Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.47 MB
2023-05-03 15:25:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
40
81
Rövid leírás | Teljes leírás (307.04 KB)

Zalai Közlöny 1885 014-017. szám április

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton, megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
24. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével

J
NAGY KANIZSA, 1885. április 4-én.
Elót izet éli ár: egés« erre ... 5 frt- — — fél évre • . . 2 frt 80 kt. aegyedévre . . 1 „ 25 „ Egye* tzém 10 kr.
HIRDETÉSEK
8 hasábos petitsorban 7, másodszor 6, s minden további sorért & kr.
NYILTTERBEN
sr»ronki> t 10 krért vétetnek lel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 00 kr fizcteadő.
HoszOníiegyedik évfolyam.
A lsp szellemi részét illető közlemények s szerkesztőséghez, anyagi részét illető közlemények pedig a kúdóhivatalbos bérmentve intézendők : X a gy-K an izsán WlasBicshái
Bérmentetlen levelek rx>m fogadtatnak el
KézlraUk vissza sea küldetlek
A nagy kanizsai „Kereskedelmi lparbank", „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egyletu.. a „zalamegyei általános tanitó-
testületa „nagy-kanizsai kudednevelö egyesületa „nagy kanizsai tisztwnsegélyzo szövetkezet*, a 9soproni kereskedelmi * iparkamara nagy kanizsai külválasztmány€-dnak hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Lesújtó s csaknem őrületbe ejtő az örökkévalóság gondolata s még
lesújtóbb, még őrületbe1 ejtóbb arra gondolni, hogy ebben az örökkévalóságban mi elenyészünk örökké!
Mily kínos »2 élettől, szeretteinktől való elválás; mily borzalmas előttünk a behantolt sir! . . . . . Hátha még az édes, a boldogító bit, hogy föltámadunk, — nem csöpögtetne vigaszt, reményt, gyógyító, enyhítő balzsamul lelkünkre!
Hol az emberi gyarlóság, a léreg- halandóság lélek-csüggesztő képei, jelenségei borulatba ejtenek, -ugyanott isteni glóriával megjelenik a hit . . . mely vigasztal, biztat, erósit, hogy feltámadunt!
Ez a gondolat teszi elviselhetővé a földi nyomorúságot; ez menti meg a szenvedőt ballépésekre vivó elkeseredettségétől, a kétségbeeséstől ; ez ad erőt, kitartást állhatatosaknak lennünk a jóban; ez vezeti a jókat az erény útjára.
Akinek lelkét az Qdvözitő htt be nem tölti; a kit a kornak álpró-fétái, Írástudói, farizeusai, jó Istenétói megfosztottak, — aki egyedül a föld rögeiben, a földi javak hajhászásával keresi és találja megrvég-czélját: arra szánakozva nézhet a földLőz tapadt szegény, kinek lelkét az Istenben, a túlvilágban, és föl-támadásban való bit sugarai beragyogják. Mert a hitetlen, az anyagot imádó és hajhászó szánandók
serege féregként hull porba, ha szerencséjének csillaga letűnik; nincs bova bizalommmal emelnie tekintetét, nincs lelkében a Mindenhatóságban való rcményn k egyetlen sugara, mely sújtott állapotában a föl-dÖBtuliakra vezetné gondolatát, mely oda mutatna a megkínzott, megölt, megfeszített Isten-ember Golgothá-jára, hogy ő is meghalt és föltámadott, üdvözítő reményül, boldogító hitül hagyva örökségként nekünk, hogy mi is egykor föltámadunk holt porainkból!
A föltámadás emlék-ünnepét üli húsvétkor a keresztény világ. Igazán lélekemelő ünnep! A világsal-vatori nagy megdicsőülés ünnepe. Vigasztaló, megnyugtató, fölemelő^ fönséges emlék!
Az emberiségnek, a világnak megváltóját, az emberi gyarlóságot gonoszul_ kiaknázó fajzat üldözte, lázi tett ellene és végre — mint azt az isteni mester maga eleve megjósolá — gonosztevőként szégyenpadra hurczoltatá s megfeszíttető.
Miért?!
Mert világosságot terjesztett tanaival, mert a népet zsaroló s rabszolgaságba görnyesztó önkényt igéivel megtöré, s a sötétségben tartó földi tekintélyek hatalmát lerom-bolá.
„ Egyformán Isten fiai vagyunk, egy Atyának gyermekei.* — hir-deté s ezzel kimondta az egyenlőség és testvériséget.^
És mikor isteni ajkakkal kijelenté, hogy Isten nem rabszolgákul alkotá saját képére és hasonlatosságára ti embert és senkinek sincs jogában felebarátját, embertársát rabszolgául tekinteni, — akkor el-hinté a világszabadság eszméit.
Éppen azért kellett eszméiért meghalnia,'' martyrhalált szenvednie
azok által, kiknek földi hatalmát megsemmisité Világhódító tanaival.
A világ-szabadságnak mindig ellenségei voltak azok, kik renyhe tétetlenségükben a sötétségben, lelki tompultságban tartott nép verejtékéből vetették meg anyagi jólétük ágyát, hogy földi istenekül tiszteltessenek.
Megfeszítették érte JézUb-Krisztust. De ez dicső föltámadásával megmutatta nekik isteni erejét.
És föl támadásával a világ sal-vatora Istenné dicsőült, egyúttal megmutatva és reményt adva azoknak, kik üldöztetni fognak az igazságért, akik az ő üldözött tanait követni fogják, hogy ne csüggedjünk, legyünk állhatatosak követésében, mert a jónak jutalmazasára és a gonosznak megbüntetésére egykor mi is mindnyáján föltámadunk!
künkön is, csakhogy, míg Budapesten erre nézve mégis csak történik némi intézkedés, ami az efféle gonoszságot legalább némileg meggátolja, — -^pfényre hozza: — addig nálunk az ilyen dolgok el nem jutnak, még hírképpen «em, a hatósághoz.
Szerencsétlenül járt nők nálunk ib vannak, leginkább pedig a cseléd-osztályban, a kik csecsemőiket kénytelenek tartásba adni.
Képzelhetni annak a szegény csecsemőnek sorsát!
Az anyától kicsikarnak 5-6 forint tartási dijat. Az fizeti szegény keservesen. És kap érte magzata, ha éhes: vizet, ha sir: ütleget.
Mi szokott azután ennek vége lenni? Az, hogy a szegény gyermek nyomo ékká kínozva, a szenvedést nem bírja és meghal az éhség és verés okozti kínokban.
tetlenségek sorába, csak jóakarat keli annak létesítéséhez.
Fenntartásához járulnának és pedig szívesen maguk a szülők is. Mert ha tartásba kiadott gyerme-kökért • fizetnek, még sokkal jobb szívvel fizetnének oda, hol gyerme-köket jó bánásmódban, gondos ápolásban részesülni tudnák.
Ilyen intézetet létesíthetne és fenntarthatna minden megye.
Hogy miként? Arra ily szük keretben nem felelhetünk. Különben is, mi csak meg akartuk az eszmét pönditeni. Reméljük, hogy az ily nagyfontosságú ügy iránt fogékony olvasóközönség kebeléből okvetlenül fog akadni emberbarát, ki a dolog fölött meditálva hozzászól és azt közkedveltségüvé teendi.
Akkor már a kivitel részleteiről is lehet majd szólani. Első dolog, hogy az eszme visszhangra találjon.
■ egyei lelenczházat!
Ki kételkednék ez idő szerint már a czéljoknak teljesen megfelelő g y e r m e k-m e n h e-lyek létjogosultságában és szükségességében? !
Ahol csak szerét tehetik, állítanak is gyermek-menhelyeket és ovó-intézeteket,
Nagyon rendén levő dolog!
De egy tekintetben semmiféle jó szándékot nem tapasztalunk, s ez a lelenczház ügye.
A fővárosi napilapok „angyal csinálói *czim alatt szokták közölni azokat a minden emberi érzést föllázitó dolgokat, h(gy a tartásra kiadott csecsemőkkel miként bánnak és miként ölik meg azokat a lelketlen gyermek- tartók, kik többnyire Szent-Gellérten megégetni való. gonosz életben elvirágzott vén boszorkák.
Hát ez nem csak Budapesten és vidékén történik, hanem vidé-
Tömérdek az ilyen szerencsétlen áldozatok száma, kiket a gondatlanság és szivtelenség vet a halál k aijaiba!
A plébánia-hivataloknál leginkább meg lehet tudni — ha Y*l*fci statisztikailag akarja tudni — hogy hány hal el az ilyen szegény, tartásba kiadott csecsemőkből?! Meg lehet tudni ott, hogy alig nő fel az ily természetes gyermekekből egy-kettő.
Éppen azért nagyon csodálatos, hogy az ily szerencsétlen gyermekek érdekében oly nyugodtan alszanak a
filantropisták.
*
Hisz azokat megmenteni, megtartani az életnek, — nemcsak hu-manÍ8mus, hanem a haza s a nemzet nevében is szent kötelesség.
És végre is egy megyei lelenczház fölállítása és föntartása nem tartozik nálunk sem az anyagi lehe-
Mert azt mindenki beláthatja, hogy a tömérdek s legtöbbnyire titokban maradó gyermekvesztésnek és angyalcsinálásnak, mely a nemzeti fogyásnak egyik legfőbb okozója, — végre is csak gátot kell vetni.
Az erszáges kiállításról.
Aki as országos kiállítás területén manapság szertenéz. arra e nagy nemzeti vállalat a levés legutolsó stádiumából kibontakozó óriási mű benyomását fogja tenni. As elsó pillantás azonnal meggyőzi a szemlélőt arról, bogy ilt nem lehet többé szó oly an alkotásról, a melynek talán még nincsenek végleg kiforrott formái, banem igenis olyanról, a mely bizton éa azép sikert jósolva törekszik a vógbefe-jezés felé. Festőileg tarka és változatos az a kép. a melyet a kiállítás területe a rajta lévő száznál több épülettel és parkszerű virányaival nyújt. Olyan M, mintha valamennyi kor építkezési etilje találkát adott volna egymásnak e helyen. A kelet és a nyugot, a classions éa a bárok-izlés. a renaissance és byzanczi stW forrná miadmegannyian képviselvék e telepen
TÁRCSA.
A zsidó leány.
A sors, a v*gxet im betelt: Nyomán tó terhe ránk suhant; Miénk a f9ld, — s mely fölnevelt, Nincs egy maroknyi aastu hant — gion ledőlt; de még a holt Ahasver lelke rajt boron;, S aa lsraelnek átka volt,
Melyet Rachel siralma moud--
S még mind csak ¿11
A bOn. Jehova is halál--
Még mind1 csak áll, még mind'' csak áll!
Én láttam Hellasz szépeit,
8 a hév, »ötét keleti vért...
Elpusztult nind, egy sincsen itt,
Pedig a balsors engem ért:
Ah ! jött a szánom s fölkapott
8 rohant velem szás népen át —
Aléltan egyszer elhagyott
S láttam bakni Itiliát...
S még mind'' csak áll
A bün Jehova és halál
Még mind'' csak áll,'' még mind'' csak áll.
Egó ajakkal hév napon
Anyám hitét"megtérdelém ;
S nem volt szavam, mo''dnlat^m
Ha Juda réme jött elém.
Aztán tovább, aztán tovább ..
Megtépe ac otféli nép —
Lemart a guoy, űzött a vád — —
S én födtem mindnek airbelyét —
8 még mind, csak áll
A bün, Jehova és halál
Még mind'' csak áll, még mind* csak áll.
Tadom, tudom, hogy ssép vagyok : Bóditó, csábos, mint a bOa : Szemem az éj, — csillog, ragyog 8 szivárványt gyújt, hs kOnybe tfin ; Két hó karom ölslni vágy Sseretve, lázas melegen — Ott vetve a meajasszonyágy; —
Enyém; de el nem érhetem — —
Mér mind'' csak áll
A büo Jehova és halál
Még mind'' csak áll, még mind'' csak áll.
Mint üstökös kit az Örök
Eiő a végtelenbe vet,
A sok forgó világ kösBtt
Futom ss art és énemet,
Nem köt szabály és lomka kény
Emészt éltet, megvet, emel;
Mind mai, mind mai óh csak nem én
Hány századot sirattam el?
Még mind'' csak á''l
A ban Jehova és halál
Még mind'' csak áll, még mind'' csak áll.
Bátky Lajos.
fi mim mi a férje.
(Kis városi rajz) Irt*: Haber Samu.
Egy, valaboí az isten háta megettt levő városkában lakik valami vén hentes, e ki mar jó ideje penzióba tetette magát. ö kigyelme ritka flegmatikus ember, a ki az élet kisebb bajainak oda ae néz, a nagyobbakat meg elviseli istenbe vetett bizalommal. Ángyali terméssete van (nem olyan, mint a hölgyek angyali osztályának) soha életében nem ellensé-<-g«kedett, s még a legyet is legföllebb csak akkor bántja, ha azt ételében találja, pláne nem is szeret czivódni, még ő nagyságával, a feleségével se ; pedig körülbelül harminoz éve már, hogy vele együtt pusztítja a kenyeret.
Hanem ő nagysága (kezeit csóko* lom) as már nem ilyen ássiai nyugalmú lény. Bizonyisten kuruez természet, --aki a szomszti komám stb ó nagysága-
iknak hibáit, azac, hogy a férfiakét is mikroskopon keresztül nézi. Persze! Nem is illenék ez máskép egy ex-szobaleány-hoz I De (uraim! le a kalappal!) az „Őre géta most már ugy szereti, mint a galamb a tiszta búzát. Fiatal korában csak nem szerethette azt a csúnya mesterséges embert, egy volt ssobaleány, akire ha a vármegye hajdúi ránéztek, hát még azok is összeverték a sarkantyús csismájukat.
Ezonkivül ő nagysága kitűnő gazdasszony, amiről nemcsak egéss napi caörölése-pörölése, meg a cselédek hátai, esetleg orczái tanúskodnak, hanem természetesen csak ő nagysága szerint annak a 100 ezer forintnak, melynek most kamatjából éln»k, as ő takarékoskodása folytán megsz«r. e''t, legalább iá 30 per-csentje. No de azér. ne feledjük ám el, hogy e takarékosság mellett ő nagysága egyúttal élő „Budapesti Bogár" (tetssik tudni divat lap.)
Ami a nyelvét illeti — arról is csak elismerőleg nyílstkoshatom, mert biz as, őszintén szólva—kitűnő példány : akármelyik bonatya remekelhetne vele. Hanem iszen nem is csoda! Assondjs a példa szó is: gyakorlat a mester. Már pedig egy városka, valamennyi filigrán ¿nagyságával, csak adhat alkalmat — egy — orrát magasabban hordó őnagy-ságánsk nyelvgyakorlatokra.
S bizony-bizony az «öreg "nek ha kedves hölgyének nem akadt más türelmes hallgatója, volt mit hallgatnia Csak hogy as öreg okos ember volt ám! (Melyik öreg nem az?)ö nagysága explosióin bát csak mosolygott. E* ez igen ter-mósze''es.
ó nagysága meg e mosolygásokon rendkívül tudott mérgelődni.
De a férj uram el volt látva e mér gelődést csillapító szerrel : a tubákos pixissel. Mikor oldalbordájának kelepelése kezdett „fortissimo" lenni, akkor elővette a csodaszert a mellénye zsebéből, egypárszor megdörzsölte a kabája ujjával, esette i tett rajta, szippantott belőle és ő nagyságát is megkínálta, amiből az egy csipetnyit, kérem, csak egy csipetnyit körmei kösé kerítvén, orrán át bevette ez orvosságot és általa helyre állott as európsi, akarom mondani ; házi egyensúly.
Hsnem a mult vasárnap hasztalan
kínálta az öreg ur a „szebbik felét" mert ő nagysága nagton, de nagyon mérges volt, majd hogy migraint kapott.
Aztán mondja csak kedves (vagy türelmesV) olvasóm! nem elég oka mér-gelődésre az, ha az ember minden áldott vasárnap elvessti a zsebkendőjét? És tessék elgondolni, hogy as ember, ki e dologban vétkes — maga a férje!"
ö nagysága explosiójának themáját ez esetben hát, as elveszett zsebkendő képezte, s bizony beszélt is amúgy isten igasába, {nem merem mondani hogy: ordított) a férj meg, hallgatott türelmesen s csak a tubákos pixisét kinálgatu.
Mikor őnagysága látta, hogy hass-talan a ssappanyosás a férj marad a sánozok megett, dynamittá változott, és .öregje" kezéből kiütötte apíxist.
A férjnél erre megeredt — a könny ....
ó nagysága már ennyire felülkerekedvén, vallatásra fogja a dolgot. Hajh!
mert a féltékenység zinzó ördög szállta meg nem ifjú (világért aem e vénl) ssivét ! .
Azt hitte : az öreg legalább is szerelme« valamelyik ssomsséd ő nagysága — pesztonkájába és szive választottjának zsebkendőkkel kedveskedik . . .
— „Most
* vén kecske is megnyalja a sót!" ... Ei s példaszó volt a feleség dictiója ostorának végső durranása-
És ez a példaszó kiugratta a hőst a férjből : megkezdődött a vallomás.
— Tudod fiam 1 vasárnap mindég eljárok misére, mert sseretem . . .
— Mi-iit A?... Kit?!!
— Mert sseretem a tisztelendő ur prédikáozióját hallgatni, kinek ugy folyik szájából a szó, mint méz. S ugy lesem minden szavát . . .
— Ahá?!
— Mint mikor sok ''zsirunk vol«, árának felszökését. Egész figyelmem rája van fordítva . ..
— Kire?! Kire?!! Kire?!!!
— A papra. És est egy csirkefogó
— nem egy szegény ember, arra használja fel, hogy kivegye zsebkendőnket.
— Te ! Te ezt tudod — éa — jaj
— jaj! elájulokl ... De nem tette meg, hanem tovább folytatta (nem volt ki felfogja! — és nem fogtad meg azt a gazembert, azt a huncsutott, azt a ... , (Sok volna elmondani a sok megtisztelő ősimet, mivel ama ájtatos csirkefogó urat „díjtalanul" felruházta.
— Hanem várj csak, majd én megcsípem azt a ... . stb.
A következő vasárnap elérkezett. k". exhentes még jókor elballagott a
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
zalai közlöny
április 4-én 1885.
A nagy ip\r palota, a renaiasance e
gyönyörű remeke, immár teljesen elkészült és belsejében «erényen folyik már a kiállítási tárgyak felállítása és berendelése A tansser-épűlet is be Tan már teljesen fejesve; imposáns méretű faépület es, melynek homloksatán ssép grsphit-rajs disseleg. a bölcselet és a mennyiségtan két géniussát ábrásolja e rajz, miket a tudományok aegédsserssámai környékeznek : gyönyörű jelképezése e csarnok hivatásának. A csarnokban magában a paedagogia bő kincsei számtalan ládában vannak egymásra halmosva, várva a rendező kézre, mely remélhetőleg nem fog sokáig késni munkája megkezdésével. —
A házi lparosarnokban már rendesik a ssobafülkéket, a melyek a parasst-lakasok bútorzatát és belső berendezését fogják nemzetiségek szerint beosstva feltüntetni. A latogató e fülkékbén oly gazdag néprajzi gyűjteményt fog találni, a meiy hazunk népszokásait minden könyvnél világosabban fogja előte feltárni.
A mesógszdasági csarnokban a nagy-gyUj-emények csoportosítása már kegkesdődött és mondhatjuk, hogy ha-tánk mezőgazdasága e csarnokban oly meglepő nagyszerűséggel lesz képviselve, mely alkalmss úrra, hogy a külföld legnagyobb tisz.eletét vivja ki mezőgazdáink szamárs. Egyébiránt már maga as epület előkelő stylje és izlésteijes csínja is jelzi a mezőgazdaság fontosságát hazánkra nézve; a csarnok ugyanis egyike a világ legnagyobb és legszebb faépüle-teinek és egyúttal fényes bizonyítéka annak, hogy faanyagból is lehet monumentális épületet emelni.
E csarnok közelében szép kis ker-tésset látható, meiy a kiállítás legérdekesebb részleteihez ssámitható. Zichy Ferencz gróf éi a királyi vinczellérké-pjzde faiskoláiból kikerült gyümölcsfák láthatók benne, melyek nem bő termőképességük, sem gyömölcseik sajátságos volta miatt tűnuek fel, hanem sajátság''mákjuk miatt, mely mathematikai pontossággal a királyi pár nevének kezdőbetűit, hazánk czimerét stb. ábrásolja. Még érdekesebb látványt fog e kis kerti telep nyújtani, ha m.jd a iákat üde és gazdag lombozat togja elboritui.
A pénzügyminis''eríum csarnokában rend~zéa alatt vannak már a szakcsoportok gyűjteményei, u. n>. a dohány-termeié*, a bányászat és kohászat, a pénzverés gyűjteményes kiállításai; ugyan-! ennyire haladt a műnk* már a közlekedésügyi ministerium pavillonjában amely a vasutak és folyamss»bályozasok szelvényeit és mintáit, továbbá a fiumei kir. tengerészeti hatóság gyűjteményeit tartalmazza.
A horvát pavillon, — szép két emeletes épül»t. karcsú toronynyal ée szláv szabású nyílt ve.atdákkal — leg közelebb fog elkéasülni; Ho ''vátorsság kulturális állapotának bú ée kimerítő ké-
pét fogja benne a közőoség feltalálni; 1200 nál több kiállító jelentkezett e csarnok számára ugy, hogy as épületet jóval nagyoobra kell késsiieni, mintsem ere detileg tervesve volt
A Duna-gőzhajózási-társuUt gőzhajóinak modelljeit, az ó-budai» hajógyár ke«zitményeit állítja ki egy külön pavil-lonban, a melynek tőszomszédságábsn látható a Ganz-fele vasöntő-gyár csarnoka is; es a csarnok csinos miniaturképe a Ganz-gyár budai épületének» a melyben e világcség a maga nagyhirü waggou kerekeit és elektrotechnikai gyártmányait késsiti.
j
A keleti pavillon bysanczi kupoláival, farácsosatával, ss^pen ivezett osslopsoraival a festői keletnek egy idevarázsolt töredékeként mutatkosik; csarnokaiban nagyban folyik már as egyes osztályok berendetés», különösen a szerb és a bolgár osztályé.
Ha még megemlítjük, hogy as erdészeti pavillon nagyhatású fakéreg-bur-kolatával, a műcsarnok a maga gazdag majolika-díitxilésével, a királyi pavilioo és a hangversenyterem ssintén teljesen elkészültek, ugy ezzel megköselitő képét adtuk a kiállítási terület mostani áílapo-tának. A hivatott tényezők » megnyitás határidejének közeledtével kettőzött buzgóságot fejtenek ki, hogy a kiállítás a kellő időb n egy minden izében telj -sen befejezett egészként adathaasék át a kö zönség szemléletének.
H i r e k.
templomba. A szertartások végeztével a pap megkezdte a prédikáesiót. A mi öregünk mint rendesen, hallgatta áhítattal. S miközben a szavakat csak ugy nyelte: egypárszor gyenge rángást érs-ut a kabátja zsebjén. Hanem ez őt nem zavarta áhi latosssgában. Midőn a rángás srősebb lett és a fennnevezett tissteit ur (t. i. az ájtatos csirkefogó) elkezdett türelmetlenkedni, hogy ez esetben egé«zen ismeretlen ellentállásra talált: megfordult a hentes ée a zsebkendő továbbítás mániájában szenvedő uraságot — a ki ezen mozdulatnál szeretett voloa ugy fenni, mint as osztrákok Königgr* znél — kedélyesen mosolyogva nézte végig, mondván:
— Atyafii ma aligha sikerül a műtét, mert a feleségem, ugy látszik odavarrta a zsebkendőt kabátomhoz. Látja nem is kellett volna azt annyiszor egymásután tennie. Bizony nem volt i kosán.
És tovább hallgatta a papolj
ő nagysága pedig otthon már tűkön állt, annyira várta a férjuramat. (Bit-ka eset!)
Nagysokára astán megjött a férj, s alig, hogy szobájába tette a lábát, ő rögtön rajta esett és kabátját keresstül kasul kutatva, öröméoen fel-karjsntott, bocsánat 1 — kiálltott csak.
— Ugye-e most megmaradt a zsebkendő ? kifogtam rajtatok!
''Erre as öreg egy kis mókásás kísérőiében előadta: miképpen járt, Ide as egyik kezeben már ott volt a tubákos pixis! s midőn ő nagysága kérdésére astis megmondta, hogy a ient tisztel túra-ságot eleress ette körmei közöl, abból kitört a sssvak forró lávája és leperzselte amokázás minden virágát: —azaz, hogy toporzékolt.
A férj uram meg elkezdte erre dőr-saőlni a kabátja ujjával a pixist, csetien-tett rajta, szippantott belőle, s e sza~ak mellett kínálta meg ő nagyságát;
= Ne haragudjál fiam! Hiazen. ha megfogom, az iatentissteletet zavartam volna meg.
Ö nsgyaága pedig, elfogadta a tu-bákot.
- Az uj évnegyeddel ismét
bátrak vagyunk lapunk pártolóit és barátait,felkérni,hogy lapunkat tovább is pártolni, terjeszteni szíveskedjenek.
— E rövid év-negyed alatt meggyőződhettek, hogy év elején tett igéretünket beváltottuk; s erre nézve több, a megyei nyilvánosság terén jelesen szereplő egyén levélileg kifejezett, nagybecsű elismerése van kezeink között. Éppen azért erös föltevésünk, hogy szerény, csendes munkánkkal s jóakaratú mérsékletünkkel az elismerést mindinkább ügyekezünk, kiérdemelni. — A megyei eseményeket mint eddig, ugy ezentúl is pontosan registr áljuk. Erre nézve derék tudósítóink eddigi szíves és önzetlen buzgalma biztosítékot nyújt nekünk. Azért hiszszük, hogy az igényeknek minden oldalra sikerülend megfelelnünk, 5 a szives pártolást kiérdemelnünk. Az előfizetési ár lapunk homlokán olvasható. — I isztelettel:
a szeiteíossE ti íiadóMratal.
— Az országos Tásár márczius 30 án. ugy a városban mint a marhavásár téren igen látogatott volt.
— TárosI közgyűlés volt m. hó 3l-én, d. u. 3 órakor, mely alkalommal tárgjsorozati egymásutánban s következő ülési t»rgyak nyertek elintézést: 1. A legtöbb adót fizetők névsora össze állítására kiküldött bizottság jelentése tudomásul vétetvén, jóváhagyatott. —2. az üresedésben volt v. állatorvosi állásra kijelöl*e lett-L»nge Kelemen, Piiz Albert és Maár Nándor. Beadatott ösasesen 102 szavasat; ebből kapott L*nge Kelemen 2-, Pits Albert 30- és Maár Nándor 70 asavaaatot; s ennélfogva as utóbbi jelentékeny szótöbbséggel megválaasta-tóit. — 3. A magyar kir. belügyministe num 27201/8«. a. rendelete értelmében módosított lakbérleti szabályok kiadat-tak a jogügyi bizuttaagnak. — 4. Az 1884. decz. 30 án tartott közgyűlés IH. határozatával elrende t városi színházi bizot aág 3 tagján 1: Eperjesy Sándor, Plihál F erencs ''é* Eb*o*p inger L''pót urak válasz attak meg — 6. As áilami felsőbb leányiskola tárgyában k«íc közoktatásügyi minislen isiratról as .1884. évi decz. 30-iki közgyűlés hstarozata értelmében adott pénaü^yi-bisottaágí véleményes előterjeasiés és tanác<i javaslat elfogadtatott. (Erről lapunk jövő ssámá-ban réssletesen fogunk ssólni.) — 6. A régi kórhás becsara — miután eddig arra vevő egyik árverésen sem akadt — 1 »szállíttatott 12000 forintra. — 7. A 4seotferenczrendüek zárdaf''nőkének abbeli kérelme, hogy a földadóval terhelt lelkéssi ingathnoi községi adó aló! felmentessenek, illetve a már fisetett össze gek visszstérittessanek r az adóhivatalnak, mint szakhivatalnak véleményei előterjesztése folytán elutasiitatott. — 8. Darás Zsigmond voit vár. tiszti ügyész ur felfolyamodása a v. pénziát terhére megállapittatni kért peres költség megtagadása tárgyában hozott 3553/84. sz. a tanácsi végzé« ellen: — elutasir.ato''í — 9. A föld- és lakbérleti ssersódések a tanácsi előterjesztés szerint jóváhsgyattak.
— 10. A városi pénzügyi bizottság véle-
ményezése alapján a v. tanács által a ír,, kir. adótelü^yelőségnek Nagy-Kanizsán leendő «Ibeljesése c-setére javasolt abbeli kedvezmény, hogy a városi bérház II. emeletén egyeióre 8. helyiség 6 évre bérmen''esm átengedtessék. — elfogadattok. — 11. A Teleky- és magyarutcfai népiskolák fölépítése tárgyában tett előterjesztés helj benhagyatott. — 12. A pénsügj i bizc.uág indítványa a főgym-násium előtti tér északi részének befási-tását illetőleg — elfogadtatott. — 13. Tamássy Bé a, kir. törvényszéki elnök, nek a v. képviselői állásról való lemondása tudomásul vétetvén, as első póltag helyébe lép. — 14. A nagyméltóságú közmunka és közlekedési m. kir. minis-tóriumnak a tap>lczá-nagy-kanizsai es pécs-varasdi állami utak foly ta''ólagus kongó églával leendő kiépítése es gondozása tárgyabau kibocsátott rendeletére tett eloterjnsz és — tudomásul vé''-tvén, jóváhagyatott.
— A nagy-kanizsai kísdtdoevelő egyesületnek f. évi márczius 28-án tar-tott választmányi ülésében elhatároztatott, hegy as évi rendes közgyűlés april 26 án tartatik meg, melynek tárgysorozata később tétetik koszé. A magyar-ut-czai óvoda, illetve gyermekmenhely iránti építkezés foganatosítása az igarga''ó ságra bízatott tobb szakértőnek a terv slapoiabb megb -ssélésérei felh vás mellett. Az egyesület 19 éves fennállásának ünnepélye a szokásos zárünnepé y alkalmá vsl ta» tstik meg julius végén, vagy aug. elején, Seiler Karolina, Miltenberger Sán-dorné Hobinka Vilmosné, Htrsch Erzsé bet. Wilde Teréz úrnők Mándak Gy. Sándor, Sch ffer Kálram. Fiedl*r Gyula Tretter Mihály urak rendes txgokul Schwarczenberg Regina, Hilcz L''josne uroő* é* Kovács Pál ur pártoló tagokul vétettek fel.
— Yásári tolvajok. Eiek a vam-pyrok akárhogyan a körmükre ütnek, mégia folytatják gonosz mesterségüket. — A mnlt hétfőn megtartott országos vásár •lkaimávsl rendőrségünk 7 tetten kapott tolvajt tartóztatott le, kik közül 2 férfi és 5 nő. — Egynek kivételével mind vidékiek voltak, kik bejöttek szerencsét próbálni. Az elővizsgálat után vala-menyien átkísértettek a kir. járásbírósághoz, a honnét hallomás szerint szabadlábra helyeztettek. Fájdalom, hogy büntető eljárásunk még mindig olyan, hogy a gazok nem me.egében és nyomban nyerik el mégérdemlett büntetésüzet, bauem még hónapokig ráérnek folytatni nemes mesterségüket.
— Műkedvelő előadás. Csáktornyán a .Hattyú" szálloda nagytermében szombaton, április 11-én a kisded-ovó-egyesülei j»vára adatik a „Czifra nyomorú 6 ág," szinmű 4 felvonásban. Irta Csiky Gergely. Rendező Belányi Tivadar ur Sugó Pubr József ur. Sze-Inélyek; Bálnái Gusstáv, számtanácsos Verbáncsica Nándor ur, Bella buga Za-kál Tercsi k. a. Sodró Antal iroda isst, Grefkovits János ur, Zsófi neje, Szigetby Erss>ke k. a. Eszter rokona, Zakal Nel-like k. a. Csorna Bálint, napdijas írnok, Belányi Tivadar ur, Már.ha, Wir fa Etelka k. a. Klotild. Plichta Irma k. a. au-relia Plichta Bl-nka k. a. Jjozi, Zakál Margit k. a. Luczi, Baumhack Annak. a. leányai. Mádi Simon, tiszteletbeli segédfogalmazó, B >da József ur, Poprádi Endre, Kollay Lajos ur, Tarczali J*nő, Noe Ferencz ur, Zegernyei Parthenia Péterffy Janka k. a, Mézesné, Horváth Delmke k. a. Murok Márton ügyvéd, Wisztner Henrik ur, végrehajtó, Lázár Károly ur, Becslő, Tikk Lásslő ur, Tóoiás hivatalszolga, Dobosy Elek ur. írnokok,pinczér. Kezdete fél 8 órakor. Előadás végestével táncsmulatság rögtönöztetik.
— A hévTlxi fürdó. mely kitűnő gyógy ha''ása által a legro idobb idő alatt a bel- és kü''földön is már •zép hírnevet sserzett magának s mely nek számtalan csuz- és köszvény bajban szenvedő köszönheti telj-s egészségét, egyéb tekintetben is kedvezőbb s''adinm-ba j''it legköselebb. Tudtunkkal eddig a íakssebák ssoigáltatiak leginkább okot a panaszokra, amennyiben as egyik vendéig a felüg/elói intézkedéseket helytelenítette, a másiknak pedig szobák tisz-togaltatása s b ellen volt kifogása. Az ilyen a p.nuazok jövőben megszűnnek, amennyiben Govorcain György, a keszthelyi kávéház és a bévviai vendéglő bérlője a fürdőiméit összes lako^Slályait bérbe vette ós saját érdekében — min dent el fog követni, hogy a fürdővendégek jogos igényeit minden tekintetben kielégíthesse. De kezeskedik erről még Govorcsin városunk és videküuk által ismert előzékenysége, pontossága, finom modora de mondhatjuk ambitiója ia.. 3 jeles tulajdonságainál fogva ő már tavaly as első évben a hévvisi fürdővendégek kedvenczévé vált, szívesen V.iek. ittak vendéglőjében kedveskedvén mérsékelt árak «collett kitűnő ételekkel, Maeges s»maiu borokkal és iparkodott vendégeit
ami asorosan véve nem is hozzá tartozik,
• *
jótékooycxéiu tombolák rendezése éa egyebek álul a legkellemesebben saóra-
koz''atní, mulatiatni és így a különböző osztályok közti egyetér ést föntsrtani. Mi örveudüuk az ujabb intéskedéseknek annál is inkább, miu''^ln halljuk, hogy a fürdóintézetnél még olyan á alakulások is vétetnek foganatba, meiyek azt magasabb sziuvonalra emelendik.
— Garíuda-czigíínyok. Z*Ubért
Baltavárral összekötő országu on m. hó 27—28-v.i: jjelen, egy szegény geren-cséres, (c .ép edény árus) a véletlen által útjába hozott kóbor-czígányok által megtámadtatott, — kik is a szegéoy ördögöt, — miután a cierép edénynyei rakott kocsit as árokba dcíniötlék, félig boltra vervén, a kocsiból általuk seblében kifogott lovakkal tovább állítót tak. — Az «szméletlen állapotban bálra hagyott áldozatot, a közeli Baltavárra szállították, hol a tettesek felől csak annyit icoodhatotr, ho£y ac illetők esi-gányok voltak.
— Egy villás biztositásílgyi kérdésben hozott határozatot a napokban a legfőbb ítélőszék. Az ügy a kővetkező: A Phónix biztosító társ&ság 1884. év január 1 én átvette az akkor felszámolás alatt levő Tifza biztosító társaság összes díj váltóit. A tüz ellen biztosított felek közül sokan esedékes váltója-kát nem fizették és az ellenük hozott sommás végzés ellen kifogásokkal éltek. A Phőnixnek perelhetési joga ezen díj váltók tekintetében jogászkörökben óléni vita tárgyát képezte és hírlapi polemiakra is okot szolgáltatott. E vitás kérdést a legfőbb ítélőszék eldöntötte, még pedig ugy, hogy a társaság jogi képviselőjének érvelési értelmében az emelt kifogások elvetésével a váltóadósokat marasztalta. Az ítélet indokaiban kiemeli, hogy a Tisza jogosítva volt a váltókat a Phónixre forgatni, annál is inkább, mert & részvénytársaság jogi természete a felszámolás által nem alteráltatik. L''gyanily ítéleteket hozott a budapesti kereskedelmi váltótőrvényszék mely ítéletek a királyi tábla által helyben hagyattak.
um or.
Csörgősapkás Múzsa.
A szamár.*)
Nem tudni ki
kezdie — régi szokás az már
Mindenki szájában hordja
Hogy bármikor ba tetszik Midőn hizelg, veszekszik, Ha kedvetlen a ingerült, Vagy oktatásba elmerült
Ur--vagy pórfedél alatt
Hol csak alkalom akad, Stéles e nagy földön Kimondhassa rögtön.
3 szót: szamár :
Szülészet.
Visszatérve a mult heti műsorra, megemlitendónek tartjuk a rSárga csikóu népszínmű előadását Bocxkó Dóra jutalmául, ki Erzsi szerepét oly kedvesen és jól adta, hogy valóban sajnáljuk, hogy nem volt alkalmunk a kisasszonyt többször nagyobb szerepekben is láthatni a színpadon. Ezen élőadás különben jobban bucsu, mint jutalomjátéka volt a kisasszonynak, mert Arányi Dezső színtársulatához szerzödvéo, megvált Sághy társulatától örülni fogunk őt annak idejében Arányi társulatával városunkban üdvözölhetni.
E bét első három napja Kövezi Rózáé volt, noha ő ssintén már szómba«
ton megvált e társulattól, Bogyó kitűnő színtársulatához szerződvén.
Vasárnap m. hó 29-én ,A nagy apóban11 mint Z«uzsi remekelt; kitűnően alakított Krómer mint Esslári, de nem ugy Aradi (Péterdi) ki inkább hasonlított olyan földbirtokoshoz, ki a vendégeket nem fogdostatni, hanem kidobatni szokta. Tisztái (Gyula) Tukorai (Nagy Jancsi) teljesen kielégítették a meglehetős számú közönséget Lánczi (zongora-mea''er megérdemli a dicséretet.
RUf&n 30 án .Milimárit'' adták. Kár, hogy oly üres volta ssiuház; a kitűnő előadás nagyobb pártolást érdemelt volna. Kövesy Rósa (Vera) belépé»ekor egy gyönyörű csokrott kapott, de meg is érd»mel te. Krémer (Jóska) pompásan játszott; Havasi (Janó) megtetie a majáét és jól mulattatta a kis számú közön-Béget. ^
Kedden 51-én „Dunanan apó és fia utazása'' került ssinre; a s/erepek s legjobb kezekben voltak: Kövesi Róza Patroklus) a meg nem szokott fiu sserep->en is olyan kedvesen játszott mint mindig; dicséretesen felemlítendő még Erdei Berta (Pamella) ki asonban ez alkalommal nem igen volt hangjánál.
Szerdán f. hó Un telt ház előtt Erdei Bírta jutalmául .Lilit'' adták. A jutalmazandó (Amalie) kitűnően volt disponá''.va éneke, leginkább asonban ateka élénksége által tökéletesen felvillanyozta és viharoz tapsokra ragadta a közönséget. Egy szép virágosokrot is nyújtottak át a jutalmasandónak. F. hó 2-, 3-, és 4-én ssűne», vasárnap f. hó 5-én uj szerep feloszlással 9A* arany ember" ismételtetik.
R-s.
Kinor^a a gyerek as aboés táblát, De megesik rajta, hogy b helyett k-t lát; Az egyszer-egy sorát be nem veszi feje, Boszus lesz a mester, — erőlködik vele, De fogy a türelem — végre megresteli S a fiút ssamárrá jól megkeressteli, Ha ez feljut a latin — vagy reálba S ián már pelyhesedik ia gyönge álls, De nehezen érti a cosinus alfát. Avagy nem tudja, hogy hol van az Euf-
rát,-
Mit és hogyan írtak Maríotte, Linné?! Meggyülik a bíja 1 — de senki se hinné, Hogy e dicsőségért neki minden tsnár Mindenn-p ast zúgja: „üljön levén sza
már !a
Ha jön a legénykor A melylyel mindenkor Az önérzet é< büszkeség egy talpon iár, A biliárdnál ő mondja társának : szamár ! Az nem tűri lustán, — üti fejbe, agyba, Less büszke kih'' ;ás és bőss párbaj
kardra!
Mindkettő a becsületre maut É« váltig a lovagias utat Kürtölik ujsAgban a nagy világnak — De a szamárért dühvel eret vágnak. A fiatal házasok már azeüdebben járják, Ha a férj éjfélig forgat1 a a kártyát S haza jön álmosan, — az asszony neheztel
Hogy gondatlan ura mennyi sok pénzt
v veszt el!
A férj hizelg, nevet s czirógatj» kérve: „Lelkem kis csacsim te! htsz nem játszom pénzbe." Perez-, ht multak a méses hetek S Amor nyiiai már tompák le-tek, A „kis csacsi" dédelgetes A férjnek már igen kevés. Felsőbb fokot hassnál majd, hogy hasson :
„Fogd be a szádat te szamár aaaaony l* *
A paraszt, ha hetykén ipját bepöröl le, Perét vesztvén „szamár'' a biró előtte; Sok perköltség után kullog hazafelé Psnasskodvs lép a nótárius elé. Enn''él mindig t-g a torok Keményen reája morog : „Ha''sze mondtam ne mennyen A fiskálishó bee ! Ihol megin láthotlya Mekkora szamár ke« 1" Máskor két gazdával megy boltos Iczig-
hez,
Hogy szerivel jutoa e kis ócsó piibez. Százötven perczentre kapnának is tőle De félnek föl venni, pör lehet belőle. „Rosss szerszám a váltó" mondják kajla
nyakkal,
„Sokszor Hezitáló dob készül csak avval." Csak nógat az lesig De egyik se bízik, „Mer'' a törviny pontos." Boszus lesz a boltos S ravaszul odaszól nekik ba elmentek „Gannef soll ich werden, nadj ssamárok
kbentek !"ji
A czigány rajkóját a sacz;^dba bájtja. Hol osirke s Indáktól hemsseg a tág p»jt»; lm rajkó csak csirkét lop és £*,za hozza, Tyhűl lesz most hadd el hadd, a móré
megnyussa.
Vicsorgatja fogait, A purdéra ráordít:
,Hát lérémt ázs isten ily sürke sámárát. A ki ott hágygyá a nágyobbik mádárát!"
Há* a bakakáplár ... no, de legyen
vége!
Egy aoncz papirosra versem rá se férne. Hízz nincs emberi hibz, tulajdon vagy
botlás,
Melyre ssamarasni ne lenne bölos sso-
kia
Légy katona egy hétig
S ne tudd a kom»ndot; 1
Sülj benn a szavalásban,
Fizesd meg az adót,
Lépj másnak tyúkszemére,
Légy rosss csárdás táncsoe,
As uj „kivixel." padlón
Legyen ozip^d sáros;
Önts ki fehér ab ossra
Szegssárdi vörös bort,
Játszd a „csöndest" os''obáu
Vagy a „flasztert" ipord;
Taposd le szép hölgyednek
Hosszú báli „sleppjet",
Keresd egy vén leánynak
•) Irta és elssjtvalta a soproni kör eatélyén Bangay Octáv.
irodaim i
HUSZONNEGYIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
ÁRI -n 188.
Elp.sarlott kegyét; Idesiodda.1 szemközt •
tudj ssóho« jönni S »rr61 b«*a«é»j MT»rUo Mily jó sajtot enni; Légy roMi puskás valahol Hibá*«i el » nyulat, Búsu j bajaid felett H» » ''ftbbi mulat; Jsverd meg a főny ereményt 5 fe''ejud ott a pénsed .... g több eser uibára I hol aaokban határ ? Bnonynyal rámondják vagy sú.gják : aa
'' immár !■
¿itán minSen nemzetnél ea a divat, Kémet sógor bárkit „Eael''-nek hivat, ,Ane"-t a franciánál, „aas''-t meg as
angolnái
H»ogoitatja büszkén Honkong ás Sene-
«ál.
Mózes már ssamárnak nevesi Isschart, A görög „ooss''-nak csúfolt a kit akart; T«lis Pytbagoras mondta ki eiőször Mikor discipuluaa Tanté''.elét nem tadta, Melynek áldó»»-ja lett aaás árva ökör. Vagy Sokratea mondá előadás alatt, Ha a jelaaó dörgött: .Ismerd Önmaga*
dat"!
D« jt> Istenek is gúnyoltak már vele, Bi*öoy»ág Midáanak hoaasu szamárfüle,
Melyet dijai hnsott neki nép Apolló, Bün^tvén egj királyt Amiért kritisált,
Hogy a nagy karmester hursenéjs nem
jé-
As emberek — persze hát Lillák est a rosas páldát S most alig van föld, nép, tartomány ás
lakhely,
Hol ne csúfolnának e patás nevével.
De ugyan mondjátok es állat mü vétett,? Hogy annyi sajataág lel benne jelképet Benn van mind ama ferdeség, behös^g, Mikben sinlódik as emberi méltéaág?! Akkor megérdemel egy magasabb helyet,
Mert e nagy fülű lény valóban kifejlett Félemberre nőtt ki, mely Darvint megdönti,
S a majomnak rangját magának veheti. Felocsúdik esse majd minden ssamárnak,
Ha ennyi.emberit önmagákban látnak. Haeckel aaerint úgyis bennők aa ¿»erő. S csak még csavaraljon náluk as agyvei ó,
A nyalt agyban nőj jön a „szürke állo-
mány■
Öntudatos lény less a saamár — akárhány 1
Tagolt nyelvhangokká lehet mégaai —a S tökéletessé vált a descendentia. Ha látják, hogy nevök a világot járja, A büsske önérsei lelküket megszállja ; Less nekünk ne mulasd — sségyen fut
el - jaj 1
Összegyűl majd ekkor as egéas füles faj, Hogy magasb r*ngjokat joggal kikiált-
Mart hias as ember is mind csappá
mároágl
Bis furcsa egy ssokás fis a 3«amuraxás 1 A sasnak sok pceU ir Föllengós versek« t; £ csúf rabló, eesményi köst Foglalhat el helyet, S mig sengi bátor röptéit Dalolja „aaphonát" — Hálátlan elfelejti a
Pegasus rokonát.
A sas, — mindenki tadja már
Mily buta és hamisj
Ukos nem less, ha törssökén
Két nagy feje van is.
Ámde mily- tanulékony a sselid ssamár,
Mily sok tan, csak ő néki ssól s reája vár;
A hirrel, mit róla hos a história,
Babéros bős lehetne sok ember fia.
Hindu Rig-Védában lenge félisten ő,
Istenek harcsiban Gigansokat verő,
Homerossnál „ssamár" Ajax s Achilles is,
Akkor es állat nev« volt a legssebb dús.
Hajdanta ő: Ochus király imádutá;
Tejével, Poppea szépségét ő adá;
Már többet árt as áíkapcsa,
Mint másoknak feje,
Eser philissteost levert
Erős Sámson «ele!
Trója siralmas vesztének
Nem ő volt as oka,
Rútul rászedte Priamosst
Nyeri-ő rokona.
Ssamárcsapat — mondá egy régi badve
sér.
Aranynyal bóven megrakva legtöbbet ér, Ha hósi karddal kdsdeai már ninos erőd, Megnyílik minden vár kapuj« es előtt. Asóta minden fényes polcs Hová bölos nem talál, Aranynyal csifrán kirakott Ssamárnsk nyitva áll. ^
De mit''soroljak, ssedjek ennyi erveket, A vénhedt ssássdok hosnak fel eleget, , Strabo Columella s a lantos lóvénál, Szamarat dicsérni, ssavakat nem talál -As új Íróknál is — egéss egy könyvtárral Sokasor taláikoaunk as árva ssamárral, Melynek nevét most már — félre iélsseg
gúnynysl, Örömmel viselje, kit a hirnév furdal
T Í3 S E K.
Nem gúny, nem esúfolás, valódi hála az, Ha bárki esentnl téged leaaamaras, Büsakén hordd e nevet, mely őehirbea ragyog
S ha „nagy ssamár" nak korholnak, mond
,mt vagyok.8
5953 tkv.
2*64 1—1.
Papirsxeiefek.
Mond meg fiam, miért harangos-1 Bak as esti harangssónál a kis harangga
is? —
— Azért, hogy a vak is tndjs, hogy este van. —
»
Ha egy napssámos minden órára 10 krajcsárt kap, mennyit kap egy nyári nap, midőn 10 áiá t dolgost kV
— Egy forintéi
Hát télen, mikor 6*%k 7 órát dol-gosik?-
— ötven krajcsárt?
Nem jói Tan. Hétsaer tis krajcsárt.
— Igen ám, de télen rövidebbek as órák mint nyáron.
*
Ministeri bistos érkezett egy városba, hogy as itt lakó állami állatorvos kíséretében a vasúti állomás állategéss-s é g ü g y i állapotát megvis8gáljs- Es alkalommal as állatorvos felhivta as állomási főnöksége:, hogy est tudomásul ven ni és az érdekelt hivatalnokok öuteUgít értesíteni ssiveskedjék.
Lapvesér es kiadó: SZALAY SÁNDOR Felelős sserkesitó : TASS ÁLMOS. Laptulajaonos : WAJDITS JÓZSEF.
WEISER J. C. Nagy-Kanizsán
Clayton és Shuttleworth
• mezőgazdasági gépgyár fiók-raktára
ajánl:
L. gözmozdonyokat, cséplőgépeket gözló- és ktzieröre, amerikai körfűrészeket, szállítható szekrény Jecskendöket, vetögépeket, JJnwersal Drill" és szorvavetögépeket, legújabban javított, szabadalmazott könnyű 2 és 3. vasú ekéket, mélyitö — avtgol, láncz, — kovácsolt rézsútos és összetett — rétmüvelö boronákat, kettős vasgyürüi hengereket, rétgyólukat, amerikai kaszáló és arató gépeket, szénagyüjtőket, trágyáié szivattyúkat és kut szerkezeteket, Kalamjni mindenféle gazdasági gépeket jutányos árak és előnyös jeltételek mellett.
T ovAto to ét:
Egy használt és uj részekkel felszerelt, tökéletesen kijavított Clayton és Stiuttlevorth gyárbeii 8 lóerejü csép-lőkészlet é. p.
Gőzmozdony teljes felszerelvénynyel az összes csavarkulcsokkal, tüzeló és tisztítóeszközökkel, viztölcsérrel és uj vízmentes ponyvával, 4 légkörnyi nyomásra megvizsgálva.
Gőzcsépiégép, B 4''/*'' nagyobb fajta, kettős tisztító szerkezettel, állítható osztályozó hengerrel, merítő készülékkel, árpa toklyászolóval, fő és minden kis szíjjal kiváltható szitákkal, az összes csavar kulcsok kai és uj vízmentes ponyvával,
a gépek jó szerkezetéről kezeskedve, jutányos áron és kedvező feltételek mellett.
_ n _ n _ _ _ . . _ _ „ ~ ..
^ Ezen alkalommal ajánlja WEISER J. C. czég
GÉPJAVÍTÓ MŰHELYÉT
melyben mindenféle vasesztergamunkák készíttetnek, vtlamintgőzmozdonyok, cséplőgépek gőz, ló és kézerőre, úgymint min-dennemfl gazdasági gépek javítás alá fogadtatnak és lelkiismeretesen jutányos siámitás meUett eszközöltetnek.
2469 1-5.
X->l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
A.
épi''észeli idéov megkezdtével bátorkodom azon tisiteletteljes jelentést tenni miszerint raktáramban a legkitűnőbb minőségű
mező és vakolat gipsz, építészeti mész hydr. mész, román czement I. román czement és valódi perlmoosi portland czement
készletett tartok" eredeti gyári árak melle t; további: a belyben berendezett czementáru gyáramban kitűnő és valódi portland esementból készült czement lemezeket, terméssetea, Vörös és fekete ssinben különféle n-eyságbso, kösőnség«-s és mesterséges márványban gyártok, miodennemű ép&let dlszltményeket ssállitok, elvállalok czement építési munkálatokat, u. m. veneczlai teraszt, gránit, mozaik, pad >zat, talpazat, viz-vezetó czement csatorna, falak szárazzá tétele, vízvezetékek helyreállítását, szarvasmarha abrak sorompók, abrak lehfitó kádak és vlzgytytők elkészítését.
8teyer homokkőt, karstl és karrarai márványt, kelhelml lemezt, elszigetelő kátrány lemezeket — különöeen előnyőse* Éalek ssáraa áUspotbaoi megtariására — keresstágakat, Mkapcsokat, » legr jobb minőségű rasbél gazdasági gépeket, ttgyssiatén szerszámokat, stb. a legolcsóbb árak mellett ssállitok általában minden az építészeti és gépszakmiba vágó megrendelések a leggjorsabban és legjntányosabban
''"jMÍ" SARTOKI OSKAR
Árverési hirdetmény.
A nsgy-kanissai kir. törrényssék telekkönyvi osstilya résséről kösbirré tétetik, hogy a délsalai-iakarékpénstár végrebaj taténak Etisner Katalin néhai Riianer János jogutóda végrehajtást ssen vedö bagolai Iskós elleni 135 frt tőke s járulékai iránti végrehajtári ügyében a nagy-récsei 128. *t. tjkvben A 1 f sor (42b0 —428Ö) hrssám alait felvett vált-ssgkötsles 402 írtra becsűU ingatlan 1885. évi ápril hó 11-én d. e. 10 órakor a nsgy-réisei kosségbásnál megtartandó nyilvános árveréaea eladatni fog.
^ Kikiáltási ár a fennebb kitett beeaár.
Árverezni kivánók tartósnak a beciár 10 ssá>alekát késspéusbon vagy óvadékképes papirbsn a kiküldött kezé bez letenni.
As árverési fellételek a hivatalos órak alatt a nagy-knoiKsai kir. trvsaék tkkvi oastályánál s Nagy-Récae kösaég elöljáróságánál megtekinthetők.
Nagy-Kanissán, a kir. trvaaék tkkvi osztályánál 1884. évi október 3-án.
5950. tkv. 1885.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék tkkvi osttálya résséről köahirré létetik, hogy Kroiets János sala-egerstegi lakos végrehajlatónak, öxvegy Németh Jóssefné szül. Véndé sch Erese és Némeih Jóasef végrehajtást ssenvedó oroestocyi lakóeok elieni 37 frt 10 kr. tőkí s jár. iránti végrehajtási ügyben as oros,.tonyi 572. ss. tjkvben A í 60. hrss. a. felvett ingatlan s arra épült 52. népsorssáma hás, ugy a 436 hrsi. a. ielvett fekvőeégnek Németh Józsefet »/a résaben illetett 312 frtra becsült jutaléka együttesen 1885. évi ápril hó U én d. e. 10 órakor Orosaton^ oan a kösaég biró hásánál meg''artandó nyilvános érverésen eladatni fognak.
Kikiáttási ár a fennebb kitett becs ár
A^verecni kivánók tartosnsk a b csár 10 aaáaalékát késvpénzben vagy óvadékképes papirbsn a kiküldött kezé-hea letenni.
As árveréai feltételek a hivatalos óráa alatt a nagy-kanizsai kir. törvényszék tkkvi osatályánál s Orosstony község elöljáróságánál megtekinthetők.
Nagj-Kanizsán a kir. tőrvényszék tkkvi osztályánál 1884. évi október hó 3 án. 2462 1—1.
5952. tkv. 1884.
Árverési hirdetmény.
,, A nagy-kaniMni kir. trvarék telek-
I'' könyvi osztálya réezéről közhirré tétetik, hogy a kir. kincstár végrehaj atónak Balázs Antal örökösei végrehajtást ssenvedő sst.-lisslói lakós elleni 78 frt 97 kr. tőke, s járulékai iránti végrehajtáai ügyében a sst.-lisslói 24. ss. tjkvben kiskorú Baláss Gábur, és L neli Anna tulsjdonául felvett t 288. hrssám 77 frtra, — 29. hraz. 21 frtra, — 33 hrsz. 28 frtra, — 124. hrszám. 23 frtra, — 241. hrszám 16 frtra, — 360. hrsz. vállságköteles 178 forintra becsült ingatlanok, — még pedig a 33 és 241. hrssnak Tóth Verona özvegy Balázs Istvánnéjavára C. 2. a bekeblezett oz-v^gji fcí|uaönélveseti jog épen hagyásával 1885. évi ápril hó 10. napján délelőtt 10 órakor Szent-JLissló| községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becár.
Árvereani kivánók tartoanak a becsár 10 saásalékát késspénzben vagy óvadék képes papirban a kiküldött kesébe« letenni.
Az áéveréei feltételek a hivatalos órák alatt a nagy-kaniasai kir. trvssék tkkvi osatályánál s Szent László kösség elöljáróságánál megtekinthetők.
Nagy-Kanizsán a kir törvényszék^ tkkvi osztályánál 1884. é^i decuember hó 5-én. s 2463 1-1.
2467 1 — 3.
Nagy Kanisaán, Király-utcza 1-ső szám.
TARC8A fürdőhely
Magyarhon osztrák Stájer határon Vasmegyében fekszik uombathelyi és aspangi vasúti állomásoktól 4 óra alatt elérhe''ő.
Vize kitűnő vastartalmú, fürdője kivált női betegségeknél különös jó hstásu, nevezetesen a női nemi szervek bántalmainál, mindkét nem idegbajainál, a légzési és emésztési szervek idült hurutjainál. a hugysservek bajainál stb.
A vendégek ellátásáról az utolsó években uj épületek ál-tal lett gondoskodva. — Fósta és »ávirdai állomás a fürdőben.
Fürdóorvos dr. Thomas Lajos. — A fürdőidény május 24-én kezdődik.
2470 1—6.
A. fürdőfelügyelőség.
llllllllllllMllllllilliilllIX ^WWMMWt^^^
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
Z A L A 1 KÖZLÖNY
ÁPRILIS 4-én 1885.
I
g T í S I K.
0'' 0 0 0 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0 0 0
Csal ralfiti
ha minden dobozon
* 17*0 0*7 : » »*• és Mail scksaoro-
• itott cxéf nyo-] átható.
83. V. 1885. 2465 1 -1
Árverési hirdetmény
Esen porok tartó* gyógyhatása makacs gyomor ét altestbajsk, gyomorgflrca é• elnylákisodás, gyomoréit, rögaítt dsgilás, máj baj vertslslás, aranyér éa a l«fkQ-lönfélébb aéf betegsegek ellen 30 év óta folytonosan növek-dő »li«roerésben résaesül Egy eredeti doboz használati utasítással 1 frt Hamisítványok tirvényesen üldóztetsek
Köstvény , csdz, mindennemű haso-;atá< és bénolás-iaj-, fűi- és fogfájás sikeres gvógyi-tasához bedSrzsS-
lesre: borogatásnak mindennemQ sérülések és sebet gyniaiiások és daganatok elén, Beusőleg virsel keverve, hirtelen betegedé*, hányás éakólika ellen. Egy Oveg pontos otasitással 80 kr. 2401 18 — 62
o Moll A.
Valódi, Moll védjegyével ét névaláírásával.
gyógyszerész császár királyi ndT. szállító.
Bécs, Tuchlauben
Raktárak Nagy-Kaalzsa: Belus Jósaef gyógysseréaz. Rosenfeld Ad Fesselhofer József. Barca: Doroer S. Csáktsrsya: G8nca L. gyógy. Kaposvárott: B°rovicz Ad. Keszthely : Schieifer fia. Körmend : Rátz Jáno.. Marczall : laztl Ferd. Sxijetvár Szalay József Zaia-Egerazeg: HoUóty J. gyógyszerész.
0 0 0 0 0
0 §
0 0 0 0 0 0 0
0 §
0 0 0 0
0 0 0
4 RADEINI SAVANYÚVÍZ.
Európa legddsabb tartalmú szikeny-lavanyos savanyuvixelnek egyike.
Hathatós és gyógyerejü alkatrészeit tekintve minden hasonló forrást jóval fölülmúl, s kiválóan lavany-iartaL ma által tűnik ki, a mely még eddig ily nagy mennyiségben egy ásványvízben sem UláItatott.
Ezért a radeini savanyuviz különös gyógyhatása mindazon betegségekben és bajokban jótékonyan "nyilvánul, melyek a hugyany túlságos fölöslegén alapulnak, mint köszvény, epebajoknál és hugycsotakarnál. Gazdag szénsav és szikeny tartalmánál fogva merem ajánlani ennek használatát különösen: gyomor- és bé&vrut. sápkór, szűkülés, vesebajok, hurutok, mirigydaganatok, golyva és idegbántalmak ellen.
A radeini savaDyuviz savanykás borral vagy qyü-mölcs-nedwekksl vegyitve * legjobb 2454 2—5
W tr DIT Ö SZBR. "M
és jóval eléje teendő a mesterségesen készítetett szikvizeknek. —
A radeini savanyuvizek főraktára Ehrensteln Hermán urnái van Nagy-KaniZNán Presburger féle ház és Knor-czer Károly ur verdéglóje melletti boltban.
MIKOLASCH S.
templom-, szoba-, ezimer-festő-, mázoló és fényképész
Nagy Kanizsán,
a honvéd laktanya átellenében.
Ajánlja magát a n ó közönségnek mindennemű szakmájába vágó munkák elkészítésére.
W0F* Helybeli és vidéki megrendelések tisztán, csinosan és pontosan teljesíttetnek jutányos árakon. TÜHJ 2443J
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 60. t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogv a letenyei kir. járásbíróság 407. p. 885. számn végzé-e folytán, Lenk Samu soproni lakós végrehajtató javára Cseresnyés Imre mertai lakós végrehajtást szenvedő ellen 379 frt 76 ✓kr. tóke, ennek 1884 évi január hó 1-só napjától számítandó 6% kamatai és eddig összesen 29 frt. 35 kr. perköltség a netán időközben lefizetett összegnek beszámításával erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 500 frtra becsült lovak, borjú, sertések, kocsi és tehénből álló ingóságok nyilvános árverés at-ján eladatnak.
Mely árverésnek a 629 p. 85. sz. kiküldetést rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis Meretán alperes lakásán leendő eszközlésére 1885-ik évi april hó 10-ik napjának délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintet, ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi 60. t. cz. 107. § a értelmeben a ''egtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
Az elár verezendő ingóságok vételára az 1881. 60. t. cz. 108. §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Letenyén 1885 ik évi márczius hó 27-ik napján.
0 mm CSBKEPALVY ILONA
'' asszonysáoai:
dl
föutcza 86. sz. a.)
íj
A Pain-Expellerl
Tizenöt év alatt esen régbe/ált házi •serrel caúz, köszvény, atb.-nél elért sserenoaéa gyógy eredmények kezeskednek arról, hogy egy beteg aem fogja megbánni, ha eme figyelmes tetéa által egy kísérlet tételére biratott. A legtöbb családnál .már készletben tartatik a valódi horgony Psin-E x p e 1 1 e r. Ára e?en szigorúan sso lid eredeti késsitménynek igen mérsékelt, ugyanis palacskonkint 40 éa 70 kr. nagyság aserint a a legtöbb gyógyszertárban kéazletben van. Ha misiiváay kikerülése végett, teásét a gyárjegyre Bhorgonyu-ra figyelni. Richter j?. Ad. és társa Bécs. FArakár Prágában aa .arany oroas-lán* gyógysterlárbao Nikin»-p 1 a ts 7. 235 1 3—5.
•1 r> i
2414 9—12
Egyenlítő Esztergapad
fúrógépek, gyalugépek stb.
legújabb szerkezetűek raktáron vannak.
Reitbaner F. Wien
2. Nordbahnstrasse 5
as«aképzettséggel és nagy tudománynyal ösaseillitott legkitűnőbb ter-no-kisrámitása dicséretre méltó, mely nem mathematikai kiszámításon alapazik, ő a jelenkor legnagyobb mestere, azóta, ahogy a lotto fennáll lottossámok ösaseállitása által még ast más k ép?s nem volt napfényre hoxni, mint <5; nyertünk as 6 tanácsira az e''s£ beté''elre :
Kernét, íernét, ternéí!
a prágai, brünni és bécsi *gy napi hutáson: Mathilde Wiüke Lunden-burgból, Bukovazky Jánoa, asabómeater Sklení, Siolár János építőmester, Policsé és Kíndermann Emánuel nyugalm. tanitó Filippsdorf Georgswalde mellett, mind a négy morvaországi lakos.
Kisebb nyereményekben részesültünk:
Tribucaek Ödön, Pirnit* 385, 8transa Erast Hrotovitx, Haazlik János, szabómester Brünn. apácza-ntesa 9 az. Frenczl Forenca Morva-Trübau, Sekera Antal Preraa, templom-otcma 806. azám, Kraosx Gynla Bollmány (Baranya m.) K-ausz Karolina Bömerstad: 218. 8abaU Ferancz Prerau, Moadra Vincze Proaanita. kirily-nteza 30. Hanamasn János takács Knet-lsberg, Fatka Mátjáa kereskedő Saratie«, BrfJnn meHett, Zobner Károly Friedland, a morTa mellett, Kreata Johanna Freiberf, Michel Jótsef BömeraíaJt 85, Traroicek Mór pókmester, Dedica »€. Viskóra mellett. Witt Antal, EibenschiU. sz<le«utcza 115. aa. Brünn mellett, Eas''.«r Adolf aa«Ulo«merter, WOrbeDthal (áziieaiában), Pro-chascka Antal Teplitz (Oehorsaág). Prohazda Ferencz Drai.am, Panizil Anna Hatchein 15, Olmfltz mellett, Pollak Zsigmond tanitó Tornán, Hartl József, idb SiebenbSfec. Bárn mellett, Sesvadba Ferencz, Zalmasoricz p. Holeaor, Kahlik Fanny Brünn, Zeile 39. ÖToboda Ferencz Babicz, Kelcz mellett, Raua-kolb Károly" Herlsdorí, Körinek Antal Mödrita, Bórák Fü''öp Tendégló«, Frie-dek, Hoferek Viaeze Alsó-üjozd 106, Kratochwill Jóxsef -Neudorf 58. OslaTan mellett, Nfpras József Brünn reudek ntcza 4. Skaae-i Ferenc* pékmester PrOMuita arí-otcza 1 *z , Laaner Ferencz. Roasiu, Appl Bertalan Bdutsch 83, Stuhlik János ICarchefich, Butscborirz mellett Morraorazáf.
A budapesti húzáson: 2453 2—3
Sohenli Jósaef Na^y-Maroa, té«la-utcza ?5, Kohl»*yer Ferenca kárpitos Selmeczbánya, Poós András czipésx A»z6d, Kaximir Ilona Njiregyháaa, Gropa Jakab v tdíglós Beregszász, Hajdn János kfaké 272, tanyai szám, Kazár Mihály Debrecaen, bns-ntc*a 7l4. sz.. Preisr MóriU atzUlos Nagy-Kils, Faárka Irma Aaaód, Gombái latrán Miskoles. tót-ntrza 4. szám, Keinert Eezsfi kar— téaz Budapest, VII. Iatránnt 5. szám, Katona Lajoscé Miskolc* Belgrád ntcza 12. szám.
Levelezésekre 3 darab ő kros bélyeg bekQidendfi.
Szabad, téglavető gépeket
ve küld
különböső kipróbált rendszerűek gőa-,ió ós któerőre,. fali-r facon-éa Qrea téglák, tüsmentea kövek, csövek, járda , padló téglák tető-tedő cserepek, francsia hornyolt cserép-, mész-, ctement-kövek. « ssenbríquetiek előállítására készít a prospektusokat ingyen és bérment-
2451 2-3
LOUIS JAÖHB
gépgyáros Ehrenfeld Kölnben a R^jna mellett.
Véd]«|y 319. és 320. ssám.
Figyelmeztetés.
Az általánosan ismert, jó hirnérnfk örvendó s tsbb oldalaiag kitüntetett vósbor; re*r késiitményem — kelendőségénél fogva — sok ütáuzá^nak lévén as utóbbi id< ben kitéTe, elhatároztam, bovy aaokon c/ímjerye rnet módov tom s arra kék nyomatban saját házam kül ó alakját részem fel, bejegyeztetvén azt egyszersmind vid-j^fykínt a bbdapeati ípykamaráná''.
SOSBORSZESZ 2456 2-3
gyors en^ hitést eazkös^ : csúzos szaggatás, fagyás. fog és fajlájdabiak, szrngyeageségek. bénulások stb. stb ell<Ti; de különösen a bedörzsílés-kínc-gyiiró-gyóg>módnál, másságéi i?on jó hatásúnak biaonyalr.
Frgtikxtito sseiöl is igan ajánlható, « mennyiben a fogtak fényét elősegíti a fagbust erisbiti és a száj tiszta, szagtaian izt nyer a stest elnarolgáis után valamint ajánlatos * iaer felmosásra is a bajidegek erősítésére, a fejkorpa kép«5déí megakadályozására és annak eltávolításán.
Ára eo m Rreael 80 go Jösebb űrével 40 tr.
Husnálati ntasitás magyar ragy némát nyelven, biacmányosaim névsorával ellátva,
minden űvrghez űigyen mellékel te tik.
a Savanyu-Kút
^„STEFÁNIA
Koronaherezegnő
forrás?
Trisszt 180 ^rtay ársm.

