Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.29 MB
2008-08-13 09:55:42
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
550
4511
Rövid leírás | Teljes leírás (346.06 KB)

Zalai Közlöny 1886. 018-022. szám május

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

, 1886. Május lén.
13 -UK *
» írt-------
frt M> kr
, ,1 I K UETK* KK ,.»!...« i*-ut»urban 7. iaá»o4e*or u.io^ea t<>»afei>i B<>r*n 5 kr NYlLTTClIBUI
,,r,.ok- t 10 krwt trtrtwk lei ,,, .un ;li.i«4t mi1 tleti efj^t hir-,[^te*.-n SO kr úz t*n«ik
Huszonötödik évfolym.
ZALAI IOZLOIY.
mhijtk ¦ »ertiiH«att«,
U7H> rt«« ülne ks<l>a«ajak
lerelek n*n fo- el
KulnMi vltua
A nagy-kanizsai .Kereskedelmi lparhank*. wnagy-kanizsai önkente tüznltó egylet-, a „zalamegyei általános tanító- ~~~-----------------------
j.Miiirl'. a .nagy-kanizsai kisaednevelö egyesület', a .nagy kanizsai ti'atiönsegéíyzö szövetkezet" . i ,*>proni kereskedelmi s iparkamara' nagykanizsai külválajttmány'-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMIJ HETILAP.
Hol van a bajt
A múlt idók egyik sajnos, „,„¦ ihatni btto6» mulasztása volt, b.^i a tisztviselői állomások qaali-Stjtiiihoz kötve nem valán k; de „sí, a bajon ma már segít az ii>.3. évi I. t. ez. mely hivatva tan útját állani a proUkció bnrján-tisának és megszüntetni a hivatalt Kresók na y száma és sí ország uOkséglete között mutatkozó aránytalanságot.
Azonban káros következmények uéllni még a qoaliSkacionál is oél ynöibetetlenebb kellék a megbíz-balosig, mert az ember valódi brese nem attól függ. bogy ki hány iskolát végtett és bány vizsgát tett, hanem bogy miben a jlleme és t>ec>a!etessége, tehát a megbízható «aga • ugyanezt látszik bizonvitani
h o r t á t és nem magyar az a megye, a melynek fóiepánja a nagy tolvájbandát felfedezte.
Ha egy megye majdnem valamennyi községében a tisztesig- «• kfitelewégénetMl kivetkezett piai kosleikft elöljárók lopják a kői-pénzeket, ott ezek megváluztá-sáuál a nép nem fontolta meg lelkiismeretesen bogy a kit bizalmÍT»l megtisztel, erre érdemes-e Tagy nem? Azért csak olyanok választassanak meg és jelöltessenek ki, kikben a ke Hó képesség mellett meg van a soha meg nem ingatható becsületesség s ezek a tAve lelmények legyenek mindenkor az egyedül ajánló tulajdonok.
Mintán a drávántuli főispán sem tudta eddig, hogy ö e^y tol-vajbinda főispánja volt, vajha a Dráván innen is kőrntra indulnának
Kötvö! i>, midőn oly találóan j, föispálaok ?! Nem akarom hinni ujniidja: .nincs szerencsétlenebb, ^ {||(ig\ akadna Magyarországon is olyan uéba alább való teremtés e vili-' megje, melynek .majdnem vala-K.,u, mint a nagy ész, melynek a|menI1}i községében* a nép bizalmá-jrllem meg nem felel." |nakl e t é t e m é n y e se i csakgyanu-
A baj tehát ott van, bogy j silhatók is volnának, mert nem lehet a kinevezó hatóságok, illetve a vá- s nem szabad vádolni addig, mig laaztó polgárok gyakran oly egyéne-', erre ok nincsen ; de mintán a v i s r-ket netezn ek ki, illetve ruháznak fel|szaélés lehetősége mindig bizodslmukkal, kik arra nem mél-jés mindenütt fenn áll. szükséges,
hogy az illetékes tényezők a legszigorúbb ellenőrzést gyakorulját. de egyúttal kívánatos, bogy a magyar
luk; innen a titkot ét nyilvános visszaélések, innen a gyakori sikkasztások; miért íl örömmel üdvözöljük a torvényhatóságokról és a községek rendezéséről szóló uj tor-tényeket, ha ezeken a bajokon segíteni fugnak; nehogy Magyarországban is uly váratlanul tény kerüljön nap világra, a minó megdöbbentő felfedezést tett Horvátországban Va-lazbdmrgye főispánja, ki megyéjében körutat té>e: mma:dnem valamennyi községben konstatálta, hogy a hiva talos pí tekböl sikkasUottak-
Midőn e hihetetlennek látszó itviratot ulvastam, csak azért nem esett ki kezűmből a napilap, mert
községi elöljárókban legyen továbbra is meg a kipróbált megbízhatóság, a felettes hatóságokban pedig éber figyelem.
Budapest-vár 1886. ápr. 25 én If éber Pal
A magyar ét a horvát sajtó ét a htrvát nuntium.
A .Gorrespodance del'esth" kö vetkezőket írja :
A sajtó tevékenysége, melyet az a magyar és horvát országos bi-
zottság tárgyalásainak megbeszélése és bírálása, nemkülönben a horvát nuntium megbirálása körül fejtett ki, politikailag mindkét irányban felvilágosító, a kölcsOBOs wgértéu Ab-segiti, békéiutó hatása volt.
Kimer: tóén közöltük a magyar lapok nyilvánított véleményét ; jelenleg a botfát sajtó mérvadó nyilatkozatait közxMjftlc oly cselből, hogy a közvetlen közlekedést és véleménycserét megkönynyitsttk. Jellemzők és a rendpárt nézeteit képviselik a .Drau* alábbi nyilatkozatai, mely lap a horvát közvélemény nézeteit nem csak hú és loyális módon h zza nyilvánosságra hanem Horvátország békeszeretó és munkás józan poli tikusainak véleményét is közzéteszi
A . Dran* következőket mondja Nnntinmról :
Egyik határkő: Horvát-Szlavon országnak mint a Szent István koronához elválaszthatlanul tartozó tar tománynak ugy mint e két ország politikai állásának teljes, osztatlan elismerése ; a másik határkő : az ál Izmi közösség keretében való szabad fejlődése a saját individualitásnak int politikai nemzetnek ennél fogva teljes önkormányzat és önkezelés linden ügyben, mely meg nem osztható az állam egységének veszélyez letése nélknl.
Voltak, lesznek és vannak most is véleménykfllönbözetek a két határkő álul megjelölt helyzet pontos és hiánytalan keresz:alvitele felett egyes vonalok kitűzése felett. Ha azonban e két határkő mindkét részről szigorúan figyelembe vétetik, akkor nevezett vélemény különbőzelek komoly, az állami közösség létét, annik magvát megtámadó jelleget ¦em ólth'tnek. hanem csakis az ál lami egysíg fentartására szükséges eszközök választása feletti nézeteltérések maradnak. Ez az értelme a Deák febér lapjának ; az ismételt
egyezségi tárgyalásoknak és az egyezségi törvényekiek. Kölcsönös egyetértés a főpontokban és kölcsönös őszinte jóakaraLon alapalt megegye-zé* a UzAs «ú kiviteli vonalait illetőleg.
Deák fehér lapja nagy fontosságú tartalommal birr még mielőtt egy sző lett volna ráírva. Magyarország abbeli teijes bizalmát urtalmazi, hogy Horvátország magát feltétlenül a Szent-István koronához tartozó résznek s a változó M bármely befolyásának daczára, legalább a mi íaját akaratát illeti, elválaazthatat-lannak tekinti. De Horvátországnak egyszersmind teljes biztonságot nyújtott, hogy Magyarország e bensóség-gel vissza nem él. hogy nagyabb erejét és gazdtgabb eszközeit nem basználandja Horvátország belső szabadságának a szükségesen felül <aló elnyomására, hogy a nemzeti propa ganda politikáját valaha kezdemé nyezze
Ez volt azon nemesszivn és bölc^ államférfi gondolata, midőn a történelmi nevezetességü febér lapot Pestről Zágrábba lebegteté. Ez volt azon gondolat, mely alapul szolgált mi..dkét kiegyezés! tárgyalásnak. És megnyugvással konstatáljuk, hogy a jelenlegi ténykedést is mindkét részről ugyanazon gondolat leikerti.
Ez volt a gondolat saját tisz ttaágában, erkölcsi magasságában és mindtét fél jövőbeli javát ölében ríjiú termékenységébea. Azonban .ahol királyok ép tenek ott taligások szekereinek* s ezek gondoskodnak arról, hogy legszebb alkotása be porolása, eléctelenitése és beronditása eí ne maradjon Nemsokára eltorzitá a kétely halván} sága a bizalom gon dolatát, - a kétely bizalmatlantággá sűrűsödött és komoralt — egész gyanniitásig. A bizalom enyészésével mmdinKabb visszahúzódott az okosság, a mérséklés és a kölcsönös tisztelet
I. Egyrészről a ,Pesty.-«k 'ól a .Starcsevics'-ek man-kálkó?uk szorgosan, hogy a gyani szikráját lánggá szítsák a hogy e lángnak égő anyagot szolgáltassanak. Misüikibk jobb.a lépett • gyaai napvilágra; szóban: gíay, tettben fenyegetés alakjában. A nagyobb erí öklöt matatott, a kisebb kevésbé fel-tflnő, de annál veszélyesb fegyvert gyűjtött. A. publicistika, mindenik a maga pártját keserilé el, és mérgeié mindjobban a közvéleményt. Leírjak az ntolsó idóuak elkeseredett ku háborúját külön, külön eseményeivel? E harcz, mely a czimerkérdésban. a zágoriai pntschban utópontját érte el. annyira, bogy a minisztérium kényszerittetett azon nagyfontosságn komoly és Magyaroszágra nézve je lentőségteljes rendszabályhoz nyílni, az alkotmányos garamiakat felfüggeszteni, és a felelős bán helyét egy teljhatalmú biztossal betölteni ? De hisz mi nem vádolni szándétozunk, mi a békitést akarjuk segítési, nem akarónk alig behegedt sebeket fel szakítani, hanem ezek gyógyítását segíteni. Segédkezet akarónk nyújtani arra. hogy a gyann talaja elvétessék és a kölcsönös bizalomnak széles nt töressék. Ilion falain kivnl és belnl annyi vétek lett elkövetve, hogy bátran megadható a kölcsönös absolutió.
Fókellék arra, hogy az «gye-solés menkája necsak siiemljon de állandó is maradjon a kölcsönös intentiók tisztaságában és feltétlenségében való bizalom. Azonban a politikában a bizalom nem ösztönszerfi é zés dolga, hanem az ítélő ész terméke. A bizalomnak azon meggyőződésből kell kifolynia, hogy nem csak észszerű, banem annak ellentéte a bizalmatlanság nem lenne észszerű Ha azon helyzetet, melyben Magyarország és Horvát-Slavonorszag egymás átél lenében állanak elfogalatla-
TÁHGÍA.
Az üreg htJtzár
A jj Fitcr bácsi at ég k*|>ojá»ál sVfv u*fj trujkal"'u.1 upunkínt iitrfcu Nt-n #rrwt, d« Makit. 1 ttéfi menajQru.k Addi|, m niflen Ml jó ki • ¦ próbálja.
Tartéat .Cjkoron, i l4 b
effj
á
**i • *il4fn bóg
ű k«iM« ubátUa mz «f felé Mállón í-t a knlalTukon át ax *ajb« kiáltott
.tre*aM«p b" k.od .1 *( y
Saol begykéo a huuár, de *« kftib rá«>: ,,>«i oda ru Buda! tin ÓcUa>, bofcó í r'irgí.tVio-b* jut a károakodó
káromkodtái aokat, At.dud ac Uriateat és &¦ anfjalokmt At*n u v-tóbb a pnrritóriUibaa MoruMtitják l*lked ejj ku .lappaoia.
N<j batl«n bát té(*l moll kiviMlkápCn B«-•retetelek, de ké-j m«f elSbb asépeo ^rt-p«n, UtenfélSn éi oly fjönyört-n.
Hr.jj könr5r|áwdre m«förtttjB0 UÍT«m.*a
7| ^át yf
ot ktod sár k»pot a diufi btuiarnak ! ha n>*cbaracuo» "ff)" **f7ok
dm tőt1 'úfom b« u ajtót.!
BÁL1NTFFY BÁUST.
TOdő ét*
(Fo)yt*ii* a* **ajf.
A tttdő ái&iatikájioak m-ctí-mk.i '•mér61 Tagyia trrúi MÓlva, bogy mi oaó
d Wgsnak a !*«•*•, ö«k*
.merült a kéráU: vájjon r«»d«« kÓrflU
méojek köiótt ege«s tüdfiokkel egy Isteteo itoktuo .-« lÜBjtteüi ?
A miat c*»khkca»r meg fogunk gy6-&dai, batiroiott nooma-mel kell fe-Uloüok.
A l^gtó* egyeoletei módját a saját Ö*kéayért rágj talán heijMebbfto MÓl-va (MtiöoArn h»gyatott gyáraink i»okt» gyakorolni, midfio pl. fQrd*. után oyaj-tóskodva m-;]lk»»át miadeo iráoyban egyen latnáén Lágiij* • így tüdőjének minden retaétegyeDlfi ar*nybaa maködteti
A gyermek i!y«nkor lágitja a mail-kas f«Uó ré«s«t is, mely restnek megMe-lölag k»lloen mttkSdieti a tttdocsacsokat.
AtuDüao mi felnőttek, ctak igen kis mértékb'Q tágitr* a mellkas te'»6 rénmi: a gycrmsklécrtist/l m*r kQls^sé. gikre oésve i* anayibao kQlnnbőaö Ug-**t vegvtsUok, hogy inkább hasi- vagy oldaUégsesi végiünk.
Ttidóakaek eieo hiányol haináUta legnagyobb réssben fogfalkosátanktól t'igg » árén esen nsm teljes, majdD*iD banyagoak mootható i^gzesnek aem mi vagyunk kö»T«'l«n ol[a:.
Mindamellett iparkodnánk kell eseo hiányt fllkeralai ott, a hol aa alkart!heiö és pótolni ott, a hol as el nem kerülhovi.
A jó ré-sbenelkarülheló akadályok fdleg a cst-iaemökné! sserepelnek, > kiket m teljes Ugté*'.61 » Ugosélellenenobb e« ján ** idö sserint hiromsaás a küs-dok ssima, kik abba mladojájao a bistot kikóioba, a caéihos-juUtf remi nyévnl sssvlliak.
Üogy n a hajó meg csak fé atoo ˇ n, as bizonyos. Hogy vitorlái már srfMB meglepődtek, aa is bisonyos. Hogy esatáa jot ki neki bőven a meg.
pnSbáhatás, — u még bisooyoa*bb. I«gkirték«oyabbm6doo basEtiálni stokott polyácis foast m*g. a naennyiben Dagyob-rft.it a hónaljtól kesdra MhU ep oly erősen T.nnak pólyásTa, n-lot haaUlaik. Iiy köraimények kötött a legtterényobb kU öltnek megfaáfi staaiogás a«, a
ég^suek, mintsem kellő légses.
AZ elkerülbatfi akadályok kost fel-o^ttekaél a r<ih*sato«k m odeo viassás j kellene elősorolni, mrlyek » mell-kssnak egy r««sét de különösen annak fxleo r«ss«t ssabad m jsgáiáb^n magkótik : a ooknél a fllsűk. A férfi-nsmaél és kblo-oöseo s fiuknál e sseapoatbol határonott tan roassalnaak kell as agyoevesett nadrágtartók -Ikalmasását. a mtlyek a moll- | kas maliaó fslllleKÍrfl nyvmiat gvakorolva, kQ!önö««n a ttt lók foiső rúseisek kalló tágulását tetem •en akad-lyussák és így kóxvntve iiojo^eseo hossáj*rulstik ah bot, bogy miod okább s hasi légséa ver-g&dik túlsúlyra, mig ellenben as oldalleg-sés és különösen s osooslégsés mindinkább el le«s hanyagoka. Eí áüitásnak helye* voltáról b-rki U m-ggyós/idnstik, a ki a nadrágUrtók nyomását lekQ»Jeo' iparkodik, bogy valóságos munka kell régesaie, ha iiyen ak-vdálvok ellenében is mailkasát ke lÓen tágitm akarja. Átért e nadrák-artók egyáiilsbin, de kötíoö-aen a serdüld ifjaknál m«Uóc»adok.
As «lhanyagolt iégaésnek el kerül-ballen okai kőié tartótnak aion kolna-bí) ó tattartáaok, m«lyekk->l üItd, h.jo1-a, görnyvslve, gug^olra. hivatáabelil ankánkai végessük. Umdeaen lé,tsési | hiányok orvoslása abboi áll, bogy s*ab*d idfinkbea a tftdA kalló tágítása által kö-ralbslUl agy iparkodunk legalább né-hánysser napjában leveg6>«J jóhaknt, a
miot ogyaneten stab*d idÓt arra ssoktuk fordítani, bo^y a gyomor igényeinek ia mrgfelelTe, |óliakjnok. Est leginkább •sálul érkatjük el, ha napjában többsnor, midos mankáokat félb«»««kitjak Tagy agyáltalában stabad mosgáara van alkalmunk, a m»!kasn-k oldal- és felsó ré*aett aaáudékouo tágnjvk, caéltadatosan kfl-lönó^en a t&dóosne>M>kkal vM«oak lélag-imat én így legalább koroovmt é> bino-nyo« rnervuoo fogjuk *)|lauauiyusai >ég sésúDkoek -auo mír «i6bb emiteu hát-áoyát, t. i. hog; a '.üdjaak e^yas rd*s«it mükodé«akb«o elhanyagoljak.
A lornásnat érdeme an, bogy kimutatta aaon aljarátokat, melyek saerínt bisonyos testtartások mellstt a mellkasnak egrik Tagy másik réssé tágnl inkább, mi által ason belytken a üd& mQkodé*e is élénkebbe vállik.
L<tgfon*osabb e lek in Isiben atoo testlaráa, melybsn két tenyerünkkel nyakasiribokat tamaastTS vessttok leleg-satet, mert eaen teát i art ás álul leginkább a mellkas fslsA rétse tágul, mi a i&d&csa-osok intennirebb maködésére a legeséli-ráryossbb 8 sonélfogra ¦ leg>jánlatosabb is. Mindeneknél fogra igen ajánlatos bog* •mq testtartás mellatt napjában nékáoy-ssor a tOdVstaeioknt mdcödlesvaK, mwt assal élaimódask-, biTstásaak ét man-káakbos köiöit hátrányok eLansa yosás* leginkább 1 eb eltérés,
Ezen ngyosvetett iiidó giomasttika a ladovéat egyik fél-^éra aés*e oagy bordirajU, a mennyiben a bet«g*ég leginkább a tild&c*acsokból indul ki, lehái ott és asért féaskeli be magát, a hol és mert a lüdó leggyaokébben vagy leg* biáajoaabban le?< sseJl&stetve.
A mo«doitakboJ beláthatják, hngj
cgftkat-TftD éle'kérdátak »sok, m*\jmk « \ifwt* tt . iddí <t Ii.iikájibo. fliMoak. A p«ld.kí«i emhiou aMU>ab4l •!<((« kibkQgvik ihd komoly iatelva auva, bőgj rtnniuttk • ttdol, rtmuuHk «•-nak atlkodéWi, • Ugsfal, uti 6«7>I*B-bsa. m«lr ot mc^illeli.
Egyaaek, ca^lidok • végre • n«m-t«t érdeke M, melr «g e^é«ls4gUDD4l 41-ulabm. tahát •» m .^ío» hoioti kírd«-e«k&el ¦• óeeae tid itAre.
Dr MüUer Kálmán.
~ K*p «¦ ál«tbol —
Miklóéap Károlyiéi
V.n Heiueoak egy romáocsa «s BAara" Kubanstainuak egygieri de bu-báoaioa, babájoa saoakíaére\ével, malynek hallámsó akkordjai még a aena elbang-sása után is fájón cteagenek s ssirben. Dj rám néare ai ábrándos dal hallása késseres oknál fogva b*t H>gy miért, — *lmoad)m Önnek aaas'<nyom I
Volt agy jó barátom, k>el sfytttt lölUittem ifjúságom, míg a sort astan engem e vidékre juttatott, A p«tig » f6-rárosba került, hol mint scagora-laiútó mftKödott N- bárónéoá!, kinek lányát Margitot tanította. A leány nem epén a ruca szépségek kosé tar totót t, ctakís haassa asóke selyem baja s nagy fakete isemei emelték arcaái a .kfisAnségis'1 fölé.
. . . öa motolyog aasaonyom ! 'i . Nemde sajti a kö>eik«smés««k«t ; as ifja sssrelaies len a lány be. ! . . . Mii/HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
18M. MAJDS 1-4..
duI figyeljék meg, csakhamar aion hangja és a magyar táborból eddig dalrél vao meggyótödóshez játunk, hogy miod kihatott hangokból ítélve a
két fé! részérói nem folytatható czél , felek között kölcsönös bizalom uralg.
, ba.t, b<-
szerübb politika, mint hogy egymás-liözötc valóságos és őszinte barátságot és békét létesíteni ; mindkét fél részéről észszerűt le n ség volna sót jö vójfik biztonságára nézve veszélye* leo-ne a kölcsönös elleokfdés magvát elvetni és gyűlöletet nevelni. Ma gyarország Európa államai között leginkább van kitéve a legkülönbözőbb veszélyeknek. Földrajzi és etnograpM*a> momentumok egyesülnek a végből, hogy egy earopa-altalános vihar alkalmával megnehe zitsék Magyarországnak állami lété nek fen tartását. Valóban tiszteleti gerjesztő segélyfegytert, a legerősebb hatalmi- és véde zközt ily vészteljes pillanatban a vele hiven és benső-leg összefüggő Uurvát-Szlavonor-szág nyújtana, mig megfordítva egy elégedetlen, ellenszenves Horvát szia-vooorszáp Magyarországra nézve gyengeségi moraen.um. veszélyes tá-madúpoQt jelentőségével birna.
Iíortat SzlavoDországnak pedig az Oiztrákországgal való viszonya folytán hátulról védett Magyaror-
nép „.^ bO87 .C« iigwi-atro. IU6i.« k
Hogy ezt tovább fejleszs^ék a _,r „•, U„B7 .,_. „^„.^.—---------
legalsóbb rétegéig, n héz de hlláa n«m kétségbe -«ek, ily korvény államférfim munka lesz. Io hoc sigJ jogtalan áll.pot *"»*^-_ ««•« -uo vinczes. S ez szed diadal lesz; nem lesz legyőzőtü hicem két
győztes.'
Interpell&czlo gr város tekintetéé tanács&boz.
A kösegéssségnf-y érdekéb/o bátorkodom a tekintetes városi taoác boi a követkeao interpelláczíót m'ésni:
Van e tudomás* a lekíntite* vAroei
anácanak. tenalj már
¦ C»eagery-atc<*ban
holott más reod«seit t.náosu
nem U év. hanem télé* elég iett volna,
ilyen borsasttó állapotnak végeivetni '
H« van akkor-egéas tisstelettel és alásatosan bátorkodom különösen lekm-tatt-l ason vetsélyre, mely a folytonos, cboiera.-birekkel asembin fenyeget — ason interpellációt intéseni: mikor zsáu-déko-llc végre es«n jogtalan és tÖrvéoy teles, botrányos állapotnak v*gei vetni ? Avagy caupán az írott t rvény és a tiieu-egy év óta hoiott — paptron marad végsések malaastj* oyajuon orvo-Utot
egy —aöt kit- fc
g j yj
é* kárp.iilási a Oogary-mesa beu-k
•ertéa hislaló-telep, melyekbtn is* ka' dlúi k á ő ék hill
»<>kévi kellemetlentégekérl ?
datlaoúi aok aiátra menő sertések hizlal- 'Egy Cfngery utexa lakáé tŐbbék %Bvíben.
(alván, éten állatok oly b<> smsió módon) __________
fer'óstetik meg éten utett levegőjét,
bogy az arra meuok már messziről vtassa riasstatnak; de még inkánb a C»engery~
ulcsábm Ukókra
egyeHül
kózegéazségileg nagy veszélyt képesnek, hanem a hatbirtokosoknak ia tetemes agi kárt okosnak, am-nyiben lakásaik nagj része többnyire üresen áll. — Van-e tudomása a tek, *ár»ei tanácsnak, bogy a Cseogery-utcta hástulajdo-noaai éa lakói már 11 év óla afirgetik esen vesséiye* telepet eltávolítása*. ? —
szág éi közte fenni ló szoros egyséf leghatásosabb eszközt nyújtja nemzeti individualitása óvására, nemzett művelődése fejlesztésére, ölében rejlő szellemi és anyagi kincsei emelésére. j Ez áítal megvédetik a bizonysalan j [' kalandos jövőtől megóriztetik attól, ||,^ ___._. _.v
hogy kis térfogatánál, lakói csekély • melegebb időszakukban as ösasealakos-számánál. anyagi gyengeségénél fogva;•»gr* néivekosigétiségileg
Vaa-e tudomása, bogy maga a tekintetes vánni tanács as 1881. évi juoiaa 11-én 2683. és 280U a.ám alatt hosott el >• mer te éa batároaatilag ki-dotta, b'gy a terének sajátságj* ál-: lati kigósolgéte ál:al kellemetUn bus 'jesttelik nemc*ak,de még * lakhelyek ia any ira. megfortöstetik,
szétszagattassék,[a keleti események során képződő örvény által elnyeles-sék és nemzeti önállóságát talán örökre elveszítse.
Ha ez min-ikét fél meggyőződébe- és ezt féltételezni kellene mert l^xczélszi'i-übb — ngy a bizalmatlanság minden ter'ői meg van fiszrva.
Mag^aro^zag isjat éidekéb«D kéM5ége».-ii f.«;„. ni g-d-ii Horvát-SzlavonorszaguaK mindazon eszközö ket, melyekre szüksége van, hogy amonomiáját. az államefíységben jogosalt nemzed állását fentarthassa, a nélkül hogy Urtania kellene attól miszerint ezen p*zkÖzölc az állami kötelékek felbontására használtatnék fel. Horvát- Szia von ország saját érdekében ragaszkodni fog az állameszméhez, állásához mint az államegység elválaszhatlan ré^ze, a nélkül, hogy tartania kellene attül hogy Magyarorsaág valaha visszaél nagyabb erejével oly czélból, hogy Horvátországot mint egy -municipt umcsoportot elnyeli.
Örvendetes tény tehát bizo nyara, hogy a horvát Duotism
*, jirv.»rok i. lejKdh.to.k;
nyiben éten as egészségre ártalmas, a I közönségre hátrány oi éi veatélyes kigó-I zölgének által Ukrétseik kiadottban
olkoptaíotl eseme, — mondja Ön. Igaza vao. Dd Li.e o fia'.al iii>u«d oly küoy-oyeo keletkezik a szerelem !?.... E jfi ai hivatianul, — bskopoglat a l«g-. keményebb aiivnél >¦. Előbb egy bal-váoT. titoktato- sej'-lom ébredesik, asi ¦em tudjuk b<)nn*o jű . . . mikor umid .. . la«S4D laaaao fejlődik é* kur(il«tóvi araoy bálijával egéat ssivüoker, a melyet uláa végk^p rabságba ejt.
Es együtt ienoi órákig egymás mellett két fiául láayo»kr éremi ke « s un-lá«á(, baicsamoc leheletét. Utói it-mei-oek ragyogását s féléokeo suttogó saavá-bol mégéneni, hogy visaout sser«t'etik. . Vulna-e oíy fiital síiv, mely eüDyi csábpak, kidértetoek elleo tudoa állam V ' . . Egyik aapuo épen at ,AxraB csim& romáacs íeküdt elöltük. TuUó sio-biban egj élteaebb hólgy, a láay aoyja Ült egy catueus?-ÖDF agy íauteüban pedig a vele csevegő ur foglal helyet,
A burok megiendüluek a ionkor*-tanító atmutataskén megkesdelte a ro-máDCSOt.
L*téokiat a nfikokatiiál. Hot a fehér habok játtiasak Fel és aU tetálffata A dél
ítt át adá a d.l folytatását tsép la-aiiváoyának ki áiérzett játékkal fulyiata a d.rabot :
.Ku*nk,,.t » • tokok taal Hol > f.hér babokjáaxanak AKtt ifja rabutolfája IlaJvánvabban napról, napra'
• - • „Margitom ! .. . saltogá most at ifja oda hajolva égésien » leánykábus . . . lássa mily kevéssel kell beérnem! M-g kell elégednem, bogy hallhatom
«on 20 o
-mnti vé*r>)n meH«tt kimondta, bogy -ít-p^k a végzés vételéből számítandó palatt különbeni kosigaagataai vég* rehajtas utján eltávolitassnak? — Van-e todornása a tekintetes városi tanácsnak, hogy esen általa hoiott vé^zé* a tek. Z*1»id"sgyei alispint biva'al által 1881. évi július 15 en 8831. siám alatt hoaott II. fokú végréasei — és néhány h^nap-p*l, később a nagy méltóságú magy. kir. beiílg.-iminiatter úr által i» h«ljb*n h*-gyatott, min 1 fogva tdmmi torvénye* akadály nem létezeit e végzésekben kimondott határosatokat foganitoaitaai ? — Van-e tudomása a tekintetes városi tanácsnak, bogy e a*rtéet'*lspek, eltávolítása ügyében t>lsó kérvény zás óta 11. év, ano*k rég'.eg-s ni döntése óta p»d g már 5 év telt le — és hosszú Öt év óta is már számtalan hivatalos éi uem hivatalos j-lentés. kérvéayesés, sürgetés és a h«lyi hírlapikban ftlasolaUa törlést ezen knsbiitranyos állapot meg-aiüntetése iráut ? — V.ü-e tudomása a tekintetet várOai tanácsúak, bogy min «sekoek dácsára a Csengery-utctai lakóknak nagy réssi még mindig két ol-
édes hangját, hogy azon húromat érinthetem, melyeket 6n érint kis keséivel . . Magamba kell tárnom féktelen szerelmemet; vitása kell tartanom a már szemem pillájára lopod»Óti konyet
Hát én nekem -- válatsolá a leány — nem-e at az egyet1 íili boldogságom, hogy téged láthatlak . . - elkellene vess-nem körüuk fagyos levegőjében, ha nem lenne egyedüli vigasataióm a te édes ste-reim-d s nem leone o>y bittató a j6ven-dó, mid'n as egéss világ előtt majdan enyémnek mondhatlak.
— Odabenn megakadt a társalgás s a leányka ta varod va folytatá a darabol;
,F-jy esu a iiuitio leány Hirtelen, igj acólitá meg: Mond meg oaktni mi s asvsd Hol a baxád 4b a t&fsted! ?
.... Nekem nincs Margitom se rangom, se féjye* nevem, hanem van
éraelemmel telt •tivem, melynek minden dobbanása csak a :e drága nevedről BU'.tog .... Lzl elv issem magammal a sirba. Oh m^ri értem : mng kell halnom ba te nem Uhetsz enyém. Majd szeretnél még e is, bej uaak as a zöld ág kóróvá ne válnék, ahogy ha kórÓvá vált. a «irba ne vágynék. . . . M«jd elhervad gyönge orciad, s*él se fajjá a pántlikád, nem kél virág a uyomodban, madár sem aaói ablakodb»Dt hogy az árvát megvetetted, bogy as árvát siroa tetted ....
A. leányka éppea vála>solni akar. soha el nem múló sserelmérol midös a bárónó vendégével a asobába lépett.
Á triolák balk bánatos hangoa ke-a befejeso dallaniot:
A „Magyar- irodaJtyn és múvitzet-pártélo Egyesület- közgyűlése után.
Jó volt iagutúDOi atámunkban tartózkodóknak lennouk s as irodalompártoló pgyetüiet közgtülésé elfif-e látogatottnak nem jel»tm.
A mindenkor hangoson hirdetett 317 tag kőiül nem volt bis ott több, oaak summa Bummarum 5<} tag, Ex a léiaitm ia le«p«dt mire kbvasasra kerfih a tor 36-ra. Egyik, másik tag áron «'6t v»tt a k4»forterméstit, kQl^nösen mikor as a barangtéireveréaael hirdetett epochali* ind.lvacy koriilt napi-rendre. Tuboly Viktor ur vol iann*k a asdlo-apj*; a astt-at o-m ismerjtk. Ebben as indít váoyoak megokolásaban igen sok igaz volt, amiket érdemei lett volna nagy betűkkel nyomaim ; de voltaaulán benne egy horribilis bttükkel nyoma'ott rést, amit bit jó volt volna igen-ig*n apró dia •m-betakkel nyomatni. Ei as volt hogy at Ír»daiompár:oló egyesületből legyen .Zalamegyei kösmü velőd éti Egye-iQl-t Nagy-owanitsan.1- — Furcsa és nehéz dolug! At-'k a nagybetűkre érdt-met restek *alóasiou!eg mind érvényre íog-
nak jtioi
m-gejtend>
édd
y g
>gye«üUinek legkoselebb r-furmáiaca alkalmával, as
érdemadenUl migDagybeiftaiteit néss pedig már a kos^yfl ém>o eibukoi .
As a relorm loi-kvéaü ii>ditváay . oly módositátaal lett efog«dv,5 bogy irodalompárlo ó egyeáülat ujvalasa-mánya intéskedjék egy bizottság megalakítása iriot, mely ha leb-itaéjffa a lapssabályok kerAiéb^n, ha pedi»t nem ehcBéíös, eunek módo«itáaaval ia készítsen reform-javas-s^O'. a m-lyoek ke-
siiláidaub, b<s oaabb alapokra t^kiei-hesae vagy más sióval, hogy a Tubo y Vik-or et cuosort-s által beadott indítvány. («t egyeaüUt tinaájanak
kermitül.
j g
kivé.elével) lehetőleg vi^y
Hí «i megtörténik (p*dig m^g ke I >oui-i akkor Tuboly Viktor éa társai ^eiég'dh«tne«: at indilvtnya'< alul e.érl eroűroéiiynyel ; mert hitt köz-í«o ctéljok — a mmt La-ag János urnák, mint egyik ioduványoténik asa-aioól kuüut, — nem az vol', bogy a már ié'esd egyesületet megsemtsj aek a belőle mást cainá'jtaak, nimt inkább as,
,N«T«ma azólt a rabatolffa .Uuhamed, has is Vemen 8 tSizaem az az ák tdnac, Kik m.gKulca*. ha tasretutk !*
A báróné oda fordalt a tongora-árhoz — Köszönöm tanító ur — monda — eddigi tiridaág**, leányomnak, mínt a báró ur j-gyeaenek nem leend ideje at ön etivétségét igénybe venni, Is len Önnel !*
6 Margit? Ázott ált Ssemioautve . . . elpirulva.
A jegy^áhsat csakhamar askavo követte s ma már Margit igen boldog aassooy, kinek a múlt bohókáa álmai essébe aem ju.nak taián .... Httaen álom volt csak . . . As elad álom , . . *
Lássa aasaonyont! a steralens tsen-vedélye Un as ngyetlen, mely l«ggyá-ssoaabbao büottt- meg önm.gát. É» még is as az, mely áldozatát a legtöbb esetben kiengeszteli a vi ág^al. Az ily .oaa-ódott" emberek nagyoo csendesek fitoktak lenni. C*at éloek tengődnek, de nem okoznak kárt másoknak. leföKebb önmaguknak. Ab o stemük k>oye . . aa ó esivtilt vers foiy b más ci»k a résivét l'pc^g^ kényei' hallatja. B(lnh6daok . . . tseatedújik . ki enyhébben, k eróaebben . . . E» a m>
— É* a songora Uoitó ? — kérd ön ktttonyom. . . . Ejnye erríl ai is megfeltdkeslünk de huz ai ily tör éne tekbe az epizódok mindig érdekesebbek asokuk lenni mint maga a tö-«*ea>éay.
.A torsaim amas áirák torti* Kik mefkalnak, ka u«r*ta«k !'
niegMilárditaák, illstálag valódi
Mor' hogy at irodalompártoló eg\ e-tUJet ;;. felo«stást«J, ennyire — as«t-torgac- U niQködeWei, miker a sok asakossUly kösttl — amint Tnboly ig«-találóaa niondu — »i egyik maasi-kál, - maaik desparü, a harmadik Isten tudja mit csinál,' — vaUmi magasabb enélt elérni nem fog aoha.
E tekintetben hibás volt ai alap-asabályok ts«-sesstése ; est belátja ma már mindenki. Végre is es;ysserre ]Ai, kifogástalant, csel bot vesetöt alkomi omberi gyarló ésssel ritkán sikerül. E»-sel at egyesülettel szemben még éppen nebés volt as<M". mert a foctélon kívül több mellékeséit is tüaótt maga e.é. Csupán az * csodálatot, hogy mikor majdnem mindenki belátja a tévedést, mégis a legtöbben ragatskodni akarnak a meg-livó éa ismert roeazhoz, a abból aemmi-»em bajlaadók engedni. SseriBlüuk pedig a reform-javaslatra kikftdendo b> aousig o-ak oiy módon bizoailhaija as egyesfkJet feoállását, ha a nellékraélokat • fóctél érdekében lehetőleg ignoráljat M>nek a dalárdái, a seaéaseti acakosstály meg as a több ? ! A t irodalmi atakotitalyaak igen it vao értelme s a legtöbb működési is vslt képes ii elmult év fo'ytán kifejteni. írtelme volna meg egy m fi v é • t e t i s pgy magyarosi tó asakoaaiálynak; amas a mlivéssetpártoláa, etses Muraköz magyarosítása érdekében. Mtnden egyéb teendőt elvégethet a válaasmány. Tagjainak tsáma még a folóal'gea asakosliá-lyok megssünté'el is vagy 30 lenne; s ennyi egyén — ha bnagó, — sO^at tehet sokat végt.het. — Már ast nem tudjak, bogy as ojoasab megvalassiott tápok miként fognak at egyes dl e érdekében buzogni: de hogy nem kis f'ladai vár reájok, at bizonyos. Mi legjobb re-méoysiyel vagyunk működésük iránt ; ügytrlimmel fogjuk ast kísérni a idaVÓI időre ssóloi fogank róla.
A váiaas.maoy föladatát aaér-. tartjuk nehéznek ét fontosnak különösen mert, meri ba Taboly Vikíor ur és társai egyben, másban nagyon jósán alapon nyugvó indítványának pontjai (mint reformtörekvés) kereastü1 nem les* vire, tóbbmÍDt valóatinü at egyesületre nagyo-nia káros hatásúvá válható szakadás.
Igát. hogy Nagy-K.anitsa n«gyon ti nepss-TÜlien poai ,0 egy aaUmsgyei közmüve ódé-i egyt-aüet síé* helyéül, d« ha tuDtK szerveaéae 6 élyea koseabe kerül, — kereatldl Utole mégis DÍ'onyos.
Jól lessi tehát ai uj vaUsstmtny. ha * ratormjav a*Ut k esti lésével oiy tet bit meg, akik at egyesül'-t -dd>g. mükö'iését csé.téve»s etm»k iar-ják ugyan, de mást-lül ason vannaK s átért kütdene . hogy ad valóban élet-Itupea é* tetterőt egyesületté stervezték
At 'ddigi i»ervetethet ragaatko-dók ped>g lássák be. bogy a beg-dulés. uólázá*. *.ss3inóz«s magasabb értelemben nem irodaion- ew müvétsetpártolás hanem oiy formában, mint ai irodalom egyeaületué é étben volt : cssk a t ó r a-1 kosáanégy o. é forintértj at irodalom- és müvétset p A r t • I á a kontójára.
Egyébiránt ha egy olvasó termet, mrly egyúttal könyviari helyiség ia lebet majd tan as egyesület : nekik sem lehet ellenvetésük. Ei a helyiség semmi e.eue s*m fog asutáo többi, mint 150 —160 fnba kerüloi, s ide eljárhatnak Ispokat olvaaoi asuk, kik éneikül a t gaágról ia képeaek volnának lemondani. At ilyenek as*m> úgysem több ugy 2ü — 3ü-oal ennyieo egy trrémben stépen megférhetnének. A *öbbí wgy ia csak magasabb cséljáé-t tagja as egyeaUleiDek s ennél fogva helység iránti igényeik nincsenek. Persze, hogy míudez miként I stmajd a reformjavatla tal együtt keresjtül viheiő, as a jövő tiika ; tok roméoyt nem fa-süok hoasi, mert a legutóbbi kősgyftlés arról gyósött meg bennUnket, bogy olt éppen as ate em vol' Uggyérebbea képviselve, mely as egytsüoi magasabb mis siójával teljesen titztában van.
Rt pódg sajnos körülmény és nem sok reményt nyújt a retorm-Wrekvések jövojébes.
A közönség köréből.*)
E lap 16-ik asámábao adott vála-ssom a légradi öok. tütolló egylet p*-rancsnoktágának Kutmics Ferenc* alpa rancsnok ur csimér*, Kusmios n^al arra ösztöuött*, hogy a ,Ztla" L7. acámában következőleg nyilatkoszév :
aMidónat ember igazat mond. ne viseljen álarctól t ne sségyelje egész nevét kürni. Egéss nevem pedig még mindig annyi befolyással bir, misierin íly adandó alkalommal nem koll köpönyeget ker-snem, a mint att kellett ke resnie — d oxask, hogy egy vendégtte-re 6 társatágba b^csutthaaaon osak átért,
hogy ai Olt élvasett veodáfssereteUt, __
itmét mondom — neveltig tárgyává toem igyekessék.
Vájjon at éo koslemenyeai „atelle-mes* volt-e vagy teoa, *st nem bitóm — d. ur normálist, styla-^oak elbírálására, s amai okból, mert sem kedvem.*) sem idím nincf a válására a felbototi egyebekre is rfltlektá'ni, ssem«Jyem ellenében telhosotlakra válasrjlv*, — d, úrral bevégestem a polémiát."
L^grád 18B6 é-i április 21-an.
Kuimios F^reocx nok. taioltó kip*r*ac»Dok
Erre valaasoloi érdemesnek oem tartom, de megjegysem, hogy éo a ^j. rombájkodnsban valóban csak oonu.. lista vagyok. m>g ellenben Knamic* ur ebben nagyon is képset', mnél fugva, ba leone u k-dv« (?) és ideje (?) K uroak velem toT'bb poiemtaálni, méltóságom alulinak tartanám ,v-lo* K polémiái folytatni. — d.
Sziakáz.
Vaaárn-p, 25-én ad-tott ,A« árendás ssidó- lelt has eló'.t. Ekkor láttuk eló-ssör Pintér', kinek alakja caino*, testbur dáaa tgj kifé azonban sehéxkea, mi talán a meg nem szokott hoiy>eiBck tulajdooi:-bató. Hangjában a méiyet nem bírja. alig h»Ubaió. Igeo jól jáuaott F-bérvan és Qerófyné.
Hétfőn, 26-in .Pnleskei nótárius került aa.ore telt bázs.l Lsl felei!-<-• birálgalni, bús a d«r>b maga elég arra. hogy hangulatot camáljoa ki Ünnepi publikumnál.
Kedden. 27 én GerfffyDé juUlum játékául a „Bécsi divatáiú« lan>"-t hozták a kö«6n«ég elé. Qtföfyaé iráa ¦ tis« telet tömött hasat biztosított, rseo lefüi egy csinos csokorral Ion m-g*ja.naé*"i-va. A dar«b s Timi hátán nem átült, csak óéba egj--gy ko mikro* heiysst Caalt k>cs»jt a hallgatók >)kira7 dactára annak, hogy a k6>r emuk Odúk igye knziek asorepeikkel hatni ; de a bely ssUka s a aa-rnéy et csekély volta miau a« »gyeB kép-k d«ii oyuj'ották a várt elveseiét. K>.ü'>Ó kedwol jáusoti ü-rí-
tyné, Audorti Z>idi. Emitek a h<iá>t Sseles, Pintér, L cskó Aranka, Fehérvári, Vmcseoé a'b. stb.
Sserdáo, 28-án Aodorfi ju'alroftu, „F'pss a h'res noas>bó" es „Fe^ér O.hc-Ó* kerültek aaiore, kevés kösontég elolt, meljne a jualmatandó sokkal vobbet érdemeli voloa. Mindkét darao kerek elÚadiasal Ióq eljátszva de oyomo t ked^lyhaogulat, melyet a c*eké»/ szám--b»m megjrlenéa okosott, aU-ndó»n jellege marad1. Csütftrtóa- és pénteken stü-net. Amíut bn.ljuk Ittgkosclebbi napok bao P»lmai Ilka j»n varo ookba vendég ••erepre"
Hirefc.
*) E rsvat alatt kAstöttekán lal («:al6as*cei a
i vál trk.
Lapunk zártakor vesszük aton lesújtó h>ri, hogy Pauler Tivadar, basánk igazságügysninisttere meghalt A kóibecsüleabso állott jeles minisst-r
életéről jöví ssámuokbau fogunk érdemlegesen m«g«mlékeaai.
JiriSnka Andor Upunajiles dol^o-sótáraa pécsi tanító .A bab marói" oimes egy vallásos Stellámban in é« nép es irányú müvet sséndekozik a nyilvánosság elé boc*aiani. 1 pé'páay ár» ; 3J kr. — ó példányé 1 frt 20 kr, 10 példányé 2 frt 40 kr. Ab elÖfitelési pénzek s.erzobus ^Péc*, AgostonMér 1. sí.) máj. 20 diL küldendők. A snkulda ú uauimáDjojai
éa nagy gonddal irt munkát a 1-hetó ieg melegebben ajánljuk kivtlóao a telkest. és tanító arak figyelmébe.
