Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.08 MB
2008-08-13 09:51:56
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
572
3730
Rövid leírás | Teljes leírás (280.68 KB)

Zalai Közlöny 1886. 006-009. szám február

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

MGY-KA\1ZSA, 1886. Február 6-an.
e-uc m
Huszonötödik évfolyam
h ífl — —
Ityee siási M fer.
!Krt
u.in-Vn tma!.l.i *"(^n A kr
KYIUTÉHBÍH k t Hí kr.it k.U-itii-L !¦-tn illn.k wii.tl.ii fJM bír .twrt su ki !i< t.wilk
ZALAI IOZLOIY.
A nagy-ianiztai „Keroskeiklmi Iparbank', .*agf-kaniuai 5fi**aíe« tűzoltó egyltf, a „zalamegyá dlíaUnot tamió- ~
A lap wtrUtmi r+m
menyek a ueri iy%fi reszl-t illrt/S Üf i kiadóhira ftlhm Wrmeiit*»?
iotézrodók Na cr-Kiií
K.uir*tea vlsszs mm kllsttsek
i „nagy karáuai kudednevtiö egyesület', n „nagy kanittai tiiítiiinaegílyiötiövatkezef a .mpromkenskatielmi siparkamara' nagy kaniztaikülválatttmány'-ának hivatalát lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
RMktiouriut bingaUt
Se mondjuk-, hogy a létért „ló tOzdelemben a nemesebb érzelem luugja eleoyési; a nyomasztó anyagi gixertáa' megaka'lályoznak benoOn ket a sírflemi gyönyör keresésében ; , fáradt test nem képes élvezetre j elsó a természeti stfikaéglet kwlé-pifee, s csak aintán a szellemi! Xcm. nem igy van ! Nétink csak az (*c-em és köiérzület lüktetését, ama utasában, melyben megnyilatkozik. Unuzuak-e benDOnket az anyagi gosdok ugy, hogy megfeledkezOnk uelleuii aiakségleteinkról fagy lan-t,d e ai áltaüános és ftrtt eatme: ti emberszereUt vagy a szabadság, a mai uradalmi és gazdasági bajok miatt, melyek hatását ma nincsen ember nagy SUgyaroraaigon aki ne erezné!? Nem I ?
Amily általános miaden megszámlálás ntin a megdöbbenés a magyar faj szaporodása miatt, ép oly nagy a mozgalom minden ma gyarhom városban egyetlen egv sziohas megnyitása alkalmával. — Aionban aajnw, hogy míg ai elsí nem javul, a második is szomoni • ságra »ál. —
Nagy-Kanizsa város is megkezdte az alapot egy állandó színház megépítésére, s ebben talán anélkül, hogy gondolkodtunk volna faltaié, hogy etóbbrereló dolgank is lenne- — a nagy-kanizsai és dél-ia-lai takarékpénztárak, sót — félszázados ünnepélye alkalmából — a Polgári Egylet is 1000 frttal támogatni határolta. —
Mi nem vagyunk elvi ellenségei a színházaknak s igy a kanizsainak se ; de kérdjttk : van-e egy ailandó színházra nekünk kozonsé-güak - ? Vagy nem látjuk e a deficites és körülöttünk viibefulasaal sQidó szinházak sorsát?
Vagy talán már minden biz to-itva van, amit az elsó segély
megkiváu - vau tán arvatuzuuk. menedékházunk, Iclenczháznnlc — gyermekmenhelyünk ? Vagy tán eiek uem is előbbre valók az ál landó színháznál ? Valoszinlleg! Nem awttak jeW> jtréje aasa-ea gyersae ¦ kek halandóságtól függ Magyagw-aiágon ? Mi tehetünk ösuehaaoali-tást bármely néppel, ami kedvezó szaporodási arányunk kiállja mindenikkel a versínyt Mi szeretjak, ért-; jük a dráma szépségét, 8 bírunk aiinházi műveltséggel, mert szeret | jük a külföldi operettek éa eoncert darabok szépségét; minién áron a színházé ai elsőbbség — Közárvaházak, álljatok félrébb! Jó tisztelt közönség, tisztelt tanács, és tisztelt Polgári Egylet, méllóztasaaoak csak színházat építeni, de el ne felejtsék az ország jsjkiálltásait, és el ne f lejt-bék, bogy olyan ország, hol minden azái lakos közül évenkint négy hal nteg, olyan csak egy van : Magyarország, — és hogy ai összes halottaknak több mint fele az 5 éven aluli gyermekekre esik, és hogy a legsaj-nálastosabb jelenség mindenek között mégis leginkább az, hogy éppen a városokban ahol a magyarság tekintélyes, abiolnt többségben Tan. itt nem csak kulturális, de nemzeti-! ségi okok is kívánják —árv házak nincsenek! Nagy-Kanizsán is síin há..t akarunk árvakáz el&tt!
A létérti küzdelemben, ne enyész-siék el tehit a nemesebb érzelem hangja, s az aki jobb helyzetben van, élveizen is, de mindenekelőtt önzó vágyaink időszaki legró zésével, adjunk helyet egy magasabb eszmének ; az emberszeretetnek s tegyünk egy szolgálatot t hazának, a magyarságnak, mely mindenek előtt való Árvaházakra hordjuk eléb a szerété' adóját, s ha ez lesz, — akkor igen ! — akkor építsünk csak Kanizsán színhazat. !
A tatafMgelyezi
Bizonyára sokan matt olvassák e nevet < lóször, pedig ha van egyesület, és társulat, amely pártolásra MesMa, «€j bizonyára av nagy-ka niisai általános beteesegélyeiö egye sülét az, amelynek ciélja: férfi és nö tagjait megbetegedés esetén gyá-lolitani, elhalálozásns esetében pedig a temetéai költségekhez hozzá-jamlü.
A leghumánusabb egyesület, s a legszebb czél, melyet egylet maga elé feladatai Iflzbet. de mit használ az intézmény jósága « feladatának magaaztoasága, ba pártolásra, elismerésre, terjesztésre nasn talál?
Vannak ugyan egyesületek, lyek talán ép specialitásuknál fogva immár kezdettói fogra nem számit hatnak terjedésre, virágzásra, de hogy egy betegsegélyió egyesület, amely nek 4 — 6 frttal egéuévre szegény és gazdag, boldog és boldogtalan tagja lehet, elhanyagolásban és pár tolás hiányában szenvedjen, ezt hinni lehet éa szabad, de tudni fájó!
A nagy-kanizsai átalános betegsegélyzó egylet pedig ma igy van. mondjuk ki vegetál; van 120-140 tagja, de mennyi ez és mily kevés ahoz képest: mennyi lehetne, s mily óriási csekély még aboz, amennyi nek lesni kelleue. Ámde a gazda gok szivét, azt mondja egy régi közmondás : elébb teszi keménynyé a pénz mint egy tojás megfó, és igaz is! Azok, akik tehetnék, akiknek módjukban volna, erkölcsi kötelmük lenne, azok minek áldozzanak a közre, hiszen ős is tartanak orvost, a 8*e-géuy az meg természetesen — képtelen ; pedig ha annak a gazdagnak a cselédje megbetegszik, mily óriási előny heti 10 krért győgyit-tatni betegét, és gyógyszert, orrost, kórházat igénybe vehetni. Csak az a baj, természetesen, hogy csak a
lédje veheti igénybe mindezt — értjük!
A tűzoltó egyesület is mi lenne ma, ha csak minden háztulajdonos ^—3 frttal járulna minden esztendőbe! fenrailülHn; bizonyára lenne ma állandó legénysége is. De mit vet ez rájnk ? A pártolók — majd fen tartják azaz a nem haztulajdunosok.
így Tan a betegsegélyzó egye-süle tel is — ameiy folyó hó 24-én tartotta évi közgyűlését. Szerettük volna, ba a közönség nagyobb számmal jelenik meg, s meghallgatja a titkári jelentést, ha hallotta volna a tevékenységi kimutatást, ha érdekeltséget tannsit a közjó, a hasz-¦"< él humánus intézmény inVnt; de megszoktuk már az apathiát. -Hallgatunk. A szemrehányás aazivek-ben és a lelkiismeretben legyen ! Mi rá tettük kezünket a fájó sebre — és mossuk kezeinket!
NéUuiy tzé a sM|y. kir. ptsti takarékpénztárral.
.Segíti aafa4on ét Isten ii mei*f U *
A postatakarékpénztárnak ée kötegeinek úvaulos levelezése a betérőkkel éa visiont, Qgysziotéa a hintái ögylcezeléséból ereüó kocsi-posta küldemények portomeotesek és azokért kézbesítési vagy értesítési dij oem szedetik.
A betevők számlájára Tasirólt értékpapírokat Úrul mázó küldetné Djek aioob-iD portóméutességet nem élveznek -
A postatakarékpénztár és a betevők, azok engedményesei, képviselői vagy meghatalmazottjai közt et Üzletből felmerülő minden ügyletek, még a semmisitési eljárás is a birói eljárás kivételével a törvény érteimében — bélyeg- és illeték-mentesek.
A postatakarékpénztár a saját álladékárol havookint hivatalos Köz-
lönyében*) jelentést tesz s a tasa-rékbetétek kezeléséről minden igazgatási év végével szabályszerű számadást készít, melyről az évi költségvetés alkalmával a törvéoyho-záanak jelentés fog telesei,
A közvetítő hivatalok alkalmazottjai a betevőknek a postatakarék ; pénztárról minden felvilágosítást éa | útbaigazítást meg tartóinak adni. ; Ugyanott a takarékpénztárra j vonatkozó törvény és miniszteri ren-j deletek bármikor megtekinthetők, to-I vábbá február 1-tól a betét s járadék-• könyvecskék, úgyszintén mindazon nyomtatványok, borítékok, melyek a betevők és pottatakarék közti közlé-sekre szolgálnak a betevőknek a közvetítő hivatalok által ingyen szolgá-tatnak ki
A magyar kir. postatakarékpénztár azon fölül, hogy az ország leg-tavolab vidékén lakó vagy utazó egyén-nek is lehetővé teszi könnyű módon, még a délutáni órákban is csekély hetéteket eszközölni a sors csapásainak vagy egyéb viszontagságoknak alávetett személyeknek azon előnyt is nyújtja, hogy betegségök vagy öreg-ségök napjaira filléreikből egy kii biztos tőkét gyűjthetnek migoknak mely a törvény értelmében nem foglalható le, sem zár alá nem vehető.
| A takarékos egyénnek alkal-
' mat nyejt lassacskán oly kis tőkét j gyűjteni, melyért a postatakarékpénztár utján, a nélkül, hogy a vé-| ülnél megkárosításnak tenné ki ma-jgát, b<ztos értékpapírokat vásároltathat magának jutalékmentesen ; é? ha a kellő biztos helyiséggel vagy a kezelésre, felügyeletre való idővel nem rendelkezik, a vásárolt értékpapírokat a takarékpénztárnál
•) A ib kir. poiutaktrikp^Dttir koil&-j}4re, melT havonként lagklább vgytser, nflk-Mfk«t képűt iobb»ar >• jtleDÍk neg, egéu érre portmentM kísbetit^Mel ejjatt : írtirt lehet t-tófisatni, bármel? pofUbirttalaál.
t Abc xi.
lla abáaat.
E. „Ubtm 1 ¦irktloa Mi toIu bí* ál* m'i
Édw halott p«4if b««Be (Ml ««• maal 1) a a>v>l
BáUtuffy &Mnt.
Utalás a ktoaaaáa kMt.
(FolvUtia)
Ar. mondja a ven, i» • verebek U oainpelaek. b. a v«ra »*l.tlea«J»e» mondaná, • a upamlalat tm taao»ita«á, ko|.j . aaoke köooyeli»« iof.laj, ioge r.lh.lo, láao<k«j..i6, divatbajb>a«S, vil-Uaudó; a bawoaaaMvedíljea, 0»ae, M-•ibbeo eaeret, da fíluSken/. !<•" a Hbb kritanoiaok. A aafikfl lefatag, — da hat •telTik oo oea ai, vágj oaak as oieea uperik vaahugja: sAi aaeaoai ingatag alnok «a c.alf. léoj, aaefbaeja holo.p, •iáit taa iger!' laferdhetf— de hát Dl»l;ik nemaa? ldeféaa*, iifawtuk. Egy mog un kapott báli loilett ájaláaba ejti • lajaaebb ««íket i«, a aa elb.leeatott fír d&r. •.¦!• f.l,nforl. a lea>l»> baraát iá! Taaci kad'eK — a teike; vagy a b«rea Ul.a nem? D T.th.jbaai — nelvik e-~ u? F)r,ft, ét ifjat a tekioietben ajj he-lleaaaori a o»ip4. aioal o(V mjat k'j iái. Valtóaa.dí - Mak a eeíka 1 afiatba a ¦afT„,6ta hasadnak ia »id4. mondja
rret^te nem allnodó. mint aa idd váltó-dó moatobat" — P^di); «at alig ba jel-mi oaak a asökét.
Sb bieo! goodolaia ea magamban, ba a barna féltékenyéig iolgabea teeee-Ijea ia, a aatke meg könnyelmű ; éa ma (yek a köaepulon, lágyan u nem uóke, ae ¦¦¦ barna, aa igasi magyar f.Jla, ebben aslea ninoa aa aa ember aki megoa nyugodó t rolaa, d' mennyivel inkább en.
Ha •» boruei/áa a. delejr«, a ráaga-lodaó béka a viliaestjeetgr.., ka a lesMtt aJnta s a*h«sked«ere Toastat- — BÜen is akssioma ión, bogv h"ljM atoo jirok. Fogtam magam, amiatbogjr a avar a elegen feküdt reá a terméssetre, pakolni kesdtem. BörösUdáitn, aiarom moadani lebosaUtam a padlásról, s i fiókjait poatoa Talék már, hogj körjegjet Tiltok, s hoesaabb a'ra iadolok, mid fi a felrajzoltak bee nem kíielyek, ¦ maradtam aludni egyet lielö t ladnlok.
arbelt bdröe lidik köat alndai, de aj bo-uyolalal aaeraltfsl (hullámok sima tengeren) ugyani*, — gondolám — mit ér mar aa aekem, bőgj boaleiay, mo«elt jo hi-safikebaraa teea aa, akit1 óhajtok, ha nim slkoibalok magamnak tógáimat róla, mert eg'áUláa aiaos fo-g.lman, aemoaak a nAi, ds meg a saép-öl se, • igj tftrtint, bogy *• ujabb u-
y g
H.r.dl*n, d« biáb. i-U sl löbb u»p goodolkodácok kt^ö t, biábA Un . bőí »«ep-^gek miniaképit woborbaa ét irá*b-n, itn alégiuu ki
engem. A. regények, a jelUnoben találják fel a laéfMég^t, • eiek . twl.í .sépiéget kQ'»6re. it bSoojoo decoriijik, mer; biM maguk teremtik ideáljaikat; assobráaiok min ássák a gtir&g asopftégekat; lmot Minervát | a költik ai aogjalokboi hasonlítják .it a mi u*íp, pedig ast ae tadják, hogy milyenek átok ; ¦sóval fesa akad-Un. Hol van ai * forma, mely a iMpaég formája, hol as a tOkéij, mely mml. lehel.
Már k^«el Vtlék abo., hogy festi leaa*k ˇagy B>mába • Athénbe megyek ^•atilmáayoxBi a képtárakat, tdt aa is íei-m«rült agymabao, hogy anatómiát tana-lok; mert o*>*kugy lehet fogaJm.t tsereani as emberi atApeegról : midőn egy gondolat folytát, felad am jó esáadékom-t — gondolra mag-mban : ha már nem ia engedek aboól •emmit, hogy feleeégembea as eréoyak, miket feat kikölék, m'g le-gyesek, de a atsépeÁgbél Talami 1 mehet, mert Blumeoth.l Oiakár sserÍDt as eo igényeim sefoagjok a a ói saépaégre. a&t a le bető leg<*erényebbek esea ¦» vílágoa, mert én ia meg-légasem a legkisebb kével, a legapróbb lábacskákkal est legpicaiayebb sr*jrc«ká*»l oiyao mkgaa igényekrfll p*dig Lemondok mioAketHafia tápiáit, aki a »L. as^pséget ugy határosba meg, hogy a oö-aél négy dologakk teketéaek kell lenni -a. m. hajnak, asempilláaak, saemoeillag-¦»k a a ie.t virágjának; négyoek febér-aek a. m : kén-, is mtengernek, fognak, Wraek; aégyaek pirossak: ajcaak, ayeUaek, aresaak, foghassak; uégya«4 gfimbSlyttaek fejaek, elfikaraak, Ubik-ráaek, nyakoak ; négynek hosssoask : derekoak, ujjnak. karnak, lábesárnak: Begynek ssélesnek : homloknak, mellnek, osip^aek, ssemaek ; aégyaek fik
•semöldöknak bőrnek, ajknak, orrnak ; n6Ljn«k kicsinynek : füloek, kebelnek késnek, lábnak Éoegyeoesen lemondok.
• mint jó magvar mAgelégasem minden kaulógiából o*»k 3 é* fellel, de aiutia meg U Irgyen. —
És agj velőin, ha esen a kül*ö, es a feat elsorolt beled népségekből, osak fele is meglesi egy barna láay-aaban, aki meg miodesekea f«[Ql jó hooleáay is, ki lehetne as a kösiivü vmber fia. aki o« gondolna házasságra, ki lehetaa as a eserencséUeo < b*r, aki még esek mailéit i» meg nem indnjva, sem rebegní : .minden állat megindul,.— csak a bünos nem basul !' vagy as aki elbioné agt, bisoayo* Mén Andor (Hanandor) mondott, bogy osak bárom roui van s világon: a tll* a me»; as issonyok ! !
Én nem lév«n lem kossivil, sam ssereacsétlen gondolkosása, sem as utóbbi kijelentésre nem bederitve, ke-res'emsléo idealomatesi ai arcbimedesi pontot, melylyel a ˇ'lágol lehet kirettet-ai Markaiból, de sokáig igea sokáig, aem találtam meg. Hirde é<eket bocsájtotum ki a lapokba igy kesdve : „kftrealetik* — végig ¦sámlálva u oseses külsó es belsfi tulajdonokat, melyeknek hiány sasi nem volt tiabad ; d« habár Toltak is, akik elég *»eréoj'elének voluk ascs-képeikat beküldeni: ¦semtftyes taUÜkomás,
* egy Öt ti ^' DMggy^>tek, hogy irányt té-veestoaék • lemondanék oaaaei feltétele-
airÓl, ba Tel&k hásuságra lépnék. —
Uiaatam assiáa tengelyan és visea, föld felett és vis alatt, téleo és ayároa. Tarosokban és falon, de ast kit éa kerestem, ast nem találtam sebol; Utáltam ogjaa ásókét, aki >ga*án savretett, kúay-
oyelmii ae aolt. tatciolní se sseretelt, in-gerelbefi, okoskodó sem Tolt; pénse is volt, de nem voltam kép«s sseretBÍ, pedig Tolt ssép kis kese, lába, karjai piros ajkai, — egy angyal volt, akit as ég aso kott leküldeni a földi halandókból, hogy a mennyországot alapítsák meg a földön ; de & már férjee asssony volt. Asatán sse-relmes lettem egy barnába, de abba más
• aserelmes volt, s ő ia ahhos hajlóit, sae-géay is Tolt, ssesséiyea is, makraacsos is. fájt, de elbagyám, legTégUl mégis feltaláltam, ideálomat, — de fájdalom — 6 már nem volt leány, haaem leányasssoay; kaltaben meg volt benoe minden, amit csak ember kívánhat. S«ép ssemei Toltak, a iegssebb kék ssemek, illatoa haja flrt-jeíben volt a teogervésses éj ; villának hava, forró feaér kia keséi » BMgBÓditák lelkemel, a vége lett ossses asép feltevéseimnek, elfelejtettem, hogy mi a gazdagság, mi as erény, mi a lélek, a világ, hogy tele T-n e a tét nyomorral ; csalódás, lát-ssat volt minden. Sserettem forrón lángolón, a dacsára annak, hogy mindig há-s.aodni akartam, hogy a jegyes-, a hitveav-ről, a családról a legatehb képseteim, vágyaim, néseteiro és fogalmaim voltak : •> asirelem kiforgatott egéas rslómból ;
legbakotts bölcaésseti rendsserem. Tele megbuktak elveim, a Mép igeayek, . .ae nem asóke a* nem barna" elv, és minden, aminthogy minden eioakik, minden. S most ismét magam utasom a hásaseág
örQl.
Boldog, akit senki éa aki senkit som ssoret!HUSZONÖTÖDIK tVfOLYAM
ZALAI KOZL&KI
1886. FEBRUAB 8á.
hagyhatja letétben, melj ut nem csak mindeo díj Délkai megirzi, hanem • sorsolás ala «ó papírok hn-zsaara felügyel, — esetlege* njere-ményeket — az esedékes kamalszel-vénjeket lejár»Uor behajtja, t be leró javára írja, a ut erról kalAn értesíti, ágy, hogy t betf-vó letéte-ménjeíelt értékpapírjainak jövedelméről minden faradság ét kíltaíg Délkai rendelkezhetik, holott a gyi-korlati életben gyakran upautal jak, hogy hrinyoe megórtés, feledékenység vagy kési intézkedés álul a tulajdonosra lopáí, elvesztés mint > szelvények és a nyeremények elévülése által sok kár háramlik Ezenfelül, ha a betetó könyvecskéjét elveszti vagy az lóle. el-lopatott volna, minden kártól Haj-nyen meg lesz óva, mert ha a takarékpénztárt ezen körülményről értesiti ez azonnal intézkedik, bog; a könyvecskére egy hivatalnál se történjék vísszafiietés s 30 mp alatt a betevőnek aj könyvecskét állit ki, A szülók, munkaadók, gyárosok, a beteli könyvecskéket és pos'ita karéklapokat kedvező ajándék tar gyaul használhatják fel gyermek kei cselédjeik és munkásaik számára. mert azáltal nem&sk kellemes meglepetést szerelhetnek az illetőknek hanem azok takarékosság iránt való hajlamát is kiváló módon fejleszthetik.
Az üzleti ügyekben, mulatsá ból vagy más czélbol ntazó a lakó helyén e czélra betett vagy lassacskán összegyűjtött tőkéjét az ország bármely részében is utazzék, csekély fáradsággal a legközelebbi közvetíti postahivatalnál nönuyO szerrel veheti ismét ki.
A gazda vagy kereskedő a lakásától távol eső helyen, gabona, ám eladásából vagy mas köreteié seibil befolyt összegeket könnyen fizetheti be, a veszély nélkül maga val hordott betéti könyvecskére; avagy nzetbeti be más megbízottja által is, mert a 2-ik én további be-télnél személyazonosság nem kiváo-tttik s az bárki álul eszközölheti, avig ellenben a visszafizetés csak tuiajdoDus aláírása alapján törénhet. Ugyanazok könnyen teljesíthetnek Szeleteket lakásuktól távol esú helyen 3-ic személy irányában egyszeri esetre vagy bizonytalan idire szóló meghatalmazásokkal
Azon váratlanul meglepi fényes eredmények, melyet a postatakarékpénztárak mindenütt, a hol lé-tesittettek elértik, bizonyítékát képezik annak, hogy sok hiányt pótolnak és azon reményt táplálják bennünk, hogy Magyarország lakóinak alkalom njojtalvsn filléreiket még a legtávolabbi vidéken is köay-nyü szerrel biztos helyen megtakarítani, be fogják bizonyítani, mi-szeréut alaptalan azon vád, mintha Magyarország népeiben hiányoznék a takarékossági szellem s reméljük hogy alig fog elülni néhány év és a száraz szánok adatat szembetűnően fogják bizonyítani miként hazánk, valamint sok más téren, agy ezen az utón i< a művelt nyngoti illanok nyomdokaiba lép.
A Ptifárt Efytet
A Polgári Egylet palotájának homlokiatár* ki üsték * aagy nemse i lobogót, bogy es is hirdesse a polgároknak as orómfiaaepet, bogy a Polgárt Egylet megaUkitáaáuak felásása-doa évtordaló a*pját ftli, pedig trioolor aélkttl lad'a ant városook érieJmi»égé-nek nagyobb réate ; biti a rendkívüli kosgyüléa óta, melyben as ünnepély megtartása ssoba hosatott, a legnagyobb érdoklóaest tanúsította a jabiJe-oa iránta kóeoneég. L• ese n gv mér-ffl érdeklődé* a Polgári Egyletet mél tán megillettél As ötrea év, mely a megalapítás é« a jelee Üaa»pély kost elmuli, oly asám egy egylet életébeo. ¦•IT légjoobaa biaoayiija annak élet-képMeeicét es eiakasgo-iégét e ea fttva ér lortéa-te megjgyós b-aattekot arró1, bogy a Polgári Egylet fooséije a társ* dalian élet javiiáea, a magjargevdás terjesetése • a *HWtfli" flgyek és sav-
mék erkölcsi át eayegi slmégetáea roll. A báronusinO sásaid ossieléa jeleate-a aaellemet. mely a. Egylet Meia belül oxelgé ¦ aa álteláaoe érdeklődés, melyet a tösöaaeíg egjleti ügyek írást lasnsii, bistos selogs a Polgári Egylet felviregsáeáaak
A válaaalaaáay és a reauieno ki-sottság miadean elkövetett, hogy al Oa-aepelyt mennél eikar»itebbé legye • íáredosáeát a legfaayeeabb e.ker koro-BáaU ia. Olj inielligena, — dea polg'. rok mitdea oailáljál ke^vinlt, — ¦.•írjKámu ii olj általáaoaaa jókodTÜ ó lkil
as Egylet termeit megtölté, alig kerfll egj-be Kaoissan.
As flaaepély lefolyását a köv.t-kesokben adjak. 10 Órakor as Egylet helyieégébea agybegyült 48 tag a városi trtsplomba Toaaft, hol asáma a már omIctí éa később erkeaett tagekkal 97-re egéssait ki. A fÓgymo eeee és éeekkar Kempt«r K. (op 61.) mieéjét adu elő. mig i.ff«rtoriumra Ssaley Lajos e. X. Weitw I. Ave Máriáját énekel te gyönyörű asiaecéssel éa hanggal. Ssép rolt Vörös Máyáa Beaediotna eo-lója ia. A Te Deumot as Egylet tagjai állva hallga<Uk végig. A hálaadó isteni ttsetelet bef-j*ste után a tagok as Egylet helyiségébe tértek visaae d.ss-koa-xyfilésre, hol Beátáik F«reaoa egylet' eis>Ak. em-lkedett hangú beesédéT*. od-•A*ö!ie a joleevoltakat s falolvaat* as
t«p«s«l, i
seöate meg e diaaköigyülés.
A jubil-am emlékére a ko**>t k*e<5 alapitTásyokat iutuu meg egvh«nga-lage kösgyülés :
1.) Hiadea étben 2 drb. oa kir. arany aaon fogjam, tanuló m-gja*1"*-sására, ki a magyar irod»lomb-e i-ge* gyobb előmenetelt Uauait-
2.) A létes.t'Bdo állandó asiakia alapjából 1000 frtUl járul 10 éTi réss-
3.) Ab erdélyréeei magyar kosmüve-Idd esi egyesület alapító tagjává less.
A diaagytalés a legaagyobb lelkesedés kost folyt le ésosiloUssét, hogy ose>k-bamar(poat 12 óra) kesdetéi vegye a tár sas ebéd, melynekfdsste.ea kedé.yoeeég tekiatetéhen alig akad párja, A t.lkő-asöotdk hoaasa sorát dr. B«nesik Fereacs, ük nyitotté meg, poharát as egyletre emelTéo. Erd&dy Bsooikre, as elnök as egylet oesset tagjaira, KoTáci Jieos id Bencsi.E Ferencire mondottak ig-o sikerült felkössöatoket. Bátorfi L*j«s egy nép alkalmi verset irt, melyet lap* és éljeasés kost el ia siaralt. E vrrs a. ssarsO lapjába a, a Zalai T»&figyb«n di-•s<-a kiállitáaban megjelent ¦ a vendégek kost as egyleti hásasgy által kioastatott. Felko»>sOBtoket modouk még dr Horváth Aaul, Kovács Lejos, Plihál Fereacs. Farkas Imre, dr. Scbwan Adolf a béa nagy : Faica L*j«ra, Rosecfeld Lajos.— A feleeolgált ételek agy minőség, mint meanyieég tekintetében kit&oöek voltak. A banketten 126 egyletí tag vett réss-. Végre déloiáo 4 órakor avval as általa-
los aéaettei osslottsk ssét as egyleti U rok, hogy ennél sikerültebb bankett Nagy Kaniseán meg nem adódott.
Es>e 9 öcskor sártkörG táaosviga-
onj rendestete t as Egylet helyiségében mely agy eJegantia, mint kodé'yeenég ie-kiatetébea méltó folytatása Tolt a baa-kettaek. A sord ido dácsára eagyasáma és igen disses kötoaség töltötte meg as Egylet termeit, olyaanjlrs. hogy as elei ¦-egyest 76 pár-táaeeolia három koloae-baa. Ott láttak. Dr.B«ntsik Fer«acaaé, Begearíderaii, Dr. Blenne. Clemeataé, Dausoba O ttóoé, Eperjeesy Sáadorné Fülöp Eáaméraé, GrQehat Henrikné, Gósóny Sándorne, Dr. Horrátb Aaulné, Hlatko Jánosné, Horváth IatTáane, Hild Saé, Kastus Bold»aáraé\ Krátky 36-BMfoé, Kaaaay Aalaloé Seller aUtyáué, Morgeabeseer Jáoeeaé, afftangartaeraé, Plabeiasné, Paadaraé, Dr. Rouild Sa-
, , . Rouild Sa
mané, Or. Rotaild Jakabné, g.bMtyéa Lajosai, Sobmidt Frígjea»*, Dr. Schr. yar L'joaaé, SieBlaeioé, Dr. Tnpamer Besaíné. Tsacb S.monaé, V.rf a Imréaé Vogelné, Vagoer Karolyné, Vioas Usi-Ióné, Dr. Vmer Lásalóné. (Lrsék) Ke-méayné (Badapesl) alb. araókat — Cla-ment Jaloaa. Darasa Vilma éa Tiaka, Dobria Lotti, Fllap Katicsa, Osroes Anaa, Ilorválli Irma, Hoff.r BaLna Hotfmaan Berla, Jabáas Emma éa Ja'-oaa. Jaada Hedvig, inni Katiaka. Kocaioa Polcai, Korea Hermina Kuiaj aovérek, K.méai aovérek. Liesek Asaa Msrgeaossaer Iloaka, Novás Lajsa. Ksviaaake LeoboldÍB, Prásgsr aivérek tUasavölgyi P.aiaa. Svaatich aivérsk, Sch-«yor Nelli, Szalaay Cwaa' Taboly sovsrok, Tripamer N.l.'i, Vágaor Áras-ka, Varga Magda, Vioas Mariska alb. orhólgjeaet. — A lásoaVaggéli fél b.i Óráig isrlotl.
A ayilvásosaágaak .«ok Molgia-tot léasi. midfia aa atóbbi idob-o hirrs kapott .Volepüa- b»»» »ilsa;Byelvríl «l-mosdok e»r«i aaást lisssli ol-saóimBBk. A XIX saás»di*a, midóa a toala-krdéa éa ériBikasés f.alartáaára vasn>, távirda éa vuigpűaia áll ss •mbwiaég asolgálalábaa, misd iokább érasslk egj viláfayelv aslikaégeaaégét. Ds .• ea'O-pai asmsetek syelve kösOl melyik alka!maa erre ? afraBoaia, sagol vagjsé-mel 'I Vagv talán a latis 1 Egyik aem . Todr.l.,6 namdeaki elóct. ki már egy ulagaa syelv elaajálitásával foglalkozó.I. aasaayi ijil. mily eaorgalmat éa kitartást igéayol egy ideges syelv megass-I láaa, measyi syelvi sajátaággal áa soaéa-| seggel kell agy kesdóask msgsiérkossi, jsug agy oj-lvrt féhg meddig, jó -ioa.sul [ megtasal. Eme lagadbstlaaal fostos korit mssyrk és sebésségsk nalléí s vi-lAgsrslv essméjet.
E világnyelv eaaméjo rokoa a se-Boir»asal éa a úámirásaal. Egy magyar osádsal «ppen ngy aljátaasaa Béosoeo V. Piriiab.a m.nt sálask, ÍX*~* bir" mcl ysamsunél » c.k 2X2—4 miért ae j lehrtoe bál egy goadola'o', mist pl. .és jéhxaom* rgy b'aoayos asó alul kifejesai, jbogr esés ásót bármily nyalva e«n*r is ,megérihesM. Hisa as emberileg agya pgyesld ssorkeaat, atokb«B bisoayoe fo-: galmakra oésv« osakia egyénid guBdola-i tok siftle. bornak.
I E vil>gayelv eaimejéa-k aasclos
I lesiteM Sob «y ra>k kosaosheti. al t. lálmaayát .V, apüf (v.lagsyel') sevr. ikerasielé. Sobley-r Ja«<*. a.tk. p é >á soé L is-ls'ec^oBos Kosa »B«s mcl-. l-t-. B<é.s él- é agy.iólváa eyelT.k t-| naloisoyo«á'«a*k rvén e!é; •• v«-éb-a bá-DBII r. mélut l bé aéaé-fil t.BB-aod k as a korft m~oy h<>gy ÖO a%elvf>-. sikerült Juusi. K kaua'Daáeyaisak esélja eg>«ia, arr. ir.aya.t. h-gy eaiys ayol-• ok jéllnmti'bb s<já Bág.it, a rokoanté-j*s«s> módokat «)a>ja:itaa. V>a akarati*! ea b >mal*tr* nté:>6 •sorgalommal si»é-rttlt neki eKy oly ayelvet mogalkoai, mely oyelv a melleit, bo^y sem l -rmé asetaa módon k.l.tkeaeu, kooayea elaa-játithaló, meal a kivéisle«<6l, a eyelvi •s.bályok h'lm.sáiól. k<agcaaára séave eacBgo és folékoay. A asavak aorreodja aem valiosut a kimoadott vagy kiirl gondola' ereimén.
A nyelv lerjest'ésérA Konstansban felállították a kflspontt irodát, a hol agy-¦seramind e nyelv lapját a ffVolapak&b-a e ia aaerkeaelík. A lap eaerkeea j mag> Sebleyrr Hollaad.áb.a már eddig 20 egyl-t alaknll a világayely tar -aitéao itrdakébea Pint.b.o „Eoole dea [autea K udea Commercialea" o« ala't egy taLfolyam áll fóo, hil a vilagsyel-v-t iagyeseeea 'aaiiják. 1889-évre a párisi világ kiállitáe alkalmából raa i*a$ kongreasai képesi a« idö *jt e világnyelv larjees.o egjé*flle'ek taaáoakoa-máafaiaak tárgyát.
A nyelvnek SÍ K aabáiya Tan, mxly.k kosul a fSlamlitéare mé lóbb.k a köv.ik-aí ponók 1 ) EgJ amberiaég. égy nyelv, 2) Egy nyslv, er.7 iráa. 3.) Egy iráa. egyealó olvasass. 4,) Miadea haag-ra egy b itt. 5 ) Minden botttre egy kiej tea 7 ) Eey fölösleges be 1 sem kell aa iri.n.l 9 ) Sl.báljuk kivétel eslko.1 30) A haoraulv mindig a asó Btolsó tagjáB áll stb
D ) im léssoak a ayeltaabdl egy példát : Volapok syelv tjóttveisek legnagyobb réssé BBgol^of vaa, iljaa : ta atya fat aa atyák fat-e ai atyáé fai-i aa atyák fat á-s as slyának fat.e as atvákaak fat-e-s aa atyát fat-i as alyákat fat-i-e A ayelvtaa maga négy nyomatott oldalból áll, m iy nyelvtan három óra alatt elujátitbató Ehhea aaolgál a lexikon, melybea több mint 15,000 seó vas, a mely asavak bárom bo alatt alsajá'itba-lók a igy ss egésa ayalv aégy hé alatt BégtaaoJkalo.
Xiadason lisatelt olvasók, kik a ayalv írást érdeklodaak egy öt krajcsá-roa bélyegg.l állatott levelbeli makers aéera tolom asjves felvilágosiiáat nyernék (Bod.peai I. kar. V.r. F»rta..a-u. 8. as )
Viéiki kmél.
Tek. M«rkeastL or ! U. iteailjaa t*l.lkoi*tcii mmék t. ¦««rk«M.6 arrftj, m«fUi«rri'wolaá(», r»j-jjOD mikiat Tüsköd>k tva ém botwstM hmll-gatá*om f«161 — lg*m, bőgj kritikaiabb liDOf) r«4m óéira • b«lj«*t H^JJ, ¦••. b erre t tUrglns* p»pirre l«irTR t— már ouk »uSrt w, aivel asAMai •¦agj Bi^eabvai t-Jó UlálkotáM b«a 4vg«B7Amekaf/-.Ke«4k IvsQiMaéoek * ti Hámot at^rtá ¦x«rk<>>MtAi Meaek iitattiaek nitiu, * • boM«a •§*•>
ományoa apróságokkal ktdveekvdai; vagy táe a *ilágot jelentő daaakak mára lagajebbso estidéit vRbee" s..faordl bolcei feJreeg-ltS kritikát írni, — oh Bem ! — Éa esattal figyelmen k>-bagyra mindee hypoteeiat, osak po-eiti* tényekre ssontkotom, a m>dLu
Hát atég ilyesmivel is lebet foglal-, ebbea a Caraeval ő iee.ege által domiaált ssakábáa as évnek, mikor min deaíelé „begedAlaek eaépea aa sikál-1 aak 1" Dgyao kisek is jataa eesébe a . fogfájás, Tereohlag, hideglelés vagy mát egyéb aemee betegség, mikor olyaa igea w)6 kedra vaa as égess világ-aak •
Nos kát. bogy es e jö kedt éle fiák-folyásán aoba meg ae sav»rteMék, a sok téayeeo kfiifll -ieí éa legfAbb fQiiétel — Hol egéaa-e> aieoa, olt eldogaác. boldoáreaa; aAlkOl pedig. ki a taiáreak leaBa jé kedve ? "tt'jéa é- v>dé«>B b« ek éia dtt-höag a k.ey-ro D.c i'i a belyb«ü d«-ée «' iil-<ö b>té.agi kftse-
máló •»' k**a>l*Si tlorffttonuBB.k
alatt *|ig Uk*t»*ik k4p*w •(/•••¦ tm— •
Tiriból nltMl; -Jk-lattM •xou*ti*5t
'ut ot*a«. — o'óvégreis aam 1
km aoit * f«l«C o OMltMik o*ro •10 M«rk.MatL nr, b* ui k.M* ¦•*», ko*; aa mjkori i*io-áiy«»k láMMm ut . rotiouu* gi pekal ¦efriósLeei bivaiott — folofráfiro kó
vidéki
b. e« jok ! — Smrrit
CSARNOK.
¦fivéuet ét
b«<-u bqi -Haak Tele -«-«b-e. «• t-b-tatl-nttl f ¦(««« i'lui n..ed<ddig mi* a
Lbintlo oltás ko'fii 'ap«aata h«té asOl-ii köaav-ln.Ua'taflk, • wodb-teók vé'kea
iya<>á«a«k •> lecaatgorabb ia>étk«dé»-eel atj* a-m vágat itt.
Am k egy aagy?jeUel áljeak
mb*M.
N>« hát iasea alég reagtlat: rendelet booaátíelik TÍU^fá es érderab«a ! — moedhvtja vaJaki elleaveióleg, — ámde feUjtesí IáUsik as illeti hogy ss a rendelet bármily rengeteg legf ea is, — egy
gábao véve nem segít rajtunk; s ka-1
Aeen &-<m, bs ások lag.öbbje, a poros , éa peaéesee akták koso.t alaaaesa tehe-to'l-o álmát.
Eltekiatve as orvosi ladumáay téré ¦ aao:oritáaaak el lsemért esak fél fiák véeményétol, a Ua«aeu:ás ie eléggé bi soayi'ja, mis*^p a vé«s himlő és kanyaró legmkább as oly egyeseknél sxokott ba-láloe kim-D9tem i-folyá*»»i Ttigsodoi kik
ifié szü'fii gondatlanság kÖTetkesteben, egy általáé kimaradtak a véd-himlfl-ol-
aiui.
Ssolgálb^tok egy eklalaas peldivaL Jomi Toltam a napokban egy b-soayoe k6seé^bee, a midóo b*raagiiigáa VsOtt kisérték orok nynfelomr> e<y 15 m hajadont. — Rovii idokösbea ea Tolt barna lik halottja as ille'ö oealáeV aak. Mindbirom btialobea bait el, — s egyik ••m rult védbimlATel beeitTa. Ssigura, s legesigorobb eljárásalkal-m saadeteaálhaledéktaWaal ah i mltVol táakértti Ha est as ille;d ssAlÓ kéaye kedvére biatak (kivált fala belyekea)e«eatBl ra.a, — ugy fél, —tehát rost maekát tL-gesünk eséstnIon is.
J«leatae be as ilte'.ó járáat, ifletd eg
urvoa, a rendel késése ala booeáiott adalékból aeea haayagsaai^ket, kik as álula előre megjelölt és a Ieftága«ebb módot, kostadomásre kosott aapoa gyar-mikeikkel a himio-eltás oseMjábol m»g aem jelentek, s lajtaaeaaak eaek miodea etaéeét éa eayhiU kftrala^ny m>llo*ésé-vel s lehető legaisigorabbaa, e jói állhtv tuak: mikép as ily, de oaak is as ily eljárás mellett, a kösel jovobea már n*m le-end havsásknak olyau fit és leánya, aki a véd-himlö oltás áldaaaioaa aem résse-atth velaa, — kitéve táe aékáey kóbor eUhaeáfáayt, — a kikaek"*egyébkiat maga a miaiester sem B*reaeeola»L
Paauskodank jobbról balra, hogy Begy M«gyar»rsságoB ilyea olyaa aagy a beiaBdóság. — Kern jejgatai, hanem stóvégre, — valaháre tenni kell valamit araim !
Nem tchatem, hogy fal ae eleve-¦i<nem itt aagy Sseeteayiak ama mondata i, hogy: „Oly kevesen vagyunk, mi-kép as apa gyilkosnak i* meg kellene kegye mesoi.a — Melyhes éa még — bár vádoljanak berbariemeseel — oaak act ki Tanom kossá teeeí, hogy aa a aiftJo, aki baayagságból, T*gy ross eke ratbél, koanyelmaeégbolkiTeaja gyrrisve-két b himlő eltéé alal — mikor aa ind vaietftleg veeaély.yel és ¦éaeaeli kiadáe-eal abeolat« nem jár — megérdamleaé, bogy sxás kaa<vttkn ütés m^reaaék — — l*lpa.r»v.
Tarulékban I«v6 eimoadaadóimat — legkeee.ebb.
Irta: Abroh&m GytUo.
Folytatás.
II.
HAvása aaaá>a s«éUa . ,lL_ A h.rné» oriaáfvtját lakja \ 8 m ut hoeasáfaam aundeo ol«ii, Uiad.a babér aa o taámár. Z Uraay)
Fl^ranci as Amó melletti riro, mely as »jabb iddbea főváros* yu,; „ egyesült olsai királyságnak, nuáx akosép. korhaa as jelealékeny aterepet jmaso ;.
