Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.03 MB
2008-08-13 09:54:35
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
764
4425
Rövid leírás | Teljes leírás (286.17 KB)

Zalai Közlöny 1886. 014-017. szám április

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

\AGY-KAMZSA, 1886. Április 3 áo.
i
HnszonflfMlk évfolyam.
Klitiuettti ér:
*rr* ¦¦. ^ frt. — — „ J frt M kr
irTTf 1 . M .
Eayte acaa 10 kr.
;l IKIlETt! KK
tiitkn''i sor^n 5 kr
10 krert rrtMaek ic<-«tán illeték minilpu ecjM S0 k Oí wadk
tf ¦
I
ZALAI IOZLOIT.
A mgy-leamuai ./TeresiwWwii Iparbatik", .nagg-ianütai őníinUi lütoltótgylet", a „tála-megyei általánoi tanító- —]
I
A lap uelJetní részét ilUtokösl*H
menjek a .uerketxtoséfbex, anyagi r*sz« illető k&xl*meavek| pedig a kiadóhivatalból bémaatraj
iBtézmdök -.
X af-r-Kanliiáa
Wlasticsbás
BermenWtien lerelek nav fogadtatnak el
Kéziratot vissza ássa ktlésUck
ilief a ~™$V-tanúsai Hsdednevelö egyesület' a .nagy kanizsai HiztiöntegélyzöszövtUktzet* a .soproni kereskedelmi $ iparkamara* nagy kanizsai külválasxtmdny'-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Keíiany ko « ipir tertn kifejti
tett nagynervíi vartany- t ipara
iáink veKelysztetett erdeKtiril
Napjainkban a várue* iparosok reuéról aiáattt olj panairsial ta-
liikozauk, melyek kedvezőtlen vilá-gitfcMa tflntetik fel azok belrieiét.
A gyakran, felmerült panaszok szerint: Nagy Kan'isio az iparotok érdekei határoiotUQ sírokba szorit-urujk, a helybeli fogház felügyelői j. a, az ipar terén megiodiott ver sejv következtében. - Hggy mennyire veszélyeztették iparosunk és zsenge korát élő iparunk 4:drkei az említettem verseny által írmev megbeszélése képezeodi jelen alkalommal feladatunk Urgyát.
Már az Árpádok karában is ¦ok akadály hátráltatta az ipar tyors és nagyobb fejlődését. A ma syar nemcsak ide cnkedett az illa la nemtelennek tekintett foglalkozástól, hanem üzójéi maffát is ignorálta. A törvény kellő védelmet nem nyújtott, s az osztálynak politikai szerepe nem volt. Az iparost vásári adók és vámok terhe nyomta, > heivzetét a nemeogég is kétségessé tette.
Ámde később, midőn politikai viszonyaink átalakultak, s a nyugoti eivilizátió édességét megizlelők. iparúik is más stádiumba lépett.
A jeleukorban pedig midőn édes hazánkat mint földmivelő országot nyugot fel'íl a nemzetKazdá-szaii tálttág veszély: fenyegetik: mindenki csak a hazármentd ipar védszirnyai alt menekíti. Hiz maga Trefurt, a nagyméltóságn vallás és közoktatási miniszter ar is ipart páitoló nézeteinek adott ecl táns módon kifejezést akkor, a midűn ezeket monda egyik nagyszabásn országgyűlési beszédében: .Ipart, igen ipart kell miodfn ároD teremtenünk.. Az ipar emeltyűje a jólét-
ek i bizoaitéka egy nép szellemi műveltségének.
Vaj|on mi tette gazdaggá a kn Belgiumot s mi nagygyá a párt-tasákoa merült Fraacxia-oraxafot ? Felelet: az ipar ! Minthogy a ujabb kor azt az elvet tartja szem előtt, hogy mindennek a szabadság a lelke, így az ipar felvirágoztatásának is: osak helyeselnünk kell törvényhozásunk azon bölcs intézkedését, aszerint az iparszabadság elvét 1872-ben lőrvénybe igutu.
Eiea törvény életbe .léptetésévé! tág kapu nyittatott a nemes versenynek, melynek értelmében még a 18 évet betöltött kiskorúaknak is megengedtetett áz ip»r azése.
De valamint minden fény- megvan a maga árnyoldala: ugy a nagyon tágiöru iparszabad-Ság sem lehetett ment a fejlődést gátló tömegtől. Így bogy tovább ne r.jnnk, felemlíthetjük azt: hogy hazai asz alos iparosiunknak, kiknek száma a legújabb Btatistikai kimu-tások szerint: 31,000, a létért való harcz nebéz kQzdelmében veszedelmes conenrrenseik támadtak, az ál-, lamilag tentartott fogházak lakóibtn kiknek felügyelői hihetetlen olcsó árakért képesek kiállítani, az asztalos, lakatos stb, iparágak cikkeit. Hogy„ miért? ennek magyarázatához ügrhisszuk nem kell comnen-ur! Nemeseién gondolkodott a magas kortn*ny altkor a midőn azon eszmét tette magáévá hogy a rabokat és fegyeoczeket foglalkoztatni kell, mert e munka nemesit; mily kár azonban, hogy az egyes iparágak megválasztásában némely 6 la-mi fogházban, (mint a minő a heiy-beli) nem legszerencsésebben intéz-kedének. így pl. a helyet, bogy legtöbb helyen a ko^ár-fonás, szalmakalap vagy pedig játékszerek készi tése űzetnék a rabokkal, a már agy is virágzó iparágaknak nyujta-
tik veszedelmes concorreotia az által, I hogy ezeknek a rabok készítette cxikkei, mint mondám : balbaLlan el oaó -árakért bocsáttatnak a kozönaég readelkeaéaertl.
Az emiitettem ' aaztalot-ipar-oak nincs szdksége felette nagy veraesyre ; mert ar a tökélynek ma [ már oly fokán áll, bog a szomszéd '. Bécs iparival is bármikor, egy napon emlithetc Ez állítás indokoit-aágát mi sem képes eclatáusabbao igaaolni, mint a mait évben, fővarosunkban rendezett orazágos-kiálii-táa. melynek iparcsarnokában láttak pompázni az asztalos iparnak, a művészet kifogyhatatlan gazdagságával párosat remek cikkeit. Oly iparág, melynek csoportjában a kiállított produktumok oly kitluo ízléssel, ejeganiiá »l, ttgyes-éfgel és szakatatotuággal készítvék: csakis virágzónak inon ató
És ha a kevé->b4 virágzó iparágak fejlesztését illetőleg bat a nagyobb foka verseny ; agy viszont a már virágzó iparágakra nézve, csak bénító és hátráltató befolyása lehet ennek, mert veszélyezteti az illető iparosok anyagi ex-istentiaját.
Már ped'g a problémái ikus létért kttrdő iparosok semmiképpen lem lehetnek virágzó ipar képviselői
Most már az a kérdés merült fel : hogy vájjon m>kéat lehetne elejét venni az említettük bajnak.
Nagyon természetes, hogy ölbe rakott kezekkel és jámbor óhajokkal édes keveset változtathatnak iparosaink a teremtett helyzetén j Nagyon kívánatos, bogy az erdeiéit iparosok, társulatok gyűlésein mindenek elótt tüzetes megbeszélés tárgyává tegyék üs.\öket, s ha ezt tették, bívják fel az ipar kimara figyelmét a teremtett helyzet vi-Bzásságaira. Ez hivatva lévén az ipa ros osztály érdekeit megvédeni, bizonyára méltányló szívességgel fogja
acceptáiní a hozzá intézett kérelmei; s vagy saját hatátkörében oldja meg a kérdést, a kérelmezők jogos kívánalma szerint vagy szflkségkép peo a magas aaiBiaaterism elé ler-terjesztendi a kérelmet, elintézés végett. Meg vagyunk győződve arról, bogy az iparosak közösen intézett ákeziója diadalra juttatja azok igazságos ügyét.
Adja Isten, hogy agy legyen I K.-Kanizsa, 1886 nárez. 21. kbrakám Gyula.
¦agyéak Mpaktitáw ügy*.
Zalamea;y«- kir taiiMagyelajéarl kSixaacatáxi MaulUafa>oi iatéarlt jelratrBe.
Zal»me«;ye népoktatásának
/««*/, fcmen ilUfftrél U ttrtánHáril.
T.oív M'gy«r Hui-tíi. Vaud Német 1879-80. 8419*/, 718*/, 7189/. — 1830-81 7Í12. 14-44. 7-Í8. S-88*/, 1881-82 74 30. 14 30. 7.15. 3J6. 1882-38. 78.10, 14.30. 1-46. í'35. 18S3—84. 9139. 4.16. 1 ». S.&8. 1884-85*3.48. 3 80.3 80. — 1885 -86 88.40, 8 40. 2-60. — Öm.H - 581 9o. 66 86. »»97. lg.66. A. 9 40*/. 4 2-^V. 3 16V.
LeUe«iu« továbbra ía ¦ uanteatii-le-et a palrMMralat ¦ a magira vallall kni-laiek bil bi<
•áb»D átlaodó 6ml >nét bírja * B»gy 4f caak odaadó muokAaaaggal «14ra*i^ oaé-lok Ibti* ktii.la.i»«k.
X.) A t*Dkarttl«t.mb«o lto'tt bi-Tkiáa&i saellami M DemmtJ •sampooibol miudiokább lubb «redaiAari*T"i b«tön{ COk'Ornyai áll- LkOiIÓ-kdpn*d-< *iscooyai-ról kövoik-aAket jfllooihjtsm.
Aa 1k8o. évb«a itrio't m-rv«r-¦jeivfi pott*afulr«BOD recai v«t> 'A9 t*-oiti A m gj«l«alak kö.UI ktjml\e .11 8 <• p-d'i 3 j<i, 5 .l*c~>»-« o« »lji.t:.l. E(y M>.a.l4p«it. A 18tó «to o t«.k« P«<ílLí oklevelei svert 10 Drt«eBd«k, Ea-<ka«K áltaUaoa ora<«l>cai» 1 kilfta/-7 j>laa. 2 H* M-«bakoti 3.
Aa isMawmt »i 188*/( '•»*» el'j«< láu>(-t'a 70 o«T-ii<iAk. É. p-dm .1 iM M»ályb«ll 18, a muodikbaa 15, • b.r m«J.kb«o 18. • asgredikbeD 19 ot>.»d«k
Aa ioleaet f* .aálliaa óta k4p«ait-l«utt 37 aüvaadak
Aa i»téa«tet felálúiaa óta lálofatd Qövaadskek nemaetta«ge következő arányokat tAnt«ti f«l:
XI> Kereekedeliai iakoláiak koaot: •Uo balvaa kail mogainlekasaani a aela-effaraaegi polgári iakola aalle felállított taafoljaiBról, mely a taaév veg«B kerae-kadelmi köaep laaodai jelleeet ujarvea, a ¦eekasoporiokbos kápaat kibóvilatt tai-teetalerel lör íj cseljai feli Taljeeeil kielagitf eradoéavt itatet hl a aala-ejanafg. kereekedeloii kSr által feltártait ale&loka kereakadalmi taaoaoa iakola 26 aSveadekkal a a Bagy-keaiaeei iar- hit-koaaag altaJ faaur olt DgvaB ily fpkaaatt iakola 66 aOvendatknl.
XII). Ma.aauloi teamakelrllak-b*B liaaaegf polgeriiakolai B&vaadék Bjart • ta evbea gyakorlati oktatás'. Ucraaevak raaaora a maépitaaaati éa maaaaki rajából ujabb vaakeldadaaok readsalattek a ragi taalarv koraiaba. Alig J asüka6jf«a amliieDem, bottv a polgári is-' koláak malle állított gyakorUti aaakfo-lyamok randkívBi fokoaaik koaSa^gaak-aak aa laiéaaaoj iráa:i bíaalnát a ba* talmaaaD frjlitaatik u6'eadak«iakbflB a tiMieu«<« polgin pilyak iránti éráikat. Qaadaaiiíi aaafe t»afoly*BaaekBak már ¦ j )»ő tJlievbta lohadd jMreodtBéaa sala--gwaaecl p«t'g»ri iakolaoka' lelj««ea~ bi-vatMaa da*i{.alalAra ensleodi.
XIII) Ipir-o* 1aBODC<iakola naeB l.o«-0 ¦» Z • • Ba-ar.a-goa e* Kaaa k— Iraa Kívdi m-n Su««K«a Alliiutoit f«l. S«*rv-a*a t..ij-m'b.a volta t-a«v airiBiaa > osfr-kaDiaii-i *m apol4aai, A aala-«fr**ra<i- gi ip*n>« tao.iaci iakoláb«B 4 avr..lr....b.a 9 r.,.d ¦ i.omo által 94 no*- dé« ; ¦* tte-aih-. y b-n 3 avfolyaai-b-o 3 r-.H« ¦..oi.ó. .h.l 133 aoveadak; .AKQl a »eav fovamáa essrveaett aflmo-gib-a 2 éfilvamb-D 4 raad-t laaito álul 76 ontnada* — iflhi- miod 3 iakolá-b.o 16 aonö állal oaaaana 343 ip.roi 'aanDoa avart a miDÍaaierí asarvasat bi-gaala aa álló oktaiaat.
XIV). Kiadtdóvodt «• gyermskkart a taakarüla bee Vaa öaeaeaea 7. A sala-ogAreieirí köaaegi 91, a aagj-kaBÍaaai •gvle i 2 óvoda 248. a ettmagi kDaaagi
TÁRGiA.
A babonáról.
Kósli. SirUaka Andor.
iKolrUtáa.)
111. BabMiás állttok.
A kivik vagy baláloikdár, a kisek határ* leül a bAromasor „kavi'-koi, abból a háiból k>bal*alaki. — A bagoly ei a híres éjjeli madár, melyre a kara **oló pokoli konyhájában nagy uükaég lébe', mert axt moodják, a kik jó\ értik actitiót, bogy a bagoly fogja Óm te a ja*Maaetonyok patikájában asUkaágea kígyókat, békákat, prücskoket ¦ boga r.kat — A kskuk véssjósló kakokulá-¦stsí megjövendöli a benőn híveket, bogy hány évig éloek. Ex as a gonoss Wluk, aki kiuopji i eaéa lejét. (Olyan c •'« lé d e k, akik maguk ia nagyon aaeretik a tehén tejet, •ok.iur látják, mid^D ki röppen a (ebes tógye aló' »¦ iofimi« boszorkánya !) — B.u,nás állat akukurikolótyuk ¦•. «aÓI mar ssó.Um. — AteheorÓl. Ha a bossorkáay megrontotu a tehenet ¦ at D-m hagyja magát íejoi, a déssát »f-jabe kell borítani, vagy e|ry a teme-Wlool bosott romlott kerentteJ meg kell "ni Ha a tehén rag, le kell a fejét bo nuoi egy kftieayojel, titáo a köiűi Öss-•*"iarkáloi egy vasviflévaJ, aat a MQ-^t aboasorkaoy érsi! a Qa boesorkáay •j»eae» tehén bassoát, 9 haafrja-ssom-*"ot kell 'sedm ¦ as( 9 darab kMvárrel, e'ív-ui k titfájaráaba, hogy át menjen rajta *'-bén Akkor 3 nap aistl be kall adói * k<,o5érrt>l feaaegyart tsomMkokst s "beoitek, és megjön s k^ssna ! Akkor is B>evjou . roBloit tebéa tej*, ha a ína (e-
1 jéshol egy jól o-fü ou kemoncséba ón te I nek ; as a íi» a kemencaéb^a »s!- a bo-jssorkány! ég^ i, >ki megronto-ia a tehenet, Nem jó a tehenet vajúdásában néaai, mert hamar elapad a leje. As el*) heti fejé* tejet a tsogéayeknek ssokáa *dni, mert külön beo a (ebén nehés fejéafi leas. Ha s te he o-t vásáron elaksrjak adni, mikor a hátból kihajtjuk a kopoo belül, konyha-kötényt es pt»reb!yét kell tenni, hogy eaen a tehén átlépjen, kQÍCnbeo el-nem . dhatjuk, — Anyairól- Ha a nyúl keremül (w as u'on, as saereocsét-lenséget jeleor. — A balháról Ha baibav ugrik ¦ kesőik fejére, akkor levelet kapunk. — Afecikérőlésa g Ó I y á r Ó I *an egy pár lucsat babo-ba. Ilyeaek : A fecskét megfogoi, D»gy sserenosétlensóget bos a hasra, Ha a fészkét Uverik, kigyulad a leld. Aki egyet agyonüt, a kese elasárad. E ma daru annyra megbeotflli s nép, bogy kint :lá*áról nem agy beasé., m ut mái *1-Utéról. hogy metídöglöU, hanem : hogy mejfbalf. Aki »i elao feoské- látj. éa megsimoga'jt arciát keseivei s el mosdj* a babonás verseoakét :
.Ps«akit Iátok, ftxepISt hinjok I'
as elvesni a saeplót és olyaa ssép Isss mint a mesebeli t&ndér Doaa, vajy as Argriloj király [ - A g Ó I y a u olyan extra madái. Megfogni, agyonütni nem siabad. Fest két elbontaBÍ annyi, mint kés* tusvee*. A ki álló gólyát lát elAasAr aa egéaa évben los'a leas, düoi a lajbár ; a ki repülőt Ut, as frias és sgéssséf«s leaa. — A fecske és gólyának magbeosftléae enheiő, és as asépen jeliemsfi talsjdon-tkg a gjöogéd napkedélynek ; ha as a só l bohóság, a mii a népe két ked* venos madaráhos köt, nem is egyéb
oaak bal hu éá babon*, aaért igasotT* ran az mégis » D.gy as«rotet é» öröm ál-al, melyljal a oép a bideg tél a tán a i avass e kédrea eleó hírnökeit fo«,JUÍ ja. — Eg7«b biábonáa állatok még a visibornju. Néhol kutyahal-aak, máabul abibJnak i* nevesik. Ha ai ember e kis asÁroyeieget véletlenül lenyeli, as megoAl a gyomrában t mikor elérte teljes kifejlődje', -kkor kirágja magát aa ember hasán keresstül, amibe terméasel0B»o bele kell al illető-n»k halnia. — Je.es babooáj áJ'St a Kígyó is. A kit;jó a kuruaeoló pa-. ü kajában nagyon hassoo* orvoMaeró Arról >• nev*•¦*!« legény es a caoai-mkiaó féreg, bogy nagjoo asereti a te, jet. Ha as erflb-r kígyó1 akar fogai-tejjel oda osalbatja. Ha TaUkiaek le-ososaik a kígyó torkán, akkor folfor-ratt édes tej fölé kel) as smbart saájá-val lartaoi • a tejisagra kijön a kígyó. — Erről aeveaelsa a b e k a ia. T«>jje. lehet eal i» kioaaloi. Ha pedig már megdöglött a kigyó rsgy béka odabeat, akkor gólya-gyomrot kell veaai a patikában, (mi D'm Tolna a gyógyaiertár-baa a mi; a babonás ember kér I '/) s a gólyagyomrot megtörve be keli adui a ssereao*éüen embernek m-rt, kígyót, békát caak gólyagyomor bír n»geiT.és»\eoi. As u »s«nt iKas, bogy nem )ó a gyerekeket békásak mondani, mert sokára laanl m«g b«aséimi V*a egy buboaaja még a aépaek a békaeafirol. Nyáron erdaabb sá*a tar oUn a ÍQidbol eisrayi apró béka bvjik ki, ¦ mire a 0>p kiaQt, oaak agy ayOavögaak a melsg poeso'yábfta. A mép aaonban att tartja, hogy a sok kis békát a felbe aaitta föl ralami tO-bdl a aa aaov-el egy att a UUuJMl bal-
lotuk földre 1 — A g y i k r d I. Aki a gyíknak a torkát kisajjával megtimjija, aanak meggyógyul a torokfájása. — Amaotkaa bossorkány jobb kese. A boeaorkáoy átráltotáaaibao legsai-vesebben vesai fel a macska alakja*.. Haamaoaka mosdik. jól kell megrigyása:, kire tekioí mosdás után ; a kire ráaes aa bálba vagy rigalomba m«gy. Ha egy késsel (nem is lábbal 1 ?) motd.k, és a másikat torba nem keríti, akkor rendég áll a báshot ; a vendég arról a tájról JÖn amerre utoljára kaayaritja talpát. Ha * macska karrog (dóromból, fony) és kŐsben játssik s oyagtalanko-dik, akkor esőt éraa. -- A k u ty a is nagy kedveacse a boasorkáayBak s ha kísért esi jár, sukssor váltoaik fet«te vagy fehér nagy kutyára. Ha a kutya áluubas iir, akkor tűs lasz a básaál. Ha álomban agat akkor toiraj áll a háshusi Ha a kutya ébren ronit, akkor halóit Magot ere, s valaki meghal a oaaládból. Ha a kutya kapar, akkor it b&lot le s a hasnál — A b a t &-i jtiú korcsogó ugatásával ˇa.lemelj básbelíaek as élete pályáját méregeti s ba kopogását, pei'ogitát valaki meghallja, már nemsokára befit a halál a háaba — Bi i pók eate valakire rá-eresskedik, as sserenoaés leas ; ha reg. g«l eresskedik rá, akkor í.freoo^Ü.a Ha valakire fekete pók ereaakedik, as meglátja barna aaereiAjét, — A a r á b bogarakat (keleti osótáay) agy lakét ¦ háa ól elttaoi, ha egy pé> pél-dáayt agy papírba göagjoliiösk ¦ aat a oao magot egy *rib kocsijába dobjak. — B.bocáa állatok még a dinií 9 malaosáral, a 1 ó fejetloatll ; a bika UfeU álló saarvakkal és a tekftós béka stb . . .
IV. Bibtois rtv*«ye*t
Aoiodafa, mí nem sgyébb minta dissnóftt. **gy könyvsseriat; belén iek. A baboaa valóságos osodaerőt ruhás e baso« virága parajra. A ka-raaslók kúlönösen a féreg elbajiáara javasolják — A r • • f o, második esvén: sárnyitó ffi. Ha valaki teayeréa folnyeai «gy kisé a bort S a bóra ajá beteasi a vasfft egy ki* levélkéjét s astán behe-gesati a sebet, akkor aa a valaki oaak hos-sá eV a sárbos s kinyilik. Mondjak, hogy Uilfai, Sobri, Zöld Marosi, Róasa Sándor meg egy éb b cség eres gaaem berek nek mini ilyeu bélelt tenyere volt. (Ugy láu ¦sik s posstkissUi lopóknak is sárnyitó füvük lehetett .) —Babonás aÖvények még * 4-levelü ló híre is, nwJysek biráaa igsa nagy ss«renose, — A k u-t y a t e j, melynek magiért asárábof kifolyó Uje jó aroasséditó. (Aa ám ! Ri-paososabbra marja a bőrt, mist a hólyagos bimló 1) — AUrkii-tlni levele, Ökörfarkkóró ésa ráta f 4 mind igen nevesetea karusaoló orvosságba valók. — A .iliom a halottak ri-r.g* Ha ralakit árta-.lana! reges lek ki, annak sírján 3 saál aárgaliliom kél ki ttb. stb. . .
V. BatbMás átványtk.
Agjémáot. Estaa értékes • legritkább drágaköret a kígyók, vagy , kegy ók* fájják valami bsrlaagban, még pedig «a*sr meg esetet — A k a r-bunkulata >5tét piaoaéb«n is napvilágot terjesst. — A g r á o á t arról neresates, hogy míg aa ember, a ki viseli, egésséges, addig a gránát Mép pirsa ; mikor pedig beteg, akkor elhalsváayodik.
(Folyt, kör.)HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. APRILUS 3 4a
74, a kessthelyi i. k. felekeseti 150, a LpolCMi r. k. felekezeti 130, ¦ Tegül a tapolcssi kbatégi 30 növendékkel.
EUö pillanatra it kitttMÍk, bogy tem as intőtök, Mm * bejáró (!)-r kek ttátna nem fe'el meg a nagy • oé-pet megye nemseti müvelódéti, egésate-gügyi érdekvioek. As it bisuoyot, h»gy es«a nagyfontoatágu ügy élénken ¦ több irányban foglal kot latja ujabban a kft-töatéget.
As őrtosel kigyjj<» a has* határai Csáktornya város lóikat kuxóntég*. mely e tanév végén teleié te kitdedóvo-dáját. Nagy-K*nisea várót kiedeiovó egv-let« i* tetjea odaadással osQgg * kisdedik nevelésén ¦ már * második kitüoAen be-
rendeaett intézetet ayilutls m'g. Zala-Egersteg város * kitdedóvás elméleté
a«k mai magaalatán álló óvodát kétsfi!
emelői, melynek islé*e ét berdndesés* tanúskodjék arról, hogy a rám kösöoeege
mar a 40-et évek végén agy óvoda Jépi-
tétével és feoier tálával tadatában volt
es«a ügy nagy fontosságának.
Ennyi péld* ét lelkesedé* keli, bugy
irányt adjon a kösérdek (Ód étnek.
öserponiotitta ¦ jóssándékot • iuditsa <seg
a kiadedóvásnak megyei áramlatát. (Folyt, köv.)
N.-Kaniz&ai játekwiy nöegylet alap-szafcáiyai.
Az egyM neve ét csétja. As egylet neve ,N. Kanitaai jótékony n^egylet.' Ciélja a Táró* területén található szegény gyermekek neveléséről ét ellátásáról goD-dotkodoi, tegélyetoi a ba óságilag uem segély teu hasi tsegényeket ét ttükölkö-dóket betegekétől más oyomorbao levele ; a keres«!aélkülieknek muokát adói, tseretni ; muokájuk eladáaál közvetíteni; munkaképteleneknek kSnyőrtdomáoy t nyújtani kor és D«m kulönbaeg—nélkül. Rendk.vüli esőtekben, .kivételképpen vidéki kösségek ét tsükölködök i* egysser mindinkorra segély ren réssesithetflk. Orttag'S j.ii^kony ciélokrs at egylet hi-vatáaáoá] togva péntbdi segélyt nyújthat.
2 § T.gok.
Tagja leb-t ai egyletnek lár*ad«l mi kifogás alá nem johetó mioden 06 : aaasuny ét leány, tol még férfi-k it. Atta-gok működik ét pártolók
a) Pártolótag m, ki báronként legalább 20 kr. tagdíj pontot iefisetétére kótelesi magát. A kótelesettség 3 évig tart, de hallgatag továbbra it kiter-jeasihetfi.
Kilépeti szándékát a pártolótag, a pénstárnoknAnél as uloUó rétsiet fiselét-kor bejelenteni kótele».
b.) Működd tag *i, ki a tzukölkö-dAk felk«réterére, betegek látogatátára, ápolátár* váUllkosik.
Férfi müköd;tag nem lehet
Felvételre miodei egyleii tag ajial-hat uj tagokat, dö as »jáoló íelelAa ia, hogy as ajánlott uj ttg 3 érig kóteÍBiott-aégéoek eleget tegyeo.
A hanyag vagy éppen futni vonakodó tag a físetéare egy nb-n felasólitla-tik, t ha tikerre Bem Tasetoe, a ia«ok létosámából töröltetik a as évi kimutatásban a tör és oka, t a töröltek uöt-j«gyséka kőiudomá-ra hosaiik.
3. §. csikk. Adományok. Kegyet adományok tsiveaen fogad-
Utnak, akár pénsb«n,akár ternéasetb«n Elfogadtatik egytsersmiod a köteleset' havidíjon felüli t5t as éTNkiati és elAle-legot t több bóra UkUnó fisetéa is
4. § Igaagatás.
A ofiegyiet ügyeit veieii a) egy védnö miot eln&koo b) egy belyb-o lakó aleloökoo mint válasstmáoyi elnöknA c) egy péDstiraokBOd)12-24 vál.tstmáByi tag igasga'ják, akik un lüket jutalmasaa *t fise<étre raló igény nélkül talj-^itik, •) «gy titkár, aki a rálasslmá -y ál'al megállapítandó dij mell«tl veseii a j*gy-¦fiköByveket, keseli a leveleseteket, t tol figyel as irományokra, f) *gy ögy^a. aki •• •fSJlet jogi Ügyeit veteti.
5. § Elnökoo e« alelnSknA.
A beirt pártolótagok kosul kosbi-falómmal válasstatik as elnökao, ki a kösgydléteket Otasebivja, elnbk&l s kimondja a határosatosiat. továbbá at egyletet hatóságok ét testületek irányában képvweli, a pénsir állapotára felOgy*l.
VáUastatik ostseten 14 ˇ gy 26 válatsimányi tag. kik kőiül aa alelooknö ét pén*tárnokoő váltsstandók.
As alelnöknfi oa^srbivjs a válaaat-máayi üléseket, ott elnököt t as elmtkaAt akadilyostatása etetén helyet e«iti.
As rlnöknfi isavasalok egy eolőg^ge eaetén dönt.
6. §. A péssUraokod.
Keseli a péaseket, a bevételeket s atalványoiott kifitetéaeket ankösli, köve telét* k behajtását as ügyass áUal '/, éveokint isorgalatassa, végre a pénstár állapotán! a vilaastmányoak bavonkin', •öt többtsör is, ba felhivaiik, jelentést te**; évenkint pedig egytser a rend«t évi kösgy ülésnek •lfitarjeMtsado tsámadiat kéi
gy késssit.
Te«adöikoiao u^
lal tamofsttatik.
titkárét
7. § A válasstmáoy és hatásköre.
a.) A pártoló tagok kösQl a kot-gyűlésen válasctott 12. illetve 24 tag at (aleloökoA és pénstárn ok növel) - köpeti ¦s igasg* ó válaasttaányt. mely minden hó utolsó napján Qléat tart; t melyre a tagok meghívandók.
b) A város 6, illetv* 12 kerületre osstatván, a kerületekben 2—2 v. tag teljesíti a* egyitti esel elérésére tsüktéges teendőket.
c) A segélyezésnél vetéelvfll tűzetik ki. hogy mindaddig, mig péotbeü
mellöahetö aa n eadaaték — ba-aaükség ruáa módon fedetteaték.
E»ea elvbÓl kiindulva, miad-n egyes ét sürgőt esetnél as alelnöknó 10 frt egy v. tag 2 frt erejéig saját felelősségére — a válasttmáay utólagos ióvá hsgyáUval * 14 Üget adhat. Nagyobb frHS*-
6oylflesetbea a válkjstmáay b»i*ros.
d ) Mindegyik v. tag tartotik a ha* vunkéoti illoték alkalmával a karüUtébon egy hó alatt történt t as egylet ctéljára b#f->lyáetaí biró eseteket, ssóval vagy rátfbao bejelenteni.
e.) Titltvitelfl vagy v. tag Uko-asönéae nse én a legtöbb ssavstatot nyert tag biiatik fel.
f.) At eddig falsorolt tisstviaelÖkön
van még egy rabatáraok-nö. egy élelmitsertárnokaA, egy női késimuaka> nA", kik a vá atstaány kebeléből a köigyülét állal váiasautaak t év végév-1 asámadáaukat a kóvgyülát elé terjesavik.
8. § Kotgyülét.
Mioden évben egytser ét pedig májút bó 1-tfl vasárnapján tartatik, 25 tag kér-lmere raadkivflli etetekben is tártba ó. s alelnökao it bivhat öesce. Ha Ur»sAthoc>i>.lra 24 rag j-lealéte atükse-get. Kósgyülésre 48 órával előbb minden tag meghívandó, s ha a koagyülét mégse l-ane htúrosatképet, a 8-ad napra ki-gydlét a tagok tzámára vaió lf-kimet nélkül határos. A tárgytorosa-öslendö.
A kösgyülés hatásköre : a) tisstvii telük és v tagok 3 évre viaaonylagos tsó-többeéggeli választása, b.) válaastmányi működések, o ) és a pénstári fen maradásnak kósgyüleaiteg kiküldött ssámvtssgáló bisotuág álulj megvizsgálásának jóváhagyása ét a hátralék, ille've alapiŐke irán'i rendel kesét, d.) Alapszabályok mő-dotíiáta. attgok */3-ának beleegyetétével.
A kösgyülési határosatok átalánot '.óióbbtécg^l hosandók-
9 §. Kimutatás.
A tnkár jelentése étapéastárnoknó :ámad»sa at egylet mÜkÖkftdésérÓI ét vagyoni állapo'áról éverkint nyemtatát ban a tagok kost kiosttstik.
10 §. Jovedtlemforrá-.
As egylet bevételei, a havonkénti dijjak, Miiifiütések, sortja okok, tártkör ü etlélyek, tánosvigalmak, mú kedvelői elóadtaok jövedelmei, továbbá: egy v. tag felügyelete alatti nÓi kési-munkák, ugv tsiatén a lenfoaalát és ssóvtiét a joved'lem egyik ágát ké pesik. mrrt amnlleit, hogy a bási stégé-nycknek a luuakaadáa állal a k*nyér-kerneelre alkalom nyujiatik, más részről at ekkép ié:rejri t ké.i munkák a vá laaslmáoy in éikedéte tserinl, értékesíttetvén a befolyt vételár ttegyleti péettár javára esik.
11. § Feloasláa.
At o<ylet felosslása esetén mi akkor történik, ba aa egyleti tagok száma 24 re olvadna le. a aeiáa meglevő péns as árverés u j*n péntsé tett Tagyon — a helybeli ss*géay-elaphos csatolandó, vagy a szegények kost kiosztandó, eset !¦ g kisdi»dovij(la, árva-Le'enus.-asecény-hás alapra fordítandó, egyébbirántat sgy-ieti ax°k */j sda határon.
A fennmaradó vagyon iránti mt-kodé* tervééin » nagy. kir. belügy miniasteriumbos jóváhagyás végett es esetben Is lelierjesslendŐ.
CSARNOK.
- N«m«t után —
Horielendy d«- K-ban a hölgyek elÓtt éppen annyi volt, mint a hármas báWány : Bréma, Slva, ét Vitou as indusoknál ; i. 1. ot it imádták.
Hát elóssör it jó tánosot volt, ttaretelt a ssásasor saépek körül forgolódni {Bem ugy mint a mi ifjúságunk as aranyos,) a legdivatosabb gallérokat és m*Bchetleke* viselte; astáB meg egyetlen egy barátnőt jenek aévutpjárói tem feledke>ell meg. Szóval Hertelendi ur volt a oochincbinai kakas valamennyi k — i ,isá*ttor*tépa kosarában.
Es asonbin nem gátolta Öt abban, ÖO8T aK7'^ a>te, midőn a tainhasban Bartók .Kendi Margit" ját adták, halálosan belehabarodjék egy csinos kit tsótskébe, aki angyali tflrelemmel már harmadtsor néste végig, hogy a darabot a vidéki .D>oao5< LóránS'-ok miként forgatják ki asaUemábot.
Herteleadi ur totaliter ttaatábea volt aa értelemmel, mely taivére táblást* oe magái éa At három éjen át hányta-vetette fakbelyén, anélkül, bogy tsemére tsállt volna, as a bolond piktor: as álom. Hanem nem tudta as utat, módot, mikéat jueron a „Kendi Margit'-eat es igaai dimoaábos.
A asereiem kedves olvaeóm, olyan mint a bakter, as ember aagyoa jól tudja bányai ttiőtt ét még t«m tud lÓle aludni.
Zapta 1 Valami ekos gondolata
kadt Herieleadi urnák, mert storny ü
mód' moeolyg. Irai fog neki. I<ea
Ei ¦ gondolat nem uj, de ve*sélyea (ugy-ék . . post!-.) meri ba a *•*>-relmes tsive tárgyának írni akar, két dologtól kall óvakodni. Igen nagy gyöngéd •égtől, meg a kisasszony — papájától.
De Hertelendi ur ravaes volt, akár róka. Hisse i. kérem, Her'elendi Ui nem afféle elaö félévet hallgató egyelem kerüli volt! Igen is: irai akart as .4"-jének, t a levelet, midőn a ttötake dttrooo a ssiohásba min, ti'kotan késb^eiteni.
Tettsik tudni, He-telendi ur aem volt olyan ostoba (bocsánat!) ntint rendesen * saereimeeek ssoktak iíani.
Vett levélpapírt, négyfdía tintát és egy tucsat tollat, még pedig taintén négyfélét egyenlő arányban : igen finom, finom isép ét vaj tag miaAeégüt. Anán bassmeat rágyújtott egy .Hungária* ctigarettére t as igen finom tollai, piros tintával irta:
.Éltem angyala !
Itt a porban fekasem elÓtted ét sse-relmedért esed«sem. Értelmeim eméssto1 a ü«ébŐI »te fehér kacaóid vetethetnek a mennyországba. Rótaa-ajkadról zenghet as én feltámadásom trombitája! Mioioda Don Carlot szerelme, a ki e miau saját atyját öl'a meg, *s én tcerolmemhes képest? I Ét e tterelem egatiben ás otstat-lanul a tied, miot as ittené mindenkié. Tói ed a szemlém egy melegítő tu-garáért ugy eped, t téged sírig sseretfi HeruUndi Oíaa.'
E levél rendeltetési helyére jutott 5 msg« ctutttalla a kit tsösske patyolat-kactójának burkába —glacé kekityübj — roppant merészséggel.
De csalódó t: feleletet nem kapott. Nem egy t^kintntet: egy Qdvösletet tem, aemmit tem 1 Mórt hát a mi kia ttosskéok ugy gondolkosotl, bogy Ilertslendi ur állami holdvilágesürcsöló tserelmet, a ki csak ábrándosai tud.
Ha Herteltndi ur poéta leú volna, — rögtön világgyulölóvé lees — de 6 ctak kereskedő volt. Árért há* végig várta as előadást. Astán hssament. rágyújtott egy ,tu!iáor*u t a kék tiniáb* mAriotl fioom tollal irta e levelet :
.Mélyen tisttelt kiaaassony !
Bocsásson meg, bogy eié* bátor vagyok öohöi ujolag egy pár tori intetni. Ön tulmeretsnek neves eBgvm talán éppen taemte ennek. De r-n egy mentségem. Kételkedjék eesemea, gondolko-¦ásómon, caak vallomásom igasságán ne ! éa örveadesleate roeg ssives vál^stávsl
mély lilatellöjÁL: HtrtéUndi Géma.'
A .Koldus diák'-ot adták. A kö-söotég tolongot. hogy Milltfcker kellemes senéjét hallhaaats. A l*vél hát megint könnyen jutott el csé'jáhos.
Hertelendi úrra nem it kellett volna ráfogni, mégis elhitték volna, hogy Ró land, — olyan irjöngÖ volt. Hidegen haladt el mellette forró tserelméaek tárgya, imint remény é\ télelem közt iagadosva, támasskodott a kakatülőt unó egyik osalopbos.
A kis atfteske, amint elolvasta a levelet ast mondja : Jaj de unalmat egy ; ember Ubet ei a Hertelendi. még caak ,légyotl*-ra aem kér.
De bő tünk nem volt gyermek, ot jem lehetett viesaaijeftsteni. Mintán kétségbeesését egy krigli tórrel ayakonón-tötte, elment haaa. Otthon rágyújtott egy .Sport*-ra' "éa kös^p fajU told tintával e sorokat Tetette papírra :
.Tisttelt kiaautony I Ötnek mint minden hölgynek, kibe étereimet as ember, márványból , v»gy valami eresből vtn a tsive. Ma már I a harmadik levelet írom önnek, hanem en j nek it — félek: nem less eredmény e. Mind-' annak dacára meg nem tsünöm értelm»i rtcaajtaján kopogatni, mig el ettem meg nem nyilik aa. Beosületea ssándékkal | köseledem. A stsleburdi kortatkon már túlvagyok és megmásitbatiao akar ttom a básaaság tteot kötelékeit felvenni.
N* büntesse nyiluágotnat uj tus* aBsataaitáaaai.
Remélve vár:
¦ mivel Udta, kogy a resaény olyan mint a gumilabda: migij, minél jobban föld-Bös ˇa^t* « embert annál nagyobbat u^rik 'lt ha régi, hát legfolebb törléare leh«t aHsaámi — egy bizta ó mo-solylyal ragadta el imádóját.
S ob, asilyaa ssereaceel Üdvösle-tét it elfogadta! N*m * olt álom. Intelt aeki! Ki voli t*h*t a>er«nc*é«ebb, mint Hertelendi Úr ? ! — Éo biaonyára nem, t óo aem ¦. olvasom, hadak esetleg amu lilliomoa, vagy boldug aser«!mes . . |
Herteleadi Úruak es még nem volt elég. ó reaaKatunhos *k>rt jnmi E« akarni és hasasieim neia egy pillanat művi volt, hanem egy negyedórái.
Geva úr alig lépe t Mssobájáb*, máris lesaórta magáról a kabáto', kalapot és kealyü*— p^d'g kegyetlen hideg volt ám. Változatosig kedvéért csigareit-ire tem gyújtott, mrrt éppen útkösbee stit.el 1 egyet hanemlefth éa körömig fektte tintáb* üiöttkalaoruteal és vattag tollal est irta:
! "KiaasMoay !
; A kOvetkesö bóaa.pbtn loasek 31
áv,-.. Üsle «n jó lábnn áll. Raktáram neiaos>k a legfinomabb fail. krepp, atlaas, selyem, bársony ét különféle di v.icsikek-ket van tőle, hanem * .Ciiac'r.'ia" bis-totitó társaság Ügynöke it vagyok tüs, vís, jéff é» élet ellen. Remélens, bogy ¦ párisi Noveautét meg a .M'gyar Fran csia" bistositú táraság i« megbisottjává
I teszen. Ejővednlem for.átok megengedik,
| bogy evőnkén' 4000 foriotot — ameny* nyi egy kinevetett főrendiházi tsg —
aére, mibeaha as 1 a 30000 frmyi vagyonának kamatai is hossájáruleak, évi 6000 frtnyi jövedelmünk leesea.'
~ vagyok k-«é*. megkérci.
