Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.55 MB
2008-08-13 09:46:17
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
363
3332
Rövid leírás | Teljes leírás (325.67 KB)

Zalai Közlöny 1885 049-052. szám december

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KANKSA, 1885. Deczember5 én.
Huszonnegyedik évfolyam.
f i xrt*ti ár:
. . ' írt. — —
- - - 2 irt 60 kr.
... 1 i Í6 ,
es u*a tt kr.
11 i )í :> KT E8 E K
s min^^n üiiabhi *í**r^rt & kr ÜYILTTÉRBEII
rönk -I 1U kn-rl vii-tnek t.l
,i<tt*m 30 kr fi* teadk
ZALAI KÖZLŐIT.
> lap «Hlnin íróé* iU»tÓ ks*le-
BT*r iróft Ul-tö k . fNÜf a kiadofcira alhwt intferadök
N acy-K anU*in Wlasaicihax
ft.rwnt-tlen Welck n«m gattutnak rl
Kaziralek *lt»ri ae» kUdetsek.
A rtagy-kaniuai ^Kereskedelmi Iparbank', .nagy-kan inai ánkínUt tűzoltó egylet', a „zalamegyci áiialánoi tanüó-stiiief,a „nagy-kanalai kúdednevelö egyesület', a „najy kanizsai tiiztiiimegélyzű KÖvetkezef, <i .soproni kereJeedelwii s iparkamara- nagykanizsai külválaatmány'-ának hivataloé lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A 600 forint.
A rohamosan haladó Kuropá-
iz ég tudja: minó átkoa befolyás
.-Sretlieztében egyre
emberi igények ; nó a Inxus, & drágnsag s mindig nagyobb nagyobb keleté lesz a drágábbnál drágább piperetargvakoak, a bársonynak, selyemnek.
Hát ez mind igen közönyös do lotL arra nézve, ki nagy jövedelem-
teljesen jóllakott a legény-élet rideg örömeivel; uudorodisig el van telve
jövedelmen tengfdi élet kénvtzern-tége nyújtott neki. Aaért használja fel az első pillanatot arra, hogj részben emberi hivatásitól is iudit-tatva, megfeleségesedjék.
Az első évben még csak vannak; a
mel rendelkezik évente; de azomg
kétségbeesés *»gj tuuncjuM. vi~iinnn t •
ív ' 1200 forintot a az aetiva, a sto-
íe°- ""¦ |morn »ctiva megmarad 600-on foly
Nézzük csak a középosztályból tonosan. A mérleg minden évben t.rfcwú hivatalnokokat, kik ahányan egyet-egyet libben, végre teljesen rannak, körülbelül ngyaoannyi fize- lebillen. tési fokozatban vannak ! Biz azokkal ízemben nagyon tanulságos dolog megállani, hogy gondolkozunk kissé behatóbban belyzetök felett.
Nem kell az itt érintett közép-osztálybeli hivatalnokokhoz — a «ü-lónben ide tartozó elsóbbranga tiszt viselőket, — (minók, például a tor lényszéki bírák, szolgabirák) általában »i 1U00-2000 forint jövede-éló hivatalnokokat is sza-! Hanem kell tulajdon azokat érteni, kik kex 80 kros napidijasságon és
.emmel mitani képpen dik a
végzik a 600 lorintos irnokságon. Kell érteni és figyelembe Tenni általában azokat a különb >zó pályán müködó hivatalnokokat, kik — ha egyszer a 600 forintos állas tisztító helyére jutnak, hiába várják szomorú, egyhangú, keserves éJetök fo lyamáu át — habár örökSs imádkozásban is — a messiást.
Az ilyen hivatalnoknak — mikor elérte korlátolt vágyainak netovábbját, — igen természetesen elsó dolga megfeleségesedni
A bosszú fágyaiodáai idő alatt
Talán luiust vezetett ? ' Talán sokat látogatta a pénzbe kerüli nyilvános lelyeket ?! Talán zsiroa konyhát tartott?!
Nem!
Családjával együtt egyweruen ruházkodott mindig, a lebetó legszükségesebbekre szorítkozva. Nyilvános helyen minden esztendőben legfölebb 3—4-szer jelent meg, akkor is valamelyik tehetősebb barátja kontójára. Minden istenáldotta na pon tántott levesen és főzeléken kívül egyebet nem evett; csak vasárnap egy kis húslevest. Még is adósságba keveredett.
Hj h, mert ma már lejárt a csudák korszaka. A , két árpa kenyér s az ötezer ember jói-lakása' nem ismétlődik. Hanem folyamatban van helyette a 6 - 700 forintos hivatalnokok családjainak insége, éhezése, nyomorgása.
Nem is lehet az másként. Könnyű számítást csinálni. Tegyük fel, bogy egy hatszáz forinttal fize tett hivatalnuknak a százasok száma
szerint hat gyermeke vau. Ezt az apai örömet pedig hat mteodú alatt el is érheti. Apa, agya, gyermekek számlálnak akkor: nvolezat. Egy cselédet is csak kell tartani, mert míg az anya a bo'tban vigy piacos jár — magukra nem hagyhatja a gyermekeket. Így aztán mindennap kilenczen ülnek asztalho;. Tessék most már, kinek kedve van !,ozzá, kiszámítani, hogy mennyi kell egy ilyen családnak ba fon kint kenyérre, zsírra, lisztre, sóra, zöltségfelére, főzelékre, fára, areodara, szolgálóbérre, ruházatra s azután igea könnyO lesz belátnia, hogy — ha egész hónapon át uaponkint csak rántott levett és hnstalan főzeléket esznek; r,ggelire pedig sem tejet, sem tejes kávét, sőt egyátalán nem is esznek — az 50 fo-ínt b ni járuléi még sem elég. Igen természetes, hogy élvezetről, még a legártatlanabbról sem lehet szó.
Mi ennek a következménye, ennek a meg nem él hetesnek? Az, hogy minden módot fölhasznál — legyen az meg vagy meg nem engedheti — jövedelmének szaporításán.
Azok t majdnem napi renden levó szomorú erkölcsi bakások kevés kivétellel ide vezethetők vissza. Az ínségtől, az éhező család nyo móritól |uzott embernek tragikuma sotétlik azosban a bukásokban. A rongyaiból kenyér után nyála, kenyérszerzésre hivatott férfi, apa, sápadt alakja borzongatja meg azokban idegeinket s facsar könyet sze-mun'fből.
Vannak esetek hogy a szomorú tény elótt sokan megállanak s csndálkozva kérdik: .de miként juthatott erre?nikor olyan szép fize tés e vol t!'
Igaz, hogy volt; de már csak későn. A csekélyebb fizetéssel belekeveredett az adósságokba s azután már a tisztességesebb fizetéssel sem
bírt azokkól kivánszorogm. Miért? Mer: fizetésének azon része, mely a megélhetést biztosította volna, adósságtörlesztésre meovén föl, a hiányt megint eaak ujabb adóssággal kellett pótolnia. Szóval akkor már ugyrao, hogy .adtál uram esőt, de már későn.'
A társadalom azért ilyen földhöz tapadt vergődő embertől is szinte megköveteli, hogy egyben-máaban részt vegyen, állásához illő küllővel jelenjen meg mindenütt, szóval — amint mondani szokás — ne maradjon el a világtól; csakhogy kisegítő módról nem gondolkozik senki. Az igények aeregesen támad
noktól : .Mindent dolgoznám én; a gyalupadtól se irtóznám, csak valami mellék keresetem volna, hogy nyugodtan élhetnék, hogy tarthat-ám el oia ládo mat*
Ezt pedig könnyen meg lehetne tenni, csak jó lelkek altadnának, kik befolyásuknál, társadalmi állásuknál fogva a vezérszerepet tezökbe Tennék s mozgalmat indítanának. Testi egészség szempontjából is üdvös volna ez ; mert az íróasztalnál gubbasztó hivatalnokra a testi munka üditóleg hatna.
Egy egy ilyen ipar-mOhelybe csak szakvezetőket kellene állítani,
nak, de hogy azok kielégithetésére kik az egyes munkakörre kedvet, mód nyujtatnék, arról szó sincsen. j hajlamot érezőket betanítanak. Mnn-
Erre nézve kellene tehát a kis- ka atad" »2ntáo elé8" Ad" " hivatalnokok érdekében a humanu- á""m ' adnt a me«-Te ¦ adnanak " san érezó vezér-férfiaknak tömörülni <**<* 'Arosok- Mulatok « » t. s gondoskodna tisztes mellék-kere-1 A tisztességes munka soha sem setről. náluk
Mert az tagadhatatlan, hogy nem a munkakedv, a ; t e 11 e r 6, hanem a m u n k a hiányzik.
Az ilyen szerényfizetéeü hivatalnokoknak munka kellene, mely-lyel — mellék-keresethez jutva — maguknak, családjoknak tisztességes existentiát biztosíthatnának.
Ott vannak erre példaként az egyes vasuttársalatok tisztviselői. Azoknak, — a különben is tisztes fizetés mellett rendesen olyan mellék- jövedelmük Tan, hogy majdnem gondtalanul élnek Munkát adnak uekik, hogy élhessenek.
így kellene tenni az állami, közigazgatási, községi s más kisebb hivatalnokkal is. L tekintetben aem kellene éppen az egyik másik szak-foglalkozására tekintette! lenni. Lehetne azt teljesen ameriiaias szellemben szervezni például ipar-mü helyek fölállítása álul.
Sokszor hallhatja azt az ember egyik-másik elcaaládosnlt kis-hivítal-
aláz le senkit; ellenkezőleg fölemel; tiszteletet biztosit.
Különben mi csak a 'wlyzet szomorú voltát akartuk föltárni ; az orvosláshoz, a javítási módhoz szólhatnak azok, kiket a baj közvetlenül éget.
Az anMyrMzi magyar kiznilvelá-dési egyeaület
alakulási története. — F.lolruutotU. 1885. uiguutiu 31-ik
Kolouvirt. — (Foljutií)
Egvu«rra ÜL .siohAsoa maofcil ¦ váJuilaiáoyt *)»kit Dm Tároam. Jan. 14-ikén Fe.vő Ltjcw polgárroMter ol-aökke válautfttik. Buzgó munkásunk itt Kovic Sumuel ref. I. kéu.
Koloumegyébea 3 vilustmájiy i. alakalt eddig. Kgjik a tekevidéki (köi-puot T.keJ, miaik a türskapuividlki, a harmadik a gvalui. A t«kei válaastmaoj végleg., m.galakulaaak or Baj. 21i-*0 9 alapi.ót ea .aamo. r. ugot aaámlál, tias-UbllkkíGlai Bickárd lái
Kauuth dal.)
hftjos báeai mt iiuW: Soh»t ká % gjermekekra-Mindan fiu gjitoínt neki, Bagyba t&ual, tfrat t«ani.
No, mef ko«xá j* kis mfcfj K> • boáért éini sku; Kioek tl»6 nent imij* : L A ^ l
Kouutb Lftjoi féojM utl Félvilá«OD ri k
Sdá
Áldja. m*r BI IkM
Bogj aemitlét aJDt •zw«ti, Sem iebet &st mtfgioii.ik n ; Egykor én i- QgJ ia doni, H^nfi íiít len boldorsifua.
Néprt .olia Ham feledt* ; SMilenébeti lef jónk •-gytj^; Éljen KoMoth mindem* k '
Hajtató Sándor. B A C H K L.
Lr*<ieti b««z41r.
Irta: SaaXay Sándor.
Asdán elkesdtek kaomgai réoiraen, n. Olyan volt ralamenojtDek a foga, mint at égd a lábast rom.
Mott Parragb Ilona kilépett kösfl-
líik; oda agroit 6 hossá; • átölelte.
Hah 1 Utljsa boruiau faidög toIi iba óriMi kigjá tekorótfitt to1«»
derek* kör4.
Suiogott tűiébe poko'i M* rakat, il
g g>g
,Hot & rúligéojtá fohíraxcu Mi-aj' ? tloTB rejletted el ? Ha itt • foldtto v>a, pokolDk luiilMB. Ha foon m égboa rao, pokolba larántom. Ha a pokolbkB Y»n, utiot t*aitl*k tog«d ia, lo oiaadoaiá* ördög. Ht 1 hi ! hl !"
Asutáo magint «lko»d6dött »¦ aa é**ve**i6 táocs.....
Majd of^asarrs aaép, 'ilífO* uap-
patl ioll.
Amiut RftcboP kioésatt as ab-l.kűB, lAi'a kvrtjökbao Zol.Aot. Ssépsu miMoljgoit feléje. St»die * TÍrifokat.
K.ö»b«D-k6sb«a bo-mtott, hogj meoJBB & m hossi.
R.cbol fololió«öu-
Mar a nap folkiW. A Mobibui félbomáij dereagelL A mim* eaartT, lle, hog; Kaobal kiíaté msgr.
,HüTa tméiiu gjormokftoi?
Kacbel megraueo .
.Virágot MedQ) )u
A ssobiból gyoran kitarraot ea futott* kert teíé.
A reggeli bü-ö* eg inó agjára jóltfkosju hatott. Kim* TUwatért nyn-gaiaia. Dt kWbb io«gi"t o«k »m«i-I6dl©k U CrOletM TisiÓk.
Eg/re wedte a origókat. Komo-rm kömu
A ««¦« atio* maat, hina be.
Nem meoi. Hiáb* moadu oeki, hogj édM apja be »g, «¦ bír Ulkalm • Öt kiyáaja iáiai.
F ki i»'b g *6l
sem értet Tolna abból ; oaak fonta a knssorut.
Mikor el kossá! t, a fejére tetta •sé-pen. Elkesdett osendas, •atiogásba haló hangon dalolni :
.Itt vagy már galambom ? Jer ide tabicam! Milyen ttép fehér vágj ! Mi.yen \udó*, oko* ! . , ., Megmontad-e hogy Táróin.... várom .... masyaac-
yy yy
mennyire fáj mn .... Ha soká n«m láthatja, m^hai nagy bujában .... NinCMm tuki napja, niucfn éjt sakkja , . Oda van Oh/*** növi Uikinék mindtn goudolatja.. Érté van t*i*é%*h mn4*m»am fAjó dobbanUa" 1. . .
A oéna oaak balgatt*. «tt a láaaa SseuBflibe koojrak
Inára kalosoita keséii.
.Hatalmat Jehova, csak esséd ne r«dd el. Csak ast ne ! A> a gonoas m<*« ! A* a goaoes mese ! Édes asép gy«rmekem, miért ejullam sonodb* ? 1 Miért nyaltam ? 1-
Oda ment Kachelhes; megfogta a kesét; magáhos öíelte , elhalmoau osdk-kal.
sRachsl, aranyo* gyarmekem !
Térj magarlnna éde* mindeaségem '..
Rachel rinésettriredeatS ssemekksl.
,lrgj-e eljön Zoltán ? . . Nem hagyott el eng*tn. - . . TÍsssaropal a ki* galamb .... Saabinát is elresette ... Ei-vissi Rachelt it !*
.Légy nyogod. édes asép gjerina-kem ! Eljön ! Bisooyosan eljön'.....
Abbao a pillajiatban fényes fogttok robogtak Parragbék kastélya felé.
" ' a fejéhes kapott ; kitiakitá
magát as ölelő karokból. Futott. Fártjoit megkuatálu a aaéi. Koasoraja eimaradi. Arca lángolt. Ugj fatolt a a/argaió fogatok után.
Ott állott taeg Parragbék kapujában. Bekaadikáll ai udfarra, moaol/gó képpel. De aki ait a moaoljt látu megborsoogott tőle. Htt aki ballotu réme* tuttofráaátl
.Léfalott a oaillag.....Itt van a
•lirembeo. Leherradt a ririg......Itt
as koMOramban Eljött a ku madár. .. Nem látod ?. . . . Olt viati mindkettőt.. Saljában a virág .... Fején a kit cail-
lag . . . A«t kftJdőm én neked ......
Voli ogTis«r egj róaaa, »*ép vérpiros ró-
im, . . Itt nótt a* arcomon.....Lett
bel3le bánato* liliom.....Sötét van
mo*t nagyon - ... NincMa nap aa egén ....... Kirvtte le a uép fenje*
napot ? . . . .
Parragh 1 looa kiaésetl ablakán.
„Ai*. ¦ ¦ A« ! . . A« !. . .Hubl-
Parragh Lován meojaauonji ól>ö-•et votL FalnvitotU as ablakot é* ki-•»ólt Bacbelnek :
„Na te aáp»dtarcu aaidóleánj, bo-va lett ¦aépaéged ? Niocs cioadónia ? Elfogyott a .esték«d, hogy egymerre oly aárga lett a képed I"
Mikor axtán jobban as#m0gyr* Tette Baobalt, megráskódotL
.E.aleáay megoraltl*
Akkor ért oda ssegéaj Kádi néoe ia. N*m birta jókor aloJérm a toló ieáayi.
Karon fogta. Sagdeaott neki Tala-mi boidogite ssaTakat, Miktől Raobal aro*. keadett felderftloi, mint aukor fekete íelkók mögül kicaálJ a nap. llsg«-
¦aí ni—sttrti «9 féi év MtttUet vu ctatalvi.
redtek könyei. Hajd meg siriii ét o«vetai kesdett egysserre, mint a gyermek, kit rég-rég látott édet aoyjti ijesst meg. Ét elkesdett fa mi bata felé.
Parragbék vendégei kijöttek, hogy után* néssenek a aaegény őrölt leánynak. LegeJöl jött Parragh Lon.
Mikor aaoobaa as utcára ért és Issák porUja felé nésett. . . el hala v á-nyodott. Saemei elborultak, élettelenOl rogyott le.
Amit ott látott, nem as ó meony-asssoayi ¦sememek való Tolt.
Látta, hogy a rongyo* saidó hasa előtt Kendy Almot négye* fogata áll. A törli] bárom ari egyéa é* egy umeretlen.
Lám: mikéot rohan Kachel Zoltán karjaiba a kitörő öröm valőtriao" ¦ikoltá-aá»al. Ét niooa senki aki ellenesné. T& rik némán, amint boaaswan, édesen ölei-keinek. SŐt mindnyájan Issák hajlékába mennek.
Ettől halványodott el ugy ax a gŐ-göa leány ! tuAl esett ájaláaba. • *
Hogy *s a Tárattan fordulat érthető legyen el kell mondanunk, bogy mért táTOsott el két hét előtt Zultán.
Uát egyik napon ismentlen késtől eredve, követkeső Urulma levelet kapott:
Kachel nem Itaák gyermeke. Ap> : Zadváry Elemér, vatvári földbe r-tokvs. Anyja saidó leány volt. Apja már sokat kereste. Ha fin felfedi neki. boldog gá tatai mindnyájukat. Zadváry n*m fog kételkedni , mert a leáay tsakasstott édes-anyja. ¦
Zoltán agy is tett. Ab Ó akarata volt, bogy Rtchel apj«Tal éppen a kitft.1835. DECZEMBER 5-ea.
ZlLil KÖZLÖNY
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM.
ubudMt, smokké Gyárfis Benedeket kiáltja ki. A türe-ktpusvidéki elnök* • magye derék tőjegysője Bónis István. Alakulásakor, aag. 9-én, volt 5 aUpitó, 35 rendes és 16 pártoló tagja. Létrejöttén sokat fárad ostak Lásár Adam és Sándor György. Gyalubaa fÓleg Deési Gyuts ref. lelkén ét jelenleg a válasstmány elnöke táridosására aug. 23-áo alakult meg a fiók 6 alapítóval éa 39 r, taggal.
Ersaéb^t város át Fogarasmegye k&-vetkesnek most". A 3000 Wlket «lig stám. láló kiiküllömegyei város válasstowoya. alakulásakor, melynek érdeme dr. Wolt Bőgd4o elnök, uré, jul. 5-én 3 alapító, 74 pártod t-eot azámlál; Fogaraam«gye öa-sseten 2000 magyarja p-dig midőn vá-Íaaitmáüyi»lkoum, ai demonstrálta, bogy as egylet ár-»r],n önsegély, sincs tehát mi tő. íétoi-. Ezsébotvárost titkár br. Ia-sekuts Viktor.
Legutóbb a Felviaus városi megalakulását tudatták velünk gr. Zichy István einók és Méstárcw Isiván polgárin alelnök a a naKyenyed varos kar aUkuh megaug. 10 ikán E körnek lelke Kováca Gyula polgármester elnök ¦ a kor vi-ssonys a megfelelő megyei válaastmányhot a legssabályotottabb.
Dicső stenlmártoo vidéki válasit-máoyank elnöke Friu KessŐ s működését kiterjeszti asegéss Küküllómegyére. Van már 7 aUpitó, 91 r. és 11 áprtoió t»gj*
A brassóvideki válaazmány — alakult juniui 21-én — Koóa Ferenci taofe lügyeló elnöklete alatt rendkívül tevékeny munkáwigot fejtett ki ¦ kösponti irodánk ssabályotására is befolyással volt.J*gysfl Sslerenyi Jóuef. Gyűjtött, 1 örökös, 318 rendes é* 27 pártoló tagot.
Két mogyei válMitmáoyaok aiskah ftieakivül: a»e;yik Maros-Tordamsgyér* és Maros-Vásárhely vároaára kiterjedő leg aug. IO-éa aladult meg Br B*nffy Zoltán főispán elnöklete tiatt; a maiik at Alsó-Fehérmegyei vtlasstmány. Utoljára hagytak est, mint a gyűjtés terén legnagyobb eredménytélért váUsslmáoj unkát, mely a aserveskedé* tekintetében is mín-tatierü- Jun. 8-*u Nagy-iínyedea alakult megZeyk Jóssef lelkei örökitónk vese-tése alatti atóta alakított egy ntgyenyed városi, nagyeoyed járáai, balásaUlvi, vissknai, a.Tiocii, *ersspatak>, • msrosuj-vári fiókot, melyeknok vissooyát külöo Ügykeseléai szabályok alapján rendest. Össsesen 9 Bók van tervbe v ive, a van öwieaen körülbelül 40 örököl 6. alapító tagja, a rendes tagok ssám* pedig 400. Köszönet Zeyk Jóa»ef elnök « ifj Gáspár János urnák a válasttmány tevékeny jegytőéjuek.
A rohamosan felnőt áradat miatt, tiss-teli közgyuieV bocsánatot kérünk, ha ma correct képpel nem ttolgálhatuok, megemlítjük atonban, hogy rálaitmány alakítástól már ct»k napok válaaatanak el Szolnok-Dobokamegy ében, hol gr. Kornia Víctor ragadta kesébe a magyar tricolon. Nagy 5»*benben, honnan vá-lasitmány nélkül is már e ereket írtak. öttse, Tordáo, Udvarhely városában és Udvarhely megyében, Csíkban, honnan Mikó Bálint főispán ar nyugtatott meg a megalakulás MAI • Hároma>ékmegyébeD, hol Pócaa JÓHtef főispán a s«ékely»ég miseriáioak nagy ismerője ét enyhítő)" ígérte meg hogy a köselebb történt el*— mi csapitok köretkeamenyeinek enyhü-lófco után válaaitmány alakitáaáról gon-doekodoi fog. Ssilágymegye réaserfil kö-seledéstörtént, hogy a megyei „VeMelényi Egylet* egyeaüiatünk keretébe lépjen.
Van tehát 25 tutároiotubb válaast-mánjuok éi filikank s kilátásunk van, hogy nem sokára a« ortságréif mindea vidékén, hol magyar aió sendtll, sserve-
sött oskttvesi napon érkenenek meg. Mert ax a harmadik úr Zidváry Elemér volt.
Bitooy nagyon jókor jöttek arra. hogy icegény Rtohell a teljes megdrti-léatől megmentsek.
At átélt i«
,gal
nak
myira meg'
törték uegényt, hogy a vissonlátát teljeaon kitört rajta a Iák.
A sok agykinsÓ icgalomhoi járul a ssegéoy őr<>g Iuák baiáia i«.
Iasák oem tadott a történtekről aemmit. O t fakadt ssegényes ágyába ctendeaen haldokolva.
Mikor as «jtó megnyílt, kiaté felemelte f-jét. S^pidt a'Cán futó pír rebbent át ... R.cbeli piilan'otu meg.
Susogva asóU bosaá :
¦ Rkchel, éde* gyermekeiD I . ., jer, csókold meg ssegény apádat !B
Mikor a lány föléje bajolt, rá tette a kesét, aldólag :
BJebova 1 .... minden titkok éa jövaudő dO'gok hatalmas ura 1 ne tordiu el ténye* arcodat tőleaoha, son* !"
R«chel látásán ragadta meg a ha. dokió áldó keaél; akkor már nem ludu mit im ?
Ai még «gyaser fölveté rá révetag nemeit . . . Caende* mosoly alt arcára ..
Egy mély sóhajjal elaludt., örökre
Jobb ü volt asvféayaek, mert ha üaohelt elv#uik volaa U>1«, Bfj ís s«g* repedt volBft a stíre.
tett fiókunk le*nd; tettek ea iránt.
Fontosabb kérelme.ok
lépések magié-köaé tar-
toauk a»ok, melyekkel f&páastori pártfogásra éa körlevéllel n. folhiváara kértük föl bonunk magas katholicut kleraaának osaaae Agybási fejed«loiei> s a protM-.ana felekesetek püspökeit. A nép lássa milliói-fíUéreiból, a nem as alapítványokból fog-hatráD egyesaletflak oagygyá lenni, a lelkestelt által óhajtottunk első sorban per,«lyM gyfljtéut essköstöltetni, melyre kiválón alkalmasak 10 kroe sselvéve-ket tartalmasó b*rcaakőny vecskéink. Eteket óhajtottnk Ut-oni h>nl*4ny».oknál i«, kith-a - 600 ö "i fr<t» ktie ben. 30.000 tn érékben k.bocU oU köoyveinkboi 200 ko ei»t dtponaounk. Esek terjess'éaért ttámitounok, m<d3n megkerestük asoraaágoa jegysoegylet sl-nökéi és főjegysoét, hogy b*«áok jegysoi álail gyűjtés kesdam«nyestes*ék » midőa j
a köselgő oskolai bsiratfcoiásnk előtt Óban éa Ie7elekbeo bárcs*kónyrek etfo-ctdáaára ker ük fel h**áakossses tanfelügyelőit, tanitó-teatttieieii éa oskoU ig««-: a lóságait. Legyen « helyen a legmélyebb í«ieUtl«l említve Nógradmegye alitpáo-jánab, Nagy kéri Scitovatky Jánosnak
atáo a pártoló tagaagi dij a népieseknek mondani ss dicaő emlékű tett. Hála jeléül — a saját bőrében —
halhatatlanok hervadhiUtlan bsbérait stubrol emeltek neki. Most ott sli Bern
hogy legst-Ue* tépi eaet sem idő, sesn emberi háta- mnteamában. StÓljunk még s török fő-
gyubb jelentkesés aog. 18 ás veit, midőn ' lom a kntjt hason latok miatt. Most meg- város külön fajta kutyáiról, etsk oko«
ssavasásai túlnyomó,
Megemlítjük kösb>
eg nap 15 000 frt aláírás jeUatetstt be ; Scent-Iatvan uapján 350 ^Um iv j*tt viss-m s,a egy ik legmemessbb életbivatá viselőitől.
Ponto« névsort adni, most midőn as ivek rohamossá é'késnek s oéntelyik már valyamelik válastBnioy listájában saintéL bé erjentetett, alig lehet. Astaba-toun kiirt nevekbcM atoobaa m gis Öss- d
••eálitotiuk ai itt j
g adatokat.
j
>gyeaSietanko«>k — mint a ki«yem*tt és asétosstot' névsor mui>ija
K,ek
24 örökös éa 719 elspHÓ b()0ü frtos 1. 20(10
1.
1000 trtos 12 817 frioa 1, 800 Mos 1, 700 frtos 1.500 frustí. 300 frios 11, 271 frtos 1, 250 frtos, 206 frtos 1, 200 frtos 20, 180 frtos 2, 150 frtos 1. 148 frtos 1, 135 frtos 1, 115 frtos 1 .02 frtos 10 kroa 1 és 100 frtos van 643 ; • minimum 100 frtos ; as össases aláirt alapítványi ÖMtg 115,654 Mos 10 kr.
B-j-tieoutoU eddig rendes tag, ki lOfrtot 6 étre előre lefits. 876. k» évi 2 frtot fiiét 2833. külöaleges rendes tag,
eve említve, ki igymsgs 300 b&rcsa-1 ki löbb forintot fiaei 73 ; etek ssjrinl könyvet kéri, melyek Öassesasn 15,000 egyesületünk rendes ta.jai saáma e frtot képviselnek. Ipilacuban 4670; tekintettel ásómban,
Nevetetesebb megkeresésünk kosé hogy ss utolsó pillanatban is érk ettek ivek, tartótnak, a fürdő stieon elején as ö»sse# s beérkeseti és aláírást tartalmasó 843 magyarortságí fürdftorvoaoknak propa- íven átlag 5000-re tehető már is egye
gstld* csinálásra vsló ^elaiólitása. ügy ¦ éd k^rnsráinknak ai ügyvédi testület ll IÓ kih kéé k
által
g
kihatásra kérése s egvss kőt- kilő időb
g
gj ölesekre, congressutokrk keilő időben küldött, 61gyeimet telbivó átirataink.
IsraeÜts polgartársaínsuuk kftlöa '* fígyS'mőkbe törekedtünk ajánlani a nagy nemzeti alkalmat: több kotpontbin kopogtattunk, — atonbsn általában vé*e az oldalrólaég eddig igen osskély b
támogatásban résses&tünk.
A nyugtátásokat jaliusB-ika óta birlapilag és tsemélyileg esskösöljük. Elküldtftak et idő óta 1500 darabot.
Össseadvs st eikuidött nyomtat-ványrk, sokssorosikások. levelek megha-ladják » 30eseret!...
Ék most a eredménynyel számolónk be röviden.
sulelüakoek törsshftds. Pártoló Ug alá-iratkocott öasceaen 890.
Fölsiámítvs már most
an egys
sÜletanktek at ftsss«a alapi<ó a örökös tagok után 115,654 frt 10 krvárandója; a 10 frtos tagok után 8760, s 2833 reodss tsg után éven-e 5666 frtja, vagy 6 évre 56.660 frt. A pártoló tagokból bejön as elsA évben 888 írt. hárosi css-ttndöre 2664 frt.
Kibocsátottunk Össtesen52l4 gjüj-tói vet, melyeken a beküldési batáridő a 2000 iken kezdve deos. végére letetett Visssaérkésett már \ , réas=l316. A vist tsaérkestek kött van valami írva %-ed ésseo=843 ivén, üres 473; Öasses kibo^ oaátott iveinknek e sserint lŐ*/«-s jött issza eddig akként, miot a bárka kibocsátott galambja, olaj ággal. A maximum Mely egy ívre íratott * t>r Báoffy Zoltánná ónagysága 1696. •« ivéa vsn, közel annyi forinttal; a misimam 50 kr as 1149. ss. ivén.
A Isgnagyobb gyűjtés, mely egy testületből bejelentetett s m*;y. kr. ál-lamvaiatak kulotsvári üslel vesét ó»ég*é, ÖMtesen 6342 frttal ; iv nélkül egy «se-élyben ifj. gr. Teleki Domokos átértette legislagntgyebb össs-get, sem kevesebb mot 17.200 frt ériékben.
Halóság résaéről Kolossvár városa a legnagyobb áldvsó törvényhatósága 5000 forintot stavatván meg.
Általában Koiosavár városa hatóvá-gában és nemes polgárságában a magsa to-san legoriásabb alap-«iegeistkövet tette i területéről 27 es-r forint körül történvén felajánlás tékát majdnem minden akóra I — 1 forint.
A Királyhágón tálról atintéu ss égést első cyclasra felasámitvs 22 i
Less hát egyesületünknek as «laő évb^n aa alapítványi befitetéssket vagy eaek kamatjait kivéve 15 354 f-t ja, as nyugta I egéss első syclusra, ugyancsak as alspit-ványok nélkül, adományokat o«m saá-va, 68,084 frtjs.
ö*tseg<tsvft tehát, 3 hónap aialt bistosittatott igyeaüietftaknek már is 183,738 trt, s ba ids vesssük a mar kibo-otátott 600 drb bárosaköoyv értékét
30 000 frtban, • mintegy 2500 frt adomány t ts első bár 3 m no nap •jáolaU s be hsjthatóert»da»«aye 216,238 írt, Befisette-t«tt belőlök ieUsóliUs, ké'és oélkftl 61,000 frt.
Et adatok után röviden kimerít eltük ssámodáaunkat. Bíráink előtt állunk, ítéljenek, jól dolgostnnk-e? Távocó -Ifi-csapatnak axomban talán megeng^'beti, hugy a teljesített kö élesség tóiemeió önb k é
g
caakegy imát robog vén: la ion áld meg s magyart!
g for
y nt körül íratott alá, a hatóságok meg
Raehel már nem tudta meg ss Öreg halálát, cask hat hét mulvs, mikor agy. nfosaiból Kigyógyult.
Zadviry Elemér Rschslt törvényes gyermekévé fogadta s általános örö kOsévé tette. A lány fölvette apja vallását és néhány hónap múlva mar férje Kendy Zoltán karjain ment ki nevelő ssülŐinek kegyelettel ápolt sirjáhos.
* e
AjóCaili néae egybttelt a boldog párral s dédelgette a kis apróságot. H Ula után m-g' *iah*k m>pihjst : s akk
saeoEedett St>bioa. B>tony nagyon osag-lürle a p»D-*astaIanul viselt ssenv«déy bogy mégZadváry Elemér sem temer; rá
* e
A gőgös Parra^b Ilonát legkevésb-beaem bántotta a atiTfájdalom, mi kabb biusáfáaak megsértése. Két hét átalva már jegyet váltott egyik rég«bbsi kikosarasott udvkrlójával. Egyébbkéni boldogan éltek, mig tartott a botom: bol s atootul it csak liseokétater váltak el miodan essten.dőben s keitek megint egybe.
így sátán óbsJŐle lett boldogtalan aassony ; RsahaJbol meg ró-atás«r«a, boldog maayseeke.
(Folyt, köv.)
g j
udatába 0 t&vuiték,
ssavábao i*
vénült a világ. Mai viszonyok > annak, más életet élünk, nás saokások dívnak és más asólásmodok teUseaek
No de nem ia esods. Mont midőo ¦ valódi haségf «1 nem igea találkosuuk, a a*ea ritkák as oly saivrenditő esetek, nint Qasdsf ósvegyéé, ki miután férjét ¦Aggyilkoltatá, ké ségbeaaettea jajvessé
kutyák; hogy a város na legyen kény. telén gyepmestert tartani, ki a hulladékok össsehordásával s a kutyák pusztításával foglalkoscék, Ők magák végsik ej ¦»gy és ssokott hűséggel a gyrpmeaw és s rendőrség t*endőit Esek ss ugyn«-vésett Lstdátlan kutyák, stabadon caa-taagolnak ctop'>rionként utón uttéleti
kelt" és a temetés alkalmával osiakos- I gyakrao isionyatos marakodást viszont társa kebelére boraivá Mrt és ájaldoMtt, végbe, ba egyik vagy másik el akarj* fog tcost Ulán csak stért nem stokás as em lalni aa uictát, vagy a, jó helyet, meiyt ber húaégét s katyáéhos hasonlitsni, őseitől Örökolt KülöDÖten caak aa jó, bogy mert nem igen érdemes r*á, mert nincs kős>Ük nem igen fordul elő >s ebdúb igazi kuaÁg p0dig oM. b°í több ssás ily katya lót íir.
De átért és mégia remélem, hogy
Adni fog a régiek e kifejasésmódja hiassoksn méhó íolbáborodassal hirdetik, bogy bál as egéts világ osak egy nsgy álistkert.
i(*bb atcsiikon is. iges
Att meg éppenséggel hasstalan bi
a legnépei
let volna.
A müvéstet i* iteliő figyelembe mé -tatja. Nioos oly v«Umire való uaopuri-tájkép bonoso » kutya hiápyoizék. a hadseregben ia bessoo* ásolgilatot telje-
zonyitgatm, bog/ ami jó és nemes at át- sít. hutsa » nagy-dobot
megy a kösmoadásba, vagy Lgrotssabb asetbeo máa s akb*n pld. a magyar embernek gondttső kifakadásai, as apróbb káromkodások kost a teriagette sib. mellett emlittetik. így a katya is. S végből nyelvi sajátságai okát ¦ tekintetbe kell vsaoünk SsókincsBnk ast matatja, hogy Otindaat, amit ssere-ank, a mi előttünk kedves, többféléksp tudjak kifejetai. Jókai háromstát kiíejesease; állitoita Sssae a verekedés «ótárát, • biaony n-m
A magyar aép Ugked«eaebh mulatta tój*. Mokány B«rcn, egy tapodtat s-ra lép as ó isteoi vékonyságú tseilője né kii'.. Minden képnél ott van melleiie, oly buí-a«or és sok kelytetben láttam már, bogy •tinta el *cm tudom képselm Mokáoj BorciitSsellóje eélkül.
De külön beo is oly ménekbe ké-pesi eseo állat egyes családok kiegéatití tiitteUtbeli tagját, hogy as Argai-sseisü adókivetők jónak látták polgárjogul fol-
igea oagy hátrány* a magyarnak, bogy j ruhásni, évi adó jár utána és a reodüro-tud várni ott, ahol |kell! Qy érmekéit s ; kéhoa némileg hasonló kis táblát ia hord magyar jobban asereti mint a saemefé- a nyakán, mely útlevelét képeti a pecier nyét, ki is >«dja fejesni többfélekép mint előtt *9 adóköny ?ét s hatóság ssemébeo. bármely más nyelv igy ; gy rmek, mag J Es asivesea fitetaek érte. Mily nep
tat, kisded. A taalt dicsőségét is sseret- «s előkelő modor, ha sé'álásközben kis jük emlegetni és a ssájhagyomány sok láncsra ffttheti valaki „Tusát* és vezeti stép regét SrsOtt meg aa oaokrŐI, ősapák ! battkén ahova akarja! A vadast ross 16-ró!, elődök vtgT elódötröi. Sok példa: ', vesét gyors ÍQ-ása áltat mennyire pótolj.. emlitheménk még, de esi meliÓtai ssán- Ssöval miadeoutt kedveaca kísérőnk hú dékom, mert ;t: erre vonatkosólag nem segédünk és sohasem tugo.ódó hbuti-lehet bÓvabb fejtegetésbe bocsátkoi nom, lónk. At iosavilágnsk egyetlen vi^mi-oesvk a katya elnev«sését illetőleg tettem tslójs, mert c«ak ehbes bestélhot a maga e kit kitérést. Ei kétféle a, m. kutya és itlése sserint gorombán minden b*j 'at,-eb. Már magát e körülméajt is föIhass- ' kül, osak est legeshali, tőt paraocaoihat náljak példabestéd alakjában, mely kissé is neki.
csípésen adj* vists* ss egyenlőség fogftl- \ Cask >gyet sajnálok t. t. hogy ak.dt
mát. Kesdjük meg estei ason kósmondá- Agy tudós ki elmkarja vitatni a hű áiiaí-sokat, melyekben a kutyáról vanssó: nsk aton bámalatos ra&assk<idá«át g<>-
,Eb vagy katya." dájábot, mely né fogva öatudatusan mu-
.Ebcaom befor-r " Aui: nem á-t lik ki éhhalállsl gasdaja girjáo. At eset meg neki. gy*kori ; de a ssándéko? öagyi koiai^L
„Katyabaja níncstB.' E belyett : elvitatják as állatviláguk ; es csak ax em semmi. ber jogkörébe tartosik.
.Katysngatáa n*>m bat a m«ny- Mondom, ia nagyon s.jaáJom, hogy
nyékbe," E be yett: rágalom stb. nem árt. e tekintetb-n sértő v&dat emelünk. hÜié-
„Oiyanok miot a ku y» a macaká- : gQk legelragadtatóbb, tegföoségf-aeuu val." Rost vissooybau élnek. uyilvaoiiasa ellen. Ugjuo nécxüok egy
.Egysser volt csak Budán kulya- példát: vájjon képes-e a kutya goodoí-isir ' Atu : tftbb-l nem ssedss rá, I kódai és omuda osan cselekedni ?
.Ki kjlyálcfcsl fikssik, bsthskksl A mindennapi eseméoyek «lég b!>
kel.* Vsgyis kerüld a hostád Don illő anyagot ssolgál'atn-k, hias vsnoak egé-
CSARNOK,
A kutya.
As embernek a saját árnyékán, ki T&l leghívebb kisáróje a kutya Már aa
Ókor népeinél is ott látjuk s bási állatok kött, sót s görögök hitregéje as alvilág bejáratának ónsetét is rá bista. Miért nem tartótott a régi egypiusíak sseut állatai kosé, at biaoayára a msoska iráaii különös — de nem megmagyarásbaiat-lan —ellenssenvéból ssármsshaTOtt. Mert hát a csicsa mind e mai napig sem engedi magát kisodorni termesseres vad-ságábol. Hamis, bahiselgő, ravass, kénye lemszeretÓ, lusta és torkos a kedves, nyájas, osirogsiáatssorető csicsa,mig a kutya tanulékony, bú, engedelmes, könnyen megaseietiüló, oem torkoa és asófogedó, bideget meleget egyaránt elvisel. Ha már most esen ellentétes saokásaiból kö-vetkestetjük kieagessteibete'len haragját a mauaks irán*., cnely ott he^er a pamlsgoa, amikor csak neki tetssik, mig a aegéay kutyát még osak a tisatára feJ-úolt stobapadlÓD sem látják ssivesen végig futkoani piaskos lábaival, bisony nem nagy csoda, bogy a már taieai tiaa-teletbeo reasesült maosks mellet' Egyp-lom „valiaaoa őslskói" a kutyit nem rs-ssesiték itteni tissieletben.
De a hálás utótO' hajdani méltatlan m-Hósesoért bőségesen kárpo-olja as 'géss ka yarokootagot,
Hu mer és egyátsJáa a régi görtg és római irókoál gyakran látják sa em bért a kutyával ösasebasonliuni, és nem is igen ritkák as ily fajta kifejesásek „oly hú miot egy kutya* ée nem tab-ssolgáról, hanem a legmeghitt«bb, a legjobb éa legkipróbáltsbb barátról bessél-tek ily megusstelő modorban.
Bosseg saanap volna érts lárm\, örökös harag, megvetés, párbaj, pedig es nem egyébb mint hiselgŐ óssiateség; mert hát ki ne Úiköioék meg benne méltó íóibaborodáaa-l, ha hűsége mislt a kuiyáhoi, — csendes, jámbor, megelégedett, türelmes és más jó talajdonai miatt a ssamárbot batonlittataék ? Ds s re mekirók a világ gyermekkorábaa éUsk, 4sbí h.jlaadók vagyuk • bfnánkit
lársaságot.
„A katya ia osak as orrát félti "
.Kutya «iocs a há nál," A sas: egessea elhagyót', üres.
„Tulúlnak a kutyák, meghal vs- ! laki." Ei cask babonás tévhit.
,A kutyát sem veti ki ss ember ssifesen." Hass időben mondják. '
.Ne bigy s katyának." Kerüld., ingereld. j
fis a többi ; mert bát nem tudok többet.
(Astped;g nem említem, hogy s roaxsl is a kutyáv»l hossák kapcsolatba, rt há' aa ördög is leginkább fekete kutya alakjában tsokta as embert kísér-tem. Miért? as ai ö titka.)
De bit a kegyetlenség jelképéül is bassoáltatik ba nem is at egéss katya, legalább a feje; igy at orazagpuatlitó U-tárokról föamaradt áilaadó jelsoül : ku-tyafejö. Sok apró-csepró bossan'ásoknál odamondjak a katyafolfl ét ebadta kifejezéseket. Sokstor kellemetlen állatnak bitonyulets hűség jelképe, kivált ba ugy ára! el bena&nket, mint s aótabUi' Bodris.
Mert kát a népdal sem teledkesik meg róla, és busán kérdi a bajiba* kesergő :
„8sjó katfáai, jsil beh ¦Üjcd aioaso', Ment láttad « a* ón rotsán talahol?"
Máa: „Éu vacvok a fala rosua ; En^esi affSl mfodvn katja."
*€J ¦ •* Vargáik kertj* ajatt Bodii kntra ssBrojan ofat* vCa«»og<S egv
eaárJás!)
: ,Kia katya, nagy katya nses hiáoa* .
. st».]
Es ki gyŐsné ilsorolni : bány mesében, komoly és -vig költeményben örö-kittetik m^-g a kutya .miot utáűsatrs méltó jsiképeas éberiégoek éshütégoek? Csak Petőfi teás itt kivételt s mind a megve est érdemlő táoyérnyalót mutatjs be. (A kutyák dala.)
Némely f ja tanulékonysága áltai as emberiság valódi jfitevőjekint a bálái éa ti ss leletei egyaráat kiérdemli. H;en a Sat.-Berná; hegyi, különösen kuliul egy Barry nevű Es miután 40 embart a bófuvatagok fenekéről a már már kit tos halál ksrjaibol kimentett eg} tájéto a*ü*a utM álul, ki iőls megijedt, Isíövs.
ssen tndos kutyáiak, melyek megértik ssavaakat, két lábon jíraafc, fmu*li tányért bos^ak ket első lábuk kost. ssékre ülnek vele, kitörlik, égessen pincsérsterü ponloagoasal (a bukfooosel vető elefántot ilyen pinctér tsolgáUa bámulatos ügyességgel ) máaok sakkot játsssoak (?> pipálnak, eljárnak kosárral saájukban húsért vagy ssemléert és miadea visssa-élés nélkül pontosan jár sl dolgában, t-t atooban mind csak betajtitott cselekményeknek s megasokáa foly tán végrehaj tás-Nem égésien ilyen első tskiaistre a ko--etkesó eset,melyei .Waalhr Woltt* ko-noly történet gyanánt mond ei. Hol, fa-. nem, as nincs kitéve., egy keresksdő beai-it a juhásthot, megvesti at ossses jubu-ka', de a jaháss n«m akarja a mesai-Utra, elkiaérai a juhok keselése véger.. hanem kölcsön adja neki kutyáját az>D kikötéssel, hogy .vándorlás*" végeu tsrisa jól és boosássa hí badon. Atonb>o -kupect éssrevetts as állat bassnálh«Lú voltát, s bezárta, hogy fogságában t-1 jUe sl régi gasdáját. A fogoly végr^ elmenekült, kifutott a legelőre és a nyákból kihasította as őrisetére bitvs vi>.' juhokat és elterelte asokat hass, nem k> osodálstárs előbbi galdájának. A kut^a — igy a nevese t lap — ason meggyé dévben volt, bogy aj gasdsjánsk olj &-vésbé van jog* őrá, mint s juhokra.
Stép, ssép! Da hova less ebb- * tanulság, ba kiMé vállostaluok a Áorü: menyeken ? ba ugy«mis föltesssük. ing) a ka'ya is eladatoU, ismét olt vágyna*-a hol voltunk: at álla*, nem tud guDűű>-kodni, hanem csak a megssokás ssentt oasleksclni.
Tehát asm a gondolkodás kiiolyt-sakép gyötri magát a katyt elhanyt g»»-dáje sírján as öngyilkosság alap^Wé-Dél fogva ébhalá'ra, hanem éppeo eUeii-kesflleg: nem tudván gondolkodói, oem éri fii. ésassel. hogy más tt adna neki t>aoi más is goodját viselné ugy tniotgatdája kit sirba tenni látott. Esért öaitekuporo dott a hanton és várja, mig gssdája oo-i fölkel, nem tadváa, hogy as, kit oda íet«*xaek, annak ninos tibbé reggele. És így állatiaa butaságának a áldoaatul, ében vess.
Esen .erköioai vesiteséget bo^ pótolja a vestMtUégs ellea föltalált óvsser-
Ha tudn* Mt a ttsgéay, Patt"HUSZONNEGYEDIK ÍVTOLTAM
I I I 11 I I I I I I
ZALAI KÖZLÖNY
1885. DECZEMBER 5 eo.
++-M I 11 II I 11
+ Nézetem Dr. J. G. POPP ui Bécsben,
+ C8. k. udvari fogorvos.
száj-koziiieUkiijáról.
l'opp Anaiheriri nzájviee, fogpasztája é» pora
*•«¦ n ¦----^^ "" j va-eaea. t4a,aaH á a V ______
.uny balácuk által b«ca01etér« .üt,
1LKO IaT, __,
E«bu jele, tulajdnnUfai k<W«(kt-ztsb«n minden Ott. még NeinetonMjb.vi íbmj, Tor6ltori»áfb«n, Ang ialiaii, Ame: .kát>an ttb. in eliuneréi
etoiu«(b*B, el Ulálkoié
N a íj- K* dÍ Ilin : M.d4»1( gyógy.. Beltií Jossaf r}6«7" Práfer ._ Fe«#,lhoaVr Jóiaef, R .taobvrg F. Boxenfeld A ALeadi
+ + + +
¦ II I I MII II I I I 1+01 II I I II IMI
Legnagyobb
BDTOK-KAKTÁR
Fiálovits Lajosnál.
