Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.62 MB
2008-08-13 09:50:07
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
593
3815
Rövid leírás | Teljes leírás (367.82 KB)

Zalai Közlöny 1886. 001-005. szám január

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

CM ü
¦ÁXAGY-KAMZSA, 1886. Január 2-áo.
l,ső
Huszonötödik évfolyam.
Elöfi ifi ár
5 fit.
':' -vre . 2 rn 50 kr.
','„,,.lit-vrf . 2ft .
Egyes • ZÉM 10 kr.
:í ; ü K i4 KK
:.~,VnT 1)1-1 an T mi
b - :marVn ova bi s. n-rt ákr
NYILTTÉRBEN
tí,rnnk-'.t H kn rt v* ¦•tn k tei
lijaríiari ül.- fk n inde i ígres hir-
30 k r fiz t*-n k.
J_
>¦ lap szellemi részét illető kftxle-
mények a szerkesztőséghez,
anyagi részét illető közlemények
ftdig a kUdóhirai álhoz bénnentie
intézendő*:
N agy-Kan iznin
WT&ssicshái
Bérmcntetlea 1 ereink nem fogadtatnak e)
Kéziratok vii»z» tttm k&fdotatk
a nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet", a rzalamegyei általános tanitó-
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank iliet*. a ^nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület", a ^nagy kanizsai tiszíwnsegélyzö szövetkezet*, a , soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmány* -ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az i- t. olvasóközönséghez !
Uiiunk 1S86- évrel XXV. éffulvjoiba lép. Vidéki lapnál oly síép életkor ez, hogy méltán büszke lehel rá íz olíasii közönség is, mely pirtolasíval eddig éltette, fentartotta. Magyarországon alig van még két vidéki lap, mely 25. évét már meg-ét, volna.
tízen örvendetes körülmény mutatja, bogy lapifflk irányával és szellemével megtaláltuk a jó nut, melyen az igen tisztelt olvasókö-:énség nagyra becsült rokoszenvét megnyerve, szíves pártolását is sze-reDCsé^ek Yalánk kiérdemelni.
Ügyekezni is íoguuk az eddig követett irányban csendesen, szerényen tDüukálkodva, minden hivalkodás nél-iul haladni. Nem mutogatunk, nem hivatkozunk emelt fővel arra a mit tettünk, — nem hirdetjük nagy hangon, hogy mit fogunk tenni. Amit lenünk samit tenni fogunk, az - azzal a t. olvasóközönséggel szemben, mely lapunkat szives pártolásra érdemesítette — egyszerűen kötelesség-teljesi-tés volt és lesz, melyre azok, kiket nem múló taps, kétesérték ü tetszés aj, hanem a tisztes szándékkal végzett munka tudata boldogít, nem szoktak hivatkozni.
Az i. t. olvasóközönség el"tt állottunk egész éy folytában, ott aljunk most is. Éppen olyan jól tudják szives olvasóink, hogy mit tettünk, mint magunk. — Ha .egyszer más szór mulasztottunk vagy tévedtünk, mindenkinek modj-ban volt föllóttünk Ítéletet mondani. És ki a mulasztásra vagy tévedésre jóakaró szóval tiiyelmeztetett bennünket, lapunk "'Szinte barátjának tekintettük; mert hiába, emberek vagyunk s legjobb akarattal végzett munkánkon is rajt tan a gyarlósig bélyege.
Az uj évfolyam köszöbén is irra kérjük i. t. olvaíoköz-'nségün-iet, hogy lapuniat necsak anyagilag,
haDem erkölcsileg is támogatni szíveskedjenek ! Mert csak agy felelhet meg hivatásának, 'ba közte és az i. l. ulvasáközÖQség között benső viszony lesz,
Ha i. t. olvasóink is minden módoü oda hatni szíveskednek, hogy lapunk mentül jobban virágozzék és terjedjen, — ugy derék, önzetlen dolgozótársaink tégelyével tikerülni fog föladatunknak napról-napra jobban megfelelői.
Tán érdekelni fogja i. t. olvasóinkat, ha azon kedves dolgozótársainknak neveit, kik ez év folytán is rés/int nevÖK latt. részint névtelenül vagy álnéven több becses dolgozattal ajándékozták meg lapuukat. közöljük. Ezek ; Alieker Lajos, Apáthy István, ijj. Bánfi Alajos, Bdtorfi Ijijos, Baboss László, Bátky Lajos. Bálintjfy Bálint, Erlich Károly, Eperjessy István, Farkas Ferencz. Fárnek László dr. Haber Samu, Hajgató Lijos, Hajgató Sándor. Hoffmnnn Mór, Kanitz Lajos, Kramer Lnjos. Miklóssy Károly, Pataky Géza, Po-zsogár Gyula. RiegUr Constantia, Rosenfet Lijos, Scherer István, Schreyer Lajos. dr. E. Szabó Lajos, dr. Tersánczky József, (járás orvos) Weber Antal, Weber Púi
Ezeken kiről még többen vannak, kik csak egy-egy czikkol sze-jrencsélteUák lapunkat; továbbá me-;gyénk minden vidékén van egy-egy : tudósítónk, kit; a nevezeies esemé-1 nyékről értesítik szerkesztóáégiÍDket. | Szellemileg ilyképpen -ámofjatva, ! nyugodtan nézünk a jövő elé s biztat bennünket n remény, hogy a t. olvasóközönség szives pártolása mellett kedvező riszonyok közütt ünne pelhetjük meg lapunk- tlUSZOnÖtéVBS
jubileumát,
Az előfizetési ár marad a régi:
bqy évre . . 5 frt — kr. fél évre - . 2 , 50 , negyed évre . I „ 25 ,
Az előfizetési pénzeket a lap kiadóhivatalába (Wlassics-haz) térjük küldeni.
Kiváló tisztelettel:
a szerkesztőség és kiadóhivatal.
Uj évre.
Az idő ismét bevégezte egy évi pályafutását s alig hogy körültekinthettünk, észrevétlenül pörgött le gyorsrőptü kerekén.
K föld minden huszonnégy órában egyet fordul saját tengelye körül s igy végzi eztn körforgását háromszázhatvanötszőr s azt mondjuk : letelt egy év.
Látszólag nem nagy jelentősége van az emberi számításon alapuló, az örök időből ietiport kis időmennyiségnek, 'azunbau ha összehasonlítjuk e kis idő folyamán is előálló fejlő és bomló viszonyokat, ha összeegyeztetjük a különböző változatokban fejlődő és lejátszódó eseményeket, megfigyeljük saját életünket és a külvilág mozzanatait, akkor meg kell állapodnunk, hogy rendezhessek a viszonyokot s számittunk az idővel.
•Tó ezt az év elején tennünk !
Egyik év a másik után s igy szf.z :neL r7Á7. *iint '•> m'<" fit élet eseményeinek teréről s váltotta fel azokat egy uj év , e :yik eseményt a másik után ragadta magával a múló idő s fedte be azokat sürü takaróval, hogy nekünk csak emlékei maradjanak. Kimagasló férfiak egész serege, kik korszakot alkotó intézményeikben örökítek meg máig is dicsfényben ragyogó neveiket, köl töztek át a földi életből egy jobblét országába.
Egyesek és nemzetek rivtak cg más ellen véres kimenetelű és pusztító harezokat és buktattak meg államokat és királyokat. A folyton fejlődő emberiség nagy lépésekben haladott előre s vivta ki magának
.azon jogokat, melyeket elődeink nem élvezhettek, de nem is ismertek. Nagy köveket és fákat rengetett meg az előre törő emberi ész terékeny-sége és alkotó ereje, hogy eljuthattunk ama czélpontig, hol ma állunk s képesek vagyunk megfelelni ama kívánalmaknak és kötelességeknek, melyeket a haladás, a tökélesbülés tőlünk megkövetel.
S minden egy ily lejárt évvel nagy utat haladunk. A kuutó emberi elme nem ismer határt, megállapodást semmiben, haladni akar az idővel b — halad is ! A gőznek á bámulásig kifejtett erejével, melyet minden müvében alkalmazni ügyekszik, nem tudott megelégedni, még többre vágyott, — haladt s batal-
j mába ejtette a villámot ; alkalmazni is megkísértette és sikerült.
j így tehát az erő és gyorsaság legmagasabb tetőpontját is már el-
j értük volna, csak mégis utoljára ör-
: vénybe ne szédüljünk, mert mind e
; technicai haladás, uj és tökélyesb-nél tökélyesb találmányok daczára
: is az erkölcs és vallás terén nem nagy haladást tapasztalunk, sőt ha a számok nem csalnak, ugy a demo-
jralizatió felé való Tisaz'esésüDket constatálhatjuk.
A. szerencsétlen öngyilkosok tábora napról-napra nagyobbodik, a szemérmetlenségig kivetkezett erkölcsiség és a csábító iszákosság métc-lyező fékéire niudig jobban terjed, a vallásosság meg épen egészen fel-
, oidozta még alig összetartó kötelékeit s
I félő, hogy teljesen meg fog lazulni, ha egy felsőbb hatalom — taláu még elég jókor — közbe nem lép. Ez irányban elveszítettük Ari-adne fonalát, mely szépen átvezetne bennünket az élet tekervényes utain, csak tévedünk s botlunk egyik bi-
Jbából a másikba. Nem akarjuk ismerni a vallást, mert tévesen azt gondoljuk: abban leledzik a műveltségnek alapja, ha nem hiszünk az
Istenben, pedig tévedünk, mert ra'-lás nélkül nem képzelhetünk erényt és erkölcsiséget és nincs vigasztalónk a nyomor és kétségbee»és árijában. Osak midőn mindenki elfordult tőlünk, akkor kezdjük ismét érezni a hit éltető melegét, halljuk lelkűnkben a vallás vigasztaló avagy tíbszi-rettentö szózatát, hogy irtóiva forduljunk el a bűnt 61, melynek már-már ösvényére léptünk.
Mikor fogjuk ezt belátni, smikor fogunk a csalfa álomból felébredni?
j Most az uj év elején csak egy obb jövőbe helyezhetjük bizalmnn-k«t. De ki tudja mit rejt a jövő? Neme lesz a reményteljes nj év az elmúltnál is rosszabb? — A sors könyvébe gyarló emberi szem be nem láthat s föltevéseinkben, reményeinkben — sajnos — gyakran nagyon is fájóan csalódunk. Azonban mennyire készültünk el e bántó csalódások befogadására és leküzdésére a fájdalmaknak, m elveket bennünk előidéz, az egyedül tőlünk függ, mert csak. ugy állhatunk meg szilárdan a csapások terhe alatt, csak ugy nézhetünk farkasszemet a külbefolyások kellemetlenségeivel s az élet felcsapó hullámaival, ha tudatában emberi ; méltóságunknak — íz észt föléje tudjuk helyezni az ábrándos és köny-nyen elkapó érzelmeknek, a tarka. illúziókat nem kergetjük s mindeu cselekvésünkben a jövőt állítjuk szem éjé.
Tehát mig a jelenben élünk, a jövőre is kell gondolnunk. Mert ha belátjuk: mily könnyen foszió virág az ember élete, hogy a mely bimbó-a regg enyhe szellője s a nap varázsa kifakaszt, az a hanyatló nappal má- le is hervadhat, akkor za élvek csábító varázsának hátat for-dituuk, nehogy a halál angyala let számolatlanul találjon bennünket. — Kövid az ember élete, nem tudhat-
TÁECSA.
Szylvester-ój Kanizsán.
á kiinöb&n íe iiju év
Hsjrü mnlaiai kell I
Ha tíídí kéaiűl *r öreg.
Vidiasc vjUjsah el.
Ciafc iesi talán meleg t mya, Magyar TÍdimság, tombolt. Csárdái, mit majd hut a ctinác
Jó bor Ib ir.es ctel i«
És tincira sióp leány ?
KlindnUmk. Mir mensiirol
Hailnik a. hegedd ;
S Hívemben osilík a ború
S kél benne a — aerü.
.Kik malátánk itt? — Mondjad s Upy látstik, nagyon is vifr*ic I S te d»d is tudoád, Ho.y k.¦ k ü
Kz épület a kaizinó
Etek kereikedo k.
Ha: ez. barátom farcsx tor, * .-vallom, iguxo ; Menjünk :oTÍbb, ne térjQok be MáíQUJobb les* talán.
b m«gict hallak dipicjienet
Hogy működik » kUHcét
Bit itt lehet « jó Tilitf. ugyxn mondd, leik mulatnak itt?
„Ar ügyvídtkíbirik. '
Hát csak megint odabb megjiíuk ; Ismét fényes terem. Filhicgíik x vidám ka-cz*; P a frU> tftnci odabenn.
És kérdezem kiriou aa :
Hát o teremben T*j' ki van ?
Híbs it! a jók-dr oly rxjo»! ft moaolygra moud % jó barát :
„Ke itt mind í p» ro «.
A kandallóm mnleg ; A j é
S majd a fölött elmélkedem, Mit mei; nem fejtnt! seukisem : HajoR. kereikedés, ipar Külön mulatnak, uxyxn bo! MiiMhi: d magyArT
Sxalamander.
FQIemiléra.
Hangod csupa, búbáj; S.inte éled lelkem, Síinte a ¦xÍTetn fáj
Majd remény szól benne, Árjn oisad etry*bo. Mallcatora Ryöüjürrel
W,.' 1,, kitekiotek, ülbo.u! kedélyem.
— Hit« kópé dermed Künn & tél viláeaak ; Ligeten. meiökCu Szilaj nzetek járnak. —
Vígig M&l&d rajtam A hideg borzalma..
Mind oda vesz nyomba. Szép, niiSp kis madárkám,
K.-I1 a dalin.*, síiviiez TavíMnsik is lenni. . . .
Hajgató Sándor. Fény és árny.
A* ««t a(VAt I<ipi<i bitrui m. vironr* UlUElli lámpik icyn^o féayo atif; tm ItDÍ r»j'» J/i inir«nPM hogy * fáoyn
¦ «en Iciviligitott kirakatok és a itkiiok ablkkiin kioiönlí íéaj is segita^güakre v»o. Ae ég ia sötét felbóköpeojbe bur-kaiódsvH, cöveli a. sötét ogyfo-m**igot,
ArcipiroBÍtó csipós síéi söpri végig a még áléakségtíi zsongó atezikat, mog-meglobbftOtva az utctai lámpáknak a bi-dsgeégtöl ösizehuiócó lángját. Bonc a tény be üti etek ben vásári toioDgat kőit iparkodcak ai emberek aepiUégéro leaoi bb kjáadÁkostió nKrisiUÍDdli"-Dek.
Mert hit karAcsonr ixombatja ˇ&?. EiÖeatéje a földre stillt Bterotoi nagy ün-i-péoek. A« ünneplésre késtűlídéfl trngy gondja fugUl al micdealíit. Di legtöbb * ;gOodji b kis — JiiíUBkáoak.
Éter meg n»«r gyermek Btivdubi'gVft türelm tleoül várj* érkezét. Hotafc ó:a •íámUlgatja mir annak óráját Naki mia-don gyermekrSÍ gondoskodói kell, tóle minden jó gyermek ajáadákot vár. Mi-lyeo baj. milyeo tzomoruB&g ienno ae, ha valakiről megfeledkeznék !
Pedig ci a lód ott ártatlan gyermekek kÖQnycieppje tavarná as uaneplét öui-hangjAt.
ttt tin zavarja ie? . . .
* * i
-------Pazar féDVÜzóuei bntortott >
toramben óriási it>ayógftiy 411. Majdnem leroikada diBEÍtméuyek terhe uUtt. Fsl--íiczomaEátáa BsuJgaajreg napok ót* dol-
értékesebbnél értékeiebbj&Ulusar. Lgéi kereskedés, melynek értéke csaladoknak howtu időre biatoiitaaá a mindaaoapi kecyeret.
Szá« meg síi* gyertya gyal ki a d&san megrakott karácsonyfán, malyoek féoyo a terem UUitdiíiuő Óriási tükrök ból TÍB«i&Ter6dre, tündéri fényf ár mit né:.
Méltó keret a Jéiuska megjelea-;-h
A duagsz Itg szül6k égést é^eo 4t f jDaotan BíAn.bn ^e'.tók gyermekeik ki- ' váoságát. Hiaxeo olyan jók, teljesiteűi fogja aJéxuska mind. |
Nem nab*d leijetülatleiiül maradat l«a ^gya«k aem. Nem is marad. ' -'- ' hever a karácsonyfa
1 Liüit CFengó aurt *«ng át a ter-
men — itt a Krieitkiodli.
¦ Me^nyillik a meliékajtó. Kiván-
csiiio tódul be a gyerraekaareg. A. megla-peté< és öröm felkiiltásáta bámulaL fojija viasEa. Aaatril csak álmodtak, amit sae-miik, mijük kivan, ima mind üt van. A kis Jdcuska semmit sem felejtett el.
Ép'jn Bemmit! óh minden óhajtás ti k*t közölte BCBal a — p*P»-
A raoglep<ító«ámulatából felocsúdva csakhamar megtóftéoik &s ositotkodás. Egyik gyermeknek tincs mit irigyeiül a máaiktól. Jat míodeskinek miad-nből boron.
Mégis ctaic nagyon, de Digyoo jó
az a Jéstuk* I ...
*
— A kü*vároBÍ siká'rnk egyik »U-lynd: háiikój*nak abUkftból piBlogó méos halváu} fényariUau ki. FdggÖay holyett j^gvjragtsrdö pompiiík ax ablakon.
Jubb i«: legalább el van fndv a ki-váncai világ neme tlÖl a boon didargÓ oyomor.
Diiledei'*- igj p'>shadt asalmáján, rongyokba búr-colt beteg 06 ferreng H«-iáirtt váll arciára-, nem tud pirt varázsolni a ixcbában ur.lgó fagyass ó hideg.
Kör ülte öt apró gyermek didereg. A nyomortól elmtayu.lt alakok egymá*-hoi simulva huiódnak. meg * földre tiórt szalmában. Kougy foiilányaíkal hutogat-ják kéküli tagjaikra.
Ae éhség kinyom a ta UI uroaakon. A nagyobbak megszokott, aémi megkd4i-tal tűrnek. De a logkiiebb oda kúiiik nnyjához. Didergésébe a BÍraakoiáioak ativíZaggató hangja vegyül.
— Anyám, meghalok éhen. Adjál kenyeret!
Éi & beteg qo, as anya lesoványo-dott karjával magához vonja aairáokosót. Csókkal borítja el, íáporként omló kőny-yaivel áatatva a dermedd arciocakát.
— Várj gy ormoktim. Majd hoa a isJésa-ka. Hiiiea ma karicsony «tt« ao.
Siava fuldokláabao hal el. Ksblé-bál oebécsóhaj tör ki. Ajka imát mormol. Vájjon ellátogat s ide u a kíi Ja-e» egy kis kanyerret ?
— — Bizonyosan el fog jöoni [ . .
. * *
Dás ékitméoyü palota ablakaorai ragyognak a vüágoatágtói.
Bizonyosan itt ii a „Kriiitkiadli* -re várnak. Hogyan is maradna el, hiftsea itt csak a jóllét éa boldogság tanyaib.it.
A mfivéaii freskókkal dissitoll pompán lépes6hát. oeszfogó szőnyegén egyea-uhás szolgák «í>rögnek forognak. Egyik ? ycMklandó nyalaakságokkal, a má»tk ;yermekjá(.ékok b> 1 masát rejtfi óriáai csomagokkal megrakodva aiet.
És a karácsonyfa féjyes lesz é* dús. Méltó a büszke f5uri család -- egyetlen sarjához. Na irigyeljelek 1
Egybe hordva minden, a mi ciak
Mai számunkhoz egy feüv melléklet van csatolva.VAGY-kAMZSA, 1886. Január 2-áo.
tetéH ár.-
. ¦ & *!*.-----------
." 1 frt N kr.
. ¦ • . t» .
hasalxxi jxtitsorhan 1
6, < minim toralihi '¦orvrt 5 kr
k-' t 10 krert T*t»-toek ttl *n iitt'ifk minii^n ^cyn kir-n-ít-rt SO kr lix teadk
Huszonötödik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖM
aar«fi rémét ÍUM6 kEal—aajak f a kiadási vaialk**
no^i/-Jbantz«ai „Kereskedelmi lparbank*,
önkérUtM tűzoltó egylet", a ^udamegyei dUalános tanttó-
> lap sstUeml réssel Iimí
leveli* ¦«¦ fo
fcsziratafc vissza
tstílet',a „nagy-kanizsai kttdednevelö egyesület", a -nagy kanizsai tUztiön»eg&yzö szövetkezet*, a . soproni kereskedelmi t iparkamara9 nagy Jcmiíijuií itft.lv ála itt mámj* -4nak kivfitafat lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az i. t •IvaMköziflMgbez !
U(.ank 1S86 évvel XXV. érfulxmiba lép. Vidéki lapnál olj „ép életkor ez, hogy méltán büszke lehet n az olvasó kozooaég ia, mely p»rtul»sa>'»l eddig éltette, feütartott*. Mmiarvraágon alig van még két éki lap, mell/ 26. évét már meg-irti vdna.
Éten örvendetes köruiménv ma ja, bogy l«pi*k irányárai és deliemével megtaláltak a jó sut, ne,ven az igen tisztelt olvasóko-linség nagyra becsült rokoszenvét megnyerve, szíves pártolását i« sze-rencsé«ek ralink kiérdemelni.
Cgyekezni is íogttok ai eddig lötetett irányban csendesen, szerényen munkálkodva, minden bivalkodás nél ml haladni. Nem mutogatnnk, uem hiutkozunk emelt fóvel arra a sít tettunk, — nem hirdetjük nagy bangón, bogy mit fogunk lenni Amit letiQnk samit tenni fogunk, az - azzal 11. olvasóközönséggel szembeo, mely lipunkal szíves pártolásra érdemesítette — egyszerűen köteUuég-teljesi-lés volt és lesz, melyre azok, kiket nem múló taps, kétesértékü leuzei uj hanem a tisztes szándékkal végzett munka tudata boldogít, nem szokták hivatkozni.
Az i. t. «lvasuk»zonség el tt állottunk egész év folytában, ott illőnk most 14 Éppen olyan jól tudják szíves olvasóink, hogy mit tettünk, mint magunk. — Ha ,egyszer más szór mulasztottunk vagy tévedtünk, mindenkinek mod] ban volt Kilőttünk Ítéletet mondani. És ki a mulasz tasra vagy tévedésre jóakaró szóval figyelmeztetett bennünket, Upuok Szinte barátjának tekintettük; mert hiába, emberek vagyunk i legjobb tktrattal végzett munkánkon is rajt un a gyarlóság bélyege.
Az uj évfolyam ktazóbén is irra kérjük i. t. olvasokoz nségün-let, hogy lapunkat necsai anyagilag,
hanem erkőlctiUg is támogatni szíveskedjenek ! Mert csak agy felelhet meg hivatásának, "ha közte ét az i. l. olvasóközönség között bttuö viszony lesz,
Ha i. t. olvasóink is minden módon oda hatni Bziveskedaek, bogy lapunk mentül jobban virágozzék és terjedjen, — ugy derék, önzetlen dolgozótársaink tégelyével sikerülni fog föladatunknak napról-napra job-
Az elófiietcsi pénzeket a lap. azon jogokat, melyeket elődeink nem kiadóhivatalába (Wlassics-ház) ker-'élvezhettek, de nem is ismertek
jflk küldeni.
Kiváló tisztelettel:
a szerkesztttéi ét kiatfkivatai.
14 évre.
Az idó ismét bevégezte egy éri
pályafutását s alig hogy körülte-
kiölhettünk, észrevétlenül pörgött le gyorsröptü kerekén.
fold minden huszonnégy órá-ban egyet fordul saját tengelye kö-rftl s igy végzi ezen körforgását
ban megfelelni.
Tan érdekelni fogja i. t olva sóinkat, ha azon kedvei dolgozótársainknak neveit, kik ez év folytán ia rés/int nevöc latt. részint névtelenül vagy álnéven több becses dolgozattal |háromszazhatvinőlször s azt mond-ajándékozták meg lapunkat közöljük. !juk : letelt egy év. Ezek : AUeker fajos, Apáthy litván, j Látszólag nem nagy jelentősége
ijj. Bánji Alajos, Bátorfi Ijajos.' van az emberi számításon alapnlú. Baboss László, Bátky Lajos, Bálintffy az örök időből ietiport kia idómrnnri-Bálint, Erlich Károly, Ei>erjetsy ,ségoek/azooban ha összehasonlítjuk István, Farkas Ferenci. Fárnek e kis idö folyamán is előálló fejlő László dr. Haber Samu, Hajgató és bomló viszonyokat, ba összeegyez-Lijos, Hajgató Sándor. Hoffminn leijak a különböző változatokban Mór, Kanitz Lajos, Kramer Ltjos,' fejlődő és lejátszódó eseményeket, Miklóuy Károly, Pataky Géza, Po- (megfigyeljük uját életünket és
Nagy köveket é> iákat rengetett meg az elóre toré emberi éai tevékenysége é< alkotó ereje, hogy eljuthat tnnk ama czélpontig. hol ma állunk s képesek vagyunk megfelelni ama kívánalmaknak é« kőteleaaégeknek, melyeket a haladat, a tökéleabülés tólflnk megkövetel.
S minden egy ily lejárt évvel nagy utat haladunk A kutató em ben elme nem ismer határt, meg allapodást semmiben, haladni akar áz idó>el > — halad is ! A géznek á bámulásig kifejtett erejével, melyet minden müvében alkalmazni ügyekszik, nem tudott megelégedni, még többre vágyott, — haladt s hatalmába ejtette a villámat ; alkalmazni is megkísértette és sikerült.
így tehát az erő és gyorsaság legmagasabb tetőpontját is már elértük volna, c«k mégis utoljára ör-vénjbe ne szédüljüik, mert mind e teehnicai haladta, tj és tikélyeab-
zsogár Gyu'a. Riegler Constantia, Hosentu Lijos, Scherer István, Schreyer Lajos ih. E. Szabó Lajos, dr. Tersánczky József, (járat orvos)
[Weber Antal, Weber Púi
Ezeken kívül még többen van-nak, kik csak egy-egy czikkel sze-
|rencséltelték lapunkat; továbbá megyénk minden vidékén van egy-egy tudositóok, kik a nevezetes eseményekről értesitik szerkesztőségünket. Szellemileg ilyképpen támogatva,
nyugodtan nézünk a jövő elé s biz
j í
- tat bennünket n remény, hogy a t. olvasóközönség szíves pártolása mel lett kedvező viszonyok között ünne pelhetjük meg lapunk MlSZOnÖtevea jutilíumat
Az előfizetési ár marad a régi
8jy evr» fél évre negyed évre
5 frt - kr. 2 . 50 . I . 25 .
külvilág mozzanatait, akkor meg kell állapodnunk, hogy rendezhessük a viszonyokot s számittunk az idővel, ¦ló ezt az év elején tennünk I Egyik év a másik után s i«y SIÍ.Z mog 'zir. rflut I* pi*i t élet eseményeinek teréről s váltotta fel azokat egy uj év, e:yik eseményt a maiik ntán ragadta magával a múló idő s fedte be azokat sürü takaróval, hogy nekünk csak emlékei maradjanak. Kimagasló férfiak egész serege, kik korszakot alkotó intéz menyeikben örökítek meg miig is dicsfényben ragyogó neveiket, köl töztek át a földi életből egy jobblét országába
Egyesek és nemzetek vívtak cg más ellen véres kimenetelű és pusztító harezokat és baktattak meg államokat és királiokat. A folyton fejlódó emberiség nagy lépésekben haladott előre s vívta ki magának
Dél tokélyesb találmányok daczára
I
j"
; is az erkölcs és vallás terén nem
nagy haladást tapasztalunk, sőt ha a ] számok nem csalnak, ngy a demo-ralitaíio felé való vissz'esesflnket eoaatatál hatják.
A szcrccesétlea ongyilkoaok tábora napról-napra nagyobbodik, a szemérmetleoségig kivetkezett erkölcsiség és a csábító iazákosság métc-lyező fekélye miudig jobban terjed, a vallásosság meg épen egészen fel-. oldozta még alig összetartó kötelékeit ¦ I félő, hogy teljesen meg fog lazulni, ha egy felsőbb hatalom — taláu még elég jókor — közbe nem lép. Ez irányban elveszítettük Ari adae fonalát, mely szépen átvezetne bennünket az élet tekervényes utain, csak tévedünk 5 botlunk egyik bi-jbából a másikba. Nem akarjuk ismerni a vallást, mert tévesen azt gondoljak : abban leledzik a műveltségnek alapja, ha nem hiszünk az
Istenben, pedig tévedünk, mert va'-lát nélkül uem képtej hetünk erényt és erkölcsiséget ét uaci vigaaztalóok nyomor éa ktoégbewét orájáku. Osak midőn mindenki elfordult tőlünk, akkor kezdjük itmét érezni a hit éltető melegét, halljuk lelkinkben a vallás vigasztaló avagy ritna-rettentó szózatát, hogj irtaira forduljunk el a bűntől, melynek aár-már ösvényére léptünk.
Kikor fogjuk ezt belátni, tmi-kor fogunk a eaalfa álomból felébredni?
j Most az uj év elején e*ak egj obb jövőbe helyezhetjük bizalmunkat. De ki tudja mit rejt a jövó ? Neme lesz a reményteljes uj év az elmúltnál is roaazabb? — A sors könyvébe gyarló emberi izem be nem láthat s tölteteseinkben, reményeinkben — sajnos — gyakran nagyon is fájóau csalódunk. Azonbaa mennyire készültünk el e bántó csalódások befogadására és leküzdésére a fájdalmaknak, m elveket bennünk előidéz, az egyedül tőlünk függ, mert csak. ugy állhatunk meg szilárdan a csapások terhe alatt, csak ugy nézhetünk farkasszemet a külbefolyáuk kellemetlenségeivel b az élet felcsapó hullámúval, ha tudatában emberi méltóságunknak — íz észt föléje tudjuk helyezni az ábrándos és kftny -nyen elkapó érzelmeknek, a tarka illúziókat nem kergetjük s miadeu cselekvésünkben a jövőt állítják szem élé.
Tehát míg a jelenben élünk, a jövőre is kell gondolnunk. Mert ha belátjuk : mily könnyen foszló virág az ember élete, hogy a mely bimbó-a regg enyhe szellője a a nap varázsa kifakasz*., az a hanyatló nappal már le is hervadhat, akkor za élvek csábító varázsának hátat for-dituLk, nehogy a halál angyala let számolatlanul találjon bennünket. — Rövid az ember élete, nem tudhat-
TÁRCSA.
Szylve*ter-éj Kamz*án.
A ktinöbCu fci ltja év
IU,ri- B«Utm k.ll !
fU válni ki«s«l u öreg,
Vidásu ráljook el.
Cuk leu t*lán ael«c t**7», Magjftr vidioiaág, toabúU, Cairdia, »il m&}4 ba* * csifio?
Jó bor *• U«a tt*l ia
É. táDem Mtp iU*J 7
Kliodsiaak. Mis se^iirSI
Hftllacik a. hefedS ;
s HivviDbca otiiik > ború
S ki) beDB* a — alera
.Kik aaUttuk in? — Mondjad (*»k
Ugj Ifcuwk, aMfjoa is Tif*k I
h t« ¦•» ia tudnád, o-.j k-k Sk ?
Ki épület ¦ kMiítní Lt«k ker»ik»d6k
Hát e« barátOH farcat> ior, M-Ct*I1ob, igAsán -, Menjünk tovább, oe térjflok b* Mi.oujofcb l«tm tAli*
S mafiat h*Hok oifinymouet
üogj működik . klarinét
Bíi .tt lakét a jó viláf. Uiyan tsondd, kik ¦aUtoak ittT
„Ai flK7** d«k • bírák '
Hit caak raetiLt odább I*a«t f«BT«a terafli. F.lbanfíik a ˇidáa kacuj ^ a (ría- tá»es odabM-.
L* kérdu«B kifáact u :
Bit • Mremb«n v-j' ki vaa ?
H,„ iti a jok<4T »lT uioal « >M««lT|Ta mond a jé barál
„L¦ tu oiiDd ipa ro»
A kaudallÓK Balef ; At aj év •laá p«r<-s-it **»jd otthon Ti/ont m€g
8 majd a fólÖtt eloiélk*d«a, Mit m*( b*w f»jtn» •oukiMin: Ha jog. k«r#ik*dti, ipar KUlön malatoak, Ogjan hol Uul-thac a magyar?
Sitalamander.
Faiemllém.
g p
Hangod canpa búbáj; Sunte «lcd lalkan, 8>>nt» a aaiven fáj
Siebb va tcak enl*««. Majd remény asöl benn», H4n»tnak, öranock Árj* olvad Picfb«
liallfaUxn fjönyőrrel Jól «a>k •« nék-M. Mit ba kíWkinWk, Ubo.o! kvdtlym.
- Havaa kv>p« d*raed Cana a tét ntáfjaak , Ligatoe. nnSkOo 8x1 laj nelek jimak. —
Yigig asalad rajtasi A bidtg bon*lma. 8 itooi, dal, mereng** Kiad oda vbw ojo.b«.
Síép, asép k>* vadárkálB, Caakkogy mit tagadai ? ' K«lt a d»lhi>i, ttirboi Tavaasnak is le*"' .
Hajtató SAndor.
•eo kÍTilifitott kirakatok ét a iakáaok abiaktin kt6t*olŐ íéoj ii ie*;ita4giiakr« ˇ*n. Ai ég ia •ölé't falbAköpAojbe bar* kalódara, Bfrreli a aótét «gyíorm*»ágot.
ArespircMitó oaipo* a»él cdpri Téajig a b«c éléakaégtdl Btoigú atezákat, msg-aeflobbaatra as a'twai lánpákaak • hi-d«fra^gtol oaiwbufódo liogjá: fi«oo a t«-oym ütlstakbeo riaári toloD«;áa k6*t iparkodnak ai embarek ae<;itaégér« ldaai ai ajáadékoaaió .KriKtkiodli'-Dek.
Mert hát karáoaoDy t«ombalja van. Eifeatéje a fftldre aiáilt isaraUt nagy ba-D*péa»k. Ai ünoepiéro kéasdlAdés oagj goadja fwgtal ei mindenkit. Di Iftf^öbb a 'goadj^ a kit — jÁsiukáoak.
Éter mag »a«r gyermek saivdubogva taráim tlenal várja érkeié«ét. Hot»k óta ¦samlalgttja már aoaak óráját Nakí bío-daa fjertBekríl r^ndoakodoi kall, tóio miadeo jó gjermak ajáadekot Tar Mi l/as baj. mii yen asomorajág l«oa« aa, ha T*lakir«l ¦•ffsledkesoék !
Ptjdif oaalódoit ártatlaa gjoraakak köaoyoaappja tararoá as ftaaaplét öaaa-
áu
Bt Iá* aavarja ia? . . .
-------Pasar féoyaséaael batorvott,
toránbeo ária>i leojógaij Ül U-jdaam lero»kad a di«sant^uj«k tor ha alvtt. Fel-oaieaOMiaáaáj aaolgaa^rs*; eapok óta dal-
_ unlak •»•*•¦ '">• at rtmáommm Mán.ba *ették gvvrmaketk ki-ˇáasAgát. Bi«H oljaa j&k, teljMÍt«ai fogj* » Jé««>kft niad.
•C7«lloa vfjotk Hn, Nan i* avii Bwlaftiival hever « kftr&ctoa?fi tUn
Féay ét áray.
A* •»! »o át UpU b'irui a *áro»r imh! láapék fjwmf Msy* *Ji|t ti Ili r»j'> Ji*i •¦«r*nra« hony • ttoj
áai sziWMklMz egy féiiv melléklet van csitelva.
_ aaBBaakk. JSB, !ii>
érUkeeebboél értékeaebbjáUkssM-'keraakedés, melyaek értéke oaaladokaak hoasaa időre bístoeitaoé keayeret.
%ti* m«g ssás gyertya gyoJ ki a dáeaa megrakott karáeaooyfáa, melv-ftek fény* a iw«a falait dieaitő ériási tükrök* |bdl viaasaverodre, tftadéri féayt árasat •ae
! Méltó keret a Jéanaka megjalea4-
aebes . .
Etüat cnagi Mtara aeag ál a ter mai — iu a Kriastkiodli.
Me^rayillik a meliékajtó. Kiváo oaiaa lédül be a gyermekaerftg. A. meg[»-petéa éa öröm felkiáháeaia Lámulat foj'j* viaata. Amirdl oaak álmodlak, amit sse-mák, >s*juk kiváo, ime miod itt rao. A kia Jrkuaka Hamu un feJejteit el.
Lpio aemmit! 4b miodea ébajiáau kat kötötte aaeal a — P»P»
A. maglepttéaámalatabói f«looa«dv» flaa-khamar megtoVtéestk as oaatoskodás Egyik gyermekaek ai»o* amit irigyeiai a maWktól. Jot miadeakiaek aiad-aMl
I Mégia asak aagyoa, de aagyoa jó
ias a Jésaekal . ..
e m
— A kü városi aikáiorok «gyik att-
__ábj íéoynriUau ki. Fdggoay helyett
jérr'fíg«'A& p'>mpitic aa abakoa.
Jobb !•: legalább «J van fndva a ki váooai vi'ág aaeae elÖí a heatD diderf*A
ayomor.
i Dilledea/ ágy p*ba4t asalmájáa,
ruagyokba bar<olt b«t«g oŐ fe'reag Halál r> váll árosára nem tud pirt varássolai ascbibaa ar .Igí fagyaat 6 b>d«g.
K&ruite St apró gjarsssk didareg. A nyomortól •Uatavuh alakok egymáa-bos aimalva husódaak mag » fö!dr« eaórt •saliaábaa. Rougy fosslányaikat hasogatják kékfiM tagjaikra.
As éhség kinyoaeta, ti arosakosi. A aagyóbbak nagasokoU, aésai nagadae-•al tftraek. Da a Ugkiaebb oda káaaik anyjáhos. Didorgeaobe a airánkoaáaaak satTiiaggató haagja t agy ttl.
— Aoyám, meghalok éhea. Adjál keayerat 1
É« a bateg aí, aa anya leaováayo* dott k&rjAval magáhos voaja aaíráakovót. Caókka) bontja el, aáporkeat omló köay nyeivel aatatva a dermedd aresooakái.
— Várj gyermekem. Majd hos a kis Jésa ka. Him«b ma karácaoay aala raa.
Saava taldokláabaa hal eJ. Kablé-boMaehésaóbaj tőr ki. Ajka imát mormol. Vájjon ellátogat e ide u a kia Jé-aaka agy kia k*ajérral ?
-------Biueyoaaa •> fog jftaai 1 . .
• •
Dia ékiuméayü paieU ablakaerai ragyogaak a világosáiguU.
Biaoayoaaa itt is a „KriasikiaeUi* -re váraak. HogyaB ia maradoa el, biasea
iti oaak a jóllét éa boldogaág uayáshat.
A movéasifrcakókkaldUsitott pompái lépcaohá* neaafogó icADyegéa egyea-uháa a toljak aörögaek furogaak. Egyik nycMklaodó oyaláaktigokkal, a nátik gyermekjátékok a. 1 masát rajlí oriáai caooia|[okkal megrakodva siet.
Éa a karácaoay fa fa jyea laaséad&a. Méltó a boaske föari oaalád -- egyetlaa aarjáhos. Na irigyeljétek t
Egybe hordva mittdea, a mi oeakHUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. JANUÁR 2-ia.
jak, mikor fog eljöui régóránk ; u idő Tel számolnánk kell.
Ne haladjaűk tovább is a bü nfts élrek sima utján, inkább kőres-&Ük az erények göröngyös, járatlan de üdvözüléshez Tezetó atját s itö Tisek között TÍguzaljon benoünket ax öutudat, » megmentett beesőiét.
így nem fél betű Dk ax idótól, mely oly gyorsan elrepül. Ha éln tud unt vele 9 kellóeo felhasználjuk, i folytonosan elóretÖrekedTéo, munkássá uok által lényünknek értékét emelői tudjak: agy az jfju évek utáo, mely gyorsan malik « Tele együtt az örömek, az agg kor beko TetKeitérel, mely mély redóket tod homlokunkra, nem lesz okunk panaszkodni avagy bánkódni a mulasztottakért s nyugodtan Tárhatjuk ha láluok óráját !
EHELIOH KÁBOLY
Felhívás a Magyar kizSoségbez
A Pari,. Kölcsönösen SegélysŐ Mi-gjar iügylet es 1877-ik évi májas 6-is tartott rendkívüli kosgyülésébea egyhangúlag elbarosta egy saját his építésé re kel'6 lépesek megtételét s a ssükeége> telek megvétele Tagett v250 darab 100 frtoyi kötvénynek kibocsátását.
Ennélfogva as egylet a köveiket6 emlékiratot ihteste a magyar kösöoséghes
EMLÉKIRAT
a Párisi K&losonössn Segélysö Magyar
Egylet álul tarvbs vett menhely épités-
tárgyiban.
Már több évlised* annak, hogy Pariiban magyar egylet létesik. Alig van magyar ember, ki Párisbar> hasasabb rövidebb időt töltve, annak kebelébe fel nem vétetett, egy sem. ki midőft asükaégben Tolt, vagy pártfogásra, útmutatásra asoralt, s párisi magyar egylet il-ta.1 nem segély estetett, nem gyámolitta-tett volna. H*. a segély nem voh nagy, ba a fogadtatás, melyet Páriába jövő basankfiai a Páriái magysr egyletbea u-liltak nem volt olya*, uisserint a mérsékelt kiTinalmaknak is uljs.es saeffa-lelhelett Tolna, ugy annak bisonyárn nem aa egylet akarata, haaeoi kisdrólag •« egylet sserény anyagi belynete volt oka
Hosszú időn kereastül majdnem kétségbe kellett esni afölött vájjon a párisi magyar egylet fog-e általában valaha bistos gyökeret Térni, s oly állásra ssert tenoi, bogy minden akadálylyal, minden n-hésséggel ssembe s sál Ihasson. Csak néhány rövid év 6ia mondhatják ast, bogy a magyar egylet Parisba a állandóan gyökeret vert, osak a legutolsó időben jsnottuok ason meggy ősöd ésre, hogy a párisi magyar egylet fenniláaa és bistoe jövője minden kétségen felül áll. —
A párisi magyar egylet jslsaltg 150 tagból ill ¦ hála tagj*i busgóéágának s töDb rendbeli adományoknak, alaptökéje 40.000 frankra emelkedik. A« előnyök amelyekben a tagok s általában a Páriába érkesŐ magyarok réssesüiaek, igen esi saosek, s aa egylet fótörekvése u, hogy eien elÓsyök mindinkább fokosUasanak
gj érmeknek Örömöt, ssorekoiást okeabat. Es ime mégis a atolgik által hordásokén botolt nyomorék, béna fia tapadt arcaáa ctak bágyadt moaoly jelenik meg. Némán atemléli a ragyogó fényt. <>L iatékuerek nem érdeklik, a nyalánkság** nem keltik étvágyát. Fejet MOMonii bájtja a bordsaék karjára.
— Ób 1 boldogabb a napuáBMMfia, a ki egyaaerft veeasöparipajén atilajon Tágtat iiülÖi földet asobájiban. B«b iái* Teeen oearelne Tele e* a fényben oakó boldog fin! Eit aa Oeeaebalmoaott drigui-got ob mily örömmel »dná oda aaert ai értéktelen t»aaaodarabort-
A esálök oemáa m«oléük » me-rengfi fiat. Saemeíkb«n ragyogd koay-osepp jelenik aaeg.
Ü aekik est koBU— a Kriaitkiadli.
- Beaa a kalyhAbaa TÍdimaa pattog a ttta, baráUigoe meleget árwttva,
a ta«rényen, de tintiD ¦ nlé«eeen bereo-deieu ewbáotkábu. Kiaded fonyogaly feldistitesen uorguakodik boldog mosoly lyal arca*a — ma édea aaya.
Aranyoaott didk, piroeló almák rendre népaaitik m«g a told galyat; mely «• araoyo*, evftatoa papír-lánosok ki-gyosaak ide ¦ tova. De i«rem aaon »4g ékl^ Iotm katona, bába e-
Még oeak aat a ku oeomagooskát kell íelboatwi • aatáa j&ket a Kritst-kindli. Bitoay ideje UT»laa már; meri Qgyanoa*k tttralstetleakedik a mellék-•sobibas aa a két kU apróság. Í4ee ap. jak alig bírja aaóraJ tortaai Akot-
—Ha asÍTajoftok, akkor «gju nai
Esea e)óny5k jelenleg neveseteaen a kö-
As örökre bisiositott ¦ folyton esa-porodó alaptőke ért kamatjaiból fed**et, 25 frank ig erjedő kölcsönök eagedely-
2. Jól íölsaawelt könyvtár,
3 A legiöbb magyar folyóirat,
4. Francsia tanórák ;
&. Ssámtaai oktatás ;
6. Dalárda ;
7* Hetenként kétasri társalgási eslély tudomáqyoi és könérdekü felolvasásokkal ;
8. Betegek pénsbeli aegélysése é«
9. Hirom orvos általi ingyené* kese lese, esetleg kórhátbani eihalyeté*"
10- KigTÓgyuláskür minden a kórbájban töltött nap után 80 cenlimee-ny és 25 frankig terjedhető aagéiy ;
11. halál esetére tiestességes elte teles ; végre
12. Miidon ínségben Parisba érke só magyar embernek rögtöni 2 trank él a további stgélysés esskóslése.
Bármely tetemesek is asoo elón jök, melyeket a párisi magyar egylet basánk fiainak Dyujtbat és nyújt, méfis kétséget nem asenved s as egylet teljesen ón i*iab*n van annak, hogy esen elóayöi sok tekinelben elégtelenek. Különösen három körülmény as, mely ai egylet ii-dá-du» működését korlátok kosé ssoritje s melyeknek mielőbb vágat vetni as « let legfőbb óhaj.. —
Eaaknek <*Uej-* as, hogy as egylet aluli sigéiyesés osak egy nagyon csekély ¦égig terjedhet, oly oassegig mely ia-aégben lévő basánkfiait még addig se bistoaitbatja a nyomor ellen mig tiastes-aégea munkát, keresetet ulálnak. Egy legfőbb 25 franknyi köJosön vslóbi oly parányi segély, hogy nagy jótéte-ménj ebbói a tsükölködóre nem báró-olbatik 1
A második nehesség, mely as egy lel működésének kifejlődését akadalyos-is, aaon korf! meny, hogy as egy lei gyenge >aya|ti erejében képaet bérhelyi* séfben kénytelen tengődni, oly helyiségben, mely alig képe* as egylet köayr-titit s egyébb ingóságait befogadni, alig elé;tégesas e^yletl gyűlések, tirsalgiai esi é/J-ek, .anurik s:b, megtartására s meN a mellett, hogy egy kávéhisnak kiegészítő résiét képeai, valóbas n«m olyan terméasetü, bogy ss egylet cséija-ivsl Öashangsásban állana.
Harmadaaor különösen sulyeabitja " egylet heljs^téi ason körfllm««y, bogy as ily bérelt helyiségben a tagok as egylet ál'.*i 6setett bérleti díj deciá-ra a kávés áital fogyasstéaokrs kanysse rittetnec, minek eUge: nem tehevéa, i»oo tajao* körülmény áiU be, hogy as •gylet jy*fcran leká*t váltosUtni kény i téríttetett.
Msgyobb helyiséget bérein pedig as egylet vagyona n«m engedi, s oeve-setesea teljesen ki van sárva oly helyiség mpgasersése, meiy Ínségben lévő magyar hasánfiainak nemcsak gyülhelyül, hanem egyssers liud meohelyül ia •solgálb tna.
Ily menhely léteailége as maly je-«g a párisi magyar egyletet foglal-kostatj*. Egy állandóan as egyet tulajdonát képeső, tágas lak hasat akarunk, akarjak pedig elóesör, hogy Pariiban élő • ross körülmények kösött tengődő basánk fiai benne felvéMaeenek, nehogy
addig, mig kerMBtet uliloak, piocsék-h n és lebnjokbto legyenek kénytelenek tengAdoi, végre aaert, bog/ as egylet minden tekintetben a«m"i élják
megfelelni legyen képes a ne vesetea* o a párisi magyarok oly kösponio; talajának, mely a hasától való távollét nyomaaató érsetét legajibb képea.
némileg niera4k*lai
hostánk nem tér be a kis Jésoska; mert ' ci.k a jó gyermekeket ssereti . . .
Ki a as'retetteljee fenyegetés fea-tolt, s a két kis bobó osendben, htse-legve simul aa apákon,
EsaUtt ostor, kis kocsi, fölpipet esett hajas baba, puska mind napfényre ke-rtiiuk. A katonák is kimasironUk asé- ' — s dobosból. Falgyülnek & visi*> gyertyák.
Most már jöhet a kis Jésuska A gyermekek boldog ssivajgással veasik kÖrUl a karácsonyfát. Élénk asdmeikbeo kimoudhatlan öröm ragyog. A kisebbik ágoskodTs nyúl aa aranydió után, mig a nagyobb fia boldog önfeledten t*rt atom-lét — a katonák felett.
A asülök ssivét édes öröm hatja át. As ifjn nő sseretettel hajtja fajét férje keblére. Ajkát ásókra nyújtja.
— Boldog vagy-e?
— Kimondhatatlanul.
— Ha *gy éve *igaig hangsott itt. Arany fürt fl fi utak a kacsájától Wngtek a falak. Ott, aioa a helyen állott a dú»*D megrakott karácsonyfa. Vi-assgyertyüoak sárgái fénye a asAlók öromkooyosepjein törött m*L.
Ki hitte volna, hogy egy év mulva etamető annak as aranytttrtü fiaoskiaak, aattlók egyetlen reményének sírjával i«-
gyu gasdagabb ? . Némáa ölnek
Mellett a
fiatal térj és feleség. KeblakbaM olykor aehés sóh-j tftr elő.
Majd mintha egyet goadalaának.
jetni. As áldosat melyet em nagy, s saak a kamatok-
esélaakat
kivannak,
ról való lemondásban ill: a jótéttemény
pedig, melyben a párisi magyar egylet
rasseaülne, kimondhatlan.
Asért is meg vagyunk gyósödve, hogy rensésyftskben nem fogunk csalsl-kosai.. —
Kel'Párisbea 1877. Májas havában Párisi Kölcsönösen 3agélysÖ Magyar Egylet.
Esen emlékirat, valamint kedves basánk sajtójának hasafia* támogatása meleg vissbaagot keltettek. A kötveoyek aláírása mégsem haladhatott oly mérvben előre, mint aat kitűzött cselünk elérése kívánatossá utte volna.
E körülménynek as an oka, hogy otthonn tervünk kivitelének lehetőségéről sokan nem voltak akkép meggy őst*, mint mi, kik as itteni afctori kedvesó viasonyokat ismertük. A báatel^ek a párisi vissonyokhos képest, aránylag na-" e asük-
_____^_______o___________^ ..;-•.
ges, hogy sTs*tkkséges ° telek rntgas^ea- ! kamattal megkaphattuk volna tessék. Ped.g h. -. telek meg van, a bis j H* »»°n i^őbeo, t. i. 1877 é
egy 5u/#ayi kolcsín segítségével könnyű •serre, te! leas -puhetó. Megbisbató sai- .
m.lások aserint, eáy .S egylet caéljainak 1878 ban felépülhetett volna. megfelelő terjedelmű telek körülbelül ' Ai egylet ah kor már, bat hónapra
50.000 frank-ért volna kapható s s bis ssóló ígérvény-levelek alapján (promasse felépítéseké* 80—85.000 frank volna'de Tente) két kistelket biitositott m*gi-ssüks«g<ta. Es utóbbi össseg a telekre eV nak, még pedig egy 164 aégysiög méter-a felépiiesdl hasra kó«nyű sióról fotvé- nyit 45 920 frankért, és később egy má telhetvén a bis jovedalmeibél, melyek aik még előnyösebbet, 371 négy etög ssimiiá* szenol legaUbb 7500 — H.OOO méternyit 60,000 frankér ; de minthogy fraokr* fugáinak rúgni évenkéa*, 20 és a kötvények elárusitá a o^gyoo lassan alall torlesstetoék, ugy hogy as egylet haladt, as említett ígérvény levelek 6-
Ssemaiel tartjuk ason körülményt, hogy as ide érkötő magyarok gyakran több ideig kénytelenek munkái és fugUl-kosáat keresni, eien ^oebésség elk«riilea-dí, esáodékosunk időnként kibocijtott körlevelek által, a párisi nagyobb iparos és kereskedelmi hasakat í«lesólitani se-gédekboni ssükségök fedeséae végett egyletüakkes fordulni.
A tapasBialis biaonjuja, hogy idegen telepek csak ottan virágoskatoak fel valóban hol anyagi és •aellemi érdekeiknek egy ssilárdpuntban lelik támassukst.
E menhely létesítése aa« gylet saját
erejét minden tekintetben feltt.haladj«, tlí?011 olcíók ToIi»k '" -as egylet ragyona meg arra aem elegsé-| »«S« ^V^l.8**!^' í7*" *' ?'
régén
k5
P*ri"
1
, g
miod •l*ta|t*»ex volna,
mAr
20 év lefolyiaa uttn egy bis kisirólago tulajdonosa lehelne. — As egyegüli ae-bésség, mint emiitok a telek megsseraése.
hónapos haiindeje lejárt.
Midőn egyévi hoass«a firadosas
után végre sikerült a 250 kótTéoybftl
— Ba Magyarorssig gasdag volna, neoa ¦ 100 darabot elk-elyee&ttnk s a kimutatás nem habosaink kusánkfUi ildosatkéss*4- I sal a k&aoaség elé lépnünk : még esimex gót igé&yb* venni annálkevésbé, mert | basafithittflnk osélunk megválóéi hatisá hiss a ciél melyei oiér.ií akarunk, a rnl mtggyösbetni s esáltal nena^s Tetélkn-magyar aemsel fiúnak kösösjavára «aoU désre busditbatni. De as «pm as időben gil. Da nagyon is ismerjük, fájdalom, kitört bosnyák háború majd a miskolc ason mostoha v<asunyokat, melyek alatt' *' egri lakoaokat ért elemi c*.pi*ok, rég-sseretett hasink asenred s na boc*sth*t- re aeseg»di irvis, sokkal igéoy ben jobb n l>nnak Urtaoók, ha ily körülmények vették hasiokfiai nemes átdoi»Lké**ségét, kósou ad^kosaara felhírnók. Van asoa- semhogy arra, akkor éa^éaobb is, básköt-ban egy mód, mely délünk eiéré^i le- vényeink elárasitáaával asimitani mer
heuégeseé tessi, anélkül bogy B**áokfiti-tói nagyobb áldosatot kiváoaink. E mód csak hasáakfiai bisalmit ié:elesi fel, s •gy oly kis ildotatol foglalna magában. mely as elérendő ciéilal saesabeo valóban eiiümk. — L sód a követkesóben ill A párisi ssa.<Tar agyl.t 50,000 franknak megfelelő 25,000 u. é. foría'
tttnk vola.. —
Asonfelai a hizteikek ára folytonosan emelkedett s pedig oly arányban, h óbi ó 1 371
pg hogy p. o. as atóboi scóbao
A 371 sog
méternyi lelek, a melynek né^yssög mé térje 1377-oeo csak 16 L fr. 72 cm be knrölt volna L88O-bae oiak már 400 freu- kéri ad+toti *l Hím rirosséssbeo, Hont-
_____
léig 250 darab 100 forintos kamatot nem martre külviroabao egy 1878-ban 35 hosó koteleavényt bocsit ki, melyeknek frankért adatott eladott telek ssomsséd-Tis*safiietéi« ol eastendő lefolyiaa ulia ! aágiban, 1882-ben 300 frankkal fisetuk fog kesdődai. — As illető osssegek a »»g «gyet.
pesti eleő h»s*i takarékpéaatirbaa fisé-leadok ba, s addig maradnak enaek k«-seléss alatt, míg as egén 23.000 forint-
Ily keslveiótlen vitssonyok kösött as egylet l877-b»n felvstt terve mindeddig nem érvényetulhetet ; most asonban
teke, 12.825 torint 45 kr., ss ElsŐ Hasai Takarék pénstsr Egyesületnél van Utévo , tebát as «gylet ama aemee törekvése, hogy as inségbeu meg^rkésö m*gysrokat a sijit hisában fogadhassa s a kelU lámogatá<baa résseaitheaa«, mirís a meg-viiósulis utján v«n s cauk hasafiaink ál dosatkéai Umokttásátol föJg hogy az minél előbb ténynyé legy«».
