Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.29 MB
2008-08-13 09:55:42
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
535
4445
Rövid leírás | Teljes leírás (346.06 KB)

Zalai Közlöny 1886. 018-022. szám május

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

, 1886. Május lén.
13 -UK *
» írt-------
frt M> kr
, ,1 I K UETK* KK ,.»!...« i*-ut»urban 7. iaá»o4e*or u.io^ea t<>»afei>i B<>r*n 5 kr NYlLTTClIBUI
,,r,.ok- t 10 krwt trtrtwk lei ,,, .un ;li.i«4t mi1 tleti efj^t hir-,[^te*.-n SO kr úz t*n«ik
Huszonötödik évfolym.
ZALAI IOZLOIY.
mhijtk ¦ »ertiiH«att«,
U7H> rt«« ülne ks<l>a«ajak
lerelek n*n fo- el
KulnMi vltua
A nagy-kanizsai .Kereskedelmi lparhank*. wnagy-kanizsai önkente tüznltó egylet-, a „zalamegyei általános tanító- ~~~-----------------------
j.Miiirl'. a .nagy-kanizsai kisaednevelö egyesület', a .nagy kanizsai ti'atiönsegéíyzö szövetkezet" . i ,*>proni kereskedelmi s iparkamara' nagykanizsai külválajttmány'-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMIJ HETILAP.
Hol van a bajt
A múlt idók egyik sajnos, „,„¦ ihatni btto6» mulasztása volt, b.^i a tisztviselői állomások qaali-Stjtiiihoz kötve nem valán k; de „sí, a bajon ma már segít az ii>.3. évi I. t. ez. mely hivatva tan útját állani a proUkció bnrján-tisának és megszüntetni a hivatalt Kresók na y száma és sí ország uOkséglete között mutatkozó aránytalanságot.
Azonban káros következmények uéllni még a qoaliSkacionál is oél ynöibetetlenebb kellék a megbíz-balosig, mert az ember valódi brese nem attól függ. bogy ki hány iskolát végtett és bány vizsgát tett, hanem bogy miben a jlleme és t>ec>a!etessége, tehát a megbízható «aga • ugyanezt látszik bizonvitani
h o r t á t és nem magyar az a megye, a melynek fóiepánja a nagy tolvájbandát felfedezte.
Ha egy megye majdnem valamennyi községében a tisztesig- «• kfitelewégénetMl kivetkezett piai kosleikft elöljárók lopják a kői-pénzeket, ott ezek megváluztá-sáuál a nép nem fontolta meg lelkiismeretesen bogy a kit bizalmÍT»l megtisztel, erre érdemes-e Tagy nem? Azért csak olyanok választassanak meg és jelöltessenek ki, kikben a ke Hó képesség mellett meg van a soha meg nem ingatható becsületesség s ezek a tAve lelmények legyenek mindenkor az egyedül ajánló tulajdonok.
Mintán a drávántuli főispán sem tudta eddig, hogy ö e^y tol-vajbinda főispánja volt, vajha a Dráván innen is kőrntra indulnának
Kötvö! i>, midőn oly találóan j, föispálaok ?! Nem akarom hinni ujniidja: .nincs szerencsétlenebb, ^ {||(ig\ akadna Magyarországon is olyan uéba alább való teremtés e vili-' megje, melynek .majdnem vala-K.,u, mint a nagy ész, melynek a|menI1}i községében* a nép bizalmá-jrllem meg nem felel." |nakl e t é t e m é n y e se i csakgyanu-
A baj tehát ott van, bogy j silhatók is volnának, mert nem lehet a kinevezó hatóságok, illetve a vá- s nem szabad vádolni addig, mig laaztó polgárok gyakran oly egyéne-', erre ok nincsen ; de mintán a v i s r-ket netezn ek ki, illetve ruháznak fel|szaélés lehetősége mindig bizodslmukkal, kik arra nem mél-jés mindenütt fenn áll. szükséges,
hogy az illetékes tényezők a legszigorúbb ellenőrzést gyakorulját. de egyúttal kívánatos, bogy a magyar
luk; innen a titkot ét nyilvános visszaélések, innen a gyakori sikkasztások; miért íl örömmel üdvözöljük a torvényhatóságokról és a községek rendezéséről szóló uj tor-tényeket, ha ezeken a bajokon segíteni fugnak; nehogy Magyarországban is uly váratlanul tény kerüljön nap világra, a minó megdöbbentő felfedezést tett Horvátországban Va-lazbdmrgye főispánja, ki megyéjében körutat té>e: mma:dnem valamennyi községben konstatálta, hogy a hiva talos pí tekböl sikkasUottak-
Midőn e hihetetlennek látszó itviratot ulvastam, csak azért nem esett ki kezűmből a napilap, mert
...