Főraktár:
Sas ntcza,
.Se»"-.end.-glö áwlleaébe
Fmtrattar Ha
dél zalai takarékpénttár-épfilet,
i.u adTarban jobbra.)
B
Baii.r v.gyok a d. é. kösÖaaégDek tiaitelettet tudomi*ár« houi bog; r * k l»Lrarvtb&fi niiiiQ6nn€njO-aai&t gyarttaáoy u
asztalos, esztergályos és kárpitosmunkák
(rancaia divatlapok min'ája atannt keeileibeo találhatók ét megrendel bsiök, micdeieo aukmaba vágó megreodaleeeke', telelóaeeg mellett, a lctrjutáuji>ntibb aroo elvállalok, ugyisiniéo avult bútorokat Ata aki ok ugy helyb>-ii. miot vidéken. Raktároo találhatók fénytelen tölgyfa, háló- é"a ebédlötilob -bereodesésrli '» német alakokban (Altdeuiacb renaiaaDt). Tuobli. m.od-ufeln álló. függő éa koniol- Ukrök, ffiggónTtartók (Karai-achRti> iiKiid-n alakban. Dú« raktár kets garnilurákbó!, ugy mint Jalte, erepp. bureth. Bfoiunt é« alma bármioyból m.ndeo aaiobeo Oto-naánok «• kuebb-D.gyubb diváook. kanapék, a legújabb fajtája amerikai b^rbfil, L Tál alok mrayaHaOBfi btrendrarNekrt a legjntá-oyui.bb -r.í ét fnle^aég melUit >agj rattaram hajlított náelfo-nalu batoraL én minAm fajtájú vasbutorokBak.
MidAn fwn Daicy taktár-m egyea kiválóbb Cfikkeit a nagyérdemű beljbeli ea vidéki kosonaegnrk talaorolom kernis niTea pártfo(rá«akat.
2680 1 —:0 3F"lÓJLOVrlt.« XaSaJOB,
kár; itoi at bou>[keretk«dS
5758/S86 tk*
""-'.Ervén Lucas Bols,i f........
Árverés? hirdetmény. Sk. k
A nagy kanizsai kir. törvényszék
telekkönyvi osztálya részéró! közhírré tétetik, hogy Babos László n. kani-i lakos ügyvéd végrebajtatönak Zrínyi Károly és neje Városi Teréz végrehajtást szenvedd orosztonyi lakosok elleni 50 frt tóke 1868. évi november hó Ilik napjától járó 6'/, kamatok 1 frt 40 kr. per, 3 frt 40 kr. végrehajtás kérelmi 6 frt 65 kr. végreh. foganatosítás 9 frt 50 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó orosztonyi 374 ik sz. tben A t 195/a 3 hrsz. a. félvett 352 írtra becsült ingatlan kfllon A t 195/a 4 hrsz. a. felvett s hasonlóul 352 frtra becsült ingatlan 1885. évi deezember 23-án délelőtt 11 órakor Orosztony-ban a közs^gbiró házánál Babos László felperesi ügy éd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni tog kftlön. - Kikiáltási ár a fennebb kitett beesár
Árverezni kívánók tartoznak a becsar 107,-át készpénzben vagr óva dék képes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevó köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítva 30 nap alatt a másodikat ugyanattól 60 nap alatt a harmadikat ugyanattól 90 nap alatt, minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6'/, kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen ét módozatok szerint lefizetni.
Kir. telekkönyvi hatóság Nagy-Kanizsán 1885. évi szept. hó 12-én
ttof LisferantM. k. aM. H*f Uaférantan.
Alapittatott 1875. Amsterdamban, különlegességeik
Curatao-Anisette,
az orazág elsó üzleteiben <észletben vauuú. 2615 8-10
z M!í?a:i:a;iS t ,; j
-vi- :.. i „¦• ^ctuzotháatalaak.
Tinafeet Mi tifuztalM
nem húttt \ul'j kwUs.
uámulu y a 4'i kr
¦<4iiiiinn
Orvoaok ö.lta.1 Mprobalva b ajánlva!
, ára 75 kr
arravBroaaic tmrfmadiorr (ftoaace*, aet>«) ?i»- (kifaarot afappaa) bajak6' és a!S»di%k «Uen,
111 eo i ¦ ¦ a»pa & bistot kipr bált 4> rron 35 kr
KUK:
Górf HUGONNAI hely. elnök.
1933 tk ssy jul 10.
EVELL jegyző.
660 hold szántóföld
70 hold rét 210 hold erdős legelő
Árverési hirdetmény.
FIEDLER GYULA
FÉNYKÉPÉSZETI MŰTERME
NAGYKANIZSÁN,
VÁRO8HÁZ UTCZA 6 SZÁM
fényképek
M.ndon p-gy.ág
• I-K"'
legfiaoi
K i viie
bb «¦ n.bb I b.D
ugysziDtéo elegáns kiállitá&ban olcsó áron. aV FBlvéteUk ro« idő esetén U történhetnek
Esokeo kirDI
•aiarselt timfkrfk, tru) Uep-ooajyilMok oUjl«>tmra cirriHll u-fénfkrprk. Chromo-ff.')képek. vllá(«> ajr liaocr*|ihUk »ib .ib.
szilárdan olcsó ár mellett szolgáltatnak ki.
Jfcen. omalok
Lengyel János
asztalos-mester .\ a g y-K anliüán.
A nagyérdemű közínség figyelmébe ajánlja a
clótt megnyitott
asztalos üzletében
késrtlt divat szerinti bútorait vállalkozik egyszersmind a legszárazabb fából felelősség mellett minden épületi nunkátés lakit berendezéseket rajzok szerint a lego'csóbb áron elkésriteai.
Nagy-Kanizsán, magyar-utca 17. sz. Í673 1 —10
i
; A oagy-kaniubi kir y
t ikv. (Mutálja réasérCl kötbirré títeiik, \ hogj Jftoder Hétjái gjel«koT»cii lakót ] Tigreh&j-.BiÓDak elba i Jiadrio IsiTán j o»k Si»l»y Lajot Ügyréd mint ttgj-gondaok ált^l kép*ia«lt ¦•m«r«tl«a örö* kűsei »ifreb«j'aiá*t aiaoTedfik ellem 240 frt iók«, 1882. é», mircaitu 13 tói járó 8*/a tunatai 4L frt 10 kr. por, b frl ˇégrebajtklia kérelmi, 8 frt jeleo-lt%\ t meg felmeröleodí költa^nek iráoti T»lmniBt a oaatlakotiSaak kimondott Fnedfeld Hikaa légridi lakóaomk 4O0 frt tiké, «0B-k 1875. én julia. 20-ló' járó SV.kamatai, 28 frt 40 kr, p-r, 67 frt 85 kr. Tégr^hajtáai ngj a még f«l-B«rfllend6 kftlt»og«k iráoti (b««sámtU-¦áral a már tórleMtett 139 frl 66 kriak) ˇAgrebaj^áaa ügjéb«« a faatDeves« t kir. 1 tÖTTéajMék ierttiel«b%« tarUMÓ Iegeidi 390.Mtkt>ea I tor, 338. hru. a. Jand-rioa I« Tan (nót JLobioa MiriávaJ) to-Ujdoniul fel»e'l le^altstoai jofEK*1 «gJiit1 493 frtr* beoaül< i*e«ti«n 1885. év! decsi>ab*T hn 7 lapja* «lélHött 9 órakor L*(tr*doo a kosaégbasáaa Oy&rüy Jáoo* m Merkly Antal f-ip«r«a dHjvedea T*gy b«lyott«a«ik ko«b«jötlível m»ctartandó nyilváoCM árTeréaen ol-toi íoí-
Kikiáltisi ár » feaaekb kiteU
kirinok tartónak • peo r. ÖT«d«k kikQidött kmehern le-
kettftOmör ell
PaoU-féle oáaolji itappao
',4 drb tó kr, 1 drfc 80 kr Fanta-fele kdiTti; eaciai
határa, irm I frt.
Kátrinj-iiippm rflh allar., hajkorpa, libtuadaág Itb *lle KitráDT-flrc«riD-tBa.ppati aajbe, |y«mekBÍ éi =6k réts*r« 35 kr. Ctrbol-iiippin UnotUnitfi 85 kr.
SlIétroB-mppii bSratka ,Mitfr*a»er* n^plS él börkiüteg ellen 25 Toj ái-« »app»o aajkorp* vlleo n axcsbSr éléokitétare 36 kr. Epe-mppin a h*jnÖTé» ipoláiára S1) kr. Gjokvr-nappan ttditKl^ hat •* idefiierT«xatr« 86 kr. G lyc« r i m 11 p p i g leftno«i»l>b pip*r« asappaa 56 kr BtmoMitppin a bCr dórt»**(» eüeo 40 kr Va ¦« ' in-t i ap p u ketlcmet moidowei mindennapi hktináltt'a, ira 4'>
Kapbató Prág«r Béla gjÓRyntfrtáriibao N»Ky-K»D'MÍn. ^
VeteUel kérjQk a bejftjwtt ré Jf*iyet öjttelembe rt-nm **
KXKXKXXXXXO*XXKX*XXXXX XXXX
lirt
összesen 1200 négyszögöl
Somogy-Bükkósdön. Zákány állomástól egy órajárásnyira
évre bérbe adatik.
minden közelebbit Flseher József uruál
Nagy-Kanizsán, Babóchay-féle ház,
12
Király utraa
M78 :—»o , ,
KA VE
¦yen, kilün.'. rritrljn, tamaloo
faj & kron caanagokban, bér-
im v«inoienle>eB bárhová után-
vélel nellrlt.
«»iito., !«•. -Uínkíit 1 15-1 25
Ceylon. u&C7> fin°n> . ! 3°—
C7 , 6.OOIB, iö d*a
, vP«rlj fin
1 SÍI—1.60
i.so-i.n
1.56-1.60 17S l.W 1 80-1 90
Mttttmdorter BrOdrr fíajajar.
¦ »¦»»»»¦¦¦¦¦»»»»»»)¦«>
Tűi-, mell-, njal-betciet ¦ (aszfomoa) és asziheiaban
tietnredük figyelmeztet Qfk az áUilan >o<ioriiáf belaejében fe]f*)d«™-tt > ne r*mrCl 2681 1 —10
.»Homeriánatt-nak o
A nt-veiotc g^ógjnövényrB, mely or\o*u _ •^ Di«(visig41tatott *t en-r meg exi*r bíio-^ , A njitékk.1 hit«l«s.net«tt. Az err51 uoló 4 , i , oyomUtTiny 15 krnak leitMbtlyegekb A való «151»C«« bakUldiw Utao bérmeotTe . , ^ küldetik m*g A 60 ^ramn, tu\jn Ho- 4 , , , meríioa-caomag elegendő két uapra é« . i , 70 krba kerdl ét ralódiúfa jeléül atá-( iratommal van ellátva Örök mindenkit w mii cégtől hirdetett mtm vai«dl Bo- * *
eriio TáUrliiitál Va'édl oMk atlaa w
wdtlvi kaaaat*
PA'IL HOMERA Tri^tit
A Tiltídi , Homeria.na-oÖTény'' felülálíja éa kéflittóje
VÉD-JK GY
PEZSGŐ
E«7ed0ii főraktár Naey-Kiuiatiu FESSI-XHOFKR JÓZSEF urai).
SS^^
Arveresai
becaár 10*/.-*t kép<* pipirbu
Ve.S köttlrt > TtteUrt báron egyealA ré*«Utb«a mtg p«dig u «l*ot »¦ irT«r6a iogoröra emelkedteától asámi-tBDdó 1 hóo»p alatt, — a. máaodikat agyaaattol 2 hÓDap alatt, — a harmadikat ugjáDá'tol három hóaap alatt. — aiadeo «g;ea resslst utia aa f.rTtrit D.pjáiol aaámitandli 6'/, kamatokkal •ÜJÜlt a> arTer«ai f<li«talekbeo m«gba-tároaoti haijso ét módoiatot Meriat la-fiaatM.
H.-Kaaiaaaa a kir. Uaék tkri oh Uljiaál 1886. ín awptaaibw bó óé.
CSERE8NYÉS •Ia6k.
Én egyedül
ˇmiamin t oídcm kiállitáa itttotet«tt 6* ében-, dió-, b iie<t felkftltfivel éa iármás
Ingó órák
t agy ok a pooloaaág ˇmiamin t oídcm kiállitáa yégelf hat etüst
éi arany eremmel kitttotet«tt 6* ében-, dió-, bükk- e* ahorn-fa-imi-
riaUbol keuiie<t felkftltfivel éa iármásö «éppel ellátott
gyártója,
mslyakoak muUM tábláját íjjal »iligit. hogy anélkül hogy eysr-ivát kelljea gyújtani megláthatjuk, bánj óra Tan. A villgiláa >ros-téfit 10 «»re bistoaitom, valamint, hog; ai óra pontoa jaráaaért ii keaeisk. HogJ mindaa koukurenoiiit mir sídre la kitárjak aj óra arai a leható lagolcaóbbra asabtam meg, ugy hogy mindenkinek Tan alkalma oaak t frt 10 kr. uu
két forint és 10 krajczárért
magának egj ily elegani, kitfLno éa tarló* órát'atereini.
Nagyobb alakú iljnemS órák, melyek a fel *• eg«ai órát jelaik •a miaok ál'jl 4 frt 50 krart kinálutnak, kívánatra 3 trt 80 krert nállitok a pontoaaágot ía jó miaóaeget alintea biatoai It«_
Sietkaideá caak keeep«n> mellett Tagy utanvetelell.
WEISZ IGNATZ
MII 1—a iráá, Bta II Tanpalcaaaa la.
jHUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886 DEOZEMBER 5-ío
ooooooooooooooooooooooc
18&8.
WALSERFERENCZ
elfő magyar gép- áa tüsoltóuerek: gyára, harang- ás insaönt&déle BUDAPB8TB1T. Rottenbüler utctm 66.
alapon e» kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz- és magán fürdők felszerelésére, szakmentes ürszckek felállítására és minden vizmű vi muukálarok gyors és pontos kivitelére képes ár lapok és részletes költ-
Ajánlja gyártmányát' mint magyar különlegességet kutakban és mmdennemtt szivaty
tyúkban elvállal teljes
vízvezetékek benndi-zesot varosok, földbirtokosok, ipartelepek, armentesi'ö tarsalatok és magánzók résziről modern technihai
iöil 35—50
ségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár. )<X>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCX)(
EDDIG MÉG FELÜLMULHATLAN
a MAAGER W.-f'él.-
e* klr. h;ididalraa/.oit. valadi tiszti
J C s u k a in á j-olaj 35
Maager Vilmostól Bécsben.
Ai orvovi tekintélyek ált-l meg*ingáit*tolt és kÖBJ-njeo emészthetősége folytán gyermekeknek ii ajáolh«ió. mert - Jegtia.Ubb. legjobbnak eli*mert «er: mell- tftéé bajok, gŐrvély, daganatok, kelések. bőrkl& lések, -nl-rlgí^-UOk, gyeegafteg sib. ellen — egy üve,; ára 1 frt. ... »y*h r.Ktarb.o : Bécaben, Hrumarkt 3. smám alaii,
táá* OMlrák-lfagjar birodalom U^tóbb éa jobb d«*ü íyógjiter-
éa Ktwcnfald Fereaci kereskedő araknál.
: K>..«f«id Adolf 2640 4-lg
Dr. Hikoluch karolj-fele
•panjol
Cilaa-atr
Dr. likol&Mh Károly-féR
vatta-UI m
Dr Mikoliuch Károly-féle
¦ panyol pt p»lB ¦•!¦.
Dr. HikolaMch Karolj fele
spanyol
pipttikír
Dr. Mlkolucfa K/,rolr-féie
rhlll
A legjitbb Mer Kjomor-greogeaégakben. h.-deglelée, ideg báotalraek a atdbeiagaagek
o!Uu fcgj «ieg ára I frt 50 kr Litiion hatáaa atoo b«t»giégr>kbeD. melyek TéreiegéDyeeg, »*gy roee ver'nl aaárnasoak ,
Egj mej ir. I frt 50 kr
Keodkivíili aeer merg-e dagaaaiok. a gyamot laaau mükodeae a aa ebbel txArmaaó b»-
tep^(«k «lleo. Egy Ur*g ira I frt 50 kr. A leKbiiloatbb aa«r a gjumor nflx6d«a2fe oe.D ha'ó aierrak í«lüdná«élil Kgy ütíj;
ára 1 frt 5« kr.
A lagjobb aaer gynmor- éa bái-katbvrot,
valaniot eg;éb betegségek elleo. Kgj ^T<:K
ira I frt M kr.
Főraktár üszlru . Maifaroazaíra lézre iG-alicna és Bstoriia tjrételéreU filiaesall, Bées, Hl.
Árlejtesi hirdetmény.
gy-Klnizst raros rendezett Udícsi részéről közhírré tétetik, hogt a város területén levó összes kongó nuk homokozisa és tisnán tir-t»«, hrj öntözése évi 3000 frt. kikiáltási ftssieg mellett 1885. éti február hu 1-rel kezd&dó három egrmáeatáni érre 1885 SVi deezaalMr hé 14 éa reggeli K) oralur a közigazgatási elidó tinácsot hiraulos helyisé-, gében írásbeli zárt ajánlatok utjáni árlejtésen a legjutánjosbb ijáüiatot tevőnek bérbeadatik, anntk megjegyzésével, hogy az árlejtésre kiiüzölt határidőn tul beadott ajánlatok figyelmébe véteti' nem fognak.
Az árlejtesi feltételek a Társéi taoáesteremben a rúTttiloa jrák alatt beteitntbetók.
Kelt Nagy-Eanizsáa, 1885. aotember 14 én. 2654 3-3 A »áro«i Unács.
Cs. lir. tíiarolaí.
szaíalaluaiott.
Teke asztal- és teke golyó-gyár KNILL KÁROLY
Becs IX., RetMu Rethe Löveneatse Ne. 5 - 7.
AUplttaton 18O7 bon
Ajaolja külÖDÖseo táját, állnia ujua-
d.o feltalált tokeaaztal falat ""-«', „Exrelslor-banden"
a legfinomabb augol kauWcbukoo melrek tekiotTe jóaágát e* tartóa-
aágát mindé" mái t«keaaital falat folülmalo.k ía a mellett a bi-
aoojal oaadáa oloMÍ tekealatalok^Dt e«ak 45 frtba karfii.
Aa éo oa. kir. kiaár. aaabadmlmaaott Teke golyóin, melyek aa slafáot oaoaunajrftl Uljeaea egyre megy. ajánlom egy eTi jót-álláa mellett ko.sike.J ár.kírt 60-62 mm. ig 5 irt 63-«6 mm. ig 6 frt. 67 — 72 mm. ig 6 frt 50 darabonkinv Arak éa rajsok teke aaa-Llokró! iogjca e> bíroa.al... {614 10-20.
XXXXXX3OOOOOOO
A legjobb ¦ )'K"*1>1>
harmonikák
Jeh. N. Triiinlnél
BÉCl,
VII. Kaitentraaw 74. 1 Harmoaikáh b ffyéb «ene-
"éeyereBeey •aatrai
iOO.000
Jelentés.
AayerBaetytk az állaa Éltal
Uegbi'áa a H-mburj áilam által biatAaitott oagj péoakiar>r«olii
nyeremény - esélyein
9 millió M*O.4»O narkái
Kién •löpyöí péoáikisorao1 rfllog &»txcáUliU>tt D7*)r«ai«njei. -teijek caak 100,000 •or.J.-íyWl Éilaoak a kö-Tatkesök: t. i. '
5«t «M mirkt ..7. 9000 w.
1
1
2
1
1 ,
S ,
1
2
!
s
3
36 bt
106
díj 300,000 m. SS> dt 2(W00<l a 512
I00/I0U - 818 . 60 < «¦ 80,UUÜ ¦ » , 300 ¦ . 80.000 m. 61 . S00 ¦ . 70,000 m. S4 . JBO tv
60 000 m. 317S0 . 145 *¦ 60.000 m 8W0 „ 1M m . 30,000 «i 90 . 100 ¦ tO<>00 a, 3»M> . M n
15.000 m. 8950 . «7 a 10.4*00 m W50 , 40 ¦¦ 5 000 n 1950 . 20 m
3.0UO «. tgénba 50,600 ¦. mely By«re*»ínj«k aéaáa 7 b*Ssap aiatt bét outálrbaa okTetleo aaaatai Í0f«ak. Ái ehí Djwe«iéoyhii»á* hivataloMw deea 9<>r* állapíttatotl m*f, amelrbaa
1 eg •red a«n caak IM 3 M *. • ¦-) UA tr*á. tor. eaak frt 180 V. 3 ¦ n*C7 ¦ *or*J CMk kr. M> V l"t ¦. keiül K««o a* alias által Mzt*att»H trwiiV ••rtjwjytk (oen p*dig ühon it^Trc-ek u íhzmj a*r-MáitM b«kli-«*m Btttftt ¦•« a 1t«Uv«:.M vMéfcr* lt nttfclIfetMfc tlialM.
Miadtn irdakclt, «r«4«ti iorij»-¦ y»k a«ls«K «51«i a. áUlaa esiaaré-t*I •llátoU cr*d«ü j4tékt*r»«t díj nilatU kapja mej, valamint bosáantáa a kiratalot nj«r«aióajj»f jaáJn-t wiod»n faiasttlitáa nWkQl.
A mytnmmy UlntrM é> uctMt-
táta általán k&>*«tl*.al -áMkc • BÜtfOk » réastTevikkfii poatoaaD 1 a lt|iii|orabb tifktartái
BMll-tt.
Bármi ¦e«T«adel&* Bp- rutMiil poitaaujtiajon 'a«j .jinlott lerfllel
t«k-t8.
Fordaijanak tehát Mffbíaaaokkal bU«lomt«Ij«a*D
f övi decsember 9-élg SiMUEL rKKSCHa-wo-
baok et TáltóO>let«h«x Baabarfbao.
!6SB g-8
Antwerpen: erütterem Zürich: ditzakmany. AranyérMk: Niffy IB84 Krens 1884.
ZENÉLŐ-1HÜVEK
mrljek 2-200 dAr.bot jáitE«oak, b.rang, bárfa, dob, m-odolina.
zenélő szelenczék
melyek 2— 16 darabot jáUaaaak. továbbá »arró-k«a»ületek, ••ivar-íartok, avájosi bávaak, fénykép albamok, iró«.ikíi*ök, keitjüikata-lyák, levéIn«bési(Sk, virágtartók, ¦sirarálváoyok, dobáDjaselencsék, k>« aaitalok, a»egek, pob*r»k, asékek *tb. miod seaélok. Mindeobái a ]«gDJ«vb4> «* legjobb mioAatégbeB, külőortaeo karácaoayi ajáodék-nak ajáalja
Heller J. H., Bern
Miatáo a oj«'t -My»f árai lassáHottak, eddigi árjegyzékemből 20*/, eogodmtajt adok éi pediR • legkisebb megr«Dd«.4*Dé! i».
t/+ Caak direct m«gr«Bdelitek után djajtok jótállást Képet árjegy*ék ok mindenhová bénneoteaeD. 2670 1—S
f f ¦f
+
4-X-
•> 4-f
Ház- és kőfejtő eladás.
Nagy-Kanizsán a Király-utezában 39. sz. a. levó és a n.-kaaizsai 694 szijkTben felvett lakóház, köjaragö műhely iróaoba, udvar ét kerttel. Talamiot a Horvátországban Várasd mellett Viniezán leró és a vioi-czai 191. sztjkTben fekett kőfejtő, barakkok, szerszámok ét köhordó szekérrel kedvező feltételek mellett subád kézMi eladó.
Közelebbi felvilágtniussj.1 szolgái a tulajdonos Bild Károly Sopronban vagy Győrffy János flgyvéd N. Kanizsán. t»74 í 4
A legalkalmasabb karácsonyi és újévi njándék
EGY FÉNYARCZKÉP
melynek legfinomabb kivitelére a n. é. közönségnek magamat
ajánlani bátorkodom.
Ffll) kéi>nk minden kivitellien ttgy szintén olajfest-UieiljO Brczképek müvétziesen állítatnak elő.
Minthogy az ünnepek előtt a meqbiiások mindig nagyobb mérvűek, ajánlatos tehát, hogy rendeléseit kiki idejében tegye meg. hogy at igen tisztelt közönségnek pontosan szolgálhassak
Tisztelettel
Istvánffy Ilona,
feuykai.^TsS
ssts ,_, Dél-zalai takarékpénztár épúbt
t«w. „.-Ivek aak • btihat^ knjsi ^LioujTiitai .¦> ez okból > leinmtl*>(;vbb a\j;i2latr« méhok. Minden betegnek u>rucrni kellene e ri KüUkiosea pedifc azokat, > kik
vedoek, i
Igvelnúztedók; mnk khal
otvMsi
Vtn^uUapot Bcbe A Iipct-ábs, múj% a röpirat MM^iüdstík. A megrendelőnek ez költségébe oen keriiL
fii
ingyen. E fiukban » legrégibb
ezég. 'W
MOLL SEIDLITZ POR
Ciaí T&lflal ba Bindas doboioc - %J^)»tj: a mi U Maii •okuM»-
¦itott csif °7°'
BlU láth.tó
porok tartót t7á<yb«láIa makaca fyMier e. tltattkajak, lyoaorfíra ei odia, uoaoricáa. toiao.l HMnláa, aájbaj •irUliláa, aiaoyé. áa »'•«":
<m alta(aéfa« allén 31) <> ota folytoaoaaa BSvek.'dS •lUaereabaa rá»nni .u dobol haiiuálati utaaitáaaal 1 trt HaaWMayak tir>aiyaM* IMIntUelt
Eaeo porok tartó elaylákáaodia, llDfUabti m Eu er.J
KftHTén7 , etáa, ¦tudena«BD oaao l«táa ia bénnli»-f«j-, fal- »¦ fofffá-já« aikere* fy&tJi-tsaáko* k«á«rz«i
'*•«; banutáMa*- ¦.!*.¦*¦ iáQ -érftléMk es •ebek. fTul.dá- k
ft«M%| tixael ke •.-».. hirieltn betc^det, aá*.;á. ei kilika ellaa. Ef7 Bt.k pocta
ntaairáual 80 kr .401 50 5-
Valódi, KoU TedjecTér»l m név alalnaaval
ffloll A
etásUr királyi n4f •Ullltó-
Bécs, Tuchlauben
¦akiárak >i|i «aali ia B.iu. ;.>uef ,;)!,.
Feanlknlar Jóii.f laru. Dorn.r 8 CaakUtrya Oson L Borar.a a.a. (MZtMy »cl>Ufu fia liraeaa . Rau Jim>' SUartnr Sula; Jat"' Zala Efaruaj H .!lo.T ]. |.»fT...c»
r*f7
- ----
o.Q
WajdUt Mm*) ktnyvnymddjdból Nagy-Melléklet a „Zalai Közlöny" folyó évi 49. számához.
,*én«k hallatára b.sonyoaan örömmel
Lváiná a farkát. Pasteur (^orvos Paris
jT.) ugvania a tebéabimlő oltáahos ha-
Lló módon má- több fényes bisonyité-
nruitott as ebdüh elleni beoltáasal ét
[./tudós hi",; mindig sikerrel .Ikal-ot^sia fiyógytoódjá' a ai emberiség há-jájlt e tekintetben fényeaen kiérdemli. Dj »**rt j<* '*•* vigyásoi, mert eddig ^fc o maga tud gyógyítani és még as |f,Bi nfn tórtéot iotéakedés, hogy a lobi" orr.tok i« képesük legyeoek aa rptiab követkeaményeit. as alkertilhe wticD rtósatoi halált elhárítani.
C<*k még • galandfémgrfil kell mei;*>DlékeinÜoa:. ületve arra kall figyel--rti*>laem •* .csókkal" pazarlókat, hogy ku'yat nem csókolni v»ló ; mert a ga |»Bil.éreg pptéit gyakran ez áital jut-utj» UrtUejébe ai »mbf. Legalabo a Jíonn»lj orvoaok véleménye igy ssó!-
Tehát; „Hektor," „Tiasa" ttb. B«n k-ptok putsi'.; a korbácsot pedig ,» állatvédő egjlei tiltja. így aaiáo keas „ örök béke.
Handelsmann Antal.
Hírek.
Felhívás! A Balkán félszi-
dúló háború áldozatai: sebesültek nevében, —
¦ i óhajunk ia *s, hogy a goadvisaléa •xcMlleocsiád drága életét as emberi kor végső határáig lar'sa meg éa eag-dje meg, hogy • bui még tokiig órvettd-b«Man excselleneaiád bólc* és á d«aos koraánysaAáaak." (Éljeeaéa) T.aaa Kálmán kö'etkesAleg mondott knscöael«t : „Nagyoa krMxöDÖm Letenye válaastó*.*-rülettsivee megtmlékesésél, mely már asé-t it bálira köleiéi, mert oly kwrttlet-bol jön, mely ama politikának, mnlyet én jórak tártuk. aem könnyű viseoajok k i idi jl
j y
kost it mindig jeles támogatója
kiknek
A aagy-kaaiagai vároai aaabadnWÜ kör kütdöttalfe, nevébeo Eperjaasy
;y üdvösölta a min^astnralaököt : A nagj-kannaai városi txabade!rü kör köxg> ülésének megbiiáeáb<s, jeleetfink j 10 évi kormányzata é*íoidulójáaak titsteletére ehódoló feliratot átnyújtani. Est nem csak aaért ieíjeaiijük a legnagyobb készséggel mivel, n agy mél 6* ágúd* b>a a ssabad-lvttaégoek vezérét látjuk, haaem különösen asért ia, m.ve> eltekiat-v* minden mát nagy érdemé ól, 10 évi kormáoysásának icUje alatt basánk tekintélyét tetsmeaen nevelte és egyúttal a magyar nemzetiséget it megerósitte. Xgas' sajnosán bi kell vallanunk, hagy e feladatunkat mi uem égésim voltunk képe sek elérni sot oly konjunktúrák között vagyunk, hogy nem sok remény iecaeg, tet a jövöm oésve sem ; míudaiasjUett fogadja ama bixtositátl, hogy valamin* kttd-ttdl fogva a nagy mél tóságod általi ki'üsou xásalaSoak hívei vultunk. agy [
a magya kosSoaégéxöl San oevraett tAis-pán mraak, a«m tisttalgfi táraainak nef-biaatáiok d«b rolt, ¦ sert Toí«aBi*gye, ft ktaai 6 elleoiéki válasstott oras. kép-ˇia«l6jére. ierm«asat*a é« tArrényes atoa tB«ggy6s6daaéaek éa bisalmaDak ajréssei más irányban adott kifejaaast, kérem je-lao óvásom köaléae álul — Tolnam«gye ¦agy t6bb«éféa«k a törvényas képviaaio-rálaastáa alkalmáTal adott ayilatkocatát tekiatatba r va — gróf S*aek-«oyi Sáa-dor fÓMpás nr «k>bali ayilalkosatát.
]<ltioi •
óvásomat, mint helyraigaaitij nyilat-kosatot becse* lapjába (alvesai. Marad tatn. stb. Badapos:, 1885 nov. 30-án Petricb Ferenci őrsi képviaelfi. i k
téeég kösött it ások fognak maradni é* ast kívánjuk hogy
kóasöaSm ••irea meg«mlek«aéatlkei kérem isgyeDek oly jók e tiaata aaiT JÖT0 kftaaóoeumflt ai ottaDi b
testi fájdalmait fokozzák a nélkülö-xés gyötrelmei — fordolank a nagy közőQséghezr Kérve az emberbarátit kőoyörület és humanizmus nevében i siBlódök segélyzését. Meg vagyunk győződve'arról, hogy városunk lakosságának nagylelkűsége, mely mindenkor készségesen nyújtott segélyt ott a hol szükség volt, a jelen esetben sem fogja megtagadni áldozatkészségét A könyöradományok, a melyek ugy meleg ruhákból és | társulatot! fehérneműkből, mint készpénzből áll- j TJ)i)!;ba0 ;
hatnak, alulírottakhoz küldendők, gedü-müvést, e hó 3-án tartotta hang' A vörös kereszt egylet n.-kanizsai városi választmányának női osztálya nejében: Id. Fesselbofer Jó-zsefné társelnök. Fischl Pál-né alelnök társ.
— Megyénk a TÍs<a-jabU«ia*m
Hegyei törvényhatóságunk tadva levő-
párt tagjaival it kösölni. A mi a ti kert illeti, »« uem mindig as emberektől, ha-n-m a körülményektől függ". (Élénk
- A delivaspalya Ursuás 100
forinttal a helybeli „Kiadednevelő Egyesület alapító tagjainak torába lépatl. A ssép tattért melrgen Udvoaüljük a derék
b«o.
y a Sxarvas-smálloda oagy tarmé- Kősramükódiek : Martba Seelmaon,
leg nem lyen
y au rént e»en oraeágos üono^é-
képviselv
oltak
Nagy-Kaaissa, Zt.la-Eger«eg Tárotok, a ,nagy-kanissa.i asabadelvü kör** é« a le-tenyoi ssabadefvü párt. — Nagy-Kaoitaa kiildöttiága nevében Babócaay pol-gármeiter kóvetknsolog >sóita tisstelgés alkalmával: ttN.ag y-Kan icaa ló lk
viro*
y
tastületénak
p egyhangú határosat* folytát, ama magbi-
est őrömmel taassük eogadje meg sagyméitóságod, hogy fgyuital éld aaó-
berlini soogora mÜTéasao é* Gartrud K-rAger, daasaaí oparaéaekeaDO. A haojr, Tarteoy kezdnt« 8 órára roll jelesre, ie a kfisooség oagy réssé csak 8 óra után jött mag; míg 9VS Órkor kíi na mu, 4« igen válogatott, talnyamólag hd> eJőtt msgktsdotAtt l J S
elí
bangverteny. — As eleo Jpréce Schu maon G-moll sonálija volt.Martha Seel-m.DD k. a-tól Utt előadva. A* a könnyedség, melylyel a fiatal mti'ésxoő a Sooata befejeso réisénes óriási ne-bésségéve! megküsdütt, viharos ragadta a jeleovoltakat. Éppen ily kife-jeaett technikával j-diemsí és praecii baagki fejeséssel adta Litst Waid^arauachea- ét Hab ni
tást nyertük, hogy a várót kösonségé-1 Walse c-pne cimfl müveket. — (Járod neküdvőslo feliratát exesellenctiád 10 Krfiger k" a. tsinién igeo népen énekeit évei jubéliuma alkalmából átnyújtsuk = hanem m-g* as ettélr hőse Deng-
remoat ur, métán megérdemli a nagy hírnévéi. As a vonó kexeléa. »s ujj
... .. kifej-tsttk ama "r.gasskodást és ügy-aség, melyet a fiatal omber maga-¦ély tiasleletet, melyly-1 oagyméltósá.! evá tett, méltín emelik ót a hegedamfl-(tod iránt vizitelünk. Etesse a min- ! vétsek torába. Já'ékában kettős, hármas, (Unható Dagymé.tósigodat e uebés pá- sot négyes aaólamu téleleket hallottunk iyáo hasánk boldogságára igen sokáig!!* legmstébb haogkeseléssel elóadva. (Ééük éljensés.) Tissa Kálmán *rre s Kettő, oyoiciad futamok a lagmagaasabb kfivetkeiJket válaaaolta : fgea kösaö-! bangokíc, harmad, .heted, kileaexed, som. h^y acemélyeten is id« fáradni ! tísenkeMed hangkösi ö«svon«sokn a méitóxtetiek ; köasooöm Nagj-KanisM vá- , • legtökély»teasebb peecisitataal adja rosának üdvóslí feliratát és kérem fal-' ••«¦ Viroaunk kóxönaége ily mfi élve-nácolják e kőtxöneteme: küldőik előtt ! setben csak ritkán ressotQl, megfogha-atna jó kiváDtágommtl, hogy hasáaknak "Üau • kósöay, melyei a leghíresebb •ms forgalmi, kereskedelmi és ép esén múvéssek föllépésekor is :anuai'. kukuralit asempoQtból it fontot város al — Oyáaxkir A kÖTetkeső gyátt
aeDtül elóbbéa' m<->nl&Í nagyobb jólét- jeleotétt vettük: Dr. Hauaer Janót a nek örvendjen. (Éiénk éljeneiés.) — Za- boldogoknak L•, ssomorodo^t aaiwel 'a-EgT»s«g vároa küldöttsége nevében a jelenti feledhetetlen atyjánakid. Hauaer kövs:kesől«g üdvósölte a minisaterelnö- Jánosnak folyó évi doc*erab-r kó 2-áa köt Kováu Károly polgármastar : .Zala- este 10 órakor életének 53-ik évében s •Bganseg rendssett uoáütu város megbi- halotti isenUégek áj tatot felvétele u:án sitából jelentüok meg oagyméltóaágod tüdővéssben történt elhunycát. K.*'n Hioe előtt amaf óbajuak kiíejeié.e cséi- N.-Kaaistán, 1885. évi í ees. bó 3-án. j4ból bopy méltdaágodat as uniton sse- Aidát és béke hamvai feletti A gyiss retetthasánkoak sokáig tartsa meg. Egy ! ravatalra a kövatkeso feliratokkal tétet-¦xenmfod eleget tettünk megbiaatásunk-' tek kossoruk: A felejthetetlen jó atyá-oak assaj, hogy a város hódol at teljes na*. — As utolaó advosletem. — Die furatát átnyujUai bátorkodunk k Ti»sa tiefbetrübead"o Hinterb!ieh«nan. — G Kálmán asüdvöslóst így kössönte meg: 11 Baroit Popp. — As aty i jó barát-Nagyon kossöoöm sxtves meg*>mlékesé- uak Bolu* testvérek. — Ungfr Uilm«o *&ket és kérem f«jeasék ki köasöneta- család. — A jó barátnak Ftaselhofer ne'-JZala Lgeraseg városa előtt ia ama család. — Felejtbe^etlea tagjának a nagy-kívánsággal, bogy önöket is, kik ide kaniaaai társaskör. — A régi jó barátnak firsdtak, ét a város miadeD polgárát as Plihál oaalád. — Titsiele'ük joléül Pollak t»l-n áldáta kísérje- — A léte .yai vá- Árnja éa neje; több más korsoru feli-luztokerület ssabadelvü pártja ak kül- rat nélkül.
Boti<«gr Drvébooa követkeso tsavakat — .Tolnamegye kÖldötti^gett
>BU,ie . mioiistereinökbos Apáthy Ist- A követkeso aorokat k«pU as ,Egy*t-
Tá° orsiággyüiési képviselő . .Nagymél- értéi.- Becses lapjok köalé«ibÓl as tüaik
^gu mÍBiszt«re.aök urí A .előnyei vá- ki, bogy a lefolyt Tiaaa aédaiati u>nepé-
^túk-,rfilet aaab.wia.vl pártja kadvea iyen 8sécbenyl Sándor tóiapán ur Toina-
Köteieatégéntk tartot'a csatlakom] ások- meg/e tiaslelgótagjait, mint a m*gy« lias
a9>. kik exc*ell«ncsiád 10 éves kor- telgÓ tafjail asu atta be, s hódolatá. a
m»ny»ata aikalmaból ssareaoaekiváaaU- nt(j« tsfröpiéfe ac-ébai
'kkal járulnak a.gyméitóságod elé. A ayilváaitotta. Miután arra
ik által nem vettek resst a követ kési vármegyék : Alao-f«hér, Arad, Baranya, Béké*,iBeaatercxe-Nassód, Borsod, B<"aaao Csanád. Eastirgom, Fehér, GömÖr és Kishont, Hajdú, Háromssék, Heves, Ma-ros-Tordo, Hoaon, Nógrád, Somogy, Ssa-bo.ca, Ssepea, Torda-Araoyoa, Trenoaéa, Turóos. Veaiprém, Zala? ármegye OaasaMen 25 vármegye. — é. törvényhatósági joggal biró városok kösül : Dakre-eseo, GyOr, Maroavásárbely, Saeged, Arad. Panctova, Ssatmár-Németi, Saek*>s-Fsbérvár, Ver*--ct. óatssaeo 9 várót vagyis a megyei törvényhatóságoknak 40*/4-ka. a városi törvényhatóságoknak kerek •aán 88*/,-k« L-m volt O't a jaoileumi itelgÓk kost.
— Mla4uok, kik a „Mafyar irodalom és müvéase'-pártoló agyeafllat által, tévedésből a hó 12-éa tartás dó estélvre tnag hívást n-so kaptak,de ilyaat igényelnek, tsi veskedjenek Grünbaum Pál urnái (Nau és Grümbaam cég) jelen-^ail Tissteiettel : arendesoség. :
— Bátor falusi. November 20 án egy ti mony ü földmivet éjjel felébredi, s caak bálija, hogy a lovak as udvaron ayeritenek, ¦ asekeret valaki tolja. Világot volt előtte, hogy tolvajokkal vao dolga, kik két lovától és ssakerétél akarják
igtoettani Fölkelt ogyan,s a tóbb i al t it felkeltette s *sobáb*n, de kimenni *ajt ütni és a károsodást magakadálvosni nem volt bátoraága Egytserre osak hall-j», amiat faltárják a kaput, be.ooat.poak a lovak kosé, t s ssekér elrobog. Akkor astán gazduramnak ia magjött a bátorsága és elkeadett kiáltosoi. I^ármáabatott már, mikor lovai és tsekere a másik határban volt.
— Yadáatat Gróf Fsstetitt Aodor ¦ak a.-a a e la t t i urada-taábaa m hó 23 éa 24-taruitak nagyobb ssámu nyúl-vadássatok, mely aikalommil a terítéket 946 drD. nyúl 9 dr. /ácsán, 51 drb fogoly, Öassesen 1036 drb. vtd dissitette. Tekintve s kedvesőtlao ködöt és esős időjárást, csakis hasi ur ü g y a s ea tsakiserü rendesésének, nem különben a vadásaatoa rétatvevÓ niagai vendégek kitűnő lótépességéa^k köasöo-beto e sikeres eradssaay. a háti uxOü kívül a vada mto n: Paila-TÍcini Lde Argrof, Kiss Gyuls Ugar-asegről, Ebergeayi litván, gr. Csiráky Béla, Guary Kálmán éa Miklós arak és Ssent György uj tulajdonosa 0sinii*r lovag. — Dacsára annak, hogy hasi ur .. legjobb helyeketa magas vendégeinek eagadls át, a legnagyobb eredményi 164 vaddal mégis & érte el.
— Kimutatás, a nagy-kaaissaiipa-ro* ifjúság öoképtó agyle'a által, tolyé évi nov. hó 22-éo a „S*arvasa vendéglő nagytermében rendesett, dalettélyiyel ogy bekötött táoosvigaiomrél. Eladatott : előre váltott jegy á 70 kr, 18 drh oesse-•aa 12 frt 60 kr. As etti pénstárnál k 80 kr. 55 drb öasseseo 44 frt. Három ssa mélyre ssóló családjagy á 1 frt 60 kr. 12 drb 18 frt Öt sseosilyre tsóló osaládjegy á 2 írt. 4 drb. 8 frt Karsatjegy á 40 kr.
19 drb. 7 frt 60 kr. Dal ár d-i tagok jegye á 40 kr. 37 drb. 14 írt 80 kr. Felülfit-e-Utt össseg: 34 frt 98 kr. Öittes bevétel 139 frt 98 kr. Kiadás: terem 50 frt '/tf-ne 30 frt. Énektanár ur tlsstaldija 15 frt. Báli-kellékek 23 frt 86 kr. Öiaseaen 118 ín 86 kr Öisses maradvány : 21 frt 12 kr. Felülfisettek: Hain Hihily 2 frt
20 kr. Domborul Hirschl testvérek 2 frt. Ebsntpenger L«o 2 Lrt Petrios testvérek f frt Schiffer Kálmán 1 irt 20 kr. Parkó Péter 50 kr. Müller M. 1 frt. Boguí 20 kr. N. N. 20 ki. Varasdi Ignác 30 kr. Gürtoer József 20 kr. Trojko 40 kr. B Kohs Adolf 1 frL Ifjú Berdio 80 kr. Hirschl Alajoa 40 kr. VatUgh I.tvaa 90 kr. N. N. 40 kr. Wt>d János40 kr Strém Tiv.dar 80 kr Stáb Jósaef 20 kr Tan-osics N. 50 kr. Erdélyi Ferreacs 30 kr. Velliscb Ltjos 1 frt. Miltenberger Sándor 1 frt 20 kr. Keller Hátyáa 40 kr. Simon Erssebet urbölgy 70 kr. Singer 20 kr. D»m*nt 20 kr. N. N. 20 kr. H, N- 20 kr. Taehauer 20 kr. Fodor Gyula 20 kr. Wacktr Arthur 20 kr. Sxsiay Mihály 1 frt. Mets Lajos 1 frt. MülUr F«rd. 1 frt Horvá.b Aadrás 50 kr. Dsaietrovitalgo &0 kr. MeraiU Ede 1 frt. Angyel Fareaos 1 frt. Horvá h Pál 1 írt Kováu Mihály 50 kr. Cfigler Károly 50 kr. Laskoviu Jósaaf 50 kr. Fischer Jakab 50 kr. Na*y Jámmi 50 kr. Foki Gyar.y 60 kr. Mar-koviu Farános 50 kr. Sobrodtr Zsifa.
50 kr. Katstner Jáno* 1 frt Pué<- Iatvát 58 kr. Meséi Lajos 50 kr. F»g«dják a ssivee ad a kosok hálás>köM6antaaket, ugy asintén a*ok it, kik bennuoknt asi-vas megjelenésükkel aanreac«élt<-iDÍ méltó* láttak A r«nd«s«tég.
— ,,B«Moi;gá avatás." Legkö-
xelebb a papa Óas«Dtaégi elnöklete aiatt általános bibornotii fliés Ims, melyen ki fogják mondaai Perotti kegyearendi sser-•ataa „ botdoggá" avatás.
— A kMZtkelj! jótékony aóegy-let anvaosber hó 28-áa aikerttlt KataJ ia esteijt rendnsett a aagyveadéglL tásos-terméban. Bá<- biston néatttok a jóié kony nó-egyl^t uue saulaUága ele, mé-t*is meglepett a tikár, mely a derék ta gok ausgalmát jutalmasá. A báli tudósítónak még frásisokra tiaci ssilkaégn,
teás években, bogy a randesóség keaerüaégét aémileg aegcsukroxza. A tánci 8 óra után vette kendéiét t tolyi asiáo gyöogyvirágos hangulatban, asaka-datlan jókedv melleU ki világos kivirad-l'g °gy bogy még reggeli 7 órakor is javában járták a kopogóé caárdást, Volt alkalmunk egy pár atép noi toüettet látni e mulatságon. A j«ien voí Usépek kösől vetkrsőkat volt szerenoaém ismerhetni Zakár Tercsi Csáktornyáról ki gyöayö-rü <ösékév«l áhaláaot érdeklődést keltett, agyssintén Rom nővérek, HÖhn Mal-vio, (Igriose) Táocsos nővérek, Hanny Ka a, Koosiány Margit, Braunovic* Irma Nagy nővérek. Emecs Gisa Beitchl nővé rek, C«irda Lujsa, Éket Margit. Király Margit Ssalloa Örssé, Schadi Ján<> aé Schawarceabeg Siwéna Kgmnar Rotav Erlich Amália, Cta* nővérek, G.rger Z eni stb. urbölgyek-t. MiotértelülUak e muiateág 230 frtot jöredelnesett -. derék nóegy létnek.
— Kenthelyea a kereskedő ifjak
egy öoképsó egyletet alakitotak t -laö-köl PaiÓ Vilmost válasstották meg. At egylet Ünn-i;>elyot mignyitása e hó 30 án volt ax A mason saáilods osgytermébno, mely alkalommal PetŐjVilmoa üdvúslé a ssép ssámmal megjelent kösootéget, utána pedig Udvarhelyi polgár-iskolái igasga-tó tartott felolvasást. A feiovaaás után astán tánci kövatkesett.