A jótékony noegylet. Érté-ÜDkr*
jat'áo. hogv ama jó jötákonyttívü ¦ •pmeskablü hölgyek, ak.k egykor ai ovodáoak lelkes támogatói voltak — egy jótékony núegyletet akarnak ala-p.tsni, — sót a .Zalai T.nagy* jól ér-itult forrásból — elWrtek*sUt»kríl i( >tt említést — nem késünk lájékosia-s végeit a jótékony nŐegylet alaptx.-baly-tervesetét iftsölni, kérve uoo ig-n hölgyeket, kik mindennemű játékoay-aa\g pirtcWói, bogy n estm^t elaludni oe hagyják, t egy atükaégea. haacoot ét fölötte csélsseru intézet megaUpitáaá'.-i jó iatentioikat el ne vonják, hanem k<i-iAe egyelérlé«se! éa jó akaratiaJ ttiv-*-kedjenek ast megalapítani aa emberiség nagy hassnára, a város jóiéi ének emelésére !
Aprlli* 15 ikéig mindenki i ui
iult évi adója **gj hátralékából «u-
ak megfeleli ösaseg nieteodÓ le —
m tsavaaatái a 4 évei valaasiásokoá.
érvényesíteni »k»rja.
— örvendetes jelenséget irb>-taok kö.iitstaaáguakról, mióta Ttmka Endre vette át a város lisstrásá'. Az utkaparók jelvényoyel Utaltak el : at átjárók asonnai tiastogattatnak, a hó el-bordatott. Caak még • töprái éa as öotu séaben is oly erélyt, baigóságot és kitartást tsnatitson Tomka ur, miét e<ldig, ug> elmondhatjuk tó a, hogy ?emott.k váilal-kosó hanem a várua és a köaönség igaz jótevője is.
— El ín 8lép Amint halljak : ge!-
' talmasm ; amiért astán viasont-valsst ' fejében az nllitóUg k^nistai kisatsio-
Q ia "
\Jt leli
Aatáa hamar belebujt a kabátjába, i tak, abból oem vnhmünk el tem nyaka, köré tsedtt a lábait és roham Hossátonni léptekkai beállított a tsiobásba. hol épp I
ló jll k bli
a kitasasooyoktóla madártávlatból enoyi'. nngodm Neveiket egyelőre puszta kimé-:leböl elhallgatjuk . . . deiaipiL kap-I oero ' pedig. — ast hitstük ffilftilego
- Párbnjvlvó......
| as utolsó jelnettel ron'oUák a publicum klubbjaiban hetek óta folyik mar a b-, -tellemi étvágyát. At előadás végestével J ttod egy rendkívül érdekes parbejesen'ii n—..í—i: .._ _ i_:. -_»-_ i__í__j . _.i: í_.:.j_ \r_:---------- l. , ft párisi viveur ók
kactói-
HerteUndi ur a kis asötske fnrro ! ba cbaagiroeta a levelet. j Másnap reggel pontban 10 óiakor
< Hertelendi ur level*t kap.
1 .Herteleadi Grata árnak
, H-lyöea.
| K. márcaiui 20
A váUtzt t-gnap kelt b. levelére. . melyet oek^m leányom megmutatott, 6a nek <ud ára adandó, elvárom ma es'e, pontban 8 órakor laká*oe>oa (Sat-95)
Tiesteletiel
Kondor & C'tnp
H'r^elendi ur ast mondta e Uvél elolvatáta után ; as üslet meg van kötve s önelégülten dörasolte keséit.
Etíi> pontban 8 ór>kor fogta m*g Hertelendi ur aS«* a. 96. s^árau hát kapuja a a tt kilíüctér, • rob mlépéab«n meat a« eltogadó terembe, bov« Kondor & Comp. is éppea akkor aaáodékusiitt belépai.
Kileacs órakor a cselédség már ast rebesgette a Sas u. 95.it ám a hátban, bogy a ssosske kiaassonykát fi jegyei lek Hertelendi urnák.
Ét mi «bbLl az apró biktór'.ábó' a tanatág ?
,iaj a nát«m oáa van '
Est a levelet is megkapta a ssössket mikor olvasatában odajutott bogy: „meg-máalthatlan akaratom a h^tsriág atont kötelékeit (elvenni — balkon rebeg'«« ajkai" Es aj ember keid engem érdekelni Hertelendi űr remélve várt, mint ifárte, leveUoea. A asoeska éasxevetU eat,
Babér Samu
Hirek.
— Villamos vilá(itna. Már-
csiat 29-én folytak le a tárgyalások Vucskics János ét as érdeklőitek kost a villsmoa világítást illetőleg. Abban a reményben riogatjuk magánkat, hogy városunk it követendi a „Srarvat" vendéglőt* által felmutatandó jó példái, t igyeketni tog e modera, ve-t.élynélk&ü, jó ét olcsónak bisonyalt világi tát behosatalával városunkat, a vidék ét a Dunántúl városai kost, as ó köalekadéae, forgalma és jelentőségénél fogva mag illeti ni ve túra esáltal is emelni.
— A Polgári Egylet, amely kényelmet helyisége által a város tsé-piiéaéhez a tárt-aélet emelétébes járult t . polgárok élénk gyülbelye lett, eró-tea késsal a nyári idényre. A reslaarácsio megkesd&dott a kertbea is. Hátul egy erós tegla-kösfal huzaltk; az atcsai rets rácaosattal vétetik körül; • tekepálya at -llenkeaí irányba vitetik át, a régi kiottk lebonutik. É« igy ssin:etve és megkaviosozva, uj padokkal, asékekkel, aaaialokkal ellátva és bereadrsve, bittot a remény, hogy a piatanoknak — t a jó •oraek U —
serege.
— A *. MéraAkl hivatalit hossá
y p j
meg lees a maga vendég-
lát as u'csai árkok ét rendes tisstog*láaáhos. i i b
csa'onák évi Vajba a fertői il
j
leni téteket ia esigorubbaa eilenAríané a, kapitányi hivatai. |
Astie de Vaítayr körében igen nmen szépség, as i nfii orvosok miatt öeaieasoialkoiou ?gy fiatal amerikai iáojoyal, Mias;Shelby-vei-Enn-k kÓ7etkezt ban tói kér le két b-ra.1 jat, bogy kérjeuek lovagiaa elégtételt ¦> Ez el it fog.dU a "kihivátt. taintén két urat neveseit meg tegédeiül t máanap a felek meg it verekedtek, frao-ctia aiukát tie'iot vitörrel. A párbtj a sjabályok 1 gstigorubb meg'.artátával tör'éut m-g, ahölgy-k m-stelen foltő leat-tel verekedtek, tobo nb n e>ap'-»k óasi'-, a a segédek elragad:alAttal dicsértek » amatonuk bid^gvérüs^gét et aa el'gár.i-<-át, melylyel a fegyvert k «eliék. A p»r baj M»i Sbeiby konayü tebesüiétév-i végsódótt. (Egytz^n kaná<skéot : „I*i«-aem" be m ... a az ember '.*)-
— Primiciai Ünnepély N«gy-
LeogylbeD fulyó hó 25-éu tartotta 8irá utt F lói is BBomltallieiyi fjy báífuegj» áld sát elaó stenl m.tejet. JáVanduct r. öaál Ferenc; osvgy-lengyelipUb«not vol a ditiMÓOaklalot Tü ok Jóucf Csákauw plebánot l»rtütu. Kottoru e*ayok volt-k Botka Eroesstio, Viotz M«ritka, Skuolics Colea-in, Cs gáoy Qiielia *.b._ Az ünr pély-n jelen volt ó*v gróf S^rai Fül"(J né Öméllóssga i', kio-k fr)erai«k«> m-, ait a primiciás nevelfikép aiúködik. A nep a templom m« Intii Láraégben itCaak n>g> bajjal férhetett el, annyisn oatsejöHelt <• falu bolyon ritkán látható, lélekomeiu ünepélyre. — Délben nagy ebéd urtat>tt StraustSáudoríóldbirtokosaál, aprimieii nagybá:yjáoál, melyen as >em?r6tuk » ¦ rokonaag tsép teámmal vdIi képvifl^e Ebéd alatt lelkea felköatöniÓkboD ofn volt hiány. így eltö sorban a primici »¦ ssólait fei, kegyet atyjára a megyéi pun p6k Smeltóaágára emelvén poharát. Tj lok Jóaaef u primiciás atyját, Skub ^ Jenfias ünn pélv b^sét, a primiciásté<t-tt ¦ "'— kloeveiés.A utagyar kir. í^*
táglgyminitzter íruokokka a t*l--"K r* tsflgi kir. törvényiek bei; Mas-ik Frf'BC* ugyanot ani, a bála oa-tutedí kír. jár»«-birótágbos: Robot Sándor vetspréan kir. törvénysséki dijnokokkt; végrebaj-tókká: a perlaki kir. járásbirósagh i Sohár Káimán leteoyei kir bíróság ><*-nokot és a tapolcsti kir. jbiróaÁ^h >i '• T<ninttky Aotal ssolg.binW.gi végrebaj-
— Kaledóniai airll
••'«•''
A francia kurmáuy aata^n ok«t k* r t * kal-dóni»i fpgjeocok taámár*. A f< »<(->* kormánynak erre vonaikoaó folhiva at Parisban igeo furca* módoo ha-t*álj» tó' valaki. Alig múlik <>> nap, bogy a pánti arilttokráci* ragy pénsciláx aaápe off-telea l«v«[akel oe k.pofcaU kvám-o « dekes t»ru!onaoia. A n-pókban p' ' dáu! *gy Ui«nkét éves'jájot bérc nkw-astziiny sirógórejbe es itt a kövik-" bouá int«s«-i levél olvMÁs>kwr : ,H-UH> ros rabloiji k-*. ö T«n éve* a kit eli« f * diió éJtk d;
ité ;
et •* t<>;et
8J 8« p
oa*k ntkan vern-i ; vasra, sai
ljánlj«ftaaek. A b.l.dóa.a. háaaaság kos-HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
6.ul
lseiét kapa: E*y i«rfi, kaladÓBi-: lakoa-ki t 'Idegét *• ^l gyrmekét - -^jtufa meímtr-di harmadik gj „imára jó éa aa>p anyát kefe. ; kocáé* r* '* ^ bankár leánya ¦síotée k.p-.it ily«« ietélbeli ajá-il.io-, mely igy
ku> mtud<*n eaetri- jobban 8 ereine egy
, vá aa*t*k nem valami a»gy. k-*aa Ön
i» t-¦"» 'RÍ*' »eoai." A lére ek termiéit lM^u óriaei íóltünéat keltenek ai erdekeit korokban, a reod'Wg ajomois* irójakal de m*% mindeddig eredmény t«leahl.
_ B^tyarTÜng megyénkben.
átmenni ijj-1 Ta*merí Iop*a .-a p;ri.-ktwíá^ aaiobelye volt. Három helyen kot-eU-?-e t »• *> említett éjj-l botoré*.
lot-.ea^k mükodéaüket Horvá b Imre
ke: lup'ak ,cl Inu-*t elmernek Saabó tanlí udvarába, ennek iatálojátxil 2 lotát kj.-i-uek éa » kénen *égíg veaelve a ke;: régébiu »«ok*i eróaen m ejjkötóave tevtitite o t hagyták.Oaoé Ko^ácaJ^aoa •có>--dú fiildmiTM gatdábos mea.iek it< „ i,»v..kal k-re.ve aárt »j óra talállak ; Dtfk. eétek lebát éa at ajtót te Ha* litet ti*, ai milóbau a udl K»váa Jócael uu^kaja egy 15 e>ea ifjú, »i álmából tt.rudía lármát csapot é» ex volt vég *elc, mert a b«lyárukat a lárma dühbe pos'a ugy. bogy a Lut ott oyomb^v »2V''ülötiek. A tíu kiabi'á«ara éa az arra követkeaelt lóvét felnaaslotta a |iact»eli»ket éa Kováoe Jósaef voje a asereDCaé'leo fia apja kirohan: ai udvarra *. — alig ment azonban a pilTar ajtó eié egyik be.jar ugy v&A:* mollb* a b'Ua fukkal. b«gy oyumb>o haayat-vagt» magát. — Ekkor *tonbau már a kuc-é< l»kói ia te. voltat lármáivá éa a gazemberek jcuak latiák saakmány oíl-kui ia kerekot oldani. — A kflaaég bair-bb iérfiai fej«e ^ r...ii]*[ kapra üidoiűb-i V-^tcék • menekül* saiványo-kat. —s-^kik a mennyire a aötélaégbeO kiveba'A ve'1 hárman lebeUek. Aa Ül-doié»ail ¦»'<ub\n cí»khamar fel kellett h*gyn>ok, mert a m«nekalú taiványok viaaa>> lövdldóalok. Fatáa kéibta a g*m taiTáoyoko-k még rgj áldozat eaett ut-jakba, B>d> Jo»*8t oltarcai iakua a hagy rfil kiaaé pityókaa állapotban jött baia-Mé a kátéig-c\ j<S távol ulálkctoU s aietÓ gai bandavttl éa mi t aem aejive kadélyoaeo kérdette honnét jönook mi járatban *ann«k keetek" ? mire a c*i-• áoyok neki eatek jól cWerték eaamélet-lea állapuban ovi bagyták »i u'on. Ké-aAbb laál'^k me^é* axáJlíiotlák hara ^le-
1886. ÁPRILIS 3-áa.
téhei
van reméay. A iMgéaj l5-év©a
itju azonban rövid kialódáa után meg-: Ki ga»emb«r»ég ét ily ftkmerú éjl kéb
j b.:t
iny»ág «gT h
egy köwégben, et ő k
jy gy g,
mar aggaaitó h«lyiet éa égetően követeli a cieodóraég léUsámáoak Haporitáaát ; •Ói bakell - a'.alárium bebotatalat
J'ürjfi leveletónk irja márciiut 30-ik keletiéi, "N-gyaágoa éa ftdo Dr. (Cudc* Adolf pre|)>Ét Ur már betek óu kostünk idői. Tadomáaom aaerint k^d véli Türj^-vidék«L Mi pedig nivból ör-vendüok es*o. É^n« lolyion jöl kó«-lüok akgát! — A *etéaek«t illetve meg-lebet<Sa-o állanak, caak h^gy a takar-máojnak aaáot ŐuibükkÓBy ki (agyolt teijaaeu; holott régen néni lett voln i olj aa&kaAg reá. mm: moat At iakolák
a kiket a aa^nyefbAI ki-kiriaott matt *g^*ien eliep. Kérjük a t«k. vároai kap^-táayaágot, bogy hirdetéa atjao k5taéte-gye a tent«aolitett tilalma*, de felkérjük a t. lakókat ia, hogy aiónyegeiket »¦ »d-Taruo poroljak mar a aajál érdekök ben ia, merUTgy jirbalnának, miat Saombat* helyen lob ben, akiket a rendi^raég amiatt érsék*ny péntbiraaggal aujtott.
hir. A kővetkeií rjáat-jelentéat vatiük. Dr. Schneider Károly Ügyvéd é. r»ej« aau. Vargha Etelka né-íj n aiomorodütt aaiwel jeleoti aayóa* illetve anyja Ö*v. Vargha Jánotné aatll. ÜDerhardt Anaának, Ib89- évi márctma bó 17-én reggti aaélbtldéa íoly táa 61 évea korában K.ulao bekÖTetkese t gyáaaoa elaunytá' Kuláo. 1886. márc. 17-éa. Ai n*I« porára ! A« eínuuyut velük ják : Vargha L**iló, V.rgha Jenő F.!, V.aeaóGyuiánr aaUl. Var.
rma Scborid Vaaoaó Gyul a*Ü . Li
két hónapig aaür>eteliinkah]m-lAjárráoy toiatl. még moK fordul e*ő egy két halal-eaei. — A ro«a 2 frt, 80 — $0 — busa, 7—50 í> frtig — árpa 2 frt, 70-80 tab. 1 frt 70 80 kukoric,. 2 frt 80 — 3 frt '
— I»ömöt*r LnhsIó raébéaaet ráudor tanító műkttdéai programja. Kerületemnek több körtédében aiév három idóeaaaaoan ea p^dig April-M*jaa havá-ban a tavaati teendők, jumaa-juliiitban a rajtaa körüli «!jiráa, Auguti.ua Sop temb«rb«o ai öaai be.'eadetéa mefrm.gya-ráaá*k és be.>oitáM TÓgfitr, két kél uapi
¦sért *gy-»<y heh b«o három iab-»n j-leo- Kum«aauer Simoo orak le'tek. A többi vén meg alkalmat nyújtandók »¦ axon tagok: SvaatiU Károly,. Hegyi Bálint,
környékbeli tani 6. birlokoa éa a többi
gy
Vargh , j
gha (iiiol* ^yermeksi : Vargha Margig Variba M-kló* Vancaó Oiaella Vanccó Irma Scborider Queila Schneider GyuU veje. Vargha Láattóne Luja* ai«a>ye'
A n^lari i»k«lMiék 1. é. aár-otiua 20-án újból alakult. \i erről fóU etti botiánk ia beku.dutt jogyaó-kooy v iA kitüuik, bog) elnftkké egyhangúlag: Stinjiy iíúroly, oltani jegyaó úr raUga-'.l>H mr-g. i.l«jlnok : Sebeaiéoy Jó«a«f, — gondnok' C*iam«di* Ferenc* éajegyió
y
lakóaoknak -¦ uKaxerü mébéaaet lökéletea megtanuiáaára. Feikérem awSrt a mébé-ase< iram érdeklődőket, miaaerinl ai aiáb
tiodr^vita Janoa, Grlavma Károly, Bo ro« Jó«a»i. B.log iFeieÓ) J*aM, G^léo Jájoa, Kalamáx Josaef, Bólé Jóia-f. Sá vei Jánoa, Hol Sáador, Pirbua Györgf, mindnyájan Qelaeről, aa uda oaaloit Kí-
ki úiött napolfoo a megjelelt helyeken
aaegjeleom ameaek legyeoek. Eiftadáa«-1 limaa kóa*6fuAl padig: D^rT&rioa Imre, imát randaceriBt d e. fél y órakor, üaep! Birn Onkar, BedO Viocse. SieretjUk, napokén d u. 3 órakor aa iakoiában toyl-jbogy Oaiae kótaég; iakoi aaékében oiy utólag valamely méh*anen a; yakurlaü ;aaép aaámb.o van ai intelligeoa elem utma'.atáaaal tartandom. April havában káp*iaelve. fia mindea ea«>re gerancsia 5-én F'-hér megjebeu Nyéken. Megéld- aa otiaai t»uugy virágaáaara aéave. aíleg 4 én Peteod*n mék«aea: berende-: íStingly Károly urat ia úgy iamarjjk, téaével foglolkozom, 6-7-ea Saékaafehér- ! mint a neveleaúgynek ritka bas^alai váron. 8 — 9-«o Ve-iprettabeo, — 10-éo derék barátját a igy hiasaiak, bogy ai Dvecs-rben. (V<-aiprém m.) 11 —12 én . ó ae^iae alatt feledhetve l«*a ama aok Kia-Cselben. 13- 14-én .Szombathelyen egyiootleoa^g, viaaaáa ilUpot, öakény -I^Vaa m.) 15-1G. Sopronban. 17 K*pu- j kedea. mit anm.k idején Sélley Láaalé ve.ro:-. — (S'proa ns.) IB-án Entuéu ; — or párt-aaenvedélye feiasiare vert. Ö 19-20-án OvArölt. (Győr m ) 21 22-én'akartanaak idején a tani lóból harangozó Busákén, Fok-ér megye. Taakönyvttl ctioálni. mivel nem Tolt vele egy po-kaUutom'i ajbnlom ára 6ó kr. mely bis- Inikai páron Nagyun jól tor Lent iebit toe vesérfuaalul aaol^al a aikerea méhéas- hogy a jó önynek ártó pár azenvedélyé-kedéare. Budnpeat 1886 márcsiaa 20 án ' vei eatutal a gelaei kösaégi iakolaaaék-D^mötor Liagió m^b. viodur tanító. t be még ca>k Ugul aem iu oU be.
»— Beklldelt. A vároai kapitány-j — G>ilkosági «iwriti éa öngyiL
aág aaivea bijjtilméb" '- Dacaára, bogy i koaaág. K<>sák Jó»*et mé*sáru« vaa^-uap aaigorutn u!ua a asAuyogak a b. kiporolá- f. é. mártiiua 28-in aata, midóo haaa aa aa nicaára aésA ablakok bó, néa»*ly érf, levélira*hoa fogott; mikSsbeo a vel« lakó* mégia caelnkati eat, n»m caokéíy . *adhá«a*aigb»n élfi feleaége Ufeködtdo fBegb'.tánk itatáaára a járó ke fi • Bek ' *!ud^i i.em tudO'í Midflu * levéi iri#t
batejM'a kérdesu a bő : eio Felalet heJyett Kosák forgópiaatolyt ront elí éa a aore két lövéat tett, aiatan pedig magát eltecör haláalékoa, utóbb mellbe kőt*, aa ebÓ lövé* gyeage volt éa a halánték ombioo nem hatolt át> a máaodik atonb o a tudó foeret asét-roncaolu.- A lövéaek eale fél 11 órakur történtek ; a hetyaaiaére «ietí rtadorök a beairt ajt^t b«nyom ák ; mindkettő Térébea feküat, a oÖt a rá iráojaott két lővéebol caak egyik találta éa ea ia caak a melborpaaxon de a golyó nem tudván behatolni, kevés ído malva kipottyant.- Koták asoab a 1 negyed óra malva meghalt.- Hir aaeriat a nőnek egy kooaioaal tiltott viaionya vaa éa 'it Koaák aaayira aai^éri v«tte, bogy a nót éfl magát ia kivégezni akarta.-| Mi neki ¦¦került ia, de a bütleo aó m*r mindoa v«aaé!yen tul v»o. Karead aa aaaaonyt,
— Meghívó. A .Magyar iroda íom- éa raürmast-pártoló egyeaQlet f. hó 11-én délután 3 órakor aaját helyiaégé-bea tartja II. évi reod«e köagyttléaét, melyre aa agy ea alet legjai tiaa'.nlettsl meg hivatnak A válaastmaoT. Tárgyaorosat: 1. Elnök, megnyíló. 2. Titkári jelenté* 3 baámvtaagáló öiaottaagt jelentét. 4 He.yiaég kérdéa. 5. Kol eégratés ajeg-állapiLáaa 6 Netaoi ieditrányox. 7. Uj váiaaatáa Iaditványok három oappai m>
\ köagyaléat megelo'ió'leg ai eUöknel iráa-bao bejeleateodok.
— Kaalca Lajoa- lapuak do-goaótáraa, egy kóiet «li.ea>éléae aaándé-
- kosik nyilvanoaaágra bocaátaai. EIŐ6-aeléai ara: 1 írt. - Megreodelhotfi Weiaa L- F atgy-kasisaai oyomdáas cégnél. Akik Kanic» samatoa •tita«4t iimerík,
' aaokoakaadmuakájátajaolgata fölóalege* akik nam iaaieröaek még vele. aaokat blaloaithaijuk, hogy munkája mellett kellamea órákat fognak tolteoi.
— A Kyósyil*" flMOtditója
Nyílt keheknél m^^gyul-tdha ó toknál éa kelevényeknél Koü váiódi* Fe-renca pái in kajának. haasnálata folytán a gyaladáa megakadályostatik ia ea állal a gyógy ni áa jtleatékonyea elfimosditta-Uk. ÜT«g.kbea 80 krért kaphat, gaét-küldéa Dapoota atánvéttel A. Mol] ca. kir. adv. asiiitió, gyófFya-*réaa állal Béctbeo
i Tuchlauben 9. A vidékeo minden gyógy-asartárban éa f&>terkereakedé*bea határo-
I cotaa Moll kéaai'.méoye ennek gyári jelvényével ét aiáiráaával kérendő.
I — Hsa kell tutMZWink mi-
! dón íiékrekedésüük van s rértolulást [szédelgést, heves szivdobogást, fóíi-jáat stb érzünk, hanem gyursan be kell venoüok a Brandt R gTÓevsze
rész srájen labdacsaiból, n a kísérletiéi bizonyár' meg leszűncelegedre. Olcsóbb s hasonlóan csomagolt késiitmények vételétől óva iotjük a kőztaséget. A valódi svájezi labdacsok á^a egy dobozai 70 kr.
Irodalomé
— .Liat Flfuroo." ea a caim
a birnnvea C^ioet Qyorgj egyik legki'ü-o6bb moréo«k atlj ép moat jelent meg aa „E(íyei«m«a R-géeytár1* (Budapeat, |S«ogor éa Wolfaer kiadáaa) ttaedik kötetében. Liae FleuTOD (a regény mé'táa vi-aeli eat • cm.t) egy ijr.ai fényaiak. aa»a de iQa leanr, ki a ma^éaaeért vaUS ra->ngáaaal eiteJve. kiváló tehetaégjel lép a lioptdra. Obaet egyik mfi*éleu»erB oatl-Jgtalln annyira ieirö éa jetlemiő t«k«tae> (féi, mint a regényben, meiy leglokéi*L« -tbb raju a modern aamháai éieioek ; be-
j
J*kjftiv»l. meijekról « Uikus kóváDi^g-lek lejt'iaD iiucs > erdekéé bftpilltalá-•ok>t eaged .•¦ fcelell (>Uk k6»«, m-lyuk kó*t e dictfiaég terem, ¦ ktröltre iár fijd«lommftl. L>a« FleuruD é* eileaúte KmeDCe Villa, • kel o.gj drálB>-ui éetDÍ L>-Bxre, . Minmű'ró ».l«mio U'>mb»ud igatgkió ée táratilatéoak U<j» S«-iim Nuoo 1 ««ey iSmiér, J»«o de Bri-, • öudér- járó »il»gfi egjljl egjig meelerileg nji»U .lakok, ¦ ni.u oeodál-1 kel., bogyan lehe ett eDBji &l»kot egy J érdAkfeenld t megkapd drántt bely-««l«kben gaad»g meaébe öaalefoglalai. Aa .Keje'em-. R^génylár" tiiedik kőlete a regén) 6»6 reaiet Urtalmtsea, a a kik oo-oek caak a. felét ia elolraaták , t>ia«Dyára ali| fugjtk Tírh.im a múodi k k6Ul neg-jelaoéeei 1.. mely pár nip mnlra f<gja kj-Te'oi .a elaSt. Eey-egy diasea plroe »á-aioa-kö et ar> 00 kr Aa eddig magjaiul 1 I kólei e.ófiieiéai ára 5 fit 5lJ kr. EI66-aetéai penaek küideudAk aa .Egyeteme* R«géoytár- kiadóbir.laUhoa Badapaet Aadr*a.j-ut 10 a>.
11 I I I I I I Y
1 legjobb
czigaretta-papir
a valódi
LE HOUBLON
CiWtey es Henry párizsi Ui.tMi-októl évfttik
Utn papír w»'»r>iz~iralUt«lt l>i. JJ. l'wlil, IV \.. \m&*\%, l»". K Lippmaaa tiécai \t-r>f»i,ti tanárok áiUl, kik a l«(ioa>b ajiáulatu ad:tk. uff a kitaoö niaiaec, Tulaant ax; *ttitiéfte nem árialotaa tirzta voltarái, ¦ í-fij mint i lyen, a mafa Den)*b«ii ecjretlcn.
Az építészeti idény megkezdtévei. bátorkodom azou tiszteletteljes jelentést tenni, miszerint nfc-Urooibui a leg-;itQaúbb miiiüségú
Kpitcszeti-mész, hydrauli-mész, roraant-czement V román-czement, valódi perlmoosi portland-czement,
me/ö- és vakolat gipsz készletet tartok eredeti gyan arak mellett; "W
továbbá: a l.eljbeM újonnan szerkesztett yrés rendszer izerint berendezett czement-áru-gyáramban, kitűnő és valódi portlaDd czemcuiból lemezeket, természetes. »6rös és fekete sünben, különféle nagyságban, kö-Kxi-égi-s í-s mesterseces mánány'ian gyártok; uiindíüüemO épület diszitménytket szállítok, elvállalok czement épité-i rr-uiikilul-ikal u. m venecziui terrazi gránit, mozaik-padozat czr.ment-talaptat, vizvezetö czement CMltoruo, fnl>k szárazzá tétele, vízvezetékek helyre állítását, narvasmarha abraksorompók, abrak'lekiiio-kádak és vízgyűjtők elkészítésit.
Steyer homokkövet, karszti és karrarai márványt, keUmmi, mettlahi, keramit és karrarai márvány lapukat, elszigetelő kátrányos lemezeket. kulöDóseo előnyösnek falak száraz állapntbani megtartására ktiszén kátrányt, nsphalt kő/edél pép lapokat, tüzmentes téglákat keresztágakat, jalkapcsokat a legjobb minoíégü vasból, úgyszintén gazdas'gi-gépeket és szerszámokat a»6. a legolcsóbb árak mellet: szállítok; általáhcn minden az építészeti és gépszakmába vágó megrendelések, a leggyorsabban és legjntányosabban teljesittütiiek.
KAKTURV ONKAK
S7*i& i — z Nac7-K.ioixaáii
L.pveiér éa kiadó: SZAtiT. 8. Felelía •i.rko.it.l : TASS ÍLI0S L.ptui.jquuo. : ff AJUIT8 JÓZSEF
A "Zala" czimú lapbán folyó február hó 28-án megjelent s állítólag Weisz L. F. nyomdacíégból ere-dett azon kijeleDtést: mely szerint •Nyilt felszólalás a nágy-kacizsaí Tá-rosi kapiUnysághoz- czimú röpiratnak én volnék a szerzője, rágalom-nak nyilvánítom
Dr Horváth Antal ügyvéd
*) E rovat alatt kaalotukért a»m Hl-llSé a >aerk.
Egyedfili fü rikUr Nag7-KacisaÍD FESStXHOFER JÓZSEF árnál.
FlíiYELÜltXTETES.
Ai tUUláinsau iatuert, ló birn^TOek OrvBtidő ¦ több -Idáiul** kjtilntat.tt m.«-bortaeaa Le.titnjéuyt-m — k>-l«MÍSa«i,éa«l fofr* — tok ntá aáioak lér*D «z atöbbi időben kitt Te, t-ltiA iroiUra hogy «i«ko" c*HBjt>gjeímet móiioiitom ¦ arra kik aju-matban tájit háaam hfll«>> alakjai »e«íin f6I bej«ty«»te T*n »»• afjraa ramtad vid jegyként a budap«:i ifarkatnarÉnai
SÓSBORSZESZ
j
OMzai azafaatti fafyái fa« é> f»|ft)«aiBuk t.M|yFI(««é«ek. ¦•aaiáaak stb. atb. elles , de kÜI6nÖ>en • bedörmiölei-kenő-fyuró-ifTÓfjnióJnál, i«ími|«| igtn jó baláau-aak bizonyult.
Fogúul t ¦ azerul n ifto ajaalaató. ¦ wnByibao a (•'& ak faoyat «lS««(íti u. {o g h a a t ptSíbiti m a »*ij Eitxta, ea *t»ct»lan nt nyer a ti«M elparolfása tii&a rala-mint Bjáolati;* f »z-T !•.(¦•¦* »ra íj a aaJWaffc er^ttí ,tre, »f«|korpi k«p»od^ naf-akadáJy^miaára t¦ »di ak •ltÍTohtá#ÍT*
ir« •«> n»W ¦**-«S<-» »O kr., rK> klacbb AveKKeI 40 kr.
Hata#álati otaailáa aiacjar **fT ¦>*¦•» ny«>«n, tMBoiaanyaatum o*T*t>.-i»aJ ellátva d Bvfhea m(7*« aa!]ékali*tik
KAK NAGY KANZ8ÁN RoiaofeJd A HchwatU éa Tatnber, 8tre« d. K«.el»of.r, Bálna Jóuef, Mándák Oy. 8. Praalnayer é> D«stacb, Martot, és Haber, Prá««r A
Budade-lfn, lV.kerU]•?^. Humuu korát K31 «ai<a
Kapható l'»áktornyán:
Tódor Jóneí. ^trakia teitTer-k. QrauAr if»t»éxek, K;nk J G. Kmm.r J 1787 1-3
ocxxx>
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2
Az omaps mm
rtfegaM alatt allé termény ésbizományi üzlet ~^B
Iroéa: Ri^si. V.. Araj Jiios-itfu II. szán lünánji-iiaz N^or-maj uiiic.
Termények ad-it-vittUt bitomdnyban tsljé*tti.
RAKTÁRT 1 A R T ÉS A J A. N L:
viiérfl eberaéart, as aarfa a«z«k fraaezia eiaaz. anaal, aarje, BPMNt.
l-t eüva |épkea<-ala)at
gyári népolnjat, «»%ánya;ép-
kvná-ulajat lampaolajat,
paraffin koi-nken&caot. MOt. e*áxutrpttr«Uu*M€ (fökerat. ••pjnária r?ap-rt, rabnaa-ák. uekár éa ka-
l-t arankaa
fraactzla liezariit
I-a . laa«r«t
bNlUeaimot^nohart, biikönjt, komócslat,
]Bh iDtol Chtvaiier Paaifrét oaH Halta *etó»rpik»t te>
Jaios-eícza ii-
»tb.
Arai/ Jaios-nto n.
2758 2—3HTJSZONiVrÖDIK BVTOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1886. APBtLJS 3 4.
OOOOOOOOOO*
18&8
WALSER
elaó matrar tép- ée
FEREKCZ
Ajánlja (ryártmányat,
mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty
tyúkban elvállal teljen vízvezetékek bereude-7>.g, t varosok, földbirtok'sok, ipartelepek, armentestifi társulatok ég magánzók re-szcröl modern techuihai
ás •rmSmídaj* BUDAPBSTBH, BotwoblUer utoaa «a.
alapou én kedveső feltételek mellett ajánlkozik köz-és magánfürdők _ felszerelésére, fz a gmen- O tea ürszckek felállitf-sara és minden v i z m ű vi muukála'ok gyors c« pontos kivitelére képes árlapok é» részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek
17li ií-oO
Epryetlen belföldi szivattyu-Kyár. 0CXXXXX)OOO000COO00CX>OO0000O0OO000O€XXX>2
Gyógy - szappanok
, ShiiIh >lik"«Hlol
A ityóf^meriar az ec)M*rvahuz
' »TTM»fc ilt*l .iuniUtTi a ijÍMln.
Ifb(l.>«l-«*M|>»KB. irfn*ri»«r. b*M i,a.-.-i«rr uk»lf( k^rairaarrt tllra. Ara 7* kr. K«iatS)-OI<>
.H (hlsjatai)'~«bj.m*b>. *?•¦!!*• '• Mr«'lt»* *ilra. ark» M kr. |lu(i-Hlf k«UT^ij é* ¦•>>¦>*
,V^«*"»"\VrV-. lJu>U*a^"u>. *l"*." Ü'mr. K.áar4a»-4.l)r<-r(»-«u*.p*a. >,'¦«*••. >*k *• rf*na»krk uw>ra U kr. r»rb*l-«M>a>fi*a. (Vrt-.UU.IU. U kr K.^«-«aari|M.B
napi. il'flt •¦ ¦arailri rllta. *j tr. T«J"W>>*W~***P^U- f»J»»'»a *»*• n arrajatlls u.r U kr. l>r'UpaaB. laJaáiruM »t asala.
U kr. YMt+**-***Bpatai, aj larrrrada>*rT* *<lt»f» hal- U kr. -4lr^«rl»-MAypa>M. f»«flB»a.«>» ••ll^tlr-aaaaBaa. íl kr. Bristf-a»»a»p*B. k*nu(ut4ai rllra. 48 kr. V*a>*llB>-*a;*>p)9*B. krllrari
¦•nk-fu.*! •a»«ak*Bti •auaililra. iO kr. Krtr*-k4iráir
•Bta>|>B>*a. wavi bárfcrlfli-t'B-rk rllra, L»n alkalaia*. tra li kr llarST-¦*••••¦¦ a* arriu|B l|ii|atalaBaaa«Í, •iijf»lt»a. ai*^]va »¦ arnrs'ték rlU*. Ara S* kr. K*a>atki«ri>B«B|>s>«. t»r>. trirrprémrU fc-r «t».
inÚb.- "*
¦4svt>d«t«k aBl«4«B s>•%>*»«ri*rt»a>a.
: Dr8Lsr Béla fmruertiríku I.-
r
már (
¦te ím;ifl il ||sorsJf? 10
fi Míiy készpénzben [ 001
90
10000 ru 5000 «20°oUY.|| 47S8D8nzn yerenény.
A magyar lovar -egylet sorsjegy-irodája: Budapest, váczi-utcza 6. «.
a lefjobb ¦ !»tn»hh
harmonikák
«í>9 1» -!"
K
¦ V«T-. kilAnw. rrÖOlj*», t»ttl«l»«
f»j á Wro- r«ntM»it«kh«ii. bér-
é* vÁmMriitr«en biirhotá utmn-
\f1«-I mellrti.
fentoi, floom tolónk fut 1 15-*. »
Ceylon, n&cy, fioon. . 1 IO—1 40
Ceyinn, fi dobi. it> *•• IfenadO. aru
. Cia raiíiii
1 fn Htw.attv.Uyvi; ttrtiqrWM IlMltttMk.
;*¦ >tk«re. ^
Francia

"«¦ ¦«*¦ «
Uia.iuá*t*J 8U kr
Vftlódi. Moll
Moll A ^rí,r4", Bécs, Tuchlauoen
ri
¦di uállltó.
Kasiter \>t«
A budapesti 1S*6. éTt orax klalUtÁaea _ talatá*- e. Teraeajképmiaéit.
TálasztékbaD feli Unó oics* árért kaphatók
SAVANYUVIZE
alapuló bajaiban, általiba, a «li miodaso. kAnADal kivalö
Borral használva kiterjedt kedveltsegnek örvend.
finLlá-
Edeskuty L.
gyonwD
wiktriltetaek
ugyan* tt.
NagT-Ktninán kapható: Feaaelhnffer J. EosenMd Adolf SchTarti i Taober, Marion & Huber. Prezlmayer * Dentsch, Martoi Adolf. Maj Máljii Stremm & Kleio é« Zelianr Lajos srakoál
oocoooooo:oouoo jcoco
I1MJABBÜ
K én Yt
it fektmtml) raktam K«BT Ka>l<sáB,
Ajaoljak a beilló ide.jre dai »4lM«teka rak'arak.l laiDei rKicii* kretoo ruhákra ei iog«krr.
SiMtl armk budi férfi yyenaat ée «íi korinftk. to-lúbi : L-g..gJol.l. r.kir rumhwrgi , irfeldi- Wimuii •• c«" »*•«-fn«kból Ierki'fl36bb mioofefrbeo ; >>ídm agyaenuK fehér*áa»no ée d>-s>..i .ul.l'.riiól 24 18 12 ee 6 nemii) re aaXoí «• l<lr*(in.í k.,.d6k. kdeit kitt ée eeeMaiuiA* ; <O'4bná pamut aruk, íilant ée da«a«l áru. eai^oa. Urrlmj. imial í. elotr , baliel Uaaiae* ée btti-ttk ; fiaiul ágyfokrócíok, agytiritISk ée függonySk.
S.jet kea.itiseaja férfi- nS. é> fjermek febéroen tt kenle — nti T.llü.ík, uri uT.kkeodók.
Uen.Teeksooyi ke^aer^k : — gyermekek réoxere égési kéetUtek.
Sejál »lS«eai<-tbtn ké«iylt káli iimail aaaial trritik ••atal és IftrAIkdii kpnelók.
Iratieli megrfmJeletek gyarsan eszközéltetnek q
Arjegymikrk kiriinatra inyi/m e» b*rmentre IcOUletnek O
>ooooooooocx>ooooooooooooo 11111 m 11111 ¦ 111111111 i»*t
Kittntetve az 1885-iki arszig** kiállításon VERSENYKÉPESSÉG KT
; ÖJONNAN JAyiT0TT""ÍÍÍíIENTE8
i melyntk használata által nem kap a bor k<nbflít. hamarabb tisztái elurtbatóbb, siillithatobb leaz. Sót hibis boruk i-kigjógjithatók. ki rgjsier ilv fajta bordokéot baunál mem resi régi, méreg tartalma kinscblagot. HaazDála utjsi:a-nÍDták ingjeo.
Din 1 vn ^JuBCiK% .^Ma ^. E9^^%FVi BElliE.*'
Eien szer nem támadja meg a vető mag csiraképp ségét, sót a hon* .étert, kitonó trágrázntt álul a növény elsó idótzaki fejlódé&ére elóojöe batátaal bir.
i Árpa, tavaszi búza, zab és tengerinél
11 t jó eredményinél alkalmaiba ó. Egy 50 deka.' csodhb elég 300 liter Tető maghoz, rajta egy igen efty*K?ru ha^-oálati ataa.tás árt 98 kr. Ha gyártmányaimból együttesen 5 kilós poelaceomaggal reodelteük. mcgkoldöm után-tiHellel bérmeotre.
ScAónbec* Imre Ü757 i-2 Eesterfoa
I 11 I I 1 I 111 I 11 111 I I I I I 11 M*
WajdiU Jótuf tonynvmdájdbíi Xagy-Kanutá*.NAGY-KÁMZSA, 1886. Április lOén.
IS llc am
Huszonötödik évfolyam.-
!?/•/ iset + ti ér:
K
fi f rt.-------
t fn 50 kr
Egyes ara* 10 kr.
HK.iETKSKK
KYILTTÉIBÜI
tn-tt-itfn SU kr n* ti-ndk
ZALAI KÖZLÖNY.
i
nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank*, .nagy kanizsai önkéntes tűzoltó egylet", a
<LÜoÍ4jw)í íanító-
A lap zzellemi n-zzct ill>-ló kóal.
¦senyék a szerketztoafirltox. tova*. r>sx«-l illető k..zl*Wnypk
ijt i, kiadóbira athi
WUaiicsbáx t> tlrti Irvelrk n«a
Kenratek vissza
;;(Vffc i .r*ffljy-ta«sssaí kisdedneveli egyesület*, a „nagy kanizsai tiiztunuegtiyeö ai'metkezef, a w soproni kereskedelmi sxparkamara' nagy kanizsai külvdlasztmány'-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
.Rongyos egylet'-et!