Eonyöe és oso4s*Mp fekT黫a«k köeaoabctte as., bogy olyannyira feUirig. ¦ott, hogy még s idegen hat.Imák o;r. vágyéi is feJkeltette' De "seknek bodi-tani tervri a nép saabadnégsser«ieteD on. dea kor hajótörést eseovedtek.
S a tg k&sép Európában S»ajeot kivéve miad«nt;tt a k&sépkor setét éje u-nyitott, addig Florsaosben, mely at éjnek egy fényes otillag* volt, a iiib»d»á( napjait élték. Éten mindeakor itabkil esel le ni ü város boloaoje volt a tudomány. nak éa asépmüvéesetaek.
Itt látta egy Boooaoié, egy D»et« a raiaeeanoenak fényes korsnakát ; itt fakadt Hatiea Ulrik, a német feinli^ eodás egT vesé'férfia, e jelleoasA na-Takra : ,Óh asáaad ! A mflvéesatek é'eirt kaJaek, s tudományok virágoinek 1 ht'iy kedr éle. !«
A fraBOsia forradalom idején érdekkel Bt*aett F'órenos aépe e pulilikai átelktláeoknak elébe.
A vihar, ir|r Parisban ki>ört t m*ly oessetutta XVI. Lajo4 király tróa-ju, lait»nó»hatl.aal tombol* végig Olass-orasácea. A« olass *ereg vesére, a fiatal-Bos perU Mapolaua,.BBÍo>os ütkfiaetbea megverte ss oastrákokat. Diadalt diadal kéretett.
A aép miadeefltt ajj-vegotl.
Végre is as 'ddig oestrák sft'oa alatt leró Lombardia, Feleo-Oiassorasá| többi terreaaaiaiTal egytttt kottáraeiággá proolamálletott, a campwformiói béksbea.
A r«TÍd ideig taxtó békét Ut>el6-eaor ia a nápolyiak s*Tárták meg. Nápoly, melynek királya as o*«'rák fejodelem sógora volt, a fraacaiákhea naitó nápolyiak által elüMtett, s a királyság megbuktatása jó résst itt is a franesíáknak volt betudható.
ödkésiea franaia o«apatok. élttkón a nanoleoaidák egy ábrándoi aorjáv*!, miadeaütt diadalt arattak. Nipily, at oly segáig lejeJelmi ookéay alatt ayngA Nápoly, nőst kostárseeáKgá letL — Leik« és veeetője a mosgnlomnak, a köilAkáJul megénekelt férfias ssrfpeétgtt Napóleon Eú{«n. Booeparteoek nnoke Ootxtee voU; kiaek fAtorckvéM oda irányait, hogy ai óesses olátes átlomok egy köstáraaaági eeoTetMgtX) vooaseaoak, mey a fraoc* pfetJtktorá'uaaág alatt teljes ssabadtigo-étTe aea. E>«k^t a tórtéee.mi h&aéc kedvéért kénytelenek Toltunk Maorolni.
De térjünk Tisesa Flóreacsbe I
ToskaDa fejedelme. m>ai a m4-«í aaet neleg pártfogó oarátja.fóesélnl tiltte ki magának népe boldogitása mei'otL a tadományok és mavéseetek ápolásai.
LeJkneedvén a Mediotek példáin, vádtsárnyai alá vette korának kiválóbb festőit, senéaseit és éaekeeeit; gyámoli-otta e ssiaflgyat é*> végül a todóeokat U ndTarába vonta,
Ason kí Tál óbb festók kdsdl, k í » ie«ia forradalom elafi napjuban a toskánai fejediUm udvarában időitek megemlíthetjük Taraay Adolfot: Ex* h*sánkfi., miu áa Uagyarhoebaa csak nd-g koeónyoyel találkosoti, O assbonb» m ni, hol s loekansi fejedelem pártfogó
I *Utt ssivee otthoare lelt.
Tfaay s fejedelem kssdemeüje-
tolytán aemeokára maeteruko.á nyitott kÖiTttlea koselében a fejedeitn>
k ; mely masuk*-' »lj Jhitae-f* vergődött, bog/ a Uaitványok töns»g«*«" keresték asl fel, hogy Taraay mesteri at ma tatása mellett e.sajáútbsMák a »*'" tosates sainek ügyes ksananálatát.
Taraay legatorKalmassbb teetiv*-ayei kosé tartoetak Feaayvesay B>l>a* ésafejedeJem leáaya : Jadi b,
Mkion BMiat lefeioesor meg átt« Jadithot, es tetleyttetU mér a tserelev* ¦tek elsó tsvasai*iejét N«m tadai : Judi k arcának ml idea elmosódó voaá(>i-', vagy táe táraalgási modorának regasstrB bája, mavésaetéeek oeedá* v*ráasa "<>U • oíy bofulyaeeel arra, bogy a 20 «'M Feaajv-jsay, Jndith késeiében a »•'•-lemaek mámor-korát kesdu éiai.
Mondják a aaeretet aeek k&*t i«* erfiaebb, kiket a seellemí barátság k»I «* ffis egynsáaaal osese; s osakugyea is«Tuk tii ásóknak, kik esen aoxieaát baagoi-tatják ; mert ai ily aaare»et miadg * aaéf ét aémeeert rajoago ieUálisa.s. iri*' ú magasabb érdekkfte*esafeefc a f^4** a BMlybel M üaa«tU.*eég fcrtetályvia* fakad.HUSZONÖTÖDIK ÍVFOLYAM
ZAL1I KÖZLÖNY
1886. FEBRUÁR 6-áa
Bálint . feeié»setbea jártaab Judit b kedves árnyékában Uaalu meg a Urmé-*etn»k tttadíri ssépségvt a váeswara ra-rássolai, s aanak köveiében érozai]* sstre-jem asoa saalidea gyönyörködtető melegét, melyek sa érdek nélkül letaaő sa«ip mini énnikesési poat felébresszen i sso-kolt as egy eesméért lelkesedni ladó lelkek beo.
Ai ifia keblekat a róssás ssiaakkal festett jövőbe nyuó jelesnek f«aségas t» rÉi,., a boldogság érseté-vrl tÓlU be.
Aj if ja aroa égett as örömnek láag-augsritól; Jnditb ssive pedig kevesebben duciit ama gondolatnál, hogy oly ifjú kepe toglal helyet immár eeaményvilá-ginan, ki gasdagabb a nemesebb vágyak tandokíéséiwii, miat a mai világ „Icgáatiáje.
ób -sérelem ; Te istesi Od v 5i njújló sserelem Mily éreshetÓ a U ha-taltü.d !.....
Hid&a egy mijoai nap dé'atáajáa, frt-.ésieti órák befej*s<é»el, Bálin'. Jud.-tboi baaakiseria; feiiftat végre a eaerető leijeit életének féoypoaija.
Ekkor vallotta mag a. ú F«ayraasy Jadnh elölt térdenállva, esoreloaéi m re e* utóbbi Ugyan aaeagő ssavával a bol-dogiió aaót : ,ssereilek" sattogá.
tü a nap resegvs ssóru le mi riad sugarai; rotíd hatása alatt Biliat és Jud> b
gsának: — fslsdni a társad lati állásuk kosi létesfl Ört, ait a diffareaUiiát, m egy magyar aeoiM ia agy toskáaai fej <-deiem Leánya kost létosik.
Jaditb már Feayvssty váltaira baj ja vsls bolió fürtös fsjecikéjét, mid'm köteti léptek sajt felébresztette fikat sb-
1 sj>s*>u ¦ a "ah ^^ w»-™
Egy m»leg kéatsoriiás fejeata ki regre ia ama föjdöa.ttt. gyönyört, ni a sserelelflm értelme keltett b«aottk.
LkÖsb«o Tarn.y alakja lön látbo-tÓTá, ki tanítványai a tán sietett élves^n-dó a tavasai délután kelteméit.
A legemelkedetlebb bangolatbao as a legvidámabb cevegés érték el a fejedelmi Lkot, mftlynok parkja, a mssteru-kola parkjával össssköt teles ben volt.
(Folyt kör.)
Hírek.
— A vasúti azerenesétleiuég » -
dosatial esett asegéuy nőről kovetkeiö sorokat vetük Kassáról : „A I ü e r Frigyesné ••öl. Reich Anna a f, éri jiODáf 24-iki vasúti sswenea/;-leasaáf áldásai*, kaasai illsioségti s RVkeb Lipót otUai kereskedő leánya. Ott kStíy : ismeretséget Aiber Frigyes élelmest tinttsi. ki kasét meg ia kérte. Ai eskü vőnek két akadálya volt : a kaatie ¦ aaoa körülmény, bogy a fiatal leány is raelite volt. A sora íj ügy akarta, bogy •> sseretfi pár egymásé legyen, msrt mindkét akadály leküsdoUtt. A meny.sssoa; sseméyesea járt fi felségénei i kiesskő-riite, bogy a kantío depoaáláaa elenged teasek, s aainiáu ssuleinek beleegyese-é-vel férje valláséra tért át ,1883 évi fab raár 6-á« K-asán as esküvő meftarUto* Férje idő kömben Spala'Óba haljevWen át, oda követte őt • ingyiendó boldogaá? volt háai tüstulyOk állandó vendége, a fi*ial aessoay tnyját « alábbi időbia vessé'yas belevág ágykos MigMi* ; e bstej^c jaaaár második felébea ro*s asabbra fordalrán, as anya kalálus ágj<\ bos kiváaM sssrstst leáayát, kit mul' éri látogatása Ota ae*B Iá ott. A leáay otnak indáit, de a sorsam aagsdie, kogy nilfti báxbot érj«a. M.-KaBÍssán a ke-gyeileo sors msgállito-t. atjit ¦ egy uem
várt •aera.o^UsMég egyed&l. áidosati.l « sa^melts ki 0 elköltíM>tt .vs>á,kdL bog; ha dokló aayját vieaoaliikaua volna. Beaáru ss«i>ét Orokrs távol a ssflloi báaól, Uvol immir boidogulaa Uriétfi'-ki a végtiast-ssegb-, aem jele-h^teii meg, mart > góskajo tél-a faeteokétii caak kétaser ind«l el 8p-lat-ibil. A gyáeaoió oaalád két as<>p kossoru- küldőt, a k>dves feleji-betleu Jeáay hantjaira, ki oly iFjtata 24éreskor..b*a viod.rol- uoo ornág-b*, milybfl. n«gegr atasaem lért viseaa Ot alosaaa Örök álmát a ..gy k.aiasai rkertbsa Lagyea kíVaaya oaki »s idegen Í6ld, a családot p«d<( vigassialja aaoa oaind«t, bugy fájáaltaáb.a mind-syájunk réasvéuel osstos>k ' (Basel kap osolatban kijeU.tjok, bogy a muh ssá-mnakban bosott köslem^Dj »»oa réaae, melyben a ssereocsétlen a2 .bo'dog" aila-p-Jiáru • ékss<-re aek el*essé*érAissj!iank téves érteaülésea alapult. _ VelQo -, ssa-T-bibeiő ember kösölie s mi hitelt ia adtunk niki. A vicagilaton jelenrolt hivatalos ss«mianaálii át.saerim asonbaa a ad holmijéMl semmi sem biáaysik é* a boa-ooás alkalssável otag/svt yelsnlét* Ggjéi-:aláa.nem oonsláltatott. K^telvs-aégOo--aek tartatlak est a .issta valóság érdekében kijelenteni.)
- (T-i Egy bál, mely szavalat éé - A nagy-
delméaek klmo tatáss : Bevétel 149 frt. 25 kr. Kiadá*80 frl. 78 kr. Maradvány 6a -47 kr. FeJnlfiiettek: Malter Ferdi-as*d 40 kr, Uh Martos 20 >r, Hilté-¦yi Sáador 70 kr. K. 40 kt, ]>vák Ede4CTkr, M*raiu Ede 30 kr, Maller Dá'id 10 kr. Hegyi N. 35 kr N N. i 20 kr, RossDer Igoács 70 kr Vním=:w ÍAaUl 20 kr. S.olék Anlxl 20 kr. Kr-[déiyi Feraaoa 20 kr rUl*.cks F. 40. 'kr, Sommer Jó»a-f 1 fr . Heia Mihály 1 frt 40 kr. Tomka Mik ÓS 40 kr. Kos-ma Nsiudur 40 kr Stább Jóaaef 80 kr, Willaer Jáaos 20 kr Stantwioi N. 20 kr. H>roamesei Elek 40 kr. Wali István 20 kr. Tóth Jów, 40 kr. Koaasi Fo reaes 4o kr, Na^r Karoly 20 kr- Zaiaka Jónsef 70 kr. Scb.ller L-jo* 80 kr) OaVloer Vilmos 40 kr. &Ocb R-a^ 40kr. T»u*« Igiscs 40 kr. T-aa S moo 70 kr. Moke-icaN. 20 kr, T.ojfcó Pé er 1 frt 10. kr. Ctepiici János 10 kr. Bnriaa N fdbada«gy40 kr. Ssondy Ilka aroÓ 20 kr. Ssitár Fareaoi 40 kr. Fogadja a a é. kösöoség pár fogas* ái ssives látogatásáért, kőwöaetüaket • magánkat lovább-rais bec.eos pirtfogásab* 'Qok teij«» lisslelettol ar
— Bál A aovai dak. tdaolto "gjlei m. bó 2J »n tartotta ss>:k&rü tánosvigsl mát, — m^iy mmdea tekintetben eléggé sikerfti . A. (áncsiecom impoeaas volt.
reoieite ezt f. é-jtn. 31 éaa .Korona" Yt;miéglő termébea A mi a sztvalat és dal sikerét illeti, ennek éles boociolá-sábá nem axáodékoiank So csitkozai, nem i-t tehetjük azt szemben egy oly ifjú egylettel, melynek tagjai nem bogy egyetemeket, de réizbeu még kázép-ískoUkat sem végzett egyének. — Eltekintve tehát ettől, ki kell nyilvánítanunk, bogy tigy egyik miat a másik előadás, igeu jól sikerült, melyért ax elöámerés elsősorban a minden önérdek aélkftl működő Záakay polg Uk. unárt illeti, ki valób in teljes odaadással tö-rekiiik az ifjú egyletnek e téreoi kiművelésében. — Áttérve a táoczestélyre, moDdbatjak, bogy et e^y igen, igen kedélyed sxep estély volt, melyben ugy a rendező iég, Tálam nt a réóit vett összes fiatalság magát dicséretre méltó viselettel töntette ki. — Az első négyest 64 pár lejtette, melyben a helybeli polgár-leáoyokból állott szép koszorút városunk egynéhány előkelőbb polgárául is ékesítek.— Az estély, hogy teljesen sikerftlt, igazolja aeon k&rfilmérj, bogy a jókedvű lancz még reggeli hat órakor is folyt
— Mindezek daczára nem fojthatnak el egy fájdalmas tapasztalatból eredt ke-sert, megjegyzést. — Kaou3a város iparos ifjiisága saj át erejéből törekszik szellemi fejlődésén és önképzésén, mi cxélból önképzö egyletté alakalt Az ifju-'áxot e nemes törekvésében első aor-báa ia a }obb módú ipiros osztálynak éa polgárságnak volna erkölcsi kötelessége tám >gau,i, fájdalom azonban — egypir családot kivéve — épen ezen osnály hiányzott, nem véve ld a* izraelitákat aenv kik kfllönösen alig voltak képviselve.
— Kérdem már most, hogy ha az iparos ifjúság e szép törekvésében magára hagytuk, még akkor is, midőn a kiérdemelt anyagi segélyért szellemi szórakozást nyojt, s még igy is mellőz telik, kit sajthat a vád azért, ha azt halljak, hogy iparos ifjaiak nem bírnak kellő qualificatióvai ? S fájdalom, többnyire azok tenzik e megjegyzést, kiknek kebeléből e nemesen törekvő ifjuiág ered. — Sae-retjűk azonban hinni, bogy e mulasztás jövőben helyre leend hozva s kívánjak, hogy az önművelődéséért buzgón küzdő iparoiifjaáági egylet fel virágozzék.
— á ugr-kgalttai .Iparos ifjúság önképsA agylaui* által jáanár bó SÍ ro tario t wtiee.vMga.om" jö?e-
bea (t»!«.,; oleökét. kfiatissielet-és sae reKtb'Q álló tek. Bnka Ferenc* arat illeti. A disses k&sAaség osakb>>niar meg tői US a t^rme' ; msly a oégyesoél agvan-os^k k iQsmj nek bisooy ctlt ped'aT. as sisÖ régyest c.»k 24 pár lejlette. A jó és rig sene h*agjai meliett vígan folyt a táaos, kedves nemseti tánosook a c*ár> dás, ssáettalaaasnr megajrás'atott, és a fasi telén jókedv csak reggel felé, — midőn a disses hölgy aoaöaség osa>»l-ni ksadett — ssűnt egy kevéssé. — Mind oyájan, kik jeien voltak, örökké visna fognak emlékesDi esen bálra, és p«dij méltán, ice'-t egyréast jót cselekedtek, — másrészt — jól mulaUak.
- A aagykulsul UköUsiék
megaokalváa a már értisedek* Óta divá elemi-iskolai siúaetekef, olyképp« vélt s dolgon javiUn;, begy többek kösdtta rasáraapi asüoeteket a2.3.s 4. oastályok-ra oésve csak déiutaara rendelte el. Neveseit oaslályoc — a gymaásiam min tá jár a — váeárnapjas, délelőtt 10 Óráig siAadás' fognak esemal tartani. Ré*sfiok rfil es által nem lá'jak megmentve Rí iát, a*3t est elsí sor3»d a asalók lerbére eaAnek UJáljuk ; mert oly*akor ások bevásárlás vagy eladás oaéljá&ól éppen a délelőtti idoaa*kot readettea a pi.can lől-tik ¦ a bás fe'&fyeletéi már kissé éretebb essU gyermekekre bissák. Eieoto!, ha ottbofi fogják gyermekOke*. es maissal * uiftiai dolgában ; bs elküldik, ók le*s-nek megkötve. —Ason kívül as Iakoís-mcaa kerssstdl lönénik, tél^n a marba-bajtás, mely iegtömegeaebb éppen ili óra kor. Kikeseskedbe^k arról, bogy egy ily alkalomkor, a fveruieki^jtól megsaiU-jait •s-rr-smarhik n«m gátolnak-e le egy ké gyermeket Virudamásaak sseriat vásárokkor as elemi iskolákban ortaágsser-ie isiioois oek. Emellett vístoojitasak a kösokt-agyi m. miaistenam ált*! elfogadott, álulános jellegű tankönyvek ia, melyekben a vasárnap mindenütt ssunetfll emlittetik. A ssűaetek keresbitéae iránti intéikedéaoek est a réssét tehát egyáltalán nem fogadhatjuk el helyesnek és hisssrtk, hegy ^yakorlstilag is teljesen eredméayteleDül marad, mert a ssttlik majd réssiot ssugségbót. résaint aggódásból nem fogják iikolába küldeni gterms-keiket. Lgyébké«t hissesttk. bogy a fel-tarjesateodíJ iakolaeséki jegysőköayv esec pontja * tanfelügyelő1 Úr figyelmét sem togj* kikerülni.
— A lemtU ömk. tusolta sgyiet ' mely kebelében aiadftaass csak 25 tagot
ss-mlál m. hó 23-án UDojelél, adt*. annak, kogy a tObbi megyei tttsulto egyleteket, a mennyibc-n lehet párbnsamban akar h»-ladai .Ugyaais a fenti aapoa tar la a ien-lii veodé^U lerméoen tirtk'rü linoavi-galmát, mily mmdea '.ekíotfibea kifo-gáatalaaal iiktrüh. Ai els<3 négyest 20 tánosolu. A megjeleDiböKykosaora-» kftvstkesőktjt jegyasbetém fól : A aaég víg k«dalya Berlanoviu JÓas^fné a r hölgy, ki bamoros megjegyséseivel ag>ai>űaak villasyoal a különben is tán csért éJ<5 iíjaks'. — a csinos Beréuyi MUlósné. Lppíng(>r Lipótaé, Mitsger Milca.ne, Hórák H-rmaon* stb. — As augralok kosól a „b<Ü bóse'csimért egj -m4ssal vetekedő kis Bsrlinoviu Erssike. (ki ugyancsak bódiioti) és Eppisger Síi-dón.a k. a. Mitsgar Hermina, Burtics n6-vérek, (Zmjdáról) Schvarcs Saidéo.a,(A.-L^ndváról) Schón S-ldóoia, Qrünbsam Sarolta (LÁvÖrö') »tb. kia>sssoayokat. A .aai*.eleo maUtságnak nagyban e Cmos ditói voltak: Horváth GyAso f^paranca-auk éa Bsriánovits Ltsjos alparancsnok arak, kik aaoa voltak, bogy a malátái
ban. A mulatságnak reggeli 6 óra vetett véget.
— Meghívó A magyar aseni. ko róna orsságai vörös k<9resst-'gyle'éaek uagy-ksnissai varost válasamanya 1886. é*i fobr. 14 dé U'áa 3 órakor a kiadelovo-j ds aádor-a esai helyiségbea tartaadj»[ évi rendes köagy ülését, melyre kivblf Csímaett rendes tag ezennel tissteletiel megbiva-ik. N -kanissán. 1886. január hó 10-éa. A válsMtmáay. A kösgyUlé* tirgysi: 1. Elnöki megnyitás. 2 Jelentéé
* lefolyt év működéséről 3. A ssámviu gáló bisottság jelönié*-, 4. *A sorrendiae-riot kilépő váiassimányi tagok helytt ujak, esetleg ások isméti meg válesstáss, b. Netáai indítványuk.* Kiaorolt tagok Babochay CyÖrgyoe, Kiaioger Henri koé, Fiscb! Pálné, Lesan. r Henrik né, Kosenberg Iaraelné, RwenMd Ad^lfné urhölgyek
lEbeo»piDger Léo Itj . FtMelhoffer Jóuef Grelsei Gutmatio La*aló, Dr. Ssekeres Jóssef, Dr. Taboly Gyula. Sárvári Ulmann IatTáa arak.
— Térés verekedés voU Kn ssán, f. bó 1 én éjjel. Két mulató ember össsevetsott, s egyik s másiknak mellébe ssart egy kést ngy, bogy kissé a tüdőt i. > érintette. A rendőrség aaoansJ kiment és J
* vérengsÖ vadat vasra verve holta be. Már átadatott a T.ssgálób.róságnsk.
-- „Jéitt* arent gyermekség*" műre társadat résié-e Konkoltcs Fái és Konkolics Mari egyenként 950 db. öss-ssesen 1900 db. elhassoált bélyeget aduk á: kéabesités védett. L helyen tudatjuk as erdekei ékkel, hogy eddigi gyűjtésünk eredményét 20.300 db. bélyeget és 635 db. tollat rendeltetési he helyére jattattank. At emberbarátokat újból saives támogatásra éa gyűjtésre kérjük fel.
— Felolvasás a babonáról S>ri-aaka Andor pécsi tanító • lapunk nma-ka'ársa múlt bónsk 31-én d. u. 5 órakor a pécsi katb. legény egylet helyiségében igen sikerűit felolvasást tartott a babonáról. Felolv.sásábaa ssólt elössor s babonáról áh.Jáb.a, esutáa áttért a bo-••BOraányokr*, kisirtetekra és a válto;t gyerekekre v«gy táltosokra — felhosván aegtörtéot eseteket a oépéletból, míkaek elmondása majd kaoasgásra, majd kó-nyesésre indi'ák a aagy asámban jelea ˇolt kósÖaségat. Holnaphos egy hétre, ]Q v6 vasárnap (tobr. 14.) osvesett UniuS ugyan e tbémáró) folytatja s b«végzsa4i felolvasását. Lapunk legkfiselebbi ssáasá-b*a a felolvasás beveaeiését kúsölai fogjuk.
— A .Magyar Házias«iOBY# csi-
mű bástartási, gatdaaági és asépirodalmi hetilap minden egy e-i asáma ujabb és ujabb bisoayitékkal asolgái arra néevs, bogy es a lap bivstva van minden oaalád-baa hd vessi6ül iB haasnos tanáosadóol SSO.gálni. Mert a .Magyar HásiasssOBy" valóban oly gasdag tárhass, a konybs, a nevelés, sx egétssegügy, a kertessel, sse--. a bő egéss hatáskörét felölelő, alapos :öiieméays»k, melyek níndaanyiaa iga-soljáka jó b.rt, melyet e kedveit lap 4 évi feoaá'láaa ótasierset'. magának. Agyakor laiiértékü köxleméDvekeo kívül a .Munka Után" caimü asépirodalmi melléklet csinos költeményekkel, stellemes tárcákkal bessélyekkel, rajiokka!, ét bamoress-kekkel, egy-egy boesssbb érdekfsssiló regésynyel r Ágyes talányukkal saóra-koi'.atja .a olvasót, A .Magyar Háti-ssssony eUfixatési ára egéss évre 6 frt fél évre 3 frt, negyed évre 1 frt 50 kr. ¦ a kiadó hivatal (Budapesten nsgy koronk-utcsa 19. .x.) melvbes as elóL-setések legcsélaserübben pos Untaivá-ayoa intéseadík, kívánatra bárkinek iugyea é* bérmeotve ssolgál maistvány •sámokkal A legutóbbi saám és igen váltoaatos Urtalommal jelent meg.
Upreaér éa kiadó: SZALAY 8. Felelő. aaerkeastA : VASS ÍLH0S.
Lapml-jaoDo. : WAJDIT8 JOZSFK
legjobb asztali- es üd.tö ital,
tltüno hataüunak biiouynlt köhiig nél, gégefcajoknal, gyomor- é» hé-Iraghunitllál.
Mattoni Henrik Karlssat és Bjest.
•) L rovat alatt
[ felelSeséiet a____
Árverési hirdetmény.
Alulír', kir. bír. végrehajtó aa 1881. óviLX. i.. ci. 102. §-* érteimében eseauel kőshlrré Ussi, bogy as alsó lend-v.ikir. járásbirósíg 5867/185. ssámu végséae álul D^ntsch Jakab körmendi Uko« vétcrehsjutó javárs Simon Lajos éa társai kosmadomjai lakosok el len-1000 frt lóké és eanek járulékai erejéig elrendelt kielégitCsi végrehajtás alkal máral birórag isfuglalt és 1260 frtrs, bee.ült négy ló, egy tehén, két ökör-tino egy üssrt, egy nagy ssél rosts, egy osep-16 gép, és 200 mássá saénából álló íngó-a.goKneknyiWáooa árrerés utján leendő eladaláa. elreudeUetvén, ennek^a helysi'* oéa vagj-is k^cmadomjáo alperes-k lakásán le*ndo esskóslé-ére 1886-ik év február bó 15-ik napjának déleló't 10 órája b.'áridfiul kitüseük és abhos >enni ssÁodékosók esennsl oly megjegyzéssel hivatnak mag, bogy sa érintett iagósá-gok eseD árverésen at 1881 évi LX. t. cs. 107 § a értelmében a legiftbbst iférő-aek becsároD alul i. eladat ni fogbak.
As elárvernsendó ingóssgok véul-árs sí 1881. évi LX t. os. 108. §-ában msgálUpitott feltételek sseriat less ki fiteteodóa
Kelt Alaó L-ndráa 1886 ik év janoár bó 27 nspján. '¦
ZAKÓ DÁNIEL
kir biróaági végrehajtó.
KXXKXXXX**
Alnlirotttk a migyár ólaiban leii 647. száma bizakit kerttel telekkel és ktpcaolttbin levó réttel
egjott tztbaél kézbil aUdjak.
Börekk teltételeiét a tulajiaiitotul Tid-2725! s latiií isi.
Hlrschl Ármin én Llpdt. XXXXXXXXXXXXXX
************** I I I 1 I I I I I IIIII
Csak ¦ tkfctawW*
VÍD-JE.GT
PEZSGŐ
j7 JÓ«8EF araál.
a vaiaé. - ai • i'»-kaarvaay <^ esái (v: ni<-gli-p6 orsnraredSKr.v. >: ráa Jáaak Nzaayarl kasutr > . u u a Tegfibb jrj'ójrj>zi-rt»rtian* tajihatu. F6-raltar: <jvip\ *n tiiir az araav oruulknltos. ^—- 'I'rasa. .Ubttlt ---------------
26&1 «—7 **************
A legjobb
czigaretta-papir
?oooooooooooooooooooocxoooc
a raiódi
Ervén Lucas Bols,
k. k. H«T UíferaatoB, k. mti. Htf UefarantM.
Alipittított 1875. A mslfrdamban. kűlSolegességik
Curacao-Ani8ette,
az őrsiig elsó (Ülteiben lénletban T»nnai. 261610-20
LE HOUBLON
francai* gTárlmáoya.
Cawlay ét Henry párizsi UKmmátoktól óvatik
p errixss>tt Dr. JJ. Pehl,
Dr. K. Ladrii, Dr. E Llppnau becai ra- tanárok áluJ, kik a l*(jobb aji*»l*to atiUk, ii(7 * kitflafi »ia&*ec, ralaatst ut •geaas*t:r« oam árulna* ü*ÍU Toltárél, ¦ hogy >IB( ilyen, » ¦¦§» n-m*^" ecy«tl«D.
III III III I I III
ORVOSI NYILATKOZAT
a valódi
Dr. POP P J. G.féle
AMATHERIH SZAJY1!
felllmalbatlaa gyógyereje fela1, a aSlyőa-caaaoa aaájbajoknfi, kóroa
iaybua ea a togfájáanál.
Baeaael biaonyitom miaa<riat a dr POPP J. G. ca. kir. ni-rari fogorroa Béoabaa AnatkeriD naJTbét a aaiyoa oaúioa aaájbajok-nál, a kóroa fogbaaaál. miadenkor a legjobb aikerrel aaaaaáltam a bogy aat még ma iá miadraftcl rendelem, mi'elhog; gyakorlatomboa aaaak gyógybatáaoal ˇoltáról aokaaoroaaa aeggyAaódteia.
NagyUiklóa Dr. Fetter J. a. k.
A t. <*. koaoaaég a éret. k, balároaotUa POPP ca. kir. avd»ri fogorToa-féla kéaaitményt kérni, a oaakia aa olyant togadni el, aieiy as én Tédjegyemmel fm ellátva.
NifT-Ktnillin: láandák tjógjn Beim J6x««f C7&fra«- Prágcr B CT°tJ" FeaMlliofer Jóanf. Koiaabarf F. Roi«Ilf.U A. Mtalili: Kiai B. tybiTU Marcsaliban : Kiss István (vócvbi. Hirtnoiki. Iod: Báaocai A. fj. K t • s t he! y • n : B* aoa P. fvöfvaz ZL|arase-paa: Bollosv íj. Karidoa: Bajkliu I. froiyss Tapolcáin: Sak Cop-fek- <r*t7« Slsiefaa: SUsabunaar L JJ. P.rUkoo 3ipo. I. Sav. (jot.r.. Si|riUd: PTiastarar K. fvifvia. H a|j-B a jo m k Zlaoa; M. gTÓKvaaara* 16tíO 1 —4
HX3OOOOOOCZALAI KftZLÖHY
HUSZCWVrŐDIK ÉVFOLYAM.
oooooooocxxxxxjcobcbara^
wXl seiÍTf erén c z
i BTJDiPBBTBH Bottambinar stopa ae.
¦lapon ea kedíesö feltételek mellett ajáolkosik kör-és magáiifürdők f elszerelésére, iizjrmen-tnarBtíkek felállítására ea minden vizmü vi munkálatok gyora cs pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervesetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
18M. FKBBUAK « ia
Ajánlja fryártmányat, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty tynkban elvállal teljes Vízvezetékek berende-
7' s :t varosok, földbirtokosok, ipartelepek, ármentesi'ö társulatok és magánzók résziről modern techDihai
i71SS6-öO
O Ejrvetieti belföldi szivattyu-gyár.
O000000000000KXXX)OOOOO000O0OO000(
i
Lengyel János
asztalos-mester X a a; y Hauizsán.
A nagyérdemű közöoslg figyelmébe ajánlja a három hó clótt megnyitott
asztalos üzletében
készalt divat szerinti battrait vállalkozik egyszersmind a leg szárazabb fából felelósség mellett minden épületi MWkát és lakát berendezéseket rajzok szerint a legolcsóbb áron elkésxiteoi
Nagy-Kanizsán, magrar-ntcza 17. sz. 10 — 10 Ü673
K
ÖSZVENY-BETEGEKNEK ü:r
é. k.»a< klllOoda 6<i.lm«bt- ~ a. kir fttrd'orvoa »
>jáu .„a. U n-d Kehit .a-ió.t rjldoad OuUiii <».
Ot.ht. gui — -ddij N-air.ch Gjaia gjOgvanrAai aha', iiaaiaoa»"ad«a ii ó í 2722 710
iiaaiaoa»ad Jj 2722 7-10 J
Kö zvény-szeezt.
ó á
2 Kö zvény-szeezt. 0
0 Több nia' 30 «v óla. t., ál'-i.ui). *jkain>aaáabaa ra«n taor aaiat körién; Q
Q (rbeuraa)1>4 ••ll-n. b.j..«D.I, n«lj ni/, ót. a l««jobb alkarral aaaiaaliaiou Q
Q Ar» ~gj a*ecaek h*a*aala<i uiMÍiásaal agyllt* 60 kr. a
A EuyadBli Mr»ktT * ai rrM* blj K«?Kania*aB J
EuyadBli Mr»ktT * ai rar.<M*ei b*lj Ka«?KaniaaB Maiulák Oy Sándor MEGVÁf.TÓBOZ niniett tryiftlfxmára.
ooooooo
Meghívás,
A Csáktornyán székelő
1886. aarc2 6-ai lelitai 3 arator saját
T-IK RENDES kOZtiYtLKSÉT
tartja meg, melrre a t. részvényesek ezennel meghivatnak.
.Napirend:
1. As igazgatóság és feiOgyelóbizotság jrlentfae.
'i. A aárszamlt beterjesztése, s e fölöm határozat. A mérleg jóváhagráu Az osztalék maghatározása, ét a fel mentvény megadása.
3. Ot igazgatósági tag és a felügyelő bizottság Megválasztása.
4. Netáni indítványok.
5. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes tagnak megválasztása.
OtákUroyám, 1886. febmár lén.
iwn\ mm
Leír ^k.mol<a.n«.l
B«oa, L Paataioaai atoa* 1.
KOmvetité* ingyen. r E nzakksn a le«r«glkb
Legnagyobb /TT~~
BOTOR-RAKTÁR |f|
Fiálovits Lajosnál. ^"^
KiQat-^n
Fintor S:ett:[eierrar.n,
Sa< aleza,
Pittraitar: Ka
Ml zalai Ukarékr«utar-é>tlet,
lw adv*rb«n jobbrm )
• D. é. kömfio«4(s)*k tisst*)Uit«l tüdőmá*ir»
kárpitos munkák
*tb«o t*l»lhktí!t ét B>agr«od«í d^l^ekei, t«lelöwéf mnlUtt, ¦ l
Bátor Ti raktár»isbtD
asztalos, esztergályos
fr&aesi* dÍTftilapok mii'ájft •«<nnt k heUSk, mÍBd«t«a smakmáb* rigó meg
logjntáajOMbD ároo elráiimlok, agytnoiéa *Talt bu:orok»t gj
helyb«», aiiat vidéken. Raktáron ulálhtlák fánjt«len i»lg;f«, háló- ét rfcé4lfem«>b.t-I»errB4ÍesMrk ó Bám»t titkokban (Alid.o »ch p«o»i«*m). Továbbá miBd«>r«lfl álló, fUggi te koatol- Okrftk, .H.(cgóa71trtók (Karoi-•obea) tv.oda¦ kUkbao. Dú> raktár k*#« faraiiarákból, «•;ˇ miot Jajtte, erea>Bj, lMirtUi, iftMM é* aiau t>ér*»ayb>ól n> dmu tuab^a O(»-aaáB*k ém kÍMbb-aagjobb tlJTáaak, kaaa*4k. a IcgoJábV T-jtl^u aBsrik»i b.lrból. E Tál »lok Benyaa«xORyl beread^xrMfkt-t • '•cjott-njüiabb *r-k i, f*:e.?.*•*$ ineii-u Smgy raktáram hajlitslt látiro aala aatarnk ém mIádra fajtája vat>butorokai«k.
Hid^B éten a*gj lakttáram egye* kiválóbb cikkeit * nagyé>d«a)ű be b*Ji él TMlAki k&aöaaéf;nek lalvoroloai kénoa «tiv^ pártíosjáauk--
T
M80 10-10
kár) itoa *• hntoi
LJOI,

XXXHXXXXXXXXK^OXXXXXXXXXXXXXX
J Orvotolt Altul lrlprobalT» ¦ ¦ajt&xxl'7&! X
5
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦J
X TIK-, Bili-, im-.eteiet ; ¦ j (aulírasot) n uziieialaii <
9 Oronnruáf b«iB>jét»a f« (¦«.•« tt > •»<¦- * * T.mrRl «Ö1 10-10 J
<> wHomeriánaM-nak \
i , n »f *is»f il'atott 4* «nw M4>a; «i-r biao-^ iyitékk-l bit«!»>sittet«tt it ¦ rr51 ts.ló 4 , ¦yo»t t»*«j 15 kratih U»«lo4Jy*^ekb»n
Z kald«ük Mf A 60 crama »o -m H<v
7 ¦•nao»-r»oni«f esei"piH kit n-p-a •¦ 4 70 -.'ba k.-nl ém nUdUáo jfÜfl] a.la- 4 ^ irisommal rau el'áiTs 6»ok mii.d>-.l - A hirdet-Mt mm v«l*é> H
:61
PAUL HOMÜRA Tr,^.t
fnlU.álö>& is kusit j«
AZ IGAZGATÓSÁG.
A választási jog gyakorolbatáaa ukintetébil. az alap-azabályok 59. §-a értelmében, a tisztelt reazvényesek ezennel felkéretnek, miszerint . részvényüket, a kSigynléat 3 „appal megelózóleg. az intézet pénztárába — délelótti Orikban — letenni sziveskedjenek. J738 i_3
ŐOOOJOOOOOOOOOOOOOCOOC
*UX**M*KUU*U*UK****HH*XK*HHH
U 27í9 a-s Egy jó karban levő ||
jc szép hintő l
teljes lószerszám-felszereléssel J
jutányos árban eladó. Bővebb felTlIágonlláiaital a kUdóhlTaUl uulgál
K K*H*XUUH*MU****U*UK****K*
j
hnrmonikak
K-nr-iv-rrh
N
VII K.i>«rklrsa«« 74 Sar Bftoatká ¦ 'p*k Mt > ia>s;y*B éa Wfsnf-Bl*
ket-«i.<M<v •U«n. in 71 kr F»-u f*l aiá«ljí •«ar-l»i 1 4 drb f5 kr, 1 irt 1*0 kr
) vitf-
faarot »a pu) b«jai*r 4a «I8^Í.k elles. lesi ¦ a a m p a ¦ biltaa. kipr bili «• rjort
X
X
ff FttUL.. ---------
blllM ira 1 frt.
lltrii^iippti rtt) •!:«¦, bkjkorpa, Ubí>ud«á| atb •ll*n 36 kr. Kitrá«y-flyc«rÍB-»i tpptn •nyl-e, cjamekek éa =Sk rtntérm S0 kr.
Carbol-iipptD f«nAtlani<< 86 kr Jf
SlIiUoB-n.ppit bSrttka .Mitfratuar- n.plfi •! WrkiOtí^ ell«< 21 kr. J
T <y ál-mpiiD twjkorpti •)!«. »¦ arcxbSr é inkitét^-e 36 kr. X
KpMitppia * kajnOréa Áp*l4aár« S^ kr Jf
O y Okiria «p»»B Odiflaf h&C a. id»fti«rT"x»tr« »5 kr Z
G lye» r i s)-a g i|pn .tgj-r—¦¦*¦« pi|j»>re napp»« 1* kr ¦ < ^
! Hiiiot-iiipsti i Ur danaaifa ell«a 40 kr ] É
Tai*-iB-ttappai k«ll«atM MriMdÓMsi BBiaacviuttt k*i«aálatr», ár* 4 ¦ kr. ,T
lL>tph«id Práf«r BéU Sj'»K]r*t*>rtárjibBa N*ej-K.nít«áo. <^
V»H*ln*. k*rjak • b«jísjs*tt ré J-fjet figyelemb* rnm J*
»KK>CK»XXXItXX0X>CK>OtXICXXKX>tXX«
2Ti9 10—10
KAVE
¦yen. klllai, rrileljoa, samalaxt
faj 5 kn»a e««maR*kl»B. >>ér-
éa váaiMCilCKeB bnrbfjvá ntán-
vélel nrllrtl.
««Dtoi, Inon kUó.kém 1 15-1 15
CejLoa. aaa7, aao* . 1 ÍO— 1 40
Ovin, Im Ulti .1 6O—1 «O
U<oal«, raiWi,! , l.SO-1 TS
0r»»C7 P«rl) boa . I M-l.60
t>» PI) Cab» l»o. . 1 76—l.U
tr»lx . 1 80— 1 «0
j E kaj- *j toilatu k»(o.
Jtr ¦nhállaOTrial 4t
CatUoi; e« Tárta
B4iál
Kafkaio H>tT-aUsiaa4a Prlcar Bála •:
„TatraamMa..-, - laki M'->,, tárnái-tar kUrail. *aUaü*t Kaa7araia>
«UylácáJo ii-v cyaor«<*t r4<*>ctt saaaál, *j,j ISaWibb bA tMtBSttfiK .M«<i 3 > iv óta folytoaoaao B«y «r^«U 'ob .a aa .nátati utaaitáa«Al 1 í M
Kjssaeri;8rcs «
ai-Aayér •* a lafko •lti«er««baa risseafl.
¦lnd«aacafl kaae-(atAa ia l>4aalat-, faj-, fO - éa l<i(fa. jás uaer«a gj&ty-
léara. UnialÉiaat >
* " sasi kaiai SO kr
Frnnriu himszrszé.sso.
,od....T.l a«r«l».« ai ..... trj
¦a, hitelaa bata|aaia, ai.jaa *• kílika. «laa. tf; "*f P00;'
VaUdl. KoU
*a sa>v alaina*.
ffloU A. sgrsL. Bécs, Tuchlauoen
taktarak ll|| <nll la
n.ia- 8-a Unttal, : P^r J4— IkaX Zala-darám Iaai»f »le»« «f««jaM'aa«
O».,<» L. p4,T bMavantl ltaru.ll , U.U tar,
ooooc
í| Tek
C;. kir.
OXXXXXT
Teke asztal- és teke golyó-gyár > KNILL KÁROLY J
BtKsIX. Ratsas, Rstka Livugatt« Ns 5-7.
Alspittaton 18OT-ba>n Ajánlja kttl6.i»>eo taj4l. iltala »joa-
oaD (ilialá t tekoaaztal falat »•"«•
„Excelstor-büuden"
a Ucfi-imabb aogol kaatacbukoa avalvak takiatTa jóaa^át aa tartó*-
a>fil..ada. .a. Ukaaaztal tálat r.ltlraola.k a> a nallait a b(-
taaval osorlu olucS takeaaatalok«nt ca.k 46 Inba kwSt.