— Vesartl eb, vacy Bein vp-ir«» eb. A réosei erdő giéléa, hol ez a »¦ nizsai erdő; énmi, a m ápn is bó 2ö-*i egy tsemlye Sárga kóbor eb as *<¦' menó Simon Ft<reocisé n-Ry-li*"1""1 napsaámosoét és Kruoaai L»jja helyo«-li lakos 14 év-s fiát megmart . Az említett no sebesülése, miután tok ttokty* volt rajta jelentéktelen de a fi" karján és térdén veasélyes maraai aebek-t >•' poit ugy, bogy orvoarendöri utasítás íol/-tán atonnal a kórhasba tsálliUatoti. M a leggondosabb ápolás alá vet ék. - K városban nagy volt as tjideiem, * i»ao»-aág attól Lrtott. hogy a ves«ély»« *D * városba asalad, hol beláthailan szer-o oé.leoaégot idéshet aló, asonban S»ocibau Berdin tégla gyárinál a munká»ok bekerítették ét agyonverlek. — A rendőrkapitányság még ugyanat u»p dílu'*"' kiküldte a városi állatorvost annak c°a Btatálásira. hogy ts eb vesavt' *oi '* vagy vem. — As orvosi Ttsnf*'* ol Ie * jeeitd álla orvos a knlyát felbo»csoli», de a vttaetitég jaleit fennforogni bc0) Iá ja, hanem aaoa vélen-én) b D van.bofj
•) Tnitaam, hofj enBsarj a kaívf. * >B*dHUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
Z A L 1.1 KÖZLÖNY
18M. MÁJU8 1 <
wtl ¦ mint ffaadát an, kieheiet', fll-d'if'tt, aek látott eb in/Tflltaéjfébao, ha-r.paa. *á«ja •• h«j;a»ából aÖTBite el i as.rttfoka - — Mindumelle l rasd&r-téfüok, a legtiigorúbb ÓT.ntétkediae-
— lfgvaala't ló Ciölőrtöatőtt, tp-
niit 00 sW-ao d«h ű l a aradalui fö-kajrnokaég t«jet hordó kootijaból dacaá-1 r. »a ak. hgj a hámk6ial le roh ˇ«!• ' f( e^rik lü egj arr» haladó* bu'orral m^r.ko't ai-kértM msg.j«<dr« ét a há- t Ol,' i-j-*-u ola*.kitr«, kiaaabadult éa < .-lí-* v-guitwbao ruh.ai a főtéren á', |ai ** u; ...népet, bea.té'.gelo Verboreu öjarkM Jóm«I oapasamott teloaé^ével urviU í> I utal t»Ua éa a ma.jar-utczia ' ívTabb roh»at mg végre a Uportoroay : kjO,ejct>e^ . cvó hidrói aittrukua tuhaal. uíj ••'¦NíJ "aoé: agv hua'ák ki. — Vor- [ tjoíeti l*i- •*<« • megijed *8 >0 ki* ül rgvíbb0«j- afltn aienvnd-l', de Voroo-re'ia' l^éu *u jr««.u megaérfllt éa orvot ! CT0í,v«-ta=(«i aia vé.e.e:i At arodalmí < ^Jb-ro 'aia*g asnaoal felajtalolta gydgj i k,ie. eiéaéi. — A aérQléa mint eddig, coi>»...u..a vay, uem «i«:veatéJfi-a. {
— Vakmerő rabi** Eí.t e*ií- ' |rdi>:i iL «i-ó, búgj Zsbactke koaaegbe tpet a B>'k d tai gjakoru.t bili *z-i*< aemc* m-» eraégéa kivi.1. mjg ó«nyé»i| letcú ia (urat, 'gj oeveieictebueasméoy I ;uriet . A* igata, hogy staa +%y «<et falér
¦Aa liate., Dieij » maga Dem^batí p»r»-Imii *il. — Ug>«oia a.aló 7 *a etta Ö>. V*arg> F**dbc* nejévei betsélg<-tve irt.to -tek •* id ' , utóbb i^t-kuiltaK a e^alud'ak Tu > ra ajb»o Vargának .tu g*ja ki ai Mia o é.ö1. ¦ ttuku t teklidui »>t »j ón ko-poajoi'-. brul ad'a V»r»;(lo*k, bo^j at 'egyik ló t-^ja ¦ jáitol alá atoroJt tiett-n
ruBkudaauk kotöt gjor* Mkeléare nó-lit*. — Aig k«jt ki Varga aljából, at
aoaoit 60 • ír:ot köTetőit (Ak«. Ea klalt belépe t a má ik r.blo ia. m;g a h.rm»-
|»WSt,
,\ r«b.ók BBogaotöiték Varga*, n^jét, a Koigairjertke-, Vargának lakUraát a eo-a«k ürjé\ A három utóbbit ktv-*rtték a kuojttaba a r^juk tártak at >j ot Ali áo etórelUk \r.rga:t ü ü'.^k, T^iéa, foij uq 60U frtoak elÓadaati kÖTeiel');. EgykQk I6ll«tt fegyrert Urlult Vargáoak. lio^j • a«f«lykialla*tÓI Tiataatartaa. A f-fj-Tart el ia aü:oti«-. de tireeocaÁre B^m la-íáit, a teretek egj a í»lon íügg"' tt«0t képb^o akadtak a>*K. A kit&i m»radott rabló e lóvéare me^hkracudoit é* kán>m-
mikor 6 eit h%UroaottaB m-Kuliüt;a. I*. mét ía^jatoi, fujtogatni keadték Vargát a mikor latUk, h^gy M netn veaet er»d-mfajre, kÍTÍtíékőt u » konjhábaaoe-jé( beburoohik » atobába. Mikor miad«a »arét dacára a«m kaphatták meg » 600 irtot, iámét Tiestaritták a auton/t it a koajhába a újra keadték a lormrika Vargáa. Ké-ább itvéi kvittét a kon/ bába, lámpái gyújtottak, telkatalt-k tnwdeo nget-tag.it t miDtegy- 90íri kéet-péott, oebáoj a-lyojik«döi m-Kükboa Tflve, ellávoitak. — A taolga gyereket ia ia r*blok ku.iibk a atuba ajtoj4bi>i — me.jet tárr* hitlek - bőgj a jómódo gatdat, kmél tok péost gyam'otuk. ki falják. — Varga a rablókaU egjiké-b«n agy — a farkaaliki majorbaa Hol-gáló — jaháaa: iámért í >J, kit a caeaddr-eég le ia taruiatatou a at alaó-lendrai Királyi járaabirótágaak átadatott, — Var táoé kóBD) ü, «! lenben Varga a^iyot .et'-•éitél atenvedetu
— .\évM«()d-o»|láa Biba Báliat aagj aaaiMa. illelöaé^ft o^yanitUji lakót ˇezeiékaeTén-'k ,Eraoti-"ró, kiako-ru Kata (Jakab) GjuU keatthelyi ille.6 aégö lakó« Titeiékoeréo»k .Kováca'-ra Öí>oct F^r«DCa rádi illetúaégú kuraan«cii lakót retelékonvéaek ,Gonctiu-re kért álvál ótUtáaát a m. kir. be!tlgya.ÍDÍaa.e-riurn me^caged e
— E»blóbn«da T.p)lcUa m. bó 15. éa 16 »t Takáca Jea6 kir. köajigiaó
gíafard«i MH*. Bicklea ár, •egét a bereadeiéaí ét liaalaaágol ill-lí- ik k bll k
— Káalli
akaUraáaak
Lajaw Upaak jalai
,Arra Ferkó" caimQ
g ____
iamerik, — aaok blioosjal ipu-kodni ' BépeaismaTa, mc J a bud>peati aépaais tof»k aditaaa halji.éget ai-.tt] gjrak- háai Uraló bnauaág által daoaérttMl tta--abb-» ¦•(látogatai egéfaaégllk, élet» tattetatt ki — a IxS 2-ia .dalik .14. -erajttk eMtjsaditat., gt-r.piu.. oaél- S< alóadáara fahi»JQk a L niamd par-ibíl i. l k Sé
J
tolo koaAsaag SgjelaiéL aafr- _ Flgy^Wltot
3000~frt ér ékü tárgyakat eUittek. O:t bagytak egy Mechionct F«react, hatra-ai-aica 15 m. béiaaQ kaUpot, egy otoot-oyell. H. J betű. kéat. A te teaek uáa-oap K t-Apátibao törtek tói egy pincét ée etle mar KáptaiaD-Tólbiban atioi enS-adátt tartottak, hul a báró fia caitmáit köioón kérve, oa^guerottak K bó 16-áo ette a balattokaál Badaotoaybaa re«*ol-r«rt tártra m gakaál ételt követeltek Kéeobb távot ak. bátra hagyva 1 lat-C4oret, ttipkát ét boto1. Még as éjjel Abraháta-begyea Kobo Simon pincéjét törték fő), booaét rúb oemüeket loptak. ei. Ioaét Kendekre meatek. hol a biró piacéjét törték (o , hátrahagyva egy kö-tya-korbácsot. Hogiáron egyik elfogatott di Sn.-AnUlf*n nmét tnrgasükótt. Ti láttatott aá a Nogy Gét* sévre ato-ó éa Pápán kiállított igaaoláai j^gj- A tapolcai atolgabináiág a tetietfket oyotaoita, — A bflybfü gózfflrdó tnaj 1 éiöl fogva aapoakioi ujuv* leood fürdő-koftbaégttamára. fct miadea <>««tre örrendeea bír külöoótea ránk, aagi -kania^aiakra aéiTf, kikuek ciélvterü fürdői helyitég al>g a ig akad. Akik a
tarUott meg. E« alkalommal -jtetef. mag at új Tálaettáa ía kö»e itetö efd-méaynyel: Elnök: Dr. Fimek Liaaló, aleJoőn Dr. Suhreyer L-joa, titkár: Dr. Bedo Béla, L jegyao; Dr Scbwart Adolf, II. ja«ytA: H.lrax Oyala, péat-táraok: 3cbleaing«r G\ uie, k6oyvt(.r-aok: Roeesf^ld Lajot, háta agy : P.ck SalamoD, azakoattáiyi r>]Bök«k; irodal-atorfy L^j^e, tenéaaei: Veoca«l dalárdái: Bitchitaky Mikaa, aaia-báa ét mQkÖdTnIflir HulftnaOD M. tnulai-tágot rended: Tuboly Victor, jóUkoay-*ági:-D«rbi« Doaao, Válaaatmáayi Ugok : 1. Babochay Qyorgy, 1. Bogyay Ödóo 3 C.or«aayé. Sándor. 4. Eb«oapaoger Lm,
5 ErdMy La|ot, 6 Qy^iffy Jisot, 7.
Grtobut H-urik 8. lír.c. er Mikaa, (A.-D>mboru) 9 Kr.mar Lajoa, 10. Kö-vaedi Jeni. 11. Kot.c. Fereaca, 12. Kaauaa B.ldnaar, 13. Maodák Gyula, S IV Uüboter OdÖD. 15 D. Neumann Ede, 16. Oatettly Aatal 17. Kapocb
Aatal, 20. itj Siaeer S.ma, 21. S.Lér L«joa, 22. Somogyi H«w.k, Z3. Sehiffer Kálmán, 24. Dr. Siakiit Náa lor, 2b.
— II) Mm Wajdila Alajot fgjet r*(totí a b+ju4 Mag-rle Ilaaka úrhölgy-
(íy«' *% vbói »i-r-oc*ét kiváattok.
¦égMindig vannak ketktdök. akik
legmeggyőzőbb bizoojit* TánTokmk nem bírják magokAt elha-taroxni arra, hogy & sokkal drigibb szerek be'yelt. mint p. o. rhabar-bira keserttviz, sulzberfi t egyéb gyomorcseppek, kísérletet tegyenek
ragyánk : 47 9
9'
tiű-
olajfinomító-gyár résztéüy-társaaág óvánra. Vezérelárusiló ; Steioacker ét Oo , Fiume.
— Ai Atk*» a ti ét |ar.«ék Mztaaité tártatá| áprilia hó Ibin tart* a.e« v7.(k rea-dea évi kö»cyüj*»*i jréf Zichy Odsn elsttkUte alatt. Ai 184 -ki daletjalentai ifao kedratS-aj«ket • « bistoeitáti állotaánj foly-toaoa aaalkvdeaet koDaUtálja. A b*nyuitott ajáal'tok r,.Mg» 19 173.675 frt 76 kr tokire -¦--¦¦ 4 fn » kr tók. le-boavolíttatoU. & biatoaitáai iliomáaj 18Ö6 deci 146 606,064 frt «5 kr t5ke <o!t, a mi at «l6bfof *tt*1 satBattf n 7 S40 2*6 tn 24 kr aata aaaporodá>t jf!«Dt 1 dlj be* í te lak 57X 033 frt 69 krra mwuk A kasaat berétn) »di( 468 034 frt 40 krrál 661 166 M 34 krra *elkn)«u A taaéleaí aaoportok H jtfméaj-fnral •crbekotOU •!•«*•,ti Waloajtáaok kuat-bevétala 1 077 669 írt 62 kr volt. Haláloaáaok ! *!•* éa járadék biatoaitátok éa Tíaataváltott kötTenyekírt 1 105 ti 1 frt 71 kr BMtt Mtt, nelr 5*»t-flK>l naabiatoattia xtjau 12'JS* frt SÍ kr viosaténtietett L*j» t toUléti ctoport biitoutisok után 4 t4S,B&5 frt a 8 kr fiactt*-talt ki. A ojer-naénjHjal *lataa«Ua biitoaitot-Uk a toké S"',',,0!. oittalekbaa réa»«i(lltek, t ijy Uateaitott 1000 fit k«lj«* 1872 irt laette-taft j^2 iof^tt^Q^^ izinIÁ)H>ü dacta^a i k«4T«xL jOTP(ieltíSB«k > aaODlmg m matt «rbei SS.(WOtttlairatott,«iaiule«aia.«ii«l 41U.27O M >1 kna «aa I «U»b. Aa anakrapir taaala ! Si33.y7ÍJ frt 70 krt képviacl »i 1P-" deci j 31-iki árfolyam ilennt. •« ífl|»rf!'ti.o* f«ae ' saaira *50 000 frt koloo taitaié% MOlfal. A 'dijtatuUkot ¦ bi.t-ntari alapok II TM.SM fii « knél I2.»n.7*.'> M <0 krra »a«yi. 1 180 858 frt 11 árral n..lk-a'»k. a ulalaai c.oportok ..|;»l p.dig 1IW«.»7O fri 31
KétzSatt ayuvtnitia
MiBdaaaa t. agrlauk, anai aa roaoaoaaak,- kik boldogall fttr. Kbeaipaagar ItaaÓBe, latlautt Fiachar Ríaa nraSaak alfanajta alkalmából raaa-Tétükot laaattlaai, éa a tamatkaaéai •aartartáaoB Taló DotJalaBtaSk álUl a boldO|raltaak a tftffttaatalalat m*Kad-ti tsiTatkadlak, hálái kötaöBetat Bjil-Táaitja
a ayáxioló raalátl
NajT-Kaaiaáta, 1886. ••liprilit 28-áa
L rovat alatt kotlcttakarl o«a válla falKaifat . Mrk
1-aUi 1i2aaItU> il4^ISLt:r \ ail ISUkdT*
MtT». taelvek aak avcn karearW meg-békátoknak bizonyultak s ez okból a 1^'lT'IA máalatra méhúk. MÍDdes Ix-tcimek iamenu kellcot • röpntot kül.,n.««, pedig azokat, a kik kaazv*-¦y%ei vagy MáHm, tiiliinmiiÉn
H>IB ¦¦¦MÉtaia. aiakáftaa ttfa
pn ¦¦^¦¦a, *iaBBT«haH ajtaai b^4í. rirnn
arra figyelmezteti tik. hogy ai ¦>.< sávi u hjtziszi'rek által ntgyon
h-tUn attag^ek % meonntoL- A kiTinja,
1 mire a I
kép.s A ayeraaic *• **••
m:
ret«Téuy--nkiBi
meg
ti kr tét«t«^ *mji»
lió ^
y
ajáalat%< elfogad-
| labdacsaival; pedig
gyóiMve, hog, azoknak butos, kel- '^** "LL*>L ."ViíííJÍ"..'*.
létem, s trulmsiian hatása, még a le,„coi.<,u, aac>d>u>ti ' ' '"" -"--•¦ egénékeDjebb termesz tűt is kielé- t
gitené. A gyógyszertárakban ralódi.j*
Brindt K. gjúgvsieréai-féle svijcu! a
labdacsokat kell mindig kérni s flgfel-| ----------"
ni kell a dobozokoktm Kifö ciíg- La»<raa*r». kia« jegyre: mely egy febér kereazt t6-; Faltlít áawka.iH : TASS rds mezóben > Brand K. névalaaráM.' Lapiulaja*

Csat raisti
ha miiid*B dobutoi
» n á'j »r/ » •*
m Hall aokatoro
• i.alt ctáf nyo-
Btu láthatí.
<¦ Íny ákaaodás, Kjom*rHié roa>6it tafalti, oaMibb •« NttffMttk .lUa 3<i .r ót. f.lyi b«7 sradati dob » ba moáUu atuitáaaaJ 1 frt
>M»r t-. a Ultkajtk jjomorcBrc ^í,. ftrttltttt, a-auyer « a le B,.i» Ou-.-«.,i ..i.a,..re,b.a r4..Mai H—ttHrUja*. tirréayttt IHIltttMt
e»tií ú Uoalái-, í-J-t fal- éa foffa-jái sikerei rjófy>
lltll BtiattlÉlttfc <atuú <"«>Ji>l irtat ^*-i «» B-Ur . (>ai«i.iU» •• .(,...u. atle BCMélaa víziéi kevari*, hi-telen t>«t*g*dá», hiujaa «¦ kóhka ellea. Efy ttvaf pooto ^luitáaia] 80 kr 2720 11 62
Moll TádJeaT««l át nar alilraatv
UlOli A.
od» asállitó-
Bécs, Tuchlauoen
Baktárak Nt|y-Katlzia B«i.ia JÓM
r.'-.p b.f.r J^.i-*: Sartt. Dornr a. Catktanqra gti
K *m.r Samu Kttztatly Pult Jídm KlrtMaa Kán Já»». Uaraul 2llt E«art2«| Kaszt«r K\vte g) ót)aw*ax.
Ro.*of-M A<1 Upaaváritt l : famtl f.rd
Horgonyzási vonal
A aiagyar kir. karmáornral Taló rfjeaurg tirrlat
A legbiat,l.|rjobb éa le(ol. alroaal.
Fiúméból Trlestbe
. tMyrla- <gíi6i (1623 lo m.l ladaláa Fium'bil máj. Iá. k
Lfj«aea uemél^saalitan nenet-JCCT.k, ¦ mrjtnr-t málnái*. *¦ tenfarí MheraaáUitó.lcTel.k Boaap«it ¦ MttTtr-•nOf mái f!bk iilomi.nr81, Éauk-AtD.riaa (dbb bffy^re. Earn tán.^( ai rg7ednli, meW f.l Taa joco.it*. M.-fyuorsiáf f5t>b álloaáaairól égje n«i m.D.tjetrek^t anuitaai el Éiuk.meri-kába.
K.komáojok a földközi t.n-gar koabeato kikötSi laámára el-foKadUm.k Bí'ebbeo «i Adria Compagol ét HurTmann S é» W arak lka) Budapail ea Finme-bao. Veaaru^joók M.gyarortaág réeiáre HeaderaOB Brotbera or i tob»I1 Í752 1 — 52
¦. f.D-JKlu
PEZSGŐ
f5 rüUr Ha(T-(aaiuáii FKSSKI.MOr tR JÓZSEF uroil
FKiYELMtZTETEN.
At általáDOtuj i»m»rt, jó hiroáTaak firTandF! ¦ tBbh oldalalag kitflatautt aaa-bnaaaa. léafinaínjf. - kel.adaaa,*arfl ftfT. - .ok üti-U..Ü l*r'a .« alikU idib>a kití»», elh«aroata~. oofj aaokon r.i.j»jj~DM« Bódoutoai i arra kak oyo .„hu „jj, aá,„ kd]>< alakját reaata (41 kajafjraauctn «it afyaMC—lad »ád-jefykiat a badapaaii iparkamaráQát
SÓSBORSZESZ
etazet uanattt. f«n« t*f- *• ft)'*í**l»k, a.tatyentMáflek. aéBaiáaa* atb. ttb. tll*n ; «e külttoöten a a>-»damöle»-ka*í-crür6-üófjBi}di.ál, ^naajáge) ifen jó hataaa-it Dy"oítÍKtj^ .xertil ia if«B ajtnloavuS. a aBemijibaa a fogtak fénja* eiSaafiti a '/ foibait ^rBibiti éa a a I á j tinta, éa uaftalaa itt oyer a aana „lpárolfáaa atáa *ala-¦i*t .játlatoa a .!« (•Imoaáara u a kaJMaf** eróattéjére, af.jkorpa Mpaodéa m«f-akadálTOsáaára fa annak •itáTohtáaára
Ára e*jy •••T 4v*«S*' 8^ kr^ rgy k4a«l>b flveggei *«O kr.
Haaaoálai. uUMtáa aaagrar *ajj naaaet ojralvao, biaoaánjoaaita aaraoráral ellátra midat. fl*aghet ÍBfyaa mail ék állatik
RtRTÁRilt VAGY KáXZSÁN >• Kl.a, y
A Scbwa.t. e. T.uber,
Badaaeawa, IV.kerlUei, Mn>«am körat it\
üaplmtó
Daataca. Mart. a i* Hobtr. Prágtr A '
Gyógy - szappanok
l'anla Miksátúl
szertár az reyszanu Prágában.
l)1 r»b ti
KAtr**)}.•>»•»»« rífc*. h-rvav-, LtaliuJuf |U, >l|Fa. U kr. ai.4lráva)-4.1jrrrfai-ssApp«B, >r»B«*kk, aot n »r»ra.»kri i»ai»ra.
U kr. ( írből usmmi. Ort-itrlnití. U kr Kra-*ut>aa
n«B. ii*»l. r. t>*r.Bl*c *lt*a. U kr. T«JA*Btaf-aaB|>t>». ffJk«rF»
*ll.....rriii.llo i.rr 14 kr. r.pf--a».pr>«a7l>J.....»(«¦ ** »».l«.
U kr. rir^U4t>tr>B. u Idrin.áufrrr idiUrm ¦¦!. U kr. ei)-r^rla-«iBapf>«ji. [•rflBSaaBbk tollr>tt*-*iaa»B*- ** kr. - ¦•<¦¦• r-
*•).»«•¦<¦ >ik«t aaa«BkrBtl ktaiaalatra. «• kr. H + ¦*¦¦- li Atra\ai>'
¦UofMi*. ua^ra bér¦•4rr>»¦;.. .11*. lf*» likaJaiat. *ra *4 kr. - B«r«X-•waaM. a. ariiuli tl>>t¦.•!*¦ ticit. ¦•jr-lta)k, •¦>»lnk p. arrar.raik
rllia. in Xi kr. KáBBph«r-*>xappKN. faa-T. Mr.Ti.d>itH bor atb
rUra. *r. l. kr \«phl*1 oitppt* .l.4r..r., b,.^,,,,.,! .11,,.
MaphatOk áladra s>*cy»<-rtArbam.
KajuatD: Prtier Béla ifóiTazertiiráfcaD H.-Kaiinii-
ÓVÁS!!
Ásványvíz szédelgés ellen.
Todomáaom atarint halybra «« a kjrnjek&eo aj tt.ier katak •• ».Dju vuel, melyek majdBem áariny tárulom aelkllliek, peiáBCai u-i OTUTU Balyett aruaitUtBak ; 8gre1""«>t»l»'» * '• «•• koaíaaíget miaaarÍBl a patáBoai .aTaBya'ii badogMIolt palacakokbaa uáltal iamerbotí fal, bőgj- a dagaiiaak a p.l.otk tartalma felé forditottHapot raaaefl .PETANZ-ofim t.b beégetve.
A p«Uaui Sléchenrl forrta leggaidagabb tassaaTai. Batroí et litbigo tartalau áaTáayrit Earopábaa.
Hétszer annyi ásván) tartalma mint fjaleMhflbl
(Bead a baaonSeti ubláaatol.)
Kitfiatetre Trieait 1882. Bee. 1884. fa Bpaat. 1886. A fórrá. urm»aj. KJ *» tarUma allau 5 ~őr te|raiailec Ti.Kaltatott <a aifj ifi
taftota( m.llett adatik. HaaoDlati tábláaat as öaatarulomrúl ;
P.U.«i forr*. .... 97 854 ^^.......^^
B^á.y • . . . . M-5J4 GHMh0b.li.....43.793
g: : : : : L>% d..u...Sv.«..í .... 34.4,7
Talajdoaoa Vofltr Jómtt ••17 fSIdbirukot
Saian-aatat-Laadt (Zala macr* )
K.pkalö Nagj.KaaltaiB: Faaaalboler Jómtal, Bardia Márloo aa Cael-c.,r Jáva arak karwkadeaalMa. HVfí l->HUSZONÖTOVIK ÉVFOLYAM
ULil KÖZLÖNY
1886. MÁJUS 11.
xxxxxkxmxxxxxxx
KXXXXXXXXXXXXXXX*
VASÖNTÖDE és GÉPGYÁR-
x
* Központi iroda: Váczi körút 57 Gazdasági gépgyár Külső váczi-ut 1696—1699.
X Ajánlja
* kitűnő szab. Schlick-féle
5KETTŐS ÉS HÁRMAS EKÉIT
X ^.í-tajs;: »8 ítttabl v •ma-fa..
L• Sch lick-fél e egyes és mélyítő (rajol) ekéit
X X X X X X X X X X X
EHEMBTI VIÜATS-EKÉIT,
Iraiállltott nrakatn. lovakba
T A K A R M Á N Y K É S Z I TÖ-G É P K l T,
gőz-és jírgíiiycséplő-készöleteh
a Irajatnaruaabb árak aarllett-
__________
Árjegyzékek kivánitra ingyen és bánKatte.
2751 5-6
3 jgy gy
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XHXXXXXXXXXXXXXXUXXXX
K öolajflnomitógyár-rész vény társaság.
V-tírt.j.OkOk : »IHaaeker é. táraa Flutníb.n
Óvás.
T.do»iaoakra jatall. .fj a „ara.kbai forftloak* kartll koraikkal „ak
l-umot t5lt»a»k at a.t »i"t . m' .Tarunkba alüalliloll fV>> '"""'^JjJJjJ'^"*1"^ a.<aa
jolia. lt^UísSÓ aa. a- a? 1886. máráfo". iVét. 4S8I9 •. . kait jaf}llMajn l«n,« kai kiala|
M »UI^t. -iataaki, « ki . fe: wbbi ¦ tSrré*J álUl ai*m*bott bSnt«a»*k IWi ki —ifál
Mi<ta ..1 kS.Üdomúr. hoici k»l-ll»i»t«-k-«t tí.tjuk. kirjOk > l UMIiii. kon • f •ukbiík-t i.jál Í.Jekib.n uiíl ii iokibb íf;.l»»b. mai ••ÍTukrljU. ¦« • r«kélj.bb .ni^rü p«t-ol.oB h>ciü roi..«bkol «f. kaaa ku>;abb «j«l««.=r.M» al (atn, .Úr raak taabiatoaMC t«kiat«t«h(>ii, jó'il ia«C*U« ¦J' ¦> ¦¦ Hániokbaa aióállii ,n
• . faauallá »abalToknak ui(Oraan taegf^UlS (jkrtaUayokaak.
H .<•• feljal«.taat • aialj • faoKmlilftt t«jj biraelr aaa. a isi fyart«in) kai blu. riaaaailia tiMeUtiUn «• i|7 a >atk«Kk -afbtDtatatéra <aan, kOaltaaux ajtak •! aal ki'isUra ai<(ftUlil<c jualaumk.
I8M iprilil baribaji.
KMajftiamtigyárrMzvénytártitát
A fiken l—. irt mt. klIIIIHaa. •UrawraM A Maiin unt art i A ba^l IMI a tTj
A — ¦¦—" —fjrt railln \lállllaaa. I WU. (rlanm. WIHMm .
oooooooooooooo
OOOOOOOOOOOOOO
AVA
E aj u I t a b I e
klt«rj«dt k«dvttttégnek ön«nd.
dcskuty
1^00,000
kapható: Fe.iolhoffer J Eoseofald Adolf Sehwarz * Tauber, M«"un 4 Habcr Prezlmayer 4 Dentacb, Márton \dolf, Mi\ Matyii, Slréinm & Klein és Z«linier Lajoi óráknál.
XXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXKXXXX wr;
i TÁRCSA fűrJöhely $ ^
* "igjarkoo oastrlk Stajar b.Uron Vaiaief/aban fok.aik
. /l éa aapaagi Taauti ílloiaa.oktjl 4 ara alaU elérbelí Viae kitOoí Taatarlalcau, fárd«|« királt aii bel-|[.«<oko«l jo aatáau, aa»aaata»ja a aöi aaasi aaarvak biolalaí.iDál, ¦iiadkat aaa idfttaj.iaál. a Ugaaai aa emaaiiaai aaariak idillt barui-j.tail, . kugjMarvak b.jaia.1 a(b.
A ..aa4tak állatfajról a. uIoImS eT.kaa. aj apWa'.k ál t.. — Psat. a. tanr dai álloaall . fDrdibao.
orvoa d"r Tbomaa L'joa - A fürdAid«Of májul 24-
A fürdőfelügyelőség.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
laiMÍtiií liké m> íea- 31-n 9il 2i2 á27 fn linuáf lagjtatt „ r „ ií..«1.138 Irt.
az 18SÖ évben totót/ uj bútontá-tok öuugc 244.829,OH jH.
Ai e^éaz Djereméof a biito si attak k«it ouUtik uét.
Uinden kfttféoj báron ér
malf* megUBtdi«tltUD3á
Duaioiul, kerülel
Tilik.
Bergrr it Hatenminn
I 2771 1 -• ur.kail
oooooooooooooo
oooooooooooooo

MESZET
a legjobb minőségben teljes kocsirakomá-nyokban, jutónjos áron s/állitanak
i
Ciliiben (Stayerhon),
kik áu« k^azletet tartanak czement-mész, port-landi-ccement, vartartAny^TraTersen,) ¦tyritvi vas. targoncséJc a több e szakmába vágó czikkből ír.
klTiiiatrA áijegfsékekkel aaoanal ssolgilnavk.
Leveleznek magyarul, németül, horvátul.
Az épitészeti idény megkezdtére!, bátorkodom azon tiszteletteljes jelentési tenni miszerint rik UrombáD á legkitODobb aunóségu
Kpitészeti-mész, hvdrauli-mész, romant-ozement 1* román-czement, valódi perlmoosi portland-czeinent,
mező- és vakolat gipsz 9m~ kétztataj tártak aratati tyin árak Mtllatt; "Vt
toribbá: a helyben újonnan mrkeatett prés renden- utrint berendezett czement áru-gyáramban kitttnó ét ralódi portland cieneDlbol leaKiaket, terméatetes, Tirda é, fekeU színben, különféle nagyiágban, közönséges és mesterséges márrinyoaD gyártok; mindennemű épület dtttitményeket szállítok eWillalok cze-ment épité-i gaankAUtokat u. m vmtcáai l«rro». gramt,-notaik-paiotat ezement-talapzat vizvezeta aement-cMitorna falak szárazta téUit, vízvezetékek helyre állítását, narvasmarha abr'aksorompók. abrak-lehi4ö-k4dak és vízgyűjtők elkészítését.
Steyr homokküvet, karstti és kamrai márváayt, kelkámi, mettlahi keramit is karrarai-már-cány lapokat, elsógefli kátrányos lemeukrí, kllonosen elóoytawk falak ixáraz állapotban, megtartásárí kőszén kátrányt, aspiali kőjedél pép lapokat. tüzmenUs téglákat, keresztárakat Jaíapesokat a l*gj«nb miDÓséga iuMÍ, ngjaxinUn gazdasági-gépeket és szerszámokat stb. a legolcsóbb árak mellet: szállítok; ^í^m.«4m az épUíaeü U gépszakmába vágó megrendelések, a leggjOr»abban és legjatányo-bban
KARTORY OWKAB
\aVf>--KAJDÍZftaUl
Jótmf KkygnmUjábtl Sagf-\
NAGY-KVMZSA, 1886. Május 8 án.
16 1K
Hnszan.fltOd.k évfolyam.
: K1.KTK8KK MYítTTMBÜl
ZALAI IOZLÖNY.
A lap uelleeu rtam
aények a ueiicutotéghez, afi rétiét illető közlemények
p«dif a kiadohira

Kézirata* vlMia
A nagy-kanizsai „Kerealudtlmi Ipariunk", wnagy-kamum* önÚnU tűzoltó ogyief, a „talamegyti általános taniió-
_,!• a _Jiagy kamuai küdednevtlö egyesület', a .nagy kanitsai üatwruegélyzö nővtíkétét' .a .soproni kereskedelmi s iparkamara' nagy kanütai külválatttmány'-ának hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
v».»»iank»
I
Az életpálya választásnál anthro-po,„(:a, elhicai, társadalmi és kálóig" psedagogiai mozzanatokat kell síén elolt urtani, « anthropologiái „tápomból a gyermek egjénraégét e,f{ orban kell tfkintfibe venni.
A szüléknek azonban nemcsak , g; erinekek igyéniaégét, hanem a .üióabozó emberi hivatások aajátoa-sigan is kellene ismerni, mert itt mutatkozik leginkább az elóitélet karos befolyása. Sok szBH pl. azért járatja gyermekét a középiskolába, csak azért szánja a tudományos pátira, mivel gyönge, megfeledkezve arról, hogy az iskoláztatás ideje alatt éppen nincs alkalma a gyermek nek izmait elég motgas álul fej-lessteni, s hogy az éazheli foglslkozás leginkább az idegrendszer megerőltetésével jár. A szülók ezen eljárása köfetkeztében már sok gyermek szállt idinek előtte sirba.
Az oly gyermek, ki szüntelen verekedésre és rembolásra való haj lamot mntat, még nem alkalmas a katonai pályára, a ki czivakodó (per-patvaros természetű) még nincsen hivatva az ügyvédkedésre s a ki állatkinzási hajlammal bir, a ki a hulla láttára vissza nem retten, '¦ég nem termett orvosnak '.
A ki mint katona akarja feladatát becsületesen megoldani, annak helyi érzékkel, straugisi képességgel, bátorsággal, hazaszeretettel önfeláldozásra való elszántsággal és becs-vágygyal kell birnia.
A ki mint flgvvéd vagy bin akarja hi vaulát derekasan betölteni annak éles itéló és következteti tehetséggel, kitünó emlékező eróvel rendithetetlen lélekjelenléttel s lelkiismerettel is mindenesetre kell bírnia
Az orvosi tudomáLy megtanulására és az orvosi hivatás gyakor-
lására éles érzékkel Összehasonlító és következteti eró, emberismeret, bátor ág, szilárd jellem, Önfeláldozó készség, emberszeretet és még sok as lelki tulajdonság klváatatik.
Az anlhropo!ogiai előítéletek hez aorolkatu azon nézet is, bogy a atyja képességeit ftrokli és szert inna* is ugyanazon életpályát kell válastunia a molyen atyja működik és valljuc be, hogy igen igen gyako ri ezeo eset Való az részben, hogy az OrOkléai tOrvény is nagy szerepet játszik sz emberi társadalomban és a gyermekek képességeinek mrgité-léaénél figyelembe is veendó ; minda lellett nem mindig áll az. hogy a gyermek épen az atyja képességeit OrOkli. Németország legnagyobb költőinek : Schiller és GOtheoek fisi nem buták valami kiváló szellemi, de még költészeti és mi'émeu képességgel sem A lelki tényezők mellett sz erkölcsiek sem hagyandók figyelmen kívül.
Az emberi gyarlóságnál fogva igen sok ember az emberi társad lom központjának tartja magát; a szülői azonban óvakodjanak önmagákat és gyermekeiket ily központnak tekinteni. Minden ember csak egy szemét képezi a nagy emberi láncz-nak. esfk egy kis részét képezi a nagy egésznek, melynek vagy hasznára, vagy kárára l«b«i.
Hogy mily nyomort és szerencsétlenséget idézhet elő egyetlenegy leik ismeretlen és hsnyag munkás mily borzasztó rombolást okozhat a legkisebb mulasztás, nem egy eset bisunyitotu.
Az állás msgassága, a boldogság nagysága, a hivatás fontossága, a működő befolyása legnagyobb részt az egyén tehetségeitől és erőitől lügg, mondom legnagyobb részt, de nem álulában, hogy miért? később leaz szerencsém megvilágítani
Mindenki hivatva van a tár
sadalomnak szolgálói, de cuk tőle Wlhetóleg ; minden embernek vannak estben társadalommal szemben jogai és kötelességei, ezek áronban aak képe&iégeioek. azok pedig a kö-kotelewégtknek felelbetDet meg. Magát felsőbbsors álui kiválasztott iülo nös lény n*k — talán bizony refor-mátúrnak - t-rtani, legnevetségesebb, de ne mkevesbé szomorú állapot: maga b*Q és a maga erejében semmit sem bízni, mindenütt mást áll tini maga helyében.
Meodelsohn fisul koriba* nagy
tudománya daczára mist könyveJó
volt alkalmazva Bernhard seljemke
reakedonél. K«y alkalommtl ejtyu
ismerőse szt kérdezte tőié, vsjjon
összeegyeztetbetónek tartja a bölcs
gondviseléssel azt, hogy neki mint
jnagy tudósnak Benhird aelyemk>
jreskedőnil kell köny velói minőségben
I szolgálnia, holott sokkal többet tud
g»Idájánál? Mire Meodelsohn ekép
válaszolt: A gondviselés igen bölcsen
intézkedett, mert. ha én volnék az
| üzlet gazdája éj Bernhard a szolgám,
lakkor rövid idő alatt mindketten
:tönkre mennénk, mertén nem értek
a aelyemkereskedéshez főnököm pe
dig Dem ért a könyveléshez, míg el-
leuken a mostani viszonyok között
mindketten jói érez2ük magunkat.
Az emberiségnél, a sAvésyor-aaágban úgy mint az áUatarsxágban-mindenQtt ulilant tökéletes és kevésbé tökéletes lényeket; mindamellett mindegy knek meg van a maga fontos szerepe a természet nagy háztartásában.
Az emberiségnél, vagyli azt az alkutó egyes népeknél in van különb ség a képességek dolgában, valamint a lelki erőkre és a műveltségi fokra nézve. A népeknek és egyeseknek azonban kötelessé e, műveltségi fo kához képest az egésznek szoljjjáls-tára leniii.
Irttt
- Ajáaivi Eob«a Utrái aruk. —
A budapesti országos kiállítás nagyon kedvező alkalom volt arra, hogy az egy ezélért küzdők, az egy pályán működök ott tömegese* U lalkozzanak, gyülekezzenek s közös Ügyeiket megbeszéljék s a közohajboz képest egyben másban reformáljanak, javítsanak. így lett az orvosi, az ügyvédi a szerkesztői, f a gazda-congrcssua, A különböző egyesületek, társslatok, testületek majdnem kivétel nélkül gysiéseztek.
Istenem! mennyi szép ora'K), mennyi lelkes terv. törekvés, reform-eszme, indítvány, határozat született meg azokon a nagy Unaepiességgel s s pálysfontoaaág erós tudatával megurtott congressusokon! Mennyi liszu papír és unta fogyott, hány toll elromlott akkor1 A lapot hasábokat írtak azok roppant fontosságáról, és számokon át meditáltak egy-egy fontosabb ioditrány vagy határozat felett
& mi lón?
A kiállítás kapui bezárultak ; a szép oratiok elhaogzotuk ; a tér poaztk, hangtalan lett; a nemes bét vei, a sok lelkesollség el hozott ha tározatok megmaraduk írott ma lasztul-
Ez már mi nálunk igy szokás
Ha visszagondolunk p. o. hogj B«rboz István a „Somogy* nagytevékenységü. jeles szerkesztője mily lelkes hangon rerbuválu a tí-déki lapszerkesztőket, hogy a szer kesxtöi congreasus eszméjét megTa-lósltbasta ; ha visszaemlékezünk, hogy mint bazgott, mennyit tett a lapszerkesztői viszonyok rendezése érdekében ; s most meg minden ;örek-vést, minden buzgalmat nyomuUnnl elenyészni, a szép határozatokat írott malasztul valahol a poros polezon pihenni tudjak : szomorúan feli kel
sóhajtanunk, hogy mind csxk szalma I á n g volt.
A congressuton l'tt egy végehajtó bizottság is választva, ez azóta semmitsem tett. Vájjon miért? Talán Urtott az eredménytelenségtől ? Az csak nem riasztotta vissza, hogy coogrrsBuson kevés számban voluk képviselve a szerkesziőaégek ? HUz a congressus előtt és után majdnem kivétel nélkül helyeslő véleménynyel járniuk az ott meg nem jelenhetett szerkesztik is s congressus határozataihoz. Ha jól emlékezünk, csak egy szegedi vagy aradi napilap nyilatkozott ellenséges hangulatul; de ennek foltevéseit és kétségeit .Zala" laptársunk egy erós hittel, erós meg-gyózódés hangján irt erükben téveseknek állítván, ellenében a végre hajtó bizottság működéséhez szép remem eket fflzOtt s erősen bangozutu, bogy a congressus intentkri érvényre jutnak, a határozatok nem fognak írott malaszt gyanánt maradni.
Mi akkor őrültünk, hogy laptársunk oly lelkesülten vette a dolgot, mert tudtuk, hogy onnac közvetlenül 8 befolyással lesznek a cong-ressnsi határozatok keresztülvitelére ; mintán a szerkesztőség.mindkét tagja a végrehajtó bizottságnak is tagja.
Még néhányszor innen is, onnan is hallattszott egy-egy reminis-centialis hang; azután elciendesttll minden. Lehet, hogy tőrtónt valami, de az tudtunkon kívül eset meg.
Elhallgatott a sajtó; a kivívott pünkösdi babérok atán Boboz István elnök ur visszavonult Kaposvárra (Capreára) s tovább műveli a közös eróvel, akkor jól megforgatott talajnak reá eső részét. Neki ott jó a Ulaja; kedvező időjárása van a plán tálaihoz ; a termét ellen se pa-naszkodhatik.
És a végrehajtó bizottság?!
Várja (Garibaldi) Boboz ur ébredését, hogy majd az int i akkor
TÁRCÍ1
Nso a Magyar AMm tárta i btrwtyitv*
Vilii celgedMtél •rmjíjku (Ulauk I NadealBetleruiotk • JjSajrüh«l»ok,
GjünölnSl, virágot ; Ll. giaoMoak bimbók • aála ai««l fájás: .Hea • »«S7«r fDMös imm ¦ b°-rMtjá.." !
H,n i«ld«l •irb.lmio • aaaka Uág-
h6.a.k, Kouapiro. rirén Mrult »»l*k*»»k
B-pkéajkonoruji.
N; oj.uk, .iri. feUtl »gj étox k«r»»l
állváa . . .
.Nam • xatjar fsldta Wta • ko-
miráa !'
Olt bevár egj bttrSj Uatnak
Auúl uaal «gjkor éiatí basám aif
Édea hooaMrelmal I
Net«tÍBc« — .Ildiit » f.iede*Dek asár-.yá....
nNem « magrar fdldöa urom m bo-roaljaa !'
Ea'kDek lirjir. l«B«w4t«k Miiem ! . . Bm nma magjából Mvirilaad aa^paa
A hála virág• I
N« k.ljaa ily paaaaa Mókáink ajka. : aNea ft Hágj*.! foldOB MraDB a bo-ratfia) f
Bálmt/Jy Bálint.
Arva Farké m a Berkiek NacUk.
Eratigti áacitea sépaxiAMi*. Irta : KáfiitS l^ejot. {Premier a aeljbeii aaiahaibaa.)
KAails Lajos aepaeiaajav'ét vaaár-aap, I. ko SV-áa adta aioeaor O»rotr aa... lárauUu. A köeoaasg eljam«reere malid érdeklödéat laauitou aa ilj darab írást k lermal aaagfohetoses bátolté. Nyeles
erakar
10
óra » áo art végei. — A darab me>éje rovidea ea :
Berki Aldria, lelkee g.ede ia birs mag a feleeége Agaea, egy árva fimt aev«laek fal, ai balasaerat a gesda leá-ayábe. Nacaába. Aa árva fin aaaralma •afla maradt risaoaaatlaD. babar a leásy Hftldi állasaik a Tassainál a Nacsat saladat ároa egy l.laboli joalöda le-(éajbas, L.oaihoi akarják adai N.caw
laae, v.gy beleugnk a Beleloebe. A biro ki oeökolóeáa köibea éri a etarelsaaeiket' «¦ árva fiat elasi a biatól ; de Naoaa asarl álbatatoaaa megmaradt Farkó aiel-lalt, aaeg a Forkó ia a Ntoaa nallatt, padig a bíró negasareete volaa aaki a C>e-aaaaé keaai, á ki egj jó|a>ada SavagT aaa-umj Dabit a Ceacesae aeaj kall a Far-k6aak.
Lacsi, aki aiiataa botsuk a Maoaa ¦ ái, oaoet a fala alalt laayáao etigiavo-kat kerasi fal, a aaa«et rábaa.a.1, hagy a birí két paj lovit lopják e! : aeok SO frtért vállalkoaaak ia arra. Öaajaaaovalkaaik aaoUa Laoai a karaaaaárosaal ia, ki a Far-
kó borába álomport kar*r, arval (1 bari gat> ¦ f«JtoK.d t.I«, kog; két téf lát
u>
c
o*«i k-m ¦o.Lelót kóbor suaUr«u:ftti ig*
Qu-
, •Uiftkteti
gg*l ¦ bíró •¦ wi*lób»e * lovaknak cuk balt baljai —, m ott »UÓ UId bolondját p*dig a«gk6t0sv« talilj* P«r8ie ¦iacUoki Fsrkó t«j-ij. « tolr«)*»k. Mod k
•a a T*f«, hojj Maki Mai nd bifoajiv
aat, aed'g a fala eaesoayai a torgoaai'át if megkérdik éa es a Ferkjr* vajl. Végre alikarS! a belátóéi riTata ?) a elaaeadja, bőgj A oat reggel két pej oelkóí átaaálli-toll a BalaloaoD, amiért qeki becaalettal anag ia fiaattea , as alaaoktatatt koroaaiá-roené aaag megírja, bogy a lalopiabas aa 6 larjéaak is raeae volt. Itl aslia ki világlik a dolog, a blrMk booaáaa'.at kár-aak Ferko ól aa aeki adják a lriavo kal, kit aa a Balaiosbol akart mrjmeoii ni ; de mivel a ia haabalU ki
i ugrott beit, tahit a»
Latinak m«q at igaaio aairelráaó lörtiaotea kirül o»ég eok élvaaetet éa U-aoiaágoa dolgot ; aa eaQletatt kit gyere ket, kii aa *pja a bóaa ét kópua/efa t b kló k&b b
p/ ^a asoabaa
alatt boa kereeslelóre, i altbb bavarí agy embarsak a tejéi L-oii (asart aa okoposyájalatt batö-va) aJvaaai, a botot, Bellijei a tarkójára Ilogeltek ée magunja aat aéla-pálsaáaak. Igen Uaal-eégoe volt m, hogyas Irbet a beteg ladat sseg a greagéikedo oeirkét maggjógyita-ai ? asiképao kell a satloara ra alvaaai bogy a tojása mag se aápaljoa ? aaatia meg, hoirv aok tojata legyaa, legalább ia
tad alTiooi Ferkó alvíeii a kél légiét, de I asa;i, miat Ó Budis a ssids gyerek ?
a leeaeió árakbaa alalaaik. Ekasba* két Hál még a .kaaprOosOk* mag a aoldae , aag a La<ai alfaaják a iavakaL | katya 1 ? Igaa j. alak rsit. a awgday >»-
kad it, kisek at egéas dartbbaa temmi [teerepe amot, haaeai rertbea elnoadják róla. hogy negfiiie » tiaataletee arat mert etatÓuep fiául gfieibSl 0 feleségét »1-eaeratte *Al«, eieg aa it, hogyaa kép«t egy fiatal menyeoeke oébáay esora ott faagy ai három o«f •letlea gyertaekét aeg »¦ arát mer*, et aosgora helyett telegraf-drótot ak*r seki t**bbí.
Mi külöaaea a darabot a.oi biril-jok, aert tit a aépeaiahái bíráló biaot-aiga dieaéretre méltatta; oaak ft Urtal-¦át ét oialataégo* réezeit aaeltdk ki.
A darab káron aaakaasbol áJl : A aeoki fi*. A oaigáoy tanya. A két alaá« pei oaikó. Legjobbal ti kerüli as első asakaai.
Aa etoadék köxfit PrielJe Comelia (Nacta) Pia ér Inr« ^Irra Ferkó) Z«adi Mihály (Berki Aadrá.) aa Vioeséaé (Agaet) követtek el m.adea elkOTelbe-líL, hogj a d*rabot negmeataék. Kitftad al*kitáaa volt Steleeaek ia a tála bolood-jábti. oaek kár, hogy taerepe efrjálUláo aem vágott be » darab keretébe.
As éoekrétt aaépan tikerttlt, Prielle k. a. — éa Piatér uraak aaép baagjok Taa. A oeök dajt hároaaaor ii aajotaa ««gtapaohák e- iimétaltatték Caak a csigáoy kar to.i busád alma* áa uialmu. Ls a fobibája egyébkéol a lobbi jeUoe-latksek ia.
A kösöBa^g a lapabei aet. volt fakar. A Baerrft kétaaac UpeolUk ki éa éijeBeaték aMg. Kaadetaak aatBeleBeaetre elég asép as elért aikor m t ba Káaila beráiúak folytatja, bit Bég aokra ri-ketí.......
Apboritaak.
Kpioureaa aii moodja a fájdalomról: aiaot atiéri rettegnem, m«rt h« larlóe — Bem gyilkoló, t ha lulyoe, nem tartót.
Sokratea állitaaa tisrint ama halaadó jut a. a dioeoeég templomába, aki éppaa olyaa, a miaósek mátok állal t*r-tatai kivás-
Diogeoat a kérdeaoekóafik ama kérdésére ; melyik állat harap legTeaae-lyaaebbea, aat föleié : a Tad»k kött a ó; a aaehdek köti a hiaelgö.
Volt egy bölej, aki aioo kérdéaie miért aárga aa arany, — ait feielé, aiért mert tokao leselkedoek atáaa
Att mosdják a péaat nehezebb keresni, mini megdnsai.
Damoetheseet kérdeavén valaki : ikép aserasU taóooki teheteégét, föleié ; több olajat togyMitoitam, mint bort,
gy mérgeaeo asidrán a gör&g boioaet, nejeXantippe — tSokraiea kimeat báabél • ayngalmMan letilt aa ablak alá. Es a Bjugodlaág it báatrán a porló aaa-aeoByt, ai ablakból moelékfcal végig öaté u öreget.
A bojoe hidegrérrel eoayit mondott :
Tadt*m, hogy a aaajddrgés atsa it fog.
Alfoaa aaokts mondani, akkor boldog ée ooaadae a hásattág, ha a férj stket, a at) pedig vak.ZALAI KÖZLÖKY
188«. MÁJUS 8-án.
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
megcsinálják a tervbe rett (olasz) oly ifjak restére, kik a ¦>.-.--.-----
hírlapírói egyesülést. kort nég el nem érték, de mar a "^JJJl
Vajha mentül előbb ébredne fel s hirdetményekben feltüntetett életkort JjJJJJ,,, g?0 állna elu a lobogóval. Sok a bajunk ; betöltötték s a megállapított képe- j ji„.f |opis büntettn ét nkaaatái vétsé-
vétMge miatt vádollak elleni I bir iib — 1349 Sebleeiug.r
onnan varjuk ai orvoslást. sitettséggel éa ép kifejlett testalkat- j
Jóakaró lélekkel tettük e fel- til bírnak, nem is szólva a közös szólajiat A congresítison oem kép- katonai intézetekben megüresedett viseltettük magunkat; erős ikadá helyekről és torlénbtó felvetelek-lyaiok voltak. De bogy azt és an- rúl. A részletes pályázati feltételek nak határozatait mily fontosaknak lapnnk s;ük keretéhez képest nem Urtjuk, — kitűnik jelen sorainkból, közölhetők, de az érdeklődő szülők miket a jó u*y érd-kében irtunk, álul könnyen msgszereihuóit s yá-s ha Roboz ur" és a végrehajtó bi- rosaizunkon bármikor betekinthetek, lottság többi t. tagjai ugy akarják! Nem is a részletes feltélelek — Ulán nem csupán irott malasztul.' ismertttése volt jelen felszólalásunk
«}............ 'célja, csak a pályázati hirdetme
szülők
Ifjúságunk s a kat.nai pálya.
gasa!
bb nemzeti érdeknek
! nyékre kívántuk e szülők figyelmét felhívni azon reményben, hogy ezzel . A középtanodák tűltömöitsége his!nos szolgálatot teszünk a szü-s (ha valamely — bármi csekély i«- [ókaek, az ifjaknak s közvetve a ma-va'Salmazásu — hivatalnoki állás1 megürül) a pályázók számának elret tentó nagysága nem egy ízben szolgált jogos felszólalásokra aiialmul s s kormánynak. különösen pedig a közoktatásügyi miniszternek több rendbeli, a baj orvoslását célzó üdvös intézkedését eredményezte. S mert ma már minden pálya meg van ne-
tblrd.
gével vádolt elleni ügyben. 2-od bir
Májút 12-én 1118. Vaadra Fereno. tatással Tádolt elleni ügyben, •égj . — 1194 Ssaaati János tulyoi testi' Tádolt e Uai ügyben. Végtárgy
- 1253 Huuii IitTán t tártai lopát ilitve abbani réis vádoltak ellem ügy. Vé«t
— 1303 Hilt.ller János s Uni ikuiW aal Tádoliak elleni ügyben. Vég-. — 1327 Amrein Uibály • társai, lopát or-gaadaaág ét jogtalan elaajálitáaaal vádoltak elleni ügy. Végi.
Május 13-áo 1157. Mihálka István. ¦ társai lopás illetve orgasdssággal v dol-
Váljunk el!
hezitve, mert tultómöttséget latunk mindenüti, csoda-e, hogy aggály tölti el ép agy a szülőket, midőn gyermekeik pályaválasztására kerül a sor. mint az ifjút, ki vérmes remények közt lépve ki az iskolából, bizonytalan jövőnek néz elébe.
A s/ülók, kik eddigelé — more pátrio — minden áron jogászt, orvost, tanárt vagy technikust akar-Uk gyermekükből faragni, (akar volt rá annak hajlama, akár nem) már csak azért is, hogy „ur* legyen belőle, — lassankiüt az iparos é; kereskedői pályával is kezdenek megbarátkozni s az ezen pálya iráat bosszú időn táplált idegenkedés, elfogultság — ámbár csak kezdetleges arány bau — mindinkább helyesebb felfogásnak kezd tért engedni.
Van azonban egy pálya, mely még miodezideig nem tudu meg-oyerni a magyar ifjúság rokonszenvét, jóllehet hazafiu kötelesség. nemzeti érdek parancsolják ennek felkarolását. S ez a Katonai pálya.
