Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.91 MB
2008-08-13 09:52:54
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
613
3728
Zalai Közlöny 1886. 010-013. szám március

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

, 1886. Marczlus 6 áo.
1O lk ax
Huszonötödik évfolyam.
¦YILTTtnUI
,r..uk ' 1" krf-rt t'"t*t
,. ,i«n Ulrtfk mind™
,„.,,.Tt SU kr Ó!
'"Kik

reutt ültftó k*»J*-|
fi nrtzet illeti", közlemények! a kiadóhÍTft tlboz MnBeotrej
i ír j-K iiIkíi
Kenralek W**ra
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank', 9nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egyief, a „zalamegyei általános tamió-' a „nagy-kanizsai kisdedneveiö egyesület", a nnagy kanizsai H-iziiönsegAlyz^szövetkezet* , a w*f>pronxkereakfi'lelni s iparkamara' nagy kanizsaikülválasztmány*-ának kivatal>s ia/ija.
HETENKINT_EGYSZ_ER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
7 U" t «vi
n vK.ii... ¦
tette volai. ma mir lobogónk • ciéihoz sokkal közelebb illana, 8 »^*ro.ikkí...it»l»D o maga is nekaok aotb.n iga d De ba most nem ia, a
Ha tehát beszélnek, ei jó jel; ¦ ba bírálatul vagy éppen tanácséval is járulnak hozzá s igy mint-. eg} gyamoUtjáic. c/. Irgjabb
taiiics
fogják
Tiszta igazat mond midőn azt Írja: .Ez az egyesület, mely a közönség részéről igen ü«gi-mérvn táuiugalá&nal örvíod. tagad -'
De a bírálat jóakiraiu s a hatatla'.ul a legjobb inteniiokkal „,,.j niKuinzenvrs legyen, mert bir ^ 1It ,em hagyhatják elísme-csak ez esetben togtdható el, scsak ret|eDfl| nogT buzgó választmánya! akkor mondhatjuk bogy egjüttére- alu&ea eszkjzt megkísért az egyezünk, sülét kitűzött szép czéljanak elé-
A .Zala,' helybeli tekintélyes résere."
lapunk, a Magysr-Irod»lom- és MB- Igaz» van abban is, hogy az,
vpszet-pártoló Egyesületnek nem volt egyesület anyagi eszközei, — lega- ] annak keletkezése idején tanácsadója, lább e kczdeinénvezé^i id« szerint, — ' csak bírálója. Meg pedig sznmorn elégtelenek a kitűzou czélok elére bírálója, amennyiben létrejohetését ^re de nem oszthatom azon téves akadályozni megkísértette. nézetet, hugy ezen akadály az egye-
Meg vagyok győződve róla, hogy sülét fenállását még jelen alakjában azt akkor ép oly meggyőződéssel is illosoriussá tenné, tette, mint a mily elismerőleg nyi Közelebbről kell egyesületünk
latkozik arrul most, — in^g nem intentiiit ismerni, s a nézet bizony-is egészen egy éves feiulli-a után nyíl Ménk fog még pedig jelen e meg vagyok arról is győződve, alakban is, — rokonszenvesen tor-hogy egy ujabbi fenállási év után dúlni
még melegebb hangon fogja e köz-: Mi tette ezen - 8-10 hó-
érdekü egyesület létezését üdvözölni. \ val iné? ezelőtt soksk által halva Ennek megvan a terméazetes született gyermeknek nevezett — oka mert az egyesület a kezdemé- egyesületet azzá a mi az ma? — nyezés nehézségének közepette is'Mi emelte azt azen polczra ame-arra érdemet valóban szerzett, s'iyen ma már mindenki látja? Mi mert ugy látszik, hogy maga aj oka annak, hogy a közönség keblén
.Zala' is komolyan, — s ezt tőle \ melengeti s pártfogásában részesiti? Dem is tagadhatja míg senki —
érdeklődik a közügyekkel, s ezáltal csak azt igazolja njibban, hogy e lap e provintiámk egyik lüktető szer vét képezi.
Kedvesen fogadhatjuk lehat uiidón az idézeti Mámban egyesüie tüukröl nézetét ^elmondja; nagyon helyesen tette azt, e ha korábban
Azt tudnunk kell. de sokan
tudjak, én tftut elmondom,
nem
tudj, tftut ondom, mert
tudom, bogy azzal egyesületünk su-lyat emelem, midőn nyíltan és őszintén szolok róla. s tagjairól.
A Magyar-Irodalom és Mü vészetpártulú Egyesület megalakult la múlt évi tavaszon egy nagyon is szerény számmal biró ifjakból, kik
azonban telve voltak önbizalommal, munkásság iránti hajlimm.'l s ama tudattal, hogy ezen egyesület tagjai SnmüTelíHié- folytán nemcsak a váró* közönsége irányában teszik meg társadalmi kötelességüket 4e egyszersmind hazafias törekvésük isi számba vétetvén, a Dunánloli részen ' a közművelődésnek vetik meg alapjár.
Ebben nem is csalódtak, mert ma már a halva született gyermek nagyon is ébren van, virraszt mellette 350 lelkes Ug, a buzdítja N.-KaQizsa város müveit közönsége, s az országszerte fejlődő basoociéJu egyesületek, mik az egyesület feladatának időszerűségéi ól adnak fényes bizonyítékot.
Ehhez járul, bogy a Magyar-Irodalom-és Művészet-pártoló Egyesület programmjába felvéve van oly társadalmi helyzetet biztosítani ma gának, hogy ezáltal egyszersmind a város méltóságát is emelje, mert egy társulat csak az esetben képes nemes hivatását betölteni, ha ma ga köré gyujtheti a közönségből mindazokat, kikért áldozni kész. s kiknek beolvadása feltétleofil szüksége..
Ezen egyesület szakosztályai mind külön nagy társaságot képeznek az alapszabályok szerir.t is. E mellett a szakosztályok sokat és sokszor dolgoznak, testületileg képzik magukat, s igy ároknak, hogy egymást ne háborítsák, tágas helyiségre van szükségük-. Maga a zenei szakoszUly egy nagy termet igényel gyakorlatai végett. Az irodalmi szakosztály folytonos munkásságban van, s összejövetelérc hasonlóan tágasabb helyiség kívántatik. A dalárdái szakosztály, ha kellő szám mai birand maga egy termet követel próbáira A több' szakosstá-lyok szintén működési helyet kívánnák, és ha ily helyzetben a vá-
lasztmány aliaezni kivin, a mi heteakint néha többször is történik, s a több nini 50 ug ósszejó, nem tudom, hogy kis helyen miként férhetne el ?
Azt ktwtM ugyan mondani hogy minden szakosztály azon időben tartsa ülését és gyakorlatait, mikor a másik szünetel.
Ámde ez nem Ic'.et mindenekelőtt azért, mivel minden szakosztály tagjainak ugyanazon órákban van sz bad ideje ; további nem lehet azert, mert egyes szakosztály hetenkint többször is gyakorolja aagát s igy ha összegyűlt ügyek elintézése a választmány üléseit is igénj be veszi, mi gyakran. 2-3 szór történik hetenkint - az egyesületnek már ezért is feltétlenül tágas helyre van szüksége.
Továbbá az alapszabályok értelmében magán- és nyilvános felolvasások is tartatnak az egyesület tagjai által és pedig mint a legutóbbi példa matatta, oly nagy szá mu közÖDség előtt, hogy jelenlegi tágas helye sem volt képes az érdeklődő k'zönseget befo.adm, hanem sokan kénytelenek voltak visz-sxatérni. Tágas helyiségre tehát szüksége vsn.
így ismét azt lehetne felhozni, hogy az ily felolvasisok tartathatnak más helyen, alkalmas nagy termekben. De az nem vezetne ezé! jhoz; mert részint nagy költségébe kerülne az egyesületnek ilyent bérelni, részint az othonossig mellőzve lévén, az egyesület nem volna képes a közönségnek azon kényelmet adni, a mit saját helyiségében adhat, s italánvére feszélyezettebb lenne minden i.y összejövetel; ehh z járul, hogy az alapszabályok 3 ik §. értelmében minden előadás első sorban az egyesület saját helyiségében tartandó.
A tágas helyiséget köreteli azon körülmény is, hogy a tagok
bangszereiket és egyéb es csakis a helyiségben tarthatják, s nem követelhető tóldk, hogy azokat mint hordárok, majd ide majd oda,
hol t. i. helyet kaphatnának, — magukkal hordozzák ; s ha még olykor az idő kedvezőtlen volta is gi-tul nolgálna, a tagok inkálb elns-radnának, s a kitűzött czél szaoved-ne miatta halasztást, mit eltűrni nem leket.
Ezek. és ezekhez hasonló okok azok, melyek belülről követelik, hogy az egyesületnek alkalmas él elegendőié* tágas helyisége legyen. De vannak kfllso okok Is melyek nagy figyelmet érdemelnem, s szintén nagy, sőt díszes helyiség létét feltételezik.
Hogy még hosszasabb ne legyek igénytelen válaszomban, e tekintetben csupán azt hozom fel, hogy mai időben minden társaság díszes helyiség tartását tartja sxttk-
:esoek; olyan az, mint az emberen a ruha, mely tisztességet kölcsö-nöj viselőjének, követeli azt a *or is, melyben élünk, s látjuk, hogy a gazdagabb társaságok valóságos fényt feijesztenek ki helyiségükben, a mi nagyon helyes, mert ezáltal rokonszenvesebbé válik az, jobban szeretik látogatni a tagok, s a társulat átalán véve nagyobb tekintélyben részesül, — s ezt nem szabad tőle megtagadni soha.
Az egyesület tagjai vagy olyanok, kik tényleg közreműködnek, vagy olyanok, kik csupán a könyvtárt s a!vasó termet veszik igénybe. Az utóbbiak nagyobb számmal vannak, s ezek felette szükségesek, mert tagsági dijjaik lefizetése által teszik lehetővé, hogy a többiek minkalkodhatnak. De éppen azért követelhetik is, hogy kényelmes olvasó terem legyen, ellenesetben nem volna értelme, hogy még ezt is mellőzve, fizessenek.
YÁ&C21.
Igaztág — tévédét.
Iir* -.Boffmann Mór
Jól mdjuk, bogy »s, .ki ellőttünk »il, Vftg; öl, OMk magáról ikír kedvM b idá b b4!
, gy gy
bogy k* narrlrMs* to1b« >g»x *bból, amit bee«aifl'«s**»r» e*k&dre nekünk laoad, •ll«aálh»tlft*ok volnáok, ¦ b-lyett, bogy ki»llb«ii*nofc l«on«ak ; X. Y hölgy jól Lodj«, meri • tükre mio-dsootp e^v pár*tor meg^agjt a?ki, hogj ftba»a amf Z lorag s«ki mond, • fele tulxu a fele meg guoj ; aa a n*gy po-t*ju. ds keret dohánya aomse ea ú", ki oly»a nagy uerepat já;amik a »'fy*-b-o, j«| luübaioá. jól lodja, hogy mia-dar, ama as 6 kedvM tana a Ukoma *ig tkja folöll a jó bad*c>uoyioak gö-ttvtii mir kiaae megteli fAval, reája »"0d. blikt.-i még íréin, bogy miod»-koo o«mei tuUjduDiágokka), melyeket a ategválusutáM foiotii örömében reá k melyekkel akár aikiráiy l«betoe
baa. felereatbeo tem bir, • toíí m»1B»p, b« c«ak *fj káté meg ¦eme savarm ctirkulortit, akar kooj »»k«M il it ooki iádat m<*oo', m:ode«t í* tudjt, dó aaéri eiartók*a^&l*« b*ll-Sktj* T*gig. ¦ a végén maga i* kesdi kínai, hágj nagy eobtr, mag* ia meg *« félig mdd.g ty6tódr« art ól, bogy uláa Arkádiábaa aattleivtl «• a*gy dol-gotr. rkB twemtTo. M*r Scéchaayi i» •dtamuiott egyik muokájábm, a raely-b*o • mfj*r oemsalel ét Udl
falrásni ip%rkodutt •léllaá|ráWl, erre ná-luak kölönöten elbarapödtott ¦ ogy láttmik ki nem irtható hibára, mikor aat moadjfc .Hitel" cnmfl. akkor n»gy fel ttodat keltett kOoyreben : ,V*jm •a^p ét litsteletremó'tó a »oréoy érdem, a ntno* njveta^gMebb (kivált ba Dem nálaok fordulna elö, mert igy inkább MOaBoro) mist DÓmelj alkalommal iiá-ntM hasatit BgybcgyttiTe liiai, kik egy-máat vÍHoaoafa felhőkig ea»«l»g • oly kicupoDgo diaaéretalckel a é»elygÖ« his«lk»déaekkel tömjónesik, hojtj joi.n gondolkodó igy aaól magibaa ; Hátim ! ily aljaaodáar*, ily roihadiára jutottál immár! Nido* a vil*g ér rajtáiban né*, Ofim loh-l' Atb«oébea 4a liómáb«D em-b«r aob.', kibot aok gyáva é* i«mai egyébb miot biu batink6a, n«m baaon-littatott volna.
N-m ily aaolgai dioaéret emelheti halandó emberiárMtinkat maga* lépc#óre, v«l6b«a nem, móri a lelki rab o«ak ugy aiol, mint haasoa *agy félelme tag ja ; • axolgaasijból jÖrő dicaérei caak bántalom*
Ige a a hasson é« fé.elem. At iijo a>eg mielőtt atáraadalum iagjáo»k érasoé^ magit, teiva rao magaara törő ideAlii-muaaal, — 6 rendflwa ig«a éa &*aiat«, tenyerén hordja auvét, éa aajit alfuguUt-lanaágának tükrében ép oly daréknek éa &• intÁaftk képn-ü • tiraadalniAi, agy miot a,a iguin b«c<ftl»>Wa tmbar caak ¦ebeaao Uteíesi fel máiról •¦ elleakeadt, míg •tumora tapaasUliaokoa kerMiitll nem menU 3 «• u ideliamaMal telt ifja épít BMgieak légvárakat, vkor aiulán magiaMari aat, amit ÜraadaUmaak éa kö.TM«néayaek Baveaaek náluk, légvárai úaueddiaek, kéfwelod«W«*k tark*
• árait ó-4aa'*fpto megrongálta a kötélét' atel* ét vihara, • még jó, b« mnghaaon- j liaibao parira ronasolbatt* ion h*jóji-! aak egy p»r romja'. {
A oonveniiunálit haiagtág klítég ' 'el«0Ü< arvalmára, t»d a kfrsaapi éleloek j ¦a, a meanfibea bá<ráltatj« » laraa* 61*t ulyoemü kit-jlod-*aéi. melyben a kedé j lyet uitalmaaeág é* ''aBÍoteaég volnának l •¦ irányadók, bol a •tépaé'í, a tebe'tég, | a nemet talajdonok égést »or* btriuooice' ö!elkeabet éoek e^y maaaaj. H^ aagjobb ártalmára Tan itoab»o a magatubb érlo lembe Telt tár*ad«lioi életnek, mely ¦ világba képo ifjabao aat a tudatot t*ai biaua)oaai, hogy egy kit jó pro**Ctor faiér a legkitQaAbb tulajdonokkal, a hogy ha ilyeot a*er«Boi akar, kéoytelro ataan-nak illtapoa'jára b«l> esői, éa coopromia- ! lunot léietiteDi • ttját éa protectora ér | dek«i kötött. Orosioratáról moodják,' hogy vannak mini**.eriamuk, hol a íóoöV-töl kesdve aa utoitó kálybafu'öig mindea hivatalnok lop.
S miadig nagyobb gyűrűket vonva i maga körül a convaaiiofftlia baiog-aág uralja at irodalmat é* a napi aajtói, I a miiréeaatet, töt a tudományt éa aa is- i kólát ia, mart esek jomd a miot hataa-•«1 vaa reájuk at éiei, ugy vannak ík j k&lo*AahAtá«al aa életre. Suk haaugatg, | tévét eaame, ttivárog a könyveken ke- j r«aaittl aa amberek kóaé ét tok lécedét iráat via«ltetank n»ég kftlónö. pia áanal, mivel a asokia taeot^aitelte, a *t «gy>k n«n>aedék a maaik útin itmétel'e. így 'mondja egy magyar ko, ki a bdloaétsetrfii {«lmélktjd>k : "Soha meg nem foghattam, ;hogy Zrínyi ct>k e?j Hagyarorafágért 'kalbatoit meg! A baaafi ftrömett ball ' Orvaad magyar eabarbaa látni
valóatilva a hua ét iejadelaoi iráaü kö- ! teleaaéget. É» Zriúyí négtem a hátiért halt meg, hanem kötsleaaégéatetbol. E nélkül aeoki >em hal meg taabadou Ht gyarortiAgért ; t +* nioct kiiárólag a. m<«gy*r taeltemhea k&tve. A» magaiabb fogalom ; éa llagyarortaagon kivöl U vanaak hoaei a feláldosátnak. Htaonlónn el vagyok ragadtatva k&hétsfliak oemsetl lángolása, emelkedáte ilta! " A oamietek kötött a cODveatiooálit »iabiiyok ugyaa-aion törvényei uralkodnak. UgT míot *• ®5J^n5 ^íj * n#miet lagkevétbbé bo-caáthatja me|t ast, ha biutágác tértik. j Mikor Hagy aroraságon még min- j denki a taabadelvtiaégért rtjungott, pedig volt idő. mikor mindenki rajongott érte, tetasell hiuaágunkoak, mikor a sajtó Dapttimoaai itthon ét a távol külföldön világgá kürtőitek, hogy Magyar-oratág a stabadaig ciaMiku* fílldje, mely ai«btdiig a vértanuk * érép.M kelt ki-a bogy nálunk it váhovtak az idők, ha-ragttunk, mikor vaUki kétaégbe meri | vooaí a mi •labadaágtsereietaoket, t aem p:ratlanaak tart beooanket a föld
íinlékeBOék arra ai időre, mikor Minkácrj „Erias'at Pilátus előtt" CBimü k#p«t mutogattak Pea-len. üeUégieiooül derék egy munka ; de ba abból a d»o»4ratből a feie vagy b»-gyedró*ae volaa ig*i, a mii neki bjva-tutt éa hivatailaa it^taekaengtttek, akkor Maokáctyt legalább U aa ókor éa kösép-kor kiválóbb faatéaaei meJlé kellene ÜlilaBi.
A külföldi sajtÓbkoegy haag emelkedett fel o«tn ]danki?ai ellaa, b*nem a magyarok tuiosó 1-lketuJ'aége ellen. Wolfe volt a párisii Figaróban, a kit
Uunkácéjboi siemélvet baráuág kötött. Mi pente nagyoo baragudiuok higgadt •tóért, mely hiuaignakat tér tette, éa Munkácty it megharagudott Wolfra, asóta oem bottéltek, oa»k dapókban kö~ s-ledett at előbbi aa aióbbihoa ét kedvet barátjának tSÓHitotta. Wolff pedig att írja mioden cxéloBat nélk&l : ön tehát barátjiaak n«vet kedves Mnaká«ty ée óo igtíol tehát engtm. —
Hogy náluait irodalom, tudomáay v©4fet, eredeti cttpátJD Dem baiadott, hogy egy ál'alán nem haladhatott, aonak a oon veotiouális bátor*ág a« oka, mely egyletekben, clabboKbao, a k&> különféle'aÖld aaitalokaál oU terpeaake-dik, mert n<*m ttabad elfeledni, bogy a conveationalia hasngtág a politikának m legkedvesebb gyermeke. Et a politika mellett a kö héttőt. É* mi valóban poli> kai költői népek vagyunk. Abban a tekintetben, bogy éppeD oly aok a roaaa politika* kötOtiünk, mint a roaaa vera-iré, mert a politikai hangulat még nem elegendő ahboi bogy valaki jó k6ltem«ayt írjon. Nem költőink poétaaága felölt panaalkodhatnok, banfm a sok k&l-tői hajUmu ember fö!ttu. Nálunk aa or stig igaxgatása ét a ^erairát a két leg-kónyebhaek tartott foglalkoaáa, t BÍB4a aa a falaai oólariuí, aki megne volna gy&-** iodv« róla. bogy igaaaigagymintatter le-heioe, t nioca ai a falusi poéta, a ki kevesebbnek képtelaé magát, miat Petfifiaek.
Ei a politikával kevert kö.téeaet és vitaont á köítótaattel kevert .politika nem eagtdi meg, bogy bisonyoe.megrOg-•ött kába hiuaátágok^l ttabaduljank, • kesergünk a mait felett, a helyett, bogv a jeleab* kapaaakodnáak A otíviltnáúo-HUSZONÖTÖDIK* FOLYAM
ZALAI KÖZLÖN?
1886. MARCZIUS 6 1..
A tagsági dijlk ebi torban u egyeaalet aeijaira fordítandók, > ht alkalmas ét kénjelmc. hely nincs, agy • tagok kimaradnak, s lazulni fogna még etek érdeklődése íb. t mi hasonló lenne a gyen-ge növényre ereakedó tagj hitt
De uért nem áll u, h^fy Cuainó-helyiaéf* no u egyest létnek. Mert itt minden játék, még ai irtatlan teke-asztal is kivan lárva. Csopin társalgás, olvasás eszmecsere u, i ai itt u irodalmi, K-nészeti és dalárdii müveken kivdl szórakoztat. Erre pedig aiiaien művelt társaság igényt tarthat, sh* tóié ezt megtagadnák, megszánnék u táraság lenni, s tagjai csupán esz közök lennének bizonyos csel elérésére, — t mire sokszor nem ii vállalkotnak.
A tagsági dijak maradványa csak ngy és az esetben fordítható a további kitOtött czélokra, bs a kö-idnség oly mérvben pártolja az egi esnletet, hogy ezen pártolás folytán ezen ezélokra is marad pénz. De bogy ezen kival is torel-szik az eeyesUet ezen cxélok elérésére, azt matatja az egyes tagoknak sokszor igénybe vett munkássága, sót tSbb esetben soron ki'ttli pénzáldozata, melyekről csak az avatottabbak tudnak.
A Magyar.Irodalom- és Művészetpártoló Egyesület még nem is egészen egy éh fennállása tlatt saját szervezésével volt elfoglalva, és mégis sokat tett a művészet pártolására, talán erején is tul ; de a szervezkedés a legnehezebb dolog, i ez éppen ezen egyesületnél bizonyai be, mert p. o. a szinházi, mflkedve-lói, továbbá a maistságokat rendező szakosztályok máig sem szervezkedhettek, — a minek oks az, hogy oly egyének, kik ezen szakosztályok ban nélkülözhetetlenek lennének, kellő számmal miig sincsenek beiratkozva. — Átok. kik az egyesület eljárását gáncsolják, alkalmasak lennének tanácsadásaikkal, ha tagokul is bírhatnánk azokst, s ez esetben nemcsak tanáescsal szolgálnának
— a mi magában véve mitsem ér,
— hanem egyéniségfik megnyerése által az egyesület hatalmas tényezők kel gyarapodnék, ¦ tulajdonképpen csak »z esetben lehetnének jogosai tak tudományukat s tapasztalataikat •x/ egyesület irányában érvényre emelni, de nem távollét által tfln dSkölni.
Mert az egyesület mostani helyzetében, a mostani tagjaival va
bol is esak éppen ast vettük át, ami a»-hasugságuaknák kedvea. ami aemseti dicsőségünk káprásalot illutióJAaaa fogva tart Egén muvslMssaak íráaya toldowtt, hamis éa I ámításon aUpnló, vímoht oaak akkor Isas jobb, ba aem minden osismadia fog polititáloi, baaen iakább ositmát varrni a ha költi, képse lódésuakbö! fogunk valami* eagedei. Ma calay as aagol historikus, itten belyeaea jellemsi ast a viasonyt, msly a k öl testet és értelmi mivelteég vissonyát illetőleg a lépek kösöttfenaáll. Aitbisssak — ugy-moad — bogy a mint a miveJAdés slóre halad, a költéssé* esaknem stlikaéf kép-p«a hanyatlik. Neaseiek agy mint egyének elósi&V ésarevesaaek valamit a ct.k aaotán abstrabálaak. Aa egyes képekről mennek 41 tal as ál talánoe itélelakre. Innen vaa, hogy egy mivelté tánadaloiB saétára bólosésse i. *gy félmuvaiti költőé. Esea táltosát as emberek nye'vében réssiat oka, a réaaint errdméayeegy meg felelő váltoaáiaak értelmi működésük terméstetében, mely váltoaás által a tudomány nyer, a köí tettet veauL Ai ált>-láaositáa ssQkaégea at iamerelek előhula-daaáboi ; a a réstletesés eleagedbetlea a képtelet mu'einé1. A« -a mé-t*kb«n a mial aa emberek többet 'adnak éa tob-b-t gondolkodnak, kevéabbé aésik aa egyéneket és iakább as oes ál/okai. Esert jobb ilmélvteket oaiaálaak és roee-saabb köluaaéajeket..
Taláa senki aem lehet költi, aot még nana él vethet tgaaáa költeményt aem a lélek biesayoe betegsége nélkül, n* agyán aa a mi gyönyört ad, b«tegaégaek ae-ve.betí, köuesiet >lait aea. ast árijuk ¦ind a sni versben van irva, haatm ért-jtk a asavsk kassaálatáaak olj stéd
Uaint eddig többet nem tehetett ¦int tett, agy ezentil is csak any-nyit fog tenni a mennyi erejéből telik, de ezen erőt fejleszteni a jó tanácsadók voloánax hivitva* — tényleges részvétük által.
Nem idegenkedik ezen egyesület attól, tőt rajta van maga is. hogy czélirányos újítások által a nemes feladat eléressék, de ismét csak arra hivatkozom, hngy szók, kiknek helye volna itt a vezérsze-replésre, lepjenek sorompóbt, s jelszavunkat : az egyetértést, az együttes munkálkodást a közérdekből tegyék ők is magukévá, s Telink karöltve, egymást támogatva a Muraköz magyarosítása által kősfc hazink, szeretett Magyarországunknak érdekében így, és ne másként működjenek közre
Es hogy annál több kedvet nyerjenek azok, kik eddig ugyan tolunk még távol állanak, egyesületünket belépésük álul pártfogolni s hogy belássák, miszerint mi a viszonyokkal számolói tudunk, — tudtál adhatjuk, hogy az eddigi drága helyiséget elhsgyandjuk, s helyette soktal olcsóbbat vettünk ki, s ezúttal elharitottnk magunktól ezen egyetlen — bár alaptalan — kifogást is, remélvén, hogy ezáltal megnyertük még azoknak rokonszenvét is, kik eddig minket csak bírálnak, de nem pánfo|;olnak
önérzettel állithit|uk. hogy nem matathat föl senki oly egye sületet, mely ily rörid — oem egészen egy éves fennállása alatt oly nagy előmenetelt tett voln mint a Magyar-Irodalom- és Muvészet-pár toló Egyesület, és hogy Pápa vá rosa vagy Nagy Kanizsa közönsége, vagy mindkettő nyeri e el a közmive-lődés tekintetében az arany-almát, az a helyes felfogástól függ, b még a jövó ménében van rejtve.
Dr. FÁRNEK LÁSZLÓ
M •(jaaSlat daölf-.
A né ímancinatia
Aa a oA, ki AagiiibaQ már oly aa *«!«Bb«B reStoaüi wíb« afé'fi; ¦ kfougjak, köa«4g iakola, egj hás.egy >e «k, iránt érdeklődik, .dót fiiel. a.,) Oil.lok éléa áll —jö'dbaB már ha nagj ko o, férjétől elvált v*gJ öavagj — éa oeaaoaaal bír — válaas á-i jogsai bír BflOCuk a k&a-aégakbea, d« aaoratá)(uB valaaatiaokBál ia.
Vic oria BBfful királyáé alatt Statrt. Mill baaájábaa neat kereeatQl es«k aam rdg a tárBadBl"Oa uly léayacaa álalakuli-aoa, bosj a Bdkaak hutimií jogot aduk
A vájaas'áai as«b»daág a lagfoato-aabb jogm aa állainpolgárnak, éa BBÍdla esao! a ník kö.iil aa óí»esj«k»t, önállókat falrabaua, olj aiaaaiB oiaaó jogokBl
mavaWtet, a atBlr illa iói képéa ter.ai-toai a képaelAdéabaa. aat a mftvosseter, oaely ngfáaaat easkfeli Bsavak iital, a ¦ it a featJ a ninak által. Sat saakSBli a kolií téboly, álul, . naiv aaép téboly agyas, de mégis eaak téboly. Aa igaaBág kéuégkiml léayégea a kSltéatBtbea, da aj aa orUltaég igaaaág.. A köTetkestaUa beljea, de aa alaptétel bamia. aliatáa a elao faltételekel megadtuk, asat.a mla-deanek kb'etkete'eegek kell l.aa., de ások bb elaA foltételek a biatékenyeégnak fokát követelik, a m»ly asiate aa erteleB-aek réaalegea «b rövid idöra torté*at aieg savarodáBával jár egyott. Iaaaa miada-aek kost a gyeroiakak a lageröaebb kéf-aelodéaaek, ök átadják Daruk.t tarlót-ktxlia oélkQI niadea illaaioaak. A társadalom féimÜTalt állapotábaa aa emberek ia oaak gyermekek. Az esamék BBgyobb váltosatoaaágával. • a Lár*Bd«lom ilyea állapotában t.lálb.tjuk a költi, világaé-aetet a maga legmagteabb ISkélyébaa. Egy aiirelt ára.dalomb.a lebet aok érté-leai, aok Udomáay aok böloaéaaet, Meé-ge a heiyaa vwtáljosáeoek éafiaom elem-Béaoek, bisé^e a BBelleiasek éa ékeeaeo-áBBak, sot még a reraekaek éa jó ver-aekaek ia ; da kevea kölléieat."
Látjuk tabtt, miképaB a«SI a bir-aevea angol tör-éaetiió. Neai akarom, tAla példát véve, moodaai, bog/ka a.költéeeet aa ör<aég tgaaeága, akkor bb igasaág bs ornluég ko!léa»ta, éa fogfíbeB hagyom aaaak eldoatését, bogy reáak g/srlé aaa-b«rekre aésre mi jobb: a koltéaset igaa-aá|a, vagy bb igaseág kSJtéaaété; aairt el ia hallgatok. —
V)
ad oly láraadslm: elíitélatekat, oly refor- poatjaibaa léteeitbe 6. Dr. MorBBáayi Ká-mók.l old -ég A.gli., • —lyr. .y«g.-|roly így.éd, a kivel a megboldogult é..k Iobb baJadáeánSI biraa Fr.ooaia-or.Bag' óla laaámkoBOt a tirgy felelt, maga 3»
IpoatbaB iavMell mMoéUTáayokat. mivel .a-|a végrawielal Bémaly baUroamáByei aligba fogBDato.itk.ulk lörvétyaaei Illeg
___________________ ______ r Dj BÍrSkbagyó megmaradt ai .rcdeli
óai de«" pöíraoitiit aa agyéaek erkoloei' BSdvegeaée mellett H mo.t a Mvároei l»r-aaollemi luDádaágai fólítl, . kirnu- véayhektoág b.lároa.lálól függ: v.jjoa ,IU, bogy .a tii'.jt aanllemek ritkul- h.jlaodo e régrebajiaoi bei aaerial bb aak a eÍTÍIÍBBtiook megmeatoi cak a elkuayi végakaratai v.gy aetB.
aa mert áldoaai.
Tebát Siaart Mill B aavaaatea gol böleaelö éa aemaalgaada — aki feltárta B folytOB BÖvekrO aoeialia éa pof
tea aletek — gyósÖtt.
Ásó* emb«rt lehat, kit logicájátél el ragadott* »k tartottak, igasolta a jelea és „a aók rabato'gatag*" amelyei 1869 b*a irt, a tnelv asuo elvből .aduit ki ,hogv mindet.kisek érdekébea vas,
Ha Véosey J.aoa laleBCsbáaa mai
termetét légrtbajiják, aap mnive a külaó dab-atci
hogy a kormány jó l-gj«a "gj kell, hogy [ gyermekek, kik még aiooeen m<adeakinek nava iagyea honi" — res>'.elve vagy k3rf..me.élva e
éháay
--r —^ asámu
káa kipoj.ra egy bidogtablát fuggeos-tenak ki, •melyen éten f«lir«l lest olvasható: „Törvény tolón ágj bó asü etiti
.......ének m«gke-
i egy os^ng -
Iforssáayi K4-| m4ry oskUd tulajdonában léru értk . f»r*gT4nyu »s«kréujt — még a ruhaoe ¦Qket is. e oemes ctélra áldott* !
Do ba nem ii volaa ily jelentékeDr at adoaaányoaott <^stteg, ha sokkal k--vé«obé hasafita f«la<ia.ra szánttk min., magasítottá ten né ama törek *s», bogy mindé* a mr^yar aetnse', a magyar faj érdekében történik E Öitem íekattk » 48 oldalra terjedd végrendelet. Mi*isen egy lapja, a niA.yea 'lő ae furdalna az a %%i hugy : háta, magyar, éa tna.;y»r I Mikor aayai B«orgo**éggal elbírja as inlés-*.!, |e. hérD^mitekkel való fsleiere.éeé', kutri-
agyrémben elért. A jéga elóitélelek meg-' te« jeJsdáariTajjsIi 12 és 4 Óra kösöu a
kapu nyilasán ker«satul minden kérdés aélkül álré'etntk. Ugyané háibkn tiop-latos datkák i- jeleatkesbetnek.¦*
A c*ec*em«5ket ssoptatúa dajkáknak adják át, kiknek havi bére as elsó évben 10, és a további bárom -tsteadöre 80 frt-ban van megállapítva.
A felvétel lét*tárnát • bagyomáayo-sott tők« évi kamatainak fedaxele hatá-
t&rtnek tekinthető már ma, a a nők, kik-aek annyival Mtiksigesebb volt a jog, mert gyöngébbed i«vés, a törvéayre é. társadalomra aaa«l iakább kell támasa-kodaiok - nem veibeiik fel többé » fét-fiák ssarDokságát, öntését s hiúságát.
Dö egy 100-ad bele iá került, m.g a nők Bsaraiati joga törvéoyileg mogmd*-míllió
Ha a magaat fia, a mátBápi koreaa
tott a mllvah Tilágban csak DŐnek is
Aaok a 1879-boi bogy a .érfii
ket mint varasa, kötés, fŐsés, divatáruk és osak munkára kértek jogot és aaab.daá-
sácainak merseuaaisitéaét, a nősem és, '
férfi... köarkulöak-ég meg.tant..é.ét ««kre alaD.tváaT már ne
k a Bök akik Fraak boob.o. «» • •¦("' "». ¦ --"r-----------
oa.k aat kérték a királytól- "Mába* 'Veo.ey„ vueték-aevet k.p éa fi.k ae aaaék Bt ö metteriégri- , h% '**»7. •kkor "Saathmárj. aévre k.r-—t— i.x.x. it^íM riiwBijrMk ** raettehk. Laeakivfll aa évaakiot felvett
- ^
bogy
Ittba
.tokát cs*k migy.r kereeked-í a^ai Mikor magetnJékeBik a vbar „
a mit arról
jál gyermekeidről, őrködjél báitanáaod fólŐtt, é* élveid aa aoyaiorómök édjeitl* Laasankmt pedig majdnem mind teljese détbe mennek.
A nőimádók «* nőgyttlolők kOiti laseaakint befejes<5dik.
A nő sem a férfi tőié, sem alá res deltnek nem urtatik, hanem fontos társadalmi téay«tuaek eliimertetik. A nők laaeankiat kúpaettaégUk ét muokijuk áJ-UlTersenyre ke!nek a tér fiák kai mm-deabea,
Verseayeaai fognak vei üok aem osak a asellem, a munka, hanem a társadalom a polit.cai -terén is.
A nfi-kérdés mindig kfts«lebb kö selebb volna. EielÖtt 100 évvel arra k-vatkostak, bogy a férfi.kn-k ainosenek emlőik, bogy lehetőének tehát a nők i«r fi»k, t esek nők ; de a nők nem nyugoss-
I4tas>k Aaglt4baa gy6«oek .
ysat aáluak
1 eriticus, de méa; a nő megmarad a hás éa a osaládi r.diliok mellet'. Ki tudja asonkan meddig? A háború örökön — s a mindennapiak.
Egy tivártti
A bagyom4nyosó rétsleteten meg-¦tabj- a nOvendékek tapl4lékái, ruh4sa-tát, a haló éa jálékisobák beo«(táaat, fardőh'lviséget *tb. As örökhagyók foru*o mcgkiváaják, bogy ieUncteket mér'ékleteeea Uplálj**, «« asért ne kuplaljanak.
A növendékeket 6-ik életévük betöltése utáa a iefköse.flbbi elemi iskolába ku'dik. A fink olvasni, írni, as4molai, etenkivül rajtolni éa tornái ni ia laaulaak
Ha netán idfivel as anya vagy atya jeleatkesaék gyerm-ke átvételére, est bitoajos efkölcil bittoaiték melleit
c#ó de Urtói fedelekbe kötóu vekről nem gjőti eléggé ismételni, bogy atmigy.r legyen. Magyar Ugyea as euj. lékbesséd, amslylyei éveate as Ő emiékf-setére a növendékeket, a jóra, as erényt-e busditaai fogják.
Ha valamikor, ugy ea eas«bea értem a reporteri bivatáa bakóit, a mel>«k nyűgében ciak arróJ ttkbid iroom, láttam é« haüo'.tttn ; amit érsek, nem.
lAptay Kwnél.
Hirefe.
— Értesitéa A nigj-kanissai
ar irodalom- éa mCvéate'-- pár Oió tJ irodalmi aaakosslálva f. éri
lárosius 13 án tartja második telolvaaá-iit, melyen osak ai rgvesttlet Ugj.i ét (aaládjai vebetoek réeau Fololv.so : Dr. Sehreyar Lajos egyeittUti atof-oök u', csim : aAt idoge*aegröl* Keidet e fél 9 órakor. Paniet megjclnné« ké* rétik, mert a tdlolvasia megkesdéteitür a termek »jtai be»áratn»k. A fslolvaiáa at egyet illet helyitégéban (B'tár-épület, iakola-u os<-i réai I cm ) tartatik. E^ym-tat liilieUllel értea.ie't. 11 egyeaület t. tsgjvit, bogy at „irodalmi tiakotsiily* mároiius 15 én .Pe-őfi oilélyi" rrodei, mely disi3léas*l vessi kesde'et • táraaa v>-caorá'al végtAdik. Egy Uiriték egy ín. ai egyeaUlet belyi«ét;é-bea kitett íven. T^Ijm ussteleutel: B4iurfi L»jos as Íródni mi atakoeaiály elnöke.
j atoaaal kiadják,
fdi
hogy aa addig ik
j rájak fordiiott 4poliii dijat megtérítik
A fiukat 13. életerők betöltire) íparot vagy keratkedo taaulókoak adjak A leányok pedig 16 eve* koruk b*n jobb moda c«aUduk h >* lápk ltliba
de aa Örökh»gyók i-mmi asia alau »em e«g«dik meg ast, hogy as iaiesetükbeo felaerelt lányuk*. kárehUakb-n, koro«-mákbaa r%& •fajia b«)y«kta keijes-a4k el.
A leUscíbiibó; kikM-tllt teáeyok as örökhagyó iivániáganeriii', oamcaak okára, baaem at alapitóa* által kési munkák
a lestvérekkel, rokonokkal pedig má
latra jStUm, bogy as a méhkas, amely népes voltéajóltele >, nyáron át erősnbb rajt és bővebb méi termést adod. Ea indokok aál fogva, lelkeeedve édes haaánk fejlődéséért, elhatároltuk, ho^y hossáj4rulunk!«* latételbea felaevalt e*j7 'Íj áldáadui méhkasmeg»l«pnáaábot! B*^ ~'a' " '"' A mely oruságban sok nép íakik, maa-kát éa ssorgalmM. mint a méh-csmlád1
Ha a fiák etériék ama kort, bogy állási foglaltak el as életbsa ét megnő-tilbetnek, as Örökhagyó kívánsága, bogy itben fel ne volt leányokat vegye , a kik es ese ben 200 frt. hoao máojban réaaettiaek.
El alapítvány költségeinek födÖ-
a nemsattjAsdig, bátor éa hatalma*; ilyen aéaérs aa örökhagyók öassas vagyonának legyen s viláf; vegéig a magyar aeeaseil. ' kania'ti acolgáljanak Ai akáctfa-u cu; Eiek Véctey János éa a*jenek snOI két hát jö>6de!mi 22,000 -24000 fnra
--¦-¦ - ..... ! rug. Át Örokhtfryé kiváasága, hogy a
| főváros épiitease fel amortUáesió utján at ryik jelenleg egyemeletes básat hiron neleleasé, a mi által as alapítvány jőve deíme te'estesen sfivekedaék.
Véosey Jánosáé as Össses jövedelemből c*«k 4000 írt évi járadékot tar (ott fenn magának életfogytáig, Hiláia után s járadék ú a leleaesháa javára
Saatm4ri Borbála végreadeletések biTe- j mg. Át Örokh«fryé kiváasága, bogy
Véctey János fiatalabb korában ' egyik jelenleg egyemeletea hátat hiroi taámtiast rolt valaotelyikmiDisttsriumbaa. De osakhamsr leköasöat hivataláról éa harminca évec át Rákos Palotán meséi gasdaságának él'. Ké«dbb letelepedett a fővárosban, tulajdonosa lett as akaetfaV ntesai 47. é« 55 i«ámi emeletes basáknak. Sanyit er emberről és mos* léaaak tetteit.
Véoaey utolsó éveit kitárolagosaa kedvelt esiméjések a tea telte, a mely ka-
fordi tutik.
At e.leaőrtést h^j 5 tagú.
VII
kerület tekintélyes polgáraiból válasttaa-dó bitotuág fogja gy.korolai. A biaott-
á lk dki bákil fl
g gj gy gyományában iolie megvalóaulásáL Ter-> ság elaöke gondnoki batáskirrel van fel-
vének alapns taaulm4nyosása végett ae> jévei beutalta as égést kontineaat és a főváros v.lamenuyi asakembéreivel meg-bestélte ea ügy«t. Msgssemlétta Pária, Brfiaste!, Róma, MtUobea éa Béoa haaoa-otéla isténteit.
Alapítványénak sajátkeaftleg sser-kesstett terveiét? s kSsvetlen tapaasiali-tok ayomáa késiult. Iotésménye, bár a leglényege1 énebb réstlelskbea is ¦ tseai á:ii4sés lelkiismeretes Uauimánjonés jel-bir, aliftia lant minden *f7M
rnhásv. s esérl 240 frt. évi tiesieietdi jat ha*.
Tiskár, földrengés, háború ve«xé>j éa agyéob eabetőaégek ellen a oásak B*n-tositás által vaanak óva. As egjik hát biatoaitási össsege 60,000, a miniké 40.000 frtra vaa megbatarotva,
A két örökhagyó fél eaak 800 frot kól ki magának temetéai költaegekr*, tö*bi rafyoaát mind, ingatlant, ÍB|rót éa érlékpapirokat, élusnreket, bútorokat — köattu egy már 180 esstandóa át Ssath
- Hcuhivó. A
„Ki'dedoev.ló Ejyeattlef
•agy •¦
8i
_ _ 20-áu . "^Polgári Egylet" be-'yiaégébtsn tárkörii „p.rasi'jelme' tiuci vig.Imat* raDd-t. Bel«pli d>j 1 trt. A tiaita jöv-delem a , (t-adetneveló Egyesület* ciéljaira furditi-tik. Felü fi*ei«í-sek kösioaettel vétetnek a hirlapllig nyugtá>ta>tn>k. Ketdete 9 órakor'
— FrxteitcH Taaxi 6 gróf as égést _, i»i tü-dC-intéietet bérbe adt» Oovor-esin György kmsihelyi kávésnak, as ed-
ygy
digi béviai veodé^lösoek kib kd
nyagi é
t«kintetbe
yg
bérvtai bérle-re ; poüáel oyerjeo, .a é fdié
A múlt oyár kedvesőtlaa volt a hogy G)vorc*in kar-ő kérelmére gróf nr as egéat füiddiu'.éteie! 4-adia neki.