Sokszor merülnek lel dolgok az életben sokszor állónk oly esi-mckkel szembec melyek figyelmei érdemlő unalmuknál tojfra pilranat-nri bttást i» keltem-k bennünk; de csakhamar cserélődnek ki goD dolaUink. Tallóznak az érzelmek, Diulik a pillana'Dyi hatás s a szép li üdvös eszmék jú idóre vagy ép-|,en örökre Medvék.
Ha »zi ak rjuk, hogy a hullámként felcsapott eszmék a nmradá" l,lietóségét ébresszék H s tartsák nn-g benDOnk, ogy npm Mégséies csak felületesen átsnrranm a jóra bnrditú, szép és nemesért törekió tzóhaDgok felett, hanem át is kell azokat értenünk, meg kell szívlel iiüuk, addig és annyiszor haugoztat-Duuk. míg a számított hatás el nincs érte s az eszme testté uem változik
Ide czélozük én jelenlegi soraimmal, midőn » — mar júl múltkor — hangoztatott s e becses la-pult hasAbjiin megjelent czikknek ulol-ó szarait idézem s ajbol életre hívom.
.Emelkedjetek fel már s tegyetek jut!*
A szegény ügy rendezésére, fel-karolására vonatkozik e revocatió.
De sok kai nehezebb egy eszmét megvalósítani, mintsem hogy ezt első ébredése után azonnal feneketlen sírjába döntsük vissza s a feledés fátyolárai takarjuk.
Tegyflit e szép eszmét ismét beszéd tárgyává, sorakoztassuk a nemes bb szívvel érezóket. g\ üljünk ö<sze egy jótét táborába s legyünk valamit szegényeinkért!
Széles e hazában — a legkisebb helyeken — halljak a nemes ögyért bazJoloi ludó hangokat, lát-iu.- a megvalósulást — tényeket — a különféle egyletek napról napra való szaporodását, csak Nagy-Kani-
zsa közönsége szunyád még ax ügyre vonatkozó csendes tevékenjnélkdli-ségben, pedig ext tennie nem volna szabad és éppen N -Kanizsán nem, hol vannak egyének kik áldozni képesek. Áldoznak is — jól lehet szép czéln — de mégsem oly fontos irányú más egyébb egyletek felállítására és fenntartására, mely a szegény ügyet felölelné s ennek javítását mulaszthatatlan feladatának ismerné [tt nem volna szabad megteledkezni oly tesiület létesítéséről sem, mely a szegény Dgyct felkarolná és pártolná ; nem ! — éppen N. Kanizsán nem, hol annyi a szegény!
Alakítsunk . Rongyos egy letet!"
Nem habozok, midőn kimon-d»m e szót mert nem mondok olyat, miben lehetetlenség rejlik; könnyen megalakítható volna egy ily egyl t, csak pártolókra, embereire akadna, és erősen iszem, hogy van férfiú Kanizsán, ki ennek czélját megérti s ennek megoldandó feladatát magáévá teszi Nem sejthető előre, mily fontos intézménynek mo7ditaná meg ma még merev és mozdulatlan sziklakövét; hány dnlt kebelnek enyhítené sajgó sebek eredményezte fájdalmait s bány kenyérért síró ajaknak törölhetné le kisirt szemeiből liid<g lú könyeit. j
Mi volna czélja egy ily egyletnek, s hogy volna az megoldh tó V.
Czélját mindenki ismerheti; inkább nehézségekbe ütközik annak mikénti megoldása.
Maga a .Rongyos Egylet" elnevezés nem valami fényes összejöveteleknek- gyülekező helyét állítja
elénk, mely nem tudom én miféle társalgásoknak és mulatságoknak akar színhelye lenni, hanem egy oly lé-tesOlésnek válnék az nyughelyévé, boi a másik által már elvetett s nem használandó lim-lom tárgyak s ruhanemüek ósszegyujtetvén, általa a szegények és árvák fedetlen teste
a hideg és szemérmetlenség ellen óvatnék s némi tekintetekben anya* gilag is támogattatnának.
Egy ily alakítandó egylet 2 3 tagja szerint, amint a sorrend eiyik-re.másikra következnék — havonként egyszer vagy kétszer be járná azon házakat, melyek tehetősebb la kóiban, netceskebln háziasszonyaiban a részvét és a jobb érzés még nem szűnt meg: itt lajstrommal kezében, mindegyiknek nevéhez oda jegyezné azt s azon tárgylkat, a mit éppen adni szándékozik. Állhatna az adomány mindenféle értékesitbethetó, bármily csekély értékkel biró tárgyakból. Mindenki szívesebben adóz-zékily féle dolgokkal, mint esetleg pénzadománynyal, noha ez sem volna kizárva.
Az egylet ténykedéséről időről-időre készített kimutatást lehetne a lapokban közölni, ez által is az érdeklődők figyelmét felkellen: s a tagok számát szaporítani.
De ki vállalkoznék ilyen koldus munkára, ki alázna meg magát hazánkéit való kéregetéssel ?
Uraim! A czél szentesíti az eszközt. — A ki magát az emberek előtt megalázza, Isten előtt felmagasztaltatik.
Ks ki láthatna rosszat és le-alázót egy nemes ügy előmozdításának érdekében megejtett fáradozásban? Lehet e abban lealázó, amit a szegényeink érdekében cselekszflnk és szabad-e elitélnünk azt, ki meg értette az isteni parancsszót: a szegényeken !
Ezt tennünk emberbarátaink iránt tartozó kötelesség, de egyúttal szent tartozás — szépen fejlődésnek és virágzásnak indult — varosunk jövő jólétének biztosítására is, — mert tagadhatatlan igazság: — csak oly község nézhet eléje egy szebb jövőnek, melynek egy lakója sincsen, kit az éhség küzdelme kerget a bún
ösvényére s ennek kapcstn a v. ínség és romlás útjára tauit.
Vagy nem tudjátok mi az: éhezni ? Még sóba sem éheztetek ?
A horvát regnlcoliris depu-
láUló tárgyalásai éa a magyar
koruiiny.
A borvát regnikoralis deputá-tió tárgyalásai, melyek értemle.eseo már befejeznék mintán az elóier-jesztetés a depstátio valamennyi tagja által elfogadtatott, ezúttal kfdvezó eredményt helyeznek kilá tásba. mert egyrészt a depuutió és gróf Khuen Héderváry között minden elvkérdest illetőleg tökéletes egyetértés uralkodik és másrészt Tisza Kálmán miniszterelnök az ügyek ha tározott államférfias felfogásnál fogva agy mint a Dánnal való szoros benső viszony* folytán nagy súlyt fektet arra, hogy Khuen Héderváry gróf állása és a bánt támogató horvát nemzeti párt politikai befolyása meg-erősittessék. A horvát viszonyok ilyetén consolidálása magyar politikai körök mérvadó véleménye szerint csakis oly tevékenység által érhető el mely egy pontból kiinduló két utón külön haladva czéljánál ismét összetalálkozik.
A .Pester Correspondenz' következőleg értesittetett :
A szoros értelemben vett tisztán politikai tevékenység egyik ut ján való haladást illetőleg a bán :s a horvát tanománygyulés többsége iíözolt oly örvendetes egyetér tés uralkodik. m«ly elég széles és biztos alapot nynjt oly czélu tevékenységre, hogy végre megszüntessenek a tényleg egymagukban meg lehetősen jelentéktelen kai >nbözettk és fractiók, melyek mindkét résznek ártottak, mivel a rendezett felséges hazaárulás agitátorainak de főleg a Starcsevics pártiak antidynastikus
anarchismusának kifogásul szolgáltak-nép lazítására és anyagot nyújtottak oly szavak képzésére, melyek hivatása volt kevés észszel de annál több lármával a horvát nép különösen olcsóbb rétegeinek szellemi táplálékát ép oly agyafürt mint brutális módon Üzletszerűen meghamisítani.
A horvát regnicoláns deputátió előterjesztése feletti tárgyalásokat (mely előterjesztést Szógyéni Maricb Lászlónak a magyar deputátió elnökének a legközelebbi napokban fogják átadni) Tisza Kálmán mínisz terelnök iotentioja szerint mindenesetre azon siker követendi, hogv
1868-iki XXX. t. ez. valamennyi határozata, illetve a határozatok értelmezése és a konkrét esetek egész sorozatában mindkét részről való használata tárgyában tökéletes világosság és bizonyosság hozatik létre. Ez által a részint népszerűség hajhászás részint kétértelmű paragrafusok vitatása között iogn politika, mely Mazuranic bán és veje Spun Stricié fénykora alatt a horvát helyzetet jellemzé és a mely a horvát nemzeti párt legószintébb szándékait és fáradalmait mégsem -miiité, megszűnik.
Ezen nton kell a szó legszorosabb értelmében vett politikai tevékenység által véglegaa egyetértést elérni, mely állandó maradjon,
Ugy a magyar államférfiak valamint a horvát nemzeti párt vezéreinek véleménye szerint ebből ama nagy előny hárul Horvátországra, hogy a kormányzati állandóság elve ott is a parlamentáristikas szabadelvű intézmények alapján megdönthetle-nül állapitutik meg
A viszonyok természetes fejlődé ének logikája folytán valameny-nyi horvát párt politikusai végre belátják, hogy Khuen Héderváry gróf állásának ostromlása teljesen
Csillag-tövet.
<>rr,kkAn örökké Et-le már alsaik ¦Ufátal tfawetTf a jftveudík barcsit. KliirnK a buaép. fény, d'-alség, mámor lifTt TigadoCTán, inmotorbui gyiaiol.
Kiól *%j Sr«g láltot, lungM mmm renddl Foldou át, )*í»o. it iiDliM kereudi!: .lia iCt Eul kardja, bu*öi uy.U báron S egy bírálom, órjá*. tengerim határon Itt u <>koi. böie» ROOil emel dicaó aurihoi Amott •rö, Iiteti '. tlároa utód outou.'
lat ax >d6tb: E Iák, dicioua, mtrittea ; „kt If nratága ai eo otmtáJj rjtitm, Nt;k«B hídoljon a bonnép iiem*féujc ...
Ktlitr,kken «lébj baracotan írnak:
. tulya va(7, umuii; **f7i wrhét ki •« birká
UBffea leánynak fia, mje »oltál-------------
Üiók-biUnsláa fi- nea atyafi öaitaly. V*l»-», Caaka. Tálaim, te valál a ked.w >> bn; uip »/i*e, imlke Csaba oek«d k*drei, Vedd te u oriXigot. a te igaz részed; Te b-'.lcs T»g)-(eió» vagy, izembeazilaj vásinek
&*6 C|*ba nacy buján „Népek b&dft h«<b vé At.ik, » ni tnegiinnt . atyafi »er»«rjjé<, ¦ laragoi apé-el »ti» ttirn omolhat — Húuok árra n6yii H«aak ura óvjad — Üard miDek ? gjtlk I ax, Mlu, igazt o*a * a nip kér, míg éri* nagátkoa a teurét. Ax a nyíl Ims ai ia. örök osstálj réu«m !" Ayia nyila volt az. Uten nyila iéazvn
It7 Oaba; asután titorába tér*, S wb.-« felhő omlott hanytorgó ifikért, Tftte* Ttlláav égttt tiene éji«akajin. Ott Tiláfoll lelke rj.teayibe nállTás — " ¦>*& ha IÁ. a zagiit, aaly a tatorluümoo Ki-ki-r>rt,ei-«lha]t nii« rnji ajkon; Kern hallá ki- f«fjT»r cBCagS e>attaaáaál |it barcsoli twt*er daeaoa dobo|áaát . . . L• napr» aa alkony, alkonyra aa áijel Q é áá t«rj«*g taajia-aa*jj«l
De nar egy-egy c»ill»g, gjrnjtváo picii lángját, ; Hint magáaaa örtüa fonja araur tzálát, —
Majd Csaba ocraá-án, kijön ijját pvdzre, ! Arczin ftf a bitnek szentelt garjeJeltoe : S •sóit :
' „Nyila atyámnak, lit«o oriia fényes, Etel* caijagái ma latgead az éfh-i, Ker««d m-f jó nyilam, milljó kö.ött ott ég 8oba, mi dörokke, onnan Uae bukjék. !¦¦ L «t paitanúaal kifeaault bnr peodol, Sebes rlpp«nő avii sirva, bngva «-ndOI. 1 FAlv« b>Íl(«U azt mÜljó bivS lélek
8 kiaértete* ejfíl árnya rtrao elad . -| MáaoUnap az órán é;r« borult ifo. .Csillag égett nyíllal áUSr* kömapeu | Három uapott állott vére«. rer -. lángjai, I Asiáa ti bolyongott Unylónagy tuiiUylyal
S ki állt vala KI lik ét dotg vala Írnák Az atyaü veraenj foltirt *ila miaijáct; Bunok «-Őm tön.e azakada két ágra:
i At az Ellák nÁpe, es as írnák partja . Fájó aejuiemtö! k5«re p«rgavéjn«k, SmiaJ bú mar inréo ífju le rőtének P aig tiralank sendBI S*rl<-g ajkon, addig Tftiei bornak erjedt kaaesatej forr, babsik -Va >mig ¦ bajomi eliőfaov* c.illan, V.lamin a két b»d kardja ki neatv.liaa Aaai Ellák népe, ez, as írnák p«r:ji — Haj ax ef'ts nep aa a halált várja
I
' TiazaDan< ailiján veraa vad ömontw, ; Ketont* f lhó onlik, boaüikoMae, Fiu atyát ölve, lettvir el en t*atvér . ..
I—Jaj te oek*<J hnatiáp, jaj ;d>*agjot asél —
1 Üt oapix a batez dőlt. ttaed napig njra r Halott volt a buouép tix«o»t nap mnlva
! S Etele c*illag» foo boljou L« ácen. ! Uttalaa, eiélulaa boMia orfik éjen, J K« eai « orugtot, kereti a> álmot ; i Sr«kké nluúi oary á>ok •laoi at égiől m:g veresen vet fényt, ! Na»»eti romláaát aépe vesattdalnet, 'M.Dden háromaú* év, >iisdág ngyasasnap t Megjeleu tiirdatai Taaitét a magjaraak
. ! Bátky Lajs*-
a babonáról.
Közli SirUaka Andor
^KülvUta* i
VI. BabMátéf.
A Sutjukról, a '& kaa»4>rtU, c*öl >*ak4rro!, a T»fJ * ••alm aljáról, a hold adraránil, a giirárráaj-róJ, miadflgjikrM tud 4 «ép vtlami i»*p baboaáU meaeSt, de egyikről »«m otíota* fiatököl c • i 1 J a g r ó I. L¦•¦ rottaoein* égi jel«a»«2 c*ak akkor jol«BÍk m«g, nikor a f&det ˇnjami oagy háború T»gí döghalál fsojegeti. Sokasor a világ régá: ii jósolták ¦ b»boo*»ok at á* öa<M ma|tjelooé«'>bdl. K b-boná* h>ba-lőleg a rigi«k csilia^jóaiataból M aa égi jetek magjaráatalábol mariadt r«iuk. Lá-a-¦aok néhaiját. Ha 6gj fiu a asirirráaj végire ér — akkor a aslrárráBj At leluivja s » máaik végén, miot reioy bi-^aatjft 1* ; ba pedig leányt uiv f«l ugjftfi í'j módon fiává riitostatja át. — A tejnt podig onoét tmsí léteaécét, hog-y egy idöb«o •i»ot-l'éter ; amint a • Mapot szállította aratás u'io, atkötben leeeett a tok mlmi • •¦ mcMt a tejút. — Ha egy cailttvg fut ét l*«*ik ai ég«o, akkor meghal valaki. — Uj-bold atáa elió Beadódkor, ba a boldat látják, olvaokor a aa«bőnket megkell rásai. hogy több péniunk legyen. (Egj dijaoktól hajlottam, bőgj 0 U próbálta ett, de aefci nem baca&aii ! Kttlönben, ha esere nét politisálni ¦ ha hiucék a babonában, ast Uoicaolaán a mi fiain camiuiaitarüanek, bőgj eleo B«gj«dkor ö i* raaaa mag a« oraság kaaaaáját, akkor (aláa a«m lean* oljau aagj a d e f i c i t & a.k.)
VII. Egyéb babonát szakátok ét
Pappal talalkosni siereacsatleoség, asidával és csigánynyal találkosoi »e-renoad. As orvoaságat nem kell megkö-acöoni, mert akkor Bem basánál. A vadaas-nak, hmlaMBak Deoa kell sserencaét kívánni, mart a T»d éa hal mind elkerülik a fegyvert, meg hálót. Amely fiatal emb-r vagy bajádon ét kesét kosben fli-työl v.gydalol, bolondos Lss a felesébe TBgy a térje. Ha a lábbeli o**k *gj>k lábunkon ran a így járónk, ahány lépést tesi&ok annyi év múlva odaülbetüok meg, vagy m^heiünk íerjhes. (Azért u van annyi agglegény, meg vén leányig Éret-lea gyúmölosÖt n-^m jó késsel vágni, mert jégeső less. Ha az esi esik éa a aap süt, akkur as Örd6g veri a falrségéi. Ha villámlás aélkül dörög, akkor egy lélek eU kárboaott. Ha as ember as eaot ssldja, akkor sir as angyal a az ördög a haját rángatja. Ha ii**taros idő van, a kfUsöb-be kell vágni a frjssét a elvonullak a jégfelbök. Ha pedig valaki a ptsskafiral keress let vet a telbSkra, kibajik a asivár ly. Ha vmás állapotban" leró nó benés a halottas has ablakán, néma less a gyermeke. Aki agy koldust elüt a hastól, kettős gyermeke asüleük. Ha tüt pöröl, akkor veasekedea less a hasnál. Aki tnssel álmodik, meglopják. Ha valaki magát álmábaa mátkának látja, meghal abbto es é-vbes); aki p*dig halva látja magát, aa mátka less. As is mátka lest, aki ét kosé* kosben két testvér vagy nővér kötött ül. Nem jó s gyermeket átlépni, mert akkor a*tB m& nagyobbra. Gyermekes hasnál le kall Ólai, mert különbén eivessik a gyermek álmát. Aki a kis gyermeket aagyon
megbámulja, megveri (megígéri) aal a szemével. Elóle^esen jó, ha as ember •aját kalapját a gyermek tejére teszi, vagy a gyermeket megkópkódi. Ha pedig a gyermek megvaa varre ssemmet akkor tazeataénnal kell tgy pobár vube vetai • a visbÓl a gyereket mogitatai s assal aseoseit megmosoi, kosbea vistsa kell ki-váai a ssemverésl a-ra, akitÓl jött. Ha a kéir villa vagy olló leestében hegy^yel megáll a padlóban, váratUo veodég jön a básboi. Akkor ía vendég áll a háskoi, még padig nagyon éhes! ha véletlenül egygjel, a ssQkségeeaél, többre terítettek. Ssent igss az is, hogy as uj hasból ki bal valaki ha a halott szeme ayitva marad, vár valakit maga után. As is ;gai, hogy a levágott apró jószág neheseo dóglik meg, ha sajaálják. Bal lábbal kdlni ki aa ágyból, bal lábra Őltösködai és vetkÓM>, jó a, togfájáj ellen. h*gy más babonás*, mondás sseriot pedig: bal lábbal kelői ki as ágyból, égést nap mérgesek lesi&nk. Akinek a marka vissket, as péast Tárhat, még pMig anyit, ahány hajassá lat érintette * tenyerével. Ha valakiosk a jobb me vitsket, sírni tog; ha bal vissket, örömet érez. Akinek a neme ugrál, ast m-gverik. Ha ai embernek a füle saeng t kérdi valakiül, hogy melyik füle cseng, ha as illetó kitalálja, akkor aa jó hírt fog hallani, ügy más babona tsertat
ég a jobb fülu4eogés rossi hirt, a bal órömet jelent. Ha egy hajadon, vagy &¦• vegy m«Dyasasooyi ruhát rarr a ha a saját hajából egy kia csomót levág ast a me-ayasasonyiraba derék varrásába belevarja ó is meayasssony lest még abban as érben. Ha as ember reggel as utcsára ki-
iecy és DÓt lat eldasór, aaerenoséüeB less; ha férfit lát, akkor aaaranosés. Ha eskuvÖHUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. APRILUS 10 ón
eredménytelen hogy benne és t horvát nem réti pirt gyarapodó vonx erejében FI orvat őrsiig ma már épen seggel nélkülözhetik kormányzati állandóságának eszméje van biztosit va. A mostani bán állása már azért is megingathatlaa, mert a mert az valameiiDM hatalmi ténye zúnek a parUmentarikds ellenőrzés teljes szab*óságában mükődú alkot ma -nyos mechnismus* által van meg-erőjjttve.
Először is Ó Felsége bixaltua álul, ki a Starcsetics pártiak áltai is meférthetó mudon adott kegyes kifejezést Khun iléderrary gróf áilamfértia tehetsége és hazafias ál dozatkész tevékeoysége iránt táp Iáit tiszteletének és hálájának ; továbbá a bánnak a horvát nemzeti pirtUi és a minisztériumnak a kép viselóház előtt f- lelós föoflkéve* Tisza Kálmánnal való kölcsőaös egyetértése és megegyezése által.
A másik nt, melyen szintén nélkülözhetlen a tökéletes, mindkét részról j<»l felfogott érdekközösség és testvéries egyetértés végczéljához Tezetó rendszeres tevékenység, a gazdasági reform és mindazon terek ajjászervésésének útja. melyeket il letóleg Horvátország lakosságának kereseti képessége, anyagi jóléte fokozható.
E gazdasági kérdések összesé-gét iiietóleg is legszebb egyetértés | uralkodik a bán és Tisza Kálmán miniszterelnök között.
A miniszterelnök kOlouösen
nagyra becsüli a biu gazdasági té
ren kifejtett tevéktrnységat, ki a&ociáuo eh ének és a magyar ét és borvál politikusoknak eg aránt nélkölözheileu pénzügyi öukuimáoy-zati eszméjének lehető felhasználásával miudent megtesz, hogy Horvátország segélyforrásait segélyezze. Habár bármilyen befektetése-, ket illetőiéi;, agy az adófizetők vala-miot és különösen az államhitel fen tartási érdekében a legnagyobb ¦ takarék óság volt szükséges, mégis a i lehető legtovább terjedő engedékeny-j ség fug tanu>ittatui a magyar kép- | riselűhiz és minisztérium részéről az erre vonatkozó eng'dély mega-dá>anál, mit azonban -aju»: oem a magyar és a horvát politikasok
alkalmival a jegygyűrű véletlenül leciaik . as nagy stec-iicsé tleo-éget jeleni a ine-nyaaiunyra; ha pedig eaküvA alkalmával harangosnak, nem Imi hosasu él-'Ú a. ifjupir fgyik-.Kácfyásá.nál éa dominó-' jáiékoál van jó é* mss „pru ticse*«'".; Ross hily sz, ahol már vaUkixokat vess- i lelt. ^Isnxrfck egy vendéglőt, hol *-yt bi- : (00301 helyre senki sem ül lejilssani. Bár minél több ijen roaas hely lese. akkor tatán nem jutna »nnyi ember » kir-tyásás kövalkestébea koldusbotra.') üa » kis gyermek beteg, ólmot kell önteni ] ¦ ». ólomból ki Uhet okoskodni, meg le i bel jósolai a b^tegaóg er*d«iéi ós mikénti lefolyását. Ha eliaduii.uak után ˇisasa kell mennünk, nem leszüok «ierenc*ó«ek \ Ko'csma, vendéglő és bolt m*gnyiiuí*kor okvetlenül iérfi legyin »t *I«ő vendég, meri ha nó, vagy (iline öreg aasaooy as elsi ,kundiaí." akkor vége * t,g-isiiftuek.s Ha at ég dörög, a pu»itaföldön kel. he- ¦ vrrüok s így nem lesi derékfájásunk. (Ett a babonás «iset aJkalmksial valami paakrotiriott ruha tissiiio gondolhatta ki!) Tavasnasal, aki l&asor a.rga pillét lát as megbotegssik s ha fel nem gyógyul, meg i. hal. At el.Ó gyermeket oem jó a: ssüiű ne'ére keress.-Iái, mert akkor nem less howia életű. Akinek a két ssemöl-döke kösti tér is ssoros, as ravasi ember.' A vorö. baj í. ravaasaigot jelent. Erre vonatkosólag kösmondist i. cainiliak a babonások :
Yor3. ember, der«a ló, Ritkán válik abból jó! De a rút asakiloak és piros hajnak is oainiUak ehhes még rgy kidencsiit:
De ha válik ig«o jó t
Nem jó a bort vísssájárói tölteni . a kést é.é'ei felfaló áliitani. Ha j<*g«só ósik. hsrom Ubu .sókét kell kidobni, >ttin eliil a jógeso. Ua forgósséba bigs., megrontanak a boa.orksnyok ; legjobb esetben megsánlu 91, ha mar sánta T*gJ. »kkor m-KvaknJis. Kinek bidsg a kese, melag 4. asereime Kinek halilhirét kol-lik sokáig fog még ai élni. — sib... . A végtilenaógig ! IsieiÓÜl asi hiss«n elég volt annf i is I
asarata és kívánsága, hanem az ál Ulános pénzügyi viszonyok és az allimbudget számai határoznak meg. Mindennek daczára az államnak a gazdasági téren lehetséges segédkezedét illeióleg minden meg történetid a mi csak elérhető és mi a lépésenként keresztülviendó gaz dasági reform utján lehető.
Eltekintve á testvéries érdekközösség ama motívumától, meiyet az 188ü iki XXX törvényezik, valamtut a/, évszázados dic ú-ség és fajdalomteljes hagyományú történetem nemcsak hogy egyetlen egy púmban sem választ szét, sőt inkább természetes történelmi fejlődési} egységet és elválaszbatutlan közösséget kodifikál. Magyarország legmagasabb politikai köreiben azon vélemény uralkodik, hogy Horvátországban a társadalmi agy mint minden közgazdasági kérd és polit i kai leaizetiségi alakban jelenik meg.
Kumk oka épen oincs félreismerve.
Ama jelszót: .ennek megint a rósz magyarok az okozói' Horvát->rszágban 1868 óta valamennyi párt használta és élt tissza vele. Klsú sorban a politikusok, kik sajátI hanyig^ágnknak és fontoskodó tét-! fenségüknek ezen elcsépelt szójárás j csengi) frázi"sv«l czlfrázták fel. má-[ sod^orban az állam jogi és aUotraá-D)i alap elicn működő agitátorok; s itt uiég sz-Tencs^nok tekintendő, hogy a Surcsevics p5rt agitátorainak egyeuesvn a dynastia ellen irányuló tendencziáji a horvát nép loyalis és' ro\aii»tikus érzelmei folytáu gyökeret nem verheiott.
annak jelentőbb kawléai mo~a.at.ira ben » óresbetó lóvén, k.lL hogy i^v. figyelmeikké tétettek ; véctl a saed-rf. f.jlea.té*ebe. « <*•«» -kóla. ha csVmetík ¦ p-tók b«a.ersósi módi* fsliil gok «*TÜU«s busgalma jusson érvéi rlSet- tájHoaist nyerek. | F ónk <ondom tárgyit fogjik
XVII). A naKym.vaUs-óakösukt. p«» f, jövő '"*'™> miniastenum 4l<al kinsvesett. de-fclna*. •• ; népi.kolünk, melyekkel első *>•»•"¦ kolalátogatókintó.»óoye,ugy . ..4muk- Ulo.rod4.om alatt legjobb .Undokom r. sserkMtétt utM.tasokros.lele. fc dol | dacaira sem foglaIko.haltam oly be.»-gosis> valamint krtsérd«kiódéaüakn«* lósn, a*iint 6h»j'«rttam.
" ass jeUa.óse.ket követfi Kgyób iokosatu nópoklati.. tnnia-
p óikedÓMknek a kosi- teseteink visionyainak s fejlAdesénak ..•*>u-s. bizotisig dlMe.be. esMrfl.Mé'- iri.yelv.it a. illétf ^f^^J^T .örtéot .éltn<ia> • n% iivi,.t.rtá.i elég-Jutvin - as.badj'.. n»ó« !•«»•• •*•* *6' ré aascvilagi ia ha:iak6rük tonlosiiSil | »aún-Uro«t kifejcsttl as odaadó limoga-
son jeUnték^y .«iilir*a.t. ra-ly Uaért, melyet a t-k.ofle. kós-Rasgatis. buagaimúkn.k ily l-rjni. t«k-rttUlb« binoilai« réssérol e Unévb-n minden -l mélttn k.ju-ott N«ui*. mulass k.tu- ni. ka ómból inp-nstaJni ..«ren<*óa volta,* hogyev. jeUnó<em alkalmiból nMimir; Ujjjanesl fejesem ki a- iskolaU-
leijesen felfogott a«ópéa hasadás f«4.d- , togatók, gondnokságok, isko.aasékek s tuk tovább, való it*sir« őket «jabb.n i. jirisi ssolgabiró urak.ak, kik a tek. i-telkénem. -köstgasgalis. bisottsig busg.lmába. oat-
XVIII A tankerttlet i vói«lón-'k toiv., hu .sovetsóg aeim voltak ason ma-s áttekiDtéséaek *!•« gondj.ival paro.ult easstos feladat valósi lisáb.n, hogy e ti ép
ódnem 4OX) •«o>*t ••«kös»li^ti »'gj ¦-¦¦•« « "Háaerkölcsós alapon íoUóflgyek, nemkülóob*n as orasigos UjlssntoadA .ep^kutáait wmól egy ba-törsakónvvnek e t.névb-« lörtém érdem-, taimM iépósa«l -lÓbbre vigyak. legeaebb etfmuokálatai végűi a magyar- | Kösös :órekvó*e.»kre I.len 06 41-
nyelv oktatásit ssabilyoaó, magas »nde , diait kórve, vagyok a letaok körüit^kintóst igénylő vegreh.j-ITekint-tesko.ig seatisi bisoUsagnak !
Megyénk népoktitáti
lMinrgt i- Lir tanfelüíj
ügye.
ti<*pokUtiüsáiiak
Í88*:\ ttuivi <iU-pot4r*l ia törUn«tír8\ ( Koptatás)
XV). A<i«k..l*.nUpva«y.>n ó'd--móré n^iv- vaa at^renciém k'.v-lk-i''-k»t j-l'-ot-ní:
A Di^jm v»l!éB. éa kürokt. minias Uhumnak .« IH6K évi XXXVIII- t. c. 38-3-.I s<akaas-ioak ArTimeb-n léi^i-ii^H kosiig) i«koi«i alapvagvon (elügy->e<^ kex«-íé«- óa júvíhI el mének f«lbai*oá-láaa tárgyában, a j-ivóben e^íönUtö keaelóat ciólió u asi'aaai — meg a köt-ig.tg^iaai bisofaág 18H5. évi í-bfüir bavi gyűl-HÓb^n tirgyaltalván, a hoio't nagt ton'oatágu vógtAahea kóp«aL, éten utaaitaaok ugy a felügyeletre valamint ke.fle.rr Áa a jrtvodelaek felbu.nali.ra Tonatkusó reaMetea lételekkel, nem külön-ben keseU-i mlotákka) *>Ljü t. állandó tájék „iá* coljából Z»lam«gy« öawa. k5-ta^tfi ^iólj4róaágamak megküldeUek ; nereteit kntsegek a náinadáaok sirot h»iárid^j-ofk beiariaaára telelAanég Urhe a|Mtt ko^iettnttek; végül aa oaatna járáai asolgkbirak a kültagnak n. érdemben nyújtandó Umogatáara, illetve elleoSr-a^are fflbivattak.
A* iskolai al*pvagyon adatainak ^.¦od -a gyüj é««, erceiének és felbaas-niláaáoak tüieiea kimuutána. egéaa tan-kerüjetb'n ekAppmogindittvan. nem ctak a mar beaaámolt kouégek ingatlana «a késipéoa-vagyona tüntit fii k4dveafi arányoka , baoem aUpoaaa remélhető, bugy a telekkönyvi . egyéb nyiUino* okmányukkal teluerelt toraakönvvi ad.tok asembeai eae után, Zala-megje iakolai aUpvagyonának h& megillapítiaa lehet-aégea Uend.
XVI.) A kertéaser, mesftgaidaa.^ ¦ uemeaiiéa hárma, iráoj ában Urveae'.t v»gy már feunilló iakoiakeriek éa f«i* kulik «aabáljo«ftaa terén kiváló lendületet a a késelésben asakiserü ogyönte tetü.éget remélheüak a megyei tcirvóay hatóaág álul kiadait aubályrendelet'61, mely a lalamrg^ ei kutaég faiskolák t"ol-ál.ná.át é» kfxrlétó- gaidaaági egyle tünk mel'g érdekiLdóae w asaktakinté-lyeink ok.teru Un ugatása mellel oem-c*ak bisto.it ja, ha Bem hivatva van a faiakolik g-'odo« áp'>iáainak eddig még elég aok kóuóg által ueoa is .fjtett igen fo&to. Ügyet a ntrg^ei érdeklűdéa magas-la-ara emelmi.
Ssab djuu tbeljnn Bmlitenem, bo.y meg)éak r$J&* vid^kvin mar oapy virágsasnak Örvendett aelyemtenyÓMtes ujabb lendülete . esao namseig«adaaági • kedély! as^mpo itból egyaránt nagy fuoU>MÍgú ügy erdemóbm a tankaffUet úauaa Uniói k«UÓ »UkW> Mhivatuk,
k dacsára — e tanévben 170 napot tnllritt-m i.kolalátoga<iasa<. E látogatások eredmAnyérAl s tett inté*kedéseim ÓrdemórÓl minden alk*Umból • ttk kos Ígasga:áai bísotiaágnak tüietes nyilvin-tartoit havi j«Ua-é*«kb a sstmot adtass
XIX. Örömmel emlékesem m*g néhány basafiks . kegyeletet adnminyrül ia
A Dflmt-tuégi vidékeken möködo jelesebb tanítók megjuMntaaáaa cséljá-búi megindító t moig.lomnak j*iaot'i.ebb, eredménye volt a) Z«lam<>gy4 nemesi vá la.nmáoyiQak évi 120 fr'. ajinlaU ed-4 t«nitó digj uUlmtsisira; b^ Liiir Bec-nát as*gviri fódbirtokoa 30i> frtnyi ado-miny* ugytn^teo oiólra : c) Smodita Viktor perlaki .egedisolgabiró évi 100 frt ajánlata a magyar nyelvb*. legkiválóbb elftmi.ételt tana«itó j -rlaki jir4.b«li aö-vondókek ..imára, d) végUl p-dg a Hira^bler testvérek A>*ó-Domborúról & éven át ki<>a taodó lOOOOirtot ajá.u.ttak meg > murak'tii )»-gjei-.ebb taaitók éa a magyar nyel^b^n l-galapu«abb jártasságot tanuaitó D<iV4ndékek ju aimasiná>-a
A hivatásuk magaslatán álló jele* tanítók anyagi tAmagatisa . idngno »" noveudék-mk itastönsóae a m^ityni kulturális m -«|talmák bármily alakúéinak kerotén belQl egy Állandó . önálló uxól je lenioa^s«*"I bir. Bisonynyal méhó miod-asok figylmórA, kik akir anyagi ag akár asellemíUg hivatva vanoak — tár-sad«Imi utón kikel iui as állam ald >zat késségével . a jrt 'ani ók buszaiméval al-vé'n't magvakat.
L«ndi(-m 1-> néhány Balwton vi-d-ki fi»lrkei«ii Í«kola aornin néhai Feate tícaTasfiió gról 40,000 fr oyi baKyo-minya, mnly a k»-»*'h-lyi . b*lalo.-sse.t pyörgyi hitbi.r/Di4nyi uradalom iskolai kőit lest Motiiandó. A t«lo«atát«»k arányaira n^svt 1W-1 ék^s b«lyról megkereste vén, réaslntes hnlysaini ss-ml) útin b«-h»tó jaVAwlalot ké^site'lem, sast rendeltetést helyére j« tatum.
Vkínt*tna kotigaagatiai bisottaág !
As im^nt »li't«rj^aitfftt kd>t<>k után ssUkaégna retsletesrbb^n móllainom a kuvetk^so tanév munkakörét.
A megjavnlt mindennapi iakolisis
«é«e s asigoru e'.lenorxóae min — stabilyotasra vár ks ismét-6 oktatás fo-kor.«to. k-re«i'ülv>tel*-. mely ac iskola L.mereteiüek hasiaál a gyakorlati éUtban való jtlentó^gé', mrabbi képióst nélkülöző .óvendék-'akné bstoaitja. órvényre emelje.
Ápoljuk afaiakoIikssaksstr-Q kece-léae, a srlyamtenyésstós s méh4*set Irin-ti órsókót fe'n.Vt^knel . nóvondókoink->él egyaránt.
Fürediül Sridóig alig van aqngyén-oek vidéke. m*ly nem volna alkalma* v.lanely n^mie'ií»td*ságilag rUnyÖ. és fonto* mellék togUlkosasra, — A ne(Y tantealület la^jaihoa intésett körlevele imben eléggé kitejiettem aaon Innto. ba-tiakfirt; melyben péld- . érdeklődés dolgában, e tóren buzgalmukat és basaÖsigu-k*t érvényesitbttik.
A. 4fr«a>a-t(;tannak notl már.zimos isko'áokb«n bereud-s-tt tAOitásit össse kell kö-nunk a gyakorlati éifttbm is mio-KiniikDtó alkalumiD«l avégböl, hogy népünk akár éieunódjinak, akir kedv-va^y járványokat aasporiló helytelen ategaiok«»ainskL»som<Ha követ-kesményeiiol megi<let6dve — s*j4t Ösa tönéból éa meggjAsAdéfl -bll |. laaa m egósssógügyétiek minden sorsban e* illa-po.ban lehetséges javilasshot. így less-tek majd népszerűek ós virvavár:ak a falusi gyermekmeoedékhisaK, melyoknek áldását o.y o^b«i-D néikulössük.
A már fénnilló állami iskolák tovább fejlesttóte. nemkülönben a nemse-liaegi vidékek i»kóláinak a magyarnyelv okutiait végleg ssabilyosó magas rendelet siapjin i6r ónt vagy történendő ttervetó*e után — kiváló "figyelmet érdemel aGöoaejtek aeveaett vidék népok-Uiiaa, mélynek IéadOinto Már a lanév-
16 án
18^6 febr. hó
a 1 itató* aaolgáj* : Dr. Bmstietka Kálmán, kir.
Vidéki levél.
Babocia IH86 *pr- ÓÍ0 TnkintKe* sserkesstó itr!
Talán nem Imi érdek nélküli dolog; ha a babucsai analo.ka-vadas.atot rövid váalaibao becses lapjiba közölni fogom.
Igen Í.l Nem bakot .... han»ai ¦sálonkit 1A.Í rándutl ki agy diaaes lir-saaiga babócsai urodalmon: de volt is im sikeres eredmény. Nem csoda, ha a vig compá.ia igen jól érette magái mikor a hangulat OMgteremto}e a magyar aristo kraeii egrik kiváló lagja, — mint há.i úr — móltétiico. Somasich Jinos gróf ar olt, ki mint kedélyes társalgó s sxives veadágli ó tág körben kellAleg ismeretes
Kóssi vetek a háíl úroo kívül, Tal-lián Gyula asolgabiró Jalso'ietky Lajos járisbiró, Németh Pt plébános. (Be sencse) J«atay Jóss»f jegynA. Prinke Sándor ÍO'd^i'tokoa, Siabady ^gaaes tani ló ur. atb, .tb. urak.
A radftatat lefi^lfisa igen órdekes volt, mindenki igyekesett magit és fegyvrét minél inkább kiiüotstnt. De aaj.os í mor: az egyssrr n babocsai vadaasok m-g.jokoit előnyeikkel bittérbe Skorulla>k . a. idegenrk vitték el a d csös^g p4lma igit. Többek ko-sott a társa.*^ «KJ>k tagja rgy olyan nagy rókát talált lőni, melyért bárki ia m-g6a<-taá a . . . . tis p"Ogo forintot.
K4ak borulván asesi, mindannyin a máit. griii úr ..ívesen lálutt veodégm valink. Ámbár egyik vendég még máig is kíváncsi volna megtodoí — de vek 'gyÜtt le^inkábD m>gamr — miként jutott a dissM társaság koréba melyből olyan ssép «mlóknkk«l távosott. . melyre még aoki. aagjon .oki fog viasiagoo-dnl.,.
As-est ebód felett p.ttog'ak a humoros sstyrikua megjegysóaek ; folyt a vadas, adomák bosasu a«ra, melyre fel h*agsók as édes goad-telej'Ö kacsaj. A« asstal és ótelok, a kiatolgalii éa a dódel-getós, melyben rétsesíil ftnk, kifogástalannak mondhatók,
Uraim ! Le a kalappal ! mert a XIX ik asasadbao a ritkaságuk soriba tartoiik ha ari.tocrac.iink ósi birlokia ily .aép egyaserü polgiri vondeg Üti. i.a asiveakötele*sége>( kÖs« ssimitutik be
Att hissem nincs ós nem lehet ki fogása seokioek sav, — különösen a jelen voltak kttsul — ha ait mondom:
Móhóaift-ns Somasich Jáoos gróf, urat at ur Isten meg aokáig éhass*.
Anaid'n uarad'am a tek. sserkesto ornak
alisato* Sao'gija
..erekre 215 frt 97 kr. — 4. Nyomtatványokra 399 frt 19 kr. — 5. Könyvek, hírlapok és könyvkötő Biankákra 375 írt 23 itr. _ 6. Fülesre 212 frt 99 kr. — 7. Világításra 24 frt 73 kr. — 8 Postabérre 100 frt — 9 Járulók ipar ós kereskedelmi iskolákra 450 frt. - 10. A nyugd.j alaphos 488 tr| 80. kr — 1 1. O«tönd j. ip«ros ssakoktatist 14 ogaió ifjaknak 2Uu frt. — 12. Cta.asi kftl-segekre 34o frt 74 kr. — 13. Hírlapi hirde'óaekre 4.'>6 frt 55 kr. — 14. VóUtleo köllaé ekr* 345 lrtC5 kr. — 15- Visssafisetós tnol- , lett adott előlég«*r« 180 frt. — 10. As v 1885. évi orssigo. kiillitis ctéljaira.