Ámbár általauos a panasz, hogy ifjúságunk nem foglalja el a rendes hadseregben az ót megillető helyet; ámbár szóban és írásban, a tőrvényhozásban ép ugy, mint a min -dennapi életben nagyon sürüen pa naszkodunk a fölött, h«gy a honfiak drága pénzén fenurtott hadseregben hiányzik a magyar szellem : mégis mindinkább visszahúzzuk magunkat attól. — Alig van ifjú, ki ne örülne, ha az általános védköteTe-zettség tőrvénye által reá rótt hadi szolgálat teljesítése után végkép megTálhatik a katonai ruhától akár a tiszti bojttól is. A katonai pályától való idegenkedést semmi sem bizonyítja jobban, mint azon körülmény, bog* még a honvédség kötelékéből is iparkodnak szabadulni a U talékos tisztek' pedig a honvédség a mi vérünkből való vér, mi testünkből való test.
Az intéző körök belátták annak nemzeti nagy tontosságat, hogy i magyar ifjúság minél inkább meg nyere>sék a katonai pályának jj ennek tudatától vezéreltetve ugy az állam, mint magánosok számos ala pitványt teremtettek ifj&ink számára, ¦elyek segélyével mig egyrészt igen könntü mód' n vethetik meg alap ját díszes és biztos jövendőjüknek addig másrészt fontos nemzeti érdé ket mozdítanak elő-
Ez alapítványi helyekre legitö zelebb adattak ki az 1886/7. t évre szóló pályázati hirdetmények
Az 18R2. évi XXV. t. c. értelmében magyar ifjak számára katonai nevelő- és képzóintézetekben rendszeresített 120 alapítványi hel közül az idén 13 ra s a LudowL akadémiában szintén kizárólag ma gyár ifjak számára 60, részint egész, részint féldíjmentes kincstári és ala pitványi helyre hirdetteük pálvázai
A folyó májú. hó 4-én Kis Kul-ssán megtartott értekesiet (m*ly előbb miot népgyülés volt bejelentve) minden nagyobb levegőraakodlelái aé!ktll folyt — Flórián tüspátronui oapja lóvén Kil-Kenleaán mist fél ücnépet tsok-ták megünnepelni, és így mintegy 4—5 b l délő
aaás ember gyűlt öeaza a nagyvendéglő udvarán, bol Dr. Kelé Antal aala-eger-jsegi ügyvéd as értekesletet d. e. fél 10 6rakor megnyitván, einök alelnök és jegy-lók Tálasstását ejánlotta, mire aa előre elkéesitett barv tserinl Ssedlmsyer Lissló elnöknek, Plánder Károly alelnöknek, Pukman László és Auek Ltsiló pedig 'gytőknek kikiáltanak.
As értekealet kuütőtl tárgyát képeste :
1) Nagy- éa Kii-Ksoisse város kost jelenleg faoj>4ri3~viest>nyok megvitat! nevese esen. ^határosat boaatal as iránt, hogy Nagy^Kaniste résséről tapasttalt aé-elmek moly ulon orvoioltalaaoak ? S vájjon fenniarttataoak e a mostani egye lüléai állapotok vagy aem ?
2; Dr. Kelé Antal meghatalmazott gy védnek as alőső pootbsu emiitelt ügyben tett intétkedéirol előadói jeleotéáe.
Dr. Kelé Antal a kél város egyetű-éeóről itóló okmányok másolataiból hoaa iesan fejtegetve akii-kamsaaiak aérlmeit :»lbosta többek kőaött a péosügyi bi-sottaág által as általános belypéos bflho-atala iránt a képviaelőaég elé terjeasletf a«as!atát, mely habár valótuláat nem lyerbetett, de már mint ajánlat vagy ja-'aalat it a kil-Kaoislaiak elleni térelemnek véletett öl meglehető! morajt idéiett ilő. - — A fennforgó víatonyok fellegeié sének betejeséte után végre Dr. Kelé ügy véd ason kérdéet vetelte fel a jelenlevők előtt vájjon Nagy-Keniseával egyesülve lartdni vagy elválni asándékosoak-e, Löbb itás torokból felhaogsott aa „elvá-unk* .elválunk 1" Asoo kérdésre Tan-e :!yao jelen, ki as egyesülve maradást óhajtaná, tenki lem felelt, (pertse mert i nem ¦• voltak jelen.) Ekkor ajánlotta as uléat vesetó ügyvéd egy 100 tegu bisottság .megváleaBtáeát, mely hivatva leend aa eaentuli teendőkben a megba-talmatott ügyvédei mindenben támogatni éi aonyiasor a mennyiiser ssúkaégee, vele énekesiéire öwsegyülni. A 100 tagú bi-sotuágról • Ikéssitott jegysék felolvasta' lőtt ét helybeohagy atoll.
Ekkorra már elérkeeett a dél éa i meteiő hideg izéitől dideregve, bt fejeslék as értekesletet. Mindenki fásott él di dargett, tebát nem volt valami gyújtó, tüzes a gyűlés ; a jrgyaókönyv elkéasitése taláirása Tégett be kellett a hi deg elöl menekülni a kis-kaniuli ol
s«!kör helyiségébe, — hol a folytak aa aláírások.
A csend és rend egy pitlanatri lem saTartatolt meg.
k elleni" ügyben. VégiéTgy! - 1147. [orválh Imre a táraai orgasdsi iltak ellem. Végtárgy. — 136G. Ceplí ánoa ¦ tártai lulyoa és könnyű teiti I vádoltsk elleni ügybso 3-ad bir b. — 1368 KoTáct György batóaág eróasak bűntettével vádolt elleni ügyben. 2-od bir ilhird. — 1386 Sárkösy .nos. t társa orgasdaság miatt vádoltak leni ügyben Végtárgyaláa — 1410. émeth Penétt Ferencs. a tártai lopiMsi ádoltak elleni ttgyben. 2-od bir ith.
Májul 19-én - 1252 Bonoe Jóssef. lárssi nyilkoesággal vádollak elleni igTbeu. Végtárgyalás — 1413. Lskatoa ka lopással vidc.lt elleui Ug, ben Vég-gv.—
Májas 20-án 1261. Molnár Itván atóaág elleni erős akkal Tádolt elleni fyben. 2-od bir ithird — 12S5 üorTáth itván t társti kteokirat btmiiitással vá-oltak ellemi ügyben. Végtárgy. — 1307. Kardoi Flóri ¦ társai magáolsk megtér -éie i tulyoi teeti lértéesel vádollak el-ttgyben 3 ad Mr ilbird. — 1330 isantói Vendel • táraai balált okosott ilyot teeti sértései vádoltak elleni in 3-ad bir uh — 1389 Takáoa Jolka 'ál lopásiéi Tidolt elleoi ügybea 3-ad
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke
aalaegartsegi kir. törvéoyttéktöl.
1886. májúi 5 én 772 Kámán BU 0I7 • tártai halált okosott súlyos tea leni ügyben végtái — 1029 Kovács Jósaef bal. okosott súlyos testi sértésééi Tádolt ellei ügybenvégtár. — 1284. Loporta ItiTán tanai halált okotott sulyoa teati ael vádolt elleni ügyben, végtárg
Május 6 án. 101 . Misik János a társa magánokirat hamisítás éa sugiráaasttsl Tá daluk elleni ügyjen végtár.— 1088 Cti moodor Lajoa bal ált okosott súly OS t-ssel Tádolt elleni ügyben 2-od bir ithin — 1189 Markovioa Sándor sulyoa lael vádolt elleni ügybea 3 ad bi — 1190 Nagy János lyilkoete, lisssl vádolt elleni ügyb>o 3-ad bi: t.~ — 1234 Farkas Jóssef lopásul
elleni Qgybeo BálU
p — 1254 Biu«<
Bosális s társai köawkirat hamiaiu
Ilasat V 8. o. t, a kör pénstárioka. | t> A L ¦*fc«s*tt művek bírálata. 6. Ssa-valatok is aiok bírálata. 7. „Daa Vsr-
giam>.iaaioat,"3ippé t Előadja a fogms. seseker. 8. „A uvanhos.* Schumann. Előadja a fogymo. énekkar. 9. Verseny ssavalatok. 10. A vereenyasavalstok és a palyásati müvek dijasáse. 11. „Egyveleg magyar népdalokból." Előadja a fógym énekkar. 12. A jövő évi alelnökök meg-válaaatáaa. 13 Alelnöki beaáró bestéd. Tartja Hordóay K 8 o. t., a kör. alelnöke. 15. .Batthyány-induló." D >ppler. Elú.dj. a fogy ma. sueksr. Kesdete déielóit 9 ónkor.
— A Ceanerl atrmábaq l«v,
__ telep Mién e lap l-guwbbi -lámában jelest m^g egy kóslemeny, . tsk, vároai taaáoahos intéaett ayili interpeU liclo alakjában. Ml ia — itt a Teleky-utesában és *áaár:éren lakók, — ag?a-nason belysatbin Tagyuak; itt '» Tan egy
y g
aertea--tel«p, mely ellen l flóilá
oly gyak á
p, y pp g
ran Tolt fölftóialáa, melyet már regen be kellelt voloa t jogérveoyti Tegses alapján tsftotatni; d« — fájdolom ! — nem tör lén t lenni A már egy alkalommal — ballonná* aserint — m*g ii bir>á-gólt aertéjstelep-tuiajdonoa, aat at 50 =^ 100 irt biratgot künoyü ssarrel lefisette
, meri annyit benyer ; asért et ciél-
a a markában n «gy két sar.ésen
hos nem rése'. Záros határidót kell ki-asabni ¦ ha asa.att s már meghoaatt Tég sernek elég nem telelik, brechiaetot kell Valóban aaomoru dolog Tol-a nagy —kanissaihoi hatonló tekintélyes köiségi hatóaággal egyMek osak snau^y marokb. nevetve mokásbat-aának. Mi is Caaogery.atcsab«li polgár-táfaeiakbos csatlakosunk és kérjük a tek. Tárosi taaáos ssÍTas és erélyes iatéskMlé-sét a teleky-ntosai sertéstelep beasün e-tése iránt. (Beküljre több érdekelt pol-
aikal masni qs, ha egy
gár által.) A
> oalnt Magyar barát
kibb
ith.
Ztla-Eger.seg<n 1886. epriül 30-án.
Mujuik Kálmán.
irodsigasgstó.
A közönség köréből.*) Tekintetet tzerketztö tr**)
Ha leesik hasard játék, akkor ea a mbola játék. Már bisony sok LaUl em bar, kik mtndan elte a Ssarvaa kivé-áaban késő éjjelig jálsamnak, nem a egjobb kedvvel távosnak onnan, otak ison Cltidáikosom. hogy a reodöriég ')er figyelme kikerüli eseo kártyabar-ngot, t a bol a kártyajáték minden neme oly nagy mérvben üaetik.
Térjünk a múltra ; tavaly a Star-aa tekepályájánál a pénaforgalom a föladásoknál :obb tsál toriotot megbala-.olt. Felhívom többek felisólilása foly .áo a rendörtéget, leoae oly isivel néba éba bekacsintaui a Saarvaa kávébásba, ' bison yságot iKeesheeeen a kártyajáték, de különösen a tombola bankokról, Tisstelettel : L—u.
A MM> ol gy
A hlUTéii ünnepek alatt agy kia«bb társaság sarándokolt Magyarom ágbiii Rómába a audienciát kér. a pápánál. A pápa el ia fogadta 6ket, néhány nyájas eaót stóion fraactiáat és többek kost ál liiólag így oyilatkosott : „Sswetem Ma-gjaronságot áa a magyarokat. Stép or-stág a a népi bátor, derek éa Utooféió.
- A Daniba fűlt Mobác«on nagypéntek napján egy reformét na ember 4 loTévml hajót toataton. Munka kösbeo a hajó fanakad *áa, a nagy ráa-iá» köreikastibsn *t mW éa a 4 ló a Dunába eaetts a kötelekbe boayolaUa
mindannyian odaveastek.
— Vigfáaznak a kis gyermekekre. Ssasa>áron egy kisgyermek, itü-löi gondatlanaága kóvatkeatébea — a kulba eselt a leje leijeién ke té válván,
aás állolt b. életmódjában. Ruhái ressi kai koadtek aligeaeiajokbo'l, kisebb ven-,lógatott és kevésbé íaahioaable ks'véhásakba járt. S asállott UHU í„t. ró! fokra. Rosss nyelvek aa*. betséKéc bogy pártfogója, a vén grófné megvon a tőle gyöngédlégét, mart néha-néha jobban méltányolt nálánál egy igen Luil apróaágot, a k' varróné Tolt és Micio-k bivták. Felesézül vet e akis M'CÍt. Ka-nek forró isire volt és egy varrógépe — de aemtni egyebe. Melini Hugó napról n>pra jobban átallott alá, s mar cetk kia kurukocsmáket látoga'.oit, — d« moat ia a régi elegáns tartással s lábán as aranyaarkaotyaral. La néháoy éve Tolt. Végre koldutsá lett. Bécs egyik kü-vafoeábaa, ruhája rongyokban asaktdo-sott le róla, csípői fordé-e tapoara, — da aaért olt fénylett rajtuk nioet ia ai araaysarkaotyu. tíoliteaié' bevitték a kórbáaba, kivittél a Sien-Uihá y lovta a temetőbe, a aaegéoyek oeBt*lyába, t eltemették négy gyalulallan deaskaisal kösött, rongyokban, de lábain as kr»ar-sarkantyUTel . . ,
— Lótolvajláa. A lótolvajoksak ugylátssik most van as évadjuk, mart jobbrió, balról lolópati birek. F. bó 1 én virradó*. Sós Ferenoa kuifeji (Altó-I^odva me):ett) lakos lovsit lopták el. A lovakat tel jeaen befogták a ugy kooii-kásltk el Leienye felé. A károsult gasds asonban hamar éssraTette é* egy uraá-Tal áláuuk indultak. Egésa Lietenyéig mindeAütt njom után mernek. Itt a nyomosaa megnebetült, mert a tolrajok aa oraságutra '.értek ; de aj éber nyot motók émareTették s keréa-nyomot, mely mindenütt a rendé, kerékvágás mellett heiadl Asonnal gondolták, hogy es ve. aeú őket nyomra, mivel ludtát, bogy as egyik ló gyengébb s as erőeebb as ily nagy hajtásnál okvetlenül sM-éoyeb-ben haladván, a gyöngébD felöli koeii. réssnek a egy kissé ki k.U esnie a rendes kerékvágáaból. — Lsen a nyomén baladlak a e.jutottak egées Hurvát-Sjeol Miklósig, hol s B>om Spolár Ferenci por. tejára veset-itt. Asonnal jelentést lellek a kösMgi bírónál, ki gyorsan csendőrökért küldöm esek kiaefelébeo Spolár hajlékába menvén, a lovakat annak iaiálójábtn meg it találtak a tolvajokkal elyüll. A tolvajok Ném-itb Jósaef ée Ajtói 16—ti lentissombathelyi lakóaok vollak. Eta ket a ceendórök asonnal Letarlóstaták,
— Túl volt . mólt héten Pecaás, mely as ottani uradalmi istalót bam-Taastotta el. As tatáié tele Tolt loTakkal éa márkákkal, miknek legnagyobb ré-asét etonben likeroll as oltóknak ki-mentemók. Ciodálatoa, hogy olyan élénk kis helyen, minő Pacae, még aenkiaem
Hírek.
— liánra halál. Egv ktpo«-it»k-caöi idoavbb bajadoot 5 hatle> «selőlt ja-k4«skut^ájuk arobao magbarapta. Kam
>a<lolváo arra, bőgj a kútja vasa«tt il lébe', a leáov nem gvógvitiatt* magát Halt bó 20-ta kitOrt rtjia a vcssMIKij t körnvesete álul mogkötósötuo ag7 üres •lobiba aátra, lairbatatlao kiook kosolt gbalt.
- A májul Mijárán N.g7-KaDÍaaio óa vidokea ú olj sordoa, bog^ miodeii ember leli felfiltöbsa jir. Erőt éjiaeki ss^L aivit a did«ragteti mag a be-burkolósolUD baladókat Mijul 6-áo vira lóra valóaigoa bó-aivatar Tolt, melj atoD Dapoo mAg piraaor iaaAÜ6dött kisebb mértékbeo. — Miüdonki attól retteg, begv a isól megül t egy d*rQlt éjjelen minden elftgr. As aggodalom igen alapot, mert a bevmuro' a íagypoot felett caak 3 — 5 fokot matat. — 'Itten óvj
j osapaaló! mi Magvar b.atnkat I"
— A. hltlllö-járvánj lerjetcked^ae el lenében Nagv-kaaisaán mar megkea dSdtek as ovó ioteskede'eek. - A tanalók legnagyobb re^aót beoltották. Legjobb volna, ha a felnőttek ia mind beoltatnák magákat, msrt es labistoaabb oráai mód a himtfi ellen.
- A fogyna iakcani W»r f. e.
máj. 9 ikéo tartja ditigjületei. Tárgy torosat: 1. „Király-bymaai.* Ssotjor N>g/ Károly. E'Aadja a fogymn. aeneéa énekkar. 2. EloSki bsasM. Tartja Csi-ptry Láasli, a kör elnSke. 3 A |«gytí-könyv felolTaaáaa. Basáa L. 7. o t., a kör I. fíjegysíje. 4. Penalári jelantia.
balt. — Huavét vaaarnapján Vargán egy 3 éves gyermek játék kör-bsn a (KMMolyába eaeltsabba belefulad^ — A sáadi Ukacs 2 éi fél éves gyermekéi as adv»ru. egy oda tév-dt sertés megtámadta, feldöntötte a fél foj l megélte, mi nak kóvetkestéDen a kia ártatlan meghalt. — Hoaaau JÓaaef jómódú pellérdi polgár ÍJ évea fiái m. bó 27-éo d. u. midőn a háabetiek mindannTÍan me-iei mutt kán roltak, as udTarban játstó gyermekek kötui a bírónak (Erdő. N.) 15 éves fia Hajdanák a asebájából kihosott ¦ já-tikaarrttl elővélt puskájára! melyet gyermekek megtöltellennek gondoltak, agyonlőtte. — Es adatok is DSaggyósóen biso.yitjak, hogy a msgy«rorasági ué-p^Mg gyér ssaporodásanak nem ss ss oka, hogy kévét gyermek saületik, benim hogy . gyerss.k.kbó'l a saulói s*o*dsllan-aág éa lelketlenség követkMtáhea igea sok pusstul el. E Telóaágos nemaeli Testedelem csöken'éiét egyedül . jó papok, Unitok ¦ s néppel énnikesö ae'óeág ttrf< eaerü és ailartó muködéaétól várhatjuk. — Aa araajc-nnrkaaitrtin kolaatn.
gondolt tutólló-egylet sservesésére.
— Tárjel tadóeitónk irja, hog; .1 april 31 én d. e. 10 óra Újban iüi lőtt ki 4 hás, a mellék-épületekkel eg;ui
lángok martaléka lóa. Három hai blt-títva volt. — Jó birttl • y teke-agylet lakalását, a vetések • as egéataégi ál->pot jóvoltát irja.
— A CaSsiao Aj épülete gyor-épUI. A legutóbbi viharoi idAjaru
laté hátráltatta as épii késést Ha tol iptll, Telóbtn dilsiteni fogja Tarosunkat
— Márnáét ••mbaak mciai lakait
,) E rovat alatt köelötteméa a lal falalósác-rt a
: kest-aakll I
Aa eredetiségekben oly s*sdeg Béca Tá roea nemrég egy eredeti al.kk.l l.tt ssegényebb. Es volt aa aranysarkantyús koldus. NcvesetM ember volt ó . maga aeméb«n. Ceak ugy koldult, mini minden máa koldua, de elegám meghajláaaal fogadta as alami aoát I nem assal kossönle. hogy sisten fiaesse meg." hsnem .fogadj, kössónelemet.' Es . könnyed nagyúri mo-dur még ona-sd/ány a régi jó időkből, a mikor még ó neki maginak ia kocsijai, lovai, palotája vellak. Tiaenöi évvel es-előtt Melini Hugó igen iseretelreméltd elegáns ur volt Karc*u magas alakja, olőkelő Uletsselü sasorra, tuses sseme sötét haja, kurtára nyírott kőrasakálli érdeke, alakká tették. Múltja igen mos galmae volt, mint tisst ssolgalt a mexikó hadieregbso t asonkivül ssép planétának igen koJónbosó pontjain háboruskodott IsgkülöaoösAbb .llemégek ellen. El bí soayos pikáai érdekeaiégat kölosönsöi neki s előre it b'StoaitotU saámára a női esivél. A gyöngébb nam ifjabb és oregebl képviselői valóaággal ietenitették. ~ öreg gaadag, igen gasdag grófnő pár fo golta. De ó neki oaak agy ideálja: volt b.baé, gyöogyösó, peasgó és as aranyáéi kaatyu.3 élhetett ii ideáljának; barátnéj
Msj
b. lapjában kOaaaícnni.
»« »••' • *«1»» sssrelmet belé. Igj t««ti a séhásy évig. Egyiserra Tilt.
em igen adnak ; m^t nal nem ia laabad Ls Itkola-utosáhan, a TersanMkj-t«« át álellanébea jutóit egy aMnséudomb-ak a. a tsoreoose, hogy uteaai lakást ápolt • a d«k.-kerilé«en át eróeen ónyes elmekkel t pompád, parfon-ö-öltön Tárja éber rendőrségünket így is fossstei-visure.
— Férje atáa ¦ balalkn A
agyvár.di Saabadaágirja: Ssent-Jánowo ..gread.ióen «omorn -et aai. eió magát. KöT.ndy Lijoi ott.ni li.starto'Ol. ;i rég idők óla m.llb.tegaégben itenve-jelt, egy kü dönca erkesett dr. Kue í e-ancs megyei főorvosbos sassl sí utati-hogy őt a vestélyea b*.^ kivja. A lóorvo. rögtön kooaira ült éa gyorsan a betegbe, hajtatott. A mint a koc.iró. l«-aiállTa, a lakáéba igyek-wí', as ajt»> sérve l.lálla. E gyaaua körülmény f "• lás a belülről elreteas.ll
ajtót, a kocsn ,hán keretsto'
-JgiUé ével feltörte, a konyhán a asobáb< hatolt, hol boraasstó látváoy tárult asemei elé. Kövendy Lajoi olt <•" küdt holt.n ágyában, mellett, a f°l"os i.je, vérből elboritv., él.ltelenlll. .*•>»'¦ aassló rejtély mindjárt m«g vala f«]'-'e-midőn a nő holtwsl. a»ll.tl egy revolvert liláit.k. A saerencsé len nő lent myira tsivére vette férje halálát, bogy feletti kétségbeesésében önkesével »"' életét.
- A prépoataái-iiak 1
Nagv-Kanissára leendő boaai.la ir«" mofg.lmat - am.lt haljuk a .•¦¦« «*"¦ prépost ur óröasmel fog-d a • ¦» Sí' ' tog, ugy . aagyméltósagu "•¦"'T.' nál mint a pátrónasnál lépteket la«s ügy kerMstí! vitele iránt. ,,
- Eo.elé.r» mMtsí. H.v.^
L.JC kaioosai bíboros é-s.k ¦»¦* ~° * is ailliókrs menő alspvány.il ujabb nemes tettel gyar.pilotta, a Bukere feiall.laodó mW« PUbáoÍ*,.k5'i^fr.t
nek f«l»é»*r. . Sa«a.-Lá»l4 <án«l"HU-íZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
kM*»bM 10000 ftot j-iUtrái. - Cb»k oéb*«T fflP-P*0*"** kellwe kOrata
H.TD.d"hrt.fi» példáját • woBo.1 |<-W'ib--A '«'•• * bukaraati otKgjM- pl«-DiD,. ae.;re Romáöiib.n oly a.gy f« ,davfc rAriftk • melyre a romát., a ka(-Uiko* magáraiénak, kik o1m« P'P)*
1886. MÁJUS 8 á>
k, oly
folj
Xnradau
t,»otalia»»n»i cauaoe daré* íája*ok Ug fureo fajdal makoál Moll vaiddi Fereacs o»iiDi.*p'»li iedorgolé* ered maa nyel [uiu.l a ik. Űvg«kbaa 80 krért kaD B>ió. s*etkiiid«a napunta utánvétel 4. tíun ci. *ir noW. aaalliló, gjitgyaaaréas »|i«,!lB«"b» TucbUub«a 9. A v.deaee niod-"1 gvó^ytiertárDao éa ÍA*<erkerea keú«ben, batárofAiiuu Moll kaasitiB4iiy< ennek ^já.ri j.-.veoyé»el ét •láiráaáTal Kérendő
- N«rS<>(X*rLbrr.t)CelÍak • ,e ec -< !• budhvp«» i uépaiiubat cl*<5roDdü eoe«.»QÖje, ki tolTÓ ér. O&tóber l-td' a sirayi opora .Uiohisboa rao a»«ra6d etva, .arotut>kba.a háTOuaoaor Ittp tol ni* ásom at;oL, vaiároap éi bélfőo. — A kiaaaa-¦iooj" jjvüoyfiríl hanganyaggal roo
tl4ikciik • így •«•»¦"
- A y gj
ii írubeli érettségi riaagáJastok f. bó 17 •U-kéa, a MÓb«li«k jan,hó 10-kea éa kjr>«tke>0 napján urtamak, Májua bó. 22 k*n, uoobktoa délután 4 órakor loas a ttróriMffálat eoek é« teoébAl válto-¦a'.ot progr.mmal.
WndenQtt kész Mtittág. Varjas. Temes megye. Igen tisztelt aram! Sirres kflldeméoyét g becses sorait vettem & Örömmel tudósíthatom, hogy a Braudt R gyógyszerész stajci labdacsai nekem Dagyoo jót tettek Kérek még egy külde-méoDt az öu svájci labdacsaiból. Tisztelettel Mciazner J A gyógyszertárakban rétéikor jól megkell nézői a dobozokon levő fehér keresztel vörös mezőben s Brandt R nér-aláira&it.
— A ,IUijpar-FraMtia BizUatta Rmi
vftay-Tarwatl* folyó e»i Lpri' r>ó 17 eo B, tó [.t so ó fcac-U-ntiája etoOkl t Ittt 16 &. evi rtDlti koaf>t.l4a*i tartott* Kg — Az
i( lflt>M{: jeleit** *!••»>•.., h-gj ¦ foly Oo-
t*r ó gaadaaági «kiU< m ax á.t la aibd«o téren eloid-^ett forgói»i paafi< » b.Btositisi 0*1 (t »*o tire it — *s » ienae<5> 4» k*rn-k«d«La* teTAkecy* -g S^foBioubb i<»i»ttit*l niul*ii mii lUUtaíl uoruUbbu Utaa &ux»-nSrt - beDito is *ok tekintetben hairisro* batl^t fjmkorolt. Káé ujDilatJS tény tflbbé-keribbí m, Irpöbb bifttO*)tó-tárUMgoak BOlt éri láfau-nuditsibaB ¦¦•gg^^aS kifej <-ttere ta ál i-i ug7*Bu«rt n g» >-g di-ére isolgil » iC»»^-tö»»iu*k, bogy oly er«din uyoyel lépbei ¦ kBlg;Uléi •¦*, 10-1} » l^f-dyt «• »l:»Ü'ir8 tigtima k»té»l.bé krdt»»6 lasuit>uai Uil«(«vre é* kalAota^D a jé(if*sat pKMir treéníajirm tekintettel ki«l*gitfiD-k ¦•ndbató, ¦ hogy azoa keli«BM b<f)ytetbeo »tn — t urtalekok több, niDt tltftg—fi tArteat jiTtUaiauxáu mcl-It-tt — • nult ívibm baioBló »«ftMi«a ou lb hi
gatoaag ujabb bnonviUkát véli ebban latní ax •>»!•* ssilard alakulataink, a melj kevéa-te kadvuó viacoavok ka«öu i* aegfelelí jo<r«d«latas««t helyei ki.átáiba — A tűs-biztontásokDál a uyendij brvétel 4.46J 375 f t 52 art (at a'orf e* 4,30l 151 frt *5 clieiftMO) tehát lLb.223 frt 97 krral többet ei»im<>iy»>«a,tt; fol/o kecxkáaatokra teljééi .•Wiawteteii 934 7« frt dÍjUrtaJ«k. ,« tin díj k 38*|,-ja í*l, kai toi>b, mmt as elő tő *rb< t- 115 ÜUÜ fflUl több a Upuiuliuiirll
T«ja 111 TtU írt S5 kr.'- a „ Liuoaitia Ifiil b^S trt 55 kr oy«i
ih: a Balt évi 1,8Í9317 f,t 5l kr. -----------
Kijét 183,7^9 frt lu kr. ke*e**bl»*t U.tet ki folyó kocskálatokra tartaJékol 17Í1U frt 13 kr «. füg,5 károkra «»9*0 írt haljaste-ett kiadi«ba, ai ftaletág wbáiSl 310 <r% 10 kr. nye-
kroca aa iDdir*ct Ümiet laiatvokéot való Madiai-
aaa t# a mki «ajdn«in t-ljeaeii taarvea«tt di
r> kt nVtt caakorsi
ko< tkv-s->,ény«. A
bat> 795G«3 frt » ki a aa <lt *vi 95835?' frt
96 kr cHvBCd«») 162 6M frt b' krral kere«*bb
bérétel»t«t-tt E* (Ulctág 29 719 fit 71 kr
Te.at^aftd járt, . ^ -------------^
a Kait ív, tnaiao* ea er» kény károkat okoaott, read«.T*)i i<i5já'Iásáoak tnlajdomtbató. A föld-trr»í.k«k áráaak alacaoajMLca termémztf* -ril kg »> but'-*itá*i értak c*ekk«D«Wt ét hí
p j g avitii
Bét toűU nagi után. Ax elatbiitoaiUj 1886. WftTr] »9tó kötviaja/ri 19,1O«.«8 fit tike *• jir»dékril»«614 b.ztoiitiw ÜUfOt (OoMt ki. Ai Ib8i crbeo 97 l>00 frt ftus*cig lelaerfllt kárawtrk 36 t2l frt 88 krral n>ndtak a tíx-katott haUndóaigon aial, díjtartalékai 14*8 781 frt 80 kr (313 761 frt 66 krr»i Ubb, ¦ist »i •!L¦* é*beo) Emu igai\t, DT»M « 0 4 M »2 krt ten. A Ur«ui> 1995. itcs m b*r«l-«B aa«l*sibi«to*i[áMágaiíbaa 1 106 161 ít 42 kroy:, ai él-tbiztoaitáaí ágba pedif 1.4S8.781 frt 80 krayi, 9wtw«o 2 686 819 frt » kr dijttrtalékkaj uonkirtl 1 4i«ti4 frt U kmyi igi6, irfolya-kOlöohöMti é« syef*-¦eoy ¦ ka]öot*rt»Wk fölött rendelkezik, ami W6 314 fit 89 krnji an«lkMÍé«t j*J*. t V«ía-*tmaji i(ak kirurtalekai A««s»«aa 439 601 írt 15 kira rngMk. — A táraaaág áltaj foly-WWU *»laa>eatiji bisto-itái fixl.t g dijb.v«. »-U a Ufoljt érban t»tt 7^74 iS9 frt 01 kr. - A ¦trlcg 357.69S frt ¦•€ kmyi Üaataoy-r»*t| t utaMi ki. ¦-Íjból aa aJapaMbi j Uag «*¦' Urtalékok ét dijas<aok l.To*áaa otáa M tlkl kiftt 30 frank—4% »rá»y-
igaagató ági jWeatiabea i kittiól.,;, * táraaaaf
¦ dijikbu 33,811321 frt M kx «• Űrökért S3^764t1 frt 77
*L**.-*; 4ij *• *«7éb UrtaUkokr* p« ig — • fúfg« károkban Urtalékoh 493,501 frt. 10 kr noaa ia l«*xáaiiiva 4,071 162 frt 57 w g7«jt5tt — * -' ¦ *
L-p^ew «. kiadó: SZÁLAT 8. Felei*, awkmtd : TA88 ÁLM08 Laptnlajaoaoe: WAJDIT8 JOZÖKF
lagjebb asztali- és üdíti ital,
kltflnó hatáaunak blionjnlt köhögi
ét '|égfMjokn»l. gjomor bt hó-
l;«ghanitnál.
2711 6 — 80
Mattoni Henrik Kari stiaá és Bpest
*) E ro?at «Utt
Bem vii*l a MCrk.
Árverési hirdetmény.
A n«K7>kftaiMBÍ kir. t6rvAaj.ft^k tkri n«stál^a r4«»éröl kösbirré teletik, h«|;J Z»UBB«gys ö«M0«ilatt árcktirft V^g-rebajt* ónak Jaedro«its Qibor löf-b>jtá«t neirtdB btkómki Ikko* elleni 186 frl Ifiké a jir. iráati Téfr«hajtaai üirjeb-o a b kóoaki 15. aa. íjkvbta J»d'oaia Oibor ial.jd»n>ul telteit A t H/6 braa. 5 frt. 108. km. 11 fri, US braa. 11 fr>, 116. braa 17 Irt, 179. bria. 168 frt, 477. br.«. 80 fr . 80«. br.a. 256 frt Mi. br.a. 95 fr', 883. hm. 63 frt. 1176. braa. 8 frl, 1189. braa. 8 tr, 1500 b>aa. 80 frtra baeaAlt lagallaDok kaiOo-kÖlOí 1996. tvi mi-
ja- hó t9 aapjá. i. e 11 ómkor
Bakóm kuo a koa.egbiró báaau&l me%-tartandó Djilvánotárrereaea elkd.tai fog.
Kikiáháai 4r a teanebb kitett beaaár.
Ar*^reani kivinek tarloanak a beoár 10*/, át ka>apeaab«a T. órldek-kep-. p.pirban a kikftldttl keaebea le-tenoi.
Vorí köteUt a TÍtelirt bárom •gjealfi reaal^tbao, neg pedig aa elaot aa árvaréa jogeróre emelkedéaet^l ati-milandó 1 bónep alatt, a máaodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ngjanatiól 3 hónap alatt, m,nden egyoe roaaiet ntán as arTeré* napji'ól nsámi-Undó 61/, kamatokkal egjfl.<t as ítt«-rnai faltélelekben megbatarosott heljea éa módoaatok aierint lefiaetni.
NlgrKanisain a kir. tőrnaek tkri oa.laljánáí 1885 deca. bó 19 en.
Cteremyet mk
Éveli mk.
Arveréai hirdetmény.
A nagy-kanitaai kir teaék telkkvi oialajy. réaeerol kóahirre 'etetik, bőgj Koortaer Frigyaa n.-kaniaaai lakoa Teg-rebajtatónak öreg Zoliin Jinoa Tagrebaj-tiat aaenvedo bakón aki lakói elleni 110 frt tik,, 1880 April ,28-tól járó 6*/, kamatok, U frl. 43 kr. p«r, 8 frt 10 kr. Tsgrehajtia knrelmi, 9 frl. 50 kr. jelenlegi a móg f.lmeralsndo kóluegek. iriau vafrreb,jtáei nejében n feataeveMti kir. tawék tnriiletebes Urtosó a bakóoaki 37 aa. tjkrben f 48/a bras. a. felrett in-gatlannak öre, Zoltin Jánoal fele réa<-ben illetó 866 f tr. beeaOlt reaae 1886
rvi Jaaiaa ho 4 ém d. t 10 óraksr
Bakónak koaa^K bálánál Dt. Tubolj feJpereei ftgy'ed vágj heljattose kósb«-jötteTel megtarUodó nyilvánoa árTere-aea slndatai fog.
Kitiálláai ár a fenébb kiteli beeaár. Arvarnaai kiviaók lartosonk a beoaár 10*/g-it kéeapenaben vágj óvadék kepu papírban a kikWdőU kesebea leteoni.
Váró kötelse a Tételárt hirom ng/enló réaale'ben meg p^dig aa eleol aa irveréa joge'Are emelkedeaétöl eaámita^. dó 1. bóaap alatt, a másodiaat ngyaoat-tól 3 bón^p alatt a harmadikat ngjaaat-tíl 3 hónap alatt, minden agjea reaal«i után aaárveréa aapjáuil asimiumdo 6*/, kamatokkal egjuit aa árTarnsi f.l ete-lekbea megbatirosoll beljaa ét mód aa-tok aeariat lefignlai.
NagT kanixsan • cir. tiatt. Ulkk'i oaalál7áaál 1885 «'i Dms. hó 31. napjai.
Cteretnyé* : k. Svell a. k.
«lnók.
VjUi. sas.
Árverési hirdetmény.
A aagjr-kaaiaaai kir. t«sek. telkkrl oastálTa rttsarol kóahirre titetik. hogj ZalaarCgje oeaaeaitatt árva tara aepri aeleieboa dr Tuboly ÖTula tb. l. flf ;«a Tégrebejtatóaaa Tótb Ger^elj Dárid ; Tó h Oergnlj Fnreaca T6 h Gergely Jó-aa.í ea Tóth Qergelr Jnli férj Horráth CJjörgTné vagrebajtáat esenvedo galamboki lakóeok elieni 1000 ín tóke. 1876 •Ti aaep ember bó 12. napjától járó 7"/, kamatok earaokoea. 7»/, káeadelmi kamat., 15 frL régrek.j á., 9 trt 50 kr. arvrráa kérelmi 1 fn 50 kr. jeleategi a még felmeríiieadó kOltaeaTek ir&nti végre-bajaai bgjében a fentaeTesetl kir laaék lertila^ébea tar osó galamboki 182 ¦>-tjk.Uo A I aor 241 b-aa. 524 frlra be-cafl t agáaa ingatlan kttlón — 2 — 8 aor 699 97d 1281, 1329. 13S9, 1689, 2221, braa 525 frtra becsuk fek.6a«g kOloo — a oaapi 221 satjk'ben A f 666, 668, braa. a felvett váltaágtotelM 270 frtra beceL't fekvoaég aaaal, hogy a gmlamboki 182 aatjkvbea felveti A I 1—8 » ingatlanok Darab Ziuieanneösv Tó'b Gergelj JáoovD* javára bekebleselt holtiglaai Is-káaból álió isulgalm! jog épeégbeQ mara-dáaaval ada:nak el, továbbá, hogy a galamboki 182 tjkvt A I 1—8. caapi 221 astjkvi A f 1. 2 aoras. • külön irvere-aeadő joasigteetek, — as asokra Darab Zansaanna 6av Tótb Gergely Jánoané javara egj*temleg*een bekebleselt 1. méró buaa 2 meró roaa, 1 méró knkoricsa évea-ktnt kiasolgaltaUaábol álló kikótmeanyal ¦aintén együtt adatnak el. aa arány melyben as árvrréei vevők esen iiköt-ményt kiaaolgálni kötelesek as egéaa jó-aaagteatek vételárahos aráryosiiva a meg-t.rtandó aurreodi Urgyalaanál Ug megal-Lapittatai — a gmlamboki iMg.llaaok 1836 «>vi jaaiaa hó 1-aA napján d e. 10 órakor Galambokon — a cgapiaak as a*p demtán 3t órakor caapiban a kö e*g Di'ó hasánál dr Tnbol? Gvola lelp-r.ai &g^<éd v. helyettese kösb'jottével me<-tartaadó nyi vános árverésen aladatn fognak.
K> kiállási ár a feauebb kitett beoir
Árveresni kívánók tartosnsk a b^eaár
10*/, kéaspénaben v. óvadékképes p«p>r-
b«n a kiküdóit keséhcs leteoai. —
Vevfi kdtelea a vé elart bár egyenlő réaalntben még p'dig u elaot aa arveréa jogeróre emelkedéaétól azamitaa dó 15 napalatt, — a máaodikst ogyan-atol 60 aspalatt, — a harmadikat ugyan attól 90 ap.lait, — miaden egyea reea lei ntán as árverés napjától aastniundó 6°/f kamutokkal egyQtt aa arveréai tel-ételekben mtghatároeolt helyen éa mó' duaotak aaennt lefiaetni.
kamasan, a kir. taiék. telekkvi oaslályánál 1886 deci. 28-án.
Cteremyit •. k. Evell : k.
elnök. jagysó.
bajiatóaak Jaatiroaila Gábor véajrob.j-táat aaaarado bakoaaki laktW «Um 1&0 frL tflke a járulékai iránti Tégreb>jtá«i Qgjébea a bakóoaki 270. as. 'jkvbeo A f 813 bra.. a. 770 frl. 817 kra>. a 7*6 frt, 818 braa a. 180. trtra b-oadlt .Bgaüa.ok 1886 najn hé t» Ik ¦•pján d. a. 10 órakor a bakóoaki köc-•égháaáaal n«a;iarta\adé ajilraaoa árrtj-réMa eíadatai tognak kölön külön.
Kikiáltási ár a f»otebb kitat: boctár.
ÁrTe-uoi kirántok tartosaak a b«s»Ar ]O*/,-át kfa*péDab«ii r^j öra-dékképea papírban a kikttldött kea«-bea letaoai-
Vev6 kot«le< a vételár! bárom egjoold réMtlebna még p-dig : at eltdt ai 4r»„ré. jirerfln einelk*d«tétAI Máni-tandó 15 o»p alatt, a má»od,kat a^ymn-a.'ól 30 n.p alatt, a harm«íika ugyao-atiól 60 nap a*tt, miudao ogyw ré«z-lat utáa ii arvoréa napjától •¦ámiuiuló 6*/0 kamatokká] egjft'.t aa irvoréai fel-lé'eUkbeo magbaiároaott belj/ao éa módosatok u«ríot ]«Lt«tni.
N^gj-Kaoiaaáo a kir. traak. tkkv ouUlyánil 1885 DOTamber. 28-in
Cseresnyés •. k. Bveu *. k.
Árverés hirdetmény,
A D.-kamuai k*r. Urék. ilkkvi. oattálva réatérdl köcbirré tértik, bőgj Zalamegye ÖMiMÍlett árvitára Tágre-bajtáat aaenvcdö rigjáeti lakóa all«n' 136 frt. 40 kr. t&ke, 188Oju>aár 1-töl járó ?•/, kamatai, H frt. 50 kr. p«r. 8 frt. 95 kr. Téfrehajtáa kér«ii
trt. jeleotegí ¦ még f«Im«rQlend« kölla*%«k iráati véarrebajtáú HffibBé faBtB9Te«e.l kir. t4rTt<«k t«rQl«(ebei tartozó ri^Tác*. 58 »s. tjkvben f 887 hnai. a f-lreit iogatlaaból Daoi Utvaot lloiá 40 frlra b«o*i.l-, '/. réa» ; Qgv a r.gyácsi 739 •• tkTb«B I. 1-10 aor
•«. a taWaU iogátlásból Daoi Iitváal llotÖ 607 frtra bftaaAU l/» réra 1886 éri jaaitu 2-áo d, «. 10 órakor B-gyá-caon a krjaaéghásáaál Dr Tubolj Gyula felperaai Ügyvéd vagy balyetteaa k6a-bejtV lével megtartaadó oyiivánoa árra-réaeo el adatni fog.
KikiáUi i ár a feaUbö kiutt bacaár.
ArveraaBi kiváalk Urtothak a b»caár lO*/,-á-. kéwpéasbaa r*gj. óva-dékképv-i papirbaa akiklildótt ka*éh«s eteaoi.
Vavo köUlei a vételár; bárom egyenlő réasle'baa még p«dig : aa eU<5t aa árveréa jog-rí re nmrlkedéaétAl atá-taodó 1 hónap alatt, a máaodikat ugVatiiaitól 2 hónap alatt, a harmadikat agyaoatiól 3 bóaap alatt minden egyea réaslet uláa as árveréf napjától aaámitaodó 6% kamatokkal együtt as árToréai fehAtelakbaa megkaUrotott hely40 ¦ módozatok asariat lefiaetai. Nagy Eaoiaaáa a kir. Uaék. tkkvi. •atályáoál 1885. évi deosamber hó 31-lapiáa,
- a. k. Bvel •• k.
elnök.
8776|tkT. 1805.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanisaai kir. lörvisek -.olkkvi Ms'álya réeaeril koskirré lételik, hogy " kir. kincsár Tégrehajtatinak
TaU JAsaefné eaül. Tórgyekea Kat.|ja végrehajtást eaenvedS dobri lakos ellaai 105 fr.. 64'/, kr t«ke, 1884 aug 20-tdl j«rÓ 6'/, k.matok 30 fr. 20 kr. per 6 fr. 40 ír. végrehajtás kérelmi. 8 frt.' ie.eulegi a mér felmorttlendo köllaégek iránti végrekajtáai ügyében a fent ne-veaett kir taaék területébes tartoaó csSr-ayeftldi 43 ss. Ijkben I. 2-13 aor.. . a Tata Jóueefné ¦ ül. Torgy.kea Katalin tulajdonául felvett 1024 frtra be-cült iagatlan 1886 június 4-en 4 t 10 órakor Caörnyoföld kóssé^ házánál dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd van helyettese köabejöttévoi megtartandó nyilvános árvnrésen eladstni iog.
Kikiáltási ár a fenneüb kitett beeaár.
Árveresni kívánók tartósnak a becs-ár 10"/, ké.apéoibso v.gy óvadék képes papírban a kiküldött keaébes leeooi.
Vevő kö'elea (í^ vételari bárom egyenli réasletbon, még p>dig : as elit résaleletl as arverfa jugefíre emelkedé-aetol asámilandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanetló' 2 bónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, minden egyea réaslM után aa árverés nspjitól s ámítsndó 6*/„ kamatokkal egytt'taa árverési faltételekben megha-tárnsott helyen éa módosatok eaerint lefiaetni.
NagyKanisaán a kir. Uaék. tkkvi osalályánál 1885 decsember 31-éa.
Cteretni/ét s. k.
eladk.
Evell a. k. jegyei.
7930|tkv. 1865
Árverési hirdetmény
A aagy-kaaiasai kir. törvénynek tkvi. oastáJya réassról köshirré tétetik, bogy Zalaaenje árvalára végre-
ÓVÁS!!
Ásványvíz szédelgés ellen.
Tndomaanm eeeriat h»ljb»n és a környékben nj sleier ku'ak ••-v.nju vis-i, meljek majdnem asvSnr 'ártalom nélküliek, peiancti aava-nvuvia beljett áruailiamak ; figvelmeatutem a t. ca. krisöneitfr"' miaserin-s peiáacsi savanyavis bedugaazoll palacakokban aiil'a! i.m-rho í fel hogy a dngaaanak a palacak lartalma főié fordtouilapos ríeaén .PETASZ-ctim v-n beéR-tve.
A pttáncil Széchenvi forraj l>Li;aedagabb ,,jn„v„ nalron éa liihlon larlalmu aavámvia Európában.
Kétszer annyi ásván; tartalmú mint (¦iesMlifibl
(néld a b-aonlati tablaaatut )
Kilünt«tví Tn-ast 1882. Béc< 1884. éa Bp'iat. 1885. & forráa Lnnánr* asj ev tsruna allatt 5-aaor vnjAaailef visagiiutott éa oegy «ri
tartoaag aa.Uett adatik. Hssnnla4i ublassi as öaaUrl.lomról ; PeUnca: forrás .... 97.-54 '
Kad.nyi .-...¦ 84524 "oh*' . ,.......*|-^
Gle.cbe.Wg . . . . 79 758 Ö'—I'»W'.....«-'93
Selleri.......64.725 U.ntKh g.reui.1 .... 34 4^7
Tulsjdonos ' Vogler JÓVtef naf;y földbirtokoa
Saicai-saent-Uaalo (Zala mtfjt )
Kapható Nagy-Kanisaán: Fesselholer Jissel, B>rdio Márton és Cael-caer Jánua nrak keretkedéaében. 2971 2—2
5?°
»OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
Számos bizonvitviny a leg élté orvoei tekintélyektől
Érdemérmek kaiöDbozó I a I |i tásikréL
rUrnincz éven át jónak bizonyult
ANETHEKI N SZÁJVÍZ,
BeotkM, I. Bo|n,r ( t.
fofakat a fogíiu* er&tuaae álul. • miután a fogakat «i a fofhost imtndeo kárna aBy«rtü negtiflattt'|a1 a axájnak keU«m«a fldeaégtt kőlc*önöl a eltávolít abból miod.ro keilem«tleo augot legrövidebb naaaaálat uíárj Jónah bisonrolt aaiat Ab-lügetZ ri* ai idd alt torokbajokoál á« Oypbrittoaoéi. Mefkönnjiti a fognttvéit fytrtQ.kekoél *• nálkO öihetleo aa átváovvis ivríoak. — t nagy palacx 1 frt bO kr 1 kö**Sp I frt éa 1 kicó 50 kr.
| IMváay. f«aaara rövid hajnalát nUn a fotakat m.nd«n irtaJom nél-
: kfil Takitó t«b»rré Uaai. ára doboaoakíDt 6S kr.
Aattkarii ftaaaila 1 frt ti kroa Bvacdobcaokban E kéaiitmény fett-tirtja a lelefa«t triatMaéget •¦ tiavtaaá^át, a «aenkiv0l arra ia nolgái. hogj a fotaknak t aki tó fabérsefet adjon, bogy atokat a romlástól awfóvja ia a fofboat . ¦ '
:ilat»M fafpubL BOrid haisoálat után vakító f«b*r fogak. (T«rméai*> t«a *« aid) foajak )ó karban tartattak L• a fogfájdalm DJ 8 k!
Darabonkfat 86 kr! o Ftf é'atl gyakorlati ea legbixtoaabb aaar
*¦' Dobosookint ára S fn 10 kr.
távol tartattak.
fogak fiomepólomottatátára.
A dr. POPP orvosi növény szappan:
kutno piperaaaar a •ftaaar, kOteg, a máj folt •¦ kaeplő ellen a tissta, üd« arca elömnxditá«a i* feuatajtáaa, ax atka. pöraoaéi, tiaxiátaian arcabor ke-láaek ellen. Darabia S'> kr.
A t ex. kox6n|«g fa.kéretik Tilágnaaa Popp caáai kir udvari fofor-voa-fa.ií kéaxitaieoyektt k«rm, ¦ nak olyanokat fog*dn, el, meljek aajál vádjefveinsnel vaaaak állatra Bicabee, Badapeat*o «j Inmbmckban legutóbb ia t$bb atáaco ** •linwiti if«o éraékeny pensbiraágra lett a torvéur által
XXXXXXXXXXXXXXXXXrOOOOOOOO
KJHUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. MÍÜSM S-ío
1XXXXXXKXXXXXXXXXMX* XXXXXXXXXXXXMXXXXXXXXXX
* ' X
X
;
X X
I SCHLICKfele VASÖNTŰDE-és GÉPGYÁR-
'>% résKvény-tArsaaéiK, Budapeaten.