H» «wd felhi-is aaeghesss a reményiéit sikert s a aláírások rövid idA múlva be le«saek fejesve, as egylet még ex év végi elöf, a histeiek meevételft'. fogacatoeitiaba veheti s már )886-b*n k sajit hasában méltóan képviselheti a magyat kolóaiát francsiaorsság fővárosa.
Reméljük, bogy tfllhÍTssuok meleg vialhandra és pirifogásra taiál *do« has-hasiokban. —
Kelt Párisba-a, 1885 július 3L én.
A Párisi Kólosön&aea Segély tő Magyar Egylet nevében :
A básügyi bicotuág Korompay; Béla. Ssalii Ágost. Ssiligyi Bála. Tóth István. Vendj Aladir.
Kegyes pártfogók: (Be<üreod ssena1)
Dr. Qi-atiy orvos, tisstel^tbei tag. Fómsgaaeigu D-. Haynald Lajoa, bíbor-ook. kalocsai érsek, a Lipó.rend n»gyke-reastes-, kir. titkos tanácsos, római gróf.
agyar tud. Akadémia tissteletbeli tag. N. Nemiikár. Kia* MtkHs, exredes. ússl«letbeli tsg Munkácsy tf biíy. festL, a francsia b^C-öletrood éa Fnreacs Jóasef 'rend lovagja. N. M. KtSty Zsigmond ca. k. kamarás, kövesség) ianAO«os. a frau-oiia becsületrend, a vsskoroaa s as oruss Sst. Aona r-ad lovagja, *at. tis*t«»le boü tag. Ceretiói báró Scbiodl-r. rodsuI, tiss-teleibe i tag. — M. B*ró Schluga K*s teaf'ld Ágost, tisst. tag. — K M Türr Isivin. táborooi. a becsülotread lov«gj«, as »1a«s korODarood D*gy keresi t>**e, a Sst. Móe és Lisir rend. a a Saavójai Ka-tunarend par»uc«auka síb st b.
A ttprtni keresk. iparkamrátol.
6956-885 «s
HlrdetméQí.
Vonatkoxiwal f. éri november hó 11-én 6311. r»*m al.it kelt hirdotmá nyüobro Ört-sitjük as érdskeU korakvt, bogy a traocsia kormány oly g.boo*-siáliitmioyokról. m«ly«k t. é d«N:sember hó 1-je elfin bagytik «i as oíttrák ragy. magyar kikötőket, stármaaaai bisonyii-vinyokal nem iog követein'.
As esne ha'iridŐ min elszállító t gabo*küldeményékre nésve stármasási bisonylatok a kilépő vámhivatal réaséről is kiilliibatók
Kelt Sopronban 1885. d-c< 19-én. A kerü'eti krt^ak. s iparkamara
oyi óaaaeg gy
A tisstolt aláírók a pirii nősen segélysA m*gyar egylet menhelye li ji k
a viaaionyok kedvstö viltosisáalval bis-kölosó- ! loeao bisssük anm«k megvaloeíiha:i*át. ' A három u ólaó é'beo a histelek
gy gy gy y p
klapito tagjaivá vilván, neveik as »gy- értéke lassan alább asállt é* mn«t legalá-le ti bis disstermeben márvány tablia osooyabb fokit ér*e el, mert bieooyoi, arany be Ü>ckel íognaK megiirökiueai. httgy aa 1889-bea tartandó nemsetkösi A« aláiria eredménye a nagy obb | kiálliUs Tegett a jövő Uvaasasal.mar is-magy.r hirlapokbao havonként kóstu-: mAt emelkedni íog.
domaara fog hosatni s as egéss müvelat- | Asért a legalkalmasbb időpontban
ról félévenként mindaddig fog j'lemé* fordulunk bas*i kösöaaégankhös a ' ' hitramaradt 130 ko-.véoy minél gyoraab-
banesskösleudő ssives aláirárása végstt. As «ddig elárusított kötvények ér-
tétet ni, míg a kölcsön teljéi ve nem leend.
íme esaa módon véljük
Csikorogva nyílik fel a temető kapuja. A vakító sötétségbe is rátalálnak arra a repkény kossorns'.a kis dombra. Alig néhány Ub told válasslja el ötét a lenn nyugvótól. É« mégu, oly s*e vannak egymástól. — De lega-libb együtt Utl'.is, a karáosoBTea ét.
Ssomorú karácsony ea I . .
*
— Örült táocsot jirat a siritó ssél isOrúo bulló hópelyhekkel. A köveseire fehér ssőn/eL borul. As utcsák lassanként nép tel ének iesaaek. Ki-ki aiet caa- :
ldj b
p lidja körebi.
A fényes kirakatok i lk A b
egymáaután
fl
y gy
sötétQlnek el-A asám emberénél m felülkerekedik a csalácias érseiem.
Siláayaa öttósott fiucaka léatareg a togvacaogtato hidegben, ö nem siethet hasa Apja, anyja airban nyugoasnak rés; K.i asiitva a világba, könyörtelen rokonuk keserű kegyelem-monuiiból él.
Ssámára nem var karácsonyfa. Ajándékul ts ónak ütlegel kap.
Nem törődve vele, hogy rékoay gúnyicskijáa átjár a fagyass'.A stél, a meg nem tőrt gyermekkedély mohó ki-vincsiaagával járja sorba a téayes kirs-
ó kariosoayfája. Ugy fij
atokat.
Ei as
aeti, hogy nem nyalhat hassá ja s kllö-nősen akkor nyilatik át kis ssivén valami fájdalmas értés, midÓo as eaibereket nagy csomagokkal látja sietve távonni as Ötletből. As m.nd a máaé less.
A hidegtől elotigásra ée as ismeretlen fijdaimas érséstól leverve lekopo-„ . . — rodik *g. ik kirakat előtti hideg mirvioy-
A aó kApwyt vess naagára, a térfi kabi-' lépcsőre. Nem tud aaeg v ál a. attól a sok b* ftlt Megindulnak a cmlUgtaian estbe.' ssép dologtól. Csak ingmUbb ejy, as a
kis trombita as őré lehetne? I
így is mérni gy5nyörü*ége telik a nésésbeo. Attól is mindjárt megfossijik.
Aa idő kesóra jir. A kirakat lámpája kialastk. Vége as örömének.
Nem. As ai áldott kis Jésuska nem feledkesik mag róla aem . . .
A kereskedő s ütlet becsukasakor éssreveasi a didergő fiuL Kikérdesi é« otegesáajs.
Miakur ulán Atihagy ia volna, de karicsonyns én több a melegség a ssi-Tek öeo.
A kis rongyos fiu meleg ssobiba, .a keroskedő cs.ládj* körébe kerül. Eie<ot« idegtokedaek Uile a kereek-idő gyermekei, de csakhamar megbaritkosnak. Hi-eseo olyan jó arcaa Tan. Astán ugy so-kog a nemTárt örömtől. Ktnek na esne meg a saire raji* ?
Egyik fiu ős', a másik aat engedi át n«ki. Vetekednak a nagylelkűségben Nocj oéahetik ast a rongyos Öltöséket •em. Egyik nadrágot, máaik viselt jo msleg k.ia kabátot nos. A ssegéoy fiu hiiba Tooakodik, Nem tágítanak a kia emberbarátok. Nébány poros éa asegónyk alig iamer magára.
A asám emberének hideg ssivél is ssokat)»a melegnég járja át. Most tudja mílyer éd-i jót teoai.
— Gyermekek elfogadjátok testve rül eit a kis fiat ?
— El, el ! — baagsott fel a gserme-kek ujjongó kara.
Vajjoa ki a legboldogabb kösölük ?
Orion
T5r?éay sxéfci estrnok:.
BünQgyi tárgyalás«k j
^gi kir t6rvénystéktAl
1886. január 7 éo 3416. Kozicsek Ferencs lopis bűntettével vadult elleni ÜgybeQ végtirgyaiia. — 3973 Csalló Iatvin lopás bűntettével vadult elleni ügybnn »égiárgy. — 4143. Farki* látván halált okosolt súlyos testi sértés mi-ádolt nlleoi Ügyben ve^iirgy* — 4186 Neme h (Pdoéss) Ferenos éa tirsai lopiasal vádoltak alloni ügyben végtirgy.
— 4198. Ssabó Qergely 11170* tea>i sértéssel vadult elleni ügyben végtr.rgy. —
J.nuár 14-*o. 3335. Weiuberger Ignáci m«gio»kirat bamiaitásaal vádolt éhen. ugybeo veg á'gy. — 3642. Uj B«logh B<m sikkasstiual vidült elleni ügyben végtárgy. — 3723 Stanati Ji nos súlyos és kÖoayli testi eérlée*e)i *i-dolt elleni ügyban Tégtirgy. — 3799 Varga Imre orgasdaság miatt vádolt elleni ügybon Tégtar,;y. — 3899. Vadáss Gáoor és virsa lopiasal vádolt nllam Ugy-' b-,0 vegirgy. — 4053 B*« Ü-bur tüi-vesa okosba miatt vadult elieai ügyben égiárgjalá*. -
J.uuár 20-ao 3663. Molnir Péter h.mii osnürel vadult ellem Qgybea v^g tárgy. — 3727. 3sÖc<e Istvio as-m«ly«-ss*b*d*ág meg-énétének böaiottévJ vádolt ellem ügyben végiárgy. — 3760. Csigtoy Öyórgy és B«ddk Qábor lopással T*d>l:ak etleoi Ügyben végtsr^y. — 3836. Hidasi György lopiaa.l vadult
Ügyben végtirgy. — 4001. B*rabaS
u lopis btinioKérel vádolt elleni tisyben v^g.irgy. — 4023- Kovic* György ha Ősig «Heoi erőasak bünteité-vel vádolt ellem ügybtn vÁ^tirgy.
Jaauir 21-én. 3050. Gáti Ferenos ssiiaaal vádolt ellem Qgyba vég tárgy. — 3835. Bajs<k János suiyos testi •értéssel vadolt elleni tLgyben vegtargy-
— 4311. Sipöts UtTán aulyos testi sértéssel vádolt elleoi üdvben 3 <?d bir itbird.
Jaau*r 27-ón 4100. Varga An-»l a társai magánokirat hamisítással vidol-t»k elleni fi^ybia ˇégUrgy. —
Jaoau- 28-án. 4112, Molnár Jóitef és társai lopás büntette>*l vádoltak ellen. Ogyben »*giá>gy - *1«- **** Ferasxu és társai lop** illetve orgasdasafHUSZONÖTÖDIK ÍVFOLTAM
miatl "adoltak olloni ' - 4281. Sl.M Itt'io ál Ur-ol „„gáni'kirel beiaiailáeaal vádoltak tllMi ügyben 2 od oír. ithird. — 42.2 JfoTace Temáa Io>re Icpia büutelte miatt vadolt eiieoi űgjben 3-ad bír. iibird — 42*2 Sándor lelvin éa lárt» •alro. mii •irtéeeel vádoltak elleni ÜJjbn 3 ad bir. Ib.rd. - 4310Horvá>k(Ho«.o)O6 ,inberuléaB«l ridolt elleni Ugjbeu |,,r. ithird.
Ztlaegareaegan '885. paci. 31-4a
MUZSIK KALMaN
iroda, igaagttó.
¦ H i r e k.
' —BoldosnjéT«t kívánunk lapunk
t. pártolóinak és kedves du.goaóiir-eaÍD»o*k-
— Hymeaj. Goltei Gtitmtaa Liti ó 1886. evi jsnuár 5-ési délután 3Yj órakor kól egybe Klein Rós* kis-«a«aoi>Dysl, s bécsi lip*5tváro*í templomban. Leg5«u Adás Frigyükoo !
— U*Bg*tTHtriÖ lOQfOrák v.n-n-k rsktaroiva öiv. Vesekéoyi Horváti J^lin urof> DÓoövolí iDl-tsetebin. Etea elóuyot tterkisetü songnrák fel-sláiéja V«gb B Kánly buáakli*, — ki jeles ta'á.BiDyaén a kiállítás alkalmából ki (un te'é«ben ia ré*xetuli. A tenekedv* Ittasak igen roeiwgin ajánljuk a mn^te-kintítrr.
— A nagy-kaniftsa. torna-egylet ltW6 jacutr 9 én s. ,.rasy ax.rvas"
átallod" diasteronébta sártkör-ii láncaea-téyt rendes Kosdel* 9 6rakor Belépti-díj: sseniély-jogr 1 frt 50 kr. — C»s-lád-jegj 3 frt 50 kr. Nerre asóló be-lépti-jegyek előre válthatók Milbofe* ödón ékaseréas uruái.
— HymeD Hsadley Hermán Ssombathelyi ker -tk«d<5 Arnaein éa Hsodley cségonk táras jegyet vultot Fel-¦eoburg llerrnin kiaasasonynysl Ssom-
...... Í
U* tol*»-
p tyokhisit ismareiU* tol*»-jok feltörtek ea 90 darab tsáraysst |np-
tsk el. Ssintáa ksraoaony hetiben a ri baj' putstsa uradalmi IM é l
ZALAI KŐ
,ÖNI
18M. JlKülB Í-Ai
sertés állományát iameretloo gsaok
elhajtották.
__j. Imrey Ferenci és és Drvles Oyürgy ku-ktaiasii napsa* mosok f. tw. 28-as késő rjjel N-Ksoi-ssáról hasafelé menve ss orsságatoa dán-Tesztek, miközben Imrei egy karóvá-Draxlert ugy megüilegelte, bogy n kei sén éa fején auljoa aérüléa«ket sseave-deti éa orvoai ápolás alatt vsa. Imrei vi-iés Ferenci ellen s blin félj alea tét negté tetet t.
— YmU. si«renc*fetleiB>$ Folyó hó 26-ról 29 re átsnend éjjel a helybeli pályaudvaron egyik mosdoay pályafutását befejetve a íUtdhisbt maaendo volt, a fatohásfeié eto vágányok kost állt Ko-váct Ferencs kue.itolót (kupler) ki háttal állvss mellette flhalsdó mosduny felé kö-¦el rult av&ganyboz feltassítván elgáiolts. K-ovác# rögtön ssoroyet halt é» holtteste még ason éjjel b«sa*M.ilts.tott s kór has oaloilss kamrájába. A vizsgáló bíróság értesittetvéo as esetről, ssigoru viasgáls-tot tar'.
— Szerencsétlenség Wagner György erőt termetű éa 73 éves kora da-osára még kelld ruganyistággsl bírt va-sutidijnok, ki v*lah« jó időket élt, f. hó26-áo kettettoen kisétslt Kit Kanizsára, ott betértek Varga látván gyám vundégsierecd hásábs; hol kórul belül esti fnl 7 óráig idoa-tek. Midóa basa készülődte*, as öreg Vagner valamivel előbb kiment és ss ad varon botorkálva beleesett a cs*k 21/, láb magát kávával ellátott kutbs. ~ it asoohsn senk. éssre asm vette, útitárs* éa s hásnép egyidaig keresték ki-áltosUá, a végre abba Bjugodtak beié, hogy as öreg türelmetlen volt várakosai és egyedül ment hass. R«gg«l • ssegéay öreget fejjel .efelé a kulba fulva találtak meg. Varga ss esetról jelentést tett éa as Ogy bejelentetett a vissgáló biróságosk. A Bsermesétienül járt öreg temetése nagy
írásoknak lemásolása alól s jegysfik me tesses.es: fel a eme teendők teljesiteeév as Btbistosok. miot amúgy i< kisebb mau-kakörrel, ds nagyobb tisetéssil biró közegek bissssaosk meg, akiknek esekmá jakba esea Ugy külóabea ia tartotík ; b as adóbebajiit eredően/érti hsronltefii késsiteadő é* betér jesataaido rorstos kimuUtáaok kétsitéVe alól a jagystk mentettnek fel. Mindkét elfogadott indit-rínj agyében s kérvény cétsilésével as inditváayosó bisatott meg.
— As olasz sorajegykéksÖBÖi
Jsauar asgy busása e hó 10-éa ej te tik I meg. E sorsjegykölcsön — nem ia tekintve kifogástaian bis.oaiték*it — nagy elő ayoket nyújt, ba»o»t* egy hutással i milliós, 1 miliót főorereméayekkel, melyek végöesse^e 66 millió frankra rag. A ki érdeklődik iránta, est mai aiámuak ¦ ¦ ' rdetésére Ualtuk.
A közönség köréből.
koikenveltépil'heljbali fiatal keretkeJ^ ddciembir 26-án jegyeste «l magának Kéwtfi Jósaef let^nyni birtokot ét keres-kedó kedvos leáuyát Herminát. Ugyan axuo oapoo váltott jegyei helyben Kei* chealdld Qy ula ur ssive válssatottjával Pollák Mai kiaiassoaoyal. Óssnués grataláluok. —
— Kitüntetés. A bolugyminisiteri-
um eanietevel megbiiott minist terelünk dr Hangit) Kir oly xalsmegyei tiaiti íflor-
• ott as u sságut kósegéasségt taoáoa rend Itirlifl tagjává n^veite ki.
— KIneTexes. Ddiniog-r Imre, a
ketitbelyi ga«d>sági taaioléset igasgató~ tsoárt ugyantson io léset ig*sgatÓjává nemléteit ki — A soproni m. kir. péasttgyigssgttaótíg Saskmáry Lajut kir. •dófelagjoloaégi fogaimató gyakornokot a n*gy-ksnix*>i iMeték kiasabáti biv .-lalbos pénsüi;yi fogalmasó gyakornokát uevpste ki.
Elgázolta a TOnat egy somogy íiubbi emberL, ki a asMlflheg) ről volt ba-¦amenob^n illat fűvel A vonati átjárón ide od» támol'igtábaD neon vette ésare as álluBásiól elindult *oosto'. A gapésa hiába füttyöiíeie't ; a aaegény atysfi csak tá-molygott • ainek kösott. A haladást & gépéss :aaÍLütta ugyan, de as embernek ki nem térésére * tok jeladás után nem iBtxámi'.ván, mikor látta, hogy as nem bir knéroi, már Dom állíthatta meg a gépet, mely a scerencsétleot fölisssitván, t«-lj«eeo (Mstexut'.s. A gépéss ellen Tií-gálat foly.
— A kWcsi rendőrség dicséretre
méltó reudeletet adott ki a uekóvetkesA tartangi alarcsoa báluk jeimeseire nésve, melyben s sserseteai jelnesek baasnáls-tát — mint s váltást protaaiaáló dolgot — megtiltotta. Tóié a msgyarorstági hatóságok is példát vahetnén»k.
— A Balaton áMosat Habner J.
a keaslbelyi gasdsaági intését első éves hallgatója — mint Ispuoknak írják — tnboek táraaságábAn e hó 27 én d. u. a Bal»too jégén korcsoly ásott éa asánkásott. >aiku<b»a a parttól jól messse bementek
* ti ma jégeo, Kste 6 óra tájbao, mi dón oiAr jól beslkonyodott, Hübner kiréulé ¦el a társaság tagjai visss»érkéstek a ki-idulási poatra, a kesstbtlyi koroolyásó klubb helyidébe. Itt kérdesósködtek tártuk felöl, hogy nem jött-e már ki, mi vei ok as est homályában nyomát vessi-teték ? Másnap. 28 án röggel, még Hűb oerrol seoki »om tudott birl adni. Jaho tan lr veaetése alatt rögtön ke(«sasére in-dúltak as elveasettoek. A parttól mintegy 700 — 800 méternyi távolaágra a jég alatt találtak is egy siánkót, a mi bistos jnle annak, hogy Hüboer ott a jég alá kerülhetett, mert ott több négyasúgméternyi
^ WreD ÍH ¦¦»<»• A köveiben levő bslássok ösases sasköseikk )1 boitili'ttk a asereo-caétlen kibslássáshos, de még asideig »em találtak meg s boltetUet.
— Karácsonyi peeaenye besser ¦ét. F^lyó hd 17-re viradóra Ssl. Otjir-**r<>n lakó Zoltai Uraság kárára 200 darab tsárnyat álUtot loptak el iamerailen '"itetek. F„l7ó hó lS-ára viradóra pedig ¦vorm-iady Fér*ao« garaiwaosi poaitai
— l'lczal megUmadas. Fuiyó tp 28-áa esti 8 órakor Kovács Terét ¦evÜ hajadoa Irány a fÓuton haaafeié igyekssett, mi kot ben két honvéd katona u'ját állta a midőn esektt kikerülve elsietett, esek UtdAs&be vették; — a leány esea üldöséa elól menekülni óhajtváo, befutott a Szarrat vendéglő kirilagutt ka-pubfjirata alá. E felati a kétvítés mart6 oly dühbe jött, hogy aturunyt busva, a leányt egy pillanat múlva jól elverték. — Midőn aKuobao a leány segélykiált* taira a Ssarvas kávébásbeli vendégek kifutottak, jónak látta a két vités hadfi kereket oldaai. — A leány a honvédek egyikét s*m ismeri, de s teljsUoiést meg teite e* hisaiiik, hogy a hoavaVtparancs* ooktit; erélyes riasgáletoi tart a tettesek kipubatoiására, hogy M.sok elnyerjék gya-lásatit tenük mélió bQntetéaét. — Mert ha ilyen dolog megorlatlaaul marad, oda játunk, hogy tiaatei»égea nö alkonyat után nem mehm ki h ulcsára.
— Szenzációs rablógri'kosság
történt legkuselebb Kósaásasegen. Ket-niuger Ssáli ösvegyasssonyt, a ki a f^lu végén egy magános hasban lakott, a na pókban meggyilkolva találták. A gyi-koatág néhány nappal etdbb törénhetett a a gyilkos ssámitásból as ajtót nyitva hagyta s aa állatok a bulla ssagra éjjel bem-ovén -a atereocaétlen áldosatrói a ruhát letépték, róla a hutl egiiasen l"i"ág-tkk. ugy, mire éssrevették. csupán csoot s a f-jen egy kit hajcsOmag maradt. A jelentés megtétet*éo, Éló Ferencs viaa gálóbtró ur a helyasioéo megjelent a a gyanú a meggyilkoltnak k*dvesére, egy fíaUl parasst leg ioyre irán jalváln, att »álla tóra vette a mivel a háska tatás alkalmával oly j^amutok, mivel a meggyilkolt hasalni asokott, nála találtattak, gas tettét tovább nem tagadhatván, végrs bevallotta, hogy gyilkos-lágot ó követte el a a aónél talált néhány fi-rmto. éa «gj«a árukat mikkel as kereskedni ssokott, a gyilkosság után tjávsl viu.— A tettes s sala-e^erazegi kir. börtöjbe kísértetett.
— A zalao»eg*ei jeg-jző egflet
saneghi járáaKÖre f. üó l7éo tartotta rendkívüli kosgjüleeé1 Nyirádoo, amelyen t> járásbeli jegy tok — "gJD4k ^ vételével, aki asunbaa elmaradáaát iga-aolta — mindnyájan m ••% jelentek. A kosgyülésen as alaptsabtlyuk modori:-uttak s P'ner litvsn Amegbi ét Somo gyi Jóssef n y ír Ad i jegyaAk válaasítnányi Ugokul m>*gváUsstattak. A< mditváayok tárgyalására kerülvéa a sor, e.fogadtatott Lubonyai Emk mibályfai j*>gysA ason taditvánja, hogy a uakötelesekaek hasanként! ösaaetrása a Uaitók áltai esa-kaso.teas«k s s saükségM kervéay elké-asilésével inditváa^osó mogbtsatotL Ugyancsak as ó indi váaya » mirháit-velőknek sa n ldigi gyakorlaUtenoU b*-asericu módjáaak meghagyása tekintetében — elfogadtatott és a kérvény kéaiitétére as egyesület elnöksége. felkéretik Jvfogadaiou továbbá Horváth OyaU káptalanfái jegysoaek asoa kéi rendbeli iBdiivásja bogr a) a kösmunks össae
_,.„r----------BJ.! -A kelybfrf.
Birány vendéglőben 1 írja a „Zala" mait évi dectember 52-iki asznának külön rovatában. A vendéglda iparksdík is est korlátlan halálommal folhstssálni ; 20 krt a korcsoly ásó tói • 10 krt a oésolol vess belépti dijai, — tessi hossá.
Aki tudja, hogy a jégpálya read-bebosása, lisstáatartáaa ét goodosáss mily faradságba és kóltségbt kerül, — aa, sem a 10 — tem a 20 kr. belépti-dij jasedésén nim ütkösvk meg. mivel míg a ! pályát a korcsolya Ogylat bírta hasson bérben a belépti dijak tokkal magosab bak voltak: mát réasről mi**] én is bért 6«et©k a helytől.
Tehát nem hassonlesésból de meg gyóftódéabol sjáalom jól berendeseit jég pályámat ugy a .Zala' t cs. rovatirójanak mint a nagyérdemu közösségnek ason okból, mivel a körcsoiyásót itt mi veaaély aem érheti, sót néhs verkli, oéaa pedig tusol tó banda ís nuUtta.)a seaé-vel a kösönségef, miot est a „Zala* is megemlíti,
Átért inkább korcsoly ássunk mint egy másra irigykedjünk 1 tissteletlel.
Nagy-Kanisaán 1885. deci 28-án
FEíNER DÁNIEL
veadeglös.
Vasúti menetrend.
Mai Kaiitánl.
Reggel.
Prsgerboi 5 óra 20 pereskor Barcs 5 Óra 45 ,
Budapest 6 óra 2b Budapaat 7 óra 20 „ Bécsajbely 6 óra 35
Délben
Budapett 2 óra — pároskor
Pragerbof 2 6ra 45 „
Sopron 2 óra 15 ,
B«rc« 2 óra 25
poetarooat poatavooat gJoraTODal
poelaTooat
poatavooat pvatavoilal poataronat poatavooat
Este.
Prsgerhof 1 1 óra 2ü porcakor gyortvo Zákány 11 óra ő n pottavouat
Budapest 12 óra 15 . postsvonat
Bécsujh. 12 óra 5 a pottavonat
Értezit Kauyara.
Reggel.
Bécsujh. 4 órm H pároskor poaUvooit
Budapest 4 óra 40 , postayoaftt
Fiume 5 óta 2Ó a poatavooftt
Pragnrhof 6 óra )7 s jrjcmvoDal.
Miben.
Soproo 1 ór* 48 pereskor pott«Ton«i Frftgerhuf 1 ór» 15 s po4t*vonftt
Barcf I óra 40 » pjaUroBfti
Budapoat 1 óra 59 , postavoDat. Efte.
Badap««t 9 óra 50 perovfcer rogje«-oiat Btcaaujb. lO óra 26 . faumti
Budapest 10 óra 55 . írjonvoaBt
Prigerhot [1 ón 35 . poau»ou»l Barca 11 óra 25 , poaUviaat
¦¦¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
'¦¦¦»»¦»¦¦»»»»<
Meghívás
+ t nigy-kuixui segély-egyleti sziretkezet IV. czikliisibto, Ill-ik ^ éri rendes
köaiyüieiét
i • helybeli Tárosi Unics termében folyó éri jinuar hó 10 én dél- X
¦ elStti 1U órakor Urtindji meg melyre a surtztúépes Oiletrész *
tulajdonosai tisztelettel meghivitmk.
Ügysorozat:
I. szimodasi jeleDtés
i II. felügyelj bizottság jelentése és inditfinya J III. határozat a UrtaJék alap jav&ra fordítandó összeg iránt
:IV. jótékony czélokra fordítandó összeg meghatározása V. az alapszabályok 26 és 27. §. érteimébea sor szériát kilépett 8 választmányi tag helyett ajak, vagy ugyan azok 3 évre leendő megválasztása
:w VI. felttgyeló biiottság megválasztása V1L indítvány az egyleti szövetkezet érdekében.
¦ Kelt Nagy-Kanizsán, 1885. évi deci. havában.
AZ IGAZGATÓSÁG. ¦
¦ •¦¦•¦¦•¦¦•¦••¦¦•¦••¦•¦¦tttttttttttttttt)
Cius-
éi ko.a»éojbeleg-
aooooo'
8 IfÖSZVÉNY-BETEGEKNEK! 1 _ .
Q la ajioi.ndó Dr. med. Kiérne ii.lAtt vjldbad Oaateiai c.. kir. fUrdtorvoa C
Q víoje utaa — eddig NenlTÍch Oyna gjógyaaereaa állal, liaatáo mmdeo Q
a irtalmaaaDTag'ól meDl n9T<DT»al>4l kiaiiiett Q
Q köszvény-Bzeazt. 0
Q Több miDl 30 év ÓU van általinoa alkalmaaáabaD eaeii aaer miül k6aaT«DT A
0W (rhooma) <xna aelleni bajoknál, nelr idí óta a lejjobb aikerrel haatnállalott .
Ara egj flTega«k baasaiUü atMitieaal «cyHtt 60 kr. *:
0 E<7Hla ti főraktár aaia>|reD<leléai hrlT NacT-Kaniiaai V L ManOák G, Sándor MKOTÁÍTÓHOZ rxitmrt)
Lapveaér éa kiadó: SZALU 8ÍNUOR Felelit .aerkaaato : TASS ÍLaK)S. LapUlajaopo. : WAJDtTS JDWEK.
Korcsma bérbe.dás.
Egy helybeli elsőrangú korcsma,imely havonként 50—o5 hecto-liter bort és 4t—5 hec-toliter pálinkát elmér, igen kedvező feltételek mellett 3 évre bérbe adatik. ~
Értesítést ad a adó hivatal.
ki-
Az utolsó obligatiók.
As 1864, 6S, 69, 70 eTekbS! axirnaao miniszteri rendeletek értelaiében megfof torléna) ISSfí ianBÁr 1U — a torréoresea tloirt asabilrsat iserint ~ a havi nagy hasasa
az olasz sorsjeí) k51c»«nök nek
Esek Bindenik. bistoaitTa Tan. a követkeso lefTiafjobb otaaa Taroaok teljes TacTonáral
Bari, Barletta, Milano, Veleneze. BBF 4©O huzáü fj*
melTek Táltotatva 6a reodnere>en ttaftállapiton idóköaokbea ejtetaek mag.
300,0000 nyeremény,
ktVstflk tóayrmminjai 2 millid, 1 vilUÓ, fél millió, 2&0,OiO, 1UU,(XKJ, &O.UÜU *i5,(X>0 ÍO.IKK) «tb. o.„«rUkOk mintegy
66 millió aranyban
¦ a*ok ca«ng6 péazlMa, s lafisljatabb ütokt*ruU asMett as«l(áluts*k ki m. t«er»o-caéa ny^rSknek
A% előbb említett 500 hu*áMbő'
j teiübb
ejtetíti meg Tí»*i»Tonhatl»nul ac eredeti törj ebeken megjelívlt id fontok ba«. E •orajei^t>k*a kOlf>ab»n bárom QjelTtSü aaiad^miemü falvitá(o.it l« m^áHi
Ifidep uixai Délktll álluLvatni. hf*t:y ** oliai sorajegy-kMcaö oL.njíStebbfk a nyerénoek Hantáin a esél^Ai miatt, S I ajoiél k.»ur*oU*i t«rresetet ukistTc éa páratlanok ti •(é• i filágoa a mennyiben oj[ji>dOl állauak a njsrtményeti ánk.t ^uc«it« tekiotuttbAii.
Minden *orttjegytulaj<lono*nak bimtomUva van egy 70 frankos nyeremény, mely enetleg elérheti a 2 milliót.
k kid B klb i
magj vuseodőbe
jegj i90, illetye 220" é
y
A •onjegjekert kiadott Biaxeg k(llftnb»i) ¦i- imiUrllI, meft mindto tulajdoDuiu*k l ittotitra ran S ao i v^teláráiak TiMntente**", aionktTÖ 7¦) frank raioimili*
A hitel** ar*>d*M ¦orajegf*k. elliu*
Bari, Barletta, Milano én Velenrze
riroaok kÖ«ga«f »tá*i f*nőkéinek aliirásáTal, — a «al/«k aimdea bniásoa rátst reaanek, kéaapénafii»téa ¦elleti
220 fraaklrt - 110 forintért o. 6. adatask .1
Ufja»«s«n ¦<>njeg7«k k»j)b«tAk rt*«lrH6íeté*r« ii, 290 frankért i4í> «. i. m. köTetk-i.i .altét-I-k mclieU: Az aiáiránnAl fttrtrmtő 1.1 frank = 7 frt SOkr A. é. m a Z7!í frmkuyi = 137 frt SO krnyi h<Ur*Uk 9JS havi, b írko. _ Ü frt 50 kro< ré*sl>-t.-kb«a ro*sndó la, melyek minden hó olatj bet-¦ ben, 18^6- febr t-tc.1 keadSdMPK 6it*nd8k. A 15 frank lafiaetéM**! a verj már korlátlan jogfal thi réut a 1U január 1S.86 hazsaos, ¦ S« "«t kö*atokb«n is OfT, mintha mar a sora-jagX árát ogéasou leeiatl* tolna
KcsWSMéajyfjIi Ason Tevők, kik ksri 5 fraak a»ly«tt sstí lf» fraakot ÖMUek 10 fraokayi = 6 fruyi árltesfedétben rAaiMBlaak, ¦ aaok, kik as ttgéss 6aaaas^t Téf«i| letitetik, a aorajegytt 20 frankkal ~ 10 frtlai olcsóbban Kapják.
Uivdeo t«tí kap ráadásai 6 s*r«jssjytt aa slexand/ist olsss iskolák javára rendnélt sorajátekbol. Lsek 3 magy husáabao iNiuik ré»mt, a ka*atkex<> oyeremíoTíkkat :
1 fönjei-taén? 100 000 frank
40,000 .
2 ajenai. .a Í5.000 60,000 .
. 5,000 ,
1 n » 3500 5,000 .
¦ V * 1000 4,000 „
4 » » 500 3,000 ,
SO „ k 100 8,000 „
2300 m)*T a 20 40,000 ,
ösazeg 260,000 tnmk.
E t«rt.iáti'k asereocaat berendes«a« abban áll, hOfj 3 nsgy kosásbál áll, •%j*alü idukdinek m^ftsrua, i a jeis«tsst««5 ¦yer'-Bitoy.k k«np*oab«ii tuaiteLoek ki; vsls-mtst abbaa, hofj * *T**ba Mélrei asámtalasok a hofj U>-ábbá caak »xj >orosata van as ecéssoek. folrt&tolsgo* i»i-mokks . — I iy slónyftk ast aradm*tiyMik, bogy h«d wm-jtfjnek ráadáskt atindeaki oromsial fogsdj a annál többre Wrtli. ."t aaok a .er^efjek, ..l,.k« nii a korfkbi ama»kr. ki<«u,tw»k. .i.d «ere»rié.«k Toltak »5t a T^ronai urajitek egy 100,000 friako. DTer..iüTe a. ilta-laak raa«á>»l adott ^ry ÜJ ""•I««J'« "•"-
H>ci«ctuiiiU »*«. ho|7 • beíieteit aonjejjirak o.miik hofr »eaaeljeiutv. •olaáaak uaaea Bari te Barletla laroaokcal a mlr kiauaott ¦orije|T.k njkil -i«u teteuak a ai aalaa Iek.l5ié Mii, 9OO—T n^rrni • ifr a lejlobb aaetbaa bir-
toUba juiri 1O mnnánavJe
r*lTÍláraeitá*ok iránti kardeiekrf laiiaUn ai eredeti lOrqaffTakea visdeD f»l ra. ieiieaVe) ¦•- •alaaa.ln.k A ki aa IBM. ja.aar 10 knáaoa riaat akar ««^i aa 5a«arat • jaooar 16»6- poeuatalTaiiYO. küldje be a ksietkeaS e-i. alatt:
Bank rratelU Croae J« Mario Genua (OUUMormágJ
A KaTeremaajak tíriran aloi kMSItetiiek a safrobb lapokkal. AMoki.Il .ideo aTf'5 ««fk«Pi« '"«7» » '•')" hí"i*' *¦ outiét. 10 "orajefj talajdoioaa Íd ataa tinratilar taaoaiRkUk a fSnraretneovekrel.
,1, Ha ralakicaak 4tí i kuaiaon akar reai: Tenni. 1 »[llio, 1 millió ekí .1 aanak elír. tó frankot = 3i frl K) krt. o. é- kell a«Ml,>e»i188G..-MKUÁ& 2io-
ZALAI KÖZLÖNY
HUSZ0KÖTÖD1K EVFOLÍAM.
ELŐFIZETÉSI FELHIVÁS
„B II I) A P i: S T I II I |{ l A P"-ia
Laptulajdonosok: Csukássi József és Rákossi Jenő
A ..Budapesti Hírlap" körforgó- (rotációt)
A ,,Budapesti Hírlap' a magvar közönség legkedveltebb lapja a keleti háború kitörése óla naponként tiZOWlyolczezer példányban jelcnií meg.
Hit bizonyít ez? Azt, hogy a közönség méltányolta a nagy áldozatokat, melyeket a balkini válság kitörésekor hoztunk, hogy közönségünk legmagasabb igé nyeit is kielégíthessük.
Megtettük azt- amit sonn egyentlen magyar lap se tett meg: hónapok sta három tudisitéja működik 2 .Budapesti Hirlap'-nak a Balkánfélszifletun Belgrádtól Konstantináptlyig. Egy Belgrádban, egy a szerb főhadiszálláson, egy Konstantinápolyban Keleti leveleinket az európai hajtó forrásul használta*, elég Téttl Béli balkánfélszigeti leveleire hivitkoznuok, hogy be legyen bkouyitva, hogy közönségünk politikai értesitésérdl s irodalmi élvezetéről egyaránt kitűnően gondoskodtunk.
A .Budapesti Hírlap" ama kitartó harczok folytán, melyeket a magyarság, érdekében folytat, ama körülmény folytán, hogy szakadatlanul buzdít, gyújt, áldoz. nemzeti közművelődési czélokra, száz szemmel vigyáz az ország, a nemzet érdekeire s védi azokat mindenfelé: úgyszólván központja lett a magyar közművelődési mozgalomnak, s mindennapi meghitt barátja az intelligens magyar családok sok ezreinek. Egy hatalmas szellemi kapocs, mely összefűzi a nemzettest egymástól távol élő tag jait. Baszkén elmondhatjuk, hogy Magyarország szive dobog a .Budapesti Hírlap" -ban.
Bizalommal fordulunk tehát a müveit magyar olvasóközönséghez és kérjük, hogy a .Budapesti Hírlap"-ot ezentúl is pártfogás alá vegye.
1886
január hl elsejévsl uj előfizetést nyitunk a .Budapesti Hírlap" ra
Az uj esztendő első napján uj eredeti regényt kezdünk meg a fővárosi életből, ez eddig kiaknázatlan kincses bányából. Czime lesz
A „BUJTOGATÓK".
Hogy ez valóban érdekfeszitó, emberi szenvedélyeket, társadalmi nyomort és fonákságot hiven, elevenen ecsetelő olvasmány lesz. mely bátran kiállja a versenyt a külföldi hasonló irányú regényekkel arról kezeskedik a regó^oy írója:
RÁKOSI Vltttor
a '.Budapesti Hírlap* belső dolgozótársa, a ki SipullliZ álnév alatt írott tárezii által a magyar olvasóközönség kedveltje lett.
Az előfizetSs feltételei:
Eaész évre ..........14 frt — kr.
Félévre ............7 frt — kr.
Negyedévié...........3 frt 50 kr.
Egy hónapra........... I frt 20 kr.
Az előfizetések legezéiszerubben poetautalTánynyal eízközőlhetok következő cim alatt :
Hiiri»|M-«(. IV. kalap-utra 16 A ..BimIhix'sIÍ Hírlap*' klndó-hlvatalának-,
TWelottel
a .Budapesti Hírlap' kiade hivatali
rc-<~jP*''c-''-K''3tCTtf*3c^-Oic>*:^^ B
>*>*
Czélszerű ¦V .és kitűnő alkalmi ajándékul "W
HALIFAX-KORCSOLYÁT
párját 3 TrX. »jÍBlj«
NENTWICH GYULA
WSKERESKEDÉSE
bereodeMU raktárit « legjobb BomiDCxorOtt fS*S-td*Hjf~t fcdxt-kmsha-flUitrtU—Höí. ÉpUlíl- it Uuor-<:aialitoldi<Sl
tm~ tT»rl áron *VM
és oezitaziasaíl lejrattarat Omrati és tanától .
O-OOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 5o ítr., 75 te. ób 1 Irt. Uetenltintl réazletnzetéare
ajánlja legjobbnak elismert
Singer-, Howe-, Wheeler-Wilson- és Anger-
VARRÓGÉPEKET .
3 «<i jitillú
5 éri jótállás mellett.
inga-órákat -^f 3 ^í"
Legfinomabb olajszlnnj-omatu képeket
aranyozott
Nádszékek, góth-nád3iékek, gyermekkocsik- és íuggó-lámpákat,
nagyon i/léses és >zilárd VASBÜTOROKAT és ruganyos ágybetéteket rendkívüli olcsó Arak mellett s—
FŐ L'TCZt. lWo
kállai Nándor ^OB~mZLfiLfiL*lmm*'t*
> We!li«ch-f«l« hisban
00000030000000000000000000000000000000CO000
rV«><*tj Jáutt kcmwrwűwtdáiáUH jjt/ KaniudxMelléklet a „Zalai Közlöny" l-ső számához.
'¦feűSÍEHL
%,-Z
Ezüst-éréin.
Legnagyobb
BUTOR-RAKTÁR
Fiálovits Lajosnál.
Förattar: Szétesfeliémrott,
Sas ntcta,
Fiotraitár: Haij-Kaiiau-
dél ztlal Ukarékp«nztár-epfilet,
ki u(ÍTirb*n jobbra V
Bátor vagyok a d. é. köaÖBségnek tiatteiettel tudomására ho-ni, hogy raktáramban mindennemű saját gyártmányú
asztalos, esztergályos éa kárpitosmunkák
franci is divatlapok mintája sscrint k«*El«ibeD találhatók és megreodel-betűk, miodeseo ssakmába rigó megrendeléseket, telelfiaaég melfott, a legjatáDTotabb ároo elvállalok,ugyusintéo tvvalt bátorokat átalakítok agy hxlybeo, mim vidéken. KakUruo találhatók flojtslen tölgyfa, háló- és fbéd.ÖBXoba-berpndesé«et. 6 német alakokbao (Altdeuucb ranaisias). Továbbá mmdeofe'le álló, függd és kontói- ükrök, ÍQggönytartók (Karai-scheo) minden alakban. Dús raktár késs garnitúrákból, ugy mint Jut te, crepp, Jtureth. nyomat ém sima bár*nnyból miodeo stinbea Otornácok éa kisebb-nsgyubb divánok. kanapék, a legújabb f• jtája «merik*i borból. E'»ál tvlok mrnj aimioiif/i berenrfesenebrt a Ugjati-DToaabb árak és íVe.A-aeg melUu agy raktáram hajlított nméto-natu l>ntor«k éa minden fajtája vaabatoroknak.
Midío fieo nagy raktáram egyes kiválóbb erikkeit a nagyérdemű helybeli és vidéki kftsónségnek felsorolom, kérem ssiva* pártfogasakat.
Tisztelettel
2Ó80 3—10 ^lásJ-OVl*
kárj itr.s és bott
OOOOOOOOOOCXX)OOOOOOOO0O0OOOOOOOOOCXX)OOOOOOOC
Orvosok által ltlprobdlva s ajaolva!
XXXXXXXXXKXXXXCKXXXXXKXXXXXXX
F.
K á t r
2
X
x
'frondiorr (Rosaota. se ne) viaz-
j.pan. bujakor éa elSadiek elles, ¦i4 drb 25 kr, 1 drb 90 kr.
ita-feie k ft* n iay éi cmi elleni ¦ tip pa n birtos kiprtbált és gyom batáau. Ára 1 frt. tranv-BisppaD rflh •..•». kajkorp., lábiuadaág itb ailen 3f> kr.
n eoybr, Kjarmekek és aGk réstírt 3b kr.
SiUtroDiiMppiD bSra.tk» „Mitfrester" Utplü is bórkiüteg ellen 25 kr.
Toj ái-s « a pp a n bmjkory* *]lea *¦ arcabfir élínkitésére 35 kr.
Kpesaappan a bajon vés ápolására 35 kr.
O y fl k ér-* % a p p a n Oditf'l^R hat ¦• >á^gtzervfztXr« S5 kr.
(i l y e e r i n-» i a D p » d legfinomabb pip*re asappan 26 kr
B«DlDMnppiD a bf-r dunasica ellen 40 kr
V|8«!ÍB-lixpp sd kellemes mosdóssal mindf>Dnapi htunilst'a, ára 4> kr.
K»ph»ió Prágnr Béla gyó|t)'ftii*i-tár»ban N-ej-Knittán.
Vet<*ln^l k^rjök a b**jr(fr»<"tt vé OPfryPt fijryelffmbe Tenni.
IC t
i
*
X
I s
xxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxxx
MOLL SEIDUTZ POR
Csat ralóii
bamindan doboson » Kjárj«;y : a aat ia Heti soksioro-sitstl cseg nyomata látható.
Kaeo p.ir.ik tart.i* gvijhiuu m»«a.-s |yosj*r . a test¦ a)s4t, fromorirarc* éa elujiakáJodái, Ey>mor4c««, rt>«*Cit é«|«lá*. inájbij verts.a as, aranver «s a Wgkil-lOaMlsbb ¦•( tMttMflaefc elleo 30 «Y oU folytonosan növekiJÓ •lii«er«tb«n r*aae»01 Kgj eredeti dob -í >¦• *'sáUti utasitásial 1 frt H«siiSÍtváiysk tlrvétycte* ildíltetltk
KosKVény , núi, miudennemfi haao
'tasákoa badtrzti- r^^*-i»TiSrJ leírt; ¦¦rsflatátaak miadci.u«mü serttlé«»k éi s-be . gyoladisok «i cagauatok elleti, Bcatilsi rizsei keverve hirtelen beteg^déa háuyáa és kólika ellen. Lgv üfef ponto utasítással 8ü'kr. ' "S*01 öl"62
Valódi, Moll védjegrérel ét név alairatava
Moll A. -r^1 Bécs, Tochlauoen
udf. ualllto. '
Baktarak Ni| y ¦ K ail t t a Raliu Jíiief jyíijwerén. Roaaifald ÍJ Feaaelhofar Jóil«f .BarM; Dora/r 8. CaikMnya: OSja í- «'»«' IUp»«v»r»lt BoroTici Ad. Kaazttaly : Schlnf^r fia. KiratM : Rali Jinoi. ¦•rcull : laaU F«rd. Sliaitvir: Si»lay Jói««f Zala E|«r«ie( Hollóij J. gtol;..erju.
18B8.
WALSER FEREJVCZ
elaő macyar t*P- *• tüKdtóasenk tyais, hanac-
Ajánlja gyártmányát! mint magyar különlegességet kutakban éa mindennemű szivaty tynkban elvállal teljes Vízvezetékek berendezését varosok, földbirtokosok, Ipartelepek, armentesitő társulatok éa magánzók ré-SKÍről modern technikai
Í62Í 29—50
BUBAPBSTan BottenbOlK aUmm ee.
alapon eg kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz- és magánfürdök felszerelésére, szagmen-tes ürszékek felállítására és minden vizmű v i muukálatok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár. ttOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
Amerikai
Relf Arnoldnál
Béoa, X. Pevtsaossl ntosa 1.
Kőxvetité* ingyen. ¦V E ssakfcaft a lexr églbb
3Í TMö-, I61K iflMieteiet II
X (autorósot) X
awnvMdSk figjílmeiUtrjfk sí általam Oronorsxá; b«la*-jében felfedemftt s na vanirSl 368) 3-10 4 •
„Homeriánatt-nak o
ely orrosiiag 4 , eg «i»tr biao- 4 ,
f-rrCl unlo éU)Aljpgekben bé
iw-ret«tt gyógynötioyr*, ^ y m«f *t«*gáliaWtt «• ezar >yitékkal bilelpsittet«tt á k
J kűldeük ra«f A 60 gramm iniyv Ho- ^ ,
. . m<riaBa-caoniag elftf«»d6 két napra és ^
. ^ 70 ..'ba k«ml éa tmlód.sá«a jelíll ala- ' (
t iratommal van ei'átra ÜTok mindenkit
: a ná> caéR-tol b>rdetaa ata valMl Bo-'
:^ veriáca vásárUs«t&l Va<»«l osa* aftlaa ^ rrniatv* kaaatité ¦
PA'IL HOMKRA Tri
A Tdlódi , Hoaeríana-i feltalálója ás
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
FIEDLER GYULA
FÉNYKÉPÉSZETI MŰTERME
NAGYKANlZSaN,
VAROSIIÁZBTCZA 6 SZÁH
"tr fényképek ;rHí.
ogyszintén elegáns kiilliti$ban olcsó áron. &L-^ Fölvételek roa* idö esetén in történhetnek ! ~BJt
Kaoken kivSl
siinciell ftnyUíp k, fforkep-»»gyiláiiok ol«jfr»lm»oybro. pornrll n-f<SnTLi-prt Chroaio-fé >jrké|iek. vllágo. nr*n>ti>k,
szilirdao olcsó ár mellett Etolgaltatnik ti.
KAVE
nyer«. kitűnő. rróCeljfa, lamalon
f«j 5 kroii r.umaKok»aBi bér-
c« vámnieole»«H bárfavvá mXám-
véul weifelt
8*ntos, flaom kilónként 1 15-125
Ceylon, nary, finr>ni . 1 30—1.40
Oylon. finom, iö d«s , 1 5(1— ISO
kfonadO, arany sarja „ 1.60 - 76
GyÖDfy, Pari) fioorfl . 1.5S -I ö"
QyOogy, (Perl; Cuba finom , 1 7-,—1 86
Moec», TsJódi arabs . 1 80—1 90
ajánlanak
Mattemdorfer Brüdrr Fiume
A. leejobb • lefatabb
harmonikák
caakii
J»h. N. Trimmelnél
BECS, VII Kaiaentruae 74.
Harmonika* i tfjU, men.-
Ervén Lucas Bols,
k. k Htf Litferantafl, k. nied Htf LieferantM.
Al»p:tt»tott 1875. Amslerditnbín. kaiöDlegességttlc
Curatao-Anisette,
az ország első üzleteiben lészletbeo Tinnik. 2615 14—20
oooooco
Cs. lír.
szabaialmazotL 0XXXXX7| Teke asztal- és teke golyó-gyár j"|
KNILL KAROLY
Bies IX, Rsssaii, R«th« Lívengasse Ni 5-7
AUpittitott 1807-ben. AjáDlja kül&ohfeo aajit, iltala UjOD-
u«d felialilt tefceaaital falat «it.i«
I
a logfioomabb anso' kauUcbukon meljek tekiolve jóságat é« tartós- /) aigat mindoo maa tekeautal falat fnlOmalQLt a • mollon • bi- >' aonval oaudia olca<S takasaatalokiot ca.k 45 Írtba körül. ! J
Ai 4b cs. kir. kitár. ¦¦•badalmaioU Teke golyóim, na«-lyek af elafiat caoDtaakkal teljeaea egyre megy, ajiolom agy évi jót-/ áHia mellett k^elkoaí arákirt. 60 -62 ma. ig 5 frt 63-66 »¦>. ig X 6 frt. 67 — 72 mm. ig 6 frt 50 tUr.bonkint. Arak él rajiok teke aaa- . _ X l.lókról i.gjon ía b*rmom»e. 2614 12 — 20. X
oogxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
J
0 0 0 0 0
)lilti'ii)i Sinilor
laii-Eaiiziti. — KittBtettetett Buáapestea és SietesIetiérTarott Ó
0 Vin szerencsém értniteni, hogy MilteDberger Sándor tör- 0
0 tényileg bejegyzett ezégemet Miltényi Sándorra atTiltoztattam. 0 v Egjgtul bátorkodom becaes figyelmébe ajánlani Q
2 ozipéaz üzletemet *
a melyben miodennemü un. női, ultmint gyermekezipók a legújabb a a divat szériát nagy választékban készletben vannak, vagy legrövidebb q a idő alatt elkészíttetnek q
a Báli, valamint más hasonló alkalomra szüksége* czipók 6 Q
q óra lefulyU alatt készülnek el. A
a Vidéki megrendeléseknél mérték hiányában kérem egy avnlt A
a czipót mintául beküldeni. A
A Becses pártfogását kérve, maradtam teljes tisztelettel X
0 Miltényi Sándor 0
Q etipiti (Vároil palotában) Q
áluUm f
nálaia. ulin baján 18 méiar hősit tri sl, a naf j-érdeaie «á kfixAnsif hasznalatára bocsvt>» # ét ktairnlar naUsa kaafaattS^O- . J
E 60 krajciir, 1 fri 4. 2 frt — HajkenScsöm «>rro i
kOJÖBSt jó taer s^asAait lett rí-baj- é* •sakálDŰ'eaxtáise, fajrájáa, >, ktjkibaUa*, korpa«é»«5^.. ás ko-Icvea •llen, érési ti a sSJcjftkeret, •'*• ,4itja a baj- ea ssa>áiInSTéat Í1 a lefflii toil«tl« k«nKcs.
CHUag é* Társ*
Budapcit Király stcu ^6 Kapbao. NaVfy-Kaniuán Práfar B«ia or fjógyssertarábab ; — Zala-e(eruea;aB lítitad-I«r" MAraái, TSiaunint Mtcyarnratáf jtl«nt41(«-
Lengyel János
asztalos-mester . a s; y-K. Riinán,
A nagyérdemű kOzőnsíg figyelmébe ajánlja a három bó clótt megnyitott
asztalos üzletében
kési< divat szerinti botsrait vállalkozik egyszersmind a leg szárán bb fából telelósség mellett minden épületi munkát és lakát berendezéseket rajzok szerint a legolcsóbb áron elkésziteoi
Nagy-Kanizsán, mafyar «tcz» 17. sz- 3 — 10 2673
ÖOOOOOOOOOOOOOCKOLEGCZELSZERÜBB
alkalmi és névnapi ajándékok
faltai WAJDITS JÓZSEF tijTlrtÉSÉI NtJ-KaniZSál.
U m magyar, német és franczia diszművek, remek irók diszkötésben, magyar, német és franezia nyelven, zergebör- bársony-, elefántcsont-kötsü imakönyvek dus válas/tékban, ifjúsági iratok és képeskönyvek kisebb s nagyobb gyermekek suámára több nyelven, albumok, finom ssseh-jrókönyvek, legújabb bangjegyek, raonogrammos levélpapírok, csinos dobozban, zsebnaptárak, diszes felszerelvények íróasztalok számára, legújabb mintájú, látogató-jegyek a lehető legolcsóbban számítva. Mindennemű irodalmi megbizásokat a legnagyobb figyelemmel és jutányosán teljesít.