- Érdetwe»t i>lolv«i»i»t unoU m. bó 20-án teaiiholyen Dr Upf Vilmos as .Öakéairt tüsoltó-«g> Ui" •»•'-tára javára „Pompeji* cxim a.»ti. Ai .Amason" a.Ky termo megteli a legvílo-getottabb férfi é. 1 öi Itöíönaégfell F^o-vsió érdekes bev«etéa u án a Vttuv által eltemetett Ponmpeji-be vesetts -haüyató-áíot. A legujabb.n ee.>ö*olt áiütáaok által Bspfényre jutott épültei, rmlékek éa feliratokból ékrt nye.vetett*1 érdekes köve-kealetésoket ie t *> U'J sokáig Iára al*U piheot római teager-parti ráros lakosainak poli iiai, tára*d*l-mi és magáoéletére, műveltségé1", sioká-saira és erkolc»ei'e. A distiogqalt aagy asámu kötönaég fololv.sáa kösbea öbb tbea ttpntal julalmaa'a D. L'pp
lodt taellemi i.lolvatát . »*g«t
p j
moal, kioek felolv.táa. va élveaetel oyuj ott ; . folol ped'g megéljeoetté.
— A aalanienei ilt.iánoa t.m-toi t-.ialei kitipoa i vílaBBtmá.ya l'í-0 öbt, tartott gyUlé.éa a laB'etttVot M • vi kóigyliléaének belyéttl Zala Eí'r-ueget jelelte ki. A köagyUléa augu.ittu bó vegével tartalik, bogy at eddigi ato-kátaaeriot ai oratágoe Unitot g>u" képviaelöi a
«ágoe ko.gjtte.eo
„gyoa íoüvet erella-
____n.k. —
— .Vkilitl. rejtelmek. Novo-caerkaatk déloto.toraaáiti kormáayaöail-Dao aemréf; éjnek idején két iemer»il« ember kopog atoti be egy otlani komu-ves .blakia. Folt«ólitolták a kt^:;-"' bogy k6vet.e Ak.t jó péntert *gy .argoa maaka elvé(rté^ére. A k kéaaaek ayilalkn^'t, mire Bt ial oek aarl ko<j.ib. .I11lett«k B gyo'< '««'*' taal tova robog'.k vele, Nemeokara n'f álloll . kocái. Négy ilarefOt alak fo«ad» . kímüveat a efy aaákot hualak fej*^-Sótét uregekea, tlllóaböio lépcto'»B re* gir, majd fol, maji le huroto.ták o« •• a h.Iáira ijedi embert. Végr. egy h»m»-lyoa föld.l.tu üregben me|.lla|»odl.«-Ekkor levették a aaákot a kómilvea I"J«-jíi, a kiaek egytaerr. rém-t látvtay »• ralt iMme altit. Kop .rtí állott « »'•» kompén . .bb.. egy Lkaiéba 6ltó.t.t-» .6, boi e.l feküdt Öt iamerellea an>»" agyoalovéa lerhe al.tl rá paJ-.aotoll ktmavwé, bogy falata. be a •»"-'" tíVFO LYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. MABCZIJS «-**>
,, mbi.i \e ré<o *
6 oldalába. A kómttTaa aaged.l-*n* kapott, megeekettok, bog/ a
i.uilak a Ukáaára. A komüvsa jónak látta magitagni II aekll'
,t elbeaaéloi a readdrfoaökaek. a
.la ui«lm-k«t lejdit a háliarben.
..ikij Wjí.uüt* bir ' kumoiyaá-ik aa válik kárára, bog/ baaoo j«koet MÓrul »*Ora aló taokolt iniadtn valamire való fraactia
ierreíéojbeo-_ 4 lüzoltéegyl teuakaráai. pirio'ó i k.teeMU.egi ideje mait év vésí*«l l-iw.: "h.lijult asonb^a, hogy a pár oU.t érdí-oi' e»mi«i újból tog i-gok.i Kytij-i^ai .>»! » külonobaéjrgel, hogy as ed-á,g,'á frtnyi tegaági díj «gy forioir* Ip,, Í!**iáHit»*, «n«'y ftaaaeg f«:é>«at|iu őOkrral'"1 kifiie ndö R-iinéljíik, bogy ^n ejTMtaleihM pártoló .agukul ig-n •uka.ii iügD«K aorakozoi mert al edditf 0ier; íiitcr c«fckagy*u aaép • a d«rék m> t»r tcei.ó » legmelegebb p>nulásrs.
— Grróft Andor vároeimkb.s
igeo elÍDyo«eQ iamsrl asinftM-igaagtló • hó 2U-ika kórul Taromokba jó, — kiltt pú eribAl sierveseli UrsalatUl. A ko«-ktárt t#*gbeo álló igasgatót örömmel r.rjuk • busük, bogy m&p4no)ó kö iöD^güuk — miot egyébökor ¦¦ — meg we-.di »*'© ••-¦boa oaisfiai kötelességéi , Q.-r'iiaelt o«aa less oka exatial s«m-Bitfgu*un . b 'Kj Kmiitic* goodo t.
— Halni >tá» Réi«véu«l vet'öt , noaoru bírt, bogy a *8. gy*l- •¦-rad eic;Kup> e»«reci«ií, je ealrg Dyug»lm-to t libofook : Puw<chti KoMaiWéift Jánw-
uep: Blamlein Marik, Grátsbno,
•" 163 fri. Feiolfiaeltek : 8oa»aw Jó-a.,f2 irt. Ung .r-Ulloiaon L. .2 fn, H«i« Mihály i frt. Saller Lajoe I fr üaabo Jó.a.f (báboa) 1 fri. Roluna. GjorgT 1 fr', Iíjo Sama J«Wa.f 1 frt Dr. Rio. Kálmán 1 fr,. Martoa Adolf 1 frt. H.ok.r VUmoa 1 frf Kaataw Já-•o« 1 frt Slwat] Dirid 1 fri. Miltáori Sándor 50 kr. Kocaici 50 kr. C-mioa Káról; 50 kr. Poi.r Jóamf 50 kr. RoltmaiioU«D/Url &0 kr. Sao.d. Lásali 50 kr. Zieglar Farssci 50 kr. S>*p» Bol-dmir 5l) kr. Kiiler Heank 50 kr. Cairk Fnraaea 40 kr (Ji.i.aen 20 fr! 40 kr. Domború Hir»cbl»nea(T«rek adománya 5 fri. öaaieg: 20 írt. 40 kr. A föoti 163 frt laloaat«aeQ 1B8 frt. 40 kr.L^voaTa abból 153 fn, 40 kr. marad 35 frt. A m Jí» «it a o. «. koiooaég ludomáaára boxoi tao r«oo«éak raa eg/a'.UI hiláa kfiasöDO-lliok.t ii fajaiallk ki a taalüle'. ootéban a f«Bt tiastaltakoek taivea adomáayaikarl, valamiat a fotiatttfUodA kagjoaraadi igaagaló urnák* a függöny tartok anrea kOloaöoötéaeért. A roodes-Saafr.
— Vrairll rb marása Ai oraaig miadaa rid«k^rűl arka*6 asoioura blrskati olvaabatuak Bapi Upj.iokWaB • Taaaai ab maráaáról 8 aosak irioaatoa kOvctkas-meayergl Z -Kgan«vgaa ii agy aaeraa cötlea od Teásait ab airáii kövatkastl baa TÍaiisoa/t kapott a a rároai kórbáa-bao t»ioa/a kiauk köaoit balt mag, Á ----------*'-T oaie Loth M»ri, kutaladi
i
uep ,
:i. 1 eV 52 évet k.or*baa jobbléire
iuuderftlt. Béke b
-^ — Gyuuhlr. Fwk.i D*vid, a ML-eger.iegi válaas Ókeift • ¦ »r»tág gjtiléti *4pviselöj«, ki a ktaUgjek térés biép érdemeket ne nett magasak, ei BtiQj.90év-a kor^oao végeigveogftlés Itovetkeneuen. A munkás elei alán avs. gndjék bekébeo.
— Ai iparo»»egé«lrB. betpgae-
gélyiö egyi-isoek laocstigaltaa 39 frt 30 kr. liara jövede'mel botott. Felfilfi* letétekből 5 tri 54 kr. fulvt »•. Ú<j a •iív« réastvevokoek, valami ot a feltl fi-tetőknek óasiote köss&ajl«t mosd a rendeiieég.
— Tanítói gyfiléa. A mgT-k«.DÍ-u»i (aoiiói jiráikör t»v-»«ti k6«gy Úié*éi ez érbeu kivé;eleaeo m ircii n 30-t o é* oem — araint ter»í»»a ?olt : Getéo — bkDeoi N a g j-K iliitáo 'ugj* ntegltrUDi, mivé! a hosaodó h«tirusaiok b*ierjeixtétel a kotpooú Tila»« m«oy aprii 1 ére aürgiti.
— Boldof meg/Pl A TMipré»i
f..Phflt mely bea a ••*«*d legrettegeilebb b.r«aiiai az ortiágnak,)* .bakonyi mití ojok* Üllek megvaialrB, ma ürs« éa ki-ű«lt. — Három bét óla egy-iíeo egy visagala'i f'>goty lem iiábontj* a porku-\i\i oyuga^mat éa az u óbbi id-íb«B öt fogt-ljnal lőbbaoh* ism volta fogba*bao. Ktea íngjleodÓ álUpo'okat roaei«li a v-aiprémi kir. ilgyéax logutóbbi jelooiéae, mei) el a kir. tóttgyéíibo* terjedi ett fi|,éa tiugy mi a iapj'0*. ly Ö"Teade'e>ek, abaao » Teiz: rémmngyai biróstgok éa ügye«B-•ég Tesotfiioek ledióbb réase vao. A *iw-gála ok oly gyoriao TÍtoioek ott kereta-iii, bogy még a legbonyolultabb bílo iigyekbeo ii barom bó foly tárai megUrt-jiit a véjiirgyaiájt A* a gyön igastág-•tolgilta áa haUaa ké'aégieeaOi M alAbb tc4'- elt áll«potokb*ü oyilráaal. (Hilaok m ódig r«o :«galabb i*lOO fogoiy.)
— {A spanyol király rrfénye.) Alig b«lt meg jó XII- Alíi>««o, Spanyoi loratág királya, m*ria (gy roa dki »ft-kompromútáló adalOl boa ak rd^a o p-vi igr»i i ex aem mii, mi a: bogy aaaaic idején A is belépett volot a regényírók •uratia. Eooek a kécón napvilágra Ölt re-géoynok a föhöioöj-' egy oláb ¦¦Qletéaft Dkgyoo a*ép ola*i operaéa*ke«QÓr ekl»-táoa befejeaé«fl p«dig egy kf fiueaka. S * tűbOinó oemrég tpiDyul to>*éoyteékek eiúu e^éas kumo'jaD áltilott* bugy ea ** eklktaoi befejezet Imin Xlí. Alfoni király érdeme. Ennek alapjáD meg i» io-dűli a pár XII. Aifaoi örveoye* f>rokŐ •ei tíiou aok kelemetlraaéjget ••eresre a o.dndi udTn.ro»k é* ai uralkodó király-ní-oek. A pfr* folyamio aok érdek#t réaa-¦e-.rll | bbeoielék ie a diaskréC'Ó Uiyo-'á'. Kiderült, hogy ai oláh olaai föbsinó 'giti oeve Piod*moote R»f»el«, a ki ele-m't- Bjiogoábao, a Saa Mtmolo kapu el-li-t egj Ubódébin produkálta magát • kiváló •<«'pa«gak állal emelkedett tokról foftra rgéuen a madridi Operabltig. Tőr-leo ek a> io egyéb Ittl-pleaétek '• 8*ép '"mm*!, a ei^k m<9g*emmeait«tték aa fgé.i port ím, BKrt kiaflit, bogy » iSÓbaa f'>r^ regényt tiattáa C-k H*f>ela ki*.-gi»Qy éi a ked>eae iaerse'lek ¦ a mélát-jaoul vádolt XII Afouz király a re-génynek még csak a «l«aea>OTé*ében un
— Ai ipartest*!** btlreodufl f'tol i.g»0»t aiátnadiia at 1886- évi ^braár 13-ia taxiott «i*;alom eredmé-¦jeríl. B«Té;al egyaa belépt) j«f f «k.ér 113 frt, c^ltdiygykéri 60 frt. Ö«m*>-
i
— A ftjila-rgeraiPS' kerületi
papáig m. bó 24-én Zala-K^erasa/ea Cu
rooát tartott, mely alkalommal a papi oyug-dij íotéiet érdeaébeo ea ér foly ta-baa SaombAthdlyaa tartandó egy hát me gyei értek»sletre kerQleti képriaeloal a* pa melle Kondor Ferenca aaljmvnrt plebánOa ur vilasitatotl meg.
— A asontbatbelyi pftvpók «r
írnél 6«ix» mull bó 28 áo kelt kwíeve-lébeo felh'Tji a aaombatbe!ji p&«poki mtgyétiei la'ioió i»Umegyét p'p«*gut, bogy a ••latnegyei kosig*ag*tá*i bisott-•ág álul, a halouaa kamrák felál-litáaa tárgyában kiadott reodelelnek éleibe lép-.eté ét a köz^géaaaégúgy érdekében a birok fólníáguaitáaa ihal ha(á-lyoaaQ eiátnoaditani igyekeaaék.
— Al HbUBjt Sah Kálmán te-Betkeséaébef aaire* adományokból befolyt ÓMs-aen 17 frt 74 kr. fog.dják a t. adakotók a vitai*mar*dl 6sregj éa ár rák oevébon bi át k'tuöaiiaaket a gj ttjtÓka Sí*bó Jóuef lakatot SieiUr Ferenci bádogua.
— Kirabolt arftnyrakUr Saeo iációi eaat \ör ónt Volkujon hétfAn vira-dóra, *. báuyagaagalóaagi épületbe efy rablobtud» b*iu!t • a pénaiáru«t éa a két éji Art meatámadta. Die irlm péni iroa rerolrerei vídte m*gáf, dearabíók aoltao ruliak a * oéinill bogy egyet ia megie-
| beai betelt volaa. erőt rétiek rajta, Boior 1 tjk ba épii etb-i • 3i kilogramm aranyat elrabu lu, M-gnktthl rínék továbbá a péoatároat a a Kei éjjili Art w. Dielirliu kedd^u délbeo megkerült, a Valea Álba-ban tatáiiák m-tg, de agy feuekinotra, bogy nebeaon gyógyul föl. A* éjjeli örök moat ia oda raunak a atiaj gyaaa-aitják ófcet, bo^y egyeiéneuek a rablókkal. Ai iveteké* balóiágdkat rögtön iá nr»tiiag érteai<ették as eeetröl a a njo moiá* megmdalt. Az aliapia, a gyulafehérvári tóTT-inyUAk éa a csendórparanca* nokság haladéktalana! ia'ésk*dtek arab lóküdoaé.^ feldl. Hogy kik lebetnek, még *ejeai t m lehat, a told oépét «eaki »»at g/aaoaithatja • általában aa a *éle-méay, hugy tárai vidékről odaaUsott guooiitevök körqtbatték el a rablást. [Vaa asoob»a egy körülmény, mely arra 1 ma att hogy a heJyí Tiasonyoksal mégis , iameráioknek kellelt leooiök • ex ai, j hogy megvánác a caeadórökaek a bá- j ny>igacg«tówági épületből vaió távosását. A moauni rabiáa ugyauii caak azt tette lehetővé, bogy a bérlók emberei még a kesdeUegetoob órmtéakedéaoket is el ma laasiuttáK és ai aranybányát v már napi napon majdaem minden 6n*et aélk&i hafylák. A oteodAr-paraBCsaokaág a legnagyobb késaaeggel boatátott cteodő rdket a bériftk rennelkesésére, ok asont-baa a botsájuk küldött ciendorökel rÖT.d idl m llával vimmiÜidLek, kijelentvén, hogy rajuk acamisaQkaég ainoi. A bánja körftltMia! 1 és fél év <tta van újra azem-beú éd .gen azép erdméoynyal kesdte meg a mAködést. 5 hó ota 140,000 forioi jóvódeimet bosott. A bánja igasgatójál Weimpel Adriennek hirják, a moat Beai-éreebea larlóaküdik. As elrabolt araay 35 000 frtot ér • m takival a péaslárban mintegy lO.SpC fn kéapéos volt.
— Hi~'Mt!an vendég. A framoia kóttái-daaági eloök bálji-a tónéot. A fenje* egyenruhája és frakkot ur*k koaon egjsarre oaak tóItQQt egy kékmbonyoa munkás, ki oda Mm hedentve a nagy un társaságnak, egyenesen ama terem felé tartót ;f m^lybda a kösiáraasági el a ók kör91 rév. a diplomácia képriseiÓiiSJ ma-Uiv.t. Hogy as egyaaerü maakás bo-gyau karílit a fényes terembe, ast senki Mm tudja. Biaoayára as- hiiték a* ajtoa állók hogy ralami stirg6« rep-u-áiii ra Mtmi tsr«»b*a a sao a«lkbU habaosá-
tották. A taremko«epéa mefállott,! lor-kasaakatUbbl ast ki áh ota; .Bu! ran an elaók, be* a ei oem kell vele!. E starsk általáaos iagstottságot kellettek. Ilin ten-k; BB<!réoylöaek Urtotta a biratlao t«p-dáfet, • remegve Tárták, b»gy mikor robbantja már azét a gyilko* bombát. Lioh-U na te in eseredea rögtön meggyöaödött, hogy elmabajoassi raa do fa s karon fogva a tolakodót, b«veaette * buffetbe. Itt megkioáita possgovei a páatétommal ¦ add g taórakosiatta, mig readÖrÖk jöttek, kik a iserencsétlea embert magukkal vitték. A neve külöuben Hewig, és EUaáiB-ból r.lü.
— Ai masluk Uáoyrásárlás meg mindig tan. M*gyarurssági leányok , ezek k 6*6.1 löle; olyanok, kit % h 4 támM i •noS) ek gyermekei • mtat ilyeaek sokkai könnyebbe* meg koselubsUk. még folyton ttállituinak koUtrr, bel bizonyos hasakban mint rab-asol^ák kénytelenek nyomorult élt&kei l«eg«tni. A oelügymini»«ior ujoiag ia fel-hkrtk e körülményre a megyék figyelmét, s MÍ|uraiD megbagvta. bogy leányoknak, kik a külföldön ssáadékeinak szolgálatot kereeai, • e cié-böl útlevélért folyamod-aak, es osak a legritkább eeeibeo j»va-•oltaa»ék, agaknál, ktkroi a tisita ssáB-dék kéuégbenrk^h«tl»o. D<» h> a leány raigorn trköloaébes caak a legcsekélyebb kétely fér, az mfgagadaodo.
— A masyar lotar-rxylet most reodeii a harmadik nagy Kiooiemiora játékot 4788 oyeremébynyel ké^ipéni-ben. — A főnyeremény 50000 fn, továbbá vannak 10000 fori.t 5000 forint •tb forin<(M nyeremények. — Miután eaen kedvelt sorsjátéknál a nyeremény-kiiátáaok igsn kedveink. é« « hasáa aíár a jövő hónapban lörléoík a K.ioo»eo-tora« jegyek már m» ia nagr keresetnek örvendenek.
( — Oleaó syágj-mer. Gyomor bajban asinreddkoek ajáaliatik b*asnálm Moll valódi Seidliti pora, melyek c*e-kély költséggel is a legtartósabb gyógy eredményt biaioaitják. Dobot uteaitása.1 1 o- é. fri. Síéikftldés naponta utánvéttel A. Moll ca. k. u dv. »aálli'ó, gyógyazeréss áJtaJ Béc*beo Tuchlauben 9 A vdéken misdeo gyógyatertarban «• f&sserkeres-k^désben, határosottan Moll keaiit menye ennek gyári jelvény ér el ét aláiráaá-ra) kérendó.
— Szegények gyúMlitáta.
A betegségek miiyj gyakran sok goa dot s szükséget okoznak az oly családokban, melyek a kézi munka napi keresményével tartatnak fönn. Ezért bizonyára elismerésre méltó az, bogy Braadt K. zürichi gyógyszerész úr, már érek óta a gyomor-, máj-, cpe-bajokbao s arany eres bántalmakban szenvedő szegényeknek, minden díj aéUfll engedi át haszoalaf.ra az úri Iághirü svájezi labcacsait. & a ki e gyámolitásban akar részesülni, az bízvást fordulhat egyenesen hjzzá.
- tsrnn, milyen ebréét fóixek
ma a férjemnek ? Hanyssor tess«d fel magadban est a kérdéat, nyáju olvasónom ? Ét lokssor minden fejtörés dácsára sea biraa egy kedved sserint való ebedet Öasaeaoaai. Valóságoa jótétemény tebát, ha egy o*alád»oya tgyas taaáoasdóval btr, ki ót as ilyen gond'ól megmenti. Pedíg nem is oljan nehés ilyeo jó taaá osadót aseresni. Mert a .Magyar Há*i-nony" oaimQ hásUrtásL, gasdaiági és stépirodalmi hetilap, mely egyúttal a magyar gssdasesonyok oraaágos egyletének hivatalos köslönye minden egyes saimában tarulmai étlapot as egéss bét-re • nem kell mást t«nni, miot as étlap sserint megfOsní az ebédet. Minden gond-lÓl meg ragyunk mentre, mert esek as étlapok oly ügyesen r*onak Öeaa*állitva, h*gy ai egéas érben osm találni két egyforma ebédre. Azonkívül minden ssám néhány ételnek késnteae módját ig tartalmassá éa pedig nem agy, mint a ina-káoskönyrek, hanem tepaasuláa ntin, mer: a sserkeeslötég tSi as Ogyea rend-•seri bonositol'a meg, bogy minden elft-fisetónó kösté teheti a lapban a konyha körül saersett UpaavUlauit. EsenkivQI a ,Magyar Hásiasssooy41 egéss tárbása a haaanosBál baisnoeabb tudnivalóknak. Főbb roTatai a konyhán kívül: Társadalom. — Nök munkaköre. — Gyermekeink. — Oktatás. — Hasi orros. — Egéss-•égbgy. — üástartás. — Qasaaság. — Díva'. — Kéaimunka. — Enhasat. — Lakás. — Hasi Merek. — Háai állatok. — Kertéaset. — stb. stb. A .Munka Után" oaimtt ingyenes ssépirodataii mel-Mklet pedig kiváló irók éa iroadk tollából eredő regényekkel,, basselyekkel, költeményekkel, továbbá talányokkal atb. kitfinoen gondoskodik asolrasók asöra-kosásáróijia ¦ így bátran mondhatjuk, bogy a .Magyar Hásiaestony" egyike lagérdekesebb és legváltoaatossbb lap-jaittkaak. A .Magyar Hásuasaony" el6-fiasUsi ára fél erre 8 frL aegjed érre
l irtöO kr. Eidmaeiketai c ben postaatalTáay által, tsimesre a ,Ha gyár Hásiassseny* kiadóhirataJákos Badape^ten, a agy koron a-utcaa 19. — Mutat ráoyssámok i"gj«« kftldetnek miad»sokaakT kik a kiadóhiratalhoi ese sért — legesé 'aaerübbeo levelezőlappal
— fftrdalnak. A legújabb isám váltosa-tos tartalommá! jelért meg.
— E I í t t ü n k fekssik a .Vadássla^' legújabb stáma. A magyar vadasa a port emez egyetlen köilönye, mely a f. évben már be edik évfolyama b*. lépett, ráltosttos tartalmánál fogva helyet bistoeitolt magának mioden Igas v>dáss és v.dMzai kedvelA aastaláa — asiael fogva a tág elterjedés fokkal ia-mer ebbé teve magát e lapot, semhogj ast kóvebbea íimertetntLak kellene. Egyei bn nem halgathalDDaik el, bogy t. e knüaöen assrketatett aaaklapnak lehet köetOnni és elaí sorban taiajdonitani minden,» vadássat teréu elért haladá unkát, »öt majd ai ,0rsa. magy." vadá-izati rédegjiet keletkesését is, a mely egyletnek haasnea mQkodése ped g ayilráa raló. Kso«tal egyasertLen oaak ismertetni óhajtjuk at eíóuúok fekvó aaántol; hogy t. olvasóink ama léssé meij e derék s*«klapot eeetleg még asm ismeri, tájékos it nyerjen a ,Va ditaUp* irányáról, tar almáról. Az e só csikk „visalák gyakorlati baisaálh*tó*á-gárúl" egy rendkivöl b«oses értekeaés, melyben e cikkíró (egy kiváló nugyar kynologas) kiaulaija, kogy a riul* reraeayek kost eddig köreteit irány hibás, amennyi ben a «enenyre idomított ritala niEán fog megfelelhetni a radaas igényeinek, minélfogva ajánlja as ily renenyek rendelőinek, bogy, )6-róbeo a b»s«aálaii rizslák rersenyére fektessék a fÖsulyt és válasaasák meg, a riaaonyUg legjobb viaala f-jt a por-doB-setlert. As «lbesiélő résaben Retsó trenórökös kapuvári vadassal* van is menetre és as oraság kftlönbÖa<S vidé-ksin legutóbb lefolyt vadaasatok, — kovtftk egy izgalmas vaddiesDÓ vsdá-ssat Ssatmár megyéből. A radásaati terminológia c*im alatt agy igen b>o»«a pályadíjat nyer muaka folytatását találjuk, magyar vadászati nyelr éa kife-jeiéaek helyes megállapítását tartalmassá. A termétselrajti résben uj adatokat ta-léluDk a bius terméasetrajaáhos. Egy bi os, napokon át nyugtalaoitoU egy isál láat. ahol juhok roltak. Ai oratoa páas Lor farkasnak rélta a vaktterfi tolakodót, mely némelykor aapkösben ¦¦ asállás körül ólálkodott. Végre mikor elejtenek kiaült, hogy egy rendkívül kifejlett hím roit ss, melyet al éhaeg kényaseritett rá. hogy o»ppal ii behatolt a faluba .Különféle" csira alati érdekes radáaatti ujdoniágok egétsitík ki a lap tartalmat,
— mig a lároaa egy kivalló jelességü német terméssetrsjsi Qift iamerteleseké-• tenger állatvilágából a tengeri mada rak csad-i világát tárja fel elíttBok. — A „Vadátiiap" megjelea minden hó 5, 15 éa 26 tkén többnyire 16 nagy quaxt' alrku oldaton ' elAfítetési díj egyéss évre 6 frt félérre 3 frt Serkeastöaegi iroda Budapest Korooaherczeg*utcsa 3- saám. Ajánljuk vidéki müvrlt kösönaégünk pár (fogatába eme kiváló és hasznos egyetlen ssaklapunkat. —
6647/tkv. 1BS6
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanisaai kir. torrssk. tkri. oaaUlya résaérOl köshirré léteük, hogy Zakál Henrik osiktorayai lakos ügyvéd végrebajtaióaak Varaaanecs Katalin ösr. Banalics Jánoené végrehajtást acenrsdó goricaányi lakos eílfoi 246 frt, 74 kr. hátralékos töke, 1885. én jan. 26-tól járó 8*/B kamatai, 8 frt jelenlegi a még fölmerülendő költségek iránti, ugyan ositlakoaónak kimondott Fiscber Dand ssent-máriai lakosnak 90 trt. töke sanek 1880 deci. 12-töl járó -•/. kanalai, 21 frt. 55 kr. per, 7 rt 25 kr. végrehajtási i a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnereaett kir. törvssk. terfi.elébei tar totó a bocsi 103 •*. tjkvben. f 1 wr 247 hm a. Varaaa-neci Katalin ösr. Baxtalioa Jáaoené talaj dooául felvett TáltaájkŐielea iogailanaak 396 írtra beoialt fele ré«ae 1886 évi áprü %-Ám d. e; 10 órakor Bocaon a kösség hasánál Zakál Henrik ugyia mint Fisober Dávid képviselője a f?Ip«r^ai ügyvéd a he^yeieae kÖzbejÖtieWel megtartandó nyilvánoi árvorésen eladatni fog.
Kikiáltási ár afenneö-b kitett oeoaár
Árverezni kívánók tartósnak a beosár 10% át kéaspéncbeo ragy óva dékkép^i papirb»n a kiküldött kesébes letenni.
A rerö köteles a vetelárt három Agyanlö réaaletben, még pedif - *¦ elsőt aa árreréa jogerőre emelkedésétől asámitaodó 1 bóoap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alati, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt ¦ minden egyes résslet után as árr*rés napjától ssámi'andó 68/, barnátokkal «gyttti a* árreréai feltételekben sneght-tárotott helyen s módosatok snerlnt kifiaetni.
Kagy-Kaaissán a kir. tör vény isék telekkönyn oeilályának 1885. évi október bó 3 ik oapján tartott üléséből. C*crt#nyé« Evvel
elnök. Írgy*ő.
Lapvesér és kiadó: SZÁLAT- 8-Felelős ¦serkentő : TA8S ÁLMOS I.aptulajaonon WAJUITS JÓZSEF
Hirdetmény.
Közhírré tétetik, niszerint ZiUmegje Upolczai járásban, — Naf-jy-Váisony közelében fekrő, — Vigant kisközségben s ennek határában leií Baloghféle birtok (beiig, kert, épületek, rétek, legelék) az éhez tartozó regale joggal eg-Ott. továbbá Diszelj község határához tartozó Dibos pasztái Balogh féle birtok, igy összesen mintegy 400 hold-nyi egé«z birtok, f. 1886 ik évre, akár egészben, akár kiaebb részletekben, szabad kézből, kész pénz fizetés mellett, haszonbérbe adatik.
Bővebb felvilágosítást nyelhet-li alolirt Zárgondnoknál Veszprémben f. ér március hó 5 ig és Vi-gántos f. év március 7-én d. e. a Balogh-féle lakban, ahol és amikor a haszonbérbe-adás is tényWg meg fog történői, miért is felkéretnek a kaszonbérelni szándékozók miszerint ezen napon a fentirt helyen szemé lyesen megjelenni szíveskedjenek.
Kelt Veszprémben, 1886. február 23 án
Dr. KÓSZíGHY JÓZSEF zárgondnok.
PLOSSZBE ISTVÁN űgjTéd irodájában.
legjebb asztali ét fldité ital,
kitüno ;h«limun»k bizODjull köhögéa-
n«l, gégebajoknul, gyomor- is hó
Ijraghorutnál.
2711 S-SO
Mattoni Henrik Karliiai és BpeiL
°) E roTM alatt kcmlsu*kért nam Tál- lSaié{et i tserk.
I I I I I 11 I I I
A legjobb
czigaretta-papir
a rjűódi
LE HOUBLON
fraoczia gjártroánya.
Cawley és Henry párizsi
Vuinmámktól ávaHk-
a papír Mefríxs?áltat«tt Dr. JJ. Poht, Dr E. LaéTic, Dr. E Lippmaan bécsi t.-gjéaseri tanárok áital, kik a Utjobb ajiánlato adták, Qg7 a kitűnő miaAiég. Talsmnt ast «gé*«a4fr» nem árulaa* ttasta voltáréi, a fc aaist ilyen, ¦ a*fs oan«»ea ecj«ü«n.
I I I I I I I I I I I I-M-
A .BeWgUarát- á há
rt.piiai-
sxámo!) hánszer vac umer-trtw mrivok aak ivaa kanaziai na«-bizostúknai bizonyultak a az okból a legmelegebb ajáoUtra méltók. Kmdan hetepek ismerni kellene e röpiratát Kulóoosen pedig azokat, a kik kiazvt-¦ykei .«¦ náil
y, saakérkaa ttt. assn-ednek, un ogyelmextetaük, hogj ai ey^erü bitnk h! ^
nádberak által gyakran mag az ngjüeietatt h«tlan Magaégak a
agr
ogyit
- ¦
jlil krrtqja,
az ój«o esr leralesöUpot Richter kiadó - intéx«tá.6k XiposéSe, min a napim nwgkiildatik. A g
ei kóltBégébe aem kerüL
S66S 12—19HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖKY
1886 MABC2IU8 6aa
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
I
18B8.
FERENCZ
BUDAPESTEN, Bottenbiller utcma ae. Q
alapon es kedvez/S feltételek mellett ajánlkozik köz-és mugáiifürdők felszerelésére, szakmentes ürszékek f'elállitií- _ sara és minden v i z m ű O
•laő nucrsr s*p- •• tüxaltóaerak syáru, himu-
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-
tyükban elvállal teljes vízvezetékek berendezhet varosok, földbirtokosok, ipartelepek, ármentesiiő tarsalatok és magánzók ré-
szcről modern technihai
O
40—50
vi muukálatok gyors óh pontos kivitelere képes árlapok és részletes költségtervezetek kivánatr.i díjmentesen küldetnek
O ^Egyetlen belföldi szivattyu-gyár. Ö
OOOOOOOOOCX)OOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJOOOO
Hra már ifi
incsem
Sorsjegy
j.|_RlílMLyl0,
készpénzben
II
10.000 c 5000 itgQ* .íw.ll J
JA magyar lovar-egylet sorsjegy-irodája: Budapest, váczi-utcza 6. sz.
Relf A.-noldnftl
B«oa, I FesToloaai utcu 1.
KixittUi ingyen. ¦BT E sukbu • le* régibfc
é -m
2719 H—20 f ,
KAVE
oy«*r*. kiiüiiö. rrÖti-lj^a, ntmato* fuj 5 Lr»<* rMninMKokban, béres v Áru ni e iiip-en biirhová atán-vél el inelMl.
Rantoi, fl,: m kilónként 1 15-1.25
Ceyloo. MK7, naan Ceylon, finom, lö dei ¦tensdó, aranysárga Gr«i'C7, P*rl) finocn Ojödjj, ^Perl) Cub* fio Morc-, faltál anbc i
1 11.2 1 30—1 40 1 50 -1 tO 1.60-1 75 1.65 1.6f> 1 7ó—1 85 1 80—1 90
; MOUeradorter BrÜOer. Fiume.
Singerstrasse 15
mm
aGold. Reichtapjei"
PSERHOFER J.-féle
GYÓGYSZERTÁR Bérsbrn.
Vertisztitó labdacsok ¦"•'ollwe<ffl" i^d-.^ok neve »uM; „ ftlóbbi -,t«t t.ij« jotf»; ¦•c<rde»iik, ¦:«!
bi.on,-i t,ik i *t*"**<*^C3"^ ejik-arjan «]<K létetik bei^iég, melyen « i*bd»c»í>k csodii h.ti.uk.t -«-r»ierMen i.«.n*«i
I dobol 15 l&bd.ctual 11 kr*je«ir 1 t«ken. 6 -oboa.al 1 frt 5 kr . ke»w«bb küldik A SU lél ékt lk i« hUL
7u.tlik Tola^ A lOr»«kac.abb Metekb.n •«or ét a lefrö»idH>b id« alatt tyógynli.t
ík i
r í- ! r
kitórle
t ty k, toribb
l0
uk#rc"léI
nfélébb é. )eg«!7ott „i^talan köMBnS-i
11 kjei 1 t« küldetik txA) Sxa»UUn
at kö.Ol íd« .elI.kSre kSsia.k
érk««lt, .«l7«k ir« haUL 0jik. Aki c*ak
Ü.iWlt Mr*m\ Ab
jaag, 1883 coijD* 15- <al«baa ctodi* faatá-
•uak. nem olyanok, miot aok máa kidieaért tt«r; «s«k »-.lóban néltdytaaaék ujbol kat tekercs űhdaetot i* két db oMDatui baj el Un tagifiéjigst oy-ujiMak kflld«ai Kiváló tjjs.tleu l maraJtaan a!áxafo< wolgij a
Ölheti TaUmennyi f„gjalkotásit KéVem nÍTMkedjék e bá'anjü-iaitiaomat aiűtnesaaenTed^k javiraMhaatnálni a* egyMenoiind éldék jbdl ki k ld i ké db bii ppaot
j ¦•gitiéjfet ojujta*»k
A aoiritra r*aa«Jt labdacaok lc»D««jobb rítuft barátaim *• ianaröaeim kta&tt o«atott*« itít i TaUmeonTÍPn jó baupnaat T»lUk, ««f «a|aikon éa kaiönfíjf bajban. hét?g«égben »in!Sdó ¦tpníhak éf «»k álta'. ba nem i* telje* eKéatiiröket, de tete-ebm javulájt njertek í* toiá' b it akarják hsasnáloi Fogadja a én UbSbb bálá kít kikk k l
Nórák Alajo
, főkertén.
Tekíotetei nraai ! Am fSlUTÍabea, bogy az <5n Taiameanyi gyógyszere •gynló jábatiio, niat az fln kitflüó f • r 7 b * '-
legfenaSbb \ÜÍÍ*Í*ml*iüokL'MtomkULníLL%Si "*ro*- Mel7 *» én «*'"omban nébánj idolt fagydagan.t...
« 6n labdacs «ki»léc*„| ¦,.«. »i».«a .gé«JSnk« : * *-w "I"--"***". <**caára a. u^ev^tt at7.t.a<a Mer.
7 •i«a»a»tTma«i. el^an eraelt elleruz^oTfmiwk. «rra határoltam e 1 magi
__________DentiDger Márton. u ioa ,»rté«tit* labdacaajho> folyamodó r., hat; • ki golyócik-tk
! Mgt-égével ottrotnotjaa. tok éri bamortno:dália bajomat Nem
Béga-Sat-GjÖny, 1882. február 16. habosom Sonek beraJlam, hogy idQlt bajim négyheti baMnálat
Ti«telt aram! N«B fejezaetaa. ki ed éggé legmélyebb nála- ut*<- trijeaen megazfli.. i hogy .•merftViia fc5r*ben tgfn baag^u
mat ax 5d labdaraaiért, »«* Itten lagitaage atan egyadfll ai On ajánlom e labdacsokat. Nisei ii •«mm. kifogásra a* cl len. b» dn
labdacaaitol gyógyult fel nőm, ki már érek óta «enTtH»« aíie- • sorokat nyilfánotau — de n«c-aÜiráiom nélkQl — k5siéu.ti rerébeD; és habár tgftKn aég oéha be kellrennie alabdawok- Ki»álő titiUlettel
bol, Ae egéwUge afa- annyira halyrUllt, »oa:Tfl>ialo» frii.>i-ggel Béci, 1831. f.br 20. C. » T.
Fagybalzsam »LLSL
)°« 'H l dl
hogy k
_.,------tít.ríSr.fX"': Tannochinin-hajkenőcs^rSUii16'..
J°»^«.,^alamut Dtvgroc idfllt aebak rtb. .lleo is. 1 iégely40kr. laikiwok által ^aU-enay. haj-ót esztR t«r kö,fttt a legjobb .4k
^lisaj«r»e, 1 raicMoa kiilÜtoU nagy twflwicie l fit._________
I vgiai «• ataráai ., BÍn<lenft«aia mé g«« ke-
él té« minden kfitelkesnéDrei. ufrmint Fejfijit, axéjalé :. gyomer-gdrea fj imorbej aranjér. dugnláa, ttb. ealea 1 caomag int 1 frt.
_______________,m szereli: folyton rakllroo "aun». *aj(
A. >tt fetaoroli k'aa.tiaesreD kirti kapaató -al.ueDoji ontrik-.aiYar n •afb.o airdetettkal «. bel(«ld rrontiri kOloslat<>aé( u « O^aal T^ll.n...MM. i J^rab 70 kr. 'S4a>ya^i 1 üt., 80 kr.
izzadit iliea 1 dobos 50 kr , ' jfekaaaan'.'filt fyeai
ellep, kitanS bátuar 1 flyegecake Í0 k
Amerikai kösz vény-kenőcs $*L,"
rheamiai'-rü bajok e'.l^D Ara 1 frt. 20 kr. Mindeo '
75 kr.
_ Pa'e arktirali-|a tok it ita elajálkiaolii. k: ¦¦¦>. re- LaMaouk az . i k azasara 1 dain » b.
kedaég. íurot, mell- ía tddíbajok. ce|biuaiauk allm lefjob. , T4p,teu ..„a,, ftek.rca SO ki
éa letkellcmeeabb a-rMa.rrr,^ iltaliaoM. alianerre 1 dobCa J*KUa """ p*„„L kaio.lec»«rf,ek :
íra 50 kr. I ^-—.-.-.. p^ptl,^,, 1 «..., 2 frt 2j fa.
AlpMi nilkir W. 0. Beroaardlál 1
1 frt. 40 kr Dr. RaenrakaaiaavfMa azea m
frln»«t I Irt. 60 kr___________________
***t-/Ui~Üm*j-ViÍimrrt'e ¦ i frt.
•f 2 frt 60 kr 1 fél HTtI l T.Wf.MB CMna-ty Oea.á. g«»r.t.-,l 1 a.eg i frt
1 L* S frt M kr. erj O»ÖÍ<:-» —I1 !™» 2 '"" _í0 A'l_____________
Mtleja B*r FnirniertSl 1 dobos ara 2 frtt bos 1 frt. 90 kr,
ttb. *t». éa ssiadea Betalaa raktároa i
esik kivajaa^rm t7or«aa «a olosta MefMereitetik
> Poatai k»:d.m«njek 5 forinton aluli mefrasideléaskllél eaakii aa < •Hanttal ia aaakoselutxk.
¦ eUlena b.kUldése mellett, nagrobb 9ea< S715 5-U
Gyógy- szappanok
káól
LTnntn
S)óg}'s«*r1ár az eerysza
Prágában.
alul viinyáltatTi és
ikretl Vaixaalatr*. «« ar. UfWrit-iktrúmy.
»M«>a>eia. »¦*¦" kwkFtw»i[t »!!»¦ Irra alkalsmi. intilr. - Berax-
rU.a! ara ai lr. \^B>kt*l-nua>p»aj. -ina'.ii^Ma b«rfcUlrark »lüa.
lÍU|.^B>4tl.
*]»*•
Kapaato: Prsisr Béla gfogyszertaraban N.-KaaUs&B
VÉD-JEGY
PEZSGŐ
Knyeeöli iá
FKSSKMIOFKB
JOZSKF „¦„«,
Csat ralit
» I<>árjet7 : » >«
«¦ Hall eokuoro
•itoU cxe{ djo
aata láthetó.
rlnylakásodá*, ^ytmoritii. ri>^au:t tfa^aláa, .aijt>
Joafclebb lií b*t*fte|ek eüei S-l é/ 6tt folr' >o«t* t.
lOfj eredeu dob J Ka < iái.u maiit^ial 1 In Hiaillt<i«rlk lé. <«í»en. ilMztltaik
miadettaessa baao-gaUa ea béou áa-, fej-, fo!- éa fogíá-jáa aikérea g^óiyi-táaahos Sedönaö-
léari; ksrafaUsaak
Banilti tisset ke.< ataaitiaaal 80 kr
Fmurin howzeszéssó.
aind .naBniQ aérfll -ve, hirtelen betege
V»lódi. Koll
Moll A. "rS1 P^cs' Tuchlauoen
OOOOOOOOOOUUü «wuuwüOC- - -
Rövid hasznalat után vakító íeher logaw nyerhetők.
