Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.82 MB
2008-08-13 09:59:52
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
641
3719
Zalai Közlöny 1886. 032-035. szám augusztus
Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

VÁGY-KÁMZSA, 1886. Augusztus 7-én
32-iic szara
Huszonüfödik évfolyam.
í í. t Mi kr 1 írtiSkr
Ef7« tzw !• kr
|| I It [i K T L 8 t I
¦YHTTEKUIi
. rt 80 k tU-re.,<i5k
ZALAI KQZLQNT.
niztai , Kereskedelmi Iparbank'^ a m nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet, a „zaíam egyet általános tanító- ™
i Up ts4!«Bi ria.ét i
padig t ki
ifil«a»B<
j
(adtat i.afc •!
.<-.-* r nagy kanizsai kisdednevelö egyesület \ a „nagykanizsai tiszti-iinsegélyzö szövetkezet', a ,soproni kereskedelmi s iparkamara* nagy kanizsai kúlválasztmányáriak hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Síahil; rendelet
„ ; -miü, vemlégl-j, korcsma, étkezde.
s'tT'i: yálinkaméréf, kávéház és
kárémérés iparokról.
F.Jjt. í. .4,..|
j rf mteit jtirati ithitifa kötött »xe-
,„?ly*Z'lttit<ÍHÍ, vuyyl* a Ulrnas
kocsi i/Hirrói.
4. 5 A bérkocsiknak márczias h, 1 tói október hó régéig reggeli n uratol éjjeli 11 óráig, november 1 [ól február hó végéig reggeli 7 ¦atü. este 9 óráig állomáson kell .taniök.
ó §- Vasúti indóháttkaál ét r-yrb köztekinteteknél fogva Nagy-Kanizsa város több forgalmi pontján ejész éjen át léién szükség bérko » Kaikra: a rendőrhatóság időszakon tiut meghatározza az eml<tett tae-,ve>en megjelenni köteles bérkocsik -zámát és minden egyes bérkocsira :,ezve a megjelenei bcljét és idejét.
hzen kötelesség akkép osztandó meg KuC'iszám szen:it sorrendben a b'.Tkucsi tulajdonoson között, hogy abban mindenki egyformán tegyen :éizt és senki tul ne terbelte&sék.
6. J Az eu/edcheihetó bőrko-¦ ic szama Nagy-Kanizsai várostertt-
.étére összesen éO-bunállapittatik meg.
7. j. A viteldíj a következőleg iilipuutik meg :
Egy egész napn reg ;el 7 óráiul" kezdve esti 7 óráig az az 12 órára 6 frt, egy fel-fél napra az az 6 órára 3 frl. Egy negyed órára öu kr . egy fél órára 6u kr. háromnegyed órára Su kr, egy egész urára 1 frt, minden következő ne-l'vcJ órára 2ü kr.. a vaspálya udvaráig vagy vissza megrendelt bér-»»csiőrt 1 frt, a kocsi belsejében el nem helyezhető Iddiért vagy csomagért kaiön fizetendő 10 kr. Mu .atu helyeire Sinczba és Laurákba 1 frt. Ks Kanizára és Szt.-Miklosra 1 frt. Palimba 1 frt, a színházi fn
varokért odavitelért 1 fn, visszavitelkor 1 frt. tinczvigalmakbozi fuvarokért odavitelért 1 frt, visszavitelért 1 frt, templomba és pedig
wketés é* kereszlelés alkalmával oda és vissza 1 Irt, temetés alkalmával a temetóig és vissza 1 fit, szülőbe és pedig S7.abadb.egy, Szt. györgyvár és Kis Bagulára 1 frt, Látóbegy és Nagy-Bag.ilAra 1 frt 5Ü kr., För-béncz és Cserfóre 2 frt.
Minden kocsiban könnyen hozzá férhető helyen az árszabást kifüggesztve kell tartani és az ezen ár-subásban meghatározottnál magasabb dijat követelni nem szabad.
I Minden kocsis köteles ez árszabást elegendő számú nyomtatott példányban magával hordani és abból
Jegy példán>t a beszálló vendég
'nek kívánatra átadni.
I Kzen példányokat, melyek egyszersmind panaszlapok. — a rendőrség kiállítási áron szolgáltatja ki a bérkocsi tulajdonosnak.
! 8. §. Bérkocsi tulajdonos csak oly lérfi egyént alkalmazhat kociis-nak. ki élete 15 évét betöltötte, józan életű, rendőrileg kifogástalan
^és undort gerjesztő testi hibától ment.
j Minden kocsisnak az 1434. évi XVII ik t. ez. 99. § által előirt muükakLnyvöu kivul még a rendőr
| hatóság által kiállított hajtást jo-
, gositvauyuyal kell biroia.
j Ilajtási jogosítványt csak az kaphat, ki a rendőrhatóság előtt e hajtásról és arról hogy a város utc«áit jol ismeri, tielégitu n »eát tett.
Kzen jogosítvány a bérkocsi tulajdonos nevén s a bérkocsi számán kívül a kocsis nevét, személy eirásá: s illetőségi helye megnevezését ur talmizza és csak ezen § bio megil-lapititt kellékeknek megfelelő egyén részé e állítható ki.
9. § A jogosítványt a kocsis a szolgálatba lépés napjtn a bérkocsi tulajdonostól átveszi, axolgáiat közben
magénál hordja, kívánatra a rendőrség közegének készségesen e ómutatja, a szolgálatból kiléptekor pedig gaz dájának visszaadja.
A gazda az eltávozott ragy elhalálozott, vagy a rendőrség által a hajtástól eltiltott kocsisinak jogosít Tanyát a rendőrségnél 24 óra alatt visszaszolgáltatni köteles Ha a kocsis a jogositvínynyal megszökött, ezt a gazda a rendőrségnek ugyancsak 24 óra alitt bejelenteni tartozik.
10 § A kocsis kocsiját felügyelet nélkül nem hagyhatja, aem másnak vezetésére nem bizhatja. Ha a hajtásra képtelenné válik, helyette mis a kocsit hazaviheti.
A kocsis köteles a kocsit a sia bályizerll díjért bármikor és bárkinek — személyválogatás nélkül — rendelkezésére bocsátani.
A közönséget a bérk< esi használatára felszólítani, vagy e czélból felhívás nélkül elóhajtani, agy hajtan közben a kocsisnak dohányozni tilos.
11. § A kocsisnak megrei.delt kocsijába, illetőleg kocsijára a kocsi-vendég beleegyezése nélkül senkit sem szabad felvenni.
12. § A bérkocsis kocsiját minden egyes fuvar után megvizsgálni, s az abban esetleg talált idegen tárgyat haladéktalanul vagy tulajdo no*án<k visszaad-li. vagy rendőrségnek átüzolgaltatni köteles.
13. §. Jelen szabályrendeletnek a bérkocsisra vonatkozó határozati a búrkiicsi tulajdonosra is értendók, ha ez személyesen vezeti kocsiját.
14. §. A bérkocs és a szerszám rendesen, csinos külalaku, jó karban és tisr.ta lényen.
Rósz lovakat bérkocsi elé fogni tiios.
15. §. Hullát, holt testet bér kocsibao szálliuoi tiioo.
16. §. Ha a bértocsin rigályos vagy járványos beteg szállíttatott, a kocsit fertőtleníteni kell.
17. §. Törött ablakd kocsin a személyszállítás tiltva van.
18. §. A közlámpái meggyújtása éa kioltása közötti időkben — nagy köd alkalmával pedig nappal is — csak kivilágított lámpákkal szabad hajtani, a kocsi lámpák külső üveg táblájára a jármű számának 5 cm nagyságban világos veres fes
ésben kell lenn'. Állomistéren csak i kocsisorban első és utolsó helyet elfoglaló bérkocsis köteles a lámpákat kivilágítani.
19. §. A kélfogata zárt bérkocsi egy belül alkalaatott és mindenkor jó karban tartandó jelző készülékkel pl. kaucsuk-síppal látandó el.
2U. §. A bérkoc i után kézi kocsit vagy más jármüvet vagy tárgyat akasztani, valamint járdára hajtani tiltva Tan.
21. §. A bérkocsinak a vendég felvétele vagy letétele végett a jtrda mellett kell megállnia, ugy azonban, hogy azért a gyalog közlekedés ne akadályoztasséi.
A vendégre váró bérkocsis oly helyen, hol a közlekedés ngy is szűk térre szórni, vagy rendkívül élénk;, nem várakozhatik. hanem a legközelebb eső tágasb vagy kevésbé járt helyen kell állást foglalni s ezen várakozási helyet a megrendel nek, vagy a kiszállt vendégnek előle megjelölnie. A várakozási helyről csak akkor szabad elhajtania, ha a vendég beszállt.
22
A kocsis köteles elóvi-
gyázattal hajtani s a cözönségu ki áltassál kiteré-re figyelmeztetni.
23. §. A bérkocsi állo.oásterek folytonosan tisztán s a közrgé'?ég követelményeit kielégítő állapotban tartandók b e czélhól azokou minden szemét s állati hulltdek azonnal Ssszesepreudo s az azokon miiiiix készen tartandó s a kérkocsi tul'j dii.o-ok által beszerzendő fedeles Iá dákba teendő. Az állomáttcrek to-
rábbá mindazon napokon, midőn esó vagy hó nem esik vagy a viz a kül-ó levegőn meg nem fagy «a pe dig ápril 1-tól október végéig legalább négyszer, a többi hónapokban pedig legalább kétszer megöntözen-dók é« fertőtlenítendő!. A fertőtlenítésnek a szemétgyűjtő láda tartalmára is mindaddig mig el nem vitetik, ki kell terjednie.
Mindezen kötelességek szigora s pontos teljesitéeról az illeti állomástereken helylyel biró bérkocsi-talajdonosok tartoznak gondoskodni s az e tekintetben előforduló mulasztásokért egyetemlegesen felelősek.
Ily mulasztás ¦setében az illeti illomistéren helylyel biró bérkocai-talajdonosok mindegyike büntetendő. { 24. §. Az a kocsi tulaidonos él kocsis a ki a 2., 3., 5.. 7., 8., 10, 11., 14., 15., 17., 18., 19.. 20. 23. §j intézkedéseit meg nem tartja, azokat megszegi, vagy ellenük bármily módon vét vagy a ki az árszabályt meg nem tartja, a rendőrhatóság által 50 frti* terjedheti pénzbüntetéssel büntetendő.
Ezen pénzbüntetések ból folyó ő<s/egek a város szegény alapja javára fordítandók.
25. §. Az a kocsitulajdonos és kocsis, a ki a 18. §. értelmében kocáját nem fertőtleníti, az 1»79. XL. t. ez. 100 illetve 101. (j-a értelmében a rendőri hatóság által tizenöt napig terjedhető elzárással és szar. forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő
Éten pénzbüntetésekből o-folyó összegek az 1878. V t. ez. 27. §-b^n meghatározott tué okra fordítandók.
2G § Az ezen szabályrendelet értelmében büntetett kocsis, visszaesés eseteben, vagv ha a kocsis a közönség irtnylb«n durva vagy il-' lei lei,, vagy szolgalata közben itta* volt, a b-rs ic-i-anástól. illetve a
T í r c x a.
A tfgica a kepzőműtfészetbofl-'j
Iru: yyart Sándor.