\% Központi iroda rVáczi körút 57 (JrazdasáíriprépiaryánKülső váczi-ut 1696—1699. 5
X AjáDljá ^ X
:5 kitűnő szab. Schlick-féle 5
jjKETTŐS ÉS HÁRMAS EKÉIT?
j* Arak: 98 Írttól kezdve. X
* Schlick-féle egyes és mélyítő (rajol) ekéit ¦ S
X X X X
EREDETI YIÜATSKkÉIT,
lesinllitsll »r»k«». továbbá
RMÁNYKÉSZIT Ö-G í
gőz-és járgánycsépIő-kész01eíeit
Í TAKARMÁNYKÉSZITÖ-G ÉPEIT, J
| gőz-és járgánycséplő-késííöleíei. |
fi * ImJQtJÍByasabb arak nt<IMt. 5
S Árjegyzékek kívánatra ingjen és bérmentve. 2751 6 — 6 5
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
oooooooooooooo
E q u I t « b 1 e
tlt&UtotUótánaság&ev Yurbbm aUpUUtott 18&» ben
liitositúi iftt löika. Jl-B W'12 527 Irt i< tini* nniu „ r „ 16U1U%[H
ai tS85 (vben kötött uj bütontí-tok öitusgc 244.829,014 Jrt.
Az egész ?yereméay a bittó-srottak közt osiutik szét.
Minden kötvéoy bárom év
inaivá megUnadhatttUnai Tálik.
Duointuii koralel *ea«rllgjnöka4g
Btrger is
2771 5 —• uraknál Nagy-K.Diiiin.
oooooooooooooo
Gyógy- szappanok
Itltuii, ír art. HulMrc Ur>»ii)ti rllrs. Ára 74 kr. - FutavMle ¦áMlyi MliMi (btcu)-«xap»aB). »j«fcllit r. »ar»dt»* dlra, ',lrii í* kr.. i.trti »U kr. Fuli-tfl« Ii*mvIbj *• !»>*«• fc*\jit*lMk rlIrHl Ma»au. prob.lt hiitoi n (ion a.U.. »ra 1 frt. - Káti-4NV-M>appaai ríV, k»r>*-. !>>liu4>w rth. rllra U kr. K(Vtraa)-«ÍIirrrt>«-osti»p«ti. arrraK'bh. ank -. (,'t»k.i ¦latnar*.
r*é>. >»>lo r> hurkkl'c *!!•¦. li kr. T*JiH«iacHirippu, ffJkorpa
U kr. Klr^tta-»Blkp>p«a u iéírmdiirrrr idlt-r* hat. U kr. CHjrrrrlM-tiMppH. Irrnaonaba t«l|rll#->i>»»sn. ii kr. - Braim*r-
N.-Kanizssn
ILt SEIDLITPOR
Csut raloil
éa M«ll aokamaro • Uoit ct*í nyo
mm láthmtó.
r&ti* A* Mnalát-. fej-, mi- ét foff*-jái likőrei g/óty.-U4 d
Fnairiffbotimézéssó.
MoU A.
r klraljl aiillltó.
Bécs, Tucblauoen
Horgonyzási vonal
A mntu «r kir. kitrtuánynyal
való pgyrmiFg sirrlat A legbit'. l^gj'iLb és l-pol. u vonal.
Flu meból Trlestbe
,.4ss>ria' g'.i/ia v 1623 to .n»") IndaL. Fiúm böl máj. 1?.
L(««oea iz«a>élyas*vllitá*i mPnet-jegyok, * agj-fin BálttácáJ é* tengert (•••eruálüt^-l vel«k Buda; e-t * M*íT«r-or»is ni* f5b» áltomiuitSl, tii.k Amthki f.-bb b->cyeirr. Eirn tárf-Mi; u fRyednií^ mely fal Tan jogo*it<aMa-ItjarorsTig fShb álloaáMÍról egyeoet racnttjcijeket árunUoi el Énekemen, kába.
K«kumio;ok a földközi teo-K-r Krt«be-»rt kiköiít ¦x.roara el* fogad (*tn»k B^vibbeo at A<lrili C»rop«Ktii én H-ifTmano S éa
W urak »'Ul Budmp-<i éa Fiomé-bag V«s»i ü^jnnk Magjarortíi^
r4«s4re llrarfrmoii Brotb^m ur
fHor^onjíáii vonal.) 2752 1 — 52
Kőolajfinomitógyár-részvénytársaság.
én (nr»t Fiuiní'b«n
Óvás.
Tado»i.»»kr. juu.lt. ho|í . gjiru.kból forjtlomb. k.rOlt horlókkil „-.i,,, k
e ikvui iíkuí* lUeuk.
H.rdi.i»kk. W.ci. ^«««. -". • ».ínktól »kk.l c..-k.l,»bb ¦•"••»». P-í... 1 „.0. tSl»n.k is u. mint . .1 ,^™nkb. .liilliuut p.trol »»ol hotjik lo,,al„,l„. í°n .lia.il .e»c..k . fofj.,.:4 ks.oo^cet kir^itj. ¦-«, t"»'» ü4rlalioj««k jí l„r. -.,4. i. '^'lí[^itU<ík „^lUi. r4 „ . fill„.L ,„..k^«taii 4i iP"*>.r. 1S« j«liu. 18-á. 1129,30 .. .. 4. 19* -áruin. U-*a. *38l» ... » k«l> lt!' "6.,.. .«„«
:i.y által im.^.s.bot[ büntst^mek t-:»x: ki m.ftit
HiW> ..1 kottidomúr. bo..i ksl.leMÍg«nk..«k tutiuk. kírjdk » t. k5i...,.eí.t hofj » f'»«l>biek t .íjit érdekib.r, .ooa) [• inkább fio'<l-»b. >^ui' ..i»..k«íjík, »«t
• t,ekélj.bt m.DÓ.éiO p rt-ol.um n.«c.k nnubbii ÍJ. b.Bem kmmj-bb t,jíli.«njr«ti ál fnjr., ».r uk tO.but.,n.^ t.k..t«t*»»«, jí'.i neiiett • i« • »' Jjáninkb.í .lt»lln»!t
• a f.wjilló .«.b»l. oko«k siiforu.n mejM.lö fy.rttDÍnyoko.k.
M od-o i, lj.l-ntá.t, < t>.I; . f.ntínliteti •« bárm»'í »á.. » »i rj»rtmanju.i» k>l OiOtt, riauailál felfedniur. í. Í17 • rítiwek ta.gbllutet4i«r. T..el, *ü»jon«tle. »t.
ISá« ápiilii h
KtelajDnonitígyar részvénytársaság
Régi hiro eves
KÉNFÜRDŐ
Fosta. Horvátországban. Tavirda.
oo
8! VARASD-TÖPLICZ

k déli tanpálya (NattorD}» allomiisától i é» fel irányi tárol W b«tl. H-eán él ll.a.itocii köll-kedé. w
2775 2-4

ff a legjobb minőségben teljes kocsirakomá- ti
XI _____l_l____ '-2.1_______ '______'11?a_____l_ 51
> m
MESZET
s
nyokban, jutányos áron szállítanak
íits
Ciliiben (Stayerhon),
kik <3u« k<<SEletet tartanak czement mész, port-}f landi-ctement, vaatartány (Traversen.) styriai 4j TH, targoncsak s több e szakmába vá^ó TI czikkbdl íh. 27d6 3-5
KlTánatm árjegyrékekkel azonnal szolgálnak.
Leveleinek magyarul, németül, horvátul
OOOOOOOOOOOOOO
j A le&jobb
cziga retta-papir
18 év óta öamert

It í R(i KlWeie orvosi
KÁTRÁNY SZAPPANÉ
o-n.«] t-Win é'y + k lil'.l i{<Bi.-i Ausxtria-Magyarorsmágbaii, Fr*nc«i» or«ság, Nómetorsxág, Hollaodban, Schveic»ban, Romániában « b.
Vllódí
LE HOUBLON
Cawley és Henry párizsi
óvatik
. Jhr.il, F*h1,
Dr. E. L.dTly, Dr. E Llppau. Ucti *«-(yé*»eti t*narok álul, kik a l«cjobb ajiánlato adták, ngj a kitaa5 niai*^. ralamot azt ejtiuifre nem ártalaiaa tinta voltárAI, t hngy miat ütul a tttn D«m4b«a tev«il*n.
OOOOOOOOOOOOOO
mint síinte u arcbőr luindenfele ligitátalans^al
ellen kuióüf>*oo a tüb, *t iduii Á« pikkelj antnör el Un
a Kon, • iöm5r r*-p^dréoj a te>j éa a**kál ellen, a aiepl<5, i
májtólt, agyoevexeíi roa»§orr, a fag^da^, a labrttadata,
a gyermekek raUniooQj: külső f* b«'eg»*gei ellen. Eieufoliit miudfu
kioek mint a b/irt tia»iiui moidóaier ajánltatik. ^~
iru (UrAbonulnt li*síiialrttl utasUAKHal eg)Qtt 35 kr w^
A Berg«r-f6le kátrái) siappau 40°/B a lömóuj f-ká'.rany¦¦ 1^
tártaim i> f-i'euébti godoífta v»n kéaiit*o • léujr eg -too kiilóDÜ^tik ¦
roiQd»D egyéb, a krireakodéink beo ai^fordaló kátrány .sciippkvauk tói, — ?
niTi «zen i*app«o 35"/, t^iic. •rin aujsgot tartalmas, 6ioom il!attiereiv«. ^
^ Gsalisol: kaertlése végett SS ••
a gyógyszertárakban világosan Berfler-féle kátrány-szappan a^
kérendő s ügyelői kell ni! dcsomaoglásra. L
Elosswré tkmánnya kitüntettetett a bécsi nemzetközi ki ' állításon 1883 ban.
Egyedül helyettes a bel- és külföld részére *
A. HELL nüra. Troppau *" •^?i,íáIÍ(.Í.4Vdrt"g -,
Prag«r Hé* gvúg_Ti«<*re«in«l B_
uert hanöaljott, u votryoo 10 i
n-fcxpeuem
_____ M tlfaiTtlIÉI
Bker knadrdik • (el«. hner > 40 kr baka vsló kiadás. Kifh«tó ¦ * iHari»»' FS-nktír
Priga, DWadt
Wajáits József kdnyvnyomdájábólNagy-Kaniuán.MGY-KAMZSA, 1886. Május 15-én
ao-in sz&m
Huszonötödik évfolyam.
pttfiurtlH ár ,.«,., . . 5 ftt-------
i m . ... í Irt ül) «r
,.«»•' '• ¦ • ' '«*>¦'
Eayst ***¦ IB ar II i i: r> ktéski
l,.,l.cp tirMftii" "- Mi »4^^> . „in-! n I vá-'i ¦ rirt fi HVILTTtlItDI
.roM"t M' krrrt v-t-f »fc fi
,..»ni.. ill <é. m ,,.'.« Pí.r.fc T ,.i . rí 3" k «......4Sk
ZALAI KOZLOHT.
A. lap ¦k^leni
y*fí récséc illetft köz [>«4i(( A kiadót.) Tatalboi b
BrTn-.«öt»tteii levelek gidt.iti.ak el.
¦UzlrataJ. vstxi ¦•¦
A nnqtj-k niitai ,Kereskedelmi Iparbank', a .nagy-kanizsai önkéntes tűzoitítgyUt, a ,zalamegyei általános lanttá-
tettiilit*, (i tiiagy kanizsai kisdeánevel/i egyesület", a „fwoy kanizsai tiszti-őnsegélyzli szövetkezet', a .soproni kereskedelmi s iparkamara' nagy-kanizsai kűlválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
, A I- olvahóközOuségbez.
Lapunk tecbnikai tiállitisl k& rg|. — mibént a nyomdákban gyakran
notott
történni — baleset fordult
sgyaoia. midón t lap első for-
intézú köreinket. — egyet illetőleg | nem fojthatjuk el, nem indoknál kuli aggodalmunkat.
Van nekünk egy nagy ellenségünk, egy félelmetes rémünk, mely közös s^rsa tau egész Európa népé-
nek, mely tengeri kígyója tán minden nemzetnek, mely iit a vén földnek megaggodt hátán él.
Segénység!
Bövid szó, de félelmetes ! — Magában rejti mindama részes té-
nijat (2 oldal) a szedó asztalról a f#pbe akarták szállítani, a siedó asz-Ul. a forma súlya alatt összetörött, s a már kész 2 oldal halomra dalt. _ Eltekintve a tetemes anyagi kártól, azt fájlaljuk leginkább, hogy j nyezóket, melyek kutforrásai mindeo eI alkalommal csak fél lapot adha ; rossznak, mcl ek elég erősek, hogy ,..,- , .,, meeíngaa8ák az országok lételét
unt melvért midőn a n. t elonze-u. 9. , , ,,j ,-,._
11 ' • , I biztosító alapzatot és feldúlják a
lót becses elnézését kérjük. !gérjak,' ttrstd,lnli rendet mely pedig ^^
kogy jövó számunkban e ht4nyt | legíonto&abb föltétele elórebaladá aoellétlettel fogjuk kárpótolni. sunknak. felvirágzásunknak és bol-
teljes tisztelettel "Págun ua ¦
a Kiaaomvatal. aI e)jsmergs a ),0| vállvetve igyek-! ...... szik a koronás fótöl kezdve, mioisz-
A mi legaagytbb ellenségünk, ter. képviselő, eeyházi és világi tes-
_ H«.tou. v«M.ka „«ikoi. - tflict- » jótékonyságban kifogyhatatlan egyleteknek számos tagja, ugy .Rossz idolét elánt, rossz cail- ^^ is , nép ,nvi)?i joiétének
lagok járnak!' elómozditásán hathatósan közre-
Régen irta eit a költő, és még mnníilllj _ mindig Uliló reánk. - Török, ta- L, mé)?j. ,
tár uem dul u^yan hazánknak— Föld miveló ország vagyunk.—
az ötök vérével megszentelt téréin, A t^mészet ei , hatalmas ur, - kelviszály. polgárháború Villon-^ vonással keresztülhnzza sok
gisa — Istennek hála — nem állja éyl mnn|tii|!0(lasullki SIimitá>unk éa
mját tD.ndama nagy horderejű fak- E uép ,nvlgi jó,éte 6rdei6bell ti
toroknuk. melyek szemmel látható- fejtett bu'zgalmank eredményeit.
Midón e szavakat figyelmedbe ajánlanám kedves embertársam vedd fontolóra még eme negszivleléfre méltó szavakat is : . Lég}' elégedett! * Ha meg vagy kevéssel elégedve elég gazdag vagy arra hogy fölöslegedből másoknak is adhass. — Nem a gazdagság, ni ti a birlok hanem a fölösleg tesz gazdaggá.
így tévr. s így gondolkozva el ne felejtsük a vallásosságot.
Ha gazdag vagy, ez nyitja meg szivedet és ajtódat, ha nálad zőrget a szegény.
Ha szegény vagy, az élet küzdelmeiben ez ad neked erót, türelmet és bátorságot a megpróbáltatásnak válságos órá ban. L1 ne feledd, hogy .szegénynek drága kincs a hit.'
Ragaszkodjál vallásodhoz, — szeresd az Istent, s igy akár a gazdagság, akár a szegénység soha nem fog téged abban akadályozni, hogy felebarátodat agy szeresd, mit ten-magadat.
S mi kell egyéb, hegy boldogulhassunk ?
A köitóvel kezdtem, a költó-vel záiom soraimat:
Isten ójja nagy csapástól, mi Magyarhazánkat 1
Oyula.
regetőket, akkor el lehetünk készülve, hogy a botrányos noldulás - egyre zönségesebbé válik.
Fizessen mindenii egyenesarányban egyenes adójához képest, szegénységi pótlékot, akit Az Isten gazdagnak teremtett, fizessen annak, akinek nem adott ; ee csak annak a kifolyása amit Isten fia mondott: ,Aád meg a szegénynek ami a szegényé!
65"/, -o*l egy 7, póudó nem öl!!
lag nyomról nyomra vezetnek azon boldogabb jövó felé, molyról a legnagyobb magyarnak látnoki jós lelke szállt. —
Ha emiékezetank e gyors dermesztó dér és itt ott
röptü madár elszállt a multak ho- :„:.,.._A_.. ,____,.,.:iV _ ._¦. :___
oába csak
od, ki áll neki ellent.
legközelebb múlt na-1 pókban bekövetkezett orszá os csa-
törtéoelcm — hol fényes, hol borús, majd meg vérrel írott lapjai beszélnek; ha bebarangoljuk az irodalom, tudomány, közmiveló-dés. ipar- és kereskedelemnek ma már oly meglepő sikerrel cultivált téré: mezejét; — ha meggondoljuk, hoRv nemzetünk.— ez a sokat hánM vetett nemzet, mily aggáhos körülmények, .mily vészteljcs viszonyok között járta végig az élet iskoláját s mint a nemes sczél az életküzdelem tüzéból még aczélo-stbban kerüli va^ eló : — ha csak elfogult pessimistáknak nem akarunk feltünqü lehetetlen elzárkóznunk azon meggyőződésünk szülte Télelem elöl, ily derék faj kell, hogy elérje ama fényes kort, a melyről az igazi honfi oly bűbájos álmokat szó, hazatiságának szent álmaiban, kell bog} elfoglalja ama helyet, a mely ót a legelső rendű nemzetek sorában oh méltán megilleti.
Már most joggal kérdezheti a •zives olvasó, — miért tehát a fenti idézet, mikor ily megnyugta tónak találom a helyzetet és oly jartatom lelki szemeimet hazánk culturaíis elörehala-
csontkemény fagy alakjábin, sok, igen sok embertársunknak vette ki szájából betevő falatiának egy tekintélyes részit.
Gazdag vagy, kedves lakója e drága honnak ?
Ugy ne csak a saját érdeked lebegjen folyton szemed előtt, ne zord el szived ajtaját az önérdek rideg sziklájával, hanem ha hallod a szegény jajjait, nyisd meg füleidet és Le légy érzéketlen annak — hidd el keserves — panasza iránt !
Szegény vagy, kedves lakója e drága honnak ?
Munkálkodjál Istenbm vetett bizalommal azon a téren, melyet neked a gondviselés kijelölt, bisz .Nincs veszve bármi sors alatt, ki el nem csüggedett !" — Ne nyújtózzál akkorát, bogy lábad kiérjen a takaró alól ! — Figyeld meg a viszonyokat, vess számot a körül menyekkel és legyen erőd azokhoz bölcs mérséklettel minden időben alkalmazkodni.
Hazánknak egy a tudomány és jenemben egyaránt gazdag kitűnőségével hozott össze egy utazás alkalmával jó sorsom. — Megtisztelő bizalmassággal kérdezősködött sorsom,
dasán? — Vagy csak banális frá- állapotom felől, s midón kérdésére
zisok akarnak ezek lenni, melyekkel az ellenmocdás zflr-zavtrábó! kivan Dán magamat kirántani ?
Nem ! —
Tudom én ia jól. amint hogy tudja más figyelmes körültekintő is, ¦oi'ép nem lakunk Eldoraban, sói 'ársadalmi kérdéseink közül igen sok vár még a helyes megoldásra, ne lyeknek megoldásánál a midőn el itak hogy jo akarat rMerlendi
adott válaszomban az elégedetlenségnek csa« parányi jelét vélte is (elhangzani, imigyen szólott hozzám: — „Oh édes fiatal barátom, ha ón csak előre tekint, könnyen egyoldalúvá válhatik a felfogás; tekintsen csak hátra felé, meglátja !>ány száz meg százezer ember áll még az öu háta megett, kiknek mindegyike boldog és megelégedettnek tekintése' ma»át az ön helyzetében.
A szegényügy.
E lap hasábjain annyiszor meg beszélt és fölidézett dolog még most is kisért, s városunkban sem nyert kielégitó elintézésére. A koldusok, egész se'rege ma is zaklatja a közönséget, és az elaggott tehetetlen szegény és munkaképtelen polgárnak ma sincs hova öreg napjaira lehajtaná fejét.
A népkonyha, meleg szobák, rongyos egylet, jótékony nóegylet pedig oly javaslatok, a melyek Nagy-Kanizsa város kemény földjében ép pen nem találnak fogékony talajra. Nincs is azért e kérdésben a további szó- és tagjirtatásnak helye, leghelyesebb, ha oioét iudnlunk ki ebben mi is, ahonnét kiindulni kell. nem a társadalom kezdeményezéséből
— (Nagy-Kanizsán ez mind halva silletett) hanem a vá'os közönségének, a városi képviselő testület kezdeményezéséből.
Meg lett már e lapban pen-ditve minden lehető gondolat, eszköz, minden szép jó és igiz czélért
— és sikere, hatása nfm lett soha semmiféle felszólításnak ; a képviselő testületnek kel! tehát beleszólani komolyan ez égetó ügybe, s ennek kell sürgősen szabályozni ez ügyet, ennek kell kimondani, hogy a nyilvános koldulás tiltatik, s ennek kell szabályrendeletet alkotni a városi sze-gécyek eltartásáról.
- Tessék összeirni a városi sze Kényeket, és szegénységüket megál-lapitani; azok éleifenotartási szükségletéről költségvetést készíteni, s ezt a közönségre .szegénységi pótlék* czime alatt kivetni Tessék .szegény alapot" teremteni, a mulatságokra, zeneestélyekre Blb. helyi dijakat megállapítani — s kivetni, s a bir Ságokat arra fordítani! Akkor lassan-kint megszabadulunk e kísértettől; ha azonban csak könnyen vesszük « ngyet, ¦ mit ajtajára koldjak a ké-
A Ctengeri-utcza bajai.
A minap a .Zala* b»n felstóiahek Cssngori-atcsat gyalogjárda üdvében, jelmestetvén a mérvadó k&röka ston kellemetlenségekre, melyekuek a ott ét arra m«Bök ki vannak téve ; d« daoaára annak, bogy att ssámot évek óta sürgetik at ai erre vonatkosd terv a déli vasúti tártalat igasgatoeága restéről mar régen a városi tanáceuak áiojujtt-tott, es ntár kösel egy év ó'.a elinései-lenttl bevsr, ás as érdekelt felek, sajnos tapasstalttukra eshogv aem bírnak ctélt érni.
Nőm tokára rá ásta Ispokban inler-pellácsió istésletatt a nagv-kaniasei vá ' roai ts,nacebos a CteBgery-u'csábaa fen-álló tsrtétbisleló telepek, és ugyeotseo lapok otolaó asámiban a Teleky-utcsábao léteso tenéibisialdák ügyeben ; minden stonban — amit lataaik — as (iree levegőben heogtott el, mert esők, akiknek feladata volna éemódjukb»B áll mindesen bajokon tegiteoí, még rá aem héfferitenek, előkelő módon igooralják t assal bisoay cseppet áxm tórödoek, hadd besréljenek, irje>ne*a> és tsólaljaotk fnl, amennyi: ctak teusik, asért járda mag aem ieat, baoem igeoit kárpótlásul még nébán; atát d*rab ter'éssel tübb, — es igy fog Diaradni, ét akinek nem telaaik tegyen róla/Elét ha a 70-80% — nyi köaaé^ pótlék fisetesére néave a várót többi polgáraival egy«njogoeitva raonak deajtrdaéa tistU, agéttéges levegő folöt-leges is, baRstslan it, hitt úgy tem jár abban as ulcsábtn aenki a tértétek által annjira msgfertoV.elett éa bütbödt Ieveg6 mialt, a sertéseket pedig onnan el ávo -litaoi kár volna mert tudva levfi dulog. bogy esen állslok caak a térdig éro tarai, tiastátalao, potvanyot helyeket kedvelik j«rre alkaimssabb helyet pedig, mint a Csengery-utcsábaa, egéss Kauiasán nem találhatni. — ergo ninca igasuk, akik eaen álispot miatt jajvettékeloek legre-nek tehát türelemmel, legalább a jóvó tsásad végéig, addig jöhet eholera a egyéb járvány, a akkor puattulni fognak — talán a törlések ? dehogy ! — hanem ások akik folyton augolódnek t paradi-caombeli állapotok miatt, t astán pláoe | fölöslegese válanit a járda kassitéae ét s sertések eltávolítása.
Boldog város, ahol igj okoskod-hatnsk ! De meg boldogabbak ennek polgárai, ahol jókluí ét érdekeik tolóit ily alyailag gondoakodnak ! iiits nem asabtd megcaáfolni * sokat a felséges dicshrmnuatokat, melyeket n«m rég • kötigaslási törTényjavaalatok tárgyalá aáoál aa ortzágkáabsn a magyar kozi-gaatátra minden oldalról seogedtstek, ét fényesen be kell bizonyítani, bogy váró sunk réssérol átoknak egéat hostsn soro-ssts teljesen ki van érdemelve.
Esen eljárás — úgy blatt lik — kell lo világosságbs tflnteti elo kósigasKaláei rendaserünk ason veasélyet esjyoidalu-tágát, mely abb>s áll, boicy hatóeág.ink osakakkor élnek hatalmukkal, m:d<n arról van Jió, bogy a polgárokat aa állam ét a kösségiránti kötelességeik teljesítésére habár a legssigorubb véitrehaj ás) estköiök alkslmasáas mellettit, tsoriuAk ; de m:d*n vltsoot a poífárok mB|(ánjogai ét érdekei firogns-kfeséstaoktt k« ese érréajre juttatni,ekkor kiki a maga módja aserint bol-dogttlhs.t,mi uraa eaavaakalannyit tetten: .Polgárok Bektek esek kócelességxilsk vsaa*k, 4s jvfailok Btaossaak."
A közönség köréből.*)
Tekintetet ttrrketttö ur I Becset lapjának legutóbbi asámábas L—Is aláírással egy kötleméoy jelent meg mely a Sasrvsabin Htott BSgy mérvű hatard játékra bivjs fel a kosöntég nejeimét. Tekiotve ast, bngy a Starraa vendéglőbe járók mind intelligens uri emberek, kik kost egtálalán DÍoct sspiilerB t lio^y esen nr k ú^y ét avval tsórtkos-nak, a hogyan és a mivsl Dskik legjobban tettsik, tsbit esetleg kártya ji-ékkal ia : ennek hstard elnsvesését a legbatároxottabbs vistsaatasitjuk, an ? -nytvsl it inkább, mert at egéat múltkori teltsolalát aom mát rétien bossanál egy oly fiatal ember rsaséról, ki a kár'yajt. tékban ttiotéo restt vett (tehát ilyenformán A is hasard játékos) a néhány kraj-ctárktját elvestitolte. Ha nyert volna, bitoayoaso nem saólsl fel.
Amikor a jelen sorok ssivet köt-lésére folkérjdk tek. ssrrketsto urat, vagyunk N.-K.aniaián. 1886. májul 13.
alásatot Bsolgái S...m e. S, , . .
H i re ti.
— Erdösjr Kugroia öo népeit mfiriMtoÖ, Tároaaok aidlöuje — amiat bit-toa foriaból ^rieaUlÜDk — f, hó. 20-án vároaunkbm jfi. E hírt örómmei vtjaatiftk a egjattal fölhívjuk rá a „Magját- irodalom — im n.ttvéat«t-pártoló egjeaüle?., fígjelm^t !
— Savauyu Jósai büoporn egyr« tolj a iiombatbelyi törvéaj atékoéi. A vádlottak egy bed — másban beiaiD6ré»bea vanoak. A tárgyalás igeo toka íog tar-taoi, mert 200 t»nutkell kiballgatai.
— Viassitinagyarosodő kA-
¦ség. A mapyaraág tástlóbootáaát «vi oláhok eröatkkoa*ága»i tsoktik dotosdí, ¦ mint égbekiálió igataágialaoaágoi •tere-tik fölltlotslDÍ. ttt állilvÁD, bogy a nap íéavtelec-kelletlen tdja gyariüekeit a magyar nkolikoa > at ugynevetett ria-atamae jaroiodáarói aem akar tudói i«m* mit. Éketetavu catulat erre tt a lélak-emtló tUoeméoj, hogy noindaiokbaD a kösaégekbeo, hol a lakóaaágbaa a magyar loatármatás értelét föl lehetett kelteni, nemetak arra jő t meg a bajlkodóaig, bogy megmagjarotudjaosk, h«D^m a mi mioden félrMnagyarátiat kitár, at oláh valláít, a görtg k»tboliku« hítetiaölbagy-ják. Ilyao koueg például Kiabarcaa Ha-nyadmegyében, hol máafel eatleodo alatt 90-re emelkadott aaok iiímt, kik a r«-formálói hitre áttértek, Moat a többi bit-aoraoaaikkal együtt templomot akarnak ípiteni, ¦ már gyűjtenek ta rá.
— A «yöngéd(elen cleráot. Ai illatkerti eletántoak van egy igen htUé-gea tiaitelője, egy hölgy, kiaek már bátran lehat éréi után kutatni. Ennek a fó-mulataága abban állott, hogy kttsent mia-dea delolítt ai állatkertbe at eNfiothot, kivette biirnólot aieUncéJét ea megkínálta be!Öle a kelet D»gy fiiái. Kelet oagy 6a kinyújtotta ortnányái afolazivta a bor-nótot a ateleooébol. Igy atutáo bíiooyo*
i hallgatag bitalom fejlődött kT at elefánt éa at öreg kiiaaaiony kost, mig aa utóbi meréaien viaasa nem élt a bisalomma). A minap tréfából fireaen tartotta od« a ase-tsooét as elefáotoak, at beleasagolt a at tán indignalódva hutta víasm orr mányit. A veo kiaaaatoDy gj5telmea moaolylyal dug'a a ételeacét eeőköpenye fúUö taebé-be, de oi6me korai volt. A.i elefánt egy-¦térre caak kinyújtotta ormáoyát, b«-nyal* a saebba • a követkető pillanatban a tielence eUttat as el-fáoi-gyoaaor véff-teleo üregeiben. A véo kitaatsony k<t-e«gb«e»eae határt oem ismén : » «tnlencse •ttoesüst volt, atonkivul családi errklyn. Végre aa elefánt háti ssomélysete nyugtatta meg astal a viga sstaláteal, hogy a •seUnce nem tüohetett el örökre. A tót a a vén|kÍaaatzoDjmÍDdan nap várjm steloa* oijét, de hiába várja ... A ki nem hiaai gyóeodjék meg róla.
í- L rovat .•VoMift a
a1 att kostöitekért aem vi-sa«rk.HDSZOXfiTfiDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886 MÁJUS 16 fa
-A 1 eiü'ik. nrvelök, valamint a tanügy barátait tiaitalaitel érte iítjük a nagy-kaoíesai kath. fftgym-naiiuaban 1886. érj mij. bó 22-én d. b. tartandó sárüncep4lyr&, melynek érdekes mü ora a köveikeaő : \) ..Nyuea**-taló,a Motarí-'ól. Eóadja a tégy ma *s -ütni férfikar 2) Burgmttller op. 105. „Éuáe brillanté." Előadja a fftgytnnasi-urai isoakar. 3.) .Boteg leány " Lgreasy B. után. Előadja a .Sgymo. Halarda. Ábránd. dVmü fele
.lelte, t.bat viaa.a-.dla ók.t •• eleloek.,. -irel mar korább.o h.llnlt., bőgj •gYOarmad. aionb.n f«gj <• .h-baláU:Bau..a.« aegigerle, hogy At .Bárhol ia ™ ¦ - -- - ' m.gl..i a. megriir, r»nd«.n tiltott pi
tieoTedott. — Kő Ölte velüak esen «ae meayt mint olyan xomoru ritk»<ágo', a miijenre a legöregebb emberek .t-m «¦¦ lekennek.
— •fgbiTÓA.al.megjoi g.ad. «g;«-aliletnek f.é. 20/123/886. H. aMl mogbisattam, Nagy-Kani ó ló
// g
bogy a Kaniaaai jiráa «a
r. t. Tároa terftlelébes tar-
gy
totó ¦ k lóteayéw ügy iráat erd.kl6d.oket egybe biváo, — TelQk a kerületi ,Lote-
m.gl..i a. me l bd
, gy
r»nd«.n tiltott pi~- l Vi
tolyl hordoioü magával. Vaai midőn beteg barátjátéi h.za felé O-eat, a parkbaD Ssummer aljét állottá agy nagy doronggá!; ö tehát önvédelemből lön reé a verekedő emberre, aki kttlAebea ót ütött* volna agyon.
— Kémet alapoMftg. Nagy hire
tsd a porost hadseregünk ai egééi Tilá-gOQ s a poroswk maguk fSkép -tért dicsérik • tisztjei kot. n-rt aeőrnyee lad
nyéea biaottsigot" megalaki'.uk ; midőn
Eid.dja a fogy
dijak kio.stás». 9) .lndulú," N.i K ol. Eló.dja • fogymu enek-ea 2eoe kar. Diülorníi.i A lenti muior igasolji aal, bogy > tár-ü epelyen ré.«»erok ak
ikar. B) A pálya- | Kaoiiein délelőtti 10 órakor a ..S.arraa'
TOBdéglíb-l
1 Atsó-Rajk
'váa a. k.
ssiveakedjenck. 14. Kotíer Ist-
s mily nagy hsssnát vaiték enoek a tudó minyuioak: mikor a berctér elóayó* pontj.it * gvámolulafl franciák orra előtt
jrgymáeutái m-fraxailották^
aalán ep
.kogya
felhívjuk u ériekeTtek figj elmét üoepeiyre.
— Kuni ina város gyomra «lf«-gyass'ott aláfolyt április hobao 2ll darab szarvasmarhát 658 drb. sxopós borjut, 5 birkát, 173 t-ertésl es 7 láda h.lat. — HA- m mi bejelentve nem lett, ki tudná est megmondani.
— Siereursélleniég törtéat f. bó 7-o CiftklornyÁD a Pruasat-feie hás épité- j Weiat L. és F
Még bulnap és héfón j A Unit városunkban, ajánljuk efel-tte élvexetes vendég eló-adttokat a »ziohá«i köaöoi^g figyelmébe. liytttt n. Schifter Kálmán
egy siabadságoa ki "udapestre. a pecsétje
ia utáD kfi.dfttt altit a melynek igy siói: „Án d»r W-hrmann-" A. K. Bud^poat in Roes-
T.luégü helybel, 6.1.1 kerekedő Wyó j, éup'ti«'i. Tiugol'b.Tukk.".«.
9-éa tartót,.-kQvíjét L-l..,*. Réo«J kji h P flttd ,*_ Or„,«™ág-
Jo-ef aldb.rtoko. kedve, leinyáva! Her- ,,„ hkJJ g,.,,.^^ . k „L
mini"11'1,e.n UdV* kL'>* '7ruk"-l«bbak roltak m.»t. ti... «VTi. KW>.
séaél. A komi? haladlak.
munkával <nár a. em.- ! eljegyct. m.j-á
k ll l l KAL W A A
tebát állványokra Tolt
g y
aiükaeg, melyek egy roaae azonban tallér-beltetvéo, óaMediilt. A rajtuk dolg"ló 2 kómivea s 2 kia.i'lgáló leáoy ia Uiuhaot Al ftgyik kömivea életveez«>lyeaen, a ma-
kereakedí „ellemdu
;ség tagja f. bü 9-én j h .kKoha Ignác. beljbe-!^
,,, iUk ugygo.dol-
h eiiki
„.. hogy a „eme
itrik
S.i

műnk. mogj-lenéaít t.nj«u m.ginkn.k e«e l«g
*rde'
tt tea.-. kéaobbi
bővebb bírálatot Add'g is aaoabaa bát-aiánlhatjak e anQvet olv.aóiaknak, ot.iy Bod.pa.Ua Petrik Géia k&ayvkereak*-deiaebea (Koroa«hercs«ff u'oaa 16.) r.B delbető meg. Futóit példány ára 2 frt 50 «r.. dmkotiaben 3 Irt 50 kr.
1570 Ikv 188«
Árverési hirdetmény.
A nafy-kamaami kir. tör*.a.k tkkvi aulaija r*a>éról koabirré éíel.k. hugy Zal.m.it,. OMieiil.tt árvatára végrehaj, Utónak C.om . Jáao. vigreha|iA.t.M,,^. lakóa elleni 126 frt. 42 kr. tőke.
.._ .----------------- -- — —¦ ip,oaai laköa elleni 1Z6 trt. 4Ü kr tők,
— iBtl példl »»cok6íöntég»Zi-|jg80 javaaaW 1 tAI járó 7*/. kamatai, 30 i. Nem rég egy ismerósflnL, i ki |frt gj kr p«r, g frt. 56 kr, vigrehajtá.
óira
Tértorlódással, főfájással erős szivdo-bogással, étvágytalansággal, egybe kö ött makaci szorulásban szenvedett, házi orvosának külöu ajánlatára Brand
>jtáe
kérelmi, 9 frt. 50 kr. jelenlegi I mé( fo|. meraleadó koltaégek iránti végrehajtási ügyében a főnt nevetett kir. tőrvacék területébe, tartoaó paci 494 ... tjkvbes A l 213 hr... 480frtr«, 2487 hr. . 7 fnr.
R. gyógysierész svájezi labdacsait j39l hrl. 2l trlr. 46i hr„ 3i frtr. ,M kérte egy gjógybzcrtárban. Az illető hr„ 82 frtr.. 1208 br.». 77 fnr., becsli gyógyszerésznek, nem tudni ni ok-'iag.tl.n a C halait P*p Jáoo. é.
Fi Káli ji bkbl
g g
nem TOlt valódi svájcii UbdtCaa, Fr.nc.io.
a vevót arra akarta rábeszéld drb-
ho,y
vevót arra akarta vásárolón
Roaália javára bekeblesett 1
r4w,iin, um. marna legeltetéséből allé izolgalmi-
íját gyárt- Juliug 27^. d. e. 10 órakor. Pac-án *
máDvu labdacsaiból, melyek miot a köwég biró háaéDÜ Árvay Lijos tisni
valódi 8?ájC2Í labdacsok roltak C80 Ögyéea, ?agj helyettese kő«bejóue>el
m^olTa, hint, úgymoDd, ezek jobbak Bi*fieruodó nyiUánoe árverésea eladat. és olcsóbbak is. Szerencsére a beteg
a különféle atiozatokra mar régeb-
kikiáltási ár a fenébb kitett b-ciár Arveresni kívánók tartoznak
ben figyelmeztetve létén, azonnal bec.ár ~tO7.-át k*.ipéo.b.n v.gy «v« otthagyta a gyógyszerészt, hogy egy d«k képe. papírban a kiküldött k.séhet más gyógyszertárban megazerezze a
léte
rálódi Brandt R. féle labdacsokat. Ez
Verí köteles a egjenlŐ réMlstben, még
Tételárt uarom p-rdijr, : as elsót
¦hívó A kógyirberki viasea-j"-1 °
bálrocó tartásig f. é. május bö 30-in ' - Benedek Aladártól eo.pok-
Goíséti a »endéglob«e d. e. 10 órakor : "n jelent meg a sokak ilt.l kir.'.ncaiaa
•iksu.yo.an magseb-sült. A leányoknak közgyűlést tar', melyre érdekellek e«n- [ »árt .Romiak, kittelj* ca.mtt eredet, ' eey ki. horma«lá«>o a iiedséren ki'flt más n,i ti.atelettei m^t^^oik. A k«H- , "ge-y 2 kötetbea melyről már több,
„ülée tárgyai- 1. Ai Ib85 június ¦afyobb Wvároei lap igea kedread és 7-én tartott kfiigyiilés ilul kiküldött irodalmilag méltató bangón aaól . Mi!
aiUo köretésre méltó példa s minden « ^„^ ]Ogw6re emelkfdé^.ól .iá íérevezeiés ellen meg leszünk óra,! taodó 1 h6nap alatt, a másodikat ugy ha arra goodosao vigyázunk, hogy » a no 1 2 bóoapela't, a harmadikat < Brandt R. gyógyszerész svájezi litb-dacsainak cz-^gjegye : egy fehér kereszt vörös mezőben i Braadt B
bajuk nem törtéat.
— HnuBSágí ajánlat As
napokban több párisi Uptttn a köreiké Ő bixoiiság jolemés* « b.m..^i .jáui.i t,1'. olva*h*'ó: ,H*a- t*r. stámadisokrol.
talooit vagyok, ért jóTedolmim V2 ea«r rétmeaterrel kötőit aaertödéaröl. 3. t*\-fraok se^y vagjODtalan l-ráoyt óbajtoa. oöki jelentéé a o«»tonián elko»etelt ki-fele.égül reuni. kin«k nem lest aaabad bágások büntetéeeirai stóló • általa ki-Bem deréktütu'. sem íurtöíöt. t«ja , sem boc átott hirdetmenyrJ!. 4. A lournuret viseluie, mert utálom a terme- alapsaabáiyoknak al 188Ö. éT saet eltoraitását. -- AjáaUtok „Terme- *Cíik értelmébooi moelositása 5. Jeleo-safl- cximen a kiad^hivataJbo* inléien- tése a kiküldött bisottsAgoak a csator--gjelei.! ¦«¦.«* siakastá^ak átvéielérfil. 6. In kiváat, ! <éíke(Jé* a csatorna alsó sikki>ai&n még (•Mt fel- ti nem emelt íöldréssle- kiásatása iránt
.. jé.enkeMiimis.'M-sHent tud- ?¦ Mérnöki j«!-otés a ceatorna áll-pe-¦ ¦ - - - A'aó-Rajkon, 1886. májú.
L>pTe*4r M ki-dó: SZÁL4T 8. F«l>16t .¦»rk«.*iA : TASS ALMOS Uptul.jaonoi: WAJDITa JÓZ8EF
réíileV
utáo aa árverés ¦apjától isámitaodó 6°/t kamatokkal együtt a« árverés., felteieiek-
, ben meghatározott helyen ee módot a tok
jeeeriat leiUetai.
1 Nagy Kaoiaaáli a kir. törvéoyiték
IteUkkonyTi osttilyánál 1886 éri Marcr-
. ui 13-án tartott Illésből.
Éveli
m^griasgáh péna-1 egyelőre egyaaerüeo eaak jaleesa« 2. Eoöki jel-DtésaL
dók • a
S»ha aphirdetei tőübírór aieíígíereaí hoiomAo/t qscd jl U
nillik a neveiéit lapok hirdetett rovatában a követketí koilem.'iiy : ,Pöu üok oinci s saÍTflafD fug«dnáak férj cm k egy tisenkéteaer traok )ivédelemmel biró '
í 10-éo. Koller Ii'.vio' elnök, | — Orosiláa vendéxlö. Érte»it
jük t olvasó köiöeségüuket, bogy *
magas hivatalnokot ; dehogy érte a de- f na t sevexelt csinosan b r--ndeiett a rtákfüiúrói, a touroureró'l, a fürtöktől le- i minden kényelemnek megfeleld ven-uodjuok .. .ulvau uincs! Tobbpariei mV'déglót. f. bó 15 tfil k esd ve as eUnyö-íika éa jel jsen ismert s élelreraló Paulin Jósaef •It darurári fürd5 rend-glós vette át.
A kOraüttiÜléenek
mid példijü Ádtoi Tivtvjar i kéi ki
pj ggy
léai képviaelo- ki 1335-ben *raiet«tt s mir 38 éve leijeieD ok. A do.ogotik '.örténo-te at, bogy Anyo* T. — miot 13 évt» gyermek — rétit vett a 48-iki ¦sab«dsig-h»rcib»n, Ujbiti vad mi caapatábao, ¦ elfogalvio, a gyermek-katona ai elIeoBé-g©i parancaook iltal 30 botiltéare ilelie-lett. A lealáxó büntetés végrehajtása ^latt a kiÜlott lelki «envedé« követkes-tébíO a meggjalAioti ifjú bóa megAasült. — GyilkOKHÁs. Múlt bó 28-in ÜrbAa Janót kaltoai lakoanak 16 eve« fia eltűnt ; a megejtett caendoti nyomó* ik fli Khid k hb
Minden búvebb«t a kóriratok kötőinek.
; gj
aiaok foljlio Kehida fekvA éa a. kalloai
y
köiaeg határába
aolűhegy batárira
fld l6jb
nyúló ugyoereKett irtáaföldek dul6j*ben a gabonavetés kosötl egyooülre talália'oa ; több körttlméoyköveikeslében a gyaou Német Jóctef kallóai begypasatorra irányult. Vallatás alá vétetvén b^iimerle, hogy Orbáo Jánost f«jisével gyilkolta meg. — A fagyról igea sxomoru értv s(llé«eket ve-.tüok miadco frlSl. A ti'IÖ — kivéve Bila-.un mellékét — löbboyire miDdnÖtt eltagyott Türjérö] a kÖveikeiS sorokat voltuk : f. hő 8-án a f-gy e vidéken stöllőt éa ugy latsaik a roasot ia nagy-rétiben tönkre tette ! A rét nagyon le-baagolt és buakomor ! Tavaly a jéjj, most a fagy 1 ! Ht>uá mng egy végrehajtó is
gy g gy gj
leaaámoló a népen! Sanyarú állapot ! ! — Végedi Invelesőok irj*, ho&y Veged és a körül fekvő köaségek határaiban ebó 8-an virrudóra, dér lepte a me tóaéget, s oly erős fagy volt hogy *e udvarokban, tebát ároyékos hulyoktu, a ¦Babádban vult edényekben a vn értsen befagyott — Rotaban, gyümölcsbea és a asoRdbeo, tetemes a kur, — a máanemli vet'mények, is felette sokat saenvedtek a folyton düböogott erős, és fagyaaslóao bi deg éisaki síelek miatt. —
— Fecskék tuegfitgyva. Egy elo-ke'6 úruA kuoyea iiumakkei ír', lewlébon koxólle, bogy a fulyÓ bó 8-*ta virradóra volt nagy fagy fe>lkalmáv»l a iavan?Dak kedvei elohiroókei a fócskék koaQl igen •oktu a féac-kben megdermedve é* ében halva talál', k, hasáb»n é* goadaságl épületeiben levő omi'I féaakakft itkut.tt> és a dermedt madárkákat bevitel e a a -lag nubaba, boi aatkaak két harmada
ajánjuk kotinaégtiak S^yelméb*.
— Paslearn^k lrpasisiol a hire-!
eiébb. VaroslAdÖn aminap, mint ir-' ják több, állitól.g veisttt kuiya csatangolt. A meg mar uk üt rgy hire* ku-rusjló fogta Ápolás alá, miodeokinnk be-, adván egy p-pircaédulát, melyre es volt — Tini — Lini! L» nini ! A kösui ciakuf;yan egy aem »e-ssett meg. Erre moodja ailáa kAdencsi-¦ T ni meg a ívni, de még =- dr. Pasteur u !
— Rák a Balatonban. Közda->su dolog, hogy eselAtt öt évvel a
rák a Balatonból ismeretlen ok miatt ki-pusstult. E megtogbatatlaa tünemény
lólöU annak idején eleget vitatkosttk a ,irm«aset-barárok, de határosott v*l»-méoyre nem juiotiak. Mint B»latoD-Ffl-redrÖl értesülünk, a napokban iimét láttak a Balatonban rákokat, amit talán annak lehet köitönni, ho^y ax almádi ba-láasok által oégy év elótt kifogott rákokat a B<letonb* rög'ön >iaszabooaáto'-ták. Bixony jó! teeaik s halástok, ha raj-
a vasnak a rák tflayéaaiéaéa, mert bi-aooy a balatoni rák és ax ialetes húsa fog»s mindig hires volt és uagy haatoot
hajlott a balalunmel.éki lakosoknak.
— Tüa- folyó kó 6-án reggeli 9 óra tájban a véstbarADguk koogáa* riasstá teí a ietonyei laiosaágot, a midfin a völ-
alatti u ctábaa tü' Qtölt ki. O'U-sára a járásbíróság, adóhivatal, aiolgabi-'Ói hivatal, as (irodalmi tiaitség, papság, lanitósig sxóval mindenki egéssodaadas
aal tár»dosott. De
?d ennek d»caáre
légy lakó hát, oftgy P*jl* és több apró lélto« gasduági ApftUt esett a láagok mar-Ulé.ává. — LrBb«rélet nem eae'-t Aldo-saml. A tüi gyufft által tönént. — Itt as Üdvö>séges tanaiság M, hogy a gyermekek előtt sArva kall lartaoi a gyutát.
— TAredrlme* ft«be.snarré» Simon Pét*r nagycíoki legény türelmesen bevt>!}.>tU, bogy 8iumm-r Pétert o ICite setven a ceuki parkban 8sommer ugy«Dis birea verekedő lévén, valaaájros réme voltCeaknek és vidékaaek. Boavét hétfői ver*kadéaéaekaidocat«i még nőst ia fek&aaoek és Simoo épen etek egyiké-aél *uli laiogatobaa a mu't vaaáruap aate
Árverési hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy Mfcrsbtli Sons 4 Comp Limited ezégoek Reích Ferencz elóbb fölsó hahoti jelenleg gzent-ba-liisi lakos ellen: 3811 és 33OÜ ft tőke és jir. iránti végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai kir jarásbiró:?g 2750/1886 p. szám alatt kelt végzése folytán 1886. évi MajlK hé |8-áfl a belyszioén Szent Balázson és FQzvölgyÖti és pedig Szent-Balázson d. e. 9 órakor. Fűzvölgyön pedig d. u- 3 órakor a biróilag lefoglalt góz-ruozdouyuk (lokomobtlok) cséplőgépek és malomszerkezetek készpénz fizetés mellett nyilvános árverés utján a legtöbbet igéróoek Kés/pénz fízesés mellett a be&áron alul is eladatni fognak,
tt F A crrinlieeo. évi omr. kli'.H.* '
A \i!c".i 1CC2 evi kt*Ii!^kr^i\ 1 Afctcr. l&^Z.i neTDX«lk gyóg\ :
A ttió:.til tte.T^i
fíí-fi'f t:
d «:Ur.c.i:i oklevéllel. ihv*ií:mi .1.
.. kUniti* .n exflst-éremmel.
ázd a. kUliiíiaoa 18S<-j«n ez. i
A budt.r>«3t! 1CQ&. eri orss. klaiut«eon i veiaeayképaKság-ért.
v éremmel
hazánk
legszénsavdúwib'u
SAVANYUVIZE
ot tttrc fOleg t\z eméaatiai xavmrokoál ¦ a gjorronMk . ÁltaJábno tv vis miod&xoo k6roki>al kiráiú ti<j*lii. a é
g
Borral használva kiterjedt kedveltsegnek Örvend. |
íiniUr
Edeskuty L.
. kir 1,1. !
Máliibilál
Ug7.T'ntén kapható miod«n
Az 1885-ik évi elszállítás
1.800,000
S^ I
Nagy-Kaoi tBán kapható: Fessélooffer J. Rosenfald Adolf L Sehwari & Taober, Manón & Hnber Prezlmay«r A Dentsch, Marton | Adolf, Haj Máljis, Strémm & KIcíd éa Zehn«er Lajos nrakoál\Ai;í-kAMZSA. 1886. Május 22-én
21-lK
Huszonötödik évfolyam.
>""" *".
» fit-------
Sí írt ÍiO kr
LtyM uaa N kr
II i i: I) íTtií
arilTTÉMBI
,..„.»kr..i l'l k'^rt »-t-|...l. f. 1 kl„„uí i ill»'*« -'Ód-ó rcrnb.r iri . rt 3" k am«iewdfik.
ZALAI KÖZLÖNY.
naoy-k nizsai „ Kereskedelmi Iparhank*, a vn
tűzoltó- egylet t a „zo la megyei általános
%tülrt' a mn<19y kanizsai JfctjafaftwveZ/i egt/esület", a n nagy kanizsai tiszti-irruegélyzö szövetkezet*, a ,»ft/>r<mi kereskedelmi s iparkamara*- nagy kanizsai külválasztmányának hivatalát lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
tur«p> békéjének láthatárán töltete pontok lOnedetnek fel, meg megújul" kfltóoféle il»kb»n és el De „élésben, de ezen moigalmak inten
Miamin' •?- eredetük is egy okra rezeiket > vissza. A belgiomi mox-tisut zavargása még le sem zajlott. __ ¦ láthatár még nem tisztult w&f : a felizgatott tömeg kebleben , vad indulatok dühös csatája még no« is dal, s már ujabb és bor jtHtócausxtrófa tartja izgatottságban ,i európai oép czivilizálubb és in-telifensebb osztályát. Ez a paraszt litadáü Qalicziában. Itt a babona é- hatáságban tespedó parasztság,-amott a félrevezetett, felzgatott és sorsával elégedetlen munkái osztály iig vérző sebeket t béke és jó egyetértés testén.
Mi idézte eló a belgiumi mui kisok zavar ását azt igen könnye kitalálni. A gazdasági válságok, a m.produktió, mi Belgiumban az ipar-icrén is mutatkozik, a tőkepénzesek biszonvágya és lelkiismeretiéi, törek \ése s rohamosan való gazdagodásra i munkások helyzetének és erejének kizsákmányolása mind olyan ténye-zók, hogy a munkások közt, kik csak uapi kenyerökért dolgoznak — s igy tengetik nyomot uságteljes életöket — az elégedetlenség csiráját elhintsék hozzá járult még az is, hogy min denfltt akadnak kétes eiisitenciák — kiknek veszteni valójuk nincs s fótorekvésőket oda irányítják, hogy a tömeget tévútra vezessék s saját undok czéljaik kiviteléhez felbasz nalják — s a zavarbati ók is ha iaszhassanak. Az ilyen proletárt/l nem törődnek azzal, hogy kinek ár tanak és kit tesznek tönkre, ók csa izgatnak — nem gondolva azzá h<)gy az égószikra, mit a tQmegköz4 wtnek, minő vihart okoz — s hog
egyálalán kivihetetlen elvükkel használnak-e. Ilyen agitátorok vezetése iUu dulutak fol Belginmban a legelsórendübb és legnagyobb gyárak, hűl sok ezer mnnkás kereste kenyerét, — és ezek benyomása alattt égették fel a galicziai parasztosa liczia egyik legnagyobb kereskedó árosát. S az eredmény mindkét be-yén a lázadókra nézve semmi, mert a gyárosuk a munkabért fol nem emelhetik ; s a parasztság sorsán m enyhít a garázdálkodás ; de a kár mindkét helyen kimondhatatlan
,A ki szelet vet, aratja a vihart* — régi és igaz közmondás, — s ha az állam és a társadalom figyelem nélkül hagyja azt, mi őt közvetlenül érdiili; végre saját kárán tanulja meg azt, hogy mennyirt szükséges az elóvigyázat, s hogy mekkorát hibázott. Nem politikai szemüvegen néazfik mi ezen társadalmi mozgalmat, — az országok politikáját kritizálni nem akannk,
— de azt mégis kénytelenek vagyunk kimondani: hogy a szocziális mozgalmat ngy Belgiumban, valamint másutt is ez elégedetlenség idézte elő. Ac belgiumi munkasok — kik vérrel és pénzzel adóznak, ugy mint mások — nem részesültek kellő figyelemben, és sem az állam, sem az ottani önzó társadalom az ó ér deklikről és megélhetésükről nem gondoskodott annak idején.
A galicziai ptrasztlázadást eléggé jellemzi azon jelszó, mely alatt a bnta ás udatlan tömeg a földbirtokos és kereskedő osztály ellen ront; mert ahhoz — hamar kitelt adunk a keringő híreknek. — hogy egy egész néptömeggel a XIX. század atolsó ns gyedében el lehet bi tetni azt, hogy a világnak még eb ben az évben vége lesz és elpusztul
— óriási o'tobaság szükséges; de jellemzi a galicziai pira&ztlázadást
az is hogy a vallás és erkölcsi élet nem jó lábon áll, és a felebaráti szeretet egészen kihalt, s hogy az izgatok, oly elemekből vannak, kik legközelebb állnak a néphez és kiknek hivatás volna a aííőtséget, mely
tudatlan eloszlatni.
Csodálatom
paraaztaág is elhiszi a utasokat, hanem az.
néptömeget környezi
azon kan az, hogy ugyanazon rémhit van elterjedve a horvát parasztoknál a Dráván tul Nem az csodálatos, bogy a horvát babonás ál-bogy ezekre sem hat megtéritóleg a rémhit, i a gyűlölködést embertársaik iránt feo-tartja sót szitja. A horvát parasztság szintén azt hÍ3zi, hogy a világ ,k 1886-ban vége lesz. A tömeg buzgón imádkozik, búcsúkra éa templomba jár. de az eredmény *eu az, hogy bekfiljön ki a szomszé dos magyarokkal — hisz a vi lignak agy is vége lesz. — hanem gyűlöljük őket Igen. mert a horvát ladrágos uraknak és a papság és tanitóaág jónagy részének ériekében áll, hogy a tudatlan tömeget ellenünk izgassák és ocsnány elvükkel ka-ezérkodjanak
Azonban valljuk be őszintén, nálunk is lefolyt a közeli múltban — bár nem oly dühös szenvedélylyel — ilyen forma mozgalom, s még
rasztság józanabb gondolkodású részének köszönhető, mely nem eugedé magát az áramlat álul elragadni.
De korántse higyjQk, hogy az égószikra, mely a nép közé dobatott, kialudt — aót titkos még loly ton mOködik, növekedik, hogy minél nagyobb erővel ronthasson elő; s félő, bogi a nép, mely kényszeritettett — a sajtó és mások által — miszerint a zsidót elvből gyűlölje; ezen gyűlöletet átviszi az urakra és papokra és a galicziai parasztok példáját ntánozza, mitől a gondviselés óvjon meg bennünket. Az nj kataszteri rendszer, a nagy adók és folytonosan alábanyatló gabona ár igen sok helyen elkeserítette a pa-j rasztságot. Az elégedetlenség és el-1 keseredés sok mindennek lehet kut- j forrása.
A magyar államnak, de különösen a Uradalomnak felette érdé-' kében áll, hogy a belgiumi munkások zavargásából és a galicziai parasztok lázadásából a kellő tanulságot levonja. Először is pártolja a magyar ipart s tartsa kötelességének a haza minden egyes polgára annak javát előmozdítani és azon lenni, hogy az minél előbb telvirágozhas-sék, s iparos ink szivét a szociális tanok befogadása ellen megvédjak. Támogassuk a magyar kis birtokosság
jelenleg is sok szenvedély és előité- érdekeit, — nyissunk neki könnyen let óraija a társadalmat. — Náulnk hozzáférhető és olcsó hitelt — hogy föl lett keltve az osztály- — és áz elszegényedéstől meglegyen óvá és
fajgyűlölet. Agitátorok, kiknek szive-b'il a vallásosság kihált, egyszenv
linél könnyebben boldogulhasson iparos, föLdmives és kereskedő. Ne
csak feltűntek mint a kereszténység j találjon a társadalom titokban olian lovagjai; tndva azt. bogy a tömegre tánoiat a nép szivében, mit a Dyil leginkább e fajta phrasisokkal lehet |'ánosság előtt kárhoztatnia kell, s hatni S valamint az izgatok nem j melyek, ha megérhetnek neki is kárt válogatták az eszközt; ngy a tö-; okozhat.
meg sem kutatta a dolog ralóságos A tanitó- és papság pedig
mivoltát. S hogy nagyobb mérret ápolja a nép szivében a vallásosa és nem öltött a garázdálkodás, egyedül j erkölcsös életet és a telebaráti sze-a kormáDy erélyességének éj a pa- j retetet, s törekedjék a babonát és
tévhitet onnan kiirtani, és plántáljon helyette felvilágosodást, értelmet, hazaszeretetet és törvénytiszteletet. A magyar arisztokraczia.necsak a sportnak, banem a külügynek éa a házának éljen, mert csak az esetben kerülik el a vészfellegek — melyek egész Európa láthatárán emelkeduek — hazánkat, ha minden polgára megteszi kötelességét és a baza érdekét és felvirágzását szem előtt tartja, s az elavuli szokásokkal szakit; mert a praedikátnm — szubjektum nélkül mit sem ér.
Láb Mm*.
Milyen életpah&t v&laswsunk?
II.
Ne javasolják tehát a szülők és nevelők gyermekeiknek, illetve növendékeiknek az oly életpálya választását, mely aaját - a szalók és nevelók — nagyrávágyasát kielégíti és a hiúságnak hizeleg, banem olyant, mely a gyermekek egyéniségének éa képességének leginkább megfelel, és melynek következtében hivatásuk haszna'a lehetnek ; mert az oly életpálya meghatározás, jobban mondva ennek kijelölése, az előadott kellékek figyelembevétele nélkül, sajnos, lépten-nyomon megtenni áldozatait. s mivel egy családban orvos, ügyvéd stb. van, még nem következés, hogy ugyanazon családnak egy mesterember szégyenére válnék. Pedig ismét csak sajnosán emlékezhetem meg. hogy ezen hiúságból eredó káros szégyenérzet, daczára előrehaladott századunknak, nagyon is lábra kapott, s igy is nem egy káros kö mkezményt, — sőt családok tönkre jutását is ezáltal — regisztrálhatnék, j Ez okból mindenkinele az életpálya ' választásánál szem előtt legyen |Széchenyi István eme bölcs elve: „felebarátot szolgálni, a gondviselés
T i r c z a.
Bttogié|t»t«n
Alig virMi m B»p ovagtá-, ^ ujr* IQntét kalol...
Umt » horgoov Allaií ke i ', Vét%- » Tihtrbto túrt kftj6< : ld« k«t I. • lir mell., Várl«' bár, mag ¦•• r.l<St
TncUi •
NjoBiják ¦»!«•» ¦ UlkMnat,
Meddig un m4g, v4ga !.•¦
. Ah 1 de 6a már aem htaaea
Saüi r.foéojek, ctifrft álsok, > se k képiell Bt4p való, Miod torsklp' önmagának ; V.oo.k ¦ \i ik o.« ..14
Mmd . l«i-k dínb»bj.. Ai ti álom ét remtaf ; K: aen, erjUk ¦ boldog, aki líih é
Ai ai .nyém, éo alftr.m : ''t'. » IQ ruLF • galj • fan, 1 *t ől«db«o •¦ n*. tarmáaMt Ujk.lójo .4 a.iáa,.
At • BuglT, a* a aapféav, M.lj araajajal foo körftl, Aj a ridor ka4r«a ét.', Ai aa rav.a, mert 6rű .
Aa a kék világ M.lléaa
Mérb»letl»a»«giv.l,
Aa a nap, wlj beragyogja.
Örök liagja f.ojir.l . . .
Távol i kalmár 'ilágtól. A twmées0t *züa óléo, E. aa 5r5k TégltJaaaég, L. a .afi.dfla" ai eojéio.
Oh ! mert érlrm, ok 1 mert éraeaa örSméi it báaaUl, Tudom : mit lacad, balva távol Fdrge caermaiy mnrajá>
Ha levél mg ¦ pajkoe a.elld Bert.ag ¦ tó tQadréa . . . NéoiMág dal — kóul a távol — M>Dd •ekem.iol ; *ft«oj éa.
Mert aa»r«llek. mert imádlak, Ü9Tt anvAm vagy é.a«kem, Mert te bennem ¦ éa te b«n.fld Egvmáet látjuk végtelea.
Ki, ki. aég; f.l kSaol, ki. Ki l. botiád aOld magéaj, Almodosva aagdoBÓdai, Míg böa a. oj borul raatv..
Ki, ki b.aaéd ! ¦ rabláaci kö I. Ma, láa holdap, ob : aoká - - -Njomoruaág, kór, baKgeég, L-lk«m U megliacaolá.
p*mhg átállni, oh r«Lea*e (Jii Iwpadt •aalota. — S igj mag»mbaa .1 borongva. Ssibmdnágról álmadum.
BáUey Lafot.
|
A .tn«L"
KoaoaeégM ée •tokon értalemkan oljaa boltot jelent, aüo] a magaiüate-I.BIUU magyar dobányt áruljak. Hogy a trafik kinek a fejében aaüleieft meg V ki volt a kitalálóba ? — att leaaék meg kerdeini a fiaanca-kapaoitáaoktol ! Mi csak ast tudjuk ¦ arról garantirotuak, bőgj sem magyar ember ágjábúl pat* tant. Lt nnt még bitonyoaabban mondhatják, hogy a magyar embernek van vele legtöbb baja at égést világon Nem ok aéJkttJ.NekUnk terem a legpompáetbb daijányunk itt Lurópa ttivében é« mi ijjuk a legkomietebbat ai egéea fold kerekftégén. A javát elviaaik aa oettrá-koknak; nekünk marad at alja. Aaarl ba valaki jéravaló asivarl akar aaivai, oeem-péaa be valahogy AuMtríábol. Ha tiainnangM dohányt akarunk a pipánkba, kkor mag cwmpéeaünk. lopunk ma-gunktúl. Ctak a fínanct meg oe laatau Mert suak a ceempéaaetnek kél nagy •II.B«ég« van : a finánca, meg a trafik ; at az üldóaíje, et aa elnyelője.
Gy6nyortteég oétai aat a pompát voroaea aárgn, aromatikot, dusaadó, aaOt magyar dobányt. mikor a doháay-be-Táluí hivatalba jut ; hej de annál ke-aerveaebb aanUn aurai, ha lelkét k:-préaalték éa marad nrgú-törgo pipatol-xlékn.k. ÉrinU'Ieu monolygú taüi mikor mag kapra kapják t epednek Qlána -. asutáat bőgj árulják caégvr alatt: ntár aaak olyan mist a kiaasott rima. Aki jobbat nem kap, átért caak el rágódik rajta.
Ily Mépaégreaaelt dobáayaak árn-tiló inUeate a trtfik. Naktlak már caak átért aiaoaee inyúokre, mart kaeervra •mlékak caatolaak bottá. At abtoluiia-
nna idejében ejáadékották meg vele éden haaánkal éa akkor itomoru, ko-tervee némaiagra kárhoilatott nemlétünket.
Egyatar a .Korona" rendégv? ful kéjében üldögéltünk nármea (károm boa magyar) negredikul köaéuk aaego-dolt a megleeteeult jóiéi : Siigrila kepében. El ott a Teadéfloa. Kanunk volt a Utai poéta pajtái, et a pápista ttinü kálo-miata ; meg a kantátái po?t«, aki meg ká-lomiita-Minü pápiata.
Borotván bornttunk él iiivarottunk Tolnaié, ha liáodékuakaliiTarok komilt-aagán éa BedTAa^éirén bajó:orei: Deo Iten-Tedett volna, ati termeeteteiebb alután mini hogy laitluk a németet,illetőleg bat a trafikot.
9Ad vocem trafik" — iló.t egyate-re a tatai p"t''a. — Mondókén lörteoetet egy olyan a trafikról, a melyikei Bem a dohány- éa MiTarfogTaaitt? publikum, ba-B.n a fiaáncaok aaidtak öaaae I"
„Halljuk I-
„Hát vaa Tatáa egf ka»uroa ftreg ár, aki valamikor nagy aaerepet jálasott; ntott már erÖaeo megvéab«dt ; 4& ban már hoovéd kapitány volt ; megette kenyere javát ; merne világát iaelreaitet-te. itanem aa«rt a táraaaágokaak valóttá-go. lelke ; kepea 30—40 embert elmúl.t-latai. Tatán niitaen háaaak aaiveaea látott vendége. L1 ia jár, hoi ide, hol oda, vese'o nelkQl, mert — a bogy moadaai aaokla Tatát 5 mar belére tudja. Sétája ktebea mindig valami tréfán töri a fejét ; aéba meg oaak ugy momeatán «t*t ki egy-egy talpraaaett ireíát. Lgyaaer jártában keltében bemegy a tatai nagy trafikba •ztrart veani. Ott balja, bogy a financi-
.Nem vott itt benő a baji aaidú — í kérdi egjrkedvttea a trafikodtól, at örag | .Hitirt taUzik k*fd©oi ? Talán ti-
lami bír vao róla ?"
Som mi kiilöoö* ; oaak uérl goadoi-tam, hogy volt itt, meri hallom: „trafik"-ja Tan."
Aisal ai öreg ajáolotta mkgát • tovább ment. De nem kellett több a fioiact-öiiloaoak ! Naki biftoa tudomáM volt arról, bőgj a baji uidóoak ainca trafik aagedelje. Bajon egy ksreastenr kera«ke-donok volt at megadva. Kóglöa umak lódított két fíoanciot • keaAbb maga U kocsira tilt, hojj B»jra bajttMon.
A. baji aaidó nem ia áimadott as ily fajú megtiaatahaiéaroJ * caak ámall bámul', mikor a 6oaoct-bistoa belepett hajlékába. Igu, bogjpiliQ^* fosA kasáa-ja volt ; de annak megvisagálaiaára aoha-na uokott a bia'oi u»mélje*>en kimeaa-A ritka aseroocaet felhaasoálni akarvia, föltette magában, hogj a komtasároi arat rendeaen megvendégeli ; a legfinomabb borából, a üSiki risüngbol boiott aa ¦vattaira ; hideg ételeket reodlel ,- de oau dák ctodája : a bittoa ur mindent iai|>«D megkÖMÖDt, anélkül, bogy meg ia •fia-iett« volna. Ai Öreg Benedek caak náawtt jobbra balra a falakra, miután is«mre fejre nem néahetatt. A biiioa hi»ataloa komolyiággal Qlt éa kötfinaégaa dolgokról, Urméaről, iddjáráaról beasélgatelt.
Nemsokára asután megérkestek a gyalog jött finaocaok if, ¦ a rendelelhet biven Benedek boltját occupálták. A boltoai aserepet a mámí játesotta ; d« a váratlan jelenetre abból leljeeen kiaök-kenvéa, jajgatva, kéatordeiv* tatott a
félfv
vanHUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. tija.22.et,
ajándékit bölcsen használni annyi, laDi, előtérbe mint Istent félni, tisztelni és sza- rapezióra matat vát fogadói, s az ki ezeket hiven eszközli, becsületesen járja föidi
miatt nemcsak az érdemesbek jóléte.
hanem az állam gyarapodása, és
pályáját.* — Ép oly helyes az felvirágzása is szenved életpálya választásnál Moltke követ- > Nagyfontosságu szcrepi t ját-kezó stratégiai szabályát szem előtt:
szorítani, csak kor, A aagyar sajti MgkirrátaM az Az ily eljárás
.Elkülönítve indulni, egyesülvej támadni ;¦ azaz kinek kinek eltérhet
tartani szik ujabban a nők 1 életpályánál
hivatása is
Általános azon zagolúdás hogy nók versenyre keltek a férfiakkal.
Mztrák kenaány által.
A .Correapoodance íe Peeth* már 1882. ér óta éa annak e)»u« u megkea-dette > kUltoldi lottotselmek •lloo a publicistái harcsoi és ul folytatta '«¦ * M»á-roai #e as ossses vidéki sajtónak esirinyu csikkéi végre ast eredményeitek, hogj Tieae Kálmán mini.sterelnök éa belügy minissler rendelelesseri.t bűnvádi aljaráa tarba alatt magtiiUtott a magyar lapoknak a külföldi lotiobirdelé.nek kóssélétele.
Mir mo
as ÜMIM magyu
Magraroraeigra éa ijtóra mint magira a aélkülöibslleo ga.da.igi relorm érde-atkkor ¦ kére a legnagyobb mértékben bár»ro ik akár as által, hogy Auaatriának -----
Megy aroreaágba!
életpályája, de a közügy sz Igálatá- sót sok versenynél felülmúlják őket. ban rendeltetés szerint egyesülve kell | Valljuk be, hogy nem minden, kncttnk. iben, de vsn jogosultsága ezen ál
Az ethicai előítéletekhez soroz-! litásnak
ható az is, hogy a szülök nem kér-' De mi következnék be
dezik önmagnitól, vájjon a válasz¦ ha a megfordított eset foglalna tandó életpálya m>-gegyezik-e gyér- helyet, mily felforgatást szülne az. mekük erkölcsével (tulaj*.ousagair*!). hngy a férfiak a/, ó jogaikat és lii*a s természetével? Vajjou . képes-e, jtásukat csorbítanak, melyekre annyira toa«édelgéaek elég erőse ellentállani a váUsztott féltékenyek. (Nem mondom bngy pályás elébe álló veszélyeknek és! mindenben.) De szent dogma z kísértéseknek ? [ hog\ a szép-nemnek mar születésé
A világtörténet csak leginkább nél fogva az a rendeltetése, bogy a oly hősöket említ, a kik teljes oda- j házi foglalatosságra szorítkozzék, | adassál éltek a művészetnek, a mú-jmely hivatás rca nézve ép oly édes;"°T zsáknak és a magasztos eszméknek, lehet, mint a féifi nemnei az, hogy 8°*" L"JL ^ a4t eürgóaeé Tilik te-a közönségest, a mindenuapit terül-! benne erős oszlopát lelje, akit már j,,,, bogy esookorminnyai való tirgy.lia ték, s a büu fölött diadalmaskod- a gondviselés, mint erősebbet vedel- utján a monarchia mindké. fél réasére es tak; de elhallgatja azon szerencsét-1 mttl melléje rendelt, és miután » irányban a.ooui eljiria éressék el. lenek neveit, kik a foglalkozásukkal gondviselés jó vagy rossz rendelke-: Ha mir . nagy köeönaég egy^biso-
járó viszonyok következtében a bün t zéseíbeu rend-/.erint megnyugszunk. : ^"'^^"'^J41*"^^*^^' f^k,.* útjára tértek, a könnyelműség és a nem marad egyébb itt sem hátra, buiuo. módon történhetik, mint például vétek áldozataivá lettek. : e miatt' Azon veszélyre, hogy nemem- |a louókóicaoooknél .aló kía tételekbe., testileg s erkölcsileg is idő előtt' mel hadilábra jut'.k, jegyzem meg. A kö.gaadaaigi egéss-égügy j.Tire ~s-megromlottak. hogv van jogosultsága is 'annak, hogy ks...lt enemtt .g,t.iio.rtelm.baTr0fort
Bejegysett cséjii megjár banki- esetben engedtetik kivétel, ha a Uz-rokat bi.onyos óradek 1-iétele ^ melleit g^gb^n egy vagy tObb felekezeti oly fallkallaoa jogoaitaoi, hogy as Jo.s rik temet6 i^teiik. melyben a temetkezés m,,y.r tok.ii .37^'J^^ szabadsága biztosítva van- - ala-
pitotta, ahol tehát ily köztemetú nem kék il k
egyébb dijkieoaoü ék
aal jiró magyar ér-fellélel alatt d-po
eilbaéaanak, bogy -ma értékpapírok iel• létezik, Ott a éa rea.koiT*nyek temetőnek, hol
gy j
lékpapirokat
eaen lakat'*
jeaen lakat* j
kiboosálbeliea cséljiból éri.thetetl.n
rint asilárd ÓTedéki
községek ily külön L i. a temetkezés szabadsága biztosítva van, fölállítására a hivatkozott törvény értelmében jogíadomi.yból, köteleztetnek, amiről püspök ur 5
(juri.prudontie cautalae) a MMorga- méltósága értesittetni halároztatott.
. . .¦¦ i I _ .1 a" L___t_ í _ _ L_ - r \ , • - t • i (_"'¦
g
lomban. keletkeinek. eleg-adok rolninak, hory m.nd.n riaaiulaal ea a kteö°*<(-
agy macvar állam i'bl
csáktornyai járás szolgabirája elaadj. hogv jirisának községeiben W ^gyes^ családok vannak, k,k ny.reme.ysorsj.gyr. külön izr. hitközséget nem képeznek, j 10 db
»agy tia'saasabályoaaai aursj-gyre 10 drb. hanem legnagyobb részt a csáktor
anys*gea éa „onoa eljárása által a.oa.lr-k ré„.kMT „, boc>it.t.k ki .kStelee lenne „yjjhoz tartoznak kérdést intéz tehát
l.p-.k a politikai ,r.oyn.k ép ugy mmt. d . .,, _kö,v.„y,„ a „nculi- '. «,l.Hok temetkezési he
. s.épirnd.lmi újságon e.en külföld^ lot- , .lójfgvaéaét ismételni ésas ill.lo T*'JUn eZe" CS»UdOlL temetkezesi ne
eliras.tatnak.
t6/ÖD.ég a magtár kormány réssérői lett méskedéabol semmi baaanol nem bus, •llenben annak öaisea magyar birUpjai. B^Iy-k amúgy ia ked.eaöllen anyagi vi-okkal küldenek, vallják
aettae'g mellett ellamerni : hogy a réaa- bekerítés költségeit ki fedtzi ? A törleaatéai oaa.agnek .agy a rsi eeo nye- közigazg tásí bizottság ezen Ügyben
ra-manjoak hányada oaat ai Heti r*al-
lz előbbihez hasonló határozattal intézkedett, hogy t. i. a községek tartoznak közös temetőt fen tartani ; ha
nőnem önálló, független életpá-
Nagyon szépen és helyesen
mondja báró Eötvös József: lyára elhatározza magát. Felhozom
.Nagy képességű emberek sok- a következő esetet:
féle alappal, képességgel bírnak. A Nemrég Angolországban az
kérdést mily pályán használhatják Psküdtszék előtt főbenjáró bün elkö-
Agoa'ou e^agyer kosoklatisi mioiater
; küaölte. mi a lw( megtortéuni. Épp
-j"gy kölcaiinökben látjuk a lega
köleleaiény felmutatójának fiielteúk k
Aa államnak ily r*aalet-köte ea.ényak
kibocaátiaa iltal bé'y.gilleték.kbe. je- - , . ¦ ,
l.n ékeoy jő.odelme le..., m.'t egy egyes felekezetek temetővel bírnak, értékpap r helyeit na kwabb értékpapír melyben azonban a temetkezés sza-
jön forga'omke. A kicainyben takarékoa-kodó kösöaeegnek, mely oeaseségében éri-isi tókeerd kép.isel, alkalma ayilnék arra ,bogy olcaón éa legkéoyelmee«bb módon jutna aredel\ értékpapírok birtokiba ,melyek úgy a fővárosban mint a TÍdeken minden doba.ytösadébea is minden nyill töDe temette, külön temető felállttá-
a.l.tt.1 biri kereskedőénél «'•*¦•* síra köteleztetett. I6ré....,.l.ek g.-dMágil.g' „,g..g.d- A novai járás szolgab.rájának
brtí éa erkölcsi a..mpontból már caak jelentése, mely szerint a járásban aaén 9 ártatlaa jellagu, mert • ¦»»* Novát kivéve, a kftlöD izr temetők kssve.e ké.yss.ritt.iik, hogy a. ille.í, felállittattat, tudomásul vétetett azzal,
..... kamatjait egyOtt tart.., min.- ^^ % ^^ ^ ^^b fel-
ogy a kama'oai.ir csak a nyeremény
biztosítva nincs. Ugy ily te-
metó felánitísi költségeit maga a
^zség tartozik vlselüL
Hódosán község, mely eddig halAtait a tiiske-szentgyörgj'i teme-
idob»» fog |
"^ i.h.,^,éa..o«..<irl.Mté^..kbi«.y»- ÓTaijk msf y^amint gyár- l jék
j J.gy j g Ugt áhi, ÓTaijk msf y^amint gyár
»zokat, legtőbbnyire nem észbeli vetésével vádolt nó-pgvén állt yol-"°"* b " * "?r g? ""kak keaébe caak irtaloia.lan játékaiért umnak Neumann Sámuel festő ügyé-
kdé '""" "" íú° "1 ^!
tehetségük, h nem jellemük s kedé- tak enjhitó körülmények, de a köz- így pé daul . m.gy.r Ba.ilika.or.- *duok- éP °8y *
lyuktól (tulajdonsásiiktöl) fögg ; s vélemény itél. te halál volt. Cgyvédíént j«eye,.ei u-.m «.k ..on dalai, mely a.e-
ha hivatásukat annyira eltévesztik, egy míss Laydin szerepelt. Lángoló
ennek oka csak abbau keresendő, vedelmes az esküdtszék iránti mag
mert a jellem és kedély hiányait, tartásával és varázsszerü szemjáté
melyek által valamely életpályára kával annyira hitoH, befolyásolta
alkalmatlanokká válnak, legínsább az esküdtszéket, hogy az Ítélet
oia.la j
Vitása iránt intézkedik.
Olvastatott a magas mimszten-
7— Irt tóke feilétlen bisloaan elbe-> lyetheto. van kapoolaiban, hanem asoo i felül a lot:o)i ék elveset, ia, melyben a kóxöDaég életboaasigian réaseeülhet.
Es ttgybeu hivatkosbata.k arra, egy- mi: 1882-ben ahasard jálék kirbo.ta-
etélja e téren végtére is a ki. lottó meg .tüntetése volna aso.nal. a mint as illám ei«. bevételi forrása póloltauk.
csak akkor veszszük észre, midőn hangulagfelmentő volt s a szerencsét-'1"* *• •» '!y csekély" tónekoicaönök azon már annyira haladuk. hOg> len nőt visszaadta gyermekeinek :«j«°'*'°esiga mellett mondot.u.k. becsülettel visszalépniük nem lehet.' családjának.
Nagy kérd.'1--, h >zerep férfié, oly sik'/rt a védelemnek.
Nem lehet czéloin fejtegetni azt, hogy a gondviselés menmi
Megyei élet.
ben ~ eDnek fellebbezésére hozott «on re»d(!letí'- hogy nevezett festő víztartót köteles állítani.. hova nap- közben a festésnél használt viz felfo- gaadó. mészszel keverendő és csakis éjjel ereszthető bele a csatornába
Az árvaszéki elnök ur jelentése szerint márczius végével a fogalmazói áili
Az ethicai előítéletekhez számítjuk azon nézetet is, hogy a szü lók a gyerm.'keik életpályája választásakor kizárólag a kilátásba helyezett p:otekcziót fogadjás cl irinv adóuak.
Ua az ajáulásra a személy on -aga érdemes, akkor helyén a pro
irioyu javaalataiok MagyarorsUgban';
'már réaabea eltogad'attak é. kereastul i. I Ugyanazon vi ettek. M».t mir Auatriin a aor, hogy lett volna e M*crarorasig pé'dáját köveave éa prd:g ' as oastrák állampolgárok érdekében. Ha
A megyei közigazgatási bízott j karnál hátralék volt 2776. április iág május havi "ülését Svastits Benő hóban beéékezett 2142. s így elinté-.lispán ur elnöklete alatt f. hó 11-én zésre várt 4918 ügydarab, melyből
tartotta.
Az alispáni jelentés
május
elintéztetett 2318. hátralékban maradt 2600. Az irodánál márczius
alap... ama remény, hogy a kósvélemé.y h6ban unoU törvéDvnatosági MZ- ' végén hátralék volt 858, április hó-
ÍSS~,"7j.T//.rTi,'SíílkO'I*ít..W«'*«" -Ar előterjesztetvén, folyó,ban leírás végett kiadatott 2330 s
elónynyel ruházta fel velüuk szem-' meiy«k M«sy.7or»zigotTköltdldi lottó- ügyek tárgyaltattak. |igy összesen 3188 ügj-darab, ebből
ben a szépnemet, ók ezen meggyó- játék beho«.taüiól mrgó»ja». A. ó.r«nd I Tekintve azon károkat, melyeket (leíratott és (-xpediáltatott 2650. hát-
h»íy a megye a legközelebbi napokban rálékban maradt április végén 538
zödésf.l át vannak hatva, mert~izoo "'l>ilj..k kéiléle írinybaa kell
tekciió; de » gyengéket, a tehetet- elfogadott elvnél fogva, hogy öniua-
ftneket, a hasznavehetetleneket a git és saját értékét mindenki ismeri.
képesek, alkalmazhaiók rovására aján- » szépnem is bizonyosan. De szoros .u.m . ,».„„ h...rdjá;ékok ama
-- összefüggésben lévén fejtegetésemmel,'' ellen mlajdocban van.
| volt fagy következtében szenvedett s ügydarab. . büuí..SZ'feTy"V.k ,„.l~k..k .. | figyelemmel ama körülményre, hogy! Előterjesztetett a soproni
kir.
„,' az elfagyott területek adói — ha a postaigazgatóságnak a letenyei és sza-í kárbejelentés a törvény által előirt bari póstajárlatok megváltózUtása
„M-gil IOu ,Ked
Jujon velem a bohb»!« ea tíkb.oteta. khomia.iro.6r,
&111 viharaival edzettségénél fogva, valljuk be, jobban szembeszállhat
»'k,
De hát a fíuiucsbisloa erre nem .i kai adott, mer; as . kiocatira neice ko.i oyo. 'lolog, hogy a baji saidó b-c.ülot amber-evagy .-m ? Benedeknek i> k-IUtt nei menni . boltba On mir a két 6üinci eroa kui.ijib.D .olt. .Maga engedély uélkUI .marokat arai !• — dorogié a bistoa.
pEa ? A Be.edek V Teje. oram ! Ebbe a puoktomba dQgöljek meg mat, ho igos.a
nNe tagadja; anoil rosasabb !a
,A föld nevegyen be enyüm tas-lüinat, ba igaa nem moodok !
int feihivi. egy a tór.éoy inai jipóságok utján a kárt szenvedette- désügyi minisztérium intézkedvén,ezen trak.n'.m'i^ő.VoÍT.'biróa ot'ioT ket' ho»" a bejelentést nyolez napon; ügy ujabb intézkedés tárgyát nem
edj bó- és ezenkívül legjobb akaraa mellett i.;{.egO elJg ,ig".r^„ a, ni.tj bünteti .De'fll » községi elöljáróságnál meg- képezheti; ami pedig a szabari pós-sem lenne képes szerepet cserélni.' bataro.au.k.i .noyib.o kell aiigoruab ! tegyék, a kárfelvételre vonatkozó tának Kis-Komárommal való össze-Es a férfiak, aniknek bizonyosan b-k ki tenni, hn2y 500—2000 fríg tar- szabályszerű ehárásról nedig a szol- köttetését illeti, tekintve a póstalor-
ységét, másrészt a járlat :tatása által származó nagyobb
nagy ok lehetne csak az, mely azt d,"lyö.baló7egye. aiüiföld.^ji«ékoa"nkok \ Olvastatott a szombathelyi me-! kiadást, az nem eszközölhető, A Perlak alterálná, — látva jogaik vissza-' eme hird^téa.in^k publikálása. A min.'gyes püspök ur óméltőságinak az és Kraljevecz közötti távirda összi'-
<•¦ külföldi loi:i.aorajegyek nyil.anoa alispáni hivatalhoz intézett irata, köttetést illetőleg pedig jelezi, hogy Ádámja mcg.aunik. a külföldi '°'>°i»l«-' meiyben az alsó-lendvai esperesi hí- ez a budapesti távirda igazgatóság ¦t.kb,.m,0d.n™.trek,.cb0l-...tt..m- yaUltól nyert énesités ^^ elö. hatAsköréhez Urtozik. - Perlak és
jogaik vissza-
szerzését. nem késnének figyelmes-ségflket. előzékenységüket meghat-,oto- ványozui. (A mi nagyrészben ugyan sem hiányzik.)
g • Moodtam : ae tagadja ! Egy igeu
f 1
n BA pó;„ al.„,.11 l
j n A pó;„ al.„
Az erkölcsi előítéletekhez szá- e«e» lottogyiijtodék ki mithatóí végül a hiúság, nemkttlön- méoyait a eaalluáaból kiairja.
Ek lk
i y y ,
dó volna, bogy-adja, hogy Kapcza községben a róm. Kraljevecz közötti távirda összekötte-stkstéefl knlde- kath. szertartás szerint felszentelt s tés tárgyában a budapesti távirda
Mil
úrtól bistos van, hogy trafikja van."
mint a kae.éran moaolygó hold-világ. nOs von. Von bisom tejes ór: de még mi len ! Rögtön megmütoiok '¦ Kinyitotta a boll-ajlól egye. füttyén'..'.
.Trafik, lel*
Bgy batalmaa kuvasz ugrott bi boltba.
.Itt a irafik tejes ór I*
ben a vallásbeli előítéletek, melyik
udornisom | szerint a szülök igen gyakran a j gyermekek életpályájának választás-;akor ép az utóbbiak szerencsétlenségére határoznak.
Nem akarom ezen állításomat illusztrálni, illetve fejtegetéseimbe belemélyedni, csak annyit szabad legyen még megjegyeznem, hogy
Hogy a komissára. milyen képe Tagolt abbea a ^ogiahoi. — nrm ludom : aal már na én utai poétám ae tudla meg-moudani. Ha eaae volt, bát bizoayoaae kncaagott mint Salgrits-bátyink ; aki: két falul támogattunk, borf kellé a. váljon nevettéb.a.
szülők, illetve nevelőknek erkölcsi kötelessége odahatni hogy a gyengébb képességgel biró gyermekek inkább a földinivelésuek, kézoiunek és iparnak, — hol jobban husznara l
lehetnek önmaguknak
közügy
nek, — oiintsem tutiománvo* életpá lyára szenteljék Magukat.
Ehrltch Ztigmond
k .ol
bilyok, meljekn
riioak asoo eljarija által
asueodo.
j ; kizárólag római katholikusok temet-' igazgatóság megkerestetik. — Mivel
anak a.on randin óyssa- kezesére szolgáló temetőbe a szolga-i pedig a Letenyén létező többféle hi-
^k kerea.talvitela Auat- ,._. ...._;^.A. .... :.- .;. .._.. I „.."_:.. ...i„u:_;.í_ :i.i,kirUáir. oln
kiegé-
gpg y
biró utasítására egy izr. nőt temet- ] vatal, mint saolgabiróság, járásbir-íság, tek el s kéri a közigazgatási bízott-' adóhivatal érdekében nagyon is kivá-
n lk éf
Eieknéi foutosabbak ama rendee*. ság által az izr. temetők felállítása natos, hogy a hivatalos leveleket meg bilyok, melyek a nép gasdaaági ..vele- tárgyában húzott rendeletet oda mó-laz ni>p megkaphassák, ami a mostani
.......'" "'" '" " '-"-¦'¦'-' íjositani, hogy ahol az izr vallásnak járlat szerint (Nagy-, Kis-Kanizsa,
50-nél kevesebb számmal vannak. I Sormis, Becsehely, Letenye) lehetft-ott azok külön bekerített temetőbe! len, a közigazgatási bizottság felira és ne a felekezeti temetőben kijelelt tilag megkeresi a közmunka-és köz-kslön helyen temettessenek el. — lekedésttgyi minisztériumot, hogy Le-A közigazgatási bizottság az izr. 'ténye Mura-Kereszturral hozassák temetők felállítása tárgyában hozott összeköttetésbe, határozatát a közegészségről szóló A Nagy-Kanizsán, Gelsén és
'gáaseégüifynek létföltételeit illetőleg tudatlanság é« koaöny ellen v.ió kus-delemnek körébe vágoak; vagyis rövi-
a ssólva: a kösgasdi.saliíag sn a jó vereenyéoek üTervesése.
Eaen reodaaabily'okat mi a magya német aaj óban mir évek ho.ixu sor ¦ liulottuk Ama jaraalatoktól eltg.
kimve, m-lyek aaelíbbi cikkekben foeai 1876. cvi 14 t. ez. 116. § ára,' Kraljeveczen mielőbb felállítandó má-aiv.k ecy ép ly egy»eru mint könnyn-! meiy szerint .minden község köteles'sod osztályú várótermek ügyében a k.r...tüJ viketí renda^abil, lebué^ 1 ka
y p y gy yn
k.r...tüJ viketí renda^abil, lebeuég^
y . ösg eessod oyú áóte gy
a be, ; népese(lési és egészség-1 a közigazgatási bizottság a közmunka * .gényeknekTgfeleló, kellőífp' és közlekedésügyi miniszlriumo. ujbol
pttir^/trtZ*ZL& , 5* .gényeknekTgfeleló, kellőífpés közleked olyképpen, hogy a kösonség kisaákmá- i berendezett községi temetőt fentar- megkeresi. »yoliaa ki.ol.a sarva. 'unt E kötclezettaég alól caak u Fsi
lytstms a MIMkMta.HV-iZONÖTÖDÍK ÉVFOLYAM
ZAl-At KÖZLÖNY
1886. MÁJUS 28 ém
WAJDITS JOKEF KÖNYVKERESKEDÉSE ÁLTAL
megrendelhetők a következő müvek:
x Legújabb kiadás
Arany János összes munkái végleges diszkiadás 60 kros és 40 kros füzetekben, vagy 4 frt 50 kros diszkötésben. lVtofi Sándor összes költeményei illusztrálva gyönyörű diszkötésben, nagy diszkiadásban, aranymetszéssel most 1> frt. előbb 16 frt. 4 kötetes diszkiadás most 6 frt, előbb 12 frt. Képes teljes kiadás diszkötésben 2-frt 50 kr.
Olcsó kiadás 1 frt 50 kr. egész vászonkötésben.
Vörösmarty Mihály összes munkái 35 kros füzetekben, vagy 8 négy forintos diszkötetekben.
Tompa Mihály összes költeményei 35 kros füzetekben, vagy négy-négy forintos dis/kötetekben.
(jiaray János összes költeményei 35 kros fűzetekbe.
Vas Gereben összes munkái 25 kros füzetekben.
Shakespeare színmüvei gyönyörű illiistratiokkal legszebb diszkiadás 40 kros füzetekben.
A tüzetes kiadáshoz iryöiiUiríi bekölésü táblák kaphatók. Bekötések igen díszesen és olcsón eszközöltetnek.
A füzetek hetenkint, minden 14 nap, vagy havonkint vehetők át.
A diszköttWi könyveket VEVŐIMNEK könnyebb megszerezhetés czéljábol, esetleg RÉSZLETFIZETÉSEK mellett is eladom, -^t
1 Tisztelettel Waj(lÍtS JÓZSCÍ
t nyomda tulajdonos.
X
oooooooooooooo
,„ Nevetem Dr. J. G. POPP ur Bécsben, X A le-j<)l>1'
$ cs. kir. udvari fogorvos. w cziguretta-papir
j Száj kozDietikájóról. x avalód'
LE HOÖBLON
fraDCzia gyártmánya.
Cawley és Henry párizsi i LuíttMátoktót órutik-
tL+e* papír wnriizsiraltalolt Dr. JJ. l'ohl.
gyéa*t-ti tanárok álul. kik a legjobb ajiánlatn ' adták, ugy a kitünó miaö%ég. TalamDt azt ! egúaMigTe nem ártalBBaa t<rm voltárÁl, I b'így { mint ilyen, • maga nemében i
Az if&tftig érdekébuo ki kall njiUtkoitatnuiiV. hogy vaUmeinji izáj-fkoxmptjkát, melyet a kutató jelétkor ogy Bécsben, mint a vi<Ukeo az e rodalonban forgalomba hozott, Dalnok
Popp Anatherin szájvize, fogpasztája és pora
Gépészi állást keres
Alulírott huszwinyolcz év óta oklevales gépész és háztulajdonos
a nyári cséplésre egy gépészeti állást keres egy nagyobb malomban.
Miüden közelebbi megtudható 1 - 3 Czech Jakabnál
Le tényén
FOSKI.IIOFER JÓZ-EF uroil.
p
Urvoijink oly aceréoyck, hogy semmi ha n tudjuk, hugy ¦ii»I mire sem mPoné Popp-féle kozmetikik első m k
py gyakran tognak keresni
lú f ilaii
18 év óta ösmert
k talált által bac
jg
korsiagbao, Angliában, Amerikában stb. U Í6b kapható :
* 1 11 h « 1 t « n: Bt *un P gyugysz. 7—E g p r t z e r á d o o : RohliU I g)dgyt«. T a p .. 1 c « án : Sa k L Pl Si
aj o ¦ b a
^-t I
B fc R (i I Kf«ie orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvoí, t-kin *y-K ulti.; rJaiü-h Ausatria-Magyarorsságban, Praocsia-orssáx, Néraetormság, Hollandban, Schveicsban, Romániában i'b. már n* ev l>:u. tényre sikerrei h»eaDaltjttik
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Equl.abíe
életbiMtoBitö tánanág Sev Yorkban •lapiltacoll IS.Í9 kft.
BiztMitási tök* IS»5. hí. 31-á 911-212.527 trf. ilirsisifiinMi.. ,. „ 169.41LI38 frt.
az 1885. évben kötött uj biztositások összege 244.829,014 p-t.
Az egész nyeremény a biztosítottak közt osztatik szét.
MindeQ kötTény bárom ér molva megtimadhiutlkoni vilik.
Régi hírneves KÉNFÜRDÖ
Posta. Horvátországban Tavirda.
VARASD-TÖPLITZ.
\ déli rámpáivá Csáktoroys állotn^ntvl % és fél órányi távúiban M*pán é» táraaakocti köaiekedi*.
A Ü. RB mf.PK hőforrás én a kén lap t<-<ülmu.ba'al.aü hatáau a C»UI,
kÖn<\ény, izü4el bantalmak i'-boél az iv«.Kyúgv a nellbajokaál.
:¦ -rj" gyógy,ottif! roioden kéüyeleiim ! O von felviláfOHtiaokkal szolgál dr. Longhino A. KrtMitétekel megküld ingyen a lürdó'giifatóai^
Berger is Wasterman
2771 5 -• ur.k.il N«gr-Kui*áa.
^xx>ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' >

mindennemű
mint siiute az arrzbür inindeufelc tisztktalaDH^aí
ellen kuloB-i-en * rüh, at idült cs pikkely ¦nmór ellf>o.
« kosz, a BiiiDJr rfp*dvény a fej éa szakái elleo, » siepl'. ¦
májatult. ugjD«v«tetl reifsorr, a f»íydaj;, a lábitcadáx,
a jryrm-kek v*l» mnoovi kiilad (•' belegaffget ellen. Ellenfélül miadeo
kioek mint * biVt tisitjiri moadómer mjáoltatik.
kn darabont.Int liasjcnálatl utHsltissal együtt S5 kr.
A Herppr-ffMe LatrÁny szappan 4U°/a-a .öméay fakitrányi
l»rt>im>s í-i -Uébti gondonu v»o tcéaaitve a \éayoL*%na külónbo«ik miodoD egyéb, a kfre*ked4»ekben oKfordu ó kátráay-nuppaDoktól, — ro^r: +t»B i»»pp4D 35*/B glicerin aoya^ot tartalmat. fiÍDcun i11tiUserevvn
SS Csalások U&eralés@ végett SS
a gyógyszertárakban világosan Berger-féle kátrány-szappan
kérendő s agyelni kell a zöld csórna oglásra.
Elötnwrö tkmánnya kitüntettetett a bécsi nemzetközi ki-
állításon 1883 ban.
Egyedül helyettes a bei- és küljöld részére ¦
A. HELL inim. Troppau *"* 'gJ3*2t:SíÍÜ"tak>rt-
J A. HE
httgyKani%t*H Fragtr Béla gyogyuaréaioelHUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. MaJUS 22-ío
Hl KDETIIEVI
6 eaaM'ri r* •••atoll kiralvi trítégimrk 1»85. *t, d comb.r hó 19-ríl k*-lt l*gte!aL elb.uroaaaa fu ytao ta*-a»rl m"c;indina ik a
JCM-DIK MAGYAR KIR. ÁLLAMSORSJATÉK,
»«t_VD-k tmiu jöm"de!rop még ptídip annklc haiMm-tit-idré*** « vngy"Ota.-n |s>tj kir. birat.lookok inTrfrjei éa árrii .rgé!jeié»ér« al.kilou .lap. k*i Rifdréai. aa .Aailo Clutilde- fiumei gyerniekinen.díkbi., kél- iawirAiat á Kéadí-Viairbeljtt lé'aailaiidi kórbía alapra. »«gr« b r«m tnedréaia is oraaígo. l.oitói irtabi.i eg;».ül«t j.vár. fordu •mi B »°™j« »k ja.iM 6,669 bal. megiilapiloll nferrmioj™ «« al.lib kí«i.kaa« jil*k-
f terv ..érint 1S3.O«O Toriiitra ruariiak *. p«iig
| ÍS.v.Mmí-.y . . . WCWÍ.tt.l 1S;„ 60 ¦»"¦ •fT«>k lc« frtlal, 6000 ír ;
í ': :::!o^ : ifi .« •¦ ¦ » • —-<:
1 nyereaiécy . 5i»<l . ' - =.-$ SO00 »>r«. ny ÍO
6 nyr agyenk lOOOfrtUl 54MO ír i ' ~ö.e 10 . . 500 . 50UO .. Ír" lü011
A busát vu.uraknl.pu! ¦» ISS6 *'l junioa hő 3U-«« -<« ör Kíj BorKJegy ára trrtial o r. van megállapítva
•cnjegy.k k»pha!ok: a luitoifa*tatóság!i*l Budape^tan Peí:. Kóvimí.iz, íei«
400(X> . : i. 10 „ 450O> .. X
i lottó-. i«S-
orlj€((yok if* poat* UUWánj- mell'tt plőre l. i Mlóh^auiDál; * lestöbb po«t*biv»Uln»l. r* tbb helysegbea fe áítiWlt ef*.-bb sorvjegjárnló
¦»]¦¦
' királyi latta*u|a!aiaa >»l. 188*j. éri m»ju« hu 1-eo
FrtywyM* Mám.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOÜOOOO
MESZET 8
o
a legjobb minőségben teljes koesirakomá- O nyolcban, jutányos áron szállítanak g
Ciliiben (Stayerhonl,
kik diix készleter tartanak czement mész port-landi-czement, vastartAny (Iraversen ) styriai
V&S, targonczak >. löbb >• .-zakmüba v ;ÍlH*i cí-.ikk-ből is. 278ÍÍ 4—5
kívánatra árjegyzékekkel a/.uuual xzolgáln.'tk. (
^ c
Zi Levelwpek magyarul, uémt-tül. hbrvátul. ?
opoooooooooooooooooooocooooc
A triexi 18*0 *Tl int. 1
A trlnzU ÍSS* ávi aiUUtáMii )>r«ms-*raaaaul.
keoai 1SI3 i ua»tk ry«ll"«"" wailttáim ajlrt-éreinmol. | A toréntil mejy.1 [nlu kUIBtaaoa l«»4-l>.» «. dlMoklavallel. _ A bsiUpaatt lau. «»1 oral. klálBtáaoa a i i..i.h.._ .. Tar««ayk*t i¦¦ itirt.
hazánk egvik Icg»ien»avilnsahii
SAVANYUVIZE
k í&lfoku/» , kivaoato*.
klapulo tMJubati. Általában • ,n mia^ajoo- kóft>ki)ai . Ufí tamupitAw •¦ aa idaar«tKÍazar mük
Borral használva kitewjedt kedveltségnek örvend.
| Vii rélin (ínJLUr
Édesfcuty L.
a. kir
Az 1885-ik évi elszállítás
1.800,000
K agy-Kan izsán kapható: Fesselhofer J. Ro^eafíid Adolf. 1 Schwarí & Tauber. Martén & Hnber Prezlmayer * Dcutsch, Marion J Adolf. May Matyii, Strémm & Klein és Zelinger Lajos araknál.
2761 7-12
)OOOOOOOOOOOOOOOOCOOOMDOOOOOOOOOOOOOOOOOO KXXXXXXXXXXXXXXK XXXXXXXXXXXX
ALAPITTATOTT 1858. ö ? "
WALSER FERUNCZ
*\*ti magjar gep- é^a tüioltó aterek gyira
Ajánlja gyártmánvát, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szlvaty-
tyúkban elvállal teljes Vízvezetékek bercnii.zc-*ét varosok földbirto kosok, ipartelepek ar-mentesitö tarsalatok és magánzók részéről modern technikai alapon és
2522 33 — 50
«a «rciö>lMéja BUDAPESTEN. BollaDbillo' Ilc» Ufi.
kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz és ma-líánfürilíik felszerelésére szán me n len üruzé-k e k fölállítására é« minden vizuiiívi munkáU-ti>k gyors és pontos ki-virelére kép •« árlapok é« riszletcs költségtervezetek kivánntra dijmentenen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
>OOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOO
¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦>¦>»»¦»¦¦
MOLL SEIDL1TOR
Csat raloli
torok urt
litha'to nOr|r„a
dobó. hu>,..l.n aiL,,i „j
,„ Kaaalait.áa^a* tir.éayataa IlMztMwt
btuo-
bémjlá..
rrnnritiboíxzrszéssó.
«I k.*e kr.
io.bib térlléa.k ;¦. >,-l,pk, iynll.di.ok ,
, j t daf inatok elen
. hiojí. «¦ aélika aUan. EfJ »>eg pooto 2720 19— 5
daf inato 272
Valódi, MoU védjegyeiéi óa n<T alairmtóvaj.
Ticklukea
L "1! ««*<• *>>*• Jo"»l 17 nravriai Roiraí.ld Adolf. Fra.a|. Itrti: Do.».r 8 CaiktanJX bta'a L ai„ Ka»M«éntt Plriaar ?» r»'» Ji"' «»>'"< : Ki" Ja». aurtul, ; uT.: Fe.d. Ztó-
Km* Alt.. udp.KrtM.
TÁRCSA fürdőhely
ositrik St*jer hatiroo V&amftgjébeo fektiik Bgi va>*ati állutná*ok.'ó! 4 órt. »Utt e!«rhe.ö V:ie khüdó »u;»rl.ltDu, fürdíje kivált oói bvtepégekoél jó hfttiau, n-reia'M'D • női s*mi »ior*ek biDtklmaioil. mÍD<i- dbj*ioáll & .igiéii «• ^né«alé«i ts«rvak idüll bu<atj»ioál, b-j»ioal •tb.
A raad^eet elli'á-áról — otolwS ^T«kbr« uj 4pttl«t«k álul
X X X X X X IC X
latt gondnak odra. — P. ¦'* és tavirdai állomáa a I
Fürdá orroa ár. Tboojai Lajua. — A fürdAidéoT mijua 24-éo
X
X
A fürdőfelügyelőség. % KKKKXttKXXXKKKXXX XXXXXXXXXXXX
Kőolajfínomitógyár-részvénytársaság.
Steinarker és tár»*a Fiuwébas.
Óvás.
Horgonyzási vonal.
A magyar kir korniánTtiyal
való rgyesaéK •irrin.. A Ugbizi. legjobb M \*fo\. uítob*I
Fiúméból Trlestfce
.India* t&*6m (2476 toao».) Indulat Fmaéból máj. 26.
j»gyek, a •creoPt mi:bi*ia ét ttoKfrí tebertxálliW 1-T«lek BtnUpe-t ¦ U*rrar orwác n4. f6bb állomá«*itAl Ésuk-Amerika főbb begjürm. Exan tártaMg u cfjedOIi maty ftliru) joCotitr» Ma-íyaronrig fSbb állomáéwről <T7et.e« meiiftjffT«kft áruiiuii el Énak&ae-•ikáb*
R»kurnán*o^ « íó!d*Ö«Í t«s-Cir kí.ib^ió kikötni taámÁrt. -I-t'^ad'Btn.k. BArc-bbeo a* Adria (arap&cni én U ffumunSéfl W. urak aital Btidapeal éa Fuméb»n. Veaé'tir> a<ik M-|ryaror«áf rM>en
lleadrraoo Br«iher« «r (Hcr-
guoyaáai vou.L iíTÓl 6-52
____jutóit, hory a g}ftinnlcból forK.lomba került b«rd6kk»l gjairM
ni" akarata Ti*s*aé'.it fltatik.
Hordóinkba n^aDi* e^A'ieti mái, a s>ii,.kael sakk&I caflÍ(4lKüt>t' BtaA^cA, p- tr»--Ittimot töht>n«k ét ast mint a pti fjirnntba •üallitolt potrolenmut huaxak fofalo*1" i-^pn eljáriU arncaak a íog^ aaito kö»Sa«ég«t kiro«itja meg, bausm gjártaaánjnnk jí í"1^" n-íiro >¦ caorbit ejt
U a fiaméi k>n«i><- elmi éa íparkajaara l«:l marciim 1Í-A« 438/0 h a. kelt i"gy«5k6ny>e «"'»'
Míaelfogva niodeaki. a ki a faoUbbi *.dJBgy6ket t6rriajmüémt» atódo* b**»>[J* a t&rvé«7 iltal megntbott bttnt»tíio«k teni ki magát-
IdiUln eiL iudo-.nr* bomoi k6tel«Mé«űi)knek tartjuk. ktrjOk a t kox&ui'-'1' hogy a botebbiektt saját érdekíben annál ii inkább figjrlfisbe **»qí ikírekedjék, »^| » cck*ljebb mioSa^rfl petróleum nemcsak rotasabbul ég hanem köunyetib graiékoa**"*" fogra, ntr aaak tOzbiitontág lekiatetéhas, jóvai m«gette "áll a mi gyárunkban alóalM"" a f.naáili> aaabály-ikoak astgoraan mefWclö g7ártaaányokt.ak. . k.
Mind*a telj«l--nié»i, a o>«ly a f«DUmtit«u *acj barmaly ma*, a oai gyártai"DTOD kai tta&tt, tímukUi felf^e*i-*ír« is ifj a vétkeask aiegbaii aiéaare v*aat, k»*«öoeu»l *•* i*0ok «¦ 4at kÍTáaatra stegfalelSief jataimaamk. 2763 4 — ^
Ktalaj«iiMnitégyir részvénytársaság
JóimJ könyimfowulájábólMellékletjl^,Zalai Közlöny" 1886. évi 21. számához.
Nagy Kanizsán a Cseogeri-utczá-btn az élénk közlekedés folytán a visuti átmetszésnél a kocái átjárón kivul gjalog átjáró felállításának szükségességét javasolta az e czélból kiküldött bizottság és e küldöttség! |tva>lat alapján a gyalog átjárónak felállítása meg az 1885. évi január tavi közigazgatási bizottsági ülésen elhatároztatott mivel azonban a gyalog átjárú tényleg még most sem jllitutoit fel, annak felállítása tir-g\ilian hozott közigazgatási bizottsági ,eg/.es mielőbbi foganatosítása elren-
ddtitett
(Foljt W.)
AmagyarorMági ip«r elómozditáta!
fflhivá.
a quervtekjáték tárgyak- liazaiké-satothei!
4 otgjktawai .KMladae EffMU'ei" f *»i .ugUMtu* 15 tíl ttep „mba 15-ig Ar««j-J«oo« "t<a«i o.oiá-i«t»i>. íjerm.kjitémirgj kiillitáat r»»-dn > h.i.i ip.r elómOKliiáa. M«iDpoDt {«lu ¦ M*rt c»ki. • hkiAb.n kétsUlt :»ríj»k fog.dlatDkk .1.
EoDÍto(»» falbi'i o>k. . h.in É, ,.-oiok, kí..dík *< biiomtDfowk, kugi u iiulok •Kálhlut »«gj Dalok o i.ro.«njb.ii Iev6 gjarack-jáUkUrnri-
k.i
.) • ktaiifai b«lj *• u b) ir
m-fj«löl4«<»ei miuíl h«m»r»bb Ugfal-j>ob julioa T<i[oi( r»g) po«i*o, •»«gT TMuloo bArmeolve megküldeni mítm-kfdjeoek, m«gi» f. e»l jooim »éssig előre, irá»b«lil«g jolsnisék be » meny
¦ ,iug él írték megjelölései > bekül-d-odí lirgj»k itámát, bogy . kiillitáai r-odoií biwlUág • helyitíg b«reode t<*e mi.tt lájéllusr. l«gjeo.
KlilÖJ UODKgol'*, Ülő T« J«I6I»»
eluliar. u elfog»dt»l«k. Urgj.k, tót uiórendelé»ek i. e«iköiöH«loek, b> ki-váotlom Dfil'iBut.
A heiyitég h.tioiUtBert, ketelee-ko!u«g nem »»miit>tik. Magi. » felmerüli köluegek UitnMr* •« ol«d«odó tárgyik árából némi 7. ájmlá > ki-
• Ihók rtutrol kivinálo..
A kiálhi.ndó tárgyak Mellétéi t inuk tildéié á kiállító köluégéo torié nk.
Kéretik továbbá oyiUikos.t »rr» seive, bogy bsljbeu *• vidéken mily«a fel ételek mell.tt állitb.lá biiomáoyo. raktár? A^gyegyilulán kiváot»iik-e
• nembeli intéikedéi ?
Kérdeló«ked«eek, •tiHilmiDyok
¦ minden ide »»go mt«ked黫k B&toin Lajos egyesületi titkárból Nagy-Kao ¦wri lolaseodók.
Telje. tiKteleltel
Nagy Ktniuáo. 1886 éli májul 2 «o Urtott koigyülílbol, illetve májul 15 iki rál*.itmáDyi Qlée bátárosátábdl Bátor/l Lajos Vidor Samuni
III.U tiütár u O.l»ei Oatmann Hedvig jwOlen •> elnök
Hírek.
— A pünkösdi ünnepekre,
limiot bérina ajándékokat igeo alkalmas gy&oyörü kath. imaköayvek sze rezhetók Wajdits József könyvkereskedésében, magyar, nemei és franczia nyelvben, 3Ü kilói kezdve egész 12 frtig. — Figyelmet érdemel a nagy választékú készlet megtekintése.
— Az .Oroszlán" vendéglő uj bérlője Paulio József, az átalakított vendéglő megnyitásit f. hó 22-én unja Toruia Antal zenekara közreműködése mellett. — A közön: kényelmét keresve vendéglőst ajánljak a t. kőzöoség figyelmébe.
— A Varazsd-Ttpliczai fnrdó májas 1-én njilt meg, és 10 ig, mi kém az el só vendég jegyzék igazolja 227 vendég látogatta e hírneves gyógyfürdőt.
-- THeíoi.oia* F. U. 11- 12-m i3-áo Mle 8 ór» u'kd mbb órán át » belyi m. k táTÍ-di-bir»ulb»u egy •wrü Siemaoi-féle telcphoDDhl ér kiMrlaiek té étiek. Éten ki»«n-'ekn*l u í-ud <rlelmi»iguek uámoa kitfloő t*gj>, TiUmípt TapulctAD é« külöoötaa SUme-(•íd tekiotélje* roodégkoMoru gy *g; b". 1 Ud » UTtw-wlíi T.polcival történt f, padig >i ép »kkor * forgtlouDak tudott kMitbely-upoicsM tod»1oo. D»-csár* hogy »i mÓi^i ¦ telefonosát! b*<-ril.kttK, mégii jól nkerü;t. A jól 4* tiMtáo Uh*-tti bftllftai, MÍn iWoUtJ* » fattjöMtt u^tót u
gj által feliunartetlec. A P^P
jelen róluk: MtrUM sKlor erdA-dDok. Keasler Oruk Uiir, Kilmá> AiUl ti»ipd«i «pilc*«, Hojser lUriiki, V»jd» Ltjot, ennek uoje ét még löbtwn. A Sümeggel 12-eo ©• 13-áo etsk&iölt kieérletekoél i heljbeli e« « lamegi tá-nrdáb.n, tekiotéljea isámefto ur.k. *• egy bájo. hölgykoeiora is réniTett. A kwérlet«k igen jól •ikerültok, — 12-en *%j Míkropboo ét 13 in il*. n SQmegeo 3—3 telephon k»pc«olt»iott be. A bsasé-dk jól éi tiiitio foluk h.llh.tók, á* égess kodéljM cooTertitiók-ft mentek át,
id(ÜD * Urauágok t»gjai egvmásnBk b*-mautt»t(kk. A tnmegiflk wriekkel hall-gmtik Ptukr bácai d*lsit ét «gy kürö-aótéit, vi»sunt a kesstbeiyiek meg epetve, elragadtstrn hallgatták Koráca Eleonóra, Kác* Elvira, B-jomy QtselU i» Bajo-mj Ilona kitaMtunjuk kedve* dalait es egy klárinetoa teljesen tissta játékát; mire astán a keutbelji társaság dallal, klari-oetjátékkal ea végre egj senekar Aessi-játíkával mulattatta a kedves lümegi-eket. SUln»K»n jelen róluk : Kaile Jóu«f-né, &it. Kovács Ltsnlóné, Wittman Isi-vénné, Surgoth Uiktáné, öit. Kijáts Eleknek B>jom/ Istvánné, Sümegi Tiva-daro*1, MaTer Mariska, Kováos Imre, KoTáca E'eooorfcBajoniy GitellaBtjonaj Ilona, öst. Kubanji Simon né, Hetyei Károl/ne. ösv. B>oier Pintérné. Takách Viimf, Barkócsy Iréa Binder Mariam, Bajomy Ita, Kotáq* Jolio, Mojser Irma 6-nftlgyec é Surgóib Mikaa ügyvéd, Ádám I»án igugaté, Bajomy István, Sümegi T radar, ScbrotU János, Wit'-
lan UtTáo, Sümegi Jidó, Méssöiy Jósaet, Takáoa Alajo* ügyvéd, Hcjef Károly földbirtokos, Mi d prépost, RáctBéU káplán, Kitb Gynla. Taaboffer Károly, Pslfy Pál, Redl Károly, és Kálmán Antal tá-TJrdai épltéat urak. A tártaság mindkét helyeo és mindegyik estes a legkellemesebben ssórakosott ét mulatott és gyakorlatilag meggyös6dÖtt, bogy eseo bámulatos Unulmánraak nagyhorderejű jövője >. A kísérleteket Keuihelyeo Jaokó Péu»r, Tapolcián és Sümegen pedig Kalmár A ital távirda építési urak rendesték.
^- l'j srtakrrt a BaUtoa parton, melyet Festetics Taasilo gróf ur kéasittel, a városi kötönaég és fürdfivendégek ké-
yimere, igeo népen gyarapodik. Láng urud. fAkriteu vetélése alatt folyton serényen dolgosnak benne * kertésaek • igy a auk két, hamar késs aétahely.. fog teremteni a k^sOnaégnek.
— Kurfangos r8»l« Muh évi mi ban rgv leány álhlott be KriUcbkt
soproni divatárui nohót, egy iratot mn-t.tva ott fel L K.. vendéglős aláírásával, melyben *¦ foglaltatott, kogy a levél elö-mutatójának engedje meg a divatáruink 6gy kalapot királasitam s ennek árát Ö, t. t a vendégloa majd megtéríti. A kívánalomnak «!ég tétetvén, miután a kalap ára nem léntte'ett meg a divatáruano elküldötte a isámlát L. K, uroak, a mikor kitÜDt. hogy ai utalváoyomáa bamia volt. A rendőrség kipuhatolta a csalót, kisek ndr* F-ílix Herm>na soproni Gaarargónó. Áta4aiott a kir. törvényaséknek.
— Talált hulla. A pór-ládonj malom alatt a Repce mapjában homokot hordó ctelédek egy ember fcllájáre akaduk. melj ben a farsang végA eltűnt Fekete Ferenct aárvári illetoséga hajcsár tetemére ismertek. A bulin külső eróesak nyomai nem találtattak a igy valossinft, h°gy * aserencaélen emb*r at oranágut-ról letévedve, éjnek idején bukott a Repcébe. -
— A pápa-kessthrlyi vanat ügyrben felemlitjak, bogy » kérdésea va-sul eogedélyét Enerbajy Mórics gróf úr még tebruár hóban mint engedélyes másfél évre Kerkapoly urunk engedményeste.
— KAaiKasKalásI döntvény A m. k. bolagymimaiter 4gy konkrét e»et alkalmából kimondotia, hogy uud megyei bisoitsági tagok, kik valamely koseégi tisstviaeló megválasstásában résst vettek, • i aton >ila*stáa elleu beadott felebbe-lésnek a megyei kösgyülésen való tárgyalásában, érdekeltségüknél fogva résst nem vehetnek.
— A saerelrm tótét vrreu. Vasárnap déutin van ; mosogatás után és vacsora ÍAsés előtt. A tisztára measelt és súrolt konjbában egy padon egymás mellett ülnek Gyuri, a deli legény és Juci, s lenge ter^etn konyhai tündér. AsaMSony •élalni van; föl akarja husnálni as alkalmat asegjmást igasánsserető két asiv. — Susognak aaeadesen. bessélnek édssen; tervezgetnek a jövőről, a mikor majd ¦ 3yar>meg • Juoi egymáséi leesnek, mi-kv- majd savartaianul élveshetík a boldogságot Mind köseiebb husodnnk egy-uáshos ; késben a kés. ssem lsembe nés; ajk ajakra tapad, ripeg-ropog a pad — Ámde mindennek tu vége, még a sse-relmi pásstoróráknak is. — Eljött as idd,
ielyb«a Jucinak a vaosorábos tusét kellett rakoia. mert esteledni kesd már. — Lemegy a pineaéfee ; as ad variál Gyuri ntánna megy, asfit neki as ölák«<át rakni. A mint tóitesv jónak, a pin«MJtóaál
buciusni kesd a két snerelsae*. Uég egy - est mondja a tttk-bi k&sütt: .Csélnnk as, csókot ! — — No még 6fJ*t — — — j bogy egy inlo ssót mondjunk a csigaret-tgy utolsót ! Juci féJkesével a fát tart)*, j táknak nagy mértékben való élvesete lll Ü kj lli
ban éreste ugyan mag órai sötét börtön után
téliéi m»g a Gyurit akarja eltávolítani ; — de es mind erössakoa^bb less. Egyssej ca»k dö bogét üti meg tülökét. Juci egy hslk aikolyt halat ; a vitéz Gyuri benőik a pincébe, a leleményes Juci meg ré-furditja as ajtóra a kulcsot t megy a konyhába, mintha semmi sem történt volna. Ámde jó ssemei Tano*k aa asatonyoak. „Nem ártana est a Jucit kiesé megtrétál-Di,a gondolja magiban a egyenMt a p-n ceajtóhos m**gy, lehúzta arról a kulcsot a bevitsi magival a taobába. Szegény Juci majd kÓvé válik : próbálja a kulosot kikérni valami ürügy alatt ; de as asssoay nem adja ki. At idő halad, vége a vacao-rinsk. Gyuri kesdi ai illapolot nem nagyon kényalmesnek wlálni. Juci a ke-mély tölgyfaajton it vigasztalni iparto-dik. Ámde ki voln* képes megrigaes-talni egy sötét pincébe tirt tuiea aisre-l-mest. Végre asegény Jaci elbslároata magit, megjzégyenulten megy be asne. nyahos ; pirokVodv* vallja be neki a dolgot. És megk&nyórül rajta, kiadja neki a pincekulcsot, hogy Gyuriját kieres* t-hesse a logtágból. Gyuri nem a legjob-;át a barmsdféi de csakhamar mfgvigasstalta a Juci mel'g oiélése, meg a forró csókja.
— Nevezetes vendége lesg nemsokára Magyar-orsaagnak. Ugyaois, mint „Népsássló'-baa olvassuk. Madaráss Usn-14, a 49-diki .rendőrmiaisser', a kirÓI ast mondják, bogy ó volt l84S/49-beu a legforradalmibb eseilemÜ «a a ki barmi scsót év óta él Amerikában, Jowa államban, h nyár folyamán hass jön ét itt tölt néhány hónapot- —
— Titokzatos jelenet folyt le Temesváron, «, vaami »llomi*on tol fek-rő vasati hídnál. Egy elegánsan öltösött karcsú hölgy, kinek arcát sürü fátyol tsJxart , óagyilkoa ssándékbói as elé robogó vonst elé akarta vetni magát. De egy fiatal ember, ki a köselben egy fa aiatt oWaagttolt, óstrev-tte a aŐ ssiniié-kát, elŐugrott s felrerántotta a nőt a sínektől. A nŐ néhány ásót váltott a nála! emberrel azután elsietett a belváros irányában. Hogy ki volt as elegáns hölgy, ki a megmentöje a mit bestéitek együtt, mindetekről semmit asm tudnak a temesvári lapok, melyek e kösUményt bossák.
— Saív a ftyomorbaD . Ctak nemrég írták, bogy egy embernek össtes Del-tó réaset megtordiiva voltak elhelyetve. Piriaban pedig a napokban egy olyan emberre akadlak, a kinek fölforditva
annak Öasses belső réssel, a kinek a ssi-
hogy ama biedemet m*gd4ntsuk, mely aserint a nikotinnak eme kis adagjai ártalmatlanok vo náoak. Sőt ellen-kesŐleg ason körülmény folytán, hogy a dobaoylevél kisebb restekre rsn asétda-rabolvd s hogy a dohány kösvetlenebb Astseköttetásbo lép a naajjal és a léíegtő sservekkel, mint a ss<*ar- vagy pipassi-vásnál, as idegrendszerre való hatás caí-garetták ssivasánál nagyobb mint máskor. Aa érvarés egy tocsat caigareite után ey^ngébb é« nyomottabb, mint asivarok után. Ai össaea dohány mennyiség terme-asetrsen nem tonik fel augyoak, de kétségen kívül a dohány tömege, melynek a dohány só légsL sservei ki vannak téve é k
y és a nikot
n mftnoyiiég*,
tüatoi
— Eladó egy j j
tünŐ jó minőségű Smger-téle os«ládi é lélbb fllk
eryütt a testbe beviteük, együttesen box-sijirulnak, hogy a aserveseiet a dobiuy káros hatiainak odavessék s főként as ifja fejlődésben levő test aa elaatnyu.it-aak, Bőt a korai balálnak kftéletsék "
teljeses aj és ki-Smger-téle os»ládi
varrógép a legmél'.aayosabb feltételek mellett — kkár kéttpéna, akár r*ailet-fiaetés melleit is. — Bővebb értesítés nyerhető — Wajdits Jóasef könyvnyomdájában, Caeugeri-atcsa.
—Rabláaéa gyilkosság. Múlt bó közepén kir»bjl ás egy éjjel valami- Preimajer nevű ssaasviri (Baranya m.) lakosnak első ssobiját — elvitték ssegéoy mesterembernek ösases ágyneműje', — kifessí-let lék a ssekrényeket a elvitték at asok-ban talált ösases ruhát. febern»mut, ssóval mindent, még as abiakfüggönyó-ket is. Preimajer. amint reggé! korán megtudta est, asonnal jelenléti tett Mi gocson a csendÓraégnél, maga pedig felnőtt fiával • két jóbaritjiral a tetiesek oyomosásarw indult. Miv*l as ilyen rablás nálunk minden eesiendőben előfordul, mivel egy alkalommal ugyancsak Ssász-váron a tetteseket mogcaíplék, a kitűnt, hogy oláhcsigányok voltak : Preimajer is osak csiginyok alán kérdezősködött Legyei (Toíd. m ) mellett ráakadtak egy sereg czigittyra,azokat letar.ú itatták a ss időközben od> ér késett csendőrök segélyével vallatni kesdték. A ciigá-nyok — hír éterint — be is vallották a tettet, megmondták, hol • hogyan áll s van építve a hás ; megmondták, hogy mennyi vánkost, dunyhit ví tek el, ssóval megmondták mindent. — A kérdésre : hol vannak a lopott tárgyak?
elsőben
györei erdő ugy ne vésett
va! áttolták, hogy mellett magánosai
álló
Pelaketti csárda bérlőjé lj Hl
ve lenn van a gyomrában. Legalább est nek pincséjében van elrejtve. H
lébe' következtetni azokból a tűsetekből san elverték őket, s elkísérték a kores-
a melyek a napokban as érdekes ambe- mába ; de ott b:sony a lopott tárgyak-
ren. Duquiagyárns 19 éves fisa mutat- nak semmi nyoma sem volt. Erre a csigi-
kostak. A fiatal ur ugyanis néhiny nap- nyok megint csak ast vallottak, bogy
pal eselótt eltűnt a szülői hastól s vele! akkor már elvitték társsik a berc*«g
együtt a asakácsné, egy 53 éves termetes
hölgy is. A restben halai pár Londonba
ssokött, a hol a fiatal ur feleségül akarja
venni a vén isakicsnét. A ctalád koréban
általanoa a megbotránkosás, nem tudják
Eiiterbi.v tuUjdoná'- képeső Tófű köt-ség mellett elbasodó erdő egy mély árkába, lamét elpáholták őket i elkísérték st erdőbe- Négy csigányt a caen-
mire vélni a dolgát a esért a kÖveiké-só ártatlan jellegű magyarásatut adják annak : A sstkáctné as ujabo időben | többasör emlegette, bogy falara megy a a magánéleibe vonul. A fiatal ur esonban olyan nagy inyenci, hogy képtelen volt nélkülözni a aiakácsnét, a ki valóságot művészetet fejtett ki a fosétben, a esért inkább elssóktette feletégül. Es már astán osakagyan ügyes kesü hölgy lehet !
- Táncsics Mihály veszprémi stü-ióhelyét emléktáblával fogja mogjelölni a budapesti kÖspon:i Táncaioá*buoiUág. Hittük bogy Vessprésa baa.fi s köson-aége a saent ügyei magáévá teendi i meg-•aenielindi nagy ssolötte emlékét.
— Fenevadak nem követhetnek el nagyobb kegyetlenséget, minőt Török György asepetneki és Grabsot Ferencs bajosai lakosok Imre-begyen egy bocskai 68 éve* emberen elkövetlek april 2Ő.-érÓl 3O.-ára menő éjjeleo, ugy 11 óra tájban. A tsegény ember as említett ssőlőhegyen át haladott hasa felé Grabani asÓllópiailor és társa (Török) toUajnak hívén őt, elfogták., sa atóbiaak pincséj«bei hurcaolvin. üiotték s vallo-másrt kényszerítenek. A asegény. irtat lantága tudatában semmit nem Tallhat-vin, a borsajtó csavarjához k ötöst ék a olt a stó asoros értelmében vallomást • karuk belőle képréselni. Később e«y csomó venyigét gyújtottak alája a félboltra égettek. Mikor látták, hogy agyon van kisosva, átvonsaollák Grsoaat sző-lőpásBtor stőlejébe, bol egy napon és egy éjjelen át iasonyu kínok között feküdt. A saöLApásstur a tett utioi napon bement s rigyácsi k'isségi biróhos a jelentést tett. A megkicsott embert a faluba ssillitották s ott nemsokára mag balt. Á kél fenevadat: Grabantotés Törököt í bó 4.-én fogta el
ndőrség. Valóban megérdemlik a — ba as a sok „enyhítő körülmény?* nem adódnék — hisonynyal mag is kapnák a kötelet.
-Káros-e • calgaretta T ,Lan-ost,' a \fhi aagoi orvosi lap «m nésve
dfirök össsekötösiek,
ssabadon
ereaste'tea, hogf as mutassa meg az árkot. Kereeée kőiben, ugy is már ette
Gryula odavaló1 lakost künn assabad mesAn érié* Utkoahen Tóthot agyonsujtotta a villám; Ursaiaak ssoabáD semmi bajuk sem történt.
— A Balaton-Sió szabály
t. bó 4-én tartotta ülését gr. Jaakovich Lássló elnöklete alatt. A péns-tári atámodit tnegvisagáltatván, ss hiánytalanul vesetettnek találtatott a gr. Jan-kovicb Tivadar pénilárnoknak a fel-mentvéoy megadatott. A pénztár 10590 fn penskéssleiet tüntetett tel. — Egyut-aal ai elnök elöterjeaaié, bogy a 216 éser forint, melyet a tiraaság a sssbaiyosás iául vitelére a déli-vstut társasig-lól felvett, 20 év lefolyása alatt letórless-tetetl a igy a társaságnak semmi tartó-Szóba hozatván, hogy as 1K47 év mijua havában alakalt társalat feluasoijék-e vagy továbraia teomaradjon. A gyűlés a továbbra való fen maradást egy -hangulag kimondotta mindaddig, míg a vissunyok és körülmények annak tenma-radisAt tsckséglik; mert nemcsak as volt a társaság oélja, hogy keresatttlvételérs • kilitií és ozorai malmok kibeosaitesaenek és hogy a déli vasút társsáig vasút v«aala a Balaton által mag ne támadlassék, ha-Dem egyik legfőbb cél voit a Siótól lefelé egéss Fenékig terjedő mintegy 40 eser hold bereknek kiszárítása, ami asonban oaak félig sikerült. Eiutin a vÜasstáa •jtetett meg Gr. Jankovicb Liaaló meg-rilasitatoit újból ei Öknek. mely tisstet 39 éve vias ritka bufgalommal, gr. Jaakovich Tivadar pénz tárnoknak, MakfaU vay Gésa jegysŐnek, Lebner Sándor ügyvédnek.
— A puszta gyimóthi nemea diadala. A legutóbbi bpssti lóversenyen a pusate-gyoinóthi ménes nevelése, Jákob oevü versenylova Eaterhasy Mórica gróf ur Ú Méltóságinak, a múlt versenyen as I. otst. allomdijai (10.000 frank) nyerte meg, legyösve oly erős versenytársakat mint a már íöbútor ny«rt Metallist és Jeveaat. Mint a budapeati lapokból olvas-tuk, Jákob győselme óriási érdeklődét mellett, a kösöntég ssiinni oem akaró éi-JMséseitőI kitérve történt.
— Kémet -Ssecsódröl írják L*e lőtt mintegy három bónapja, bogy Teres-tyéD-Stec4Őduu Jeierniíaky Kálmán év tisstelftles urnák egy kis kölyök katyájs, midőn as iskolás gyermekek a kutos visel merítettek, as egyik gyermeknek s dolmányát elkezdette ringatni, és erre egy máaik a kesével legyintgetvéa, a kutya felé, annak kesét mégis kapta agy, bogy versen, még a a leikéss urnák ugyan két kis fiának a kesét is megaér-tegette a kis eb. de est caak tréfának Tették, agy hogy később as eb a leikéss sso-bijába ia bement és a tiszteletemé éppen a ctip'ijét felhúzni akarván, od* ugrott és annak lábujját~m«gbar«pta, Eit nem vélvéo jónak, a kutyát lebunkóztik, és a körmendi orvosok konatatilni nem tudván, váljon ve* te ti voh e a kutya, beleit Budapeatre küldték föl, hol bír sserint conatatáhák, bogy a kutya nem voft veasett. Ezt már majd mindenki elfelejtette és ime, mi történt. B*kta Gábor föld-míves 10 é*es fia. kinek a vizmeritéa sl-ka'mávala kis eb kezét meg vérei t*, folyó hó " ' .......
sűrűben
g , y
7-én ason kesét el kesd te fájdiuni, melyet a kia eb megvéresett és még a hideg it kilelte a fiút. 8-án Grümbaum orvos, látva a bajt, mindjárt mis isobába
volt ; ez a csigány bitony s egjeserTe usak nyomtalanul Most setét Uvén mar. bekísérte* a négyet Tófűre a korcsmába. Olt vacsora! tsiUittetta; de még ssn^p a düh tünetei helyett ismét hatalmasan elnadrigolták mutstkosuk raj'a, ét 9-én issonya kinok Őket. Másnap reggel —hs n.m osalódem | kost múlt ki, és májút 10-én d. a. 6 óra-
16-án volt,—felkuérték az össsekötösott cstgáayokat as erdőbe. Tófű a at uicsán
kor igen nsgy résivét mellett temették el. A aevasstt lelkési ur nejével és 2 kisfia-
végig kél ssájsvári ember annyira verte; val IV-én mentek Bécsbe, hogy magukat
Marécsról utánuk tódult as erdőben sem talállak sei
őket, bogy mindenuntalan halomra dŐl-tek, bőgve mmt a kintott msrbák. A kíváncsi népnes apraja-nagyja Tófűről,
..... " erdőbe. As
Erre keltöt nagyon megverve otthagytak, kettőt pedig elkísértek a ssássváriak. A két etso olt meg n halt, a máaik kellőből is egy. — A stássviriak is fogva vannak; as ügy pedig e hó 15-én leié tolyU'áaát a bonyhádi járásbíróság előtt. As ügy lefolyásáról s kimeneteléről lessek bátor majd tiastelt olvasóink st időről-időre
értesiteni.
— A narakaal
Péter. UaltÁkOr ss
UUi kösgyüléaét f hó 27-éo reggel 10 árakor a rács-kanissai állami elemi népia-kola hely ségében fogja megtartani, melyre ugy a t. ta^ok. mint a tanügy-barátok esennel ti esteiét teljesen megbi-vatnsk. Tárgysorosat: 1 Évi jelentés. 2. As .Eötvös" és as Arvabás-alap*-ra gyűjtő bisottságok jelentései 3. Pénztári ssámsdások megvitsgilisa ét a felment-tény meg adás*. 4. A felnőttek okuta-sa a magyar beaséd elsajátítása érdekében ; eiősdó : Gerencsér Gyurgy. 5. As olvasókon* vek hannálisának módja ; előadja : Gresió Jenő. 6- A reállirgyak taaitási s nem magyar sjku aépiakolák-bas; eUsdó: Kovács Gyula. 7. jövő kös-gyulés helyesek meghatárosiss, 8. Indítványok Csík tornya 1886. május 12. Jsney Gusaiiv körelnök.
— Villám álta.1 agyoosujtva. Tapolcairól írjak: Dörficséo : oriáai j«fss sáporsao volt,
megvissgáltassák. Ujabb adat arra, bogy nem kell haasontalan ebeket tartant.
- Kirándulás HerLuleafürdö-bf, Orsovára. Ada Kaleh és Kasan-
ba I A budapesti városi menetjegy iroda által a pünkösdi ünnepek alkalmával f.
június
12-én
as osstr. msgy.
vasut tirauag BpesUllo másáról társas kirándulást rendet különvonattal Herkulesfürdőre. Innét asután kirándulás-tok lörlénoek a viaisésbes, s Csorics magaslathoz a magas Dzmajleihes a fehér keresztbes, mely után a fürdő disitermében hangverseny és tanesakösök tartatik. A követ késő napon inda lát különvonattal Oraovár itt s korona kápolna megtekintése, melynél s „Magyar dalkör* és as orsov»i .férfi dalegylet" valamint a katonai senekar előadásokat tart. Innét hajóval a regényesen fekvő Ada Kaléh svigethes, ssutátt vissaa hajóval Orsovára. Orsovárúl kirándulás hajóval a termesseti saépségekben felUl-mulbatlan Kasicibot, hol a katonai senekar és a két dal egylet által elósdi-aokst tartatnak azután a Sséchéayi emléktábla, a veterám barlang, a denevér barlang és pomykovári barlang mog tekintése; innét visssaatatás Orsovara. Indulás Orsonirol juoiua 14-én ette 9. óra 30 pereskor különvonattal ér késés Bpesten 15-én reggel 8 Óra 44 pereskor. — Esen kiránduláshoz a budapesti városi menetjegy irodába oly jegyek adatnak ki, melyek áraiban a vasúti meaet-nájui 14-én | díjon kívül a kirándulással *fybekötött mely Tölh ' programsMrt sllátás, eissáláaeláa és ha-jótáaért járó Bmzm kOltaégek b«nt foglaltatnak. Esen jegyek áru a követkesök I. OMt 36. frt. 11. on'. 28. frt. A rAssV vevők kényelmet atasásáróí, valamwt kitiinö ellátái «a alssálásodásáról gondot kodva lati — Hogj akirárdulók boes-mbb ideig ii tartóskcdhaasansk Herku-1m fürdőben mrgeagedtetik. hogy * viw-Ma utasa* besárólag janim hó 20-áig • pedig bármely ¦semélyoesáUitÓ vonatul i« történhessék. Elójegysé«ek említett irodában Bp««t Mária Valéria uleaa Hungária ssálló besárólag június hó 10-ig eltogialtainak hoi külön program mok is díjtalanul ka-phaték.
— A BiOlök es táneikedvelök figyelmébe .janijuk Neuman Mór tános-éswlem tanító urat. ki Budapestről váró suokba érkerett, • a tanfo>yamot f. hó 2y én Euiogar B. uroak a Deák Ferenci téren ujonan épült basában kesdi meg. A tanulásban résst vehetnek felnőttek i gyermekek U külön-külön idö-ssakoaD. — Htod ások, kik a tanfo Íjamban résit vetinek, csak saját j»-rakra teasik, amennyibenr óvíd tdö alatt alapos oktatást pyernek. és ami ÍÓ mér •ékelt díjért.
— Itciai verrkedéa. Vasárnapi.
kő 16-áo este 9 é» 10 óra kösö'-t B»gy l*r-DBS riass'otla fel a kisnémetutcsail»*ó-aokat, mely abból eredéit hogy a nagy-kaniMai Pe-öfi uiesai parassi aubanesok sem akarván verekedés dolgában » kitt kaai»aiaktól elmaradói. » vadasakÜri korcsmában hatalmas verekedett k**d* lek, de ottben ssorultléven nekik aleve* gŐ a harctéri as atcxára tették át é» OH folyatták adolmány poroüsi ugy hogy. eswmiBiéd uicubiD is balattssoit a püft paff. Éten épülete* mulatságnak astáa egy rendőri patrol megjelenése vető ti véget, mely a megkerilhető viléseket elcsípte és dutyiba kisérte, a kí tihetti elmenakait — Salyosabb sérülé* nem történt.
nár Kovács Gábor és Lengyel Fereaos 5 év, Tüdő Mihály 2 év, Farkaa ístváa. Varga Kürti Pá és Grotu Dáv d 1 év, Somody András 2 bónap. A <öbbi vádlott leimentetett. A kic. figyéss éa vádlottak felebbestek.
— Iparosaink figyelmét felhív. juk a nagykanissai .Kisdednevelő egye-salet" által kibocsátott • mai ssámunk-ban k ömölt felbivásta, m«lyb«n as általa rendesendő gyermekjátékok kiállitá-sábos való járulásbos ssólitja föl hasal iparosainkat. E mosgalmat oromra*! ttd-vhzöljük » hisusük, hi-gy 'erkölcsiig és anyagilag egyaránt sik-r koroaáaacd-sa a« illetők lelke* burKÓlkcd»sá<. Ugy ja Istrn.
gy Kjennek • ki Myonltta magát. Siatmártt megdöbbenő eset történt a múlt héten. Egy hat éves gyermek,
• kit as apJA ráasoktatolt ¦ páliokaivásra, agy megsterettn a résiegeakedést, hogy a mint pálinkához juiott, rögtön ellopta a addig ivott belőle, mig le nem réu(>g«dett As apja caak n-voite a dolgot, mert nagyon tetszett neki. hogy a fiában olyan jó vér van, végre atonbsn megjárta vele. A rétseges gyermok a mull héten ismét pálinkából jutott s annyit ivott belőle, hogy onggyuladt benne. Mikor látták, &ogy « gyermek csak eldói félholtan, orvosért naladtak, de segit«ni már nem le-heUlt rajta, a gyermek meghalt ssess-nérgeiéeben. Mivel kétségkívül unikum as eaet. hogy hat éves agyooígya magát, a werenesetlennek kiírjuk a nevét is, Rest PiaLansk hívták. Idősebb Késs Ist- | vánt a dslogírl felelöfrség'e fogják \onni.
— &t6kra. Vaamegye knspoutí börtönének xbelegsiubájából két betrg
- rab, kik köoyebb megbetegtilés követ-kesléb«o (chilik od«, sí ablak rácaá-oak áifürésselése után hétfőről keddre éjjel megftökütt, Lepedőjéből kötelet csináltak, amelyen leeresskediek a kertbe, onnan már nem volt nekik nehéc tovább állani. Még emlékeini fognak olvuóiok ihd caa'.áaokra, melyekel agy máafél év alott at orssá; különféle vidékein pósla utalványukkal követtek •1 Es a két aiöksvény eien ipaxék kőié tarloioll Körülbelül 10 kor szökhettek meg, s 11-kor mar ütdöitettek. A fű-téren levQ Hódoaay féle hia kertjébe eresskedtek le, s nyomaik a kertekei karesstül a Hiko^hás kertjébe *ese: tek, a melybdl könnyű volt ama kis kösbe ju'.Dt, amely a me^yehása és s Mikos-bás k&tött van. A nyomokat követve, ások a német •sent-mibály i oraság at felé verettek.
— Ai omÍK0« tanitöi ()QIcü
m év tolyián sem fog meglarlalni. Így határosta el a kötoktatásügyi magas niniasteriam.1' Aton kivfii knnondoiu. hory ctenia! as állami és államilag se gélyecett köavégi iskolák Unitóinak at eddig asokásbtn volt gjüléai fa*»r -és nap.dlj D«m adaadó meg. Enoél bia tOMbb. utat, módot atutaa bajus lett voloa, hamarjában kiesieloi arra, hogy
• boldogult Efitvös által sservesett tss-tflleti rendner pictu* maguloasá legyen. Kert hogy a 300 trt tiietéfti maximummal a vasúti bakteraágo' is nem egysser irígylo tanítok saját pénsakön gyűlésekre járni Bem igen bírnak, as — igen •Womoritó — de igas.
— A H«v*D>é p6r. Vasárnap délelőtt 10 órakor hirdette ki • siombat-halyi kir. törvény»sék a Savanyó Jósai és táraai ellen 10 napig tájgyalt bUn-perbeo hotott Ítéletet. A megye termét aa érdeklődő kösönség égési Mufolaaig meg'ölté. A fedését alatt előállított vad tottak fesiült 6gyelemmeÍ les:ék as elnök ssavait. Ax ítélet a követkwo: Savanyó Jósai élettogy iglao való feeyhás. Kecskés Jósaef ésSsabó Sípot István 12-«*, Német üoagga Iürán 8 év, Enca- Jósaet 7 év, Farkai Jómt Andor 6 áv, Bog-
Öngy* ny Kf
gá«V Kámáncsnál (Nagy-Kanis»átói félóra járásnyira) as or-iágul mellett f. hrj 17-én délután egr embert fölakassza találtak. As esetről a kamavai jará« ssolgabirói hivataláhoi )e4t>ntés letelvén e réssról iatéskedés letetett a haha eltemettetése iránt. A n*gy-kanissai ad-minittrator asoabao — miután a halai-nemét megtudta — as egy háti sseriar tisaal leendő eltemelést megtagadta. As ön EV H kotok eltpmeiését as egybás n. i. caak asoo ege ben eng>dÍ mog, ha a boa a alkalmával cona'.ktálva <ett, hogy lelő ssvart elmével követte el as ön-gy. Est a booc-ilelétben reode-»<-n constatalni is saokták, a meg \t te. hetik nyugodt lélakk-U. Iit asonban b»n-csolásról stó sem volt. V«lób*n nem ért-jUk ost as eljárást. Ha valaki rög öoi balált*! múlik ki. f^lboncioUndc, hogy ki'.Ünjék . nera forog-e fenn bűntény ? I pedig, ahol erfiasako* halál ¦(••éllel állott isemben as íiletékwi balósag, n^m cooslatáihitia : vájjon öogyilkoaaág vagy gyilkosság folytán álio't-e be a halál, egys«erütn e^temetteli, illetőiét: eláaatja. a hulát a p-llioi temetőbe. Ot nyog-ssik as most a temetői aaélbeo. HáXra-máradt ir*taiból csak annyit lehetett megtudni, qogy Ss'-ráuat Ulv*noak hív. ták. disceli ssületésü. 46 év» cs-löd • rom. ka'h. volt. Mmd d egyebet elzárt iir. Na és ba enpek a «irn«k hantjai háborítatlanul maradnak, akkor — es*t-leg bűntény forogván f«oa — a tettesek nyugodtan •étálb*.tn*k a kamancti jr-gSDye-sorok kötői:, tárva: kit tojt*«&ak meg é* akaaassatiak fel, hogy a Kolga-birói hiva|a'nak módjában legyen a pa-lioi temetóarélt titoksatos bullákkal m-R tölteni. Egyébkém hissaaiik, bogy as illetékes hatóság gyors 6* jóhiasemü. de minden eaetre ssabilyellenes io'étkedé-»ét aként bocsa h^lyr*, hogy a hullái kiá*hiván, ielbonooltatja Figyelemmel fogjuk kiverni.
— XfgégeU kin lenttj. 8»lamoD kouégbeu Pap. m«ll-t', f. hó 2-án libát őrső ki« g^rrmekok a libalegel^n üset raktak és a b d**g elíen annál nn-le^d-tek, do egyik kia leánynak, BodiMir Jánoc, Anna nevű 8 eve* kis leánykájÁ-nak ruhája, lüset fogott és oly erÓs égéaj sebeket kapott,- hogy életben mar»dáaá-hos nincs remény.
— Megvadult tinó A *ó vá^sonyi uradalom egy bécsi kereskedőnek 50 db hisott ó'krót adottéi ; egy 6 má»* oebés-segü 4 évsa tinó a vasui bgg alkalmával megugrott és máig ia a menyekéi erdíbea tanyás. Megfogni lehetetlen s miután a kötbistonságra is ve-ssélyes s már többeket megijacstett, moat reá ^adáisaio'. tartanak «• lelövik.
— Egy IS éve* poéta. Vaii Véts-prémben egy sieréoy körülmények kost elő vendéglős, kinek 1^ év«* kis fi»c<kaj* rendkívül éasteheUégKel aídotu Bámulató* emléketfi tehetség, emellett ostoos költeményeket ír, mik bármely poéta becsületére váUanának. A kia Stein-r De-ssó »i, ki a *apokt>an eUitt a ,V. T. H.»
kőb méltatás végeM több kia bk k
Legfurcsább gyWtmémje » világnak kétség kivnl »», avelj egy ber isi | agglejéoy birtokába* vasi. tfy grttjt*-méoy -s — cipó és osismaa»rkakból. A sajátságos grüjio'i-ény tftbb min: ra»r tárgyból áJI, vagyis ugyanannyi sarokból Mind a'gaanyi •sámosva vaa, s föltalálható kosottuk a legapróbb gyermek- és ao« saroktól kssdvn a legvaakoaabb, m«f-patkolt befymáaaó sarokig a eip* sarkok mindeo variációja A legérdekesebb a gyüjtemévyeo ai. bigy mindeo saroknak oang van * maga törtéaetw, a tárgy ma'a«J megmondja, m 'j"e» ulon-módon jutott bossája a gyuj>L* A diegbnlyet foglalja el m gyüj'oménybco a legelső sarok : egy pici'e kis női cipó sark*, a mely alapjául isoíg K a grüj'eménynek. 18tjl. jun. 5- djkérbl veasi eredeté', a midÓa r-Ky bájos svéd oÓ v*wsiett* eJ a ssiléaUi hegyek kost, egy Kynaat váraboa tett kirándulás alk.lmávai. As »RfClofféBy. ki akkor még mint diák fiatal »sivvel, fiatal edélylyal barangolt » negyek koaOtt, me^talália a pici sarkot • *t akar a adni siép tulajdo-Dosafijének, a ki * kis baleset köveket-lében kéoyteleu volt kiasé aáotitva járói A fiául láay elpirult, sav.rba jött, sse-gyenl^tte a sarkat elfogadni sasi mondta hogy arn at Övé. E* a kit tilálkosáa ét «a a sarok adta míg as estmét as ered "ti gyüj eménvb-t.
— Es ia reklám. Egyik aagol
napilapban a követkesó hirdeiéabea »j*ol-j» magát A*y féuyképéss : II v*l a *aiu-as-rencaé ieaeéf k mnidi«k*»b acapu-rodoak. a koaónaégnek sflrgHra ajáili*-tik, hogy X. féoyHépérauél gyaraaa ve Le*>a«k 1- magukat as utasni aráadékoók, hogy •sernocitítlei. ca«ládjukn«k emléket b*gyh»a*anak — Egy ujoo épült am«n kai várua egy t^U'cs«jáo pedig 'gy vi«-ker»ak*dó te-^pedvén !«, « czég«i ftlgevs-tette k< . .Amarik* *'<&!> vaakere*kedés-í." A második ast irta firmájára: ,A világ első Tiiktr eskedés«." S a hogy a harmadik v^tkeroskadó is 1«-tel-pedett, firmájára est irta : sEaen u'-csa eUŐ vaskereskedéaa* így pipálta • licit as éleim** amerikai.
^ g
vertet. Egyet ime bemutatunk, kivAnr* hogy n elsólépcső minél magasabbra veaease. íme akta veraecske
Ember te»irétx€ ax eltő ¦»6tigocaka. Rajta ot-racuk egT-Mr lát»ik a borocoka. Ab elió két itótajr. hktalsas n*fy ntmset, tá*tj orMáft-rilágTa, atMlin kiUrjod Nem iinarí «. ei •' vBta«k a jogát. — Mindenhova ingym kváité!yo«»» mafát At utoUó az6ta| ijöoyörü teremcaiéoT Melyen : ea nralg wm starnokaá|t »•¦> Öckénj 8«nki k viláfon n*m o«T*tket raji* ; Orukadjaok tőle — v,.«-deJm« fajta
— Klismert-K as érdemnek. Ások kosé, akik Mur»köx elismerését, as elő-haladás tekintetében megérdemlik, biso-nyara a muruserd»heiyi k. utbistos nr Urtusik. Sslemenicsát eihsgyva, a Mura-1 sserd-belyig ált>U as crsiígut m-l Is u UJteielt éa ápolt gyüny&rü gyümölcsfák a külföld elóh-.adátárt emlékestatoek. Est togják majd néhány év .múlva ason uta*ok is bisonyitani, akik 'Jkkaduigu-kat e fak n ma. gyamöloeiból fU(íj*k •ny bitem és bisonyitbahiik már moat is •sok, akik assép fik látásában örömüket taWlják. Ét asan as a siép kert Mara S»-id>b«lyeD. bul 5000 Ultelvéay körúti 30OJ nemesit>;i fa vaa, melyek miud a taépité-re éa udtl«»re vaoaak saaavk. Elismerést aaaak, aki megérdemli.
Mint Kómából ii iák ,ngy Cordenona nevű ' et-mi tanár kormanyosbató léghajót talált fol. Al olaas kösok:atásttgyi nsintíüera uiálmány< ssakértókknl meg viiagáltatá, s a bisottakg ast a véleméay t nyilvánttá.bogy c találnány n indeo miR-eíósfit fölülmúl. A fohalalót már fogad'a a miDÍSft<ir, s ki fej** Le iránta s*ercDCSfl Ubil. Keiaeo ára prábát Ingnak teani ai uj repülőgéppel.
— A takarékon grácsiák. —
Egy falusi p4.ra.»t tény épéss-k irakatot bámul. A lobbi kmt ott van C«bov» bárom gráctiája ia. A parassi a »*ép furak láttára nem marad énék-»ileti, de csakhamar így siói : .Milyen b»lond es a trth*"r népoég ! Esekn«k itt aany péacük tioc«. hog> tiast^a*ég«»s ruhát csi-naltktiia ama>«k, d-- aiért utolsó péotiiket is arra fordiijak, bogy lefény képoitetis magukat ! "
— Wndenitt kész segítség
Vtrjas Temes menye. Igen tisztelt uraoi! Szíves küldeméDyét s becses sorait vettem s örömmel tudósíthatom hogy a Braadt H gyógyszerész svájezi labdacsai ockem oagyoDjót tet tek. Kérek még egy küldeményt az ön svájezi labdacsaiból Tisztelettel Meiszoer J. A gyógyszertárakban rétéikor jól megkell nézői a dob«zo | kon levő fehérkeresztet vörös mexó-I ben s Brandt R nevilíirását.
— Figyelmeztetjük igen tisztelt olvasóinkat a mai számban megjelent Kóoiajtioomitó gyár részvénytársaság óráHra. Vezérelárusitó; Steiuacker -t Co,. Fiume.
A\ém-rS\ aenki Min moodltstja est. Vüá-iud, tínUn van előadva egy kivált épaaaec ttd«a^^éf*l. Ssépen, gyftagédea l»c.iiu tiorténet. Var»il*« fordulat, meg-lepeté., vagy bravoar-(é-sek, feiesigá-sott hatáaok moosensk b«nae, a ilyenikre Pe-.*l i ulán D»sn i> vulaa képe*. Mégis hatalmába ejú érd-klUésunket. Sa4p, miod végig. Es * tegtalálÓbb bírálat rá. É* finomatokban gaad^ok a résiletak A lelkiállapot egy-egy Tál osáaát gyors éa kevés saov*l matféneu aa olvasóval. A fordulatok, árnyaUtolc növéssiek, s a hatás titka talő-.i nem «*7«-r tall gon-dotkotnunk, mikor éreztük *tt, oly lát-SBÓi>fC»skÓBoyua«ggal eri el a ss-,raA. Af ^«s nagyon egysa-*: ü löitéael hatása ii ilyen iroi eifyéoiaégóben Íapp*ni{ó titok Hőse pgj ryermeteg. naiv aaasov, ki még ásott kaad almadomi A ssüUi htanál mu«tobáj> rosasul i>ant vale s t«le*ége ,t «gy örag urn*k. egy g»sJ*g p"1**' k, a ki pé* mester volt, de must már njugalomba vonul vissaa és madarainak é1. Miud-nféfl saüdarakat ián a kalitkában, é* ca-kugy aser-ti Ókét, m>at legaranyosabb madárk-ját. A.gu<Mt. figyssar Da^y útra m*gv, a hegyek kosé, madarakat togdoani O-thoa hagyja a kalit kákát. Kcy madár k.M-badu>, a Meaége is vergÖdai kead a kalitkában. F«rencs aramnak iagkedveaebb m*dara a macska fftlemile, a ép«u «« aa*b»>ldl «1. D< épen iáikor ki akar aa» Ini »t «bi»k >n. *iss-saüsi valakt Lg> csinos fi. «l ember a polgárm es'er da. Pali. tgj találkotn^k eló»s»r. így ismerkednek meg. P»ü kisvárosi dandy. m«%~» aa«vakka<. behi-aelkedn modorral. Á<ne< egy avá-ipolK*r *ége. a ki UindéraB'séxr's me*«i lovagokra éa ide*í"» királyfiakra gondol. P»Ü ti jön többcsor is b«ssélg tOi. E talalko-sásokat Biod'{ ujabb és ujabb asinekkt-1 fosti le as >rÓ. Itt vaaoak ások a biz'os késsel mjsoli árayalatok. A gyermek-as-s*ony érsi, hogy boldog. A sserelem » maga tnriDéaae*eaaégében f»k*d asivében Páli keidé látai díjúm gyÓselroér. D« még i gyAahei. A férj véjcr« hasa érkesik éppen akkor, mikor Ágnes aiivében a sserslem e«y aebsó <ö*>si ts megteremtél Elgysxer, mikor Pal^ as u csán egy csifr* hölgygyei oieat, nem akarta fit étsr»sem venni. A férj msgtnd mindeot. Felsége aavara, a kérdnLiködé.4re elóioró konyak, ttlkóltik gyanúját. Ép-o belép Páli ia, még pedig egy levél kovetksstében, melyet Ágnes irt neki. As assaony olj naiv, hogy bevall mindent, de ilyen forma • aAs övé akarok Irnai és ti engeas kar.ft Farencs erre ast mondja : .Fels-ségül kér ? Árva ieáay vsgy, én véltelek el, és odaadlak." Páli telk»xs«g. még ast ia mondja : jól kicwnállák, as awtmyt levelére jöttem ide." Agne* megismeri, hogy kit iseretet', Pala fwdijr, a mint tavosni akar, as udvaron várja Mátyás a bű pékiegéoy. egv bolundot fiu. a ki r»jong aassaonyáér', a ki unuja mitides-nek, s á'sxenTedi aiokat. K^tobaű Palira a arcsál .-öaase-viaasa lépi. Kiverik egy ást, de mégis Mátyás a gyoi'er. A b»jt
bo«ó fölemilét padig ki-restik Ls ai a|.
bewélés magva. Nem uj, de a I*vag6j«. b*n aok fria*«ség van, fsJdoJgosÁaa sok*t ér. A történtiben c«ak keveteo ii-r«.
p«ioek : as aasxuoy. PáÜés Mátyá*. e» hu
éa képteifldÓ n»gy gyerak. a ki a nersA. nek sserencséa alkotása. Ferenci, . f^j háuérbon marad, d« caak miat öreg ur ¦sttrke ; aa eibeaaéléabea aeki ia meg »»a adva as élet ssiae. ,A fillemile elbesséU irodaimnak egyik sseretetre mél 6 kötm* mely a sserzo nevét bisonyara Meha k írben fogja bangottaiDÍ. Végül nem tn<i. iass hatjuk el es alkalommá! is t. oUa»ú. kosoo.-guok tigyelmé: »s .Egy^i^oiM K-gécytárw-ra, ese,n minden lekintitbsa pártolásra mél ó viiUU'ra t-Ihivni malr isléses és disse* piro* váasonköiépú ki> állitáabAn, pámtianul o c«ó áron (nnod^ egyet kÖlet *r* 50 kr.) nyuj ja a ka sa és külföldi regényirodalom i"i;kivÁ-lóbb termékeit a ci*kis «» ntóubi k i-ülméayek magy»r.iib»tj+k m-g e tt«p vá Ulfttnak ssmte bámulatra k--ltő ¦ M* gyaroraaágbaa ily trftnybau eddi< >s-hetetlennek képselt t«rjedé*ét.
Upvesér és kiadó: SZÁLAY 8. FelelÓs tserkesstó : TA8S ÁLIUS Laptuiajoouos: WAJÜIT8 JO/StF
Mylltté r .*)
legjobb asztali- ét üditó itat
kitflnó haUsonak bizonyalt köhögés
és 'gégebajoknfcl, gyomor és hó-
iyaghamtnal.
2711 6-SO
Mattoni Henrik Karlsiiai
Á
A
tetvf. nii-lyiA sek evea kereartül meai-bizliati'ikiiák bizonyulni s ez okbói » l>>rnii'li'!^-t>li Ajáiiiatra múltúk. Minden Ix-tcinivk Lsmfmi kellene e a-pirato*. ku|.>[inx'|] J.«-di>: azukat, akik kiSZV»-
¦ybn >w csazba*. tfidosorvadtsnai,
Íb kb stb. sz«n-
hogy as nagyon
ót
vi'Jtn-l. arra ^tj •¦^sieru háxiszerek által gy L\;ikntn még az úgynevezett gyógyit-hillan botf^ségpk ia megszűntek. A ki a *Bet( gaai átrt« olvasói kivánj*-az irjfii egy leveleiölapot Rkhter kwi-iú ¦ iiiti'zctüaek lipcsébe, min * iu)>irüt im--küldetik. A megrendelőnek ez knltaégébe nem kerül.
Hiv. piaczi árak.
Baz. 8 fr. 20 kr. 8. - Htws. 6 fr. 20. kr. 6. - Árpa 6. fr. 50. kr. 6. — Z«b. 7. fr. 6 50. kr. — Kukor. 6. fr. 20. kr. — Burgonya. 2 fr. 50. kr. — S»éna 3 fr. &0. kr. 3 tr. - Ssalmb i ír. 30. kr 1 fn. — I
Irodaion.
- .rfllemllr Mrt«: PeteUiIsuáa ;Egyetemes R-gínytár Xll-ik kotM Singer és Wolfner kiadása Budapesten.) A gyorsan ssép irodalmi nevet nyert fiatal író esuttal lépett elöfls4r nagyobo elbesséieasel a kösonaég elé. Otthonná lelt neki a kisvárosi kör, ¦ helyesen t«vé, hogy a hol legbistoaabban éisi magát, oonan nem indul kalandosatokra, hanem halad előre, mioi a bogy es a kötete is mutatja., mely kétségtelen s legjobb mindasok kost, a mit <ddiglen irt. L-!balett Peteleiről mondani as elÓbbi kötetek atáo, bogy ssereti a balladái bo* mályoaaágail * nagjobb homályt s egy-saeru«ágéböl karsMttaé^ üt ki. ,A ftlia.
Cryég-y - szappanok
Kailató: Fráter Béla nwszertarstiaii í.-
Hirdetmény.
A bécs-wiedeni cs. kir. firosi kiküldött járásbíróság részéről közhírré tétetik, miszerint 1886. jtouár hó 29éD EianjCfraNMT Jáuoa, u. ésak-nyug*ti vispálya nyugdíjazott felügj-elóje. Bécsben (Hengasse 56. sí. i.) végrendelet hátr»higyág» mellett meghalt.
A hagyatéki eljárásnál 140 §-a értelmében felhivatnak » magyar korona területén lakó netáni örökösök és hagyományosok hogy igényeiket f. é. juniut hé 30 ig ezen bíróságnál annál biw-nyo8»bo»n jelentsék be, kalöDben a hagyaték ezen ausztriai bíróság részérói a jelentkezett érdekletekke! — jelen esetben az elhunytnak testréréíel Langgasser Knoébet asszonynyal le fog tárgyaltatni.
A fcécs wiedeni cs. kir. városi kikaldStt járásbíróságnál, 1886. májas hó 4-én.
A cs. kir. országos tírvényszéki tanácsnok.
Kiess s. k.\AGY-KA\IZSA, 1886. Május 29-én
22-ilt szatn
Huszonötödik évfolyam.
ptöfiirHni ér
. rr r S fit____
..,r. í fafiU kr
Eirss szúi 10 kr
IIIKI.KTf.SEt
, n.ÍDil-n t"ri''-i ¦ ireTi 5 ¦¦ NYIlTTÉItKal
,„ Wut i" klrrt v. t-t' *k f 1
A nagy-k niisai ,Kereskedelmi iparbank*, a mnagy kanizmi Önkéntes tűzoltó egylet, a „zalamegyei általános tanító-
¦>' k »<tŐat«iglt«n
.; S kiad<tb ituH.hatt int-* nd«k -.Va(i|f-Ka Hin Wlaaai.-Bbás.
f.dtnuak .1
kszlratek vissza lea Mléstaak
tilrt*. a tn<*gy kanizsai kisdednevelö egyesület", a „nagy-kanizsai tiszti-Önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara* nagy kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HEiTLAP.
BigyarorszagpetKügyi függetlensége i a takarékpénztár et biteluervezet
Ama közgudiazati, fa péoi-üju bajon, melyeket a magyar ál itmiu. ép agy, miként kitétel nélkfil \a)aa>enDYÍ többi európai kaltaril-jawul' a rend ,n res reformátort mun« fegyvereivel kell leíttzdenie Iffkeiéíbbé pedig az eiersieresjajve-Bzéolés^^-1, melyet legerősebben azok haiigozrttiiafe. a kik legkevesebbet dolgoznak, egy puntbúi kiiDdulva meg Dem gyógyíthatók-.
A korlüceti kezeléssel itt senkin áucs segítve, hanem csak elhárításával az okoknak, a melyek, — közvetlenül, vagy közvetve — a kőzgszdiszati szervezet számos részeinek bibás alkatában, ugy a tökéletlenségében rejlenek.
Magyarország azon államok közé tartozik, melyek hiiel szükségleteiket valamint icereskedelmtti, mezei gazdaságúi, és iparak jogosult tőbe szükségletét csak csekélyebb részben képesek a belföldön kielégíteni, és ma még hnszszu időre a külföld: niuzgú toké közreműködését kénytelenek igénybe renni.
A munka föiosztása a hitclgé-pezet eme folyton mozgékony, váltuiikony Hídszerkezetben Magyarországban ósi előítéletek behatása és kereskedői kezdeményezés hiánya fülrtan még mindig egészségtelen, és elvben elhibázott.
A külföldi tőkepénzesek tőkéi ket. természetesen csak oly vállala tokba ruházzák be, a melyeknek jövedelmezőségét, illetve biztossága ők azokDak dologi alapjaiban Ítélhetik meg.
A külföld ítélete számára egyik tényező itl mindig azon tény-körül-meny: mennyire vészen részt a bet fuldi tőke maga is változó hozam képességű vállalatoknál, és szilárd
amatozásu, jelzálogi biztosítékkal liró kölcsönmüveleteknél. ¦
Az álamnak, melynek pénzhi j tel dolgában saját polgárai bizalmat nem nyújtanak, azon kereseti vállalatnak, a melvnek irányában, habár a legfényesebb kilátásokkal kecsegtessen is. a belföldi töke <lut»-iitólag közönyösnek mutatkozik ; ama iölcsénkeresöknek. legyenek ázol bár földbirtokosok, törvénybatóságok, társulatok, melyeket a belföldi tőke mellőz, bár neki a legjobb biztosiékok nyujtatnak is. mindezeknek kik i külföldi tőke közreműködését és segélyét keresik, nehéz lesz az idegen pénzpiaczok bizalmát mpgnyer-niök, a meddig a külföld a belföldi takarékosság kezdeményezéséből és részvételebői a szükséges bizalmat ; nem nyeri, hogy pénzét idegen országban helyezze el.
Magyarországon, e tekintetben, teljesen visszás financzialis világnézet létezik, mely helyesnek épen azt ítéli, a mi bomlokegyenett ellenkezik azzal a mi más országokban történik, és érvényesül is.
Magva' tőkepénzesek, s a ta-korékotkodú közönség nagy többsége tökeelhelyezésénél és iparvállalatok létesítésénél irányt legritkább esetekben merítenek saját kezdeményezésből, hanem többnyit e mindig csak a külföld kezdeményezését és példáját követik.
Ez az ok, melyér: magyar ál-lamvasuti és egvéb értékpapírok mindig esek akkor vásároltatnak nagy mennyiségben Magyarországban, mintán a külföld már 20 25V,-kot nyert volt azokon. Há igaz. hogy az emberek mindenütt valamely . bir-kafaj" bizonyos sajátságait nyilvánítják, ugy meg kell vallanunk, hogy financzialis és nemzetgaidászati téren a vezérürtt motívumok többnyire külföldről hozattak be Magyaror szagra.
Valóban hasznos c?zmék beho-laulát a mi illeti, ily behozatal üd-tős hatása ellen nem küzdeni, de azt inkább még támogatni kell. Más oldalról azonban a lernagvobb ha-tározottaáíga: kell a -pinzngyi öu-
[ormányzat szervezetén, rékpéuztári rendszernek újjá
taka-
alakt-
ásáu munkálni Midón takarékpénztári rendszerről szólónk, nemcsak ama pénzintézetekre gondolunk, melyek .takarékpénztár* nevet 'viselnek, de takarékintézetekre is, melyek életbiztosítás czimen a kötelező és
takarékpénztárakat is tárgyasuk, a melyek a fővárosban és a vidéken fönállanak.
E tárgyalásunkat megkezdjük aaia pénzintézetekkel, a melyek az életbiztosítás rendszerének alapján üzii a takarékbetétetek gyűjtését. A mennyiben okos megválasztással é« a magyar viszonyokhoz szabott alakban idegenből hasznos eszmék hozattak be hazánkba éi a mennyire külföldi tőkepénzesek Magyarországban polgárjogot nyertek, s tőkéjük I kezelését elismert szakférfiakra biz-
tiattgri miniaEleriuraok *%j«tért& cgállapodaaa foljlin as 1884. évi 17. f«j«aalé'bon (oltóról! dijak ia bUnUUai pÁasek fslillitandd ipfcriakolik fssUrti-aáxa Urk forli halók — aa taiaaBben \.y iikoUakal még nem bíró vixoaaiak kőiül agj.lórs Alao-Lendva, Pariik ét Cs&brendak városokkal a tárgyaltat aMg-
apátii i.koiit, melyet fegyalam, vasalna ás asell-ni siker tekintetében kiiogáels* Unnak talált A belyiséglek mulbailsaa'. ssukaéges kibJWiteae éa a még hiáDyso feltserelés ügyében as iakolsaséket mag-Keres-e. — Meglátogatta a pediri éi al-máai iskolákat, mely utóbbinak moei már lUrheÚen heljiaége éa laoitói lakiaa
j léskedéet magtette. — Örömmel jelea-kiadedemek spolá-
I j "i*1 *awan w«e awa w wa a qaj taskai ty1 é sntBS>•**¦•¦
állaodo takarékoskodási ténykedést|tát, mi. valamint általában a ma ügyiben a kegyura»»Cnak illetékes bolyszervezik és képviselik. 'gyár sajtó ilynemfl kereseti válla- föl le»adS megkeresése iránt a kalló -
A megtakarított belföldi töke f latokat, melyek ngyan saját hasz-11*»ke<iéet mi teljes összege Magyarországban elégnakért, egyutUl azonban a közér-' ""°>^á°s7 ' nagy volna arra, hogy az ország dekért is működnek, mindig tár" *ar'"""°
ama hitelszükségleteit kielégítse, a gátiak A külföldi töke, például a Arnold jóssagkormányió ur buipóeagából melyeknek egyrésze a biztonságnak' Franco Hongroise" biztosító társa- >» »pi kezdetben megitélhetóse végett aziságnál tapasztalta hogy ama tókék, '_"'•»•; országrészi és vidéki viszonyok is- \ melyek Magyarországon illetékes meretét igényli é? a melyeknél egy pénzemberrk, szorgalmas és lelkiis-
nasik résznek csak egészen parányi méretes vezetők által kezeltetnek, u« Benó ••gédtaafelügyeli ur •zázalékos részvételre van hasznos állandóan nyereséges alkalmazást és g't'a s p.iusoaki. jakebfai, tagyoni, aseai-elhelyezés végett Magyarországból a! egvideüle,; föltétlen biztonságot is a««lf.i.ko»a»*állai,akalii,sUí dorgionai, belföldi tökére szüksége, hogy a zi- találnak. lóbl*dáváíéaUÍioa4!"áí.thr*uk^ák°J*nt
lard magyar bankintézetek k6zTeti-i Éppen egy ily életbiztosító tár-' ,JJ ^, líialT sseni-anuifal, "félaó'döl^
lésével a belföldi pénzpiaczokon mint saság. minó a fraDOia-rntgrar, mely' gicaei, k'ó.ea-kálUi balston-ndTsri he! első minőségű éa megtámadhatatlan külföldi tőkével, magyar igazgatók '«' kitvaliáau iskolákat, . ssent-am>lf»i,
vezttéae alatt teljesen nemzeti, bel- '••¦»". .Jisli,, kis-dor».ca«i, kovágó-»r^-
földi pénzintézté vált, élő bizonyi-
as apá'sá^i sétdai.küla nsellé Agy jól kiadedóvoda rendestelell ba, melyben mindjárt megnyitása után 116 kiilónbosó felekesetü és ingytneseo goa-doautl gyermeket talált. — Gróf Feetn-igláto-
biztonságu nak el.
értékpapírok fogadtassa-
Magyarország Etzgazdászati ftg-getlensége és tényleges önállósítása a financzialis önsegélynek csak ezen ntján vívható ki; ezért tartjuk pub-liczistikai (bárha valósággal hálátlan) kötelességnek, mindazt előmozdítani, a mi a takarékoskodás és tőkegyűjtés jótékony propagandájának Magyarországban használ és megküzdeni mindazzal, a mi a nép közgazdászán nyvelésének és a takarékoskodás különböző módozatai iránti bizalomnak árthat. De az ok, melynél fogva mi a takarék- és hitelrendszer reformjának Magyarországon kérdését, ugy a különböző nagyobb
hitv. iakolákat, asánkai végül a tapolciai óaases telafi és
tékául szolgtl *nti»k, hogy MagJ'tr- >lt0 jetÍ0(EÜ ai?oktni*\ .ntémeteket, óvo orszigbao általában nemcs»k tÓke dákat és unonosiskólát. — A upasstalt
elhelyezések haSZOIlbajtobban és l(^-!ssell«mi siker »!birálása és snámna hit-
alább is ép oly biztosin eszközölbetők! mint másutt bár hol, hanem trrm U, I
éppen
legszentebb
kötelességek parancsolatából
emberi kötele- ]
vált takarékosság élethossziglani !lál"ól
f
törvényes tananyag
fsldoigtsása., valamint a •sorgalmi idő betartására és as ismétlő iskolára irányuló odaadó asorgaíma után — a bála-oom«lléki népiskolák értelmi
rendszeresítése Magyarországban haszon haj tó és föltétlenül biztos flz.er.
,1 móan
Hegyei élet
(Folyt ét T*f«.(
b«a
Kir.
kk'.h. i» a tnputcsai kt ; » BUDt-ftOUlf«Í ét kóTe«di holfít, h kU-d&r^icsei, kővigó-Ör»i, •seDt-ftDialft.i á^oit. hit", itkolák jele* «s«ll«ni eredm»snyét, & Upu|cs»i óvodák kitünö ber«Dda»<B*ét • * t»polc«i gondos *est9t«*«it Dic»44r»t»t ér- »« órv&nyii r k»th. taoittS, ki «
yilatkosott. A tort t«ltiia elA kívül kiemelte a baialoo
nkulá-
T á r c x a.
A vízió.
Láxu hittcI virr.ustT» caeadbaa Alonui-arta kéj i«iü» »«(: ZiibbkdtkH *« • föld ktat l«bffUB -. Taltuni kssoya •xirnyr* v«tt C'MUOfT* Titt magasba iKánijaa — í» egy árny í»iM nyoaoa atánan, Mely míg ki*irt, iuttogT* uóli ram, <Hj haocon. aint plagfott óráa:
Tik-i*k, lik-tak, Léfy r aulj OrOkke »t«4, a ki vagy !
Tik-uk, tik tak
Valimi Dvoetalán kis«<t«t, Megfo|'liataUan tÍííí, Valami, t»n a» é.z a«a érthet, V* oiaca, D»»én szólitni, »%6, Alom ¦ való kOrt «ry k6i«p láa, M«-1y l'Wt k«r maffisak, s ¦Ulán, rj efittolJM éló phaatov
gj fJ p,
M.ly e|yr« uól bú*, aéU banfoD: Tik-tak, atb.
Sieir.em merői] felé ( Akartma látói, hatztaian S *ai) féleltatfl megrfm.fw: .Ki ai? Kiáltok hugoa* . S *>úit Éa ragyuk a tMt it árnya; Az ej Mletja • aap világa, Alom rigyok c. a Talóaáf, a« idó — • maly kim«r — iR teád ' Tik-<ai •*
Még t ki vágj ? OrBk ek«o> caak 1 BiuiT ellfotic >égttrl«B T *íit mály • Bi|ub» nem fogadnak — s mt-g b*ib nyugodbaui nokaacav V*fj iri«íUótt, ki futja Wtkít, " mert ntj» kör : n«« *ri rifit -KU,- asAit iéai es*»dlM aaliá-, Umt járelafottt A*»ka ária: Tik-tak. «tb
Ki fo'lTUtá lávfEV, mtl*. b»JiOD-Méljr«éj • magaMág ín ragvok, A bijnal. a d*J H az alkony, á rak t ki lat, a tett • as ok. Bún ¦ bln»&dea — as ar ¦ a »olga. Lét • pmitula* »gy pillanatba — — A TOlL * «n ¦ a mi még bidcmu : A mindvaség. U E(tJ, a» latén !
Tik-tak. tik-tak, Lágy a nalj «rJkk« niad a ki T»gy !
Tik-Uk, Ük-Uk I
Bátky Lafo*.
Mariskához.
M«st<e a távolba;
Nnm térhetek soka viaasa
01*16 karodba.
Deitt hagyom bű. asiretnat Ssí vedért oaerébe . . . Boldogságom a taindeneiBel Od'adsm helyébe.
ogy •*¦ l«aaek Nélküled leányka, — Puaata már a rosutf, ka Latsak ad t TÍrigja.
*Sm l*k«d«t,
El a g
Találkoiuok egykor de ouk F«a« a Bagaa egbV
L. :
A . . . l.
Keszthelyi leve!.
l«leg napok - - Pípa-kMcthelj-i raant L'j városkái. — Jöonck a immitiek. — ]
afájQi hó 35-éo.
A kalendáriumban még » nyár sem érkeseu el a nálnnk már bekbaUMiitU a kánikula — A hivea, boruogóa májusi napokra a torró nyári napok követkaslek mintha caak máju-ból auguastusba ugrut tünk volna át egysserre. — Vánssorogva }ár, kel as imber a a fal mellé Upa', hügy legalább a test fele réssé árnyékul saolgáljoa a másik félaak. A sswmbe jövök nagyokat fúaak, saebkeadAjAkkel hajtják as inó levegíWl oyerl tsellöt homlokukra, amitfii astán még }ubb«o beleissadnak. Mily )ó most agoskatlan futók, a pékek meg a as.káosnék sora ! Es a nagy meleg d nekik már mindegy Mint mikor visbea oaikálókra »»ő eaik. Ab utosaaarokban táM-jedelmea piros osédnlák hívogatják a kösöoséffet Hévisre. Leat tombol*, táncs. Tánca 1 30 R foknál csárdást járói. Kitől a gondolattól meg hideg borsong végig hátamon a fáio- kaadek. Nota-bene így mé|ri( oaak hfttelek t ütném ba noat a világ-raodaaerbe némt beiessólásom volna nekem ia, ason busgolkodnám, hogy tegyfik nappá a holdat és éljoak éjjel 1
A termésaet vagy mondjak a gond-viselé. mégia oaak jóságos. Mekkora s*«-rnnose, hogy kövér pftspök, hasas bankár nem kéo«t«len ÍBsa*sU> munkával foglal-kosm S Tiasont mily kedvest, hogy » katona, ¦¦ ügyvéd, a riporter oly o»ÍD|rár térni etilek nagyobbrésst. Mily irigy tedre ia néssak a kurta ga!ya-aaárban járó p»-rasst embert, Vacy önökben bájos s*gy-¦•¦•i tít Bakén taaát a bivaáf •
¦I kénye
elemmel, midőn látják a mesitláb futkosó ingvállas Nacsa vagy Treaska asolgaiót, miK maguk a saásssor átkosott mieder acnél-pen||éa börtönében, másos cispelok békóiban teaBea illem-tartások k&sött halgatják léba udvarlóik feoaegA üres (savait. —
Nincs aetnmi a mi vigaett adna, lehtitene, — ba csak nem eléggé leb&li ama ssomoru körülmény, bogy mindenáron kutatnom ktll tárgya, as Írásra, hogy megnyugtassam Inlkiiameretemet a •gyssenmiod me^ssabaduljak aser-kesitÓ uram asemrebányó tekintetétől, ameiylyel még álmomban i» lolyton kisért, a mint vető*, kiállt hoaasas haligatá-aomr* s dörgö hangoo haraogja fülembe: .hiába küldöm én önnek a tisslelet pé>-dányt" ! —
Előttem « tisx a pipír, érintetlenül,
— kesetnben a toíl írásra késsen.....
de keresési a tárgyat .... és sehol sem találni — Ssép enyhe napokban mily él-veset volna beülni « caolnakha a a Bala-ion caeades tükre'végig haaOgAlva béka-, landtwoi a tó kies partjait a repori-wi ssemmel bírálat alá venni a kissvmelt helyeket, hova a türdó-vendégsk iránti kedTesésbűI kényelmes uj fQrdo-belyisé-get fognak építeni ; . . . avagy bekóbo-rogni a létesítendő pápa-kessthelyí vaaat lerü'etét, melyet a nagylelkű gróf Fea-tetich Taaailó a hitbisomány által megállapítandó f törssrénvéayékben fise-landö beoaárért enged át s emellett még kerek 10.000 forintot íratott alá urodal-mi ügyest által. S a legköselebb építendő Tárorhásrél, — melynek tervrajaát Se hadi János gaad, íak. tanár késsitelle a amelyre a pályása ti hirdetmény a aa~ pokbaji Isit kibocsátva,—mily
dolgokat lehal ne írni . . . s vigaastalni magánkat ason édes* reménynyel. hogy égre Keuthely napja ia fal tog jönni • IfutIalja azoo helyet basánk többi városai kösőtt, melyet maga a terméaset jelelt ki námára. — . . Most mindetxn dolgok csak futva tekinthetiik á*. 8 a fi^yelmns Bsemlélonek, a kiváocsi levaleionek, ki elba'árosta éa köteleaségévé létetett Keast-boly haladásáról as olvasónak boeesao eloaeveeni, meg keli eiégedoi ama sterény póinákkal a magasan lobogó piros sá*«-lóoakákkal, amik fannen hirdetik : ,íme itt less mindas, a mi még nincs 1 " Less I Ea magában véve "lég bistató asó ás sok atépet ia rejthet magáb-n, d* mi as egy basgó ujaágirónak. akiegat hasogató dbl-guk«t •serétne Írni , . . hanem jelenleg oincseo semmi — csak less ! Ssomoru kilátások /
Hanem talán majd kiránt bennünket valahogy a „aaison morte'-ból ás ide érkeso Balogh Árpád asm társulata, ki boaaubb idAt asandékocik vároaankbsn tölteni. A társulat 32 tagból áll ¦ a fogs-dáiakra étvágyunk késiül ve Leromboltak a kusöny bástyáit, könnyen meghódíthatnak bennünket — igen n»hés nem leas gyotedelmeakedm. Caak as ostrom alatt méltó er&kke lálljon valüok lsemben o :i. ElAleges atini jelentés sserint már a hó 27-éa megkesdik elÓ.dUaikal Csiky ^•rgeiy .Sötét pont" cmimU darabjával. Drámai 1 >g kendik csak astán ne vege»-HDek trag.cmnoaao. No de jövőben majd erről üteg Hr>isrŐ! hol mag néhány alkesaredett praxi bangostatja:
BKesstk«ly Tárói, hirM ˇároa, Taa baaoe iok praktikánoaw !
Miklóti Káról*.HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. MÁJUS 29 ín
magyarnyelv eltajátitásának éa kellő tanévi költségvetése pár tolóit* terjestte-használatának egé»s hitkösséget eihódi- tik fel a magas minissteriumboa. totta. — A tapasztalt ssemélyi és dologi A kir. adófeiűgyeló ur jelentése
hiányok felsorolása mellett feltűntette tseriat as adó hátralák márcsiut hó vé-aion intézkedésekei, mtlyeket at orvos- ' gérel volt 1005 471 frt. 68 kr., mtlyhes list igénylő iskolák érdekében eddig ia ' a 460.262 ftt. 17 kr. második ét negyedre megtelt. Itt a tagyoni r. kath itkola hí-' szóló előírást hozzávéve, aa Öassea larto-
2. AUami arany, «z&tt- és broas-aérmek.
3. A gaadasági egyetület 6* ipar kamara által kiadandó dicsérő éa eiiam--ró oklevelek.
4. Pénzdíjak.
A dijak odaitéléae egy külön as*-... * fiij ¦ 11 i
ánfotpadjainakUas itkola melléképülete-'sás a ssapotod tok és apadások figyelem- j baiycat alapján összeállított jary által inek áulakiláss cseljábol a .oaaonica! be vételével tess 1.465,741 frt. 8ó'/, kr; történik, mely működéséi lehetőleg a ki-vi«itatiou idevágó tételeit a kerü'.eú et- j ebből április hóban 48,214 frt. 82'/, kr álliás első napján be végzi. A dijak k i-perestJl megküldeni kérte. A tagyoni ét | lefisetwtvéo, április végén a hátralék tett oestá.a a kiállítás bezárását megel6aól*g astfőiiakolamulsss:ók büntetésére íelhivU 1.417,527 frt. 03 krt. — As es évi áp- Ünnepélyét módún történik.
figyelmét. A csopaki, alsó-öni ét balatonfüredi körj*gy*őségeket ai iskolai ma l ák ibb llőéb éljábő
rílis havi adófieetést a múlt évi április havában befolyt 57114 frl. 80 krral egy-
Térdíj mm tisettetík. Bár a tnjgasdtság fe!földünkÖ« nem leretlen termelési ag, irindatállal
jgyg y gy
láss t ások ssigorubb ellenőriébe oséljábői beka«oalitvÍB, es év április havában . »uic[ouaa mrmoi™. »g, u.tuu>»iL., ¦*¦-s tanköteleteknek as illetékes egvhási 8,899 frt. 97 V, krral folyt be kevesebb, j oak tióUebb körb-u gyakorlati módon hatóságokkal egye'értó kimutatására a! — Bélyeg- éa kösvetlen illeték. tsölŐ- való fölkarolásától aes«rvasmarhaé. jub-........ ..... * daésmaváluág, togyaastá'i adó, hadmen- ! tartás jövedelmitóbbé tételét b<sWn »ár-
járási asolgabirótág utján felhívta. — A feltő-dőrgic*ei és felső örti helv. hitvallású iskola számot mulasztásainak megszüntetése, a tihanyi éi balaton-udvari helv. hitv. iakola hiányos taniserei ügyében a tapolcsavidéki helv. hitr. esperest bíTatait megkerett*. — A balaton-udvari r. katb. iakola asük, nyirkot és tótét helyisége ügyében a plébános a kegyura* •ágnak már előterjesztést tett. — A tihanyi r katb. itkcla ross padjainak már ugy it csélba vett kikütsöbőiésének és ujakkal való helyettesítésének sürgetésére a hitkösaégi elnököt falkereste. — Alakalii r. katb. iskola híányoa tansse- j rei, as alsó-dőrgicsei ét tagyoni csekély eredmény ügyében a kerületi esp«reat további intéskfdétre felkérte. A tsentan-talfai tugitkola a belyatinén bezáratott.
— A faiakolák kedvelő fejlődése dacára a késelés, berendezés, messesség éa talaj-vissonyok még sok községben hagynak kívánni való: — A bslaton-kövesdi teit-kola jó talajának egp rotssabbal törté Bt cseréje miatt mindjárt s helysinén tétetett intézkedés. — As ádriancs; róm. katb. bitköstég nyomott anyagi viszo-nyairs és tanköteleseinek moat már több tanítót igénylő ssámára való tekintetből újabban ismételten is ragaszkodik as állami iakola easméjéhes. Megindítót-a tehát velük at anyagi állapotuk ét hot-itjirulátuk érdemére vooatkosó előzetes tárgyalásokai stégből, hogy a két* adatokat a közigazgatási bizottság elé ter-jetstve, egy ily iskolának felállítására. vonatkosÓ indokok elbíráltassanak ésas egéss ügy esetleg a magyar miaiisteri-um elé terjesstessék. — Végül jelenté, hogy a molnárn állami népiskolának féltőbb helyea módosított tervesete as uj méretek sserint elkéssülvéa, az öss-tzes múataki okmányok végei határ osáa céljából a maga* miniasteriumhos fel-terjesztettek. — A közigazgatási bi-sottsig a tanfelügyelői jelentési jóvána-syólag tudomásul ve:te.
Pongráct Adolf nagy-kaoissei polgári iskolai tornatanár harmadik ötödévi korpótlék elnyerése tárgyában beterj^at-tett kérvénye pártolóiig terjeattetik a magss miniss|eriumhos.
Kir. taoMÖgyelö ur jelenté, hogy sok község a tankötelesek összeírására kitűzött határidőké*, nem tartván meg
— a nyilvántartási adatok feldolgozása éa ellenőrzése ezáltal halesstáat tsenved, miért it ajáráai stolgabirák felhivatoek, bogy a községi előiáróaagokat as 1885/6 taoévi Unköteleaek jegyiekének jelen esetben kivételesen juniut hó 15-ig. ai 1886/7. tanévi tankötelesek jegyiekének f. évi auguastua hó végéig Irendó be küldésére felelősség terhe alatt ulasitsák. Általában pedig gondoskodjanak, bogy minden tanév tankötelesei szorgalmi időt megelósÓ két bó el.'tt össtniratváa — asonual a kir. tan felügyelőséghez beter-jesstessenek.
Kir. tanfftlfLgyelŐ ur előterjesztést tett Orehovicza,Vullaris ésPodbresz* községek iskolásási viszonyairól, melynek alapján s Vullariával iikolását
juk. E ctél tartama al«
tesaégí díj ét egyéb ttrtoaékok címén be-folyi 152, 063 frt. 40 kr , melyei a múlt év áprilit havában ugyané címeken be folyt 157,179 írt. 36 krraí egybehatoo-litván, ei ér ápril.i havában 5.086 fr'. 32 krral foij; be kevsaebb. Fiaetéai ha* ! taaiotéaet I astm-u tw-ntébau, a tkjék"*-
sditásár* a kiállítás párra vo-
aatkoaó felolva*á*ok. a kiállítás egyet csoportjait magyarázó előadások reudes-tetnek. A felolvasások a m kir. g.zd.
latstát egy esetben aem, hazadómentes-tég Öt esetben engedély estetett.
As uj kstuzteri munkálatok alap ján veselendő földadó katasstiw oyilráa-larlássát illetőleg a kir. adófelügyeiő ur jelenté, hogy a melléje beoas'ot két nyilvántartási bis<ot a megye egyik jegy tőjéhez még április hó elején a jegytŐk abbeli alapos beoktatása. as abbeli hátralékot munkának sürgős teljesítése ét akadálytalan foganatosítása végett kiküldötte. As ebbéli leendők felett a kösigatgatáai bisottaág tájékosta tása végett miden bóbau teend jelentést,
Koller István bisottsági i»g ur hi-vatkosv. 1883 évi 17. t. c. 8. §-árs, mily taerint a pbylloxerálíl lepell asólők után, mig toúveléseo kívül álnak . adó nem 6 -selendö. ason kérdéit intézi kir. adótelli-gyeló urbos, mioka mégi*, bog) ator*éoy világos intézkedése ellenében a mi* te -györki. phylloxeráió- lepett taölők tu'aj-donosain as adó mindia évben megvé tetett ? A tett kérdésre kir. .dófelügyelő úr válatsolva jelenti, bogy a károsullak adói minden évben leírattak. A közigazgatási bisottság adófelügyelő ur eaen vá lastát *vval vette ludomuul, hogy a vo-oatkosatos iratokat a legközelebbi kös-igaagstási bizottsági filéfl elé térj.
Felhivat
Qróf Stéckényi Pdlföldmiv*U$ . ipnr-kera*kéd*Umiigyi m. kir. minittér ur í nagjfmiltó$dga cidnök*ége alatt tett feUS-magyaroraíági általáno* ttjgat-' i*ági kiállitáthan való réitviíéire.
A a abeujloraamegyei pasdatág egyesület, a kereskedelmi iparkaror. 1486 évi az-ptember híva 24— 28-ik napjain K«ssán. a n»»g> kit gaid intéiwi telepén általános tejgazdasági kiállítást r«nd*z, me<y kiterjssakedik :
I. TejgatdsSági technika és üslet-vitel össses essközei ét ezköslésmre ; nevese lesen :
a) a tejgazdasági termelésűéi alkai-masott gépek, easkösök. kéasülék-k. cto-és átállítási anyagok éa -wikö-
ió m*gyaraa»tok a kiálii áa helytsinén küiön meg h* táró tandó időben togn*k tartatéi.
Fen-ebbi->fcalapján felkérjük FeleÓ-Msgy Krorvságon a tejg»td*sággal foglalni ind [kősó gazdáink*t nemkülönben a tejier-mind-, mékek elárutitatával fugl-lkosó kereskedőket ét s tejgaadaságt üs'etbns ssüktéget g p^ket, eazkósöket és segédanyagokat eloálli:<5 iparo«ok*t, hogy * kiállításban réast venni ssiveakedjeaek a abbeli elha-tározátükat legkésőbb jttüoi bó vegéig alulírott végrehajtó bisottaágu*k beje-leo'ték, mely « kiállítást illető kötelebbi felvilágosításokat élőszóval vagy írásban a Ugkétaségesebben adja meL.
Keit Kas.án, I8fc6. évi május 15 éo A felső-magyarországi áltaUnoi iej-gMxdasigi kiállítás végrehajtó biaotuá^a:
íovác*y Béta
titkár.
dr. Rodicmky Jenő
elnök.
zökre !
b) a tejgazdaság tegéd*iiyag*Íri u. m. borjú- éa bárányohó. me*t»r«eg< oltó kivonatok. Tt]-es sajtfeaiékek llb
c) a tej ét termékeiuek gyakorlati és tudományos megvizsgálására tsiilgáló módtterek és kestülékekre :
(') * tejft**4**ági b«rendesé«<«kre vonatkosÓ leiráaoz., rajsok, minták, ¦sim viteli és könyvelési lajstromok, irodaim termékekre.
II. A tejgazdaságban előállított ö»-iz*t termékekre, u m. :
a) lágyaajtok.u. m. Impeha! és Qor-
céijából egyesült Orehovicsa k&sség elÓ-i>ft>a- ttb.-féle fejfelsajtok ; hangenbergi.
járosága felbiratik, hogy UnképesitŐ vissgálatok után sservesett tani'ói állomásr -
juo
! Itmburgi atb. módon késiült kövér, továb-
általa I *>á schwanenbergi hirdessen |»ovány sajtok ;
tto. módon kéatült
újból pilyásato', járási ssolgabiró pedig b) kemáoyaajtok : kövérek u.
felhivatik. hogy Podbreast kösségnek Orebovicsáhos leeadő eacllegn* ctailako-sása cséljából « kösaégi elöljáróságot meghalgasaa és eljárása eredményéről tegyen jelentest.
Kir- tanfelügyelő ur elóterjenté a tárnoki államilag tegélysettkttsségi lüko-Is államosítása ügyében tett eddigi in-teskedéseket és bemutatta as erre vooat-koso össses telekkönyvi és kötflégi adatokat, okmányokat és nyilatkosatokat, melynek folytán a tárnoki koaséki iakola államivá tétele iránt beoynjtott kösaégi kérvény pánolólag a magas minitst»ri< umhoz fel térj euletik t as Öattet, es érdemben lett intézkedések jóváhagyólag dál wk ki f
tudomásul Twistnek, kir
nfelügyelő dk f
gy
pedig a még uükséges lotéskedések fo ganó ti tatár a felbivatik. —
Haj fa tó Sándor és Ssalay .Sándor nagy-kan ssai köss. iskolai taoitókaak fellebbeaéae s kösigaagatáai bisottaág végsése ellen, melylyel nekik a .Katho
ementhaü, eidamistb.; félkövérek :sv4j-csi, grój), tégla ttb ; soványak : munkái-jk
gj sajtok ;
)
bb l
n fogyssstáara ssánt kiil lkl
) J ' SJ gy ;
hasasabb eltartásra, kivitelre alkalmat ; továbbá olvatstott állapotban (marhassir) ;
d) egyéb tejtermékek : stendicse, orda, savóecset, tavóssess, sóatej. tajteoyv tejcsukor ttb. ;
e) juhtejből késsült táró, tájt, vaj ét melléktermékek.
Asl.osoport s) b) c) d) pontjai slatt körvonalosott kiálii táti tárgyak versenye nemsotkösi jellegA, vagyis asesaa oeoport-ba tarloaó tárgyak elbiráláa és djs>sái alá esnek, habár ¦¦ onaág más rétséról vagy a külföldről küldettek it be.
Ellenben s II. csoport a) b) c) dl e) pontjai alá tartóst tejtermékek kosul csak a felsőmagy aroraságiak jutnak megbírá-lás alá, illetve dijasásra. As oraság más vidékéről bek Oldott tejtermékek meg nem birálutaak s a kiállító a étsfétel-
likut Népbsrit' caimü lap ^erkeasté^ l rŐl egytserütn csak elism-rvényt syerhet. nem engedietatt meg. a vállát- «s kőxok- A kiállítók kitüntetésére kövelke-
utásügyi minisiteríamhoz felerjesstelni »$ dij*k állanak rsndelkesésre
bilároiutou. — A tárnoki iskola 188Ó/6
1. TiMW)»tdij«k
A falu kovácsa.
— KU' a»- ea. -
Irta; Straub PáL I
A bércs-kossoruaia Erdély egy kisebb folyójánál as Aranyosnál, nagy kiterjedésű falj nyárfái tűnnek a falé köseUdó asemébe Tivoíról érdinek lehelne oétoi, ugy be van irnyékoi« gyümölcsfival, miből oak a tomplui csillogj golyója liusik ki.
Ha a nyárrák és templom toro/á-nak a csúcsa nem i« hirdetnék a f*lu ottlétét, hirdetnék a korulte meatse-meaase terjedő s^ántólóldex, bullámsó vetéaek. Annak a jele es, bogy a ftlubao
élet hullámai rtnga malmok, deaskamet
,aranyos" bizonyítják ¦
hosaau sorai, mik a folyón inoen lekiu'getnek a visbe. Van mit őrölni van fóiöaieget fa ia.
Ét való . . . . ()ly kevés a tgt-gény ember itt, romt Sodomában vnlt a becsületes. Hogyan? Talán mivel az Ara oyot mell-tt van ? A tért nem . . . V»gy a mesebeli bossorkányok bozsák oekik a pénzt sárkányok ál'al vont tüses ste-kéreo Ss'. Qyörgy ejszakájáa ? Legke véabbé aem ! B'Msorkáoyok nem is lé-tesnnk.
Titka van annak. Tudja etl a tit-ko' p#dig akárki ib ; ét nem hassnálják fel. De ast is tudják, bogy meg kel tsoIgáini ami péast a .boszorkányok hotnak" nekik, átért inkább mennek a ,kere«itutra.a
Elég as h<>zzá, bogy as aranyosiak okosan tlloek a Fortuna szekerén.
De hogyan van as hegy e vagyo-noaság nem tsirárog ei básasság folytan ? Talán itt ni ne* taokáaban a m^nyaas-asony-hoaát, itt nem kap sem fia sem lány hozományt ? Kap miod^gyik .... Mióta a falu létezik, inn*n nem vi;tek talán ki három leányt sem más halárba férjhez, talán há *om legényt sem muzsikáltak ki a c igányok looen ; ellenben mindig hátasodnak ide, menyasszonyt ia botnak b« : ilyen formán pedig ctak dagad as „Aranyoa." De átért es koránt aem ellenttenv, csak olyan ősapáról, déd-páról maradt ttokat, mit azonban ők nem it tudnak talán. As ő netréjük es ! Legyen az falu vagy város, ugy an a* hogy egy kettő van, ki mindannyi között a Isggasdagab. Itt sem volt kivétel. A falu volt kovácsa as, kinek leginkább kiürült s bŐaéjr taruja ; egéss
g
kis gróf, N i h
g j g milliomosa komámuram
N-sm it hallanimár a pöröl egyhangú nótáját; régfelmond'a vulkánnakaszo'gálatot, szerszámjai pensioban vannak; a műhely ajtóban keresztbe tette a t*prflt. Miért ve-ts'dnék vele ! ... De aaért aem henyél a gasda ! Talám több dolga van most, mint mikor még sekély volt az .Aranyos" mely udvarán kér*eztüJ ömlik.
Van egy S«r«g lova, marhája, két három falka kűlOnbösÓ minőségű sertése, de ainaao darabját tudja : mikor volt
oyugulaz. mikor bot kassatot. Egéss
nagybibliája van neki, fólosttva rubi-kákra abban 7an föl jegyeive egytől egyig mindeo darab. H nem bu ez mulatságos bossorkáay egytteregy, **ért m-gta-aulná akárki c*ak módjában illan..
Minden mgó-biogó jöatágoo ki^ül vas még a kedvet asomaséd urask két asép gyermeke ia : Andria, meg a kis Linka. Aadris tizeokileno éves, Linka tisenkettő ; mindkettő kedves szép tereai-té«. Haj, a mi Andrisnak nem volt raár tsabad ember, már r«bja roll érsel-mének, neki i» nyugtalankodott a mellénye alatt FS» a kie bu« dirab." p»d<g hány eab-r iwa es által boldogtalan, bogy nem tája bevét, nem -udj* érselmét fékezni, sabolásoi; eV még n* reméuytel-jas it miodea óhaj ása, mesase van tőle, liat a csillagok. Dl a mi Andrí*uak lSereocsésebb volt, 6 szeretett, t vitzont tzerette'ék. A helybeli mester leánya volt az ki őt boldogította ; taelid kedves Uáoy ; ép kék aa-meiből a tiszta lélek ugarai moaolyogt*k ki, párosa,1 va ntro-tettel, xrőe akarattal.
Andris atajdoem mind-rnnspos volt a naesieruéi, ssivesen láuák, örömest beszélgetek vele, talán leendő vejoket látták b«nne.
Matild is, mert as volt a neve a le ánynak, olyan jól érezte magát mellette-oly tissta vontalommai viselteiéit Andiránt. Pedig alíg beszélgetlek még egyedül, talán ő maga sem tudta, hogy az boldog érsés, ami a k»b len átvonul, mint ta.-aisi azellfi virágos mezőn, a szent hlet, ami áthatja Őt, as onm más mint a ¦serelem.
Andris ít valami magasztulisággai ajdoem remegő késiéi nyitott* ki mindig a mester aj táját; mmiK* még aoha s*m látott nagy templomba lópo-, mintha tudoá, hugy ott van jelen a ki as o bui-doLtága c*olnakát partra vezérleadi.
Andris már régebben ismerte M* tildot, mert vtle együtt j*art iskslába; már akkor valami magastób kegyelettel viseltetett iráoU; de mit tud mé^ egy in éves gyermek ?
Az idő műit, Andris növekedett. *zun érzet, mely gyermekkorában ci*k ugy nyilvánulj bogy aziresebben besaélt vele, mint inassal; most már teljer lény1 gében storelemmé vált.
Sokttor elgyöayörködött rajt. mi kor Matiid zongorázott mert a stó teljes értelméb-n e lekintetbeo müvéttnő volt. Valami mély ábitatot ke'tettek a %¦ gor> hangjai bárkiben ;a, ha Matild ült mellé, külsősen Andnabao. Meglehet hogy «¦ fukosta annyira is-rulajet. meg-l**bet hogy es volt asoo bilincs, mely ezi-*ét annyira od* er%i;é Matildéhoz. II
Kgy napon ebéd u áa — máskor ia történt — a kováca ét neje bizalma* beszélgeti* bt ereasked<«k. Beaaédük tárgya Andris voit. A kovácsnak éa m-jéoek föl tüat kissé, hugy Aadrit oly gyakran m*gy a m«a'.erbiz vitub*. A papt, k ia találta %*. okát. M"solygot|a kovácsni rá t szelíd hangulatában kü'ÜHimog-M '-% f*rj4, hogy hagyj« nekik élvező b"ldug ngjOttlét örömeit.
Ü, mondogatta, bo^y ók ík ia ilyen bold«gok voltak, mikur at elsó Merel* tav«asi tuvklma éri o telte tsiveiket hogy milyen keservesen e etl volna ha valaki megtiltja hr>gy ne elveszés; ¦ a aaerelam rÓMájának éd^s harmatát
Mik dk ittbiD diacaráltak Aod-n* ciotioositvk ma^át elindult a kedvta Bde[eju-be«, hol éltető nap küldi ni' gét, t két titkon épző kzív köpeti egéét világegyetemet
Amiat Andrit beiép*tt, Matild ott Ült a songoráoál, a valami andalító bu nótát jitssot', satgpülantvan Őt télbei h gyta a kesdntt darabot, fölkel', • felé' közeledett. Kiasé félénken a r*-megve oyujti késit Andrituak. Kívülük aenki aem volt a ssob*b»Q.
— Hol vannak szüleid ? kérdé And-miu'án senkit sem látott.
— A kenbeo feteléMatild balkao.
At áo leiltette őt. Andris ka önben it jól tudta mulattatni Matüdo'. most kiválf, magú ora'ior*! betsélt.
Moat volt első huaamosabb isabad együ tlétük ; o<y Ügyeaen vitte Andris a beesélgeléa t»n-lá'. oly sVzrevét euü! há. lósta körül Matild azivét, hogy »gy«ser csak azt ve te észre, nincs más telelni való : ,igenu vagy ,oain.' Egy pillanat mnlva egjmás kebelén voltak
Most lépett be ^ mester neje : ceo-dálkotással tekintett majd Aodntra, majd Matildra, akik csak lattan mély zavarr+l bontakosuk ki egymás kbrjaiból. Andrii oda lépett a mester elé ¦ siokáa aseríat üdvözölte. A mettnr lettl-
ette. t vele tsemlvn helyet fog1* t ;
udta A odrit, bogy most a vallatás kesdó-
lik-Nom csalódott Mindjárt azon kezdte.
to^j elmondott egy kalandos, d'amati-cu« i terel mi viazonyt, mely as Övéh*i égessen hasoulitoti ; mindjárt megérté Andris, melyik malomban őröl s mei'.er, •tért fölkelt t megfogta a kesét.
— Üddig mind igaz volt, monda, z vége falé majd éa máskép mondom sl;
eddig hasonlít ss én kalandomból, de L¦ még mást is lessek bossá: legyek éo paL dául aton sserelmea, akii fia-, most el»„_ ssé't; okaivá annak a példáján és másképpen teendek, de egyúttal me réiskedem ét kimond-ni. hogya Ma-tildát sseretem, t nélküle nem élhetek. K4gen régen aierettem ég mar. mikor még nem íb tudtam, bogy »»n-<i a vilájfou «erelsm ; mikor még gyw mek voltam ; de sanst midőa megértem. most midőn tudom, hogy ssivem van. ¦ a abban éraelem, most fölismerem aioD frjlődő kia világo', most bátran lelk^ae-déaael á'lok on eíé, mert ,tudom, b>fj •sérelmem tittta.
A mester lehajtá fejét t gondol. kodott; végre ast a tanácsot adta, hogj jöjjön a kovács maga el, ¦ vele meg-hánrjak-vetik a dolgot komolyan. III.
Andnmak nagy kiterjedésű k**rtj« a másik utosánál végsődött, a háiteióli réssén volt a konyhakert, aaláa a ssólA-lugas meg a k>ssáló. As egéitet tok gyümötcrfa tartá árnyékb>n.
Aadrit kitadUlta ugyan a ineiter-ségót, de nem igen vette hassnát. leg. kedvesebb foglalkotása voU a Uragát. Meg it látasott kese nyoma mindtaiitt. A kertet gyönyörű fa-rácsosat korité, a .ágast ugy kestité el, hogy aUtU akár lakodalmat it tarthatlak volna. Itt jöttek óasse ünnepnapon a fala mágnásai: a j«gy*ó, mester, iapán meg a gatyás Í5biro, Bachus tiasteletére.
A kert egyik tisstásabb helyéa a fiatalok tartottak ÖsssejÖv^telt vasárnap délutánjain ; a ctiter* hangja mellett rakták s»rkanytyujokat. (Ha v»lt.)
Különös as. hogy leaoy mindig több volt mint legény ; asért talán, mert valójában ia tnbb volt, vagy pedig bamiaak voltak, stereltek a legények körűi forgolódni.
Leginkább társalogtak Andriisai ; hja, bogy is ne : Andris gasd«g stülSk gyermeke voh. -tép légéay it. uláovolt reméayük, hugy válastt magának társat! A leányok kost különösen eg? vonaódott leginkább Andrishoi . naKy sötét nemű. éj fekete bajfürtokkel isa-bályot tojásdad arcicsal ; nem volt több tisennégy évesnél, de már oly kifejlett, mintha a useouyolcsat érte volna. Andris ssiveseo társalgóit véle látva voQsaimát. de lelkére valami titkot tejtelem felhői vétenek árnyékot. Ha asomébe nésett, a tótét tsem^kben vals-mi elr-jte*.t mély titok fátyolát látta lebegni, pedig oly tiép, oly kedvet volt külöobeo, bogy alig lehetett hasonlói találni hoasá as égést fa'uban. É« e leány alig maradi el Andristól, mindig talált ürügye', hogy vele b*ssélheí sen, mindig tudott ulat-módot rá, hugy lalálkoibkeaék v»le. Andria nem nugyt-rásta roatra m ragaftskodáa*, de v»ia-bányssor vele találkosoti, újra, meg újra megressen: lelkében aaun bur, meijres a titkos s«j--elem hangjai képsőd-oek. Aodri-i taláo sserette it e leányt, de mioths félt volna it tőle; és e lény mindig kisérti ó\ oly erősen nés a sie nébi, hogy néha* kényteleo leaütni aiU Végre arra a gondolatra jött, bogy ta-láa a tótét tsemoek v*rásaa a>, mi( fi érés, ét -bben meg ia nyugodott, oect vette figyelembe áron ót«-lmeket, a mit Ő tett szivében, b. keletkeaett is, igye-k«selt elnyomói.
Egy vasárnapon korán délután. Andris a lugasban üldögélt várta ven-dégeil; gondolatai Matild körül ssállong-tak, nem ia rette éssre előbb, mig vállára nem tette k'sél as a sötét stemS leány. Aodris tölreaaent merengéa^bul leültette Ót maga mellé t c-ak ugy bso-káaból átkarolta. E'őssör ngy tett a leány» mialha kellemetleu volna rá nésv« *> ölelés, mnjd p«dig ő karolta át Andrist. Rifalm*a beszélgetésbe eredtek, a i«*oy bevallotta aserelmét.
Ha Andris ast mondta volna egyenesen, hogy ő nem aaerett, m<L***m ksdt volna as ismeretség s ialáo wm ietí volna e nő Aadrís boldogságának. »¦*-aeményének aitétsusója.
Andris c«ak ast mo»dá, hogy n*»*r iL«reti ia őt, nem áthatja tsavái •TT%1 hogy nőül vetii ; kérte, hugy felej*^ el ; ugy se lehet as üvé aoha. Soh* > ' ásóit a leány és pokoli láng csapott ki sötét ssemeiből.
(Folyt, köv.)
Hírek.
— A »el»H k«rjes>iö: S io^T Kiroly aro.k aogMja : Róhr«- Ji""1 "' amatAriuttitlak — » jegy i5i»iig°rltl<>1 hó feláll. Z.WEg«r.»es»i> !»:••••• oklareUl oysn Tud<i«it<Sal[ mcrj'ff", tojj 8 ingli ülik •• mir > h* gídj-, kik • •.igol.lp. n.l. k töl« i»ind 6díIIÓ állomUr. «po«»U jegyió úr • t*r»o »•! tá.« D48yb«o befoljk.l miod«o
¦aorfftlmira,HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. Májai 29-4b.
_ BA baWanárdl' caimtt erköl- tése álul, .» „„„t tudai tetaaik/ aem-oepir.t »zeraflirS>risaka Andor pé- csak magái matatja b» a hallgatók előtt ,'t.niió: l»pu»k utján a nagy koaftn- J a I gelőnyösebb oldalról, de eaekaek is ¦udumáíara boaaa, hogy az előfise- j végheletleaü! hiseteg, mivel oly nagy ~ ' rdol — min-bog) . távolabb } tudományi tételes i-1 oÉn^iogy ók a
.Bumbonum" varnak *A^^^^hU »sme-rtk. — .Tulajdonképe^^^Hfejesée, |m»ly legtöbb esetben eg^a^HKAt ten> : aulajdoakép«n mir ebédeltem" nyit jflent .lulajdonképea," mint : , Adja oaak ide ast a libacxoabot, aat a
c*a* ooit kwdik ií 20-iaától megbos
pén
¦ el L>fi telest *bbíloUa et kttlö-
!-n" m .-Walókorok. nép és itjuaági iViirií szám*ra és at aVi tanév ,,'.D » tanaló ifjúság résséVe juialmi ' vU, Bj«nlj». A mú június 13 áa j«-lk mt»g éa as eUfitUÓkoek bérmeal-u,' m«íküldotn. Egy fűzött példány 4"i kr.. u« példány 3 fri 60 kr. '., *r» jóval magasabb l«ss. Ab elő-pénzek «erső íakafiára (Péca. 1. st.) tüidendők. — lamé-
*\-« »)»»Jak • °*P1O# irÉDJu. erkö1* ^,. «e:i«niú a így jou»k igérkaaŐ i' m^; ..Ivaaó'nk tigyolméb*.
_ Mrbé*aeti elöadáat és pro-
lül iút l»rlolt * nag)-kanÍB*ai táviró-
.|,1(n«. iío^»: G « b h . r d t úr
T nik*urk-r jéb'o a n>pokb*n. EiÓadá
V- i..bb inlelligeos #rdeklödó halgatU
' \ rancaiau. oéite uagy ssakavaof-
01 & kiváló szakiam ereiről tana*
'*Í.! nrtfduo.ioit, melyek mied pompá-
ukerul'ek. Bemu-atta e* alkalom-
*. .i ia. hogy miként tehet a mébe
**'-*)¦;* kasból a másikba á'dobolai.
H. .'j-'** Diú-ajebéai még ily produc
. 0 :,r.asárol érteaii beoaünket, tudatjuk
, vML<-küsunaégflakkel is; meri valooaD
g njfijt a at>a
réetletea
- 6n*)||k»ft»af|
m i»t kfuiyi héi nUjéu, agyik u»p al * iiv*;áo bitonyo* Fekete nevű aoa, i i'iig.aoics* tóba m»nt s olt erősen bug dácwli * visben. abból a cselből, hogy <>tt túladjon. D' ha pírsse mindenkor t-lébredi és túlsúlyra vergfldntt nála •i él«t~oastöo, mely ói « boros toidgomb b >t catolja, szeretvén fit " ¦''--M-rt Így aiutáo **gVéD miD'bugy merő í«»p po«i*ur»bao kivon soitatváo, réttegaégé-u-k kialváaa védett betétetett a kórbit 4>a. honnan asutáo az At minden eset r- kellőképen éstretérítí felesége kísér tt- háta.
— TÜl voit városDakbao, folyó májú* bó 25-én a király-utctaban Vei sor
sajiet, diót s több efféllét, olyan üres a ;yomrom, miolba bárom nap ó * semmit i ettem volaa " — ,Tulajdjnkép«u* aa 'l»a<t, hogy a aiónuk tutajdunképen em tud beaté! ni, bogy a saioéas tulaj-looképen nem tudja szerepé'. — .Tu-iajdonk«p»o basa knllnne mennem, mert iihoo reáoa var a l életágé m". mondj* a orbely éa regg-lig ot* mar»d a korcsaiban. — .Mind n biaunynyal" olyan ugoayoa kif-jezéa, melyei sok ember kkor baasnál, mikor biaoayoa dolgok iránt minden bisoayal még nagy biaony alaoa&gban van. „Nemde jó a koitemé-ayenr," kérdi a fűsfapoéia a kritikust, éa
csak as ember háta
igaaaágot mondani, ast ft eh, hogy .minden bizonny al * j^>. — . Ssámulhatok reá, hr-gy ön Stt Györgykor megfiteti saáa frtom-tV kérdi a hitelező adósát - es termesseteaeo aat m tndja : .nÜB-sn bisunynyal", p^dig dehogy fiseti, mert aa, ki füre-fir* as mondja; .minden biaunynyal", as minden biaonyuyal aoba sem lanj» m*g a <
- Atotymt
A fógymn. dissviaagája mtndenkor é énk érdeklódé* tárgya volt városunkban, mert épmüTésaeiegyik-mftsii á<"»bo*többé kevéabé m odeuki éri — El'ekiatv* i jubbjamak ¦ t>nu<Ó iíjuaág b*
aeto tör lén I leit ¦* tóbó) ily
poata mo«óko
lt. _ yhá
b»iaD,D hol a régi Ai udv*ri rpüicLbeiP-lévó b»o a kémény mellett volt agy a aas áhal tejlodC gó« kiveaelésére tsoli lakéménj; ai nem mJni mily módo u. 2 óra körül tútrt fogo;i éa vi lobogott ki a tetüo, aionbao hamar r-veitek éa a gyorsas ott termett iú*ól ¦ó«ig tetőt és p»dlást fetssaggatva caak hamar elnyomta a tűset, ugy hogy Órára már megint minden a maga reu jéb-*ü fuiyt. — Ab épület biatositva vol
iabos
tartott ido, —
vaaáruap » taUbén plébá H«tyk kouegbeo. — A i«edTs di meg a kóxaépoé! orTendel<M j kép4o Dyilalknaó vaiásoa érae', a körül l-tt*o falvakbél oly roppant utmu ájti lótkodót bosott Ö*»ir, a mm öt együtt — vftlóbao caak kiváló alkalmakor lálh; kitmber. — Ai alkalmi asent b*«aedei
* f.lu végoél íeliillitott ker«*t»él) aaokoi iel^kemelo ékfaatóiáaával ftdő Paly J*oo kip-^ortxii MperM-p|tbáau« úr tartotta. —
— Tüi Báró UikM Jánoa mik
o. uradalmáhoc tartoaó Tóii puaitáo, — iQr.y m-gyénknek «^é»en Á»i>ki határ--¦- ea fekai.k — máj hó 24 — 25 kosi "ite.-u iüs iitőtt ki, rnnly miotftgy 2Ö0C "-roenre való (talmit baJ)va**tott 9 Épui-i«kb"D a egyebekben DftinM.t! kái
— Biba EagrnU múreeinó
• műt lapuokbkQ mar «lóre jelm ük — <-'»kugyao baaa éVkbMtt, d* uem 2Í)-án i.L.m ceak24-éo. Ab étlomianál
etkvérei fogadták, tóival t oagy-kam í»*i mflvéaafltpártoló egyeaület elke«T<
>Lf kellőkép a fugadái iránt nem intés k»daetett. Ugy erteaQ üok, hogy egy hóna pot QtasaMal tolt, asutáo i»mé vároaunkba jfl egy h»vi pib«u#8re Örömmel é» bti«t kwéggel Qd*orőtjúk ot horónkb-D V ba a.kaJmunk nyílna maréétetébea • mi j<^iék»tiy C'ért ey6oTörkÖdb<ttni l
* napokban «ny ő»lal úr huaaár-brs vourt akarván producálni, a pailiei déglő lépcrójén lóháton tóiatant a n*k Sí ük f oly utóján as udvarra akarl liitolni; luva asenban a kijáratnál tÜ rcimet vecstvp, ót oly esarea esetlen a! 'ion tolt* a kijárat letósetéhes, hogy d-rék csontja- öassaetórte. A kan ^órbátbao ápolják.
- Ovaan-* kifejeaéaek. .Amm kitejoséa, mely habár
r trtacik" olj tr'atlaool ha
i .fül-i" mögött. .A nsint
mégi* aokat reji <udni telsaik,
a>. ki felolvasásokat tart o!y«s-fríl, mit t, előbb maga sam tudott éa uláu osak egy nspp*l felolvasiaa elÓtl -.aott vala'bo . Ha példaui valak: ily eióadaaaál aat mondja : .A min 'udti tetssik, Cbínábaa a Xankaakian( l'Jijim mellett fekaaik ai a híres Bum bonum nsvtl vár,' akkor & eaen kifeje-
taaárát, Pongráes Adolf arat. Két tamló, Kotnot (III. o»t.) éa LMloer (II. mt.j megjotalmaataitak ügyet tornáaaatakéru
A dMf'iaagának aaakadt vége.
c*ak »* eatt órákban
L«punk múlt aaamában Íi,r cnmen b^csitottunk kösse egy hirt-nelyre uéave Tersaucsky JótteL, laotzsajdrasi orvos ur a követ.eafl, ssó aorinli koaleméayt küldte be: .Fólvilá-gosiiáa. A toiyó évi naaju* bó 22-én meg-jeleot ,ZJ»i KoalúnyM — hírek rov*ia-¦ ~ .öagyilkoasig vagy gyilkuaaag?" me alatt a kaníuaijárás ssolgabiró bivatal eljárását rosüsalja. Niaos sadkaég huaaz*dalmaa igasolaara, mert aa eljárás isabatoe volt, mennyiben a halyasinén oeifjelen t b* lós íri köseg- ég körorves egyiittö* viaagálataiból a balottaa.. B*«-mélyi atonossaga éa ongyitkoasága babi-, bebitonyult aa ia hogy a bulU h*lált okoBÓ sértések, ellenállási jelenség aem voltak. Mtgejtetett e sseriat a reod-óri hulla ss-mle ét asuknégteleoné vált a dóri hutlaboncBOaa, mely caak i eaelben véjrsend^. ha halál oka kétséges, mert amennyiben kÖteleSaég
aétleaaéf F. bó 18-án Ujadvarcn egy arodaioii béree leakarváa agrani épQletfával megrakott aaekeréröl,
eiháritáaára éa megMüatetéaére a e caélra a legjobb hatáeoaak ¦yilvAaitják a Bra-
oly aaer< bogy
g y
endön huUaboocioláat telj-eileni ** halálosáaokról, ép oly lilot l blkk él é
nkesi
d**a irauttkDiiaitoiterdeklodeséiól. megtel, a r»JLLerem i*gaa hnlyiaáge asért mert oioiiiti a disaviasgák atAgballgalasa 3«iárosuUan műéi«esetet nyújtott. áajoaU t*l iapassTaljut>, bogy e terén fagy moáaium mindinkább lesanrul régi asep be>yé.ól. Ennek oka padig as, bogy 16n»k darabokat teijesen kivetkóate imikai jellegükből ai ütenyréaaek betyt«]ea beuailáaa. — a BenemÜ1 meg a hangszereié* gyarlösAga 188*1 fel ' ismerbe:lenekké. H«ngképzé*nek aséoek ben, — applioaiuraoak a vooós han^sxe-rekoéi oyona»iincs. Fedig a banger/í, a *»¦¦?) 'eheiség most még jobb*a vao kép-vít«lve af ifjmág köréb-n, mint a mnlt-ban vult, caaahogy mind a koitfl művelésre ^ar; — •¦ aUposan képsett énekesek é» senéssek már aagyobb ré*»t elhagytak as iutéael falait, kellő utánpótlás meg n nos. Nagyon lermésaete* tebát, hogy üy vi^tunyok ko*ouel kellsatnyul-n>a »i egykor "ly *irágsó karoknak s hogy a f-lmut* 1>;l eredmény nem lehet o'y inpotáns, mm' B«r»cs éa kéaóob boldogul Qroasmano idej^b n volt — A baliga ü k<>tDt»aAget nem bírta felmelegi-toui síin ti an-k-, a^m a fODekar a csak KTcaLr< ugy DeceiBtt udvarias Upwal kóaaöatff meg a productiók«t. — Eperjnsy Gábor, VII. oszt Un. a Vele esti Car-oevkh adi. «IÓ saép kéasünaéjígai, Friedl JenA VIII. o st ia¦;. meg a H»ly*ég ka-•apacsaliól ssavalt el egy résale-et, mely több isbeo haogoa darlilséget kel'elL — Ham Jóaaff laoar, j*lenlé«t tett a kosón-ség alflt »¦ igASg'iunak » t^gyoi. gyakorló iskola müködéséról, melyben kiemeljük k kov«Lke«őtet : A gyakor ó iako-Iának ±S mtikodo és 47 hal iga ó Ugja vult Al eV UOpOft a VIII.-VII. a másodikat a VI. — Vs oss<á'y kép*st« Beada'ou Öasiesan 73 dolgosat ¦iav-.lat mr^ 47 tartalou melyből 37 1« t tet-aaéaa«l fng*u»». —Pályamunka 8 érié sett bi; éa pedig 3 terméesettudományi, 3 tÖrténolmi dolgosat éa két vallásos elbe-saéiés. A ptlyamunkái iskola, hanem a 'aoárok
% p y
eeetbea a boltteatekoek c*él aélkuli fel-kuacaoláaa. FelKivora cs kk iro ural, ne legyen terhére a asolgabirói hivatalba menni éa oti »> idésott halaiiról tsabato-ui felvett .jegyaó köo>vet" megiekm-teei éa eonek ayom d ugy kiegyenlítem a vád alábelyeséat, üo/y 1. a kérdéteaoo-Kyilkoa aaemélyének aaonoMága bitonyoa, 2. a tilakaaaiáa' aaját k-sAlng kövnlt" el >¦ illetó; 3. a balal elóidécé^be* t«ti a«k éppen ieu járuitak éa végr«, bt^ 4. a halál oka telakoastáa általi füladát volt, mely atükaégeaté tette ai;yati a rend Őri hulla esamlét, df nem a rondŐri hul laboociuláet, mely f«ltüDt?téa elég l--snd arra, hogy a vád »lá b-lyieet taoieabuó hivault megkovnaae. Helyben 1866. má 22. l'eraáaciky Jóia«f jaraai orvoa." (A footi nfölvilageaitáaa áHaluak igeo liaatel ¦rója « aiulgabirói hivatal eljáráaát védi da mi es után la tentartják abbeli vél«-tuényttake'. hogy a hatóaág eljáráaa „gyort" éa ,jóbia«emü* volt, asooaaa nem currecl. A kLsegés»éf;ügyi t >rveay 111. »«aka*iának a) pou'.j* érlelőjében talált hulla orvuarendfiri buncsolaa ala eaik. L• meg ia aaokolt tmtéant minden öagyilkoatagi esetné , mert «a orvuareod on boDcioláa van hivatva földeríteni as1 bogy a* öugyilkuaaág mind állapotbao követtetett el, bugy miní b«UL motívumok járultak aonak alKÖvetéaéhea, aót iáméi bataroiottao álli-juk, hogy caak ia orvos reuddri boaciolá* Btján álhpitható meg v-jjon ŐQgyilkoeeág vagy gyilkoaaag furufc-e fenn; mert bus abbov, hogy egy ak»attáa«ai elkAvelett gyilkoaaágaál kúUó eroataknak oromai ne legyenek, aem kell több, caak egy k)i adag álompor. S jj lé édl iké
-enc««lleubl eaelt a aaekér alá, kerekek mmkét Iáb4i eltörték. aéflA aaépmájusi napok-magának Branner Eok ur győri vaakerestedó 8tmegb varoeának <<yik igMf gyöngyét. n»n martom Dar-iay Kajatán ur vaa-éa fütierkereakedÓ-ek báj-as keiemdú* leányát, a kos ked-eliségü Anaa kiaaasaonyt. As egybekelés f. évi juaitM hóban tog t*rt«tm. Bol \og órák, soha ne múljanak el!
— A lleatai linirlrftrAI scöló Óvárosi tudósitaaok köat aa »Egye térés* májua 24 >kias«mabaD » kövotkex'iket ilvaasuk. nA lúkap:ány magahnB rendelte ma délel&tt aa össstes oeaLály vetőtöket, .s egyem ubás rendőrség fA parancsnok át, a delekliv-felagyRlót s a kerületi kapitányokat, kik réasletes jelentéssel ssolgái-ak a tegnapi tüntetétról. A főkapitány iet;elégndé-aa- konstatálta bogy rand^r aég UpiuUtüsan é« kíméletesen bánt a néppel, megfalelva as A inteocsióinak ¦ utasította a tisstviaeluket, hogy eautáa hasonlókép járjanak ei, ha a tüntetések iaméllódnéneV. Figyelaaeatette Ókét, hogy kerüljenek minden tettlegea beavaiKOaáii legyenek udvariasak a kotöntéggel saen
Papp tele s Imre a fold Bódia Ern5
lem a Ky*korló bíráltak. — A Hooig
• pitváay kamatát
;nma múvéve> ay«rtn r 10 injával Eag'l
Mór m-g-kosaorutva Knáust Boldiaaár ur 1 drb.
Arany bulla czimü éne kenése
l'dr. 10 trankoa aranya Caury Jenő aoulókoak ítéltetett •>< a. Wajdíos Jóisef r 1 drb. aranyával MUntuano K-«saó. Simon Qibtir ur 1 drb. aranyával Schwars Mátyás, Ebeuspaager Erofl ur 1 darab aranyarai Caury Jenó, > Polgári Egylet 2 drb. aranyával MaaiuanóReaso és Waj d'ca Jóuef ur 5 j LilÓ
tanulók Uttt»k
írtjával Inarey gju aJmasv*. — Juta! (kkééé
mákat nyerték meg: (éaekképesaégért)i Tamás 5 frtot, Vagaer. Vidos, Tasner, Piáaderé* May tanulók 2—2 frtot; a s«-aében tanusiio'.t olóhaUdáaért : Friedl & frtot, F«rn*k 3 frtot és Kotsiea • Qroas-maon alapítvány kama'jái. — A jutalmak kio«i:á«a után J*nky Károly, fögym. ifaigaió lépett a truunere a miutác megkóasönle a köaöaaég látogatáaát, el-buuuButt aa ifjuaágtÓi. — A» ének- és aenekar N*mier Indalóját adia még
egyutteMn elrt, italán• h lornabelyiaégba A d b
j
kóaoaaég hl d
g dwstoraáaás
ryg
Urta'o'l. A rend- saabad- éa testgyakor-lavok mindenike kitteden siknrttlt, a miért eliamarét iüaü a toraáaaat ügyaa
vájj b
körülményt példá cou»Utá'Di ngyaserÜ h fl
mikén
ni
gy atj«o?< A „asabaiuaan felveti jegyaó
köoyv" tehát mindéi
agában I
bea s karhatalmat csak a '
eset-
say-íéie aosborasaSMt. Etü dr. LVincsy Ferenci úr, a. k. k. orvosok ura*, egyesületének titkára, töd 5- éa-sBívgyógyáai, a kövelkesA lev.»let istésat Bráiáy Ka.máohos: „Budapost, 1885 itrcs 12. T.Brásay Kálmán aagykeree-kedA urnák Bud«peaten. C*Ú*Oa (rruma-tikua) bánUlmaknál. as eaen betegvégek k^vetkestében gyakran fojlódai ssokott ni v bajok elhárítása eséljából, vala-mut asámos betegaégnél tgyébb gyógy -latány mellett igán csilaserd as ugy-nevesett bsdóraaólés kenő Kyuróft-yógy mód (naaiagej s eBen muv*letBél aa óa által kéatitett kitünu ossaetételU sós-boracesst minden esetben igán jó ered-léuyajel asoktam haasoálni, s így aat mindenkinek ajánlhatom." t
v- Aasstriai kÜIÖDl*-*:e8*í'« H.r-
mincs évi tapaaiialat be biasoayi'otta. hogy "gyedül Moll valódi S-»idihi pora baaanálbató eredménnyel minden emést-tési DxhésségekbÓl eredő eyomor fajdal-máknál ea ssékrekedétnél. Dobozonként egy o. é. főnért kapható. StétküJdés na-ptnta utánvéttel A. Moll c« kir udv. saál-iil*5. gyógyaaerés* által Bécaben Tuch-lauben 9. A vidéken minden gyógysa*r-tárban éa füaserkereek*détben, háUroaot-
beo hassnáljanak. midőn Tessélyestetve látják a ssemély- és vagyonbiz'oaeágot* Jó lenneai említett lapnak eaen aeamát valameoyi * iéki rendóraégoek m eg-aaareaaí.
— H«j*liS Sormás. R gyác, éa EsBleregnyeesovetkeselt tüsoltoaága máj.
gy
hó 23-án a aormáai erdőbe readeaett, mely dacsára, hogy
majális: •som
késtégeseo elismerjük, c**k «s aincs boun — a mi at óngyilkoaaágnái foutos körű-meny — bogy mi lehe'.ett aa öngyilkos sig oka, ha már a kttisA nyomokból eaak ugyan ongyilkoaság coostatálbató. Sae-nntünk tebát itt éppen uem lett volnaesél nélküli » hu 1» nfeUt>Dcao!á«a.* Hogy as *g\azerü .hullasBfmle" sukkal kényelmesebb dolog, aa kétséget n«m ssenved: de restünkről stivesen Uttui volna akénye-ino fóláldosisá: a bisony> sság okáért. Ami asonban — fajdalom! — oem 'ör- ', tént mej lem » kótönaég sem aa esetleg! íólviUgosiiást kérő rokonok, sem a bató-aági lelkiismeretesség érdekében. Mi tehát véleményünket kénytelenek vagyunk fen tartam, sajnálva, bogy a litkabutgalmu éa páratlan erélyeeaégÜ orvos urnák, a •tolgabirói ,k ő s e ga és as illető körorvos eljárását védő a at o igaaságsae-rátétét tekintve, résséral batárosott elvi áldosatot követelt, „fölvilagositáa'-t részünkről nem acceptál hatják. Ast asoa-
stedoa kóaaégek által «gyá a>áa nem pártol tatot. — igen stépen aik»rúlt; mer*. iái tóbbea ráoduliak ki Kan Máról. Tudósítónk e! ismerő1 leg nyilatkosik a endesoaégról, kiválóan: Andor. Károly, OrünteldéaSaemsAu'akróí kik minden. elkövettek a kotó'oség mulatlatásarat A liazta jövedelem as 50 frtot túlhaladja.
— A,Polgári Egylet' kerti ba-lyisége valóban meglopó sxépea ran leadexve. Bátran eimondhatjuk, hogy városunknak igatán diste s a mag* nemében — m>ut nyilvánosaágnak sxánt mulatókert — para.lan. — As egyi-iti vendéglős Torma Imre u<- is mindent «ílövet, hagy at oda üdülni térő kö-aöoség élvetetes órákat töltbeasan. Ajan-Uni nem síükséget köaonaégUnknek; mert tömegesen látogatják ; csak vidéki kotonaéj ügyeimét hívjuk fel a disse«en reod<*Be-t kerti helyiségre.
— Gjáuhir. Kamu Lajost, lapunk dolgozótársát mély gyász é*te; édes anyja f hó 22 én hosssas saen-Tsdéa után jubb létre saenderftli. Vigasa-talja ugy Őt, miBt as égés* Malidat a jólelkek óaainte réasvéte.
— Jubileum. A nagy-kaniasai állomás általánoaan ismert derék főnök' Marko Aatai a napokban ünnepeli meg vuqL tisstsé-;ének 25 érnm jubileumát de caak Dará'i kor ben. Et a. kai ómból ói a v»su'.i tisstikar emlék-tárgygyal •tiadékoflik meglepni. A derék férfinak életéről jövő atámunkbaa bőrebben
lékesüuk, addigia kívánjuk, bogy aokaig éltesse
laa Moll késaitménye ennek gyán jelvéyével éa aláírásával kérendő.
— Az •rvtsok véleaényi egre-
dül irányadó arrt nézve. 4iogy valamely gyógyszer bizonyos, betegségekben basznál-e vagt nem ? — Erre nézve hivatkozói vau alkalmunk ama számos egyetemi tanárok nyilatkozataira, kik az annyira elterjedt, Brandt R gyógyszerész-féle avájezi labdacsokról nyilvánosan kifejezést adtak véleményöknek, a mely osztatlan elismerésöket tartalmazza, 3 a melynek köszönhetik kétségtelenül roppant nagy elterjedésüket a Brandt R. svájezi labdacsok, mint biztosan kellemesen s minden rossz utóhatás nélk&li hashajtó szer. Egy doboz ára a gyógyszertárakban 70 kr.
- figyelmeztetjük igen üw-telt olvasóinkat a mai számban meg jelent Koolajfinomitó gyár-részvény-ttrsasag- _ óvásra. Vezérelárusitö; Steinacker & Co., Fiamé.
(.m
megemlékos aa Isten ige A
R> >y
aage) ujabb id'beB legkiválóbb orvosaink által igen jó eredmény nyel alkalmaslaük ssagorok, bésuliaok éa csusos báaUlmak
Upvoier Áa kiadó: SZAL.VT H. FelelÓa aaerkeailA : TASS ÁLKOS LaptuUjaoooa : WAJDIT8 JÓZSEF
r.*J
300forintnyi díjmeüet jó
Élesztő-
Iecrx4*lszerübb elAálliláaát mlara i*#g tanulhatni »a«tleg 4 év Óta í«onáló jó
keielénM aa<y vcvöWÖXÖn«f;nI delkds^ fclr»x(ö a;>nrnni o>gyobb
lalatuk átvételn vég-sti eladó.
ál-
Tisatel«ttel
Erdőt Ignác*
(• E rovat alat koalötteker nem vállal k
( fel*)5s*get a
aranya Mantu-no R-^ssó Fülöp Káxmér H>*n sorai alapján conatatálhatjuk, hogy
aa ille'ékes ha'óaág e> ide.g sem pótolta; a mulasstást, mit as orvoarendÓri bemeao- [ lás melUsésével a pa l.üi taiált bullánál j elkövetett.) I
- Pusititó ntélTihar Ajkától | lu percBayi távolságra fekvő Tósok kö- ] Baégb-n fulyó hó 15éo déiut4n 3 órakor riási S(élvib»r puiaititott- A vihar 3 p*r- . >K tartott é* p» dó al»tt a falu 6satea | basának teiospte elpusituh, OusíOBÓt •| valy épített pajta éa ulálld ösaaedalt. ; & Óriáai fákat győkereaiül kitépett éa mos- X a«ir« elrif. Ily óriási orkánra még a fala b bi lkk
Régi hírneves 2'"44 KENFÜBDÖ
Posu. Horvátországban. Távirda.
VARASD-TÖPLITZ.
A siéli v«-pál\a Cftákt»rnja nllotn >-t»l % és fél órányi távolban Magán ea tarsaakocsi közlekedés.
A t'» B' infli-K hőforrás é<* ¦ kénlap fölülmulha'atlan hatású a CMOS,
kftsivéiiy, ízület bnntalmak atbné! as ivÁgyógy a mellbajoknól.
Fúrd' Kjo)íj-ii.tí»(>! minHeo kéoTflemm'-l O von felTÍlá>O«iti«okkal nzol^ál dr LonybiDo A. ÉrtMiteteket nt-gküH m^yen a lürdóig
y ember
sem eml«kesu»k.
Ajkán a jelzett idolájöan oaeode* idő volt.
- Dr. Ru»ic»ka Kálmán megyénk kir. tant. f, bó 17. 18, a 19 én Marakósben idftiAtt. Tanfelügyelő ur
alkalommal meglá ogatU a podtoren: dekán4>vecsi, gárdinovecsi, bolicsat, pri- I TÍsslávecsi. mBra-sserdaksjlyi, asalaicsei ! s vratisiaaiiai iskolákat.
— Hímen Kantor Láaaló paoaai főtaaitó májua L0-in jegyet váltait láa-toaitt Joíom kiaaaasoByayaJKapoBTiroU.
A legjobb
harmonikák
caakii
Jth. N. TrinmeiMl
BÉC8.
VII KaiaerstraaM 74. Harmonikák t 17éb aeoa-aserak á/j*|ji*ke ÍBf7a& éa kénaentva
Gépészi állást keres
Alulírott hutzonnyelcz év óta •klevsiet gépész és háztulajdonos
a ayiri cséplésre egy gépészeti állást keres egy nagyobb m*lómban.
Minaen közelebbi megtudható 2-3 Cuch JakabnálHUSZONÖTÖDIK ÉVFOLIAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. HAJ US 29-4.
H I R D E T !tf E X 1'.
0 e»»..iiri c* apoatoli királyi feitégéark 1885 évi dew»»«r hó 19-r«l
k«ll legíelsí rlh-iároiáta folytán saeaof-l mi-giodiita ik •
XII-DIK MAGYAR KIR. ÁLLAMSORSJATÉK,
melyu'k liaata jösedejm> még pedig annfck barom-lia«idré*i« • »ngj.ialalan magj. kir. nivat»Nok»k oav*|r,vei e« árvái i«gélv*»éaére alakított alap, kai naídréaa. »¦ .Ajilo Clotild." fiaméi gyat-mekmixedákliáa, két- laadréaae * rléadi-VaaárbalTtt lüwtandS kurhia alapra. »égr« b mm titedreaie ai orsiágos imnilói árrahiti egj esület javára fordit'atai- B. ai»njá ék ..ti-. 6,069 b'" megáil.piiotl uvursméaToi aa alább k5Ta-k»ao jilék-
terv .„rim 1 »«,••• forintra rumnak és p^.g
1 (6.j«r«»íoj . so.ooo írtul \S;„: 60 nyír atragk. 100 írtul, 5000 fr , „
: : 11%: ^i1'00 - ¦¦ -- ~°-(i
1 .rere.™; . 5,000 . ' -Íi i 1000 sori n, 10 „ 401100 ... J-
'• nyr. aryenk lOOOfrtlal 5000 fr h 7 S.S Ví
0 . . JOO . SOUO ..<?&* 4W0 „ „ 10 „ tóOOO 'J
A bu.áa .i..aavoahatlaniil b» I8S6. <il ju»ia. hó JO-ia -•• ór émk. K«> »or.jtí) ám » frtlal a r van mesfállapltva.
*.>rsjegy,k kaphatók a loltoica&fatosáfoal BudapMtw ll'est, KÓTamhái. felsmBlel ot» > ainiiDUt ionje|7«k ir. poita uialránv mell«tt tlört bakOMrato; <•»]•-mínnyi lottó, tó íi adóhivatalnál; a laftobb postahivatalnál. •• minden Tárn.bsn ?• nevsolMebb aelyaéfbrn felállított egjebb t»»j«K)árnló köMtnel
¦atyir klrtlfi Irttaüaqalíaaj FrayiiylM Atáa
Utidapf.t. ;Sh>; <^Tt májú* hí 1-éa aagj. kir. pAnittfjm. tanisio* él lutioif«F(t
mupsehut
Csat raloli
» D>ii.d«*B dot>o«on *y«rjeíj : a •¦» B«il -olucoro-
ta látható
r gKj |y )
>^ lyoaon-Ke* rO«mt>it é*f«lit, Bájt», vért* «!«t. mmji1' ^ IBBfélíbb ¦« bttett«|rt •»«••. 3« i» -1» Mjfi»iw>«i. h^rl ,iö eli.««rw L(* w-Men dobói bu»«J*u utwitua>l 1 n Haaititvávyék ttrveiyesu
gfttáj «• biaalá*-. f*j-, ffll- ét fo^íá-jáa lik eret f/öfji-táÚltOS brKlöruA-
Franciahorszdzéssó.
f el k*te
oiuitásűi *> kr.
*áj «¦ kólika rÜFi
Valódi, Moll véd)eff7éve.
Moll
, Tucblaoben
Rakbtrak Nafly KaallM Belna Jou«l tj gyieriM. Kotenfeiii Adolí F^sm'-hol«r Jcu.í Bartl Dom.r 8 Caéktirqra l>«i™ L a*u MaMVirttt. Plrinar a>m (autatiy : Pnlj Jáno. (traaaa . Eáu Jáso> ahmaji ; lait. r»r« Zala-Efartnf. : K&aitsr Alei* át
Előnyős keretet.
Mindro rnQfíu f'ilaodó ¦i*rr.*-Ijek. kik m tŐrT»ny altul in- g «n(rde(t állsm-rx mi>«án »ur« j«-a>vrk rsaxla'6s*..t«n m Heti e'Mdn-.ávmJ (.• 1883. e». XXXI > rv
CC ll'npl 1 I'iglnlkoiIK ÓhBJ'ftD.-*
igrn ethn) ü» rel<M*lrk m- .«;: inmd nlio t«kél*to»k. Nflmi bt r-Uklum f-pe'etieo tök<* ^m kortkai-tála*. (ri«irA) oélkAI havonta 1U0 r«r>i 300 frt. kSanirn kerrahelö ^<i& l-t.
Ajánlntok » jeleo foglalkoaaa m-t:
n*v^aÁ*ével intesAadAk a fövár<iHÍ váltúüllet-lárMiixtt!:
Adler é< társához Budapeiten.
ooooooooooooooooooocooot:
MESZET
a legjobb minőségben teljes kocsirakományokban, jutányos áron szállítanak
* SWADLO FERENCZ
Ciliiben (Stayerhon),
kik dús készletet tartanak czement mésx port-landi czement, vastartAny (Traversen,) styriai
vas, targonczak s több r szakmába vh^ó czikk-böl is. 278G 5—5
Kívánatra árjegyzékekkel azonnal itzolgalnak.
? Leveleznek magyarul, németül, horvátul.
ooooooooooooooooooooooooooot!
XXXK***XXUXH***X XXXXXXXXXXXX
X X
*
X X X
X X X X
*
X
X X
X X
TÁRCSA fürdőhely
Hagjarhoi oaalrák Sttjar halártia Vaamapakaa fakasik Kombathalyi *¦ aapaogi raaati illoaáaaklal 4 óra sl.lt eiorbető
Vne kitfinj TUlarlalmu, fürdője kiTáll aSi bet«g*eg«ko<I kUlönOa jo hataau, neTsaataaeD a oói nemi ¦•ertek báotalmaioál. ojiod-kél na«. .dejb.j.inál, . leglíai e. fmo.«teii aatrTek idüll buratjmioál, a bugjaaarvak bajaioál atb.
_______A 'ead'gek «lljtj.áról ai atolao «Tekb»n a; opületek álul
len gondoakodra. — Potta «a táTird.i állónál a lJrd»b«D.
Fardo orvo« dr. Tfaomaa Lajoa. — A fürdőiden; raájiu 24-on
A fürdőfelügyelőség.
kesdidik.
^470 5—6
Köolajfínomitógyár»részvénytársaság.
: Sleiaaokcr « tár»a l'iuméhaa
Övás.
Tadoai«ukn ja ion, bory » griiankból fofg.lombm k«rUt hordókk&l gr*kran rom akarata Tinma^lis tu«tik
Hordóinkb» ufjann «féa*«» ¦»"¦ » *i* >koíl tokkal c*ek^ljebb taioStéffQ, petróleumot toltanek ét *xt mint a Bl fjii-nnkba .IMIlitott potroleainot houák f*>faio«h« Kt«n eljária semcaak a fogyantó kö.AD^vt kiro-uja m**, hu.« Syarlm4.ynnk jó b.r-nevén i* CMtbát ajl.
Eteo haniiitiMk menátl4ta r«g«tt • finmt-i kor. akt *.nu M iparkamara 1385. I 18-it. 1129/90. ». * é* 1886 marcim. 12-«o i3S,Ü tx *- kelt )^t7»5kftoj»e ueriat kö é tör?ényeteii bak
/0(Ta mindwki. a ki » faatabb. vídjeiyaket tdrrinyaUeMt aódon hamilja a törféoy álul megMtbott bfiotat'inak t«tli ki m«fát-
M5d6n ett tadomiara bosoi k&telaaM4ftok»t>k t*rtjdk. k*rj»k a t kö*öot^it hofy « ÍMitebkvukM aagit úrdekaben ao*Ü k inkább ftfTClniba Tanni uivetkadjék, n«rt a citekiifebb ¦mdaiftl patrolenm netncaak rotmabbal ég, bknam könnyebb gjTiUkonrBieiuiil foffra, •»*» C*ak tOxbisttasif takmtetéban. jórai mej-atW ill a V: gyárunkban aliállitott ¦ a fannálló t»abályoknak isigorujui meffeleli gTirunányokoak.
Mmd«c f«]jelpoté«l, a nt«ly a fentaatitett racy b Ara alj mÁt, a mi gvártsáavunk-km) ütBrt, Tifssaelái ff>lf«d»éa*re a« igj a vétkvaek mefbla aié»ar* T««at, kSttttsettal ra aa«nk 4a ast kirinatra aegfalelSIef jDtalmastak.
^2763 &__5
4friUi UfAb"
Kiolajflnomitógyár részvétytársasig
Qyara :
VII ker-. alsó erdő sor 8 sstm.
Ajioj* Biabadalmai'-tt t»j:.!an, t-ainükódfi lárrrd tott • rtvlleratzböl; u»vabb-* a*ab*vd>,lmki<>tt Ö>u télé ftOttö. é« tuellüstetési kilyhi.it, r-laraoi brrrndeséseit, •»)•< ai»üad«lm» »««¦ nnt, egy rágj lóbb boljitwig ••Ámára, mely utóbbiak tülóoávao uj épü'nlek-néi. lakolákaál, kórhaiako»l aib. tsiU lAstaiéMe), T.gy w«)IABteié« nélkül
igfto ciél*«fírü«o alkalmatb>vl6k Ajánlj torabbá Talameaoyi a« épi^i ¦¦aknába tar totó mutrkáit, ugjomoi: épül«t-, tnfl . éa nerkeseti Iftkato* légi- 4a Takolat felhuaó ^fp-it knTa-
oaolt vaaból munkán.
¦lilakirtyák ét ktllMfvtttMk k<«yw é*
kéraNtvt
2OM4 1-
Hirdetmény.
A bécswiedeni cs. kir. tárosi kikttldö't jirásbirósig részéről tétetik, misieriot 1886. jtnuirhó 29 én liHlljrfrattNer JállOH. >z ésimt DTUg»ti itspilya nrnRdijazntt felOgyelóje. Bécsben (Hengisse 56 sz. ».) végrendelet httmhigyása mellett meghalt.
A hagvalóki eijirisntt 14Ü 5» értelmébeD felhintiuk a magyar korona terttletéa lakó netini drökösők és hagyományosok, hogy igényeiket f. é. jniut hé 30 ig ezen bíróságiul auinl bizonyosabban jelentsék be. kaiönben a hagyaték ezen ausztriai bíróság restéről a jelentkezett ^rdekletekke! — jelen esetben az elhunytnak testTérével KinsKascer Kn*Éb«t asszooynyal le fog tárgya Itatni.
A fcécs wiedeni cs. kir. városi kiküldött jarásbirósagiiál, 1H86. má]BS hó 4 én.
A cs. kir. országos törvényszéki tanácsnok. 2802 2 —a RlesR s. k.
Equllablr
élett>l*to»Uü tártuuKig Sev Yorkban ¦InpilUtolt ISíO-bei.
Biitosit.sito.fWoi. íftt. 31-ti 911212.527 irt j liraájnaiíjos......169.411138 fit
az 1S85. évben kötátt uj biztosítások összege 244.829,014 frt.
Az egész nyeremény a biztosítottak közt osztatik szét.
Minden kötvény három év mol« megtimádhatatlanná válik.
Du lániuü kertlai va»*rügjai>k«*)!» Berger is »m«r»w»"
2771 7--* uraknál N»uj-KaDÍ»ai
Gyógy - szappanok
Kajadie: Pratsr Bél. lütTizertírüai L-Kuiiiu-
Horgonyzási voniü.
A ma«v«r kir kurmáiiym*1 való egy^aséK vaeriut.
A legbui. l«BÍ'<bb él legul. uit"»"
Fiumébtl NewYarkba
Calrdonis g >im (2ol7 iouo.. Indulás Fiaméból jao. 1.^-
Kn]r«Dea tsemályHBáUtUsi m<1"'' jtgrek, ¦ egyenea málaátás ét t«oí' ¦ waérazállitA letelek Hud-ve" . M*rra* orsiáf ati f&bh állomásaitól t'.ttA* Imetika főbb he„.ir. Ei.i tar>"" as egyedBli Da«ly falvan )ojo-itv» »« gyarorixát; ffibb állomátairól if?w meDftjffyeket áraaitui el E«»ka»'-rikába
Kakiimáiivuk a fóldLoa: i-« gar k6sbo«so kikötői aaanára -lofad'.tD.k BíTíbboo ai Adri" Caaipajwi és U ITuiauti S»* urak alt.l Bud.po.i i. F.am<!b«" Ve«erúr;n..k lá-eTar«raaa« W«
lleaslrraon Brotacra >r J1-''' gonvaáai »ooal.) iíTól - •>*
Wajditi JóueJ könyvnyomdájáén