RAKTÁRAK NA6Y-KANIZSAN: Rosenfeld A., Rchvarts & Taaber, 8trem íf Klem, Feaaalboffer Jóaseí. Belas József; Már.dák Gy. S. Prctlmayer ? '' 4a Detrtach, Marton és Hnber, Prager A.
Brésav Kálmán,
Budapesten, IV. keiüiel, Mmeum-könit 23. ssám.
Szénsavdús. természetes, égvényes
ASZTALI VIZ
¿gyuttal gyógyvize a légiö szerveknek, gy<. momak s hólyagnak.
A krondorfi viz legtekintélyesebb \ egyrirspálóink szerint mennyilegesen az elsó helyet foghűja el a birodalom égvényes savanyu virek fölött • 2431 7—20
W Katvillalkoaók Krondorf Karlsbad mellett Raktár Nagy-Kanizsán : WEISS testvéreknél Kapható minden ásvásyriz kereskedésLot: vendéglőben.
I
X X X
WajdUt J6a»J könyvnyomdájából Kagy-Kanitsán.
NAGY-KANIZSA, 1885. április 11-én.

r
Huszonnegyedik évfolyam.
Előfizet éti ár:
ege»» évre . . . 5 frt.--
fel evre . . . . 2 frt 50 kr. negyedévre ... 1 . 25 .
Egye» arás 10 kr.
HIRDETÉSEK 8 hasabo» petitsorban 7, másodszor
6. s minden további sorárt 5 kr.
WYlLTTÉBBt*
»őrünke t 10 krért vétetnek lel. Kincstári illeték minden egyes hirdetőért 3ü kr lix tendfi
I
A lap szellemi részét illető közlemények s szerkesztőséghez, anyagi réséét illető közlemények pedigakiadóhivaulhoa bérmentve intézeodők: Xazy-lí anizsán Wlassicsháx
Kérm-ntrtlen levelek nrtn fogadtatnak el
Kniratsi vissza nem küldetnek.
A nagy kanizsai .Kereskedelmi lparbank", .nagy-kanizmi önkéntes tűzoltó egyletu, a „zalamegyei általános tanitó- |
tntiUet'', a „nagy kanizsai kisdedneveli) egyesületa, a -nagy kanizsai ü<ztionsegttyzö szövetkezet*. a „sopronikereskedelmi siparkamara nagy kanizsai külváLasztmány*-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEG YES TARTALMÚ HETILAP.
Néhány szé a parbén-óL
A .Pesti Nspló'' egyik közelebbi szám* hozta azon átiratot, «ely-Ivei a vallás- és közoktatásügyi miniszter a róm. katb. egy házifőnököket megkereste, hogj ezek kitüntetni szíveskedjenek. azon lelkészeket, kik - x kongrua alapján párbér kárpótlásban részesülnek, s részesített összeggel együtt, valamint arra is megkérte óket, hogy javaslatot tegyenek: vájjon a segélyzendók minő alapból részeltessenek, mert a vallási alap jö-vödelme előre láthatólag nem képes a szükségletet fedezni; a .annlmányi alap jövödelmét pedig, mintán ez amngy is e téren nagy mértékben van igénybe véve, — a lelkészek javadalmazására fordítani nem lehet.
következtetésnél
iákból vont fr-2 »kétségtelen,
iofr-S »kétségtelen, hogy a megyés püspökök most a szükségletnek kitüntetésére utalvák; arról azonban, hogy ezen szükségletnek kipuhatolása minő alapon eszközöltessék, a miniszteri leirat hallgat. De mi nemj maradhatunk közönyössek és a leirat j érdemében szükséges., hogy e tárgyban felszólalással éljünk. A helyi la-! pok első sorban hivatvák az ügyhöz J tuieiesén hozzászólni. B meggyőződéiben élve, szerkesztő urat megkérem ez ügyben tett felszólalásomnak tért adni és a netán beérkező Véleményeket közölni.*)
Azon plébánosok, kik a kon grua alapján az állami pénztárból javadalmat húznak, az érdekelt adóhivatalok - nyilvántartásában felvéve vannak, s igy azok kimutatása semmi nehézséggel nem jár; de most már vannak oly plébánosok is,- kik eddigelé javadalmazva, illetve kártalanítva nem voltak; de kik a birtok szabad adás-vevése folytán beállott változásnál fogva most már
. i
Az e tárgyban Mstlag beérkezendő ctikkeknek legnagyobb készséggel helyst adunk. Saerk.
ká.taianitásra utalvák. Nézetünk szerint ugy ezek, valamint az összes plébániák javadalmai kipuhatolandók és ezek alapján lenne a szükséglet megállapítva. Ezen összes javadalom kimunkálása sem jár nehézséggel, mert ott van az egyenérték adóalapját képező bevallás, szolgálhat ez zsinór mértékül. Osak a plébániai hivek összes létszámának kitüntetés sével kell kiegészítni.
Ebből folylólag megjegyzem és az érdekelt végrehajtással megbízottnak figyelmét a nagy-kanizsai és homok komáromi plébániák sanyarú helyzetére hívom fel.
A nagy-kanizsai plébánia-hivatal kap a városi pénztárból 1364 íorint*) évi javadalmazást. Tekintve azt, hogy Kis- és Nagy-Kanizsa város területén 14070 lelket számláló hive van, s ezek ellátására legkevesebb 4 lelkész szükséges, — a ja vadai mazás összege e körülményekkel legcsekélyebb arányban sem áll. Igaz ugyan, hogy a plébánia hivatalt a szentferencz-rendi szerzet adminisztrálja de ez legkevesebb indokul sem szolgálhat arra nézve, hogy a kongrua kedvezménye ezen plebá niára is ki ne terjesztessék; mert mig a két városrész területén a plébánia ügyeit ók vez tik, ugyan akkor a Kanizsa szomszédságában lévő Pallin, — Horváth-Szent-Mik lós és Liszó községekben a vezetést és lelkészi teendőket is szintén ók végezik; mely eljárásuk folytán szintén javadalmazásra utalvák.
A homok-komáromi plébánia is ezen rend küldöttje által vezettetik, annak javadáimazása a canonica vizita alapján minden ház után, a cseléd és pásztor házak kivételével, év. 1 frttal történik; azontúl az illető plebánosi helyettes a lakosság könyör - adományára van
utalva. Kizárólag a homok komáromi hegyben must-col lectát szed és a községekben, midőn az 1 frt illetményét beszedi, némi termény «összegyűjtését is eszközli. De e két utóbbi adomány a hivek jó szántától feltételezett, a mi biztos «tfapra^nem fektethető. Van pedig a homokkomáromi plébániában 320 oly házi gazda, a ki fizet igy. Az ottani plébános helyettesnek ez a fizetése, — kongruában eddig még nem részesült Most tehát itt az idó, mi-dón e bajon is segitni kell; kell pedig akként, hogy jatadalmazásuk a többi plébániák jtvadalmazásával arányba hozassák.
Csak a -állási köz-érdek érdemében szóllalunk fel és kérve figyelmeztetjük az intéző köröket a szükséglet kipahatolásánái ezen körülmények figyelembe vételére.
N.-Kanizsa, ápril 5. 1885.
KOVÁCS.
•I
TÁRCSA.
Ha Isten akarja.
- • -»
Apja, aayjs rolt a fcli. Mégis nagyon árva szegény, Mint amolyan talált gyermek, Meg afféle szolga-legény. Hejh 1 de dafék, nép amellett, Mint a sudár jegenye-ssál, A minőt as ember fia Nem minden át SS él se talál.
t)
,.Másként vaa a sors taegirva Itt a földön, ott aa égen;.— Minden egy ssebb párosával, — Mindig igy volt örök-régen. Hogy dt-rOljOn, van a srivnek Arra való piros napja, Mely as egéss nagy világot Egy •■•mé.yben kipótolja"----
Ily gondolat s más hasonló Jár alá-M bds agyában, Mígnem amngy önfeledve Lenn uram a kart aljában. S tán ngyis az Isten mfire : Ott a gasda Itáskája Négy leve''fl *aUst keres, — Pedig nem is ssornlt rája....
„Gyöngyvirágom, szép Uaskám — Mond a legény epedemve — Vár t* reád, — caak énhozzám Illenék már jobb szerencse. — Van mindene dós apádnak Hejh ! caak ssive, lelke nincsen ; Ha én meg ast pótolhatnám, Nem cserélnénk aemmi kincsen* —
Csend lett astáa, — csak a madár Dalolt Mea-búaan érte, Mig Unaka kis kötényét Könnyeibe* fölemelte: Hogy ''izzen már jó anyám is Eadvs-kérve mondta neki; De S, hogy „ssant soha" napján — Vissza módig ast feleli.
•) 8sorosan vére a plébánia javadalom csak 410 irtot tesz. Kovács.
Hajnal a tán hajnal támadt, Búcsaja meg alkonyt hoaott, 8 árva legény mindannyiszor Bás Ulinkóm sirt, zokogott ▲ madár is énekelt még, 8 folyt, fntott a patak gyöngye, Mint a nyárnak szép uapjai, Mígnem as őst beköszönte.
És es alatt a jó anya, Ifja, leány, mindhalálig 1 Kieötőtték. hogy „szent Soha" i Mind szentek napján szik; S mert a pap is rá mondotta, — Most as áldás emlegeti. 8 apjok T agyán dacsoe még, de — Unokáját kőn szereti..''..
Hajgatd Sándor.
arany ansak, aki a „Haagária kávé" ban ártalma* anyagot talál.
Versenyzó: Tersánczky József, Zalamegye, Kanissa-járás orvos«.
100 arany asép jutalom, melyért pályázni jelen esetben több mint kötelesség, mert annak minden darabjában a közönség egészségének kérdése is rejlik,
A .Hungaria kávi'' feltalálója Sza-lády Antal ar, ki hirdetéseiben, ajánló irataiban kijelenti, jobban mondva, biz-lositja a közönséget, bogy az csupán ha aai növényekből van öaaseállitva és hogy aem ártalmas festéket, sem más ártalmaa, egészség elleni anyagot nem tartalmas ; azért Ígéretet ia tesa, hogy aai abban bármiféle ártalmas anyagot talál, 100 arany leend jutalma. Ugy hirdeti továbbá, hogy arnig »»gyréast h»sznos tápanyag, másrészt hatható? gyógyszer is.
Tekiotetlel as ismer« tlen összetételű táp- és gyógysserek gyártása körül felmerülni szokott visssaélések káros következményeire, éppen nem tartom feleslegesnek a .Hangária kávé" szak-
s*%rü részletezésébe, elemesésébe bocsátkozni. Megteszem est részben a kitűzött 1(A) arany jutalom elnyerhetéee czélji-ból, de legfőképp azért, hogy a fogyass tó közönségnek irányt adhassak annak hass nilhatáaában.
Akarok pálosát törni a .Huagáría kávé" felett, vagy pedig eliamerő koezo-rut nyujíaií ~ S iaTá d y Antal urnái, kávéja vegytani elismerésének eredmé nye szerint.
Mielőtt a „Hungiria kávé" réezle-tesésébe bocsátkoznám, szükségesnek tartom hozni Szalády Antal ur hirdetéséből a következő ny ilatWoaatot:
Azt irja ugyanis Szalády ur, hogy a .Hungária kávét" ő talál a fel, összeállította pedig kizárólag hazai sövényekből, minden ártalmas anyag hozzákeverése nélkül éa ez birta arra, ho^y .Hungária" czimmel, keresztnévvel lássa el.
Ast mondja, hogy kávéjának fóel-katrésse a csersav és empyreumathik, azért jelezi táp- és gyógyszernek ; hivat-koaik egyúttal számos orvosi lapsssta-latra és felsorolá, hogy a .Hungária kávé" táp- és gyógyszernek bizonyult be: a gyomor- éa belek hurutjábao, ag étvágy hiányában, as elsovágyódásban, a sorvadásban, főfájásban, gyomorégés, vérszegénység, aranyérben, »ziv és tüdő kór eeeteibeo. Esenkivül biztosítja as egészséget, öregeknél hosszabbítja aa életet, gyermekeknél használ a görvélyes vér-korcsosodáaban, a csontfellágyuláa (ao-gol betegség) esetében. Felemliti, hogy nagyoo szépen és erősen fest, isre kellemes, jósága által a mokka-, cuba , ceylon stb. sőt minden kávé felett áll; hogy es a világ legjobb, mégis legolcsóbb kávéja. Bir védjegygyei. Jelszava: ,ELi szereti életét, sz igy ék ,Hungária ¡fedőét/* Ki-lójanak 1 frt 20 kr az ára, megrendelhető Budapesten, Sugárut 100. has. és minden jelentékenyebb füsserkereske-désben. Febérkávéhos */,— 1 evőkanálnyit kell megfőzni, feketének 2l/t—2 deka kell. Fogyaaztható tisztán, vagy valódi kávéval keverve.
Ezeket, tehát saját szavait vettem részletezésem alápjául, mit következőleg ejtettem meg.
BészUUzisem.
Birtokába jutva egy kiló .Hungária kávé''-nak, kaptam bozzá mellékletül egy kis könyvecskét is, melyben annak ismertetése, ajáhlsts foglaltatik. A könyvecskében megolvastam Szalády Antal ur leiráaát, utasítását; ta-
láltam benne 10 orvosi bisooyitékot, 13 magánnyilatkosatot és 5 hirlapi kivonatot, melyek egymással versenyezve a legkedvezőbb nyilatkozatot teszik, ugy mondván, hogy a .Hungária a évé- előnyös. haeanoa táp- és gyógyszer^ mmél lógva köshassnálatra elfogadható, ajánlható.
A dobos tele felirattal, védjegy, gvel, rajsokkal, esen olvasható, hogy 100 arany jutalmat kap as, ki a .Hongária kávé".ban ártalma, anyagot talál; továbbá lehet azou olvaani a czéget és a fennt idézett jelszavakat, t. i., hogy .Ki szereti életét, igyék Hungária kávét!"
Ezek Utáu a dobozt felnyitottam, tartalmát megnéztem, megszagoltam, meg ízleltem, kivettem négy evőkanálra valót s mindegyiket külön-külön üvegpo-hárba tettem, egyiket felöntöttem ¡epá-rolt hideg-, másikat közönséges hideg kutvixsel, harmadikat borsiasassel s a negyediket misben főtt Hungária kávéval, amint vízben fölt, tehát mindenes-tül; gyakran felkevertem ezüst kanállal, lefödtem és 24 óráig ásni hagytam, miközben "gyre-máara néz.geuem: miképp festődnek s folyó réssek, miként történik durványainak leülepedése. 24 óra eltel-tével áteresztettem ssüró-papíroson, meg isieltem a folyadékot, egyikbe is, másikba is vcuchlorid-oldatot, jodfestvinyt csepegtettem és esek segitsegóvel kerestem bennük csersavat, kávét, keményitőt, kerestem ártalmas festanyagot. A szűrés által nyert durváoyokat megisleltem górcső alá vettem, kerestem homokot, tégla port, vizsgáltam darabjainak szinét, alak ját, miségét, keverékeit: öassehaaonliU>t-tam egyéb pótkávékkal, kerestem mák-ko», fügét, kávé^ kávéalját. Végül meg-főztem fehérnek, feketének, és családom körében mindnyájan megízleltük, fetje-gye tem pedig nyert tapaasulataimat, mikéot követkesik.
Vissgdlati eredmény.
A .Hungária kávé" nak pörkölt kávé ssine, szaga és ise van; szárason rá gicaálva kissé édeskés-fanyar.
As ástatás álul nyert Vts és ssesz, szép sötét piros szint kapott, a főttnek ssine legsötétebb volt. A belecsepegtetett vaichlorid nem csioált csapadékot, jeléül, hogy oinos közte valódi kávé, kávéalja, de megsötétítette a ssint, jeléül, hogy cs«rsavat tartalmas. A jodf estvény nem telt váltosást, ami arra mutat, bogy gabonafélékkel, hüvelyes magvakkal (lisst-tel, keményítővel) nem bir. A visré-
Látogatás Erdőty Eugénia kitatz-8zanynaJ.
(A .Zalai Eöalöny eredeti tárcsája)
Berlin, 1885. márcz. 30.
Kedves Barátom ! Mikor a kösel-multoan neked Bécsből történt eltávo sásom folytan m gigértem. hogy hoassu álamban Bécs helyett Franczia-és Angol országból keresem fel lapodat, lesembe vettess a vándorbotot, hátat fordítottam az oeztrák metropolisnak és kiindultam nagy világba ...
A frázis sohasem volt ssokásom, ast te tudod legjobban, aki engem tökéletesen ismerss. Távol nsisden ideálismust tói, miadig a legtisstább r»aiismus lebegett nemeim előtt; mert todum. Upassialat-ból tudom, hogy es as egyedüli ut, mely a való, as igaz és a termésteles osélhos vesét. Minden ember asonban bisonyos fokig ideálista és ha a hasasseretet igas, soha ki nem alvó tűsét tartom ssemem
előtt, skkor szívesen ismerem be, bogy magam is idoálista vagyok és est most leginkább érsem, midőn s sors mindinkább távolabb visz azon otthontól, melyet egéssben és máaré«sről ssükebb körű édes hazámnak nevesek, hova engem a legtisztább éraelmek kötnek, abol a pacsirta dala, a virág illata, a liget zöldje, a ze-phir suttogása el.agadóbb, kábitóbb, bá-josabb és kelUmeeebb mint bárhol másutt e világon, — ahol gyermek koromban oly szépen tudiam álmodozni egj ssebb jövő hajnalának hssadtáról! . . .
Óriási gyorsasággal vitt a gyorsvonat hazám határától mindinkább távolabb s ha a kocsi egyik szögletében csendesen elmereng az ember a szép multésa kedvrs otthon felett, lehetetlen, hogy el ne érzékeny ftljóa; mert az idó éppen nálam nem rtvid, mely a viszontlátáshoz vezet. Gondolat gondolatot követ, s a birodalom határát átlépve, hazánk ason nagyjaira kezdek gondolni, akik külföldön aratják a babért, ázik idegen ajkú népek nél aserzik meg maguknak és népüknek a dicsőséget és o t szeresnek lisrteletet a hasai müvéssetnek, abol a gonosz előítélet hazánk eulturáiis fejlődését és magasztos művészeiét tévesen tünteti fel.
Beriioig meg sem álltam, itt volt as első állomás. Sohasem bocsájtoitam volna meg magamnak, ha ErdősyEu-g o n i a kisaassony t. ki jelenleg a Wal-halla-ssinhásbtn ara.ja méltón kiérdemelt iMbérjait, meg nem látogattam volna. Nem as ideális lelkesedés vesetett hozzá, nem as offioiell .interviv" kényszeritett hossá menni, mert hiss nem mint hiriap író, hanem mint privát egyén óhajtottam megismerni őt személyesen, kit haaánk-
ban és a külföldön egyaránt oly előnyösen ismernek.
Előre kell bocsájtanom, bogy bizony néma legnagyobb bizalommal mentem hossá. A kedvesőtlen tapasztalat, melyet as osztrák fővárosban észleltem, nem a legszebb reményekhez kötött. Hiss Bécsben Sonnentbal, Le-winsky, W i 11, G r o 8 b Jenny már nem ia beszélik hazánk zengzetes nyelvét, sLewinsky-nek ia csak as as érd-me, hogy Petőfit, ott ahol teheti, ismerteti és magasstalja. T i 1 g n e r, a geniális szobrás.müvéss pedig már osztrák polgárrá lett (me, az eretnekek, kik közel hazánkhoz nagygyá lettek s kisebb nagyobb mértékben hátat fordítottak szép hazánknak. Mit várjunk most már ásóktól, akiket messzebb vitte a sors a hass ssent határától?
Csalódtam asonban a művésznőben, s es nekem kétszeresen jól. esett Előssör: mert tirsta magyar érzelmeiről meggyő-sódést szerez lem ; másodszor: mert as iró csakis keserű csalódáshoz van szokva.
A mult hét derekán, miu''án s színházban megszemléltem remek játékát, meglátogattam. S bár e látogatást leirom, teszem asért, mer: a müvéssnó nagy-kanizsai, s ason kellemes hirt közölte velem, hogy a nyár folyamán Magyarországot s igy Kanizsát is meg fogja látogatni.
A lépcsőkön menvo, magyar dsl ütötte meg fülemet. Az első magyar dal, melyet müvéssnó ajakáról bécsi távollétem óla a külföldön halló.lem. No, de a müvéssnó sokst énekel magyarul, mint velem köslé. A terem, melyben fogadott, nemis terem, hanem valóságos virágos kert, s es a kellemes illat rögtön essembe jutattá, bogy a müvésset minő polcsárs
jutott fel s kisasszony. As sjtó felett lógnak a hervadhatlan babérkossoruk, melyeket as s phiegmatious fanyar porosa nép adott át neki tisslelete jeléül, s melyet ő ismert megkapó játékával oly könnyen fel villanyos. Szinte psnassko-dóit, hogy olyan sok virágot kap 1 Istenem I Hát miért játssik oly remekül? As nép pedig, melyei ő az ő geniális játékával rohamaosn és olyan könnyen hódi-tati meg, Lilás tud lenni irányába és elhal mossa kitüntetéseivel; mert hisz E r d ő s y kisaseseny mint igasi müvéssnó jáUsik, akit a mázsák homlokon csókollak, aki a vele ssületett természetességgel, könnyen ée mégis megkapóen ját» ssa el szerepeit, mint Tbalia fenkőlt papnője, aki bizony meg tud bizni zaját erejében é« nemszorult a mások által ott gyakran használt triviális reclám-maneu-
verze.
Hogy szivélyeeen fogadott a nagy művésznő, azt ugy hiszem nem is kell külön hangostatnom. Hiss ősi féoyes erénye a magyarnak, bogy még idegen vendégeit is szívesen látja, hátha még magyar ember jön hossá. Pedig ö nem mindenkit fogadhat, mert tanulásával nagyon el van foglalva. S ha valahol, akkor e pontban van kifogásunk s művésznő ellen, ó ugyanis sokat isnul, mert sokat játasik ; természetesen, sz s német ig&zgató jól tudja, hogy Er d ős y kisasszony tele házat csinál, igen sokszor lépteti fel, z kibassnálja erejét. Persse as általános ünnepeltetés, a1'' folytonos kitüntetések, a rajos ovátiók hízelegnek minden müvésznöek ; mert hisz ez a tulaj-donképeni erkölcsi jutalom. Ezen esetben •enkiaem féltékeny erejére, tüzsel játszik,
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPBILI8 -1 lén 1886.
sseknek g-.ndolható csekély kávé ite ét szaga lünt fel, a szesznek csakis tiszta szesz szaga volt kiveheti.
A leülepedés által nyert durványok górcső slatt rende''len alakú törmeléknek mutatkoztak; Színük feketébe álmenó barnáknak látszó t. Tapintásra keményeknek tűntek fel, lehetett helyenként puhább részleteket is észrevenni; legtöbb ▼olt közte apró, tojásdad alakú, világos sárga, egész és fölpattogsolt növény mag. A vaschlorid kissé barnábbra festette, a jodfettvtny semmi változást sem idézett elő. Egyebek nem voltak ésile.hetők.
A rendetlen alakú, kemény durványok as egyenletgetéssel pörkölt tölgy-makknak (makkávénak) a puhább részek fügének, a msgvak fügemagvaknak bisonynltak.
Határosat.
A most felsorolt részletezés által ason határozatot állapítottam meg, hogy a „Hungária kávéa-nak boncatani állománya: pörkölt tölgymak*, füge is fügemag, vegyi álladéka: csertav. Ise mérsékelt erejű kávéhoz hasonló; nem képes versenyezni sem a mokka, sem a cuba, ceylon és egyéb e fajta kávéval, mint élvezeti czikk, azért is a»ok fölé helyezni e tekintetbea egyáltalan nem lehet. Eszközölt elemezésem folytán nem neveshetem semmi egyébnek: pótkávénál, mégis boncs- és vegyitulajdonságai nál fogva minden eddigi pő kávé fölé emelhető, a igy nem is neveshető másnak, miQt: „elsőrendű pótkávi* nak, meiy a benne foglalt cseraav és kozmaolaj (ole-um empyreumatikum) tulajdonságainál fogva méltán megérdemli a „t á p-g y óg y-pótkávé" elnevezést s a bizalmat.
Ugyan e részletezésből lehet következtetést vonni, hogy a „Hungária kávé" -ban nincs semmiféle ártalmas, egészségelleni festék-anyag, minélfogva bistonsággal, teljes joggal megállhat a közfogyasztásra alkalmas egéssséges élelmi csikkek sorrendjében. fiz éppen e részletezés felsorolt eredménye ütött el •ngem a 100 arany jutalom meguyeréaé-től, mi asonban ram nézve megnyugtató és örvendetes, mert ez esetben as én veiz-teségem a közönség nyeresége.
Ha Szalády Antal ur ajánló sorait figyelembe véve, összehasonlítjuk a „Hungária kávé" -nak táp- és gyógy tulajdonságait a tölgymakk és füge táp- gyógy-tulajdonságaival, ugy igazolva találjuk ason határozatomat, hogy a „Hungária kávé" boncz és vegyi alkatrésse: makk, füge, fügemag, csersav és empyreumatik. É''ek tény!eges példával. v
A tölgymakk pörkölve pótkáii.
A tölgymsjck (glandus quercus) lehéjazva óvatosan m egpör kői téti k, hogy sem felületesen, sem fölöslegesen megpörkölve ne legyen, olyannak kell lennie, mint a pörkölt kávénak, aztán megóröl-tetik és kávé helyett fel hass nál tátik tisztán. vagy valódi kávéval vegyítve edes tejjel, caukorrai. Vegyi főalkatrésze c*er-sav; pörkölódés által fejlődik ki benne kozmaolaj(oleum empyreumatikum). Ily* képp van jellemesve a Hungária kávé is.
A makkávé már ősidők óta fontos sserepet visel a gyógyászatban, számtalan orvosi tekintély oda nyilatkosik ma-iglan is, hogy a pörkölt makk mint táp-és gyógyanyag nagy hatással van as általános ideg- és vér életssegénysége, az isomeróhiány, az összehasonlítási életmü-
vek petyhüduége, gyengesége, as ezekből kifolyó egészségi háborgások, vérkor-csosodások, s hibás eiválasstások. hiányos táplalzosás eseteiben, első sorban pedig gyermekkorban. Jó hatással 7an a gör-vélykórban, a osont fellágyulásban (angol kór), as erőket fogyasztó ürülékek-nél, sz elsoványodás és a gyermek sorvadása ese eiben. Ugyanesen táp* gyógy hatással v«n felruhásva a „Hungária kávé0 u, bistos jeléül. — a megejtett vegyelmesés tanúsága szerint — hogy leglényegesebb részét a tölgy makk képezi.
Az orvosolt k makkávét fő és segéd gyógysserül rendelik tisztán, vagy !/a — Yt rész valóságos kávévei, amiként mondatott: édes tejjel és csukorraL
A füge pörkölve, pótkávénak
A füge édes. nyálkás, melegtarto« mányi gyümölos, mely módjával honosítható. Hatása lágyító, csilapitó, ''ápláló ; szokás hassnálni hurut-, torok-, tüdő-, szóval: légszervi be ogségekben. A „Hungária kávé''-ról is elmondatik, bogy használ tüdő (légsservi) betegségekben. Nagy szerepet visz általában a pótkávé gyártásban, mert jó, kellemes ízt és táp-gyógy eiőt ad. • •
A közönsignek.
Részle''estük esuttal a „Hungária kávét" boncz- és vegytanilag; megtalál« tuk abban annak bisonyitékát, hogy benne semmi ártalmas, semmi egészség elleni anyag nem létesik. Szalády Antal urnák ason szerencsés ötlete, bogy ó a tölgy makkot fügével készilette kávénak, nsgy előnyére szolgál a közönségnek., mert ez által csakugyan oly kellemes hatásos táp- és gyógy anyagot szolgáltatott közhsssnálatra, első sorban a gyermekek-n-k, mely nem azonosítható sem a makk-sem a fügekávéval külöu-külön, mert csakis e keltő keverékében sikerült össs-pon ositHoi két tsiajdonságot, t. i. oly elsőrendő táp- és gyógyerőt, mely e tekintetben minden valódi és pótkávét háttérbe képes szorítani. Ajánlhatom legmelegebben azoknak, kiknek a felsorolt egészségi viszonyok közt ily hatású s/erre szükségük van.
Egyáltalán nem szándékom a Hungária kávénak reklámot csinálni, amioek feltevését fejtege.éaeim, elemezéseim szakszerűsége, szigorú tárgyilrgossága eleve is kizárja, csupán állásommal jiró erkölcsi kötelességnek tártotiam a közönséget e kösegéssségügyre vonatkozó tárgyban is tőlem telhetőleg tájékozni, szón meggyósődésben, hogy nem teljesítek felesleges munkát, tudva azt, miszerint man.pság lelkiismeretlen üsérkedés a titkos, kártékony óesseté''elü. ugjneve-zett „gyógy"- és .tápszerek" öröoével folyton fenyegeti, rontja a közegészségnek másként sem legörvendetesebb lábon álló ügyét, a a sok azélhámos hirdetésnek felülve, gyakran dr^ga pénzen vásárolja meg a tájékozatlan köaönség ilyes szerek ál-al a betegséget; ami pedig valóban kiállja a azigoru, lelkiismerete« elemezést, tehát ami megérdemli, hogy a többi, h?«oocsélra gyártott netáni ártalmas szereket kiszorítsa a köthass tálaiból, azt a gyakori lévaira vezetés miatt, hivatott ssakbirálat nélkül —- nagyon he''yeacn 1 — nem meri hassnálni. A dolog réasrehajlatlan végelemesésé ben tehát bátran kimondhatjuk, hogy a „Hungária kávé" hivatva van a
külfrtldről importált sokféle agyondicaért, oly igen ekerjed*. stiote nélkülözhetlenné vált pótkávét háztartásunkból egéssen kiküszöbölni
Midőn ily jelentőséget tulajdonítok Szalády Antal ur „Hungária kávé" készítményének; késznek nyilatkozom a „Hungária kávéi* pártoló és ajánló orvosok közé sorakozni.
Szalády Antal urnák.
Meg vagyok győződve, bogy amíg egyrészt zokon veszi ezen réasrehajlatlan, őszinte réssiet ezésemet, nyilvánosságra hozván gyártmánya boncz- és vegytani elemesésenek eredmenyét, ugy másrészt barátságosan fog velem szemben állni és személyemben oly egyént tekinteni, ki állása, hivatala kapósában kötelességszerű módon vállalkozik minden oly tárgy részleteréséb'', elemzésébe, mely állitóUg vagy valósággal befo/yást gyakorolhat, vagy tényleg gyakorol is a köz egészségre, amint vállalkoztam ezúttal „Hungária kávé"-jának bonczol-gatására.
A dicsőség az öté, a nyereség a közönségé, enyém a 100 arany veaste-
sége. — . /r
Az országos kiállításról.
A kiillnái megnyílik 1883. máj. 2. s tan 1885. októb. vé«eig.
Hazánk közgazdasági fejlődése komoly forduló ponthoz ért, amint ezt számos megfigyelésre méltó jelenség tanúsítja. Amit egy két évtizeddel ezelőt osak kevesen sejtettek, as ma már általánosan elismert, gyakorlati következmé ny eiben pedig élénken érse''t valóság: és es az, hogy Msgyarország puszta föld-mi velő ország lé ére nem képes arra, hugy magát kultúrállam ként fentartsa. sőt tán még arra sem, bogy államiságát végleg bistositsa. Nemzeti iparunk kérdését nem várt gyorsasággal égetővé tették a világpiaca sajátságos konjunktúrái, amelyek következtében a mi helyzetünk, mint mezőgazdáságot mivelő országé tarthatatlanná vált; es az 1867 óta ma gunkra vállait nagy pénsügyi kötelezettségek melleit nem áll többé módunkban, hogy visszahúzódjunk az előbbi ősalla-po.ba, pasztán szükségleteink bölos megszorításában és éle módunk pairiarchália egyszerűségében keresve Oltalmat a nemzetközi verseny nehezen suj''ó következményei elől. Ez az, ami az iparkérdést basánkban égetővé, sót létkérdéssé teszi.
E szempontból nézve az országos kiállítás a gyakorlati gazdasági politika egy neveze-.es tette gyanáat tűnik fel é« egyúttal impotáns és örvendetes nyilvánulása gyaoánt a nemset ason akaratának, hogy a magyar ipar fejlődése a magyar nép minden erejének össsemüködese által bataimas lendületet nyerjen.
Kosgazd«sági éle ünknek egyné mely kójelenseg« sürgetővé tessi a lap. pangó baj alapú* felismerését és ha egy általános országos kiállítás eazméje mar előbb föl nem merül és a törvény hosás által meg nem valósíttatik vala, agy a jelenlegi gazdasági konjunktúra nyomása al«tt most kellene hasánknak egy ily kiállítás rendezéséhez togcia.
* A nagy kiállítási mü közgazdasági elemei, amennyibeu már ma mérlegelhe-tők, ast a benyomást teszik a szemlélőre,
hogy amas általánosan elterjedt vélemény, mely Msgyarorsságot többnyire tisstán földmívelő országnak tekinti, a tények valódi állásának többé meg nem felel és bisvást a túlhaladott álláspontok közé sorolható. Igaz ugyan, hogy a negyvenes éveknek as akkori primitív viszonyokhoz képes*, épen nem fejletlen ipará a külföldi vers-ny következtében nti^v észt elcsensvéssede t, szen ban as or->*. {¿iállitáshos érkezett tömeges bejelentések kél immár megdönthetetlen tény, ről tanúskodnak: előssőr arról, bogy a régi iparnak as orsság sok réssében még tekin élyea maradványai vannak, melyek a modern tókehataJom és technikai haladás kellő ktaknáaásávsl egy uj-ipar megteremtésénél értékes any»gkért volnának felhassnálhatók ; másodssur pedig arról, hogy h*sánkban as uj iparágnak egéez sora keletkezett, amelyek a kedvezőtlen idő viszonyok ellenére is ifjonti erejüknek meglepő jeleit tudták már több ízben nyújtani és amelyeknek kétségen ki vül ssép jövő jósolható.
Még oly iparágakban is, amiknek leeséséről is alig volt a közvéleménynek tudomása, igy például a szövő ipar terén is a hazai kiállítóknak valóban impozáns «tárnával találkozunk. Az a közel oégyssás név, amelyet ez as iparcsoport fölmutat, arról te«s Unuságo*, hogy még sem paszta ábránd az, ha a magyar szövő ipar föllendttltéhös sms reményt fűzzük, hogy néhány év múlva legslább ssját ssükségletünkat a magunk erejéből leesünk képesek fedezhetni. A nagyrészt helyi szükséglet számára dolgozó ruha iparról esuttal szólni sem akarunk, de as a körülmény, hogy a fa- és bőripar, a bútor- és diszitóipar és a gépipar exportjainak mindegyike 200- 300 kiállítót mutat fel, es már oly jelenség, amely Ma-gyarorsssg minden barátját a legörven-detesb módon fogja meplepni Igen neve-setes továbbá a mi vas- és fémiparunk, smely nem kevesebb mint S28 kiállítóval van képvis-lve, úgyszintén as üveg- és agyagipar, mely as ország minden réasé-ben üsetik éi melyet a kiáll.táson 129 iparoscség képvisel. Valóban csak most és osak a kiál itás utján jn unk sbbs s helyzetbe, hogy teljes tudatára ébredjünk a magyar ipar erejének és megismerjük egyes iparágainknak ssámos, jó részben tekintélyes mívelőit.
A kiállításból merítendő önismeret hazánkra nésve nem lesz sem megszé-gyeni ő. sem leverő hatásn, de sőt — ennyi már most is biztosan mondható — inkább alkalmaz less srrs, hogy a nemset önbisalmát a közgazdaság terén <s tetemesen emelve, a kóros peesimismus által savtrbs ejetit közvéleményt ismét a nyugodt és bistos haladás útjára terelje.
leg zsebek kiállítása fogja képezni, mely május 6 tői 10 ig tartatik meg. Habár as ez oestály számára való bejei - méz ha''ár ideje már lejárt, siA országos bizottság figyelmesteti ss erdekeit köröké*, hogy bejelentések még mindig elfogadtatnak. Bejelenthető bármely országból ssárm«*ó eb s s nyertes állatok pénzdijskban és Kitüntetésekben részesülnek. A térdlj dsrsbonkint 2 frt 50 kr. A ssűkségea ketreczek minden további dij nélkül ren-delkesésre állanak; sz ebek ápolása és gondosásáról a kiállítás? hívaUl által kirendelt állstorvozok gondoskodnak. C u-pán ss ebek élelmezés-ért fiseteudö »d»-gonkint 20 kr. díj. Kívánatra asorsz-go» bizottság a kiál''ilott állatok eladását it elvállalja.
Az országos kiállitáz alatt a fővárosba utazó vidéki tanítók fogadására és útbaigazítására a fővárosi tanitóegyletek küldötteiből álló fogadó bizottság f. hó 27-én tartotta alakuló gyűlését a népnevelók egyesületének helyiségében. E bizottság 70 tagból áll, melyből 30-at a bpes''i tanítótestület, 20 at a népnevelők egyesülete és 20-at a budai tanitó-''gylet küldött. Elnökké egybangu''ag Wehner Gyula, jegyzőkké Soltész Kálmán és Hortobágyi Antal, pénztáritokká pidig Rózsa György választattak meg A fogadó bizottság míndenix tagja jelvényt fog kapni a réssle''es programm késAbb fog közzé''étetni. Vidéki tudakozódások Wehner Gyuls igazg. tanítóhoz intéz-n dók (L ker. ssarvastéri községi népiskola.)
*
Hasai épitésseinknek sz orss. kiállításon leendő minél tömegesebb részvétele tárgyábsn a magyar mérnök és épi-tész-egyiet által megindított mozgalom a kellő ^sikerre vezetett, smenj«^, n az orzz. bizottságnál jelenikezettexyA kívül még 14 épi éiz igérte meg, bogy terveiből ki fog állítani. A bizottság es irányban tovább is működni fog, hogy a rendelkezésre álló két teremben s magyar építészet méltóan legyen képviselve s as egyesület fel fo<ja kérni a kiállítási végrehajtó bisottságot, hogy a tárgyak beküldésének határidejét április 25-ig bosz-ssabbitss meg.
*
A kiállítási terület parkos <*ának kiegészítéséül az országos bizottság 400<j forint erejéig különféle fenyőket vásárolt, melyekből ót Vaggon Pozsonyból meg :s érkezett s a király pavillon -környéaén már részben el is ültettetett. E fenyők öt méter magasak. Albrecht főhercseg a saját pavillonja környékét ssintén cooif--
rákkal disziiteti s ezeket most ültetik.
*
A'' „Agensia Chiari" Milánóban, Olaszország egyik legtekintélyesebfaputató vállalata jelentést tett as orsságos ''kiállítási bisottsagnsk, hogy a kiállítás tárta ma alatt tömeges kirándulásokat fog külön von a oi oo reodesni Búd-pestre. A* első kirándulaat jumua havaban rendet) » es Budapes.en kívül basánk neveseie»cbb
városaira is kiterjed.
*
L szt Ferenc*©'', a kiállítási bísott-ság a napokb*n felszólította, bogy müvei kOzül ajánljon egyet, melyet a kiállítás megnyitásakor ünuept zeneképen elő le-heasen adni Liszt as ő „Magyar índuló"-ját ajánlotta, melyet az J867-ki koroná sási ünnepélyre ssersett. Ez indulót •» 68-ik gyalogezred senekara fogja a kiállítás megnyitásakor előadni S a sene-kar a mü betanulásához Faulwetter karnagy veselése alatt már hozzá is fogott. •
Az élő áliatko nemzeiközi időleges kiállításának egyik osstályát mdvalevő-
melyekre ő ügyes kesekkel hímzett gyönyör ü allegorious képeket. Egykor a „H a r m o n í á" nak ssini csikkeket is
irt. —
Egyedüli szórakozása a paripásás és est ssenvedélylyel üsi. Naponta kilovagol, ami egészségére jótékonyhatás ssl bír.
A látogatás, melyet a nagy mü-vésznónél tettem, feledbetlen emlékű marad reám nézve is és e peresek voltak berlini tartózkodásom legkellemesebb éa legszebb peresei. Örvendettem, hogy a művésznőnél tiszteletemet lehet* tem és egy-düli Óhajom most már as, bogy mentül előbb visssaadassék a hasai ssiLpadnsk : mert:
Isteni ssép játékával, Elragadó énekével, Hódit merrs jár-kel; — Adnak neki babért, myrthust Kitüntetik, mint nsgy virtust, — De uj hátát nem leli
s s
e
íme, kedv.s barátom! írtam Bsr-linból is tárcsát, amire te ép oly kevéssé számítottál mint én. Ámde ki tadna hallgatással elvonulni egy ilyen ünnepelt művésznő előtt? Újból kezembe vtszem a vándorbotot, a Párisba folytatom tárcsa-munkámat. Ha pedig a nagy művésznő a kedves otthonban boldogan fogja idejét tölteni, akkor én ia ott lestek lelkileg. ssép«t fogok álmodni kies h izámról a mezsse idegenben és minél hosszabb less ezen álom, snnál édesebb less ss reám nésve!
Nyárt Sándor.
kisasssony, kit oly nagyon ünnepelnek, aki oly könnyű esskósökkel hódítja meg a színházlátogató közönséget, akit disdal ós fényes hirnév környez, egy-egy futó pillanatban komoly, talán komor iz tad lenni. Hisz még c»ak tegnap voltam a „Feldprediger" czimü operette 79-ik előadásán ssem és fültanuja a ielkes ová-tiókoak, melyben öt „Mi n n a" szerepében a berlini közönség résresíté. Többek között egy ritka stép és óriási virágkosarat nyuj ottak fel neki a ssinpadr*, egy virágkosarat, mely minden hasonlóval kibírja a pompa versenyét. M nók lehettek most már az első előadások, ha a művésznő játékának varázsával még a 79. előadásnál is fogva tartja haligaióit?l És Erdősy kisasssony e fény, pompa, ünuepelletés kösepelte még sem egészen boldog. Észreveheti est bárki is könnyen, aki csak kevaasé is psycholog. Olyan a művésznő, mint a pacsirta. Az ősz beálltával változtatja tartózkodási helyét, de ba az üde tavasz beköazönt nálunk, az isteni madárka is megjelen söldelő ligeteinkben, hogy elrsgadó dalával elbájoljon bennünket ó is a mi bájos dslu vándor-paosirtánk,akit a vágy űz szón gyönyörű hazában hallatn? remek dalát, ahol egykor bölcsője ringott. Es as, ami sz 6 kis szivét bántja, esasami ót hazafe''é vonzza és a parányi ieb,melyet a hasasserelet ütött ssivében, nem is heged be addig, amig as*. nem mondhatja ismé : „i t t h o n vagyok!" Akkor majd elmúlik a felleg as ő homlokáról is, akkor as ő boldogsága is teljes leend
Erdősy kisasssony nagy elő-sserettel foglalkozik a késiművéezettel is és jogos büszkeséggel, sugársó arc?« csal mutogatta a kis asztali kendőket,
vaaksnczellárt is megiudná puhítani! — Tegnap vendége voltam a nagy müvéssnónek. Kellemesen beszélgetve ültünk az asztalka mellett: a művésznő, édesanyja és én, — Beszélgettünk a művészetről, irodalomról éa első sorban az édes magyar hazáról. Hjal Ha két magyar találkozik a measse idegenben, miről ia bessélhetne legszívesebben, mint a gyönyörű basáról, amelyért oly sok ssiv dobog erősebben s amelyről mi külföldön levó magyarok oly szépen tudunk álma-dozni mmt a török a hetedik menyor-sságról. Mennyivel inkább volt nekünk társalgási snyagunk. mikor egy megye gyermekei vagyunk! Kanissa,—Egersseg! Folyton Kanizaáról és a legkedvesebb reminiscentiákról beszélgettünk, mely alkalommal vitattuk a hasai müvéssetet is, s igazi gyermeki örömmel közölte velem, hogy a nyár folyamán elutasik Saga-Kanizsára, huzamosabb időt fog tölteni a Balaton kies partjain, ott lesz az édes hazában, ahova a legtisztább szeretet kötelékei csatolják, amely éles hazáról oly érzék enyen,oly nagy tisztelettel emlékesik meg.
Szintén megirigyeltem. 0 haza megy, engem pedig messze nyugatra sodor as áramlat, — két ellentétes irány ; ó tén;> leg otthon less, én pedig csak jótékony álomban, amire astán a rideg ébredés fog következni! —
Sajátságos-! Ha a művésznő Magyarországról kesdett beszélni, elhagyta elbájoló mosolya, komolyan beasélt, sima magaa homlokát ráocsokbs vonta és minths egy sóhajt is ballottam volt, amelyet azután a lenge szellő mint üdvözlő csókot vitt hasa, haza! —
Alig hittem volna, hogy Erdősy
ott is felpezsdíti az ereket, ahol esek már a satnyulás veszélyének vsnnak kitéve; pedig nagyon szeretnők, ha a kisasszony kissé féltékeny lenne erejére és nem hagyoá oly nagyon kiaknásni a német által.
Hogy minő az ünnepelt művésznő a privát ^rsaságban, est e két kis szócskával szeretném leginkább kifejezni, hogy „nagyon egyszerű." És e két ssóokában nagyon sok rejlik; ha valaki beszélgetett már as üunepelt művésznővel, ez szavaim igazságát nem fogja kéi-aégbe vonni, z szívesen beismeri, bogy sok poézis is rejlik benne. Fesztelen modora, kelleme, társalgása é* kiváló ssol-leme ason müvéssnók közé sorolja, akiket nem a sok sserep szorgalmas tanulása tesz egyoldalulag műveltekké, hanem akikei as Istenek s szív ós iélek nemes ségével ajándékoztak meg é« akik a szó legnemesebb érteimében gyakoroltak vendégeikre feledhellen em.ékü benyomást. Kedvesen cseveg és ezáltal feltétlenül köti lehallgatója figyelmétáe határ-'' salgása ottbonias s megnyerő is, nagyon ia érti fiucm módon kidomboritaoi a ssiv és jellem ssilárdságát, mi áltsl absoluto tiszteletet gerje.-st maga irányában.
Erdősy kisasssony egy ssóvsl művésznő s ssinpadon épugy, mint s társaságban és ez a legfényesebb jele annak, hogy olyan egyénnel állunk azem ben,* aki vei veleszületett a művészi ihlet, aki a múzsák semmi tekintetben sem félreérthető, forró csókját hordja nyilt, nemes homlokán.
Aki egysser látta játssani, aki csak egyszer beszélt vele, ss meg vsa számárs nyerve; ő egyaránt hódit, a i ssinpadon épúgy, mint a lársaságbsn. Még a komor
A keleti p*villon réssére Konsiao-tínábolybél számos, felette érdeke« küldemény érkezett be; a többi köst T-r nawski. a szultán udvari könyvkötőjenek egy gyönyörű albuma, a melyben a konstantinápolyi nöny vköiőipar jelen állapota terjed*lme«en fejtegetteiik. Felemlíti egyebek köat, hogy e< as ip*r*g eddig teljesen el volt hanyagolva, ujabban azonban a szultán közvetlen buzdítására — a ki legutóbb 10,000 kötetre menő könytárt alapított éa súlyt helyes ar a, hogy re müvek legnsgyobVésst Konstantinápolyban köttessenek bé — hatalmas lendületnek indult.
Keszthelyi levél.
Keszthely, 188S. ápri! 8.
Ssép verőfényes nspjaink voltak & szent ünnepeken, u<óbb asonbsn ssel<*, esős időjáráers változott, mi as eső miatt aggódó gazdakat némileg megnyugiatá, de biz ez s»-m tartott soká'' ép hogy az at porát elverhe é
Ugy a Balaton partjain, valamint Hévvisen serényen folynak a munkai«* tok. A Hévviz megnyitása kedvező idü esetén Május bóban megtörténik.
Kessthely város pedig kapott a tu lajdonos gróftól a Balaton mentéu egj gyönyörű parkot, melynek diazitéséu a gróf munkazai őss óta folyvást dolgo* aak. A balatoni fürdő vendégekre es árnyas hely minden esetre kellemes meglepetést fog okosni.
Ugy szintén osélsserü intéskede* volna as is, hs akeaalhelyi partokon levő, terjedelmes nádasaktól ellepett terűiét megtiszt tia nék ós idWel feltöltve, parkká alakítanák át, ami róna egészségi, mini fürdő ejselés cséljából nsgyon helyes volna; aanál is inkább, miután Balaton folyton szemlátomást apad. Uj
(Folytatása Mellékleten )
huszonnegyedik évfolyam
zala íj közlöny
ÁPRILIS 11-én 1885.
5715''tkr. i86i.
»475 l-l
Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiröaág mint tkkvi hatóság által »zennel köshirré té-tétik, hogy Zalamegye összesített árva-tára végrebej latónak Golenkó István grabnovoiki lakó* elleni végrehajtási ügyében * VI. hegj kerületi 545. as. tj-kvbeo A f 1702. bras. a. felvett Golenkó litván jnrovscaáki lakós tulajdonát ké-peaó 434 frtra becsült 1 hold 1250 Q öl n«gy*ága asólő, gyümölcsös, pincse, aaán tófóld es rétből álló ingatlanok Zalame-Kve oaaseaitett árvatára 94 írt 33 kr. tőke ,* járulekai kielégítése végett as 1885. pvi áp''il hó 14 d. e. 10 órakor a VI. h-gjkerületi kösségháaáaál megtartandó Djilvmoa árverésin eladatni fog.
Kikiáltási ár b-caár, melyen alul aa elaó érveróskor as árverésre kitűzött birtok eladatni fog.
á.rvefesni kívánók tartósnak a fenn ti becaár lO"/0-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kik&ldött kezébe* letenni.
As árverési feltételek a hivatalos ¿rák alatt a cáktornyai kir. jbiróság telekkönyvi osztályánál s VI. hegykerü-lei kösség elöljáróságánál megtekinthetők.
A kir. jbiróság. mint tkkví hstóaág Csáktornyán, 1884. november 11 én.
WEISER J. C. Nagy-Kanizsán
Clayton és Shuttleworth
mezőgazdasági gépgyár fiók raktára
K
a

j h

i5 5
5714/tkv. 1884.
2476 1—1
Árverési hirdetmény.
A caáktornyaí kir. jbiróság mint tkkvi hatóaág részéről köshirré tétetik, hogy Zala megye árvatára végrehajtatónak Kocaián Jósaef végrehajtást asen-vedő ferkánovecsi lakós ellenig 588 frt 80 kr tőke s járulékai iránti rrgrehaj* tási ügyében aa V. hegy kerületi 265. aa tjkvben Kocsián Iatváa ferkánovecsi lakó« tulajdonául felvett A f 1065. hras. a. foglalt 359 frtra beosQlt háahely, hás, rét, sa in tófóld, erdő, legelő, f 641. hrss. a. foglalt 288 írtra beosQll rét,.gyümöl-'' csös, szántóföld, esői ló, erdő, f 1069. hrss. a foglalt 52 frtra becset erdő, f 1083. hrsz. a. foglalt 97 frtra beoszt aaáutófóld. t 10S6. hraa. a. foglalt 79 Értra becsült rét Zalamegye árvavára 588 frt 80 kr tóke követelése a járulékai kielégítése »égett 1885. évi április 13 án d. 10 órakor as V. hegy kerületi kösaég hasánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási árak a fennti becaárak.
Árverezni kívánók tartósnak a fennti becsárak 10*/*-át kéaapénaben óvadékképea papírban a kiküldött keséhez letenni.
As árveréai feltételek a hivatalos ? órák alatt » csáktornyai kir. jbiróság j tkvj oaaialyánál a as V. hegykerületi elöl '' járóaagáuál megiekmth-tő*
A kir jbiróság mint tkvi ha óság-ná: Csáktornyán 1864. novemner 11.
5d&4./tkr. 1884 . 2477 l- l
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. trvasék tkvi oss-tálys részéről köshirré ''étetik, hogy Za la megye árvaiára végrehajtaténak, Kiaa Anna ösv. Ssiva Jáiosne végrehajtást axeovedó pölöakefői lakós elleni 51 frt 80 kr tőke a járulékai iránti végrehajtási ügyében a fennt neveseit kir. trvas. területéhez tanozó ssentbalásai 148 ss. tjkvben Kiss Anna tulajdonául felvett f Y sorssamu váltságköteles 237 frtra-. f 2. sorszáma váhssgköteles 320 trtra becsült ingatlanok 1885. spríl 13. nspján d. e. 10 órakor Ssent-Balázs kösség házánál megtsrtsndó nyilvános árverésen el.datni fognak.
Kikiáltási ár, s fenntebb Jtitett ;
b-Csár.
Árverezni kívánók tartósnak a becs ¿r 10 százalékát késspénsben vagy óva-dékképra papírban a kiküldött keséhes
letenni.
Aa árveréai feltételek a hivatalos órák alatt a n.-ksnissai kir. tssék tkvi osatáljánál S Szent-Bal áss kösség elöljáróságánál megtekinthetők.
A kir. tssék mint tkvi hstóság. Nagy-Kanisssn, 1884. évi decsember hó 15. napján.
ajanl:
gözmozdonyokat, cséplőgépeket gőz-, 16 és kezieröre, amerikai körfüré-? szeket, szállítható szekrény fcskendöket vetőgépeket. „Universal Drill''1 és szorvavetögépeket, legújabban javított, szabadalmazott könnyű 2 és 3. vasú ekéket, mélyitn — angol, láncz, — kovácsolt rézsútos és összetett — rétmüvelö boronákat, kettős vasgyürü* hengereke:, rügy (útikat, amerikai kaszáló és arató gépeket, szénagyüjtöket, trágyáié szivattyúkat és kut szerke-.eteket valamint min-denféle gazdasági gépeket jutányos árak és el Ö n''yös Jeltételek melléti
To vátoba;
Egy használt és uj részekkel felszerelt, tökéletesen kijavított Clayton és Shuttlevorth gyárbeli 8 loerejö csép lókészlet é p • ~ 1 -
Gőzmozdony teljes felszerel vény nyel az összes csavarkulcsokkal, tüzeló és tisztítóeszközökkel, viztölcsérrel és nj viz-mente* ponyvával, 4 légkörnyi nyomásra megvizsgálva.
GŐZCséplÖgép-B nagyobb fajta. kettős tiszt tó szerkezKtel, állítható osztályosé hengerrel, meritó készülékkel, árpa toklyászolóval, fő és minden kis szíjjal kiváltható szitákkal, az összes csavarkulcsokkal és uj vízmentes ponyvával,
a gépek |ó szerkezetéről kezeskedve, jutányos áron és kedvező feltételek mellett.
--xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ezen alkalommal ajánlja WEISER i. C. czég
GÉPJAVÍTÓ műhelyét
melyben uiindenféle vasesztergamunkák készíttetnek, vxlamintgózmozdonyok, cséplőgépek gőz. !ó és kézeróre. úgymint min-denuemü gazdasági gépek javítás alá fogadtatnak és lelkiismeretesen jutányos számítás mellett eszközöltetnek.
2469 2-5.
MULL SE1IILITM1I1!
Csat yalóál
ha minden dobozon s » saa
éa Hall aokazoro-sitott czég nyomata látható.
V Rses porok tartó. gyó<yhatá.a makaea tyssa.r- 6* sltestbsjsk. gyomorgörcs é. 0 elnjlákásodá«, cyomorá*és. rö*»«.t dagslás, májbij vértsIHás. »J^Sí A löafélább aél betegsegek <Wen 80 áf óta folytonosan ntwek-dö -li-®eré.ben ré«esni
V eredet, dobozhaaaaáfati n aaitáaaal 1 frt Haaisitvásysk tirvésyssss IMztetnst 0
Valódi, Moll védjegyével és névaláírásával.
2401 20 —62
KösxTény , eaúa, niiudennemü fcaso-<atás éa bénuláa-fej-, föl- éa fogfájás sikeres gvógyi-tasáhos bedtrzsö-
Á Issrs; borsgatsssak mindeunemi sórmáaek ás s*aek, gyaUilaso* ¿s daganatok elén v Beasoleg vizaei ker.rre, hirteleu betegedéa, hányás éakólika ellen. Kar flveg pontos Q ataaitáaaal 80 kr 1
0
Offloü A
gyógyszerész császár király udv. szállító.
sBécs, Tuchlauben
Raktárak: Nsgy-Ksaizas: Belna Jósaef fyójysaeréaz. Eoaenfeld Ad Fesaelhofer Józ.ef. Barcs: Dorner 8. Csákternya Oönca L. gjógj. Kspssvárstt: Borovicz Ad. Keszthely : 8chleifer fia. Uraead : Ráu Jáno«. Marozali : Isztl Ferd. Szifetvár: Szalay József. Zais-Egerszeg : HoUóay J. gyógys.erész.

ooooo
B ERGERfé.e orvosi i
KÁTRANY-SZAPPAN :
orvosi tekintélyek által ajaoiva Ausztria-Magyarországban, Franciaország, Németország, Hollandban, Schveicaban, Bom án iában stb. már tij év óta fényre sikerrel baacnáltatik 2436 S —12
Szénsavdús, természetes, égoényes
ASZTALI VIZ
egyúttal gyógyvize a légiö szerveknek, gytmomak s hólyagnak.
A krondorfi víz legtekintélyesebb vegyvizsgálóink szerint mennyilegesen az első helyet foglalja el a birodalom ég-vényes savanyu vizek fölött 2431 8—20
V Kntrállalkosók Krondorf Karlsbad mellett Baktár Magy-Kanizaán : WEISS testvéreknél. Kapható minden ásványvis kereskedésben vendéglőben.
I
ij♦ ■ a.■ ♦ m m m +
2 I
oo
s 0«
Aierlíaj Mm
elf
Bécs, L Pestalosal ntosa. Kfavetités ingyen.
r £ szakban ale»réglbb czég.
mint szinte az arezbőr mindenféle tisztátalanságai ellen különösen s rüb, ss idillt és pikkely sömör ellen, s koss, a sörnSr reped-vény, a fej és ssakál ellen, a ssepM, májlolt, ngynevesett reaesorr, a fagjdaK, a lábizaadás, s a gyermekek valamennyi k&lsö íejbetegaégei ellen. Ezenfelül mindenkinek mint a bőrt tíastító moadóaaer ajánltaiik.
Ára darabonwint használati utasítással együtt 35 kr.
Á Berger-féle kátrány szappan 40°/o-a tömény fakátrányt tartalmas folettébb gondosan van késsitve a lényeg^aen k&lőnbösik minden egyéb, a kereskedésekben eléfordalö kátrány-sasppsnoktól.
Csalásofe kifeerMése végett _
a gyógyszertárakban világosan Barger-féle kátrány-szappan
kérendő s ügyelni kell a zöld csomagolásra. Egyedül helyettes a bel- és külföld részére r
A. HELL otínz. Troppau ''^r^ií«^^"4''
2*agy-Kanizsán : Prager Béla gyógysseréasnél.
K
A poloska és ügynevezett sváb _ bogár tökéletes kiirtása egyedül és kizárólag
Zacherl poloskapora
által érhető el,
A valódi gyártmány eredeti üvegekben név- és védjegygyei eltátva kapható. A valódit csak azon kereskedők árusítják, hol az erre vonatkozo plakátok a kirakatban láthatók.
2469 2-12 Védjegy: ^^ ^
+ * +
IC +
X +
K *
X +
X *
X *
+x+x+x+x+x+x+*+x+*+x+x+x+ox+5
HUSZONNEGYIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILI 1é 188.
I
T
A toroatálmegyei rasda«á*l kUllitáaon. 1884-bea EZÜST SISZ-OZXEVXLET nyert. A b»c«i 1883. ¿-ri nemaetk. XT6*7** kiállitáaon EZÜST ÉRMET ajmrt. A trl«Mti 188*. évi kiállítson BRONZ-ÉRMET ry«rt A tráexi 1880-ik éri om««M kiállitáaoi ZUBMERÉ8I OKLEVELET
EDDIG MÉG FELÜLMULHATLAN
MAAGER W.-fél;
hazánk egyik leg^zénsavdúsabb
NYUYIZE
kitűnő szolgálatot tesz fóleg az emésztési zavaroknál a a gyomornak az idegrendszer bántalmain alapuló bajaiban. Általában a viz mindazon kóroknál kiváló figyelmet érdemel, melyekben a
szervi élet támogatása és az idegrendszer működésének fölfokozása kívánatos.
*
Borral használva kiterjedi kedvelfségnek örvend.
Kizárólagos f&raktár
Édeskuty L.