— PeríakOl a casiaó megalakul* ván elnökévé Göts Ferencs járátbiró, alelnökké Molnár Aatai esperes, orsság-gyüléai képviaeló, jegysojévé Tóth Sándor igasgató tanító válatstatott meg
f, é»i oovembar 29-éo tartott válasstmá-nyi gyülésaa.
— ¦yrnea Hegyi Báliot t foícbirtokoa és a nagy-kanis««i járat ut-bistosa t. évi deci. 3 án vesette oltárbos Kreiner Borbála orhölgyet. — Áldás ét boldogság kitérje frigyüket.
— A pápa tlrfllme. -Hogy * n^k
egyrésxe nagy mester abban mint kell ¦ férfiak türelmét próbára teani, as — fájdalom — Dgyan ismeretes dolog. D« bogy olyan aaswoy is Ügyen, aki még egy pápának a türelmét it meg tudta ssakjtani, ait ssintéo el sem hinné ai bar. ha nem leane rá egy élő példa. Egy amerikai nő ea, ki, mint egy new york: ujtágiró beaséli emlékirataiban, kiváló püspöki ajánló levelekkel jött Rómába még XI Pitu pápa életében. Mikor a pápa elé bocsátották, ssokás saarint térde. huUott és áldásért köttyorgStt Pius papi ráadta aa áldást, de as aaasony köpenyébe kapasvkodott és egy hoassu érteki-aést tartott büaeirŐi. A pápa est is végig kalgatta meg is vigaastalta a bőbsasédü vétkest. Ds annak etak tovább pörgött a nyelve. „Ssent styáaa . ." — Mit akarta még lányom? — Férjem megkért, hogy adjass át sseatségaduok ax 0 asoképét.
— Jól van elfogadom, adja át neki tisste-latanit. — D« aaaat atyám ... ~ Mi kall otégV — Sseretném férjemnek ajándékul vinoi asentaéged aláirásáL — Jól van ast it meglessem. Gyorsan f ól Írta egy papirsseietre nevét éa átadta a hölgy nek. De ai még mindig ssoroaan fogta rátája gsegélyét. — Ssent Atyám meg egy kérésem vaa. — Ugy, monda a pápa kissé Öasaeráskódva bossaságábao, es mi ax ?
— Saeretném a tollat is, mely a nevét le irta. Itt már XI. Pias angyali türelme it réget ért. — Jól van, tort ki boMu.an vigye s tollal, a tis tatár tót, nem bánom akár as ítatót papirost it, caak menjeo már as egytser Itten na vében. Essél ki-siabadito ta ruhája ssefélyét as ájutoa körmök kösül és gyorsan elhagyta as elfogadó termet.
— Ukottásott szerelem. Teraaí kiaassionyoak voít egy g-**dag papája ét egy -nép songorája. Dn mivel a tongor*
— legalább így tartotta Torcsi kiaass ssony — bárminő ssép ia, n^m ér sem mit bossá tartosó érdeket, fi*tal soogo-ramestef oélkül, a papa sarxatt is ilyet-Da Taastére tette, saerta sseniálit hosssu* hajú iíjn nemcsak a songora, hanen a asiv bilrentyüin it kitünóen tndo't ját-tsani s as u óbbit — mint Tercsi kiaasa-asoay örömmel vette éssre — tokkal tsivessebben gyakorolta. Padig es nem • olt könnyű mesterség, nem mintha Tar-, osike tsive nem leu volna jól keselhető soogora, hanem mivel a soafOrásáa caak
lesen otaa, a legnagyobb fölttgya-meÜatt mehetett végbe. A kisaaa-
ssony aak ugyaais volt egy taBtija it valóságos miata taatí. a ki osak a legritkább peresekben hagyta magára Ter-cai xiaasasooyt hoasiDhaju mesterével. A :r«slmeeek tehát a leveleséaek sovány kosstjára SBorulta.k. A tantik mintaképe vagy, mini a hosesuhaju mester stokta oau.r vas ifjú aserelem tisstes korú noka" éssrev-;t-.e. hogy Tercsi egy idÖ Óla raagetag sok kottát kap a songora-éíi\, a melyek astáo ismét nyomtalanul eltdnaek . A gyanú már megvolt k ka tatai kellett. A kutatassak as lett aa nre<lméaye,hogy a kályhalyukban egy kotiafoaaláayt fedéseit föl a tann, a lalyoo a kottán kívül egyebek ia vohak v áshat ók, jelesül: „Iimidou T->rcaikém ! A taoti asatrnoksaga jobbja agjoogyotor, ioingy Kubioa-.nia teld aaonálA. M* oala . . a töobi olfashatatlao volt. D« a tao-inak tlég volt es is, a t^ Iái kosa* bi-aoayoian negiörtéat. mert a levél legalább nagy a após Másnap r-ggei as elö-cubában a pap. éa "gy poroló pálca várakosott a aoagoratDMterre. A t*5ob re Taréi kisaatsony kcioynioek bánatos árát borítjuk. A asep xoogor> most ia ott all a taalónban, de «lhagyatottan, soogo-aneáter nélkül. Dd v-n ra remény, bogy a papáawk is fóloyilik a asame, s a aon-gorame<iter min ¦ vol**g*r»j kerül viat»a, i«rt Tiicsike ugyan mereogő, baiovány csak iiébtv oAhn úloda a zongorához eljátsetva: ,Jón a daru, mag a gólya."
— Stepeej Igaácz néhai pécsi
püipök amiékére a péc«tek tsobrot akar-aak állitaai és es irányban a mozgalom taár tsegiodu!'. A korán elhunyt püspök sok nesnea adománynyal tette nevét f«-lejthetlanné : Így például ő alapi'o ta a jogi lyoeumot, a 25000 kötetből álló nyilvános könyvtárt, a püspöki palota lelietti tsép séta tért; ő tetti lehetővé a városhása épiteaét; kósel egy félmilliót ál dosott a kösjónak. A tsobrotércaből fogják amelní. még pedig a aagy»serüin recUu-rált ssékeahás előtt. A asobor mintájának elkéasitésére Kiss Gyurgy aaobrásst kérték í«l A mövésc am biti óját ctak fokoz fogja as, bögy Troli Fereocf P>pai praalátus, aki ai ő tehetségét elő ssör ismerm fel ét pártfogolta, növendéke volt Ssepeaay püspöknek,
— Re\SZ6fllM a vevókőzöuséget
igen gyakran megisértik, oly áruknál, a melyek jó tulajdon ságaiknál fogva nagy kelendőségnek erFendenek. Jgy tunedeznek föl egy id<3 6ta különböző labdacsok is, melyek egészen ha-üD lóan mint az egyedül valódi, s az emezstési bajokban oly nagy hatású Brandt H. gyngyszerészféle svájczi labdacsok, vanaak becsomagolva s olcsóbb árak és egyéb állisólagos elő-nyök mellett akarják a közönséget félrevezetni. Ezért a vételnél gondosan figyelni kell, hogy a Brandt E.-féle svájczi labdacsok minden dobozán meg vas-e a valódi ezégjegy : a fehérkereszt vörös mezőben s Brandt R. névaláírása.
Irodalomé
— TÁborszky és Parsch n-m-iet) scDeműkeroakedé ébea, mely ujabban . vácsi utcsába (Ddák-u'cia aarkán) tetto át üslati helyiségéi, magjelent „25 eredeti magyar dal, melyek =s Petőfi, Arany Tompa, Tót Kálmán Gyulai, Ssáss K*ro.y, Boruth, Varga Gyula stb. köl-teméayaire mint aa orss. m. kir. ses«-akadémia végsett t kiválóbb növendékeinek a sseraeaényei ¦ melyek a magyar seneirodalamnak ugy hangulat mint kidolgosás tekintetében likerült termékei köaé aorolbatók. E dalok asarzői nagy-ésat mát iimerf névrel i irnak a nyilvánosság erén mini Jubáaz Aladár, Gaál Ferencs, Steiger L < j'w, Kétmárky Árpád, Hegri B4la. Nos«da Károly, Kosiák Lá*sló. Krauss Guastáv. Rauscb Károly, Aauholli-r Júlia. KulifFay Icabella, Nobl Iréo, W.li-i Anna. HaiU Vilva, Vas Etelka. A mü igen diateseo van kiállítva t Gyulai Lá«sló raj iáival disaitve. A terjedelmes albuoaaaerü füset Ábrányi Kornél ur. senoakad. taoár ss^rkesstése mellett jnlent meg ¦ Tréfort Ágoston kotok t. miniasternek van ajánlva, Nra öasa-ssesea 4 fr-. o. é.
Bönügyi tárgyalások jegyzéke
aala-egaraaegi kir. törveoyiséktfii
1885 dsoaember 2-aii. 795. Mol-oár Jóaf«f 4 társa lopaa bttntett^Tel vi-doltaat allrai Ogybsn réslár)fy. — 2910. Ifja Caalmaaa Jáooa aaljoa taati tir* ti—él ridolt ellaoi Qgrben »eglárfj. — 3306. Boraai Imre inlfoa leati aórtínml ridolt elleni ilgvb.j Tégtirgy. — 3314. Janka Aador a táraai lopáa büatett«Tel Tidoit elleni ajjbeo 'i&irfj. — 3341. Tótb Fareaoa a táraai lopáa illatra ofgudalá; bünlettÍT.I radoll ellani üfj-boo vígtirj; — 3651. Zlatarica ÍV raDciná áa táraa talyoa 4a köanyfl taati wrtíaael Tádoluk ellőni Og;bu> Tigtargy.
D«MBbtr 3-ia 2945. Najy Ferenci a táraa lopia, iJJetve orpasdaaág miatt vádoltak elleni ügjbeo Tegtirgy. — 3123. SaaM Lijoa ¦ láraai hatóaág elleni erftaiak büDlettével vádoltak elleni agyben vígtárgy. — 3324. Schle-•inger Jóuef lopáaaal Tádolt eüeni ügy-ben végtárgy. — 3464. Molnir latrán hatóéig elleni eróaaakka] vádolt elleni ügyben végtárgy. — 3526- Kiimat Mari emberöleaiil vádolt elleoi Ügyben végtárgy. — 3627. Ebele litván ember-öléalol vádoll elleoi Ogjben vsgtárgy.
Deciember 4-én 2998. Molnár H, iili> férj. Gyur»»k Jótaefoé ti tinti magánUk megeérté««nek bűntettével vádoltak -líeiii U^rbea véglárgy.
Uecsember 9 én. 2481. S einer D. Ignici becaúlataanéaaal vádol; elleoí ligybeu végtárgy. — 3525. Maroach* Ferenci lopáaagl vadolt ollaoi ügybea végtáfgv. — 3942. BojDeci Málváa lo-
páa bfintettevel vádolt •llflBÍ vegtirgy.
Deciember 10-<n. 3261. Falé Já-not likkaeitáMal vadait elleni agyb«a végtirgy. — 3752. Scbreiner Ferenci • tani lásadáa bűntettével vádoltak elleoi ügyb.o 3-ad bir. itnirdetéi. — 3815. Saarka Katalin éf tana loiyoa teati aér-téaael vádolt elleni agyben. 2-od bir. itb. — 35Ó3- Ungár Hanó likkuitáaeai vádolt elleni ügjben végtárgy. — 3898. Nagy Ag(Mton á. tán* lopáa bűntettével vádoltak elleni agyban vigtárgy. 3954 Tóth Jóaaef • tana lopia óan'eltével vá-doluk ellani ügyben 2-od bir. ithird.
Dtoaember 11 én. 3579. Gumón-dor Lajoi éa táraai halált okoao't inlyoa 'eeti aértéatel vádoluk elleoi i^ybeo véglárgy.
Uemenber 1G áa. 3510. Kiaa J. noa ét táraa lopásai vádul ak eJUoi ügyben veetirry. —3644 Caili (V-c.erka) Jóuef mugáolak mag*ér:é^e él Muroláaial • «dolt elleni ttgrbio véglárgy. — 3818. Id Bicnák Jósaef ée táriai ealyui testi lérléaiol rádoitak elleni ügyben végtárgy.
Deeumbar 17-ío. 37*8 Mihálka látván • lir.ii lopásai vádoltak elleni Ogybea végtárgy. - 3784. Bakó. Já noa éi táraa lopát bbotettevel vádoltak .ll.nl Oryb.n vémtargy. - 3841. Sa.bö Mihály éa lár.» iopáaeal vádoltak olíeoi O.gyU« máaod. bir. uh.
Zala Eg.raaag-n 1885 dacz. lén-MUZSIK KÁLMÁN iroda igaag'to.
Közgazdaság.
Az angtt eletbizttsitt társulat* llzleii vitztnyairal,
Az angol életbiztosító társulatok eredméDyeiaek statisztikai kimutatása (Britsh Life Insurance Chart) ai :885-ik év-e megjelent.
R szerint az összes angol élet biztosító társulatok 60,689 db. uj kötvényt 262. 905 910 trtnyi töké röl 9.067.180 frt uj díjbevétellel
állítottak ki ai efmult 1884 iki ttzt . iben. Az Osraes angol, ? kü W az összes európai Ursolatot élén áll most i| a hazánkban meg-iepó nagy sikerrel m&feödó. The Grenham Lite A*«or*nceSoclel > mely egymaga. 6264 db. kötvényt 21,991.950frt tokéról 773.780 frt. uj díjbevétellel állított ki ; hozzá sorakozik a .Standard" és a Scottish Widow Fund," mig a United-Kent-Life-In nry Clie" a le.'kiiebb eredményoyel 135 drb kötvény 21.880 frt. díjbevétellel — zárja be egy évi muködiséL Az elsó húsz társulat üzleti eredmény szerint ren dezve, következőképen sorakozik egymáshoz : J,Gresham ¦ „Standard," .Scottish Widow s Fond,' •Scotüsh Prorident," .Nord British und íier-cantilc.. .Prudential,' .Life Asso ziaton ofScotland" .Star," .Scot-
tich Equitable" .Psottish Union and National", .Provident", „General", .London and Laoeashire', .Sun Lite", .ScottisL Amicable"' .Eagle', .City of Glasgow", British Empire Mutaal*, ,Britiih Equitabie ,Or wn".
A kimutatás Whitó 'Williiin a kir.társulategyite tagja által üok gonddal s alaposaággal állíttatott össze az Insurance Regiszter aiapjáD. s Latyon Charles és Edwin ismeretes londoni könyvkiadó czégnél kapható.
Lapvesér áa ki.dó: SZÁLAT SÁNUOB.
F-lel5. laorkeerto : VASS ALMIIS Lapalajdonoi: WAJDITS JÓZSEF.
M nden tillón ^rtnntéa hxviu MU bofnr Ödön éa B-tilh-ino illeoi^ntiD t.si-teie'lel jelentik . h^lD»p 1885 deci. 6-áa megtartandó "gvbekeiéiükt,'.
LKGCZEL8ZERÜBB
karácsonyi és újévi ajándékok
U. m magyar, német és franczia diszművek, remek irók diszkötésben, magyar, német és franczia nyelven, zergebőr-, bársony-, elefántcsont-kötósü imakönyvek dus választékban, ifjúsági iratok és képeskönyvek kisebb s nagyobb gyermekek aaámára több nyelven, albumok, finom zseh-irókönyvek, legújabb hangjegyek, monogrammos levélpapírok, csinos dobozban, zsebnaptárak, diszes felszerelvények Íróasztalok számára, legújabb mintáiu, látogató-jegyek a lehető legolcsóbban számítva. Mindennemű irodalmi megbizásokat a legnagyobb figyelemmel és jutányosán teljesit.
Elfogad aláírásokat a következő nagy műre:
Az osztrák-magyar monarchia írásban és képbon.
Ridolf trónörökös ídherczeo; kezdeményezésével és közreműködésével.
Egy-egy füzet ára 30 kr, Minden hó 1-én és 15-én pontosan jelenik meg egy füzet.
Továbbá: Wajdits József könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
1885-ik ÉVRE
hét különféle naptár jelent meg.
fU^~ s az egész ország minden könyvárusánál kapható; u. m.
WAJDITS JÓZSEF
nagfy képes népnaptára.
bő tartalommal és temérdek képpel.
Ara kötve irlapokkal ellátva 50 kr, fazvc 40 kr.
WAJDITS JÓZSEF
kis képes népnaptára.
Ára fűzve 25 Kr.
WAJDITS JÓZSEF
101. azaz száz és egy évre szélé naptári.
Ára kemény kötésben 90 kr.
Rév-komaromi K, kalendárium.
Ára fűzve 20 kr.
WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA
Szűz Mária édes hazánk védasszonya
nagy képes népnaptára,
vallásos bő tartalommal temérdek képpel
Ára kStre irlapoekil ellálTa 50 kr. Idzve 40 kr
WAJDITS JÓZSEF KAIDVÁNYA
Szűz Mária kis képes néjumpíáríi.
Ára fflzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
1884-től kezdve egész 1890-ik évre
szóló naptár 14 kr.
Fentebbieken kivül minden másutt megjelent naptár a könyvkereskedésben fellelhető
Postai megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Becses rendeléseket tisztelettel teljesit
Wajdits József \»SJ.Kai.izsJii.VA(iYKAMXSA, 1885. Deezeniber 12én.
BO-ltt m
Hoszonnegyedlk évfolyam.
H ! K I'
. t irt M> kr . . ti . I X kr.
mrnTTÉMU

Zilil IÖZLOIY.
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank-, .nagy kanizsai őnkénten tűzoltó egylet-, a „zalamegyei általános tanító- |
> Up uellrroi rHucct Íll*tó ko»le-|
nt-nyek & tzf-TkfiXőtéfhtj anyagi reswt illető közlemények!

k vluza ¦«¦ kiM«lMk
d'ákl' a .nagy-kanhsai kiidednevélö egyetiiíet', a „nagy kanizsai túxtiRrutgtiyiö.uóvttkeiet', a ,Kproniker«ií»<klmi iiparkamara' nagy kajúztaikűiváíasztmány'-ának hivatalo$ lapja
' HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A hatodik nap.
Legutóbb az orszáxfcyfllésen issét meg lett pendítve a vasárnapi nuokaszünet kérdése. Ls valóban Divta kérdét) is ez. mely «iól a ko-molytn gondolkozó elme nem térhet ki.
Elsó pillanatra közönyös dolog-diL tQQik fel. Mit érdekli egyik em bért. hogy a másik dolgozik-e vagy nvagszik e vasárnap?! 8 így te-tinxe nem is volna értelme annak t minden oldalról jővo sok snrge-téinek. bogi a vasárnapi nnakát be kell törvényhozás utján szüntetni t llttlánossa tenni a munkaszftoetet ! De ha meggondoljuk, bogy milyen óriást befolyással vao ez a közer-: kőcsiségre. akkor nagyon is méltányolnunk kell ezt a törekvést.
Akar togy csűrjük, csavarjuk it t dolgot, akármennyire helyezkedtok i! t 19 század fölvilagosultságának magaslatára, — be kell ítmeroíok, hogy t nép erkölcs vagy mondjuk : Wi-erlölcs és a vallat Örökké elvá-íuzthttlanok voltak és azok matt is. i népnek mindenek előtt vallás kell. Ugyea az a vallás kath. protestáns, isidó vagy unitárius, csak jót, csat Idvoset csepegtessen a nép szivébe, csík itteni félelemre vezesse azt!
Tekintsünk csak vissza sbba a ¦orba, mikor még a nevezetes H fontos hetedik nap minóVgyik felekexet elótt nagyobb vallásot tmz-^osággal volt megölve ! Azt csak nem mondhatjuk józan meggyőződéssel, hogy skkor is olyanok voltak az emberek, mint ma; semmivel sem jobbak, semmivel sem rosszabbak ! Sót nagyon is szembeötlő az erkölcsi hanyatlás azóta !
Sokan agy okoskodnak, hogy az emberiség azelőtt sem volt uiiktzcmnyivel sem jobb mint ma uapság; a gonoszság aktor is éppen ugy felütötte fejét, csakhogy akkor i nyilvánosság volt szűkebb körre uoritfa, s az egyet adatok föijegy-
zéac, registraUsa nem ment olyan könnyen, mint most Na hit ez té ves felfogás, mert sz erkölcs rohamos hanyatlásának megállapításához Mm kellenek országos a atistikai adatok; elég egy vidéket msgfgvU nfink. Ugyanazon emberek, ugyanazon levegő, ugyanazon föld s mégis egészen más, sokkal rosszabb erkölcsi állapotok, mint évtizedek előtt Kz eltagadhatatlan!
Igen de ma-napság az a nevezetet hetedik, az a Isteinek szentelt, imádkozásra, áhitatos elmélkedésre szánt nap, — melyen a batnapi munka alatt kifáradt lélek mintegy megfurdött a vallás éltetó harotat-eseppjeiben és újra éledt — éppen olyan nap mint a tObbí. A iceresz tények legtöbbjének nincsen vasárnapja, a zsidók legtöbbjének nincsen szombatja.
Legtöbben ngy gondolkoznak, hogy minek az a vasárnapi, siotn bati tétlenség; Udvösebb dolgot mivel az aki akkor is verejtékezik, hogy előbbre htlidjoa. Ezt az elméletet azután érvényesitik alárendeltjeinkkel szemben it.
Hat iszea azokra nézve, kik tz ilyen elméletet fölállítják, U nincs is valami nagy befolyással a hetedik nap meg- vagy nem tartása ; de auuál nigyobb befolyás sal van azon alárendelt s ugy szól Tán állati életet éló emberekre, kik nek httnapi s testet tulcsigázó munka közben még ugy ízólván Istenre gondolni sincs idejök.
Ila azután még a hetedik napot is 3zolgai munkában kell töl-teniök s nem mehetnek még isten igét sem hallgatni: mi természete sebb, minthogy tökéletesen kivet kéznek tz emberiességből; elfeledik Istent, el a vallást, és lesznek ö,z-tönszeruen s ösztöneiknek élő, semtsi erkölcsi törvényt nem ismerő, nem respectáló lényekké.
Kz a rész pedig a többség;
a nép! Knnek a résznek kincs, megváltás: a hit. Nekik sztkségök van vallási gyakorlatokra, hogy lel kökkel Istenhez emelkedhessenek, hogy lelkileg is éljenek s erkölcsük úszta legyen. Rajok nésv», tegrfon-o*&ágn dolog, hogy tűiként töltsék i h f t e d i k napot; legyen az szombat vagy vasárnap'.
Ilivel ptdig a aép-erköles s az emberiség jóle.» s boldogsága it szoros kapcsolatban vannak, mi a egószintébb örömmel csatlakozunk azon tisztes szándékhoz, nje^ a h e-t e d i k nap megszentelését sürgeti. Legyen az csakugyan Istennek, val-
gyakorlatokuak szentelve; legyen akkor általános manka-szQoct! Tartsa meg a keresztény vasár-ntpját. a zsidó szombatját, a régi szigorral és buzgasággal!
Vannak ugyan, kik azt is ohíjl-ják, hogy a zsidók íe a keresztényekkel egy ntp m (vasárnapon) tartsák a hetedik napot; de mi ezt nem tartjuk olyan nagyon szflksé gesnek. Ha vállasuk megtérteié nélkül megtehetik s hajlandók rá. ám tegyék meg! Ez mellékes dolog, tiosszu századokon át ülte hetedik napját t zsidó szombaton, a keresztény vásárnapon; még pedig igazi buzgósággt! és nem vesztek össze miatta A fő dolog csak az, hogy mindegyik tiszteletben tartsa a másik hetedik napját; s akkor a fölebbvaló ne terhelje alárendeltjeit szolgai munkával; hanem inkább bozdilsa vallási gyakorlatra!
A következmény fogja megmu ta'.ni, hogy ily módon sokkal áldásosabb, foganatosabb lesz a bit-n t p i munka is, mert élénkebb lesz a munkái lelkiismerete a munka teljesítésében.
C«ak jóakaratu embetek kellenek tehát a hetedik nap általán'* megtartása czéljából a mun-kaszouet behozatalára ét érvényesi
tétére indult mozgalomh >z; a tör- be egyesületeik, illetőleg testületeik vényhozásnsk azután csak az — részérói azt a nyilatkozatot, hogy ,s m e n f kell rámondania. jcsatlakoznak-e tz alapszabályok 4., 9.
________ |és 20 §. értelmében az „Eötvös-alap*
országot intézetéhez; mintán miként
aagyararszág turttllttz ntozett áz aiapszalyok 48. és 49 dik §-ai feiUhrá* »Z EÖtvSt-alap erttceben. '«»«<?". az .alapnak jótéteményeit
, Osztó országos bizottságnak 1886-difc
Igen Tisztelt Kartirsaink ! Azlévi augusztus 20 di ki gyűlésére, csak Q| alapszabályait a val-'izon tanító egyesületek és testületek | iás és közoktatási mioister ar ó képviselői hívathatnak meg, az or-: Nagyméltósága megerósitTén, a szagos kezelő és gyüilóbizottság elnök-: II. dik országos tanítói gyűlés álul sége által, a melyek rendes tagjaik kiküldött Eötvös-alap gyüjtó és után > 10— 10 krajezárnyi éri kezelő országos bizottság f. é. augusz- járulékot avagy a 100 forintnyi tag-tas 19 éa Ngs. Bétcey Imre ar elnök- sági alaptőkét az Eötvös-alap orszá-lete alatt megalakult és az alap ügyé gos pénztáriba minden levwát Délnek gondozását az egyetemes tanítói kW beszttfáltatják a jótéteményeket gyűlés végrehajtó bizottságának 09ztó bizottság tyülésének ideje előtt, kezeiből a f. é. október 4-dikén. legalább íb egy hónappal. Nga* Tóth József or eluöklete alatti Az egyes Igen Tisztelt Kartár -unott közös Slésen átvette. Az .Eötjsakai pedig arra kérjük, hogy addig ˇŐs alap gtüjtó és kezeló országos bi-' is. míg az egyes unitot egy esü letek-zottság" működését azzal kezdte meg, ben és testületekben az egyesületi, ho4?y meghatalmazta a tisztikart, illetőleg testületi Eötvös-alap gyöjtó hogy uj szabályaiknak a .Néptani- |birottságo< megalakulhatnának, ne tők Lapjában* történő közlése után, [feledkezzenek meg a kartársi szere-
azonnal intézzen az ország tanítóihoz egy felhívást, a melyben az Igen Tisztelt Kartársak&t a magyar tani-
jtóság egyik támogatására hatósabban. Ennek
legizebb intézetének buzdítsa minél hat-
okáért, mintán most
mtr az Eötvös-alap módosított és szentesített szabályait a .Néptanítók Lapjának' novemberi számai közzé tették, tisztelettel alulírottak hivatalos kötelességünket teljesítendő, a következő kérelmekkel járulunk Magyaror-•¦li Igen Tíutelt
a tanítói egyesületek és testületek Mélyen Tisztelt Elnökeit kérjük, hogy alakítsák meg egyesületeik és testületeik kebelében az Eötvös-alapot gyü]lő és kezelő egyesületi és testületi bizottságokat alapszabályaink 23.. 24.. 25. és 26. §. nak megfslelóleg, és küldjék!
szag Uuítoihoz.i
Kartársainkhoz :
Első sorban
tetnelr és jótékonyságnak áldott intézetéről, az „Eötvös alapról*, hanem álljanak össze ketten hárman és egymást lelkesítve kezdjék meg a gyűjtést az emberb&ráti nemes lelkek körében. Bizottságunk minden egye* igen tisztelt kartirsunknak küid gySjtö ivet azonnal, ha erre levelezés) lap utján feUz»Httatik. Jó magyar népünk bizonyoyal nem voaná meg filléreit az Eötvös alaptól, ha volnának, a Lik netii megmagyaráznák, hogy mi annak a czélja és ha elmondanák neki, hogy mennyi jót árasztott az már a magyar nép leghívebb moflicásainak szegényeire s azon reményteljes Uoítógyermekekre, a kik a felsőbb iskolákban készülnek eló arra, hogy nemzetünknek has idős polgári lehessenek. Tudjak, hogy népünk nem áldozhat nagy összegeket; de nem is az kell. hogy Eötvösalapunk áldásosán móködhessék, ha-
TÁRCSA.
...*)
&ö*id Mára fin • kaaiill UÜ4Mfc Aa a kú \ímj •Udó I«m a*fcAt»p. Síim Btáa kidokoljál. méttékt F«tkii lány *U4i ?óa, k% kém'-
Hiri un*, toId* •gj kit kirfeea 1 N> )*f7*a oly lí^tS* a tUstiban ; Tftgya fiira axt a jmtm jefykwidói, Várhat a* n'f r&vid biro* «.xi "od
Akárciftk *. feat nat-tAsa- *Íráfi. Fonó ¦apoo »li»n»iu btS-aresa, Ojeage lába a«caaln« a kanutba1.
Tifjoo, talf h toro-nat kiálló*, Hif a királyt MkO alatt ¦•olfátos , Akkor aatia — Tiráf Marcsi a ¦•*»
lUkájá* tlmiea.
UUB íj -»*iMJ» Ha p«ákf B«m, hojy aalt Muik, ¦•fiatja ü«ljibi*o« a* exarcirosáiaa
flZ EOTÁC8 SiHDOB.
) MnUtTÍa7 a UUl Tan-irAnak kará- «k^[( ,Dalok a paanároi- esiafl U«s«Uai ira 1 frt, adj BasMfl wrira (B«4apaM, VIU Kl
A .szép* vendég.
(Naplótöredék.)
Eate voh. — Egyedül aWem sao-b*»b*a, elésc órdekiódóaael olraagat»a Pe ifi Ijrai költeményeit. Oh mily ólel-ktt«a, mliy megragad óa a ecaetati nagy költőnk a eseretem és barátiig Ótselméf, hol as öröm. bol a fájdalom búrjait peo-
m«g a ¦si**o«o. Aaok a költői rmel-_ _ taógu baeonla ok, atuk ¦ TaJaattíkea kifa)esfl*«k, ai a bámalaloa gondoláiménál ki ig»aáa Wasoi'iad 9fj költaanÁa/t ki t-e>*i a köheménybaa kifej«s«u fáj-daltnat, 6rÖBftt *agv aailajaágotf illetva aVsalinsket, aat Paiófi köhemóojvi fj uIt Ibojajv varátaolják, ki fólülemelked-va *a é\«i próaaitagáa, ca»k ia a *tip ém itBM arailmek viligáb a 41.
Ily «Vselaa«k*araliák sg^at raló-nat, ily *r>eimek töltik ei ttiremei midi o aaobán ajiaja btrlelao f«lt»ralt a egj íakaid rahaba öllotí-H a5, alf^ijolo-¦oiiao Dgj aatSiTáaI«l«k»ei aélkOl bero-hkn' »a k«rev«tr« »ei* magát. Kípwlbe-tik ol**a6in, aiilv ljaastő benyomaat uti ra4m « hír eloa BAgjei^aam. A ni külAo beo telj«a*a iaBterotUa volt «IAti*ts a éppeo magíoghalauaauak látasoU • Ta-lóbaa kÜlőjó* módon *. külöaöa idib«B tett látogati*. HatároutlaBQl allum aco-, bAm kftMp^o, lem tudva mitte*ő legv«k i önkiét fóimerQll b«oa«m a kérd«a, bőgj mi !••* muat? Néhaav pulaoalig mioden néma volt, míg kfllóoda rendé-gem, aiaugv vaélj álomból föloc^udTa, birtoltr fölugrott a k*r«Talrt5l, hátravat fátylát, tardra ráta magit e^ttam • " tadakalt, bőgj a*«u
aenj m«g a halállá! — Ugvaiólráa Biag ˇoltam grAtödve, bogy 6rüUt-l rao dol gom. Dn uHODyom — mondám, — h°gT meath«t«Bi meg éa önt gveag4 ai Ütemre a báláitól ? Miodent elmondok — fe \o\é 6 remegi baagoa — aak a» ég ise-relmére kérem, aárja be ajtajai. Bármily
;kQlóa6«oek it teUaett olitt«m e kér<-lem, Őokaataleoü! teljeeitém m.
; Leúllüak a keretetre. As aassooy,
kit c*ak non Tettem jobban aaem&gyre, valóaágoa tsepeeg volt, asabálroa voaá-
] aaí, finom meUsetü orra, etetáatevont fe-héraegB fogai, — elfikeli laármaaáara mutattak. Nagy fekete isemsi me)r fáj daimat ámtuk el. Auaoprom — kesdé bcaaMat a hölgj — miodroek el&tt bo-Caiaatol kerek »«ukatlan megjeleaéaemert a msob kellemetlen binyomáa^kért, ro« Íreket megjtlenoasm okosod Öooek. Éa Moreili laabelta nápolyi MüUtéaü grófofi *agjok • bőgj Öooek a kellő magjaráca tát ittlétemoek elmondjam i e«alt«l hí caáaatát kíe>dem«liem, csükacgeaDek tar-lom életem tórtéaeiének egy rewél elmondani.
Sattlflim Nápolyban laktak ¦ nagv vagrobaal rendelkeatek, éa valtam egye-dfiii gTermekttk. O.l ianerkadiani mex *gf magrar buaaár tiaa'>tel ¦ eiea itn»« raLaégQnknek hásaaaág lett a Tége. Fér-j m<»l imádUig »ar«iU«i>. Igen,aaeretUm ftt ugy, a bőgj r%y forró énelmfl nő oe»k taeretai kép»«. SsQleim nébánj év előtt elbal'ak 4* én lettem Taglónak egyedali hrokflM. as fi balálak u<á.n elbacyUm Napoljt, mert mioden «mit olt láttán, fájdalmat emlékeket ¦ öH bánom. Ma-Cjar oraaágba, férjem havijába jMlaak Kéaobb a tora ia megirigyetta boldogaágo
mai. Férjem aaeor*déljeaeo kasdett kár-tyátoi. Fájó Mivvel bár, de mioden isó aélküi mór em. bőgj Tagjoouak napról a*pra fogy, míg *Agre a tünk stílére jutottnak Ma iórjem ingerült állapotban ékssareimet kovatelé ¦ mivel aaokat ki-adai vonakodtam, Motétsel feovegetett. Én kótaégbeeeniteorob-oua el halairól a fi folyton iildös>e követett, míg auio-njom, itt önaél talál am meoedéier. M*g ˇ•gvok rólagyft*Ad ve, bopy 6 lent vár ¦ mihelyt* háaból kilépek lolfi. S most tn no nyom, must elmondtam öun<*k életem történetéi, ön iameri btlytetemer, as ön kotébfl van leiéve életem, meota«B meg, vagy kerge**«0 a hálál torkába.
Saegésv n6 — gondolám magamban — eseo legitaai kall. Ssi?óljeeeD Í>1 ajánl ám lakatomat, as ajiócal Morgo-•an elaárUoi, attól féive, bogy a gyaláaa-tiw férj, aaég hoaaám ia be meréaael tolakodni, fin egeas éjjel alig baoytam be •aemaimet ¦ csak amoo tépelidtem, mikép labetneeaaereooaéilea d6 ittlétét a notáni reetedelmekkel ts«mben bistoaitani. Egy menti gondolatom támadt, hogy fttlj«len-<em a dolget a reodírségnél Elh»iáro«á aomat tett kórelé. Védeacsemnnk m*g-ba^yva, bogy ha aaereti éUté1, m&anak ne Djiaatn aj ot, otak nekfm, — elmentem a rvodöraeghna.
Efjy álló órát k«ll^u TÁroom, míg a ker. kapi'áojaág ka^yea aaioe elé booaájlottak.
Uram — meadam — *«f«af> eata egy n6 rob*at be hoaaám, kit férje U16 éatel fenyegetett, »4lam keresve meae-deket.
Ah aawoaTom, nem Morei lí Isa-
bella nápolyi grófo6 volt as as úrhölgy? — KÓrdé fiirtelentll a reodir kapitány.
Oe igen I mondám egéts meglepetve.
Akkor aat mondom : tiaateit oagy-tád, ba valamit értékes bolmiaiból meg akar mooteai, rögtön sieaaen hasa, mert öo agy tolvajfurfang áldosata, még pedig a harmadik áldosata. Két polpári readir histoat aaonaal readelkemóaére booaájtok.
Képselhetik tiaatelt o1t»sóíib mily rómtilteo siettem haaa felé. De hiába, a madár el repült • nálam töltött ójasaká-nak emlékére elvitte értéke* ¦ reám oésve megbeos&lbetlen ékasereim-aek, emléklárgyaimoak továbbá febér-semiim legnagyobb réaaét. így estem én ember baráti értelmeimnek, biaaókeaysé-gemnek áldoaataul.
Rigler Cotwtancia.
A kétféle vallaüt. *)
Mée abbna as idöbeo t&rtéat, mi-wv* magytf UrsadAlom oíy aKgymérvfi
áiaUkulásokot ment k«r«sstfil, midin egyeajoga let't a p*raa«t'jfc'"n^eatte<s(il, midin a Lörvéoyhoaáa a btrAíaBismas st«l-lameáltalá'batva, megalkotta as lS48-lk tor vény ekei. Egytaóral, humaoas h>BgulAt uralkodott.
As ember ember, — így 'mondották — még ba goooaatef i it • aaért nem
¦) Ksaa UrtéaeUt a ainaa efj tár«s-•aiélyaa ballottaai, tfj magaa álluu ¦ 6rde-'ka«o uec6iafl.lt úrtól, kt raár ab\»an ai b#n il iMrepalt, ¦ kiuek %*imé\j* guin-üát Bvnjt arról, bofj e»«n eset valihu aeg-tortént1885. DECZEMBER 12 aa.
ZALAI KÖZLÖNY
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM.
icretcttel
j
t jgyeknek, áriáknak é
a kiérdemllli
ogy j
Igen Tisztelt Kartámiokat egyi-nként jgy,
is arra hívjuk fel, hogy kiki sirwen és nyomorult viszonyok k5zé kerdlö legalább azt az egy forintn i tagsági kartársak iiak." dijat minél előbb beküldeni. Ö-|«y ¦ Ki az közülünk Janót úrhoz, az Oszágoí EotvAs ! mondani, hogy
ki ol kartársak
merné segitö
minek természetes követkéz tatán ugyanazért ai. kogy éppen a az, bogy azon kartarsik a jobb anyagi körölnények között éló
alap pénztárnokáboz (Budapesr, ő-z jobbjára soht sem fuj rá szorulni? uiczai iskola). Számadásainkat ezeutui Látott mir a világ nem egy olyan is január vége felé fogjak az alap embert, a ki ar egyik nap még a szabályok értelmében lezárói és a boldog Jóbnak heiyictébi-n volt t jóiéteményekre vonatkozó pályazatot ná<.ik nap már a nyomorral kfltdó ezután is febr. 2 dn napján hirdet- Jóbnak helyzetébe került. Tagadba jak ki ...
menye
kik a számadások lezárása után küldik kanáriak volnának arra hivatva, be avarjaikat, a megelőző évre nézve hegy filléreikkel segítsék ai ínséggel a hitr lékosuk kő/c kerülnek és hog7 kü'.dó te-tvéreket, s aiok özvegyeit azok, kik még elóbb az Eít vös alapnak és árváit: mert :,a ék nem tesznek nem voltak rendes tagjai, csak az a kartársi szeretetből folyó köteles eseiben tekintetnek a jótétemények te ségeknek elegei, méltán megérdem-jiigosnlt egyéneknek, ha a pályázat lik. liogy uiegves,e őket a világ és kihirdetése előtt mar beküldik év- elítélje okit az emberiséget éltető és dijaikat. nemesítő Teremtő !
Mint rendkívül fontos intézne Ámde Igen Tiáztelt Kart»r».iuk !
dést emiitjük föl az oj alapszabály- Ne bízzatok abban, hogy az Eot-
egymMt
nem az bogy évenként egy két jáből kéri. Az .Kötvds-alap fóczélja ne etyeollljcnek testvéri krajerárrál járuljon minden sznln a air. bogy a kartirsi szeretet által felekezeti és nemzetiségi kOlömbség néptanítóság leg>zebb ügyét gond.zó egjesitse nemzetiségi és felekezeti nélkül, azon czélból, hogy imézetbez. A sziveden nyújtott fiUé- külömbséget figyelembe nem véve re.en Istenünk aldá«a van! |azokat. a kik a népoktatAsOgy le
Kötvrs alapunkat nio*t ruír a rén működnek e hazában, a végből .Tanítók Országos árvahá a* is hogy megteremtsék azt a kartársi igrntbr fogja venni. Tiszla jövedel j közérralelPt. mely segítséget nyújt oiének egy részét az árvák femitar- hat a gyermekeiknek neveltetésében tására fogja forditani! Kgygyel iöl>b' kimerült kai-társaknak, s a mely srent okunk van tehát arra hogy j gondozójáva lehet a tanítói özve
tamogMik. a midőn veit polgárokat igyekeznek nevelni s a nemzet napszámosainak szegénységet akaiják takargatni é> az ínséget enyhíteni.
A/ Bötvös alapban egyesülő ta-nitúság mindig őrült annak, ha minél több oly jótékony intézet kelet-
kezett e hazában, á melyek a Kar-tarsak érdekeit mozdilják elő ; de megkövetelte mindenkor viszont mindenkitől, hogy törekvéseit és czél-jai: még a .nemzetiségi és a tele kezeti elemek is tiszteletben tartsák éi ne gyaniisitgas<ák.' Az Országos Kólvö. alap melli'tt megállhatnak a többi tanító' jótékony egyletek egytől egyig mind, sót kívánatos is, bngy fenálljaoak és virágozzanak. — Ez volt eddigeié a Kötvös alap gondozóinak nézete.
Ugy vélekedünk, hogy ez
meg, ki a megbiattatbaa eljárva, a evora-jelaéai munkálatokat, térrel ét költség ve'éM m«r .itéaaiiMte. Eawrint a vonal Kormendrílkiiadolva egyan-e, iriaybaa tonu'e. Zatamegyén karetalll egéee Kerka 'TI- et faluig [tt aiunban egv-méetal ¦ «í k.tto. iriaj, t eaek mind egyike egj Mara-Saomba-. falé kiadató aairayvooallal vétflteti eoaBbiaatióba. Aa eitvikiráay a gootei réatbe behtjoiva Bakta-L»nti-Podiurnyéa kereaatal — a máeik Kaaaaakaa — A. L-odraa-Mar.-St-rdaJielT- éa VratiaiaMnea kereaaill érkeeaék Ceaklorayára A B.kl. iránya vonalból Liniiaél, a Keeaaek iránja vonalból pedig A. Lendvánál ágaanék ki egy ttárayvonel Mura-Stombet felé.
A tervétet «a okból a btktai irioyt lenti fo- a mára ttombati taáray vonalnál a reaaioeki irányt pedig eleó-leodvti fő ét mura-taombati aaárnyronalntk ne-
A Lenti fovosal hoaaaa 82 3 klml.
aaatMl Badapeatre vagy Ktniatát érinteni kall ét
itása n «gj
S
aik,
i!j«o
gj j
táraulat utaaik. D«n tarthat Sormiaun vágj Bajcain megilló balját, banam ¦ ir akkor caak kisaáll N-Kaaixán i. •aeretnem ludni, ba a láraulat M^gyaror-náf I«ral4t«r« a magyar kir. balügymi-niaatenól nyert anc«dfflyljel •! va,a látva, raiarl ne raapektáloá eaen mmiasttri en godelvt a vároa kapiiinra ? — aatán reag talán olr aok mulataágut óa aaórakij-aáat taiál Kaniaaábao macában aa aniasr,
bőgj akirhunnél JO»Ö i kkJJbfildA
lna ? —
Nagyon
gj J
kiknttJJbfilendA k.llem.
A Clirkuar. osióla ill Van, még a l«gruaa<bb idOjáriabaa ia folyton Kll haa-nak, vagy mondjak tslt pooyvaaátoroak orvead.jele hogv a kí>a6oa«g pirlolja é# dob harAgaaik érte, bogy itt van.
Ab állatatroglet tanolnányi aa«a-poatból erdskea ii, aauka^get ii, miod-n iklb temérdek Ubla van folaggatva
irányt ezeniul is :ni'g kell tartanunk, j '••• Hogy azonban minden lajta aegtá- j nádassal szemben fényesen megállna sa
mure-aaombati taáray vootlié p dig 30 6 aa állatok ábrái'al; mily erélsaerü, ba a
klml. a kelti egvutl 1126 klml. Kjépi- | leaito oaatályát vagy a taulS gyermekét
léte kerülne kilömeterraként. 24 900 frt- eWetetbsn éa migmattlje alt larnésa* -
ba. vagyit egyuit 2, 811. 690 frlba. A bea aaoa állatfajokat, melyeket a gyer-
uiadvai fővonal boaaaa 79. 2 kim. mura- mak kulftebeil caak ábrákról iamer. —
axombati atárnyvonaláé pedig 26' 4 kim. Hogy ea moe a .Zöldfa-kert* ben van,
a kenő egjfi l 106 9 kim. Eonnk kiépi- aaoa ctikkiró ne aggódjék, oda
zatoak azon tételeit, a melyek rint 1. ,ha valamely rendes
sze- tös alapot, a szerény körülmények tag között élő tanítók áldásos iutézelét,
ülne kilométerenként 2&.300 frlba ugyan nem jár aenki aöröani. — Félti a ¦gyit egynu 2 515.020 frtbt. főtér klmkarét ? Ugyan kérem aéaae
A mint a nyomjeltéti kulto ét iro- meg nem á'l e t cxirkvtt a klinkerea'tl d.i munkalatok elkéltültek aaoaaal 2a- területen kival ; meg bogy miért áll a
.Orszago- EotröS alap' , l«mea;ye kAakad'eluégdt fár.daallaa te- fóéreo ? — Hál oem ia m-het ám .1 intézménye a HHgahelyét, szükséges, j *ékenyaét:u aliepáaja állt aa agy élérr. ' ókörkorctmio kiviiL — Nagy baja vaD hogy a magvar néptanítóság java Svat ils Beoö m-grei aliapán ur ta<<a he | meg caikkirónak a aaagerakkei, bát ef-,,v: „ marténak vallia a, ' Ijas .éartbí ki aduivá, bogyón kö.- k»t, ha a TaadégloeSk éa a köataaég u
tuagie.aa a.,ja " , |.k d4,, Too.i D„mM.i , k8„lébe eaí pártolja, akkor aenamek akadékába aie
"nógassa. h()|jl ,rdcü),r0 h^.m „ .Jt.l.ao, „^ oaeoek na nem, - a*F ia odább álln.k.
Kgv igá/án országos magyar gyei érdelekre la touloaetggal bír, a ki-j Majd ha Kaniaaán állandó atinhaa
nemZL'li jótékony intézet támOgatá- vilel lámog% átira magyetterte eróteljea leea, (adja I.ten hogy mielőbb legyal
belépése után az alap jótéteményeit majd azok az emberek fogják virág
ignybe akarja venni, erre jogot sze- fáshoz segíteni, a kik jómódnál, ön
rezhet magának ngy, hogy
1 forint tagságon kivül a 20 fo- bár becsületes embtr aggodalmait.
rintnyi tagsági-tőkének első 5 farín- Oh! kevesen vannak azok. a kik; nitóságunk
tos részletét is beküldi az Eötvös- uiég is megértik a szenvedőt fáj
alap országos pénztárait ;* 2. .ha dalmait és még ritkábbm esik meg
valamely Dépoktatási intézetben djű- az, bogy nem veti meg a jobb
cödött tanítónak, tanfelügyelőnek, sorsra emelkedő ember azokat, akik
tanfelügyelóségi hiiatalnoknak, ta valaha vele együtt húzták azt az
nárnak, kisdednevelónek özvegye, Ar-|igát, meiy a szarai, kényéiből sem
vaja vagy keresetre képtcleu nyo 'nyújtott eleget.
morék utódja (gyermeke) illetőleg' .Ember segits magadon s
ezek gondnokai beakarnák az Köt- Isten nem hagy el!' Ez a magyar
vös-alap tagjai közé lépni, ezt nieg ; néptanítóságnak
tehetik, ha őket valamely tinitói; vára s a ki ml
egyesület ajánlja es a jótéteményekre 'gatag
saiól és felvirágoztatásáról van » az, ki K.rlársaink közül
szó! Ki
loagalmai indi-oit mef. Folyó évi ao- akkor agy it hiába j5o ide a aaeageráj,
•ere Z^la-Egertaa^re %%j t.U- ' m*rt a hogy jöo, el ia aa«h*t. ... , , , ,, kobb 23 -Ar. Alaó Ltndvára pe lic »ey i Ba tehát vároaankba birmi mula'-
ehbe. hozzájárulni ne volna Wsz, .w„bb k8r. ev,^,,,.,., kiroV. egybe, 'Tiny.yaJ vW -al.iutí .l«.dá-.l vidé
hi igaz szivből sreretl kartáíait, f,-,,,p . ,.rvet.tt vaaatvoaal ktavetlea I ki.k joanek. rnnek caak SrTandhetuak.
első vendének; de nem ismerik a szegény ! nemzetét és hazáját ? j köaiébe e>ó terület birukoaiágáhól. A.t! mer valljuk c<ak meg Staio te hogv
Mi bizuuk abblD, bogy tá- Alaó-Lendvára öataehivoti ér'eketlei kü- I Kaoiaaa, daciára m.gy vaaati ét keret-''" ~ népet volt. El utóbbi helyen it- | ked -Imi forgalmántk, megUhetot otóadot
legbiztosabb em latja be, bal-vaksá gal van megverve
jogot szerezhetnek magáknak a ten- ugyan ezért a kik kartársainkat az tebb közölt módon, habár férjük. K.öivos.laptol eltilt ját vagy elidege illetőleg S7üléjük nem volt is elóbb ni.eni akarják, azok nem jóakarói
tagja az Eötvös alapnak-
Igen tisztelt Kartársaink >
vm á liéptaniiói karnak, édes hazánknak.