Elfogad aláírásokat a következő nagy műre:
Az oszt rák- magyar monarchia Írásban és képben.
Rudolf Irónörökös lőberczeo; kezdeményemével és közreműködésével.
Egy-egy füzet ára 30 kr, Minden hó 1-én és 15-én pontosan jelenik meg egy füzet.
Továbbá: Wajdits József könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
1885-ik ÉVRE
hét különféle naptár jelent meg,
fL~~ s &Z egész ország minden könyvárusánál kapható; u. m. *^B
WAJDITS JÓZSEF
nagy képes népnaptára.
bő tartalommal és temérdek képpel.
Ár* kfttic irUpjíkal ellitvj 50 kr. flzre 40 kr.
WAJDITS JÓZSEF
kis képes népnaptára,
Árt fűire 25 kr.
~ WAJDITS JÓZSEF
101, iizaz száz és i'i) évre szóló napíára.
Ári ki-iiif'nv kiVéstx'n 90 kr.
Rév-komaromi K, kalendárium.
Ári fűzve 20 kr.
WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA
Szfiz Mária édes hazánk védasszonva
nagy képes népnaptára,
vallásos bő tartalommal temérdek képpel
Ári kittre irlipukltil ellálvi 50 kr. lüzve 40 kr
WAJDITS ÓZSEF KAIDVÁNYA
Szflz Mária kis képes népnuptárii.
Árt fOzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
1884-tól kezdve egész 1890-ik évre
szóló naptár 14 kr.
Fentebbieken kivül minden másutt megjelent naptár a könyvkereskedésben fellelhető
Tostai megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetne k. ~9|
Becses rendeléseket tisztelettel teljesít % l r ( |*i W , Ll
tVa;dll8 J07iSei %y-Kanlzsán.
aluli
alk.li
fö k.
.'r.. ,(J : 10.000
» f pO
b-« fo
»-b fi
&J rudkiTll el
fcéeal elairaaga ^
illiiáai ir Itiit iiTatum ¦ > Blig . kiulu i.
darab raoaaraéa. «lr(áas m divat**
téli üli kendét
•¦ tlibbirt hikatotlea t>lc*S ir^rt tdon ; 1 KOmépnan*. tili kendő 1 frt 90 kr.
S Prima-kendö, nagy 1 frt 80 kr
3. Legfinom, egét nagy 2 frt ÖO kr
a UfíHlmpdiabi »i»bn. u. m. Baráton*, gránit, graxiár, fMr, iHrk draf, Kit törik, mtm bar,,, f.lcttt. Uk, .ib 60-fiU nimit*.
Bm atolaö di'tto >>i k.i.dít a Uytébb U —<M vi-Ut kitvíl, Wejd», Után, (xJlto. 4, bm nagyon mtUy.
E<J hf>'gy •« raaluuu •) u ijn .<ép kei d.'.k ••t»et ilye. OÍC4Ó »rb«n, %niX iikibb, miTel • r löbb« ksrQl 4t . kécslet h.in.r elfogj.
t«Us/ik TÍMSavAt*ttek. M %r%»&Aiimtí ké étik t ujt •> BtlCJ- ksuptouirt r>(7 ali>Tétlel. EjJ^ÜI k.p-
Wiener Tücher-Exportgescháft
Wi-i>t ÜL, MxtLaiufMM Nu. 5. K.
ciiinu rupi™i-
,.,. ;v.-k tok «N keresztét ittctc-u>Lb>L buotiyiüuk * m okból a l.ph). ijantat™ mélluk ILq-Ioo l nn keUoae e rvjuratni.
,, ,
w eeenat, till.....¦«!¦>¦¦
«».......> ttárt t
vednek, un
n fl^elnieztetauk. báBsicrek ihal
» meguunt'-k
lertduALuot Eícfatw A Lipc^C, min «
TÉD-JE GT
PEZSGŐ
Ti raktir Ntjy K&nit
FKHSÍXIIOFEH JÓI8EF
A/ IPÁK CSODÁJA,
Bzöp!
A. -l-i bét
I'i6-><>b4l-|;jár ill.l k«.»ii«U
érfi -téli- kabát jaim
i<sé? ellen mrt^r^eoek éa Tlshatlaook éi tddu
¦r 1 frt so kr. -«¦
Ai éo térfi kebá'jeiir . teft^Kr-ase«|;ee«bb melet, meiv cae.k kiifoiidoiba'ó. A leslet tgyíormáa melegeo isrljak, é» Í<J a. imtf(bö ée elleu védik. li<odea teetb-> hosii simD|-Dik. e. kalóaSe oiosis^gakk.l. aieptejükk.l és prakiikin roi:ukQál Törve 4lt«Un»a faltünAat keltések.
13000 d.r.boil tóbb l.'.ieJd.gol.dT. Ki tobátety ilj kitilail .sep, j6 es milef Itsbi ot óhajt, read^ije maf( asomaal min . tömeges kereslet fcljláo s a.gf kaellet b.mar etfng/.
Egyedül é* valódi miodeegbeB c*sk ss
tt.let álul Bee III Mslleggtsee 5. aa. reDdelhelt mf. M^readelesekael «leg»edj mee;ie«;7essi, hogy a kdldaadó kabál sajj k5s*p,T<K7 ki< aa^siga le^ye*. — KHIdsnUs/.k aosrtttsi »sfy kese ptatfiMtéml esikdalllietaik.lAGYjONIZSA, 1886. Január 9 én.
a llc M.
Huszonötödik évfolyam.
L/./.irl^iér.'
. ., nrr ¦ ' 5 frt-------
. rr í írt 50 kr
,,, n.'nv • • . t»
Efyss utal M kr.
: I : R .' K T ti S K K u^t-M prüUorban 7. Básoétnor •» Mia^fn toT*bbi *QT+n $ kr
NYILTTÉMUI ,->iik t U> krrn *»teu*»k tel
J.lrtrrt 30 kr Ül trodk
.«f«iV/V a -
^ ""jy-faxntsíai ^Keresk&ielmi l^nrbank', .na^itinÚMi hsdeánevelö egyesület', <j .nagy iamtjai ti^ztiÖmsegtíyzószövetkezet
tűzoltó egylet-, a „zalamegyet általános tanító-
Lap esetleau B^DTfk a Mrrkfztóeéfhe* xgi rrurt illflö k..ílf»»-pjfk pedig * kiadók... aJhoi bt-Tmmtwt
imtémáHk t a r J-K iil
Krrn<-nt<-ilen levelek ¦>•¦ fogadtatnak el
HETENKINT EG
egyesület', n „
YSZE&
sopron kereskedelmi s iparkamara" nagy kanizsai kűlválasttmámy'-ának hivatalos lapja
SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az i. t. •lv»»o<bzöni»o.l)ez!
Lainnk 1S86. évvel XXV. évfolyamába lép. Vidéki lapnál oly wép életkor ez, hogy méltán bfiazke lehet rá az olvasó közönség is, mely pjrt'.üsavil eddig elleti'' femarioila. il.i.iyirországon alig van míg két ciirki lap, mely 25. évét már megérte volna.
Kzen örvendetes körülméoy ma uiji hogy lapunk irányával ét s«llemé>el megtaláltuk a )ó atat, mrlven íz igen tiszteli ohasókft-zoiiség nagyra becsült rokonszenvét megnyerve, szives pártolását is sze-rencsé-ek valánk kiérdemelni.
Cgyekezni is lógunk az eddig követett irányban csendesen, szerényen munkálkodva, minden bivsllcodás nél kul baladni. Nem mutogatunk, nem hivatkozunk emelt fővel arra * mit tettflnk, - nem hirdetjük nagy hangon, hogy mit fogunk tenni Amit [i ttunk simit tenni fognak, az -ázzál a1. olvasóközönséggel szemben, mely lapunkat szives pártolásra érdemesítette — egyszerűen kötekuég-teljeá lés Tolt és lesi, melyre azok, kiket uem múló taps, kétcsértékü teuzé-. záj, hanem a tisztes szándékkal vég zett munka tudata boldogít, nem szoktak hiTatkuzni.
Az i. t. olvasóközönség el tt állottunk egész év folytában, ott állunk most U fippen olyan jól tud ják szives olvasóink, hogy mit tettünk, mint magunk. — Ha egyszer más szór mulasztottunk vagy tévedtünk, mindenkinek modj. tan vol: fölöttünk ítéletet mondani. És ki a mulasztásra v«gy téi'-desre jóakaró szuvai figyelmeztetett bennünket, lapunk usiinte barátjának tekintettük; mert hiába, emberek vigyünk > legjobb akaratul végzett munkánkon is rajt vau a gyarló*ag bélyege.
Az'uj évfolyam köszébén is arra kérjük i. t. olvasóköz uségüu ket, hogy lapuniát necsái anyagilag,
banem erkölcsileg is támogatni szíveskedjenek ! Mert caak agy felelhet meg hivatásnak, ha közte és az i. l. olvasóköabuség között bemö viszony lesz.
Ha i. t. olvasóink ü minden módon oda hatni szívesednek, hogy lapunk mentül jobban virágozzék ét terjedjen, — ugy derék, önzetlen dolgozótársaink segélyével suerülni fog föladatunknak napról napra jobban megfelelni.
1 Tin érdekelni fogja i. t olva
, sóinkat, ha azon kedvet dolgozótársainknak neveit, kik ez év folytán i« rés'int nt'vó* latt, részint névtelenül
jvagy álnéven több becses dolgozatul ajándékozták meg lapunkat közöljük.
! Ezek : AlUker Lajos, ijj Apátky Itt ván. Bánfi Alajos, Bátorft Lajos. Babost László, Bátky Lajos, Bálintffy liáknl, Erlich Károly, Eperjtuy litván, Farkai Ferenez. Fárnek László dr. Babér Samu, Bajgató Lajos. Bajgató Sándor. Boffmann Mór. Kanitz Lajos. Kramtr Lajos. Uiklóuy Károly, Pataky Géza, Po-zsogár Gyn'a, üiegler Constantia. Rosentet L íjos Scherer István, üchrtyer L/xjos dr. E Szabó l/ijos. dr. Tersinczky József, (járásorvos) Weber Antal, Weber Púi.
Kleken kivül még többen vannak, kik c«k egy egy czikk'1 szerencsélteltét lapunkat; továbbá ne gyénk minden vidékén van egy-egy tadósitónk, kiii a nevezetes eseményekről értesitik szerkesztőségünket.
Szellemileg ilyképpen támogatva nyugodt m nézünk a jövó elé s b<z tat bennünket a remény, hogy a t olvasóközönség szíves pártolása mel lelt kedvező viszonyok között ünne pelhetjük meg lapunk kuszMMtsve*
Az előfizetési ár marad a régi:
egy évre . . 5 frt — kr. fél évre . . negyed évre
50 25
Az elóB'etési pénzeket a lap kiadóhivatalába (Wlassic*-aáz) kérjük küldeni.
Kiváló tisztelettel: a uerkssztitag ^.-Jíitoivitil.
Az újévben.
.Ily körül mén, ek között az el múlt év csak szomorú emlékeket Ur elénk Mind a mellett ne csüggedjünk és bízzunk egy szebb jövóben, mely a mostani, valóban tzomoru állapotokon változtatni fog.*
Ily szavakkal végződik e becses lapok legutóbbi száminak egyik veterczikke.
Igen de hát ennyi csalódás után mit reméljünk még, mi lesz az a valami, mely képes volna szomorú
— különösen a vidék szórnom helyzetét megváltoztatni ? — Tán az in-! tézó körök nem is ismerik azt, mert csak hivatalos adatok alapján dolgoznak és hogy ezekkel meddig va-
1 gyünk, tudja mindenki. Mosolyognom kell sokszor, ha valamelyik fővárosi lap baUbj.Mi a következő fráiist —
— mert ez csak frázis - olvasom. IÁ is hngy nemzetünk mily szépen, örvendetesen Italod a műveltség és anyagi jóUt terén. Igen ám halad, de nem előre hanem hátra. Kttlönö sen az utóbbin!
Cey szeretnék ilyenkor ahhoz a fővárosi újságíróhoz eképpen szóllani: Uram'. Öo azokat amiket itt leír bizonyosan csak egyed 1 itt Buda-pesien a fényes Andriasy-uton, a szemkápráztató kirakatok dótt ; a tudomány és művészeteknek szentelt csarnokok szemlelésénél lapasztalu, d<• most tegye félre kérem ezt a szép színei üveget, melyen kereszted nézve itél és jöjjön velem le a vi-( dékre, te yflnk ott egy körutat és csak egy évet is töltsön ott szem ! lelve, figyelemmel kisérve a különb : féle állapotokat és ne a tudományos akadémiát, hol az ország tudóui van- '
nak együtt ne a gazdag gyárosokat és kereskedőket — kik a külfölddel állanak összeköttetésben és tőbb-t szokuk krvinui — vegye nemzeti jó-létttak, nemzetünknek az ipar és műveltség terén tett elóhaladásának mpgbirálasában alapul, hanem a valóságos nemzet zömét és így alapját x nemzetnek: a köznépet a kisiparosokat. Vajjou így fog-e ítélni akkor is?
A vidéken a földmives földhöz Upadt szegény és ennek természetes következménye, hogy az iparos osz tály is csak teng. pedig hát voltaképen ezeken épült fel — ezek tartjak f- nnt nemzeti kultúránkat; de hát az ilyen nyomoruságot Ulaj m-d-dig lesz képes tápat nyújtani ama pompát virágnak, mely oly hirtelen virult fel? — Kzeken a bajokon egyedül a oépoetelés erélyes felka-roláaa lesz képes segíthetni, hogy a nép odtvitesaék mikép képes legyen felismerni érdekeit és józan érzele.t>-niel, komoly megfontolással legyen képes kikerülni a szocialisztikus áramlatokat. Kötvös — azonban nagy költő, ki inkább az ideálisam* be folyása alatt állt. lotencziói neme aek és bölcsek voltak ugyan (nem it tehetett az akkori viszonyok közt többet int a mennyit tetn de az utókor nem ismerte fel azokat, pedig az ö alkotásai csak alap voluk, melyeket fejleszteni az utókor föladata. O belátta, hogy csak a müveit nem zet lehet erős, élet ét fejlődő képes és neghozta a népnevelési törvényt, de ó bizonyuyal nem akarta, hogy axok agy mindjanak amint megal kon a lettek, hanem miként szüksé ges, hogy Utalót a nagy czél elé restek — azokat > viszonyok a kor kívánalmai szerint revízió alá vetni é> az állapotokhoz alkalmazni. < népnevelés terén akarjak, hogy fejlődésében megállapodva elesenevé-szedjék.
Azonban hol állunk ? A tanító
erkölcsi helyzete még mindig a rég , ő még mindig a társadalom páriája, sót annyi maltánylásban sem részesül, hogy tényleg ama rendelet értelmében, melyet 1845-ben Ferdinánd király kiboeséjtott. a mely tterint ugyanis a Uuitói osztály is a hono-ratiurok közé számiundó, erkölcsi méltánylás alkalmával vele bénáinak ; fizetése még mindig 300 illetve 250 forint.
Trefort eleget tesz ugyan szellemi kultúránk elómozditiainaj érdekében, de tevékenysége egyoldalú, mert inkább isUpolja a közép és felsóbb tanintézeteket a népvevelést pedig bagyja önmagában vajúdni, ho-ott éppen megfordítva kellene lenni, mert a fódolog. hogy izilird alapot teremtsünk. — szellemi fejlődésünk alapját pedig egyedül a népnevelés képezi, bizonyítja ezt a közép, majd felsóbb tanintézetek panauai a be lépő növendék-k elégtelen clókészfllt-sége felett.
Csak az okos és élelmes ember képes a mosUni világban anyagilag elíre haladni, de hát akkor hol marad a szegény földmives ét kisiparos kik között vajmi csekély az élelmes és még csekélyebb a szó szoros értelmében vett — okos. Csoda-e tehát, ha ezek természetes prédájává lesznek az élelmesebb kereskedői osztálynak, melynek szakszerű kiképez-tetéae iránt elismerd szorgalmat u-nusit kormányunk — 8 mi ennek ;ismét következménye? Nem-e az an-tisemitismus, álltán a kereskedői osztály legn gyobb részt isidokból és így csoda-e ha a tudatlan tömeg elkeseredése ezen élelmesebb faj ellen fordul, kit egyedül tart (a kormányon kívül) anyagi helyzetének hóhérjául.
De meg mily nagy azon bajok száma, mely hiányos népnevelésünkből ered, ki tudná mindazt elmondani, csak egyet említek még: népünk erkölcsi sülyedését. mi oly iszo.
TÁRCSA.
Bá*
A t* part ín pgymái melUtt Clftnk MÓtiaa, c 8 m üt egj -fthaj, • _ Mintha a mit »*g»St dobbaa, Éd«* kaar ¦<á'l <-•«. dt-».ü:
Bú, 8rO», gocd . . ni" KJbi Itt nem fajbat •¦mniiteni.
Bán hajolT* luwi, l*fj*» Ajkad *<m c<ákr. tít 8 miottia «óln* : hilkUL, TtvlmBt » tittu éjton. Beáll, euk uáil, c»ü tfjn Ctiu, csii' <d«t, d I C.rtk a MiTD«k «á*
Ah! de, a QT.it m Fájlal, »*(•» riammréa Nem Tál* tnif • »ár &•¦ álo*. A ntrelaon !<>Bg* í«ár«yOB Ingó. rinfo porU »áfj - — Cntt. c» tt ede« kedTCMt* — Punt* vág) ét étrttl é>r* As «rikk aá* ttemmitem
BÁTKY LAJOS
Művészet és
— KMaéij- —
iru: Ábrahám Gyula-
bten "I-d b*sá«, bátrak basája Iitea T«l-d u Tölfj, ti iflld b«fy»k
KÖTVÜS
A ke.itbel7 ¦ menesttjorSki or-¦táxuttól D«m.mM«t*, ayirfikkal .0*>o raio t domb iö*éb«« fak»ik íj or»4aJ
mi lak. Ai épület a múlt anáaad épuke-¦éai modora everint épQ i, mi egy kiaae komor tiio beo tür- teti fel ast a nsem-léló elÓtt.
A kestéUtterQlrg épült uradalmi lak ta-ajdoo'iaa Feo^vaay Au'«l, kös-liaiteieibee álió fold bír okv«, kiark nemen lelki tulajdonok : a ritka bec«l.leteeaeg, atilárd jellem, jóaág ¦ a lángoló haaaana-reiet, igen asélea kórbea féayee n^paae-égol bistoai Otlek .
Aa á'talánoe eliameréa éa tinlele et a boldogító érteikéi a oaaládi boldog-•ág ia járalt.
Ülrényea n*je, a nagy reményen re jogosító |fia, életaaek örömei vtlAaak. Laek voltak reá aéave aaoa eailUgok, melyek életének alkonyát bevilágító ták.
Fia Bálint a>épeo Maerdült maga mellett, ki aeveltetéaét a asép ift eluégtt anyának éa n báoi*ailáai oettályoknak knasooé ; esekb«n Usml Bálint a aaep é. aemeeéri r-joagaoi, a etek b-n tette magáévá a magaeeioeb eavméket.
Bálint tjusága tele volt íéajr-nyel és aspeagárral, — telve ártatlan 6rómAkkeJ
Hogy is ne volna boldog anoa ifja. ki érii a aaüldi aaeretet melegét, a ki *gy meaéa aiiaekkel featett jóv6 képévei a aeaieseao ambitiókkal eJt^ive lép ki aa élet k*Udterér«!
A mft'ésieti tárgyak kosQl kűlft-nöeen a festéaset ro.t aa, a mely iráni Bálint Ukfl.Héetiea haj amot éneit; mert e téren oy.I-áoul lebetseg* a legee-
Ssttldi korán éatrevettéke aaakban tJ(S agye»»égéi, a hogy aai a geaislitáa Bivaasjára felkftidve láasak: ' ' "
trk. hogy fiuk egy Flóraaobea lakó, ünnepeli müvéas barátjok, Taraay Adolf utmaiatáaa meliet; hatoljon mé-bban a fealéfli»t múvéaaet^nekavinaie-|»g viUgáb*. aH>dd ingyen e fia. — moar d» «okesor •¦ atya : aemteteaek mélió boaakeaége és édea anyjáaak lelki ófome" !
A jámbor óhajek ily pillaislaibaa konyek lelaltak eaenieibe : ai a^yai na«-reiet Örómkönyvi.
A Fény veaay oaaladhoi még a 14 éves Jollnka ia tarioaott. JoiáaAa agyán nem volt Fény veetyaek gyermeke, d« mégia miad a oealád, mind pedig >s iamer&a6k által a oaaiád Ugjakéat volt tnkiaive.
Oyermekéveil aifllmési helyén ,B" köseagbea löhötte, hol atyja mint fold birtukoa nagy kirerjedéatt birtokos, folett delk*wett. Anyját, ki Feay veeay aek rokona vol>, korán •Ivees'ette. Mivelhogy p-dig •¦ aoyailaa árva egyetlen gyermeke vu.t ai Ö«vegy atyának ' etiöl a le-B«io l«geikéaye«tetobb neveié*bea ré-affesalt; m ^rt bitvt Jolaa volt. miként a*ond<m asnkta: egyetlen aáioga nihunyt aejeiranii aaere.méaek; éa asért minden vágyét éi óhaját sietett ia leljeaitaai.
Exea helytelen bánásmód ftoeövé tette a kia leáoyt; vélréa: hogy 6 a koa-poal, ki korttl furog ai&kségkéfj a mia-dena«g. Ép már 13-életévél tóltóite be Julsa, mid<3o éd»a atyja egy hűtés követ-kesiéhea beteggé lón, i pár napi •sen-vedéa u'áo meghalt.
Utolaó óh aja Fény veaay t mim •ayai rokont, rendelte Jolán mellé gyá-*ul, aaoa meghagyástal, hogy mit m kieaaljea a laaay )a»a neveJwéae é de
kébea; mert aajaoaaa tapaaslaija Tála. hugy leánja ni«eitetéae több tekintet-beo hiány oa. Fenyveasyék gondja, a » ku leánynak a oaaládba való felvétele atáo tehát oda iriayai', hogy eneek egéea gondolkodásmódját egéaaaége ebb iráayba fcelteaiék. To«-ekvéa(ik aagy-réast eikíTtlt it. mert korlátlan •>il-j-aágit, mely aa anyai neveié* hiányainak volt bsiudh.ló, kexdte Uvetkeaoi. aFony-veMyné fáredoaeeat láthatólag tiker ko-ronáaia.
A dolgok aj rendjébe* aleiatéa aaokai ¦¦¦ tade Jó áo, F«oy»eeeyek há-a«t iaaaaakéat buldog otthuaáa*k k«sdé
1 Ukiatem, &#ain'e*ége ée Dyilusivütéc álul kiértlameivéa naokaak oestatlaa taereUtéi.
| .....Egy eaU Feay veaay m«g
kedélyét és rlevea volt, m*.a-p aaoab-n már mint halottat gyáMohik.
: A fajdalmát, mit • hfl fer) és a jó
*iy« elven*te okoson, leirat lebeta'lea.
, A pótoiba;l>o *e*»t*ea>eg egyidóre
mé|L élet emeljái » fe.edtelé B«lmtial, mi dta T>rnayn*k ee;y ked*et levele v«gre Mébreaaié At faa«l> kosonyeból.
L lift sete ti a oap, a melyen Bal ai kiképMteiése végett Flór«acbe inda-leadó volt.
Édes anyja fájdalmas érséesel goa-
. dőlt >aea időre, mely nWal«aatj« fiától; Ulán eokáig, — uláa Örökre......
I Ob mily határtalan aa éden anya
eM
I Ll«VkeseU végre ai el válla* aapja.
Kagyogva pompavou e a>pon a 'ermé-
I «aet as ő hasonlitbatlaD esépaégében ; i: mintha fényével ét moeolyáve! w mon-daai akarta t«*m • Uvaaóaak : , Ma'adj
itt basádaak aaep virányain!" Még a vi-rágocakák ia, malyek, poroeláa vásákbaa 4i abl>k párkáoyAB voltak elbe)ye»v, as enyelgve játaaó aaélben aaiaes fejeon-keiket búaan le-ieb»jtogallák, mintha ók ia baoaaaaának
Ceak a asokeh*ja Joláa aamleJt
y, mia>ha éresieun akarta volaa Bálinttal bo«sa**gá' aaokért a gyakori oaiatalan f»gg»tá«ukérv, molyekoek oly gyakran volt kitéve, konok Önhittsége miatt.
De im ! alig távoaott aa líja Fooy-veaey, midóa asivéhea 0akéayulea(li ia megre«gett egy haag, ¦ ea titkon aat »o-•oaji. : Oh hina moet érsem oaak, hogy mennyire nsereuem Öt!
& ekkor f«lkerr«te aaokat n helyeket, ahol Baliat oly igán aaereteti ídosai-aa erddk arnyaa berkeit, melyekei egykor p*jsáa oroonsl b«r>agult be vele ; • Íitbna«n •igjadoaa: ,Mi«ri rebepUk ajkam a* iatenhosaadot oly ridfg-D ? mi-ért D*m MÓltam a 'eatvéri tscrpteiről o«-legebbea V a mi^rtoem saólum e a*ivnek banaiáról mit nho kebel takar?* S asiáa •irt, aokogott klke egata keaerTébÓl: aaiva egésa báaataból . . .
ÉsaUtt ai anya a köaelfakro »á-roaig kitért* fiát, Iu melagbango esava-kat iataaitt boaaá. Végre eJváluk atjaik.
A haaatérű aaya aaemeibe köayek tololtak: ai anyai •seratetigsa gyösgyei.
Bál.aiot fél óra malva már a gyom kocái repítette rohanó »ebeaaéggel n barnásak déii halárai felé, ahoaaan naaaa-viaasanésve fájó ativvel mondott iatea bossádot öveink.HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
:iul COZLÖNY
1886. JANUÁR 9-ta.
nyatos mérvben terjed, hogy az em-. ber látván önkénytelenül osszeborzad' vájjon hova fog ez vezetni? 1 felt lei könnyű de irtózatos: a tönkre j utashoz!
Igen! a népnevelés gyökeres javítása az egyedali téujezó, mely a komoly helyzetet még jóvá fordítani képes. Adjánk az iskolának autonómiát, emeljtt. a tanító anyagi és erkölcsi helyzetét a megírdcmlett polcra, keltsünk érdeket a műveltebb Közönségben a tanügy i'ánt, hogy az mintegy természetes dajkájává váljék a szegény, gyámoltalan népnek nehogy az ogészen áldozatul essék azoknak, kik tehetetlenségét atkos érdekeiknek felhasználni akarják és ezáltal a népbe a szenvedélyek éstuermS csiráit beoltják. Mentsük meg. erósitsük a köznépet ugy nemzesunk szilárdan iog allaoi minden tekinteiben.
Hogy ezek valósuljanak az aj évben, adja Isten !
TUNKEL MIHÁLY. !
A .Polgári Egylet* rendet évi kiz-gyiilése. ¦
A nagykanizsai polgári egylet ren-. des évi közgyűlése, mely drciemder 2i'-án délelőtti 9 órára volt ki-tfizve, — miután a tagok e napon határozatképes számmal meg nem jelelitek, — feloszlatott és e helyett az évi közgyűlés megtartása a folyó január 3-án délután 4 órára tűzetett ki újból. E napon már a tagok nagyobb érdeklődést mutattak, mert a közgyűlés 130 tag részvé tele mellett ment végbe.
A közgyűlés 3 óra útin kezdetét vévé. Kuorczer György egy-leti titkár a lefolyt 1S85. évről dicséretre mél'ó szabadsággal szerkesztett és a legkisebb részletekre is kiterjedő, tüzetes titkári jelentést olvasta fel. A jelentés felolvasására majdnem * , órát vett igénybe és a jelenvolt tagok osztatlan figyelemmel hálgatiák végig.
A számvizsgáló bizottság jelentése, valamint a folyó 1886. évre vonatkozó költségveés minden vita nélkül tudomásul vétetett illetőleg elfogadtatott. Bnronitai Károly egyl. tag írásbeli indítványa, hogy az irodalmi müvek beszerzésére az egylet kebeléből egy szakbizottság választassék, rövid vita után elvettetett és ezen teendő, ugy mint eddig, a választmány feladata maradt.
A tárgysorozat befejezése után következett a tisztviselők és malaszt mányi tagok megválasztása.
Benczik Ferencz elnök az egy leti tisztikar és választmány névé ben meleg szavakban megköszönvén az egyletnek bennük helyezett bi iáimat és támogatását, kérte a választás tartamára a korelnök megválasztását. - Korelnöknek Neu-eiedler Pál kiáltatott ki; minek megtörténte után három szavazat-siedö bizottság megalakulásával a választás kezdetét vette.
A választás eredménye következő:
Elnök: Benczik Ferencz. titkár : Knorczer Gyors}-. — egyhangúlag ; — a köveuezók pedig mind szótöbbséggel u. m : alelnök : Hencz Antal, háznagy : Faici Lajos, pénztárnok ; Simnn Gábor, könyvtárnok: Tóth István; válaUuztmányi tagok : Gr. Uugonnay Kálmán. Hertelendy Béla,GyúrffyJános, Kovác* Béla Pfaff| József, Knansz Boldizsár, Kéme te Géza Verner Ferencz, Vucskics Já-ooi, Berdin Márton, Keller Ignácz, Miltényi Sándor póttagok: Schnei der Ferencz, Grünhut Henrik, Nen •ieoler Pál, számvizsgáló bizottság: Bécaey György, Juhász György, Fag gjas Lajos.
A választás eredménye min deakit kielégíthet. Az egylet admi-nistratioja megint caak jó kezekben lesz ; s így az a dicséretes közszel lem, mely legutóbb annak kebelében uralkodóvá vált, caak erősödni fog Adja Isten, hogy foly'.on nagyobb ered-aaécytket ia mutathasson feL
Sytvaster e*ta a
As mondj. «gj í«ró« b6loa. hoaj naafe dolog • pin.oaiaála.; da nk«ik» aaael u • báli raíeráda iriaa. De »ir.l iljeara ia n> kall »alakiaa« vállnlaoa-nia, fólcaapok aa aa követem • mi»aterae-g«t. ba rSgiön máglyára karnlaéa. ii
Kijalanlam UDlku elfira ia, hogr a jryaa(r«bb neamel harosot kavdaai aana akarok, nti ha kekoar v.gj bogár sia-maik TiWm.iuSI leanjlva bareskept«l«nn« Tálaek. kacaagna • köa«aa«a;. hogy mej a ndkkel aaamb«a aen tudtam Dttúi *i*-di 8 ha •¦> lennak Un a gj«ao, mag jobban kignaTolnának, hogy oaak nok-t tudtam legvosni. Lengjan tthii a h«ka lobogójt! S jegyen kosiunk aieai > b4k miként at ó. ugy a» uj -aslendűben.
Mibi miadflB anvasetre alsalo Sylresler eetajen. Dioal ia leayea k aeg tölté b« a Caainó termftit hullámsott a Irakkuk Ifder oaacekeje. koppantaklak ctilind-r kiugraaalott ta fje, aubogo*t a tok tinóm baliloiieti". Olyan különös han gulat borooco't a j«l«ovoliak kedélyéé) mely aam igen asoaoru. eem nagyon víg nak ne^eshet" Mintha telié *al'nak jvotoaiBegaa Ó évloi. moljnak ianart multjiort, egy reaaii-. fekv^ tamaratlea jövdt oyerUok a« uj áv kápéb»a. 1>« mikor Turmt bsgftduje m <p«adall. aikor a uárdáa, a* » »nlaj maey«'ot, éraalmnia kat^korbácaolia. guodolkodaauak alröp pent f ciak a a»iv»k «¦ Ubak mQködtaaak. 1(> érlttak mi a Caaiacbaa bár egy hely ben moaug'oak t, aa aj aaataadö birodalmiba.
Kedv, boldog aj eesteado kivi«áaii, volt elag taláa nagyon aok ia.
De caárdai polkft éf ataiurka Mind kU MiU>. aiind caak hnrkl Na|7e«! '¦* Taa7 u éa taacsvw Mert aa eoro<l vftfig járom. Hfilc7eiakpt mind maglátow.
Éi a ..ét aor m?ly itt vala nem ii volt olyan megvetendő kioeiay. Vagy 60 pár állolt itt hol hoeaau, hol kor falit kep«ave.
Voina k«4vam oltöaakril-Sl'&iakra
itni mindegyiket; de nem taasea, ittúl tirtTÉo. asólj igaaat batArik a fejedet. Maradjunk a nokottnil t mondjak -I i je!en voltak névsorát a k6vetke«6k-b-n : dr. R.lacbi.d Samao<. Scb-r« Ri-chárdne, Grttnhatna, dr. Qarai Bmona. Ollopné. Kechniiaerse, Waiamiyerne Deuuch B^rnáthné. Seharta Zaigmond«e, Kohnoe. itb, itb. úrhölgyek
Most kövelketik a dolog aeheae' b réas« *.. i. «m!ékeaai aaokre aiaoke-birna kia lányokra akik i iiemlelönek olyia meonrei elveseiét asok'.ak iseresai. Hát még ki leone i og bátor kimondani, hugy a lagitebbek kös^tt ki legrea « legas-bb? Talto Legjobb lenne egy olyat mondani aki o ibon as igasak almát alodta. így tnének agyat, de nem aebeatalne aenki.
Qjere alo „a—b—c* a menta ki a hínárból! így legalább nem tudják meg ? ekem ki tetaaik legjubbaa.
KieaaltJnyaiiik kosul o'.t vol'.ak Deulach Josefia, Kohn Hedvig Klein Faoni Lftwiager oóvérek, L^ipaik áelma, 0 lop Fanni. Rolech.lrl Ida, Koaenber< Adél, Kecbai sar Adél, Sommar Lujia. Srherls Berta. Scherts Jenni, Seherts Camilla Stréra H-rmiaa. Weltaer ll-r miaa. Weix Rebeka, Wollhe.m F.an.os. alb. itb. kii«aasooyok.
R'-ggel'a viradván ai id», mi >ri-cyeltak asokal. kik aa éjjet joisl-n at-aludták. dk w irigye jflk aii, hagy mi igea jól mnialtuak lSSó-til 1886-ig.
H i r e k.
•A ii«reiknm 1^86 «.i )««o-t bó 17 é déiutáo 2 ör-kor N-kttoiuán, % .Polgári l* blAéb d í
kösgyttlését, malmok 'argyái : 1. Eaöki eloterjeealés i T.ikári jelentés a lefolyt tsleii év eeemeiyeiriM. 3 A Mugyelo bieotlaágoak ae évi sa*madáaok ée mér-leg iránti jelenténél eea-k kapceán határosai a ayerameoyok miképani feloeetá-aira vone'koaolag. 4. As elnók éa a aor aaerint kilép/ 3 igeag«loaági lag a. p. Lssluer Jeeeof Ssani.rGyula aa Ssékely Elek urak halye'.t ujak, *egy agyeaaaok; ugyumte 3 f«iu»;yel6 buotlaági l«g mag vataesláea. N«iáni iedi>váeyok.
Aa Itteil kir. poatakiva'al muh
é«i forgalmáról erdik"« ada'.okat oy*r 'ttnk ; e aeonal jövedéki bevétel vokj 56 525 fn 79 k.-. éa ped:g Lvelpe 249 frt 86 kr. levélbelyeg illeték 34 674 fn 69 kr. kocaipoeta, franoo aa portó 19 444 fn 82 kr. hirlepbéiyeg ilio 'ékek 286 Irt fiák éa kéebeeit*.i dijak 1837 frt 33 kr. ktUafélék : 33 frl 69 kr. torcalmi berétal volt 1,904,643 frl 1 kr. A 300 frlig terjedő utalvány b-.éel 1415,024 Irt 46 kr. a 300 fm.o Mai uulv. bevélej |440,tO6 Irt 40 krre r»-
...I. A lieala jövedéki kiadna 15.44J f« 83 krt telt ki. mit a jövedéki beTé-e.ból eeve évi líesta javedelmUl 41082 lr< kr maradt. A poat.hivataJ 9 'agbol álló •iani . éa 8 tagból áll« seolgn. ase mélysetlei ejuködik, aa móbb. esámbe b-le ssámitva a 4 tevélbordót ia
— A „«af jmr Iremalosv e« ¦»-
véssetpártolé Egreaölel'-nek a dimbo-rui Hilechler-cség 50 írttal alapiló , a testvérek miad-gyika pedig kilón rendel lagjává lett,'alemiales egées aaemélyiet. Vajba a atép példát többen •• kív«teék !
- „Polgári Eajjlat" SsiKoeeter-
esti mulatsága igsn fényesen aik«rull A .lép ssámbea egjbigyull raul.tóko-lönaeg jo kedvel töltötte ai eaté< éa Kedves eml»kke> tavosolt.
r* tartatott Sümegben a oagy veadéglA
érmében; egy leri ék 1 frivolt bor nélkül. As inletee ételek dioaé'elet é.dem«in-k. k-dves hasi aaaaony liojarr Jó-asefaé urai. — A holgykowornt mig ]aa eseaetelieljes mod.raerl magasa lok kell, seldig 1886-b.a ie m.ra-dnak a régiek i i. oesiai4<. migsu<juk : Taeaora I báli toilelte hogy illik •s öaasa ? — Egyeaeru hasi Shönj dieae-¦ -bb, mint rieaporoeoU haj ékaa raba aib. — As ó evtíl Báafi A'ejos tanár veit buoaut, magam lékaseti 1886 b-n történtekről orsssgo* éa he^yi Qgyekben; ; obarat Ürített a kedélyea táiaaaág a jelen volt nok, a magnak kösötl legyen mondva aa aeasoayok öltoséke aem volt lulsott — a kostisslelelbeo álió Eitoer Sándor úrra ki 1 485 b <n b» al^ »ii,<-•égból f«lgyógyult, véj;re as 9gé*» di
ies társaaág egéasségére. Taaos lS86-ig urlolt.
v&rosnnk »gy ismert alakja doltki as alok aoránól Aos Imre fnghásfalOgyelo baj«!á.al Bivaulábaa aaigoru, erélyes volt, de kik öt maj(án. életbon látták és ismerteit . meggyósAd. hittek hogy nálánál gyöngédebb csaalád fot ossÍDtébb lelkii, önaetlenebb ember barátut kera*ve aem >Rso laiáibatni. — Káglöni balála sok meade mondára ssol gall atkáimul, — amit azonban aa 01 kö-ismerők — csak légből kapott ma-•éo-k tarthattak. — A oaalád által kiadott zyáesjaleatée igy h .ngsik : Osv. Aca Imréné. svül. Hákovsski Jnistins, a maga, ugy kiskora gyermekei Károly Mariska, Imre, E'elia éaHálvm nevében elasomorodolt ssivvel jeleon teiejtbetle^ illetve atvjuk Acs Imr» nagy-ksni-asa'i kir. foghas-felagyaló és 1848/9 ki honvédnak 1886-ki január lén d. u 3 órakor «il-56-ik boldog básaasága 20 ik érében történi g/ássos «l hunytát. Aldas lékére.
— GyáflShir. A sala-apátbi asenl-BeDed"kr-od larahásának baiollja tii. Horrilh Keadrad, ki 1307. májú 9 éu Kl.-C.J-iiUo ssulo^etl, s 1836 nnv. 13 u
ariá uj miséjét : ma már orók áimát aluszasa. 1885. decs. ü8-áa elnén-k 78. áidoaáraágának pedig 49-ik évében, s • égsö ssemségek Sjta'o. fölvétele után déiután 3 órakur jobhlétre asendarlllt Tcme'éso 30 án délután 3 órasor mee
égbe. randtáraai éa a koroyéki^U ia-merdsei meleg réasvéle melU'.t. Jeleqrol-tak : a kesslhelyi kösigasg. és kir. b<ró-aág. a premoos. rend, aa isr. hiiköse*g a környékbeli pap«ág éa aa egéss iatalligons oastály. A veg«ö lisstele-
et r«ndtáraai aa as apátsági uradalomh.'S .artosó tanítói kar végeale a sala-apalb:-i :eme:keceai egylet kösreműködéaéval. — Tehát Nsgos es Fitlasl. Mudruvila O-r-gely volt sa!a»ári apái állal építtetett igen caioo* sirtnilioak ma már két leköja v«i>. Béke iea^jeD poraik felett.
— DirterlUex Qelaéa is jaleakeseu iCs sunyiban vesséiyes kófü^mény, bogy olt kör-urvos ninos; de a baj veeaélyee-ségél illet/Oeg megnyugtató dolog, hogy a járáai köi-giiieiég-ttgy élén Tara^neaky Jósaef erelyaa járáai orvosnak all. 0 a
alt tudóéitáara rögtön a belyaainéra ment; a beteget gyógy kaneiéa alá vette; « hasat eltárolta; bogv oda be vaxy onnan ki aanki aem mehrL lgas, bogy a beteg kóros áilapos oagyoo előrehaladt ál.a-pollbaa tolt, mikor gvóg% késelés sía lé-lolt:d»si arélyaa elsárolás éa de.it c.ió által valóeamoieg al kesa tojiva a
igát? >ovább terjedéae. I y példa* arélj-ly*a éa ugjbusgoeaggal kellene minda-a ragály ailojtáaahoa látni; akkor nem ölthetne olj veaaélyaa mérvst, miat p. Murakösben. Caakbogy peraeae aa orvosi lelkiismereleaaég és áldosalkéanaég aam agy forma.
- Trefcrt <• Paatear A magyar köaokiataai miaiaster leválni irt, mely bee arra kérte, bogy fogadjon b« at intéaelb« egy magyar orvoet, kit a kor e>ae) lug kikaldani a vaenellaég elles való beoltás és aa asl gyógyító orvoaláe meguaalaaára, E Űréire Paatanr eaakha-mar . kóve^keaö válaast küldte: .Mi eaaster nr ! Sietek öat értesiteai es évi deeaembir hó 21-ikérol kell levele vétn-a magkoaaSnai aa abban kifajeeeli s muakáim felöl Tálé Ukoialesö vélemé-syéi. Sut. kaaaaéggel fogok egy ma gyár orvoat elfogadai s Ai naavatai as ebdub allaai •resVaxin módasaréea, i
intéaélamen két hinap óla mindes nap gyakorlók. Nagyon orvaadetea rám aeeve ily médnn lakölelaahetni egy. Franesiaoreaág iránt ba áuágos érsalmll a»mset miniszteréi. Fogadj* atb. L. Paa-leur" Tr-fort mininater moat már eemeo kárt kiksld egy orvosi Pariéba.
— Tombolával rgybekóiött jóié-
konyoélu láaemula aágot roodeae'l a Csáktornyái nd egy lei Sailveester estéjéé, mely as a nemi aatélyek egyik i-gaik rOltebbike volt. A aoigylei l.gjiiértekei lombolatárgyakat adsmáayosuk, melyeknek eljáteeáM mán miategy KjO frmy liasta jövedelem maradt as agyiét ciélj * ra. A mulataág faastelenség éa elegancia dolgában is kiválnnak nevnsbetd, a aé gyeaakat 20 — 24 pár láoesolia, annbol oaak mérsékelt asátnn kösóoségre ieh1^ Kóvetkee'eiui, s es leginkább onnan ered mert a hnlybeli iaraeliták távol tartatták magukat, ok ludjsk legjobban miér Miadöaase három ur k*p isalie ökei. A jó kedv eie»eneégé oaak ugjr reggeli 5 — 6 óratájt kesdait laaksdoi, midón s kifa-adt párok asiveeen engedtak » bóbiskoló mamik inlervanoi >jáeak.
— A« uj«vl Mvöilet
tárgyáb.n .áros, tsnácu.k M é.b«. .. bioaittotl ki ftlturaUi ivet, bőgj kik as aj ltdTCAl*t-t n.t*gTÍlUot oh«jták} — ¦siTtMkodjottak sduaiáa} .ikk-l agy N.gj tvftaiiBÍD Uteaesd^ árT»bá»j«»ár» ¦*«• leni. Belüli ««..«•<•¦ S4 frt &0 kr; m*lybe» tv kmataiát Máriát j4ra«uk Hwi.,o.dy Béla. B*bÓek.- Qjorgj Eb«Btpa>BiI«r L p<St, Liogyel L«joa H6-f-r Fareocs, Berdia Márioo, Grab«oci Haonk, Tóth Mihály, Jak.á.1 OjÖ'gr. C«*niU K.t-o;, Bw*oti J&stwf, Vagoer tC-rnij, S[«rb«c.k- F«roacit Nu*eci ió-M«f. Kortca Jtooa Pioaaser ífuáoi, S«J-lar L«jo« Pltl.l F^raocs. LAwiogar Ii raal, Löwiog-f Igaios. dr. SaakartM Jó Mef, Laoff Htarik. S<m<>n Qibor, St.ko oji Jóa-«f, H«sci Aata!, Stora J. Mór, Baboai Lá-tló. P*l Siodor, dr. Rolaobild Jakab, L6trj Bai.
— Heftlsxteló meglep«tésl>«n
r»W««-iü]t Bánf.T Al»j<>« ur . „Sümoeh tí-daki Tört* kareastegjUt" liikáf*. Éppea oaaiidja kör*t»aa a karáoaoo-fa: Arömmel •MBlélö Kjrermekaibea gyöoyörkodöti middo a vörég ker-att «cyl»í kiildöttaé^* m gjel«Di fit 41. atttlet^M alk.laiból •gj c#ino« iagft órár*l lapts mrg. Sxent utrloDÍ Daroay K»j«'ioné elo">k eCS»-el'e Bánfj titk&rBKk ¦¦ **gj'e ••aakü* loab-o Samaghea 15 *r óta . oereióa 4# i'.mtú tor^a asorteit érdemsit, m«j utáa aj uj tolt ifigjel-tajaltil elfogadni kér? Ad, — naki mvíg asáoKM te»ik»ajt#lj«» életet kirán. A megtiaatelt étBétieoyama-ˇakbao kö*»oat« m-t; .tn& ki»*ió bec*(l figjelmet, moljljel Öt lattá •in f^lkartMTa • »-r-oc«<li«ti*k ¦ t**ÍQiém r.llá ba, oii-ktiot örveod kül-ioin^o «h>d, ho^v Sü-mr-gb várov^aak k5»ti«ti«le b<-D álló id teUigeoi böigjreibas otaládja kör«b«a «%r«acaéjt ˇ•«. — mart amit toti— a*j moBid — aat « köt jó iráat tartosó kou»-laaaé^ból t-Ut i* t*oai ig^ri ¦> |6tÓb«o •¦¦ Aa araíík B.il« JoM^foÁ, Epsteto Vil-Boaae. Uojser JÓMrfoé, öar. Tó b Gyo gjoó A* SiidB.7 Aatalaá még egy időig otttoi ak -« «gó gyar.jik, a kará-oaoa>U »k ajándék ét meglape'ét állal •tercett ÖrfnabtO, maly 1I.1 uo«i all ko -c*6dÖ« ftd*(Sslé« nöiftll láToitik, bi'ra htgjvt ornk boc»ü kedvelt »ajlé>;likat; e«n Aiaj.r* .¦ nr., Bint a« el»a.er*l nTiIráoi1*** »1 «l.
— Steiaer ké*t 61 ¦*'-• un-
li-tkerrtMi: Sdaif>gb«o 1885. d-ci. 28-íd a>HC7 réasrti; oolUil temattek •!. A negbuldoajnii b •aainv«b«tagaégbea. tiea vodott.
— HimkAt keresó asegéay lei-
óvok fi^j»j.i»ébo. UJTidékeo, Báoabud rogb éé PáaooTáa Ti>roa.áiiD«gyeb»D » iaf j. kir. •alyemfoaodábaa muaká-BÓk-re -aQkaAg éwin, ewk ott heljbu kaUŰ •sáaibaa a»^ B«tB asarMbetÖk á- ig/ k«« r~ tel«a ai ortaégoa aeijemeayéiitesi |«1Q-g7«lóa«gasok megweraé«<ii«soraságegyéb Tidéksia ii megk tér a«i. A MlyenfoDÓ-dikb-a ra ó maoka kQoayQ é« aa tic-« aagy ts«íl6« term«kb«n végacuiik. Fi Bikái erői a naaka ép oem igéajai. de ••¦ írd íakftbb kitartóaa poatoa figjat-m- . L'galkaiaoaaabbak «s*a tsaakára •<tM*«égM jol kiffj ódÖU é« U —16 érkor kO*. la«(l l-.Byok. Fiielaallk esaa laáajokaak miod.dd g még tapoooaok, kotgk, at^aaaégök éa -aorgnvltnukhoi ké-p««i 9 éa II írt. kon ráltakosik barun-kiat ; a mallett lak attakról éa MtUaé^a. oamariM ti a* iilaiA %yix goaduaku-dik, Talaauat atik6lt*égaik ia a gyár r#-•tarAl fedaatetaek.
— SSÁMM UaitÓUl T.laociiQt túbb o«*«laa-iigyi |»p ól k.pou f»Uaóli-tá«. . BM«cjrar H4ai*aaaoaya ouatt kúi-kfdrol aégü báa'.artáai, f»Bd-»gi éaasép-.roda.tm. b«UÍ4vp, orely a tftbbi kösótt a a«raléar« >• ki»ái«i goodol fordít, bogy •épBeralÓK és Uaitók aaj«i é* leáayai, ralaaiiei >*ai'óo6k aaámara, kik aaeréaj jÖTetleiaftk aaeilett aaoi képaaek a lapot . taijaa alofitMtévi árért tartaai. em «ll«r-jtii lapot koaaáférbelftbbé tagje uálul hogy árkadravnéttyt .éleait. A .Magyar Hii.aafeany' ki*d*ibiT»i*l. kéamiggmi
engedett a több oldalról hossá érkesett kiTáaságnak és elbalárosta, hogy l>pjá. tanitóofiknek, lyermekkertéssnoknok, vslamiot tanítók, caaládjainak 6 frt b«-ly«t 4 frért fogja egy éven it küdesi félévre két írtért, uegyedévre egy írtért. Gyűjtőknek s kisdóbivaul (Budapesten nagy-korona>utota 19.) 3 gyűjlott «l6fi-setés a áa egy tiastslot példanynyai »ol E helyes iatéskodés bisoayára megér-decli mél'.ányláfunkat a meg vagyunk róla gyÓsódva, bogy e konbasanu Up eonek folytán Unitói körökb-o is méltó elterjedést fog nyerni. Mut*tvány»tatn< mai ingyen ét bérmentve kéasségge) snolgál akiadóhivatal miadsioknak, kik bossá es iráni legcsélsserUbben levslettj lappal fordalai.
— Egy bolygó. Nem as Mtro-nomusok fodestak fel, — baneoi Sil-vesiar éjjat fo s r^ndArség fogt> el aa aiesán. W. J. rákócsyatcaai Ukos as Ó évtól meglehetoidoraiatorkólypálinktt. él-vetele melleit buosusott el; lefeküdt é« a.é.jeo elaludt. Éjtellájbao felkelt ambr ritak és ingbea, gályában kimeot as udvarra mnlaasthatlstB emberi dolog Tégsésére VisssajAv«t a ssobaajló helyett ss ntosa-ajló f«l« haladva, aaon kiment és a ssó ssoroa érte.asé b«B alva bolygón ki a. toatra, bol a vá-rosháa elü't álló rendór a bolygó kisérte-tet éssre Téve, oebogy ily porén m»j;-fsgyjoa, beTOsette as örsaobaba. — III c*»k aagy a^bosen lehetett vile megér* tetni, bogy bol van, mert egyre sst haj-lotta, bogy ö otthon van, asobájábu. Végre maLáhos té>t a bolygó bác.t 6*kt aergti, hogy bogyao megy 6 ily pírén most oaaa. — Mire egyik rsadör érteai-téitte aa otthon oyogodtaa alvó feleségét, ki antán a«btébao hosott as elbolygott férjnek dolmányt, kalapot, oismát. és h«sa kiserle.
— Sflnegh és Ttdéke fiatalsága -
1886 január 39-án Sameghen a nagj vftadég'Ó líráéiban as Erdélyi Kótmö vqlödési Egy let javára sarikórE. taocivi-galmat reod^s Kesdete f*- 9 órakor SiemsWj gy 2 frt csatádjegy 5 frt. Feia.fic6.es a jótékony eaé! lekiutotébli kAssönet el fog«d(atik é« kirlapilag leai nyugtázva. L kánokról goodoskodv* !«¦¦.
— 6mgyllkOM«g n rldeken. Sté kAaiebérváruu Z^nslko Antal osipésio>l Ufó SárfTy látván, 3? éves, v-siprémi [lle'oeégu segéd tegosp bajnalban a legények koros alvóbelyéröl kiment ai udvarra s olt a dikioaoael felvágta a h»*át, ugy hogy a beUi kifordultak. Ügy iá'ssik . tar toU tóié, hsgy es a hatalmas vágás még nem lesz halálom, mert a diktc>csM m^g oyakát is bevigteelöl is, saörayü mélyre. 0X7. ^°KJ afejetc*«ka osontok tartják a váMhoB. Mire étsrevették assóroy ú. latiét, a lelt fe!je!enté*re KoTác* L >joa rendorbiff-to#ri»ggel 6 órakor a belyssioéo me^j len', már vérébea halva taiálták a s««reoo-et
[. As öngyilkosáig kftsvtilen o«*n a* élotanisigof gondolják. KüIAbös. h->gr Sárffr ficecse e»-*IÓU vagy 4 hAoapp*l nin'én öngjilkosaá tat'. Buc apea'.en a Duna huMámei koné veiette magiát.
Irodaloa.
_r_____Pil ga»d. aksd. laaár
immár 28 «*ig mmd gasd UdAt, 24 érig miat gasd iró ét 14 éro mint gasd. l»p-ssarkaatt<9 milk4<l*éo,i]i«gtvDac, e birmai BÍoAaégbtta. a b>aai g»adavköcÖn»ég teljr* eliaBeraaat rína ki. E»^o ratsráa «sak-fér fia 13 év ó a egy praotika* íráaju • a gatdasig rnindao igára kiterjedd általán kedvelt hetilapot asarkaaat rly csim alaH: .A Ojakor|«ti ICaaAfasda, miat obM'ü aö»ény terme' fi, állatlesyaaatd, kerté»», irorajs ét hángasd* " Ajáaljak • derék •takköilöoyi gasdíink isires fi^relmeb« és párloláaába. Elffisetni lehet e lapra egéea erre 6, fél érre 3 írttal • saerk^ai-tóeel: Sponoa Páloil H Órárou Ugyaociak - oereaettoé1! m«gread«Ia«-tdk (atalráay rágj aláavét aollett) >• álul a irt kÖr-tkeaA jeles Bukkóoyrrk ia o. m. : „Qaadaaági ttsnmtaa" (jl k>»-dis) ára 3 frt. "QasJasági tsámvitel'.-n ára 2 frt. .Qasdasági batxiéataaa ára 2 ín. „Gasdatagi káté,- (II. k-.dU) ár* 1 foriat.