a
(
m. Ur. ndY. szillitónál, Bndapesten.
ügyszintén kapható minden gyógyszertárban, fÜszerkereskedésben és vendéglőben.
Az i884-ik évi elszállítás
«r1,500.000"ü
palaezk.
^TEtsry Kan zsan kapiiató: Tesselhoffer József, Ronenfeld Adolf
é» Schvarx ék Tauber uraknál. 2241 4-12
ex. kir. szabadalniaar.oM, valódi, tiszta,
v s u k a ni á ¡-olaj
Maager Vilmostól Bécsben.
AT. orvemi tekiotélyek által mng vizsgáltató t éa köny njeu emészthetősége folytau gyermekeknek »a ajánlb*«ó, n»rrt H Irgiisztabb. I-L''jobbnak elismeri _«er: mell- tfidő-bajok, görvély, daganatok, kelések, bőrkiütések, mirigybajok, gyengeség stb. ellen — egy öve* ára 1 frt. — kapha:ó gyári raatárban : Becsben, Heumarkt 3 fixám alatt, valamint az Osztrák-Magyar birodalom legtöbb éa jobb nevü gyógyazer-t áraiban.
Pécsett l£aplaató: Kovács M. és Sipócs István gyógytárában; Reeh Vilmo» — Spítzer Sándor éa fi «i kereskedésében.
____2407 12-12
Dr. Mikolasch Károly-ffcle A legjobb szer gyomor-gyengeségekben, hi-
•panyol deglelés, id»»g bántalmak t> utóbetegségek Cb Ina-bor ellen K^y fiveg ára I frt 50 kr.
Dr. Sikolasch Kkroly-féle Kttünő hatású azon betegségekben, melyek
apanyol vérszegénység, v»gy rósz vér''ől származnak, va$tartal«B china-bor. Egy üveg ára I frt 50 kr.
Dr. Kikolasch Károly-féle Rendkívüli ater mérg»e daganatok, a gyo-
rpanyol mor laaaa működébe s az ebból származó be-pep sln-bor. tegségek ellen. Egy üteg ára I frt 50 kr.
Dr. Hikolaxeh Károly féle A legbiz:oa«bb szer a gyomor mflködéaére
apanyol ne.n ha''ó sxervek felüdi''éaéül Egy üveg peptonbor. ára I frt 50 kr.
Dr. Mikola8Ch Károly-féle A legjobb szer gyomor- és bél-katbarua,
p*Dyol valamin-, egyéb betegségek ellen. JEgy üveg r hab ar bár a-b e r. ára I frt. 50 kr.
Fórattár Aüsztria s la£yarors-7á£ra nézye [Mm és BntoTína MtzlM)
H&ager Yilmosii&I, Bées, 111. aeratr&t S.
___ f >r~ ''
y 111 i n 111 ii n i ii 11111111111 ioi 1111111111 ix
Az épitéazeti idéoy megkezdtével bátorkodom azon tiszteletteljes jelentéit tenui miszerint raktáramban a leg kitüni''bb mioőségü
mező és vakolat gipsz, építészeti mész hydr. mész, román czement I. román czement és valódi perlmoosi portland czement
késztetett tartok eredeti gyári árak mellet; tovibbá: a helyben berendeze t czementaru gyáramban valódi perlmoosi portland ezementből készült czement lemezeket, természetes, vörft* ós fekete «zioben különféle n»gyaágban, kóznnség''-s é* meatemégea márványban gyártok, mindennemű épület diszitményeket szállítok, elvállalok czement építési munkálatokat, u. m. venecziai teraxzi, eranlt, és mozaik-, padozat-, talpazat, vlz-vezetó czement csatorna, falak szárazzá tétele, vízvezetékek hel yreáliitását, szarvasmarha abrak sorompók, abrak lehútó kádak és vizgjüjtő< elkészítését
Steyer homokkőt, karsti és karrarai márványt, kelheimi lemezt, elszigetelő kátrány lemezeket — különösen előnyöse* falak azáraz álUpotbaoi megtartására — kerettag» kai, f*lk«pc«o*at, a legjobb minőségű vasból gazdasági gépeket, úgyszintén szerszámokat. a<b. a legolcsóbb árak molett azállitok áltaUbho minden az épité8zeti ¿8 gépszakm''tba vágó megrendelések a leggyorsabban és legjutányosabbsu teljesíttetnék
SARTORY OSKAR
2467 2- 3 Nagy Kanizsán, Kírály-utcza 1-sö azám
X+++I II I I I II I I I I I I I I I I I I I I I II I IUI I I I I I I I I I IX
WMMIK
* A 1 I É É I liiil ■
.xxxxxxxxx:
TARCSA fürdőhely
Magyarbon oaztrák Stájer batáron Vasmegyében fekesik szombathelyi és aspangi vaanti állomásoktól 4 óra alatt elérh* ő.
Vize kitudó vastartalmú, fürdője kivált nói betegségek néi különös jó hatása, nevezetesen a dói uemi szervek bántairuainál. mindkét nem idegbajainál, a légaési és eméíztési szervek idült burut. jainál. a húgyszervek bajainál stb.
_A vendégek »Hatásáról az utolsó éhekben nj épületek ál-
lal lett gondoskodva. — Pósta é« »ávirdai állomás a fürdőben.
Fürdóorvoa dr. Thomaa Lajos. — A fördóidéoy május 24-én kezdődik.
A fürdőíelügyelősép:. ^