Aa aa oa. kir. kisáx. aaabatlalaaaauU Taka golyói", "•' Ijek at alafiat aaootaakkal Uljeaaa a<*ra nagj. ajialom agy avi jót-illaa aaalla.t kí.a'kaaí irakart. ÍO - 62 »». if 5 frt 63-66 »¦¦ '( 6 frl. 67-7i mm. lg 6 frt 50 dar.boakin'. Arak ím r.jaok i.ka aaa-tatokréa iaajaaváa a4r»a»iva. Í6U 1S ~ír«>.l
Ot^OOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXS'
WmjdUs Jiaf tímpmfemdijébéi Sm^Kmmtiim 1886. Február 13 ái.
évfolyam.
•fte. «i»
fel efre
l'l ér:
6 frt — — S fit W kr
1 . tV .
M kr.
RIKI1ETISKK alxie pteorbao 1. «*¦ i« >ieo*o te»elibi »rm » kr
HTltTTtMW
»rt*fc*<i 1U kmt •¦**•»* te* líinr.tan ill**k Buaiee "íj™ ki Jwerrt 30 kt Be u-od«
ZALAI IOZLOIY.
A ka* taeflmi reaiét Ulitó kosW-aearek a neAomoaitn«v,
Baráti reaaet illrtí
S aS"j-I aa I sbíb
Beraraleües leniek naei fogadtatnak el
luiriU auu na klMenok
A nafg-kamuai .Kereskedelmi Iparbank-, ,nagy-kaniztai Sntentej túialtó egylet', o ,tcdamagya dlloldnoi tanitó-.nagy-kamuai kfdednevlö tgyttiUet", a „nagy kaniuai tiítíiönmgüytöaövatkezef, a m^P^onikenik»<Umi tiparkamaiv'nagy kanútai kúlváiatttmím/'-ának kivatalot lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az átslános művelődés emelkedésével, az előítéletek eloszlásával, , tudományok népszerűsítésével, az .„beriség hatalmának, a természeti rr6t Hott, Dírektdétével, a társa-Itlni és nemzetgtxdájzati tudomá-„vokaaa eumei harcink keletiettek aziránt: rajjon hogyan érhető el íz emberiség jóléte, szellemi és er-kjlei tökélye a társadalomban leg tartósabban : az egyéni szabadság álul-e, mely minden embernek a legszabadabb fejlődést biztosítja, Iagy a társadalom tevékenysége álul, amely mindent megadván, az egyesnek, ha az boldog — az egyes jóléte i» teljeaitre raa.
Tárol legyen tőlünk, hogy mi e rendszerek helyessége fölött bírálatot fejtsünk ki. de tartozunk azzal az igazságnak, hogy jelezxnk s kor intő szarát, mely megkiránja, hogy s socialii kérdések, amelyek oly nyo masztólag hatnak a társadalomra, czélszerü eszközökkel, és pedig mi elébb megoldást nyerjenek.
Nem értjük mi e megoldás alatt, a tőke és a munkás közötti küsdelem és váltaág kiegyenlítését, a gasdag és a proletár korfui válaszfal tk ledöntését, a földoirtok és a capitalasticus irányok összeegyez tetését, de értjük a szegények . el-*BQagyatei*aüt, nyomorultak állapotának javítását, enyhítését.
A kezrendészeti tudomány a culturpolitiea, a haladás eszméje bi zonyos kötelezettségeket szab minden állampolgárra; az erkölcsi és vallási elvek pedig minden ember lelkiu meretére; s ez a szegények, özvegyek és árvák ttjyéoek felkarolás*. Ha törvény nem moLdaos is — agy véljük — nem volna szabad hazánkban létezni oly kii községnek, nagyközségnek, rendezett tani csu városnak, ahol szegényOgyi bi-totíág ne léteznék És hány létezik?
Hány oly hely ran Kagyarhazánk ban, ahol a szegényügy rendezv« ran; s ahol bizottmány létezik, az feladatának meg it felel ? Azt hissszük - egy — kettő, fa esek közül ii, hány, amel/ ttalja fóköte-leesértH, atMiy tweirvi igazi ese géoytit, azokat szegénységük fokához mérve alamizsnában is részesíti; s szegényeket kihallgatja, állapotukat kipuhatolja, osztályba so-ozza. a számukra szán' jövedelmeket összegyűjti; a pénzről könyveket vezetve, azokat kiosztja, tevékenységi kimn-t tását összeállítva, azt a közönség gel nyomtatásban is közli, sőt hogy a közönség a szegények agyér 1 tő-tásra hajlandóbbá válsz erkölcsi érzelmekre, a jónak önmagáért! gyakorlására fo gékontabbá váljék - mindent elkövet! Bimnv ritka lnly-u. —Nálunk pedi* éppen nem.
Nagy-Kanizsán a szegényügy éppen nincs rendezve, sót azt se tudjuk ; kik a szegényeink! Zala Bger-tzeg — legújabban reodeze t város — alig meegedett át, már rendette a nyilvános koldulást, és szabályrendeletet alkotott a városi szegé nyék eltartásáról; a évek ót
ligunk évek óta altsik, ninei szegény-ltjstromuak, szegéoyOgyi bi
zottsájjnnk, szabályrendeleteink, de
tryarlo állapotok. Emberek, ha Tan a szíretekben még énét, ragadjátok meg az elhagyatottak s ügyefogyottak állapotának jsvitását! Hisz talán csak van még a városban lélek, s van mé^ néhány ortot és lelkész? emelkedjetek fel már s tegyetek jót!
Hiszen tudjátok, hogy mit ir a költő : , Ha szenvedőknek arczain kő-nyüket látsz leomlani, emberbiriti szózat int, siess hamar letörleni." Tegyétek mrg!
Töröljétek le!
Aj IpirtMÜMtok.
Öt fertály esztendő óta fán már érvényben az ,nj* iparnarvény Azt hittak, a kik t Ukvéof születésénél ott voltnak, hegy eferfk legked-Teltetob intézménye ez fj törvénynek az ipartestületek le:znek. Nem aka rom mondani, trngy reményeinkbea csalódtunk, He az bizonyos, bogy e remények nem teljesültek annyira, a mint két 6v előtt hinni mertük. Ennek főoka a törvény ama hibájában rejlik, mely az ipartestületek létesi-:ését nem rendeli el kötelező módon,; hanem az iparosok kétharmadának kívánságától teszi függővé. K kétharmadnál összehozása sok nehézséggel jar és azok, a kik az ipar szervezkedésének és az ipari readnez ellentéget, könnyen fölhasználhatják az alkalmat az izgagara
Az ipartestületeit czéljs az iparosok között a rendet él az egyetértést fön tartani. Az ipartestület haladásra serkenti tagjait és sokat tehet az iparotok általános érdekében, régre az iparotok és a munkás személyzet között rendet csinál és e tekintetben mint törvényes hatóság mü :ödik. Kiegyenlíti a mesterek és segédek, vsg. mesterek és tanenezok kötött fölmerülhető vitás kérdéseket, szabályozza és ellenőrzi a mester-mas-Ukotákat, segélypénztárakat létesiti a felsőbb hatóságokat tájékozza az iparotok jogos kívánalmai felől, régre az iparosok anyagi érdekeit szöret kezetek alakítása álul előmozdítja. Ezek ama föladatuk, melyeket a törvény hant az ipartestületekre. De a jól szervezett és vezetett ipartestületek még sokkal többet tehetnek. Bajos egyfolytában feltorolni mindazt, a mi városonkint vagy köz-ségenkint az iparotok érdekéb°n szükséges. De egypár fontos kérdést mégis meg lehet pendíteni, mert ezek nek kedvező elintézésétől függ mtjd aem mindenfitt az iparosok bolgulása.
A már fölsorolt fontos kérdéseken kivül tehát a testület sokat tehet at iparoshiw Ingj rendezése érdekében, akár befolyása által a községi pénzintézetekre, akár nj iparhitelintéxetek lé tetitéae által. Az aayag okao beszerzése is fontos kérdés. Sok helyütt az iparos rabja a helybeli kereskedőknek. A testület tekintélye és befolyása olcsó és elóoyöl bevásárlási forrásokat meg az iparosoknak, sót
közvetítheti az anyagnak bevásárlását és ki-
ge is komolyan számba vesz, mert abban nemcsak az iparotok csopor-tonláait látja szakszerű és társadalmi érdekeik szempontjából, hanem fontos politikai tényezőt is, mehet éppen a hozzája tartozók öaazetartá-•ánli fogra komolyai kell száméi ventu ét méltányo ni. És ez az erköl-ctí és társadalmi elismerés az elai lépés arra nézve, hogy az iparosok boldoguljanak, hogy a helyi ipar fjlé b
y p
fejlesztése biztosittassék, az iparosok mfivelókése és a közügyek iránti érdek-
nyithat maga
nagyban való
csinyben, kedvező fbetési feltételek lódése elómozdittassék. mellett való viszont eladását. Ugyan | Kz az első lépés oly könnyO, ez áll a jó mintákra és ujabb elő-1 hogy önmaguk ellen vetkeznek azok, nyös szerszámokra is. A testület a kik nem teszik meg, mert saját kisérje figyelemmel az ipar körébe' anyagi és erkölcsi érdekeiket teszilf tartozó eseményeket, azarezze meg koczkára.
az ujabb rajzokat és mintákat, eze- A hol tehát csak lehet, alakit-
| ket oazaza ki, vagy kölcsönözze ki aúnk ipartestületeket ! tagjai között s figyelmeztesse íket,[ ha valami hasznok éj alkalmazható nj szerszám ragy gépeeske kerül' forgalomba, bogy ez által az iparo-sokat haladásra tökél-edésre é.
GtiUri U&r.
¦Materi rwMtt.
Minőiét. - Magyar kir.
versenyképességre buzdítsa. Ott ran- miaiater 4519/.lu. aa. Körrendelet. -nak további a közintézetek és ható- Aa 1868. XV. ta.l §-b.o a peoaügy-
ságok szükségletei A testület jár- ¦"'aiaater felh.l«lmeaáai nyert arra, bogy
jon közbe, hogy ezeket lehetőleg ^ L?L:LL"LLLLkZL%.°k? mindenütt a helyi ipar fedéssé és ,éa,ben tartkaaaa. - *. 1886. évb>n amennyiben erre még nem volna kiadott póaaugyi törvények éa eaabi-kelláleg berendezve, igyekezzék egye- lyok 12 ik fototébia III. aaáa alatt fog-seket uj iparágak gyakorlására buz- '*¦'' l°>'*jöv.dék .ránt, lőr.éoyee ea.bá. ditani És végre minden felmerülő [^í, * ""\ !ii"t\"° t,"^'^"^
. . , ,. , ,, külföldi aoratátékokb n betétek által
;" "P' 'Kényekhez és eseményekhez. ,,.„„,.,, ,HJ ..,„ lM„Uk „.,.„
kötött ügyben felemelheti és latba j vagy réaaleljegyeil áru oi, mngreaoi, el-| Vetheti súlyos szavát az ipartestület, ' adai, valaaiot ilyeemu aorajegyek ele-
melynek magasztos hivstása az ipar dáaa iránt hírlapokba birdetaényekat
&. í^.-k,**, í-A~í,-;t iitir.iA x. i_r_ iktatni.
és iparosok érdekeit tölfelé és lefe lé egyaránt igázságo an képviselni.
Mert a testület nem egyéb, mint az iparosok összetartása. Egyen-kint hiába lépnek fel erélylyel és buzgalommal, sohasem érhetnek el annyit, mint összetett erővel, vállat Tál'joz vetve. Az összetartás tok he iyttu oly tekintélyes testületeketeremtett, melyet a város elókelósét
As ilvaeaia kQllOldi •onjit&kokbi.a t«k iluli reMvételre, Tagj «.¦ ton-jáUkok b»l«ti, vagy reailoijagjeiaakara-láÁ il ld
gy jgj
, Tital«r«, — rtgj elsdiaán vo-
¦ alkotó birlap'i k&zaeiitsl tiltva levt«, as, aki ily tiltott taxulmu hirdeteMt aa-• >k tiltott toltii lud»., kSas< M, .1 1879 <vi XL. t. c 48. §. íri^m.b.o
¦ volas Bfrpig l«rj«db.io alaáriMAl büa-lel«»di.
F.Ibi»on a törváDjhalAagol, bo(r Wái flU jléi hílk
a ksUWági t.rflUt«o magjaléoi hírlapok
TÁBCXal.
(Elaefatutáá.) Irta: Boffmtann Mór.
Men hitogaum magamét avval, kof y áltfafcaoe, liaat* igaaeag leaa aa. a Bit aoadaai akarok; mart mi eaberek a tiaata igaaságol jöforaáa oaak eejteai indjuk, a tábori aoraan^ ngj latnaik aa, bogy aeg van agy»B beanttnk a tiasu iKBBtig atiai löreavéa, de birtokába aea >gea jatBBk. kabar a legtöbbe* aat ki-aaik, kogy aálak vaa. lla aa állata, akkor igaa tokfé a igenéig lóteaaék. Eabea a ukiautbea ai aiBda/ajaa aagyon u u agyéai talfogea biliaoaeib-a aydgaak. ti a aegkotOKeage aaalleadakn'k aok lekiatethea a mi BBerencaénk, kiaaea már a Bámet kótmondaa mondja : W«r allaa w.aaea will, lobt aickt laage; a ai ktrül-belal aeayil jataa', bogy a tinata igaaaá-roi eaek •» iamerjak BMg, a kol aea
iöidi-----in' aaaAak ót láttak. Hit ki-
aoay aabarí oaaUljréeaűak a tévédét, • a világa* mii aem élt amaar, ki eltol aaattae^ aoaaakatia volaa magát Be igy • két laalinaég koaott botorkáltak mU «da el.inak oavéayóa, a aaart vaa at aaiberi kelyaatek eaagaaabb komiknaá-bie .sj derab tragikaa — a ai gyar-'"eágank tragikuma; a anórl juinak a Uiedsa atjia aa igaasáf aanyire aabe) laU at aJJbbi
V.jjoa, ka aa itteni goadvitoléa aa aaiker oaeUlyré-a-Ul a tieau igataifot adta volaa, volaa-e beow na é'eUek ? Hinaa aiBdea jo volaa akkor, oaidAktnl l»,va aeiWaa a leglokéletoeeab módon
aegfe
léietnlt volaa, miadas a aiért oly aok reá folyt, a aiert eaari emberfAidtti torek-Téa, kaad.lea. iór:éat, birtokaukbaa volaa aiadao aebóaaég nélkal De koblé ^oa an elvont tiaata igaaeaggal, boeaélkat-tak voraa e tej ódéaríl, USrekvéarSl; a ka hiányosnak • vá«y, aa iparkodáa. ha kiányoanék ej elégUlelieneég, ea raarféle egyéni kajlám, ai beoae volna aa életnek; ami lokéloiee, Aa aár f.jlodóere aem icé-pee, — a valamiat bua'etleanl nfm jar aanki a pálmik nlati, úgy bttetaUeeu Boa eaikereahetaéek a tieata igeMág fényében, elégnénk, meg kellene ka.1 attak ka maaaol a«m, uoalombói w. Sokkal job-kea megtoló! emberi taraéitetiakMk an a ko.erék, maly a lagt&bb emberaál 99 adag gyarlóaagból éa egy adag tökéletao. aégbol áll. Ei a mi eaeraaooéak, kőaaap felfogia aaeriat, — da be agy akarjak eearaaoséi!aaeógu.nk ia, mert eaarenyi bajánk katforráae; a gondolkodók elégé dotlaaanganek egyetlae forráat, ée voeaao per ipája aeonaaoraaoaéűaB tTamtaaekaek, kik a világot jevitaai akerják 4e kértaik okát annak, kogy a világ mién — raaat.
Mióta ea emberek táraaaefokbea agyutt élnek a a osiriliaátio öevóayéa ba-ladvt atedik eaaek á'dánait, aaáta tea letetik kar, mel;b<n egyoi ideálieták ár talmatlan va«y ártalaaa idaáliaták aea ezlailtak volaa, kik éUtük feladeUvá lottók, hogy a roaai világot javitaák dig m »6 aaerenoó len faglalkoaáa ae a világjevitáal Aa lin«| egtdái igea aalj foka kívántatik ahoa, bogy valaki telje aea negfe!edk«va aegárói, kebalóbea kordoaaa as egéaa rilág oyoaoroaágat a áiaja^edja aagit es eaon folatt való ol-aélkedaaoek, hocy aikéat nsOntaase aag t világ ayoaorát. MiMa kálaeiatltaab*
iánk. Kog aa a lagkiaabb baj, ka a bb világról ilaodoaó rajoagó: kartáraaj tel DOOJ erük, ai*a*D ea álel folytOBO* p^'l aajáb«« a lockevBeobbea éraak reá, bogr aogb.llgaaeák —b. kiBoretik, ka gaajajel, a^gvet*eaal Jacalaasaik — ai klllöuöaia aaoa viligjevitékkel aaembea lörteaik mog, kik őBaotloBül köv.tik ábráadjaik.t, at öatadktlaaal bódolaak aaoa beoeo kéajaserttegaok. ]y miodavijuokaek torréoyt askb Ee.k aaatáa olj elbegjutott.kaak óraik .guket ai emberlooger k6a^poUe, aiat a Begv oeoáabao u a ki. aaigot, aolye kajoaok ooak e.gj ritkáa Iá og.taak a«g, o*ak akkor, aiaor a köaal|tJ vihtr-tél falva, kóayaatraaagbol kikStaak rajta aig a vikar elvoanl, bőgj oaatáa log 4bk* ajiro a küe legkiatkb jela ailkal tovább foivtMaák ojokaL
Laok a \iiágj«vitók f>lrtoaoaaa figvolaea otik a táruúágot, kogj a réaaáa ¦olUtt, molvokol a aaó.oa tolrüau c"ili-tátié virágos partjeia aa aaoahaóg fol-asW, aok a tAvia ia, aot lobb a tftva), aiat roaaa, 4a ki voaei fal aa a ku anlráat, i.ljel a Uvu a k.iüaköa eji, esak aaóp roaaáboa jOMunk, »«ll jol ookdo pakkodli aelle.i aiatafr hódolataak mély a>telaU jele g/aaáat B^ajlaak át a valódi vagv képaelt iaiflottaak.
Do a llvieak oólkQI .a eabari tiet ttlóaaiatlag oljaa tolaa ai it a babeke aMia, aa ol.I eaiapulaa caak akkor vol-aa, saoagáa álkor aooalioaák aogott aeg ráneatgálai a moa er aat a lelk.taüae foaelet, iaelr<űl etatáa a b.ba aoaag u olore kijilolt belrea, de. awor-volM >e t álét, kiáoroaarfk-tMteaaM áe a«aol a 'r>4|MrfBtf heiiaaukkaa
Iaotre, da aaaál ijeeatobbea TÍlágoaitja a ivedaa aljait. Pedig tévadáaeiakat a aaeavedelj aaüli.
Sokaak esa< viláQavi ók koatl iri(vlasra maltia.k tant fel aaoa állapot,| aaikor aa oaber teraeóeaetea koadetl.gea-aégeaek darvaaáirib.o ¦oombea állolt a taraeaaet Aeareiávsl, a ioak emlóia táp lálkoaott. Kai a keadatlegee illspotol i<-n betveeaa. bár toraéaaoteo állepoiaak tüa-tet'ók fel, a aeljbeB ae eiaber aiadeBt aóg aagatól e teriveeaottol laanll, mist a kia (veraek .ajjilol. A kölUoaet aat a keadeüegiw állepotol köroivekoti vará-aaával a olybá taatetboti fal, aiat at aa-¦ariaag eredeti, ártatlaa állapotát, a ¦jalykea aenümeBtáJia lelkek, kik aag-oiágedóat aeBaibaa aem találnak, viaaaa-ráKVÖdbatoak, miot ea embarieog ártatlaa, ^jeogéd gjeraeki koráboa, aeljboB e *ág/ak áa igaojak aagroa kereeek, kOBBjaa kielógi botok ¦ aa embor aage sa aaja óaleo ólóa boldog oa ártatlaa egrngyaiagbeB óli aapjeit Voltaira aoa-dotta volaa, aikor Rottaaoea kleaaikaa ta-aáoe*it elvaata a Uraéaaet^a sevalaarol, bog/ aa ember oseket olvajra kailaodó volaa aegrkealáb jiroi. A tudoaáajoe kntatáa aaoobaa. de kü'Oaoeeii a ídldrejei Uldoaiaj baladáa. aaámat ed olrta aep.krfil, meljok az aanjira ingjeit 6a-aradeti modoa alaek aag- bokruk aogött, roaaaul födött kuaybókbaa, feg/vorlk egy darva i|j oltoeveiket Bea aaabó kó-eaiti, ée aa aa/atoraóoaot 61óa ólaek, aiatka caak aa koraitok volaa ki a teremtő keae alól, politikai ólotuk aiaoi, a vegvoat a.a irigrolbeük ogjmáatól, oeak aj aa ajrj paaaiojak vaa, kogy aag-
3ik agraá«t. Igaa : piapeaaak aaoa kj-j k, aelyektjoa a oiviliaili társaajklom
ambara leladaik, de bieoovoa, kogj baja-iaak es kibáioak dacaára aoBkiaaa vá-gvódDÁk viaaaa abba aa oeeredati állapotba, mely tulajdonképpen oaak abban k&lonööaik a miénktől, bőgj legkSselebb áll aa állati aletbaa, mi pedig ba caak akarjak, a ha eaellemi lényünk aikereae a kiállja a rananvt állati oeetoneikko1, egóosao kösoljárhatank a valódi embori-bea, a ai ketdete aa iateniaek.
Aa bb élet, melj egykoron Gőr&g-oraaágan fajlod&tt a folylonoean derült ag, a moaoljgó aapeugár aa a tttodarek-kel aegaópeeitett Oerkek, kokrok, paU-aok, folyamok, határok alatt ea mellett, da aaaek ia valóaainüleg oaak a kópa aaabb, a kapnak aradatije taláa kevaabba irigylearo aóllo.
A eiriliaátió ukát o!«asvalaai, amivel aaáaolaank kall aa ember vala aatletott torekvóai hajlamaiBak ajilrá-aaláaa aindea teréo, a melyet as ídbk folyaaábaa atalloaBÓval etaeral aogkó-ditalt.
Mindig Inrcaáaak találtaan, mikor aemelyek teljeeea télreertTa a aaltak ta-aaleágail a uljeeen elitedre aat, bogy aa uslw grarló teremtmény, ki legtöbb. nyíre a kényaaarüaóg hmlaa. alatt áll áa aok lekinlatben mag egyéai gyarlóaiga alul ia veaettelik, átko«Ta a világ lefoljáaát, a táraldalmat arra intették, bogy lágyan egjeseru, aaüataaae meg a luxoat, térjen viaasa oaeiak ereayjinos, kik egyaaa-rübbek voluk, keveeobb igóayBjel bir-tak, a aig kigyél bókát kiáltottak a jelen korra, a aultet areay diosaretekkal kiaaaték be. Ds wk koaul agynak aea intőit eaoóbe aat ia k&vololti, dobjak el Petőfit, Artavt, L««voat a vegyük elo gr. Qwdáayit, Damjaaieioi, vagy SardoulHUSZONÖTÖDIK ívTOLYJJI
ZALAI KÖZLÖNY
1886 FEBBÜÁK IS-A.
ki»dóit ée aaerkeestAit u mi readelet btn fogUlwkia sMDtali a<ke* alkalma* kodit <égett oly megjegyaéatvel figyel-¦ie* m*«, hogy i-j hird«imeajek :o»ábbt kosKéteiele ee-ién «UeaQk a kir. ügjéo*-•égek -• 1879. XL. i. « 48. § ü.k meg. eer:»W- miatt * bűnie'4 eijáráa magindi-ia»ái lopják iaditváajoaai.
A» illető birUpok negjelenAai helyire »«•••> ilíetoka. kir. Ugyéeaeég esea figyelatestetéa m->giö>iéai4rAt a torvéey-h»<óaág által ht.iadékt.laaal érleeiteadA. — Badapeaten 1885. évi deeiember bó 30-4a T.ee- Máeolet biuléttl Dereaoeeoy Fái ». k. köt.g. kiadó:
Babocbay
polgármester.
ténnyel
Bál ét bál.
Hol? S&meghes. K»ttA egy aapoaV Nem Aa erdélyi kötmavelodési agylet javára igaa dase* táBCtvigavleas tarutotc Slmegbea i. e*i jisoár 30-áa, BMlyea Sttmeffa é* vidékének lrg«-*b hölgy-i és Zála-megye elénk fíaLelaagá gyönyórdos koosomt képestek.
A Mojaer Jóaaat féle, veDdég!« nagy lerme krüoó-o volt ditsirv*. féovárban
N K-DiMárói idr.. Defics..! Seb 50—60 fn jut a kittlauit c»é]ra röl ! es-a fflöl a aduegbi takerékpéai tár kósgyalése 100 foiortott bosott a kötmivtjiftdéii egyletnek— Ssép dolog bit •«.- adj* I*teo sok*t hasmáljon a sseel Agynál.: A bálb.a felillfiseiŐk 6-cses aévsorával a riadasoaég fogja oyilváayo-•an ayugtáfui — éoegynldre caak ealtom ban mondom, be jó tették amit telek, ha aem fneiaek felül, bieony itt mondásak l-.fics.ttel ugyan De moet már satiHuk be t kert ékeit : Bogj-i [rm. ea Malvin: Cl. Riodek Bor
ky Kálmánunk, kiknek barátai oly 8Mp Hámbao mosditották eifi a táaca sikeréi, — ifj. Daraey Kajetáa ur, ki a maga a teeadökbea anyit faradot, megértjamlik a különleges aliameréat ii Pnnktvm. A polgári önképsökór áltaJ könyvtára gyarapítására feb. 1 éa adott bál liaata jö>e-dalme 65 It. A terem djasitas maradt még 30-ikáró I kiadás kevés, e saeriat a éti jurára maradt ia.
Polgári malataág, » polgári oestlly meg U ©sekély eaámbaa *olt kéfÍMlve. Mit kAratkeiteasAnk abból ? vagy vtesa vonal n polgáraág b kiadásokból, vagy nem tudja a pompát atáaoaai. Jobb sseret-nök hinni; nxm akarják ! A 90-.ki bálba* •elyem. ét ¦elyem tittLelel kivételnek. Iit polgáriban láttok ige a •serény anyagi vissoayok kosött levó oeaiád gyermeké: aelyem derékban ; tán agy kiseé fótde-legt* ia. V A pilgán bálok eaael kesdik ., otthoniae je.ieget Testen.. Réett ven itt ia a vidék, vajaimat af ioteiligeju oastály ssiae; b. ok aiansaaek, a in©* iianU jSvft-defem. A po gán oe«tály .aeiaoeas OltásÖtt kedvaa alak a tiac«oanA kösttl mij-ítalil-jdk: üeraarafkrcaaPreatiny Ilka, Erdo-dr Viim«, Budis Iréa atb. ki tudja még •t sorolha'aánk föl,-de im papirom \ jutok, ssempiilám csákóra kezd ! in, Ha c<»k lehet, - e két báloa i >t mmdan egy«* delaiíről Hyman rovatban kívánunk megemlékesai: A| m»mák boldogítsák mooikájukat meg i soká !
Február 26-«« 4397 Farka* latráa
t tártai anlyoa taati aértéa^l rádoluk .1-laoi Mybaa. régtir. - Z»lM(«ni«(«' 1836 február 1-eo.
Mumik Kálmtán
irod* ifmafáió.
CSABNOK.
Mhrésztt m tzaralaa.
Irt.: Ábrahám OgtUa.
I1L
Ham momá** • kebelbe: M, atély a mjéaitm : As .'reá fájéáJo-uak Legjobb a .irhaloat.
O'Orosstfcrlj )
Rjvid volt ai .r*ay-álom, aik lágy ölébea Baliat éa Jadub
..I,-
boros ieiaöttel ruBTta ömz«
¦serelfflllk egAB.
Néhány hó malva bámulva vette Foay veaey, bogy Juditb taemei
TSrré&ysxé&i csarnok.
Bűnügyi tárgyaláttk jsgjzeke
1886 febrair 3 ia 431S. Mikiik.
I...Í. . UraB
lop*, ill.tr. org.adMig
•"•¦" S"b" '*«••' ^ A.ul. lir,.i „.„
*"°"»k .II.BÍ U VóriS< Jó"'f
Pálaé Ouly.oa, Daramy Anna Samegb, Daroa> Ksjetánoé áümegh, Eilner Sán-durné, Éui Iluaa Tata, Epaieio Vimoené, Fulop Erwike Zsigmoedhis* Oalden Jo-' ™"h
'»'•«• Vwoa. lop*, bü.te.t*;.! ri-
Ián Devceer, Hnbiawky Ida Z Efereseg Horváth Sándoraé Samegb. Hoha Ma!*ia Ittricae, Irngb Sarolt. Ny-valád, Kodo'á-ayi Marian Guláct, Kla'.z ao*érek Saala-pa, KeméByfj Qnek M. Apáibi; Mojter Mariaké Sficsegh, Máger Irma dr. M«ogíi Károlyné Z.-E^-rseg; ParUky Jolán éa Cn-la Huatiót Simon Jaaka «. Emma Mibályf., Ságváry Ilona Kövaakálla. Saékely QusUvaé Stlmegb, Táocsoe d5-«,vérek Rid. Takáoa Irén S«t. BéUU. ; VierU Jóaaefné Sümegb, Zdravi Irma Tirja.
E ked^ea aévaorosatbél ha véletlen kihagytunk volna *alakit » r pardon ; Kinem taac«olt?ki nem mulatott kilil-a<5.0 ? _ aeaki és tveoki aem válaasol egyebet, — mini: f«lejtbetallea l«ai a* éj, mit Sümegb«a töltöttünk, — úgy kivira Hit, — • fe fi világból k<-ki déle löt 10 Óráig. F{a aokat táocioluk bájoa hölgyeim, megtugedik w igaaat el rabeg-a-m : a fi-taleág emberül állott helyt, megnő tat ia ki a legénj a talpán. Mind áldoaat kéaiak ök, a rendelőt 22 Ugja egyeakint, de Eitner Ztigmoad éa Hátt-
ff.,,.
rádolt elleni
Febrair 4 én
végtárgy.
4138- Nagy
helyett balgaasuk m*g Kotiebeut. E.fe-Iejtek hogy ma* kor, mii imberak, mindenik kor iránt igaaaág talán ok voitak ¦ el feleltették alt it, bogy bn e* a txásftd a múlt ¦sátadot kiváoja viaesa, a ma t a*áeadb*n megaa elóbb multat ab.to.tak, f«l> kell teaoank tehát, hogy a lár.ada lom a maga öregaégébea egyik taásad-baa aem volt jobb a Deákot* váaináaál • hogy emberi bibák vollak aiok, malyek-bea a társadalom miadaa taááadban oaet-lett-bottlutl-
Boiláaaiok, tévedéseink alapfj ráaa pedig as embin ssellam nyulékoajaági éraelmeiak aoktéleaége, aaveléattnk haj-lamaiaak kulöoféleaége.
A* állat a«m téved. Aat bebíaoayi-totta már a physiologta, hogy a magánabb readü állatoknak is vaa eastlk, agy kit iteU*3 képeeaégök ia, de u állati éaa ofy eeükko<fl Uhtt é* a mell«tt aaayira a« Öettoo asolgáía-ábaa, bog/ a tévedés kivan aárva.
Ceak aekUak embereknek trigy-leadA aoraunk h»gy tévedhetünk, éa tévedésbe ejihe ünk máaokat, aaas hogy oaludatiai betudhatunk.
A hatugeág bieony nem Tálami dicsérendő nomeo tulajdon ét b*sug ember-a*k moadatai senkiNek wa telanÓ dolog, de mint miadeabea agy itt is dietisgaál-¦i kall
Aemliaátioaek általábaa mvalli-roeo hatáaa vaa, es a aivelliroaáa még a
kitcTj**!, outnpromiuamoi l«t*eK, ki egy k»t e^yebkeot kitáró fogalmak l l bál
g
ayibea a)»ga- koeött,
^y gm ,
olyu TalaiDi báaaaaáf, a caelybea a biaa-l l ••g/t de a világ előtt
éa Hiadea kátaaget (Folyi köf.J
y
loa ¦ta M*igia tié«taaaág*a kicár.
reaci bamia Tád bttote tével ridolt .!• leei agjbea. 3-ul bír. ith. — 4356 Erőm Üdíin caaláaial rádolt elleai ftgvbea végtár. — 4435.Sá»tj Oj6rgr ée tanai láaadii mi.u ridoiuk elleai itk. — 23 GSoci vádolt elleai Dgybea Lj h
Iáit ellen
.koaott aalyo* tetti ügyben. 2-od. bír. — 142.
agy ben. 3-ed bir Miklós lopánal
3 ad bir ith. — 40 8wl,«r L.jaa" ba-¦¦ ' rádolt
Féka
Jómaef balált okosott sulyo* teati sértée-wl vádílt elleni ügyben. 2 od bir ith.
— 145 Soóe Vilmoe okirat hamisitáaeal vádolt elleai ügyben. 2-od bir, ith. — 146. Kapocs. Vilmoe tOsvéss »ke«á* vétflégéval vádolt elloai ugybaa 2-od bir. ib.
Február 10-éa 4300 Pác Ferenesoé emberöiéwal vádolt ellaai U^ybso végtár.
— 58. N«meth Börkocs Mihály halált okoaott tulyoa testi •értésaal vádolt el-ieai ügyb~o *égtár. — 59 Dömötér Jáao* emberölés miatt vádolt elleai tlgybsn végtárgy 159 id B.c*ák JÓ-sset s larsai halált okoaott eulyoa leeti •értéeaei, válóit elleni Ügyben végtár.
Február 11 éo. 92. Farkaa Jánoa • tártai lop iá, illetve orgáadaaág miatt vádoltak ellaai Ogyben, 2 od bir. ith. — 113C#alló IatTáa lopásul vádolt eHleai tigybea végtár. — 114. .Saabé György súlyos taati aerlesse) vádolt elieat Agy-ben végtár — IKSSsaaati János aulyo. á* köanytl tenti aértéaael vádolt elleai ügybe* végtár. — 133 Horváth latváa éa táras köaokirat hamiaiiássa. rádolUk elleni tlgybaa végtárgy. — 141 Caéri Fülöp hamis eskü miatt vádolt ellaai ügyben végtár. — 147 BekK Hearik goadatiaiwágból okoaott emb*röleas«l vádol i ellaai ügy. vágiár. - 160. Nemeik János orgáadaaág miatt *-ádoll elleai ügyben. Ü-ob bir. uh.
Február 17-éo 4064 g.áry Jenő gondatlanaágbol ekoeaott snlyos teati nértéasel vádolt elleni Ogyb : Végtár. — 4. Eder látván s társai sulyoa teeti sértései vádollak elleai ftgyban. végtár. — 111. Farka* Isiváa eaandékoe embaroléasel vádolt ellami ügyben, végtárgy.
Február lH-áa llá Németh Pea^ia rVnact s társai lopásaál vádoluk elleai
ügybea b
p . — 131 D«niea Ferenc*
gy g
b*mia eekfl miatt vádolt elleai Úgy bon. 2d bir. itb. — I3i Simon latváa • ;ár- okirkth*ataitá4e>vl védollak elleai ttgybe- 2-od bir uh. — 143 Lff*ab«rger Jásot embaröléa bllatei«vel vádolt elleai Ogybeo. 2-od bír ith — 184 Tóth Gábor halált okotott aalyoa teati eérteWe. vádolt alleai Ogybea. végtár. — 204 Kovtoa 'mréné ttleveea okosáac*! vádolt alleo Ogyben. végtárgy. — 245 Beiáaei Llek ¦ tárnái topái illetve orgaadaeágg*! vádoltak ellaai ftgyb«n 3-od bir iu b> — .276 Sípot Károly lopáeeeJ vUoh eii^i tg/-bea. végtárgyaJát —
i. A oaOggodo
mardoaú kétely még teJki njugaataáiól ia megfossto^ták: látva, hogy Judith tekintete a«h* oa»K meleg köayeib^n olvad fet, a hogy mmdaa moaolya oa.k aaaak éd-aeégebea Uásd. Kenerveilmé; TarBay alőti W U>-kolla, ki kfUóabea eejiheae, la u olvas hattá, u Feayvea>ybda végoement lelki rállováa .
Jaditb aa alatt miad ritkábbaa jelest meg adván holgyaiaek táraaaagá-b»o m imént még lelki elveseiét a> ujió feeléaseii órákra, s ha ások egyikén még látni lehe.eii ai ajkáé ülő moaelyt: aa mosit aonyi kesorü lemoadást ea f*j-daimat faieaett ki, hogy Fény vaeay mind hogy Judith maga-agy magtajlbvilea
HBk, • kiaek .ml.kMrt fy forrt ktaj-ajet ejtbe^flek.
Ö Srokre I.tnkosaeo'et Boádra,
raf/ok
uélr BaBtalAje
(Fairt. Ur.)
viae.etét uietólog li
g y proltlem.vai áll aaembea.
Ai ifja egyedilU vigaaat caakaayjá-aak M-gyavriiuoból erkesett levleiból marileti. Ai a meleg értelmekuil áthatott hang, mely as aayai aaereieiet lol-•raaoao.o Uvalefcea á.resvgett : csak baiaaamkétt; balbaiott keeergú atirere. Saaltem.log .lyeokor ott Iáit* • báká
divagya; ú d
>.blakpárkaayára
ül
gy py
búvá gondolatokba merülve ; » hall>ai vélte aóbkját, mely a férj élvonalét pa,akta«-lá. llyoakor M«reiie volaa as ócv«gy fájdalmát m«go*.i.Di,eaybiieai ealeeÉÓkoini a aaanvedéa okon* kŐanyeiL Végre olt láiU lelki taemoi eld t ac -nya körül
eaorguakodó Jolánt, kft i
ga daCaár* aseretau.
.Vaj j oi
mégis ig.
nder p*jsáatá-ii tealvérkéat
jut-e "eeébe a>aa»k
ki*
aaha-nalia áJ-
aaóke uadérneK modoaoi V !
L)e bugy juta* I De bogy jutae !
BHiaa a buoauaáektvl t* oly fagjoa voli, oiy rideg ; akar aa islaadi jégmeftA."
Ily eobajok koat furgatt* ö eecébea Joláat, mikönbea oiy boa, oly bágyadt leit » lelke, bog/ kedéiyéaek leh»ugoii volta, méltán taltttaéal kaliett T^raaj .Iáit.
Tarnay a gyám éa aty.i bará', kinek aaivéu leküdt gyámohjinak kedély-ayag.lma, kitiootéle •¦orakostatá* ál ui
ígyek aetl B*lu
kiragaduí veaaedel-
uee áb áad-világából.
Taraay »gy oapuo Örömnél érteattlt arról, hogy a herciegi udvarba egy ma gaa tejed el mi veadea; leendd lálogaUaát jelea elled ba.
A fogavdtndó veadég aem volt máa: ¦iat Napóleon Eagea as ünnepeit vasár, ki m. hercsegg«l való aaovoetaég>6iéa v> gett volt megjalendó Fióreao*ben.
Tkrn»y elÓre ítépteite mtvgaaak aa üDaepé.yea fogaduiaa pompáját; a fejo-l f f kellemeeeB
a bevoau-
py g
daimileg kifejje a aaór>kvsuto moeg.laat^ mit l é k Üél
g^
láa é. aa est kövelo Üaaepélyak eloidé-aeadeaek. Jó tvlktvímat (og ai wo lg illatai gondola magáOkO Tara«y, feledietai fe- f i b
i fogják aa itjuval aéháay aapra kaaergo aaereioaét.
Tán a* udvari iaj, a féay oly vágyakat fognak beaae keiieai. melyek lehat, hogy hátterűé fogják asoritaí re meny talon saerelmet •• itju pártfogol teák.
A fogad.aláat megelőzd napon Faayvtw«y gj eogéd kéa.il irt illaioa levélkét sápon, mellnek tariaima ea volt : .Drága Feooyvoeey !
.Midöa vihar dalta éraelmeimat a gyenge túlira biaom, önmagámmal kttadva: — ta«*relm«mr6i kall iemtmdaBom, arról a asarelemroi, mily oly aok Qdvöl, oly sok b.ldogeáfol ígéri. . . .
Oh sori, maly a népek politicáját, irányaod, miért tetted tönkre advöasé-gemet ! i Folodni l«gok. Feledai togok •fj ánnot, melynek csak Un vott'egye-dlili Urgya 1
Iférje meg kéreaa, hogy 6a is falaj te«i í«f eagem; vajy ha arra aem képee, tattal.e« hjÜBtinak, kit tJiot esarat
H i r e k.
- .KaU arpbarif c»o valiá.-
erktlci l.p jeleat mf Nagj Kaaiuia. Wajdiu Joaiefkoa^vker^kedéaébea pél dáajaakiat ia k.ph.to, 10 krajcárjával.
— Kljogyxrl. ScaapriBger Ieai I. h. 10-éa jegyet vál'all Hirachel Igaáes a déUaalai lak.rékpéaatár péBüirBokáaak kedvee éa n.uv-lilelktt leáavár.l K gi-¦árai. Qr.iuláluak.
— FsrkM Imr«. « .Z.I.* tárutv-ke.atdje. ruArmep febraár 14 éa, eate Vt 9 órakor, . ,kare.k«lo ifiakiaképao egyletébe*.1 (Délaalu takarékpéeiilarépa
1. udvu-„KÍH JoBBetée kolteméaveit oaimmel talolraaáet urt. Vendégek eai-raeen látuiaak.
— Ai allatkluiuuk egyik oea>a mely eaaciaek eem laaik fel, oiajdaem miedea H>, de kü'öB4.ea beiváaárok mio láth.tó . kiakoroemák elolt. — Miadoe jobb ériéeü embarbea felbíboro-diat kflt . ridéki p.reatioka.k, eaoa eljara... bogy . tiaenhirom rároe baa levő kél korcema elolt eati bat órakor od. állit)ák a kocsikat, melyekbe . befogott lor.k agy . bojg vajami roeea eaarrel bet.k.rr., még éjjeli 11 ór.kor is ottillaak löbbfoku bidigb^B dermedtre. ¦aig a gaad. od.bea doaaöl. — H. Buda-peaiea DMgtadotl a readoraég ill.-.kiaaá-»ért bttetatai egy aaakéoaBét, a miért a piacról . biu'ill pulykát l.báail fog-
1 r. fejjel lefelé caipelte, oieaay ireliukább : .llaikiBBáal képe. et, h. a. lly-n döaeó-lécbva lelbaietlea parutt .mKgy ie kioai-gáaou lov.it 4 — 5 ÓriB il . legeegyobb bidegbea a koroima előtt b.gyj* dermed-j ai. Lihetae eaeket kéByeaeriteai .rra bogy .hatadja hogy ooaaaabb ideig d^Baöloi ..k.r, akkor koa.*b«lorait. Magmoodjnk . ! modjit. A readoraégaefc .gyík eate -«ase | kelleae aaedai ai ily«B gaadáil.Biil allé : kocáikat éa leb.jt.tai relök . vároebáe (adv.rára; majd elmegy ért. a gaadája i balog íjiaak bilit belyét találj., éa mikor érte joa, kiaaabai rááll.l kia.áe- éa kó.leked*.- ak<dályoaá.ért . bireágot Majd máskép goodo.kodiA~ oaiskor lov.-rol, ce.k egyeaftr legyeo keméByea ; bliatelve.