D* itt i« Iá jak, ho<j m fcDjilxil — t:termők* buUáj*f«lt>oDCtoli»AB«k láit*r* — * Ujdalom knöféé* njiiTáaali, utru t ^tnkc*<jit*k «m« drámai, p.yi=i,oloj{i»i i»rc*ot, malist keb 6b«a a tiir én kodtl; 'g; miMai folj'ftlott.
A íortíoeU mutkáaftk «%J másik Qf-n- «i, -h.,1 a >or 4a»ű kaiUkek bár , d« ahol t>gy
» j«l«o«c t»q biratr* a kósöa trélél f*ikait«BÍ á* a oi*«t«r erre i, erre fakteli • íl««l^t. K^j idoá<i«
ti»u3r« aaáailhal Biat egv fé fi, mert -KJ is-nvedA laányka. eok"al o-gyobb
• >a**% :.ai:ab«u vbd * h»lái uk»vaj, •• <&V* m«;l6kea d'ílogoak tekiatholS; mari dán ¦¦ ok, fetoom ¦ cselekmény jattaik it: domioiló ¦ssrepet 64 MÁrl ke^Mi ft b»-
.gj
• at40k]QUii _ hogj «• caaljft »»j«aokra
• f*jdalooi *óbkját. Ai il/ea tragikiu képnél iermán«to««o elawi pili»aatra a ba .a nem a'.ab fogunk kaUalai, es adjam'-g ai icsputiuct a •laaaioaihua ; mari mi a el *iíj»»üüb a haJ*t, koaál n»cjobb • tDkrtynuBi é* a kulÖO^ réaaré-e. A •«lki íiAm un Urffléiaataaeo modaa e*«lb«o *|T7»ui6 B»gj mar.d.
Piloty, * tsiiachaBÍ BMtsr, «f7'k B>UBk»j«b>B fgj llj«D traglOIU U>rt«B»tl
á«p«L martba, — osima: „KarviBtéaj
') Ciiaojomii és Itfordlti* lilot.
.•ij r a 6 ai inokbto.' Liaaux c«ak a kép a •tÓatör a oompnntiót • ¦¦a^io
gicA;. Gjooórü fi.ial^ laaBjka h»l»a folt* k a *oroa poojrAa; k««-i öatsa »»o-aak kötve, birai • háttérbe idoaek •». óiig e>ak 8|(jike mellette all, ¦ hidi>g, tsi-gort kif'ij**6 lokio «tét as élaitelaa la*oj-kaaak mtjg ab»iáib*aiagvöa/6ril*ro(ára
gaaau. A baitaben b*Jr» egy ki>n»c
jiMt ki*é>lati-» íéajU aa<g a buUosal-le t a íoidüü eg/ kicai ket é Un l-k-re-n fekaaik. H* mu.l mar >akiaUtb« Tewsilk a leáaj rubáj.Q «a * fáldöa látbaió tér-foltokat é* Piiotj ponpáa colon ját, ki a siaraucaeUea ieáajkát idaáii« coa-cepl!ub*o -mrirm, eaaek bájait éleakao tÖntette fel, — a kiueoTode^t leányk» leljrta réaSvélÜoKflt b roA, ba ut ia tud búk, bőgj mioó h*lálBAmmtl mali ki? C«*khug; eppea a baiáJoem duigábao »an hemaijrb*n a kép ea >gy hiányuk b«-lAle a Ugic.i megoldM. H* a k^paa lát-baU leaayka aa areaáuao mail ki, akkor teti'baio, hogy vadállat ölte m«g ; eip«dig a Piiotj képen annál ka*«*bé kápielbstA, mert a rendeaett rubáa rongyaak vágj aaak dáaaak, a Lattea padtg aabaek »></ aiarc>anatjü>áaa«k aemaai jeia useiea á* ionok foijtaa a seb i«m iáthatö melybdi • Tér kifolyt. — Ai • kötél pedig, mai; a kepea a magáiból alá fikgg, o»ak ..uiUtri koT"ike«telhetae, de « iio taheid fel; mert a aj*koa a itÖUla«k a«ia-cbi djobi liooa éa má»ré*ar51 at akaanot ember aem vérsii. E<y gtöoyörüaa kíp-¦eh és leaiett képpol állaokugyaa emaa-á taambea, de a hálái ¦¦¦« aiac* ia dokolva ea as a oé*ő aló.t taiáay marad; a«m tudunk aiivbÓi s*ja*Uo*ai, meri ¦«b md|ak, bofy aa a tJ0*j miaL kiaaó «a»kötökkel öleleli mag?
A« ideál m fi oagybaa tér -I a trtr-léaeti munká.ól ; meri aiooaeo ol/-a korlátok kÖ*<ttl miat ai. Aaaajobban moBiiva, a« ideáiafla^k ngyáltalaa aem iétoadek kor lát ki, c«ak a m&*éea legyen ide4Íiata, \»t;T+Q föltaláló ••eileme é* •»«! e^jealo alkotó tebeUeg^KítÉiakuokbaaM-kar -faglalkuaott eagyeast idi^lia oucp lóbaa tartott muakák ké«fitéairel, m*'ja4 kö-sölt aa .Öt éraék" éa a .aégy ér-• aak." foglal «l eUfi helyet. A látáel, halláat, irtilitt, izléit i* é"r»é»i aemeaak aiért lehet H a k a r t «leAr*agu maakái közé •oroloí, mert tantásiaját •ikarea «){jont-sö^biojuttatt érvédyre, haaem axérl i«; mert Ma kart eltérve a olaaaicas meeterak elréldl éa íráoyáwji, aj iráajbao uj*t alkotott.
VaaD»k eaeméoyek éaagyaa momes-tamoc ai emberi éleibea, melyak lalkeai-tdieg bataak reáak 6* ha eat at oaeaáayt máaokkal asóral vagy iráabaa kft^ölai óbaj juk, aem biraak oly ideálu, oly kol-t&i asavakat találat, melyek álla,! ugy«B-aat a batáat idéahataók eld miat a mioöt « j-vleaet reáuk gyakorolt áaasily aaetbea •ogitbti rajiunk a milréaa-flt. Két ily aagy-u.oua ideália-aaép amokát, oaolyak m-adegyike elad rangú •aer-pet jiUiik a mA^riéoalembeo ét a képtfimovéaaetbea, volt alkalmam Fraaesiaoraaágbaa taaal-máayosBi. Ai egyik feetaiay, a aáaik taobormft. A featmény Loooardo de Vinci-tdl asárm*xik, a a páriái Lxirre-b«o látható; — egy aAt tbrátol ideális tiéptégbea é« ideáli* felfogátbaa, mely oíy aagyot lendített a maatar kiraa'éa; aa latMr ai ideáin kép >»«mUlé*«ii«l, a m^gkatpö Tonájok ttudiamábaa elmélyedve, órákig kép«a élőétől, m>rtu ideália-miu taljea fMaáfébu uralja a nagy a«á-,
I bá«a ¦L>b-d Nausiát. A k^p K f-¦tű fc«- aik» f-.
^yÖ3jorilo-<it9i: M.tas L i a •-( Abrá«eljft, ¦ «rröl ¦¦ Utt eosTfiava.
A maaik nauki a«obo'raao*jol«ol*a;
L lle É«>»k Fr.ucu-or.sftgbao vao, a habár a Ttr>a <st-|{«Q«o Tflv^ n?m la »«-»M«Ua annuat • I*g<«rd*^^b3 6* l*$-érdeki*«bb « íranciia, prjriuciá* b«o, a a rártwról Saveaték a. ft ii»iiornjlrel m ,Lili e-i l«aajfS'-B«k. Eliekiotve ao-ik tmif^Mti, i.|i>Díi«i:ilu lorU-¦it fttaddik how*. B a rci b »rd l J«Kab
ol , tw<y aoK.n »*ér-- f
*oa, m *^U «4.l e 'SOnflan i'iroi
aem l-l m . ha iu) iod«BÓa. v»«;j lei'uók
¦* »ao« , BKik aa in latiák, a hn-
Bék «l.
A •to bor mű 'artáaa, aa arca dom>-
táaa a a h-J M.eie ' »a aoikr » -mié
A -IJ. ** raa iám u« oly D«tr yaaartl er.a>
kcaocé' <re«asfi < * (DQOKáo Oaare mikéut
aat oaak au'ik a d<fé«»«toei •sok a te !»••([
lahot Bl toab.o, s t v>ló«siat K b"gy
bol ide ¦fi* aiylb 1B ihr.Ott atio«« ál3<4t
.Kul jib« 48
ar d*
R-aaiaaa>aoe* cii II. kiadat 146. »-} i
muncá-
j ( } g y
1485. aprili* lő-eo ki a bír terj-*di el, hogy e^y ó-korb *Ü fitlal római nfi o«oda-aaép éa épsa m«r>dt bal iját találták meg. L>mbárdi kAmúv<M-k, kik a S. U>ria oaova KI a* írom fnldjén, a Vta Appta-aal, a Ca*oilia Ue ella-o ki^dl egy aa ik airemlékat aata>k fel, agy marrAoy tarkophágra akadtak, melyen áHiióUg e f«lirat vol; oivaabaté; ,JoÜ», Ciandiai Uáaya." Minden, ami esa'-án e»^n eae-méoybes Ur;oiik a f«ntáaia keretébe v*ló, — mert már aa elneveeáare aeira Stephanao Iafeitara koreaerü D-ariamab^n aa eaeui felemlítve, a leány rol a»l moadja: ,É« ast hiaiik, bogy Ja ii», Cicero leáaya." A lombardok asaáe a »>rkopbágbaa a ballá melle.t talált kiaeeekke! éa drága kövekkel rögtön el-iQntek; a haila biaonyoi taeaaatel le*éo
vontak a ball* lejére e ionéi m*g*»r«a-bató arao>osutt b-j*. C udáiatoa itvuma ¦t egé«i dolugb -o aa.a wnnyira a 'éuy, mini inkább ama gyokerea elóuéiei. h >{f aa amik tett, roeret vegrn téuyUg lat-battak, kell, hoLf f^n*e<-*«-ibb I««too miat oáriai mát ami élt. Ifj. Dami S*a-dvr agy maaolatot ké««iitetett 0roi által • r«mek mánk a ut*n a araáaolatot tarja kósyv(4>ao«k, ˇclt alkaJmatn a nagy, regéayiró egy levőié; olrasai, melyet egy baraijahot intésett, mely levél tele nagy igaai lelk»8»detael. Louia Qooit jeles fraecti* mfl^rtéaéti pedig att irja róla: .Vanoak m<ink«K, tnilj-»k aaépa«ge mia< deooemtl lei rá* t, roaiegitá i,iava miadea-qxdU réailaaéat lehaletleoaé teaaaek. Egy ily-só munka a világ legkitQaibb leat-méoye, a Li'Dardo Ci oco n 4 a-ja, a lillei mnaeam aaobroetkája, •fjébb míat egy platticoa A jeles író jobb baaaa- l fl
épp nyeu a
mtly aem
Qiocoad* . j j
latut aem ia boshatou volaa fel, mim
befonva, oly (ide, oly mutgékuay voit, miat egy épp akkor elhalt 15 évet le | &or a aa>ibrueskii a biraeves Msaa Lisa áoykáé; élete aaiaét ia megtartota, fiájt \ ,ifj*bb testvérének" aerea'a, mert a két ét gyoayöra asema nyitva maradt Évit- J maakabao látjas legiakább a aaobrátaat ték a c*pitoli coa*«rvatorpalutába t ajéa fe#leaiet legáem^ebb s legideáliubb ¦ép tomegesea saraadokolt oda. 3 a kró-| leatráratOJáUt.HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
18M AUGUSZTUS 7-«o
hajtástól a re odor hatóság által Öt évig eltiltható.