A „GONDŰZŐ"
szépirodalmi hetilap
f. évi ápril hó elsejével harmadik évnegyedbe lép és rövid fennállása óta rendkívül dús és változatos tartalmánál fogva oly pártolásnak örvend, mely az irodalom terén valóban páratlanul áll hazánkban.
. A, ^V
A „Gondűző" erkölcsöt nem-sitö éa lelket művelő, érdekfeszítő é-» gondokat ÚZÓ olvasmányaival kim^rrhetlen tárházat képes családok és egyesek azámára.
A .Gondüró munkatársai P. Szathmáry Károly, To''nal Lajo«, Ko-■ieay József. Kiss Jizaef, Margitay Dezső, Mlkazáth Rá a*a, Szana Tamás. Téth Endre. Vérteai Arnold. Kazár Em<\, Éjszaki Károly, Eadrődy Sindor. Ba lázs Sándor, Dslmady Cyőző. Prém József, Hentaller Lajos, Sziklay János. Re-vtozky fiynla. PaJagyi Lajos, Lévay Sándor atb. stb.
A „Gondűző" tová bá megkezdte „A gránátkoves asz szony" Xarlltt E. világhirü regényének kötlésé'', egyedül jogosito t magyar kiadásban, mely regény egyszerre hat nyelven jelenik meg.
Végre pedig örvendve frali juk, meg, hogy Jókai XÓr é« Benicikyné Bajza Lenke koszorús Íróink igéretél bírjuk, hogy * „GondÜZÓ" szamára irni fogoak, mi ált>l oly kelieaiec helyzetbe jutottunk, hogy haaáak irodaimi kitűnőségeit csoportosítsuk lapunk kőrQ). .
A „Gondűző" megjelen minden vasárnap bárom éi fél Ívnyi tartalommal és ára a bérmeotea szétküldéssel együtt, negyed évre
oak 1 frt 50 kr, félévre 3 frt.
Mutatvány számmal mindenkinek szívesen szolgál ingyen és bérmentve, ki c végett hozzánk fordul.
át előfizetési pénzek legcsélszerü.bben posta utalványnyal a „Gondűző" ^kiadóhivatalához küldeedök.
X
ROMER-BAD
(a steieri Gastein.)
A fürdőidény megnyitása f. é. májas l én.
A déli vaspályán (a gyorsvonattal Bécstől 8 és fél, Triessl. tői 6 óra,) igen orós akra.hoterek 30—31° ig naponkint 20,000 hekt. vízmennyiség, különös hatá sai köszvény, csús, ídegasenvédés, azél húdés, gyöngeség, női betegségek, havi tisztulások, megvénültextudok rögzött huru , csont és isbetegaégeknél, stb. Nagy viitár, izzadó szo-baá, elegáns kiállított aj külön márvány- és kádfürdők, kényelmes lakáaok, (májue és saeptember bóban egy harmaddal olosébb) a leglátogatottabb havasi tartomány, bosszú árnyékdú« aétaterek, ujonan épült magaa ivóviaforrás Feseték. — Fürdőo voa Dr Majrhofer H. müorvos Bécsből. (Lakása ápril hó végéig Bt''cs, I. Krugerítrasse 13.) Kimeri ó előirntok, árjegyaékek ingyen és bérmentve küldetnek a fürdóigazgatóság által Bömerbad. Aiső-St«ier
1 só májustól a grursvonat Is közlekedik. 2471 2-3
2456 2-3.
NSZÉKELY ALADÁB
a „Gondozó" kiadó-tulxjdonosa Budap-stec dob-utera 14.
Szabad, téglavető gépeket
különböző kipróbált rendszerűik gő*-, ló éa kézierőre, fali-, f*Con-es üres téglák, tűzmentes kövek, caövek, járda , padló tégkk t^iő ledó cserepek, franezta hornyolt cserép-, mész-, csement-köveK. * szenbriquettek előállítására készít s prospektusokat ingyen és bérmant •
2451 3 -3 LOXJI8 J AGHR gépgyáros Ehreufeld Kölnben a Rajna mellett.
ve küld
2414 10-12
ftgyenlilő Esztergapad
fúrógépek, gyalugépek stb.
legújabb szerkezetűek raktáron vannak.
Reltbauer F. Wien 2. Nordbahnstraa&e 5.
A Pain-Expeller!
Tizenöt év alatt esen régbe''ált há" sserrel csús, köszvény, stb.-nél elert sserenrtaés gyógy eredmények kezeskednek arról, hogy egy beteg sem fogja megbánni, ha eme figyelmeztetés által egy kisiet tételére biratott. A legtöbb családnál már készletben tartatik a valódi horgony P»in-E x p e l l e r. Ára e*en szigorúan azo líd eredeti készítménynek igen mérsékelt, ugyanis palaczkonkint 40 és 70 kr. nagyság szerint ■ a legtóbo gyógyszertárban készletben van. H* misít''váoy kikerülése végett, tessék a gyárjegyre ,horgonyu-ra ügyeim.
Richter F. Ad. é% társa Bécs-
Főrakár Prágában SS .arany oroszlán* gyógytreriárbun N i k I » »-platz'' 7. 2351 4-0-
Wajdtis József könyvnyomdájából Hagy-Karnisán,
HUSZONNÉGYIG ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
ÁPRILIS 11-én 1885.
volna. — A korcsmáros ezüst seebörája azonban. melyet a vendégszobában hagyott, a tolvajjal ogyütt eltlint. A tolvj as ablakon máasott be.
— Dr. Perkó Tiktor kaproaesai ügjvéd e^bó 12-éa, vasárnap tartja esküvőjét Ó lau Jósa a kisasszony nyal Bl«c Káról y, szép és müveit leá-ojkval a helybeli plébánia templomban. Aa eeketéat Birnj EUk kegvesr. házfőnök és rektor úr togja vé getoi. A lakodalom p dig a vőlegénr báz<nál K»p oocaan fog megtartatni gnk aaereocaét a szép frigjhez!
— Párbaj. Csáktornyán kát fiatal Qri ember Összeszólalkozott s mintán a vita tettleg-Mégokre ia kerül1: a dolog-dA mi lett volna mái folytatása, mini , - párbaj? — F. hó 4-éo aa eUeafe-lek segédeikkel ■ at orvoaok kiaéreté-Deo megjelentek a kursaoeczi jerdőben, Zrínyi, a költő, emlékosslopánál, ■ ott
— mint a »M.....a* irja — az ügy
békéi utoni befejeaéat nyert; azonban i( utánuk indolt caendörőrsveae<ő lövé »eket ia vélt hallani, s feljelentését az illetú b róaágnál már meg ia tette, • igy » párbaj mániában szenvedő arak meg ismerkedhetnek nemoaak a paakapor sísgával, hanem a büntető oodex§§-val is.
= A tűzoltók budapesti oraaágoa értekezletére május hóban, a helybeli onk. tütoltó-egylet kebeléből Mantaanó, Kardos és Böd<a tűzoltók küldettek ki.
— Eltévedt gyermek. Egyik caá-fordi gatdáoái a napokban megjelent egy tissteaaégosen öltöskődött, — mintegy 4 évesnek látató paraszt leányka, ki a bottá intéseit kérdésekre cakk annyit felel: bogy „a papa elment, a mama is elment kapálni" — a mintán igy ki ¡¿:e ós illetőségi helye kiiudha''ó nem volt, az illető ember a további intézkedés czéljiból a azent-gróthi csendőrség-oek tett jelentést.
— Yásár. Ac e hó 1-én Saent.-Gróthon megtartott oraz. vásár elég népe« volt. — A marha vásáron ssonban t véielkedv meglehetős lanyha volt, minek okán! as általános takarmá«y szükséget állítják a marha tartó gazdák.
IroMoi.
• Uj zenemű: A .Vadga''amb*. Geró tiroly bir-s üépizinmüvének BMM dalai totí hangra és zongorára saersé, Sitnt* t rsiy til« mér ára 1 írt. 80 kr. Megjeleni Budapesten .Harmónia* magj*r zene-műrésiek ráasvénytárzulatáaál.
— CzlBbslőa-lsfcsla B-küldetett sZer-ktsztőséjünkhe* a „Czi-nb alom-iskola* irta Állag* O és a, kiadja SehasdkT. J. udvari haigstergváros Budapesten. Ara 4 frt. 50 kr. Most, mikor a caitn balom mint rendszeresített, saloo-kópes hangszer mindinkább terjed hazánkban ugy mint a külföldön a maholnap a legkedveltebb bási zenit fogja képesni, hasznos szolgálatot vélünk teljesíteni, ha jeitett czimhalom-iskolát — főleg a tanulni kivái 6 ifjúság erdekeben — lapunkban tüzetesen iianrtetjü c. — A jeles mú Lis at Kére öcsnek, a zenemüvéiz''-t na *y mesteré-Lek van sjánlva, s mind beosztását, mind kidolgozását illetőleg méltán egér íemli a dicséretet — Lásiuk tehát mindenek előtt
* harmadik kiadás el ¿¡»zárát, mely nem pnaz-táu szokásból foglal belyet a könyv kezdetén, hanem mint b ztos tájékoró nagyon is megérdemli a figyelmei átolvasást. Mi, tér szaka miatt egész terjedelmében nem hozhatván, csakis egy-két legfontos«abb passaaára szorítkozunk. „Azon kétes dicsó''éget — mondja többi közt — hogy a hangjegy nélküli zenéiét ma már csak nálunk járja, ki se fogja tőltiuk irigyelni. £ kinövését zenei életünknek
* népzenészek hauyag-ága tartja fönn, kik a helyett, hogy agyszer s mindenkorra megismerkednének (par bét alatt) azzal as istenadta „k ó t á v a 1«, inkább késő vénségflkig beérik a fáradság s e''ftnyaggatás után sse rezüetö szolgai szajkósással. — Mindennek hátránya még fokozott mértékben áll a naturalista czimbalmosnál, ha ueki gyürközik a magán játéknak F5 elve BerSa"-et vagyis: Q?hei«t produkáini, a mire a publikam szeme •tája eláll; szép, nem »aép, van-e érzelme t&gy nincs? — alárendelt, mellékas tekintetek. Azt, hogy zenészeinket a külföld mégis megbámulja, inkább kuriózum te»zi, mint a ben..ük felismer, művészet. Nem taga<ni szándék ..zom zenészeink jobb részének kiváló 8 általánosan ismert előadási talentumát; elánjaikat, a szamot árnyoldaltői eltekintve wi^eseu elismerem, — csakarra ks 11 a tam-*ás teréa Iple tétlenül rámuatnom, hogy alaatai fokú műveltségűk a egyéb mellék is-
caeretek hiányában sokkal többet roatanak, mint használnak. A látssat mellettük szói. caitlogó ké (yorsaságMk laikusoknak imponá . Pedig >>a U. gg ndoljuk, hogy aat gyerm k koruktól kezdve majdnem egy életen át aajá-titják el, ninr* rajta mit bámulnunk és irigyelnünk sem. mert oda terv-, észszerű egyenes irányban haladva, sokkal rövidebb u''ton is eljuthatni. Aki csak automatszerüen vezeti tanítványát s hozaá még azt igéri, hogy 3 bó alatt tökéletesen megtanítja, az a legsxán.o-dóbb módon saédeleg " .Hat. aat. Hogyacsim-balomta-nitás ezen primitív állapotán sagitre legyen, adatott ki kellő rendsserbe öntve a ,Csi tnbsUm iikolt , melyből még tanító segédkezése nélkül is bárki elsajátíthatja magának a kivá-jt eredményt, a es megbocsülhetelcn előnye fRleg most, mikor még rendes czimbalomtanitóink a vidéken nincsen-k Az elő és kiadói s ót köre?! aztán ,A eiimbilos játékról általában* cataf stakasi, mely a test és kéz tartásáról értekezik. Továbbá .A hangolásról* — s végül általános jegyzetek. Mindezek magyar éa német uyelveu, világos, könnyen érthető modorban előadva. Ezután jó ahsúigjegyek ismertetésének elméleti része világosan "és kőny-nyen érthetóleg. követve a gyakorlati résztől mely skolásztikus fokozattan vezeti XII szebboél szebb „Etflde''-6n keresztül a válogatott népdal s egyébb művészi darabokig, melyeknek száma szintén 12. Mefje''ect tun, ki»ttl Állaga Gésától: .Átiratok a <-zim-1 balomra«, kapható Sch u nda V. J. mint. kiadónál (Budapesten, Magyar-utcaa 26. szám) Ára eten első füzetnek 1 fit. Tartalmaz pe-di* 15 drb v*lógatott, közkedveltségé dalt, melyek mindegyike a legmegfelelőbb hangnemben, kellő szabatosság- s ritka ügyesseggel van átirva, ugy, hogy a czimbalmon e.''jáUava, a legkomorabb kedélyt is képesek felvidítni — Kidig azon faktorok, melyek az általában, de mindeddig mezérdamlett felkarolásra nem méltatott czimbalmot kiemelték a cz''gány naturalizmus békéiből a beve.ették a legkényesebb izlés salon-termeibe is — S ez kizárólag Al la ga Géza és 8chusxda 7. J. érdeme, kik mélabús Ssi hangszerünk történetében maradandó nevet vívnak |ki maguknak, a kik valóban megérdemlik, hogy a nemzeti művészet geninsa az Brök becsű hála éa eliamerés hervadatlan koatorajával jutalmazza már életükt-én ia a hazafias, buzgó törekvést. — Mélyen ajánljuk mindkét művet a zenekedvelő közönség méltó figyelmébe.
— Ui zeseai: .Vmdob aa Marsoh* nach belíebt-n Liedem für das Oianoforte voa: lg. Hajek. Megjelent TáborszkyésParseh nemzeti senemü kereakedéeében Budapesten ára : 6° kr.
— AZ .Olvasékir'' regenyfolyoirat 25-ik fttzfcte megjelent, mely a .Oyémáit király* franczia regény folytatását képezi A képes és disaes kiállítása k adváuy ha v onk Int 2-azer jeleoik meg. Eiőfiaetéai ára : egészévre 6 frt félévre 8 frt. negyedévre 1 frt. 50 kr. Ezenkívül aa előfizetők külön kedvezményben is i észesülnek Mutatvány szám mindeukinekt ingyen és bementve küldetik, ki eziránt a kiadó hivatalhoz fordul, mely Budapest stá ezió-uteza 21 ss. a. van.
van stükségök, a .ShSker-kivonat-ta!* kapc o latba''. A Seigel-féle hashajtó labdacaok meg-gyógyítják a dugulást, elflaik a láat és a meg hűtést megszabadítják a főfájástól s elfojtják az epekiömlést. Ezek a legbiztosabb, legkelle- '' metefbb s egyasersmind a legtökéletesebb labdacsok minden eddig készítettek között. A | ki «zekkrl csak egy kisérleU-t ia - tett, azok , használatát bisonyára nem fogja abbanhagyai. Enybédeden s minden legkisebb fájdalom elő- 1 idézése nélkül hat. / f
Ára egy palactk .Shaker-féle kivonatnak* 1 frt 25 kr.. 1 doboz „Selgei féle hashajtó labdacsskaak" 50 kr
Magyarországi f. raktár: Budapest, Török iézscí gyógyszertára király-utcza 12.
Nagy Kanizsa, Bsios József és Maadak 6
gyógy ssertára
2420. 3—7
Nyllttér.
legtisztább éfiaspaa
SMMWl^T
legjobb asztali- és üditó ital,
kitfinó hatásúnak bizonyult köhögésnél, gégebajoknál, gyomor- és tiólyagbu-y rútnál. £
Aattoni Henrik, MM ¿s m^í
•) E rovat alatt köslSttért sem alaki, sem tartalmi tekintetben sem vállal feleiősséget a
Sterk.
Lapvesér és kiadó: SZALAY S1ND0B. Felelős saerkenstő : TASS ÁLMOS-Laptuiajaonoa : WAJDITS JÓZSEF.
A talijdonképeni ezen országban uralkodó betegség.
Mint valamely tolvaj, éjjel lap es m^ bennünket. Némelyek mell- éa oldalayilaláaban olykor derékfájásban is szenvednek; bágyadtság és álmosság á t* lépetnék meg, arájuk i e rosz, külQnósen reggelenkínt; a fogakra bizonyos tapadás nyák rakódik le; étvágyuk rosz, gyomrukban bizonyoa zsibbadtságot éretnek, mely étkezés által al nem osz''athstó. — ásemri beesnek, kezei s lábai hidegek s ta-padósak ; kis időre rá kBhftgés all be, el< iote csak sziraz. néhány b^uap multával azonban bizonyos zö.dei szinQ kikQpéss«l párosalva ; as illető folytonos b ágyadtaágot érez, at álom nem hosza meg neki a kellő pihenést; azonfelül idegesaé, ingerültté s roszkedvűv/ válik, bal aejUlmek gyötrik; ha hirtelen felkai, szédülést érrz, a as egéisa világ keringeni látszik véle; belii eldugulnak, bőre i lykor száras és forró le»x. vére megsürűdik a megaNtik, sx«m fehére megsárgul; vízelete csezély a setét-azinü, a hosszabb ideig való állás mellett ű • ledék válik ki belőle; továbbá az é el gyakran feiböfűg, mi kőaben néha édesea, néha pedig sarauyns izt érez, mit gyakorta szívdobogás követ; látása el»ész, szemei előtt setét foltokat )át, s a legnagyobb fokú kimerültség és elgyengülés v«*sz rsjta erőt. — Mind ezen kórtűjetek felváltva lépnek fel, a bizton felvehető, hogy at ország néoes-ségének majdnem egy harmada ezen betegség egyik vsgy másik netuében szenved. — Tapasztaltatott, hogy ezen betegségek lényege az orvosok áital gyakran félreismertetett; némelyek által májbaj gyanánt, mások által mint emészte tlenség, ismét mások álul mint vese-baj stb lett gyógykezelve, a-élkü1, hogy ezen kűlönbőző gyógykezelések közül csak egy is aikeres lett volna, mig ellenben a .Sh*k«?r-kivonat" ezen beteg.éget minden egyes esetben tökél-teaec elaáritotta Ezen kitűnő gyógyszer valamennyi alább felsorolt gyógyszertárban megkapható
Oly egyéneknek, kik dugulásban szen-Aedtek, a Seigel-féle hashajtó labdacsokra is
1750. ix I18&") 24T4 1—1
Árverési hirdetmény-,
AlaHrt kiküldött vhajtó u 1881. őri LX. t. cz. 102. §-a érteimében esen* nel köskirré • tes«, hogy a n.-kanizsai kir. jbiróság. 1750/85. számú vé^sése által Eckstein Péter ksrlovecsi lakóé végrehajtató javára Pollák M. ét Katalin nkanisaai lakósok ellen C00 frt tőke, enn«k 1884- »s»»ár, U-.napjátó! számítandó 6*/0 k«iratai és eddig ösz-aaesen 28 frt 05 kr perköltség köveie lés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával hiróilag lefoglalt éa 396 frtra becsült; különféle azobabato-
ágy neműek, női és férfi ruhaneműik és egyéb házi eazkozökból áiló ingöságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek as 1750 n./lSS5. kiküldést reodeló végsés folytán a hely ssinén, vagyis alperesek lakáaánal leendő essköalésére 1885. évi áprií"bé 17. napjának délatáa 2l/2 órája határ időül kitüsetik éa ahhos a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett inpóságok • ezen árverésen, az 1881. évi LX t. cs. 107. § a értelmében a legtöbbet ígérőnek beca-áron alul is eladatni fognak.
.As elárveresendő ingóságok vétel-ása as 1881. éri LX, t. cz. lOá. 9 á-ban megállapított feltételek szerint lesz kifisetendft.
Kelt N.-Kanitsán 1885. évi ápril bó 4. nspjan.
Bartot György kir. bír. végrehaj ó.
316 »x|!&<*5 2472 1—1
^rverési hirdetmény.
Aiulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. cs. 102. § a értelmében. ezennel közhírré teszi, hogy az alaó-lendvai kir. jbiróaág 1018. szimu végséae á''tal DeaUch Jakab körireaói lakos,- Öimon Lajos ^s társai p. kozmadombjai lakosok ellen 1000 frt tőke ennek 1885. évi január hó 1. napjától számiundó 6 százalék kamatai éa addig összes»n 47 frt 13 kr perköltség „követelés erejéig elrendelt kieiégitéai végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt ée 1030 frira beatült két kanosa ló, egy tehén, kél ökörticó, egy félévea üsző, egy 8«é* rosta, egy cséplőgép, (ló
erőre) egy vastengelyes szekér éa 200 mázsa ezéoából álló ingóságok nyilvános árverés aiján eladatnak.
Mely árverrstek az 1280/1885. Bt. kikü''d''-st rend-lő végzés fely:án a helyszínén, v agy is Pusz''a-Kozmadombján alpereaek lakásán leendő eszközléaére 1885. april 20-ik napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüsetik éa ahbo« a venni szándékozók oly m*gj*grzé«ael hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok.eten árverésen, as 1881. t. cs. 107. § a érteimében a legtöbbet ígérőnek becsároc alul is eladatni fog.
Aa alárvárezendó ingóságok vétel, ára at 1881. évi LX t. cz.; 108. ''§*4. ban megállapított feltételek sserínt less kifiisetenád.tv i
Kelt Alsó-Leodváo 1885. ápril hó 6. napjan.
Zakó Daniól
kir. bír. vhajtó.
i. u
Védjegy 319. és 3S0. szám.
Figyelmeztetés.
Az általánosan ismert, jó hírnévnek örvendó s tabb oldalulag kitüntetet, aóaborjzess Jcésiitményem — kelendSségénél fogva - sok ntánaáauak lévén az utóbbi időben kitéve, elbatárotUm. hosy asokon erímjegyeimet módosítom s arra kek nyomatban saját hízaai kűl ó alakját veszem föl, bejegyeztetvén azt egyszersmind védjegyként a budapesti iparkamaránál.
SOhBORSZESZ a«63-3
gyors en\hitést eszközöl: caózss szaggatás, fagyás. fog- és fsjfájdstank, szragyengeaegek. bénulások s:b. stb. ellen; da különösen a bedörzsöléí-ke ó-Byiiró-gyófl)módnál, .massage. ¿c<»n jó hs:á-sunak bisonynlt. «
Frgtisztitó szerül Is igen ajánlható, a mennyiben a íogntk fényét elősegíti a fsghust erósbltí éa a száj tiazta, szagtalan izt nyer a szesz elnarolgása utáa vsls-mint ajánlatos a »ser felmoaásra is a tájidegek erősítésére, a fejkorpa képaődcs megakadályozására és annak el távoli tanár i.
Ara 6£y nagy üregei 80 kr.,.e£y Ml) öítoI 40 ír.
Használati utasítás magyar vagy német nyelven, bisományuiaim névsorárai ellátva.
minden fiv< gbez ingyen m»llékeltetik.
RAKTÁRAK NAQY-RA»Z8AM> Rosenfeld A., Rchvartz k Taaber, Strem tc Kjein, Fesselboffer József, Bclns József, Mándák Gy. 8. Prezlmayér ós Deutjcb, Marton és Hnber, Prager A.
Brázay KóJbjiáJi, Budapesten, 1T. kerület, Múzeum-körút 23. jzám.
Hirdetések.
5006. aa./tkv. 34. U~3 1—1
Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróaág, mint kvi hatóság résséról ezennel kOahirré tétetik, hogy Zakil Henrik ügyvéd álul képviselt Levaesias Mária férj. Maródi Mihálynénak Ruzsica Fraoczíska s társai, mint elhalt Kazsiss Lénárd örökösei ellen 40 frt 50 kr és 259 frt 50 kr tóke s járulékai iránti végrehastasi ügyében a nkanizsai kir. tvazékhez tartozó esen kir. jbiróaág területén levő a derssímorecsi 214. sztjkvben A t sorszám a, Rnzsics Franoziaka fr. Hor-vátk Mihályné tulaidonául bekebelezett 194 frtra becaült — a 215. sztjkvben A f 1—3 sorssám a. Razsics Térés férj. Versan Istvánné tulajdonául bekebelezett 418 frt 50 krra becsült, — a 216 sztjkvben A f 1 — 3 sorsaám a. Russios Magdolna férj. Ssakács Lénárdné tulajdonául bekebelezett. 209 frtra beesült, — a 43 sztjkben A f 1. 15. 17. 18. sorszám a. Rtozsics Lénárd tulajdonául felvett a tar''tosékok, ugy a legeló és eédó illetőséggel együtt 747 frtra be-oaült, — vég''''* » dráskoveczi 539. z. tjkvben A f 2. sorsaám a. Rnzaics Lénárd tulajdonául bekebelezett 252 frtra becsült ingatlan birtok, agyanesen öai-saeg kikiáltási ár és eunea megfelelj 10% bánatpénz letétele kötelezettsége mellett a derwimoreczi tjkvben felve''t ingatlanok 1885- május 4-én d. e. 10 órakor at ottani közaégbiró házánál a dráskoveczi tjkvben telvett ingatlan pe- j dig - ugyanes nap d. u. 3 órakor a dráskoveczi községi irodában tartandó i árverésen eladatni fog. }
A részletesebb árverési feltételek eten kir. jbiróaág tkvi osstályánál a derzsimorecsi és dráskoveczi községbi-rónál betekiuihetók.
A-kir. jbiróság, nyut tkvi ható-ság Csáktornyán. 1884. évi deczember hó 23-án.
a H
H
CD
a
I mm CSEKBFALVY ILONA
asszoiiysáe^
(ln.HrlT=r Kassán, főutoza 86. az. a,.)
szakképzettséggel éa nagy tudománynyal összeállított legkitűnőbb ter-no-kiazámitáaa dicséretre méltó, mely nem mathematikai kistámitásen alapssik, ó a jelenkor legnagyobb mestere, azóta, ahogy a lotto fennáll lottoazámok összeállítása által még ait más k épes nem volt napfényre hozni, mint ó; nyertünk as 6 tanácsára az e''s^ beté''elre :
!leniét, (ernitl, leniét!
a prágai, brünni és bécsi egy napi húzáson: Mathilde Wnike Lunden-burgból, Bukovazky Jánoa, szabómester Skleni, Stolár János építőmester, Poncáé és Kindermwnn Emánuel nyugalm. tanító Filippsdorf Georgawalde mellett, mind a négy morvaorazági lakos.
Kisebb nyereményekben részegültünk:
Tribucsek ödftc, Pirnitz 885, Strausz Ernát Hrotovitz. Hanzlik János, szabómester Brünn, apácza utcza 9 sa. FreDCzl Farencz Monrs-TrQbau, Sekera Antal Preran, templom-utcza 805. srám, Krausz Gyul« Bollmány (Baranya m.) Krausz Karolina Bömerstadt 213. SabaU Ferencz Prerau, Moudra Vincae Prossnitz, király-uteza 30 Hsusmann János takács Eneelsberg, Fatka Mátyás kereskedő Saraticz, Brflnn mellett, Zohner Károly Friedland, a morva mellett, Kreata Johanna Freiberg, Miebel Jóasef Bömersudt 85, Travnieek Mór pék mester, Dedica 96 Viskóvá mellett. Witt Antal, Eibenscbiu. szálesuteza 115. ss. Brüna mellett, Essler Adolf asztalo«me»t«r, WUrbenthal (Sziléziában), Pro-cbaazka Antii feplitz (Csehország) Probazda Ferencz Draham, Panizil Anna Hatchein 15, Olmüu mellett, Pollak Zs''naond tauité Tnrnau, Hartl József, idb Siebenhöien Báru mellett, /iesTadba Ferencz, Za.''raaaovicz p. Holeaov, K ah lik Fanny Brünn, Zcile 39. Svoboda Firencz Babica, Kílrz mailett, Raua-kolb Károly Herlsdorf, Körinek AnUl Mödrita, Horák Fülöp ven^óglía» dek, Hofarek Vineze Alsó-üjoad 10«, Kratochwill Józaef Ntudorf 08, Oslavan mellett, Nepras József Brflnn rendek-uteza 4, Skazel Ferencz pékmester Prossaits uri-utcza 1 zz, Launer Ferencz. Rossitz, Appl Bertáim Bantscb 83, Stnblik János Marchefich, Butschoviti mellett Morvaország.
A budapesti húzáson: ->2453 3-5
Scbeuli József Napy-Msros, tégla-uteza 15, Kohlmayer Ferencz kárpitos Selmeezbánya. Poé« András e*ifé»t A«zód, Kazimír Ilona Kyiregvhása, Gross Jakab v- ndégl&a Beregsaáaz, Hajdú János Makó 272. tanyai szám. Kazár Mihály Debreczen, büz-utcza 714. ex , Preisz Móritz a»zulo« Nagy-Kála, Easzk* Irma Aszód, Gombái István Miokolcz, tót-uteza 4 szám. Keinert Bezső kertész Budapest, VII. Intvánot 5. »zám, Katox>a Lajosué Miskolc» Belgrád utcza 12. szám
Levelezésekre 3 darab 5 kros bélyeg beküldendő.
I Fouíos szőlőbirtokosok részére.
A k&trányozás megóvja a szőlőtőkéket a rotbadás-tól, ugy, hogy ezek 3-szor 4-szer oly tartósak, mint a nem kátrányzottak. A kátrányozis egész egyszerűen az által történik. hogy a tőkéket annyira, mint a földbe jönnek a melegített kátránybi mártjuk.-
Kizárólag ezen czélra gyártott I. kátrány
100 kilóját az itteni állomástol 2 írt 20 krért a kivánt menyit nyiségben szálitom
^ SARTOItY 0SKAR
Sfr 2467 1—8 NagT-KADÍzs^n. Király-utcz» 1. sz.
„Melléklet a Zalai Közlöny 1885-ik évi lő-ik szamahoz."
területek jönnek a felssínre a hol aselőtt vis és hallámzó buja oádaa volt, aőldeló rét keletkezett, a termő berkek foglalják el helyét.
A sorozás városunkban f. bő 7-én ▼ette kezdetét • 10-én végzi be a bizottság működését. Ugyan itt tán megemlíthető, hogy as eddig Kessthelyen állomásozó dragonyos esrrd eltávozik • helyettük honvéd huszárok jönnek. Ez ügyben meg is látogatták városunkat Caerhal may m. kir. főbadbiztoa éa Laky m. k. honvéd alezredez s valószínű még ez évben megtörténik az áthelyezéz. Az igazat megvallva, mi biz egy oseppet sem zaj nálkosunk eme idegen oaeh katonák eltávozásán, kik, különösen az utóbbi nspok-b&n oly kíhivósn viselik magukat, hogy ritka a nap hogy öszzetüzéaök ne volna a csivilaéggel.
így legutóbb világoa fényez nappal néhány ily cseh atyafi minden ok nélkül neki ment egy fiatal embernek, aki csak is saját lélekjelenlétének köszönheti hogy össss nnm lett szabdalva. Azért hát czak Isten vigye őket'' mentül előbb körünkből. (?)
1097/B 85. Let. Tóth Kása József és tusai sulvos testi sértéssel vádoltak elieoi ügyben. 3-ad bír. itbird.
Zala-Egertttgen, 1885 márcz. 31.
Murnsik Kálmán
irodaigazgató
CSARNOK.
Szeretlek !
TSrvéayszé&i ssara©&.
Bűnügyi tárgyaiások jegyzéke
zalaegerszegi kir. törvényszéktől 1886. ápril 8-án.
274 B/85. Sz. 1. Kosstbár Adolf és társa lopás bűntettével vádolt elleni ügyben. — Végiárgy.
468 B/85, Sz. i. Nóvák Ferencz magánlak megsértése bünte''tével vádolt'' elleni ügyben. — Végtárgy.
469 B/85. Sz. I. Szabó Mihály és '' társai lopás bűntettével vádoltak elleni i ügyben. — Végtárgy.
490 B/85. Sz. 1. Tőke Imre súlyos i testi sérté« bűntettével vádolt eileni ügy-'' ben. — Végiárgy. I
719/B 85. Sz. 1. Simon István dk-'' kasstás bűntettével vádolt elleci ügyben.'' Végtárgyalás.
784/B 85. Sz. 1. Kézeli Károly lopás büniefe miatt vádolt elieoi ügybeo. Végtárgy.
790/B 85. Ss. 1. Fa''kas Mihály gondatlanság által okozott súlyos testi sértéssel vádolt elleci ügyben. Végtárgy.
April 9-in.
740/B 85. db. 1. Németh János és társai köncjü testi sértéssel vádoltak elleni ügyben. Végtárgy.
376/B 85- Ss. I. Róka József s társai magánokirat bamiaitás hüutettévol vádoltak elleni ügyben. Vég''árgy.
741/B 85 Sz. I. Piros János és társai magánosok elleni erőszakkal vádoltak elleni ügyben. Végtárgy.
742/B 85. Let. Torma József és társai lopás és orgazdasággal vádollak ellesi ügyben. Végtárgy.
839/B 85. Sz. I. Molnár Sándor magánosok megsértésével és ssemérem elleni bűntett miatti büoügyben Végi*
950/B 85. Let. Száli Ambrus és társa lopással vádolt<k elleni ügyben. — 3-ad bír. ithird.
977/B 85. Ss. 1. Sándor István és társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben. 2-od bir ithird
978/B 85. Ss. I. Sssrks Katalin és társa súlyos testi sértéssel vádo!tak elleni ügyben. 2-od bir. ithird.
Ápril 15-én
464/B 85. Ss. L Riba József s társé,! hatóság elleni erőesak és súlyos testi sértés vétségével vádoltak elleni ügyben. Vég tárgy.
794/B 85. Ss. I. Éhen JÓTSef emberölés véuégével vádolt elleni ügyoeo. Végtárgy.
796/B 85. Sz. I. Tomor József s társai lopás bűntettével vádoltak elleni ügyben. Végtárgy.
April 16-án.
378/B 85 Ss. L Komáromi Sándor lopás bűntettével vádolt elleni ügyben. Végtárgy.
67¥/B 85. Sz L Devecser Györgyué orgazdaság bűntettével vádolt elleni ügyben. Végtárgy.
869/B 86. Sz. 1. Perényi Károly sikkasztással vádolt elleni ügyben. Vég tárgyalás.
1064/B 85. Sz. 1. Moser Sándor hivatali sikkasztással vádolt elleni ügvben. Végtárgy.
April 22-én.
964/B 86. Sz. 1. Rscs István lopás bűntettével vádolt elleni ügyben. Végi.
1020/B 85. Sz. 1. BSst József s társai lopás bűntettével vadultak elleni ügyben. Végtárgy.
April 23-án.
961/B 85. Ss. 1. Babos Péter csalás bünt-tte miatt vádol, elleni ügybeo. Vég tárgyalás.
1065/B 85. Sz. I. Bakonyi Béla és társai súlyos :«ti sértéssel vadoluk el-¿•oi ügyben. 2-od bir. ithird.
— egj vén szináss elbeszélése. —
Az 18.. év tsvássán, vidám májusi reggeles, elmerengve ültem zobács-kámbsn s s nyitott ablakon át szemléltem, amint a kiskertben nyiló rózsa bokrok gyöngyharmata feslő bimbait a kelő nap? sugaraival, aranypókjaival re''ébresstgsté.
A szerelemről ábrándozám s visszagondoltam a tegnspi estére, mikor is s szinpsdon Coriolán szerepében eser és ezer tapsot nyertem művészi játékom kitüntető jatslmánl. Visszaemlékeztem, b«gy előadás után a dicsmámortói felizgat ottan egy bájos nő után irsmodtam, s ast lángoló sssvakkai forró szerelmemnek elfogzdáaárs kértem. Mert — szerényen megvallom, —. csinos ifja valék, társaságunknak disse s a legtöbb tspsok aratója. Nem csuda tehát, ha ssegény-ségemről megfeledkesve, művészetemnek büszke öntudstában egy urt hölgy csillagos szemei által elbüvöltettem s azt hittem, hogy e hölgy, kinek szivemet fel-ajáoiám s kihez viszontsserelemért könyörögtem, — egy tündér hajadon.
És eme hitemben, ugy véltem,hogy nem osalátkozom.
8 mig igy a jövő boldogzágát vará-ssclám lelkületem elé : ajtóm kinyitutik és belép ssobámba egy asende leányzó, kt egy sűrű fátyol alól egy babérkosso-rít vont elő s helyesett asstalomra; kese-imb pedig egy rózsaszinborítéku leve-lecskót zdott azon f lvilágositással, hogy eseket — a koszorúi és levélkét, — úrnője küldi számomra, ama tri hölgy, ki vei én tegnap este néhány s«ót váltottam. Eszel a leányzó ehfcvozott. Én pedig felidéztem a tegnapi este telt szerelmi vallomásomat s a titkos hölgynek ama édes ayilatkosatát: .Holnap reggel megkapja ▼álssscmatl* — Majd mohó vágy gyei és resskető kezekkel kezdém a levélkét felbontási.
Felbontam és kihustam belőle egy né>jegyet, . . . s imel . . . higyek-e sse-meimnek, avagy csak ssemkáprázat amit látok s amit remélni is félve mertem: a névjegy «lsó oldalán, gyenge sói vonásokkal, e szó volt feiirvs : „Sseretlek 1''
Felhevült ssenvedélyemben rohanni akartam as imádott ssine elé s előtte leborulva, lábsinsk nyomát osókjsimma m^gsseo telni.
Megforditám asonban a névjegykártyát s lásban égő ssivemhes kaptam, mert ast hivém, hogy ki no« oaalatkozá-somban ast egy őrült villámcsapás haaitA ketté.
Mit olvasUm én olt?... oh! ne kérdjétek, mig értelmeimet, melyek ak kor dobogó keblemben örvényként for-rongának, le nem rajsolom.
Mert én rémitóen csalatkosám. Caalatkozám, midőn ast hivém, miként a hölgy, ki ssivemetrabbilineaekbe verte, még ártatlan ssftsvirág, s mint ilyentss«-remi s általa szerettetni: isttni erény!.. 1 Csalatkosám, midőn tapasztaltam, hogy a legszebb álarca alatt is gonosz szir le bet elrejtve; mert egy nőt, — kit as oltár előtt tett eskü szentsége füs mar agy máshos, — hűségétől elcsábítani s általa szerettetni: utálatos bűn ! — De kétsse-res bűn es a művéssre nézve, zinek jeligéje kell, hogy es légyen: .Erkölcs a művészetnek gyémántkoronáj« f"
Ekképen css''stkosva a levelet széttéptem, s gyűlöletes babérkoszorú -lábaimmal össsetiportam s kétségbeesetten már-már a gyávalelkek végső eszközéhez nyúltsm : midőn őrangyalom «zent sugallatát követve a gyilkos fegyvert magamtól eldobám s a városnak még as nsp bucsut mondék. Eltökéllettem magamban elbujdosni a világba, bogy bolygó lidércsként valamely temetőnek szomorú sirhantján megtörött tiszta lelkemet kileheljem.
Máskéut voli asonban sorsom könyvében megirva a pálya, melyet befutni Isten által teremtettem. Egy vándor ssi-nésscsapstra bukkantam s újra felragyogott szerencsecsillagom, öivenedaser virulnak körű öttem a kikelet rózsái szop fenti tavassi reggel óta. amidón a csabi-tás szirénjének ellestállni elég erőm volt, — s még ma is édas emlékezetben él szivemben ama reggel és estnek története, mert örömmel nés''em vissza mindig a muitba, melyben a szegény művésznek vezetője, gyámolildja — a nemes erkölcs vei a.
Ha majd néhány év mulvaa sírnak
rideg hantjai kört pihennek elfáradt csontjaim:. — sírfámra e szavakat véssétek: .Itt hamvad azon szegény művész, kit nem birt elcsábítani a legszebb asz* szony !" . . .
Ason asszony, ki szivemet először ée utoljára ¡óbbaniá szerelemrr, s ki ter vezeit bűnével engem a viligba száműzött, de ki által as erényt becsülni megtanultam, — azon as«sony neve a név jegyen imígyen volt olvaaható:
Báró Sxoborfalvi Tamásné, Virágvári Viola.
Bílintffy Bálint.
Közgazdaság.
A rothadásoak ellenálló két burgonyafaj.
Azon körülménynynl sz-raben, hogy a burgonyák oly na^y mérvben a ro«h -dásuak slá vannak vetve, különöten a mesógazdássati köröket érdekelni fogj«, midőn megtudjak, hogy a ,M a g n u m bonum" és a „Champion" nevű basonfsjokban ason horgony a oemek találtattak, a melyekben minden előnyök Ösgzepon''.ozitva vannak s melyek épp-;n a nedves talajban kitűnően tenyé*snek s nedves években is Ujjy mennyiségre, mint minőségre nésve is kitűnően jövednlme-sők. Mind a két mm megérdemli mezőgazdáink legnagyobb figyeimét. különösen azokét, a kik nehéz, nedveshideg, nemdrainirosott talajokon gazdálkodnak, mert eddig mind a két burgonyanem a rothadásoak ellenállt s nedves években is bő termést adott.
A „Magnum bonam", a híres angol tenyésztő, Sutton tenyésstménye minden kétséget kisárólag egyike a legjobb bur-gonyanemeknek, slskja hosszas, veséded, óéba gömbölyű; rügyei egészen laposak. Es«n faj as 1883. londoni burgooya kiállításon 1000 kü.önféle fej mellett as etső jutalomdijt nyerte. A .Cbampion"-burgonya egy Arbroathban (Skótország ban) Nikol John által magból tenyésztett, vidéki burgonya, mely termelési és ellen állási képessége végett a brit- tartományokban olyan kedveltté lett, hogy az angol- és skót mezőgazdák a tenyésztőnek hálájok jeléül becses sjándékot adtak. A .Championburgonya" gömbőlyü-mély rügyü s elsőrangú étel- és takarmány burgonya. Erős, gyorsan növő, föld feletti szára nem enged a dudvának felnőni, beárnyékozza egész őszig a földet s porhanyóvá trssi Mind a kél fajta rendkívüli termékenysége melled a következő példák tanúskodnak: „A „Magnum bonum" burgonyát irja Kosel A. Robkos-teletzben (Csehországban) — m.nden gazdának a legjobb lelkiismerettel ajánlhatom, mert a leghidegebb és legnedve-sebb földben is minden rothadásnak el-lentáll, 1 kilóból nodvss földben 45 kiló; kaptam; Zika plébános ur Kbelnes (Csehországban) 1 kiló .magnum bonum^-bói 3 ér alatt 105 hektoliter ssep egészséges burgonyát kspott," A .Champion* burgonyáról is a legkedvezőbb jelentések jöttek. A gácsorssagi Sirwoy Just bérlő irja: .Szívós, áthatlan talajban 5 kilo .champion." termesz tetem s mégis 75 kilo nagy, egészséges burgonyát kap ám". Sok írásba kerülne, bs itt mindazon számos, kedvező jelentéseket előadnánk, me lyek ezen két burgonyafajról hozsánk küldettek a elég less hs megmoudjuk, hopy most a kevésbé vagyonos gazdáknak is alkalom nyujta''ik, hogy ezen két burgonyanemet maguknak megsserez-besték éi tenyészthessek, mert a gazdá szati kisérlő állomás Veskában Sezemicz mellett (Csehországban) elhatározta, hogy feljebb gazdáknak az egyik vagy másik fajtáuak 5 kilóját 50 krczjával termesztésre át fogja engedni Miután bebizo nyitott tény, hogy buonyos időtartam alatt (s ha talán 20—30 évet is tenne) minden burgooya elöregedik s elfajul, ha mindig csak gúmók álul tenyésztetik. a vetés változás nagyon tanácsosnak mutat* kosis, hogy végre a burgony arothadásnak gát vétessék.
kapó hűséggel állította elénk. Még híss-s«ük, bogy nebány előadás folytan gyönyörködhetünk művészi játékában.
A szintá ''a vt nj tzgokkal szaporodott, bátran ¿¡¿udh atjuk ugy is, hogy erősbült. Pálfy Nina, Kuthyné, Szerémfalviné. Szerémfalvi igen jó erőkül igérkesnek eddigi föllépésükből Ítélve; de az uj tagok közöl legfeltűnőbb, legszebb jövőt ígérő tehetségként Bóua Bóuika magaslik ki. Fiatal erő. de csirában nagy jövőt rejteget, s ha várstlsn és gátló körülmények kösbe nem jőnek, sok babértfog még aratni. As „Árendás Zsidó"-bar mint Blum Dávid nevelt leánya (Betti) sse repelt oly elevenséggel, oly közvetlen-séggel és bensőséggel bogy osla s magasabb hivatottságot és tehetséget asonnal föl lehetett ismerni. Kitartás komoly ügyekeset, tanulmány . . . . s a babér elmaradhatlan less.
Színtársulatunk már nem sokáig marad itt. Használja közönségünk e rövid időt, s látogassa as előadásokat ! Mert hogy Sághynak színtársulat« a jó emlékekkel való távozásra nagyon is érdemes, ast — ugy hisszük — senki sem tagadbalja?!
Színészet.
E hét folytán Solymon Elek ur a népszínház jeles mivéaze vendégszere peit szi n házunk ban. Föllépett a „Furcsa háború" ban, mint tulipán kereskedő, a „Tüodér haj"-ban, mint Czirók Jancsi s as „Árendás Zsidó« bsn, mint Blum Dávid. Ssinhátunk mindegyik előadásra ssinte zsúfolásig megtelt; s a nsgyszámú közönség zajos tapsokkai ér kihívás alkalmával lelkes éljenekkel fejezte ki elrzgadtatását. A jeles művész különössn z .Tündér haj"-ban ra gyogiatta tehe''ségé*. A könnje''mü, de jó»sivU, romlaltsn Czirók Jancsit meg- J
irek.
— A „magyar Irodalom és művészet pártoló egyesület" ugy látszik mindannak daczárs >s, hogy némely ember rek sst halva ssületetv gyermeknek ke-resstelte el, mindegyre erősbül, gyarsp szik és nagyobb pártfogáanak örvend. Beiratkozott tagjainak ssáms máris túlhaladja a 200-at s a névsorban városi éa vidéki előkelők neveivel is találkozhatunk. Méltán megérdemelné ezeo uj egyesület a legmelegebb felkarolást, már csak azért is mivel egyik főczél jául a Muraközben való magyarosi-t ás t tűzte ki, mely csél e érését oly emberek ígérték pártfogolni, kik ennél nagyobb valalkozasuan is sikeresen megállották helyűket — Ajánljuk tehát a nagy kösönség figyelmébe s megtartandó alakuló kö gyűlést és remélj ük, hogy közönségünk ssűkkeblüségéből kivetkőzvén szellemileg és anyagilag meg fogja mutatni, hogy a kor kívánalmának, ssin vonalára emelkedve, egy ily nemea intézményt nem fog porba esni hagyni. Azért ujolag felhívjuk a nagyérdemű közönség és beiratkozottak szíves figyelmét az april hó 12-én, as .Oroszlán" nagy termében megtartandó alakuló közgyűlésre.Kitartás!s agyőselme biztos 1
— Értesítés. Ügyfeleimet, s lapom lisztéit olvasóit e üelym is értesítem arról, hogy lakásomat és ügyvédi irodámat f. évi ápr. hó 8-án Nagy-Kanizsáról Zala Egersz*-gr: hely estem át. Ügyvédi dolgokban helyettesem Nagy-Kanizsán lek. T»ndor F«a>ncs ügyvéd ur, kit ügyfeleimnek egyébként is bárminő ügyükben jó lélekkel ajálhutok. A .Magyar Gyorsírás"1 cimü folyóirat minden sselle mi és anyagi restéi illető közlemény ss említett .időtől fogva nevem alatt Zala* Egerszegre intésendő. — Tisztelettel Nagy-Kanizsán. 1885. április hó 2-án Dr. Kele Antal ügyvéd s a .Magyar Gyorsírás" szerkesztője
— A rörös kereszt-egylet nagy-kanizzai városi választmánya f. évi már-czius hó 1-én tar otta tiszujitási gyűléséi. Ismét megválassuttak einököknok: Sárvári Ullmann látván és id. Fersélbofer Jóssefné. alelnököknek: Ebenspanger Lipót és B au Eugenis, pénztárnoknak-Kernhoffer József, jegyzőknek: H> ffmans Mór és Tripámer Gyúl*. Esek után elnök ur, tekintve. — s betegssalló állomás berendelésének elvállalása által ss egyletre suiyosodó feladatot, — felkéri a válasst-mány minden tgves tagját as egyesület iránti érdeklődést lehetőleg terjessteni és uj lagckat toborzani. ^
— A helybeli górfördó jövő oíű-törtökön, f. hő 16 án kasántisstogatas miatt egész napon zárva iess. April 26-átől kezdve azután folyvást naponta nyitva lartaiik. Bis e en általános fürdési időt nehesen in várta közönségünk; mert nálunk es idő szerint alkalmasabb és kényelmesebb helyiség nincs. A gőztürdő jelenlegi bérlője. Bichler úr, tagadhatatlanul nzgyon sokat tett a gőzfürdő megrontott hírnevének helyreállítása érdekében. Ha visszaemléke zünk a türdői helyiség akkori állapotára. mikor mág nem az ő bérlete volt, — be kell lá''nuok, hogy Bichler úr nem csupán az anyagi hasson mérve szerint, hanem ason felüi is s pedig tetemesen ¿Idozott. Az elhanysgoit, magroncsolt, düledesett és piszkos helyisé gekból csinált olyakat, aminők a legkényesebb igényeknek is megfelelnek. Ujabosn történt ugyan hírlapi felszólalás az iránt, hogy a fürdői osstályok szaporítását ílletől-g intézkedni kellene; s e felszólalás jogosu t is lehet; de nem szabad és nem kell feledni, hogy e rö vid bérlet-szak alatt a fürdő renoválása
és tisztességes állapotba hozatala iránt többet áldozni, mint amennyi áldozva volt, a lebeletleoségek sorába tartozott. A nagyobbikhoz, uj osztályok lé es< -téeébes okvetlenül botszabb bérlet-tartam kivántaiik, s még Ugíőkép as, hogy hogy élénkebb pár olásban réssesüljöo a fürdő. — Oy ér:eimü javMlai is tétetett, hogy a szegényebb osztály részére hetnnkint tartatnék f«*nn egy nap, mikor a fürdői jegyek lessállitott áron lennének kaphatók. Hát igen *zép dolog volna es ie, ha már a gyakorlat czéltévesztettnek nem bizonyította volna. Mikor u. i. egy ídóbes «s r .szegények n a p j aa éle be lépett, sere -gesen lep ék meg a fürdói helyiséget és legtöbbnyire azok, kik arra szorulva nem is voltak. Sokkal helyesebb éa czélravesetőbb tehát sserintünk az a mód, melyet a fürdő jelenlegi bérlője követ. Bérleti ideje alatt az itteni tár-sasegyesületek rendelkezésére bocsá-. 40% a b«t*gs»g*lyső és egyéb huma nus egyesületekére pedig 50°/, árle-engedési kedvezioéuyben részegített fürdői jegyeket. Es elég sr.ép kedvermény. Eonél több*t egyéb intéskedéssel sem lehetne nyújtani a kevésbé mód >sak réssére. — Szerio''ünk ezen időszak a gőzfürdő ujraébredési korszsks. Néhány év alatt elég meglepő és örvendetes haladást éssielhetet''. ot< mindenki. Varjak türelemmel és méltánylással, mig a haladás tisz ességes mérsékletével czéljáhos ér s mi gösfürdónk is. Ne feledjük, bogy csak alig rgy két éve leit halottaiból föltámasstvs 1
— Az Új kórházban már 42 be-teg fekssik Úgy látszik, hogy s csinos kórház vonzza a betegeket.
— Néhány rendőrünk életveszélyben. F. bő 7-én este bisonyos Szabó, Gyurkes Jóssef helybeli paraszteubancs, egy társával a Fő-utczán haladott ugy esti 7 óra tájban. Egész a .Korona" szállóig cset.dben voltak $ de itt elkezdett mindegyik, nagyobb ittazaágot színlelve, mint aminőben leledse tek, — a zzidókrs különböző gúnyneveket és szitkokat kíabaini. Erre egy rendőr eléjök ment és megszólította óke'', hogy botrányt ne okozzanak. Szabó, Gyurkes Jósset s rendőrre kési rántott és megragad a. Est látva azonban, tobb-.n oda ai<*:tek; de oaak óriási küzdelem után biriá* artalmailauna tenni. A küsdeUm közben Hörömpő Sándor nevü rendőr balarcs ba kél mély késvágáat ka-pof ; Vörös József r-indőrnek p--dig a kéztövét és késtejét vágta be o y mélyen, hogy es el is ájult bele. Sörény rendőr, kezen ssiotén megsebeaült, de csak jelentéktelenül. a garázda suhi-nciot végre leiegy verestek. megkötözték s betették a rendőri sárkába. Mar átadatott a törvéoyszékoek.
— Ruhacsere Berdeo Péter é* Horváth István. Brüch Markosz cuagyar-u czai fuvaros kocsisai, folyó hó 7-en istállójukét nyitva hagyták s mire a vasútról hasaértek, mindke tőnek több ruhs és fehérneműje, Horváthnak 1 pár uj csismaja "ItÜDt. A gyanú Berke Ferencs helynélküli kocsisra van. ki rajta volt ruháit ott lelett», emezekébe álöltő ve s ócska ruháit vustaltagy va, kereket oldott. — A rendőrség ezen ily módon átöltözni szerető koc«ts urat erélyesen nyomozza, de ugyUtszik enn k volt annyi előrelátás*, hogy Kanizsáról odább állott.
— Öngyilkossági kísérlet Folyó hó 9 én délután 6 órakor a Király-u-cza végén, a Kollarita-féle hásban lakó Stei-ner nevü, 70 évet meghalladott aggastyán öngyilkotaági ssáodékból nyakát b-rot-▼ával megvágta; azonban a metszés fajhatott szegény Öregnek, mert s bőrnek felmetszése nt*n a borotvát eldobta, s igy a szervek m-gsértve nem lettek. A seb nem vessélyes. Hogy mi vihette ezen aggasyánt, ki már úgyis a sir széléc áll, — ily lépésre, eddig ismeretlen.
— Sonkára fájt a foga egy * vörhénosi hegyről b«s«térö kiskamzsai atyafinak és s palliui cseléd-lakból illatot árasstó füstölődő sonkát — mig a házbeliek vacsoráltak, időnek elöt -j le aksrts akasztani s füz''ról. Gazdálkodásán asonban rajta osipeieit s futtsnak eredt. Két sonkát a has mellett eldobott, egyel msgával vitt; de elfogták. A tolvaj fensüléee Vágner Ignács ottani sajtkéasitő szerencséjére esett, mert az ellopni szándékolt sonkák as övéi voltak.
— Megugratott tolT^j Folyó ho 3 ról 4-ére átmenő éjjel 1 Óra körül Rózsa Ferencs magyar utoxai korcsmáros, ki már akkor aludt a vendégszobában.
recsegést halott. Erre felébredve, bel« pett, honnét az akkor kinyitott sjtón «gyén ugrott ki, kit a sötétségben fel nem ismerhetett • ez szerencsésen «1 is menekült — Világo; gyújtva, látta hogy as éjjeli látogató a pénzes fiokksl akart megismerkedni, de midőn ezt feszegette, Rózsa ''Ferenos s recsegésre fel-ébred'', s igy s tolvaj ur megog''ott. mielőtt a fiók tartalinát leltározhatta
/
NAGY-KANIZSA, 1885. április 18-án.
Huszonnegyedik< évftfyam.
I W5 lő/ izetébi ár:
*£<**». <-vre . » . {> írt. — — tel evre . . . . 2 fit 50 lcr. ] niTryedrvre . - l . 25 Egyes ihn 10 kr.
HIRDETÉSEK 8 hasábos petitsorban T, másods*or| 6, s minden további sorért 5 kr NYILTTÉRBEK
soronként 10 krért vetetnek tel Kiui stiri illeték minden egyes hir-Jeté«ért 30 kr fiz, tendö.
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, aayagi résiét Hletó közlemények pediga kiadóbivatilhoi bérmentTe intézradök:
Sa;j-Kai Izzás
Wiassicsha* ,
Benn r-atetlen levelek nem fo- V gadtataak el
Heziratek viísza
kiMeteet
testűiéta
A nagy-kanizsai ^Kereskedelmi Iparbanku, ,nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó egylet*, a „zalamegyei általános tanitó- j" ,7iagy-kanizsai kisdednerxlö egyesületa „nagy kanizsai tisztiönsegélyzö szövetkezet'', a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy kanizsai külváíasztmány*-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
—---- - - - --- — '' , _ * v
A Magyar Irodalom- és mfi-véb/etparroid e«y esti let" megalakult
Elég sok munkájába került a jóakarstuaknak; elég sok munkájok akadott a rosz akaratuaknak is, míg t .Magyar irodalom- és művészet -pártoló egyesület* kitűzhette lobogóját a meghódított területen.
Nem volt az olyan könnyű és verejtéktelen munka, mint aminőnek a f. hó 12-én lefolyt «fakuló ülés játszólag feltüntette.
»
A balítélet, szűkkeblűség, osztály- és rangkórság, a mindent kicsinylő nagyképűség valamennyi ördög- ott székelt azon a területen, melyet az Egyesület eszmejeért ha/-czolóknak a gúny- és kicsinylés kisebb nagyobb adagokban mérgezett nyilai közötr, nagy önmegtagadással, a szép czél iránti lelkesültség epét-len, nemes nyugalmával kellett meg-hóditniok.
És meghódították!
Mire az alakuló ülés elkövetkezett, kétszázan felül volt a beiratkozott tagok száma. Olyan ne lekkel találkoztunk ott, miknek viselői teljes garancziát nyújtanak arra, hogy az Egyesület most már megtestesült eszméje el nem bukhatik. Nem éretlen vagy félig érett uracs-kik azok, kikről fel lehetne tenni, hogy unalom-üzé8ból vagy kénytelen kölletlenül állottak volt be s tán csupán játszani; hanem meglett, érett, komoly férfiak legnagyobb részben s köztük igen sok azokból, kik városunk életében irányadó sze: repet visznek; s kik befolyásuk és tehetségük egész érejével fogják támogatni az egyesületet.
A le gizzasztóbb positiókon te-há. most már tul van az Egyesület
ügye.
Hátra van még a teljes megszilárdulás !
Nagyon sok egyént visszatartott, irodalom és múvészetpártolós-dit a belépéstől az az uton útfélén eldobált gúny, kicsinylés, mely-lyel a még alakulóban volt egyesület ügyét a nemesebb, idealisabb törekvéseket marok alól nevetőknek, a latba — fájdalom! — sokszor nagyon is sokat vető ignorancziája vagy éppen rosszikarata mindenkor és mindenütt illette.
De a jó ügynek még is csak akadtak emberei. A tagok száma még a folyton növekedő reactió, daczára is egyre nőtt. A gúny és kicsinylés uyila nak hegyére végre azután hatalmas ütést mért az april tizenkettediki alakuló ülés. Ezentúl joggal remélhetjük a teljes megszi lárdulást.
A .Magyar irodalom- és művészetpártoló Egyesület'' kétszázat meghaladó taggal bátran, nyugodt önérzöttel tűzheti ki lobogóját.
Semmi kétségünk sincs az iránt, hogy azon jóakaratú polgártársaink, kik bárminő ellenszenves hatás folytán az Egyesület tagjai között helyet nem foglalnak: a magasztos ügyaek bajnokaivá lesznek a legrövidebb idő alatt.
Ez hazafiúi kötelesség!
Mert nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy ezen Egyesület nem csupán társadalmi és helyi, hanem — sót elsó sorban! — nemzeti és hazai érdekeket és eszméket tűzött zászlajára. A magyar irodalom és múvészet nem kizárólag N.Kanizsa kincse, hanem az egész édes hazáé. És így midőn e kincset őrizni, gazdagitni, ragyogtatni szövetkezünk, nem csupán e város és vidéke, hanem az egész nemzet, az egész haza érdekében művelünk üdvöset.
t/Azért ezen Egyesület helyiségének a hazaszeretet templomává kell lennie, Tiol öröktűzként nemzeti
és hazai érdekeink fáklyájának kell ragyognia. Éppen abban fog kimagaslani minden más egyesület fölött, éppen az avatja szentté, szeplőtlenné, hogy itt minden párt-vagy egyéb érdek eltörpül s minden szivet testvérré, egy ügynek bajnokává szentel a hazaszeretet, a honfiúi kötelesség. Itt a czél közös, mindnyájunk szivét, vérét egyképpen forraló — : élni, tenni a nyelvért, melyben élünk és lángolni művészetünkért. melyben dicsőülünk. Ide minden magyar joggal léphet; sót ebbe lépni szent kötelessége minden honfinak, kinek lelkét még e nagy, e kegyeletes szó : „haza* — megrezegteti. Ide belép bet, itt testvéresülhet « keresztény, a zsidó, a pogány, még az imádság-talan istentagadó is; csak hazáját, nemzetét birja . • • imádni, vagy legalább csak szeretni.