— . laotner kepw kertrsx-
a.v.^ fC cnm altit érdekes aa*atmunka.: kttld^u mag l.paakaak a ll*«tbaar-fél« f6*aroat Bagkeraskadfi ea«g. Érdekes s maaka Ugkiralt kiadójának általa elér-bi kiráat caélj* tolyUa. Lgj magkere*-k«dfi caég, mely aemoaak jA éa bitu>-magrak eladiaáral alap'ija m*gbiroe»é» de meg odtig i» almagy goadoekod-aá-- < ^°SJ *sr6it a magrak ke^e é*e, aaas a t«rm*lé« korti is se>ké>tA tasá-OSairaJ kiráaráa 'ájakostatol, egy fj^' ay«rú kJálhtása, 270 ssép Um«t**«1^ diwiiett ma okára) gasdaeitja atakirodal-mnakatl Mart hogy »s ¦« eiiem--ré-re0»« • tó osél lebeg-.lt . kiadó esem- eldtt, Wt tg ásol ja ¦ munka ára. me</ 1 frtbaa -Ua-piuatott mog, a mi a dissee kiállítása, 21 nagy oyomUto t írr* (336 oldalra) tar-ijedo maaka alóállitá«i koltaéff*B'>k ulas ''/.-ad réaa*. ha fij " ' "^
n'k u v«saasük,HUSZONÖTÖDIK fiTTOLYÁM
h"t? a mílbeo köarth gyfiayörft fam«t-¦ ,i*i«k »ra ii v-K> 2000 frU» rúg. ^ Aitlm-tak. melyeket a m6 kiadója boio t, ,„ot* Bein *cr«"00 érd«él tatuik, ovi m^. . tuuok. » telj«s iaakb«l. •klókra <* b-c«r- tarthat igényt, amit tart.lmá-„„k rí-íid fei«utit«>>rel u igaaoloi v«i-idak A munka havi k«rt.4.set. tMQtiók •>isl"k'*i'*'t"j^Ta' ketdi m«g tartalmát • „sután fll*4 aorbao a ¦öldaéglrrmeléat iatsM-«ti által*t.oa«áá;b».B (milyen legyao . »o'd*«<»- k«r miofi munkákat kell a ftldkéc^rmolAask ért-oi ¦ Tégmoi .'b.), e««el kapotoiatb.o pedig *a egy -a aöld-.éitWék :»ra.e.4*4rel f<>(I..U<.i.k réasle-¦•¦a-0, 2 f-J<•*<¦>tb«D UmertetTe as i'Vwim .oldaéfláiek tirmeéiei, a musk. tnáao-d,k r4*>"ben a virág...,kertt)kMI bMot.10 kin.rn.fl t-nácfokat adva, (di»fÜT«k, i'ján TiriKok.rÓHák atb.). ki#g«a*itve e láaiét a kÖojTo«k keni caoportok •«r-¦, es««e>el, m«J fejeseiben i 25 k«ri. j^nport n-n-ál!i>i«a. további *irá|(Tála.i-fkok m odeotél»> c tolókra tájéko-ra ják » fcrrie-ttetk'dT-lrtke'. K k..ny» Usu.ágot },.•* arról, hogj a k-reake^nek ia lf-b«t A Bf^vak beif e. ko«el*4ae utjao a terme ,«• iikerét a gasdÁDak biatocitani. Ls ir*». ban a MaulOT kertéaakAojve bé'«f;p<'t ó irúd.lmuokbaD • atl melegsn ¦ iau'jtiK *• erdfkii^d^k f>fCTel>néb*.
— Táborsi 1 éa ParVb d.b^ii
r d-n>llke«-T<«K«dv>t«b*D (ricn utca. 3ü ¦a. D ák Ferenci uieu •'rokhátJ m-gje-Irst .PáM-or tla meHUtt" caim alatti tta er d<-t dal éB"kb>Ofcrakuá'el ei vagy mugor.r. küioo 8xeaiiriDBj t^Wmérf>l. A daluk a követkesflk : I. Snaki fia as <*o oerem. i^At cíbaejott dala). 2. N«m roll toba, mert ii voioa. 3, Saép aa erdő bocvh. kerek. 4. Zóld erdőben Jtalákoi-tam ea veled. 5. Hej ! a mikor kicsi kit-i.ny 6.Ssáa crófo-k (betyardaL) 7. Is-cai f.oc-i k>« leánya. 8 Kialudt már *é* retusojcm c«l>l«ga. 9 A<"ok, árok, jaj b* mé 7 be mely áruk. 10. Egy h-toeban vagyon Ha krajczár. A diaa«seii kiállítóit liliet Gyni.i Látalójeüena^ rajiáTal *ao állatva. Ara 6miM-d 2 frt. 50 kr. Toráb-bá : R>mánca ,Ai eiavea ftrd^g" csiaQ operette-bdl. aaeraé Kdolí Jóueí. Ára 60 kr. Hi»n operetté több miot 50 aaer ada-dott elA a badai Tarai.obá>bao ea ajoUg • Bepfttiobásban ia teljes likért ar.lotL A leien opereiíe-böl már előbb m«cje-ient lutet-k * aoogora ki*no«t (3 frt.)> .eriogd (lfrt. 20.) induló(IIr., cáplet (50 kr.) most uj kiadásban i» kapha'ók
— A legjobb házTszer
Tisítelt uram. A Mindenható Ur Isten ezerszeresen fizesse meg mind azt a jót. a mit Ön Telem tett! Erós szirdobopásom, szédülésem, gyo-
ZALAI KÖZLÖNY
1886. JANUÁB 9-tm
ftm niod eltant A jobb időkben Ti.cher tanir hasi étig ?olt hiiiorTosom, de nem sigithetett raj tam, - önt pedig a mindenható Isten küldte hozzám, aiért egész lel-kembOl buzgólkodm fogok, hogj az »n nagjbeon labdacsait ajánljam mindenkinek; a mai idóbeo úgy n |igen sok a nyegleség, tnnyira. hogy az emberek már nem hisznek mainak, csak ba mtgok megpróbálja. Ba múdoiuüan vulna, ojsagba tétet néni a nevem alatt, hogy aztán az embeiek hozzam jönnének s tudakozódnának. De cn swgénjr s az egész világtól, mindentől elhagyatott asz-szony vagyok, csakis egy vigasztalót küldött hozzám a UiLdenható Isten, 'u ön srájezi labdacsait (pgy doboz ára 7o kr a gvi5g.v<zertar-kb«n) melyek uenvedéseimtól megszabaditot uk Csoko om kezeit számtalanszor, s hálásan köszönöm mindazt a jot 1 mit velem tett s a mit csak imádságommal jutalmazhatok meg. Alázatos, bilas szolgáiója özvegy Mihalo-vi-cb Anna. Szegények haza. ajtószám 100 Miuthogy Magyarországbao Brindt R. gyógyszerész svájezi labdacsainak kfllőDfélt' utánzatai léteznek, arra kell gondosan figyelni, hogy dobozon. czégjegyOl, egy fehér kerrszt vörös mezőben « Brandt E. névaláírása meg legyen.
Vasúti menetrend.
Iilil K.iiunL
pOttaToaai gyuravuD*'
poatarooat.
tmú
Bécanjb i óra 8 peroakor poatsToaat
Badapeet 4 óra 45 B poalaToaat
Fiume 5 óra 25 . poaUvonat
Pragerbof 6 óra 17 , gyoravonal.
Délben.
Sopron 1 ora iH peroakor potlavoaa. Pragerbof 1 óra 15 , poetavoiat Baroa I óra 40 , poeUvonat
Bodapeat I óra 59 B poatavonat
Bidapest 9 óra 50 perciker vegyea naal Beoaaujb .0 óra 26 Budape.1 10 óra 55 Hr.g.rbot [1 óra 35
Barca 11 óra 25
Pragerbuf 5 óra 20 porcakor poatavonat Barca 5 óra 45
Bud»peet 6 óra 28 Budap-at 7 óra 20 Becaajhely 6 «. 35
Drlb«a
Budap^.t 2 óra — p*rcakor po.tavooat Pragerbof 2 óra 45 „ postavonat
SoproD 2 óra 16 . poetavonat
Barca 2 óra 25 , poatavonat.
Eat.
Pragerbof 11 óra 2U pereikor gyorevonet Zákány 11 óra 5 „ poalavonat Budapeal 12 óra 15 . poetavooat
EDDIG MÉG FELÜLMULHATLAN
a MA.AÜER W-fel;
kir. sínhadalma/oil. valédi
( s u k a m a j-
— -auh
Maager Vilmostól Bécsben.
Aa orvoei tekiotélyek által megviaigiltato'.t ée köfty-Ejen pménitheUaí'ne folytán grerm^keknek <t ajánlba ó. muri a li.Ktiaztiblt. legjobbaak ellamert aser: mell- ittvlÓ
bajok, görvély. daganatok, kelések, börklttlések, mi rlgibajok, gyengéiig atb. ellen — egy üveg ára 1 frt. gviri raatárban : Beatben, Reumarkt 3. tmám alau,
firaiba
uh. 0 ,;y,
int a< Óíatrákatagyar birodalom l-glóbb é« jobb nevű gyógyaaar-
kapbatú: K>aeafeld Adolf
2640 6-lí
HfnCJ
ó, Kov-efüld Ker-nci kereekedó urakeál
Ur. likolasch K-rolj-fele
p Cklaaatr
llkolaxek Károly
Dr.
vaata-talau Dr llkolawb Károly féle
.panjol aieiliaar.
Ur. aikola-ch Károly fele
.p.nyol littlllir
Ur. Kikolaaeh Kárelj-féle
p.ny..l
A legjobb aaer j(yon>or-gyengeae<ekbep. bi-deglelea, idrg baotalmak a ntóbetegeegek
all«n >C7 »"f ara I frt 50 kr KitQnA batáau aaoa betegaégekbes. meiyek veraaegenyaeg, v«gy roea ver'm aaarmasnak ,
L|7 Ivei ára I M 59 kr
ReodkÍT&li aaer merg'a dacaoaiok, a gyomor laaan mük6de«a a aa abból eearmaa* be-
tefaefek elles. EcT "t ára I Irt 50 kr. A leguietoaibb aaer a gjutmor mfl«ödeeere ne.n ba'ó tiervek lelUdilóaéül Egy Qveg
ara I M 60 kr.
A legjobb earr gyomor- óa bal-katliarua,
valamiéi egyéb belegaegek ellen. Lg/ Qveg
ára I frt. S» kr.
Fora.tar Aüsztna s laíiamnüira lúfe iSalicna és Bitinia KiételéielJ ilaager Yilmosaál, Bécs, III. nt)u*ark.tS,
Qoooooooo
¦o ooo oo<
¦BETEGEKNEK!!^.
<a kuaavéaybateg-
___________ ____ kQlóaoa figyelmébe
aiáui.odó Ur m«d K.ebne •aaliil v.ldbad Gaatemi oe. kir rUrdoorvoe v.„y. után - eddig N-.tvicb Gyma gyógy.a.rea. által, tiealá. m..den art. ma. anyagól ment növényekből k^eait
C
0
0
j Több mint 30 évTaf.Tílt'.Ű.oi .lk'a»aaaban «a-o aa^ miat ««~'*»3; 0 (rbeam.)cá. .elleni bajoknál, mely idí ól. a l.«jobb a.k.rr-l b—Dilt.to.l « Ara egj Ivegnek b.íanalaii ulaailás..! együtt 60 kr
Ecredlli füraktír *¦ a>-«ree<!«l*,, hflj HacT-Ka MamtoJt Oi Sándor MEGVÁLTÓHOZ c*mm*t
poatavoo.i KyoraTooat poat..Toi.st
po«lavMO-l
L-pv*,«r M
ó: S/ALAV SÁNDOR ih' : TASS ÁLMOS.
WAJÜITS JOZSEK.
I I I I I I I I I I II 11
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi
ORVOSI NYILATKOZAT
a valódi
Dr. P0PP J. G.-féle
ANATHERIH UklUl
felulmilballaa gjógjareje leim, a •Uljóa-t.uao. aeajbejokael, kóroa iaybuiea a tr>tfájáanil
Baeanel biaonfium miaaarint a dr POPP J. G. ca kir. udvari fogorroa Btcabeo Aawtherlsi uájvixét a ettijoa cúio, aaijbajok-oal a kóroa fogbuanál. mindenkor a legjobb aikerrel baaanáltam a bogy aat aaeg ma iá miod-.üu reodelem. mivelhogy gyakorlatomban •¦»ak gjógybaiaaoel voltáröl aokaaoroaan mnggy«i<d ev.
Nagy-llikUa ftr. Fetter J. a k.
A t. oa. kóaílewSj kéretik. balaxoaotUo POPP <¦•. kir. ndvari fogorvoa-fsU keaaitmeejt kérni, • oa.kn aa olyant tog.dni el. mely aa eo védjegyemmel ?•• állatva.
Kefy. Ka ni alán Kandik kv6(tn Beloa Jósaaf rv&rVM Práfer » O"«I- Feanlholer Jo««f Bnaabar, F Eoienfald A. A L e a a t i a-Kim B cTáuu Marciánban Kiaa Imin crniru M u r . . ¦ o m b .. t o a Biaocai Agy. K«gmtheljaa: Biaan f r7At7*a JEprii' P" Balló.r«j Kar időn: RobUle 1. cyvTat. Tapolciin Saa C.ip. f«k- Ijttta Saaieca;.: Suabareaky L gj Páriákon Sipoi I te'. Ijéfjaa. S.frAtá«: Pfiaatarar K. fJHJ*^ » ajr-B a j o • b Xlaca'ky M
tee0 1-4
<XXX3000000000000.tXXXXX>0000
czigaretta-papir
a valódi
LE HOUBLON
ét HMiry párizsi
Utánmáwoktói óvaHk.
E.ea papír zafímzMFvIUtett I>r. JJ. P»al,
fjé—rti Uuárok álul, kik a l«cjobb ajiánlato
adták, U(v a kitöQÖ miuü.éj, Tálamat *x:
egé«M«rr* D*"* artalmtu tittti
¦ int
VÉD-JE ÜY
PEZSGŐ
OOOOOOOOOOOOOO I I I I I I I I I I I III
Iliidetés.J
A c eueerl uicaban levő ,HARAGOS fúrdőház"
mint ilyen bérbe adatik. Bérelni
szándékotok értesítést nyerhetnek
Igyaoott.
i fo raktár Nsr7-Kaiiisaic
FKMNKLIIOFKR JÓZSEF uro. .
OOOOOOOOOOOOOO I I I I I I > I I I 1 ¦ I f
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦!¦¦¦¦¦¦
Házeladás.
GaltM néhai Hirtchler Fersnez nyugalmazott számunó
¦ örököseinek tulajdonát képezó 120 HZám sUltl enerép zMt de
• • les ház, a vasat állomás mellett, haztelek és kert szabad j ; kézből eladó a föltétéUlek Dr. Horváth Antal Dagy-< ' kanizsai ügjvéd árnál' mim meghatalmautlnál megtudhatók. —
2704 1-2
$¦«>¦¦¦¦*¦«>¦¦¦«>¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦^
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Slngerstrasse15
.Gold. Ilcichsapjel-
GYÓQYSZ ERTÁR
PSERHOFER J. fele
«el5ti .tr»¦i«ea labj.ctok n.v alatt : •• "többi r..Tet telje. j"Jgal mefir<<e«>ik, mivel ^aako«7aa alic lét««ilt bet.f.af, MialyWen . labdacaok cao>tá. hatáaukat .aeraaereaen be Beat
__________.^laa A laiaakacaabb aaetakbeo, mel;akbes anideD acjeb .aer .ikertalaadl .lk.l~a.uioU, azea labdacok aiamulan-
•zor éa a lafrllvidetb ide alau gyónnia" er-.ln1en7a.tek 1 dobol IS labdecacea! 21 krajeaár, I lakere. 6 dobnzzaj 1 Irt 5 krajcair. birmentetlln nUnvatklIdasenr 1 (n 10 kr i 1 tekercinél kevairbb neai klldotik ezet) SaánUlan levtl •'kezatl, m-lyek iroi hálát •ocdauk a Ubdae.okirt, m.ljakaak a lefkUnnfelebb éa leaaalroaabb brtefeéfekbea efeaaaiflk kelrraállitáaát koiaonik Aki caak eayaaar kiaiilaut tea v.Wk lo.ibb ajaolja A azáaitalaa koaaont-lrat koanl ida mellikalve koalOnk niaáayat
bitcavitottak
éti )efb*na8bb'hiUs.»t ét ninduokit, akikn u im lftb4>c>Mki tefiuér**«l nj«roi tíhm •(
D
(f Den tÍD|tr MárloB
, 1883 hbraáx 16 Tiattuli •rtm ! Kea fBJ*sl>eUa ki elé|ffé i^tn-tTíb. biiá-mtí *j ön l.bdtciaiirt. a«rt latea ntfitUft -tlo a(y*dftl u ö» Ia.b4.oaitó. K7Öffyatt f«l ntm, ki -t4r í»ek 6u n^armé^x -n#-r.rétec ; it h.hár esrMSre méf Déb. be kell t«biií« a bói. de ef*i«»et;e már »irjyir- l.»lyr»»áJlt, fiUl
Ani íöl14TtS.bea. hofj .< 8n T»Ua.«nnyi
V VT i, mint «s Ön kitOní f-(j-b»l-
tat, m*ly >u én esaJidoBbtui néhány idült f*f7dftCaU»Mt C 4á tu ofTcevesett •C7*teaia. uer«k
eU-fl éneit eil«o»*DT«a>n«k. urtt b.tirosUm «i mttuitt, hogy u ön véfüMtiiA lfcbd*c**iboi folyaiBodom, bofy e kii (Olyóc*kik rtfito^fít-el oitroimolj.ni »ok ítí hlaonhoidilu bajomu Ham hAbosoa önnek bcvUlui, hojj idolt bajom oéfyhflt. h*«xii4J.t otiti taljetven mecistaDt • bojj iainar&faiiii kőríbeo ifen boxjón ajánlom e l.bd.ctwkat. Nioo. ii Mrnai kifor»*om tva •Jl»n, .. ön c torok.t njÜTino*** - d« névaláirisoin oílkttl — kOniuui
KiTáló ÜMteUttel B*c*. 1881. febr. 20 C. ˇ T.
PSKEHOFKE 1 .-III, évek dia 1 i- k .ll-o. i.lanaint nacyoa idak .ebek atb. ellen ia. 1 letér? eÖ kr
Ek-tesszenczia <•
ellen, k tfiaó háaiaaer 1 ¦vegcaa 10 kr.
Uikssok által ».lamennyi hajiiSTeat i kiállított paiy
túr kft«öö a l lencse 3 frt
laseaiQ alteetbajok
általasoaao i.m.rt kitano biaiaaar katarbaa, ra-k.duéff, taamárkmrnt atb. elleni ttveg 90 b.
Amerikai köszvény-kenőcs ÍS."^,*,.
rbeumitiarO bajok elleo. Ára 1 ín 90 kr.
ajaf- Uiadea fajtája HomAopS Az itt f.ltoroh kéizitninveken kiTÜI bapb.tó ral.menori
Cfefaai Tai itt<-uaaaaJ 1 darab te kr._________________
Perek laalzi.eai I lee 1 doboa 60 kr._______________
teerea Pala aeklarala-la, -ok <v eta ehTiazaaeeaa, Hattta, re-keataia. liarut awll- á. aujibajek. (etebáatalaiak éden l-«Job» ea laeVU.aieaekk a.atiaaarnak állaláaoaaa ellaoierva 1 d,boa ára »»._______________________________________
Alaeei ¦ Ittr W 0 Baraliaidtól 1 lve( » frt 60 kr, 1 fel iroj 1 (rt 43 kr.
•r. Kiaalnaaaaaa-ÍHi linzi miaun 1 Uvef > M 50 b; etJ Ul ttveg 1 frt 50 ax. __ ^___________________
l"tvaV 1 ».
atb. i> Bl>4e> aetaláa raktam na. leve e Poaui kaldexanTek 5 fon.to. alali mejreniialeMkail ntiavéttel i. aaBkoaeltatoak
lo. alaaiiDt idSuakonki.t m-gnyíló Itbdaganatotaált a*be> ésKTD'adi mvllekn*! sha*K>Q:6 bajoknáJ kittlno aser 1 téff*K M kr.
Egyetemes tisztió-só i*^^.«.J5±L
¦ilnilan kovatkeaaténrai naraunt fejfijáa, uedolet, croniorforca-fjoaio'béj aranjer, daaüláa atb ellea 1 eaoaaf ára 1 frt
IXa33ra3aC fvljtoa raktáron vannak. "Tf| lairjarn aáf b»n airdatett kai- ia balfftld trófTtari kttldal
8ea»eri.eai ] _*>e<_ao_ki._____________.
ti' l "*- ireajerai 1 doboa 75 kr.
LaMaaaak ekek ai>e«ara 1 eeboa 30 b.
Teanau keaec. 1 ukarea SO kr________
' Fr-nczia kOISalafaae rak:
Ckaaaalaa taü feekl aer 1 a.K 1 frt IS kr^
bar CrMias H^nntíl 1 ívei • frt
CHaa aer va-aai 1 . vet í ín 60 kr
_ _ ' roar iertSl 1 dobol ára J frt 50 aiajcaár. e|7 fal deboz 1 frt Mar
ikk kiránatra aToraaa ie oleeda ategeaereztttik eaaai. az tniai eialefaa bekaldiae eiellett. nafjobb Ba*a»gekDéIHUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1886. JANUÁR 9-eo.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOg
18&8
WALSER FEHENCZ
magyar gép- éa tüBoltó«ier<* gyára, aaiMg- és ércaíntidéje BDDAPBSTBI, Hottenbiller nteaa •«.
Ajánlja gyártmányát' mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-tynkban ilvállal teljes vízvezetékek berende-zt:sit varosok, földbirtokosok, ipartelepek, úrmentesi'd tarsalatok és magánzók rt-
azLröl modern tecbnibai
H522 32-50
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkoeik ^ köz-és magánfürdtík Q felszerelésére,sza tf me n-tea ürszékek felállítására és minden vizmü vi muukálaiok gyors os pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Legnagyobb
BUTOK-RAKTÁR
Fiálovits Lajosnál.
F.raitár: Sirteifelérúnitt,
Sas iteu,
.Sj.»".Tend-f,io alellentben.
Tiotrattar: Ha
iél í.lal Ukarékpfiutár-épaiet,
lM udTtrimi jnbbr* )
Egyetlen belföldi szivattyu-jryár. JOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
Lengyel János
asztalos-mester
. a fcj-Kaiiiz sá n. X
A nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlja a bárom bú J
clótt megnyitóit «
asztalos üzletében
készült divat szerinti bútorait vállalkozik egyszersmind a legszárazabb fából felelősség mellett minden épületi munkát és lakát berendezéseket rajzot szerint a legolcsóbb áron elkészíteni
Nagy-Kanizsán, magyar-otczi 17. sz. 6—10 2673
Milíényi Sándor
Q CZtpésZ- fj
0 lián-Kanizsán. — Kittiteltetífl Budapeiten és Szetesfeterurott 0
v V»n szerenoém értesíteni, hogy Miltenberger Sándor tör- 0
0 Tényileg bejegyzett czégemet Miltényi Sándorra átráloztatttm. v v Egyatta! bátorkodom becses figyelmébe ajánlani 0
§ czlpéaz üzlete na. e. t, 2
a melyben mindennemű urí, női, Talammt gyermekczipók a legújabb a
a divat szerint nagy választékban készleiben vannak. v3gy legrövidebb q
a ido alatt elkészíttetnek. ~~ a
a Báli. valamint más hasonló alkalomra Bzükséges czipók 6 a
a óra lefolyta alatt készülnek el. a
a Vidéki megrendeléseknél mérték hiányában kérem egy • valt a
q czipót mintául beküldeni a
q Becses pártfogását kérve, maradtam teljes tisztelettel a
0 Mllténjl Nándor 0
0 2™ 2-3 c.ipési (Varo.i ps'-táha..., 0
ooooooooooooooooooooO
Relf Arnoldnál
ofl, I. Festaloui atoma 1. Köstttitet ingyen. E azakban a legrégibb
Bátor vagyok • n. e. kösönsegDek tiasteleltel tudomására hosai. bog; ráktársmbao mindennemű ujat gvirlmáoTU
asztalos, esztergályos <¦» kárpitos munkák
fraacsia divatlapok mia/ája isenot aésal-iben találhatók és megrendel beiAk, miedesea ssakmsna vápi megrand-loaeke', t-iolístég mellett, . leRJatenjoeabb iroo elvállalok,ugyisioón e.vnlt bútorokat átalaki ok uey helyben, mim vidéken. Raktáron találhatok féoylelen 'ftlgvfa, háló- és rbésllÖ0ae>b«-beresj«leaésf.b ó Démet alakokbao (Alldeutacb reoaltAua). Továbbá mindenfele álló. fUggd t, koatol-'Ukr6k, fUggoDjurlók (K.roi-aoboo mindno alakban. Din raktár kaa< garnitúrákból, u;r tDint Jalle. crepp, buretb, aToiuat in aioia bárMnarból minden aiinbao Ol»-aiáB*k •¦ kiiebb-flagrobb tliváBok. kanapék, a legújabb fijtaju -3| ¦ morikai bdrbAI. E'vál.aluk nafnyaeHsonyi berendeaeaekft a Ugjatá-nyoaabD árak éa falejA'áeg meli*it .a§;y raktáram hajlított nádfe-
Hidón eteo Dagj laktáraaa egyes kiválóbb cikkeit a nagyérdemű helybeli én vidéki köaónaégoek teUorolom. kérem ásivea pártfogasakat.
Tiastelattel
9680 6—io X'^áaJ.o-vlta X^stjoa,
karptoi éi bntoikerpfk*dő
xxxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxxx
*• Orvotok altE.,1 Hlpróöíilva a aj anlva!
*>¦¦¦¦¦¦ *>¦¦¦«>¦«>¦ ¦¦«>¦
¦ Tlíó-, mell-, irái-beteti
X laizkorosai) és aszibemaban 2jX Fi
x ^ F«nta-fél« le át hv6l-i nppi e, ~ : K ket#iáoiaör ellen, ára 75 kr
XO Cs. lir.
szabadalmazott. 0XXXXX?
Teke asztal- és teke golyó-gyár x KNILL KÁROLY X
Bécs IX. Rostáit Rothe Lövengasse N«. 5 -7.
Alapíttatott 1807-ben.
Ajánlja különoren tajtl. általa ujon nan f-li.la.t tfkeasiUI falat .•¦••¦¦
„Eirelslor-handen"
a legfinomabb angol kautscoukon melyek tekintve jó«ágát és tartósaágát minden más tekeautal falat felttlmulnik ás a r»-]|ett a bi-sonyal csudáa olcsó tefceaastaloként csak 45 Irtb* kerül.
As én os. klr. kisár. ssabadaJmasott Teke golyóiso, ». Ijek ás eleUot csonluákka! teljeaen ogyre megj, ajánlom sgy évi jót- állás mellett kői etkesó árakért. 60 -62 mm. ig 5 frt 63—66 mai. ig X 6 frt. 67 — 72 mm. ig 6 frt 50 darabonkin'. Arak ét rajaok teke aat-V talokríl iogT.n é« .bérmentv.. 2614 15 -Ü0. X
vüxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxj
« Gyóosz. Faita #j
(bifaxtjos Ni/pu>) bajakor éa ilttéitk elleo, J|
5" Kitrinjiiippii rUk «i ••, t»jkorp«, tiblu«d«ág atb •llen 30 kr Kát ráo j-f ] y e er i o-a « ip p & n •Bjbe, gyarmekek é* z5k ré«»*r« 36 kr. Cirbol-iappiD fertóiteni'i S5 kr ^ Stlélron-ii.ppm b«ntk> .«itfr« «r- tt P!S •¦ MrkiQtec «l]mm 25 kr f* Toj'ii-iMppin htajkorpa -!>«a « ucxbSr é ínkité^e 86 kr.
i «^ 4 drb 26 kr, 1 drb 90 kr
T -aoDTMlök fifj«luexUtaek >s álulam ¦ #( FmU falc köiiTtij éacam elleni a»»p> p ¦ n biztsa kipr büt íf ˇ Oro»«orati« b*la*<jéb«B felf*d»»wU • D*-t H Iuiími. ir» 1 Irt.
J T.mr51 üíttj 6-10 ¦
j; wHomeriánatt-nak <•
i.*f tUigáluiott ét esar nf( ¦icr biao- 4 >
'jitékkml bital«aittet«tt Al >-rr5] ft|(>14 < >
iTomt-tránj 15 krnsk l*iéMUljc(*kk«n , ¦
kIo «lol.>ret b*kDldé»a atin Mrmeat*e ( .
«> kQldenk meg K 60 gzmmm iá ya Ho- , ,
70 ¦ ba ke-MlKes ;«lódi»*c» jJiéai Ili-] |
4 . mi* otentől tirdeieti m valétlf Ho. ] [ A Bonui T»*árlúitt51 Va «dl osak ¦«:•¦ T
PA'IL HOMtRA Tri««>t. #
X ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •>¦
h Kpe-ittppin i h&JD&vé. ipoliiárs Sí kr.
— O;UktMiippis öditöl.g h*t *» id*R»*rT-z*tr* 85 kr.
B«DIC e-l iippio a bSr dorvuir* Hl«n 40 kr
Vait iD-iitppti kcllattiea moadóaser miodesDapi hK>saáJ»t<-a, ir* 4 kr.
Kaptuió Prásar Béla KfÓKyssprtJÍrnban Nagv-K d .wán.
Vetfh;*i kt'-rjilk a bejtgract; Te J1 gj'-'t figyfii'yrbe venni
X X X X X X X X X X X
XXKXXXXXXXiíXXDXXXXXXXXXXXXXXX
Iz ö'.a 3sz:i!
iain-ExpeüertP
TiLf*h«t tvi taptuztaUt o* Nzmntalan Mk-r fc.-2.-;iijk ii r*-lőL ho,qr a 40 kr.
mtr hi«iui -*Ju ktaJiui. kafibatú a F6-rmkúr:
6— fi) , ,
KAVE
ojvnt. Lilflnö, t-r*lflj(>H, lattiaio* f»j é krt>M c*iaiuaK»kbao, béres viíiiiin*u.e<*ea bárhová aitá>i-vétel mellett.
: (Untoa, flanm kilónként 1 15—1 25
Oyloo. nait*. Unom . 1 80—1 40
Ceylon, finom, xt> daa . 1 50—1 t-0
HaBLad« arasjaárr* , 1.60 -1 75
GyBijj, Peri) fiooill . 1.56 -1.60
Oy&Dfy, iPt^l) Cnbafiaoa , 176—1.85
Mocca, f.lóti arab« . 1.80—1 90
ajánlinak
MOtteradorfer Brúder, Fiume
Ervén Lucas Bols,
k. k. Hof Lwferanten. k. nied. Haf Lieferanten.
AUpitUtott 1875. Amsterdambfto.
kftlOolegesség
Curaeao-Anisette,
&z ország elsó üiléteiben Készletben Tánna*. 261517-2U
aooooocxxyxxiooooooooa
A legjobb t lf|is*l..>
harmonikák
4a Mtjeb cwkia
ioh. N. Trióiméinál
BÉC*,
VII KtiáWrktraai^ Í4. H»rmooikA 1 • |yáb s€a«-
MCSILÁÖAHNA
•j 6rü*i hajjal t D«C7é>deasH k&tAnaégu*k Ip"ifnnátár* boitn ho(y álUlam felt»lálU*jn8T»>«if.ó pornódét, B«tjt.ek 14 h»Ti hm-oál&U utú bijia 1 8í> c«"ti ¦étar kOáMtért •!, a DsVf Térdumfl kBa0a>4f huznilatára bocsátom éa kiaáxdlar c*I»m kaphaiú(k&-MSgftakiDt 60 krajezar, 1 frt é* 2 frt. — BajkMiSci>&« orron lekiut-lyrktííl kOIBaSa JÓ wrr ivaD*iil l*ct •!-»¦«" *>•!¦ *a szakái nftTeut«.r«, f«jfájta. ¦»Urain*-, bajkiballá*, korpáképaódéa, éa ko-pua«»á leréa ellen, eröaiti a bajfjökeret e'ö-mo.duja a baj- •« rtakilluOren ét a l*>rfii> toil«tu kaoSca.
CHUoq éa Társa
3688 4-1U Bodapett Eiril7 ateaa 26.
Kapható HacT-EanfauiB Frtf-r B4U o-
CJÓcri*«rtirioax ; — Zala-Egeru«<*n ltttaii-
ur Mórnál, ralurifit MKJax ..Uf j«l*nték*-
Csat laioíi
hí imii d«n doboEOD
* íji'j^rr: » •**
«• atoll aokaaoro-aitolt C**if nyo-
¦ ttt látható.
Kstsu por^K tartó* ^-^b,:íu makacs tyaWVr ea a.itt»tb«J«fc., K/onorcBru éi eloylaká»od4*, {jooioréiái, róx»6tt éafalAi, uujb.j vért«l|i*s, arán jer áa > Ifgkü-lőof#0«bb mU totMStfeX all*.! *l «v ÓU folytoBuaau n'»vek ><15 •t..(ueré»t>«n rí. a t-sül Ktj «r.d«U dob .1 ha snálati utatiUual 1 frt tUaaiiltvÉayt* t|rvé>yMtl
MOLL SDHJTZ-PH
Kftasvétij , eiúi,
gatáa m béuKlia- m
f.j-, fBl- « foffá- ¦
jia siker«a fTÓgri- ¦ k
leara; tsrafatiault m.od SsaaMa) ti,«»i k utaeitáasaj 80
Valódi, Moll ndjaa-réTal •• nér aláírására
nO terülé«a« és s-t)n . (jnUdások
íml k«T«cT., kirtelaa b«t«««i**, hiuta* ia kólika elles. Efj fl'«f ponto kr. 2705 tf-52
MoUA
Bécs, Tocblaüoen
gyy
csasxar királyi adf aaallitó.
Baktárak.: Na | y - K aai z a a : Baiua Joaaef Kjógytaeréai. Roisnfaid ii Peiae[h:rfor Jóxaef .Barea; Dorejr 8. Caaktvrvya: Ooaci L. (761; Rap«tv*rart Floinar Samu (Mztkaly Pali Jáooi. Hlrmfl : Báti Jáno>. laraiall ¦ lutl F.rJ Zala-Eaarazaf Kutur Aleae iTécyiosréas.
CXXXXXXXXXXXX)O0OOOOOCXXXX)OOOO
O Antwerpen ezüst éren; Zürich: diszskmany. O
Aranyérnek : Nigy 1884 Krems 1884.
ZENELO-ÜIÜVEK
mnljek 2 — 800 d^r.bot ji'«zao»k, h.rADg, hárf», dob, maodonna. exprflMÍoo é« c*augoett bangókkal
zenélő szelenczék
melyek 2—16 dsx^bot jAuaaoak. továbbá T«rró-k««iül«t»k, aiivar-lariök, avájo«i hasak, féojkép albamoit, iró««-kft*í>k, k«atytlakatu-lyik, leT^lnthéaitAk, Tirágtavrtók, •sira.rálváoyok, dohánjase'eoccéx, kit aMtilok, ö"ff«k, poharak, as4k«k atb. mind seaélflk. Mndeoból a i«guj*bb é* legjobb m.BAa)^gb«s, küíÖoúa>«o karáo*OD^i aj«D<lik-
Heller J. H., Bern
Miatáa a oje^a any-R árai lessállotlak. eddigi árja*;;i:ékeaibAl %0
20*/, eDgodn^B^t adok ém p«dta- a legkiwbb u.agreBiile.««Béi >•- U
¦% C.ak dirict negreodsIéMk atáo njajiok jóiál.áat Képw Q
áneg.rv^kflk mi ódon bővé béra>«nte«eo. X67O 3 — 3 Q
5LOOOOOOOOOOOXOOOOOOO OOOO
k^^omdájábóíVAfiYKAMZSA, 1886. Január 16án.
3-Uc
HoszoDöíOfli. évfolyam.
mm» ¦ 6 fit. — —
3 „n- . - . t frt SO kr
«p^ - l . » .
layet watt M kr.
HIRMETEHEK haeeboi prtittorbaa 7. aiátndBio) 4 i ¦ia4*a további torért & kr
HYlLTTtMU „.rook'. t 1U kren *«««a»k tol
Su kr bt. u-edk
ZALAI IÖZLÖIT.
A lap szellemi réssét OMH
megyek i knjaji réssé! illeti ktrismUjek
af 7'KftBlif Ab
Bermeatetlea levelek ia fa-(sdtataak el
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank-, .nagy-kanosai Önkéntes tusoltó-egylet-, a „zaiamo^ei általa-nőt tanító- j ¦stület',a „nagy-karnisai Hsdtdnevelö egyesület', a „nagy karnisai üsttii'tnsegélyzü szövetkezet', • .soproni kereskedelmi t iparkamara' nagykanizsaikülválattímdny'-ának hivataloi lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az i. t •ivuékezínstglwz 1
Lapunk 1886. évvel XXV. évfolyamába lép. Vidéki lapnál oly uép életkor ez, hogy méltán büszke lehet rá az olvasó közönség is, mely pártolásával eddig éltette, fentartotta. Magyarországon alig van még két vidéki lap, mely 25. évét már megérte volna.
Kzen örvendetes) körülmény mutatja, hogy lapunk irányával és szellemével megulállnk a jó utat, melyen az igen tisztelt olvasóközönség nagyra becsült rokonszenvét megnyerve, szivet pártolását is szerencsések valánk kiérdemelni.
Cgyekezni is lógunk az eddig követett irányban csendesen, szerényen munkálkodva, minden hivtlkodás nélkül haladni. Nem mutogatunk, nem hivatkozunk emelt fővel arra a mit tettünk, — nem hirdetjük nagy hangon, hogy mit fogunk tenni. Amit tettünk samil tenni ftgnnk, az - azzal a t. olvasóközönséggel szemben, mely lapunkat szíves pártolásra érdemesítette — egyszerűen kóteUsség-teljesi-tét volt éa lesz, melyre azok, kiket nem múló taps, kétetértékü tetkzéj zaj, hanem a tisztet szándékkal vég zeu munka tudata boldogít, nem azokuk hivatkozni.
At 1. t. olvasóközönség elit állottunk egész év folytában, ott állunk most li Üppea olyan jól tudják szíves olvasóink, hogy mit tettünk, mrat magnuk. — Ua rgyszer másszor mulasztottuk vagy tévedtünk, mindenkinek modjxban volt fölöttünk ítéletet mondani. És ki a mulasztásra vagy tévedésre jóakaró szuvai figyelmeztetett bennünket, lapunk őszinte barátjának tekintettük, mert hiába, emberek vagyunk s iegjobb akarattal végzett munkánkon is rajt van a gyarlóság bélyege.
At nj évfolyam kószöbén is arra kérjük i. t. olvasókózAnségün ket, hogy lapunkat necsak anyagilag
hanem erkölcsileg is támogatni szíveskedjenek ! Mert csak ugy felelhet meg hivatásának, ha Űzte ét az i. l. olvasóközönség között benső vi-tzooy leaz.
Ha i. t. olvasóink is minden módon oda hatni szíveskednek, hogy lapunk mentül jobban virágozzék ét terjedjen, — ugy derék, önzetlen dolgozótársaink segélyével Kikerülni fog föladatunknak napról-napra job-ban megfelelni.
Az előfizetési pasukét a lap
kiadóhivatalába (Wlaaici.ház) kér-jtk kaldeni.
Kiváló tisztelettíK
a tzarkatztéaéf e» kMéhivttal
Áltslánoa
Kóros levegő. Kóros pénzügyi |állapotok. Deficit az erkölcsben, delin érdekelni fogja i. t olva- licit az áliam, a megyék, a városok sóinkat, ba azon kedvet dolgozótár- ét községek háztartásában. Az ál-sainknak neveit, kik ez év folytán i< lamférfiak agya- azzal ti.asmlhat-résiint nevöc latt, részint névtelenül ják magukat, hogy minden államnak vagy álnéven több becses dolgozattal van deficitje, s a békét drága pén-ajándékozták meg lapunkat, közöljük, zen adják, s az állam a kiadás sze-Ezek : AUeker Lajos, ijj Apátky Ist ¦ rínt irányozza eló bevételét, de a ván. Bánfi Alajos, Bátorft Lajot, fizetó polgár, az nem kérdi, bogy Babost László, Bátky Lajos, Bálintffy honnan jó az áldás, ó csak azt Bálint, Erlich Károly, Eeerjeuy tudja, hogy ismét 40 millió az litván, Farkas Ferencz, Fárnek állam deficitje, 66'/, a községi pót-lAstlu dr. Babér Samu, Bajgató lék. Mi is vigasztalhatnánk még ma-Lijot, Bajgató Sándor. Boffmann gnnkat. bogy c<ak bő'/, a községi Mór. Kamtz Lajos, Kramer Lajos, pótlék, hisz hol kifejlett község kor MikUssy Károly, Pataky Géza, Po- minyzat van 200—240*/, közt in-zsogár Gyu a, Ritgkr Conttantia, gadozik, de nálunk Magyarországban, Rosentti L'jos, Ockerer István, hol az állami adó nyel el mindent, Schreyer Lajos. ár. B Szabó Isijos, állasai ezélokra ; községi czélokra dr. Tersánctky József, (járásorvot) 66*/. fölötte sok tekernek látásik. Weber Antal, Weber Púi. | fo sok is. De ha nincs jövedelmi
Eteken kivul még többen vannak, kik csak egy egy ezikkel ize rencaéltették lapunkat; továbbá megyénk mioden vidékén van egy-egy od'isitónk, kit a nevezetes eseményekről értesítik szerkesztőségünket.
Szellemileg ilyképpen támogatva, i Eperjesy nyugodtan nézünk a jövő elé s biz (mely igy bennünket a remény, hogy a t.
forrása városunknak, s ami van az itár fel vas hátasáivá. Mi itt a kivétető ?
Az (tolsó városi kötgy lilét fog-ltlkozott e kényes kérdettél éa pe-|dig a pénzagyi bizottság, illetve " S indítványa alapján a
szólt: .Minden megadóz-tatási rendszer között a közvetett
olvasóközönség szives pártolása mellett kedvező viszonyok között ünnepelhetjük meg lapunk MIZMiUvet
jubilawiit,
Az előfizetési ár marad a régi:
egy évre . . 5 frt — kr fél évre . 2 . 50 .
MgyasJ évre . | . 25 .
adó. m után az mindenkit akép sújt. amint az adó tárgyát valaki igénybe veszi, a legigazságosabb mégis, hogy a várutt terhes kötelezettségei odautaljak, bogy egy jövedelem kutfor-rását se hagyja parlagon, végre tekintetbe véve, ho^y a városi pia-czokit tulayomúlag igénybevevő napszámos osztály az ujabbi adótörvé-
nyek által az egyenes adó alul föl mentetvén, következve a város ter-heibez sem járulnak : mondja ki a vá-roti Uzgyalés. hogy az általános beljpénzfizetési kötelezettség elrendeltetik és az 1897 évi költségelőirányzat alkalmával már ezen jövt-delmi forrás számbavétessék."
A városi pénzügyi bizottságnak ezen Kperjessy S. ur által ajánlott indítványa első tekintetre ugy látszik megragadja a figyelmet s jónak Ígérkezik, de ha mélyebben gondolkozunk fölötte, hí minden más okból helyesnek, ezéiszerünek találjuk is
— de azokból, melyek behozatalára felhozattak, éppen semmi alapot nem találunk.
Mi nem tudjuk ágyán, bogy a felhozott indokok Tóth Lajos. Ba bochay Oyörgy, Plihál Ferenci, vagy éppen Vágner Károy urak, vagy csupán Eperjessy ír egyéni felfogásából erednek hanem att tudjuk, hogy azon okoknak, amelyeket, az általános helypéuz mellett felhoztak. egyike sem állhat meg mint alapos.
*.zt és oly indokot, amely a város bevételeinek fokozására a pótlék csökkentésére egyedüli expe-dieasnek ásások hiányában az általános helypénzt tartja szűk légének
— minden más ok nélkül elfogadjuk* azt is elfogadjuk, hogy mtoden meg-adóztatási rendszer közt a közvet-tt
dó a legigazságosabb, de azt le vonni ebből, hogy mivel aki dohányaik, — fizet; aki hnst fogyaazt — fiiét: az is fizessen aki nem fogyaszt
— de termel — és elad, sőt éppen a fogyasztási uikkek versenyszerű elóálli tatával a városi poigárra a megélhetést könnyűvé, s a nagyobb kiadásokkal járó életet ugy a nagyobb könégi pótlékfizetését u el viselhetöbbé teszi az a fogyasztóval egyenlő bánásmódban részesittették. és mint fényűző még közvetett adók súlya alá essék, — ezt az érvet igaznak tartani s azokra terjeszteni
ki, kik épp a 66*/, pótldót már fizették (majd mint termelók majd mint fogyasztók; csöbörből vödörbe .esésnek tutim*, a iginagiwatt. —
még bt *z áthárítás elméletét el fogadhatnót is — elismerni nem fogjuk.
Az se állhat meg amit a pénzügyi bizottság 2 évről felhozott, 'hogy az adómentes napszámot snj-| Üssék, hisz az eddig is a legkeve-sebb adót fizette, a legkevesebbet , árul, s fogyasztis, tehát az terheire a legkevesebbet is leend, mig helyettük egy egész város drágábbtn[élend, s egy erős termelő elem fogna sujtatni. ; A pénzügyi bizottság tehát —
anélkül, hogy alapos, elfogadható érveket keresett volna a községi pótlék csökkentésére, leghelyesebben tesz ha azt egyszerűen behozandónak véleményezi azért, hogy semmiféle jövedelmi forrása se heverjen a városnak pariagoo; csakhogy akkor meg azzal kell tisztába jönnünk: vaj jon nincs e a városnak más jövedelem forrása ? Mi azt mondjnk: hogy vsn, és annas a bizottságnak, amely a helypénzt általánossá akarja tenni tanácsoljuk: ezt ne tegye, hanem hogy tisztviselőinket fizethessük iskoláinkat fentarthassnk. városunkat em Iheasűk, » községi pótadónkat mégis csökkenthessük, az a bizottaág 'egye vizsgálatUrgyává a lakbér jövedelmi bevallásokat felfllbecalét alapján és kutassa ki, hogy mennyire meg>' az az összeg amely e czimen eltagadtatik, és hl igy eltértük a kciló eredményt s ez az igazságot mód czélhoz nem vezetett akkor ta-náeskozznnk csak újból afölött, hogy mármost kimondja-e a v. közgyűlés, hogy az általános helypénz fizetés elrendelteessék — vagy soha :
Azt gondoljnk a kezdet nehéz I esz, de a jövedelem fokozást itt kell kezdeni
TÁBCÍl.
Kurucz
c
f !
Kapát
f kapii •
apát éa bort tel*
B UUÓCXi BS0>t MTt 1
% piro* *i«*U, iiiif tbíM «á4»l«j. ! B«B7darö(j(>D > c«tuák M oroulásnttsaU ! tékát , knpfct íd«. * h **
S.mb.g rf
Ifjonk a.*rt, kapit iá;
Ktpftt *• brtrt t*le ' Ki élymt fc'j« m koracml
S Bi.6wn«St bctc1
BAlint.
Utazáf a kázaMáf MMM.
deakioek megáll-poaott -« laknak, mert *>¦ *«l ¦""• wtl- mm lUri vilik, -s ískoUbaa. »• «•* - bi«»oy4r.
Kas«Íeib«D mtgm it »ok,»l babot Us, hogy mini »lv*k«t T»Uj4k, d« owk-aar tkM'áb* jötlem > nntb.vpbj'aioiTftl. At él«t — « omgj BMter at«gt*s.i-tott ri, hogy tpic ar m Sto» B-vgy *»• ber«k voltak ngjmm — kAi**%<»«eBlll, • leik sgj-^gj ¦^•tg ki iá •J4giie*«t
k D«lt«tt UOBbftB M *m>b«r
kelegbe lépésé-, mart sem at oom jó elr, amit a peesimiama. felállit, — a badbitte fölfogás •••ndl, bog? • világ oaak cselé-dia éa hamie Itlaaat és ajomor. al vas UU; de aal M Uh 1 folielloeill elfogadai, ami. Ep.c ar mond, hogj ,«gr élj, aoejv aiaél tóbb.t élj, ¦ miaíl lObb tlveasul bmoaiU magaduk, — aiari as arieie-kea k,T«l aammi •.aoa; - *>p tfj min akkor a.m jaraáak koljaa ¦!••, ka a aloikuokbas oaatlakoiaáakl akik aal kird.Uk: .kogj a léMikoek al,
vagrok a a*k all, atelaa tarmóvaaü vallae-dactara w atoa kúl^ao é* cyaiciu 14-ajeku«k, akik ma ia mit; kimerik arü-| Ua T.ll.e. .a«lkUl, bo., mlkveltaé|rtk jfeláldoaaaá'öl, ea a kmoT.ie.til éa kika-oaafttaláaiol réu^gaéaek, miasa.-ÍBt am«ra-Um aaliá, ouladi élst, alapkövei as Gu-¦aseaémben tavékaajaegaak, v.gjU lé- lOiknek, arksloai !5keljü.ko«k. tána-dalmaskaak Ás aayagi joléiaakoak — amaljre miadeokiaek tór.kedoi kell. S aki tebeti, te^re it éa hasaaodj4k. bíto-ayas t e!viiase.aliaadolog.leT*a as: Bhogj a bölc* oradeaker B)a*«u magái a dol gok Sriíi éa aattkaigaa Utcvéajéuk.*
N«ia tadoia, bőgj t. olTattóiai k6-tott meaajiva Taoaak, akik a maguabb •Ívok boaábaa a atatvrialMtioatiriayaak, bk
fy
dráma mrém a raaiitoiaaaak, — aa •rkAl-oai 4l«tb«a a* idaaluBiaaaak btrátjai, i Baoayiea raaB»k, aktk aiau •»•¦ áilác pODtot foflaljik •!, aaialy a táraada|o«-b«b a laaTác'bb keJatil, bogy aa áJIaU otttd* kiel*cil*»*0 kívül mbdi tiaca, mert r*a.»ay, üjd.ioai n«m l«t«aik,U aa, jóvó ál*t p^dig aiooa — a4t mág a *%*U-d*bb arMatnek: taar«í*ai, btltég it •idtlOk iam*r«il«aak aaax ogyB«v«aMt: airra aúták ; atosdoM, >«M tudom mag m«ayi
jidii) kirttl, — hol nag a fárfi faktsi ¦tf a jy«rm-kif7»L — D« ia agjik*
Kófü belül ea.k asállaaU.k ia! •]->ea, midoa a mik, a esarelem, a aá-„', a ostlidi élet k*rd«.iD.k Uual-máa)>osiaira SBeaultam bres érámat, — ¦ moodb.tom tok elvesétől, l.tao, világ. aajag és eaellem tér és idí, kilerjadés és goadolat, ha ti f .glelkosialiátqk agykor aa amberakat, a th-MHÍa és a gyakorlat ie kél iker g7erm«kak igj okoskodása éa — ' ejttuk ataakba aa ela&t, kugj a matodik-baa al se bakjnak. Ssorgalomma1. éa gy6-I ¦r&rrsl vetettem magaasatt aa aj tado-¦iavágra, a báseseaf laáoaiáatvára a ka-. raatem a 'iláj kős-pe'. tm%ly kSrol a ' fold fsrog, .melyet D.au iá) is talilt, hogy raju Bealrixát m^glitsuásaa; karea-! tem a Herék.t, . Naaaioat, Paaelopet, a Oraohoaok aojját Aaiigtmet éa limaaél j atj Luereiiát, a T.dsáf Korasakábél afy t ClouldotKMiegaDdal • reaskedum .mi-Idia talajtan Maobethel. Talriát, Fre-idaguaáat ét Braaabildet, .tkat, I i.-.u, —"—i^ „.Umbí aaivsitaég t
ea^ég oilköl angyalok helyett ördögöket, akik m*>golik a lelket, megölik a taat«L
De eagMB a«m rémi lett meg. tem -tó — aem > k6aépkor, btaa a koiUS dalolta : UteoektAl oiuot kMetaég. Békéd bi»od tteroftuk.il1 C-ak oaadák álul juUDdhatea a aaáp lüoJerhonb* »l!
Ctadák által 1 KöDDyfl aat kimot d>Bí *;y költooek. ma uoobta ki bi» még > caadak Jebelo«égé6e.B! Vagy uUi alkigyjak B«rodet Le»»d-r törtAoatét it, aki mmd^aotp meguatU azerelmetargya én a Holle-ipjolot vagy Schakeepear e kepte'ö tebeUégéi, • id-petttépeit — Júliáját igái tör lén e oek vegyük, aki k»t-tker mea*h&l ked'eti^rt; oh esek etoda-aaerelntk Halóit ét Abaillaréval e^yUll! Ob, eseket a Herelmeket, hagyjuk mt>^ ctf.k a költók világábaa, aaépek etak, gyöayöriiek mmt tortéa«Ukt miat ope rák, bájolok, le mi otak a v.ld élettel köi-dúik, Dem a agy eavméayakkel t o*gy • lakokkal, akik miaél távolabb vaaaak tőlünk, aaaál jobbat emelkednek kép-tetükbea, haevm miodeanapi láoyekkel, akik vajmi keretet todaak Electrixól ,de még Letorol •« aki mivel több gyermt kével való d'OMkedeaeben « feati a«aao-cytágot valah^yan megértett-, aat g/ör-mekeket at anyát irgalmatleo leayilaata
Ily régi, regéiye« alakok, akikaek •aerelmai, tetuí, tiaaia Ctadtk es ami iátkor&ak&B kirtll marad; mert a mytho-logiéra egyréeat magam tem tok haj-laadéaigot é^suk, neg iaaaaakint ki M hat már a* a esiaad, amely a görögök ét romaiak tok ittene't, trd&ket, tendereket, folyókái, beg eket tel- miad itteaekkel, •tép MiréBekkeLtylfidekkel, aimfákkai, borikkal a»; adok kai, — aimk miat
cuhttr tortéoeti téayaek takiataaé; a mai kor gyermekére meték át moadák, kfli tettek és tterelmi oaal«k ugyUtaaik kö-¦öoy^ök Pedig b«b todom melyik volt jobb ido, at aroadiai^idylIjeivelpéMtor ele térni, vagy a papír taáaad ahogy jeie-a&aket Bevetik ? I
D« aaayit megtaatütam mégia a régi aetio^ytágok neretmérftl, — bogy tadiak aaok kösol it aémelyek u*< retai, de átok a taerelmek vagy igea rom aaticutak voltak, na int Didó király-léé vtgy igen prótaiak, miat Aagtuttn •aáaadáé t a két taéitoeég a hárem tterel-meit éa a platói •tereimet tárj* eléak ; as ertéki R>ma áll ttembea, a keree*-téoyaég eteméi étereimével ; a fajfeaUrto saép — SsOi Uiriáral. Platót étaserelmét megbak'atjft Roma; a lelket a tett: a oiiadkettoi a keretstéay k&aepkor, kse-reimi törTényaivei, ao tiasteletéral ét »aiméD>i világival et Oéél
* •
. . . Hogy mindesekea kareMtal hatoltam : álmatlaaok voltak «JMaküm Ha aludtam, rótt ejtsaküsa Toltak, lát-lam Aogaatiu korát erkOlostelea aaaao-ayaival, a •sereBOaétlea Catot, Cioeot akik feletégeik ketében Updak voltak ; Xtaiippét, akiről atoia ia miadeB kedve* ét elAséaény teleeéget oevesaek; tokaeor aellemre ültek a köaépkorí boetorkaayok • ilyaakor oly Üdereayomátt érettem, bogy fe ijedtem a többet aem mwiem lehasyoi elemeimet; ha pedig ébrea vol-tam, akkor miodig a háseaeéfOB tftrtem a fejemet, etsembe jutott a eaél, a kor, a ¦lép ét moeolygó kia feleség, afflrgf gyermekek ; ekkor míg ébfta álmod tem, lármát aem hallottam, ollaa kép««let;tea* iHUSZONÖTÖDIK tVTOVTÁM
ZALAI KÖZLÖNY
188*. JA.NUAB íe-i.