II ik Országos tanítói gyűlés általi .Csak a uiif>i kar ellenségei
kiküldött .Eötvös-alap- gjíjtd é» j hirdethetik azt, hogy az Eö'vös alap kezeló bizottság ez alkalommal elő (melynek jótéteményeit csak az szőr fordul hozatok esió szózatával. |bizottfág oszbatja ki, a melyben Hallgassátok meg és vegyétek szíve- részt vesz mindenegyes tanitóiegycsu sen könyörgését! E bizottság nem a let képviselője) .akár pártakár nemze m«ga érdekében, hanem a magyar- tiségi, akár vallásfelekezeti érdekeket országi néptaniíóság ügyébea fára-!szolgál azon tnl is." A tények mást dozik ! Filléreiteket és testvéri jóin dulatu közreműködésieket nem >
maga számára, hanem a magyarországi Unitok jólétének emelése czél-
eaak érdemet a bumáaot baatemódra haaem joga it van bottá. At ember i>. bad, aaara éa legiöké eléaebb teremlmé-
aa Ittonnek t aaért ha vele emberi módoa, mintegv
bánnnk legtértjek
vele ttját emberi méllóaáguakat. Koaaulh, Deák, Saécbeny ttb. aa akkori idők nagj emberei voluk aaak, kik kUioaoeea baogoit, tuk a mai érwl.mben vett hu-maoiamaat.
A koetorvéayhatóaág f.jei aaigo-ruan maghagvlák a aaolgabiráknak, hajdúknak, hogv eaenlul a vallatáanál aem atabad a teali fenyitéal alkalmaim E tekintetben kúlSnöaea Patt magja aliapánja a legnagjobb eréllyel ét ttigorral jArt al aaokkal aaemban, kik megfelejtkaave, •a embor mél'óaágáról, aem átalotlák a futó éa kapeta balvárokalderearekaaatii.
K(y reggelen oaak jelealik ám a tekintetet alitpáa iraak, bogy valaaii gaa lókoló kiveaeltó aa éjjel a két almát atarkél aa ittállóbdl. Fájt a hír aagyoa aa alitpán uraak, hagvae, bita 500 tohein forint volt aanak a kél lóaak aa á>a, a mi tt akkori időkben nagy tumma péat volt két lóért. — KI ia hivatta a megyei pandarhadnagyot a ki régebben arról volt hiret, hogy agyeakeal ttedette ki a betyár aaemttorét. ba nem vallott,-a aaaghagyu aaki, bogy már moal ka-riueámmegatt a két lovat valahogy. A hadna k lkl b
gy bogy
g
A hadnagy kapva aa alkalmoi mott mái' o it tahet agy kit aaig aa aliapái uraak, telkotStte a T<lok« tKtaatort éa még aa aan
bizonyítanak! Csak a magyar nemzet ellenségei nem tarthatják kívánatosnak, hogy a haza érdekeit hi ven szolgáló elemek, a néptanítók.
utlo a ldkDtooek. Alapoa gyaa>-a volt ugyania egy aaarkot ktaü legényre, ki gyakrabbaa laaitgalta at etutt angyalokat repalni. el it ctipte t el it viUn a megye háaára. At aliapáa aaaga ia ki váaoai volt a kihallgatásra, agy eltliir-gsayoaöit helyre ült, megb gyva aaon t>aa ió eleve a nadaagynak, hogy aatáa annak reodje módja taerial történjék am aa a vallatáe. — Ugy ia lörtéat. — A paudurhadnagy aaép aaavakkal a Ulkér« igyekeaetl b aaélai a lókótonak, hogj vallja meg at igatat, mi történi, bog^ történt ttb. mert ettél tegit magáé, ugyanit enyhébb büntetési fog ktpni. A lókoto erre megindító b*itédre ot>k aat telelta : eb tteme látta, nyivek egyék meg a teatét a ki elvitte, eot még o-ki állt feljebb, bogy mit tar'ják itt ba aem tudnak aeaamit rabiaoayi'eai. —
No igy nem érüok eaélt alitpán ar. enné! at emba n«l. ea jubban tud ám rMiketai, oiot a ko^y fatik. ennek ctak a aahogót btttnáloa, — nagy midőn látta,
nda
had-
mi'.j eredaaény-
telén aa a humaoaa modtaur
Semmi eeeire aem — monda aa aliapán — mit gondol, mit ttolbt rám a világ, rendkivul kompromilálaám magam.
A rtlág! Nem tudaa meg a világ ebMl agy kukkot aa, caak kiaaá éa ráa a tekiatetes tlitpán nr. Nem kell a io1-vájt aaáaai, még ha kerékbe to>ik teaa. t aatáa éa meg oaak atiadig asl oaohdó vagyok, bogy t oaik ia akkor legjobb,
yoaaál ha aagayak.aaaat.
jobbrésze megért „„-, - . .. ,
_ , . , . ., . ' méelten kif<-je«éal nyert aaon elvi kije-ivaro»,
nünket és nem hagyja tengődni sem iao,^ kogy 'm ,„„^u ,.„.,., ki,/tal \t^,t „illdj0 .„„„ „.„ .,.„, ám 8 -- .Ország.* Eötvös alapot' sem a;.,,,,,, ái,»i.b.,
g g
jvaroi, hol muleltág,>kb*n nagy a hiány : di id 8
.Tanitóa* ors7ágos árvaházát* azon reménységben isme elve fentebbi kérelmeinket, maradtunk kitűnő tisz-te ettél az Igen Tisztelt Kartársakszolgai .az Eolvös és kezeló bizottság
oak alázatos alap gyűjtő neTében:"
flaetéa általában aa egéaa Zalanegyé' e órakur lefeküdni.
és |alőayöa lévén, a megye törvéoyhatóaáge Nem hittem tehát, hogy a meg«.
felkéreado. hogy a kivitelt erlSloai és j rsaatett otikk a nagy kötöDeég akaratit aayagi támogatáaban réeaeeitte. Híad-hogy padig t törvény értnlméboo a kivi-tali kolttégekatt legalább ¦/, ré.1 erejéig Unt réaavényekkol fedetve kell le
Petur fl Sándor eioök.Ledorer Ab-rahan. alelnök Luttenbsrger Ag«tt titkár. Tanas Imre, jegyző, Jény J«ZUfellenór,OrleyJál)Mpénztáruok.
A körmend csáktornyai vatut.
{i ék
bői i
lkl
-a bAvebbe
A hg. Batyhiaj Str.HtD.vDn hilbi somány í uriadalotn ig«tg>tó«ág> > mií(( b é K
Korneod-
goti Tumt .rsula." íga.E|f_tó«ágit
lölC»áktoro)*ig *oouiti í-ng gyár ujugoti* wmn\ »m»». oél ki«f;a«vó a adéli <ruut' voaalába. po« d'g C*»ktornyánái beltMi.kadó bolji ér-d*kQ ru.i épitA* aldmaBkalauirai. Ai Dy«« artvd»lom e«-o muokálat
ar, hogy
Aa aliapáa ntoljára ia caak engedett. El&vetették iáméi a deliqueost. — Hát csakugyan DOm todaa aemmit arról a hét alroat attirkérAI ? kérdi mott már aaary. Mondtam már had-b taeme tátit 1 — veié oda a lókoló. A badaagy oaak megpodré bajuaaát, mire a fogoly mellett álló hajdú két kétre fogva a tubogóat, agy báibt legyimé t lókötd', bogy aainlr nyögött beléje
Nu még moat te tudta? kérdé a badutgy. — N-m én, még ha megoyua-itk a. ! falaié a lókoto dacsoanu. — Le asal a prutti'kk*' ! paraacaoiá non a hadnagy. L^huiták róla att it t agy he-Kedult:k el r«jia Jeremiáa airalmait — Hát mé^ moa: t*m tadtt aemmit a atur-kékról. le get.agut ? — N.» én, még ha atijjat húrnak a hálámból tem. —
Ennek t gaa embira-tk vaatag a taalonnája, mint a tej p'lléjo, gondola magábae a hadnagy a iámét megpodré tagá^aó baju<aat Erre aataa aa üilegek egéaa aora kovetkeaett, mig caik ki neto ayögte a lókötd, hogy .vallót ¦
Hit ki lopta al a atürkéket tt tár-káay taulötiJA, le ? Ne-u éa tekintotea nagy ur, hanam a kolompároa fitt ép-pen moat viati okel a debracseai váaárra.
At aliapánnak te kellett több, rög-tóa lóra ullelttt bárom megyei hajdút a aaoap aloeipUk aa ipáét loraatal.
El idó ólt aa aliapái ar ia (elhagyót* hamanat elveiv-1 ét readele*oÍT*l.
tolmáCtolja, mert a kötöaséff pirtoláaa as elleokesőt mutatja. Es lehet küiótbeo egyétt vélemény, ilyen aatnban a aagy köiöaség akaratával •temben nem naat é i li hi h l ikk
g
ral, és igy alig hiiietn, hogy oiúttal csikk-i k Óé ól
g g
irO ur a kSiOnaeg Vé
»ólt.
Diók, t igy t jolea etetoea mindenek elölt 8—9 aaát ea>r foriat előterem é«é-rdl van aaó: egy érdnkelttégí kór ala-kiilatoit, m-ilyaek tagjai aa érdekélt te-rUlelet magost kttaöit folotatva, ottaa fogják gyűjteni t knteleio eyilatkoaatba fogják foglalni aaoa ajáolaiokat, melye kel egyetek vagy koaaégek péoaben,
aoyaKOaa vagy maokában aa építési ; ból biaonyot rétat a Tároti ttftgényalapra, ~' ' melyról a várót péaatáráDil renden pént-
g
Végre mia'áD a péatügyi colgok iránt ia annyira érdeklődik, magmondom tebit tségegysier, bagy a helypéntl éa sse -dem; — engedély-pénsek tudtommal a«m ssedetnek; anoyit aconban tudok, hogy minden ily vidéki, fiitt jövedelme-
kuhaégekre TooatkoiáJlag teasaak. Ebből fk á kéődi éé
g
fugnak aantáa képaődai ¦yek ihá u igy öatiegyüjtóit osateg a 8 — 9 saás aaer foriatot tUii ; akkor a vasút kiépítése bistcsitva van, mert a költség többi rés*e elsőbbségi kötvényekkel — melyek már a péntpiaeton it érté-kemhetők - fedeibetŐ.
Ennyit kívántunk egyelőre tájéko-sáanl eaen válala'rói Degemliteoi, atsal as ígérettel, hogy korookint as ugye többeaör is viaamatérQak.
A közönség köréből*)
Tekintetes szerkeszti) ur !
K^rem Legyen tiives alábbi soraim Oak becaea lapjában helyet adni:
A „Zala* 49-ik ssámának kulöofé- rovi>tábaa „a város kapitány Ur figyelmébe* csimd felirattal, egy köile-meny jelxot Meg. m*Iy a rntDasaeria, ctirkuss, w«garek és enyeb látványoaiá-gokaak engedélyeséae míttt a kapitiay-aágot megrója.
A kapitáoysignak valóttínalag less annyi higgadtsága és öntudata, hogy ilyen IaptÖhe.ékul stolgáió ctikkeoakékre nem bocaá korín birUpí polemiáb*. — Egyébiránt ea as ő dulg»- — H-.O1O1 mivel as emiitett etikk végen arra is ki-vánc-i valaki, tai leei a bolya^ntsel ? erre már mint belypéasbérl<V feljogotitTa é dlh Őbb
énem atvfk bosaiasoli
yp jg
.it a dologhoa OŐvebben
Hit as illetők áltaJ 6tetett he'y-péos legalőaaCM- it bemegy as éo aBabembe, oanéi pedig miudin bá elsején átTándo-rol a váro*i péotárba t mintán én a vá-roaiól mini erkMc.i teitQletlől a h ly-péoauedéet évi HOOO frt beffaetéii kö e-é mellett bérbsn bírom, kiayilat-, hogy e dolog hot a képr.selfi kirül máta.k mdbí köse;
Esatul aem maiaasthalom e] .ton ¦ baa oaikkiró ur figyelmét oda it irányi-Uni, hogy Kaaisaa élénk forgalma ka-reak edeimi várót és oly vasa ti gőetpoat, bo<y a ki Becsből, Grráotból vagy Tri-
koatato
testaietea
paakt
) K rovat alatt koa'iSUakért i
tári ayugtát kap.
Eanyit a vároe t. köaintége e caikkiró Ur ttjékotátául.
Groiu Mikim,
belrpea'bérló
Hírek.
— A helybeli Ipartirsnlat ala káló ön népét i. bo 8-án tartott* saját he ly iaégebeo (polgáregy lati regi épüJat) ¦aásleritékes bankettel, melyen, min: meghívott vendégek, ottvoluk Babócbay György, poleármesier, Ltagyel Lajos, fij-gyso, Ssakonyi Ját*«í főkapitány, tCováos Jáoot tanácsos és Orosi váry Gyula ügyvéd arak. Ai »l«ő felkÖsaÖDtő: HeQci Antal tisit. elnök mondta a ki-rályra. Uitoa aióltak még: B.bóch y Földy, Orot.váry, Wajdits, Topoliu. Hein és többen. A lakoma miadTégig igen kedélyesen tuiyi.
— Járdniakttfl napi readea vanaak a tömeges elfwéeek, melynek oka résibva a járdák roessasága, ré«ibea pedig as ut-oai suhanosok ottani csottkáláaaa. Vajh* at uiciai rend^ra<»g erélyeteo megfeddene as ittcián c-utskáló fiukat!
— A fogyna*!.ami tanuló ifjatág éovkkara vamr és tian paspokon Ö<i haagiri é« uabalot négyes ban^u énekével épületesen omeli as isteni ii#si*-l«-tot és hatbatoaaa boz*ájáru- a hívek busgó ábra ra való gerj«*»téeéoes L gkös»' lebb a f. bú 8 iki Qaav-p alkalmából bamuU'ott énekek magballgatisa folytát, örömmel gyŐaődia.K m-g arról, hogy as ének kar nometa-k kei lemé* h*nga növeodékekből van öasseál>iiv*, hanem arról i*. bogy a válogatott éoek«k a itgKéDyea'-bb igényeket is kielégít correct és megfelelő melódiával adattak elő, At énekkarnak *¦•¦> sikere* és dicséretet működési V ö r ö ¦ laaár urérde">«. aki agyaaekkor off .r-orlami bateüi Mayerh^fer J. győoyö u .Ars Máriáját' lelket ráaó tenor hangjával kitűnő technikai rou iooal köavetitatta.
Engenla jeles ttfiré.s aóükröl több fővároa. lap aaon hírt bosa. hogy nyugalomb- vunal. Mi biitos ér e-aaUs alapján kijelantbatjak. hogy uoi hír t«v«a, mert a diofóoéa;- á«.»lo poal*HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1885. DECZEMBER 12-éo.
ot slkóvel kor*. eUo ah-
_ Vona
,k Bud*'rt; Nnty-K»»w* Mé jövő voo.t bhöübj! M»rto«TAUr kö*i-
o • TigAt-yró! i-.klott. S..reBMér^ ,, »jokn»k rsiDiai bajok ten törté*', érvirúi •^Alji-mo«iooy m*B'- ¦ • vo-
_ bár óikét"* — Tárotaokba ér-
'¦'¦
4 .Jézat ssent sj
BÖ,P g
taM-gtt bály«K *• lullgyttjteméayt Mar-kő L. u Í • • kiatMBOQj küld** be hoi->tDk L-((tt óbb 5000 db. Mlj«g«. é< guodb toll*' »d<>tt át iovábbiiá« vé-st . bu«dii«o« másokat i»!
f .g»
o ket !
— Hymen TioífJáooi kos-
igssir"1*11 végrehej'ó, november 26-ás —küdoi' »ing t-rtó hűséget L<mcmJ FÜ-^fl kiaas^tooyaak, — * boly bt li ssenfe réce/diák templomába <,
— •„Bachel" cimíi tárca-cikkünk t legutóbbi »*amt>ao Tágat ért. A.tolyl kör" t*%k Uvedésböl l-tt tv eikk régére
— Sör-enrtiokot nyitott helyb«a,
- Imrt. a „Koros*' »e»dégiö volt fo-piocs*f\ ba! friss é. l<?k u-1 ok és kitüoo kűot>oy*> ¦ó<* kspbetó.
— A gyalogjárdlkk vároennkbao ory rondák, pistkosak, hogy esokat e jelen havm td^b«ü «gy biivelyknyi sirréteg födi, • miért ? mert Mok ion* letittsto-c,!v. nem leérnek — így képsVik aso-koo a Kárbur*.ólat mely som aj*rókei6k-¦ek.aem a hátinr.koak nem válik bas* nár». — Ajánlj u k városi hatóságunk bgvelnebe! Nem volna-e jó erre né* ve kö:.el«EÓ ssabályr«idelet«t alkotói ?!
— Nem hagyhatja. Porost György
polöekefói illetAiegi laku« saallér, foglal-kosátár ¦ *é«v^ tolvaj, a múlt októberi vá-•arben elkövetett lopás oaiail kiszabott biioteléa kiállása uláo épp«u f. decsem-b*r 6-áa lett a foghásból kibocsátva és basa is ment PúlösKefÖr«, aiODbao a mii otvp vagyis 7 en b'-köretkesett om. vásár m-gint a oyi caábbal bírt rá nésve bogy ismét bejött »Keretic»ét próbálói, de m->.,iot rajt cs pt4k, ee dutyiba helyestek. Ait mondja, nem báoja, legalább Tao téü kvártély.
— NytlTánoa köuonet A uagy-
kaoissai épitéeiaegédek betAgsegélyi^ egylete által b >sxerieodL gjáailobogó-bo* aiflk»eg«e kolué^-kbn* ian«i »<í»-kos&s uijaa a«ivoe«k voltak járulni : Bicta Aotal 1 frt Fehér Jótsef (Sánct)
5 frl, Saller Lajos 2 frt, N-oW.ch Ojala lfrt. HiM 8. 5 frt, Nagy György 1 f,., Ei/iager Hearich lf rt. Mik Jónef 50 kr. Mák L.jos 1 frt, N»ffy Q»örgy 1 frt, Viola Isiváa 50 kr, T<Vök I«tv»Q 60 kr Heoositt Bolditaár 1 frt B«a* I«lvio 1 írl, Vékási L^jos l frt, Wecr K.a.. toaz 1 írt, Sartory OiC»r 1 fn. GereocMr Fareaes 1 fn. Gróea Károly 50. kr, Gis-par JÓss-í 50 kr, D*os<Ji Oltó 1 frt, Par kó Pét«r lfrt. Hiracbt Ede *• Bacarmch 1 frt, S emmer Kaimán 1 frt. Prág»r B4 ia l frt, Neumann Ő. 5 frt. N N. 54 kr, Stetler F«reocx 1 frt, Va^skits János 1 fn, Kasitoer János 1 frt, B»rdó K-á'oly 1 frt, Pio'.ér Sáadnr, I írt Koroocai |% r«ocs I frt, B.laM Jóasef 1 frt, Z«I«oák AoUl ] frt, Tóth Mihály 1 frt, Harráib Jáoos 50 kr, Bflrger Adolf 1 frt. Kohó
6 .Vek 1 ff, WVisi Jakab 1 rrt, Miltao-berg«r Sándor, 1 frt, OraiDg Ittráa 1 frt, B«rger Bernát 50 kr, Ngys. Karci»K B« la és Utráa 10 fn Tbomka kadr* 1 irt. Grüohú Fülöp és fi.i 1 frt, T«rm«ts Ferenc. 50 kr. Horvitb I.'ráo 1 frr Horvitb vagy Lil«k Jáoos 60 kr, Tiboly Mijm 1 fn, Satkero* Jóas«f l írt. Mes-kó í-itvto 1 frt. Nagy Gytfrgy 1 túriat a!. Fogadjik a n-gjiclkii ad»kosó arak ai egylet réassVol hatás kbsaóamttakst bs oses adtkosáaaikér'. toeiy iy«l lehetővé tették »E-réoj anyagi körülmények kön levő ag/letüokoek ast, bogy gyisstnatie-lek aJ ka lm Arai képesek lehelünk egyie-tüoke'. illet-e aao>k tagjai jeleolétét e*«o lobogovki jslesai. At agy let vál*astoaÍBFb n>^gbi«ásiboi: M<*kó I*it*o «gyli l ook, Tóth egvleti jegytó.
ó
ban v*ló m*gallapiibalása eséljibol az Ub bíók iHé fi A
aUobk- bíróságok
d
j f*i«iaotia. As
g
vélemény a tnd. egyetem ftrvesi taaári
Bó j6 aram", volt a rálaas : „Ou • ig«n aj&alom, de a taabábmo nagyon sji lom, itt igen esepek es es«pp aajt .em ( nAloak." — A trónörökös errn kive'.te
kara által beterjett^tvéo, n«m nyúj
•«ami ujabb 'imponio*. A kuna II. b&u- ! péaitircsáját é* «gy tallért adottá há**lÓ Utí taaáoa koselebb Tóth Lorioci tInők- { •Btsooyask. As«ür«g asss^ny ssvartao le-lee alatt tirgyalvaa as Ügyet, (elAadó j kiatett a verfire •• sajaalt*. kogy a péaz* Ócavai Fereocs) a táblai ítéletet 'ado | darabot D«m válthatja fái. ,No csak tarts*
kaíaál fofva helybeohagyU.
- A BOBTédség és a csenáirok
A hoBvéd»lmi miaistter elrendelte, bogy a honvédségnél töltendő két év eleogedé-séo«k kedvesméoya asokra is kitrrjess-tendA, kik a cseoddrsAgre vonalkosó 1881-diki törvénycikk életbe lép.r előtt vétetlek fö! a had T^gbAI Vagy a hun védségbdl a cseodártégbe, ba ott aa en litett Vörvéav életbe lépte mán be:öltötték * négyévi s>o!g*latnt. Ások t«hát. kika*k tesves ssolgála'i keresettségeik e
kedvi
iy alkaisaaaása kovetkestébeo
koseéjtbeo 18H1 érb-n P.pp Zrófia f*rj
Zioldoe Jóst>«foé *J éve-. Farkas KsUalio Zsoldot Ztigmoadoé 19 évea aaao nyOaa e h>tárosták, bugy óir. Z»oldo« DiDieloé.. Happ ZeÖtia napáját mag fogják mérg«io, mert menyéi folyton esidal-I maita é< boeiantoua. A biioös standék kivita'e oéljábol Papp Ztofia a •¦• 'gotbirdi gyógyasertárbaa 60 krért pat | kánymérgnt vá*áro!t • ebbes Farkaa Katalio w20krre.l hoiU iár»lt. A két fiatal aasi»oy a méreg batásá o!Őbb Agy m*c»káo kísérelte m-g a asután ócv. Ztoldos DÁoieloével mérgeseit páiiokát, I majd mérgeseit vicét ét bort itattak tnig. IA semaokára bekövetkeiett baíal atán 1 kitü'véo a d»lop, a két gyilkos aaasony elfogatatott A ssonabatbelyi kir. tör'íoy , wék, miutáo vádlottak beismerésbeo | voltak, Papp ZiótUl életfotiyt g Urlíj ,fegybáara, Farkas Ktlalint 15 évi fegy-' háara, miodkottőt gyilkosság miatt Ítélte 'el. A kir tábla •laorendft vádlott ítéletéi ! helybenhagyta* Farkas K.aUliot, tiaUl koránál fogva I2évi fegyháara Ítélte. A kúria at orvosi vélemény batárosototub
már elteltnek te'tiutendo', as na é» végé vei *églege«en elbocsátandók, kivévén iUoka*, kik a csendőri nolgálatol Önként tovább folytalják. 1
— 8terB«ek ZslgUlMd gordonka és soacora m&véss, miot a lapokból olvastak Horviiortsáy ban a. m. Zágráb, Ssisiik és Karoly városban Tartott igen sikerült kangvers«ayt, külo'llAMB; «agy 6va'iókkal fogadu:tak a jól előadott magyar datok. Nemsokára városa ok is gyönyörködhetik Sterneck ar játékában, amint halljak városankbaa ts ssáBdéto-sik hangversenyt adni, m»lyrn elftre is fsihivjak a müértó kösönaég figyelmét.
leti el- Stara«ck ar már folytalj* városuDkban ismét a> oktatást.
— A német trÓDÖrököspar és a
p
papuoskereak«döasssoiy. A |aémet trón rókoa nejével múlt pént«kso délelőtt 11 órakor a berlini Siegesalleeban aétáll; measse mögöttük körette őkei ai udvari f idi l l
fogat, mi b
udvari ssolga tisst*lete* tá Ók l
g R gy g
volban uiáouok^AtrÓDurököspár előtt egy Öreg asatony meot, ki alig birts csipelni nemes-papucsokkal megrakott kési kőtárát. A UÓnítrók&spir a háxaló assxooynak eléj« került, hirtelen megállóit előtt* és a tróaörttköané aat jogyeate meg : .Ssép csipók!. — „No hái akkor vásároljon egy párt asssooysag, a usipfik jók és meleget tarl&a4.k" vissootá a megatóütott. Ki még osak nem ii sejtette, hogy kik e'Őu áll. A tr6oörökösoé belenyúlt a kosárbs. követt belőle agy pár un papucsot és ait aérdeste: ,Mi esekoek as ára?* — .Mivelhogy oloaóa kell ma míadent *ánt, hát nda>dom at »*»iooj*igoak 65fillérért.„ —
Ah. hí. trónörökü
¦né.
D.gJOD
mialat
olc*6", t«ólt trónörökös
papaoiokat meftflkiatetts és ismeretes modor-ibkO, lilsxó'.ag egéiMa komolyan, aat kardeate as asssooytól: .Attán. as utctáa i» hurdhatom a papucsokat ?¦ —
Singerstraase 15
%Gold. Jieichsapjei'
Vértis/titó labdacsok
PSERHOFER J.-fele
GYÓGYSZERTÁR Bécsben.
j JtK1 m-Jf«rdeiílik, nival
akncy.n m.1 ¦ at lefut bet«g«4«. stlyben • labdacsok eao.ii* h*ti»ok*t •svrtxerescn be nem bizonyították vnln*. A l*cmak»nahb fift.kb^n, mt-lvekbcn mindeo •tjib ¦*«¦ ¦ikerUlealt alkalsastalott, •!** labdacsok «iúnt*liD-noi éi » lefövidebb idű alatt jyígjuliít en-doivuyanak 1 doboz 15 labJacscsal 21 krajexir. 1 lakerca ti dub..zxal 1 frt 5 kf«)cur, b*rmecttt;tfi utit.rét kOld*>ménr 1 frt 10 kr . 1 t^keretnél kprett-bb new knid-iik w^fi Saáuulaa !«*(•] i kejeti, mHy.k irói hálát mondanak a lsMaci»k*rt. malreksck a 1. jkfllo^felíbb é* I*>r»lrasabb b*Upe(*kWn sffisasétak beljrráll>tá«át kö<súBik Aki cuk egT*a«r kiaéilsUt sitt vslük tovább ajáolfs A ssáaUalan kAasönff irat kf*Ol ide nelkkaive k5»IOok i
I.*0Dcang, 1883. máju« 15.
Ifen tiniéit arasi ' As ön labdacsai valóban caodij httá-ioait oen olyanok, stist sok nas krficsíri n*r; autk valóban ¦aiodro baj ellen isfits^get nT'-jtanak.
A hoiTtira rendelt labdacsuk lefosrjobb r«as*L barátaim H itmerŐMim kStAtt oirtott*m nét i v«l«menovien jó baunaktt T«tlék. méz U'rukoru it különféle tujbaa. bH«oigb(>« lintSdö •B^méijck ei fiek álUl, faa nsm n trlje* e|**r»égökrt, de teteme* jamlá't a; ertek *t tavibb ia akarják baamÜDÍ. Fogadja as én ipgbsntSbb'tiáliaat és mindasokét, akiknek neraorseuk volt u 5d labdanai sefitaegsvel Bysni visasa arMsaafflnket.
D sn t i oger u árt»n
OBb«ti valasieuuyi foglalkosá-át KArea uiv«*kvdj«k e bai«*yil-vinitiioinat u oi»ei iz*nvedÖk . *»i>* felb«**aálmé< <>***'e-imiod saáltóstaasék njbiSl két l*k«rc« Ubdarsoi e« két db chio*i «i*pp*ot káUesi Kiváló tiastelettel »aradum alaxatoi tzolgája
Növik Alajo «, főktrtiiz
biga-^it-.Gjörtj 18H2 febrnir 16
TiitUlt aram ! Nesi f*j«sbeia«i ki eléff* lacmi'yehh aáíá-mat ax ón labdacsaiért, n>«rt litra íefiuíy* atin efvedtji s í»bdfcc»t tói jjrónyn t fel d5b, ki atkr évek óta aunvsdct wix*-r*rébeu ; it bal'ir eiyt-lőre méf néha be kel] vanme a labdaook-b6l de rr«~ie*t Már a .nyira helyrealk, bofr fi»talo« fnaaws«fe:
Takiateiss ura ! A»« lolta>T*«b«n. hogy asQn TalamanoTi Cy^t7*«*i« etyeLlfi johatáasi mint « Ön kitOnó f«iybil-¦ sama, m«lj u én <-«aláúos.ban aehiojr idült fagjdaganatot ha«»ar m«s««ma.i.itett, daexira as of ti eTpiett «c7"tem-» tzer«k elUa éraatt •Haaas«aTamn«k, arra halároaUai •! n*|ain t, hogv as fta veitiaatitti labdacsaÜMS-folvSsBadoM. aotj e fcii (oJyö«*kaJ« .ecU.ijítel oitronotjav aok én bioaortSoidálu bajomat babosom öcoek beTallani, hoxy iddrt bajom Dfgrhat> otin taljeMn mefi*Ont ¦ >>okt iaoiaroieiB. köriben igcD boxfót ** 1 ajánlom e labdacsokat Nincs is Semmi kifogásom as ellen, ba Sí * e torokat nyilTÍDOsan — ds néTaiüráso* nilkffll — köuetessi Ki*ái« ÚsatelaUel
C v T
Béem, lttl. febr. 90
j-t«i, évk ou eHs—rv.,
ubit Isfbíxtosabb h rbámif«1« f««jbs cyoa idoH tebek ¦tb.ellaais.l ti^lj 40kr.
---------------------------------— — ¦ - ------------------
J
laikwok álUl talaon-onyi faajDOveuté sliMDer'e, 1 csinoiao kiállitott oa^y »*
e.ek ou orvosok e» er kö«fltt a Ufjobl.Lak f<.c«P 2 frt
•• " ""'•¦»»*»
Él.t . ..^^_________ , ^,wu.„ _u„_
Latnint i()6stakcDkÍBt m«gnyiió Iábdafanaioknál, febe, ¦ '•" ! ea gvn'adt msUfkoet • ka«oii A bajoknál kitfino ss«r 1 t*g«!r &O_kj
á .,.,.. , , „ lM:ohh "Z7. ! E^etemeS tlSZtÍÓ-SÓ hu!ner-*gsaván'.m*^és
Amerikai koszveny-kenocs ÍSaVÜj Z ; LA- k6r****m**7*> uc7-u« fejfájíi.,„ítiflié«,»7o»orr6rc.,
rheomasierll bajok ellen, .li-a 1 frt Í0 kr ' gromo hAj aranyér, dojalás «t. ellia 1 cio»»í ára ] frt
|T Minden fajtája homÖopatMlEUS ¦Zeret folyton rfckUroi »aoo*k Íz ia feleorok kéutüniajeka* ki-rttt hasbató lalataeMaji o«atrak-BmKy»r o.iiffb.m birdatett kOl-é* belföld gjó|)
Mtfcersiesz 1 ¦«C_W^r.______________
1 1 dobos 75 kr.
Pmk IiMuiIii ¦ 1m 1 ioboi 50 kr.
Páti
ktdtség, karát ki tt» lagtcalUineaebb ára 60 kr.
.Ipeti fí Jlkér W U Baral
1 trt AT kr.
b^ok, |«|<l>iaUB4k tj
ik általánoMn eiitMMT. 1 foboi
LiMuiit «Mi uimtn 1 dobot 80 to. TMrtata k**c« 1 J^tora etrki
f i 1 ith t in «5 kr.
fél It^ 1 fn M kr. Kwtzia U 1 k»«zvéay-1
1 .,«. S frt eu hr, 1 fH .re, | -trirtziM ^^ Wu, HTBrit,, Of eg * frt &0 kr ; tgj
fr»
.we S
60 kr
I Qve( 1 frt fth ttb. ¦»• Biindesi Mtaláa ratfOrea nesj lerö o
Postai ktüd«n.én«ek 5 forintos aluli necrendsIúekatSl atáovéttet 11 assk6sftltetii«k.
FoerniertSl l dobot ára 2 frt 50 krajcsár, *fT ^*' | debox "l frl 50 k. i'kk kitáaatra portan éa olosóa m«fsa«rett*-ük
csakis ax Süiag elolefet bek&)4ése mel)«tt, nafjosb Suzí-feknel
26 6 1- 12
¦«g a UliVt. nem kell be.6l< ¦ yogtatá Öt meg a irÓDÖrAkite. ExaUtt a trooördkosné in ésére odalépett as odvari asolga. kinek a fenaégea agasony áudta 1
hágj háld
a koc«ib.. C*ak
pp gj gj
mii l»tt« • házald aauoay, ba(j a ctt ¦•Ari bál lagj.ir.l tu dolga él issal • kVdé fdi óéh Jö
g
fordail a trónöróKötnéh*« : . Jö itL«oein, őq tán c««k nm a cuUtarné ?!" .Naoi, a c«aMároéo«m TaKjok" ˇiasoatá a tróo6rök&«Dé isivsi motoljlja] e* attai taroaott férjéval. ,H.«« n a iróoSrOkria TOlt > lrOB5röka«Ot)TO.,' TilágMitotta iel Atcaakbamar as «gjb«gjfilt tömeg, melj asiia öMaeváairoila a p*pao*o« acsaouj é«s<w papocakéealetet. A aaegéof aaaaODj •rtmnbeo a i. ktaaUbbi aepkonjbába m.ntaa ai ou fttíftgjeló bolgjecoek elbe-dl é il kéi k
•sdlte eeetét, n«oi i
gj
kési koaarar
es abban levA péaestárcsájára. Mikor fr-s«toi akar-, altttni a pé«»tárc>ája és a Megéoy aaesony caaJ6dá*a leírhatatlan volt. A D«Fkoayba felügyeli hölgyei as-•aj kárpótollak a boidogtalaot, bogy gyttjtiat rendestek réssére és a begyöit oaesget átadtak neki.
- Egy esalld é:«t b»lál kösött.
As aradi Alfold-tek írják Ploakucsi-Ól, bogy decs. 1 én a Fehér-Körös megárad-tid, a Sabajda • Cteroovitt íelé bírlok< d ievú malmot as ár magával ragadta. A monár nejével és uégy kis gyermekével egy kosali fusfá.k, menekültek s a fagyon hidegben élet b*lá] köet egy napot é* egy éjM töltöttek ott kétségbeesett helystttbeo. Mikor a vi* kissé leapadt, a fa tövében kis ssiget támadt ; itt fagttlyakból tűset raktak s ugy várták asoroagatott helytetükbÓ! való asabadulásakat. As csak dect- 3 d k ¦», tehát bárom oap malva knv«tkeshe leit be, mert Ssabo c«eod6i veaetfi fára-aak s később ajárási asolgabiió intéskedéaeinek mo sikerBlt elAbb olyaa ment5 easkösbket sserezni, melyekkel a saereoesétlen család menekalé*' helyét megieheteU volsa köteliteoi ; asoobao Holdmésesról és Qurshoocsról megsseresték a ssükségeeeket és mej-ssabaditották a joldogialanokata kik kost egy csecsemő ia volt.
— Egyetemes Keg*?nytár. Singer
és Woltaer bud*posi kiadók e jeles vai-laJatasak 6-Ík kötete hagyta el immir a sajtot. E legújabb köt«t egyik legoép •serfibb ás legtermékenyebb iróoknak, Tolnai Lsjoi-at>k „A jubilánsok" etítifi.
regényét kosli, mely méltán aorakoti^ sms mürekbes, a melyek Tolnai nevét nemcsak ismertté, hanem kedeltté lattéV Es s söoyv is, a melyre még érdemlegesen eaánbékoBUBk visssatérDi, ugyanabban a ciinos, aLt diaaeaoek moodha ó kiálliláaban jalest msg, mint aa Egyelt mss Kegvnytár többi kötelet, melyek ú;y olcsoságnkaál, Bintteusetoa kuleejnknél, de fikép vilogstott Urlalmaknil fogva i*gjobban beválnak karácsoiiyi ajándc-koknl is. Ohnet, Hikssáth, Conway, Tolnai oly nevek, melyek méltán sserexte eg *d4igele « kilúso vállalanak art páratlan kelendoaéget, a melynek örvend. Egy-egy piroa vássonba kötött, feknte oyomásaal distített k. ára 50 Kr. ss eddig megjeleat G kótet ára 3 frt r>'.fi«-th«tni a kiadóknál Badapesten Aadráaay-út 10.
A Popp feli Anatlwr.il tzájviz
tóbb mint 40 év ói» rcndeltetrt a leg-kitfinóhb orvotok álul. közlök a bold. Oppolcer Unir álul isDrisch" tantris ojibban nagy eredmérmj-el aiktlmizta bécsi egyetemes kúrházbarj. ugy szintén SchniWer tan.'r is a száj. nyak. foghas és szijpablis betek9égeinél.
— & ezért sokak számira a Popp-féle Anatherin szájviz. mely kapható Nagy-Kanizu mindeD gyógyszertáriban, épen olyan biztos gyógyszer, mint nélkülözhetetlen óvószer lett és lesz minkenkinek. ki azt száj. torok és foghas betegségében használta. Kgyi-dejflleg figyelmeztetünk e szájvíz szé delgó és gyakran ciros hamisitásaira, melyek gyakran a kezelő orvost is megcsalják. Minden eredeti paiacik nyakán ott van a védjegy, mely az eredetiségről tannskodik. E gyógyszer rendkívüli tekintélynek és elterjedésnek örvendaz osztrák határokon kívül és egész Enrópában sót Amerikában és Ausztráliában is vannak csodálói. Figyelmeztetjük továb á PoppJ.G. cs. k udvari fogorvosnak anatherinftgtapa-Karáéi nivény fogporára, mely igen alkalmas és híres fogtisztitó szer.
Hivatalos piaczi árak.
1885. novenb»r 'J. Basa 7 Irt 80 kr. 7 frt 50 kr. — Kosa 6 frl 50 kr. 6 Irt. — Árpa 7 frt &0 kr. 6 frt 90 kr. — Z«b 7 frt G frt 50 kr. — Kukoriciai1. frt.
— Bargonya 2 frt 50 kr.
L<pve.er és kiadó: SZALAY SÁNDOR Felelői saerkearto : YA.SS ÁLVOS. Lapulajdonos: WAJDITS JÚZSEP.
o|IŐSZVÉNY-BETEGEKNEK!!^>
it- es
___________________________________ u Ionos Ügyeimébe
0 1% »,.!.- .ddú Dr. mrd. Kflmr -ír (V.l vildbad Oasteioi ua kir íÜrd.'.orvOi Q vénye után — eddig Nentvich Gyuia gyógy»'*>^«i álta', tisstáominden
A ártalmas anyagtól ment nővénv-ktiöl készített
kö*zvény-szeazt.
Több mint 30 év óta van áluláooe alkalmaxisWao emeo wer siiot kössvény (rbeuma) c*üs alUoi bajoknni, mely id'' óta a legjobb sikerről használtatott. Ara egy Bvgnek batsnalati utaaílásssí együtt 60 kr.
Kcvetlflli ffiraktax í* m-«rem1flé»i hely KsfT-Kanixaán
- C
Á MmuUX Oy Sándor MEGVÁLTÓHOZ admietl gyitytstrtAra. ^
oooooooooocyooooooooooooo rjooooo
Eiy fiatal emlier
ki magát a hi/.lo-^itá^l Qg) tx-n '
kiképezni! á
óhajtja lltaodu alktl- ^ marist nyer. ^
Ajiulitok .Biz tMitit' alatt e lap kadóhivatalahoi intó-zendók.
FIEDLER GYULA
FÉNYKÉPÉSZETI MŰTERME
M odoi
NAGYKANIZSÁN,
VAHOSllÁZ-ÜTCZA 6 SZÁsl
fényképek
a 1-gttebb él
legfinomabb
kivitelben
úgyszintén elegáns .iállitásban olció áron. Fölvételek ron idö aietín i> történhetnek ! ~W
Iba'kaa kiT&l
nell ré«ykf><-k, ffnvkf!.-««Syltas<>k olnjfcalménybru. lIap-fénrk'P'a. Chromo-féaiyképek. világon nyomatot IhKgraphUk ntb. alb.
szilárdan olcsó ár mellett szolgáltatnak ki. i
m
/pOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?)
Ł- s
l&cxxxxo
TB]W?n| "Jti X) OXXXXX
»—i uss -afSTia»3-[Q p?aŁ3q touyf /yfug/U) iStA
"0pt[9 |9^Z?^ pWjlII 1131 |dCQ 3|9{3|91jaj 029* pj^ ]9JAp3[9Xt
(W-EIQI9S >»ou»i
SfZSJO ZV
ü«ju«Jíj»n ;»H
'SÍ°H
aca
0» 1-08 I «tl—V. I
09 I-m I U I-M! 09 1—09 I Of I—OC I 91 I—91 :
d o
5 faj
i
ZITNOI ZSI3AV
09 '¦¦> t
)uuoj
^ » 'icjor* Apód aj
-ifeai DINJEI MM í*t l
Íj iioifi). |-dd,
n" J^ 01 MJ » ^*«o »W1« ¦ B i^ttoaíJTi^ao^ a«poia XSoq *^a|«*9^ | *

j*3OGOOOOO<0aOOí>OOOOOOOOOOOOC
)K 01 — S Ł19Z '" it rom níSni 'afnigi^-X8«)i
oq Boj|q 1 »(|O«ft 3qam|3.(8t) S^aoig^ omsp -u « H x 111 H íi-i Si|,-
tu y
» w w w w w ^r%
? '»!'! V5THH0H 'IliVd
-og ¦!,¦• inj 09 v >•¦ J
*Oo
« 01- S I8W
IBÍEI!(US5 V) (J0SW01ZSE) J J 13I31H-1ÜI '-1I3U '-JH1 J ????????????????????
X*X»XXKXXKXKXKKOXXX**XKXXXXXK
'1 9* nvdlasa *J« Il'l qqVwoagX*] a n d 4 * I i-n i j • »i j g ^X
-í X
. Ł J^ % • f an^í J jsh«« sm o*[[» »djo^f«n a » d d * ¦ t-f f fo x ^
' K 'í Sí 9*?OB1>9)J*J oiddii'-joqjii jV
^( *B»H8 ^!í*fifí •* *tl*f"1 '"** •*¦ ¦•'¦¦'H) ¦•<<*•§ U|»pjn »t*|-no*j Jf
x-------------'.— --4>.^?..^í^ -------------:__
g oi-i un______
<¦' ^.-'<i--
3IOIOAJO
!(OjB|ynnnui i nuiziA uspaim 09
09—I
op«-».. .0^ .01014 •» 1.11 j«^

iaii*ft >(f.n
|«|«i
¦ JBH8J0J I
> zi Ha
IT'IVZUC.Y-KAMZSA, 1885. Deezeml>ert9 éo.
I
S1-11C
¦.Bszonnegyedlk évfolyam.
*¦«."¦
KIS/ *¦#•*» iér: f-rt* -ír* ¦ ¦ 6 írt. — — • ri „n- . . ¦ * f» » kr
J^.rt . . . 1 . ti . Ear** wtÉm 19 k*.
IIIKIiKTKS KK
. mtD^rii tmfclthi «.>r«Tt 4 kr aYILTTÉMU
.i.uik .t IV kr*rt «-u-t«** t«l nttlkn ill> trk oiinilfB fr?1** k'1 kr üi ^IJ*
ZALAI KÖZLŐIT.
aavafi réuét illrtÖ kó*Um*BTek edig 4 kiadóaivaialho* bérmea
&, ~3*» ^Kercakedeknt Iparbcmk-, .nagy-ikanÚMt őntóníes tűzoltó-egylet" t a mzalamegye\ általános ta*t* — ~--------1
egyesület*, a -Twgy AanÍ2.iai tisztionsegAlyzö szövetkezet*, a , soproni kertékedeimi $ iparkamara* nagy kaim*- . Sia&má*y'-ának hwmtalni lapja
> lap tzrllrau r*mx« i
aj j-Kaa iui>
gadtatnak '1 KáMrata* vttta mm Ulaetaek
tttúlft*,a „nagy-kamzsat ki
HETENfclN. uGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TART^iuJ HETILAP.
Tisztázzuk az eszmélet I
jltnlái" • Aéaat, fcagy »aJ«- aeniet raOtrlt égének megitl- ipart és kereskedelmének jn fo!ts t legbiztosabb hé»-nérók közé sorozható; de miTel briiDÜnk biauyrik a kellő érzék azon tényrzók iránt, melyek a népik anyagi fc szellemi gyarapodásit szülik mog, •arfrt vélekedésem szerint oly isko likra van legnagyobb szükségünk ¦elvek ú jin Dg}' bel- mint kOlter-nlfg terjesztessenek azok az ismeretet és képességek, a melyek iltal eg\ részt felébresztjük nemzetüukben tz ip»r- és kereskedelem irioti haj limot, misrészt megvetjllk alapját annak a sí»kmüveltségnek,Jmely nélkül a nagy Tilagrersenyben megál-linunt alig lehet.
Kzen azempontuknil fogva honositattuk meg az 1868. évi 98. t. ct alapján álló úgynevezett .polgiri | tioí»kolakaf s bir egy oly magas állású tanférfiu, mint I.utter oda nyilatkozott a foviroa kSzoztaiasi bizottságinak kebelében, aho! szavai derüli bcngulatra laliluk, hogy a népiskolai torvénybe a polgiri iskolákról szi'ilú szakasz Csengén iltal .erószakoltatotf, mégis én ellenkezőleg vélekedem, sót ugy tudom, hogy Useugcri szavai visszhangra találtak, csakhogy mivel az alkotmányos élet beálltakor rögtön megakar mk ttremtrai a magyar tnOiparl, azért ezen instilntiot elhamarkodva nieKhonoMiottuk a nélkül, hony a hazai különleges viszonyokhoz képest ttidomitottuk volna, — pedig nem minden mindenhová való, — ezért rzen külföldi intézmény, melyet különben már saját hazájában sem igen veretnek, most sem Csrngeri sem a törvény intentióinak, de az élet kft vetcIméDyeinek sem képes Qiegfelelni. K bajon, melyei néliim év előtt már kimutattam a .Zalai Közlöny" hasábjain, most kereskedelmi laufo
lyasok berendezése vagy ipar Un mühelyek felállítása álul akarunk segíteni s a fc&zei tanmPAav Kaia-' ftgcrszegei. a polgári iskola kebelében már néhány ér elóu bereiHiezték az ipari szakoktatást, most peaig már mint a lapokban olvasom — kereskedelmi tanfolyammal ia összekapcsolták az intézetet.