1287 fn 99 kr. Ö.ai«se. 13199 trt 45 kr.
Péostiri maradviny 1885. óv végével 14,208 trt 74 kr.
A soproni kereskedelmi s iparkamara
terülstón
671/886 ».im.
Hirdetmény.
A c*. kir. oattrAk k^reake minissieriam Qr c« yg (Qairin, valamiut F»gen g
ós Qnc« faládán) agrógyidóny tartató ára (évenkint szeptember I-tM mi jut 3l ig) a hasaló kereskedést betiltotta, a mit eseanei as illető korok, fdkep b i i a 1 ó* re.kedöínk tudtára adunk.
K-lt Soproobtn 1«86. márci 4é .
A kerületi keresk. . iparkamara.
A soproni karületi kereikért*Imi t iparkamarának 1885 évi zartzá-nadáta
Bevétel.
1. Péaatiri maradvány 1884. óv végével 10,495 frt 99 kr. — 2 Illeték fejében Wolyl 19,080 frt 76 kr. - S. Kamat fejében idóleg eihelyesettftsssagek után 296 trt 44 kr. - 4. A kanara he-*5 egr réssének tibórleta fejében 250 f.i. 5 — Védjegy lajsiromaáai dij fejé b«a 15 frt. — 6. viastatiMUtt előleg 170 frt — 7. A Fogl-iéie utasási aiapitviny-txü, aa orsi'gos iparegyesblettol. Bpesten 10U frt. — Owseaen 27,406 frt 19 kr.
Kiadás.
1. Lakbér a kamara helyiségéért 1050 frt. — 2. Évi fiset4*«k, lakpónsek és napidíjak 7091 frt 70 kr. — 8. Iroda]
Töryéaysxéfci
Bűnügyi tárg>»lá»ok jegyzéke
¦tlfteg«rM«gi kir. lorvéo;H«ktf>l
1886. iprih 7 éa 912 Soó. J.no. bami> eskü büoie.t^Tel Yfcdott eileuj Ugyboi y«glár(j. - 913 Id. Bioik J6t*«f ¦ lir«*i h«!ÍU okusou »Bl;u« t««ti i4rU«««l vádüit.k ell«a> Uí;b«n vígl»rS . — 915. Koráca Éts t*rj. PaabIi Qyórgysé tikk««stAMal vido^t «UeDÍ ügjb«n TágtárgJ.
Április 8 in 61. (Uhu Siodor • társm c««IÍMftl TkdoliKk elleni üg;b«o T*«!árKÍ. — M> BeodSk K>g6 1-lváD levél megsértése mialt vádolt elleni Ug) -b«D Tegtárgj. — 795. Treiber T.k.c. M'bálj • lArMi tuljos te«ti értéwel té-daluk elleoi Og;bea rifHigj. — 917. Ceili VeCssrks Jóu^f tui^oe leeti ¦erteaesl Tidoll elleni Ug;bea vígllrgj. — 976. Humcs Uosálik a tirsk koeukirkt btmi' ¦itá« miatt vádoltak nlieDÍ üg) beo végt4rg;slás.
Apnlii 14ea.Ü59 Orű>b«ni»R-giD« gyeroseköléwel «ad»lt elleni &^ybru '•glirjy. — 506 L.k.lu l.t'4u • tara. lopáaaal vidoltaK elleni üg^ b^n 3->d bir. itb. — 729 H-nj K.rolj a lár.. taaroláa Tétaegévrl vádoltak eil«ni ügj -ben 2-od bir. hhird. — 73Ó. lfj. Prei-ninger Jáoo« h.tóaág elieoi eroaiak btlnleltével vádolt elreni $g;beu veg-tárgv. — 813 Maroaa Ferenct lopAa mittt vadult elinni ügjb-u 2 od bir. ub.
— 814. Töke Imre mlyoa leaii a«riea-sel vádoli elleni ügyben 2-od bir. itbird.
— Pollik Qvala rígtlmaaáaul rtdol'el-leoi Ugvbeo végtárgj. — ÜÚ2- Ssántöi Veodal a lánai, halált okoBoit auljol tetti aorléa- éa lnpáeem! vádoltak elleni ftg^ben 3-ad bir. ub. — 876. Molnár András a társa lopssial vádo tak elleni agvbeo 2 od bir. itbird. — 914 Koii-caek Ferenci lopáa bűntettével vádolt elleni iigybea Téglárg;. — 910. Németh Bórköci Mi hálj • táresi hslalt okosott suljos tea i sértéssel vádoltak rl-ieni bejben régtárgj.
Április 15-éa. 638. Kov.d Imrene llUvésa okotM .éségevel vádolt •lUm ag'bea végtárgj — 852. Tusi Oib»r a társai rablás bűntettével vádoluk e>-leni ügjben véglsrgj. — 953 P-f-s Jánoa a társai magánosok elieoi eröaf«s bümettével vádoluk elleni Ugvben végtárgy sláa.
Aprilia 22 éo. 851 Bekk Henna edibe'öléasel vádolt ello..i ttgjbeo vég-k'KJ — 9751 Borsos Lá..lo basia eaka blioiettével vádolt elleoi ügyben végtar.
— 4486. Kba Jóaaef s társai balos.K elleoi eiAssak s salyos losti sértéssel vádoltak elleni ügybra 2-od bír. i hird — 794 T.kács Illés s társai aolyos i- kon) -njtl teati aértéaael vádoiuk nllem ügyben 2-od bir. ilhird. - 893. EuíI- litván emb-ról6a.el vádolt elleni U'yb-n 2-od bir. iihird.
Április 28 in. 895 Krampiu Ma-tyáa mKgánoktrat hnniisitsitil vádoit el- -¦ ¦eni flgy ben régtárgy. — 956. Arlner Imre s társai lopáassl Tádoltak elleni agyban •égtárgy.
Április 29-én 891. Maariesky Márton hivatali eikkeslláseal vsdolt rlleai ttgybea 3-sd bír. ttb.rd. — 991. B.cd. Fareoct a társs, halált okosolt salyos testi sértésééi Tádoltak elleoi ügyben 3-ad bir. ithird
ZUs-Egerss-nen 1S85 m
Mumsik
iHUSZONÖTÖDIK ÍVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. ÁPRILIS 10-im.
Hírek.
Moreinak BelgrAti

a aierbiai b.djárelbeo, mibe 10U bele miot Piialui a krédóba.
jutolt ¦ mint honvéd titat a •etorottatáat elkaríiite. Ekkor viepaaiMat a pápa
gjakrao jSa nyomara sanak, hogy a oaaledliajok a caalédkőajTbea aaüiatlaök
Hukoliba. foljlate Uaolmáa;ail »i 51- ecaiámát kivakarjáa • b—$ érrel maf-reoe* érők rege Mé a B.ob-n. em. Sna.iijá. .-a^uk.t, Igj tín Lagk8eelebb
lőtte magát. Ai etetr 61 a Debrecaeni Ellenőrben a köveik esi réaaleleket olvastuk Ambróiy Antal ápr. 2-án aa etü vonat-ul jett Tokajból jDebrecaenbe • a Bika
alatt joggyakuruok, aa alkotmány helyre Caoak* Mari itskatsetvgy&rgyi ÍUetOtéga jasálló 24. n tsobájábaa taálit meg.
állitátakorpedig a Vetipréu snegyeenyia- ttolgáló iáoy it, a ki 1860 aa látou aap-gi járatnak lbíaj kit kétcbb világot; de valóttioHleg *alamely marafi
gi járáaoak laolgabiraj UgjTedi irodát nyílott t i a biróaágok eaerveaeaekor bírónak kinevelte Pipára
p
véoytsék bettüoteiéte .tán 1875bao a nagy-kaoisa*) törvénytaékhes lett áihe-
l.U
iat iljeu len iránt táplált eaarelamból megifj
lorvénreeéki akarráa magit, ai 1860 bdl rakaraa éa
A pápai lor- ipaailaa álul 1805-öt ceiaált. Ámde
•aolgálók remea eüenőrafljettek, a nyíl raatarloaak Dem kerüli ki ilyetftD mia
. In ¦Kakértolm* ét storgaima ál- k alán esi a ügyeimét, aa rájött a kh kil A é! M áib
tal caskhamar kimagaslott, ttéki elnöki állat ktt i. ben
gy
A lórvény-! táera él Mártát 5 napi jóti ürete- b«ste; esolgálaUdoját ld iédk Wl ö
iuw ú muokakereae* végeit akkori Jíbíii érk-aelt Belgrádba, midin ott igen „,, .lukiig »olt » l.aderó gvijleeére. a ", |egj»rrÍQgb.ló fiatalember ekko-nbaD labál Belgrádba be>eue ét réiet-
|e,u| múakibao o-m á.lt, öaaa.fogdoaták__________^ _^ ^___ _________...... ^_____
j, ukiiiMt nelkiil, hogjr mai; oreaeg ala!. - ! biUég.„k biaioojult. m.nt milrea k>-1 fiauleb falója, beeoroaták-.uf Kneged.ener, A ¦ Qo6 jOí4„ Tok Kartin,{ ,„ ^.^.k _
áalyib padig, dh
bamiai-balleb.
ki
deabe a miod a két alkatommal — elao caalédköojTbol moggjoaodhatett volna a eaetben keléiig — 0 állt a tirreiijiaék i.murairól ¦ jelentéét tehetett rolna, de ,éUu. mini b«lj0 tee elnök ; abbén a mi-[nem tette, 2 ín pen búntetéare ítélte, tOÍ .. nóaéíben ép oly jelea admioi.u-aUT t«-; Üdr&aeége. tanul.ag : .LiaDvaó, ne akarj
ibb lenai, mint a mily idfo Tagr.
, y
Örömmel olvastak a Peat,
Soót Emília tajá- ugy kiakoru gyer
kei : Ilona, Irma, Qésa, Zolcáo, Ida
ulo.k bocaalottai.
— N«
tu> a 20 ik élben él a folyó éltben ke-run vwlna euroaae alá, ¦ aaerb kat. «lbo-cutó lefél keséi koat T.n iá eaael Béoere uduli bőgj olt illetékei beljeu panaas tpgyen a furcaa. verbua
k(>somégaek. éd
Andor.
ö Óta él vei o- A tártalat,
g melyei Grerófi aa évada ataraódtek, mott
Kat« vaotorálni ment. aa éjjat tsálláaán h Háanap agéai délelőtt uobá>-
ban tanúskodott, oaapán kevéa időre tá-voaott el, hogy papirt vátároljon. Dél-átáa 4 óra tájban a acobaleány l 24. acámu atoba ajtajai ktaté nyitva találta, beoésetl t Ambróiy AaUlt a padlón vérében fekve halva találta. A rendőréig be» aaoanal jeleotétt tettek ta hely-ttinén megjölenuk otakngy »D konata-tálták a halált. A lövétt hbá jó ablak nyitva volt a a. i b i lk álló
habár ajtó téd
ajcu »bá-
ba.n ia Toltak aaüló Teadéb'k, tenkia
aem hallotta a ea«rt biaoiiy
lehat megállapítani, hogy a
laa fé>fi háoj óra tájbtn
•an nem i-asereacaét-körette el
uruágodo&k háiás Ertszönctem. Ha lebetó volna, hogy még egy ideig e
labdacsokkal éljek, biztosan hiszem, hogy a porok bevételétől el tudnék szokni. Ez a legulilóbb bizonyítéka a svájezi labdacsok jő hatásának mely a labdacsok számát nem kell ara pori tan és a baj megszűntével is lehet még clóvigyiratúl. néha-néha egy-egy szemet bevenni. Ezer köszönet a legjobb szándékkal küldött srájezi labdacsokért, melyek hatása valután fÖlQlmulhatatlin. Caspkovics János könyvkötő segéd (városi kórház)
Szinéuet.
Uariti Andor lUilnil. a múlt ho
tettét. Aa aaataloo oáxom tárt lereletl 27-én kead'9 meg rároinnkb.n oi6ad». uláltak, mrljek kőaül aa egyik ne]é-jeftit. .A Rancaauk .vágj teatTéri gyfllö-
caimft asinm&fel.
oek : Revictky Ilonának atólt. Ápri-lit 4-éa íelbonooUák ax elhunyt holt teatét t as agyban megtalálták a golyót Ambróiy Antal Zeomplémmegye egyik legtekintélyeaebb, iegrégibb nem«a caa-ládjából ¦sármatik. üarmincihat évet, homounaj artiilétÜ, római kaihólikw nAt, két gyermek édet apja volt. A atomom tettre ailált anyagi helyaete inditotu a nagyon valótsin'i, hogy Deb-rectenbe ía már aaaal a re teaetet elha-
j y
ki bírónak folyó hó 7-ód d. a. 2 órakor,
munkás é.eién«k 54 ik évébeo, rövid
arrlkai uUn nu|R)il- I .„övedét alán, Kldoaséldadéa kö'vtke. il tran; \&
t»l«.a. P-M. b.dn.gyot, . jónevü fran-:tib,n tQrtéal gji.M, elbánj dl. alrikai kuUtót két arao kiaéróje ^ Wke le^^,a por.i f.|.„ [. To..r.g.b-. m^ólte. U»M afrikai «t- j _ A kíi<|ye, f,
nak, Ottlik Kdének iakáaáról.
1 „Bor-
járaamiiliaagut.Uabaa indali. Párér-t ~ * ltwyw «•»»«. -. ,w.-
«1 eseidtt »éte»e.t f*l a pár.ai írói kör «**' operettében kaetagutó elmétaéggel tagjának ama jele- munka.ért, melyeket "a aiegjelenave egy kedélye, fogháa. Fratcati Marcal! álnév alatt tett köaaé. Hát ha nem iá éppen ennyire kedélyét; - Le«as.,ott t4rvéayjaTa»-,de ¦•-_» *»Um. n*g/« nd.g lehet a Int. Mmt egy.k kolowvár. l.pb.n olrat- " *•»*"*" **rotháai daty. >t _ mert .uk, dr L.udüer Gu.ttáv a koiouvári " •bb« »4rt*k k-delyeaen táraaloghataak .— . ______ _ „i.^i,., ;ft»t,«.ll. a jár«ik-kelökkel. A napokban egy uri
.éaére anyóaa Revitcxky Déneané •sül. Ottlik Twéaia éa teatvére Ambróty Nándor aátoralja-újhelyi ügyvéd ment le Neje már öt bét óta betegen fecnik. Budapet'en.
— E«y stÁért ölte meg masát Hunorról írják: Gál litván ponu-váaa-di lakót o hó &-én feletégév«l Bada
pgyetem jugianara a m
í«tok iital "kis oraaággyQiét'.
t. hát elnökkel, tielaök.ke: ét jegysökkei
i?-ei jogball- •jár'ik
tartat. A «IBoer«0 «•«" ™«g •• togJ •¦ utcaán menve, a dutyinak rotléíylyal ellátott ablakán át egy fogva levő hölgy
gadu, iQ nyomó lobbaé^geláltalánoatág b>n téayeaen lwi»v-*ták. A tcavasát erMméay« általaoui derűi téget keltett. Dacsára a»onb»n a leaaavasáanak, a jö*o uiiiortökon a réatlotet vita kovetketik
— Ongjilkos nrvnpéuttáros.
Felfi írja, Péotröl a mc- á c*. 30 áa Sey Lajot éa Nar*y aiámvevö Pécavar-dm mentek, bugy bilunyoe á/Ya-péusek d.iigáb»o vi»»gai» ot t»r a»nak-tírua Aiajm voii árva-aiyát akartak ki-b«llga:ai, ei iiuiiuíd uom volt bonn. A kiabiro a Iakáaáról a asÓlób
gj p
Mtnt a Péc*i Figyelfi írja, Péotröl a mc-gya áéktól má c 30 áa Sey Lajot
téktól ülnök
Ijfél itáa egy bb kftdé'yállapotban ballagott b*.a»!
pfy uri ember, tud.tábfn anoak, bogy a makaó n»gvon meglibbentetle bugyellá-ntát. A mint a városbátí dutyinak as utotára nyíló abltfka aláér>,e«do hangon taált kí botsa a duiyíntk egy iagyeoet l«kój»: .Uram, *« latén áldja meg, kö-oyörlljnn rajtunk, ryujtaoa be pár ssil gyoiá'- Gyertyánk it tij, kár.yánk is t -d ; d« tűsünk nem lé«éa, kénytelenek vagyunk itt sóletben biul»codoi, bolott tokkal kedélyesebb vo'ma egy kis hu-
i meDt kere«n .
A mint a préihaiba lépett, ia»ooj u látvány láiuitatemei olé. A voit árva-a'ya ¦¦'t hevert ve/éb-ü, fej nélkül. A ateren-i'^tlen ember vitael töltött piaatolylyal vtlett végeit éleiének. BonaanÓ teltének. •>kaul as; mondják, bugy mintegy 6300 forint árva-péntrol nem tudott bnatámol-ni a m»gyei árvatárnak.
— UoasiU léi haaaoa attdlokbeD. Badacionyból Trattyántsky Lajot egy eddig kefétté méltatott tÓkehernyó, a Turinx Tiridifi paatiiiáaairói kötli Upaas-tala'ait. A molyaál valamivel nagyobb éjjeli piile, a Bsóiőtoke héja alá rakja to-jáuit; a tiT*iui*l kikeld hernyók a bimbókat puaititják. T. ur aaóllejében a ¦uh évben mintegy 20 akkora tahetí as okututt kár. A pille tojáaait a tőkének drótkefév] való Udőrstoléte u'ján lehet etenéaiieni, a hernyókat ragaasló-gumiba mártott ludtoilal vagy eoaettel keli a bimbókról leaaedoi. É dekea, h«>gy as idén a hernyók korábban kikeltek, a« lerméaseteten a«m táplálékot neoj lalál-tak iem & Dkgy hideget el nem *ieelbet-ték: váraató tehát, hogy tts évben a tiS1-IAk meg I amek kimélv« puastitátaiktól. T. ait ti roojéli, bogy a nagy hideg a kk i fillák
tsunrgyeiéí." A
kt-teiüa-k v
gyia íd
y gy g
filluierának aem lett
inyérrí. a tok míud^oféle b-jjavl s cstpáa-« kUsdó H^íay gasdáoak aa.O*d táo re.nél_,i. hogy toegless a hoatsu télnek »« • battoa, hogy ctökkenti a kürbataiian-n»k látásé triü tsaporaaáffát.
— Siereaesél'eoaég a sx. fe k«rvárt vasúti iodaló háiaál F r-h«» Jaooa, vamti kootimetter a vatuti >a<JulóháináI a kocsik ötasetoláta körül fug.iaiB'oikodott. Hunkt kOtbeo b«le lé-P«u a vit <-lvetetetére atott keakeny ár-rokba lába beléatorul(,t a vatui kocsi ke rek* b-Hábá' bokában leijeten ötaietusta. árotuak egy "*¦¦ let ¦ j-ies alakja hunytai. MiDd-o-•" m-^döbbeotett váratlan halála. A ¦**y»r bírói k*r egyik jelafl tag;»t vatsté 61 beaat, kinek kora ifjntágáiól fogva ~ ' élete folytonos mnakából állott. ián mint 16 évra ifja tt iskolából • honvédek sorába• lépett végig harcsotta ¦tabadtág harosot, végre Komáromba
Kiiro|>-
ur, ki magi
lem gyűlöli a b.aito', eo^edett a kérésnek • egy egéts pakli Jón köpi ng-féle svéd gyufát adott o^ki. b gy nyugodt a hattooe«yeibe«tei.ek regge'ig.
— Gondolatban is b-orsasitó jetué; válatsiá as i>ag)ilkoaaágaak öav. ZaubeUky Naodorné, r.-komáromi lakót ki m. bó 29-én a 9. tsámu váreród sán csai kóté vonulva, ruháját éa bajái pet-roleommal leóntötte ét magát meggyuj-tottt. A bortatstó égéai kínok jajkiákátt otaltak ajkára, mit meghaJváa a k&tel ben tanyázó katonák, tégelyére siettek ét sikerüli ti égést elfojtani A aúlyot égétí tebeket ttenvedett ofit a kórháaba >tállito Uk. Ls6rmuéggel batárotlépétre i nyomor vitie a tterencsétlent Pia, ki eddig gondottt, elhagyta; t at amogy it betegei munkaképlelec aattony így akart végit vetni megunt életének.
— Ai eltri pAoateur Oltás Ma gy arortaágoD. Stepper Vilmot dr. temetvári orvot, nemrég at otstrák-majryar álltmvaaufak kóltaégén etjy veatell kutya által megharapott T&tati munkáatal kinn volt Páritbaa t tanaim Ányost a a Pattteur-féle intésetet. Tanulmányait otak hamar to't alkalma, fólbatsnáliii TemetTároti a Paateur-féle módsser ate-rint beoltotta Dama«ciu Athanáa munka* t, kit egy veitett eb megmart.
annyil vettek magukba a aa4ió vrdüjébűl, hogy mindketten berúglak hatalmaaan. A mint a korcamából kijóttek, Schaei-der Fereacs — állítólag mindn oek-nélkftt — kirántotta fehérriri bicakáját ét pajtáaába Viaskupi Jóstefb? ttorU tbbbasör. A mefrssurt egyen, ki vállán éi mellén, a gyooiur fölött tulyot tejeket kapott, Saaaerogyott, a bictkit pedig kereket oldott; de t rendórtég még at a>p ette elf»gt» egy bordélybátban. A megtinrkáltát t megyei köskórbásban ápolják ; a viugálattaj megbitott rendór kötiígnok miodet ideig nem tudott föl-TÜágotiió vallocsáat tenni. Schneidor a randóraégnél letartóxtatva van'
— Vakuierö gafaub ftlyv. Egy galam állomány kint lütkéresett a kát-tetőn, nem aejlv* lemmi rotasat a tsóp verófényet idŐb«n , ¦ egytser cttk otak a villám caapott kSiéjuk egy ölyv : h»-aem ügyetlenül, mivel egyettem raool-batott el ; ügyetlenségét nem bogy meg-rep&jt volna, ibáab* ¦ ott
— Zsidó egytei
ew Yorkba.
nem rég as éaxak-a'merikai atidó bitköi-•égek egy rétnének képviaeloi gyűlést tartottak ét ason elhatáros^ák, bogy W-Vor ban ttidó egyetemet állítanak azsel a csimmel: aHebrew Univertiij et America."
— Fiatal akart maradni. Éra atasonyeág boneatft ttiódaá aaaknom kivétel nélkül Örököllek ötanyuktol a let-atelgétt, a eaae! egy üt tok matt ron tu-lajdoQt. Ai mag éppen köstudomáta do-'°gi bogy mindent inkábD lehat kérdetni egy lánytól, legyea ai a palo ák bibor-bár#oiyb*n atületett leánya, *»*gy Tr. tka, Panni, Bteake déstab&lgy, ctak ast nem, hogy hány tavaait ért már meg. Tíaenhét érnél tovább nem igen mennek életéveik tsámitátában, a 20-nál meg éppen megmaradnak, tovább egy értiaed-néJ. A rendőri bejelentéi aivaUl ifea
tségyeilette volca, a lova hanem becaapotl a (falai egyet megcsípett ¦ att kényelmeten fala tosta egy tarokban, a talajdoooa pedig étire vette, hogy a tat benn garásdtiko-dik, behosta bit a galambhás cupóajia-ujáttime a vakmerő el lettt ctipvt ét érdem tzerint ki it fisetteiett.
— Ij iamétlö fegyver Ötateálli-tátin dolgotnak Stájer várót hírnevet fegyvervárában, a gyár tfiigaxgatójának W«rndl-oek utaaiUaai nyomán, mely fegyver hivatva Ittas miaden e téren elo aiatatoltatt meatte felüibaladai. Ei aj rentaerü fegyverből, melynek tterkeiste rendkívül egytterü. a legnagyobb köny-ayüaéfgel negyven lövétt lehet ' pereién-
kint tenuí
fegyvnr fent
jelsett egytaerü kiállitáaát, ára alig fogja meghaladni egy kösfiaaéget egyoaovü ééké A f ' kél
g gy
tegyver értékét. A fjgy»«" kb i kk
gy
o*ekély bb
gy gy y y
ét karban tart át a ii tokkal egytaerübb. mint a többi r«ndtt«rü úmétlo-fagy véreké — öagyilkoa klr. köaje^yió. Debreoaenben ápriba 3-án délután Amb bfó*y Aatai, tokaji kir. köaj^ysí ifib«-
rtkoná A tem<
Teréaiával Pándon
egyet kóHegekben
járt. több
Haaafelé at
ismerőtök h&s
áregyütl van ¦ as eddig előadott dara- tiromáatal jött. hogy golyóval taabadit-bukbao, de küíönöaea as ousjátékban ••' jm meg m»gát as élet nekéa terheitől. ügyet rendesöi kés mellet,, iwreplfl tte- \ A temetét vaaárnap délatán ment »ég-méíyeknea: a atigorubo igényeket iá ki-! be, Debrecenben lakó egyik ' ' eléfilo játéka előayöaen mata'.a be magát a tártulat- Jáasiatársulatot régen látott már k(HOD»égünk. Miklóty pegig, kit köiöniégünk oly oagyasamu bérlettel anayira fölkarolt a taini évad alatt telje-ten maga ellet* fordított* a kösönaéget, msfy cserbe hagyatva éretvén magát, caerbe vagyta a tánulatot m. Gerőfi eddig még mindig j*lea tárauiattal működöt vároauokban. a a mit eddig e tártulatól ,á<tuok,aton bittat reménynyel keotek-tet, hogy mind a reperloire mind p-»dig a játék tekintetében — aa ügyet ígatga-tó régi hírnevének meg fog felelni. Ge-rfifi társulata komolyan taámbanvebető erőkkel rend«lkesik. Gerőfit, G^rófiaét Balog Árpádot, Fehérvárit, Andorfit. Lacs-kó Arankát már régen ism>rjük. 3>«1«* ma na elónyöten matatta be magát, de a többiek it, kiket jobban megitmerni otak esatan fogunk, megfelelnek aa igénynek Meg vagyunk gyotŐd'e róla, hogy Kamata műér tő kötöoeége tőle lehetőleg páreolm fogj a. Gerúfí derék társulatát anaál is inkább, meri a legújabb, marta legújabb daradokat is felvette reportori-jában a egy kettőt elvetetett igyekatik gyüj eni aasinházlátogató kösonaégnek^h) — Bie»báláti. Scboeider Ferenc* maori, ét Vittkupsi Jósa^f cták ván illeiÓtégü mindenesek, a iSobw.mmer-tettvérek is.-fehérvári lókeretked^ osag-
lél, vatárnap ette több mindenét paj-
áaukkal borotgattak t a vásártéren vő Koho-féle borméréab*!
aj átment aa útról ét
betértek a mindenQtt megkioálták őket borral, pálinkával, aot Gál esenkivül még as utoo it ieaogatott a kulacsából ugy bogy mi Kar basa ér késtek, jóformán el volt ásva. llig a férfi a kocáiról lepakolt ¦ a lovakat kifogta, aa . tsomaaédba beazél egyről-másról. Nem
tokára a férj estre vette távosátát t haragotao áttsólott, hogy : hát te tóba tem lehetit én mellettem. Az attaony tudva, hogy ittas állapotban hásaártot ssukott leani, csak annyit mondott ne ki hogy: oa veitek ed j már megint. Erre a férj iaó nélkül bement a tsobá-ba, lekapta a falról fegyverét a kirohant aa advaraa. Felesége utána sza adt ki akarta ctavarni ketébÖl a fegy vert ét aegittégért kiabált de as híreién ki rántotta magát, a pajta mijgé ata-ladt • ott állába lőtt. Asután vértaeo
befutott a taobábft i egy mátik
g pg
Gerfifi, Balog Stelet, Aadorfí, ván a aiiaétset teréo ítélet
amely
lint a későbbi : „Hiuistter elötaobája" uk kévét érdekedéit bírt ke.teai a kösöoségoél. De késóbü, mikor a tártü-lat kiegéjiiilt.as előadásokat legtőbbnyi-re telt bás előtt tartották meg. L* eat pártolást Gerofi tártulata méltán megérdemli ugy as előadott darabok ujdootága-, mint a tsereplók hal&roaott isin étai tece'tége ét képsettségefoly táo. - -- - ¦ - - Feher.
körben
Ismert nevek, kik auk kedélyei és mii-élveaetet estét átérésnek a kőaonaégaek. A aók köt&J O-erfifiné, Lacakó Aranka, Prielie Cornélia, Vincséné, Beateoyei Marcit, lünoek külöuöten ki —Érdem leget elöadát esideig ctak bárom tartatott t éppen eaért határosét* bírálatot még nem írunk: habár as eddigi eloadi-aokból ité've, örömmel jelelhetjük, hogy aa csak kedvevo leend. A kiegéasült tánuiat eddig a követkeaó darabokat adta eló:atárc. 3-áa. „A nó emancipátiót 4-én A piro« bugjeiária'., g -án A kitfi-sÖtt Cíűkon átértett vőlegény' Gerőfiaé gyengélkedéte miatt elmaradt b helyett két kitebb darab (Cox Box, Melinda) adatott elő keret kósöntég jelenlétében 7 én Váljunk el ét 8-án a Bnsavirág népttinmüvet. A legu:óbbi elóadát tike-rült legfényesebben.
Lapvetér ét kiadó: 8/ALAY S. Feielöa aserkeaitA : YA8S ÁLMOS Laptulajooao. : WAJOITH JÓZSEF
lövéssel ttivét I6tte kereutal. Mire a ttom-taédok öaasefatottak, Gál Ittváa meg volt halva. Holttettét folboocolták t aaa'án eltemetnék.
-- Gjáöihir Ifj. Fettelhofer Jó-ttefné ápr. hó 10-éo, reggeli 9 órakor hottsai saenvedét után jobb létre iten derült. A várűti nii tártatkörök éa egyesületeknek boagó, áldosatkéat tagja volt. S ictot ilyen ktatUateletbeo ét taere-tetben állott. A halálával kötvetlenfil tuj-toltak fájd almában otstosik mindenki, ki aa áidotllelkü jó nót kötelebbról it-rniris. Eövid élte uián otttönn, fényét-kedjék oikí as örök világoaaág !
— Eltűnt bankísatfaté A <ip-_.__ általános német biteimtéaet alton-bargi fiókjának igasgatój*, Liengke Frigyet Gurt, a napokban eltűnt, hátrahagyva a banknak egy Üret kaatsát, a feleaégéiiek pedig egy levelet, melybon kijelent', bogy ninot ít aaándékában vit-«a térni- A hitelin tétet terméaseteaea rögtön viaagálatot tartott t akkor kitűnt, hogy Liengke nemotak a táját 100,000 márkát tero örökaégét Tette el, hanem as intéaet pénséból it 400,000 márkánál tobbetelsikkaistott. Minthogy eliüote előtt nagyobb meneyitégü bollundi pénst iser-tett, ast hitaik, oda menekült; att sem tartják atonbtn leheletlennek, hogy a Balkán Allamok vagy Trietat felé vette utjit. Kéarekantéaére 2000 márka jutalmat lüitek ki.
— Nincs ennél jtbb? Selmecz-bioyt. Magyarország. Tekintetes úr. Mindenek elótt fogadja há ás köszönetem t küldött, Branc H. gyógyszerész féle sYijczi labüt^ok'ért. melyek minden más hashajtó szernél sokkal jobbak. Az első nap le bar. három btemet vettem be, most már heten-kint csak kétszer szükséges három szemet vennem. Természetes, hogy ennél többet már nem teli bevennem, mert székrekedésem, mióta e labdacsokat használom teljesen megszűnt S ezért nem fejezhetem ki eléggé tek.
legjobb asztali- és üdítő ital.
kitünö batasnaak bizonyult köhÖgea-
nél, gégeaajoknál, gyomor- es hó-
lyagliurutuál.
Mattoni Henrik Karlsöad es Bpest.
*) E revat alatt kSilSttekért nem vál
1 al felelSstéfet a nerk.
EquI.Rblf
életbÍMto9U6 társaság Sec Yorkban alapi tUtott lS50-bea.
Buioftiiisi löke i^ decz- Sl-tfi ilit.2f2.-i:'; fe. timsigTigjou,, „ „ 16t).4ftB Frt
az 1886 évben kötött uj biztositások összege 244.829,014 Jrt.
Az egész nyeremény a bizto siiottak közt oszUtik szét1
Minden kötvény három év maivá megUaiaü hatatlan na válik.
Dunán túli kerület vesérügyDÖktég Berger és Wassermann
2771 1-* uraknál Nagy-Ktn.ziáo.
sfl A •B<>U>'1 ,arat* ezimú röpúat-^^^ l»3i! súmos huíu^ífr van ismer-tetvf. melyek ttk evet keretztal meg-bizhatúku&k bizonyultak e i-z okból a íí>pmpI«'i*rM> 3Jaűlatra méltók. Minden '-¦ti^ii.i Um.-nu k'-Ilent: c röpiratot K .:-i:- -ii i-MiL a/, .at. a kik ktazve-nyben ,i.-\ csdzban, ttdásorvaAtasaa, ideogyetfleteatet, Mpkóraat stb- ues-voJuik. arra íi^j"'ilmczti?yiil. hogr az L'Kj-Kjcni liázUzcrpk által nagTon
^yaknn oiég u ú^nevezett gj híttlaa betepséj^ck ia mogszüntót ki a >BetefBarát«t< olvasni kivisja. u njoo egy levolrzölapot Ricatcr kutlo - intézetének IJ[>csébe, min a röpirat mc^kuldetii. A megrendelfeitk oi Lóltsógebe nem kehiLHUSZ<lNi">TÖDIK KVFOI.YAM.
ZALAI ÍÖZLÍNV
18»6 Április io<b
oooooooooooooooooooooooooooooo
ALAPITTATOTT 18&8 .
WALSERFEREiNCZ
OOOOOOOOOOOOO
ela6
gep- im t&BoitÓM«r*k cT'r*. harang- ós énmbatüáéfa BTTDAPB8TKH, Bottenblller ute*a 04.
Ajánlja gyártmányát,
niint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-ty Okban elvállal teljen Vízvezetékek bereude-
'•<ii:t varosok, földbirtokosok, ipartelepek, ¦rmenteaiiő tarsalatok ég magánzók ré-ntíTÖl modern ttchnihai
«71» 43-60
alapon ph kedvez/) feltételek nn-llwt ajánlkozik köz- és m»K*»fürdfík f eUzereleMére. szakmentes ü rsnií k e k felálliti,-Rára én minden vízmű v i munkálatok gyorn <<« pontos kivitelére képes árlapok és részletes költ-aépterveeetek kívánatra dijmentesen küldetnek
Ef?jTetleii belföldi szivattyu-fjyár. «OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÜ(
mán
mcsem*
ÍHJ készpénzben

10.000
A magyar tow -egylet MrsjegT-irodija: Budapest, ráczi-utcza 6. tt.
V ÉD-JEOT
PE2SGÜ
(5 raktir S.„ .>.,.iá. FKHSÍXHOFF.H JÓC8F.F "mái
"'"kávé
ny*ra>. kilAnö. »TAlMj»-«, tanukl** f.j i Lro. raximaaeLbaa. brr
vrlrl mrllrll.
, O7I0B. aajry, tiga
Cji.o. 1do>, «
M,n.J«, .ruj>á Gjai.^y, P*rl)
SO—1 40
m-i io
<O 1 75
HO-1 <« rr BHUtrr Fítnttr
CÍH.ET-MEGNY1TAS.
AJnlirott tisztelettel értesiti a nagyérdemű közönséget, miszerint folyó ívi márdius 20-án
'< a
a mKorona* kávéházzal szemben
a kor igécyeinek miuden tekintetben megfelelő
FÉRFI DIY.Af-R AKTÁRT
nyitottan, melyben
a legjutányosabb árért a nagy választékban ka batók :
kész férfi- és gyermek-öltönyök, kalapok, ffhérnpmfek,
úgyszintén bel- é* külföldi
férfi-, nói- és gyermek-czipök.
¦aV Vidékre való megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. "VI
Mély tixEtelettel
KOHN MANÓ.
Kiadó lakás.
3 síkba-, konjhí-, élés kimart-, pincie-, istiló-, kocsiszín-, padlás-, fáskamtra- él koojhakertMI ill<> löldszinti Ukál aioonal kirehetó.
ÉrlekezDÍ lehet Buchberger Jó-zsef lakásán, Obledil ház 1, emelet.
A kereszt czimü vendéglő
kapruncián f. éri jnlim 1-tól bérbe
adatik
Bófebb todóntáat njojt Kokn-. lechner Frígjét ur Oiorgón 8o aiogT megye.
WayüU Jóuef k6*y*yomdájáb6l Nagy-Kamud*.
Qyóg-y - szappanok
ü untii Miksúlúl
Prágában. Untui által nisralmu h ijá»l\».
MTmmtm-félr- Irhtfc) •!-•>*¦>•*¦. arraTÖraarrr. honJrac-kisrr **••. krm-,. .lulri., !>..'„,¦».,rí -ll-a. Ara » kr. »¦" ka. (•-(*.* Ir
>r»a fi kr., 1 darák im, kr. Ka.Btit-.Vlr k«»Bi>Bj •*¦¦ lati"*
«* kr. *iT+mn-~**pp*m, u lár>rrB4iM-rrr ••litara'' kVl. '«'».'* "
••¦¦»l»"». Hir**.!****!*,. *M*B. 49 kr. t M<*IÍB-asiipra». kf1U«.-¦ ni>di.-'t(ksf u^akrait haaiaalalra. W kr. k^Nrv-káf riinj.
*»rM*. imakaj-. h«r>.n„.„,l F|]ra Írva aUalaai- ÁnU.t H*r.-«x-
ruTarra»ikKÍBnphItt .11... Ár. aí kr. V.,kC.I.. in a« kr.
¦
Kapnato: Praisr Béla tyiivszertaratiaii H«Kaiii:.sii.
hi. isii.dm iU'.ii.k.;
.-. IMI .Ok..'n aitOlt Ctég ii J-n
Bms porok Urt4a grJaj HojlákUoáá^ |jrr,jir)r*j«t ru ISaMabb •« Mta|ii(ak >li.u K<, erada.i doj .« aa .oilau
lllI, iBai
e> l.t«atbaj«k.
Vtftt.l ««, AfÁii
1 ín Huitltrtayak tir<Myiui ildizlltael
K«a»r nj, aái.
j,
l* *. h4B»a»-, , Ali- f foffá- ó
Franci a lumszeszéssó.
l
iuniail Sll k
Valódi. Moll i*djegr»«l •• ¦>•' »lirmaa.
A. "«> Bécs, Tuchlaüoeii
nzálllló
ktárak Nll> -
, J*«..raíiíi.
Zala Elértig
RÖMKR-BAI)
(a steieri Castein ) A .ünloldéiu megii)lta>a t. évi mája. I én
•mii-.I 6 óra,) ig«n "rí. .kr.^hoiír.k 30—31" ig o-ponkinl 20000,
dnk. rög«.>u huro'. caoolw ilb"l'8aí|C!kl>*i ib N.i:j »ia'»r, .••¦dó <«.,r,»k, .l.gina kia.lli ott uj kü ta m.r«»uf- é» kidlUrd.Sk. kíujelm-s Ukiaok. (máju- é« .a"pl«mu-r h4b»n 'K> h.rm«ddal ci!c<óbb ) a l'e-Uio(a otl.bb h.r.ai t«rlom««j, b"«itu árnjíkdú' aíl»t«r'k. ujonan éuüt nafu ÍTÓ»ííforria vasaték. — FördAorvus dr. H«>rhoft-r II. „(,„„ IMoabtl (Lakiaa ipril hó ">K*'<í Bem, I. Krue-íair»»i- 1.) i K.m.rilí .líir.iok. arjefjy.^k-k i»(;y«o A. krmo.i. .Udeloek a IDr<lü ic«t«al«i-«« "Hal RSm.rbad AUri S:«i-r
I aö mnj'xlnl a (< uravonat i« LUilfUrdik. 2471 1-3
)K
x x
X
I
X
8
18 év óta osmert
B
orvosi
KÁTRÁNY SZAPPAN
1
y j
orsüc, Németornág, HolUndbau, Schveicsban, Bomaoiaban - <' raar iu ér óta féovrt nkerrel h-.artiá! >t'k
s
mlnd.ennemü. iDörHLtlte
¦lat Hilnle u arc/bór mlDdenfMi; llnztitUlrnnsgai
«llea kuiooo.en » tiih, »t idill: ^ p kkely iiraíp fl'fln. « k(Wt, » »öin5r rvp-tdTÁoj, a t<\) és »l»k4l nlieo. n steplú, otá)tolt., ugju«v»*»ei. r«m->fturr, »f*iíjd».)t;p & l*bi««»<li**, » * (ry«rm«k.ok TkUnaonji külnS f«|bolog»^(i;ei allén. Eienf c liii kiaek mint % bőrt tiasiíiu motdóator »j*nlt»tik.
Ára daraboDklnt haszn^Utl utasltáHsal es;>íitt 35 kr
A Berger-féle kitrán} siappan 40%-» 'öméuy M.i'r.-,r ^|
t»r,»lm.t fiVltsbo g odo*»Q v»o k*»*r *e a lény ^K t^n kül<>0-> ¦»«llt % uiad-D flftyéb » k»re»k*d*««kb«a elAfurciu'ó kitráar-oruppikaii-vtól. — L BiTt et-D atftpp>,D 35°/a ?''C ^fio RDjagot t»rt»lm&«, GiDnm ilij.'i-i'-r^i'' •* L
Csalások kikerftlése vé«ett S [[
aj —" "-
i gyógyszertárakban v,li«osan Barger-féle ktrany-*zappan S
kéreudó s ügyelu; kell azőidcsotnioglasr* %
Elösmeré •kmánnya kitUntettetett a bécsi nemzetköz! ki *%
állitisM 1883 ban. •[
_ Egyedül helyettes a bel- és kid fold részére Jj
C A. HELL nitru. Troppau "" •-jnT'i'lí.^1"" "¦
vó^vuereciűél
¦27 73 ¦MGY-KAMZSA,
Április
HnszonOtOdlk évfolyam.