27. §. Azok, a kik a bérkocsikat az 1884. október 1-je elÓtt szerzett jogosítvány alapján tartanak üzlctüií gyakorlásánál jelen szablly rendelet határozatait aziotén megtartani kötelesek.
A hordár'- vagy bérmolga iparról.
1. § Hordár- vagy bérszolgaiparra az engedély ugy egye* egyéneknek, mint vállalkozóknak adható
Engedéht azonban — mé% vállalatra is — nem nyerhet oly egyén. a ki a nyereségvágyból elkövetett bantettért vagy vétségért büntetve volt. vagy a hatóság előtt mmt meg-bizhatlau egyén ismeretes.
2. í Az üzlet biztositéktétel kötelezettségével van egy be köt be. És pedig a vállalkozó által leteerdó biztosíték minden általa alkalmazott egyén után 50 frtban, azon egyénre nézve pedig, ki saját személyében kívánja az üzletet gyakorolni, 50 írtban illapittatik meg.
A biztosíték az engedély kiszolgáltatása előtt készpénz vagy biztosítékai elfogadtató értékpapírokban a hatóság pénztáriba benzetendó.
3. §. Minden egyén részére ki állított engedélyért engedély díj fejében 2 frt fizetendő a község pénztarába.
A szolgálatokat ajánlható
vül még egy személy leírását tartalmazó, a rendőrhatóság állal látta-mazott igazolványt könyvecskével ellátandó. Ezen igazolvány a szolgálatból kilépő hordártol, ba ez Találkozónál szolgált, az Őrlet tulaj-rtouosa által elveendő; ba pedig saját személyére bírt engedélyt, a kiállító hatóságnak visszaazolgálta-tandó.
10. §. Az intézeti tolajdono* a hordár ragy bérszolga nevét, valamint minden személy változást az iparhatóságnál és a readórhat óságnál bejelentem tartozik.
11. §. A hordárok vagy bér-uolgák részére a száaot a rendór-hatóság szolgáltatván ki, erről nyíl vántartást vezet, a számozás folytatólag 6 nem egyes intézetek szerint történik.
12. §. Az üzlettulajdonos a hordár vagy bérszolga által okozott károkért első sorban biztositékával s ezenfelül egyébb vagyonával felelős.
13. §. A. hordár vagy bérszolga artozib a reá bizott teeodót pontosan teljesíteni, szolgálatában becsQ telesen és lelkiismeretesen eljárni.
A reá bizott tárgyért felelős ; mulasztás, rongálás elvesztésért stb. anyagi kárpótlással tartoti';.
14. §. Az a hordár vagy bérszolga: ki a jelen szabályrendelet 5., 6.,
7., 8,és 9. §g intézkedései ellen bármiként vét, a rendőrhatóság által 50 frtig terjedhető péazb&otetessél bűn-
hordárok vagy bérszolgák száma
CO-ban állapitutik meg. tetendó.
j. §. MindfD hordár vagy bér-
íttolga, akár vállalkozó szolgálatban szolga, a" ki a megállapított"' dijsza-411. akár pedig saját személyére nyert j hasnál magasabb dijat kövttel, az
5. §. Az a hordár vagy bér-
y j g jat ö
engedélyt, köteles a rendőrhatóságj 1S84. XVII. t. ez. 156.
részéről nyert sorszámát feltunü módún fövegén viselni.
6. ^. A hordár vagy bérazolga
a b)
csakis rendórbatóságilag kijelölt be lyén állomásozhat.
pontja értelmében a rendőrhatóság álul ötven frtig terjedhető pénzbllnte- j téssel büntetendő.
16. 5 Az a vállalkozó, a ki a 9 ki intézkedését meg nem tartja, a
A hordárok vagy bérszol- rendőrhatóság által 50 ftig terjed-gák államásaikoo rendesen öltözve hetö pénzbüntetéssel büntetendő tartoznak megjelenni és kötelesei] 17. § Azok. a kik a hordár-vagy ott tartózkodni márczins hó 1 -tói. bérszolga-ipart sz 1884 október 1- je okttibrr vég'ig reggeli 5 órától este előtt szerzett jogosítvány alapján nzik. lu óráig, november 1 -tói február üzlet ük gyakorlásánál ;elen szabályren végéig reggeli 6 órától este 8 óráig delet határozatait szintén megtartatni
8. §. A szolgalatért követelhető kötelesek. ______
dijak a tanács, mint iparhatóság'1 "~~~~
által az iparható-igi megbízottak A. nagy-kaniuai ha->astyán egylef
meghallgatása uUnfigmegállapittatni.j
A hnrdár vagy bérSI0!ga köteles «l»p«I»bály»l.
e dij-z»balyt több példányban ma-! f<.i,i.ví,.)
gtval hirdani és annak, ki szolga-{ 26 § ,Dm»ivonuláaok.* Ai egj-laut igénybe vesxi, kívánatra egy i'•*'•"•¦"'¦'"'•ts kivonul t királj »ü!«'4*« példányt á'iadni "P.'" *• S«- lr.»»» Uooep*o wuiu
Sj, M,„ien hordár vagy bér- ^l^jT^.^" jt bérsiolga az 1SS3. XVII, t. ez. 99.1 ,„.?máL h.l4,„.t. ^ ^.lrí>i „.,„, §-a által előirt muokaköuyvÖD ki-1 hogy forog « (¦aa «iy ok, uvtiy •¦ egy-
Imeetekerna ideális itilü dob-k«k a mÜvesteiben, melyeket Iciroi, elbe-bo«fé>oi o«ftktigy&a nem 1-jhat, — ahol u eibeatélŐ é* iróit*bettéi(fogyatkutáa*it osupaa * koii-Ji ihleti id-aiia stepmuvé-•let képi* p>'>ioloi, ballg»tva. mintegy im.ásv» liÁmu juk a nagy tífáoi erejél, ni»lyet munkájába f<*ki*t"lt. E j-.\f t világra aióló ¦zoouraű** nftive mait már eti is jó volna megtudni, hogy ki kétsi-t*tte ? Sok remek munkái lehet u Iái ni Európa mut'umkibio é* csarnokaiban, melyek M«rxAj5 rddig ismeretlen; így vagyunk a ,Lille i l»áay fej'-jel is, m»-ljrel átért a Hui^ Wicer kttalogasa igy említ: .Tété d« cire du ttopi de Raffeel.' Eb atunban ma még téves , állítás, mert nincs bebitonyiiva, vaj Rbffael k#ttitette-e, habár H-ory Th.de:,
• Aa 14ö6->ki római bulU" csimii mftrft b«a párbatfttnot amel » ¦ asobor és *>L?
* bécsi Alborlioáb.o tevL, fsbéreo dumbo-ríiof. kréuraj kfefitt, moljrol aiiatéa ut álliijik, bogy R*iT»«Í rhjaolu. A két muok* kötött » c«ek«ly eltére* dactárar a baaoolat igen n»gy ; dewak akkoriesDe R.ff»«i aiera&«^« teltebetfi, ba aa *?fk muokáaiál be ia leaoe igaxolra. Tbod»*( V erro cchio körtti k«reai a asenöt, kisek aaoDb«o * b»K7 Leonardo da Vioci i* ta.nitT4.oya volt Aeombioatíók
Ak !* a dk
modiak, mikor a Ca,piohaaabos Atöalót-t«k, hocy a TtMtik-r4lt római bA< lld-
•MUguAk !o»*d, ama ör*a«t p«df[»k po«itÍT adatokra támaatkodbatik, ¦ így aioat s»m K»ff*el, len Vorrocchió, a«m p«-di)t L«ooardo d» Viaci maakajára] B*aa ál-laak Ba*a»bea, a leiayka aem leb«t «l5t-t(a»k wna Juüa, a Claodiua, mib p«dig a Cioero leánya, baaem egy megkapó áiooi-kép, m«lyb«o ó-kor éa r«aaÍaak,Dcee^ygyé olvadai láuaik, agy ftloldballaa, tOkolotea aninóröl aa ao.barak akkor áJ-
Hogy visataié'jek H*k ar l „Négy é v a a a k"-ara, ismeret-» dolog, hogy a mester a „Tél* éa at Öst" esttnéit magával vi'te a sírba. A .Nyár* régebben ké*B oiár. habár •-maai tekio(*>lb-a aem M-l meg csiménekéa otéijának A korábbi mester'k at évet és ss évstitul adi alakban kéati ék é* aa illető évsaak symbo-luma a gyümölcs vagy aa áJalkÖr volt. Minthogy ás ideális terén a mester saa-delgosik a Hakart mmd-n te kintetben oj«i akart alkotni, eltért eaea triviália elvtől. A „Tavast* tagadnál-lanul Makart l*gr«mek«bb aikotáaa Tekintve, hogy e kép nem került a ntgy világ elé, mart nem lett tökéletesen btfe-jwsve a igy nagyréast tökéletesen ismerst-lea, ismerte ni fogom a képe', melyet mester halála elolt 8 oappal mö. termében láttam utoiaanr egyik látogatásom, alkalmával. Ha caak 8 atppel él tovább Mi-k a r t éa maakaklpet, — akkor a kép végkép elkésiQl t aem maradi volta torto. Ai Óriási kép három restre oaalik : a baloldalon a kiválóan Qde. ;dylli bokruk
irággályak kötóupajsin .amor • it"-«k fatkotva játtttnak a kövérptssiton, amely Ingat a kösépeő erdővel ily etinpompáb»B és a gyönyörű virágok ily megkapó képében a termettéiben Ugy»n nem ié'ei k. de létetelt egy Hakart kifogy hallat éa kiaknátballaa tantát.ájiban. A kftsépto réat föalákjá egy fetlAí saépaégÜ leányka ; mögötte at idylli erdolombok. A leátyka a liget kristály patakából merített vitet ét egy kit edényb«n ad at üdito uajlból a lobb telŐl érketí kiláradt ifjaaak, ki a kMiártaáraál fogva venatt talaj lovat aa
letaek teetttletilee; leeado1 megjelftnetét kiváaatoatá taati. — áargót ét fontat atetbea at elnOk afdparaaaaeokkel együtt elrendelhetik a kivonulást, —de tartótnak abbeli .Btéskedéauk okai utólag a legköte lebbi válaaatmáayi ülésnek eoterjett:eai 27. §. .Egyenruháiéi.- At egylet tarjai magukat egyenruhával ellátni ogyaa aem kötelesek, ba eaonban ma gukaak iljenl késtittetnek, a jelen al«p-atabályban megbatarosilt egyenruhával tsigornaa [ megegyesÓnek kell lenni. — Saabáljellenét egyenruhát aa egylet ma gáéeak el a*m is mar, at ilyennel val kivonulást batárotottan megtilt.