A Mdarn alakbin nyilvánuló haza-Keretet e» a vilagpo|gar»agrol."i
Minden száladnak vannak magasztos eszméi; a legmagasi osb eszme a hazaszeretet; a hazaszeretet a 19. század eszméje.
Migabibvlooi 6s assjr nép ai az állam esz<néért rajongott ; a per-zaa a jó és gonosz elemek közótt folytonosan tartó küzdelmek folytán kilátásba helyezett tulvilági boldogságról aimodozott; az ind és egjp tömi nép a k^strendszer fenségétói volt áthat*a, addig a keresztény népek legtöbbje a bit világiból me ritett lelki megnyugvást.
Csak a szabadságérzete szülhette a hazaszeretet eszméjét ; a nemze-
tek csak századunkbau
szabadok ; száza
tehát a hazaszeretet ti csak dnnknak lehetett szülötte.
Mily édesen betiltó érzelem csalja ajkainkról e bűvösen hangzó szót : haza!
Majduem lehetetlen, hogy a regiek felemelkedtek legyen a haza-szeretet érzelméhez csatolt eszme ;iríl e tóre° megemlékezte, méltány-megértéseig! iUlaníág volna egy szintén negyje-
Midóu Muliiu Scaeola Rómát'leDllS'ée11 tényezóról emiitest nen megmentette, nem minden földi ér- te"nllIlk-
deket sarokba szorító honszerelen I«eB » ilkoU érdemeit keU
késztette ót a nemes önfeláldozásra,
Itt látják feltanni a nemzet gesiuiuit, kiknek legtöbbje lantot ragadva bánatosan hat" méla bas hangon ad kifejezést a haza aorta feletti méltó bánatának.
CsOggedést nem ismeri após tolkodásnk csakhamar megtenne a nemes gyümölcsöket: a honfiak a lant által megeuekelt lélek eaeló történeti mozzanatokon lángra nyiladra, most már önmagukban tanulták ismerni, tisztelni é> becsülni a nemzetiséget; egymásban csak t testfért látták, s az osztályok kö ifttti Táltszfalak nem választották el Okét többé az tozes nemzetiiégtól.
A nemzeti szellem fejlesztése érdekében a koronát végre a szabadság koszorús dalno ai tették fel, kiknek egyike minden Demosthemes-lél szebben beszélő ajkkal igy tol mác^ola lángoló hooszerelmét: Tied vagyok haaám Tiadabiv, a lel.k; í l maratnak Ha tagad aam anaralnelak.
Költőink elvélulketlen érdeme-
moadváa, hogy í»ok haaonlitanak a ra-gaayakkoa, oaakbogv lábakkal alalaak .16,
M> abb« • kdvalkareua ?
H>1 u, bagj ragaay oem való a gy araiaknak.
Amilyaa lerm«asataa»rú aa, ha ki kif.jl.lt • talaarda 1 ifjnaáj "••¦> ragaay-baaaaarapat ,ál,al. ap olyan t-rmaaaal-allaaaa 6a károa aövelkeamaeya lábal, ba a gyamaakak " r*"1 vaaaaak abba*. A táaaamalaiaag *f aly kiroa kalaa', arkoleai vaaardalmat tjaaorol miad k« aembali ifjaaágeakxa, mint a Koc*-féla r*genyak, — vagy kogj D)«k koaalabbi huaalatul aljak, mm a „Pikána L>pok* »*' .M'gjar Figaró* vá vadlatl arkolea-•> aréayroato lapok — olvaaaaa.
Igaaa vaa Laakardl Karolj j-loa taaflxyi iroaak, a midoa a gyarmatba balokról arlakeava oly asép->n moedja: a
didi boldogaágot oaakia a kStalaaaag ari-gora a. pontba t-ljaaii»aa Utal l.bat mag-kftaalilaati A laacai.rom lagfiUbb aavart idaa alí a fialni tájakban a földi javak magbaoaMaa ksrtl. A tiaoalarambea aaiat fonakb ia mondtak — a kalaiaígat imád ják. I6aaj*aaaa«k a aaapaáfaak aa iigyaa-ae<aak. Olt ,. -aa a roba taaai aa amb'VI aa . nabó o. . a>ar».dó aa.a»e j aé«.
Qvarm.kakbálokrAI la.aa ia«, karjlk, hogy ai álál.loa irigya**;, a kiáll halaüaa Doff<aaba4« fi,, a> oataba fáayí aéa, aa agaaaaagai roai» ntart*fclallaaaá% a a eanf bng(ll| — ¦•¦ rapkad-e a Uacalrram l»T-gíj«ban, aa asm booait-koh'atik-a aazrav« laanl romadakaal a anldalo kaláaara. aa alatna.k Uvaaaat alt ifja gywmakra?
Eit oaak a aukal aaai bálija «a a vak i*m látja ba.
Avagy oait t>paaatalaak, ha aa ej-
tetnei-e »s által ama blasirl, id*> alott ifjakká,kiköjaAáa paaaaioiiBa-
hanem korának azon divatként arai gó szokása, mely erénynek tndu be.
Vagy Un népünk tette magáévá a nemes eszmék legoemesbikét a régi jó idókben?
Sajnos, de ószintén be kell vallanunk, hogy a hazájukat igazin
még méltatnánk mely szintén igen tokát tehet s nemzeti szellem fej-hósiességet leszlé$e érdekében A. tanítónak ígyik legszentebb kötelessége as, hogy a növendékeiből n e világpolgárokat, hanem hazafiakat neveljen, kiknek mindennapi imája ily forró fohász ban nyerjen kifejexést. Isten áld meg a magyart! Ha Rusean fran-
táaeateraoi dalaaaki h^aé^ap^oidö alott félig a kor» hajaalia; vagy m<at moadaoi nyílik mag a bimbó, idő elöu barvad al a aaokáa : kiviligoa kiviradtig tiaeaolva-virfcg. Mi oa»rad aau-in a fataott ifjaaág- , molaló ifjaiakat vagy laiaygyarmakaia-aak, ha mir-Jfcaraiaakorabaa ialali aaaa ¦ ket raggal fólkalaabkkor aaamtfjra v,-élvea^takat, m,9lyafc * ka*6bbi kornak .aiük ? Kadvatlaaak, naiat a bórtöa lakai, «•!' hagyfaatirtva lagyaaak. M«a> aaval- aápait.k, miat a haldokló,
...... A bál atáai raggalra oaill a f-jíi-
jáa, a aaeaiak ka-oalitaaak a pof-lepta
liku. él-to-ie óikkal maguko.k aa <aá- pi«akoa inkfchas. A tlmu ¦¦<• mag '-m aokaak — moodkitoóii aa -g«4a tára da- ' a*gy baj, kabar arra mutat, bogy a gyar-lama.k — Irrhíre »ála«k? { alak HltgraadaaaTa kart aiaavadatt. N.-
Aki aam hia«, a moadaaok ig>ua- frobu baj már aa. bogy a taajardnk gii, aa c.ak lepjen abba a tarámba, a bol c ukro. atal, ital. a aok zagyvalék asit a gyormakak aaamira bilt, taocaaat«lyt ily >lkalomm«l tnlaágnaiaér akbaa eW«a-
, vagy agyab aavaa aaveaeado tánoama- kiank (aa fiarak mag caigarmáanak It)
' lataigot randaaaek. I a gyomrot magrontja ; a faihatúlt gyaaga
Mit lapaaataluak ily alkaloarmal ? laai k nnyaa m-«ht aai a bifaokalkati
i Luaakoaakl | B-gál aaáaaduk araik..** baugi.ga :a
{ Grjarmakbalokai reaéaaan kaaí aala HdófSatokor
atokáa laruai. eháv akkor, mikor a aaal- I Ily korttlaéayak kost kAaayaniBef-
l>m a kU .Saboaoaviltoaa'oibaayomáaak lorUabatik, bogy a aadlík büaoi a»at kavatkastabaa kitárad *s a jitaai «íp- eUuíral lakalkat a gyarmak. aaló tehalaeg vaaai át biradalmi*. Al Ha a talkiiam-retaa orvoat kardn
gyarmek ariaki világa a gyárinakbalot- | nók. aüayaaaak tarlja-a, hogy a gjaruc-baa raadkivUl falbiboritu ik. Folbáboril-'kak aaamára bi ok randaataaaaak, — talik a aaam — a caillirok. vagy laga- biaaonyára aaiataa tagadó valaast oyar-labb a lámpák aaerlölotti világoaaaga | aéak.
szerető honfiak száma századunkig cli* P»«oagogus álláspontjára helyez elenyésző csekély volt. kednénk aívcndékeinket körol-belsl
A régebbi kornak bátor bajno "81 képezniók. mint Roseau a< ó ki összehasonlíthatók azon ragvo- E™'1.^' ; e«*» taafrrfiu irodalmi gó csillagokkal, melyek nemze-! tárcáinak közepette minden e(yébre tünk mnltjának kfllöüben setét egét gondé". «uU hazájára nem: terme messzeható fenyőkkel bevilágították, jMeIi »zépsegekbea bóvelkedó Fran-
Egy Hunjadi gyémánt tiszU,"'* ori«agot énem, mely szülte jelleme égő bonszerelme: ngyhiszem »bolu é« 'é«re e"»karu.
aa a rnbák aaiapoapája iltal ; a tQl —
B-f»ja«iük mkkllakat Jaaa Paul
|a t»aa állal, ai talaa*— a aok adaa iul- ' nagy pacdágogna aaoa moadaaá'al: v A jétal álla). Igyarmakbálok, gjakraa kaadalai a balal-
A aena varáaahataaa alatt fftl a alá J láncaaak I "
'fmaak-rapaiaek ai ifjo gy>roaakpárok, | MiadaaakbAI ai aa ad voaaagaa tanul-ö<aufugódaaa< a a g/Saga, hjladano aag: Qyarmakakaak bálbaa niaoi halyllk I bimbó laateknrdaaa agymáabos asorolnnk;
nemszorul uagaszta.ásra. Példáján emelkedik lelkQnk; tettei pedig örömmel és lelkeiedésaei töknek be. De mit szóljunk dölyfös olygar-eháinkhoz, kik soha sem voltak képesek egyéni érdekeiket a köita ha-
Az általa hirdetett elvek szerint csak ónzó világpolgárokat lehet nevelni, kiknek legdivatosabb szollá mnk ez: Ai a föld, a aaelz megélhetésemet biztosító elónyöket nyújt
az, az én hazám" !
za szt. érdekével összeegyeztetni ? I Különben Rusesura vétve elég Valóban ízégyetpir égeti or-|Bé je"«««í az a tómii, mely Bmi cánkat, ha 1 Németojváryak. Bre- cima neveléstanát keresztül leagi biriek, Cilleiek és a Bebek Detrék 'eSTi* P»»nsa e nevelésunnak u. L hazaáruló és vértagadó politicáját>«>' hangzik: .Fmilnek ngy kell ní felidézzük lelkűnkben : vágyba visz-! vekednie, hogy szükséges Izland bó saaélflk magunkat azon siralmas na-' meMJ*n szintúgy élbesaen, mint Málta pókra, melyekhez a pórokat illeti forr° "ikláin " Ily elvet csak i leg annyi gyász emlék ÍUzódik. legvastagabb realizmus hirdethet
De elvégre is hengeritsüns egy melí 'égképpen kizár m nden idekövet a régenmaltnak ferdeségére, sáli" <**mét, 'S7 a hazaszeretet tekintsünk inkább lelkesült örömmel1 Magasztos miasiot teljesít oly nemzeti öntudat ujraébredésének napszámosa tanügjnek, ki mindenha, Uvaszidejérc ! de különöseD a történettanítás által -
mávl igyekszik érdekes és lelkes elbeszélésével a zsenge ifjúságot igazi hontzerelemre serkenteni!
Vajba minden tanitó fáradhat
•)Á.oo laokatUa álláapoat, — aialvat aikkirt alforlal - kart ba.oío.et, hotJ elk-kit ksisljok K.j.UotjOk ..onb.a, bőgj — ami a ráfi a> a 19. uml hasuiernetit ille-•• — aajataláa n.m oaatjak vélamaayáL Biu-ataa tarai iránt táplált aaaatat aaa váljak macánknak. — aaark
valóban aaomaaad aasaouyom eaapkodtam a ajtói, aaidu oaaladait, a ÜK gyarmakait I IaioDju balyi«t — da tcrmaaietaa ! — nappal olajbafoiaargl, aaaralamrol ol-vaani. — éjj.l ladj M.cbelh-Mul almod
—--—« Jv — p^^«^ «^»^^ —.- — i--iti auminv r
ai.aOfliát lá.ai fabarrabában, 6,IItan! fejezést : Da a> idt óta tan ii olvaaok tobbat aik-
lan Ugybozgósággal olykép igvekei nék hatni növendékeire, bogy ezek-nek is egykor csak a haza lenne mindenek felett szerelmük : akkor bizonyára megvalósulna a szabadságdalnokának is egy jóelata. melynek prófétai ihletseggel ily módon id ki
rfl, laáayokról, aayákról, bltaaláraakról, eaaladi alelról, aata ia kavaaet aaaam a la-paaatalom a jó arrdmaayt: — lalkiiaaa-raum aTOfodl, almaiaa adaaak, nappal padig aga«a«o átvagyok balra a gondolattól, bőgj ig«ataagea ragyok — a aa igaa ia, mert caak agésaaágaa ambar aaryá baa aaalalkaUk agaalaagaa aaama ; as anyim pedig at rolt, mart «n alhaiárostaic magamat .rra, kogy maghiaaaodom: aa padig minden a n ágon, ciak nam boloadaag I
Vágj talán adan aa a legnagyobb buloadaág ? Már akár aogj van, ast aloataék al aaok. akik baaaa vannak va*j belaeauk, a ki nam aaabadolhat-nak, •nailan ¦ageratt a gondolat — tattra rágrtana. Paalig agy agglaganynal agy ily foatoa albatárosáa kiyilala aa •aaaak ám alkinni, kogy «pp a lagoaaka-lyabb magarolWUsek koaa Urtoaik, An aentraira.
(Folyt, kor.)
Noked mag virulaod kall óh
bon
Virulnod aok aaáaadon tnnaa aa ml!"
ÁBRAHÁM GYULA
A lyartMkláttrél. Ina: SirUaha Andor.
A Uacs, a iot a atabályoa mondalatok lagaaabb formája ágyeaolváa vele-tealautt aa emberre!, mint feleobb értel-aaieéggal btní léayayel. A láact iránti árnak a aana iráali ára lkai Utalási fal a a kallA agjttuvéve aameeitolag bathattaet-ra aa latiakra agyarám.
Da míg a tánonbnn a Ualgyukorlet a a < p e a « j y i k angtrlankonél kall aliamaraftnk, addig a madara Unea vigalaaak.l a tikéo a (yermekbálok.t. ' n a Unoa elfajuláeeii bnláronotUn kirkoaelaunk kall.
A biljaiakbaa dívó láacaokal lag-jobbaa jallaanenu n Magara Palanar, ast
a mail hullámaik, libag, aa aailejuleaokik, laktál aa arakbam ' "
által k bal. átadni
H i r e k.
leh»t.
vér ; a körbeforgat
| — A zivatar* a M miatt a kötla-
aai taeakadl aa ulóbbi na A voaet-kóalekedée aapukik
C*oda-« tebát iiy kOrfllman/ak ' eiBae alt. Aa oraaágatakoa oriáai bóluva-koal, ba a l*ggoodoeabbaa aevalt gyár- tak torlódtak óaaaa, bogy oeak aagy arfi mak ia erköloai kárt tteaveabet a linoa- | ieaaitéaeel .abelail aaokoa ál Járható utal tarám eikemlót pidoaaáa? Moll bár- cérnáiéi Budapael (a.ól lejtöbb vall aa naoeaytra ia btlál aa okoa neveli vagy ' elnárilaadé akadály. Napokig aam ka atölö a gyermak eaivébe, mégia vna puek fovároet lapokat a miattunk akár na aooak ott oly rejte-t kalya, bová, a aaA* ' oroaa oir". ia de<ruaieálbauik volna; mi I6i lakiatat áltaj viaesaeaontoil alakok ! aeot'udaak nbból agy árva bangayit aam albujba'aak. Avagy ki áll aaokéri jót, — A aUagJ kMlxaal p«lgárl egf-
bogy aaok falaaiara aem jalaak. ba t. i. let 1886. évi tabraár bó 2-aa alapiláiá megengedjük, hogy aa értelmek éa 6aa- aak féletáaado* évfordulója .lk-Imával loeók ily koayelmn.ee feWevartaeaaaek ? aaját helyieagéaek tarmaibaa ai tköro
Neveleeugyi eaempontból ajánljak ' lánoarigalmat raaden, keadeta 9 órakor. még a kóvaikónoket figyelembe vanai ' eaemélyjegy 1 frt. -- caaládjagy 2 frt.
Ha a gyermekeket arra unitjuk j — YuSármap drlatánl daUI-aattaa-
hogy a>ok c.ak a kftiioaegakbaa tatátják | lat illaullag a kövalkaao aorokat kaptuk : aa élet laoygat, á^y oly aaaLarakal na- Hag alig aénány éva aaaak, bogy aika-v<iliiok, kik — miat as iráa aaoadja ^'rúh aahivy derak karaakaddaak viro-kalaAlag haaooliiaaak a diaaaa, osifra ko aunkbao a vaaaraap^dalu'áai aalat-asuaa-poraóhoa. > téayaaak — a balti nadok ( tat kiaaikoanlm. El>«J ^t akarták alérni, takélyak metelyeaik meg őket, belaölag b»gy aa egé<a bétaa moakálkodóelemek-Uraaek. [ aok ia legyea agy oly aapjok, oaalyan mi*
Igao it ! a gyermek élvaaaan ea ' gukat kipibeoke:ik. L ezép intéaméay örOjtn, biaa aa elet lavaaaa logfogé ko-' életbe léplatáae e'áa a vovj kSeoaaag aat ayabb erre — fogják mondani a gyér- tudva, elütta magát mindennel, aöt ai-makbálok bivei. Hi is aat mondjuk : el- kor magkoadul a déli harangaad, aat >aan aa örUljóa de ne élveaae aat, a mi mondják : „fyoreau, mert rftgtoa aárnak" lAltekaek való. Átért oaak aa menjen Bgéna vidékáak tudja aa', «t irányonca a b&lbn, a ki a dolgokat erk&loai baoaQk i magát ai annyim kalyeaelt intaaaiény-aaarial kallóba magiéin: képaa, a kit a j be« D) atjailaltal kall tap*antalnunk, tulaoaag, a fény el aem amit a a nagy hogy oebáayaB aat biaaik : jarojok mag 'ilágoaeig mag nam vakít, de nam 4m ' allapitaaa oaorbii aneavadae, ha eaaa né-í tapaaatalatlau gyaraek, kin^k lalki báay órát aaOnatre aaentalnék éa ra laeme ol> kömoyen aápráaik. j gaaakodaának: a néma* ia eaményhe*.
Sokan att unjak, hagy a t á ne a-' Mia vároeok meghallva, iparkodtak alá-tarem af advariaaaág iako-1 naui; nálunk padig alig esBleletl mag. éa «pp«fi «aért kiváaatoaenk tartják, m#r ia káte« aaeak faatartnaa. ~
j
but57 • gjf«rm«k ott legyen, -hol as ör ebt^-k t így . filaVtoklöl taaoljoo tár-aid>lmi illemet. Krr« c«ak as ani-gj-gy. taslak, bogy as ndrariaasag n-g a társad-mi illen igna *aép raJaai, da aam (bibi -QtsA forma, bannm isibI aa éraal-mak 6aoD»ágáaak jo.k«p«.
A kbi.o forma b«!sÓ urulom
ni' aam ar. Ha lehat valamit a táaoale-embea akaajatitani. vagy ha ugy 'aiaaik uaalni, akkor aa abbaa áll, bdgy a k&l-lAaéget ruhákban, tnatt rtá^baa, alakban agfőbbnak tariauk 6a eel imádjuk.
N.pj.iokbao kliöaoaae aa aajik ant Urtják. hogy a bálterem aaoL naly, hol leáayaik boldogaakugat ma(ala-pitbaiják. T.at'ala; éa eliaateréa a k.va-lalakaek, da aaomaru tény. hogy n mai anyák lagaagyebb réana tAbb tanáoaoaal ' uli alt lányát aa eiao balra anint mu kor IngaloaaSr teaaplonbe Tagy iakalába küldi. Pad'g ami a bájtarambaa kaadUik. ritkáa végaodik aa oltár alótt. — Aki tánoatarenioaa biaai gyermekének baldog aágát mairalnpitbaiui. aa oaekugyaa ko-iri épít, mari as elet aaaa táaoa éa a
volna, bogy aa illato karaakedö urak kiknek aaáin* oaak kevátra rug, aa taaaé-aak kivételi, már oaak eeeVt ae hogy lanonesaik a veeáraapi iakolát pomotaa látogathatnák, melyre valiban nagy " ¦ É G. P.
— A aagj kauiaal agylal váiaaatsáayaaak aoi aasUI/a ra-.aAról a balyi lapokdaa koune lati fnlki-váa foly ián, a aaerb aa bolgár aabaaai tak aegélyaaaere alább feleoroluk voltak tai-vaaak adakoiui: a a- kaniaaai Ukarék-péaatár 5 trtot Q^laai Qulmana Viloaoa né ö frot, Uoger Foraaoaaé Laagviaro. 3 frtül, Ebaasapanger Leó 1 friot. idoab faaealaoflor Jáenafaé FuehlPálné. Koaa-apvagar L>pó'aa,
Otaaatly Aa'nlnd, Pliuál Far.niana. Ke a uaa Boldiaaárne Babóohay írna. Ronaa-fatd Adolfaa Oruukut Hennkné, Blan Ltjoeaa, V«ior Samuné Eaingar Hearik-aé Ul.maaa Iatváa, Feeaelhoffv Jóaasf írju. Kaauaa Boldianár. Dr. Tuboly Qyala, Woibaim Ernő, Ebanapangar Lipót, Dr Sohreyer Lajoa, Haiaaaalmaaa
Jóaaaf, Tripamar Gyula, Dr. Saakeraa Jóaaef éa Tóttoaay Béla egyeakiat 1 frlot Hoffmaoa Mimé 40 krl. öanaaaan 53 frt 40 kr., mely öatnag aa agyetllet aaját péoatáribol ugyaueaea oaalra magaanrt-aotl 30 frtul egyetemben rendelteléaa helyére kaldeleit. A midoa fa Ili deaaeg vétalet aaanael nyilvánosan ayugtn'jak nem mulaeathatjuk al egyúttal a oeniai ta adakonakaak kegyet adományaikért lafOtaiatébb ksaaoaataaket nyilvánítani. A n.-kaainaai v&rOt kere«ct-egylet álatamáayainak aoi oaatilya.
— A auvgykaalianj tomáaaok bálja.
Bég nem a i k a r u I t oly ki. taaoea mutataág, rég aem joti öaiae annyi vidéki latoga'óje a .'.oraa bálaaa* mint oe idén Fánjea volta és jókadv dolgábaa talán aa addigieket mind f»-IOJ aaulta. A Saarvaa lárma f. bó 9éa oly aaáp kSnlluaégnak Ion mulató baly», melyről caak annak lehet tiasta fogaima, aki a j&k'dvu malalaágban activ rétat vett. As aleö uégyeat 70 pár táoctoha mely aaé^aoroo volt a aaamnak elég bálái valója a diaeaa loiletlak felett. Ott voltak: Srunbai Hennkoé, (tóid j.luaoh erem ea>pkadiaaael) Pr.fer Béláaé, (kék) Dr. QarSné, (féké-) Ü Schrayerna, Rx»eafald Adolfné Orttakit Adoltné, Lviofaaki A'minne, WaiH ZtíKmnogoá, Roefnbirg Iarailné, Biachic. aa, W'iaa D-oé, WaiabargTna, W.i„ tmilné, Dr. W.Otaroí (Eaaék) Ha achaaskaraé, Milboffer Ödooue. ttb.itb. arbölgyekk. Kiaaaaaonyok aorábanlittuk Seben Borta, (fehér) Pollak Sabiaa ikei Hoaanbarc Adél (roaaaaaia) Schrayir Nalli, (roa^aaii) Keiaar Jöne>, (róaa.ain *. oréamal) kronfe d Emília, Ollop Fanni. D^brio Lottka, Sommar Lajaa. Walliach Ida, Carola, Kreielar Málvia. ^C.urgo)Wolh..mF.n.c., R«caai Ha,-m na, (Leteaye) Kemény novárek, íob. H'dvic, D^utcah J >laa, Keiaar Aaaa W .tuer rlerminka, Leipnik Saaiiaa, Rai-cbeafald Malv.o éa Leopoldm Pollit Marcin, Riaenf»ld Adél. Matuaak Iloat, (Pápa), Lackenbnebar Canailla aib tib a'b kiaaaaaonyokal. Voll tiaca kivilágoa-kiiviradúg éa kituad-, k-dv ót óra ragga-
'* - Dr. Laky KrUUf ca. kir. k»m«ria veaapremi iorr, ala6kaak vároaUBkban ia kedven, aaeretnlremelio- ¦ -Italéit neje ei almádi kápolna oltárára két gyóny&rti aalyam váakott himaelt. Ebaeaea ajándékot köa-l.bb vette át ai almádi D-öa biaoUaig 3 tagja Braanar ur veaetaaa alatt. A ritka aeép műtárgy dinára fog Tálai a kiadad kápoleiaak. Fogadja a jóaaivQ urnfi mindnyijunk ká-láa koaadartát 1
— A autgj-fcaalasaj fiák. táaelW
egylet 1886 évi labruár bó 6-áa a aa goly-alapwjavira aa „araay annrTM* aaálló diaalerméboa két aeuekar, kotra-mftkOdéae mellel sáriköru táneaeetalyt raades, Br^epti b<j- asemélyj-gy 1 Irt. oaiádjagy(3 aaem) 2 frt 50 kr. kart*'. itemélyj-gv 1 frt. Kandala 8 éa fél óti kor. Fal fiaataaak kAeaoaettel fogalat-aak éa binapilag nyagtaatatnak,
— A H-ére Urveiett bál a kat-
lekadéai akadályok miatt f. bó lS-ln lett elhalaaatva.
— KABlxsa rároa gyomra. A lafolyt deoaamber hóban levágatott a vágóbidoa 189 aaarvaamarba, 224 borjú éa 52 birka A vároeteruleléa 286 leilatett db b-.lc laotelt éa ajóleten tudja hány bejelenté -len aartaa. A iedlt éa fólemé,atat eaárnva-aok aaimáaak óaaaeiráaára padig még ¦ am taJilkoaott aUtiaalikaa — Egyébi-.-ánt fant el&aoroll adatok aaut.tják, bogy elég egéaaeé>et gyomorral rendelkealiak.
— ClaaiJdkatáa. A minap egy vidéki ur.amb.r Kaniaaa vároa kaatulajdu-aoaait kovetkeaókép oaatolyiata : nagyobb havaaáaok ét aikoa idaben egy-aaarra meglabet tadoi: kik KenisaiD a jóravnló káaiurnk. Akikhavanáa utáa járdáikat laliaalitjak, aikoa időben pedig behintik, ét igy a jarókeIG kötőn ég ir ial kalló fi)(7fllIDat tanuaitannk, eaek a jó báaiurak ; aaak pedig, akik eem járdáikat le aaa ttastitutjtk, aaaa ba nem biotik azok a rótt hitiurak. (Hat biway kéoy-laleoak vagyunk annak a vidéki uraak igaaat adBi. Saerk.)
— CaelMktnkg. Kiaita Samu bal;-báli lakoa aa ttaaeprkre fiául oej«val agyfttt Bieaehelyre oieul rokoaoka: Iá-*og«tBÍ, a biaat p*dig Koronáit átidi lep-
' yi tauieié.ll aaalédlaáay öntetére bii
-----— Midőn baaataVtek a leiayaak
balt balyo, a lehéruemu rab a tár e-otat megvámolva, a ndnek nraayórija altilo-goaitra, melyről a aálogjagy aa aaau'oa havert 4.a Sainat kir meghall.aja a 200
havert Kn os*ae« kár megball
forintot. A rendóraög eréljea ayomu
indított a tolrajlaáay ellea é« orssága*"**1*
köroatetik. Miat halljak mu- ayoaabaa
aa. — Ds ka elfogják it, aeheaea ai*
enj, bogy vele agjttl a lopitt tárgj**
» aieglessask. Esek el már valahol rag
alprédálta. Lgj Wstnk a báaat oao,édra,
— Gyánkir A kdratkes* &*•*-
k
Gyánkir A kdte &
jataatést rsiük : .Alolirattok a oi*íu a.y at öMtea rokoaaág atvébea a»elys» aaomorodott Hirvel jalaatik fel ej batjat férle, illetvs fia és 6»érének N«aeif-j Jáaosaak boaaaaa Meuradés atáiHUSZONÖTÖM! ÉVFOLYAM
Z A L A í IOZLÖNY
1888. JANüAR lí-áa.
f. hó 1* •« f
porsirs! N fli-richi ¦
**JI*, EItI
ali 5 Órakor élt* 4&-ik tM asagjoUat: Paraplaji Polk
gyássos kimalUtl Béke fQr das Prauslotte eompoairt tod Pbilipp
-Feltortlva a n|y kfefaség
álUI au már legedreltebb házüzerré lett a kellemesen
NéjQety-Bafy Rosália oa«y Máiia aAverc , jeleitóiéfft batárosat
ekbea. Mikor a oyároa a »*oni-íPörcBÍoakala bnosu volt, f«lv*t-t«tati * kérdés, tsIjob vásárjellegflaek ttkio esaék-e a bucaa, vagy m»a ? Mos' irrt oioiaa eri bátárosst vu A keresk. „jBÍH'er a kérdőt ekép döatftte e| : „A kelifi ,"L *-'apj4D tartani aaokott baeau-vásárok orssagna vásár jellegével birráo, <««keo a oem beíjb^a lakó* iparosok ia „ab-doo áruaithatoak- A bacaujáró aspo koo a*ob»D vagjia oly oapokoa a tndío a d é p ájUtoaaáfFát regsoodő, b.«ioDj>« b.lyeken megjeleo, de a mely buc*ua«pok régibb idők óta feoáll^ szokás M-not álulánoa forgalma jelleggé! b.ró va^irok gyauáot aem j^lftotkszaek, «««k«d ba árusitát tftr^oík is, ip*rkéssit ¦éoyekel caakia a bely bealakd iparos truti bat. A nevesksláososokai ill«tfiUg a»J0gyz*iD, hngy ss idngaa naesnskali-ciO*ok a váaáraapokoa kivüi is m<*gj -len hr»tock ea ára-íibato-k m*a*t e- mezes-rti-mCDTeksi, mivel es áruk élelmi ezik-(¦•ko'k tekimeodík ; riaarárukat aann-b»n. mi" hogy azok ip >rkearitn.eoyek, ily slkakoiataal anm áru«i'b*toak.
- A HTtl önk. Uliolté-egvlet
konyinntnto Brindt B.
joté gjégnier-
réai-féle srijczi labdacs. A ki székrekedésben, vertolűlásban, fejfájásban, gjomorbajban stb. szenved, jobbat nem is tehet, mint ha egy kísérletül meggyózódést sierez e labdacsok kitűnő hatásáról. Minden valódi dobozon (a gyógy-szertárakban 70 kr. kapható) czégjegjül: egy fehér kereszt vörös mezőben s Brandt B. névaláírása látható.
A Papp féle Anatherin szájvíz több mint 40 ér óta rendeltetik a leg-kitünóbb orvosok által, köztük a bold. Opaolcer tanár álul is. Drasche tanár is njabban nagy eredménynyel alkalmazta a bécsi egyetemes kórházban, úgyszintén Schnitzler tanár is a száj, nyak. foghas és szájpadlás betegségeinél. És ezért sokak számira a Popp-féle Anatheria-szájTiz, mely kapható
Nagy-Kanizsa minden gyógj szertára
papír BrgríiagálUMt Dr. II. Pekl, Dr E. LaaTir., Dr. E Llnfmaaa becai »•-ryeaaeti UDirok álul. kik a legjobb ajiiolato adtak, u(T a kitflao wiaoefcf, **lannt azt é ¦" ártalawi tí«u voltára), ¦ hogy
mint ilyen, ¦ saga n—aatn l
m-gbivja a rendoaSeeg. kesdeta ',', 8 órakor. Bal pú d.j: aaana'lyaakiat 1 frt. Tagok felét fjaetik. FrluIBsetéaek kőeaonit. Ml fogatainak • h.rlapil.g njajtáatatnak.
— Ai -alsó-do Bíborul oba-ókör-188C f-bruár bó 0-in aa ottani nagj-veadé^lo termében a feüilitutt új orgona javára :oDjboláv.l egvbekitutt airtk6rU tiacae^léljt raadea. Balépii dij: aaemé-Iveakéat 1 fi caalidjegy 220 kr. tombola jegy ára 10 kr Tekintettel a jótékony caél elömoaditiaara miadeaki felkéretik lombolatárgy kegyea ajindékoaaaára éa aaoak f. é. február bó 4-ig balybeli Nauteld Benrik urboa leendő trivoa be-ktlldéaére. FaiU!fiietéaek köasoaeltel fogadtatnak éa birlapilag n^ agtáautnak Keadete 8 órakor. Jegyek előre val,halok február & éa 6 in Nenfeld Henrík uroil a aat« a pénatárnál.
— ,Tke tiretkaa* életbiitoai 6
táraaaág UoduDb.n E táraaaig 1885. évi november 17 én tartotta rendes évi köt-gyttléaét, melyben elö.arjeaateliék aa 1885. juaiua 30 la uale i e<r61 atolo j^ea-Uat. É jeleaéa fiiét 1-i a kuvetkatik : A lefolyt naleli «¦ er-dménye Igen kedveié voll; baay ujló'ltak 7 394 bietaaiUei ajánlatot több mint 66393.200 fraakra, melyek koidl a táre.aag 6.138 ajinlatol több mim 53 422.475 frankk.l elfogadott a a megfeleli kö .ínjekat kiállilotu. A
betegségében használta. Egyidejflleg figyelmeztetünk e szédelgő és gyakran káros hamisításaira, melyek gyaáran a kezelő orvost is megcsalják. Minden eredeti palaczk nymán ott van a véd jegy, mely az ei*edetiségról tanúskodik. E gyógyszer rendkívüli tekintélynek és elterjedésnek örvend az osztrák határokon kívül és egész Európában sót Amerikában és Ausztráliában is vannak csodáiul Figyelmeztetjük torábbá Popp J, G. cs. k. udvari fogorvosnak anatheria fogtapaszára és növény fog-porára, mely igen alkalmas és híres fogtisztitó sxdr.
dijbe étel. levoáv
fiaatMl oaasegei. 14 185 36647
oiitáaérl tr>okra
rúgott, mely oeaa'gbeb u elao évnek 1.952 450 42 fr.ak bialoeilá.. d.j. ia «•• foglaltatik. A kamataaámla 3 740,702 30 fraakot tatt a a dijbevélelbea caalolva, a Urwaig évj bevételét 17 926,068.77 fiánkra emelte. A táreaeág a lefolyt ua-leti etrban éie:bisloaitáai kötvényekre 6.639 52781 frankot fiae'.etl ki a lária-aág. A kibáaaailáai ia vagvea bintoiitási ujjl.lakbíl eredé éa lejárt koveteléaek daeaeg* 2.919,240 73 frnnkra rágott. Kotvénynk vimaavé *léra 1.157 827 19 frankot fordított a tiraaaág. A btatoai-tiai alap, mellyel a táraaaag a aaeraödé-aakben kikatött fel ételek teljeaitaaét bia-loaitja, 3,944.971 26 frankkal em^l.edett. Aa aktvák na Baleti év végén S9.SI8i.SOO 94 frankot lettek. E mérleg falálhláaáaál véwlároa bej-gya:tt érté kél értéklobbleie nem véglett tekinlet-
br. mivel eaek aa ériékek ne
ealuál
I 1 I 1 I I I II 1 I 1 I I
A letjobb
czigaretta-papir
lódi
a valódi
LE HOUBLON
fr.qcaia gyártmánya.
Ciwlsy «,«. Hanry párizsi VUmmátoktit tvatik.
411 I I I I I I1II
¦¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«>¦¦¦.>¦¦¦¦)¦¦¦!¦¦¦¦¦¦
Házeladás.
^ -------- néhai WcMier Fareacz nyugalmazott számurtó <
, , örököseinek tulajdonát képező 180 xsám alatti cserép I8li>de- ] les ház, a rasut állomás mellett, haztelek és kert sxabtul ' ' ¦ kézMI eladó a föltétételek Dr. Horváth Antal nagy- kanizsai Ogyvéd árnál' mist meghatalmazatlnál megtudhatók. — ' J 2704 1-2 \
• »¦»¦¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦téy !
^0
Cu- yg
.k k&lö.oa figyelmébe
ajÉDUado Dr. med Kietme «aa!6tt vildbad Gaataini ca. kir fürdOorvoe véaye uUn — eddig N-ntrich Qyuia gvógyaaeréaa állal, ti.atán minden ártalmaa anyagiéi ment növényikből kéaaitett
Höazvény-azeazt.
Több mint 30 év óta van általánoa alkalmaaáaban énen aaer mint köaavéay (rheuma) caúi aelleni bajoknál, mely id{ öta a legjobb aikerrel baaanáltalolt Ara egj üvegnek baasnilati utaailásaal egyatt 60 kr.
X^redol, forakUr «• m.fr.nrlflí-i, brit Ki^t K.r,i,.io MandAk Gy Sándor MEGVÁLTÓHOZ czitnsea pyovyszrrtd>-a.
A közönség köréből:*) A tik ét a «•
(Meae)
irt* Kaemtr.
Houo
......nÉn d«k tartoa mafam
¦af7 eHberaek de akkorácaka eaak vafvok, hogy olv paráarok niat 5a levett kalappal Háljanak téma.*
Bérca' k lovéoél a völgy lágy ölé. ben c«ergeden6 patak meDtén járt egy vándor teáiban, lélekben elfáradtan. Ru-bájÁ tépalt fo«alányaiva] játaact a pajkoa nyári aaello a ide a tova leoge:é boaaaaD megnfilt poroa bajanálait. Arcsa lápadl. lábai alig bírták ; ébaége nagj vala. E c«igáao:t»n, kimerülve végre meohelyt talált a furró napaugarak elöl egy diófákkal beültetett umak árnyában, bol mohó étvágyát aa apró diókkal, bár aok fár.d aag utáo mégia iecaillapitá. A jól iakáa után imigy okoakodék : ^Nem bóloa a teremlti eljaráaa, midőn a vékony Idkin-dára oly nagy gjümölca&t ada ¦ aa oriáai
diéfárn eaak ily kioait teremt" dolatok kóaöti elaaejlderúlt
Ily gon ándor,
láttak, a így nsonnali ayereaég iorráaául nam Ukiaibet^k. tnnek aa ertékiobblet-nek aaoabaa vagy jelentiaége van; meri koana»li4ija aana garaneataknt, melyeket a táraaaag nyújt. Tókebefak taténak : 1,935.05615 Irank a brit kor mány érlékp.p.raibaa, 1,942.68740 aa ¦ a^iai éa gyarmalkormány ér'ékpapir-íaiban 13,841 23229 frank máa 411.mok árléip.pirjaibao 1,725 198 02 Irank va auti rénavényekbea, elaóbbaegekben éa garaatált értékpapírokban. 29,870.022-60 tr. veanti- éa máa kolceöokötvéoyekben H.620.450 trank basákban me yek köat, • táraaaág b^eai ia bpsati bánai vaoak, 12722.801 15 frank jeltálogokbu éa H.407X)96 93 frauk klllömboto biatoai tékokbna.
— „Yeréb JimkÓ" calmenegy J» laaen aaarkaatett éleslap jelen m-g i'é-oaett V áradj Ferenci aaerkeeaiéaében. A megküldött esámot álotvaa.uk a mond-kaijuk. kogy vidéken ily mlndea asemé-lyaakedéa nélküli, tinstán mnla ta'd élclap ritkaaág. Aa oraaág bármelr réaaében lakd olvaaónak Kallemea órákat aaerea-kat. Melagea njánljuk partolaar.. Elifi Mléai ára évnegvedre : 1 írt 50 kr. mely a li.dóhivattlbos (Pé», Jánoe-uicia 8. •a.) kUid.odí.
- Uj umi Taborwky éaParcak aamaart uaamU karwkade^bati Badap •-
alva as ígaaak édea álmát. Dd még asm elhatott aoká, midőn arcaájl egy ha-uilDaa oaapáat érse, melytol arctat vér bjritá el. Hirtelen felugrottá k&rfll te-kiatalt a kereete a tatteet S ima mii látott: a fáról lebullott dió eaett orrára, ea okolta fájdalmat. Ekkor önkéntelenül imára kulceolódtak kenet éa imigy itaád koaék. .latec bolca éa mindentudó amit 0 caelekasil . aa jól éa boloaen van caele-kedvn 1 Mert ha moat a diófán a ki-cniay gyümölcs helyett tök termet volna, ón a halál ca vagyok, igy pedig élek éa áldom aa urat aindórftkké. Ámen !
Kedden Mi« ja tolt eaaemb* a mm«; <1ímm ii».u4got c.apuk
orriiegjeo.
lói jdo Tavit. d«
j <1 g
Éi ulia i-om- ¦ é w e. Qta« * egj m-gTM dió-
Üres filkó merte ránk Áldom as arat
Dem, hitwmi cs*k
{•E I
miatti k3*iött*rt n«m
*p
e* kisdó: SZÁLAT Si.NlH)E
BserkflMlA : TASS ÁLE08. tQÍ»j<i'>°o«: WAJÜIT8 JÓZBEf.
VÉD-JE GY
PEZSGŐ
Ho2;v mily hamar ideg^yen«reség és étvágytalanság
a lloflT János ur maláta kivorut taláiaanya által Berlin es Bécsben (Bráunerttratse 8. sz) elháriUt«ak, nuiUtja Baktay um8 levele Bécsbil, melyben ezeket mondja.
.¦áru ön auUUkiTOUti egétuégi sörének 8 palívcikUU felh útnál ás« atan szenTedésem enynolt,
sItás és étvágj Tijssfttért *
M^gEneVkatetleo olj emb«r örőmf, ki hQMs»bb tseaTDdat máa nmé: órTo«dei as ftgeaMá^oek. Ideg-gjtngmé;, étráxjtai.aiig é* elojilkosodiabsai boaasabb tienvdé* utio, mint n;aj;talaiiiui iimatUmig, el-knsdtem *i oo elöojö«eo igmaratea Hoff Jivaot-féte malit* k«»-itmÍByok busailatirkl és mirel ki öq me|;b«-eíülb'jtleo Hoff Jáiot-fe a maláUkivonati egoasaégi aöránek, Hoff Jiaot .éle m.láu i^éaaaéfci caokoiádévali 8 pftlacakkali falhastaáiáaa vtio aMaTedésem gjoma eojbüloi keadetl é« jelenleg kila .i Iiteaoek .ItUob «^éasség«a ét étrí^jmm jó és -« slajilkitodia mo^KÜnt. Htd&a öaoek Ugbinifibb kilám.t ayiUioitom, felba-t.lmasom baaooló ssonredAk baaia.r* eliameretemé köasé teoni. Béc* 1384. máj. 24.
B*kH&i Mária, Johaasgisse 19. sí.
Ö Feiaég« L Vilmos oaúair Hoíf Jáao* malátakÍToaat gjárost kögyieljas «liamerési irattal, Uoácaoi ciimm 1 es lovag méltósággal tftotetle ki.
II ir aaeldu moadottaO felsége . megboldogult IV. Frigyes Vilmoa: .Ssép gyomorsöre nekem jól •tolgáli.*
ÓFdLsége I.Foruci JAs*«r a.aistrJ4i Cfi^sár foidiMts te legfelsőbb i.jit kesdtBg Hoff Jáoos ataiáu-kivonatgyárost e «s«T.kk4l - „örroadik oly embert, miot öa ki>&atetbetai.s
Asoaoa! küldendő Hoff féie mslá'&kiroaati •géstsé^i sör A Fdisége Sáodur orosa caárnak S*rikojo-C4láb* (Ő_Felsége tárirst. magreadtléie Schaw Joff gróf által.
Ó F^i-égc Albtrt -sáss király aylTáuili; ,H»láts-ki*oBita as .ayakirilynéask igia M sw'gU. • Hoff Jánosnak as 5 nme «tin eloerci.u Hoff ííao%-fil» ns.li(&kiroaa,ti cr^rr^P^-er-kisaitsiéajsk áltsi es kir. tsaá-cmi, •« ai-ninykorouái érd«m kerssst tniiiddaou, mi|U porot» ét oém«t r«adek 1ot»<j*, gjírik Berlinbsa Bíc»b«n,
Gr.bec Bráaoaratrssse 8
Jegyzet Stnden maiátskiroDati h.rdeteavk atiosiwk, mire a u*n*»dSkuek éa or*uiokaak ti^yeloi. — A tsJÓ-d.tif j*I«Qi k«.i tv Hoff fíU malit. kó-i«Umíoj«t«n a Te^grn-k (Hoff Jiooi «rc«ké^t *i aüiriji) laoai.
Miodea árasiló hely további eiámsi-ásr* egy kÖByom.ios í*ir-.g»»s által rao falkatalinasva. Arak *T*Wdi HosT Jámos-HU ¦.4l.-.vki«(>nat-eB-4k.(i(i .rt-**it. l nUcu «i kr, 11 p Őseik 6 frt, 88 pal*exk li frt, 58 pstusk S0 frt, 11 pmiaesktrtt -fceiirc Badapsttre b*r»««tr« hisbos ¦sillitutík 11 p»Ucsk 6 60, Í8 p«lacxk 16 frt. 58 ptlMxk 3t írt. Fél kilo oi*láu-c»oko!i<l I 14), [L 161 III. 1 frt. ^.;y>ht> r«:«iai[ r4b%a.) M«í'» e»k<K«.k 1 ki S0 ( ' i k 1
taeski S0 kr. (t.d 't éi ', uciki irl M«iitaki*oast 1 p«l«cik 1 'S frt, kmiíi 70 kt üt>rm<tt.p múU* l E raaláts-far44 80 «i 60 kr 9 frt iríékem a<*' gemma aem kü'tUtlk .
dtkarult
K.pmn
AdolC Zili-E{«r Wduck Ferenc* P.u
^ A <o f. trás *>¦>(' B
K'ir*lr EV m { A. ,-, il
i ¦ fi* *
;/»* F-aielkgfor i y . í*t-m 'i -S
/ M*af, J Ki
PSERHOFER J.-fele
GYÓQYSZERTÁ
Singerstrassel5.
mm
,Gold. fieichtapjei*
VCrtlSZtltü iabdaCSOk *iaitOíyá/»Hf'*étémi»"bet«-ti«4«, ¦•ly»«a e l»bdaczok caoJú hatá»gkat ««erzxeceaeii be nssi bizonritottik rolna. A lacmakacsabb aaet«kb«n. melyakbe.. m .dan «Kyéb a*«r aikertelonö! alkalmaaUtott, aian Imbdacaok lUmul.u-¦zor éa a lajrílridebb idö aíaU gyóf[yali»l er^mínyaitek 1 doboz 15 labdacaczal 21 krajcúr. 1 tekerca 6 dobozzal 1 frt 5 krajcair, bfSr-notitet.Sn •tii.v.t küldeménj 1 frt 10 kr , 1 ukereanél kc>«»- bb ueaa kQldotik azét.) SsámuUn laré) é-keieU, oiilyak irói hálát mor,<i..1i»k s labdacaokért, [»aly«k«ek S leckílBnféiébb éa lepnlyoisbl. b^tecifrekbea exésaaé^k helyr.ilhtáaat kfitaoüUc Aki csak ecvater kia*il«t«t UU TalBk to*ább ajaulli A azámtalan koaaÖnS irat kft-íOI ide melkkel-ce köilQok níbicyat.
L*oot-aag, 1883. nUjui 15. lft* timtAlt or*si 1 Az Oo labdacsai T-ióbaa csodia hali-
mai, nem oljsook, mint tok vás kidict«rt m»t; »sek Táléban mindeo baj •llen i*giu^get ny-jUnak.
A hoivjtra raodelt labdacsok legnagyobb r*ss4t baráuia í| iimerüt«t-B kdiftu uíitotUm twtSt • Tsl^Mmnyien jó bssxanktX wtték, meg m-gMkoru «i kblöoféle bsjban, betc-f»*gbei •inlódó *»e-tátyek h% esek álut, ha a*« is Urlje* ej*«ríe«öket, de t«t«* Bt** jateláM nyertek is tovább U ak-rjAk ba»*nilru. Fogadja a» é» (efb««sSbb náliaat es am^ssoket, akiknek Wr-acíiük to!i ai Ou labdacaa: (efiué(6*e! Ejemí TÍaasa •g.-aisif&oket.
Dtatiofcr Mirloa.
tshaü TsJanenayi foglalko.iaát Kérem aatresksdjék • hál»«yil-vánitásomat aa 6imm tienredík jaiara felbaaxDsloiéaefyssenmiBd BéltóxtaMék ojbál két tskerca UbdaetO' és kétdh.dÚBsi*Bsappaat
küldeni- Kiraió tustelett*! maradtam aláiatot <solfája
Növik Alajoi, fSksrtsss.
akintetas uram ! Ama foltaTtSabeit, bőgj u5d Ts .T« etyeaK ÍAbatástL, atiat aj te kitCnó fa db éh idl fd
, 1881 február 18
TiHtelf aram ! Ken fajos&sUsi ki e)éfg« Uf»4.j#bb ká.á-mtst u ön labdacsaiért, awrt Isten Kgiuégt ntán ••fj^dfll 5 labdsoaiuíi Rjögjslt f«l aSoC ki avar í»ek óta nc&radtnt r»reb*o ; *• bit.ár egyelörf mé« Bea* be kell Tenni. « laadacMtk-bil. de «f«'«iége mát » icyirs. bcljrrnallt, bogy Satsioa fié
- - IT^1"
¦ a a m a, mely aa éo csatidombsii néhány idült L*fyd»fai»*»Ot hamar m*t*a«mati*i<0t[, d*<-«4ra az myceTeiett •fjatem*4* szersk ell*n éraett ellaoazei.rémnek, arra batirostam al siayaaiat, bofj
az ön Téttia»dt6 labdacaaiboz folyasiodom, bope kia i.....
•er>t»«cérel oatror-olj.- aok éri hia.orllto.dalla bajoi baboaom Önoek b-vallsoi, ho|y idolt bajom néjr»a*i atán tsljfs^n mefiiafiBt ¦ bojrj isaucSaeim kör«b«n igen bnz| aiiolom e Ubdacaukat. Nincs ia zemmi kiíofásotn a. sllsn, ha M B" e sorokat Byilvanui-n — d« níyaláirazoí "" ' ¦ - • Kiváló tiasUistteJ
s ,
oelkOl — kteaiteasi.
C » T.
.... -.^ík^S-SufSSE ' Tannochinin-bajkenőcs l^TZ^.
)<>k aíl-n, valamint nagyon idűJt .ebek atb. ellaoia. I t««ly 40 kr I laikwok AlUl *al»»eaiByi h«jDöves«ti aaer aötóu a lafjobboak ------------------ ----- ------- - sliaaM've, I oainoasat kiállitott na^y aselencae 2 frt __
Égy^trnn^k^iTőcs^fminlei.tíí'.t™'!
¦ g;u adt melleknél ¦ haiuo o bajoknál kitfiaö taer 1 tégaly 50 kr.
biai»er katarhsi, re-:, luaárnarU atb. ell.o 1 avaf M kr I
ellen, k:tflnü U tlIUned V k.duir ,iuaárnarU atb. ell.o 1 avai 10 kr I _, , ~Z~"a.'JL XBnllnc
7------r. . . ^~-t----^----7.-----PMh w Egyetemes tisztio-so ™'.?„ »„,„»„, .ninlé.
Amerikai koszveny-kenoes SS.,,*, ~ Jfad.» k6,etk«« »,.. u,r»i»> fnj«ü>, «.daié., rjomorftrca-
rbet>maax»,a bajok ellaa. Ára 1 frt «0 kr fomo híj araajér, dotaláa .ti.. aUaa 1 c«>«ar ára 1 frt.
¦Sr Minden faj.ijn laojHdo;»aVtlllJ»tTX« Merek folyton raktáron vannak. ->ftaj 1, itt felaorolt kéiiiunfarekan kivtl aapkatt .abj«?.ari oa.trU-tnat7.r.,.á»b„ ürd.t..t kíl-a. b. ÍJId rvarjtári kelonlefeeeéf a. a Cklnai Tai arleaiannan 1 daraa n kr. laatartwai I avat «° >'
Párak lakinaia. a laa l iobaa 50 kr.
laarné Pat. aaktarala-,1, ->k .v to d.fálkáaodá,, kobogéa, re- UMaaaak aaaa miartrn 1 anai »0 kr
kedu*,, b^rut mell- •¦ tnd6bajok, jitanántalmU elles lanjobb T—riata kaniu 1 ukuca 60 k
é. l.ck.ll.«e,cW ,**4*.r.^ áll^á<.aaan eliaaarv. 1 i.boa ' aanam aawa
ára 60 kr.
k- W 0 BannnraMI I avaf S frt 60 kr, 1 fél avaf ; ^ Dr. Ramarahaaaaa-fáia .— ininnii. 1 avaf > frt 50 kr;
.a klltalafaaa rak: r 1 «va, » frt g. kr.
aaaanknj tata Pannin »ar
THrtrautt Cktan tar O^iáa H.i.ritil l avat I In. va~>aal 1 iTag g frt 60 kr.
Poatai knldenanvek 5 fon.tor. aluli megren.le •« utinTéttel i* eackoaolteta<k
Panlbai ftr FoavaiarKl 1 lakoa ára > frt 60 krajeaár, a|r fél deboa 1 fM 50 kr
:*oo m.ta**re»t>-tik.
Aaiiac alolagaa bekflldéM aellett, nacjobb (VMK^reknel itít 11OOOOOOOOOCOOOOO OOOOOOGOOOOOOO
¦ D»]«ll*d ifin nn «
____, i«b S pvft /W«t AT ^Lm >«b*v
I «l t IM»" »•¦ « '
6 Jl »I1I»»A j 01 I "ipmw:*
SI I •»"»'0» I °9l OS t "3 -I KI I"
« f — I mim
[fra OK? 0»» »•» 'M>»"í> ™ «"» llJII 1A1
!«!• Alm |oa m
07*0 01 9 "$J* "ong dOÁJau -iXuu^J H.i
i o li»|iaai n fVl«*> loivod u^m«i uvqjtv^iao^i
OOOOOOOOOOCOOOO OOOCOGOOOCOOO
-YNMYOYTISQ KE
o*i— oe 1
Wl-ÍJ, I U9I-S5I 911-08 1 09 1— OSI Ofr l 5*1—ÍI I

????«>???»?????????
2 .„.a^q ., „X»a, ,,.,i».i« ,.i-" ?¦
XXXX^OOOOCXXXX^OOO
«¦ 99—g9 U) g Si «« jg- 09
^K^ nmN«li-J*Nia3xa'< a«1^á*^V r.