Egyn aaa W >r.
1! 1 »ÍTÍt"k SKk
KVILTTÉMOI
..„„uk- < '" kr'n ¦"•¦""* "' *" .,„, illrirk min.lm ffjn bir-"" ,,»,,¦« so kr Sí "-odh
ZALAI KÖZLŐIT.
I
J_
A lap iiellemi rrtaet illető közlemények * uerkeaxtöieghei, anyagi részét illető köxleménvek pedig a kiaddhiru álhoz bérmentve intézeadők :
Bennentetlen levelek nwn fo-
I ga4tatnalt el
Kétírtta* vissz*
i4 nagy-kontuat .Kereskedelmi lparbank'. ,nagy-kanizsat ónkénte tűzoltó egylet', a rzalamegyei általános tanití-agy-kanizsai kisdednevelii egyesület'. n .nagy kanizsai ti<izti'insegüyziisiüiietkezet' i ,soproni kereskedelmi s iparkamara' nagykanizsai külválasztmány'-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
RtngyM egylet I
Kjén l»p arait srimaban egy név lelrn emberbarát » szegényügynek ,fei elómo«<iia»ara .roog'W egj-w. ,l»kitisit, bozza javaslatba. Az ^„e igen szép. de ismerte Ursa-dl|muük borzasztó közönyét, nagyon félek bo»' » jó síi' sugallatitól „egpendiutt esane sohasem fog aegva.ó ulásboz júibami, hanem mkis eszme marad és mint ilyeD ,. cs«k h»m»r sirba szili, — mint mir iren wk mis oly eszme, mely „egvalósitaaa esetén M emberiségre íd>ót hozni lett voln» hivatta -sírba szilit - Minden művelt nemzetnél nagyobb gond van forditT. i szegények, tehetetlenné fiit elag-ptuk istípolis¦», mint » mi ked ves hazánkban. Hiny nemrt iri-D,a hírlapi czikk jelent mir meg ei érdemben, — az mint f«lr» liinyt borsó volt. —
A vagyonos osztily, melynek reodéo van a szénája, vajmi kevert tftródik azokkal, kiknek nincsen u teví falaljuk- Nagy, igen nagy * „6iony és igy bizton el merem mondani, hogy » .rongyos egylet' alakitisa által semmi sem volna elérve, de még a megalakitis kisér-iele is ffUtbe menne, mert ai emberszeretet eme meddő korszakiban alig átadna egyén, l ki «mbertir-í.mak fekegélyezésére elmenne hi zulni. — ily áldozatra a mai ralar-tós viligban nem is szimithatnnk. — Vannak ngyan jótékony n&egy-letek és fordulnak elö egies esetek, midón nemes keblü hölgyeink gyflj-lóivvel kezakben, jótékony czélra az adaiotok hazait bejirjik, — de csakis egyes rendkívüli esetekbeo. — Ebből azonban szabilyt alkotni, czél léieszt tt firadozis volna és üzegénye-ink éppen agy éheznének és dideregnének, mint most. —
Hanem mondok én ennél kai jobbat. A .Zalai Kózlöi
sok-
my' t.
olvasói között fognak találkozni egye 9ek, áik a lapokat szám szerint elrakva, ősszeg} fljtik. Ezen tisztelt olvasókat kérem: legvenek nivesek 1884 o\tóber 12, 16, 1B és 26-in megjelent 82, S3 85 és 96.
Bzimokat eióvenni négy folytatásban gényugydn k*
és az
közölt ciiniO
ezekben .Sze-ciikket
fi yelmesen elolvasni. Mg van »b ban az útmutatás: miként lehetne a. szegény ügyet gyökerestül rendezni ? Annii czélszerübb módot, mint ott elősorolva van, alig lehetne találni Keresztülviteléhez nem is kell egyébb mint egy kis jóakarat. De hát ez a csikk is ngy járt, mint ezer és ezer egyébb jó eszme.el mir történt: a kik elolvaslak, egyet bő Untot tas ri, el is ismertéit, hogy biz jó volna igy, de aztán ennyi volt az egész. Kezdeményező nem akadt és a szerény, de jó iránya fejtegetve és esetleg behatóbban vagy
cikk, megmaradt czikknek és mint ilyen alussza az igazak álmái. -Pedig ha akkor hozzáfogunk a megvalósításhoz, ma már van szegényházunk, jdrö é>re pedig már meglehetne kezdeni az árva .az építéséi ; — sót merem állítani, hogy ha a fentebb hivatkozott czikk IV. folytatásában .jótékony borravalók' czimú közieméin ben foglaltak, az utána következő aján latsai akkori idóbtn figyelmet keltenek és a dolog Kanizsán megva-lositást nyer: ma már nem látunk | nem tudjátok mi az az utczán koldust, kivévén az .ar-jsoha sem éheztetek? mer reisender'-féle csavargódat : ezekkel meg elbánhatna a rendőrség. A koldu&üsy rendezése még nem oldja meg egészen a szegényagy kérdését. - mert vannuk olyaD nyomorultak, kik elaggott koruknál tSgva nem képesek házról-hizr koldulni — Van-e gondoskodva arról, bogy az ily ellaggott és önma-
gnkkal tehetetlen páriák menhelyet
Utáljanak és táplálékkal, emberi
módon ellittassanak? Nincs! Es mi- ban nincs hajlam a jótékonyáig iránt.
ért nincs? A felelet e kérdésre aj Vannak itt jótékony intézetek, me-
maaapsag uralgó óriási közönyben I lyeknek ildisos'njüködése gyakran ész-
giteni, s pedig gyökeresen segíteni. Ihez; melyre Szigli József ur, igaz — Nem mondom, hogy varosunk- gató a tapolezai takarékpénztar
rcjlik. Osak azou keh csodálkozni, hogy a tekintélyesebb állású emberek között nem akadt még oly emberbarát, ki e téren a ténykedés vezérszerepét elvállalta volna; mert ilyesmit csak meg kell kezdeni és folytatása önmagától jön.
Hogy milyen a fennebb emli ttett czikkbeu érintett javaslat, annak ismétlésébe most ne bocsátkozzunk, elég világosan meg vas ott mondva, bogy „ioie jótékony intézetek létesítéséhez* lehetőség, — és kulcsa a szegény ügy rendezésé-
lelhetó, de ez sem gyökeres orvoslást.
id mert
bajnak a szegé-
nyeknek oda vetett segélynyújtás csak fél intézkedést képez. — Nagyobb szí basa intézményre van itt szükség Mit hasznai a garasos segély annak, a ki már nem tud egyik háztól a másikig koldulva el-vinszorogni és nem lel menhelyet a a léli csikorgó hideg ellen ! Mindkét nembeli eUggottak menedékháza, ez az a mire égető szükség volna városunkban, — És ennek létesítéséhez adta meg az útmutatást a
nek* - A czikket befejező ké'e- fennebb emiitett. - 1884 október
lem pedig szóról szóra ekként
hangzik : Egéa tisttclettel Vérem a
humánusan érző urakat, legyenek
zivesek az ügyhöz mentül bővebben
hatásosabban hozzá szöüani, — hogy' az ügy clne aludjék ! — I» en min-, ket ugg tegéljen.'
És rajjon szólt e hozzá valaki vagy mogszivlelés alá vették-e eit az erre hivatottak? Nem! — Senki — Mellőztek, félredobtak oly esi mét, mely megadja a kulcsot országra szóló humánus intézmények létesítéséhez. —
Hát nem elszomorító közöny ez ? Méltán mondja a .rongyos egylet* czikkirója, közleménye végén : .Vagy éhezni ? Mé^
Bizony vannak igen sokan, k kik még soha sem éheztek és a kik e szerint nem is tudják : mi az éhezni. De hogyan is tudnák. — És éppen azok. a kik Istentől sze rencsés állapottal és jóléttel lettek megáldva, volnának hivatva nyomorba taszított és ínséggel küzdő embertársaikon egyesült erővel se-
jain újra közrebocsátani.
Isten velünk! JWonírop.
hónapban megjelent czikksorozat; — de nem akadt ember, a ki a dolgot figyelemre méltatta, vagy megszívlelte és az eszmét magiévá tette volna. — így marlaszt az
eszme mai napig is írott Ha azonban akadna oly
maiit. — nemes lelkű emberbarát, ki a megpendített eszme megvalósításában tevékenyen közreműködni, azt előmozdítani vagy a vezérszerepet magára vállalni óhajtaná, és a felsorolt lapok pél-
dányai mir birtokiban nem volna-végett
közgyűlés határozatától 26 frtot, a stmeghi népbank részéről Epstein Vilmos ur részvénytirsulati igazgató: 10 frtot volt szíves hozzam küldeni. Fűzik Gynlt ur sümeghi s. szolgabiró pedig 2 frtot adott ezen ttdvös czélra. —
Fogadják fönt nevezett igazgatók, valamint a hazafias érzelmű részvényesek > segélyzendö irvik névében is mély köszönetünket. A derék s. szolgabironak áldozat készségét személyesen köszöntem meg: e helyen kívánom: találjon a nemes példa pénzintézetek és egyeseknél minél több követőre !
A zalamegyci általános tanítói testületnek ezen 38 frltal 736 fit. 93 kr. gyűjtése kamatozik a tervbe vett 3000 frtos alapjára. Törekvésünk kegyeletes, — árvát — mindenkitől elhagyott lényt akarunk a társadalomnak, jónak neveltetni! A silány tanítói fizetésből adunk a mi telik; — egyleli tagsigdijból alapító tagok lettünk az országos tanítói árvaház s alapítók leszünk az Eötvös alapnál; de 3000—4000 frtot, melynek évi kamatait irvik
neveltetésére szándékunk fordítani: tanügy pártoló lelkes közönség
nak, s azokat megszivlelés végett nélkül bajosan és igen soká tud-ohlJUná. — készséggel hajlandó nank össze hozni. Miért midőn az vagyok azokat a .Zalai Közlöny" itt kimnUtott adományért mondott t. szerkesztősége utján kezeihez koszonetet ismétlem kérem a nagy-szolgáltatni, esetleg bővebb ismerte- érdemü honanyálat, leányokat és tés végett ugyanezen lapok hasábja-1 honfiakat, segítsék e dicső tát áldo-
zat készségükkel ápolni ; az árvák Istene fogja működésüket érette áldani. Alapítási dij 50 frt, — azon ZalMMgvW ÜtalánM tailltíi t&t ban bármily csekély összeg, forint, tillet elnöktegtöl. avagy krajezár alulírotthoz bekuJdve
köszönettel fog vétetni és nyilváno-Köszönet és kérelem ! • „»„ „yugtázUtni.
Az országos Unitéi árvaházi Sümegb ápril S. 1886.
érdekében kérelemmel fordultunk Zalamegyéb n levő pénzintézetek-
Bánji Alajos, a megyei tantestület elnöke.
TÁRGÍA
Az utolsé bál
JuijVi/öH Sándor
Sebogj».m tudU Kipouti* V.dcí mé attftonjtág a fejéből kirwni » gundo-Uioi, hogy »>s ö Jolitkij* doclorné ie/yeo. Hogy»o >¦ 1 bnuii mestsrem iwoek nevelte A » leiojii; mikor magmondt* & hi«í-Unítón*k, hogy u fi i-auykból k le^fioomabb fr»nc»i» aót aeveijo, »ki « .B1«UU aélküi ii eitadj* jauMDi k legojibb DÓtát, hog; Msoogy*: ,Mu«u da M»od mit dea C-ak u d»/ mar akkor v<ig bitonjitgttU • oeveio, «¦ órtg Sifíi bácü, hogy 40 ér prtxiu ftiattaohs Mm toÍI még lijec fogékony, Usalékony iKBÍtváoja.
Meg l» bitiéin ut ; biti mm eg Juiiakán mcglátasik, bogy a Kipoaitáiné u«met«JB, aqoak Dore!é«©, • ember )o fjtn a ií*Iod, ikiuL iányáo gáncaoln valói lalAL V»!ódí, sgtii kisuamony, a k Qi'Dden miombaD beálihftt aridámioak.
Elvégre KapotiLáaoé aMionyaig aak két ok* ¦¦ Tolt, hogy leánjaból doc' torsét cm aljon. Derék férjéaek a takáo-¦Beaieraége •cm ugy m*ni, mint a hogy Mleoe. Emlékasi* 6 még ifiaawooy korára, pedig ai mar reges volt, mikor íWíiii ft ládákkal megrakott kucsira, • ¦iki indult a uagyriiágb*, Tisároiai; ai ¦d&aiuui/ao nmgTáltoiott ¦ a váaároai* » megcsapptDt. A ,»«íV nem ugy megy ¦•nt a régi J4 idökb«o.~ Maaréuroi pwl'ií ait foadult-, h. laálját jól adbai-J" terjhec, akkor o férje arával c«at meg-Ú >bool •• kia likéból, melyet k-ttre k*o kerei'«k, ¦ a Ublát U lerate'J, m«lj
itt fityeg a has homlokán, assoogya, bogy : .Káposstás Jeromo* takács mester. • Du oem is a sírt akarja onnét ast a figyegŐ firmát eltávolítani, miot ha tsé-gyenleoé takács mivoltát, hanem as egeas város goaoss nyelve okst cs*k ugy hívja, hogy a * öld basa takácsok — már padig engedelmet kére* — ssokta moodaui Ktposstáaoé aassonyság „jó asonsiédok* -nak — becsüleltel sserestuk meg est a kis fundíut, még a riaka borja árat is kesxpéass«l fiíset e ki as uram as Diolsó marbavásáron '. micsoda pisskos dolog már most as a caufo-lódáa ? astáo kioek-mioek mikosa abbos, hogy as ar»m hasának töd vagy piros-e a tsioe ? mindenkinek — olyan van, a milyen van — aeisel punktum! —
Porsse ürültek ilyenkor a iiomssé-dok, hogy Káposstásoé aasaooyságot bele tudlak ugr*t»toi a lütbs , pedig Ká-potstásDé asssooyság egy cseppet sem, mér-g«lödŐ't, hanem várt türelemmel »ddig, mikormái as L számítása szerint majd as egé*s ssomstédság felfordul a méregtől. Mert bis as 6 leánya sem elyan leány, miut a Mákot Panna, kinek advarlói ssáma egy égess .musster-kollectiót" képfts, ¦ asutan esti barangssó utáu kiáll a kávás-kuthos a Ugényekkel beesélget-oi. Tas Unt tűsre vetné be, ha as Ó lánya lenne ; de mégis mendta a Mákos komának, hogy vigyáseoo arra a drága virág-¦sálra, msrt bis kifajja a ssél as wcsából ast a pirot isiot. Astáo as a koma ia olyat emb'r, csak hagyja ast a leányt, *st hissi: fiatal, hát hsd malassoo. Ssép aataUág, de még ssebb nevalésl —
Igas ugyan, hogy a Juliskának is fan egy ud»arlója., — de csak e*;y ; már pedig egy udvari ótól nem romlik meg
a> ember gyomra. Amtán már éppen egy kerek eastend«J4, hogy a hi»bo« jár, ¦ ii „komoly asáodéka"; siöbb oaak deák volt, de karácaooy óta doclor, valódi, ig*>i doctor.
L11 asáota Kápoestáané awionyaág
iekájioakférjb:; e« volt a második ok hogy miért akirt leányából doctor né oaiaálni.
Biíodj, nem i« lenne a f«le sem bolondság. A megyeiviczispiny a nagy báty-¦ mióta a doctor a háibos jár, a vi-ccispáay előbb kössön ti [Láposstásné as-ttoiyságot, miot es fit. A maitkon hetivásáron a* egéss város asemeláuára meg is asóhicUa, a ast ké-deite. hogy mit osi-?al a "ssép" Julcia, — már p»dig ha a
aiipáDy saépnek tartja aa o leányát, akkor esaacnt'ráf ai egéss vármegyében! Majd megpukkadtak Mákos Pannáék, mikor látták * vicispánnal bessélai, ss rigység rítt ki a ssemökbdi. — De hát látásik, a Ticsiapio s m ienoe ellene a ba-sasaágnaa, — , a ba Kápocstásék atyafi-•ágbftn leesnek relé, akkor less takÍD-tóly nemcsak — a városban, bánon as lééss vármegjében; még a foiapáoi ebédekre is elmehetoének , • egyatt ülnéaak
legyei virilistákkal, —
Ugyan majd mit asoloak akker Máko* PaDQáékasöldhasa takácsék-rol ? A múltkor, bogy hire járt, bogy a dactor Tórőcskén fog letelepedni, röff- jött bossá a kántor meg a haraogó
telegai. Hja kérem, protekcsiós világban élünk, • a sí egén j ember fiának kereant kell a nagy arak kegyét. Mert ha a doctor ar Töröoskéa fog praktikáké, akkor bisony egym-egyedül tóié füg, bory vájjon leax-e a kántornak kit bncaastatai* s a haraogoMÍaak kit kiharaagosai* ? 1
Permsa, as asttalosoak még oem méitosta-tott befanyalódai ! mert 6 is a Mákosak atyafiiágáhos tartosík. De a asért doctor beuületes ember, oat osak oem fog két becsUlates oaaiádott as álul tőnkre nyo-iontaui, hogy elveiii a belevd falatját — a kenyeret! —
Még boldog Emlékeseié" ben van Káposstásné eassoaytágnak, a mull pünkösdkor haaa jött kis doctor — akkor _iég igy hiótáE— a itbou töltötte a vaka-csiót. Éjjeli seoével altatta el as o Julit kaját, s hasadó htjoalkor akkora pünkösdi ráftát lett as abiakába, mint agy patyolsttök. Sseg^ny Mákos aaotsasédaas-ssony egéss nap f«l6je a«m mert menői, mert asa Pannájának sankisem *dott még osak egy fQssálat sem - de ki is adjon as a féU v ásson cselédnek virágot V 1
Besséljen asonbao a világ bármit akar, vége less miodeo pletykának ; ma less as utolsó bál a városban saisonbao, s abban a minutumban, amikor a Karnevál barceg <5 fesj«g« bacaut veas e kapuié, tá ól, akkor kead majd uralkodni a doctor, akkor lépm»jd Kápoestáané *m-ssoayság kegyes ssioe alé, s megkéri tőle Juliska kesét, t anyai áldásit; már persse igy látja e jalsntet lelki esései előtt Kápoastásaé asssooyság, t eae>t egyre ua-ssolja Káposstás aramat, hogy a mai bálra okvetlen «l kell menni, as nagy befolyással less Juliska jövőjére.
Hiába voaakodik Hápasstás aram, ast bosván fel, hogy *s addigi bálosás is a^ddo volt, s ha a doctor megakarja leánnyá kesét i érői, úgyis U.heti, — bogy továbbá a bacilutok óriásiposstitist vittek véghet as idei farsangban a bagyeláris-sábao, s ea úgy lesováayodott miat a bibliai hét etsteado' A megyében aionbao
[két egyén volt, aki nem t'irt meg semmiféle ellenvesért; as a két egyéa a vi-cispán és Kápostáoé asssooyság volt. F»lfortyant Káposstásné asssonysájrban a méreg, ráaeaditette *. Kukiioé prédikációját, a Káposstás uram ssegény íej« pedig boldog básfcsaága harmincaadik évében újból meggydsAdhetett arról, hogy a harminc* évi hásasság után ia, a* Ó nadrágját még mindig a felesége viseli. —
Hlss a dolog nagyon világos. Ha Kápoestásnéa**soDyBágegytser ast mondja, hogy less bál akkor bisonyosao less. S miért maradnael éppeo ma, as utolsó bálról, melynek oly ssép kilátásai vannak ; mondom, a síasoo utolsó báljáról, melyet péklegények egyesülete rendes, melyre:' deputációval hívták meg, t eeeüeges elmaradás ©setén még a protekcsiós kifli is elvess. —
Mire Káposstásék a bálba értek, addig már egybegyűltek a helyi ootabí-tások. Éppeo a „CawsÓDét" halták, s Dudásné assaooyaág Csöoge Márton hen-tesme«terrel járta a ropogóst. Káposstásné asssooyság pedig a táocolók kost saépeo elséUlt a ssékekig, hol Csérua Pál saabó-me tor életepárja mellé ült, akioek meg Kováas PÍ9U péklegénylosapte nagyban a sselet. —
Kormos Gyuri kémény seprő legény Juliska elótt mélyen meghajolva, felkérte a láncra; a leányka elpirult s már ssokás-b& is a mamára a esett. A mama nsm mert a feletti, bossankodásának nyílt kifsjesést adni, hogy egy kémény seprő elég meréas volt as ő leányát táncra kérni, tehát easel excusálta leányátj1,hogy a hosssa ut után pihenésre van asakaége. Hogy is ne, ha a doctor jőoe mit tsólaa, ha Jolit ka ilyen profán emberekkel tánHUSZONÖTÖDIK SYFOLTAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. ÁPRILIS 17-4..
A ttproni iptrkawaritci.
1040/885 n.
H i r d ttméiy. A Sierbia ét Belgium köiött kötött keretkedelmi Bsersődé* értelroébeo as ab-l.k é» táblaüveg 100 kilogramkéot 2 dinár, a fegyverek érték Ütoo 6% diná rokban* a homokkő é» porpbyre^ttóbme terenkéot 15 dinár mérnkeit vámtételeket élveinek a Sserbiáb* való be*Ítélnél, Hely mértékeit vámtételekre amn megjegy léssel figyelmet te tjük érdekel köreinket, kogy. eien vámleasállítáaok a magyar árukat íi illetik, miu'áo a monarchiánk «¦ Stfrbia kösött kötött kereskedelmi tier*6dé* értelmébeo, keret-kedelmüok rétiére a legnagyobb kedvei menyben réasetüló nemietek beTÍte'eire . érvéoybeo álló vámokvannak biitoait
Kell Sopronban 1886. morcaid* 20-án. A kerületi keretkedelmi • iparkamara.
1284/886 •«.
Hirdetmény.
A román iába* való árusiáÜtáaboi tiük-aégei .Hivatalos bisonyítvány .ciimil s a m»gy. kir. pénaügj mioititerium által kiadott oyomtatváoy egy krajcsárnyi ár lefii«té*e mellett a soproni magy, kir. fovámhivatalnál kapható, mire aa érdekelt körök figyelmét esenDel felhivjuk Kelt SoproobaD 1886 márcsim 20-áo A kerületi kereskedel mi ¦ iparkamra. 1284/885 »
Hird elmén j.
A roalochuki ositrák-magyar Con-¦ul budapesti kereakedelmi ¦ iparka rával bitaímat utón több otlani eseg esi--mét kSilé, kik biteletöikkel tiemben rendesen ct*iárduljárnak el.
Mire avval hívjuk fel érdekelt köreink figyelmét, hogy nevetett ciégek jegyséke alulírott kamara belyiaégében általuk betekinthető.
Kelt Sopronban 1886. ápn!. 1. én A kerületi kereskedelmi a iparkamra.
Hírek.
Chardot Alie« nevQ nainoa fiatal leány jött, a fogát hasalni, tfival a fitlal hölgy nagyon félénknek látasott, ai orvi • ast ajánlotta neki, hogy altatlasaa el magát ótberrd. De a leány lem akarta megengedni est, mivel, mist rn.up.dta, attól tél, hogy nem ébred többé toha föl a narko-tikos álomból. Mikor aivtáo a fogorvos fogójává felé köseledet', bogy a fogát kirántana lotDJ *"d félelmében fölugrott a stékröl, fölasakittá as ablakot éa három emeletnyi magasból levetette magát eg utcára. Chardot k. a. ssörnyet hal , aae-rencaétleo édesanyját éjjel-nappal oriik hosiáurtoiói, bogy két égbe«té*éb*n valami kárt ne Vegyen magában.
— A léten) ri saolgtbirói áliáa-nak választás u<jáo leendő be-lói éae eae-téré már ai otrani járat legtnkiD'.éiyeaebb bisolUági tagjai tömörültek, a ülett laTtván. a kóvwlkeao megállapodásra jutottak : „Jtfgysókony v, feivéve Leeoyéo, 1386. évi april 4-én. a let ny*i asolga-btrót állá* betöltóte lárgyáb.n öaasebivot; értekesiet határos* tárói. Jelen voltak ai alu'irottak. Megj lent biiotuági tagok, tekintettel aioo körülményre, hogy a járat jelenlegi helyette* tsolgabirája Her-Baoa Vincié ar, a járá> vitsonyaival tei-jeaen ismerő*, nem különben, hogy 6 mind Qgybusgósága, mind pedig tapinta-1 a eljáráaa által a járat elismerését itt-üködéte alatt leijeven kiérdemelte, 1 igyhangulag ót jelöltnek kikiáltják, t kinyilatkoztatják, hogy a küsatiböo levő válasstáa alkalmával neveién Herm&on octe helyettM liolgabiró ux megválaas-táca kOrül tömörülnek, ¦ egyu'tal elhatárolták, hogy ts Öatae* megyei bisott-ági tag urak, jelen jegysökönyv kinyo-m.táaa, éfl köslótével a járáa e*en kife-jetett óhajának pártolása iránt meg ke-
.Isten veled ! a kis Jóaka l « - .A h- a fiával, mifSAJaáUa 0 és bev,véo egy
Uitbstl*ngyermekoek.agyá.soló tiftlók- ttilelbe tetőtől talpig feloltóitetó. A bol-
t61.- _ A fe!ejikellao nővérnek M.kta dogtágnak a fiú ssemóbeo telrsgyogó
isimre* — „ld.F*M«lhofer ét neje, sse- kftoye voií tsép i«tt4eri a kötsBaet! retett kedvet m«oyuoknek.* — ,S«!
*ig Anna m Tóoi, a f«le:ihetieo. kedveavolt, I H Já éé ' l
— Fokról-fokra ¦ ¦ . Step leáoy
rostás arezctal, 4 etvidor kedély-
g A Tóoi, a , , y
Irmának." — Dr Hanier Jánot), rét.vé ' lyel 8i Tini. Neveté-ét oly «ü!6 aöl jl jhl óH^ I kik lókl áák lltt
te jeléül " — Falej'hetleo ,ek, St©Ífritt-oa»lAd.« —
y y
"J^te, kik elókelo atámoaáauk mellett, bec.Ql«t«ae«oek mintavkép^i voiiak b
« p
I Atyja a ssabadaágbarcsot vitésal átkiii
— Lépre került vakmerő i«eb- döu hu^ároraagy, ké»6bb vároti »«o-lolTlj A mull vaaárnapoo, ifjú F^aaelho- J vevő : *nyja . gróf Karácaony. oaaU^ddal
tar Jóatefné t«meléae .lkalmával Óa.io [ köl báb álló Jkabffy régi
gyűlt oagv néptömegb^ Mebu.lvaj ai »lk»lmat
mókáját elég ügyesen végeit*-, m^l tiá rom urnflnek liinl«: t»-bjeb W a pé»<* lárct.. egyiknél mintegy 30 fr'. nuik-aál y frt 60 kr ét a harmadiknál 1 frt 50
jon-k látu felbatioálni
é*
kr párolgóit el a itebból. A m-réai ia.
k-r által isik vértsemet kapott éa est ugy
*p eale a .tiobásban, a karzaton | ly
cylát- gát e yán a- ; \}a »
kösel rokunaágban álló, J»kabffy régi nemei család sarja volt. As apát me a be'.veoea évek elején elragadt* abaiál at «uy* ket le*uy gverm-kéval vagyon nélkül maradt bátra. Gs«k öné^et-buiakesége vot nagyobb siegenyae<énéi A kapott ctekély kegydijból é* a va óifi keresméDyébói tart* f-
t et oaaiidjat bectülot^el t becsült-ibeo k dé é é Ú
j munka, • aa-<Bvedéa ét *« é»e<
aemaokára
e^-lörie
is ak-rla fulvtalui ét «s vetett* ót tflr- , m.gaval lehetetlen lett. Él i*i b», mert egy *»akáciné, kinek zse bjé- j »¦ a réii törUunt. . . A ssép ie.
egy
egy f^hér »s«bk
y kendtt eltüntetett, közvetlen
p
odőt é* egy selyem'bitók torege v-tte kftrül, a k i iJ
gyönge oö
étlódó-.i .inyt c*á-
íbü ot -'
tés Után Dy0|i Baebjébe a kendőért éa mi vei üresen találta, bátra fordu '. éa a há UmÖgö'.t álló férfii kérd're »on:«: e« ki térd válaatt adót', mivel aionb>o lob
fokról-fokra Ujebb ét végre — anya baláU u áo — .. legnagyobb ny< mórba, as Őrületbe és kórhásba vese te ben htngostatiák, bogy rendőrért kel | ttéptégének romjaiban tetaaeigő leány
ny
Örködó tsemeit aiJAlsivs, erkölioai t Ül y ed ét lejiójere,
p mel
rastessenek. — Wetol Simon
J<Wt,
K m. f. Békessi
Hajgaió Lajot,
ReiSO
Hóbo
i 8ábd<>7 id T.mn Ferenci, H
— Or*>iágoe vásár lett Nagy-Kanietáo. cagy-bétfAn, f. hó 19.-én-
— Időjárásunk a saép, derült napok után megint nagyon simaokóseá lett. Folytonoeetírét, hideg, aiél as uralkodó idojárá*. E» pftdig tem a tavatsi vete^etéatel megkéaett, tem a tsolfimun-kát még nem végzett gasdákra nem ked-vt6. —
— K«nisH« város gyonirs toeg-emétitett a vágóhidi forgalom t érint márciiut hóban 192 drb. ssarvasmarhái 01H borjut. 180 sertést ét 2 birkát
Kéctei Jósaef, Warga Boldittár, Hratka Kaadur, Bartoi Mihály, Erdélyi Mihily K&nniucr Alfréd. B'um Jóssef, TdttÓwy Béla, Filipich Jánoi, Fólly Barnát L kovics Ferenc*, Ki-a P*l. M*li a JáD
Wismatby Jóttef, Faict Károly T-má« Ád>m, Zakái Gyula. Néme'hy Agottoo, Dukált Sándor, Bren-x Ignács, Hoffmao Adlf
Adolf,.
— Miklós K tiép réasvét mellet 8á Ai elhunyt j
l
rolr
ment
p
8-án
teroeiéa*i igen vé<be f. hó férfiú koporsó bík k
y j p
ját a kegyelet koesoruí borították a kö-kÓ fkkl „Miklót Károly.
oak,
feliratokká kartártai." -
bű barátnak, Oyörffy *-
póiolbatatla neje." -
piacion kimérelett nagy böjt vaD.
15 láda hal. Hja
ráfdálkodik. - Keszthely vidékén í. "hó 11 én óriási sivatar volt, melyet jégeső követtt — Ksprnonciáo f. hó 12-eo egy lábnyi magaaaági hó etett, 13-án pedig Bakóoakon, a galamboki és CSapi begyekben volt vihar mely jéggel vegyitett láporeeorel végiAdötl éa ionét S»eot-J.kabao keresetül Iháras-Berénynek
hu sód ott.
— OnKjilkosáK foKbuiás miatt
Hérín dr^ marseÜlűt fogorvothoi egy
caolna ? — Kápoaitis aram pedig bele nétett a nagy tetnmiségbe, rágyújtott ai Óriási átitásra és e!fújta két ssál faggyú-gyertya lángja'. Kápoaftátoé aatsooyiág réti ér 61 egy tekintet elég volt, hogy férjével megértene gondolatmenetét; ai ajból meggy aj totta a gyertyáka'. be-váotiorgott a melléktsobába, hol JÓ cimborái társaságában egy quaurk* bor mellett parforc vadá»atot reoHetntt — pagátra ! —
Ezalatt a várra várt doctor megérkésett, t Juliskát felkérte a fran-csia-négyetre; karjaira föl le a leánykát ¦ végig aétált vele a termen — Minden aiem reíjak irány ni1; ahány jelen volt, miod irigyii volt. Bincske Jótkáné, ta eaitergályof felesége odatietett Kápotu tásoéhos, t nem volt sürgótebb dolg-toint odasipilsoi :
— Ede* ssomsiéd-asesoDy, be uép pár less ebből a két gyerekből I — ooba aa eg-ész város tudta, bogy egy kanál vnbea tsoretné megíatlasstaai Ká-positásékat. —
— Hja, ai égben van megírva ai 6 sorsuk ; ki (adja, bogy a do'og hogyan fordul ! ? — vissomá Kápoaitásoé sí anjai kétely mély sóhajával, itemeit ai ég felé meretxtvén.—
— Ne mondja ait nekem, gaUm-boto aiomttédaaasony ! Eldobta a doctor ar a kanala'. Juliska meg felvette ; bis as egé*i váriwban tudjuk, hogy a gyerekek aierétik egymást Igasán »ep par, boldog pár lesi belőlük. Hát ónak meghi a lakodalomra ! ? — A fekete malaciot már oda szántam náasajándéknak ; asa-táa adjon aekik aa uxwtw •aaraiiTajit.j
nagy-kaoisaai tá'rtar-kör. Miklót Károlyiak* — .Itten veled, Itten veled!'
— „Osiesaly.caslád. a jób*rátn»k " — A jó barátunk, Piihál Ferenci.' -
„A nagy-ktoiatai ügyvédi kar."
— Ifj. FrH»Hhoff«*r Jóinefoét.
f. hó 11 én d. u. b ór>knr kitértek ki.
örökös nyugvó helyére. Temetése impo á él ^b h
yg y
lána ünoeptetaéggel ment ló k
p he-
pgg g
lyi lusóltói lenskar gfási indulója mellett. A korán elhunyt kedvre nÓ koporsóját égési kostoru-ösÖB födte a köve--keió főuratokkal: .Ai -^vodai válaait-mány, fel-JDetetlon tagiársuoknak." — ,A kedves bará>oooek. Plihál-cialá d.u — .Itten veled! Iaten veled! Keodtwicb-ctalád." - .Familie Hermán." — ,At üaUti iiemélyset, kegyelete jeléül." — DT K é j" F
.Dr.Tripam fljhl
gy j
é- o«je." — .Fe- féj
p j
felejthetlen feleségnek a tseretó férjtől —
— Leai íb : meri ai én malaciommal aa áldát jár l ? -
Erre aiaün már Káposttásné aa .-¦SODytág is beasédesebb lett. Bizalmasan hajolt oda Biocikéné itasson yságho* ét boassa lére eresstet besséde kösbea monda :
— Hát tudja édessiornssédasasony van ám valami a dologdan. Ha már nem lehetünk szerencsések, legyenek ttok a mi gyermekeink. Hisi tndja hogy milyen nevelést idUm a Julitcámnak; egy ttó mind ssáz, nem mesterembernek való — feleség, — a nevelése it finomabb, doc-tornénak tiuleteif. Sohttem felejtem el, bogy a ületétékor miimondott a kaoctal Ripőkoé, a bibaaationy. Mikor a gyermeket i kesébe vette, elszólta magát, bogy leány: de még milyen leány; ast monda, hogy aridima Ie*s belCle. — Aaóta mindig a;féjemben van, t oemis megy ki onnét, bog* nridáma legyen. Asután meg: a Juhtta siereti a doelort, mondta már nekem. —S látom, bogy a doctor it saereii ő'. Világért iem akarok útjában lsnoi a boldogaágnak; nem vagyok olyan kegyetlen mint iok más anya. Ha Méretitek egymást. latén nevében legyetek boldogok. —
A bessé'getésoek a doctor megjelen lenese vetett reget'. Egy kis tálkáo ho— sott egy adag fagylatot, s mintán ast Káposstásoé leköteleseit mosoly köat innék átnyújtotta, Juliskával társalogva ároiott. —
Kápoutásaé újból kesdé :
— Ostt nésce ctak, milyeB avalle> is a doctor. Egy nagy porciiót bosott, asm kiosit. Pedig kir eV te, már a dootor,
g kÜ'deniét elfogatni,
é«a ka
iépcsÓD
ipste lessaladva elillant 'eodör, midöi
A asiaháii totpectJO' le ai illető gyanúsított férfi ai emély leirá sát kötőitek, rögtön liti^b ao volt, bogy i n^m más miül Mée-iáriM Ittváa eléggésmert és a városból kitilioU birhed
tolvaj. — Kii
utána indult és elmen
a Kioiui-utcsábio, « ifjú aoyának lakására ; ott kérdeni tett, hogy iiboo van a fiu ? Af anyitól tagadó válás*'- nyeri de enel nem elégedett meg hajem vi lágot gyújtva, epyik ágyban a aun aát felhajtotta s ot találta Métiároa Itl ván uramat teljei-n foloMtösTe tárót ru
bábao
— B^kitÁrte. Regije
Méastros anyjánál
fulás
hásku'a'áe, tart
ván, ott több oly tárgyat alált me lyr* néivn a htUi-rté*t ignsoloi »eo tudták. - Péntt W keresve végre a M ról a képeket ia leazedték é» esek «gyí kében 14 frt 50 kr volt elrejtve. — Mééiároi István mhát átadató't hí illető bíróságnak. A többi a vizagilat á Hanem van ebből egy Unalság, í Í bogy ai ilyuemü zsebtolvajlás köunyite tét nagyban elömoiditj* a d>vat hóber'(a Ittendrólbói. tcőrváokoaból fi • jí lúija : mi mindé, bői két«ti>t iur elÓirjo. Efállal a ruha és fel oltíí a t-tliAI oly távol van tar va, hogy mugv it hátul fi yeg'i zsebbm b4«k is éairevévleuül kotoráarhat. — Biiooyi' ja 6't aaoo körülmény, bo^y a t*-b ol-
j
vaj kitáró Ing núket
tul .Tehát le awa' ai áik
re a ttebet ! >.
— Ai eared fta cten, legalábti d f elóbb moat
lt ki áldoi rolt lurutirr
Apja anyja o^o ¦oek. A derék V.l I fiául több évvé
U évet fiut. 0 télo-
dik ¦» l-géoyn*g közölt i híven kiséri okét lindenielé. A as-géuy boka atonban, h» ij l
már menastijit a
léb
m-guttlotta vele, b i
j
Blénunkból~ ruhára bizony nem igea j iloit a fiúnak, akárhogyan ti úr la ia aiemél asnsrednek » rongyos mes. A napok ban R'íttworcjWikj htdnagy találkozott
— mert ba doctor nem lett Toloa hamar lehetne belőle vicsiipáo. — Hnlt-
{ kor mondta a Misi bakter p dig ai todj»;
I hits ismeri as egésa tamilíát, — még aa öregapját it ismert*. — Kóitoija csak soeg est a fagylatot, igaián olyan jó, olyan finom ! —
— Soh'! te vesződje: vele kedvet tsomsié'd^sazooy. Nirn as éa gyomromnak való portéka as ; csak eg) © n>eg ege%se-grl. — Máa való nekem ; néise etak ! Hoitira velem egy darab töltött káposiUt mondok, hátha éhet lessek . . Ai eWdrol maradt, ét Itten igasában bün lenne ht> kárba vesine, olyan jó ! —
Bíncikéné egy fehér papír darabot vont kísaebébÖl, s abból e"e a dél rí I ma radt töltött kápouiát. Mikor asatáin Ká-potsátné a fagylatot, Bincikéné pedig a tdi'ött kápons^á-. megették, as utóbi elővette vasárnapi fnhér itabksndŐjét és b^U törülte stirot ujjait. Világot bit a tloleg : mert nemin dukál a bálba hétkösoapi kék saebkeodó'. vinni! —
Éjfél után a .tutlte-vole" üttUdom-ni kesdétt. A doc'.or ¦ Kapotstás családot égési a lakátáig ki térié, ¦ asatán becau-ssott.
i — Kedvet doc'.or öcsém-uram 1 —
kesdé KáposstásLé asssonyság egéts bi-salmasao, — holnap ebédre i egyen sserenoaénk. —
, — Igen sajnálom — vissonsá a
doctor udvarias meghajtással, — de en
I holnap a reggeli rovattal elutaiom. —
1 — Milyeu kár ; p«d.g huloap dél-
ben éppm a maga kedvéért ma.aczpe-caenyank less. Aautáo bova utasuk t —
| ét fiatal *oyát. Stonocru, íg*» lóriénei es • ki tudj<: hányadik V Talán tterencae, hogy utolsó jeionete ti lejáttiódott i urnái ....