- Mhölgi réuag. Fekete Má-tyáe méiaároa legéay Njitr.i AlbertBál
, keddeo f. bé ^ éa aaayira Ursasegedett, ! bogy dUbSogésébeo öklével heverte gaa-dija ablakáig ebbea . Balataágbaa asoB-baa caegáa.k aokc.l B.gyob kárt tett | Bilat g.ad.jia.k, mert at ú. egcierepek agy oaeaemetélték, keseii hogy aa elobi-voit orroa a vértaaeágtol datK^dé méasá-roevért altx volt képes eUJii*..ai és a le-gé.Jt kórbáb, kehen a .alliae i.
- Ab Alaó-DOMbonibu f. hó.
6-áB megtartott t u m b o i a aagyoa Mép^a aikerüU eredméByre veaelett, a a mi fö a jelea rolt a. é. koeöaerg akkori ByilatkoB.ta aaeriat kittaoaa ulálta fel magát. A diaaes hSIgykoeeerabaa a körelkea6k>t láttuk: Aoaplca Móroé (N^y-K..Bias.) C.nrv Jáaoené, (A. Krá-lyeveos) Faios Fereocvaé Hochsiagar Samuoe, HiracMer LipotBé. Hirachler J.k.Boí Hinchl-r Ueerikné, Jakapák Ijoaaelaé, alremiK laidoroé, (Ugrád.) N.al.ld Heankaé, Neafeld Adolfaé, Lowe Ado.taé, Pjcöler Imreaé Steuo. Ietváeia<, Stefica lmréaé, Fóliák Jóaeelae (Bad.peet.) S«lá»ek jóea.fei, Sehleeia-ger laidoraé, lltaai Jó aefaé, Utasi Si-doai. arook. További : Csary len.. Caary lréa, F.ios G.aella, Faios Iloas, Neateld MeJvis. Meafeld U.rmi., Pick Ilona. Mera Fásay, Ui.ei Ar.aka árból. gyek. Ö<eaee be.elei 132 frl 66 kr. kiadás 71 frl 66 kr. u or,ro.« j..ir. febraár hit l-*m a readeBOség 60 foris>Byi ll.it. jóvedelooel • helybeli plébáaoa ar keseihee jntteiu. F.lalL»etdk : Bar. b.nc. Qyosi » In, C.rj Jáaoa(A. &re-lyeveci) 80 kr., Oóu Fereaci (P.rlak) 2fr, öadlia K»roly (A. V.doveoa) 50 »r„ Hir-cbier L p»i 2 frt bC kr , Hiraab-ler J.keb 2 fri 80 kr., Facher Oedoon (S.L-Min.,1 1 lr, Hjcbamg.r S.aaa I frt 80 kr . Lók. L.joe 1 fri Li«e A. í frt, Muioe Adoll (N.gy-C.Biss») ltr. N. N (\ Dombom) t fri, Neu Ornab.iim (N-kl.aiu.) t fr Neuf.rd Heank 80 kr. xN.ul.ld Ad* f 30 kr. r*iok Ede (BJglir> 1 Irt, Plcbl« Imre SO kr, Koba Károly 3 In, Slefica Imre 60 k.. jehoab^ger Ku-oly Sín. áchrarcs Simoa 80 kr Su DC8 Ialváo 1 frt, (Joai Jóiaaf 80 kr. Vratil Tirul.r 2 Irt, W,m Samu (Na(y. JaUaiaaa) 1 frt. Tombola urgyU k^yea adakoaoi : Bátorfi Lajua (N-gy KuiHa) Caary Iloas, F.ici Fareuoioé Hoohainger Stmuie. H.rach er Lipolaé, Hir»cbler Jakabaé, Hirecbiv Mik.., K.a és ÖrO.. b.am (N.gyK.Bisaa) Neafeld Hearikaé. Meoield Jali^ Plohler Imrésé, Piok ÍU-i.moa (N^y-iCaBias.) RoaaBfeld Lajos Mti) 8oaBe«w4d Roa^ Slara
Fáaay, Salának Jóaaefaé, Sotiffar Ká!. más, (Nágy-KáBÍsaa) Sohleoiagar liidor. ¦al8chvnret. Simeoné Wetaa L. és F. (Nagy-Kaaísaa.) A rendesek ' Barharus íiyÓio, Kboa Károly, Ldke Lvjot, Lív, Adolf. Schotoberger Károly, éa YratÜ Tivadar a Tombolát adomáoyoi ták. 4 t, f-mlfi»etAk éa kegyes ejáodékeiok ft>! gmdják eseaaei a readea&eég legbeasébb aa iale könöaetét. A readeuWéf. '
— A sUgy-k-uitMl Iit «óeg7ltt 1887. év> február bó iíO-aa a .Se.rvai* diaatwméban jótékonyevélra .Nyári tan, lalaág" oaim alatt aártköru jalme.««téiyt rendes. KeadeHa 9 órakor. Belépti^lij frj. 1.20. aaámaott kársátjegy t írt F„lu.aae-téeek köaioaettel fogadutaak éa hírlapi, lag nyuglástataak. Kanai)egyek eJór, rakhatók Práger Bála ur fyogynaar. táráaáB.
— Eljesfxét Caeadea Oéaa cUk-tornyai urodalmi kóspoati iapáa eljagym. te Asgyáa Mariska kiaaaaoayt N.-Kaai. Ma. Ól.
— A lAgorlsJ paraast orros. V.. ratadoa eselott segy hétiel 17 embert veeseti eb mart mert, • miatkogy kMt-•égök sem volt, bőgj Páriába menjenek avuághirH Paatearhoa magukat gyógyít-t«ln , Namcsiot aeva rékai (Horvátor. aaág) iöldmivee vette okét gyógyítás aJá s valamennyit teljeeeu magtsabadi-totu a baj kovetk-3«méayert61. Oyógy-módja aa egyik beteg leirata atáa aboél áll, bőgj éhomra deotlitaroyi vórös saintt páliaka er-jtt folyadékot ad ba, melyben kÖrubogarak leelréasei * annak. A ner bevételére a beteg aamaokára bágyadleágol éret, mely astáa nehéa iáiba megy ái; míg végre dübod'é válik n borrasJto kisek*' saeevad. MaVaodsaor ia be vétet a Mvo/Wl a oeleggel, mire et ktmirttlteo dol le, majd éhaéget éras. A beif-g es után kevés ievaat vasa magabog s » bajaak tukéleteeea vége. Ima, a vi-lághiru Paoaleraek paraast veraeajytársa,
— l'j gJ*gys«rUr m-gyéakbea.
|2.1ame^a kosagé«s.égil(yi ÖÚoiUága f. bó 2ti-an Urtutt Ülésében Istárgy.lt. aaon folyámodvanyo.a., melyekben ké-relmeatflt.k, bugy Betlsiiaesoa éa Nojáa *KT gyogyesertár ; Keasthelyea agy második gyógysnertar f4állítása eog de-lyttsleasék. A bisoitság tüaeieaen megfia-tolváa a kftrUlméoyeket, figyelembe *•> rén a föorrosi véleményt s as Heto kos »>éfi képriselA-«Miúletek ayilalkstaUit abbaa állapodták meg, mw«#riet Novíve feálliiandó gyógyssertáJ' eagdélyesését pártotáaak ajánlja, a másik kát kérvényt pedig eluiaVsiláBak véleméoyesi.
— Nem. Egy bukaresti fi.tai Ugy. véd tartotta a lakodalmát egy dusgas-dag btjár leányával. Fényes Uraa-ág, hoeau kooaiaor kieérte a jeg yeapArt a pol-gármesleri hivatalba, ¦ hol as eaketésaek kellet volaa történi. Mikor apolgármoaUr
, föltette a ssokáeu kérdést; „Kiaassoay, hajaadó e feleségül tnioni N. N urbot: a leáay erAVelj-a bangón ,aeais-me« vá lasaolt. A jolgármester ismételte a kér-déet, a Iftáay újra „oemel váiá-molt. A vendégek kösOU óriási ssvar keleLkesett s Bagy föiiadulssaai távoatak a teremből. A leány es«laU kijeleatetteestleiaek hogy aem megy aeakihis máshus faiaeégtU, mint «gj fiatal képvieclobaa, a kibe már meByaaaaoByaága idejében sseretmt bel«.
— A tMgfar hirlaplrodklon
18B6-iki állásáról egy kis statiaiLika jelent meg id SaioByei Jésaaf ótsealtiiásá-bao. Több editál ardekeeBek tartjuk .bogy a .Vaááraapi Djeág* b«D meg-jdent- Most még oa*k ast emlijttk VSi .hogy Mágyarort«ágoa miodea 11647 ¦«• gjarn eaik egy magyar hírlap; 11.237 aémetre egy aémet lap; 62.211 salávra egy ssláv lap éa 86.037 oláhra «gj oláh lap.
- -Uffr-r leim? IaeUábmx Ér. dekas akta érkaaett a aape.h>a — mial a Ss-gedi N-plé irj. — TriasswW! a ssa-gedi raadörséghee. A« akUk *gy kalal-aoaéiet regényéi tanaimaasák- Aregéay hoanAje «(,' Saeged vidékéről val« taoba* Uáay.aeve P^thA Eruéb«t, a ki évtise-dekkel eselöa elvetodAtt as Indiákra, hol a tflivértt magyar laáay kalaadoa »s»-relmek ho«aAje lett t a félvilágot bah>-rangolta. S a kalá0«oe éle fi ftít jaleal*g a tnessti tébolydábaa ortik, rabként. A mait boaapbaa saállitották töd*-fi alti a teogeren KalkatábAl sUoydtár.a*áf Bréma hajóján. Nem buoö., haBrm ör»lt-aek urtják. A tneasii tébolyda magf-r lakója asooban ultakosik ai allea, o»gy örült volaa, s mi moadja, hogy ármány síd-sál* lett. A rteeiti hatóság msghaJ-lotla á nA paoaaiát s kihsllgattl Ót. A Bsvgedi rendorséghet átért ktt'diék el •« akukái, bogy a aseren<Mé^lea nó rokoi*11 kipahatoljak A eaegudi rnndóVaag a aktákat viesseklldi % uib-igasitj. a *is«g-*
01, hogy Pnthfi Kraaébet rekosaiaak .-I kutatása vég-tt a« émore.«teasi baló-jságaál Wiese-aok lepé^kat.
— B*ly««hJtMl«ltó á'limbivsul
aokok. A va.1*.- ea köaokuUettffi •»-aiastariam Mám vitel i ue»ialyáb»n ti**** hat év óuftsöttblBO. maaip lációt ft-deatak fói. A> oastily uaatviselÓ. kotfl hat«B valosáfoa snö»slkesetU efyert-tek,
föl kaHUSZONÖTÖDIK fiVTOLYAM
ZALAI COZLÓNT
1886. FEBRUÁR
j ptgj Bj«H4kkere«tet bis'oaiiott "Jia*k «•»' bo8y »mioi«tenom irat "rál». réodorio aae«flde«k r«l • «gv4b
,i falukról ie*tedte a Wljegekef, nelre ei m'Áb uj** KJ»B*nl bocsátott áruba. i ^..Teikeiet feje hamar tioat.it tbii, a j.in.i. • HEJ » bau'etóat elkerülje, Ön-jkinttágot követelt «l. Saerencié'tlen *'.Ud'»o»« aijtelme »e volt eeórBvü at-blIiroiaaáoak ig»«i okáról 1 iaoaarűaei ia ,t üúi«k. bí'py a baratjaikért vállalt l,»i,ai kótoJ^etta^ek aergcttefe a haliba. C**k b reudAri vízcrfálai d«í'ette ti Ltogv Tób Sáodor niniaiiert »sámlÍM( t. pi^*DJ nappal eseloi agjroaldtte marti tkfleoföldi vaaiiúállumáakórnyékéo, rírfj m p.ierTrj»öjfl volt egy bfUSa asdvet-te#\ack, mely » kincaUrt addig meg 0fta- fjrm hfttárotott, de kétaágkirtll eirekr- rupóóeafeg "Tejéig károsította meg. — Értesítés. A D*gykaa.uai .M-g^w Irudaiom éa MUvé«s«t-pár toló EíTtmi-f irodalmi isakoeitálya 1886. ,,T i'bruár 27 éo eeti 9 Órakor tartja rmb nviiváoo* teiolvaaáait, melyre ag tfttéu ei iftgjai t** oaaladjaik) titateUttel oxtghi''*'oak. A felöl vaa»odó at&veg címe: .Hogy lehet ac ember kj *••¦*,• ku.y- UwvegéY) irta é* felulvaMa H-fffl úö Mór laaár ur. aa irodalmi »:.k--/'»'y '*íj* A íelolraaia ar egje-,di«[ b-ivi*«fében (Batár épalet 1. etn--leleoi [<•¦" *Hk- — At iriidalmi aiaku«l ia>.j o)*r elAieteaen ta örömmel jeleoii, h^j • máaudik oyilvánoa feloUagú poftariaaára dr. Sebre jer L'jo# egye-,a,eii aleloök ¦ irodalmi aiakoralályi rfc( ur*t volt tael-docafl* mefDjerai Tuiieíottel: BiiörVLajoe aa irodalmi iitkoat'Üj nlnöke. •
.Ai elsó M^y-ksmluai hlraUI-
P9l?ái beie^aegélysö e^vlete* f hó 2-*o t Kottákoa cmKstt v odéglőben tiraaa TtcaoráTal egjbekütótt, táocifiajalmat reidetett, melj aikalotnal a tiraadalom toiep >a«iklj4koi fartoaó egyesek taufo-Imik tohtttték m«g a termet. A tárta* lacaora végexével tombola játék köret-trgv.it ifép éa értékea ojereméav-tir-ffakkai egjbekötve. Eiutáo a fiatalságot -gmoaditot'a » ciardáaaak lábat caik-u dóiakut* ; - mijjasöregebb oem gyö-üv őrködve oéste őket, olykor olykor ti«m«,vr>o Örömében agy egy pubároak irtaimat. A. TífcTalomoak eaa>K a oap auga-n vetettek réget ; 1-gasebb emlékeket Tive magokkal a ba»<ttér6k.
— ElUBt flaUl MSíOuy. A Qyori
Kóslooy írja : RiUeutí ctapaa érte S'l éter gyAr*iígv«ti füixerkere«ked<ít Ifja, ¦t«p éa finom müveiisegü aejéoek elméje megaavarodoy,-ét a* a rogeazméj) <á m.d'. h^ff 8 férjeTel nem élb«t; m*rt mag rao írva a atri kóayréoan, bogy 5
kóbor éa bajd>wS életvt éljao a fttidSn. A betegat Béoabe vit:ék; de elbocaátuttik assal, hogy caaládja éa édea kta gy-irme-kei körében iakább fölgyógjulhat. Egy darabig jól ia ment, acoigih a boltban, poaoaaa kiaaámitotta aa eladott áruk árát a caak némi btukomoraág árulta el •ferenoaétlflD kedély ái.apoUUt, később derültebb Uíl, fol/tonoaftD mosolygott; de ráltig m«odogatt», hogy 6 már lawá moh a világgal, o nem élhet tovább. Mai' péatekea virradóra a legnagyobb pongyolában kissftkött a háabol ¦ nyomtalanal •Itöot. K.er «ik város- éa tsegjsssertfl két aap ÓU; de sehol ae híre, ae hamva. A •Mrenosétlta aaaaoay a viilól isaonyodott, miadamaJevt a D-nában is koreaik bulláját.
— NfcTmagyarosIUi. Dr. Bettel-
heim Béla, várotuakbaa olónyöaen iimert ftgy véd reteték-neté. Bedore váltoitatta.
A Ptpp-fdie Anatberín szájvíz
több miot 40 ér ÓU reodeitetik a legkitűnőbb orvosok álul, köztük a bold. Oppolcer U-aár álul is. Draacbe íuir is ujabban nagy eredménynyel alkal* maita a bécsi egyetemes kórházban, ugysiintéo Schoitzler tanár is a sráj, nyak foghas és szájpadlás betegségeinél. Éa ezért sokak számára a Popp-féle AQatbcrin-szájviz. mely kapható Nagy-KrtDÍzsa miodeo gyógjszertárá-btn, épeo olyan biztos gyógyszer, miot nélkölözhetetleo órszer lett és lesz nin detakiDek, ki azt a száj, torok és fo^hos betegségében használta. Egyidejűleg figyelmeztetünk- e szed el gó és gyakran káros hamisításaira, melyek gyakran a kezeló orvost is megcsalják Mioden | eredeti paíaczk nyaicán ott ran a védjegy, mely az eredetiségről Uansk'Hl.k. E gyógyszer reodkivttli tecintéljaek és elterjedésnek Örvead az osztrák határokon kjvQl é--i egész Earóp&btn sót A meri iába u éi Aa^ztráliábaa is vai-nak csoda lói Figyelmeztetjak torábbi Popp J, G. cs. k. udvari fogorroto&k anatherin fogtapas^ára és nőTény fogporára, mely igen alkalmas és hires fogtisztitó szer.
— Htot valamely kegyencz, ki minden üt hódit, majd minden
családnál szegénynél s gizdágnál egyaránt otthonoi a Braödt B gyógyszerész svajezi labdacsa, meiy Iftllo-o6>en kellemes, biztos 3 ártalmatlan hatása által máj-ó- epebijosbin.
aranyerei báBtalaukban atb. tuaden egyéb házi azért a használatból ki-szoritott, Minden ralódi dobozon (a gyógyszertárakban 70 kr. kapható) czégjegyül: egy fehér lereaat vöröí mezőben s Brandt E néraláirisa látható
Hivatalt* piaczi arak.
— Feb-oár 1q éo Bu*t: 7 fr-90 kr. 7 fr> 75. kr. — ftozs; 6 frt. 40 kr. 6 frt ÍO kr. — Árpa 7 frt. 80 kr 7 lr.28 kr. - Zab S ftr. 80 kr. 6 Irt 60 kr. Tengeri: ó frl. 80 kr. Burgonya : S frt. — Saéaa: 3 frl. 2 frt 60 kr - SiaJma - 1 frt. 50 kr. 1 frt.
Lapraaaréa kiadó: SZÁLAI 8. Falelóe aserkeealc : TASS ALMOS Laptulajuonoa: WAJDIT8 JÓZSEF
Árverési hirdetés.
&a takács Jenó ttpoleni kir. közjegyző ezennel közhírré teszem,
hogy közadós Pecz*k Gyula é« Ida
csődtömegéhez tartozó s alább meg-Devczett iugóságok dr. Jánosi Sándor veszprémi ügyvéd tömeggondnok meg bízása folytán s közbenjdttéTel álu-
| lam a Tördemiez község határában levő Lábdi szóllőhegyen a nagy pin-czénél s a Badacsony Tomaj közaég batárábas levő Badacsony suUlóhe-gyea Myi évi feanár bé 20. i>p-ján déleíótt 9 órakor aiegtartandó árverésen eladatni fogna..
Eladás Urgy-a: Í2 darab kfl-lönféle nagysága minlegy 4000 akó-nyi boros hordók, piaczebeli felszerelések, prések, kádak, a hordók
jmintecj 30, 35, 200 ás J680 aroe darabokban, akóniént 50 kr 80 kr. és l frt kikiáltási árakban, butorko darabonként, különbözó kikiáltási
[árakban.
1880 évi 1190 akó (Köralbe-löl 600 hecto) b totruji és törde-iniczi fejtett bortermés több hordóban akónként 10 frt kikiáltási árban hordó nélkül vagy esetleg azzal együtt is;
336 akó törköly hordó nélknl és mintegy 170 akó söpró
*. vételárak asoual s készpénzben fizetendők a tötrieggondnok kezéhez.
Az eladott ingóságokat az eddigi helyiségekben verik saját fele-loaségökre 10 napig ott hagyhatják. A mennyiben a kordót tartalom nélkül veszi meg valaki, 5 napig tOrni tartozik, hogy tartalma bent hagyatik.
Tapolcaa, 1886. február 1-én.
TAKÁCS JKNÓ kir. koajegyző.
7»6 w/168 . I7S6 1—1
Árverési hirdetmény.
Alnlirt kik&ldftUvég^ehkjtoaií881 é*i LX t cs 102. §-a értelméb«D esene) köahirré teást, hogy a aagy-kaaiaaai kir. ||áriabir6«4g 796/1886 ssáma végs>M által Preabarger Jakaboé aagy-kanissai, B*dl A»Ul n.árbvfi éa Kovác* Fái nagyfcaaiaiai lakos végrekajta'Ók javára Kaad«ra V cség n*fy-kauiaaai l»koa el* Ion 106 f. 25 kr. 876 frt 32 kr. éa 3000 f. ti ke, esek nek megjáró 6'/, kamat*, és eddig oaaaeaeD 101 frt. 85 kr. por költség köreteié* erejéig elrendelt éa bistosi-tiai végrehajtás alkalmával biróilag l*>-fof latt 6* 949 frt 10 krra beoatttt asoba bútorok éa kikéasit«U Mrtk aat Ml álló ¦{óságok nytlváBoa árverés utján eiadat-lak.
Mair árreréanek a 796/1386- aa. kikfildéat rendeli végiéa folytán . bely-aaioén ragyiB alperee Jakáaáuál ImdoA eaiköaléaére 1866-ik évi február hó íö-ik napjának déloliU 9-áraja határidő' I ki-tünetik éa ahoa a venni aaándékoaók eseo-nel oly megjegyiéaael hivatnak mpg. hogy aa ériatett iogoaágok eaen árreréaen aa 1881. éri LX. I. ca. 107. §-« értelmébaa' « legtöbbet ígérőnek becaáron alul )a eta-datni tognak.
Ai elárvari.a«ad^ ingóaágok vételára ai 1881. éri LX t. oa. 108. §-áb»n n.«g-álapitottfel.ételek aaerint Ion kigaOmlJ.
Kelt Nagy-Kuimsán 1886 ikévi fab-ráár hó 9 napján
BABTS GYÖRQV kir. biroaág: véfrahajbS.
¦'ÉD-JE.GY
PEZSGŐ
f{ raktár Nagy-K aai*aan
FKSSCLHOFER JÓZSEF uraál.
DIIKOLASCH S.
templom-, szoba-, és czimer-festő-, mázoló
Nagy-Kanizsán,
ahonTéd I 1 k 11 n j > Atellenében. Ajánlja magát a n é köiönsógnek mindennemű szakmájába vágó muak&tc elkészítésére |V^ Helybeli és vidéki megrendelések tisztán, csinosan és pontosan teljesittet nek jutányos árakon "*V8 2T3° !~3
booooooooooo<>oooocx>»:xxx
EDDIG MÉG FELÜLMULHATLAN
a MAAGER W.-félc
08 kir. xMbadamaizoif, valédi, titzU
$9mr Csukamáj-olaj =5
Maager Vilmostól Bécsben.
Aa orvoai tekin'élyea által megviaagáMato t ée könj-nyen eméoithf tiaénP folytán gyermekeknek ia ajánlha<6. m«n a logtiattAb^i legjobbnak eliamnrt ai«r: mell- tüdá
bajok, görvélr, dagauaUk, kelések, börkiitiéaek, mi rlgybájok, tjeigeaég atb. -lir„ — -gy üv-í ár. I frt. - kapható gyári r.í'urD.o Bicaben, Heumarkt 3. mtm alau,
Ta amint aa O'atrák-Magyar birodalom legtöbb éa jubb navü gyój{yaa«*r-••ra.ben.
Tffnj.iTaiTiHaakn ltai>ll»tÓ: Roa-nfeld Adolf
éa K ia -efeld PW-nta keroakedC uraknál. 2640 9-12
Br. IlLolaMb Karoly f»le
apaayol Cklaaaar
Dr. Ilkolawh Károlr-ftle
apanyul
vaatartnlnM ealaa bor. Dr Mikolaack Károly féle
»pauy ol ntpila aar
Dr. aikolanek Károly féle
apaayol aiptaiklr
Dr. Ilkolnaeh Károly-féle
p.nyol
A lagjobb aaer tyomor-gyengMérfekbeo. hi-degleléa, idrg báotalmak k u'óbetegaégek
allan >(T »"| ára I frl M kr Kttuno hataau aton bet^gaégekbeo, melyak veraaegéayaég, v«gy roea vér'ol atármalnefc ,
Egj a.e( ára I trt M kr
Rendkivoli ater mérg*a daganatok, a gyomor laaan muködéae a aa eboól aaármaaó be-
tegaé(«t ellsB. Efjr 0rr( ára I frt 5(1 kr. A legbiatoaiibb aaer a gyomor mű ¦ ödeaére ne.n ka'é aaerrek telüdi'éiéal Kgy üveg
¦ ára I frt M kr.
A legjobb aaer gyomor- éa bél-katbarna,
valtaim egyéb betegaégek ellen. Egy Qveg
ára I frt 50 kr.
firaliar in.2tria s lai/aromám mu ifialiczia és Bntoíiia tirételerel YÜm«sniI, Eées, III.
OOOOOCXXXXXXaXXXXXXXXXXXXX"
Széna és szalma eladás, j
A baiatoa hídvégi (Zalameg'e) bérgaidasagboz tartozó j
—.—M' majorban több enr métermáua 8/>H* és tizal- !
m» elaiu. — At ár a bilaionbidvégi gaadatisztnéi megtud j
.bat6, ki ex;nemaÍDd ai eladást is eszközli. ]
. S72; • s A brrnSkséic. (
^Oooooooooooocxxxxxxxxxxxxx!
Singerstrasse15
.Gold Reichtapjel'
PSERHOFER J.-féle
GYÓa YS2ERTÁR Bécsben.
mefírdeilik , mivel
leen ti«telt orma 7 Ai So lt.b«UcwÍ valóku caodi* hati-•n&k, nem clftaok. mint »ok mit ktjieivirt Hír; tuk r«i<Sbao ¦•iod«n b*i ellen *ejitJas(et ny-jt**»»vk.
A liB«*^tn. rmtielt livbdacMik IfrcKgyobb r*»i*t barátaim ! *t itmer&aaiB ksmtt outottam M«t a vtiUaianoriM. jó huinukit T«tték. mét n-ctukoru é4 különféle bubu. bMepínbr-i .mlMó *«pmélyek *» esek AlUI, ha n«« ia telj»M efAasécGket, de tete-¦•> jaTotáat nyertek «i toTább >¦ akarják h&aioáUi. Fogadja as «a legbéMafibb Ulámai é« miodaaokét, akikoe* HCrancStiak volt u öu UbtUcMt tegiuéiaTel ojerai »im»* eféua«c1lnket.
Dectinfcr M&rtoi. '
Mw.7Í.fafflaJko«iaát Kérem sstveakedjék a baU.yil- aa Suxe* ai*DTed8k ja»ár» felha*«nálni étegysserraind1
lbdl á kétdbchioai »appaot
aa Suxe* ai*DTed8k ja»á» e gy
ntitöztaMék QjWi két takorc* labdáétól áa kétdb.chioai pp kftldeai KiFátó tiattcletul uartUtaA aliutoi uolfája
No Tik Alajo a, főksrteaz.
Tekintetei uram! Ama f<«Té«b«B, bogy at öd Talam*nnyi fjó|y.r»«» arjeaJfi jóhatan, Bií»t aa öo kitöüó fagybal-niai, ¦•!/ aa én caa)fcdo»ban nébioy idült f&gydaganatot tett, daetira u ugyneTetett efjuem^ txervk k lít ]
BAca-Srt. Györp, 1SS2 fcbrtiir 10
TiwUlt artn 1 N«a hJMbaUai Vi e.«(fé lafnilyehl. hálásat u ön labdactaiirt. isort latra ttfiuigt miám acjWttl aa 0a labd»ct«it<ÍI gj6fjslt f*l aSm, ki mar írek óta M«OT«a>tt bim-r.rében ; ái b.bir egyHSrp méf KtVfaa be kell '.aix a labdacaok-b&l, de ef««B«efe Már a .ajirt haljreáltt, bog; tattüo* fríaaMágcai
hamar m«>tx»«t»iBi*ttett, ti gy
ellen én*tt el l«*ate& Tininek, arra liatíltwtam e] mag Amit, aogy m M ˇéftiMlfeft l«l»«a««wik«s folyamodom, bog; e kU «olyóc»kait a«fMa*St4f«( tatt-onioljaai aok éri haatOrtltoidália bkjoanat. V*M baboaoa Öaoek b«TalUaí, bőgj idalt bajom négyheti banailat atan Uljíaen «iefaa(lat ¦ bo(j iarnsrAiaiiB körében igen buzgón ajánlón e labdacaokat. IStoca ia a«r»mi kifogásom »» ellen, ha Crt e Mrokat DyilTaaotaa — ia aávaUáráaoa aelktl - k«MÍ*Mai.
Királó uaste lettel Báca, im\. febr. 20 C t T
Fagybalzsam
i-k
mint ]«fbiito valaastDt nafjon idtUt aebi
Z& ' Tannochinin-hajkenőcs
Életesszenczia {^^mi
ellea, k!tflfi6 háxia««w 1
Utifünedv
u««rtkita>(5 Uaiaaer katarkoa, re-n».áfBQrtit ttb. t.)»n 1 avn »Q kr i
éa I
Amerikai köszvény-kenőcs
rbenmauarQ bajok ellea Ára I frt 10 kr
mW Mi.d.» fajtijn tXOm A. itt feU.ro!. ké-,H...v.k„ kival Mvkatn
CHaai Tat tttfaiaanaa I darab 1» tv._________________
Párak latlzzaaaa • Ina l rjnbom 50 kr. __ _ ____
íaaraá Pata a«klarala-(a. -ok ev ata fkajálkáaodia, ksMtea, re-kedtaei, horat mell- ia UUUbajek, (atekaatalnlia ellea Ifjakb aa lefkeUeai aebb aefMaaeraak alllHlllll eUaaaerva 1 daboa ára 50 kr ____
P8ERHOFER J tfil
óta orrotok a* Kafttt a i ••jobbnak
___^_ > 2frt ^
STirDELdr-tól v4«á«i é. axurás> ' aefaakD«l,min(leDDaBitiiB^rc«a ke-
lé»aÍriiil, talaaiint idSuakoakiat magnTÜÖ Libdaganatoknil, aebea 6a (ragadt aaU ekníi ikaaon'A bajoknáJ kjtfiog aaer 1 tegaly 50 kr.
ÉgyeFemes t^zTio^sT^Í^Vaí1.^
mind«n kevetk«unéajai UfjRÍAt fejtájaa, aaédoléa,-!
daynlaa atb állta 1 caúmaf; ara 1 frt. i raktáron Tannak, "(m
nhéj aranjér,
_ azsrek
•aatrak-«a«Tar«,ia»»»aird«..t kai-«a b.lf8ld jjojjUri kllőjilefaaaé^ a.
taata
laajal 1
60 ar.
¦ fete avanairaé 1 <oboa 76 kr.
LaWaataak atat Mtnrtra 1 dobói 90. kr.
Taajriata kanttá l t.a.rc
O Baraaardtol
Int 8 írt 60 kJ, 1 fal at*f a 1 ¦'•• t frt 60 b ; (f7
Alftti ¦ Ikir W
1 fn 40 kr. Dr. üaaaariaaaaaa f4ia
fal ai«c ^Jrt J0 kr
Mtattva Umli) >»Hnni 1 traf 1 M..
¦».. M». éa nuMaai aatalia raktam i
aasaff-a** Poaui kala«a>4BTak S forinton alvli BW ntaa'tllel » aaakftaoltalaak
«lna HU)
koloaiegeaa >nk s 1 «vac 1 frt g to.
TvatHauM CM áll Oaalta Hantid! 1 CMna Xr vaaaal l t.vec I frl 50 kr.
1 doboa ára t frt M krmjcaar, afj fal
_____' PomraiartSI
lakai 1 frt M kr. k kirteatra, sjonan ét oloaéa magia*r«atflt)k.ZALAI Ki ÖZLÖHY
1886. FEBRUilMI *.
AÍjAPITTATOTT 1B68.,
I^ALSER FERE1VCZ
r (fp- ám tmoltóa. i a
Ajáiilja gyártmányát' miut magyar kürftnle-geaaéget kutakban és mindennemű saivaty-
tyokbaa elvállal teljes vízvezetékek berende-*ésct varosok, földbirtokotok, ipartelepek, ármentesiiő tarsalatok és magánsók ré-
i hsraix- ás
*71iS7 — 60
BUDAPBSTBH. BottaiblUB utama ae.
» alapon es kedvező felté-' telek mellett ajánlkosik 1 köz- és magánfürdők felgcerelé'gé're. szagmen-t«sürgsékek felállítására és minden vizmű vi "muukálatok gyors és pontos kivitelére képes UH/pok és részletes köh-ségterreEetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
í
18 év óta ösmert
BERGERféie orvosi
KÁTRÁNY SZAPPAN
orvoai tekioiáíjek á!l»l aj.nlta A.ttMtri»-lUgy»roraságb»n, Tnnotám-opm««, NémetorMág. HoUmndbMi, SchreiMban, Bominiab.ii . b. már 111 év óta Marra likarral hiaaoiltatik
Esetlen belföldi szivattyu-gyár.
Sbcxyoooóooooocdooooooooooooooooooocxxx);
Mooooooooft __
rl/ŰSZVÉIIT-BETffiEKÉK!!^
fll ajáaiudó Dr. m«l K>ebn« •¦•Irtu nldbtd Q*al»iai o». «ir. fflrdAorTM ™ ?*ny« uUd — eddig NoaiTich Gj«L» gjógj»»eré*a állt1, tiattás madea
27ÍÜ 8-10 0
- TÍK mini 30 ér óla v.n (K.iaooa .!tk1malá.t>.i. aa» aaar mint köaa»e«J
(rhaiima) caúi aall.oi b.joknal, me.j idA ói. . legjobb iikoir.1 ka««»a|ialott

jtt".p 60 VALIDHOZ nimfftt
livas.
1 ^a* I
A Csáktornyán sréKelő
i»íí. iára 6-«iÉiita 3 o-aiir
Urtja meg, mellre A t. részréoyesek ezeoael meghirataak.
iltflrend:
1. Ai igugatóaig éa felügyelő biiotsig j*-leat4se.
2. A lánttala bMarjttitte, • e fWui kuáraut. A mérleg joribxgyáii Az osztalék meghttiroziu, él a fel-mtntitnj Kegídis*
3. Öt igugatósági t.g él a felfeyeli bizMt&ig me%-Tálatztisa.
4. Nttáni inditTáDjok.
5. A jegyzőkftajT hiteleaitésere két réazréojea ug-nak DMgTálautau.
1886. február 1-éo.
AZ IGAZGATÓSÁG. {
A Tilantan jog gyakorollutása tekintetéfcól, az aiap-
nabaljok 59. § » értelmében, i tisztelt részTényesek ezuoel
MUretMk, niucrínt léutéovQtet, > közgyűlést 3 nappal
legelótóleg, az intézet péDitárába — délelótü órákbtn —
letenni sziTeskedjeaek. Ü732 2-5
A Martat omágiit és órai tárolaágkan
léTÍ,
bériet
Kaarsacn 'áros ktasu
(Horvitsraiig) belységken
Ti
ktaSU '!. %
4 állványu malom
a atsa tartaté banairéuH. lakinai és Istirtval, tofábbá fél kaM kart, say M* tzáotáfiU sgy hsU rét
(holdanként 1200 -:). 6 darab marhának talo legeié ét 12 ínrar tUfa 1888 ért április hó 1 líil 5 ívre bérbe adandó; eukhex esetleg néhány hold szantufSld is árwre- _ lét atján honi bérelheti. , Jí
A.i árlejtés ( é fabraar bt 28 is aékitás I éraksr «J
ai arodalmi námtartói airatalbaa Satinyán Kaproocia l( ¦MUeU íog megtartatni.
100 frt báoatpéni a< árreret* Ma leuesdi. UTsbatt t uatatartösigaal \rassjjld
2738 1—2
..6
R«lf Arnoldnál Ba<», I. Peataioaai utoaa 1.
KőmxstUit ingyen. Wm~ í aiakhaa a Icgréflkk
mlnaennemü
Mint uUte ai arubór aü^*a/eU Uaitktalansgai
tilea kulSo6.eo > rlh. u idll: «• pikkely iSmtir oli-o « tan, • •öoir rap«dr«iiy, • tej *• •••k»l elUl, • lí
májtolt, agjnov«sett retworr, fd Ubi
> gyorm-kok TilimsIlTi k(il*5 kiaek mint ¦ bArt tusüté motdótser
Ára darabonklnt hassnáUtl utasítással egyfltt S5 kr.
A Berfer-féle katranj uappan 4ü*/,-« i6m«o; f.kiiráuTi
l»rtalmfts telAttébD guDdOMO raa kéantve ¦ léayegíteo kttlöabösik miulw «tj*b • ksr«akMléiskb» alifarduló kitráaj-aitpaanokuil, — mtrt •s«D ¦¦app»n 3&%glic/eriaaajagot tartalmat, áiaom illauaoraava.
S Csalisok tikerölése régett S
a gyógysierUrakban világosan Berger-féle kátrány ÍMppan kérendő 9 ügyelni koll a zöld csomagolásra.
Elüsawré •koúiuiyal kitflntattttett a bécsi neouatkizj ki- áliitásM 1883 ban.
Egyedül helyettes a bel- és kiiljöid réuén: t XIDT í iiuTii Tmnnan "•• * "aatliaaak •• taaakaié"
Hrager Béi»
ropirat-
í
kamztü
y
b ajaKUstn méttok. m--r:i: l'.-Ileoe t> röpiratot p-lj^ aaokju, » kik kltZV*- cuitai,
vedock. arra figyeluvettetjoi, hogy ai
egyin; tuk iit«l
g fT
gjaJtran még az ÚL}-Dev«z«tt gyógyít* avjtiu botagwg^k is m«g»af.rrtiiia- A ki > -B«tsfBartta4< olTagtu kiá^
Ridktar
^tuldatil. A oatTtnlalteat tilsigéb. nam kanii
266S 11 —19
Gyógy - szappanok
Fanta
y: B^^k. »^ gyógj'siertir ai egyszarrufaoz
k\8bÍ3 P^K*ban.
«n«wt által
a ajiilva.
PauitA-r^ie Ifkthjr •¦-¦**¦>»*«>. arrafír***,^, k^rriraajMaarr
*""". l-»rj. TlufeMfR k*rufaaT*k *M*>. ir» T* kr. - Fs>s,tk-f*l>
XiMlyi BKakf>Ma (Unay-***»BB>ftai>. SrpUlU •¦• ¦ara.ltÁt *ii ',<.".» aTTTélrA •! br Tuulrrlr kluvfi, *m l«fe »>*Bit»l«.»ik rllMitftssiuavBi. ¦r*t»át klit*. rí rr»ra katua. Ara ]
KairAa)*-¦¦«fiP*" r»-, ksrpa.-. laJiliiaJuLf ata>. rlUa. U kr. — K*>tr*\a}--*^ly^<TlN<«Siai|>f)«N. «í»aKTbl>. aők rt urmrirk iiuir*. U ar. - C*rl>«l-«sstf>|i»B, frrt»itf 1#»H., U kr n »i«iátm
f.éa. .¦»•,.. éa bork.t** cllr.. 14 ar. TiJiUmu iuppt.. f.Jkir»«
_ __ -jai-iiippaa. f»J
U kf. Epf w.aH»^«J..«»U *. ,_....
U kr. FIv^niHnapasa. ai láf«r.-«*-.»*rrf iallsca hat. M fe. -tilT*rríw-*K*pp±n. l>rns*siaik I*ll*iae-uaB>aB. ii kr. B^as**-""!••«•. hi.rTa.ea««da. .Ilr.. 40 kr. TM^lla-BKtt-pa,.. k*U«r* ¦ on4««k»i aapoRki-atl kuiaajatra- 4* kr. U./air-0-kAtr.^ay-
¦«»P»«« ai.kaf. b.rhrt.a-.'Krk »Ili-a Itrri alkalma.. traUkr. - R4r.,. uaptM. u arruili U.it*Lalamaa»rml. amajf.lt»k, n*>luk rí arruioik rllru. \r» ti kr. KávtKp¦.•¦*-¦.»¦»«••¦. fa*), rrlrraw4tirtt hftr itb
*U-a. ir« b kr. X«>a(•¦-«•»»«»¦. ¦ln*t*..<-*i bnrk,.tn,k »II*B.
KagiaU: Prtísr Béla ijiiííszsrtaralia. N.-Kaníaii.- ¦
271B 11—S0 , ,
KAVE
¦yera, kftia>Á, «rdtrlj«ii. •amalon faj ft krt»M r««maa;*kbBB, béres vámoieatF^eM bárhová atán-vél*l DKlIett.
Santoa, flaoai küóakAot 1 15—1.15
Cjloo, lm, sö 4.a " 1 50-1 80
Qy&ocT, <P«w!) Cuba. finom , 1.74— t*8i
Mooea, T«J6di arába , 1 *>—1-*>
aj io)>na.k
Mattondorfer Brúder Fiume.
EH
¦í «M4ai hajjal & aAfjérdeitil
poiBAÜt. aeljuAk 14 Í»ti bui ailaU után hajam 18- centi-
azna,i«t4r>\ •rocaáton
caÖfOokéot 60 krajexar. 1 frt 2 frt — bajkeo*e*8ai orro
Wklut =ly*lítiM kfliöaSj jó uer gyuii-t lett •! t*t klld U
atlen,
Ctillaq és Társ.
Budapeit Kirflj'atc**
at«*
S688 8 '10
L««o porok tartás u6(janit\ mittxct fyaatar et aiualUjafc, Kromorf6ra| W etajiikáaodii, ¦roamrAf-i, röt-Ctt «aa.l4t, iai.bij rtrtsIi^Él. *r«.ay er *¦ a M-**-ilahUhb a*. MlaastaalL «,Ua 3.1 .. óu foiytoo01*n Brive< . íj •li,.mírí ib.o r* Sfy erwleii dob .i h« «iai*u ¦ta.iOaa*, i fn Huiialtvityik ttrvMytll ¦ ~
KftMT nr, c*ÚB.
Katia é« b*nui»-,
f«j-, flll- é« foffi-j*B úkéret jjógy.-láaátiot b«dfinsö-
lÁara* b#raaaUaaak imud 'uu^oiu sorul &.* 'K 64 g-*D6 , g^ym*iiisjit ai tja.L4u4Luai a Baaaalaf tizuI ke-ar», hirtelen b«egeaii, hioii. *• kálin, allea. Ejj a™, poi ataaitiual 8U kr. ¦í20 10 "
Valódi. Moll vádjegrrral ea név al]
Moll A. »S,S' Bécs, Tuchlattoen
Baktarak: >i|) Ham ¦• B.lm J4.tef jjíjt..
ZIU Ef«rfZB| Kauter
PuJj Jừ
Koi«of- d Art:
ft«p«SVéritt all : (uü f.rd

XXXXO Cs. tir. tizarilai, űtf szataialiazott QXXXXX; l'eke asztal- és teke golyó-gyár 5 KNILL KÁROLY \
BscalX..Ressaji,RstlwL««enga«seMs. 5-7.