Ttun\ 'i\ 53 OXXXX
n
i
X
X X
X

0 l|im ííj tisj^n utqvio-iii] 0 9 ^odn
0
• opi 0
U--B U UIJ 9 OI O TI «'
ífii -^ nqitnfc| t ^fdm^amniS ioin«|tA 'ipc 'un oaanaapaim
0 qqapu«uS»| ífii -^rairat aaqiains,; nwusjmjv Ajira'inijaa',»Áirp Ó y - - — '
Ł19?! 01 — i '2S II ««in jiÁJtm '
t louan ioiiu
S ien«| s? muna iwnda uapaim n
" i puimsja3s.í8a nizoi|»|ifj
»? ?????»??????????
OCXXWOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOa
i
o o
qq«fní»i « >|id«o«ll ^nDtl .qm.t napa m |o«|X«i>i.J««l áo|< >a
iAi^ soiuod u iA uapaira
NAGYKANIZSA, 1886. Január 23-an.
BeszonötWlR évfolyam.
4 frt.-------
r . t ín'io kr.
Eayta azaa I* kr.
MIK i. [TES KK
,. basabot pcmaorfcao 7. maandator
S s wiai'eii uwalibi sorrrt 5 kr
nYiLTTtaatu
iu, ítaii lilftrkpumlfa e|j*s kir-,iH«-»rrt SO kr tu teadfc
ZALAI IOZLOIÍ.
A nagy-kanizxii .Kereskedelmt Iparhank-, ,nagy-kanizMi önkénUí tűzoltó eoulef, a „lalammm általános tatáié-
I
|A lap tzellemi rew-t il ; m evek s *'z rW -zt" jaejAfi niift tiivtA k-. « ^ kiadóhira aiboi
ziratea mtia bmi kilsetask
t „Kereskedelmi Iparbank-, .nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó egylet-, a „zalamegyei dUalÍnb$ , a „nagy-kanizsai Hsdednevelö egyesület', a ..nagy fejnwiai aWmafl^tö*^^
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
KitM dél
Nem is clso. de nem is utolsó dolog lenne, • Tarosokra pedig mm fejlődő nato»yúi kflrtit az egyetlen egy remedinm »rr» nézve, bog; a ci"pfreodsiernek vége legyeo— amely > köibilorlétet és biztonsagot devalválja
A közigazgatási bizottságban Grantald Béli megpeiditetté az eszme', hogy » rendezett tanácsa Tarosok kapitiorii ezentúl ne va-las«tas. bauem kinevezés alá essenek, de agy lálszU eredmény nélkül, pedig «z egyetlen emeltyűje a leg-lóbb fejlodó aros rendészeti, egész irgdgyi. igazgatási viszonyainak csak az lehet a már elharapódzott „elnézni" és .megkülönböztetési" rend szerek mellett ezen a téren, hogy éppen akként, miként a biró, a rendőr kapitány is. mint akinek legtöbbször teli belenyalni a darázsfészkekbe, s onzó érdekeket legyűrni s befolyást nem tflrni: — ne a közönség kegyéből és kéuyre, ki dvre legyen meg választva s rendőri bíráskodással telniháiva. akit egy ,6 esztendői" majd meglatommal ellehet hiTatása és kötelessége utjától terelni, hanem alulról függetlenítve, rendületlenül legyen helyezTe — bizonyos garan-tiák mellett, — a csapkodó habok közé !
Nem leket, ízért helyeselnünk eléggé Nékáis kezdeményezéséi, aki a rendőr k pitányokat értekezletre hiTi. a tör.éiiye; intézkedésnek tár-sadilmi ntun akar lendaletet adni
A UtöoiPg. a bíkét obajtó polgár, összes bazai viszonyaink, a közrendedet, a lözegósziég, közbá toriét, közerkölcs, szegéuvagy javulását csak uk> fogja tapasztalni, a rendészet mnt i közigazgatás egjik iga csak ngy emelkedhetik f ladata mrgrtúe é> kivitelére, ba a közönség kegyéről elváiasztatik n az rllás, amely a közönség lrgf»oto«abb érde-
keinek független létre hozására, éa pártatlan megteremtésére Tan hivatva.
Nem lesz kárára sem az igu-aágftgjnek. sem a polgári, és poli, ticai szabadságoknak, mert ha óhajtjuk a rendet a jólétet s a függetlc nitett rendőri birásKodast, a bűn-Tádi eljárás, az egyéni szabadság tdrTény utjani szabályozásával; qua-lificatio s a garantiik felállítása-ral kivánjUK.
Ezek létében nem lesz szükség sóhajtozni. rendetlenség, gyöngeség, elnézés, gyarlóság és más ily az ingadozó állás természetéből keletkező dolgok fölött, és nem lesz szükség rendszabályokat alkotni, a járdák tisztántartása vagy éppen az egészségtelen hus kimérésének betiltása iránt.
Bogy ez a kor eljön-e? ragy tovább kell-e még évtizedekig nyögni a tétlenség ko zdulatlaoság zilált és nyomorúságos rendőri cba-os világiban ? nemsokára kiviláglik. Addig tarelem!
mondással 438.637 font kivétet vén, 1862. deczember 31-én tehát 115 havi fennálás otát 1.694,240 I arany forint gyíjtetett 178. 405 ; betéri által s az intétet szakadatlanul oly gyorsan fejlődött, hogy 1884. deczember végével már több mint 3 millió betevőnek 45 millió sterlinget megközelítő azaz mintegy |560 millió frt. tőkéje volt össze-|
Néhány szé a nagy. ktr ptti
takarékpénztárral.
,8*fiu magadon i* Itt**D u
Miutüo szorgalom és munka nem elegeodő, hanem főleg te karé kosság szükséges arra hogy toké gvQjtet-hessék; a posta takarékpéoztárak kérdésével kiraió nemzetgazdak. főleg Angolor^zágban, már ez évszázad ele jén foglalkoztak.
Hosszas viták és érett megfontolás után az első postatakaiékpéoz tári intéziuény 1361. é- folyamán lépett életbe Aügolor*zágban. mely szeptember 16 án ker.d'e el működé sét 2535 po»UhÍTata. kOzremúködé-sérel s 1862. év régéig 639,216 betéttel 2.114 669 font sterling folyt be a ügyaoazon idóbea 97 294 fel-
| Belgiumban az állam-takarék
pénztar eszméje mar az 50-es évek-ben foglalkoztatá a kormányférfíakat
:« 1865 évben e«y állami takarékpénztár állíttatott fel, mely saját fiókkal bírt s ezeckivtl a nemzeti bankkal sioros összeköttetésben áilt, úgy hogy utóbbi ügynökségei közvetítettét főleg a szorgalmat. D« látra azon óriási sikert, melyet az Angol postatakarékpénztárak elértek, 1870-ben már Belgiumban is meglettek bizva postahivatalok a takarékpénztár teendőinek közvetítésével s mig 1869. év végén az állami takarékpénztár összes betétje 24.238,000 frtst tett ki, az a postahivatalok hozzájárulásával 1875-ben mintegy 54 millióra, 187 g-ben pedig 118.489,841 francra emelke-dett, melyből több mint 108 millió fre a postahivataloknál lett befizetve, Olaszországban 1875, Hollandia és Francziországban 1881-ben lótesi eltek postatakarékpénztárak.
Ausztriában 1883. jan 12. kezdte el postatakarékpénztári híva-
jtal működését s daczára a kezdet
'nehézségeinek, már ugyanazon év régén 353,053 betevő 5.2J0.858 fr tőkét gyűjtött, mely eredmény a betevők számát tekintve valamennyi más államét felülmúlja s a tökét illetőleg pedig. Angol és Frauczia ország után sorakozik.
Azon fényes siker folytán, me- lyet a postatakarékpénztárak mindenütt elértek, ezek nemcsak Európá-
ban lettek egymásután behozva, hanem ma mar Cj-Déli-Wales, Ca-nada, Kelet-india, Japán s Algírban is áldásdúsan működnek.
Bár mindenütt a postatakarékpénztárak létesítését hosszas Titák előzték meg s azok czélszerűségére nézve számos ellenvetés hozatott fel úgy, hogy kz irányban egész irodalom fejlődött ki, azok fldvös működése az ellenzéket lassan teljesen elnémítja, sót részben az intézmény buzgó pártolóivá alakítja ál.
Jellemző e tekintetben a híres franczia nemzetg zda Frévost Ágostonnak, a legrégibb franczia takarékpénztár fóugyuókének 1865 ben lett jelentése az angol posU'aka-rékpénztárí intézmény felöl tett ta nnimányairól, melyben beismeri, hogy bar határozott ellenzője volt az állami takarékpénztári intézménynek, de a tények meggyőzték ót s bogy bár könnyen érthető okokból nehezére esik. de kénytelea bevallani, hogy a postatakarékpénztár! rendszer, eszméje nagyszerű s hogy annak kivitele már csak kevés kívánni valót hagy hátra. .Mert — úgymond továbbá - ma minden ember, legyen az tengerész, katona, vándorló, munkás vagy utazó, vasárnapot kivéve*! a hét bármely napján s minden órában a legrövidebb idő alatt s teljes könnydséggel téte-ményezheti le 1 nagy Angolország bármely pontján és az állam feltétlen 8 közvetlen jótállása mellett egyik helységben, városban melyben lakik vagy átutazik és felvehet ismét visszafizetést sokkal távolabbi helyen*
.Ezen megbecsulhetlen előnyök bóv n kárpótolják a takarékos kö zönség nagy részénél a törvény álul meghatározott kamat csekélységét*
A közönség egyik fő ellenveté-
se, hogy a postatakarékpénztárak veszélyeztetik a fennáló pénzintézetek és takarékpénztárak lételét: a tapasztalai által fényesen van aKgczáfolva. Mert eltekintve néhány különben is gyenge alapon álló magán takarékpénztartól, melyek valószínűleg az uj intézmény közbejötte nélkül is tönkre mentek volna, azt látjuk, hogy a rohamos léptekkel elóbaladó postatakarékpénztár! intézmény mellett éppen mert a lakoaaág takarékossági hajlama lényegesen fej-jlcsztetik, a szolid alapon nyugvó magán takarékpénztárak ij fokozatosán fejlődnek.
L tekintetben ami viszonyainkhoz legközelebb álló osztrák ma-gánukarét pénztárak példájából lát-' juk, hegy 18h1, év végével .335 magán takarékpénztárnál 1.6181570 betevőnek 792.148.558 frt. volt javára írva, ellenben 1883-ban tehát az állami postatakarékpénztárak egy évi fennáláaa után, 1,747 944 betevőnek 969.28S325 frt tőkéje volt betéve.
Még szembetűnőbb Olaszország példája, hol a postatakarékpénztárak fellálitása óta 1875-től 280 magán takarékpénztár 446 millió lire betétje 1880 ig 357 takaréz-pénztár 687 millió lire betétre emelkedett.
Ép oly kevéssé alaposnak bizonyult be amaz ellenvetés, hogy a postatakarékpénztári intézmény költséges volta az államnak és postának kárával fog járni; mert eltekintve attól, hogy az államok a postatakarékpénztárak fellálitása álul maga sabb nemzetgazdasági czélokat ipar* j koduk elérni, hogy ezen intézmény álul sok egyén nyer alkalmazást,*) többeknek kereseti forrását emeli és általán az ipar és kereskedelem for-
*) NáJnnk l ia nrítva len a
*) Fltíinl euk Avaxtrián hiratkcMoo hol a köxpontbu alkalmaautt hiTttalsok ¦«>m» S •» alatt 40-ról MO-ra ea«lka4«t.
TÁRCSA..
C«*lfa & láor, köt** hig)j Tit kbau i» tui t»eretái mifánfck, Hajlik, inof ide-oda aiat a nád, Mura gondol adAf u wig esokot 4d.
Á aaerflom mákját k a icirttt*; L*er k&cOl d« oak rgj ndm ki"t*e, Ctftf-edáritak iilletett ¦ind atiány tm, Sttve, iart *o>a mb- m ariajbaa
ötftt hatot ia brt«f«t tjréfjb*. Jobb houi a lábadat** Ui.néJ b«, A<li*if addig altatja a •¦¦¦/•d*-t, Hogy útibb ii, ka Ufaetí kia*T«t.
CcalTa a láoy k6t*e adj a ua-rára, L*ff5bi< c°ndj» Binéig ciak onaagira. A u«r**le«, e«ak jáUk a asÍTibe; Eut kftafll, de caak egy Httcs
Utazás a baza$tá| karfll.
r a«gl«t*«7
Fiatalkorban, mikor a t6> mif p -*»-;. a*»f«k daasaduak, a m-U kif«Mal, a mr kitalál, a ai e.'í megdagad »*pp oiyan miai mikor • iara4i D/itik. a ró >Uk k fákrtldlk hld
k vir«gi.„ak, afákrtldelaek. ¦ a hold <*Ü>tUoLuu jatHik ai Mti •¦ollákkcl, »'y»akor a láojkuk — • ié*et«g lepkék » ¦&.o>ebb«o utódok bdoajari rabá-ikk«l „gj. rgT f6id, göríiijjbe, mert a *iráguk hara'a ábaa mefTfOrOMti a i»riB«-•««'¦ öa*»« í««;mi, bog/ ¦•faj
de l«m ugjr * barmiooaaa érekeo ml, itt már felélednek »• ellentótek; akkor | tudja meg caak as eml er, bőgj as a oag; ÍDeakart ki ro]tt midÖa böloaétsete alapél-Térő tette, bőgj teát ét lélek kösött dioc* kösÖM^g I Ekkor tudjak meg. hogy mit 'jelent a fataliatik jeligéje : miodao cse. eaiköl U egjtteranind ; ekkor ToaaaQk oet»k éatre, hogy apaotiiatak mit a cárnak assai mondáin, bőgj a •téliem e« aoy«g ' pgj 1 Igen ekkor, — pfdigmegéo nemii ' Taglók uy erfia materialista, bőgj miodeo •aellemet mellAsat kiránoek eg; leeodd-belí meojraaasuaj bau , ¦ a apiriLaaiiamac lien pártolom aoo/ira, faugj a aieaaélye* (alia« iseaBea) hölgjskaek a többi fSlott ' elaöeegei kiránnék adói, mert nálam meg ' aa ér»e«ek gondolatokat > agaod'jla-.ok ér-'seaeket f.katstaoak. Éb meg otak moat keadem élki rilágom>t, habár ecj-egj •sereoc«e haja«ál talál kosi k ia már gaa-J dag főnjeim kost, de lábaim jót, fogaim ' nem roasiak, inaim keméojrek — • e* jeleg.hogj básaaságra keljek. Egy bajom asoaban mégia van, — ha tsakallam nem ¦JÜrtíll is, ha Radegaadba nem miod'O 4«bio megjok ia, hogy lairem már aem doboK fel minden leány látásán! ! HVjt'^l'om Aasintéa ai fijlegjobban,
bogy mo« nem isgat f>-l egy piroa-barna kaoy fdkeii asavének kacsérjáteka, aa-*t egy jobbno kÍTáf-o truha, mely roas* halmokat D-m kellőleg takar, vérem nem forr, ba egy -orró k«i kotemrl érioti, a hideg maradok egy márráajkar láttára, a nem rás a hideg, ha »o!«Ueoül egy aaép asoke leáoyayal 'éi«l-'ét»-a) t»o. Hoj ! aMlőit, ba egy aaoks leány reim ne««tt, bogy aaedöltw, Tart asivam, Iftktettek areioi — Ma ?! ... O« ai u komoly ké-
pek, ii aötétseg rajaati félre, uj aap fé«y-I) rnáok, — nem fog al<ioaat többé a gyUxtvKH kísértet; naeiy megfosstott erűmlől • min ten örömöm1^], megtoaito.l még almaimtól i» áimaim nselídebbek leltek; Öomdatooa nyugodtabb —ale> ja-da eat I
Lenni Tagy nem leoní — aaas há-saandoi él élni, vagy hasasod fii +$ m*-(-halni, s még a másvilágon se keim fel többé: m rolt nálam is a kérdések kérdése. La ba éo nem is vagyok nemes tanulmányukkal elfoglalva mint Hamlet or, és oem ia vagyok ügyes a tea ti és lelki gyakorlatokban, mBvéssi érsekkel aem vagyok felrahásva —s s legtisttábbleányt még nem ssare.ve, mást is látok mint a terméssel é i m emberiség ••épséget és nagyságát: ai*i haja: magamra ia gondolok — jel~o ssásaduak irányát követve ebben ia — éppen < <y teijea „prosaí bá-saaságot" még sem akarnék kötni. D« asi.l ia ttattábao vuit>m és vagyok, hogy hásiisaágumDak «s a resse megorjiteoi nem f-g — mert oly egvaltált még sem vagyok, begy 30—40 es«r frt hosomámy telajáalasa által kieasem boloaéaseti és bái»aaági elveim helyes karékvágánvábol, — lévén Soa ¦seríat a lét«sők alapfies-tone as önateretet-
Tagadhatat.aa ugyan, hogy lelkem annyi •tenvedéeen és tapassula'on i* ment kereastQl, bogr o tekiotetboni gyon-gedaégét ni ia kel c veastteni — s lelksm himpora biaonyára mamár le van törölve; de kép teletem se *olt as igas sóba oly szen«edélyea, bogy aa okoskodó estnek semmi helyet ne eogedett volna, • így
lAn bisunvossi »l^ttem, hogy e kérdéssel minden Ulk- veasedelem nélkül bátran foglalkozhatom — habár béb«-hóba f»l ia vili- o af yamban, bogy tán idoalismusom ís feltámadbat halottaiból, amit való«si-ndvé teasnek gjakrabbani foglalkosásom a nőkkel, a aoi ssépség, bájak, idomok iránti folytonos éa buaamosérdeklodésem, s különösen ai elok éa uralkodók által gyakorolt varisalat és bűvölet ti lenében fogékony és gysDge asivemnak a legu lópbi időkig f«om*r»dt érrékan-raége •* lob banék ony sága.
D* egy hibám volt s «t óriási.
Furcsa terméttaet voltam éo, sokasor kfttflkedó, magamba vonali, Kíméletlen, nyers is — jólthst es osak a férfiak irányában, de ai a gondolatom ii támadt, mégis jó férj vallbatik-e rgj *'j farcsa emberből ia mist én vagyok, mer< a eserelem agf megváitoatatj* as nmbert hogy csigáarnSbol is Üelenát oainal, mért ne alakitita'.na éa belőlem ia jó ember t, • igy jutok el njbol a íab^rinnuból oda, ahonnét kiindultam, hogy magis
Groodoltant: hissen báay emb«raek van ross termésae'e s megbasasodik — mért l«gy«t én ¦¦ egy, aki nem ? Nem Ubet-e u én feleségem a legea-legjobu aassony a világon, s akkor mily fölösleges es ások töprengés; ba p«dig kiálha latlan le&oe, akkor agy is hiába less ott * legjobb termessel is ; de o gondolat mé-gis assget &tott í#j-mb« s elkesdteji U-DDlmányosoi a oök erkö esi történetét.
Li as egéss dolog tan ki ia kertUie volaa a fiiyeloMmat, ha egj barátom
aem figyelmemet e Kényes pontra — a mondhatom a tanulmány sem volt káromra ; afit ait a tanácsot adom mindeo-atinek, aki velem haaooló körülmények kosé jut vagy juthat, ¦ ast kötöm keményen ssivére — ha sok aggódástól akarja megmenteni lelkét, hogy kövessen engem v tekiotetben, mert különben bísony-bi-sony megégeti a aiároyát mint a vaosora-v esitó !
Elmondhatom, bogy most a legtiebb irányesunék lebegnek elÁttem akár mint a nagy Eötvös előtt a 19. asAsad uralkodó easméi, és oly tiesteeaéjre* fogalmaim vannak a leányokról,sser«tókről, jegyesekről, as anyáról a hitvesről, » családi éíetrol, amilyet tapaaitaleti iiioo aligha fogtam vol-oa valaha megsaaresbetni.
AsóU valami varássfátyol tt! lal-kemen, oagy igaaságok nyomják ssive-me:, s oly helyes követkestetésekre vm-^ gyök képes — am-lyek abban végsődnek: „aaaládi élet nélkUl ni nos igas ool-dogaág," vugy boldog a férfi pilya ha méltó böl^y a koronája." S igy mi marad más bátra még, meg kell háueodni. „Apád is feleséget vett házasodj meg!" Igen ! M»g ' Es moat már bisonyos! Vagy márt is hosatott volna be a básas-ság ? Nem mondja-e már a híres Xeuo-phoo is, hogy asért „nebogy aa állatoknak fajai m«g oe fogynának, ét hogy lan-néaek a kiktől vénaégükbeo tápláJtatná-oak !• Mily igái es ! Mily megdöuth«tet-lea iga* ! Vagr tá i mcgdöotené m ak-ssiomát Oweom bacai a*on mondása: .bogy egy féifi »em bistoa a feleségéről Adamoo kival, és «xy aaatony s« bistoa ferjerAI É?é.n <itü — Éa, mondja bár OweBQs, hogy a té'fioak e hitbű QairHUSZONÖTÖDIK ÍVFOLYAM
falait előmozdítja; mindezektől el- toré tegye Wo«yeo • faiadén köl'aég
tekintve méf azt ¦ tapasztaljuk, és veszély nélkül biionjoa takaréktó-
hogr mindenütt, a hol a postataka- két gyűjteni.
rékpénztári intézmény Kteaitteiett, ai A kozmuaka és közlekedési mi-
a befektetett felatereléii és tetemes niszternek alánodéit m. kir. postata-
kezelési költségeket ai államnak né- karékpénztár közvetlenül egy igszgs-
káay ér alaU nemcsak visszatérítette, tó vezetése alatt áll, melléje • minisz-
még íj jövedelmet ii rjyajtott. „.r mégegj 7 tagból álló tanácsot tre-
I«y többi közi felemlítjük, Tö ki melj j«T»al6, felógyeleti ,é»
hogy u angol postatakarékpénztár ellenőrzési joggal bír ¦ szervezését é»
1877—80-ig 460.529 (ont iterlm- ügykörét a miniszternek egy külön
(et, aiu mintegy 1,800.000 frtot rendelete állapítja meg.
adott át jövedelméből az álUmpém- A ukErékpíllIt4r „ékhelye
tárnak, ataz átlag évenként mintegy Bndlpesten , kfcpont püjti ¦„»„
1450000 frtot • ezenkívül 1878 hl
ZALAI KOZLÖHT
ily ügyben ktcretieattl a takarék' pénitárnak vannak alárendelve.
A idővel a
^léteket, helyezi el »zo-
1.450.000 frtot s ezenkívül 1878-____________ _ _
ban a postának portomente stovábbi- ,at Var,7ny"~érieím~ébén ümalozó táaért 214.34 sterl, tehát mintegy állompapirokban sorsjegyek
2,680.000 frtot téritett meg, ^v '
Otanonzág 1881 - 85-ig, 4 év
lka I.....im 2,3 0.507-95 Ura
tfarta hasznot muut fel az össze. kezelési, jut Imazási éa egyébb lei rátok levonásával. Anaztriában, bol angol .Croas eotry' rendszer mintájára a postatakarékpénztár] intézmény
berj. avagy a minisztérium által kije-
A gyümölcsözőleg elhelyezett betétek jövedelmeiből azok kamatai, valamint az intézet osues igazgatási s egyéb kiadáiai fedezendók.
Az első berendezés költségei,
rendkívüli szakavatott vezetés ,ÚgJHMintéD * tómtT™ hliní J"0" ¦ellett szintén oly fé-jes lendületet ^*,m;«L i'ottol '«"«*"*• '
oetéttőkék
lek.
¦nut fel ; 1884. deczember {végéi, 4*8.753 betevóoek 14.796.101 frt. ¦el-ie»"
1885. október 30-4n pedig már ' °e° , ,
^ pénzükből elólegképen fedeztetnek.
,őve
Kie0 előlegek, mihelyt a posta-
takaréktóke volt javára ir«.
Aj outrák pottatakarékpéutá ri M-atal szerveién ét kexeléti takarékpénztár mérlege felesleget költségeire az 1882—84-ik érékre "»'»' W, « postaforgalmi összegek tírvényhozásilag 801.576 frt. 20 J"ir* k»°>»' nélksftl visszatérítendők, kr. lett előirányozva 18g5 iV évben Azon felesleg, mely a betétek
225.000 forintot fizetett vittza u otán fizetendő kamitok, ai igazgatisi 1883-84-iki évek jövedelmeiből tét egyéb költségek, — valamint a ezenfelül az értékpapírok árfolyam | nyert előlegek visszefizetésére fordi-emelkedéséből, juulékok- t egyébb tandó összegek fedezése mán az év bevételekből még 295.501 frtot | végével fenmaradt. első sorban tar ¦¦tat ki. talékaltp képzésére fordítandó. Kzen
Az 2785-ik évi mintegy 500000 i tartalékalap, mely egy mi.lió forint frtra menő kezelési költségeket a'ban állapittutik meg, a postataka-takarékpénztar saját bevételeiből re-1 rékpéoztárt esetleg érő veszteségek mérjyli fedezhetni ¦ az eddig elért fedezésére szolgál és egy millió forint eredmények alapján az 1886-ik évre erejéig mindig kiegészítendő, ¦ár 600.000 frt tiszta hasznot vél A tartalékalap vagyona a tőr-
előirányzatba hozhatni. vényben emiitett mód szerint gytt-
Mindezen röviden ecsetelt ad- mölcsozóleg elhelyezendő, jöveiel-vóe indokok és eredményei arra mei pedig mindaddig az alaphoz ösztönözték a magyar kormányt és csatolandók, míg tz a megalapított történyhozást. hogy u 1885. évi' magasságot el nem érte, ezután pedig lXtorvényczikkel magyar postataka- a kincstár javára ennek
Urékpénztár létesítését elhatározza s
A tartalékalap az államkincstár
a magyar közm. és közlekedési minisz- tulajdonát képezi és tbba tényleg ter ezen t. ez. alapján a magyar k-.ro- átmegy, imint rendelteié*, megszánt.
A m. kir. postatakarékpénztár
i területén 1886. évi január 1-én a .rnagy. kir. postaukarégpénztár* ezég alatt a miniszternek alárendelt
közvetítő hivatalai hivatalok, melyek a
aindazon m.gj.
posta-koroaa
állami kezelésé, jótállás alatt álló területén a miniszter álul . postatakarékpénztárt iUit fel, melynek takarékpéztári teendőkkel meg v.o-ezélja első sorban az, hogy az ország Mk bi,va; ezen hivatalok a tata-Ukotaágának a takarékosaág iránt való rékpénztári ügyeket a postaszolgálatra haliamat emelje, fejleszsze s hogy ép- né„e előirt rendes hiTátalos órák pen a uegényebb sorw résznek lehe-,i»tt tartoznak elintézni, minden
Lt , ill'Z "'JLÍHi'4rfi*k Jei»—»»g.«i.-..o.,l.riá.m.l<Hlrám.,v.l U. up^uliaból „dt böio. monda- _ . f^,,. . „,,, «,.„m, b. mindjirt -.bél, így Ceoeró arából: Eüa- f«- ,...,aik6^b.n lebele. i. k, lelke... : »Ur w. pertu., e.,u. eduonfo et ... D..,e „MM.. ,. ,
St.r "í.-1"1- .-,"V<"bW1' -»-,f.i.dta. . reményeiéi: bá.LL ntlk.
W IXI .
»n»« ul>i mm u>. a.trimoaiam fr«k-««li. aoa pota.f _ hogr hiuKxlii kall, • •• jó állaapoigir leiaora, «(tj4ttlia k*|ilel» rafjok >rr>, bojj .,'j titko.i»ó-T.u4g.l tapautk u illtm fuadaaaa-Imm. <asl>|KMlopu allea ; t igj a««k ál-fi »«aar«l»« i, mffjS^x,,, aa > bá-wtf| iaUaaiaaral ullkaa(a»ak *• hua-K>»k efajvdon, ; bojj pedig aai ae-<u> Tallj»m, baaem letteimoel u bébi-¦oifibm ua ima aü nmát bitr«, ¦ ¦at |0 pé,d»T«i meoai .I6r. Igea «lö-. ! A girdioak • jalauvál ag«u vilig baa-(«<•>)*. Vaauk iqu BOat ia oljaa •¦bac^ - k«l«a<aaa j< btráuiai köel (— oasboo. gawl —) .kik 6rveli»e». leta.k, bőgj . „j ,4k oiilvaaet -¦ilj divat.igjík, hivalkodik, oraáek •Maajira Mloa-kOlgvek, neaavire aam Ujvaak a Urj liaaulelal, uarelaa' kiar-4aaabli, milr aagj Diartakbea b.á./l.k balolak a aa.v, a aemea k.i.lj, ., .rílel-jaa erkSloai snel bőgj • mai aokknl ¦Ü7 k..Me« l.kai aaakóaslai .¦ eatxn-•ag OjiáMOJalaaal, (elbouik aakxcr alöt-Mi l*gaaere*o»atl
i l*gaaere*o»atle«ebb aáuaaA a eviai előforduló kotráavoa rM par» kai, a aakoll i, Amarikába kiviadorolt •JOoanuágoa fírjekat, akik leaiedaluk a au(ubö]. aikaat a ijakok biaoajoa alkalaiakkor aa Olíríl; >aöval aiaoa vice
b.....reaiil,«Ueeit.ek da ea Bár eaá-
awl vaUIU. .agsaaul; Wr.jaMak lei-kaaabM . káaaa alat aUajai, a .uiiaűoa,'
I •
Tokalelaua tUaiáaiaai m.g.n * '•'¦•rtll kawljl. .gj eaí. r.aár.ipi , "•*¦»•. - ¦'«» ~mei»l>. j«loil, .oí7 j°**k * htuatigbu 'ebet-* hál boldog ¦«••*» »• «mb.r ? Meaaii jelaa Toll .ki •°k"* bá..»xioii »•( Mi labai.tt •• oks ? F*'l"k »»ÍJ «l'uaj. tket blvaUUaklol, f*l'»k • gyarakairáalél, bogr aeoi arbe- Itik "' "aellaaii, «rk6lo«, ujj ujagi •Mtjiifakal ? Aidlán joodolám : biso-: 'jk" "" Tolt kifejlődve araekak • nep | "*"'¦ T»d»k ajereek voluk, gyárik »ol- *k ~ "ÍT •kkor ••¦ »»1' MSk»4gea • ""~«g — BiaoDyoa«a eg7 pár kaloae. " <r0>> ko»'«k ; *>'•"• •• aiadig voll "* *•!"•• világo.! Lim VUI, Haarik "**"* 8 M—*tfi biti, a toríkok ped.g *1ÍM»1 ». asaiáa aekea *fj u I««J«, i* ~l *** ¦•« eagedbet.a.. If.. bőgj Mollal megk.ao.lák, fello.allik, iubv- g'QISIove tel ek, Soorato* .¦ a dórgea oU" ~ miim • «Mrap.k kullotuk - '¦*'* boíT '" '• •' — •»'"' *">SJ '•» Qultt - • *(7>ul*a faleaagaUl aokál •••"edeil: da ¦•• róluk • legiagjobb "">•"kaek jó aajjuk. ak.kaak kowSa- h*uk »«€T«*f»ik»' ? - Nmd ! fal I (el I Bl<»«dolok aaokn a koloadoe ngeaj- ir«kr>, kallókra, arra a Pelofir., J.lj.ká- 'á'*" Naa< ** beleboloadalok ia de ¦•»»á««M|.. I (f^yt. U..)

kir. postatakarékpénztár ..».-. . magy. korona területén kiterjedő egész postahálózatra fog kiterjesztetni. — egyelőre a kOiró szolgálat közvetítésével 1886. február lén 700 postahivatal fog megbi-zatni, melyek azután a szükséghez és egjéb körülményekhez képest folyton havonkint ujabbakkal fognak szaporittatoi.
(Folyt. k«'
BtrlW tw
(Királyi jubileum — * ooejgreera — ii Uja-aá| ferdéje Kjíkauertol — Yároai »«aoL —
ErtSiT Bsremis-I
A karaceonyi aej itt is elmúlt, ha ngyitalia nejnek lebei nevoaai na éeeek német oanndee malátáéit Tény, hogy abban a proteeUne illemben a karioesay mellett ae njév ceek nagyoo alárendelt eoerepet jitasik, s ba na idén a kari-osonyi uan.pélyek éa ulcsai váeirok gyérebbek voltak "a múlt vekben rendezetteknél, ennek oke egyedül ebben kere-aeadó, hogy nagybea kéesultek juair 3-ére, amikor I Vilmos porona király s német oaianár trónraléplének 25. évfor-dalóját ünnepelte meg. - Eate a váront illamináitak; a vironhaae görögtanben aeeott, alig volt utosa a ebben han, mnly-nek ablakaiban ne pislogott volna n aok gyertya épp oly ¦ erényen, mint - mily enerényen a porosa jubilálni esokoit. — Itt as énsnki seék váróéban, hol mindnn ember komor, hallgatag elairkónotl, hiá-ben kereaaak még ilyen alkalmakkor ia a paaagó éleiét, e poron nem tud aem élje-neeni, da még .Hooh.-oeni s.m , oaendee bémalrjje minden eeeménynek, be meg oly jelentéktelen ia, óra iáimra enemlél egy-egy utonei jelenntel. mit es idegen még figynlemre Mm méltat, s • ki-vinoeiaág oly megee fokra bigott náluk hogy ba as illenie n kooai elölt elbukik a ló, rögtön óeeeaeereglik, . miikor óre-eeámra bimu ja a Spree partján, hogy hogyan oyiroáljikéef&röauttke kutyakel. A. idegen oeakelmoeolyog ee ilyen knlártalen neivaág felöli, én sobnaem anverja n jámbor sógort.
A kirily jubileumának eetéjén óri isi aóptomeg bullimnott es utakon ; eok belyeo megakadálroslák, .ok helyen pedig éestveazélyeeee ia lelték a köelekedés'. Sajátságos beayomást gyakorol ee ide-geare, mikor wisearekre rngó néptömegei lát ünnepi ruhibtn a saéle. 'ienie al-osákon, oémin , oeendeeen, —még hangos pirbennédet aem hallani, kiki táraával ia majdnem suttogvn beeeél — Különben fénynek, pompának semmi nyoma aem üthető; ennek a poroen határozott ellen-eége. — Mily iaUai képet oyuji ilyen el. kelmakkor a penegó élettt Budape.', • be osl Borlinnel haeonlitjak öeeae, akkor ei utóbbi ugy tűnik fel eló-tuok, mmtbe ke-délyhangulata oly tuleágoau ejomolt lenne. Pedig e feltevéi tévea. A hideg, komor berlininek ilyen e terméesete; egyeeerUaégébeu pedig oly nagyenerunek találja magái, bogy viliig hieei : máakép nemi. lehet jnbililai.
A hireak alatt ál a király egyeae-rS, bérbiasaeru palotája, tőle itelleabee ven Frigyes kirily óriiei loTegasobra. Itt láttám a miuisnterek, főbb állami hivatalnokok. Ubornokok • egyébb kapa-csitiaok felvonulásit a gratulátióhon; s minden oly egyiserueu történt, mintha oaak egyaserfl .vúil'-ról leann saó. Ai ériáei néplómeg pedig mindent e palotától aaeaben néate, hol a nagy Frigye, anobre m-llelt foglelt helyet. A kirily miadennep, ha Berlinben ven, e palota földénél, leganélaó bel oldaliban látható déli 11-óritól l ig; as ebiek e.elleti áll e kirily iró-aaaUla, bol s feleég dolgosik, . ki ns ntcsin ott végig jer, tisstán lit-batja ea agg, boe ceássir tiestaletet ger-jeeató, mé.lóeágteljee alakját. — Koronkin! feláll aa iróeeste.1 mellől, a kötin ég a kalapokkel vagy kendőkkel inie-gol, enélktl, bogy „Hoeh*-ot kiáltana, a király pedig monolyogvn s fejbólinlve könaónti hl népét.
Est a earokablakot neveetek el enntin e .Iftrténeii aarokablek-.aak.
A jubileum elmultával e berliai nég innét viaanntért a napirendre, iemét e helyi litványoaaágoknák asoateli idejét. — Felette érdekes ill CeeUn pe-aapticama, mely viannöntvényben eok érdnkeeet foglal magihaa. — A spanyol inquisitiótól keadve a mai kor történeti eeeoaényeig magiban feglal minden fontosabb momeatomot élrthu kivileiben. — A ooagrasesua a legérdekesebb benne; már n volt berlini oongresssas. — A mull évben Párában utantnm, akkor Barim felé vitt utam, • ludlam már e jelenetet. Bamalom a veskenonajlár óriási tarelmét, m.ri még most is agyannnon poaitióben ill, mint tavaly lá'.tam.; ott van Andrieny Oynla gróf in, e. (európai iliamok képviseltjével, a aagy fSW ase-tnl régénél a fiatal Bismarck Berbert
gróffel. — Biamarak hereaeg, n keaoael-lár nagyeeabnaa benaédet láuaik mondani, ee: -r eai legalább e gealoa, — n USbbi fi • *t figyelemmel kiaéri a bar-oang beeaédél, mely néma, aem kellketó, minlba ae egééi oongrae.eu. oeek egy Tiaaa congreeeena tolna. — A .Sehlnref-
1886. JAHUAK U á..
neay a mftvéae etrol • es otthonról beeeeU ve, ngyea bajoeen lehetne -negbatároiai: Tajjon jobb aaere ti.e hesájit vegy a mg
véaetie.?
lltóvégre ea nem ie u betaeuki f». k M
fia" mellett elbaladra. nrembooei'e .Jung bad*-kon értek. Kibitle volna, bogy a meee'ilág egyik kimagnaló alakja itt Ber linban, n sróaeí nemeink könött ki fog vitetni ? JS« tény, hogy ven itt .Jungbed* is I Asaalt, vén penaionell kianeeaonyoa jönnek ide, bogy e eserény ajlóoakin De jutva, és ebuvöa viaben megfarödf e, visn-asanyerjék es óhajtott ifjú eágo', a fiale.1-eig eleaticiimueát, es erce üdeeéget éa a rég elhullao t éa is aaior megiireiotl — fogakat. Hány meglelt és peiresnelmel áruló ki.eefteny nem eerándokolne ide a poroei eaékvirosba, bogy ea elberradt itjueigol nj bavöe erejével megenorenno a e fix 50 fillér oleeóeégu belépii dijjel anl megvallna. be as egéaa aikoimáay nem l.nne — viassból ? ! - Mily kár, hogy ea aem való; miiy kar, bogy a vaxiseeróitl OM* viaeabal letenik 1 ! Hány agg kie-laaaouy aialae e gondolat aebeneégével ide ; hiayea remélnének inmét egy éde-eebb .idyllioaeebb'1 jóvól, s beayen lép nének e pejsen én oeimelaa Ámor nyila elé, • hányan ábriadoehatninak egy pi kaaaebb jövóril, nst bivén és ssemlélvén, bogy ami eddig nnm sikerüli, t«Jaa Fortune kedvééi ... de onill I Es uemiax-tonik.de.
Mindnn ideáim goodolkodi. ¦>•'" lett égessen próaailaf éhna^em mng a pa-noptioomb«n, ée siettem a .Kyífbiueer*-bea. A K;flhána«r egy aörbis molyaek bnisó dooora.iója ó-eémel stylbea ven tnrtva; n p.oonérek ó-némrt rabákba vnnnak bujtatva, sót a .öröi kenceók ie ó-aémel Ily link aa egéén berendeséeeel együtt. — Mellettem egy már régóta nem fi.tal kmeeennj alt, kiaek végte-lea soványaiba óe anáreaaága Serab Bern-hardra emlékeelet, akii még Páriáéban liltem, mikor a Theálre De le Portó Sl. Merlia eaiopedán végig ctörömpölí aBérna •ntjaivel — O.BOmet atylü eaomeaéd nóm e^j vnjbaneuit ool«lelte földi ma-radviayeivai bejiódeti, mikor felet IBak e pedlóeet kinértnuennn dAborogmi kendéit. — Ijedten tekioie t felfelé, lit-«m abból, hogy 6 itt idegeo. Mert mi ulejdonképen vieduktben altunk . fe-leililnk robogott el a góaöa, » vároei va-aut. — Berlin már anayir* haladott, bogy vároei vaaul is /ea, mely óriási, két eme. let megeaaigu viaduktokon ée iveken bá-lóeua be e« egén* vároet. hogy a könleke-déelolfinegitee. emelyen két illomienyi utért tin fillért (mintegy bet krajosnrt) kel) fiaetni. — így nnuiaa aenki ae eeu-daikovsék enon, ba ide írom, bogy as egyik viroaréearol n másikba, éa a kttlvá-roeokba itt vaautor aeoktunk uleaoi. —
Kul6noeea> eeooben ekkor, ba egy bieooyoe
iOvonel vagy omnibua hálOaale ér el. Bdrlmbeo pedig óriáai e forgalom, valódi Pária kisebb kitdáebau, a ill pon-toeao goodoekodnsk gyors éa oomport forg.lmieeskös&król.
Sőt es egyes esinkaabe ia v eaokiuak .aiennil
jébe eeegel
mQvéenet
baeije !
g
mert neki Magyaroeiig ia . lehal mindeket fi ai g^
Ifyari Sándor
Hírek.
— Kinevezés. A m. kir. igeueg. Ugyeainissler Kóseee Jenoa sala egor. esegi kir. torvéoyanéki iroukot « anp-rooi kir lórvéoyanékhen •egét' aUk-köoyvvenetövé neveate ki.
— Gyermekkert vakok isimen.
Bécsben vak gyermekek asámara u^ilt meg köaelebb egy egy gye* mek ken. Egyelóre esek öt gyerek liiogaija asl de már 53-at bejelentettel.
— Farkatok. A tel borsaiméival
megjöttek a rengetek kyenii. a tarkt. aok ia. Már ao mellett (VFnap'ém-m) két farkast lő-.tek te e kös>égb-:iek. Srteailik birlapuskat. bogy BkletoD je. gének, aegy lelek elkelmából asokott vendégei, megjelentek a jégen e a part'ól jól kilőhet venni ókét. ISeeék korcio-yasni menni !
— Halál faslÖBtee közben Bog
nir M.hily gelsei lekoa f. bó 4-éa a b>-oauui arodalmie rdóben egy te levágáián dolgonott, a ledőlt fa egy mellette áló ólófira áteavéa, enée kö.bea egy.k aga riaaaaa ódodt a Bo ,'nir Mihályt oly mértben megütötte, bogy eesméletlenUl öeate-rogyoll. Koonio benn snállitot'.ik, ison-ulkösbsn megbnlt.
— Házalás iBnUttáay. A mim
halljuk a eeomoetbelyi kir ttgyéesaér anon beeafias indítványnynl kereele meg koeeegh. kir. jirátbiróeigoi.bogv jovo-ben minden olyoen kérvény i ée orvoei iil leletet.Jmely as orsaág b.vateio. nyelréa (megynrul oincs aeerkesilve, evegy hivatalos magyar fordilieeal ellitva, uiaaiooa vieeae. Es nagyon méliinyoe, mert ba >i orvos urak a magyar enövogtt bankjegyet — litlelet kiilliiieeért — elfogadják, agy ángyon ia illó, hogy ura oreiág uyel-vét bírják a annak eienjiUlinnra törekedjenek is.
— A nagy-kanizsai k.ib. fög;m. eegélysó ogyenalete f. bó 20-ln h.^-verseaynyel egybekötött tincivigelmat rondeeett, melyen es öaeaes bevétel S35-50 frt. levouve ebból 417 frl. SÍ kr. (kiedist. maradt tinnu jövedelem 417-93 frt. E tsép nnyegi siker e.ímoi-ditisibos t.lnlfis.teenel járulni méliós-Utiak : Főt: Pap Jiaoe 5 fr, Iok-J Laseló 5 frt Qyórfy J»aoe 5 fr , P ck Henrik 1 fr. 50 kr, Moűeiri Jino< 1 Ir
Trojkó öyörgy 5 frt. fíu J.nkj Kár 3 50 frt, tói. Ceerey Jóneef 3 50 frt, fól. Köveeey Kálmán 1 fr , Bujk B« e 1 50 főt. Saabó Jónael 1'bO frt, f°' Kováoeik Jóaref 1 frt, Fmober Jóuef-oe 11-50 frt, Ebenapanger Lipót 5 fn, B-ch-raob J. H. 2 irt. fit Him Jóe-ef ooO
Mert éppen eniabáaról besaélek, hál elmondom asl ia, hogy
frt. Saller Lajoe 1 frt. Lóvioger ígoaci
2 50 frt, Kneues Boldiaeár Oeaeeeli Antnl t frt. Manóik
1 50 Ir Oyule
es a Vasút a „Walballe-operetie eata
írt, Hajóé Mihály 3'5O frt. Sebmidi Fr
kaple a k.rt rög-.öa aa oeairák éa magyar
aejtó ia, s akit e bír leginkább érdekelt, a muvéeul maga Bemmit eem ludott e hír Talóeigiról. A mavésiaoaek ped.g még almiban sem jutott eesébe, hogy moet, diosóeége fény pontján, muvéeni lomondjoa n muvéesi akS-
frt, Bacbrach L 1 frt. Bernit Sándor I
Irt, fíl. Vóroe Milyen 1-50 N N. 50. kr. ür. Sobverci Albari 50 kr. Eiléay. Ja-noa50 kr. L. B. 50 kr. Kovi'a Bél. 2 fti Plibil Ferenci 4 frt. Nagy Sándor 1 tr Eisingnr N. 1 frt, Unger Elek 3 50 :•
aönaég és önmaga, de a muiaa ellen is, ki ot megkoesoruaia. — A dologban oeak aa a valé, bogy Erdósy k. «. a porosa ssiapedtól veen baoiut, a Aoesiriába Béosbej >ér rieann.
Hát a .Jágdjuaker* -ben D.ailowae asnaska monóno naerepél ádU klviló virtnonitinaal és megknpó jnllemsénsel ; piroerámn. eaismijában, meg ebben a mkn .prneslill-baa olyan tnkeron .sikken* moaónó volt, mininél énebbet, óbbat kivnxni Mm lehet.
Erdő.; k. a. ekkor (köhógéa menü) ceak hoaanabb ssaneiolée atin lépett fel; e köeónség sejof> ovitióben réseenitette, ¦ ••okelUn idó deonire oly gyönyörű, pompás kossorakat as osokrokai nyújtott fel n smnpndrn s mavéneaonek, melyek még n virág nnaonbeva és a kertesnél remekeinek nevezhetők.
Igv tianlelve éa snerelv. agy nagy konSanég alul, kivenné komolyan a bírt, hogy 6 vi«..avorml a megiaéUtbe ? — Ast hiesem aenki ! — S nem oeak a aaia padon mate'je ki a mnvésnet iránti igeni lelkesedését, — hanem ha lakáaia binal. mas tireeeigb.n ott álunk a kandalló kó rol, malybeo vigen pattog n Un, s banaél-galénank tárgya a aedvea késibe. ¦ kQ-lönöaen Kagy.Kanianira vénet, akkor bi-
Freiler Adolf 50. Znkker Jóaset 6ü «' SamaeJy N.2 frl Hamburger Igoáct 1 Neusidler Jóssef 50 kr. FeneelboSer Jo-enef 5 frl, Medinyi Miklón I frt. Antal Ferenon, 1-50 frt. Se.ier M. 50 kr, Ebeekatd AnUlbO kr. Oranner Á'mi-njoe^O kr, Ebeaepa ger N. 5-50 lr°-Begyei Érni 50 k'. Loke Em.l i tor. M.dio aa igasgetósig a snivee felttlfise'* Beköt e bnlyea nyuktieua, nere mulaei>-batjn el aa ifjúéig hali* koeelne'ét oy..-vinilaai. Egyúttal könnönntel mond tek WajdiU Jóneef könyvárus űrnek, ki • neki járó tinstalnldijból 5 frlot ndomá nyosolt a gyakorló iskola onéljnira, sei;-n.k hova fordítanál n gyakorlónkon vanetójére bists. Kell Negy-Kimu'S 1886. évi január bó 23 én a. igeagatce'g
— A lagj Lsalnnl ip>ruaitju>ág önképnó eg;lete 1886. évi január ho 31-óm Sirköei Jiioe jelen senekar. i '"
maködénérei a .Korona* vna.d«gló sagv-termében a fentcsimnett ngylei péaslin javire eaevalut é< deleelélylyel egva" kötött jóékonyoséiu nartknra láncivi galmnl rendes. Kendeu 8 érakor. — A törekvó na asépsnéla nejknpno-egylot'1 meleg pirtoliern ejáarjak ! Ke ideig már löbb slkalommal jelét ad le, hogy Biva -liea migTlistán ál. Sserk )HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
_'i(tgriu»iioni iijuág álul • ^-is urU-t baog-araeny miodea ta-kjaleibea • legféayeeebbea aikerttjl. Órómoiel gyíaodtttBk me* kttlöaöeea ai aaokkar baladáaáról, me'.j addigi fallé-pMtibaa miadig bagyolt ki"á.aní vaMt iij . wiubí baBg"re»ayeB s jó ke--jekorlaa «« >aigoru baaguiaesaa áila-Jeljea érvényre emelte •• előadóit darabok költői aaépeeg^t. A aeaekar mlul produkált darabokaál ai elég aegj tecb aikaJ ügyeeeig, praecieitáe éa elóadáe-a«T • aeaekar tagjai eas«V<l, elagge pa-raliiaáitáa a haairaaereléa iráol fe*maraút kívánni valókat. A aeaekar jól vaa eur-, TetVr. caak a produkált darabok róluk rueliu. aaegválaeelva. A aaavallal, vala' auot ¦ hegedű «a Bunj-ora aoiok ia aike-raitet- Féeypoetja a coBcerlaek a mfi aor moleo eeáma: Zeaeekoveaky iadu-tója volt, malyet aa aaek aa seeekar ezyiiteaea adott elő. Ugj lálaaik, miod / ¦« karaagy (Vőróe Mátyáe éa Wea-ael Raul urak.) arra fektette a fíeulyt ¦ ctakogyaa .at a saáoi oly feayeaea ai-kerút. bogy a legnagyobb mo igeayek-kei bíró kMOMéf alttt n viaaroe t.paot ej.tott Tulaa. B bangvere.ay ujabb ta-anniioayaága aaaak. bőgj a fógyiaoá-aiumi ifjoaág aam eaak mdomáoj oa ki krpaiiaé.bas reeaeeal, haaem lelkea teoarl kariBak goodja v»a arra, hogy fia ai ielknkoeB a mQvéeaet oairii ii ki-keih<Men-k. Vajba idővel viragoiaáBat u '. A baugrarKart "áaoa koréit-, nuly-aek nyíayöru hnlgyaoraorujibOl a leg-¦eebb viragoa aaveil aikarfllt lej.groa Ddal. Ar.ey Eailla. Balua Paula, Blaa BÍverek., Bargar Niae. Ceereeayée a«ve rak. D.raaa aoverek, Daaae Pauia, Ea (a Loopoldio. Cei,;.hi»y Jaliaka, Her-Ti b Irae, Hegedű. Margit, Jaada Mar gn, Kaauiz Kailoka, Koha N.. Koeew Prc.i, Horgán baeaer Ilonka. Norioaaka Laop idiD. K.adBr M. c.i, Ráoa aó.éra., Sv.elicb aóveVek, Scbreyer aoverek, Se-Mk Irma, Scbliok lka, Tripammer Balti, W.jd.ta Borérak, WolbeimFaBB;, Waiai Hu. Pollik gabiaa, Zakil Bogarak, (Caaktocsja^ atb. atb. — Ai alao aftgyaat 62 pir tiocaolia- A roodatéabaa aliama-rears mt ló ilgj buzgoaágot fajtatl ki a readasö>ag. A tiaa'a i«Tadalam i< takia-tílyoa oaaaa^et kep>iael. A foaaialea jó kadv reggeli bat óráig tanotta oaiae a r.lóban diaaaa uri láraaaágol. SaÓTaí i fogjmaáaiuuii itjuatg baagTaraao;a agji ka a aaiaoa l'gaikeral'ebb aatiljeiaak
— A Mgj-kMliwl IpmrtasUlet
ac alaggo'.tiparuauk aagelyeaöaa alapjának jav ára f. a. labrBár Bo 13-im dárkoat ja-laa aaaakar* kfiaiemttködáaa >«a-Hatt as „Araay Ss«rTaaa Teadeffio diaatermébaa aarUörü liBcaviga.mat raadaa, koadata 81/, órakor. Balapli díj aa«o>*lj.nkoat 1 frt. - Caaladjagy 2 frt 50 kr Falnl-&tt a^«k köaaonatt*! fogad atuak éa hir-lapilag Byug'atia aak.
— A tbioltó egjlet köréből A
BagjkáBiaaai onk. tliiaUó 'gjle' Tigalom raadaaj biiottaaga na'ébta bátor 'agyak talkéiaia a. é. köaoaaégal, bog; aaok aik a raadaaaadó laacTig.lomra Mve-de.bíl Biagbi'ól Dm kaplak <oloa, ¦ iljrore ig«njt tartanak, a tttaoliói ír-
188«. JANUÁR 23-aa
'•"ja b.l,ia*g*b.a bároi.kor j^Mt. kasai ¦ oti naraikat falje(rje«laloi asiTea-kadjaaafc, bőgj a Dalán i|réojl«odó ¦•gkiTók m*g idajakoria keab~.ib.tik Igyanak. Rotbmaan Béla foparaacaaokl ag*di
Eicbberg Adolf. isr. Mkola nyugalmason igasgsté f. bó 17-én rörid esanvedés atáa jobblétre asea-derüli. ÉUtébao uép érdemekei sserseil • tuOgj Úrén, miért aaaak idején a korogta »iQ,t érdem keressttel len k't-ttl sietve a ágasabb helyről. Ha ts érde-mekatfentés alant egyformái, méltatnák-bissony osan ara d 7 érdem - kerass te ¦ k a-pott voina. 40 érig működött a nebés ét tövise* taoitói pályán lankadatlan busg<f
lommal, nemes ambitioval. Mint ember éa tanfér fiu agyarám saelidlelkll. kedves meg-
asult jóaág Tolt: Róla igesán alUhaV mondani, bogy egyetlen ellensége aam' Tolt; üst telet, tseratat köroyeste míndeo j oldalról. A nagy-kMÍssai kereskedői i Ofttályoak legtekintélyesebb tagjai tanít- j ványai volLk ¦ iránta utólag Órájáig 1 hálás raguakodáasal és tiattelettn viseltettek Ai általános ÜMtelet ea ksgyeM halála alkalmival it •sépeo oy 11 vívnak; rava-talál esámcs kusaoru diatitette ¦ f hó
19 én Tégbement temetésekor a résstve-vök ecrei kisérték ki aa örök nyugalom hálájába. K> alkalommai msgbató gyáts-baaaédet moud ak Hoffmana Mór, BÓroa-kay Károly és mint legidősebb volt laoit-rinya: Wolheim. Ai elbaay élete és halála valóban példa, lehet arra hogy a min-d-okínnk jót akaró, beké létvk • a He-réoywiggéi piroault érd*m aa életben óesiote tiaatel«tet, • aa élet atáa oem maló kegyelelet bii-oeit. — Haláláról aa isr. nit , köseég, a magyar iar UMtúk oruágoe egyetalel*, a helybeli iar. unitó leatfilet éa ; hosaáUrlomói booaátottak ki gjáasj elén test. A munkáa éa érd^makben g»*d»g é.et után aladjék békében !