Bizony-bizony itt az idó, hogy Nagy-Kanizsa is kövesse más kisebb városok dicsérendő példáját és ne pihenjen oly soká. Már Kínálkozott is alkalom az iparos oktatás berendezésére, mikor a miniszteri biztos egy felállítandó ipariskola létesítene ezéljából az iskolaszékkel ülést tartott s ekkor is alkalmat vettem újtól megírni évek óta hangoztatott azon javaslatomat, hogy idomittansék át a polgáriiskola az iparügynek szentelt speciális szakiskolává, vagy legalább egészittessék ki Ipartanmü-helyekkrl csak régi tökéletlen alakjában ne hagyassák, mert valamint eddigi egész tevékenysége meddó volt. agy ezenl.nl sem lesz képes semmi ló eredményt felmutit'ii, amely saj nos tapasztalatból keltat lehet következtetni : vagy azt, bogy a magyarban az ipar iránti hajlam annyira Hiányzik, hogy ezt felébreszteni majdnem lehetetlen ; vagy pedig att, hogy azon iskola szervezete rósz é-i tökéletlen s így nem ad a gyakorlati élet szükségeinek megfelelő oly képzettséget, melyre az iparnak szüksége van.
A ti ii első következményt elfogadna, az hazánk felett meghozna a halilrangot; tehát a második kö vetkeztetés fogadható csak el és valóban ngy is van, hogy a polgári iskolábin sem az ipari sem a keres-ieilelmi szakképzés nincs összhangban a tantervvel, sót ebbe be sincs véve s innen van, hogy ha ezen iskolát végzett itjn kereskedő akar lenni ekkor a szüksége; szakismeret meg szerzése tégett még a kereskedelm
akadémiát ia el kell végeznie; ha gazda akar lenni e<knr vég hátra an a gazdasági tanfolyam hallgatása; ha iparos akar lenni, akkor a gyakorlati jártasság megszerzése végett valamely mfihelybe kell neki beállói inasnak, amit valamint eddig, ngy ezentui sem fog egy ifjú sem megtenni. Tehát múlhat! nal szükséges gond skodni remediumokról. hogy e pályához szüksége:- feltétel iskolailag is elsajátítható legyen. Ha tanító akar lenni, ekkor a képezde van még bátra, a bová jobban eló-lészit az algymnasium. mert szokié-ges, bogy a tan tók a latin Dyelv-ben ii némi jártassággal bírjanak. Yégül ha az évi értesuóbeo évről-évre szokásosan közzétett ministeri kedvezmények alapján hivatalnok akar lenni, az 1883. évi 1. t. ez. tanúsága szerint folyamodhatik a legalsóbb rendű állásokra, melyekről azon t<rvéey által érintetlent! ha gyott 1873.^éri II. t. ez. szerint .eUóbbségt joggal biró' katona al tisztek által, de más pályázók sokaságánál fogva is leszorittatik.
Mindezekből láthatjuk, hogy át-idomitás oélkfll vagy kiegészítés hiá nyában a polgáriiskola nemcsak rossz előkészítő, de az életbe sem oyiló szakiskola s mint ilyen csak szaporítja azok számát, kiket a latin költő: .fmges consumere nati* nevezett el, pedig szükségtelen egy elem ez, mely sem a hazára sem a társadalomra nem kívánatos.
Olyan iskolára, mely ftnmagi ban véve cuk ígér, de a mit ígér azt beváltani képtelen s a mely az országot csak proletárokkal árasztja el nincs szfikségünc, de igenis égető szükségünk van oly szakiskolára meiyben a mQipari pályához szükséges teltételek iskolailag elsajátíthatók legyenek, mert hogy az ipar terén verseny képnek lehessünk, elébb azon sajnos mulasztást kell helyrehoznánk, hogy ez ideig nem karol
tuk fel kellőleg az iparos oktatás nagy agyét, tőt még most ia, ha vs lame'r koraimén? felébreszti bennünk a nemzeti mflipar iránti lelkesedést, csakhamar felszívódik ennek a lelkesedésnek utolsó cseppje is a közöny sivár pusztáján és ismét ott vagyunk, ahol elébb voltnnk ; mintha ráik nézve közönbös volna az. ami közokutási miniszterünknek külföldi taanlmány ntján erősen ötlött szemébe hogy ,az ipar mindenütt rendkívül fejlődik." Énnek oka csak ab ban keresendő, hogy másutt az iparosok kiképeztetésére nagy gondot fordítottak s nemcsak egy-két helyen Uuittatik az ipar valamely neme. Mi agy akarnnk müiparosokat ké pezai, hogy néhány polgiri isktUt összekapcsolunk asztalos tanműhelyivel, mintha azt akaroók, hogy az ipán pályára készülő ifjak mind aszUlosok legyenek. És itt mellékesen legyen mondva, hogy a fegyházak mellé is aa'Ulos mthelyeket állítunk, mintha látszólag oda akarnók illi Uni a rabokat a polgiri iskolát végzett növendékek mellé. Lgy kellene a rabok muaka erejét is értékesi teni hogy oly iparágra oktatnék ókét, mely nálunk nem dívik, s mely sok pénzt visz külföldre.
Hs a polgári iskolákat csupán aszulos mühelyekkel egészítjük ki s a többi iparágat parlagon hagyjuk ily szánalmas eljárással aligha sike rül mnipsrt teremtenünk, pedig u-)álóan mondja Trefort: .azon pontra érkeztünk, bogy a Mgaagyefeb <eró megfeszítéssel ipirt iel< teremteni irt ' Amit erős meggyőződésem szerint csak jól szervezett és helyes irányú szakiskolák ulul létesiihetünk. ezért hangozutom én évek óu a .Zalai Közlöny* hasábjain a tökéletlen pol gári iskola átidomitáoát, vagy leg-alib kiegészítését, ami nem is volna nehéz, mert az alkalmas és szép épület már míg van, a telmerütó költ ség n«m leend sok, de erre a czélra
laíiat sajnálm nem szabad mer' a jó nevelésnél szekb örökse get ugy sem hagyhatunk utódainknak, de nem is hi'ietem, hogy azon hazafias áldozat-készség, melyet a város a tanügy t*rén eddig kifejtett, mar végkép kimerült volna.
Az ipar fejlesztése % így tehát az iparosok kiképeztetése igen komoly kérdés, kétszeresen fontos ránk nézve, mert e téren a mnlt idők bűnös mulasztisát helyre hozni hazafias kötelesség s nem elég csak belátni vagy megengedni e kérdés nagy fontosságát, hanem a czélhoz vezető eszközökkel is tisztába kell jönnuob.
iliután a nagy-kanizsai polgiri nőiskola csak az ifjak szellemi ké-' pességéiek egyoldalú mivelésével fog-alkozik s azok egy'b képességeit parlagon heverteti s miután az elemi skolibau sincs a kézugyességi oktatásra kellő súly fektetve, azért — hivatkozva országos kiállításunkra — rae'.egen óhajtom, hogy mint hazánk több városában és vidékén ép ngy oktatná* a gyermekeket a kézügyességre, mint a lányokat a női kézimunkára, a melyre hogy nagy súlyt fektet az iskolaszék, arról mint értesülve vagyok, érveim figyelemre méltatásával hozott utóbbi helyes intézkedése tanúskodik. Azért én csak az idó kérdésének tartom, hogy az iskolaszék a fiúiskolákban is el-rendejendi a kézügyességi oktatást, mert egy nemét tudós szavaival élvé: .a szem és kéz gyakorlása az egész ember kiképzéséhez feltétlenül szűk"-' séges.' _ v"'"
És itt nem tartózkodom bevallani,' bbgy a kézműiparra előkészítő irányú kézügyességi oktatást tartom a legcélszerűbbnek, mert ekkor az elemi iskola folytatását képező, ha ugy tetszik .polgári "-nak is nevezteti, de AUlakitott vagy megtoldott (ormiban értve ezen iskolit, ebDen a már ott megszerzett kézügyesség
TÁacsi.
Az éra.
Ki j t>ra ftagj tiiiljá* f. L4r íaián
y.a tt nrakorU uéx'a. el, ? >it gond'tlot*. hagy *¦(» ciak uláo
K49 áTTa pereiig caoadbea ie«claf«l Hiába! — Mwt ai éra m*f »•¦" Ul ^ Itigtia foJyloo jabbra-halra jár :
Tiéu., fk-tak, utuk!
p
A l*t Mi gjorwui, gjorsaa •lr»pftl! A in* t» b inne annyi innlt-m
M.Dd*p » tir ölébe ucntUral 5 m*jd (írjainkoa cent a bú. «adár ii* utó (jioMUnit ... Ai óra fá- !
Tik Uk, uk-t*k, tik-tak !
í tj iáff c
a cnfr* I*pkf : éltünk oly röt.d Vá!.<Uu.l Ut^ppai) a halál -
f ord balál . . Aiirajár
Tik-uk, tik-lak, tik tak!
|k b J,
1> tátoriiád ígj fel aaiTaikrt li-|ult Mi**4m, « t«U Irö-K-bí-, A fajdalomtól Hf7 '¦ ¦>«ffr*'p»4. Uak bár *ua«l alfibb tu toÍu »már i percx, ••!; vltaaM ¦ . A* tWa jár I Hk-tak, tik-iak, Uk tak!
MaiQOiai fog a pM-es mm*iy* im Kp*d.e várok >.i.i*il«««'
•-••**«] t« addig gjAí/ii* r«"*«.)»'
V« b bl»«l
»«Í*«Bi' aasig M ífj Ai^ul . . viga* l«*Abb
Tik- uk, tiii-tak, bk-tak!
.A feltámadt Jakab szamzé..' j
Mo«l, h«%y itt ta, ott ia, ¦sarla tséj-A. mérik ki, oaiDilják a M.dó L«meiAk«t,
.t KlAbAl, mikor m^ » bullákat j aak idejfía kellett asálliUDÍok. aoksaar a WrBadik, tit^yrAxk fala határába bőgj el11^7tik «bba a ki* mü«, do butoa hasiba, aioiiiaa mé% Uiócmj «am trooabitál-batja ki okéi ioqi.
Ac tör'^nt ám oaak igtmi agy Merttt«gg«l! A hullát boiakargatuk hoéHtl lepedőbe, föl lettek agy kooatra, tintán riiiák oém, hol a tocnetí ˇ«¦'¦ •Nagy kilUDiot** volt, ba rgj k^l T«i-Iára való Méati ii dobtak toléja.
K a mód ásatás okoaéja inti ¦•m •gy ijed«l*an«k !
C*ak legalább 0Wir6mif>A Pétsr (» knreOMayi kú-««küdt.) «o járu volsa meg oly«o Műfűi.
Hát egy«a«r éja^k Ajasa^ájáa tér-geia«k aa abUkáo-
.Péter báotí 1-
.N-, ki ai ?-
.Éa vagyok, PéUr báoai la
Ki .1 a. ém ?'
.A Saaa."
,T« vagy, Saaiu?lla gjta be!
.(ttaaoDÓm Páter báoai C.k M*rl )6tUa, hogy fo^joa »«l" HY É)d4fc?*
at ai .p*d-
. )
.Tuatéat P*tar báosi !' .Kit k.ll hordaai?* .A 9 p*t ' „Unva v,
,1**1 -«m
.Hit betog '('
Miroiak befogok; h*>D«m a uolga-gyersk bordusta ac apádtt; mert éa dyeo boload imIm ídftbu nem ülök kwattra még n«ff;y p«vog&ért to, nem ket<6ért.a
„üáiW* halót kapoa k»ad, Péter
„Asért már nem anoadom."
„Akkor c«ak fogjoo be éa jójjöa rnigi!.
.MicMda? H«t for.Btotwm»gadU»k ?
Mindjárt, ha kkarja !*
,N* Samu köaióad, hogy bec*ülÖa» ai apádat, a Jakab oáoaUt, mert ha T.la-OMlyik »á« »iyad&H voln» így m«g*ao-r*Ua. — i«t«o umcm 1 — ttieak4t pen-gda alal m«g a aauröm ujjtn »e biiieote teaék. A te apAdaak amgteaseai. Lr«dj moad o ki, bogy kéaseo Ugyea; awad-jirt megyek."
„Ca*k egy ULé-t tegyea i«, Pétw báoai 1-
„Hát poriékát U TÍMiaak ? Ma jól van 1
Acotta C«örömpo Péter nagy im-meL, imamal, hatódotva, ásitosva fetQli •¦ ágyAb*»; pipára gyújtott; kiment aa latáJéb*, föltaaresámoiott. Na *• jo or» aialraott illő t G'dmaao Jakabek kapajáWa.
8aasa már le»ve vérté. >
C«4r«a>r>ó fal.órií beUkafAacrtt ••Őrébe, hegy a 'Cv^lto •»*! egyk&aayea hoaaá ae férheaiea. Ahogy megjilloU a kepubaa, aég^m bagybatta eao Bélkai ;oda Tetette fog begy rÓl Samaaak:
_H*'lod Sama. a t i ¦ an lett volna ám «ok ! Boload idő r>* aagyoB.*
.M.jd UUn megáll » *¦«!.'
„Ali a menkbbe. C«ak mond ai apádnak, hogy lieeMn, mert ilyen időben a ebesen ál! a M.a
.Nem siethet ai Pet«r báoai, mart f-k-iik" — wóh nagyot aöhajtva ks ifjú Goldmaan.
aMioaoda ? A>táa «ag«ai meg ide rendelt ? Megboioadult V
.Arra eem maradt ideje eaegény-nek.<
.Fiit mi trdásMf ?-
.Meghalt.-
.H»gbalt ? T* Samu, te «Dg«a> as 6rdng lovára akarás ültetni. Ne vtseae-kedjél !
.Bároiak tréfa rolna as egét*, Péter bic-i.*
,N« tadod mit S«mu, ba igasáo b« ¦sétám, ha saegéay Jakab bácai csakB* gjaa kdadta a telke , akkor meg a* aéat te engem olyan pity poty embernek, begy hat paago fuT*rt »iio;adjak tőled ily«D saomora iUapoibaa. De még kettőt ae -lLlvfaa«m iagyért, riaaem te Samu, biso-nyoa •aent iga*, bogy meghall ? Ineo meg tegnap együtt boroatu ik vele »Bo-•aorkinyháayia"-»n.
.Meghalt as igaaáa A gate U ÖOe meg/
.Kjeye, •jay-v Nohit asogaai, tegyük fel sirgiajt, majd aéa » segítek, pé ^k aanoMaod 1 3>agéay
Mai uáMirkbtz agy féiív MNéktet vu csatilva
pV leesállta k«Ntfó.. a lovak a«i»-kÖteié ; • Ívemen t •egiteégaek a b«ll»-iilhoi»ulb»n.
Néhány piilaaat alatt már föat volt as a kuc->ia, boMtu, riegyo>, rongyos lepedőbe burkolva.
C pf- fölvet* a him-kotelet;
¦satia féHÜl at mogiadaU aaép oae*>d« lépétbea ki a karlek alja felé, s jár.tla-nabb atoa.
Utkoabva halra hátra néset ; u«rt áagyoo eróe »oii-a gy«ooj«, hogy o«m hslt i*eg JakaB ttomaaM, vaíójábao e*«k elrxjtosAtt. ... ¦ i .;
A aaél irgalmatlanul UáKaelt; nólá-•att a tmwta aaeaitégea, merpe as Bt -v«> ••lett. A halott lepedőjét i« felssabaái-otta, aeuiata lebbegeite, csapkodt* a ko-csioldaaaihtts, miatka k6peajt porolttkk volna.
CsörÖapAaek sehogyse ialett a bolondos ido. Zivataros, aótét ej ; háta mögött meg egy hajott, akivel mag előlié vb!6 aap>a egyuit borusgatoit; aem v*-lami lelkei kyagialo körúiméayed- U*y éreiie, hogy sgyre jobban liaik. Aháay-aaor meg n a rongyos pooyva-daxab aa oídaJakhos csapódott, mm.tkahitbaeaapta volaa valaki. Hogy ai Ördögbe ia jutott eaaébe annak a Jakab ¦aomaaédaak ilyea boaaorkáuy-torgato idó ben megbalai: ha ugysn meghalt.
így csendes haladtában bbért a logköaelebbi erdLbs. Olt még vastagabb afttéuég *«tU kőről; de a asélvés* oem csapkodta olyan erősen. Hátra né*, hát látja, hogy Jakab emelgeti a fejét. Fur-es» ki» dolog as. mikor egy balattaak, aki egyedAli autó pajtiaa aa emberek-,f aek, valami rengeteg erd* köaepéa *a« jut eaaébe, bogy még egyaaer korülinkíat eaaa as arayék-világoa. .Cwrompá aak, borsódsott a bita. '*'.,.
Me«iat hátrsoéiett. A halott még magaa>a>bra «mel e fajét. (Huj 1
Gyorsas elora furdtÜL, de a követ-kesó pillanatban megint caak hilranésett.
HU3Z0HNEQTEMK ÉVFOLYAM
1UI KÖZLÖNY
1886. DKCZEHUER 19 aa
valamely speciális ipari irinjbao volna tovább fejleszthető és így az ipari pályához szükséges feltétel is bolailag elsajátítható lenne.
A oemzeti ipar nemzeti vé-1 delme mellett tehát jAl szervezett é» heJyea iraDvu tiakiikolákra vau szllkségúoi, mert csakugyan ott va gvunk még, hogy csak azok lesznek iparosok, kik vagy nem boldogulnak ar iskolában, vagy kiket a szegény ség kényszerít e pályára. De ha a* ipari pályákoz szQIcségeB feltételek iíkolailag is elsajátíthatok lesznek, altkor crosa bitem, hogy ahaj'amaik-és életviazoovaikotl fogra ezen pályára ntalt ragy ntalando üjuác sem tódul a gymoasiom vagy >aál iskolai felé, melyek által igén aranyhegyek Tréfort szavaival élve szintén .humnkhalmokká váltak* de csak azért, mert a hivaUlkere^úk na y száma és az ország
giri iskolát, ez által a legnemesebb diadalok egyikét fogja aratni, diadalt öomaga felett
Budapest-vár 1885. deci. 13.
WKBBR FAL
A aajrtal kariak, laarkaaritai.
6108 886. aainj
Hlrdetnéoy.
KelU tudomaavétel végett érteaitjuk .a érdekelt köröket, hogy 5 oeg?méltó-aága a m. kir. péasUgjoiiBiatar ar a. megjár 41.in köcigatgatási térképe" oa. foldaaroes iér»s>ar»js aslkflli példáoyai-aak Arát tia forialbaa állapította meg.
Kelt Soproabaa 1886. deoaombor havábaa
A kerületi kereek. a iparkamara.
A ¦agyir iredaloa et Művészet partold egyesület estélye.
Sairóa kitarUa, bialoa gy6eelem. léte között nincs arany, tehát ezeo Kég. aark '(.Beég mely l a megjár iro-•ráDytalanság kiegyenlítése vé d lom ée mQv eael pánslo egyeall-t t. bó
1 lÜ éa adoll aleó ..telje oaak ajra t»e|-rrnsitett, Bég pedig .ly fésjssen, hogy . fi.tal egveeülsl léijogábos ssentul semmi kétely aem férhet. E aial.iaág soká fog •u Toll.k emlékében élai, m
láagg.l, tűssel ? As elao tr.aceta oégyesi miategy ötven diases par láacsolta, r«-gyest férjeseit aík éa aarduló lánykák kossorujaból,;
Ott vol ak amint a aéveorbol kilH-..k : Caereauyéa Sáadoraé, dr. Faraek Láaslóaa, dr. Sohrejsr Lajosaa, Qrashu Hsarikss, Taaolj V.ciorsé, Rsa.af.:d Adolfas, Veaos^ B aeoee. dr. Rouchild Samnsé, Sav. Vesekaayi IIurTálh Lilla, d'. Blaa Simoaaé, Rolscbild Zaigáaé, dr Saukiu Náadoraé. Barlos Béláaé, Ha scbaniker Mórnf. Seuer Edéaé, K.íi»»ad Jnnőné, \Vei«sZ*igmondaé, Zarkovi'a Al berlné, Brtlcakey I»áoné, Schers Ziig-muadné. Ledofsky Armiané, Slrém Vil
1 ¦¦••, Kerohenfeld IgBitaoe, IU«in II léaaé, Deutsch Beraálsé. Koba Hearikoa,
: Waiaa D.Tidné, Sager Samuaé, Lów-n-b.cb.e, Hamburger Lipöloé. atb. stb. atb urhSIgysk.
Hoat podif alóráaloai a fiatal esa-berek ímaköayvéaek erylk be oaoroa Upját éa kiírom b«lóle aa araayoa oetü-
gett is szoksége* az ifjúságot tá'sadalomra ép oly fontos ipari pályákra terelni s ha lesznek jól szervezett és helyes irányú szakiskoláink, akkor a tehetősebb szfilólc is mély a a..rdon ido d.c»ár. oly ••'p
szívesen fogják gyermekeiket az ipar! váioga'oti köaooséget gyQjtoii 6aa«e tei életének kiképeitetni, a rait bizonyít' "¦«'»"»; •¦• kaio.iia.n •¦«!. mert i
^__,_____...i^. ¦ . ___ -.t ^ t- aaámüave voh a eáljiak aBli^ira ismert
ket ugj »m:at »*t legjobban O l
j gj be
tudtam. O.l láttam a aaende C«e-reaajéa aOTeYelel, aa örökké piroa Deutacb Jóaaa, a caaadea termeaaetft Dob-Hb Lottik., a balváaj areao Frauad Her miaa kiaaiwnnjt. a koaiolj OrdabauD aovéraket. Amott laacaoltak aa Srókka moaolvgo Horráth Lilla, a sérgfta tekia-tetü Klein F.oni, a mindenkor vig Kobn Hedvig ktaaaiaoBj éa a aaeráoy Kensear k
g noverek.
A .Secha-acbritl"
di"S'a kolonját a A
azon tapasztalat is, hogy itt a fó- ••¦»>•¦" ••"•"'*« •¦¦;¦'• "-•"¦
t ' ' ^J i i«« freault táraMág és kMstokra való fel-
városban annyira tultómott az ipar- ,«.14,. Mul.ioti .ti anadeaki asivs .
iskola, hogy Számos jelentkezőt el kedve eaeriat, mietb* saak saiadaaajiaa
kellett utasilani. iik helhiány miatt 1.1 eaa td ugjai lattea vola.. oktatásban nem részesülhetnek. Ezért! Bar kavarta a .sordoa átél a foto namcaak parallel osztályok felálli- j i^XÍ?^ 1% °L 2tT tási, hanem ipariskolák létesisése »; O«| P4r»soiua Tolt ékliva, ugy Iáuaik
Szükséges. iTolaai L>j« or »<;butiéii(. 1>ID »n-
Az Országos iparegyesfilet igaz- ! iékony déli-báb, mely megjelon éa újra
gatósága ez értelemben átiratot in- i "''¦»'"'. Somorj.i L.joa ar . r-adeaí bi-
méláaó lerméaaetu Kaiser Aan^ »t egy-JaaerQ'égUkben fehOno Pick nővérek, a 'saep alkata Roeesfeld Adél, a jó modora
Beioheateld Leopaldia éa Malviai ' lassaoayok képmék. A leagyelkét vigaa 'járták a esivslre^a'r.akrol aaépea i ISeheris aovérsk, Saasr Qiaslla, a bálok
•gj
Mtüat
¦ga.
a oaialalaa
g gp g
neveit ludtam molegébea
éiéak Tubuly nővérek, a H bl
tézett a tanácshoz.
íme tehát nem azért
a polgári iskola mint ennek tanárai
oltaág elnökének upiotatoa "Ijáriaa aa ' ag'éaa readnaAaég eljaráaát mindeo isé-néptelen bea kifogáatalanni uitt..
A aanreoy programm aik*r« aa sd-
noodják, mert ,uj intézmény,' — J'S *ét~a fog>lmu«k.t leljeaen legyoate. hisz az ipariskola Ujabb S már jj'A '"relembSI ki nem fogyó ktrveaeto
tnltfmött, h.oem azért nem tehetett] ,V"'lc'e' R""J "r *"' ?' Mro" é"°"
.... , | UgyeMa iaerveaett aeaek.ra elölt, mely-
azert kellő népszerűségre, mert szer- ... -iUk, „,}** kkötíf. . k5.„u.*g rezete hiányos és lokéleüen. n<,el«.. ,C.eckov,ta Lajo. éa Kováo.
Mindeieiból láthatjuk, hogy a urak.l fele.l^« die^it.ni m«: .a eJao-
nagy-kanizsai polgári fiúiskola nem °'k uSJ~^g« *¦ kitüoo t-^ch nkáj., .a is jó elókészitó, de az életbe MB11 "'^..k =ó .átík. ..<. t.ri.a«.k .ár nyilö .zaki.ko!., tehá, rá van ™-^tL^,)l tí^í^
mlva S Úgyszólván önmagát kínál - | . bogv a ..glényea.bb a.kert ae. aratta
ja ax átidomitásra vagy kiegészítés-. "•' °«k . kea let aekaa^fem.k ríjjuk re, hogy létjogosult lehessen éa hi- '•'• i
íatásanak Begfelelbessen. A kik tehát ezt elmulasztják vagy pláne ¦egaksdaljotni tiresszenek, mist néhány év elölt velem szemben egy polgári iskolai Uoitó dr tévé, vetkeznek első sorban azon ifjak ellen, kik ezen iskolába járnak, mert mint fentebb láttok ezek jövő szerencséje meg van akasztva ; másod sorban pedig a köz érdek ellen, mert a hazai mnipar kifejlődését megakasztják Azért ha végre valahára a város és iskolaszék magát hazaBasan elhatározza átalaiiUni vagy kiegészíteni a pol
Vk"~ "' *'"" •/•'""tial
Hát — Uram a éa lateaem 1 a Jakab aaomaaéd már taljeaaa laaQlt. —
Erre C*>rOmpo lovai kosé dubU a f veplct. leagretl éa fatai k«aaV.
UgT 200 lapaaayi Uvolbaa ..mán ¦•gallon iá airaJau haagoa kiabál; viasaa:
.Jakab aaoaxaéd, édes J.k.baaom-aaéd, ae báatw a lovaimat I Fektgrék le, éd« J.k.baaomaaéd!-
Hanem Jakab aaomaaéd biaaay Bem fakadt le. A lovak meg aaépea állottak egy halybea.
Oaörompo asm teh-tett má.t, m.at-k«g; lélekaaakadva viaaaafnlotl a S.mu gyarekhe* Hir» oda art, már a lélakzaU is alakadt, aatlai ia alig bírt, caak eaak-t.t.tl»n, miatba miadea aa^tagot aaaa f* ayiril cup.lt Tolaa alo.
.Ládd . ... 8. ....... .
ládd I ... F«l..... u.....
madt ... as .... « .... máÁ". a ....
.Ugjaa Péter bácsi, ne rem.ta.o msg ugv bsoouok.t bát mi torléat ?•
.KI .... ,1.....Cuk gye . .
. . re !• "
Aanláa karoaosipu Samat aa TOB-aaoha magával. Addig aem ia aaoll, mig a keeai komiéba bssj artsk.
.Eredj Samu, andj I T. sdss «a "C7i jobbaa mii artkataak ; sndi hs-as*lj vele I-
3ama oda n ment egssasa a kooai-boa a nehánj pillu.t maira oda kialtot-a raaakslra Tárd atvafikof :
tárra. Vajh. többaaGr Iodbi alkilmuakj Ai hall.oi. f »rk.a ioire ur beiegaégn miatt, „Qedovár MBSonya" meghalt. Helyette K-n<ta Lajoa ar aa.valt. Petőfi sima. költeményét rogto-
Saóv.l . kóssaaég igényei ki Kask elégítve, mórt tapa.ib.a aam volt tukar. ¦ miad-B tapi aat látáson moetd.ai: BEa jól van ! C.k alor. 1-
Tinaaegy óra máa aaalt s ssas a perdült ¦ táaotl Kopogott aa igái caárdaa. M-glepelM éa orom honolt minden kedély ban, taláa aaérl ment oly bsvvel, olyaa
.Jöjjoa ksad ia hál !•
,Éle, kai-.?'
.M.jd magHatja kMd ,ha i la jo. I
.DeSama, •• nojoadtx. valsal-
vJöjjóa, ha moadoea."
Caorömpo köselbe aompuljgoti , a látta, hogy Jakab még egyre ul ! Moat már miod«fj ! MegkeméByitet e aanét, a egéaaea a kocái mellé meat.
Samu od. aaata maga millé, a od. matatott a kerékre:
„Na néss* kead Péter báeai I*
Caorompo oda naa ; hat latja, hogy a l.podó a kerékr. tvkerult a m emelte fel a holtat; kit es aa iaeideaa biaony éppsa hb aavart maf Srok álmábaa ¦ oly., joieteo alud , mialaa asmmi a«m törlést Tolaa.
No «at aaaián oetkogvaa röat.he Ceórompo Péter, hogy kis-sakUdt léiére ilyns bolond htaiori. neett rajt.. Meg ia kéru eaépna Samu gjereket: ne adj. f.-loaaarre est a doigot.
Hát aat már nem tudom, bngj Samu miljea Islkiismareloaéggal hallgatott ; de .BByi biaonyoa, tégy asegsay Csörömpj kiat&nájál még ia oaak m«-tudták.
Ha ragig hajtan két psj csikójával Karsoassy atesájás, sgy-agy paj-ksa aahaausa aláaa ktáluKU :
.Féltámadt a Jakab aanmaaii f
— i. —k.
Schrsyer Mellika, . hallgatag Slara 8a-
bma éa a otinni Sommer Camlla k iaasa-
asoByok. Végre a gyerspulkiaá] még
küv.tkeaok
felj.gyeaBi.
aanlli*ni<ia Wiltaer Hermina aa a bólcaaa
gondolkodó (?) S'rém Haimiaka alb. a'b.
kiaaaasOByok osteit.
Ások, ak krSl táa aa és korlátolt felfogó képeMégttco megfdledkesett voloa, bocaásaaoak meg, hiaa aa LJr ia megbo caátja aa egyUgyünk vétkét.
Koearakat, dacaára aaaak, hogy aaayi osiaoa bimbocika volt jslaa, sem igea oestogattak. De hál minek ia a ks-Byéraöloa eme aattkaégee kíegéeai'6 réssé: Uálb« bordani. Aki ilyenael iadult v«Jaa rl, aaoaa; legjobb ha otthoa marad, mert es igea falusias aaokía, asért ki ia ment a divatból.
így U.néot aa egéas eaet éa ebből letac-adai egy hajasálayit i>em lehet; biao Byilja est as a reggelt Bégjóra mtly a veadágkoaeorut asétosalatá, S ha aa latra i« ugy ak arja, mi Bt éa, akkor újra meg fog taJleai a magyar irodalom- éa mavéaset párt.ló egyeaulet haíjiaége as-aal a kedve. k6aóa«sggsl, melynek maradok eiasaloa au>i|raja:
Kaemt-.
H i r e k.
— A. .HagTirirodsüoH éi ¦tat pártoló egjttfllef f. hó
ttvrtotu meg oltó bka^TerMayét,
. — iy
I volt. Daciára a fertelme* időnek, a körtermeit . legdia tiaguáll.bb, omlegj 300 fisyi kasőaség lólté mag. Varosunk lagel.'.kolobb éa leg-tekiatélyasobb polgáraiaak aagy réssel tdvosólaeue ss .Ikalomból lermsib.* as sgyesulst. A társaskor ál caaiso Bamosk asea tartott . aaombatoa sataljt, ami álló tasujele s asvssett tár-m éa flemsetiee éraületéaek, de isÍKjntélres aaámu ugok által ia voit képviselve. 7 éa fél órakor már reafoiva voltak a termek a aa egjosulet, mely kes. deiben ig^nia tágasnak találta aj hrlyieé-örömmel " "
ekj&dL Köaonaéget befjgadni. Végre 8 órakor magkssdódöu . hang*eraeB*. A programmot marl.puak aault asámabu bamutatiuk a koaoB*égask; itt osak ro-videa arra r H,kUluak ; hogy s d.lárdai aaakosstály k.baléból alakult kelaoe quar-Ult, mely Weber Aot.1 aa o. ela6k — a seae aaaaoaatály, Vaoosaj Rsaso as. o. eU Bök veaeléae .latt, továbbt Tuboly Vio-tor és Kaoios L«joa azav.latai, Z^rko-vioa Lajoa soagora ia a hegedű leéló is viharos tapara ragadta a kösöaségot. Mivel a progrsmb a a dalárdái aa.koaslalj által oloadaadó darabek jelnve aam voltak, itt kösöljuk, aogj .s alkalmilag Erkel Hymau.ál és Hubsr K. .0 Jas la dalod* osi -A haagvsrss
O mU</ek«t Umm kÖT«
eaekelin. A
7 i», mtly r*»g-
» Órá.g tarti teu feMbslea jó-k»drb« a j*H«Tolt»kat, AllaláatM rotl a wéltmémy, hogy eiaé> anad«a iráajbaa akerttltobb éa f-«ataj*a*bb malacig aem igea adódik Kaaiztio. Vaj ha a. egj«att- öb d il agáról » a kó
i»t töbtMaor adaa ilmije'A
aa aj is*Ípb.T*táaa ac/Nal«l«t. — A tit jÖTUslem 46 írt 25 kr. - A jelea bölgjkoMuraról Upaak máa haljéa '»¦
magTáltosot. .-» •miWri»i bidag-t -a/be, Uvaasiaa aapok kflr«tUk; • moct ¦iavdaaM* tBagelyi fttA Ur. g MempoallxM aokkal jobb lőtt Tolna, ba ¦agmarad a b«kö»söatdtl orAa téli bideg, mert • a^drm kód6* idAjiri. táplálja a járráiiyo. tx>vog«eg>vket. A Marakösbeo feli poti ditt-ritiM w löbb áldtnatot ragad el -ij-o Í4fij»rá» mellet.
- A u«*feii7 Unnlók kö.ott es érb«o ia fogo*>>v ruhát kioiataai kar*cso-oji ajiadékal. Kaauix Bolditair w, iako-.aaséküok íigjbuigó goadaoka, IMIBÍ->7«a«D mogjelBBt a* BK7»- oastályokbaa ¦ ott ai oaataJjtani 1*5 Téleméajeaek ki keceae metleil a« ajiadekoaásra érdomaa taamók neveit tötieg^eatr.
— Gjktlhir Vároauük egy régi polgára bunjt «1 legutóbb : id. 8itnv*b*r
Jó**éf. FlTtiliŰok alÖLL •Üj P
játsaolt Tárucaak é!otéb«n, miot taDicaus, m.jd miat rároi-biró. Egytaerü, maaktU, b«e«ület4w ipartM rolt, ki (még a jobb világban) muakájt ulá* aaép vagyont •aersett. JélelkiUégi- ** b«o«aie:e*iégé vsi kiTÍVta pogártártai biaalmát, tiaate* latét ¦ aat meg ia öriate haláláig. Több tiatlelete. hivatal', igy tnbb«k krtiött a „Pulgán EgyaaÜiot" ela<5ki uaatjét is ri •elie hot.a-bb ideig. — Ssivóa, é.et-«roa, mosgékaDy nmbtir r»h még agg korábic is. Es elöít körül-belii! ogj év-rel aioo b*o guta-Qiéa érte ¦ etltM fogva er^ji el hagyta, folyton gytagC.lt • *égr« telje aen baláJBak vált — Temetése í. ho 17-éa délntáa ment »Agba, as ö muaká., beosfÜetea él*Léb*s méltó a-ép réaarél mellett. A rokonok áital kiadott xyáaa-jeieotéa így aaól : „Alulírottak a t.aguk agy u Össsee rokonság nevébea aaomórod ott ssírrel jelentik felejibeiloB jó ip-juk, illetve nagyatyja id. Saaraber Jó* aeef árnak f. é*i dect. hó 15-éo délután 3 órakor, életének 83 ik érében a ha lotti ssenlaégek ájtatoa fnirétele dán történt gyáatua elbinyUt. Kelt N.-Kaaiae* 188Ó. a*i decs. 15 éa. Áldásés bék« le begjAD hamvai felett ! Farka* Jósaef nyaL. BBáaavdoa, m'Ot ro. Faxkas Joasvlné asQl. Hopp Teres mint msnye, Ifj. Sao-veber Jóaeef mint unoka."
•.sok, kik boldogult nagyatyám teme.aaén ééeatre'.tek s fajjalmuakat megjeionéaak kel enyhiten iparkodtak fogadják bilás ksöoottluk-t. It S«oveb«r Jón«f.
— Bezarédi Bezeredy
pgybátmegyéDlt p»ptágaaak egy kivált jeleaaégü ingja hunyt el VeaSprembeD. — Valamikor ntgy ¦sorepetjátssott ritka tu-dáyág, maga* tnÜveluége éa *ok jeles hlki ;ulajdona folytán, de utóbb már as aggkor elesóJitá a te:tik moiejeril. A halála alkalmából kiadott gyáasjeleatée í hik A éi éh
így hangsik : ,,A veaaprémi káptalau aaját és >i o*sie* rokooiág éb**o ixomoruasivvel jelenti Méltóaágoa és Fötiastelendo beserédi ÍW-rédi Hikló* úriak, iái. makariai pllapöknek veaaprémi •aékeeegyháai káptalaD oagjprépo*ljának Sills Mária Hegyéről nevetett apáinak, egybási jogtudornak, a Sseat latrán jele* rendje lovagjának, araDymiaéai áldo-sároak, a halotti asetlta^gek ájtatoa föl-
él után, folyó 1BK5. ér decsembor h<í 15 én rwggtJi 7 é. fél ómkor, élotéoek 92 ik évben r<4gelgy*iigüi*a folytán történ' gyiaxoa nlbunytá'. A boldoguitnak hüUtnitm.i f. bó 17-én délelőtt 'Uórako' togdak a* altvó ráro«i temntob >d Örök a?agalomra elhelybeatetni; as en^etstelö wiaeáldusalok a es*keeegy hasban agyán as aap 9 órakor, a helybeli **. F-<enosreadiek lem; loraában f. hó 18-án 10 órakor, a b^serédi, nagy-baj- mi és
ámoe-caeUdt plébániai templomokban pedig a követként) Dapokoa íugnak a k b i Vé
ak b^mata itatni. Veasprém decsember bó 15-én. Nyu
Miüdenb.
188á-ik ». ,,-odjé b<t«
— A gJésas sseat gyenaeksé mftve" tareul.t réssére Alleknr
g
Mari ka*.a.«onT 2635 elhaasaáU Uvé-bélyaget küldött be. E ssép öaste 0, busgó gyűjtésért fogadja a tárán lat névé ben oaaime kfosfinetAaket 1
— A hesed&lBl tanalök ragy
taaulai ohaj-okna* igen moiegeo ajánlhatjuk Wober AüUl, hilyb>ii taailóurat, ki mar egy iibeo a rároauokban mÜkö dótt j-t aebb seae társulatokat is tanította és peidi; itka asép el/irajáét«llel. Zeaei ugyeaaégo, eiméleti asakképsettsége, rala int kituoo methodicai jártassága egya-a- garaatirossák a tas alánban raló al-posságoi. éa előmenetelt, Ajáalkosoket ksstAaégiipk ia fogad el.
— fogy.lkowág Mandler Pál 18 érea ifja, Ro*«afeld Adolf b*lyb*.i ka-reskedfinél volt laaoaoa í. bo 15-én délben a segédek lakaaobájába bendrkóaott és egy h*tlÖvetü revolverből golyót röpíteti a saljába. A lövést seaki em hallotta, osak midóa táv öllé to feltant és a ne bába bemenni nem leheléit, küldtek lakatoeért, as aj lót kinyittatni. — Midóo as ajtá íel-
haaoalé párwláaábM résavsitna 4iyut*tott a jeUaierÖ r^adorséf és tAbb
orroa a padlón elterOlo erfieJíen ifjaaak' már oaak a h>lálátooaatatálb *ta. Oagjü-ktMságáaak oka eddig ismeretlea.
—ÉrtMltét A nagT-k.O'sa.i om, t&aoltó egylet nevében van sserenoeé* a. é- köaönaég beos^s mbomáaára hoaai naiaserint m egyeeulet 1886. éri február bó 6-á i as .Araay Saarvas" eaiiil>d. aagyteraében. két seaekar köaremúko-dése mellett s>ártkö>Q táocsvigaluia." raader, Bolépú-jegy : uemélyenkéat 1 frt Caládjegy 3 aioméiyre 2 frt. Ezúttal felkéjMm a n. é kösöoeéget, bog; ások, kik nelán meghívóra igényi taru-aak, alul neretettoé1, ragy p*>dig a viga. lom i-BDuotŐ bisuttság elnökénél Ünorcí-György urnái jelemke.ni ssiraakedjnnok aOTÜMANN BÉLA foparstenokság. aagédiisst.
— A keMthelyl m k. gasdaaág, uaiméaet halgatói ssombatoo Uö6 é* január bó 16-áo segélysgyUtiik javára a* „Amaioo" asálioda nagylermÁbeo aorijk tékkal egybekötött gasdáss bált rendtnuek Rtiidesű-biiotuág : Anul Fereuct -Iduk TJkey JenÓ péostá/nok, O»a1au Ödoo alelaök, Fpane*Í0S Jóseef je%j%6 Baaa G«sa, Bre«0»ay luván, D*nséayi Béla, Dörnbófer B -tad, Farka* L*t»ió- GrviOQor Joaeaf, Hars Péter, KováU Emi , Körösav Lásiió, Krá ic* Gyula, Kotcmaon tUaa' Nadáoyi Mik'Ó4, Pécaely Lásald, Prltea hofer JenA, Ráday íaiTán, gróf, Sporsun Vilmos, S abó Jend, Seiff Klnmér. Tom aita Mátyás, Udvardy Sándor, Vassarj Dssad. Kotdnte 9 órakor. Saemél) jijjv 2 frt, családjegy bárom ssetnélyro 5 frt, oé y ssemélyre 6 frt. I drb. aerajegj ára 10 kr. Kiaorlaado tárgyak és filUlfí-aeléeek kösaoa^uel fog ad latnak és hirla-pilag oyogtáiiato.lr. A kik Uredeábil m-gbivÓt nem k-ptak, asiveekedjeaek a biiottságbos fordulat.
— A awrgél nsolgnMré: C*onka Gyula ar, dioaérete e*éiylyel fogott a baoyag éa rende.len iakolaiátogatáa me<-ssHoteléaébe*. Ajiráaábao vtükodo lani-tók»t oaaaitoUa a* igasolatlaa iskola uulaaitókuak pontos és roodrs ueterjeaa-téaére. A sülöket asul4n miadea irgalom nélkül m-gbimágolj.. Eat oasiate örömmel veheti tamodá*ul mindeo, a népnevelés ligyéo caüagö, jóravsló ember; de besaeg nem vették és vescik ugy n borrátuentmiklósi atyafiak. Mi kar tudomáaukra jutott a megbírságolás, tugtak, [ásoDgtak 4 taaitó ellen, attff ¦sármaaóaak gondolván a dolgot. Ill<*-len, goromba kifejesésekkei illatték s bta as kellő nyugalmat nem tanúsított voloa-táo tettleg ia bántalmasaák. — Legnagyobb hös raUa lásjtáaban maga a aftt-•ég érdemes (?) bírája. Valóban aaép álU-p"t! Ajánljuk, a sso'gabiró ur szivei figyelmébe! Ssigoru eljéráat ktrin aa ilyeo tiasteletleDség; mert bi a tanítóknak * kötelességük teljesitéaeért el les tik támadóit tömAggnl saemb»a — a haloasg lg'étslt D->tn ad, utoijáraalig f»g akadu. Unitó, ki ily irányban hiveaé* lelkiisine-mtesoD megi'gye kS'elieeégét.
— A fayy tnéfe, a pálieke álaV aat>. F. évi dac. 13-áa két drótos lót
meg-n bepá inkásoit. Prága talnba indultak; de O"ia mesése a váróitól egyiket, Vajda Istvánt 24 érea fi italt, eJnyoüi'a baagóaág, álomba és ebből a hideg hatásától örök álomba merült. As ilUtó Sséo*éoyb«D (Vaamogye) esuleOU; bo-boaták a sserencaéilent SAm^gre, b«l 14 én hiratalbó: föl lett boncjolr*.
- Egy cmxIót bnUliláaa.
Itaákon uov-116 án es e <«gy Horváth ae vO oseodAr réeteg fdve berontott Há-ráa Mihály 60 éves jómódú fóldmivea
lakására. Asutás aa alatt as ürügy alalt, hegy as í-r-g Siabads*iilaa>on Hb frot.Ji
upotl, Hárao iillakosáva daoaárav, a legdurvább múdoa báatalta>asU, a laktanyára hurosolu as öreget, iu levitte a pm-oséb«; kntére vaabilinoset te't, lábait öessekótösve, farkaagusaba vetette. Ai öreg hiába rimáakod-it', hogy engedjék
iiab-doo, mert ö ártatlan; inkáüb kiliseii a 85 forintot; b*oem talán a másik Ht-rán Mihály lopta >d asia péont, mart vao még »gy ilyeo oovü ember Issákon. S oaak miután -s álliUaásak valódiságáról meggyöiodö:i . caeadör, ssabadulhatott ki abm-áha * iber kes.ei kosul
— A e«Jtktormrai j«Mékony ao-
egylet, miot minden érben, es id*o ia ál-iit fel karácsonyfát ssegénj gyermekek ssámára. * ngyattal iöoo árvát éa szegényt résieait téli ruhaboo A kiededoró fgye-Ölet ia asándékosik fwlailiUni karácsonyfa - Eteken kívül mé^ arról is érte sitik lapunkat, mikép as ottani oőegylet decs. 31 óo tombolával egybekötött sárt körQ tánotnatélyt is riodes, meljre a meghívók már a lefolyt héten ssetkul dattek.
- Megfagyott k*>ldat. F. bó U
és 13-ika kÖsAtti éjjelea Horváth Jósset nertt koldus, - Ou orfftld kösség hatá rábaa aa utssélém ntugfagyott. R«ffei megUláltatvia., a falu legelőbb ért hás* bassál!i<tatotl, hol a rogtöa teljesíteti orvoerandori rissgálat már o*ak a halált ooastálhatu.
- Betört* M lopiS t&rtéot Ga-lorföldőa f. hó 12-érői tÜ-re minÖ éjje-l*a Hűffaaaníaraal ofaai messárca kí1885. DÉCZEMBER 19 4.
ZALAI KÖZLÖNY
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM.
rir. kiook m klehört.k
t iamaratlan tal-ibbeí 15-ÍO klp*. fiókból. Polgár Mihály által kiállítón komin
p Taü. A ¦joimo-
- KedélT«e
b«ljWi piociérek ei «*i bálj», Mt oaa.o ií 1- b«i «lif« jófendölDaak. mi»ol a mait 4Tbea « balos jelen »o.uk mind éléftk emlikükb** tartjik a k«déljet fenteién Uh. mely «• •.kftlomm*. 1886. janutr kó 7-«n » «Koro««" Teidégiöbeo fog a,e(ti»r»tni, — 1 f't bsUpjtidiJ mollolt. — K*ménjt lebot huiu kötői, hogj es érben m'g jobbao fog •ikeralai, tekint re a wJtékooy öveit ía, m*\jrt a littta jöved« lemfoditi.uk. - Ha netalán Uradoab' taocbivot a* »¦'• igénylő*, oena kaptak, e T^elt forduljanak Dirid Utrán TexUg-l&tböi • „Fekete km" •millodfcb»o.
— A gyalupad-rend tK«-í©| •
pintér Ltjo>, *- Pioté Ztig> f«l*6 rajki M,t,|yi lege" nyék as ugjaoottani falu korcmájáb.B foljó hó 10-i. kirtyttgatuk. — A kÖavÁgi b6áédi
,»k c
t6-aiT*a a *Aró órnn-gturlA** feletti ör-kodéV VörAaJostef t. rejk. kow«gi biró bif*i»la. eljártában b«i4pfltt a korosaiba «• a kirtjazó legényeket figjelomiel»e * aárdra •rmullár* távosiara asóliiolta fel. — N* itten neon kellett eooAI több, ki parancsol nekünk ai irg/iltuát 1 p*t-Uut ti! a kel gjftlup*d-rend viles e* bíró iramat ketök tt^jebe akadó b*Ua é* f**d.r«bokk»l agj elverték, hogy uimé ledaa állapotban kellett 6' iakávára aaáj-laao'. UidAü iMabifl at errfit történt feljelenté* foljtia a, oteodAreof maanap * ko***gb«n megjelent, tiiUrlegéuj uramek TiieteéKe »anTir« lelobtkdi, bw<y jjugod-un tűrték ai elkiaértetéet €lelt«n ít S«gy-N»gf lt»oi«*ir» ; ceak ftioo paniaa-kudlsk, bőgj a kozceoklón otaioli »m jjpav hideg Hóit * kaniwai miot»bÖr lüobea elmélk-dD«k vitftseegflk feletti »tT.I Tigsestklják magokat, bog; itt
¦en TMBtanek ¦nmmit, mert mint foglva u akadiijuLaoal foljiatbaiiik meeter ¦•gaket.
