Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.88 MB
2008-08-13 09:40:12
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
574
4595
Rövid leírás | Teljes leírás (395.87 KB)

Zalai Közlöny 1885 031-035. szám augusztus

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

^AGY-KANIZSA, 1885. Augusztus 1-éo.
3X-11E az&m.
Huszonnegyedik évfolyam.
¦A r<n
l itetni ár:
t frt » kr.
» aia> IS kr.
HIK li ÜTÉSEK hasábos petitsorbsn7. másodasor 6. « Minden loTebbi sorért & kr
NVIITTÉRBEN
>iironk^> t lu kren vetetnek tel
mrMari illetek minden egyes hír'
dewaen 30 kr nzrteűdk
A nagy kanizsai „Kereskedelmi Iparbank-, .nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet-, a „udamogyex általános tanúé-
A. lap uellenu reszet ill-tő kóxle-
aajagi réiaét il.etö koeiemények pedig a kiadóni™ alhox bérmeatve
iatécendöfc : Kagy-KaaiK-áa
Wlusicshu
Beravatetlpa levelek nem fogadtatnak el
Kezirttak viasza mm klléetaek
tejiÖlet' a „nagy-kanizsai kisdedneveli) egyesület". a ~nagy kanizsai tiiztiönsegélyzÖ szövetkezet*, a , soproni kereskedelmi tiparkamara' "nagy kanizsii külválasitmány* -ának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
I E regéoyek önzeviaarlau ket-
Az olvato egylete* kőnyvtárurél. < tós bon; bon a társadalom éa • ¦>-
| gyar irodalom iránt.
KőzmOvelódésOnk tényezői t8-
rfti üem a legutolté betyen ál « „jUmlóT tartalmuk; olvasóegylet intézménye. Feladata' rgyrészról tagjainak alkalmat nyuj u,i szabaS idejöknek kellemes és trig.rsigok, drastikus szója-
hasznos ekoltésére és ez által a].JL:t L ^.. , _____*._ ___.i. ..
pénzt s nem ritkán becsületet é erkölcsöt rabló helyektói őket el
Idegc&iklandoztató, kétértelmű, társadalom |szemétdombjáról felszedett alakjaik; az erkölcstelenség és bűnnek eszmé-¦ nyit
'{tékáik stb. által megmételyezik ' egész lelknietét. Különösen
tüzes a Téré, hera a képzeLme, meg
serdoló korban iszonyatos pasztitáat vonm; a nemzet. naW napokmeg-. jsinek ^ Aj ibrán
ünneplése s az olvasás álul beonök L
eróteijes és élénk nemzeti közérzü-l j j -»j j
leírt, bazafisagot kelteni s fenntartani: ismereteiket bóviteni s így ai általános műveltséget terje«iteni. Feladnia másrészről a nemzeti irodalmat pártolDi. mi: egyes tagjainak tenni sokszor nem áll módjában.
A magyar olvasó közönség, összehasonlítva a nyugati nemzete-kérel. csekély. Ha már most e csekély k&tSnaég is " idegen sajt* termékei stan kapkod, kérdem: mi fog történni ami édes nemzetünk irodalmával? tíyyszerü, de leveri a válasz. Folytonos fejIMés helyett pangás ét hanyatlás, mert a közönség érzéketlensége folytán jobb íróiak is tatba veti* toilnkat, és máantt teresnek tehetségűknek s munkásságuknak teret. Pedig egy nemzetnek mily drága kincse saját irodalma:
tüzes a Téré, hera a képzeLme, meg , . .„. ___
nem valósítható ribgot aliot nagá- bizonyitgatni felesleges.
nak. melyben teljes meggyőződéssel hiszi az ó végtelen boldogtalanságát; szivében beteges érzelmek. niugta-vágyak támadnak ; a családi
Hagyjanak fel tehát olvasó egyleteink (önképzó körök, kaszinók stb) a selejtes kü földi mOvek vásárlásával es forduljanak saját íróink.
déae a kanluuii jár&sban.
(FolyUtá*.)
májai hó iO-in. J e I e o voltak:
Korsós János alo&k, Hsydu Hi-hilj, B.su Pál, Bokia Fsrkes b. tagok, Riitor Janói kir. becalobislee, Totb Imre
kórt prózainak, unalmasnak Urtja, hála Isten eddig míg le nem alja-
E feladauinak megoldására a) j mely ót meg nem érti, s melyból |»odott, hanem az igazi költészetben könyvtárt alapit, b) különféle lapo-(mihamarább szabídulni: szivének leg jragy gó. hazafijágot h rdetó, nem-lat járat. Iforróbb óhaja. Nagy szerencse, ha „^ történetet, szokások-t, izlest.j Alig van olvasóegylet, mely [ezek éveik haladtával beteges kép- jellemet ismertető s oitató müveik megalakulása után egész erejéből zelmökből kigyógyalnak sa társada- í felé. Ez álul a közönség egészséges uda ne lórekednék, hogy egyleti' lom józan és hasznos tsgjaivá vál- olvasmány élvezéséhöz jut, a magyar könyvtárt hozzon létre, és ez álul nak. Ámde hány adja meg keserve- irodalom pedig pártolva lesz. ugj'a tagoknak mind az egész köz |sene rémregények olvasásának árát; A szépirodalmi munkák mellé ségnek simára szellemi Uplálékról | saját élete boldogságával? hány be- ¦ t6rténeti emlékiratot, Bonograpbiák, s kellemes szórakoztatásról goudoe- j teges lélek, összeesett kalváuy lest atleirasok, ipari és gazdászati müvek, kodjek. Igen dicséretes törekvés! Faj-dtlom azonban, e törekvés a lehető Jegroszabb utón halad. Vizsgáljuk
tétnek.
c«afc meg az olvasóegyletek könyvtárait, sajnosán fugunk amaz elszomorító tapasztalatra jutni, hogy a könyvek ' . része külföldi — leginkább franczia — irodalmi tqrmék. íróink közöl még Jókai Mór sincs oly kiváló mérvben képviselve, mÍDí
ezt az ó ra yogó olyannyira csodált | gokat flltetDek szivébe, tehetsége nem megérdemli, — egye- : Mind ezek állal néni akarom nesen megköveteli b'
F
tet ezeknek szülöttje? és bányán neTelés & egészségtani munkáknak vannak, kiket egyenesen az erkölcs-;beamése kiyl|öln ajánlatos. Pon-telenség po=vány»ba, vagy a lélek Mon.épin, Zola stb. kajiMresztí
örökös éjébe — tébolyhazba — ve-
Másik kártékony hatásuk, hogy lassan-lassan kivetkőztetik az olvasót nemzeti sajátságaiból, szokásaiból, gondolkozás módjából, szóval nemzeti jelleméből s egészen idegen sajátsa-
, gy
Annál sűrűbben'azt mondani, furdiiott müvet ne
tbl
regényeit pedig vessék ki könyvtárukból vagy tegyék félre — téli fú-teleknek.
Olvasóegyletet lapok nélkül nem képzelhetünk. Sajnos azonban, hogy a magyar lapok között rendesen ott Ulálunk 1 — 2 németet is. Ideje volna már magunkat az egyedül üdvözítőnek hirdetett német kultúra befolyása alól emancipálni, és legalább ott, hol a helyi körülmények okvetlen nem követelik, a né-
találkozunk a Fonsonok, Montepinek, vásároljunk. Nem! De mig eietböl
Fevalok stb. stb. rémregényeivel, csak a legkitűnőbbeket, nagy szelie- _^_
melyek »z elkorcsosodott, megrom- mek világraszóló müvetí pártoljuk: met TL^ _^___ ...-,
lőtt" izlés részéről nigy keresletnek j addig a magyar irodalomnak míg jarItigát beszüntetni
örvendenek, mi* meiltttök igen sok középszerű vagy egy Jejlődö tehet-{
magyar irodalmi termék érintetlenüllségrtek legelső kisérl-teit i» bwgóan'
oar,,! ' Jogadni hazafias kötelességünk, I
degen njelvü Upok
'•MI M«J7«r-S»er-Doisakk kö««ég«k . miBdeB«k elAit e két kSiég-a«l be .dóit ilultoot U\mt6>.Wli* Urgyit I vétettek tárgya.
beadott je«^«Akbarv todu a jtráei biftotuá^ figyelőjét eaoa kiléteire, tttigy u er-d -ti oeat&ljba eorosáe elkal-Oká'al ft> eljftrát sem * balyiiiaea de igeo a efob*be.n löriéot, meiy felat^lUlil kéestette a biaottaá^ot arra, bog; a r«as-letea oaelAlyba lorosafi elo maokáialok ia beo>atatt«M«aak. — Ritter Jaooe kir. becald biltoe u eld Bunkálatokat felmutatta, nelvból a kiaottaag asoD meggyfi-tAdéet merítette, hogr eaeo köieegaek ocslályb* torosáait oem ia 0 miot a jegj-aőköDyv laeriot panataolt de Caenipeaa Jóiaef delegált kir. beulo ét Tumlta Lodre járási beoelo fogaDa'oaitutta, igy tebál a ptBeasoh aaoa kitétel, hogj a betyatloi m^gjelenea belyett a etob* OiDiika alk>lmastalott öa magából >• al-esik, de figy»l<^nbe aem vebe'ó, mert aa oeatáljba aoroaáeoál a köeaegi cataattori bisottaAg reált vevéa miat iljeo a ptBa-•solt jegysoköBjvet aiá aem ir'ák, miből folrolag jeleo fsUBollalu fi<j-lm«o ki-*tt> bagyaük aaoál iakibb i« mert a telfil viaagklalra elás bitottaig magát illBtékeeaek sem is Utálja.
F-lv4tetett Vieber Fer-DOa II.odri.] gröf o f«o*ege mefEbisotljAoatt a magyar eaerdabilyi erddk lárgjab»a beadutt fel-asóilaláaa, — miat át^eaoee gb«a •Btllae felolvaatatván mdomájal véieiett ai ab-baa felbersott iadokok ei attal figyeleaibe v«hetök n«m voltak, mart as eaataiyba •orosáa alkalmával már ia a távoltág •* •sállitaai Bebésaéf ficyelembe véletett. A pol&ekeHi kösaég 1261. nem «Ul! fe-
Macyar Haerd.h.ly pedig 1600 esáamel.
Eiatáo ü>li. köaaog vétetvén tar .gyaláe alá hol mlodenok elolt Véber Fe-rvooi uradalmi erdéés által beadott kér-»4°y olruuutt fel, mi n tndomáaal vételeit 960. amámmal
fc. BE.Í.
JegyióköBTv
(olrtatíláfouii Itliirt lS85.ik énjunioJ 1-éa. J e I e B voltak:
Kováca Jánoe elnök, Blau Pál, Bokán Farkas b. tag Bitier Jáaoi k. b««.4 bistoa Hevdes Mioálr éa Tóth Imre b..ag.
Tárgyaltstott U'fjtr Saerdahaly és Oelse kOsségek. Magysr »aardih>ly 2716. ttam befejeslett, esatán Ssent-Baláas kfeaég vétetvén tárKyalás alá, bol is mindenek elolt Sa»at-B .táse köaaég eloljáróaiga által beadott fe's<«llaláa ol-j vasutvan tel, mely jegyioköarv ¦¦ oss-| tályba aorosáa tárgyában átaláDOavágban |SB0Ívá3, BQiot ilyen a ku dr>luofr álul tel-jeutett e<járás alkalmával méltányoltt-lolt, mmt ilyeu nt mtal ludomásul véte-tik — Cielse 3700 saámröl — Sacnt-Bsláu tiseég 96Í ..amról sáratolt la. k. m í.
(Folytatása ktvetkesik.)
A vidéki magyar hirlapazerkeiztHc m kiadok trszágM k«i|re»»zuu.
Igen tiaslelt kartára urak I
A magyar vidéki stjtQ kongreaiesa-sának m^gt«trlừ iráot ei évi juliaa h6 20-áo B .Utoo-Faredon tartott eló«rle-I keslet megállapította a targyeorote-tot, ¦ att bissesük, eonél éknaebb sso>ástt
Amit x targyaorosat nini léte«iton> dot.j.al bbbol iftaik ki, mily n>pp»st uegy biaoyal vaooek. bhoiti a gyógyítandó sebe a magyar vidéki sturaeliMÜ-kán>k. Ö'ink b b*jt '¦gyott érrik Te-Ittak ; knaós el a baj • b> végre f«h>o*U-duók, bo^y aeg Uttok isi'a, e segnsAg Oi.k tntyéri egyetértés, kosos Uyokeaal, kosos munka álul lesa eredm«nynyel biauto.
Egyesoléeankben ss erí Nem o»o-ds, he eddig gj engék yoitank, biesen alig iamerjük egymás'.
M'g fogank iamerkedoi 6* kesét loguok eaori am egrmaasal. kis m«Ktl|>kra
TÁBCS1.
Cserni Szava.
A kirilyho* ritka rsodág
Badarárba ke-sOl:
A Iaog7«l bő*. Caerai Saava
Caatak mesej^i-D •
Ó6(&» Dirllét terhtli bi
húivoi. nehéz pkacxél
Szegeuj r»b hasáár'!
,HotÍ fiam, jó Staniatlóm
FrkatC ruhába'?
Ugj-e oda, rad oroeara
kiadó caalátra?'
Ké*5 »• már éd-i aayáai :
Halott o«m áll ellen-------
U6f ai isten n velOk van 8s«gteT kn^yel •liea!
Félre tordal ¦ reá nokken
Karcmú j* lo»árt;
AdDjít m mond : édai anyáin
ai ittw at«rál<ija —
Raá aaakad a ¦(VieUéf
Tova, tova: jobban,
Caak un lü«tet <dmmi u éj
Háovat lova dobban
Üreaea áll, g
A vén 5u feam ¦;
Nem Uiow.k padolacjat
Dalia-Titéz«k —
Cí-k ac auya boloag Tafig
A fok puasia t« maa.
Dietí ftoJtak tarlijáa, bogf
Víráfokat isedjan.
.Iaten jo n*P Fényű Buda*árbaa ,D«ko»7 j* n*P, f»k«U Nálunk Süda'irt»an — Oda ranoak « daliák : OeloMbocaot) aiáikahi A kitál; u Zaigaoiic ái Ott Toaat au aatrat "
„Isten hoiou Boidoo ierenta, -Nease b»inar, amint látom, K«d *ao a kesadlM' — * BAffaa a aok Oraj tfl ök. Balé ai aa apró; VerM maxőn, QtkCt«ü»ea Fek«t« SaaoUslo.
tolong a pf HSgó rad noraiial ; Loaaáa mosdnl Z-igiaood «irály Dali majyar haddal — Si«mbe dorSf a tok á^u ; Gló bá
gg ftaéluben az otja.
Ott leg»ISl Cierai taáva Vati magit rijnk : .Raju magyar, dalia nép, Ha kir- ki rájot !a L*-eaap a karj; v«r kibaggyao : Saonjai avar iat«l« Maija ma«át a pogáoriáf Bvailó hadoa TÍaaaa.
C", bájtja hS* 8*aa»t]ó Tol a m-*3n ne«sa; Ki-kicaillog. ki-kÍTillog á jó aca I p*nga: .Dalia né*, hogyha a isít DiadaJra rértik t* B tinye* a^él; rajta a »ér Éjr« faketallik.
Néaí Zaignond domb tétét61.
ll.gtarok királya;
N«. aalékaaik : ast a Aaljat,
Hogy valaha látta.
.— De akárki, jutalomra
U á
,Ho*t dalia — a»ood a kiialy Piroa kedvra fjoj»* — vérrel foaai a«rAsa J*
Forr a laref, mind as oféas. > ntO tOrOk rlltfo : Oalik, bo.l.k a pojioj had btxn Unefekbes
Cwrni Ssirát. rer neat éraett, Ssilaj C'Om láafja Kslrafidja; s^bM aaárn7on Via«i a pogtoyra : .B.j d.l á<, fül daliák Caatt<>t a taa, bartán; — Ott Kil jabb, ott Testesebb A klorára pa-tján!'
Jon ss astaán aj féreggel — Hsr*»« uájrnl txijra —
¦teaus • MoriT. 1 -
—¦ Caak a királyt. ZaifwoBd királyt;
BUtoaabb a (ilrao !'
Ki It Siáia. :.«ni SsáTS
Habso parípijáa.
.Vissaa. ritaas ; mirt dália Biaton a tal parton !* Nnaaaa tönk át magasat S«bes lajkán, talpon ; Ha ki ksib jnt ilyes aMrrel Viabe bukik méljen 0ae*a ii bu, eask hogy elább d« árj..
Caak a királyt. Zwgaond királyt
Maoteaí »ót Ssáva
Timi nagáf vati magát
Torok v] hada a;
KorCibtM min agy isix,
A> U bakó felben.
Egyre fogyva, niod apadva
A ha4 BsSaébea.
„Arra, árral" _ Zaigaond király
Kormányos a gá'yáa ;
Füve, aggva, azeaM ott ertgf
Jó dalia Száván —
.Föl aaép hadaaa, éa aiagyanta,
Ott as a b*t: «rt*
Ki ategaeati egy Ak adok áru!"
Bobban a had, d- má' ke.6 :
Saageny d«li lengyal ;
01 bakák el, ott hanyatlók
Veraa aebi* ¦•bb^l.-------
.Hotsá, boasú ; **r*» beazí !'
Fd< a torok HL tig-----------
Saáll a nóU Saauiaslordl IÍ.B unokáig.
BÁTKY LAJOS.
Ebban a nagy melegben.
Irta M'kor ai ily
Lafo*
magam fé^e
y g emher
mng haragncik ak^ur Boasuaág^>mban aitán reedea^D ai ártat-iao olvaaó kőaöoaegaek •¦okiam egy lárcaa oikkel t«rher« eeni. Régi bánom ea már nekem, mint a Tusának a kiooté*, átért a bocaaoaikéréat mellíani fogom; hanem a h«ly»tt r! veatem aárga tolUsa-ramat éa végét addig rágioeátom, »er«l-aea iánykák atódjara, míg valami okozat irai nem tudok.
D-i mit írjak ebben a nagy melegben ? Mikor a n»p togárao arciulntját olyan keményen a hálámnak fordi'j*, mikor a rakkeaö híeég még a daloa madár hangját U eloérnKJa, mikor ai ai árayék éa a . . , . *5r a legkeresettebb áracaikkek. Igen ! aait irjoa a aaegéay ember a .iaieoa morte*-ban? Ilyenkor aat hiaaem legjobb Tolna aagsloaan oaele kedai. Oly formáa, hogy eloseane ai -mbar fia valami fataaí grétbos éa meg-veaoe tíle egy kaatély telt legyet éa eaekre, a hQvda itobában. rendea hajtó vadáaaatot tartana. Így legalább aa élve-Mt u megvolna, aaeg a fáradságtól ii ki Bél re te»e.
De »i«iáa éa legyekkel k keá*i aa« éneai migaaiat eJég o
angol, »kí »ts«! rj c*— kedi-ti éa k*r«§te kenyéréi hogy egy fd»ijér« valameanyi ^y aaaialára aaálli-— Hiaa es asuk>é^te>eo aálam, mert fat'ynélkftl ia mind retm aaálloak. — Aaert t«h*t tovább rágom tollaaaramat
éa írok valamit......ebbeo a nagy
melegben.
Ebbeo a nagy m^Ugben, *>lme-;jOok mí várvaiak falara jól élünk, eiadok, iataak ott, megbitunk ée aat moudjuk, b<>gy itt vagy .mo t D-gytaera a .... Uvo^ó. sm *s utat ie anuyira a lf"eg4 mint a jó koaa:o*n rejlik aa egéa eég köapon'ja.
Esb^n a aagy melegben, én ii vettem magamnak »ooyi bátoraágnt, hogy elmrajnk Qd&léa: k*reaoi talabelyre, még ped'g S*udor barátom falujába. É« mi volt aa elafi, amit ott tnegpillaniék ebbea a nagy melegben? Nmca éa nnna ia lehet é>d«k»ebb látványt elképaelai, mint egy falura vándorolt vároei kiaaai-aiooy oompaniát. Aki ilyet sem látott, ai meg tücaköt aem fogott röptében 1 Eljöuek a vároei kizaaaaooykák iá egy faluti majái ura ée mi történt? Mindaa amit a bituág otthon lattkeégeesA Uoni paranoaolt, a feleelegek kMarába vándorolni kényaaerdlt. Ebben a nagy melegben !
A meguámláloatlaB tűkkel fal bókod ólt h»j-ék egy»erfl foaatkénl hallott alá. Aa arca OMeterkélt isiaét aa éghajlat pángálu piroara. Lboea a a*gy melegben ! *
A kerreg6 idegei ayilv felealagea-¦ek •taoayiíl, éa a franoaia meg aagot 'nyelv kadaroevt vaUaaak. Mert hát ki úflUSZONMKGTBUIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS
18S6-
hagystvs, ssétssórtao barcsoluak a ba- ; sservesettel, a-fisponti igasga'áeeal, kftte sáértée * Mellemért. Egymásunkból : leeA aUpasaUlyokfcal. A »j(áinb»diA(f caak Üd* fakadhat miodketiore. ! korlátaia bal öl o4a kell hátai, hogy a v,.
A vidéki magyar birlapsterkeestók déki hírlapirodalommal való hivatássáért áe kiadok oraxágos kongresasusa 1885-ik Ifoglalkosás «a egyUtt tagsághos legyen
évi tuguactus hó 24 ik éi esetleg követ-itesű napjain fog m-gtartatai Budapesten, at írók éa mii'étsek lársaaágának e u»éira
kötve: as egyesület miaden tatja aláveti magát as egyssBlet öaaUpitoUa figyelnének ; • vidéki lajtö lekintélyéaek
kikérendő helyi»égeibiD. Eredménye, i tennUriására és megóvására ssolgálsad, siker* termésseiesea csak ugy Ins. ha : ba egyes lapok között felmerüiendi vilAs minél többen veasuek benne résst S esetekben nem a telek maguk ssolgahat-i*Z«rt kartársi bisalommsl fordulunk I ask magoknak igtsságot, leggyakrabban
érvényre juttatva ¦**, hogy summám jus summa injana, baaem as egyesület éléo áHÓ s a kösbiaaiom k-i«l odahelyezett igatgatóság itéleléo*k vetik magokat alá. As igazságnak ia csak így te-süok eleget éa megmeutjük lapjainkat legna-
Öaökbos assal a kéréaael. oe maradjanak távul, jojjeoek el a vidéki magyar birUp-irudalomnak ©• a veié foglalkoaóknaK köso* érdekében.
Csacigy eoelbetjuk fai a vidéki •ajtót a porból, melyben mo»t megalás* ............ : ít
kodva fekszik a helyesbetjük oda ai ót gyobb bibijüktől" a KoVönaéget tőlünk meggillei/', «Jökeló polcára. 'elfordító örököe csivakodásiól s a kolle-
Ne hiányoszék e kongTesasu#ról, giálttáasal sehogy össze nem férő kicai-wlálkosáaunk, tömftrülésüok es elsó al-jnyes súrlódásoktól-kalmárol, a vidék szerkesztői és kiadói!
resszusbao való r-'estvetelre ¦ orstági oein magyar nyelvű bi szerkesstói' és kiadóit ¦
Al ,gye.ület további és fo«ól|a a
magyarsága* la-
nmén elvárjuk.)
A kongreaiiusb^D vaió ré#ivétóiról, a réstt vevők a ámáaak és n ivének megjelölésével, raéltóttasaék lehetőleg augnss-ttu 5-é:g Robot látván un»t, a „Somugy" BEerk«tstAjÁt Kaposvárott ért#aiieai.
A kongressiua rétsletes programm-ját, a targysomss ot, a napi éa ügyr-n ' del, legkonel-bb tessssük közzé, vagy
kört i
iméjei és iiel.enn énnikesÓi ié-teaitás? ét fenntartása. As egyesület év<in-kint, vagy kétéveokiat nagygyttlóat urt a fővárosban, vagy a vidék valamely helyen, bol alkaiom nyílik esime csere, Bsakasern fölolvaaások. vilatk'H*-sok readeséae, a gyüjiött lapasstalaiok közlése atb. által a vidéki lapnk asiavo-oalát helyes irányban fejlasaleni, szok-oak L-r* almára, ezullemi értékére, üdvús befolyást gyakorolva, ekkép a vidéki bir-
«, "- - , -, ..,. . "- 'lapoknak bísatmat, '.ekm^élyl és jóak-ra
vároai sajtó utján, vagy kulou korfts- ™. . ' , ;.
r^Q , J J f>J i tot bisloaiUm a közönségnél.
Bisva önöknek as ügy iránt való! As egyesüleisek. a központon ki-
Bemes és óasinte érdeklódéseD»n, ksrtársi j tüI, hol es s fővárosi fairUpirók egveaQ-ttdrosjettel hangoztatjuk: i létével Unne kapcsol* ba bosandó, '- vi-
! dók '-gyes nagyubb városaiban, as ason a | vidéken ié'eso lapok asámarányáboz képest, lennének fiókjai, melyek egy restről | kovetitenék as érimkesést a csentrom-, m-l, máarésst s.oroambb együ tműködétt i létesítenének a aajat ridékükbeii hirla jpok kösőlt. At egyesület sservet»t«, , ménen a burea.ukralia vtvgy p?daotf>riá-' Dak még árnyékatói in, elaó aorban a kollegiális együtmukúdésl tartaná bz*<d
-rkeutAje.
gj Vi«toDtlaiá»ra a koagresMuaoo '
Balatonfüred, I8tö joiia* bó 20-án As elAértekei'et tagjai :
Rabot látván.
a „Somogy* fserkeictóje
Varga L"jot, 0f7Téd, a nac-kaniM.i .Zala
Livay Jmre, fÖCT»n. i(t , a ,Vs«.pr«DÍ Kfialany
Gdvardy Ignác*. poif. iak ic&ag. a .Z*l*-»et7e" U Dr. Fenyt$y Férenew, ona. ktpv., a .Pxpai Lapok" i>er
Bátorji Lnjot, a .Zalai Tanfley- izerk KompoUht/ Tivadar, a „Veoiprémi FűggeüeD Hírlap"
elír
áo egy-
A koogrnsasus r«-betóUg Iparkodik módot talá.ni ana. hogy — a nélkül, tiogy a vidéki ujáAgiraat ezáltal czébbrli n es'enéggé te* né, as egyesület al»pasa-bályaiban qualificatió' állapi, meg — termé»sate««Q csupán jelUn.be>i és Írod-.I-i képietlzéjjre voaaikosó qualifica'iót, a vidéki sserkMstókre nésve. Keres *¦>- , j vábbá módot » vidéki hirla^ok tuiisa-, purudasanuk es at ebből eredő b»ji>k 'me.gátlá.ára. '
As egy«eulrt el kapctu atban léteai | leadó a vidéki hirlapiruk segélysA éa ! ny ugdijzsö* etkesete. A >ags<g satatén j kötelezó. Et a szövetkezet is kösponti ka
_ k fóforráaa abban rejl.k. bogy ¦ ,,.|é* éa a hozzáférhetőség «eg könnye bi- ( a vidéki sajó, amogy is aok lévén. beBi.« ! téae végett, k.pc.o.aiba hosatik. vagy' a gyenge elem, te j-*es iiolállao, védtele-! ép-n b*Í«oUad, a má-iB tekiaié! vea mb-! nul éa ohalmatlaDul áll. ogy ki-, miot; közökkel reod-lkezó h.rl-airók oraságoa beleié. Kóiö* erók.fi-j'é«re képesitfi ss. r-' ny agdijiméieiébe.
ves«ti».»ígnok teljesen hiányában v.gj-uuk.l A kungr-sazMOak feiad»U Uead
M-g-lakiUadó tehát a v.deki bx-' továbbá . ki-4ók éa ss-rkwiők kosot:
lapiroí ürat.gos egyesülete: -gya^ge* i Uvfl, eddig lelj^eu rendeisUei
A balatODfQrrdi értekezlet ja
A Balatouttiredeo jul. 20 begjült lapas«rke*atók akoagreiaiua Ur-gyára éa cxéljara nésve kovstkesú eai-mékkel, illetve javaalaiokkal lépnek karlárariok elé:
B
viasuny k
isabátyosász. Oaek így érhetó el ss. bogy a sserkeesto állása nem tétetvén tttggA*é a kiadó önkényé ól. Ustos alapot, vak-aágot pályái képessen arra aósve, ki a vidéki sajtót szolgálja. Viasoat a kiadé is megnyugtatást le- as iránt, mit követelhet éa mit várhat .apja sserkesstójétól.
A koBgr»»asua továbbá programm-jába veasi a vidéki ••j'óeak a tóvárosival v«ló ssorosabb ksposoU'ba bosáaát a kö csönöa figy*}toe«séf és lámogstás alapjáa.
A koDgreskiuaoo létrejönne továbbá idéki lapkiadók orss. ssSvetkesete; egyike a programm legfontosabb poat-jaioak. Ha v«|»bol teljeses kösöaek as érdekek a ha va.ahol bistoa sikerra veszthet as egye«ülés, a ssoros oassstartáa, ugy a lapkiadóit vannak erre lagjjbbas utalva. Ssiote csodalatos, hogy - kiadó urak már eddig nem jöttek ss egye*ülés O4sméjére, mely egyedtll acgithet rajtok
A koagresssaa össze akarja ókét bosni, ho^y asovelkesve, egyöntetű eljárás irán.juihaeaaask megáll a podásr« e>só surban a blidetési Ügynökségekkel szemben, melyek a legquahficálbatlanabb mó don kihasaoilva a kiadók izoláltságai, oassabta árakoa küldik be hirdetéseiket. Hogy esek as arak milyen inéltáaytala-aok, milyen nev»Laégeaek, est legjobban tudják maguk a >. kiadó urak. É* mégis kénytelenek kösölai a hirdetés-, mely gyakiaa még a szedés költségét pmhoa be, mert máshonnan nem kapnak bírd test • ha viassaataaitaiiak egyet egyet, a kegyetlen ügynök rseatol teljesen igao rálja Ókét s még a csekély berétel ia el marad.
Pedig a h.rneléeeknek legalább a technikai költségeket, a nyomda, papír, xpeditio költségeit fedesmök kell, kü Ion ben tönkre me?y a lap, an nthogj évenkint töokre megy 50 — 60.
A kiadóknak egyesUlniök kell. Kol-caóaöseo kötelező árts*bályt kell meg' állapítani hirdetéseikre nézve ¦ esen alól s*aki hirdetését kötoloiok nem ssabad. É« még üdvoaebb reájuk i.ésve, ha magok sservesnek hirdetési irodai ¦ egyedül eo aek utján fugádnak el hirdeléat akii m>gáotéltöJ, akár ügynöktói. Csak igy lehet jnvrdelmeiővé a hirdetési intés meny a kiadókra nézve, míg je eoleg oaupáo boazusog és e'kedvetlenadé* forrása.
Nyomasztó baj a hirdetési bélyeg nagy• aga. A kungreaastu kórvényt fog saerkeaslani a torvényhosásbos a hirlap-bóly**g megazúntetése, vagy legalább alá-ssá.litáaa tárgyában.
Es*ket l.ríják a koogresi-.u* eió késsuói a kangreassaa f^faladataioak.
Kétséget aem ss^nved, bogy t. kar-tártaink kosótt sokan vannak, kik egyéb Üdvös easmékkel és javssUUkkal járal-hainak a kongres«sus sikeréhei. E t. kar-társainkat fnlkérjüK, szíveskedjenek erre vonatkozó javaslatmikat éa indítványaikat legkéaóbb f. évi augusslo* hó l''-é'g velünk tudatni, hogy ásókat a ré*sletea programtsba b«!ev*bea»ük.
Újból ismételjük: munkánk aikere kósremiködók sokaaágáiól, cgyeténé
•étÓI és bugalmától fBgK- Nem hi.sszük. hogy csalódni fogónk, ba felteesasak, hogy t. ksrtársaiak ss ügyhöz méltó jóakaratul és tevékea/séggel, testületi réas-Tétallel bistoeitaai fogják as OdvOs •redmóayt.
As oras. kiállítás s legkedresÓbb alkalom találkosásankra. Ne BBulassssak el az alkalsaat: *oká tarlbat, mig uj )Ó s Uláa késó less mar akkor.
hesiélne taiyubeiyen mennyit jjyom ¦ füotou tgy 7af04í bolgy ebbea a Bagy
A rövid szivar bosssuságu ctroö-sarkak eltüotek és belyöket at islóáteli fé -topánok pótolták. SsÓv. I a tarméazeti ellenestégek ssüntéve> t,s egyst«rü. c.inoz tért hódítván magának estére akarom mondani —-------láncsra kelvén as rdí. a vároai és falusi kiaaassony-kak kussoruja mind a maguk szépség* bájáé* lc«ctébio tüodíkölt. '
Félro bu és báiat! Mert negpendül a vályug vétó csigany kesében a kissáradt hegedű éa busza ssivet ráson keservesen, m.jd meg vig.a, hogy minden borja kacsag .« öromtf*-!. Az a vén bőgó úgy ásóit egyaser mioi » kápolna lélek harangj*. asután mrg felriadt miként vigadó betyárok éles kurjan'áaa! Óh a zen* é. » bor Bzép láuy»Knak közepette igen v«,a>.,(ielmea szerek Táuctra oazio-nosve, kedvet .dnak á. faloyitják még a némák ajkit i». ^
Jana is kicsinye, aagyja a ropogós csárda*, ebbea a o»gy melegben I Talán még a buakomor poéták is öa*z«ci pkud-Uk vuliift Jmta láb*i*»t uly kem-inyea mint a jégverése, mikor asembwek vetését Ősaseca.pkodni asukta. É* amikor a .send, képű ki. leányok c.erg«l8Iö n4.
tak babjaként rmgottakldelMfnkkaru-n: eu mmt i
Sándor b
eddig meg foss ot t asoo aagjastrü elve aetiói. missariQt » sárga caikok olón^ei-aek ssemtaauja Ubettem volna, m«g i» elhaiárosiam : . aárgacsikókai rgy egy pápa szem, két ptr stritDpfü és egy alaf.
nek elótu tnagoáibBst-djao'k: ebben a Dagy motegbio '
Tebát guastaltuk as egy pohár ka mellett vgadókat «s UmaUIUm »l*g4-m>tagv m^dár t4*Uib.l ^jelenlevöknak.
C4Ínos pár tudi* ügyelőiemet lekötui, akik oly>n népen eljártak sgymáa mello't mint akár s g*rle pár.
Magú, sugár termetO, miadea csí-csuma nélkUl öltözőt volt as a fi-Ul ember kinek i*l*ö ajakát csiaoa bajuns arnvakoli. Homiokáa a komolyaág rt-doi hazudtak végig, miaden mozdulatát liaomsag és elÓkolWég jaliemestek. Ajka inak mmdeo kiejtett •**'• óssm rségre engedett követkasielnt. Ét az a ssóke termelés Uaoy ka oljao ny ughatatlaa cain a «naággal hahgaiu ssava.it, mtatha sokalaá a ssót, bms ó ugy ii tudj* mit akar lile. Néha mégis elkomo.ytxloU ¦ szemei be o az epadés könyeí o»IU»gtak és boldogságát teiócve érésbe é, midÓa lovagja ugy ütokhaa egy forró c-ókot nyomot piesike kés* fejere-
engjurek oda aimmum a mellé és gusstái'uk egy pohárk> mellett a jókedvű vigadókat.
Hej derék gyrrok as a Sándor. O.yan isivee, ulyM ju mim akar a must lissiböii túrós palac-iota. Sseret ó min-deakit egyformán; d« mégis legjobbja ssersti gazdaságát eubeo mi-g a kétslrg. oaikój^t- D*k«r^ai ia kell ara .noek . ke; C4tkóo>k mását, ts|^ v>a-a*k aiiat a íergeieR, miat a villám ! Ámbár éa caak uaum, agy b<M»«d u^áu. No de s*> (>*j, mert a mi ...ég nem volt as lehet
BtUzke mind a kfttö. Mig ss ör*g Véss gaidagaágabaa, addig Kiss Káimán tu dománvban képsnli fölényé'.
óh! a sors gy*vkr«n ig*n keményen sujtji gyérmek»ii. Egyiket azért veri
Öreg Véss. hogy egyet.eo gyermekének Boldogságát, ne Upossa lábbal, tangedjen kiváaalmánsk s tegye ssereno*és*e. De Ó erról hallani sem akar', tót gyermekéi „a frildön futó" Kiss tűi miad inkább távol tartani igyekeseit volna Cackbogy a aserelamaek, niaos (ékje, aiecs fok«, rinoa mértéke. Éppen *zirt igea gyakran
korlátlan hatalommá növi ki magát.
*
Egyizer csak «ök ssQnórát jeles a vén bAgóa aserszáma. Elhallg»t a sene. •SÚ aetel a táncs miadeuki elhosód'k aastala mailé, sokas m*>g m közeli tór» sietnek, hogy as éj cafodj^ben cónakrs száliva, keressenek Biórakosást. Négyen, öten is indulnak a köaayú jármavöa mely ringva vágja gyftagyöaó habokat; csak Kia káimán és Vész Amaeda vá-Usztaaak egy küloa sajkát, ixelyból mint egy ielssókéat as laaoiaara eJbaag sik a szép daaa :
„Hollámsó Balaloa koswpéa C.óaakázik a haláas legény'
H i r e k.
- Sajtóhiba. Huh ssámuakbsn a
helyb li kfgyeareadiek áj básfftnökettl hi-báa*n Inkey Karoly volt asedve, Janky Károly helyei.
- Wgrádról Írjak: .Tok .ser-kessiC url A .ZiUi Közlöny' f. évi 30 ik számába a, .Egy l^grádi polgár" aláírásával, oly kősiemény jelent meg, mely árnyat vet a közlőnek agy á történelemben! j Ir.aaaágárs, mint hjgy gyengéd Kif'jtae&Bel éljek, beuad meggyósódézére ii. Mt-rt elAssÖr tudnia kellene as illeti
hogy Lég rád bizony „hajdan" sem volt horvát vtr.s, baaem •lleaa.eaó-leg tisitáB magyar nyelvű és jel>ega véd-bástyája Msgysrorsságnak. Hogy pedig oalakói mindtizsta magyarok Toltak, bí-sonyi ja ason körülmény ia, bogy ssásav dok elótt mar. miat levéltárából kíttnik, mmgyar nyelven vesettetiek jeg^sAköay vei s mindennemű okmanyo* magyar nyelven sserkésztettek, így tehát a gyiasoa emlékű provizórium q ia n«m voit BsQkaég, köslÓBteriat „oj basájukat" m«gaseretai taaulai, mart sserették Ián-golóa e korszak alatt is, • véröke<; éltüket áldozták érte már rég, k malinak harcsaibao. fis e sserelet volt as. mely nem eagedte őket elhorvátosodBi, s a melynek :ttar, átragadva a bevándorlóit horvá-okra, ókéi is megtaailá, rájak nésve csakugyan aj basájukat, es edM hoat ssereini s magyarul éresni. — A knsle meny további tarul mát illetölag. nem nkarváo ssecoély Bkedósekhe átcsapni , elég utalnom a légrádi viszonyokra éa tárak* életre, mely épen as ellenkesAt bi-z->oyiijal[! Csak egyet akarok es utóbbi állítanom igazolásául felhozni, és es as, bogy a rom. katb. rgybásbaa a magyar szónoklat sajnos: ritka, mint a fehér holló! tíassfiai üdvözlettel Legrád, júlm. 29 éa 1885. Egy másik légrádi polgár vagy ha ugy tetszik: Szilvágyi Gyula ev. lelkézs. - - - ¦ 24-én s
arlót f-í-is vél-t-id^je korán mar taiu
keletkewtt asélvóss miatt * visshang^M nem gyönyörködhettek. VissaérvtFo. redre, éjiéi utáo két óráig tánctól iák járták a csárdást is, két órakor fele Sií' tokra indolt gAsbsón, » másik fele 5 Órakor hajnalban ávosuf.
ibáí U*
„ g ,«
Maro*b*JoiÍ Gyata oyilvánoaaagra bntui kótLemónyeii. As elöfisetési folhiváat mit kibocsátotta. A ssertó áhal is mrl-geQ ajánlott munkát minden eeetre aagy ér* •eklodéaael várba'ja m% olvasó kosönaég, ¦ert amint «* nlíti*o esi felhívásban o -ássak — „tartalma tgy eg4u lat re* giny, minthogy a dalok olykiptn vannak *ir*ndé*v4, hogy kerekdtd ettményt ki i" M lób édkJíd
gy y
p M> is valóban nagr érd"kJídéi-
.el várjak Ára fűtve 1 frl.' d»ska>ésb-a 2 frl. Ai eiöőietfii fteaseg ssendhöi At-lalára (u. p. Csorna Somogy m.) kti d«ud'>. — TüitoH f. hó 26 áod. u. Lipóu
majorban, meiy alkalomkor egy nagy katal lóhere é^ntt el. A tus luitalitáláttvil «¦«,•• rulta nagyobb sserencaátlcnaégoek elejét venni, mert as emlite't k»sal körül mintegy 2200) kére**, gabona volt öest haimosvs.
Bocsn-Sieit-Liuuló és Tldéke
ónk- tusol tó egylete siép tanujelét adja f. b. 16-áo elhalt Faics Jóx.-i al-paraocsnokuk iránt érsett pieiásán«k ameonyiben jövő augusstus bó 2 ás, ie-bat mtategy 2 hétre annak temetésére, é
láncBvigaimst reodes 20 kroa
-ép i.
dijakkal. Vujjoo ks iotésók oo'gg'-u tolták e komolyao hogy mit teszo-k ? és nem jutottak, e es alkalomra ama meggyőzedéire, hogy tettttk általáB'-i TÍsszstetssést fog szttlni a jobb érzületnek elült! hogy tettük egyeaesen srcsal osspása a legcsekélyebb kegyeletnek ia ?! Btzoay, bisony sem ssép dolog; nem tételestllk volna fei Sseat-Láasió és vi déke fennkölt goadolkozá.u polgárairól. (Bekuld-tett.)
— A páriái magyar egylet e bó
5-diken >ártott kÖsgyUiétóoea elhatározta, hogN épít od<5 basa ügyét újra fel veasi és a hazai kösönség figyelmébe ajánlja. Mar 1877 b"n 250 darab 100 forímoa kötvényt bo&ajiott ki, m*>lyu<M 1878 d"csemb«r végéig )20dt.rab el ia kelt. Adu ido ó a asouban mit sem tehetett, bogy czéljábos közelebb érbe*-sen: as idók ruasra fordultak. A bizteikot ára felszökni', a n--mset ügyeimét w jótékonyságai elvonták Bo^zuia éa « ne-gedi árvit. M<t«t a • iszonyok |obbt» fordali«ic. A has.ekek Parisban ofc-ob-bak. a mftgjur or.zagoe kiáltitás téoyea eredménye «z a külio.d á.l-i i. b«v»llot lelje* sikere b»sank fi^yomét as iparra
j irinyiija, é* a. párisi magyar
dj k' h
j
egragtdja as a h h
g
hogy végr M
juhos
ies<'ti külön legeltetú fiuk a gyojtutták. a csak a ssereoci lenn-k köszonhetó, hogy észrevatiék, s igy aikerüU tttvébes ért ttizei — mielőtt komoly köv t-t késése lett volna elfojtani. (Bi -sony óbajtaadó voma, bi TÓoy nagyobb t.sst«létben tartatnék, a kuiön órséa péld*s baut« e* terhe mellett Desiaatetietnékl — Van Z«U-
áro>k elég pawiiora, fiseijak. a mégis évről-évre annyi kárt sseoveduok a kü Ön Irgniflée kova keziébeQ.)
— GjÉSzhlr. Ö<v. Uorválh Jossefaé,
Horváth Karoly, vársei taaáoaoa édes ': kötvéayi. ReméljUK, az *gylet, melyfirk _jyj. folyó evi jfiltM kó 30-áa, á le 74. \ hivatás* » magyar iparban, éa kihatás éveb-o elhunyt. A boldcgalinak födi' ánnaí «neíe*«rep ss o--«B*go« kiálh<i»u» maradványa, augassioa hó lén déioiáa i« lapaazaibatrt, nem fog felhívásával '/, 5 órakor léteilek Örök syugalomra. j kudarcsot *all-ai.
Az eageazteló szent mise-aldost>t aUgosi- — ^ bodapMtl állami közép ip>.r-
tas hó 3-án delelót 10 órakor tog .; tanodában a Ui.ataao*-zu'án azepiembrr ¦seat Fereaoz-readiek plébánia temploma- ; bó 1-sÓ napjától Bem 15-d.k, baBer- - —
oravagból érk-ző iparosoknak as el»ú segélyt nyújtani lesz hivatva. Emlékira-oi fogas Lgvle- nevében a baiü^yi bi sottsa kiuoc«áj aai malybeo felkéri a bavB»i közönsége', a varosokat, péositré-seteket, ipiriáraulatokat és gazdag főurakat, vmné meg s megmaradt 130
*z Urunk bemuiallatoi. Aida: lékére!
- Hamis marhalevelekkel b*álli
t 2 lovat ea 2 db. jár mos Ökrök ( caeadórség a saUTári váaároo leiartós-
*: í p
.ün- K,„ Kálmáa... ] « -*ll a. ének fel a magara, mikéat
!
]
k, .ki miat ..eréay h.vatalook .«. tj «<* h j
¦•!;
a m.adea-
tisstelóje , Véss Amaada kitasssonyká-' E"ÍT óra elteltével ralemennTien
nak, egy duBguda^ k^reakrdo egyetlea régi h-lyököu valáask csak Kálmán és láay gyermakéa-k. Mindaaki elótt ijhi An.nd nem térnek viassa aoba . . . -'" ' k, hogy ók kelten caak tes bea ' dfl sobft
már.
kulöabösnok, de leiek bea egyek éaegyaitj Ok ott aTagssanak a :
boldogságából csak as atyai áldá*. , É« as öreg Véss ?
j De «gy gazd>g kere*íied4 ás a sse
géay hívstaiBok, olyao elj entétez ké
yos plos
a tU-
i hövos mé-va ssiadaa porasemök, Ou eméssti s bánat, gatdagsága teagerárjában és mmt fél holt já>, kél és fantáziái egy s ti én gyer-
j makéről Ebbaa a aagy
C.aK
10-dik napjáig urta-Dak. A belépni óhajtó tanulóktól elósetes gyakorlat kívántatik, legalább i>s, hogy ezen nyán szán idő slatt a gyakorlatban fogla'koi-
.™«. - —.-. -.-_______ _______ saask s esi bitelea bisunyitvany ayal
tolt. m^yeket kellő igasolá* mellet, a I lgasolsák Szüksége* végre, hogy a tanú-tulajdonoa Zalavárott átvehet. lók a beirstááhos stfltöikkel vagy gy^m-
- Tére» terekt>dé*. Mint min- jakkal jelenjenek meg. Budapesten 1885. d°a saJ.vari riaár és bucin, ugy es jaliaa 15-én. Hegedős íároly igazgató.
aoBk-aapi •á*ár 1b veres v«r<ke-í — Nagy tflivéu Horrátomág-
de. asiahelye vjIl A fiatalság malaiság ban Varaad-Topliczárói írják jal- 25-u> közben csapi tréfából össie sörrem, kelettel: LyDeasosiosa horvát faluban, s esalkklommal Horváth Jozaef többraud- mely SlO báaból állott, a atoaaioak asá-béli Teasé>yes ke.atu-aji, kapor, Bony ma 1300 tegnap déatán Ivanmsec* M» nyai Iatváo pedig fején öt mély táioagó tyás hasában, gondatlanságból ttti támadt, sebbel lávusott a o<atatérrAl , ssiadkettó melv rövid idÓ alatt olyaa roppant b>«V' a huszár meoteiepbei van t>«aor<>sva. j veket ollóit, hogy körülbelül h»rom Ára
— BalatOlfflredl levelezőnk l'ja: slatt ss egyetlen srük csoportban leví fa-.Tudósitáaoms. eloasör is jótékonyzágon lu ehessen Mgett. 143 has éa ií92 mel ék-k»sdem. Qei*ei Gutimaa Henrik ur «naak épnlet hamvadtel. A templom emiekére, bogy 25 év óta élvemi a b. tornya és födele is ieég-tt, • • b» füredi fürdő gyogvhatása', a helybeli rangok leolvaduk, osak néhány cserép-sSz«retethásnak* 50 frt ajáadékOBOit. — I p«t fedett hát maradt meg ; es«k kost Halt vasárnapra hirdetett ,Fióra"-bái, van az lakola és a lelkésslak. Útjezeou-malv b seaéezek javára lelt volna ren-' vics fóispán a szerencsétlenség eláó biré-desve — részvét hiányában Bem sikerült, re azonnal a tesz be'yéri ainteit- Fomper L hó 21-éo érkesett 362 oaeh B.-Füredre (töplicai elöljáró dic éretea készséggel tiil-Mimhegy a, Balatou visálláBa sekély,, dött négy >üzi teosk>-ndót as égő faluba. * „Klfialady" gósöa kétszer re ssáli'oita d* aem bírták megfékezni a putstitó e^ át ókét. Aaikötóbidjánáldr. Feayressy F. met, osak néhány a fala vé*éa !évÓ bá-elóssÖV m«gyar, asutáa német, rövid ve-'sat meotheitek meg A kár egészben 1Ó« asavakkal fog ad u ókét. Erre Brekek, \ réve épületekben, bleség kés* létben «¦ prágai ttoár magyar nyelven m^kÖssoate bátorokban 135 000 frtra rag, • ebból a Bsiv«s fogadUlást, melyre „Éjen! és" j alig voit valami bistoeitva. A leégettek Nasdar kiáltások kost Ukr:éat . ki sállás.1 nyomnra reodkivflli ; több mint 1100 Ebed alati megnyíltak a nyelvek éa igen ember fedél éa életem taéliiül m rmá^.
eok telkóasóaléa történt magyar, német é h l él
minihogy a iserenc»éüeaek egésa t é ll lh
gy g
sséoa- e« Mklmakeaslete elhamvadt, ¦ ikival. bátoraik, lehérnemliek, rn-
és csah nyel rea, éltetve s magyar aem-
aetat és hasal. Ebéd vágéa két cseh,
Brzbek Uoárjakat felemelek és asztal háik, álb. ia miad •Ipuas'ult,
körül bordosták. A badacsonyi kirándul — Oóihajóxá* a DrmT»n L>
lásuk eima/adl, helyette Tihaojba ran- ideig tudvalevóieg cak Barcs>g jöttek
daluk sa:i 6 Órakor, hot asoab^a a fel a Dráváa a góahajók. Mosl asosbaaHUSZONNEGYEDIK ÍTFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 1-4. 1886
tlMi Zákánya aseretn«k 01 u:»t njaj. t.oi A •iük»<»g« meder tiactogaláaok „a,. |ulv»ai»ib«u i.unk; ran dolga fc,tuDÍo*k. Dip'iiniiwDik, búvárnak, dv-„„„.loak. Aa .OtioV .KSrfe" é. „Br.u-oau* gítb»jék mar gyakrabban f-ljóook eí„í Z.kiDV.g. Alkalmilag ., ,g,„ kák
lt tupjuk irm iZ R k ed Tea olT.^ínnk. — Tonst feaakadág A Buda-
p..ti ét Pra^erbof kósott kötlekedo ^Vl,rt">nai. mely Bud»pea rfll nati 6 ór«-t r indul. '¦ bó 21 éo eati 9 óra 30 perei-
ra-t; ér leninit, ut aaonbao a
-a-par p* anoy
- B i
vább.
egy lapodtat teit
tért,
6 728,199 frl biitoaitott ö«aaaffel, ágy ¦J ag 1884-ik év végével leaárt aj ü.Kiek ömmwo 15 363 11 6-16 596 frira ráglak. Aa Osiat iomany a moh ér decsember bő 3 lé* 48.784 aaeraAdésiÖ 541 887 frt bifioed'oi' öfce vol'. A Itabiatoeiláai ágasaiban 2.519,652 frt 09 kr dij éa 63,912 ír 51 kr. illetek b-Tétel vol'. Karokéri aa óriaai beeseg 1.133.357 frt 99 kr. fiséit-'ett ki. — A jegbia oeitei 375.749 frt 33
jg
kr. kárfin é.t igéoyelt. Végül g még a atállitmtny bistoeitáti tal^mli ro-ljoéi »)¦»..obigioaitá-r- 118 839 m"gCBÍÍ*j-61 ki. é« karokra 26 277 frt éa U7
bisto*itá«i *rt*kb51 é* erre kiflaets* 1844 kár-•aaiMa 811,728 frtari karöaaaefa*. a bú aj ..ett'iatoeitaai áfát iilati aa Aaaieoxaaio&i Ge ¦•raji iv4ay«Ihati axt aa érdemet, a«gv ea ia-éininvt 8 boaoattotU meg kaaiokbaD a a* ayiban • biitoiitáai ágat mir 8«a baa felvetta Ítelete koréo* Hogy w>7 erodaéDjajel n&ksdot e téren, a*oo affj adat alapián ii m rlefelbetj&k, ho ]0.&89-n«! Dán kava*ebb kötTÍuy frtfljí biatoatáai «rlékk*l tolt t'vénjb*ii. Fe-lealaget mankát ié(*anéaek, ha még adatot ii bosnáak fel a neUett, hogy -ily** footo* aa életbiatoaita* tarén a .Generáli* tériken T*4f»
A
ín kr
fiiftett ki. Már esen rÓTid é* fmólagoa A mutduny viaagáitat*áa, konstatál tatot;. Kógión Kaoitaára segély mosdó-a bonné: e» */t 12 órakor megér-éa így pont éjiéiben indulhatott el avoDal Kaniaaa felé. A vonaton : ásóknak pedig elég idejök volt. aivitáaáb*n é* a Balaton sugá gy onyörkodoi ; a ml oly u'aara kinek egyebb BÜrgoa do ga Diocaer lvezmea. B*le*el n«m történ*.
— Budape8t 18«5 juliui hó 9-én.
kir. DrMi va«pály« táraaaág üileti
'¦Zgatóaága a íalamrgyei áll. tanító- _ ___ __ _ ____
..in el t. elnökaégntjk Sümegbno. Mull •i-llenn éiet^t mély t>epil.antá»i «g«d a bi
í, 22 4n kelt 5156»». a. átiratnok kap- "^i 0*7 f«lM*aioei»atél>a ha.anki.an Uttörí
g «¦*»"* hitoríigért el U Byert j
talmat éa a oenaft •liaeráiéL A „Ganerali l
kiTobai i« elegendő annak DiaonyiiAaéra, bug;y in nlao raaga intéaettel állónk ¦a^mben, molyoé. a l<*goagyabb ba*|(ó-•á)r pároaulv^ a ]»gnaeyotib poatoaaaggal » kóatiaaég javára működik. Ai iiiaaei e'járáaának megivmeréaére elegendő ennek mér Ir ff él. mely m iod«u kinek reodei-áll, megtekinteni.
— Az As*j0ararf*al fintrajf- a Bi patti araiá|at ktallUataa. A biatnaitiai n m>-DV fi*jiö ifnéu^k lönéuete haimkban eg-j rab maí7*r niQvelódiatött-oete: ti/ f-l *lótt As urazágoi ktill.tii, hiven ama feladatából.
cmliiaf. átiramokkal köaÖlt 33 V, •/.- i ..el.., b«g5 kéaóbb, mid,"n «4rk: i raér»é<léaeo kivii!, még motleo bo- ! az ut, le.sfUd«iuk a ketdeményi pbaD né üt é> pedig f. é. jüliua bó
i-ü ember hó 5. éa 19-én valamint okto-
,.gy aorajegj j
hó 3 é« 17 éa magyar éa borvái vo-aiDavk valamennyi állomásáról Bada-> re 8 napig érvénye* a 50°/0-al méraé I'. menetiérti jigyk foguat kiadatni, [yekk'-l fgyíiit atuuban l frl 50 kr. iteLéae mellett egy kiállüaai brlép i-t váltandó. hogy e*en meo«ttérti j-gy«k oniodeo laamély ssáililó voukttoak |gyoavona'uitat kivév*) érré-uy^it-k éa gy-rm-k.-k továbbitaaa, a pod-j>v.ai si«bad*a!y aa uiaiáe meg»>>kHáaa ét m*gi»aiüu koCaioaztál v ba T»ló átariiláa ek.ntwl^bon a 33 '/j Vo"n.v' ácro^rBék ie*e-I niadaudókiahitaai moo-ttérti evfttre aétve koszé e-t a folragaai u
*itá*l. Triea • alapitája után at
tb.Q 1831 b«a
tUa
dte mUkódébet. Több m nt felsaaaadu.
ilapitatoti i megk* k
il itatta ok, mtndao hoaasu b«a«4dnél iok kai *ka«Mbbaa aaól.
Míndsn családra nézve fö
Ütte nagybBCsO! Kesicu Magyar-
Becses iratára szerencsém válaszolni, hogy a Brandt R grógrszerész svajezí labdacsait meg
álulábaa a oo tirMdala
tiara (raadaaigra, aevalét bási,
biitar-rvoai éa a aft
egéawéffLgyre, általiban agjaaévaj élfltések miadea aoaaajialása ¦ Biodat-rft, a mi do alótt csak érdekkel bír. A tvel-letU aaórakostat'aról aeni íeledkesik meg a aoayibeaa .Maaka a tán" caimb nép. iradalmi ÍDgyeaea naJlekelt gaadaj vil-kA»ol kOUenéayeket bamordasakét, beatélyeket nj*okat • e^yebb mó-costaló apróaagokat, valami üt illaodóai nagyobb regényt íolyialéaűabai áagyar HáaiaaaaoBy" eMfiae é-i Ara [ g évre 6 fri, fél érre 3 frt n-gynl év- \ _ frt 50 kr a a kiadóh'vatal (Budapoa nagy korona-aicaa 19. aa. ) melyhea at elófiaetéeefc lejcsélMnrQbbea póaua-ioiéaeodök, kiranatra bárki-•ak ingyeo M béVmea've ssoigAI malat-váoy Hámokkal.
Szerketztai üzenet
Millilasoknat kik tolllak !e»!«kre tí-Uist viraak, UgkftMlebbi uimtukbas at«I-«jk t
a«jsk ut
L.pre>«r «a kiadó: SZÁLAT SiNDOE. F.l.ló. nvkaull : TASS ÁLIOg. Lapulajoouoi: WAJUIT8 JÓZ8EF.
a
Hirdetés.