— Nyári Sándor barátunk, k> jelenleg Berlinben v»o mü tör.én almi tanul* l«yosá* Tégeu, anyagot gjüjirín agy aagyasabian mfttönéDelem megirásáboa,
__ lapunkat aaeJlemes tárcsa levéllel esa-
reocaéliatt*, melyet jelien stámuakban .Berlini levéf catmen koalflnk.Igen •sép«n emlékesik meg abban Erdőay KugAoiáról, a Barlioben makodA jelt* magyar miii-éssoórfll ia. — Tiaatelt barátunk me^igérta. bogy esontul min deo hónapban aaerencaélteti lapunkat egy két tárcsa kósleményayel.
— Helfj B- araoymüvea a Wlaaai ¦-féleáasban aj Ü«let-belyUég«Jt béreit, melyet sjból uplic&i késaletekkef és Miköaökkel ia tulai«-el.
— Sx»»g«BJ©kTe nérre. Felaldi*. bogy Wackic Jáooa helybeli »6dagyá-l roa 5 kroe osomagokban ia árai asáraa' rágott fát ¦ igy a»ok a esagéoytk ia váaá-rolha a>k tolie. kikoek 10 krajcárayi karaamánjók tele kenyérre kell.
— A járdák K.dimAo már te> jasan tiMtáké* asárat lábbal járhatók. — „Boldog • ki elhiaai.*__________________
300000000000000000000000000000000000
A n agy-kan izsai
kereskedelmi és iparbanL-részvénylársulal
XYIIL reiies
folyó ovi február 21-én délelőtti 10 órakor saját
helyiségében tartandja, melyre a t. ez. részvényesek
tisztelettel meghivatnak.
A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI:
1.) Aí 1885 üzletívi zirméríe^ előterjesztése g az erre roaatkozó tó^á•;l és felügyelő bizottsági jelentések, útry az igazgatóság felmentése.
2.) Az osatalék meghatározása.
3.) Az igazgatóság indítványa tat alapszabályok néhány §§-ainak módosi-tása iránt.
4) A társaság hit_»Ulos közlönyének kijelölése.
5:) Az elnök, alelnök és négy igazgatósági tagnak hárotn évre, ugyuzinte a háromtaüu felügyelő bizottságnak egy évre leendő megválasztása. (Kilépők • Gelsei GUTMANN HENRIK elnök ur. EPERJESY SÁNDOR alelnök ur — FES-SELHOFER .1OZSEF, GRÜXHUT FÜLÖP, LÖW1NGER IZRAEL és RÜZEN-FELD SÁNDOR itfazgutósági tag arak. Kilépő felügyelő bizottsági tagok: BETTL-HEIM GYÓZŐ, LENGYEL IGNÁCZ; é« OLLOP IMRE urak.)
Nagy-Kanizsán 1886. január 18-án.
ki igazgatóság.
1 ) A kSigyalésen részt re: oi szándékoló réuiéojewk felkéretoek, hogy résivéDjeiket i mén le nem járt szelvényeikéi ogyUtt • bankpénztároAl iooen nyerendő tériITény mellett az ilip-stabáhok 50. §¦» értelmében f. é. febmár 13-áig leteani iziTeakedjenek, mely térítvén? egjutul igazolvinral szolgil&rjd.
2.) Az alnpsubilyuk 48. j-a értelmében csak azon nigyknm térfin-részTéDyes bír szemé- lye< tzivaztti joggal, kinek részTénye leg»((alibb is 14 nappal a kOzgyalés előtt az 6 nevére van beírta.
3.) A szavazó lapok a közgyűlést megelőző ntpon, délután 3 — 5 őriig, i bank helyiségé- brn átvehetők: ugyanezen i lőbeo mntatindót be a felnitalmizváoyok is, melyek alapján az illetők (alapszabályok 49. §a értelmében) mások megbízásából szavazni ki vannak, mivel később benynjlott felhitáltnaiváoyok tekintetbe nem vétetnek.
§
Upveaér ea kiadó: SZÁLAT SlNlrOK
Falalóa eaeraeealo : TASÜ ÁLMUS. LaptalajaoBOa: WAJDITS JUZSEF.
Nyilvános,- vagy magán pénsiolé-teLf-koé. elófurdolha-.o néraláiraom, — es«nnel kijelentem nem valódiak.
PFLáNCZEB GÁBOK
PEZSGŐ
ft raktár Na(7-Kani*«ái>
JÓZSEF °rni).
legjobb aiztali- m Mité ital,
kittnó hatásnnak blionjnlt köhögi*
nél, ségebajoknal, sjomor- e« hó-
lya«kanitiiU.
MattoniHenrikEarlrtai esBpest.
oooooooooooooooo ocooooooooog
Dr.
fo Ktiua xr i
mint Miotéo a
HiáJ telIeni*ítltD büie
it aaoonal caakii a TaitMi
POP P-réle
orl.11 mmétf'xrix rikltckl
¦tantethetS meg
Hogy • dr. Pupp J. Ö osárt. kir. nd*ari fogorvos Béoiben, Aoat*«',a tsájviaa as loybo* versesé 8 as odvaa fogak kaU#aiet.en
ou». «11*B, básamaái loiod-onor a legnagyobb aiksrrel löa h------"--
it«o uel igasolom.
.tieséc. ¦•llj*T« Péter s. k aUpsSa.
K,„.í..i>ilD Haaaik jTófTam Beloa Jóaaaf O*«J» f B rTifT" Fea«alao«"fr Joaaef. Boaaabarí F. Roiesfali A. Uul'lt K u B. i.6«r.« Martaalibaa : Kiaa latiáa cratraa. H a r a ¦ a e ¦ e a-to. BiaoUi A.(T. Klaataaljaa: Biaui P fT»a7»I Z ¦«•."*.•"
|ir Holló.; a- Verádon: Rokliu I IT°CTaa. Tapalcláa: 8aa Oip-!>¦«• rjac^a Staefaa: Slaaboraak; l. gr. Parlakaa: Sla»a », orr. .Títja. K.ifAttl: P(ia..a,ar K. fJítTa^ » a, ,-B aje » b ZlarJkj M
300000000000000000
Singerstrasse 15. .Gold. Beicluapjel-
PSERHOFER J. fele
GYÓGYSZERTÁR Bérűben. -
¦Ittt
!»b<l»c«ok
n t
c % f, f a.tá,uk«t nfru'rMfn b« dm
. A l»(in»k*i-**bb "«Cf ttb*n, m»>lyajkb«ij micctao tjih *s«r likerUlaaQl avlkalauUtott, «i«n UbJtvcaok uáaulti- h la^rAvidebt. i.lő m »a gyó^yaiiM «r*á*iDywuk l dobox 15 UbduscstU 21 krtjtxár. 1 takerea 6 dob^xxj 1 frt 6 krtjesir. tHldj ,Uiiv,i kf.da.vea7 1 írt 10 kr {1 t«k«rc*né. keratebb a«« kOldetik u«t.) SbíbUUd l«*él *Srk«<*tt, m Ojak iriSi bálit t.** . l»bi«c«^k*rt, a«l/*kM*k » itffka.Snfé.ibb ét lepnlyonvbb b«UffB^f*kb«a »ge«twéffflk helyr.illiti«4t k6^K«aili Aki CMk kÍMilaUi teu »»lük tovább «jásl]» A uátLUlaa korait.S-irU k&sAl id» meUikvlTe kfisiaok Íhi
asajn, 15.
Igea Ua*t*lt nraa ! Ai Sd laMaeaai raJóban cs«4i« határnak, ¦«¦ olyaooi, atiat aob mit kidi«a*rt M-r; as-k raiában
A BoaTéLra randdt labdacauk lepiafyobk- riasic karátaita *a itaarfitaiB köaöt; onctotum «a*H a vaiaiecnylei. jé kastnnkat • •ttek. aaéc m r**k<rn ét tolftoftlt bajban, bet^fftáirVa rinlMÓ ••eaiélyík ét exek által, ba o*a ia teljea agéanéfCbet, de Utt~ na* jaTaláat nverurk *a toTábt> ia akarják aaaaaálai. FoCadja aa éa le«beuSbb báUstai ét aiiadaaokét, akikaak aMrencséak volt as 3o labda«aai a*>(i^é(é*fj| Djaroi viaaaa afésssifflaket
Dea t it|er Márton
B*ta-1«t.Qjört-. 1882 febmár lé
Tiastejlt aram ! Ne« f«i«ah«tem ki fléffé lefme^Tel-b hálá-aat as 6n laMacaaürt, at*>rt lat*. «efiu*f« mtáa efjaÖU aa Ba Ub.laoa tói gj"Htjnk M d8b, ki már évek 6tm asenr*d«t< auc-r*r*be^ , ét habár egyWSrt aéff aába b« k«U Taoaia a lahdacaok-bil dr rteutéce maj a-.ajira h^jrtállt, bagy aataio* friaeaaág(*.
lab«ü valaaaennri forlaJkoiá.át lívm Bsire«k»*]jék a bilaari). HaitviaOBU u liwi u»BTedfik ja.ira iclb*m*nioi é. *tjw%miod atéttóttMék ojbol két takerca labdaetai aa két db chinai Mappaat knldew. Kítüo tiaitelcttal maradtam aláaatoa tsolfája
NoYik Álajoa, (Skartéu-
TakinutM uram '¦ Ama f6lt«*aab«o, hocy »• 6o vaiamaDiji C7df7M«ra •fT«»J6 joliatáaa, mint as ta kitflnÓ f a | y b a .-¦ •ama, maly as én eaaiadombaa aéhaa; idfllt CkcrtUfaaatot bamar aiacaammiaitatt, dacsára as ngyiieTnPtt «f7»tem-t tsenk ellan áraatt •HwiazanTaajiDek. arra határoataai •[ maiamat, hogy ai Sa Téi óm ti tá labdaeaaihox folyamoilom, hory e kii golyócakik aefitaégéríl Ottro»olj*in aok ivi hámorthoidália bajomat V»m haboaom önnek b«Tallani. hogy idfllt bajom offjheti hannálat ntia taljfMUi míft«Qnt a bonj iameroaeim körében ifeo bazg-Óo aj is lom t labdacackat. Ninca i* ¦«mmi kifofáaom at allau, ha ön * wrokat njilTáaotas — da oaTaláiráaoaB oelklU — kossaictai CiTálö UaateUttal
Bac* 1861. fefcr 30 C t T
P9SRB0PKS J-t*, «*afc 4ta .U.—r-..
»., l€tWmttfcfc tvrM»if«i. f^ba
iamiat aac?on hIOJi a«bek itb. eÜani*. 1 tif«ly 40 kr.
Életesszenczia ro^lt
ellea. k'tflaó haaUter 1 arefeaa tO k
altalanoaaaU.arikiUa*a*aiaaer katarbaa, ra- krf„.-., ^.arb.rat rt». >ll.a 1 arat #> kr___ :
!
Amerikai köszvény-kenőcs
rbeaaiaateri. bajok ellen. Ara 1 frt 10 kr
09^ Minden faji áj ¦ hQpa^ As itt falsorolt kéasitBenrekan kirBl aasbalű TaJaat«u>7Í otatrik-aacrarajaácbaa aird«t*it kQl- éa b.lfBid grocrtári kaiÖDla««aaég a. a Cfclat. Taliatte«znp»M I darab T» kr._______________________MHirfj ni 1 aret 60 kr.________________________
laikusok áJtal *alaa.*>tui]ri bajaoreasto aaor kosott a lafjobbaak aliaawrr*, 1 eainoaaa kiáJlitott na*7 aseleDcae 3 frt. •
Egyetemes kenőcs !L?L^t?Jt*tt?L
Ifraaksal. valamint idSaaakonkiat megnyílj'lábdafanatokoal, tabet ea crti'adt mell eknal ¦ baaon'6 bajoknál kitfiDS iser 1 tégalj io kr.
LgyetettieS tiSZtíO-SO baai««rni«(r»a»artam*MtéB mindaa kOTetkeaménvai úgymint fejfájáa, azédalfla, aTOBorgorca-gToBorhéj. aranyér, dngoiía atb. allan 1 ctomag ara i frt. fuljtoa raktaroa vaoa^k
Párak laMnaaaM a'laa 1 doboe 60 kr.
i-Wa maiira* 1 aoaoa It fa.
SS
ára 60 |
HU eajHaraUlB, -ok ev aaa ebyaaUaa«aa, k»k»g*
' ' " ~..... auHntiBMk allaa lajjokl
re- LaMaaaaa aMk liláira l aoaoi » kr.
eliaanrta 1 i
ISaía TaBriala kaalu l_takavea_ 60 kr. _
Fraacaia klldvlagw
Mpaai «ikir w.
1 frt 40 kr.
«1 Htí, 1 frt 50 kr twbraa l«:a Uarraar
Barmaarat*! 1 avat » frt «0 kr, 1 fal tnt Oaf 1 Irt 50 kr i tfj
1*"—*-| » f laiH aef 1 Crag í frt tb kr. ¦H Cktjakar Oaaiaa HaarítU 1
Taiaal'l ttag » M 50 kr.
aar Pearniana. 1 aebee ara 1 ín 60 arajcaar, egy fal éabas 1 frt 6o kr.
MtfM 1 ttv«ff 1 frt.
•tb. éa miadss actaiio raktiroa ne« l«vó csikk kívánatra frorsas éa oleatta Baeftserestttik. Postai kaldeaBterek 5 fonalon alóli aK-jrm UlAwk.il eaakia as ftsssec el»i*ces bakaldéae --Iku. i., BtáoTétiel is ••ik6s61t«tD«k IHUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KAZLÖNY
1886. JANtMR 23«„
XX3OOOOOOOOO0
oooo<
18B8,
WALSERFERENCZ
elaő maayar gép- M tüBoltóaAMrek gyár*, hanuig-
A janija njártmányat' mim magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty tyúkban '»¦ Hal teljes vízvezetékek bereiide-/¦s t varosok, földbirtok sok, ipartelepek, .rmentesi ő társulatok és magánzók résziről modern techuihai
e, «ro»6ctöd»ja BCDAPKSTÍH RottenbiUer utcia, 66.
alapon ex kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz- és magánfürdő k ffls&Telt'si're. szakmentes ürszékek felállítására és minden v i z tn ű vi munkálatok gyors i* pontos kivitelére képes irlapok és részletes költségtervezetek kivátiatr.i díjmentesen küldetnek
Í5ÍÍM-50
O Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
OOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOC
Lengyel János
asztalos-mester > a gr j-K a n I as s á n.
A nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlja a három hó elüti megnyitott
asztalos üzletében
készült divat szerinti bútorait vállalkozik egyszersmind a leg szárazabb fából felelősség mellett minden épületi átunkat és lakát berendezéseket rajzok szerint a legolcsóbb áron elkészíteni
Nagy-Kanizsán, magyar utcza 17. «z. 8 — 10 J6T3
K
o
Á _______ __. —w_„..„„,.„,............ _K.......— »
Q |^ "jáii Hudo D-. m-d. K eiin* ^atvőu v,ldo«a G*atc.DÍ ca. kir türdnorroa Q
» »«">» ui»u — i-ddiüN-iiliich Gju a ejógja.rréaa i. a, li<ilaoi»>Ddeii Q
V árulraaa .ojajcól im-nt növéoj-ikool k4au'e'-t Q
I köazvény-azeazt. q
V Több mm. 30 év óta v.o ált.liiiua alk.,niaiá.ban n-o nir miol kö.t«<oj X 0 (rheuma)cfA< aell-m bajuknál, Del; id*. óta . lek-jobb aikorrl kaaioalia'OU Z li Ar» -gy üvegnek h.am*laii ulaaitásol •cTtl:' 60 kr. V A Keyp.íllli főraktár é. ni. e'en Méai hlly Naf t Kar ia.an 0
V """'Ml % Sátulur MEGVÁLTÓHOZ czimátl tD«miarrAra. Q VOOOOOOOtajooOOOOOOOOOOOOOOOO Q
cs, I Pefltaloui utcxa 1. KOicetUes ingyen. L utakbaniale« réglkk cxée.
1 legnagyobb
BUTOR-RAkTÁR
Fiálovits Lajosnál.
Kiut-irra
Förattar: Szeínleliémnitt,
San itcu,
Fiotrattar : NaLy-Káiü:san.
dél i»lai UkarékpéBlUr-éptilet.
<as odr*rl>at) jobbra 1
Bátor Tagjok a D. é. köa&naeiroek tiestelettel tudoojáaára boiDi.bojp^ raktármiDbao mindeBBemfi »aját gyártmánya
asztalos, esztergályos és kárpitos-munkák
fraacxia divatlapok min'.ája Ba.rint kéasletbsD talalbatík éa megreodel-betók, m.ndetea esakmaba vágó megreodale«ek6'r leleloaaég mellett, ¦> V legjatáDjoeabo áron elvállalok, ugyaiutén kTalt bátorokat áta'aki'ok agy belybeo. mim Tidíkeo. RaktiruD találhatók ftavtaleii tilgvfa, báló- ra t-béill«>»8obi«-l>ereM«lesé«rk ó német alakokban (Altdeutach raaaieADt). Tuvabbá miodeoféle álló. fSggo ia komol-ittkrök, faggunytartók (Karoi-achoD) miodoa alakban. Dús raktár kees garnitarákból, ugy mint Jatté, crepp, bureth, ajronmt é*> sírna bárpKioyból m nden aainbeo Ot<>-mánok éa kii>ebb-iia(;yi>bb diváook. kanapék.' a legnjabb fajtájú -mer^kai bárból. E val alok menjanNaonyi berendrtentket a l«Kja;á-oyuaabb árak éa feleióaeég meiUit ,acy raktárain hajlított nádfo-nalq bátorok és atioden fajtájú vaAbatorokoak.
Hid^n éten nagy taktáram sgyea kiválóbb erikkeit a nagyérdemű he béli éa vidéki kósonaégnek lelaorolom, kérem aaivet pártfogáeukat.
Tiaxt«lactel
2630 5-10 FlÁlOVlta XaCeJoa),
kárptoa ia bitorkereakad!
OrvoioH étltal Mprobálva ¦
X THö-. mell-, iiit-teteitt t
X (autómul) és asztala.
¦ a.„
¦ o™
EDDIG MÉG FELŰLMULHATLAN
a MAAUER W.-félc
e» klr. -/. ibnUmaíoit, valódi, tisztj,
Csuk a ni á j-olaj
Maager Vilmostól Bécsben.
Az orvoni x-ka *>'jflk ilt«l iuegvi.tftgilii.toit *• kÖnj-
?)eu eméuthetóséKe folytán gjern.ek«ttD»k it »j»vnlh* ó.
iu r h ,-KtisiUbi. i-^jobbo.k on.meri Bl-r : mtÚ- tÜéÓ
bajok, cörTÍ-ly, dacuiaU.. keléwk, bórklfiiések, ml
rigybijok, ^sen^fn^g: »tb. -H«o — ->gy üre* *r» 1 frt.
rvin r..r»ri)»D ; Bec*bent Heumarkt 3. ttmám .Un
Oittr^k U^vir birodt.ium legtöbb ét jobb nevtl $já%J**cr-
<¦« K¦.t.-ufWfl Kar-aci kerekedő ur.kaál.
>: RM«of«!d Adolf 2640 8-12
Dr. MikolMCh Karoly-ffele A iejyobb wer ^omor-gyengMé^kbeD. hi-
apaoiol deglelít, ídFg báDtalm.k t> utóbetegtégek
Chlaahfr ollen Vgj öreg in I fH 50 kr.
I>r. XlkolMch Kiről) féle Kniioí b»taa uoa bsttiftégekbea. melyek
• p*in'. vér»%t>géaj*é%, v*)5y ro«i vériAl ••ármt.tatvk ,
YMti'UI-M Gkiat (Mr. Kgj ÖTCf ár* l frt 50 kr
Ur Mlkolasch Káról) fél* Keodkivüli iier m^rg^a d*c»natok, & gjo-
^p•u^ ul mor laMa mflkftdéce • •.« ebból i»fcrm».«<i b«-
¦ •pilafear. teg«4c«k •Uen. K^y s*«g ára I frt 50 kr.
Ur. MfkoU»eh Károry Ak A l«f[biitoa«bb aaer a gyomor oiűkftdé-^re
*p*ajv d«.o b.v'0 aserrek íelUdnéíiöl L^j ü**«g
¦ i-liikír áralfrtsakr.
Ür. MlkoIsMfa Kánly-féto : A Ingjobb amor gyomor- ét bél-k.tbarna,
p,n-i valamié' egj^b b«lega4gek ellen. Egy örsg
rkiktrbinbír ára I frt. 50 kr.
Förattar ifliztm s
úin iftaliczia és Buloriia gées9 ül.
dJk Spyelmextetnel >rmiáf l>aUrjél>eo f«
<i wHomeriána"-nak J
O Ofvoteu ityigynÖTiojr*. mely orro-Lag 4 > u.ojfTÍr«gáli»tott és eier a>eg et-r Liso- J A i.yitekk.l hitelpiittetett Aj . rr6) Miló ¦ •) > nyomt<tT4ny 15 krnik leTél'^Jyegekbon ¦ * uh> «lüUc«8 t>*ktti>i*M atáo béfn>eút*e ¦ ^ y küldetik mag A 60 jr»mm »o yo Ho- ¦ 4 ^ ttfriaDa-CsooiaK elegendő kit n*pr» ia t 4 ( 70 '.rba. kerül éa 7«l4di»ác* jeléül alá- # A Írásommal »»n elíilv* Óvok miodfokit *y T« mu cMKtől l.>rdeteti b«« valtai Ho-# enána *á«irli>4t61 Va:MI OMk BtllH #
Faata-félc IchthyiJ-íiappaB, arecrBrotaéff, bnrcwndioir (BoMCea. aeoe) <
ket*|iö»ör e)l»o, ára 7& kr FanU-íele nádolyi tsappan (bi(aii7oa m^pti) bajakor és >US»aiek e
',, irb 25 kr, 1 drb 90 kr. Fant* fele kŐftiTiar éi ciot elleoi » iap p« o bixto* kiprvbtlt é. g
hatása. Ara 1 frt.
Katranr-ttappao rfib *l.«n, hajkorpA, libi«ud<ás; itb •Ueo 9b kr Kát rá d 7-f 1 y c er i n~t m ippio enyh*, gjamekek é> =Sk réasár* 86 kr. Clrboi-iipptg f«rtóil«D)t<5 tó kr
SiUtron-iiippiD bSratka ,MitfrM>«ra ifptó •» borkiotec elle« 25 k- T oj á ¦-¦ ¦ a pp ao bajkorpt ellen »» arczbSr é éukitéséie 35 kr. Kpe-ittppin a kajnftvéa ápoláaára 3^ kr OjSkífiiippin ttdit^Ug bat >* idcgsicrrPKttr* 85 kr. (i I yc • r i a-a itppm legfinomabb pip»re *x»fipan 26 kr
Viia io-liipp » n kel Ütne* moidóave. minde&o&pt baisnálgt'a, ára 4 kr.
Kapható Práger Béla gyóxj'giertárnbaD N*gy-K.-ni*aD.
Vételnél kérjük a bejffj-iett vé jegyet figyelembe venoi.
i
x
X
X X X X
X
PAUL HOMERA Tri-.il.
A Talódi . Homeriana-nAvény" T
feltalálja ea ketrit.ije. ^
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦»¦¦¦¦¦¦¦ *
ft;»;;,«; «ns a legjobb' ¦
11 » ¦ ¦ ¦ i . .. cslios tantál iat'^ > tajoalaiat kőszveny .
ain-Ei|e'.!ert
«LamtaL-ui
tiL-T L. w^kedii a fclffl, hoer a 4(» k oem biába való H-1-- Khtó
aoooooooooo
Ervén Lucas Bols,
k. k Htf LieferantM. k. niad. H»f üafarantu.
AUpittttott 1875. Amsierdambu. ktienlegességBk
Curacao-Anisette,
az oruig elsó ttileUubeo íésiletbeu
vann»i. 2615 19-20
KÁVÉ
oyer», kitflnö. erőt éljen, lamalot* f*j 5 kron rwomagokban, béres vánimenle<>ep bárhová utánvétel mellett.
Santoa, toom kilóéként 1 15-1 16
Ceyloa. naxj, finom . 1 3O—1 40
Ceylon, finom, 10 de* . 1 V)~l 00
Ud6 anrtar^a . 1.$0-1.76
r(7, )
Gjöngj, P-rlí Caba finom . Mo«u. T.l,->d; irat* .
jánl
;ltvkasoil4<, . ÍHliob aél btf 7 «md«ti dob ft b*
^ít ««f«lál, uájb^j vwteialat, araojér «• a ifgkJ- *' *«¦ ót« fulyionoiaii Qftve«-idó *líain«ré«ban ri»»e»tH atiuUaai 1 in Htailsltvaayak iérvmym— iMtztataak
Esast^ny, eris, miodenaeaatl ha»o-(*i4j i# bénulás-, (fi-, fOl- e« jáa tikérea áUb b
'tin B«Mél*|
kererre, birtel«u boUgedé*, biu^ás «• kólika e-leo- Efj Qreg ponto kr 3706 4 ^
Valödi, Moll Tftdi«s7éTfll ee név aláinMav
Moll A.
csáaiár klráljl aakliltó.
Bécs, Tuchlauoeii
bít asitU
rak : Nl|y-Ktlll ll B*|j« Ji»»ef íyáfjim <->«**Mtiofsr Jü»«f .t«re»; Dorojr 8. Caaknraya: Gönc* L. KUm.i K»«Q Kaaztbaly - Pulj Jáao*. UrAcsi ¦ Ráu Jánoc. Zaia.-Cfarazii Kaazter Aleae gj6fy.uere*s.
Roaeaf«M ? Kapvavárttt ráül ¦ Itatl K^i
EN CSMGANM
•a óriiíi hajjal a
kBlOll*ég..*k UlJolBáaárm
hogy ált ilan. feXaUltbajofl-------
pomadét, Bel7B«k 14 bari bata- ! nálala uúa b a j a ¦» 1 8 J centi - ' né'«r boattért •!, a BagTerdMiS ktVx&BMg baasmalatára bocaiton , ét ktsaroUg nálaa kapbaió^B- ' ^s&gooként 50 krajcur, 1 frt é* ! 2 frt. — HajksoSeiOn orroai
wkinUíly*kwl kttlönöi jo aaer gyanánt lett •!¦ timenre ba - és wakálüöTetitéarf, fajfájia, nigraine, bajkibailáa, korpakepaodM, áa ko-paaa>.aá vrim allea. •riaití a aajg76keret, «16-¦oidiya a baj- 4a asakiUartvéat «¦ a légin. toiirtu kasftea.
CtiUog é* Tárta
*688 6-1Ü Badap«« Király atcia 2«
Kapbató Kaf7-Kanixsán Prágar Béla «r gy&g7taertárábao ; — Zala-Egeruegaa iltttud-.«r Mórsil. TaJaanint Magyaroraiág jelaniáka-
9OOOOC0 Cs. tir. tizarolai,
Teke asztal- és teke golyó-gyár KNILL KÁROLY
Bécs IX, RMsau Rothe LövengatM Nt. 5 - 7
áUapittatott 1807-ben.
Ajáolj. kfilSüOaeil >ajit. általa Ujon
did f-lialiit tckeasttal falat u»t-iv
..Exrelsior-bandeu"
a legfioomabb angol kautaebukoa melj«k telciaiTfl joaágit ét tartóa-
atgil miadan máa t*k«aa>tal falat fallllmulii >k éa a mallalt a b>-
¦oajal oaodáa oleaó tekflaaatalokeot eiak 45 frtba kerQl.
Ai 4o oa. kir. kiaár. aaabadmlmaaott Tske golyóim, ¦»** lyofc a« alafáot oaoatUkkkal t*lj«a«B efCTra m«g7, ajánlom fj évi jól-álláa ¦aallelt k6. «lk«a(l ár.kerl. 60 -62 mm. ig 5 frt 63-66 mm. >g 6 frt. 67 — li mm. Íj 6 frt 50 d.r.bontin Arak é< rajaok t«k« aaa-tahkrói ingjén ée bérm-ov- 2614 17—i1^1
ooooooooooooooooc
AfiY-K4NKSA. 1886. Janoár 30 an.
S-IK B
Haszon ötödik évfolyam.
** *•¦••
í frt 6« kr
»lá» 10 kr.
:i i
" "', »iin<lT. wábWi torén i kr
SVILTTtUU k. i lu krm tfwt«»k 1.1 :IU-I#k ibiimíi-d efy<* kir-n ÍU ír ÜJ. u-mlk
„„„tk
ZALAI IOZLOIT.
A lap uellemí részét Üi«tó kotie-•éojek a sstrkeaitőeéfhes, aap rétsét ületó k6zl«méavck
pedig k kJ*dóhiT«tiűho* bernentve utéxendők :
Wlasaicaaai
Bérm?Dt?tl«a levelek n*ai fogadtatnak el
Kéziratai rl»za mm klMetMS.
A nagy-kanizsai Icüdednevdő egt/etülef, c
Kereskedelmi Iparbank-, 9nagy-kanizsai vnktmUs tüzoltÓegylef-, a „zalamtgyei általános tanitó-
.nagy kanitmi túztiiinmgélyzűaövtíkaef, a .Kproiu kereikédtlmi s iparkamara' nagy¦ kaniztaikülvdiastfmány'-ának hivatalot lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
p*«ari egylet
(1836-1886.)
mekböl kibontafcorva s hontfoglal-va tűzhelyénél, családias életet élés feladatit a kötelmeit teljesíti.' Folyó hó 2-an lesz otrea éve, t >«. talilna k^ több nagy kaaiaaai rirosi pol- 'afjlítM, vwxoayetat gtr társulatot alakított, a mely Hogy is találhatna mást? Nem fo-tinolat pofe. egylet raisiet vett rog.e az egész világ, az élet, az fel; és részvényekre ni- emberek, a gondolkodik, az eszmék ? „t,' udvart és kertet vett a ri- IgJ ,la xl egylet életében is.
roe kózepéo, ezen egylet kizárólagos A régi alapítók halálával
czéljsirs. Amaz aiapitó tagok (6- mintegy meghalt a régi egylet, gyo-inl álig hisszük, hogy élne méjr lésível, szellemével, irányival, goa-talski, de az egylet kertjére, tel- dolkodásaval s átvette örökét az léié és házira is alig lenne képes ipartestület, ttlin btzooy csak azért ráismerni valaki, még csak az se,:is, hogy ott feotartsa apái iparos „ki 10 - 12 esztendő óta nem lattá szellemét, az uj egylet pedig Phö Kanizsát, nem pedig az az alapító | üiXként kelt fel hamvaiból, megif-tag, aki valamikor ezelőtt 30 jodva testben éa lélekben korának évvel saját kezeivel rakta le i és szellemének megfelelóleg! földbe az egyleti kertnek most már! Amint a polgári egylet telkén
legnagyobb részt ntcziri vilt és egymással szemben állnak a régi és kipusztitott területén — gyenge ttj egyleti épület, vagy amint áll csemetéit és platanusait. egymáshoz 50 évre 1836- és 1886.
Azonban, ha megijedő* is tőle, agy áll szemben egymással a régi bogy v egyleti éptt'et ipar testO-' egyleti élet és a mostani. letté, a kert utcziva, a fit semmivé A régi polgárság megalakította
vagy törpe fényükké lettek, mégis | az egyletet, beszerezte létfeltételeit, örülhetne mas részról. hogy a pol , megkezdette a talajjavítást, a tirsu-gári egylet melyet ók 1836-ban lást fentirtotta, megtette vele köte-Déháovan megalapítottak s melynek lességeit is. A mai, íjra építette epS számára hazat, udvart és kertet!letét, kittttte a haladás záailajit vettek, az a polgiri egylet nem ve- megváltoztatta a régi szellemet s ó szett el élhetetlen magként, daczára, j is megtette kötelességét. Ha az a
régidkor bölcső kora volt az egyletnek, ugy ez ifjúkora, a renaissance kora lesz, ismly hevul éa gyűjti fényesebbé és nagyobbá teuni férfi korit, amely a tettek mezeje.
L« a tények ezt matatják; az polgárosodás óráji ragyogott polgári egylet életében; a
letet feje felül; de attól le fél, hogy jöhet idő, midőn összedől feje fölött apái öröké.
így él fa így illi aa a polgári egylet! Küzdj tovább ii neme-n, küzdj sárkányaiddal, akik modern jelszavai alatt szellemedre törnek! Ti pedig polgárok, emeljétek fel az egyictet erkölcsileg: azaz küszöböljétek ki elmétekből az előítéletet, mely a butaság végrendelete, száműzzetek lelkerenbol a kasztszel lemet, mely az ostoba középkor ma radránya, és mozdítsátok elő a pol-aári egylet érdekeit, hogy a polgárisodat iskolája lehessen!
Üdvözöljük a polgári egylet közönségét és választmányát!
Üdvözöljük a polgári egyletet 50 éves jubileuma alkalmából, ifjúkora küszöbén, s kívánjuk, hogy virágozzék anyagilag, és gyümölcsözzék a polgári erényekben!
Néhány szt a nagy. tűr. pMta-takarékawiztárrél.
rS*(iU m&gadOB fa latos i.
hogy a legutóbbi időkben oly erós viharok szaggaták fáját; hanem ) 886-ban is él, ¦ pedig egy oly középületben, amelynek a régi csak árnyék 1, ahol megvan minden kényelem, amit csak egészség, tisztáiig, mavelódés, haladás megkíván!
Találna azonban vizsgáló szeme tok mást is, melyre 1836 bao nem ih gondoltak. Találna fasnlt kaszt->zeliem helyett, amelj csak az ipa rwt-tartotta városi polgárnak : igazi egylet amely
polgári szellemet, amely az pecsétjében van kifejezve,
innyit jelent: csak e jelben győzesz. Ki találná még sok mást is. ókor helyett újkort, amely az anyagi luzdel-
lelkesedik nemes czélokért. s az anyagot és erőt, minél féfi
igazi fel a
vallásfelekezet! és nemzetiségre való különbség nélkül talál ma ottbuara az egyletben a művelt, jellemes polgár, iegyen az bár iparos, kézmOves vagy bárki, és az egyletnek egy polgára sem félhet többé, hogy jöhet idő, midón elliczitüjik aa egy-
Minden közvetítő hivatal fogad betéteket és teljesít visszafizetéseket.
Betevő mindenki lehet, még a kiskorúik is. Minden egyes betevő részére az első betét alkalmával egy saját nevére szóló betétkönyvecske állittatik ki, melybe mindeo további betét és visszafizetés, valamint tőkésített kamatok bejegyeztetnek
A legkisebb betétösszeg 50 kr. de bogy a tőkegyűjtés a szegényebb néposztálynak megkönnyítessék. 5 kr. levélbélyeggel ellátott Ukaréklapok kiphatók minden levéljegy elárusító helynél, mely tal*aréklapokra további 45 kr. bélyeg reáragasztatván. az mint 50 kros betét, bármely kővetltó postahivatalnál elfogadtatik.
A betét-maximum nincsen korlátozva, de csak 100U frtig kama-toztatik, s ezen összegig a betét a törvény értelmében sem foglalható le és arra zálog- vagy megtartisi jog sem szerezheti.
Az 1000 frtoo felüli összeg sem kamatozván ha a betevő követelése ezen összeget meghaladja, a takarékpénztártól írásbeli felszólítást kap, hogy az 1000 forintot meghaladó összeg felól intézkedjék.
Ha a takarékpénztárhoz eme íelsrólitásrs 30 nap alatt válasz nem érkezik, ugy a betérő javára az 1000 forintot meghaladó ösaze-gért magyar állampapírokat vásárol.
Minden egyes betérőnek jogiban áll a törvényben felsorolt, vagy megállapítandó értékpapíroknak számlájára leendő vásárlása végett a postatakarékpénztárhoz fordulni, mely ezen vásáriáit díj Délkai eszközli.
A vásárolt értékpapírok a betevő kívánságára vagy posta utján megkaldetnek. vagy pedig részére a postatakarékpénztárai! díj 'nélkül megőriz tétnek.
Utóbbi esetben a betevő részére betétéről járadékkönyrecske ál-littatik ki.
A letett értékpapírok esedékes kamatai a postatakarékpénztár ált 1 vétetnek fel és mint uj takarékbetét a betevő javara ktnyreltetnek.
Minden betevő csak egy könyvecskével bírhat, egyedül a szülők vannak feljogosítva gyermekeikért azok 14 éves koráig betéteket eszközölni s azok nevét helyettök aláírni, ugyssintéB ezek nevében a visszafizetést is felvenni; 14 éven tul azonban a sxuló aláírása a gyermekével helyettesítendő.
Mindaddig azonban, míg a gyermekek kiskorúak, azok szulói. vagy a gondnokság alatt levők törvényes képviselői jogosítva rannak a postatakarékpénztárnál a visszan zetés ellen Írásban tiltakozni.
Ha a betevő több könyvecskével bir, az a második és a többi betétkönyveikével betett ösazegek útin jiró kamatoktól elesik még taxm esettan it ha, az elaí betét könyvecskéje szerinti töke követelése az 1000 forintot el nem éri.
Ily esetben a második és a többi betét könyvecske takarékösszege, a könyvecskék megsemmisítésével az elsó könyvecskébe hivatalból lesi rá irva.
Első könyvecskének az tekintendő, mely a kiállítás kelte szerint a legkorábbi, egyenlő keltexés esetében pedig az, melynek tóke-öesze-ge a legkisebb.
Ha a betevő könyvecskéje tele ivan irva, vagy ezt más személyre | kívánja átruházni, erről a takarék-t pénztárnak tartozik írásban jelentést i lenni, mely az átíratás iránt haladék nélkül intézkedik, az átíratás által a kamatszámítás folytonossággá nem érintetik.
I Ha a betéri könyvecskéje elveszett vagy tőle ellopatott, errő-|a betevő a takarékpénztárt aa elveszett könyvecske ismertető adatainak lehetőleg pontos köraUráaa mellett vagy közvetlenül, ragy valamely közvetítő hivatal utjin értesíteni tartozik.
A takarékpénztár ily esetben intézkedik, hogy az elveszett könyvecskére visszafizetés ne teljesít tessék.
A közvetítő hivatalnál, mely a könyvecskét kiállította, egyidejűleg hirdetmény függesztem ki, melyben a betétkönyrecske netáni birtokosa felszólittatik, hogy a betétkönrrecs-két vagy ahhoz raló igényét egy hó lefolyása alatt jelentse be, különben a betétkönyvecske semmisnek fog nyilváníttatni.
Azon esetben pedig, ha az imént emiitett határidőn belül más álul is támasztatnék igény, a feleket a rendes perutra utasítja, és csak a jogerejüré vált ítélet alapján teszi
TÁIHISA.
N« *ifjj6t*k. aos7
S bejár •* Hrg.pt. biiart, Lefü)*e It4p«a A bfe sivárt.
1118 * cyiaz a
Oly tia«ta, Suba4 nerw
Da haj! aaoi «¦> K-b*r l«pi, Nvoartval aat U
Utazás a házasság Uril.
KJ
(FolvUtaa )
Ram aésre most aaár mit s«m nyom »kármi|T kévéaaé értékelték is a ráfiak a kAkat, t«b«ti éa mattam Mósas a férfia-*«t 50. a nfikat 30 saák esttstre; ne érjan <*obaJ, aa &r«g — tin aohaM is élt — BosaaValAu ff kívilÓ twip bő 4 ökVnéf, •ekeai már as ¦ind«ffj é« a nÖkat több-tf lúa as ökröknél, »6t u esOst i4l.i,s aatbissamaomt^ditok, ha a - asép nfit, aa«os»k a .kiáilitási E arcaképcsarnokába" köldjük btt,
^i«BMkÍsts.rtjak.
i«bs> mim snraém ám •*ért
i voa-oi, bogy mai korúakbao, 30 asttat saikot sokanl *gtóbban többr«D«m baoaülik mint a nfiL!
Deénilv sUralidulfokoo mtotn mod*rn
-inti *l.aaaseavb6l, >¦ Uolüiemelkadwm • Ibaíároaiam mag*mbau, hogy mirel ac;y
áaban káli fal fog m asas miot hitaat, oyá: és hasi oöt, akinek laáayai ás Lti eveié** a fógondja, oda tereltem a u> vábbi dooiö tényköra.méavakfdiállitáaát, bogy ba maghátaaotiom, mia nőt éa aom vehetek el, mini mQvoUat, oly m&veltet, aki gysrnekeit taniihalj^, ¦ ei által a syaaagot, raatségat, ¦ vei© a hóbortot, ördögpirnájio asUiendó ross gondolatokat megölheti.
." i á/taanek ám mindamoHeit is ««g«in félre ; aam oly kékharisnyáa kis-aaaioDjt értek ám ,nniveU" alatt, aki ha mdIÓ aseHemban van naralra mint Moli-ére Armamija. Ab! dehogy! AséamÜvel lem csak okoi kia leaay, aki okot Mert, m-irl ssUkaége van reá férje és gyermakai réffatt, nam ladákoa, oöle* éa aaséi fitoftató, de ért a bisiwUaoos s nam fél, bocy keastyü nélkül láttak ssobát taka ntaai, • »•«» hM*1 r0Ct5> r» BécabÖl kramsaJeat 8 ('térti *
Ilyeo javait, ilyen okos s mint a latin kösmondá. is msghuároasa, kegyM isemérmea-jsiis, anyaságra ia képes asép hölgyei hol fogok éo találni ? Erről eddig icm ia goodolkosámV Eien fo alapvető *ielek asonban, assiaatiraitiaaál fogra >daveaatlek riassa, hogy „gooti aa saton* jrovjttk előbb mag aajái m»gank4t: mi lymek vagyank hát alöob magunk, mi-lyea a mi vdraiérséklfttaak; vérnssak
gyank-e, ap«aek-fl, nyilkáaak-e, möral-tek-e, •típik e, jók-e, gaadagok-e? Mert att btnem : ¦toréiiy ambor okoi embtr; ¦ ha a háitM-ágot nem tarja araaylakoda omaa<, ba oe«* nagy ¦aentaigoek, rágj a Hirek kllöQCw «gyeaalé^««aak, vagy n-Umtíéle arkolcti rokonaaearnek, amsly mint a maghalt Rugó V. mondta: ske~p-isJet ált>l megaiaayoaott tuti lérea áll," ugy oly nó: is karea maginak, aki at ő iarméa««téoflk, igényeinek, Tágy»m*k fellételeikoek megfelal agyao, de rittont, •ki rágysjlól 6* 5aitooaitdl nem mirad
meuio.
Tény agyas bogy ¦> n^k atolerbe-tetleo«k stb. de éa ni«.g«aiat retettaim latba mifcur básoaodni kéaitütem, • ast laJálum, k'fty Schiller Fri;y«anak — aki oly asépaa mdott bAnuigosai, hogy harangjának b«npja as agéu rilágot betöltötte — igáit, rtn, bogy a íérú
leramtéi rom a ka, • lelja* •*iram-bl kiált fal midőn mondja ; ,lch bto ein Maoo, wer tat ea oiohri Mennyi ho*, h.d-otér király, költA, polgár karflU nár ki a férfiak k6iQ., míg a nokit oiak a poéták dioaéVgatik, aaok ia nyakrafóra,
la^k amüysn as níé«a, atxyik a rb~róa«t máaik fehéret; hanem a férfi«k no! ások, ha nagyok, nát igailn aagyok, a igaai kSltfik, éa nem oaÍQÍ>Uk- ; ások U ramaak mint a meiőo a liliom. D* as aaasonyok ? No da ne Wjyük la Okot, bogy a férfi ik*t kiemeljük, hias agr '• oa^k aat akarom, hogy éo bisony ha a oőket Oken-a«l nem tartom ia a legalsóbb fajtája lényeknek, akik agy állanak a férfiaktól m>al a növény as állat-boa, ragy as ásrány a norénybes, asai ba al is fogadom dk«t howánk hasonlií
lényeknek, ait már ki kell mondanom, 1 hogy arra, bogy férfi vagyok, egyasersmind 1 büaske it ragyok, nem agyán aaért, mint | ha a6 semmiért se lennék, mert ha algoa
dolona, hogy mi vao oaasekőtve a goado-'laUah nÓ, asereto aoya. hitves, mennyi í gond, fáradság: ígas ! sokat emelkedik a 'oo ssamembea da ha arra a paasiv, nehés
fájdalmas hslTzolra gondolok, a melyet
egy igasáa éraá oó betAlleoi tartusik — ' akkor férfiak, lietnk a glória, a világ, tie-1 tek a hatalom éi dic«daeg. É« én erre a
tudatra, erre a fellépd, hódi ó, cselekvő I sserepre ragyok hiiaske.
I • * •
Vagy hol !¦ hagytak el cseTegéaank fonalát? Hegvisagáltam • mefügyaltem magamat; vé<-m-M vagyok asas bogy nam ia rérmaa, mert ¦¦¦.ralem n rigalmat ' a tárnlgáat, oyáj»a éa oaiinte — kö oyalmftség pedig ainoa bannem, mart adott asaramat. • elveimet so kra becaftlöm; igy 1 talán méla sem vagyok ; da lagb.sonyo-'sabb l»a» epéi vagyok, forró osipoi vérrel, ; in j«rlékany ismokkal, — da as a«m, mert fijy«!é«em kösben kiderült, hogy vala-| mi nt ayájasaágom éa ossinteaégam kisárja, hogy aggódó biaalmaiUn, báotalomértan-jre^stelho etlen legysK, agy »sohihato-'ségem Öasiote nyájassigom kitárj*, hogy ¦iadnlato*, é» haragos vagy karé'.y Ügyek. Aféoytaa kedvelem, — kösöny«a nyagal 1 m*t k w«Ő i«m vagyok, aaas bisony én mint | magyar alightnem méil-spés vagyok, ' mart tirva ia vigadok meg vigadok, airva, 'komoly ia vagyok, btlaska i«,aiatmatat ia, 'oaakbogy nekem a jeliéit talajdooságok mellett mag m*s apró jallemroniaaim ii vannak, de esekknl elég ba magam tiss> ' tában vagyok Esek atáo ha-néj hossá te
¦sem, bogy 34 éves, magas nyúlánk barna, fekete ssamB r agy ok, hogy mint kéri nyílt tsarepben bárhol fellépbaUk, kü-löaösu ha takiatettel leasm*k álliaomra is, maly ások kosé tartosik, melyról egy Dagy embar Romábaa sacn félt ki* mondani, bogy ssabad emberhss legméi-tóbb foglalkosáa.
Da hol találok éo nót éléok képse-lemmel, kedélylyel: sselidet,ssamérmest'i
A franci iá éa isiit könnyüvérü; as ily aassonyoktól félek; aa angolok mélák, a as igen okosat nÓban Dom sseretem ; a némát pedig agyaoctak ilyen. Há>rarol-oáaak aa olaasok — de esek ba ¦sepek is boisaállok, a iteener, tyrolonpadtgTálam termé*setes, de nem vonaó ¦ m»gyar am-bor tarméasetével megnem «gyesó ömlik el; rafryis helyaaebbeD ásóira: uesek bizonyára minden taépe- éa jót bírnak Isten-lÓI, ami vél a lók felékeaitre asuktak lenni, a ssÍtnemeaaéget, nemea illést, gondtalan " kedélyt, a asiv árUtlan melegét, as ösér-seiet as -leven Mellemet — már ti as aki — h*nem nekem aMenlse.ntimei.tali*-tBoaoa, as auláaoa dói eré ysken kivOi amilyenek «s anyai Öröm, a buaskeaég, saelidség, ctendeaeég, finomság, tiastaság, •serénység, hasi aaaionykodás, ön fel áldó-sia, előítéletek, — amelyekkel agyia ¦sembn áll, s hatalmas tnaitis a férfiak réasérSI a. m. bátorság iganságaserQtet, nagylalktlaég, — kellenek kfllAnoamagysr eréayok is: tttsaa képseleteró, malaajsaíT, gondtalan kadély, önértét a Ülamról, helyes fogalom, eleren aiallem, fiaora kacéraág, Omleogéa nélkOli asabadaág a hásasiág-baa, kéj, maiy átérestassen velünk minden fájdalmat éa Örömet, amivel a ¦sereién resdalkMik. — Etekkel uemb«BHUSZONÖTÖDIK ÍVT0LTA1I
ZAL1I KÖZLÖNY
1886. JAKUAK 30-lm
meg az esetleg intézkedéseket. Végül, in
toribbi
ugyanazon határi
g
dón beim igény senki által Mm jelentetnék be, az elveszett betéti könyvecske semmisnek . nytlváuitan-tsndó. s anuali helyébe i betevi-iiek másodlat adatik ki.
A aki.ékbetétek ntáu hlrom és hattized (36) százalék iámat fizettetik.
Eien kamatláb c.tk i torvény-hozás nijin szállítható le. felemelése valamint a felemelt százaléknak 3"6'/,-»g leendő lesisllitáss pedig % m kir. minisztérium által rendéi hctó el.
A minisztérium hatáskörébe esc kamat-változások az ezeket elrendelő miniszteri reodeletoek kihirdetését köreló oaptari hoQap eltelte után «z üsaes betétekre érvényesek.
levő álul sajátkezaleg aláirt nyomtatványon kell történnie,
lla valamely betevő írni nem tud, aláírását kézjegyéfel helyettesti, d« azon kézjegye két tanurai vagy más hatósági okmány nyal pl. honvéd igazolvány, cteléd vagy munkás könyvvel, mely személyazonosságát teljesen igazolja — hiteleaitendó.
Uogy a betevő mindennemű kártól megóvassék, a személyazonosságra ngy a betétnél, mint visszafizetésnél egyáltalán mindenkor kiváló figyelem fordítandó, s hogy a biz-tcsság még nagyobb mérvbenj emel-tejsék, a betevő mindjárt első betétje alkalmával egy jelszót is választhat magának, mely ngy visszafizetés, mint értékpapír vásárlásnál A takarékbetétek kamatoztatása j és meghatalmazás kiállításánál neki
álla- baa, StaaAr padig readori takial.lMl. A
ota aaoa TÍdék.D, bol a hevaayfar- halai legköael.bbi okai róluk atflrráflj-tso kórok járTánjoaaa Bem uralogtak., asaki lM>*o*olatokaál: 3 agjbártvalob, 1 italén kielegitoaek mondható; a aaor- agy- v • seriaoaagyafld'ea, 1 agjvárftm-i betrgaag«k ksal «a.kaal ia lég j le ,j, 2 ralladaa, 1 haehirlvalob, 1 meh ti biBtalmak aaarepaltak lagaa-j lob, 1 áretle* magaalkár; a randiril)
Táajoa aö aaarv
Ugy a rövid nton, mint a U-I A gjerm.knk koB«gá.e»egi
karékpéoztárkoz intézett felmondá-! P*"* ""* ''dekán, hol a beraayfer- halit legkoael.bbi okai róluk
soknak azonban iráibelileg és a &«-,„.„, „„„„„ _ _
legna-j lob, 1 áretles. magaaiaor; a renuórileg áe ba-^ boacaoltak.il 2 fulladáa, 1 agjbftdáa 10-réaból 6a 1 magfagjáa. iniao ballaaaamle raedori lakíBlalbol volt 5; eorjoa eartea ejtat." 7.
Öagyükoasagol 2 egraa kSrat.lt ő-| el mi.da.tt4 (Háadlar Pál Kaaimfia aa fogana- Kdri Jáaaa FaaT«lgr«a) agroaUvaa által 1 Vele Ibii aeer.neeáil.naág általi ba
lálaak 7 .gjáa ea«tt áldoaetnl áa padig 2, taaoti moadoay által alti
a betéti napot követő hó 1 só, illet ve ugyaDizon hó 16 ik napjától kezdődik és a telmoudásnak a postatakarékpénztárnál való beérkezését, vagy izonnlli visszafizetések esetén az ezeket megelőző hó utolsó napjával illetve ugyanazon bó 15 ik napjával végződik.
A legkisebb elfogadható betét összeg 50 krajczár.
Kgy forinton aluli összegek azonban nem kamatoztatnak.
Minden naptári év december
gjobb aaaaa ekkal, kórlafoljaa
láloaáai aráaj a felaotlaknal amlit.libte
baaoalitotl.
A oaaktorarai jaráa 12 ktaaáfá-b>a uralgó djpbieritie járráaj meg eatatatáee oaljából tatt readkirtli táaktfdaaak kitár ó át aaigoru foL ai áaáaak eredmajajaal jsi.Bthetam, hogv a jirráa* oaöaYaat; mert decsambor* baa cuk 9 uj b*>agedea tortán!, a. is oaak grrrm.k.k. aoat áa igj daosemb.r el.ján maradt 6 ' beteggel .gTttlt öaaaa-aea 15 beteg gjógyaeftsltetett. LaekbOJ meggjdgjall 3, m.gbalt 10, a bó tágan további gTÓgjkeaeláa alatt maradt 2, akik a mibálo'ecai Jír.áüjkórkáa-baa a játráajorroa felügyelet, mell.tt ápolta .Bak.
A jartéaraórhia mikáati berea-deseaár61, aa ápolta miaoeegarol áa a jarváayorroa maaódáeér&i asamályee m&ggroaodaa ¦ aereeadö, a iagkúaalebb mait aátrn iámé: meglátogattam a jár-ványUplt ridéket. CaáktorQrár61 a •ao gabiro áa orroa urakkal Falaó-Mibá-levacare árkeart, megTiaagáltem a két
kiváló eiÓDyöket biztosit.
Hs abetevó bármely oknál fogva akadályozva volna a telmondott ösz-szeget személyesen felvenni, meghatalmazást aihtbit ki egyszeri esetre vagy bivonytalan -időre. Egyszeri esetre szóló megnaUlmázasnál ha a betérd jelszóval bir, a meghaul- _
mazás érvényes kiállítására elegendő háabaa. kik a&anl agj" .ám balt mag ;
gortatott 1, katba fali 1, a Balaton jege alá kerüli 1, eWáa koabea a koajaábaa támadt iOatbea mrgfalladt 1, aaopái alkalmával a fekvő beljaetbea aaoplato aa elaladt dajka iltal agvonavomalo t 1.
Elmekornak 3 aaeta latt biralalot b^a'a'.koaáa tárgya; aaak kosai agrik, mint köaraaaáij, tábolydiba atállitlatott, egj a aeJa-egeresrgi a&rbáabaa m.gfigje-láaalákalrastat.tt, a harmadik, mialoeaa-dea őrölt, báai felttgjelet alatt haf Vhlott.
A háai állatok egáeaaefti álUpoU kielágito.
Nagy v.«uti uarmcMtleMég.
bál feíaaeraláeát, aat teljeeea caálaaerunek I Jannár 24-án korán regjel aa a rá-
találtam, butoraata a kor kívánalmainak | maa bir járta ba rároanok aegát, augil, megfelelő, a« ápalóaok QgjMak áa odaadó bosgóaággal tal|aaitik terbaa feladatukat. Ea ideig 6t beteg ápoltatott a kór
a jelszónak közlése és a betevő jáUezA aláírása.
Bizonytalan idóre szóló i hatalmazásnál az aláírás kir.
sa- I bárom — mint • I tett kimutatásból
31 ével az esedékessé vált kamatok | jegyző vagy kir bíróság által őkéh tltk é
és azzal
a tőkéhez csatolutnak együtt kamatoztatnak
Kamatszámításnál a hcnap nappal vétetik számításba.
A hivatalból kiadandó kamat-
1 lesitendó.