— A FrankIU tirsaUt k6nj*ki hiTatalnak jegjneka n.ai •Unaakh llékl
A Fraolio. Pailu é» Atbenaeun Unalatok köojTkiadrinj., W»jdiu Jo-»»ef köojTkereckeiléaében Nagy-Ka.i-¦•an raktáron vannak ét »ubott Árért kaph.ti
— T*k*rék»»odjaok ! Ki no követ-
mé itiTM«a aat as alv«t, mikor tadbatja, bog/ általi nem ca»k megt&rtba'ja jóié-tét, baiem gyarapíthatja u? S ba uka-rékotkodáaról t»q Bi6. bol lebetae ett jobban gyakoroiai, mint otibon; t ki tehetné jobban, mint a hii h%*quj% ? Igen, a bol a no, a Cttládaoya takarékoe, ott u egéai oeaJád jóléte asemlitonist gyarapodik. S nelyik ao nem adna uka-rékoakodai <* Nem bieeiQk, bogy rolna olyan. Oevaa tok oly módja a ukarékoe-•ágnak, melyek általában aem umerete-•«* toag Moat itt lehet olosobban váairol-oi, majd a>»g ann»k Tan a rendűnél ol oaóbb olŐiilitiai módja, máskor meg oly dolgot Tégesh^tünk könnyű aterel, knr«-eebbköltaéggel, »öl tukuoi kölL**^ néiktll ottboo, meiyat esnkótt drága péoseo nái iltai kellrtt Tégesletuank. Stóval ásás módja van a takarékoaságaak. Mioden hölgy Örömmel fogad tehát egy oly megbitbató ttnáctadót, t milyen a .M«gy.r BiiiauBODy" csimü hiti l»p. mely ai életbea előforduló minden kórul-
lények kötött baasnoe atmaláaal asolgál;
a jó íaaáoaok folytán Mskósölt megtakarítások bisonyár* aaánaso.-osan ii tel lérnek avral a twekély etofiieiési árral, j mib«e hAsanoe folyóirat kerftl. A.Uagyar HáciaaeioDy* ElAfíietéft ára egy érre caak 6 frt. félérr* 3 frt, negyed érre 1 frt 50 kr. e|46*ethetDi Itgctéluerabbeo póstaatalváoy által, csimezv* a .Magyar Hásia<ik*ooya kiadófai Tat aláhosBadapwt-n»gy koron»-utct»19. — MutatTáay-atámok ingjeo k&ldetnek mi»d»sokBak.
kik a kiadóhivatalból «z«k*rt — leeca*l-aaerllbea levaleaalappal — forduloak
Vasúti menetrend,
liül Kainírtl.
Praa^rboí 5 óra 20 ptrcskor poatavoDat Baroa 5 óra 45 „ postavonat
Budapest 6 óra 28 , jgyoravoDal Budapeel 7 6r» 20 „ rcgj—roc. Bcoaujbaly 6 óra S5 . poataioDat.
Budapeat 2 óra — pároskor poilavonat Pragerbof 2 6ra 45 , poatavoaat Sopron 2 öra 15 , poataroaat
Baroa 2 óra 25 . poetavoaat.
Este.
Pragerbof 11 óra 20 pereikor gvmvoial Zákáoj Hóra 5 „ pottaToual
Budapeat 12 óra 15 . poatavonat
Bfcaujh. 12 óra ö . poetavoaat.
Érteni Kannára.
Baceajb. 4 óra 8 pereikor pottavonat
Budapeel 4 óra 45 . poatavonat
Fi»m« 5 óra 25 . po.u»ooat
Pragerhof 6 óra 17 , gjorK-onat.
Délben.
Soproo 1 óra 48 pereskor poetavooai Pragerhof 1 ora 15 , poaia'oaat
Barca I óra 40 . poaUroaai
Badape,, l óra 59 , DMtavoaat. Este.
Bulapest 9 óra 50 pereskor vagv«e oat Baoeujk. 10 óra 26 . poetavoaal
Badapee' 10 óra 55 . gvonvonal
Prsa;echol i 1 óra 3b „ pnatavoaat
Barca 11 óra 25 . poatatooat.
L.PT..«r *• ki.dó: SZÁLAT 8AM>0R
F.U16. uorkento : TASS ÁLMDh. L.ptol.jao.o.: WAJOIT8 JÚZ8EF.
Czélszerü
¦ST* karácsonyi én újévi ajándékul "•¦ HALIFAX- K ORCSOLYÁT
pirj.l 3 n-t. .jáolj.
NENTWIÜH GYULA
l MSKERESKEDÉSE »&tt6^té« ie. az. |
i r.kürál • legjobb /ítí44 É
, Kiti ét
•af cytol túron fü
es mezóíailaslti iépraítant ümrath ti tínítil.
! Legszebb karácsonyi ajándékok !!
MILHOFER ÖDÖN
ékszerész, arany és ezüstmüves Nagy-Kanizsán a városháza átellenébe.
Ajánlja nagy ékszer- arany- ezüstáruk s női
remontoir órák raktárát dus választékban
jutányos árakért.
1 réazletflzetéi mellett lm.
A „Budajíesti Hirlap" villámvonata.
A. gépi tec inika minden munkaközben óriásit haladt. Vas-ui unstmmok végzik a nagy közönség tömeges fogyasztására szánt termékek előállítását a gyárakban. Megsulyozzok a szót, oogy .tömeges' fogyasztás, mert caak ott van szükség ily technikai apparátusra, hol a piaczra szánt cikket gok e/.er ember várja. Ezzel megmondtuk azt is, hogy a .Budapesti Hirlap" ra, mily nagy jelentőségű nap volt az, melyen a rotácziós gép kénytelen átvenni a közönség kiszolgálását, mert a tömeges fogyasztásnak a nyomdák közönséges eszközeivel a lapkiadó \állaat nem bír eleget tenni többé.
A régi szerkezete gépek munkaerejét ez a szerkezet tizsze résen fokozta Egy óra alatt rendes tempóban képes a lapból 9000 példányt kinyomtatni, összehajtani és az expedíció ölébe hullatni, — fokozol t tempóval a kinyomott példányok száma tizennégyezerig fokozható egy óra alatt. L szerkezet segélyévé! a Bnd&peal Hírlap belépett az európai színvonalot; álló sajtótermékek sorába.
Magyarországon kevés lap jutott ennyi ra. Ily rövid idő alatt, mint a .Budapesti Hírlap* egy se. Szak nyelvterületünk, és a magyar sajtó viszonyok egyéb korlátai a legtöbb lapvállalat-uak csak lassú fejlődését, vegetálását engedték meg.
A .Budapesti Hírlap' fenoálasa Ötödik évében érte el ezt a langfokot. Öt év alatt küzdötte ki magának az ambícióját mcgil letó helyet, a hivatásának megfelelő hatáskört a közönség szolgálatában.
Kiváló jelentősége van ez örvendetes ténynek alulán ma gyár közmivelódéM szempontból is. Bizonyítja a magyar olvasó közönség szamának gyors gyarapodását, a nemzeti muvelt&ég rohamos terjedését, s egy erős szellemi közélet létesítését, mely a nemzeti ambicziók szolgálatában míkódó pártatlan, bátur és igazs'gos köz lönyt keres magának.
Mily elhanyagolt, mily nehéz volt a hírlapírói pálya Ma g}arországon még húsz év előtt is. Mig pár száz példányban keltek » vezérlapok, mert csak a patrióták olvastak s csak a m.céoá-ot fizettek. Áldozatkész lemondás, ideális rajongás kellett ahhoz, hogy valaki akkor a hírlapírói pályára lépjen Az a sajtó csak szerény kereteit tölté ki a hatodik nagy hatalomnak s ekeretek közt a köz ssell-mre hatni csak az egyes lángelméknek adatott, milyen Kossuth, Kemény vagy Eötvös.
Hosszú nehéz küzdelem volt az. mig oda fejlődtek a viszonyok, hogy a hírlapirodalom valódi életpályát nyitott a tehetség előtt s a magyar pnblicütikából megélni lehetett.
A .Budapesti Hirlap' gyors fejlődése, hirtelen kiemelkedése a kezdet nehézségei kizul elsőrangú pnblicistika' kozlónynyé e szempotból is kiváló eseményt képvisel a magyar hírlapirodalom történetében. -
S örömmel, büszkén valljuk be hogy e fényes diadalt, • magyar sajtónak, közéletnek és művelődésnek tett szolgálatok ez érdemét kizárólag a mi közönségünknek kft ¦zönjftk, mely rokonszenvvel fogadta első fellépésünket, támogatott törekvéseinkben, szavunkat közkérdések fölött szivesen haUga'ta, velünk aggódott és örült, velünk küzdött és lelkesedett. A köipálya ezernyi köteléke föl min :et vele össze egy szellemi családba.
Szakértőkre a gép speciális érdekességgel bírhat, araennyiben Budapesten eddij! csupa németországi (augsburgi és berlini) rotációs gépek használtattak, — egép *z első pirisl Hierkeset (Marinoni rendszere) Misgyaronaágon aikalmaUUtlk.
Hetekig tartott mig a párisi gyárban a hosszú útra elszállithatóvá tették ; továb-»i három hetet vén igénybe, mig négy gépész a „Budapesti lllrl»p'1 nyomdájában felálliUL
A szerkezeit alapgondolata az, hogy nem ások ezer darabból ósswállitott betű for-¦»t helyezik el benne, mely könnyen ki van téve a széthullás veszélyének s azért csak lassúbb tempóban lehet vele dolgozni, — haoem a betüformának vékony ólomlemezre le-ijoqiott máiét, az ygyneteiett stereotipiát feszítik ri a (ép va»heng«ríre. E gépen a
.Budapesti Hirlap'-nak mind a cyoicz o'dala egyszepre rávonható stereútip formákban a hengerekre, ¦> a készülék a lap mi ad két oldalát két hengerlorgással s oly gyors tempóban lenyomatja, hogy — mint fen már megemlítem — a lapból egy óra leforgása alatt 9 — 14000 példány teljesen elkésrül E gyorsaság pedie akként érhető el, hogy gépünknél nem emberi tezei illesztik lappeldányoniint az üres papírlapokat a szerkezet szájához, hogy la&su ütemmozgás kózepett egyenkint lenyomó Ijék rájnk a szöveg.
A rotációs gépek az üres papír beillesztését s a kinyomott példányok eltávolítását elvégtik maguk. így a Marinoni gép is K czélbol egy óriási papirgombolyag áll a gép szájdája előtt, lapszéllességü végtelen papirszallag ez. melyet a gép gyoraa legömbölyít t'elszörpöl, s a lap formája szerint feldarabol, ösizehajtogat, végre óriási emeltyűkkel kiszá-it a szerkezetből s a gép másik oldalán rendekbe osztva lerak. A papirgombolyagból sikerül 10~15000 példányra való papírmennyiség, s ha a hengeralaku gombolyagot valaki kifejtené, a papirlemezekból bizras fmtószónyeget teritbeioe Budapest valamennyi iézutrája, lévéo a gombolyag hossza 2ü',, kilométer.
A gép kezelése a lehető legegyszerűbb, ¦ negyedrésznyi emberi mcnkieró kell hozzá, a régi szerkezetű gépekhez képest.
Ezekben előadtuk vázlatos ismertetését a szerkezetűek s előnyeinek. Fogaimat nyert az olvasó a módról, melylyel a .Budapesti Hírlap' öt szolgálja.
Ahogy a világforgalo n szamára, úvolesó összeköttetése érdekében mentül gyorsabb s közvetlenebb közlekedést teremt az emberi lelemény, — ngy igjetszik fejlődni i szellemi forgalom közvetítője, a sajtó is. Ott a gőzmozdony munkaképességét annyira felfokozták már, hogy a villámvonatok másfél nap alatt Európa keleti és nyugoti határállomását képetek érinteni A sajtó iépést halad a gőzgépek fejlődésével: az uj Htriuoni-gép
a .MapMti Hírlap' villák vmta.HUSZONNEQTEUIK ÍVFOLYAM
Z A I. A I KÖZLÖNY
1886. DECZEHBEB 12 í.
Oo ajcr-.. "7B ür. éa 1 Trt,. taet
ajánlja legjobbnak elismert
Singéi--, líowe-. Wheeler-Wilson- és Anger-
VARRÓGÉPEKÉ*
5 éri jótállás mellett.
iny;a-ón.kat
olMJNzInnjoinat'u képrkrt
aranyozott vacy dlófa-iMnü Hte>reteltfcM»n.
Nádsiékek, guta nádszékek, sverinekLocsik- és fü|fgó lámpákat.
nagyon Ízléses és szilárd VaSBUTOKOKAT és ruganyos ágybetéteket ¦hSüS rendkívüli olcsó Arak mellett
3 a.i ióiál
KÖ U1C2.1. U ... ob-.g éa W-.liacb-aíMik 88? SsT
Afverasi
Aa .Iaú-Und>.> kir. JBÍr6lá( míai! telakkai hatóaág koahirrá taaai. bog; Maroa* Fflranca turaivotaj lakoa váarra-b.ji.nio.k Z álak ÜM/al isjkLJ U aa.BTedő allnsi 280 frt t6krkő*el.l«a «• jáiu 4Wi iránti vegrnliajtáai ügveb.o aa alao-lendvai kir. jbifíaág tarttleléa ]flv>! OÁuic*. knaa^geben íakfo a gáoicai 144. aa. tj.Tunn A f 1 a«r aa. a. lelrell i, 7, r«.,b o-ZaUek Háljáa n«T«n áll.i 307 frtr. baoattU áa aa 1883. bt) oklobac ii"-*o aaagiartoll árraráaea Zaál'k Ma tjáaaa aitl. Mairáa-u Agoi. áli.l 450 Írl4rt a«'gvatt iaffatl.a reaarn as árvr^at 4Ó0 fnbaa aaiafáUapibxi kikiálláai árb.o alreadelta, «ja bőgj • foauobb mngj~l<i I ia(a<laa aa 188Ó. éli d«ei. kó 2.1 Ik aapjkn délelőtti 10 ónkor gáuicaa köaaagéb.n a k«<a«gi bírd báaáoál m«g-tarlaadó D^ilváooa árreréaAji a megal .-pitoit kikiáltáai ároa klul ia aladaini tog.'
Árveraaai aaáadeko'ók tartótnak aa ingailaauk bociárán.k 10*/(-it 45 )K írlot káaap**aaben. vagT aa 1881. LX. ' W t ca. 42. § 4b.n j-U.ll árfoljamm.l aaa. I A raliul, áa .. 1881. aor. 1-áL 3333. aa. a. ! A kall ta. k. igaaaágag^ia.aiaatnri raBdnl.C ' A 8 §-áb.a kij.lott í»ad<kk*p^ «rt«kp. | X pírban a kiküldött k.aíh.a l.laaBÍ, aragv : V ai 1881 LX. 1 c<. 170. §a árl-laja-!^* ben a básatpenaflek a biróaaKaál al8U- | go« «lbal^«p4a«rol kiállitr-tt aB.báljTaaaru j eliaannrv^n*t átaaolgáltatai.
Kir jbiro.ág tkkri b.'Óaág. AU-Liadrán 1885. ári oklob.r
NABKACZKY LAJO-i l
kir. aljaráiba.
S7.ba.ba. kálliil Níindor
újonnan berendezett
kaktkAü n
Izí
HKLL JÁNOS
S Z-TJ ZLBTB
NAGY KANIZSÁN,
, a ¦- fclr.
Ajinlj.
krüg
CZIPÉSZ-ÖZLETÉT
Kész raktár mlndtnneiaíl ezlpőkből.
Báli. LkiMlalrni. v-lanaini aaáa haanalo alkafi>mra aaükaagM caipok 1^
c(>aj pártf"gá-iAl kéri, Unm*
Hell Jánnt, czipész.
!!Legszebb karácsonyi ajándékok!!
BKRÉNY JÓZSEF
ereiéit BILHOFER S.
ékszerész, arany és e/üstmüves Nagy-Kanizsán a városháza átellenébe. Ajánlja nagy ékszer- arany- ezüstáruk s uöi remontoir órák raktárát dus választékban ^ jutányos árakért.
ré«zletnzet<>* mellett lm.
J U,..id hasznalat után vakitó fehér fogak \
nyerhetők. Dr. l'op|> Kromatikus fniLDa«*Uj» használat*'illil
| | SzátMt butwyitváiy a legeltt , , arvgti tekintélyektől.
|| Anatlieriii száj- ós fogviz ||
Dr Popp J <i tói c. L.r. udr. fog orv... Bécsben I. a^u^K-*- 2
* l«fkiiUoÖbb u*r r4mm fijdnlm.kban. BjolAdi^okoil, » í.gho» da^Anaiti *• a»t>«íit^l: föJ«lTa»*ti* a Iéi«i6 futtknvft é> míftkaH^lyoit* auuak uj képiódé-¦t-t; tu iu(<i fof»k«t a fogboi •r5«tté« ¦ álul ¦ailafáitja; • midin a forahai «•¦ fb d 4l höl ii áíJk k U f
I | I I I I I I I I I I I 10+H
a foffája
Érdem érnek kiállításokról
Határozott ótíi bamlíiUí ellea !
37 a>aa Itt kiprAhálTá!
kilirs^oöi tt már rAvid baixDtxliI titán •Itávol tia * h« lemei jxilark 1 frt 4O kr 1 köt+p 1 fH é* 1 kir*i 30 kr
ár I^»pp J. O ea. k-r. oJt, (*#**%>U\ Kóeabr-a.
Etán k*««itméiir * l«k«l t friaMtAf^l éi U«xU»A|rát f#ot«rt>» aiouhi forakoak b*r*bér»<rttt kölotöiftt, aa»k >omláaác ¦•f*kadáJyo»** él a t arAaKiti Ára t írt 1*2 kr
Dr Popp BÖffeajr-fogsora
akító feh#r*kké te»i, aoéíkűl, kn*r ajtuk ártal k
f<jgak
d ma&at n a ff»k mára Tolna Ara dohoMOk.Ut
FOG~ÓLOM, i(*n giakorUti « • I -jt.ittuaabb n*k f>uól»ft»áA*r» Ár. d >b .«,¦ HkiDr 1 frl l't kr
Dr Ptpp •rvtsi növény tzappana
Mar 13 •&*¦ a le|rn«gjo)>b sikcrfl bt»»:iálri mtojpn'ioiíiti b^tkOtigfk, külöoíVT«i « li ír *i*zkr'l«|[, •umúr, kotz, fdj- ¦*• *mkii kfrpft, (*&j<l*g lábutadái é* T*r»k rli-n. Ára 0 kr
A i. ei. klitdafég; tfikérolik TÍU^otaü P<«pp o*. klr. udvari i"gt>r*ua féle k<«a*i'3iéajokei kárai, t űa»k aa ol^aaukat íogtdmt el, «•-tjok iáját »Adj-g7e«im*l Tanoak ellátva
NiU-KiDiflin U«n4ák tyógym Beltt* J*í»«f fjicr»« Práter B KJJf}-™ FMtlikoffr Jíiwf R-nBDb*rf r'. Rt-^nf-Wá A.. A L e a i t á ¦: K.*J B fv&Kfut Kircitlibti Kin l.ttáo gjágyt* Huraatomka-t o n ¦ Biooc«i Akj. K • • ¦ t k.-1 7 e n : Bi aan P győgjn Z E « • r ¦ t * a f n: BoHó«t«v K ará doo Kuhlit* I. «y *CT»* TapnlciáB: Sah C-tp-|>i"k- ir^Cí*1- SM ¦>«(•,!¦: Sta«bor*«ky L gj. Farlakon: Sipoa K. A>* Bj4f7»«. Sif t-A t ád: PTtafta «r K. CT^fJ"* NajT-H ajon b 7,ln..-ttj M. óg- «59 1 5
1
¦ III I II I I I I3+.+++-M
4 I I !¦»+
Sineerstrasse15
,6-''>ü. Reichsapjel'
PSERHOFER J.-fele
GTÓQTSZERTÁB
labdacsok
oifoMTuották Tolna. A lafaaliMaabh P«ft«kb*D, mel?*-kb«n amdtn -rjíb ..m- iikírul«Dfll >lkalaaiU(ott, ««¦ lab4a«J«k •tor éa a Uf'Sri*i<>bb idő xlatt (rjf<4gjqjá,t *Trdai«nj#,t»li 1 dohoX 151abd»c«caal 21 kraj€»ár I !«ker«-» S 4«*«««*] 1 íit 6 k-ajcaár, UrBwtMJtn ¦Ua*MkUdaa«ar 1 tn 10 kr (I t.ke.c nél ke,wbb a*. kaid«ük lart.i Saia«u!» Itrél 4 *•«•*», ¦-ÍT«k ir4i hi!4t ¦ubAx.aA a l-kd»«okert, naljr«fci«lt » If^kllei.reKbb éa legaalroaabh beMffa^kbea at^>aéc«k fceijf^H't*^* kft«ftoik Aki ck egrasor Kiaé>l«Ut tatt T.lflk toráM, ajá :l|* A •U>.|*l1> kÚM6aR irat kBsfll id* aMllékake kfialOak oíbinjat
lsaonrmf. ir-SJ. májni 15.
lfen tiaatalt araa ! Ai fin labdacsat Talól-an csodán hatá- aak, »rM olyanok, aint -ok *ái kidi<-«lrt »i r; r« k ,»Mb,„ ¦nudfit baj *ll«n ••fita«f«t uy jt»n»k
A h.«*ua rMdrlt labdar.uk l<-roaV7obb r*a**t hará^.. *• >-BB«rtefa. ktafttt nttlwiu. Wét . .aJ.n.«,nyi,.n jA buwk.1
flahati
aa Basaft* ix-arrdBIi ja-ár* rt-lhnmnáUi é* -f yaiflaattod ajbíl két tekercs Ubdtrw 4* két db cLitiai taappaut Ki»áJ6 ii««tcleu»l naradtaja alá<ato< aaalgija
NoTák Alajoi, iLk«rUat
!, ha n.tt ,
to'ább i#
, dr vu--
TOlt
c«r H ár t«a
1883 február 1< «Cfé l*Kmé >e»>i. bá á- « rt fe ,,láll .-,^51 a. ívn
gjoajr.lt fal D*-, ki «4r i,ek ÓU .aoD.-d.-t mi««- ; *¦ habár efj^lSre méc néha be kofl T«»».a a iabdac-ok- í l
TakíntflM uraa ! Ana foltoré C7ÓKjit«r* efrmilA i4katán, aiint ¦ niat, bmIj m éa eaaJádaaiWan haaiar Biaff>*a<BÍ*iraU, da<-«Ara « a HU11 éraxtt •Haaic«uTM*a«k, arra ha az Ba »*tt.»«utA Ubdacaaiboi
en, I»*c7 •• *¦ '»laa»«ooyi
Sn k i t a n f> f a 1 7 b a I- ebioj idfllt f.fj4a«aiiaU>t Ti #»«•« aa^otem ¦ Merek
ároaUm al arnyam t, hogy m. hogy * ki Moljr&<-*kak idá b
Tiaaialt arán ! Nea f.j^ at AB UbJa<*ai*rt. m.rt !«
y gy j
*ri b&aiorTkoidáli* bajomat
önoek btvallaai. kofj- idalt bajua n"fyh«t. lianaála.t otáii (•IjraAn Ri<*faaflat * i-Ojj i*mar6**ÍM köriben igen bnifAn ajánl oai e Ubdacaokat. Ni ne* it afnaií kifonáacm ¦» «il«n, ha Sn e torokat nyilráao«ao - da nÍTaláiráíoin nÜkOÍ — k»xUtea>i
Béca, IMI. frbr 90
C
Fagybalzsam ™
j'k all-o, ..laaaint na»TQ. idtlt aébek atb. t:la.ia. mt«lj 4Ókr laikuok állal <alaairna7rkaja«raaal^ aa»r koaott a
Wiao)rr*r, t cainotui kiállított q.;t aa«lenca« 3 frt
lron/i/>a »TL'DI4L 4r tol alafáai fVaauriai B.CUULO aab.kaál,»ind<!n.aaiáaiir,aaa«-
., k-unt bU«« | infea. 10 kr.
r~r--------:-------—
Utifűnedv
¦a"—•*^T*t aa—»a™ia*i aa>vi aaa, v*«a. qiffl 1 amTV^ VV KI* f __ "" -------- m f , " ^f ----
AmerikaiIvöszvény-kenőcs tS±'"Z\ ^^^!^.íSLiío~
benmauarO b.jok ellan Ái. 1 frt S0 k Miadeo fajtájú
gyomé héj aranyér, da(a>Uatb alllo 1 ctomig ara 1 fol/Ua rákUrai noui
Maai TaJ attruayaju 1 darab ?• kr.
fnl iakJu.íaa • >m i di>lK>a 50 kr.
ktltalaajaia pjk Wf Paulai t«r 1 Irat t frt » kr.
. , .Bk i, áu dayálká _, liuxat aaell- ia taUbajok, fáfakánt. áa l.rkallaaa«aabB aafMaaaraak a]talá»Baaa rliai ára Ml kr.
Alraai (ilaUr W 0 B.ral>ardi6l 1 Irac > Crt CO kr, 1 fái Inai
1 írt 40 kr Dr fl.MaT.ka.aa.-lal> ajaj,
fal o»ej ! frt 10 kr
Okaa I frt 50 kr
. Kk. «• aüida aMaláa raktárra aati laro caikk kriáastra cronaa «a oloaoa aiaa^umutik
!'„at*i k(UdeaB4ar«k 5 lorialoa a'nli i.iinTéttel ia aaakoaslintaak.
el(lafM bíkOldi., .«ll„t, a^obb IMa<?l.ka«l M g 1-12
OOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO
'uli ni*!inán köTAtkes éb-u íg-n o a^-i fr.i 4* k>:üu<S miu<'«é<ű
oaemegélc, IxelIelB:
ímeotrten, 4' t ko tiixn uákoccklkban, Umeri pootoi itol^i >t mfll»ti 0. c
< T.r, párkait; Crttter oj Klb.i D&cTn*i<a klo 2—
<>¦ e. ' Cavtar ni Ur«li Dtf7uenQ klo S —
M«kka ¦«•¦ &».¦•«•• t(l»-« 5 15 6 25 Ifcria twrh| njholUudi n»fy po«rabordób»Bl.«U
¦fiad* barna, i^Rjif rí i.mfi b 2-> 6.30 Ttjai tMríaf. uj tiol n»R7 mint-ry 80 drbl.60 Ciy <M rrn»frv. t,*(r.)on finom mr&t b 10 K.8U Ttjt• btfia|. "J »Pril. ""-t*O' W '** l-fc
P aataie* Cty m iroiijnia »iép 4 75 3.80 pMkanh OorJoli l«c*re"-tebb, if ko 160
Récsl kevtrék. < gr-tm kitQaS 4.7Í A «0 DrdlfiMlii'lJoflDlii g" j 75 ^, 5 ^o ft._
Cak« i-ef. kckMioll, erűi. -tép 4.25 .t no . $n>**m. f >•. fa»t<tit, (to-tako'tióbwi l.»0 Java araay, v>ligO« bu-us fia rw 4 80 5 80 t>j0i: vj-^n] nimt-gj ÍOO .U' , L >U 1 16 láva aárpt. nairy ¦¦. *y«a(M, tim, 4.40 fi 40 ; kiéli UR^dl 2 Itdiban 2 —. 4 iida I 60
lUkka Otegy, •>af>ora. fio u. 4— 6 — LftlMZ al»rtható, ko. dobo.lt**- 1 —
láva tild H-rl^indi iiép 3 60 4 ftO i bj.i; ft-jsit « <*" .W roinlUibi *.—
Saatta lt. >AM. tunaioa. «*p 8 40 4.i0 [ UCli ilMIll -j )4Ja 8 60, 4 libába 150
Saatei. ín napnra. umttn 8— 3 75 Gm1é4I Hwa nagyoo fio ko. 4.—, Ir^fla 9 90
Ctmpla«a .fin. i*rj.»[c, tiaiu s-üJ 4 — JastNu r«i vaiódj i 4 liter & —
Tatala ritt,n 6n 1.90,16a 1 4<>, G-on í 15 ' Milih'i i'J ig i> n»p, If S ko. wákökb. 4 60
Ta»<«oa|vÍNfTSa«*."il. ke •tiBá.*i l *0 VMtUl* If d ...c, d.rtb M kr, U db 1.15
SaitanaMaa* a, If m«g ¦•Alkati 2 l&
FflgckAnl él karlaladi kÁf^fOtuT icját f)ártmíny 't ko dobcwonáiot e**lt 15 kr. Naftyol'b ¦•Taiiri egb«n f*fUg«k nagyoaj o-e*Ao — ThIj-m írj^yék '•ej"" éi b«'Bl*mtT«.
E H 8chnix Altonib^n Ham bűre melleit
l?«:-í 1-4 Fennáll 1ÖH4 óu. l'tla«*tokt. 1 ^Tonk m.ndrakit.
Altom lijunlmr^i ^ö> kái^ ^rörkAlile és fUfkAvv-gjÁr
0000000000000000000000000000
EDDIG MÉG FELÜLMULHATLAN
a MAAGER W.-íél*'
én klr. HAhjdsImamtt, ralédl. tltzt'.
SS1 C s u k a m á j-«laj ^S
Maager Vilmostól Bécsben.
Aa m>.»i l.kialiiljek által mnj-ii«af;»Uat.,it aa köaj ¦jen «nénlb«t<MKr foljtán K)erm™k»kn.k ia ajinlbaó. m^rt a Icgtiaitábli. Ueíobbnak «liem'-rt aa-r: nMI- tldö
brnjok, ir^rT^lj, dupuMtak, keléafk, bórklSiíX-k, mi
ligjkígok, gjengM*g alk.-.llen _ njj üroj ár. 1 frU-
— k.pkaió nrin r.narb.a : AecAen, Heumarkt 3. nám al.it,
>. iiaiat aa O..trak M.gl >J- birodalom Illőbb *a j.bb ao»ü gjói;«aa-r-láraibati.
lEEa.JjllB.tO: B'>aa>fald Adulf
S640 4 - li
^« Rnaoafald Farnaca karaak«dA uraknál
Ür. llkolase. K.rol;Olo
.paajnl ;
Cklaakar
I)r. likolaMk Károlr f*)e
ap.OTol
«aaia-Ulaa ektaa bar. Dr Hikolaack Karolj féle
• p.ujol
f . a . I a-fc a r. '
ür. IlkolMek Karolj f»l«
ap.ajol
..pti.aar t
Dr. ittolMtk Károlj-Kle
paarol )
rk.k.rkirab.r l
A lagjobb aa«r ^roaaor-gjeagvNM^akban. hí-Hra;lc>l<la, id-e baotalm.k a a ,\t,*l»ttéS'í
allaa v.fí Rrpg ára i frt 54) kr KitQnn hataan aaoa b«t»|par%*<kb0a. alaljak eB^aeic, v«gj roaa vtir'Al aaármaioak .
y-fj «"« á,. 1 frt 5« kr dTQli aaor mérfr^a daf;aaatok, a ftyo-mnr laaaa alükMé^fl a aa ebbAI aaármaaii ba-
taga«rak allaai. Efj Ifaf ára I frt 5f kr. A lacbiatoanbb aaar a gvutaor aaí>ö<l«t*r« n..« kaió atarTok felUi.a^al Kgj ü'»t
ára I frt M kr.
A laajjobb anr gyomor éa Ml-kalbama,
T.laajiat «g<«b botejraígak allaa. t^J t't
ára I frt St kr.
Főraktár Auitna s lunnmim um (Mm ti Bitoriu Maager YUmosaél, Bécs, III. ttesnarkt S.
WmjíU JtujMelléklet a „Zalai Közlöny* folyó évi 51. számához.
LEGCZELSZBRÜBB
karácsonyi és újévi ajándékok
lói
U. m magyar, német és franczia diszmüvek, remek irók diszkötésben, magyar, német és franczia nyelven, zergebőr-, bársony-, elefántcsont-kötósü imakönyvek dus válas/.tékban, ifjúsági iratok és képeskönyvek kisebb s nagyobb gyermekek saániára több nyelven, albumok, finom zseh-irókönyvek, legújabb hangjegyek, monogrammos levélpapírok, csinos dobozban, zsebnaptárak, diszes felszerelvények íróasztalok számára, legújabb mintájú, látogató-jegyek a lehető legolcsóbban számítva. Mindennemű irodalmi megbizásokat a legnagyobb figyelemmel és jutányosán teljesít.
Elfogad aláírásokat a következő nagy múre:
Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben.
Rudolf trónörökös íeherczeo; kezdeményemével és közreműködésével.
Egy-egy ftízet ára 30 kr,
Minden hó 1-én és 15-én pontosan jelenik meg egy füzet.
Továbbá; Wajdits József könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
1885-ik ÉVRE
hét különféle naptár jelent meg,
gy~ s az egész ország minden könyvárusánál kapható; u. m.
WAJDITS JÓZSEF
nagy képes népnaptára.
bő tartalommal és temérdek képpel.
Ára kötve írlapokkal ellátva 50 kr. fűzre 40 kr.
WAJDITS JÓZSEF
kis képes népnaptára.
Ar> fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
101, azaz száz és egy évre szélé naptára.
Ára kemény kötésben 90 kr.
Rév-komaromi E, kalendárium.
Ára fttive 20 kr.
WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA
SzOz Mária édes hazánk védasszonya
nagy képes népnaptára,
vallásos bő tartalommal temérdek képpel
Ára kötve irlapokkal ellátva 50 kr. fűzve 40 kr
WAJDITS JÓZSEF KAIDVÁNYA
S/M Mária kis képes népnaptára.
Ára fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
1884-től kezdve egész 1890-ik évre
szóló naptár 14 kr.
Fentebbieken kivül minden másutt megjelent naptár a könyvkereskedésben fellelhető
Postai megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Becses rendeléseket tisztelettel teljesit
WajdÜS
^gy5jB^|f>?<rilr*3K^
4
i i
i
i
Antwerpen: ezüstérem: Zürich: diszokmany ArinyérMk Mijy 1884 Kremt 1884.
ZENÉLÓ-fflÜVEK
mellek 2 — 200 dir.bot jáiazuak, tw*rjKr hárfa, düb, maoduliox expr«MÍoo é« eftiUgoilt hangokkal
zenélő szelenczék.
meljak 2—16 darabot jaUaaoak. lovábbi tarro-k<aafil<itek, aairar-larlík. •Tájoai háaak, fénykép albumok, iró«~k<la6k, k.alyBakalu-lyák, I.Téln.bíailok, »iraglarlok. a«i»aralíanyok, dohanyaa»l«ocaé«, sla aastalok tt»eff«k, pobarak, asékak «tb. miad aanelok. HiadeobAl a legújabb é. l.««bb mio/W.baa, kUlöaown karácooyi ajáodék-
°'k ')iDJ' Heller J. H., Bern
(ST.JI1.)
Miu'án a Dya»a anyán arai laaiiildUak. sddlgi árj«|rylék<iinbíl 20"/, .nj-edmiSnyt adok én p«diK « legkiaubb mogrondnl^néi „.
(fk Ciak dirnct nangrandslatek atán nyujtok jótállást, irjegjaékek mind-nbová Mrmiint<»«n. 2f""
t
!lt;t. gi^Tit. cnmu ropirkt- .uii<>s likiKzer van ismar- o. mk évm kerMZtt meg- bnoLj-uk«i s ez okból « b *j-"lwfri méltók M^ ktl
U-f--jrrn-L iMiwnii ketlaoe e röpintot Kul^nu^n j*d^ tzokit. a kik kisn4-
. hr.gr
nigyon ót
j ek fcltai
gyakran már az úrnMrez«tt y hatlan betogsá^ek^í imcsraiitek. ki i ¦¦tijlwáUl' oJ*ami bj. ai ujon Pfcy levdexfilapot Ricbtar kiadó - intézeteitek Iipoaém, mire a ropirat mopkuldetil A in«freodel&ek ci V(iltseC."-be wm kprül
PEZSGŐ
FIEDLER GYULA
FÉNYKÉPÉSZETI MŰTERME
NAGYKANIZSÁN.
VAROSIIÁZ-UTCZA 6 SZÁM
MindsD D
4a alakban
fényképek k'Sí.
ugyízintén elrguis kiállításban olcsó ároo. FtílvMelek rom idö esetén U Utrt*nhetnek I
K«>«.iv kirtl
•linrifK féaykrprk, rr«yktp n«íyi(a»ok Olajfralnéaykra.
porrirll •¦-Haykrprk. Thromo-f^ lyképek. vilégoa nyamalok
linoxraphiák mb alb.
sziiardm olcsó ár mellett szolgáltatnak ki.Legnagyobb
botor-raktár
Fiálovits Lajosnál.
FtoHtr:
Saa nlCM,
»t*nd*|18 itellen«ben.
dél xfclmi takarékpénztár-épület,
a* ud*art>ao jobbra.)
WALSBR FERENCZ
BUDAPESTEK, Bottanbillar utcaa 86
: Hacr-Kaüzni-
Bátor vagyok a n. é. kös4nségnek tiasteiettel tudomására hosoi.liogy raktáramban mindennemű saját gyártmánya
a»ztAlo«, enttergMyoi és kárpitos munkák
francai a divatlapok min iája ¦¦•rint kéasl«tben találhatók éa megrendel koiók, miodesoa isakmálú vágó megrendelésekéi, felelősség mellett, a legjutás/eaabb ásón elvállalok,ugjisintéo kTalt bútorokat átalakítok ugy B^lybeo, mint vidéken. Raktáron találhatók fénytelen tölgyfa, háló- és #-bé«U*Ín.Mb>a-berFMleiM?k ó némát alakokban (iltdeatsch reaaisAns). Továbbá mindenfele álló, függ'* ét kontói- ükrők, függöny .artók (Karoi-schen) m!nd«n alakb»o. L>Úi raktár kést garnitúrákból, ugy mint Jlstle, trepp, bureth, nyomat én sima bártuinyból minden ssÍdd** Ot«-máDnk «a ki»ebb-oagj<ibb dfvánott, kanapék, a fegajabt fajtája •meril-sví borból. KlTÍl',»lok mrnj asnxoaji berendrsrftekft a ln^jutányosabb árak éstfeleioMég meU«it \mgy raktáram hajlitftt nadfo-aaln b«t«r<tk és, i^ru^a fajtája va*baiorok.*J.k.
Midőn »aaa d^w raktáram egyas kiválóbb ci^kkeit 4 ^sgyérdeoiú helybeli és vidéki kdttonségnek felsorolom, kérem ssÍTes pártfogásukat.
TisiteUttel J630 3—10 .. FlAlOVlt
kii-|ito* éa hatorkereak«d:
Ajánlja gyártmányai1
mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű izivaty-tyukban elvállal teljen vízvezetékek berendt- varosok, földbirtokosok, Ipartelepek, armentesi i ő tarsalatok és magánzók r<:-
ml mo'icrit fi-chnihfti
2522 29—50
alapon e.i kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz- és majíánfiirdíík /elarerelésére, Bzagmen-teaürszékek felállítására és minden vizmű vi muukálaiok gyors f pontos kivitelére képes árlapok és réxzletes knlt-RÓKtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szifattyu-gyár.
oocoooooooooooooooooooooooo
%*U***U%UUMHMUOM**U*KXXX*** HM
Orvoaolc Élltal ltliprotoai-^ei ¦ ajtuilva! J

Fant a-f éle Ichtbvól-ttappaD, arcsvorösaét, barEnn*orT (B^taeea, a«o
ketegsonOr elI«D, ára 75 kr Fanu-féle oádolri ittppiD (bifaoros ara; pau) bajakor *a *ISad.r
'it drb 25 kr, 1 drb i*0 kr. Faota-fole kö»«T*«y éacsas elleni i-ippun hittat kipr.-hált íi
hatáau. Ára 1 frt.
Kátrá&rnappaa rOb «>i*n, lujkorpa. Ubiaaad*ág tth •llca 35 kr. Kát ráD j-g ly cer in-ic appan snjbf, gyermekek é* l5% réntra 85 ki Carbo'-sappao fertoüani'5 35 kr
SllMrou.ii.ppu Wratka .»|itfre«i«r* ac> pI5 04 1'órkiQlff pllcn 25 Tojii-ii^pta kajkorp* *>l«a ki arcsbJtr éinkitÁi-e 34 kr. Epe-mppiQ a hajnöré* ápolására SS kr Ojíkíriiippin üditSl^ hal «» ,ié»g*iarvzBtre 35 kr. G 1 j c a r , a-s z a p ^ a d leirfinonrabb ^pipere »ta|>ptti 26 kr BiDtoe-litppiD a b5r dnr*as<|[a ellen 40 kr Tti*IÍD-M tpp tv m kellanea tseadóaaeL wiindeonapi aa *uáJ»tra, ára 4<
Kapható Prágar Béia gjóijaiertárMbaa N>gy-K.»nimaái Vet»«lo*l k^rjOK a bejctrirti. vL j-eyM fitjelemb* venni
Mlen, ; |_
X X
k- x
X
X
imerikai
alf ArnoldnAl
Báos, I. Psstftloasi atoaa 1.
Kömretité* ingyen. f L uatbax * le ( r é gi1» b
czeg. "V|
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦
X VM-, mell-, jfal-ieteiet t J lasztorostt) és asrtbemaban t
Égyelme«tetnek ai általá jé f
¦ „Homeriánaa-nak ¦
7gy, ti-fáltatntt és et«r me kji] hitclftittet*U- Kz

Lengyel János
a asztalos-mester
K a|c>-ü >nlssáh.
A ntgyérdemfi közönség Igeimébe «j*pl]» » bárom hA clótt megnyitott
asztalos üzletében
készfiit dint szerion bútorait vállalkozik egyszersmind a leg szárattbbttból felelősség meltatt miiidí'DBSÍloti BlBlkát és lakás berendezéseket rajzok szerint a legolcsóbb áron elkészíteni
Nagy-Kanizsán, magyar-mez* 17. sz. 3—10 267*
küldetik mag. A 60 (ráma tmijn Ho- ^ » n> nui^wmit elccend^ két o«prm •¦ .v I 7V ktbi k«- "I éa i.IUiu<i jelall alá- , , T irá>omai&l »n ell«tra. Orok mindeEikit T T > mi. c«»,tól birdeuu mb ralMI Ho- ' T mpriina rúiiUiitol Va Ml OUk ai •• J
T ra^al«a kafkati
PA'JL HOMtKA Trióit
A valád; , Hameríana-Dfivény"
frli>lilij> é. kc-Bl >
¦¦¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
tCS
Ervén Lucas líols,
k. k. H»f Liaferanten. k. nied. H*f Lieferanten.
Alapittatott 1875. Amsterdamban. knlSnlegességQk
Cura'ao-Anisette,
az ország cl só dzleteiben készletben vannak. 261514—20
1; kliMszlali; a
Tizeabet évi tapsaztalás •* siamtalj vikrr kezo*fci-lik > (••!$, h-^ a W kr.
?Hin htHl<a vilIi> kiad**. Kafhatú a
Kn
Anna
Ház- és kőfejtő eladás.
Nagj-Kinizsia a Király-atczában 39. íz. a. levő é3 a n.-kanizsai 694. sztjbvben felvett lakóház, köjaragö műhely irószoba, udvar és kerttel, valamint a Horvátországban Várasd mellett Viniczán leró és a vini-czai 191. sztjlivben felvett kőfejtő, barakkok szerszámok és köhoráó szekérrel kedvező feltételek mellett szabad kézből eladó.
világvútáessl szolgál a tnlajdooos Büd Károly Sopronban Ügyvéd N.-Kanizsán. * 9674 3 4Í
(OOOOOCO Cs. tir. kizárólag ^B szabaiílmaiort. 0X3 X Teke asztal- és teke golyó-gyár
KNILL'KÁROLY
Bécs IX. Rostán, Rothe LSvengaste No. 5 -7.
Alipitutort 1807-beD
különórán
i»ját, ilu EtaÜ fialat i
UJOD-
Én egyedül
vagyok « povtoaaác Tatamint c«ioo« kiállitia Tépett hat ssflat ét araoj éramm*! kituiiteUtt éti ébe.D-, di6-, bükk- 4« abom-fa-imi táoiió ráDtftkkól kauitett falköltfi*«l iSa lármaió )^pp*l allátutt
Ingó
órák
gyárlója,
j muUUS Ublijak •ijrf ••lagit, W>HJ ujlkfll ko(ty f-yer-
tjit kellj«n frjujuoi meglith»tjuk, bán; ór« rto. A viligilái «rb-¦4&gét 10 4Tro biiioaitnm, yaUmtnt. hogf as <5n pooto* jirá«áe>t ii kas«lok. Hogy DÍDd«a kobkur<uicsi4t mir alör* is kitárjak aj ára árát a Ubald lagolcs^bbrs nabtaa meg, ufj bőgj miodsokioek vao ilk.im. c.k t Fii 10 kr. »«f
két forint és 10 krajezárért
Ufitikk ff ily •!•(•». kitft»4 «• I4u-i4« iril •¦araiai,
N«uobb alikn ilyaaat *rák, aaijrak . fél «. „fit órit j»l.ik <• miwk álul 4 frt 60 krart kúaJuti>k, kjTi.,u. 3 irt 80 kr»rl ¦aillilok ft pomtotaifot oa jó miaoi^al laiat^a bitlMitva. 8wtkSld«« ci«k kiatp^u maliatt. Ttg} aliarétalall
WEISZ 1GNATZ
««7 s—I 4ri., Ric 11. TisHlm 15.
t *i óríáai hajjal a nagrÉrdemO kosooiéfruek tadomáaára hozón bojy áttalan I* Italait baj 1 no**iiztű poiaatléL, imÍvnek 14 havi itatanilati . után hajam 1 ft*> centimét»r hont íVt el, : naityériiamff hBT.Öniiíe haacnálatára hacaáton r' kisu«At*r'tiaia« kapható fc»<-iOffiniéDt 60 krauckTr. t frt éa 2 írt Hajkenöc.flm orvo i t-kwUy>>Lti5] kQ10nS««jú Bx rgyauánt t«tt •!-iimar^ Lat «• *«akáJiuiie*/U4ar»>, f«]fijá«, m,Kr*iií^, kajkibullái. korpaképEÓd^a. éa ko-- p»j»-«i l**tW •ll'ji, acdaiu a hajgjökeret. e'S-^omj'^ a k»j- h, asafeállaoTést éi a lf^fin.
Kapha Nsfj TWí-rt árában , — i
irály ateza :«.
(r Béla nr erasec*n tlUtatl- í
2.i7« 3-SU , ,
KAVE
faj « kron cttsnsgskbM, béres váMascB(tF«ea bárhová ytán-vétii ¦wllrlt.
oto., finom kilóakéet 1 16—1 »5
1 80—140 1 W—160 1.60-IW 1.55-. 60 ! 175—1.85
r ty. Inon
O7I0B, fison, tf> im Utnadó, ara&Taárfa
QjtüfJ, Psrl) finom 0B P1) Ct
ys7. .
orca, valódi arab* ,
ajáalMak MatUnutorfer BrOder,
] 80—1 90
vExcelsior-bandeii"
a Itgfíaomabb angol kautsebukoo melyek tekintve jóságát ét tartósságát minden iráa tekeaslUI falat fel&lmalntk és a iDnlUtt a bi-looyal csudás olcsó tekeasstaloként csak 45 trtb* k«tiil.
As én ca. kir. kiaár. sasbadalraasott Teke golyóisa, ««¦ lyst as elefánt csontaakkal teljesen egyre megy, ajánlom egy évi jótállás mellett k&ietkesó árakért. 60-62 ram. ig 5 frt 63-66 mm. ig 6 frt. 67—72 mm. lg 6 frt 50 daraboakio*. Arak 6* rajsok t-k a w talokról ingjon és bérmentve. 20U 12—20
I2O0O000O0O0OOOO00C
MOLL SEDUTZ FIK
Csat
• aji'j'fJ : • •*• fa *an lokuor titott exag ov
Emeo porok i»rvS. lkidi í
ISnf«l«bb léi batafaafjak Ejj er.d.u dob»i >• >ui
m«k«ci |>asar » altaila>|«k, 4ia mljo.. »árt»H"lJ. «r»«
a toiytonntu aftvekJö irat l frt Haai>lt<uyak tír»««jíHi UMitaUak
BauMa) risui ktnni, hirteieu b.ugcdia,
BIoU A
klriljl ¦dr. aiállltó.