— A ¦emeii-KeneMi »rg*>na ba
ja. A .Bod-p-au Hírlap" írja a követ kesó érdekes niaioriat: N*gy *olt a bá uoru NeTi <a-Gescten, nngy még mot' ia á" már c*ak lappaogóo, ala'otnoato. N-i-tu*t-Geic«ej a jövó bóuao uj kao'or váUtitat le c ; ai ör-g káolortanító ur a múlt őttön e.kőltösött uda, ahot i 'latoskÁpü p«ratst nebalókat kell * föld gömbül) ü voltáról meggyötnie, haoeö ahul ál gyösik m g nrrol, bo^y a meny b«>li kanlorctutorafcbaa lérA fo'yadék sokkal jobb, oem olyan karcot mint földe kben Uvol. l'ungor Ferenci mÁsod-káutonanitó ail t.rtja, bo^y bár jobb ai égi csutor*, ó m^git a földi mellett marad, t h"gy bovea csaioranhati'in, eltö kin-tortani'ó akar lenni. A p*rja nagy ( hatalmat. Nemet-Genctio tpig tieretik k»r étkedéit; korietkedni p'd g, hí ei lenjelö i mnot nagyon nebéi Elenjelol ai miudenre akad. Il it ukadt ét megíu-duit a koneskfdét Paneur Fe en;^ ragy előnyben volt ^llent'l« foló-t, mert odexeaér« állott az orgona : ^ reggn!en-
keat
oíy»o ttivreha'ó, áh iakkt Cd»iL ki ai ódun
»tg-rj '
bogy a falu öreg, de a h-lyte et domináló aoyokái egyhangúig kimond ák a a-a teociát: .Ú lesi a k*Dlorianitó it a-nk mai!* Egv*t-r at-án, m n-ha c**k t nykó caapftl voln» b-le, ai a« org'ioa Ul>i»d a a ismgalatot. Punger b»í»t-l*D ;d o » ie^raagMabb ,C-bö' fi énekét. aa org-in i n^m iodut nn*s; •rölk«>dé*eio, d; a legoagyubb csökönyiw-téggel. Cí»k ugy dobogott, hörgött é
gy g
a, liaiteatéget, it>eoha<ába neco »doit, S arra ai áo »t
sorgött de i való h igot ellenpárt el kcdeit tugm bugu:, hogy ,Lám a hiret Puagor, még orgoaátoi tem ud." Puogor olyin lett, min' ai alva-láró ; a hívei ?gymá»utáo piru.ltak el töU astia m alwjáió Pungor egye' elra^oi a hóbortot Gécuoehei,
a fala bolondjához, megkérdeni, raogy tni baja ai orgonának. Bolood f-jbó4 bolondgondolat; aa mond'a Gécaioé. hogy „kondit a b-aábanV O gonának a hiaibau kö ! Éi mégis stéget ütött Pungornak » íejéb-t ai a bolond mondás. Hátha igaiáa o^y van; csuda tör éohet, ha itten it ugy ak»rj-! Aa pedig oem vult cauda: a köveket otakugyao <>tt találták, ta>pea ráil-leastve as orgona b«ltejében a lipok te»-lelőire; attól horgolt olyan kéta^gbeeaett módon az as öreg siertiám. A* mleopárt manipulációja volt as egész. Muatottáll egypár nemet- geoc*i atyafi a b>ró tsiött, templomdoIgoL mrgsaenttégtel'oitéae
mi»t. as öreg orgona pedig újra siólét m^-but; lelket vidámi'.ó tnódoo, s a nemen-g*-ucii káoiortan.t.í l'uogor Fer-ncx lett. — l'ebérsfg iirtatlansáK u.'lkul
Miótn a viU(í áll, » fehér min lig tt ar i»ti«,D«ág m-gha Ó tsiue roh. A pár «i elókelű íerfirilág azonban n-m rég neg-lioQ'Oite est « b»gfományoa f Ifogat A f^hér isisnek •»« a atornyü ' kompm-mittáláta így lörtéct. A párisi ssinhát-igaiga óknak fo1yva>i baják volt a n ű-véaao^ikkel, illetőleg ásóknak ai imádóival « kik tömegesen följárlak a tiiopad-Mi lobo, as arak oem érték be un| bogy ai ellem ükét • agyagi «lttk, hanem Vactoráltak is a sxmf*lak mögött, a hölgyek tánnágábao, tsial a megokonápa hogy leheietlen, hogy egy müvéasuó, bármennyire lángoljod ih benne asiiteoi asik
megoeehttljőu így á fölvooáaoK kos<. Hogy es a tsinpadi rend aiempoo;já-bói jem titrtoiott a legépüleieseüb doi-gok kosé, kit ab igurgMiók ctakbamar belátrák. Ndtnreg ebát. kiieoc iga>galó Oasieáilotl és kimundt^k, hogy KidIia-mk hölgy tagjainak elbocaátá* lerh^ ¦latt tilos a stiuf-lak mögöt*. férfi »mr-ríseiket fogadni, t kijeUn-etlék, hogy azokat a asínéazuóK»t. a kik e «s»bály 1 véteoek, toha egyikük tem fogja todieioi. E* ukáí u án pertie a pa isiopadok sziofaai egy«t-re üresek [ettek a l«k«te trakkoktó:. De még alig lélegiet'.ek ÍÖl » direktorok, má.->b oé[> sexléti mosg-ilom volt é*i • a tiinfalak mögólt. Ártatlanság hófehér ruhijábau, jek-utdtég oélkü i pék- ét cukrái/]Q«iok jsíentek meg ke-sükbno nagy tü'>< menye* tál»kkal, a igjeleoé-ükel a hölgyek aiaat <>koi-c rnfg, hogy ók miodayAjaa éhet re'< mtukára föltűnt útónban az in, hogy a .pékiaa-foit" kósntt igen nép ü ám mai unnak meglettebb korúak ia, elókoióeo i»í»t homlukkai s t-»temet tolyionot-sagi hiáoynyal hajfürteik kötött. Kőxelebbi v.sagilat utáo kiderüli, hogy a .pék-nasok" k hölgyek itnádói, a kik hóf -be.-tiinü pé^-ártatUostg alá reje'ték » Te frakc bűnét. Azóta apáritiasio-h vsaknál nem igen bíznak a f-hér ts> nbeo. — T>nn-tLei»«i \allalat A vB-luakbto kiig néhány év óta f-uá'Ió H ld. S. temetkeséai vállalatáról alitBme-,--1 kell megerolékeiDüuk. — L ctég Honi megbí|ia-a§aibdQ lelkitsmeretet pán>BU>t <>ly illáit feji ki, mely nagyobb áruiban is teljesen kielégítő volna. — elenleg már több halottat koc'iv»l in e»delk«zik. — A ravatalok felüöre'é-énéi lapinlatos isiéit fejt ki. — Szük-aég ^etébeo kípn 24 óra alatt airboliot éatittetni. — T*metkeséseket n-m csak helyben de köseiebb, só: távoUbb o-»ó idékekról ia elfog* 1.
— R')vi i a ásás less ; három n^p lalaitiatnét iit lestek. De a*m egyedül
ívok. --
— Nem-e ? !T.láo val. m! jó barát.
— I*en, legjobb barát, aki ma leg-c6ielebb áll hoiaám ! —
— Jólvan no, ba megjónjboita v-le tst a jó barátját is. Aki magánas j<i b»-'"tj*, att mi épp oíy arivet*D Iájuk mint igyeéot, minlkadveaÖoiém-uram»t s aat .;m kell oly toksior moodanom, bogy mi iyeB azivett öröm's Iájuk magát oilunk. Aia'án bocsáaa m?g ki»áoc«iiágom*t, logy újból kérd-ni : hát ki leti ai kit 'ele fog hosai ? —
— Uugy k> («*« M ? Ai éo kedvet - feleségem !
Enel aiu>áa a doctor kiüiöUe
bordó t<-oeké',s egy caapáat*; rombol a
.. « bábeli lorovot. melyet Kapott át ne
aassooyaág oly hoMlu idő alatt és oly goa-
dotaa talépitett —
H'gv h>gyaa került a KápostU* c«alád a lakásába, tit még m* a-ui tudj* Iegytzere benne volt. — Kapoat'ásaé fújt magától min' § dud* — ¦segeny pára isiadott t olyan posuura- j*rt ke. , mintha egyet-egydtil o l«n- hivatva égihabo: al intcsniroioi. Ká potiut uram előre aejtvén a menydor géa kilQréaét, levele te oaitmájá', ¦ me íítláb ment s»obajába, nehogy kedvet iteatáraa naaiét vegye. — Juliska ,pi enni" ment, ¦ a hasas pír egy ed Ü lolt a nagy saobában ; — de meg sem ^érülte ki a felesége figyelmét. —
— Tad am hogy igy keas 1 _ pattogott Kipoastásoé aaaaooyaáf, —
lyenek a te tervrid mtnd; nevettégéaté teti^d ai egéss famíliát a világ előtt. — A vád alá helyeset Kapoes át iram, árlatlaiMifrának tudatábaa sem képei e helyiét urává Unni ; caak ¦yössörögve tada kibökkentem :
— Ai éa tervem volt hát es » lásattág ? Hiai Kedvesem. '.*> nyarg-l-
I asu'.áo a doctor u'áo én még a bál . i*jm tkariara menői ! —
Kspoastáioé látva, hogy a vad tem rta férjét kihosni .odrából, békítőig oo dá :
— Hiss te engem még nőtt fin tA«s meg Hitx a világért tem akartun Uiuyómból doclornét ctioáloi ; uem
Loc ornénak isülntett, aki napbottat
mist sem tett mint aláírókban járkál
öli ai unalom. Jmiska munkáhoi n<-
ott leány, munkát ember való neki.
>ki tgasáo megtudj* becaíllai. Nemi' »
loctor miatt men em a b>lr«. aki To-
róctkéo loat, orvos, akinek pira*st p>-
tn ei lesinak, kik hir-m tojáatal á'* ¦
)k egv viLit«'. Kern vetted étire, h»e)'
Lovási Pi.la veetiea nemét a l-á«>r..
EtstendÖre ügyit pékme*er les*, t •"•
tor feleségre ii less itüít-ég". —
S ttakugyko a városban t ro**> vak ast betiélik. hogy Kováai Pi«* gyakrabban látog.t .1 Kápoastáiékb<<c iot azelőtt, éa bogy RápotBiáaék K»* ili P.tla iráoti udvariatiágból óri«s> érdeklódéat tanuiitaoak a protekcsiós — kifli iriat —
iu. 33
%
**> -rá w.inn
íSa»j-aui tnyi pad
zsazsHoasos
NOlSnOH 31
*XXHU**U%*HUUHHU**U*MHUU**XU
ZXnjQX-QSVHVAo°° i
u e q 1 1 z t J 11 e « J • H
v,)\,) uj 1 q 1 ír,»11
X^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
-ojiiq t i'ajm8j»4D
°5>-II 91 «!!¦*? ii? 9g8I Qjszinix -j;
g ifnjn I1oioapaoS89ai()i « iáim '|^nuoji|O|» íífii
1 op ^9pa34zS3Ü3j [fanuji|o|i aisfís t oq tnffm
, 01 y
a I q m » 1 n b
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXX
¦.•»uq J-p
-oq 89. -joraoía ' ^9191 liti-fnoziq IH! 0}:pn 89 -|
OOOOOCJOOOO
qbcd *q«9p-.r&f|»i aa.yif s jfa
íj ^"^^»wiT i oAooaiq aa^iia^mJeai Adbiii(Qj9^ aaiian
'oopvdoin « toonqi.o aa««(|»i « '^
* 8;api » ádajatt tapni»q i«q»t
-stiq
l.od*^ *quojdog ¦n«qjn pfdjy
110 111 aaÁ'Stq tiKoio vq 1 íjaej jp
» 0«8Z ---------.....^ ¦
Da auai*aVaaa ai lym '8aa]SB|ar ín oaaaf
Cl 'Í9PJ8 »aia|e iy (joii ,o,o,in»iS
hvíioía?HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1886. ÁPRILIS 17 «o
KKXXKX**KKK*KX*X*XXKXK*K*XXXKXKKXXXKKK***KX
I SCHLICK-féle VASÖNTÖDE* GÉPGYÁR-1
X részvény-tareasav, Budapesten. X
X Központi iroda: Váczi körút 57 Gazdasági gépgyár: Külső váczi-at 1696—1699.
X Ajánlja
5 kitűnő 9zab. Schlick-féle ;í
5KETT0S ÉS HÁRMAS EKÉIT8
* Áratt: 38 írttól keidé' *
X X X X X X X X X
Sehlick-féle egyes és ni élyi tő (rajol) ekéit
EREDŐI VIÜATSEkÉIT,
If.inlllloll «r«L«j, továbbá
X
x
TAKARMÁNY KESZIT0-GEPK1T, 5
gőz-és járgáiiycséplő-készűleleit
lfKJuti«nyo«»bb árak
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.
2751 3-6
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXvXXXr
itiáre
J^incseiW Sorsjegy , H-a? 101
! mimm ] készpénzben |_ 101
901
10.000 n, 5000 a20° olti.llfflgimi
A magyar lovar -egylet sorsjegy-irodája: Budapest, váczi-utcza 6. sz.
TÉD-JEGY.
PEZSGŐ
ji fS r.k-ir Ni^Kiiliilo FK.NSKI.IIOKKR JÓZSEF uroil
ut«t». kitQnÁ, erőteljes, samatoft faj ő kron ctxtmagokban, bérén vÁmmeii<e*«ii bárhová utiín-veltl uiellelt.
9*010., ftuom Ceylon. n»ir.j\ finom Ojlon, finom, ifi d«* *l«n*d.\ aranyaárga G76...J, Perij fit.*m Qy6ofy, (PtI) Cobfc finom Jhx-u, *»lódi «r*b» i
kilónként 1 IS—
ISO— 1 ÍA>—
1.56- 1.75—
g Matter«€lorfer Brüder, Fiume
¦ Kitiint-ottotí-tt:
A gricxl 1880 évi orsx. küUitáaon eUsmerál i A irleizti lSsa. évi klinit4TOi> tironx-eremaiel ""¦ 18«3 • nemietk trlniumi klAlllti
A toióntál-n
Utúon iaa4-ben I
>1k legszénsavdúsabb
[SAVAMYUVIZEI
I hUpalb bkjubfts. AlUlátuui a tU miDd*xoa k6rok«41 kiriió fijfj«im-t érdemal, B«l7«kb«ii k n«rri I I élőt tAmufCKtáa*-teft> idegreadaser műkMteénck f&lfokoiáat kivánato*. 1
Borral használva kiterjedt kedveltségnek örvend.
^ Edeskuty L.
Ugytc atAn kftphkUi tn:»í«i gy6gj»x«rtiJ-b»rj, fo>x«rker««k«d<Mt>eD éa mid*
¦. kir tb.}
siálliUiil
Az 1885-fk évi elszállítás
pMI.800,000iÉi
Nagy-Kani«eán kapható: Fesaelhoffer J. Bosenfold Adolf I Schvrari & Tauber, Marton & Huber Preilmayer & Dentseh. Mirtoo| Adolf. May Mátyás, Strémm & Klein és Zelinger Lajos nrakoál.
Qyógry • sxappanok
Famta ^
T í»r»* tt kr. FMt*f*le k#*»T#BJ «¦ !••>•«
^¦¦k el Irat huiiu. Br*k«ll httUt m rr*ri kiUu, Ara 1 frt-- Kitráav-supua rfh-, k-rp*-, Ift»lsu4aá« >U. *U*». U kr. KattrABr-tiii-t-r-rfát-auppftB. rr******. »*k •• V7*n»k«k «««ft U kr. - (u-**l4uaM>' frrtiiUU.rU. U kr ILf ¦-¦>•,¦•>»¦
rsáa, u.ili *. k4rfeat«|t *11». U kr. T*Já«BW-«MppU. r*ik.r>. •Uh *¦ trrtitrlU utr U kr. - Rpt-nMppaa, i*J¦•!.»!tő *. ¦»«],. U kr. PlTAuHiU>Ma. " U»rr<-.riM*rr» Idttör. htl. íi kr.
kiUH !I 40 k Vll kli
•ll»a. Ara U k

: Prátar Béla crósrszertárábas N.-Kaiiizsaj
Csat
b» míadan
porok urtia
¦ L(7 wai.ti
kft «nii%ü ut»,
Akáca fyMwr- te altMtkajAk., tjemorftlre* ét lát, mijbtj vértai«'Éa, wanyér *• * 1-cku
.t»«»l i frt HmitJtvMya*: tlr véaytMi ilélztitMk
fej-, fiJ- «a jái iikére,
'.Vbir't.ü; M^.d<i,~Ü»;<>i'<>'ŰUk. .Hen. Efj" int p
^.i0 10
V.lódl, Moll
W ni» »liirM.»
Moll A.
sörssr,.
adr tUllltó
Bécs, Tucblnuoen
luifir J6i..f tlTM Dorn.r 8 C<«kt«r.y. Q0 ,M L. «r4t? IUp«»Ír«tt r 8m. KnilMr Pol? ¦>*»<>¦ «If«tM Rit. Jion.. lUnUll : luU F.rd.
Doonoooooooooo
LEGÚJABB!!
IKIHLER é m M A ti \ E K
witon é* fek-rnémU raktára fimfy Kaniuán,
Ajá.lj.k . b-álUi ,d«Snjr. da. riluf.eku r>klirak>l tnOM eti* kretoa ruhákra ei issekre.
SíSrílí áruk miot firfi, )ytr*uk «• níi Inrí.njfili, torábbé : L-«o«gTobb r»ktir rumiurji , irfíldi- hollnndi e> eréül »at«-
¦ III .••l.llerníi 24. 18, 12, <*• 6 n»mi\yrt, ntital 1$ tUrülktilB kond.ik blnia t<>i «• wittlluMt ; loribbi p.mut »ruk, djia«»l «< damcMf ira. ekifon. ikirling. batítt i* elair ; batiit kim*is*k «^ &«<'-IfJb , flanel áf)f okróctok, ágyfrittk «. figginjök.
S.j«t kAoilooovü firfi. n6i *. permik t^h*rn«ma kinlei , — Díi Télm.ik, uri ijikkendök.
H«NT*Msaari ttal««íf«k : — gyermekek ró-iere e(;e*i keisiit'-k.
S«j«l «lSvMirtbr« k<»wll bili ilfliul ui»l trrilik ¦nit»l é« tArfilkSiö kendők.
írásbeli nsarandeltMk gyartui eizköziltataek
Árjtgytikek kiránatra ingben és bérmentve MUdetnek Q
2656 4-4 Q
)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖ
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCV
A hnstéti ünnepekre vitárnap ápríl 25-én 1886. IS ón 16 perez-kor reggé!
mejdaem felére leesillitott meoatirak mellett Kaoiuárál Fiume. Trieaat *• Budipeatre.
Kuisl4r61 Béesb* II oesL 10 frt 10 kr. III. out 6 frt 80 ki.
Kiiüuirol Triuir Fiuneb* II out. U frt 40 kr III ont infrtMkr KkDizúrá] Badapestr* II ont. 9 frt — I!'. o.xt 6 frt—
mely érvényes 14 napra
A Trieszt vagy Fiúméba utazók a világhírű adelsbergi barlangot, mely villany világítással van ellátva, megtekinthetik. Minden közelebbi értesítést adnak a vaantállomásokon levó falragsazok valaaaint ugyanott ingyen nyerhető műsorozatot-
V
¦

S'26 l-l
BOHR.OBI
tocooosoooooooooooocx>oooooos
¦t¦¦fit*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦***
Waiéti Jóttef könyvnyomdájából Nagy-Kamuán.UGY-KAMZSA, 1886, Április 24 én.
m.
BoszonfflMlk évfolyam.
, ;.,,i#l>«. ér,
»Yiirrti»Lii
. , 10 kr»rt .rt««* fi i illt-t'k Minden ífJM bír ,i-n SO kr üi fik
ZALAI KÖZLŐIT.
tütoltó tgylef
„lalam
áílaiáno, tanító-
1*9 azeüetti r*u«l illaté költemények & ucrkeaxloiefftes.
íjragi túszét illető kűilemények
nlif > Ina4óhif4i
islésndőt
Hátiratai vitwn Ma klMstaek
najj-iatiiwai .Kereskedelmi Iparbank" -:irl. a _nagykaniaai kÍKkdnevdil egyetület'. a .nagy kanttni tivtimmgtiyiöaövttktut'. a .Mprom luruludtlmi iiparkama-a' nagy kanizsaikahilantmdny'-ának hivatala, lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Feltámadunk '
Nagy. tékkemeló
rtit e »*°
A oépek ütJvatorát aMfOÜk,
„^feszítik «t . . "TOrim-a". A „dg labadság li-gntgjobb apotttlá-„t terta*** halállal kell kimnlnia „!,„, igtttággal teli*- tanaiért.
A szent etza»éi;et nem ölhették. ,tm lesüthették meg , az igének öiök bet* van. Megöllek hát a t««*»t
Art tatték. bogy a Uat halálával Ujat »»gják az örök világotságot hirdető ta»ok urjedéiéiief.
CialódUk.
A megölt üdvözítő diciósége-Xi follámadott. mntegy jelképezre az isteni Ige halhatatlanságát; jelképezve azt, hogy «kik kttzieiek térzenekés meghalnak az igazaágért, azoknak örök élete lészen.
Mindnyjjan föltámadnuk!
Megoyugtató, üdvözítő hit ez, melyet Megváltónk nekünk s*ent örökségül hagyor. önmagán bizo-•titva be. hogy csakugyan remélhetünk egy sz'bb, boldogabb hazái a foitámadas uláu.
Mi is voloa ebitnélkül az élet?!
Vájjon mi menlené meg a nyomortól a szenv<désektöl megkinaot-ttkat, a csüggedoket, a kétségbe eséstől?!
így is sokan vannak, kik el-tetztvén legnagyobb kinctflket: a kitér. — nincs bovt bizalomnál fordulniuk. Istenben nem hisznek, a föl-temadást költői ábrándnak, a tul-tilági életet mesének tartják. Mikor tznlánerek a földi göröngyök, mikhez lelkűk upad. — nem teremnek szá inukra boldogságot, megelégedést ; mikor a ctapátok, a veszteségek tieilenné. sivárrá teszik e gyarló por-világot : akkor kétségbeesnek, sttolyt ragadnak vagy önmagák en vtgy azok ellen, akiket itt
örömben, boldogságban, jólétben látnak úszni.
Ha a föliáaudia, a luUilág élet hite élne lelkökhen, megoyu-jf*daáaak aanakbas; mert abban biz-Jaáuk. hogj a lelkűi Mau tí&trék t latén ifataágos mérleggel mérend a sirontuli hazában, kiuek kinek érdeme, lötdl élete szériát ; hogy a békét Ifiremei izenvedók kSzdóknek |megleuen ott tz í jatalmak. , A föltámadas gondoUta teszi ne
mearbbé a gudtgot. a jólét b n élőt; ez nyagtatja meg, a nyoaorgo szenredot. Bizznnk azért édes hittel a tnlri lági igazság szolgáltatásban ! Ijebecje elöltünk Cdtoiitónk élete, ki kflidólt szenvedett, megfetzitteleU; de föltá madott
Az A megnyílt koporsója a leg-caalhatatlanabb bizonyíték arra. hogy a földi élet után egy más élet Tar reánk, hogy egykor mi is mindnyájan föltámadsnk '¦
SzegéaySgy
Ugyanunk „Rongyt» Egylet '
' . Addig D^d a vasat, mig meleg!"
— mondja egy régi közmondás. Tehát ne regye rossz néven az e lapok mait számában uiegjeleut — szegény-Qgyre vonatkozó — czikk tisztelt irójt ha a rosonénelmü sorokra nyomoan.
jpár szólal replikázok.
I Nem ellemondani, nem pnlemi-
.aálni szándékozom említett cük t.
I írójául hanem egyezUUi vélem a különvált nézeteket a egyOteseo egyflt tes erócel lözremllködni egy szép és nemes Qgy előmozdításának érdeke-bi'n, mely a legutóbbi <dóben — általam megpendítve — követőre talált. Megengedem, hogy ama czikk nagyon tisztelt irúja nehézségeket lát egy .rongyos egylet* alakításának kivitelében, de talán még sem oly
alapot e félelem, a miként aztó gon
dolja; hitzen minden kezdet ne-
béz eltó tekintetre, de semmiben tincs lehetetlenség, ha a jóakarat vezér*) benüaket.
Hogy a .rongyot egylet' alakítása álul aemmi «e» vrlaja elérve, azt *t taég naa> uóuhujik. Akp ja volna megvetve egy* oly intézménynek, mely idővel szép és nagy fontosságú közös ügynek volna
gyökeret orvoslás!, mert ha ez továbbra is, minden akadály nélkül így tart, ma-holnap az utczára séta mehetünk ki vásárok alkalmával, tömött enzteyt nélktU, ha caak a .bot-rá»j-t otMák* átkozádiaait Mg? kftay-nyeD eltorai nem akarjuk.
Ha a szegényügy a .rongyos-
egylet* által némikép — caak né
hivatva propagandát biztosítani. Ha mi tép mondom — rendezve volna, megalkotást nyerne s a létei bizto-jngr ez ilyen csavargóknak ijesztő aitva volna, a .legénységen segítve | rémei sem zavarhatnák a tisztessé-volna olyanyira, bogy az elaggottak- ges járó-kelőket, mert a kolda-nak s szegény nyomorékoknak lega-jlás megszűntével ezeknek it otja vot lább nem kellene bázról — házra' na vágva a kőnnyn de galid módos koldalniok. mett megtenné ezt he- kenyérhez jutásra, mit nem. érde-lyetTflk más. S'kkal tiszteségesebb melnek, mert a legtöbben közólQk módon; mely mégsem volna annyira érts ét egészséges egyének. szemet szúró, mint azon számot sze-' Azonban szeretném tudni, miért renctétleneknek folytonos bolyongása, I érezzilk magunkat jól a tunya kö-kikkel nton-nlfélen, napontint U-:z*njbenés miért nem ttzzOk ki keb-lálkoznnk. ÍA bány szerencsétlen Iliink Ml t fekete dacmont, mely az egyón szorulna segélyezésre, kik emberi szivet rosszal tölti el és nem múltjuknál - vagy bizonyos körűimé engedi, hogy a jó ét szép eseleke-nyeknél fogva ezt nem tehetik, ha- det benne érvényre jusson? nem hát hallgatag nyomorognak ét Ez gyengeségünket árnlja el!
szenvednek — esak ügy titokban
Kmos titkolódzás !
Hogy nagy a közöny népünk nél, és különösen a vagyonos osztály, melyre támoszkodnnnk kell, érti jól a: .bánom is én'-t s matat közönyt a szegény ügy iránt, azt csak sajnálnunk lehet s eléggé Bem kárhoztathatjuk.
Hát azt sem bánják, azt a ntgy botrányt is közöny nyel elnézhetik, ha a vá'árok és bucsnk alkalmával &z emberi formából egészen kivetkezett és magukat eltorzított alakok — nem is emberek — lepik el a városba vezető utszélaket és utczákat és ott irtóztató és ti löt rázó han gokban fordnlnak irgalom és kegye lemért a mennyei atyához és alamizsnáért a járó-kelő emberekhez — .ennek a nyomorult lázárnak!'
Ez hallatlan botrány, mely le-gealegelibb a hatóság részéről vár
Gyengéjét annak, mintha félnénk jót cselekedni, mintha irtóznánk attól, a mi szép ; félnénk megindítani oly ügyet, mely csupán kis jóakaratot igényel, semmi egyebet.
Nem ragaszkodom szorosan t .Rongyos egylet'-hez. Csak a czélt keresam, mely megvalósításában igyn-naz marad, bármi utón, módon történjék is az.
lendítsünk valaatit a szegény-ügyön, melynek égető szükségét lát-lágyiuuk meg fgy kissé sziveinket s fogadjuk be a könyörgó hangokat, melyek tenyérért esdekelneit hozzánk.
Ohajtandc volna erre vooatko-lag bizonyos helyen és időben egybegyűlni s személyes megbeszélés tárgyával tenni az ügyet, hol majd győzzön a jobb!
Már most az a kérdés: támad e városunkban a szegényeknek egy ily
apostola, ki a kardot kezébe fogva. az ügynek élére állaod ?
Adja Isten, hogy akadjon egy ilyen s a kérdéses ét fontot ügy el ne aludjék ! —
Mtadazokat, kik az tgrWi fcot-zá szólani kívánnak s jónak találják tisztelettel kérjük és felhívjuk adják be írásban neveiket vagy egy-tzerüen csak névjegyeiket e becset lapok szerkesztőségi hivataliba.
KtzgutttJkoditi Ártok**
Gazdáink rállaira ez évben nemcsak a terhes adók és a kamat fizetés súlya nehezedett, ezen két t herhei járult egy harmadik: a takarmány vétel. Az elmúlt évben országszerte kevés takarmány termett, s igen sok gazda, ki nem volt előrelátó és nem számított, kénytelen volt azon kis összeget - mit olcsóért eladott gabonájáért kapott — takarmányáért kiadni, hogy igavonó barma az éhségtől el ne pusztuljon. S mind e mellett a lábas jószág le van ro oolva. s csak igen kedvező időjárás által — ba sok fü lesz — lehet egy pár hónap múlva, jobb húsban és erőben Ha azonba az idó nem kedvez, fél nyár is elmúlik, mire a baromállomány rendem, normális állapotba jöhet.
A gazda közönségnek ez sok kárt okoz, mertfkiadisait — mire a gabona ára számítva volt — kamatos pánzzel kell fodöznie, s a gyenge és erőtlen jószággal földjét sem munkálhatja meg ugy mint kellene, s még e mellett a marht árát is igen leszállította és ebből sem pénzelhet.
Ezen furcsa gazdasági kalami-tást — részben a gazdák maguk idézték elő, a mennyiben a foldmi-velés korszerűsítése és czéltzerü berendezéséről, még mindig nem akarnak tudni, s stoikus nyugalommal
TÁRCSA
Bur-dl uirbet fo«k«t ! M.n M caber « bivoktSl t
len ti k«r**stf> Allelujtv. *lleluja\!
t'>iie*-aber ] Dráfa Kd ék
Mcg-nei-tettt » vUáfM t AUelaja, -Uljt
F.ltim.dril *<Us élet tt*«nt l(ax*áf (¦t«M
- TBtn*>gt?kk-'l iuert F áOó it
(7 ;
A1UÍ.J*.
- . iu...u barin; .«11' Vlf Qnn.pat flljrUk !
H«fy m tnbtr
BAH**
Tüdő é«
Klen kél kérdéVs: hogy mit I .&»k it mkép légsQBk- v««eib.tA vii
* tfldda.k (W.I.. diále'ikAj. ; hm] • .termied » "Ud6 diitettkájáo.k ! terméautnabb boo-itáu ia mag v.a »d
• aatoavibra uoi kérdfe, hogy mii MleciÜDk > levegi niat»ég«v.l, lehil ?egyi viMooyokk.l fogltlkosik, mig • máaik kardé*., hogy mik^p vawüik iél^-tetet. «rr« terj"ii ki, hoKj- mi tnidoa, t«-hál, mily m«chaaismuMftl 'toktuok !•-
A Bdo d*
.a4lr» .Iktlm.. kiiodaió pootol kioükoik nysIvIUkD.k ¦•<>• aodja : pM.DJen iaoet. oe ronU. itt hipb* • L».f<V.'
Mert rontjuk • levegdt, ro«tjak miodujijao. még pedig .uk.d.'Unnl.
TtgjUk fel, bogy T.l.m.ij atrt boKeo, OKVDavsxelt tia.l. l.vegAb*! — oeíy 22 iéa> éleajbol. 79 réa. legényből •j tseek 00OO4 r«M néue.vb«l tll -kftMlOnk iélefv.BÍ ; a beléjaelt levegő egj réeee vérbe megy át, • pedig jel-otékeBy m.B^yieégQ ¦lármituúk • tüdőbe ée . gá-tok es-s c.réj' Win végesaük á kilég-seeL a kilégsettlevegA tehát aoBTi éleaj-ayel .aegé^y.bb, . meaoyit r tfiddbea veuit.lt ée tftayi «»eDMVTal doaebb, •BByit • Itdobea felvett, He stea (oly.m.tol ekk*peo (olyutiUb.e elkep-¦eljflk. bi-oayo. ido molvB ok'elle.81 . levegóa.k kél readbeli váluwáee áll be •elv >bb>a Byil.lkotik, bogy > ibiIj BérMiibrn o»6kkea . levegősek eleay-erieima miadaa beléfié. utáa, oly ráu/bma rssporodik »DB.k iwíaiir artáJ-
maniodeo kilégB«a ntáa. A aárt beljaek UregAja igj jeleatékaajtto negTálto«ik
Bfllj Táltosai a levegA romliaával MOBog.
A légre. HJik föcaéljit a Ieveg4
éienjféuek a rérbs rató átneonte kepmi e aaampootbtSl, tekiotve a levegő minő aéfét, jónak aaot levegő fogjak mosda-ni, mt\y elégaégM éleojtartalomm«l bir. Ebb^l leroiéeaeteaea aa köretkacik, bog; a tár: helyikig levegAje a* egjmáat kö Teli belégséaek köreik-atébea kevé-bbé leaa jó, mint aikor, midAo ama helyen a Ugeeat megkesdettak.
De roDljak a leragtSt aa egy múl köTeiA kiléga«a«k íoiytia falaMpurodott •léotav meanyué|{e ál'ai ia. A agyaim mér«gm5 haiáaaa.1 bir.
A levegőt tebát e* által ia Unye-geaen rontják.
Eteket figyeUmbe t6t*, ba em
tárt helyen e. légiótt folytatják, i levegűaek romliaa miodeo légvétel «lk*l iával fokesódtk, mert éiénytartalma egyre oaOkksa és *%ém**v tartalma tgyr aagyobbodik, ennél logra be ktll állaai aaoa ídÓpoatnak, aiidŐs a UregAoek élanytar-alma aa élet fmtartáara már tSbbé nem elégaégaa aaénaartartaiaa pe-d.g oly nagy. hogy mér$9*6 hatása ér-Ténjre jut. »e<W-.l, bogy m-egfalladuak.
Fordul e!6 több baleeet, mely a aiondotuk esomora balyeaeégét bi-aoayilja.
1849. é>be« vihar k*i«<keatével a hajó kap.Uay- 200 ráudorlót a»-y kU kajflib* Mofolutoit, mm ablakok és be járók visaBMlaaaa eJ Toltak sár*a. Bi-toayoe íd6 maira már 73-es megfalUd tak él eaánoean Tégvoaagláabea te-kttdlek
Baagáiia aábobja U9 angolt egy aattk bórUtare vetuteti. Aaiat a rabok egyíkéat>k jeleatase mondja, másaap reg' gélig már oeak. 23-al uláJ'ak él«lbea.
A saeméMyftakh«s kötött és elk. rQlbetlennek moadha-6 tényesdköa kirftl mag olyanok ia vannak, meljijk sárt he-lyiségekbea miadeBtttt as«rep«laek éa tnlaás nélkfll lUdimérgekaek moadhelók.
Ida tartocik elaó aorban a por. Tii-döokr© ktevetve tehát egéaaég&akr'-aésve a por hatásától annyival takább kell tsrtaai, minthogy magát mi a Ugy lopva vaasi be a aaert-esetbe ea hatáaa iaaaan lasaan jul caak érvényre ee nagy ¦ennyiaégbfa tordul elfi lakáetiakbas, hol a porképsöcéaoek náml.lao forrása van éa a bol esen forrásokat igen oeehé'y méreékboa igyakftsttnk eiháriMai.
D- a levag/lbeo ©lífordoló legkártékonyabb hatányok egyike, melyre » kOaéletben atámoe fórrá* »ksd. keU^g-teleattl a atéoéleg, mert es kelió aieoy-ayiségbsB a vérbe jutva a ssiv mQ-kttdéaénok beMOat*téaéae álul halált kos. Ének fejleetiésére lag)obb alkalom ayilik olt, a bul a levegőnek elsirá-a«általasséo tökélaMs etégésa meg vaa gátolva.
A sséaeleg asea batáaának todtlá-ban egy«aea*s kárhostatandók aaoa igea eltarjeJt vasalók, melyek bellii rakutt párása által bevitteiaek és melyeknek körtojeb-5l saabadon tódul ki aa eml'Ult káros l*goam köavetleaal ásnak úrra éa aaij- alá, ci vele dolgosik. Igea aokaa taaaskiMlhAtaáaak s légaeni károe v«lu ai*ÍI»it. a ktkaak bágy-4uág, lavaruag, aaédttléa, báay-iagar, ájoláj. hsvss főfájás él agyéb sa**tb*a hasonló (QMtak kö-aotl alkalmak volt erról meggyAatVlai.
Igaa kívánat oa eaaél togva, hogy a ki-ros eaakö* a báslsriá* koréból végr« va-lahára kiktlssöbdltesaék.
A sárt bel yen történő !ft*«eas«l ssambaa a asabad l«vagóa akárhányan vegyenek ii léUgsetet, aaaak felbusaált élaay larUlms folytOBOasü megújítlatik. Városokban, ahol néhssoktagu oaa-lad vajmi sserény lakásba aaufolódik Óftsse, és a bol kQlöaöseo a ssegéayebbek-oé! a különben i« elégtalea lakást agj-osv«sett albérlAk ia hassaálják, a bol aa éieny fogyása mellett a kiUgMtt levegőnek asénetv- aa viitarUlma által a levegő mindinkább romlik, ott Bem ritkán uly-viatooyok fájlodnak ki, melyek a tissU ról táplált legezeréayvbb fogaimaktaJ ellenkasaek.
Városi viasooyai -k eaen sanyarú-aága mellett legtobbtt aaenvednek a gyer-iak«k, ujasttlöttek ugy, mint a serd&lAk. A kia meon-riségü és loass levegő minden károe befolyásának a csecsemők és gyermekek nemcsak ott vannak kité-a hol anyagi v mony ok Vobb családot aok gyermekkel néha ngy píncie ssobába saofolaak, banoni e tekintetben a jobb módúak basában ia a rendelkeséare álló la-kásaak osélsawatlea MosiUUa eléggé kedvaaotlen vissooyokat teremt. '
A lakásnak epy udvarra nésfi asük réstél asokták gyeimnkasobának beren-desni, a hol a levegőnek megújítása tokkal nehesebbea történhetik, a hol aaon-kival s ssellosLeléstasándékoaan kerülik éa a hol a oaecsacnfik légaését assal neh*-titik még meg, hogy eresüket bol tátyol. lal, hol k«ad6v«l befödik abbsU féloJ-m&kben, hogy ssokat valahogy a friss levegő as ér)t.
Ha aroa aagy foatoaságri •mtéks-
Letpunk m*Í utmáhoi egy fél Ív melléklet van csatolva,HUSZONÖTÖDIK ívrOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. áPBILIS U-4m.
maradnak a régióéi. A falusi gazda nem halad a korral és gazdasaga ma is azoa állapotban van, miot volt a
régi jó idóbeo legelók mind
mikor még megvoltak,
a közös s *iiki
majdnem ott kaszálhatott, a hol oeki tetszett; a tilos legelik senki Bem ismerte, — és sem szorgalmasabbá
— sem takarékosabbá nem lett a falasi foldmives.
Pedig a viszonyok a közel-mult évtizedek óta — óriásit változtak; a közös legelók nagyobb részt fel vaunak osztva; mindenki a saját területére van utalva. Az állattenyésztés is sokat han atlott; a szántóföld a folytonos magtermelés által kifá-r. dt. kevesebb trágyát kapott, s rósz-szabbul lett megmunkálva; — a rétek még jobban el vannak hanyagolva;
— azok megtrágyázásá ra nem is condol a falusi gazda — s csoda-e,
csalamádéja (vetett kukorio*) a mit Oly., c élt ta.att m.g. elé,
1 biatos alapot vetett neki
dologidó-alatt e tethet.
A mesterséges takarmány termelés igen elónjüs a fWdmiveíre, mert tftbb állatot tarthat és ezeket jobban táplálhatja s biztos jövedelme van belőle, s földjét is jobban mivelheti és trágyáihatja, miáltal ki aebb földterület is többet és jobbat terem.
Ne zárkózzék el tehát a faló i gazdaközönség az újítás elól, mert uj. — Tegyen kísérletet, számítson, legyen szorgalmas é3 takarékos, iparkodjék gazdaságát jól és a helyi körülmények szerint berendezni, s ne termeljen ott buzit, hol árpát vagy más gabonafajt jobban értékesíthet, s ne idézzen elő tnlprodnctiót oly áruval, mit nem ig°n keresnek
Ha a föídmivcs állattenyésztéssel is foglalkozik — kiadásait is
[itbetta meg a egyáltalán nem
gát. A> irod.lompártole .gye.&leiébes
egyeeulsltol ut várni, hogy már a. évben nagyobb stsbásu dolgok.t mg-ion, hosrv taatént !obe» Marskost
resdesi bogy a íénv a pompa töleméee . péost. Bi csak
tette legyen miad iges- De
•gy
•«já
kesithe'.i, míg ellenben a gabonából
láb Simon.
A .Magyar irodalom ét miiveszst pártoló Egyesület- közgylHete e'ittl
Hutvét napján tartja évi reo köigyülé.étaz irodalompártoló egyeati Nagyon éUnknak, látogatóinak ig
tóskodóvá
o«m tenoe hogy
benaüoke-. első itbeo
tipr
ha a réten most már sok 'ie1y«c ['-kttnyebben fedezheti, mert i több gaz és kevesebb fa terem, a ban lévő állatot bírkikor is értégazdák boszantására.
A magyar gazdának manapság csak egyszer arathat - s mivel gazdálkodni kell idővel és pénzzel, aratás után teli a gazdának adót tekintetbe kell venni í helyi viszonyo- ? más kiadásait fizetni — rendesen kat. s arra kell törekednie, hogy az ekkor legolcsóbb is, mert a piaczon előállítás olcsó és jó legyen, mert megtorlódul a sok gabona, csak igy bir boldogulni a 7—8 irt Reális korunk gőzerővel halad,
közt váltakozó búzaár mellett. Föld- s e»-t a falusi földmivesnek is figye-míveseinknek számítással kell dol- lembe kell venni, gozniok s mindig azt termeljen és teoyészszen, mit legjobban értékesíthet, és ez idószerint mint leghá iadatosabb és legjövedelmezőbb gazdasági lorrást ajálhatjuk: az állat-teoyjptetést. Az utóbbi időben gabona és liszt-kivitelűnk, — a b-nnünket! körülhálózó vám által sokat csökkent . — s ki tudja — habár t- rmésünk lesz is, — a jövő mit rejt mé-1 hében, lesz e gabonánknak még valamikor jobb ára. A hus ára nem-csat, hogy nem csökkent, sót emelkedett — s kivitelünk is kezd szép lendületet venni.
Az eddig folytatott egyoldalú földmiveléssel felkeli hagyni —mert ez a íisebb eazdát tönkre teszi, s csak az a gazda bir e válságos időn szerencsésen átericzkélni, ki gazdaságát czél- és korszerűm berendezi, s az elhanyagolt, ugy szólván parlagon heverő ló- és marbatent észtésre fekteti a fó sulvt. Ezt azonban ugy lehet elérni, ha a gazda a tartandó baromállományhoz ménen látja el magát takármánynyal, hogy neki ezt soha se kelljen vennie. Ha tehát nincs elegendő rétje a gazdának, akkor termeljen mesterséges takarmányt, luezernát, lóhert, stb., b hogy nyáron ne kelljen azt föléletni, mi télire szükséges, rendezze be gazdaságát ugy, hogy egész nyáron át legyen
gyorsabbal
utnak mrg nem találása ; a arra laláo D-m ad aem okot, sem jogciimit, bogy as egyesület kitiVtIteasék as «iok soribél. Hist efesafc aa Erdélyre* i és egyéb kösmürelAdési eg-yaeille'ekei ! Hát ások talán ciDdodulgoka' müveitek ? Éppen nem ! S vájjon kinek jima psiéba bármelyiket is anathemával sújtani ? ! Bármennyire helyeselhető it tehát
gy p
11-ére k itüsött kösgy illés megtartásai réss vétlenség miatt el kellett napolni. Lh b h l b
Lehet áronban, bogy " i ai érdeklődét. Ezt D' > igy '• kívánja reménykrdott éa
úttal oagvobb gy is Hereijük aokat kuidóit, éppea i
k M
a lód ott egyesület létérdeke. Megmond juk : miért ?