Kgyleü egyenruhát a tagok kitáró-lag at alapatabilyokban megáilapitoil tetttleti kivonulásakon hatná tutnak. — Ab egjenrubátatra voeatkoaó axbályok megtartása feletti felügyelet •'.*& sorban a főparancsnokot i.leti, kiaek kötnleesége
bály ellea véiAittúvai figyelmest* ha ea sikerlelen ttáradna, arról a váltást-mánynak baladéklalannl jeleatéat Unni. — A vilatttmáay a beerketett jelentét folytan iratban h;vja fel a tagot, a bályok ¦ogierláeaxa. ha et«o felhívásnak leane foganatja, a tag ki Karatét el-batároahatjs, ¦ arról a kisárt tagot irát-baa érleeiti. — A válatatmánynak a ki tártat elrendelő batároaeU ellen a kitár lag a kítárást tudató irátbeli értetitét vér elétől aaámitotl (8) ayolct aap alatt a koagyüléBbst ítlfolyamodátaaí élhet. At egjlvti egyenruha a kövatketo .Parancsnok :¦ Stílrke saovetbŰ atilla és pantsloa, st atillát a sainórsai told, et üst lel vegyítve,sárga gombokkal, a nadrág stdrke.söld teegeaseJ, at atilla ([alléfj* aaélet eiilit stalaggtl Itorilve, — K>lap : magyaros féke e vadáét kalap fekete tollal, mely aárgsriii-gránát'al van leaxoritvs. a kalap m bimm 1' btlve saélea ftu-t n*\*z van é« fö d s*iaür a kalapéi htuiiöott toakkal a v«^éi. FélgArbe *cié' m*;;y«r k«U kutir i kbl, told éi «'U*t s<orri a ptrtrpéa éa a kard ffinórta!.
„Timii rab*: Ij^fanolyaa -ipt roün rang szerint e->, k-ttA Tapy három etQst atalag, a kalapos 1, 2 *egy 3 etast stalaggal, ugyanolyan asíaórtattal Ai kard.l
.Csapat rubáaaU : Ugyanolyan ató vedből told ttinórsattal tárga gombokkal at atillán aöld p*roli tárga réi.gránáital; nadrág ugyanolyan atövet, kalap ugy*i olyan mioden atalag nélktl, ugyanolyan kard, — Btioorotat ét kardbojt nélkül.
A tagok köaött sa ügyleti eleiben fel mer ü ló vittályuk lehetőleg at egy válasa'ináBy álul békésen iatésendAk el; — miért is at «*gf ^t tagok terel meikkei tartótnak ai eiuokhdt fordulni, ki est,— b* ttemélyeaen eliméaeadónek nemtarij a válása lm áoy elé terjaaili.
At egyes tagoknak maga*itelete at egylet körébea, Valamint atonkívül is, tuvabbá az *gr:"t tissiTiselóioek hivata-t»lot eljárása, at ülnökökéi éa föparanot-aokot kivéve, a válastimány elUaóVséee és felügyelete aUu áll.
Ua vaUmely rendit lag magavise leta k t»r-adBltni tiasteasécgel vagy aa enyUt érdekeivel oa*tcegy»B'eihetd n«m volna, arra a vaiasstmáay at alább megalapított fegyeJmi báaietéaek alkalmatá-aái haiároshatja «1. — A menyiben a vá-iasttmáay a tag ki»Ará»ál batároioá el,
erdonyiladekon a liget hQvös árnyába, — imi jobb oldal a harmadik réat.
Moet aésiuk c*-k m«>g, hogyan kép-t"l'e Makart e képen a ,T*T»ii'-l éa milyen eaea a logicai ig%seág ? 1
A kövér páeeit, a stiadú* virágok h* a tfild galyak ábrásolják a terméttel •avattat; — ai Qde ifjatágbaa alkotott leányka éa a d«li ilja at élet Uvaatát ábrátolják. At érketó éa atomjató ifja, ki a bűvös pillanat batáva alatt bámulva •tegeai élvtovár atemeit a skqeí tz^mér-mében reá tekinU leánykára, ki Qditéaal nyojija feléje a kristály patak vitet, — els6 pillanatra elárulja, hogy ntm a gyön-gyötA vit, csupán a leányka aa^ralme ké-P«e esőm ját oluai éa havaten faldobogo asivét lectillapitam. Esea momvniumköl-tői hatását emeli még a baloldali bokrokban levA Ámor poeiturája, ki bár tá»jl áll e j-iUneilöl, mégia aaorotaa ide tartó-
tik.
a et a momentum aa, amely végre l á íji k Th
y g
a tterelem tavusát í«jeti ki. Tehát gj képen törekedett Makart a tar-méatet. at élet éaa i terel em tava-atát kifejetai. éa «fen teladata, tekintettel a kittlno compotitióra, aa itdokolt adatokra ét a tiiagatdagtág dásás kinoaeire, — Makart-nak kiianóen tikerftlt.
Végül a geare-mfivek aton válfajáról akarok még megemlékesni, melyet a nemaeti jellegQ muvétaetBek ner«taék leginkább elnevetni ét pedig ttért, mert egyet nemtot«k. a<tpek életéből van a tárgy mentve. DreflVegger liröli munkái tokkal iamertteaebbek, temhogy etek-t commeatálni kellene; valódi elvetett*] fogjak st 5 egeettegea, hamorot ét jeliem-tétet tiróli alkotásait tanalmáBjoani, melyek álul aemoaak mint mfiratt aaeraelt magáaak hiraevet, — da aj iakolit ii lé-
ebbeli haUrosaia a kitárt taggal iráabaa kötleadd. A kitart tag a válattUnáay etea határ-*- « ellfa a halárotat véteté-t*l aaámilo.: t aap alatt a ktttgyD'éshee feMalyamodáasal éibeu
Ai egylet tietivieeló'ire, ha átok hi-vaUlotkMelesettaégükaek elegei nem les-aenek, at alatt megalapító t fegyelmi Qttatetéaek alkaimatandók. — Kitáráa helyett atonbao a vaiaatlmány a hivatalos kSUleeaégét nem teljesítő tisatviselet hivatalától felfOfgeaatbvti, •» hivatalával járó teendők leljeeitéeét a legköae-lebbi kötgyalét iatitktdéteig valamely readet tagra btshatja
Ebbéli sljáráta a Ugkőtelebbi k*a-é ulhatatlaaol bejelenteadÓ.
Fegyelmi bflatetéaek: a) megiatat b) feddés, c) kiaárá*.
Kelt Nagy-KsBitsáa 1S8Ö. évi spr hó 17 ik nspjáo tartott Qlaaébeo Varga lmr*>, ayug. atredei, elnök. Qrnner Án
Hirek.
— Ab óvodai sárftaepély í
tsépea sikerült. A .Polgári Ejtyift" kerti nalyieegbea folyl le egyQUvoÚett a X* dor-ét Arany-Jánoe-ú otai óvodák apró-Bt-tertge. A kít angyalkák a ttoká toa énekléaan ttártaejtiékoaét at*v. á-oo kivttl et ot'al ludományoakodta'i is. Egétt kit architeoturai prudaktumokat matattak be at .Ovóbácsi" veaényletére • at vónéai' védatárnyai alatt a FrobelUle Koctkakkal. E* igaa helyetea van ; legalább ily alkalmakkor minden atillfl láthatja, hogy mi tuUjdon*ép*n aa ovodá-Oak oaéMja ét föladata Örömmel gyöao-d&ak meg évrftl évre, hogy Kemény Jóttef Ar ét neje: Mi lett Haria aő tokosatoaan hagyják el ttokat a caí-raagokat, mik la lem kötöneég előtt talán telazelíaek lehetnek, de a jótan óvodai aeveléaeel bomloaegyenea. allenkoaoeit, • így constatáibaLjak. ht><y aevalési reud-¦¦erflk céltud*toa ¦ aa ügyel igen dic«é'-«-leaen eiolgálíák.
— LelrméayM alex-ior Tudva levő doiog, hogy a jobb módú családo« •mberek rendea basi orvotl larlaaak. kikatutáaévi áta áoyl(*tokottan 20 — 25 frtot) kapnak honoráriumképpen, ba van beteg, ha nincm. A hát or*oe vutoat meg testi, hogy hívás nélkül is ei-ellátogat néha at ÍUelŐ c*altdbot, aaegéaaaégi állapot ulaai ladakotodáa oiéljiból* Egj b«lyb«li orvos ur aamté i ily httiorvoti viatoayban lévén egy ctaláddal, oda »1-ellátoga ott. egybea-májbaa tanácsot adott t a kisebb bajoka: lebetóing gyógyttM--tán koluég okotata nélkül gyógyította ¦ egéat év Mytabes otak 2 r'Ctopiet in L jón as új ér; at orvot kap at illető boijröi e*y Uvé! két. mely b61 í oiK. éri. fonal a egy o^TJ-gy kall ki kd>etk*e<S urt*lomm-l. ,A« ev fulytáb*a t* i ké' r«nda'é<érl já-Ó 'Maleletdijal koatöaeUol l^ékolem, kérem továbbra iá saive* látogatását!" — As orvos len stól t«m-i*; n#n» váltától, hanem a kovetkesö ^b«a ia foiyutja láiugalásait Furduloak olő kisebb, nagyonb baj^k. ő lelki.smsr*-lesen gyógyít és minden előforduló baj eaotéa orvoasamreodel. Év végére! megkapja aa illető osajadfo a patikai taásaUt-, éppes ata-í ét néhány furiatol téat 'ti.
K.i6t«tta aekkor at orváénak ahátiorvoti tökölt dij .t: a 20 fr.of. ia megküldte Ab orvot erre a köveikeaí l«v*let irta hotaá: nA lefolyt évben rendelvényt ir-tant öassaeen 79-at; melyért as 6% tavalyi atámitása taerínt atistteMdij : 78 friat."
— Aat iajtí volna megtudni, hogy a táját gaadálkodáai readsaerével • hoaorá rinm lábtáaatával igy tarokba ssorilott úriember miként agyenliletle ki a dolgot. E"T.1I atonban még eddig hallgat a kro-a<ka.
— LeisihaBt • mi^máb Sirkérrol.
Jolu* hó 22-én Keikét Hária perlaki lakót a m-gr»kott aaéoát stekérrAI \ia-hsnvát, at etéa közuen ssenvedett kerületek bövetkettébea fél óra malva meghal'.
— LapwkaierkfaiUje lakait vál. toBiatott. Jelenlegi lakása Bajaa*utcta 'i. stáma (Dr. Horváth Autal-lelel hátban v*n. Akik vele taemelyeaen érte* keaai óhajtanak, saivetkedjenek ot etea-lul ott kéretni.
— EreeJeti kereaitelólevél. A napokban egy oroetionyi lányi hívott f*| a kaniatai kapitányság, hogy ntutasaa al& igatolványáu Erre a leáay k jelentette hogy neki mit igaaolványa nincs, mint a keretttelő levele t ett elömutaua. A rendőr-hivatalnok osak néste, bol a k«-raatteld levelet, hol a leányt • olvasta félhangosan.: „vörös/ .nyúlánk* „•• Uj*
— „Hát et mind jol van — aaolt végre — csakhogy éd* láayom, es a levél agy d.kJ-borjut és asm léged illőt. Akkor tudta meg caak ategény Kálmán Ants,—a kogy a oo*gb"rjusit&tt aaefény bajadont hívják — b>gy at a gaadája, kínéi legauSbb atolgál , tavoslakor keretit elő levele h-lyetl egj szabilyoaaa iLiálÜtolt marha:eve>«t adott át nofci.
— Talált lovak. Haninger Jótset aagy-kaniasai földbirtokos egyik stó'oje-b«a a napokban egy pár gjónrórü iovat
aláltak bitaagaágbaa. Haninger ar be-hajlattá aaokat t jelentett tett a kapitá-ayt hivatalnál, — hol asoonal intétkedé* történt, hogy ai etet a hivatalos rendőri lönyb»n köt se létetsÁk. Egyelőre a lovak ki vaanak adva tartásba. Stakér-tók véleménye aseriot testvérek kötött n megérnek 3—400 forintot
Gfufii, miot alamittna. Ugy értf-testtiüak, hogy nébaoy helybeli keret-t,-dö a koldusoknak aem egy-tgy krajcárt, hinem egy egy otomag gyufát ad Igy atután asegény koldusoknak a la-rissnyája megtolik gyufával, da kenyérre való p*ns aiut+n vajmi kevo* jut aa erttéajokbe Nem volna érd-k elén tudni, hogy miért t*asik est? Tafáa a .félkrajciaroa. aUmiasnáJkodáa okáén? — BaJlkj«sS>' hamitileit fogtak «1 bét fuiyiaa Ke«Btb«lyee, * nagy-ka-aiatai kapitányi hivatal távirati érteti-iéa*« folytan. Át tlieto uri embvt Cor-nek Teodorn»k hi'ják. Itt ai At vatntra vivő b^rk^caist fi«e:te egy hemit formtoesai. A háakutatis alkalmival uUiuk nála kftlonboti baokó-sajtolót b hamis egy ét ötforiitua bank-jegyaktt. Cortinek már réf-bben fojr.-aikoahatott hamisittátal. A banán bankjegyek forgalomba bocsátására több vA-roabae t így Ntgy-Ktaitaan ia cimborákat tartott; kik atonban ea ideig ismeretlenek. Gj.-sínek foglalkoaására aeive ^•B-ihkatoe b igen liatiea polgára
Maiiét:. E tárgj megbeatéléte reánk ma-gyárukra nétve kiválóan lontos; mari a ¦agyar népeletoen sokkal töbo ege^aaégts humor léetik m>nt barmeiy más uemtrt n«péi«tébeo, s amit vaskos könyvek, pub iicistai munkák kiadásával s hírlapi polémiákkal elérni nem tudtunk, könnyen eloaatbatnók a külföld fnrde nésetét a mi népünk tel<M S eaakugyan, eufópai utam-b«a grakraa talalkoitais) joles magyar múvéasek mttveivel, melyek tárgya a népéletb^l volt merítve, — ámde stomo-ra*o kellett :apaatifcjnoav hogy a eompósi ió éa aa eleven o"lórit jóval bátra marad a nép j tllemének ki domborodáss, amit at ilyen g*nr*mfivek-aél agy.n f
gy nyn »gy »*gya
festő monkáival találkottam a kQ.fóidÓn, melyek jóv.l íal ttárayaljak a többiek hasonló alkotáaait, a et a magyar featő Böfcm Pál, ki jeUnUgMüecheobea »ts, — egy fí<ttal. aokat igérő teheUég, ki aépélel tealéaében alkalmasint oly ttép hírnevei fog iteretaí Eurvpábaa a mayar népeiéinek, mint Defregger a tiroli-iák. Miker ttaakátt megaétiem, pillanatra 1 it felejtettem, hogy a aeseae idegéében agyok, itthon éVeatem magam, — a derek vig k*dély&. iiaioi bánon magyar nép kötött, melynek jellemét, jellegét Bibin oly gyöoyörflea Cntii meg.
Valaki Itt att kérdetbetaé, hogyan Taa aa, hogy a magyar aüvéaaek könftl legkevesebben tadaak épp n a magyar tárgja éa jellagQ eltolásokkal egéaa sik hl l6 b bi
j jg kert aratri. — holott
torban vsa bi-
válva a is agyar költő ét a aacrar feato,
népét jel lei
iaatertetni ? E kérdét
tjefoldáaa aagyoa egyaterft. Laké* valaki alaoraaga mtlTéas, sikerült teeoBÍkája. gjoayoeiyt. aaéf ét Odt eolnritja it lehet,
lehel továbbá, hagy a kitOnÖ raji mellett momentum éa » o^aipoeiiió isaterencsé-m m-g vaa válásit*a, - d« m m*t und nem elég egy ily-a képbes, haoim fel kell még <ü.nleini a képea a m-gy*r lép éa népélet alapj$ slud amit, bo;v asun a találó magyar jellemet, a peuii" isgvar életet és at ;gas tjpu»t a mejrk»p-p •aiiatikn- tgaaaig révén kif-jesse. M-'1 «ppen a magyar népélet különféle valta s/„ _ jabaa oly *okold*lu, hogy k mdrétsi ins-isomo- pirátjó ét alku 6 tehetség ntgytága mel-ctinoe tett i>, itt, ttját hasinkban kell oae^ta-mögöti auluiéaneeiakttlfftldiakadéaiákoa; m-n a kflifóld saivcsen vett ugyan tudomást ti ilyet, munkákról, t»t*ait neki, aaniit nekünk is teUnk mtodan ami ide^-o; — de. hogy a foeireéay igaa-e? •mtraeg.téai nem tudja, s m> e ickin etb'B eomp<*teas fórumnak aem is ismerhetjnJi el.
lt»*, ismét e«y paldat botok tel aaját életftnkbM. Ha Ilikstátb Kaimat, ea a kliaan bumoru aépiró, éle e egy ré-aaet ktt:fo>döa --öli, a a.aoe alkaima a magyar népé etet minden fáaieábaa tl«-potan taoalmányotni, átért író let* ugjat; mert ann^k stü ételt. De lelt-e volna t>^-löle tat tamatoa. humoroa aépí^ó ti> kötve hiaaem ; mert Bt* te te, népe i«o>"-rete távol lett tolt. Igy vagyunk magyar g«nrrtsatfiink i&layomó réstével, kit a kul föl din aserepelBek m-gyar rubábao. kikaek aikvtaaait atonban nem si»b*<l >moljaa vennünk. — At a magyar teató. ki bár oá agy á- tárgyú, de roset k»pp«' boidugitja a t-fl.lfoid*l. ai roatt sto g*1*-tott tata hsiájáoak, — máareaaról »•-bitoayitja, hofj/ aaját haaáját, aajál •*' pét neat ismeri
A kQIönfele m&Uj*kat tak<atre: * mAv.es, ha idaálira, fektaaaa ega kAlHUSZONÖTÖDIK Bm>LYA.M
ZALAI KÖZLÖNY

K'»riil-nelÜt 12 főid mi ve.
*ü' aáryuult meg a 'Üi által. Nébáuy [1: ;, nmira rolt. A kar 6-700Ofrr '„ -i. tor Ül királóo dioséretea bui-Mttekki: A. Vidorecs, Koron,
iU
, kouegei l.kói, tovább* • l«g i (h)
tiA, ,. nutmioeczi (borrat-orssági) tüi-, -L,» Ke utóbbiak nagy utat tettek ma* T(t.,,;.-ü »*^p teatréneeséget tanaiitollak
- Ketóier ad, aki rftgtfta segít
termést * boi la ki magát a bóes ele:
Ili fel-
M áthallották nemes aiirtt hölgyeink, m.gh.l.oil* * Sümegb vidéki róröske-r#.t: -íyl«i érdemes elnöke ss*ntmártom
!)¦
urnÖ. Iamsratas már
... < boi : Sümeg boa folyó ári ju->¦ eü 7O-bái hamradt el, 172 ; »ioy I i est. A rörÖ* kereest ü.lést
•aját póoa'árából asoDBal eaen k-viil ieinököa ki-
> j
l eojbtté
Men meotek jjjüjte I B
ru íinioy . j
B.Qű-r Pftleroé, Hojier Kárul; oe, Rúle
Jot>-:u«. Köiiboö-sr Foreacstié urufik; [»'.a i**alt«t »ik«r koronái1*, mert 156 :- 70 krirt ouiotuk ki, básról báir» ,ii-tl. maguk adták át a tégelyt »rányl»-t-oi*ü üiQiBt l«b«tett. Nőmet tetiók nem aseg«ny«k olt*l- édék!
« (
isuó * áldj* «íf§ag»l'»
E..soiírét illeti A városi elöljáróságot
K'Dd>r Jóu«1 ur darék biró k^pvi**
ui^-n UDáCvkotott *, te>tQl»ttel
ttt roód<j»*t*iról. Eleiem, rab
k. B«.rmmemti pánt »do
uv>g i
k-reittegjietelaokébei L)*rn»y Kavjeiáo-m uroAbos, *kár * ráro* birúboi kü detoi keritiK. kik áltai a kiotsiá* t«ljeaittetn:
len njugtáslktT*.
éa kössóDattal ¦iú Alajo*.
G)h
ipu:é*t vouuk : „Gjdma Juioi t^j uD.ikti ugy asáoiea rokoD»i oeréttoo m«ly ti d»i >mm»l j»tfr»tik felejihetlsa tx-jaaak j .icr« ktnjjuk, Bapuk et o*gj&oyjak !f-rteleody Lucfft í. éti juliiu bó 31 éa r-<tíeli 3 ór.kd^ él«teoek 55. a* buldog ha*.*«á,ak 35. érébeo boMiu lf«0TBd«s é» ¦ bavlotti aseotAégeK ájtttos fvirétal ui*a toriéoi gyáasoc olhuoytá'. A bo do gunn*k. bűn te<«m«i 1Ö66. eri *ug. bó l-«a áé ut*n 4 órakor a paliai airkirtbiu ttok ojugalumr* lelőttek. Ai ODg«gtolő n-nl miae áldos»t pedig f. évi ftU^UfstH bó 3-áo déleióu 10 órakor a k»nÍM«: FeriDCxiak templomiban a Uiodtobaó-oak bamaialtatutt. A-di* emiéltéra ! Go-dm* J-doí, férj. Gyermekei: lubailv lerjezo't IlurfatO"Árp*daé, G.wtlta, íér-j-i-í-: Za burecskj ZngmoodaA, Bo.do guit Rt^ta iVrj* F*j Ado:f4 miDt vfije. Vi,m«, férj-ie t Cl^meot L pótoé, Ad- SábRk Béláé
ka, t«rj !>.. Uoufcái:
^k Bélásé.