Bécs, TDchlauoen
üli) tllllll B.li. J^nef (jiScjnüreu. Ro.~if«M Ad. Feu9lb'>f«r J6iiaf.Bar«a: T>orajr 8. Ca*kt«raya: Qfiaes L. grAtr Katt Rororia Ad. >MI«Ulr : SckLifar fit. (IraMM : ÍUu Ji.o.. IUr,Iill : Si Sulaj Jóu.í Zala-El<rua| Holloaj J. (rot;i«r<a, 1885. Deezemfo
EayM uaa If kr.
T,
o io**l»tii toriTt t kr. HYH.TTLmLll
or<*k>. t lu krert «t-U-4nek 1*1 ucít*ri illrifk muH^n ery« hir-J-wit-rt 30 kr tíz u-adk
sa íic
. ataf
Huszonnegyedik évfolyam.
ZALAI KOZLOIY,
-Kereskedelmi Iparbank', .nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet", a „zalamegyei általános tanító- —
_L
lap axellaii réstét i»*to közlemények a •Mrk
asvagi réaxét illolfí
prdig s kiadóhivatal b«z bérm«itv*-intézendök
Welrk n«m fogadtatnak pl
Jilet',a ,«űjjr-4«mMoi ktsdtdneveiö egyesiiiet', a „nagy kanizsai táztiönsegélyzö stömiketet', a .soproni kereskedelmi t iparkamara" nagykanizsai külválastímány'-áriHchivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az i t. ctvaMkiziniéghez
Lapunk 1886. érvel XXV. é.fuljimiba lép. Vidéki lapnál olj uéf éiMJwr «f, hagy mtHÉti Madr* tehet rá aj olTasóközénság is, mely pirtolaaaTal eddig éltette, fenUrtottt. $iagyarortzágon alig van még két vidéki lap, mely 25. t*4t már meg-érle-volna.
Ezen örroodetea korQlmény m-U1J«, hogy Upmuk irányárai éa szellemeiéi megtaláltuk á jó utai, melyen az igen lisxtelt olvasoko iSnség nigyrabecallt rokonszenvét megayerie, i>m ptrtottsit i> sze reoc3ések valánk kiérdemelni.
Cgyekezni is foguk u eddig koieteU íráDjbán csendaaen, szerényen muokalkooia, üiodei hitalkoda^ nél-kl! haladni. Nem mutogatunk, nem birstkoznnk emelt f6»el un a uit tettünk, — nem hirdetjük oagy biugoo, hogy mit fogunk team. Amit irttDok s amit tenni fogunk, «z, — azzal at. ol»a8ok6zön«éggel uemben, mely lapunkat szíves pártolásra érdemes*, tette — egyszerűen kötelesség 4dje-ntés toU é» lett, melyre aiok, kiket nem anló taps, kéteaértéktt tetszés-zaj, hanem a tisztes szándékkal Tég tett munka tudata boldogít, nem szoktak hivatkozni.
Az i. t. olrasóköiöirség előtt *IUtt—t *&m *w ioiytaW*. ott 41-lnok meet ii. Éppen oljan jól tudják szirea olrasóink, hogy mit tettfink, miot magatik. — Ha egyszer, másszor mulasztottunk vagy tévedtünk, mindenkinek módjában volt fölöttünk ítéletet mondani. És ki a mulasztásra vagy tévedésre jóakaró szóval figyelmeztetett bennünket, lapunk őszinte barátjanac tekintettük ; mert hiába, emberek vagyunk s legjobb akarattal végzett munkánkon is rajt van a gyarlóság bélyege.
Az aj évfolyam küszöbén is arra kérjük i. t. olva^ltozönségan-ket, begy lapunkat necsak anyagilag,
hanem erkölcsileg a támogatni szíveskedjenek ! Mert csak így felelhet meg hivatásának, ha közte és az i. t. olvasóközönség között benső vi-
li* i. t. olvasóink is minden módon oda hatni szíveskednek, hogy lapunk mentül jobban virágozzék és terjedjen, - agy derék, önzetlen dolgozótársaink segélyével sikerülni fog föladatunknak napról-napra jobban megfelelni.
Tán érdekelni fogja i. t. olvasóinkat, ha azon kedves dolgozótársainknak neveit, kik ezév folytán is részint nevok alatt, részint névtelenül vagy álnéven több becses dolgozattal ajándékozták meg lapunkat, közöljük. Ezek : Aileker Lajos, Apáihy litván if)., Bánfi. Alajos, Bátorfi Lajot, Babot László, Bátky Lajot, Báltntfiy Bálint, Ehrlich Károly, Eperjessy István, Farkas Ferencz. Fárnek László ér. Babér Samu. Hajgató Lajot, Hajgató Sándor, Hoffnann Mór, Kani't Lajot, Kramer Lajot, iüklótty Károly, Pataky Géza, Po-zsogár Gyula, Riegler Constantia, Rosen/tdd Lajos Scherer István, ScKreyer Lajos, ár. E. Szabó Lajot, ár. Tertánczky J&isej. (járási orvos) Weber Antal, Weber Pál.
Ezeken kívül még többen vannak, kik csak egy.egy czikkel szerencséltették lapunkat; toribbí megyénk minden vidékén van egy-egy tudósítónk, kik a nevezetes eseményekről értesítik a szerkesztőségünket.
Szellemileg ilyképpen támogatva, nyugodtan nézünk a jövi elé b biztat bennünket a remény, hogy a t. olvasóközönség szíves pártolása mellett kedvező viszonyok között Qone-pelbe'jak meg lapunk hUtZOIMtéves jubileumát.
Az előfizetési ár marad a régi:
egy évre . . 5 frt — kr. fél évre . . 2 . 50 . negyed évre . I , 25 ,
Az előfizetési pénteket a lap kiadóhivatalába (Wlassics-ház) kérjük küldeni.
Kiváló tiszteletül: a szarkeutitég és kUOéNvatal.
KaráctMy.
»z advtv-t négy hete azt a négyezer esztendőt jelképezi, meddig a megváltó eljövetelét várták.
Sötétségben terelgeti az emberiség. Az emberi kötelességek rosz-szu! felfogva, az emberi jogok önkény-nyé fajulva, egyfelől a rabszolgaság csörgette lánczait, másfelül a hatal-maskodó kénjuraság dobzödott, ülte orgiáit. Az emberi méltóság lábbal tapodva, meggyalázva mindenütt. A szolgaságra kárhozotUk nyögése, elfojtott jajai itt, — a bíborban tes-pedók fékevesztett szenvedélyének kitörése, jogtíprása amott. Jajszó, kétségbeesés egjfelül, — öröm, má-[ mor, istentelenség másfelül. | A jók, az igaza: tűrtek, var | tak, reméltek az isteni ígéretben. Látták, hogy a megátkozó t kigyó diadalainak delelő pontján van a [világ fölött Hitték, reméltéi, hogy a megváltónak, ki a kigyó fejét ösz-sze fogja törni.
Négyezer év tűnt igy a semmiségbe, mire eljött a Megváltó.
Bethlehem egy rongyos, hideg ístálójában született. Születését nem jelezték emberfeletti csodák, mégis megtudta mindenki és dicsérték az nr nevét a föld minden nemzetségei.
Hírére megcsörrentek a rabbilincsek és fölriadtak álmaikból a bíbor a hatalom urai. A rabszolgák föllélekzettek. — a királyok, az uralkodók reszkettek,
Minő hatalom tette emberfeletti erejét arra a kicsinyke, barmokkal körülvett ny oszol iára, hogy egyszerre imádat vette körül ? Hogy mi egyszerű pásztortól a bíboros királyig leborulva imádták ut a sze-
gényke csecsemőt ? ! Nem isteni su galom volt-e az, mely átrezgé a világot, az emberek szívét, bizalmat, reményt, hitet csepegtetve a tttgge-dök , a szenvedőkbe, — félelemre gerjesztve, megtérésre Intve az Istenről megfeledkezett hatalmasokat? !
A megváltás órája ütött.
A rongyos nyoszolyából kikelt az Eszme, az Ige; bejárta a világot, fényt árasztva az emberi lelkekre: széttépve a sötétséget, mely átokként nehezült a szenvedő emberiségre. Az ige balzsamként hullott az emberi szivekbe; nem törülhette azt ki onnan sem az ármány, sem a zsarnokság, Hiába folyt Heródes parancsára az
ártatlan kisdetek vére.....a meg.
testesült Eszme a mindenható Isten küldöttje volt, kiszakitá önmagából, hogy leszátlván e földre váltsa meg a tévelgó emberiséget.
Meg is váltotta
Azóta hova-tovább kéteze' év zajlik le. A küzdelem a Megváltó, az Eszme, az Ige ellen Arök. A pokol kapuit egyre döngetik. De a diadal mindig az Eszméé marad ; annak örök-élete van. A Megváltó nak köztünk maradt lelke az, ma sem tür rabbiiliucset; ma is rettegik a bíboros kényurak ; a neve: világszabadság.
Az év végéi.
Ha egy-egy évet átéltünk, visz-sza szoktunk arra pillantani. Javult-e sorsunk vagy tán rosszabbra fordult ? !
Nálunk, magyaroknál megszokott dolog, bogy mikor jól van is sorsunk, nem dicsekedünk vele , inkább csendesen panaszkodunk, bogy hát iszen valahogy csak megvagyunk, de azért jobban is lehetnénk.
Na hanem most ettől a megszokott csendes panaszkodastól nagyon messze vagyunk hátrafelé. Most
ha panaszkodunk, igazin paniszko dunk. Sót most már azzal sem mondunk nagyot, bog}' az őszinte p*aaflikfldtor.n U tál ragyán a . olyan _
állapotban, mint ni tor a kereskedő esőd előtt áll. — Nem kérkedünk financzialis helyzetünk rosszaságával, hanem hallgatunk, titkolózunk, süive-fóve. hogy miképen lehetne valahogy kivánszorogni ebből a nyomasztó és szinte kétségbe ejtő helyzetből ? !
A hivatalnok tele van váltókkal ; a kisbirtokos földje tele van teherrel: a nagybirtokosnak tóke helyett szaporodik az adóssága; a nép nyög a nyomor alatt; nem bírja fizetni adóját; sem papját, sem tani tóját. Amiért meg azután az utóbbiaknak nehezül meg helyzetöi.
Nem lévén jövedelme a birtokos-osztálynak, a hivatalnokoknak, a népnek, — nincs pénz ; pang a ke-reskedelfm.
Előbb virágzásnak örvendett kereskedő ezégek rakásra buknak; az iparosok legjobbjai legszorgalma-sabbjai nem bírják keresetükből napi szükségleteiket fedezni; kénytelenek a megtakarított fillérekhez nyúlni, hogy élhessenek. Akik napról napra tengődtek eddig, azok meg teljesen munka nélkül vannak — a nyomorban, a kétségbeesés küszöbén. Most itt, majd amott durran el egy-egy revolver, hogy örökre megnyugtassa a saját és övéi sorsán aegódó gond-terhes főt.
Osnpán a tóke virágzik. Az grassál, az boldog: az boldogít; uralkodik és parancsol.
A tehetség, a szorgalom manapság 0, — melynek csak akkor van értéke, ha értékes számjegy áll mellette balról. Ez az értékes számjegy : a pénz, a tőke.
Ha pénzed van és tehetséged nincs, — azért igen okos ember vagy ; van szavad, van befolyásod az irányadó körökben; jogodban Tan megvárni, hogy egyik másik szellemi
TÁRCSA.
A téli szép.
Bt>fj túf b ««él, hogy wál) » brj, ÜMpk*d)B mint }4tiku«r4t; HormJt u écéflrsadt a Mid, Koptr a táj, — >°r4 kteM Bit Ái 6«zat4 mtnt M*rt«uát
Lrdd, a»e*4 réf piuti lett:
Mafasáitt* köd, ftirir ««4, A tel aiact lomb, nráf, a*4ar, Jobk Ul. fyá**, f«U«f b« jár: Halottra uíp a ¦x«mft)46
Nioct »4r AcrO, alai Mkol, "**•«, l*fJ<>* kóoo a asftbad aj *áf7>u aoat boljwfni ott. Hol fargvtof tart jé upot, S ««aéj« Mm ét táset* vad ? !
r*4la táa kU*ÜI, Sietv* jár, ¦«( Tiaacatér. Ki sig ii ai, ki ntra k*l, Kit b«a riaast ¦«gor*a tél?
7 C
8 a >«m lép, a r&f puhább , Oly ttép 1 — aa éf letart **¦> hicMtéoj ragjog udi koalukán, B mint lil-Tiráf k«la4 tovább
K»i4b«n *• Flirtjéa babér, Vjta, dieaóo, aaer^rt j8 ; 6 rnUAo a tafj kaiotUo* ért, Almára l«u nmiaj-OMri : i- kAlUaact «úi*ája 8. —
Bofgatá Sándor.
Ignáczra.
aa Ueu viadalja a rwftkot, ¦ atáa uéJuek as •mb«rek, a
latlanaí képMeK l«gjflosk m b«rlár«ukat. As *.ny*% aulj* u »mb«r aiellamAre — « ei a gyarlóaág. D« mAgu Tao *gj jó talajáoiaágaamberi %J*s\f> termóu«tÜokDeK^«ii> teiejtfaet-jftk el ast, kit í g a. ¦ á a sseretaDk é* tiu-telftnk; h* L i. «t ¦ a«*reUt tiasU ém ö«-B«tl«B. Takarja bár érek ót* hideg airhaat porait, fordalt legyee meg bimittaijia««r • gjoraaj. repülő 6v karske a Tigbstellao idfi t«ageij« körűi — képasieliiak oem k^p« msgTálloI attól, kioek uivét a a»«-rető énem aiálai fűitek Mivöokfaó.. k»ek lelke a tartó* együltUi b«hatáa» alatt gyökeret vert lelküokben. Ai ily «ul«k maradandóbb miadan kóoél é* éreuál.
Lgj pár eaitaadflje, hogj Groaa-maao IgnáU oikÖhÖB^tt tőlünk. Nem nagj kÖrbeo lamartók, de a hol iam«ri4k, ¦¦•-rellék. A. baláj p*dig, mintha irigy letta volna a iserény ember mindig növekedő DepasertUegét, ep«n akkor ragadta ki kö-tólüok, mikor as^leaebb körben ketdé érrsnywuteDi a*4p tehoUj*get • mikor gondolni —m mertük, hogy oly banar véget 4rjen baagó máködéu.
Kegemléksaaek agyas éveakint róla páljatiraai 4* n&vradéttsi, de kányán emlékesnek 6 reá aaok kösfll, kiknek oly tok Tidám a»&T©.o.ea órél aa«r>fttt aai porkásó kedélyé^al, a»ep mfiréasi wbet-•^val?
D« a baráuigaak joga vaa fejfrie-aiteni emlekeaetét annak, kitfeUjteoinem bír Mert habár nem volt b*dv«4<\ kinek kabfllet amin caataban nyert érmek dier: teleki habár nem rolt oraaágo* hiri lu-dóa, kinek emiekéi téaynyei Uleti meg a* akadémia , de porbüreiy aalegtn.tább ét legSn«etloaebb lelket tedé. Orwa
Ignáct oly ember volt, ki megérdemelte, bogy példája útin tatra aerkentae ti ifja a emiedéket, msrt voltak asivenek diudm vonáaai ; volt lelkének páratlanul butgó törekvése, rolt e*iméje^jD« y alán a jobb lelkek hevével rajongott; rolt benne el-határosái ét ssílárd akarat, mely tulajdonok a legnagyobbra képesítőitek vélne.
Benne asép barmoniában olvadt n« a fiatal kor lángoló lalkesedete at érelt férfikor bölct mérsékletérel, mely osak as utnleó évbea engedett a kötele*-aégériDtöomagát emétstd tmtott hevének. Sokan éreabették ismer6«ei kötői, mily önkootaloDÜl hódoltak aoha aseréayteta-fel sem tolakodó fölényének, t épen asért, mert essél lóhátéin tüntetett, jt-merték ast e! benne mások irigy tég nél-kill.
Családja nem volt. Saöleit todomá-aom asennt korán veastetle el, de barátja rolt mindej jó embernek. A jóaág volt jellemének stapvooáaa t ebből fakadóit as a ritka hamanitmoa, mely lényén, •savain elömlótl. Sterény hasban asülelett t aaért korán ie merhet te as élet komolyabb oldalát, habi! nélkülösnie a tsó rideg értelmében nem kellé. Kos napi felfogás aserint gyermek éa ifjúkora öröm' tel ennek volt uereshető. De as egyeseru asarseiea Dogőriate asive riduraágát, kedélye fri>dee«gét. Kat a kedélyét tokán irigyellek ét méltán. EbDÍl fakadt ai aa i, melyre neki öntetlen butgólkodata-has annyira ttuksegé volt. Kitenni magát a rilag ítéletének, n*phü#*amt faradni éa buagéJkodm, a megeiégedni as öntudat jatalmiral, es onmeglagadást igényel ét nagy lelkek tulajdona.
A • tárat, elvont msthemstika volt
tulajdonképfiQi aiaktargya, ds a terme-•settndományokkal éa a senével való fog-lalkosáa megkímélték attól, hogy egyol dtluvá váljék. Amtt visatavesette a lények Óeforrásáhos, a • tervet élst bén la/ofl nagjtaer&aégét tárva taentei elé, eme* felemelte lelkét a tphaerák harmo-a tájába » Qde friaaeséjít köJot*o»öu aaeL lemének.
Hogy asars«tee lett, hogy ett a pályát válteilá, annak Inhettak kulao okai j it; de ha as emher érzületére lehat kovát Ikettetni beetédjébŐl, bizonyosan belaó ok | ia volt arra. Hite taennt egy pályán anm asolgálbatta volna agy embertársait, mint * papi pályán. Saját magától hallottam, hogy a terméasettudamányok már a ko-séptanodában ia kedvenes tárgyát képestek. Már a gyormukat vonsotiák a termé-aset Tál totói tűaeméoyek ét jeleoaégei ¦ gjermeteg kedélye örült • metfi liliumá-nak, a róssabokron fakadó bimbónak; általában a Ürméétől myttériuma at áhí-Ut egy nemével töltötte el keblét éa innen asármatúlt aioo mély éa igát vailuoMág, mely kalóoöt ditse volt legttebb tulajdonokkal felrubisoU lelkének. Est as ér-solmét nem rejtegette, de nem is töoteteti relé. Basgó kereattéay-katkolikua Tolt, bitsen innen aa a komoly asent törekrét, melyet ts itteni titttaletnek emeléseérd«< kében kifejlett. Hint papnál keretbe volt felLO.no, hogy t finom műveltség melUtt nagyon ia megférhatoaek tartotta a butgó Ta)lá*owáL0t. Mert hiaaen m»i naptág igen tokán vannak, k k mürelteéguket agy vélik l"gjobbaa bebitonyituii, ha 'oaak agy fél vállról b»téla«k a villásról. De GrrotamanQ batgé vallaMtságt m«llatt távol ÜU a Hiralmetlepitig f*nati»matitól
is. S&t nem tartotta Sstseférdnek as igái vallatott ággal ast a tulbatgóeagot, mely asért, mire! egyoldalú, igas éa Mljea nem lehet BectOlte a mátok meggyósócléaét, éa épen mivel aiire nem volt durva — nem lehetett barátja annak, ki a mátok elfttt tsent, kegyelete* dolgokat profani-sállá. Jobb érséte mindig felláiadt as igas-talanaigoo, • es mutatja leginkább, ast a magot esempontot, melyből ő a dolgokat tekintett*. Nehesen haragudott meg, ét hamar kétt volt megbocaátani. Ei ia caak oagyielkek aajátaága asokott lenni.
As igen tajut taraatágoknak nem roit nagy barátja, de a kitebb táraaatgo-kat nem kerülte, at utultó időben bitony nem igen kerülhette at előbbieket tem.
Habár Groaamann volt a * nere, a mi nem épen magyar h«ngsáan, asért jó magyar ember volt t jo hatafi, mint tok mát pályatáras, kik caak olyan jő hasa fiák, mint ások, k;k Árpáddal együtt lépték á>. a háta határait. Alaposan volt in-formalva a hasát illető dolgukról, t a ki esekrö, husamoaabbian beásélt vele, att a meggyőaddéat vitte magával, hogy nagymérvű elfoglaluága dsetára folytoo dul-gotik öntökéleteabitéeen. Ét valóban dol-gomott is. Moaka nélkül tobatem lehetett öt lalálni.
Fályéján ttereteltel ctüogött, ét retettel oaüngtek & rajta növendékei, kiknek nem annyira tsifrou mesterük, mint jóakaró taaiciadójuk volt. Eg黫 lélekkel úita a tanitái éa neveiét a éhét müvéttetet. Hogy volt-e tikere aáradosá--inak? Fölösleget kérdé*. A jóakaró tse-ot«t, mely lényéből, kedélyéből tugár ¦ iott, bisonyára utat ta.ilt iok fi*t»l tsivbe ki tudja, hol mindenütt tarjadtik fel
Bai aduaHkkai egy féliv atBéklet vuHUSZONBGYNEDIK fiVTOLYA.lt
ZALAI KÖZLÖNY
tokén siolödö embertársad három lé-pcsr.M leemelje elítted » kalapját; —
te > magadét akár meg se billentsd. A siellemi munkásokról jogodban van ogy beszélni, hogy ^koldus tintanyalő, — rongyos, el-adósodott tisztviselő *
Nem k.-ll attól Urtaood, hogy valaki ezt szemedre lobbaatsa. His?. szetnpillád ujo/dulalától függenei százan, ezerén. Ki ellened támad ki meg nem hajol előtted, nem sut vazod meg a váltóját. Megteheted; módodban ran; mindé.n pénzintétet u?k iga/hatósági tag vagy.
De ha csak tehetséged van éi szellemi tuutibas, vagy hajolj meg alázatul a töke. a pénz nagy hatalma előtt; a bankók királyai elótt aludjék el önérzeted ;raert ha emelt fnvel mer<z velők beszélni, köQDteo eszedbe juttatják, hogy szegén}-vagy, hngy eltiporhatnak.
Szomorú viszonyok! Hogy mi változtat njtok? a jó Isten tudja! Talán a tömörülés, a társulás? Talán egy nagyobb szabású társadalmi forradalom ? Talán a politikai viszonyok gyökeres megváltozása? Ki tudna erre határozott feleletet adni !
Most csak annyi a bizonyos, hogy a tőke uralkodik ; ront, bont. de nem henyél. — Hatalmában tart mindent. Irányozza a társadalmat. Demokralisál, — buktat, — emel.
Ily köiülm-Dy.k között az elmúlt év csak szomorú emlékeket tár elénk. Mind a mellett ne estig gedjunk 6s bízzunk egy szebb iővó-ben, mely a mostani, valóban szomorú alapotokon változtatni fog.
em egy hasnak beieejebe ért • as
b .....' — >
saobábiL.
Itt félhomály dtreageu. A falak bi deg«k és n«dveaek valáaak a aa ur.igó tél asigora, 11 ablaknak -vlig nevethető Ivegtáblácskákra, a homályban csillogni ,*uaó jég-róa-ákat fagyasslou; saig kály-S. helyett egy ódon fasékba rakott ~ éa a ki.lvaahos már kösel álló — párása adá fóavéoy melegét aa tnaég baldokié aldo'atara Butonatal «gy óoekz, i'>pou Iád4 é* egy roi-.ga agy állott, melyen a feltett kmca, as an aaak kedves tMcez gyermeke aana*edé végig atoiaó U-i-a álm-i . E<y »z id* ált.l aaegvieelt ¦ra kep'ze a rideg t»l»ko»k e»;y»dül.
g yg
. M»ga korúi jári«U(o«gy, tomáyo*, balál hirdeió as^mait ¦ gycugs bnagon tolón:
Anyám ! Itt vagy ? . . ¦ E aaavek ifiraaorá«kéat b«tott»k a oéL mindig naaméiet aélkal ott fekrfi Dya asivéig, hirtelen felugrott ét egy oyáaak — a beteg gyermeke irányában — peretekig uulaaatoil kötelesség fajdal é t b áá
máutk őrseiével roh 10a. Nem szólhatott; két könayesnpp adá
CSARNOK.
A tzegény amony karáctMfájc
- Raj. -
Zúgott a skél éa elégedetlen haraggal teperte a felkavart hópelyheket a hasak tetejére. Ai a csak ürneek, népteleaek vultak, caak itt-ott látszott egy-egy elké-aett vásárló, ki — elhalaastbatatUa — váaárolt lágyait, caecsebeoaéit csip-tlé hftta külöoö* gonddal, hogy a karáoton-fát feldiasitae.
Ai üjiók csikorogtak a atulán esek ia eltűntek.
A .üvöltó aaél mind jobban-jobban fejeaé ki elégedetlenségét a féktelen ha ragjában m-greogeté » logetilárdabb tetőket.
— Már a kéao esleli órákban — inkább futó mint gyors léptekben — ha Ud egy nő aa atcsán végig fedetlen fővel, egyaserü ruhában, küldve a tomboló viharral a eleje aem nésve a vessély-Bek. T-láo Ő is egy elkéaeu ajáodékvivÖ, ki ily kéaőre hagy a bevásárlásait ? Nemi ö anya volt. ki otthon halát küzdelmek kost fekvÖ gyermekének vivé as iméo rerdelt orvosságot. Btalme, mely kedvea beteg gyermekének ea orvosságtól való felgyógyulására irányait, mégnem hagyta ni, a-önnyÜBéggal küzdött — egy ember feletti léoy erejével — a legborsasstóbb viharral. Bistus lépésekbea haladt előre,
asoa atellemi megr, melyet ó oly saereto goadoakodftaaal asórt al « fogékony fiatal telkekbe. ,A ki valamely pályát vála*a — aaokta fl mondani — iparkodjék ason egéss emberré lenni — mert a kontár bitorolj* a helyet, melyet bivatotubb erö nagyobb joggal tőlteoe be. Minden pálya egéss embert kiváa, a a ki oaak asért válását valamely pAlyit, bogy as k bii á j lt
kanyarót bistoaitsun l
gy
rajta let djAk
j
ke«ültaég nélkül napssámoskodjAk — abbao anyagisa, ö».o lélek lakik."
De nem egyedül a pályája iránti aaeretet aarkalta bosgó tevékenységre, Erő* hasafiaa értés lakosott >iírében, sae rette nemzetét lelke egéss melegével. a nercei bavaja é* oemaete iránt. m»ge< aabb éa nemeaebb volt, mint a melyly közooié^eaeo taiálko*unk. Ai fi hasafiai érseae asm s.jos m*vakban nyilváou a nem ast tanoiit 6 aa iga* hasaSnak, k; a boros kancaó mellett mentői jobbi kurjongatni kép«a, minél többátor eml getve a bkiát — mámoroa fővel. O k; figyeUmmel kiaérte a haiti állapotokat ludomáat v«it a aemset baladáaisak miodab moscaaatáról, akár ai irodalo éa ntl'MMt, akár a kÖsmQveltaéf éa anyagi fejlődés taréi törtééi légyen as belátta, hogy a nemaen haladáa feltételei, babár a lelkeaedea acüka«gtts léoyeao, •géaseo másutt ker«MBd6lt. Nagy társa-dvlmi Urékeoyaégbei, s tényesok Össs- mUk&déaebda taiáila fal no
A nyo
mor -a -Ihagyó t helybe ké
y
jea y.léjab.n b-féaakelte magá ea próbára lére a két»é«b ü olmél egy
«-e*«t. tojt váratlanul beköriikemett
p
A fíjor*ao j
#ket or>m etiged* nyagodoi d M ki j
— feiéb-
gesre goodo* kDyai aseaeit, bagy ai uoa jeleitkeso váJtoaáaokst figyel ma ki se
ksrfllje
A gyarmek mosolyt0" Ah! ... Mi-?
Hit még
remélhetek ? /. . Még enyémnek mond
»»jd keb-
.. g y
hatlak? . . . Öielbetlek még »»jd lemre? . . . GyöDyörkódhetem Uastán ragyogó »aemeidb«a? . . - E leoem ! . . .
Aa .üj án.k e reményt keltő raira a ré«s*tea pillanat kovetka»etL i* flébdt M
még
« p
A gyermek iam ecyaser anyjára rété dft sa-emeit, még •gj í
koKy ásnak aevét, kinek >s éleiben Ug-t><bbet köasoaheteit kimondja, még csak á
felébredt. Még- ttrfgeaedni k«-
B<íllolilt' b U
egysser s —
A
óljára. nyám. l
monda gysn- d
A . ny gy
gyéo elbaló hangoo ¦ lehanyatlott a ned ve.h.d-gpirn,ra; as'án elaludt-örökre, elaludt tav*rtalao. boldogiió álomba.
Nem aararta őt aemmi többé . . . Aa óranok '.ompa kimért ,12' je kisérte aa elssálit lelket hosssa raudoratjára s aa itt marid! földi tetemre boralt — lel-
beteg ágyá- aaemnibAl kihalló ffleg kérdésére a
ialeletet.
Letbrlé gyermekének parisa is-so homlokáról a Teriteket, melyet a inoa batláltuaa nagy cseppek b«a rakott iá a Iateooes halk imát rebegett.
Sok.t tsenvedett a beldogUlan anya. Kintinak lehettek érzelaoei, est a kéiaégbeeaéitSI megtört arcs eléggé elárul á, de mit erezhet egy gyengéden sas-etö anya akkor, midőn ssirének egyet-er magaata a halállal küzd, ast leírni, iem — caak éreani leket.
Minden osendes volt, csak as anyának zokogás kosban ejtett egy-egy halk sóhaj, vegyült a néma osec Idei a végte-'en semmiségbe.
A megbámult óra rekedt hangon verte a ,ll"-et, kiméri hoaasa léptekben. A gondo* anya hirtelen elővéve as mént botott orvoasá^ot, a ládából egy ;oopult kanalat keresett elő a gyermekét bevevéare erölteté.
A gyermek reasketett a félelmében ehunyta asemeit.
Jaj a .... ayi'n, mi radj . . . . velem .... Én ... lek hagyj ... itt. Is .. mét . . . Iá ... tom . . . .Cm ayát, oly .... ctn .... ayát át ....
Ne fél) kedves gyermekem. la len Telünk van. Megőriz ő, nera hagy seDki-tfil sem bántai
Jaj a ... ny*m, ne .... hagyj . itt. . ¦ . Iámét . . iá . . toi Veled maradok! Itt vagyok 1 — S görcaöien ragadá meg a haldokló jég hideg keséit.
A gyermek elaludt, as anya airt, sokógott ¦ la lenhez fohászkodott; ossx kulcaolt keiéit aa ég felé emelé.
Uram irgalmaas! Ne marcsangold torább a fájdalomtól szaggatott, ei viselésére már ugyia képtelenné váltasivet. Szabadíts, menü meg a további próbál tatáitól vagy sdj erőt, nyajtad atyai vi gassodat, bogy le ne roakadjam elvisel beleden csapásod terhe alatt.
Folyton isméielgeté e ssavakat iddnkint gyermeke sápadt árosára aze-
megtört — vi«
»okog
asaélkttli anyának orolt a ectU
Hírek.
— Lapunk mai esámáaak élé* köaólj&k elófiseté^i falhiváaankat, ms> lyet t. olvasdkosöoségtoknek asivea figyelmébe ajáaljuk.
B*M0S ÜDoepléat kiváaaak is • ólT**ÓkösoBségB*k és kedves dolgosó-
társainkaak 1
JáiMM jeles seaekara
kPlái
koj p„g
Egylet" vendégei helyikégében tart a«oe eat^iyek«t. A kiváló pr&oiaitáaaml játsso seaekart melegen ajánljak nasghalgatásra.
— QrofltBMM lyukéi, boldogem-léktl kegye-r^ndti t.aár balaliaak évtur-du.ójn alkalmából. Hofftnana Mór Uoár, lapu ok kiváló jeles lolla d"lgosótáraa,
rtü Elékét" irt melft tár-
i f. ké S3-
án egyik hoíyb-li r>dáMtáraalat, mely alkalommal 30 d»rab oyal eiett éa egyik vad«a«taráulati tagolté t. .a radáatattól, h
j y .Emlékeiéit" irt,
oratu»kb*D kóstünk.
— fiörTwlá«utot isrt
1686 DtUZEMBKB í6-á«
és Streleo, Kostyál Ferenc* perlaki já-rásbirót Perlak éa Csirkov.yát. Ssmodiu, Viktor perlaki aegédesolgt ^irot Orehovi-osa éa Vullária területére ideiglsne* iskola látogatókká kisereste.
— AdÓfigy K>r. adófelUgyeJfi ur-aak a ko*ig»sgalási bÍMttaáf e havi fllé-aéa tett jelenté** aaerinl október hó vé-véa as adóhátralék volt 1420885 írt 70 kr., ebből november bóbao ttefisetteUtt 34M36 frt 79 kr. éa igy aovember ve géa a hátralék 1075448 frt 91 kr. -At 1884. év november havában befolyt 429403 frt 671/, kr a így a jeles év ha-aon siskába* 83966 frt 88'/, krral kevesebb folyt b«. — Bélyeg éa kósvatlea illeték, <»6.ödéaemsváluág; fogyaastáai adó, hadmeatességi dij és egyéb tar<o»ék csimém november kóoaa befolyt 331261
frt 6S kr., mely hason ta.káb.
atembea ss 1884. év befolyt 385283 frt 30
krral, 54021 frt 62 kr. kedvesőtleaebb eredményt tüntet fel. — Esen k ed véső l-lenebb eredmény főleg sónak lulajdonii-ható, kogy s megye 81 kftsségébeo a saő-lókt jé l é illik i
miv-leKöriogyöe tal-jon d^o ksllAíforaas*g»íal..semiattbatakttldték.
ulók kost f. hó . fo°
isobáoak komor pusata tálai közé,
K.nn a h»l»lmadáé knvik ! kuvik 1 ssava batllatssot.........
A jómódú Tőttósy asom&sédék Ja->iskáj& ia virraastott még anyjával tgyütt i nem jött álom asemsikre. Hogyan is ? Hiaz a várva várt karáotonyfát disailet-lék. Öröm taoyásott mindkettŐjok leikében. Mint fogják majd meglepai as éb~ ¦ed6 kia gyermekaeregeL, miot fognak majd örüldi e pompásan fetdiaaitett • kti-l&nféle ajándékokkal, ssebbnél-s*ebb játék tárgyakkal megrakett karácsony tá-a-k . , . .
Ók nem tadák, hegy a ssonusédék kia Mariakája csak nem rég hagyta itt a rideg fSldi pályát és költözőn as ör«k béke a nyugalom hónába, hogy as angyalok kost ülje meg karáosoayi ttnae-pet. Att bitték ott ia karácsonyfát di-tsiteoek.
Htai késtült ott is a karácsonyfa, csakhogy nem * söld fenyő-lombjainak szabályoson á^ábói, hanem valamely évtizedes fenyŐ-löraeének desská-ából s megr< kták ast is drága ajáodékkal — a megtört aoyai kebel legdrágább kincsé-vel ; betakarlak asépea fehér ssemfödélUl feketu asalagot kötöttek mindkét karjára.
A szomszédban már a viaaz yertyá-kat is gt ajtogatják ¦ illessLgetik a dias*-ses kiállított karáosoayfára, bogy általak a fényt még jobbt>o emeljék.
Itt is megg.ujtották as elhelyezett tetem feje felett a gyertyákat, hogy a jobblétre költözőnek aa utolsó földi tartó iájt a kegyelatet leróják.
To.tAajakaél már korán reggel tal poa állott as egé*z has aépeasége hogy ki as öröm mindegyiküknek részér*
a jég elverte éa as illetek e miatt ai kötelesettaégüknek a kellő mer»-ileget tenni n«m tadLak — FizettWi itáa egy eae^ben, bizadómeoteaaég
rabmemaeket U- Bo.di-ir iikol^ | "^ ^^^^T^,^. A
tspolcsai járáaban levő Nemea-Péoael köa
22 én osttottak ki
i 616*44* öir. Ve-
sekényi Horváth Li.la arso ndaövsldéjé-D í. hó 20**n *aaároapd. u. a növendékek ikr-dveloi -lóadá.t readestek. A BÖvsn-lékek azülfii, rokonai és iimerósei, kik eseo mftkedvelAi elftadáson jelen voltak toayustD a lagaogyobb megelégedésééi ason meggyőződésééi távozlak, hogy a ion«ve lés, esen nemes, ds tajao* kevés gonddal m&veli talaj, végre kitüoó gon-ozokrt akadt városaakbaQ. Nem az volt ;élja Aten mOkedvelŐi előadásnak, bogy uöveadékek kel mar saenge korákban a iiinpedot msgkedvelt%aaéK., ban^m felfo-;áaukat aosélozni, s elokéasiieoi ókét as let astnpadára, aelyea oa^k as állhatja m»g a helyet, kiben meg van a kellő mű eltaég mellet a modern társalgási ooo or is. Két m.gyar, egy német és egy raocaia asindarab töredékeit, mint élvezheti egéaaet láttuk eldadni ¦ aoba indet. egyea réas nagy tetszésben része Ut, ki keli emelkünk a fraocsía réaat, mely meglepő gördúlékeoyen és valódi Taoesta bévvei adatott elő. A mvendé-többé kevésbbé kösre-
Keiadl
Vilma éa Ilona,
j
Hiss karácaony v*n
Leginkább aj- k
jongf.tt, ugrándozotl a botdug gyermekae-reg. Mindegyik első akart lenni a karíi-oaoayfánál, hogy a maga réssére — Jé-suaka állal — botott ajándékot megkap-baaaa. I'.t állott ai anya is ki a bölca birÓ asernpét jáissotta, nogy a rend a megajáa dékozo tak költ osorbáv ne sseDvedjeo Aiz#g»4ay asszony karácsonfáját nem állott* körül víg gyermekoaoporl, mert aem osztottak ott ajándékot, csak as anya térdelt előtte zokogva, imát rebeg ve a köoyörgött egyetlen elvessett gyér meke lelki üdvéért ¦ . .
EHHUCH K.AKOLY
kat. Meg volt gyesedre arn*i, bogyba nűadenki a maga helyén lelkiiatneretes boagöság^al megtessi k&telaaeéajét ; aa mindeoki áthatva a hasasaeretet melegétől, a nemseti szolgálatábea állóbak tekinti magát, a amit jól-roessal s munkáért járé dij fejében megtett, meleg lelkesedéssel tessi meg, de még ezenkívül valamit — babár keveset: akkor s basa Mert
Sorsáaak jobbra kell
igasa
j
van a költőnek,
iorda.sie bogy
gy
heti.
g , gy .
aagygyi caak fiainak ssent akaratja teheti-
Ily elvekből vett táplálékot as Ő basaaserelete, a es öasiünöste At arra, hogy a társadalmi téren a nemesebb se-nei müveitaég érdekeben erejét felül baladó mértékben tegyen. — Est elismerte a táraadalom is, mely p»díg gyakran aa üresfejaaégel, a nagy képoaködö lébaságot asokta el ismerésével kitÖntevm. Pedig ó nem is kereste as elismerést, aót ssireaen kitért előle. Anuás nagyobb el-ismeréssel vol ő miadea bármely sse réey törekvés iráat. —
Érsó ssive Tolt neki as emberi nyomor kfllöeféle alakjai iránt is éa ase-réay anyagi kö>oiméay«i m«llett is aok-ssor segített másokon. Saolgálatkéssség-meg éppen párja' ritkította, » nem esaló-dom taláa, ha est tartom be<agseg« rohas fejlődése okáaak. Ha saeamrebáayiat k k k i
j
uttek aeki, kogy m h dlj
magát aaayira, é i é
, gy i g y,
hinim gondoljon egMaségéra iaf aseréaj
moaoiyiyal monda: „Ei czélom, nem áll hatok el tőle."
Hitt as emberekben, ai ember >é-lek nemesebb azikrájaban. A lajtobaa éa egyebütt ayilvánaló durvaságokat mulé lékoay jelenségeknek Unott*.
Hogy voltaké hibái? Bizonya voltak gyarlóságai is — bissea en volt. De ki kérheti asámon tele aaokat, mikor benne annyi jeles éi nemes tulajdonéig volt. A jó talajdoaeágokat asive-aen el kell i«mernünk miixdea emberbeD gyarlóságai fölött pálcsát törnünk asabad. ÖroasisauD Igaácabao ralóban kevés volt a gyarlóeág.
Megérdemelte-e a megem.éksnéat, hissen oraságra asoió möveket nem hagyott bátra; nagy válialatoxat nem aas kösölt ; vaaatakat nem épiteil? H'Sz«J a lapok még caak hasábos nekrológokat sem közöltek haláláról? Perese hogy nem, a talán epén asért érdemelte meg I Egyszerű azerzetea volt, a ki férfikora delén htlt meg. Működése nem vihetett el nyomtalanul A saellemi an vető mankálkodsea oaak keaőa érleli meg gyümölcsét, mint ama eaodás növény, mely asáa ér alatt eeak egyeaer
y
virágaik. A j
' A jó embernek emléke megérdemli .emlékeaést — példája miait,
•ágban a phylloxera jelenlét* ooaatattl-tatvan, a főldmiveléa-, ipar- éa kereskedelemügyi miaiaateriam neveseit kösség öeeses ssAldterüleleit, valamint aa olyan kerteket, melyekben esetleg egyes ssijlA-tok állanak, sár aíá hslyeste.
— ltj»la-«xent-Ör*tOB as a kir
kapott lábra, hogy as ottaai rendArok nem felelnek meg kStalsaségöknek ¦ begy s ksvéhás előtt Harvátk Fereaos otual lakos alva találta ókét. — Ers aéave. Horváth Feriooa, mint kit e kir irásbaa ésssóban való terjeastsWvsl gyamtaítanak, nyiUtkosatot küldött be hoazánk, melyben kijelenti, hogy ason|hir tőle naai eredett a egyátalábao alaptalan a asm is ¦g*s. Vegyék ea* megoyud'atásul kik as igaztalan vád Ariatetl.
— H*Jál«lá*. Sterba Jáaot lakó-caai plébános széibüdéa követkestébea hirtelen megbaU f. hó 16-áa Hogy a g sdag j'Tadülmasásu parochiát ki fogja megkapni, teljesen köaönyba előttünk és aem ia Urtoaik illebMgaak körébe. Kgy kórülméayre azonban már most kötalaaé-
anka, Koaeo.eíd Heléna és WsjdiUllona kitKsasonyokaak, kik feladatukat kitűnő aikerrel o dották meg, miathogy asonban többi növeodékek is hozsÁjárultak azál-talánoa atkérhez ide iktatjuk ezek neveit Ledofeky Lmilia, Oiegovic Milicsa, Zaiburecsky Margit, Jaoda Margitka, Wittioger Irma, Litray Qisella és Scidi, Csattl Q i a e 1 I a éa Mar Hobiaka Mi.ru w, Veber Irma. _ I H-Mlvig ©4 Róza, Sebastyéa Magda. Ma^os Qisella, Bonc* Jenny. Mint alkatiunk volt meggyőződni a nörelde főnök-éje és esnek jobbkeze V e 1 t n e r [ e r m i n kisasszony a nőveUe agy műveltségű nevelónője a növ >ndé-k*k nemcsak asfJlemi, hanem esek lelki üvel&désére is n*gy gondot fordita-oak. A program második részének elő-dáaa után Keíodl Janka érzelem teljéién elöadt* egy szerencsétlenül járt vasúti őr Kiczioger Antal esetét, ki lábait vesztvén, nejével és 6 gyermekével a legnagyobb nélkülösésaek vsa kitéve
tok beljen a jólét, olj h bb
mérv-
melynek hatás* tartós
HOFFMUÍN
bea unyás, hogy abban némileg résseai-teoi lehetne a asükölködÓket ia. A jelea-vottak megható'tan asonnal egy kia gyöjtéal rendeztek, mely oaak ha mar 9 ír. 34 kn eredményezett, mely Aeaseg át ia lett asonaal adva a aaersoaséllea caeiád egyik tagjának. Mint halljak karácsony előnapJAD C4Ü.törtökön d. a. 3 arakor a helybeli tanintézetek mindegyikéből egy-egy szegény növendék les* aegélyeave azoa fillérekből, melyet as intései növendékei gyűjtöttek óseas. Ezek után oaak
még ason ktváaaiaakat t-j«eaftk ki, vaj-ia megérdi-mlett siker koronásaá esea
n temet aemea törekvéseit.
— HlrtAtoa lulkl Pe!z 6dón, fő-gyraa V. oaztály tanaló 2O-án reggel 1 órakor hír elén halála, ki még délután énekórán volt, várossser(e sajaálko-sáat keltett Temetésén a fogymn. ifjúság fé'fikaranéháaygyáaadmlt éaeselt. A kia-dott gyászjelentés igy bangáik: Feli Lu káos s maga, agy atje Svertoeioa Karó-Ifaa, valamint gyermekei A.rpád, pecai ¦aékes egybáantegrei papeöreldei oöven-dík, Szilárd és Giz«.ia Q)ít as Ö«szea ro kocáig nevében mélyen aaomorodott »aiwel jeleati feUj ketlen fiának Felez 6d6n fógymn. V. OMt- tanaiénak t- évi decs. hó 20-áa éjfélután 1 órakor agy-*eto gyulladásbaa t&rtéatgyáasos elhuny tit Aidái és béke kamrai felett.'
— Tlllinm világítás. Vároaaak-b«n Kaortoer Fngres Ssarvu ssál.odi-jaSailvesster aapjáiól villamos fény a y el leas kivilágítva.
— JUhol*iát««tvtéfc. A vallás és
alapitváayi a -od alom kegyaraaága alá Urtoaik. A vallásügyi miniaztarnek tehát Sterba János elhalálozásával alkalma nyilt, i* ssoroa kötelessége is as njonan kiaeveaeadd lelkészre vonatkozólag kellő bistoshékot szeresni, vagyis Lakócsára oly lelkéest aev^sni ki, ki nem a ssláv t^j előharcaoia, hanem a magyarság buzgó térj azlŐja, asovaJ minden tekintet* ben magyar hazafi.
- A bellUiaesl könrrost állt.-
más betöltése ce jából januá. 18-ára tűz-U ki alispán Ar a vá)a«stást. AUpoi reményűnk v>a a réssben, hogy esen Állomásra ssámoeaa fognak jaleaikesai, annyival is inkább, mtntkogy bistoa lo-domásunk van arról, hogy a körorvoa egyasersmiod aa urodalmi orvoat álláat is el fogja nyerni. —
— Tapolezin e hó lSán az ottani szegény gyermekek felruházásának költségeire láDcscsai egybekötött köava-oaora tártai ott, melynek tiszta jövedelme 23? trt. 10 kr. teás, • es* oly iteseg, a minői T'polcssa ritkán leket ÖsenehosDi jóékony osélra. A aiker főérdeme Sae»t-miklóssy Gyuládét illeti, ki fáradbatlsa butgalmat fejtett ki as eatély léireba áaa és kivitele körtii. MellaUe méMtáa nsra-koznak az eredmény elérése koVtl eaef-s«tt érdemeikkel BesssdiU Edénvé1. C«-oao Pálaé, (Qaláos) ét Wirioa Vtnoisé (L Tom»jX valamint Mojser Mariska, Snal-mássy Hermio (Zalabér) Tökey aA%é>ek (Vita), kik as ételek eláraiitását sMliemsa rábeszélő tehetséggel igyekestek jöved*!
tővé tenni a jem éppeo nagy azáat-i megjileat köcöaség körében. — A kösvzcaorát táaoz követte, mely reggel 4 órájg tartolt. Jelenvolt hölgyek a tea tebbiekeo ki-ül : Lcay Hóna (TataV Koduláoyi M»ri»ne (Gulács). Mag?" Matild, Steiner Rozs, továbbá Easó Gyu
gj^ bek Jüaalef nrodai«i tinata/tit Sanbotial
OrOnvald Simoné, Lindar Cuailávné,
line, Giber Boái,
Leaaner J óaaef né,
Ssékely QoaiUrné (SUmog) T.kic Je-
aóné itb.
- Nyal helyett emkort lóttek.