AlKptttatott 18O7-ban
»j*
¦ JOB-
a I«f6
Ajinlj* k fcliilA
„Exrelslor-btiiideii1'
mabb anicol kautacbakon. neljek lekinlve j^á|rA Aa iod.a rgaa teksautal falat f.iUlmula .k éa a m.iUu oayarcaadáa oIomS tefcasaslaiokAat oatk 40 trtb i k-- íll.
tartóa- a bi-
Aa «s a kir. kiair. aaabadaimaautl Taka Jolvíim, ¦»»¦ Ijek aa aletánt caootaakkal taljeaan ecjra magy, ajáaluai agj áv> jót-illi. malla't kStaikaaó ar.kín 60 -62 mm. ig 5 Irt 63-66 mm. >« 6 frt. 67—Ti mm. i( 6 frl 50 d.r.bonkio'. Irak éi r.jaok laka aai-» béruient»a. 26U 18 —ÜO
xxxxxxx)oooooooocx;
Febraár 2011.
Ihloti
KIiCTÉ*KK
5 »é..«aaor
¦vittUsu
'-. t \u kr*n
, ,Hrt«kau«oa.»tJ«aBir
M^rt t€ kr !¦ u-odfc
ZWalak viaaza aaa küéalaak i4 ntgy-kaniziai „KereskeMmi Iparbank-, ,nagy-kattmtmá onkémU,
a .nagy ávmswit <»sz«id»s«.flytfl móvtlumC, a .topra*: cerssisdsisn «ipariamaru • naoy ÍMi«úé« ttUráiz««iná«y'-4itoit WralaiM Impja.
lALAI I\UZ.LUIIIi
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
1 uay-kUUZMI tak. utaztál" eléggé kitűnik, bogy betevőink majd
botokra, a aelrek el .yoaasz- b*<ínk;v
1 . 1. . ...h. ¦ - • ¦'— a Daczára hogy a földműves
iűUc batuak a gazda iMOMagre, a -»j
- 41 . ' asAálr az olcsó aribua-arak* ael
kereskedő é. iparos osztályra egynraat. ;¦"*•*•*/ *• "^ • »¦«•<•• ¦¦»
aleUözhelsé.k a reá r»ló .ta | *« ét a környékünket ért nult éri «t aár azért it. mert — daczára | IT«««" jégrerések okozu rilány bor
•taW g á^B>t^Biá>aí aa ^ — — *Ja ¦ I aT Bl * — I al ai-fcJ a — ^aWáaV
¦ott nea tagadható aeg an.tk tera*. IBJTtá. nzetesi kotelezettaegt-vMzabatáu szun pénzintézetekre a«k ck aehezen tehetett eleget, jel-«»<¦ a aelyek - aiként inléze- zálog köle»«.ejnk ntán a kamtihátra-Írt i. - a fe.,t érimet: oszU-' lék 11 tra.y 60 fraok és 9498 frt. 21 „okkal o.y tzoro. ö-zeköttetésbe ' W '««• «'' •""•« ^ "**¦ tílsnak - bt a leíolyt éri üzlet haladó jelzslogi koletdoeiukbez eredményt tekintjük ét azt az elízó elenyészoleg cekély
j
hatoulitjuk, mefelége- é
Érzel k»pcoUtb»o felemlitjok
érire! waaac i*av»winiij»", —«a)-—¦- --------- *~ '
déael koaatál .at|uk, hogy intése- kegy iagatlanaiak állományt tea ifink ez ideig nem ueuredeM azok porodotta lefolyt érbe., tol egye. bir-trfolrita alatt. Iok r*»zek eladása folytán az 1812
8 ha aind a mellett lelealit ' frt 50krrsl ap»dt. jelenaértegünbeti lük a kedrezóllen riszony 'kai. tetz-|sz iagttlanok állománya 8050 frt. uük ezt azért, asrt kell hogy," krTíl zzerepel. azokkal mint fout.it ttajesirel azá-| Ertékpapirjai.k ailonánja a
mohunk ét azok káros befolyásának lefolyt érbeo nem saenredett lénye-ellensulyoziara minden tílüB. tel- ge, ráltozást: az 1884 ik érről át-hetot elkövessünk. | hozott egyenleg 1,006,950 frt nér
Áilérre jelentésü.k tárgyára,értét rolt. ti ér folyUbsn rátáról iitmkatllr aukéat a kételyt 1885 utoU60,000 frt eleoben kitorsoluintt ik éri üzlet forgalom a a»t az a'ét eUdaiatoU 98.SOO frt aiaradl t. résirényet .raknak tello időben! 1885 deczrmber hó 31 én 9*8,150 It atérleg étforgalai kian- forint névérték.
Kkkez jár.l a tartalék-alap ét
is kitűnik, az etózó érinek
A forgalom .1 egyes üzleté gtkbtn épp oly élénk, mint ai eló 10 érbea; ealitésre méltó változat az egyet téiekkaél nea matukozik.
Betétüzletűnknél kiemelendő nek isrtj.k, miként tz ér folrtábao tel jesitett oozes visazalzctéeeka' k aajd felerészét az az 462.000 Irtot izet iánk ki felaondát aélkül a mtból
nyagdii alap értékpapírjainak egyen lege 60.000 frtal igy az ösaaet álló mány 1.028, 150 frt névértéket tesz.
Kzeu értékpapírjainkat nea az 1885 éri deczeabo- 31 ikj ár folyaamal. hanem a tokkal olcsóbb beaxerzév árral rettük fel a mérlegben és igy javunkra ezea tételnél 89 856 frt. árkülönbözet moutkozt.
A jelzett árkülönbözetet azon
ban, aüat értékpapír urtaiékiapot tartjnk feoa, ét az •attba* is ha papirjaiok réacbeni eUdása Tálaid ua kiégésé ai olcsó ia»nri«.i árak iel.etl ok Telién náraataoaU tényleg** .ynaat.yt a már e*ftofi »agy entleg léteailaauM ktlfinurtalék-alap-r. óhajtanod idónkim fordiU"i.
Ea az «:ó»bi két éi ozlete redaényét öaaze hasonlitjak, azt U lálj.i. bogy a Balt éh — tisztán at ttztelMI tzármazó nyeremény ai ISo4-ik évit jóttl aeghtladja; ér-1 lékpapirjainknál azooban ez idén Qen Tolt oly teteme* nyereményünk, mint' 18Í4-U élben s 6', ot aramjári dat eoaTertálatáaal. de a kedrezóbk Siket eredaény fulytán au it oly kel leaei helyutben fagynnk, hogy a mait érinek acgfeleló oszUlékM fizethetünk ét tio. felül a tartalékalap emelésére is épp oly leteaes összeggel járnlhatiok mint tz elözó ér ban; régül jutékoor czélokra szinte tekintélyes fatzeget fordíthatunk.
Fizethetnénk ogyan a rendelkezésre álló tatzegbol a részrényet ¦tán aagatabb osztalékot; de általános helyesléssel 'élünk ulálkozai ha az intézet julfdfogsu érdekábem CMlekedre különösen tekintettel a rétzré.yek belértékének emelésére, ai intézet triláráitásar. ét torábbi fej lódétére, a taruléktlap gyarapitátára ez éfben n nagrobb *s»eget tjá. Iánk fordítani
Hot7 auly sulyl fektetünk a UrUlékalap fejlesztésére, kitűnik ha rörid visszapillantást teszünk az elózó káron érre. 1883 jannár hó 1-én aap
»olt 1883 ik étben lS84-ik érben eeellük, a lefolyt érben
emelésére fordítani, n által rörid S ér sitit aegkéUzeresitre most 60.000 frtot teend.
A tiazTiselók nyogdijalapja.
,y
22,081 papír
1884 deczoaber frC 42 kr. •alt,
kaautai álul
31-én érték a le
Islyt érben 1197 frttal gyarapodott, jelenleg 23,278 tn. 42 kr
Az intézeti ház ráltozatlannl
¦ónknak külöaisen s kőzmdrelidés terén rtló haladását óhijtjuk elímozdi Uni. Hogy e téren leginkább egy állandó iziiaáz képet Odroaen hátai arról agy kisaük a t kotgjoléí U
De tadTa azt. hogy egy igénye inknek aegfeleló uinbáz épitéte aiy
tetemes totzegbe fog rárosank önmagára
kerflini, otalrt
hogy
lakosúnak áldozatkészségét fokozott 82000 frttal ran felrére aérlegbe.! mértékbeü lesz kénytelen igénybe ainthogy a aérleg teherlapján ki-1 renni, — ez indit bennünket arra. tüntetett 5931 ft 17 kr. titzU jö- h«gy a t. közgyűlés elé köretkezj rdelea s házértek 7',,. V.-ot te-1inditráoynyal lépjünk: .mondja ki hát kielégiu5 kaaut összegének felel > t. közgyülé. haUrozatilag. hogy meg, jelzett ötszeg apatztáaának egy Nagy-Kanizsái építendő állan-azükséKe (enn nea forog. dó aagytr színház jarára tizezvr
A tartalékalapnak fennt jelzett forintot adományoz ét hogy ezen kikereküéie oián a aérle^ teherlap- ösmzeget a szín asz építésekor folyójának két atotsá tétele, úgymint:, rá teendi.' — V. czélra a fent 5931 frt 17 kr. házbérjtredelem. érintett rárosi közhaaznn ét köz-113 arany 141) frc. 22905 frt. 14 aürelSdé* czélg jelenleg 4782 frt, kr. sdémentes szelrények egyenlege : 15 krt. teró alap lesz a jelzett 10 otzsieten 113 íf 140 franc ét Í8«3Í ezer forint erejéig az éri nyere-frt. 31 kr, áll a t. közgyűlés ren-' ménjból folyUtólagosan kiegétiitendó. délkeletére. j Jelentésünket zárra azon meg
Ezen összeg felosztására nézre gyczódétűnknek adnnk kifejezett, mi-következó jaratlatot tessiík : , ««nt részfényeseinknek oly gyskran
Béairénrenkint oszuléknl 45. nyilvánult áldozatkétnige ez eset-forim. nuryis" 600 darab réetrény •*» « "'dón oly fontos ét hazafiis nUn27000 frt fizettették ki; f.ráh intézmény lítesitésc forog kérdé.-bá: aéltóztaasék 1000 frtoi tzálulunk »*«. «¦ f°KJ« megtagadni a haza.--1 j.iráhagyát régett eloterjesztendó «^« msgasitos oltárától t kirsat
jegyzékben foglalt rárosi köi ét |.> tékooy czélra adomá.yozai, ezek atáa marad még 113 arany 140 franc 836 frt 31 kr.az aranyok és francok papír érté«re átszámítva 735 frt 30 kr. teszaek ösateien tehát 1571 fr. 61 kr. mely eszeget az 1884 li éri koz-gytaét alkalmáral .rárosi közkaaz-
tAkpipirjaiuak zamatai által 1795 frl. 50 krral aár is gyarapodrt, az ez éri nyereményből 7204 frt. 50 kr. öMzejcn 9000 frtot ajáaluk saatk
a Urtalék-25 000 frt
6500 frualina és kozmSrelodét czélaaltp uinie 9500 frtul alatt léteaitett 3210 frt. 54 krt. pedig ér-
teré alap gyarapítására ajánljuk cl helyezni, igy az 47ft! fr. 15 krre • atlkednc.
A aidóa ezen alapot létcsilet-
áldoiatoL
11. Jegyzóköoyr.
Felrére a nagy kinizsii takarékpénztár részvény társaságnak 188 b. febraár hó 9-én tartott XU-ik éri rendes közgyűléséről
Jelealerik: Tóth Lajos igazgató elnöklete alatt, Babochay György, Berényi József, Bltu Pál, Blsn Lajos, dr. Bedó Béls, Brocb Adolf, Dann«berg Jakab, Ebenspanger Lipót, Ebeaspanger Leó. Bizinger Henrik, Knglánder Lajos, Kperjeuy Sándor, dr. Fárnek Láazió, Featel-
lla, jeleztük aár. aikéal azzal ráro hoftr József, Fiaeber Jéztef, Garai
TÍBCXA.
Kiatw KaU.
b* fcaiavtiy .Mi imiúi
lmU témk, k fcaas Uik ¦ BmM éMjt feM
Zai • u». Oi> H»i». knja ti«u
la • iMli i. -Un A
TU t„ k,iu
ÜARKITHI T
• kuafaifril.) )
(¦a;
Irt>: Hoffmann Mór.
A Miforu r\áf •rk6lea • hamf-á (Ol kárkotls j», ¦»•» •• ilyaai oc»pro»»-••> k*f>ék» » d. a asigora arUlea .a^ lr»ktJl »Jaati. ktaayl aaatk, aa i»k»-r* alkalaaaars aaaláa gyakrss ¦•« Bt «« a aaásailáa, k>»ai mtni agy törttain.
H. sioal mial arktloabiri Ula<Ut »ff t««kea. akkor ic«a aa*p?a kiknrekiutt ¦oaaaiokb>a •iBoadhiiaiai, bog; aiiat ax»4>aak a boloaan'k ai taiologaaok • astiLcaifrél. ét aaii aa.ek elUaV»aijar«l, ka .g»aaagrol, ía ugr klaa.« kiatx pr. aikiltak, biasea ások, kik aagaai ni rbsllcxm aanaaak, aaagak U \ó'- lad-j»k. kagy »ik •a.k, —« 'mU ijjí: ata -• •• ilraa^l(t>*p vjltartl, «a ladják ¦l rút lal.jdoaaAn a kmpé|,ilu<a'r r*a<* laaalUk •• iakolatta : A ki a<7-> Hiuli ukk
Mar >M g
bagy a aaapaak ¦•(T.aaak a aaga *f* UrTésyai, a Bial aal as aaatba-ikt
uailjs, a kogr a aaapsak agyik alapva-staa aa Mtat, ta arkölca aaigorv torvéar* aa ftiaoajára aat lar'jak aaépa-k, at eaak-u aa\ a mi iga*, uag aa. aaii e*a*k. riai-asája, biaoa^ára rnt. bogy a katagtagal u ra a«k noadHatjak, da mgj ai aaa<ka-ukti Mrvaay, miat at arkoíosi tarvaay ajodoanl a laraadalom tdkrábva éa ilyaa aaédoaaláat aiiadao asáaad matat tal, a aiasaribaa a caltara Inf-lj-áaáka~. a tár-tadalaaa alaljalaaaag<iba« B»gaa>k aa tlataak falfogaa. agy kU*a*aaa királé aioaaaaaibaa arniviaal, bagj aaaaaa* aa aiaajtak, :lyaa .iraio ktlao a;ilatk«sáa rMi a 18. asasadbaa a •«alia»a».ta!i«na« afag« *m agyaa, m« ladividaai, aifknr a lára*d»loai fmmt- *agaro! van saé. aaai ifa aaaaii', d" »oi as ilyaa efraa kivé'a. lak, kik kaik x-áaj. aikaa klf^oitak, biaoojltják aaatl iakibb .• alultao ita^ ralóatgil. Mtaatl Bagaa^b lap eao>a jat aa •¦bariaag a ealtara kala44a-iaa. aaatl lakibb Uroaik a laratdaaaliol.
¦ anaiíl mkibb tiionk a iái uiataatill, aaail bitoajoaabbaa áll bafolraaa alat htoa airallitó bataaaak Bátrat a oclnira kov«UlBiáayei at rcabarr*! aasabaa arad
¦ aayaaaak. életmódja, aKoktaai. talUpaae a ta/aadaloalbfta, *rtatkaaé«a aa aajbarvk-kal biaeayoa coaveatioaátia (oraák alatt törléaik, ¦ aalTftk • maKasnkottaáff-bol laaasakia: IBrreayakk^ ét padig •1; asigora lArváarekke rila>k, bogy aaok itháglat alul a«Tetá«>«a^, aAt aak
ib-a tB'gvatai'é VAltkb- L cuBT«a'io-aáiia torotákaak a l*g«!fo«alatlaaabb aa|. M aaajira r>bj4rA ralik kagr aai-raaabbaa aiacbooaátaak aaka «r érrékt-ajebb adralsat aaiat Taiaaiaty kosoaaaV gaa advariaaaéf i aaabalr allaai vétaégat.
H f} <u*k ag/»l >«Jilaat
¦jf
a aatrall Ián
ki aa ateaaa aaiaék, d« aaakiaak aaai jat aBBtba tasaakadat aaoa, ka al ulcsáa végig taaav* taivaraik. Padig kéaelabbrol lakiatve a dolgot, at a*éa tara»asaatias.k t4f alig a aairTarmáa éfpes aaai aa,
A taféaaataa agjaa»riha4g <a aa ag;aa*rft taraaaaaaUaaait, atalrai aitg eahara által kava.be arialalt darv* aép fiaiakl tapa^alalaali.parMa aaadvacaiaált daoiokratiku érstlmaiak ai«jl«<\ m, f aaaaart«kaak liaaak fal, ae« agjik aiA* aik Aasradau aaokiaa katla«B«tl«a éraaat lakait b«aailak.
Laak a c»bv«aiioaaJia foraák ata tas TalétAgoa alarctnakki válaak, a ai ... a (oadoltodta ét értaa <a raikaak éd« aaAMatta a ayalv ia ae varapai ntQ' va.taág kSalótéral fakakaaDlf eultaraai-bar aaalgálaiába BMg«dlk, aaak a eoavrn uoaAlia faralak egyaiaaaai val« MObcli vagy iráabali koalakadéatak b a ia avi-l.lkoaaak, aa aa a bmaagaágaak aaoa aa-m: aialyat ooavxt oaélia k»agaá<aat aavaa.sk.
L>«iália éiat.akbao «a a oobvbbú-oatlil kaa«ga'( aagy aaar»p<l jalaaik.
Miat Blia4ea dolo|{. a m»iy akár • ik.i >kir u arkóleú vilá(kaa. •• a«r alaK'ZOkAjaA vAl*. t«! ¦«¦ tQa<K. a oaavvat'Oaália h>tufr*«g laabaaur-k aaoa a'naéh'i tárónk, la^lv f»l •«¦ k aialy civilMálióakkaWlvá batatlaaal aaaak kia(Asai'< rataalkéa ti «• aooialia 4la<llak k.:*A aril vAaaia»ábaa épwa i;»oi kiaér b-aa.akal. K<'aégta-i^gl erkslcii f 'gyalkmiaaik a jala, da a BBB a*ai aa agyat «BW«ré. kaaasj a aagy laaan*t« a a sí aa analaail, aa allaf ktadk«iaak agyia *cjaMk ** aab> rt rilaka-U a kritika kom-aolí .Mt, da
aaaál kavatabb ir^aiaayByal.
jobbaa laU valaati focratkaaéa as 41talA-
aoa goadalkaaaai aa éraaai iráay alapja
Aa tgraa elfognlatlaaabb aalfccr a aai aajá' aaiyaaiaagéi tllati, aa ilyaa áka-láaoa taraadalafti lUaatUl iaaaáBMlrtat ; •g«aa bidagvérral voabaija la oka^otU aaiaak vafrartdmaavét, aaalkBI, kagy a lUa.l.i .liidoao okokaak agvaiéahaa vala viaaaByal kaiataa. Lat aokaa aiag ia la-aaik, a tik v>gr fpacialia UBBlaMarak tárgyévi tataik aa «aiaarí éaatélalBak a téraadaloabaa ajilatkaaé aToaaoraaágait, vagy p<dtg aaok, kik kaayatl-boailak robaav* a aii koaoa eaalaak fala. rééraek bátra trkiataai 11, bogy aa aiaban él-apoiok nngréaó dapravatiajéra agj
aaáualroat pillaa'.aal vaaaaaair. Al aladk-----
koU tartoaaak aa irak éa k«l>«k, kik aa- « jit tolfoga.ok aaanat a lér..d»liai kér-déiak atjaáaba fato aaüait iparkoda«k faaéaaaraa aaovvté toani éa irtoaap^g alai a láloago aebaara Aa atobbiak p«4ig lac/obbavir* aaoa aaaraaoaéilaaac koaa tarioaa.k kik báloraágbOl aaldogtalaaok, a eaaa aaoa gyaace alaaéjBak koaa Ur toiaak, kik a aoraaak, aaly lalkukai tapt« aMg, aiag pialéaaal vsiBak tartoaai, • kikoal aa aivaaal afo,a réaiaia'. pai-eai at eiaoiaaaaa aal/lyel a Bagy toaiMgai a rabaiolgai aláaatoatágbae tartbaitak aif.
A culmrra lafaát vgjeBM allaBlnia a araiéaa*li éllapo-atk. • a-a> bjasara, kogv egyik a aaaiikkal aiaglebataa, nart ^CT)K * aaaikat kiaarja Kcaal aaai aat akartán aioadaei. bogy a tarmaamt *a«g BaiB aaai attl a eulinrai laftvalöa ba-táaa alátr. a bocy aaaj-ly Ukiata'baa. kB-Itasaaa • pkiaikai laraa a a>B*«iaat kaséra aaaa dolgoak.taék a laraaaaaaiaok. Aat taa aoadoa hogy a taraatart aa*HUSZONÖTÖDIK SVTOLYAM
2ALAIIÖZLÖHT
1886. FEBBOÁX SO-U.
Benő, gelsei Gutmann Henrik, Sut mann Simon, Grünhut Alfréd, Grün-hut Henrik, Grünbut Fülöp, Hal-phen Mór. Hertelendy Béla Hein-zelmann József. Juhasz György. Kilik Ferencz. Klein Illés, Líwin-ger Izrael, Löwínger Iguácz, Ma scuanzcer Mór. Mayerhoffer Sándor, Nnoiecz József, Plosszer Ignácz, Prager Béla, Kosenfeld Adolf, Ro-senberg Israel. dr. Kothschild Ja-lab, dr. Schreyer Lajot, Seherz Albert, Strem Vilmos. Sommer Sán-; dor. Sommer Miksa, Sommer Ignácz.' dr. Sznkits Nándor. Tanber Alajos,! Sárvári Ullmann István, l'nger üli-' mann Elet, Vagner Károly, Wallen-' ateio Frigyes, Weiss Manó, Weiss H. J., Vidor Samu, Weiser J. C. Weissmayer Mór és Weliisch La-, jos összesen 56 részvényes kik 430 i drb. részvényt képviselnek. .
I. Töth Lajos mint az igaz- j gatóság -egyúttal jelen közgyűlés el-! nöke meleg szavakban üdvözli a szép számban megjelenteket, konsta-! tálja miként a részvényesek az alap-szabályos 52-ik § ában előirt határozat képes számban vannak jelen, miért is a közgyűlést megnyitottnak jelenti ki. j
Tekintettel arra, hogy az igazgatóságnak felolvasandó jelentése kimerítően tárgyalja a lefolyt üzlet évet, ismerteti a mérleget valamint magában foglalja a nyeremény fel osztására vonatkozó tervezetet; kéri: méltóztassék azt figyelemmel meghallgatni és az abban foglalt javaslatok és indítványok felett határoza-tot hozni. Végül jelen jegyzőkönyv'
utolsó tételében kitüntetett 5931 frt 17 kr. hál bérjövedelem, 113 arany 140 frank 22.905 frt 14 kr. értékpapírok adónemei szelvény egyenlegéből, összesen : 13 arany 140 fr»nk 28,836 frt 31 krból áll. — az igazgatóság jelentésiben következő javaslat foglaltatik.
Osztalékai részvényenkint 45 forint vagyis 600 darab részvény után 27,000 frt fizettessék.
Városi jótékony ét közhaszna czélokra u. m.
1. a gymiiasiumi mazeumra 20 frt.
2. a polgári iskola czéljaira 30 ,
3. a községi iskola czéljaira 140 „
4. a községi iskola szegény-
sorsú növendékei ru házatára 60 .
5. az izraelita iskola czél-
jaira 140 .
6 az izraelita iskola szegénysorsa növendékei ru-házstára 60 .
7. a városi két kórházra
külön külön 70 frt összesen 140 ,
8. a keresztény báli sze-
gényeknek 150 ,
9. az izralita házi szegé-
nyeknek 150 ,
10. az iparossegédek beteg-
segélyzó-egylete javára 20 ,
11. a kisdednevelő egyesü-
let javára 20 ,
12. az öok. tözoltó egylet javára 50 „
13. a betegsegélyzó egylet
javára 30 ,
Összesen 1000 ~
kr.
gatóság évi jelentése, ezzel kapcsolatban a felügyelő-bizottságnak a közgyűléshez intézett jélentéce is, » melyben a könyvelést szabályszerűnek a leltárt hiánytalannak és a mérleget a valódi helyzetnek megfelelőnek jelentve ki, a javaslatba hozott osztalék megállapításit részéről is ajánlja; egyuttal az 1885-ik évi üzletvezetésre vonatkozólag néki valamint az igazgatóságnak is a fel -mentvényt megadni kéri.
III. A rendelkezésre álló nyeremény összeg felosztására nézve, — mely a mérleg teherlapjáaak két
boré, nem a cultara által ieti volna nemesebbé, bügy aa élet nem a cultara által lett volna bacaeeebbé, do a culturának kinövései ia vannak, ét e kinövéeek •gvik legjellemtobb mouanata aj, amit conveotionália haiugaágnák nevetünk. Egyuoval a cahurai állapot megtsauleti a terméaseti állapotot.
A hasugtágnak egyik legjelemse-teaebb réame a társadalom önámileaa. A táraadslomusk ninca nagyobb kiváueágs, mint hogy aa élőt tölótt ceoinskásik, aem cttka a élet fölött a m»ga abelre-hált fogalmában, hanem aa élei, kulönó-a«n a aokialia élet egyea jelenségei tö-lolt. Vsíóeainüleg, máakor iá agv volt aa, mar kőséleliiok egyik kjmegaalő alakja müködéae a aaásod máaodik éa harmadik negyedére eaik Eöivöe Jóaeeí egy helyen igy oyilatkoaik láreea élelünkrfil. Nem itmerek aaomorabban ostobábbat, njint atáaadunk társasági örömé1. Ha a Btjdsni góróg hálájának derdit aga alatt aa olympi játékoknál, anion a babérért koskodo ifjakat aéeé, kiket játékbfi-efiknek kéaaite. midin haüá költőinek halhatatlan dalát, a kőrü,tekintve lila uemsetét, mely e helyen oeesegyliloke. sett — a magát akkor megilégedve ér.é, ¦inci mit ciodáikoanunk, — ha ea ott-honoi bollenndi, kia termében lévéa kxvéa barátjútossegyiijlve. dohány fellegek köat mely lllanelveaek, a a kevéa de hív barátoknak, kikkel multjaroiesolbs'., úrul: aa ia terméieetee; de vájjon ha ltuk ürmeinket látod a beaettk aa iisadó oeo-portot, a komoly képeket, melyekkel a tincwUSk bisonyoa (epétekben lel éa ala tipeetélnek. a teunlelen hajgonláll, a kéayeterilett uyajasaágut. aa iaetlen beesélgetée«kot aemmi tahiti, oaakhogy éppeo eine aludjunk; agyarával as egéaa reudbeaaedett boBócaeágot. e tyatmisáll unalmat, melyből tárau vig.lm mk álla, Bak; vájjon, ha aenklaem mondaná, easedbejume-e, hogy kiket Istes — mulatnak ? Oh ason társaságnak e'vetemül.-¦ak kell lenni, mely ily örömökkel mage-"- "tf (Folyt, kóv.)
rvenértéke 735 frt 30 kr. összesen 1571 frt 61 kr. i 1884-ik évi közgyűlés által .városi közhaszon és közművelődés czélu alap* uime alatt létesített, jelenleg 3210 frt 54 krt képviselő alap gyarapítására volna fordítandó, mely ez ákal 4782 frt 15 krra emelkedne.
Ezen felosztási tervezettel egy idejüleg az igazgatóság tekintettel városunk közművelődésének leketö előmozdítására, következő indítványt teszi: mondja ki a t. közgyűlés ha-tározatilag* hogy egy Nagy-Kanizsán építendő állandó magyar szín-ház javára tízezer forintot adományoz, és hogy ezen összeget a színház építésekor folyó á teendi.
A közgyűlés az igazgatóság valamint felügyelő-bizottságnak j( lentését és az előterjesztett mérleget I tudomásul veszi.
Változatlanul elfogadva a fentjelzett felosztási tervezetet, az osztalékot részvényenkint 45 forintba állapítja meg, és az igazgatóságnak valamint a felügye ó-bizottságnak is az l«85-ik évi üzletvezetésre nézve a felmentvényt megadja.
Az igazgatóságnak az állandó színház érdemében tett indítványát a közgyűlés egyhangúlag elfogadja ; miért is határozatilag kimondja, hogy tízezer forintot adományoz a városunkban létesítendő állandó magyar színház javára, mely össze j az építkezés megkezdésekor «gysz rre folyóra fog tétetni.
Ennei alapján elhatároztatik, hogy a fentebb érintett .városi közhasznú és közművelődés czélu altp 4782 frt 15 krral a városi színház alap javára viendő át és ezen czim alatt az évi nyereméiy összegből lesz az fokozatosai] a megszavazott 10 ezer Írtra kiegészítendő.
IV. A tárgysorozat 4-ik pontja értelmében következik az alapszabá lyok 62. §-a szerint sorrendbea ki lépő 10 igazgatósági tag valamint a visszalépő felügyelő-bizottsági tagok helyett ujak esetleg azok isméti megválasztása.
Elnök ur a szavazatszedó-bi-zottságba Vidor Samu, Fiscber József, Sommer Sándor, Grünhut Hen-rJt, Juhász György és Löwinger Ig-
nácz n.ak.t kéri fel és a választás tartamába a gyűlést felfüggeszti.
A megejtett választás után Vidor Samu ur. mint a szsvazataze dóbizottság elnöke, a folytatólagosan megnyitott gyűlésnek következő eredményt jelenti : | Beadatott összesen 331 szavazat, ebből nyertek mint választmányi tagok: 3 évi időtartamra.
1. Bibochai György 331 szavazatot
2. Ebenspanger Lipót 329
3. öaray Benó. 319
4. Roseufeld Adolf 315
5. Prager Béla 314
6. Fesselhofer József 284
7. Blau Lajos 277
8. Kosenfeld Sándor 268
9. Grünhut Henrik 235
10. Eiánger Henrik 228
mint választmányi póttagok 1
évi időtartamra:
l.UogerUllmnin Elek 205 szavazatot
2. Tanber Alajos 91
3. Blau Nándor 54
m nt felügyelő bizottsági Ug»k I
éri időtartamra.
1. Juhász György 308 szavazatot
2 Eoglinder Lajos 293
3 Welisch Lajos 265 mint felügyelő bizottsági póttag
1. Sommer Ignácz 110 'szavazatot mely eredmény tudomásul vétetik.
Végül elnöklő igazgató ur a jelenlevőket nctáni indítvány tó télre hívja fel.
Indítvány tételre azonban Jenki sem jelentkezett, elnök a tárgysorozatot kimerítettnek és a közgyűlést befejezettnek jelenti ki.
Miről jelen jegyzőkönyv felvéte tik és aláiratik.
Kmf.
T6ht Lajos ».k. elnök.
Jelen jegyzőkönyv, hiteléül Nuctecz Józteji. k. Garat BevxS t. k.
alkaltr
ttg/rs
ijilott öt köselabbrAI
CSARNOK.
Művészet és szereién.
Irt*.: Ábrahám QytUa. '
FolyUUi. III.
Tehát 6 még KWst4 l M>bftjio t fel FttoyTOMj elalnkó hftQgoD, • oi»ki« a politikai motívum %, gát, mely álhág-hl kdál képet ktetttak.
Hitnap Fiórenes mintha B napló ruhát öltöm volna, tarka tényben ragyogott a lobogó sántók éa lengő ttönyegek aokaeága állal. A vároa déli halárától, a melynek egyik pontján pompáaotl ét lé-nyea jelvényekkel ékeakedS butska diadal kapa, a vároa aaivében emelkedő fejedelmi iákig a föul Morálokkal voll ellátva, melyekau beiül a terenum virágokkal Ifin behintve.
A haraagok súgása, a a tolongó tömeg mesgsee már jelenteni látamáaak aat, hogy íejedelmi vendég fogadiatik.
Tarnay háa aa Ünnepélyre bivata-loa voll, a Napóleont fogadó bitottaag ben. még aem jeleni meg, mert aa ünnepély látváayoaaágát feai elánul óhajtotta
A tseréoy kuieejü meateriakola er-kélyén foglaltak tehát helyet Taraay éa Feoy vessy, a mely hely a fejedelmi lakhoa vsiö k6>elaé(e lolylán magyarja-iákat a lagimpoaáBaabb lálváayoaeág ban volt rétseane .ii.
A figyelmet tarnftéaaateeea mindjárt oie6 torban a nép ujjoagáaa ét a tárogatok hadi zonéje mellett bevonolé f.jadelmi vendég kiaéreta é* a fogadó biaottaag vonták magukra.
Fenyveaay elayomott basájában oaak halvánr árnyékát látta aa itt kifejteit féaycek ; haláea alatt aaonbaa emelkedett ételiemmel idéite fel aemiete di-oafi mftltjából egy Hunyady Jánoa, egy áUtyáa király lelket fogadtatátát, a némtet dicaoaégét igaaoló baditeltek alán.
Milyen fényét haiti tellek lehettek aaok !
Attán elvuoultak képselele rldtt el elnyom.táa taiét napjai : a esabftdtág harcaokat köve.fi detpoliimot kény-uralma.
Moat atomom emlékek támadtak beBDe ; de caak pillanatra, vert agy m-ekkor a kosligyeiutet egy ifjú vonta magára, ki a me. elbél kilép.-, fehér ménjére pattant.
Ép a mettariakola Wteléb* jutott már a menet ét így Fujvsaayaek
Karosa termet*, adonlai asépaégt, jelenaége : BevMeteten 51t6-aékéaek pompája onkéotelenü ia a HehenataaL lorarok egyikét jututták eatébs.
Harangtugás kSst kSreté ít a knldötteég tagjai, a nobiliaek, a toakanai hailaareg éa diaadraf-g.
A korlátokon kívül álló Umeg ntegiiaterve a nap hoaét : a nápolyi &a-
laepeltet, ki ritéaéégo állal jatolt fel *
j népeserüeég féoyet talepaetára ; egethar-
:aogó örAmiEÍáltátbaa t6rt ki.
I Üdv Ettgen hercaegoek, a haaa
atyjának, üdv a haaa m*gmentLjének !
| A nép ajjnneáaát lőtbea-kAtbea
lat ágyuk moraja vnmkitá félba. mi at
I egésa aaeneteek mintegy harcsiae aaial kíloíöotólt
I .Caakugyan ugy láutik, hogy e
¦ép rajong a atebadtágér*' jegyaé meg FeByveeay, mert mintegy ittenitni akarja KDttt képviaelőjét : a hóal aa finnepeltet.
.Én ia mondója vagyok annak, asólt Tarnay, hogy e nép fiait a jelen p.llaaatban a miodent magával r>)Li értelem tölti be. mert megvalótalni látja araay-álmait, i.ielyekBet már eddig it aaayi harcai emlék, aaayi diceóeég ít-•óoik. — Vajhft a etabadáág teeot tftae •e lobogna atalmatutként e eép etivébeo a vajba a nép pillanatnyi lénytol a oa-gyobb aiübadaagot igérA hangtatot aaa-
| vakUI el ne kabittatnék I
.D« hiatea at olaat nép úgy tu dom—vetfl kötbs Fnayvoaay, ,mar mag-érett a isabadaágra ! . .
Lehetetlen, hogy a kúaérdeket egyeaea ontó érdekeinek aláreadelni eo-gedné" 1 .Ám legyen ugy. ü« vájjon meg vaa-e gyosodve ec a toakanai !>lae* taj, h«gy » h&e a bitaiommal aem fog viaasaéloi ?' nMarl lehet, nogy at kit ma dicabimauaokkal egekig magaeica Lank, holnap mir megveiéaQnk tárgya. Kalönben it Nap'ilwonoa atabadaagot hirdető politikája. meggyöeodéeetD aa«-
'rínt at egyeduralom tiapttáaára cttSlot.
I Mái- ellenérvekkel akarta Faayvet
ay brbiaooyilani Tarnay axiómájának
i helytelen voltát, midin idvlövéeek. t a népnek ujabb értelem nyilvánitáaa fel-fteeiekilák öl, miDteiEy értéaükre adan-atók, hegy Napóleon Eugan, a diadalmaa venér már foga ltatik a toakanai h«rcseg állal.
Mindeakinek figyelme mott a ioniai atylben ^pült • caiga ctifrátatokban gat-dag fejedelmi lak felé irányult. L pacar bSketüeégbU teremiatt épSlet a műtétiét örökre kifogyhatatlan változatait tüoleté i«\ : dittét, b&tlteiégét kép«aé a várotaak.
A hármasával rakott atélet lépoí-kőn látbaló volt a fejedelem ét oldalán leánya : Jadith, kinek m&gótte as ad-vaxi környotet képesett teoyea kört. A heroaeg exeta ma kftlönotan ragyogott a boldogaágtól. Lehet, hogy magaa vendégének politikai mtatiója, a al avvat egybekötött mtgaa-röptu miatiéja tevék haagulatát enalkedi>tlebbé, de lehel, hogy leányának roaaáa-vtinekkel featett jövóje adták meg reá ai ágit, hogy mi-buldog legyeo.
Judiib ma aaebb volt mint ralaha-A kedvet ajkak ma ia boldogságot látaaanak lehelni; de aaokon már a esenvedée egy vonáee. votalt át, mely még a moaolytea aem birt végkrp feloldódni.
Olt térdelt előtte a ník ideálja, • nép kedvencie hódolalát, bemutatva.
Arománil olvaahatu, hogy egyetlen motolyáért kéa< meghalni.
Éi 6 még aem et«retbati ót. De tudja köleleeeégét: tudj., hogy rajta oeüng jelenleg aa atya. a nép a lalán at egéat aemaet tekintete
Oh miiy aérhetellno a népek politikája !. . . A keaében levő babér koeto-rut a höa ifju fejére helyest, mely tettre a nép elragadtatása n lagaagjobb lukra hág. s odv kiáJtáaMnak te vége, ee
Caak moet vált nyilváaoeaá aa, a mit, eddiir oaak aejtve titkon rebeagatiek, bogy nevesetaaen a két fejedelmi hát tt3 veieégeikö 6tt egynaáMel, at oastrákok el-leB.
Ezea Uöralményt ecciatáBtabbtn nam demonaü-álhatta aemmi, mint éppen eeea fényét iogadtatáai proeeaaua.
IV.
Kam Úrik a aaaavelo ativ
OI7 koaajeo daratthá
Caak ellá47ol, ¦ •¦ oroairr
Leet fef«kon;al>bá
Uiut *gr Iaaka4t foleaivaanal
HibenS taajája
Katt boldofiá( leu aaki a
Keretük fel itmét művétteiaket T«roay a pillanat fuatoaaága álta áthatva ügyeimé, rgrideig egéaten a jele aet enerep'Ötre fordította. Nemaekára aton bau bámulva vette énre, hogy ifjú barátja FeBByveetj aaoüanul távoe.11. ,B»o-
nyára t kertbe meot" gondolta, magában. thiat a utóbbi napokbanit gyakranfelke-rwte i az árnyoa ligeteket, a mint mondái .üdülés végett." A termeken kereettul a lépctihásba, t innét a kertbe jatni. pilla nat müve volt.
Itt as eredévet tölgyek, sifttt Btajyeknak Sárguló lombjait a favolom esyelgve haj lógatta, mennyivel jobb atmoephera urar-odotl !
Tarnay ketlvtelve aaiw magába at uditó léget, miköiben asemei Fenvveeeyt kereaték.
Caak hoaiitt kutatáat után találta meg fit egy Ingóénak árnyékában.
Btlint mély gondolatokba merQlve nétte innét a kert válloialoa aöldj^t ; ke-uvel néha homlokát aimitá, melyet a búi komoly árnya feihfikéní körayese, » ajkairól néha néha a eihajok feltlálltak. melyek aaivének elrejtett fájd aj mit jtlaa-ték. tC«eo ailuatióbaD nem érdekelte fii a termettet ragyogó Mépeég*, t nem viduá fel lelkét at eoybe atmotphera balttamot illata, a nem a vál oaatoa tsinekbon pom-páa« kert.
lierengéaébfil caak Tarnay megjele-aéae aaverta fel. Mintegy felriaAva gvor-feltiökOtt; de a etemében eaillogo könyeket már nem volt képea elrejteni.
Kedves gyámom, ttúlt elfogult hangos, atikösbea t asivkaeerttaéget alá-úlu könnyeket igyeketatt letörleDi, Ön ralóbao esuttal meglepett.
.Bálint hisi te airta" veié kőiben meghatottaa Tarnay, .Ett nálad még nem Upaatlalttm ; et hoztad nem ia illfi. Hi bántja lelkedet, a mi hajt ti ünnepély iájából e csendet nwgányDe ? Mi okoi-hatja kérdem iimételten e köaiyekat?* At ifju gondolataitrendbe, aaedv elel-ke<ült hangon igrfxlelt: .Valóban, ki e)aép korlátlan löki at*.badeágát laua, átérti aoaak a fugetlenaég iránti rajongó mal-tné , t tudja bacánknak a saarvaki fia-kény okosta végbetetlen teenvedéaeit; • kiben a haiaeiereiet ifi te ki nem ham-vadt a annak lángja áltat nemstb tettekre búxdái : lehetetlen bogy oe ontaoa at ke-terű bniinai könnyeket a háta aoraa fal-letti méltó bánatában. S mig itt a Baaaad Iranctia tlellen bttja át a ativek*', addig Bálunk még álmodni tnai llabad a lit-bad.ágrót, — egyenlötégrll éa tettvéri-tegröt at ily easmék hirdetéea egysnlfi, volna a falaégaértétei, mely oaak a pállott vagy a bitófa által töröltetnék meg.*
Igasad van ," tzólt kőibe búian Tarnay Bhijt oeak egy futó pillaotáat kell vetofink a kötelmultba, ¦ eléb&nk tárul Hártinovicafelé mosgalona tragicút vége; t aaért asavaid igaaágát elitaieram-de még okot a caügedésr« ebben nem ta ; lálok. Nekünk riméuyleottnk kell még egy jobb jóvAben; ¦ hogy ntt felidéahea-tük, terjettteoank kell a francia Itelleo magatBtot étiméit: esőket a.i easmsket, miket egykor Voltair éa Diderot hirdettek, t melyek itt, Európa e cImsíoui földjen termékeny talajra ts.láltak. Átoknak nem isabad puistába kiálott atók gyanánt elhaagaaníok ; át kell aiokat vitetnünk haaánkba ia 1 KulönbaB ie a francia nép már la felrát t a fél világot btafia köaó-oyébél, 1 kibontó ta ásta tátslót a melym a v. rása atók vannal. lelirva : eaebeditg, tettveriaég fit egyenlAaég. Biaooyára oem tellik el egy fél aiáiod ét Huaia ia sietve fogja leráani békóit,) hogy élvezhette a függetlenség áldáaait.
Ne keaeregjUnk tehát a h.ia feletti aoraoB; a iöve derék nemartttnket ia diadalra fogja jattatni.
Hoessaaabban oéiem aaeevedo vo-náaaidat, lelkem ast augalja: hogy bánatod valódi oka nem eanyira a hon reménytelen eoraa feletti löprenkedéebeo, miat inkább megosalt itived keserűségében rejlik.