Sehol sincs talán édes hazánkban egy ily nemzeti templomra oly nagy szükség, mint ebben a m* városunkban !
A .Magyar irodalom- és művészetpártoló Egyesület*-nek itt nagy missiója van, sokkal nagyobb, mint bármelyik tisztán társadalmi vagy vegyesen társadalmi-politikai egyesületnek. Hogy ezen missiót betölthesse, okvetlen szükséges, hogy létjogának és czéljának nagyfontosságát e városnak és vidékénes külö-sen kiválóbb értelmisége felfogja és belássa; s azután magasztos ügyének bajnokává legyen!
Ne kutassuk: honnan eredt ? A legnagyobb világtörténelmi mozzanatoknak is nem egyszer parányi események a szülőanyja!.
Az óriás folyamok viszik a hajókat méltóságos képpel. Kinek jutna eszébe a piczinyke forrás, melytől tulajdonképpen életét nyeré!?
Megbámuljuk a havasok óriási vá nőtt lavináit. Ki gondol olyan-
kor már a madárkára, mely egy kis ágacskáról leverte a zúzmarát?!
A folyam már nem a forrás gyermeke; a lavina már nem a madár munkája.
Ne kicsinyeskedjünk tehát; ne kutassuk, hogy a , Magyar irodalom-és művészetpártoló egyesület*-et minő (tán éppen jelentéktelen) esemény idézte legyen elő!?
Most már megvan, megalakult, elég inpozáns számmal, tagjainak sorában derék férfiakkal. A belépés, a tagság senkit sem ejthet piru-lásba; sőt az csak büszkesége lehet.
Kétszáz már megtette a hazafias lépést!
Közművelődési egyesületet Zalame-gyének. #
(Zaiamegye vezérfiainak figyelmébe.)
1885. julius 3-án lesz 18 éve annak, hogy hazánknak első láng-lelkű közöktatási ministere: Eötvös József meleg hangú felhívást küldött szét az országban, számbs magán- és közhivatalt viselő hazafiu-hoz, melyben azt indítványozza, hogy az ország minden vármegyéjében, minden vidékén sőt minden népes városiban alakítsanak a honpolgárok , népnevelési egyesületeket* a népiskolai oktatás gyámolitására. Az indokolás, melylyel a halhatatlan emlékű nagy hazafi él, díszére válik nagy szivének, szabadságszerető, de-mokratikus érzelmű lelkének.
Ebből a í el hívásból idézzük * következő részletet:
.Ha van feladat, melynek megoldására az állam minden hatalma elégtelen — ez a népnevelés. Oly feladat ez, melyet csak a nép maga oldhat meg."
.Az egyes ember, de még inkább egy nemzet nem élettelen anyag, melyet a leghatalmasabb művész is tetszése szerint forgathatna képzele-
tében előtte lebegő ideáljának'' megfelelővé. Az emberi szellem úgy egyéni létében, mint társadalmi közösségében oly önálló hatalom, mely egyedül" önálló" munkásságával ¡fejtheti ki erőit és képességeit.*
.A népnek csak magának lehet önmagát művelnie. Egyedül ott fej ódhetik ki életrevaló, önálló, maradandó és az emberi polgáriaso-dásra valóban gyümölcsöző műveltség, hol a művelődés szükségének érzete a nemzetben felébredvén, a polgárok minden osztáyainak vállvetett közreműködése által magából az összes nép életéből képződik ki. És épp annyira az állami közhatalom csak segélyezni és gyámolítani képes az egyeseknek és testületeknek ide vonatkozó törekvéseit — mint vi- * szont a kormánynak minden legüd-vösebb intézkedései is óhajtott siker nélkül maradnak, ha a társadalom közreműködése által nem támogat tátik."
A halhatatlan nevü férfin az eszmét azután tovább kifejti levelében és az érdekletteknek figyelmét a levélhez mellékelt tervrajzra hiv-ja fel.
Az eszme 18 év előtt nem öltött testet. A nemzet az alkotmá- • nyos élet első stadiumában átmeneti koct élvén, 8 mivel azonkívül is sok oldalról lázas tevékenységet fejtett ki, akkor mindjárt nem tudott fellelkesülni a magasztos eszméért, mely-ngk megtestesisésére munkára szólította Eötvös a^ egész magyar társadalmat, habár másképp a népnevelés oltárára szívesen ét örömmel hozta nem csekély áldozatait. Ha itt-ctt mutatkoztak is ez irányban törekvések, csak a kezdeményezés fokán maradtak azok. Az 1871-iki általános országos tamtógyütés, mely 3000 tanitó jelenlétében folyt le, szinten foglalkozott a kérdéssel, meg is vitatta, de tudtommal ennék a
TÁRCSA*
Déría.
Itt térdelek, itt lábaidnál, C«okolva bársony kii kezed, If} lesve csendesen a porból A röppen5 szót ajakadról 8 mélán mosolygó kék szemed.
S a mig fölém boraivá balkan A te bér csókod eresem. Ah! most tudok szeretni — élni; Búi sejtelemmel aggni félni: Ha elveszítlek kedvesem.
8 most, hogy sairftnk a kéj, gyömjOr, vágy-
s az Qdvterhétől fáj, remeg — Ah! Dóriim, e csóközönben — Mért nem tadonk. csupán mi ketten, A boldogságtól halni meg. —
Bátky Lajos.
Idegenek kfet.
Az ó.z ködén és vttrű permetegén felcsillant a verőfény. Megtépett, sárga lombot rázott a fűz, mintha mondaná a napsugárnak: „Itt hagytál martalékul a zivatarnak. Késői* Kóró maradt csupin a virágból és a kóró megaőrdült: .Megölt a dér, mioek engedted?!0 Hiába nyílnak ragyogó mosolyra a felhők, hiába tekintenek az égről kék nemek kérdőn a földre; keserű vád a falelet minden Onnét. Szomorúiig lakik ftt és 0»ek a tavaaz fogja elűxni az ő gazdag igézetével.
Ez oda künn volt a szabadban, ahol ba bánkódnak is, mégis osak a legszebb kert marad az egész világ, egy végtele» nagy templomba »árva, ahol a nyugal-
mat néha-néha megtavaró hang. ha panasz», imaként esik.
Szűkebb kertet, de virággal telibbet, széltől óvottat, nagy város vesa''k örül a maga örökös zajával és lomha gőzeivel. Hasai fa, bokor és virág csak tűrve ba él benne, a főhelyet itt idegenek foglalják el, akik tűzőbb napfényre vágyva, a mi napsugarunkkal szóba se állnak. Nem kérik, hogy msradjon, mtft ők úgyse fél'' nek a tél hidegétől; nemsokára üvegház-ban dédelgetve, biztos menedékről hallgatják a szelet.
U''ndoiodva rázzák gőgös szirmaikat, midőn az őasi légen át arra leng az ökörnyál csillogó fonala. Nem félnek, de únják a dolgot. Mindig unatkosnak; még nyár derekán sem örültek. Pompa, meddő hivalkodás a dolguk örökösen; ők gaa-dsgok, nagy urak; az étet igaz gyönyörét élvezzék a szegények; nékik maguknak marad a fény, a ez elég.
Rövid nappal, bűvös reggelek: nem kedvükre való; de az ibolya, ott egy szép pandánusz tövében, gyér napsagarat, fogyó melege: is aaivesen fogad és sokaso-rosott illattal ujjong, hogy kinyílni még el nem késett.
A büszke idegenek egy reggel csodálkozva vették észre maguk között az igénytelen jövevényt. Hogy mer ez itt nyílni, hogy meri parasztos ssagát as ő úri illatuk hot vegyíteni? Kinek kellhet ily törpe »irág, mikor kertjében aloé nyílik V Hol a kertéi«, hogy kihajítsa? —
Az agavé virágfüsére mindig oly feszesen áll, mintha szüntelen azt mondaná: „Minden ssáz évben nyilik hozzám hasonló, megnéacetek !u A kanna
csoportok összesúgnak, s a harmat végigfut pompás zöldjüköu, melynek viaszos hamvát nem batja át. A mérges szolánu mok haragosan meresztik hasogatott levelük tüskéit, forró égövi nádak ismeretlen nyelven zizeguek; a mienkénél fino mabb tűkkel, ingó törzecsel, hajló ¿ggal apró délszaki fény vek sötétlenek, z a pálma mindre megvetően néz le a magasból. -
— Minek nyilottál ki? Téged nem lesz, aki védjen; jönni fog a hó, a fagy, mi tudjuk, s aztán te meghalsz. Minek jöttél ide, bennüoketaddigisbossantani?!
Ez a nyomorult kis növény ke nékik mitsem ártott; de már szokásuk a gazdagoknak, hogy sajnálják a koldustól még a levegőt is. Azt mondák tolakodó, pedig tenyérnyi helyen megtért. Csakhogy az ibolya nem törődött velük; nyelvüket sem érté; örült a pillanatnak úgy, sőt jobban, mintha sok nyár volna mögötte és még sok tavaszra várna. Tadta is ő mi a pusztulás 1 de érzett harmatot, friss ssellót, napsugara'', ée es a boldogsághoz uutigelég. A ker''éss nem látta meg, nem dobta ki. gyomként, elvirulhatott nyugton a három utolsó ssép napon. Meghalt ssótlanul, észrevétlenül még as első dér előtt és már nem hallotta hosssabb életű hontársai fájó panaszát, vágyát, melyet rábistak a szélre: .Csak lehelletet a tavaséból hozz visesa még, z a (tán jöjjön a téli«
Midőn így szóltak a künn maradt lombok, füvek, a dölyfös idegenek, már üvegablakon keresztül, a napnak kihűlt •c6 arait is lanyhának érezek.
— A páráktól nyomasztó levegő-
ben más égöv illatai szoronganak, s as üvegtetőről nehéz, m*leg csöppökben esik le a meggyülemlett viz és nagyokat kop pan a széles pilmaernyőkön. Egyéb h«.ng nincs a néma élet e lakában: a fatetősről még csak egy jámborka fütty se kél, csupán valami bágyadt légy zörrenti szárnyát az ablaküveghez. A sarkokba szótlan pók feszitett hálót, s a cserepek alatt pincsebogarak meg százlábúak lapulnak meg. A kövér lombra zsibbadt álom nehezül. —
Szánandó pálmák, boldogtalan banánoki Gyötrő, de mégis éd^s álom távol égazurról, aranyabb verőfényről, gyé mántabb harmatról, végtelen erdők vad illatáról, liánokkal ösazekúszalt, ombértől nem járt sűrűségről, ahol a szellő termékenyítő porral legyint rokon virágok-róL Ott ók is tudnak szeretni, ott az ő hajtásaik is gyümölcsösé érlelődnek; ott az ő lombjuknak iz van fészkelő madara, van aki otthont raj luk talál és háláját dalának gyöngyével rója le. Boldog álom, bűvös képek a valódi messze hazából, melyet ah 1 a fogoly fák sohase láttak, hisz satnya létük itt fogant cserépben mesterséges ápolásra ; de mégis él bennük saebb, hatalmasabb ősök után a faj emlékesete s a vágy viasza as őserdő köae-pébe, ahol százszoros erővel tör as élet a földből elő s buja gyönyörben árad végtelenül, megtölt ve a világot kápráza tos ssinnel, itt nem is sejtett iliatozással.
Itt pompa számba megy még ez is. As óriási levelek smarágdszinüvé szűrik a behatoló téli fényt és úgy eresztik rá a medenesére, melynek sötét, langyos vicében arany hal «k úszkálnak, szinte
álmosan, csak félig élve. Igaz, hogy nedvtől duzzad minden, forró égövi bokrok vékony ágain bu&O* ssirmorkal nyilik a virág és füseeres illattal zsúfolja tele környezetét; de mi es ah hos képest ? 1 Csinált saiklák tetejében csak a haraszt bontogatja kéjjel fodrait, amint a táblákon át kitekint a halott tájra: a szél dermesztő havat hord ée kopasz fák között süvölt át.
Élnek lassan, lassan, szabályos csoportokba rtkva, mindentől óva a gőgös, de szánandó idegenek. Agyon lakhatnák meleggel, vizzei; gyökerükre folyton a legjobb televényt hordják, amit évszámra készit a mi fáink korhadt lombja, bogy as ő megsiratott kincsükből legalább új virány szívjon majd életet, a mi vira-nyunk, melyet az idegen kedvéért megrabolnak. — Szorgosan zorra mosnak itt minden levelet, hogy kártékony gomba vagy bogár ne bántsa drága formáikat. Míg a mieinket odakünn semmi sem védi, eaeket as idegeneket gondosan ápolják, őrzik és meg is őrzik. Csak egytől nem tudják: az unalomtól. Megutálva a bőséget is, elémelyedve a hosszú télen át oly rekedt levegőtől, melyet tisatitó luvalom át nem hasit, mintegy ásítva nyújtogatják terhes levelüket és unal-mukban halálra sárgainak.
^ As üveghás büszkesége, a ritka'' ssép pandánoss. melynek elhajlott törzsét négy saálfa támogatja, rágondol a a koldus ibolyára. Hol''van as most? Elhervadt as első dérrel; de gyökere megmaradt új tavaszkor, új sarjadosásra. Kikapálták a ssép helyről, a szeméttel együtt félrelökték valami kerités mögé. De mindegy! a tavasa intése oda is eljut
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILI 1 188.
discussiőnak sem *olt nagyobb ha tása. A gyakorlati életben a nép nevelési egylet szép eszméje még keresztül vihető nem volt.
Ez különben elóre volt látható. Egy eszmének mindig érnie kell addig, mig a viszonyok kényszeritő hatása az egyik vagy a másik formában ki nem fejlesztik virágát. A .Német Schulverein" támadó fellépése, a nemzetiségi agitátiók tűzhelyéből koronként fel-felpattanó egy-egy szikra az alkotmányos élet bástyái között magát bizton érző magyar embert mégis figyelmeztették, hogy sem a magyarosodás, sem a közműveltség terén nem történt meg még minden, hogy van tenni való még, gyorsan és erélylyel és hoyg végre is a kormány nem tehet meg mindent, különösen pedig meg van bénítva tevékenysége, ha a társadalom teljes erejéből hozzá nem járul. Más részben egyes kisebb nagyobb városokban maga a közönség érezte egyik-másik oly intézménynek hiányát, melynek felállítása majdnem életérdeknek mutatkozott és igy a viszonyok kényszerhatása demonstrálta érthetően az egyesülés, a társulás szükségét.
így keletkeztek egyes helyeken az árva házakat, kisdedovodákat és menhelyebet létesifó egyesületek, így a magyar iskola egylet, — igy a közművelődési egyesületek Szat-márban, Temesvárott, Biharmegyében; — igy a magyar nemzetiség terjesztését czélzó egyletek a felvi-deken stb.
Mindezek nem „népnevelési egyletek" szigora értelemben véve a szót, de kétségtelenül olyanok, melyek halhatatlan Eötvösünk lelke előtt lebegtet, mikor az általános népnevelési egyletek eszméjét termekeny mag gyanánt elvetette, mert ez egyletek, tarsalatok mind elférnek abban a czimben.
Van-e szükség Zalamegyében is közművelődési egyesületre?
Bátran azt felelhetjük reá, hogy igen. S ha valaki azt mondaná, hogy hiszen van elég egylet a megyében, a megye egyes nagyobb városaiban, azt felelnek reá: hogy mindez egyleteinek igen szép, igen nemes céljuk van, de mivel nagyobb részt helyi érdeküek, csekélyebb - eszközökkel kell nekik beérniök. De ezek nem teszik nélkülözhetővé az oly egyletet, mely a megye összességét magában foglalva — távol a politikai pártoskodás bénitó befolyásától, oly érdekeket szelgáljon, melyek megyei életünkkel összefortak és a társadalom -nagyobb csoportjainak erkölcsi és anyagi közreműködését teszik szükségessé. Egy megyei árvaház létesítése a nemesen gondolkodók verejtékére méltó. Kisebb helyeken gyermek-menhelyek felállítását segély-lyel, gyámolitással lehetővé tenni, emberbaráti szép erény gyakorlása.
előbb mint ide, a a megfogant gyökér ott is levelet, majd virágot hajt és illa''ot árasst, kitéve a márcaiaai szélnek, a nap sugárnak szabadon. Oh! boldogabb aa ibolya, hogy meghalt. Mit ér aa élet igy ?! A tél nem való életidőnek. Mit ér aa élet igy, ily unalomban: ssüntelen osak a lehulló viacseppek koppanásait hallgatni és látni, éresni egymás fonnyadását, gyógyíthatatlan betegségét sok, sok egyforma nappalon és éjsaakán: a napsugarak csak halovány, megtört nyalábok, az ég kékjéből csak néha-néha gyönge visz-fény: hűvös hsrmat, üditö sselló, szök-delő madár nélkül sanyarú élet! Még amott a kopass fáknak is jobb a sorsuk, mert rajtuk legalább veréb osipog!
Jobb nem élni a télen át! Lankad-tan int rá, mialatt basájáról álmodik, a pálmalevél, s a kénysaeredvs nyíló, bimbókorában életunt virág se tagadja. A vízcseppek ostobán kopognak, hulladoa-va a magasból szüntelenül, egyhangú in és nem mondanak semmit.
Ifi. Ápáthy Ittván
A magyarnyelv terjesztését előmozdítani jutalmak kitűzése, kis könyvtárak létesítése, könyvajándékok kiosztása által az idegen ajkú vidé keken, a hazafiúi és nemzeti érzés követelménye. A megye közművelődési intézményeit hathatósan támogatni, a nemzeti művelődés jogos követelménye és elterjedésének föltétele. És igy sok más fontos ügy van, melyet az ily egylet tevékenysége, gondozása körébe vonhat.
Nem kételkedem egy perczig sem, hogy azon esetben, ha a megye központjában és egyes nagyobb és kisebb városaiban élő vezér- és nevezetesebb férfiai hivatásaktól áthatott lélkészei és tanférfiai a jó ügy érdekében szövetkeznek; ha félretéve minden pártszempontot, szövetkeznek a hazafias- és nemzeti érzület, az ember- és felebaráti szeretet magasabb szempontjától : nem kételkedem- benne, hogy annyi derék férfin bazditó felhívására a megye közönsége lelkesülten sorakoznék a kibontott zászló alá, hogy részt vegyen a legáldásosabb társadalmi tevékenységben, tiszta lelkesedéssel, bazgó akarattal, felhaszaálva minden kis erőt, a közös mankában részt venne. Pedig sok szellemi, erkölcsi és anyagi erő van e megyében, mely csak a mester bűvös szavára vár, hogy tevékenységre ébredjen.
Eötvös eszméje megérett. Alakot, testet ölthet nálank is.
Vajha ezen pár egyszerű szó visszhangra találna számosak lelkében; de különösen azok lelkében, kik Jhivatvák a vezérszerepre s kiknek szavára itt e megyében mindenki hallgat. Akkor nincs kétség benne, hegy a feléledt üdvös tevékenység nyomán a biztos siker édes gyümölcse fakadna hasznára és javára közvetlenül a megyének, köz-velve pedig a hazának és nemzetnek. —
Emberé a munkálkodás, de Istentől jő az áldá«! Nagy-Ksnizaa. Hoffmann Mór.*)
•) Kérem s magyébea mso''elenő lapok t. aztrkesztőit • czikk átvéulére.
A közönség koréból.*)
A nagykanizsai közvélemény.
Találunk a társadalom némely rétedében olykor egyént, ki magát kőz-véleménynek nevesi. — Az ily egyén felette sserencsés, mert ason rajongásban él, hogy ő mindent tud,Ismeretei borzasstó "gyök, s smit fejébe veaa, — pedig né-ha eléggé tévesen — azt hissi felőle, hogy annál bölcsebben a még megboldogult Szokrates sem vélekedhetett volna, s hs esetleg még ezen nsgy bölos most is élne, talán es járna az ő iskolájába tanulni a bölcsességet. De megjárná szegény Szokrates.—
Kár, igen nsgy kár, hogy e kor ezeo fényes tüneménye, melyet as ember jó kedvében planétának is nevezhetne, ki ugyan >s a „Zala« f. évi 15-ik saámá-ban a veaércaikket irta, — homály bsn vész annyiban, mert nevét oaupa ssereny-ségból rendszerint titokban tartja és csak koronként ragyog elő aaellemi müreibei, a hol maga mondja, — sajnos — hogy ő a kösvélemény. De szükséges is, hogy nyilatkozzék kösvéleménynek, mert különben senkisem tudná, s a boldogtalan olvaaók a«t nem találnák ki, s ast hinnék, hogy valami tudós, nagyon tudós P»P, • Ulia még Cardinilis is lehet belőle, de mert «erény, most egyelőre megelégednék a n. kanizsai — leendő? — Prépostig, vagy Apátsággal ia, hangyán °*gy°bb remények fejében nem engemet tertana arra kandidátusnak.
Midőn ily nagy hirü férfiúnak müveit olvasom — bárha sajnos, hogy a magyar tudós tirsaaig által ezek kiadva még nem igen lettek, — s csak néha ve aércsikk alakjában jelennek meg egyik Provinczialis város kevesek által olvasott helyi lapjában, eltölt az öröm és gyönyörűség annak tudatában, hogy mily nagy aaerencse reám, hogy éppen ason korban élek én is, melyben a kösvélemény névtelenül adja magát elő.
Esen sserencsés körülménynek talán még valami hassnát is vehetem, mert a mint mondja a kösvélemény Nagy Ka-nizaán rendes plébániát akar felállítani, — nem mondja azonban, hogy mennyi-
•) E rovat alatt kOalOttért sem alaki, sem tartalmi tekintetben asm vállal felelősséget a
flasrk.
vei járul annak megalapításához, s nagyszerű indítványában ajánlja * költségviselést a városnak és Clerusnak, — a igy ha kedvében találok járni, arra pedig veszettül vágyakodom,- talán engemet fog az Apátságra előre nyomni, ami bizony nagyon jó volna-, mert most egy anyagi erővel nem biró barát zagyok ugyan, asonban igérem, hogy akkorra szellemi tehetségem felől is némi eredményt mutathatok föl, de hogy mennyire haladhatok előre, *s auól függ, hogy monnyi időt enged a kösvélemény as Apátság felállítására, a mi anyagi hely-zetemen is egy kissé módosítana.
Jó volna ha a kösvélemény mérlegbe vetné egész súlyával magát ott is a hol e fontos dologban végezni szoktak, ez esetben meglehet, hogy vagy a n.-kani-zaai Apátságot vagy Prépostságot fognák hamarabb felállítani, vagy a közvéleményt nyugtatnák meg ad graecas Ka-lendat.
Én ugyan »aj a ál kosom rajta nagyon, de ssörnyü nagyon, hogy s homályban vessett nevű közvéleményt személyesen ismerni nem vagyok szerencsés, s igy meg kell foss''.sni magamat ason örömtől, hogy nagyaserű találékonyságáért ssemélyesen is tehettem volna tiszteletemet, s igy nincsen egyébb hátra, mint köasönetemet szegény barát csuhában ugyan de méltó megemlékezés végett itt a .Zalai Közlöny "-ben — melynek legalább olvasói is ssámosan vanoak — nyilváníthassam.
Fogadja tehát nagyrabecsütésemet, a kívánom, hogy as Isten élt
le.
Egy barát, ki sem anyagi, sem tstlUmi UhstUggtl nsm bír.
CSA&NQK.
Egy érdekes lakodalom.
Említettük mult számunkban, hogy dr.Perkó Gyóső, kaproncsai ügyvéd e hó 12-én esküdött örök hűséget B 1 a u Jóssá kisasssonynak a helybeli plébánia templomban. As eaketési szertartást B e r s a y Elek k. r. háafónök vé fez te. A lakodalom pedig pedig Kapron-czán tartatott meg.
Erre a lakodalomra többen Kamazéról ia átrándultak és erre nésve vettük a következő érteaitést lapunk egy barátjától. Ast irja ugyania:
Utunk igén kellemes volt. Igaz, hogy nem volt olyan waggonunk, a melyben mind megfértünk volna; de aa öregebbek mégis csak egy coupéba kerültek össase és igy kellemes beszélgetésben töltötték ast a rövid időt. melyet a Magyarországból Horvátorsságba vésető nt igény be vett. Persze, hogy arról is volt saó. minő fogadtatás vár bennünket a szomszéd horvátoknál.
Megérkezvén a kapronozsi állomásra, riadó zsiviók fogadtak beanün-ket„ melyet csakhamar felváltott a teljes díszben kivonult tűzoltótestület harsogó zsnéjf. Mikor a fiatal pár elhagyta con péját, hárman előléptek és u tűzoltóság sserint tisztelegve, ékes horvát dikcióvai üdvözölték ast, és a hölgynek egy szép virágcsokrot nyújtották át. Újra egetrásó zsiviók s százakra menő embercsoportból, jele annak, hogy mennyire népszerű férfia Kapronczának dr. Pcrkó Gyóső nr.
Azután kocsikra ültünk s behajtattunk a fiatal férj és egyszersmind házigazda lakáéira. Utkösben is népcsoportok állottak
A vacsoráig még elég idő lévén, körülnéztünk néhányan egy kicsit a városban, mely caínos, tissta házaival kellemes benyomást teás.
A magyarságnak asonbsn bent igen kérés vagy semmi nyoma. A hangversenyeket s egyéb dolgokat hirdető falragaszok mind horvátok, itt-ott német nyelvűek :».
Azalatt igen fé .yes társaság gyűlt össse a vőlegény házának c-iinos helyisé-geíbeu. A* ottani hivatalnoki kar, as ügyvédek, orvoeok nejeikkel mind megjelentek, sorosás lévén, éppen ac alispán-sá* főnöke is ott volt, hatalmas termetű, szép öreg ember.
Kanizsáról ott voltak aa érdeklett családtagokon kivül: tőt Beraay Elek k. r. házfőnök ur, Varga ssredes ssép leányával, Magda kisaaaaonynyal, a nyossolyó leányok s még több bölgy óe ur.
A vacsora gaadag és isletes volt, a a házigazda nagy figyelmet tanúsított vendégei iránt Uj volt előttem, hogy Horvátorsaigban aa ivis és felköszöntél is ssabáiyosTfc van. As első étel felhor-ciáeánál a hásigasda üdvözli a vendégeket és ezek közül egyet felkér as aaztal főnöki tisztségre: es vissontkössőnléssel megköszöni és eifogsdja a tisztséget » a toasstozás egées parlamenti módon történik ; as asstalfónök rendesen párosával köszönti fel a vendégeket, aa urat a mellette ülő bölgy gyei.
A horvát toaastok igen rövidek, pár ssóból állanak. IU is volt pohárköszöntés elegendő, a mint as ilyen „mag-I num áidomáanál" nagyon rendén van ;
de caak egyet kívánok ezekből kiemelni, ez fő«. Bci&kay háafónök ur, asivet, lelket gyön, faődtető ékes magyar d>k-csiójs, mely ásóknak szemébe, kik ezt értették, könyeket csalt. As uj hiszi ''párt köszöntötte fel, Volt ugyan valaki ott, a ki a csak horvátul értő ''ársa»ágnak -németül próbálta elmondani est s dikciót, de hát es caak as irnyéka ''■olt annak a ragyogó gondolatokban bővelkedő, megindító felkössön tőnek.
Vacsora után a zongora hangjaiban gyönyörködtünk; e * hangszer; a menny-asszouy is kitűnően kezeli és jelenlevő mesterével, Rosenberg Ádám urraí egy pár claasikus darabot játazott nagy verv-vei. Ámde a jő magyar csárdások sem vé ettek semmit, s ámbár a horvát zongoraművész, ki ott rolt, hüledesett, mert hát nem olyan veasélynélküli dolog az » mi édes horvát testvéreinknél ; a jó kedvű fiataléig megállta helyét.
A vendégek közt volt Staroaevits Dávid, a horvát képviselőnek fivére is, a kihes ea utóbbi feltűnően hasonlít.
Egyéb tapaaatalataimat a követke-k «sók ben foglaioa össse
A horvát ember és kiválóan a horvát nő szívósan rsgaaakodik nemzetiségéhez, s a magyarok irinti ellenesenv agy Utazik hagyományos e népnél, s valamint a rokonszenv némelykor megfejthetetlen valami, különösen a mi a nem-aetsk kösötút illeti, ugy as as ellenssenv, melyet némelykor önkéntelenül kiéres as ember, anéppsycohologiinsk még eddig fai nem derített talányát kepeaheti. S a horvátoknak a magyarok iránti ellen» ve is, talán nem osnpán G a y-nak álmaira vesethető vissza. Nem ssabsd feledni, mennyi küzdelemmel jir a Muraköz viss szahódítása a magyarsáp részére, pedig a muraközi nép legnagyobb részének magyar erzelmében nem lehet kétkednünk.
Talán as idő m-g fogj» hozni aat is, hogy a horvát ember lemondva sohasem valósitható fellengző terveiről, tast-vérjének fogja tekinteni a m-gyar'', kihez bizony elég érdek kapcaolj«.
i H i r ö k.
— A „Magyar Irodalom- fes művészetpártoló egyesület* f. hó 12-én tartá alakuló üléeét as „Orosslán" vendéglő nagytermében. Dr. Fárnek László id. elnök szép beszédben ecsetelte azon nehézségeket, mik a megalakítison fára-dosók elé uton-utfelen gördültek, s őrömét ''ejéste ki, hogy mindaaoknak legyő--ést után aa egyesület most még is alakulási stádiumára jutott. A megnyitó be-sséd után felolvastatott aa alsp szabály -tervezet, mely nahány pontjának módo aitásáral egésa terjedelmében elfogadtatott Esutin következett a üss ti kar és válasstmány tagjainak választása, melynek eredméoye kővetkező : Elnök : Dr. Fárnek László, másodelnök: Dr. Sohrey-er Likjos, titkár: Saalay Sándor, jegyző: Himfy Lajos, másodjegysó: ifj. Singer Soma, pénstárnok: Schlesinger Gyula, konyvtárnok: Roeenfeld Lajos, bianagy : Tuboly Victor. Sserveaő elnökök: irodalmi asakusstilyra : Bátorfi Lsjos, zenéssé ti asakosstilyra: Venosel Ress , dalárdai asakosztily ra: Bisohitsky Mik-ss, Sainhás- műkedvelő- és felolvasási azakoastályra: Rxpocb Gyula, mulatságokat rendeső ssakoastilyra: Remete Géza, jétékonysigi szakosztályra: Let-linger Kelemen. Válaastmányi tagok : Hajgato Sándor, Babocbsy György Fsaselbofer Jóssef, Grünhut Henrik, Hoflm*nn Mór, Kani''a Lajos. Kovács Lajos, Ledofssky Ármin, Mandik Gyula Sándor. Nidor Jossef, Dr. Neumann Ede, Ollop Eraő. 0«se«sly Antal, Lang János, Jáaaai Ármin, Dr. Rotachiid Samu, Rózsavölgyi Antal, Sallér Lajos, Smettana Ferencs, Somogyi Henrik, Dr. Schwarz Adolf, Kővesdi Jenő, Szauter Gyula, Vajds Balint, Kramer Lajos. A megalakult egyesületnek helyisége egyelőre — mig nlkalmasabb ainálkosik — as „Orosslán" vendéglő emeletén, 3 egymásba nyíló szobából fog állani. Az alakulás emlékére, s egyúttal ismerkedési e télyül apr. 18-án este a Ko onában társas vacsorára gyülekeznek az egyeaülst tagjai. — Midőn a rnir is kétsaianál több tagot számláló egyesület megalakulását örömmel regis traljuk, annak hoassu éa tettekben gas-dag életet kívánva, városunk és megyénk polgárait szíves és Ansetlen pártolásra melegen kérjük.
— Irodalmi hir. Lapunk szerkesztőbe: Saalay Sándor megrendelési felhívást bocsátott ki „Angyal és Ördög" csimü beesélykötetére, mely köaöe csimen ,Ai asszony, ha an gyal« és .A s asssony, ha ördög" Cfeimü két nagyobb szabású beszély ét rendezte sajtó alá, a ast junius hó folytán nyilvánosságra saándékosik bocsátani. Tartalma: 12—15 ívnyi less. Előfisetéaí ára: 1 frt. A kéespéassel vagy egyszerűen névaláírással esskőaleadő megrendeléseket lehetőleg gyorsan, de legkésőbb május 15ígkéri keseihei juttatni, hogy a nyomataadó példányok száma
iránt intéskedhessék. Gyűjtőknek 5 példány után tiszteletpéldányt ad. Lapunk t. olvasóit ssives pártolásra kérjük.
— Az a eserebogár, melyet saer-kesztőeégünkbe február 28-án küldöttek, mint termésseti ritkaságot, — égést ap-ril 1 ig, tehát éppen egy hónapig élt. Eaen idő alatt falevél hiányában fövet tápláltuk; mely a sokkal gyöngébb é* táplálóbb falevelet — igen terméasetes! — osak félig m*dd>g kárpótolta; de még ia majdnem elélt »ddig, ameddig » rovarnak életideje körüI-belül tartani szokott.
— Hibaigazítás. Utolsó számunk hirdetési rovatának „Fontos, szőlőbirtokosok részére" czimü hirdetésében hibásan volt szedve, hogy a srőlő tőkéket kellene kátrányoani, mit moat kiigazítva kőslünk s hirdetési rovstban s sjánljuk ast as érdeklődőknek figyelmébe.
— Meghívó. A nsgy-kaniasai „Kisdednevelő Egyesület" X-ik évi rendes köagyűléaét 1885. évi april 26-án, vasárnap délután 3 órakor tartandjs as egyesület nádor-utezai saját helyiségében, melyre as egyesület tagjait tisztelettel meghívja aa elnökség. Tárgy sorosat: a) Elnöki jelentés a l«folyt évről, b) A lezárt évi számadásokról szóló saámvizsgáló bizottság jelentése. c) A jövő évi költségvetés megállapítás«, d) A leköstönt elnök és gondnok, ugy a sorrend sserint kilépett 10 válssstmányi tag*) helyett uj választás. e) Netáni indítványok.
— Tudósítás. Van sserenesém a „Magyar irodalom és muvéaset pártoló egyesület" t, tagjai becses tudomására hosni, misserint mindaddig mig egyesületünk nsgyobb szabású könyvtárrml nem rendelkesik, Wajdita Jóssef könyv kereskedése 4000 kötetes könyvtárát ss egyesület tagjai havi 50 kr. kölceöndíj helyett 25 krért használhatják. — N*gy-Kaniasán, 1885. Április 15-én. Tiaztelettei Rosenfeld Lajos e. könyvtárnok.
— Eljegyzés. Blumenschnin Vilmos, helybeli derék, fiatal kereskadó apr. 12-én eljegyezte a szép és kedvez L 6-winger Katioaa kisaaszonyt. Áldást kívánunk s frigyre!
— Azok a jó öregek. Egy-egy reliquia most is csak akad azoktól a jó öreg kántortanító urakból, kik falujok elismert bölcseiként szerepelve, fölöslegesnek tartották éssrevenni a világ forgó haladását és megmaradtak a<chimedesi pon''okul. — Legu''óbb egy utalvány féle küldetett be hosaánk egéasen eredeti kéziratban, s melyet as ujabb nemeedék tanulságán! ide igta-unk : „Tisz elt ur ! A szokásban álló, s volt örök időkre fel-haaználandó szükséges finom ostya liszt a R. K egyház felszentelt papjai és R. keresztén katolika hívek felhasználására — különösen a húsvéti szent ünnepek fel hassnájáaát a, küldjön két de igen finom ostya lisatet küldeni, hozzám legutolszor melynek ára: &.* illető tissteletben álló egyhás gondnoka által léssenanoak ára ki-fisetendő. tisztelettel P.Gy. kántor tanító."
— Járvány-fészek. Hz as ember a Kisfaludy utcsán végig halad, önkén-
elenül szemébe ötlik as utcsa felső ré-ssének éjsaaki oldalán a házak mellett végig vonuló elhanyagolt visvesetó ár-kocska, mely a házak előtt sem valami tisztán tartott állapotban van, de a S>met-Una kerttől egéss a Makay-ház sarkáig egéss iszapteleppé válik. — Itt esen kis csatorna kikövezve nincsen a a asekér-útnak folytonoa azétnyomóds-sa folytáu, minduntalan öassesaorul vagy betemető-dik éa olyannyira vizarinteaen, fekszik, hogy talán 2 hüvelkayi esése sincsen. A vi« tehát o t napokig áll, megposbad ; a as egéss árok végig egy bűzhödt iszapmeder, mely mihelyt a melegebb évad beáll, kiállhatlan büst fog terjeszteni. Jó lenne azt mihamarább kikövezni és a vízlefolyásához esést létrehozni, mely s Batthyány-utczaalatt;átvezetve, a Hencz-telek sarkánál keadódó völgynek ugy ii lendületet veas. Ép ezért egész jóakaró-lag és a közönség iránti tekintetből, még most, mielőtt a nyár bekössön — felhívjuk a közegészségügyi bizottság s eaetlejr a t. városhatóság figyelmét esen v<*se-delmes , légfertóső issapmederre. ¥.
— Hymen. Oibin Lajos reál- tanár Sümeghen; f. évi april 14-én oltárhoi vesette Gombár György jánosházi kő»-birtokoinak sséptehetségü, kedves leányát Mariska kisasszonyt. Boldogság kiserjs'' a szent frigyet 1
— Eltner Sándor ur, Sümegh va-roaának köstiaztelet és Bzeretetbnn levó polgára súlyos bitegiégben szenved. Bá-" az altalános részvét gyógyh»táara kép^-ait^ne ! Adja Isten : úgy legyen ''.
— Csáktornyán német ssiné«*ur-SaSág üté fel sátorfáját s — úgylátssík — nagy pártolásban réssesü''<; — hogy részérói ? aat taláo feleeiegea megemlítenünk; hisz'' tudjuk: kik a „jó hasafiak ''''
— Műkedvelő aainielóedáat reods-sett a csáktornyai fiatalság több <»gj» Beiányi Tivadar képezdei UnSr vezetése mellett f. hó 11 -én, mely minden tekintetben kiválóan aikerült. Sainre bozatc^ a „Csifra nyomoruaág« Ceiky Ger?e.T''
•) 18-ik §. »zerint njból -áias»tl»stó* .
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILI 1n 1886.
V tőL A tiaaU jövedelem a Csáktornyái kia-dedóvó-egyesület cséljMra ajánlu-ott fel s 116 irtot less ki. Am előedást fessUlru és kídélje« lanesmaJettság kövei U.
— Gondatlanság. Ozv. Bancsel-aé. belyb-li butorraktárlulajdonoenő, ax.mbaton f hó ll-éa delaUn W-rtheim ts-kréajét beum. elfeledte, úgy hogy ax ű.-ák''g nyitva volt; - ikidóa éeerevetU, » caeaáb.n volt 157 tr\ eltűnt. — A tolvaj e<ldig ismeretlen. de reaéMgtak ínaek kideri éaéo serényen buzgólkodik.
— Szerencsétlenül járt vároeeek-
oen bnoayoaDöáJt Rósanevü I6ávse leány, ki mángorlás aösben asulyo* mengorlétma ^ára rántotté. Mi re éasre vették, teijeeen mi-aéi-tleo állapot ben volt. Orvosi ápolás aai: van. s felgy ó^y uiásáhos van reménj. E, -.aauleágos eset arra aéava, hogy a mángorlást — kütonöeen gyöagébbek — ne végessek egyedül, hanem »unek rend-j. és módja sserint kettesben.
— Ássieurazioni Generáli.'' E
társ. ság legújabban dij-tábiásetot bocsá-tott kósre, mely sserist es éUtb*stoeitási ágban, egyelőre halál és elálés esetére a^jnoaii vagy megharirosott esedékes-seggei ssóió vegyes bistosilásokrs nésve egr oastály t álliiou tel, mely bee a bis-:ű«:''.ottek a nyeremény nyo!esv«s ssá-sa.ékát kapják oly módos, hogy as a bis-: s:tá*sak három évi fennállása után érenkiat as igényre jogosaitak köst oszlana fel, a mérlegből sétálás eredő vasa* lessége: asonbaa ki táró lag a társaság viseli. As Assicurasiosi Generáli, mely mindenkor ason ven. hogy a kősó őség mé.-ánTae kivánalmainak I»hető legjobban megfeleijea, el só volt ások közül, meiyek es é.ethi»toeitás terén igeo liberális bistositási feltételek életbeléptetéae által dicséretre mel''ó reformokat hosuk be ti ugy es áltei, valamint ujbistositási módosítások létesítése álul es élelbislo Sitás :erjesstáse közül nagy érdemeket tsercet . A 80*/t-nyi syereményrészezi-:es oly újítás, moly as élstbistositás nép ixerüsi''ése érdekében biaonyára igen cre.íxerti, annál is inkább, mivel as esen :ar*aságnál as 1852 ik év óta as egyaaerfi halai eseti biztosításokra nésve faesáUó
nyeremény réaxeaitési oastály a résztvevőknek 29.77*/, nyi átlagos oastaléaot
fix« ett ki. _
April II én. So''.ymoai E ek ja el mául a . £ o r n e vi Ili harangokBcs-ffld operette került saiare. melyre saép ssámu kósonség gyűlt egybe aenak dácsára is, hogy a darabet már minden asi a igazgató elosépítette Nagy-Kaniasao — Soly moai (Henri, marqaie) a&rün aratta művéaaetével a tapsot. Mell -tte kitűntek még: Pálfy Nine (Serpolette) és Róssa Róssika (Germéa.)
April 12-én Soiymoei Elek bacsóid! lep leüi e .F e I a r o s ese* kertit aaia-re, melyre már ceak kösépssamban gyűlt ofybe kosönség. Hiába, bármily kitűnő legyen is valamely darab, smnyi előadás után, min''- amennyit a „Falu rossza" gyors egyosásutánbas megért. — nem tartkató fenn. Majd évek multán ismét voasani fog. De most már, sü''önöeen eféle „locomobil" asinpadon ceak kis hatással adhaté. — Solyomosinak ersdeti játéka a bakter sserepb— mind a mellett eléggé mulattatta és kárpótolta a jeles voltakat essal a vo&iaiottsággal asembeo, mely es előadást teljesen antalóvá tette vol ne egyéb kánt. Úgy te''esik : maguk s ssinéasek sem képesek most már esőkért s — külónbee tóröl metsaett, aé-pies alakokért — darab elsó elősdássí kos ben mindenütt tapasstalhaió odaadáe-sal lelkesülni. .
April I5~án színre került Ohnet Györg> : .Vasgyáros" caimü esis-müve ssép saámu kosönség előtt. As est fódicsósége Fábiáné (DerbUy) volt, ki ügyes declamatiójával és átérse:t játéká vsl syilt jelenetben is tapara ragadu. a köeönséget Kitűntek még: Sághyné (Claire) Bér esi Erssi (Atbenois) és Gyurmsn A 1 ice (Saaanns.)
April 14 én adatott a ,K é t s voyard leány" csimü ssinmű. A BSaiipad* csimü seaklap legutóbbi ssámában felesólait a miatt S i g b y Sais-igazgató elles, bogj esőn aépaaerü uj ősim alatt s JL i n d a- ssinmű öcs kasá-
gait tálalU fel e nagy-kasissai kösőn-ségsek. Há'' akkor még es a darab nem került volt színre; ceak a felasólalás utan adták elő. Most már tehata .Ssisped" kös-leményével szemben Sághy ur leszámol hat, ha módjában van. — As előadás ! egyébként eiég gordu ekeov volt. Játé-i sakkal ha-ist kelhettek : S á g b y n é (Mártha) Pálfy Nm a (Linda) Róssa Róssika (Ophelia) Arad ¡(Loastalot) '' éa Sserémfelvi (Hecter Achilles.)
April 15 ¿n ad ák Nyiregyháai juulomjá tékául „Marj »lei ne" csimü operetie-et, meiy tudva levőleg egy és ugyanaa s sálunk már ssámtalssesor be> maUlott .Kisasszony feleségem" caimü operett--el. Veióeainüleg üresen is maradt volna a ház, ha Deutsch Jóssakisass-asoay nem múzödik közre. Es asután még is hosott őssse kősépesámu k&sönsé get, s akiket ósaahosott, ások a t ki is elégíthették a felvonások sósben sxiveeaég-ből ént kló kisasszony csinos és kellemes dalai Még több hatást arathatott volna föllépésével, ha a lámpa-lás kissé erőt nem vess raju. Jó lenae est gyakoribb föllépés által legyőznie, hogy éneklési képességét, ssép hangerejét bármely alkalomkor teijeeea érvényre jntiatfestná. A színdarabban jutsimaaottos kivül Pálfy Nitt (Marjokine) Rés se Róssiks (Ave!;n) Aradi (Pstersop) Sssrémtslvi (Hannibál) éz Hsvasi (Van d«r Bum) játéka réssesült tet-
bae Hoff mann Vór, aigrkasixsal tasá teDábál. Több oidalró: tórtéat aiselri föWxól-litás kóveikextéie* a ixerxfi keifte fűzetbes ia kiadja dolgozatát melyre néa«e el''¿aeúat eyit 25 krjáv^l pátdáayoakéel. A fteM kdK pártLi* exetébee minis köiepea jeVaik meg és fog m»gk*l4.5t£< :!ndetAfizetőoek bérmentve. FcikVftk wogyéak tanitésaak ágyéi mát a térik er,* « srsäoek ex njafek —eksjira is. melrbe«. s aBsvaé éles«« kai síkra axoa vádak eilaaebea u, m -Íjakkal az ajabb iáSbsa annyira túlzottan iHeük a taait^ságot éa as iskolát. £í5fizetések sserzS aevére kflIdaadók Hagy Kaaizsára
April 16-6n Fábián László, a társalat egyik tehetséges tagja jutalmául as ''Arany Ember" került színre; es úttal már harmadasor. A darab éa jutal-maaoti írású érdeklődés s rokonszenv ssép ssámu kcsönséget vonzott a színházba. Fábián (Tímár) az alkalommal ia méltó kitúölelésben részesült. A többi ssereplók szintén tetssést arattak.
Irodalomé
- Itaáé VitaMS s népiskolai tai aajag revisiéjárél e Herbast-Zil-lar re sin er tfl krében. £saa czim aii meg egy aagrérdekfl czikkaoroaat a Pé-.Ji''éptanoda" czim« lap-
Egy csodálatos orvosi műtét története.
As amerikai nagykSvet Kasaoc or Béea-ia, kormáayáaak ecssrégibee agy esodilatra ■éltá orvos aebéssi álltét érdekes tadónuaát ktldte seag, mely aaei^t nem rég Billrotb profeaaor ur által lSn végrehajtva B«eabec; ea agy eeodálatoa méltó módos történt gyomor-kivágásból állott, melynél a gyomornak esik nem egyharmad részát kellé eltávolítani, a a mi még csodálatra méltóbb a beteg ismét felgyógyult, oly ezat, melyen eddig még soha alS nem fordalt- A betűsig, mely miatt esen mátétet alkalmazni kalle, gyomorrák volt, mely as alábbi kdrt&netektol kísértetik-.
As étvágy felettébb roax; a gyomorban valami sajiiaig. a, leírhatatlan, felettébb gyötr« érsáa uralkodik, melyet leginkább valami meg sem hatiroihstó zaxbbadásnxk lehetne neveini: a fogakra különösen reggelankiet bizonyos tapad6a nyák rakódik le. mely igen kellemetlen atáizt hegy maga ntán; tiplilik ok élvezete aem látásik azes aajátságoa saibbadt érzést eltávolítani, sót ellenkezőleg azt inkább ég fokoasák; e cemek beesnek« maraárgul-ik, kesek és lábak hideg s tapadóiakki válnak, mint egy hideg verítékkel fedve A beteg folytonos bágysdtságot érez s az il-im nem aá neki aj erőt; ceasokára rá a beteg idege» iagerfh a roazkedvflvé rálik; bal sejtelmek gyötrik; he fakvS helyzetéből hirtelen felemelkedik, elssédttl. faisugást kap s meg kell fo-gósmía valamibe, kogy össae ne rogyjon; belei eidugulnak, bóra le«többryire exirax és forri less, vére m-giflrüdík s alvsdékoseá vilik s nem cxirknlál rendesen. Céeóbbee a beteg az éteh evés után esskiamar uniét kihányj«, mellnek olykor savanyus poshadt, néha pedig édeses tse van; grsknui ssenied szivdobogás-han s azon bissemben van, bocy ssivbajbac aaseved ; végre azonban már »emm:féle tiplá lék nem marad meg benne, miután a bélcaa torna nyílása vagy mii tökéletesen rsg/ leg alább nagy réast égisz el van dagolva.
De bármily elrixaxtó legyen is esen betegség, mi&d a mellett a fenti " kértünetek-ben szenvedők még se esftggedjenek el, mert
ezer kösSl kilenexaaás kilenezrenkilenez eset ben nem szenveduek gyomorrikbzn, hanem puiT-án caak tacntt! eaiégber. olr bet/geég-be i, mely igeu köoayen g» ógjitható. ba helyesen gyigykeseltetik. A legbistoaebfc s lee-jobb »ser esen beteg séf Hlen a .ShZker-ki-vonat" nöTéayi készítmény, mely ax alább felsorolt gyógyszertárak miadegyiki ben meg-tzcrexhetS. Eaea kivonat a bajt alapjabea ca.ms.dja taeg s azt gyöaeresea kiirtja a te«t-h3l. -
Oly «grtuakaek, kik dngnlásbau szen-veda«k a 8eigel-ttle hashajtó labdacsokra is Taa «.akségök, e ..Shiker kiroaattel" kap-caolathaa. A Seigel-féle hashajtó Ubdacaok meggy •gyiqák a dugulást, el Cxi k a Lixt és e aiigaa.^st, magasabaditxxak a főfijártól s «1-fojtják as epekiömléat Ezek a la«biZto«abb, legkeHec ^»bb s egyszersmind z legtökéletesebb labdacsok minden eddig készítettek között. A ki esekkel csak egy kieerletet is tett, r-axok hssználitát bizonyára nem fogja abbaa hagyni Eoyhé<L>d«c s minden legkisebb Uf-f dalom előidézése sélkfil hat
Ára egy palaexi „Shiiter féle kivonatnak'' , 1 frt 25 kr, 1 doboz „Seigel-féle hashajtó laddacaoknak" 50 kr.
Vagyarorsaaci főraktár: Bad^pest, Török József gyógyszertára királyát eza 13. 2418 4— 7 Nagy Kanizsa: Belas József és Vandák 6. gyógyszertára.
Lapveaér éa kiadó: 8ZALAY SÁNDOR. Felelős szerkentó : TASS ÁLMOS.
Laptulajooaoa : WAJDITS JÓZSEF,
JNFyllttér.
Pályázati hirdetmény.
Az atalirt valaaztmazy kizhhrt teszi, hegy Nagy- Kaairaáa a Segárstes létezá W-ksa sgy 30 62Ü frtrs slétraeyzstt emeletes kárát épttmi s szt ári ejtés stjáa fs«sssteaitssl
IIÍZÍS>ST>
Az arkitss határidsjeil 1885. évt ápr 26. napjának reggtli 10 srsja a ps''fari sgylet Myisegeées ki tizetik s seaesak szávai, hasés rart ajaalatek stjas is te« eszkizsltetal.
FsiWvstaak tehát wsáazsk. kik ezsa eprtkszésre vállslkoraí kajlaaéék. begy s kljei «t sapss szemelyeses «egjelesei, vagy a kittséf eiéirásyzathaa asecallapitstt építési ár 5* -Svai akar keazpéazkea. akar svadékkeees papirskbas eltatstt és baastpeazil zzsigalé zárt sláa.staikat 1885 évi ápril hé 26 «. s 10 érájáig az egyleti eisékbéz heaysjtssi zzi vesksdjesek
A kizeésMl árlejtési feitetelek. tervek, és ésitkszesi leírás f h> 20 - 26-ig s pelfari egylet beiyisegehe be tekinthetik
Kelt Msfy-üsstzsAs lS6é ápr 15.
A n -kanizaai pclgíuricgy-Let választmánya.
Fontos szőlőbirtokosok részére.
> A kátráoyozás megóvja a szőlőkarókat a rotbadás-tól, ugy, hogy ezek 3-szor 4-szer oly tartósak, mint a nem kátrányzottak. A kátrányozás egész egyszerűen az által történik, hogy a karokat annyira, mint a földbe jönnek a melegített kátránybi mártjuk.
Kizárólag ezen czélra gyártott I. kátrány 100 faliját az ittam állomáshoz 2 frt 20 krért kívánt meny-nyisegben szállítsa.
SARTORY OSKAR
MM
Usyermezyík laz sliam által jelentés. IwzUzttatnak.
0 0
ti
0 0 0
MOLL SEIDLITZ POR
0
Cut raliü 0
ha minden dobozon ^ » f>á*j#gy: a sas 0
0
Meghi*ás a Hamburg áilam által bistoaított nagy pénskisorsolás
Djeremén)-esélyein
való részvitelre, melyekben
9 oiliia §§0,440 márkán
felfll okvetlenül nyeretik. Esen alóayös pénskisorsolás tervsse-rflleg összeállított nyereménveí. meiyek csak 100,000 sorsjegyből állának a kővetkezők: t i.
ROMER-BAD
(a steieri Gastein.)
1 fürdőidén) megnyitása í é. májas I én.
Á déli vaspályán (a gyorsvonatul Bécstől 8 ée fél, Trieszttől 6 éra,) igen erős akrathoterek 30-31* ig nspoakint 20 000 hekt. vízmennyiség, különös heiá^ead köszvény. e»ús. idegesen védés, szél húdée, gyöngeség, oöi betegségek, havi lustTi.láaok, megvénüli ex-udok rögzött huru , csont és izbetegaégeknel. síb. Nagy vistar. izzadó szobák, elegáns kisllitott uj külön márvány- és kádfürdők, kényelmes lakások, (május és szeptember hóban egy harmaddal olcsóbb) a ieg-látogatotubb havasi tartomány, bosssu árnyékdút séUterek, ujonan épült magas ivóvisforrás vezeték. — Ffirdőorvos Dr Mayrhofer H. müorvos Bécsből. (Lakása ápril hó végéig Bécs, L Krugers traaae 13.) Kimeritő előiratok, árjegysékek ingyen és bérmentve küldetnek a f&rd¿Igazgatóság által Römerbad. Alsó-Steier
1-só májustól a gyorsvonat is közlekedik.
2471 3-3
éa
eito-t cxég nyomata látható. 0
Es^u porok tartóé gyógyhatáse makacs gysmer ée altzstfeajek. gyomorgörcs és Q
Q einjlikasodát. cyomorégis. rögaört ás«aiás, mijba, varte 1 Süt, aranyér és a legkö- A
T 6nf«lét>o mii heteesegek etlee 30 ér óta felytoaosan növek-dS •li>meréshen réaaeafll V
500 SS0 márka. 263 ay. 2000 m.
-----belegsefck -------- — --------——------------Ä
eredeti dob x használati atasitáasai 1 £rt Hsmisltvásysk tirvssyssss iliiztvtseá Q
Köesvé*y , esés, 0
mindene un rt haso- Q
gatás éa béeelás- *
lej-, mi- éa fogfa- Q
is sikeres r''ócj•- ft
taaáhos »--»«J- w
0"»" EC7
f\ 0
fí lesrs; bsrsfatasaak miudcuaem-i seru;e»«rk «< s»°et, gyu.a iaaos ie daganatok el ''B,
A Beaaolsi nn«i keserve, hirtalea betege^éa, hányás éakóiika ellen, tgy ftveg pontos
W nia»itáaaal 80 kr
0
l Moll A.
t
»401 21 -bi
Valódi. KoU védjegyével és névalsirasaval
gyógyszerész császár királyi ndv. szállító.
Bécs, Tuchlaubeo °
Raktárak: Ns|y-Kaslz Ii: Belos József gyógyszerész, äoaaafeld Ad 0 KesaeMer Jőx.ef. Barcs: Dorner & Csáktsnrya: Göncz U jpógy Kspesvárstt: A Koro*:« Ad. kSSZtiMty : Schleifer fia. Uracsé : Bátz Jinos.lbrszali : Iaxtl Fecd. Z. Szigetvár: Szalay Józaaf. Zsia-Egerszs« : Hollósy J- gtógysseréaz.
x z t z z X t * X x
Szabad, téglavető gépeket
különböső kipróbált rendsser&ek g6*-, lé és kezierőre, ^ali-, facon-és üres téglák, tűzmentes kövek, ceBvek, járda , padló téglák Ulő-teiő cserepek, franczia hornyolt cserép-, mész-, caement-kövek. s ¿iquettek előállitásárs készit s r*___1___L. kirfn.n • .
►aeleg
1 díj 300,000 m..
1 ny. 200,000 m
t . 100.000 SD.
1 . 90,000 m
1 . 80,000 mi
2 . 70,000 m. 1 . 60 000 m.i t . 50,000 m t , 30.000 sb. 6 . 20 f00
3 . 15.00) m. 2« . 10,(00 aj 56 . 5.000 m
106 . 3,0(J0 » !
mely nyeremények néhány hónap alatt bét oextályban okvetleo hozatni fognak.
Ax elaő nyereméoyhox.''ts hivatalosan állapíttatott meg, melyhez
1 eg. ered sora. csak frt 3 60 v. 6 ■. 1 fél ered. sora. caak frt l 80 V. 3 1 nejy. . sorsj. csak kr. 90 V. !''/,«. kerül. £sm as allam által hirtesítstt sreéeti serajegyek (nem pedi« tiltott í<irvecyeki az iaszeg bermestes bekü éáse asitett siég s Isftávsistt vtdekrs is azstkil dstrek sltsism.
Minden érdekelt, eredeti sorsjegyek mellett tólam as állam czim erével ellátott eredeti játéktervet díj nélkül kapja meg, valamint bozáx ntán a hivatalos nyereményjegysékec minden felásólítás nilkOl.
A zyerssMsy kifizetése óe zzetsaz-tász általam kösvatlesttl eszközöltetik s réestvevókhöz pontosan s a legszigorúbb titoktartás
mellett.
Bárai megrendelés egy egyzzerö postantalrányos vagy ajánlott levéllel teheti.
Forduljanak tehát megbízásokkal bizaio m telje» »a
f éTi április 30-áig
SáMUEL HECKSCHER >en.
bank és váltetéhez Ham bnrgban.
iii i
A „GONDŰZŐ"
szépirodalmi hetilap
f. évi ápril hó elsejével harmadik évnegyedbe lép éa rövid fennállása óta rendkívül dús és változatos tartalmánál fogva oly pártolásnak örvend, mely az irodalom terén valóban páratlanul áll hazánkban.
Á „GondflzÓa erkölcsöt nemesi tő és lelket művelő, érdek feszi tő és gondokat ÓZÓ olvasmányaival kimer ithetlen tárházat képez csa''sdok és egyesek számára.
\ Gssdüzi munkatársai P. Szstkmary Kárely. Ts''saJ Lajes. Is-mécty l''szwt. Uss iézsef. lariitzy Oezzi. IBkzzátk Itá mas. Szaaa Tiaát Tstb Ezdre. Vértesi Arseid lazir Em L Éjszaki lársiy, Esdrédy Sisder. Balázs Sasder. Oalaady Cyázé. Prém Jézseí, HesUier Lajss. Sziüay Jaaes. Reviczky öysla. Palagyi Lajss. Lévay Sásdsr atb. stb.
A „Gondűző- továobá megkesdu »Á gránátköve* asz gzony- Mari Itt E- világhírű regényének köalését, egyedül jogositott magyar kiadásban, mely regény egysserre hat njehren jelenik meg.
Végre pedig örvendve emiitjük meg. hogy JÓkaí Mór és Benietkyné Bajza Lenke kossorus íróink igéretét birjuki hogy a „Gondüzó« szamára irni fogssk, mi áital oly kel^mes helysetbe ju oltunk, hogy hazánk irodalmi kitűnőségeit csoportosítsuk lapunk
körül.
A „Gondűző" megjelen minden vaaárnap három és fél ívnyi tartalommal éa ára a bérmentea aaétküldéssel együtt, negyed évre caak 1 frt 50 kr, ffclévre S frt.
Mutatvány rrtr"™*1 mindenkinek sziTesen ingyen é« bérmentve, kl e végett hoxzink fordul.
szolgál
ÁS előfizetési pénsek Ugczélsseruoben posU uUlványnyal .GondÚZÓ" kiadóhivatalához küldendők.
2456 3 - 3.
SZÉKELT ALÁDÁB
a „Gondűző* kiadó-tulajdonosa Budapesten dob-utcsa 1-L
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.