Ai irodalompírtoló egyesületnek m-galakulása in Ivtt'delmesea ment t>; nyos, — Nagy-K.anistá* eléggé it merete* társadalmi akadályok miatt. Fegyvere, melylyel nen akadályodat Jegyoste,
kttsd
lünk vitass, tnelylye) a kellő éleoytar-talmu Uvego aserveseiünkaek nantcsak fen Ur tátira, de kiválóan fejlődésére bir, a ag iméot vázolt viétunyokat tekiD'jük ugy könnyen kiteámi'tiatjak, meonyire vétkesünk ön vér link rlleo, a m<d 'n a coe-caemóket kelirten wg nem uji<b*tó é. téo)ieg meg nem aji o t ro«. s levegőben valú elégtel-n .égsésre, inkább tiúzsugáira kárbosta'juk.
L viasooyok a nagyobb, az irkulá-ba jkrógyermekrk tekinie ében tem mond baok jobbaknak, mert aÜg bugf a lak.U rotts levegőjéből ki*s*uaduU»k, isi -olyan levegőbe jutnak, s. melyet eg< •égtani asempoDtból jónak csak ritkán mondó*.imk.
Ha már most att kérdettük, hogy ¦ ejlik m;odoieo elősorolt uuaiaiu
Ti«OüTokn»k orro«lá«a, id k
a felelet
,
röviden e ke: «i4ba foglalható ó»jio; a fnai leT"gfi,
Frii levegőre v&o tiükaégaak, me-t ctaik eisel j»vitbatjuk a leiegit. c*ak frÍM levegő "', a melynek tégelyével te Ulhetüok megteljesea m egéoaégtaa atoo követelmény ének, hogy miuáeokiuek óráakint 60 köb m. friM levegye va üké
í
Fájdalom, bogy a friat levegőnek gg a magáo élet TMfonyaibau ée *gye«?k m*iggy5»ódé#ébeD oem rágtöt meg meg annyira, bogy lakáaaik 12-Hó't le«ére keilfl goado- forditaaának. Pedig oem »kár«: b;Aoya at, bao«m egyet egy-dül fÍ levegőtől va'Ó botor félelem f«l(ogí»*nil oem «gyél k fi I
dül a frÍM
y g gy
a meonyibeD igea aokao k friu Ier«g3i a légbaitacDmat aaoaositj -k.
(V4». k»T.)
y biatos alapot vetett neki.
mely külön csoportokban és heelekbaa alméletilef
p Hogy csélját aéf «k síig kö«e-
évben, as még bisonyit éle képuleasé
lor
. -<léebeni
j illal ke-
hasonló körülmények
»jfgalakall
tetmi aörasdékeinket arra

aaag/sroaitsoa aem lefcet.
Aa is igas, boS7 többet h
teiá'ists.1
g lebatelt
rolaa, miDt s menni a le't ; ha bei-ere *n.k aövelíaí! holmi külajeegek el6*r-
j
be haljeséaével el nem b
; ha a
berleii beljisegre égessen fölSelejea .¦!«•
ad ki ; ha esélyeit
lényeget :
.égre
.—«--—- _______ «, gy akorlatilaf
egyaránt foksaatoa elokéasiléssel befogják vesatai a ba«Uudomáay alapelveibe ét különösen loraáasat. mene eiés és játék-f^yver ' p«Mé fog
5. 21 éves korib-a a raad«s kadie-rag állomáejába besoroatatváa, f*ifi 17,-2 •» al.u alaajAt.ib. elméleti as gyakorlati kéasUltaeg-l, ősatyánk •laajátitáaáf-a es idAsterint 'ó év van saabva
6. Habo aeaeéaa taniió-iissthelynt-tes a ¦>pfrtlke.á*i ősapátokba aorakoatk, t ott tstakastparanctooki, esetleg magasabb COAgblsatáaikat véges,
7. A ssolgálatra teatileg alkalmatlan ' 'am'ó leányiskolákba*, ussn'atik be; a kor | miau tényleges szolgálatra oehéskes ti at-
fiatal sa asos
snyik mennyire teliudják fogni és inél-Unyolni u egysstllal mOkodéset. K r i-loraniiky lawinné ss egylet bui. gj és fáradhstlsn Yálasslmányi tagjának kerdesményeié*s folylia u^yaois 1976-bso, tebit 8 er.el estlöu ss egyeslilat kebelében sí emlitea nemesssiTa hdlgy elnökien sl.U egy persselybintüég .lakúit, mely (eladaiáTé telte, a sssgéoy sfy»»<>«•"•* »«>•' gyOj>ípe™.lyek kioesli-4 által elomotditssi és leh.l«t« tessi aat, hogy ss egyesület inleselébeii mÍB4|i6bb árTS oyerbessen menhelyet.
L ciél eléréaére Umjilich Jánosné elnök, gróf B a t t b 4 n y Ls-~ Lé llökók
n c«élho. „„töhelytte. tani-ó pedig helyh-s kötótl 1 ' ¦ ' tug iöihaasnáltstm.
mgb g
8 Aimene'i mtsmkedés. As iskolai aássií-lj.k iolésménye egyelőre ason ts ral«uekeo sserrfVetessAk. hol a nép-elem le. . rajl&déaéoek legjobb probajakép a hadsereg kivasta éri ujfiDci-slloméoy a negyedik korosstaly behívass Délkttl
b
9. Ai igy kist'-mell arsgy elekkel
ktálli.b.tó
Birmeonyire helyesolbelo is lehat I - --- ~ ; —
a koimaT.lodé.i .gyeiét .l.kitas. tár-! S~"*l«««4 területkén mikodj uaitók gytbsa keletkeaet. n^agaloo, sbbo. a. i '-•••'*«P »*»«»• tanfolyamokon fog-eU léét Mirldlom és mft \"k i]U°" «01»égeo uathelyetl^ekké
elao lépést a „Magyar-irodalom- és m&-résset parloló egyestHet" élete árán tenni neg : ésasserlUien dolog volna.
Nej. tadom mit ásóinknak as olyan gasdáho* ki már meglevÓ kicsiny, de egyetieo hasát lebontana, hogj aooak \ anyagából egy nagyobb s olyan hát alap
Ardéeyi e«en ba'afotati javasUut ' a társaságban megjelent éa bossassélásrs
né és Kármán
titkár as egyl<
y
Lsjosoé slnlaökók Tálnaatmsaya
ai áll.mi
; Sem.oD öábor modori »lai tas&r é« Grtmán maUc*-iako ai tanító, agy Heiény
még as
' P' Bódog elnök támogató felatólaláss titán a **J*r!k6sgyQlés felállás uijáa vslo lumlrul 7 I lelkes éljsoiés kost egyakaraial.g elfo s hoesájárnlis
ját vaase meg, meiyb*i gokat be aem Keretté volt
falép.tbetése m<g biioojUUD. Ig.dván, magáévá tette,
A. .rod.lompártoló egyesti et már, ^ % ^ ^^ ^ meg T.n ; hitelesített aUpsaabalyonkal - ,-. „-.kersaL működik. A valódi célirányos törekvés lf* lk« "»a«*<>r*«-
lerére azonban as exíateolialís k&id«lmi>k' -------------
miatt teljes erővel még aem léphetett. Bi sony ny al megteszi m ibely t módjában od.
Az irvik
egyoatilet
.Zalame ;j(i még ca .k Óh* bb iék
400 árri.ak a
imadkosoak
sokkal nagyobb igények füsodni, miot at irodi •Qletbej t igy még e kell kilépőié.
Ha léieaül iá, togDak abbos
fent as égben gyermekeik második t leiért. 400 árva imádkosik naponként
vében lelkes felhívási bocsátónak ki a basa hőlgyeíhw, melyben fölkérik okét, b gj forduljanak as egyielhes ily pern--lyekért, függesMsék asokai tel lakásaikban és aaaxnáljaoak fel minden alkalmat, bogy as árvák pertarlyének tartalma gyarapodjék, As alamitsn« gjn;'é». eme rokoasieaves formája oly sikwt n* Uno-gatáara talált, hogy as egéé* oraaágb*n elhelyeseit pertaelyek kiftrite t tartalma » Uiuly 8 év alatt 17,845 ír: 92 kr. ossseggel gy»rapitá as egylet péntUrát. A legutolao évben ss árvaprrselyekbAl 590 írt. 9^ kr. tulyi b« as orsság maden réaséból. E fen ja* eredmény e>g btso-nyiléka aanak, bogy a msgyxr bolgyek jótékonyság tekin tétében * erseoy eshetnek magával a jótékonyság nemtojével ia. Ét most hadd álljon itt a f6nt említett Ulkes falk.vásaak egy réeae és hadd tsóljoa Qjolag basánk álaotatkéss hói gyeíhes, isoknak melegen érső éa a köt-jóért lelkesüloi tudó ssiveihet I „A legmélyebb bisalom éreetétAI áthatva ké-rlok benneteket, töröljelek le jótékony gyamoiilástok által a tserencaétlen árvák kőayeit ; forduljatok hoasáok ,a magyar gaadaaMtonyok orn. egy leiének árvái javára* felirat'al a as egylet pecsé'jével ellaott perMlyekért 1 Helyessétek el aao-kat hajlékaitok Ugaik»lm.a-bb hftlyéro; legyen as disse. féuye és büsskeaaége a családi tiuhelyuek; lekinUe as „ár vák perselyét" kiki a jótékonyság «lta-
MegaUkulása óla folyton
to dí, vagy lenni" sév«l. — Sukat próbált, tok tigyeke-tettel munkált. Lelkesült; lelkoaiteit. Vultak aikerei, tsép napj »i( vidám órái; vannak keserves emléket is Busgo t is célja érd^kéueti ; mnlesslott is. Olyan voit élete, működése, mint minden ao bari dologé asokott lenni : gyarló ; tele féoyoyel, tele árnynyal.
Annyit atónban elért, hogy már eddig it ©iég bullámmal kttsdöit hajó-Hogy saját fiai támadnak ellene az a legbisooyotabb.
Nehéz napok várnak tehát reá !
Saját tagjai kösöl átok, kik a*. eddigi ered mén y ny el aiao>enek megelégedve, kik as egyesület eddigi mQko-déaét ctéhéveasiAttnek tartják — tömörülni ügyektseaek s a kösgy Ül és alkalmára mar be ia ad'ák abbeli inditvá-juka', b"gy a „Magyarirodalom- és nüvéssel-pártoló Egyesület" adja be a ku1o*ot és legyen belőle ,Z a 1 a m e-gyei köanjüvelödéti Egye ililel N a g y-K a ¦ i a á a" — Hát iaz*n annak, hogy Zalamogyébnn kös-*iai egyefÜle*. alakuljon s an-nak a atékhelye Magy-Kaniaaa logreo, — oem lebel ellensége egyetlen kanicsai polgár aem, — sót talán aa egerasegiek sem, ha as elasállá olási és köslekedési viasonyokat tekintetbe veasik. De igei nr-héi vagy lehetetlen volna a komi lyan guDdolkosó fokét meggyotni arról, bogy at irodalompártoló egyesület *¦ esi mén nem maradhat fenn, haoem fólvevén esi a ciiooet „Zalamegyei köi müvfllódésti ogje-üetKagy Kanicsán" — akkor nem bal meg, aot Őrölt élete léss< Es nagyon tévesslelt dolog »oli Mondjuk ki téay gyaoáat, bogy as i dalom pártoló egyesilet sokban ciéljá* tévrtadet'e, — hogy rosti volt as ad-mínistratiója, bogy dolgaiban tellépései-
p
elej i p-dig
hogy
ványra
kiütött lobogóját
eri^k^dés, — m-gte
leotéft vol
A.Magyar irodalom- és müvésse * plrtoló egyesületnek* ,g*n ia ftladatául *olí itmeruis es idő szerint a csélbot vea«t6 reformok b-hoaatálát, ügyMnnk gyökerea rendeletét a léiének magsai* lárditását. A „Zalamegysi kosmüvelő* egyeaillet N>gy-Kaniisáo' t-rvt-aóí icaakáljitDak tervök ker-sttűtí-rtelén As .irodalom* és mtivéssetpártoUS egye-itllet rá ér a további mondok folott neditálfli, haat mír lé esüh éa életképet egyeaúleiaek bimiyulf. As irod«lumpár-tolÓ egye»ai«i tehá- jól felfogott érd«ké-t->g c«elekeiiai. — ba esen hatá-rotian exíatentiája ell n irányuló iodit
áoy fülöt egyss-rüen napi rendre tér t erejét at klapatabtlyokba n»m ütkfizö, de égetőn acükaégo* reformokra irányija.
As cgéat Ünnepély abból állót , •a árvákat a biiv»lláauknak meg-ido'kolallaH W"'* ••¦»P-o»»*»* vewlték ittem faj 'Váv ót ^*ltBlfltl*ri une»n visssaérkesre, mára vá-'- laasimáoyi t*gok váriák okot é.Ukoo
DamjaoichJánoa tsabadtigbói

' volt a ba-hó, asonban csekély
at erkölcsi, még c-ekélyebb eredmény. SAat tói lehet ellene
y bocD
Atlól függ, hogy ki miDÖ asemtivegon bírálja müködé*ét éaatámba veasi é Tagy aem at akadályokat? Ast asonbta nem Ug«dbatj* meg tőle a legnagyobb elles •éga ien, hogy a kiáílou k üsd ólmok atia is életképes állapotban vaa. As ero, melylyel a kttad-ilmekeo átetoi kép^4 vol', megint oaak otéljában v*n
fankő't ss«llemü öivegjéve] és as árvák nemtojévr]. As árvák nac m*gm*gya-ráaták a n»p jelenlóaégét. asatia egy pár alkalm> dJ. éoekeltettaK el velük, est a feudeanél gaidvgabb ebéd kŐ«eu« és as ünnepély be volt fej-Jtvtr, as as igasi Qnoepély. melyet ac égbíl 400 el-köttosöLt anya áldó •acnn-i néaiak M a y • r QyOrgy ur, as egyesi! et derék titkára, ea**n Ünnepély alkalmából rövid Ton^aokbao megírta as ngyes&le 25 **-• történetéi. Eb Ml ki Balk, hogy
y áaek. Családi
jyg slsalmaval
400 árva ayert f
eeyig a táraada c
Vasalása kikból
óta
i bassoos Ugj-i lellek, trendek éivesi as ál-dásdus működésű egyesület jótákonysá-miadeo vidéttéról. és as
tartja.
Ai Ukolai
Ardéoyi Uosao a. Posaonyvidékí Lapok" aserkesziAje a possonynaegyei ta oi'ók hogveiitoli egyesülétének ápril 8-ára awaahivott ma,acak»i kóxgytllésé-ben mtjgjolvsnvén, ott elnöki feltsóütásra réssletea in lokolá* mán lényegében a követketó határosaii ja vas! a et terjeas-tette elo.
Határosati javaslat :
1. Hoodja ki a kegyül és, hogy as iskolai Eásalóatjakat
a. elvileg helyesnek,
b. gy akorlatüeg valósithatónak a.
2. Ebböi képest a tat ti l-g megköi selitóleg alkalmai lanitó a Unitóképes débeo megfeleli elméleti éa gyakorla'i okulást nyervén, őrmesteri rendes év< fisetéa, egyenruha illetmény és saolgálalí uldalfegyver •sgedélyetése mellett, ti«s'-helyettes ranggá, a magyar oépföJkelési oaapatállományba lép s tanítói mflkódétfé-aek egéss tartamán esen csapat^atnek tagja marad.
3. A tissthelyettes tanító
a) osstályait, esetleg as egyesített osfiályokat unköteleaettaé^ak tartamán,
b) as ismétló osstályokat besárólag a lő. éves életkorig,
c) végttl aa ismétló iskolából kikerült 16-18 éves ifjakat be eakmtre opegssaboit órákban egyénenként, agy
a Cialád valamely tagja örömhírt ve*>s, avagy a sserenoae által kerestetik fel, vagy egyéb kin ál kősó alkalomkor (pld. táraasjá te koknál, fogadásoknál stb.) ne feledkess««tek meg a tsegény árvák per-•elyéról aem. H< abba a tt jó bará'aitok, ismeróaeitek csak néháay fillért is he-m-k el, as évpnkiot ^gyscer kiüriteo-dó porsoly : fillérekből óMserakoagatott balosokat, forintokat fog Urta.masni éa ha éveaktnt as egj lat lOOO p»r*-)ljébe „, mkint oaak néhány fonni gj ftl egy b •, egy éven átárvabásuuk javára krajosá-rokból feistaporodoii néhauy e*er forio-tot fognak joved»lmasni. I y persselyek iráot fordabatni osv. Damj aoich Jáaoané agylati rloökbfts (Sándir ulcsa 32.) ésKraiovftasskylstváa-a é h o t, a perselybisot'aág elnökéh«s (Lipót utoM 36) É< mi még t«gyük bússá, hogy a mindenható Iaten áldja ieg mind a két kesavel as árvák jó-i evőit !"
Szíakáz.
Nagy-Kanitsa, atinbás él > kritika! Oiysa három alléméi, meiyaél nagyubbal elképselni is igen ritkáu lehet.
Ssavaímat igasolai C'kk asmal tudom bogy amely városnak nincs ssinhás látogató kócönségi, annak ebből kifolyólag nem ia Ubet sainbáaa és mes; kevévbé van tfttktége akri-ikárs Ét hogy aio<
bás lárogaió kösönsége ICaoiuáaak (ha van ia, ig-n kévé-) est maga (ierútj
gát as oraaág
latéxeiben, a hásiartási leendők mellett még tsabát, varrás és különféle kési . ,.
maacák keetitdeével ia foglalkosa*k. \ Íg«»f«tó leginkább bisunyi batja, kit -Megindító es éví jelented köve keso p.s i Wmtfas pártfogit —dácsára jol s*erve-áas vtJasstmáay ösiinie fáj-j aeit társula áoak — nem bmsem, hogy dalmával <d kifejeséti a fölo t, bogy as késéibe ae eji*ne. Eunyit egyelőre m árvahasba vaJó felvételért könyörgó ár- oaondba1.uk as állandó ssinbás caiméjér-rák néha oly löm'-geaen j-leolkotnok, k vonatkosolag. Mint olyan sseréay mua-raegüresedett hely*>k ssáms pedig arány- kása a társas áletaek, ki a saitán Deiu t-Unnl oly osekély, hogy oem rhkán csak átért tud állá'.ni. tnertasita — hanem tértoasivvel kell visssaaiasi^aoi oly s- ' asért, mert lyuk-csos, nem lehetek elfogult gélytelen árvákat, kik as egylet baté-' t at igaseagot bárki ssAtnébe ián marok-kony párifegisát ké tégkivOl megérd*- kai is képes volnék balebáayni, akkor melnék, a kiket tsivesörömest venne }óté-'m>dön a asini kritikáról éa sainhátról kony gyámolitás alá, de elól ük s biso-j vagyon saó.
nyos korlátok kQzé siorüott snyagi vi-] D- térjüak a tárgybosl A múlt b«ti
ssooyokból erwifi kéoytser - fájdalom — , mitor 17-éa .Titilla hadnagy- ou veati beaárja as árvahás kapui', ¦ igy as ár- ' keadetét. A darabról mit aem ssölok, lm* ván maradt Borsükiózfitlek kényuUnek | annak idején nálam nagyobb emberek
mát vigasshelyet kéretni, — de ki tudja ......... ' " *""" "
vájjon a swgéoyek találnak-e ilyet máshol V Ai egylet válassimáoyát c apán —„ _-o ------_ __. „
ama bis'ató remény vigaaatalj-, hogy a Efyróaat a télig telt bás miatt, mi a »Ö»-Ursadalom kSte!»as«gét Mekkei ssemben remflkÖdÖk kedélyére csak rosst benyo-Í8<eljesité/ Siornom bistatá ! Hm r«- misu, elkedvptienitÓ Uhat: másréttt • méay 1 A ssegény árvs odadobva a bi- tsinp'd atük vo!U f lytán, mely s •*'-zooylalan sorsnak, elosenevéss, elsütlik, ttésst asabtd mosgásától megto-stja H>nd éa nagyoo csekély ások ssáms, « kik olv tsonátt»l nem h»gybalom d c«éret nélkül második anyái találnak, mind a gaadi- a kit TVilla hadaagy (^GerÖ.yné lika) e* aastonyok orsságos «^yesQleiéa^k árra- Balogh Árpád ómegája játékát. Sselea háaa. Da e csikk Írására itm is any- Jóss-t semmit moadó sserepe hivsiotMá-nyira es, mintegy tnáaik valóban lélek- gin aluti lévéo, oaak a roas beost.á-Qak emeló köralméoy indított, melyről a üt kostönbeti ast a kioaiay sikert, _••>' kár oraak feni emlt->tt jelentésében saó elérni Udott. Alakítása asoabaa ki 0"*
van és m^ly fényesen igasolja, hogy ba-' ____________________.______—------------
sáak Ulkss boa.aáayai a híres magyar
j gy
-toltak hoasá. As .Ueoi 6sstj4ték ellen a körülméayek tekintetbe «éteis mellett meg még inkább hallgatnom kelleue EHUSZONÖTÖDIK BVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1886. APKILIS 24«b
EPITO ES MUKOFARAGO-UZLET
Kőfaragó műnely H 1 li D S. TeaMtkezéii tárgyak
\ sirkö-raktár l NrKANIZSAl TEMETKEZÉSI VÁLLALAT, kop«rs.Wak.ár
*í . -------a.------- OaékFarMciter 2 •!>¦
¦r .-*l t nllflfl AH a7aai Wl. --: _- .il. L1_
¦aT XAtrtrort ettím: HILD, NAGY-KANIZSA. "•¦

1
,ri'. aleia 39 titm
Bátorkodom ezntUl a d. é. közönségnek a Nagy-Kínizsán fennilió
Wluuca-télr tái
1H64. évben.
p i !S O a rsj-5rJí^o-RA.is:T^.n^\. m a. t
épugy 1881. évben létesített temetkezési-vállalatomat kegyes figyelmeké ajánlani.
Ajánlok
:lr kiiltányiíkljól
Öl mindennemű szobrászati- épitö- és müknjaragó-munkákat a Rild-
zárniazó legjobb és legszebb kövekből, mely anyag a bécsi cs. lir. udvari építkezéseknél is alkalmaztatott; tuvábbá : egész fehér, kemény mész-homokkövet, világosszürke stájerországi kemény homokkövet, karst márványt, és pedig Szt Croce-követ, isztriai Repentabor, tiszta fekete horettot, feketebarnavöröses Parangont. lépcsózetek. oszlopok, szobrok, kapó- és ablakfalazatok, csatornák, tombok. födél, talapzat, folyosók, balkon és homlokzatok ollárok és szenteltviztartók számára stb e két utóbbi különösen templomok és előcsarnokok részére. Báz-homlokzatokat, disziténeket, cementgyps-munkákat, mint: homlokzat-tartók, ablak-gyámkövek, oszlopfejek. pur-landok, virágtüzérek stb
SÍREMLÉKEK
vörös, fehér, sziléziai-szürke és fekete márványból. Maothauseni kékes-szürke, fekete, svéd-feketés-zöld gránit köböl gazdag választékban és . izlésteljes készítésben, sírbolt Jödéketek ; — sírboltok teljes épitéso el-vállaltatik; kapható : hydr cement. Portland-cement, mindennemű cement-
áblák. keliliieirni táblák, fi k>cz kapadiatok, sir-rácsozatok, sir-lámpák stb. legolcsóbb ároi.
Temetkezési vállalatom
az árjegyzékekben megállapított f Itételek mellett megtesz minden egy temetkezésre szükséges lépéseket és intézkedéseket; leggyorsabban és legdíszesebben teljesiti a temetkezéseket
uját, díszesen felszerelt halottas kecsijain.
Árjegyzékeim magyarázata és teljesített számos temetkezésekről szóló elismeró-iratuk üzlethelyiségeimben betekiDtés végett .mindenki rendelkezésére tartatnak. — Elvállalok továbbá ht-* lottók kiásatását és azok a bel- és külföld bármely részébe való szállítását, mely czélra nálam folyton 6—10 drb (törvényszerű szabály szerint) léghatlan lezárható üveg-beté' és szállító-koporsó készletbea Urtatik. Vidékre Viki
legolcsóbban és gyorsan teljesittelnek külön megállapítandó feltételek mellett.
Nagy-Kanizsán legnagyobb raktárral rendelkezem cs kir. kiz. szabadalmazott érezkoporsókból Iegyszerűtől fogva a legdíszesebb fajtáig) Patent-koporsók (érez- és bársony-utánzaij. fényezett kemény és mázolt puha fa-koporsókból (készlet egyaránt 100—15U drb.); Organtin-, Tarlaran-, Tullanglais-, Creplisse-, és atlasz-szemfodelek-. vánkosok-. virágok-, babér-, koporsó és sirkoszorukból; koszorú- és szemfödél-szalagokból, moiré-. selyem- és atlaszból ; kersztekből stb. dús választékban.
Siirgönyileg <0rtént megrendelések azonnal és pontosan, a legközelebbi vonattal eszközöltetnek. Az eddig irántam tanúsított bizalomért szívélyes kösitnetet mondva, kérem azt számomra tovább is fenn tartani; azou leendek, hogy azt minden tekintetben — ugy méltányos és előzékeny eljárás által, mint áraim olcsóságárai jövőre is mindenkor kiérdemelhessem. — Méltóztassék tehát engem adandó alkalommal nagybecsü megbízásával szerencaéltetni. Alázatos szolgája ^ I L D S.
¦V ÉJJKL t&Io IMnetkeiiM jekmtkesesekkel méltoztatték Tagy egyéneién bouám (njtilj-Btcsa' 89 uin») fin padig tenelkeiesi fálli'atom , HÍM LáailokM cinkik: Telek?-Qt«a. Taboly-lrk > uiam bit, Boáik Ftn«i Wí bíx atüett) fordulni.
i
Gyógry - szappanok
®!'«ala ttik-átol )\ W<>e)>>zi-rtár az rK}>zarrnhoz ^ Prágában.
»n»»k alul uugrilUU. it ijuhx
IJ*«r»a. kcmri. -Ut**l« .Sorúra.,.[ -II,.. AI» ;k*k?.'* r*Mt*Vféír
".áST.D I* kr.. I alarab »•' kr. »"aa)ta-fl>lF k««SVi(n) tm l«k>Vit
Maialaaak rllral MapniN. >»>>lt *lil»» fitti>r> haiaia. »r« 1 frt. - Ktilráaia-aaapliaiM '•••¦• •¦•raa., Ukliaaa1ia« >tk. rllra. ti kr. ¦kátt-niay-^ltrrrfB-iaatapyaB. rjmrib, ¦•« r> r|TB't>. uiura.
rtmp, orala n »*rkálri Hlr.. ti ar. T«JAxf«Mc-«aatBipKH, fi>/k*r»a
Kanatö: Pmcr Béla ironszertarábai N.-Kauzsan
8
ooooooooooooooooo
VÉD-JEGY
PEZSGŐ
Kg) edüli főraktár
N»gy -K.DÍUM.D
FESSELHOFER JÓZSEF
Kőolsjftnomttógyir-részvénytár&aság.
Vetérügjookök : Steínackrr éa tár** Fiúméban
Övás.
TudoaiHwkra jutott, bt>(j a gjárnakból forc*loBb<l karfllt horittkftl ro-. akarata <iaM*«l*' Qset.k.
HordÚiokba ugyani. tUten máa, a niánkuél «okkal c.ek.lyeWb ainbít*. Petfl> i'Dnot t:it*-o«k 4* ui mii't a mi cyánmkbt •JOállitott pctroUamot bouik fofjajomb*. Eifn eljiiát Demcaak a fofyaaitiú kö»ön»*get kiroiit)* m^ff, banfm g/artmányuük )6 bir-
Ez*>' baainitiaok mejjatliaa régen a fiún*, kernkedetmi éa ipar kasra 18S5, JttÜM lb-aa H2S/30 •¦ a «• 1S86. mircziu U-é«. 4S8í9 •« a. kait jegri8köuy»e taeriot
K IC X
H nilfwa aindanki, • ki n le ukb, ..dj^j.k.l t5rrí.T.U.ii« midőn nuuilj., • l-rvt,.t titavl umMi btnuU.oak t«i ki Ba(il
•tj a ( DUbbiek.t ujit ériek.b.o u.íl i. i.kibb fifj.lomba Tenni •«i»ake4j«k, mell t "*ké yebb minoaictl u«tr»)«nBi naaicuk rousabhn] ig. hanem könnyebb iiyniakonyaáfáfnl ¦ »T>. mi, ruk in,biil.,1,aa, t«kiateieb<r, jo.al ne€»lt< áll > »i fjinankban aloillitutt 1 a faauil|6 t^bal i oknak uiformnn megf^lalo gjánuitjolcia^
M n««n frljeiectatt, a molj a fontrmlitett t*kj birmelv aiú, a mi ffyiftsiiTaak-«¦! •Hit, tiiain^Ui Mfedufaire «¦ itl a Tettetek aat'-aiuetitéra '"el, kouonMtel Te-u<Uk <¦< axt kiv nntr» nnffelalolof juulmazsnk
ft *
SCHLICK fele VASONTŰDE-és GÉPGYÁR-
részvény-tArBaaó,.:, Budapesten.
Központi iroda: Váczi körút 57 lk/diis<igi gépfryár: Külső váczi-ut 1696—1699.
Ajánlja kitűnő szab. Schlick-féle
KETTŐS ÉS HÁRMAS EKÉIT
Á.r»H: 98 Irtt«±»l kezdve.
Sehlick-féle egyes és mélyítő (rajol) ekéit
ERKDETI VIDATS-KKÉIT,
lesaillltalt áraksa. Ivvábká
TAKARMÁNYKÉSZITÖ-GÉPKIT,
jrőz-és járgáNyeséplő-készQleteít
áprilii bavábai
ré*»wytárs»».g.
m |rgjatnoyo«abb Árak mt-llet.
Árjegyzékek kiTinttn ingyen és bérmentve.
2751 4-GO J
ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG BUDAPESTEN.
1. tüz-, szállítmány- és jégbiztosítás, üzlet.
Kiadások lliiszomiyiilcudik <Svi zámrámla 188.V jaoutír 1-lrtl d.czember 31-ík. Bevételek Vagyon. Márlejj-száral. 1885. deceember 31-<<u
I. TQibiitotUris.
Kiflaetétt károk a vi.ioulbiitotitott rótt Itfonáaa
mi„ ...
KIH,5b«n maradt károk tartaléka - ... Bieraáal kblttigak a viaiontbiatoiltolt rées utáni be-
• étel l.vonáiáv.l ......¦*,'•¦
A til.blaMiailaii U.lettt Ivrhclo i|U|alA«r k6IUá(Ck
éi ado .............
rlehajtb.tltu k6vet.)é*ek lnlráta . . ...
A knvatkei6 évek kéupé.u-dijtaraléka a vinonhit-
lugitott riai Itvoaát* után ét minden laefttrkélét
nélkül.............
II. Hi«Hitiii..u)bli(<i«lli».
Kl6iet«tt Vi-nk a vi«f>nt'-iilO»it.>tt ré.i levonatával.
Kttf«Ab«i> maradt ká.ok ta.taléka......
».era»i kil:i«|<k ........
A e.állluiány bialoiitáai Otltlet tcrbel6 ifaafatáei
kAluének ....... ...
A kflri-tkeiK évnak díjtartaléka t vÍM9BtMaMMtoii
T«ll l-.OLi.ilil ...........
III Jtnl.li.lo.il,,,.
Viaai.nlhiatoiitá.ok é« t1'lé«eW ......
Kifla»l*il károk a viato«tr>!iioailolt lAtt levonatával. Sieraéll él icaafaláli koltlé|r.k a viatontbiltoalli-¦ok utáni b.vételak laionáea uttn
Brhaithatlan kövela'eaek ir-i.áaa .....
A lá'aaaáli lartaléklSkéoek kamatja ...
IMS l»l aytrtaéay.......í . . .
iíiöl ikr forint kr
311890 46 4966 96
8HJ8I 7000
388941 18 8BI186 <U
I94SO7I77 0611 141
188(848 86 66.61 29
forll.1 kr f... 1964. évi nyaremény-aaámla maradvány . . .
I. TOlblllnalmn
Aa 1816 évr6l itlmioR kéaipém díjtartalék a vl-
aaontbiato.itott ré.a levonáaával it minden maf ¦
t.rbeléa néikal . . 1794860 98
S71.8O3,>3» frt 61 krnyi k6l«tt bltlolltálok után
valamim a folyó évban lajárt dijrélalatekból be.
folyt dijak......... 8.968,881 91
levonva : torleaatatt dlj.k . 388,O15P8:I vl.aontbialo.itati dijak . 556883 43
lejárt vtiihiito.itá.1 ál;
réaalelak .... 4fl7,»2l 96 1.314,10111 : XI9188 70 Al 1884 évbau faunmaradt tartalék fU|-B6bea volt j )
károkért . . . . .....• . I 19.149 Bl
II Sí I llm«n) blito.|(«». . ."".
Al 1884 e.rJ átboaolt díjtartalék .....I 19«i»«3
20 476 498 Irt 98 kr kötött bittotitá
tok után. duaa........115,8>S81
lavoova : torluitett dijak . 4,4l8 4s liatonlbiallitáai dijak . 45,50rl 63 49,912-11
Aa 1H84. évb«n ttanmaradt tanalék fUfgAkan volt
károkért .............
III. J<(l>lil»>iián.
Í7 I»1.4ti8 fit 88 krovi kötött b:.to.itá«ok utáoi
dijak ...........
IV. E(jrb betétrlrk
Heváltotl atffliények uiAd. valamint a|;éb kaBatok
é. árfol>aoi.nyeraié( eladott Mékpauirok után
Tária.^ti hátak ti.ila jövedelma......
6568171
UHU" •»••< 17
l8l7H»l|5j 11478SÍM
Miin »i
Teher.
Elti'lrfliett I6ke|>enark . aa ell$ btaai takarékpáatárnál ai atja.ltUl budapfftti fflvároal ukarékpémtárnál, a ¦. orat. koip takarékiiéDatAruál, a a. ált. hitelbanknál é. a ¦. k.
állami kint.tári pénatárjIcyaklMn..........
Értékpapírok :
a) 314,030 — frl n. rnldhltallnkttMl h t. fél •/,
íiloflo.lík á 100';, .
b) 1 052,4'H) - frl m. é.aakk^lati va.Bt adtat
kttvén;«ká»H.OI).táaal«k 1 OS8614 —
c) 89J.4U0 — frl n. nyugoti vaaut II klh al.
aaOttkotv á»8 — atáaalék
d) SMI.OOO - frt kfaiyar Rác.oratáKi va.ttt
II kib ala CiOtl k6t<ényak I H 15'í, 345,6tS-
e) a2s.rir>0 _ frt Duna-drával vatat al.ibba.
krltv. á 18 75 aaáaalék f, all 04KJ - frt E aA ardélyl vaaut ttü.t
•la. klltv. á 88.7Í uáialék KI 56MÍ00 — frt B -paat fAv. b iiáialékot
kOloaköt*. á 99,7f>tiá*alok k) ülbjm Ura olaaa alapítványi kKtvénylk
495.50—8J8,1S8 frl á 60— II l'ttti Mityd tár.a.áli kaivAny«k éa acyéb
értékpapírok ári taarlot A feoti érlék|iapirok után aa év véféig
alédákn kamatok .
I.aaaániitolt éa t'gyéh váltok............
A táraa.ái báail Biidtpratag .........
KUlti.félé adótok : al Pénakéatlat éa maradva yok a kéevia.lnaét;. knél . .
b) Maradvá"yok idrfPn biat-ait-i lutéaatrknéi ......
JéabiatnviUii oattály folyó .támlán.........
Koxpo-ili pénaki"*l«t .........._ .
A knv.tk.ao é.-ll»Q lejáró dij.állók él *
dljkot i.i.íp/.k ot.arft .... . 64W.O87 frl 46
lU.OI'O —
»84,í'>3—
»Sr>7<í 6Ü
J»,6i5 -
563.747-
179 6210
H86»8,SÜ
«t6»S 4»
isiiori*;99
17JD665
mouoo
Réeivényalaptöka . telja.en ba6ael«n 1Í0O0 tfétt
rétavény á 1900 frt . . . .....2.000,000 -
Réuvényalaploka: telje.en befi.el.tt JOOC fél ráta-
vény á 600 frt . .......1.000,000 -
Tirtatáfi Urtaléktik. .............
THabiitoailá.1 díjtartalék kéttpéoihen a vlaaont.
biatot.tott ráta levonatával é. minoenmegle-
bélét nélkOl .........
Biállitmány biatoaiUal díjtartalék kéaapéaihen
a vl.auulbiatfleltott rú.a levonatával é< mi"-nélkO
I forint k
I 794,641 frtMkr
ocii m«(itrnai«a uciaui ......•
TU.Iilito.iUli ru,ió károk tartaléka .... Saállitmány Maloillá.l fll||8 ká ok tartaléka
ArkUIfltibnieti ttámla..........
Dnniptrli haladó tartaléka . . ......
Ktllrmfilr liiitlfiSk ..........
Előbbi éiekrOl éddlf fal nem veit omalék . . . Eltl mafvar állalásot biatoiild li i..á| I.tiay alap
Tiar.tviteltk M7u,dlj.lar,j........
Klr'hlatoaitáai otttily folyó ttánlán......
1860 évi nyertmtny ..........
14,9*0 frt9«kr
• á Urtal.kKka al 1885. évi nyarméay.
btl emalkcdali......I 80« 171 f>l U kn
'• A dljiartalak aa 18811. vvi nytrtmény-bol ¦ m.lk.iMt......... 1 8H.487 frl 47 krra
1117411 67
18OM88 íl 904M81 66
700o!67 87196141 41766; II 148717,11
j»»o;-
MJIH 24 161166 18
670888 81
¦4 N
II. Életbiztosítási üzlet.
Kiadtaok
Hunzuunyolczadik évi zámzámla 1H8.V január l-lől üeczember 31-ig.
Bevételek
Vagyon
18,S5. dcczt-niber 31-éü.
Teher.
Torl.tatctt kfltvénytk diia ........
Vltwaváltoti kótvény.kért.........
HalálaaM-k utáu kibtatalt kötvéayakért . . .
Lejárt kihá.aairáai tokákért......
Kiha.aiitáii ^ittoilláaoknái balálalal knvalkaltébai
dlj'lauatérllé. ..........
Fa|(6lmn Iav8 károk tartaléka .....
^vjáradékokért ...........
Viaionrbiatoiiláii dijak.........
••ély«,akirt . . ..:....¦...
Irodai bér. poattdiiak, nyomutványok tlb. . . .
Ti.it. iM.téaek ......... .
J(Wn|*lmi adóért...........
<> voai dijakért ... . .
8iaraéai é. dijbaka|tá.t koltaéfak.....
Hakajtkatlaai tarloiátok lairáaa . ....
Díjtartalék a. év téfén........
1888 tvl lyiraaMiy........
f.rlnl ,k,
106M9 50 M8181143
84611176 881177
4M49S6 111768 01 1771t|O5
tliiltO
farl.t ki
>6OI7S< I48M69 141M7J9
A nalt évbau áthoiott díjtartalék ...
B.íolrl dijak- at évban klállitoll k6t<ényak nlán aa élóbbi ^v«kb«n kiállilott kötvények
utáo . .....
a biatoaito't t6k>- amelét/re fordított nyeremények .........
Mull évi fl||8br/n volt károk tartaléka ....
Illetékek . . ......
Kamatjovedelara............|
forini kr, fori. I ki ¦ "110182046 41 7 64
• 748.110 frt 28 kr I ¦»*" |ki
Értékpipirok .....'.
myania; 941,000 Mn)i m. ÍOldbltellntéaali 5 ét ftl *,0-ot táloflev.lek
IOO forintjával ..............
6 844 400 frlnyi mafyar foldbltalinUiaU 5',-c. iáli>flevelek
KIO forintjával............
62,640 forintnyi maiyar f9ldkilalint4a<li 5*I,OI évet értékű iá-
lotlpvel.k 123 él héllil.J foriotiával .......
166..H0O frtnri pe.ti marytr k.ra.kedalmi baak 6\ aálofUvolei
IU> forinlj.val.............
l OOD.SlH. lurintr.yi maiyar raa.bkeleti va.U'i5'|,-o. elUttall6bbt.
ki. v. 98 é. fél fonalját-..!...........
Maaalarr.a-I.á[iya.|.iaiovai ét piak<-va|dahunyadi vaauti el|.
kötvények . ..............
Maeyar kir állampémi/>r lefyek ........
»,68'. I.i'e Ml .- nla-. !',¦« |áradék ét kaaulat .
1886 ben >..-d kamat é. elaaám. (.émkoloamény.....
Jeliálng-kolcirlnAk ......• ....
K6tvény-t,ol iflnflk ... .........
Vi. ontbiat kntréuy kAlctooók ........
A köapont l>rtoiá«a folyó aaámlán . . ......
Vetér- ét fo*uiryi.ok.é|-ek é. málok tartoiátai .....
941000 — 5344400 77485|68
16690111.
IIKIOOUIIi
4100 83 I8199J|7< 94010 61 ISO988OI
190'640
113916 6S
67-J838II4
UH 036 ,58
DljtarUlék..........11
levonva a viaaonthiiloaitá.i díjtartalékot . . _
Rl.lo.iác. alap...........