Légy síért m«t il öatiate, mint eddig ; tárd ki előttem asivedet as •gyul-térséa könnyít a asivfájdalmoB."
Komolyan vévé tel a evót errd at fju : „Joggal fedd 6e gyámom mert a a teljes igatságot elhallgattam, mentegetvén magamat a hasa feletti kosos báoa-luakkal. Eifibb mondott assTsim caak pnatta tzók Tálának, msylskkst,lelepei-getni skattam érse'mimei: a aaivemet betöltő fájó értelmoket.
Ób esért buotáaean meg atyai gyámom, bogy aa igaslágo: rejtegetem.
Vágyaim elérhitetleo ciélok felé ontottak, t caak mwt jutottam öntudatra, bogy ások caak a hiú aaivaek töret-vési Toltak.
Erre ttabsd folytat engedeti st ifjú fájdalmának, a sokogva airt s jo ba-rátsak kebelén. Majd ellágrnlt haagoa folylstá:
.Ha v iaesa élem magamat at elmúlt asebb Badokba, mulyek tele voltak fénnyel éa ragyogáeiii: mily bovdo« ériét tölti be keblemet! Álomkép gyanánt in-nik fel ilyenkor az-relraem: tisita oase(-len aserelmem, ott látom lebejrai as i<na-dott kép«, me,; a aeiéibjB ia I«lre4tyog'» fényifin, caillogón. af • ia látt.m «t, a hercegnek leányát; ssép volt mia| egy h>j-nslcailag, tán oeak ssérl átáll t * földre, bogy boldogságot nyajison; de • boldogságnak ma már oaak romjait sira-HUSZONÖTÖDIK ÍVTOLYAM
ZiLip KÖZLÖNY
18S6. FKBRUAB
*"~ «rfi áraam: imádott tárgya elve

0« láttam •!<>"• térdelai « '0"'
al egí aseralemmal. AllÍD lát-kin • bebert disaleai: a gyaa-
. k«.»r«t. Kjdvee ff*™0111' mo*t ¦•f*'11
»,..nMekbe«ao 'i1"1*"
líenfiam, hadd folyjanak e köuy íd.»«gökb.»tá...yb.Qlé.tUláUs.
á fl á" >ori
g
¦» •' dar*á" fel riisgodbói, ••¦ülj
y
rámo" * >ori a°bso » »•«•••>! lb
beroagné .serelme különben it egy megf íjtbellen probléma ma-*i",/y kósaemeere nésre.
A fény, a hirnéT, t a család, fényes „.„telesek utáni Tágy, a magasabb [kikben háttérbe saokts saontni a ese-^„.1 : annak áldotstul kell aaais a ma
bb röplu érdekeknek. f Átért kérlek felej.d a multat élj .Mennek, s remélj a jöTÖben ! Tobel-V,, d »gy új aerát togaak elotíed nyitni, „|, a .serelem róuái helyett a hirnér ^baruval laead bahmlTa.
Találj vigasat aoSvésssted foaeé-
rtb.o m órómol édes anyád lalki oromé-
L. bieoayára enyhülést talál a sajgó
_i,' . új életre kél a lélek.
(Folyt. kor.)
Hírei.
— Tfilvajláa. Folyó 16 «a kéi foglelkosáa uélknli . LÓwiafer fele hatban lakó
Mféd nyitott ssobájsból egy rubenemó-vJ te>t ládái egy alkalmas pillalat-dsb elemeit. A Isdát kivi.ték Kis-kani-¦ irt. ott kesdlék a ruhsoemüeket eladogatni, a r*odó:seg aaoob . ket tétslamiLTassl ét Yritsgála« folyamaibi .
— A ttmrghi né>ba*k és se-«'l)xa egylet t. e február 13-áa ur-iou« kosg) Utasét. A gyüié. Tssetéaére Haafi Alaj». réssveoye. egyhangúlag el-QOkaek válataiatott mog. A taokátoa
nerleg felolTi
mutatráoyaaámot kárni, malyst sa kWá-aatra mindeakiaak ingyen és bérmsatTe megküld s a ki s magyer,iróaok mankáa ságát figyelemmel akarja kisérni, annak nem aaabad. sajnálni ast a 6 frtot éveu-kinl, a mibe a ,ntagyer Háaiaeaoay' ke rttl. A legújabbssám is — Tállosalos Ur-telommal jeleni meg;
— GyáuMr Veasprémból skovet-keaó sorokai vettük. .Fájó siívtsI lud.t-juk sseretett tártunknsk, Koroocsy Fe roncs Teesprémegyhásmegyei 111. éret p.pnŐTendéknek, febr. 12-én a haldoklók sseotségének ájlatos felTélala utáa történi gyassos elhunytát. Egyhásunk egy taeréay ssolgáját, esülÓTároaaak egy aaép reményekre jogosító fiát, a kesergi ssü-lók egy kedrea gyermeket, mi egy ss,re-teit barátot a buagó pályatársot siratunk benne. Tetamei f. hó 14. tétettek as örök oyugslom helyére, hová fájó - kóoye.nk s hu emiékunk követi. Ltgyeoes álmai csendesek ! Mindaaok t. jóbaratofcaak, kiket a steretet TSgy egyéb kötelék fua a baWogul'bos, lelki tdrét ájtatas tatáik-bs sjánlom a kasergó társak neTéboo"
— A .Balatonvldrki kSr* a fÓTároabaa tartóakedó Zala, 8amagy es Tessprémegye! iíjak társas köre f. h. 3-áa felolresó estét readeaetl, újabb laaBJolét advaalelképooatgéaek.Nemcsak a .B.la-tOBTÍdéke kor* tagjai, de a BelatoaTÍdé-keiriutérdeklodofÓTárosaik ianagyssám itntek meg as elveseiéinek kinálko
fitetokaek a tdtolto egjlet aarébaa bálái Dáraaj Kajatáué urateak, a tiaali kar
megelósó felolvasó estéken asükeknekbi-sonyultak aa iparovkórben tartatott meg. FelolT*sott dr. ásiklay Jáoo. . a kör Tolt elnöke, bemutatv. „ E<y mk» ügyvéd" oai-__ ma'ctinoar.jsát.sdr. Eadó Anial, ki .tgj , , olats poimkai kolló" cximü ériekeaéabea]
,an nyakon c.ip Giali|ro<lt|lllilnakó<i<.<l ,áso)ta,felolv.s-i BOvoars l | ^^ fcjn.^skyéaek elkerüli fordítását, A
e mitatt meg asm jelent Ü4ko«i olaök tejett K.dó Aoul dr. í ép ott ¦ felöl v**ó aastalbos falolrfttt-vbjT* Kdmoodo de AmicioEltd ¦•velem, caimQ hamoro* kólteméajé'. A fjlolr*-•¦ut tántu T*c*ör» köretté,
elraa ¦ fel
usísridóig a bífisetést eimal.tttják a kereskedelmi ;órvéoy 149. §. érteimébei
ritjaU, dr Síikiay Jáno* oriosiót
kÖr'-reQrí-
. Sümegi Vilmo* jegytŐ nella bilgyekei é!t«té. Ai utol
ír. Tüke é. tsrt.lék emelés, emeli réasvéay értéket, növeli egysseram.od bisaalmat ia. 188ti-ban nyittaiolt meg lorssb'levók 13-ik otatálys, egy tórssb tét belenként 50 kr, mely utas 5% fis. lelik, — ugy látssik esea iutdtkedét igen saivesea fugadlelOlt, mert a 13-dlk tortsbotél uasla.y eróaebb ai elóbbi oas-lályokoál. Jé.ékuoy célrs edományus-lalutt: a aúoiegbi elemi iskola kóoyv é. ruha bestersé. tl.prt 20 írt, a salamé-
k&aaóae'ét íejaai ki.
— Perlak éa vlaéktnrk ifjueá-ga által P-erlakon f. bó 13-án rendeaett láaosmalaUág fényesen aikarfik. A vidék -ról aaámosaa s meatsebbrűl it sokan meg-jelaatek. — A ditte. róasakoasoruban ott ragyogtak : Caury Ilka. Horváth Blanka, Maadl ésSipos nővérek, Tó h Jolán, Ver-baaosich Amália úrhölgyek stb. — A ssép aasaonyok kösül : Koetyál Fereocsné dr. Ter»ánclky ftyuláné, Sonnew.ldSán-dorné, Stóger Lipótaé, Umoosnner Jó-aeofsé. LiaaiákFareac.né.Banelli Jósaef aé Srhaicser Jóasefné, stb - -Jelen Toltak még Hargita' Jóssef s „Murákon- taer-kesstúje, Verbancsioh Nándur stben Csáktornyáról, Ibi Armaib családjával Tóih-Sat Mártonból. Caury János jagysó A. KralyoTecsröl. SchÍTecster nÓTéVek (Bajosáról,) Lsubheimer nóvérek (Ceák-torayárél) ttb. ttb-— A francait negyet 24 pár táncaolla * n. kaoitsa. Tor-ma aenekarának mukódéss msliett. — Caraeval.
— A salaecerasegi kereekedel mi koré hó lo-áa rendesett táaűsealélye miadea Tára*.4aáson felül sikerült ügyei nyira, bogy ma% oaak reggeli 6 órakor ért réget a tánca. A tánoaolók kost ott láttuk a ssép Ö.streicb-v Natáliát, Eiaea-alldter Jeltát, Fitoher Idát, Gróat Lsn- I rát, Slern Giaellát, Naufald aóréreket, Fiscber Pálnét, Gráaer Qésinét, R-ch-nits Mlksánét, Bosentbsi Gyáláoét, dr Weias Isldornét, Pauk Kdénél. Marko-Tichnét, stb. As eat miatagy 120 frlot jövedelmetett a körnek könyvtára réesé-re. meiy ered.t:ény legiakább Fiacher Lásslónsk a körderék elnökének köasön-hei(.
— A keszthelyi gsadaaági tanin-tésetnéi igen üdvöt es eleire való essma nyert megvalósítást ; ugyanis s fo dmi-Telési ministerium megengedte, hogy esentul Tendégek is lálogathassák a 1»-ntéaelen tarlóit élóadátok.t és gyakorlati oktatásoksl. E. által alkalom nyuj-tatik gasdáknak éa s gasdsaággál össse-álló foglalkoaáassl sirókaass képseitaégükaek egyik másik hiáayos-ságát kiegéssitaui anélkül, hogy f>-glai-koassuktól megTální, és rendes b.llga-tou! as intésetbea beiratkosniok kelleoa. - Miat érteegluak, Tendégkallgstók lehetnek nagykorú ónálló férfi.k, Tagy olyanok, kik magasabb taaiatéset resdas hallgatói, és cak egye. tárgyakat óhajtanak as iatése'.en hallgatni. — A Ten-déghallg.lók c.upán arra koteiesik ma-gukst, hogy asált.luk ssadadoa valMstotl tárgyakból tar ott előadásokat p.oatoean lógják látogataL — A vsadéit miodea
gji taailolMtUlet irrabai alapra 1Ü í
gyüjleodfi ont.
irrabai alapra 1 . 50. kr, Puuoayi Jóuel mi»od kÖD/velo tisatéae 200 friról-300 frira amelk&dett. l^«gsg«to ti sielflt éija 300 fnoi a«m teu ki. As óoMtlao igas^ató Kp'teio ViifAoa Ursak a» igt>«ga Ui«ág telüg^etó^bisotlaigi t*gok, »agúl l kOigj Ulaai oloök»ek ko.toi.et lalt luvuri,
—Tolvajla* fol>ó bó H föi 15 re M Kil déglŐ
aetétek törtéatak:
Jóssef veadéglót (Sumegb) ' [ 20 írt, tíísp Jóuefné VZ.i.p.) 10 trt, T.-! ranyi Ferenci (Nyírlak) j frt, Beaerédy Sándor (K. Gorb'i) 5, Takács Zngmond SUm-gh) 2 trt, Cüernel U ivér (B-Midek > In, dr. Msngin Károly (Z. Egorseij 5 rt, Eltner Sándor (Sümegb) ő frt. dr Zú :ovicb Gábur (Sümegb) 3 frt. O bán Lajoa (Sumegb) 2 trt, Bérkocsi Karoly (Siimegh) 2 lr>,Csigó Pál Uulyscs 2 fr, Mlld Mihsly prépost (SUmetjh 2 ín, Hor-á h Imre plébános GrÓgánfa 2 fn, Glaser Saador (T.poicaa) 1 Irt, C.igó Lásaló Kesst) 1 fn. Aatal Feri gaadáei (Keast-<ly) 1 trt, Krtnka Fermacs (Ssagvár) Epatein Vilmos (Sümegh) 1 frt, Viartl óssef (Sümngh) 1 frt, Takácb Iréa k. a .St. Biksll.i 1 írt,Báufi Alsjoa (Sűmeghj 1 frl, a rendosóség 23 frt.ossesea 1000 t
•enú éjjel a Magyar Király tanárán álló kocsik ^gyíkéról egy gyékénye.! kareakadó kársra egy lepMób. kolott 6 tn ériéku kóci eltűnt. A megm-ailgu nyomosai Tauas botü köshonvé-det deru etu ki mint vé keal, ki saiatéa gyékéüjesi sauletéaü, t.hál a káros keres-kaoón» földije. Hány irónó
g«t A mily ardekasek .soklak lonn. idlukist ayj'snoas«gra húson adatok írok .sasaarol, mag uaaserie érdekeaebDnk voluan.k ka beanok aa trónok saáms la rassieieaaa lel voias tttoteive. Mert hölgyeink körében biaoay a.gyon •an.k, kik nem fémaa al*l, bogy patyo-
l nenntaaaák, ban m eré-lye.eo meglógják a lollsl a« «p oiy luae-¦eo kelnek síkra a nóaem érdekei, mini akar melyik politikai vesérosikk-iró psri iaaskeiTeiaallett:ép oly goaddal és ssa-kaistotlaiggal írnak as tkai érdeklő lár-gjakról.a konyháról, a gasdaaágrél, a asvelésrol, t diT.tról t tlát más dologról, mint akár egy matematika, egy bo tfoiódoii meayitégisai lélelról * ebhes járul még. bogy irónóink as inieligem tárodalom minden létegébjl Tannak UtjoDüan aaemlélhetjük ókét a Budapest len megjeleni .Magyar Haaíasaony" esi-•u báit.r.ásl, gasdasági és s>épirod»lm aetilapban, melynek haeábjsin ott láijuk a magas sriastokracsla hölgyamek nerei aallett s saerény polgári asalád leányáéi s muvéstaóé mellen a tuiónóéi atb, Valóban már csak étért is érdemes s
¦"'(
kiadóhiratalától
(J Buiawij (Badapeatai, >Hr tmamuu 19.) agy
ás a Tálawtmáayuk. A titkári jalaaltmt jöTÓre kösöljlk.
— A* nacrkaalaui tak
iár* 10O00 frtot tőkésített t Nagy-Ksnimáa lolálilaado makáas jsrárs. A isép tettet örotnel ragistráljak, s egyúttal kijelentjük, hogy saok, kik as állandó ssinháa elleaaégttl takiatalask benlaket, tévednek. Mi ast kÖTetköseteaen párlol-uk. Hogy egyik moakatársuak, abbeli chajának adott kifejeeaett lspuokbsa, misaarmt vsának eiöbbrevalo dolgod, mint as állandó ssinkás, — sasai sero ó nem mondott, sémi nem montunk anst-hemát annak létesítésére.
— Egy UtiW szer. Panoova (Magrarorezág.) Túztelt uram! 0d-nek srájai labdacsait egj ideig használtan aranyerei bajaim elles s már ú Bilis elismerésemet s köszönetemet fejezem ki. mert azok használata érékig gyötrött fájdalmaimtól megszabadított. Teljes tisztelettel. B. MilankoTiai. Mindig meg kell gjózódni, hogy a Brandt. R gyógyszeréM srájcti libdagtainak mindenik dobozán (egy doboz ára 70 kr. a gyógyszertárakban) rajta ran-e czégjegyul: a fehér kereszt rorfa mezőben e Brandt E.
risa, — minden másfajta csomag elutasítandó.
Hivataléi piaczi árak.
— Február 19 én Busa; 8 fr' 10 kr 7 ír. 80. kr. — Roi8;6trt.6 0 kr. 6 frt 35 kr. — Arps 8 frt. 7tr.25 kr, — Zab 6 frl. 80 kr. 6 frt 40 kr. - Kiiko: 6 frl. 80 kr. Burgonya: 3 frt 00 kr.—
Kikiáltitiár afenisbb kitett baceár.
Arrenui kÍTáaók tartaanak a Wcs-ár 10* ,-át kásapantben r. óvadékképe, papírban a kiküldött kaaéhas letenni.
Vbto kSteles s vételárt három egyeals rétslatbaa, még pedig : aa elaot aa árverés jogerőre emalkedéaétól saá-mitrs 1 hónsp aistt, s másodikst ügyirattól 2 bónsp alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt s mindenegyes réaslet után ss árverés napjától ssámitsndó 6*/'s kamatokkal együtt aa árverési feltétaiek-
leghatárosott helyen éi módosatok
it lefisetni.
Nagy-Kanimán a kir. lorvény.aék int telekkönyvi bstoságnsk 1885 évi október bó 3-ik napján tartott ftléaéból.
haUgalott taatárgyért 4 frloyi látogatási dijst fisét; é. kiráaságára neki látogatási biaoayilvány is állittatik kL
— Megfalvág. A nsgy ksniassi öak tüsóhó egylet 1886; évi márcsiut hó 7 én ,a soaekar hsngasereiaek jsvárs" at Aranykooorábao 2 seaekar kösremükö-dése nellelt Toaabclával egyhakatiU cánoakossoructkát rendes, melyre sn.é. kösöaségel ti.ttaletol meghívja a readeaö tag. Belépüdij egy tombola jegy gyei agyat 40, kr. Kesdete 8 órskor. r'elulLsetés»k köetöoetel fugadtatnak ét hirlspilag nyűg taslaluak. Felkérelik a. a. é koaoaaag a tombola tárgyak aaives adakosására és aaokaak as órtanys helyiségbea lornifi át adáaára.
— A •Bal.lonvia'rkl kor- folyá évi márcsius hó 2 án, kedden t fővárosi vigscó kis tereiében .Erdélyréasi
melyet a öümegh és vidékének fistalsága gysr köamuvelódéei egriét* ét s ,Baia-b^rdelybe küldőt'. Fogadják s nemes keb- ! lonviiléki kör' segélyslspjs javára sárt <ü adakosók a rsndesóaégnek mtkkossö- körű táaesTÍ«almalraodes. Belépő jegyek neté'. SUmegh feb hó 1886 areadaeóeég. csakis a megbÍTú elómutatáaa mellett, a - Öngyilkonái; fuiyó bó 18*n ' kör ssját halyaégében — Pária ssálló
eggeli t. órakor Suhlnde.bergar János Tácai -körut 2S . tt. — kaphatók, február .akavo. legény Kia kamasáa spja lakásán ' »* 12 á**1. aata 7- 9 óra kösl éa a táasa apjának pu.kajaTal saivenlóie magát vigalom eetéjéa a pannáraál. Belépő je-- Adarranaas. elósi.tó hoss.urtoaoi út gy»k á.-s:ssemélyjegy 2 trt — Csaj'-"— véreben tekve tnisllsk éi uéQány peres (bárom asemélyra) b fjt. Felüifi
.l.ii mar h.loii voiL — Hogy mi vi i köaaöaetel fogsdtatnsk és bir isiié esi s iiBTB.e.fli.B. fii. ily ifjú: nyugtáatamak
Catramjrfs elaSk.
Bnll jagysö.
Sténa 3 frt. -
1 frt. 60 kr.
Lapresér es kiadó: SZALAf. 8.
Felelíi aserkeatló : TASS ÁLMOS Laptulajaonot: WAJDITM J0Z8K
5««S/tkT 1885.
Árverési hirdetmény.
A o.-ktnisaai kir törrtaék tekeri, oas Ulya résséril köahirré tétetik, hogy Za-la-DMgye Osaassitatt árTatárs képrisele-tébea Arrty Lajos m. t. Ugyéaa régre-hajtaténak Saili Katalin férj. Vitai Józaefné, TagTekajtáat ttWTeái booafildi Iákon elleni 71 frt. 47 kr. toké, 1877 okt. 4.-liljáró ",/• kamatok t eteknek 7% kéaadelmi kam.tai, 7 frt, 86 kr. per, 8 fr 55 kr. Tégrebtjtás kérelmi, 10 frt. 50 kr. végraaejtát meg kiaérléti, 9 frt. 40 kr. árveras kérelmi, 1 frt. 60 kr. jeleoljgi t még felmerülendő krSíuagek iránti rég-ehajtaai ügyében a fentneTtaetr kir. torr-Iték. terttletéhes tartoaó báhó'.i 302 aa. jkrben Afl tor 824 hrtt. afolrett »ál'-
tág köteles 680 frtrt bectült iagsllsa 1886 evi ápril V napján d. e. 10 órakar Hahátoa a köa.égoiró hiaánál Arvay Lajos ügyáaa Tagy
Árverési hirdetmény. >
A n.-kaBÍaaai kir. törvaaék. tkkri." ^ osatalya résséról, köahirré tétatik, hogy Zalamegye öaaaeaitett árratars Tégiehtj-latonak Farkas Kegina férj. Kerléss Já-aosné végrehajtást asenvedó alaó-aseme-ayei lakót elléai 238 frt. 17 kr. lóké 1879 aov. 11-taM járó 1*1, kamatai, 19 frt. 53 kr, per, 8 fr, 45 kr. végrehajtás keralmi, 7 frt. 70 kr. végrehajtás fogaaa-toaitáai s ő frt. jalealagi s még fekoerü-laadó kSltaégek iráati Tagrahajtáai tgra-bea fent oeTesett kir. törv.sék. lerftta-téhes larloso alsó-saemenyei 28, ta. tjkT-ben felvéve Tolt t most s 275 sa. íjkv-t 31 hrss. sa. felvett ingatlanból Farkas Ragiae férj. Eerléas Jánosáét illeti 150 frtra becanlt '/,, réaa, az alsó saome ayei 28 sa. t,kvben I. 2—8 ta. a. lelrett iagtlltobdl Kerléss Jánosné saül, Farkas Reginát illeti 108 frtrs becsflit '/, résa s f 337 hrsas telTett Táltságk»ts<es ingatlanból ngyenast illetó 172 frtra ba-aUi '/. '<" 1886 ápril t7-én d. e. 10 órakor Alsó-Sasmeays koaaégháaáMl Arvsy Lsjos felperes ügyréd Tsgyhelyat-leae kösbejöttével megtartandó nyilvánoe á-Tarésaa aladatni fognak.
Kikriltáti ár a tennsbb kiW.t becs-ársk.
ArTerasni kÍTánók tartosnsk a beoaár 10"/, ál késapénsbaa, Tagy ots-dékképes papirbsa a kik.Hdölt kaaéhea
V«v6 ketelea s Tételárt három egysnló rrjasletbea, még pedig : sa al.ót as árTarós jogarore emelkedéaétöl aaámí-ttndó 1 hónap alatt, s másodikat ugyanattól 2 hóosp sllatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap aiátt, minden egyea rétsiet után ea árverés napjától stámitsodé 6% kamatokkal együtt as árverési fel-téteiekboB megnatárosoit helyen s mó-dosstok sseriot lefisetni.
Nsgy-Kanissán a kir. törvéayssék: telekkönyri osatályánál 1885 ári november hó 14. napjáa tartolt ülésból.
felperes aaegyei tiasti helye;ese koabejöltéTel
Curr «tnyi* elnök.
aegtartandó nyÜTánoe árverésen eíadat-tog Kikiáltási ár s fennebb kilelt becsár.
Arvaresni kívánók tanúsnak a becsár 10 •/, át kásapéoabaa Tsgyóra-dékkape. papírban a kikOMSti keséra le*ear>i. Vevó kóteles a rélelárt hároat sgyeailó rétslethea, még padig; ss al ól ss árverés jogerőre emelkedasétól ssámi tandd 30 nap alatt, a máadikat ngyaa atlól 45 aap lati, a harmadikat ugyaa-atlól 60 nap alatt, a mindaa agyas réaslet után aa árverési fajtételek ben mtghalá rosott helyen s módsstok saeriot lefi -tetni.
Nagy-Ksniasán a kir. UrTsaék telekkönyvi osstalyáaál 1885 évi ssep tember bó 12-ik aapjáa urtotl ül taéból.
y j korban aa oogyuko»a.gr*, még eddig
ismereileo
— A aagf-kaailsaJ ónk 6 6
' peadanövendek< lusolii ' lat JSTárs 1886
A caaktornyai állami tasitóké- él
i a képetdei segély-egyévi máctiua hó 6 án
A aagfkaailsaJ j
egylei 18»6 l.br. 6-au tartott 'áao.- | a .H.tyll-ve.dégló nagy termében aárl- fi Gu im.a 8 a kort tánc.mal.Uágot rendesnek. Belépti-
ij 1 f Cld
Tigalmtn teillfiset^ek: 3tn.We.ti Ma.Ó 5 fr
. Somraer Jóaeef
g p
mélyenkil 1 forint - Cs.lad jegy F fi f
Casratays's elnök.
Emil jegysC.
5667/tkv 1&BO.
Árverési hirdetmény.
A n.-k»masai kir. törvsaék. ikkvi. oastálya résséról köahirré téta ik, hogy Zalamegye öa*aeaitett árratara Tégrehaj-laiónak. Hóbur Lusló és neje Boocxók Tereaia végrebsjtá.1
l.kna ellen. 171 frt
eseavedo tolmáos: ) kr. toké. 1879.
2 Irt. SommerM.kaa es Sándor 2 írt. Ló- , 3 forrni. Felu fi.ctft.ek kósaóae el fogad íjul. hó 1-iAI járó 7*/, k.matok s aseknek wioger Iarael5 Irt Grltubú: Henris. 1 ; tálnak és syilTanoian nyugtán.taak I f/t kéaedelati kaasalei 8 trt 66 kr. >ég-"' ¦"¦¦"¦-¦- ¦>'->--- rah.jtaa kérelmi, 8 frt jelenleg, s taég fel-
merülendó költségek iránti végrehajtási a fealooT<*a*lt kir. Vtrvtsék. le-
w.ager I.rael5 Irt Grttnbú: H.nnk 1 i j
frl. Tóth L.jot 2 Irt. Plthá. Fereno. 2 frt. : Keada e 8 órakor.
Fessélbof.r Jóat.f 2 fn M.odák Gyulai —A VtrAs krreaxl r.fye>Qlet
h 1886 fb U
1 frt 50 kr. Somsich Lormo 1 frt. Henrimen N. 1 frt. Soraros és Te«-ber 1 frl. 'VeiSs é. Ledoftsky 1 frl. átetptner Kálm.n 2 írt. Stero Mór 1 frt. Neú ét GrümUaútn 1 trt Mantuáno joasef 3 trt. G.emenl L.póloé 1 frt. Scherfii Ödcin 1 trt. Nldur J0..-I 1 fr.. Z) d Jo uef 60 kr Lonager 1<üS. s 5 Irt. Saller L<joe I frl. Gürtaer Wilmit 50 kr. Ebea-apa->ger Leó 3 frt. Wittiager Amalní bt) kr. tJeger U Ilmám Clak 2,frl. N. N. 50 ar. Fialofiu N. 1 trt. Fintér Sándor 50 kr. Kedve, kóteseaséget Tél teljesiteai ea alkalommal a vig. rendesó bisottság, a midón • rigalmai becset mftgjelenéséTel ánogató koaoasaf aak mag a aaiTSs felsU-
fy
kStfy°>ase 8dmegh>a 1886. feb. U • élsak réssTéi mell-tt u.rt.to.1 meg; fóbb pomjait képestek : Bánfi AUjo. jeleatéV tett as egylet mttk(Mi~«ról, V.rga J«-ssefne pénstirOB s péns álUpo'áról. T*-Itsatmányi tagok aUp.iabalyok ért'lmé-ben kisorsoitattsk Kóoaye Jósselae. — helyette be váleastaiott ng.. Mlld Mi-hálT sSmegbi prépott, Vintar Vilmosáé helyetta Tálasalatott: 6sv. SsüU Pálaé.
xy
raintahes tartoaó a tolmaosi 21. as. tjkv-b«a 1. 2, 4 6. »or asamok alatt felveti iagailauokból Hóbor Lusló és aeje Bon-csók Terésial illeiO 659 trlra becsült ¦/, résa, a t 17X hraa. a. felrett iagatlaaból Hóbor Láasló és aeje Boacaók Tsré<iát ill.lj 126 írtra */. réss, f 299 h a. felvett ingatlanból és neje Bjnosók Teréaist
f 299 hra Hóbor Lssslé
iileió
1886.
— sort huUs alá aat.k mag : Saidaay \ 690 frlra b rjahlt >/. réaa Aatalné. Takác. Z^ígmoadné, Lob lg-'évi aprilia *»)--¦ sl. e. 10 éraka>r
nács, Enner Sándorné D.ra.y K.j.lán, I Tolmotáoa t koaaag hisuál Arvay Lsjos Epstaia Vilmosáé, v. tagok, kik aaosbea felparesi ügy ed Tagy helyettese köibe-mind njra be lettek válaaatTs. A gyűlés jóttaVel megurludó nyilráno. árvarésan
koaaóastet tasvaaott a tevékeny elaok, | alaiatni fog.
LoeS ja*)"*
ol|lS8L 2740 1 — 1
Hirdetmény.
A aftgy-katoíistu kir. jirá*biró«iL ri*%érő\ ewDa«! kÖíhin-TÍ tetetik, nitia-rint Simoo Gábor íigyvid atvf y-k>vDÍMmi l.kóc f«|pera*nek lameretleD t»rtóikodi*» B4tm Aoot Ctőrneföldia elbftlt tvlpere* ét ismerttUo Urlótkodáia örökö«oi ellaa , 172 frt, töke M jiralík." iránti aoiamá*] k«rM»M«sktárg74vlá.4r. hktárufol 138«'-éri mirona* ht5 4-ik atpjintvk d. e. % órijft e biró»ig el6it Nivgj-K-oináa kitüietik.
Folhir.Uftk tahát iimeretl«n Urlói-kodá>utv!p«re«ek, bogy ügjépok cs4iBser€ rédeJme iránta réamén gciMtookaJ kin*-T»s«tt Faiot li*jiM Ügy vódot k*llö«ii uL»-¦itsák, -tg; > tirgy.lááiiál —6»éJje—», rH7 "i** ma^bicott álttvl jsleatkesienok, ¦ért kuitebea miadeMk aliBvlMkitsá-Dák köTflikasm^ojeit mftgokattk tu»
UjdoDÍtmák.
N.-K.-ÍB.. 1Ö8&. éri. deciemb«r hó 21 éa
A ¦«gy-ksDÍM»i kir. ))ir4*birÓB3g
ÁRVÁI SÁNDOR ______________k ». )ár»»bir<!>.______
IV yllttór*

gj autali- ét Udití ital,
kltonó hatasnnsk bliooyalt köhögéssel, g*ge»ajokDkl. gyomor- ea h*-Ijaghurutnil.
lill i-30
Mattoni Henrik Karlsiaí és Bpetí
*) E rovat alatt lal feleli.aé|et t
köil5tt«kért n«m-OK HA U aliírt Jy . HUSZONÖTÖDIK ÍVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
l«*o FEBÖWrf'ÍÖá.
aboBoooooboóöoooóöóooóbbbooo^
18B8.
WÁLSRR
)•L
M tiiao!tó«*»rek arrt, haruc-
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban éi mindennemű sxivaty
tyakban elvállal teljes
vízvezetékek béremé zéaét varotok, földbirtokosok, ipartelepek, araaenteatitY tánm latok es magánnak ré-sztfröl modern
és iroaintSda** BUDAPBSTKW. Bottanbiller atom* S6.
alapon es kedvező fellételek mellért ajánlkozik köz-ég mafránfürdők felszerelésére. > z a g m e n-tesürszékek felállítására és minden vizmű vi muukálaiok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervesetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
S7U 38—60
Egyetlen belföldi sziiatüyn-gyár. ÓOOOÓ0CXXXX700O0O0OOO0OO0000O00030
-BETEGEKNEK
0 n «jáol»adó,Dr. msd. K<<bi« ...líu vildbtd Ga.lw.1 ea. kir. íardíorvo. .
0 _ _ _ _ —.
Q "¦ riv'^íu v,,44;,H«,tvicbG7u,. gyógyír*,, ihal, <i»UB»,.d.. I.árulni. uyHt(Sli..iita6T<i>T'>kl>al kWeu ^ 27*2 9-1U g
a > itöazrTT-ónLy-szeszrt. a
Tafck mist 30 év ól» *aj> állajá.oa alkalmatáaban e.-n a,«r mial k6a.»<«y 1 (rtmt) caúa xlloai bajgkual, mly idS ói. • Itijobo aikorr.! baaaiáliatoll 1 Ara ogy anfaak4>a*iMlati uluitási<l eejtiii 60 kr.
Eoedaü Maattix «• a-r JaawbU O» Sándor
IIOOOOOOOOOOOOO
Meghívás.
A Csáktornyán s'z'
¦mkflii tttiNttSkittr TímíiHamste ö
Mi. iára 6-ai íéIiüi 3 órakor saját SeLmeieben n
Urtji meg, melyre 11. részvényesek ezennel meghivatnafc.
Napirend:
1. Ai igazgatóság és felügyelő-biiofsig jelentése.
2. A. zárszámla beterjesztése, s e fölötti határozat. A mérleg jóváhagyása. Az osztalét meghatározása, és > fel-mentvény megadást.
3. Öt igizgitósigi tag éi a felligreld bizotUig «ég-rálasztása.
4. Netáni indítványok.
5. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes ug-
Csáktornyán, 1886. február lén.
AZ IGAZGATÓSÁÉ.
A táiastfási jog gyüorolhatása tektntetéból. az alap-uaháJjok 59. §-a éneimében, a tisztelt részvényesek ezennel felMretaek, miuerist iéai»ényQket, t közgyűlést 3 nappal • eíelízfileg, az intézet pénztáriba — délelőtti óráiban — letenni szíveskedjenek. ÍI732 3—3
Malom bérlet,
Relf Arnoldnál
B«oa, I. Posraloaai utcsa 1.
Kőxvetité* Ingyr.n. ¦V K Makbu a legrégibb
"KÁVÉ
«f em. kilttná, rriteljrn, samat**
faj 5 kr«« eMonaKokbaa, brr-
é» vámmeate»«ii bárhová atán-
vétel BMllett
Sutos, fiaom kiló óként 1 15—
Cejlaa. ¦affj, Goon . 1 30—
Ceylon, fiaom, tö d«« ,1 50 —
lftudö, arany iá rf* , 1.60 —
ÖT»«C7. P«rl> finoca . 1.W-
Ojoogj, ,pPf;. Cub* finom . 1 75—1-86 Morc wMlóái *rAb. . 1.80—1-80
aj inlaaifc Mattentdorfer Brttder, Fiume.
A legjobb
czigaretta-papir
a valódi
LE HOUBLON
Cawtey és HMry pártzsi óvutik
r. JJ. P«kl,
ilul, kik » v j»to
a kitflaő MÍKftséf, valaaiot axt «m árUlau ti»U rolUril, ¦ kogy «o, • a*gt ¦¦¦¦>>¦ «f7«tl«a.
; A WÜI'j)|l országit és KayrMCza város köiöll ',, órai távolságban ,Cirb«»evíT* (Horvátsrszág) nelységben leró,
4: áÜlványu malom
a kazzi tartazé bannjreual lakiiikl ii ittütral. továbbá fél btW kart, »gy M4 azántátiW egy hold rét
(holdanként 1200 ~) 6 darab marhának való legeüí és 12 fuvar tűzifa 1886 évi aprllln hn 1 tő! 3 évre bérbe adandó; ezekhez esetleg néhány hold szántóföld is árverezés ntján hozzá bérelhető.
Az árlejtés f é. febfüu- hé 28 in fchrtia I éraktr az orodalni sxámtartói hivatalban Rasinyán Kaproncza mellett fog megtartatni.
100 fit bánatpénz az árwoés elótt leteendő. v
Mvebbrt a tiiBtartótáeaál „ratiayai kartélytaui ¦
2738 2 — 2
4 1CK
wwvw
IIIIIIIII11III
A vidéken egy bognár mesternél egy lf> — 20 éves fin tailMCZNi felvétetik.
Minden bóvebbtt e lapok kiadó-hivatalánál lodbatnioMg.
Stocker Péter bognár 1739» i Vente.
**** ¦*•¦>"*">"*»••'»"*"*¦¦•¦
ssapp&nok
Fanta íflknátál
Fr&fákan. tnmti által riupitttn «
fc<«tal wjh clieal •mm.pfM. »r»**tt ktetei *« nara latua. ira 1 frt. - KtoiaT-tMptu rlk-. karya-, lafcluatlaaV itb. füí». U kr. -ILátrÁay-GLafcrfB-BMppM. niaftfek, aák u *f*r»fk«* tiémÁn.
U kr. - r«A>*l-aKat>pka. f'rtíit»li-«1tö. ti kr - Kin-¦**»»* rais. Ui>»t« *> »ora»t»í rllra. li *r. - T«JiiaM*a:-«>JaI>p*B. ftjaaraa tlloa ra arfijaTlto un U kr. - Kpr-ttaAppan. hajaóiriité ti ím1«, H kr. ~ PfTfui^tappaa. « lí„crr.d«,rrf «ait»ci hat. ta kr. -
»». 1* kr. — B*M*r
»«-llB-Map kr. - If fa

:•!<¦ tlt*tmtaluaac*l, wajfaitak. iifalM rí trrtHf* ICABÉ#h«r-«>up|»M. fait, frlrra+4«-irU »«r at Va>tt«l->»p»>» -li<»Ir.l k«rtllt>H-k P|lc
Kajnto: Pratsr Béla nonsitrUralaj H.-
VÉD-JKGY'
PEZSGŐ
JÓZSEF urnií
Csat raioii
h* míndan é«boxoc
^ f
¦iitnt c*<< nj-o-
mM.u látható. m«kac* gyiMMr- ds aitattkaj**, gjQ<*Or%*rca «•
^Wpilát, luijDij vtrtala'ts, truy er <m a tegkü-
Ifrt
J
miDd«aoenia hu«-K*táa 4a Won É4-, fej-, fül- f* jáa ¦ikérea
liaiho b
Ittrt; B utasitátaaJ 80 kr.
Valódi, Moll T*dJegT»T«l »• név alairauv
Moll A.
Sjr*íj»x«réiiz eaáaiár tlralji u«v. aUlllté.
Bécs, Tuchlftiioeri
Baktirak: Ki|; Hull la R«l<i> ;«u«/ n}ÁiS^ Feas«lb<.f*r Jú»«f.Bart«; Doni^r K Cackttnya: tlB ic« U fl*m.r 8tBn KMZtttly : Puly Jáooa &|ratM : Ráu JÍoo*. Zala Efarutf KaiiWr Alp«* p;> Of; .verA.i
Ro».nf.:d Ad. * lattl P«rd
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KS"«l:n a leBPereo luli ksüli^aa kftTetkextébno ig»D olcaóo f na és kilflD&iBilift^^
41:,
CtyiM rr»»tT Plaitaflé«-C«r'», «I *
tiaiu MAkftcakAkban, "amerc poatoa aaolgi at mellatt. c vart pírkMt C.«i» nj Elbái ii|ili»l klo '•—
c «. ; Cavlar uj Uráli najra.ft.Q klo S -
. 515 6Í5 Ikrilkatfal .jkolla.^i .mi po-afcorJóba. 1 60
aioet bí. 6.30 Ttj«« tartaa, aj kol . najj ni«1J »0 drb 1 J0
I „,p 4 7i i.W). DM,«rti Oopíplo l»«*«aebli. K ko. 1»
1." 4 75 S8O BraBIm-Sírieia !', l 75 éa 5 ko 5-
,7,trk*k..<51d, er6a. ...p 4 25 5 ao SoM fia. fo.unt, po-tak. dóbao l.»
2*k.Teríao V«p«I; fiV «u>. 4 - 5.- Lazaer ^..,.ható. ks. doko.l... J-
Saatw. fin —pora, ^.toT S - S 75 ! CaabW «m «,.¦ frto.t-.bila *'
L4d«,it n.afj.lf 5ko,«*ikokh t» If 3 »iy d.rak M k», IS db. 1.IS
v.wv._vJ. Ifin. EAnatoa, tiaaU
TiMa rizi. i fin 1 SO. lío 1 40, inoa 1 15
" " " .......1.60
SaitaaMaaa.a, ír mag .*uai z 10 ,
FO|«ki»é «« karlabadi kiTéfQaaftr aajtt (yirtniáBy ';, ko. doboaMlkint o«ak 1& k^. NkgjoUb mt-nnyi éfban ravóknak disjob olcaAn — Tálja* trjtgjaék >BCT°U ^* béra>aat*a.
K. H Sehair Altonábmi Hamburg mellett.
2«U 4-4 Fnuill 1864. óla. L'taaaaukttl 4'nnk »indaiikit.
AlUu baajbaini jSa-ká.a yörkUli. éa fílfkl.r.pir
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Nézetem Dr. J. G. POPP m
cs. k. ndvari fogorvos.
száj-koz<netlkájáról.
Bécsben, X
¦
1. ,.a^« é,d,kéb.. ki krll n,ilaikMUl»ank, h»»T ""|";"r **t o.-«4t*rilalTa< a k.uti jalabkor ütr tíck*-, — • '""'"• ** * xUlaaibu fMfiknaba k.«irtt, >a<ii>k
Popp Analheriu szájvize, fogpasztája é« pora
^ f
N*ti- K« ci Ilin : 14««dVk *yór/n. Belui Jówef rT^CTn. Práff^ B (7^>ÍJ" Fe«i«ll»off« Jówef, K,«»¦*»•, F. ROBeQf«4i 4. ALeod'i^ Kiia B. n*C7" Mrt«iilib»«: Staa irt»áa gjófju Mur«..omba-t o n BáMK-4 i (7. Klittheljet'. Biun P K7ú(ju. Z Epruf • Cl: Hollóaj Kj. Kiridún. ttohUu I. fjöfjai Tipolctin: S*b C.íp-ar#bk- íyiWtii Siim.d; 8tajnboriKk* L (r. Perlikon: Sípol K, 6s*<
nr. liríioa ttooliu I. IJÍir1' Tapolc S»<l<>: Stamboraak, L fj. P.rl.kon: u-Atid: ff«ur« K. (7«tT" M af j-B a jO
" *'*.*"*:*.a.v.
JfeaJ ifayfmyoWáUGY-KiWraSA, 1886. Február 27 é«.
8 11K
HiszonMOdlk évfolyam.