''fUm 1*85.
K T Í S X K.
iWEISER J. C. Nagy-Kanizsán
Clayton és Shuttleworth
mezőgazdasági gépgyár fiók-raktára
ajanl:
gozmozdonyokot, cséplőgépeket göz -, 16■ és UzierÖre, amerikai körjüré-_ ___ __ szeket. szállítható szekrény fecskendőket, vetögépeket, „üniversal Drill"
és szorvavetőgépeket, legújabban javított, szabadalmazott könnyű 2 és 3. vasú ekéket, mélyítő — angol, Záncz, — kovácsok rézsútos és összetett — rétnüvelő boronákat, vasgyürü, hengertkel, rétgyólukat,
amerikai kaszáló és arató gépeket, szénagyűjtőket, trágyáié szivattyúkat és ícut szerkezeteket, valamint mindenféle gazdasági gépeket jutányos árak és e l ő nyö s Jeltételek mellett.
T o vAto to A:
U
L\
Egy használt és oj részekkel felszerelt, tökéletesen kijavitett Cteyten és Shuttteverth gyárbeli 8 léerejO csépiékészlet é p
GŐzmezdeny teljes felszerelvénynyel az Összes csavarkulcsokkal, tüzelő és tisztítóeszközökkel, viztölcsérrel és uj viz-mentes ponyvával, 4 légkörnyi nyomásra megvizsgálva.
Gózcseplégép, B 4*/,'' nagyobb fajta. kettős tiszt:tó szerkezettel, állitható osztályozó hengerrel, merítő készülékkel, árpa toklyászolóval, fő és minden kis szíjjal kiváltható szitákkal, az összes csavarkulcsokkal és uj vízmentes ponyvával,
í * M0. - 7~
a gépek jó szerkezetéről kezeskedve, jutányos áron és kedvező feltételek 1 G
Ez»>n alkalommal ajánlja WEISER J. C. czég •
GÉPJAVÍTÓ műhelyét
mellett.
melyben mindenféle vasesztergamunkái» készíttetnek. vilamíntgózmozdonyok, cséplőgépek gőz. ló és kézerőre, úgymint min-dennemü gazdasági gépek javitás alá fo-gadtatnak és lelkiismeretesen jutányos számítás mellett eszközöltetnek.
2469 3-5.
•r
rr 0
assMysápafc
(laUITr. ffnwán, föutcza 86. as. a.)
ssafcképzetuéggel és nagy tudomány nyal öesseállitott legkitűnőbb ter-no-kisssmitása dicséretre méltó, mely nem mathematikai kiszámításon alapszik, ó a jelenkor legnagyobb mestere, s sót a, ahogy a loito fennáll lottoasámok összeállítása áUa> még ait máa k épes nem Tolt napfenyre hosni, mint S; nyertünk a« 6 tanácsára az e''nó beté''elre :
Itenwt, térnéd ternét!
a prágai, brünniéa bécai agy napi hasison: Mathilde Wüike Landtn-burgból, Bnkovssky János, saabtaester Skleni, Stolár Jáno, épi-A-mester, Policné és Kindermann Emánuel nyugalm. tanító Filippadorf G-orgswalde mellett, mind a négy morrworasági lakos.
Kfeebb nyereményekben részesültünk:
Trlbucsek Ödön, Pirnitt 885, Strausx Emst Hrotovitt, Haa.lik János, szabómester Brünn, apáexa-utcxa 9 »«. Frencxl Fereoc* Morra-Trühan, Sekera Autal Prerau, templom-utcaa 805. sxám, Krauts Gynla Bollmány (Baranya tn ) Krauts Karolina Remorstadt 213. Sabata Kerencx Preran, Moiidta Vincae Pro»«nita, király-utcxa SO. Hausmann Jáno« takács Enerlsberg. Fatka Mátjas kere»kedő Saradét, Brünn mellett, Zohnar Károly Friedlatd, a morTa mellett, Kresta Johanna Freibarg, Michel Jóxaeí Rómeraiadt 85, Traroicek Mór pék mester. Dedics 96, Viskóra mellett, Witt Antal, Eibenschitx, «xéie»utcxa 115. »a Brünn mellett, Ks»Ur Adolf a«xtalo»me«ter, WOrbeothal (Szüexiábm), Pr0-ckasska Antal Teplin <C*chors«ig) Prohasda Ferencx Drabam, Faoixil Auna Hatchein 15, Olmtltx mellatt, Pollak Zsigmond tanitó Taruan. Hartl József, idb Siebcnböfen £*rn mellett, Nearadba Ferencx, ZalmasoTicz p. Hoie.ov, Kahlik Fanny Brünn, Zeile 39. S»oboda Ferenci Babica, Kelcz mellett, Ran«-koU> Ká''oly Her Udorf, Körinek Antal Mödrita, Horák FftiSp »andécló*, Frie-dek, Hoferek Vincze AIsó-üjo«d 106, Kratochwill Jóssaf Neodoif ÖS. OslaTan melUtt, Nrprai Jóxsef Brünn rendek-utexa 4, 8kaaW Ferencx pákmra-tar Pro»« ita uri-n-exa 1 tx , Launar Farenes. Rossita, Ap»l Bertalan Baetsch S3 Stublik János Marcbefich, BuUcborin melleit Morraorssif.
A budapesti húzáson: 2453 4-5
Sehfali Jéxaef Nagy-Maros, téfls-ntcaa 16, KoMsöajrer Feraoca ká/pitos Selme tbánya, Poé. András caipésx A.sód, Kaximir Ilona Njirefykáaa, Gros* Jakab T.cd*gl6a Beregsaása, Hsjdn János Makó 27t, taayai «xAm, Kaxár Mi-bály Debrecen, bus-ntcaa 714. ss., Preis* MériU ustalos Kacy-Kála, Fajik« Irma A «sód, Gombái I.trán Miakslea, tót-nte«a 4. sxám. Keioert Bexsó kar— tésx Bndai.eat, Vü. Istráaot 5. sxám, Katona Lajosné Mukole. Belgrád utcxa ÍJ. sxám. _ w''
S Levelezésekre 3 darab 5 krot bélyeg bekOJdentf.
SamTvu-Eút
,STEFAMIA
KoronalurezBgnü
forrás!
Trítttl 1382 ^nrj «Fem.
Szénsavdús. természetet, égvényes
ASZTALI VIZ
egyúttal gyógyvize a légzö szerveknek, gy( mórnak s hólyagnak.
A krondorfi viz legtekintélyesebb \ egy vizsgálóink sze rint mennyilegeeen az első helyet foglalja el^i birodalom égvényes savanyu vizek fölött 2431 9—20
Kutrállalkoaok Krondorf Karlsbad mellett Raktár Nacy-Kanixsán : WEISS testvéreknél Kapható minden ásrácyrix kereskedésbao Tendéflóben.
*++ IH 1 1 I I I I II I + t-M l»4 4 *■¥
Támaszkodva a huajpmra
- __
melyben a mi Paio-£xpeller kései -ménjük több mint 15 év óta a kö*f>n-ség által réesegittetik, saabadaágot veszünk m»guoknak. aaokat kik «n rt még nem umeiik, egy kiaé''let tételeie felhívni. Es-n lég-liamnrt hásisxernek nincs ssOks^ge m reclamrn, es önmaga által legjobban tfjánhatik; a min: Kat egy próba igaaolni fogja. A Pain Ex peller bedörsöléar« haaaoáltatik csúx és köstvény ellen. Ára 40 M 7b kr. egy üvegnek; késsletben a legtöbb gyógyaaertárban. Hamisítványok elk.-rüléae végett, csakis .Rich''er-féle horgony Pain-Expeller" kérendő a semmi e«eire se máa faju. Rlchter F. Ad. és társa, Bécs. — Főraktár Prágá ban aa , rany oroaalan* gyógyasnr tárban, Niklasplats 7. 2352 3- 6.
2414 11-12
Egyenlítő Esztergapad
furigépek, gyalogénak rtb.
r
legújabb szerkezetűek rak-
táron vannak.
Beitbauer F. Wien
2. yordbahnstrasse S
2 I
00 s
ímM itiiniy
elf Arnoldnál
Bécs, I. Peataloaxi utcxa. Közvetítés ingyen.
r E szakban ale g r é gl bfc ( ezég. "W9 '' ^
X l
bármily tulajdonc legyen is, kOi&nóses padig a ^ tomlott és odra« fogakat, egy pillanat
: alatt is gySkaraaan grógyit aa
ladlai klvaaat J
T malylyrl a fájó fog bakenetik. Mlárt is T
:w e kitünó »sernek egy családnál ián ^ taabad hiáoyoania. Kredati N -Kanixsáa T
: egyedül SCHWaRCZ és''TAÜBEE ke-T re.kedé.ébPn kapható 35 krtrt T
Bizonyítvány.
Ax alulírottak egy általuk esxköx&lt sxoro* vixsgálat alapján kijelentik, hogy a párisi Caufley és Henry urak b%nczia saavarkapapír-gyárából sxámtazó „LE HOüBLOX" sxivarkapapirt kitünó minőségűnek, minden idegen alkatrésztől kfilönösen mindsc az egésxságnak ártalmas anyagoktól is mantnek találták.
Bécs kei, 1884.-Í május 24.-én.
AL, Or. Poki J. J.
a ihj) a