Hurváth Árpád, Uor F Hh ö
Lajos l írt. Kaaoas Boldiasáraé 1 frl. Tripaumer Gyula BO kr. Armatfaoé 00 ;bj kr. O*t*«sly Antal 60 kr Nórák Karolj rgit, 60 rr Scawaros Juli. 50 kr N. N. 60 kr. N. N 50 kr. W ttnger Aatalné 40
________,...„__„_, _^ kr. K»pochGyula40kr. Koortser Gyórgy
tásáfl. Sümegben .. éri jaiua 29-08 kt 3') kr Lokai-ia N. 30 kr. Mtrkbreitar ttlúU tlliresa alk-lmábg! asáttoa caalád Lipét 30 kr. L-nkey Károst- 20 kr. Z*k ¦ aegéoyaégro jaiott; M«g aa*reacaétleoek Nsador 20 kr. P«ict Lajoe 20 kr. B-rke ¦ résaére a köietkesó joterflk roltak a«i- Mor 20 kr. Hild Lsjoané 20 kr Bach-resek adakotai : Sümegb ridéki rftroake- ', r*ch Q-y aláné 20 kr. L4w inger 20 kr resst egylet tiók-pAostár* 30 frt. Buner TraUw Jáaos 10 kr Kremaar N. 10 kr. K. Jóssefné GyŐr 10 frt, SdmagiTiradtr Fogadják mtndaOByiao aa egyeaület el-'(.megbröl 10 írt, Stamborastj L»ssló fn, Eitoer Jóssef 5 frt, Daraay Ksjetán frt, K-üle Jóssefne 5 frt, dr. Lukonicb Gábor 5 frt, Petrich György 5 frt, hletyei Ktroiyné 5 írt, ösr. Sincs Pá.né 5 frt, Farborssky Jalta 5 frt, Vol Un koffer Fe ibci Györ 5 fn, K.iu Ida Arad 3 frt, Ssidnay Antalné 2 frt, Mojser Jóssef 2 ' l, Epttein Vilmosáé 2 frt, Kabányi Si-toané 2 frt, dr. Horeai D. föidrár 2 frt, Wittmao Iatráa 2 frt, Fi te bor Samu 2 frt, B-rkóciy Károlyné 2 frt, Erdody látván 2 frt, Jung Gyula 2 frt Urr Janoa 2 frt. Dobroayi Tatls Gaiáca 1 tn, Hawák Má-yás 1 frt, B.oder Petőmo Páifyné 1 frt, frithoftV Ferencané 1 fn, Baofi Alajoaaé 1 frt Steiner Adollné 1 frt, dr. Fiacher 1 frt, Surgoth Mikaáné 1 írt. Takác* Vi ma 1 frt, Ssékely Gosstárné 1 frt, Djmjáa Paula 1 írt, Varga Jóasefaé 1 frt, Kijáos Elekué 1 frt, Leitaer Aauloé 1 frt, Mojser Fari 1 frl, B.yer Kálmáa 1 írt, Hegedős Lajos 1 irt, Major Mari 1 trt, Jaodó Fsrencsoé 1 frt, Totola Imre 1 frt, Gadey Rossooé 1 frt, Poasonyi Jó-ssefaé 1 trt, Baka I.tránoé 1 frt 20 kr, Tóth Anna 1 írt 50 kr., O. báo Lajoané 1 frt, Scbeiber L. Sáoduree 1 frt, Kl«t» Natu 80 kr Ssits Romáa 50 kr , N. N. 50 kr., Scbroua Jabos 50 kr., Faud loi* 50 kr., KaufmatiB M»n 50 kr., Markos i 50 kr.,G>mbos Mihály 20 kr. oassoaer: 156 fn 70 kr. A bofolyt p«ai r6gioa ki lett oaatra. Fogadjak a nemei adakősók a aogelyseit ase^Aayek Be«Ab»a ia mely kÖasöBetüakat. Súmegb 1886. aug. 1. Ú.rnay Ksjetáaaé a röröa-ksreast egylet elooke.
— Öngyilkosság. F(.l«* L^riocs olt hodusáoi Ukóa juliiu hó 24-éa öa-gyilkosaagoak eaeit aldeiaiául.
— (.isit Ferenci, a rilág „hír*
bedt seBeaae,' — mikeot Vorö»m*rtynk eaeketé — magbah, Bayra^b*a. bora éUtéaek íogDagjoob amlekel Üsték íu Hogy mii Tosaietttlok ahaU mi, magyarok, as kimonifai.iaii.il, bőgj mit ve-a itett beaoe a rilágmű réaset, »t a jő vL fugja magmatatoi, m> ly asomuro >B igaSolaDdjaas fi pótolbatatlaaságAt. Ssir-rel, lel«kk«l magyar rolt, kabar a nafi-reaset kurao alragad^a ét kósÚlÜflfc a toé% arra aem rolt alkalma, hogy édaa nemseii Dvelrüaket elaajatithattá *ula> Aat hírlik, hogy a katoldoo f>já ki-váoaágára. t-mntiek el. E*l asoabaa illoték a helyről jöro állítások cáíol jak m-g V.loa*iüll >ebit, hogy aseatnlt pur»i majdan as édes hasa íoldjebop togoak pibonni megerdemait kegyeietea békébi
— KJ mn tata a. A a.-kaaisaai ipar* fjaaág bei'gs«gélyso agylet« f. bó i-éa
Uoufcái: Hváth Áp, Bvrváih Fauy, Hurvalh ö He, d. Eugftui., Z.tbarecaky Nániur,
.-.te: maakájábk é* tsim««
Tidekra,
l c*»k * k öl tói lé
ud ábráod női; — bt a i«abadaág- eme' «m.ak«t ; l;gy^o a>a<l i* bö*. oq é.oiet muok*j4ba, bogc a •¦eintéiö l éresse *t a oagy aapok gló- ek emlek*ra * roü ké^sü^t
j malyek emlek*ra * roü M-r: ba általáaoMD akarok hibákról bo ««.u:.«kkora'ó*eg^Mtchel Aoeelo, R-t* '•- RubaDi.Tist^u, UuriilóéaRernbraad' muüijiio*n ia t«lá Uak hibákat, amiQt-'' í.v bibá'laa emD-r a«m ialétasik. Nom - »z a íai-dit a aiÜ-éssoek. hogy oe ko-T'i-"^Q el hibát, b*aem ai, hogy hibát ]>* « >j,oi tudja. Uaoafla görög»tjlb-<a -fi'.eu emelataa képriaeldbáta^ B^c*boo. l c#*k fóldasiatea épü-
«s épületen
lfedi k
'e^kti matal fel ; de > rámpa-l-lj«rat réaabea licu i»k!aps*ttá alakított fóldasioiet minek k >v- kesiéboo aaeaaaleliréaa fóldasieto«k 'iiu.t tol, a *«ái'al aa •lleotm >fidss s *'.' b*>a mef.iÜDik, s alyl tieilaaága m-j fio meolre. Makart sok kai rótt •i*üd rajaolÓ rolt mint leggyengébb la ü¦•vaoys, d^ pompás koloritja paliatot T>Q' a ró**! rajira és eseti magkapó elloa •-i J kÖTeib«fftébeo a mű haiáaoa maradt.
Éa igy toráüb felsorolra, előadásom 'irtáról Dem egy asük keretű felolra-'»f de egy raakoa kOayrat Uhitpe iroi.
Hibát elkőretai, haastOgyesea adja ?..'o-ú rotoi.asabad teh*t s mfivésaaek; tz :jdja miadea rcöress. !>¦» bs a mfi-T«°tex mo4!ohsa bánnak a logicársl ét atm niámitsoak relé, akkor aesik sem bt-b.d •aátnitsoi a k^söaaég melag réss-t*er-;inerta muaks múbecae ilyea ese >*ü-0. miadea tekintatbeo sokat roaait 'étkéből.
jg ggy gy
tartott nyári mmauág alkalmára] teles«tt ét padig: l5ti j« 63 f 20 k titt
p
kr. 63 frl. 20 kr 7 frt 90 kr. &usesen
ellenben kiadás 78 frt. 44 kr. a igy vess ieseg 7, 34 k.. F«iQlös« -.«¦; : K<graá-goa Inkey Láaaln 2 frt- At.;*t)feld Zfg-mood20kr. N. N.20 kr. Áw-bim Z«ig-muod &0 kr. Saray Aodr«» 60 kr. K.el 50 kr. T«kü!cs
B.r
Dyai HariH« 40k-. N- N 20 r N 20. Auí-of-ld L.]oi 50 kr.
g
«rI<Dáci lOkr W.jdila
Boidizaár 1 t-t. N. 20 k. ösa
—Gyási bir Scbu.vr Fereaev köi- ájó d tWdá j ül
itelbea áljó arad. toVdess b«j . asül Bamta Lujta. t. é jai. 30 -áo éhe 56 >k barud-B réajboo "Ibaoy- Legyai i\ái* a kiaieorod-itt b-mv». toleit.
-A b^ybeli kegf^rensii-hUba*
s kÖretkosfl ral:oaáa tortéo'; A beiyeitet lek : Hám JÓsset. Tameararra. Sirbagy Lajoa J>elmecxb*ayára; Kis Sáodor, K.o Ura ; Bujk Bei*, Nagy-Károlyba atb G«rgaly, a reodet elhagyia Qelyökbe joaek : CtiDtaiao P J, " bAh — firnDaerLajoa, Magyar Méasáros Jóuef N-gy-B-*oskarekrol ; — K.aas.y JáBOs, Nagy-Kárulyból, Caar-aaa Láasló Nagy Károly boi. A lárosók-Bak latea huisadot moodra kiráejak hogy kiaérje áldás maködeaüket miode-oíatt: a körOak^e jöróket pedig aWegec ttdrteoira, óbaj'jak, hogy itt boldog o:t boát uláljaoak.
Nyilvános kMiaaet. A na|ry-
-", 1886 sárua
k&acöa«t«t.
— Gyasshir. P»taky Lajoané, "ül. De só Cecília, — arároauDkbao el'Qyo*«n ismin P.taky Aador ok 1 gyógy sseréss édes aorja, — f. b 2 áo elte 51-dik évébea KesstbelyenetbuDyt. Ál dia légy eo porai fele.t.
— A .Hadastyáa ^Kjl^f kos-gyaiese aagy érdeklődésiéi, ea ssep asáuu tagok jeleaiétébeo fotrt le e bo leo a rároshás nagy tarmébeo. — Mogválass-Utotl s tisatiksr 4a tisatriaelfik. Sajnáljak azonban, *iogy téraadke miatt esat tal bfirabban úvm a*o Ihatunk ea igen érdekes meoeia gytLi«sröl. Jöro tiámuak-ra tartják fenn ei (igjtól érdemiegesea m-gemléke-oi. Jelessak még rö videó, bőgj eale a „Koroaában' tirauracaora rolt rendesre, mely a mailett hogy fé nyiseo atkarüU, még Siirrits reodéglos nek iabecsilietérerált — értre s kiasolgil-tatott isíelee étkek- ea jó ilaloka*. Mind-
[fői jftrfire bfirebben.
-Egy relejtbrtiea nap enléke. Amikor*lordó rendég amles idörAI aaal-mss napokról p»naaitodik — miért na vonathatnék riaaaa aaobámba, elém rsrá-aaolra a még oly élénken előttem lebegd kedres sápot, juliua 19-két? — E sorokból bárki ast hihetne, Fdredeo morpboo-dirosok a A no a bálról elmélkedem? — Mim t agy Ok barátja a sok teketóriáoak aakhamar megmondom: Héris, 7-es bás 6 ssám asoba, ittnalgattam a aattogó aséi aratni .tál, nem ia báat as idő; fürodiQok eadeaen koráo reggel, — fürdőnk iámét 1« caak agy ha lehe*. Jól mulasssnsk Füredé ; nekem Sümeghon 1686 Julim 26 kán megtartott kettős menyek só jut — ott-ült malaituak mi éa o*a.< sok. Cauays dulug bisouy ai önséa, aai haitam rolaa: jól érették magukat mások és és; de hiába eoben arealistikua riiágban csak ilykép foly a tinta. — M*jd m«g mu'atjm : fordi rs ii mehet, •¦oO'nl én lessek as utolaó a mint ilyes aárom a aort. Ugy rsasem éaare kijöttem a aorból, fínonbb ast ígértem, m.ndeo bossskáalmsa körül iráa né kül ki mondom: miről elmélkedem és —meg aem oeTestem meg a nap hos^l*. Kireté! H oy röviden iabetoe igy U írhatnám le: Hym-n. Br»noer Eek ur raakereak«dó ohárhos resete asentmanóul D»rn.y Aooa k. a. D.rnay K..jetáo úi aaueghí kere-kedónek köskedreluégü «i keileaidua leányai; agyaaekkor Kis Lr no ur vsakere*kedo Kuloaarárró' eg) b«
Wolleabuffir Onelik. buffar Ferenc- ur gyóri kereakedóuek ral\4* as^plitlkUlöitt leáayáral, Sana«-o. Mmd aét ara anyai ágról as E«i-aer c*alsd ueoiee ága. unok* oSrér; I oöuöé rukuoi ronBAlomOÓl állapodtak m--g a m«g«aatos gondoláiban : sí eakftrói Addi napún agy tiu Siime<hor tartani m'g. MielŐu a legiaebo pillanatot 1 sírnám ké->ér'.aílk be mutatni a lakodaimasó oépei. Örnmasii'Ak: Darnay Kajelán éa ne)« aaü^'itt L..uer Anna áumegh W>il-ah.ffr Fsronoa ét u-je síUietet tuüer Mari. s;yAri9k. — Nas*n»gyo« S»r iiii Tobiáa Qrír, Ei ner á*ndor Sö megh.E.inor Karoly J..saef Qy&', D*r-^y Kxjdiáo J^úmegK. A (i>as-fugatok tűnő aiépaégii éa gyöovö^daa óitóseuft is*;f 1 frt S«ep* tol^j -ko-auru ékest ia. Meny assany o« n7(it.90k< lék*, asaáiy fehér aelyem, ouok tetei. rés.aint punns uebéa ae>yem ruba da aranyékas-rb op>rspi*.«. A* urío^k a.o-iQ ott Uf.uk. : Ei Bír tL. Jóu^t üttb-aaxky Ádo.íué Egerai-)?. W'rtl Mi-b*ly néGrats. E tuer Sáaduroá. B*ofi Ali
40
atáa M A>ek 7l trt. 10 kr.
kr.
ksaissai
,!ul'ns 24 éa 31-én tartott aepélye és táncsttoainraja alkalmából b^rétellll fn 40kr. Kiadás 87 frt 13 kr T.asia joredelam; 24 trt 27 kr. U iúfiaatéabol befolyt II frt 60 kr é ptdig a köretk«só arak és uxnfiktól Z-.iiar JÓasef 3 frt. Schaaidt Frigyesné3 irt, Píck Salamon 1 frtSOkr.Dr Sobrsjav
jüané Sűm«<fa; kie»a»*ooyok: Ki«s Idi Arad, Uubiuvsky Ida ea Neíla Z Eger •a-g, Dobronyi Tetta é* CtigÓ Araoka Gasoa. M>j»«r Magda, Daraay Emm-. Eiiner Anuu«ka leg»i«bb rirág bimbókat. Ur.k: Brenner Visi és Mu«i Sioot b-ikely, Bronser Vilmos Kapoarar Winhl Gr*tl, S'irling Károly, Ut.rtiuí Kálmán, Heu Iatráo ifj- Wulaohff-Fera. c«. G.fír. ü-rary Béla K«po-»ár D-.roay Jatrán Kolosarár. Ettaer Z*ig mond, ifj Eitner Sándor, Hnaaák Má-yáa D*roai K*j«tán és Biofi Al-jus ÖÜm-gh Enayien roiiaak tanai s bátr.o elmondott sholtom<glan és boUáiglaa" sokai tartalmaio asarakaak. Aa esketéat déla-Ud 6 órasor a •Qas'-ghi plébáaia tomp loabaa Nsg. Mild Mik^ly prépoat telje* d, s oroainabaa »«gédle<tsl regest*, »a Ur áldása után ó.ii-.te ssivbol kiráatnk miodayájan: Amea, 4<y '"gr«b ! telje-attljöD míadva ami jó. — Oromtelt aiír. rel hajtatott a aáscaép Daraayék ad*a-rábs, boi a beteges 85 érés Eimer Jóssei ar a boldog öreg apa ereje megtesaitéaé rai rárta as arksaókat; ajralstea áldását
kérre om'ti a boldog párokra. _ _, , tnljAs as*m«ibdi oiraahattaK, mintha » 5ibii*i SimeoBoal azól rolaa: BUr«m'át-ito enged ed e asép aapot, a gyönyöt leljas perexet, két anok*mra ké^belein «gyaserre kegyelmed-! — b"d>*ad el a te ha aiolg-dat!" Ssólai Ben indnf d-konyai pataKkéat ha'luttak a gondo* érető ör«g apa aa*>m*ibo Iroe a ro í Ünnep máaodik és mélyen m-gbaio pilia-¦a'a. Mmdesek a tan Termeese'osea : feaye* >k<>ma köretkesetr, hol meg as*renc»-*nk rol M»ja«r Jó«sef é« *od»ea oojébei }dm^b, V«laaai<s Ir(Ba Gisells k. *. isombath-ly Huasak Mátyájoé N . R"> Béla kaplá0, Práger K«r»ly ura h<»s; de ittrolt bisooy Ei iái* J-nŐke ia. Ma'aisa táocsreggelig. Muodj.m nem rolt telko asöato; agy ee<n btnoé el aenkí; roh bi suny amúgy magyar asokaa aseriataseisöt ". Eitnrr K. Jf s-f ar oassBtgy moudutia ti új ptrra, mílcosb«a igno aaép i-n»oso' >as(ott a leeodfi bága-> életbe. Darnaj r'iata felolr»aott esután 26 vürgooyt, mi i rokonáig 6* diaieldktö! érkesett, esek miodxgyiks eljeasésael togad<atott. Eii-aer Sáodxr orprss. gyuie»í képvitelö as>B téo mint násmagy a oaaisdí bilhkom jelentőséget fejtegette, saikínb-n as aj párnak laieat fdlelmet, aaorgalmat, basa-aseretet köiöu saivükre, illetve a három asem «IŐ(t tartásában hísti boldo^a»gu-kat. Stirliog Tubiás ur sa öröm ss&iokre Breaner Jáaos ur a &ás*aagyokra. Brea-aer Vilmos s társaságra E'taer Zi'gmood a kossorus leányokra, Darnai istrSn aa ipar, kereskedelem fejlődésére a munkásságra nerelÓ anyákra, sasel a nyossoló assooyokra. Köaben»ser«tre tiastelt kép-viselonk sma gondolatának adott kifejo-séet, hogy már agy mint éa egy hosasabb tótsaellemea toasatot fogok moodani; — el is mondottam. Hasasa rolt anoyi biao-nyoa, a épen esért itt újra nem írhatom te, kiaaorulok a helyből; végig ia hallgat ák; — váljon sseilemi tekintetben meg fnlelt-e a rárakosuaak, ait Breaoer János ur tudná ígasoloi. S»omb*tbalyre utasott tiassa, — a« haborgssauk ; A b»-asélt, meg is éljeaeaték ; — Biofiról BiOŰr..
— Hathatós sser. Mindenoemü
tyilt aebec gyulladásba jóbetó k«l«vé nyék és daganatok Mull valódi FerCüCi-pálinkája baasnálsta áltat gyoraaa gyó-gyaiaak. Egy Qreg 80 kr S>é:kíiliéa naponu utánrétt-1 A- Moll cs. kir. ud-r«ri aiállitó. gyógraserési ál al Bécsben Tucbl.uben 9. A vidéken mioden gyógy-•se<-tárbsa éa ffliaerknreB^vdéabnn batá-rosot:an Moll kéasitménye ennek gyári Jelvényére! és aláírására! kérendő.
-- Hint valaUHSly kegrencz. a ki miQdeoQU hódit, majd mmden családnál, siegényoél gazdagnál egva-ránt otthonos a Braodt R. gyógy-
1886. AUGUSZTUS 7-éaj
srtrósi aváiczi labdacsa, rnel^ kfllA-nöseo kellemes biztos b irulmailao hatása át111 máj és fpebijokbao, art nyerés bántalmakban «ib. minden egyéb bázi^zert a használatból kiszorított A tíyókí.v-zertarákban miD-dig valódi. Braodt R. gyógyszerész f^ie Rvijcni labdacsot (^gy dobozzal 70 kr) kell kérni, a m Ijnek Cié« jegye: fgy frhér kereszt vörös me zőbeo s Brtodt R. névaláírása.
L-pr^»*r — k..d.i SZ 4 I. 4 V S. F-i-lAa .i«'k«.f<A : T4SS AL«'»S Lapiulajaouo, : VTAJUITS JO/SKF
T. rí -1'lök fiifidmbf
ZfT a n.-kuita.ai gymná.iácnh a köstil lakó Üui^Uft -t.-r-í.lA! 13-15 er-. fiuknak baTo&kmti 18 írt fl»eté>ért t«jje« ailátáat aa t ká»t ad. BS»«bbet
B»-FuiW*'Íft ÖdÖD
2 33 4-6
SsMsfeld ftle asz
MATT O Nl-fóU
-LáPSÓ ¦L A P L D Franzenshadban.
LÍrrtlDil twlyau. Ss«r lezél *• titfBrdsk el0á:liU<áhoi.
CSÁBZÁKFOKXÁS-80 (Huhijtó).
8i.UiLe-. Mitlom Henrik FR»KZEKSB»D
BadApMt«ii, Kattoni •• WUle-nil.
Járváiijom g
a legjobban ajánlott egészségi ital
legjobb asztali- és üdítő ital,
kitűnő. hmUuuiiik bizonyult kőbög e« gégebijoknal, cyomor- éa hö-lhatnül
Mattoni Henrik Karlslai és Bpest
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOO!
Marp;i!szÍ2;eli tryóíry-
Badape»t füTáros kvivctlrn kOs«-lrb«>a "
35* R mci«r ar'éai (orrá-., porrtwlan-, mirvány- ki:- *» kof&rdok «a-baojkétifl ükei, rairraaarfl kert, 30'> i^Ijm kéi j-rieu.nsel b*reod^»«;t »toba, UJ»»lf«ji terem, «fll- é- b-lfúdi l'pok, teiefor, tá*ird t fifí-k'.fW'i.e], napon'atene
KaraiakaÁ. aulytt aUsa i sursltszlgstl kevvlz kMvsii •re«aéay*y«!
•saxaaiUtett:
Kn.c%éaT, •*¦ ittlletek, itmok, ca»nthár'j\. iipehave'y. ilohcmr A t,\i*,
lalaak*i. ctoaüiát nöUti bajokat ea kBt>«rtéseK*t körrtŐ p)*ál:orá>ok. FÁj-daimS4 heg-ek, ncrnreué^ húd««, hSrbáaUlmak, Tiaella^i n»héaiep«k, méh- é* hfl-alybáot^lm- *¦¦ Még arra '•* &gr«<m*atetiak a t e« köl-n»é^«t. rto^r a »ai-pt-o vltUsita fí'da r.Qdf-ft-ti ^ Dr Bara Isaijisk rsatazsra azerist, mHj a k6iiTén>e*., cauaoa H id«ira-> báotalmak. ralamiut a bade*«k éa t iacbiáa-ui a faM-M* b«n igen hatna ó« ••c«d tj^nja**kbtt k-pe» A hírrí* b-N'lfc •rtdmíoyoyel baíiniUtotí i4a<t f T"«or).a anii «4«lhi»i naa«ásokiiál A »%itt-trB van fjAjjtiertár •! 4tT» niad dd«dB Íit»-.tvi«i?I HfaavlS »rTi>a Ér VtTXt.r. Bérl^U-knil 047 a fOriiS-, mim a meD«tieíy«k e^yitte. válliaá >il arleeo-8-d«i — A ib-k^Wd laka fard&*«oit«^«k a fardft n.oi ila:áon éa a menet-" " ben '•*aartloek. Á fívAro***! Ará"kii.t kít-^e.- kfl^l-kfdéi. fürdÖ t^fny tartami mij hó 1 tSl »a«p hó tagéig káauK megreodeiííe : a aX'rfeien a .'etügy- 5»*-gi uudáí.an
»(. A mnrgit*xig"tl fel ilgyel 0**9.