» prtlw ,
indra unibbi torért & kr
HTHTTEMUI
,n.uki>i I 10 krm »<1rtni°k trl
ic»l»n illfték miudro ífjri bir
iHrvrn SO kr &i trmik
ZALAI IÖZ
* »*»<<»swyyei általánoi tamtó-
A laf ullni Nbiit illáig kMl»- uerkmUMftiei,
Wl UleU kulaaea^k kújóbnulkoc Mraa
ü l|y-K ii tíf áa
B*rmrat*üeo lertkfc o«i fo
lutrit* «<>U1 HM
A nagy-kaniitai „Kereskedelmi Iparbank-, .nagy-kmiuai öukénUt ürt'.a ,nagy-kamaai kttdednmelli egyesüUc, a .nagy kanizsai tiattünMg&yzd $tövttkezef.» .toprou kerealudtími i iparkamara" nags-kaniztaiküiváiautmám/'-ának hivataht lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Midón Isten csodálandó nagy
ít — « világteremtest — be é, bámalatc* munkájának re-^Aéttl alját .kéjére u embert ji, negalkoíá, ki majdan egykor a vi HiOt uralni fogja; alkotott asszonyt t tanul sdá at embernek, bony együtt lakjanak, egjüu éljenei, 6r«-„eiket *T*áaul megaansák s a vétket, a tártakét, síeljek a tiltott parancs megszegése után azonnal be-kSmkeztek, közösen viseljék. — Tehát egy másért voltak uremtve.
Ai elsó emberpárt ól ntlu milliók és milliók szármáitok le; elve gyűltek egymás kozott s benépesítek ai egész földet. így alakultak a különféle nemietek, sajáütotuk el különbőzé nyelvjárá»ks«, veuek fel száz- éa százféle szokást, alakultak s változtak át időről idóre tudománj és művészetben, de egyet mégis fenő tartották s fenn tártja nígyjábin — minden nagy Tallózásoknak diciára a mai kor is: a löldi rendeltetést.
S mi tulajdonképpen földi ren-üelleté=»ok, mint kom egymásért, tenni és cselekedni egynek az önzésért s mindnyájunknak egyén.
Ha tehát jól fclfogju< földi rendeltetésünket, bizonyára oda tö rekszonk misden alkalommal és mm 4ei cselektés«nkUCT, hogy egy*** támogassuk, egymáshoz simuljunk, agj egyedieégümkel egy kapcsolatos egészet alkotunk s éflkénytclenul is kibontakozik esirájtbol egy megalakult társas élet — a társ«dalom.
A társadalmi élet az emberi létei legsorábbi idejéből maradt reánk. Mint egy benső titkos fuvalom jelentkezett az őskor embereinél az ísszetartáa eme széttörhetetlen kapcsa: esak merész vállalatuk, melylyel az egy ott maradás örökké való tar tását akarák biztosítani és jelezni, bnkuiM meg őket terrflk kiíitelé-
oen. Elszakadtak, kolönTáluk tehát egymástól, de nem egyedekre, hanem nemzetekre, néptörzsekre, kik aztán annál jobban ragaszkodtak egymáshoz, annál j bbafl fedték egymást.
Hogy miben állottak az skkori társadalmi élet mozzautai, azt nincs okom ftrkéuni, azonban minők a mai társadalmi viuonjok ¦ különösen nálunk, a mi kedres hazlukbao, at elótlQnk fekszik, arról nyíltan elaelkedheiuiik.
Mint feooebb is metrjegyezteni egymásért vagyunk teremtve s ebből kell kiindulnia a társadalom alapeszméjének.
A folytonosán egrnátsal vató szellemi érintkezés, ráutaiása a természetnek az emberi gond és terhek közösen Tálé elviselésére, t gyenge nek az erősebb által való támogatása, a közte czélok. az együttes erő önti belénk az életkedvet, villa-nyozza az idegeket 8 élesíti az ereket. De kinek is volna kedve egy magában élni? Az ember egymagában tehetetlen s gyámoltalan maradna. Nem e sztkségii ai újszülött már fogantatása utáni cl*5 perczek-ben — öntudatlanul is — az anja életadi emlőit? Neme szorul ápolás, ováa, goBdozás éa nevelésre ? Mivé fajnlua a gyérnek, ha elzárkózva a világtol, az emberektől, bírt nők felnőni minden társaság vagy csak egyes emberek által való rá-, hatás nélkül is? Tudna ( beszélni, gondolkozni, tagjatt, érzékeit használni? Bírna e fogaleamal a hitről a vallásról, az istenségről? — Bgv ilyen, az állatiasságig elfajult teremtménye az emberiségnek szánan. dóbb volna a legutolsó nyomoréknál.
De mi köze mindennek a társadalomhoz? Nagyon is sok, matatja a tapasztalás. — Amely embernek a fejlődés első szakában — a fogékony gyermekkorban — a táraidat
mai, illetve csak kisebb körtt társasáét nélkülöznie kejle, az később sem igen vágjik a társadalmi élet friasitő levegője atáa, haaem inkább saeret viasaaronultan- élai, önmaga nak cselekedni s inkább az ,én" világával foglalkozni, miutaem a saját personaj^i kivfll esődolgekkal tfl-ródni: ez — sajnos — leginkább a szegény sorsú és fttmsi népnél szokott előfordulni. Az oly gyermekek azonban, kik már korán megszokják a társadalmi életű, illetőié* alkalmak ját uagyobb családi körben is mozogni, — mert a gyermeknél korintsem szólhatunk még tágabb értelemben a taraadalomról, esak annak egy gyengébb foki izeJéról. mely a fejlődést nála hathatosán elősegítse, jóltevőleg reá hasson á vele ez életet megkedveltesse — később önkéntelenül is ragaszkodni fognak az egészhez s nem fogják nélkülözni a társadalmat.
Micsoda maga az iskola ia, mint egy szűk körű társadálom, melynek vezetője maga a tanító, hol a tanulók már mint gyermekek szoknak egymáshoz, szeretik, támogatják egymást, csak jó legyen az iszola szelleaw.
De mennyivel más a felnőttek társadalmi élete ?
Társadalmi óiét ?! — Van, v«n tánatonnt. le még ujnOtSR; növésre, fejlődésre vin szüksége, különösen a kisebb helységekben. A kapocs, mely az egyeseket egy egész-szé alkotná, láza; a viszony, melynek a simnlást, az ösuzetartást eszközölni kellene, meglehetős feszes. A társalkodást, mely a társadalomnak egyik ikerfia, nem óhajtják s u as-similat'ót lehetőleg kerülik.
Pedig van-e szebb valami mint a közjó előmozdításának érdekében ténykedni s ez által a kedves hizá-nak — amennyire tehetségünkből telik — szolgálni ; vállvetett mun-
kaerővel ragadni meg r végezni a hazának gyakorta nagyon is ügyes-bajos dolgait? Élni, tenni kell az egyesnek az öiszesért s az összes-¦ek közös dolgait feladatául iamerni u egj t-sek nek. Ez a társadalmi élet fótenyezóje : megfeszített kettős szorgalommal eléje vágni e reactióoak. mely sokszor kiaérgeti a legjobb akaratot is, önzetlen lelki erővel itt állási s támogatni, küzdeni a jóié tért, védeni mindnyájunkat s viaaaa-rigni a sérelmeket, melyeket máaok ejtettek, vagr ejteni akarnak szép hazánk becsületén, A salaktól megtisztítani, a hiányokat javítani kell elébb — alkotni társadalmakat s csak azután fogni annak szépítéséhez, pallérozásához.
Ha azonban csak vállon át s keresztbe font karokkal nézzük a mulhatlanul szükséges tenni valókat s minden javnlást csak a jövőtől, |az idők viszonyulásától várunk, míg : mi kereszttűzben állunk egymással, a szegényebbet megvetjük olcsóbb 'és kopotubb ruhájáért, a kisebb tu [demányut lenézzük kevés tndomá nváért, az alacsonyabb állásúikat kertijük már csak azért is, bogv valamikép magunkat be ne szennyeztük az érintkezés következtében, mi több : egymásnak talán szebb és jövedelmezőbb hivatala után áhítozunk; a kenyeret mis szájából kiragadjuk : a nagv coucurrentiat a végletekig visszük s a álul életet, becsületet sem kímélve meg, mindenütt csak öaharanot, önezélt keresve, akkor a társ dalom nem lehet egyöntetű, mindig csak bevógretlen munka marad.
Pedig ezen hibák és Bebek a társadalom testén, melyektől meg kell szabadítani, melyeket be kell hegeszteni s okvetlenül javítani fa luu ugy mint városon, mert ily csodákkal soha sem egész, az egétz — gyenge és beteg társadalom.
Bhrlieh Károly,
JMékuiy ff
Az izraelita nőegjlet folyó bő 20 án jelmez-estein tartott tőkéje gyarapítására, szrgényei javára, bizonyara aikartiut, aaaety amelleM, kogy a szegényogynek is hisznált egj életrevaló intézmény virágzását ia bebizonyította.
Be kell ismernünk szemben a a várossal, más faj és felekezetekkel, hogy az izraeliták igen sok áldozatot, és sok gondot fordítanak szegényeikre; és ha kevesebben vannak is szegényeik, mint másoknak, zsidó koldn caak tneoriiban existál. Igen! De miért? Mert a zsidók hitközségi adó fejében szedik be a szegények adóját s a kftnyörfllet fillé-
jreit nemcsak, hanem azon kivni, ál-
, dottkeblü hölgyek egyletet alakítanak, > ezáltal is igyekeznek segíteni szegénysorra elzúllött, elvénült munkaképtelen bitrokonaikat.
A pólda vonzó azt, — tartja a
; példabeszéd. Dehogy ! Mióta áll már fenn Nagy-Kanizsán izraelita nóegylet,
, 3 akadt-e városnnkban egy nemeskeblü hölgy, aki egy felekezetnélksli jótékony nőegyletnek csak eszméjét is megpendítette? — Senki! Akadt-e valaki a vagyonos, a tehetségesebb
'között: férfiú, aki mindennap látva a városi koldussereget, a vártti szegényügy és segély aggasztó állapotát, a könyörtól indíttatva, a jótékony keblekben érzést jfakasztott volna s egy vallásfelekezet nélküli jótékony nóegyletere toborzott volna nemes emberbaráti egyesületet ? — Senki Stomorn állapotok! Minél jobban terjed a szegénység, minél nagyobb a nyomor annál nehezebben érlelődik tetté a jótékonyság eszméje. Minél nagyobb a veszély at mondja a valláa, — annál közelebb az isteni segély. Az lehet is, de hogy az emberi segélv hol késik az emberi szivekből — azt képtelenek \ agyunk elgondolni.
TÁRCXA.
tKcj fejaeet a hasnfsájréL) (ElmefutUtáá.)
lru: aoffmann Mér.
Éa ralóbaa táraaa Örömeinkboa a Kedély tatján hiánya alsó torban o latja, asa*T a ooorentioaálie hatagi
j i > BÜ-
^aek t*rtaok, Ürtndt ónt Orttapoharábft ¦ > kori a.-gj&Dk kbból > ósdiból, kojj a lel-kQokat io'Ti»'(i uirti aoaloa •ejh**-t;u»i|[át m-gaikról IsráVwak, mag aksir-véd l&röMioi kedtiytaket • dorttlt <•* (lerulusjge oiolleci artatUo TÍgainm halli-miib*o, oda h t«mw>i, * felek***tJ. rt-
g p
¦i^a! tépftkk, ojijftMAfank ardlteutl, goDdoUui»k»t, éntitttaket, ajalfttakat eféti cMUkTfai b.|Umock.t lenjÖJtVii a coorsjQtioaália furatik ostoba (albajtott-¦áf», é» imiI«bi lidö^i éa hitrim&i* b«lj«tt ssisvgtiBkkki vikMttk ai uiaion kt, (tuti kitaoMlkaUtUka Kjr *ijt>t a m«IUv Ul-Jm ör«N*ig« ktipwoM ¦ aicllea utalja *gjém sÁiBokat u ¦átokkal. Ssóiaa fornáiok,
Ml iMnD,n tM«tiáluak,»sV|r,T arra Talók, toSr • pillMa'Bjri MTaroo k«r«Mitl •*-gU«a«k b«aaQak«t, v*fj arra waiók, AOK7 H«IUai ttr««^ftak*i *«4e •lt*kar-J«t lakát MBBit a<wió fkr—mok, »a<y
aaért k aanaiank, hogy rasjy vagy máaokat agy kia ke leni megórjuk. Ebes pedig már annyira bosaá vagyunk asok*a, bogy allenkeaÓ eljárás kellemetlenül érintene bosnanket.
Habár eaaket a jelaaeleket, me-lyekbeai a köaaapi élet feiett* fasdsg miadeaki aag; on jól ismeri, tsakitaumk ki egy pár ily jetaaetet aa életből.
Látogatóba ke.tQlünk Klóré örfl lünk t p*r órai oser-géannk ismerésSak-kel, s meg ragyánk g*6sod*s róla, bog; a meglátogatandó biaOuyara órftloi fog lálogataanaknak. ÖeeléajflJetlsnS.1 tekintess a ittkerbe, ha férfiú rsgy, bajád rendbe ran esed re. asakallad kifogásralan, as utolsó Óss hajasálat, melyet találtál, p-rulra tépled ki, debogy akarss még &rag leaai. Ha pedig aó ragr, még egy kia igasitáa a nrnkkaod&e, a fodrooakáa ; a kalap jól áu, a kosstyüset egéas lajtorjája be ran gooabolra. Égy kia kölni rts még a osipkeasrtbkaadÖre. Most sjeajflak. A kit megakarBEk látogatai, éppan ablaka ál 411 el martira gondolatában, s mi-alött kapu|ábos ériftak aasreratle ssáadé-kankat. Míg mi elértük rindorlásank csatját, addig t aaobaleáay már preepa-rálra. Ott rágjunk as eloaaobábaa, ¦ oaak megssokáabéi aam is rarra maat tuia' igenlő felslelet, odorai re kérd-ssúk a szobalánytól. ottken raa- ara&je. Nme* idebaaa, — a válása, most ment el id* oda, akárhorá, osak itlboa aiaei. Ssépaa ria***furdnluok, de egy kisvé boasasaa, áladra nérjegyftBket. — A folytatása est* köralkaaik a oortoa.
Ab jó estét I jó estéd Meaayiressj' Bálom gy otthon nem róttam, mioó élrsaattóKoestotUm mag magamat. Ugy-e, 44 aljafl bolasp, B«laap«la«, akáraaiker,
— nem fofadam el látogatás gyanánt, bisonyára elyárom ; de mtért is éppen akkor jön, mikor as ember aínoa oda-b«s»; — igy a.egy es ia infinitum.
Hogyan basudik a hamis, akár egy
De nekttak aam aaabad ám kátra-maradauak. Méf akkor ia, ka ott láiiak állaai as abiakaái, a. kell nyalatak a keserűséget • jó arcsst ragra, a ősanya jeiakbos ha férfiak ragyaak, ast fogjuk
„Valóban aagjsád slbalmos mag ae^- érdemiéit kegye:reJ; éa amjnálom Jsaántéa. kogy as élraaetak lagsaebbi-kéUl foailoti m«g ugyeileBaégem. Minő boldog lettem rolos, ha smellaméoek ra-gjogM téByébao ssfltkérasbettem madélu-táa, a mily ss*sr*tac«é'-lea ragyok, bogy ea a kis röpke élreaet kárpótoljon itt aa utasán.'
Hogyan basudik a k^pé, mig a afi mag as esti komáiybaa ía kereastftl akar látai aaemérel a lalkéa,, aa a gondolat bántja ugyanis, a Btgyoa asare aé tudni. • ajjoa átjárt**, e lUrfaagoesagáa.
Hs afi »a^j é< találkoaol artal, ki magát eltagadta elóled. akkor még aa-gyobb diplomitiaral fejlődik ki a párba esed, itt már a magasabb oonrealtoaali* hxsugaág, oiyaa Ingjobb barátaÓm-íéle, akit legjobban asanredfcetttak, mert a Z^daéaak kiállaeUtlaa a kalapja, a Bar aáaéaak a foraája, a VórOaaéaak a tói* Uítf*. m Sárgáaéoak iaetlaa bsaaéd)a, — d« 4, di o a Fukaléa^, kiaek ssakaojoéja a l-gjobb kuglihupf^fcat kéisiti, — ok, sohasem bocsátók meg ¦agaaaek, hogy éppen akkor raeolea el haaulrol, pedig mikor ralaki aMgláioa;ai, mtadig sióra aajtaam, olyan sasjaibali ragvok, atb, sib.
Nem biába ragjaak a 19. aaéaad g/ar-
mskai, Bog; egj kifofia miatt ia kétaégbe saaéak, raa tacsatsaámra, oaak legyea alkalom feibaasaálaL
Vaa ralami módaélkftl keaerö as igaaaágbaa, valami feay*>r a aaókimoa-ááabaa ; a miért ia as igaaság gyigy-aaarbas baaoalitkato, amit aaoabaa aem miadanki lad beadai, ¦ a legkareaebbeo •seretik baveBai. Do épp aaórt aem it oly koaÖBaégea. Hagy ralaki ai igassá-goC oly raodoa albaaaa be, akkoraok •¦-Derism arat tel kell neki bírnia, • aaatia ér teái kell a oaaateraeg hea, hogj a keserű igaaaágot éd-s barokb^a ajujtaa. A ki meg aat bevenné, ab boa sok Öaaetlaaeég, oamagtagadáa, őaismeret aa aaeraaység kell, a mely talajdonokkal pedig, a*m miadea ember bir. As is a*játaágoa, hogy semberi ayelr ragyogó igazaágot iimer, d<t édeset aem, hanem keeerflt. A oyalr-eaokás itt már jelsorai ia j*llemsi a »g>»-aágBakTOitáLáralamiat a moeelygó rirá gok mögött réreagsó kigyé lappanghat, ¦gy a kaag, aaarak ia, mésédea k&lafibe barkóira oaábitaaak el lek nkább, mig as igaaság agyasarű, diastelea asara bide kagj.
Emberi tarmaasatUnk egjrik ordi-aális hí baj ab-a Lekas>k as — és aa a h i-a a á g. blsres ambar, a karénak későit ai aróa saallemaek, kik * h.bálól meattak, taiáa telj<*aaa esak sem KsHöafale a ainaág tairgya : emberi életaak aajagi ét »aeM*mi riirmiayaiBak agéss botesti láaosáaak mmdaa agjea neme,
A hiaaágra oésre Taióbaa esi leket kardsai; „Vea-eki a aevet aem ismeri? A kosaapt felfogás sserint lőbb-re asokaát nssjj a hintát, kiket a 4fiae.Ó tarméiMt a kUaő isapiag
raiame-yik feltüao teayeaöjíraj áldott atag, és csakis asekaek bajlaodómegadai a biuaág jogosultaágst De a kösoaaéges falfogás, mint sok másbaa, ebben ie osa-Latkosik. A aagj asenemmel és elfogulatlan goadtflkosással megáldott böloaésstél kesdre, a famijásó pásstorig, a társadalom taéditÓ magaalaUin járó fejedelmi hölgytől a ragja-ütött ¦sobacsicsutkáig, mindegyiknek rao bitiaága, és niooseo olj erós iteleiö, s magák Örül forró társadalmat lenésL ember, kiaek életében egy pár gyeage órája aem roina, malyekbea conreatioeália hasogság caatomáján keresstlll asÓló léba dioeéret kellemes seae gyanánt nem roaalna fölébe. Heg ások a ssugéay teremtések is, kikkel as aayaterméaset ragy a gonMriaelés olj mostohán bánt. még aaok ia találnak tárgyat hiuságak r>gyogtatáaára, birmeoy-of ira éressék ia sorsuk ayomaaató salyát. afmdea ember tetaseleg magának r*la-mibaa, a ea amiat ssarahtheiő források biaoayítják, aemcaak a coltarember sajátsága, bauam a r ad ember* is. As ember sokasor aagjra ran kriaiaakkel, csekélységekkel, iaaan ran, bőgj a komolyabban gondolkodók alOtt igán gyakran oly kicaiayeeaek iftoik fel, aífit a legnagyobbak aem foroghatnak sseUemüfckel Örökösen a magasabb nasmék és goado-latok regióibaa, ha eoa rooia flke( rala-mi lefeJe, a miaak alleat nem állhatnak, ¦ a mi erősebb, mist aa 6 akaratuk.
Unokák ragyaok, — elődeink, apáink kevés erényeire! és sok h.báiral, éa miadea elleakesÓ elmélet dacaira o«-magaakat aaeretjok legjobban, és maao kat is oaak öamajraakért. (Folyt kör.)HUSZONÖTÖDIK tWEOLTAM
ZALAI KÖZLÖNY
IS8O; FEBRUÁR Í7-4.
Pedig nem hisszük, hogy léteznék DÓre néive Istennek t-uióbb, emberre néive nemesebb cselekedet mint i jótékonyság. Vagy megváltozott volna mi a világ néxlete, i minden a nagyiéiból ét hiaiágból táplálkozik ?
Avagy ¦ vortekereut-egrlet le njngötie a jótékonyság Ss-aes bari-Uit, s a kisdedóvók íotézménTe eltakarja faazes sebeinket'. ?
Legyen akárhogy, mi nem sió lank azokhoz, akiket onzo és hiu érdek vezet, nem szólunk azoknot sem akik Harpagon szellemét örökölték, azokhoz se, akiknek keblében kihalt minden nemesebb érzemény, hit és vallási érzet — ezek agy se érte-
mert lehet
oly — mint Berzse-
nének meg bennünket, gyenge szavunknak nem ereje — sajnos nyi s Vörösmarty é* Garay lantjának, habar szavunk az igazaaf és az erkölcsi meggyőződés szózata; de bízvást hiszszfik és reméljük, hogy Nagy Kanizsán még léteznek nemes és áldozatkész hölgyek, akiket nem ragadott el még egészen más nemet eszmétól i helyi közügy-tői a vörös-kereszt mánia; s len idó még és nincs a távolban — mi-dón megalakul a .nagy-kanizsai jótékony nőegylet' amely zászlójára tozi a város területén található sze gény gyermekek oevelését, ellátását ; házi szegények, szükölködók betegek, és más nyomorban levők gondozását; a keresetnélkdliek munkával ellátását, a szegény — munkája eladásának közvetítését, a munkaképteleneknek kö nyőradomány nyújtását.
Felkérjük ennélfogva városunk nemeskeblü hölgyeit, gondolkozzanak és értekezzenek e nemes eszme és intézmény fölött, s egyesülve alakítsak meg a jótékony niegy letet, hi-szena jótékonyság gyakorlatánál elnémul minden más ériek !
A itaagtoi vSrfc-kirazt egytettiH.
Titkári jelentés
Slmegh vidéki vörös karaMI egyletnek 1885. évi aaködéaéról olvMlatotl Sümegben 1886. fab. 14-án tartóit köa-gv«Jés.«.
A Samegh vidéki Tálaestmáar aa eieó árakban sajkáidat: mtkUMl folytatván 1885-ban 3 ráadna éa agy rendkívüli ülésben intéeta al a budapesti köspoDibói érketelt ügyeket, iit tárgyalta a jótékonyságra irányuló oeelekvéByél.
Segély Dyujta.tott aaegéay, ba eg éa ösvegyaak, lámaaa adatott a ayonorék-¦ak, előmosdilletott a neveiét Aa oktalia iskoláé gyermekek felruházásával, ii tae-gény 51 frl. 90 kr. adományban raaateuli; betegek réeaére foeeláay nyajtalott, mi a helybeli korpásnál igéaybe vétetett. — Ha a válajutmauy és a tuaegki fiókkor pennára engedi,,U>bb történik, eae ee-(¦•lysée már iá 12 frl. 9U krral bal.dj. mag ai 1884-ben kioaatolt segélyt. Míg a múltban oaak kelti kapott aegélyi, eddig noat 2b-nek nyujtalott láp
távsl ellátott dim ukmisyayil tmatetle ki a Sum«gh vidéki vorös-kareaat egylet tlaökéc aeentaartant Dareiay Kajeti.ee 6 aagytágit. Ai okaányt 1885 jun 20 -aa tartolt rendkívüli ulée bstirosetibol a Tilaestmiay (UnepéJyeeeB kéabeeüette-- Etek alia il kell léraea a létsaám k.muutiara : a poateeea veeeteit jegy jék 167 legol aatat ebből elkalHeölt-lí, •segéayeég rai.lt tsgsig kötolesotuégbol lörölUlni j.vaeolutik '2. meghalt 4. eeae-rinl 18 csal kevesebb, a aümeghi körbea tagok 149-ea.
üj tagok lettek: nag. M.ld Mihály prép. tt, ki a válaaataáay küldölteégétői udvönoltelelt; ösv. Satu Pálaé, Wittai Iatvánné úrnők ét Prosst János kir. ji-ráabirésági aljegyaó; ók leivélyeeee to gad'e'Uk. At Űrben elhunytak : Fehér Jostef aéhai c. kanonok, Petrieh György-sé, Ssige.hy litván é. Ruus Sáadoraé Béke leacjen pibeoí tireeink folö;i I
A Z-Sil.-Gróihi fiók kör, Berger Jinoené urnó veaetéee alatt roadaa folye-matbao vaa ; Parányi Antal ur jegysó ja Lea'éae, vala úatNeumaaa Lajoaaé peBS tiroa kimutatása tudomásul vétetett. Tag T.a42, fisete't 38 leirásbaaijtvaaoltatik 4 tagok aaiata marad 38. A fiók k*őr péas-ürabio 55 frt 72 kr. kasaltelik, melybO helybeli i^gélyaéteket kivin a kör telje aiteni. liy o*ma ténykedét iltalaak is b.lyeaaek véleméayettetik, annál ia in kább, mert .a egylet .gyikfoesélja aam ceek háború eeteéa, kenem békébee > jót tenni, továbbá ea egyeeek Ugaágdij befiietéa hajlamára kedvest haláétfogn. gyakorim.
A tapolcaai fiók kör működése ör-vradetea lendületet vei : Siealmiklésy Qt aláné elnöknek .ikerull, Rtde &u.s-távoé uroót péaaliros, Vaatagh Jiaoa felső oépiakolai tanirt a jegyaói tiael-aécremegByorBÍ. Jegytőköayv rendsterea saimadia, tag, névsor, rilaMtmiayuak boa érkeaelt. Jótékoay«ágra 23 frt fordít-tatott pénatári kenelés alatt marad 62 frt 82 kr. — Tag volt 76, elkoltöaött 3 fisalés alul kivonta magái 8. mogh.li 4. tag mu-adt 61. — Elkueylak: F-rk Miklóane. Cépo Jiaotoé, Ltveatritt Li-pótné, BsgerGyala. Áldás poraikoa I A Samegb vidéki vöröekeretit-egylet tagjai a sumegbi körbea 149
a aat. gróthtbaa 38
a tapolcai fiók korban 61
248
volt 301, elköltőnél ét halálosai 54 el csök ken tette a létesimot.
A fiók korókból a aaaegkl váltáét aányhot beküldött tagdíj '/j réea ha. ayad. Budapeelra aeáJlitatolt, aaely után. a leaártaaim.ditiaerint a eomeghi fiák kör péaatáriban 234 frt 65 kr. a válásai mányail pedig 391 frt 63 kr. pé .s kaael-trtik, illetve a takaré<lárbaa kamatosik. L u» bár. dehaiafiaa köteleeeéganeruea ia b.ladaok a kitiltott cselt előmos dit.niOaa.ge.erte 406 belyea rétseaul . vórö. keretst egyetu'et táaofatáebeB. Midőn rövid váalalbaa tgyekesiea egy Ütlek auködaeét bemu atai kiváaom aikéat a aemet törek-raa jól leaai. asm e*.k .i egyesületek, baaem baaank öes'
koaaibao emelkedjék,eaeal as iáidon hasa felvirágtála minél előbb elo-
¦osditáat ayorjea !
Bénfi
Orto
ai amerikai blatosiuí tárnoUtok ellen.
A ,C .rraapoad.aa d. Peallr» te akkor — aj ayekea alapuló, okadatolt a as amerikai
mikor a ay omor legiakább mulatkosott! buioaiui itraalslok ailaa iráaymlt O'áaai, Kialobetagekail, még pedig rogtoa, . bel é> kUfbldi ujtib.a kvljsalo >iaa-m«iy ialaakedéara as alaok ayert a rá baagra Ulálaak. Kaea Írj aaansl-g»dá-laaalmáaytól folbaUlasaCatt. „.„ foatcaága tegjobbsa világi'k ki
A valustmáay samaa bajlaaaát, ra ,a asáaoi idéstetaek, sselyak kivalTi a legasOkaégesaebb L i. a péaa akadályo- felvilagoailáal ayuj .sí .ma tokík aagy
sá abban, hogy minél több segélyt aynjt aon — és aanek dacaára a jó utal tort, a falebaráti aaereiet gyósótt, ea udrot M«[ táradságfal bár, da diad.lra emelte. Segíts amiként lébe', ebből kiia-dalva a vajaaatmáay Bem kímélvén fa radasgoi, gjttjtóu. A helybeli dóá 138 f 75
g, gjj y
aa úaoiegadóstalál 138 frt 75 kr;. ered méayeeet, eaen oaaaefbol Tasárollstott siiyag a válasstmáay bnagó tagjai által asját keauleg mnakáltetott fol, ekkiat veit leheUéf aa 90 lakoláa gyermakaek keráoeoayi orömot aseresai, — ezsel dilatott eló a aevel etés magaasloa ügye. A befolyt penardl aytltan Uiriéat elaaámoláa : a raha kiuasias helyben a varoshásnal as ililjároaág jelenlétében eajkosolteteit, as .dskoaok névaora a bjriasban a6sé tautett kossoaeléaak ett adott a válesamány kiíejezéat. Aa tiaae-. paly BegBAtosn tolyl la, as eiaöfc laavai alán arkam jutott a kadvaa kötelesség a klaönág éa aa oromtol ingársö gyermekek alitl a tálaaslmáav jó ¦ ad maiit ui asáoaolai. A nem keresett elismarea saa-v*il aag. Mild Mihály köatisaleleibea alti Sttmegb városi prépoal fejeale ki, •amialváa a helybeli varos keressl egy-leinek üdvös működését.
Kiváló aagy tiastelelbea réesesúlt egyleltlak aaaal, hogy Ö felsége, aaereuti JCnaébel király lénk örök beoa* kiaire-
aágáróí, melyek aa oeetrák-magyar bi rodalomb.n aiot aegtak.rilott oseaegek vannak életbittoaitó intésetek keteire hiiv..
As oa« rák-magyar táraalatok öes aaes bistoaitéki állománya as 1883-ik év végével 545 275 98? frtra rúgott ; esöse-eaegból aréeaveoyliraulatokra 385649265 frt. a viaaoat bistoa.tó iatéaelekre 159620.722 In jut.
At ett megelóaő ev ed.taival öea-aieheeoalilva, a bislosiisst állomáay 31 686 066 Irtai no.eked.tt
A német birodalom éleibisloti ó-liraulaleÍBak bistoaitási illománya » aogfeleló idóasakbaa 2524 millió aki kara rúgott.
Aa uaat.-m»gyar birodalomban működő külföldi élelbia o.nó in éaalek bis-lotitaaa aliominya 65 millió frt.
A béoai kereskedelmi kamara a oe. k. kereskedelmi miaisiieriuaboa beaynj-lotl jelentésében kóTetkeióleg nyilaik oaik: .Nagyon sajnos, hogy a biatoeitiat iser, mely a ,geeelassgi forgalom oly foaioe rugóje, államilagoly osekély, i«;a-aabbaa aamaiaemu tiaog.tiabaa nea réaneaul; aiadea forgalai tér igénybe vesai ea állaa kiaebb nagyobb mérvbea nyujto t timogetáaii. oaupia ebisioailáa Tan önmagára a benne rejlő erőre ét fsj-IMéai tattedre utalva Mg a kenni
mnaka paroláit t koagesdaaigi politika legmagaa.bb poatnlatu ma, ée minden párig igéaybe vesai m többé kevi.be nyújtott állaai eegélyt eddig haaai bia-loeiló iaiéaetaiak kéayUVanek türelemmel elndani, mi at térje 1 ée gyare^aaik kftl-löldi oobc urranoia évriMvre.
Annyira jatottaak, kogy aa aár 50 külföldi iatéaettel bírnak. Bolyok ko-toj 36 kösvetlen éa 14 kösTetett U.lelit folytat ; aa oastrák-magyar birodaloaban oaak 38 koavell.a ü«érkedó hasai lártu-lat vagy agy let vaa éa 6 viasoabiatosita iatéaet. Mi leea aa aredaéay, b. miadaa aj évv.l külföldi vereeey terset kspnak 1 Két világréasból, átoknak m.jd aisdea államiból r.jaik fóléak a külföldi verseny !*
A becsi ktraksdalai kaairi ¦».¦ láttatta u imtrikti éietbiztMité intezatakrti I
„Legkárotabb hntáau aas teage-l rémüli verseny, mely at ugy narveaatt] loatia-át hoiie be bontsak, aely utóbbit áltól keli tartaauBk, bogy mér-yáai tóakre teaai aa egéaa bis-aaerveaetet. mert oly alapon , mely ta iletbistoaitáa elbikai •iapMaaéjével öeaae aem egyeehető. Bárba, tekÍBlelbe véve a reoipfool ált, maly-aok alapján aa 1873 aárciain. *9-iki törvény éa al 1865. aov. 29-éa legfel-aíbb balyrtl kiedoli readelet ér.elaéb^e biatMité táreaeágokaak sa Aus-Uiábaa való anérkadéa
balon - lyik aagyalka volt e királynő, de net toerea;aert .eaólj igaaal beltt-rik a fejődet.* Anérl mielőtt eat kiason-
d.náta....... elhallgatok, aaoa
megjegyadatéi, hogy éa miadbe eaerel-m<M lettem.
*>e»aV.
C3ABN0K.
BMmtét
— B»a^
In.: AbrahAm
•lyti V.
i
Vaa pib«a8 rajtad ; Vteiet hallás' ativfat N«a a.nueüea kajt*d Ha D-. ¦ ba ia ¦*-*• Koaas aayokal —*rt* : Káólj i
perese.
(oa-
tgyaa »Kari kai táraalalosak baaiakbaa való Uialep«déafl asoabai nefti.iatott, ¦ég*«m lehat mir nagtArtéot b«rag-¦ett léajaket megmaaitaoi; at> aauabaa jo^o«»a rárták b! éa rsnéajlik elérbstaj aa oaatrák életbistMiti ÍBl»set«k a kor-BáarBál, bojfj as aa«rikai toatiaa raa*l-mw Aaatriábao b^dltatik, niack folytia a tao|[-r«Diqli ídtévétek kéajtaUailtet-Btk megalégedai üdatfik a aélktl » olj wkold-la k.Terj-<ll*yÍTeL'
A BCorre*poadeocfl do Pe«ib' ide-kü jé i
non j
•aariat uükt^sa, bőgj aa itner ka. bit-umíió lánalatok kSsratsétjM, aaegbis-katlan ¦ a bee-Qlste« a-«rks4léabe« bt- tet m»^iag>U> saódoa BftkMA iaek tűrréay atjáa gát T*iaa4d b U
Az kr. léaiyltt j*lmz Wüja.
Al eredmény maga maglepő, mert hir eaeriat a tiatta jövedelem túlhaladta aa 500 fr.ot. Aat kiesem ea olyaa öeasog. malykaa a eok Sioeérgeté. boaná eem férae.
A aSsarvas" vendéglő aagytarae e hó 20-áa e.io 9 órakor valóaigoe idea kertkea volt heaoaUi. Zöld lombok, .11.-tu. virigok ékilék a falakat ¦ a karnál sötét ágai aögfi.1 fejek áefejec.kék aaem-lélg.tték a tareaben járó-kelőket. A négy terkoa felállítod aá'.orokbaa hftiilő étkek ét italok adattak el, de es eladók tflsea iieiae párja bÍrom annvíi bevitect aiot a msnnyit hatóit. A berendesé. fény«e, aagyoBféayea voltét Bem csodnlis s még fényesebb jelmeaekben aogje eulekol aa ember nemmel itájj.l ámul a bámulta : Voh ntt pipára, botsrirág. babér. Mipraíorge, feb.r rokkn garallér. oaio.betjár. ipuivol paraul, feuk^ Virágára., bimea nkntjn l.pkc. Haivisj, piro^totafá. parsaatieiej Ar.tiső iiebbee! a. -bb. - ok jaj da aáaj ' EWseabe ;árt, moadnetoM a tiaa. Mikor M.W t két tót liart IáUs. Brooi rakábt bájo., kedve. dalsS, itt guoloiod eoo«l több tán neai jS 1 Hál a ,tavana ketlenével aieMda ? S a „avirf látva, aea ragadt el a eaoda? irkataák an Beg ide vag; a^aat. Mert a aeg^M Itáantoll ati. párat. Éa aallKt ig7 állaak éppM torbaa, latea eegita: iroai ia le oyoatbaa.
Hirschler Hoankaé (A. Domború.) Leaeaer Hearikaé, Weieer JáBoené, Dr, Ko h.cbild S.mnaé, Gruabut Heankné. QrUnbut Alfrédné, Dr. Kothacbild Ja. kabne, Dr. Fucbal PálBé,Oroea Albertaé, Meufeld H-m*. R,lb«bild Samuaé, Dr. Bl.a Simon né, Sernek N ne, Seb eeiuger Oynlana, Bauer Mikaáné, D.uiaoh Ber-
Bitné, liechsitaer Zaigauaalaé, Soh Vé Ó
Vilmo.ee,
M. I-.e,
W
Sokéra Takoly I
Zaguaal, Sh M Ie, Takoly
Violoraé, Ósv. O.iopaé, Wittenberg Ig-
nátaaé, Markbreiter Lipoiaé, H.rackáé,
(Negy-Atid) Lengyelné . , atb. ab. nr-jaápndt arcait Judílh aa 4 kedrea,
hSlgyek miodaaByiaa sneltéK a TÍgalom teli leánya eate caóaakánai meal aa Ar-
diéfé ' ' ......
Máaaap K^nyveeey tevelet kepeit eayjátoi, aely így haagtolt :
Steretelt Drága Fiaa I
Mily végheletlen boldog ea, ki élte elki-nyán aég egyeser — utoljára keblére etcri;h*ij* ater.tleit '. ¦ aily édes it> bet aaa.k a válás e földi élettől, ki Övéi eaeaébaa üyaakor ott látja ragyog-¦i antkat a aeleg jótevő konyakét I Oröaael Tálnak aeg 00 4. s földi Ut ol, ka eaeeaeim aég egyaaer gyftnyörköd-neiaéaek aaaaed, éa ka éretheUéa kótaledbea aat aa édes aelegat, mii oiek ts aayai itertlet képee élesateai. Ohjdjj lieaagyoraaaámyakoa; hadd tárjalak karajaimba, a badd sírjam el kebl deo e riaaonlátáa öröakdaavait. D> minő sejtelea remegtali aeg BBÍvea [ T>láa kéaia ia vaa aár, bogy baaa asólitlak ; a talán Bár oa.k áldásom.l kellene ad-aoa ; a*rt érsea : aepjaia aár aeg-aaáalálTák Báralként végeaaea ia a tors még airombea ie megayagtat é* boldogít a tadat, hogy beaned oly fiat B.veliem, kietOlói/iel igeeée eserelted ; ¦ ki áthatva caaledot malijának aageaatoaeágától vnaanorgaloaBal igyekaaal féeyes birae-vel mriaai
Hála él áieaoeág ea egnk űrének, bogy íaáimnak vágók ja teljeednobe aanaad ! Steread bétádat; de miadenek felett : aaivednek melegével, ¦ lelkednak kévéről. A haiaeaereiel dolgában óeaid teltei eaolgáljeaak bnsdiuS példák ol, melyeket követni eleő é. lagttmalebb ko-laaségeall Ha láa léged viteoal aaa látva kllloaöB el as örök kanéba : ajk) egy forró köayet értem, kiaek miad.a goadolata a aaivének míaden dobbanánn a tied volt.
Kesalkely 1804 jun. 15-én, Sser.lő anyád*
Biliat esivét ss aggodslom ;<gy megaevetb«tlia neme töllé be, midőn anyjának a Meretet eogalta levelét ol-Taata ; eaearekáayáaaal illette önangát. Ob én aaoretetlen ! Úgyea aiért nea wa-kitottam asgeanak amnyi időt e 3 évi távollét alatt, hogy időakéal kaa.utafva vigutt öatotlem volaa a jó aayába ; kogy viaesaadtam volna ot az alelQek, aelyiól most táv ősei kéesBI.
Mm án F.oyveeay T.rseyuSI köaaónet és bála rsnvailél ki^rt aaivélyas bueaut vóa, aég aa aap táTotott Fió ráncából, aagával vivén-eaerelméaek keaerd ealékai'.
Ugyaaaaoo nap tartatot, mag fa-ayea üanepéiyea^g<el Jndith keroaegaé késfogaja fíapoiooo Eagea hercseggal : a aápolyi kóstártaaig fajéval, ki aemeo. kire as olaaa alkirüyi emmet T«tl felveeadó.
A aily boldog volt Eeajan keroaag, elgondolva aat, kogy Olaaskoa etebeató isépséga virága : Judltb k*roeegeé oeak-ogyaa méltó disaare fog válni Nápoly termeinek, ép oly boldogtalan vult aag. Juditb, meri eor át egy oly férj eoraáboa kalle kö;me. kit mindeo elónyóe oldalai dacaára atm asArslatt.
Kél két malva Eafea h-rcaagaek Nápoly ba veié távot ta ntáa egy reggel a toakáaai fejedelra mély tájdalomtél aeg'örvo Un eaobéjábán, leseibe rej ven
dUaét-fáByél.
A kiaaesaonyok loribaB láttak al-aő aorban a fiatalembereket, aaatia ki-TOtkeetek. Kosenfetd Adél, Klein Fenni, Soha Hedvig, Deuleeh Josefin, Roaan-berg Adél, Ollop Fiaaicta, Kroafekl Eailit, Bechaitaer Adéi, Scbreyer Helli, Weia C-rolioa, aisella él Niae, K.ieer Aana, Loweaaonei C.mille, Schers Berta, Janni é. Cemilla, K.i.er Jéaaa, Weiaa Regiaa, Blau nővérek, Srtem Herm aa, D^ása aővérek, Low.ager aóvérak, Koka Jotefia, Witleaberg Eraaaalia, Fi-asbal Beru, Raiobeafeld Leopglde, M.j-tineky Heléna, Taboly Aranka, Lobi aoverek, Hinehlar Mari atb. atb. k»-amaoayok.
Moat még alt an agyat nanreUám megmondani, kogy í> raggal 6 óráig taré
nóra, a nem Lért lobbé vinnne.
A caonakbaa, melyet haeeaáH, meg-találuk kalapját ét a.peraójét.
Vslosaiaulog a hullámok eltemet-ték ót.
As egéaa palou kihaltnak litssolt-A awlgik alig marlak beaaélm. t osak ragáasva járuk fel, a alá ; oaak as egyik •aolga, aa öreg Pietré raatn óas feUt miatka aoadaai akart, volas : íisj de aáakéat voll itt amsen aa elolt I 8 aindeae oaak FenyTeaayért, kisek agykor a kevoaeg eat aondi as ó railakslea tára : Soka, sohs aea egyaaem bein aa agy bakaiéiba, aira Fettylemf aa inga-tultaáglól knolnápadt aroscaal táronott a fejedelmi WraakMI.