A betétek
¦tahi te-
és a takarékpénz-
deo 3l-«n baterjaaav ktlüaiK —- már ea^
a ' 16lt gjógjult (aflg, as ápoláa alatt maradt kattoból ^yik oUlétem alkalmára! bo-oaáttato'.t ki, mi^l teljeeen grogjait, a marik aaintán meggjogralt már, de mint mag elgjenguit, aáhány Bap a kór-báabas tarlalik Aaoa körfilmánj, kogj
30; ^"^ betéteményexett értékpmpi^k j u^^^ r,kTÖ 10 egye0 mind és azok járulékai az 1885- évi EX. I mJHhmK a urhá.ban ápolt 5 b^teg meg-
y g
a deoaemberb in kecelt 15 kóroaetbol tikvj 10 égvén
számítási táblázat minden közvetítő u'olsó felmondás vagy hivatalnál nyilvánosan kifüggesztendő.' napjától számított 30 év
j m,fkmhi , . p g g
t. CZ. 22. és 23. •§ ál szerint az 'gyógyult, nagy b»tolyáae.l volt a kö
bejegyiés
tUU elé-
Visszafizetések 1—25 frtig! ,tt|nek és a Urulékalap vágyba az azon közvetítő postahivatalnál, melyig egy millió forintot elérte, az ál-a betetkönyvecskét kiállította, rövid lamkincitár jaTár* esneit-utou mondhatók fel e, azonnal fel { A posu alkalmazottnak a szol-
Igálatból való rögtöni elbocsájtás
is vehetők.
25 frton felüli öüzegek elébb d f
alatt tilutik. hogy a betevók
miDdig felmoDdaadók a ultarékpéoz-|De-eiről. ?agv beteU össiegekról, Urnái, mely erröl 25 frtról 100 (kiT6fe postatakarékpénsUri szolgá-frug terjedő összegoél legkésőbb H,Ui felebbralóikat, bárkinek is ér-nap, 10Ü frtól 50Ü frtig legkésőbb'teaitést adjanak. 15 Dtp és 500 frtoD felüli ösz- i A postaiakarékpéoitar jövedel-szegnél legkésőbb 50 nap alatt egy' m€ adómentes.
ÜKtéti aulfányt állít ki axon' A ukarékbeiétek kamaUi a
közreutó postahivatalra, a Miinél törvény értclmébeD mindennemű fce-a betevő a feimemdott pénzt iWfenni' regeü, jöyedelmi, tőkekamat- vagy
imis későbben ezek helyett behozan-
kívánja.
p«dig saitol bir a aemat *6, ki rsbbá tsas, bísalmstiaokodik, oiaca Maawtlélva, érsr d« **éei bogy t«s*«k, l«h«t eaak mellett ttíp saema i«, ss«od« Ti«#lot- i» a bm g;ar n&k arao-ait un nimbta s«msuly-b>n falülmulDi soha>em íoajják. Hegills-podiaut t«bát Kasincsj-Ulo .'
adótól mentesek.
i^Fulyt. kör.)
fftorv
Dr.
HtDgÍa Karolj m^gjAÍ decemba
utáp, hogj osak mmgjmrmf- l«fa«t faU^vé- kos«g«tas«gug;i áll»povsxól aa gem. • bs«o gondolái m guyugviat adott,' a kösege*«ajgtigjet érd ok 15 kr 61 é* ba nem is moadlam le arrúl, hogy a ig»ag»UMi bivottaág január havri
akorlatbao esan slmotst tán hajótörést |s kÖTetkeao jelBotéat terjesvtette b«:
Idojiráü visiooyok tskiotaiebt)! aa al-kortti twltll nagfelfll adeceniMrí
tetbai
sok
het, á* TigMst>iÖ volt rám mé* i ludat m<tg.B| bőgj ebbta «v tekía
kéié
őit, ¦ * tad6-
g idosuk foK.liBáo*k; legtöbb 01
, (Rákositól?; baraas fajasteJasáras "olt 6* hidog. | éssaki
Pl*
ritkán as
kóvetkesttibea lord; decea-
;
o«r 30-áa m a«gje egeas lerttlsUa A fJ l
ˇaaaóg ¦aás.léko'kb.a 87.4./"' C««pa4*i-kok ba*i Öeaaege 26 »/«. Saalak irá-•jára aéare l«ggjakrt.bbsa figjalteleti óesaki asaiáa éesakkeleti, Qjagoü, déli,
és kelati. A
lekoál a
állapot
folnit-
eg<*« ;eriileiéo kielégítő, lJ
Nyílt kardé* tama«aat«t a«a tud .
Ua aaoabaa Ug.dai telj---a aaaak, hogj j »•»»• A faljagjMU meteorolog.ai éaslala
haatár >.agraríafyeaasaad,akitkasas jt«ksaeriBL a lagiyomá* m.iaua.- 752 4
társai óhaj tok, mi«i skiaek r*ir»éraake, '»/¦-> aíaiaioa 734 2 a/m . ha*i kö-
termeaiate a lahetf iegkoaoi.bb Ali as, »*P ^Ől 8 na/m, «1l Lágbome sék
anyóahea, milyen legyea >s: sadka-s ragy . m-xmuma T 1-6 C, ¦laitauma —
baraaf-ELiduIl dolog vult ugyaa magsa (IOC , h»»i köaep — 1»C. K.4aap
eló t ia felidésa. aaokat a aaokakat ás
biraákai, akik mi mit agy Antoaiu* álatát
Íum aaaátegy Tarkvia tráaját ranUtte
el; mart ast tudtatm, bogy aaokék
oák koaött egyforaián rana.ic
rutsk, jókés aea jók, mö»ol ek ~és
4-4, de es a telal m^g<s csak nsgy as«get
ölött aa éa .cj»ab«, mi tagtdás baane.
Kárdbe-ná ugj-a T-iakl, — ha a bare-
se test oWaass, a hol a nyomorról, as 6a-»t«re:eir41 ¦ as álrasaiekrol rao sao —
bogy ia juthat il/ gondolat valaki assába ? D i s goadolaiok biaoay máig * rásamaa-ia«ek iewia mint aaaUítt, áa ae lárhetiaoa ki oly fontos lapá* e.dtt, miat básaaaá-gem.e kárdá* aiftl ás aaárt sorb. ratiam aa árrakat: melyek kúsdeaek a asAkák ás melyek a baraák matlati. 3 eltalál-aák-e fiiatolgftiásaimnakái bírálat.imaak asi latt a vága ? — Kaaa miat agy Sala-¦oi király vágj agy Nagy Sia*ior agy ¦etss«tt«ai ksrasa tt! a fcáayat kárdsst. Ds álljon ittas aradaaáay. (Fol/t. kö».)
sot agyas ridekta i«lje««a kedres6 Tojt; a megbetegedések saánaa a legtöbb helyen o*6kkent. Ahol a betagforgtloia magtartoLtn. is a aoTambarbea ésslel t-bes arányoiitott s hasonló fokát, a t»-rovt4ebb idd alatt ¦ legnagyobb ressboü enybén folytak la, mi-árt is a baláloaaaok aááma kevaaabb ssáaslákot adott.
A gjógyke.«,ás alá kőrölt ssór-yos karaemek kosi laggjakrabb.a esa.alie.tak s lágso saarvek hurutoa ia .oboa báalalmai, miat a horga urat, toraklob; ttdólob sokkal ke*aaebb yolt miat a mait 1884, ár haaoaló iddsaa kábaa; aa uralkodó kárjelias; hurmtoa-loboaaak moadha'ó; é*aUIteUak mag
á iaoaotoaok, orbáaá, amlitéat 6 b
nepaek a kórkái ápolás iránti ellen-
kély K
nem cae-
p
egjóséaa, BÍb«ra
mérték boa járóit dr. Pesitálic* k d
Káruly járvinyorro^osk dicséretre méltó bánásmódjai. As általános lertoiieniléa ss egósi járványos terülbUd airftadsl-t«9tvéo, s hráscsányi körjegysósegbea a é* körorTos álul már megejtett felUlrissgálstkor as mindeaiitt tolj-enve talákaloit Mevesateseo minden Ivkoastály c»rbj|lal kim'Msaltetett, padló felauroltatott, fóldM aaobák telk-pált»tTáa, falujittatuk, agysssima kioaaráltaiatt, trágy. a matfire kihordsiott, r ssolgs-kiróboi beérkflsett jelentés issrint agysn-eseo eljirás megtörtént a f.-mihálaT^esi es aedelicii j^gytoaégbea is. asoobaa a fe.illvisagálat jelenleg ss id&járáa- risso-nyok miatt még nem taljeeittethetatt.
A dypbleriliaaakaaórváByos jellegű esetei fordultak eiÓ még a oaiktornyat ás leodrai járás néhány kossagéb«D, külö-noaen felemlítendő asoaban B^assek ás Zaisseksser kötegétwo ; amabban de ősemberben Öesseaea 10 gjtrmok betegült meg, tik bol meggyógyult 4. meghitt 6, Zeiaaekssereu megöeiegüU 5, kikből 3 meggyógyult, kettő pedig áldosatul asa t-Figyelembe asély s voltát, as óvó- és gyógyintéska-déseknak mindia egyes kóraeet felmertt-révei ssoDnsIifog-n.lositásassigoruaa elrendeltetett, lij.bfe b« -gedéeról még eddig jeleatés aahooosn mid lététet. —
A heTeny tertóao kórok egyéb nemei köst.1 a ooTemb-rbso Gels— Ssigotea és Orehovicaán uralgott kanyaró decsem
bogy a vasúti állomásnál vonat-titkoséi lön ont melynek 30 ember áldosstáut esett. Mmdenki sietett * reatedolem ssin-helyére. 0 t aaután kiderüli, hogy vo-¦aifltkosés történt és padig bárra**, de áldoaatul osupáa egy nő esett, s még egykét egyén megsérült. As állomáafA-aöii: MariüAntal ur asoaa-1 hivatalos jelentést tett as illetékes hstóságokhos; mire as Ugyén, viasgálóbiró, tökspi-táay s bslyasiaéra menták a rissgáiai megiaditása végett ¦.
A saerenesállenség lefolyását ille a követkesAk derültek ki. R*gg« li&kiol a o»gy ksnissai állomásra rövid idd kosban három vonat srokott beér-kesai egyt-lul (a Zákány felé reaeto vonsl-résates.) Jauu*r 24 én hajnalban leg«U6nek a Pr.g&rhuf feló! j^vo teher vonat érketeit meg. mely asonb»n — mível et U mire les vöröetábla kereaflbe volt lorditvs-, ámbár hibásan — a nyílt pályán m»s;.llou és folytonos fttltyöge-tésael k^rt bebocsáttatást. Mikor eansk dácsára sem nyitották ki előtte a pilyát,
— a legutolaó koaductor — tudra, hogy
- pragerhoS gyor.vonat is nyomban másuk JÓ, ss nagy köd miatt a megállást jel-s6 TÖröstáblát nem veheti ássre — víaasa futott egy darabra a pályán és a sine-
elbeljeste a véaspatlaatyat. A pr»g«rboü gyorsvonat csakugyan jött ia, — s a pályán k.TÜ.1 álló teher voaat fattyogetéae, de leginkább a váss pattan tyu du/raaáaa áltaJ figyelmaaté téré, rohamását rÖgtÖB fékeste. A meg-fékaaés annyira aikarttl', hogy a vonat aekiaaaladt ugyan a küat veaategló te-hervonataak, de erős ráakódisaál egyéb baj nem történt. Ai utasok máibái ekkor mind ásóknak fejeire hullottak, E« as Ösaseatköaé* lett atutáa annak dacsára, hogy migában veaaély nélkUilortent meg köavetlen forrása a nagyobb ssereooiét* lenságnek ; mert a Tonat-ssemélyset, ¦ a s utasok fejőkéi veastettés. a arra aem " goadoltak, nogy a fiumei gjorsvonat nyomakbaa '". A voaat-ssemélyaet osak ast k.»bálu: .Teasék kisaállni, tessék kiaaálÍBÜ* a véaspatiaatvilval való vianaiuiásra as illeti koaduc or nem ii gondolt; h> g»adolt ia, hát már oaak ké**5a Bgysser oaak a sürü ködben meg-6am»i gyort vonat két tttsei
i. de oaak pillanatra; mert a másik
Boacariaagálat Uljesittetatt tarvéaysaaki msgbUás folytáa 10
15; wat-
ber folysmáo megMUot. Ugyaaesea kór J Tl1
redeal Gebéo és Pölöskefő. meg U' **• "P0*** J"^ "T 1b^' mfö «ünt. A járvány .gen aseUd terméJLtü | «J—"• ^f *.**"" M*™"* ^ volt. E hat kö»égb^a öa.«-e. m^gbeta- ' * "*^ «*• "*** O< tUlttt ~*
gult, 3féffi 1&8 gyerm-k - 161, kikből meggyógyult 147 gyermek, meghalt 1 gyermek, » bó vé^áa torábbi gy&gyke-selésalattmr^dt3férfi, lOgyermek — 13.
A himló 2 keaságben öltött járvá-ayoi jelleget: Óhtdon és Kis GőrMo. Megbetegilh 2 férfi, 1 oö, 21 gyermek — 24; meggyógyuh 2 fé'fi. 1 nfi, 18 gyermek — H, meghalt 3 gyermek. Ujabb betegfdés a hó végéig nemtörtéat, Ób d-ról már a ssabálysaarÜ aárjeleotéa is ba-érkeset-- Egyes asérványoa btmló eaetak N-gj-GórbÓD, Mihályfáa, S».Lpáo, Tíir-jéa éa Udvarookaa lettek gyógy keselés tárgyai. Jfisen járvAny elleni ór« iatéake-dáaek lagsikeraaebbje a himloojtás levéa, a aamegbi járási orvos általam folsaólius-tott, hogy a jó ojtótnyig b^aarseaérol gondoskodva, «.¦ ojiásaak járása területin ssját felagyalete melletu mielőbbi megkaadésérAl in'.fakadj ék.
Rtgályos borbetegaág kft-ui a rak N'emtjeeserea 6 felaótt agyáaea. Homokiban pedig as tskuiás gyermekek köalésslelletett, as illetAk haióaági fal. flgj-e.ei melleit UvaUlbot gyagykaaaléa alá vétettek.
Mikor as iasoaju és a voBat-fttkÖ sósak krónikájában páratlaa pokoli vég-setsaaéggfll lafoljt saerencsétlenaég isso Dja hatásától lesújtott asemeljaott kissé magáhostert: a pragerbofi gjonvoaal uulaó kocsijából, — meljet a fiumei voaat mosdonja köavetlsadl ért — boi -salmst keltő horgos balUtUsot . Ola ai-•trén, látták, bőgj a majdueni porrá su-soti koosi romjai kösöit egj uri osatáljból Tálé aó h-ldoklik. Asoanal kiaMbadi-tották, de aébánj peres múlva kilehal-U leUót. Ei a saereBoaétlea nö — ki - hol férje Alb*r Frigy*,, a éi ál fók
fy j gy,
katonai élehaesési osstálj fónöka — *u Ijoa balogoa fekvó édes-aajjáBak látogatására ulasoU L«*sára : utkösben teljes kéaje.embe beljeskedett ; párnák kösotl aludt. As első — bőgj ugj mondjak — BaereaaBás tttkösas után, mikor a ˇOBatasaaa.jaet a kissálást aftrgette : 6, a baJjatt, kogj rögtöa kiasállott volna, aág áfj-nsaftjtft ás egjéb holmiját keadte osomagolaí, Igj ért* ót a második k^ li l á éll
g g
piliaaat, melj astáa élatátol fosatotu meg.
A fiumei gjoriTOBatoQ aegaeba a4l»k : XaraMta Emil, a* .Adria* gös-
bejósáti társulat igasgatója és S., ks .Adria" budspastí képviselője továbbá Btxuptmann forgalmi elleDor ki a fiumei gyors von tot kisérte.
A ¦s»BOsétlen áldosswt « aagj-kt. ¦isaai köakórhásba asállitotUk. FárjéiiQk távirat küldetett a ssereaeeétieaségró,. k ia akként intéskedett — tárirati utca, — hogy nejét el ne temessék, mert a hon-teatat el akarja ssállíltstai Kaaaára, hol anask ssalei laknak, Eaaél fogra a boB-oaoláa megejté e után ast ssabálysaaru. en bwuomagol tik, f. hó 26-áa beéaentej. ték és kivitték s t eme tói halottas k««. ¦»d* — további iatéskedésig. A bessaa-,)lé»an a rátttvevők óriási seregében ott volt a köaös hadsereg és honvédség helybeli tisttikara.
A baneatelés utáni napon távirat érkeaettdr. Horvát* Antal QgjTéd ur-hos, mint a család magaiaottjékos, hogj a hallát temettesse el, mert a snlyo«aa bet«g édes-anya iránti tekinteiból — kivel a lesújtó hírt tudatai nem akarják — aaaltal nem asálliihatják Kassára — így a asereaosétlea áldoa.t most a aagr-kaaissa,. rom. kath. sírkertben nrngmk azsal a magsait a 1 együtt, melyet — ahogy a boncaoláa alkalmával kitűnt, — saive alatt hordoaotL
• •
Ami a hivatalos viaagalatot illeti még — midőn e Borokat írjuk — «gyre foly as ugy a Délivaspálya-tárasság, miit a aagy-ksnisaai tftrvéajssék résaé-rol. — A télig értesült kösonaég résséról sokfelé ágaaó vélemény, bogy ki követett el talajdooképen jnulaaatáat • igy ki roll oka e monatrnosus vonat-tUko-séaaek ? A tények teljes leiépleto.. •iótt — mi a Tégtárgyalátaak marad fan — tartókkodank bármely iránjbsa tttet moadaai; oevpáa aaiayit jegy-lünk mag, bogy aa agáas kataaströfábaa akkor uralkodutt asemk&tó köd játatoit legitkosabb ea>>r#pet.
A vaspályaUrsaaág ká>a óriási. Ugy haljuk, hogy a reastes íérj 30SXX) ínat kárpótlást követel. Ebba as Ösusg. be van •¦ámítva as a sok drága oktior, miket A I b e r o é magával hotott. ds-ik a kataasirófa «iohtlyéról legaa-gyob rés*t nyomtalaiiul altllatek.
A twpmJ kflrMk. IparkwaraUl
&4-S86. ss.
Hirdetmény.
A nagjméltóságú földaivaléa, ipar és kereskedelemügyi magj. kir. miaisa-lerium múlt 1885 éri deoaembar bó Ü8-án 66,395. saám alatt kell leirstábot képest figjeimesta jük kerlilatuak Iparos köreit, ffikép pedig a kádármesterekat. hogj a ataraégek köaj vtára- III. köUu, aa!j a kádárságról asól, aagjaiaat.
Kelt áopro-ban 1886. jaauár 14-áa.
é kerületi keresk. s iparkaaara.
6905-885. as.
H i rd e t aáa j.
Samítota 3., osajovai, roasaaiat uaág kereskedő oaag, aa oastrák-aagjar ksres-kvdelen; és ipar cuk keinek ktevaütéaére .Calea Unire-" oiim alatt agjaökséget ót bisomáaji litietet nyitott, melj kö-ralméüjre annyival ioi ább felhívjuk ke-raletaak ordek.lt köre o.k figjalmét, mivel neveseit caag, aaját értaaitése ss«-riar, tesntebb említett miadatígbet kési as osairák-magjar moaarehtából aaár-masó csikkekei teljes biatoeiUk mai le ti, akár bisomáajba, skár raktárra Koaá-aiába leendő elbelyeUscwfljiból álveaai.
Kelt Sopronban 1886. január 14-én.
A kerületi keresk. s iparkaaara-
Hir«fc.
— A Mgy-kaWimi takarék-
p résiténytársaság folyó
1886-,; éri február hó 9-én d«l-elttti 10 órakor tartandja XLL évi rendes kózgydlését, melyhez a t. ez. részvényeseket az iDtéiet hivatalos helyiségébe tisz élettel megbivja u igazgatóság. — Tanácskozási tir-gyalnak sorrendje: 1. KIdőíi meg nyitás- —A közgyolést jegyzőkSnyv aitele*itcsére 2 részvényes kijelölése. . Az iftazgatúfági éj felügyelő bizottsági jelentésnek felolvasást. 3. A mérleg előterjesztése — az osztalék megállapítása. — az -Igazgatóság és felügyelő bizottság részére a falmentvény megszavazása. — *• Az alapszabályok értelmében sorrend szerint kilépő 10 igazgatósági tanácsos, agy a 3 ugból álló tel-Ogjelő bizottság helyett íjak, eaet-leg azoknak iaméli megválasztása. Jegyiét: A t. ex. réuvényesek figyelmeztetnek, miszerint szavazólapjaikat folyó 1886. éri fekrairZALAI COZLÖRT
1886. JASÜÁB ».lt.
7
D.pján délelőtt 9-12 éa
^__5 óráig az ÍLtézet be-
itveh'etik. MegjegyeiUtik,
tlapezabályok 54 ík § a
starazati jo^ot csak ai igé-
kinek részvénye a közityO
,W megelőzőleg 4
lliratott
héttel oe*ére
Tatár le.« fabr. 1-éa
Nigy1
mii fokó hó 27-*n rHf«» 9 *™*°' for-
tttlételköMt
. rolaa, « pad.áarB meat •
.tát. bMtrt. a. ajtót. M.dó. tarol-", i.ulioi . megadták, hoI' . V^ J 1, ,.«rogiöa l.katoairt küldtek, Scbe.k í..0.v ..oobe ebb.o . pillaoeibaa .aa-MtUM lorkib. . colról, midi ¦ . lak. iéocsía felfelé haladott. FoloY.tre ••
5
ib. c,
felfelé haladott. FoloY.tre •
r. hörgőn ll
0 »
aa.aael.tat T-or»o»»k rogtóa hl
g
egállapították, d
v«(p.
l.mor g
.. ,fju. «..th.tl«al oda ra. mert o iíu ..ajaba, nogy . golTÓ tor- ll é«bolki
j g
Ml 5..-reaceolla
mer Sándor heljbeli ¦w»« eje, Iate.iráali bálából . aagr- i.r. imába, .eámára egy pom lá
é» »bol k bi«b». bol
rjéiu *d I órakor isKniyii kínok kötött tusén tmUu. Bavsélik, bőgj . fiu c*g j idő ÓU Diukom«r Tolt, de ÖagyükoMág iaak oiti avoki t-m tudja.
- 36 »im hásteúsmk ooUU
Stsdor holjtwli
krdí " ' "
kto.Ht.1 i»r___
pu mÜvU oltár m»i;«*«i«t és oltár uri-
aagj.r folirat olf**h»'ó :" Stomaer S- <¦ ¦eje boldog bái-«*4giU2ö. A-tnck bstÓlU-H»ik.ltnáTftlIttea iránti káliból tjáoluk t- etet, kárpitot.' Továbbá bétw ttet&k-kel köv«ikwA moodtt vto r.j'a :, Egj do^ui k6rt«m »i Uriói. ntoil it -s kérem, ttot;; lkkbuA.ni u Urnák h.sáb*o. «le-afmask mmdt-o időjében, hogj lt.khtM.iD t-t llrntk wApiégét ét litogtth-u.iii «¦ i templomát.* — At oltirtentÖB * kö**t-taiu héber fólirtt t»d :« Vártuk oh It ten k te irgB.muágodftt, » !• templomod-u»k kOiflpst'e.* — Siép ét példa* vihllátj .egyalet. M«otp«ág rítkuág it !
— k főgjmn. ífjut-g buigTArte o;e ftkktlmár.1 (elUititetok toriból i H.rtcb-l Ld« nr térodétbdl k.m.rMi! ki 3 frt 50 kr. fisatatt í.lül, nit taljet tttttel«ttel hot ny..*á-.ot>tagr* %* í'ioUg.
JaSck Frígje, óráa folyó bó-27-i. p.d láaáa aagy meglepatáaerefeliorre találu. A padláaoa rolt a b tabaa eaolgáló oaragy Kellarioa Fereaetné oaai«d lá'lája, . elt i. Ultorre találták ; abból több raba áa fo-
háraa.A ea egy 30 (rtrel .aolö takarek-pdoaiári köarr eltaat.- A ga. teltéét, k ily aaigéay oeeleiet kép*, .ogrebol.i: erályeeen ayomoaaák.
— Kéjrenat iadol a f. e. gyártja •Motelo BUdogeaeBOBy aaaepére Nagy-fCema.áro! Becebe, f. é. j... 31-*. — •. áJteláaoea. oemerl Sir. Sohroekl Q aé kéj'oaat rudwt béoai azletbol. — Egy jacr ár. • Il-od oeltályra 10 frt 10 kr., • Ill-ed 6 frt 80 kr, mely árreayea 14 aapr., — . ebe. még a boci o». k. .Bab. Károly .si.b4.baD lartaadű dia. .16.-diwa «gy .arlMók j»^j dijralanal adatik miadea ré..tT»Tda^c
— Ara«j-Uka4.»«át tariotu Dol-máoyo. Vaadtl, D^loiáajo. Firan, ki.-k.BÍMAÍ Uattó ar édw-.trja, janaar 27-Ao, d.Ij alkalomm.l . calád tiwte-lui, b.rátai 0. DkgT.^ODU rokoocig meg-jolonlok .1 birnéiH báutok ro.déjm..-r. 6 haaib.n . TÍgta littók o>ig a nik. m«p c«tádi öröm Uonapot. Doltniaro. Dósé, bomokomáromi admiautrátor nr «gj jrjöDTÖra eaelk^stt b.Dfu t«lk6-.aöotót aDadott a UkodaJoiaaA párr*. 1.1.0 tarwa ÓKel még aoká'
- Elfogott lo!rajai. Lapuik mait •támibao ,o.^aabu«g" cua .latt kei solre rult T.merö tolraj'aa bfiiDŐja Ko-ru.li haidi r.Bd6fMgüok állal a aaaU rótaa mÍDden iráarában magiaditott ajo-mosáa áa kórbaa«.k folj-áa a fdrároabaa ictarlóataUatoll O. ai!l raaáraap idaaz.l-litra, átadatott aa btlot.to biroaágoak, Ai .llopott tárgyakat miadal.aloga.iutu Kánja 8-mu károaitoita.k alig marad mirháira, miat aaakat királtaai.
Alulírottak a magyar atezábtn leró 647. sziao házakat kerttel telekkel'és kipcaolatbu leró réttel
egyott azabad kézMl
B.tcI. reitetEletet a tilijiiuutiil til-
>7t5 l-S Utll ÍÍL
Hlrschl Armln és Lipót. XXXXXXXXXXXHXX
X x- o d. a> 1 o nx.
— Táboreiky éa Panel, „0„,.u
D.uUkereekedeaobeB (vacsi ulcaa 30. Diák Fereaoa atcaa aarokbáa) meg-last .Sári aeai' Almiéi Tihamér aradé-aápaaiamfiréaek óeaaa. kedrelt dalai éaekbaogra aoogorakiaerettel, rágj bob-gorára külön Herceoberfr J. tAI. Tar. * Da: L Neara^yok éa . . . (Eradeli dal H J to<) Ü. Vaa-e caifrápbolet . . . (Eredeti dal H. J. tol). 3 Nme. aaobb Tirag miat a faber liliom . . . (iLred»li dal H J-líl). 4 Saárai a >ó, kiapadt. 5. Róaaabimbó a galambom. 6. Jaj da aokat jártam arra. (t>edeú dal Orbá. Árpádtól ) 7. A acerelme. leáay atire aaomorfí 8. Felr- bá.at télre jooddal. 9 A kaaaö-göo guggol Sári oóoi. lüredeti dal Orbán Arptd 41). 1U. Éo i.leaom, bora lett a Byugalmam? 11. K.M araoyee madárkám.
12. A^minap bogy háaad elolt eloaeatem.
13. Jereideki.riolám Ars őeaaeeea 2 frt.
— Cj leae.í ; Tábornky áa aeu>-seti aeoeznu kereakedéebeai megjeleott ;

Laprnár «a kiadó: SZÁLAT 8. Falalia aMrkaaito : TASS ÁLIO 8. Laptoiaja.,.,,. : WAJDIT8 J0Z8EK.
Hirdetéseit
lagj«M atztali- ét IMité ital
kuüDÓ hatáaiiDak blionjult Brl, gí)rebajoknal. gyomor H hó Ij agharstnU.
¦-¦M l-ao
Mattoni Henrik K.ris.ai es Bpest.
a V.IMÍ - u i kt^iuii'-nv. moly áhal a kiamay •* owz »**t.<ibeu az ismerMea m<.'glt^ gyafvare.ae.yek áretttk «l. E rá. Jiaak ku.aralt kaziaar 40 « 70 kr.
I^U 0 ubaa* kaphatix rakur: (jvug>'üz«rt«r az arany lá ------------" itetadt
¦ E ront alatt koalöuart aem tálal
X*KUH**XUH*XXUK****XX*XKXXXX
2129 1-a
jó karban levő
szép hintő
teljes lószerszám -félszer éléssel
jutányos árban eladí. Bővebb folrlUi'oMU'iHal a klad»hlT»Ul
n
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXX5OOOOCXX7)
Széna és szalma eladás.
A baltton hidrégt (Ztlamegje) bérgtzduágtoz tartozó _ Bajorban több exer métermiua giéua és gzal- < ¦la eUdó. — Az ár a baUtonhicl régi gazdatisztnél megtud V •"á'6, ki efrrszernmind ai eladást U eszkOzli. >
>« X
.*.¦ ¦¦<•¦¦ ¦ •¦»¦»¦-¦
:xxxxxxxxxxxxy
VÉDJE.GY
PEZSGŐ
Kffjeddii fS r.kúr Síp-Kaoimaáa
FESSCLHOFKR JÓZSEF am
koialgi gyértjaat. B. A., ünnepe al-akalmáral raairtiap jan 31-én 1886 12 óra 15 pereikor reggel
íllll
¦ aujdaa. felár, laaaállitotl aaaaetárak melleti KaaiaBárol Baoaba, KaaiMartl Hátaké II eset 10 frt 10 kr. IIL oaat. 6 frt 80 kr.
mely errénrea 14 upra.
Minden résztreró kedreusénjképpes kap egr cáxUzéi jefrret a csisz. kir.. uab. Karolj-niabizban tartandó etóadisra.
2726 l-l
Singerstrapse16
.GvlA. Rtichtapjel'
Vértisztitó labdacsok
PSERHOFER J. féle
GYÓGYSZERTÁR Bécsben.
aaclSn ax7e).B*a labdacaok aave alatt; « alébbi aaT«t uljaa Jorff*1 m^ardavlik, aijral eaakafyaa ali| leteaik a«t*g«ic. aialjam ¦ labda ttok caoJaa katáaakat *>«raaerea«o be aaa bóoariutták Tolna. 1 lafmakacaaM aietakba^ malrakbae ai.daa ac^ak laar •ikvtalaaCl alkalauatatoo, aaaa UMacok aiaatalaa-mlii lacroridfbb ilo alaB fjou«la.t eradaaa;aitak 1 doboz 19 labdacacaal 11 krajcaár, 1 takaraa 6 dokoaul 1 frt 6 krajcár. bármaaletl.D otáa'ii klldaae>; 1 frt 10 ki (1 uk.reaoel kaT.»>bb «. iaU««ik aaát.) Saáaulaa 1x41 arkaaatt, aialyak irói kalit a labdaciok.rt, aalrakaak a lefHloofílíbb ia leaaalroaabb artataáiakbea afaaaaátat kalrraáUitáait köiagaik Aki eaak ..... " .-¦¦... ------.. ....,,„ kíalnak i - ¦
•fráter aiaáilatat >au ..«k, t»>áaa ajá.ljá. A aaiatalaa kaaátai-int kSial ía.~aailákalr. k6,
; •akáarat.
IMS. Bája. IS.
Irea tiaatah uras ' Ál Sa labdacaai ralebaa eaoaáa hati-.aak, aem olyanok, nin: tok ntá. kidicaárt u*r; anek ralébaa Biod»D baj alUo f«(ita^fet nyjunak.
A kasT.ua r«ndelt labdarnok lrfBag7Obb ráaaat barataia a. iaaar&aaia kosfitt oattottaai »a*t • falaaiasartea je kaai.ilfcil Tanek, aec a-(aakom ám koloafele bajba., bMacaáfaea aialMri •aeaiélyek a. esek álul, ka ne» ia Uljea egáesaáfoket, 4. tatamai jaTDiáat oTerfk «i tovább ia akarják aaainálni. Fogadj* aa en legbanaSbb baláaat é. ai.daaokét, akiknek aaeraocsaok rolt ai Su lakdaraai arfitnefaTel .yorai Tia*aa e(eaasifflnket
De.ti I|II Hárto.
1883 fabraár 1« Tiaatall aiin ! S'n fajaabrt^ ki eleff« laCBalyekb bálá-mat ai ón labdar.ai.n n«rt Iit«a .*fiuee;e atáa afradll aa aa labdaeaaitól (vóKjn t fal nSm, ki aAr erek 6U aaaaTaáXt anas-raráau , a. babir »e.-líre méf atka ke kell Taaaia a laalaaak-bil, le ecéaaaéfe mar a.ayira aalrraállt, aojjtalálós friseeaeatel
•akati Talaaaa>aji focUlIaaaaát. Eeras anreskadjék a Tiniláaoaaat aa aaaaaa Baara^tk ja.ara ntlkaaaaálai ás afTsssraiad • éltóataaaák ajMI kát takercs labáaenx ás ketdb caiaai aaappaat kfildeai. Királo tíastel.tul maradum aláaatos saolgája
Nórák Alajos, fSkartaas.
Tekintem, uram '¦ Ama töltaTaabAa, kosjr aa Sa TalaBaBari fy&grs^ara efrealo jóhatáaa, miat ai Oo kitna6 fafybal-s s a m a, melj as ea caaládombaa aákáay idflit taCTdafaaatot hamar msfsammisitau, da^aára aa afTBeTeaeu atystem^ uerek ell*. eraatt allaaaaa:iramnek, arra batároatam al mafamat, hofj aa Ba Tiitisatito labdacsaihoz folramodom. bofy « kis tolj&cskak aarrtsafarel oatromoljsai sok sri oamorthoidális bajomat. Mam kaboaoa önn«k beTallaai, hogy id< bajom négrhatt hassDilat atáa talj'aen m*>r>aaat s kogy tamaroaaim körében igen buzgón ajánlom e labdacaokat. Mt.ea is aassmi kifogáaom aa eliaa, ba on . aorokat .yilTáaoaaa -¦ da noTaláiráaoai nalkfll — kfiaaáteaai Kiváló üsatelattel
Báca, 1881- febr 90 C. r. T.
jok allra, Talamiat
1 tíl. érák iu eliassarrs, ibb as-r kinnirtl. fs«iba aagTOB idOH seaek atk. ellaais. 1 tafaly aókr.
(práfai ra*ppek) magromlott gyomor, roa. sasaastáa, aiadaaBema alteetnajek ellen, k-tonfl káxtstwr I ir»|C.s 10 kr._______________
laar katartaa, ra- j 1 íraf 10 kr :
TTfifl'íníi/iv' altalaaosao .smartkitl
uuiuneav krfu,ti „.„irbnrat.
J.-tti
laiknaok által talkmranvi kajoflTeatto saer koaö'u a legjobb.ak eliamerTe, 1 eainoaaa kiAllitott naay saeleocae 2 frt
STUDKL dr tóiVA^ásTéssaaraai
_ aabaknaltinindannaminierf«.ke-
leaaVail. Tatamint idStnko.kint mafnrilö lábdacanatoknál, sebes fa gra'adt masleknal^kaaoa'6 bajokaaj kitanS aaer 1 tégalT &0 kr. " Ballrich^á. W ^toT KitinS
báassaar mafaarart sméaalé.
mindo. kftT«tkeam«nr«i ufjrmi.t fejfájAa, aiédoléa, fTomorfttres-gromo'héj. aranyér, darolks stb allan 1 esomaa; ára 1 frt.
Amerikai koszvény-kenőcs IS,*", "Z
raeemaaaaril bajok ellea. Aia 1 frt W kr
¦alT Miadea fajtája I&OXXXe&OJ^aaVttXlJC'U* n»«»T-»at fuljtoa rakUroa Tanaik "fájj áz itt falaorolt kesziimanfekaa ki'kl kaaaatá rabaaaari aaalrákHBa47arajaác«snairdstatt kll- áa balfeld fríjytáo klloale(..sé| a.
CMaai THIrtteaiaaaa. 1 darab 70 kr________________________
Párak laklnsá«. . la. l dobos ho kr. _ ______
fiaarie Pata naktaralHa, -ok «t eu nlsjsjkaaodaa, koMfá., re-
kedtse<, nnrot mell- aa tadibajok. ,a«»oáatalmU ellen leajobk
és lefkellemeeebb safádsaaraak •ltaláaeaan eli.marra 1 Sjboa
ara 50 kr.
Alpaai ü Iftir W
1 frt 40 kr. Dr. KaaWaaanaa t.1.
fal fireg 1 frt 50 kr.
0 BarnnardtAI 1 Ireg i frl 60 kr, 1 fal .reg traf 1 frl 60 kr i ffj
láaiar.mt 1 »"* eo kr
*-fc ¦——¦¦¦ Aai. ¦simasa.al 1 ÍaIu •JjTaaTamvmaVnvVnmVJ ~ VJIV DIMlN 1 CWOO . 75 kr.
L.......1 eaa* azasán 1 áak« ¦ 10 b.
Taariata kaotc. l takaros 60 kr
Fraaczia kalöali rtamlai Wll PanaK aer 1 HT>t «—'(«: 1 frt U kr.
THiiraiott CMaa-aar Osaján Ewiai l Ora, t frt
Ma kar nusml l irat i trt M i kr.
far roaraiartíl 1 dobol Ara 1 fn
deboi I «Mto
««lzea h . kiinaay-aaiaml I arag 1 frt.
st1 ttb. éa minden aetalaa raktára.
a«mjjj«at*« Pousi kfijdemaayek 5 foríato. alnli megreodalasnkael caakis aa Baaaaf elolage. bekalaase amwasT utáoTHIPI is saskoaBltataak
kiajcaár, agy fal
lato rxikk kisáaatra fjoraa. éa oleaoa msfassresteük.
llett, nafjobb Raatefeknel 2715 7—12
Ho<o mily hamar ideggyen^eség és étvágytalanság
a lloflT JánoH ur aaliU kivtoat tálain»nya iltal, Barik, ia BieabM (Bríui»eratraaaa
8 az) alháritataak, awtatja Bakaay nnii lovaié BácabM, aiaiytwi azakat aMiujja: .¦arat őa .aJtaklranatl egéaaMgi sörének 8 palacikkali felhaaintlua aUa uesrod éaem eirhilt,
altas é* étrág rlaaaatert •
U*gf»aVhaieÜaB oly amber órónae, ki hoeaaabb aaaaraalea atáa i.o>e orreade. a. egá.aaegoak. Idag-gyagaeé' ;, élrágy:alaBsAK áa elajálknaodiabaai hn.al.bb Maaradáa atáa, miat ayagtalaailó álmatlaaaág, al-kradlnm aa iia elÖByoeee ismerete. Hoff Jáaoa-fole maláu koaaitaaéayek haasBál.tiral áa .ir.l a. 6. ..gbe-oaü!h-tloo H-.ff Jáaam-.fé a malátakirosati egéeu<%; aoréoek, Hoff János féle maláu egáaaeági caokoládárall 8 p*lacakkeli Ulbaaaaáláaa atáa ..eBradeaefa gyoraaa enyhülői keadett ás jaleaiea; bála a. I.teaoek alráao. »gáaaa«g<ia á* etrágreas jó áa a. alayálkisodáa mearasüat. IIidóa óaoek Ugb -osobb bilám>t ayilráaiiom, felha-Ulmaaom hasonló eaearedAk baa.aára alL.meraaea.at koaaá teeai. Báoa 1884. m.j 24.
r.u i-t Baksal Mária, Jotaanagasae 19. u.
ö Falaege L Viloto. oaéaaár H..ff Jáaae maláukiroaat gyárual kegy telje, eliamaraai irattal, taaAoao. nia. 1 éa loragmoMeácgal tfta'.Btte ki.
MlraaeüttoaoDdiliaÖfalaegaa magbildogaltlV. Frigye. Vilmoe: .Stépgyooaorsőie »«k«m KI aaolgált."
OFjlaáge 1 FVeacu Jtaaef aasatriai ciksaár foldi.a.tiiu lagfelaébb ««j*t keaülag Hoff Jáaoe malála-kivoDatgyáioet e aaarakksl ' .Örread'k 0|j embert, miat on kitftat«thatai.a
Aaoaaal kttideadj Ho0 fále mali akiroaat. agáaa«(i sír Ú Felaage Sa.dor oroa. caáraak Sarakoja-o^idb* ((3 Fe'aéga távirati migread^ete Scbaw tluff gróf Által.
d Fjiasge Alb ^ri aaáta király ayilráaiti ; , tfaláta-kir-iasta aa aarakirályaáaek igea jiii .aols;&l. • Be# JAiaaeajaaA- as & aase ataa alaaseastt Heff IAboi fala aaaláTakiroaaai tjofrtápaser-kaasitiaéBTsk áltsl ca. kir. uaA-eaos, as aranrkoreauii éráam kar.ast talaido.eaa, ma«sa yoreas áa aiatat rsaáek loracja, a7árak Berliabea Báeebaa,
Oraban Brtaaarvtraaae S
Jayyaca Miadea mtlátakiv^aati kirdjláaak atáaaáaok, aaire a aasaredekaak é. imiskaak tfyalal. — A vala-diaác jaláa. kall a B->I fals műátt kaiaitaaayaiea a rüiegra.k (B>ff Jiaoi aresképe ii atáiráaa) laauű-
Miadaa áreaiió baly urákbi aliraai áara egj kiaromatoa falragw. iltal r.a falhalaloaaara.
Ara* araládi Bal lUatfila at>li iti.on-a, ,,aia(i ií •««*¦ l .ilml II U, 11 pilaetk < frt, Upalaeak 16 frt, 58 eeieesk BO irt, 11 aalacsktdl kM Its Bndspsit'4 be-sseelre káaksa ualUttatik 11 palafak «W, |6 aakaesk 16 Irt M palának >1 irt. TA kil. ai átk-caokalád I I «), II III, UL 1 irt. lS<(j»kl tíí.í.41 rsbiu.) Maláta eaakorkák 1 aaaaká 90 kr. (rsa V. át '. aa»t. is.) attiatakirjaat 1 nalaczv 1 It frt, kisaka 70 kt Orara.sk-tip müala-latat 1 frt. Kjt maláta-firdl ao át 50 kr » frl trtélum «'•' tem aj ae. A-alalataa: .
rarUlárak: üto(siliiii M»4ik9r<l< {"Mu Kirilr Psra»o.) ffat'"- r<s.alkef« Jétaaf, Eowefd'd Aáoif. Zal a.E |srnt|: laaiiaarr Aletf. Ca.asri-: Lhi^Mtf K r.»í RtSocaif: í crSrus Sssstkalrl: Waaack Feraaoa P ict: -Ipjes lalráa ry ItraL </<Ut U.do- ti ti Iiiattnlj; (illan (( j. Blillfájajai (rásjaa. Zlfrák: HafralU fráfru. aU>»QrImb f,ia*.T P. bfalanaraal rjáty..HUSZONÖTÖDIK ÍVFOLYAM.
AUl KÖZLÖNY
1886 JaNÜAR 30 io.
ooooooooooooooooooc

wXÍSER FYrEKíCZ
alao
Ajánlja (fyirtmányat-mint magyar külo&le-gességet kutakban és mindennemű nivaty
tyúkban elvállal teljes Vízvezetékek berendezésit varosok, földbirtok'sok, ipartelepek, ármentesliö tarsalatok és magánsok ré-
aziről modern technihai
á> ároafetodaja BÜDAPBSTIM BotUabiUar «toaa aa.
alapon es kedvi-zrt feltételek rn'-llftt ajánlkozik köz- ée magáufürdök felszerelésére, ingmeo-tesursztíkek felállitf-sara éa minden vitmu vi munkálatok gyora ée pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Í71ÍJÖ-5O
Egyetlen belföldi szivattyú-gyár.
5oooooooooooocxxxxxxxxxxx)ooooooooooooo:
Lengyel János
asztalos-mester . a a; j-14 a ii I x ¦ á n.
A nagyérdemű köiioeíg figjelatébc ajáalja a bárok) i

előtt megojitolt
asztalos üzletében
készült divat szerinti bútorait vill.lkozik egyszersmind a lefr szárazabb fából felelősség mellett minden épületi munkát és laki* berendezéseket rajzok szerint a legolcsóbb ároo elkészíteni
Naej-Kinizsin. magvar-a'czi 17. sz. í*—lu 26T3
0
0 0 0 ..
• van). lUn — tiitf S.omcb Uvgi> |rvógvaa<T«aa állal. tintiaai<adaa
Jj irtalmaa .ayag'ó. ia.ui nö.éaj.k041 k-tai'ett 27JTJÍ 6 - 10 |
IIÖSZVÉNY-BETEGEKNEK!! .ir >tJrLLE
l« "Jln .oilu Dr m-d K 4,. .....la rildb.d O-«l"'»i 0. kir lardAorros
»•«)• uUi tdd Nb (i ói állal lia«a»adaa
0 Takb mai 30 «v 01a vaa áll.liaoa >lk»lai.láab.a aa«a as«r diót koaavaav 0 rkauna) s&i aalUai b.jokail, aaaly idí ol. . -i|obb aikarr-l kaaaaaliaiott 0 Ar* "87 «v«««ak b.isa.la'i mujiag,.l .(,1. 60 kr.
E(7Fdlli Kr4lUr i-m-rm»'rit~ b.rr lm !»»•• Hamu* O, Sándor MEOfÁl.TÚHOZ oteaaeit tfiHtriaVa.
Ralf Arnoldnál Báoa, I Paatalomai utoma 1.
E nakbu a If
Legnagyobb
Hl TOR-HkTK
Fiálovits Lajosnál.
Finitir. Sietesíslerraron.
8aa aleia,
Tiotrattar:
dél i.lal u
iu QdTmrb.n jobbra^
Bilor vagyok a a. é. koaSoaegoak tiastalatUl tndomáaára koaai.aogj raktiraabaa miodstneooí saját fi ir Imit ja
asztalos, esztergályos és kárpitos munkák
fraacsia divatlapok miotája aaariat ka*al"lb«D Ulilb.tok «• m*gr«odal-botok. Biadawa aaaknika tí(o nargraBdil*Kke>, lalaloaaag mell.u, a lagjaiiBToaabb iroa elriüalnk, agT-imiéa a*alt bulorokat ittlakt'ok ugf kelrlwo. siai Tidskas. Kaklárua t.Ulh.tok faojtalaa l*lgrf«. háló- ra rbéalliaaaba-herradeaMrk ó asmel alakokbaa (Alldauucb reaaiuaaV Tor.bb. atiadaaftle illí. foggi *a koatol- fikrftk, Hlgg<ia;t>rt4k (Karai-aekw'l Biad-a alakb.a. L)ú. r.kcir kan (araimrakból, ugj BÍaC Jajltr, crepp. barata. BfoHiNt é« afma bámnafbél m oda« niobaa Ofn-máaok a. kia«bb-a.gji>bb *liváaoli. kaoapék. . Irgojabb fajtijo ¦ merikM borból, t ral .lok Mm} aaaaoaji bereDdr-irarkrt a ¦•ffju'i-nro..bb »r.k a. t*':/***n a»IUit Nagy raktáram bajlllatl aáafo-
Mia)6a aaaa aagr laktaraai agjaa kiválóbb eaikkeit a aagvárdesfi ka bdi áa vidáki kosoaaagaak lalaorolom. karra asivaa párt(o<áalkat.
líaalelatMI
Keo » -io FlaUovlta laajoa,
kárilto. *. batorkaraakadfi
Tiaa al.l.,1 bá orkndom •teua.l . .. köaóaaag bmaa. <adoDiá>> kosai, taiaaariat a a>r Irt kox.a .oraa »¦ fwiHa áa atvaai »lk. i loaaaa f.ilviaa r.™

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-¦ ++
Tlii-, lí!.-. ifa-.eíetet (.asilorasot) a a.:ik.ia.ai
n»nr»4Sk í(fil>ntfU -k .. ÜUl»i Oro»«r»ii( b.i»-j«b«n frlfeUm. u * »f T.nríl viSl • - 10
,H o m e r i á n a'-nak
ajaait t»i»j lí kr..k l««lb«ra(*ka«o 4> X
t«1o ^ől^«s b*ktLd«aa oua bér»a«!*a4> «*
kBUritk BM( 60 [tu. .« 7a Ho- •> ff
n>a..( >l«~a« k*t . _jra *> ¦ X
IC IC
vas, Burszán éa lakatotároczikkek kereskedését
L. „HAÜSER JÁNOS"
H ci,e .l.i', b.ril.,mna« l'ag«r l'llaaaaa Elek ura.k iadiaai,
"^ A midoa ptd'g aaoa a.gj ais.Uaar': a. bocaaa fár:hfU*rt, a
M- neljlTai aa aalalat aaavi évakea K«ra iiiil riaaaaneai aial óstalutt. a f^ legmelrcbb koaaooilemct »?.l.ionom, «ejul'al bá'orkodoa jó bari-
Stom.t . faal aevaaalt t.lat jelaalagi lui.jdooo.4l k«gjaa bár fogiaibs ajialaai.
Dr. Haaaer Jáaaa.
á featirt aa dr. H>uaar Jaao. ar iltal klbocaáioll kSrUval oj.í-latl, biiorkodom .oá. koaoa.agat arról árlaalli, bőgj a iSla iiv„tt
Tta, uer^iai és lakitosiraczilit kereakeáé*
Elek"
lulajdo. c^ag.a ,|.u fu(ru0, ,„ibb iu|JUl.i.
Aao« Holid •¦ atilird bi/iara UoiaaikodTa, a aialjaak alapjta didin, karaakxl.loii li>mtu Ttgaita. kelli líkír.l raxlalkaara "" alaiani kériMunrael farda'ok . ¦. é. kd.OoK^bíi m»i.r,»i .ion Waalai.l «, UaiagtU.'. . awljb-a elUDaial rAasaailaai aislltetatott. Ma ia k.gjm,. kiMrJMiasi asiraalcadjak, aki aai a lagmagaubb •>» laikbea Iiérdaajalai mlodig tOrakadai fogok. í728 l-l ulja. lU.ulalt.1
Ua«tr l'llaiaaa Elfk
Valódi haraí
kanári madarak
a „Koronau szállodában.
Minthogy elutazni szándékozom végeladást nyitok s igy igen olcsón jöhet a közönség birtokába.
Csak szombaton és vasárnap maradok Kanizsán. eooooo
70 ika ¦• '1 t* nlcii^áca, jctiAl alá-# irátoHiSB.l van *1 álTa Óvok anind-nkit 4}> a mis csvgiö! o-rJet.it msj nlMl H«- A •¦•r.kjia >a-á'U.ii»i Va Mi eufc ¦>¦¦ X rMétfi kafteté ,t>
PA'H* HOMERA Tti-«t ¦
A t.IMi . HooínanáoÖTÍnj
iola által kipróbálva ¦ ajánlva:
Ic ht b jihfiapp* r, •rc«TBrö»*if, b«>c*a4iorr (E >M oiBÖr •¦)•¦, in 75 kr
4
Kanu fél# ná.ol;i »«a,.r
' t 4rt f& kr. 1 irb 90 kr Fa»u fok .Ciit^t éacni e 11 e ¦
bstiáM. Ár* 1 frt-
Kilráa j--,m.Ffc»B rflk •!'•>., b.jkorpa, labitaasUág itb •llen .15 kr Kát rá n j-t 1 7 c tr . ¦-#« iipta •*7h*< (7«rs>eki>k éa s8k r*iiir« 3t kr. Cirbol-.ippn (•mü—fl S5 kr
Sa létr >i-iii>mi Mratka .Mitfrao.M'" ttvsjlft •« bArkiBICf iIIm 24 kr. T«;ili>ipp>l amjkory* •il*« as artSbSr é éakittStirc Sft kr. KpHilM" • aijBöréa áyol&air. S^ kr. Ots kir-it ippn tiitMaf hat »• id«fii«r»^mu« U kr. Gl]fe«>iiiti|rii )««fla«*abb pip*rc >MptM* >• kr Bin«»>itiriti a bSr dsriaaifa «ll«* *V> kr Vas* iiiiipiaD kellawea a.oadÓ4M«i s»iad?ao«pi ha-siilatra, ira 4 kr.
t-pK.-ó Pr*s«r B«5U ftj*Kys«rrUr*b*B N-íy-ií«o'a*áo.
Vf>l,-[, í. k^rjilk a br>j< fTM-tt .** J-|yl
A ]•-,¦ -h . • l-f•.»•!,1^
harmonikák
xra^nsrrrk
grib •«¦
b*
2ii» 9Í0
KAVE
¦yrr», kilináV rrótrljfft, mmalOM
faj & kr»s r«»nia|(«kl>aN, brr-
é» VNinnie«.t*»«a bárhová atáii-
véiel wellpll.
oWitoi, laoai kilóskéol 1 16—1 SS
Cerlo*. Mff7. ftnoai . 1 M—l M
Ceylon, finom, U d«i .1 30 — 1 60
t(Miadó •.ra.njM.rf* , 1.60-1 75
Gjör-fj, P.ri) taom . t.65 -1.60 Ojtmjy, ,P«lj C«Wfta«ai , 1 7»—1 S6
Moeea, taiMi aimte , 1 80—l t*
j er Brúder Fiume
iuit cai| aja-mtXM. litaatá.
...... ^,o. ....o. „.„u..... —. «•—¦ - a-ta.t«a|ak, «/•-•'«•"=•*•
.lu,l.ku(,Ja., ö,»or*c«. roiaoit <Halii. «'J»>i «*rt«aiaa, araa,« aa »'•«»«• ».Wabb aM bataaaafak aiiaa 3<i i< 6u r«l7ioa«.a. 00..HJJ •'"¦"••''^.J.rj!1 Ke, eraí.i.«abVa77.alau m..iU.aal l ín HaaWUáayak llr.aaya.aa tMtatataak
c«ta» á.
fej-, mi- «• loff.-jia aikerca (76(7 iih bd&
Mm; karaaataaaak «ia4^a..oia Mral«4«k i« %->*• . (ral«4.*ak 4*
Baaillia tis««I kavarva. airteUo bvtat^ai, bá«Ta. a. kolik. frllea. aiaaitaaaal m kr
Valódi, Moll vadjacraval aa BaW alalraaa.
•li.ii arat »ooio Í7J0 5 Sí
Bloll A.
odi aiálllto
Bécs, Tuchlaüiicn
11^"
EN CSIUGANNA
>i óriají h*y»J kiMfto>cfu*h tad b á
mé>*r boaatért •!, a kölio*if baasB4i«*Ára b<KU.toai «*. kn*T«i«r nlita kaybmté kfl-<*«(takéat W> krtjc«*r, 1 frt 4* ¦J (rt - Ha|k«aJk«Bai •rro*
l«tt .!¦
ko-
g é* Tér—
B>áaf»at Kirilyaa*— U
tar Maraál, valaasL
Flail.r Sua Zala Et.r.raa
. (,»(;•••'<¦>
MIKOLASOH S.
templom-, szoba-, ésezimer-festó-, mázoló
Nagy-Kanizsán,
ahoiiTéd laktanya átellenébeB. Ajánlja magát a n é kötooségnek minden-nemQ szakmájába vágó munkák elkészítésére |f Helybeli és vidéki megrendelések tisztán, csinosan és pontosan teljesittet-nek jutányos árakon, ^afi fTSC '-*
Um^w^om díjíW N