K.bái.tiiátl tőkék ../iiraménya ......
rurgob-n )er8 karuk tartaléka .......
!>ijl<-.*állili*okra v oalknad nyeraményak UrUléh* Kiirt nift.it dilak aa 1816-1689 évakra . . . Kai nem v. It nyeremények 18X4 évről . . . . Viiionlbiatotiti InUtatek él mátok köreteié..!
1886. évi nyeremény
í„r!„t ,k
|
1099»469>< 181T75(i M6784 81 1J1768 0
iiimuet
14ll|il S7O7I 4I
«
Blldipeat, 1885. tleczember 31 én.
Fuchi Rudolf
Hajós József
Iga.aalé b.lytlliiak OriTIÓdy VlllTlOS
i|aag»to.
Harkányi Frigyet
Ulimann Károly Pál
Pocz Vilmos
«lvlbiito..io uiatálrfon'.k.
A fenti lánaámltkil ,-. mérlrfeket mctiia>|álván. azokat a térvényben ¦ aa alap.atbdyokb.n meihatároaolt elvek titrint kí.iulfknok él aaok egyaa Keléit a H- él teré'lkoayvekkal taliai.a
Budapest, 18SB. márciiui bo 5-éo. j^ folttityelö tol^ottafinx
k) Ferencz. Toruyity SchttHberRer ZsUraond Siltáiol líldor.
: FesBelhOfer Jó^m&T urnftl lsrek.By-tteLYxlr.aATi.
me(e|yeiókalk talállak
Jeney Lijos
A kfeipoi.li köuyvetét lEnök*.
Kaczvinuky János,
életbitio.iiáti kftnyvTÍvo.Melléklet a .Zalai Közlöny" 1886. évi 17-ik számához.
6 miot etr*dea méltán kiérde , rangját. Prie ~
íHJ.«a"lj4W.7~";.
S-f1
apaállataiéinak —Tbül'"*"'! k.ílemea h.ngja >¦ naponta
r.p„<Sn. iilaaik'. moadnlat.i élénkek fai!.* alakjával Seatbaag^ea illának. V, fiént. anya HOrepeibeB otlboaoe Fe-
\n routíaja t.g.ahatatlaa ; arca éa . j,jté.-i ki'unők a tnealen ill a tol-
!¦. 1D „A faluroaaaa- népaiiaait ke
i,„|..re vatir folylin alufóliáig telt hit *„ A jítik sikerült egvőmetliaégéhea ' iádaBByi nerrpl.' igyekeiele éa jó
iek» W«*j >ralt. Kulöaöten kedvei volt íj.ríiín' tata. (neooa lióiai) ai ő ttokoti ne ked'iyaa előadiaival; — Andorfi f,tei iü >no.l P.au). ki valób n a oaal-,,iatiaB.agigbiv«ibránolta agy a ku'ao
_jj. >oet. miot beS'édmodurabaa a J^eia.ete.i'i bakiért: — (caak ného! egy kiw* :uioi>. — Lacikó Aranka.tép re-
eocke' nyújt; a aaiopadon kedvaa, "tbi.oji megjelenéte iltal m«ckedva)teti oi.za: ok at erőt, kitörő jelene ekoél ,„.,nior.. mert ebben btagjiaak gyenge ttzt n-LT u»a'oaaifot kivin. — Uaelei Jóa>-> Fo.'di Oaapir). Beeaenyei Mar cl. B.'kv Tercei) hozaijiraluk at etl ,:«er-hri. — Balogh Arpad (Qondór ;i4id .r^ miit t.ok*.o.aB, jL>l .dta saere-yt játéka .ikerült. ok haagjt volt ai ea-aekoél kitaé fitvolotolt.
i-J ea gyér kötootég elótt, ülje. ,..,!,.Dfi.ti.l miot ujdoe.ag a .Ctokoa ,„r,-ti vő.egéoy" -daiult eió. Ue<i ked-reofieinket itt i. újra kiemelbeiaém, d« i .ok íam
laomtaédaigab.ti döglött dit.no van •)-iava. — Eaak aaulia mind igen kedve ti dolgok arra nét.e, bogy kórhiauak ktrayékan a levegí fertőietleaal m — radjon. Ajinljuk aa ille'ékei balóaig figyelmébe.
— Tótlóaa) Béla úrnak a helybeli Timaakörben tartott a küloo leoyo-matb.o 11 m-gjalent .ElmélkedM a világ folyitáról' cimü feiolTeeila mindr-nüit aagy let-aéab-n réeaetüh. Veetprt-mi lap an.iak.....
Bek meg róla kótle
nép
— Kkevereeaypk a v atókra.
Al ortt. kiilli aa követketlében tudvale-vóleg an atolaé két évbeo m egei (intették a vidéken itt-olt rendelni taokoti ekevar-
1,1 ,i-ec.n-k 'ir'.um l.'j«bb4tioer6»eiuk»S!DI«D magTtt'«tl Tftl luk>l tórekadtok • darabul a megér. demlott ni.r"l»ioo tarlaai.
Eiöadáa aaa volt.
Ül-én „A Ctikót* karalt iiior-
p
kitaló iaép«a emlékrt- egyai al n>utt'viay iéoyt i» botnak belőle. A f-llüoí ikerén óitioiéa örveadunk mi U.
it vallatható életpályára nyitva -latiak ai ai.
- A lrcatóbbi
jelen éa éléak képet nyajl megyénk
•'kiatiti vi-joBytirdi Ltgarélyeeobb 10-
aeayeket éa gatd gépkiilliiitokat ; de már .a idea itmé'. mepketdik atok.t •. edd g már at ornigatk m.ntogy 12 g.s-daaig. inditott inoagaima'- ily verteoyak iráot, aót Siolookon. TipolyiB, ét Nyitrin már véglocf sl >¦ btrarozták ilya Bek magtartiait. Kivaaaloi volaa. h. hátai gépgyiri«iokaak maBnél löbbeaór alkalmuk nyi Bét ver tény-képeaeégtt ketbematatai ét o 'eréaBlremélhető, bogy aSchlik féleg;i.-.iekék kél .kÜBaem* ével, t Scblik-Krump.ok-féle löbbva-
Örommel néaiük a köveiket^: Pompiatyaé, kilmar öt térje
butgo tanfelügyelőnk erélye. mukOdé-' oaalt meg, botiat aanrill.ni a féráakoa
'• magiból htaoalólttgoibol megtlakilja a_ férSgynlolők egyleiéi ét .iker-jl néki "l.riate unokebufát é< Fietto komornit
1__* __ 1 _ ; j _ i i t-i - # i * #
aé .
virigotiaát bieoo virbtiuk
^Ptroloa;. M'adeonak, legyen ti birmiiv ttép é. nem-;., aulait kell. Al ót» éi tél magaemmititi a kikelet éa ayir taép virigait ; a kérlelhealen halil elragadja alt it, ki egéti életében oaak
au éa a itiotéo
Vid.'i-léle log jelenBi
vtau ekék al vertenyk
g két
ujn
Oúaét
caikót «itdái er-dmb-n tdt elő. A b.ruoa retteg atatnny to aliter be <oll „(,. K-liérvlri, And,.rfi ZeBdi ét Toldi d.rek.S.o megilloliik helyüket. __X_
bogy ugy mint addig, earntul Belemre vigye t magyar ipar termeké:
— VilBaletrlt isaran. 0 felaéfe a király Juogfer Oyula mfi'akatoei, ki már a kiallitát tlktlmival a Fereeci Jóa^f reoddel lüoteteit ki, mott ujabban kinevette „udvari mQ'ak.toaai.'
- .Magyar Zaido UMgyek Lap ja* cimeo egy aj lap indul meg viro-
B logh Árpid jnlaloaijiiéka. Iu|>>g>b>n. Sterketatője — amint halljak moadonv bo y Kaaiitinak niaoa _ Bfl.fo.weig ÖJóa aerQ nr lett. A isi köabnaége, mé( kadveoctüak | |apBa>k aem irányit, aem egyéb kSrül uaUelrtére t«m volt egyéb m nt gyéreo ' mnnyflit nem itmerjttk et ideig ¦ igy nem '....: hit, dacaira tBBak, hogy Balugh ;, taóib.tunk róla. Arc-d^Bdrit) pompát éaekév-l ugyan- j _ ^.i,,^ ;.
c».a kilett magáért. tierölTné I. (Ilozai) r4ntI poiTO hó 1 «er-péb.B kedvoten j.uaolt. de k.r ^ Tótb Uftia .ti, tultatba eaoi ; hin moadul. ai agyit Ukóf itlá|dj,b. beb.loí'ak e.t^g elevatk ét elragadok. Oerófy {An-' híroai luvil „|T.,a,iek. 1 •„,.!> mint mindig Bjomott hangolati.l ;ejf4jB,.. 2 6,»kor kinénell ai ieiallobe ¦ ¦¦¦ ui jtuao.t. Stelet (afi'tou).^ % |0T.kn.k hűli helyét .találva r5g-
a kötél lakó biróboa futott; et put-kit ragadv* egymag. üldötöba vette t l^lvtiokat ; mer: taolgájitól halottá hogy Vauk S'émet-S'.-Miklóa fiié rették
---------------*- lutjokal. A tolvajok vafóeuaaleg tudva
hogy éjfélko- meg Lterdahe]yeB jirl
Q | e . V a caeodőri őrjárat, oem at u'on, baBem
«* » » w éTka nliadenbol ai uuól jó Uvol, a veletek-
- M«ramaeaíll kitté . viroe ; bab haladlak ét igy a lágy foídb.n let . üiak urak legoasruDO ráatt f hó 20-áa Byomokoo t bitor biro folyton követte b... maa..lt T bu.véti uoaepokr-. É-- «kel. - Ki.rpaváraál aaoab.a hol i.mét d.kea volt őket nétai, amiot b«iyu»B, al ulra tértek, a Byom „lvet..ll ; dl a - keaókbea t mitlo. a«lkal«'óii .éu- biró aaért ok ment Kaaiata l.lé. t p»caavalt egjbeu-m^b.a lullépfe a kítben a ktroe feliarek.dvé., negyod iwvéayet ...b.diág korlil.in: n.ki m.gáv.l .< .(. Blnak indult al oraaág-litull képpel aeregelt'k .1 iudnlo hit fe- utón Kamata leié. A l.aan.ki ct.odir .e' Mind-gynaek .rciá.ól le Irheter. ol-, laktanyában jelentett teltek. Végr- L.nt-t..niacalculu.o«at. A ojug,.d. önértet nak videaén megtalállak újra a oyo-i,i. oMág. ah . jelrtek é. jók »rciio,'»»k"': «»ek elvetettek egétz a o.-ka-a .é .é<-.öröm vivo't.i elétii>geiekéo, aintai Qany-u caai rétig itt .ionban II d.cioiked. megbinit aaék.lta ttekoo. ¦»•' elve-aell a nyom. - E«kor a diwkén. Meri hit biiba: mikor ai ótair- tterd.h.lyi atyafiak jelenléti teltek a buiotl «emöldokú alyu. vetii keiébe , r.ndónégnél, honnét oéhiny rndór .it . gonoai b.ioayiivaayt, még.em egé- aaonn.l kiáUldétvéo, a Oar.y utcaib.n •íeo ig.i ám a. a nóli, hogy .egy tae- aj omolni keidtek é. ca.kb.mar meg-kuud. nem a vil.g^n.m a világ !• . t.lálik a grönyórü .tép bárom p
— A .Magyar Iroaalnai éa mi- lovat Török György Garay uicaai lakót te.it piro.é E«ye.ttlef f. hó 11-éról "'Ülojiba bekötve - Török urai
e Maaitoi! évi rendet kötgyttléeét f. hó ••¦> "'' °llbl)1- - Kéaőbb elfog.-.va, 25-éu, hu.vé: aapj.a.du. 3 órakor tog; kih.lgatita alkalmival aat adta elő J. n^gtar idi tajil belynttgében. (Ba- bogy a lovakat i.mare'leB caigiayok i.r , Ai ^yetület érdeke agy kiviaje veaették ho.ai éjjel éa ielóvéatel való íugj meo ul tomegebb-a vegyenek feayeg.léaiel kéaynarilet ék ót, hogy a réai't neo üléaen a ugok ; m«rt ha a ti- luvakal ideigleneaan ai ialilójaba be-¦ouy m,att a jó ir»B)ji iörek.éaek di- «<>Ibí eogedje. Hál iat..n e. aa i'litil ad.'ira aem jutkata.k. — a kéaoi báaat! manéaek jé, hanem hogy albi.ti-a majd vetiet goadolat l«aaea. ; • büntető bíróéig. — att mar alig hiataük.
— A fSháataeláal ünepélyeaaég| — Njilváaoa elasnnaoláa A Nafry-KtDiata két temploma kö=ől a fel- helybeli Tir.aakörben, I. é. mirotiul 1^-«B iú frároaif templomb-o oagy-tnombaton Tölloeay Béla ur által tartott .Elmél-d. u. 4 órakar, — ai .l.ábaa (t Sieot kedéa t világ folyiiiról* caima ¦ kttön K'reacareBdiekébea)6órakurtalatik meg. ' lrayoma'baa ia magjelaat felolvaaeebol
— Al «r»ia*on váaár f. bó 19 en ' 400 példány eladaivio. ebbil befolyt í-í. népet voli. A. adti vévé. aionbtu' 1O0 frt. felüfiuiét 80 kr, öaaseeen 100
liaatük. hogy a tantettuletnek énen lágyon ii praktikut törekvéaa* tikeihei luund. E« iltal :\ ttdlók aoknt fognak lyerm ; mert a p"lr,»n iikolai rendki-'Ql> taafojjtmok bevégiéM aiin a nö-endékek 4 oaatilyról kapnak btionyit-
feBBtartva. A aéaoiér oaakhamar oly aau-foláaÍK telt meg, bogy alig lahetatt mo-eagaL Voltak.okaB. akik 15 frtot Ígértek e^y fóldtiiatJ tártttéáért ét oem kaphatlak, bieraoaót at elóedáa alatt aafiBi aam akaró Upaoláaaal hívták a lámpák elé
Ínyt, a melylyel bármely, a nők által' ét két gyönyörű aabérkoaiomt ét a vi-" L ' " "--— --:-— ¦— j, köaönaege nevében egy óniai caokrot nyajlotuk il aéki. A dar.b laellnmta bibretlojival éa kilQoő, behilelgő lenéjé vei oly tikért aratolt, mint eddig kevéa operetté ét neveselat a dolegbaa al,
éakedéaek vitetnek keretiül a mura-' hogy a grófoé mag. :rta a a«nét it, t
looi (éle gieaahUbll. melj elókéatiü a baleget a további magatabb kúrára, Karla-badbto, litriaabtdbao tb.
AlMtlMHlsxáj-
viz löbb miot 4U év óta rendeltetik a legkitOnibb orvosok álul, UztSk a boldogalt Oppolcer Unár által is. Dra-sche tanár is ujabban nagy eredmény-nye: alkalmazta a bécsi egyetemes kurházban, ugy szintén Schnitzler ta-rár is a száj, nyak. foghat, és száj-
pa>ah'lu*^'via> vnvjtpvK na^i <j»ai ián m aaitni na- a*VB^^ ea. ^ivilin mn|i 'rtol oa tcuvt aaj^ na _._ _ w
oai, eddig k.véa gonddal f.ntartott a .tóvaget ia A .férügyUlőlöa" metéje | padlás betegségeinél. — E« ezért SO-
megjéok tmOg;óaek föi-
bik
91
képaa Bruiregaa
at egylel laámára megByerBi. Pompityné vadállatot rendéi, melyen al opatette fóal.kjai vééinek rétit, koilűk Claritte
jót ét UdvSaet calekedeit t kinek ki- >mttilt "' kl ""«¦•• egyik vended ne-ult. egy b.tslibit.tl,n ttn hagy hátra I "°"°"ol«4J' k<r~ '•' •"•»«*. Midőn öregünk ,. egy ily ildotl teremtései I !"..t:'T1~ n"«"dJ»' •-««««-¦«. F.-
Kömégüok ii egy letl taegényebb öa Kapolafi
>d
j férfiíyiilöl.k klk W Faru!j*.y l kl
budi* körttk„téb%n elitek 66. <íébeo JP'elé"k ^J"1' klk W Faru!j*.y t.*»i.pr. 16-** N.-VidoD történt gjá«o.>ldMár n»wb»»*oi Alul knlta-klllta, IbALSkkk j d* "«'" **l h8'/re kitfltött légyottoo
- de Uo Intőbbet

»¦>!¦ fta T ^t BBam»a>^aa ----- H v> *¦¦¦¦ IVK b^Va*w a ta> , r *j •
...«é./y.k, kiknek egét. élato?it péil-!t"bál>ok»l- U-*"° f1* •• ' »'lér f..gójuk éa gyimol,lójuk volt ; a meai-1 "" °"*'«rl«'. raaiánjak magukat a telenekel rubiita ét af ehetőket lipl.lta. I ••'•••¦«••" ea mindenki megtalálja 18-in kiiénük ót orökayugalomra od. i * "**• P*'j*'-
temmi. R4g n*m látott ko I . ~ *«P«"*«r » ^ úy d>»es tem»tó.t. jelen volt °*k uém ela*H'- EUnk
kötnünk miod«o tagi. - W«k«.ti; "** °«in«*k *
klb^ élkl lk
«r »«•«>" üo-pély- EUk l idU
nélkül ; ott voltak a ga«l.g.b- kó'ö"«í« '°'«'»n i. a. iranl, bogy a
. " .. ^ l Arit Ír liAsln •¦¦.. . 1X1: á"*l___á..J..tJ.l-.k.
b-k. — kik » jó b-rAinét, • der»4k aaját é* TeodégMeratfi hásitustuajt ¦irklák ; o't toltak • Meg«4oj«k — hogy bü gondosé — é. gyámolitójuktol örökre bu — • áiaátuikkiv. ki>eirj*ik . talriiigi 41 étre. Adji>o *s é% h.séok-Dtvk tok ilj derék müTelt ét v.lláto. o'1. » (fjiiioló Catihdnkk TÍgMttfcláit es
Bja^rití, — % tsegéajekoek »ok ily neDM támogató', • m«g boldogul tOftk
tg 6rbk Dyug»lm».t. L«gje» áldás ¦*• beké port., fölött ! L. S.
— Betaréite.. lopás. Foljó bó
15-4* virrntdor* Eparjost. Sáador af, bolyboli ftgyéd, .100 meglepő hírre éb-fdet', h'-gy ¦• udvarira aé*6 píucxetb-»kot Talftini íimeretltn gfttembr ki-0, lomássott és ooB«4t 10 pioleiü-t. — Miután «tt be ab udvsrrt. ét ugemerre távúmon, tej^eoi ftem leheti a tDerévi Öcikóo.k kilété'. A •sin lóíöldoateo ¦ron bftD megvol Uk • fi it nyomok, melyek alapján Monbao c*«k « 'eiíifiu c«*i kertekig 1-hetett eimeooL — t*Dd^r»égüoni v*rélye»en fogott a oyo-nonUho» 6* Gátp.r IttrioL Eper
reg SíiWoriumot eleme tette* a kertek felöl más:
or alóbbeai koc<iait, ^o moat Kaaaas Botdiuár Ét helyes oyomun járt, aa«k kötényéo ^j bó d
j
ta gyanúba, ki urna! lgL
mert eltatór ie cteppsk vol d
tak láibaiók, de Gitpár snodaot Ug» dott miadaddig, mig at istállóbao » j-asoly a:ait H üveg ....'Tóriumot ro^í aem taiáluk a foldbu áara. Enoji biaoaj iték alól mir kitérői sem tudón ét bevallotta, hogy 6 rolt as éjjeli pio
, gy — Átadatott
¦ágnak.
al*Ó-l»dTai takarokpéaitár a
fi lk bb
A
helybeli kk
polgári fiaiikolácak újabb taoeg*kÖ*ök .gatii-Déoy U\
*gy g
tatiaára a oaojt évi tiatta oye
S(* frt 20 kr; volt ni Tea adomáayosni, mely oem-M c«élu, h»*e>ti*t ad 0 min jer t ¦eveiett takarék péoitár igatga'ótága-oak a taaiatéset oevébeo halát köaö aetét nvilváaitja, Altó Ltndráo. 1886. ápril 6 A púig- itk. igasg»iÓaága.
— A -\«í) kanlisai kls»ie4«e-
veló egjeaül-it Xl-dlk é'i rendet kai gtQlétét 1886 évi májai 2-án, vaaii oap délatia 3 órakor tariandja as efrje-ittlet nádor*atc&ki táját heljitégébeii.
¦ Targ) aorotat a) tolyt é*ről. b) A tetárt
jel04tt«a a le évi raamadáa-
; i©*ról t
áló bisot'aági je lA
ni**(; *r>m Tolt oly«o é évk mist jobb péos-¦'». nvok kósfiit asukott léooi.
- 120 kéjotaió ment kerauiQl t. h., 19^B váro«uokoo. BudapeatrAI 'odu tak ; a iát délután 3 óra 58 peres-
iteic. 22 perctoyi pibeoő atán
kor
>>jt.uák u'jokat" Kómába.' A c*el ("beoéai idd alatt r«odkivQli élénk tq.1 « iteoi palyaadvar.
— Ast ai cgt'sMégelIrneN dolgot
'•pMitatu*. hug} as állati hullik»t(dög <>" kutya', macikat) aata fiatik ki . me-t'r- . n-tn áaaák el •sabályts.rttea. hanem eyi/e ü«d kidobják as tucára. A *Lut' büi b -.-kbeo a kórbái előtti H r-D,m-ía kórház ksrité^éaéJ, a mesóre *-,tti& uUiéleo indáit eayétsetsek két '•; oá* vetett állati ballá. A levegőt au-"í'f* megftrtjite ték, bogy at arra jk rók, kelók a.jd elssttttltek tól«. -L'í)aoc«ak a TátirUr. lakaáa.k agj.ké-D"> udvara.? — ha jó'- tudjuk : a H*j-8*-ó- (régebbM : Csai ......
frt. H< kr. Kzeo öatiegbol 24 frt. nyomdai köliaég l-vonatváa. a liaata jövedelmű! maradt 76 frt. bO kr. f. hó 22.-éa eiküldetett as .Erdé^yréaai kosmilvelÖ-déai EgyeaHiataek", miat a aialyaek a tittta jövedelem elAtrAayosva volt.
Halálos T#fŰ verekeaét volt a pokbtn a merenyei batArbao At aai •sólófaegyról három fiatal legény meat hasa a mu okából. Ketten teát vérek voluk. UtkÖabeo valami felett öascetsóla.&oslak, miaek ásatás oly kegyeden rérékedét lett a vége. bogy ik bl dt ih'y! A
g g j
| tea. c) A jöví év! köl'tégvetAs no egál liá d) A d i klé
egyik balra maradt a atinheyen! A másik kettőt te.anóttatták.
- A beh fcrll p*l( i«kola( taa-
letlUlet kénényoyel járult » miniaies-teriambos, bogr •¦ általuk mioi-st«ri d g'déj folytán már régebben aserre-t, de ma^ánjsllegü leányiskola rabas-foí 4 poifáxi-'akola érvéayéral. A megyei kosigasgaiáai bisollság •»•• iérvéayi pártoiólag tarjetststte .al t ig7
lapitáaa. d) A aorreod tteriat kilép
10 rálajstmányi tag*) helye t uj vá-l«*stá*. e) NeUoi ioditvanyok. •) 18-ik Ö. isermt újból ráUts'hatóa.
— Erdrkes prriasrre volt a .napokban a •tekotfebeVvári atiahátban [Ó-UoBnll Malvia grótoétstti. Taraócz; .Férfigj ülöíÓ" caima uj opere tjét adt^i •ló rendkívüli nagy sikerrel. Eiro ope ret«e iréat o'y napy volt at érdeklődé., hogy a tóvirotból kQ.ou -vonat tadalt Stékeafe bér varra at operetté ilhi e.óada-u. Hisl«Kj ,0 legelÓk«lobb tagja a fLvárost lársaaágoak éa 'őbb hírlapíró r-ioóult ,«. hogj a fÓQM iréoA e mQvél mrgtekiottée. A vatutsál Ssékeafebérvar •«io« java várU a kuloo vonalún éVkeii rsadégeket, kiket külőoo.eo 0. Don olt grofaét lelkatea megéljenestek. AtÓtraroa
¦agtekiateW atáa a ba mentek, hol 7 páholy és megfelelő '•sáaia fóldiaaiaü tUóbaly »h asámukra
6r0k bodoluag alóli filiaabaduliaának kéuaáaadoe eotlékaospa. teljea lényayel üljék meg. A fol.i.b.dula. 1686 baa lartéaréa, a kéUaaatdot elforduló ti idén v.a. i^sea Uoepélyeatéget aa ajoa épült r.kalh. templom tolat-aUléai üooo-pélyé>el .tiniaauia.k e^ybektpcaolai ^A' álld iji
^y
K(et megálltpodaa a mijoti gyttlél alkalmára lerieatetik.
— Srat roaai. A meacahelyiek
titszimiri a Poppféle Anttherín szájvíz melv kapható N'agy-Ktni-rs» minden gyógjszert»rib»n, épen olyan biztos gyóg}szer, mint nélkü-lözhetlen óvoszer lett és lesz mindenkinek, ki azt száj, torok és foghus betegségében használt*. Egyidejűleg figyelmeztetőnk- e szljviz siédelgó és (fy»kr»n káros hamisításaira, melyek gyakran a kezelő ormost i? megcsalják. Mindet) eredeti palicik nyakío ott van a védjegy, mely az eredetiségről tanúskodik. — E gyógyszer rendkívüli tekintélynek é> elterjedésnek 5rrend az osztrák határokon úvttl és egész Európában sót Amerikában és Ausztráliában is vannak cso-dálói. Figyelmeztetjük tovább* Popp J. G. cs. kir. udvari logorvosnal' anatherio fogtapaszára és növényfogporára, mely igen alkalmas éshi-res foKtisztitó szer.
NvM
Fnblnn Gábor kői ti, rSrotberéoy- Imidn laBKháial ereléfciiblival anin-dékotnak osnfrjelolni a vattprémiek. — Klé Hi Ql kli
Klncvetéa. Hátai Gyula, kalocaai tör-v«njaaéki jegytÓ a t*polciai jiráabiró-. aágho. aljáritbiróvá nevettetett ki. —
(Vestprém-ioegyébol) folyamodtak a bel-. A v«iprémiDe«Tei Nottlopoo gyer-ttgym.o.titerbes. hogy leégett templom- „.,, »lf?yá„t|.ntág folytán oly aagy juk . ukolajuk j-vár. ortságot gyttjtett l(4a Umadt, hogy 120 osalád bajWkta-readAsbfttMoek. Ai ir.toK kötött asou-. i„a| mmt^t, _ As i||eték*Mbát,. bao beafelejtették egy iormálit kon- hivatalok hír aterint bestt.atetetteti.ek t .rak.11.vt, amely taerint est as orttigOS J „, .dítelagyelö.é<ekh5t. mint illelékngyi koldulást, p«rcseslekre kiadják mát kos- ^„^y o.ltmiQ1.k be. ~'*tava>v« Jóisi aégbehekaek. Perise, bogy a belftgy
miaitster aiaote p«de elutaaitot'a őket, tmell-tt hogy épen meg aem ia dicaérte a percteatekre doígotó jÓM.ra»égüket ¦ ájutottieukat.
érTeatl tüak
Amint
y
bitor elfogója, Qroai cteodor-tiaedea ba-adta Umoodiait, mivel érdemei a*<m ré-Metttlaek kellő méltatáabao. — Berger Ferenra aevü pipái tiületéaü egyént köröi a bécti rendortég. Nagy óeaaaggel tiokölt el egy oégtíl. Intelligeot kiaé- i lk b
J -ó hét egyik oapjáa|tI«au) naagaa. torány tetUlkatu, beetett Ksant L.joa Upank mánkatártáaak [ ^CM^ fekele köratekálu, 31 érés. -egy há-om fe.roaásot népasinmöve fog | jjaVanyu Józsi ét tártai elleoi btUügy-<*er6ij tsiotártalata állal eloadatsi. Ii- ben május 6 ara ét köretkesfl napjaira merre a tierso tollat előre it eikert jó ' T„ kitö»,B » végtárgyalát a ttombat-tolbatunk a darabaak ; de kulónöteo bi- b-lyi torréDyasékDél. Saraayat dr. títir-saak a asinbái látogatók tfimeget párt- i,Dg Jóssef védrlmexi. — A fsaktorsiyal fogáeáb.a, melye; agy a tsersá, miat ..-•¦¦ ¦ -- - -
y gy •aiatirtulat megérdemelnek.
— FigyelaeztetjOk igen tisztelt olvasóiniíat a mai számban megjelent Kóolsjfinomitó-gyár részvénytársaság óvásra. Vezérelárnsit« ; Steinacker & Co., Fiamé.
— S«k éri mrg«(yclra ered menye. Eméailéai gyeageaégtknal ét él-vagy hiaayail valamiat agyiltalán minden gyomorbejnil Moll valódi Seidliti pora bialoaabbtB mint bármely mia aaer tegili elő as eoiétitét: éa eróaili a gyo mórt Dubutookiat ogy írt 0. é. kapható Saétkaldéa uapnBU atiBvéttal A Moll ca. kir. udv. laülild. gyógytaeréaa által BéotbeB Tachlaabea 9. A v.dékea miaden gyógyaaartirbaa ét foaaarkeret. kedéabea htUroaottao aloil kéaaitménye anaek gyín jelvényével ét alüriaival ker-ndí
— MiMtankr mg a legszag*-¦yeM amlMf is áldozhat bárom krajezárt napontint, belső testrészeinek gyökeres kitisztítására, hogy ez által egész sereg betegségnek elejét | vegye, a melyek a táplálkozás s emésztés megzavart menetéből (székrekedés, gyomor-, maj és epebajok arany eres barnáimat, vértorlódás, ét-vágyhiinyBtb.) keletkeznek.— Brandt R. gyógyszerész svájezi labdacsainak használatát értjük itt; egy egész doboz ára a gyógyszerurakban 70 kr Gondosan megfigyelendő, hogy mindenik dobozon rajta van-e czégjegyBl: a fehér kereszt vörts nézőben s Brandt B. névaláírása.
Tavaail «)O»)itaa mii A légaéa> tt-rvek catarrhuaai. dátha ttb el-leo, miat legjoab gyogyaaar, a Matloai-lé-la giaahnbli ttvany ovii ajánlható. Akar ultaa akar '/réaa meleg lejjel itaaik
illami tanitóképaő aertéaaévé ajabbaa
Wei
i Karoly oki. kertéaa nevealetatt ki.
Alliiil mir elfoglalt*. — Perlakon. egyetülat alakult a ttegény tanulók te-gélyeaéaére. (Valiban taép!) — EfJ kiinsra;! atyafi mtgt adta két pititolyit a rendöraégaeK, mert félt, bogy ctete-pa'é kóaboD maglalálai lóni a feleaégét. --atiedrdov* helyet fognak l.gköael.bb Uura-Siombatban ia létehileai. (Adja Itt^o, hogy mentül előbb megtörténhették!) — Petaoel köuég oagy rétaét aa a vetaély fenyegeti, hogy oemaokira a Mura ali kerül. — Konkoly Tege ó-gyallai aagybirtokoa t oailiagvizagilá tul.jdoaoauak a tudomány . koJOnoBan a cailltgiaait kdrtlli érdemeiért ő falaége a 3 oaat. vaakorona-rendet adominyoata. — ,El»v Komárom hiraa varoa* — moadja a nóta. Igaa ia. Laptiraunk a aKomiromi L.pok" aat ai örveadatea bírt hoaaa. ho^y f. ho 15 én a vároahaai datyioak nem volt v- odége. (Hm' Ott hti fart állapotok lehetnek, ha ea még a virothiai dntyinil ia fóljegyaéare ase^ltó )
PUczi áruk.
— Busa: Ő fr. 60. 8, fr. 80. eV.
- R-m : 0 fr. 60. 6 tr g0- kr Ar?* '¦ 8 fr. 7 fr. 50. kr. — Zab : 7 trt. 6 fr. 60 kr. — Tenger. : 6 frt 50 kr. -Ssésa: 4 fr. 3 fr. 50 kr. — Ssalma :
t fr. 5" kr. — Burgonya: 3
bserkesztől üzenetek.
¦ « Uarnaly at«gkiPtak i p
ati akát atoaaal fvlaaaiaaltajl: a iiiiatÉil •ort keritttak Saive. botgalsat ksuotjok — I i telinai KMeoalk. A Up ..l4.ii.0lt, nőtt i> Ptrlakr. lett kQU.e— Inai HMvkae Hat bírálatot ua Bondbannk róla Kitt do-lo, . h.i..in., -li II) Aljé LaXn. EiSbb Deoi keritbataok ri tort Bwiutt! .talaat karitea] ntlilán* Estelk.Un Majd ulau t ktaSbtH ki.arlet.kbol, — ka beküld, — lbk ki l bó bbl i
u.ltia, akar ''/,-réaa meleg lejjel unnák slTUlunu,k ki ,útmi b.jutot ; ebbll lammit
a lagkellemaaeob éa lagbatbatoaabb aaer
mely a oaalarboit rövid M állat mef-
aaüsl.ti. De an eméantéai ét nemi rétiek
o.urbu ainal, v.lam.nl bolyeg bintal-
aaakaal ia, miat ejyedoi jo annrt, a Ma-
' Lapvaaér ét kiadi: SZÁLAI. 8. Felelőt aaerkaaitó : TASS ÁLMOS Laptulejuoao.: WAJDIT8 iÓZSLFlegjabb asztali- ét iMité ital,
kltonó haUunnak blionjult köhtgta-atl. tfce»«joknkl, gyomor e« hó l
Mattom Henrik Kartslai és Bjest
Árverés hirdetmény.
A i.'kuinii kir. lőrraaak. lkk»i •Mtalj. raaaartl k6.k'rre t»i.uk. bojf Gjírfj Jiiioa ügjríd • ka.ia.ai lakó. • ifrnbaj aiinak F.|i-i Jaaoa, Aadri Rm te ür. N.u.idl.r Aatal tlgy'M ~'«> Kollirica Jiaaa iia«rall» orfkfta«ia«k goadaoki Y*gr«o.jla«t •aMraao <"f;-kaaiaui l.koaok eli.o. Ü00 frt. tik., IS84atrrs. 13-Ull ;iró 8*/, k.«tok 39 fr'. 95. kr. p«r 6 In. 95 kr. •í«r«''"j UU k«olmi, 9 In 60 kr jile.líji • <mtf felm-riil.«dí ksluíg-k iri.li »*((r.h»j ti«i &gjéb«n * f«lB«vn«tt kir tftrvMék.' l>kk>i. Mrdlel^bM l.rloió .Vrj-'ÍO"' 568 ¦«. tjkTb.ü AMkí (9012-3017) vilu«K kota.M Koll&ries Jáao* tul«jd<i nául felveti 812 fru« b«c4fitl iagftlUa 1886 W«jll« ho (ind. «. 10 (tnkor . D»g;-r<cacti kSu^bllánil QjMj Jiooc f«lp«rftBÍ O^jtM t»kj b«y»lta« kAtb«joaéT«l oiegvftrtaBdó Bjilváao* 4rT«r«4xn •Udatai fog.
Kikiálláii ir • fauabb kilát' b.cUr
lr»»r«ai ki»*»4k tartónak • I b«oaár 10*/,-ál kfeapeoabea lalasai Tag; 6T.daikep~ papirb.a • kikalddit km-aahei lateoai. A *«<ö kóláiba a r«u-ári bárói) egjvolA ressUtbaa, még J paliig: »i «l*6l a* árTarn joferdra •molksdi^tíl aaimitUedó 16 aap alaf,
a oiáMdikM ogrtMUÍl 50 aap al.l', a kvni dikal u(Tja«UUSI 45 a«p •Utl. ¦liad.a ^ja. r*a«la« «lá. »• ár.w*.
a.pjáiol aaámiuidó 6*/a kamatokkal agyat! •« a<-»«raai falta»lakb»« aagha-• ámaott h«lj«o at módoaatok sasrix lafiulai
N.gj-K.oi»ia a kir. lo"«a;-uék ulekkSajTi oasttljaail 1886. «" ao..«b. bí H-*« urtotl BléaébM -
Mrfnyém Kvvtl,
El«»k. )•%]'>•¦
u | t m b I e
<ág Ser Yorköau alapltutott I8S»-»«-i.
líiMltúi ftt 1* ta. 31-n 911 212 tt In íuiifíipou...... KS.4H.1J* Irt.
188ö étben kötött uj biztontá-»k öttzegc 244.829,014 jrt.
At eitész nyeremény a bizlo si'ottak közt outatik szét.
Minden kötvény három ér iglu megUmadhatatlanná Tilik. Duaioiuli karalet vasárui
Beryer U If aaawrmann
2771 1 -' uraknál Naej-K aiz«aa.
Pályázat.
A nagy-kanizsai Caaino egy vendéglős alkalmazására ezennel pályázatot hirdet; felhivatnak tehát mindazok, a kik vállalkozni akarnak, miszerint ajánlataikat a föltételekben meghatározott bánatpénzzel ellátva, folyó évi május hó 15-ikéig alólirott elnöknél, — a kinél a föltételek betekinthetök — benyújtsák.
Kelt N,-Kanizsán, 1886 ápril 16
Ebenspanger Lipót,
A rricil 1IM. érj mi. kiállttáa»» aUaisarial aklaTaUal.
AVA
Borral hasznalv» kiterjedt kedveltségnek örvend.
¦. kir i^i
MálliUúl
deskuty
la(;tl.800,000pató
kipbato: Fesselhoffer J. Roseiifdd Adolf Sebw.n i T»«ber, lá.rt.m & Hobcr Preilmiyer 4 Deotscti. Mtrtoi Adolf. Mii Míi.tís. Slrémm 4 Klein é< Zelinter Ltjoi unknal
i TÁRCSA fűrJőhely
5 Magiarkoa oaatrlk Stajar b.U'Oa Vaaaeg;ébeii faka.ik
5 aa<mbalb«lyi a> upugi raaati llloaiaaktdl 4 in alalt alsrbaiA.
Viae kilQní .aal«rlai«o, fírdíja kirak DÍi Kat'gaicoksal ktaloaüa jo bataau. Barasalaan a aoi aeaii iMrTak bi«'>l»">al, m.adksl ••¦> id«gbajaiaal. a lágyai •> n>«nléai aaartak 'dttt b«ru - jtioáj, a bagTM«rTak bajaiaii Itb.
A Taadag«k allitáairö! ai otolaó «r«kb«o uj *pü" ek ál la^T^I goaJoakodt.T- ?4«ta'«rt«TÍrTd»i allooiti a fürdobaa.
FOrdí or»oa dr Tbooaa L.joa. - A flirdí <Moj májul 24-
aa keadok.k.
2470 5-6.
A fürdőfelügyelőség.
XXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OOOOGOOOOOOOOO
HorgoDyzásl vonal
¦«ii roaml.
gjobb *• l*ff>l. u von«l
Trlesat én Fluairból Xew-larkba.
i«- got<< (2017 lo ,=.'
Indulta I risaa bdl április 15. Fum'bol . 17.
y ^jea^a na baa*a e«
teb-raiálli 6 lar.l.k Béa, p>Mt i Adi nia-Mftg7 aro r *a á g
jb főbb alloaaaairél Éaatk
Amerika Talamaaayi ÍSbb b ¦
l.ér..
RakomiDjok a fftldktiitenfrer
kótbeesó kikölói »iimár» elfő
Ktdutnak. BoTebben .
J. W Cka|Mi«.
Hendcrton Hrviheri úr
megb'ioltja Tri*fZit>«a. 275V l-5i
,-ía ?Í5il

ooooooooooooooI
f f
i
I
MESZET í
a legjobb minőségben teljes kocsirakomá- ¦
g j
nyokban, jutányos áron s/állitanak
Ciliiben (SUyerhon),
kik dus kéadetet UrtMiak CZement-méSZ, port-
landi-cxement, vastartány (TraTersen.) rtyriai
V»8. Urgoneciak » több e szakmába vá+íó czikkböl is.
Kívánatra árjegyzékekkel axonaal ssolgilnak. Leveleznek magyarul, Démetül, horvátul.
Az építészeti idéuj megkezdtétel, bátorkodom azoo tiszteletteljes jelente st tenni, miszerint rak Uromban » legkitűnőbb minőségű
Kpitészeti-mész, hydrauli-mész, romant-ozement t* román-ozement, valódi perlmoosi portland-czement,
mező- és vakolat gipsz W kétzlatet tártak erefeti gyári árak gnllatt; ~^g
toribbá: i t.eiyben újonnan aerkttOett príi rewbztr aerint berendezett etemen! áru-gyáramban, kitünó és Ttlódi portUnd czementbol lemezeket, tero>é«zete«, vörfts és fekete szioben, kül8nféle nagjaigban, közönséges és mesterséges «iirf»ny6an gyártok; mindennemű épiUet-diuitményeket suliitok. eltáiUlok cie-ment építési munkálatokat u. m venecziai terrati. gránit, moiaik-paioiat czemmt talapzat, vitvaetó aenent ctatorna, falak aáraaá tiule, vinaeUkek helyre áliitátát, narvamarha abraktoromoók. abrak-lehütö-kádak ét vitgyüjt&k elkémtétét.
Steyr homokkövet, karsti íi karrarai márványt, kélhámi. mettlahi, keramit U karraraimár-ráfiy lapokat, elmigetelS kátrányos temeteket, kOlonAsen eiónyÖMek falak bzAtu WlapotbaDi DMgUrtásir« kőuén kátrányt, a$phalt köjedil pép lapokat, tüzmeniet téglákat, kereatáqakat, Jaikapctokat » legjobb mintíéga rasból, ngjszinlén gaulat'gígépeket ét aerttámokat itó. a legolcább árak mellet: szállítok; általában minden az épitéueti ét gépuakmdba vágó megretMátek, a leggyorsabban és leíiutánTOMbban
UljesitUtoek.
NARTORY ONHAR