A kad«rkuli batirbia mindenmpoeak ai oiTvadáaiokj a Dol(áraág aagyon ia ri-aaokott a nya:&kr». Egyik nap aa orv-•adiaaok javában járták a kavat, midia a gróf kiment liánján a látta, kogy a ti-loaban emberek járnak. Uargalii oaa édjei épen trigyit hordtak, • paraneaot adott, hogy aa orvvadidiokat keritaék be, • bi* rom ember lett aa áldoaata. Tudoaitoak igy Írja le ai eletet: A kadarkati rém F. évi december 17-éa fóf Soan-
•ith Öd5n kadarkati l.koe v.íiaaai mint ki. Midia kiért a mee4a, náram egyéat látott, kik vadáaaUk — aa*k éearaveva« a gráfot, f.táaaak erWuk. A gr.f •»•-bu »ti*t>k av*at 4a amidte megkoaeliUttaHLHZO NNÍGTEDIK
ri agyik aaraaarial Oasari Joasaf volt
nuSr rsá kiállóit, bogy ,ae jöjjío kö. #bb. »»•« lelövi" erre a grói megállóit a koaelbflo dolgost atargulit osolodjeit
ZALAIIÖZLÖHT
1885. DECZEMBER 86-án
!j,11 M sagf,
Mfilu ot balatkákkaj meaai, middé V«k korttlfogUk aa K.is G?6rgj koca , , „,e»ll kBaalébe írt, a. f«gTTerii
,,; ,,.».. hatba l«te ugj, bogy köméibe ° ven » föj'as »• bson Utaltatott; a. |jr6f Jlilát". f.fJ»«elBttki ».»ü kacajaink adtáo át, ki reá togott Caáaji Jó-^fr, >¦ Sl ríllba lílto ugy, hogy st óre( tr«t • l&dflo ment kereaatftl »- erre ^jlttól»*S műik órrradist Taj DevesetQ |fll- a k"O*isra, a«t fülőa gyóagea találta, 01re tt urradáasok megfutottak és p»-fat Gouct JáBOt Kadarkát fele. Taj pe- ,, Kt>*sc»ÍQak, hol elbncsusTa cs*~ oi . kamarában saját magit lot- f l lé
j
lulj j g
,ET°<>- A gr- f as agyoolott ctelédel ssíq-;tr« véréa. hasa ¦¦állította — míg eUen-ü,0 a meglőtt Ctáo) i Jósarf DrTTadástl fchóban kiou hagyták, a bol >t as ep KadarkuioD id/Vső Poagay Gyula atolga-bJroa^réd at ügyről tudoraiét agereavéo. k hirsnii-ll körorroeeal megtalálta, de aa e;0vi«»(rtlslot telj«eiteoi a maglóit el-tttaíü'éob foljláD megtenni Bem lehe-léu. A T.Mgaló bírd L»bek Kálmán mii. oip dr Sugety Jaootaal mogjolftaveo, a Tlt.Lá'atot iur.aD.alba vette. Balatoni.
— EgJ Sr6mt»IJM óra SQmeghen a »örot keread egylet válaaatmáoya loltó deci. ÍO-io a vároiháia aagy-Itrmeban &4 ssegeoT aorta iskoláé gyár-ntknsk libbsli ea ruha aemOt osstoti ki. SieolmárlODi Dornay Kajetiaae nlook ud ¦ títólteaaegybegyttl'ekal mely ólán Baofi Alajosai egylet titkára résslateste aa OMMjövetel csaljál egT nyilt asimadáa a;ajtott a befolyt 137 írt. 76 krról korai ir-a a jótékony egylet működéé *t ssol»\o ¦u a stivtöl a eaivhea, továbbá aa örömöt fáraó gvermekftkhea elmoodámit Táránk s jóvö oemsedéktöl, bogy Sumegb éa a háta beonu.uk örömöt nt oltalmat oyerjea. r.b. — A balasoa taónoklatot éljeaaéttel lohadták. A kioaslist elaök Bmder Pé-fraé j"gy«5 é> B'ile Jóaaefue Tálasat-máayi tagok teajeeitették. Jelen Tolt «aea Uoaepélyea a városi elöljáróság, a tanítói rar éa érdeklődő köaóuség. Negysá-joi M.i4 Mihály piépost t plébános iol-ket besaédben kússönift meg a taegenj rverakek^k Devébeo a tevéleny elnök, vilaattaaáay ét aa adakoaok j*»á<it val-láeaaét •raékeayea elmontoit tsavai igeo kaUasiea éa jó batáat gyakoroltak mioS-ayájttkra. Ntgos prépott kóaaaerelelbeo Uvo lelkésat Stmeghaek. TégSI eg> VI. eUeaiois ily aóveadék* U i(ea ssépen mosdott a jol élveiett uaolólartai aeré-bea köaaönetett. Darnay Kajetiané elnök mefkoatöDte a virosi elöljáróságnak a teraa átengedést s mindasoknak kik koarea>ak(klni tsiveekedtek, — melynak véfeatével as órftmitus gyermeksaraj köa>y teljee lsem ét boldogaiggal repalt ttaUloi körbe mutatói, bogy mit kapott karácsonyi ajándékul a jótékony egylettől. Hí, kik miodeoek t*nui Toltunk «gy orömt- [jea óra emlékét firiaaak magunk-baa asoaban egy örrimteljes óra emlékét órisatk íioo óhajjal: bir mind több ¦legény köoovüt t6r6lbeto«« le ; J«len vult.
— Hall lOlTaj Andri Ferenca, biti ssoiga Steioer ígnácanál, már régebb idő óla hordogatja a magtárból gtidáje gabnájái, mig végre a aapokbajl í gaad* egy aaák gabaát elmjtve talált. Bejelentve a rendőraignél a megejtett njumosásból kiderült, bogy Andri Ferenci mtr régebben üti est a gonoss mettaraéfet. A readir.éf l.t.r óalaila éa átadta ks illető kir. biróaigoa*; boldog Looepeket kívánva Aodri uramn.k kái %
'el Kálaiáaaf Bán fi Alajaaaé, B.jomi IstTáoné, Biader Petemé. Bukhely An talné Baamgaitaer Jóssefné, Caigo Mar, Edeekuty Sándorné. Eitner Z<iga. Ennor Zsi<a, Fllt.k Qyuláné, Fischer Saauoe FarboTtiky Julié, Kaludi Antal. Földi Jánosné, G'de, Rassóné, GráIKk Mariska, Bladny Jánosáé, és még 7 »et. vaasaat, Hoffmaa If oic.né, Helyei Károlyné, Eo-Táos Láasloné, Kaaímann Jlssefné, Eu-binyi Simonaé' Kondor Joa.ef. Kijáot Elekné, Dr. Kelemen Kirolyaé. Láaár Jóaaef Saáatö, Leitnar Antalné, Mojaer Károlyné, Ifj. Mejser Imréaé, Mojaer Böeke, Orbán Lajosáé. Poaaonyi Jóasefaé, Piatér István, Katioboé, Reuhoff.r Fa. raaaaa«i, Ssiuaay A.i.lne. Ssékely fioas-UTné. Surgótb Mikaáné. StUta Pilné, Scbriber Fan,, Scbeiber Fl«riánné, át. leetey Bosa, Sleiner Adolfné, 8cK«ib«r Jolié, Schaiber Lipólné, Stacker látván. Tóth Qyörgyné, Takiot Jóaaefné, Varga Jóaacfné Vörös Imre, Wmkler Josefa, Winter Vilmotné. Zabortaky Elekné 60 kr., B-rgor Károlyné M kr, Blum Mor Eitler Isidor, Cbammcsnr, Domjan Paula, Fekete Igoácené. Kaufman Budolf, Kön aye Jótsefoé, Jandó Fereocsné, Mejers Sándor Eeestbely. Markaa Betti, Bolh-aokild Adolfné. SchrotU Roaáh., Koréin Samuné, Schmiedt Fereoctné Maag Já-aosné. Jang Gyaláné, Pancser Gttsatáv-aé, Viertl Jóasefaé 25 kr., Jobbaay U-aácané, 20 kr. Pintér Istvánné, Tótk An-Ul. Fogadják aa igen tisstelt -ÓUTÍ arak éa aroók aTöroa-keraaat-egylet v.ílasslmá--ayáninak, — a saagéaysorsa cyormeksk aevébin is sasiaU köastaalét. Sömagb aect. 23. 1886. Daraaj KajvUnné elnök, Blnfi Alajos T.k. e. jegye*.
A .Samegh tí-dáki vörös kefeast egylet" tUmeghi tse géor sorsa tafcelit gyermekrk telrabásá-"" Syüj1^*1 oatkösolt, as eredmény 137 írt 7& kr. — esen óeseegbo! kiossta-Wlt 24 pár caiame, 14 kabát, 14 aedráfr, 15 (slarota, 4 iag 12 kendi és & kötény, »..í 1885. decajember hó 20-áa Slkm-gben a rároabaaa teraiébeo 40 Lu éa 24 l'iny taaalókaak ál adatot:. A rubak ki.tabásál ét Tarráaát aaiveeaegból lel-jeaiteuélt a Tala^stmtny tagjai koib:: Bmder Pétaroé, Babot 0} uláné, Ultner Sáod. raé, Bpetein Vilmo.o«, Oedey R -sainé, Kajla JAasefaé, Ssidaay An'a'né, ötekely Gu«stávaéu úrnők. Af adakotó kótooségből: Ziborsak; Élekné úrnő', Uoiter Magda. Mojter ÜTiaka. D^rnay Kmma Friedl Ktroün ét Lövi Lajaa ur-aolgyek. Fáasbeli adományayal boaaájá-ralt.k: El n.r Jóaaef 8 frt, Ntg. Hild 14V nal; prépoat 7 írt, Ádám ig»sgató 6 frt, tü-¦aoghi lakarékpéaatár & frt, Képbank 5 ('t, U.raay K.ieláajié, Enser S.oduraé Beile Jöaa.lné 3 t.V Babos Gyuláoe, fifkóesi Károyué Carb nővérek, Epalna Vilmosáé Dr Fiachor Ignáoaaé, Kell IJiv.due Dr. Uukoaiok Glborné. Mojaer Jöatefné, S'.asiborst'sy LásaMoé Soa»ogyi Mibilyne.Slim gbi Tivederoé Soé" Pong-'ács, Dr. Takács Jáooaué, Takaoa Zi'gáné Tóth Jcas-f.í, Takágfc VUaoa, Wilaaaa l«»aané. 2 fri. Egy egj (rl»t aduk : Ap-
- 1 Fraaklla lártaUt
A Franklin, Pajlu e* Atbeo.eom
>rsulelok könyTkisdTányai Wsjdits Jó-lef köny vkereekedesébeo Nagy-Kaoi-láo raktáron vannak ea saabott árftrl kapható
aaáa>o>al, ki e Tagolt lereleso lapon a "Qoaduaa. kiado-kiraUláboa (Badapeat, Dob-u caa, 14. tsám) fordul.
— Kitenr magyar n«pdal aon-
Korára alkalmasra ! A .magyar Dal-album" osimú egyetemes magyar aepdal-gyQjteméoy eddig mejelentot kötete essr magyar nepdhlt foglal magiban. Esaa alas eaor dal it a n. é. koaönsagbes lntsj-tett tobbeeöros feleaolitáaunkra kaldatatt be aa orsaág kuloaböao ridekeherol t re-misaorint jelanlegi karelaaaak kössatateíe atáa, a második aaar dal is rövid idő alatt egybegyQI. Felkarunk tehát mindenkit e baefcbaa. bogy aki csak ismer egy Tégy több oly magyar oep-d>lt. amelyek, a „Dalalbum'-bso mág
lehangjegyetni s aaok teljes i leírva, alulírott aaorkesató-bokuldeoi ¦ mi a dallamokat aoo-kaimasra a vHagyar Dalalbum"-ban, a safiTeget pedig a kQlön marjeleafi
Érten. Kauzsara.
Bacsajh. 4 óra S pereskor postsTonat Badikpeal 4 óra 45 , poalavonat
Fiume _______
Pragerkof 6 óra 1 7
DMkotL
1 ora48 1 óra 15 I óra 40 Buda peat 1 óra 59
EaU
Budapest 9 óra 50 perc
Budapott 10 óra 55 Pragerhot xl Ora35 Barca 11 óra 25
poatavonat
poatafonat pjetavonei poatavooat.
postSTOOat
A legjobb
czigaretta-papir
a valódi
LE HOUBLON
fraacna gyártmauji.,
Ctwley ét Henry párizsi ThánmátoktM óvatik
fogjuk kösölni. b!eg Tagyaak hogy Magyarorsaág miadeo lelkes fia és «s lánya keasségea örömmel laljoaitoodi kérelmQoket, aoDyÍTal ii inkább, mert eaael a Demsetiság oltárára áldos s oly
megbecaülhetleo örök kiacae leeod a magyarnak. A .Magyar DaJ-A.lba.oa" sser
~ írStt
Imi mlr aegMisfálUtolt »r. 11. l'"lil. Dr. E. Laávlf, Dr. E. Llnpmaan búcti ,,. •réaaeti Unárok által, kik a l.sjobb ajiinlato adták, agr a kitfinő miaöaég. valsjnní aist éíe pen áruimat tinta voltárél, t ho(ry t ilyen, a maga nemibea egyetlen.
UaTesér éa kiad* : SZÁLAT SÍNDOB Felelős taerketttí : TASS Í.LI0S. LaptolajooaH.1: WAJDIT8 JÓZSEF. !
Vasuti menetrend
Iiiil Kaniartl.
, Pragarhoí 5 óra 20 pereskor posta vonat
' Baros 5 óra 45 „ postavonat
, Budapest 6 óra 2& „ gyorsvonat
Badapect 7 óra 20 , vegyesvon.
'Béoaajhely 6 6ra 35 , postavonat.
Irodaloou
— Eredeti regéaj- ém «ib««zél6
rod.laiuDk korai owgyobb érdomakat em ¦sertatt magioak *állaat, uitid a QoBdiiió* ¦tvepirodt.ini botilap, maly 6> Begyed éri feonáláaa alatt a magyar regtoyak e« beatéHyek egé«i tárbálát nyitott* meg a maréit olraaó kösAaaég •Mtt. ElÖtiüok fakvö 9—14 ¦aántvibao bárom eredati rege a y folyt»iódíli : egy tSrttjpot Abo«Ti Lolóől („Ab utolió kumcíTilig")' e,y paychotoijai 3«nics-k>ae fl«j>» L-^nkéiőI (.A v«Jr b»i.lma#) i» ngy t-iriadaloii Verteuy Arnola tó! (.Ciiríoaáry 1W(»U« úr S melló-áo'j E>ek«o kÍTül Belől Adűlpb-- oak »gy folólte érd«kfe«sitL regénye (.A kigyó') jsleo meg benne. R-odkiTiiii gonddal apója e kiváló Mipirod-Jini be ti ]ap a kisebb albeitélö rnűf*jókat : a ooveletiet, életképet, rajaot ¦•.(, >• .A kUebb ellMué-lé*«k váloKsiolt •emgébŐl kiemeljük a lap fomaDkalánáabk, Tulnay L-jo«»k .Mikor fü jrüljöa a férj" éeUep«', mely ben -s ujabb magyar elbea<élé.nek as uitórÖj", a jellemekből meri élt kitü-só humorral rajcolta le « léha férjet im a hQleo í?\t»égol. Nem kisebb élrrcettel olvutak , i báiauágtsersé." ét , A mi atyáink* ciimfi kamoroi ét tsabrika* dolgosatall. — Meglepetés! at*rs«tt ólra-•ónak jele* lyr.i k6look Eadródi Sándor egy gsatirájiTal prósábM (.A Tértaan*) melyben méfyre hatoló gonj-nyal teplni le egy Koaath Lajos lermé-steid fiaként ••ereplö egyé* üailmMt. — Mikssáth Kálmán toljtatja kedrea ra)s«it .A képviveldham kanatlról.- — Margi Uy D^aaí „A fátyol: esimÜ betwélyké-jéSen 6no ¦ é* •l«TaDség« által ibagraga-dó elő»dá*sal r>j«ol aaiv és bnmore« képet a terdülö leányrilágból. — Dr. S« klay Jíboi itbeaté'ése (. A postás kiaa.t-.onj rsgénya*) megbaió tártja és rttalissiikus ss<n«s<ite által kelt Eg/alaKt. — A »0-irók.t bájot kisebb rajtokk»l képviselik Síkor Margit (,A v.liam-) ftj Fttreocay Jolánta („Ragya* Terka"). —A lyray kSltAk kösül Beoedek Aladár Loagfellow egy *rép köUetnényének fordításával, ReTÍcuky Öyu!\ egy eró« hangulata ri-lágbánalos daiUi Mirepal ; lnctéd/ Láaló a Menvdélj han^aa ••óla.!, ¦ fi * alább nenisedéket ped'g aunak egyik legkirá-' lóbb tagjft l'»kágyi Lajoa képnseii hasgú költeménynyel, me.ybes méltáa avrakosik S»umory Károly caiaos tMreimi alégiája — Eepdkirü gtudftg és válogatóit tártai-ma áii*i a 'Gondlao, * maréit oItmó-ktaöaségkedreaos lapjára lett. A|ánljut e kiiüoo rálialaloi, mely olc>tó*ag tekintet Ubea uegjadtl áll (elófiMtéai ár» a«gy*-déreoként 1 frt. 50 kr.) ktlőaöaon most, mtwt újévkor aa *KlÍMté* legalk*.lnaaab-b«a e*akÖB0.h*t6. A kiadó a»iaoe«kii»k ingyeo ét bermaiitve stuilgál mtttalrtmy-
Badapeat "2 óra — p«rcskor postavonat
Pragerbof 2 6ra 45 m postavonat
Sopron 2 ora 15 , postavonat
Baros 2 óra 25 „ poatavonat.
Este.
Pragerbof 11 óra 20 p«rcskor gyorsvonat . Zákány 11 óra 5 n posUvonat
Badapest 12 óra 15 . postavonat
Béosojh. 12 Óra Ö . po*t*voo*t
¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«>
Meghívás
nagy kaniau Begélj-egyleti BzÖTetkeret IV. cziklnsiban, Illik évi rendes
a helybeli varoai tanács termében folyó évi január hó 10 én dél-
el*tti 10 órakor tartandja taeg, meljrc a szavazatképes üzletrész
tulajdonosai tisztelettel meghivatnak.
Ugysorozat:
I. stimodáti jelentés
II. felügyelj bizottság jelentése és indítványa
III. határozat a tartalék altp javíra fordítandó összeg iránt
IV. jótékony czélokra fordítandó összeg meghatározása
V. ai alapszabályok 26 és 27. L. értelmében sor szeriDt kilépett L
8 választmányi tag helyett ujak, vagy ugyan azok 3 évre leendő megválasztása
VI. felügyeli bizottság megválasztása
VII. indítvány az egyleti szövetkezet érdekében.
Kelt Nagy-Kanizsán. 1885. évi decz. havában.
AZ IGAZGATÓSÁG. ¦ ••»¦¦>»¦«¦)¦¦)»«¦¦¦»»¦«)¦)¦)«)¦)»)«)»
Singerstrasse15
.Gold Reichtapjd-
Vértisztitó labdacsok
PSERHOFER J. féle
GYÓGYSZERTÁR Bécsbeu.
; j jgg g
, m»lfbea e labdacsok caodáa hatáankat etersiereten be ) lkl lbdk i
m»lfbea e labdacsok caodáa háankat tersiereten be u •»« iikert*)«nQl alkalmastat ott, «¦•? labdacsok asimtala
nájaa 1&-
Ig«a tinUlt nram ! As ön Ubtlacsaj valóban csodái hatássak, ien olyanok, aiint aok más kidicsert ««¦; »«k valéban mindpu baj ellen a««.tS«Ket Dy-jtanak.
A lnnréira rendelt labdacsok lerna^TObb r*Sl*t baráUÍB *s ítmaröi*im koifttt oíitottajn tmét ¦ Tálam annyién jó haasaakat f«tték, inéc m yaakoru •¦ különféle bajban, bete^^bet sinl&dÖ »« mélyek ^t ei.'k álut, tia aaio >• telje- ef«azségoket, de teteme* ja*aláat Djert«k it loiihb U akarják aaaxBilai. Fofadja aa én lefbansSbb kálánat és mindaaokét, akiknek ¦aeranctánk rolt az 5u labdacaai íegit*é|ÍTel nyerni TÍMaa •jéaxtéayütiket-
Deotio jer Hirtoa.
B«c*-8*t.Györu, 1882 fabmár 18
TinUlt Dt»m i Has fajasfaatasa. ki eléff(é latTB«ly«*.i> kálimat as 6a labdacsatirt, B.»rt latsa sefitaága után a^jadtll aa 9n labdaeaiitol fjó([yn!t fal nía, ki nár é*ek 6U stenredett mite-r«r«b«D; áa habár pfy.t6« méf néka be kell v<>iii»« a labdacaok-b61, de erésasége mar aaoyira b«lvr«áilt, ttojj fiataloa (fiaa<M«cc«l
fiah*U ralameoDji foKlaikotátit. Kérem saireakedjék e bálaoyil-Tánitátomat a* Butes tx*owedtk ja»ára felba*iDÍlni é* egyíterímied náatóttaasék njDÓl ktVt tekére* labdaetot éa két db.chiaai szappam küldeni. Kiváló tiszteletül maradtam aláiato* •xűlgAja
Nórák Alajo a, fCksrtéu.
Tekintetet uram ! Ama fölteTéiben, bogy ai 5n valamennyi Cjójj**ere egyenlő jóhatáao, mint ai Ön k i t ü n ó fagybal-saama, melj aa én esaládomban oéhány idült fagydaganitot oanar m«faMaaüaiutt, dacaára as mjneTeiett egyetemei uerek eli»n éra«tt elleaiienTemnek, arra batároatam el magamat, hogj-as Rn Téitmtitó labdaceaihoj; íolyamodom, hogy e kis Lolyícík4k ¦•filsáfSTel MtroaialjaiB *ok *Wi hámorthoidtiia bajomat. Kem btboaom öonek bcrtllani. bogr idillt bajom oégrbeti kasaálat ntáti tsijeves megiiünt i hogy umeröieim kortbec igen buigún ayaWIoa e Ubdaoesfcat Nines'ia tcas-fti kiforáaesa aa «U*w, ba &n e sorokat nyilTánoian — de Dévaláirasom nilkal — kosseiegsi KiTáló tintel«tt«l
Bica, 1881. fibr. 20 C. v. T.
Fagybalzsam SJ
jük^allri, talanim „ujon idlJt tebek art., dlaait. 1 tegtl? iö kr.
Tannochinin-hajkenőcs^^^oíoi"1
_e,llen, kitOnö báxiasor 1 •véges* *0 kr.
Utifiined^
lou gyomor, I alteatbajok
laikatok által > aliitaerre, 1 etio
általi™
¦aart kiUnö kt tiaa«r I aaamáraanit stb. elles 1 flTeg 50 kr.
. i atjaoTessto tacr koxfitt s lesjobbsak i kiállított nagy taelencte 2 frt.
'ágáai ét tzuráai
•ftktav. BKaajnyiló lábdaganatokiiál, sebe
ét gTU'sdt melleksal taaaen:i bajotoii rjtaoS aser 1 tagolj Ml kr
?(vi*útomfi9 TlG7f*íf^iafiA Bnllrich A. NV .-tál KitünA
á .,.,.. , , „ 1—iobb taar j2ígj ClcUlCS 11SÍ L1U-SU hÍB,„„ „.„„„„ „Qé.,t„
Amerikai KOSZVeny-KenOC9 kStTÍnj ét I »>°dan koretkeméDr*' ugj«mt fejfijí., tzéialé., gvomorgorct. rbenoassorO bajok ellea. Art 1 irt «0 kr gjomorhíj areajér, dogulit ttb alias 1 csomag ára 1 frt
ajBjr Miadea fajtájú bomdopatllUElU »»aMr»>lC folyton raktáron vanoik "VJaj ás in falsorolt Wéisttaiaorekan kiTfll bapbató TaLaaieaiaji oaatrák-nagjartx.aágbubirdatau kai-ét btlfold gjógTtári kUlönlegettég u. m.
Itaaarataai l "reg 60 kr_______________________________
teáaaaaaaa fele fysawrai 1 dobos 75 kr. ______
Ckiaai Taliattesiaaaaa l darab m kr.
Párak latoi.aát • Iss l dobos 50 b.
Bearat Psts aeklertit-ta. -ok i, iu ekyálkiwdás, kshogéi, re-kedtaig, borul nell- U todóbajek, gegebáatalmak eUn I-gjobb et lagkalUmnebb tegédtsaraak áluláaosaa sliaaiarra 1 deboi
_ira_KMkr.
Alaaai ¦ iu, w O Buaaardiol 1 "reg 3 frt (0 kr, 1 fal •»eg 1 frt 40 kr.
Dr Biaiirikssiea fiit lián Illlaaalia 1 "rag t frt 60 kr ¦, tgr fal ŰTeg 1 frt 50 kr. ___________________
I -lTHT"t aaat tlfara 1 dobat 30 kr. Taarista kaaita i takai
i 60 kr.
Praacxia kdlöolafaai?gak:
Caanaaai («ls Paass. »sr 1 n,., 1 frt 25 te._____
TIMratatt CMaa-aar Otiaii H.nill í n.eg a ín. CMaavaar rtasal 1 í<t « f" 50 kr.
Paalaéa aar FoarniartSl 1 dobos ára 2 frt M krajeair, tJ f.l totós 1 frt 50 kr
i klti.iti aalaaa i are( 1 irt.
st>. sti é. .iaaoa astsláa raktárea aesB leT* csikk kiteastre granaa et olesoa ¦efsaerestetik. Potui k»14»».an»ek 5 fono.oo aluli megrendeleteknél ctakit ai oisteg elSIages bekdldete mellett, nagrobb utátiT«ttel ia aaxkoaslutaek. 36 6 1-1885. DRCBBMBKR 36 á..
ZALAI KÖZLÖNY
HÜ8Z&NHMWEEUK RVPOfcTAM
ELŐFIZETÉSI FELHIVÁS
,B U I) A P K-S T I H I HL A P"-ra.
Laptulajdonosok :CsukássiJózsefésRákossiJenő
A ,3u<iapeiti Hírlap" körforgó- (rotációi} gépe
A „Budapetttl Hírlap' a magyar közönség legkedveltebb lapja i keleti bábom kitörése ólt naponként tizennytlczezer példányban jelenik meg
Mit bizonyít ez? Alt, hogy a közönség méltányolta t nagy áldozatokat, melyeket a balkáni tálság kitörésekor hoztunk, hogy közönségünk legmigasabb igényeit is kielégíthetik.
Megtettük azt; amit soha egyentlen magyar lap se tett meg: hónapok éta bárm t-dasitsja működik a .Budapesti Hirlap'-nak a Baikánfélszigeten Belgradtél Kenstantinápelyig. Egy Belgrádban egy a szerb Wiaditzallason, egy Konstantinápolyban Keleti leveleinket az európai sajtó forrásai basználU; elég Tóth Béla balkánfélazigeti leveleire hivatkoznunk, hogy be legyem bizonyltja, hogy k6zonséffl»kfoltlikaiértesité3én61iiro(ttltol41veKtéröl egyaránt kitloien gondolkodtunk.
A .Rldapniti Hírlap" ama kitartó 'barczok folytán, melyeket a magyarság, érdekében folytat, ama körülmény folytán, hogy szakadatlanul bnzdit, gyűjt, áldoz, nemzeti közművelődési czélokra, száz szemmel vigyáz az ország, a nemzet érdekeire s védi azokat mindenfelé: úgyszólván központja lett a magyar közművelődési mozgalomnak, s mindennapi meghitt barátja az intelligens magyar családok sok ezreinek. Egy hatalmas szellemi kapocs, mely összefűzi a nemzettest egymástól távol éló tagjait. Baszkén elmondhatjuk, bogy Magyarország szive dobog a .Bndapesti Hírlap'-bau.
Bizalommal fordniunk tehát a müveit magyar olvasóközönséghez és kérjük, hogy a .Budapesti Hírlap* ot ezentúl is pártfogás alá vegye.
január ké elsejével uj elMtetitt nyitunk a .Bada-Mtti Hírlap' ra.
Az uj esxtendó első napján uj erődíti refítryt ketdOpi meg a fóvároai életből, ez eddig kiaknázatlan kincses bányából. Czirae lesi
A „BUJTOGATÓK".
Hogy ez valóban érdekfeszitó, emberi szeuvedéljeket, társadalai nyomort és fonákságot biten, elevenen eeseteló olvasmány lesz, «elj bátran kiállja a versenyt a külföldi hasonló irányu regényekkel arról kezeskedik a regenj írója:
Xta-iKotU Vitttor
a .Budapesti Hírlap* bslsó dolgozóUrsa. a ki Sipulusz átoév alatt irott tárcsái által a magyar olvasóközönség kedveltje lett.
Az előfizetÍ8 feltételei:
Egéiz évre ..........- . 14 frt — kr.
Félévre ............ 7 frt — kr.
Hegyedévre........... 3 frt 50 kr.
Egy nénapra........... I frt 20 kr.
Az elóEzetések legczélszerabben potUutalványnyal e zközilbetók követkaó czim alatt :
Budapest, IV. kalap-utca 16 A „Budapesti Hírlap" kladó-hlvataiának.
Tintalstul
a .Budapesti lUrlap- kiad* hivatala.
Czélszerű
JBV karácsonyi és újévi ajándékul "W HALIFAX.KORCSOLYÁT
párj.t 3 ftrt. .já.lj.
NENTWICH GYULA
VASKERESKEOÉSE
b«r«nd«Mtt raklárát a legjobb tomancso'Olt fS»8-tdiny-t háti-knt/ka-ftUtrMukbel. ÉpUití- íi bútor vataíUotítól
wm~ *ry*jri B,ron tH
es aeiíiaztasati ieprattarat Omratli és lanatol .
0COO0O000O000O00O0O0000O00000CXXXXXXX)i
Bo ícr., 7B ür. <&¦ x rr-t taiecenlElnU r«ö"»_slot
ajánlja legjobbnak elismert
Singer-, Howe-, Wheeler-Wilson- és Anger-
VARRÓGÉPEKET
5 évi jótállás mellett.
3 i-, jótálUU mellstt
inga-órákat
mabb olajHxlnnjematu képeket
aranyozott -p-a«ry <3Lie>rf3k.-fazlxi.<k karetaktmn.
Nádszékek, gith-nádszékek, cvermekkoesik- éa faggo-lámpiktit,
nagjon ízléses és szilárd VASBUTOROKAT és ruganyos ágybetéteket
t _______ _____
—— rendkivOli olcsó árak mellett -hmíhbb
FO L'TCZi, ltoMuberg é. W.lliKh-fél. hisb.i
lí állal
Ulonn-n nnrnnn»i»»*t
raktíeíban.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Wtjitt Játtt/Legnagyobb
BUTOK-KAKTÁR
Fiálovits Lajosnál.
Fórattár: SzílKftiértmtl.
S*a nlcxá,
rittnttar n
dél iklal takarékpénz
« udvarban jobbra.)
WALSER FEREXCZ
elaŐ mftfymr
M tiUoltÓMerok
B*tor vagyok a n. é. b d
: i.aitel«tt«. tudomiaára boawi.hogj
¦aktirambaD miDdeooemfi táját gyárlmáttya
5, asztalos, esztergályos éa kárpitosmunkák
traücaia divatlapok mintája aaariot kéaaMbea találhatók 4e megreadal betok, mmdesen asakaába vágó megrendeléseket, Meloaaég mellett, a IcgJQtáovoaabb áron elvállalok,ttgyiaÍDtéa fcvo.lt bútorokat áta'áki'ok Uff belybxo, oiat vidéken. fUktárua UlaJbalók íeoytelea tölgyfa, káló éa rbédloftxoba-bereadeséark o német alakokban (Altdeatsch reoaie*oa).
: Továbbá miadeaftle áll., ffiggo 4a koaaol- ttkrok, tojóra vtartóa (Karai- ? schen) mlnd-n alakban. Dúl raktár kéaa garDtiurákbol, ugv mint Jatté i-repp. buretb, nyomat in sima bárM»a)yból mindeo aainbao Ot»-
S mánok ea kiaebb-nagjubb áHvánok, kanapék, a legújabb f«jtája ~ -tnerik»i borból. Elvál.alok menyaaaxonri beraQdrseaeaX a 1'gjntá-Dvoittb ár.k ea re.'elóaeeg meiUu .Nagy raktáram hajlított aádfo- . Data bátorok és mindea fajtája vaabatorokaak. f
M'dfa eaen-nagy lakláram egy.ee kiválóbb caikkeit a nagrvrdemű bnlib.li <• Mdakl koMn^n.k relaorolom kcrao aaivoa plnkflaukat.
TUttelattel 2680 3—10 BM^aJ-OXrltal LaJOI,
kir^itoa ál batorkereakadí i
Ajánlja pyártmányati mint magyar kfllönlfr-gességet kutakban és mindennemfl szivaty-
tyakban elvállal teljes Vízvezetékek berende-
varosok, földbirtok'sok, Ipartelepek, armentesitö társala-tok és magánzók rémi modern trchnihai
harang- ás ároaóntodáje BrTDAFBBTKjr, RottanbUlar nteaa M.
alapon e» kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz- és magánfürdők felszerelésére, izagmeo-tes ürszdkek feláliitá-»ára é» minden vizmü v i muukálatok gyors éa pontos kivitelére képes ár lapok ég részietaa költ-kiránatra dijmeutesen küldetoex.
K Orvosok által ltli>i-<i>toó.l-c-a
X
tt
ajánlva!
Gyí&ysz. Faita #J
*
ldkrT (t«Mcf*,
a-fele Icfatbrol-aiappas, arccvSröaa^f, K ket^giomör fü.n, ár* ?$ kr
KKanU-féle c á d o 1 y i aaappan (kigaojai ua. panl bujakor éa ftiSadicfc ' 4 drb 25 kr. 1 arb 90 kr.
X Fanta-fole M.it*.j éacanx rllrli i aa* p a n kistaa kipr UK éa ^ hatiau. ira 1 frt.
2 Kátranr-ltappan rüh <-\.*n bajkorpa, Lbiaxadaig at» »Hf-o 35 kr. Ja> K át rá a j-% 1 y c r r i B-i ¦ u p ¦ n anyk*, gyarmckek éa s5k réta-ir* Sl kr ¦# Cirbol-uppiii fort6n»nl<8 S& kr
— 8
Toj á
KpH
(i 1 j c V
bSraika .Mitrr«s.«r- li< plO et I»örkillb>c pll.n 25 kr. |ip • ¦ k»jkor|>» *lfc*P »« srcsttfir éUskitékí:* 36 kr.
*ppin Ddit'leg h»t "» idegBierv. iBtre 85 kr. x a p p a d l«fáivoB»k<b pipaft «*f pan 2L> kr a bSr rl ormiéig el tea *P' k klU d d
lea. JJ
*
n
X
x *
x
i
X X
XXXXXXXXXXXXXOXXXXXXXXXXXXXXX
...li0.ai.pp aa Ml.n.« »...do..et n,,„de»»ap, ka>.nilat.a, ir. 4- kr. || ¦ „„rUo-com,, ele.eiíí kai aapr. 4.
Kaphat* Práiar Béla' gyvkTairrtir'iibkB Nicy-K.n íafa. 4 ¦¦ . , ™ •'-• >•"<! «• valcdiaio j.Udl alá- ,
r #> T iráaomaial van ellátva Óvok Mindenkit
Vétekéi kirjtk a bejrfTaett vi jeirjet fi,Teleinb. veani. J| J ( a mái eaeftíl hiríetatt aaa nl44l Ho- J
kxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxx ¦^r.;v^r "-•-"•-.
2622 29-50
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
AmoldnC.1
Becs, I Peitaloui atoss 1-
K siakbíD a le ( régik b
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦ t Ttii-, mm-, iiat-beteít. X
is ainüemaban i
¦ BHoraeriána"-nak <
i , r>jit«kk>l hit*ienft«t*tt Aj 4 . nyooit.tTány 15 krn.k lotal'u 4 t Taló elal-fM b*knid*»« Qtin bérmeat*e t , kOldetik mag & 60 griioa aa'ya Ho- J mriocomi eleetló kit á
Lengyel János
asztal os-mester .V ág y-ü anliaín.
A n.gjérdeojfl közönig figyelmébe ajánlja a három hó előtt megnyitott
asztalos üzletében
készült divat szerinti bdt»ríft TilUlkozib egyszersmind a leg szárazabb fából teieiosség mellett miodeD épületi nunkát és lakás bercadaxéseket rajzok szerint t lefcoleao'bb áron elkésziieni
Nagy-KinizsáD, magyar-ntez* 17. sí. 3—10 26"3
I* PA'IL HOMESA Trieaat <
¦ feltalíloja ia ki»i*j. J
¦ ¦¦»¦»»»¦>¦¦¦¦¦»¦¦¦¦¦
Az Utipjtll •ti vau •talaak,
a fajdal <> .i cwrot ba mi köazveay A :., >u ^>VT8D 40 ¦¦t-t; vali-di
f a|aiB Expellert s
atet mi kcw-.kft biáha v har.wa.jal. i. a fotói, hogy ¦lu kiadaa. Ka az araey un^ ^ay aJ3it^bl*^Q a40kr. pbatu a -nktár:
Ed Csillag Anna
A lenjobti i leguet>b
harmonikák \
ifneftserrk -
Jah. N.
BÉCS, VII Kai>critr
Ervén Lucas Bois,
k- k..ftef Lwteruitea, k. nM. Htf Liefsrantsn.
Alapittatott 1875. Amaterdambao. kOlönlegességfik
Curac ao-Anisette,
az ország elsó ftzleteibeo cészletten vinnai. 2615 14-20
Ház- és kőfejtő eladás.
Nagy-Kuiisia a Király-atctában 39. sz. a. levő és a n.-kanixtai 694. sztjkTben felvett lakóhíz, köjaragö miihely, irószoba, udvar éi törttel, valamist a Horfátomágbai Várasd mallett Vinkzái leff és a tiii-ciai 191. sztjkTben felTett kőfejtő, barakkok, szerszámok és kökardó sabérrtl kedrezó feltételek mellett szabad kézból tladó.
Ktzelebbi felvilágosítással szolgál t tulajdonos Hild Károly Soproakan Tagy Györffy János Ogytéd N.-Kanizsán. K„ , 4
Cs lir. luarolst,
Teke asztal- és teke golyó-gyár KNILL KÁROLY
Béét IX Rttsau Rathe LCMnoaaaB Na 5 -7.
Alapittatott 1807-ben. Ajáelja külői'Oeeo *aj4t. áltnla ujon-naa feltalált tefeeaaitataWat M'Utl
„Eicelslor-banden"
a l«^ooniabb angol kaataokakoa melyek takisLTe }oaágáL aa Urtóa-
aifit aiiiKJao a<áa tekualtai falat felAlmalnak ia a mollon a bi-
•ODjál caudáa olcao tekeaaatálokeot caak 45 frtba karai.
Aa én ca. kir. kiaar. aaábadaimaiott Teke (oljaiam, ma-Ivok aaotefiat caoomakkal teljoaefl ftrvre megy, ajánlom egyévi jót-álláa mellett ko.elkoij árakért. 60-62 mm. ig ö frt 63 — 66 mai. ig 6 frt. 67 — 7,; mai. lg 6 frt 50 daraboikia'.. Árak ét rajaok teke •»•-talokról iaíleD íaMrineotve. ' 2614 12 —Ü0.
AZ IPAR tWOOAJA. -fj|
Kl Szép! Bleganal Olosó!
Aa elai b*«.' lírti-k.bíl-gyár által ké.ir»ti
férfi-teli-kabatjaim
* hidee«éa7 ellen meprédeDek hu Tlihatlaook
h+ll»nr»ll O<C^ árunk, fUrabja. utak
ttr í frt só "
As éu lérti kalitjaim » lefc-B(f»-i«M>((«Bbu viadal, mely c»ak ki<oodulhatÓ. A i«»tet agjformio milsj;ea Urtjik, Aa igj a meghü'^a ellen redik. Mindaa taatb»t hoatá atmal-oak, fa különb oic**óa»gukkal, asép^akkai »• praktikus roltakoil (ot** aJUlUot feltttaiat kehenak.
12000 daraboil több l«u*ddiy«UdTa. Ki tahitagj ilj kitíioA iWp, jó *• mnleg kabá'-ot óhajt, reodtlje me|-aMBtal m»r. a tAinsgM koroalet folttá a a aa^y kéailot tiavtoar elfogj-
69 valÓdi miodaégben C.ak a»
^ oommlMlo «^s eacx>ojre
Utlflt Által. B«o* III. K.naB(MM 5. «• . reDd-iihotí mög. Mogroodeliaeluiéi alngandó ¦•cia»ry«sBi, hogy a kaldftBflA kabát aagy kiá K'*k <l k
m óriáti hajjal \ tadomi*ira boEim
{
tilani feltalált aaj
DöT««itJ pomadéc. Melynek \4 bari hatmátali atin kaján 185 eentiwéttr homt ért •), a «H ki éÍá b4
7 ;
kidrólag nalien kaphaló kBcíöjRokéot 60 krajeztr. 1 frt Aa 2 frt. H«jk«o5csöa» or WkiDtélyiktal kftlönöi jó »«r fyanánt Utt it»err* haj- éa aiakál»ö»««taVe, fajttj ¦.frain*, hajkibnlláj, korpáképcodéa, U ko-paaa.»á let** allén, arAiit t kajcjftkerct, »'5-dij a baj- éa asakillnSTétt ét a Itgfin t«iUtte ksnCcs
Csillag és Társa
Bodape it Kü-á]j ntesa 18
Kapható NatTT-KantcaiB Prá|T*r Béla nr fyfjwertáriban , — Zala-Eferttefen Altotad-t«T M*mil, TaUmint Macjarontif jelenték**
»«78 3—tü , ,
KA VE
¦yrr*. killan rralflj^*, laktató-faj 5 kros r«noia|(okbaB, bérét rámetiHM kárhsvá utá»-v«tei mrllFit.
Sanloa, ío.m kilóakénl 1 15-1 X
Ctjlou. dUI tinin . 1 90—1 40
C«7loo, finom, iö &f . 1 5U—I 60
H«nad«, aruTsi.r* » liO -171
Orsac;, vPar!) L»» , 1.5Í-1 *>
Ch/BafT, (Par!) Caba soo» , 1 T.j—1.8S
Mocci ..iMi ir.bj , 1.80—1 90
XXXXXXXXXXXXXX5OOCXXT-
ül SEIDLITZ POR
Ciat raléti
•itott csag 07a-
¦ato láttató.
Eaeu poruk tivrui. jj^^ybitá.a inakacá %ym*r cj a te.tbajak, «jOBaOrt«rt» é# Clüylivk4*od4^ w«meeii**, róg-ott Éafiiit, taájb.j v*rt«hia«, aranyér «¦ a legka-ttof*iUbb ifi bttaasiMk allao 81) *t ÓU folytoBo*ao norek«d5 •ií«iner»iibaii rétimül L& arad*tiaab>i aa .náiaci a:aaiti«aal 1 irt Haaiiaitvaayak tlrvMy«*M MMztatMfc.
töaatény , c*ó», ¦D>Bd«aa*aa& baao gátat 4a bésaláa-f.j-, fal- éa fofL» já* aikerea & taaiho. k
lartfatátsak mindeonama aer&lá»w)k i< fb« l rusel kenarr*, hirtelcu b«taf*d«t, biuya* l 80 kr.
Valódi, KoU T*dí«o*Tel •« n**
yuok ia dacaavatok ellát, kéUka flil««. *fy »f«f ponts 3401 51 -62
Moll A.
gjj császár klrilji
Bécs, Tuciihittoei
l|A>eaf«ld A. aj,
Saktint <•¦) >>allil H^oa J.1..0Í «!"|T. •elbuf.r Jói..: aarat Dorn« 3. Caáktaray. OSna L. _ _ OTica ÍJ (Mztaal? Hchleifer na KaraHa* Ráu Jlnoi. larautl : lastl Fara. Sxlfatvár ^aaiay Jutaef Zala Efarazaf H..lloiy J. ffvéirTi*«Te«cMelléklet a „Zalai Közlöny* folyó évi 52. számához,.
LEGCZELSZERÜBB
karácsonyi és újévi ajándékok
fylatít WAJDITS JÓZSEF liytaMéséki Nati-Kaisáii.
ü. m magyar, német és frane/.ia dis«rnüvek, remek irók diszkötésben, magyar, német és franczia nyelven, zergebőr-, bársony-, elefántcsont-köt';sü imakönyvek dus választékban, ifjúsági iratok és képeskönyvek kisebb s nagyobb gyermekek saámára több nyelven, albumok, finom zseh-jrókönyvek, legújabb hangjegyek, monogrammos levélpapírok, csinos dobozban, zsebnaptárak, díszes felszerelvények íróasztalok számára, legújabb mintájú, látogató-jegyek a lehető legolcsóbban számítva. Mindennemű irodalmi megbizásokat a legnagyobb figyelemmel éi jutányosán teljesít
Elfogad aláirásokat a következő nagy műre:
Az osztrák-magyar monarchia írásban és képben.
Rudolf irónörökös íőherczeg kezdeményezésével és közreműködésével.
Egy-egy füzet ára 30 kr,
Minden hó 1-én és 15-én pontosan jelenik meg egy füzet
Továbbá; Wajdits József könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
1885-ik ÉVRE
hét különféle naptár jelent meg.
19"* s az egész ország minden könyvárusánál kapható; u. m.
WAJDITS JÓZSEF
nagy képes népnaptára.
bő tartalommal és temérdek képpel.
Ári kötve irUpokktl ellát™ 50 kr, fatre 40 kr.
WAJDITS JÓZSEF
kis képes népnaptára,
Ári fttire 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
101, azaz száz és egy évre szélé napiára.
Ari kemény Kötésben 90 kr.
Rév-komaromi E, kalendárium.
Árt fllive 20 kr.
WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA
Szűz Mária édes hazánk védasszonya
nagy képes népnaptára,
vallásos bő tartalommal temérdek képpel
Ári kttie irlipokktl el:atTi 50 kr. lOzve 40 kr
WAJDITS JÓZSEF KAIDVÁNYA
Szűz Mária kis képes népniiptára.
Árt fazve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
1884-től kezdve egész 1890-ik évre
szóló naptár 14 kr.
Fentebbieken kivül minden másutt megjelent naptár a könyvkereskedésben fellelhető Postai megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Becses rendeléseket tisztelettel teljesít
Utsaii tamsom iiiiití Mattul:
E f raajkirll ali.jh alkalmat ídlWanilr., tgj fcéeat rlsiraaga li*v«lgf ár •,{««• k4>il~i«i «• »IJ-ilhiáai árlal.o 4l» isn ¦ • míg * kaail.ltari: laVOOO darák eMdaaita. elrg«a« «• divata*
téli nél kend*.
.- *l*bbirt hih*l»tlftD olcaó ár*rt iA<*m :
1- KIMtmafy*. téH kendő 1 frt 90 kr
2. J>rln%a kmdö, nagy 1 frt 80 kr.
3. Legfimmi, tgém tKigy 2 frt 50 kr • UfftwtfátaU •«»*•« a. n. Bo-itaux, jrawU, %—miár, fmkír, tiürk* drap. tcót, IBrtk, —ru 6ír,a, féluu, Uk, .ib 60 fiU uimitn
Ex. uioIkí dirXo »6' k.odtk a UfuM tt otaii viult k-Uwíl, mei4^ liUn, Mikm is bfm nagyon méUg.
EfJ bölgj M mIumu el M ilj.« ftiép k.B d«k t<i.M ilj.. olcwt árk... ..Hl iaktbb, BiTd . it tíbk. Itartl *• « k<wUc buv *\i»a N.ai fltmlk TUw»at»t.«k. M^ru4«l4...l karatik . ui. ét ..rr-•»f po.to. fOluiá.. KlkUdai kfcipJuert tM, ali.rMt.1 E,J«IOI k.p-k.ló il;«. fi.oB lajUbu.:
~Wiener Tücher-Exportgescháft
Wiau, HL, M.uktufuM No. S>. K.
yak kból &
legmelegebb .yáaktra méltók. Miaden
bk ^nienii »ellen« e roptratot pedig uoUt. 1 t\i ktuw-
Vj hiMJJink
nrakram még u ócy
atb-sm-houat
t olv»wu álj
njoo «gy WtaSasfilapot BichtBr
ku»dó - intézetének íipoébe, min tv
rópint n«rtlWa A UHk
VÉD-JE GY
PEZSGŐ
rESSRLHOFER JÓZSEF uro.l-
FIEDLER GYULA
FÉNYKÉPÉSZETI MŰTERME
NAGY KANIZSÁN,
VÁKO31IÁZI TCZí 6 -ZAM
fényképek ;
U Dd«.
ngjuintéa eleguu kiállításban oletó áron. FStvUeUk rotm idő felén U UrOnhetntk!
'MII fsafkcank, ftafkea-aagyilátak alajfe*<aéayt
>ll<a-Ha)rk«pak. Chroma-fé ifktfek. rlláfua mjt*
l)aa«raaW.k atk alk.
szilárdtn olcsó ár mellett szolgáltatnak ki.