Dr l'OBD aromatifeus fospastája használata iltal
, ' vv . ------. «.. í.í.. :.. . fogttjás ü..8.2«=t.ie'é« Da
Érdem emlék különböző kiállításokról.

o
4 fogak (teraseesrtea, éi milfo.-ak ápo áiára é» ra^'ja 35 kr
Szánoi bizMiyitvány a legelső orvosi tekintélyektől
Határozott ótáa hamisítás ellen !
37 éven Sl k:p-obil»a!
Aiiatherin száj- és fog víz
Dríopp i. G. tói ca. ir. üdv fogorr.. Béc^B I B'-^'f,^ f, a l.(k,tl..obb lier caoi..i fajdalaakbau. eyalad.aoknal. a ( (.¦¦ °*«V* *. .* a.b í.-l: Klol,««i. a le.ei. fo8kS«. é. -avk.d.1,0-.. .;"•« »J *^^, .ét; ai io»o rog.kat a fi,bal erSaitéaí i:ul a.llarditja; t r.id»r. a fMMa: e-
poior* 1 frt 4O kr 1 Mxtp 1 frt és l kir* SO kr.
dr Popp J. G (¦•¦ kir ni* foeorTO-töl Bécfl>. n.
Elén kí«ií-méDv a leheM fri^sesagét és ti-zt»ság»i fentxrtja. asnnki vBl a fogaknak hefehéaéget kaicsooox, aauk romlfcaát «fgmkadil7cm«a é* a fogbmt erosbitl Ára l f'X 22 kr.
I>r Popp nÖTÉ-nr foKpom
r&v.d ha**rál»t atin t fo(*k*t Takito f-h^rek-ie tet*i, aoélkfll hrj(y ai<-'< Árt >1-Hiára To'n*. Ara doboaoLkiat 63 kr.
FOG-ÓLOM igen gyakorlati ( a lt?fhí«to«abl azer a lyok« fogak-iak ooolraoaáaárm. Ára dob^aoakmt 1 frt.
Dr. P«pp «tvm1 DÖvéffy tzappana
Már IS *»-* i'egmgyohb sikerrel fa^niáivi r9Ínieo««oiQ bSrkfiltgvk, k(Uöa6*en ¦ bor v4axk«te|t aomAr, kota, f«j- éi itakáí-korpa, fagydag, lábíuadás 4a r»r»k allén Ára SO kr
3 A 1. C*. kölÖSié* telk»í.-etik ˇiUgO.at, Pnpp ci. kir. advari
S |ogor*oa f*le k**«iia^oj-eke( kérői, a o*ak aa oljaookat fogida' «l ne-* iyek aajÁt védj-gyemmel vannak eliitvk,
Nagy-Kaoizsán: M»ndik gfógyas. Belut JAz*«f ryogy«». Práger B gy>Sgy*s. Fea^i'hoffer Jónef, Rise&borg F. RozeofeM A. A Leadván: K-M B. gyogyn MarciaUbaD : Kitt lat iái gyógyts. aturasaomba-toi Bá«ocsi 4. f j. K • * ¦ t k «.! 7 •« : Bi ann P gjr^CJBZ ZEg-t-ie-pe n: Hollói; Ky. Sárádon; RohHti I. g;»g7*i T-polcián: Sah C-ip-gek- cyogyai. Sttmegen: Stanabortsky Lgy. Perlakon: Sipoi K ötv. rfigyas. Jí agy-A t ád: PTiaztarar E. gyögj** N • g y-B ijonb Zlarxtty M fTÓgyiaar** M59 8 4
OOOOOOOOOOOOC OOOODOOOqOO"'
x HIRDETÉS,
L A BalatOO Magyarodi nrod<lom. Zimányban íekvó legelő
JJ helyére B7arta«marhat és lovánál vállal. >
«• A felhujlás. vagy átvétel Aprll havának 24 Ifc napján kei ^
»* dő ik, és Urt a legelésnek id<>je. október hó 15-lk. 2
S Fizetések: %
S Szarvasmarha egy és két éves .... 5 frt. — kr. g
5 3 éves é« »énebb ... 6 . 50 . J(
S lotak egy éves csikó.......5. — . y
8m , két éves csikó és lovak .... 6 , 50 „ %
, a:iyikarjci» csikóval.....7 , — . %
-j A legelő drjaak i«iit«eb«a«, f«Ik*jliakor miiiiiaa rgrea dkrabiói j^
2 a frt. $0 kr. a lAbbi r4aa« !efiset«Q«iA a Bikor a marbal •IbftJM.k. *#
K AB. sagjarótü tóoérJo Mteliei Steijter Itrenct g
Jg S745 9 — 4 iapio. «*>
WajdUt JótMf M*fnq<mitjáb6lVÁGY-KANIZSA, 1886. Márczins 13-áo.
11-lJc m
Huszonötödik évfolyam.
/tíó/i«el«»t ír.
„ ,..r- b '«¦------
.,„ ! ftt 50 kt
KK
li II KT K „„I.... rt,l»orta» " . „ ,ii.'. ii |u<ii>i<: s-.r. n S kr
¦YILTTtMU
Jirook t in krert n irtiwk If!
„,««n ület»k«iii-lrü«i)™l"ir
jrtnrrt SO kr fii triidk
ZALAI IOZLOIÍ.
A l&p uelleni réuét illriő kösle-
méuvek t axerkeutöeeghe*, uijifi reazet illető közlemények ( i kiadóoiraialboz bénneotTC
levelek n«a fo-
vltui ata klMttMt
A nagy-kaniztai „Kereskedelmi Iparbank', ,nagy-kanix*ii HnkínU$ tűzoltó-egylet*, a „zalamegyei dltalánoi tanüi-citidet'. a .nagy-kanizsai kisdednevelö egyesüUt', a „nagy kanizsii tiiztiamegélyzö szövetkezet' , a ,mprani kereskedelmi s iparkamara' nagy kanizsai külválasxtmány'-ának hivataloi lapjl
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
, Munka ét Ukarékmig
' ,Nuu minor est virtus qierere qiam párta tacri.*
A nllg forog- AHes út schon it gtwesea. Tempoa «»Unt et no» mutamur ui íllis; azaz minden megvaltoúk lassan kint ; más sir ne tioéiése lesz t földnek, > f61d felületénél, belsejének és égésien mis gondolkozása az az embereknek. Egy fi,,om burok képződik * világ körül, .melyen keresitül «4í»e fejtjük meg. ami kebelében végbe megy ; 4s egy finom burok ronja be az embereket: a bnmanismns az emberies >ég barka. De menjünk át az én Lediencz themimra: a nókre, Mily furcsán gondolkoztak 1 nók erkölcsi értéke gazdasági becse fe-,Q| — csak 100 évvel is. Voltak a jelesek közt, akik csak eszkSznek 'irtották az allatias ösztönre ; voluk kik játéknernet, a ki felvidítsa a férfiak életét; mások pedig azt állították, hogy a nó rendeltetése, hogy a férfinak tessék. Ilyen volt a fel-logás csak lüü évvel is. és hogy megváltozott minden. Hogyne? Hisz iajátmagoiik magunkon tapasztaljak, láljuk, érezzük, hogy győzedelmes kedik a barbáron a müveit, a ha. nyagságon a tevékenység, a meny-nyiségen a minőség Ily körűimé evek között b gyne változnának meg fogalmaink a nókrol is; de nagyon kellett is. hogy megváltozzanak, kellelt, hogy a nók sem a férfinél alantabb illatias lénynek, se éginck ne tekintessenek, banem a férfival bason-raogunak, egyenjogú — dekü-lönbözó lénynek. Kellet bog}' felismertessék, hogy a nóoél többet nyom a hivatásbeli, mint a általános műveltség: kellett hogy a nók mint a munka és a takarékosság tényezői, a magán- és a nemzeti gazdaságban — mint szerzők, fen-tartók és őrzők- ismertessenek el.
És ha ezen magasztos eszmék har-ezo&ai akik a nók egeolóségét hirdetik, kalftnbözóségflknél fogva. -hivatásbeli műveltségüket az általános m&vellségnél előbbre valónak és nagkakftroket mtgáMapiUBdonak tart jak. a nőket ezáltal felemelni s ren deltetési helyükre is akarják álli-Uní, hogy a nó a sötétség béklói bői kiemelkedjék, hivatását felismerje s elfoglalja helyét a nemzet hiztar-tásában is Kívánta ezt ama két elv is, mit czikkuDic homlokára irtunk : a mnnka és takarékosság. E két elv nélkül ma sem egyesnek, sem nemzetnek megélni nem lehet. E két szó járja be a világ összes müveit államait, ebben fekszik az erő és pénz, ebben fekszik a nemzetek sorsa éi jövője, családok és egytsék boldogsága és emelkedése. Csak ott ahdV a manna és takarékosság tanyát verT csat ott megy végbe társadalmi átalakuláson — erkölcs, gondolat és lelkiismeret. Csak az ind ja felfogni atjzeretetet, aki szüleinek, testvéreinek (entartá-sáért dolgozik, és «ak az Mpes hazafi issagra. aki tndja, ho y murrka-javal ía hazáén tesz. Nem mondja e Köleseink is már mintegy ezen jelszó hat sa alat : .Haas, alkoss gyarapiH — s a haza fényre derül !" Azo': a boldog, az erkölcsös, azok a minaillamnk — Belgium, Svajcz — amelyen e két jelszót megéltették és meg is fogadták; s e nagy munkában a nó lenne az. aki elmarad? Nem! A nőnek is át kell változni'. Legyen a nó is \ jó-zauabb idők gyermeke. Ha megtudta éi'teni már eddig is, hogy a sálon mel ett a konyha és a gyerekszoba van. megfogja érteni azt is, hogy fő feladata a helyesen berendezett gazdaság és háztartás, átfogja látni, hogy a téves alapra fektetett gaz dálkodás: a fényűzés megölóje a családi életnek, a boldogságnak.
Nem kell azért kevés.becset tulajdonítani a nők takarékosság; hajlama fejlesztésének és muckakedve élesítésének, anuál ^ inkább nem munkájának és takarékosságának, SMrt ez évfkiat — a fogyasztásban — millió és millió forintra mén. Vajba a régi gaidaasszonyi hajlamok öröklók lennének a mostani ivadékban, s az anyák még jókor valóra ébredve, leányaikat ily jó elvekben nevelnék, s az akaraterőt, ! a nőkben fejlesztenék, például vennék Margit oiasz királynét, aki ké-jpes volt minden luxusról lemondani, , míg férjére apósától szállt adósságok {törlesztve ne« voltak. Ugy kellene minden okos nőnek kiadásait a férj a családfő keresményéhez viszonyi-I tani s az ezáltal engedett határon tol nem menni, és akkor a jó ösz-hang sok családban sohase lenne megzavarva. j De ha a nó nem tudja mi a
hivatásbeli kötelessége; ha nem tud házirendet, tisztaságot tartani; ha a varrást, főzést, javítgatást, gyermeke fizikai és erkölcsi nevelését másra bízza, akkor nem takarékoskodik, de nem is maukál.
Fedig ha minden nó nem regényolvasással, csevegéssel, divattal, hanem egy kis komolyabb dologgal is foglalkoznék, de könnyen kizsá-mtthatná — mikor kis gyermek alszik — hogy ha az. amit napjában megtakarít csak lOkrt tesz is ki, egy évben már 36 frt 50 kr; s ezzel 6 raillio családnál 210 millió megtakarítás éreti n el. Ámde nem 10 krt tesz ára ki az az összeg, amelyet csipkében, bársonyban, kávé. thea és más luxus czikkekben megtakarítható, s nem 210 millió az, amit munka és javítgatás, foltozás által elérni lehet. Ennyit egyelőre erről ! ámi a munkát illeti — a köznépnél is terjed a tnnvaság. Az, aki ez-lött a férj fele segítsége Tolt —
TÁRCSA.
Egy halálraítéltnek uttltá vallomása
üot.i: Kanit* Lajos.
.Et u olaó éjjelem, mel>nél <obbet átélni nem foguk. L*i«aari»m tehát irai büoömel ugy amint azt cselekedtem, miod-D caftró«-u»Tftrá« nélkül. Hott' magamról b^nélek ; ugj mintha már ti- | vot'Bts Tolm ki fllAlt toréból, mert ( aiftiatt éa rd-íbrni e icrokftt irom, od»-] kint airomvt írmik ét avvm*.l hty^jtlk. | ft h«iut'.«k foké • kónjré^e." I
,B c*tti t--* f-mber •obttwm, már i lcurft iljuaáguiD í-» önfrjft fe gj»umiiou> rom jolliota *»\6k. Alig Unom v >••%* ( khtoa*i «t<-|gí íioai elmulíáv*. mpgoA- ' Hiten Én 4. b&iy*rn két tmt*ért w-íéak Dúfl . Ő »i ilj.bb*', kit «0 forrón M«r«ttea, é* éa i.t t>r«g«bbet, ki: *o «i- <*Wli Ök
y o»poo oltárho
.Aiéu háiftMigum áldia oélkftl ¦•r.dt, m g bátjám»t egj »r«Djfurtü 6uc*k» aeretm éd««-»tyján j. k : k inek \ ¦ ln*t KB} j« >aj4i é «té*el 6(«'- -- m«g ; tiucakát Mtllt .... A pedig meghalt.' Négy ér múlt m KMiait, ondón b*i;á«i '¦ ¦•ioi^o •uíjo««d megb«l«güU ¦ aidÓo «r»»'e, lofj Mgjógyalaw lfibb« nem íog, dfimoi ágya neilá biratv« r«á b ti. k«d-*U ár»áj4t, bogy Iv-gym B-ki gyá»j», *po|«ija, éd«a-MDjj«; T»*gTBud«l«i«b d p«> dig meghugyá ha • finctks táa mit hi.kyra bslus el, vagyona bála f»j«b«D oötn al.jdooábk m«DJ*n át.w
.tíktjim ela*aoByadt ¦ többáfatsem ^bndt. ta ».jnn k<:v«*et t-VMi-ru toIb, SJÖlo tea 6 u miat a»d«s enb«rt a 1U
,Nőm •¦oob^B btveo bsUilié >i*atét, • gjemak iráot •»j»i tseretstet táplált ; agy »i«reita őt, ta io tha maga asfli l« toIbb. Vwo>s» gy«rm«k .•Iftogolo Méretettél MÜagött ndojöo, de irántam aohtt ien Tolt telje* bitalna. La uláa tm okból egytterre c*»k ast énem, bogy a ki* gyermek lé'e eag«a> főlótie boaiaat. Se i:tét gondul* ti m köMpette v»l»háDj#tor fehskiotók ,a Su miodig re-im ÍUggMs;é moéitk fenj ö togárit, oem *alami gy««rii)eki«a o&dálattal, ha-oem aaikrákat háoyt; oly férfiúin, a B«ly apja Ukiolotéb«a í« nag Tolt, kit még akkor ia gyüióbem, noha aoha aem véett »ll«jiem. Féli 6* r«ttagett ai-gyoo 16lem, de mágia »it réitem, bogy kíeaiDyel é* magret ; mert ha ti«»*»-hókkeat olykor takiotatem elől, — mit olykor megiéiettea vele. — féayifi ase-mr\ mágia víMgáig.tóa r«jiam c»líftgtek.*
aMioih« magam előtt rejtegetném a valót, de Bem híhet<-m, hogy már ekkor gondoltam Tolaa a gyermeket bán-uo>. ElképaelteiB aébft : mily jól asoék saámomra ja**a, taláa kiváatam ia hala* lát, de txtm ágábmD lem volt él«ts ellen tora'. Lmui érlelődött benoem a gondolat, éa l»as*n ;¦ )óv. niai a fóldreagé* : Végr<4 megMokiam ét nem «ett«gtem a félnlentőléaborsalcmtól, melytfil eleiatéo Urtottam. Beleéltem magam at a go-aoetaág elköreleftéb', létem fiaanoaia li» kérdéaévé lett, bogy a borvalmu dolgát régrebtjtaam- e *agy nem V
,Mig bonaőmben a képjelet iiy Lóra nőtte ki magit aB-iateroaatabbul esett látnom, hogy a fin miodes* mioth* ébe< •a*m*kkel néste vola* ki be»aómt>ől. K'<6I m>ategy feliafttra. folytua gy«" Jldl '
kezdi &2 ördög párnáját, a tanyása got jobb&n szeretői » muokinil Te-riUQk észre ezeket és gyermekeinket k leányaankat neveljük sior-
k, 5 ha lehet Uoittaaiak iparra, nta a oófc taonkái kezeire jobban szükség van miat a férfiakéra — tn'Tt az ízléses, a fioom járja — de az iparkodó nó egy-szersmiDd grermekeibói is axt ne-Teleod !
Magyarországnak pedig jól (tudjak) mint földmiveló államnak, átkeli alakulói iparállammá, s ezzé csak az anyák tehetik.
Járassuk tehát szorgalmasan, iskolába gyermekeinket, még szorgalmasabban leányainkat! Otthon tanítsuk vallásosságra-, isteni félelemre és tiszta erkölcsre, egyszerűségre munkára és tisztaságra, házi rendre és takarékosságra; az iskolában pedig ne hanyagoljak el a nőiességgel legkevésbé sem ellenkező házi- és mű-ipar-tanítást, vagyis a gyakorlati nevelést.
Vajha az állam is felkarolná már a háziipari — képzó-Unmfthe-lyek felállítása által e kérdést! Bizonyára nemcsak a nép élete, de erkölcse is javalisnak indulna!
Megyénk népoktdtáti ügye.
Z*l»megy« kir tanMagyelij*-* kö*-i(«sfatá»i bisottftiishoi iotéirtt j
í&8% tanévi állapotúról i% történetéről.
Tekintetes közigazgatási bizottság:
Vao eaftreoo«ém Zi la megye népok-•atáai álUpotának aj ÍÖSV. taaéret felöleli! adateitjtjak. kfiaigasgatáai biiott-aig elé terjeesteBi.
Ei«n adatokkal párhusamoeao igyekaaem teltüoteini mind»aon iotéske-déaeket, melyek a gondjaimra biiott taa-kerület tselUmi a anyagi érdekeinek fej-laatiéae Qgyébeo, a nmlgú vailáa-éa ko-
¦oktatuUgyi mioiaateriam a tek. biaottaág éa aaját hatáaköromb^n UnéTban végrehajtat Tán — Oait—aéfftk-ben Zalamegye népoktatásának törtáfta-tét ia Tiaaaatükróaik. Ugyanekkor a b«a-B(Lak kifejeaeti iráoyelrak a as áJtaJak átérni rágyott oéiok aamcaak a tOrtést aaladáaDak, hanem • még aaakaéfM aJ-kötáaoknak U bű kifejeaéat adaak.
1 L«7^g«s áttekintés oéJjáWl ál-lapítsak meg legelébb Zalamefye taa-köteleseinek Mámat. 6-12 éveeig volt 22177 fiu. 21679 leány; 12—löéreaigTolt 8589 fiu, 6669 leáaj.
A UaköleJeaek ösasss asáma 59013.
A tankötelesek kOtt vallás aaeriat rolt :
: róm. kath. 53ŐS8 ; vagyis aa flataes taa-
i köteleaekatk 90-12*1, - gör. kat. 8;
ˇagyi* a« ósaaea taakóteleaekaek 0-0l3*/a
helv. hitv. 1685; vagyis ai öaaae* UakO-
teleaekaek 2 35% - ég. hi'.r. 1U7 va-
gyia aaöaasM tanköteleaeknek 194*/« —
mói. rat. 2635; vagyis aa öeaaee taakö-
telesekaek 446*/^ — Nemaetiaég ¦•arint
as ÖMtee Uokőteleaek kö«t volt:
i magyar— 45526 ; asaa 1VIA*(V
német — 592; , 1-00*/.,
horvát - 9766 ; . 1618*/.,
vend — 3ISO; . & 68%,
E sterint as öbm«s UnkÖteleik Zalamegye 359984 akneáaak 16'49*/t-at képeaik
, A oagymélt. valláa-éa koeokt oai-
niasteriamoak a tankötelesek saigora és pontm össseirására vonatkosó 1885. évi 7040 számú rendelete érdemében, Z*la-[ megye koaigasgatáai biaotuága fal bírta | a megye Sasaes kósségi elöljáróságait, !bogy as 1S86. évi XXXVIII t c. alsó \ fejecMébaa tanköteles gyanánt kijelölt 9 ' koroastályú gyermekek éveakÍBU poo-os 6saseirását esentul annál ssigorabban és pontosabban teljeeitaók, a mennyiben aa öeases egyhiai főbstóeágok ínlhivlák és ataaitották egyhásmegyéik lelkésseit, hogy minden olyan esetben, mid fin valamely kösaég előjárósága a tanköteles gyormoksk óaaieírásakor, ások astlletés-korának aa anyakönyvek alapján történj igasolása iránt íratos vagy saóbeli kérelemmel bosaájak fordul, a síUksé^es adatokat minden további vonakodás oélkfll, kéasaéges^n stolgáitasaák ki.
Esen intésikedéarol, egy Un tető eljárás céljából u össsea érdekeit egy hasi főhatóságok értesittettek.
II. Ami as iskolások TÍMoayait
hajthatnám rajta végre *sándékom, Gyakran fellopódstsm ssobája lépcsőéig, jfigjeltem édes álmát, láttam as édes mosolyt, mely ajkán játssadotott. 0 y asép, oly ártatlan volt e jelenség. Soksior a kertr* nyiló ablaknál leskelőd-teno, néstem mint forgatja képeakönyvét. á'.t as ablak alatt álló Ura sem restellem lássni, hogy saomlélhea«em, midőn t lábaisál jitéksserével b>brálgatott. Oh minő üyombrul', feleleqotfll rettegő go-Bosstevő vsiéfc ! Még egy eárguló faie-hailáaától >s ijedten kussUm le a il. Majd meg ujr* f«nt '.ermetlem, bogy tovább ssem élbeesesB."
„Faluii lakoc^kám körvetlea köae-léb'n egy mély vitlüfcör tsrült el. Napokat ölték el, mig sa^bkéaemmel egy kía csona-kot faragtam. Klkéssalt A p>csi«y-atjáb» ejtem. Ekkor elsiettev oly rejtek helyre, cd oly előtt neki is elkeltett haladnia, ha a tóhos akart jalai, hogy i kis játéksserét mngasttaaaa. Bittoa rol* tam felőle, bogy hálómba került, mert ej kis bohó éjj.lente maga mellé fektetéj já'ékaaerét, oaphoeasat pedig róla caeve* tt Én fáradhatlao ét kitartó valék s| türelmesen leekelődtem vagy három napon fceresttül.
Végre a harmadik napon vig o ssokdécaelt a kia fiu elAt «m. Selyem baja k agy röpdöeött a levegőben, ajkai pedig est ett rebegték :
.Nagy Istenem, be vétkesem te légy nekem kegy elmés*
.Milyen asépen dalolta, pedig még alig mdott g*gyogfti.a
.Utána bujkáltam, maoskaként oauasva a sürfl bokrok kösött és caak a pokol Ördögei tudják : mily ret-leféaaei koretUm éa, felaőlt ember a
gyermek nyomait egéaz a tő saéléig. Kövvetlen m&g&tte ralék már, egyik tér* d*mre leeresskedve kinyajtám karjaimat, hogy Őt a vísbe lökjem, ekkor meglátta árnyékomat és hirtelen viaeseforduit. Ismét felém sugársott anyja és fttyja tekintete .... én megráskodtam. Ekkor bnjtelŐ a aap is a felhőset mflgől, araoyoe augárí rá eatek a tó sima tükrére, mely brillantként ragyogott. Mintha mindennek sseme, fíile nőtt volna, mintha as egén világ-egyetem megjelent volna, hogy taoúja legyen a gyilkosságnak. Nem tudom ; mint mosolygott saegényke, de most is láiUm, bogy méltó fia atyja-A»k. Gyenge gyermek létére sem nisel-fett, de nem is köny&rgött előttem. Még haliám amint előttem futva kiáltá : .Édes bicai 1 megfogom kísérteni, hogy esalán asereasem !* De nem hasadta, hogy eddig ssereteX A ssobába ertüok. És amit még eiatán láttam as.....
. egy véres tőr volt kesémben éa a .
.. gyermek teste .... meghal ti mereven."
.Karjaimra vettem őt, mintha aludt volna. Saépen kÍTÍtt«m a kertbe halottamat s elrejlém a aürll bokrok köaé. Nőm nem volt hon, aaak néhány nap uralva vártam basa, tehát as éj bekosaöntéve! könnyen elásbatám. Még sejtelmem sem >olt elbibásott tarvem felöl. Nem gondol* Um arra, hogy a viaetis átkutassák a birák ; de legkevésbé arra, hogy a ryor mek elTeaslét magamaak kallead hi-reaatelai*
.Milyea volt kedély állapotom mikor bőst ám j5vei ismsrÓaeim vigasatal-tak, midőn minden irányban kutatókat küldöttem a kis fiu keresésére. És meny-ayire reUssrteea vNs«atértOk alkaJ mával
hogy kapkodtam levegő a tán, ha velők beesel gettem, ast sem leírni, sem el kép-selai, oaak átélni lehet. Még aaoa éjjel eltemettem őt. Mikor a lombokat sséthaj-Um és leeresatém a sir fenekére ap meggyilkolt teste felett egy sst. Jáa«a bogárka oly féayeeon ragyogott, mintha Isten sseme lett volna. Minél továbbaéaum, annál jobban féaylet, mint egy tttsea siem, mely feltekint as épre és köoyö-g6it a osilUgokhoa, hogy figyeljék meg gálád munkámat. Nőmmel is köaöltem a dolgo'. • erősen bistalám, bogy a fiút föltaláljak újra. Mmtáa es is megtörtént, háló-stobám ablakáhos dWe, napboaasat ssemmel tartottam a helyet,» hol a nagy titok eltemetve feküdt; melyet másnap munkásaimnak, hogy begyepesitaék, sai* goruan meghagy Um. Km béreim aat hitték, bogy Őrfllési robam ssállett meg mivel folyton siettetem őket, néka kiasaiad-tam és velflk egyQtt dolgostam keményen letiporván a hantokat. SaürktÜet eiŐtt befejeavén a maokát félelmemet asttnni gondolám.'
.Lefeküdtem és aludtam ; de sor-don setét álmaim voltak. Majd lefejestek, majd őrültek hasába láttam magam. As atan egy sirt láttam, melyből egy kirdod kese, utána egy láb, astáo egy fej bajt a föld fölé egysaerre előttem ált bátyám gyermeke. Megborsadtam . . felébredtem as ablakhos camtam és meggyÖsddtem a valótlanságról. Újra lefeküdtem és ea hosssor ismétlődött, ¦ így töltéa aj éjeit lás és ijedelem kösött. Legutóbb ast ál-modim, hogy a gyermek él • én mag s«sm kísérlem a gyilkosságot. Es a legkínosabb ébredés volt, mert a valóra riradtsm.* I „KőTstkeső napon iámét aa ablak-
nál Oltani, sa*aaeim«t le aesa veTesn a WHUSZONÖTÖDIKÉ VTOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
1886. MÁEOZIJS 13-i..
EUmi aépitkolába járt 20317 fiú, 18477 leány. — Feltí nép-, Mao leányi H polgári itkslába járt 512 fiá, 106 leáay — lamétlo ;parot éa kereskedelmi iekoláb' iirt 5322 fiú. 4252 leány. -Kósep iskolába járt 265 fiú. — Magán iekolába járt 26 leáay. Vajy ia Zslemegye Omhi teaköteletoi kösül iskoláson es 188-/.- Uoévben 49286 növendék; sem .ekolásott 9727 növendék. Isknlásott tékát ki ö mm tftokö.e!«Mki«k 83 51 "/.-•¦ — Es»k kösüi legalább 8 bóaepik ieko-lásott 41644, 8 bóaapaál kevesebb ideig 7642.
A ttnulásho* atttkséges kfinv**1 birt 45825 ; ttokőey vekkel aem bírt3461-A 1* éves tanulók kötfll c*k oIvsj-dí 142, iroi ét oItudi 5100 tudott.
At itkolásó laoköieleaek vallás és aemsetuéf sseriot követkelő arányokat tüntetik tel :
Iakolásoti: ró™ kai. 44361 »*gy** a rám. kat -nak 84 72*/r — rém. ka-b. 7 v. a jör. kmuk «75O#/r — beiv
hi:v. 1542 v. » helv. hit. v. 91-ÖlVr ~ ág. hi.v, 1021 v. as tg. bit. r. 89-01%. — mos. vall. 2332 t a móft. vall. v. 88 61*/». Ai itkolásók kosö" volt: magy»r 38696; Tsgy.a » megy. Unkötsleaekaek 84 99%, — aémet 557; v. Bemet v. 95-77%, -- borTát 7618; v borTái t. 7801% - -and 2416; v. rend t.
Nem mulaasthatom *1 orommal ráma *'bí * mindeoatpi ia Lolátok jeleBlé-
k"iiy at-pomlittra; iuolj»*k eleo ranga okai * murtkOti ét vend vidéki iskolását
n*k at álUmi iskolátáa M-ll«mi eredmény* á'tsl felkeltett b)t»Im*b»e. * ss*p<>-rodó állami iskolák *gyB t«t baiátibao, a m'|ry«r vidék iaknláeaai oaatlakosátai B<>k teljesebb b«otttásáb»a. *é*Ql aa is koUsati mulatstátok eleaörxétéoek erélyesebb ker*a*iiii*'ben keresendők.
1IL A rnuU-ttáai atp ó >d-taí tse r-nt 850196 f" o-pi roai»«-• fordul' elA »bbö' baióat«iUK f im-ateti 631386 A pétsbir-BW .l.i btW eiit ee-it-íbol be fulyt 149 írt 17 kr. Lseo •Swi-u-bAi itko lai köa..y vttr^a turduU'oU 24 frt 19 kr asegéoy taou ok ¦-K«yeté-«* e 21 fr 31 kr., sfg*ov Uuuiok »rg*lye*e-ér« 2) fi 31.. UaMSROtAki b*«sersé<-éée 61 trt 40 kr.; iskolai célokra tókéaitteiett 43 fr 20 kr.
Aa feates mul ásatások •! elkÖv-te 26451 i-nkóel-a, v.gyis 1399 <eakö' lettel kevesebb min t>valy.
A bdntMéeekbAl bofulyt ö*ts-( 24 frt 92 krr.l tess lobbet mint a legutolsó tanévben,
As iskolába járó tankötelesek ssá máotk kedresó aÖvekedése dacár* — éa pedig a astgoraaD sserveaett mioden ntpi iskoltzáaiiól kóvetkesetesen (ejletst-beiő iámét ló íakoUsás érdeméb-n — már hivatalom -.foglalása óta behttóto foglal kostám egy»a vidékek gyakran umét-¦>¦ lödÓ itkolásáai mnUaa<ésainak okaival.
Midőn oem hagyhattam figyelmen kivfll ason akadályokat, mely k egyea vidékeknek a léifentartáai Ugköselebb-ről ér in iO különös visaoaysi éa fogialko-aátai miatt, a asorgtlmi idő egyöntetű beosstátát felette megmegaehesitik ugyanekkor nem teriha.tam megenged
gyepeaedett belyrftl, melyaak slakji', tsrfl latét, mély léget oly ti«Un l*tt*m s távol-baoia msgsm-elAit, misihs oyitva állót voloa és belé a&tse a veroleayes aap. H<-egy asolgám kereeitfil m«ot rajta, ast véltem bele sabao ; bs elhaladt felstte, megviaagáltam: o«m tiporta-e >e nrkti', ba msdár átallott föléje, rettegtem, bogy es less titkom Jud*»* ba stelJo aattogta kord1, ett ^QDdo]l»m ballaai : „Qriikos ! Oyilkoa !¦ Nem l6t»iett oly oiokélység, oly k&töaeegea, oly jeleaiéktelea, mely •agam ae borsongaiott volas.
így tartott es bárom aapoa kerass<| tfll, s aegyedikoa «gr *'•»' barátom jóu veadégemül, ki a kaifoldOa TeUm ogjd asolg&l', kísérve egy asiotéa katooa b rátjától, kit asoebaa én oem iam«rtem. Tudváo ast, bogy titkom airbalmát egy peresre aem tadoám á láttávoa kivOl ej-teot, mliitáo ia agy csendes oyáriest volt, m*gp4rsQisohftm tebát asolgámaak as ass'alt ee aiekeket meg egy palacsk bort a kertbe bosai. Megiönéat.
Éa reá toltam ssekemet a airha lomra, bistoa W»éa a felöl, bogy tndto-mOB kÍTttl kiaem lépbet r^á, megkiaérlém a ttesayirn Ubetett nyugodt tsiat ölteni és jóisttea iam. KkkÖibaa beMélgeiflBk agyról is, miarol ia. Többek kön p«aa-bbos a ramego baagoa a kia fiuoaka elt&a-tét iaelb«es«J eos aekik. Hiadkét barátom r»ndkiTQl érdeklftdéesel >áuaou a rejtélyes dolgot b»llg*tai Éppea es keadeti engem kétségbe •jteai. Sebogy aaaa tud tani megssa.b»dulai a goadoU tói: niiatb> sejtaaék a Talódi okot, aaért kirtslea m>gkérdeslom tól&k : .vajjoa biasik-e, bogy .... de itt elaéaaltam.
• Hogy a gyermeket magóltak ?' ¦oadá as egyik, marevaa rám ukiatve „Óh iob, M t ayerbeta« egy férfi a «fy \j kisfia haláláTal 7________
hetónek, hogy egyet kösség-k, vidékak aek Bpeoiálit viasonyai óimén, ntm oank a ssorga'.mi idó beoestáts. de anoak törvényit mennyisége e len i- miadanttlan vettelek. B térea a bajuk orvoelátáinem ouagalmukbaa elttigstal' egyes katóeá-goktói reméltem — de tsakeéget. hogy n moiatttáiok adattvit K*ttjte laaitÓ « a mn-leasfátoket büntet k&atégi biró találj* a'ak ötasekötó ktposut, iámug*táit és tl-leoőrséf egy leik* iskolt-tékbeo, mely iskolája b»léletéoek esemélyi, dologi ¦ fegyelmi mossanataia egyenll odaadáaaal csöng; követkeseies eréiyével|p*d.g leg kösvetleaebbul (ejletati as iskolását iránti érseket, « . példa hatalmival .aeetakéat megstüateti a bíiaieiés gyűlölt alkalmait
Felkértem tékát ¦ köaigugatáai b sotuágot, htjja fel as igssol-tlaa mu-lasatáaok «1 eoorsésébeo eseo fontos iifj-nö» méitó odaadátaal a batafitt busgó**g-gal aseresaenek érvényl gyekor»ti tevékenységük követelményeinek- Hogy a tanítók ált-! teljeeiteadó legpont^abb Ös-saeiráaaak, bírák álul teljesítendő büntetésnek a ének hanyagságát megtorló asolgabi<-ákaek követelményeit, &gy ka-teleiés, T-ilaisint kivitel t*kiaie<éüea miodeo jogotulatlaa mentégét kiaáró tü aeteetégge, állapitt* meg; a kösöa !eg«16k daoára kivkora tanköteles gyermekeiket legeltetésre és Örséire Mhatsaáló lelketlen • tudatlan saülÓk elleo pedig alkalmasan teljes eeigurral a meati rendőrügy erre vonatkosó estbáiyrsadeleteit.
Ztltmegye kösigaega ási biaot sá-gának es iráeybsa hosott, a már is figye-l-mre méltó eredményeket saSll eréiy. a égsése, mely e fontot Ügynek felelősségei ét itkoiáaáa vaiamenayi kő*«<abbi ét távolabbi httbtágát meffterbeli — annál ia iukább na«gfogja teremni áldásos gyümölcsét, mennél aUpoeabbaa remél h»t6. bogy * még hiányko itkolaasttkek-n«-k m-galko'áat, a meglévőknek eser-veséae t gyakorlati kötelmeik ssabtlyo* sáaa céljából megkeretett egyháai foba-'Ótágok ia mtg'eeadtk tajá* h-uáakftrük-bio mindas:, rai népQak iskola éraékéaek a KOidot kövelkeseteefejieestésére üd'ös éa asuk-égee.
IV. Z*lameKye Öetses Bépokt'táai laBiatésetemek saama 406,
Jeliftg .ser Dl: állami 17. kött<>gi 74 feUkes«ti 314, mtgtfi 1 —
Foknsatr* nnsve: elemi iskola 395, polgári skolt 5. felsóbb a.pitkol. 6-
A jelleg és fokosat v.ssenytihos kep....
AI as állami ..kólák miét elemiek;
B) a ktoageik köiOi 64 elemi. 5 polgári lakola, 6 felaobb aepiikola.
C) a felekeae<iek kötül 2iB r. k. elemi, 20 belv. hitv elemi, 19 mos. vall.
375, t •«'áo fia 17 tintio l.ánr 14.
Z.l.m.jj. oepnoli! kö.ul 319 UkoU bír 1 taaitófal, 55 ivkol* bír 2 u-niló'»l, 8 ukol» bír 3 uailOTal, 7 iakol. bír 4taBÍtóT&l,5iikolft b>r 5 unióval, 5 iak. bír 6 Uoilórtli 2 i<k. bír 7 i.ii.iot.I, 2 Uk. bír 8 UDitoTtl. 1 iak. bír. 11 tui-tOT.I. s*.
„Éo migmondbatiam volna neki, bogy _jt nyerbel. Senki aem lad á an jubb.D sálam. De en befogtam saebkeodAmmal ajkaimat, mert tog>im ugy veosogtak mint kit a bideg lel.*
.Ugy látaaik katona bárá'.im ne. igen itmerték ss ember lélektanát, meri egyre vigatgt ti ásómon táradostak és asoo törekedlek, hogy eugem *> gyermek feilaliláta felöl megsvugiaasaaak . . Pumpát vígtat reAm aésve."
.E peresben tompa, de erós otaho-lá*t, vonitátt hullánk, mire oagy kutyt törtet át a palánkon ét min' fenevad végig nyargalja a kertet, mikösben a vo-nitáa egytserre rémfiletetebbeu iatnétlóslik .Vérebek !s kiáltják vendegeim.'
„Est nem kellett nekem magyerts-gatní, bár életemben elössör láuam ily f«)ta kutyákat, még ia tudtam, hogy vérebek meg ast ia. bogy mi bosta ok«t ide. Megmarkoltam erötea asékem karfáját, léleksetém elállt es-meim klddledtek. ajkam lesáruh."
,Ift-si jó ttjt* ebek," monda isme-r&eöm. Valossinftleg gyakorlalra eresttették őket ki ét megugrottak."
Mied ket en bámtilUk a kutyákat, Üselyek orr.ikkal aföldet túrvt, •sagláea-1Ék föl éale, jobbra étbt're, mtjd kVbea (tgettek miat a dubödt ebek aaoktak. Beánk mit sem ftgy-liek, osak néha emelték fel fejeiket, bogy hal.asaák retteaaiee oaabolatu ka listán ujrti le>e:ték orrlyukaikat és ide a tova anímatolak.
Végre kösveilee aaék»m mellé ér-tek és ekkor ujrs hangsait velót résé vo-aitátuk éa íjryekesiek ftlőbelyemet kimosd itaai. Vendégeim ereit *olt aa .ayémaek <Akrs.
„Ztákmtay t érésnek! * mondák ¦ indkeiteB egysaerre,
.Nemeréinek asákmiaytl' Ki ál
Tor tetszett wtrnok. Z
kir. iocT«.yaa*kt*l. | ,,5.^,,^^ TÍdoll elle.i g
1886 Kirónia 3 aa S947. Káaiáa ^.j. 560. S«aoaü Jaaoa m J°» » » Karolj e. tana suljree (eau aerlai ea ll>-' mnün-' -'¦¦-'• -"—• ü^ytxa regiargj. pia bOatrltere! Tidoluk .H.ai ngjbM ¦ gia aor»ith I«re • Urau orgajda-VifiUfj. — 340. Piroa Jáaoa • linai ^ 4. , (.okirat hamiaitáaul ridoltak lopaaa»lTadoltake|leaittg«b«o. Véglárgy. '.„..j igjb.. regiargj. — 890. Zaiga — 404J^ka5 Jaaoe a Ura.i lopé*aal »i- í J^.f , ,ir»ai orgaadaáág blataltí'al »a-dohak eli.Di ügjbe.. Viftirgj. - 421 do|, .,)„; agyboa réftirgj. — Gr.j hlrán ia lánai Kaoiis magáook.rat Zala-Egeruefen 1*86. mircainl 1-ea
'«<»• ¦€"«•'»•

Uirci.. 4 a. 440 HHJ F.ra.o. bania rád. baot«t'e'«l rádolt elleoi tt|fj- J ba.. 2-od bir. ith. - 482. N»ira« Gjorgy ; •. tára* b.láh okoaoit ailyoa teeti aírtíaaa! Tidoltak ella.i ftrjb'B. 3-.d bir. itbirt. 510 S^p Gibor «o.b-r»l4aa.l rádol. álla- — A .JUíb. Njpbaraf <»-•¦
Uai (Ujb... V^iárgjalit. - 511 M- Na*7 K.aiaaaa Irgnj.bbao i.dnoit lapról <a, Jáeo. lopi. mi.u Tadolt .11.a. ígj- ."Magy Álla, «" kS"tk.aík.l ir)a. bao. Vegiartjalá.. - 514 Bojtó J4a. f ,K..h..likua N.pbará.- Ilj «¦¦ ala.t ea U-aai balili okowit nlyoa laati a4rtáa- NagyKaaiawa oj kain ketil.p i«*alt ael .ádollak allém &tjb.-a 3-a<i bir. it- mmti mm\j, irtOKDei adT»»l4ak ía a).«-kird. 535 lléaaáro« Aatal iuljoa Maii aar- |B,k FeU16« iaar«aaalík • lap ailjdooo-aieael rádoli all.ni ú<yb«a. 2od kir. itk. Mk : Hajg.to Sáodor ea 3aalay Sáador. — 557 Caailó Inria lopaa bíal.uaial Miod>atl6 jó:ráajn kaik. iro — M>gJ«-»ádolt elieai íglbao Vagtar. — laaik a lap miadao ratáraap E16f. ára
Mároim 10 ea 432 VórM JoW ^é~ arra * frl, f.la.ra 2 frT a.»agjadla goadatlasaágbíl okoaott »olyoa l»ti éét- 1 frt. .Eimtá. aBuutiá»yul kltaü a«»ak taW.1 Tádolt ellaai Hgjba». Vígt4rgyaláa 1. aaáaábsl a. .üdr u olraaÓMk I 'oiaal — 489 Pete Qyörgj aalyoa imú aértaaaal prognamacikk jo ríméi. — Ugjaaoa.k Tádolt aMaai agjb.a TÍgtárgy. - 664. ne* lapról a •Vaeapréai K»a-Halál Jóaaef e. urna lopaa ba.iaitaTal | j ¦ ,' igy aoilakeilk oaag: .Kífkolikua »<doltak elleni ttgrbaa Tegtárgy. ' N«pbarát« o.im alatt N.-Kaoifá« Haj-
Márco. 11-e. 439. PaatbyGjorgy g.,0 S. ét Saalay S. urak aaerkeaale^e ét tán>i láa.dia >aaiettetal vádollak a>- alatt Talláa-erkoleai, TagjM tartalom laii aiybeo 3 ad bir. ith. — 468. Ai katb.liku katilap jelait mag, mely.ek iyom IatTáa aaaroiáa aa magiaokirat ba- ,|46aeiá.i ára oTaagyadre 1 frt, egáu éw-¦aiaitáaeal -idolt elUai Ogyboa 2-od bir. ' r, 4 frl — Itiadig iroai tölti el kablOo-ilbird — 461 Kia Jáaoa ét táraai köay- ' ..., TaUbáa;»or a katb. aajló gyarapo-ay« teati aart<a miatt vádollak alUai JiUl jelaahatjtk. Mag kaTaaaa, aagyoa ilgybea Ti(tárgy. — 480. KoTáca Eaatar keT.au Tagyaak arra láiri, bogy a aaj •nlyoa laaii i4rirai-l Tld«l> >llaai Agyba, u, tara. aaáatoi tagydak aa igy tcTtaol 2-od bir. itkird. — 513 Kraiapáoa Mi- jak tiaaUlt kartáraai.kat a Talóbaa ro-tyái mag«Dokirat bamiailáa elieai ÍIJ göa pályáa a. klTíojok, bogy a kaadet beo 3 ad bir. itbird - 534. S'ampt Pál „heaeageit MrSaa^. lagyoiTe, ott kSad-«• láraai ,rpáa mi.ti vádollak elleai fl<y- baaaaek alok araiba., akik mii évek bao 3-ad br itbird. - 629 Voaapraoi óla a kaiholikai Ogy láaslója alatl inad Borbála lnp*a búot-tie aiail Tádili •ll«ai ... • ^ 6J0
p
Bgyb«B .e^iargj. - 6J0 Kit l.lTá. • láraai lopiee.l Tádoluk •lle.i Ifjbe 2 od bír. iibird. — 644 Baláti, Elek a lár.ai lopáa illelTa O'g^tdaiág miatt vádollak ' fj, f allaai »cybe. 3-ad bir. ilbird. I „,.,
H 7 6 I Gb
'
sj Öa». Ollop Saoia-
aaellamdua leánya'. í'áoaii, Mti, ,4rok kedvaaCM bei- e!jegjeale migá.ak Hoff- Mor adioei Taagyár-igaagató l l
Márciu. 17-éo. 436 I-ó Q-bor;XV3:.IlgrvÍr.l,"íiTáittUetv8..^p<>.ss. lopi. bü.teuével vádolt elUa. JfJ^ ( bonb.t good o. k^tétsre akadváa bitrást
virolai (og, mit oesántén kívánunk.
- Asyoaltta na a s át t A halálnak ezsu ujabb aentét btjtotia magán végre egy helybeli magyar-uicsei lakot,
Gábor e. Ura. .úyo. teát. a*r,*»J .j. ; •««• »«m 6.ká.t. - Ugy....: Kaloair dol.ak eli..i agyba. 3 ad bir. hk.rd. - •""*' -•íí'""«"' Wi»>0ve. bá. ul.j *' ' doaoa f kó 7eo eaie B.
májábaa tobbedmagával b.n ABdnJáaoa 4a Porji
p gy
vegiir. 462. Hurvátb Siador lop«. mi-«ti v.doli elleoi ügib-a. vigtár. — 581. Horvaib ^F.r»KÓ) Jóaaef ¦ tár->i embar-oleaael vádollak ellesi agyb'O vegiár. — Márctm. 18 áa. 298. Webályi
kor tlt, mik&i
agybai
645 Marion Imreatáran, m.g'aoaak elleai eroasakkal vadoluk elleai Ogyb-o S-td bir.lbird - 651. Nám-.tk V.adel aa Uraai aolyos teati aé'teaeel vádolUk ele.i ""ST";11 °"' ttgybea 3 »d bir. ithird.
Márc.m. 24 en. 110 Koaaoaak Fa r«aca lopaaa«l vádoU ellem OgybeB »ég-
lárgy. — S05 Kováoa Kva tikkaa. áa.al -7>-"--------- -" ~"----- , -
TádoH.llaB, ftíyke. V.5táx. _ 546 . •'<. kort ,.ot. d. a (og.dáat m^.karU
Námetb B8rköc. M.bály . tara. h.lált 1 ''."'Lt *"?*"". k°^áí^S.°" L'_.!l"
gy
(Adett, bogy 1 fél or. tetolyta alatt 2 ti-ler bort B*jor Ltvftsi erft ailíer berábol asegissik. Afigadát megtOrtéavén, as ivás ^ " »•' '*" i
okoMtt aalyo. >.,ti
Tidolt.k .1-
lák éa a kutyákat keaail lábbal d»B-getvee."
''.'" bort ' klkM6" *,
eskor oawerogyait ea gulafttaat kapra, ott
aso.Bal aaórayai bvlc Bajor Laosi jobb- "irll koroamárot, kóoyea levon irra,, bogy 6 iaitáo kvBelt ét paaoaolatlaB bort mer, kl bk l kk
sia.en ..érelme*.!" -o.dá ;, -^ köreteit. ..; bor.ak, mely akkor m«Wm. .Kelje, fal, mart darabokra eaapo. .olt, »«y» melyből « tll.tík u tépik önt."
„Huaért hőst astvggaataaak tettaa bol, de a helyet aam hagyom el. Arra valók e döcf;k, bogy as
j tak a vegyalemaését és ki is de/ült, hogy aa mindaa idegen anyagiéi asús asöllőlé s még kosta jó aamata bor. — As orvosi . íj., rendőri bonc tolás a vérkeringés mtgakt
ki.o,«k?T-ét.r.gyo.! Va^játoT |JÍ ***> ebát gnuütéat oa«utlált. I,, tehát .I.tti.oklappAgl- moídéa. .a- "H»* Jb/bl"8^lt "°- '*«' ."y meretle. .iast kardot rínlva. .A torvéay i kfc"'06<U* ho^ * "k m*« * J6W1 » aevébea öa foglyunk 1- j ¦egárt.
I, ki sseavs-
,, , ..
ArOlikéoiaöttem, rúgtam, haraptam még is Behaay percsnyiesiv.kodát uláo kéay-telan v«lék magamat megadni.*
„Ét ekkor — Lttalmas Itten !------
L»át<*m amint a neki vadult ebek feltárták a tirt és vitték.....vit<ék megholt
bátyám .... reám bisott .... általam meggyilkolt gyermekéaek .... Táras hulláját.-
.Többet U moadj^k ? Térdre borulva, bevJlottam b&nömet, kegyelemre gondolva, A tót* már egyaser eltagadtam és njra bavtlloit-m. Ast is meg mondjam, kogy kihallgattak és mint gyilkost kötélre ité tek, .... hogy niaos elég bátorságom nyomora t életemnek mint ön gyilkos véget vetni, vagy halállal férfi-uansaembe saállri, hogy senki sem tsáa, ¦isoa vigtsitalóm, ninoa reményem, nincs, e föidöa aem rokonom, sem barátom. . . . hoffj a&m egy Íd5 ót* Ó>QU ét igy hely-¦etftakffil aem bir tutíomáasal."
É« végre, hogy egyedttl vagjok tengernyi fájdtimimmtl a nedves bAr-töaben, hogy boUaa a b>toa meghalj* k • ¦
Másnap erAantj fmjt a esel ; nem-osoda Qonoastev^t akaeateitakk.
do!oL, ko*y e#y k
y
Oly sértés es, melyet, ha férf.-k és höl-gytk kost esők át volna a kérdd..! vagy pisa olylyai való páros viaskodtt, eeak. vér engetitelbetae meg. Aggiegéayttok aaoaban at elégtételnek azt a nem épen I lovsgias módjai váiaattotta, hogy más-
kaid. ML AUny neonban egéta kedélyesen vette a dolgot s est irta -s Agglegény-nek: .Ajándékát köszönettel fenem és most már osak önre várok."
— A vUetavoak*t« Indítvány. Sseatgyorgyi Imre igassagUgymiaitsiwi államtitkár k őrre ad ele, ben utasította a kir. tör vény ss ekeket, bogy a sértett fé-rittatvonbttó iadi váayárt Hdötesdö ftgyekbea t sérttit tél e-eatut asaal a BBgjegyaéssei tdétUesék meg a végiár-gy*látra, bogy, ka meg nem j-leaik, vádja riaasavoBinak fogtt-ktnte ai
— A klaUiUni éraMk A fé hi-TatalM Bad. Corr. jileati: A kiláUitáe. érmek ttit«é ké^-lm-4 saétkiiLtléte as utóbbi időkben gyakoribb felesötás Ur-gját képese a lapokban s kabar már
ismételve jeiestük. bogy as érmek elóál-litás* beetatbb tdoi ét nag/ mn«kát i^. nyel, minthogy -«okoo ¦¦ illetó ktiöm,. tett neve és lakbelye dom bor nyomaiban 1-ea fetitatetre, miadaaoaáltal at illet ók megByugtatáttra aafLgséf eaaek tartjuk eaattal ia megemlitaai, hogy a körmoci-bányai péaar«rdhivat*l — mint btlljak — körttibeiai ápril kösepéig mind elké-ssiti as érmekst, a m»ly asután <.s oknu-ayokka> egytlti * lörvényhatáaágok utján és s kutlatete tak minden megterbtl-tetés-í nélkttl btUdékulanul mag foguak tulajdono«>ikBa.k kftldetoi.
— ZaUe.r.erszcgr&l. A fogáét leaségi amissemiia pár< negyvenkét köt-•égből való ktildöMo. Vadaay Andur ajáalatára Ssem 'c* Bmilt jelölté^ ki képviaelófU — A függetlenségi és neg7-venoyolosat párt, mint kalljak Pávmásdy Dáaest lépteti fel.
— A %mgymr Imi a lom rs m*. vé»t«t párta»l» egy esti let t. hó 6-ás tartott táncsci*) *-gybflkőtÖTt~~1i*ng*»r seay aetélye Ismét a legsikerflltebbek kösé asámi haté. Ai 'gylen kelyiaégek parar féanyel ¦ iajésielre volta* ékitv«. A diss-t könöhtég nagy atáma mel* at ifjú egyletet jelenetével megtiaa^elt, te-syes taBaja Ida életre valóaág — a bi»»-totaáganak. Mi a köaremQködik kedvet még inkább emelto a öaavöoös e. A muavr meíy a köaoaaég kitörfl tt\pta t ujr»táea mellett Ujáteaatott, oly upiatatosan. oly vonnóta volt ösa*e áílitve, kogy aa ötsse állitóknak igaaáa diosérettV* vallott. — Correct játékával .Kip van Wiotl'-en kesdte »s tgyesaleii lanekar. .Ttubáutef ¦ Norma Ábráodokat* j-tttsotla Koba Hedvig kisaasaony soagoráo, s oly k«d-
tea tudó: sbrándosni ismert preciaitá> ¦ti, bőgj a kösöneég vele mereagot a vele együtt gyöayörködött sikeres játéka felett. „Bolero- és a .Románca" éneket nflje Horváth Lilla kiaaatsony méltán kiérdemelte a harsány tapsokon f«lttl még a atfloai nem sktró asjrásá*l;" melyre ts áne'bangsoit ajakáról. .A virágnak meg-tiltaainem lehet." Nem ia akarjuk meg-ttltaai. Sói ekenkeaól«g nyiljék és éijea a két leiket bonleány egyesületünk örömére még soká nagyon soká, — Steraeck Zaig» Bond, Biscbitski Mikta s Pollák Miksa ,rak, mul már uly soksaor, ugy es alka-lomm.l ta fényit sikert arattak. As egyes énekkar asiote derekasan kitett magáért, K.oráoa Ftreooa. Lublits Ziigmond Pic»; S>ltmun, Weiaam.yer L pót, Pollák lr-min ét Vörös Jósaef urak a gyöstlsu. babérjaim aainte oeatály réasesek. A bangverteoyt tánca követe • a hölgy világból a kéveikesó névsor* adhatjuk . Piacbl Pálné, Kos nberg Israelné, dr. Scbrsyer Lajxné, Veaekéayi ÜTváth Lillásé, Weist Ztígmoodoé, Ledoí-ski Árminné, Bólokey Ivaoné, Dusi (A. Domború ) Wetta L aé, dr. Kérnek Láaa-lóat, ö»v. Kaiaerné. Seb éainger Qyuláné, Si.sm I-aé, Roucb.id Snmuné, Hirscho. Oddnaé, Pollák P.aUnáné, Koba Gábor, né síb. atb.nrhölgvek. 0 t voltak tovtb bá ki világot kivir.d'ig : Poilák Sabia<., Boaeaberg Adél, Wu,k..m Fto.c t, Deu'soh Joaefio. Sommer Luisa, M»juat-ky Vilma i^Ptps) Sohrei-r Nellike,Dob na Lottika, Lfiwiagtr nÓvérek, Frtnod Hermina, Pick nővérek, Utas. K (A. Djmburu.) Koha Hendvig, F>»chl B<rta (Boglár,) Geiger aóvérek, EoUcbi ü Ida, Wei.s Ke bek». Ling N. (Nemee-Déd,) Horváth Lillike, Bl>u nATérek, Weliarr Hermina, Kleio Fáooy, Koha St<d', Strém Hermina, S»n r Oisella, Kécsti Hermtaa (Leteaye,) QrHabaam ttovertk atb. atb' kittaaaoByok ; akik tudom nvtt ia asáveaen Landolnának eg/ kia „aoaper otárdási* a régi d caAaég emlékére.
— F h« 4 ém &otu>rib»n 'gr ige* siKert.lt muataág toll, melj nek rendesése körül örökös Horrá h GjaU állomás fóaök aagy busgaiommal tára* doao.u A négyeseket vagy 20 pár tán-osolta.Ott láttuk, örökös H^tváth Qy«-táné Liaakj Fereuc<Bé, ér. Kuta.y Móráé Pullák Lipótné atb. ttb. urhó'-gjeket. A kUaassonyok kötftt vígan j*>-táb. Horváth Qisella. B-^tay Irén, L'o*-ky N. (ás.- Mária.) Farka* nővérek atb. s'-b. kisaassonyok. A mulatság ttépen jó-vedelmeaetta K.»lhol. iskola b^rendeséfi lárgyaiuak javára.
— ÉHeftitt5*.MiBdasok,kik a otgy-kaaiaaai . kisdedaeTeió Egyesület' -sek f. évi mirosiua 20 áo a „Polgári Egy'*1' helyiségeiben Urtandó „Parasstjeloiei tánosvigalom"-rt meghívót nem kspuk volaa s arra igényi t*rtanalL, ssifeskedja Dek as együttlét titkára, Balorfi Lajoabos (Arasy János a'ctt, q] ovoée áyaliai) tor-dalai akár irat-, akár saóbelileg « »>Mai
stestedét fog tdrtéani.
— Vnekéayi Hvrváth Lila. T*lt
silantAsáotos Ótve^ye éa növeld* tai»j-donos nagj-kaninsti aoaöveldéjébea •>¦ bó atB-án H. u 3 órakor h*agveraeav tar-Utóit as intéstvt taaitványai aVUavi, n**lj tikalommal a jelen voltak meg^yotódket-Uk as intései vemetoiaek Up'Btatns, b«»* gÓátfáradkaiatlAa eljárámW'; meggj4»*d-hetuk arról is, bogy as mtéaet TssstM aöveadékeiket aemoank a aaára« tnii-ms' mvokötn igy ekésnek kikép«sn^kase*i
Wktt«r Aattf
«aa tMtalvt.HUSZONÖTÖDIK ÍVTOLYAtf
ZALAI KÖZLÖNY
1886. MABCZIO8 18-4.
• tireadalom kivásta «MajSk«l: "lllí'"'*'k'11 Ballotuak JJm éa-kel,korre»l lur
Zrf, :tb°<'*U'1 előadott aoagora játékot; Jrilulibu •» eleati m&eoraak mia-i a '«;•• poatj. dioeéretel érdrniolog !li.iou u>« * "T'pUk áli.l D. küld !L,. kiemel.adík;
jgoo^io* Submidltl Bo(<rinl; Brnkler Vilma (A tuleniiie. l'«r *i, et.vjat) él i LdlihS
áli.l. D. küld .Caakome.
lalky Marfii H.lb« l.-lol).- A
r )
Lfcodliche-Sceae
.alt:
) 4<or
KékBeloleju.- Bl Il
a kövel-
.„/ .a: j előadjak :
t..i. Hed.ig. BrSkl«r Ilos. é. Vil-„. Keod J.aka, Meltoe Giael. Koivcier Amália, Vajdita Ilka, Koaeoíeld Ilooa. Zelburecaky Margit, tS-baeitén Magda Caekovila Milicte, Boocs Zteoi, yoiti Hedtig ée Kóu. Litlei Oi.elle éa Ssidike. Hobiaka Mari, Jende Hugit Ledoleeky Eevlie. Cettl Git.ll. ée M.r-,u Wnúager Irma, Juuker Bori. ée Vo-
'Oll Nptdn*- HuimU. ée
tOisella- .Sfitány- MaBi.ob.ie éa operából,- Bellioitol,- előadja;
u______ka HiroSi • — .Biuürf Vi
daJóitaflól aaavalja:. Btfuftld Ilona Mfag- ufaforie előadják, Jawtda U, Cud' 0iitll* és CaeioenU Mili-
/rma"
/rma .N^tj.g .Ijedje: PoplHtdtig .fixnutlÚM- Sehmid- á ídj , CitlwiU Müicta" .Vo.út l
idl aoagoráa e,oedj .iliíi Polka' aooguráo előadj Gin- .Biau" Eotvóatol atavalla Jnnda Htdvif ,La dgalt' e*evelj.; Mattol Qixila. ea .Árva vagi/ok* tn.tii. SeiMÜ JatJiu. „A falmiW Aranytól, al.v.lja : BrilUr Vilma Rokam-i»d*U UmmuII,- Madjik .Knndl Janka, Jamda Uttpirtk, Za<á»recs*» MarfU.' — Tivoliékor melagea ko-afóoiék meg . Bsalék, kik gy-rmake-iktol eaayi isépet Bem reméltek, at mté-tel veaetÓioak a tapaatt.lt OBt lleo fira-dueátt; — éo meg ctak aat muodom. bogy adjoa aa Ia'eo mfadea várusoek iiv kilu.06 Boaeveldéi. mial a milyeo ea. ltja Keciér.
— A kaeLapteti kiállitaaoB dicséretet, ayerl ¦ még eddig nem hataflilt aj bortejtd gép miodou botai tartósé rétsetket együtt j u t i a y e a i r o b eladó Bővebb tudoeitit eserea-k.,í e lapok kiadobiv.talibaa.
.....-------- M.ategy
két bóa.p kí&u eg^ eleg.ai.a ?»'..! BÖ 4lluuiv b* «^y oaaert párici vo«boa, ki tolog e<mebelegek gyóg^ita t.1 fogl.lkosik. SK. baróa6 T^jok, láa i*m«r it birbi1.' — Ai^orvo* ud riu.a meghajtott. ia.gát 6^ a»rm falait. K. birÓBi '.ovtbb biitéll : ,V.o ogj uaok. öcróm, ki mi.it B.gyoa aggódom Jogot t.aul, miadig Tolt ral.mi bogár. • B.gfoa aok uit.buigotkövetalt m*r el. .aoob.a eddig elég csendeeea já d
^j g
vne!kedatt, Bem állót uk útjá miB egy két hóa.p maivá a.gyoa
félk b tlj me
gy p
Tál'Otott ¦ félek, bogy l il
de meg-
g
eg6r{l'.s édé
álO ¦ , gy j g
..lttbea ByilTáaul irttluage?" kérdé u urvoe. vMem tudom, uoofcaocém besséli miadeoki ellfQaége Aal tőrbe .k.rják mioiáb.a nea-
m.gáo.k, bogy biaai, bogy miadeoütt c.lni- .Tonát ttldöaéii dó
c.lni .T
*eds kiólolt a ludó. orroa. .Ck.kugy.B; tB«g egy kSrttlmeffyrfl aell figyelmeitet-oea;uBok^o«em .it hiikl bogy miadeaki Urtoiik Beki ét teski Ma .k>r Btetai uebei tele r.oa.k ¦sámlákk.l ¦ miadea-kit magtáai.d, kogy ÜMate ki. Fereaa ¦eaki hb ak.r fise<ai • ilyeakor falcr-ij.o, T.loaággil dlib^e j6a.# .KuloBóa" — moodá aa orroe, — miadeaeietre lát-iob kell, addig sem Molh.tok b.járól, b l* Tr
¦ig Bem beaaéiiem ¦ég ta. ide veteti
relé.' „Terméatr.ree. ,em. Moad.aom fem
kell, bogy v.l.mi ürügy ale.it fogom el bosai. Att fogom mood.ai, lady patro-neaae e vagyok egy iatéselBek, melyaek éiea öb áll a bogy bolmi ajáadékot hoaok a ategéayek eaámára." Af orvot bele-rgyeaett ¦ aa ajtóig kitérte veadégé'. K. ¦ ¦ L -¦• i egyeaeaea egy l kiált
¦MtüDy kooaijaba fii ekaieréaibea htj'atot
gy g
hol kiválaattott
eg; Dj6oy«rü gyémáBt éktter>, pompát tJőagyokkal kirakva. Aalia aaeBde pi ratáaaa: augta aa ékaaeréttBek, ho(y at ékuert aem ó vetai. h.oem egy ur, a ki
a.gyoa uagy jóakarója, kaldjoa kit ee-T embejrv vele a esasaláTal egyau. Pirábaii aa ilveami nem Talaaai ritkaaif a aa ék eseréas miadea tovibbi etó aélko! oaa-adlt a stámlit egy fiatal tegédaek, . bá róaí m.ga mellé vette a kocáiba — i egreoeaen viseaahajtatott at orvoeboc. Előbb mag. ment be boali t /eleatette bogy a eteg-éuy beteg itt vaa, 0 rá uéave atojbau felette kiaot «ai a jeleaeUt vé gig Bétái, ataomaiéd etobibaa fog var. -kosai. At orvot beairatte a datál embert t a bárÓBO as orvoaboa tsólva, kivette a keséből at eiuit, majd ayij.t mo-•o'ylyaj fordu)! a aegédbea a így eaólott: ,E. at ur ifogj. 6eaek adai, att amirSI tsolotam." Atiia motolyog'a Átment a zomatédaaobiba. de Bem viit olt hanem ugyaeca k aaapor.u kereket oldott. Eköabea a eegéd varia, bogy %t orvot ki fogja fiaetai. El aconbaD adveriaaea 'elttolilotu, bogy uljöfl le. .Biaoayár. adja barátom, bogy orvot vagyok," kardé at orvot. ,At»t, bogy nem tudtam " „Sajailom, eagedje meg, bogy megvita-giljam * .De kérem, aekem aiDCaea aemmi bajom" — atolt bebearve a fiatal eegéd. Tudom, tudom ... de todja orvoai rsokia . . . badd laaa-moaak . pulzueát." Ea mir tóbb volt a eolual a • wa^d ingerülten esolott: „Uram, et a tatae.!. 6a-aek etól, fiaeteea ki.' .Abb, goadolta aa orvoe, — már pedai.8 Nem Bebés elgOB-dolni bogy miot végsődön, ea a jeleai^t, tfi.talMgéd oaakb.mar belátta, hogy legxaboltak a .al hitre, bogy aa orvos ia caiDkoetán. Ki.bilai, fenyegeloaai késett a at orvot ia éasarevetle, bogy ees-,6te lett egy furf.Bgoa Ciaióodaek.
— Kél váaar Pétsctl. A földtan Teléé, ipar és kereakedelemttgyi m. kir. miaimor f évi 3617. iiámu readel.tével megeagedte, bogy Péot aa. kir. varoeibaa a már eogedélyetelt két uj ortaigoe mar bavitir éveskidt . butvéli Uaaepekat megeliaS éa • etep:ember 29-ikel (Hi-balya.pn) magib4a foglaló bétoek hét fói ée keddi oapjáo tartaaaek.
- Aaéarolkrléarülaailótorvéay-javaalatot f. bó éa tartott uléaéo fogad-
1 iltaláooaigbaa a képviaerSbil véd-erö biaoitsága.
- A ••¦• JBfciltama Komiból rjik, kogy XIII. Leo pipa otveo évea
papaigia«k jövó évi évfordulóját . k.-ibolikua vilig miadeafalé m-gaeBepelai kéetdl. Rómibaa e ctélra kötpaati bi-aotuig alakúit, m^ly attal a tervvel i* foglalkozik, bogy a jubileum alkalmából Kómábao kereatteny matargyakból ki-illiiist reodet
- Lelkéss-válasstás. A pee'ims-gjar eviag. egybia lelkeaaevé Horvitb Sándor kóvig&onl (Z.l.megye) lelkéesl válaattotta meg.
~lssoDynascrciie«etleeiitée;Saiied Emil polai földbirtok a (-teoyei jaria) aaitafóadet il állított fel Polin. Foiyó hó 6 ia bemeal • fóadébe ét fülét egéaaaa a kaaiabos kóeelüeettve ballgatta miként forr . apirituta. A kasia ebbea a pilaaat-b.o stétrobbaat ét kitodulóaaeas Scbmied Emil egéti feltoletléril vaiaaitt .rcsa-rol lak.pt. . bort. alt némely helyes • buatia. Mivel a belei eierveiettéraléetlom tteavedett, Scbmied Dem halt oyombaa még, dé iatoayu kiaok kötttteoved, élet-bes maradieihos egyitalia aiace ram loy.
— Kéjvoatat iádul Kagy-Kaai-
niról béoabe, f. a. mirct. 20 an ,Mmb.
— at il'aliooaaa 5ameri öav. Scbroekl G aé kéjvonat readeat béoti ttletébol.
— EgT )•<!' *" * U oli °"UI7ra 10 fr. 10 kr., a III ik 6 fr. 80 kr., mely érvé
,Byet 14-sápra. — t ehet még . (,écei ce. fk. aaab. Károly tsiBaitbia tartaadó dilt-
eliadiara egy tiruték jegy dijtal.na
adatik miadeo réaatvevóoek.
— KyilváaoS koaioeirl A aagy-kasistai 5akéalee luaolló egylet réasérft' tartott mulataigBil tombola targyaka: adakoaUk : Saller Lajotaé, Sleiner K ü mánaí, Hobioka Vilmotaé. Wiltiager Aotaloe. Heim Mihály Cteicaer ét Kot maaa, MartoB ét Hober, G«etetaer tett vérek, Orác Aatal, Roaetifeld Lajoa, L. H Bachr.ch, Scb.ffer, N. M.rloB Adolf,
Ntaéa OrOBbaum Séilar Upil urak Fogadjak aa egyeedlel bálit koaaöeetet . ativea adomiay.ikart.
— E|y családnak te kelletw
a nélkaljenni: Teremi, Kis Kuküló megye. Tekintetes nr! Vettem a szá ( momra küldőt: 4 dobot Brandt H gyógyszerési-féle stájczi labdacsot Nőm
tgy haaznát vette azoknak már is.
livel folyvást fejfájásban ú. n. migrénben szenvedett, a mely most csaknem egészen megszűnt. Nóm asváj czi labdacsokat már 1 és fél év óta a legjobb házi gyógyszerül használta, s e czélnak teljesen meg is feleltek. A svájezi labdacsok rendszeres haszna latával az egészség bizton föntartható azért is én e labdacsokat (7U kr egy dobozzal a gyógyszertárakban) minden kinek legjobban ajánlhatom, s egy háí-tártásban sem volna szabad hiányol-niok Tisztelettel : Brazdilik Anul; nrodalmi kertész Tereroiben (Magyar-ország.) Minthogy Uagysrnruágban Brandt R tTjógyszerész svájezi labdacsainak kulorféle ntánzatai léteznek! arrt kell gondosan figyelni, hogy minden dobozon, czégjjegjfll, egy fehér kereszt vörtn mezőben s Brandt R névaláírása meglegyen.
-APtppfele Anatlwrinszáj tíz több mint 40 év óta rendeltetik a legkitűnőbb orvosok álul. koztok a boldogult Oppolcer tanár által is. Dra-sche tanár is ujabban nagy eredményűvé': alkalmazta a bécsi egyetemes kórházban, ngy szintén Schnitzler ta-'ár is a száj. nya.k, foghub és szájpadlás betegségeinéi. — Éjeiért so kak számára a Popp féle Anatherín szájvíz mely kapható Nagy-Kmí-zsa minden gyógyszertárában, épen olyan biztos gyógyszer, mint nélkü-öthetleo óvószer lettes lesz mindenkinek, ki azt száj, torok és foghus betegségében használta. Egyidejűleg figyelmeztetünk eszájvíz szédelgó és gyakran káros hamisításaira, melyek gyakran a kezelő orvost is megcsalják. Minden eredeti palaczk nyakán ott van a védjegy, mely az eredetiségről tanúskodik. — E gyógyszer rend-kiYflh tekintélynek és elterjedésnek örvend az osztrák határokon «ivül és egész Európában sót Amerikában és Ansztráliában is Tannak cso-dálói. Figyelmeztetjak továbbá Popp J. G. cs. kir. udvari logorvosnal' anatherín fogtapas iára és növény fogporára, mely igen alkalmas és hi-res fogtisztito szer.
ff i
8
* X X
;xxxxxxxxxxxxxxxxx>ooooooooo
Gróf Zichy Nep. János ur
Vrászlói uradalma erdészete részéről
PailhitUn eladandé :
100,000 darab — 1 éTes eriei fenyó — 1000-re 1 fr.
150.000 . — 2 , , . — 1000-re 1 fr. 50 kr.
A megrendelések, a déli Tasnt, Komárvárosi állomásig
szállíttatnak.
.). Vrisxló 1886 február 27. Aj uradalmi erdész.
}f 2753 1 — 2
OOOOOOOCXXJOOOOOOCXfíXXXJOOOOC^
X Hirdetmény.
y
y Zala-megye Díszei község határában közel a faln-
y °oz fekvó. mintegy 25 hold szántóföldből, 11 hold rétből
y illá birtok csinoi uri lakká', és a megtelelí (razdasági épllle-
y tek,el együtt 6 évre elcnyös feltételek mellett — haszon-
y bérbe adandó. — Bővebb értesítés nyerheti Dr. Catta An-
Q tal ügyvéd untál Veszprémben. —
2755 1 — 1
ocoocxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxS)
oooooooooooo
Lapvetér éa kiadó 8ZALAT. 8. Feieloa aaerkeaat.', : TASS ÁLMOM Laptulajaoao. : W AJ1MTS JÓZSEF
Meghívó.
A Csáktornyán székelő,
egyesült önsegélyző szövetkezet t, ez. tagjai
t éri tmim 28-at i. n 3 óratír Csáttanyán.
a uáktamyai takarákpénztár r. t. saját házában tartandó
III. RE\DE8 kí)Z(.H IliSKK
tisztelettel meghivatnak. \ a p I r e n d :
a) Az igazgatóság éa a felfigyelő bizottság jelentései
b) A felülvizsgált évi számadások feletti határozathozatal.
c'i Az igazgató, 3 az alapszabályok szerint kilépendő és 2 uj igazgatósági tagnak, és a felügyelő-bizottságban 3 rendes és 1 póttag megválasztása.
d) Esetleg indítványok megtétele.
Csáktornyán IK86. márczius 6-án,
AZ IGAZGATÓSÁG.
g
A megvizsgált évi számadások, a szövetkezeti és a felügyelő-bizottság jelentése — a takarékpénztár helyiségében a közgyűlést 14 nappál megelőzőleg a szöTetkezeti tagok álul betékinthetók. 2754 1—1
ooooooooooooooooooooö
Az omaos maoar mtim iwM
W pártfagáta alatt áll* tersMiiy- eibiztaujiyi üzlet. 'VS
í. Endajrfsl, V„ Anij JiHS-iina II. uu imúin iiii HüeMiru uiiu.
r«*-mi«iyeá- ad it-vifUt bisományban té'jttui. R A K T A B T 1 A S T ÉS A J A $ L. nlétl eaeraaeri át aarea ' ksusk fraaeila slau a.tel, |atr
: a «rank>ai-i.iei fraauia taazaraát . . auayar
1 ¦• . létarét.
baltaeaimot, awkart, bakkösy t, koBÓesint,
liaanajhrvrrrket,
r-«d«ü uuol Cáavali<r rt»l|rte at
teMss stolaa ' -'¦— -"
l-t ttl
yári cép
krtt(í-f»l»j*t
par.ffn k
juaoaóport, fmbnat
•pjQaUia i , wekér é»
iniT jdH-ntn n 82á»mt Atkát*. iniT Jün-«w,n' ?>
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
Uoítv mily hamar ideggyengesés: és éivágylalansájr
Hoiiv mly ggyg g
a HoíT Jáno* ur maláta kivonat találmánya által Berlin ét BácstMn (Bráunerttratse
8. az I elhántatnak, mutatja Baktay urni levele Bécsből, melyban ezeket nttxniji:
,lar at ön malátakivonati egéaxargi sörének 8 palaczkkall felhasználása uUn aienieaésem enyhtlt,
alvás éa étvágy vlssaaUrt ¦
M*|;mérheietleB oly ember öröme, ai boeea.bb aseavadea utaa iamél orvaadet aa egétaaéfaek. Ideg-gy-ngeaé-, éívi^ytal.Baág éa elayaikoeodáabeai hoeaaabb tteavedét utio, naiat flyujrtalaailo ilmatlaaaig, el-kitsdtoai *t ob eloayoeea ismeretet Hoff J.not-féte m.l.t. kéaaitaiéoyek hutBálatival éa mivel at ob megbe-cattlhftleo Hoff Jéooe-fé^e malátakivonati egéetaégi aőréaek, Huff JaBoaíéle maláta egéataéfí ctokolidévali 8 p.l.ctkkali felhaatailáaa atia ateBvedéeem gyora.n enyhulai keadett i» jelealeg bál. .a lateoDek alvtaom rgétatéget ét élvigT.m jó éa aa elayilkáaodia me^asúBt. Mid6a úauek Ugbeotobb Bilim.t Byilváaitom, felba-talmaaom haaoaló aBearedSk bataatxa eliameréaemet köaee team. Béct 1884. máj. 24.
r,%i 2-s Bsksal Mária, JohansgasBe 19. u.
Ű Feitége I. Vilmot cttaair Hoff Jiaot malátakivOBat gyárott kegyleljea eliameréti irattal, taaicsoa ciimn 1 ét lovagméltoaáicgal tüa'.elte ki. *
M tr aeelotl moadott. Ö felaége • megboldogult TV. Frigy ea Viloaoe: ,S>ép gyomortore aekem jól aaolgáh.
ÖFelaéfa l.F«react Jótaef .uattritj c«iat4r íeidittiteiie iegfeltobb aajit keaüleg Hoff Jásot maláta-kivonatgyiroet e ttavakkal .Örveadek oly embert, mist öo kilaoteihetai*
Atoanal küldoadí Hoff féle malátakivOB.ti egéétől tor (I Felaége Sándor oroai caáraak Sarakoje-calóba (0 í"elaége távirati megreadeléae Sebaw.loff gróf ilul.
() Felaégc Albert aaáaa király ayilvi.ilá : .Malita-kivoBats aa aayakirilynéoak igea jól aaolgil. ¦ Heff Pánttmmk u 6 aeve otia elaevetatt Hof JáBoa-fala naláukiTttaati rvor7tipa«er-ká«aitai6a7ak áital ct. kir. usa-cmi, .s araarkorauit irdaH kereaat tal.idoaea., BUgaa poroaa él aiaiat raadek lovagja, tTink Berliabaa Beeabea,
Qrateen Bt >BBanu«tae 8
Jeffutet. Minden m^it.kivoa.ti hirdetéaek atáotiMk, Híre a alaDTadSknek él orvoeoknak fifyelai. — A vajét diaá| jeláai k..i » BaS-Ult onlits ki«it«íey«kan • redjefy.ek (Hoí Jágoi »rcképe i* .liiriaa) lanai.
laiadea ároaitó hely tovibbi elirutitáara agy kfiayom.'.oa falragatt által v.b felliatalmaavk,
Arak.:«valódi BoC Jiaoi fel. aalitaki'oaat-e«itaieti Hir„k [ oMic.V «0 kr 11 eeiaclk S frt, 18 paUcaa 16 frt 58 ».Ueak SO frt, 11 p^eaktál kaadre Badap«etre bementre lishai uilliUMik 11 p^.cmk 6 90. 88 pelacak H fri 58 palának 3! Irt. Fel kilo maJiu-ookolad 1 l«, Q 1-SO, III 1 In .S.fTobi >twliiel rabatt.) Maláta csatáriak 1 seeekógo kr. (r.o '/. 4e V aacake i*) MalátakivoaM 1 p»laak 1 IS frt. kieebb 70 kr- Gyeinak-tap naliu-liatl 1 frt. E Maliia-fordo 80 is 60 kr * frt ériMttn atul mmmt «,» kaUltUJc
Főraktárak: Nan-Iaaiii á a : MindU Gjula (eselus Eiral; Fereaca) fJOfíi'. Fetaetaefar Jóaaaf, BoeeafeM Zale-Ef eraaee;'. Uaaiat^J Adolf. K.poi.ár Lajpeail A.lal Babotkaj K. pifTl«. Kaaalkelj: Waaee. Fareaea. P é e a Sipoea Ittri. rjetvaa. Seitaer Stador ei ne. 9ioabtt«lj: * " " * * '*
ITOtraa. Zájtab: Megvált* C7»tTa> Hertaetprimái n°CTB>-f '• lrptaaereed '
4
Idol!
N. i Sadolf alajoi
oooocxxxyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1886. M.UttelüS 13 i„
«>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
Szombaton márcz. 20-ín 1886. 12 óra 15 perczkor reggel
II.Bl
majdnem felire leasallitott mea etarak mellett Kan Inairól B*cab« Kaniiairol BtaU II oaat 10 frt 10 kr III. oaat s frt 80 ki.
mely érvényes 14 napra.
Minden résztvevó kedvezményképpen kap egy zártszék jegyet a csiíi. kir. sub. Károly színházban tartandó elóadáara.
2726 l-l
OOOOOCOOOOOOOOOOOO2OO0O0OO".
¦¦¦¦¦¦»¦¦¦»¦¦¦¦¦«>¦¦¦ »»eeee»eeeeeeee»»ee+
már
_ _________ uradalomhoz tartozó
Hratitzi Mjarban
egy félfedelü hintó s egy nyitott Pheton kocsi mindkettő elegáns kiállítású, továbbá: nagyon szép és jó fejős tehenek, jó fajú sertések, méhek közönséges szalma-kasokban és Dzir/on-féle kap-tárakban, pávák lu-! dak, üvegházi virágok, készpénz fizetés mellett eladók.
Bátorl Sándor
275* l-l
¦í
incsem
orsjegy
készpénzben
II
HMHX) n, 5d00ii20°.lff.||4788)iiiinriim.
JA magyar lovar -egylet sorsjegy-irodája: Budapest, váczi-uteza 6. tz.
Relf ^k-mol
Beca, I. Peatalmsi utou 1.
KSzreti'e ingyen
¦V E szakban a legrégibb
eieg. *W
5-
Singeratrasse 15
,Gold. Rcichiapjel'
PSERHOFER J.-féle
GYÓGYSZERTÁR Bércben.
eaelött egyetemet labd.etok imre alatt : M utóbbi i.***t tolju j°»g*l megérdtíinük, mivel ciakncyau alig letetik b««ct«g, mely hon • labdacaok csodát aulájukat et-r-zereeen l a n°m biaonyitouák roloa A lefmakacaabb etetekben, minden egyéb szer iike.-ule*ai alkalmaatatott, CMn labdacaok itámtalas-•¦« *• a UatrÜTÍdebb idí alatt gyógyulást eredmény estek. 1 díb<<X 15 !abdactca*| SÍ kruieiír 1 tekerea 6 dobnaaal 1 frt 5 kr , r-éMDentetlvB rMáoTtSt-kBUetuény 1 fi 10 kr. (1 ttkaicaoél ker^Mttb u«a ktldetik aset ) Ssámtalaa laré] érk*«tt, malr«k iréi hálát mondanak a labdaetokért, melyeknek * legkülönfélébb ét Ieg«tlyoe»bb be leckénkben egéuae>ak ••lyreállitátát köttOaik. Aki c*ak egyutr kiaérletót tett »eiük, torább ajáolja. A tiámtalan kötiöní irat kőiül ide m-íllíkílTe kotlánk neb.in.rat.
LeoDgang. 1883. oijot Ib. ¦ ftzb«t. »ala-»Miri fof)Ukoiátát. Kires wir«tk»dj«k e bi^anjü-
Igen ütsttall aratBl Aa ön labdaoaai falóban etodáa hatá- *isitatoaat ax ötnAaNenTed^k ja*ar* f'lbataoilni La effTweruDiod
m«:t^yLau«k íjból k*t t«kerci labdactot ei két db eh inai asappant kaideai. S.vilo ú*»t«iett-l Baradiam aláxatot tsolgáj a
Noiik Alajot, fSkertéax.
miadaa baj ellea I _
A ho«T«tra randáit labdaeaok legnagyobb ré**ét barátaim •« iánDerÓMím kfiafltt ontott*™ tiét ¦ Talanennyien jó bajxnakat ».tUk. m*t •najTsakorn H kQle^filr. bajban. bMi-g.egben tislMÓ M^mílvek ét M»k áltaJ, ba D«ai ii telje* eti«ii*rök*t, de u*e-metjaTulátt uyertek ái to^á b ia akarjuk batxnálni Fogadja •¦ •n lefb«Bt*bb kílásat éa miad*a»k4t, akiknek tMrenca^ak rolt aa Ön labdacsai sekitiéférel nyarai rittta •gésaaecOoket.
Den tinger Márton,
Bégt-Bttt -Oyöify, 1882. február IC
TiMtelt uram ! Nem f-jeifaetem ki elergé lefcmelyebb faá.i-¦at az 5a labdacaaiért, mert Itten ¦•gitie^e atin egy»döl ai öo labdacsaitól ryófyolt fel o5m, ki mar érek óta aaanv«'.eU mí*e-rari*eo ; ét habár eryflőre má« n«aa be kell»«nnie a labdacaok-b4l, in egetzaág« már annyira helyreállt, hogy fiatalot friti**'gfel
T«kÍBt«-t6» aram 1 Ama fBlt- TÍ*ben, bőgj u 5o Taianmnoyi rjáíT»»-r« afj-nió j6b*ta«n, nint ¦« Ön kitlaf f* C 7 b»l-Ei*m*, selv ¦¦ "o cu.:ád«Bbaa oéhAaj idolt f*(74*ganatr.t h * Mt>r mefB«maúit«tt, d*c«*r» *s uíjneTeiett »ptt -mei ner-k «^«a 4r»»tt rUan.fnvrmnak nrra határ<wt«ai el m*g*»«t bt>C7 az ion vérté'Zt'té Ubd»e*»ibo» foljimodorn, bocy a k<* fsljócakák •efttégéTel cMCront-'ljam cok í»í büntortboidilii bajosat Ken b*Hoiom «on«k beT4l]»ni, bog7 ídfiU bajom uéi;h«ti hatssáiat mán teljesen megnő ot 1 hofj i-merS^im köriben ig^» bnmfóo ajánlom e l*bd»c*okmt Ninea ia aemni kifftfiiom a> allén ka, Ab • tarokat oyil'ánoawi — d« né*»liiri)oiu nélkül — kAuett»i KiTiló t.íit.leti.i
B逫, 1881. fabr *). C. ». T.
6J
jok allea, »»l*mint s
: J tSl érek Óta eliam'rre. tabb mer bánói fal • f*|ryl>a-n idillt Mb*k atb. ellen it. 1 i<¦«•*!J 40 kr
T
l»ikn»ok Utal T*U»»imyí bajnoreastS t*ar kötött a l«cjobbaak • liaBMi-T*. l ifticoavn kiál iWU nagy wlancae 2 frt._______
„ ^éwéa, «
•Itec, kita»« kAwtw 1 flTCf«<Mke 90 kr.
álutáaoaaa inm«rt kitSoS bl.i««r luurbai, r«- , M*m»rhMrot itb. •Ilan. 1 Ot—: 60 kr
Utvkné. ra'.amint i,15wakonkínt mefrijíU lihd é* gtnla.dt m-U«knél I bMonló ba oknál kirq,.6 ¦
l ,t«bea y 50 kr.
Amerikai kösz vény-kenőcs ÍSSiy1",; t
rbtgmiit<-rQ bujok »!l<-n. Ára 1 frt fO kr. I
Mi»deo fajtájú 2noiaa.&ox>ctvt]xUciX'a'
Ab itt felaorolt k'ezitBenren kÍTfll
Ck Mi TclUtttt'ZMMfl 1 darab 70 kr.__________
Hziadít ti et I loboi 50_k^,_______
Patt r*ttraJ Ha *ök~é> "4Ü~elnyálkáao Iái
kedaáf. korát, mell- át tdd&bajok. g««h4«talatvk
6a lackeDetMMbb •egMtMnwk áItaJáooa«D •liamene 1 debci
»ra 50 kr. ___
MpMl firkeV W. O. Biharétól 1 DW| 1 K 60 kt 1 fél tn-f
1 frt 40 kr. Dr R«eMrab*a<M-tt.t it« níllauti l ö'ec H írt M kr. ff
f lQrer 1 rrt. 50 ki
¦a- atinden köxatkasméojei, u^Tiniot fejfájás, tiédflléi. gyomor-Srca jy itBorbéj aranyér, ddfnlát, atb. ellen 1 caOKaf ira 1 frt. folyioB raktáron vaDOak ^^^
? hirdetett kttl
1 flveg «0 kr.
1 dobot 75 kr.
>* «*kH| Kémén l dobot 30 fa.
Tlvtabl kMée. 1 ttkarei 30 kr FraduU 1
msmim% ftli P-«»hi-fc«f l fl.^ j frt
T.Wrnilt OÍQi->y Omáj Hanritm 1 «..t
tt*er i írt. itb rts. é> aiiadea a«uiii raktárot i
ritt i«r Pftimi«rt8. 1 ~doboi art 3 frt 60 krajcair, b«. 1 frt. 60 kr,
M-6 oaik klrin»tr» ijkiu ia »l«a» a>«(n«ra<taűk
PoaUi k&ldaménrek 5 fuHn/oa aluli nefr«odele««knel caakii ; I it e«k&i8rt«t»ek.
•tól.IO bakUWn ••nett, nacroU >«a
t716 il—IS
- szappanok
Prágában.
aJUJ VÍttflJUtn éi aj
Tmmtm-Téle I ektk)'*l-•**¦* Vf. vrnöritégt, henlraa-vaorr -»«, Aíb«). TiukaUc banaraarrt rll*>. ir» I* ar. - PMtarfé.*'
"47ara» M hr.. í darák M> kr. FHts-réir k«»r/By fa 1*|V*« Mattinak cllritl aaatpkau. probaii biilai r. »j»c kalua. Ára I frt. - Kitraay-BUppaa rflh-. korpa-, lákliaatlaa* itb. »U»a. U kr. -M.Atráiy-4ailyfcrf» W»»»4f. pTr"*'k*>, a«k •, i-yrna«ki-k uiatra.
tó. íi
ut*p>p»>». rrrtut
tiif, aual t .Ut pIUb. ti kr. Jpp
•!.*¦ » arrajaiito u« U kr. - R^-i>u»»aB. Itliíi'uti •> apals. U kr. - FaWii.x-MMftM. U l«rrrra*>irrrr Ml tora hat. U kr. ttlre#-nH-tu«ppK«. rrrfUa»bt!s.lfttr-aa>p»M. U kr. -lniof-¦upptva. l>Ör<*.Ui<.dm. rllra. «> ir. \MrllB-«sa*p»>. k*.i,.r. ¦»u4*4iüu aap^akratl hauaaUlrav. 40 kr. K ^acit-kát ¦-*«>-
¦»»¦>*«. aibr. k.rfc-t^w^l ,llra íCr* >lk>l»a». Art U kr. - B.rai KjAaaB)aaa aa arf x*iia tivitaljnlaniaaf ¦!« aiaJfoliDk tx'aJök 'i arck4fAclök Kál f" Mé>U M tb
Kapnató: Prtisr Béla tTócyszertáraían N.-Kanizsín
- Vín-JEBY
PEZSGŐ
FKSMKXHOFKR JÓZ8KF irn.
Csat ralodi
ka minden dubozoo » CT*''J«C7 : » •« «¦ H«ll aokaic.ro-litost czíg nyo-
¦>U látható.
Kmu porok tartó* gyú ;yh*tá*» makacs (ytatr ét attaithijafc. gyomorgörct é« elnjlákáaodá*, ttyosoráfe* rógtQtt d«f«lái, taájbaj vtfttlaiai, aranyer ét a li-g-kd-, ön felébb mét kltl|ll|ltl ellen i > él át* foiytoooiau O'-iv^í uió •lixaeréaben ríiaecV; &C7 eredeti dob .x r,a .nálaii utaiilátaal lfrt. H«tJ.tltvÉJiytk tjprvMyM|| IM«>ttti«k
KöatT'ny, cróa, mindeDDeatt b*M gatia m béou Ú-, fej-, fül- ét f.-frfii jái tíkérei g/ó^yi-tá-áhua betiOnaO
Frwiriu boMZPSz
B«nlt
atuitáatal 80 kr
4/ec.pot.tc 27.Í0 14 52
Valódi, Koll védjegyesei óa név
Moll A s2sgr,,Bécs, Tuottlftüoen
ndT mmlllto
ndr Biillltó
Nliy-llliZ II Hel.i* J<Sa»ef Xyógyif Feia*»ih.>fe<- Júuef.aUrst, Uor.^r s Ca*kt«nry« a&ica L. Fleiner Sirno Kttztktly : Pulr Jáoot ' n'
Zala EMTizei K*>zter AlMe g>ó«ya*erei.s
: Ra'z JÁ
ró^y Ka|>taváratt ¦arstall : Ustí F«rd
EDDIG MÉG FELULMULHATLAN
a MAAGER W.-féle
c» kir. sznbndamitzoit, valódi, tigzU,
Uí Csukáiváj-olaj ^S
Maager Vilmostól Bécsben.
As orvrwi tekioléljek álul m«gvicagilisto t Aa könj-nyeaemésztlietósfe^e fol ytio gfermekskark ia ai4nlb»iá. turrt * lrg:ia«ubb. l^ejobbnitk eüsroT' as^r: |Q0ll- t&4Ó-
b»jok, gdriHy, da«Bji»ton, kelések, bórklftiések, ml rtfjbajok, gyeageaég aib. «licn — egy iirog ára 1 frt.
aapha'ó gY*TI raK'&r!>»a Béc*ben, HeuiHarkt 3 SMÁm tlatt. amint na Oiatrak M*^Tar birod*tum U^iobb és jobb nsvö gjógyitsr-
i: R.f.nfsld Ado'f 2640 11-12
éa Roa^ofold F»r«nc« ker«ak«Klí
Dr. aikolnKh Knroljftl*
•pnnjol Cklaaaar
Dr. UkolaKh Károly f«l«
apanjol
.ntU-lnlnia eUnakw. Dr IlkolaKh Károly-féle
.panjol ptpala n»r
Dr. Ilkolanek Károly fele
•panjul plltlllir
Dr. Hlkolasek Kárely féle
pmoyol
uraknál.
. oi-
A lagjobo aa«r tjoroor.|r^engMej
deglelé*, id<*g bantalcoak a n'ót>«t«f;aegeK
alltn >c7 °'«g ira I frt 50 kr EnftnA bntáaa aaon bnt^gaé^kben. melyek rérasegéiiyafl^;. 7*gy ro«a vér'öl aaáriDamak .
EgJ O.ej ara | frt SO kr
R«ndkirQli aaer mérg'a daganatok, a STO' tonr laaaa mftk&déie a aa «bbö! aaArmasó b^-
tegtarak «llBa. Efy flrag ára I frt 50 kr. A legbiatoaibb aaer a gyumor mfl . óddaére ».« k»'i laerrek f.Uldré.íül Egy »'•¦!
ára I frt 50 kr.
A tagjobb aier gyomor- éa ból-kaibaru*.
valamin; agyéb betofrnégek nllen. Kgy övee
ira I frt 50 kr.
Főraktár Ausztria s lauanirc&rra mn i&aMi és Batoma tirétsleisl Haager Vilmosnál, Bées, IH. meara&rlit I.
XXXXXXXXXXXXKSKXXXXXXXXKXXXX*
HIRDETÉS, K
A BalatonHagyaro* nrodtloo, Ziminyb.D fekró legelő L re si»rtaim»rhat és lovikit Tállal. •»
ll hik 341k lján kei- S
helyére si»rtaim»rhat és lovikit Tállal.
A felhajtás, Tigy áuétel iprll hivinik 34-1k nlpján kei- d6<Uk, é» Urt a legelésnek ideje, október t>6 15-lk-
Ftsetések:
3i»rT«m»rh» egy éí két é?es .... 5 frt. — kr. , 3 étca é« rénebb ... 6 , 50 .
lovak egy é»es csikó.......5 „ — .
két é»es csikó és lovak .... 6 , 50 r
, anyakancu uikÓTal.....7 , — .
A legeli dijnak leí.ieliae, f.lb.jlaakor niIndMi egye. darabtól 1 Irt. 60 kr. a többi raaae lefiíetondí a mikor • márnát alhajtjak
AB. asagyirtdi iSósrlo aaTebtn HteiiUST lerer*'
W

tímynymUjibói, 1886. Márczios 20 án.
íatk s
évfolyam.
-L--77
iriirtéii ár:
sfn.----
ipa
, ,,:it
n ;'ii iot»IiI-í -uin-rt 5 kr
»VILTTL«»EII
t lt> krt-rt vitetnek trl
*en SO kr tix if«dk
Anyagi Ktzi-t illeti", kuzlemén
a kiadóhú*; álhoz bcmntfr«>
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank-, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet". a „ zalamegyet áUalánot tanító-
A lap ¦zellemi rftzH ill'lö köílt-
;,'(•('. a „nagy-kamuai Hidednwelii egyesiiUt". a .nagy kamzn.it tiiztiiintegtlyzöízmttkmf , a „soproni kere&tritlmi s iparkamara" nagy kanizsai külválasstmárty'-áruik hivatalát lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Magyarirtzag külkereskedelme
Cnrrcspi»Ddance de Pesth" ir-u ¦ Okvetlenül szükséges brtgy, mi-utiu a n.ag5ar .p.r sok áruezikket, pe különösen, azok keletre való kivitelét, illetőleg oly haladást Un»-sitott. miszerint c tekintetben a fiaixzia és német gyárosokkal ioér-közbet. már most oda törekedjék,! l.ogv e kivitel rendezését több érte- j iémmel és akarattal, fóleg pedig a' ,e:eti fogyasztóknak megfelelő mó- i dnn foganatosítsa.
Már a mait évben ajánlottuk, 1 h„gT a magyar iparotok fraoczia, aigi>l, és német versenytársaik pél-1 daia oian indnlva. egyesüljenek ePyut>es működés czéljából. Hogy mennyire czélszerü. kívánatos « naev nemietekre nézve is
Ugyanezen táraság jelenleg aztal fll h ó
alkozik, hoev
más hasonló egy hajót
T*l,8itékokk»l fog hogJ Bív,lói,áii egy
rakodni kiállítást
ké-
pez, melynek révén az azt felszere ló kereskedő északáfrikai és Levao te i kikStókbeli kereskedőkkel lépje-
E tények bizonyítják, mily komolyan dolgozik a külföldi verseny ¦ izek kötelezik egyúttal iparosa inkát és kereskedőinket szorgalmuk és tevékenységűt fokozására.*
Ugyaoily foglal el e"
fontos álláspontot
súg érdekének. Ki keílend tehát kötni kormányunk részére azt a jogot, hogy bizonyos száau járatok a megfelelő rételdijakkal: megállapít-tassék és bogy a tárteság köteles lftgyen azokat éleibe léptetni.
Magyarországnak aránytalanul nagy behozatala van külföldi iparcikkekből, er-k folytán tatain nem-zetközi kereskelml mérlegünk is majdDem szász millió forinttal pas-
volt. Az
ilyen mérleg mellett a
a nemzet elszegényedik. Ezen segíteni kel!. Növelni kell exportunkat, hogy képesek légiünk á kai földről
kérdés fejtegetésénél 'árukat iivitt árukital lehessen kifizetői
franczia kereskedelmi miniszternek az ország valamennyi kereskedelmi kamarájához intézett knrözvényéból tűnik ki, me ynek legfomu»»bb kivonatát következőkben ismételjük :
.Verseimirs-aink e tekintetben oly utáuiisra méltó példával járnak elóttttut, bogy figyelmesekké kell lennünk, beláttak. h"g> egyesek erőlködései cse.ély vagy mulu hatása eredményt érhetnek c<ak el, minélfogva a szövetkezeti elvbei folyamodtak Ily módon több ezég egyezett meg az iram, hogy ügynököket küldjenek, ku.önbézó mintákbal el;»tva közös költségen, a világ minden tájába. E kombinaczió fej lúdése a közös utazásnak oly syste-temáját :éte»iié, mely aiként van tervezve, hogy egy kereskedő uta z.i. illetőleg egy ily csoport egy vidék, vagy akár egy egész ország ipari érdekeit képviselje.
Egyetlen egy szövetkezet ily módon 5 év alatt 156 csoportos utazást létesített: melyek közül több a legtávolabb országokba és a világ alig ismert Ujaira volt irányítva.
Hudrony 8. egy a magyar külke- s ne kelljen nagy kuiömbözetet kés/. res<edemról szóló, kitűnő szakérte- pénzzel kiegyenlíteni lemre valló cikkében. Mintán szellemes' Kereskedelmi politikánknak az a
kifejtéseivel, melyek nagy gyakorla-: legnagyobb hibája, hogy az angol ti >6cscsel bírnak, tökéletesen egye- j országi piaciot nem tudjuk kellő
közölt basontartalmu cikkeinkből is golországi piaczra a legtöbb árut kitűnik, kivonatban közöljük. Mnd-; vámmentesen lehet vinni és még rony S. kartársnnk jeles czikkének' mi annyira sem vittük, hogy Ma-oly figyelemre méltó fontos részeit : jrvarország önállóan szerepelhetne Az uj kiegyezésnél It valu az augolországi import kimutatások-gondot kellene arra fordítani, hogy bao. A múlt évi angol vámkimuta' Magyarország köz azdasági érdekei | tájból, melyet a londoni Economist a külföldön méltó képviseltetést febr 13. száma kőiöl csak azt ol-nyerjenek. A konsulans reformra! vasbatjuk ki, hegy Austriából ezért bagy súlyt kell fektetni. Egy- 2,165000 funt sterling értékű árn idejaleg L!i>yd társasággal kötendő vitetett Nagy-Brittániába, s onnan uj szerződést is ugy kellene megál-' Anstriába 788,UOO iont sterliig lapítani, hogy az a gyakorlati töve értékű áru. A magyarországi 18&Ö
telmén"knek miuden megfeleljen. Idáig
tekintetetben Oszrák-Ma-
gyár Lloyd iák Magyarország nem
évi statistikából pedig azt látjuk,
hogy kímélünk 311,624 dbra és 1.044,002 m. mázsára rúgott, 13
vette annyi hastnát, miit a fizetett I millió 634.315 frt. értékben s en-subveutió alapján méltán hasznát nek főtetelet a gabnanemü és liszt
képezi 11,571,000 frt. értékben és a caerzóanrag 722.000 frt értékben.
venni jogosítva leeudrtt.
A szerződés a Lloyd társaság gal 10 évre köttetik meg. Ugy de nem lehet azt előre látni, bogy ezen 10 év alatt mikép fognak alakulni a világgazdasági conjunc-turák; s hogy tehát minő járatok fognak leginkább megfelelni az or-
Ezen adatok közül anyag érdemel különös
cserző figyelmet
Cserző héjból 15, 181 m. mázs. 15^,000 frt értékben és cochenil-leból 6863 m. mát 617,670 frt. értékben vittünk ki Angliába. Ef
utóbbi tétel, kivált, kézzel fogható-lag bizonyítja, hogy milyen fontos lehet reánk nézve az angolországi piacz. Csak kellőkép tannlmányoz-nunk kellene azt és ahoz képest aztán berendezni termelésaaket.
Az első feladat az volna e tekintetben, hogy Magyarország érdekképviselete Angliában egészen függetlenül szerepelhessen és közvetlen összeköttetésbe léphessen az érdekelt körökkel. A mostam hivatalos eljárás hosszadalmas. Iutézze a konznt jelentéseit mint eddig, ngy ezután is a magyar kereskedelmi miuisteriatnhoz, de legyen joga s kötelessége szükség esetén directe az illető érdekcsoportul, például az erdélyi pinczeegylettel, vagy a szesz-termelők országos egyletével, stb. stb. érintkezésbe lépni.
Az ilyen értesítéseknek sokkal nagyobb hasznát fogják látni termelőink, mintha a konsuloknak bármily tanulságos jelentései csak nagy sokára mikor az üzleti conjunctu-rák már egészen megváltoztak, a .Kőzg. Értesítő" ben Útnak napvilágot s az érdekelt kirö< figyelmét a legtöbb esetben el is kirülik.
Konzuláris reformot agy kép zeljük tehát, hogy az illető konzul | hivatalát ne tekintse csak méltóság |nak, hanem vegye azt komolyan és i initiálja azonnal az országra előnyös lösuekótteténeket. Ue nemcuk kül földön legyen arról gondoskodva, hogy érdekeinket éber figyelemmel ] kísérjék hivatott egyének, hanem történjék meg belföldön is a szűk eéges intézkedés külkereskedelmünk felvirágoztatása érdekében. S e ki vánaág azt hozná magával, hogy i első sorban az országos gazdasági egyesületben s aztán az erdélyi gaz dasági'egyesületben s általában minden nagyobb terület speciális érde- kei előmozdítására alakult egylet- ben külön szakosztály szert eztetnék
a külkereskedelmi érdekek fejlesztése végett. Vegyük példáal a kender lentermelést. Ez a két termelési ág tudvalevőleg a legjövedelnu zób-bek közé sorolható. De hálánkban nem tud felvirágozni, mert a gazdák azt hiszik, bogy nem találhatnak lindenkor biztos vevőt. Pedig agy a mag mint a szár. kidolgozva világ-kereskdelmi áruezikk. Ha tehát ezen iparág érdeieiijei országos egyesületet alakítanak és azok utján a főbb világpiaczok konzulait megkeresik, hogy a piaczi conjnneturák-rol őket folytonosan értesítsék, akkor ezen termelési ágak olyan jövödcl-mezővé fognak válni csoportjuk által, hogy nem is sejtett kterjedést nyerhetnek. Sa tengerészeti vállalatok arra valók, hogy a kivitelt a lebetó legolcsóbban eszközöljék, hogy a szállítás Londonba az északamerikai nyugoti államokból szégyen szemre ne legyen olcsóbb, mint Magyarországból.
Kolozsvár, mint Erdély empo-riális helye, direct összekötetésben Londonnal, méltán igényt tarthat legalább is olyan tarifatételre mint St. Louis holott most utóbb is sokkal olcsóbban elérheti az amerikai .farwesi* terményeivel az angol pi-aczot. mint Kolozsvár az erdélyi pinczeegylet terményeivel. S igy az-tán nem csoda, ha Angliának három milliárdforintot meghaladó kivételében Magyarország csak 13 millió frttal szerepelt tavaly Austria név alatt, mig Észak-Amerika bevitele Angliába 860, 540.000ftra rágott.'
Megyénk népoktatási Qgye.
ZaUinegyi* kir tanfeIQgyelöjra töi-
iajaagatáiii biaottsághoa intézett
jelentése
Zalamesye népoktatásának
.'«**,,, tanáti rfUnfofiroí (i UrtialUröl.
(Foljulás) Z.Um«gje56a öoálló polgári kS>-
•4*« kSiül :
TÁftCSA.
Igy vagyunk.
» nu litH"k "*> "P»** Eiy ho'd képű iioyk«U- dk
V*nb.D atlok lámát!
Bn*»rt alán caok, «!•]«•
Keífll D»|ir«ndf«, Ét k Untokk mi* bnrj* MÁI : Megfu(tutlu boldog ifT> 1 -
B&r k 14D7 Blflaifcbe ?
I)« váláarft kerOJ !»'-
Lám, » .on h»l*l»« ' Vanb-a köiela; kát b»lálank S mef lörvf, raif »ítj váriak V *lk tí !
g7 j|
Ám a leány efjtttt Télttnk Aa Örömtől — nínu
UtuMift* tóidul » i»S,
Bittoi boldogsáfTk ; li.-menük * ir.*kkHD)v,:t; Adoatjc tok Fuc> ! nara lehet!
tgj v«f runk mi már mft.
HABEB 8KX
Egy, kettő barwn!
Mire ,'>rmtw D»pviUgo( lála.k, bi-l^g már lóbb k&s é* earekre aonÓ of biíő bunluk-t érinti ¦ bantu, á ,evé.uuk entlékeileUI jel«. Böjt . ek'te, büobáo»', ©16ke«*üU. ideje; té** .* ! U< eiött b«le- lelki Qd^ok fóloui
gj p
puk magunk oftfc ¦• eíbuasusoit Dg T«Sn»pj*i -16-1 T^gb« raeni »gj, . «W . b.rro.d.k n»ul«i8»gr» A. »u-' po'giri Óoképt»5-kor, ¦«« é»y o'-
booáb.n f. Ári f-br. 27 év igeo kelleoa«* ét jól ti került bási ntul-UkgOt madeceti. Itt roll lálbaxtó ¦ polgariu ogyisertUég, > t>iI6(1i jó kád?, » ÍMiielso m*gjiru* tár»«Igá« Bódi* Irfto Fuodt A»d», KúDoje M»n«k», Kaalmkoa Ilua, K.«r-oel I on«, BMoy Aoloai- k. •- »»l»naÍBt EMej Máiéné, Totol. ni»«r«k, Toih u,o6k atb. dusiiák » kedé-
M • k«rd«<ok kardiát I JoleojUok m»g egjicerU őllöiésbsa «dja«k, vegyünk, — illetvs fólkéroodö arböigj«k ttolgil j.o.k föl éikek m >ubkk»l. ére.itlk m'guokftt étierembsn és mag ia ottboo, oiact k « r o y e I, D«-m koll pi»es4r. maik kedvtMkrdiiQk ar>k ¦ bólgyaaoalr;
fogjuk «dui — igy i* igy, ho^y u 6re-g kii «lmoodb«Mák: »i ltt«a áldja a
ni«t«t, « aeinxeü ast^ly reodesóit I voh tervDea vig«doi ; - d« • pique-Diqu« gyfizó l i* l&o b»tja« bii ! —
A* egT" r árva ka ur, hanem fti
¦oay cnoodi: legren 1 éa 16d miodeo „n : a M»jier f^le laaoaterem kólioi ala-kukkal feste t meov«aete ; fOld a reggel 9 óráig upoau'.t paduaat.
As emberiMlg foolarUaára elAálli-touLargj.k nUiimlilbailaa aokaaiga : pulyk*, Uba malaci, sóska, estti, bor stti. >tb. ki tudás, miod sorba veaDi tjüiLioli el SscnegheD Kr. asUletése lia 19-ik ssasad, írva : tgy es«r ofolo ssá>i ojocivu hatodia ér marosiul bó második o.*pjia»fc e«a fel 8 órájától ,pi >dd g isig as állalioos kielégitletés idője bekoTetkesell és lín ekkor a lao.es ulán i* pitimét, megóv uívAj« Tyu ! Bem biába a terelés m-gaastoe mflTe oem
------------nra;
v»16 h..l*odó k<í«U, — ss ^bolt cmLU-Kairól m»jd me-gfelsdketLlink. L>mp>. (milly) .«>j-g7erij--Ung Icbogoit agysn ; dn mi <m, mmA h-lvány ftjoj » TilUmot Tils^itsst igíojlí fóidi :*ojoko»k, — OBs^tssbb röptQek Ttgysiask.
A dissas hasi sshodj •¦orrfMt Bs-bos Gjuliné M M'jjier Jóssefoé ars6k teljesit«ttti., őket ili«ti u e nnoeré* pálmája, ki jut v-n érette « fár&dossa ösOae. Ast his»tlk & dsokisot atóbsag köuö-aetbsa fog Djilvánu-ni. Ugj ^gjez !
M«il^lvfla Z.bortskj EUk Ü$J-véd emelt pohsTst s l«rékeoj bási »**•-ttoojokrs. (Él)^oséa.)
Hojser Jdisef hasi arrs 4a mon-duk röfftöa f^lk wiöolőt, tzuadr-a: „Ssrras Papi, csvik pussi !"
ö 0 kettús putsit vslóbso mefár-demli, mert termet, «dáojt ssolgk-sse-méljs«tfl1 readelk^s^ire, boo*ájt»ai o*sk ¦sért, hogj mások muI&tbs*sAnsk: s msi reális rilágbavD **íég »*ip; mikor k5-ssODfltból irandát óim Iffaot fisntoi. KOIön-beo Mojser ur at cks, rei •sokUtt* « kö-sOosegel ; bs jó ékoay cél, hs más rigs-lomrói tu ssö, jő ssÍTÜ*égé>» sppo.1 á-loak es — í s t«rtn«t dij aélktil át-agf di, es már elj bisonjot, miot s mu as-poa végbe meot hsmrssis. Hogj •¦ b« téVjak tárgjsmtól. iáttak a ciiUgokhof hMoalitott hölgy kossorat, Itt ott róluk: Bogy-7 nfi»erfk, B*nos Msrcss, Bor-litskj- Imrike, B«jomi n6férőit. T>kácb V.lms, Mojser M.g.j-, KsmeDjti Qísel). Mojser Mariska Tábor.ky MarUk.. Kuoáoji M«Uoi, Peri.kj oí»ér«k, Éo-v líons, M.U Iioiis, Irrigh S.rolu, Tólh Amália urbölgyelt. Pintér Lajosai, Kijáts E'ekaf Cberoel OlivéVaé Reiihoffor F»-reociaé Rsilc Jówfaé\ Foldy Jáaasaé.
Stékt'j Guastávné, Wittman Iatvájané, Saianai Anlaiaé, ét még több urnó. Hoat ai egyster i«m alpbsbet tserint je-gjestttnk, — * otillagotc mind népek el-Morlac lÜBdökftlnek as ég bolton.
Három aa igattig, a harmadik bási-malataág a faraaag eibuoauilatáai finepa-lye volt, 4s utoltó kedden L i. as 1S&6. évi faraangi id&asakban. Hol éa kinél? e> maradjon LoHbao; SAotoghuSI n«m meas-aa«, Tapoicsihos kösel, itt talilkoatunk •fimegbiek és tapolctaiak , éivestftk a •aereletre méltó báaiaagony ét ai augol lertnéaaettlDek latasó, de valódi magyar vandégtserelu háziuraak baráuágá-gából mindast, ami lenünket vidám haugulatba homoU.
Asa oaimbalmo* aokr»ké*s:eté a ke défyeku. Tánca, dal, hogy „Ssép Juliikat minek adtak máanak" tlb. fölváltra járta a kifáradáa «¦ elrekedéaíg.
Nincs U párja a tóagyftkeret magyar-t hasi muUttágocaak. Nem folytatom tovább, oaert biaooy még ki találom mondani, bogy a kedveaen töltolt nap daák életemre emlékestet, * mi koron egy Lajoa nevű barátommal o'y igen kitűnően mu-íatuok. Ds moal mar félre minden iréfa-aággal bkllottuk a aokat jelentő szavakat memenüt móri.
Ha efj agg ember boaasabb idóig ketegeakedik itm rÓi mintegy elő ké-taQlsek * T&%a6n, ét megiamegdobbanva érteaUhaak f. évi mireiiui 10-éa d*Uelöti 10 órakor arról: „aiaot többé Wmer bá-o«i," Meghat as ifja kedély ü 76 évee or vot, boldog hásaaaáf áaak 4Ö-, orvoai mA-kMéaéaek 40-ik éribaa. Dr. Wiater Vilmoa Sümegben 1S86. maros lí-éa
miaktmz Wintar Advlf fetiv meíiéklete van csattfva.
délután 2 órakor ai israelila tsertartit b^végaéae után örök nyugalomra tétetett.
Még ennyi nép israalila temetésen nem vett réast Sümeghen, de sem ii volt még itt Ilyen mőset tsertartáau Umetét. A.a elbuaytat egyaránt tiastelta mindenki, A a tjereaység, 6 a jóeág maga volt. Be-osttlt és beosftltetett, aaeretve volt a SaU-Fereacsreadü aaerteteaektól, kiknek bási orvosa to!<, megkönye^lék a saegények, kiket gyógyítani ingyen tsokutL Halála után egy lakatot asámia lőtt volna kifise-tendó, — ¦ ast mondja a'lakatoa mester : „Soha aa tessék bántani, ai orvot ur már oégy éve gyógyítóit, dijat itm fogadván el érte "
ValiiakalOobaég nélkül nyojtolt ő lapot reáliák ólai tanulóknak éren kint,
— ab ily ét mát haaonió dbelekedetek'-tették népessé a gyáai menetet. Kroabar-ger Jak»b ur. rabbi helyettea, németet ki ejtéssel, de magyar s igen értelmes ssa-vakkal mondott felette besséxlet és vé-goite a ¦sertartátt.
Ha köseledoi akarunk egymáahos ea belvea ut ahhts. Ai im*, a beasédből megérthette bárki bogy aasidóia Istent fél, Itttnt imád, Ittent kér, mint akereastény.
Sietmód, minőt Winter bámi követett, bánata ember társat iránt, mmő, as övé volt, meg^ssünteti as antitemitis-matt.
.Kossoruk d'tsitették a koporsót
— as israaliu hiiköatéjjtől, Epttein Vil-boi családtól, Kell D^vidnétÓl atb. — csüngtek aséiea ts»Laggal a gyá*skoo«iról le, maJyei a polgáráig fáklyásai környea-i«k. — Mint hoopoigár tsép caaládfát hagyott hátra. Elhunytát kesergTe fáj-lalja: Dr. Winter Vilmoané, «sfll. Piobler JeanetU ; Winter Zsigmond ét neje ssftlHUSZONÖTÖDIK ErPOLTAM
ZALAI IÖUÓK!
1886. MÁRCZIÜ8 ÍO-á..
.) 334. koeeágbea rolt több isfcela.
•gr
b)188 kösség pedig iakoláaáars roll beosaolrs Talamaly asoBiaéd koaeagbe
o) 46 itosaágb&a aea Tolt eea iskola, sem iakoláaás.
E«ea o) oaoportbaa foglalta'aak a cseké'y lélekesámakaál fogra oaallé iskolásaara aem kóieleshetc ragy pedig a osatlakoaásbaa foldrajai riaaoayaikaál fogvs al ér legBsgyobb rásaabea gátolt löseégek ia.
Ese.la.érbe. koretkseó új iskolák le-.en.tek .
a) rvssndik k-gykerttl*li Mur.ki.s6n) i Lm,
b) negyedik begykerülo'i ogyseult állási
a) reosk-oiseei (ncyeaot') állaBi,
d) ga ortold' sos-égi.
a) rassulyi sgost.
t) leatti nóa. r„
g) let-oyi mos. vall,
aeguüo ok -a-a Uaé.bea :
a) prrl.ki rr,Bk. (.s á'l.iai iskola feli |i .a. foi> So).
b) .ses —odraal -áaa. kat (•s*g*ay-e*g folyás).
iakolába. tialtá. Bagyar, ti iskolába, aagyarrel regyee korral Tagy aéB« ragf BÍadeketl6 ; 10 iskolába, borrá A taailási aj.lv aa iskolák jellegéhas képest kórstkaao áttekiatfst a jajtje: asgaar 8 ill.mi, 71 koaaági, 316 rk. ÍC kalr. 19 ág., 18 mós. ; Bagyar aéaet rk. r ág., 1 bob.; Bagyar horr. 9 állaai 3 kosaági, 28 rt.; megY Ben. korr°. 2. kosaági ; horr. 10 rk. akoliba..
A "agyar nyelv koteleao oktatá sát rágleg ssebályoso 1886 en 20301. gsámú magas reDdelet végrehajtass ügyé-bea tett résaletas ia'éskedéaeiBrol
t kosig blsoitsagoeK tett 'ttsele* jelentéseim b'íb — st.bedjon esea alkalomból osak áltála.oaságban fcörstkeeokröl em-lekesaem.
I E"O msgss rendelet által falaoroli
'esetek taBkrrüUlem oaiktorByai, parlak i alao-laed*si s Begy-kaaissai járásainak j.raryis s Mnrakös éa BB.amagyei readrí déknek taoitóit érdeklik kosretleeul.
A o<aktoraya: 1385. évi aa|;u nyalva poiUaf(,ly>m aaelleB' er*dméayé. a -k raegiilapi áaa atsa legfőbb dAmoek tanotlsm esea potia.foly
c) deasl poss.i-iskola (. fmtarlék réastvait vagy a tankertiét T>gyes ajati viatooTsi folyisu), iskolainál mfiködd lobbi érdekelt tsnito
Üj tanterem allulaloit esea Uaér- sorait a magas minlesien re.del bes 14, oj Uoi ói állam*. sserTessieiett 17 korelelményeinek s agy életpálya ut»lsl üj termek: IV. Hagykerület (.lla- •lkalma.sk öaaaea ssmpoa.ja.MI elbs-Bi) 1, K.caksBissai (.11.mi) 2 U. Hegy- rálml-kerület (ill.mi) 1. Perlaki (illami) 2,1 Ennek folyti. e korok, oklereleik
Sseal-Belass (koasági) 1, Qo'ortoldi (>o-i<lókásxüluégük, a asellemi képeaéKÜk ál esés;.) 1. Alsó-D mbora (rk.) 1. A.I.Ó-J t.l adott kesesség s érsésük megbish.té Leadrs (rk.) 1. Vsaioly (sgost.) 1, Laté- aága címén 6 osoportrs osstoti nem bi aye (mós.) 1, Lsati (móa.) 1, Nagy-Ka- gyár ajkú Uoi óimon s magas rendeletet aiaa. (mágia) 1. ! olykép bsj'otum régre, kogv s blratáa-
flj taiitói állosáaok: Parlak (illa-'"1 biró ecyének esen atoW kegyelmi mi) 3, Reoskániissi (sllsmi) 2, II Hsgy- •>»•» pálj Íjuknak iorrén)e, aton és kerület (illemi) 1, IV H-gyk«.alet (il^'kbaa mtgmsntesseaek ; a Bagyar l»Bi) 1, Ontorfbld (köaaégi) 1, Ss.ot-B.- ' "Te'T «»dás. iránt bos.sn idlk rissooys láss (koasági) 1, Becaehely (köseági) 1, .folytán köso.ybe merült ragy már a.aak Bakónak (koaaági) 1, Alsó Leódra (rk.) elssjátitássrs koruknál fogva is képteles 1, Alsó Domború (rk.) 1. Vsssoly (igost.) ''aaitók nyagdijsatas..Bsk a új eríkkel l.Lea í(bós.) 1, Uteove (mos.) 1. Nagy- ! helyettasittessenek ; as idegeo oklerelen Ksalss. (msgsl) 1, — így tehát Zslame- k'TÜl magyar nyelri képasetít is nyeri gyába. 1869-tíl egén B.ig égessen áj a« » ""gjeT .yelr gyesorlstábea és ok iskola sservesletell 82; iskolahat épütt, tatásibsn magukat bttaoeeB elbaaysgoló 118. tanterem 227, üj t aiuii állomás "niiók egy ss.kb.sot.ig által sasiról Ssarvosletetl 202. i •»•"« megvíssgilt.ssansk, illái a atapaas-
E... tanév foly.má. ler.a*. t*|""i»kl'°« »«P«-' ¦•'«"« elbálásb.. aíssski elbírálás, megvásárlás r.gy lel- ¦ '*>«~*l|««k . —Heg Mg dtaattó síbb járibsgyss slstt áll s osáklorayai U~* köelesteasenek: régül pedg állaai tani ók.pe«i. 4j k.lyiaáge, a. .1- "J"* 'olTtá» « ¦»•«" -•¦"•••» ' •4-le.d.st polgéTitskol. új b^jisége, a!1" —kili'i "taletb. ütkotó ^ 12 oastilyi^ f.jle.....dí perlaki állami! ™1»d,"1' ""'bbi.k nélkül , ta.itó. pálya-elemi, s cssb-r.nd.ki 6 tsntermú illamil1*1 •"•''""•ak elami, a strldói 4 tanterma áll.mi elami, | Nem hagyhatom még emlités, aál-
a bodosáai 4 taatermü iliami c'eaii, sjkül, hogy ss 1885-iki csiktoroysi pó tss régül s molnárii elemi nkolák új hílyi- folyamra .„mcssk a kosvetlenlil érd.
aége.
Hlodesekbn bos^sámitr. a {.!..
kelt, bsnem s már egyéb pótaofolyamo-ké^esitatt taaitók is modsieres be-
bos^sámitr. a {.!.. ,
kesétek és köuégek k6r.be. .sok jó| ; «7»korláa ealjábíl b.bir.ltak . ott s.Uk dekébe. támadt mo. •^'•t~k..k ..gf.lalolag kellí ,rá.,b.o
felfogott asallemi érdél galmakat ; tekintve as iskolásás t5rré-ayes ritsoayai iránti é!éak érd«klokéa ébredésé' : ainoa oknak kétkedni, hogy még sok belyan s legsteatebb ssáedékot leoyügösó mostohs aayagi rissonyok dacára is — körelkeeeleeea hsladunk ssoo hö óhsj teljesülésébe., rsjhs már ae rol-bs Zelamegvének egy olyan 200 lakóassl biró kossége sem, mely oem tart Íobb s torraoyek m.gsslaUaak illó iskolát
V. As iskolák Isaitiai ayelre: 364
Wiaaar Ancosta és gyarmaksik : Korae-lia, A.Íred éa Pál; WiBter IgBáos as aaja satl. Wisaer Berta aa gyermekeik: H-d rift. AMI, Barna, Ida ás Erasabal; Wia tar Emiha aa fárje Adlor J.qoea aa gyér. aaakaik Artbor áa O.skár, Wiater Tarái áa fé'je Erd j Joaaef a eaek jeleatatták fájdalom taljis aaivrel a felejtkatetlea férj, áaies apa, após illetőleg aagyatyjukaak elhoaytát.
Sl ia asaal fejaaam be:
Áldás ás baka kamraira :
Bánfi Almfos
FarfBak
BUsntsl. a rilar »t> .0Bdaorrl.il falese( ¦H
Csak rália; • tiea, fálif aóforoai. Iá*
Jéb ja' )árt ; siindant tmatráo, falta'fe maradt ¦ ac;
Mert majd bőven ado-t fia aaki a t t ia ax orl
Feetstt aarel
Ok, saai asé' B*B) aftoares. baját,, BOC7 kiaa
lásaa
Köaajra bsraaaákst BMMtiS lea-csahavao tir aaaiaaa sakatt ksraadses-H.
BaeaQlM*d rs.xt-d -1; aaSa mf biod-Ise
naksai í Aaii un ú volt. mond v-as'-Di aiioi lebet sst
Nn Udod Ott, a l>o
V.ssW silaáaiaak
a. >nd Li.si, b»gj j
ilért áll .neesa k ? *t sa k-1*
'"•resfyaarithttastessegéay! áa lasáafot u
Maii a..aarártaa>e<asslal osek aaeba. ' laUDAtUB.
oktatást oyartek.
A ma meg ragyOBi ás kedreso h« lyi rtssooyaik dscárs is eddig osatlakosó borrit és rend kösségek önálló iskolssssa iráot illetékes hatóságaikkal a kalló tárgyalásokat megindítottam.
Uryaoekkor as tskols-ápe\ásra a ta.itoi eltartaars ms még anysgilsg kép telee, de eaen célokra már régibb idó óla i.gallao adoBánynyal s kéazpénsbeli ala-niirányokkal rendelkeső köss«gek rs-gyonának kimutatásirs, elleoorsásar", regül pedig rendeltetésük céljárs lseado forditlatáank iránt a»en jelea'éeem XV fejeaetébeB foglaltakhos képest, miadea hatoaági iatéakedést megtettem. —
A i&ll«mo ságbea sasnredó s több Uaitó eltartására képes horrát ás rsnd kOBságeket illstékss slóljároságnk tr.jao helyiségük kibóritássV-i a uaerójük sss-porításirs telhirtam. Mir több köaaég s pályásatokat tényl.g kihirU, iskola he lyiaágé <ea bóviiéeéhes látott.
A magas mieiaateri reodelat végrehajtass ksretébe. még oaak ss idege, okleralek aostrifíosláaara. a Bagyar polgárjog el.yeréeáre é< as illeti népiakoloi uote-roek tttndeo regyes sjkú iskoiábs leendő oyilTtatarts#árs roaatkoaó iatéa-kedéseimröl sssbsdjon eralékesnsm
A ma|rss minissteri rendelet érré-nyesüléaét célsó moagslaak agybaaaréa. e jelentéeem által Bállatotl tanár regá-rel — a megtett intáskedéaek hatásáról s srrdméayárOl osak s törréoyes slspoko. ssabályoKitt regy-ajkü Ukolisás elsó unérénak lefolyása a un lehet majd asimot adaom.
Téay aaosban. hogy s taaér tolye-aban tervbe rett állami iakolák érde-kéb-o m*giadilott tárgyaláaok torább fdse.érel a mar mxglaro állaBi iskolák '••rrsserO f.'kosatos fs|laastásérel s egytt-i-s h..ee.T.| _ a aeglerll s aa ido ri-• ouya.bil fejlődött áraékeDy biáayok dacara: a mnr.kO i s reodrideki iakoli-sas sursa s j6ró slakalaaa miodiakább '•a.llobb a OlaUtóbb kápbea doBborul
Lehet reBálaüak, hogy idege, ejkú , ' eresj.k.sk ai allatai iskeláaas aétaégbe voahatisa sselleoti sikere, s vsllaaerkoloai sa«mpoetok aigor. ér-Tényrs aBsláaa, a aagas kssotatáai kor-
máay ildosatkéssaáge s ilt.lib.n lekeseti iskoiáaás jsritására
nyúl.
goedok által felkeltalt addigi bisalms kálaáf aélkül ssol tndaltá fog beaaük aroabMai. hogy miad as, smi ktatfik a kosaaorel&dea taréo saraajelrük báatal-laaaágáral s s magyar kttltarw legiürré-Byeaebb eaakoaaiv-l lOrtáaik — saját aoysris saallemi boldogulások felé -gyengét! as .tat......
baj rag- mpotáláese! d- legtobbayire balálls, - »ja6d,k. üi KátsKálmáa aaoa-
— M«ifa(;aa. K,« Gjuls, ke-¦éayeganaagi (Vssm.) foldbirtokosoak
baa a p^aáas (braad ) k,vágására rállal- kát kocataa oáslaépel
apra
boraasslé fajfájáa. vntól éa é'elektSI raló UBdorodás vett rajta, erőt, hogy oaegfigye-lés végeit be kellelt s.állítani a koskor
- «arcia« U ea a Polgári I fcálbfc A ,„rM^..|„ d.jfci. oaakugra. Egyl.t derek v-ndeglAa.. Torma Im-.ur, kiltrl . Qük> , „„„ynkiaok kast f-jeste eems.t,ann-pé'yt rendesett, melyen váró- fc> 4,wét Moll miIÓ, lwto.,kp bugt , auak értelmiság. .geo swp ssimmal ratt wm,k „ kil r, 0„ „op,.,„.t, . a.e réast. T»aaatok>t mondtak Holair Elek, ,.«_,,).„ bsinak esik ildoaatal OyS.fi jáaos. Hi- Joa^. S.mo. Qáb,r. | _ „.{,„,_ Kápi.u.léli ssólló
mknak — t. hó 4 én >ros jővén, s lovsks
Hirek.
s.h Gergely stb. A rendég koasoru h 41 _ ,rj ---------------------4, Kosath Lajos aá.|4j?
a ssareBosáilsa s kocái alá jutott, mely rajta kereaatül meat s pedig oaé lealii, hogy saóroyat balt. Gilki Eóá
- Gj'ilkM.ig. Eirigóö'aoa -
ja r. lerelesósk — két osőss össsekocs-easat; ss egyik oly dabbe jött hogy elö-riototts fegyveréi és elleafelét egy lövés sel agyoaldtie.
— Elveatcll. Potvsb Istri. boa s>npereastegi gasda, február 2l-es ae gyedmagáral a tOskerári Tissrra Bj.t, s ssóia nem került hass. A'tói félnsk,
agyán s milaoaokkal illanni igyák- hogy ralsmi bHaóa merényletnek esett n stblets termetű, rendkivüli ildoaatu , mert péna Tolt Bála. A OMB
— 1 ^aj J^s vfs^ r aa«#aast«#* i «a ¦ sss vr j\*-»»—| — «w---------------------------------
SirkAs, senekar. roe( , tó.,,b.n resette, as ut asonban nagyon
oaak kissrolsg m.gy«r d.r.bok.t jitaaott , . ^ T<jU , ,0T>k kku niM ,
1 kaJélyaa ünn>pély ciak reggyei «"'• - • .»'.....
irt reget. — A .Magyar irodalom éa
núTésaet pirtoló egyesüiet irodsirai
>aako.s*ilya s B.poa PetőL estélyt tartott, mely értesfl éatiak eseriat saiatáa jól sikorlth. —
— Vakmerő tolvajok. Daai István kisksoisaai földműves vasárnap ró) beifóre itmeaó éjjel udv.rábsn gys-aos Besst vett éasre, megtudandó smak okát, kiment ekkor látta, hogy kát ms-Isósul as ólból kiloptsk éa a kerítés..
ká' ' ..........
aaik. Dao
esti erővel biró ember nem rolt rest, dórség erélyesen' kuUtja laaem ngy a miét rolt. üres kesssl a — Téli Idyll. Visárasp éjjel, mi
keritésea itngorvs, üldöaóbe vette s két dón a vonat Sieni Oál körül megfenek iras*mbert. A mint s keritésen átagro't. lett, nagTsserü jeleneinek rolUk as uta néhány lápéaról es egyik aenekdU tol- sók saemtsoai. Ugyaais as idsgen ss.grs raj pisstolylötással fogadu, a lOrsa nem egy lalka farkas jeleat meg és as ir.lók talál, és s tolrsj gyors futással Bao'kül', aagy ijedségére, b slos állási fojl.lv Dsni aem r<-tteat riaana, banem < kkar bimultik a fOsiö'gó mssioát. A kalaü a másik tolrsjt re te Uldösőbe ás ast sok, fegyrerük Bem lévén, ugy szók te ék utón is érte, midin kóselebe érte lolv.j meg a f.rk.eok.t, hogy kűrijeikkel hirtelen megfordult és egy baltával ha. asij-koncseroi adlak, l.lmw ü_é.t mért Daii fejére, d. .bal- _ E halai.kl. r-klimja. Egy
:a D.n, fején ml menl A. . ball. nyele j,.,.,,,,, , b„ „|,„.k «,-. a „került el oly erórel rig.to t a f.jéhea, kogv a „éMégetrA apókban a köve keeó lére ayél ketté tőrre, a balta fődre esett Ds, ,., k°,uk ^ h5 ,l41 .Tekintetes nt Istránt még e. sem bőst. sa.fb. k. .„rkesstoség! Sulyo. beteg Tagyok s tu-nem felkspv. . ketté tört ny.lü bellit, dolnk épülök, fel. Nagyon s.eret-
ém mftjc vf^iK olvaani as ,Llnök ke-
y«oc-" c mii
ik kÖaö!. D
________ - J"«r»- A
kosott'és a lábosj 13 vágást «skö ölvs, lakodalom vigaa folyt . » coosiaok jól oly saer«B«sésea véfMte, hofy Táraik ^mnla«>k bor mellett a v-adégekkeí. Fareoca már iüd«D v«ssélj-a tul •¦¦ Ejieí atoabao ti a-s* indultak h.sa f-lé . — V««ietta«f;. Riitar Mor ssalM-'ax egyik a r«odes utoD r ajtott, mtg . Kereseti ttoM-k.reskedo Lóth Maxi a-vtt.siásik, ki táisát magelosoi akarta, b t.. kisialudi MflUtéai ssopt>tós dajkáját s»- ' passfn major fsié vBtt« üt;át, As alsfi ját báa.Ol.bak játékkosbea mejaiir a, de | ste«-eoc*étsn haaa is érk-ssjtt, d« as utóö oly oaekély sérül éa t 9\UU raji, hogy alig bi nem, mart midin a Kőris patakon át-lahetettéwrevsBi. Asonbaa aéháaf aapra akart kalai, annyira belekerer«datt fo-
gaij Tál a külőnbeD sekély tisQ palákba, bőgj ittas is lévéa — nem tudati magán segíteni. Hasairól keresetére mon.ek tehát a midda megtaíaJUk, már akkor dia.
taarencaéilen embor — névatenot KrÓ* István — Ösvegyet é« 6 gyermeket hagyott maga után.
— AfyoMSiair.a nafál. Scbáffnr Ádám 25 éroe d aaokeaői Iskos. a far-aag atoltó napján mu aloi óhajtván, • koroaaába ataadé-iosott meuni s miv-| ott láocsmu'a.ság vu:t, teleségéi ia hív a De eaoek mulatni való kedve nem léveo
még foly Utói aktrta as Qldóséat, de már >kat eldobáltak D ni I.tváa a
reBdőrkepitány-ájraál jet»ntést t«tf, de a tolvajokat a* éj homály áb*o
B87
y «ly-t b. lap
ei Oem ramélen., bog; tem, k-irem telj««ita^k elfifis«tAjUk utoM ki
* * |KJ uaiuvBiu uv wv aAa*1' vvjHa. isi *visasj ak
A kapitány mindeo | Táo4AfEÍl , .iildjék mr>g >s .Elaök k
sáa lesi hivatva a* eredtnényt kíder: Dani István leginkább asoa boaaaokodik! legalább as egyik g.sembert kr<s«i lem karithe'te, mert mint ayombao possta késs ti k a lelket.- E hisssttk, de O»ailat»áo uramnak még ia ast t*a*c*oljok. bo«y láskor tolvajt vagy saíváoyt puss'a kés->1 oe vegyen öldönjb*, mert kónayev le:ébf korQlb-t.
— Cjáaihir. Városunk egy isen-r és kedvelt a lakj* ddltjki Kováos János
tsorgamai beoületei Heti a Uri-dalom áa aeii
4m I«ik*M TometéM í.
hó.
sabb köa réssvé- kiaéru- A halála alkalmából kiadott cyáaajeUn ét igy kangsik. .Ösvegy Pnroael iCárvlyoe at. Veaaprémy Katalin m>ga es anokii: Kovács Irén férj»cettS*matKe OésánÁ, Etalka es Qyu tke Qés* Bud-p'st belváro-ai aljárasbirÁ, — dédaaokái: Séma ke Istvaa M L>j*M nevébae mé'ysa sxomo-rodott asivel j» lsati sserelett veje. ill't-töl*g videsatya, ipa éa nagyatya Kovád János tgyvéd, városi Uaácsoa, árvsasé ki •16-dóa.k, éleU &6-ik évében, lúdd-lobbaa márosias 16 áa éjjel 3 aigyed
t órakor törté*t gyássos eihanytál ¦
Idás és béke hamvaira.
— Mluta -óvodák fdUlltása.
tot n lesett a kosok látási mini*s terhes hogy aa orsság kQlöabO«d réis«ib«n :at áilitaoa fel, illetőleg a meglevőket lyenekké .lakit** át oly módon. b»gy .sokban «i alaobb fokú kis ó»ó ietéseiek veseioi bisonyos megha-
árowtt ido .lait ssaksaerü k>képest*tési >y«rjeaek. Ily-n miaU-övodákfel*lliUD dók lennéoek a kóvetkesd varasokban : Bndsvp-ai, Sseged, T«m«vár. Saabadka, Ar»d, Kolosa.ár. Nagv-Eayed, N-gy Sse mc, Ké*di Vtsárh-Iy. Kagy-V«r»d Deb " „. Károly, Ungvár, Kuea, llArmaroa Ssignt, Miskolc. SelmeC Po-raoay, Győr, Saombathely, Ssék«sfebér u — Kanissa, Ss-gasárd, hol miadeaüt.
oanyen áislaki ha ó ó»odak vaon.k
- Si«>r-ir»»ee uülét. Táro.k i P«Ufl u^osai h-aiM f. hó 6-án
borotvával akarta, kli és «s alka omval oly ste ágoit a lábába hogy aa peaéaat kapott braad,) Ismeretes doloj, kofy aa Uyaa
— Itutdó, apa kipébea. Hómai
ariailukrala körök baa aok>l beaMloek egy a»j»t»*){Oá, lioys*öktete-rál, a mely Óriáai f^^V kl é l f
vároab n
fo-
keltet as "géas ol Haas év e'ÖLl Palomb-ro, 'gy saegéoy rumagnai p«rft<at, örökbe íof*-dóit a lelcochátból egy Gmlie ta nevtl leány*át. A kic.iko folno t ¦ Vioovaro helyaégb*n ót t.rtolta m'odon legény a Ugasebb leánynak m egéas Campagaán. is a asép )»>ány agi?éi a fa-lubeJi legéayek *»lamenyieo, de mind biába: Qiu iotta »iive még nem dubbaot meg egyik iá>tára som. Mintegy két hó vfcl -aelőtt j->leatés ér keséit a lelaoohás ig«sg a lóságától a halyseg el&IjiítWágáhoa, hugy aPa.lombe.-o álul fólfogadvtt leáaj-káaak jeleatk^atek a ssQlei, s ugy a leiayt esekaak ki kell sdni. Nem tokára Ltrgjeleat a belyaégben egy olókelö ur, a ki Q^rardo kommendaioranak mondta magát, s mint apa kivételié GiBl.eltá'. Hiába vo4i minden kérés, könyör-~ ira rdo vAgre ia erö*tsk kai római palotájába haroo'tattá a leányt. Ne-háay nsp múlva asooban éjnek idején, meaétláb, tép«tt rabéban ismét megjelent Qinlietta Vicovarobao és sírva pana ssolta ei, hagy as a ki atyjának mondói-U magi', mihelyt Kómába érkeslek, bratáli* sserelmévolkesdte flldösai. mio-daddig míg, ő végre éjnek idején meg nem asokött a palotából. Egéss Vioovaro foJlás*dt a eaorayu gaaaág aalktára a, légé -y-k saAvetkaatak, hogy megoltaJ maaaák Gialieiiát, Uásaap két római detektív jelent meg a helységben és komendatora nevében viaasakövetelte a a lányt, de a t.lubeii fiatalság olyan fe ayegeto állást foglalt velük ssembeo, aogy a bistoaok j6oak látták sietve el hagyni Vioovarot Esk6sbea Giulietia neveli spjáaak töljelentéas alapjáo a római OgyétasAg megioditotu u ügybeo a visegáletot, a melynek as lett as eredménye, nygy Girardo kommendalór?t elfogUk. Girudo boasiabb vallatás után be is vallotta, hogy nem apja Gmli-sttá-n.k s ar egéai történetet egy keaéri ját •tó aaaaony segiiségével csak aaért goo. dolu ki, hogy hatalmába kerith«eae GmUttát, a kiaek bájai elleaállhatatla-aal elragadták. A. botrányos esel Romá-bsaasBál nagyobb saaaaáoiót keltett, mart Girardo már régsbb idó óta jegyese a !ag taebb római aritttokraU lányok agyikBsjk.
otthon maradt s iff ment a korosmába, negyed négy körül érvén, n«m I
a férj neje oélkü. boanaa reggel e<y «rt h.a». ís.tubajá.&•
lát'a foí-aégé. rendé. íekh -lyén : "Imont lehat anyjának ugyana-aon hasban lev& asobájtfa., bogy -ejo utáu kérdttaoski^djek, nejét asoabao it: találta caendeeen alva ki anyósán, k asobajáb. aludni, bogy saját ssobajáb.a egyedtU ne ke'leu leonie. KéVje h^saérke-aése utáo aem *karvan asoobao ssjá. lakásukra ••'« menni a férj hirtelen ké.t rántott, evvel sturást -jeit a«jal mellen melynek követkeiiében néhány Oravai kéaóbb meghi.it,
— Luberölea. Dályokoa e bó 9-éo, mini tv taraaag utolsó napján, több ps.r-.sit legéoy butóoak öltóavéo, köiü ök d. u fél 6 órakor Jedaaaioa Pávo Bosnyák Ádámmal a korcsma udvarán Oesseveeaelt. Lármán másuk, aagyela.es-tetésére a helyasioére jött Buaoyak Már-kó, Borayik A.dám fivére >s, m<r,, Jsd aacaios asaladoi kesdet', a két fivér k>-vettn út a a mikor Bosnyák Marké mar kOsel ért hossá, Jedo>c4ics megtordult é* bojávkloly h«t«imes ttte*1, mért annak a fejére, bogy ¦¦ rögiön eesm^leiieniil ösaierogyott, - kó»ben Bosnyák Ádám is a tett •amhilyére érvén, est n tőidre BoeDják Marko oyombau Ldi--saá lii*uván, egy Óra múlva maghalt, fivére élekéhes a sieovedett eJvtvestélyei sérülés foytán kevés a remény. A teuea elfogatván, elleni a vixsgálat í^iya-matuaa v»n.
— A húshagyó áldosata. Egy •-polcsai duh.j 1-géuy kifugyha lan kedvvel járta a magy*>r csárdást a huah-igyu keddi mulntaA^uu ; 6 kelmenec letsiett issadt állapéiban m. meistfi hidegben & kutnái vi.ot inni; de alig jóU vimi> a ssobsba, elkeideit urra vére folyni, mi őt annyira •Igyengiteite, bogy p*j:ásst -aak kellet hasa vinni ; reggelre pedg • ssör«oosétUn htlva t.láliaiof.
— CatTgy György né tapolciai
>ssooy — mini a fáma biressleli — földi életet megunván, Kísérletet tett a miBnyorsságba juthatni : a napokban íe.ak*sitot'a magái; de a f.tum irigyelte tőle a paradicsomi élet«tT cakhumtr vi sitibe vit két asomasédasscooy t, kik a aie* reocsétieo halaodót a kóté-röl lemettsvi vi asaadlak e air*lumvol|[ya«k.
' — A kftvetkeBÖ balesetről érte
¦Lik lapuakat : Tarsoly, dötki lakus i éves fiirti r«panoaoit, hogy vágjon f*:-A fiu ásót fogadván boss* látót*, a muo-kábos. Kis bugucsksja rövid ideig ott'-getvén as ugyatlea favAg4at fára t«t <>
ketét
elkapta volna, a fiu oda vagoit 4 ujjábs, melyek rnegn.»r»dá«áh >s kévéd areméuv.
— A ki mindent Teasitelt. aUu
doni Upokban olvash»it5 a kÖveikrs > ra«g6ató jelen-.t. III. N.pu'eoo ssereo oaéllnn ÖsvAgye, Eugeaie excsá»fáru* a-mrég Weodaorban látogatást telt Viktor is király nőnél. As angol kirs.jo' egyik o»gy album4b*B lapotagktva Küg " ata saját arctképeire akad'. As egy|K saépeége és fiataliága virágában áb'á-•olts a máalkoo egy megiftrt, fehór baja öreg asemoayt látott. Köayak csordultai as exc-ássárné árosán végig, mikor a ke1 képet egy Utt látta. ViC ória kirív.v^
osak két koraiak* ei as emberi életo-k ¦ a fiialalaag és at Öreg*ég.' — Nem ugr -kiálLá a ciáSBároé, ugy lenne mi-dan más esetben, da rem itt. Laoá am •* egyik as élet a aaásik a k-lál."
— A magyar Iroslaloa- «•toU
vésset pirtuló egyeattlet ál.al t. hó 1-í •" readotett Moivaaó earélyee érl«k'*«^ Dr. Sobreyer Lajos ur az nagyasámu kösnneég etfitt. idegrendszer nép aerft mog.am-rtetés« alán átért aa idefeeeég kelelkeaé«ei>oK okaira é« nyilvánuháoak m Érdekes modorban eoaeulte >d«g«« egyéoek képét, élénk b«muUtU hajlamát, sseasélyeit éa IOaeaaéf%Ít. Benaióaa értekesett ¦" '
kaséi a wutalta, hogy hol vágja dt mielőtt a sserADoaétlso leáayka
g ber
ibenléiete. kulöatele isinokbea
ka-idef-HUSZONÖTOUIKfiVPOLYAM
ZALAI IÖZLÖNT
uiegtttig d

.j,:«,i «••'•''• Z"»ífi»*->*kül • id« „.í,- ihJadoi euerjedéBere oetT*. »¦ !,»>>.•"••áK1 nin;iI •¦'»'• S«4ll • mi-
°"- _ __ _ IL.k.1 i. _ _J..C
, O:CO.id, aa alkohol és a mór fi *aiVo . »'ot " »degeseég előmozdítóiról \ ««•*'¦*l * oyumor, as iaség és a tul-' , roíKsrílieiét e bajba sodorj tk. a $(ttá*Ml " elk4bl ó ílT(l»"-k *• "6r»
i (cíbjc itoru gyermekeken is erői vess «, ¦(WMiée. UK* * divó nevelési r«nd MerDen k^res'Ddö, mely . gyermek #1% ciné tu'ierbeli. Ertekeseti lO'ábbá ritK'k. »s alvajárás ét hypno'ismaió , „-Ive* mu.ea te id~ge*tég kórut »llapo t*ra ViPÍtaveietbe-ok. AS idege«ég (jy«-fTii*** ltJ* aehétaégbe ütkosik, minthogy ufci íitioiijban áll a beteg megasokolt életmódja.aí, a szegényeknél ktiloaóeeo. k ai.od-ouspi kenyeret keretű togUlko-(iM*i D« ki "*dná egy rövid tudóti'ás-üí0 nnud'tt oly tzépan és oly reudoen feltop'lni. mii a -ntgjtudumáni u '¦löadó d,v jjordti é*«n», in<p, tima. kTesoilea lonoveo énbetA nyelvesetben ét megkapó. érdttkfesKil6 modorban nyuj'-ott ; elé^ at botiá: a s»k<o:dalu:*L mflv- It orv>» ".lói kibúvott a soosiologua, * nem-gsig-iditi, s bittunkut és a p&dadognt. Ssuoni nem akaró l-ps ja*alra«fta jelet éne Esetet, melyet ttellemes me(y«gy-¦**tel bereketitett. Az estélyi besártm VrDCtftí K «J ar mflvaseléte *leti á.ló MD**'eti ssakoeslályoak dftrék tagjai által jelesen dosdott két picce.
— NyilvaBOB hftH*»et ót kérelem N*gy K iiiiu*n kii uémet utctában 19 bániam >Ut. 1-kó, vtnuli foka'tus kiuek jobb lábát a vaeuú mosdony el-tágtt t>bb m.n' egy éve 7 tagból álló csaltdjáTkl kgnsgrobb in«ég-ét nyomorban K-oved neje s lobb gy-rmeke betegen f-<«tik; omberbtráli árse'nol könybr tdotuáay gyü|leivéa, m kegyet dtkuiók fugedjik ayilrányoitn a Btenvedó család hálás kössöoetét a a jólelkQek továbbit kegvet íitjj o^meb-í ajánlja többet: -;evé-Iwo'a.ii'.f. Keipémbea ad.knsiak: Wit-iDter^Aut^loé 1 frt. Kunp-r B4iáné 1 frt. C*ei«i t rí»'ul> né 50 kr. J-odn Károlyné 50 kr Irmler es Vágner 1 irt. Oávit-Heléna 1 frt Morgenbe ter Lujts 50 kr M.U'.é Jóss-faé 50 kr. Ssékely Ltjosné" 50 kr. Cement Lipóipe 2 frt. Ilartmano A. 1 írt. N.N2 fr\ ti. N. Steulmibály 50 kr. Hl.tkó Janón 1 frt. Feaselhofer Jo«-f 1 tn. S. NóO kr. Kilik Béla 50 kr. Fároek Káirain 1 trt Bogyai Ödoané 2 frt Bátorfi 50 kr. Ö«eteo 18 írt. 50 kr T«rmesslméavek és anyagokban adakos tak; Ková-tLijotué több kosár fát ét élelmet. Jaods Ktrolyoé ruhanemű', Wucskici Jáootoé vágott fát, Kováit L*j-»t ügyvéd fél öl Utt több héten keresetül az *zé*t családnak ebéiet ffl««t*ti; Witlio-er Aotalné a családnak tobtMsÖr ebédet Uil'ényi Sándor 2 pár eaipoi. Keller I^aácB két pár csípőt voliak ke. gyetek adományozni. További kfcyado-máoyokat többek nevében kér ét elfogad:
Wittinger ÁntaLni,
— Tfiieeeiek Uárcslalváo f. hó J4 én vigyáaatlanttg követkesiében tüs lámadváD. bortasslo putstitáat idésttt elő. 24 bás és a templom ít leégeti, s a harangok i». A tüs agy támadt, bogy egy oda *aó ember ieakarta 16ni a kasai ok mellett UvÓ fán ü!6 káDyát ¦ midóo tegyve r*r. oltiitötte, as égő fojtás meggyájlOtta a k»rah. A lakotaág templomban lovéa, a lúi-^t elnyomni nem lehetett. A tseren cseilen gyajtogató ember agyoalfitte magát. A lüset sikerült lokalisálni. — Mi-tB"doo f. hó 10-én este 7 órakor Öt'>tt ki
ü'. mely 7 ifckbitat bkmr.si'.ott ei.
- A káHjráM* BUtasttlkája
AQtstriábaa a kártyagyá.Us bstalmas diaiMBiókat ÖU dacára aaBak, hogy I-. atább a kártyabély-iret kétsi,re*en taá-¦Buják 1880 ban. midoo'as aj bélyeg meg b«s>ozva nem volt, 1 579,983 csomag kár gyát késsitettek, t ót évvel később mi> dia a ket 6a add már be volt hoiva, 4.306,402 caomagot késsitattek Ebből a kártyából egy harmadol fogyását Au.s-<ria, a többi kiviteli cifck t jórésat Ma-gyarorsaágra j,',! Ebből as a uaul.ág, hogy a kárt>ára meg mindig kevés as adó. Vestenek rá tóbb«i !
Csonka c.titör okoa vagyis e bú 4-éo novai lakót Koalán János leányával és ve-jerel elmen a b«g/re, b"gy a hu>l^a gy<i kaddi maradékból a begyea i-m^t «gy jó aapot c« inai ja nak Hegyre erve etoasor it lütet r«kt»k * pré* hátba, s mtgkesdiék a muUtátt amúgy it:en iga-sábau. Végre a iisste*téL»t kompánia i«tt — He reodeifo — atokás tte-riat. A vő feleségével valshogy hasa ván •sorgott — t a asubába bem te k — t ott joisttt>n burkoltak még +y 11 órakor iami in sejivéa arról, bogy as drog. ki a begyen m»r»dt — bogy mulat. — Ai Ö Kiutáo Jtaoi, a borocska basgósag miatt ssmtén elalud a lílt mellett — t ruhája aUhogy meggy uiadt ét as egéss ^mb« ren le^ő ruha mind leégett. T«t éo itso-uyuégéti tebekkel van borítót életéb» te mi remény. St-géüy öreg as égö ruhának egyréasét U lép te tesiéröi H eg^aiea ádám poaunraba ta)á!ta egy máaik borosó koi párna, mely halván as Öreg jaj éa tégely kiáltosáaait — a véss tsinhelyére mentek As ö-eg folyton ,D csértesték s Jé-sus avriastat" é.-,, a ]ó ayánk nevében kivits engem basa — kiabálta. Végre : j*j e'égok 1 Ekkor at ajtót kieyitoiták é* rémit6 látvány tárult a sstmiélÖk elé. Ás Ör<g minden ruha aélklU körötkörül tftibtn ul a földön ily borsassió hideg. --tttsben — ét tné.íit majd megiagyva El-•A teendójök voli a iftisl etol'aai, mi ca*k-hamar aikerüh it és asaián a legköaelebi begyilakóhos aiállitották egy lepedőben Értetnetek «su áu vej.u it történtekről, ki még aa ntp éjjel vitte tsekér- n b -«aa ta4reac*étlent. Inté*Ql volt mindtnki nekTde kbloüfweo a pincseaseresocnek — A helybeli kir tfirvéayasék f
bó 17-éa :árgyaka a Ho k-K.'>v*o*tele pirbaj ügyet — Hock Jáaos védője: Varga Lajos ügyvéd, n alkalom mai igdiáo remek véÍ<íb9Siéd-)t tar ott. A mely m»ggyósódé« b*ngján t valódi •xóooki bii'vel elmundoU beasétí gssdag voli jügi^élelíUni é* tártadalmi érvekben s a jógátaviiágból jaleavo lak lelkes elismerétét vivt* ki. Kovács Lajos védÓj" : Qórffy Jánot, sainién igen ssép beisedet mondott, dacsára t.nnak, bogy at ó védői álláspontja kritikutabb volt. — A tórvényasék s védő bessédek m-ghallgatáAa után vistaa vonuiu iiékett-boiat*lra és mindkét vádlottat 8 — 8 napi állam-fogbáira ítélte. Kovács as i'éet.ben megnyugodott. Huck ason' hn föi-bbeseit.
— EA*B«art ajilváalláH. Fogadják miad.snk, kik Sümegben f. évi Barcsius bó 12 éo D. W.nter Vitmoi orvot, as Ui ban elhuny (férjemnek teme-
éaéa m-igjelentek, avagy külön réasvét nyilaikoaattal b«nnüaket magUssteltek,
— magam és ctalt4omntk mély kö saönetét S&megb máic*. ;5. 1886. óav. Wiaur Vilmosáé
— Marcslas lő éa mait ev-b^s a t&sisgb> polgári Önképio kös annepélye-ten ül-.e meg, es é*ben minden elólegea intétkedet nélkül jotiQok többen i kör helyiségében öt-te. B*rátaágos besaélgetés kotb-o, mintegy áldomásul poharasra beaséltek hts«fi*t dolgokról : Possonyi JósMt al-elsök, Könnye Jósaef JH7*6-Oedey Retso ét Irachimstall Jósaef hás-
¦KJ-
1886. MAECZICS JO-i..
-«)ilkM aaiatiaral) A rspokbaa a páriai04áoB-MÍBBásbaa&ardoulega>bb mUvét, ,Qaorgstt«" t adták, A meséje tadvalsvoUg as hogy sgy fiatal eaber noQl akarja tbbbi agy igea gasáag volt Mvilági ao Leáayái G«orf«tut, de oat-ládja kiváaságára még idejfeu 'itaaalep. As előadást^ föidtaiati páholyok egyi-k*Ml mgj fiatal árit Uokrata, P r e t o a t báró hallgatta végig baul feleségével. Fel-séf a V • a t i e r Lajta volt, a legismertebb páriti félvilági hölgyek e*yi-kének leánya t a kinek dos vagyon* újból megaranyoBta a már kissé megko-po:t bárói cs>m«rt. A 6at»l nA haloUhal-váayaa figyelt as eiÓedás menetére, s mikor a darabuda ért, hogy as aritttok--•'a család ftjt kerlelhedeo logikájával porba tuJLJa Georgettet, a báróné Óriási /tgatutteággdl fé^ajultao kérte férjél, bogy ¦énjének rögtön basa. És hasa it mentek, de as awsoDy még asoa as éjjelen megmérgeste magát mordam mai s aaata-lán egy levelet hagyott. A levél ebből a képsorból állt: ,M«g kell hallnom, mert nem akarom megérni, bogy as Banyámat és a férjemet megvotni lefyek kéay telea.' — fcjy vfaivit farka a sldoa> tat. A napokban Smolemsk orjts városból Berlinbe 19 etnbv érkesett, á kik mind Piritba késtülnek P-seurbö« K bó elsején ugyanit egy f.rkas tört b-» Smolen<k várotáX« ét tsórsyQ rémttlelb* ejtene a járókelőket. Nem lehetett a dtl hö« tenevadat föUartótttlni ét caak mi kor már nagyssámu emberi öassemart akkor tudták agyonütni. A ssakérlok konstatálták, hogy a farkas »eaiett volt t ennek kővelkestében a megmart lakotokat, tsámnerint 19-et kösköltségen ataak indítottak Pasteurből Mind a 19 igea jelentékeny sebeket ssaavedett, ngy -aek mindkét arcából ki vaa lepra a hat, egy másiknak as orrát harapta L a fft-aev>d. A tnegmariakat egy orvos, egy se-beas *• *%J P*P kísérte Pántba.
— Vt'clesrnlté* Tbord«y Janót perl-kt áll. itk. rendet -..ni'ói 8 Milley Ers<ébe taaitóaót a kösokutátügyi mi-
i'.er állásukban. végl*sT megnrötilete
— A »ée«f rémtftrlénel Gála-tion Olvasóinknak még bisonytra elénk emlékeben él as a re:tentó gyilkosság, melyet Péctett nemrég egy ÖrQlt elkÖv«-lett. Ebes teljesen hasonló eset tö.léal e bó II -én Gslatson. Ciena ügy védao, %t ol'aoi törvéaysték volt foügyésséo, már régebb idö óta matatkoslak as ftrölt-«ég jelei. Ct&lörtökön ««te isméi rohama volt, i e * ötben töltött Jrevolverrdl kirohant ax Utcára. Siembe lalálkosott Bojea bankárral, rá ffgta a revolvert ét ssó néMkal meglÓ.te a taerenoaétlent, a ki m-lyos sebéből aligha fog felépülni. Erre
ég dühösebb lett és agyonltWétselfenje-i'itt minden köseled^t. Végre egy mar ko« vishurdó megra^ad'a düböngot, es aroeban ssájába Ifi11 éa halva rogyott s vitbo'dó ktrjni köaé.
— Ab rlcaerélt m*uya»Btosiy
Két lánya van at apának, eUdó mind a kettő; megkérik as ifjabbika' ; a legény derék, jóravaló, nem tagadják meg lLle de aa ídösbissseretne botsa m*oni, as apa it inkább At Méretné olöbb férjbez adni; mégit bolygatni a dolgot nem Uhel makacs a legény. E'jött aa eaküvó Dkp-ja — t megmutatta as öreg, hogy mégis neki van ám több esse. Nagy vendégséget csapott otthon, midóa a tsonuséd fala templomáhot értek, ss égést náss-a«p virított a jó kedvtől s mig a pap ra *irtak t a korcitnibaa as ifju vA Bsa stikáltaija, itatja pajtásait — a meoja-tsonyt félre es«lják, as éppen agy öJto-böu eeajét állítják alkalmat helyre ; a két teetvér hasonlít egymátbos t midőn ts oltár lé álluk, se pap, te vMegéa y nem vették étere s cserét. Megtörtént at eeküvA t a boldog állapotban levő vA|e-gény csak uUósb?B t koemn vette éesre
s dolgát s ssart s neere ogyaaérUka — •gj-kél Uta-tereaitetU atáa baUajsgo-dott. Nem adoma, muratsombatvidéki begyek köct törtem M » faraaagOB, Írja s „Vasmegyti K&sltay"-
- A ki taimagaa kiaárietaMtt. Különös tudós halt meg napokban Párit-baa. Bocbetontamenek hívták t segédta-aár volt as orvosi egyetemen Arról U-ojerlék, bogy elkeseredett ellenfele volt Patteurnsk. Birét annak a vakmorÓsó gének kftsBÖnhette. aelylyel magát tudományos kitér leteknek áldotta. Mikor Marsailleben a kolera putstitott, s as égess vilig orvosai a kolera betegség t»rtoettet« fölött vitaikost**, Bochtfon tQioa elnyelt egy kommá bacilloauk millióival megrakott pirulát, oaak hogy bebi-tonyitaa a Pasteur állításának helytelenségét, ast t. i, hogy a kolera á baciltosok általt erjedne tovább Három napig roaasul éresté magát a veasadelmes kísérlet útin, de komolyabb bajt nem lett. Etekbe* hasonló kísérleteket ssámtalansaor tett saját táját magán, a tolj ara is egy ilyen kíséretnek esett áidósatoj : vármérgesés kfivetkettében haJt meg.
Irodalonu
— As eleven SreULg aégyas Konti Józtef hasonneva oporetjónek dallamai után soagorárs Klepsoh Kirolytol árt 1 frt. Uj senemü megjelent Táburssky és Psrtch nemseti aenemü kereskedésében Budapesten.
i kiadó: SZÁLAT. S. Felelő* seerkeesto : TASS ÁLMOS Laptulajaonot: WAJDITS JÓZSEF
legjobb asztali ét Uditö ital.
kílünö hltfeuaak liiionjult toh«rí>i-nél, gégek^j»knkl. ejomor h» hó-
27U 6-80
Mattoni Henrik Karlstai és Biest.
*) L roul ilut k5.lau.keri a.m tü-!•] Itlel5.it!.! t _e,k
tatpaiztili s > int*' > k: t (¦-tt van
' Uszveay cl!

1 xpellert fi
Tize aact évi tanssztalát ¦-¦> -.¦ SP
nem !ii:it>a ríj rt-irtian*. f"ö arany .jn«i . AJtstadt -rakur
18 év óta ösmert

B ERG EKféie orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekiaélyek által ajtaja AasstrU-KaerarorBBagban, FrascBia-orssáf, NémetOTBBág, fínlisnrihan, Sohveicxban, Bomániaban atb. már tii év óta fényét sikerrel btesoáltatik
nHnaennemü toörltül
mint stinte az arezbór mindenfele tisttaUlansgai
ellen kulőnÖ«en a röh, as idfth és pikkely sómör elUo,
a kosi, a tÖm5r repedvény, a tej és tsakál ellen, a ttepló, i
máj tolt, ugynevesett reaeaorr, sfagyda^, a lábisaadáat •
a gjermekek valamennyi külao fejbetegségei ellea. Esenfelül miodeo-
kinek mint a bort tisstito mosdósser ajánltatik.
Ára darabon Unt hanznáUtl utanltAssal egy fltt S5 kr.
A Berger-féle kitránj szappan 40*/t-a töméoy fa kátrányt
tartalmas Meltébb gundotao vaa kéatitve t léay ^g >sen kulönbosik
minden egyéb, s kereskedésekben előforduló kátrány-szappanoktól, __
mert esen ttappao 35*/t glicverin anyagot tartalmas, fiínom ül*literesre
Csalások kiker&Iése Yégett S
világosan Barger-féle kátrány-szappan
kéreDdő s ügyelni kell a zöld csomagolásra.
Elismeri okmánnyal kitüntettetett a bécsi nemzetközi kiállításon I883 ban.
Egyedül helyettes a bel- ét külföld részére ¦
ktvi • aiftliiitk ei Udakuá _¦
A. HELL
Pragtr IMI*
ff?
1500 frtól 2000 forintig éli mellékkeresetet nyerhetnek, szi-lird jellemtt egyének bármilj állásúak is csekély szorgalom mellett. Ajial»tok B. 4000. u die AU0I61 EQüL TOí HéüUlCl SCuJlBt, Wieü-
OOOOOOOOOOOUOO 30000000000000
§ LEGÚJABB!!
K TI L E K és « A
t>df«on él /lUnumt raktára >•»> Kaniiaán,
E R
Ajioljak • beálló iitujrt dm Tiluslika rtklárak.l uiou fr&Dczi« kreioa ruhák™ it iagekre.
Stövött áruk. tnmt firrfx, gytrmék i* nfit harimyik. toviobá : L-pn»gyobb r»k!ár rumburgi; irföldi- hollandi é« créat tím-n.küói l-ek Uaibb minf.<egb«o ; .linea igyaemUk f»hír.át«oo it d. tt.il .iiLlnniSi 24 18. 12 *• 6 tHm<l;ro atstal it HrüUcütS íe:Uk, kdviikiti tt ttetktndik; loribbá p«mat .rak, dliai.t it damatt ára. ckiffoo, $hirtitg. bati$t i* dair ; balitt kimtttk it btti-t«k ; fiatul dgypokrtlciolc, dgyttritSk 6* függdnj/ök.
S.j»i kíoitméojU ttrfi- níi é. w«rm.k fabérumll kít»l«l ; — a(í vBllüsdk, uri ojkkkendfik.
Menr«u«onyi koinoí) «k : — gyermekek rMtér. »(;*•• kenl«t«k. S»j«t >iavM«-tb<-n ké»aült hial danusC utlal Irritik • attal és Ifirolküxó kendők.
Irásceli megrendelések gyersan eszközli tétnek
Árjegyzékek kitánatra intvén is btrmmUve kWdetnek.
2656 1-4
)OOOOOOC
111II11111IIII
A legjobb
czigaretta-papir
a Talódi
LE HOUBLON
friDciift gyártmáoya.
Cawley és Henry párizsi
VUmaátokM ávatik
E.c» r**>r »'(T"i»ir»lt»l»>l Dr. JJ. Pokl, Dr t. I.i«rlf, Dr. E Ll>>aau bfai ••-
i nárok itUl. kik ft l«(jobb ajiánl«U> « kitanfi nisokec, valaaat ut »•¦ iiulssi tiuu ToHáríl. ¦ kop
¦§¦¦§• ¦ I ¦ I I ¦ ¦ ¦ I I I I
ooooooooooooo oooooooooooooc
** ORVOSI NYILATKOZAT
t valódi
Dr. P0PP J. G.-féle
AKATHEBIN SZÁJ7IZ
felülmulbatlaa gyógy ereje felttl, a tttlyóa-csaso* saájbajokBál,* korot
iayhus és a fogfájásnál.
Ksennel bísonyitom. misserint a dr P0PP J. 6. 08. kir. ud-Tiri fogorvos Becsben AlUtlieríD SXajvlxét a tülyös csúsot ssáj baj oknál, a kóros foghatnál, mindenkor a legjobb tik érrel hatsnáltam s hogy ast meg ma is miod-oütt rendelem, mivelhogy gyakorlatomban annak gyÓgyhatásost voltáról sokaaorosan meggyósödteai.
Nagy-Miklós Dr. Fetter J. ». k.
A t. os. köaönróg kéretik, halárosottan POPP cs. kir. udvari fog orvot-féle keeiit monyt kérni, • oaakit as olyant logadni el, mely as én védjegyemmel vao ellátva.
N t jy- Ka n i i ¦ á n : Mandák tTÓfjt* Belől Jöstef ry*t7«» Práger B crofrt*. Festaittoffer Josasf, Sottabarg F. Bosenfels á. A-L«adván: Kiss B rj*f7« Marcsaliban : Sím latrán cjöfjt* Hurattomba-t e a : Báaoosi A. írv. I • ¦ ¦ t b e 1 j « n : Bi sdd P rrójjM Z E g • i • i e-p«i: Bollóav gj. Karádon: Eoblits I. s7°fT*S- Tapolcián : Saa C»ip-gek- gjofrts. Sflmef«n: Stambortskj L gj. Pvrlakoo Sípos K, osv. lyócrta. Ni|y-Atád: Pfiastsrer K. t7^C7*>- Nag7-B ajon b Zlacskj M grotTtsers* S«59 2-4HUSZOKÖTÖDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KfÖ Z L Ö N Y
1886 MARCZIUS 20.,
**KmtU1MHU*UUXX*HXU%U*X*X****UX***X*KXXXn*X
ISCHLICK fele VASÖNTÖDE és GÉPGYÁR- 1
X részv6ny-t&rsasétBi Budapesten. t>
K Központi iroda: Váczi körút 57 Gazdasági gépgyár: Külső váczi-ut 1696—1699. >;
X Ajánlj. X
5 kitűnő 9zab. Schlick-féle g
SKETTŐS ÉS HÁRMAS EKÉItI
X X X X X X X
ÁraH : 98 fx~ttt±>l kezdve.
Schliek-féle egyes és mélyítő (rajol) ekéit
EREDETI VIDATS-EKÉ1T,
Iruállltolt árakon, tavibbá
X
X X X X X X
T A K A B M Á N Y K É S Z I TÖ-G É P K 1 T,
2751 1-6
Gyógy - szappanok
áó
FMtm-f.Hr
(.Uiaeva, Arán. Hl___„ ____
Xápvlyl »tBDH Íklaraj|y-K*a»»*i.). MtpalM* r. airailtak rllra. 1 , darab ii kr.. 1 daraa »5 kr. Futja-rlle kl<Mi>By é* l«a>e>» baaUlHkk rllml iumt. arsbalt biitoa fi tjon. bataia. Ar» t frt - Kátráa>-*upp>* ría-. k.r.a-. Ubl,.a4>a( >tt>. ,J].-a. S» kr.
U kr. - ' f - --- .... -.- - ^~
ii
rr*>r-tB-*a«pp«a. Irríl ¦«¦»•>*. talli-tO-Mappaa- fi kr. - Bfai»r-aMaaaa. bör>a»Ua-<>flat «¦!.<¦¦. *tt kr. Vtu.«>llai-««appitB. krllrnrt ataiUfi-nxhai ¦»»><»• kf-ali kniiaalatra. 40 kr. H/>rH-karr4n)-
•aappaiB. aakari l>,.rr.rtrr*'vrk rlln irraalkslsxa. Araíikr. - Boras-
IriMtr.
Kaiiato: Prsíar Béla iíüflszertarabaii K-Kanizsán.
VÉD-JKGY
PEZSGŐ
FKKMM.IIOt'KR JÓZSEF urnal
irőz-és járs;ánycséplő-liészQleíeit
m I KJetntv.yna.abb árak m> llfti.
Árjegy7ékek Li\in»tia .ügyen és bérmpntve. 27
XXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXr
K
incsem J nlfj^y 10(|
Sorsjegy M* ______
Biy készpénzben
ft
.0M
.A magyar lo»ar-egyletsorsjegy-irodája: Budapest,váczi-utcza6. sz.
ttflífcfe?
Amerikai üüw
Relf Arnoldn
Bécs, I. Pestalo>»i atcia 1. Kőgfetíté ingyen.
KAVE
nyer*, kitűun. trAlHji**, XMinatn*
fuj & kro-> c«<tin»Kukbitii. ht-r-
é« váamieu.e-eii b.irhová ut .ti
vete>l niellt-tt.
San'oi, fl.ifm kilónkéi 1 l-r> 12''
Ceyl..B. Dtif, finom . 1 SO—1 40
Cey on, fisom, %n át* , l b>> -l t-Q
Henadti, aranyaarf;* . 1.C0 1 75
Gy5i.|rj. Peri) finom , 1-&". *>o
Gyöngy (Pr-th Cuba tiO"n> . 1 7*< —1 85 Morca, valódi a rabi . I 80—1 9U
ajinl.n.V MatUrtdorfer Brüdrr Fíumr
MOLt SEIDLITÍ^OR
Csal faM
"itO!t «<f ny mata, litbatú.
elnjl4k**oiai, ^omorijéi rrj^sS SofAlésb léi k«t*|«C|*ÍL *¦«¦> 31 Kf7 er*d«ti dob >s na sniUti ü-ji
>tj»ij vérllll'is. aranyér *>a « lt-gk ti i frt Huiisitváaytk tír *Uy*tfli iléíittttek
sej-, fttl- éa jái likérea iih b
Francia borszesz és só.
utaiitáj*ai 80 kr
Valödi, Moll
e« név aliiraaa.
illOll A, rsAsrár királyi
udv uállitó.
Bécs, Tucbloiioen
Ko.e.if.IJ A.i.
Sittirik«l|i >>¦<!¦¦ K»ln« J.'..i»f «)ógy. lhafer J.tí*et .flwoi: IXtrnjr s Cs«kttriy& tí-^ ,ei L. KróKy Kap«lv«r»tl *r íuig Ketrtliafy Fuly Jinn* KiranM Kitt JAun*. Hareull : Ititl t'*rd K 'é
Singerstrasse 15
,Gold. Reicluapjel'
PSERHOFER J.-féle
GYÓGYSZERTÁR Bécsben.
Vtirtía-7fífÁ lahflancnlr •¦•!í" ei7'*«»e» labdacsok neve alatt: ei uiób
bitonjilottik volna A latjsakacaabb eeetckben. minden *Rjéb tt*r aikartel-nCU alkalmaztatott, e»en lahdacaok fzáatalaa* ¦*or ét a legrövidebb idfl alatt gyofynli»t eredméo) «*t«k. 1 d"b< z :$ labrlae-caal 21 arajesar, 1 tekfrcn t> dobottal 1 frt 5 kr , t>ér mente ti en utaoTél-kOld*-méti j 1 f> t 10 kr. (1 teketcanél kevfaebb „«m küldetik tsM ) SzámUlao leréi érk»sett, melyek irói ' " mondanak a labdacsokért, m«ljekn«-k a Jagkfilöafélébb é* leg«olyc>»at)b feleségekben efé»»i*gük helyreállít*iát k5**5nik. Ak egyner kiaérletet Utt ve.flk, toribb ajÍD)ja. A axáatalao kaaiSnS-irac köilll ide maliikéi re kóslünk aéháayat.
j u*,-rH teljes j^fgal meférderolik, mire i.űk caodis hatiiakat •¦-r^tereaen
Leonjani 1883 májoa \b.
Igen üaxtell aram! Ai Cd labdaeiai ia.lóba.n ctodii aatá-• uak. nem olyanok, mint *ok kaáa kidicaért »er; et«k valíban minden b.j ellaa Mgirsiftt syajt»o*k
A boiTÍtra rendelt labdacsok lefna^jobb re*sét baráuíffl aa laDAar^a^tD k&aOtt oaz tottAot as^^ I 'al a sí tnitTi^ű jó b^^sookat *«tt4k, mef masaik óm él különféle bajban, het^pégban tiolódó , Memáljok é« ez«k által, hm nem i« telje* eg«iK»ecAket, de teteme* jftTaliit nyertek é» toráb i* akarják baaioilni Fordja ai éa lefbemSbb hálámat fa tniitduokét, akiknek ssareocaénk volt *» ön labdacaai afkiti^/ril nyerni Tiaasa •géttaégflnket.
D »n t i d jer Márton.
flzheti valamennyi foglUkDtáaát. K*<-em tsW^kedjék e hüa.yil-vánitatomat aiöMaetneaTodAkjaráraf^lhaaanálni é* ttJtmenmiaá mé tfiytaaiék ujbál két tekercs labdaeaot e> két db cbinaí samppant köldani. Királó titatflleu 1 maradiam aláxato* asolfája
No'ák AUjoa, fokertéu.
Tekintetet aram 1 Aaa fBlb-T^>ben, hogj *x 6o Talauenoji C]^C7l**'ra *CJ'>D'* j^hatllo, mint xt ön k i t Ö n 5 f • f jbal-xiam a, melj ax cn na'idombas D*hiaj idatt fagjdafanat><t litmu mefaemmiaiUtt. dacaára, ai u^aersctt »pBt nei aser*-k ellen irartt ellvoatfiiTFraaek arra batároittm e 1 magtmat bagj az iba TtWtAaatitó labdacaaiboa folyaroodorn, horj « kia (oJyócakák , aejt-i-géTel ot troHoljatn sok é»i hioaortboidiUi bajomat Nem
Béga-Sit Qyöify, 1883. február 16. > habotora Snnek beTAllani. hogy iiQit bajom séf^beti haaanálal
Ti«telt arant Ham fojasheteas ki eiíffé legmélyebb bála- ' utAo Mlj«wn ooegiiOm i bog? i>m«rSiv<iiB körében ig.n bnago* mai az ön labdacuiért. mert Itten aegita«>e atin egjedfll ai fln ajánloa e iabdacaokat Ninea is aemaii kifojáioai aa ellen ha öa labdacsaitól gjdgynlt fel nőm ki már evek ót* atent-atett mize- * torokat njilvaaoaan — de néraliiri*om nélkfll — kSazéUbti rarebeo: ét habár efjelSrfl még néha be kall *«nn.« alabd.caok- Királú utit^eti.l
Wl, de ejréazaig* már annyira Helyreállt, hogy fiataloi frísaea'ggel Béct, 1881 fobr ÍW. C. T. T.
Fagjbalzsam ™-
jok •]!«,, ralamint oagyon Üdítsél
Életesszenczia JJ^i,
ellen, kitttnX hasisat
ttifűnedv *'*
_____ -íríarirnuf;1,".": Tannochinin-hajkenöes 4,.. 4u „^ ,.
lln, valaaiot nafroo iaOU Mbek >tb. elln .1 1 lécei; 40 kr ' Uikuok ajtal .iluiuji hajnöreaiU i..r ke>stt a le(jebb.>ak
«|U»erre. 1 rricoean kiáll itatt nairj n«lencx« 2 frt.
Jgjeiemea Kt5'l«^»,.l,t«n.l. oiodponemoaé j.i ke él Kyoladt m.Ilekaél 1 haaoaló ba oknxl ki:U..5i»er. 1 t^c-'lt ^0 kr.
sert kitlloS há«i«ser kaurhai. r*. lárbvrQt ttb. ellen. 1 ür«« 50 kr
Amerikai köszvény-kenőes tSSS., UZ
hü bjk lU Á 1 ft 20 k
aaai TalMctta rt»M
Egyetemes tisztitó-só 5SÜ ^S .13S
tél miodeo követkeKaén^ei, ufTBitit fejfájáa, etédoléi, i^omor-górcs F?>morhéj aranyér, düfaláa, itb elles 1 caomag ira 1 frt.
Uioden 'ajiáju bomöopatblkus tZ«rek folyion raktiroo vannak "^f] . itaAaten kivnl kaptaö ralameoaji oiztrak-Ba^jar niiácb>a hirdetett kai 4« betfsld gy&gjtári hnUlnliifneiét 11 m
y
masirü b«j»k elUn. Ára 1 frt. 20 kr.
p
Perek labizzadii el «* 1 doboa 50 kr
~S4tt»r*»,z 1
80 kr.
fel« fje—rsé 1 dobó* 75 k,.
Pata >ekterale-|a <ok er 4ti elarálkieolii. k!d|ei. re- • LlMatlt1- 1 rkrk Uaaan 1 dobol 30 kr. kr<t»eg. nurnt, rneil- éi c^dobajok. f^^hioUlmAk ellen lecjobb T*..k(« hMéu 1 iaVw» Hfl k ee leikelleiaeeebb ^(édaaeraek altaltno^e elimeríe 1 dobtt **r"u •""* """" "" *
éra 5T1 kr. I »,
FraaazU kiLI8DleeeM6f«k: fc 1 Q"-g 2 frt 26 kr-
Alpesi ffil klr W. O. rWrab.rdtil 1 Öreg 2 f, t. 60 )u 1 fél Bveg | T.trireftt CMoa-W OoUa ü-"ar.^l 1 flr.g 8 frt
. 60 hr KwUa- /•!¦ kitxvta « a«i«m l
a«r Foirniartoi 1 doboa ára 3 frt 80 krájcaar, tff fél do-b.i 1 frt. SO kr.
nb ath. é* miadea a-Uláti raktár*q n«m lé»8 esik kivaaatrm gyorsaa «t olwoa megaaerasteük. ,
¦¦•! ktl4.meii-k o funaloa aluli iTétt-1 ii t-axkBiftiteiDek.
elileiea b.kíldiee .elleB, nacjobb
1715 12—11
EDDIG MÉG FELÜLMULHATLAN
a MAAGER W.-íéb
cs klr. s/.iib.Kliimaíoit. valódi, tiszti
!f (' s 11 k a 111 a j-oldj
Maager Vilmostól Bécsben.
Az i>rvoMÍ tftkia'éljek ilul megi i*-g*li*to t «s könj-nyeuetnj-ítthotÓíf'ír? Tol yún ^yerm-kek:.'!! 'S ajinlhi ó, mrTt » (.-g'iaitabb. 1-ejobboaW taiiam-rl sse-r: mell- tüdó-
bajok. gÖi-Tfely, daeauttoK, kelések, bórkttiiések, ruí rlgybmjok, ^yenEíesí'g «tb. ^lien — »-ity üveu ár<* l frt. kaph* ó gvÁ^i ruKurb-n : Bécsben, Heumarkt 3 sxáni »U
arrtiDt ni O^trák M-^ynr birod*lnrn l-^iubb é* j ibb ne-«i ^jóijuz-r-
TiTn ty-T
ur.kníl
kapható:
Dr. Dr. Dr Ör. Dr.
..-Bfe'd Ad-f 2640 12- 2
¦Ikoluch Kiroly-ftle A legjobb tzer <yomor-gyeDg«íéí«ltbe[i. íi
--panj-o] de^loléa, iú<-g báDtalm-k t uóiietegse'^'r-
Caiaahtr allén ^n n*eg ára I frt 50 kr
Xlkoluch Károly-ff'le Krilnn haUiu asoQ b«tpgaég«iibeo me y-í
*p«nyi)l ; vérasegéojt^g, T»gy roas vAriftl asármaioaR .
vatta^talBM cata* bar. '. Egy üveg ára I M 50 kr
SlkolMch KárOlj fél© i BdodkivQli mr mérg-. da«ai..iok, a gy...
i-panyol ; mór laütu miik5dé<e a aa ebből 6sárra*zn b--
peptiibar. ; tegtíjek ellee. E^y üveg ára I frt 50 kr.
Xlbolavch Károly f%l6 ¦ A le^bit'.oa.bb aaor a gyomor mtV<ödeaére
spanyol ue.n ha'ó »ierv«k felüdié^^ül Kp*y üveg
¦ •ft •Iksr ára I frt 50 kr.
IlkoUtth Károly-féle ; A legjobb tft?r gyomor- é* b«l-ltatbaru«.
p*oy<>! : valamiét ogyéb^betegségek elleo. Kgj ü -

gg ira I frt 50 kr.
Fűrattar lüsitna s laiJarocszáiEr. lene ifialiczu es Botcima H&ager Yito&saéí, Bécs, 111. aeaoiatf&t 3.
StKKSOCKKHICKKKK^KKKlCIMtKKKHIOCXK
HIRDETÉS,
A Balaton-Magyarodi urodalom, Zimányban fekvő legei" helvére szarvasmarhat és lovatat vállal.
A felhajtás, vagy átvétel áprll havának 24-1 k napján kei- 2
ji::l L. «.-. . u«l^..nl. iAaia nkfnkiM. tiA l^.ilr ^
dóiiifc, és Ur't a legelésnek ideje, Október bú 15-U.
Fizetések:
Szarvasmarha egy és lét éves .... 5 frt. — kr.
3 év<a ét vénebb . . . 6 , 50 .
lovak egy éves cakó....... 5 „ — ,
, két éves csikó és lovak .... 6 , 50 ,
, aaytktDCza csikóval..... 7 ,
A Ir-ge^fi díjnak lefí-ae<éee, feíbtjliakor minden eg 1 frt 50 kr. a többi reaae VfiietendO a mikor a m rhÁi elbajliák.
Á B. magvarAdi I6bérló r-rébon SUitur lerenc*
ablól
; ;
I
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
WmjdtU Jót—/ UnyvttyomdijábbV4GY-KANK8A, 1886. Márczius 27-én.
évfolyam.
L011 uaai 10 kr.
!í;rÍi"e;tKI< KK
„«!..- i«til«>rbsii ' ">«"''»»'¦
HYU.TTEKBDI
ir, ;it .! 10 kffrt »«*ln<>k le!
¦ ari ili'*tékminilen <-íjm bir-',„.,,.*. rí 30 kr lix-u-ndk
ZALAI KÖZLŐIT.
wgy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank', .nagy-kan xzfax önkéntet tűzoltó ¦ egylet-. a rzalamegyex általánosftanító- |
A lap tzrllemi n-s/i-i ill-tÖ kftzle-aojaiti részét illrtö k.,zl menyek
intézfndók : N a jry-Kaii ii-áa
IWra-nt-tlen Wejrlc il«a r*dlain*k rí
Kéziratát visixa ra kslsi
'¦,ttf i „nagy-kanizsai ktsdedneveiii egyesület", a -nagy karnisai tiiztiiinnngélyzti szövetkezet*. a w*ipronikereshnÍ6Ími $ iparkamara* nagy kaniíLii küíválasztmány* -ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Házi elet
A c-r.füiörvéuy teghetleo jótékonyan lulolr be ami s-Sté réteg-jetb,.' abol ifjn és agg. gyermek és teillU:t asszony és leáuy, in»», sio-„ietny. Koinorna. dajxa és uolgiló i i«o'ag}obt) reudetieiisígtwii lépe-;ódte» s oinora sorsuk ÍSIott; »ég bele i'ii jolékonyau — m ¦« eien L.r,,.!!) állal szabii) ozut..u s».ol-(j,,:, uszonyuk, sieriódés-ik ter-„...z.-te. ai okok, meljek feonfor-;t-» mellett vagy ók azonnal ott-higvhatjik t.elyeiket. ragy ornk inuiial kiadhatnak rajtuk.
A cselédviszoayt siabályoini, ne les-éK hinni, hogy oly nagyon tnoiiyü a törvény csak felállítja az jiípjivekut, de egys omeret ese-ic.b.ii mégis sok kibúvó ajtót hagy fe»
Igaz, hogy a rosi erkölesö;et i ]ú törvóuyek sein icaiik szilárddá, de azt elmondhatjuk bátran, hog* a ¦lédet helsó hu élete egy Sodorna l.'>mora. melybe beletekinteni egyne« latszik a p'>kol sőiét feneié»el.
A cselédeket nianap is a legtöbb heh en ugv tekintik miül a haiiun > icjKiiagyiibbs eíiQitlrt álul meg neuv ¦zelidOlt tln-nsógeti. de > csaladom mai képzettsége erű lesei és jivise-íete melleit hírzszttk, hogy senkise lenne bajlaudó valamiféle jó biio-ivitvanyt kisiolgi;tat.ui.
A culédek, hogy mily utón módon kerülnek — sírjukhoz, annak tülöabózó forrásait nem akarom eitmezni, habár valóságos regény lehelne a legtöbbnek az alapja; azonban az mar bizonyos, hogy egyi ke a nép Itgmuveletlenebb, neveiét lenebb, legnyomorultabb, legfajtala-uabb és legkicsapongobb oszulyának cppen a cseléd.
A külső cseléden a béresen a a gazdán, valóban aem látszik meg som értelem sem alkalmazás tekintetében aföldmives iskola; az ökrök
és lovak üté*e rerása pi-dig mutatja, bogy a bumanisrnus érzetét — az állatok iráoti kíméletet az mquisiiio idejéből lai tják fenn hagyományok nyooián.
A csikót gulya* a számadó, bojtlr. fui-ku.aikkil és karikásaikkal bizony bizony nem azért álla ni; a falka mögött, hogr magyar népdalokon tő jén fejőket és Z*a-zsikijak és ZsófikijtK otán sóhaj tozzanak, hanem ho^y eltaláljik a kedvezi p:llana'ot, hogy lehet egyik-másik anyakanczát vagy épp^n em<ét ugy megdobni, h»gy elvetéljen.
A Trn meg a Jane-ii se sokkal magasabb fogalmakkal forgolódik a szobában. Ha a T nike, rossi lábbal kelt fel véletlenül az nap, nagyon könnyen megteszi, hogy a Nagytagos asszonyt tensasszonynak szólítja, mire aztán mind a két oldalról kitör a harcz és haboru, a teusas-zony el-kergetégsel f nyegetódzik. Tini pedig nagy lélekmugalummal kijeenli. hogy csak ezt a pillanatot várta, hogy felmondhasson — s ezen a napon azután ötsze is tön a tensasszony — füredi emlék - p .barát a Jolánt nem fQröitu meg, a Meluu pedig, laki nemi szereli a vizet, ugy meg-I szivacsozza, hogy a bőmb'Més lehal-latszik a földszintre, hol a dodorok rögtön consiliumot tartauak — éppen reggeli séta kocsizásra készülvén — vajjtiu ne menjenek c fel a veszélyes beteghez Lz volt a Tini a szobaleány!
Milyen egészen más természet Netti — a szakácsné. Ez nem szól, akár milyen mérges legyen is, sót inéi mérgesebb annál kevesebb beszéd ü; de ha a ,Nagysága" ellenőrizni akarja, s Kimegy a konyhára, hogy a rántás meg ne pörkolödjék, vagy a ,kocus ö>sze ne dűljön, s a pecsenye Kellőleg öntözve legyen, — akkor Nettinek nem kell több. elkezdi vagdalni a speiz-ajtót, utána
a konyhaajtót, a kanalak röpködnek., vezetése ! Azt mondja valami görög a láb nok csörömpölnek | a midiik: vagy latin vagy íiémet. vagy én tesznek oly iszonyú zörgést, hogy a Vzony magam Mm tudom miféle nagysiga ideggörcsöket kap s az nemzet közmondása , kevés bölcse-nap Nemre nézve nyugalom létezik j seggel igazgattatik a világ' — Meg-anélk&l. hog- cuk egy nőt is szili, engedem! Tanú, hogy egy háztar-vagy visszaszóK v»lna. de Netti már táshoz kell a 1 gnagyobb bölcsesség, ismeri a Nga természetét. Akkor!ezt én mondom, s merje kétségbe este lapátra jó, a Nr'.u - annak | vonni valaki?
• kiállhatlan bolondnak az elboc-áj j Vezetni a gyermekek phytikai
tása — Az igazgató ur védemére erkölcsi nevelését, azokat jó férjekké, kel — Nagysága által gyanusittatik, jó gyermekké, jo polgárokká képezni, — a láva k'tör — s e*al*tt N'etti felébreszteni bennük az erényeket, jót nevet markába, s kinéz & szép! indulatokat, melyek később a jellé-holdvilágos estén a kapuba, hol min met a jellem szilárdságot alkotják, egy csinos huszárörmeeter állji a'majd a leányokft' venni ápolás, ok , vakf-ot bizton sUmitvt arra, hogj : t«t.is alá, ugy hogy az<ik ne bábok, a N ;tti kisasszonynak ma kimenője ne szenvelfő szalonhölgyek legyelesz, mert olyan patalia után Ntgy-lnek, 'mellett kiszolgálni és cl nem ságival csak nem aludhitik egy fo | hanyagolni a férjét, felvidítani, ha dél alatt! roizkedTO: osztani bánatát, kikérdeni
Bzek a Tiuike és a Nettike: bajai felöl, majdkiszaladui a kony legkedvesebb és leggyöngédebb seca- j hára, rálehelr.i a tisztaságot a azo
— csak az! Hogy ezek majd fognak ic összehozni egyjzer. egy oly cse-lédképzó intézetet, amelyből jó Tici és jó .Netti kerUl ki, én el is hiszem, s ezek erkölcsei is odalesznek irányítva, hogy egykor 5k is jó háztartást vezet .essenek valami tisztes, séges ipar mellett — az íb bizo nyos! de ezeknek a Nagyságoknak érdekében kivonatos is!
turai még amelyekkel a Nagyságát b«z.intják — De ezek már mint kitanult szobacziczák és szakácsnék. Ezek után jönnek amég csak a fa-lu,iak, a szolgálók a sokétkd dadák, dtjkák. akiknek a kezében még eszczeig mosás diszuó etetésnél akiit midőn a szakácsnők nak
bakra, és a kellem varázsát oda, a hová lép — s amellett a gondról nem panaszkodni — vígnak, kedvesnek, okosnak és barátságosaik, kedélyesnek lenni, s ct gyakorolni: ez a nőiesség — ez az igaz házi nő ! Az igazi házi élet!
A cselédekről akartam egy kis csevegést irni s utoljára Nagyságának kellett hálámat lerónom,
soha se volt ezüst végett, s akik a ¦em vitték többre,
városba b.'kerüiuen szakácsuéknak nak kellett hálámat lerónom, s eb-szrróduek, mert dagasztani tudnak, beo igazam is van, mert aki ugy de azt kijelentik, hogy bizony „a teljesíti kötelességét a konyha, férje finomabb tésztákat' nem éitik. Bze-iés gyermekei körül mint ő, aki nem ket kell azután tanítani mindeun, hilatja gyermekeit a bonne szobája mert rántott-levesen s zöldség-tisz-| ban, mert szereti hallani sírásukat togatáson kívül semmiue tudnak — és nevetésüket, aki nem fél a Net-ezek már nem palitiából törnek zuz- titöl és a Tinitói, sót még a Józsi uak, hanem mivel ngyetlenségdk ' kocsist is tudja, hogy mit eszik, azt ugy hozza magával. Ezek fóztére ne! a Nagyságát ez a ,czim" meg is hivj vendéget, s ha feleséged nem illeti, (mert igazi nőt szakácsnő tud főzni, fel ne fo add mert öreg-' kocsis, szobalány, dajka, bonne nél-anyádtól rád maradt őregtánvér elej kül már nem szoktunk képzelni, — tése mellett, a levesben légy és haj sőt ma már az asszonyok legtöbbje lesz, s a villák közeit magadnak kell nagyságos,) mert igazi .Nagyság*
megvizsgálni.
Uh nagy feladat egy háztartás
csak az, aki a mindennapi apró kötelmek n gyságát megérti s betölti
Mftgyénk népoktatási ügye.
Kalan.fKyr kir t*hMüK> elöje ¦ Löi-
CBtgatáoi bixotUMghox inttzrlt
jelrMténe
L a I a m e ^ > e uépoktatásáuitk
1*8% tani,* éüapot4r.Ü U tőrténeOrSl
(Folytatás)
ZalamegyeÖ68 önálló polgári kos-
e koaül :
VI. Ztlaamgj* népoktatási tapia-iteinek éyi jövodelme esao tanérben 33Ő92O írt. É* pedig:
a) kéaspóaib-in - 245492 (t<
b) p-^niértékre asámilott egyebekben 93518 frt
Esea évi }övedai«ai ssármazott :
A) 916864 frt érfi ingatlan vagyonnak jö-
Todelm. 45246 frt
B) 30220 frt tdkepéta katnala
C) Taid'jftkböl
D) Állal
E K*stégi járulékból F) Egjbási járalékból Q) Egyéb vegjes forrásokból As ingatlan vagyonban:
A) *» iskolai taninitói rétek , legnlfiá; és erdJkre «sik 447530 frl
B) a tanítói lakás értéke 236511 Írt O a tanterem értéke 23XS23 trt
A kősségi ae^élyek lét«l« a pénsbe-
ken kivftl a terménjb«liek értékét is
rtalmassa. As egyhási segéljek óimén
as öassea kántor járulék m beon tnglal-
tatik. Tandíj óimén siámitatto.t be a ter-
ménjb-slt tandíj is.
Ai áll.mi ségéiv téieléban elÓfordal & péasbtn adót taoiiói fi teles iskolai s«-g*ly, a.ianildk Bsemélyas segély esése és jmalmásása, as állami péostár terbéra aduti tan^ssköxök p#nsertéke s a taailói lakás b«rosss^e olt, bol ast bérbeadó a kincstárból kapja.
ZtUmegye óssses népokiaiásj ta-
2265 frt i*«24 frl 69S45 frl 86946 frl 39400 frt 'J395 frl
A kibontott rozta.
K rdfi'i l'ájri
Alutliál a Ui-Ki alá tv almtt Uf>tvn »ít ü Mit áiBoJbau
A)*
*gj
Nekünk mhbereknek ^pzetfiak •¦¦es ré &. A tirkfok álmát <«&k «ag)«J<ik tadjak, Kikk«l & boldogtág »iá« fj-öoyflrei jiuták. Tündér liB«*>ka>«O Jártál vmWeajem. MtiMXe ai orűk t*ép i,ümbko««uru» délea ()U jártál a bíaei.
Hol kftd ,obt Haotlc
Völgrekarj, erdáköo. O:t tv dii taeftbea Volt i«tbb rtralá*o4, Mi( ne ktuk tikmó Tél a ctautt rirágot Ablakijak jflflb*; S hjlI d a A mikor a-
Miat b
p4 ak, c*ara«l7
úá
<>u. hol a baboLb«» UTOk kék derült é% Kurdik mo*o 7***1, 8 rajtok n m Ot bikit A t*Ar,.uí, h«*M J*f, Hol ui. örovetel bsall nag &z itten**f. Ott jártul; — biiba Ttvgftdaad t> binbök Kara l». ak, neJjrok
8 bogjrha najd kinjitCMi Ul*t-»ó uokrái. Akkor fogunk még omk Btbájat wadáiDi; — 3 hinni a tftTiarfil Hogy »a ót jelképei, — Oh, ia ngj U álom ! — KÁtUnk meg a lefeXebb MegttwtMOlt áloa.
Hafgató Sándor.
A babonáról. Kósli; Sirinaka Andor.
1. BalMois napok.
PtfHt»k«o kawlutt »Tea a rátett munkán bído* *ioreoOa>e. A. ki péatikau o-to(, vaaái-oap ur. Péniftkon ehgjo-murral prü*«as«o:eui, n»gj ToasadoitaeT jelent. Pcottskru uira\ kelni, kati •wreBO*4i|eQ»4ar. A ki péo eien fekaiik , lobbi föl •«m k«li. Péoteki ji, miAt ofj beú *x«kució. mo«ott raháuí. kiúi*kt knp snobor. Peuinken •ütött kamjir ke-Uo marad A ki péateku fö' be *>lio-ü Wirr-, .BDik l-ig a báM. A kia gjermak, b« peaiacao kapja eLad fug;át, a, tfjfogn utáB aoba »a ao löbb tóga, A oastjik ki* t^ysratnk páatekeo k«id bn-•¦«lo>, brb^i' teás, b* «ppaa »«g nem nemül. H* w ujeastenJŐ p«iuL«ki nappal ke<do<iik, ai as év termekatlea laai (Jaj aek"d 1886 :j Kmloa lyokc p*ou-koo elül e ni aan jó, mert naagaipul u » ifi kou lujáa. Tököl caütórtúköu »-g7
pea<«k«B kall velai.

lOjarg7 alAtt fogon pillangó, a*;/ M«rsB0*e. hot. .¦» .-Ö<orgj alótt fogon kigjóból »
le,h»th-tó.b trónig keaiüi. Ss-Q;. aló u ürge bór4bA! ^^-»ü:l i tÍDZaa tacAÓ aoba ki oeni f"Rv . (Att moodják, bogy RaUchiIdekuak )• ilj«Q t.o !) S«.Ö alAtti ujikoak torkát a kia ujj-l msgai-oiitaoi. igen jó torokfajáa allao. A ki Ss. Qj. nap eiÖtu fUafa aipba fu annak tem Imi iorokfajáa<* Ha p-díjc Qjörgj Bap «IAu aöld bakát foguak a kesUakb«, akkor aem Imi hidegl lé*üu*. Aki Ss. Gyorffj oap előtt böra^r amirnjat s«e res ¦ pesti takargat balé, s<>ba Mm fogj el a p«n»e. (Uj; Iá asik a mi Siapáriak-Bak ainca iljea denotéV atároja!) A ki asf Ojörgj uapelótl focikét raftj fó-Ijii lít, annyi év^t Ál. a hinja.1 a f«c»-ke vagy gólja axiroja labbén. Sient Qf6rgJ al*p ejjalén as ember kiballgmt-batja a boasorkáof ok beasólgaiéaé: a jó M róni füvekről. A •« Ojörgj eWtl fogott ktgyó bur« ig«a jó botra huiv* ; iljen bottaJ mé^ a vaaat ia el lőhet
ni. Ha aseol Ojö>gj a*pj« D*fT~ •somb«ira aaik, vé%* iaaa a világnak. (Á.luak aliba 1886 6*0.)
Apró aseniek napján a kit TeanSŰrai vágj rirgáotoaal régig pabitaoak, at friaa le»i o* kalló*'-* oem leas. (E t>a,boB«j »uku mag Horódea kiráij idejébM erodj
apja. > b*
S i i 1 r e i 4 ' « r M i. j é* A as*relmaa«k ólmo' ol»a*ít»nak, Ssilreastor ejjeUn a mngolradt ólmot visb* úaiik, a kép*tidőu ólomalak t»eg-mBtatja, mi félő fugiaikosáa* leaa a jorsn-d6b«imak, A ki a kakast uj év hajnalán Ui mikor aa ei»ót kokonkol ; arról
várbalj* a máikét, mwre a kakas sé-avtt. A ki Ssilvnsat*r éjjeléu megforditji paruat a f-ji alatt, löveodAb^liJAL meg láija álmában. A kit aj évkor megver
' nek, minden nap kikap|«s «geas assleo' d6ben. A ki pénst ád ki aj év napján akár egéss évben raebébn tartsa a kasét A ké«ón keld lusta less egéss e»bm
t mint a lajbár ; a koriin kelő minden oap frisflbb láss. Nem jó aj évkor varrni,
' mert a tjük lojókáját bevárja as ember.
' Uj év ragge:én ne v«$y«n senki liastá1 magara, mert kiütéseket kap. A ki Ssil vess.er és aj év kost ssttUtik, abbo nagy ar ralik. Ha aj iv napján egy Q*
. letb^ ^r«>g a*#iony as elsó kaodsaf*
' aserencétlentéfC less abból. Uj év napján malactól kell vaaui é* enni mert as előre tarja a baaaooj, a baromfi bálra kaparja. (^Tar ám a takarékosáig, nem pedig a sült majacs 1)
Karácsonyi babonák Entpo*k aség as atelbulladéka is va-ráaseróvel bir. KaldaÖMn « híres kara-osonyi noms, mely aaaji k arass ló or-vosásgaak (5 alkatreaa^. — Éjféli n atin a Lucsasaékre állók megláthatják : si a bossor-kány. Aki karácsonykor • alma' vagf diót felvess a földről, feké-Ijes less t6Ie. Ai asital alá rejtett esa-kasi'óba belessál 1 a kis Jéaos, aaert ssé-oával kell a ssakasstóoskát meg őltasni ; a tiéna alá kukot icsát asokás lesni; i kukoriczá ól ké akkorára hiaik a i«ár ajas apró jóssag (baromfi) a sséaától pedig a lábas j6sság (asarvasmarha, ló.) Aki karáosooj estén diót easik més aél ktt), aoaoak kihall a foga. Aki a ssss
estén méses toghatfjms gerosdet nem assik, torok fajos leas. Karáoaonr éjjelét legjobban tog au igósef Egy kivetett caérna gomboljagbt karácsonykor bele-lépsi, késs Lisárb«t0g«ég. As éjíéli mise alau a ssarvasmarhákat ki kel; bajtaoi a kos kutakra itaUii ilyenkor as ostorral eroaeo kall caattogtatoi, ettól hislk éa erősödik a jóssag 6* a tehenet a botsor-kiny sem lasz képes megroal&oi. •
Lucaanapján kell kasdeai as u. n- Lacsa-ssékat kc'ssiteai s mia-deooap faragni vaUmit rajta, u?y hogy kerJtOaony e*tén legyen kéas s es a ki* ssék as, a melyről — miat imént mondám — as ember megláthatja, a bossor-kaoyt.
*
Sseot-Iváa napjáa jó a sasot'Iváa bogarat, és bajoalio a gyógyfüveket ssedni, a miknek oftgy gjógj hatása vao. Ssiű'.én e Dapoo ssó-kás a sseal-Iván ttitet átágráloi, hogj aa ember abban as év beo m«g ne haljon.
Pál tor d nlii * d apján aao-kott a medve barlangjában m-gfordalni, meri e oapoo miadeo <i.edve fölébred téli álmából.
«
András o a p éjjelén miadao leáay megilmodja, ki lesi a mátkája ; ad. ha a«en éjjto valamely legéajoak ingét pára áj a alá teasir as4 a Isgóayt agy meg babon ássa, hogy a tana jár miat as árnyék.HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
Z A L 1 I KÖZLÖM!
1SS6 MABCZ1U3 J7-éV
aiatéaetemek esen évi kiadása 339020 frt.
Éspedig:
iJBeadei tinitek fieetéae 231947 frt b) Segéd teáitok nsotése 38183 frt o) Futél, tiss'ogatás stb. 20841 trt
d) TsaesskOiok vásárlás. 5979 frt
e) Ssegény tsoalók segélye* s.
1418 frt 9928 fn 30624 frt
felvételi napiét 362 kosaég, malasatási naplii 362 ktaeég; a maeult iekaUtók naplója' 29 kosaég eliljáróeága veaette. E fejeaetbea nagy alléval kell jelelnem a aegymélioeágu vallás és köaoki. miaiaateriaai abbeli k«gyeaeégét, hogy*a tanévben a taakeraleinek eiámoe állami, köaeégi i felekeaeti lekoláját ejáadékesta meg taosserekkel a magasabb taaia-éee-'.eiaaet pedig .aseiolélieMe vagy eaakok-latásbus iiur.eg-i becaee gyujteméoyeK-l
I) Épitketéi. tökesití*
g) Vegyes kiadás
MAgjegyiondí, hogy a tanítók fise-téai rovatában el6ford.il miadss, mit a tanító, esetleg kántor-tanító, mint ilyen, pénsben, lakásban, fÖ)d«kb«n, rétek bea, legeifiben, tilsolŐ anyagban, igát és kési oapssámben. utóbbit tandíj cimen, segély vagy jutalomban elvevett.
Felvétetett miodes úgy, mikéat aat d'jlevsle mutatja és p«dig a t>% évi á'la-lagoa érték alapján.
Iskoiaí takarékpéniUr 24 iskolá-o.l késztetett 909 betér* vei és 2500 trtoyi öeaseggel. A jelen tenérbea msg-Uksntou üasieg 478 írtul múlja íelül a tavalyit; a 'ak*.rékpénstárak száma padig jeleo tanévben hattal ssipurodolt.
A tandíj ősetés aiól valamint aa elmult úgy jel«n taaéTben is as baasaa áli-vmi iskolák ssegény auriú növendékei a oagym. vall és kósokt miaiastarium által feluantettek.
VII Asiikolák felsier.lése » egyéb
helyi vitsonyai köveiké fokosatoaaa! gaalatáa álló ttóitok bő *ágyát aem " képesbetréo, a» oktat** legk-sdotleg*-
kitl.
VIII. A tank«rü!ecb*n alkalmasva rot össses-n 588 lar.tó. Taniláaal foglal-kosott még 6 lelkész : bél tanítói állomás Üresedésben vo't.
A tanítók kost ran: férfi 528. nÓ 60 Képaaite't 508, ao nam képesített 80. Beade. 490, segéd 98 —
Esek kosul 1-5 ér óta asotgál 112. 5-10 é' óta ssulgmi 114, 10—15 ivóim, saolgát 86, 15-20 év óia atoigál 67, 20—25 é* óta asolgal ül. 25—30 ér óla .se Igái 49, 30 — 35 ér óta asolgál 43, 35-40 ér óta a.solgá.34, 40 evm túl 22.
A nem képesített Uailók még mio-dig e ég magas ssánáask f* oka a a«e-gűny bitköaaégak tdrrésyee leiaimumoo alal álló dijleteleib»B kersseadfi- — Es okossá, hogy ai ily tanítói álló mi* el-ayeréae asakképsau éa hivatások ma-
járuló eredményt tantetnek elésk: fekete irótábla volt 708; uemléleti képgyűjtemény 88, fali olvasó tábla 364. Hagya-rorsság térképe 399, O.atrák-Hagyar
p, gg
sebb elemeire lem alkalmáé egyéneknek
idorfil idóre, kóaeégro1! köaségre átme-nelüi eiolgál.
nonarcbia 95. Európa térképe 303 tSId; Nem mulasatbatom -1 megjegyun
01 réaie 103, földgömb 324, terméaiel-' bogy eien ai oktatás aaellami alkaréit rajii ábra gyűjtemény 279, terméaiettaní válaágoaan veaaéli»ilet^ agybea ai egy-ábra gyUjemény 98, asépiráa éa rajimin- bázl halóaágokkal és kóieégekkel való ta gybjteménj 53. terméaaelrBJai eaak6a ^riotkeiéaeib'O f<«et.-ól eaetre a t&rréayea gjüjteméay 30. testgyakorli eaakos gyuj-; követelmények legmeaasobb batáraig el-tenény 30, tea'gyakorló easkós gyujte- megyek a jo^oe eaakóseimea kivul a meny 14, megyei térkép 85. a a magaaabb ssemélye. hatáa éa meggyosás miadea intésetek másnemű iit-mléltetó esskösei. ; tényetójét érvényre emelem.
Eredetileg is tornabelyiaég vagy | IX A megyei Uatestulet aael'.emi
legalább ia tornáaáira ilkilmaa asabad önképséeéról, aemkUlönben társadalmi a ¦ér 74 van a lankerületnen. I nemseti faladatainak valósítására iráayult
is a asorgalmaagyüj'es.gyarapitáe éa sser-rsakedés Toll; • ha alóbb* fe.ada.iaas tel-jaaitéaahea eljártnak w gt.lt Ok ast, ami a»m óhajtón raesély idejében a hatható* afiködéare képaait.
örömmel éa megelég deaeal tekint-hettak viaasa as elmúlt évro, fókép asért is, sser. aam dúlt <w asm saedia áldonats* it, legalább aa oresag ée a moaarobia határ.io b«lt.l nem a rémaa babom éa igy nem saótittalott agyesaletllak a kö-nyorfiletesség gyakonasáask terére.
A sser*esk©dé- tekintetében padig •a orssigo. vörös k«r«asl-egylet, tudatában nagy hurderejü és terhes bir-vlaas-n.k, » könos hadügym.a.ssuw.umioel egyetembe., nagy o>er»ü moKg.íut.i iadi tott mag, ss orsság külóabosó réaseibaa bábom asetéa folálhtandó beug-báló és ba agasál ló állomások lé aaiiéae argyab a. A kospooii i«as«atóaifC kiküldöttje, Molrcs Dani ur, bejárva a csélbó: a ki ja l«lt ráronokat, moj*,iopo*i«rkai ié.«a.l#u a» agyes fijkagyl-tek éa városi *ál*sst-msnyokkal, mely megállapodásuk j'gjtó-k&ayvekbe foglslu - hadügy miaiaaieri-mhi-s térj ess tat i ele fel-Városnak is, mint a vs-ulek agyik (ócsponlja^asok kóaé tariosik, ahol i»etsg háló és baleg-asáiló állomás létesítése válik asttkségeeae, miért >a itt egy 200 ágy-gy.l Mssersleadó barakk-kockás— aa át roaoló sebesetek — éa -soa kival a lo-rább nem ssáili.bató »a.yos stbast.tok réaséra 12 ágygyal bereadeseadö beiag-aaoba felállítása tarrestatik.
Es érd tm b-n a vároai rálasitmáay Molt>cs Dániel kiafldöu réamvétala ma-lett, oagy érdeklődés kóaóu a Lefolyt év marosion 6 án a v-roshái tanáestermabea gyűlést tar.ott, mely alkalommal kóvs-ke.ö magállapodások jöttek létra :
As épQ.etak, illetőiéi- a barakkok,
Tanítói kóoyvtár van 24. iskolai könvtár 23.
Népkónytár. 71, koaaégben léteaik 1392K kötetben. Eaek kosul magyar 12191, nem magyar 1737.
Terjedelemre kivállóbbak a Csáktornyái köieégi iskola 819, a balalon-túredí sieretetbáii 1112, a nagy kani-asai polg. iskola 243, a nagy-kaaiaaai köaaégi elemi iakolai 260, a nagy-kaai-aaai iar. elemi iakolai 1014, as aUó-lead-val polgári iak. 1112, a oaák'.ornyai polg. iak. 715. a i.-egeresegi polg. iak. 549. a keastbelyi polg. iak. 630, a kessibelyl köaaégi lak. 563, a tapolcsai felaóbb népiskolai 589, a csákiornysi állami elemi gyakorlA iakola : 523; a mihályfai kösaégi elemi iakola 357; nagy-kapornaki rkatb. iakola 263. perlaki állami elemi iakola 312. kötettel.
As iskolák kósül 390 saját kásában 10 bérbásoan volt elhelyeave.
A tanítók aösul 426 terméasel-ben adott lakást élvesett. 162 lakbért kapott.
A taakerulelben léleló tantermek kösüi 35 méter belefi magasaággal vagy ennél többel 3'J9 tanterem birt 295 tanterem pedig ennél keveaebbel.
Egy egy tanóra legalább -gy Q m. térfogat eaik 389 iskolában, ennél kevesebb 218 ban.
Helyea padokkal a minden bulorrsl bir439 iskola: kevéebbé belyea bútorral bir 157 iakola. ti iskolában as iskolai pa doksi másnemű bútorok belyetleeitik. 2 iakolibaa sem pad sem bútor nme
Aiyakoayveí veselelt 309 kóaeeg,
törekvéseiéi csak elismeréssel nyil.tkoa-hatom.
A salamagyai általános tanttói testület 8 járásköre 22 gyűlést tartott 47 előadással a neveléstan, gyakorlati ta-aitás, kdshasaaú ismoretek s kösérdekü aapikérdétek köréből.
A koaponti válaKtmáay laükönyv-bíráló asakoastálya e*ea uaévbsn is dicséretes s a ssellami prodaCtio terén as iamaretak látkörét, a módsser bistos ságát s as illés tiartaaágái fojlestlő le-vékeaytégflt fejtett ki. As Eótvöa alapnak a járási kör fik által «vi járulékokban való réaieaitéséo kívül — h6 óbaj« a tantestületnek, hogy ai orsságoa taoitói árvaháiban egy salam-gyei árvának 3000 frt alapból helyM bistoaitsoa. Eseo célra a tantrstHlet tájit adakosáaából • jos«ird emberbariiok hossájáralásáMI már 700 frtot meghaiadó Aasseg gy< egyb«. Ucyanily ötaaegg^l reodiikasik a aalaeg-rsegi járáakórnak aegélyegylata it.
Tanssarmaseamank ügye is ked-vasÓen fej|5dik, a mennyiben 380 frtta-• saámos ssakmankákból álló gy&)te méiiynyel readelkesik.
Nagy pénteken, ha eaS esik. minden gyUmölos kukaesos l-aa. (A oóta aaermt pedig : nagypénteken moeaa a hohó a fiái !)
Hagyasombali kolompnó-ra minden kígyót, békát .1 labet kergetni a bánói E napon, ba a harangok Bómából megjót'ek a el&ssor knadulaek meg, akkor, palikban kell mosakodnunk és nem lássunk eaeplóeek. a
Virágvaaárnap asentelt barkának 3 ssnmét rágás nélkül le kell nyelni . aki le nyeli, nem less torokfájása. Meoydórgéskor • virágvaaárnap leemeli bárkit tűibe kell dobai, de a világ minden kincséén sem aaabad a saobiba vinni, mart akkor tömérdek sok légy leaa. e
V i a c i « napján, ba a háaletö-ról csorog aa esó, vagy megolvad s hó, akkos jó bortermőé less sbbsa aa évben (Viocsa ! télik a piaoaa.) •
Április elaaje öreg eabertói hallottam, hogy eaapoa atötu efyoa Kaio Ab.ll a ai illeti ho aá tette, hogy o est a ataalírásból olvasta (!) Ktltabea alaeje , boloadok upja. (Áprilisi aaamár, ápcilUi idójárás.) K aapon sao kis s gyermeket s a félboloadskat oaiga-vérárt és békatollért kaldaai. (Zárjsl kint
Aa agylet iréati érel.kIMéal as ál- Ul is iparkod ask felébrasaieai éa lealir- llai, bo(y as agylal kebelébea előfordul* a*voieleeebb molianilokat i helyi lapok hk feU
y
baa a kosóaaég tudomására h.stuk. alkalommal aem mulaeatha1 juk el a
lap í
j p
kiadó és sserkeeató urekaak aaoa elísé-
EtkMttzéki tárfytia.
F évi márci. 22-éa tartatoit meg Ssomb-ihelvaa a még 1884 ik éri üiu, I ert>«n M«gy K.>oiaaán Itiodaiai eaándé kolt „Amo. ¦ enni kiesé pikáai tartalmú lap ügyébe a a* oakfldiaséki tárgyaláa
Áx agy iraaüérdeklvdéat •legr>e t„
k^ayaégari a aielylyal kftsleaseay«iak»t
b. lapjaikbaa d.ji.laau: felr-aai ssivaaak , B"110<tj
roiUk, öaaiaae kStsoaattak-t ayilrá- ««atélya. h.ll
nitaai. Elaók as uléat 9 órakor ayitá m-g,
Lg)aaaiaifiak raadaaeraa vacat éaa I m<aloa ia as eektadtesék a kAvatknA u-«é keaeléte felsőbb kelyea ia figyelemre ' gokb*' .lah.tutoit öana : Ssal-yüyul. taélattott ; -bu/J kifolyólag egyaattla- | UorsiU Bé'a, Bartalaafy J6a««f Hunoi-tttok aaTelva uaslAlt **ln6ké min akiaek j Btoo Jaooa, AiU fy Uyula, Tóth L*\<>,, .s fAkép koasonb-to, Ö felsége E'aaébat Hftbanr Jiaoa, N.gy M.kiÓ«, Koac«J. királyáé, n at as or«aágoa vöroa-k-raast aoa.Sághy bíálmáa, Ooidachiaied Vnm,, egyl«t legfdub védasioaya, aaját kaitt alá é. Bora Viktor.
¦rásával vllátoti dioaérfi diatokmáayat I jLrr# faloUastatoit a ráá, s»im B -
ittatett ki. mely tf«i>kmáayt egveaftlo- a6^ falhivja a sterkasstfifli jaiaaik»K: Oak tarékaay alalaöka ayujtotu ». lal-, Xom aáayi Károly vádíoilai, ha akar-. k-a ua*ak k-aéralébau a muiter.pr.l hó \9mmm4iym%9 » rád aJlao v«dakasai V,mire 19-éa ta-tott válasstmiayi gj Blésh^aJ rátlloit a törréay által iyuj>O'i jogara. UKyaaesan gjü'é* alkalmával egy »cg élva, agy :árgyil»g»a b^aaédbao >eije«fU b«rcso- öt fonal sigé>yb«B ré«s<Miltat«tt. beigazolt", bogy as ÍBcrimiaál oak jels-tt
rt Bt lkán félaaiget-n dalt háború |»p „j^ .|»tt rolt a<yaD. atlt ke*, p-i-áldosaa«n.k aaaarrdssei benauaket aam daeyok is voluk m»r, da bigaa* sq tmi. haxyh.tt.k kÖs»ayoaaB, miért is oraaág-1 fM-» .,.», tartalmát, .son maggyói^-a»ert« gjtijt*a«k iadmaUk, at oras.goa.ieVa jött, hogy as os.k átdotgosv. jöboí Töroa karws-.-agyi'-t pWig egy öailléae-1, kö«Öa-é< alá, s így basaftatotla aanak
g g < , gy
beaOll aasjli « voaa ot leditoa a báborn Mtább nyomását, — kiaiotu továbbá ssiabalyare míg BelgrMbaa 100 a.baaOlt bog, . ,,,, példányokból aam ktlde-e.t
b.fogaaásare kirháeil i< éilitott feL
a aam is tarjaaatatett, a igy as ellene

klgyes&leUa. valaastmáaya ta ia- ,«all rád alapuiaa, illelva ialoelóUi. d>tat va éresvéa otagat a sterb é. bolgár Es« áa a kóarádló dr. Ajkas
«ebeaáhek s-gélyéaé-éhes járulai, habár roiT tir ttgyéaa Urlott agy f-n kolt, . » aem vott hajlandó a kö»öaség t'do*. - j itjukr- nf.(ö b*aséd-t. malybea igen ¦•«. kéasaégé; a.gy »érrb-»o igénybe vcoai, p«a ac««i«lta, a megtámadó ti köierku!ci feoaUrtr. ait a kosrotUn Biükség e.aU- j, Ursadalasi aréay vaaaélyMeWt. ra — Miért ia sajá< péai'árából a eaélr- | g b-ea*d oly katáet kait.f, hogy
30 frtot aaavasott mag, mig aa egyes k hallgatóaAg a->a volt kep«* tSagai . válaasisüayi Ufók éa aéfcáay aaherba- tft.utésotl viaaMtaj-Uai, a a koabrcni rát atiakosaaábul 53 fr<. 40 kr lolyt ba, (e*b«a álló kir. Ügyéast megéljeante.
1 r 83 f-t 40 kr. kflldatatt grre kőretkeaaU a vádlott rédfije-
6* foí
ia a hadugyminisBtenam gondoskodik ; a falisoré>és, t«béroema, gyógyss«rek és egyéb MÜke<»gea tárgyak ; ugy a hordagyak beaseraéaéoes. kostsegeit as egy*sfl-t, biiva varosa ok aemeslelkft lakosai ál-
<
(Folyt, küv.1
vbrí»ke««*2t69ytet naiy-kamztti iMcjámk ¦úítödew. u 1885-ik évbtn.
— Tiikárij-iftiUí — Méiy-o tiaaielt Kotgytil«a! Egy ujabb év leforgása után ismét
öassegyaltaak, leasáaoludók évi mttko-
désttnkrÖl.
Feladatuk és teesddak ea évhaa
ra magára vállalta, a r<méayli, hogy a ko moly veasély idejébiu, a mid Ön saját ifja-iak éa leetvéroiuk ss«n*edésének enyhi é se, sok esetbon aaok é étének megsaeaieV se, iorog kérdéabsn, váro-uak nindán rea dtt éa rsnga lakosa egyaránt megbocaad-
a áldoaalaít a bumajlismua éa hasaaserat
migasstoa oltárára
EgyesüU.üak . lefolyt é*ben febru ár hó ü-áa tartotta éri rendes köagy ütésé .
kie6é>s totl Táit»«lmaay oiarczitu hó 1 éa Unváu alakuló u ésé. ; elnöknek S-rvári Ullmano lairán, Uraelnoknak id.FekMelhu-fer Jósait né, a'oloúkn^k Ebeoapaugsr Ll pót, alelaoklársnak F acb, Páluf, pénstat-noknak Korobt ft-r Jóss^f, titkároknak Uoffmaao Mor ea Trip.amar Qyala rá-laastatiak meg
Aa év folytában a Taiaasiaáoy sorában némi válton** allo:t b», amsayibea Pisskor Tamás -.isstárft. laköasöata helyat-Fj.Fnaaeibjfrr Josael, — a városuakböi
ttt megjegysam, hogy a napon aattietet 1885 a péoai „Veréb Jankó- ia )
S e D t-M i h á I y napja, Ha e nap előtt ni nos dér, akkor a asidŐk míat megkossoaodoak. (Est a fura mondást valami tüses és baboaás aatiaasmita faa-dálhal'.a ki 0
Bavégvam a baboaás napok ismer tatését agy régi jóslat idesésével, melyet egy ssásesstend&s kalandiriumból betüa-tem ki, mely igy hangáik ;
„Quandó afarcus Paacha dabit Antonius psntecoatabit, Joanaa ia Corpure s tahit, Totiu munpa* rale clamabit ! Vagyis : ha Márk napja húréira, Antal pünkösdre, Jánoa pedíg araapjára eaik. aa egéaa rílágbaa a agy jajgat** less 1 (Ai idei gyöayorftaége* 1886 ik ees'endöre esek a bölos mondások pon* tosan rápasso oak, al lehetünk késsülve
II. BibMsU mwaMrutok.
A ssámok küsiil miodig a páratlan a saerenoaés. Esrk kömül \s asoabsn IrgajreMtalabb a 13, 9, 7, éa a 3. -A 13 egyedül a ssereaoaétlaa ssám. A babonás ember a világért aam ül olyaa fielyre, ahol rale •gyttt l3-aa vaaaak. Alt tartják, hogy a társasáa; köattl egyik, a 13 ik aam éri el a k.ovo;kexó éret.
A »ála*a máay aa v folytábaa 8 gyülé*t tart it a foijó ügyek eliaeséaéra, m-lyekben a vá asitmányi tagúk tsép
letüak fáradb«U«n, Ugybnigó «laókti ai la1, valamint »s egylaiet éria a és érdeklő ügyek iránt ritka ba agaimat taaa-aitott.
lefolyt évi
leaieg. állapoMt koaetkasAkbea i.a«r-
tetjttk :
tagjainak aaáma as év a lején 366 volt,
elhalt as é« folytábaa 6
vároaaakbol a.köhösöK 11
a fit«té-t megtagadta 3
maradt tehát 346 tag
as ér folytában ftlrétotatt 40
igy a jeta <legi állomány 386 kr.
ragyis 20 i-g gyar.podá*.
EgyU Qnk r.gyoaa 1885 jaa. 1 éa 699
volt, as évfolytábaa tagsági dijakból befolyt 336 frt
29 trt 74 kr . 97Ó ín 37 kr Ki.d'Sok a kÖT«tkesok r«luk : Byum a bánjukért 6 Irt.
egy am barcsot aagélyasé*>ra 5 . a cserb >*•
Igen aok okos eaberbea ié vaa igy idegenkedés a 13 as aaám iránt, mi a tán egy társaságban, rendesea raa egy két oij*m agyén, a ki valami asareaoaéüeaségH már hallott a .3-asrcl. Ismerek egy péoai hirlspiró fiatal emberr a ki ugy fél a 13-as ssám tót meg a péataki aaptol, miatjaa Ördög a tömjént Hattól. N-r»»li as aaám iránti elleassearet aaoa eahstoaég ¦ hogy néha csakugyan meglörtéaik, hogy egy társaságból hol réletlaaül épen 13 n.D róluk együtt, egy elhal. A lj-as ssám babonájára moat uj tápot ayu tott a spanyol király halála, ki s mait érbea maglátogatla at ottani kolerabetegeket. Egy alkalommal a betegek látogatása után egy udvari ebédnél 13-aa ü!t*k • est legelótsör a király vette éasre, nevetve jegyaé meXl hogy majd meglátja, ki hal meg k&sülók egy év alatt. Aa ele* 6 volt I — De hát igen t*rméa*«*ee dolog Hissen senkinek aíaos aa o**rár* kötve, hogy meddig él V-M. ia akárhány okos ember raa, aki, ha asstabál 13 aa. ülnek, akár pénaart ia fogad egy raadé. get 14-ikuek. E«sembe jut agy ifyen un ember, aki agyaocsak jól megjárta a fölfogadó t veDdégéve'. Vandégségbe behitt »gy h o r d i i t 14*ikoek s mikor aapasámoshoa illő basgosággal megtömte ajagál msdea jórai, aa ur as aM4 végén még 50 kr. adott neki borraraióul. D« hia a hordár keresel te a aapeaásaot s aa-saJ áiti eiót hogy b»s fi agy foga, atalt 30
ayad «iaiS«6 frt egy
harmad. 115 . 33 kr.
és réfffti « 100 fr;o- ágy -
ipilviny IV-ik réaa «é-
n-k tfirlessté eV« 126 .
&ase*«o 321 frt 33 kr. maradt tehát as ér récére) iissts ragyoa 654 fn 04 kr. igy tehát mi ad a tagokbea mi ad pedig
tagyuabau gysrupodtst jalosbaidnk.
Alapua rrmAoyÜBk van, hugy a j<>ro bea sikeruUnd egyletünk irtai éléasahb-érdaktóti«>st f-Jkeltaai ; mely torekréaQB-bea as 6aaa»s tagok támogatására ré ttak aaámihatai.
kroa alul ssakiaek aem aasik maaj. (Még s Herki Petiraek aoai !) tta áa pedig as ebéd 7 tál ételbSI állott, Mér 21 hatos jár, kér tahst at-ég aláásna 160 krt. ss «béd rég>g aittraéseért 1 — Bi ast meg kotlett fiteiai, mart aa ar b«is »1-
kudu ki a aapssámot alóre.----------------
A 18-as asaat baboaáj*vaál aaaaosb« jut egy amerikai hMtoria, mit es*»J6u agy pár érvel as ujaágbó- olrasiam. A* a»me-rikaiak, a«mosak hogy aeaa tál aak a
* ,bsioI, de n*ég aat darekasaa ki ia figa-rássák. Egy városbta oly agyesoUisit alakitúiuk, aselyaak tagjai os>k 13 aa
iheto«k ; a bás aa*ilyb«a as egylot h-<-lyisége létas<k 13. aaám aUt. van éa 13. ajtó ; rivenkiat I3jgyaré»n <ártanak atb. . . A 9-ea saám sea. ka^ya ab ooaak oraaa-hai ! mart a resiattaég 9 nap, bét, hónap ngy ér a. Iva tor ki. A karstalók aoksaor hassaálják a 9 téU tttva>. 9 fásak 9 twmö rttgyaii. A uhéa BMsjroata-aáaái a 9 haagyaa^unbékut. As orvosságot 9 ss.;r bevaaai, 9-eaer fttrOdai, a sárgaságnál 9 karát kitartaai stb ... — A 7-'". saám még bab«a aahb. A aep .taidó>aafiia-n.k moadja, mivel aat akarják k ifej «¦* i hogy aaer aao«éa A a átkok kost m m-gfurdui a 7 ea ssáai ; lyea a 7-ré 0 goros és a 77 réü ut-a ayiU, a asly valakibe b*W*U ! — 3-as ¦ oaak olyaa 6t6dik kar k a kooai bsn, as4r- esaal aaaa ia vsaaodosm. (Foljutás kő*.)
| '•naí, mi. el >>sonb«n tudomásunkra jirott ai, hogy a fiatal juris doktor a védelmst ! as atolavé pillanatbm aaaa a tárgyalás 1 eloti 6—8 órával vállalta el, a aiégu oly 1 aaép, és a lelkiiaaieratre fektetett törvény-beat jartaaságsral párosul tan rédelofite. ! — aea taulaast hatjuk el a fi«t«l, ¦ «t«p I tebaiaé<U ogyTédnsk a téren taaunlou ¦ jövő bon nagy reményre jogos* ló ÜgjTÓű-a«k,— a hallfatóaág résséról ta tasositoU elösmeré*t emlit«tlea hagyni.
Eaea tapíntatoa éa lelkiismeretei védelemnek kóssAnbeto, hogy vádlott,
— min-án as iakrimiaáltaak ayilráni ott lap tarjeastéae, dacsára as igea isigoru ioquisitióoak, bebísoayitbató nem vult
— f»lmeatet«tt.
i Nnm as«artMÍhst a ssoabaihelyi ei
kadttsék egyetlea tagjaaem lelkiismero'¦ lurdalátbaa. mer: ason sstíp, ilUtrc k>--reaa'éayi el* rasette ítéletébaa hogy ui-kébb aaab'doa bocsájt asái búaöat, imui
' egy ártatlaat elttéljea.
I ÍZs/ar«nj.
Tidéki levél.
Q->lsa, 1)^86 marcsiiu 23-án.
Tekiataea tasekaactd ar !
.NtB'-a a viláfaa acjetl.-a egy k«lv
Mint a núlv ¦ Zalában van, ~ Qcoe*
Voltam Qólan, lát>am a uiaéasek-
B«k C«ufolt akrob.t-K fürte tea gyait r
Utait; voltam Vis • o.i; láttam a torou kaarsssijeröl ram mosolygó ssuayog •»*-nsaaek f»k-'e ss«mbt>b«it voltam sok be-lylu talán m+f Piripóesoa ia ahol a he* oaá aá« eassoayt matogmtják, de iiy^ mist Gelséa még at>h«se lát-.am . BMrt hit itt . . eeaaa.it sa láttam At*t hogy kát láttam amiat a aévUlan bá readeaA bi*otts*g agyea tagjai smár dé. u án B>%yóra lájbea feketébe ttltöaö. •*& ugrándostak álul a ayakig érd jóisii *« roo — ¦ .Sáron rostái" — ugyanétrü idób«n kflldAsgattéa fal apró oaipócaké-ket a báltarcm elossohájébM Urt-udu köaoe kipncaoltaás eiéijábol. Krre ttu táa asagaai ia ta.raoaosaatas> a aa|;y-korosBiába, hogy kór<ekia aak a >k meaoa a láaspák aaaadikálo féayéaél, -" •aantsim megtagadlak a asolgál a tot, at araayos osipfikrol lekapart poraak miatta. No d« se baj I g-oasolám maLgamban . majd helyre üti est • kis hibát as "•<«" .badd-a.-haddH. Csakhogy le^iag^obb maglapetéa^mi-fl esta meg olyaa hadd*' <a'á.kas am, m«lylyal •gjült badakosm a-<m igsa találtam oaélaaerftaak. M hát kérem itt nem aaüaeaiita, hao-m liastáa aemiu-bált r-ad estek. lm-G -lséa magfordalt a világ bo oi <i-* krreke.
I>c asért aaoi lahet áos kifug-au™ ellaas, asart a bál diosftsa aikarü t Heiy éa ki otélaó! adatott? Ast aam tudom D* aaayi bisoayos, hogy as elsó reo-desó még a gyartyarilág sWtt lakÖ4'ö«t asél óságáról, a többiek »H Ü"'11" gyutU* idejébea eUaaaditotLs>k a pub* pa átlagos
IaUaess, de jÜ ia malatiao '¦ & k. a 48-ik Kyaloféarad aéháay ü-si*. fia ki aaaa »»git bsjaafttkat a aavarbólfll).-*ONÖTOUIK ftVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
188fi. MABCZIUS Í7-4.
. „.ci-aelkül mmr»i a aok La5 ¦¦«•> Wl •»'¦'•• MlUj
*^m*» 'k.veketieaa, '«''•'•" "*7 12 '" aéfT»»'- t.DC.oió köl'aae$. Lillám Ül. .órb.a W.I.. H.M.ÍB, B-rta «. r . llolcser MaltiB, Slnr. Qi.ella M Ü-. <ir« Jowf.. H.ua.ar U
>'"-«»OBJokBt,
ll»al ••'
H irek.
__ Ijapunk jelen száma várai'
j„iu ki'-.bejött technikai akadályok %ult megkésett, melyért igen íúttíei
uktiil kegyes elnézett kérünk.
Kiatfii kérelem. — Lapunk
»ieD mamival t f. évi első negyedre törtédt eluluelés járt le — miért is < t-zielettel kérjük lapunk párto-ijit. e utiictéseik szires meg ojjitásá h;:; idejQleg tiszteletel kérjük undazon pánolóktt, kik az előfizetés ,rjei idei); hátralékban Tináik, ut aeiüld'lQi szí veskedjeoeii hogy a további aé;küldesben akadályozva ne legyünk. Kifizetést bár melj időben elfőni niií.éspedig: ex évi ápn^hó elaejé- i , étre 4 frt. félém 2fit 50 negyedéire 1 frt 25 kr.
mély tisztelettel : ¦ a kiadó hivatal. — >}llvá»o. koaiaact Mieí-i, k>k edoe aljánk Kotíu Jiaoa *á-rj«i laaaoeo. veftiM'aeee<te eMai jslaa fjdlk
ar a Tiláfiiia aijtaluul aaakóalaaMn rm ¦ *a a I. ra>d.aia«g fogyja a. ag,..al. Jaíka4%a..k tiaatalatulja. kóaaSaalai
- Vlc.|B.k a vialéke radoa f. b«2laa ¦•• ottaai 5ak llaol ag^lai l»Bboll>al .g^bíkötou airtkorl UaoaTig.lmat raadaaatt, laalr •% aika aitaak m odbaió. Volt feattalaa jxl, »*k "•«J" ai borral ajalrati, aót mag táaea *• tombola is. A 'aadagaaaralo l<f ridi.k .. rajjék roaa aana, bog; jalaarallak aíraorát aaa kdtlöaa, a r d«ki Taadéfek a»g logaak auVl boeUj Oana akartává ugjaa irat a aagyf •akaal a pírok.i éa a liaeaoaaok ooiai da TaloOaa lahalatlaa Tolt, laan a Ba{ por toljUa máit iám lálUia, aaiat a ki aaea tácctolta a aégjaat, b»aam viarai ToauUaagj oienéklaraoib«{t) abráad-taoi én Ttl-a viaoak ajaalkoa'aoi éa IrgoagTub ordDBÖmra koakrataem kapráa, abraadoa-tuak keltacckéD. — Kaggal 5 óra Wi taadatt t»*t eaak oaalwtoaai a porfall«j akarom moadroi » jókadTfl táraaaág. —
— Vaaalll rl(a>oláa F bó 22 én raggal a kia-kaaiaaai 6rbaaaáí irtoaatoa á á fl I A B ié
gg
á ám. folrt aat, keraka
A Beci iáié robogé koaá kaDTáa a ruati tollé- l b U
L„„, kegyeekedtek, fogjak Kreaki.. %LL?LL Tak."""-
S*U K-oi»» máres. 20. 1886. Keváo*
— MyilvÁBOs k Auláét. A nagy-
t.LiuAi .KiMlsdDeveldE^esaUi" 1886
eti márcsiua 20 to roBdatsU lfc»c*ligáim a i.lkk.m4Tkl belépt i jegyeiktl »»«g-rtiiani a«iTMktMlL«k : Uirachler lagt*4r ur*k A só Dombomból 5 frtul, Dr. Ö«a-kiu Kiadom* é* L^w »gar Lftjocoé ar-d.'-h 3 —3 frlUl, GeU«i QuttBMD Heorn ¦ír 3 trtra*. B»a Lio», Oaii»*Bi Vtu-ODt Sch»n Aidertoé ea Eiaiager Haonko* urovk 2 — 3 frfal, UilnaBB Iitria, &OB-mcr Jótuef, 6;muu Qábur unk 2-2 frt-tal. Fiacki Pilaé uroó 1 frtul. Felülfit-iü) k«gjMk«i.ek : Vidor S»mttoéaroö 5 írio Plibál Foreuct, Seben Ödöa arak 4 -4 frttot, LwiBer Heorik, Weiaer JÓMef « te Qrüobut Alfréd ur«k 3-3 ír'O", Ma luch Jówetatí, bchmd. Frigyeué, R»-p-.cb G/uláne, arook 2—2 frio-. Steu Sándor, Ulímnin Uag«r Elek, Scher* U J . Ko*eoC«Id Adolf, Orünhut H«arik éa Garai BsdÓ ar*k 2 — 2 frtol, Watiagfli Aotalsé uraő 1 frt 50 kr.. Kainai Bol-oit*irüé ur»ö 1 fnot D.uich. Onó, Ti p »a,a,«r QjnU, Sobr«tjéo Lajoa, Som mer li-Dtc*, Kr»m-r L»j<h, Bogjaj ödöo, M«rkbr»tLer Lipó: «i Dr Sehrejar L*jo» arak l-l friot, F'.,gJ Jj«ef tig L*j<M ar :á) krl. Bevésel : Jegy megváltéiból : 29 In., feiil fi.etfWbíl 56 írt, beL«pn jegyek-l»V H7 ír', ó^-»-.na 202 frt. ki.dta: 6ó l>: 71 kr. Eaieriot a tiitta jörods em . 14Ö frt Í9 kr. Valamot t faotoeremett jó erői, q<j a .Po'giri agjlet,* bog; t-rmei( áte*e*dte, Torma Imre veBd«gl4«
aaa PalU falol basa aiato áUoi.tát, aal iaakr. tép.a. A Saara»oa«ilea aaaj aite.Bt.lia öatoHatit, bogy Beaa «ol képa» a «.a.k koaol aam jobbra, aaaa balra kitérai, boraaaa'.ó litváar volt, aaiBt *oa •aolj&k torabb. kerakek . Tigjáaatlaa bal.it • aaórják .sét . oaoatoket. A vé-r«a drám. irtó«ó aaemtaaai aat rabaaga-ték. bog; a aaar.aeaétl.B valamelyik or káaaél a lefrialimebb tete — a — 'ea toI ¦ ra aavarta aa^ aa Mtét ; emibea va >alóeaiau>ég. Emiatt pálja.oti kk ék
Batok bá-
g
tyim, kia-kaniaaai laki., aég; libn ked iidou ; a gjoagjia. Ea bit biibe fisat< meg a kutya-adót.
— Egyetem UMink és több
uáz gyakorló orvosok megvizsgálták már Brsndt R. gyógysieréa svájexi libdtcuit s azokat biztosui, kellemes sen hatos legkevésbé sem ártalmas gyógyszernek nyilvánították. Ez a tény maga elegendő meggyőzni aiokat, a kik még netalán e kitUnó házi gyógy szer hatásában kétkednének. A valód avijcii labdacsok vételekor, Oijelui kell a ciégjegjre s Brandi R. névalá-irá«ára.
Lapr^ér é. kiadó: SZÁLál. H. F.l.lot laerkeaato : TA88 ALIOS Laptulajaoaoi: WAJDIT8 JÓZSEF
2055/1886 aaam.
Árverési hirdetmény.
Alultri kiküldött 'égrebejuí as 1881. c»i LX. t. aa. 102 § a ér>oloi«b-BBal kö hírré teaal, búgj • Nagv kaa.a... kir jiriabiroaag 2055/86 aaáma v«c«éa» ilul Wollik Lepold böhSajei lakói vékrehajló javára Wollák St.do;
oooooooooooo
o
5 Árlejtési hirdetmény.
Vagyonbukott Petrich Jakab Btrídói kereskedő csódvá-ixztmányáDak 1886. évi márczius 26-án hozott határozata fulytán a lelUrílaf; 2204 frt. 87 kra becsült rófos és fu szer áruk és bolti szerelvények, ugy a klnlevó 953 frt 60 irt tevó bejelentett követelések ajánlati árlejtés utján eladatnak.
A zárt ajánlatok 200 fr. bánatpénzzel f. é. ápril bú 1U kéig csak alulírottnak adandók át, a leltár és a feltételek, ugv alulírottaknál, mint a tómeggondnoknál Z a k á 1 H e n-¦ í k Ugyvéd urnái megtudhatók.
Kelt S .Kaanaia 1«M in aterea I7-ea
Dr Morperutern. Jákd
oooooooooooooooooopooo^
Ezenoel van '¦zerencsém a n. é- közönséget értesíteni, misierint
az ipanestllet tellett rUGY-KMIZSiN Fleisclacter-Itle lukas
GEP-KÖTÖDÉMBEN
iiötStt munkák, harisnyák, keztyfik, iábtyfik,
nöl mauények,
valamint minden e szakmába vágó tárgy a legolcsóbb árért, legpoito-s<bb>n kétxitietik el, továbbá raktárt tartok Hu munkákból U.
'''•>l 1 S Sai'aa arfkisáaok.rt aaadra.) tiuullttel
KIIErASTElV
N gvKasiaaai laka. eU.a 459 írt — kr. toka. aaaak 1886 ér Jaauár Wó 12 aap-I jaViól aaáo.iiaodó6 •/• kaoaetai a. addig Saeaaaaa 35 Irt % kr. perkSltaég kov.ta lé. vajéig alraa-deJt kialigitéai Tégrahaj-téa alkalmira] biróilag 1. éa f.lOI foglalt éa 436 trt 65 krra bectalt ké>a férfi ruba lamflek uoba bátorok atb Ml álló iagó-agok ajilrá.oa árveré. a'jáa el.dataak. ¦alj irveréaeek > 2056/1886 aa kikuldéat r.adtH végaé. foljUa a helj aiaeo r.gjia alpera. Q, »l«o*l éa lakéaá. aál l«-,adí enköaléaer; 1886 ik évi Ipril nó 2 ik B.pjáa.k dél uláo 2 órtja ha láríatolll kitHaatik é. aaoi . 'Mai aaia dékeaók neaael olj aaegjegjaéa..l kivet aak aaeg, bog' ai ériatelt iagóaagok B irTeré..o as 1881. évi LX I. oa. 108. §. . é-Mmében . legiSbbat igéró-i«k becairoa elül ia eleda ni fogo.k .
Aa .lárvereaeDdó ingóaágok vételára ea 1881. évi LX t. ci. 108. § ibea megalapított feltételek eaerial lee. ki-fiseteado.
K.U K^; Eaa.ué. 1886 ik éri Marcaitta ho 21 Bapjea.
BarU Görgy. kir, biróeági végrabejtó.
leo>M uztali- e« üdíti ital,
kittaó hatásának bizonyult köhógea-
nét, gégebajokaal. gyomor- és ho
ljaghnrutnkl.
2711 e—SO
Mattoni Henrik Karlskai ü Bpeit.
•) E rom alatt kö«lött*»kén n«m ril-I«J fel«lS«»éf-t k emerk.
> l«f«t>bb
harmonikák
is**r»k Arjfcyi*k
jjéb
1»\ N Tri«m«lo«l
BÉCB
V|l Kaiaetetrue. 74. Harmonika, f *grib Kli-
' ' bénBCDtra
ra. éa
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
íi műm mi nm
9W ptrtttf*- alatt allé teraéay étkizMiayi falét Wm lro«: íiíi^iU., im; Jim-iua ||. uú ;axitúji Ui Nttw-iUii urtk
TrvU+jU aiát-rtuUt búománykan uljuui. RAKTÁRT 1 A R T B 8 A J A ti L:
»¦'** ¦Hr.int, M aaraa aeetat
!¦>¦ ¦¦|lt l-a arua.x-.t-i íriBITta kHUarail
>• '¦ ktk«-Jt
laut, aa*kart, Mkköart,
IraaaUa ahui, aaaal, aerte. !ree», 0aadlle-|laawata aih. fla>a|«akat
jutiDroaau.
l-l elíva aaakaai ala|at gyári (épalajal krnö-»lajac lá
eredau aotol Ckavalier reaVfra.il
teltaa Islaa ¦••iárpákat ate.
irai! Jáios-Dtcza n. számit
aapoairia (yokerat. a*Bjoaria a/-f-juaoaoport, r.bnas*4k, atokér é. ka-aaltakaro-poefTiaat alb.
Arau Jaios-ntcia n,
2758 1—3
MIKOLASCH S.
templom-, szoba-, és czimer-festő-mázoló
\a«;y-Kani/sán,
» honvéd laktanya átellenében Ajánlja ma^At a n é közönségnek minden néma szakmájába vágó maakák elkészítésére |V" Helybeli és vidéki megrendelések tisztán, csinosan és pontosan teljesittet-nek jutányos árakon. *^H *»» s-a
Gróf Zichy Nep. János ur
Vrászlói uradalma erdészete réslérö I Patlhld»n eladandó :
100,000 darab — 1 ére« erdei fenyó — 1000-re 1 fr, 150.000 . — 2 , , , - 1000-re 1 fr. 50 kr. A megrendelések, a déli vaant. Komárvárosi állomásig szállitutnak.
Vránló 1886 febrnár27. At uradalmi erdész.
2753 1 — 2
Pályázati hirdetmény!!
A nagy-kanizsai .Casino' képviseletében alulírott elnök közhírré teszi, miszerint Nagy-Kanizsán a városi régi kórház telkem 57766 fr. 90 krra előirányzott egyemeletes házat építeni, s ezt árlejtés utján foganatosítani szándékozik.
At árlejtés illetőleg az Írásbeli ajánlatok beadásának határidóul 1886 évi márczius 31-ke reggeli 10 órája a nagykanizsai Casinó egyleti helyiségében kituxetik.
Felhiratnak tehát mindazok, kik ezen építkezésre vállalkozni hajlandók, hogy a kijelelt napig, a költség előirányzatban megállapított építési ár 50a/,-ával, akár készpénzben, akár óvadékkéa«e papírokban ellátott, és bánatpénzről szolgáló zárt ajánlatokat fent kitűzött határidőit hozzám benyújtani szíveskedjenek. A közelebbi ír lejtési és építkezési feltételek, tervek s egyébb rajzok a Casino egyleti helyiiégében naponként betekinthetik.
Kelt Nagy-Kaniaán 1886 martául 24-én.
Etxmtpanger IApói
¦iat a a.gy keBi.aai Ceainó eloöke.
3CXXXXX)OOOCXXXXXXXXX)OOOOOOCXXXXX>
1858.
oooooooooo
WALSER FERE1NCZ
elaí macrar f«p- áa tüaoltóeaerok cjar», unni- és aroadetodáia BODAPKSTBN, Eottenbiller atcaa 8«.
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű izivaty
tyakban elvállal teljes Vízvezetékek berendezését varosok, földbirtokosok, ipartelepek, ármentesitű társulatok ős magánzók ré- modern technihai
»71» 41—50
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkoetk köz- és magánfOrdŐk (elszerelésére, szakmentes ürszdkek felállítására és minden vizmű v i muukáiatok gyors <5b pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
5oooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)ooooooooooo;HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI
1886. MARCKIUS' VI <a
UX*%**X%*X*%XXX*X**U*XUXH**K*U*XX*X*XXHXXXX
* SCHLICK féle VASÖNTŰDEes GÉPGYÁR-"
tt IC X X
X
X Központi iroda: Yáczi körút 57 Gazdasági gépgyár Külső váczi-ut 1Í596—1699. x
tt Ajánlj. . tt
2 kitűnő szab. Schlick-féle ',Z
Skettős és hármas ekéitS
tt Á.r»u : SS írttól Kezdve. tt
3 Schliok-féle egyes és mélyítő (rajol) ekéit L
•C
tt
IC
EREDETI VIDATSEKÉIT,
leszállítóit árakoa, továbbá
tt
|Í leszállított árakoa, továbbá J|
8 TAK ÁRMÁNY KÉS ZITÖ-G ÉP KIT, g
IC X
X
tt tt IC
gőz-és járgánycséplő-készOleleil
X
IC
Gyógy - szappanok
I*ant«
Pri^ában.
lehtfcy •¦-*¦*¦«»»¦,
*r» ;i kr. - F«»t*-f#l«
tHn *m arraj»<lto wr 14 ír. Ep
*u»>u, Büna.iuodai »11»«. *O Ír. - VM«>tla,->iBapp*B- l'"'" ¦ Di^u-'iitói aapoaii-atl hauaaJatra- 4O ar. la>¦ (-¦-ItátrAaj
awatpatMa-, BiUti l>»rbrtrs*rEra •!!*¦ iára alkalaaai. \fiJiir. Barax
?!L?.*?L.' Ml"*'" tL Am9*irLLpp*n. "¦#í.t "irip-aVí-tt b"r it ribt. Ara »i ... \«phl.l -«.»p-B. -1.4...—. b.raLfrara ,||ra inMtr.
stD: Prttsr Béla íTóIíszertarata K.-KsisU
Irgjatányosabb árak mt-lktf.
Árjegyzékek kivin«tra ingjén és bérmentve
2751 2 6
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxr
Hízás már
Kincsem^ ijfií
Sorsjegy

10.000 fu5000tt20c
A magyar lovar -egylet sorsjegy-irodája: Budapest, váczi-utcza 6. sz.
iietai otiieo
:elf .A-r-no í dnftl
Béos, I. Post&loBsi utosa 1.
KOxvftite ingi/en. r E szalibin > lei régibb
nyer*, kitűnő, rröteljei*, s-ntiaton fuj & l»ru» coomaKokban, hér-é>> vniiiMenie^eii bárhová utánvétel oiellett.
Ceylon. n«.gy, finom Cej-loa, fioom, lö dea Ud á
kilóokéot 1 16-
1-56-
Gj-ödjj, (.Peti) Cob* finom . 175—1 86
Mocca, T*J6di >rmba . ISO—1 90
ajáfli.r.ak
hUOUrwdorfer Brüder, Fiume
. Csat'
ha minden
tBaf'.Ubb Ml tMttffttfek eíUu 3) Egy eredeti dou.x ha .nilaü utat
4, «ja|| aoknoro •itott c**g nyo
maU litbató
és altettbajak, jyomor[6rc» éi . . vérttll t«, araojér «• a l'fkil ót* folyionnfAD tiAr^^e i-j -iiam*r«|beii riaseifll •ml 1 ín Haailaltviaytk tirrtayaua IlMztataak
K&»Tény, caóa, miDdeoDemtl ha«o-Katá* éi i.ÍEn'a.-, fej-, fai- m foffa-jil likérei tjóíyi-láaihot bec6r«»ö-
; 8«M«I«| Tixtel
iál 60 k
e, hirtele
hiujá. 6« kölilca ellen. Egy
Valódi, Moll »édjegy«v«l é* név aláirau.
Moll A sísrss1,. Bécs, Tuchlaürtcií
ndt uiilito
ndt. uiilito.
¦lllirik üli) Iiliill B«lm J4«ief ,í4t Feuelhof«r Jóu.í laru; Oorn/r 8 t«*kt«r«yi Hl t. Fli i Knxtkalr : Pulj Jino. «ri«í Ria Ji
-r,.<. Ro..of.d l-l ií*(! «<p«tváratt Hiroitll : Imii P"d
ICItli.it, tt.-t.1t:
br.icil 1C8O »Tl im. l-.iaJUtuon ellamerésl oklavaU*!. A ulesili 18S2. évi idalUíáson bronx-4r«nunal. A bécti 1863. é namzatk a^óc^ssarAix. küilltáaoa asiist ( A tcióct^l megyei gazdái. kUUitáaos 1844-bao «i. dlíiol A tnaapetíl 1686. évi orn. MálUUaon a nagy irammal
Igen szép
nag}' ráltsztékban fellünó olcsó árért
kaphatók WajdltH
1SAVANYUVIZE
UtúnA i/olpiUtot tMz flílaaj *« •m^astáai z»TuOknál (¦•^ooioni^k *i idagr »Om r bántal I alapuló b»jKÍbau. ÁltaJáhan * rii mioduOD kArokoAl kiváló flt-jelm t ér>leia«l, mWílyekben a I *li Uii.o^»táia éaax ídegrendira működésének ÍBTÁ kiá
ocoooo
LKGUABBÜ
[Borral ha_sználva kiterjedt kedveltségnek örvend.
. kír
líraiUr — — — - -
VÉD-JEGT.
nasznaiva Kiierjeoi noa v mis égne*, i
Edeskuty L.
CgTi'-intén kapható nuDd«
ere»kedö*b«n *»
Az 1885-ik évi elszállítás
lacl: 1.800,0 00 palal
N»ny-K»DÍiain kapható: Fessélhoffer]J.^Boseiifeld|Adalf,l Schtartz & Tauber, Marton & Huber. Preilmayer *"bentsch, |Martonl Adolf, May Mátyás, Strémm & KIcíd és Zelinner Lajos araknál.
PEZSGŐ
Ea;rd>;li ft r>kUr N»|ty Kantuaa
FKSSKI.HOFBR JOZSF.F uroal
IKMLER é «* W A C- X E R
pduon é< fthirrumü raktára Nagy Ka.iaaáa,
Ajioljak a b-álló idíorrf dui váJaaiteku r.kiáruk.'. ai.ooa ranczia kreios robákra 4a ingekre.
Sitvilt áruk mini férfi, gyermtk éa nü »oi-i>lijríi, toi ibbi : C3
L-pnagyobb raktár rumbwgi-, irfQlói- holltnái é» ct«í.í tíh- Q
ff.-kból legki'üoíob minSaégbon : .tinee ágyneműk (-hen«.«oD ée d.- Q
mail aialalleri'úk 24 18. 12, <• 6 u«m<l;re Hizlal «J (Urtilioíö Q
keüdik. kdvii kiti ét tubkendik ; loTlbbá pamat arak, íldml 6. fi
damatt ira, ekiftm, thirting. botitt *• clair ; batitt himtítsk é* heti- Q
t9k : flanel égypokrfctoí, dg yieriiBk «¦ függönyök. Q
Sajit kémtméDjtt fírfi- DÜ é« fjeinjrk Itbírm-nin kéwlet Q
— nfí TillüiSk, uri ojíkkendjk. Q
UecTaaaionji kilengjek : — gjermekek r黫8r» egéíi lcéa«l«l«k. W
Saját •zAvésirtben ke-lült hali daraaal aüii.l trrilök U
a.ital ú iftrolkSiö kendők. O
Irasteli megrendelések gyorsan eszközöltetnek g
Arjegumékek kiránatra ingyen i* bérmentre küldetnek Q
26ft6 2-4 g
cooooooooooooooooooooooo
I I I 1 I I I H II It-H 1 I I I I I I 1 1+++
i ÜT Kitantetve az 1885-iki »rszág«« kiállításán__^
VE USENYK ÉPESSEG ÉT
ÚJONNAN JáVITOTT^MIRENYIENTES HORDÓKÉN, í
melfnek használata által nem kap abor k. DbQzt, hamarabb tisztul, elUrtbatóbb, szillithatóbb lesz. Sót hibis borok is k'gj^fyithatók. ki egjszer ily fajta bordóként basznál mem veaz régi, arfreg tartalna kingeblagot. Haaznála otaailás ninték ingyeo.
BIZTOS SZER AZ CsZÖCi ELLE>
Ezen szer nem támadja meg a vető mag csiraképes ségét, sót a bozzá .étert, kitűnő trágyázott álul a nővén? elsi időszaki fejlődésére elüDjős hatással bír
Árpa, tavaszi búza, zab és tengerinél
s jó credménjnjel alkalmazhat ó. Egy 50 dekás csonnp elég 300 liter vétó maghoz. rajU egy igen egyszerű ha>z-nálati otasitás éra *S kr. Ha gyártmányaimból egyftt- ' ' te^en 5 kilós postacsomaggal rendeltetik, mrgkoldöm után- * Tétellel bérmentve.
Schönbeck Imre
2757 -l- 2 EMierrom.
I II III 1 III II I I I I | | || IIIIW
T