Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.83 MB
2008-08-13 09:41:50
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
540
3446
Rövid leírás | Teljes leírás (285.16 KB)

Zalai Közlöny 1885 036-039. szám szeptember

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

.\AGT4LANB8A, 1885. Szeptember 5én.
38-lk
Huszonnegyedik évfolym
EléfitetéH úr:
riT* b frt-------
re 2 frt »O kr
terr* 1 . li .
Esyee uáa (• kr.
HIRDETÉSEK
ptitsorhan 7. másodszor ; ¦ ainápn további sorért 5 kr
NYILTTCR8EN
roak^ t 10 krert vrtetoek tel
m-stári illfték minden egyes hii
Jelesen SO kr tUt-tendk
ZALAI KOZLOHT.
nagy-kaniztai .Kereskefielmi Iparbank-, .nagy-kanizsai önkénUs tűtoltó-egylet-, o
általános tanitó-
A lap mbi rétiéi a.tí ktsla-j o*ny*k fc Ufrketztöaégbez. \t> rtuét illető ktalenéarek
pedig t kijutóBitittUioz béraent'
Bermeiteüen l«rcl«k n«n fo-
«trlr.t.k ilaa m>
Ust'dlet', a „nagy-kanalai kisdednevelö egyesület'. a .nagy kanizsai üsztiönsegélyzö szövetkezet', a .sopronikertskedelmi j iparkamara' nagy kanizsai külválasxtmám/'-ának hivatalos lapj».
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az iskriai év elején.
Az iskolaév kösiöbén illánk Iimét megnyíltak a ndomaoyt ela-j raszto tantermek ajtai s vidor élénk-
a későbbi teendőknek, mert folytonos kdiremUkodéaok álul, mit ha minden kínálkozó alkalommal mulasztás nél-kfll enkozolnéoe^, leginkább ezélt érhetnénk. Legyen a azalokoek vagy
íutk helyettesnek
minden időben gyermek
vonulnak b« azon ai ifjn né-
p,Sséf!nekmú«a->ereg«i,hogyazüditó. djoj[ lrr ^ e a p.heDés után újult erővel foghassa- rendes oiuUli órátrs fe fiokMk o«k szellemi nagy maakajoc folytatásához.
Igen, nem új ex elöttüok, ca&k ismétlése. folytatása az előbbi évek-
Bvetáai észrevett mulasztásait érdeme szerint büntessék is meg és igyekez-| zenek a hibát jóvá tétetni ; legyenek
utakat, javítja a javitandókat. Épp igy kedveió haladást észlelhetünk a közép és felső iskolák kőről u, amennyiben azok részben kiegészültek vagy ujakkal ixaporodtak. Egyea szakiskoláknak sem vagyunk hiányában, habár még nem mondhatják a azámot betöltődnek, ajért ne is gondoljak, hogy egyébb kivtani Ttlo nem marad hátra, mer* nagy hiá érezzük még a rendszeresen ve-
ben is történt dolgoknak - folyta jm(,k reaieseu idiiAtút, megUnZL* tasa egy nagy h.rcznak, melyet nem feih n ieatéit é, hordjAk Bjfü.
i nagy csaták bőseinek fegyverével W| akarunk és tudunk vívni, hanem a siellem tevékeny erejével, az ész szavával, mely harcz, hogy mentül inkább sikerüljön, nemcsak a fejletlen növendék, hanem inkább a barcz szellemi vezetője, a tanítótól,
figyelemmel arra is elvégzi e a gyér-j zetett mar lénzben fela.liiott, de
még hiányzó ipariskoláinknak, melyek a legutolsó időben kapuk nagyobb lendületet s bar meg se is pihennének mindaz ideig, amíg a hiányokat
a gyermeknek magaviseletéi 61 és szorgalmáról idónkint nyert kinnUa-
Sjóvíl M iudj,5ák hgt a ^^ Unitó „ ukolábaB „^^.„^ UnjUe & neíe|és _
egész ter- teljesen pótolva neu találjak.
in), rakonclátl4n fi(rTelmetlenked6t
rendsteresl Vannak népoktatásunk igényei-, inek megfelelő jó tankönyveink is, ": azonban korái ....
ran mondhatjuk el a jósnl: , Magyarország nem volt. hanem leaz! *
Ehrlich Károly,
Levél a Batatan-awHM.
Kestthalj, 18&&. aufaa.t- hó S6-án
A fttrdó-idéaynek mottó sspjai kö-aelednek
Naponkint a bérkocsik egéss Ceim-boraesssóit hordják a bőröndöknek és ka-
iin) rakonclátl4n fi(rTelmetlenked6telégségesek még
valamint — mint fontos tényező - j j8 _ eiéggé ...