klr. i
Ai: Or. Ladwig L
>«u o». k. aylW. mii
•AL: Qr. Uffsaaa L
;T«b»»j>W aUlriMk »v. Bnaaaa J. «iti.
klr. >KT«í ar ital 3fetb«n biw»jitUtott. TrataMI
hliOBTltTiaj aliiratoU a Clill. klr. kS)Sr7«lai>t«rlaB •• c bfetl franc2la kSvcts^r által 1SS4.-1 *ája* tí.-»»
I I I I 1 I I I tx
Ás épi-éa&eti idéoy megkend tével bátorkodom ason t isi te1, at teljes jelentést lenni misaerínt raktáramban a legkitűnőbb mioósrgü
mező és vakolat gipsz, építészeti mész hydr. mész, román czement I- román czement és valódi perlmoosi portland czement
késsleiett tartok eredeti gyári árak melleit; továbbá: a helyben berendezett ezementáru gyáramban valódi perlmoosi portland ezementből iíéixült czement lemezeket, termésaetea, vörös és fekete «sínben különféle o-fvságbaa, kö»«n»ég«s és mesteriébe« márványban gyártok, mindenoemö épület dlszltményeket saállítok, elvállalok caement építési munkalatokat, u m. veneezlal teraaal, gránit, és mozaik-, padozat-, talpazat, viz-vezetó czement csatorna, faiak számzzk tétele, ?lzvezetékek helyreállítását, szarvasmarha abrak-sorompók, abrak Iehútó kádal-. és vízgyűjtők elkészítését.
Steyer homokkőt, karstí és karraral márványt, kelhelnri lemezt, elsalget«lő kátrány
lemezeket — külöcöses előnj-ösoic falak száras állapotbaoi megtanáaára — kereaztágakat, falkapcsokat, a legjobb minőségű vasból gazdasági gépeket, ugyszimén szerszámokat, stb. a legolcsóbb árak meilett «.állítok te^Mittei °mdeo w épItéMetl 48 fépsrakm^ba ligó megrendelések a leggyorsabbaa es legjuUiyosabbao
SARTORY OSKAE
2467 2-3. Nagy Kanissán, Király-atcaa 1-aó sxám
111111111 i 11 i ++*
Wajdüs Jótuf lurnyrmyomdájából Nagy-Kanizsán
\AGY-KAMZSA, 1885. ápri''is 25-én.
Előfizetési ár: égés* evre ... 5 írt. — — tel érre . . . . 2 frt 50 kr. negyedévre . . . 1 „ 25 .* Egyes ihi 10 kr.
HIRDETÉSEK 8 hasábot petitsorban 7, másodszor 6, s minden további sorért 5 kr.
NYILTTERBEN
s4>ronké. t 10 Icrért vétetnek tel kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr fix. tcndő:
HosiennegyMik évMjain.
4-
A lap szellemi részét illető k&de menyek a szerkesztőséghez,
anyagi részét illető közlemények pedigakiadóbiTStalboe bérmentve
intézeedők :
X a r v-K az I tu án
Wl&ssicsháa
Bérmcntetlen levelek nem fogadtatnak el
Kéziratsk vissza
ksldstssk
testület*, a
" A nagy-kanizsai „Kereskedelmi lparbanku, ,nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó egylet", a „zalamegyei áUatános tarútó-,nagy -kanizsai kisdednevelö egyesületa „nagy kanizsai tiiztionsegéiyzö szövetkezet''t a ^sopronikereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kűlválasztmány''-ának hivatalos lapja.
T
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Milyen az igazi mag/arasszony ?
.Manjar bOifyi.sk •zOleuél, ¡ ÁUd érte aorzodatl |
Magyaf, hölgynek axfllatoi - Ssép és-—& f doUtr
Éden Etelkám!
A »- • »
Emlékezel még arra, amidőn
évek előtt a rózsáskert tágasában nyájas májusi alkonyon, magánk is mint fesló rózsa bimbók, a szerelemről ábrándozánk, — én neked ekkor azon Ígéretet tevém, miként ha majd családanya leszek, ezen állapotomat hiven fogom leírni.
Emiékezei még arra is, — hiszen csak hat éve! — bogy engem egy szép leik fi ifja a szerelem arany-bilincseivel örök rabjává, bitvesévé tett. De nem rajzolom le azon édes pereseket, melyeket boldog házasságunk elsó napjaiban éltünk, mert ekkor levelem szerfelett hosszura terjedne. Nem ecsetelem két szerető; szívnek érzelmeit, mert majd meg-| jövend az óra. melyben te is részese leendesz a földi paradicsom legdrágább pillanatain k. Azért most -Ígéretemhez hiven, csakis jelenlegi helyzetem felél értesittelek téged kedves barátnőm!
Jó férjemnek szerény keresete mellett — noha bár tehetném, — habzó selyemruhák, ékes karpereczek után nem vágyódom; de miért is tenném ezt ? — Több örömet nyújt nékem szerető férjem ölelő karjaival, két kis viruló leánykám, — kiknek egyike a te nevedre lón keresztelve,
— mint a legfényesebb drá :a öltözet avagy pompás gyémántgyúró. És jó férjem sem kívánja, hogy én magamat a legújabb divat szerint piperézgessem. mert — mint mondja,
— legszebb ruha a nőn az egyszerűség s legszebb gyöngy: szivének szerelmi hivsége.
A napi háztartásomat pedig ugy reLdezém be, hogy mindennap egész-
sége- é* tápláló ételeket főzök — és se oá a dajka által még bölcaóben ringatott Etelkámat, sem az Öt éres gyönyörű Iluskámat étvágyrontó csemegékre nem szoktatom. De kérdenéd talán: hogy hát nincs sza-kácsnéra, amiért én főzök?—Nincs bizony aranyos angyalom, mert egy igazi magyar asszony bírja ám forgatni a fózőkanalat is! — Szorgalmasan dolgozgat ok kora reggeltől kezdve, amidőn nemcsak az ablakomban nyíló violákat öntözgetem meg, hanem az elrongyollott harisnyákat is helyreigazítom, a még jobb ruhadarabokat megfoltozom, a kopottakat pedig valamely szegény sorsú nőnek ajándékozom s nékem oly jól esik eme néhány szó: „At Isten fizesse meg!''
Delutánonkint'' aztán gyermekeim mellé Ölök s a jaagyobbik leánykái szép imádságos könyvemből az imádságra tanítgatom, vagy mesélgetek neki a történelemből, a hazáért vértanúi halált szenvedett bőseinkről. ''
Mert szabad időmben, midőn leánykáim pihenve szenderegnek, nemcsak a háztartás gondjaival foglalkozom s a nap bevételeit és kiadásait számítom össze, hogy igy a helyes beosztás által a holnaphoz is tudják alkalmazkodni, — hanem gyakran és magas élvezettel olvasgatom kitBnő remekírónkat: Petőfit, Aranyt, Vörösmartyt és még a töb bit is, — se mellett nem kevéssé csndálkozom afelett: miként is b rt a méraökék Rózája egy silány fordítású, német íantáziaju regényt, avagy egy erkölcsöt nem tisztelő franczia köpyvet akkoriban annyi érdekfeszi-téssel olvasgatni!
És a nékem olcsó áron nyújtott ily örömek hálajutalma fejében én is adakoztam az ily halhatatlanságra, méltókat hirdetendő emlékszobrokra gyűjtött nemzeti fillérekhez; én is
Az artzáQM kiállitároi.
Az orsz. kiállítás csoportjai és tüntetései
ki-
fontam egy szerény kis virágot ama nagy koszomba, melylyel nemes fiainak dicsó homlokát a haza feldi-szité.
Esténkint pe^ig, ha már a kicsikék álomra hajtják ártatlan fejecskéiket, kedves férjemmel a jövő képeiről tervezgetünk ; — de ne hidd ám, hogy légvárakat építünk! — néha néha visszaképzeljük magunkat a csillagos holdaséjekbe, midőn <5 nékem a hársfák alatt forró szerelméről tón vallomásokat s a csalogány a lombok sűrűjében oly bájosan énekelt .... s én e szűzi varázsban pihegő kebellel suttogáta néki, hogy: „szeretlek!*
Ilyenkor aztán egymásnak bo-rutlan szemeibe nézünk s azokban még most is a székelem és boldogság ragyogó sugarait látjuk. Ily meg elégedettségben folynak éveink, ilyen az én piczi gazdaságom.
Most tehát édes Etelkám! ugy hiszem, hogy leirtam röviden csendes családi állapotomat. Néked is kívánom, árva leánykám, hogy nemsokára felderüljön boldogságod hajnala s reményeidnek beteljesedése után, szerető férjed oldala mellett, emlékezzél meg eme igénytelen soraimról 8 kövesd eme betűket, mint őszinte tanár sokat egy testvéri barátnődtől, — egy magyar asz-szonytól.
Vedd szivnől fakadt űdvkivána-taimat s ne feledd cl csókoló hi vedet: __Yllmkt.
Hiúságtól ment könyörületes házinó, ki a háztartás gondjai alatt el nem csügged; szerelemmel . telt családanya, ki férjét becsüli, gyermekeit erényesen neveli; lelkes honleány, ki irodalmunkat párcolja s a haza szent oltárán becses áldozat ját is bemutatja a magyarok istenéhez: ilyen az igazi magyarasszony! —
Bálintffy Bálint
As orsságos kiállítás mind-n ísében e hé 8-áa vette kesdetét es általános installácsiő, t. US kiállított tárgyaknak csoportok sserint való beoastása és reo-del te lésük bdyérs felált láss. As ebbeli mankálstok óly gyorsas- báládnak előre, hogy kétségünk sem lehet as iránt, mi-sserint s megnyitás határidejére legtöbb résseiban teljesen e. készült műként fog s kiállítás előttünk állati.
As orsságos kiállításra elfogadott bejelentések száma április hó 1-éaj 8.500 at tett, a mi a tariai orsságos kiállítást kivéve, az utolsó évtizedben Eunópában tartott általános kiállítások között, legalább a kiállítók számát tekintve, elsó helyre állítja kiállításunkat. As összes bejelentések kö ül Horvát-Ssalavonor ss ágra esik 1445. Budapestre 1296. Csoportok sserint a bejelentések következőleg osslanak meg: mezőgazdaság és me-sőgazdaságí ssakokutis 1084- (köstük 185 külföldi,) kenéssel és ssólósset 83, állsti termények 226, erdészet, erdészeti-szakoktatás és vadássat 249, hányással és kobassat 237, vegyésseti íp.r 147, élelmiszerek, mint iparczikkek 246, bor
és egyéb ssesees italok 990. anyag- Ój üveg-ipar 129, vaa és fém-ipar 328, faipar 228, bőr -ipar 210, papuas ipar 78, fonó- és ssöró-ip«r 357, rahászali-ípar 785, butor-ipar és dekorativ-lakberende-sés 256, arany- és ezüstműves-csikkek, dissmü-ipar és spróárnk 142, sokssoro-sitó műiparégsk 178. senésset 51, udo mányos esskösök, műszerek 61, építési-ipar 203 jármüvek 146, gép-ipar 228, kösleked-sügy 26. hajóaás és len^erésset 13, honvédelmi felsserelések 21, egéss-ségügy 218, házi-ipar 1029. iparoktatás 106, nevelés és kősoktaiás 3 8; összesen 8,373. Esenkivűl a 113/ pó-kíállitás, a kisipari munkagépek és sssbsdalmasott találmányok nemsetkösi kiállítására ér-keaet: 197 bejelentés.
E számban «sosbsa nincsenek még bentoglalvs ss időlegjes felállítások kiállítói. A mennyiben s kiállítás rél — különböző akadályoknál fogva — több bejelentett és elfogadott kiállító el is maradna, mégis minden körülmények köaőtt igen tekintélyes marad a kiállítók ssáms.
As időleges kiállítások megállapított ssrsssts a következő:
A) Kertészeti kiállítások.
KM tavas* vfrágv lyttmSlos-. és zöldség-kiállítás (május hó 10—20 igw)
tavaszi virág-, gyümölcs-, és zöldség-kiállítás (junius hó 10 — 20-ig.)
NyÉri virág*, gy«mölfes>és zöldség-kiállít*»- (tiijtMMt hé *fr-»-ig.)
Őszi virág-, gyümölcs- és zöldség-kiálli''ás (október nó 1 — 15-ig.)
B) Tejgazdasági termékek
Tejgazdasági termékek kiálütáss (sseptember hó 10—20-ig.)
C) Élő állatok klklIlUaa.
o) Baromfi-, tesgsá ayul- és 6) eb-kiállitás (májas hó 5-lO-ig )
Hísoit ss. rTsztarbs. és ia^kiál-Ütés (május bó 17—24iig.)
Tenyéssjuh-kiállitás (májas bó 20-30-ig.)
Elő méhek kiállitáss (ao*w tus hó 20—30-ig.)
Tényésssertés- kiállítás (sssptsaber hó 1—8*ig.)
Hisott sertés kiállítás (sseptember hó 1 —18-ig.) ;
Tesyéss - szarvasmarha kiállítás (sseptember hó 1—10-ig.)
Ló-kiáil.táa (október hó 6—10-ig.)
D) Iparosse^fedek és tanonezok munka kiállítása
Munka-kiállítás (jnlius hó 1-töl augusztus bó 10-ig.)
A kiállított tárgyak megbiráláss, a kitüntetések dijak és odaítélése képesi a j u r y feladatit. A jury egy á 11 s 1 á-nosésnégy külön juryből ált, es utóbbiak a képsőmüvéeseti csoport, - ss állst-kiállitások, a tejgazdasági termékek és a kertészet kiállításaira alkottattak, mig az általános jury a kiállítás vala-mennyi többi csoportjára kiterjedő hatáskörrel ruháztatott fel, kivéve a műípari régiségeket (L pótkiállítás) és s külföldi gépek és sssbadelmazott tárgyak (IIL pólkiállitáa) csoportját, melyek teljesen versenyen kívül helyastettsk.
A jury álul megítélhető kitüntetések megállapítása annak sssm előtt tartásával törtésik, hogy a bírálat ns csak ig*«ágos, de hassnos is legyen és vals» mint vissssélések, ágy kicsinyes vetélkedéseknek is lehetőleg eleje vétessék. E csélból csupán egy általános kitüntetés, a a a g y bronsérsm állapíttatott meg, mely .Erdtm jelééi« felirattal vaa ellátva, as érdeas mellett azonban oklsvalsk adatnak ki, melyekben a k i ti nts te tt tárgy kiváló ér-
TÁRCSA.
KOPÁCSI JÓZSEF,
veszprémi püspök, késóbb berezeg-1 prímás életébéL
A vele egy korban ét öreg ur: Eitser J 6-II af elbeszélése és eredeti okmányok nyomán kssii:
szenimdrtoni Darnay Kálmán.
Sokan vannak, kik Kopáosy Józsefet hírből ismerik, de nagyon kévé« ások száms, kik ezen halhatatlan aevü főpap életrajzáról tudnának valamit, ki pedig nrmcsak mint jeles egyhásférfiu. de miot jo gazda és társadalmi ember is kimagaslott kortársai kösól.
Atyja vessprémi kőmives volt, nem legjobb anyagi helyzetben, s igy nem is csodálható, ha fiát nem tanittatá, annál i* inkább, miután a saásad első felében nagyobb nehésséggel járt * taníttatás, mint most. Még ha talán jobb eayagi helyzetnek örvendett volna, sem ismeri fel egyszerű éssjárása folytán, kis fiában a nagyobb bívatásrs fejlődő ésstehel séget.
Kőmives volt ő is( fiat is ssnsk szánta. Még síig haladta meg s 9 — 10 évet már dologbs fogta. Eleinte követ, téglát hordott és s kőmivésséggel járó egyéb kesdetleges munkát végsett.
Történt, hogy s vessprémi papnövelde ujj« alakításánál, ahol a kis Ko-pácaj is regédkeset nyuj''ott atyjának as épitéaaél, feltűnt a kis fia ügyessége egy Qald n nevezetű pspsöreodéknek, ki gysk-sn néste as építkezést, figyelemmel
kiaérv. áj kis fiat ie. Egy ízben meg is szólította és bámult« leleményes feleleteit. Kérdéseire megtudva, hogy kisked-veocze »gy itten dolgosé kőmives fia, •sosnal kérdést in''és->ti styjáhos, hogy 1 miért fogja fiát ily korán s dologhoz, holott sem szabadna sski taníttatásának elmulasstásávsl fii kitűnő természetes essét parlagon hagyni. Kopácsy ssegény-ségét adu okul, hogy nincs tehetsége a költséges taníttatásra. Qulden azzal a reméoynyeí hagyta el az öreg Kopáoayt, hogy majd kiessközli fia íogyenea tanítását, »0. élelmezésről ée lakásról is fog gondoskodni.
Guldeu is ssegény fiu volt, s igy nem állt tehetségébeo a fiu össses neveléset saját eratényéből tenni, hanem el ment a kanonokhoz, kik kősói egyik élelmezést, raasih ruhásaVpt, harmadik as iskolai költségek viselé.ét magára vál-lalta. Lakást Gulden sdott s a felügyeletet a kis fiúra, maginak fen tartotta.
Örömmel vitte hírül atyjanak, fia érdekébeu tett szerencsés eljárását és másnap mindjirt szárnyai alá vette a kis 10 éves Jóskát. Guldeo védnöksége alatt a kis fiu iskoláit kitűnő sikerrel végeste, sőt már sz első évben is kitűnt ts-nnló társai kösől. Sikeres letétele után as érettségi vizsgáosk a pspnővendékek sorába lépett. Ekkor már védnöke: s.-ssán tói plébános volt s igy kiadássit már as fedes''e. Mist papnövendék ssép jelétadta kitűnő szónoki tehetségének; nem egy isben bámulták meg inpooáló fellépését.
A két bóospí ssün-idót mindig ae velő atyjánál töltött«, kiask tanácsait
mindig jóssiyvel vette. Gulden ss-n kedélyes vadáss volt. Develt fia szórakosás-ból a taríssnyát vitte utána.
Elvégesve tannlmáaysit, a vessprémi papnövelde tanárává nevestete''t ki, hol teljes idejét növendékei kiképzésére sseotelie. A tanári pálya összes idejét igénybe vette, s igy nem foglalkoshstott kedvenc« tanulmányaival. Es okból egyedüli vágya volt, bogy plébánossá léve, tanulmányainak élhessen. Kifejesést is adott vágyának nev»lö-atyja előtt mi dón a s»t. békáli plébánia üresedésbe jött. kérve bele gyesését, hogy pályás-hasson, mert biztos kilátáas van, hogy ő neveztetik ki.
pHadd csak Szent-Békáit fiam, ott ahol van, ki a tűznél, marad, az melegszik. Megbarátkozol a békáli jó borral és megfeledkezel magadról, s megfeledkeznek ép úgy rólad is."
Kopácsy szét fogadott és lemondott pályázási ssándékáról.
Kövid idó múlva meghalt s veszprémi városi plébásos, és ő nevesteteti ki plébánossá. Ekkor látts: mily jó volt atyja tanácsát elfogadoi. Essél vágys is várakosá^)n felül teljesült, mert jövödel-mezó állása melle t elég ideje maradt kedvencz tudományának, a törvények tanulmányozására. Rövid idő alatt jártas volt nemcsak a jogi tudományokban, de mindenféle vallásban alapos jártasságai bírt. Tanulmányozta a Koránt, Talmudot (a török és zsidóvallást) stb. A szerencse és a véletlenség is jutalmazni akarta a fáradhatatlan plébápost, mert alig volt neháay hónapig esen uj állásában, a király azon rendeletefolytán, hogy
püspöki székváros plébánosa kanonok» ranggal és jövödeUmtiul re háztazzék ftl, fiatal korában elérte a papi pálya arásylag legkényelmesebb állását.
Mint kanaaok és jeles törvény tadó«f hamaroias bejutott mint Bpra«4áta**, a. királyi tábláhos, hol rövid idő mai vámár mint hírneves embert ismerték s legfel sőbb társadalmi kör3kben is.
Ez ¡dótól fogva a szerencse csillaga vesetóje maradt, mig osak el nem érte asos nsgy állást, melyet egy msgyar főpap elérhet és mint netovábbat tekinthet. —
Meghalt Ambrosy s királyi osslád* ból származó hercseg-primás. P ss len nagy késsületeket tettek a rekviemhas, melyben a királyi csslád tagjai, L Ferencs császárral együtt, részt venni óhsjtottak. A leghíresebb szón ok egy nsgy-váradi kanonok, bisstott meg 4 gyáss-mise utáni ssónoklsttsl; ki ssonnal hozzá is látott egy nagyszerű gyászbeszéd '' ké-ssitéséhes.
Eljött a gyászmise rsggele. A királyi család- már msjdnsm késsűlőben volt a gyássmiséee, midőn s kanonok, kinek ssónokolni kellett volna, üsezetet küldött, hogy rögtöni rosszulléte gátolja s megjelenésben. Elképselhetai s papság nagy savarát, midőn pár óra válasstotta el őket a gyászmisétől és nem volt ssó-nok. —
A ss var I. Ferencz osászarnak is fülébe jutott és kivánosisággal várta, hogy mily ssóaoklatot fognak tartani. A zavart még azon körülméoy nagyobbította, hogy készületlen senki sem merte esen csiklandós saónoklatot elvállalni. Ekkor
Kopáapy előállt mind annsk dacsárs, hogy a legfiatalabb volt; eNállalta a szónoklatot, társai örömére és bámulatára.
A fényes gyáasmise után, mely zsúfolásig magiéit előkelő hallgatósággal, a ssóssékre lepett Kopaosy, kiuek ssép alakja én határozott fellépése rög.ön megtetszett a kiráJyí családnak ; mely tetszést csak fokosott gyönyörű rögtönsött beszédével
A királyi cealád egéss elragadtatás zal beszélt Kopáosyról, sót maga Ferencs császár ugy uyilatkosott: Bmihelyt egy püspökség üresedésbe jön, gondom less Kopáesyra.11
Kopáosy. barátai már püspököt láttak benns; nem. ii mulasztottál - el szerencse kivásataiknak ki fejeséit adni. Igasuk is volt, mert Fehérvár püspöke meghalt és Kopácsy nevestete''t ki.
Elfoglalva a főpapi széket, iparkodott megfelelni hivstásának, mert tudla, bogy ss orsság szeme rsjta csöng és minden tette bírálat alákerül. Hogy megvolt vele elégedve az ország, azt bizonyítja azon körülmény, hogy 1 év múlva, 1824 ben, Makay halála után veszprémi püspökké neveztetett ki. Msksy halála után éppen Kopáosyra volt ssüksége s vessprémi püspökségnek, ki rendbe bo-zandjs as uradalmak nem legjobb karban levő épületeit.
Beigtatása után ugyaa erélyesen kellett a kormánysás gyeplőjét kesébe venni, hogy uradalmait megóv-hassa a további romlástól. Megtekintve összes jósaágait, ások kssslöit rendezte, a m un ks-képtelen, elöregedett gazdasági tissteket nyugdíjsává, helyettük fiatal
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS 25 én 1885.
demei réssletesen felsorol tatnak, az idflleges kiállításoknál esenfeltil még kiadatnak nagy oklevelek.
A n agy-bronca-éremen kivíil csupán 100 darab nagy díszoklevél adatik ki oly kiálliték részére, kiknek tárgyai nemcaak kiváló figyelmet érdemel n ek de nemsetgasdasági vagy hasonló orsságos érdekű jelenióaéget mutatnak fel
A buzgó munkálkodás és bár nem
önálló, de figyelmet érdemlő tevékeny ség jutalmasására a kiállitókáltal.ó»jelen tett közreműködők részére köcre-müködői érmek sdatnak ki, melyek szin tén as érdemet feltűntető oklevéllel lát tatnak el.
Közegészségügyi statistíka
Zalamegye kanizsai-járásában 1584. (N.-Kanizsa kivételével. *)
Irta:
Tersáncxky József, Zalam«-gye k anizsa i-jdrát orvot a.
£ statistikai kimutatással azon czél ból szolgálunk az idézett járis t cz. közönségének, hogy abban mentül könyeb-ben és biztosabban felismerhesse egészségi állspotát.
I. A népesedési mosgalom kimutatásából kitűnik, hogy 1884-ben 92 gyermekkel több született, mint 1883-ban; és 1884-ben 49-el több balt meg ; minek okát réssben z járásban volt vörhenyben, bíborban kereshetni. Törvénytelen ágyból 1884 ben kettővel ke7esebb saűletett. Legfeltűnőbb a házassági mozgalom közti különbség, mennyiben amig 1883-ban 414 pár házasodott, akkor 1884-ben 163 pár vette fel a házasság szentségét, tehát 251 elfordult attól. A nem orvosoltak köst is csak 2 a különbség, mig as orvosi gyógysegélyben nem részesültek létszáma aggodalmat szerző, t. i. 766, minek lényeges okát a nép szegénységében, a szülők gyermeknevelési képtelenségben, réizben a asülők gondatlanságában s a helytelen épitkezéaben keres hetni, találhatni. Többire nésve nem nagy a különbség.
II. A sorosási kimutatáaból kitűnik, hogy 1884/5. évben 27 egyénnel kevesebb vesettetett eló, mint 1883-ban. Négy gyei kevesebb soroztatott be. 7-eI több törültetett, 33 mai kevesebb helyestetett vissza és 1 gyei több küldetett fölül vist^álatra. As arány tehát nem igen különböző a 2 év közt.
#) Sajnálatul vagynnk, bogy N.-Kanizsa váró- hasonló statistikáját asm hozhatják. Oka at mert a járás kerületén kivfll esik. mint rende -eu tanácsú város. Kérjük a városi orvos urakat, legyenek szívesek lapunkat ezzel tserencséltetni I Szsrk. *
szakképzett embereket nevezett ki. A magtárak leltárait után vizsgáltatta, egy magával hozott ismeretlen eqiberrel, ki nem egysser jutott azon eredményre, hogy egyes magtárakban 100—200 mérő'' gabonával is több találtatott mint ast a leltár feltüntette. így meggyőződött, hogy bisony tisztjei nagyon gyakorolhstták elődje alatt azon szokást: ^ gabonát púpozott mérővel be- és osapva kimérni. És ezen különbség, mindig a püspök kárára okosla a többletet; mert ast a kezelő tisst mellék-jövödelmeihes számította. Így nem is csodálható, ha egy sümeghi ispán 300 frt Esetésén kívül egyszerű deputá-cziója mellett képes volt az első háztartást szakácsnét, szobalányt, szolgálót, dsjkát, parádés koosiat (4 parádés lovat) livrés inast, a hajdún kivül tartani; felesége pedig két hónapon át évenkint, Balaton Füreden első sserepet játszvs. sőt fogslát is magávsl rive, bőven költekezni. Személyesen bejárts s borral telt pincséket, nem restelte borsit minőségük sserint osztályozni meghatározva: melyik eladható, melyik tartatik fenn háztartására. —
E pontos gazdálkodás miatt, kik nem ismerték jól, fukar embernek tar-tották, de egész más véleményben voltak ások, kik ismerték nemes gondolkozását és nagylelkűséget, vagy kik megfordultak vendégszerető udvsrábsn.
Nemcsak vessprémí, de a sümeghi kastélyában is nyilt hásat vezetett; gyakran részesültek Sümegh notabílitásaí vendégszeretetében, különösen Kisfaludy Sándor elmaradhatatlan volt asztalától, kivel örömmel társalgott Kopácsy; mert barátja volt nemzetünk irodáimának, sót neki is volt irodalmi működése, mit eléggé bisonyit azon tény, hogy már 1831-ben a t. Academia tagjául megválasztotta. Eredeti kinevezését, a Kisfaludy Sándor-féle könyvtárunkban megtaláltam és érdemesnek találom kösölni.
LS.ÉS klr S z • p s t a « k i kér Szf-Balázsi kör K IsX s a ár obí ksr
T7ÜÍ>! 891 *GHfí5
9196 363'' 35 403
7382 318* 40 | 1307 -, 578
IV.
63. 90H 2*1
190 136 326! 66
174 112; 28fcj 33
173; 19i! 36.> 42
32358,135 ij 125,147^ 565; 562106
ítol—
96 254Í-
130
2<?j 4*6 320
282
mmm
766J12 8| 2,-| 6
i:-l 1
I, 3 1!

ÖB8zeh.aBonlltétBl különbözet.
188*. 18K4
-T o b b 1HH4*. *
Kevesebb 18&4.
32358(1859 3236s 1353

127
1V5
18«6 459 I478j 565
aáji 106
559 502
57
1018 1067
414
163
T* -
— I 26
- 4*3 21» 446
*>J 13 261 ''-4 -
331
3201
11
764 9
766 12
rozásl lmut
összehasonlítási különbözettel
tá,s
3
V x|34ll5 22 2 3|34ll5 22
'' • ÉT " | Mind S 3 korosat elSvezstve lstt 8c*orostatott Ideig ejesen fel-inenteteU Yisszahelysend;'' TOrtiltetett Uegfigyeléi alá helyvzteutt F«:nl vi*sg»la*. alá heljreztrtett
1883/4 824 96 48 594 61 — 25
1884/51 797 92 51 561 68 1 24
Több 1884 — — . ! 3 — 7 — —
kevesebb 1884 27 4 _ 33 — — 1
(IVLátsola-t:)
.Nagyméltóságú valós, belső titk. tanácsos
Püspök és Septemvir.''
A magyar tudós társaság rend-a tagjainak mai napon tartott nagy gyűlésében Exceüentiadat is — a magyar literaturs körűi levő ismeretes érdemei tekintetéből, s rendssabáaokhoz képest, rejtett votumok többsége álul üléssel és vokssal biró tiszteletbeli tsggá megválasztotta s est ezennel is minekelőtte még majd as, es iránt becses nevére kiadandó oklevél megmégyen; hivatalosari azért tessem szives örömmel biréül, az alaprajz és rendssabások megküldése mellett, mert a társaság ily nevekedéssel, kitűzött hasznát és diszét fényleni mtnd inkább látja.
Vagyok teljes tissteleitel Ezcelkntiádnak
Pesten, februária 15 ik 1831.
# *
alázatos ssolgája:
G. Teleki József m. p.
Püspök és Septemvir KOPkC8Y JÓZSEF tír. Ezc *
Visszatérve as előbbi tárgyru, mindannak daczára, hogy oly szigorral ellep őrizte tisstjeú, meg is Kopácsvnál ssebb jövöjök volt, mint elődjeinél, ki szsbsd kezet engedett nékik; mert ki Kopácsy-hoz bejuthatott, as bistcaitvs voit, hogy nemcsak saját, de családja jövője legjobb kezekbe van Uléve.
Mint püspök, osak egyetlen egy e»< t fordult elő, hogy gazdatisztjét nyugdíj né''kül elbocsátotta volna; ez pedig Febér nevezetű páhoki ispánja vol'', ki különben tehetséges ember voit, de eszét a goromba kifejezések müvelesére for-di totta.
Megtörtént egysser, hogy Kopácsy saántás idejében átrándult Páhokrs, megtekintendő gasdsdaságát, as ispánt ssán-
tásnál találva kérdi tőle: ahányszor 1 esőn fold megszántva?"
.Egyszer, Exellentiád."
.Miért nem kétszer."
„Mert egyszer is jól van."
.De kéUs-ri megszántás után töb bet teremne."
.Mig egy veszprimi püspök se halt meg éhen* válaszolt rá Fehér lacouiku-san. E durva válasz mélyen sértette Ko-pácsyt. de a cselédek előtt, kik e pár beszédet úgysem hallották, kímélni akarta az ispán tekintélyét és minden szó nélkül boszusan távozott. Ezért a morális predikácsióból eléggé kijutott Sümegben az ispán urnák.
Eljött a fertály-éviszámadas napja. Febér is beadta asámadását. Kopácsy ki azokat személyessen szokta átvizsgálni, megütközött beadott ssámodásának azon pontján, hogy .200 mérő krumpli alrot hadt.* A püspök kérdőre vonva as ispánt, ez azon választ adta a püspöknek : .máskor méltóságodnak a búcsúztatót is beleírom."
Ez már több volt Kapócaynak, mint mint tekintélye elviselhetett volna, habár jószive nem tzivesen vette el egv család apa álláaát, végre habozás után mégis utasitatta prefektását, hogy mondjon fel Fehérnek ; de ha bocsánatot kér, ugy dorgálja meg és helyezze ismét viasza.
A felmondást Fehér könnyen vette, mert meglehetősen megszedte magát és azonnal ki is lépett. Azonban könnyen szerzett vagyonát hamar elverve, már néhány év múlva bocsánatot kért Kopá-csytól, ki ót megsajnálva. Írnoki minő ségben befogadta.
A veszprémi püspökséf gazdaságát kitűnő karba hosva, nem feledkezett me< egyházi kötelességéről sem, mely annál nagyobb gonddal járt, mert több év óta az ország prímás nélkül volt. Rudnay 1832-ben meghalt, ki több millió adósságot hagyva a jószágokat röass karban 1 hagyta bátra, igy a király nem neves-
hetette ki addig állására senkit, mig ezen adóságot s primacziális vagyona ki nem termi.
Végre 1838 ban as adósagok nagy része letelt, de a gardasági épületivel együtt oly rossz karban állott, hogy szükségesnek láttác egy erélyes prímás kinevez tetését.
Tel is szállíttatott a főpapzág kebeléből a legméltóbakat ajánlásba bosni.
As ajanlás megtörtént, a jelöltek : Gr. Nádaady vácti, Horváth fehérvári Szepesy pécsi és Kopácsy veszprémi, püspökök voltak. Mindegyiknek megvolt a maga pártfogója, ki ügyekezett őt bejuttatni. A mágnás-osztály Nádasdy t pro egáha, a nádor Kopáczyt ajánlotta Horváthot a népszerűsége igérte bejuttatni ; Ssep-ísy mellett pedig a papság harcsolt erősen. *)
A mágnás-osztály, mely erejét megfeszítve, sikeresen oda tudott hatni, hogy megnyerve a jóazivü királyt V. Ferdinándot, kineveztetek vele a kabinéiba Gr Nádasdyt. A kinevezés még nem volt kihirdetve ugyan, de Nádasdy már oly biztosnak vette, hogy megtéve vásárlásait, az öröm ünnephez, iparkodott ügyeit eló re rendbe hozni. A király aláírás utan rögtön stafétát küldött a nádorhoz tudatva vele elhatárolását ós kérte az uj prímás kihirde''etését Magyarországban.
A nádor a mint a levelet átolvaata rögtön kocsira ült és hajtatott Bécsbe V-ik Ferdinándhoz, kivel egy óráig beszélgetve, lefestette előtte Magyarország viszonyait; az éraeksógi jószágok elhagya-•ottságát, és ason vélemények adott kifejezést, bogy ily válság.z körülmények köst Magyarorsság prímása más netr lehelt mint Kopácsy.
Hogy tovább miről b*esélgetett a nádor Ferdinánddal, as nem tudható, hanem annyi bisonyos, hogy egy óra mul-
Hírek.
— Blaha Lujza nagy művésznó f. hó 23-án d u. 2 órakor Budsp»»tről városunkba érkezett. As állomási házhoz nagy néptömeg sereglett ki. A fogadtatást a .Magyar irodaion*- és művésset-párloló Egyesület'' vette ksséoe és sikerült í8 elég inpozánssá tennie. A küldöttség ai 1. osztályú váróterem ajtaja előtt várta * művésznőt, h >1 fehérbe öltözött leánykák sor-falat képestek. Megérkezésekor virá got szórtak útjára; mi igen kellemesen lepte meg a művésznőt. A küldöttnégszónoka : d r. Fárnek László elnök ékes beszéddel üdvözölte s díszes virá?-csokroWnyujtott At az ünnepelt művésznőnek, — kit megérkezésekor vihs. ros éljenzéssel fogadott lelkes közönségünk. As üdvözlő beszédre röviden igy válaszolt: „Aszíves fogadtatást köszönöm. Most csak röviden szóval, majd holnap dalban köszönöm meg." — Ezek után folyton tartó lelkes éljensés mellett d r. Fsrn ek Lásslóval a rá váró diszfogatba ült, s a d szfogatok hosszú sora kíséretében a?. .Arany Szarv a a" szállóba ment. Először 24-én lépett ''fel a .Koldus d i á k-"ban ; miről csak jövő számunkban szólhatunk.
— A „Magyar irodalom é» művészet-pártoló egyesület" f. hó 18 an igen sikerült társas vacsorát éa ismerkedési estélyt rendezett a Koronában. A felköszöntők sorát dr. Fárne kLásr-I ó, elnök nyitotta meg. Utána igen so kan mondtak toasztot, — különösen nagy hatással :RemeteGéza, Haj-gató Sándor, Bátorfi Lajos Kánitz Lajos, Rosenfeld Lajos, KramerLajos. A kedélyes lakoma éjfél után ért csak véget.
— Babochay György, köz ¡szeletben álló polgármésterünket névnapja előestéjén a tüzoltóegyleti zenekar fáklyás zenével tisztelte meg.
— A nagy-kanizsai „Torna-Egylet", mely ez id4 szerint 100 -agot számlál, jelszavához híven (.Erős testben erős éss : edzzed tehát s erős lészsz.*) óriási lépteket tesz a haladasban. Mosta Buda peaten, f. é. junius 28-án tartandó országos torna-ünnepélyre folynak lankad«''-lan buzgalommal a készülődések. A föl-menetelre ez ideig 60 tag jelentkezett. — Az egylet választmánya, d r. Geró einök- és d r. G a r a i, a.elnökkel élén — péidás kitartással látogatja a gyakorlati
(" A kinevezés megtörténte előtt Horváth és Szepeiy meghaltak igt a választás Nádasdy és Kopács/ köst volt."
va visszavonva Gr. Nádasdy kinevezését Kopácsy kihirdettetett esztergomi érsek-prímásnak, 1838 deczember. Képzelhetni a mágnások meglepetését, kik mar as uj h. prímá ban Nádasdyt látták.
Másnap már a vesrprémi postára megérkezett a kinevezés, a poe.a-mester rögtön felismerte a levelet küls«jerfii miután ,An meinem Qecheimeu Rath, Jó-sej v. Kopácsy" stb. volt czimezve, » posta mester nemea ember levén, rá vette diss-ruháját, kardosan, személyesen vit''« fel e levelet, kopácaynak, gyanítva, hogy es lesz prímási kinevezése. Kopác-y öröm sugárzó arczczal vette át a Jeveet és jókivánatát is szivess-n fog*d<a. Alig terjedt h re kinrveztetésének a váro-bao. tnar a képtelen küldöttsége lisstelge''t »* uj h. prímásnál. ,Amint az isten akarj <i'' vdlatzszal válaszolt nekik. Még az nap megjö''t a prímási jósságok kezelő igai-g itója, hódolatát kifejezni, kivel húszasán besszt » jósságok állásáról,kölönftsen vissza-''etazett néki, e kérdésére, bogv „menynyi gyaqjut adnak el ivenkint?4 a kormányzó azon válasza, bogy c«»k 300 mázzál. Holott ő egyik veasp. püspöki urodalmában két annyit produkált. Aggadalma meg csak nóttas által, mi-dón megtudta a jószágok eihagyatottsa-gát, nem különben előtte állt egy híd-é itée, mely 12 *zer frtba kerülend; a félig kész templom és püspöki vár felépítése. Elgondolva, ^ogy ó már jó 60-»* i ki tndja rendbe tudja-e hozni, as urodsl-inakat, ha mindjárt pár^ sza**zér tor.ot szerzeményét, rá is fordítja És végre is. ha rövid idő múlva meghal, fáradság >s»n sserzett vagyonából egy krajezárt »era hagyhat hátra. Rögtön be is adta lemondását a királynak, kellőleg okadatolv*.
Egy óra múlva jövő üd*ózlúk<-t már nem fogad a el, azon elhatározás»!, hogy marad a mi eddig voit.
A lemondás az ud»ar által nera fogadtatott el de belátva Kopácsy méHi aggodalmát, az akkoriban roppant jűvö-delmet hozó vesiprémi pűspöVség barom évig való bírásának boszáad»sával, kinevezésé''. ujbóljmegerősi-ettek.
Hint b-rczeg prímás, par óv a att ráadás rendbe hozta urodalmait, kilencs é v i jr uagyban elómozdi''oita a vallásügyét.
mig 1847-ben meghat Vele elhunyt egy para lao főpap, ki utolsó pillanatig megtartotta erélyét és jószivéi. Áldják » emléké mindazok, kiknek szerencséjük volt jóságat élv*zhe ní. és tudományos képzettségéi ismerni. Nemcsak anyagi, de szellemi támoga ója is volt a kősügy®k-nek. —
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖN
Y.
ÁPRILIS 25-én 1885.
órákat. A vezérszerepre hivatottak lázas ^Tevékenységet fejtenek ki, buzdítván ax egylei agj»ii « gyakorlati órakon va.ó inegjeieuesre. Eonek kossőnhető, hogy az orákon mindenkor legkevesebb 50 tag ve»z részt s csak ia a gyöngélkedik maradnak el egy-egy éráról. A minta-c*a-pai 30 tagból ali, kik fáradhatlanol tartjak a tornászat! gyakorlatokat. Külöu Öten verseny-tornászásra is készülnek, és közölök Tripamer Gyulám ár is 320 cm. magas rud-ugrá*t produkál. Az egylet haladáaa körüli tevékenységben ()roe/Un-ré«zöK v»n Milhufer <J d ö n-nekUrsiny Pálnak és Weiss Divirinak. As utóbbi mint dobos már teljes pr&cisitáeaal játazik. Most dobszó niell«tt vasárnaponkiot tartatnak ia me-•net gyakorlatok Szent-Miklós, Homok-Komárom. Pallin és Récse felé, hogy majd Budapos''en a nagyobb meneteket ia köny-nyen megtehessék. A rég tervezett daltársulat is szervezve van. A tornászati sz»klap megrendeztetett és most a tagoknak rendelkezésére áll Szóval a .Tornaegylet'', miut az ország egyik idós-bb íújia egylete, mindent elkövet, hogy jó hírnevével városunknak díszére legyen. A disses egyenruhák P 0 I 1 á k n á l ke-»züinek. Mar v>gy 30 elkészült.
-- A „Jé*as 8* gyermekségének műve" társulat s/ámzra ujabban köve.keső béiyeg-adományok folytak be: Augenfeld Bert*tól 130 drb. Sárecs An-uárói 108 drb. Goldoer*er Annától 726 drb. Kalla.idrr Maritól 4*0 drb. A szent ügy nevében fogadják kuszöne üuket.
— Kevelól intézetét Ves«kényi Horváth Lilla úrhölgy május elején csakugyan meg fogja nyitani a Deák-téren levó Axen i-hazban'' Úgy értesülünk, begy mar több tekintélyes család beíratta gyermekét. Mi is várakozással nézünk s esépunvü intérettulajdonosnó működése elé. mely — kiválóan a művészeti tantárgyak tekintetében — tagadhatatlanul hézagpótló leeud varosunkban.
—> M^rgezfes. Fleischhatker Gyula ki''ály-utczai 1akóa, mivel házában nagyon elszaporodtak a patkányok, lakóinak usz.onzéeére a fakamarában e< a sertés-ói körül kukoricza liszttel vegyített pa''-Káoy-mérget rako*í le, ieil házbeli lakóival udatva, őzet óva''osságra intete. vájd«lom as intéa daczára mégis egy emberélet esett áldozatul a műveletnek, • ro-rt a bátban lakó Kohn nevűczipésznek 9 éves leanykája a patkanymé égből evett, « ennek folytán, minden orvosi se-gely daczara is t. hó 22 én hajoalban meghalt. As ügy rögtön bejelentetett a vizsgáló bíróságnak, hol a holttestnek or-vosrendóri bonczolása elrendeltetvén, a vizsgálat folyamatban van. Ki most a büuös, a házi gazdn-e, vagy a szülők ? A vizsgalat less hivatva kideríteni.
— Egy hónapos britannika szivarok vaur-ak közforgalomban. A ki nem hiszi nézze meg a dohány tőzsdékben az e fajta szivarokat tartalmazó ladikakai
s látni fogja a 3/885 féle jelvényt. Ezt már a f. april hó első felében lehetett látni; ami ugyan elég botrányos, mert a mellett, hogy ezen szivarok ára 6''/a kr. oly komiszak. bogy azokat kisstlivel együtt a Dunába k^Uen« dobni, nemhogy még pénzt adni értük. Vájjon van-e tudomása a pénzügyminiszter urnák a do hány gyáraknak esen botrányos eljárásáról.
— Sósavat ivott egy helybeli kő-mives inas f. hó 24 én reggel. A dolog ugv történ , hogy mikor munkára ment. » Batthyany-u:czaba, azujonépült Hencz--tiázhos, ott egy üveget látót , melyben sósav volt. Egyik vakolathordó leánytól kérdezte, hogy mi van benne.* A leány ismerte annak tartalmát, de tréfából azt moi.dta, hogy egyik legénynek nevenapja van, as hozatott pálinkát. Alig maradt ••gyedül a fiu, első dolga volt, egyet lopva kortyantani- Hanem azután rosszul lelt. Szer-ncsére hamar tejet és egyéb csillapító szereket adtak neki s most betegen fekszik ugyan a kórházban, ds felgyógyulásához van remény.
— Hymen. F. hó 15 én esküdött örök hűséget Szigetvárott Silberstein Sán dor barc .telepi tekintélyes kereskedő a szép Engel Laura kisasszonynak, Engel Vilmos, baranya sumonyi kereskedő leányának. Állandó boldogság kisérje őket I
— Napokban jelent meg Sümegh og) ik jeles tanférfiálól TaffernerBéla kép. fúreáliskolai tanártól egy kitűnően szerkesztett munka, mely a fesé*zet és a műipar terén eddig űrt képezett. A múoka csinos kiállítása nemcsak díszére válik bármely könyvtárnak, de érdekes tartalminál fogva, majdnem szükség''« minden müveit embernek; ki a szép ízlés barátja; sót hölgyeink is előnyösen használhatják, ruháik szineinek megválasztásánál, nemkülönben szobáik ízlése* berendezésénél. A munka czimo: „Szín ésszínharmonia" kiváló tekintettel: a sikornamentikára és a müiparigónyéire. E müvet köny-nyen érthető irálya használhatóvá teszi bármely iparosnak, de mindazon által irodalmi azinvonalon áll. Müiparosaink közöl különös elóaynysl haaanálhatják, a
szoba- és kelme festők, müaastaloeok és
kertészek, virágkéssitók, kőedénygyáronok, s egyáltalán mindazok, kik a színek éa azok harmonikus össsetételeivel foglalkoznak. E hat színtáblával ellátolt munka, tekintve költséges kiállítását, nagyon előnyös árcn szerezhető meg Sü-meghen a szerzőnél. Ára 2 frt. 30 kr. bérmentesítési dijj: 15 kr.
— Fehér József cs. ksnokok-ple-bános Sümegben, hosssss szenvedés s végelgyengülés következtében f. évi ápril 21-en az TJrban elhunyt.
— Csendélet Kls-Kanizsáu. Kovács Tüske László kis-kanissai földmives f. hó 22-én a hegyen annyira felöntőt: * garatra, hogy este hazaérve, nejé»el és fiával összeveszett, ezek egyesült erővel neki mentek és jól eldÖngetlék, — ö azután viszont valami éles vassal neje mellén, 20 óv< s fiának pedig a hátán súlyos sebeket ejtett. — As előhívott orvos a aebeket bevarta, de a sértett nő a látlelet felvétele ellen, miután a seb nem veszélyes, tiltakozott s igy a dolog bíróság elé nem kerül és ismét szent a béke a legközelebbi összevestéiig.
— Gyilkosság. Rákos Mihály diós-kááli la a ós l f. hó 15-én alkonyat tájbsn
ugyanottani lakós boszuból sgyon-ló te.
— A „Magyar háziasszony" szerkesztősége által Hirdetett pálvasatra beérkezett óssseseu 117 pályamunka, a mi mennyiségileg mindenesetre oly fényes eredmény, mely iegjobbsn bisonyitja nevezett .lap népszerű»égét és elterjedtségét. A bíráló bisottság ss első dijat (2 drb cs. kir. srsny) egyhangúlag „Miben áll a nő boldogsága?-1 csimü mánkának ítélte oda ; a második dijat (egy disskölésü irodalmi mű) .Férfiakról a nőknek" esi mü munka nyerte el. A jeligés levélkék felbontatván, kitűnt, bogy as első dijst nyert munka szerzője : Czuppon Sándor evang. (elkéss Szendén (Komárom megyében,) a másodiké, mely győri posta-bélyeggel ellátott levélben érkese:t: Margit, ki teljes nevének köslésére a .Magyar Háaiasssony" álul felkéretett, Azonkívül a bíráló bisottság még 53 pályamunkát talált dicséretre érdemesnek. A pályásat eredménye tehát szellemileg is a lehető legfényesebbnek mondható. A pályák oszoruzoit munkák a .Magyar Háziasszony" legközelebbi számaiban fognak közöltetni.
— A zala egerszegi polgári iskola mellé felállított asztalos tanműhely növendékei ezen intézetnek alig kél éves fönnállása után, igen diases bútordarabokat készítettek as országos kiálütásra. A búorok vadgalambssinü levonatát Mibá* lovica Karoly törvéoysséki bíró nejéuek, Mendly Karoly művese ó rajsai után készült selyem himzéae ékesili, melynék e téren szokatlan motívumai, a legapróbb részletekig terjedő gondos kidolgozása, elragadó sziupumpája. hangulatának köz-velleuaege s alakjainak jellemző hűsége — bizoryny al ssélee korb-n fog méltó föltűnést kelteni. Különösen egy tropikus tájkép áttetsző haltere; egy tavassi tájképnek egy nádas alján tünedező gólyája; egy ápró fial őrző madárnak aggodalmas csapkodása a téssekbe markoló kis csavargó felé: egy-egy sikerült featmeoy költői csalódásával illetik szivünket. Mielőtt a bútorok rendeltetési helyükre azaiiiltattak, néhány napig Zala-Eger-szegen, as ipartanmühely helyiségében tétettek közszemlére. A kiállítást dr. Ruzsicska Kalman tanfelügyelő igen d:azes közönség jelenlétében, lelkes s a növendekek szép előmenetelét méltató beszéddel nyitotta meg. A közönség által fizetett bemeneti dijjakból s a salamegyei nemesi alap szíves sdományábói, oly jelentékeny összeg folyt be, bogy a kiállítandó bútorok elkéssitéaeben résztvevő összes polgári iskolai növendékek a kiállítás tanulmányozása cséíjából Budapestre rándulhatnaz. A bútorok elcsoma-golása e öti lefényképeztettek.''
— Hymen. Ifj. Mojzer Imre vendéglős f. évi ápril 18-án vezette oltárhoz özv. Babos Gyulánénak kedves leányát Málvin k-sasszonyt, Sümegben. Boldog házas életet as uj páruakl
— Baleset. Z.lavárott f. bó I8-án délntán 4 órakor Reinhart János 9 é*es iskolás fiút — iskolából hasa menet — megbokrosodott lovak elgásolták, de most már föllábbadoz.
— Hirtelen halál. Lucs Gibor salavári lakós, Ól éves földmives f. hó 16-án este felé a begyről haza mentében az e»ztergalyí falu végén — szélhűdés következtében — halva rogyott össze; s igj — mint a vele iddogálók állítják, — virágos kedvvel meat a másvilágra.
— A revolver nem Való paraszt kezébe. F. hó 22 én Farkas Ferencz ga-rabonczi földműves ittben járt Kanizsán ipával Molnár Józseffel s mivel pajtájuk oly helyeu fekszik, hol a tolvajoknak majdnem prédául van vetve, egyik helybeli kereskedésben hatlövetű forgópisztolyt vásároltak egy skatulya töltésy-ryel együtt. Kocsira ülve, midőn a marosból kiértek, próbálgatták a* előttük meglehetősen ismeretlen lőfegyvert. Far-
kas egy töltényt bele téve, mindsnfélekép igyekezett nyitjára jönni a dolognak, mikép kell ast elsütni. — A revolver egysser caak csettenik, elsül és a golyó belefúródik ipának oldalbordái kösé. — A halálra ijedt vő rögtön viassafordult s ipát egyenesen a kórházba vitte a önként jelentkezett a rendőrségnél, honnét az ügy nyomban átadatott a viasgájó bíróságnak Az orvosok véleménye szerint Molnár József életéhe» kevés reméoy van, mert a golyó ki nem vehe''ő.
— Egyesültek a halálban is.
HorváthMárkó 67 éves éa neje, született: Hegedűs Mari 63 éves nagyatádi lakósok f hó 21 én, egy napon asenderültek jobb létre, 45 évig éltsk mint boldog pár. s most még a halálban is egyesüllek.
— Orozva meglőttek az oroszt■•■nyí határban levó kakasbegyi szóiópászlort. A lövés jobb «állát zuzia meg. A városi köskórbásba szállíttatott.
— Figyelemre méltó bizonyítvány. Deita, Temes megye. Nóm már 7 év óta gyulladásos ssembajban a tettén erős bőrkiütésekben, daganatokban szenved, a melyek minden évben rendesen tavaszkor s ősszel mutatkoztak. Daczára minden orvosi segélynek, a melyben részesült, msr-.-^ár lemondtam a reményről, hogy éfete megnentessék. Ekkor hallottam emlegetni B . a n d t R gyógyszerész svájcsi labdacsait s azonnal több dobozzal vettem. Rövid használat u áu öröm mel vettem észre a betegség fordulását s javulását. Mivel pedig nóm egészsége már teljesen teljesen helyrnállt, azért ¡a e svájozi labdacsokat (70 kr egy dobos a gyógyszertárban) meg i> tartom mindenkorra hásisserül. Más betegeknek is melegen ajánlottam. Fogadja legforróbb ha* Iámat svájezi labdacsaiért, mert kedves nőm csakis ezeznek köszönheti egészségét. A Mindenható tarts* meg Önt még azá mos évig s áldja meg jótéteményeiért. Teljes tiszteieltel: Wagner János bádogos mester. Minthogy Magyarsságban Brandt R. gyógyszeréaz svájcsi labdacsainak különféle utánzatai léteznek, arra kell gondosan figyelni, hogy minden doboson czégjegy ül egy fehér kereszt vörös mezőben s Brandt R névaláírása meglegyen.
(E rovat alatt közlött, vagy bárhol hirdetett munkák kapuatók vagy megrendelhetők Wajdits József könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán.}
— Az .Olvasókör* szépirodalmi regényfolyóirat 26 ik füzete megjelent, mely a Gyémánt király* czimü franczia regény folytatását képeai. — ▲ képes és díszes kiállítása kialvány havonkánt 2-szer jelenik ineg. — Előfizetési ára egészévre 6 frt, félévre 3 frt, negyedé »re 1 frt 50 kr. — Mutatvány szám mindenkinek ingyen és bérmentve küldetik, ki eziránt a kiadóhivatalhoz fordul, mely Budapesten Stáczió-utcaa 30 sz a v.
— U] zenemű l Táborszky és Parsch senemakereskedéséoen Budapesten megjelent „Magyar király"-dal azerzé Liszt Ferencz. Hét fele kiadásoan : 1-ső Összvezérkönyv 3 frt 2-ik Férfi karra. 2 frt 3-ik Vegyes karra
2 frt. 4-ik Vegyes gyermsk-karra, a has iskolák számára 30 kr. 5-ik Magán baryton hangra zongorakísérettel 80 kr. 6-ik Zongorára 2 kézre l frt 20 kr. 7-lk Zongorára négy kézre 1 frt 80 kr
- .A vztarsspl Ujsáf" április 12-ik száma a követkaző tartalommal jelent msg : Be re cz ki Káté és gvümölcaéazetttnk. Törs Kálmántól. — April. (Költemény.) Reviczky Gyu Iától. — Utazás ¡«»meretlen állomás felé. 1849 ápril 23-tól május 5-ig. 15. A Semmering. 16. Mostani zárándoklásank két ntolsó napja. — Homokból font kötelek. Angol regény. Irta Francillon R. E. — Zay Ferencz életéből Barabás 8amutól — Egyveleg. — K*psk a kiállításról. — Egy séta Budapesten. — Irodalom éa művészet. — Köaíntézetek és egyletek. — Mi njság? — Halálozások. — Sakkjáték. — Szerkesztői rr ondanivaló. — Heti naptár — Képek: Bereczki Máté. — Bada-pesti képek: 1. Kilátás Budapestre a Róssa-hegyről. 2. Budai viai város kilátással a Margithidra és Margitszigetre. 3. Ferencs-Józseftér, kilátással a Gellért-hegyre. 4. Fe~ rencz-Józaef-tér a magyar tnd. akadémia palotájával s kilátással Budára. 5. Fővárosi vigadó a kioszkkal, b. Dunai távlatkép a Fc-set-revároii ol-''alról. 7. Kálvin-tér. 8. Kfllső angárnt. 9. Oktogon-tér ás a középaf sugárul 10. Korsó a Ferencz-Jóssef rakparton. — Zay Fsrsnez. — Zay-ngrócsi kastély és templom — FSldsainti saoba Zay-ügróeaon. Zay-Podh-ragy. A kápolna bels-je. — A kiállítás fó-kapnjánáL DBrrs Tivadar rajza. — As országos kiállítás épületei : 1. Badapest főváros parillonia. 2. Tornacsarnok. 3. Tanszer-épület 4. Ks/eti kávéház. 5. Keleti pariilon. 6. Nemzetközi gépcsarnok. — Előfizetési ára negyedévre 2 frt a .Politikai Ujdons4gok"-kal együtt
3 frt. — Ugyancsak a Franklin-Társulat kiadóhivatalában (Budapest egyetam-uteza 4. szám.) meg''endelhetC a .Képe» Néplap" legolcsóbb oji&g a magyar nép számá-a, félévre 1 frt.
- Megjelent a .6ondüz0" 30. azkma a követkesS érdekes tartalommal: .Az aj főispán», regény, Tolnai Lajostól; .Kételyek*, költemény Prém Józseftől; .A sakktábla bölcsesége'', Ötrös Adolftól; „A végzet", regény, Mar^tay Dezsőtől; „Mikor Gyuri bácsit elfogták", víg tórtéost Ssini Pátertől; „Székely Umad, székely bánja", történeti regét} P. Szathmáry Károlytól ; „A gránátkövet asszony", Marlitt E. legújabb regénye, fordította Mártonffy Frigyes. „Kastíly és templo-n*'', költemény Varsányi Gyulától; ,,A ▼égset^s levél" humoreszk. Eseket kövsti a boríték érdekes tartalaa u. m. A magyar gazdasszony, vagyesak, talányok, talinyfejtSk és zserkesatői posta A minden vasárnap magjelanő „GondOaő" sl&fizetésí ára: zsgyed-
\ • ''
évrs 1 frt. 50 kr. As alSfizetfti pénzek ksly Aladár kiadótulajdonoshoz küldendők Budapesten, VII ker dob-utc*a 14. Figyel-meatstjük olvasóinkat s kitűnő lapra, mely körül hazánk legkiválóbb Írói csoportosultak is mely oly ügyesen van saerkesatv* hogy hasai irodalmunkban ''járatlanul áll. A semmi kdltaéget nem kímélő és áldozatkész kiadó nündvukiaak ssnlgál mntatványszammal ingyen és bémwjirvu. ki e végre hozzá f rdul
— Kls-Lfl&sa csiman egyetemes ismerettár jaUfct aiíg; főbb sjánló sajátaágsi, mikre nézve a magyar irodalomban eddigelé megjelent ily nemű müveket maaaae tálszár-syalja, abban fogUl hatók össze, hog> oly csekély téreo oly aayagbtUécgel ismerettár eddig mér »em rendelkezeu, hogy gondosan válogatott tarulmát rövid sasbstosság jellemzi és hogy jutányonág.-a a legolcsóbb német kiadványokkal is sikeresen mérkósik. — A havon*int megjelenő ftiaetík ára & rsod-kivül tőxör nyomású iven (160 haaáblap; s 4 képes melléklettel 30 kr a 12 füaetből álló egézs manka 3 frt a megszerzés 4 i-avi vagy fél/ vi résaletekten is lehetséges. Ajánljuk t olvasóink becaes őgyelmébé. A megrendelés a „Pallas" irodalmi éa nyomdai részrény-ársaa tágnál eaakösölhetl.
— A .Jsgfodsaásyl KizlSay" április 10-iki Oó-ik) azáma a következő tartalommal jelent meg: Telekkönyvi üryek. Tóth Gáspár selmeczi ügyvédtől. EscrevétsUk a telekkönyvi törvényjavaslatra. — Dr. Imling Konrád budapesti kir. tábiai bírótól. — A veryes nsmze-tíaégfl államok nyelvjoga az igszzágzaolgálutáa terén Dr. Jellinek Aitbur budapesti ügyvéd-tőL — Jogirodalom: A házasaági elválás joga Magyarországon és Erdélyben. Gyakorlati használatra, as elválásból «»redő személy- és vagyonjogi kérdésekben és az egyházi és világi bíróságok elé tartozó válóperekben, különös tekintettel a magyar királyi Curia gyakorlatára, irta Sztehló Kornél. Dr. Daempf Sándor pécsi ügyvédtől. — Az egyenes adótörvényekben éa szabályokban előirt batáridőknek átnézet«, összeállította Mátéffy Ede magyar kir. pánzücyí foealmazó — Törvénykezési Szemle: Leh< t-e az örökösödési illetéket hagyatéki tárgyalás nélkül belyasen kiszabni T Dr. Markó Sándor r»zsnyöi kir. közjegyzőtől. Különfélék — Melléklet: Coriai Határosatok
— .A Jogtsdssiásyl Klzlésy* előfizetési á<;* félévre 6 frt. negyedévre 3 frt
Ssé- i biztosabb a leghathatósabb szer elritázhatlanul a „8báker-kivonat", növényi kéazitminy, mely az alább felsorolt gyógy szertárak mínd^gyiké-beu megszerezhető. Eten kivonat a bajt alapjában támadja meg, s azt gyökerestől kiirtja a testből 2419 2—6
Oly egyénoknak, kik dngnláabau szenvednek a „Seigel-féU hashajtó labdacsokra" van szükségök, a „Sblker-kivonattal" kapcsolatban. A Seigel féle hashajtó labdacsok meg-ryógyitiák a dugulást, elűzik z lázt és a meghűlését megszabadítanak a főfájástól s elfojtják as epekiömlést. Ezek a legb ctosabb legkeHemetesebb s egyszersmind s legtökéletesebb labdaesok minden eddig készítettek kösöu Aki «^ekksl csak egy kisérietet is tett aaok tiaaználatát bizonyára nem fogja abban hagyni. Eoybédeden a minden legkisebb fajdalom előidézése nélkül hat
Ára egy palacak „8chlker-féle kivowit-uak''4, 1 frt 25 kr. 1 doboz „8eigel-féle aaa-hajtó labdassoknak" 50 kr.
Magyarorazági főraktár:
király
Budapest TJr5k Jézsef gyógyssetára
ntcza 12
Nagy Kaniasa: Bslas Jézssf és Masdáfe fiy. gyógyazertára.
Lapvezér és kiadó: 8ZALAY SÁNDÜIT Felelős szerkeszt* : TA88 ÁLMOS. Laptulajnonos: WAJDITS JÓZSEF.
A n.-kanizsai „Kisdedneveli Egyesület- részéréi közhírré tétetik, miszerint a magyar és kinizsi utczákat összekötő uj utcza közepén egy 6584 frt 71 krra előirányzott ovodaházat építeni s ezt árlejtés utján foganatositani szándékozik.
Az árlejtés határidejéül f é apr 28. déli 12 érája tűzetik ki,
Egy aggasztó betegség, melyben szám- m8,y ''^¡Q a zárt ajánlatok- az elnökséghez benyújtandók.
A terv és költségvetés, ugy a feltételek naponta az egyesület nádor-utezai ovodájának titkári hivatalában megtekinthetők.-N.-Kanizsa, 1885. april 20.
2488 1—i a* egyesület igazgatósága.
talan osztály szenved
Eaen betegség jelentéktelen gyomorbajja kezdődik, ha aaonban elhanyagolutík kiterjed az egész testre, megtámadja s veséket, a máját, a mellmirigyeit, ssóval az egész mirigy-rend-azert, elannyira, hogy az általa meglepett valóban ssomoro végzetnek van kitéve, mígnem végre a halál megmenti kínjaitól. Ezen betegség igen gyakran más betegségekkel tévesztetik össze, de ha aa olvasó az alább követkeső kérdéseket intézi magához, akkor képes leend megítélhetni, ha vájjon szenved-e B ilyen ba-ban vagy sem. — Érzek-e én étkezés után gyomor-nyomáit, fájdalmat vagy légtési nehés>éget? Nem lep-e meg bizonyos tompa, nyomastó érzés, álmosságtól kisérve ? Nem-e sárgásak a sse-meim? Nem-e gyülemlik reggelre az Ilyen és fo^skon sürú ragadós nyák, ross szájiskíséretében a nyelv bevonva ? Nincs-e a jobb oldal felfavódra, miutha a máj meg volna dagadva ? Nincs-e dugulás jalen ? Nem-e szédülök el, ba fekvőbelysetból hirtelen felegyenesedem? A hágy kiválasztás csekély és setéi szinü-e? s rövid állás után nem e hagy ülledéket maga ntán? Nem-e poahad meg az étel a gyomorban mindjárt as evés ntán, s nem-e keletkezik puffadás és felböfögés ? Nincsen-e gyakori szívdobogásom ? Ezen különböző kórtüneket jólebete ne* lépnek mind egyzserre tel, de a beteg egymásután szenved azokban, aaon mérvben, a mint a borzasztó betegség előbbre halad Ha a baj már régi, akkor rövid száraz köhögés lép fel, melyet később kiköpések követnek. A kór nagyfokú előrehaladásával a falbőr piszkos barna szint ölt, s a kezeket s lábakat hideg tapsdós izzadság borítja A máj és vesék ama kóros áUapotáoak előbbre baladtával csúzos fájdalmak álloak be, melyeknél a rendes gyógykezelés már teljesen sikertelen. Eaen baj emésztetlenségből vzgy emésztési gyengeségből származik, melyet egy kis adag alkahüM gyógyszer bevételével elháríthatunk, ba azt mindjárt a kór felléptének kes detén alkalmazzuk. Ennél fogva felettébb fontos, hogy a baj mindjárt legelső fellépésekor helyesen kezeltezsék, miatán ekkor még egy kis adsg gyógvzzer is elegendő a baj orvoslására ? sőt még ha már a baj bafésakslte voina is magát, a valódi helyes gvógyszerrel még akkor is mindaddig fel nerv kellene hagyni, mig a baj legkisebb nyoms is el nem tünt, mig az étvágy ismét vias«a nem tért, s as emésztési szerveset ismét tökéletesen helyre nincs állítva. — Esen betegség ellen a leg-
333. sa./1885, 2489 l-l
Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 188L évi LX. t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré tessi. hogy as alaó-lendvai kir. jbíróság 3761/84. ss. végzése által Fdrst Samu és Fdrst József mura-szombati lakósok javára Klár Bonjamin zala-ivánczi lakos ellen 193 frt tőke, ennek 1582. éri augusst hó 1-ső napjától szi-mitsndó 6 százalék ksmatai és eddig ösz-sseseq tó frt 80 kr perköltség erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt éz 350 frtra becs tilt 175 kereszt buss nyilvános árverés utján eladatnak.
Moly árverésnek as 1914./1885. sa. kiküldést rendelő vógsés folytán a helyszínén, vagyis Zalaiváncson alperes la* kásán leendő eszközlésére 1885. évi május bó 1-ső napjának délelőtti 10 órája határidőül kitüsetik és ahhos a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy as érintett ingóságok esen árverésen SS 1881. évi LX. t. cs. 107. §-s értelmében s legtöbbet ígérőnek becsáren alul is eladatni fognnak.
Az ^lárveresendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. ez. 108 § ában megállapított feltételek sserint less kifizetendő.
Kelt Alsó-Lendván 1885. évi ríl 12 én. Zakő Dániel
kir. bir. végrehajtó.
sp-
KÉREM OLVASNI!!!
Mivel Romániával volt nsgy összeköttetésem — ottani több solid házak bukása következtében megszűnt, kiknek én eddig évenként nagy mennyiségű
LÓ-TAKARÓT
ssállitottam. — óriási bslmas készletem haszon nélkül érintetlen hever, — miért is elhatároztam magam, e késsletet bármi áron eladni.
£ takarók igen alkalmasak ágy- és fürdő takarékul is, — vannak 190 cm. hossza 130 cm. széles, többféle vastagságban és elnyűhetetlen szövetben, — és ezt az össsegnek beküldése, vsgy utánvéttel
darabonként 1 frt T5 krajezárért
ssálliiom. Tekintve ezen olosóságot és kitQnü jó anysgot, — ha bárki is nem voloa megelégedve a megrendelt tárgygyal, a vételárban mindig visszaveszem.
- F3
Közkedveluégü takaróim megszerexhetésénél a tévedések kikerdlése, — de különösen a n é. kösönség érdsks ukintatéből kérem — a kereskedelmi törrényszékilsg bejegyzett alábbi czéget pontosan kiírni:
IMvsTSzl-Yersasdt-Bsresz U. U.
OTTAKRING, WIEN.
2490 1—8
huszonnegyedik évfolyam

ZALAI KÖZLÖNY
g - T é""s~* K. WEISER J. C. Nagy-Kanizsán
Clayton és Shuttlewortli
mezőgazdasasi gépgyár fiók-raktára
a ja ni:
ÁPRILIS 25-é* 1885.güzmozdonyokat. cséplőgépeket gőz-, 16- & kezierore, amerikai körfüré szeket. szállítható szekrény j''.cskendőket, vetőgépeket ,Universal Drill'' & szorvavetögépeket, legújabban javított, szabadalmazott könnyű 2 és 3. vasú ekéket, mélyítő — táncz, — kovácsolt rézsútos és összetett — rétmüvelö boronákat, kettős vasgyürii< hengerekel. rótgyólukat,x amerikai kaszáló és arató gépeket, szénagyüjtöket, ir-ígyalé szivattyúkat és kut szerkezteket valamint mindenféle gazdasági gépeket jutányos árak és előnyös jeltételek mellett.
Továtobá:
Egy használt és u] részekkel felszerelt, tökéletesen kijavított Clayton és Shuttleverth gyárbeli 8 lóerejO csép-lőkésziet é. p
Gőzmozdony teljes felszerelvénynyel az összes csa-tarknlcsokkal, tüzelő és tisztítóeszközökkel, viztölcsérrel és uj viz-mentes ponyvával, 4 légkörnyi nyomásra megvizsgálva.
Gőzcséplőgép. 5 4nagyobb fajta kettős tiszt tő szerkezettel, állitható osztályozó hengerrel, mentő készülékkel, árpa toklyászolóval, fő és minden kis szijjal kiváltható szitákkal, az összes csavarkulcsokkal és uj vízmentes ponyvával,
a gépek |ó szerkezeiéről kezeskedve, jutányos áron és kedvező fellélelek mellett.
ocxxxxxxxxxxxxxxxx
Ez<n alkalommal ajánlja WEISER J. C. czég
GÉPJAVÍTÓ műhelyét
melyben mindenféle vasesztergamunkák készittetnek. vílamintgózmozdonyok. csép-lógépek gőz. ló és kézerőre, úgymint min-dennemü gazdasagi gépek javitás alá fogadtatnak és lelkiismeretesen jutányos számítás mellett eszközöltetnek.
2469 3-5.
A PainEApeller:
A rideg idószak beáluval bátrak va. t^yunk ezen régbevált háziszerre felhívni figyelmét azon megjegyzéssel, hogy az iámért meglepő gyógyered roények ceúz és köszvény bántalmak tiál csakis a vtilódi „Pain-Expeller tiorgony D) al" használata által érete''t •?l. A szer vételénél tessék a gyári-¡•gyre ,horgony"-ra ügyelni » ioíb fajtát nem vonni. Ezen szigo raan szolid eredeti készítmény 40 és 70 kros árban a 1- g''öbb gyógyszertárban készletben tartatik. Ríchter F. Ad. és társa, Bécs — Faraktár Prágában az .arany oroszlán"
gyógyszertárban, Niklaaplatz 7.
2348 4-5.

A LEGJOBB
CZIGARETTA-PAPÍR

a valéií

LE HOUBLON
franczia gyártmány.
Cawley és Henry-től Párixaban. Utánzásoktót mindenki óvatlk..
> i
A czigaretta-papir c.vak akkor valódi,
ha minden egyes lap LE HOUBLON bélyeggel 6* mindenik borit ék az a Hant álló véd-jeggyel és aláivássai el van lá.w
''SOOi fILlLLES]

t uzmurL-J ^AaaaKV''J -» »ARlt.J
Csat valódi
ba minden doboson a itvárjppy : a sas és Moll sokszorosított cziz nyomj, ta látható.
i u£!0 j?r°k Urtó< «^-O*»''»« makacs gyomor 6« altestbajek. eyomo.görcs és fx ííi^v0^*'' eJrom'',réK«1» rög»Ctt dugulás, májbij vértoluias, aranyér é« a 1-gkü-lönieiéhb ooi betegsegek étlen 30 ér óu folytonos nevek«dS -li.meréiben résaesnl eredeti dob-s használati arasitxwal 1 frt Hamisítványok törvéoyeses üldöztetnek
MOLL SEIIIIMJOR
orszeszess

Kösrvány-, csús. mindennemQ h&io-Itatás és bénulá» fej-, fül- és fogfá-jás sikeres gyógyi-uuihoi bedörzsö-
Jesre; borogatásuk mindennemű sérülések és sebek, gyuládat* és daganatok el -n, Bensoleg vizsel keverve, hirtelen beteges, bányái éskólika ellen, Kjty Ovee pontos atasitassal 80 kr. "2401
Valódi, Moll védjegyéül és névaláiráaával.
fflo11 A SS'' Bécs, Tuchlauben
P 1"?lÍÍHks B«,a" Ryígvs.erést. Rosenfeld Ad
Fesselbofer József. Barcs: Doroer 8. Csáktomya: 03ucs L. gvórv Ksnesvirott -
V,KMfthe,y,:vS,ChIJÍf"r fi& KÖP-8nd János. ¿anol i : {s«T F trd.
Szigetvar. Szalay Jówef Zala Egertzeg: Holió-.y J. gyópys.erési.
1
K K R G EKfiii orvo$i
KÁTRÁNY-SZAPPAN
o''vos: t-íkintélyeu alti.] ajaniva Auaztria-Magyaroraxágban, Pranczia ország, Németország, Hollandban, Schveiozban.. Romániában s b.
már Ui év ö:a fényes sikerrel hasrnálutilc 2436 4 — 12
mlndönnemti toöntütegels
mint Síinte az arczbór niindenf^Io tisztátalanságai ellen különösen a rüh. az idült ee pikkely sOraör ellen, h kosz, * e5m5r reped-vény. a fej és szakái ellen, a szeplő, májtólt, ugynevezet: re«e8orr, a fagjdag, a lábizsadás, s a gyermekek vaUmenny i külsó fej betegségei ellen. Ezenfelül mindenkinek miot » bfirt tisztitó mosdószer ajanltatik.
Ára darabonkint használati utasítással ©«yutt 35 kr.
A Berger-féle kátrány szappan 40°/0-a töméoy fa kátrányt -tartalmaz felettébb gondosan van kéazi-.ve s lényegesen különbözik minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-szappanoktól.
S Gs&iásöfc kikw&Um végett 25
a g}óg}szertárakban világosan Berger-féle kátrány-szappan kérendő 8 ügyelni kell a zöld csomagolásra. Egyedül helyettes a bel- és külföld részére •
A. HELL mni Troppau kov* ''¿Tf&Zil4**
. agy-Kanizsán: Pragor Bét. gyógyszerésznél.
h»y ereméi u állán j blztosttatnak.
jelentés
Meghívás a Hamburg ¿Ham által biztosított nagy pénzkisorsolá*
nyeremény - esély ein
való részvételre, melyekben
9 millió SS0.450 márkán
felal okvetlenül nyeretik. Kzen előnyös pénskisorsolás tervsze-rüleg Ssszeállitott nyereményei, melyek csak 100,000 sorsjegyből állanak a következőkt. i.
(
A legnagyobb »setleg 500 000 márka.
253 ny. 2000 m.
I
dij 300,000 m. ny. 200,000 m. , 100,000 m.
90,000 m 80,000 m. 70,000 m. 60 000 m. 31720 ; 50,000 m.'' 3950
30,000 m. „ 20."00 m. 15,000 m. 10,000 m. . '' 5.000 m 3,000
512 818 25 61 64
90 3950 3950 2950 1950
1000 tn.
50«) m. 30 '' in. 200 m. 150 tn. 145 m. 124 m. 100 m. 94 m. 67 m. 40 bi. 20 m.
egészb. n 50,500 m.
1 1 2 1 1 2 1 2 1
5 3 26 56 lü§
mely nyeremények néhány hónap alatt bét osztályban okvetlen bazatoi fognak.
Az első nyereménybaaáa hivatalosan állapíttatott meg, melyhez
1 eg. ered. s«.rs. csak frt 3 60 V. 6 a. 1 fel ered. sors. csak frt I 80 V. 3 m 1 . sorsj. :sak kr. 90 V. I1/,"
kerül. K»«n a* állam által biztosított eredeti sorsjegyek (nem pedig tiltott ieérvények) tz összeg bermentes bekíl-dese mellett még a legtávolabb vidékre is szétkildrtrek általam
Minden érdekelt, «¡red^ti sorsjegyek melleU tőlem az állán: czimerével ellátott eredeti játéktervet dij nélkül kapja meg, valamint bu&ás at&u a hivatalos nyereményjegyzéket mioden felszólítás nélkül.
A nyeremény kiázeUte és szetssz-tása általam kfizvetlenal eszközöltetik a résztvevőkhez pontosan s a legszigorúbb titoktartás
mellett.
Bármi megrendelés egy egyazerQ postautalványon vagy ajánlott levéllel tehető.
Forduljanak tehát megbízásokkal bizalomteljesen 2480 2-8
. f évi májas 20-áíg
SÁMUEL HECKSCHER sen.
bank és láltetéhez Hamburgban.
TARCSA fürdőhely
Magyarhon osztrák Stájer batáron Vasmegy ében fekszik tzombathtlyi ée aspangi v»»uti állomásoktól 4 Óra alatt elérhe ő.
Vize kitűnő vastartalmú, fürdője kivált női betegségeknél különös jó hatású, nevezeteseu a női uemi szervek bántaimainál, mindkét nem idegbajainál, a légzési és emésztési szervek idült hurutjainál. a húgyszervek bajainál stb.
A vendégek ellátásáról az utolsó években uj épületek ál-tal lelt gondoskodva. — Főst» é< távirdai állomás a fürdőben.
Fürdőorvos dr. Thomas Lajos. — A türiőidéay május 24-
A fúrdőfelügyeloség.
Fontos szőlőbirtokosok részére.
i 1
A kátrányozás megóvja a szőlőkarókat az elrothadás-tól, ugy, hogy ezek 3-szor 4-szer oly tartósak, mint a nem kátrányzottak. A kátrányozás egész egyszerűen az által történik. hogy a karokat annyira, mint a földbe jönnek a melegített kátránvbi mártják.
Kizárólag ezen czélra gyártott I. kátrány 100 kilóját az itteni állomáshoz 2 frt 20 krért kivánt meny-nyisegben szállítom.
SARTORY OSKAR

c
<a
I
Mai mm
eif Arnoldnál
Bócs, L Pestalozzi utcza-K&xvetités ingyen.
m
r E szakban a les régibb czég.
2414 12-12
Egyenlítő Esztergapad
fúrógépek, gyalugépek stb.
legnjabb szer- a*?^
kezetüek raktáron vannak.
Keitbauer F. Wien
2. Nordbahnsirafist: <••
Wajdits Józsej könyvnyomdájából Nagy-Kaniisán.