Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.62 MB
2008-08-13 09:50:07
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
676
3943
Rövid leírás | Teljes leírás (367.82 KB)

Zalai Közlöny 1886. 001-005. szám január

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

CM ü
¦ÁXAGY-KAMZSA, 1886. Január 2-áo.
l,ső
Huszonötödik évfolyam.
Elöfi ifi ár
5 fit.
':' -vre . 2 rn 50 kr.
','„,,.lit-vrf . 2ft .
Egyes • ZÉM 10 kr.
:í ; ü K i4 KK
:.~,VnT 1)1-1 an T mi
b - :marVn ova bi s. n-rt ákr
NYILTTÉRBEN
tí,rnnk-'.t H kn rt v* ¦•tn k tei
lijaríiari ül.- fk n inde i ígres hir-
30 k r fiz t*-n k.
J_
>¦ lap szellemi részét illető kftxle-
mények a szerkesztőséghez,
anyagi részét illető közlemények
ftdig a kUdóhirai álhoz bénnentie
intézendő*:
N agy-Kan iznin
WT&ssicshái
Bérmcntetlea 1 ereink nem fogadtatnak e)
Kéziratok vii»z» tttm k&fdotatk
a nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet", a rzalamegyei általános tanitó-
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank iliet*. a ^nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület", a ^nagy kanizsai tiszíwnsegélyzö szövetkezet*, a , soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmány* -ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az i- t. olvasóközönséghez !
Uiiunk 1S86- évrel XXV. éffulvjoiba lép. Vidéki lapnál oly síép életkor ez, hogy méltán büszke lehel rá íz olíasii közönség is, mely pirtolasíval eddig éltette, fentartotta. Magyarországon alig van még két vidéki lap, mely 25. évét már meg-ét, volna.
tízen örvendetes körülmény mutatja, bogy lapifflk irányával és szellemével megtaláltuk a jó nut, melyen az igen tisztelt olvasókö-:énség nagyra becsült rokoszenvét megnyerve, szíves pártolását is sze-reDCsé^ek Yalánk kiérdemelni.
Ügyekezni is íoguuk az eddig követett irányban csendesen, szerényen tDüukálkodva, minden hivalkodás nél-iul haladni. Nem mutogatunk, nem hivatkozunk emelt fővel arra a mit tettünk, — nem hirdetjük nagy hangon, hogy mit fogunk tenni. Amit lenünk samit tenni fogunk, az - azzal a t. olvasóközönséggel szemben, mely lapunkat szives pártolásra érdemesítette — egyszerűen kötelesség-teljesi-tés volt és lesz, melyre azok, kiket nem múló taps, kétesérték ü tetszés aj, hanem a tisztes szándékkal végzett munka tudata boldogít, nem szoktak hivatkozni.
Az i. t. olvasóközönség el"tt állottunk egész éy folytában, ott aljunk most is. Éppen olyan jól tudják szives olvasóink, hogy mit tettünk, mint magunk. — Ha .egyszer más szór mulasztottunk vagy tévedtünk, mindenkinek modj-ban volt föllóttünk Ítéletet mondani. És ki a mulasztásra vagy tévedésre jóakaró szóval tiiyelmeztetett bennünket, lapunk "'Szinte barátjának tekintettük; mert hiába, emberek vagyunk s legjobb akarattal végzett munkánkon is rajt tan a gyarlósig bélyege.
Az uj évfolyam köszöbén is irra kérjük i. t. olvaíoköz-'nségün-iet, hogy lapuniat necsak anyagilag,
haDem erkölcsileg is támogatni szíveskedjenek ! Mert csak agy felelhet meg hivatásának, 'ba közte és az i. l. ulvasáközÖQség között benső viszony lesz,
Ha i. t. olvasóink is minden módoü oda hatni szíveskednek, hogy lapunk mentül jobban virágozzék és terjedjen, — ugy derék, önzetlen dolgozótársaink tégelyével tikerülni fog föladatunknak napról-napra jobban megfelelői.
Tán érdekelni fogja i. t. olvasóinkat, ha azon kedves dolgozótársainknak neveit, kik ez év folytán is rés/int nevÖK latt. részint névtelenül vagy álnéven több becses dolgozattal ajándékozták meg lapuukat. közöljük. Ezek ; Alieker Lajos, Apáthy István, ijj. Bánfi Alajos, Bdtorfi Ijijos, Baboss László, Bátky Lajos. Bálintjfy Bálint, Erlich Károly, Eperjessy István, Farkas Ferencz. Fárnek László dr. Haber Samu, Hajgató Lijos, Hajgató Sándor. Hoffmnnn Mór, Kanitz Lajos, Kramer L...