Alsó Dombon (Muraközben) egy nég Bicdig elég keüe-
kaptam s azokkal Dagyoo meg
elégedve. E labdacsokat, mir 4 éve hogy házamban tartom, 8 csak a legjobbat mondhatom rólak, A. svájezi labdacsokat házamban mi igen nagyra becsüljek, 4 éve mar| hogy segítségünkre v»n : ugy a gyer-i mekek bajtibao miot a cselédek be- j tegségeibeo jó sikerrel használtuk, én és a nóm is él tönk velők b mind eddig semmi snlyos betegség nem for dalt elő házamnál, mit csak is a svajezi labdacsokuak köszönhetek, s ezért a Braad R. féle svájezi labdacsokat (a gyógyszertárakban 70 kr, egy dobozzal) mindenmas hasoológyógy-
eus idöb-o. iaadag míj >•, szeroél többre bcsülöm. Teljes tiszte-°W"™"b°.!/f.X" .l^u^' lettel Ueger Antal fü«er és termény
kereskedő. Figyelői kell a doboson
jaa éa nagy »ik«rekb-n Bár id*a;*a fötdön letett, a bec»UieU* éi eruyedetlea maatiaiiavii eltöltött fii •aazavd által megasereata mt.fa.aak a magyar polfáijogot Immár a •aámok maguk aaéljaiuiac éa ezek ast beaaelik nekdok hogj ez iDtéaet aa 1832 1S83 eí.kbeo Ha crarorszá/oa Ti 28« káreaetiao kitiaetott
ellen be d magira ai 1833-ik
b3 4 kár-
¦sok e»--n egymái mellé állításából, a ba •*«müük előtt tartjuk a fent íelxeit oaa>efttcK*at ja bi*toiitái é»» m0iel5dé» költ a*< látják hogj ihnsáakbtvQ C*»k t8t)8-bari kifejlettkaltmT»li*te-' b 3Ü3211 iki
BtríadÓk. — A xalaDOflgjei taniló lM- J
u,*: Utcjaiva,! koali': SUmegh jul. 13-án 1>»5 B*dü Ai»jo* « megyei taoteatlllei
— Egy badape&t. napilap nemlét
:»rt a basái baukok. éa b>aloaiio ioiéte-tekr'l éa kúvnikesAkép fejftsi be tudósi-Iflsá . N^m D)iila»X baljuk el «<* alkalomul »¦ mjg »« .Aíieiid*" bistiisitó io ó«e'«i telemiitKDi. A* .Atieoda" Ug) an nem kiEüróiiago* id»k> ar internt, aauobao helybeli --xp'íBiturjai telj-,aeo mrgeí lék ma^ukn-k a polgárjogai M»g;arur- li
jg
iK«*g.'Ó*aKOk uly
bai»íi»a buxg<íö*ijg«i lelj-oitik hivaift.u-kit , b»gj exeD lüiereldt ba'rao aoroibat-juk h b»*ai mtéietek kote. F-m «-xpoti-urák éa igatga tokát MDliletiünk éé i .g(M«D, mivel «*od idtetei, melyrÓI caak u.mt nA»iecda- letelik emuié*. — kei i-i.vér id éamet éa ped g „Asieuda" élet-é* jar.dek b>»omto és „Axieoda" el-tni--lüaie-ett bisiosito i-riuJ-wt kép-i. Mod-kő-, .n é-etoek kiiloo krtel^ ége i«ve., miDúamel'«u t^t^ériiag működdok köarr. 2íem tagadható, bugy ai ily külöo ke-ie i'meg koliaégek tekiotetébea a réai-teuieaskDek oem "geo Keliemea, aioub«o - Jk'-.üD.étf ei üt»l Ca*k ajerhot; a icez-iéa köojyebbeo áttekio be tő, — rendezettebb é* » bizloaitiaok eliDtéaéae ¦i -gr«a ágaia'-okbao gjora»bb ea ponto-s*tib A föeiüoy *« ily eUülÓDÍtétoél a ti.r.jíiió kösooaégre oexv« abban rcj':k, hogy »t életbistoailitaal gyűjtött tarta--•*'¦ .p, a« Usietil-g aokk«l ingadusóbb «^ii>ibiitCMÍtáa Tesiteoeg-i által Dfm rö-viditietik. Ily elkülooitéa miuden inié->e nél kiv*n»to« vulna. Nem mu'aaxthar-juk Ci ategetuhteoi, miaxeriot mindkét intézet egyesítve a tneaaü „A*.eoda Aí-iourarice<<-vfti bi«ooyt« jogivniony i>au Ali. Eteo m'éxet ugyani* a l<-ljea trr_,-bt)O lovó anya:o éxei, m-ly telnii ekcit Öokéo M abdicatiu iH"l elÓaiü*dii»ni. — A« Aaaicaratnc« oda alakuliaa elő» kolöl". a«orxö-dtaekei eaetról-eaetre i«<omolyilja, hogy tüuek m-gtörteDte ut*o gyermekeibe wiv.ajoa, — mikóxbeo atoobao hiteiénél bgva nem axünt meg régi foleioél öoálló l»í toúködni. Egyelőre ei-o mléxetek koxo.t teljea köiós»ég iétexik, a meooyi-beu egyik a másikén keieakedik éa e^yik <igi,o.>kaéga egy*>eramiad a máaiké '¦ Kividen as Afieuda DemCaak egy *rb e j«*a öná-IÓ iDtéaot, baosm őrükbe ea joKmoda egy aiaaik Firáxaó jutésetoek, me yoek névé: mir ma tí»«Ii. At Aaieoda *1 al elért (redméoy fellttotoiéaére ele-E-Ldö néhány ^d-t aa l884-»*i é»rol. Ai étet é* jár»dé»t bia'oaitaai oaatilybao 1884-beo D-m kev-«-bb mint 4711 s«w ííüéi kö:t»i,tett 5 117,397 irt bistoaitot "••Mgbeo. E«n kM«tl«o kö ötl ••enfi d««kh« jaralt a»*g "Í7 • .P.tria" élei-bixlontó bankkal kötött »UaQ«ibi»totiiA uera6dé* Wy táa 10,602
érüird|ku<turál>i te*ék< Dj««Kéarl á Ktafika- áb ráköti c*ak *» i8ií—1083 « bareoiacs é*«a kor-I azak no feltüut t**. egfresat mart röTidtolt aa |<1Ű a ráfbb anyag eir«iid-»éaértj é* Í«-Hoíro-aa>ára ma^ré-ttt axért meri me»r a tmac^arortsáci fltM ax IS31 -1853--I CT-kben még eiakely jcg bin. Ua viaagÁljak a t&zbtxto-itá* ffjlÓ06»«t « biroia BTti«f^!h?r, «gi- talál.ik. boc; a „Onerali- 18'>4 kiállított l4-f73 bixto-¦>tá-i kötvÁajt 2*1^8,769 frtral éa fize «tt S&6 e.*tb«n 12S.fil8 frtot •llcnben 1H83 Uau mar kinlitutt &4 Ö71 k«iTy
tékrö! és kirténti-ül k flz-tet 3445 a*«ib n I,l27,4()6 frtot. AloDban hogy még *H*g B«H bon fetQoU-iük a tfltbli'oiita nafT haia it m g kell emüreiidk ast, hogy a> uio só evekben a legtnbb 11 t»*nv tii «»re áilifatik ki, og7. bog? 1883-bao Am^Mo lll,6«8 köt- 28 1^745 ft
E) ti
aj ja A
éuj
bg? ,
1^,745 frt bíi***itáai artftkrSI volt
Hason ará<iv-<kat mutat fel a ¦ali' magyaro*míbí jégbiztoaitáai tta'*te Itt a>bpáll tz 1853-ba* ti72,-,73 fmól kibo-ioU&b2 köt»tfD?,«i 1883-bau 2* 411957 frUól kÍalitortTi3>'> kfttVéD.vnuk *alaaiiat a2US ben 47 .','40 frttal ' adott kirterr^aoek
18-M-1881 ém koraaakban •>
iatéaet
jé)rb.>t ák
i.kt.ai> kiállított . . .
Lá-i körfftiyt 22^,411957 hnioaitá*i ártakrdl, ¦e 2á*61* kárei'i'en 4.718,'OS írt kárié-nié« fisét-t-:t Ewe adat azt aiututja, bog; den UH> kötrényre 24.6 kir atett, vagyi> 7 nálunk mÍDden ne^y-dik gax^át meaki-ltja a jég. Sajnoi hogy (ta óaiok «Hdif«]e c»ak oagvon caekélj n*rfl>*a vették ifésybe a
.....iV baj ra.írnek bitrioyoi kflvet-
a íenu adiiokoi) rikitdban fel tűntetni Mm le etne 8ok aavnt>nat'>ól ig-r -rdek-. a* 1S79 -loSS-aa ("r»Mk.nut W ittj- bh iégn ¦ <-íoak atattaitikáia, mely mo •tj«, bogy a jela-tt idff »l»u miüket a Icg->a«aélaa«bb jég 1883 jQmoa Í3 án lajtot S.«d a D*poo t i a jer 7* kfis*éirK*n 262
kárt okoaOtt, kellett fordítani
Ki határozó
tebb kifejt' tt ál itásai'k i :flk»ége«, hogy >Hb alapOD kell
bistnaitáá terto a „Geoerali*'
t«*ere 77278 f-t [t irt, asoo f«n-tt, miasariot fel ik jégbiito.i-ii Sdüie A nállíti* ép oly nagy ép
„ p y gy
e j kát Térsett ás ábratolt 1R54
1883-m harroinci ívet konsakban as intézet 56.131 kötrésyt illitntt ki »7fl 2S4.83 i frt
lévő febér kere»zü*e TÖrösmezób«D 8 Briűdt R.
Irodaiam.
— A Mahdiröl boa érdekea caik-ket Hatala Péter ki Üoó orieot aliatánk
Oiladól. as nOrasáK.világa 29-ik (ju!.l8.) ¦•áma . ICsenkivül aa érdekéé kóslené-Dyek boaasa aorát találjak e jeieaöl iser-k-aiiott Upb«n : így „A Ment Mark egyik íaiarabj.) elb neié* M-j-b-nyi Fiórá ól; „Ovidmaaaerelmi dal.iból' Onóai Mátyáa •T*t. képviaelő forditáaaban; „Két vél jjerek* regény Gtbuiyi A.*-pidtól; eB> yong am" köU-mény Petri HórUil; .A béirAI* Boroayáni Nádortól „As aj ao gol kabinet* Saokulay Kornél Ól; .Hogy j*r a meg Súly mér Déoea a kiálitá*t". bumoreask Siaodai Zéoótól ; .A pálya-
al-aataaról* Kem^ncski Kálmántól: Gomboa Menyhért a fotcftjrifuaotl" hu
nuroi történet 19 képpel. A n»gyobb ké pek kö»Ül megemlítjük. „A magyar aaép-
>g caarnokat, .A helysei ora" eredeti raj* B-no L -tói; Q*n« i* lara* pavillon-j*t alb. V*gol as állaodó rovatok, meljek-uek g-sdagacga éa eléokaége m^gl-pó. kő-'¦eikésők : Tudomány éa lodalom asia-hág éa mfivéaaeii ajdooaágok, a kiálliiá*-ról köoy. piaca, vidéki élet sport, hym*n gyaairovat. ianen-onnan rejtvények. Ai O «ae-Világ'«l6fiíet«a, ara; január — de-mbérre 10 frt. jan. — juoiuara 5 frt. •prilU— juntát 2 frt 50 kr. At Egye ér-téi^-sel együtt : egéat é-re 23 frt félévre 14 frt, negyedévre 7 frt, egy bóra 2 fn, 50 kr. As elöf<a«té.i péntek a Pal 'as irodalmi éa nyomdai réasvéoytárstuig h»s köldondök, gráoáto*-ac»a 6 uÁm.
— A legkénjwebb layenci
m«gl>-h-<tTe elégni ve, ba neje a „H-gyar Uásiaassooy* étlapja aunot foaetoé bédj^it, Mert ebben a 1 pban as év min-d-0 napjára mát étlap köiőltetik ¦ at «i;é«« évfolyamban nem lehet két egyforma étlappal eMátott napra találni. Már p*dig; as mindenki előtt tudva vas, bogy a váhosatoaaág as, mely a legrfya*»M ét«lt is isleteaaé teasi. A .Magyar Háat-aasvony* kiterjeaakedik a konyhán kivE.1
uxxx*xxxxxx*x**x*x*x***x*x*x
i Fehérnemfl leiszerelés tanulóknak *
X Úgymint: fehér és tarka ingek, aisé nadrágok, halé
X ingek, zsebkendik. szövött fehernemUek mindemtmo harii-
X nyak. asztal- és ágyneműit paplanok, ágypokreezok és nat-
K ráCZOk « legjobb és legszilárdabb minóségekbil készitfe. leg-
X olcsóbb árak mell tt ajánlanak 2559 1-4
U Irmler és Wagner
Nagy-KanU«áu, a viro«haí» álellrnében.
Továbbá mindennema színes fehér ztmtrtk és pik* pargéttk flanell szövetek ruhákn.k. saját gyártmánya vásznak és asztalnemflek, valamint mindenféle a vás>OD és feh^memfl
X gyáeti.iányokba, vágó tárgyak Cseb , Morvaország és Schléziibol.
X Levélbeli megrendelések különös figyelem és pootosággal
X teljesittetDek.
X Árjegyzékek — kívánatra — bérmentve küldetnek be.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxx
orgona
olcsó árért kapható, — és ez november 1 éig megtekinthető.
Ezirinti minden ira«beli közlések T. Salának JézMÍ kántonanitó nrnak kOldendók. 2561 1 — 2
jj Margitszigeti győgyfürdő.
Budapest fiváru közvetlen kö'elében
3Ö* R. Bali>g art^ai fprria — porctalaa-, mif aoj-, kid & kó> ftrdlk, aaba>vk«aaHlékkal — DagvaierU ken — 300 ¦aljca kánrelem-mel bimdiML noba — lárailgaai torom — kul- ém boiföidi Up >k — oapuau a«ae.
Kiral-kok, nelyek ellen a Birsitszijeti béwiz kedvezi ereteénynyel basználtatttt; 2556 1—3
KfeivAoy — aa uüleiek, umok, caoatbár'ja. idr-gtiü'elj, idü t oaúta. A oa4a, kteaveoT, •rómAvi babaiiaok, Ijpbu Dtaa fall^pfl bfi-dea.k — Z.íbik. — CaoobiBialmakai, o.onia>úi. iifilgli bajokat éa kOiaértéaokei kOyetí elriltoaaaok. — Fajdalmaa b«goi, mor«'i«g. blk
A heTvia bfllaAIr^ aradm^ovDjfll baaanáltatolt: idült gjotnorba-mlDál éa albaai paigaaoknál.
A nígetao na Kj6*f awclár, sMatva aaiadaBaeaiO áavis^viasal.
lA 0r. Tertár.
Bérlewkaél ugv a fdrdá-, mit a maaaijegyak egjStMa TÜtáaánál
A aaigetea lakó fnrdS vand«(<>k a farát baaaailatoil «a a m«a«t-jag7ak»ieliiivb«or4auaalB«k. A fívaro^.l óránk at 2-»aer kOalek.d*.
A rirflő-iiéiy tartama májns l-lől ottólier elejéli
A iakáaok megrendelése: a isigeleo a felQgyelóaégi irodtbao.
Bodapett. A margitszigeti felügyelőség.
> BERGEKféi. orvosi
;! KÁTRÁNY-SZAPPAN
, I
I! HAMISÍTÁS Éii OTASII

orvoai tekintélyek által ajaoiva Au**tria.-Magyaroraaagrmn, Fr»nc»ia-onmif, ZTámetomig, Hollandbam, Schveiczbaji, Homániab»n atb. már ni év Óta fényes sikerre' b»ainaltatik 24Í6 lO — 12
¦m t -r\ a"1 j=»fr-i rt\ Am -rt t-x*ST-1rY^ r.aoy«g^lr-
mlot sxinU ax arezbór mindenfele tlutáUIuuágal ellen kulo-
nöaen a ríib, aa ídttit ea pikkely lúmör ellen, a koat, a iÖraJr r«p»d-véoj, a faj és asskil eliea, a sseplfl, majtolt, ogynevesett reaeaorr, a fagyd a*, a lábitsadáa, • a gyermekek valamennyi kültö fe|b8lega*gai ellea. Eseofelal miodeokiaek miot a bort tiastitó moadóasor tjáoltaiik.
Ára deU'abonliint ha*znaUU ataslUsnal egjQtt S5 kr.
A Berger-féle kltrinj suppan 40*/,-* tömény f.kátrányt
tartalmat f«'ettebb gondoaftn van kéaiitvs a léay«g*aeo kttlöobösik miQd-o agyéb, a ker«akwlé«ekb«n elofordalé kitrinj-siappanoktól.
SS Gsilások iüeraíéjp Tépett 25
a gjó^yszerUrakban világrxan B*rg«r-féle kitrany-tzippan
kérendő s figyelni kell a z 6 ! d csomagolásra.
Egyedül kelyettei a btl- át külföld rétiére ¦
A. HELL anm Troppau l™ 'tZ??'líÍJUS!uu'i
Prapr Bi
I
helyett
a közönségnek gyakran más vizet adnak giesshübli üvegekben s giesshabii gyanánt, sót gyakran még magasabb ar melett is
Megkárosítás ellen csakis az elsó rendft parafából valódi ere deli sértetten dugasz, melynek eldalan MA T0>'r! GIES.V HÜBLEK van besütve és a .Mattom's OietsbUbler' gyan jrgy peotSS megfigyelése óvhat meg.
Hamisitáaok tz aj ipanabálrsat értelmében törvényesen 01 dAzteuek s a haointók nevei ayiiváuiowágra hoiatnak; forrásom fogyasztói és barátai, uját érdekükbeo felkéretnek, előfordul* hamisítási eteteket tudomásomra hozni.
2554 3—S
MATTONI HENRIK,
Öieawitbl-Pucii8teui.HUSZONNÉGYEDÉ ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS l-ci« 1385
HIRDETÉSEK.
OOOOOOOCXXX XXXXXXXXXXX5OQ i
Savanyú-Kút
STEFÁNIA
Széntaváús, természetes, égoénytt
ALT VIZ
egyúttal gyógyvize a légió szeneknek, gy: mórnak » hóiyagnak.
A trondorti víz legtekintélyesebb > egy vizsgálói ok sze
rint mennyilegesen az elsó helyet foglalja el > birodalom ég-
véoyes savanyu vizek fölött 2431 18—20
amy Kutriüatkoaók Krondorf Karltbad m«llatt -aya Raktár Na|;-Kuisit> : WBI38 tatvtrtkníl
ooooooooooooooc xxxxxxxxooc
hl
Csal .aioíi
L* ntiiidea duboxoa A grárjaf j : a aas m Na*, aokuoro-
>sen porok tartóé (rjiíjbatii* makaci |yaaj*r ée altastaajtk gyoainrfBrct ei
Wwíbb -" \iít|ll|Bl allaa 31) ér oU fo'ljtoooea- nftvek-dó '-l.«i»*r*sben rí.»e*nl ulLf7 «radaii aoboi aaaaaáiaci masitáaMi 1 frt. .laaWttwÉBya* t»>Va«y*Ma Uéfetttat*
Kö«»töoj . c*ú», aiude%a*mB kas*
itart; baraaatátua nmidennemü térdiáit-k „. »,UOk, SJU1».U*oit «¦ d*«»o*inL: eWn,
BeasIMf viimel k«*arv«, hirtelea betpfelei, bánjál ée koJika ellen Egy Ore* pontoi
uiaattéaial 80 kr. 2401 36—42
Valódi, Moll védjogyévol éa névmláirssával
A 52S1 Bm& Tuchlauben
Baktárak Nt|yllll tf I »»lu- J.imtef K)'ócy*«eréM Ko»uf«ld Ari esaeUiafer Jo»»ef 9wt*: Dorner S Ct*a(*rmft Qiy»c* L. ít6sv lUpMVBTBtt : icz ád. KMZnWy : 3cbl«ii*r fia atrtMMl : KÍU Jáno*. Marvttll : lastj F«rd ~~ Sialay J&saef Zalt-Efartttf KoUöty J. g;oCTti«r«is
poooooooooooooooooooooocooc Hirdetmény.
Jeltelen Hermán kapOHvárl lakos kOz&dó* csód-hH«k«*i átül Kaposvárott 18s5. évi jnlins hó 23 áa tartott gyűlésben bozott határozat alapján ezennel közhírré teszem, hogy a nyoaxU, üzlet, a könyv- és papárkereskodéi, hozzá tartozó szerek és szerelvéuyek nyilvános magán árverésen fognak eladatni melynek feltételei a kSvetteiók:
1. A nyomda, könyv- és papirkereskedés. saerít- és fel-szerelvények az 1685. évi augusztus hó 3 ánik délután két «a*jai»p ÍMtai álUpot aarínt bocsátutnak árterén alá.
'i. Kikiáltási ár 6118 frt azaz hatezer egyszáz t:zen nyolez forint.
3. Az árverés megkezdése elótt a kikiáltási áinak 10° , a. vagyis hatizár. tizennyolc! forint 80 kr. készpénzben vagy óvadékképes papírban tömeggoodaofc keiére leteendő.
4. Az árverés a lömmeggondnok és a választmány által kiküldött választmányi tag álul teljesítendő, és mindaddig folytatandó, míg ígéret tétetik.
5. Ha a kikiáltási áron felfii ígéret tétetik, a hitelelók ezennel felhatalmazzák a tömeggondnokot < a kikfiidött választmányi tagot, hogy a legmagasabb ígéretet 'evőnek > meg vett nyomdát, könyvkereskedést stbit azonnai-átadják; » mennyiben aionban t kikiáltási áron aluli ígéret tétetnék csak a fölveendő jegyiókörjyv haladék nélkül a csódválasztmánynak beter-jrsztend*, nely feljogosittatik éa illetve köteleztctik három mp alatt az igéfet el vagy el nem fogadása itánt határozni.
6. Az árverés helyentaigyása, illetve megejtése után a vételár haladék nélkOl készpénzben lefizetendő, feljogosittatván tgyébként a csódválasztmány, hogy a vevővel saját felelősségére a fizetési feltételek tekintetében szabadon egyezkedhessek.
Árverési határidő 1S>5. évt augusztait hó har-tnadlluuak deJ utáni két órája kapu»raro(t ax r — * hel)lxégbeu.
Kaposvárott,- 1885. ju'.ius hó 23-án.
i |
I I
I
I I I i i I 1 I
2560 l-l
Dr. Haidekker Károly,
2913/i. k. 885. 2562 1—1
Árverési hirdetmény.
A oagT-kaBÍMai kir. tórvénjaték tkvi u.itilT. réuwöl ko.hirré ita'ik, hogy Freyler Adolt Ufy«e4 » -k»oia«*i l«koa Tefrehajtatiia&k, S»«oyo(! Gvörgy T^zrabajtMt assovedfl pscaatat(fiai lakói •Itani 10 frl 80 kr. tik" 1882 «>i ¦uju » tua 24-101 jiró 6*/a kamatok 24 frt 7 kr. por- m végrehajt!. k«r*loi 9 frt 60 kr. j.lcsoiag; a még f.lm«OI«üdí kől'«4gak iráati VBgrehajiaii ügyibaa a feoi sora tatl kir. tArvényaták területébe* l«rlosó pkOlatatlAai 5fi satkben A f 70 hr.s. a (elveit 10 (nr» bec.il! iogxlaD k&tSn a paoaattluai 81 aitkb<ll A f 109- hra< a. ingallao rajta í-krt háa 764 Irt - 112 hrai. takth'g 21 trl — 297. hraa. log-t-lao, 30 frl_5ü3. hral. f.k.Saíg 51 fr. becser ékben miodeo reulet birtok kt^óa-
U 1885 évi szapteaber hé I té
B»pj*a.,fc déI«Jöi\ 10 ór&knr Pftoa- Tütö-•öu k köMé« bíró hừa(U Freyier Adolf felp«r«MÍ ügj'TÓd vagv hel^ottoae kötbeo jöttévöl me^lftrtftiidó oyilváno* ir*ere*«o slkdaioi fog.
Kikiáltáai ár a feanebb kitett txeúr.
Arveresni kívánók i»rtosakk a beo»-ár 10% át k««ap«iDab«a vag; ÓT-kkApoa papirb>o a kiittildött ketébet l«iruoi.
V«y!\ kötele* a. vételár t három egjeolí re«iletb«n még pedig >¦ *-l*At »s ár/aréi jogarőre eiaelk*d4«»4iÖ. ¦•ámítandó' 15 o«p alftti, * máMdikat ug^aat-tuSI 30 »B&itol 60
o«p &ift:t, a ro&*dk agjo 60 oap •.!(«:(, miodeo *>gje* re*sl»i iiláo »t fcrteré* napjától •sámit»ndó 6*/t kam»-tokktl etíjutt tti árt erest t<*ltéiel«kb»o
not iefiietoi. .
Nagy Ktoiuáa a k. taaek ikti o«a-táljáoái 1885. «vi májaa bó l-éV
CSEKESNYÉSZ EVELL.
elnök. J«»7»5
^670.
i H85.
2563 ] - l
Arve rési hi rdetmény.
A nwgy-k&DÍsafti kir. tÖrveajaMk tkvi i>»*iálv* réciérAI kothirrá tetetik, bogy Ssabó Pál ügyvéd el&bb p«c*«i, ji-lool-g keax.beiyi lt>ko« végrebaj^atóoak Komaromi iuni etöbb itj. C*aura jÁaot ötvegye jelenIfig férjezeit Zaupia Jtooaoi^ végreh*! a-i ttöiivtidú pacsai ludoa olleni
80 frt Hk« 1878. í'i ok'óbor b<S Ül-ik oapjalíl jiri 6*/, k.m.lok 112 írt 40 kr. p«r 13 írt 03 kr. végrobajlí" kérelmi 9 trt ÖO kr. jaleotagi *• aj'g folmefülaadí laég«k iránti végrabaj áai ttgyébeo a taeveantt kir. lör»éay»aék t«rfil«-éb •« |.rlo«6 paoaai 29'. aiáaic likbea A t 1433. hr aaám alán M'ait 65 frtra 1436 b-. ..ám alatt f-W«tt I8Í frtr. 2065 br. aiatn alatt l«]r«tt 108 Inr- 2244 br. •< alatt lel'ou s7 frtra Iwoaall Koaiarooi
p«*fi váluág kótalaa iafatlanok
1885. évi sz«ptM»ar hé 3 ik
DBpjától dél«16tc 10 órakor p»cáo a köa aéfcoiró basánál ^«-b<í 1'áJ telporeai fii;;-
taodó opi Iváaoa árveréeen el adatni togaak.
Eikiálláii ár a t«aoebb kit-n beoár.
A.>~ver«soi kívánók tartosnuk a beca ár lO-/.,-a, káatbéBtdna vágj óvadékké-pe« papírban a kiküldött tteacbas leteaoi.
VevŐ köteles a T«<e!árt bárom agyealo ré^aaletbrB taég p*di(t ¦* *laót ar árveré* j«g«rAr* emelkodAwitAl ••ámii-Ddó 1 bóoap al-tt. a máaodikat ufcjaoattól 2 hónap aia". a harm»d.k>t unjannió! 4 bÓB«p alatt, mi ódon fg^ea réaal^t máo as árveréa Dapjátö> aaánniaodd 6*/fl kama-¦ okkal »*gyött as árverezi M'éieiekbeD meghatárosott ketveo és utódoaatok •««-nat lefiífini,
Kir taaék tkvi hatótágiaak 1885. i ápr; 17. t.nott öl«séWI N -Kaaisaán.
MIKLÓS KVELL,
9090 9090 90 Ismét!
Ismét kilenczTeo tTnÓDjeremfen) fre tett el *i ha lik János mathematikua úr (Budapest, Lerepesl at 74 sz. I emel. 7 ajtó) állal közölt Rzimokra a f hó 22 én meetörtí-nt Prága húzásban.
do„, JokTaJr,rV:..u:LTku.
M'jaiial: — 1 rilic i- (aip.a>bb
ReU Arnoldnál
Bécs, I Peatalossi utoma 1. Könretités ingyen.
|oT V nxakbaD a legrégibb cxég. 'W
k — Uakii Mibalik nr *. etT-o : . eaiber, ki ily rem»k n&Tet *éfbes vitt: — Csakis 5 az, kicek •»ánitalanok kouanbtui. as«r«Beae* xeraó nyei •ményök'-t, - 5 u. ki asár *aer a.*g Mer »i«t*n t mentett meg ovo. BK>r «¦ inaagtft.' — T«rj«<ljeoek el « s >r<>k
d»|fi te-t minket Mibaiik űr, mily na7>-n«-rfl, eryfdflJi »¦ 5 tximtrji$-í t«b«t*ee« S1ÍI7 bistoc iub)i« pl eteket kéa*« dMacá'liiir.,
flfjeleinbA minderjki e sorokat, ég itt muiiisi :a al aenki, halad-kunoi Hibalik nrbo* í;r-deliii »»<Tw.ptwiátookért, ki nindankinek ki-
nélkfll iai*ea«D nvojtja •*fédke«*t Tartaa a«g as litan nég soká • Begcnei.:' _¦ linókat, badH joa>an«k általa "íf »«^i taiaook uereoc^bo iu boldof joUtbez.
K6>aÖnetunk iiméte U njiKánitásava. maradtunk tiwtelettél .
Lebkticbaa Karolj, aQtim«at«r
rpel Siaáor. kárpitoe Ó falu Ráua-uteia 17 •». - 96u
Honefger Hatild nevelftné, D*brecman,
Váaartér-utc»» 41. ¦». _ 11:>2
ifi Dávid nacameitar, Z6\jom , ~'I<>
Fielk Adolf, S»ge»-Vár SO. ••. p 3'JW
Faidinger Roma, di*atiiaao0 Be«a
Oiv«>rv RcuifTi*, Joaán u. p Suaipa,
;0C€ Károly, magtári e11«no> TbrSk
8a»nt-Mikló. , 4dO<>
Wiaae Jöx-ef ciukrÁim, Fraosentbarg,
8 tatir 5. u. . 195HJ
Ducheorntal BudapeM, Nádor-ut«a
8 u IU. emel 12. ajti . 240*'
E né>
k&T*tkt.v.k.
A uereBtars ajerők feaatrbb po«t«*an kS
fentviondottakról tniDd«aki mifa a 1
oéi
A kerdó ler-lek Mihalik Jáaoc írlMc. BBdap*»t. Krrfp«ni-ut 74. sí. I. e«e\.v.. ajtó ctimxeodAk é* kéretik asokboa *á mi aaiari 3 drb. ¦'> kro* bélyegei mellekeljti
22 &S2 85. uáaw
¦'tintán riaactel.
A amnbadalmamott PoUaeaek-ttte fertAUenitö i
. ax alla.i alloma*
gáiat aU vétatvaa, ni* uUltaU-tt, borr asek hatkai.- ex biztos er*da.<-aji frr
ALAPITTATOTT XSB3.
WALSER FERENCZ
Ajánlja pyírtminyat, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemfl szivaty-tyakban elvállal vízvezetékek berende- varosok, földbirtok sok, ipartelepek, ármentestö taraale-tok és maganxok ré-szcrul modern uchoihai
elaö magyar gép- m tüsoltóasarak gyára, harang- és éroa*otMéje BUSAPX8TBR, RottambiUer utcaa 6«.
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz-és magán fürdők felszerelésére, szakmentes ürszdkek felállítására és minden vizmü vi muukálarok gyors cs pimtí-s kivitelére képes ár lapok és részlete* költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
-6ü
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár. XXXXXXXXXXXXWOOOOOOO^
1885. Apgosztos 8-an.
32Ut
_ ( Klőfitetéii ír:
T^gesi i-tt« . . r> írt.-------
Í.-1 évre . . ! frt 50 kr
E|y«
II kr.
II1RHKTK8EK hasábos petitsorban 1, másodszor 6, g mind t-n toraboi sorért 5 kr. NYILTTERBEN
aoronfc^i t 10 krért vétetnek lel
mostari illeték iuiDdcn egyes hir-
lietfsert 30 kr fintendk
Huszonnegyedik évfolyam.
_L
lsp szellemi réwet Ül-üS közlemények & sztrkt.ztűnfegher, anyagi részét illető k&zlemenyek pedig a láadóhita'&lboz bérmeatre intézeodök :
nagy kanizsai „Kereskedelmi Iparbank UstüUtr a „nagy-kanizsai JásdednevelÖ egyesület". a „nagy kanizsai ttsztiönsegélyzöszövetkezet* a ^sopronikereskeddmi s iparkamara' nagy kanizsaiküiválasztmány'-ának hivatalos lapjt
„nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet-, a „zalamegyei általános tanító-
Bérmentrtlen Ierdek i gkduinak el
KtH rátok vissza sem kilostaak
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Zrinyi dala.
A társadalom pezsgésben vao. Társulatok, egjletek alakulnak a cul-tar« az emberis-ég és nemzetig j«-tara. Szervezkednek fajok, osztályok felekezetek, s gjüléseznek, hogy ba-jiikon a .Tiribus unitis" jeligéje mellett annál könnyebben segítsenek. Egyes területeket, egyleteket, melyek meddó Melókért alakoluk. elsöpri a létérti küzdelem, mint ahogy elsöpri az egyes embert a benne rejlő szenvedély tagy beiegség; másokat pedig, akik nagy és életievaló s modern reformokat tűztek zászlajukra, megizmosit a hírei, a küzdelem.
A leginagasztosabb a legszebb !.arcz, s a legfeuségesebb feladatot ezek kózül azoknak jutott, a kik szellemi czélokért, a műveltségért küzdenek a baza érdekében. S ezek a cnltur egyesületeit. !
Hazánk, amely a nyagati fel-uliffosultsig bástyáját képezve, vé-dókar gyanánt állott kivont karddal keleten, török, tatár pnsztitás, s né met elnyomásnak kitéve; természetesen nem feleibetett meg, ama fel-ídatának. amely egy száznyelvü,. szazfaju. országot békés mivolodés utján olvaszt össze. Egy későbbi kor-; nak jutott tehát a tiszt, helyrehozni, ama mulasztásokat, amelyeket a hír- j ezok éveiben a hadveró s kopjavetój ősök nem teljesíthettek. Megteremteni az egységes érzetet, nyelvet, szellemet — és a közinivelódést Magyarországon.
Ma ezer és millió ember ajakán epedez buzgó imádság ezután; czt és talán millió emberén — a haza belellenségeinél — kajánság, az ellenkezőért.
Ma ezer és millió ember áldoz, hogy az ige testté váljék s ezer és tán millió, hogy az aknamunka folytatható, s a nagv munka befejezhető oe legyen.
Az egyesületeké az éqlem, bogy e gygasi harciban, felemelték a zászlói, és magasra tartva, mint réeeo a vóres kardot körülbordorzák mint egy lángpallost, figyelmeztetésül mindenkinek hogy veszélyben a baza !
Üdvözölj »k azért az országszerte megalakult és az alakulás küszöbén álló közmivelődési egyesületeket; üdvözöljük a Kárpátok alatt, a Király hágón- ésa Dunántúl; üdvözöljük ezek országos szövetségét s kérve kérjük őket, hogy a nagy eszméérti küzdelemben, felfogva a feladat nagyságát, a baza és a nemzet érdekei!, szá mitva minden igaz magyar honfi leg-bu/góbb támogatására, el ne csüg-gedjeuek.
Az ének mondja: .Jó magyar nem rakja szegre karját!* Kern! Mi se akarjuk hazánk ellenségeinek győzelmét. Ott a hol a három halom emelkedik, s a hol Bzugva mennek habjai Tiszának Dunának," kívánja e e nép. hogy újra felhangozzék a .Zrínyi dala", hogy ,e hon nem győzelmek honja már, s elhamvadt a magzat hó szerelme, nincs magasra vivő szenvedelme; jégkebelben fásalt szivet zár !' Nem ! Az ország minden részén lakó müveit magtár mellett egy ezász. egy rácz, egy vend, egy horvát áll; — a Dunaniulon itt van mellettünk Muraköz, álljunk be a nemzet napszámosainak, s matassak meg, hogy a .dicsó nép, mely tanult izzadni, s izzadás közi hósi bért aratni" — nemcsak névben áll, de jelen van!
Üdvözöljük eczimen. mint a nagy eszme kivitelének egyik előharczosat, a nagy-kanizsai irodalom és művészet pártoló egyesületet, mely alakulása küszöbén átlépve, folytonos tevékenység között áldoz, szépnek, jóuk, nemesnek és nemzetinek , de azt csatoljuk üdvözletünkhöz, bogy szemét a magas c/.élra irányozva, vegyen tudomást arról, bogy ott kezdődik tiszte, ahol mások el hagyták, folytassa a
megkezdett munkát »efye át a szt.-istváunapi üuut-p vezetését, s buz-Rólkodjék a dunántúli közremüte lödési eg'estüet lerj-fcése érdekében, s m:nd>n irányban indítson mozgalmat varosunkban s helyezze magát oda arra a polezra érdemei ál tal, amely mindenkit megillet aki a haza felvirágozására bold gitására. a hazafi-ág fentartá<ára és a nemzetiség terjesztőére orHudito-an és hatékonyan, habár csekély erővel és lassan, de minden tehetségével közre működik!
így és ezek által emelve, sza-b don lélegzhetik fel minden igaz magyar szive, ha mrgteszszük és lerójuk mindazt, a mivel tartozuuk !
Csak előre!
A nép •Ivasmanyai.
A fővárosi sajtó igen sokai foglalkozott má- eddig is a magyar irodalom pangásának különös okaival, legnagyobb regényírónk müvei alig érik meg a két-három kiadást, a költői müvek sem részesülnek oly meleg fogadtatásban mint azt megérdemelnék, egyedül a napi az, mely nagyobb elterjedésnek öévend.
Nincs széles e kazában falu a hova legalább egy lap ne járna, mely lap az egyedüli ismeretterjesztő orgánuma az ott lakó népnek. Tekintve azonban, hogy e lapok rendesen politikai tartalmúak s ha van bennök társadalmi szépirodalmi rész. ez rendesen oly irántú és tartalmú, hogy a nép szellemi képzettségét illette tudaskőrét meghaladja. Azok a franczia szellemben irt tárczák, telve frivolitással, azok a tudós értekezések Darvin tanairól stb. éppen nem ismeretterjesztők, hanem erkölcs-rontok és a tiszta vallás érzületet sértők.
Igen örvendetes mozgalmaknak tekinthetők tehát az úgynevezett
közművelődési egyletek és a nép könyvtárak alakulásai. me veknek
.egyik fóczélja a magyar irodalom segélyével a magyar nemzeti eszmék folytonos fejlesztése és erosbbitése, a hasznos és ismeretterjesztő könyvek
j egyesületi úton való terjesztésével a nép ismereteinek fejlesztése és tori bbképzése. Magasztos izéi. mely megérdemli a kelló méltánylást.
; Tudvalevő azonban, hogy az ilyetén mozgalmak, melyeknek kivált magyarosítás a czéljuk, több helyen
| v sszatetszést is szültek s a nép könyvtárak iránt méí eddig a nép sem nagy érdeklődéssel ső: némely helyen bizalmat lansággil is viseltetik. A
, köznépben nincs még meg a zönyvei olvasásához való érzék , az olvasási kedv, ezt fejleszteni illetőleg éb-
¦ resztem az első és fő feladat. Eh-
jhez is meg van a kelló alkalom.
| Irodalmi termékeink között —
ha azoknak legnagyobb részét annak nevezhetnék — legelterjedettebbek a naptárak. Még a legszegényebb zsellér ember is vesz e^yet évenként. Hogy mik képezik az ily naptárak tartalmát, általánosan ismeretes. Vannak benne tündér mesék, adomák betyár históriák stb.. melyek ugyan legkevésbbé sem alkalmasak a hasznos ismeretek terjesztésére, a jó érzés felébresztésére.
Az olvasási kedv felébresztésére a hasznos és ismeretterjesztő naptá rak talán a legalkalmasabbak volnának. Vessük el a politikai pártok, telekezetek (mert ilyenek is vannak) naptárait, hanem azon legyünk, hogv oly naptár kerüljön ki a sajtó alnl, mely hasznos olvasmányai szolgáljon a népnek. Ne egyesek, ne pártok, ne felekezetek, hanem a magyar nemzeti összeség érdekeit tartsak szemünk előtt.
Oly nemzeti naptárra van szükség, mely a népnek mintegy kis ,Convcrsations lexiconol* szolgáljon.
Legyen benne pl. nemzeti államéletünk egy kimagaslóbb alakjának életrajza, vagy történelmünk egy kor-az&k alkotó eseményének leiráaa. Legyenek benne mezógudasag. ipar, ember állat, közegészségügyre vonatkozó s a qép tndás köréhez mért, népies modorban irt czikkek. Mu-littató. de egyszersmind ismereteket nyújtó elbeszélések a földrajz és a ter-mészettndományok koréból. Összhan-gozzék benne a szép t jóval, a haiz-nos és a czélszeru.
Emez elveket tartsák szemeik előtt a naptár szerkesztők és kiadók, ezen elvek alapján állítsák össze naptárak tarulmát, mert ily tartalom mellett a naptárak az ismeretek és műveltség terjesztőivé válnak s meg vagyok róla győződve, hogy az ügy iránt érdeklődök odaadó készséggel lógják őket támogatni hazafias vállalataiban. A hazai Unitok, kiknek életczéljuk a népuevelés, kötelességüknek fogják Uruni, hogy oly vállalatot, mely a nép nevelését, müvelését, ismereteinek bővítését tazi ki czelul. tólöktelhetölegtamogassik.
EPEEJESSY ISTVÁN.
A katasteri blaottttág működése a kaulzual Járásban. *
Jegyzőkönyv
aao felvéve 88:*4yí janim hó 2-áa. Jsleo volt.k:
Kovát. Jinoi elnök, Herdea Mi hálj, B..u P»l. B.kin F»rku TVh Imre búgok. Ruter Jiuo. k. b«oil6 biztos.
FMvt.u.'ou Gil.e 3701. S~nt.
B»l»«. kóueg 953. namoál. O^lse 4307. ss«mn»l bejötteiét; ; eiutin Bór.öaoa« vétetett ttrgyalá. alá a 300 tsámmftl b«te|estetett.
Grnbe-Stiget vetetve! tirgyalá* *!á, hol i. mindenek elAu Viber Ferenos fisodna,! Gróf o feo-eg1* uradalmi erdéeM ih.l beadott ea á.'.Uoo.tágb.n ••óló M-n^la]á.e Vfítetvéo tárgytlá. aiá. melr
A világ-történelem
Majd mint ikz Éf,, Ua^kcjiOa ¦ riadok, miat pokol, Mely bllDbva ég Teki'U b*le: el5tt«d t Mohói töttéoelem, Te óriái, te fíreg ejy»rint,
E» )6 tdker, ttntáo natat,
Biz ott a folt:
4 mint tít, kon?, UbelUMk
E«jt egybe foijt......
Tekinti bel*, bttJ»kén, de a Toki»t«t mely legywi ; b )>¦ megleled & fiajt, »>U j gjot fan«e««deo.
Hafrvtó Sándor
Kanizsa múltjából.
Kfiili: Bátorfi Lajo*
L ¦aá-ad elejtő már kereskedelmileg N»gj-K«r.w* T*ro« mily kifejlődőn »egoek örveodett, mmaija ai u*i«>i levél ki»dáaa érdemében S*pgedj Ferenci k»m»ria 6* el«6 aiiipáa, ugj a *ár<» bírája • t»oácia kőit vaJtott ele« levelesói; • bogy a kaoiaMi hatóságnak volt ig»a*. híven maiatJK as • m'-g/e' veg»«», mely 1812. év. ••epe 29 éo i.rtott kó«gya»é» b41 eredi: 47/54 Kaoiwa véro* n*k -k>d kérelmére, bőgj tovább ii *» ut»»ó le»e-lekD-k ki»da**o-o meg«ró«;it«<Mek: .A Y M.K.. Helyunó T*i»áoan«k m*gíog .lá-u<om«d ir»t aioi, a kérelem i«»íto«k ftji melleit, bőgj ioha a fo7-módok
oak 'kívánsága as utóbbi R<*olatiÓkka1
elleukesik, míod»»oDáHal, ha a fo.jamo-dókaak elAboaott okaira oécve a F H. Taoac* •»• u'axó leveleknek kiadásai mt-gi-Dgedüé, a varmegjéo'<k semmi ees-revéiele Dcm leat e duloj;ban. Kiadatott Háry Farka* biiea Archivanua alial."
Ax PDg-déiy mogtagkdtatott, mi ugy gondoljuk, enuek balárotoit oka a íf«octi» háboro vub.
A o«ipú. két levél a köietkoxd :
Érdemes Tanáta!
liioekutáDDa a felsőbb p»raoUola-tok Na. Vgje ttokott Currcnaei által tadtokra adóiunk. — Lieo kívül a (L»-Diz«a, Város T.náis. a Nagy Mgú Ht. T»oáu alUl 1813-ik EaxieodAbeu ^-ik Aii^uinui 5316 Stám. ¦lat', méi; ia 1814-eik Essteodíiben ló-ik M-r iiisbaa 6367. asám alait, esen f«lül 1Ö1Ó dik KuieodobeB 31 ik Jaoaárilub>D 3116. ¦sám »Utt köli kegyes ioté»ö levíek al-t»l as uiasó levelek kiAdaaaruí külÓDOrseo el iilt»tott, fs Meo kegyea Keodnlések a Na. Vrgye lÖlS-ik E.st. Sep ember hónap 1-aó napján t»ri»toil k sebb Ovüio-keseiébül •> Je^ysA könyvnek 2d-dik rum., as 1814-dik Gast. Jnoiu* bóuap 6-án taxtktott kos Gyülekeaeie Jeg> «ó köay^éoek 33-dik asáma, még is tv« 1815 dik EíH. M*jm hónap 18-án ur-la>ott kÖi Gyttlakeset Jegys^ Könyvének 925-dik asám» alait husott Wg>és-k álul » K»Dis«*i Város T«nátaáoak tud ara adatnak. — Nem foghatom míg mreod> V>ktaerds^tal via-ltetoek. M-gyar Lftas-ló Kiírni Város Bíró, éa G.ou S>m»Q Noifciius, hogy eseo ns&mos kpgyw P--ranLrf>l»Lokn»K, éa N. Vrgje rendelé'iaak
17-ik N<.
mb«r 1818.
Ca. ki
Kési itolg
»ZLQLDY FKRENCZ
n. Ispán.
i ElaÓ Ali. lapioy Ur. Ed o»gy«áKá-o-k, é« nma Megyebéh FŐ-I-pány. Hír. ói' KN Ml ü Gó
tói' Komáoyo Ad l
N »gy
E E
l tgü Gróf
ellenért, iá most újonnan « folyó Észten- soaok miatt m*>g int«tiüok Voloa, asonoal
dfinnk Áprilisa 12 éo, 997. ssám alatt j a Tettes Na V argyéaek, a N*ey Tekéo-
Ephraim Lövi Z-idnimk M-ote Eö F-I- j terű í-iim^h) Jóss«f Királyi ~
sege otökös biri>d»linári asolgáló utasó
levelei ki adói báiurku4t*k. — Kaeooei
tebát telelel terhe kUttt meg hagyom a
fnot irtt Tauálsnak, hugy esea levetem
«é ele at»n B. napúk alatt nékem irsaueli
kinyilatkosia'ását es iránt b-kfildje, ha
ese.o p««ausa*k kindáaa a T»nát» rende-
lésébül tönéoue? \'*t>j egyedül a teái
íru Varos Biróaak éa Nounuaoak v.k-
uieró tette. Addg ia mé< e réssben a Na.
Vgye u'óobí rt-üd-iéteii vegtuasi, muat
ujri a fest irt k-gyes parantsolatok ere>
jév»l leg kemeoy-bb felelet turbó alatt
mag hagyom a T*nái*oak, hogy sem a
Taaála, Mm auvak akár mely tagja által
as utazóknak p»saus«ok ki ne ad«ssaiiak
ki többnyire maradok,
As érdeme* T»oáUQ*k.
Iltgoa Cs. b bir kamarás, Llsó A1L L>, bűiönof

oapc
bbi
ak 17 ikén költt.
y] gy g
Amadé Antal Ur, E<J Exilleouájáoak több isb^D «edas ttok, méi'óitatának es érdemben a követkeseodd okainkat méltó* tekéoie'.be vonói ó* Kauissa Vároasát, a k^belibéliekoek esentuíy ieeodA U.só-Levelek ki-adatásA ssabadaágában, h»t-h.'ó. kosbeo vdtésak áli^i a N. M. M Kir. Helytartó Tanaca ái'.»ly kegyessen meg-h gyittatoi, agy mint:
1-siör Hogy Kaoíss* VároMa eaeo ft*Vidék*B oevesetes Coocurialia éa Km-purialu H-ly; melly a Ka. Vargj-e aseléo helyhactetik, és annak kereastény lakosai n»g>obb rassiat, a saámoaabb Zatdók pedig o»;ésabon ea egyedili c**k a k«roa-kedésbül élo«k, tn«lly«t Magyar Orsság-b«n SlaTODÍ»b«o, Úorvá.b Orsxáxbati, S'«yerbeo, Auatriában atb. miden féle ter-mesatvéDyekkel ü*iek. Ebbéli kereake-deabeo pődig, meliy a siüanmélkül való ssorosaao ö«sre-VMg> un k»p-
a'asstáat irai ssenyved, igcoy ak ée károaitatinsnak, es aii»l ha a txiikségea Utaao-Leieleinek meg-
__ _._n_______bb«ii hivatalos Levelére. Issersése vég«lt mitsssebb menni, avwgy
naalyb-o biao'tyo* Epbraim Lóti Z*idÓ, ollyao TiastviseJŐrül, ki mindenkor ide U-asó Livinek ki>d<Lása okát kérdesni i h»aa aints, ki-v«nm, kéoielenuteinea-k ; és a Varu«i TkO>toaut as Ui*só-Levalek- i §6i as e sserent el-rrm kerülhető nagyobb
Bek ei-Btul leendő ki-adásául egé«aben és általjab-n i« tilUni méi óxaaaek, ast aa alásatLa felel«tüak«t teaSi&k: hogy mibeijost a Tettea Vargye kebalás k
köJleégek, es idő mulasstssok mellett a Városnak •¦ eddig virágzó Emporiáha vol a nagy róvida«get és g».oiást asesj-
ettea Na. Várgj« all.l » Na. Tedae. Mind esekk tekéatete mellett éD kivúl a«a »d»Jidű Pa*-' 2-aaor Hof/ a Város emlékeseiden
fogva mindenkor saját lakosának,
.,__jdenféle kemkedőinek as Ut»só-
Levelek ki-ada'áa*oak ssokáaaban volt, ,6x a N. M M K Helyt.rtó Taná'aáaak 1806-tk Eé«[ü«í 1624-dk as*m- alatt knlit kaon kegyes par»ncsulój* mellett, bogy as uta.au Levelek, a meg-kivántatd eaelekbeo, sseméiyea le-iráaokkal saindea Elöl járók áh>l ki-asolg*ltat»tD*k, a Vároai T-náu, mint org»nisáltt Magiss* trátua, és Elsó-Inataatikbéli Forum, aa Utasó-Leveleknek ssükségei eaelekbeo v«ló kt-ad»tá*át még iokább kfiteWsségi-oek tartotta, és a bellybéü Fo Mé.tóságft Urasággal meg-er&sitett ajj«bb Contrao-ituoak, melly legg Fóbb Helyakeny jÓvá-kagy»toit. valóságos meg-sértése léikül ásón disputái hogy el-eshessen. ¦emis reméoyli anoál inkább:
3-aior Hogy a város *i illyen «lks-rtilheteüeD ssU^ségben eseti bisODyot, betsüketes, és minden gyaauságOD kivttí U«Ö L>akóainak és kereskedőnek emgedett U'asó-Levelek ki adats.sa.bao legg kevés-•ebb bibat eí-nem követet, mart a Leveleiket folyó asám aserint rendessel) pro-tócollaltotia, és ásókért, a mennyire Zsidók voltak a Z<idó kósségnek kasesaége m-tlett miDdeokor jól állott; kalsoknek pedig, és ismeretleneknek, avagy gyano> •oknak aoba Uiaaó-Levelet nem *dot.
Méltóságod ! méhóstassék e.-hinni, hogy a Város valamint régemen, agy kesöteny a PsasaaokDak ki-adásában legg nagyobb vtgyásással élt, és minekutána as érdemoeii amg-intetetett volna, a Passos vev6 steméllyeket küÖnosea meg kUiooböstette, s&tt ha ason rsméay-légben nem lett volna, hogy tstt slásatás ¦bWli saabsd«ágái>*n, *HUSZONNEGYEDIK ÍVTOLYAM
ZiLlI KÖZLŐN I.
Aüv..
Y&TMd Xagy-
Már régen volt ssáodékombao, hogy
fetssoltslás folytán a hivstkoBOtt réssíet FOrdÓl l0VÍa,
¦sám alstti erdő, s vele eao issédoe ba- ] kónski haaoo minóségO erdÓvel lett Össse basoulittáa után osslályosUtott, ooba bár ss indokai Mhosott távolság oémQleg figyelembe jönne, minthogy ssonbsn as
eseo területet kömyesó kössé|rek lakói a e két várost osseehasoDliivspárbasamos-tüsiU síükséglelükbe ssér*ésére esen te ' „m. Hissem ast. hogy kösönségü-koek rületre utaljak, igy esen körülmény a fel- a9m |wg érdektelen, a két város kölöab bosott távolsági indokot eUnyésatetvéo a tégét ismerni Ast még ss ellenssonvae aehestelt sorosási kérvény egyssertten egyén aem fogja tagadéi, bo«y Várasd tudomásai vétetik. Esea kösség 364. városa sok tekintetben Na(tj-K.aia»a ssámmal befejeite'ett. I fölött áll, de ei vissoat ís igy ˇ•&. Ha e
Est kövelőleg Újudvar koaség vé- ¦ B4t várust egybe lebetae gyúrni, tetvéa tárgyalás alá mindenek előtt a bison ssép város lehetne belőlök. Várasd kosáét*, elöljáróság által »lá irt és ahboi előnye városunk fölött a követkesőkb«a sárt VieberFereocs urodalmi erdées által Ttn : mindenek előtt ssabadkirályi város, beadott indokolás olvastatván te), mely hossá a megyének ssékbelye, a n*gy-felo.vásott jegysokŐnyri bemondások a Mimu tiastviaeló ágy es«k családjai, itt helyi vissonyokbos képest a helyssini költhetik el keresetüket, de oem c*»k a
•«Qk-k és förbék. A
városuük tŐat-
y p y
i figyelembe vétetvén, ujjabb á ké tl
tudomásul vétetett
K. m.
Ssent-Balássaál i.
3000
intéskedés tárgyát nem képeste es úttal több nagyobb és gasdagabb tagjai u itt
...... köhekesBok. Vsn V>rasdnak három sár-
!S, hat oanoook lakhelye; vsa hat igen >mplomi ének rlóny. Ts-
heiósebbek gyermekeinek van 'ere önmagukat, a magaaobb seae, valamint éaekbea kiművelhetni. Ápolják is és művelik a seoét és éneket. Van, egy ss ujabb kor idényének megfelelő ssép ssm
JegyiókönyT
feif^« 1885-ik éri mijm S-á«. Jelen voltak: KovaU Jáoot elnök. Heydeo Mibálj, Blau Pál, Bokáo Farkai, Tóth Imre bír. tagok, Kitter Jáoot k becslfi bistot, Sél ley Látsló b. tag.
Tárgyalás alá vétetett tolytstólago-¦aa Ujudvr k&sség 1031. Stent B-lás. kösség 3001. ssámmal1Saent-Beláse43.4*9. teámmal Irsáratott é«befejentetett, esat^o Boctka kösség vétetvén elo: mindenek elötl ss illető kötségi elöljáróság által
i minden vidékiekre Igen kellemes es barátságos benyomást gyakorol. V arasd-sál s kellemes és barátságos elmaradt. Á mi városunk élénk mintegy méhkas . Várasd komoly és csendes. A mi váro-sankbaa bal gyorssajtó élénken működik és három l-p jelenik meg; Varaadaak egy gyorssajtoja ia piben a l*p ped g a ssáaad kívánalma. Várasd '.ak 4
i hivatalnoka kényelmesen végsi a munkát, aalaak 64 megerőltetve dolgosik, T*>Tssdaak két távirda tisstje van, nekünk 20. miad es-k oly eionyök, a melyek sem megyének subv«aciójí, sem pedig
isg*s papéig adományai , hanem polgáraink uorgalmának kifolyása, é'etre való kerma-edÓink működése. Niocs is «se . hogy valamelyik péoies M»tadur nsgy óssiQget hagyott volna a város em*-iésere, a mivel városunk dic*«kedbeiuék. Ast ssersem én yenek és Önssorgalmáoak köstönheti. Működjek is városuak tanácsa 8 polgárssg* együtt tovább is karnlive, bogyamimégvaroaaDkaak hiánya vao, ast mieiflbb elérhessük. Ssinhás építés, nagy sso, ha már Várasd, Petau.Marburg Ss«m baibeiy, Pápa, F*bérvár es Ptossek van, már méri ne legyen nekünk is, reméljük, hogy es csak idő kérdése.
_____ ___ asltiak a legnagyobb
háta, díisesen b-n-od-seu cssinója' nagy í égje értés, nyújtsunk -gy másn.k segélyt,
állásukask, hanem as egybásn»k it bb b j i
> | aissea temploma, igea jó m senekarral. Már es miaő
gyönyörű sétatere, a bol a vároai
emt!bf*»Qk.
Történysxéki csarnok.
beadott telstolklái
vapoaolatoeaa
Viéber Fereoos arodalmi erdéas által beadott iodokolát vétetvéa tárgyalát alá, mely felssóialát a helytsiai vingálattal amúgy is figyelembe vétetvén, a> érdekeli ardétai indokolás aaoo réttét iUet6>«g, hogy a fa érléketitétére kiiárólag • ka-oiaaai piaci tzolgálna M úttal figyelembe aem vehbtő, mert a oebesményeseit területek fa állománya csak kivételesen kerül a kanisaai piacára a bir okot ré-uér&l, mivel at töboyire a vidék lakótága álla! már t területen átvéve érté-ketittetik. Bucaka 1000. stámmal aárt-tott le. Ném^t-S't.Miklót vémtvéa tár gjaJás ala é# 150. isamig folytaltatott. K. o.. f.
(Folytatása k&vatkesík.)
N. M. M- K. Helytartó Taqá» áUaly k"S-asen m*g füg bagyattatni ; a kebele béliekdok semmiféle Levelet nem adott volna; valamint aa időtül fogva formill* P»tau»okat oemii adóit, haaem mait Aag. Hóoapi Currentnek érlelnie is^rint a Paaaas kérőket egyenettea a V. Ispáoyi Hivatalhos utasította; — ét otapán aaon étéiben ba as ol-ata»ó Stemély, környül-állási, ét at idfinek rövidsége miatt E?*r< ti^gre egy áltáljában el-nem mahetet ét tsak bogy minden Igaaaág nélkül, útnak indulni ne ként*l*nit'eteen, magának ar-rul : bogy Kanicaa Várost Lakot, és becsületet ember Bitooyaág Le* elet adatai kért; mslly kérését a Városi TanáU a
igen jól sser»es*tt polgári nnekar, nyilvá-j Éhes ssorgalom, kitártál éa áldoaat kést-nosan jáissik. E seaekar featartása éven- »H r~' ként a városi pénstárnak öt eser Írtjába kerül. A nagy eétatéren kívül vsn még Bedekorita horvát minisi'eraek, egy ni-gyon gyönyörű parkja, a mely asiutea Várasd népének kedveacs sétánya,. Fogy mnasiu ma, r»áltanodájs, két pénsinté-s«ie ssintéa emliiés' érdemel. A varosnak I as is előnyére válik, hogy s Dráva pár;- ' j*a fektsik ; köveseié jó. levegője tissU, ! kőseiében tsep ssóhohegyek vannak ,
egertzegi kir. tdrvanytzeknél
1885 Augaaimi 5 éo. 2397. B/85. Let. Körmendi Jáaot
fény-se nyaraókkal. Estk kost első helyet éa társai gyilkosáig ét foglal a Baaer-féle, a melynek fel^pitéte páas»l vádolukelleai Q<yb« lf>0,000 írtba került. Kiúonek még a L-itner ea DeoUcb fé:e palutasterú oya-
rendbeli lo-
6-áo.
hálit V^«önetttnket ayilvániUnonk, to- láai .major" ooveietü u. l ké k tbb agéaiy clád lk
rábbt
mély -
yea pártolást kérve vágyónk több esegéay család lakott . Jettel. a reod«so*ég. ] — f. bó &-éa esti 10 órakor a»gr .. f
Irodaion é8 mfi- "aksdás k&tepett a TiUam lecsapott
Tésset pártoló ea:ye#ül«t4' he;y.tég«b*(T aat teljeaea elhamvMStá. Ember éle mégha ó &an"pie-s«« rult f. hó \-6n Et satui nem naett. I.tq kese! alk>lummal l*tt aa egyesülsti helyiaé^beii: — ADfUSítpallst tar;rótt t.bó 2 ás
elhelye«v» dr „Fanuk Lá**lóndk" at « Ietenyei öaia^ig, lk kítt k egjesOjet lanksd*xlao buagaloau eloőké- re réssbea Stékely V i üéődék Hik kiaa
lynek kítttno ake y Grésa ar és Rtotei
ek. Vnoár iynaes, müvéstoővendék, t Hermiaka kitaasony basgolkod4aáos,k aegyéok s épr-mévyü asttlöitje álul ké ^ötsöobetó, V-h jó kedv, jó bor éa asép tsitett, remekmüvA arcképe. A kitúsött i aaasony a b«ly és idóböi mérten éppao
é
idó>e, esti 6 órára » tagok elég sxép ' eldg. As első fr*nsais aégyei ssamban jeUniek meg, ámbár esÖa, si»a [20 pár láocsolt*, a<\ láttuk a sorban taros idí és egyéb hátráltató körülmények K*livo4a Jánosáé, Qyuk Jóaaefa- Schin-a tagok nagyobb réssét gátolta a megjele- ' dellarné Freitag Gécáné, Wu-sch J0-Ugy 6. óra 30 pocikor har-m- aaeíne, Aradi Alajosné, F. né úrhölgyeket tagú kóldóiiség meat el a köu-erate. ben A úttal urak örömére párta nélkül ma-álló eioökéri. M*re>kos:ekor lelkes éljea< radott virágs«_i-k kosUl Mayer (ZaU-s«s*»l s as egyestt-eti titkár által üd'Ösló- Jolán Viimaiy Terka,R*CB9i Herminka, besséddel l«tt fogadra. A derék férfiul es a Za kitinné, Uécsei Lisska. Malics M_-nem sejteti, ámbár alts.lt. a megaiakuiá* nska, Leisner oÓvérak, Réoei Linka éi kusdeimei alatt is már íéoytt^a kiérde-{ östreicber Jóssá kisasasoDj okoo kívül demell kiunteias mélyen meghatotta, s még mások ia aprogaiták a ropogós c«ár-as ünnepéiy magassiosságát könyeivel dsst, melynak alig akart vége-hos*aa len-
ieat«Ufl meg. Ks az egéss csak mtnt*cy ni, míg aem a talkeiő u«p síét oac.
-likőrben foiyt le ; d« as alapss-báiyok latuit bannüoket. És es idóóta magsai ia leérkesése alkalmával as arckép bemata-; baragssom a kegyetlen napra. De
tásái-t nyilvános jellagü Unaepiesség is. remény ben, h»gy ai öa*sewrláa M Ten-i. | dégsseretó letaoyeiek körében még más-
terflimi ömlengés blcsbmTsi kor is Imi alkalmam ilyeo skertth üonn
Folyó bó 6 án este 9—10 ór. kösfttt' p?cskén megjelenbemi — taJán meg meg.
Divján G*bor oaptsámot a magyar-ut-csán levó Rótaa Fer*DC« féle korotmá-ból kilépve, ov látU a léctkeruésaél, régen elhagyott kedvetét Acs Zaassájioát. — Zsusaikájs. rá tem hcde^ílett, es
oyira kihoste Gábor rooyból. hogy kési
uramat a tod-va elŐ, aat oly
•re*el husia végig a afi háiáa, hogy a bal vál ól egéss a csípőig «gy 23 centi-
méter hoatiotágba titott. A sérült dói ték. hol a oyomba
tátongó sebet ha a városhatára vesét-,n értesi:elt Dr. Piok
városi orvos a sebet bevsna. Sé'&li kórhásban. víiés G*bor uram pod-g e dutyiban leli á; olasat.
Hock FQlöp királyul 2476. B/85. Le\ Kovács Gyu a ésjessi kovács uáv»rarói folyó sugass ashó
ralók is. Végre Várasd városa di- társat lopással vadohak elleni ügyben 13-ról 4 re átmenő éjjel ai oti javítás csekedhatik egy oly disses temetővel, a végtárgyaiás. | alatt állÓ kocsik «gyikéról egy hmtó-
m»ly oly rendesett, kegy r.ik.tja párját.; 2502 B/85 .Let. Kis Julia Bibéi j bort ellopak. Lon«k mint bestélik
Lakosságának ssáma c*ak 10,000 mmd- Jóasefné lopá««al vádolt elieni ügyben
úek. a lakosság stámatki ^éve, oly elóoyÖk, végiarg l ( ( lh)1 2
gy
2369. B/bÖ. Ss. I. Csiráki Veodal b
ama)sstramfl maga as oka, mert kapuja egéss éjiel tárva nyitva áll.
— A Titar. A fo.yó 5 én este vá-
melyek fuly án (tagadni nem lehet)
N Kanisea városának foio ta a>l, d« as— és láma lopással vadoltok elleni ügyben ! ro,Unk {^\9V. oUooulÓ vihar h»táru reiuök is ha miénknek mondbaioók. — 3-ad b-r. nhírd naevobb ká^k'ól megkimólie unysn.d-
Esia előnyökéi inRyló ss-mmel néssük. 23ÖT. B/85 Ss. 1. Ro scbüd Márton ; K kt>tAt vidék-a tuyanwsk. ssedte as
A temp omok a varosuk Ifi d'Ssei. V»- rágalmasassal vsdult »lleei Ugyb»n 2-od áldosatok»i. A kiskomaromi ur»d*lo rasdoak hat temploma vsa. monumeota | bir. itb'rd-
lia.drágakőfarag^ányokkal ; N. K>aitsá-| 2407. B/85. Ss, L Nagy Ferenci
nak kettó. A város temploma meat albamia vad miatti bÜDŰgybea 2-od bír. müvésseti fsragványokói a ss-nt Fereo- itnirdttes.
csiekaéi pedig aem kő, h.aem — ta, — 2554. B/85 Let. Gödci Pál és társa lo-iemp omi s«oénk, éa -künk is *aa, dejiem psaaal vádoltak elleni ügyben 2-od bir. ~ ithiidetés.
Auguss.us 13-áa
2126. B/85. Ss. 1. Kardos Flóriáa é« táras magáalak megsértésével vádol-Uk elleai ügybea 2-od bir. itb r.
2148. B/85. Ss. 1. Sipóss Istvái
ralósághao, hanem - Kan'or ur asers*5dé-sében. Msjd a2Ö-ik évi kántori jubiliuma alán menteidi a polgári iakulai snoeka-rával együtt a működéit. N.-K*aisa városánrk is régi óhaj* a megyei ssékhe-ly«t megnyerbeiBÍ. Ennek elnyerése csak
idÓ kérdése Qgy>n , de mikorra a test
b»n egy birkaakol tüafalá: a -eiÖvel együtt ledöntötte, agyonütve 60 darab birkát. A g*r>boacsi pusstan •timéncicy birkaakolt üdntntt öasse, hol 80 birka lelte gytssoa kimultat. Kit Kumarum-baa fakai is tort ki a vihar a belyiyl kössél jég ia esett.
— A hónapokon át epedve vár*» várt eső végre val>bára Füredre is br-kossóatött, mai n»p síép esőnk van. Ssomoru birl ia kell írnom, mely a btlatnn melléki siói* biriosokat méltán agga.it- h
igévé fog válai. fejüuk löbuénem fáj. Iri \2-od bir. ithird.
auiyos testi >é>tésael vádolt ellem ftgjbea , bmtJ^ u ; muil aateQ T.h»ny ssó óhe-
j gyeib«
gyeljük meg a etép és nagyobb farosnak j 2193. B/85, Budai Vinese lopás- ( *
is beillő, ás miodfo asükséglettel jöl fel- sai vádolt elleai dgyben 3-ad bir- ithir- |
sserelt ssiahasát é* gyöojörü sétányát, «s | detét. utóbbi aem •* uj kor kétsuméoye. hanem tán fél ssáaad óta mar a városnak diste, ea oly örömmel m>nt Várasd városa te-kiotb«t visasa a város atyáira, kik gon f f
mennyire as illyen aseméllytül sl-nem j dolkod ak, törekedtek és álásakat f »lfog-tag.dható, illyen Bisoay.ág Levelet aéki uk mi oem ^kl0.netttIlk VÍMtA «iittn. ki-adn. kéateleaitett. Ollyan Levélnek kem4,e-f.j0, WTTe| t#ífcl0töflk ^i^,, Tá, kell Unni annakia, mely a fellyebb ciim ' rosuok maltjl sett Epbraim Lövi
Zaisrgerasegen
juli
éssiel-etett, hogy a .fillokssera" Buyis«gboo jelen van.
Meglőtt erdóór Gomhert
31-én ' >os városi -rdöor f. bó 3-ás déleiótt s vs-
MUZIK KÁLMiN.
iroda-igasgató
.Ujára, városunk atyáinak tétlen- ! jségére, lomhiaágtaira, a mikor a városhás ' ^-0
Hírek.
— OnxkgOS Tksir lesa vároaaak-
illy környűlállások mellett, vslamint
aaéri a pótlék, a városi jóv*>d-<Íem még
i-sdott kegyes paraao-olatok ellen sóba véteni nem akart ugy mostis, hogy es érdemben legg k-veeebbenig ne vé'beeeen bátorkodik esennel ujjooao Méltóságúd' nskia atásatossan es*desni, ntéltóstassun ss elÓ-botsá)iattoknak, és löképpea a Vá-rosuaban virágsó kereskedésnek-fenn-tartása tekéntetébül sddigis, méglen as U Utó-Le velőknek kiad -tása érdemében, bogy küiönossen kaoisa Vároasáíg mihes tartsa msgát, kegyes parancsolat vetettnek, as Uiasó leveleksek ki-adatás* ssa-badságában a Városi Tsaátsot mng-ha-gjaiai, avagy atóbbi Rendelésekig es érdemben, bogy saját Lakóéi kereskedések által s«ersendŐ elsírnék útjában ne akadályostassanák, esne károeséttassanak bólts ítélete aserént bisonyos módot és Rendelést kegyaesen esskösölai.
Kik tobbarire oagy kegyességében sjánlottak, örAkfts tisstelettel varyuok
Ml>KosCs: Kir: Kamarát, El.6 All-Ispáuy Uraak. Drága kegyes N.gy Uruoksak.
KasiBsáB Nov. 3Oikáa 1818-ik Ess.
alásatos Ssolgája
JT: N : mrája és TanáUa
Kániss Városáaak.
elfogyott a nélkül, bo^y csak egy p.rányu 10 kr. A hatos b.sotusgtól 1 frt 30 kr. is lendítettek volna a város előny ér A Q
is lendítettek volna a város előny ér o. A Ö«*seseo • 135 Irt 60 kr. '**- klr ••8rMO>*oy*bo1 ¦>« nmuth-tnok B.n<jó 70 frt 51 kr. Maradt tieetejöve-j
deUm: 65 trt 09 kr. FeltÜfiseiAk
g y nk
fal? Táa-st, bogy a két i.mplomn.h ?K l
rosi alsó érdiben járva egy lövést hallott megtudandó bonoét ered a lövés, vagy aem orvvadsssok üsik e goaoss mester-aégükel? a bsaguán ment. Alig haladott B*háoy ő.aviro, két katona-köpönyeges embert pilUotol*. meg; esek egyike raaü t5t:e fet^vverét. A lövés Gombért erdóórt kösvetlen a Ugy ék aiatt csőm bon találta, mire es ösaserogyo t; a gasok p dig odéb áhak. A asbestihet később as erdőmester hasasaállitULta. Seb^ aem éietvesséiyes Dgyan, de könnyen assá válh tott volna. As előhívott orvos a lLsebből tfti kő-darabokat vett ki. Mint baljuk a városi erdA-6rúk Kanissán lőfegyver helyett baJUval (tetaúk érteni *D*kávala) a revolve" t vana*k fell<*gyverketve; a mi magában
MsgyarorsságoB uaikum.
— Egy IparloTagot taru&stato t le
nes torny* van? Rostani ¦ umut, dűlő félbem vsroshásat, _^ _________
kóihásst.kerite len lemeiői? Etek ásókor f kí" H.r^hV Alajos"20 kr. 'ZieiTsr""^- bíallitott lovássi kösjég lanitójsbas és j H-od oait_,y 26 frl. 40 kr. Hl-d ossl.
prn
omi- kőv-ikesők voluk: Aageofeld L-jos 70 legutóbb readArségüűn. K» a aagyremé-"" ' kr. Bolas Jótsef 30 kr. N««y Jo-*_f 10 syü un ember, aévssena: Kiss István,
ni i
b.gjoraáiij-ii
N-K^i».TÍr<«birf.liDui.tDÍ, .im.od
A mii mo.t rol. 10 kr tDÍ im.od ni J
nélkül i. ? ? -.ok jó egéss-éget kíván *s ott jelonv.ltaknak : Betyár.
— Villámcsapás Letétijén. N*gy
sivstar dtibOQgott e bó b-é • es e 8 órakor L1) tényén fé.órai as_k_d»tlan villám-!ss«al egybekötve, mg régre egy fé óra malva erős c*_tt»nas jelenté, bogy a vil-lám le is c ap'>n. A mes«se elUissó tüs a só L«t»oyéű volt. bol a viliim egy Qae-léd Oi-rba iaialóba Üiolibe, mely épül-t a tövig In iá égett.
— Jégverés volt a f bó 5-én délután leíolyi Q_gy sivatar a.kalmával me-gjénk több vidékén. As eddig beerkftntt tudositasoK uenoi. Vőrsok, Forhéocs. C'oruyefold, G-ls", Ga.-mbok, ba'árai majdnem te j «ea töokrttette.
— SxámyMukrti vaió v adassa ti idé y me*;oyumval basznoa atolgálatot vAitink teooi a vadá«sai k-dve<^i_ek, m dón felb vjak figyelmüket s D«vid I.trsn "Fo-öio »a«_ vendég<^>snéi el_d» két, ssep, ea igen jól bet-nintt nogoi v.sslaca
— A b.-füredi aitalán kedvelt «• híres 'Aud»* bal tnuii bó 29-sn m^g-tortem, elég i&uy«*«m, d. nem voJt oly Is*
¦ ogatutl mint rto.ő-ii évek b-n avokott Inni' a tr_n.si_ uégyos- us_k .4 par t o-Csolla.
— Be«ker tanár múlt hő 30 áa
e bó 1 éa, 2 *u é-4-én üüvéaaeti elo .d_*a-
¦ val muiailaUa « k.osoua**gAt _ ssmkörbe-lyiségéoeo, minden elŐadárft tsuíula-i tol* t« a helyisegei, • igy ssép Oesaeg péossel távosik Füredről-
— Tfirje Tldéke. A ssáritó ne
lek koTetkt-.tébeo siómon'ó helyset ba jaiott, a menoyioen a marb«legelője el-ss»r>dt, minden télre vaió takarmányt igetetüok, burgonya és kukonci* n^nj less, Mi-dnQ k dácsára a gabonának ára nincsen. Sst. Qrcihon a bus» : 6-L0—7 írtig, ros«: 5 —6-ig, árpa: b frt 00 — feO kr. ssb: 5 frt 30 -40 kr A ssőtlŐk •_* pek. A ss.géqy földuép. elkeseredett as olcsóság és russ idój-rás követkestében. A jakabi túrjei vásár ia a lehető lag rosssabb volt.
— VUárl fergalem A salavári
ugyneveseit Add. _.pi i>rss. vásár ju-liua 28 sa tartatott meg, mely as -d-difi váaarukbos kép^t uagy >D Uajbának mundh-tó. A marba ailumnay nagyon k'O-isy volt, de sokk_l kevesebb volt a vevők •tárna. Psrastt-jra*dáin_. egyáltalán nem veitek ; ugy látásik es évi atiik etéoa-termés a marba vásárokat ropp»o-
— „__ária menj bemen étele" ket
tős Üunep alkalmából í. é. imgnMiui 15-.D, a Scbrök G. öxv. olaÓ béo-i uia-sási intésedén k h rneveves k^jvoaata indul N. __»oiM_rol Fiume éa Tnesrtbe, a Il-od osstály 14 frt. 40 kr. Ill-sd oss-tály 10 frt 30 kr. Tr.oot- és [V-leaciébo
.. ajkor .iTiai
.lig
Henosics Jóss«f 20 kr.
kr. Horváth Mihály 20 kr.
2..gmood 10 kr !<.nli«oinl>«ii>elyi okler»t,» l J 0 ' ...
k u-
János 10 Iatváa
20 kr. P«rkó 1 éur 60 kr Q*'io
sad fáradalma, uhát ss uivlao 25 év óu ' 20 kr. Ssöls Már oa 10 kr. Warasdt tóbb túr lést a város és lakosok elÓnj ére, mint axelőit .00 év alatt. Most büsskéa utalok N.-Kaaisaára, és b(le_«éa matatok a város tevékenységér-. Tessék aévni
osunk fényei palutájára, korhásár*,
mnasiamra, polgári iskolájára, a sok elemi tanodákra, as árkok burkolataira, as utoaák kóvaajetsire, jól rendeseit ren-dóVség-ínkrs, jobb ˇilágitasnnkrs, mind es vároai taaáosuik ébersége, polgáraink
tldoaalk
városi kéasnaelÓink életre : kössönbetd. Elmondtam Varaad város irigylendő elfiayeit N Kaa ssa város felett, de mmt elmondom N.-Kaais-a elíayeit Vsraad fslett, m melyek s város mosg-lmát, tevékenységét ét áldosatképességét fogják oesolelai, nekünk van 20 000 lakosunk Varasdaak eaftk lOOOO, s mi atoaáiak
H.li.x N. 40 kr. Kon,! Z.aa»ik. 20 kr Dór l.t.áí 20 kr. N«t».tb Jaooa 20 kr M.rg.lm Jóaaaf 20 kr. Caiama dia Jóat.f 20 kr. TakáU L>dn 50 kr. Viltoar Jásoa 20 kr. Varga GjörgJ 10 kr Brajar N. 30 kr. Scbar Lajo. 20 kr. Fok; Qjörgr 20 kr. P.triU Káról; 10 kr. K.raoa.1 N. 60 kr. D. E 30 kr. Udrarj Fereaea 30 kr. Horrálb Sándor 20 kr. Koima Níad»r 60 kr. Mógar Karolj 10 kr. Vogrilicaila Fír.oca 40 kr. PiOlér Sándor 60 kr. Stáb *aodág!oa 1 (rt. Salamboa TMd»,ló. 2 frt 20 kr. Sulit Aodor 30 kr. Vagaar Káról; 20 kr. Mati Jósat 20 kr. ltuión a oamaa caalra <órakT< iíjo agvlat iriDJában u-aoaitotl Daataa pártoláaert a naeljao tiaa-
talkoaráa ba, asiraa fogadutaabaa lé-aatattlt. Ör.6»«te, lollap^sa. modora arra matattak, bog; ioicüiigeDi ari «mber. Táraalgái* kotbao aemaokára oaaiotf val' lomtat tatt, bog; kifogjott péosébdl s eg;utta!rábaasélie a loráaaiitaoitól, bog; b«asadett gabonáját eladráD, jöjjön vele Kaniaaára. A kiadaal majd itt aiulea, kik 48 bold föld birtok tulajdonoaai, fadatni i"gjik. Cilóaben •aulán Mvea kóltaka-késett m>*dbeiBÍ pasarolt, agy, bogy K*-oiuiigl7 ír.on f«lül volt már as elköltőit peattnQuyieég. I'ta lováasii taaiiómiréas-
boaaaak, laeleeek, egyeaeeek, Vara.de. tall fetalfiseloknek aa «gjlel aarebao
18 frl 80 kr. - Érkea.k Triw.bewi balon 15-ea 6 óra i" percekor. A jeg; mely oda ea viaasa ától ervee;ee 14 napit- — Et utasáénál kirándulás leend á világbirü edclibergi villan;nyal tilági-tott o«rlaogb«, molvasj e fenti jag; er* venyea — Biv-bb felvilágoaiti.1 n?«j-(aaak a ftlr.g.eeok, valamint mindéi
vaaat állomáeoo e«
poi
ttahivaialnái io-
g;en n;erhe>o mftaorosatok.
HivatalM patai árak
1885 aug. 5-en. Bus> : 7 frl. 50 kr. 7 frt. 20 kr. Honf
reve.te,bo(; eselbámoeeel van dolga, meri ¦j )rt. 6 frt. 50 kr Árpa : 8 frt. "• ¦itta bog; as mioden áron •! akar illáBoi z| 6 f jq k 6 f T7
átta, hogy ss mioden áron el akar illanni. L_b : 6 fr Jelentéat lett a renórségnel, mely as okleveles gas-mbert lelartóliaivaa éa kib.l- g frl gatvan, kisült, hogy así^ssolváay nélküli es«vargo. ki kisebb nagyobb csalások és egyéb tétségek miatt b-rtöane. is volt 1
kr. 6 fit. Tenger.: 7 frl-ly- : 2 tn. 50 kr. Ssena: 3 frt-50 kr. Ssalma: 2 fri. 1 frt. öO.
Szwicnztéi flzMMtett.
Sm. L. BuOapmt. á lap kalde** írást
, r. JhT. A _F5_y©re»s»y* a»ef(>rT_-4»t-
dor ftfgT«d Csáktornya mel.eAt.iv6 nur \»ttX besttaket alkaloa atáa srtesitjes-HüSZOKNEOTIDtt ÍVTOLTAM
ZALAI l ÖX L 0 H Y
ADGÜSZ Ti:9 8-án 1888-
B B. KMMjlk. Sort ktrltbk ri
JV J R«aii««a .L-g
t^iet?: E|T haldokó w
Altifi kitek: n fogalomb
bog.* Ea miD« ril ijy penget k
r aa k,adó: SZÁLAT 8ANDOR- «.'k«.itA : TASS ÁLMOK. Ó
L»ptuUjo..
WAJ1MT8 JÓZSEF.
asztali- e« üdrté Hal,
UtM katátauk bizonyatt H**|M»é<,
nim«t- ét bolyt»ta-nrtnil.
Matton Henrik,
dőljön Biaienki mmm iciaokért' Bkri-tila! — Poliimrula! -- líJMok kdidék-ulftaol t bir«a aatbaB&tiku H i h 11 i k J i-OOB urbos, bof; ti il lOrftkoihaMaiok kcos ¦¦*»ului D7*r«kbst kik uvracs^jOket ¦ b«ldo«a*fak»t cftki* • pirstiu Mrfinek kS-nlBbMik! — T.kál M Mibalik nrko. 1 — .Mibalik Jtatl' I«C7«B jplMaTankl — Új.oK.h.lik Jí.o.or, Min ••« ->k «tn ix »i|li; «b«tii»i"k boldociliair. ! IMMi U»I|H«I»«I ¦tnlua, ki .ilí tiuuottfl Wmrmti am* Kti-tlf ujui ili klk WiTKfcoin, tltit 4. u
Chiffo»Cret»n ii nfir. ingek.
ÉRTBSITÉIS.
p| p
Uk*Uk Jáau .rk». Biliül, Kertpral-¦t 74. BX. I. ratL 7. »JU chum Uv«lek k.. kéntik 3 d.b 5 kro> b.l7e,,i „l.íkrlo.
Válasz a .bizmyos i -ei-hu intézett végszavakra.
Uel'gea guDdoikodás módjáaak gjaró níilötlei — (értem as ÖQ végsaa-T-.I-' — ogy Utasik végelgyengülésben jöttek a Ssocnoru viia^ra ; hutsaoaa dolgot cfletisem tebit midAn saoknak a ' *4g»^ kegyelemdótéai megadom a kövel-k«*Ö aorairob.n :
1.) Nevem elhallgatásával Teli characi«)*..altnak oaikkemet? Múltkori (oraimbaD ugy hismam eléggé ekfugadba-ioan ia4okult»m *it; de moat már be-,tiw ah oo lelkttle éb«, mdokoliaomat ásta. tuidbi>tom meg hogy miután jobb tigyot érdemlő butgalomm-l tórekssik Beremtt mrgludoi, m>jd meg elég Ügyet l«oül elárulva, hogy tudja kilél-met, ua-gjou ia bajlaudó T»gyok ast hinoi, mi-asenai es Ügyet eróoek erejévé. s ¦leroélyeakedé* terfre -karja viddl Ide ftsonbao oem követhetem önt, m'H'án aflemé>yesk»daa orsaága nem hasam. H atiatn b*tr»n grasaalba' e léreo. — I \ero^
2 ) Jegyessé meg maginak, bogy ballgiiá** ilt.l igasotak elismert Tádja-im-t épp»juaé»rg»*. Din csatolj* mag, ba gjérmek.módra *aml mentegei, magái, m a-erint éo -s öur« aésve maliuoaua je- | lengte k as*^m t (\ du i a n*^m vo' ta^D
3 ) Tudja m-g, hogy a „bocaüUles* I hó, hadar melléknév tr-rdooiilajg aam ¦ fokoiba Ó. 0 y «¦• b-roel u. ... ki a be wüle' ú járol ii-ba le nem lért, nem muodha ó be.ieüi«)ies-l.b .<-k bármeiy mi ni,, ni >áo a*io<éo « b«c-Ö>t u<j*o b-'-di 1
4 ) Busdra.. a a^elvt-B éa stHisi- ' uk* m-g1 ámítására ép oly f ia»l'g-a, mm a milyeu bel} én vult aa enyém. üi-z u'oUú ctikk- b-ian.iott haUdaat •untel fel ugy a .Uts ik»i.-g, mint > Liss le* irály modori ilietfilog. Est p*áig c«ak i. ti^ftlme-istésriniiek taíajdoDi h-tom.
5.) Hely-aen uiajtam • kosönaégat a kucsia m-ghallga'asára. Mart öu >¦ egyik léi a koc-ia a maaik^ elfogulatlan itéíet-t ptsdif oaak mind a ké. fél kib.ll-gattvaávKl nyerhetünk. —
6.) Felkérem óot arra, hogy keres-¦en D'kem egy oly embert, ki be tudni biftiO) itatni, miéri oe volnék méltó s kö-souseg rokonas«nvere, ha a kifej*s«at bassoainm : „tév-i csalódás.* — KéUem, k-o^y ilyet találjon. A logikai tudomány ily aaédittj maga* fokia caak ön ragyog verseoy caill>g nélkül.
7.) Ba a lemesbe bajutist olykép er'etmesre, hogy a letaes agy asól a mioi verik (? ! !) helyesnek tártjai nem Uij« b", mint vágjiá arciul homilyos értei uetlenaégé vei as alegorikua kifejeaé seknel megkövetek világoas^got, agy nem bio'om babérleveleit, akár aalálinak is me< -rth.tj*. Al sor.culum* ssó megér-téaére, ugy mondja Ön, a gyenge elmék csak a tftgymnieiumban érnek meg. Ab-ah! T*d oaak ön volt oly gyeoge elme? Én !*gatabb aem mint al-, aem mint Í6-gírntiáaiaiA, s«m miot pgy állami kösép-taD^dábao kitüofi oklevelet nyert egyén Dem tartom helyén valónak as illető ki-tét-lt. LegyeD meggyös&dve, bogy löbbeo i> 'gj vtonak vele. —
d.)A „Qeacbrft'-féle csipkedését sem értem. Tin ba saidó volnék uram? .... Mi . . , ? A» eaeiben is volna jogoD miiit képsett embertől elvárni, bogy oly íoo'ot n-m>eti f.r.tort, mint a kereskedő lem. Dyelvöhóg^'é- beljott na baassálJA, 9. Főnökömet ia iparkodik bsla-vonni a aserapkörbe, pedig essél osak >• Wdjdits urn>k haasnil. Hogy ecuttal minden besugási gy«oínitáa haiarosott viassautasiiiaával eré)y«*ebb rendreuta-aitást nem haasnálok, két értelmfl vagy inkább horoá yos érteimö moodaUser-ke«etének köaiöohfttt. —
Egy arany moadattal is megtiss-telt, aajnilom asoDsaa, hogy u T»lm araoynyi v ál tusolt as 6o kesébe?. Tudja meg u. i., h* eddi; nem tudta, misaerin t niat 2 paedagogiai assklapnak valamint e lapaak •• as^rény munka taria, >, hírlapi tér*o annyit muködtam ho^y m ön kétes értékű utaaitásaira • aoácsaira ne saoruljak és bogy rám voueikostatbaasa .Sutor na nl'ra . féle kösmondását, a melynél különban moat U találóbb bassnáit moodator a>Si tacuisaas . . . ." Leteoys Vi 1385.
P4 1 J4 alpot kiTia
ám a
!l:Tenió'. Tinó! Teriolü
Mibalik JAno
liatb.outi-
ku.
i ut 74 I m
Isff^-fff*; _ _^, _. __ .«-»-
haDfo«utik! .MiluUUi Jánoe- .jelenkor jeUaiTa! Ifjak at Ar»f-k ->ár jól
lenkor jeUuTk! lfj*k *t Arog^k >ár jól .•aehk » birM .«in.mQ.*.it MiM+lik János urat, aki nikfasxuii afi«*lrui kitki • l-f«-lib bai>é>okkt aratott — Ahol c*ak nW birt*-leodl fksdkcfá lett, misdeo bisoanral Mi kálik or aeT«st«t4k mint jóH«tí ; — »i-ol caak U'oonyereméoy *r«tik •!. ott iaset oaku kikötik ur u, k ki a mjtrvmttrt-bot6 ittDOltt kidolfo t«' Ninca ii a riláffin UiMaUk, aroa kirtl, mát olj •mbtt, ki oly kitSiiS ra«U«mi teb«uéff«l bírok koty uos ¦¦áfflokat, melyek a kia 1« too kihaaatnak ¦B.odan bittoaaíggal el8re kiasámitkai képea Tolca. - Niaea o y tudomány vacj nOv«ss«t oínca olj qj tolAÜDány k rllafon, me^y ** öaaa*« •n>b«ri»«tr j ölti tere anur. b«ful)ka«kl to1d» mot Mi -ottk or aximképU-eí, v«ljek ¦ár m«t a>*c *»«" eaibcrt e;aa4acit«uak, boUog jólléthem .uttattak. - D* i-l >• haladják mind.n eddig nár létuit, Mikmlik nr rewekB&-
hoity én mi»it »««"rén7 «ah-r utjl»-> p4os»iiitBel, 60 hrajcaárral tettem meg a MikaHk wr-
én
ooooooo
°0 0
Faatalsul at<Ba 1.
• ingyen. E lukbu > leirégibb
Alsó-Domború iMnr.kőzbeo) egy g vilioutn, még mindig élig kellemes biogn
o r g o n a
olcsó árért iipbitij. — és ei novem-iber 1 éig megtekmthetó.
Eziránti mindeD irftttbeli közlések T. Salának Jéztef kintorunitónrnak kaldendós. 2561 2 — 2
¦ »»¦»¦¦»»»¦>»¦¦¦¦¦»¦¦
ki is huxaUak, ég forintnyi Las*efrtt«* Őr-
— Mar »o*t í la u>eudhat m a ,o biekk-i : c.ku Mihalik «r b»st>at n*-kS< k a.diac H asermcét; c^akit JTitte-lik nr a lefnacyobb laáiDiiiOTáai, <-aakia Mi-httHk ur a. l»f D.tBetebh ióibfróiik. ukl
Mihalik xxr menthet m-g m<nk t Djonor é* martól és asért caaku MihaUde Q-boi for-
eüt talajdonD Iec7an X kü.öaJUfij pwUg a
.omlott t-a ed*aa foajakat, egj pillán.
alatt éa jr>sker*a«n f 6fTÍt aa J
Illlll kiVMlt J
aj«itIT-i a tijb f-g bekesetik Miért n J
J-^T^fli SCHW\BCZ HTtCBEB k«- T r*-ke4e«^b'O kapható 3S kr*rt T
¦¦•>¦¦¦¦¦¦¦¦>¦¦¦¦>» *>¦¦>¦
•) K rovat ajatt k»al8tt4rt sc« alaki, ae» tsitalai tak»tatb«n — váUal Wli**^"
O O O C O O C C Ci C
NESTLÉ

SzámUlu
8 arauy érem.
bizonylatok
clt6 raagv
orvosi tókiotélyoktiL
TökélatM tápszer ki* gyernekeknek.
T.IJM tarpllláu ai aoja.|«|Dek .a olTilantiaDil, konojeo am«a<-h.tí éa táplilö, miérl u igao alkaimaa a felnőtteknél ia, kik gjoawr-fi^áaban aaeoTedDek, miat tápMer.
A Tédj«frjbes ~ . aiámoc atániáa Aa hamiaitáa végett — mÍDdea • a«l«DCaéra a foltaló. — NESTLÉ HENRI. — a.v, is a Miire • Wg/«-ro< ««i«: BERLYAK F. intik damert>teaQ! ai urodelinel.
Hl«y dobOz QO 'kar.
NESTLÉ HENRI soriteit iejt\
et<a.a.8r so Kr.
Firaktir ositrákm»«)»ror8jág restére : 2630 6-10.
BERLYAK F.
Ni|y-Kiiltiái FesselboBVr ker^skedöknil, — valaaioi Mafyarotasac
déaben i> kapható
ü.f Roicnfeld Adolf «• Z.II.Dger L mdao (yocrakarUr ét fOaxerkereaka-
~s"~c;~o o <
Leány-növeldei jelentés.
Van ssereoosém tadatni a t. os. aaulök éa gyámokkal
hagy 6 autalyu
leanynevelő és tanintézetem
i
i
i-
m-ly ajoat a lakaa
Karizaa Fétár Axaat ház 7. az l-ai aattet Mawairtll
tétetett ál. hol lift heljiasg és Tiláa;oa 'antefraek. aioaki'nl aajj ndrar «s aaep kart ill a nO.eadek.ek readnlkeateara.
Vireadiltaket, mérsékelt feliétal«k mellett, es é.ben is teljaa ellátásra fogadok fal, ssivas m.gkareaair. a feltételek esoaaal koaol-trtnek.
A rendel tanfolyam f. évi Maeptmmtbül 3-An t°K kaad&dni, a beiraiáeok p«dig auffumtus 30 ét 31 én, Kteptember 1 ét % án eeakösöitaiaek.
Midoa a L os nfilik éa ¦Jámskaak u eddigi saemélem és intésetam iránt UnDaitott eliameréeokért a le^foróbb k&saoaetnt aa*. raamm, magamat kitflno tiaataletlei további kegjaikb* ajánlom.
Natj-Kaninsáa, 1835 aagaait. bében.
Veie.én)! Horrith LUla,
»J69 1—«.
0 get ért'sitoai, miszerint V
o lú lőt felöltő (GoÉtüó) termünket l -
0 oaKi rilasatékban a köseled^ A.ai ét :éu e.idr. dúian Q 5 fel.a.r.ltük, a immir etókApónyegelc Jaquettek éa Q
tnantUlekben ni»d«i nag*.agéa miDÖ.«^t>.o a if^ujai b a
¦ ialé«ebo dirat aeeriat a iagfoko otiat>b igeo^ekoek meg- ^
lel.Mleg w
kfll5n5a Jutásion árak 0
1 mellatt ¦soigAlh»:[inlí. v w Ruhnkelmék, Irmok, tármnyok, merri 0 0 Iteuux ém bruaii tH*mek u.m.a ...t m ...u Q
0 Mm UireMi «vatárvbaa 0
0 as táti aa 'én ideojre óriaai raktárt tar nok ké'sletben. 0
0 Sxlnea éa fehér parkettok 0
0 á* vaszaiánik 0 =
0 mindeo m D&aéübeo és árakbaa 0 ^
0 Magnókat a a. é. koaSaeég DMaee pártiogáaába 0 —
Q ajánlva maradiunk málv iiaati>i*ittel 0 a>
0 WEISS ZSIGMOND - TIVADAR 0 =
Q SS67 1-3. wlr.NrK VSEI8<.| 0 »r
« JVayvJEantxmtn Q
a Ai *Araay Korona' aaalloda áullenrben.
PaplanitvállfOzik
Margitszigeti gyógyfürdő.
Badapaat fiváras klzvatlan kfcatában
35' B meleg erteei forraa — poroselan-, mir»inj- kti- ét k4-fllrdok. auh.D»kft.aOlékkel — oagjaaerfi kert — 300 teljes kiovelem-mel bTaadevact anoba — táraalgtai teram — kOl- és belföldi lapok — oapoota aeoe.
Kéralakok. melyek elles a margitszigeti héwlz kedvezi erednénynytl hatználtatott: 2556 2—3
-&&asv6oj — as íaQleiek, lamok, oaoothártya, idtgbavelj. idült CÚaa. A eaás, k&savenv, eromQvi bebatások. tvpboa utao fellépő bü-deaek. — Z.íbik. — Ceoo'báaialmakai, oeontsiá'.. hOIbii bajokat éa kmaérléseket kóvetí alvalioaáMk. — Fajdalmai bégek, merevség, bndrs. — BArbán almák.
A bévvia belaAlrg aredméajnjet haasnáltatett: idQlt gjomorba-rntnál ée albaai peDgáeoknal.
A asigeten van rvOKTaserlár, eMatva mindeonema áaváojrisnel. Kendeló orvoe : Dr. Tenár.
Bérleteknél ngv a fdrdo-, mit a menetjegyek agv&ttes váltásinál
A asigeten iskó fordfi veadégak a fnrd6 bassnálatnál ét a menet- /C jagjeka*. elon; ben résneaalaek. A foTánaaal iránkint 2-aaer koalekedéa X
A IjMo-iÉy Mama m 1-től otler eleit.
A lakások magrendeiéae: a isigaten a felügyeloségi irodában.
Budapest.
A margitszigeti felügyelőség.
00000030OO00DOOOOOOOOOOOOOO0
BUNZL LUJZA
fitér. Kntrtzer szálloda mellett.
Ajánlja budapesti és bécsi legdíszesebb készitmén;a uagr választéka butar, tlkör és Icár-pitas ámít, valamiot vas pélU-szakranyeit.
Teljes mennyasszonyi l>e-rendezéseket, éttaraek és ha Mazabák teljes felszerelését a legdivatosabbaD és legjaíányo-sabb árak mellett elválalja. — '.'gjanitt kaplutó mindennemű szőnyeg függönyök lés butarkaliaik. 25S» 1—3.
B)zen üzlet zzxáur 8 é>-v óta. fenn (UL
OOOOOOOOOOQOOOOODOQOOOOOOOOO
.Mária menj be menetele* kettős ünnep alkalmáTal szombaton, angasztns 15-én 5 óra 20 pereikor
5
majdaam felára leasáilitott m.o.larak mellett Kaaiasárol Fiimo-. Ihaast- és (gisbajía) Velaneaébe iadal angnss'at 15 én 5 óia 20 peroskor recKel. — A jegv érvénvai 14 nap oda ét vieesa. Kaniatirol Fiome vastr
Trlatatbe a riaaaa U. oen. U (rt tO ki. Pl. oast 10 « 10 kr. . Trieaat aa
Telaaxsete „II . M . 40 . III . 18 . 80 .
Ér kenik Triaeatbe tsombatoa 15-én 6 éra 30 pereak. este.
A triaea'.i, finmai és releaoaai aUaátsál meglekialhnto a villanyárai világított világbirQ adelsDergi barlang. A jegj érvéoves 14 napig.
Bovsbbet a kimeríti és miadenatt latbeto falragaasok, továbbá miadan vasútállomási portásáéi motorosatok iagjen kap-bitók. -
»¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦<»¦
¦¦¦¦¦¦¦¦HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZA.LAÍ
fDOOCXXX
X5OOOOOCXX
H
IBDKTÉSKR..
ONDORFK
Savanyú-Kút .
„STEFÁNIA
Koranaherczignó forrás:
Széntaváls. terméttetet, égoényei
ASZTALI VIZ
egyúttal gyógyvize a légtö szerveknek, gyt mórnak i hóh/agnak.
A krondorfi >ii legtekintélyesebb vegyvizsgálóink sie-
riot mennyilegesen az elsó helyet foglalja el i birodalom ég-
véDves urinj-n riaek fölött 2431 19—20
mr K»t»all»lko.«k Kronlorf Iirl.baí malUtt Raktir NHJ-IU.OÍ. : )FL1SS Hatl'tl lt»«
Kaphatd miudra ívtíottís
(boooooooooooocx xxxxxxxx
ooooooooooooooo
i társas noliári és
(elóbb BAMPFL ANTAL.) Budaptst, V. Hagy konma-uicia 13. a.
Eaen tanoda, malyet eaoloit 50 ífvel Himpel Anul ur alapított. é« mi ait már 19 *r óta fennálló taaodáxkkal ag/aaitatlftk — minden tSrekveaank oda irigyül, hogy elődünk j<S oiru'tt maforiats, a reánk biiott nővenddkekftt altpoaan képaett ogyenakké DeTeljuk. Hjgy kitiltott cáriunkat biitoaan elerjak, iparkodtunk iamert jfilaa tanárok alkalmaaáaa által kiluaóu caé unkát niatoaiuni. Tanodánkkal tdp m nevéliintift it v«n tgyodcötv, melyban a rörendékok taljaa ellatáaon kivül aaeretett*ljea bánaamódban reiaaoaülnak 6* tanalmá-ny&ÍKban gondoa Inlbgyaíet alatt állanak. Tonitvlnyainkai at »gy-ivet Snkintéti nttgálat Iflté°tel6>o eloksaaitilik. ÉrUaitöt kivásatra iop«n küldőnk. Bnrctdtok a jövS 1885/6-ik tanOra aog W-im ««.nk keadetit. 2566 1 — 4.
AZ IGAZGATÓSÁG:
Pra—er J6—ef, ¦t«afaui.
Oyuia.
ooosooooc
Fehérnemű leiszerelés tanulóknak
Úgymint: fehér és tarka ingek, ilsé nadrágvk. háM ingák, zsebkendők, izövött febérnearteic, min4ennemo luru-nyák. atztal- és ágyneadk. ptplanak ágytttcMczak é> aat-ráczok a legjobb és legszilárdabb minóségekbil készítve, legolcsóbb arak mell-U ajánlanak 2559 2 4
Irmler és Wagner
>'agy-Kaniisan, a rirosháca átél lenében.
Tavibbá miodennema színes fehér UÍMrtk és pfté Sirgéttk flanell szövetek ruháknak, saját gyártmánya vásznak és aszUInfflek, valamint mindenféle a Tászon és fehéroema gyáetminyokba, vágó tárgyak Cwh-, Morvaország és Sckléxüból. Levélbeli megrendelések kdlonös figyelea éa pontosággai teljesittetnek.
Árjegyzékek — kívánatra — bementve kflldetnek be.
1 P 9 f f
X X
X X X X
MOLL SEIÜLITZ1W,
raloli
porok t*nói gj-<i(jb»ti»«. msk&ca |y
bb üti tlllimiiL eilsa 31) é* 4U folr .deti dobot b.H»aál*Ü ulMiti*t*J 1 (n
mindenn«Ba baao gálái »¦ bénalil-f.j-, ftl- «.
líart; fetrtfataaMk mmdeonemQ lirflUwk B«nMa| tízmI ke*«rve, ttirt*len ' otaaitataal 80 kr.
Valödi. KoU
MoU A.
eaáaUr klraljl ¦dv. aaáilltó.
t*b»k, gyulád a»oí ¦« d*f»n*tok el •¦, nria éakólika .11.d l%7 fi**f po«o*
S401 87—*S . iá nársaátarMával
Bécs, TurNIaubn
laktirak Na| y • (ail t u »«liu Jiiaaf u*tr«««f»" Boiaohld ÁJ Fewlbof.r Juuf Ina. Konc. I CaÉklanya: 00oc L. péfj- «^iMv BoruTia Id. Knzlkal) Sctláfcr >a Italai : Eiu Jiaoa. aanall : latll Szifatvár: Sulaj Jósmí 2aia-E|traiat Hoüotjr J.
Ji
4
4,: 4: «
4', 4,-
i'
4' 4\
1
4.1
*,'
i'
Í'
4,: 4
4: 4\
4 4
4,:
lu
S JlTVJ±1<T "2" TJYIZE
2 TJ
kitauC u*lgiUttrt teu fSl«g m eméstrtési t*v»roki»ÁÍ s a ^yomontak u idtffnnduter bántalmain
m apu!<4 b«ÍM"Wn. Általában a via mindaion kórok oii királo ügyeimet érd«ro«>l. melyekben a
ÉtíKi él«t timogatáa* te as tdefreadizrr mflk»4<-»ének fólfokoB*sa kiTÉDatot.
Borral használva kiterjedi kedvelíségnek örvend.
b. Ur. Ddr uillttóoil,
Kizárólagos fftraktár
Édeskuty L.
o kapható miu<i«& gjógynertárbao, íünerkeraakedétbeo ét
1
Az i8S^-ik évi elszállítás
1,500.000
palaczk.
-'"'—*'•'-—'¦— lt*kp>ii.a»t<b : FtMeUtoffer Jtttéf, Rotm/eid Adolf U ScMrart Jb Tauber uraknál
k I 1 • ¦ ¦
22 852/88.
•Jaluttn
PoUae*elc-téU fertMlenitÓ tmertk
u enxároB kSxerésuerftrri t&Hác*. a fóTireal aUsik«K, *• a* állami alloaás
41 tol v«(7TÍiafilat alá rétotrin, a»j tataltatott, bocr u*k aataatót és ktetot tötleBitÖ uertk Ea«k «J*pjtti a »afy. kir. b»IOjj-«inu»ter iltal u Simm jokhoi körrendelet ¦6Deat«t*tt1 melynek ki»on»U kOT«Ue»5 :
2^5285 »tm .PnUocmek Emii és Tárma" ctif alUI gyártott w
.bftéalnazt >tt . 'TC0 haUMo* .p folradfiaaaj [, TaUualnt Kiaba-
laU • cv»ri- ^^
.ma. T-k *( tii»dTenÍob er«d»oéuyü alapján niarf-s B miQlM ^^^ 1
t* Owin tArvéojba^*! • tok..ak I rVrtíll |1U>*^1
k*4rl»U ) ^ tott, Wf7 windonflU hat, böf- szaayoffvk. le fjek, dongok ao u wabvatk ás illatnak rarok UutAttkodaak, ¦ kol
^ m fijISdotk, a»ok r a i ragály* és bakteriak ~ mi fertőtlenítő uei'iok iUal eli mm áTolicut-
tak. Mindaa Mrxifraiá *, áIlatt«BjeiutÁ, kiralt a iuit aaaai ha
*# MTtMhlxi&lékftKi. totibba a létalaJdoBOMkaak tlb>n«< •«D 4id«-
k|kb« áJl, \ Psllacaek-fiéle fer toxtelealtö foljacfk hajö-la a. boK? al-
illatok ép aféawéc* S éti Éfya ta hí«ó varbikiil) e-nsoii liua»«ék.
itS wareiok kaphatók *a)an>«onji jé hirD«*nek SrreodS
latl ttaalUtak ia-
ÍOOOOOOOOOCXX3OOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXX3OOOOC
18B8.
WALSERFERENCZ
•lat mami tPf- áa IHniltnmmk (jan, harus- *6 éraLntödái« BTTDAPBSTKH BotMnblUar stoaa W.
Ajánlja gyártmányai, mint magyar kfilönie-geoséget kutakban e« mloálannema aiivaty-
tyokban elvállal teljes vlivexetökek b«reode-z^«t<t varosok, földbirtokosok, ipartelepek, armentestiö társulatok es maganxúk ré-sicről modern ttchnih»i
Í&SIS-50
alapon es kedveső feltételek mellett ajánlkozik köz- és magáofürddk felszerelésére. 111 g m e d-tesfirszékek felállítására és minden vitmű vi munkálatok gyors cs pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
OOCOCX»CXX)OOOOOOOOOOOC»CXXOOOOOOOOOOOOOO< 1885. Aigisztis 15 éa.
33-llB
«/*/<»,<«*•«,
fit.-------
2 frt SO kr
MIK UKTE1) KK
6 t mód*1!! uxálibi aor*n A kr
HYCTTÍMai
twfuak'' t llt kr*n ívUKat-k 1*1
jucaiari iljt-tík miuden r-ajei hír-
drt#i*rt 90 kr "fiirtí-iidk
ZALAI KÖZLŐIT.
aaraai r*arét illrtó
s fc kiadoaiTatalaoz Mraestra
af t'Kaaináa
Whaaieaaá.
Udratak rtaua Ma klMaiaat
A nagy-kaniztai „Kereskedelmi Iparbank-, .nagy-kanúxii ánkinUi tűzoltó egylet', a „zalamtyym általános tanitó- .nagy-komim kiideéievek, egyetiUef, a „nagy kamuai timtmuegélytf vömukeset', a .topronikemladelmi iipmrkamara'migy-kanútaikülválaiitmány'-ának hivatalai lapj*
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Glavina Lajos. Zalamegye főispánja meghalt!
aMalaawk ** kell. KAzttak ált; Mzttnk mukált. A mááik
érdMMÜtek.
Elég e pár sző, hogy megyénk minden lakosát lenjtaá; gyáfebaejtae. Habár rég sejtettük is halálát, . . . megdöbbenéssel vettük annak hírét.
Hogy minő lelkes, önfeláldozó, lankadatlan buzgalmú vezére volt 6 közügyeinknek, volt egész élete. —
Lapnnk zártakor vevén a szomorú hírt, nem szentelhetünk ez úttal atéltó teret az
A fájdalom első pillanatában nem is bírnék az ó nagyságát kellőkép ecsetelni.
Mindnyájan érezzük s még majd csak érezni fogjuk veszteségünk nagyságát.
Megyei közélettiké volt munkái éiett. Méltó, hogy halálát megyénk mindenegy gyermeke gyászolja.
Legyenek áldottak porai!
A osalaaJi gyésxjeieitté. a kOvatkeaé i
t Csertán Zsuzsanna saját-, valamint gyermekei: (Marina Károly és aeje Zathnrcezky Paula, s eaek gyermekei: Rózaa, Emília, Margit, agy ÖUvina Róza*, özv. Nedeczky Zsigmondné s eanek leánya Emília, térj. Véasey Ijáazlőué, s ezek gyermekei nevében megtört síivvtl jeleati feledbetlen férjének, illetve édaaatyjoknak, nagy-atyjoknak és dédat)jóknak GLAVINA LAJOSNAK Zalamegye főispánjának hosszú szenvedés után életének 79 ik évében, a halotti szentségek ájtatos felrétele utáo Gelsén, Is SS évi aogusztns 13-án történt gyászos elhunytát.
A boldogultnak hűlt tetemei t. évi augautus hő 16-ik napján délután 4 órakor fognak a gelsei sírkertben Hlld S. I. nagy-kanizsai temetkezési vállalat által őrök nyugalomra tétetni.
_ . Az engesztelő szent mise áldozat pedig e hó 25-én délelőtt 10 óracor fog a gelsei rém. kath. szentegyházban az Urnák bemntattatni.
Kelt Gelsén, 1885. augusztus hó 14 én.
Ab T-n*»iara»> lebAsfltsn 23.eá.xxwt9Li
Irtat «M kMMy tf-
,Nincsenek ma már gyermekek!* halljuk gyakran említeni. 8 mi e mondás szélsőségeit tekintetbe figyelembe sem véve, engedjük a csirt gyökérnek indulni, hogy ez idővel fává oivekedve, a tennállhitist mindinkább megtartsa s mindenüvé romlást hintő ágait száz meg száz irányban kitérje zsze. K mondással szemben talán sokkal megfelelőbb s hevesebb volna felállítani ezen igazságot . Korán (iregesznek ma a gyer-SKlitsk ! —
Nézzük csak van-e igauág e szavakban ? —
Míg a gyermek önmagával egé-jzen tehetetlen, szívesen s öaztousse-rüleg is követi vezetőjét, környezetét; szívesen hajol kérésükre, enged intéseiknek s követi példáikat. Ha már most az irány, melyben vezettetik, nem hord magában mé:elyes snjagokat s az eszközök, melyekkel a gyermekre hatui igyekszik, jól •wgvalaaztvák, a galyak, melyekkel > gyermek zsenge életfáját beoltani akarja, nemrs cserjékről szedettek, % egy időre megmentettük a később ugyw gyors léptekben roska-dásnak és hanyatlásnak induló alapot. Baszkén nézünk mQvflnkre s öndi-csóitéaKl hirdetjük: ,Bzt én alkottat !•
De vajmi kevesen vannak, kik csak ezzel is ha dicsekedhetnének.
Bekövetkezik ez egéuaéges légkörnek tartbulan állapota.
A gyermek napról napra fejlet-teb lesz, a lélek felveszi müködó irányát, ai ész gondolkozni kezd s kezdi belátni, hogy neki nincs többé szüksége vezetőre; a felhozott példázatokat nem követi, az adott oktatásokat tanácsokat mellőzi s ai intelmeket, figyelmeztetéseiét ellenvetésekkel is megtámadni — próbálkozik, - mit ha részére hajlik
igazság pályája, tágabb körben is kiterjeszteni elmulaszthatatlan föladatának fogja ismerni. A vezető, ki eddig örömmel s hűen teijesité kötelességét, oly gyönyörködve nézte munkáját, mely oly szép reményekre jogositá s fényes jövőről biztositá, megáll — tétovázva — erejét az ifjneros gyarmekével szemben gyengének tudja ; mégegyszer feleszmél s a haladás kioltott fáklyáját önkényt veti 'oda a gyermeknek lábai elé, nem gondolva azzal: fog-e ez méi< üszköt fogni? —
Mosolygó örömmel rágja odább a gyermek a neki szabadon átengedett Ariadne fonalát, mely ól a Indáinak labyrintjén végig vezesse. Azonban mi szüksége erre ? Megfordul s kilép az életbe ....
Ekkor megszűnik a gjeratek gyermek lenni s beáll az öregkor.
i Hát a tettekben oly erős ifjú-
én férfikor hol maradtak? — Az elet nem ismer aia íljeket. Megszűntek azok lenni nagy időkkel ezelőtt. Elvitték magukkal sírjaikba őseink; a nálunk maradottakat nett sokáig dédelgethettük körünkben — nagyijainkban kihaltak azok is. j Mi nemzet vagyunk ifjak nél-
. kül s ha vannak is, de kevesen. Mer, 'ahol az iljnság csak önmagának élt hónával és nemzetével oem gondol, hol hanyatlásának jégkérgét tiporja, ahelyett, hogy a melegítő tett-mezőre irányiuaá lépteit, renyhének éa bíz Mdtnek találja a légkört, hol a ha ladáa zászlaját kitűzve találja, ott ifjúságról nem szőlhauuk S a mi jfjmágunk ilyen.
Fordítva állítja fel magácak az élet elvéi: .Nem azért eszünk, hogy éljünk, hanem azért élünk, hogy együnk." Szívesen időzik megáho-hueirfó ifjak társaságába!, kik -«k az élet zajában lelik fel örömüket, a magányosság egészséges légkörrel körülvett lakától futva futnak s a
balgákáak engedik át. Felkeresik a rol többé haliam sea akar. (Dicsé
kártyaasztalokat s drága ifjú idejüket ott haráesolják el a jól ismert . brúder* -ek társaságában, nem törődve azzal, hogy az idő gyorsan múlik s az embernek inejével számolni kell.
Az ujabb időben oly nagyon felkapott es oly gyógyíthatatlanná vált párbajmaniat sem tartják elke rüJhetónek - kiegyenlítéséül az esetleg egymás becsületén ejtett sérelmeknek. Leplezetlen testtel állva eléje a hüvelyétől megfosztott gyilkoló eszköz végzetes csapásainak,
hogy a becsületnek vagy sértett ön j meket magára, gondolva alt érzetnek igozságszoUálUtás tétessék, most önmagától is haladhat.
ret a «vés kivételnek.) Az önmi-velődést, önképzést haszontalannak s feleslegesnek találja; az annyi sok szép, nagy gonddal szerkesztett ifjúsági lapokat még hírből sem ismeri, a nemes exél felé törekvő táraaaá-gokat kerüli s a csak jé ügy terjesztésére fennálló helyiségeket nem látogatja s a templom benső falának még színét sem todja.
Ez is haladás?'
És bol rejlik az ok ? — Ott, hol meggondolatlanul hagytuk a gyer-aár Nem
— Az igazi öreg gyermekek!
Gőgös büszkeségtől elkapatva tolják be fenhéjázva hordozott, de űrét 'fejeiket a csillárok és lampiónokkal ! fényesen világitolt és díszített táocz-| termekbe, hogy N. kisasszonynak. ; imádott választottjuknak uódolatu-: kat kifejezzék s őket a gyenge be j teges agy szülte, soha el nem érhető boldogság hónába magukkal ragadják s angyalokká avassák. .Csak nem maradhatnak el a világtól." Itt elmaradnának, de azt, vájjon az iráat és olvasást még nem-e feledték el, azal nem gondolnak.
Ók baladni akarnak saját felfogásuk ctáu indulva. Eleget tűrtek eleget írtak, olvastak at oly terhet iskolai években, mi még nem is oly régen volt s most ismét njból kezdenék ? Meg nem élnek ebből I —
Szegény gyermekek !
így haladni, a haladásnak e nemét — tagadhatatlan — naponkint észleljük; azon haladást, mely a kártyában, poharak koczcziutásá-ban, párbajokban tünteti ki mesterét. Szomorú jelei a haladásnak.
Mintia egy rugóját vesztette volna el. oly laza ifjttságink szellemi élete, Az iskolából kilépve, tanulás-
úgy a! — Követni kell a szülők, vezetők szemeinek az ifjú életének irányát is — ne rettenjünk vissza pelyhedezni kezde ajakától — még pedig követni mindaz ideig, amikor már ilyfale utópiáktól nem tártba-tnnk. De ugye bár erre gyöngék vagyunk ?
— Tettben az erő, erőben az akarat!
Erkelt Károly.
kaUiteri bltotuig működése kanttsal jiránban.
(Fuliutás)
MrtMétat*au. M't'*
lllk:
fatvétatatt Laapvli adó'kAiaég
laaa 414. aaimmal. Humok Komárom
351 aaémaik] bafojalletelt. K. na. f
JegTzókőuvT
álra?* Íts-Vik aTijaaim 6>éa. J.laa voltak:
KováU Jáaoa b. aloök, Blau Pil, Bokán Farka. V tagok, Ritt«, Ji,M k. " bistoa.
TirgvaJaa alá velaUII Nagy- éa Kia-Ra4a JiGaaécek 1101. aaámual aa Eaiuragaya 1001. aaimtól befajaaietatt
bafajaatalatt.
FalvétataU Oboraok kbaaéf 187. •aámnal bafajaalatett, larfj«luunt Palin ad< k5«*í fol.xill.iu. targr.n. alá vé uutl Sormáa él Sa.pw.ak koaaég Sor mla 900. •aimi( - Suulnak 1282 •lánnB^I baf^i)ltatl. mai} alkalommal Rittar Jánoa k. bíacald biitoa bemondja, bogi a oa. kir. déTía.uti táraaaég Palm kosíégre ronalkjOaí felaaóll«H.ál haiia küldötla ba, — mint Jkeaattet viaaaa-
bálv, TaJ. kia Farkaa b.
alaSi, Hay4a< át>- . Baku Pil, Bo- tagok, R.tlar JéDna k.
b"oai5.
Tárgjalaa alá réletrtt Bo«aka köt-1001. aaamaél N<~«l»-.S.t.-M,kl<la lal.aiáaimal. — b«fa>aalett 448. aUm-mal Booafca 1279 aaéamal lajatMIl ba.
MmUn a falaaollaláai baadváoj a biiottaáf rndalkaséaéro 0-m íllotl így as lárg/albalo aam volt.
.-.againak 1482. Palin 106. aaám-a>al tajaautatl ba aauláa Bajoaa k6aaa( Tétatvéa 1.1 4. larnj«ll«loll; 158. námmal bafajastatatt.
Fitjabás ksnéc 601. lkammal fa-jaatatatt ba.
Végül talvéutalt Uora-karaaalar éa Kolléuaac Ur(;aláaa., mai; alkalommal alao Qomborui Hiracblar Mikaa birtokua-aak baadoll kérvén; a ¦• üsalirrb. aoro-•áa targjaban olvaaUUtt tal, mai; lalul-raaott kérvéa; a foWllila. •Ikalmival a lélyasiw r.aagil.iu! Dcjalaaba vítet-réa a •ahttmés'éuri 118O-118S. hal;-| aaiw aaáauk alatt talvatt éa a falasólUlaai ja U. aaiau 1710-1711. folyó aiámai tal«tt falv«tt iafBtlanokra a jaréai kUl-ddtuk Télaméova fiigadtauk él éi a Da-| ba«oién;es»tt birtok réailetak ai V-ik oaalályba aoroilaloak, mint a Mho.ott iadokuk tT|(Valea]be vétaiével aoroab.lik a..;Mur. fol;.m itadáallak tiult la-1 rtlatak.
E.nii. Na,,- é. K»-tU4a------, ,
Tétattek tirjjalá. ali, 1100. aaáai- I baladott, tolvlatólax falvélaUlt Ftts-1 r éa 242. aaimmal fijeiiatett ba,
raik.)
kW
egy fél Iv ¦sHékktt vtt c**t«lv«. i.1 KÖZLÖNY.
"j í K'tí^líf .Í^ÍA*>U8ZTU8 15-* 1885
Vtesz
• „Zala" folyó hó 9-rél kelt bán megjelent „Arczképleleiisó egylet* cilmü exikkre.
Taiálkosott agy b. 1 . . . ki fuot neveseit csikkben a ko*vélamény ítéletet kén a .Magyar irodalom- A* mftvéasat párloló-egyssület" eddigi működés* M»,U Már biwoy, ha * köiyélsmény ama h. I . . . védlevele alapján itelny at ítélet a asves*tt egyesületre oéste, nam valami kadveaá lenn?; d« a kösvélenaéoy sokkal jónnabb, mintsem, hogy egy b vádjárs asonna,, rögtönbiróaágiiag hosná italaiét; én ugj kinem * vádlódnak iá Tas ioga egyetmást védelmére felfaoiai. Tekintsm m^Dit (• tán joggal; • vádlottnak i bátorkodom ai agyasaiét, oem különben a magsa .¦as.ssaVt a Um kasokét uyilváaosaágra homi; — lah«t, hogy oiek után engem fog elítélni a kos TÜtméay, dt semmikép el dso ítélhet. aa egyesületet is* a b. I . . . mmd«n eastre okulhat rajta.
Elossőr ia kijelentem, bogy a'.ap-ssabályaink mindonnemüjátékot tiltanak. pláne renoménkkal nem asoktunk jáiassnt sota b. I ... módjára, ki TalóbaD elját-•notta Mi, mije soha meg u»ni Tol: és •)6rslááh-«t61aL lem is less; ai üfit Ka *ardillák Lem vagyunk. Aaon b. I . . . állítat* Mwint eljáiaiottck a még meg-sssrashetó — renoménkat assal, hogy Dr. Fárnek Láttió egyesületi elnök aresképét duskeretben as egyeaüW helyiségében kifügessietia* és ott a t*gok< ¦sk két itben is bemutattak. bi« lelep-IssesrA tmó sem labet, mert sétet-ni sxe-nit valamit leleplasni, amin lepel DiDca poiaicai lehetetlenség. Kieo ké'.ifbeni káp-bemiiiatása ama b. 1 ... elolt fje-rakeskedés • dupla blsibáss as eg Testi i*lr« násva.
Mondj* caak b. I ... mioek is blamiross* cr>agát annyira, hát neai tudja, hogy a mi egyesŐielaiik m U vésse r-pártoló-egyesUlai is, a as aa«tbsa, ha jön (egy muvéatnöveaciék, ki még hossá me-gyéck szülöttje, • bemutatsi kívánj* le hetiénél, misserint .¦ egyesület révén a nagy kósŐD'ég il megismerje, bogy «1«d kívánságának elégni t«nti . olmu aait bai-lan kotelewég?" Hogy Uagár ignáoi képsom ü vési eaen cselből, épen alnftküok arcsképét rajsolta le, caa.ua helyes gondolat volt, aa által t isi le letét oyilvá ait tta as elnök személyében as egynali-Itiaak, ét ka •gjeaiiieü helyiaégsi ioididi jobba* *• jogoatbbaa mw dí>sitkMi,amit meg alapi lóján *k *rc*képe, mert axoo kép, malyet aaou b. I ... még c*»k 5—10 *t múlva Méretett vo!o» látói, um Dr. Fáraek Láialót u egyetHleii ala&köt, b>Dem L>r Fáraek Lásiiót ss «gy*salet megalapítóját ábrAw>lj*,A* h'>gj aaoek arcskép bemutatásakoroémi básiu a»n«piCMa«gUrt>tik, est a«*Bki tem <art-batja idÖelótüvk, — kioek tudomáaa tm arról, bőgj aa egyesüket már ii köael 300 taggal reodaikesik. tiiért. ae ré4a«si Us6k mi uot férfiút, b* kedreső alkalom BjiMk tk, kituatetA eliameréabso. ki st ugyesttletet oly kedreiAtlpo «uspteiumok kfist oly tsilárd alapra tudts megmUki-taii, bogy et aindeokor miol tömör les-lülat tog ss előirt programm kereMiflUí-telén dolgosutni. Programmuak líkorte aoafoldáaára okvstleQ Mllkté^ea. hogy aa egye*al«ti Ufek, Uób Üjk
ia uoojelsaó alatt: vVíribw ijWÍi." Eieo fé ló Jk b k
Ultlnat általános Tisaibaogra, ha ..ikrája, adatik, hogy a tafok egymást meg-.'merhessék ¦ agymáshos simuljanak. Épen asoo második Waaaá*. estéjén történt, hogy a „Magyar irodalom- és mö-vészet-pártolé-egjeattlet* básiaaaepélyáa jeleavoíuk, oly eUesekbfil állotuk, lyekst agy kalap alá bosai, a nagy őség megalakulásunkkor ugy tót! teljes leheterleaségaek tartott, vagy ha _jmis égessen leheietieanek. de értise-dek előtt kivihetőnek temmikép nem vélt; tehát az aj egyesület, mi a társad*!-issonyok javítását illeti, valóban elérte ast, amit ts*rve*k«désakor kilá-i hely esett, » esen téren 3 — 4 hónap asao sikert mutathatja lel, melyhez U kánoaiséfnak 0*1 kávés, sas* h.
Tekint dk mist már Dr. Fárnek Ltaslót mint as egyesület elnökét, s buz-tuak párvonalat közte és mát társasköri elnökök közt, és be fogjut: látói, hogy Dr. Fárnek Láatla már ma kiérdemelt* ait mit esetleg más elnökök meg 5—10 év múlva, vagy még akkor sem érdemelnek ki. Másutt, egylet alakulásokkor, az ideiglenes válasstmány a beiratkosottsk kosul s legtekintélyesebb, esetleg legva-gyx>neeabbat miadea egyéb érdem néíkal ki kiáltatja csupán tiszteletből elnöknek, mig ellenben a „Magyar irodalom- ea
zet-pártotŐfgyeaflJet* 0r. Farnak Lúslót as egylet megalakítása körultser-tMt érdemeinél fogva, b-.lyesie ss elaösi asékre.
Mi a diazkvetet illeti, kinyilatkos* Latom, bogy es általsm váaároltatoti 50 aaas bar min ez forintoo. de esen I6ssseg isgkevésbbé sem érinti aa egyesület pénz-t.rát, baaem érinti az enyémet és más egy len tagét, kik ssivesen pártolják, mennyire Mhfttik a bont ipart, s kik általában pártolnak miadeav, ami nemsr-tiesés igy pártolásra méltó, — etekért valakit megróni osakia egy b. I . nak juthat eanébe. Ast mondja aa a b. I ... azon a harminca forialooéa bankett költ ségek«Q jobb lett volna as irodalmat,vagy művészetei pártolni, erre vonatkozólag megjegyzem, hogy társait acaoránk eddig általábbao még nam volt, de a tél folyamában as egyesületnek határoson ssán-d-ika ilyeneket iamerk*4es cséijából mi* nél gyakrabban rendessi.
Minthogy az irodalom pártsláara is utal bennünket ama 3 I ason kér-
dést koeskántatoom, vajjá* agy idotfiótti elSfizetési felhívást Btá&dtfcnsik-e kibo-eaájtaoi ? ügy isben még egy ilyen irodalmi termékért i* adtunk pénzi, de es csakis egysser volt,*} eseatul inkáob tár-aaavaosorakat rendesünk igy legalább élvestlak valamit pénzünkért.
Blaháoé fogadtatására vooatkosolag röviden megjegyzaoi, hogy as össse* egyletek a fogadtatás readMÖaégárÓl lemondtak, nUg pedig a muvésanö megérkesésé-nek elonapja estéjén, s ha a mi egyletünk nem lép oly erélyes ectióba, a hogyan tette, nem tudom ki bl ami rosta volna magát ? annak idejAa erre a „Ztla* megadta a helyes választ; éa hogy Blaháoél nemcsak fogadtuk, baoom, bogy még mást is tettünk bebisuayithstna as akkoriban it! időző Ságbiaainigesgató.
*) .Budi* « csak P|jn«r volt ku-tvaváaár,' a zsedo.
Ast is roajt DéWss veszi ss a b. I . . ., hagy aa agyetilUet tagjai aa egyeaülei helyiségé ben oly |otth«*o*aa érsák magakai, bogy itten azivarozosk. kávésnak .síit még újságot is olvassak, hossá tévé, a mennyi épen van Essél vssóazina azt akarta mondani csikkeaő, bogy káv&háuá fajult el ss uj egyeáftlet, holott a tekét asstsl nem is a mi helyiségünkben van Mint még at a bisonyos b. 1 ... is tudhatná az Űaasea egyletek nyáron ár, vagy !ntj sen *sünet«lD-.k, vagy ennek tagjai r^a ben a Korona — részben ¦> líetm k*v ház elÖt ülésesnek, mi alatt mi saját helyiségünkben vagyunk, melynek olvasótermében valóban máj nem taláJható mint : Budapesti Sseaoie, Magyar Sálon, Haza- és külföld, Hammni., Nemzet, ili birlsp, F-sti Napló.Egye^rtéí, Borsai Jankó ¦ a helybeli lapuk; de as
lőre éa bis pgy b \.. . kedveért nem köhségeakedüok. -
A zene ssakoasMly működeiére vo-natkosőlag ama b. 1 ..» rósz nyelvek álli tálát közli, e ross «yel«üek vaíÓsiiuUlep rots fülekkel is vsoaak megáldva, különben » xene szakosztály eddig még nyilvá oo.an ntm működött, a így ennek gyakorló óráiról nyiiváor.a kritikát bosuí oem valami ssép jellemre mutat.
Végül bistoeitbatom ama b . 1 . . . ot, igy egyeeÜletuok m alapaasbálya ban kifej ett programion, hü^n be is ja viltaní, ón mi mindeat a rastaies legalkalmasabb idfioen ssoktunk tenni: már iepkoí-lebfa, az egyesület kí-adásábao egy elismert jeiea irodalmi érmék tng megjeleni. Ha a rendna ido two nem fogjuk meglonoi kötelea«é(fOn-tel, es eeetbsn elítélhet ueoniiaknt a közvélemény, s ba már ma Ítélne, ngy btsooyosaa, ha igasnágoama ital, alitálendi asoo egyéneket, ki* a helyett, h"gy a köajő érdekében bosgolkodnáuk, épea ennek ei Ionéra törnek éa a társadalom Hilárditása helyett, roaaakaralu "1 járásuk álul épen annak saéiforgácsoláaát idésik el'1
Roiénfeld Lajoi, egy lati tag.
A lakWiáz elUUM víz
és melegséggel
3 értiied óta «z építési ipar terén egj killÖnloge#aé^ lámadi, mely ktié i kiÍ
aagu Utt. MSgasokmk es iparoti>kai röviden .légsseat- é« visinaiallatorok" néfvei jelölni, asoouan koselebbröl tekintvn, találjuk, hogy nUí sorban bádogosuk, lakatosok, asintugy rét művesek ütik as ipart, és bogy csak elvétve találunk ai Uslet-tulajdonosok köti valódi technikumokat. Mioek is ? Nálunk as épitéssaklol kívánják meg, bogv naiodan-. md|anak és ok maguk ssolgáltaaaák * ssükaégM telvílá-go«ilásokat és mindenl„ ami töiuk joggal oem ís voloa követelhet^. Axooban &aj-no«, hogy kötöaségtiokoek csak aüg vao és *l<g is l«h«t tóga lm* arról, bogy minő követeléseket kellene támaasttuiia. Igen könnyen bebitooyitbató állna*, mi-ss«riut világítási és ftliési berend"zéaik-hes frias l»*egö bsvesetéa^ éa <* romlott lég eltáTolltásáhos, sa»kssnra visvesnték* létesítése éa as elhsssoált vts levesatésé-
bes stb. — a mik ósssesen ii még oem
•jnk idöisiéit luxuaswk t-ktatetiek, m*
SS»nL>*« Skár fiuitégsa*" és Ssl Tál^k — sp -esiálislákr* vas g
•aonbaa osftk caekély ssámbsB v-nsak. kik e téreo kitűnnek.
A kösérdek ssampontjáboJ okvetlen asoksages és ma a kttlMldrfil fenyegető járviayvesaé.y elleni Tédkép«s»é> miatt kiváló foatosságu, hogj a fidék némely városába a és küiöuböafi magyar fürdőkben ii (mint pl AUó-TáUafQredsa) a hasak Agéasaégi aikaiáoak e pun íját komoly figyelem Utgyává legyek, és a hasak bel a 5 tisstuagát e« luxua dolognak, hanem oéikülöth-tl-D a ükségnnk '-kiD'sék. — Alsó-Tátrafüreden p . -mi a íaekal-anya-g»k eJisálliUait é* elt&volitását tU«ti, — igéssségügyi '.eainl-tb«D valóban botra-lyoa és » ctivilisalt ssagláai érsekekre •bts kiáltbatatUs állapotok orsJkedaak
És igy van es a f&rdökaseMség, valamint magánosok hásnibaa is.
Balaton-Füreden, a m»gynr fürdik e gyöngyébon as oltani U vese tó csatornákat és a ftirdArendég*>kál:sl hassoált kü löf bAsrt totalitások tÍsst«sági i*o]gáUlát il'ftűifg asintéa ig^o szomorú éa a vendégek ssag^rsékére és egéa«aégére kftUemet-lea és meg n«m engedheti vistonyok ss BMlkodók. — Még fnnnunjqk magaoknak más ogyoeveteit gyógyfürdAhelyek röl is lovábbi adatokat és tényeket kö-sölni, hol Ugy, miat Alsó TátrsfQredeo ralameiy járvány esetén n illető Mjcto-cokkok, bocci usok és mírrnbák formális gyakorló tereket és miod^a kéaye)emm*l orgAoisált bnlytt találnának nmberolA tevékenyegük ssámára, ha idóköaben a kos vélemény befolyása, vagy a kormánynak egy bisonyos pontig törvényesen jogosait reodelkesései, avagy a megyei hatóság-readet nem csinálnak.
Kselfllt kiválóan as angol ipar mü-ködött és pedig majdnem egyeddt — e téren.
^y ssi iparág, asely e csikknek tárgya, meonyira f«jlAdö\t, kiviláglik abból, hogy n téren is egy kiváló és egyik a Mágyarorsság logaagyobb gyárainak — „Komth C ", • kültöldrnl való behosatah, késsitmenyeinek mino'aég^ és meoByisége ál'.al lulhalad'a és nsgyobbrésst kis/or--'otta. Ae illelri — megtekiuté«rr küöoÖ-seo érdemes gyár Budapesten VII >S*ö-vetaég u'cia 3 ssám alalt létesik, melynek kelntketéaér.'.l éa fejlődéséről a k<>-kkb érteaiütiiok ;
A ktst 1 ^72- beo alapi Halott. Nrh^t id«k*t k«tleit aiélsia éa a csekély tur-
Xtkn a«AlaV(«Tékbes)<lB7í—1874.) berubásásukra, tón forditv* Ig«o kedve soÜeo é* kül'inoaon bajoa vnraRnyállapo-.ok rendkívüli mAdun megnnh*ti"ették fólvirágotását. Ha tebát ¦ mosdani nagy-ísertt tevékflST'éget, a nagyra nfi'.t for galmi lékét m a« íddkosben elért eredőié oyekei stea>iUyre veassUk, l-gjobb biso-uyiiékát laKljok a magyar iparos ugyes-ségéoek. — Tftbo tövároai iskola és {6 városi matt épülntnk, továbbá állami épö-letek, a m. kir. -gyeteoii könyvtár, s. m. kir. államvasutak igasga'ósaga — éa helybnll nagyobb é* kisebb magánháton kívül — a végrehajtott, igoo com p Aa kitÜDÍ munkák jegysékn
tisiteaség.«>B azámbao mu'al tél igen te kiotélya családok sstmára vé^h^sviit kastély- és viliabereodesésekeL.
Hint kbl&DÖaen sikerUlt
sek emlitendük még: u kCspoaii fü:4ii bsrend*»zések a „vÖroakereast" kórbácbau. a gflsf*V>- éa gAtmosó-intéset, as IWatM v.iveseiéki munkálatok, világítás ét ot^. tornázás ugyanott, továbbá a kuipont, ffttési ét veotillaiio-bnrendes«s — tv mK-gy*r kir. államvasutaknak Budapeateu ujonan épített k.ítpinti pályaudvarán stb Ha még hossáteaszUk, bogy a munkásuk saáma 1884-beu már kflrülbelül 2áO v&h. ngy e* mindeoMelrf jffleolékeny vívmánynak mondható. — M»gállapnou gyárt rend a gyári munkások ré«zére é* ugyaoulian as ioatailatorok réssér« •«abályossa a forgalmat és egyszerűsíti sir. Betegpénztárrót és bsleaet fllooi bii-tositásról liberális módon van gondolkodva Ha már most « L-seg késsitméoyeit as országos kiállításon meg^kinijük, a követkesfí igen praktikus tárgyakat találjak :
1. A hasnak vizseli ellátásán krzdvs as wgyswrü konyhai vizvesot^kifll az elftgánsan berendezett fiirdiaeobáig elfl-fordul itt minden kosbe«a6 tárgy, u. m, konyhai moeóasital, egyszerű és elegáns mosóssstalok. igen ciélsieriino konstruált water-cloaet-ek (oly tlrgyak, melyekről n**m ÍRvíd sseretiáok resslett>sen beatéi ai) melyek azonban reánk rendkívüli fontossággal bírnak, ba meggondoljuk, bogy roaz sserkezet által gyakran ut emberi élet van fény ege ve, mert a csatOrnagá-soknak a lakásokba ka tolása ál al kulöa-bözfl b-tegsegnk asármasoak éa tényleg be vao bii"nyitva. h<-gy pl. a hagymás (Tipboa) ib. ily módún ei lett mar hur-csolva es •>mbnráldusatok»t knvetr-li.
Találunk t..vabbá légfütökésiülékt-ket, miat a mioók itt Budap«*st«*o •> ,v#-r^skeraszl" egylet kórbá«ában, as ujooai épített m. kir. államvasoti központi pályaudvarba., éa aok magáolakhásbau jó eredm^oynyel heiyestettrk *•!. Mint # őség kiváló munkáját a „vrms-k egylet kórhásánkk tokéletea boréDdesését említjük még.
A gfofózo'- és gfiamasó-kon) hárot, vaUraiot - központi |éKfat<UeleprÖl réu-ben rajzokat, r«i*isbeo miauikat ialá>uak,
a fQtéa é» világiiaa elrrodasésérAl a ,vö-roskereazt" kórhazábaD — vannak as ósozee rajaok külön kötésben.
Gazdag jegyzéke asámos elkésettéit munkálatnak t legjobb hangsásu nevekkel — mutrtia, bogy e cség tágas kör kan
HalttdAsl a m^li-gvit l(éstiléab"O, » miut as a bisunyialuk azanot a kiálli 10 álul itt már t6bbas«ros kivitaJbea késa.t-ial*lt, mulat ejcy frtaoiiiih«ly, melyben már a regg«|i kávé kéasítéaekor le*z me-dg virul gundoakodva. Ls«n beroudazés, nely NéiDft és Augulorsságbau jói ismer', ievetett caé^ által lön nálunk t-l&svör éa jó eredménynyel beftoiv*. H» bostátrti-szak, hogy a kiállító egyidejűleg mutatja. mibéot labei nemcsak a hásissükséglatre ssiikségea mel«>g vizet e fftótkshely által ildállitani, han^m egész lakásokat ia as ilóálli ott melig viszel «! átoi, akkor a Üzemanyag gwxdaaági k.h«BzDáláaánalf legf'ltübb fokát el kell tecoeroi. — A* egéas ftLreodez4s ée különítsen a sok»k áilal megcsodsilt Áa grouyjrüno bereode-zitt fürdőszoba — üaaxea*-n igen aikerül'-kiálliláai látványt nyújt. _ Ea«*l eléggé megbeszéltük egy magyar cség képességét, nj-lj' mindeneaetr* eliamAréara mel.
TÁBCIA.
Viláiaa.
< 1849 augusztus 13 )
Naf7 laUoOnSBHí oaiUaftrániiaáaál EgJ TÍrUnu, nemül tí-rd*p*lt
= karesatbefont imádkozó k*s«kk«l Az ig királjáboz uj eadakHt:
.V«4d el tSlnak a keserú rabaárot
• add Bakunk ai édes aasbadaáfot"
A bucamMfin tenB^Uenek virágok: Hasin ! — dicaSseged' Tiráfai'
At *le««tt vitésak hÓa .aivebSl
Kndeu •ubadsácod riritxaoi!
Aldáa, SKereocse, mtndau-aiiiid*n Ara,
Honvedapanknak dicaératere!
De bajai miért adott a IOrs oly embart T Ki fénya* gjSiedalmeiDk után
A villog* aeaélt a porba dobja,
H«tf *«ája KTáva élatét c*a»á* . .
Mian, mert nem d&rrott íeus ax *g«s?
VilláSMocát ijtdó bfias duh«ban! . .
&ir»*ea cauUaa ao sufyar basáját. Ha átj. homlokai, a néssa (jáaat
A D^ma K7aaat, mely ntokat aksor are . . 8 kOldjÖn ag (tg uréhom agy foháaat,
Hoaj azeut asaáakbaii aaabadaág ao K jo*
Viráf fvaaaiit virol i virulni fog! —
Nagy latanSnkaek millagtrdaosáaál Tirdro borulva a3a isUidkoaoak
Imádkotoak éa 4g3 axiveiakbas
Harag toaanel átkot •srralunk, -
Mart váp. itt van a haulaaa ára:
• alkat k'áHtaaia- i
BáMntffy Bálint.
SztttLaégés.
Carmen Rj\i* bmé
A H^p PftlDK blMke TOit, DKgJOD
bfl»ke. M«m biibft volt ut % két bsk; fekíle iuma marina* hajló aaamöldai ét a»a orr». Ajkai B«nj éppoa kiosioj.k, ba-nem aaép meu««tüok éa b« baaaélt va|t7 o«TelMt: ások alól caak ttíy villogott aa a dupla gjong* tagak. HajfooaUi, miat a korosa, ugv aluk bonloklii éa ka igv kőnovad l«pt,4k«l falitmelt fóvel baltdt <>Ü > falui, moaolyojT. mondogatták aa «mb«r«k: a harcsagafi.
H.osia Panoioak sluskaaégo amint Tanú elhaladt alStta, eg^asrrre oda lelt.
Ki al ifju megtette neki. Salroeen alhallgatu uavail ha aHoairoi*) beszélt. Ha valaki tréfából az ifju o»vél smlitette elótle: tUtea piroaaag fuloiu ei erejíl, • a gúnyolódd kedvet, a tréU'ól egv i.lilö •sóvai vetta el. Tanai aoraát, mikor mee-dtik, hogj Wa.ivJ J^j.a. jár, min-denki irigyelte.
tCiSUStl a háború. Tanaanak ia el «"llett meome éa aaregével a Duna mellé voailaia. Pun a világ elttt erpaiáalolu konayeit, Utokbaa asonbaa auhad falj aat engedett aaoknak, l6le aenkiaeai meru kérdeanl: háiiafának mi u oka ? Éa éa ateaem I midón híre járt, bogy as elaó Oeaseuikoaas o»|;to>téat meg kellelt Uaaaakodaía, hogy aa ijedtség miatt ne ogyjék óaeee aesiaéletleDul.
E naptól fogva kerülte It u álom, •geWs éjekea át égve hagyta a gyertyát, bogy annak világa eloealeeu Tisioit me-
lyek Tanatát sebekkel borítva haltj>- dftlod te bogy egy szökevény katona ko'va, avagy már mint baloUat faosták maradhat az és, vAlegényem. Távozzl eléje. Nem akarlak Iáim!
Kgy exomoru eatén, egésteo felöl- — Panna ez az a az'-relem. mflynt
Wlködve Ült áSya azéléo, aoélköi, bogy ' nokom t- fogadul ? Te a balálba küldői észrevette volae azon alakot, mely bá-1 eagein, vaaztambe?]
sqkboa tér között és ablakán át benéwtt. | — Eredj ahova akarzt, da vud meg
Ah, o aeza tudta milyen asép volt e pilla- ' suh bem lessek olyan ember falnaége, a natbai., amiut u&gy ssemei ábrándosva kik gyávasága miatt megvetnem srll«ne! feledve . világot, tekintetlek maguk elé, j _ p .
>lyan meghatóan fogták át „ "L
— Nem, Taoaa, te v%fj i. "gyet-ktt. szeretek. Éjeimet átvirrassigat-
éa apró kesf •erdeit
Hirtelen laasu kopogást hali as ab-Ukroi. Ssegény rem««A le^ny ijedt kiáltással fordította fejét az aülak felé, tekintete mintha a sötétaéget akarta volna keresztül fúrni. Ugy tetszett neki, mintha ablaka előtt Tanauát látta volna a utána e asavakat hallása:
•) Jtassáa .uasseti táncs.
J*Ü
lea kit. szeretek. Éjeimet átvirrasstgat tam — reaá gooJolva. Nem is álm»d'am, nogy tAg^-d gyárának lasaaUk !
Panna esen asav^koái kosé be rejtette arcsál éa bangoa>n sokogott,
— Ast bittem ssiveseo látás éa elrejtése fklddaoim «iól.
— O, es gyalásatf kiáltá a leáuy
— Panna, kedves Pann», kárlak, " O, •« gyalásat! kiáltá a leáuy.
ki : Éa v.gyok: Tanasod 1 *UÍ n»k<"». ^ogy jegyosed vagyok. Eléb
elég a Buceg saiktaorma, mint én a le
Panna kiment vLIofr4nye karjai
nyaka körül fonodák. >De A vissaalassi tolt* ast és atoll:
— MiV T- volnál as valóban V
— Panna nem látod gyurbdet és nyakamban a sieot kepét, melyet te adtál. Tovább sem naondnatUm a ittroinut I«nségl61. Ssi vem ide hajtott, bogy mag tudjam, gondolis-e még reám ?
feleséged lessek!
- Én én — kiáltá Tanss — én eakttssöfts : Nem láus eng«m ssáskép vi-i«on'; mint megseb«svo vagy hmoitan.
Ebbwn a pillanatban • fiatalok egymás aroaáb* tekinifUek, As esti homályban nikrástak as«m?ik a sseove-{délytoi. Hirtelen vörös fésy lángolt fel felett6k, ugy tetsiet. mintba as éjj issó tengerbe merült volna, és midoo tekinte-
— Ki sngadte meg hogy a *ere«et elhagyjad?! ^
— S«nki: Éa!
— Sooki ? és t« itt Tagy ? A háborúnak tehát vége van? ( „^ „,.«„,„ iy.u„,ut) e
— Oh nem, még folyva fart, hanem I ég felé, ciÜiagokat okádva A ssomsséd énhozsád szok-.em. ..er-lmljnk miatt?! bások ablakai egymáantán nyíltak meg Paana keaarilMi nevetett. - Es ast gon. ; a ne>iji>daenhurn>gatott egymásra:
taket mindketten a magúba irányották, látták, hogy a Buo«g erdő asiklacsucsa éfr. A jegéének meglepetve állotuk.
A tüsiéoy Binginkább terjedt, hatalmas ttlsoaslop emelkedett as
— As erdő ég! A hegy ee>! A ku tyik aslköltek, a kakasok kukorikoltak. Ekkor Panna vállooragaáta. m ifjút i ot magától (litaasitváa, szólt :
— Eredj! Meuekúlj, reUd el ma gtá, ha n«m akarod as'. hogy a azé-
gyen öljön meg!
Éa ewel vissstment a ssobába, elsárla dij;i után as ajtót, nlojtotta a gyertyát. H^mftgo szívvel látta. Tas ast ¦ bások árnyékában tova menekülni: aztán ki bámult fi éjben, az emberekkel m'L asm töríave, kik hillák, hogy csodálja » látvány .
Éten naptól fogva Panna k»rflft» a világot : sjks;i, egykor n|y üdék éa be-ssédtteknem mosoiyogtsJc többé. - Némán dolgozott és gyaikrao aanyiraiiradi-éreste magát, bogy a patak partjáu kellett leülnie éa égö homlokát . bu* nedvvel hűsítenie.
Egyssdrsmiod ei-ei rejté a.lakj» tu' körképét, amint ott bintásott as a hul¦* mokon; va((y áhráodozva, ég felé v-ie1'1* tek ntetét, hogy ijedten rezzenjen >»i^ ha a« a Buceg begy osuesát érte.
A talubaa asi iiesdUk besaéfe«un bogy Taaast uttboa látták- Egy ik-ni*"lk mintha lel ía ismerte voioa a tuzféo) *t^" éa mintha hallotta volna hangját a Pináéval együtt. Tolakodó emberek n"^ meg íz kérdették Pannát 'as értelentu*" ¦ as remegve félelemtől gyöígyöso b<>ni lókkal monda ;
- Hát azon estén, midóa * b<«y égett nem voh cseodeaség éa seterséf ^D' Dálsm?
Nemsokára ss a hir járt a fsluö»Q kegy nagy csatát vívtak. Panna eaoek nessét vette: hasasietett, ki*ITUSZOtfNEQYBDIK tiVFOLYAK
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS l5-4n 1885.
2f»;. ta tSí april 16
] Árverési hirdetmény.
A nagj-ianiaaai tar ton ,Kvi i-aaialja r^atéröl ko'birré ,
b,.K> Gáapár ).:t«o p*lral>i lakea *ag-,rnajia'.uuak <J»a|>ár K«r*act »O|prebajiaBt : .artívdA póipé"i lakó* »ll«ai 156 frt ' *l .,. iflk« IK73. "i jaauir 27. n.:ja- ' ti! járó t>*/# k*na ok ¦ esőknek 6*/#'ké ^.d-lm< kamatai 41 lr> 75 kr. p*r, fi frt 4:j kr teirr<-haj:á. kír-lmi 9 In 50 kr. jc.Aoi^s • »*g felmerülaadő költa igék ir*alt r^grehajtáat ügyében * fent neve ,..1! bír. lorvenjasea l«ral*téaef tartotó (,.--.., 337. aitkben A f 1 ior 212S. hm. ,. íeWett Ulapir FeranoaMt agy har-n.adri'asbiin ilLftő »aiiaá_ kdielaa ingatlan 44 írtia — p«caai 365. tatkvea A| lur •Jl\Ü. brel. a te.rnlt ingatlanból Gtapár Knrrociet ill«to viltaár; kőtalfla agy har. mad r%c 30 Inra l*«caQlt — pacaai617. „i.n-u A f 2207. hm a. f-l>« l ingat-l.utfói Uáapár Ftreacsal iliatí egy hatod ,„*. 22 fri bocOl..
1885 évi szeptember hé 17. napjának deltlött 10 oraktr Pactán
_ . i-laú njki 231. atskbna A t 4-4'1
arat. a. íilvwtt riluag kCtnlra ingatlao-Uii Oáipár Fxrsnul, tulajdonát kap'li ^4 (nra nncaüli •'t^y harmad réaae
1885. évi szeptember ht 17. napján
délután 2 órakor Felső Rajkán a
község biro házánál,
^ Bma Gábor falpirMi ügyvéd ». helyet-te»r kmbi'j<m«»el megtartandó nyilvinoa arTaraa«B> eladatni fogoak kuloa-külön.—
Kikialiaaiarafmnabb kitattbecaar.
ArTereui kívánók lartoanak a b«*ir Hl"/,-ái kitatpéaibaa '. iradék kapra papirbeu a kiküldött koaébos le MII. —
Vevó köteiea a vételárl báróin egyen-l.'i reaaletb^B, nftj; pedig al elaAt ac Írre tea jog-ri'irt! i mnlkedéaet *>l 15 nap alatt » tuaai-dikat uüjamttói 30 nap alatt, — t barmmdikat u^yaoatól 45 nap ala t, ~ miuden egye* réealet mán as árveréa papjától aaámit«nd« 6*/ff kamatokkal elvűit me árvnroai te! telelek ben meghatá rufolloapDn é* Do6diitatok aaerint lefitetni.
N-g^-Kaoiraáu a k. uték tkvi oai-talyáoál IS«5. ív, .pril hó 24 éo — 7«: l-l
t": Tk 48'> január IQ
Árverési hirdetmény
A oae^-kaaitaai kir. torveeyaték tk«i oMiáija rAaaerúl koabirré etetik. kógy a n. kamsaei t*kar^kpénatar v^fr r-h-jUiÓD*k otr. Titid<*a Mibái^ué aflil. B-la. Kxi, miui l\fd^ Mihály kkuru •vok'Wfti f;yímj* veirrebajiiat aaanvedL pó'ai elUm lako.ellem 232 frt járulekai mtv •»¦¦•! 7 irtbaa mefrállapilolt >iai-., ». *a knelftai külué^-k .r.oli 'égre. bnjtaei Ügyében a t^nt a«»«iettek laaek [¦tulelébea tartutó pulaj 41.aitkben Ti-,rdw Mihily tulajdoniul I. 1—8 aoraa. UrUtakliI 4H3 frtra ba«atllt a B'laaaa Andor po!a: lakua javára rlój«gftetl ia,i»iUiiok, f 1 •""¦ 'aliaáu kölelea Ur-'..tékkal 410 írtra becatill mgallan. t l,r.r. .. tállaig köl^lea. B.I.M. Fermo ..•a-a -K-iefJt't 29Ü írtra becaUlt in-f.ú.u Waael Simon fiaalé\rt mulaa>tó írv kAlteegÁíK és karára
1885 évi tzaptember hé 5. napján
í e. 10 ora>or P#la közteg na
zánal
Simon Gábor ügy»éd ». belytteae kiit-b-jottérel migtartandó nyilvino* ár»« réaeu eladatui fognak. —
KikUUláai ár afeaaebb kitelt becaar
Árv-reani kiTsaók urloanak a U-.ár 10"/, it kéaipéosben r. ó'-dék-k^pna papirbaa a kiküldött k«sék«a le tauni. —
Vovú kotelaa a véalárt három "gyolt rénletbea, anég pedig a» eieol ai árr-rée jü^eróre emelkedéaétfit atámi-tana., 1 hónap alatt. - a maaodikel myanatlól 2 hónap alatt, — a barmad'-kat ugyanattól 3 hónap alatt, — Minden «*)«* ré-ale^ utao aa árveréa aapjálól námitandó tí'/, kamatokkal együtt ai árvaréai fellateleVbea migbatárosott h«-lj«n ea módoaatok aaerint lefiaelni. —
Aa áj-»erea t.ljeailéaére a leteny«i k. jbiróaag m»gkerealel>k.
N.-Kani<aán le. t«iík 'k'i oellályá-aal IHKTi. éri márcs. bó 6-áD.
CiERE-SZNYÉ-S EVELL
-laok.
Cserébe
kerestet ik egj !* »«kj 10 érés jó U>ból »«16 fln vigy leány, oly belj ró!, hol li illető fiiTil a 4-dik elemi Oíztájyt elíégcihetné és szi(?orn fel-ígyeletben résiesfllne.
Bóvebb fenilágoeitAat « l»p kiadAtiinuIihM ,H' be»lvel elütött levél otjio nyerhetni.
i| BRRÍÍ ERféi. orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
otto*i t«kiai«ij«k által *j«oi.»
o«Mfc Námetorssác, HoUandbux Sohveioban, Bomániibu nb.
már Ui >v ütt fényt tik-rre! .i.iinllt.nk 24J6 ] \ —12
tninaennemü
mint 8x1 ntf az arexbór mlB^ftar^li* M.ut&UUDs.ígaÍ ellen kuiö-
¦öa«o tv ruta. ti idillt 6a ptkkelv »>tn(tr elleo, • koai, • •öm5r rep»d-véaj » («j it iSavkál ellem. t. *«eplA. májtól(, agjQ+v*%«ii re«««orr, a f*cyd-*, it lábixiMlá., ¦ . gy»rm»kek T.l>meDDj< kül><5 í«|bfti#»g»»4gei nllea. Eieofa,Ql miadaDkiaak miut s bőrt tÍMtitá mo.dó«cer >ji«!uiik.
Ára darabonklnt has^nálütl uUsltiMs*. ec) Ott Só kr
A B«rppr-féle kátrinj Huppu 40"/, . lím^-y Mcátrányt
lif-t»lm*i fi'nttébtj g iDd-Maa 7*>n ké^íH"? • I^Qj^g ••eo küiftobítíkt mi ad io t>tjéb, > k^roakedéaMkb^a el^f<>rduló kitrát>y-»t..pp«.n».t tói.
SS Gstlisok kikerülései ?éfeft S5
in Bernr-féle kitr.uiy szappan kérendő s ügyelni kell a it!d cso magolátr}. Egyedül heiyettet a 6a.- ét külföld riutre •
A. HRLL iripiz. Troppau "" '^If.í.^ií"1""
IC Pragtr Bél* fy6%j*usrmma4l
KX)O00000000 OOOOOOCM
Chiff«n Creton sí ixfird ' n g e k
ÉRTESITÉB,
0 Vu ¦i«reacM«SDk ¦ o. é. helybeli 6* videiti ktWW- 0
. U K«t <^ri ¦Ítn«Í, ni«z«rÍBt Q
í o tesz lói fii (CoéKüí) iBriflitít l *
- o
^mir. dú«»n Q jj*
Jaqitettek ** Q tv
• Á nutnti/<*5ál^«n mind-n «.t;r»Ké.mlno.íeb-n - l-k-u].[,b q -» ~ a • isi^*ebb div«t ¦««ríat > Jegfoko otUbb ieánvekDek mag- T "»
• n M'M°* 2 " > w kfilSiiS* jutánoH árak ö o-
— 0 mallatl aaoleálh.tuok. 0 •'
"° 0 Ruluxkfhitek, temok, bármtnyuk, mrrri 0 3
aa Q KeVaMx éi« brvrflt dinek onrakulrioboo miod^u Q a
"• 0 kel és kölföldi divatárukban 0 =
** 0 « ''*zi *+ 'éli id^nyrft fSriaai raktár: tarunk k^-<xlAtbnn. 0 *
" 0 MzIneN é» feliér parkelfok 0 "
-« 0 és vászaniriik 0 =
~ 0 n> »<l»a o»i>IMgb» <• árakban. 0 ^
._ 0 Magunkat a o. « kfpa6na«g l-c-— pirtlagáaáb. 0 —
ag Q ajáolva marad'uok tnfllv tiaitmeit«! Q B*
"Ö WEISS ZSIGHONO ^ TIYUÍR 0 =
Q 2M- 2 3 ,Wlr.\KK »'KIH> . Q >r
§ Az „Arany Kartoa" Rzalioda át«llen^b«n a
O OOOOOOOOOO OOOOCiOOOOOO
Paplan és vállfüzék 000000000:OOOOOOOOC
Legjobb szerkezetű
BORSAJTÓKAT
SZECSÜVÁGOUT
bZULUZ,UZUK.Al ejji^ magyar pizdasajíi RÉPAVÁGÓKAT ^»ra
Olcsót es nonn uiiiit ^J^f «"*^tfc*~»'« iű/-
Bérbt
felső korcsma
8
a/ alsn-lendvai — felsö-lakosi és alsó-lakosi
bormérési joggal együtt 1886 ik évi január I til kezdidi 41 , évre
te pedig az Al9o-lx"ndván az alnlirt fóbérnökség gazdasági irodájában 188"j-ik évi sngusztus hó 27-én a délelőtti órákban megtartandó nyilvános, önkéntes árvprés napján és az árverés megkezdése előtt beadandó ajánlatlevél utján.
Az árverés alkalmával a legtöbbet igéró, — illetőleg az ajánlatlevél beadásával egyidejűleg az ajtnlattetró a megajánlott évi bérösszeg ">D százalékát kamatnélkuli óvaipénzai befizetni, illetőleg az ajánlatlevélhcz mellékelni tartozik.
267( l—l
BECKER tanár második nagfy
PV~ díszelőadása "••
! a ..Zöldfakertben épült színkörben
' txombatoi r*l)ö M ladikén, fc< vaúnap 16-dlk.i nif s órakor ÚJ Joo.tlaBorra,l
ő höl^y tündérios megjelenése.
ANTISPIRITISTA BÚVÉ8ZETX ESTÉLYE
a hírneves ctásiári orosi és persa üdvan —--------
I bnvésznek,
Becker tanárnak
egész nj műsorra; négy szakaszban.
Egy antispiritiszta ülés
vagy Becker tanár a közönség álul meg-kotfizve és a légben repflló és játszó hangszerek és a lá:hatlan médium.
össze nem tévesztendő a már itt előadottal.
Ezután legelóazor
Eszmira alma és eDreüese,
nagyhatású darab 6 képben nagy jelmezváUozásban maján a színpadon Végül nagy képl.-t „HUNGÁRIA- hatásos villany és ix-ngal lürfény mellett.
Kti»UU>\ ftltMjOtUdtl adnak a nafj falra jattok.
— í??!k el*re Tiltlultók délelőtt 10 órától táti 8 óráig. Becker tanár Burópai hirt előadiní minden hírlapban
Keiül Iilro tó 18-án Qtolsoelólti
kiállítási sorsjegyek
Erén sorsjegyek kaphaMk Na
JOzsef könyvkereskedésében.
NESTLÉ HENRIK GYERMEK TÁP-LISZTJE
eredmény
21 kltíitrei •«lybó)
Számtalan
lii/onylniok
8 arany érem. ^r | orvosi tekintéljektől.
'iVAEl JK<iY.
TSkelete. tápszer kis gyermekeknek.
T«!j«a kárpdűáaa ac anya-tejoek «a ^!váíaa«tianál. konny^o em«sat-
h,tí é. tápláló. »,»n I, ,e.D .lkaimba a Wnóttek«él .., kik gyomor fájáabaa aannredaak, aiat tápaawr.
A vedjagrhe! — a aain»a uláaab M hamiajtlt ><g«>l — mindnn •••Ifnoacirí a faltaló. - NESTLÉ HENKI - n-»a ia a fadelr. a fígyá roaaa.a: BERLYAK F. iratik oarasrt.táalll aa aradatlnat.
Slany doboz bo mr
NESTLÉ HENRI sürilct leje.
FórakUr ositri. macjirorsjai; részérc : 2530 7 Hl
B E R L 1 A k F.
ai fl

oso ooooo ooooooooooooo"'o ös-ösHüSZOHKEGTEDlK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS
HIRDiTÉSII.
oooopooooooocxxxxxxxxxxxxx?
¦HIFI
Savanvu Kút
„STEFÁNIA
üprouahcrczegpü • finis:
Sténtavdús, természetes, égoényet
ASZTALI VIZ
egyúttal gyógyviu a légtö szerveknek, gy> momak i hótyagruik,
A krondorfi tíz legtekintélyesebb vegyvizsgálóink síp
rint mennyilegeseii az első helyet foglalja el > birodalom ég-
Tényes savanya ritek fölött 2431 12—20
V* Kul»aUelko«ök Krondflrf Karlib*d aellett -¦)¦ lUktár Nafr-Kaniiaan ¦ WKISS U*v*rtknH Kapható minden írtíojtU keretaedátbec raodéflóban.
ooooocoooooocxx xxxxxxxxxxxxS
Biíajesii társas polgári bs tafceflelii iskola
(elóbb HAMPK1, ANTAL.) Biutape.it, V. Nagy koroiia-tUcza 13. sz.
Eaeo tanoda, melyet enelóit 50 évvel Hámpel Aalal ur ela-pilott, «. mi att mar 19 ev óta feoaálló tanodánkkal egyeeiteltSk — minden ISrekreiunk oda irányul, hogy elódauk jó hirDetet mafini'i, a reáok bisott ooveadakeket alapoe»n kep^tl egyénekké neveljük. Hogy khMött útiunkat bittoanu elérjllk, iparkodunk Msen jelen tanárok alkalmeeáea álul ^UU<O:t cárunkat bietoeiuai. Ta*o4inkkml láp U BeWoifXeaM ii van <Jye«*Slr«, melyben a ndveodekak teljee ellátáfoa kivflt aaeretetoljea báoaemódbeo reeieeUinek ee tánalaá-uyei«baa goedoe lelugvelet alatt állanak. Tanitwin^ainkat ¦< tg •»«. jrnUnlcri et«iy4Ja[ letételére elAkeatiljOk. Érteeiló' kivonatra logces kdlduuk. /Woldaot a jővl ISB5/ti-ik tanévre aag. ÍTén Tfrttik keedetet. 2566 2—4.
AZ IGAZGATÓSÁG iVaumvr Jórtef, igainaWi Orott Gyulm.
IDOOOOOOOOOOOOOCX)OOOC
FehérBffflfl (elszerelés liiiiiiloUak
Tgymint: feh.'-r és tarka ingek, alté nadrágok báli inoek, ztebkemlik. szfsvfiu fehérneműéit miniir-nuemu haria-nyák. uztal- és agynetsük paplanok agypskrtczsk éi ut-ráezek a legjobb és legszilárdabb minőségekbe készitre. leg-olcaöbb árak mell u ajánlanak 2559 3 4
Irmler és Wagner
II
1TBÍ! mi!
Mllté w »HI* frtnyl e»r»|
birtokába jutt
Mihalik János ur,
Budapest, kfi-'f
t 74
¦ , I #.m,. 7.
Mikaltk ur tv jeleskor legt<yt>»ebl> *%ám-os8tA»Ml
O u «cj«daii eabor e vilifoa, ki ktpaa aioa iiaa.ok.vt elórt- kiasáaaiUai, ¦•lyek a kii lottokaa biatoas kikuBtnak! — atiaadik
re. f. éri jnüm baribaui is
¦•¦yek Írottak el.
abac*ihucá*baD46.A2 6«M-ra jal 11. 2S3 »j-r.
¦ brSDDi '. 90,21,81 r' ! .6. 164 "
-prágai , 46, 3. 35 , , 21. 90 ¦
a budai , 43,<X>,«5 . , 18. EuoélfofTa tehát 409,090 frtot i
j,
taJavnu] ra&kiB M i b » I i k Jánoi írhat Budapaat, ker*peti-at .4 U, 1 em., 7. »jt4 fordulni •MreDC«es>iaokért. — KalOoteeB *b l»tí».i kiriW 0ub«p aikftlnáb^l Bud»p««trf> >«*«> t. <-¦ kó*en««fn«k nea aiítj* «jáatb»tó Wf>ei fif jelméb*, Lu(T miadt't.ki miodj^rt ¦ •fTrkeií** utáa k»r«*«4 f*l a birea i<4m-•Irntt. Mihalik Jánoi arat, ktvdd *tljík t-•urálidnláa anindni p«jn atm«Bk ^
jér., ludi réutaaljOn .itdM («ff7«fl \ Ít i i
fcUhroit, ki a Mihalik urtAI kapott 13, 69, 19 Másokkal aa utoUó Wci humáabaa 4800 fn-fmUtyi OMSBfet njertmm é* kiTiaoa, hofy a>^( ifik nfinj e«b«rtár»»« érjeo el Mi-brlik Jánoi ur áital ily t4t»U»o nar+nc*ét.
K0ai&Bat«B. ¦jilTáaiUaival aiaradian. Vnkowcx*. tiasteleual
2681 l-l. MAUTHVEB NÁNí>OK,
Jáno
jc .rhoi intAMtt |«T «tt 3 brt>. i. kroa
18. relt
Totibbá mindennemű színes fehér ztiMrtk és piké pargétek Um» utnttk rvkékn.k nját trinmka,* v**zmk é, aaztakMMOek, valamint mindeoféle a vasion és febérnemö fjáítmányokba, vlgó tárgyak Cseh-, Morvaoraiág és Schléiiából. Levelbeli megrendelések különös figyelem és pontosaggal teljeaiMetnek.
Arje«yiékek — kiváoatra - bérnmtre ktldetnek be.
784». tk: 8S4. áeoetnfoer 24.
Árverési hirdetmény.
A nagy-k-uitaai kit-. lör Llt*. oaiulj. ré«Arül köthirré HÍie h<%J Sstvlactj Far*.Ha vt-olni lakot * r«hajtaióoak K>rdo« Júwef r^rebaj eaenvodrt ord^fa. lakot elltBi 3í74 01 kr. lök* iráau végr«bajtá« « fent B«res*u kir \örréuyt*ék twűl ha* larlo.ú erdiaUi 1Ú MtkbflD I. 1 — aorss a. K.a,rdoa Jáa»of tulajdonául tal 1527 fnr. b«ct«U .og*tlaa«fc. ~Z+ Gyula, iauajai lako«, bbíbI as irT faltétsiakaak alagat n«m tett t»».'. kö!
1885 évi szeptember bé 3 nafjin
déleKtt 10 érakor Erde.fa klzt«g
hazánál
Simon DiLur Ofljved .. hrlj.t e»« kös-tionjó.ievDl megtarikudó njilváaua vias-árver&aen ffUda'ai fogoak. —
Kikiáliáai ár a l-naebb kitett b<ua>.
Árvormni kívánók lartoanak a beciár 10*/, á' kea>pen«(>en v. óvadék, keptn p.pirban • kiküldőit keaébm leteli.
Ve.(5 k6teloa a ve elán bárom egTanló raicUlban, msg pedig a. árveróa jo^erAre nxnelkedifrétól aiamitaBdÓ 1 bó nap alatt, a máftodisat U^Janáttól 2 bó-nap alatt. — a barmmdikal agyasaitól 3 >6nap alatl, — minden egjae readet •táa ai irrerea napjától anámilMdó 6'/, kamatokkal agvUIt aa árveráei feltételek-ben megba ároaoit belyen óa módosatok •serint lefisetsi. —
N K.nissán a kir. tanéi tkkvi ott-táljánál In tó evi február bó 27 ém.
CSERESNYÉS EVELL
¦ Intik
BÜNZL LUJZA
fi tér Knertzer izilltia mellett
Ajánlja budapesti és bécsi legdiajmebb aészitményU nagy vjUasitékn lNt«r, tflkér és kár-¦itei amit, valamint va« pélU-
tzekréayeit
Teljes menDyasatoDyi berendeléseket, étteraek u bá létnfeák teljes felszerelését a leftdivatosabbtn és legjntányo sabb árak mellett elválalja. — Ugyanitt kapható mindennemű
utnyef fOggtayek
2568 2 — 3.
éi htíttrktimik
Slzen Ozlet xacxt^r Q év óta fönn Ml.
Margitszigeti gyógyfürdő.
Bndapett févtPM kézvetlan kőzetében.
3:'>* K. tnolep art*ti forrás — porcieláo-, raítwiny-, ká4 éJS k&-iaráék, iubaDjké»fQl^kk«l — ugj-aserü kert — 300 >elJM kiajtltm-m«| b^reodeseti iioba — táVrt»lgá«i teram — küi- é* belföldi lapok — naponta íme.
Kéraiakek. melyek elien a nargitszigeti béwiz kedvez* ereaaénynyel haíználtatttt: 2556 3—3
Köeaveny — ns isületek, itmok, oaontbárlyn, idegbUvelj. idu>t H
oaúaa. A ea&i, kóaavasv, eróa'vi behataaok, tvphui után fallópA bű- )
deaek. — Zaábik. — Caontbáatnlmakat, oaonlnaúi. iaUleti bajokat ói C kQMrtéMket kovetS elvájtoannok. — Fijdalmne ba«e«, narevaag,
hDdra. — Borbán tál o»k. y
A bévvia belaóleg eredmónynyal bauniltatott: idOlt f/omorhu- ,1
rútnál ea alhaai pangáeokoál. . N
A atigetea van Kjógyanertár. ellátva mindeonemü áaváayviasel. |
Kendele orvoa : I>r Tenár. <y
Berleteknél üfj a fürdő-, mit a menetjegyek agytttas váltáaáeál C
árleancedaa. f
i. aaigeten lakó flrdó VMdegek a furdS h.aanálatnál M a menet- '• jegyeknél eliny ben reMeaulnek. A fivnroaaal óránkiat 2-as*r kodekedea
A iflD-iiF tartama május 1-től ottóler nlejeii.
A lakáaok megrendaieee: a atigeten a felQgyelóaégi irodában.
Budapest. A margitszigeti felügyelőség.
Leánj-növeldei jelentés.
Vnn aMreftonem tudatai a t. ei. aaftlfik ea gyámokkal
begy 6 esztályu
leanynevelo és tanintézetem
mt-lj most Kaalua, Fótér Axeatl ház 7. bz 1 só emeleten van
rUvpmtortél át fog tétetni Nagy Kanúia, Fftvtcza 29 tzám 1*4 eoMlat Ujvan fele házta.
Hol tága' belyn^f é* Tilfcfoa UdIoi mak, aioakivUl o«(C7 udrar ét »a4p k*rt átl a oBTeB^e^kek nade\ki4*ért.
NöTe«dákokét, m«in*jk«lt fellétel«k mellatt, •« a»ba« i* tal|at • Ililáart fugadok fal, »«»ˇ•« m*(kartjaéar« * f«lt#ít«lek asoauil kttaAl-
iPtHAk.
A read«« taBfolyun f. ir'i IMCptember 3án fog kaitMdai,
. beiratáMk pedig augu**tus 30 é* 31*n, mieptember 1 ém 2 riM Mikótóitainek.
Mid&o a t. <*. aatllAk U Kyimokaak u eddigi »aa.4Ua *a io(W*l*HB iriat Uauaitolt eiÍ«Meréaüké>l a legfaróbb kft«iöoeUl ». Tutm, maga utat kilOnA tiati«t«tLal toFibfai kajjaikb* ajáotom
Naffy.KaaÍs^áD, 1886. augutst. höbftli.
Öít Veiekéuyl Horváth Ull*t
IMS 2—6. intőiét tul«jdono»uC
porok tartat ¦él iMtBM
f*j , fül- ém foffá j4* ¦ikere* 6
lUinot
jMOLL SEIDUTZ PIIR
t*rvMy«t»l ItMxtttMk
fflo11 A SSH11 Bécs, Tuehlaubeo
¦aktarnk N a a y
fi Ad. Kiuttel; Sxjfetvnr Saalaj Juu*r
B.lua Jiaaaf cjicrnaerte. Boiasr.la Aa
------„, -------¦¦»., u«.nr. .-i CaáJttarnyn: O«acs L. ar^cv RaoMvárett
¦via id. «aart»aly Síbi.il-r 6a "i »n( n'i Jiao. latruall liVtifíh
WALSER FEIIENCZ
a»P- aa tttaortoanerek irarm. hsrmiic- •* •rcsöDtSdnje BUCa.FB8TEB, BotUoblUar Utoaa M.
Ajánlja grártmányat. mint magyar kQlöníe gessóget katakban és mindennemű nivaty-
tynkban elvállal teljes
vízvezetékek berende-z s t varosok, földbirtok, sok, ipartelepek, armentestiö tarsalatok és magánzók ti-
¦-xi riíl mixlrrn irchnihai
S522 9-Í*)
alapún e» kedvesö feltételek mellett ajánlkozik köz- és magánfUrdftk f eUiur elésáre, tzagmeu-tes ürsidkek feláfliU sara és minden vizmtí vi muukálalok gyors r<s pontos kivitelére képen árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyn-gyár. OOOCXXXXXXXXMXOOOOOOOOOOC?^
J6o»j„Melléklet a Zalai Közlöny 1885-ik évi 33-dik számához/
• ouk.xlik ,lruuiD
röl importálni bbi id<be>
tilin nioal már áll.műnk aD » utat IU n>.- hogy tinttilcji ufikróg . kalfdld- mint • ¦ — MJBO* — m <g (j»kru magtórllot.
H i r e k.
— Fógynm. igazgatónk. Főt. Psp
jtaOB több évaa át helybeli köskedve*-,rtu igasgatónk, ma hagyta el N.-Ka-
u(mí,i, bogy uj tllomását, a has fó-a,>ki teendőt, édes ssülő városában .«««K*den átvehesse ; e derék, nagy tudomány u és köskedveeségU taaférfiúnak fL\ taivélyea Iateo hossádot mondunk.
— Zalamegye községi H kői
jegJtoJ I. év auguastua 13 áB N.-Kani d. *t orosslán vendéglőben kösgyülést
urwitak mely gyűlésen Botfy Lajos gyei I. j»gy«Ö éa t. főjegysŐ, mist a rény hatóság megbisottja. elnököli. —
^ gyúié* lefolyásáról jövő asám -an ho-;unfc ludositist.
— Kint értesültünk Jáaky Ká-.,|í a helybeli fógímnaaium aj h ás t ónok a i igazgatója e bó lH'án érkesik váro-uQkbu. Üdvözöljük.
— A szrnt István-napi ünnepély n.aVtéae végeit f. hö 10-én egybehitt mlésre csak koveseu jelenvén meg ki-
a>»&d«toti, hogy es évbea — tekiatet-t-. főleg arra, misseriot a k söaaég kö réb'il asámosan fognak épen es alkalommá Budapestre fölmenni, nem tsrtstik • múlt évnkhei hasunió ünnepély: as i-time tea tartása cséljából asoaban így <•'.<>* biiottság bankettet fog a nagy nap „mlékere rendesni. Késiünkről sokkal helyesebbnek ulálaók, ha inkább egy tiaebb asabású ünnepély * nép réssére tartatunk, miuián a banketten megjele-u-adAk különben ia tittfában vannak e u.p nnmseti jeinntőségével.
— A magyar irodalom és müvé-
¦i'-tpartolo-egyetület alapssabályait a Nagyméltóságu m. kir- belQgymiaiasteri a folyó évi aug. tű-én megjelent .Budapesti köslony" hivaulot értesítése nemit jóváhagyási záradékkal elUlta.
— A helybeli k egyes-Un Itóren-
dl Urshkz ssemélysetébea követkesö UHuok történtek :jBers»i E!ek hásfó-i T*tára tétetett nyugalomba : Pap JáBM fogyjon, ígasgató asegedí hásfŐnök-*« lón ;Szeitz Al*i<« a jóvó tanévben sa iát kivan a tár* a tanítástól fölmenteiéit átbelyesést nyertek még : Szárnovazki Kde Lévára, Molnár Pál Budapestre, Erdélyi Károly Kecakemétre. A tarthat t'noki tusiéra miként lapunkban már -mlitve volt Jaoky Károly marmaros-Ht.Cati házfőnök vák.zt-tott meg, kit a !H) «erend főnöke egyúttal fŐgymnasí-:n igazgatójává is kinevesatt. Al Üreee-¦«b- jött taAssékekm Keszthelyi Endre «azprémbői. Sárhegyi Lajos Léváról, Kis* Sándor BudapMtről. Kovácsík JÓ-r--f KolossvArról oevxiMttek ki.
— Egésiségügy tekintetében
kiioyte.enet vagyunk felszólalni, a dissnó ét marha hiianak a piac* kös-'péa, a leg-t rróbu napnak és bőségnek kitett helyen 6 árulása elleo felkérjük a .tanácsot,
egy t mondta:
Ke légy nyugtalan anyám, ¦"kára viaaaajÁvSk.
Az est ssürsület bisonytslaa kottoa v|ftt!itá.-ában pusstán terült el, a csa-' '" " meg eser halolt borította be
«gy árucaarnok létesítés* gy
e rállalkoMí is akarna kesdjon tár-
utáa, ara
drb.
j j
A kÖT*tkeaj sorokat vetítik: Tekiatetea •wrkaaBto ur ! Ai átaláaos 16 tenyéa»lesi jutaJoBi-dij kiosstáaa mint a falr«gastok által hirdetve lAn f. évi augoastus hd !<-ftu N.-Ka»im»é» foganat—itmván a bíráló biiotuag kSvelkesolog aiakuit meg. Elnök Báró Bathiányi Qesa, Kar cs&g Béla, Karcsag István, Uerrariei lmr«, Durva ne* János, Baranyai Odoa, Kovács János, as állami menteiep re ¦teröl Dorman nrodoi, Srarc« Gyula állami f6 állatervos, városi hatóság rétiéről : Vágaer Károly helyettesített polgármealer, Máár Nándor vároai és Fílrst L»|os állami állat om>«. Köve-setteseo 53 snya kanosa kiscsikóval lö drb. 3 éves kancsa esik és 2 drb 2 éves mén csikó, — Ai anya kanosaknál 20 darab után Utt jutaimaiás, még pedig 5 drb. ktneta után Karcs»g látván és Béia arany dissokleváleJ. U drb. kaucsa után Biraoysi Ödön Pacáéról eiíist diasoklevéltel 1 drb. kancsa utáa Ebeo-¦panger Lipót ur esüst diasok levél lel. Aranyat kaptak Falér György SöjtrtrrSl 8 drb. waoyat 1 drb. kaocsa Vajda György Sormásról 6 drb. nyai 1 drb. kancia után Lujater Vüchkösdrul f) drb. aranyat 1 kancsa mán, Krasoki Jánon Siepetnnk 4 drb. aranyat 1 kaaesa után, Molnár István Sormái 4 drb. aranyat 1 kancsa után. Tóth Jóssef Sormáa 3 drb aranyat 1 kancsa után, Gáál látván Sormás 3 drb. aranyat 1 kancsa utáa. Varga Jóftaof Sormás 2 drb. aranyat 1 drb. kancsa a tán, Kresnár István Sis-petnek 2 drb- aranyat 1 drb. kancaa Varga Jósaef Sormás 1 drb. araoytt 1 drb kmocia utáa, Bencsik Ferenc* N-Kanissa 1 drb. aranyat. 1 kancsa utáa Siommer Miksa N.'Kaniaaa 1 drb. aranyat 1 drb kancsa után, 3 évas kaaesa koknak — Kovács János Söjtör 2 csíkó után 1 drb. arany, Fater Sojiör 2 csikó uiéa 7 drb. arany. Háry Jóssef oetnes apáti 1 drb. c»íkó utáa 3 drb. arany. Kresnár István SsepetneV 1 drb. csikó után 2 drb. araoyat. Kelé Péter Sormás 1 drb jsikó uián 1 drb. aranyat. A mén csikók as állam réssere nem ajálhatos:. Álulánosságb* &s els/í ne vésett kancaáknál nagyobb részt a tartás hiánnyá, és » tedesésre bocsájlott mének helytelen negválasstáaa Upsas-taltatott, mert ugy látásik, bogy gasda kósönaéc&nk a koonyü test alkatú lo vaira MÓ'i fajta mént vet: igényben, ít ilyenek e helyen, jntsJmaabatók í voltak. Mind amellett a kiálüttás gasd* kösöntégttak bocül-ierc vállik, mert éssleltetett mik ép > csikók pata jának ssabályok keselése láiható v<,.t, as érdeklődés is nagy volt, osert éppsn elő állitva lón a csikókkal 123 drb ¦Jlyböl jutalmasvH lett 47 darab vagy \'i ré*sérAl több. A kiosttott hatvan darab arany valamint Báró B«thyíání ur busdító ssavai ugyhissem nem vess-tik el hatásukat és jövőre gasda kö sönségüDk roegválassiv* m t^d^sésre •iám mént nagyobb gondolt fog fi>rdíioi tenjési aay»gr». N-Kanissa ¦agu»«tu» 9-én 18H5 Kovács.
ctftkftuyeret a aébány uborkát lé- T0BU| keress Ü> kedvese mindké: sseméa eltávozott. Auyjának és orrán. Sebét kimoata, piros vér pa-
taksott ki belőle.
Hála istennek élt! Üdítette őt, ajkait rissel andvestte, sebét bekötötte. Végre T-na* feisóhajtott; feleaielte keWl i»gtspogalU Panna arcaát és hebegé: — Pa na a hagyj ítt meghaló k k i k ó
t»t*r. K.er meg eser halolt borította be - *--"• **8J) •» megasm.,
» fildot. Itt egy kimúló paripa hörgÖtt hi« vak vagyok, mi keresni valóm Tan
oh r<v mi,ik sántítva és lehorgasztott ™ég a földön?
H« biciec a téren. A sereg a tüi kö- - Nom, nem ! — kiálu Paoaa -
r&l táborosotl a katonák elaludtak, és Te drága vőlegényem vagy - a ha a.
¦iDk..«m hallotta a sebesültek nyögéeét, ég megsegít én n*m -okára aőJ leatek.
Haldoklók sóhaját — a caaUiéren. Hoassu. kiao. he ek msltak el ¦&7 női alak járkál csak a halál gasdag
ssemlélve; Panna az, ki ku-,. Koreai Taoaet.
Közben leszált as éj, a halvány 1 <iassorLa tugárit a síkra. Panna 1 Urad ki a keresésben; néha letér-
ui tsgy haldokló főjél stontoita Wn»i, «tt egy kissenvodett halvány tára ejtette könnyeit — e* mindenütt ¦ni . ts«nt képet meg a gyürüt, u valamelyiken megtalálja!
Időnként halkan ssólt : Tanaa [ T*tia*! Gyakran kapott is válástul — kÍJ egy sóhajt, hmem mindannyissor 'Kjoioruan horgssstotia le fejéi: a sebe-¦'<¦ kioek enybitő italt nyújtott, aem mu voit. Már hajnalodni kesdntt, a ¦»a -ih.lványttlt. Ekkor Panna vaU-¦ tdlcsilíamlsni látott. Köseledett és J térfii látott csaknem élleitelenul, görcaöaaa megmarkolva vala-
napóu, betek, melyek alatt Pasa. aem
Uvosott a seb-süli ágyától kit éjjeinappal teljes odaadással ápolt.
Egy uapon két vándor ér késett s faluba: rgy vak katona viselt ember a becsület keresztjével mellén, oldalán egy fiatal lányka ment ki kía kesén vezette a örömmel monda as eléje jövókgek: Et as én vőlegényem ! Bátor, hős, mi' becsület jele b sonyit mellén.
— És arcsán! tette hassá Tannas.
A lakodalomra nagy határból »*• reglettek öease és mind Pannát becsmé-rellik, hogy vak férjei Tálasstoir, Az asnoban orómsugár^o arctcral monda :
_ Éo büsske vagyok rá. hogy ily bátor férjem vas. Hál' isten elég ecAs vagyok, hogy kettí helyett dolgossan.
A hegy csúcson, melyet égői iáttak rajt. asárant * név : Ssiklaágés : vada
*e*«iTel görcsötea megmarkolva vaja- rajt* aasrani ídbi; o»i«.i»cgi» , tBU> ^¦•- a mi nyakábau lógott. Panna meg- isok és pást torok, kik megmásztak — '•merte gytirnjét. eskÜ«Brk, hugy ssiklsiata s.énué eg-f.
- T.nas! - Odaugrott -« ^-! HABBR SAMU. Dí«'v*l áatsttta s Térásott síig f"*«—J_ «y?* ___________
a«iu »reao'. EiájuU, de csakhamar öss-1 Mk^«dla magát; látla hogy tátoago seb I
— Gyánrovat Folyó hó H-é* hunyt el 71 éves korábsn Ösv. Wsgaer •s. Klempi Ersaébet A ooidogulut leá-ayai Ttrésa férj, K >váoaioa Jóaseiné, Katslia és J«Iiaaaa férj. Sporger Ifisá«a-oén kivü! ssámos aaoka és rokon gyá-isolja. Leeyen áldott amiéke.
— Óit, BIba Ferenczaé. í. hó 13-
m élt** 5H-'k évében iobblt'u-e asendc-üit. A váriunkban aldayosen ösm«rt boldogult úsvegyet Nándor, Kornél íe, Eugénia és Bálint gyermekei siratják. Áldás legyen emlékére.
— Zaiamegje alLspiugátóI A folyó évi ss«ptember bó 14-én tartandó tör
nyhatósági bicottsági kösgyuléare at
m egy ei köl laegv e lés megalpi' ása
1*48
tárgyában Leendő Téleméayes jelentés al-kéasitése végett •¦ Állandó válaastmáa/ ülése folyó évi augussiua bó 31 én ugyan a fenkiteu kösgyülésen feveendü egyéb törvényhatósági ügyek kösgyüléai tár-gyatá>ának előkéasit««« végett pedig sí állaadó válasstsBáDji ü és falyó évi ssep-lember hó 9-én miodenkor déü«14iú 9 Órakor Zali-lLg»rBs«g*n a nsgymegyebás gyűlés termébna tog megtartatni Zala-Egersse^Mn, 1885. ^vi ^agusstos bó 6-án. Svaüts Benő m. *. al.'pao, a állandó vá* lass'.mán^ í elnök.
— Véslekeiés a kolera ellen. Ai
V. itcrUleti elöljáróság a fuvaron tanáca ismeretes határoaata aispjáa s kerfilet lakói ho* fölhívást bocsátót' ki, melybea hivatkozva a Spanyolországban dübóngu ói mindinkább terjndő kulersjárváoyra, « legmeataebbre menő Óvintézkedése* fo-ganaUisiláaát ráadnii el A ferStlaaitésha> ladéktalanul való megkezdését kocsiáilo-masheiyek, iatáiók. méasár«sékekb«n, konyhákban a egyebütt aiigoru bUatetés inrbe alatt slreadolí. KiJönös figyelmet ajánl a ayílt kntsk éa riivesstéki caó'vek tisatitására és elereadeli hogy a scemét-ók ki ^" kbll
s as egyes mutatványok résséat újdonságok, részéét kdlöaössegük álul gyakorolaak, legnagyobb réssben kiois-gjaráahatlanuk m*r»daak E •ubájosoa-táa «U6 beayeaiás* alatt tjí i* csak as-nyit mondhatunk a Látottak után Beeker
e!őa<iásáről, bog)' kfmoodbaWan kedves elveseitől fosttja meg magát as. aki es elúadáaokat meg aem tekinti.
— A. Karonélaail a legújabb időben oly asata. társaságok keletkeznek. melyek a oémetnyel* miveléaét tüsték
. Nem aeressük meg őket egysakiat,de figyetneatetjük. búgj hagy-jaaak fel jsrgonakkal. mert külfoben kénytelenek lessünk ujjal rámutaioi átokra, kik ahelyett, bogy magyarul tud-váa rilágnyelven bessélBek s talán még ativrtk ssermt is !'
— A bucsa-Bientlasxlüi tftioltó
egylet mulatságát illető eg hosott hírre a követkesö sorokat kaptuk. TekwtehM aaerkesstó nr 1 B«ca*s lapja f. á. 31-ik nás>ába,o, az áluluak aag. 2 áa rea«e telt táncsvigalomér: mvaiunk meg; azon táncsvigalumért moíyet aem i* tartottunk. t. .Beküldő* ugyiátom nem ismeri visso-aem tudja intéskedéseinket boldogul: F.íc* Jóssef alparaocsookunk irán-i gyásst illetőleg. Asért tehát nem a belyes vagy aem helyes jöttünk vítstá sát haasia, ss id«
tartókat nspoakint
dattsl fer(őlea>tsék.
^ karbülssvol-
A há* -bolt-ésiskás-
es lettünk lé/yaket b
aaándé-
tulsjdonoaokst fölkivjs. bogy ss lotéafcs-dés«k keresztülvitelét alantas kösegeioek •zigoruan megbagyjAk. Vájjon nálunk is nem volna-e jó egytter tenni valamit?
— k kAtoaal laktanya fölépítése mos1, már cgéases bisoeyos. A Ietrntöh4i
városi kösgyülésen vult ez«n ü<y tárgyaira. Ugy bálijuk, bogy mág c*ak aébéoy jeissnéktelen igazítás vao hátra a tervet illetóleg. Asu'ad k«td ;\ei ¦¦*>sai as épites.
— Tizöló f»ljad«kot mutsoit be
városunkban bisoovos Br»odt nevű föltaláló, mely igen kitűnő asernek hisonyult. Egy óriási szurokkal és peiroleoeiiaal ntegftatösött fsrskást néhány perei alatt teljesen eloltott vele a feltaláló. Valóban oagy nyereség volna, ha a titkot váró tuok valamely váialkoió polcára a mi. luas-ltó-egylelünk ssámára is megszerezné
— a bovetkezö gyászjelentést
vettük; Rtuch Au'ánis m int nővér ama ga, ugy Hevey Flóra mint uDoks hugi oevébnn, szomorú éa fájdalmat asivvel jelentik sseretett nővérén ek — illetőleg oagy a éo jenek Raucb Aanának élete 56. évében f. é. aug. 10 én eaU 7,9. Órakor történt gyásso* kimúlta*. A boldogultnsk hűlt tetemeit. *. aug. bó l2énd- u, Va^llaiea vigasztaljon beoaünket! Réffj a. k.
kosom a maguk valóságában, t. aserkeaxtő asivea engedőimével, b*ceaa lapjában felsorolni, u i. Boldogul Faic* Jóasef al paraacsottkuok halálakor, juliiu 18-án (mely 17-ia défutáa 4 árakor1 JB'.ttt adom ásómra) a paraocssosiaág áltsi gyáss jelentét adatott ki, « ugyan asoap r*gg*J » hs4yb«li p^báaia Umplomban a tissWet irtatott, mol/ea as ossses ttsoltóaág teljéi felase-relésben jelent meg. A rsvatslra helyette te ti as elhunytnak, tütoliói feloiereléae. t alkalommal a partnesaokság követ-k«sÖ\aipipa>raiK4ot adta ki. Bajtársak! Nem váratii-nu. ea mégia megdöbbentően jutott tudomásomra a lesújtó hir, hogy ueretatt bs|táraunk Faics Jóssef ónk. tiaeitá paraocasok magaaUat élni! Fraa-. hova aisgtáawAnU scetssege helyre állitáaáért, Qlei:benb-rgbői maüt; l. bó 16-án férfi kuráoak J-í»tobo idejé-bea — aosssss aseovoslét atáa«*jraga4ta kérlelhetetlen h*Ul ! M'ndnyájan tudjuk az*reteti bajtártas, bugy kit reas letiünk b-nue! Hiánya érecbeiA less k^-¦öuilnk ! Emléke élői fog! A megváltói hatatlanaors iateaksáéaébea tnegoy ugod va as el hányt sseretet bajUrto«k csendes ayugodslaat ki vasok! Ltgyea neki köoyu a föld, maly hamvait eltakarja! A* nlhuoylértS n*pi gyáast rendelek el. S köieiasségévé teaajsm as óaaseS bajtársak' nak, amikor et a áo] egyaiubábao meg jelennek, balkarjukon ryaat Utyol íegyea
j j ;y
felkötve. A 8 nap köabe oao ján p«dig, minden bajtára háb l é
vasárnap élélkl
egyearuhábao legyen egész nap, karján gyáas fátjolt viselvén. A boldoguiiért f. bó IH-an reggeli 6 órakor gjáss Is-tani tisstelet tárta tik melyre, mindea bajtárs t«*j«s felssere!ésb«a megjelenjea!
órakor fognak H*thány utcia lő. ss, hái ból Uild S. 1. nagy kanizsai temetkezési vállalata által * helybeli róm. kain. sírkertben örök nyugalomra tétetni. A* en> gesstelő üzent mise-áldossl pwdtgf. é. aug, hó 13-án, ctürörtököo d -, 10 órakor tog a sseat Ferenci rendiek plébánia templomában as urnák bemutattatoi. Kelt N.-Kanirt'tn, 188Ő. aug. hó 11-én Áldás emlékére!
— A kiskomáromi c«endőr-őra v^seto amiot hírük a laktanyából eitá vosoti, ¦ azóta sehol nem találják. Most nem tudni, hogy valami ssereocséUenség erte-e meggyilkolták e, vagy hogy ön asántábol távosott-e el éa nem akar hírt adni magáról ?
— Eljegyzés Honig Dávid caapü bér tó, kedves estsoH-mdut leánya Kuge-oía f. hó. 9 én váltott jegyet Gtrüa Maroel bécsi nagykereskedővel. T*rtóa boldogságot kívánunk.
— Tűrje határszélén kesdódött
f, bó 8<ikán virsdóra a talán tóba nem látott jégverés. Tűrje határszélén kezd re s salai hegyeket, nevos^'wen ; Ara-n>od. Csáford. Huasooya • a. t. Sióval Zalamente tájonegóaz^n lüokre tette. Somsai más mint a pus«ta veaaaA all ott. Kukoricsa a «, t. aö>éoy*k ia égessen kre vannak téve. A nép igen lehangolt.
— Beeker tanár első elósdáaá.
folyó hó 13 án unotia meg a zöldfa-kerti uj arénában. A hangsa tea é* halaimat program nem tiltotté fe' a köson-ségei, miot a legtöbb hasoaló prograi
no ok reodm
g pg
teutk. As ámulat és
c«<t«Ulkosás vaiássa töltötte *¦! a asemlé-lokat a mAglspetésekben gasd*g a nm-berfellettiséget tükröző mntatváovolt afomlélese közben. A kiv*ló
é* előnyös előadási képesség n- IIott i*en tarnéase es, hogy ss ujabb kori emb'ri lelfiményeaeé|r a késmü-al-koiáaok, Rs'pmüvésselek és réssb«3 a udonMBjok is aagr raérvbea hossáj -
karéhas; aaiadasaltal a hatás, amit a
főparancsnok. Esea kivfii a tüsoltóaág. őrházra gyász sásslü tűzetett ki. Meg említem misserint, a rendelt gyáas lelki ismeretesen mégis tartatott. Most láttuk tartatott-e táncsvigslom ? s miért tárta-'ott teke verseny ? Tánctvigalmat tusoltóság nem tartott, han«m hogy s vidékuak népe a teke versenyre bnosu napján o«se toborostaasék, a teke ver aeny helytől távol, as udvaron levó sst alatt mindeo belépti dij nélkül meg ea-ged:e a tánctot. A 20 kr. belépti-dij takaverseoy kerti heiyisÁgeban bemenetért tsedatett Egyletünk azegény! S nagyon is ráfér egy kis jo'edalűm S mivel ismerjük vidékünk népét, asért rendettük f. bó 2 áa a teke versenyt. A bucsa napját pedig legalkalmasabbnak tartottak ugy anyire miasu-iat, a másaspoo res desett verseaayal bisosyosan elbuktunk volna. Nem vsasi est ross néven tői 11 ok a boldogult tsellenie aem; de a*t bitsesk a kösénület sem. Miután szervtett bs ottaak emlékét asért álhatatosan meg-ortssük. Ennyit táját erdekünkben, b a nagyrabecaült t-lvasó köcönség tájékozá-Teljea tisstelattel tekmletea it«r-koas:ő urnák kétsaéges ssolgája Kéffy Lajos ónk. t. föpsruictaok.
— Óriási Tihar rónait B» jk Zala bér, Pakod, Aranyod és a E»gy mesase aé^ben elterlIŐ vidék f-Ntt a t. bó 7 —S kosn éjjel.— A legöregebb emberek nen imlékeznek ehbst hasoaló égi háborúra, As slsmekaok bóas csatája, aa orkánata-ü asél, a dió, itt — o:t tyaktojás eagyaá-ga jég ta bog ása moraja a földet megrásá msnydörgés és a folyton tartott villámot citkásást, as at&lső ítélet borsatmaival, tn'té el, a lém* 1*1 hatása alatt rom aj*, legerősebb ssineket is. Hasakat, tsásadss viharral dactoló lakat. Könaytt játé kazánt, sepert maga előtt a fé.elmetes orkán.' A mesón levő termények nagyobb réstét, amiéi a áas sstral nméujét btsts>i6 í'». A
ur mmatTáoyaínak si- uAtótajég. tetjesea? t*akr*» ¦
jg j f
ihari fcore ő r-ggetea a jégtol -gyo
verve, BsgymflnTÍaégQ ssárnyaa állat ás •gjébb Tsd : ayu!, oi aőt ssarvaa ia találtatott sssrts amesfia begyen és erdtta.
— A UngeréexetlOHiUlj akiálll-
; Uj 1 ismeretlna vila^ küssöb^* lépi át a nánzfoM, patkány, amikor a kücle-kodési miaissterium ktwhajójába, a melr-ben a teogerésseti osstály van elhalyesvs. Es aj vitág csodás alakjaival, ssokat-ian mértékeivsi, iéegensserü azinesetével meglepi, elragadja a asemléiőt, a kinek lelkében e dolgok láttára egyaserre de-roüg fal a 'Tbalstta* örömdiadalával a '•K"gJ°bb magyar legnagyobb ssósata : •Tengerre magyar !• Visek sivataga, mérhetetleaaég jelképe' bubájoa osodák otthona, teoper a te neved. Fanoktd n>é-lyeia piros koralierdők boga* ágasta kost ott nyüssüdntik a quabbok esrei; babjaid 6léb«n kéjtseD hullámzik as algák tarka csilláma' aövénysete, vizedé, baloriásvk ¦selik át, fsUsiaedeu víg delfin bugdáoaul s vftroféaybsja, követve pajsánul a bárkák vitorlái', a Közösök roppant tömegét. a melyek viiágitó torony fényesé! ts*lik at a haraogo babokar. A tenger e világát s vis mélyében rejlő, fai Öleién usso csodákat miod mofiamerbelni itt a csaro tikban, íme as astalokon és álványokon bé-mulai vtlö - hűségben a tengeri hajék ssÁzféJe nemei vannak bemutatva. A legapróbb réssletekig híven kidolgosoll ttioUi esek a nagy bajoknak, olyanok minik a a valóságos hajó-óriásokat látoá ti esaoer eserasereseo kicsinyítő üv«g slatt. A bárom vitorlája hsláasbárKa, i. fűr-ge brigatiu, a lenge scooaer. a hárosu ár bor cm brigg, hatalmas teatü asállitö gösös: mindeaeknek játssi minta-kép^i Ht meglepő váltósatokban- A tengerek belsebubja. torpedó sem hiányzik * gyajteméaybea íme « a bálna-formáju fobérre másolt vastest: es volta Wh;U-he*d fiumei torpedó gyárot -ílaú tor^dö-k^tsitméaye1 a melyet tisenhárnm évvel ezeíőtipróbaképeo bocaátoti belea^uarBe-róba. Tökéletlen volt akkoriban a azer-knset és s jó torpedó eltévedt a mélységbe, nemhogy kárt t*tt volna másokban, saég mag« ia bsleUradt a auk tévelygésbe és kifjgjván a léiakztt belóle (aüritett le végővel töltik aa iatenadtftt), kapta ma ga': Ufeküdl valami sátoayfelére. Másfél év múlva valami 4uaro -r(n hsláaz bálnát i*ll ftgní, a mikor beléje akadt a hálója Hit mikor Ügygyal-bajjal kihusta, vat-ból való hal volt a háló>b*D. Asóta b^s-**$ ilyen caufaág nem saeU mag a Whi-teád torpedóján Kít*láita as áaglíua módját neki, bogy soh* so téved el töboé s 7ÍMkbea, haosm egy-u-Men vagy c»ik-czak kerülőkön oda jm époü aajasálnvira a bovi é* a mikor küldője akarja. Óra-tDÜ idési alő ast a roppaut caodát éa jaj aaaak a hajónak, a melynek, a l.láh >i a lo*pedÓ oda talál Ot^dni. forgácsnak való iim marad fájábúi. hírmondónak való aem ai élőkből, Abol van a torpedö, as a kía asörnyeteg, amely, ha agyét prusseo. hát mind •> két orra lyukából egy e?y torpedó búvik elő, neki furakodva a ssemben álló pánctéloi hajónak, a mely bucaut ia vehet ám hamarosan ettŐI a ssép világtól. Vízhatlan barna <il- ' tönyében, reogeteg tivog és ércssisakjá-val tején, fenék járó búvár dünyög U egy sarokban, amott mellette nagy álvá-nyona tengeri hal »k eser neme látható ki-.ö mötten. legfel ül a mélyek falán k óriása, a csethal, kitátott a agy fogú ssájáva.1. Nem volna jó a kettőnek össsekerülni odaieo a mélyekben, mert ralamelyikok ok veteti e« aaegbánaá és nem egésaea bisenyoa, aogy a búvár, mert éln tírt hord f«gyv«rüi ss övében. Han«m esert Olvasóim kost mégia alig akadna oly.Qj a ki buvir aa^retne Ufloi; haaembs t«r-metaatbuTár, aj«rt enoek r.aak kilömott csathsllakksl vao dolga.
Irodalom.
— Aí .Orsiág-VUág4, e kttuiió m*gyar képes heti 'A2 ik (ruguattua S.) ssáata ia a ssokott gaadag tartalommal joleat meg. KosUményei a köv«ckc«Ak : A JogutoUó husAa", Tábori Róbertéit vSieretlek «na. köhamAny Jakab Ödöntől ,Ma)olika-kiállitáaankuEgerpatakiMárk (fsától - „A fé'bold a kereset *tl<?aR. Saokolay Kornéltól; .Hitem', költemény, Palsgyi L«jo«tól; aKét vén gyerek*, regéay Oabaayi Árpádtól; aA hétről", B»r»stysni Nándortól. As e heti ssam ia ga.zdag mÜTéssi képekben a van két érdekes "kiállítási kép iá. A váltósába rovatok esek : Tudomány és irodalom, tiíahás es müvástet újdonságok, a kiálli-táaró . könyvnivet, vidéki élet, aport by mea.gyáiirovat, ionf.i-anoan, rejtvények. kt -Orsság Világ, elútitetéaj ára: jan.iár docsemborre 10 frt, jao. — juniuar* 5 írt. április — joniua 2 írt 50 kr. júni-a* — decsfimbérre 5 frt. 'Egyetértés-a-l együtt : egéss erre 2S frt. félévm 14 frt. negyedévre 1 frt. -r.y hóra 2 fr>, ŐO, kr. As elofiae ési pénzek a Palae irodalmi és re sv«uyiársuagn<ia kúrf^odők kecske-méti-utosa 6-ik ssAm.HUSZONNEGYEDIK fiVFOLYAat
Ul,ll KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 15-«a ÍR,:
4! Ci »
vaiatf hít«*«b at •« aWat, síkor p ja, hogy ilula nam aaa* m«a;ltrl)urtja j<í étéi, ftaBam gyarapíthatja m ? S ba la-karakoak"dá.nil t.o .tó, hol loholó- ul jobbén tfyaaoroiDi, tttiat <>U*»a; * ki ta-h«ta« jobb>a, miat a háa aaaacmta^? Igaa a bola afl, a oaaládaBva lakarakaa, wil ka ageaz eaaiad jolato aaaaa'itoaéal gjara— pi'dik. tí ntolrik a4 Béai tuda* 4a.fc«réa BoaiDdai? Nem buU hogy toI.b ólja* D » nk «ly m*í> laWataaiturfa-
maijak általibaji-a«m támAataaaak mag. M il itt laort olcaóbbaa Taairaiai, m«j4 m-g aiiaak r.B rAadsaaéi olaBÓBb alAált-ta.i módja, miskor aftagtilr dolgot rég•* -B.illlik köBDju aiarret, kaTeaahii kollaég-gal all kőltaet; netkOl ouboa, bmJvM aaa-I6tl drága paatan nu állal kell«it Tagaa-talailak. Stúlll aaaaa M aaaax módja »as a takarékoaaagaak. Mradao bőg/ Orommal, fogad tebát agy el? magaiafcato 1*-aácaadól. a mtl?Ba a aMagvar Hawi-aaaaosj" oaimU háti lap, os*lv aa* éiatb«a aifttontaló amd«a kOfUlaMOjak k«V»i baasaoa ulmutáaaal aaolgál ¦ a jótaaaaaok eaiitúaöjt magtatariláaek bMaa/Ara aaaa-aaursa.a M íala>na* a»val a oaaktiy alo-fis-iai árraj miba a baaaaoa folrúirat kard: K ,uu<;ir Hiaiaaaaoaj- alofiaoUai ir. agy í»re caak ti in. fal a.r. 3 frt. o'nyi a.r. 1 frl, 50 kr, KMfiaalsalai lagcaalaaarflbbaa poatantaJTáar ájul áái. maan a „Magrar HaaiaaBBoaj- kitdoau-Tataláboa fiadapaataa, *agy-kor««a>«t-ci. 10. - Mu<«l»iajaaáaiok <ng7«a ka-datoafc mradaaokaak, kik a kiaalóbivauJ-b»a <4aaért — H«gc»aUaaraDbaMi — l«*a al - fordslaak
Va9uti melleirend.
ll.UI
Pragarbof 5 óra"23 p.rolkor poataToaat
BarW 5 úrá 45 „ poaHaríoat
Budapaat 6 óra 2í> , (joraTbiat
Budlp»t 7 óra ÍO , ragyaaron.
í fi óra S5 . poataToaat.
polaroaaat poataroakt poataroiat poataVoaat.
gyoa poataroí.t poatarOBál poataVoaat.
4 óra H parcakor paaUvoaBt 4 óra 45 s poataToaat ő óra 26 B poataToaat 6 óra 17 , (rroravoaat. MIkea.
1 óra 48 páramkor poatBTOBai 1 óra 15 .' poatavoaat
> óra 40 . poaUTuaat 1 óra 59 . poataroaat.
Bttt.
9 óra 50 pároskor vagjaa oa. 10 óra 26 . poataTOBat
10 óra 55 . gjoovoaat
11 óra 36 , po.uyo.al U ora 25 . poaÜTonal
Budapeat 2 óra — parsakor Pragwhof 2 ora 45 , Soproa 2 ora 16 , Baroa 2 óra 25
Ette.
Prajparhof I I óra 20 orrakor Záktaj 11 „r. 5 Budapax 12 óra 1.', Baoaujo 12 óra 5
Ertent Samara.
Budapaal Fiaama
Ba Budapaat
Budapast
Bacaujb
Bud.p«t
Pragwbof
Baroa
éB-kiadó: SZÁLAT HifiDOB.
kaa.ul : TA8S ilMOH. WAJUITS WZSW.
ap»a««r éB-k Falalóa BMr
•agioU asxtaii- ét Otüto ital,
krtiBé katátmak MzcnyiH
lattMt l«irík, uw b
A tőgymn&sáumu polgári, izcaaiita és elemi
iskolai iiraztralosaííoli megbizásából
minden iskolai tankönyv
Wa}dtts József
könyvkereskedésében
kapható.
X K«««XXKX*XXXX**XXXXXXX.tXX*X
k budapesti Szi-Nván napil(Werseii)ek
1885
n »ömü
i
X
s
X X
X
5
X
X
Viltnisl miDirn író és rtjmerelí
Tfitettéfiö lBszállitott olcsó áron
itt vásárolhatók.
untnmmm::::::::;:::::::::
irtat ht M-M délután 3 Arakor ai ont. kiálliti* u ét Aréna-m aarkáa, a ¦xáabái ffié meuS tramwaj-voDal a.ellett) ta.rut.vak meg a kSvetkaaA aorreadben " 1. Kété»í"ek T-rtCDye, baodicap, 1(XX> forint 2 Buda«wati di.i, 54100 fariat. 3 U«zei ga*t4ák veraeoye. ÜOO frt- 4. H»o-dirar 150Ü írt b Eladúveraaay. lüOO frt. 6. üatv«r«eny 10W. frt Hely árak : 1 atst <paH«-par-toutJ araknak b frt, hölgy aknák 3 frt, k»[ona-tiast-kn*k 3 frt (fedtHt triboaek OI3b?lyakkel) «¦ 'étával a (yapeo, vaJamiDt a twtaliaatea-
A r-otabbi nap. j#gvak, MvábM 1 frtoaj«|ty«k, nemi kttfinWtag ntMkDl
ketJ«* (vicci-atcxa ; Bracbídd fértí di*atktr«>akati^a -DoruNya-ntcaa) ; Barkicti
éa Un* p4U-fms«it*r«akad*« (Fttrdfi-atcsa, DUna fürdSj; Avakomaa Övötgyoi
azivartStaida (barátok-t«r«), Y&\ávkrj férfi divat k^reak. (Korona-baruag-Btcsa) ;
SiarnWrg mit»i tLi>du (Calrio-tar ér Sfáctió-ntcx- tarkad, 1ak.rékp*iutáf-*pfiiét j
A kiáililáai terttlaU'g a kBiretitó hiraUioil, a Vf-rtfojaapon déli 12 órfcig a ^
fentebbi iMlyakea, asootal a r«r*«aytértm i| Táltoaták. ^y
A többi &CJ*k - 30 kr ái-ibaiyek, '20 kr. a katanasifaak ör->a«U»rtíl K
tesdva tmtmlé; továbbá 10 frtoa atatújegyfk éa 2 fr.oi loTia-j^gyak aaupAo ¦ «M
Tfrttwy napján a helyaíioén délutáu 2 órát dl keadvr ^
Jegyiét- 1. Mtndea if?gy kmtaaitá. terfae alatt látaaiilaa; ¦• vvwtettd*!, »*¦ K
falssólitáara alösaUUndó 2. AlaAba ramco jegyek, a tagy tribtla* jobb*idaJi «*
tornya alatti paa*tAxnil, Ráfisaté* nallatt aúndig kieaarálhatik •».•<***bbrangu 2
jagiakr*. A 10 frtoa b:atój*gyeUt»l ca 2 fnoa lovaaiagYfkkiI a pálya b«laejár« |(
leb«t laeuati. da e jagj nem jogoait fal átmanni n I oazt helyre. •*
Tmnwayk ét umnibutsok a fSvároi miaden raatábSl «g4ac a *en»a#- 2
térig. ¦ igy Bddii-ÓI i» kötlek ©duók 2S6O 1 1 J(
1886.
,«aa
BlrQetréaolc.
Arlejtési lirittitu
A n«g7DaéltÓBáfii nllá>- ée köiokt. m. kir miaiuteriam 1885. éri |aliu hó 14-én 26960. sí. alatt kelt rendeletére! a perlaki ,t il tilt1 épületnek íz illtmi elemi iikolt céljaira Taló atatakjtAail é« egy aj síirDj-, ralamint utaz^atu-laniúi lak houiéptlését tngedélveite.
Kzm épitaénT vállalkozás utjáoi biztoaitáaa régeit a alamegyei kir. épiléaifti hiraUlnál 1H85. évi augBiitau hrt 21-én tfélelöUl 10 Órakor csakis Írásbeli zárt ajanlatuk elfogadja mellett nviUános Árlejtés fog tartatni.
Az építési kilttéget lövetkeiő összegek jeleik: A) Ai nj ház
1. Kéxi és kAmires manka
2. Anyag ei fufar -
3. Áum'onka anyaggal együtt
4. Cserepes és bádogot — AsiUloa munka — Lakatos munka — Festi ét üreges —
Önteten :
B) A réxt épftlel Kézi és kaSnWes munka Anyag a kómires munkáboz Ácsmunka anyaggal —
11. Cserepes és bádogos —
12. Autaios munía —
13. Lakatot mnnka —
14. Festó és Öregei munka
B h a
ó. 6 7.
p
3824 frt 50 kr. 4753 frt - kr. 2644 frt 95 kr. 1040 frt — kr.
715 frt 30 kr. 1971 frt — kr.
466 frt 90 kr. 154 lV frt 65 kr.
r*OOOOOOC3
| Árverési hirdetmény.
Alolirt fóbérDfilcség igazgUúsiga részérói közhírré tétetik, hogy folyó évi augusztus hó 26-au a délelőtti órák-btD a nemphyi, — és augusztus hú 27 ón az alsó-Leodvai urudalomhoz tartozu korcsmák, bormérési és vizi jogok, tjei órlómalmo'á*. kisebb nagrobb terQletú szántóföldek, rétek s legelók. - oem kQlöuben az ez évi makkolutás és gnbacsszedési jog ayilváuos árverés, — valamiat kOlöu írásbeli ajánlattétel utján bérbe adatnak.
A kir. kisebb haszonvételek s földbérleteknél a bérleti idény 1886-ik évi január hú lén, — a makkoltatás-oal pedig f. 1885-ik évi október hó 15-én 'eszi kezdetét.
Az árlejtés a nempthyi urodalomhoz tartozó bérleményekre nézve a lenti-i, az alsó-lenávai nrodalomboz tartozókra nézve pedig az alsó-lendvai gazdasági irodában fog megtartatni
Ez utóbbinál tekinthetők meg az árverési feltételek is
Az Alsó-Lendva — Xempthy urodalmak föbérnükségi igazgatósága
* y
10.
1280 frt 50 kr.
280 frt 10 kr.
1461 frt 70 kr.
434 frt 60 kr.
207 frt - kr.
414 frt 40 kr.
136 frt 75 kr.
Bi|torz«.i08 e?) éh siOkHeglet 1421 frt — kr.
lakivá 3739 frt - kr
Osweten T237 90 frt 70 kr a iáJlalkotónak átengedeudó oc«ki anyag érréjkét levonva — 70 frt — kr.
östzeaw: 23720 frt 70 kr. Az otaaes munka még 1885. évben befejezenió. A'lerv'ek, költségvetés, építési leírás, általánoi és részletet feltételek a zajanegyei kir. építészeti hivatalnál meg-tekintliettt ét ugyanou átvehetők ai iritlwli zirt ajánlati ¦iuták ia.
Mhivataak t vállalkoxni szándékolok, niaxermt a fent kitett aapoa és órában jogérvényec rárt írásbeli ajánlatskit at 5'/,-tóli bánatpéni mellékléte mellett a zaiaoegyei kir. épitáuati hivtulbot kOMjék be.
K«lt Zala-Hgeruegen, 1885. augusztus bó 6-án.
Dr. Ruzsicska Kálmán

Dr HeJdtafCr tmr ar által ftítatalt ei klurtltg izabadalaiaittt nyár
Meidinger-kalyhak
ICillá
HK1M H. FelHŐ lHlbllugb«>ii Bécs mellett. RAKTÁR : Budapest, 1 honet-ndvar.
Cfi KIR ^'L\K\D 1884.
A lert>l«ő dijakkl 'utalnamva: Bao.871, Canei 1877, Piri. 1878, Stta.-h«Q. 137T, Wala 1878. TrpliU 187., BécalHHO. Y+ct 1881, Trie* 1882
RakteiraK:
BÉCS BÜKAKK3ZT MCILAND
Kl'ntnarttr 4O4X. Straéa Lipacaai »6. Cor»o Vitt EtMnnaU 36. L*cjobb feldlrUratS axelalSvei b!látott kályhák lakainknak, iikalák-H iro*)ikii-k ¦tb, agyaiért, éa elegMi kiallitáaban Kfj háljbirai több tmoba fütietó XÖipouU légfaitSa *f*%l épOletakra, ¦¦á>Ít»6-k«amBl«l. ipar- é» ma.S
Am ontr. Bafjar birodalomban 263 tanodáhaj) 1824 *an a ni Maidlii.|»r.ka1yhi<ik-bél BUXDalatb-jt, aiek k4it 74 tanodában a bécai k*>rQ.«il»«« ftU8 kátylia, 47 Uaodisao kl a bné*p**iti kerHI*tb«ll-
A ni MeídiBí-r-kilj-hiiik elír-€ aencaak a ca. k. hivatalokban, otmí«m intiselak
b*»D íi Táron h»ti*4foknit, p»pir*ndfkníl, kárhivtaksát, tuntaknál «* K^saajftltaaJ, péai ioi«xat°kt>él *• bisioiití tÁnaaáfoknél. iparvállalatokaál, txíIIódákban, kávakáaak éa ab'd 16kb«n nag) uimban, ban*H tabb a.nt 21),OI)U mxgka háaskban raanak a mi Mi>.d<D*<" kaijbünk ha..állatban
A gyár
rME.IDIN6ER-0FEN
Ason magk«dTaIt«t«st, B.aiy« a Mi kilyhiiak tn>"-daBUtkiviTtak. Ubbtmflrn. nttuuiuok'-a adtak okot — Fi t7*ime«tatjak tebát » t kö»öa*éf *t maiit áráakébao ¦ otalv* gjari TédjífjOnkr* — kogy óvja ma«at tBÍ&dt*noaaa kirMVM 4« itmart gyárXmanyunk oiiataM itól. h±bir a»>ik •RTHarttK. .Hwdiatw-kiljhák- vagy l*dig j»vito:' I*«i»linfar-kal-b4k gjaaalit ajáaltati.«k- ia.
A ai (vártaaaytuk »jt*jaaak b«UC felén j/in védjafT«ak bele vaa ÖDtveVAGY-KAMZSA, 1885. Aopsztas 22-éo.
Bli/iirttsi ár:
., ore . . b Irt.------
E|yM atm l« kr.
I ; KntTKH KK
p 4uo
uden u>t*lil>i surf rt 5 kr KVILTTERBEH
ZALAI IÖZLÖNT.
Haszonnegyattk évfofotm
A lap wfllf^mi r+extttiUtEKa aénvek a ia*rktaziös*(b'* ttyagi r*méx illető kbal*aif«Y*k P«lif a ktad6)u*aialko>c I
intéseotink \.rj-ki.ir-Wlasaicsha.
BArmcnteÜea Wel#k i raduutak H
t átírt tat vitsu aaai 1
ÖnkfrUe* tűzoltó egylet", a „zaiamegyei állalános tanító-
^ nagykanizsai „Kereskedelmi Iparhatűr, „na teitültf,a „nagykanizsai Hsdednevelö egyesület", a „nagy kanizsai tiszttiinsegélyzo szövetkezet', a „soproni kereskeddmi j tpontamara" M^-ianúíaiihUDálasztmdny*-ának hivatalos tapj*
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A kolera, az egeiziegügy ét intézkedése int
Körülbelül tíz «re annak, ho«/ %i illám megkezdte legeslegfó fel-,J».'il • kőzegésaségiLgj lábraallua-sara. uiidóo ii ember egésnégéoek mit minden jarak legbeeseaebbikének, ¦mdeu életczélok alapfeltételének, minden éWezetek nélkülözhetetlen kellékének — emelésére és biitosi-tasara nemcsak az egészségügyi törtéin életbeléptetésével; monumentális egészségügyi époleteinek alkotásával; szellemi fegyverekkel: » kóze-»észség-t»n terjesztésével és tanításával alsó-felső és legfelsőbb iskolákban; a helyrendén hatóságon. miDt egétx-tégOgyi közegek hatáskörének kijelölésével ; de törvényhozási otoD, — miut egy átérezve, hogy minden nyomorult beteges emberrel csak a nemzeti vagyon kevesbedik, s minden meghalt emberrel a töke is, mely nevelésére fordittatott elvész. — a bilnletó és a kihágási törvényben j arról is gondoskodott, hogy az ember élete testi épsége és egészsége ellen elköveteti bármely jogtalan aelekmény lágy közegészség és köztisztaság elleni kihágás a leg-uigoruabban sujtassék is.
És elmondhatjuk őszintén, hogy ii emeUedó műveltség, haladás, forgatom s közlekedéssel együtt Msaporoíé számtalan bajok, betegségek, járványok, ngr az ember mint az állategészségügy körfll, atamár kellő szabályozás és ellenérzésbe!), ahelyi halandóság, s a nemzet szaporodását érintő fófoutosságu események pedig kellő megfigyelésben és elbánásban is részesülnek.
Ámde ama 10 év alatt állami, társadalmi segélylyel évenkint nagy összegek is emésztettek íel. A közegészségügy emelésére egyre-xről, mig másrészről városok, községek, és egyesek is vetélkedtek részint emelkedésük folytán önkéntelen, részint
árra, lelcuczkorházak, kisdedovodák, gyermekmenhelyek, mnnka és folog-háaak, vigóvidak felállítása, tizveze-tékek .lerakása, jó csatornarendszer alkosása, kényelmes kertekkel ellá-
fa&tt l^^a^^ak ^i^ai^^^^h^^ í^btjaa h Jdk^&eM^af^L^L
fáktal giegélyzett utóik kikasitása, sétányok és sétaterek ültetése -szappanfózdék, bÓrmagazinok, sxáritófc kihelyezése; fürdők, fiirdóházak fel állítása állal közvetve odamüködni, hogy a köztisztaság elómozdittatván, vele együtt a közegészségügy h így a közjólét is elómozdittassék.
Igaz ugyaa, hogy a rendőrség szervezése és államosítása nélkül az e tekintetbeni haladás csak számtani baladás marad, mert az a magasabb szempontot tekintő rendőrség, amely az egészségügyet arról a polczról tekintené, a honnét egy nemzet, egy állam, egy faj feo maradása kivánja, amely kiindulva a gyermekek jó és fisicai neveléséból, gondoskodik az iskolai épületek egészséges voltáról, kezdve, a lornaszaton, keresztülmenve a giári erőfl munka szemael tartására, egész az élelmi szerek minemüsége, a füitölt sertés has, trichin, az Üszökös konkolyos rozsanyával vegyült vagy nedves helyen tartott gabona, vagy romlott liszt megvizsgálása és elkobzásáig; a kofák által áruitatni szokott kenyér, kiadott sütemények a pékek álul fa •zerárak, szóvsl a Lmkis, a tápHkrkrjsás tej, italok vu és ezeken felül még a levegő tisztaságáról is gondoskodnék az az, mely mindent tekintetbe venne és ellenőrizne, az egészségügyet specialiser kiváló előnyben és szolgálatban részesítené, az a magasabb szemponcot tekintő rendőrség — fajdalom ma fel hazánkban nem találtató, még azért ha történnék is haladás a Közegészségügy mgasabb régióiban, ott ahol a baj olca ; s megszüntetésének alap feltétele feks'.ik, ott marad régi, slendrian : a közigazgatás.
Hol van csak csekély megkö-
zelítése is, és hány heiyen annak, a nagy feladatnak, melyre mi csekély számban levő magyarok emberiség!, cnltorai és nemzetiségi tzeapontból táját magunk iránt köteleire va-fjaok? ügy k valót, ha azt mondom, hogy aea* az állam, sem a kormány, sem a ráro-sok és községek, sem a társadalom de legkevésbé az egyesek — nem
.teszik meg « tekintetbeni kötelmeiket, vagy ha teljesítenék is, vagy nincs hozzá kellő anyagi erejük.'vagy
! nincs meg a foganatosításhoz a kellő talaj: a műveltség, vagy másutt leledzik a hiba: a szervezetben vtgy éppen a közegekben.
A kérlelhetetlen statistiea kimutatása szerint ugyanis mig 10.000 uj szülött gyermek közül Svájciban 750 Poroszországban 65:j hal meg első hóban. Magyarországban meghal 1216; mig az elsn évben Svájciban meghal 1881, Poroszországban 2059, nálunk már elhal 2530 , és mig az első öt évben Angliában ezerből meghal 247, nálunk ugyananyiből 458 az az majd nem kétszeranyí!
Vagy vegyük a magyarországi helyi összehasonlító statisztikai adatoka', (amelyek hétről hétre minden , lapban olvashatók) vegyük pld. 1885 július 12-től 18-ig s látni fogjuk, 'hogy Budapesten szflietik 300 meg-'hal 278; Debreczeoben szül. 31 | megh. 28; Pozsonyban sziliét. 37 megh. 47; Kecskeméten szfll. 43 megh. 32; Arádon szül. 29 megh. 26 ; Temesváron szál. 22 megh. 45 ; Nagyváradon szül. 22 megh. 30; Kolozsváron szül. 16 megh. 21 ; Kassán szül. 21 megh. 26; Fehér-várott siüJ. 13 megh. 26. (Nagy-Kanizsán születik 12. (ide értve Kis-Kanizsát is) meghal: 9.
Mindezek, kivált ha a nagyobb városokat Pozsonyt Temesvárt Kassát Nagyváradot stb. tekintjük, a legelszomorítóbb képet nyújtják s
arra engednek következtetni, hogy ezek kürti badoalik valami és nem Dániában, mert ha tudott dolog az. hogy a legtöbb házasság nálunk köttetik, meggöbbestő dolog hogy még tót ha napsroáamk ia. nem a magyar fajra esik.
Énnek oka pedig alig lehet más minthogy vagy erkölcsi állapotaink oly rosszak, hogy ja legjobb egésztégügyi intézkedések sem képesek ellensúlyozni, vagy az, hogy az egészségügy körüli sxe.-vezeUi tekintetében állunk hátrább mert a mi-Telt külföld; - vagy a nyomor, tisztátalanság, szegénység folytán ma már a közege odajutottak, hogy nem képesek azt sem foganatosítani amit egy legszerényebb igényekkel föllépő országban — a legmagasabb eszme okvetlen megkívánhat! Vagy ugy, hogy ezek közösen és kölcsönösen hatnak egymásra és segítenek bennünket megsemmisíteni!
Csak is így lehetséges ama kép létrejötte, amelyet az összehasonlító fenti statistiea városainkban — s az országban mutat Hiszen nap-lap után olvassuk, hogy inkább pusztulunk vesszünk cseoevé&zedttnk mint szaporodunk. A katonaálütások a legrosszabb eredményt mutatják. A városok falvakban fellépő difterítis Kii'ri tifnsz f»wt vihar rohammal, a bijasenyr, magzatelhajtás, kumza-láa, angyalcsinálás egyenkint lassan de biztosan szedi áldozatjait. Majd .fekete asszony' árnya is kisért, s ha még ez is el jő. ugy uj hon-alapitás. vagy telepítésről beszélni sem lesz fölösleges pedig tudjuk meg, hogy a kolera-mikroba is a tisztá-talanságban prosperál.
Gyermekmenhelyeink, óvodáink lassan, igen lassan szaporodnak alig Tan 100 község közt 20-25, amely vele dicsekedhetik. Nagyobb várónk pedig egyenesen a szeny, a fertő, a piszok főhelyei, ahol álig
történik valami, azok megszüntetésére, udvarok, istállók pöcte- éj szemétgodrok, ólak, feneketlen csa tornák, nyitva, alig tisztogatva, soha se fertA'leaitT*. Mészárszékek, kom) hát, Ktátókkxl eRTfltt siMén a«h» — még a kolera küszöbén — v fertotlenitre; sertéstelepek — tán betiltás után is — a városok köze pén, nyersbor-saáritó raktárokkal egyetemben rontva a nyáron különben is rósz levegőt. Iskolák s más ily zsúfolt helyek részére tán 50 - 60 frt az a 5'/i-os carbolnak a beszerzése legfolebb az, mit hogy aoa»t tegytnk — öaszeaégben megtetzlnk ; hogy azonban ki, hol, és mi tép s mit fertőztelenit, vagy fertőztelenit-e, egyátalán; hogy a szeméigödrök, udvarok istálók stb. tiszták-e? ellenőrizné is valami hatalom és pedig szakértőleg és lelkiismeretesen — anyira, fájdalom! nem jutottunk, s azért azután nem is szabad megdob-bennünk,ha Magyarországban 700.UO0 ember születik s nem egészes 600.000 ember meg elhal!
Ámde a rósz víz és rósz lég mellett, ha járvány esetében íégy-szer oly erős a halálozás, nem állítunk nagyot, ha kimondjak, hagy különben is kétszer olyan erós botosán.
Nem szólunk most különösen Tánmmkrót, ahol eléguer s keaaaqF-hangok emelkedtek az oskolái tgi-lömöttaége ellen, amelyen segitve is leead, azt se hozzuk fel, bogy ar orTosi kar összetett kezekkel áll vá rosunkbán. az egészségügyi bizottság pedig, véleményén kívül Bemmi hatalma nem lévén, kedvetlenül ülésez ; azt se akarjuk bolygutni, bogy a tanács egészségügyi reformokra nem gondol — s egy vállalkozó vezeti a Táros köztisztaságát; mert akkor igen kényes dilemmákból kellene kikevered nüak, illetve azokba belekeverednünk, mindez azonban nem gátol megabban. hogy ki ne mondjuk egész őszintén
TÁRCSA.
Szent irtva*
,E!ií kiráífook 8i«Dt-UtTÍn kiriij volt . .'
Hixinka&k króoikija moudja azt, < S ne mondani bir, km »lrt ¦>¦ toánák :
Mert tea.p'oB.m.kon áil * 9X.nl k.re.«* 0 iiliti o<U, kinek **ivéb«a
A bitnek fénjei uapj* lingoU! U«? áldva, áldvn, ramdörökre áldva,
Dicaó király, huásk apóitól« !
-Sípét k«e«*téoy hitre térítette . . .'
Pogány ok, túi-aádók ˇ°lUnak Mi Awiak ¦ Hadúrnak uonpp4r«
G«.U»bfehér lovat áldostaitak. A ut-mtet bá)YÍuj-i»tPDÍt p]h«^ria
tí «z DárftzitA jt-lbez pártol* . . ¦ UK áldra, fcldra, mindarökre ildta,
Dicbó király basánk apostola!
.TcrrAojt holott 8 o«mzete jaTár* ."
A H«ut igtíiifDJik «ieot embere, ecínyuek, dúlnak egy uránt m^adta
Jogát, a bulci király araurkMe. .Ifauáf I* — Tolt kivé»Te pa-uara
8 • ctimttrirt ritéKŰl harcsola . . . Uj(t áldra, áldra, mindörökre ildra,
Dicto királj, batáak aportoU!
i pápa Mép jatalnat ktUd« aiki
HittéritéWirt «fy korosat, !»• Itten alaaolitá ot
Hofr glória köriue hoai B amim baraat p"K a fótiról : a uiaut
Királyáért akkép*» gyi«»öla ¦ ¦ Ügy áldva, áldra, mindnrokre aldTa;
IlicaS király, haxáak apoatalaI
HSc«Dt jobb kuét erekl7«kéot orixrflk . . -'
Nyol«taá»ad é» repélt el bár tora, D^ .x id8 kegy a ¦caut iráal e*
Saeot jobb kéi1 lét; te árva nenuvtflsknek
Sötét napúkban ide* gyámola ! . . . H \*fj áldra, aldra, mindörökm ildva, ^pic*o király, baxáuk apoatob ! . . . .
Bálintffy Bálint.
A Itvak reparáleja.
- Raji. -
Mikszáth Kálmántál
IlyftU hiratal ia csak tíag^aruraaá-goa tm.
Egyaxer ralami nagyobb kihigáai tigjbaa mi üt tanú voltam bnidácTe a bi-róaág slé. Voltunk T*gj buatan taoak, falu íak, Tarocikk a társadalom külón bö*6 rétegeiből.
Legjobban feltüut nekem egj töm-hi ember, aimára burot7ált képpel, raTaai apröicemekkel, hegje* állal, félig pvraast félig uri viaeletbeo. Káotoroa tubdk SlioÜ gérukk volt rajta, a alul ¦aürpoaiuS magyar nadrág.
— Mi a oere? — kertié tdli - bíró.
— Mikul,k Janó*.
— líiay évet?
— OtTBBOgJ.
— Mi a toglalkosáaa ? Tétorfeni iátMott agy darabig,
•majd hirieleii hadarta :
— Kereakedai asoktam.
Amire ;ca4ndfl« der«ltaaff féijlett a falusiak aroán.
Zordoaar oo«ett körül, majd alá tato* Dyijaaaáfcpal j«gj*í m»g:
— Csak Umék kérem odaírni, hogy nkeceak«do.a
A bíró ffli >• irta amit bediktált ¦ miután kikérdeste, •Ibooeáiotta:
— Jöjjön a követkeaó tana. Hanem engem érdekelt aa origiaalia
alak s mikor kimentünk a megy eb 4* ad-várira, megBsóiiitottam a falusiakat:
— Hifaleemberm a Uikalik J4m»?
— Hja, nagyon furasa mmtoraige Tan annak.
— Hát nem kereske4A ?
— Ait nem mondhat Dám, hogy aem . . .
— És mivel kereskedik ?
— A lovak erkölcseit reperálja ke rom aláaaD.
— No, még ilyet sem ballocam.
— Elhiaaem, kérem, mert ilyoo caak egy vao Magyarorsaágbo.
— Aatán, hogy reparalja a lovakat?
— Eljár lóvásárokra. O-t van ea mindeo lóváaaroo, ami Daaán innen eaik.
— Tebát amolyan locaisaárfele ?
— Dehogy at, dehogy. Soha sem vett aa egyetlen egy lovat aem,
— Mi aa Ördögöt csinál akkor ott?
— Hogy mii csinál ? Lődörög a lovak köat, és kereskedik a viaároaokkal, megneaeget minden lorat. Oeleöti ai orrát mindeu alkndosásba, b ba oftak tefcaii, megrontja a íeJok köat ai altiu', hibákat talál a lovon vagy lebesl^li a vevdt.
— De mi basana v«D ebből ? — kérdésiem ceodilko*--
Hárman is siettek megielelna:
— As, bogy minél több lópakaanjt esedbet öaase.
— Nem értem.
— Hát m ugj, vaD kérem — ssóll moat toie a galáboi notárias — hogy mirden Bgyea »ladÓ, mikor a lovat a vásárra viaai, vált othoD a lováaak egy bi-aoDyitváoyt a j«gyaAi hivatalióJ arra
a Ab ve, bogy a ló igaa jóe«ág, aotibeo at-táa benoe vat a ló .avemélyleiráaa" is, hogy pej vagy aaürke, mán vagy kanca, így nea ki, ennyi évea, ea a gaadája i a többi.
— Értem.
— Ha aalán aa aladás nem sikerül hiába való volt a lóbítonyitrány, mikor a követkeso1 váaárra viati a gaada a lovat iinét aj puutatt vált.
— Termésaeteaen.
— No már moat: Laeket aa elavult pakatutókat a váaa' után öaeaeaaedi a .lovak reparálója" olcsó áron. Gondolom négy krajcaárt fisét egyért-egyért. Aa el i»m adott lovak gaadái aaJTeaen adják oda, mert nincs asakaégok rá. Mi kulik uram fel üti a pMtmu beváltó in'esetét valamelyik Laci koavbában. A népek ugy öaöalenek hossá mint a aápor.
— Bolond ember! Minek neki ai a aok óoskv paasaaua?
— Minek? H»a«n epea esen aiap aaik a kareae-a. A aagy krajeaároe pak aaiuokat eladja öt forintjával. Három-négy ládája vas otfcoa, Nyirjeaaa, Uliáea-t«li lóbiaonyitvaayokkal. Nagy péasi reprereaaalnak »aok !
Paat ! Erre na«gy.
fis«a • piliaaalban m.ant el mellet-tüak Mikniik Jáaoa aram UlracaapoU kalappal, nagy baagoaan. Panasikodott fdnek fának tele ssájjal:
— Minden baaaontalanaag miatt bafaraaatja a bec*üWtm embert a vármegye ! Moat is aa egéaa napom Itt *6*Bfttt I Pedig bál munkából él a becs&letea ember.
— A farisíus gasember! aaisaegte a j*»gy«Ő.
— De én még mindig nem fogtam föl a millatjai— moodáM haften.
— Mindjárt megmagjariiom mgi-tten. A környék tele van lókfttAkkel, akik ecéaa aa alföldre ie Saegedig, Kikia diig elmennek s hoaaák a aabboél isebb oaikókat. Erre a Manvedélyre alapította Mikulik János uram at A ftaletét. mert ugy teaaék veooL, bogy a lopott lovat jir* való ember nem vesti meg pakacns nélkül, de ha megveeti ia valaki Oaak potom árt vet A>ie • tolvajoknak, de b* brtoSy-aág van baaaáf akkor a ló hitele m«g vao reperálva s hattsoroaan nyár árban. Ha meggondoljak a dolgot, Mikulik jutinyo* á rban dolgoiik.
— Abá, keadem sejteni.
— No agy-e ? A ldtolvajokaak faladata e tsertnt két réasbol áll. Nem elég megateresní » lovat, haotm még föl is kell vele elébb kéretni Mikulik Jáaoa uramat a nyirjeai koháúbao. Ai bttmiyo-8ao otthon pipawk aa ambítaaoa, a biTatai os komolyaággal fogadja a lócaiaaáfokat Műér tő aaemnial végig Dési a loputt lovat, megviugálja a fugaít. mnj(Tsreceli saara-tettel a lapocskáit. ,Derék állatka vagy. ne félj ao, ne kapálóds, majd mi»djárt b«caAr*lea lovat fatagok bel01 ed.*
Bemegy a kancolláríiba, ki vesti a ládákból at'egéai kenetet, bol hivmtaloa rendben stortirotvák pej, artrka, l«bér, Ukete, tárga lovakra ai okmányuk ; amilyen kell, olytat kerea* ki, wtmr: *>b ot! mindea«1éle. „Huss aéactre »a ó" atia-t ahogy ások.ta mondani.
— S miadea p«*a»aui ^t furiat ?
— Van a*ok kost értékesebb, b*cM-sebb f«. Atvk.-a-nnMyek a .kiilöno* i«-
¦ai tzánranklMz egy feliv aetléktet vu csatelva.HUSZONNEGYEDÍX ÉVTÜLTAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 23-4* 1885.
és határozott&B, s egész jó indulattal boey itt az ideje, miszerint túladjunk, bogy el oe maradjunk, mert a mai állipotok köxtisztsság és közegészségügyi tekintetben tarthat la-nok, — a Damökles kardja pedig csak hajszálon fflgg!
A kataaterl bisottefcg dése kaniwai járásban.
(Folytatás és vég:)
folyutilaf san felvévs Ö8.Vsvi jsniua a6 8 ác
Ja tea voltak:, KováU János b. elnök, Blea Pál, Bokán Farkas b. tagok, Hitler János k,
becsifi bislos.
Tárgyalás alá vétetett Sormás kÖS-seg 90t. Btámtólésibefe'iesteU 1801. svammal. Uurakeresstor és Kollátase* 1725. ssása.felvéut^uRigyáos adó kossá*. Mindenek eifitt ösvegy Inkny Kálmán bő asül Ssemsfi LuJbs asszony beadott Írásbeli felszólalása pontonkínt tárgyaltatott, miután pedig a beadványban tett megjegyzésekre k. becalő bistos or a kallA és elfogadható felvilágosítást meg adta a beadott felssóllaláa a helyssini vizsgálai alkalmával as érdek«lt folyamodó meg-biaottjának kösbe jöttével eliniéstetett, ez úttal tudomásai vétetik. A tárgyalás 524 ssamm-al befejeztett.
Ezen elfire bocaájtotlak után a járási bisotuág az eléje terjesztett felssól-lalásoknak XV. ülésében 50744 részlet érdemében eliatéste, mely tárgyalás alkalmakor azon meg gyosfidésre jött, hogy különösen a sárssegi, gelaeí galamboki és »ent<balássi jegy sos égek bes tartozó községek tömegesen isollsltak tsl, míg a többi községek csak szórványosa*) különösen Nagy-Keaissánál a felssóllslások elnllönkint fordultak elő
Nagy-Kaoisasadó kÖsság határában • rétek ások, melyek elissapodások miait « legnagyobb figyelmtt érdemlik, mert azok miot termi képeségük mint pedig láp anyagukra nésre a legnagyobb hanyatlásnak indulnak, a mennyire a kerületi küldöttség körutazásai teljesíteni fogja N -Kanizsa város halárában ai ugy nevezett méJyvisi gyékényesi I. II. várus rétao felOl 1. 6s II. és a gondótai dülflk meg tekintését hossa a bizottság j vaaletba hol is a rétek sorosások után már oly tetemes váltósa* alá jotiek hogy ssok ujboli osstályosása vált ssiikségeasé.
Egyebekben a bizottság alj ár ás* és ^működése a községen mint tárgyalás alá vett B. II számmal mintázatban lehetőleg indokolva levéo a Jegyzőkönyv bezáratott és alá íratott.
N-Kanizsán, június hó 9-én 1*85.
KOVÁTS JÁNOS, RITTEK JÓZ -EF,
b. elnök. becslÓbistos.
n.ectetfi jelekre, ráülenak. Elekén húsz foriotott is elkér Mikulik uram.
— Hallatlan dolog esi De hát a«m ssól aatáD ebbe bele a varmegye ?
— Bánja ia ai, aram. HÍM fi maga ia oiár karnis loroa j*r.
A ,Jtiia cykh»*-Ml
1.
Jó asszony' hagyjak a megbánást, Hagyjuk a bulló könnyeket1 Kár, higyje azon epek ed ni Min változtatói nem lehet.
A szít csal egyszer tud szeretni A virág is egyszer virul. Aztán csak álmodni tudnak még, Eljátszott boldogságiról.
S álmodni szépet, higyje nekem Kétes jövőnél többet ér. Hol küzdünk és remélve félünk Minden perez boldogságaér ?
S ha bánt valóak álmodni srebbet A szivoek jól esik nagyon : Feledje ön is el a multat S álmodjék édes asszonyom!
II.
No, lám 6n még azt is beszéli, Hogy engem nagyon steretett. fieg volt mindez, hát tudj' az Isten Biz az megtörtén betett.
De lássa Kérem szerelméről önnek beszélni nem szabad, Mert ember, hogy azt majd el higyje Jó asszony! olyan nem akad !
K Stabó Lajos.
Néhány szfr a Nagy Kaaizaa várat tartfetan láva fcarméréa gyakarla
taréi
MiodenekeJótt a tisstelt olvasó esa-iékeseiébe busóm, hogy Nagyváros területéé a Tárus mint kösaég as 1836. évi törvény árt«loB«ban 7. *vi boroséra* gyakorlatában vas. vagyis a kanizsai urodalomaak Nagy-Ksnissa »erüle lén, a Korona, S«a, Bárány, ökör és a kia kanizsai területen a nagy korcsma el nevesés alatt van a* állandó bor mérése agess éves át. Történi, hogy a bormérési jogot az urodalom fóbérnoksége «sen el-ssámláll kor«mák kivételével albérletbe adta, mely albérlet máris 44 korcsmában gyakorolja a bornsérést.
Önkéntelenül sz a kérdés merül fel, hogy tulajdonképen a korcamáltatás adományozása kinek jogkOréhes tarto-k ? A korcsma bslet nincs-e az iparhatóság jogkörébe osstta ? Vájjon as a ki-s*ob kir. jog birlalójának asab d I <Uséso Iá artozik-e? Nem-e támadtatik-e mag ez állal a kozaeg anyagi és közsnüvelódéei b*lya«te ? Nem-e koresnwi Myiséfak nagyobb réast az ip*r nagyfoka haoyatlásáuafc éa ezáltal könnyen hivő népünk erkölcsi romlásának? Néietünk ¦serint a kisebb királyi jogok gyakorlata as urbér rendeséssel feaállott korcsmák keretébe teraiandők visssa. As urbér-ren-deséesel fennállott korcsmák érintetlenül hagy indák, de minden azután keletke-sett éa a bérlók által adományozott korcsmák b-szüoteteodftk. Itt sz ipar-törvény érvényesítendő. Minden iparos, amidoa a tárauUtba, felvételik, igasolai tartozik, hogy mely ip*r-iestulet állal vétet*tt fel kebelébe, mely iparbatósig által nyerte meg as ipartestülethez feltétion zzÜkségfts
* igát ? Ki est felmutatni nem lodja, as annak megasersésére less utalandó.
A kornsme-ipsr megadásakor min-denekeiótt szükséges a reg*.le tulajdonos abbeli nyilatkozata : mikép a korcsma pírnak N. N. Barmelyét illetőleg N. N .fckásbao leendő gyakorolbatására, miután folyamodó a jog élvesb-tese sonm^ aljából egyesaéget kötött: hstöaági eaged*ly megadása ellen kifogást nem t«**s, As ek-kéot jelentkeso i. hatósági ipar engedélyt megnyer heti.
Magától érlelődik, miasennt esen ipar, hagy minden feoakadáa i- súrlódás oéJköl foganatba vehato -gyen, mint s bogy a gyógyszertárak létsssjna korlatok ,ose Bsurit'aioit. ip ugy a korcsmák lét Kiaoiának meg határ o*áa> i» feltétlen nsükséges, hogy azok a helyi BZÜkséglel-haz mért*n osztassanak be.
Mert sst to*ább t»rUoi nem lehet, hogy a korcsmák gomba modia kelelkes-zenofc, i ezsel as ipar és munkának hál ráuy éa iár okosiaaaék. Es psdig ssona-tünk ugy lenne roodeaeodó, hogy a városi képviselő iMltilnl egy bisotiságot küldene ki, mely bizottság átvizsgálná a helyse.et, kipuhatolná a szükségleted éa véleménye* jelentést tana a korcsmák telteden szükségességéről ; mely bi«»tt-ságba a regale jog fdbérnoksége inaghivat-váo, a szükséglet aczal egyetembnm állapi ilatoek meg é* esen arány a regale jog égrt-nd eséséig megtar Látván, mindkét réaaról tisztelőiben tartatnék.
'ÍS anyagilag a sok korcsma miatt a községek meglámadtalnak, bebi-suayilásra sem vár, meri igen sok ember Tan, ki a korcsma közelsége miatt keresetét elkölti, sem adóját, sem községi terheit oem oseti, d* mórt a korcsmái tar-tóskodás munkától is uItqdJ* még, imon-kaadót ia megrövidíti. Erkolcai.eg is romlást idéz elő, mert a csatádban elégedetlenség allván be, e téren a hajdan létesett jó vallásosság helyeu » féktalen és k:c«a-igó élil lép olí.érbe, anyagi éa arköloi süyadés idézve ik elo.
ElvliáaiiaÜsa dolog, hogy aaaki több mint a mennyit a törvény bisUwit, ism el véshet. Hogy pedig a béraökség ly korcsmai Üserkadéai>el tör*énysértésl kövat el ; sst bisooyiUni sem kell. mert mint lenmebb elsoroltuk: uradalmi tun-c«ak la as as ot korcsma tan, melyek as urbér végalmtéséeekur mint korcsmák létezek. Volt ugyan, » jelenleg is megvan as ugy n«ves»tt Biráoy éa Sórftás korcsma, hol as uradalom bort méret. Tegyük fel, hogy a regi Zöld la vendégló helyen a Báraay korcsai, áiit fen. Es még indokolt, de bogy a város területéé egyeilaa saját vagy kibérelt be égben bort mérni jogositot'ak roiaá :, aat Unnepéiyesesi tagadom és minden oly jogosulatlan korcsma, mely as urb«r rendesés uláu aelatkesett, betiltandó. ígasolja estaaon kortilotény is. hogy majdan, ha a koroamáitatáa megváltáa alá jön, as ily uauxpált korosának per tárgyát sem képeshetik.
Itt aa idó tehát most esea ügyben ej járni át fal lépni, hogy ea állal a törve-ayesssg hslyré áilváo, a város kosLaség« vagnyugtatvs legyea.
Kaaiaaa. aagnsat 14. 1885.
KOVÁCS.
Zalamegye Jegyzi egylotének >iz-gyttéaéUl.
A n>egy«i jegyaó>-egylet kötgyftlé-sét tolyó é*i sAsguasta' hó 13 án Nagy-Kanisaáu as Oroaalán vendéglő termeoen oseksSly réssvsi mallatt taegtartotta.
Agyalést Illés Liriacs egyíeti al-nök meleg as«Tkkkal megnyitotta, üdvözölvén a megjelent jngysoket és nekik Botfy Lajos megyei 1-ai* aljegysAt éa t. b«li megyei fóiegysdt, mint a törvényhatóság megbizeltját bemutatta, s a gyűlést megnyitót inak kijil*ntMte. Ilivel as egy-leli jegyző: Fai's JÓss«f elhalálozott, a jagysoi teeod4k veseté*éval Molnár I-t-ván ssepetki jegyzet bízta mwg. Midi^a a jegysók helyeiket elfoglalták, Botfy L«joa kiküldött a )«gj söi kösgyulashes kÖvetkezfl busditó sssvakat intézett :
.I^ea tisztelt közgyűlés !
A kÖsaégjegysói hivatal ellátására nlfiirt képes ^ beigasulása végeit kiván-tató asig'.rl*; tirgyiban, ai 1883-itt évi l-«fl irveVrs'pfifi'sibortsáTott magas \>M-ügymioÍBt«TÍ rnodelnt értelmében, a ma-gyében létesfi kösségt és kÖrjegysÖk sa ját kebelükből három évre két reode* ás egy póttagot vannak blraivm rálsss-t.m a visagaló btsotuágb*, meg ped g legyei kósponti tisstviaelfi jelanlé r és ellenőrzés- mellett. :
M-gyá>k nagyérdemű és ssm-e'otl alispánjáosk biialraibói U'-lccn, mint a >- egjik központi tiaxtvmeiojnnek jutott bec«na naatályréattii k aserrocaA. as >g«niisstnn közgyűlésen fz«n cupem kí-vák.ao megúaztAlA megbis>lás( t-lje«l' • hetni
L m«gbisa!ási>mm-l járó köleleaaé-gemnek tartom a község j*gy*ói hivatal és ebből tolyólag a visagálóbisotiaági tagok e kötgyüiésea teljesitiudfi válasstá-¦áaak fonioaságat ti'bb vonisokhaa je-lezjx.
Sse'letni éa aayagí joléi caak oly államban honojhat, hol » tágabb ért^lem-b-p ve<t kőtigaigatáa » kor folyton nö vakvo igénymonk nemcsak mi*gt«l«l, ha ,nem másksllur államokkal lépést lariva, issunet nélkül fojiídik. Mi, kik a kösigaB-gatás terén működünk örömmel tapaaz-i táljuk éa annak gyorsan előretörő bala-dását, — dn tapasatsljuk ast is igen tisst'lt kftsgyülés. bogy a knzigasga'ási teendők helyes +• pontos végzesn napról a*pra nagyobb képzettséget és muokás--i— igényei r
A kösigazgstás szám tálas ssálai a köcségnél érik' végüket, hol hzok osspon-'Osoloak és hol >b'ezen atálakat alkotó intéskedésekaek a kösjó érdekében to-ganat aserseadA. — Bármily bölcs törvények hozatnak és bármily üdvöt iat«s-kedések tétetnek is as arra hirnlott hatóságok résséról, ások kétségkívül hajó térést szenvednek, ha a kiisségne*:, illr-lŐleg kerületnek nincsen megbízható. munkás és kollö szakértelemmel bi^ójegy-soje, ki |a községi elöljárókat feladatuk teljxaitéaébeD tko^cacsal <** tettel Um«-gátja, ki köiigtugatáai intézkedések hasi-Dosságárdl Cm ssükBégességéról a népet felvilágosítja, ssóval ki azokat a msgass-tos csel érdekében foganatosítja.
Már pedig tudjuk ast igen tisstelt
közgyűlés, hagy Bsskértehm, főleg oly sok oldalú BMKérteletn, mm6 s kössági és kÖrj"gyr/>ank szép, de l*rhes hivatása b-.tóltéa^h«B kiváu aiik, csak is komoly tanulmány által BKLrezhet*> meg.
A jegysAi pályára késsülö egyéneknek as*B sza kérlelem tekintntébeu történendő aiegvizs palására hivatott bi-sottságban való kösrettüfeúdés k«p«sendi faladatát asoa sgyéneknak,kik ma váJaat-tandók leesnek; meltóstaasék tehát >s igeo tissinll aösgyüléa bizalmával sny-nyiral inkább ia oly egyéneket megajándékozni, kik » ssakképsettnek a vizsgálóban megkívántául magaslatán állva és a méltáDycsságu' szigorral párosítva, minden mellék tnkinlit félretételévl tisztán !a csel és igazság álta.1 vezéreim teljeaí-,tendik kiiünteto megbizalásukat mint 'csak is szigorú viasga alapján képeai'att egyének Uhelaak megnyugrásaal letéle-aényssei a ssellemi és anyagi kosjólét j alspfehéte-ét képeso, s már fejlett kö* ' igasgatáaunknak, mely a modern államok koncsartjéDQQ kell, hogy a veraenyt fon-, tos feiadaU éa nemseti becsüleiuak érd«-1 kében is mindenkor sikerrel kiáiltja.
! Vázol vau az elmondottakban a k Ős-
ségi és körjegyzői állás fonlosiágftt, most még csupán arra kérem as igen tissielt közgyűlést, hogy miután s koseégjegysÓi ssigorlatra. voasatkosó DelÜfymÍBÍsteri)aB»-bályrendeiet, a viaagaló bizottaági tagok mikéaii válaaaiását nem állapítja, meg: , Bisltostaasak a jefyaöi egylet alapasabá-. lyábaa ntegáilapitott válssstási módot alkalmasni.'
Lst kfivetoleg a kösgyalss, tekintve ,as alapssabályakaak a válasstásra vonat-kosó reaúWkaseaere, a vájasztásaál gya-
U.irolni ssiik< " 'ikos stfavasatat esuttsl j. Icimondu. -'¦ ---'noki j«l"otéa felolvas-Utvau, lodoma'U' vételett.
A jegysoi ssigorlatba megválása tandó 2 readea és 1 poltaga-k megTálass-lisát mageidsóUg egyesek íelssóMaliak, ha vájjon adatik e a megTálaaslandonak üti átalány és mibAl fadostetik esés ki adáa? Miatáa es úttal esen tárgy telvéve nem mit, — mnllAttitett ás % válass ás-bus a asavasat ss<-dfi bicotuág : Fercncxi Jan.w. Soagly tCáxoly és Tsabér Gyula ssemétyéb^U kiküid«tntt. A azuvasáa f"-lymmára a gyűlés felfüggesstelttt. — A küldöttség j«ientését beadta, m«Iy sserint Illés LArincs 17, Ferencsi Jánoa 12 ssa-VAsaiul • Tissg^ló bisotuágb* rendes tagokai Stingly fUroly 6 ssavasattal póttagul válást latiak meg.
Kcotáu a jegysfii nyagdij ügy f— Ifltti thi. Tette kesde'él. — As agy lett elnök körvoaaioaU as esnn fontos ftgy ben 1<-U '-ddigi lépéseit; lutlalia, hogy a megye aJiapáujábos mir folyamodott as egylet a jegyt-'i oyugdij tárgyában alkotolt és 876. évben má-kibird-iett jegy-
nyugdij'asabáJysat módosítása erdemében ; de kérvényére érdemleges intés-kadéat nem nyert. És bárha esen ügyben. Botíy Lajos, mint a megyei kiküldött kijelentette, hogy a megyei alispán úrtól arról értesült, mikép 0 a legkoselébb jrtvő üseplesben kbtgyülésen a sssbály-rendeletnek éleibe léptetését elintézhetni fogja, mind a mellett még is többek fol asóllaUsát idéste eló. Leginkább hangsúlyosba volt, boCy as IH71. évi XVIII. törvéay világosan elr-adelí a jogysöi nyugdíj létaaitéaet; « világos törvény ellenére meg is s acabály-rendeiet csak is 876. évben alkottatott meg óa as a bel-Qgyministeriuoi által helyben is hagyatott, de még nai napig aincs foganatosítva, holott h, ssabályrendelet világosan ki-
dj., hogy 876. évtől (885-ig évig tartósnak a jegysúk Esetésük bisonyus ssá saiékát as egytetí oyugdij alapjsvár« fizetni, valamint a kötaégek isehhes h ssá-járulni tartnso^k. Nehogy e hos«»* hal-logatás által egyesek nyomora m^g inkább fokoatasíék, inditváoyostatoti hogy sí alispán ur ajjólag as 188l. évbea beadott kérvény sseltemében megkér itassák, misserint as átala teendfi elfiterjess-tésbea at 1871-ik évi XVIII. lorvéoy életbe léptekor alkalmasásban volt jog)-s/lk ssolgftlsti ideje már ások idötol ssi-miliuvaa, nyugdíj képeaaégük oauét ve tessék és a acabály rend«Ut as érdemben módost tuasék
Es batarosa.ua Ifin.
K.5vetkesett a tárgy sorosat Dngye-dik pootja s Vágó Feroocs országos kös-ponti egylet ffijegys/.jéaek
a) as év-könyvre lett ladilványa helyealűleg fogadiatott el ;
b") a sumogymegyei jegyso-egylet beu a szarvasmarha és ló jártainak asono-at ása érdemében tett indítványa elej-t. telt.
c) ugyanannak a jegysfii peoaét egy -öiitetüségére telt indítványa helyeslöleg fogadta">U;
d) Toloamegye jegyzői korai ne k a kőrjngysoknak a kösmuuka alóli felmentése érdemébeni ijditvány* pártulÓlag fogadtatott.
Esi követte a pót-tárgysorosat.
Guráoyi I*tváa Peatm^gye nsagya-rodi kir. jögysönek, egy országos jegysoi
I árva-has felállítása érd«méb'-D tett lodit-*áoya helyealólag fogadt-tolt és felirat halárostatotl.
ösvngy Fai s Józsefük éa Csupor Andráaué nyugdíj kérvéayénnk elioté-
| sése a nyugdíj ssabályreodalat élelbeiép teteseig fü^fiben hagyatván, addig is a járási körök saját körük bou a segély esés érdemébea iOieak.ed.ni utaaittat'ak.
Zata Egeraseg város rendeaett tanácsúvá tortént átalakulásakor a ffijegy-sfii álláM-a a törvéay alul megkívánt kellékekkel sem bíró föjegysót válaasta-tóit. L» ellen felebbesés > dalván be az egylet elnökaege ái:sl, kérdés tétetett, hogy ha <i falebbeséanek hely adva nem lenne, mi tárténjék V Határosától kimoi-datolt, hogy as elnökség megbis*tik sa eaeilegea sérelmes határoaatnak a b miaissteriumhos le«odfi terjesstesére.
Kimondatott ha'ároiatul ai is, hogy a jeg^*v'i visagárs jeleotkesfik kérvényö-kel, a gvskorlati képseitséget az érdekelt járatás, bírája éa a mepyeljegysfii-egylet elnök* által igazolandó biaonyitváoynyal felsserahen adhatják csak bo.
Ab oraságoe k&sponü jegysói gyü | le.ro Fai's Károly és Illés Loriocs tagok válautattak el.
HaJá.osás folytán megürül- egyieti jegysfii állásokra Molnár István ssepetki és Sengélyi kíároíy kapornaki jegy-tok válasaUlUk el.
A .2alamagyea csimü lapból arról
I értesüllek, hogy a magye köaigasgaláai
1 bisottaágaaak egyik ülésében határozatul
kimondatott mikép as eredeti okmáeyo-
kat a jegyaók táját keauleg irni éa alá-
írói tartósnak — hogy a ¦aarha-jar]A(o kat egy kösségi elöljáró ellenjagysAséve adhassák ki.
Mint kivihetetlen íntéskedés al|«Q annak megérkestével as egyletí elnökség telfolyamodás beadására lett utasítva.
Vágni a jegyaAkteyT httelssitésé. vei Ferenoai Jánoa és Talabár Gyula bízattak meg. A gyűlés befejsstett.
Est kövntie a 'ira-Mbéd E«B0 a
égi magyw ssokás ssorint a fölkösttiulűk aem híányuslak.
Botfy Lajita a királyr» és királyi családr* — mondta a kövaikesA talkti-
isöntől :
„Miodtn CDagyar emberrel vele bbü-ietik a loyali'ás koronás királya és «t urslaodó cs»Ud iránt, — iLs«n kiolibat-lanul lelktiekb? vésett éraelemnek éa latvalói hívragasskodáaunknak kívánok a mai Ünnepélye* alkalommal kifej sén adni az ált»l, bogy poharamat ó Falaéga dicsfieége*<!D é« Ktyailaa; uralkudó királyunk és a lins^g-a uralkodó család tagjainak egéssségérs emelrm, kiváova, hg a Miadnnha^ó Akethatánk és népeik bo;dogitá>ár» sz emberi élei v^gafihatáráig encsésno él.esw.' — Majd ugy»acsak Boify as aiiapáora email pih»ral kovst-kesfi ssarak kíséretéboa.
sGyfiselem szokta koronásai ssoo hadsereg terttp* f^r-dosásai', mely ni k glmejU éa Tényekben gasdag v««éro van. — Ur asnrencséa hadsereghat basuu
¦ ihutom Z-tifeban a m«gy*i ^s k^iu^^, tisztikart, meri annak éléo nagyérdemű alispánunk ssemélyébeo oly vezér áll, ' kinek láog^lméjn reánk htvaiásunk tolja sitésében világosságot árasat; ki fárad-batlao ssorgalma és páratlan tapialaU által bennünket hasonlóra össtonfts és ki igasaág • ser«te te által mtndnyájusk fiasinte ragasskodását 9fi< elmondott jelsa-:ulajdonságai által as egész megye ust-
stlan tiszteletét méltán megnyerte.
Mi «aereocséa harcsosai a •telUtni és anyagi közjÓlrftn~k nemcsak fiaiinia agaaskodásss!, haaem halával is tartósunk jeles vnsérÜnk irányáDao, a menynyiben békés hivatásunk lerén gazdag sikerekben már *ddig elért gyotelm.uak* bíl mánk háruló köspiamnt-ést tfii«g u fi vesérletének tulajdonithaijuk.
As fiasintn mgaaskodáa, mélytissts-lrt és báls érzete tthát nnmengndik elmulasztanom, hogy poharat ne emeljek sss-rrtvfl lissleit aliapáounk tgéssségéVe *¦» asivbfil oe kiváojam, hogy ötöt, a köi Qgyek ezen jeles és faradhstlan bajnokát és éppeu oly családapát, megyénk lelvi-rágostatáaára, iwp csaladja bold>>giiásárs törhetleatetterej^bo bolca vesérlinkül a MindeabalÓ igen soká éltesse.'1
Szűnni nem akaró éljeaaes köveit*
— Illés Lfirincs Botfyra és még többen.
— Simoofy János as egy•tértésre emeltek poharat. Alispán urnák táviratilag is Üdvöslei küldetett B.-Füredre.
KOVÁTS.
JA dunántúli tiizolto^egy^tek kari jleti szövetségének közgyűlése Caur-gan 1885 aufi 15 - 17
Mindenha nagy várakoiásaal aé-zünk eléje oly ünonpélyea alkalmaknak, melyeknek rendesésénél Hagy iutésks-dé>ek rugói Bserepelnek. S nem mindig csalódunk. K-ölönosao n»m esalkalommal, »midon fényes un u jel ét veasiuk ss Qn-nepélyességoek, melynek rendeséseért kiérdemelt jutalmát vasai mint erkölcsi jutalmat, a OS argói önk. tusol ló-egy let főparancsnoka. RentfnyiSamu, kímiodeu szellemi é» anyagi fáradtságot ssiveseu meghosutt, hogy as ünneyélyra»ég fényéi mindinkább emelje és sikerüiiéi minél jobban elfimosditbsasa. A rendesé* körüli érdemből ss orosslánrées illeti meg mé* Steiaer Imre ée Csonka Ede rendest ura-kai, kik a nagy munkában tevékenyen részt vettek.
Legyen nekik elég érte az elismerés a jutalmMZaa ókel as ég e baiafias törekvéseikért husssan Urtó élettel! —
Igasán oem várt éa meglepA ared-ményoyei végsődön a asép Ünnepélyesség melynek réssletesebb ismertetését itt sdjuk:
Tömeges fogadtatása a vidéki tüs-oltóknak azombaton délután toriénl a vasúti állomásnál. Itt kíváncsi néptömeK jelenlétéből a csurgói t.-egylet lestüloti Ug, a siipetvári és barcsi L-egyleiek képviseltjei éa a o.-kanissai t.-egylet se-Dekára fcgudta a vendég kel. Hosssu népsor kisérelável és ss eme soaakar folytonos működése kOsi lörtént a bevu-nulás a városbs. A lüsoltó-laktanya alMt volt a megállapodás, amikor as érkesstt vendegek a legnagyobb rend ás ponC"-•ággal Bsállittattak el (skáláikra. DélQián 6 órakor kerületi válasstmánvi oléa tartatott a tÖsoltó-egylc1- Üléstnrmébfto. Es(a 8 Órakor volt as ismerkedési esté.y » ,Fehérlóu-boz ciinielt vendéglőben.
a Birtlametan.j _HUSZONNEGYEDIK ÍVFOLYAM
" HTernóT Ternó! TinfiilT"
624O frttt - Brünni huziatua, augutztu. 12 én — 6240 frttt
Trn<-o: > budapMtan, k«r«Mai-«t 74 u I ' «inalet 7 ajt* Uktf
Mihalik János
[DfttL. maukui urtAl kapott
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 82-fa 1885
Am,u bi.tlom, mely Mihalik Janói ur-^ ..vek ÓU mindaníalM JBt, fQffia i* fs|-Wn.n:on arra, hofv e hír* ¦sái>ma*éu ici-„„(-ypt cn i« .renyhe Tffljam ét tfile oly (,!,:>!¦«"' LisxámiKitt, kimaradhattál. nyeren.eoy-
p,k«t már uanitalax >-mbfrtar»aai boldogítana kftlölt- Ka caakogyan, - úgynolraii t,i>«la>an juUlwáái - tv Hihalik ortAl karaid* K' ¦ ••*»*¦., miért ia el aan, noturntb*-ynn, «« OrnntAlJM ea*l«t entbertáraain javára
•libaM ur a»ir azer tneg eaer eaetban f*nye-t#B iguolu a balé halyasett bi«*Jmfct, miraJ Miláj-J íaradöKáaa, kitdn^ ¦xallatni tahatacfe t, l.t*ii k»C7«lBe által bimalatot garjatatS, m>. iltal sóba fel n«"» matatható «r*dméDya-irl 4,t el' — klikaUk ur mar .lÁmtalan «w ifcjt íaadafitOU, minden öitafj*! éa irrát ji boE>a fordult IcftKiTeljr^aebbaD pinfogóit,
,aMi p*o«e, dm nyereményei iltal egeaaaé-fft o«git«Ua beljraáilitaai. éa ify naafM tu-
, íi.fffi kü*df> amberneJt noat nyilik a ,.,t>b akaJnav gyötraltneitil «i;abadal&atni e •¦ matiiematikDl sefiuégével. ni art ii «1 auilaaaaa aenki. Uibálik Jiooa úr bolci «itái (líeoybt Tenni. ílletSUg tSle bicioi •reniAnyht^ vpsetS s«erenc*e taauokat ki-
Kiváló tiMtelettel maradtam j
fiTOJANOWITS JÓZSEF, j tükör- ét ÜTegirÓk raktára j
Steraje*. oj-utcca, Baaar Frao^ail. Mihalik Jiooi úrboz jBudaprít. Krre-n-ut 74. ixim I. fmel 7. aj ti intí«»*tt lo-«kbat kéretik vilaaz régeitt 3 darab í> kro« y-tet caatoiri.
Jókarban levő
hiisznall bordók
a legkisebbtől egész
50—60 a k ó nagyságig
igen olcsó árért kapha-
fó hol? megmondja a
kiadóhivatal.
Cserébe
kerestetik egy 9 vagy 10 éves jó házból t»1ó fiu, «(?y leánj. oly helyről, hol az illető fiával a 4-dik elemi osztályt elvégeztetDé és szigora felügyeletben részesülne.
Bóvebb felvilágosítást e lap kiadóhivatalához „H" betfltel ellátott levél utján nyerhetni.
. 1885 február 13-in.
Árverési hirdetmény.
A uftgy-kaDiuai kir. iörviaflték Ulikk5oj'i o ttlly» riniril kf*hirr4 Wl«'ik bogr Fiicbl Pál ilK)-kuiun ügyvéd mÍDt Haaqaittar L*júc tsAdtőme-K* Kuudookáiittk k rartdTálkttlmáDr mag bírálat* (ulytáDÍ kérnlroéra feDtnevefett kir. íOrwiujmAk lerlilctébes urtoc^ n**J-k.»iM.i249.t. tjkrben i ¦(• 270/«í« 270/b b. r. aiam alatt f«lv«tt io|>»ll»iiokDak Mua-quttUr i^ajM tuUjdoaát kép«cL 1000 frt-ra becsült V^'^ r^atfl imd meejteys^*->c h.jfiv Va'bach Jakab <*¦ neje M Ihof f«r Klaooora javára baksbleKett haaaoa-«lTn«ti »«l|ralnii jof; a maga Ápa^ge-bsn meKinarad esen kir. törTáey*s^k tlkkvi nastilyáoak c«80geri utcsai H*ncs ki.b.D, b
1885 tzeptMnbar hé 16 in
liíl.Hlt 10 órakor Fi«cKI Pál felpmeai ilíyvéd vagf bilyaltwe kü>bojolle'i>l ¦nagUrtaodó nvilvaooi irveréaea eladatoi '»(!¦ -
Kikiáltási ár a laDDabb kitutt b«-<-«ár
Eir. tel«kk«»7>i hlMaig Nagy Ka-in.áo 1885. február 20-áo
OSEBESZNYÉS. •liSk.
EVELL.
¦¦¦¦¦¦¦¦«>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
iást
bánnily talajdonn )ec7«D
i, kQlönöKín pwli( a 4 , rjm!(Jtt í-i oúi%n fofákat, egy pilli latt éa j[j5ker»»en f'^fyit *>
liriI a! kivtiat >*l}lyrl a fi jó fog b«kt>oetik Miéi ^ a " tcutlnó ixemftk «gT culadnal ¦«¦» 4 , - . Mákul hiintomtúa. Eredeti N -Kanixain ( 7 tJ**ö' SCHWABCK ét TAUBEB ke- , J rMkedfeéba kapható 3& krért ^
Ugjobb
borsajtókat
SZÖLÖZÚZÓKAT RÉPAVÁGÓKAT
Olcssi és írerui izalJH
magyar frazdaaápri Kép fryáni
Árjegyzékek kívánatra bérmentve kül-2582 1 — 6. <**«*.
Leány-növeldei jelentés.
Vuc
tadatsi s l. es. asOKk. it íjánokkal
haiy 6 Mztilyv
leánynevelő és tanintézetem
bkIj int Eaainm, F*t*r Áxutl kai 7. m. l-ti esMleten vaa.
Ntvimtertél át fog téttM Nagy-KaBizta, Féutcza 29 tdwi
l-ii MMlet Ujviri-feit házba.
oooooooooooooo 000000000000
ChífTinCrettn ét ixfiri í n j • k.
oooo
>O?
V.. umiaéik a >. A. helybeli é» riAéki ii
t irt
l m no, füisttő (Goiíe^tió) íerniitet l <
0 n«Kv •álasslékbao a köieiedA '.«; e> téli eiadra djias 0 ^
Q f«i«ríT^ltük, s immár eaóköpönyegek Jaquettek <*s Q M
A f»an4tV{«Jb&en minden oagyiáges miaöaegbin a legújabb A .*
Z s islé-ebrí divat sserint s legfoko ottabb ieenvekaak meg- » ""
ö fel.lAles; ö ¦
0 kfllSnSN jutánof. árak g ^
0 Bnhakelmék, ternok, bántmyok, mtrvi 0 g
0 {i>afLX é« frrorat di««ej<e anrokülrtnben minden Q ni
0 Mm kfltfiMi divitinábM 0 Z
0 •• tol és -éli idényre óriáii raktárt tanunk kéisletban. 0 *
0 Nslneft és fehér parkettok $ >
0 ét vltzanánik 0 ="
v minden minóeegben és árakbin * ^
V Magunkat a n. A. kósonséfi; becses pirtto|;ásábs 0 —
Q ajánlva marad>UDk inélr tiasf.1 ntt«l 0 *^
0 WEIS5 ZSIGMOND •' TIVADAR 0 =
Q 2567 A 8. LWIfcNKR WElHS.i Q ír
Q ifagvKaniMnán Q
§ Al „Aranj Korona1- atklloda átellpníben. q
ooo oooooooc. oooooooooaZ Paplan et vállfflzék
Hol tága< belTiseg és világos Untadnak asoakitUI aagj udvar és nép kart áll a novudekak rendelksieserg.
NSrendíkeket, ssérsékell (eltetelek mellett, es évben is Ulj* •Hatásra fogadok fel, slives megkero«4srs a feltételek asonoal koeol-tetnek.
A rendes tanfolvtm f. évi nepUmber 3-án fog kesdMni, a beiratlaok pedig atttnurtiu 30 éé 31 én, teptember 1. ém » án esskOaoltetaak.
Uiitm a t. OS. srtttk es fjássekask as add>gi saMaeies. és íiUmIsb iránt Uaoailott elisneréebkfct a lafforobb kSseoneUt saa vasam, magsamat kitnni Úau4etul további kagvs.kba ajánlani
Nagv-Kaainnáa, 1886 sugusst. nóbs*.
ö»r Veiekénrl Horváth Lilla,
r r
l l
NESTLÉ HENRIK GYERMEK TÁP-LISZTJE
SriroUlan
8 arany érem.
lii/onylniok
orvosi tekintélyektAl.
TikélttM táptztr kit gyermekiknek.
Talj«s kárpótlása as aoya-tsjoak «s nlválasttásDál. kitoDyan am^sst-h«l6 «. tápláló, mién is igán alkalmas a r<tlnótt«kn61 ". kik fryomar-f^já<)ban ¦¦eovedDBk, naiat tápaser.
A vódjagyhes — a ssimos utáosis as hamisítás vegeit — miadao ss«l«nos*ra a f.ll.ló. — NESTLÉ HENRI, — oc. és a fadílr. a fígyá ros un: BERLYAK F. iratik S.m.rt.lé.01 .t .rodft.D.Í
doboz 8O Icr.
NESTLÉ HKNKI sííriteit
bo Mer.
FórakUr OMt.-ák ni«e.Várorsji? ré«aér« : 2530 « 10.
B E R L Y A K F.
Nl|y-Klll2lll Feu«Iboff*-r Jóm*«f
kpdAkn* . — Tálam in ttá iU ii i» kapható
Adolf L>« 7,«liingrr L
" o"c o" c c o í
>~©o ö c o c
?O O Ö O O Ol
ooooooooooooooooooooooooc
Bmliiiesti tarsas golíii és fceresteileM istola
(előbb HAMPEL ANTAL.) Budapest, F. Sajy korona-uteta 13. a.
Eaon tsaoda, malyal amaloit 50 «'v«l Ha»p>l Aotal ur ala-pitott, is isi aat saár 19 év óla fönnálló tanodáikkal agyssilettttk — miadei Utr«k»«.Qnk oda iráayal, bogy slodUak jó hirootéi asegóriave, a reánk bisott a.Cva»d«7Tek»t alapoaaa képs'tc egyinnkki aaveljak. Hogy kilftsött caeluakst bictoaai slarjttk, ipsrkodioak iasarl jalsa tanárok alkalmasáas által kittsou cs&ookst oisiununj. TavodnMml táp it ntvéttintÍMi ü van sgytsfcgtx, ssol^oen s növandékt>k teljns Bllátison kivQl iserfltet'iljos bánasmödbaa ^«jasaaülaek eja l>Daloiá-ayaUban gondos f«)iigfelet alatt állanak. Tmitvinyainktt' as égj/-s#«s íteJsi«i(«si viugdtal letételére elokessitjük. Érteiiíöi kivánairs ingyen küldünk. Búratálok a fövi 1885/6ik tanévre sug. K-en ik kdU 'L*& 34
gy vesiik kesdaUl.
8
AZ IGAZGATÓSÁG: JPratmter Jó—cf, ig>sg*'« Orosi Oyula,
000000300000CXX
BUNZL LUJZA
Nagy-
fitér, Knrtiir tzállt<a atllttt
Ajánlja budapesti és bécai legdíszesebb íésulménvü nagy választékú buttr. tükör és kár-pittt amit, valamint vat pofU-tz«kr*nyait.
Teljes mennyassionyi be-rendeteaeket, éttanMk ét Ká IttZttWk teljes felszerelését a legdivatosabban és legjttfánvo-sabb árak mellett elválalja. — Ugyanitt kapható mifidennemD
és buttrVeJme*
Bzen üzlet
tztnyaa.
2568 3—3. óta leim tili.
KVkUTÁSlS^SJEGYEK
Budapesti
L^frl
4^»OO
st^^emény
*"<*lf>
Ezen sorsjegyek kaphatok N»fíK»mw«ii
a József könyvkereskedésében.
A f. évi augusztus 31-én és szept. 1 én Bécsben tartandó XIII ik nagy nemzetközi gabona és magvisár alkalnAval szombaton, augusztus 29 -én 11 óra 40 perezkor éjjel.
U\nu\ú
majd«*m felére lawiililott moaatárftk ¦•llatl Kuia^LróI Kéc*b*. •¦dal aagoMtu 29 és 11 óta 40 pároskor ragg*l. — A jfj ieié-djm 14 »ap oé% 6» TtMia.
Kaniatirtl Béabi • vÍMat II. ont. 10 frt 1U kr. IIL out- 6 frl 80 kr. Érkonk B^Cíbc vaaárcap 30-in 3 óra 33 porcak. reggel.
BAr«bb«t a kineritfi M miodoíGtt UtbaW íalragusok, to-ˇibbá miadsa TU«Ulloaié«i portiaai] mftaoroiatok .•gy«* kap -hatók. -
¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦'>¦¦»++L*¦»¦»<¦¦>»¦«•¦¦:¦•¦<»:-¦:»,¦» *TVOLTAM
ZALAI IOZLÖNT
AUGUSZTUS SS-in 1886.
ni'BiTtni.
'Feltűnően leszállított helyárak!!
CKERTTANÁR UTOLStÜLÖADA^A.
a ,»ÖU>r?A-KBliT--beo épokt snaMríen VTOL6Ú JfASY
képzeleti előadás
SL uJ rzvilsorcrebl. vJJJ
í-aiör. Egy antispiritiszta ülés,
rágj folfed*iéae qgy titkot spiritiaimusnai. Előadva Blvirt k. t. álul.
EltMdr :
Becker légutazasa
a közönség feje fölött a* egész kertben. — Nagy, nem Tárt meglepetés.
Merénylet Becker ellen
SaibOiábaa 1879. Kraanofarak aa Irkntako k&aítl agv Irán Foppoff aavl ¦a|ni.
Melugina, a ttjelejes menyaa^ony.
fis végtl a 19. század csodája:
A lebegő élő derék
¦ »H7 ««y "5° h»^7 ' l»"g'l>«a._________________
Kexdete 8 ínkor. Vége 10'/, órakor.
KadrasíÜao M wUa aa (Uadáa tulrup, aug. 23 ia terülik Mag.
HELYABAK: Saimnotl .aikak 1-4 aor 80 kr. 5—9 aor 00 kr. a többi rok 40 kr. Karti baouoal 30 kr. KaWrja. aa gjermakjegv 20 kr.
I I I I I I I I I I I II I II I I I I I I I I I I I ¦
Dr UMIi|« lulr -' iltal Mtalalt ei .Uárélaa. iiakatalauzatt fyár
Meidinger-kalyhak
•lUllitiatra.
HE1M H. Felső DSbllngteD Bécs mellett. RAKTÁR : Budapest, Thonet-udvar.
C8. KIK. "ZaBAD leüt.
a lagalaC üjaiU jattlaaUTa: Baca 1811, CaaMl 18T7, Pirii 1878, Sacbi-tm 1S77, W.U Itta, Tepláta 1B7», B*^1S8C Efar 1881, Tri.it 1882
Raktárak:
BÉCS BÜIiRESZT MEILAND
Kirntaantr. 40/42 Strada J*ipaeaoi 94. Cono Vitt. Eaunnela 38.
L^ciobh íalUreiUtt oalalSial ellátott kiljiü UUtokMk, UkoUk-éa lPO*4toMU itb, ,On<m U elOfiai Uill.ti.ku Kfj káijhi.«i tObb xob> fntt«* KMpooU liffotí. sfiai épaUtakri, •UMt6-k<a<Il<k l>ar- «• anl-
FtlDINIER-OFER S A mi frártaisjrak ajtajának ¦Bf* Proaaakta«>k é.
•«.n ,Hai<in(»-sllTMk-|ar-kilybü rjanáarTajajilt/
¦ g/iri Proaaakta«>k ét árjarrltkak m,,»n ta I
bel« '
IIIIIIIIIII11IIII111IIIIII11

Árverési hirdetmény.
Alnlirt fóbérnoitség igazgatósága részérói közhírré ngy folyó éri aagwatai hó 2«-*a a délelőtti órákban a nempbji, — és aognsztns bó 27 én az alsó-lendvai nredákiraboz tartozó korcsaták, boraéréai ée rizi jogok, vízi órlómAlmok, kisebb-nagyobb területű szántóföldek, rétek 3 legelók, — Mm különben ai ei évi makkoltatáa és gnbacsszedési jog üjüvános árverés, — valamint ktU6n írásbeli ajánlattétel ntjáo bérbe adatnak.
A krr. kiubb haatooTétetek t földbérleteknél a bérleti idéay 1886-ik éri jannár bó 1-én, — a makkoltatás-nil pedig f. 1885-ik éri október hó 15-én veaxi kezdetét.
Az árlejtés a oempthyi erődalomhoz tartozó bérleményekre nérve a lenti-i, u alsú-lcnavn nrodalomhoz tartozókra nézve pedig az ilsó-lendvai gazdasági irodában fog meg tartatni.
Bt mtóbbinál Mkiathetök meg az árveriai Mté-
t.l«k ia.
Az Alsó-Lendva — Nempthy arodalmak föbémökségi igazgatósága
».* * *** * t"* t~X~t~X
OOCJ
felső korcsma
az alsó-lendvai — felsö-lakosi és alsó-lako9Í
bormérési joggal együtt MMi évi jmmít I tél k«*Éí 4'/. é*r«
és pedig az Alsó-Leadvái az alolirt fúbérnökség gazdasági irodájában" 1885-ik évi angusztns hó 27-én a délelőtti urakban megtartandó nyilvános, önkéntes árverés napján és az árverés megkezdése előtt beadandó ajánlatiévéí utján.
Az árverés alkalmival a legtöbbet igérö, — illetőleg az ajánlatlevél beadásával egyidejűleg az ajánlattevő a megajánlott évi bérosszee OU százalékát kamatnélkali úvatpéuzúl befizetni, illetőleg c ajánlatlevélhcz mellékelni tartozik.
1414 •-• iz Alsó-Liiüí-lleiitlT l
f6bérnök»é)te.
ÖOOOOOCXÍOOOOO-OOOOOOOOOO
btt baazailatbail, etek k«at 74 taoodibaa a bécal kerOlacbea KM kályha, 47 UnódAbaa 92* kilyU a badaputi kartUataaa.
A mi Meidiniar-kályaáitk «14«7« aamcaak a ca. k kintalakb.a, oraaifoa intaactek-b» -¦ Tiroii hátitoknál, p.p.r.odekoil, k6rkáiatoi: TaantataUl *• |8«b.j4aaal, pam-m«..tckoí] ii bi.to.ito tinaaiiokiiil, ipurillalatokaal, .Ullodaka^., kivahUak aa .b«-lAtibeu naey iziabaa, haoaB ifibb aaíat 20,000 mafis hisakbaa wuiak a ai afeídinger kazjnnak haaaaalatbaii.
mafkedTahetiat, atalret a avi kiljbaiak miD-rtaa, UbbworS* ntáaaibaokra adtaa okot •. Yi-tahit a t ko>taua|a< talál áriakéban ia 6a>f7ttnkra — hoc? dvja avacil mindeaaaait ¦saTat'é* iunert frártaiiiruik gfinlijaitil. kabar aaok
......'¦ '•íj P«áif jatitott
nltataak la
I fiDtV*.
¦ 9679 1-51
SEIE1TZ POR
Csak
ei Hall »ok«««Mí-
¦ itott caíf ojo-
_.U látaato.
E.-o porok tarti. „„^buú. makaci Ijaat.r é> lltutkajak, O"<">'ta'c' é> aiarlákáaűdái, cromoriKai rdgvStt álfalil. mijba^ vértalaül, aranjér áa a leg*D. ÜsaflUbb a* aataftatak allao 3>l av it. íaljt.a.>^» aíveketó .li.merílb.o r«..aa«l Etj aradati dob i b.»iiálaii utaaitáaaal l (n HuHtltvaayak Krvéayma IlMztetMk
fej-. fűi-
ji» tikttt uiábo.
Franriaborszeszéssa
; tarapatáaaak misdeiue
riiael k«»»rr«, hirtalen I J M kr
Valódi, KoU vádjeerim áa :
csiszár királyi ¦dv. axállltó.
Bécs, Tncl.lau.MMi
F«urlbol«r Júii«f B*rei , Borcmcj Ad. ftMlttoly
txr S CttkUny* Oí.Qrr. L. gvAgv KapMVÉritt
8 Fehénemi felszerelés tanulóknak
["símint: fehár és tarka ingek, aiso nadrágok, háló ingek, ziebkendik. rovott fehérnemfiek iriindennemu haria nyak asztal- és ágyneműk paplanok, ágypokroezok '- mat-ráczek a legjobb és legszilárdabb minőségekből készítve, legolcsóbb árak mell tt ajánlanak 2559 4-4
Irmler és Wagner
Nasí-Kanlzsau. a városháza átellpnében.
Továbbá mindennemtt szines febér ztinsrtk és piké pargéttk flanell szövetek, ruháknak, saját gyártmányú vásznak és aiztalnemüek. valamint mindenféle a vás>on (¦* fehérnemű gyáetmamrokba, vágó tárgyak Oseb-, Morvaorsiáf és Schléziából. I^evélbeli megrendelések különös figyelem és pontosággsl teljesittetnek.
Árjegyzékek — kívánatra — bérmentve ktldetiek be. **
******x*x***u***xxy********
Amerikai ntiieo
Relf -A. r d. o 1 d n a 1
BéOB, I. TeataJoui utcma. 1.
KöxvetUen ingyen ^ IV K szakban-a lex régibb
> í
3 ?
— -1
B !!
2 3
**i
)0O0OOOOO0OOOOO0
1858.
WALSER FEllEXCZ
•lső magyar gép- •• tusoltówtersk
Ajánlja (ryártmányat, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű aiivaty tyúkban elvállal teljeR vízvezetékek berendezésit varosok, földbirtokosok, ipartelepek, armentesiifi tárrala>-tok es magAmók résziről modern techoihai
, harmne- ás óresöntódéje B0DAFBSTErT, BottetrtiUlar utcsa 66.
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz- i<a magánfürdfik felszerelésére. Szagmentes ürszdkek felállítására és minden vizmíí vi munkálatok gyora óa pontos kivitelére képes árlapok és részleifH költségtervezetek kívánatra dijmenteBen küldetnek.
Í522 10—50
Egyetlen belföldi szivattya-gyár.
LXSOOOOOOOOOOOcOOOOOOOOOOOOOOOOO
WajdUt Jáu*t töm/vn^amdijábói Nagy -Kaniuin.„Melléklet & Zalai Közlöny 1885. évi 34-ik
Vsssraapoa reggeli 5 ónkor »>ki
asües • ssokstlaa dobpargái, hereogáa ás • olurgói t.-egylet
¦bili aeka-
ri».v- asoéje keltette fel a lakosokat ¦/uffb«'7eikWl. Ea Tolt es ébredésre vaM •eladás. Heggel ? órára gy&lekesés volt kitHa'« • .Dv«B veadáflŐWa. A* qbbo páJyeaségaek >egyobb ™y* edaaiU, •
..-kaoitsai t.-egylet képvieeltjei és M-atB.r- - Sséceéoyi-térea eorakosott, hol B>d0D iepleaett sáaslóját kihasták, „Köl-cg«;-tiymaussa-áv»i .ofsdta. Aauláa ,gv vi>oull*k *¦ említett vendéglőbe, foíylunue senekieérettel. Ekkor már as ¦tcaáket mindenütt nagy nép tömeg lap te al, kik kiváncaieággei várták a fal-rOBuláeii.
A „Ümi-U" VOadéglóbeO Volt BS
tgyoa egyleti képviselők meghatalma f^Aiokk átadása. Képviselve vol: 17 egy-1*1 * kovotkeeó helyekről: Alosmh, Barcs, B. »¦ Laesló, Dombóvár, Jáoothása, fcssatbely, Lágrád. Nova, N.-Kaaiaea, ^tMooyfft, Pápa, itepcsav.dak. Ss.-FeWrvár, Saigetrár, Sőjiof, Z.-Eg<
CWgó. Lagiakább voltak - keaiaaeiak kép t ital ve.
E sorrendben törlés*, a felvonulás, diköa Kemeayi S-.su f6peraaosaok, _ • tanuó-képeo Üléstermébe A menet ef-«u boeeaáben a hasak lobogókkal vol-uk. teldiatitve • as utak tengernyi nép-•aglül elfoglalva. As flaó megállapodás a Mecaeoyi-téren történt, hol sejtsora, de §§é\i diedetlkapu toIi felállítva, homlokán e azokkal: —latén bosott! — Itt An dorka Uyala járiabirú ur tsep busád ben ad»6solu a veadégeket és fogadta ókét a v»roa nevében. E saép fogadtatást a a.-k>aiaeai i.-egyleti seuoker a „HymouM" eij.Uasáaával kbesonte maga Kovács Károly a a -egerssegi t.-egylet főparancsnoka meteg ssavakkai válaaeolt. Külön hangáuly osta beásod íbeo ason i-osssel ó eljárásit, hogy a t.-egylelek aa inteligeatia ráeaérul tevékenyen ia, nem igso támo getlatoak.
A diedejkapnn való átvonulás alkalmával ea as alkalomra felkért és megje-isat koasorue-laAayuk as egyle'.ak jelvé' b?»h ouaoa kossorukkkl látták •! • anró leánykák a vendégek minden egyséének ít* virágcaakrokat oesiottmk siet. kutturiikról leoaiig**/) nemfli asalag egyik rétién e ssók oUa*bsuók: „A danántul USoUe eeöveleeg köaíyUl«íaa;' o^aik ré-«4.: „C-tirgíiü lrfafi. aug. 15—17> —
A kuasorua-leásvok név éa beijaég as%rist k<iv«tk*aLk vultak . Steiner G.b rial éa Tar^ Kreialar Málviaft éa H-m-liawk Fiai Ikuaaasoajok Caargt5ról , további : Ilorvátb Magda éa Maxi k. a (Tarany): H«io*r Jolán k. a. (Si.-Kjrály): Ko« Maliid k.a. (Hirooaf.); Stero Sabiai k. a. (N.-Kunsa); Sebeik Gi^.la k. a, (Ziká>j);Tur4k Róu k.a. (Ssodt ügner ívj*, BioR Selin, Bücblar Amália, H-ns liasek íren, Hóli Aooa. Héjú Irma, Kar do, tani, Kollár Marí, Kovács Ilka Liszt Mmka. Ucti Julcaa, Na*y IrB. Ritter Janka, Salamon Katinka, Scbvarcs Zsófia, ScbTarcs Mari, SurgOlb Mari Stabá Erssike a Ilka és Vwbay Ilka kis-tassonvok Csurgóról.
A j«Uéoyok tnagkosaoriiBáaa i*fnételteo Kovács Károly főp»rancaook •ondott butditú boasedtibeD köasöovtat • kuMorua-leányokDak a kedvaa é* tn«g UpL fogatitatáaért; éltetvén a magyar nooleánjokat asép éa nemes buagóíkodi-¦ükért. Ianét m«gkosaorusótt jelvényeik-' kel éa mindsa vtndéf telvirá|t«>>>a, t líitoltÓ-lakUoys elé vonultak, hol í«*b4 aegii:ajK>dváa, Keméayi Samo fÖpa racetvook QdvÖsÖlts a .tMgjalent -"eadé-pkat, rovid, de rokouseovea saftvakbaa kOstuuTs neg a asivea réssvételt a o»ur jói t. egyl. aevébeo. S miután at érdé kaltekat a köegyültíwe meghívta, a kép-*iaall egyletek kósill egyik-egyik átvetti ••ját kossoruját, as ünnepélyes menet - 10 órakor — véget ért.
A kfegytilés tárgvtv kftréa kivül •aik, tehát beíató.o vele fsflalkosai fe-•MlegMoek találom.
A 'gydléa után társaaebéd volt a .Febérló" vondéglóbea, hol többen mond-uk pobárkoM6ntAt,éltetTáB as egyleteket •• «gy«aek«t.
Délután 4 Órakor a n -kanisaai t-egyl. seaekara — dicséretére legyen falbosva — a tusol ti laktsBya előtt rá-kcidte a ¦sebboé! atebb darabokat, sorakoztatván éa motattatváa a ssélea e vidékről idejövő ¦ asámlálbaUtlaa aoka-aággsl id*>-oda aaaladgáló sépcaoporlókat, kik s*éa éa ivásról ia aaiveses megfeled-kastak, osakbogy mindeot látbaasaaak.
KkkftaWo volt a tllsoltó dwagya korlat, a»aiy valódi diasét képesté ai aasepélyaaségDek ; as at elképselbetaüee gyorsaság, melylyel a kitüaott helyssioén a facakendovel megjelanT a t&ioltóaig — bámulatba ejtd volt. Egy perei alatt ana-*«rogva pattogtitt a vis ' Ll" A~
-aámosao másskáltak • totókon.
igaai aépÜBaiep vul l! Ktltetess •a aJkaionra sdld ágakkai bekeriutt, —ép*u randeeett 4* diasit«ll láfaa beíyw a*g már b órakor magtelt a kttloeiboaObb-üéJ különbözőbb néaokkel, hogy a jM (^¦desett versenyjálékoksak — miaftk v*lt*vk : a asajaésr-vara«»By, versaay-má-¦¦*». smikfala* »tb. — aaMÜtnoi .ehsas«-¦«k. A kösbe- kosba esó s^isetaket a caurgói miadkét jeles aeaekar •géssité ki fttlb««A«sö játékával. Ekkor már dehogy várto b« a fíaUlaág a raadea időt; táncára kerekedett ¦ lejiatle a Laasut meg a oaárdáat Iatea igasában. K&vetkaseu még a tombola tárgyak kiaorsolaaa és m est köv«tu tiiiíjá'.ék, mely a távolból, beleértve a, táaci helyiséget m^grilági ló lámpáaokat, lámpioookat és tige4yaket — impoaaaa látráayt ayujtott.
KsdvesA korülmésynek moBd-ható, hogy as Sgéss nap folyaaaábaB gyöny örü asép idd Tol t, csak s kéao aaté*i órákban, miután . lavagA na^yun lehalt, kellett a iáncsbelyia«Vet a «aaba4-ból sárt helyiaégg-1 felcaeféiai, hol uUj a jó kedvnak áa Tigadosásaak h asaa vég« Bea volts majd bogy világos reggelig Bam tartott.
Hétfóa t&soliók és aaagáaosok agyenlóeB kieérlék ki a megisaert a megkedvelt kedves readégeket a vonathos, (¦gymáatól értiék eny«n elbucsÚaT., dob éa iri-mbita tisstelgu kost ültek b« s kocsikba, maradandó emléket vive magákkal, — A mosdony aipolt a laatu mormoláasai udább robogott ...
aok*. Alig vsa a magyáb«a )« oaálu, as-a« köaiatssmaay, maly baaaa egyik lagf<bb alkotóját ae Hsaiulu volaa • ások legnagyobb réast álula aysriék altokat. A tiestTiseloi kar iráat igasi atyai aaa-rslsttai, lssrsaaksdi syájaeaaggal rissl s-tett. Bsaaa lsgksdvessbb foaoklkst Ttaa-tatték ! Utóbbi éveiben aulyoi bstsgság gyöUrU, melyet bámulatot kelti lelki erovsl a igesi ksresstásyi ttrslsmmsl és msgayatrvásssl viseli Pássá, jsllams. as-aaivjoaága, Ssainle kedély In lg i. Is lomáayos kápsetlsége páratlas volt • s lemea lulajdoaaioak miadsaki tisltelst-és koabecslllésael adósott.
— A klralj axtlcttauHáa lase
pélyas iaieni-iiaatelet volt 10 órakor a atfereaciek templomábaa 11 órakor padig sa isrselils imahásbaa. Miadkettan ugy a világi, miat a katonai hatóságok képvisslvs Toluk. As isr. imahsabaa Nmmcut* Láe, rabbi, valóban reaaafc áa hsssfiaa sasllsmtol áthatott asoaokletat mnadstt es alkalomból. Ssoaoklatáask májé e moadal volt : .Hsa. sro-vsl, asm lágy vérrel, kaaam aa áa alella teli' Ll kkl bi
csSvskbol ás legmsgsaabb
A Gyorgy-térsa 6 órakor vette ksadsUl s sápOss.p.
H i r e k.
- | UUtlna Lajo* | elhunyi főU-páouak temnl黫 oiBf(b>io ie««véttei msot végbe í. bó 16 án. Kanissárói éa Eger-asegrol kiilöo vonatok m«Btek os alka mmal Oolsére. A Kaaissároi meaó vonat 250—300, as Egeraaagról >avő mintegv 35 réestvarÓt asállaou. A kocsikon östse mor«>gleUek •sámái bntosao enegmondani Inbelatloa, oly óriási vok. Kjaa imposána réaAvét bú kif'-jesoje volt anoak at ösciatf tissielet éa ragaaa kod ásnak, melylyel ne-gyéok kúsönsége as elbusyt aokérdamü férfiud életében is oallngou. Disses ravatala uive volt koeaorukkal ; es«k kösOtt a köretkeaó feliraluak : .^aiamagye ko-soaaége: Qlaviaa Lajos sseretva tissteli főispánjának." — „Semem Verebrteo Freundo: Pet«r Clemel.a — * Ujlaky Hiraoh *• fia : Muraköa érdeasdas Miilött jéftek, sasrelet; fotspánjáaak." — A pa-liai urodalom* — „Qlaviaa Lajos, Zala m«gy« főispánjának: Lásár Hermát," -„Kegyeletdk j«iéttl : Prager Béla éa aeja,'
— „A legjobb atyának gyermekei.* — „A itlamegyei tissüksr.* — .Sseretve tiasteU fóiapáojáaak. asereil olaókéaek a taiamegyei nemesi péostár válsastmá-bya." — . A utlamegyei gasdaaági egye slllet: telejlheteilaa elnök aa alapi ló lag-jáaak, méltóságos Qlaviaa Lajoa uraak."
— Zala Egersseg város kosflaaége aae* retett foispáajiaak, Qlaviaa Lajoa oraak.
— „Tisstelete és bálája jeleftl : Nagy-Kanisaa város hösöaaégo.* — ,A aagy-kanissai kereskedelmi teatiilet : kiváló tisstetete. jeléül." Ewkao kívül még igen sok felirat nélküli kossoru i« feküdt a ra vatal k rül. — A temetési saariari-a 4 órakor kesdódott. A hasnál Svaatita Beaó alispán megható, jeles gyáasbesséddel vet bucaut aa elhunyttól, népen méltaiva an' aak hallhatatlan érdemeit. A temeiés álu-Iában aaép rendbea *s impoaáasan maa1 vogbe. Aa elbaeytnak életrsjmál rfividea a kövelkesókbeB adjuk : Ssületett 1306. aug. IV. fribtaaiAvacaeaCaáktornyamai-Utt. Iskoláit kitÜJtó aikerrel végesvéo, ber caegBattyáoyiFüi6pDek ti'káratetL Min ilyen Vaamogye köséletébeo a bármin csas években jeleniókeay sserepet ját sso", miért is otl kosbecsüléaben állott HigpadUága, mély belálása, érvekben gtsdag asónoktataí a megye k&söaaégéi bámul-tra keltették s baone egyik vesér aaóaekakat twitellék. A 30-u évek vé-g<a MagY-Kaaiatára jött, miat barcaagi urodalmi ügyvéd ; késÓbb es állásáról lemondott s a hereseg kereimére Kormán deo a bercsegi asaládi levéltárt roadesie, mely m-gbisatáaának kiváló basgalom éa asak ér telem diaI föleit meg. — A 40-os é*ek elején a magánéletbe vissiavunulí éa ZtUmegyébeu, N«mea-A pátiba lakott, Nsje Csertáa Zsusaáno. volt, Ceer tán Sándor egykori orasággyülési képvi aelAnek a 48-u évekbeo volt kormány histosoak nóvéie. 1846-baa a belga király a paliai aroáaliaat magráaárolváa, ' dalmi kormányióváaeveaVi ti, atety tiss-tet a királyi csslád telje* aliameráaéri 1876-ig viselte. 1848 b.a' a aépképviM. let alapján alakított olifl Vraaá^yüleaea Zalaaaecye Csáktornyái karftleteaek v*l> képviaeUj«. Megyénk fÓiapáajáTá 1880 éví november 19 éa neveslelett ki. A ta lamegyeí nemesi pémtirntiii, a Zalamegyei Oaada.ági E<yesUlrtnek I-S63-U1.1 fogra, aa egykori Deakpáris-k padig al a knláaátil fogva egéas a párt megastl*t*i( elaok. volt — Eseakivttl a koatiet mia dea ágában tevékeey s«erepet vitt, igy több viaaaabályoaó Ur.ul.taak volt el
Lelkes ssavUkal buadiU baligatóit «indasaak pártolására, Ulkaa Felkaroláaára. ami magyar KülÖaosen a magyar irogalom pártniáaát kmag«ulyosá.
Pártolni kell a magyar irodalmat — ugy aoid — anfienkinek teljes erejé-vel, hogy ae kelljen kuldolaia a aamaat :6tkeDt)éaek!" Végül t«Mt«éri aseretetra
atvOD hallgatait, — a királyért imádko-sott. (Bisony jó volna aa isr. aaerlartáao-koa megjelenni a a jelea rabbi beaaédjeit mag-m-.gballgatai ásóknak kik est a vallást éa kovetóit olyaa elátkoaaadókaak prédikálják.)
lakolaJ értMiUs. A nagy ka
igaagalo.
- Iakolai értealtét
aissai hat oaatályu putgári fiu*iakoíábaa as 1885—86. tanévre a beiraiások asep-tembar hó 1—4 ig esiköaölt*taek, napon kint délel&tti 9 órától 12-ig é* délatáai 3 órától B ig a polgári iskolai hulyiaágaibea agyasakkor tartataak a felvétali éa javiló vitagálatok U. N.-Kaoissáa 1ÖJ5Ó. évi augusstua hó 18-án. Morg^sbeaaer Jáaos
A s.g}-ka-aissai polgári iskolai Unte«tttlet által — miniaater) engedélyijei tnadaaett read kívüli taríolyambaa aa 1885 — 86. taa-évra a beirtláeok aseptember hó 1—4-ig esskosóltétnek reggeli 9— 12-ig, délután 3-5 óráig a polgári iakola b-lyíségébaa. FelvéUtaek miadasos falsard< leáay-aőveatlékek, kik a aépiakoía 6 oaatályát kieiégitó vM-edsUsynyel vágasték aa erről bisonvitváayt felmuutai képesek. N.-Kaaiaaán 1885. évi auguaaiiu hó l8-áa.
aak. Ab lataaeti b«Jyiaág a Daák-teras, aa Axaari.-féi« báabaa vaa. — Ajialjak agj a vidék., mist a helybeli ssQlök &C7«lmébe!
- BftMftly CMatt, lapemk maa-k*társát, P Hatbmáry Károly, kaJőa levélbea htTU mag, hogy a Baiapestaa tartandó oraságos Frobal-HBBepályen t*i-olvaaáat tartsoa. Maakatártuak a kíttla-Uto meghirást elfogadta.
— G/áaskJr. Váróinak tánaa etetésiek egyik ismert és általáaoaaa kedvelt alakját »•estettük el legutóbb Symli
rgy táviri-tiwtbes. A boldogalt aokoldalaas képsett, jaJea és munkái hivatalnok, a magáa-életbeo egyeaes, nyüt-jellemU, ssóKimondó ember volt, kinek éppea e njihaág néha kellemetlenaégeket is okosott, de aa érett goadelkosáaúak becsiiléaét éa tisueleiét éppao essél vivU ki. — A kostisatelet éa eiiaaerea ayiWá-auláaa rolt as is hogy a helybeli .tiaati BasagéJyfl aaovstkaaet" — mslyaek vá-reaaak logalao notabüitásaj is tagjai — eieokéa: válaavtotta, K tissteí ritka ttfy-aviagaiommal éa srélylysl töltötte be, mig ¦asaagy a saovetkaaat kebalébaa kelstkt a«i o.W.eltái* folyta* bakOvatkesett kai-Ismatlen incidens miatt lemondott. Esés egylet sokat kössön he t as 6 asép buagaK mának. Minden tettével jót akart. Ha valaki ost megér teái nem birta, éraéke-ayea sértve volt Öaéraete. Es tkosU le moadáaát is. Egyaaea jeilemü ember volt, kt a amai kornak miadea ároo aütalmaskodó aaokásait, a*an tOrte, megvetette. Kiválóa.Q nagy elleaaége volt a tasietéeekaek u tuadöklési visskelag' aek. E Ukmt-tbesiiiaieapuriUaiamaaig vitte. Arany árdemkeresttjét asm bor* dosts ; astpedig batároiotlaa kiérdemelte EgyeUoa egjaaer volt alkalmnak melléé látai: a aagy-kaaiaaai öakéatea »ft*oltó-egylet séM'ó saeoteléae alkalmárai. mikor ii j i hivatal résséról asegbeTerésro volt kiktUdve. Még a kaaisaaiak legaa
A poig. iak. uataatolot.
— .Aag/aléíöríog' ca.ailt am kám már ssj'ó slatt vsa éa iaeptamb« alejére valóeiintleg teljeeea elkéaial.
Saalay Sándor.
- 8teat IitTkn aanjáa aépünna-'™'1" ti pélyt rendeseit egy. usk előtte való aa. "**0™ pnn alakult biiollssg, • tekintve a rövid
id&t aa minden tekintetben aaépsn siks>
obb
1. caak a haláláról kiadóit
gyaaBJeieakéabÓI tudta meg, bogy arany érdemkereaatje volt. Ea olyaa jallemvo-aás, mit biaoay kavaa kitOateteti em-berról lehelő* almoatUai. Legyenek áldottak ayugvó porai I Korai airjába óriási réaavét melleit kiaertük ki f. hó 30 án. A család által kiadott gyie-jv teata* igy kaagsik : „Alalirottak a maguk ugy aa űasaes rokoaaag óévében, fájdalomtelt aaivvel jelea tik felejthetetlen férje, atyjuk, illetvs veje áa sógoráaak Nynli Qyorgy m. k. távirda tiastnek. at araay erdeaa-keraeai éa a oa k. hadi érám taUajaoaoaáaaa: t éri augnaataa hó 19-áa d. a. Ö trafcar alaUaek 5&-ik évében, a halotti saeataagaek ájtatos feivétale nláa történt gyáasos elhunytát ¦ a t. Kelt N- Kaoiaaáa, 1885. augoastiu
lékeknek drtauel engedte, bcagy Vollái ntvó ualtó v majálisi airaadnUUt > erídóbe rendezze. — A izép mulatóhely területén az eleinte kiatzamn társaság laaunkint gyarapodni kezdett. Az érkezett Tendégr-ket a nSrendékek .éljen* kiáltásokkal fogadták. A társasig egy réaie t tiazteletreaéltó aniók kőiül Bars-nyli Elekné Baranja; ödönoé, Nórák Jánoané. Ndazidler Jánotné, Sít. Donászi Hermina, Luperszbek Mariska, Koltai Irén. Neiszidler Írnia ¦ Bielka, Mantnanó Janka s Vajditi Flóra (Kanizsáról) stb. foglaltak helyet a terített wztalok korfll. A tene Tillanioi Utktnsa neríat a fiatalság tanári porditette a bájdni nrbolgye-ket. Cfárdáaban a foazerepet «ét ifja Koltsu éa Zagoreci vitte, kik Wa| diu Flóriral Neisudler lraatral ét Mantoano Juka kinaaioaYnjal igái szilajsággal járták a latssi meg a kopogást Este 6—7 keit a rendezőség pihenőt tartott, ekkor az iskolsi DöTendékek kellemes dalaikát tetazésDjilTánitások kőit énekelték el; kftzbe-kozbe a jobb tehetségű kis tanulók elaavilták jól betanult verteiket agy, bogy bámulatra, tapara és éljenzéare ragadu hallgatóit A vacsora rendezése teljes illésre ral-lott, — a jó ételek s italokból legnagyobb Tálasztékban jutott mindenkinek. Vacsora után á nemzet kis nöTeodékei Pulay iskolamester fel-Ogrelete alatt meglepő renddel tért rissza s ixülói házba. A kedélye* mulatság legérdekesb mozzanata rölt, hogy a tanezoló fiatalság fényes ri-lágitas és szellemes felköaiöntok, po-hirkoczintások mellett élvezte a kellemes erdó Ildi tű leregójét világos Tiradtig.
•épea i
rttlt. At ftnaepélyt JáMai Ármin alkalmi besaéds nyitotta mag melyben világos éa lissts históriai nemlétre valló módon méltatta orsságunk elsó királyának érdemeit, a igen asép hatást keltett a hallga-tóaágbaa. Asuián Téboly Vikior, a rea-detÓ-biaotUág elnöke sasvalta el agy humoros ea egy komoly alkalmi költeményét. A humoros a&oyirt megtette hatását, hogy a komolyat ia végig nevette a pab'ikam Est követték Bédur tagye-aea productioi, melyek igaa kitftaoaa ¦ikera'tek. A matatváayok atáa C*ill*$ lüaoltó-egyleü vesarkörta* fojt egy-két Lehel-fajta magyar aótit. Hát errt as alkalomra nagyon jók vostaa ; de aaórt Csillag nem lett volna jó arkangyalnak, mert foltámsdáakor legfölebb a seaéaz-nrak ébredtek voina fal, bogy iirjokban megforduljanak. Jól aikerüluk VerU* Sándor tOsijálékjai ia. Volt csárdás verseny t*. Minden legjobb rendben folyt Hftaam a»t a saokást még agyetlen aip-timntpily** aea íapajataJtak, hogy as étal-árak fel volUk volaa emelve, eaak itt! Hat éppen a ssegény népet kell ki-saákmáiiyolni ? ! A kriúkáa alóli ssolgá-latról nem U asóluak.
— Beeker tanár alfiadá«ait eaámo aaa látogatják. A .Zöldfa-kert* miadea alkalommal sanfolasig megtelik. Dem«g ta érdemlik a jelea produkciiók. Eaajánl juk it olvasókösonaexuakaek, bogy « kedveaő alkalmat el D« asalaaasaa. mert ily jeles bQvaas aasj miadea kor látogatja mag városuakat; lagföleba efelé oaaaÁ-rágó. Vidéki kösöaaég&aket is btstosit-hatjuk, hogvba valaki megteki a teaere beráadul — itni fogj- magbáaai
— TeMkéAyI l#>rf«th UUa
arao aoaöv^ldája eddig ia aaép vin aak örvee^ Hiaasaük, hsary s tsaév ksa datével iámat laaporodai fog a növeadé-kek aaáma. Eat a jolea aevelóialéasl vslóbss megíi érdemli, Kert bsaná a aö-veadékek ugy a reália, miat a mlvásaasi Isatárgyakbdl teljes és igy sokoldalú kV kásasteléat nyerhetaek. Növendékek bealakáara é. teljes illátásra ia fSIváls'-
hó 19 éa. Myuli Oyorgyaé isul. Tuboly Sudonia mini asja.oav. Tuboly Igaáeaaé miat aapa. Nyuli Gi.ella éa Mariska «kei. dr. Tuboly öyuls mini
- BaUtoi-Punlról írják: E bó
Blu
lő án d. e. 11 órakor a „BaJsteaegylet" megtartotta köagyiléaet, melynek ered-méaye aa lel , hogyy a tiaatviaalók miad megmaradtak. Écsy Láailó íUrdAigaagató 50 éves jubileumáról írhatom, hogy meg' tórtéat, aa pedig igen féoyesaa. Már aug, 16 áa eaii 9 órakor O«rofy i w s tárául a U ssareaáádot aaoti, ntanna a poaaonyi sene*
ksr aaép aóUkat halott.
Másasp 17-én
— Oyaatklr A követksaó gyáss-ielentéit vettflk : Lambsrt Jóaaef. és aaja Bicsé Juliáaae, valamiat gyarmsksik, Etelka, férj Kii Ignáciaá, Imn, Matkild Jóasaf, Ilka, éa Irén mélyen •aomoradotl aaiTTel jelentik forrón laereiatt fida, rljó-t&lag tastvérjttk Lambert Lsjoe f. 4. lag. hó 11-án reggel 8 órakor sorvadás kövel-keltében áistéaek 22-ik ávébaa tSrlaal gyáaaoa slhuaytát. A boldogultaak hftlt tetemei f. é. au(. hó 12-án dél utáa 5 órakor as orositoayi lirkerlban örök ayu-gelomre latettek. Üroailony, 1836 aitg. hó 13 án. Aidái éx béke hamvaira !
— Al oraz. ulnMi-Ukolabu ai
unévre jelentkeaók bsirsiáea neptember 11. 12. 13. aapjáa, mindenkor délután 3 órától 5 óráig, la asaa as iskola kelyiaégábsa (Karapaai-ut, DamasU uiahái bér baa. Ili. emelet, lg. ajtó. A jelenikeiók fölvételi viasgáleia saeplember 14-én d. u. 3 órakor tartalik aa iakoli laiopadi termébea. Köaoljuk egyúttal e helyt s oagyoMslt, kir. vall. óa köaoktatáiugy i m. kir. mlnisatar ur-aak a tanári kar javallata alapjáa UH h l
f á
roggeli 9 órakor hála Uteoi tus telet volt, melyet lOgédletUl Simon Ziigmond apát Tagiéit a a-MÍolásig megUlt fVdfii kápol-nábaa A templom bó. kijött fürdóvondaV-gok és u a aapra j6«t Éc«y tiasUMk megtol tolták a aagy gyógytermet, hol alo-•sör a Saeretetbái aöTsndékei ea ékellek, utánna Jókay Mór t b -füredi vijlatolaj-donosok aevébet. advíjsiá, esutáa s fürdőt vendégek nevében Bobula, utánna iimé-Jóksi a S*erete(.há> Igímgaió-Unácsa nevében. Aautáa Kállai olvaaU tel a .Bs latOB-egylet" üdvosio levelét ; követke-sett a b-tttredi ref. egyhaa leslSJat, köa-aégi testftlet, SaereUtaás igasgatÓjs és taatesttiata, tSrvéaybatóiág. tastttot ét tawtltó-egylet ftdvöslései. Végre a Sse-retethás aövendékei a „Király" hymnuat énekeltek. — Oelutia tél 3 órakor iíOO-nál több tenieka diasebéd volt, melvaél « ftlköseoaiéeek sorát Simon Zsigmond apát ur kasdte a király éa királyi család elletéaável, uláan. ssoltsk Jóksy, Vsáasy, Loakay, Móroca., Saiklay, Ca. Kiás D. é- még t«ba«a. Eali 7 óra uiáa keadodött a aaiahásbaa a diesetöadáa, anahás atáa a b-füredi P&ig. dalegylai
naereaádja fajea e 11 órakor
be a juhileumol éji
KeaWyM MUt*áf a felső hakóti erdóben. Gr. Festetics Tassiló tslajdooat kéaaaó aáraiáay - saigati pnastához közel » kellemes uép zöld erdóben .majális* ezimen rendezett mulatság mindi-n tekintetben sikeralt. Sjeo kedélyes muliUágra alkalmat adott t. Horák Jáno- miveltlelkfl ispán nr szivéljessége ; ki. bogy a bahóti mindnét oembeli iakolaaofea-
aaoa iatéakadését il, drámai slső ositályt l
bogy oaaatul kitSiiO sikerrel
égao fsorgaimsa éa tahetségeB aoveadá-kek, agyaaoaak a taaári kar javaslatára s Ill-ik drámai oaatályaa tétethataek át, »gy aaonbaa, hogy amellett a II Ik
haligati
oaatály elméleti taatárgyail il katelassk, miáltal aaoa jalsa-
tekény kedvesméayt ayarik as illetAk, bogy a négy éve* drámai tanfolyamot három év alatt vegeahetik. As operai oastilyokba való fölvételre oaak olyaaok jelestkeabstuak, kik %i orsa. m. kir. seaeakademia magánéaek taafolyamáaak bárom oeaUlyát elvéfestafc, vagy a III. eastajyból a kir. aeaeakatUmiáa a visa-gilatot letévea, orról btaoayitváayt tel-malatai képesek As operai aövendekek felvételi vÍBagá.aUt tBoplomber ItVéii d. 3.. 3 órakor a aems. asiahá* aaiapadáa tartjuk. A drámai tanfolyam 4. illetve 2, — a* operai 2 év. A beiratáai díj 1 frt., a fölvételi díj 5 Irt; as évi tandíj: drámánál 30, — operánál 50 frt. Eletévé* növendékek tandíj mentességért a
össitöadijért sasbálysssrint dh Ki k
toiya-l
modhataak. - Ki eaeakivtl aársaaiy ukiaUtbea kiiaaritAbb ludóeitást kiváa forduljoa *v» íataaot utkiráboa, a *á-laaara ssakaages leválUlyeg maUákiéaeV ral, ki ie kéaaaaggol taolgál a kívánt fel-filágositáaeel.' BadApest 188b augoss-lua bó l-éa. A. orss. taiaéaaimkola igat-gatúsága.
— Al Oraxn. k. seaeakadamiábaa (Budapest, VI. Andráatyut 67. ss.) a felvételi feltételek a kőveikeeok : As oraa. Zeneakadémia e öv.ed ekei lehelnek aam és aaármasásrs (hoaoaaágra) raló tekiatat aélknl, mégpedig ifjak: áliQk l&ik, Bok-16-ik érKkaek betAl-tése atáa, a mennyiben aa állal ásásHUSZONNEGYEDIK
^ ..„—.J,..~.iU. AUGUSZTUS M-.a 1885
g »
ti aeoeaeeg bej- uaoeiiéljokbaa,
mttelueg ae»a tnfcai a ertab; Btalv--** elAeeebett UiMj.|
kÍTáalatik a határ lenmaj birsek. A bui a taailváavoa ísina K •Iri »erbaa s boeíek 'vmtdMt fel; • <** .¦ .ut illej -I m taglal i bele-ékre • eietlwMb Iw ks.lfol<i<et i« «••« feUU megfcjráateük.: .•) A immu«4ií fóua azak 1-aó oeetaljábe való felvetelael i aeneeeet elemi reeaeiBak ieofarte • ¦ .ongorejelAbao «el« jertee*ig k) A aoiigari frhaoaeek I-eí o«Uljáo*l: V. Umenoyi keojeav és le{y Itejkfrovet elméleti éa gyakorlati úmerete, példeke-p«o e Ceerar-féle' „Scbale dar O.lln-figkeit* ele Hajdú kovarebb BoaSteibaa ei.TWdűió lecfceikai e« rbvlfcaaikai ae-bftaeégsk roegeldeee. a n«éiMl eleoi réatéeek iamerete. aj Aeergoae 16teWae»e I. r«clályÍBai : a laaaainl elaeei réeeec Bek iamerete a* eeBgorajáték. d) A ise-gan-éaekDé] : raadaaerhil, meg' pedig ifjakra oezr. . betoiKtt ti. nítr. a Uiohílt 16 dik e«
jó baag ea ¦ Masai alAOV raaiefcek ieoierele éa ausgerejelek. •) A haga^fl Uaasak L oealálvebefl: e diatoajfcua bangroratok ; » törölt, kenéey aa lágv bármaaok, vmlaaiiet a aaflkítatt beMa-baagaatok jáiatáaa hirooi ofctáriB raiatSI. A bagedl] (gtal; tkfadO^UBaMk Borsodékai "g/BMraBjávd ¦ 'kiaaarkiK kamarai MBaB)U««as«t ejoadaaábta u gjakur'ati xkutáat oyora«k. f) A k*r-éaak-tauaaakai]: baogja^jak ítmernla, aeoeiMt; ballia, Beái taliláa. k«p«a»eg. Efao taltatelakaa MvfiU id dakuSI nagkiiáixnik b
— A bictf Beojietkoti XITT-ilt
nagy gabona
ttely f. é. aug. 31. és szept.
G. I. béeai ntaaási iatétete (L Ko lowratnng 9. sz.) nlján N.-Kanizsa ró Bécsbe kéj vonal iadol f. hó aug. 2S én 11 óra 40 pereikor éjjel -és érkezik Bécsbe 30-án 8 óra 33 pereikor reggel. A Il-od osztályú netjegy lü frt 10 kr. Ill-ad oszt. 6 frt 8u kr. — A jegy, mely -oda és vissza nól, érvényes 14 napig.
Osiktornysy Lajostól. Petri Mértól, Uericzky Gyulától I Elbeszéléseket KámlytóJ, e régi
- A Ma .LexatM- 4-ik
paegjeleat Diekjaaoa-lói Gevial-ig ler-
j j«dO urtaioo
ul aTaag ill'ak e.
t — bsiklák
p ^(
,«Ul«al: «>mtt malleklalakkaK Ajaaijuk olra^Siaa Sdb K:66i' ( iká fból
tábláe éa papiroeoB magyar aeeot korc
aiodeB
|* haagjegtirá*
Taadij fajéban wrUletiról
raodea Bóveadékak 6ietoak veflki&t, még pedig : 50 frtot á Baaeeeerieai. 50 frlol a megiBéaek, 70 frtal a lOBgere.' 50 frtot er DrgonaiéaJO frtot a hegeAa föUBasekben, tavibbá 10 Érlot a kar éBekteBUekoil. Aj 188'/, ik taaévre e b«iratkoaeaok aaepUmber bö 1., 2. é 3-ik o.pjiB délelőtt 10—12 óra koaJtt toriebaek A falvételi vieegilalok p«dig ugyané bó 4.. 5. *• 7-ík sápjaié HU elítt 10-12ea dslutaa 4-5 4r> UrletBak meg. A bein poulosao megtarlatoek a e aeeptensber L igaagelóí
brM
3-eo til jelea-.keaok iaal
vagy mmia.l.ri eegedélrlyel vélelbelaek lel. A beirttiei dij a lóxeiutak jkoál á frl.éa a kareaakaél 1 frt, a raelv a je leo-.keeéeoe! elire GieUadS. Budapeetee,,
lóaág ti iker.
evébaf
i U k»«Bea. Aa i(aa(a-Dr. Paregria; Ji.oa,
30 kr
Ez idő alalt a lcg-eróket egjeútette
: iűlöfiaetéa (a lieeakét fluetböl allii i.ljea auakera 3 frt 6 ftseire2 fn, 6 flUetre 1 irl, 50, kr, 4 fuaelre 1 frl.) * irodalou i* araaadai reaevaay-eaakósölbalO. egj-egy fUaet niBden aaaei köayvaroaaal}
- EMttOnk fskízft a .Gondozó" regény-folyóiratból 42 - 4". számok. Dicséretes törekvéatel tartja fent, sót emeli azt az irodaimi szinvonalat, melyben megindulásakor matatta be iugát. több irodalmi _
Nincs egjf száma sem, melyből sxép-irodaJmaok legjobb nevű muBkásainak dolgozata hiányzanék. A regények, elbeszélések mellett költeményeket is ad s akkép a szépirodalom minden barátjának igényét igyekatík kielégíteni Most három eredeti regény fcrjik benne: .Ar. nj főispán*. Tolnai Lajostól, .A végzet- Margitay Dezsőtől és .Székely támad, sxékely l*i>j«-' P. Siáthmáry Károlytól. A negyedik regény pedig ,A gránátkövet asaxooy-, a német irodalomban oly népszerű Maéthtt műve. Knnek magyar fordítása egyQtt jele--ttk meg a német eredetivé;, melyet a .Gmniiilanbe- koaöl. Köl temen vekkel találkozunk Dalmady Qyózijtöl,
pcdif derék ironi,
ctak aagy ritkán nólal meg, továbbá Tóth Béla. kedves elbeszélésével .Két tuzugságl, Magyar kedélyes-séd Degré Alajostól, .Hogyan vallott Gréxaszerelmet' Huzstaí Jánostál, .Az én kis fiam' (ryarmathy Zsiga né tol, .Az órait koldus- Szalmás Arnoldtól, .A Rácz-Boglánról" Pe telei Istvántól .Magyar költők szerelme* Szaaa Tamástól. .Asefelejts csokor* Bartba Rezsonétól, ,Bgy boldogtalan asszony' Kisteleki Kdétől, .Jut primae nociis* Mikszáth Kálmántól és egyéb apró tanulságos éa alltttató nikkek. A gyorsan emel-kedeU, folyton erósbaló vállalatból béren bárom nagy iv jelenik [iad>» te aierkeuti Székaly Aladár Budapeaten. A lap vezetéaét ,Dt főmmk-atárs Tolnai Lajos vette át. A vállalatról örömmel lehet szó lani, mart nagyon alkalmas reá, hogy kiszorítsa a nálunk annyira elterjedt kullöldi hasonló vállalatokat, s magyar olvasmányoikal lásu el a magyar családokat Előfizetési ára egész évre L frt, évnegyedie 1 frt 50 kr.
Nagy Oé*tól; .DtTMMborMk* dr. Oinitól; „A rajda-hiioyadi-vadt dobni vy.i ', Téglás Gábortól; ,A hete' Széki Íj Huszártól ; ől
„Afonimák- Nemes Menyhérttől. A gazdag rovatok kovetkeaik : Tudomány é-i irodalom, színház és mn vészét, njdonságoi, a kiállításról, konyvpiaex vidéki élet, sport, hymen, gyaaarovat, innen-onnan,, rejtvények. Ai .Ország Világ* előfizetési ára: jannár—deczemberre 10 frt, jan.— jnniusra 5 frt, április—június 2 frt 50 kr, június - deexemberre 5 frt. Az .Egyetértéssel agyütt: egén évre 28 frt. félévre 14 frt, negyed-
évre 7 fn. egy hóra
2 frt 60 kr.
Az előfizetési pénzek t Pallaa iro dalmi és nyomdai részvénytársaság-hoi küldendők, kectkeméti-utez* 6-ik szám.
A frinczia yndétakrB hoz rendá-ivoj érdekea csikket. M ,()r-•zág-Világ' 33-ii (augusztus 15.) zárna Arányi Miksától, közölvén Lesseps, Msssenet, Delibea, Coppée arczképét s ez utóbbiuk .Serero Torelli* entta drámájából egyes jelenetet illusztrálva. Ezenkívül közli a lap Coppée egy gyönyörű elbeszélését, a tőle. a
Költeményeket hoz Bartók Lajostól és Lauka Gusztávtól. Többi közle menyei a következők: .Hogy készfl! a papucs*, víg elbeszélés Tóth Jó zseftól; .Két vén gyerek, regény Crabányi Árpádtól; .A mévéaiek bizábinV bécsi levél Ktposi Bélától ; a nürnbergi kiállítás* (képekkel) ÍBudapeat 1 óra 5»
. tíofnvái--' s ufjancsak l'etúiiaei irt költeményt.
Vasuti menetrend.
laiul Kuiunl.
. Ette. ¦ ¦ .
Bujdapaflt 9 óra ÓO párnakor vegrea ita. Beosaia. 10 •<» 26 . peetueati Baáapaal 10 éra 66 . c>envoa.i PragérW 11 aem »ó , peauvoa.1 -
Beroa U rfr« 25 . poatasaaai. •
Lapraaer ea kiadé: 8ZALAT HÁNROR Falaloa .a.rkeaalA : TASN il.108. Laptul.jouao. : WAJDITS Ó
Azon kegyes részvét, melyet boldog emlékű lérj«m elhunyta és temetése alkalmával a mélyen tisztelt közönség oly kitüntető mérvben tanasltani méltóztatott, eteagedbetlen kótelesaégemmé teszi, mélyen érzett kCszöoete-met gyászaiu családom nevében is, eiennel mély tisztelettel nyil-vánilani.
Kelt Gelsén, aug. 20-án 1885. GUwtna Lafatn*
Pragerbnf 5 óra 20 pereskor poetavuaat
Barca 5 óra 45
Bud.peai 6 ara, 2H Budap-at 7 óra 20 Becau|bely 6 óra 35
poati gyuravuaat vag7aavoo pualaTunat.
Budapeat 2 óra — percekor potaveeeat
Pragerbuf 2 6ra 45 n poalavoaat
Sopron 2 6rm 15 . poetevonei
B«roa 2 óra SÓ . poeiavoaet.
bte
Pregerhof 1 1 óra 90 ptreakor gyoravoaet Zakiej Ilin 9 „ BoataTu.t Budapsat 12 Óra 15 , pi«tarooet
B«oaujb 12 óra 5 . poetarooel.
Értent Kannán.
Begg.1.
wujb. 4 ór> 8 pereikor poturoox
Budop-Mt 4 óra 45 „ po«t.roa«t
~ ai 5 órm 25 , postavonat
K<i(hof 6 óra 17 . gronrooat.
1 dr* 48 pereikor 1 ór* 15 ,
40 .
Njilváuos köszönet
Fogadják mindazok, akik boldogult fiunk Henrik temetésénél megjelentek és réatvétuknek oly szép módon adtak kifejezést, de különösen az alsó lead-vaiak és nruraazombaliak tömeges megjelenésükért hálás köszönetünket
Btllatincz, 1885. aug. U-én.
-481'-' • Weiiz József es ieje.
autafi- é* Odtti Hal,
Uttaé kttáawiak WlMy.rt kllH|Én<,
H««feaj»kiál, gyomr- éa Myafka-
«, r.taal.
litttii Henrik, t«- «w..
H 1 R
X TÍ S I K.
A fögymnasiiuni, polgári, izraelita és elemi
iskolai igazgatóságok megbízásaiéi
minden ISKOLAI tankönyv
kapható
Wajdits József könyvkereskedésében
NAGY-KANIZSÁN.
Valamint minden iró és rajzázerek
"~ felelték líszállitutt olcsó áron
i 11 vásárolhatók.\AGY-KA\LZSA, i885^Jognsztos 29 én
35
az&m.
Huszonnegyedik évfolyam.
.*,% <-ir* . ¦*> irt.-----------
j ,.,r. 2 frt 60 ír
i;,d.-T- ' . 46 ,
EajM azáa 10 kr.
MIK BÍTKS EK
ijas»l»>s pftitft»ri>aii ". mftaedMor
i , „.mrlpiiunalilu ««r.rt 5 kr |
HYILTTEJWEII j
siironk^i t 10 krert vnrtoefc tel '
m slari ill<-t«*k miDtlca i-gyet bir- I
üelearrt 30 kr tiz teaiik
ZALAI KÖZLÖNY.
I
A lap szellemi rétiét illatA kOxle-
Kények a >zerktaztöségtie3. utyagi réixét iijetö közlemények pedig a kiadóhifa'alhoi bénnentye iatécendök :
Wlaaucihii
B^rwal'tlea leTelek Dem fogadtatnak el
Kézlratafc vitiza ana kiHetaek
A nagykanizsai .Kereskedelmi Ifjarbattku, .nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet-. a rzalamegy.i általános tanitó-lutiilet". a .nagy kanizsai kudednevelö egyesület', a .nagy kanizsai tiiztiú'nsegélyzüszövetkezet'. a .sopronikereskedelmi s iparkamara' nagy kaniiniikülválasztmíny'-ának hivatalai lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
.Viribus unitit!'
Hazánkban imniar minden ol-j,ln>l siet nemcsak az érteimiséi;, je általán véve minden igaz haisfi s butileany a közmivelödés terére, kogr meghozza önként öDérzetének Kiies es elengedbetlen adóját a mi-grir nnmzetiség oltárára.
Az erdélyrészi magyar kötmi-velúdési egyesület alig hogy meg jlakulí. tömegesen • jelentkeztek az igaz hazafúu annak tagjaivá lenni s 4 filléres adakozások mellett a tehetősebbéi; is megnyitották pénzea erszényeiket, s ma má' siázezerek állnak az egyesüle; rendelkezésére.
Az igazi tmafiuj érzelmek nyilvánulnak ott minden cselekvésben, nem keresi senki, hogy miként, hanem csak azt. hogy mi czélból jött azon egyesalet létre.
> És igaza is van mindenkinek, ki kzon egyesület Ugjává lenni ki-rán. hiszen egy nemzet élete, a magyar nemzeté támad abban fel, s-a mit századokon keresztül veszteni tényszerűit, most a közős egyetértés melleit talán egy vagy két évtized toivaman át visszanyerni is leheué gessé válik.
Fhhez csak közös akarat kell, miau mint Erdélyben a bérezés honrészben van, a bol a hazafiság dicső emléke él a népben s nem akar óseinek erényétói eltérni, s elmaradása állal utódainak méltó magvetését maga ellen felidézni.
A közművelődés iránti szellem m*i napon a levegőben van, brszivja azt mindenki, s be is kell síimia mindenkinek, ki magát hazafinak vallja; érzi mindenni, hogy nekünk magyarokká kell lennünk tényleg, valóságban s nem elég ho^'y. csak szeuvelegjük, hogy magyarok vagyunk, nem elég. hogy csak e ma s;ar hazában lakjunk, hanem kell, hu.'y átérezve gyengeségünket vala
har* erőhöz is törekedjünk s társaivá, egyetértóleg nemes törekrésben, a megjár hazának nagygyá tét Le végett tüiiiörüljüuk.
Itt az idő ebhez hasooló nem
kínálkozik talán évszázadokon át. ha elodázzuk azt, nem vagyunk méltók, bogy fiaink áldását várjak még bali-luak atáü sem.
A retkes mulasztás igazolhatatlan. A bűnös álomért ébren kell szenvedni.
Áradt' nemcsak Erdély karolta ! fel a közmivelódést, felkarolta azt [vele egyidejűleg N.-Kanizsa városa j s, midón a „Magyar irodalom és ; múíé- et pártoló egyesület* -et húzta 1 létre.
Az erd élv részi magyar közmi-velcdési egyesület czélja: az egyesület működési körében a hazaöáág-nak fejlesztése nemzeti iránya művelődés által.
A magyar irodalom és művé szel pártoló egyesület czélja a fentebbi iráuy mellett a magyar irodalmi munkaki.il;, nép-és szakszerű felolvasásodnak egy tö/.Ös otthuut alkotni ; a zenét, ennek kulöoféle ágazatában uz egylet tagjaivá! megked véltet ni és magában az egyletben meghonor-itani; az éneket annyiban kultiválni, hogy az egylet kelében egy nagyobb vagy kisebb szabása dalárda léte-áUetik a tag»k, uemkü lönben a közönség szórakoztatására stb, szóval a város mél leságának emelésére, usy a közönség szellemi j szórakoztatására testületileg pártfogása aia veszi a magyar irodalmit és művészetet általában.
Ha tehát a két egyesület íö-czélját tekint )ük, azt tapasztaljuk. hogy az egy irányban fu*» tuüáödtii. egyik a másik mellett nemcsak meg állhat, d • egvmasra kölcsönös szQ -ségük is van, sót a Magyar irodalom és művészet pártoló egyesület
czélja amazénai még oies&zebbhaló is. mert a zilált társadalmi viszo társulás ne közönséget saját
nyokat eltávolítani mes eszközeivel a
ivarosában otthonosilari törekszik.
' Az élet rövid. - ki azt jól hasz-
nálni, magára nézve élvezetesé tenni ] elmulasztja, az e rövid életben ke-' vesebbet élt, mint ki azt felhasználva, rendeltetését betöltenni iparkodik.
I Ki nem szeret é4ni ? Hiszen
{azért születtünk s Isten azért adott az embernek észt és szabad gondol-
TiEGZA.
A .Nyílhegyekből."
Az elBÓ emberek, meg mi.
«'«<¦> emberpárnak törvéoye csak egj »olt.
É, megtartani nem tudta ea egyet ia at;
3d« nekünk eíerenkéntirák inár ia *1 nkbf,
Hurv tudnók meg ¦«¦ a>egm mi bit
a aoitat?'
Egy hadnagynak. —
**" Ql> *"" * bC oh aondáH '
U.ts oem a' hl. » ki kap, de aki rag ¦ebeket:
Az orvosokra.
TOi oetm aseret önfcj'lkosaa lenmi, bit egy ae: (irógyitót. ha beteg, aátt hivat a medici-t.
Egy asszonynak.
'zonyom, 5n, hogy az Ördöjtöl fél: oínn
nebéz a*t! Caakuem acéiauapoo it néti lOk»rb«
Tartom a taót! P*«pet, Eminek eace ! teszek'
i R J. baritonnak.
Kólám u igaaat Mondd •• n«kem ártani nem Mtz.
\ Rólad ciiak bazidoni! N**m akarosi bajodat.
Babér Samu.
4
nrfinak, ki modern, kébe*, csillagos kalapot visel.
A keszthelyi érsz. gazdasági intézet
kertásteti szakoRztályának. Illetőleg Sjümölcsészetéaek rövid részletexése.
(Irta: Teraio-zkv Jó«ef, N.-Kaaittán, 18»5 )
j Deininger Imre int eseti iga»gnló
ar 1885-ik «vb«a igeQ érdekea adatokkal kóoyvet in mA kettthélyi m. k. gamda-tagi taninléict évkönyve' esim alatt, meljban beható réssletfiaa^ggel mondj". el ai iolétei t6rt«oatét, VBgy 19 a« inté-
iaetnek múltját, f«ji6déaéi éa jelenét. E köoy vbL, juotlam anoak tudom iáira,
' bogy ai ÍBtéa«taek kerté*%4ti stakotttálya magival at ínléaeUel mely tudvalevőleg
[ 1797 február bó 27-kétÖÍ létesik, — egykorú.
Midí egykori k«» sí helyi UbuIq, na
nlóaág az es;e i ll é i
fejőd kost :
— Az oroszlán.
gczifolja a mondi»t, boffy ninca aitil
A d«íi aratlin nép iflUoti Iám a btjáu
Vallomás
ma, ha hoarid nem Je««k k«, n*p ti.m
eyon
emlékaiem as
y g
kartjére muiljára, faj ödéaére. Miut h kerteseinek, ilietre a gyüinö!e»é-•tetoek. kírdvoiójo, kiWibb ia figyelemm«i kiaórtem aooak feji ód óiét, utóbb majd-, oem tnindeo 2 — 3-dik évbeo hireo .*io-I |fatt»na,iudomáoyoa ianereteketaserHiidó. V&ftároüam gjamölcafakftt, nwlybeD ma taljea tuej*légedéinél, örömömet találom. 1885. augoutai bó 19-óa UtAgatum meg legtróbb. Miadosakat «a^rt aofoi
is siessenek hazafias értelmeiknek ki fejeiét t adni s magokat az egye sül étbe tömegesen felvétetni, mert hiszen miüél többen vagyunk egy szeo ügy felkarolásában társaira, annál erősebbek is vagyunk nemcsak társadalmi.ag. hanem baznfílag is.
Sokak óhajtását teljesítem, mi dón igérem. hogy az egyesület tagjainak névsorát közelebb a nyilvánosság elé bocsátom, hogy alkalma le gyen ezeo nagy egyesület tagjainak egymást igy is megismerni, s hogy mindenki láthassa, miszerint a díszes
todást, hogy azzal te.stóse szerint I névsorW1 nem hiáDJZit senki. , ki
é'Jcn- !a kor intó szóiatit megérteni tndja
Vagy talán elvoaultan, senki;, mIgit ha2afia8 erénJekben gv,ko. által sem ismerve, a lét minden ne-1 ro|ni akarja «iesélveitöl elzirtkozotun biebb az
e ¦
k
•Dr- Fárnek
18M.
| közönséü. melyre Nagy-Kanizsa ?á-Tagadom. Tagadja ezt minden- ro* méltán büszke lehet ki, a ki józan észszel bir s legfől- j lebb azok, kik bOnSs közönyösség-" ben szenvednek, vagy kiknek okuk van a szép tnilránoss>ól magukat i Fűrdii
távol tartani, — gondolkodhatnak j Slliá
ellenkezőleg.
I Valamint a madárkák mteéoekíik
Ivagy Kanizsa város lakosai nem ¦ ,„„, kö„|ed év.l . ««et meg. ilyenek, neaicsak jó és hú hazafiak, 'ainló kikeletet és elhagyva ió i lakóba nemcsak szeretik a társadalmi nemes Íjakét éa vidékéi. viaaaa»i»toik a»on u-törekveséket, hanem ezen eszmékért j*kba, hol a t-rméa.ei aaimukra ad. leáldozni ,. tudnak, mert nekik ezen ^^^^^^^t áldozat nem jár teherrel, hiszen; íír.a , „|ereneQlt ea b«tegeak^í embe-éi éi éli J b j f
élni
sze- Jnaéft a nyár beálltával eljutat aaoD fa
U«- »agyta gjógji 6 erejil boljre, hal
érezni. nemesen érezni
rétnek.
Szazakra me,y szám. ^tT^^Stnt kiü a Magyar irodalom és művészet oul)CIIli kM-lé*b- fogadaak, «r *9y j pártoló egyesület kez*ieményezói, sza-, n>en kórm-ik ala ki nem •••badui, — iákra megy azoké is. kik az alap- '<*- '«g"lább eoybülestéa tnllome* pih«-
szabályok mcgerósiiéaétól tetiék
függővé belépésüket, s kik alig vár táí. hogy az egyesületnek Dyilván tagjaivá lehessenek.
Kötelességemet teljesítem tehát, midón közzéteszem, hogy a Magyar irodaiom és müvés/et pártoló egye-üülft alapszabályai megerősítve kezemhez érkeztek, s így immár nincs ok arra hogy testületek s egyesek
Bé«l «Ky id^re 'alai. SB^r-iucs-i, kit jó ncmtój« ulj hol y re vssel. bol dr&g;H anyagi adi i»i m-llct legalább egy id«ig m^git jói főhaUlja e« at»o k*^Btgt«iA remeoyb'O ringa ósbatik, b"gy it«t> ái lapota iá D^milag javai; m.Ári ts uémi aiolgálaio. vélek »ii-ovrd6 'd-*cgyeni;e, y *éraaegéoy bes^gakoek as aitm Í, h» aaeo aemetik b»táokbaii, ds
*) T. miu,katáraai.k taokra megkéaatt, d« es mi dkébS
caikke aajaála-¦ein too k ér-Swk.
idiol urvoai kapacsitiaok, kósöttük boldo-eult BallaMa volt ftgystemi taoir. as orvotok Neatora ii, határozottan állítják : maga nemiben, mint termeMsta* meleg •téoaa-vaa vasa* lQrdt5ril a páratlan s>Wácai gyógy íurdd-belyröl tett tájit ea t6bb türdi ven* >aastala:ai nyomán bfivebbao i«6lok. Nem lebet föladatom a .önt jalastt riutea neleftUrdok éa ivóvisek tani elemeaév^be booaálkoinom, mint laicua ahhoi nem iió'batok. L te-
i kintatben ajánlhatom as itteni kitűnő orvot dr. Haa-nield j«lea müvét ,A ailiácti fürdő éa anoak gyógyhatiaa", cnmiii. De annyival inkább tartom köteieaaegemnek megoárolnl atoa
| tultott (udóaitácokat, melyek agy a hasai, mint a oémet tajtdbiD »i itteni vitso-nyokat oly ijetstd töté*t tsinb«o föttik, bogy képetek a vendégeket ioneo telje-ten alriatitani.
Zólyom éa Butstercsebáoya kost, a kie« Garam folyó bájot völgye fölött emelkedik Stliáca, a biroa termeaietei 26 foka R. meleg •téaaava* vatatfürdö, a hova directe a magyar állami vaauta-k.00 53'/3a/o irangedméay mellett, a világ miiideD resserol vata'-on jathatal Bugyog itt a bajot í«kvat(l halmok több oldalából tsámot ily torra*, melyek fölé a fürdÖháa latt építve. Az egyet tükör 26, a kettői tükör 24. a barma* Ilikor 22 ét a oégye* lOkör 1B fokú Réaumur^ termétzetet meleg eroa miueralit tartalma vi«, melyet a betegek orvosi rendelel ase-rint a 1-gjobb tikerrel baaxnáínak, A ion felül asolgál tsinlén o&gy kut a Lan-key, Jóatef, Ádám ét Dorottya forraaá-val iváara, mely Jówef íorráaa tavóval vegyítve mellbeiegskoek ajáaltatik. Vi-sUk aséntavaa éa nem épen kellemetlen ital.
A fiirddi'évad alatt rendel 3 ki-tliaő atak'udomanyu orvot, kóstük a je-let di. Haaenfeld, kik elég ttorgaima»ak ét atakmajukban élté lyet érdemelnek. V«o tiirdo-igasgató-eag, mely 700 aroba fo ott rendelketik ét veiér tiaztjf Zl oa ur, a legt»véiyea-b«n «i»l^ál a reyde^ckn-k ugy a ttobak r-odeiéte körül, mint mindeo mát fólvi-liK'tnaaaal. A lakájokra ét » kényelemre aétvn marad ag^an ki'áooi való, de a miQL biztosan mondhatom : jövőre 2 nagy pilóta épatinté«e áltai aton ía tegitve 1«-¦aen; de inért nem áli asoo insinuatio, bogy a ••kiauk itt oly méreg drágák olnának, meri biion as annyira dicaért Stayer fürdőkben a a meayayire 20 éri tapatslalatboi meggyÓKÓdtem. temmival
t»m fel, bogy bionyitékát adhassam auuak, muaarmt as iD'étet kerté«eti (gyümölcaész«ti) aaakovltilyát jó\ ii r>>m, lebát tilapoaan scólhitok annak mulijáról, f-jlAdéaérolédjalen állapuiáról L körülmény jogosított, aőt kötelesen -rr» bogy, Orssagoa érdekénél fo^va ehe-lyeo réasrebajlutlanul é* hiven vátoljam, ismereiea«»m a ajáDijani. A kertéizet múltja. Deininger Imre igazgató ur hivat-kotott évkŐDy véb«u fele<»liti, hogy Ib67/I5 tSDévben ax iatétel föker;éss«vé éé a U.Mi 1 ^ióaJÓ|ftva Helk- Tivadar aeveite «tt ki. mely a.láaaban fgcss 1875 Oüluber 9-Óq bek va.keiott haíalíug mü-kódött. Sstkérídme és bosgó müködéaé-r5i tanúskodik at intézeti kert régibb réu*, melyet alapjából ő teremtett. M VilUÚi Pál urat találjuk aooak helyén t. 1. a hertéatat élén elúadó-tanárí minő-aégbeo, kinek szakértelme é* basgó mü-ki*>desérŐl taouskodik a* intésetí kertnek égibb és ujabb részének korsterü béren xxése, tUsetes-, érdak»wrii éa oraságoa elismerésre méltó fejlesitése, fentartása.
VUldti Pál kerté** t^nir ur jog- ft* g«zdasz»l-Té<seU. tiazieietre. bísalomr-méltószakfertiu, — Beik* Tivadar fó-kerléss és előadó halála után, lenit 187Ö december végén neveileteU ki ai iotéaet fákertéssévé és a kertészet, siólésset előadó tanárjává, melyben folyton egyenlő asak-| értelemnél, ritka kép*»*tséggel ernye-deilen ssorgalommaj működik as intését é* as ügy érdekében. Legnagyobb elismerésre méltó ason u>reavé*e, m«ly temérdek bei- éa kuihooi gyamöloafálban tükrözik vissza, melyek kéasaégea kiseol-sjálutásában beesoietéhei köti a gyü-
motetták asoeoeaigát as aoovira terjettka-dó tsédelgokkel tsemben. Gyajteményea helye e kert a legjobb, legunmeaebb gyttaaölct fáknak, «i«k ttimoelkliii faja-ioak, mely-ket terményeikkel rgvütt láthatni ét éló íákun, későéi tartott gf ümöloa kiillititibao, irodájában met térséget alakban ét rajiban agy, hopy as érdeklődök isléteikkel, asemökkel a helytiioén hothatnak bírálatot ásókról. A ki ai intését! kertet látni, annak csélját, a munka eredményét fohtmerni, taoulminyosni akarja, as nagyon helye-no ctelekasik, ba tsaméiyea látogatátra *allalkosik. Étén bistotitoma vállalkosót bugy a ki VilLáii Pál tanár ur táraatá-gálian, kitéretébeo ac idésett iDiéseti pjümölc*- kertet meglátja, álvissgálja, megtigyeli, ai minden etetre gondolkodóra leas, ét bámuln. fogja as: as igye-kesetet, befektetett otuak.it, •zakképse'-t-téget, ügytseretetet, melylyel teremietett, — fejletstetik ét feotartalik. A ki a heiy-aginén, t. i. a kerben, irodában Viliáty Pil árral egyideig társaiog, as méltó niitmerétael íog nyilatkosoi. tivoin', amikép otelekedtem ét ia, elmondván e heiyeti, bogy ViUán P4l urnák kertísxéti (cyümölcté«s«ci) működi** orttagot tli»-mtrétre U kötbit alomra méltó.
A szent istvánnapi ünnepély.
Ai a bir, hogy SseQt laváo első magyar királyunk névnapja as idéo »»-rotuokban aem fog megüanepeltetni, tar-Lotta maga* egéts as uloltó oapig.
v Et a hír annál leverAbbeo hatott a tiaöntégre ; mert eselflu két évvel as ,EUo nagy-kaaiataiSseat Iitráo Unoep*
agy a tavalyiévben ennek folytatása még inkább ki finnen aikerült, ¦ még azoaki-tüI jótékony ciélokra ia nem megvetendő jövedeimet hozott.
A nagy Ünnep hajnala aaoobaa m^gczafolta — fényesen — ama aÖteU híreket. E hó 20-án reggelre kelve óriás. Törő* falragassok Remete Oéaa, Tuboly Viktor és Wucakics Jáoos aláiráaával hirdették a valóban megtartandó nép&n* nepélyt.
Ekkor tudtuk meg. hogy megelőtj este e három tettre kész, erélyes polgára vsroaunknak, id«ig!enes bisottsággá alakult, a egy nagyobb értekezletet hívott ómi« még azon nap ettéjén ai .Oroszlán* szállóba, a rendezőség megv&Uutáaa éa egyéb a «zükléghez képesti sürgŐa mag* beaiélendők végstt.
Ai értekezleten vároaunk lelkei polgárainak minden rétegéből ssámotu jelentek meg, s a végrehajtó bizottságot asonnal megalakilák, — elnökül: Tuboly Viktort, jegyzőül Jássay Ármint, péns-tárnoku.: Grrebens Heinritet Táiasst-va meg.
A oépunnepély a „Zöldíakerf-bea tartatott. Délután 6 órakor Torma Antal jeles zeaekara nyitotta meg az ünnep sorrendjét, a as ezeo sseot ünnep megtartása iránt itt minden évben nagj érdeklődést tan mi tó kosönség — már a kor* délután-, órákban fel-a alá hallám-aott » 0Zöldla'-kert elótt Elte pedig teljesen megholté a kert helyiség belsejét, a nem egysaer örömét nyilváoitá szón erélyes intézkedés felet1, hogy — as idei számos b <lyi- éa f6lag országos akadály folytán — as ünnepély mégis legtar tatot t.
\HUSZONNEGYEDIK ÉVTOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 99-4a 1886
Mm olcsóbbak. Kapni itt napi 80 kros •subát is elég rudat batorossat és jó ágy-gysl; * isolgálatért pedig osak napon-kénii 14 kr. követeltetik, bolotl Robits-choo. a híre* Stayer Eldorádób*n is 17 krt üietietaek. Yau birom jó vendéglője, bol isletei magyar ételeket isoígáUainak. A fürdőhely elég jókarban és úmIíd tar tátik és az itt környeaő erdÓk rendes alakkal ellátva a legbájoaahb kilátást ssoigátt.tják a tii p'rcinyi távolságra fekvó Gwamvöigye éa as égig tornyoaodó Fatra begyláncsolatra. Nikiink, kik a« alföldi rónákun, vagy a duaántali bal-moB vidéken oevalkedtaok különös ssép látványt nyújt esen kies Fiira vidék; fök-vpen meglep bennünket e vidék, a Oiidúo itt Zólyommegyébea, kösel a Mniaóa slávisaió gyiilfésskénél a tóttag köxepette tissta magyar kiasolgálást ta-laluuk. Éa valóban jól esett ssivemnek hall»oi é* íatoi. miként halad ítt a mi-gyt.iosodá» a tanítóság busgó basafia* működése által, ugy bogy bá'ran merem állítani, miként a tóuág mostani sar-jadéfca caak 10 ér múlva is tökéletesen fogja besiélni hasai nyelvünket. Van is •ok es előüelS Teadégq, kö«tük a felső •¦imvevfaxék elnöke Tóth Vilmos ur, gróf Gjürky, Kógrád és Nyitramegyék főispánja.
Nagyon érdekesek innen a kirán* dulá»ok, töübnyire vasúton Zólyomba, bol a Sivabada-féie bu'.orgyir feesití a vendégek figyelmét; Besslercsebányaban a papírgyár megtekint©**; Körmöcibá-nyába I1/i órányira a vaspályán a ma gy»r pénsverde és mellette oaaao unitén l1/, órára Selmecsbányába ai aranybá-?yák megtekiotéeére. Egyáltaláo mondhatom, a ki ezen felső vidékét bazáak-Dák be nem járja, annak nincsen fo ;al-ma ssépaég és bájáról.
BORONSAY.
H i r t k.
A közönség köréből.*)
Nagy Kanizsa város képviselő testületének becses figyelmébe 1
Folyó bó 10-en Ksnisairól, miatan dolgomat elvégestem, d. e. 11 órakor elindultam hasafrlé. A város végéo (Borény fe lé)a»oobao a belypénmedök által megál-iittattam ¦ minden elleakesésem dacaira a helypéni m»pfi*9té«érs kényaserittettem. Mo«t már kérdem: mi alapon kellett nekem 45 kr. belypénat físetnem, miatin a vásárban dolgom nem lévén, ott meg nem állapodtam, térbe: lem ki — iem be nem vitt«m, miután hiuiön voltam. Hiába mondottam én eteket ai oda kirendelt heiypéni«»edÓ árnak, ő fóllebbvalója-nak utasítására, bivatkoiva nem engedett; • nagy bosiuftágomra, mintán utam sür göa volt, meg kellett a belypenit fíie'.nem, ha késni nem akartam.
Föltettem magamban asonbao.bogy tndtára adom a nagy kosönségook esen jogtalan eljárást.
Ajánlom e* esetet a városi képviselő testület becses figyelmébe.
Iharos, 1885. aug. 16.
Bhédey Ferenc*
káolorUnito.
(' E rorat alatt köxlöttírt iem alaki wm taitalmi tekintatbon nem villa] felelRaé-fet a Ssark.
— Tanügyi értesJtfe. A o.gy-kanissai kath. fógymnáaiumn&l a jövő tanévre a boiraiasok aug. 50- és 31.. valamint ssept. 1. es 2-ik napján, mindenkor déUlŐtt 8—11 délután 3-5 óráig tör énnek. Ugyanesen napokon tartatnak a javító , pótló- és magánviss-gilatok. — A fölvétel ssabály«i a kővel k-MÍk : 1.) A növendék ssülói vagy esek
! megbisuttja kíséretében |«lentk«.k as í igasgstoaágnál • itt tel matatja as •lÓbbi tanévről asólÓ iskola; biaonyitványát, továbbá keresste'.ó levelét. iUetöleg ssü-letéai bisonyitványát. As eiső osstályra fal valami kiváuók eiükaég esetében felvételi viwgála'ot testnek. Ü.) T-ndíj fejében egéssévre 12 frt fizetendő. Esno kívül a*on tanulók, a kik alÖtsör lépoe . as intéseibe, 2 írt 10 kr. felvételi dija-, valamint m ének- é* a senetanitó tissve-lat-dijinak fedesésere 1 frtot fítetaek, mely utóbbi óssseg minden tanulótól (a ss«gények kivételével) Bsedeűk. 3.) As első oss'álybaosak 9 éve bnoiiúti tanuló vétetik fel. ki a népiskola 4-ik otsUlysV oak tananyagában Kellő jártassággal bír. A asülőknek vagy esek helyettesének kötelessége as iskolán ki* Ül a tanúlók srkölcaó> magavia*le:e fölött őrködni; külön Den as igasgatóoak jogában áll megkövetelni, hogy olyan stallássdók'<*l, kiknél a felügyeletet elégtelennek tartja, as ifjak alkalmasabb helynj vítesseBek Kelt Nagy-Kinissán, aug. 20. 1865. As igasgatóftág.
— A nagy-kaolisaJ .Kisdedne-reló Egyesület" 1885 évi szeptember
ö-éo, ssombaton d. u. 5 Órakor arany-jáaos-atoasi ujonaaa épült Il-ik kisded-óvodáját P. Sssthmiry Károly arcsképÁ-nek lelepi esetével nyitja meg, mely alkalommal egysiersmint as egyesület 10 éves fenállásának évfordulóját Ünnepli Beiépti-dij 20 kr. Felületesek kösiö-neitel vétetnek ¦ hírlapi lag nyugi áatstoak. Pénslárnyitás d u. 4 óra kor. Ugjanasnap este tLocavigalom a „Zoldia-kor bon, kedvezőtlen idő esőién pedig a .Korona" vendéglő helyiségében tariaiik. Bo'épti-dij: 30 kr. FelülBsetéssk kösaönetiel vétetnek s hirlepilag ny ogiástatnak. Pénstámyitás este 7 órakar, Ketdato 8 órakor Mindkét ee<Hben a (issta jövöde-lem as uionoao épaJt arany-jános-utcaai óvoda kellő telaseroléee foiduiatik, miért is as óvoda imésaoeny iránt lelkesülő érdekeltek kiváló figyelmét és pártfogá-lát tisaielettel kéri a választmány.
— Kegyetlen gyermekgyilkos
MJa. Deli Örssé ae«u Baulgalónak egy 3 éves figyermeke N.-Kanissán volt tartásba adva, 6 maga p*d>g Kis-Kanisaaa •solgált. — Folyó hó 27-éo este átvette gyermekét attól, kinél es tartásban voli oly kijelentéssel, hogy asl hasa viaii, — a k&ssiyü anya aiónban gyermekét megfojtó tu és holtt«atét a Nagy- és K S-Kanisss kost lev( gósoalom kerítése mellé rejtette, hol ast reggel n*psaámo sok találták meg. kik asonDal jelenléti tettek a rendőrségnél. A gyilkos anya, tette elkövetése ntán megsaókött de már elfoga-ott
— Dr Kovács Zsigmond ur, Veszprém egyházmegye tóp*»siora folyó évi augusstus 26-án Sümeghre érk^sett; itt idósése alkalmával isámos tiaiteiŐje kör-nyeai. Aeniot hírlik : mintegy tisnapig fog Sümegben tartóstodni, azonban ósasel bosssabb időre ssareno«olteti városunkat. Legyen üdvösölve !
Mi pedig örömmel coaaUtáltuk. kogy mily uép egyetértésben megvolt és mulatott itt egymás mellett a város és vidék minden rendű é« raogo polgára a legkisebbtől a legoagyobbig. Éa est ép
— a nagy király ünnepén — ki a társadalmi reformok első apostola v«lt — látnunk »tép és lélekemelő vils!
Pontban 8 órakor Jáasaj A r-m i n lépett a ailupad desskáira és sgy lelkes ¦ • kösöiuég által éljenekkel fogadott, hosssabb saónoklatban as első koronás magyar király em'éké advősfllte, felemlilvén annak főleg keresstéiy uralkodói asámos ét fényes érdemeit.
Utánna Taboly Viotor lé" p«it — a kösOmség hangos .halljak" kiál' táaai mellett ai emelvényre és bereteté' sal saját hamoristicaa, nagy hutást keltett költeményét asavalia el. As .éljenek'
— lectiliapultával kétévvel eselőtt ssent. istvánnapi üdvösletül -sertett Költeményével lépett a kosonség elé. melyei mi&t a múlt érbeo, ugy jelenleg is általánoi tetstés nyilvánulás követett
K&sb«n Veríiás Sándor tttaijátéká nak valtoamtos röppentyűi malattaUk a jelen voltakat. Majd C«illagb Károly - a rsodesoség iráoti asiv«aa«gbÓl fellépett dilettáns muvéss .trumbitabaagveraenye"
— régi jó magyar dalai tették aa üoae-pély réaaleteit kedve*sé és váltosatossá. Est követte B a c k e r Uoárnak — a jótékony caéj iránti ssiveaség folytáni — tsllépéae — ¦ nem »gy osadálatot aratott bOvésst mutatványa vaj.
A tánc* réfi magyar ssokásaskhos híren kesdetben Iíiiid meai agyán, de utóbb annál tOsatebb és gyorsrbb to-lyamaiot nyert A programmbap jelsatt jutalmak iránti b.ráló bísotiaág Re m •; e G é s a egyik főreodesö elnökletével mega^.kaiván; s disses virágookrokból álló jutalmakat mint legjobb osárdás-tánesoeaók Taboly Arankák, a. Bsiob ka. Papiról, — és H a I v a x Mari kisasasuny nyerték el.
A asép, csendes nyári éjben tartott fesitelea ét kösmegelegedéire asolgii t mulauágnak oaak as éjfél atáni órák vetettek véget.
Panaszra okotegyedil! as ételeket és italokat kissolgálta-.ó „söldfakerti" bérlő Galambos ur — *do;t, ki minden kritikán alali ross ét méreg drága ételének és i italainak — a kősó őseget kisaákmányoló i felhordásával Tisaamétt a rendezőségnek 1 be3ne helysett bisalmával, ¦ ast a j ö-. V 4 r e teljesen alját* aotta. I így aoaepeltetett nug 1885-ben
|Magy-fCaniaaán Ssent látván ünnepe! a mely kesdntben, ép agy min tavaly éa kél évvel rlöbb — nagyasabátu aépuaae-pélylyel, később osupán egy alkalm> das-vaoaorával lervsstetet! aegtartandónak. , Ei minthogy ai orsságos k lállitáa
, és éhes a helyi réasvétlen-{ ség —miatt ama két irányban terve«U 1 dulgok iránti tervek füstbemenni látssot-t tak ; nehogy aa Ügy, ,k*i asek köaött a ! pad aU essék- — és a két év el ott k«s-detlt ve t »s4p siker ai idén teljesan du-1 fáU dőlve ártaiaUn lafjM és sMÜag
felé
— Dr. Kmci Adolf prépost ur, | már néhány bei óla Tőrjén idós a igen \ jól érsi magát. U«k Pál türjei tani ónak •s alkalommal au költséget adott hogy, as orsságos kiállUást meglekin.hease!
— Iskolai fertesiléfl. A nagy.ka-
¦issai alsó és felső népiskolában a beiratások f. évi SBoptembar hó 1 — 8-ig besárólag reggel 8 — 1 l-ig, délután 2 —5-ig tartatnak a saokott helyiségekben. Miről a t. as&lók*t esenoel értesíti as igasgatöság.
— Az óvodában a beiraLások saept. 1-én keadetöket vessik. A aádor-ntcsai óvodában b«ir»tas: díj 1 frt.. a ha vidij saintén 1 frt. Ai aranyjaooa ácsai óvodában a beiraiáai díj 50 kr. a havi díj asiniéo 50 kr. Alapítók intézkedési
joga, bogy egy-egy k>adet d jlalnnul fel- | KoUx, «aentb*Bedakreudi főapát vétetik, mindkét óvodában érvényes s as j mél ó*ága meglátogatta iskoláinkat, 8 egy ajánlott bármelyikbe küldhető. Sse- megelégedését fejeaia ki ásóknak mind gényok s árva gyermekekek as óvodában ...
telvaxeuek, ssüKségu asoaban a hatósági ssegéoységi bisonyitvánj benyújtása. . Elnökség.
vénjsaéki elnökünk Cseressnyés Sándor családjai gyása érte kedves kis leáoyak, Ilonkának e hó 28-án tön ént elhunytával — Nyújtson vigasst a snjlott as áladnak as általánosan nyilvánuló rétivel, ¦ ason adat, bugy a kisseovedett artall.n fölei kínoktól megeaabadulva, a 'alvilágban üdvöt nyert.
— A csík tornyai
(Vörös Jósika bandája) f. h« vége hangverseny nini randáinak N. Kanizsára. Nem c*upáu ssép játékakért, hanem még asért is megérdemlik a tömegei pártolást, mert miodea siivat lángra gyújtó magyar dalaikkal Murakna magyarusuá*%nak ők ishath*'Ót léoywsoi ók is busgó bajnok;
— ZalnTarnak folyó evi aag 24-'
vendége toI'. Fótisst. Vaasary
gy gy
tó laági Uösgyülé* f. évi 14-én fog megtartatni
- Értesít** Is meghívta Minthogy a salamegyei törvényhatósági bi-aseptemb-r hó
.. ¦ • salamegyei
gasdasagi egyeaalet kösgyülésenek f. évi ssepiemtíer bó B-kára kitüsöu ba táró apját esennel bess&ate^em é* ason n&pra kiboosájtoit meghívást viassavonom. Egy-atersmind asonban a salam*gyei gaadasá-gi egyesület rendkívüli k&sgyü éséa-ik meg tart *sa idejétU .f l886-ik éri saep-lembor hó 13-ka de.elÖUi 9 óráját Zala Egerssegre, as egyesület saját háta termébe kitüsóm és arra as egyesület tagj»it tiastelettel meghívom. Min bogy
csélsserü építése, — mind berendelése folőa.
- EegdrÜlt Zalavárotlaag. 23-án Király Sándor (Sió) 32 éves nős n.pssá-moa, kit gyógy keselés végett be is aaál-litouak Kess'helyre. — honnét valósaiofl |rg as oras. tébolydába vite ik.
— BotráttJ. Zalavárott f. é. aug 23-án Qfón (csikós) Gábor, egy ruvott életű rés*eg«> ember, kit aa egéss vidék — a társadalom aljának és rémének ismert, — bolt réssegre leivott állapotban iateai tisstale.re jöit, hol as uri oss-lály ssámárs főntartott aséke-- elfoglalva, újságot olvasutL (Sajaos, hogy aa elöljáróság ily aljas emb^r erkölosére egy kíaaé nem Ügyel!)
A dunaAtnli tűi olt©-egy letek-
.,.- . ,, . ,. - - ,- mos. >-»i*rgón, f. kó 15 — 17-én tartott a nagymeito.águ földmiveles-, ipar- és ; oléi, , \% „„| k.pcolato. mul.lsa-k.re.kedelemügyi k.r. m.nt.ster ur a f. , Jofc „j ffl ti„u J0TÖd.lm.t boiUk. évi auguasias ho 8 án érkesett értesítése
saerint a mesöreodőri ügynek ai ujabb | _ Qvfcaxhir. Türjén, f. hó 20-án
időben kifejlődött gasdaaági, társadalmi'.ihuoyt KrdoíGryórgy. Több évig .aoi-és mivelodesi viasonyokbos képest alkal g^\t^ m megyét réssmt mint segéd-aaol-m.i randeséae otéljaból as orssággyfLlás gabiró, r.sssiat mint ssolgabiró. Páfatlan eté minél előbb törvényjavaalatot aaán- >Mretó család-apa és ügyes gasda TO:t. dékonk terjessieni, s hogy esen javaslat Ösvegye és 6 gyermeke siratja Ald-s a létasŐ scükségletoket keMőeo kielég.Ue, poraira 1
bogy a asokáaos és jókaak öisoayult el- _ Erdósy Kornélia úrhölgy e
járások a mesógasdaaág előnyéi a tör- helyen kössöoetet mond mindasoknsk vényben is alapot nyerjenek, bogy végre kik boldogalt édes anyja temetésén réast-egyes vidékek helyi vissonyai figyelemre TftBOi ...vesék voltuk. méltassanak, a köslötl ké dflivek alapjin T .
«iat„k.l k,.a» 87ttjt..i «• .... k«d« - lF"J B Z»l«"0nd ...atárau-
vrtkre a gasdasagi egyesület válássá, s
rülhordosUtott, miután még Gréss Alaj0* fóparasosaok lelkosité iránU hűségre t tösoltókal. EUs-mdült a Rákócsi-iadulő, i ea jeleste a felavatás •sertartásának befe-jeséiét. Délben a Sseiverth-féle vendég,6-ben 106 teritéka baoquette volt. 4 órakor sikerült disagyskorlat, este pedig » kö-selUvő St^c^-Ilonán tioosmulauá; «. l túmjálék.
— A Csáktornyán megtartott
magyarnyelri pottaofoly*m « hó 17-és fejestetettbe. A Tiugála:okra megérke-wtt Dr. Rumic*ka fiesső kir. tanfnlügyelő ib. A póttanto]yt.mon résstvstt 39 tanító, kik Zala-, Vas-. Soproo-, éa Mosony me gyekből valók. Oklevele oostrifikáliatása végett magyarnyelvi képesi'ore jeleotke-sett 15 tanító, kik kosul 1 viassalepe', 6 visssa vettetett, 3 jó • 5 elégséges errd-ménynyel álloita ki a k«p«BÍtót, A lao-felügyeio SE>p bestédé, a Hymous ét Saósat emelték a befeses ünoepélyeSMget. A tanfelügyelő Caaktotnyaról korúira indult, bogy néhány helység iskolaépületének ügyében járjon el.
— Aqaam et elreenae ! A rónaiak «*K kiáJiották as «Ug&IetleDség idején : „Pan-m rt circenae !' A Sseni-györgyvári-utcsában a a régi ^ásárléreD lekókasonbtna .paoem* be yett .aquam' (viset) kiváonak. É« valóban ig*.auk vao. A SBent-Györgjvari utcsában, mag a régi vásáriéren van egy-egy miserabilii kut. melynek mindegyike a hétnek hat napjibao hassnálhatatlan, romlou állapotban hever, a oaak a hetediken — miai-egy ünnepül — kapni ásókból vitet. Ha tekintetbe vwsssük, hogj as ott lakók égessen mái utosába kénytelenek mért menni, be kell látnunk, bogy a fríis tÍs élvesetétói meg vannak foastva. Es pedig egéssiégttgyi ssempon.ból, különösen ebben a ebolerás világban, vessélyea dolog. Akár varoBÍ, akár résivéoyea kutak legyenek átok, tsives utánaÁsést és orvo*-lást kérUok !
— Xária születési ünnep alk*l-máv>l * hírneves bécai atasaai intését (Scbroekel G. Kolow-trinc 9. ss ) Kaiti-ssaról Bécibe si-pt. 5-én 11 óra 40perci-kor, é« stepL 6-án 5 óra 20 pereikor Beca, F.araa, Triesst és V^lenesébe fél *r
lellett kéjronatot ind't. — B-Webb ér-tesiiést ad as erre voostkoió birdeiéti rovatank.
„egén a«BKye.ü.et saját h«a terméoen W'0^1 '—«•—' »»'"W<1 meg e. m.glartaodóig.«g.tó valasatmanyi üléare "dék, va a.«tmany, tagnak egybangu-e»«nOel tis.ieietiel meghívom, e- m.nét \ U« ¦"«*»>•« •tott-
nagyobb asámbaD leendő ssives megjele- ] — Zászló Bxentelés. A caikfor-
néac- felkérem. A kösgyüléanek a most nyai önk. tüauhő-egylet f. hó 20-áa előadotton si<?Ü sgyéb tárgyai . 1) A je- ünnepelte f"nállaaa 10 éves évfordulóját lenikesŐ kóaségek ré«sére lenyess bikák ! a egyúttal uj sasslaját is felavatta. Aa bevásárlása iránt iütésk-dés; 2) •¦ 1885- ünnepély méltó volt a. derék virágsó évi július 5-ki köagyülé-i 47/178 itáma ' egylet érdeme<bes. Csaktoraya városa végaése folytán tói kár biztosítási réss- oly csinos ünnepi külsőt öltön, amint még vény társaság alaki ás a oséljából betér-'suba. Impostoa diadalív emelkedett a jeaitendő alapssábályok éa vélemény fe- ' f'ulcsán, tele virágokkal, girlandokkal, leli b a tárót á* 3) Lenek ödón ur indít- isásalókkal. as orsaág, megye és város ványa a lótenyéssléa érdemében ; 4) folyó (kék mesóben két aranyo«illag kost ügyek. Kelt Z*la Egeroegeo, l885-ik i oástyatorony) oinareivel. A főtéren két évi aoguestUB hú 12-éo. Háosky Kálmán j pompás iribun volt felállitTs, egyik a i. k. elnók. sásstó anya ea kosaorulányok, a másik a
^^^^^^^^^^^ 'ssegbeverés ssertartására ssámitv . As " ~" aicsák tele oemsetissinü sásslókkal, aok
útját vágja a — jövőnek is: a rögtönös . has gyönyörűen feldissitve, scó/al léptea Te, de lásaa teTékenytOggel meg.lakalt , DTomOn lá-ta as umb-r, hogy itt igasán erélyes reodasí bisottság miadeot elköve- 'uivesen ünnepelnek. ElÖt'e való nap érteti arra, hogy as ünnapeUy — bar kisebb késtek a vidéki tusoltok; a Csáktornya-szabása experimentumokkal — de jól iral együtt ktleocs egy let vett réssi. Még átkerüljön! E* sikerült is! A re a d ft- j Mn»p megtaem.élték a csáktornyai tüs-i j H g áO í r t 38 k r. tisstajo- 'oltók gssdag saertárát ¦ a vertvasc«Ó kut lmet tar jtiitill éléé kiák E
t e r j «i i t ii t ssegénvek j a-
j a Tárót t*-
védelmet be a városi vára N a g y-K a a i a i áoaáhoai
Asért, btaony Cár volt hogy a „Zala* osimü belyi hírlap érdemes saerkesstÖ-sége még ugj fut lag sem tartá méltónak
cselsserüségét koostatailák. Esie ismerkedési es-.ely, majdtá«lyásseon rendnzie telt a sássíóanya Sirossy Láss ló ne tissteleiére, kit Alasegby A »jo» rgyleti titkár ssép bessédbeo üdvösöli. Másnap reggel 5 órakor tarack durrogás é« a tusoltok Ünnepélyes körjárata ébrasatővei
megemlíteni a »ároai — különben nagyon jelests a nap fontosságai. 9 órakor a is BséUiláli társadalmi életet oly advöasaj Q^boatéren, ssabad ég alatt diisgjülés felelevenítő és minden rélegébec cos ,olt, melyan Ziegler Kálmán «gf\ el-centrálóesen Ünnepélyt! mert ha már % nök elóadla a város e legvirágsóbb egy-rendesÓk nem Ültek volna is arra éppen ] létének érdekes történe ét, • ugyanitt •emni érdemet; ason ssámos elÖkelO ari- disaitettos; fel ason Uso'.tókat ssoigálati és tekintélyes iparos család, mely oly ércnsnel, akik 10 év dia folyvást működi
éí<i.,k érdeklődéssel vett résst as Ünnepélyen oémi kis reporiéri! — futtában irt sort osak megérdemelt volna ! (,Nota beae: a .Zala" sserkeHtoségé-oek egyik tagját ott láttak a rsadeaöaég ¦ sabadjegyérell)
É« már maga ason k ö s Ü g y. a«ly jótékonysági köaosólra 50 frtoo felni jóvödelmeseti *gy helyi laptól minden körülmény köaStt megvárhatja, hogy as • kicsinyes ss«mélysskedés aemos lelkű félretételével — agy s mint a kösönség-nok stolgált —híven és saját valóságában ragistráJUssék.
JOBB KÉZ.
y
tagot. Ilyeo 21 van. Etatán a p térre vonultak, l mise a tán a már egy hasi lag megáldott sáaslót M*rgitai a néhány polgár a város nevében átnyuj-to-ták aa egyesület elnökének, ki ast gyönyörű becseddel avatá vei. A aáasló ¦ebes virágos vörös selyem, a város oí merevei as sgyik, s lüaoltó jelvényekkel a másik olaaloo. Most a aásslóanya elé viuék a sáaslót, ki annak tetejére disses fehér atlaat, jelmondatoa ssaiagot kötött, majd megkoasuruste ast. A vidéki egyletek tásslail, illetve tábláit podig a koaso r alany ok diasitatték koasorakkal. Erre a saegbeTerOs hosasas asertwtáaa kovst-kanstt. Vágre a sáanlá üaaep«l/«s«n kö-
Vasúti menetrend. Indul Imnni
vegyesvoo. postaveaal.
Pragerbof 5 óra 20 pereskor posttvona1 Barcs 5 ór» 45 „ poatavooa1
Budapest 6 Óra 28 , gjursvonat
Budapest 7 Óra 20 Bécsajhely 6 óra 35
Délben
Budapest t Óra — parcskor potavosnat
Pragerbof 2 óra 45 r postavonat
fjopron 2 óra 15 w postavonat
Barcs 2 óra 25 , posUvonat.
Este
Pragsrbof 11 óra 20 pereskor gyorsvonat Zákány 11 óra 5 „ poatavunat
Badapest 12 óra 15 , postavonat
Béosujh. 12 Óra 5 » postavonat.
Értezit Kanizsára.
HAciujh
Fiuma Pragarhof
SoprOD
Bar Budapoat
Bud.peSl
Becaujh
Badapaat
Fragorbof
B.ro.
4 óra 8 porcakor poauroBai
4 óra 45 a poataroDat
5 óra 25 , poaUTOoat ő ón 17 B gjoravoDat.
Miben.
1 óra 48 p«rcskor poatavonal
1 óra 15 . poatavooat
l óra 40 . poatafoDii
1 óra 69 . poiteronal.
Eíte.
9 óra 50 pereskor regyacoa. 10 óra 26 . poataTonat
10 óra 56 . |ryonTOBat
11 óra 36 , poaUTOual 11 óra 25 . poaUTOotL
Lapre^r it ki.dó: SZÁLAT SiNDOR FolelS. nerkeaiK : TASS ÍLB08.
Laptul.JQUuo.: WAJDIT8 JÓZSEF.
legjobb asztali- és üdrtó ital,
hatásúnak bizonyult köb<H|e»n* gégcbajokBál, nyomor- ú holyaQhu-! 9 rútnál. |
Mattom Benrik, umú » i>i>fd-\HUSZONNEGYEDIK ÍVFOLTAM
ZALÁI COZLÖNY
AUGUSZTUS 29-*. 1886.
HlBOETiSlK.
THi „. ck.. lMs. Kai ,_i
Árverési hirdetmény.
A ¦.[Tkuim klr. trraséfc telak-,ooyvi oeslalye ré.asrol kóanirré tétetik, hogy • »**7 keBiaaei várna árváiéra vág-raa.jiatoaak Fekete Veedel ee eeje Or-„i, Juliáasa végrehajtást nl>lá«uk „lieoi Iá frl 20 kr. hátralevő 9 frt 60 kr. j.lealfgi • még felmeruleado koltaégak irtn'i végrehajtsál Ugyébee • uagy-keni-„., 2302. u. íjkvben A t 6065 hiasám ,Je't félve t 23Ó frtre, s e.-keaiaaei 2236 „ám tjkvDeo A t «16Í. b a.ám ,Lti i'glell 780 írtra becaalt lagatlsaob.
1885 eví tzapteabar hé 5 i« napján díralatt 10 arakar
CI-n kir trvasek heiyiesgéiiea megtartandó oyüváno* árverésen kulöa köjóe ai.datai fognak.
Kikiáltási ár a hiúbb kitelt b.csár.
Aiveresni kiváaók tartoeaek a beee-4r II) asásalekát késapéosbeo vagy óve-désképos papírban a kiküldött keeéhes Itteoo .
Af árverési feltételek a hivatalos órsk alatt, a Begy karnisai kir. torveeék telekkönyvi <>sstály*uál • a nagy-k»n:saa rárot teaáoeánál megtekinthetők.
Kir. trvesék mint teiekkOayvi hatáság Nsgy-Keniseán, 18&4.. d-eaember y 31éo. CaEBESNYÉS m. k. EVELL m. k
eloók (pb.) j'gysí.
139 ikT. 1886 16» l-l
Árverési hirdetmény
A negy-kaaissei kir. lorvéByssék telekkönyvi oestálys résaéról koahifré te letik, hogy Zslamrgye penslárs végrehaj. tatónek Kelé Dániel jogutóda kiekoru K*le Karolj végrehajtatást aaenvedo várföldi lakos elleai 33 frt 82 kr. rabiertáai, 2 frt 64 kr. bűnvádi eljárási, 6 frt jelealegi • még felmeruleadí kőlnecel irán'i vée;-reb.jlsi ügyébea • virfoldi 26. a. 'jkv- I ben A L l-l •ora.ám alatt Mvett , ,r.>t']enokoak Kelé Dániel utau kl.k.ira K-le K«rolyre iiillait 501 far. b-c.Qlt
1885 "tzeptínb*- M 12 én délelőtt K) arakar
Várfrtld kó.Ut b*t»D*l aBegtariaadónyil-'*»¦<•• srveit-een tl.duloi fg. —
Kikiáltási ér sftouebbkiieu bxxár. Árrpreioi kívánók tar OSO«k a
b-c*«r 10*/e át késtpénabeo v«gy óva. detképea papírban a kikuldöu k-«ébea
IrtflOQI. ---
Kir. telek könyvi batóáág N K>ai-aaao 1885 mircaim 13-áa.
Árverési hirdetmény.
A o»?y keoisaai kir. lorToojiiek l*lekkÖDj7i otslálj* reMerfil kfiabirré tetitik. hógj Veeitnr Imre badapemii U-ku. vegrehsjtatioak S»>bo Iitráa >egre-h»jláj*. eceDTedA aormAei lakoa eMeoi 400 írt • járulékai iráoti vegrehajtatáai iifje-beo á lormiii 240, ee. ijk'beo A f 1 •óm. »Utt felvett iofra'l>ooak. Ss«b4 l.l.áot I|lotí2S8 (rí 10 krre. benQll '/, réite a eormáai 241. aa. tjkvöea A 1 1-26 eorea. alatt telratl iafatlaanak SuW IatTiat illeti SIS frt 60 krra b*-ciSh '/, reaae. — a Kirmáai 243 aa. tjk-rbeo A I 1 — 11 aorta. a. felvett ia|rat-l.nn.k Saab4 I.t.áo; illett 162 frt 60 krrm bocafill Vi reeae
1885-ik evi szeptember ho 4 én délaMitt 10 •rakw
Sormaaoil a koaeeg bíró báaánál megtartaa-dó ojíl tídoi árvaraaea eladatai fognak.
Kikiáltási árak a teaoibb kitelt beoárak. —
ArTereaoi kiriaók tartosaak a beaár 10 uáialtkát kesrptaibea <a(7 oodekkepM papirbaa a kiküldött keae-bn let«aai —
Aa árrereai feltételek a blTataloa órák alatt a Bagy kaaiaaai kir. trések Ikv oaatályáaál ¦ a Sormíl kSaaeg elSI-jgl megtekie hetik.
Kir. törvényaaek miat lelekköByri b.'ó.ág 188Ó. l«Duár bó 23 áD.
CSERESNYÉS mk. EVELL mk.
elnök jeK7*^- (pb-J
Af lS66kraaiaiaJsUfelTaltU(atlaaaak Balogh Jöaaeiet *i Aaait 3leU 181 frt 60 krra beeeoit */> reaasre — 980 hraa. a. felvett fikvöeégaek ¦ainte asokat iUeto 344 frtra beoaült >/> reaae — 984 hraa. a. falveti 223 frlra beoaOlet */> raaae — 993. hraaáB a. felvett iajratlanok ogyaB-aaak talajdoait kepeao 263 írtra Iwoaalt V, re.1 — 1151 hraa. a. filvett i.kví-eegekaek aaiBte »aok tolajdOBát képeaelt 56 frtra becialt V> raaae, — a gelaei 315 aa. tjtvbea A t 9"9 hraa. a. felvett ingatlannak ugyan nevetett tegrebajiáa* aaeaveditiekel illeti 193 trtra beoeil t */i raaae — 1146 braa. fekvoaegoek ugyaa-aaukat illeti 193 frlra becault '/a raaae — 1286 braa. logatlaaok aaiate aaok tulajdo-aát kapeao 122 frt 60 krra b»c*all V, raaae — 1261 hraa. fekvieegBek Igjaa asokai illető, 159 frtra becsalt '/, reeie — a relééi 624. aa. tjkvbea A T 389. br-aaám alatt felvett iagatlaaaak agyaa a végrehajtást aseavédetteket illeti 80 fira beoabJl V. reaee, 222 braa. fakviee(aek aawkal illele 4 Irt 50 krra becsalt '/, rs-aae, 241. bres iagaüijiiiak aaiste aaok
rak.
beoaár 10 saásalékát késspéasbes vsgy óvadékképee papirban a kfknJdöti kaaé-leteaai.
As árveréei teltételek s hivatalos órák alatt a aagy kaninaai kir. tArvéay-ssék tkvi oestelytaál s Sormás koeseg elöljáróságánál megtekinthetők. —
Kir.trenékmiot telekkönyvi hatóság Nagy-Kaalaeáa 1886. évi január hé 23
tulajdonát képeai 160 frtra becsalt réasere. — a gelaei 626. aa. tjk'
V.
166 hraa lagallaaok s a rajta lavó bíb-e\ea épSletaek Balogh Aaaa férj. Lakáce JáBoaoét illető 148 frtra beealll '/, reaae
napján
kSIoa-kOlöa
1885. évi tzeptarater hé 9 ú. • K) tnlMr
O-laéa a kosáét; biro háaánál g Byilváaos árverésen elaáatD' iogoak.
Kikiálláai ár a feaaebb kiietl bacaár
Árvereani kiváaók tartoaoak lenti baoaárak 10 aaáaalékál késapaBlbea v. évailékképea papirbaB a kiküldött kesé-bes béeatpeas fejébes tstenai —
Vav6 kölelea a vélelárt három egjealá réaaleiben még pedig aa elsit as árveréa jogerire emelkadéeétil ssámi-tAadó 16 nap alail, — a másodika' agjanaltol 30 nap alatt, a barm-dikai ugyanattól 60 Oap »lal , niaden rgy«* résalet u áo as árverés aapj*iól inat. tando 6*/0 kamalokkkai egylltt »s árvn ré-i f-liéiül-kben meich.urosoit hal>«-n és módoSkiok sa*riat Ufiaeioi. —
N»í)-K- niaaao a kir. taaék tkvi oasi-lv-nal 885. évi j.nuár ho 16 áu.
MIKLÓ-ak. E.ELLak
b. inök. j-gyai-
Kikiálliaiárafanaebb kitett beeaá-Arvereani civánok tartesaak a
CiERESNYES n>k.
EVELL n>k. )HJ>6- C»k.)
5S5/tkv: 1S8Í 1SM l-l
Árverési hirdetmény.
A Bágy-kanissai sir. trsaék talek* köayvi oeatalya réaaér61 koahirré tétetik, hogy a m. kir Allamkinoaiár hivataláé képvieele.ében Dr Taboly Oyula aala megyei tb-i-Ugyéaa n..ka<ftssM Iskos vég-i-ehajtatöaak Námeth Istvás és Hauer Juli 6r«koeei: Németh K.r.noa. Németh János. Ndmeih Joaaef, Németb Kati vég-rehapáat taenvedi dióekáli lakosok elleai 91 frt 47 kr tiké a járulékai iraati végrehajtási ugyébaa a.- ungiakabfai 251. as, tjkvb^B A t 322. hra.-em al tt felvett 336 frt — uagjekabiei 279. as. íjkvbea 302/b hraa. alatt felvett 539 inra — nagjakebfei 280. as. ijkvbaa t 302/.. hras alatt felvett 530 frtra beoalllt váluágkötelee<a<lok külön-külön
1885 szepteaber hé IHk napján ú. e. 10 érakar
a djoskáli köaaág bíró kásáaál megtartandó ayilvános árveréaen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a feanebb kitett becaár.
Árvereaai kívánók ;tart«saak. a benaár 10 asásalékát késspéBsben vagy óvadék képes papírban a kiküldött ksaé-hes letenni. —
Királyi telekkönyvi hatóság N-Kaniuaa 1885. február bo 20 aapjaa.
7885, iki : Mi 259S l-l
Árverési hirdetmény.
A nagv-k»Bina»i kir. törvén; esek telekkönyvi oaatálya reasérAl xösbirre létetik, bogy Zalasnegye nesa-eite-t ar*a-tára végrebaj^elóaak 6tabó Jaaoa végre bajtást sseovrdA sormást lakos elleai 64 frt 49 kr tiké a járulékai iránti végr. hejtáei ügyétxia a aormla' 240. as. tjk< beo A t 131/.. hrstám slstt felvc ingatlanok Saabé J isost illető 237 Irir. beosult '/, réato, s aormási 241. as. íjkv beo A 1. 1 — 26 sorss. alatt Mvwt ingatlannak Sasbo J \nost illeti 367 frt becs-értékű y4 résae, a sormási 243 aa tjkvhaa A 1. 1 — 11 sorsa. a. felvett ingat tannak Ssabc Jáaoat il leli 323 frl becs értékű V, réss.
1885. évi szeptenber ht 4. n*pjáa tv a. 10 arakar
Sormáson a kosaég basánál megtartandó nyilváooa árverésen eladatni fognak.
13,S ^/U 86^> Sa»U 1 — 1
Árverési hirdetmény.
A oaáktoroyai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság résiéről eseo-nel aoah rre lét-tik, bugy Zakal HeBnk Égyvéd a t»l képv.eeli Qulumboa Aedráa. n>s 6 lubits Bolu (üoidisaár) perlaki .mim e. em 67 »rt ök- a járulékai iráau ve^reha) á-i Ug' eiíwo, a a ^kauiaaai kir. lArvenj aaénbra tkrloaű ea-B kir jblósag fc- & í> éo évi. . per aki 1325 aaijkvbea A t 1 aur 255 br. ai. >la . '/,-oa réasbeB . tegreb.l aal aS-nV"d-U '/a rdaaDOu kw-kOru (iru.ubics Mária. TMreaia ea Eraeébet uiajdua.ul feUelt 458 frtr. bejaUU 190. a>. lakhás e. o-l.í telek, a végrehajtási torveay 156. §¦ — a d)poatja érlelmébea egéssas, ngyaaesen ftesseg kikiáltási ár és esnek m^fel 16 10*/, bánatpéns le é-tele köteleeet ség« mellett a perlaki koV eé* háaáaál
1885. évi tzaateaioer hó 22 ik aaa-ján d. : 10 arakar
lartando árverésen eladatni tug.
A résaletesebb árverési feltélelek esen kir. jsrásbiróaág telekkúoyvi oastá-lyaaal éa a perlaki kóaaég bírónál meg-tekiBthetik. —
A kir. járásbíróság mint telek k6Byvi hatóság. Ceáktoreyáa, 1886. évi april 18 áa.
>3 u/tkv: 885. 2596 1—1
Árverési hirdetmény.
A nacy kaninaai kir. trssék tkvi oastálys ré.aérol kOseirré létetik, hogy kiskorú Balogh Mari képviseletében Dr. Tuboly Gyuls kirendelt gondnok végrehajtatónak Balogh Jóaset és Bslogh Anaa férj. Lukáca Jóaeefaé végrehajtást eseavedó fslsorajki lakosok elleni 336 frt 45 kr. teke, 1877 január hó 27. napjától jártj 6*/, kamatok, 12 frt végrehajtás kérelmi, 9 írt 60 kr. jelsnlsgi a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent neveseit kir. törvényének eriletéhas tartoaé gelaei 137. aa. íjkvtaa
Ternó! Ternó! Ternó!
!i
BuiUpettan, Kerepesi ut 74. « I MMlet 7. ajté i»kik
ai emberek le^Demesebbike, ¦ szimmötégrek legbiresebbike s i mesterek nagy mestere
Mihalik János ur.
imIImí kéSp«Mt%e U
.rsetA-
HibtvUk Ji-oi
>•>. fof*» tUofi ke>tlta>v*M kelfuftboa tas, borj fj f
v&l<Sbaxa, tttvisstkltu. i* uok i nfc mwi ji, kik mm WIm enb«r k«sr*>»ahB4*5-•ital m*. sir a lt«gkaU«»M*l>b j4lé«tt«k firvendciiek. V&lóbu cáto>U«*&l W tároal HAlljátsk ast » bíbotaile&Bek láias*i dolfot, bot? foWto*. Mind** bn-aknil 1 tern4, 10 t*n>6, Sé wni, 16* ten.6. 90 Urc6. 160 wmi, »4t MS wr»n U lett sár ewailTt, ti Kihatik Jáoo* ar ilul adott tmimokkal, i ip tfjtierr* uiman «¦ e«r«D1 kik a.mali5u ina4f*>al 4> i.dk *«•! kO*d*>oek, élT«zb*tik ¦ bisla-itntt jólét idei Srftaeit - ErT bariiom. Blojanonü Jó.i-f ai ÁrjCQlW 12-íki BrünQi buáwt. Mibalik nrtól a 7. 83 43 ¦¦•-rencM uámokat k*fU; eiM uiaM>kra tm ia Utt-m b*i krt. ¦ igy a Mrké-7 battjfti kiTOl. minden lafttiaebb kBlMtf lilhlH S40S frtot ny«rt*in, nif ••-leotoeü StojaDOrict ar 6340 Arttji »ytr—*«y»<k Brveod. — L¦«& D*a>«tv lelkű evber die*5itá»ir« é* as «ff6tt — ¦.¦ril<| javára bos*M*»*k *m«o to-r»k a*/ilvaiioat4« -lé, bogy arefe-iQ*., apr*.ja-a«fjja wginj *• (>*tUf kö-mI éa távolból, aki oaak a ki lottóo btztoMD óh»jt n?«nii, asooival irh**-•on Badapmre, Ker«p»«-ot 74. a.ám !-¦« «»«l«t 7. ajtó D*mt* Iwbifl »t»-bArbaráiiuk, MakséftUkttan ¦•.fit&.ek T*kint«tet Mibalik Jídoi oraak, -j«r. tJff7*4ai c**k ilula jntttataak biaonyoa uyer««*oyb«, a ftid leffSbb jaTivihom »tlyet ¦si*eÍBk caak óbajtaaak.
ternó | péoz szerencse | |örOm.
A legmélyebb tiastalettel maradtam Sserejew, Saerbu'oaa 17. ss.
Begdanovtts Miki**.
Kihalik Jáaos urhoa intéseit levelekhes válaes*e\áara 3 drb 5 kroa bélyeg oaB'olaado._____________________2599 1 — 1.
Ternó! Ternó! Ternó!
2597 1—2
ArlBjtési liriitiíu.
Nagy-Kuiizaa város képviselő testületének megbizásátxM a laktanya épitö bizottság közhírré teszi, hogy a Nagy-KanissáD két bonvédzásslóalj számára építendő 91432 frt 90 kr. költség előirányzattal felvett laktanya megépítésére 1885. évi szeptember hó 5-ik napjára a városház tanácstermében tartandó szóbeli éa zárt ajánlati árlejtést hirdet.
Az árlejtésen résztvevők tartoznak az előirányzott öiszeg 5*/, kár készpénzben, vagy óvadékképes papírokban, vagy a kikUldöttség kezéhez letenni, va^y a zárt ajánlathoz mellékelni.
A zárt ajánlatok 1885. évi szeptember hó
5-éu 9 óráig vagyis az árlejtés kezdetéig beadan-
dók, mert a később érkezők figyelembe vétetni nem fognak.
Az e'pitési tervek, költségvetés és feltételek, a városi tanácsnál a hivatalos órák alatt bármikor betekinthetők.
Kelt N »gy-Kanizsán, 1885. augusztus 21.
A laktanya bizottság.

'mÖxluttg&xx
ooooo ooooc
NESTLÉ HENRIK GYERMEK TÁP-LISZTJE
l°o|
Tlíenötevl S9x-e>axia.*>xx7" <
Számtalan
bizonylatok
eisi rangú
orvosi tekintélyektől Tikálatat tipazar kit gyanMkaknek.
Teljes aárpétlása as snya-tsjoek es elválasstásnál. könnyen emént-h*to éa tápláló, miért Is igán'alkalmas a felnóttekatl ia, kik gyomor-
8 arany érem.
y eméssl-
p, gmas a f(ln6tt«knél ia, kik
baa aaenvednek, mial tápeser.
A védjegyhes — a asámi>s utáasás és hamisítás végeit — miadea sselencsérs a feltali, - NESTLÉ HENRI. — oeve és a fedélre a fSgyá. ros neve: BERLYAK F. irstik osmertetésOl as eredetineK.
NESTLÉ UE\RI sűrített teje.
eso
Fórakttr oaitrik-niagTaronyig restére : 2530 9—10.
BERLYARF.
¦ ¦Illlllllil Fesselhotar J6...( Bosesfeld Adolf ea Zellioger L kervekedokeéi, — vsiamiat Magyaroraaáf minden EVÓffjaaartár es deabee i> kaeható.
; ~e~ö ooc~öo oooo~ooooeooooo ooo o~o I
közelgő Marii ufiietése ünnepe alkalmával szombaton, szeptember 5-én llóri 40 pereikor éjjel
majdnsm felére leesállitott menetársk mellett Kanissárol Becsbe, vs árnsp sssptember 6 áa 5 óra 20 pereskor reggel.
Továbbá Ksaiasárél Béosbe, Fiume- Trleaat- éa Velenoaébe indnl.
11.0
. 10 frt 10 kr. IIL I
L • frt SO kr.
Eaaiaasrol Beoabe
Plume vagy
Triasslbe IL . 14 . 40 . Hl. . 10 . «0 .
. Triaeat éa
Telascsaba IL.M.40.III. . SS. 80.
A triessü, fiumei és velenoaei uUaáaaál msgtekintbels a villanynyal világított vijághirfi adelsbergi Darlaag.
Bővebbet a kimeríti éa mindenütt látható falragaaaok, továbbá miadea vasútállomási portásnál műsorosatok ingyen kap hatók. —
¦»»¦¦¦¦»¦¦¦»
XOOtXXXX
HUSZONireGTEDrK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS
1S33
Budapesti
Bp
KlAUITÁSlSORSJEGYEK
Ezen sorsjegyek kaphatók Na
JOzaef könyvkereskedésében.
1LL SEIEITZ1M
Csat raloii
*7ir7
U Hall •ok-aor
aitoit cs4( 07 nata látható.
MatMt* .l« * <r 6u foiT!~..uí. a.^.«-a...l..»«íi.b.« ri„Mg| .d.t. dob .1 kiuiiUu uu.iti.»> 1 frt HumltirUyrt tinuyuia IMiztltaak-
Iliri; fearofitásaak unuj^uoom B«a«é|«| msei ker.rre, fa.n.leu Btasitiual 80 kr.
biujia e* krtl ik» olUo
Valódi, Moll viditgjiwi aa náTaUétráaáral.
Moll A.
gf csteiár klrálji udi uállltó.
Bécs, TiiriiLiiilini
Baktárik Ki | y ¦ K 111 z l 1 B«lua J<Wf «y<Sfy»*«r*«. R".»nf.ld A.A Fe»*elhof«r Jáxuf .Baret: Domer s Cttktaraya üö«« L. crájr Kapaavaratt: Borovtrx Ad. KMztMy : 8cbl«if»r fi* Urmtmé Rau Ji»«« •artoiH ¦ Iwti F«rd iliaatvir Sulay Ji.*»«f ZtU-EfltTBzaf: Holióa; J. gyó(j»«erí.i
DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOC
Bmlajesti társas polgári és keresteü&juj iskola
(elóbb HAMPEL ANTAL.) Budapest, V. Nagy korona-uicxa 13 tz.
Lmo taooda. maijet «iai4u 60 éwTel Haatp-. Anul ur *U-pitott, oa ni ait már 19 ar 6ta feaaalló taaodáakkaj •fjeaiieutlk — minden törekvAtüok oda iráojal, búgj elődünk jó hírnevét a>egAria*e a reánk bisott nÖTeodék«k<»t alapocas képa-tt agj6a»<ké o«tb JÜk. Hogy kiiatöu caaluokat öíttoaan elérjük, ip«rkodiaak iámért j-lea tanárok alkalm*aá«a által kiidaóu cté aakat biatoait*ni. Tanodánkkal té.p- U %*v*lt>inté»*t i» van égybékötv*. melybeü a oÖTand«Jfc<-k leijet •Hatáaon'kiTfi! aseretetdljoa bánaainódbaa reWeaülnek 4a lanulná-njaÍRbaa goadoa f«ltig*«let alatt állanak. Tanítványainkat a* *gy-4mu 9nkéntmi wixtgáLat lelteiére elíkíatitjttk. Érte«i'd' ki»áa»ira io^jeo küldőnk. Bnratktok a jövő 1885/6-ik taaévre »u« Sl-io TMvk ke«deMt. 2566 4-4-
AZ IGAZGATÓSÁG:
Cooooooooooooooooooooooooooo
Fehérnemű lelszere.es tanulóknak
Úgymint: fehér és tarka ingek, alsó nadrágok háld ingek, ziebkendik, siirött fehememiiek miDdeonemo harisnyák, atztal- és ágyneműk paplanok agypokroczok és aat-ráczok a legjobb és legszilárdabb minősegekből készitTe. legolcsóbb árak mellett ajánlanak 2559 5 5
Irmler és Wagner
\agj-Kaulzsáu, a virotiháza átellcuében. Továbbá mindenoema színes fehér zttMTOk és pike pargétok
fanefl szivetek ruháknak, saját gjánmánja vásznak és
HTtlImfflni valamint mindenféle a vis on é« feAérnemQ gráeunánvokba, vágó tárgjak O«eh-, Morvaország és Scblénabol. Levélbeli megrendelések kdlCoős figjelem és pootosággal teljesittetitek.
Arjegjiékek — kívánatra — bérmentve ktldetaek be.
>&*^*>&*&**^^
Leány-növeldei jeidbtés.
V»a ¦*er«ooa^aB tudatat a i. c*. Mftl6k- •• gjinM>kkkl
IWfy 6 osztálya
leánynevelő és tanintézetem
nelv most Kanlasa, Fótér Axeiti hál 7. ax. 1-só emelet«a van
Ncvembertil át fog tétetni Nagy Kanizsa. Fiutcza 29 szám
I-sé eaelet Ujvari fele házba.
Hol tág K
ud».r é. Ktéf kart ili • «3...<liik«k Kovesdékekflt, ménflkelt fl eI)ktiUr» foguiuk fel, iiivm m«gk« k
od«lk«*«íre. teUk m«ilelt, sr< a f«)tételrk
it t<ilje« l kösöl-
A reodet tKofolmiD i. ivi MeptentbeT 3-Atl tog k«ffdAdni,
« beir>ti»ok f-óiic auffu**ttu 30 in 31 én, tmepttmber 1 ém
2 Atl ssikósölleioak.
MidAo « t cs si&ldk «m gyánokoak »s Midizi •semélcm é* inteteiem iránt Uousitott elismeréaókért « legforóbb kA«sÖD«t«t iba-T«sam, Diftgftinat kitttaA ütsteletlel további k«gjeikb« *jíolom.
N>cj-K>nÍMi>, 1885 .ogu.ii. bób>n.
Öív Vezekeli) 1 florrath Lilla.
»6«9 4—6. intMH-ml.jdooouí

BbRGBRféi. orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvoat tnkiatályek álui ajánlva AiLastzÍA-laAgyarorsBagbttll, Pr&ncsU oraaá«, lTámatorasác. Holl*ndb«c Sobveioibui, Romániában • h. már n« «v ú(a iéay+t aikarrel h*aaoátt>tik 24ití 12-12
minaennemü
mint stiaUt u are^bór mlndemfélr tlaztáUlaiuág&i ellen kuio-
Do*«n » rüb, ai idtiH fla pikkely »<lmör fll«o, a non, a aötn^r rcp*d-réaj a t«j «• a»kál ellea, a »««pi6. máitólt, ugvaev-ioK rexeaorr, a facjdat:, a labitiadá«, a a ^ysrra-ksk Taltmeooyi küU3 f«, betefra^ei •tllea. Etaafol5 miadeokioővi miut » bört imititó moadrtater ajáaltaiik.
Ára darabonklut hajnalát. uUsItáHHiil e?j fltt S5 kr
A Berfer-féle kátrány sz*»p»n 4O*/# a lömén? f-ki-ra^yi
'¦ar:i,lrn<i f"'"U«bü g >od')*ao va.n k.Aaciíve • !éuy*g-aeo küloob'isik mjod-o ORvéb. a kereak«déa«kbea ui^furduíó kátráDy-at»ppaouklól.
S CsílésoEíL Ufceraléje végett S
a grógvszertárikban világosan Barger-féle kátrany-tzappan
kérendő s Qgyelni kell a zöld csomagolásra.
Egyedül helyette, a bel- és külföld restére ¦
A. HELL oitnz. Troppau *"• •4á^l.éií.Í.,irk'"
1.' Pragwr Béi* (tyó*r,"F«»'>'fttaél
I

Legjobb szerkezetű f*
BORSAJTÓKAT ljrI0SSmaiH1
SZEGSÜTÁGOÜT
.. .. UU IIUUIJUUUUUUUU
SZOLOZUZOKAT gigg magyar gazdasági gép-RÉPAVÁGÓKAT
OlCSOIl 6S ÍTOrm SZallít Árjegyzékek kívánatra bérmentve kűl-,2582 2—6. dttnek
Leír
B«oa. I. Feat«lossi utosa 1.
K6*vetV&* iitgyen. f L mákban a le« régibb cif-c. "M
Ni
= /te 1
c 1
JQ » 1 M
L. Ki ar'1
f
ti c= 1 *L* l#.
1 P3s
s. (6 f
ce
dva. . O o lyok. I B_ Cl. (b ker K Bigét,
> X egy s ¦> 3 :
! r rtal
Ctl » i rör
at
s ar
an
TZ 5" | i all s-l elho
•< m 1 2"
tv ar a* matl 1 f
5* i tb. 3 • " = IZ8
C Kiil i. ^ CB -•í 3C
3 < a. ? fi9 aa
— ? L » tT •<
O. 3
"ÖT
-; = a> í: L•
J5 a. ce elpu Cj s ~ sán
o ~* 0
(11 ^" ^^^^ 3
— < A
3 3- 9 ?* <
r-
| 2- tnak Imul
B L kiiri B *< •
*¦ olt pg] a t. c 1 5 r ACHI 1 aa ¦M
7" í* B ^^ m
s* Oi 5" f— ac
1 < c» ?T e «<
* s BOJT •r L. tv B*-3
5 b L > kiv (lein
n 3" a*
sr ft*' E 2
s
Ni \\ ti? < 09
\, D I pori arci
\ arak, 9 J
\ 1. 3 leges 1 Kika 1
elaó macjar gép- m taaaltóacrek gran, hatur és •rastetad^e BUDAPKSTKN. RottenbUler utcn se.
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű síivaty
tynkban elvállal teljen vízvezetékek berendezhet varosok, földbirtok'sok, Ipartelepek, Armentesitő tftrsala-tok ea magánzók részéről modem ttchoihai
SóJí 11-60
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz-és magánfürdők felszerelésére.8za gmentes ürszékek felállítására és minden vizmíí vi muukálaiok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu^gyár.
OOOOOOCOOOOOOOOOQOCXOOQOOOOOOOOOOOOC'
WajSU J6u*í kö^ngomdájábiU Nagy-Kamuán