Ima an, kit oly aokoar rinfelott mint gyermekei karjaiban, t ki ely nép
hajadoaaá nótte ki magát, na apai ke-laéayeaivoeeg ildosaU lón-
Egy tákkanaté nyári nap délnláa-!jáa a balatoaaenti ortaágutoa egy lovaa aaigaldott fáradt paripáján. Ianada4K varte boalokál, a porlapettruhii botaau utaak fáradalaairól taauBkodának. Lái-•aolt, kogy a kullámnó Belatoe felól jövő aaelU mily Odití reá aaa ve , ¦ bog; aily vágyódé tekiatetat vet aa orsaagul balján elterlló tivoli hnlaok rgyikér. Olt vélte iámét feliaaarketni a kedfea atttlói lakot a o,elyhea a gyeraekkon ilékei fuaódlek. Majd elérte et ardoi a lombos, árayas erdőt, e melyet e aióke .haja Joianoel oly gyakraa folkeralek ré-[amiat tanulás véget*, réaaint, bogy árui lan örömAt kalló eeevegéeeel aaároTti. adjaaek ea időnek. On akkor as mér gyrraek volt, tele pajaáaaággal tel. lil.jeággal.
A Iotbb, kiben BiJiatot iamerjük fel, agyaaerre megált éa halgaióaott
Harangaugia reegő hnngjai hi.Dt-tak bomti. De esek moat oly asomoruan éa oly beljéalén vishaagnouak fuláb.a, hogy öakéntelenlll ia eserenotétUnaégei |aejteló elóérzete timadl.
Habié lovit mégearkaalynata, a entia rebanra repült aa elólle iamer.-nton.
A jámbor emberek, kik látlak a saüvésiŰat rohané lívajjot, j aaaea; he-láiaipadl arcnál, r.megő .jkait éa insad-aág Tárta homlokéi : öakaa'aleail ' u kereastet vetettek magukra, a nagy ijedségnek miatta.
Mont végre maga elolt l.tu Báliat a kia virott, a melynek köseléb.n feküdt a amfllfc lak ia. De mielóti ea elérhette rolne, útba kellett ejtenie a róm-kath. temetőt, a nbélybAl snomoruaa baagso gyásadal halott el boaná.
A lováról leesállai rs a temetőbe hatolni agy perei müve Toll.
Báliul megsemmisülve keidé éret--. mtgét, midőn . gyáanoló köaoniég-b-n iaaerőtnek többjei vélte feliiaerai; • . lelkéaa ajkáról felh.ageo ének még oaak fekonkalla lelke aggodéi mait. A körülállokal gépiesen léire tolva airbol.-hot lietett.
Da ki Írja lelafki kiadóiméit, ai-dón ss elölte fakvó kopomóban fellelle drága jó anyját.
Miután asivreadiló jejkiáltáaben tört ki : .Anyám, óh kedvee jó aayám," a hQlt téten fölé borúit.
Néhány pillaaatig mamfmlallsnul aareds a aaerelalt halót föleü maradvá-ayai félé hajol len, ankoebee a kirteát-lók rnsilTavó tekia téteket vetőitek Bá-linlrt, aaláa h.ogoi aokogákban'tört ki, nemaiMI a konyak aáforn omlón; majd eaokjairal éa koayaiTel balaeile al a aápadt, de még halálban ia aemes fantkolleoggei augársó aronnt. Majd it-aé> a legédeaebb aseTakat mtésie boaaá; Bag'-aókolts annak aaeaeit, ajkait, éa arcáét : de a jobb hasába köllöeou aaya aár aem felelhetett.
Ekkor birtelaa felhagyod a fajda-, loa kilorésaiTel, miköebaa Mamei egy j elölte nem iatneretlen vODsé alakr. lé-vedlek.
„Biaonyára ó aa.' gondola magában fotólagoaan megfigyelve ftt.
Igea, Jolán volt figyalBea.k tár-.gya, ki nem volt ugyan esőn saépeégek Uösal, kikel e költők megénekelnek: ' nom voltak tuaea fekeU eaamei, ¦ aem igéaő holló fftrtjai ; keaem onaraaye pi-roi ajkai én ábráados, da. nsost a fájdalom konyáitól telt BSéanalvil, mégii figyelmet lebilincselő alak Talt-
Jolin la fellikintett. 8 ima a fielai rokoaok bánatot tekintet* tatátkoninnk agyatáatal.
Jaláa aa unaapéljm baag>nlat dacára pirulni éráé aroaát, miejtba titkos gondolatait árulta volna el, a anrllnmes arcsu oainoa fiatalemÍMralótt.
Báiiat pedig nea tudott nova laaei a osodálkosaelól, hogy Jolán biroa én Uvolléte óta saayirs kifejlódö t.
A pnjkoagyormok eaoBérmaaaetaaá nótte ki aagát.
Esfclata a temetői anariartie gyor-aaa bafejeaódötl.
Mrg egy batgó imát repitelt Bálint as egek urahea, i attáa hásavroe ke-délylyal távoaolt a gyáasaak a uayájá-ról, kísérve Jolántól, kinek « enyhülőit lyujlé TÍgaan aaaTai aamrég átélt érsal-nok.t gyullaaatottek láagra ismét esi-
Hasatérte alán Baltát a kévatkaai év egy leli napján TarnayioröamalérU aitketé, hogy a boldogkőt, anlyatorok-re elvaeeeUaek hitt, itboa inanyal I*11* * kedve, rokoasaek körébea, ki gváaetn-lóiaak elhuayl. tiiku iáméi B . . be lé" vitán : atyai jóaaá^ára, évijei eaoa » agy anyai nagynénje igaagaloli Elet aaarnlaca ae már oaak egy tarka áUxaképkéat ttBik fal előttem, -irá Balint levelébaa, - mely aieyi boldog, de egyutt.1 aaayi kasért #rM'B^~ kel kalló óráeek vell kutforrása. H> tánarkanéaa leand Macyarktwbn j»>»ZALAIC OZLÖNT
sasba
-.fcieékeesék mag Beaetak felkér. ü«a«yeeo•.ibonnikaea; hadd legyea öa Jlaátja e<j eeeodee, a áriatian oríasok-Ljg psd'g caalAd> boldogságáé*.
Hej, be tudta volaa Biliét, bofj j,j sserelatiaek lárgja -. a keraaaaraé „ Areó kabjeibaa leléil —aarayuf viail „^.jiral kevesebb 6ro—asel alraate „lse Wdotjeágét, -olyat a fáeée Tieeu .ailékeaeavk Uröme ie magkeseritett Tálas,
Hírek.
- Vakniera tolvaja*. Folyó bó ft.aa délután 2 óra felé két baböti ét aacsorlaki paresst aukaaoa a Lórikban levfl SokwarLaeaberg féle rubát
____í deeaka illraayokrakirakott rubav
„¦üekbol 4 asdrigol, 2dol—áay tés 2 «s astotfalayslábolvs, odébb állt Sebwar-eassbrrg arsoa éppeas koroaskivékásbol kilépve, aem vala— i aagy örömmel ateailéite, miol déasmálják aa 0 utoaai rsklirát ét a megugrott if jacst ttidosöbe vatta ; egyet ayakoa ia oaipott, es aaoa-bat <t j°l —egrafTa t koaei kosai aiagit kiaaaaeditva, robsat. Scbwarcaea bartbsgbet —ég bitoayoa Roa—r aevtt eryét ia aaegodott a tolvajokat 0 Mosni varre ania reador it kerOjt elo ralaaoa' ata ea igy a tolvajok kettőjét a Koltai koroaaa udvaria, bora basa apaálltak ¦vakon oeipték, egyik aaoabaa el—eae-kb't, est mag a Laeaaekoa illő—áaoso eaesdorarg vette dldósóba, ki midoa már igcoeaükaMt a kapósa, ¦ Idubta a lupott aad ragul éa belevetve magit aa ugyaoveeeti aricupália canáliabe éa aaoa áiuatva el. atenekult. A bárokra karuk két tabsnca sarasénál Beayii Zaiga keboti és Városi ferera kaaaarlaki, aoeelaek éa már karssedik pajtaeaket ia alig Tarják, bogy egyeeajjoa velBk.
— Lakodalom esküv6 aélkgl A vőlegény vidéki, — a — eoyaaeaooy pedig salao-ri. — At eakuvo délelőtti 10-11 érékor Tolt kitOare. még pedig b»gy ai ttaoepély feayet aaail iakább emeljék eat. miaével. — Hugjaa, bagy. nem, e vőlegény etek déli 12 óra utia érkeaett meg, — ée mivel a Teesprémi egybáamegyébre, - fopáaatori eagedély oélklll déli 12 óra után aeakil öeee. aem esketnek, aa illető plébános aagedély bi-áayábaa — kényielea volt aa eske'éei esertarlia etakósiéaét másaepra elbalaea. teái. Altaláaoe aavar, kését ét rimáoko dea, dea featabb moadoil kortUméay. aek kéayaaerito batalmia, aikerteleaUl, —egtorve aettaat viaaaa miadea oap*sitá UláelctéisAkiaérlel. ForroLl a Uree, — ro ryogottaajaeoóbaakáboesu, — taatorgoti a kiraMntobea a peceeevo, — aaredeWa adevej.vőfélr, — kioaipre kactiás kcnye-eea a oaalafietoe atema nyossol}o tásy
— oaakompekbea a knakorgó bejaau ¦iaaaagy, felborosva a mérges öreg bogó él eaaek aaokája aa elad begede „he-gedt*. — tintásra kétsee a kláiiaé'. — tiateariasketegaégbea vslamessri láb —
— — ét most mioden kárba vssttea ! 1 1
— L>4 biasaa es étsboato, — a sároa főidig leeuj'ó gondolat! — Ab ! — eg* ai
10 aagár villaa meg aa altao—orodott agvakaek biaatra hajlott burkolatiban -------kapjak —ágúkat, —egtarijik a lakodalmat. — Ettek ittak aaólt s sstlsj teás, folyt a délceg láact égess atitaep reggel kiriligoa kiviradtic, — taikor sa-tin Tolagéay ée maavetssoay akadily talaaal Tabették nyakukra a hásaesig sak adat igiját
- .A aaeUeíeli es viaVU n*só |aiaaa>(l éa aitaláaoegépkeaelAk egv-l'le. egyik lótelsds'áú1 ttlite a gesda kosdaaégaak skir iliaadó működésre akár a aioalaai ieléayre vagy oaupáa gép javításra ia eaakér'to gépéssckel ejáaleai ;
— utal asegkiméllolik a géptulajdoaee e gépété kereeés kelemelleaeégé 61. a eeertodlelée éa alkudoaáa goadjátol, deejl aamileg blttoaiiU ik, bogy as egylet ut-Jáe teljeaea megbieh.ió asekképse.t gé-peatl asaraaaet, saivol aa egylet etek ilye-aeket Igyakaaik ajáalaai tagjai kosul. — Asegy|.tütkáriaÍTalala(liattapesi Nyár-»"«e 5 es a.) folytoa elojegyséebea tart a fp>a«et bar mely igibaa jártas gépé-atokat íj5y avoadoay —osguay és fegTe veselöket, •sereloket, kasáj és gssdaság' kovácsokat kik egyesen— isi osjevelea fépéaeek ia továbbá esessfösokel, mslom (epeassket atb. miodaaekel díjtalanul •Jáaija éa sseraiduti elybeloset lagjstért ?^>>g as arkolcai feletoaéfét elrálsllj*. — 'elbírjak tebál . t. gasda köaöaeég & pelmét, egy láttak et iráeja mttkMeeéra •arjuk Tegyeaigéaybe aaolgilat késégta-':' ti-oa-aaták érdeseiket toeoe előtt tsr-<é esea oiéJ.akat. a adjaaak atóa.t a
i taakemUerekaek aa otmeret-
1886. FKBBÜÁB 97-éo.
— aUrraalikaa A Koroaa-readég-* ••(yuraaéb.a 1886 Bairoeiua 8-ia avikurt ilarcwi bili readeaaek. Belép-** "*«!• aiaghxoitakaak. a taegbiró "•¦•¦aliaa meiUu leket. A aiegkivé ¦•áara át ieB ruháabato, atiért ia a meg «a> bivoit, 4a arra igéayl tarlha'óeló-kaaiae^aelt aaiTeaea valaatwl a readeadeeg ~**"i*gy 1 fr^ eealadljegy károaa eaa-mVH 2 frt. A tieita jíredelem a asar
eéf>.ekele>riraíerdiuttik keadeu . lyiaégsaMa f. é. asiroaioa » éa, aa aa|bay, a UgkiváJóbb fraaes^.1 beat élok^ »»•"• baakagyo keddea. -olyre a t tagokat ikéaek legaiabbregéayét e'Kékfityol dételöttjére (oeeüdjaikkal ttryl't) ea utsa ie lieate- oaimll Urtalmassa. Mial Boiagobey mia ..k.«—l 'i-..-i-----1-:—*- , readeaoaég, —aaoe doa maakijibaa, abbeo it asoaael mag
•rak
— A váaari >aa«k
— amiat oivaeoiak ia eeslékeabelaek — ! lettel meghiria iakolaaKksak egy-aét oaatalyra aée.a J. ^" '
es oreaigoa Taairok délakitljeia tertataak,
— Tetirawpokon még eddí| aam.
— Paaaei jutott koaaiak tsbb oldalrél asoa botrioy asiatt, boary a Tarft-ei koskorbie déli oldalássk e-eletéa a _ mir joeteriet felgyógyult vagy k6a syO leead, de ha a "terv aseréat kéessl el úgy batagek as ablakokoa kihajolva, as arra j a kert, vsla.iat e viroe dieaére leead. meaö tiestae egjéeek uUn kiállosaak i | — Kfeajajlt-J ( létért I Dar-
aaért ia, m^rt aatiad hallottuk a tiaata jövedelem aa egyleti kori éulakitéaa. illétra aaaak Ttarioaoa kőfallal leeadí keceritéai kjltaégek fedeeéeare leead for-ditra ; aaely igaa ngyaa k*gy k<aéges ld d h ét kéI l
asigorubb laliskaoéskeaayula,. "Legjobb •»' ¦» » legkSlUnfélébb alkalmazás
volae pedig a goadaoki illie belöltéae ban találjak, írj p 1 Bltndt R.
iránt iotéakedai, mert egr ekkora kor- gyógyszerest ÍTájCJI lsMaeuira 18.
biabaa gyöagéd ao-aaerteleeek aeas KeldetbeB megtámadták, gyanniita*-iajlkeussk k. kalló -ágor. ^ Kor ^ orTMÍ ^
u^~J^J!7Z?LL ÍZ ****** ieg-eiecebke. .Jár..
rí jobbaa, miat fi. Egy-egy piros viasoe-ba kötött oaiaoa kotetaek as ara 50 kr., a két kötél egy Olt lakát 1 ifi,— oly ár a atelyért oaakU a Siager ét Wolfarr eség e kitunfi Tillalats oyujt valóban al-reaetee a a — ftTalt ialétnek —egfelelű el-Taa—iayokat. Ai egéat eoroaatre aléfiaat-betai la a. m. SO kötetre 10 frt, 16 kötetre 7 Irt. 50 kr. 1Ü kötetre b frL, 5 kötetre t trU 50 kr. — Eddig megjelent 10 kötet. Elofiseléei péasok at .Eg/ete-mea Begéeytar* kiadóbÍTatalabos Buds-pesl. Aad-áaai-al 10 . aa. a. kdldeedlk — VI
: Tiberasky éa P.reok li saatmS-kereakedéaébea Baaa megjelelt : Wetabarger Jolin «r-kllgjaek ajiolTa elegiai oairdáaok (oair-
jw Ka. H^mi. k.«; „.
aaoayi.yal. Weber Jéaeaf, mire. 6 '•UH **"* Oly nélC* körben Tilo eltér- .aa aubl.l 1 BelegTtgyok fáj a oltárboa Molnár Kariaké kiaaaaaeayt. jedtet TlvUk ki, miiyet eddigeléegT 2 Félre béaat félre goaddal Zoerorere Tariée boldogaig kiairja a saea'. frigyet.' gjögyszer aem, a mi leginkább ke- I alkalmatu Abráeyi koráéi VI ik foaet - Aa ii^aj*. ea anivéasH- , w ^ irt»lm»üan h.tiai.^'1 {r-___________________________
aarteie egyeealetbea f. hó 24.-ée Hoff- , , . .... .
... Mór U.irf.lolT„i..ur.ott: .Hogy «k" «nlé«tfc « táplájkoiái Z»T» a< ember elaaeíkaa i.óri?' A köeoe- J ríiban tnlijdooiUídÓ. Kgy dob««-
oak mely tsbb hétre elegendó ára
csak 70 kr., — s a Brandt-féle
aég oly oagy mérTÜ érdekiidéat Uauai-íott e felolvaaia iriat, hagy aa Egyesület
termeit alufóliáig megtolta, tót aaimoaaa a Boly aatke asiati aem ie réaseatlbettek a fetolTaaéa ayajtotta élveaetbea Hoffoa.ae ar tételéi eaiama alakban ét iges kedé lyea felfogáaaal dolgoau fel. amiért méltán megérdemelt lapeTiberbaa éa ovati-okbaa fejeste ki hálás eliamereaét a kö aöoeé|r. A felolTaaáa uUn Boka Jóaaet jiusolt aébiay ballgaló magyar darabot. At eatély befejeaéee larméaae'eeee laact-caaJ tirtéat, mely elég kedelyeeea a elég aa-aiig tartott.
~ A sjllkoe ée Ángyukon ctea-dör eeete tartja isxatottaágbea Murakoa hegyvidekéaek kUlőnbea caejdea lakéit. Egy oaeador agyoalolt két egyéat és asatia 5ama(it At eeet a kftvetkeeokép törtéat: F. hó 16-iaeoaiktorayai oaead-óraég k|t legéeyayel a begybe iadullak, bogy egy lopáa tettesei', kik egy kiajaei tevagóiói 18 frtol loplak el, kika aasák As egyik tetteat a ceeodórok elfogták ét a siasidi korcamábaa láaoara Ttrték ; e kosbea a máeik lettea (Batiaot oa MihllyV a korcama elótt elhaladvia, ae ia • Ifoga-tott. Baliaotioa, a ki maga ia oeeadór Toit^ valamikor, gorombaakodBi kesdi-tt A
STájczi labdacsok, melrek ciégjegjé ti egy febér kereszt rSros mezibeii ». Brandt B. névaláírása kell, hogy meglegyen, a gyógyszertárakban kaphatók.
rtivataiaa piacid arak
— Buta « In 20 kr. 8 frt.— Koae ú frt 50 kr. 6 frt 40 kr. - Árpa 8 trl 7 frt 26 kr — Z'b 6 frt 80 kr G 20 kr. — Burgoaya 3 Irt — Saéaa 3 ' frt 50 kr. 3 fri. — Szálasa l frt 80 1 frt.
Lapveaer ee kiadi: SZALiY. H. Falaié. aaarfceaaK : TASS ALMOS Laptulajaoaoa: WAJ0IT8 JÓZgEF
Árverési hirdetmény.
Alalirl kiküldött végrehajtó as 1881. éri LXt.es. 102. §-a értelmébee eseaaal köakirré taaai, bogy a Dagy-ke' oiaaai kir. jariebiroeág 796/86 tsárna régaése utal Koránt Pil aaáty-kaaiaaai lakna régrobaj teld jarira Kaadere F. nagy kaaisaai lakot ellen 2000 frt toké eaaek 1886. él jaauir bó 20 aapjátol saamitaodó 6,/* kamatai at eddig eseae-ses 61 frt 80 kr. perköltség követeiét erejéig elreadelt bit'űeitasi Tégrekajtis alkalmival biróilag le éa l-lülfoglali ée 949 frt 10 krra beoatill esőbe bútorok ét kikétsitell különféle iagóaigok BTilviaoa
gg adataak.
borok etbból álló irTerél utjaa el-
Mely árraréMa a 796/1886 ea. klkUldéal reaáleiS végaée fulytiu a hely-aaia«o vagyia alptroe lakáainál lerad eatkntéaére !S8«-ik rvi mamid-ká á-ik aaajaaak délr-IAlt tt arája haláridóül knuftik éa abhoa a venBÍ asiadekoaók eaeosel oly megjegyséaael hivalaak meg, bogy aa ériateU io|rLaigok eaea irTeréeea at 1881. éri LX 1 ea. 107 § a arulasabaa a legtöbbel igaroawk becaároa ala] ie eledetai fogaek.
Ab elirTereseedfi iagóaigok vé<e-lireae 1881. évi LX t. ca. 108. §-ábia megalapított teltételek aaariat leea ki-fiatlexló.
Kstt Nagy-K.alaaia 1886-ik éri faoruar ki 25-ik oap;ia.
BABT3 OYÖEGY
kir biróaagi végrehajtó.
Irodaiam.
— Bj uaaaiQ ; Teboraekj éa
Peraob aemeeti eaaema kareakedéeébea agjaleal ; .S ud.ó anf der R.is* Polka (friaooiae) fftr daa l'iaaoeorte eompoirt Tea Philipp F.ohrbacb jonior ára 79 kr. — Aa .Ksyrtratas E^éartár
¦ak," * köadaeég kegreibeo folyriat eraa-bodó a a pártoliat miadiakább megérde-elai törakvfi villalataak imént aaegja
ri-VA-B-"-VH-"-"^%-'-"-V-"---V^tt'-*-" f
O
HASZONBÉRBE
adandó Somogy megyében a csurgói vasúti állomástól 7 kilométernyire leró faluban 240 bald tzutt, 36 ImK rét éa
175 toM ar«i éa itfMW allé agatlan Bóvebb felfilágositáa nyerhetó Dr. TripammerReisó OgjTéd urnái Nsgj-Kmitsán.
mikor, gorombaakodBi kesditt a. -
oaeadorokkel. As egyik (F«l«p Mihály)! ".t 7. aa 8. kötete F^rtu.é du Botago-Batiaoaieaet a tdrréay Berébea a fejtee letecéaere asomotta fel, de mivel fi aaót
Széna és szalma eladás. x
A balaton bidrégi (Zalamegye) kergaidisághoz tartotó .ttmVM' majorbari több ezer métermázsa széna ég 8ial-m> eladó. — Az ár a bilatoohidvégi gazdatisztnél megtud ható, ki egyszersmind az eladást ii eszközli.
JTÍ7 S-3 jl
iáxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. >cj~
¦doi oem akart, a máaik otakdör (Vukn Jánot) f*Ljrwéht* nyúlt, ait a tolvaj elé tartva.., At hallgatáara kéoj-
rietia ; ft»oabaD Vukáa Ugjvr* ebatt ¦ a goljó BatiBCtiot btaáa koreai-tUl maove a háta mftfött á-ló koinasá-roaséba (Frias Máriib.) fartMoit ¦ miod a ke.lÖD-k halálát oko.la. A (U'OitAr, lálrái a •lorfloc*^ l«aak baÜi tuájájit, míg táraa a lövés nláa néX-futUtt köaartgi altSjárókat m«il ki Ahm-bivai, bőgj a MareBC**itla-,aég hírét a caáktorsvai oa««4Ar»«t6«-aak oaefTi-KJ«k, m R őlLóti© ifjToeAi, l-hatlaoais-majái • ««eo •sarakkal : „Hit oaaiekati-t-a ! agjM tydotB, bőgj íaiakaaalaaak' fo^jvoré'. moliéo«k >>egaasta, lábával ast ei«ti>óite ¦ \gj ünmagát ii »«*jfllie: E aa*r*ac«*ji.ea eMadÖroak felaatigét «gv -két héttel esel<<u tem«tUk el ¦ aégjárvát héftgjoU bátra. A hivalaltM boacolái f. hó 18-á-. sjteUtt H«g > **L**• *>^kor lörtiat a asereacaétlfBek «lttmale«« ». A láaci-averl .&otiok«« «sea ¦sar«i.«teUe*a4fr okosta ««vart fölhaáwaálváa, BeKUfrott, éa afj- kovááoaaái le*eiatt« keaécSI a iáa czot, é* mitoap Öakéat j«leBtkeaeit egy Ctáktorajai figyvédaéit ki öt • Molgabi-éuLgh.s küidötio. Jelaalag aa illetfi le vaa tarioitatva.
— HrgftÜtÓA aagjr kaattaai M»-gvar Irud^iuiB ei MűrisMupirtoló felvgye
Al«t lB8<i évi oiároviM hó 6-ia aaji- b». jiaegébea bívitve a wabidii'Q kftr Al^l áuagedail termvkkal, (dél-ulai t.kaMk p»Sa«iáx) h-agvarfvaajel eg/btkö(Öttiárl-körii láacies^Ti reod***. Kiadat*. 8 éa él órakor. Belépri <J,j : n-mtlj'^j 1 frt. oaalidjsgj (bárom msoiéljreja fn. 50 írt. A baag*-ar«eayaa k6ir*>-Bak0d»Í aaivaa-kMlaak : V*s«k«BVÍ Hocá'b L^ll.. K»h« Hedvig kwMMoa-ok, Fullá. M.kat., Starat>ok Zíigmood, H.mburg*r lgaa«. >«avalal) u>"-k e. Ugok, -s a|tjUii a«a«-kar «¦ »¦ énekkar Lóbb ta«j. K*»sletM m&sar A póaitároái le«a átveheti J->gj«k váJUMtAk. -lőre : Maadtk 0/aU S-ado*, PráfM> Béla urak g/t^T-*ertáráb.n é* ¦ kit. fAtóaadebee j MU: a péastárail M«gbivára igéuyt t*rtók, kik iljeat tV vftdeabAl aem kaptak. -a.v«aked)«-k . ÍAd6cadét>flB jeieatk-sai.
— Ecrl«ti táaeiTÍí*l-«-»t rei.-áea a heijbeii „Polgári -CjUi" w^ h»-
15
.Gold. Reichtapjtl
Vértisztitó labdacsok
PSERHOFER J.-lefe
GYÓGYSZERTÁR Bécsbeu.
ni j
l.b.aeaok caodáa
«r ét . le«r
m! ti kr-je-ir, «Uk M S
t.k«i M Ut,1
IMS miim
Ifi.
lf«- tiastelt mrim t As Sa laMaeaai < <aak, D»a oly.nok, ati.t »ok aU* kiáieain u«r: %«-k vaitVkan atiatlaM baj c]l»a ¦*>fitUf*( BTUJtaaak
4 hitá>T.tr«. ra_4«lt labda«aok lef«*cjob* ria.il barátaia é* tt*Matroa«ia kfisfiti otíuttaa «it ¦ Ta.ltuB«Bavi«a j6 baasaakat t v.ttéík, -.itj -..(.akom ii kOíönf-l' bajaaa. beOfaéi^lMa ¦iel&do ¦¦'-Biilvtik é* es«k által, ka -•¦ >¦ teljes tgé**Ufbk»t, d- t«te-¦«• jarakOt Hjertek 4« i«tá b ia akarjik kaaiaáln. Fogadja a> | án Ih-míM káliut é> alatlasokat, !..)•. ¦.•reacséak volt
íöf1Uko*-«áL K4r«a txivttkedjik c dAkiMkBja4Wi««t7
«*B)Ut*«iBt u«wsMw«^adAkjBvinMWt7 ¦•Mtojtaaték ajbtil kát ukirct labtlMtot 4* két 4b. ebiaai a»pp»m kUdaMÍ CitUo ütttalettBl aur^iltavai >U4ui(M ¦solg-áj a
Növik 41 bjo a, ftkertéu
TtkiateUa vraa 1 Aau r»h«vi«a«a, bogy u Rl TaUs*BB7 ¦ * •fjr^aléS j6katáw, aiat u ön kitlit f» f jbal -tel; tv* *¦ caaládoMbaa nébioj .dttlt f*cy<*H««"» ai«iUU. d.c>ára as atjuevtt-u •fjcteaiea asert-k el
Márt
j 1889.
TiMtclt ona N«« f-jesastea ki «l*rg« lef-•tvt U (>¦ labd>c«»iért, n».rt latea ta(iU**f- iUd ffrj.dOl .¦ flo i«Wávca*utót tj6tjah r«l b&b, ki már ev*>k óu ihxiUU »ui«-r«rib*>a ; 4a b-bir -tjri8n aéc »4k« b« k*Mr«aai« .l.bdm»ok-Wl. d- eiitvitif* ar4r aa>rV< Mt-raáltt, fcoff Ut-Uoi lw+tgt\
ai iea vertéaitiU Ubdacáwiao. foljvaoiom, bocj « kn folyóc»kik aWf taafé^el oaUoraoJjava aok in kaaortauidália b»joan«; Sem iil.MTl ftnnak blfilUxi, hofj laQtt b-)**** n*cyh»U kuxaálat káJér- | at^a tcljaaen Mefatidat ¦ bofj i'BorSa-iDi köriben igen boagúi
ntáa tdjaw f. g?
tjánloa - labdiMokat Niaea
4
a*torokat BT'l»á*naa»
rkifocáaoai fta'al-W, aa ta
____ f
— de i.e>aláiráaoaa aélkgj — KiviU Uaatelettal
k'aséu
1881 fobr
C. t T ptWBBOPEK J.-tfSi
j*k allata, T-laniDt k>C7.m
ÉTetesszenczia
•Uet,, kttanf; bitúasar
t Mb«k «tb «llea ia. 1 t-T-lj 40 kr ~ aiteatbajok
Tannochinin-hajkenőcs
laikiuok áJtaJ t.lM.n-yi bajnüveut^ *m«r kftiött a l*fjobba..k eliazB-rr*, 1 raicoaan kiáltitott aap aseUacse 1 frt*
UtlIUUfUV kUu«t, atvaamáf-arat ata. atka. 1 It-c 50 kr
Amerikai kösz vény-kenőcs .<SÍÍ7t*;;
rhoi-iaam-ri. btjok all«B. Ars 1 frt. »Ü kr
•V Mjad-a fajtája H.OXia.a^OX>»«lll.l]CXIJB
Ab >it fH*ort>|t k uítaiiaiea kívti tupbaio vaiaaBtmayi —urik-mfjt
Ckaal TfiUtHi tajaaa 1 iarab 70 kr. _ -------
rW«4t Itsiuasttt ír* 1 Jatya 5« k- ,
gTaladt
jobckn*Sl, aiiat>«miieBi(l mi-f** ke
LiaiDt i.lÜíiAkookíot is*fn7i,A Ubdafaiialoktjail ^*bea i'lUkaál ¦ hajóuli at-eknál kitűoS lur. 1 Up-l; 50 kr. . BuUncb A. W uil k>tQo^
Patt Mktarált-M ••¦ ér itt elariiki-oli*. k8 i»fi», r*> hurat, at-Il- •• (Oaobajok, cé|-4atxJ«ak -lkn lacjoba éa laf'kr..em*aabk .«-fÁdíMr^k iltaJá-voMKi eli-aiarra 1 dobct
Ara Vt kr. __ _^__________^___________________
Alatti flll*..Vr W. » B«ra«»r«(41 1 *vaf í tW. 6ö kr 1 íél tnt%
1 frt 4U kr
ftr flf trifcum léfcl llW HiWMlil l •••€ * trt M kr. «fj :*«f L »M 60 kr
Ttartata ktsAV 1 Mksroi SO kr
Fraauia kaiaalefftaaéf k ;
""-a-yj UH r.Q-1 bír 1 i'«c a frt 26 kr.
f i-rVttt CMafrÜ
vassftl 1 Bv«c
Otsiáa Haarit*. 1
•*•{ I írt.
és mimim a«Uli« rak^roa a*a> 1«*S esik kiváaatra, (7«r»u •• oaakia as
¦ar reirsaerttl 1 dobos ara 2 frt W krajceir, 1 frt. 00 kr,
oleaAD eiefaaerestedk
. P..UÍ k.U«e.T.k 5 f„i.«. alak
Bt4-Tttt«lHÜSZONÍVrŐQIJE
ZALAI
1886. HBBRUAB 17 i.
O O
o
8
o
Q
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXDOOOOOOOOOOOOOO
wXís'eíi fYne\cz
;- *s .roaSotMáj* BÜDAPMTM. BottrabUlar atoaa a«.
alapon e» kedvező Mié-telek mellett ajánlkozik köz- é» matíánfürdők fel««erelé8ére. azasme "-tesümzcikek felállitti-sira é> minden vizmű vi muukálatok gyorn <5» pontos kivitelére képes árlapok éh részletes ki.lt-üégtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek
slaö raatrar t*p- áa taaoltósurak
Ajánlja jryártmányat. mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű síivaty tyúkban ilvjllul telje* vízvezetékek bernide-z<srt varosok, földbirtok'sok, ipartelepek, urmentesiiö társulatok es magáasok ru-
Bzin'íl modem rtchnihai
89-50
Egyetlen belföldi
OOOOOOOOOOOOOCOOOOOCXXJOOOOOOOOOOOOOOOOJO
l IIÖSZVÉNY-BETEQEKHEKÜ ?r AJTíÖ
0 IS ¦J'i"-od6 Or. m-d Kihni ..aH'.t vildbad Gaateii ki fadSo»o q »*oje útin — eddig N'OtTich Gjma
1 Iri.lmu ,»T«g>ól m»nl na.enj.k 1>Í1 kali
n
ca. kir. fordforroa [la1, liealáa mípdas
íin 10-10 1e ö iZvény-szoBzt.
Töbo mia,l 30 «r óta rao tluiaaol alkalnatáatian «•• aa«r n'iat VSaaraa;
(rheuma) ctúi flellsni bajukail, mel/ia^i óta m lekjobb aikerrol haatoállatott V Ar. -íj Illegnek h.no.l.'i u'aiitisi.l -jjüv. 00 kr.
0 Kcredali fAraktir «« m- rel'-ieWai kel? Nacr-Hui
^ .VanddA Gy Sándor MEGVÁLTÓHOZ c*im*Ht
n
» amiot M
EDDIG MÉG FELÜLMULHATLAN
a MAAGER W.-féle
cs klr. S7.tib;uliima/.oil. valódi tiszt.).
C s n k a m á j-otoj =S
Maager Vilmostól Bécsben.
As or»oei tekiatelyek alul m«|>ia.ga ltatoM ea kdljr-
nje« emésithetiaege foljtae gjergaakeko .k ¦• .jinlh.ó.
»*«rt * Ugtiaatábt) laKJobboak •Ijiavt uw : BMlI- tfidö
bajok, gSrTélj, daganatai, kelések, b6rklti«»k, ml rif jkaj«k, gfeagestg t«b. «ll«o — «rj trtf tr« 1 frt. í'i f<urg.i : Bée*ben, Heunxarkl 3. mám •!•",
istrik-M^grar birod«lom Lnpiribb é« jobb a«
(VeDC! ke^eakedt
ür. likolaach Karolj Rlf
.paajol
Clliilír
Dr. Xikolaseh Karolj ffIf
•paojül
Dr . ¦ikolaaeh Károb félp
rpaojol
p fl p ila har.
Dr. likolaach Karolj f>le
.panjol
ptptaiktr
Or. Hlkolaach Kirolí féle
p»ajol rtabar kara-b • r.
t<i: R>»aCeld Adof 2640 10-1*
A legjobb aaer ^jomor-gjeDgeaé^ekben. \y-deglalét, táfg báalalmak i aióbetea^égek
ellen »t7 Breg ira I frt 50 kr. huto.aA bataaa aton b«Ugaé^ekb«o. melyek verasegéayaeg, v*g7 roaa vertAi aaármaaoak .
E«7 »'!S ara I (rí 50 kr
KeodkirQli aaer mérg^a daganatok, a gyO' mor taaau mák&dé«e a af ebból aa4rmaa<& be"
tefte(>k .Ilin. Efj •'•! ara I frt 50 kr. A legbieloanbb aaer a gyomor m&ködMÓre oe.n ka'ó arerrok foladi-étiül Egy ll'ef!
ara I frt 5i kr.
A legjobb »er gyomor- «a bél-kalbara*,
valamiat egjeb betegaégek allea. Egy QT«g
ara I frt 50 kr.
Förattar iasztna s I»i;aroruiira lezre iSilicn. is BUoiua tirételérel ilaager Vilaiojnél, Bécs, 111. nettaarkt 3.
) oooooooooooooooooooooo FÖLDESSY LAJOS
több rendbeli érmekkel és dicsérő oklevéllel kitüntetett
magkereskidése a ,,Naprorg<j"-hoz,
BudajtMtea, Mária Valéria-utcza 7. tzim. Iieküzelebb megjelent Uvasrl árjegyzéke Hier.nf,
(m-lyet Kivioatra birkiaek iagjsa e«bariB0atT« ké«s»«ggfll
gg ó )
Szalut nagyban és kicsinyben mindennemű gazduMkgt-, kerti-fa, éa vlrá|;ia«ifv»ki»(
a Ief4a»abb válaaslékhaa.
Ai áruk királö tmii**g«, — Iriai euraUp«Ma(', — éa liasla bamiailallaa roliiari, a«mkQlöab«n aaok gjor.ía pogloi kuaolgáláaiírt
\
• 21 .» oU faaaali ea4f ji hira«e.
2744 1—í
OOOOCOOOOOOOOOOI
Qyőgy - szappanok
áltil TingilUtra éi
írt T( kr. Pajita-f^U
aaapaaai laigar ¦aaaf ¦¦). arphllii fi Hniltal tlUa, krn TfarAta kr. V/uU-Hlt ka>ar*B? f^a l*b*a Lrf-!Taaa nll-tr' iiiw— r—.-n wi^.. ^- ^— ^^— Ara Kátmajr-sua.Ma r4k-. kar*>-. láatmsAasw itfc. «U«m. U k
Nafj K
Ft^SFXIIOFEM
JÓZSEF urnái
Kjpiato: PrtLsr Béla irótruertárátai K.-Kaiusu
C:atraM]i
ÍDdan doboson
*» Ut«itfelj«fc, |joiaor(5ret é
ajb y
soi^o aSrelc«* 1 frt HufeUviiytfc
eli
B«oa, I. Pestalossl ato«a K&Mvetile ingyen. F. aiakbao a
Valódi. Moll T»4)««7e-»«l »• "•* aliiraaaj ,
A. ««&' Bécs, Tuchlauoen
2T19 13—ifi
KAV
nj rr*. kittttin. frÓleljm, sum
l.ro« r««im*KekbAN, brr-
vrtrl wrlletl.
, tn<.m Lil&Kként 1 15-1.15
OtIob. aafj, «nuin . 1 30—1 40
C*7loi>, finom gA de* , 1 50—I tO
M.n.di, ¦riil.ru[. . 1.60-1 T5
. I'ar!) Éuom . 1 55 -1 .*>>
Cub* fio-m , 1 7">—1 85
rab- . '. HO-1 90
Zai* Eftrtxtf Kuxter Alete gj6f j»«erí.i.
18 év óta iismert
ENCSIMGÜA
. irvösl
j[aek ta<lom«a&r« boi>n lt ilaM f^lialáltkajnű ft, ejM 14 hav áUia utáa hajam 1 8> centi-éter hont <Tt cl, a n*(j6rd«n>fi atn»vl»tir* t>oc*ato« e mf n*lam k«pharu k5-cífiíöpként 50 krsjeiar, 1 ín i* 2 frt. — Uajkan<Sci5
jé w-r gyúrnia'. l«t •)-
. faj'ijia, éa, *W ko-
8 9 -1Ü
! p*4a *a lav*a »*,<•>., áron.. . ¦otdiija a kaj- éi asaka<> e. )i|*U« kaaSci.
C«iOoff*« 2Vir„
Bodapett Király «tcu i«. napaa'O Naf7-Kaniia4D Praftr BtS.a nr (jágjtafrlárábati: — Zala-Eger*sef«n AlTSUJ. ur ^roil,*aU«>ii.t M^flaro...!, jtUn;ékt->b|TÓ(7asartáraiban.
A ie?;obb ¦ lf|«t»bb
harmonikák
Joi N.
V;i Kaitrrtlraaftt* 74. »i"r»k áripjfiáke lofyao é» bérventra
KÁTRÁNY SZAPPAN :j
orvnii t-5k.ni«lj«k. által aj<ni.-a Auutri&-1Cac7arorsü«t>au, Pr»no»U- "¦ oruag, Hémator*B««, HoUmdban, Schveicsban, BomiaLábtui • b. %
már tii év öt» féojit sikerrel haMoiltatik
¦int síinte u arczbór mlndeaf&Ie tlntJaUlansgal
elle« kalöaft««a a rab, at idQh m pikkely sömör elUn, mt ^u i. .oit, a tötnSr rep«d*4aj. a fej ét ts.kái ellsa, a »epló, W •AJi.^ na áj toh, ag;oev»«0tt retetorr, afa^ydag, a lábit-atlAa, • _
a gjarm^kek Talameoaji kül«ő [ejbet«g»igöi ellen. Üsenfelül niadoM* kioek mint a bőrt titstitó oioadÖ«ter ajioltatik.
Ára darabonUnt hüHzn&Utl atasltással e^>Dtt 36 kr.
A Berger-féle kUrán) suppan 40*/s a löméuj f.kiiri-iji
tartalmas f«!«U«bb guodoaaQ rao k««aitve ¦ iénjvg-'iaa külilnbniik miodnn egyéb, a k«r««kedes«kbea Beforduló kátriaj-ukppaaokuil, — n«r. esen tsappaa 3Ő*/# ijlicrin aiyagot tartalmai, fi.Dcaj illaittoreiTn
Csalások
végett
a gjógjtiertinkbaD Tiiágagas Barger-féle kátrány-tzappan
kérendő > flgvelni kell a zöld csomagolásra. EISmmtí okainnyal kitüntettetett a bécsi nenzetktzi kh
allitásoa 1883 ban. Egyedül heh)»tUí a bel- és íüíjúld részére
A. HELL itütu. Troppau Un '
bagy-Kanimmín
Wi.
¦j:. -.ijii'i: hézisxer tiq ijmer-
„...:v.i wk rna karaarbl maf-
ióknak buoDTnltak • a< okból a lo^-lib ajánlatra méltók Mindao unMnu kattan*
g unMnu kattan* e röpkatot K„l<«^.n P.1Í, aaolat, a hi Mtat-aytaa vagr taézaaa, Illli i Uikii,
vednek, arra ecrtoeni Ittbinenk gjakran ntW ax ÚC71 katlan beto^égrt »
ki a
¦Qon ajr li a>a.raa I
badó-útéietánat Lsjeaate, ain a rópint megknkMik. I maiawlalftiat «• kliha.»»i nanTkW
KKXXXttKXKXXXKatttKKKKttttKKKXXKK
X X X
5
X X X X
HIRDETÉS,
A Balaton ¦igyartdi arodilom, Zimányban fekró helyére siarta<mtrhit és lovaVat tíIUI. A feihajtáa, iagy áttétel áprll luvának 24 |k napján kez dó.lik, és tart a legelésnek ideje, október bó 15-1 k.
Flsetéaek:
SzarTuaurha egy é< két étes . . . . 5 frt. — kr.
3 éT«u é« íénebb ... 6 . 50 .
lorak egy érés csikó....... 5 n __ .
, két érés caikó és lovak .... 6 . 50 ,
, anyakaacza csikóval..... 7 . — ,
A legeli dijaak lefi-neMae, falhajliakor aaiodaa -fT»a darabtól 1 frt. SO kr. a tóbbi'raiae !etwUadt a m.kor a m^bii ..hajl|.k
A B. atfjmriái ISberK ae«éb«a Stefter Itretux
>T(5 l-< iaiaa.
5
X X X
5
X
X X
i
X X
X
XXXftXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX