Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.34 MB
2008-08-13 09:57:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
518
4413
Rövid leírás | Teljes leírás (386.22 KB)

Zalai Közlöny 1886. 027-031. szám július

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

\A(iY-KAMZSA, 1886. Jolius 3-án
27-lk szám
Huszonötödik évfolyam.
„ / i i f I r
rt r
, i fnftkf.
jyM UM '0 kr
I K I> KTÉ«KE . p rn..irb-in * m ¦dsroi , i. ti i .»á*..j . .fért 5 »¦ MY.lTTEl.ta.
-I H) kiírt r*t*tT>«k M
ZáLJH KÖZLÖNY.
A nagy-k mt*a\ m Kereskedelmi Iparbank*, a wnagy-kanizsai Önkéntes tüzoitó egylet, a „zalamegyei általános tavüó-
<*tii( a kiadó ti. Tanai bot. bérmeotrt
Béra-pai«tle» I-tvlek nem (•-
" *n<*9y *amz*at kisdeánevelŐ egyetületm. a „nagy-kanizsai titzti-Önstc&ytö szövetkezet*, a m$oj*roni kereskedelmi s iparkamara" nagy kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
lYIlilvn* eioiUeiésre.
.1 jul. lével bekösaimtő 2.
/,. i'ivZ fölkérjük l'ipni'k i. t. olna-^¦Jmségét. hogy lapnnkat szíves ,a/ látnkkai továbbra is megaján-,ick>:M i azt ismerőseik körében íer-ieizi'i'i szíveskedjenek! Lapunk e '„„.lynek legrégibb lapja s Isten t-gyvlmébiil megért 26 évén át min-J.u itiilió és sensatio hajhdszás nél-i;.¦,¦ zon munkált, hogy mrgyénk ét f.irm'ik jól felfogott érdekeinek <;^ííatot tegyen s olvasókösönsége / ,i:.nWí jóakaratát tiszta, önzetlen * i minden mellék-érdektől ment mfi-.:;.:-.<éi-el valótlan kiérdemelje.
Kis korben, korlátúit hátán té-, n-szagra, világra szóló s kor-.:„kot alkotó dolgokat kivivni. nagy-oi'jimu kérdéseket felszínre vetni nem ,1 ithet ; nem is czélirányos. Annyit ftttiink. amennyit a közönség szűkebb, ii'hiy ttgy mondjuk: luilyi érdeke megkívánt. Ezt illetőleg a jövőben h Uubá Jiyjuk mindenkor köteles .<.<;üu'.e(. Felszólalunk a közügy ér-lekében i indtg. ha arra tziikség leend: de személyt nem támadunk, ¦ j személyes érdeket nem lámoga-¦'itk solia.
Ily szellemben ily föltevéssel folytatjuk pályafutásunkat s hisszük, hogy széf) kart ért lapunk múltjára. 25 ne~letZUése után, nyugodt önérzet tel nézhetünk vissza. Minden munkánk a közügy érdekében volt.
T közönségünket még egyszer •zives pártolásra kérve, vagyunk izafitü tisztelettel:
a nxerkeMMlönéf ét kiadóhivatal.
Nyilatknat.
A .Zala* nagy-kanizsai lap f é. ;uhus 28-án kibocsátott 26. számának ,A tanév végén' czimú vezér-z'kkc foglalkozván a helybeli elemi (jiskola viszonyaival, többek kozott
s légióképpen a tantestületre nézve oly nézetet bocsát világgá, melylyel szemben testülelünknek mindenkor féltékenyen örzOtt repuutiója érdekében nyilatkoznunk kell.
Az érintett czikk bevezető sorai ezek: .Most. midőn a tanévnek vége van. kötelességünknek teszünk csak eleget, mikor a közönségben felmerülő hangokat összegezve, registráljuk azt laz eredményt, melyei a népnevelés. {az elemi oktatás városunkban feltttn-'tet. Sajnálatul vagyunk kénytelenek kijelenteni, bogy ez az eredmény ál-! (alánosán véve semmi arányban sem áll azzal az óriási költséggel, melyet 'a várus, adófizető polgárai megérő! tetésétel is, közmivelödésünk ez ágára áldoz. Az eredmény mögötte marad a törvényszabta követelményeknek, vagy csak szinleg éri el azt s a tanulók jó részére nézve annyira magasztalt áldása a minimumra redu-cálódik."
Hát ily hangon írni .a közönségben felmerülő hangok' alapján egy 28 tagból álló tanitó testület ellen csak megmérhetetlen ielkiismeretlen-séggel, s az üres nagyképüsködés legmagasabb fokán lehet. A .felmerülő hangokat' nem illetékes helyeken össznzedni, s abból tönköt faragni, hogy rajta a sajtó szabadság Tértjében egy az élettel egyébként is nehezen kuzdó testület jó hírneve, i tisztessége ki végeztessék: oly visszaélés, mely a sajtó szepl...