8
CX3OOOOOOOCOOOOOOOOOOOOO
Mészáros fi/Jet eladás
Nagy-Kanizsa városában, a legélénkebb helyen, ni\UE\ BERE.\1»CZÉMSEL Eftl í TT
szabad kézbril a/tinna, eladó.
Hol ? megmondja e top l:ittdóhir<tt*ila.
Üzlethelyiség változás.
Welser J. C. vaskereske-ió, üíletét, mely 50 évig a Heiwg Bítlhyinv-tele házban volt, mwt a Koroua vendéglő mel ieltl
njuusn épQli háiab* hflyeíie at.
Ugraoott egy oskulízott és jó bizonTitváDynkkal ellátott tanuló felvétetik.HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. AUGUSZTUS 7-«.
2lOltkt 1886.
Árverési hirdetmény.
A ¦ "KJ *«nt'a»ikir. tnrvgTék. kkvi o*ttai\» ré*tfr'\ köihirré i« c >k, b xy llur. M.b.ly ^ereh.jt » ón.k Ádám Rozi miot kdo« Kollár Jxouaorókote végrebaj->á*t ueov^<> bec*rhelji iakóa e >aoi 30 irt. .Ak-, 1880 febr. l.-tól járó 8*/. ka ma'ai. 1 frt 50 kr. per. 7 Irt. oO kr. rég-rehajiáa kérelmi 9 frt. 55 kr. joleol-^i t még i'elrrjerü'eodí köriének iránti vijjr*-b*jt»«i ügjóbeD a fent oeveiet! kir. Lorr-aték larületébea tarozó b caeh-iyi 487av. íjkcbM f bU3 br«. a K'.l ér Ja&o* tul-j-donául f-lv-u. 3r>4 fr-r- b**^aúlt valm**
kö-l-» Kölió 1886 Október 16 áu
- d. e. 10 úrikor B-cs belv k o»«(í b*«áD*i D-rj«» Z*i|;ni><od t'ipereai ü^\ vud v. tie-Ije lese koibejunével megturifcDdó uvií-váoo* arvrrés-a elada'ai tog.
KtkUltáai ár»!<!iiorbb nite'-i b«-i-sár.
Arv«r«sDlki7áij6k[i.rr.Itul.k ib'W Ií'V, *' ic*íp"i»ibfo v. ó'.déltkfp-i pa pírban a kiküldött kezéhez letnoD*.
Veví kő^1^ a vetelárt hirom ff;jea\& rént-tbfíD : nifípí-dig •< <-l»úr mi xrvtsrAa jogerőre ¦-int;ik~d*ré:ő. ciám ti-nd'i 1 .ió-Bap alatt, a mgsudikat ugjanattól 2 hóo«p aUtl, a harmadikat agyauatiól i bóaap alatt. toÍDdeu ezy * ré«ti«í atan ai tr v?rét n»pj*'ó! tzxmiUDdó 6*/v k»m*ttal tpviiu az in erééi íe\:é r\ttkb»u ra-^ha-lároroti heijso és módozatok aierioi
lai'ott üléab^l
C*ere*M\yés
& kir. lörviaytT^k ma jíléI 18»tí.é?i jul. 26 *d ből 2850 1 — 1
Hau*er
A maievar kir. k»niim»y:i) al való •'Kyfv^g nn-riut.
A \-gbm. If^jobb 6» legitl. htod*!
F i umeboi New Yorkba
Indusa" Fiúméból, nupu*. 17. _UI) inpia'' gííxó«(205l tnao» )
rgjek, * t-ejeiiei má.b&xís cs tenu'-M tt-hrr>zAllitó l-velek Kud (-e-t ¦ M;er*r-¦ rs/áí b>«« ÍÖbtt a loiLJi«-íról É*uk-
KkkumáovoK m. lo'dfcftn teo-g«r k<jxüre*'j kikú'f'ii it»ni»ra ¦¦!-t .K»d-»tu-k. H">whb-ü «i Adrit leuKP i hHJóia-i Ursuiat Buo--p^«t én f: uméb«n. U**ndrmoo Brtitherp* urVk Vexé'Uf>Q'ikei »I-
¦».. H-rguQJliil VOUai.)
2752 18-52
E q u I t a b I e j
i
életbixtoM itu tAraaság Xev Yorkban alapilUtott IS>9 U( . |
|in«iiáshülrti<ti. í«. Jl-^ii 911-212.527 fr1 . liisasiffTiFftM......169.411-138 ír1
az lfiHö. évben kötött uj biztosítások Összege 244.829,014 Jrt.
Az égési nyeremény a bizto-sitottsL* közt ow.Utik széL
Minden kötvény bárom év múlva megtama^bataílinná válik.
Uu »o uii berüle' v^iérügjooki^f.
Fischer Sándor
2771 17--* uroál N*(í' -rí»ni*«án.
Felhívás.
Egy elsőrangú életbiztosítási társulat, képzett és »lk»]mas egyéneket keres srerrez-ési és acquirá'ócíélokrafix-fizetéa és jutalék mellett. Kelló Dnaósitésfcel bíró nőtlen egyének előnyben részesülnek. Palyuzúk kéretnek tjáulaUikat mielőbb Nomnier JÓ- ur cziuie ilatt bi-terjcsztfui M^fi -z-2
Csat ralűál
deo doboson gv&rjcr? : » •«• Mait aukfcxoro-OU ezég njom»-& U látbstó.
i/aik aodít. t>.-io«)r,;gt;t rógtütt itffWlta, IB*jt*»j vért«>alt>. aXKuyc-r él b aií ••tefMtJtk. BÍito ao ót ita faljrtuaoiau uftiekt-Uü eli»«ntr««l ¦U'ti dooos uuiui mi utu.t«w«l 1 <tt. Haatitilvinytk tirvéayeaaa
Vrariciqborszeizéssó.
Ko*»TÓjy, caúx, mindeuDemO baao-xat4> rí béunixs fej-, fül- éa f..gíi-
i**rf b •raiatáMMk tDiudcnn«nitt s^rö'étrk é» M-b<>k, fynlladiiok é* d«í*n*tok ellen. BaatilCf -xtiel k«verr* iii:tei«n bet«(*u««, kányia *• kó.iks «H». Kgy flr.g ponto«
uti*(.in*] *» kr. 2720 31-52
Valódi, Moll védjafyével és 'uiv tlminekni.
Moll A..-p;qpBécs, Tuchlauben
odv. sxalliio. 7
Raktárak M«iy-IU*lzM Krla* Jöttei gygym^t Ko^nfohl Adolf. Ket^l-ii..trr j. 7 rf. Barcs Doruer 8 Cukt*ray« tíoic-i L sjiej M«««vir«tt PieiD«r -.'.¦: KeKlhey : Pu y Ju»i. Rém ead fcU* Júo> Marezali : lutl Fe>d. ZaLa-Egerig K^-^ter A.e*« H«ST.«..f. ...
Gyógy- szappanok
fr'anta Miksától
V"j- gj«g>s»«*r1ar az rz) számihoz
= > Prágában.
"n^ol által m>galtatu és ajánh*.
iK<.««t..krnri. ,inirlrrT..r«ffBi..Vi -.Ír.. Ára ;i kr. KuuIa-f^lr Xái><>lji *M|ipaa (hl<anj-i»Kp»a*>- *)I>MIU <-<> parailul rllra. ', <!.,.!. ft kf. N,r.h vi. kr. r*mtm-f*l* k«.a«>n> é- ¦•b*-binialmtk rlfrai «>ppu. próbált HU..-. ..«. t.«t»«. it> 1 frt.
k>lr>n.v<.lvrril>.rI>l>pilli. c,r.«-..h, ..k *< ,^r—krk ..»»..
-l"/.* "Tríijí, ll'" »",r*ai kr"" *" p!pi>-« »*pp«w"t»Ja-* rw"7 V. .p.'u*
4.1>rerl«-»-pp»n. lr«n« —,I,ht«llrllr-...pP»-. .i kr BrnKor-•xapttAM. i>«ri«'t»i'.á»» rllr-B. #• kr. - ^ •Jarlla-Kitappaa. krllrHri
Ára 4» kr. -
káplánt ók salnilpu sj vci>>KrrlArk>a».
Ksjliiíó: PráL3r Béla i?öLf.zertarLliafl N.-Kaniisáü-
Ügynököt kereatetnelt
¦' dnk Dtnidrii vári>»»jb"D ea b-lyaAjjeibea kedveit aurij-igyeic •>> i|
nvfk <-li.di*íra. H-Kkerr,sé«eV itiWeik-i.í ciira »Utt „ Vorlheilh
ll'-inrirh ^rhnlrk 4mi0nren Kxppditlon" Wien kü!d>>DdnK'b-.
ÖKÖKEL..4DAKI UIRULT.nÉ\l.
A mgyméltósigü \iY.is is k5zoktt:isi m. kir. ni-Hisztériám i é>i jalios hó 10 én 26215 szám tlut keh r.-ndelfte foljtin a rotoliiuyi Yallis«l«pilv»Ti i u-»d»lom tulajdonit kipező és összesen tizenkétezer kétszáz liarminczoéey (12234:) foriDtrt o. é. becsült barit szigeti uiodalmi Lze-szesitaloiérési jog és ko^c^lna épű'et 8 hozzátartozó 0.04 itat. hold belsőséggel, további a btrát^zigeti 66 61 kat. bold fold. rét, legeió a hozzá tartozó 1*01 kat. ho'd közös csapással zárt ajinlatu viTstLyutjin ÖMZCitve fognak örök áron eladatni.
A verseny tárgyalás a Péováradon székelő pécsvárad-sumlóvasárheÍTi kor: főtiszti hivatalban f. évi Szeptember hó 6 áo fog megtartatni, hol is a mondott oap délelőtti 10 óráig fognak a, zárt ajánlatok elfogadtatni.
A benyújtandó ajánlatuk csak az egész öas/.vagyonos-ságra tehetők, az ígéretet pedig számokkal és betűkkel kizá-randók és aDnak világos kifejezés adandó, hogy az ajánlatot tevő az eiadásifeltételcketismeri, elfogadjas magát azoknak aláveti.
Szabályszerűen kiállítandó, 50 kros bélyeggel clluian dó zárt ajánlathoz a fenti becsárnak 20Vo~tu'lj& mint binat pénz készpénzben, vagy elfogadható érték papírokban melléklendő.
Az ajánlatok benyújtására kitűzött fenti záros halár idő elteltével a zári ajánlatok a jelen levó felek elótt fognak felbontatni és a tárgyalásra alkalmas, legkedvezőbb aján at a letett bánatpéozzel *isszatar:atik. míg az élnem fogadható ajánlatokba csatolt bánatpénzek azonnal vHszaada'nak.
Ezen öiökeiadásra vonatkozó feltételek a Pécsváradoo székelő fótisztségnél és a somlóvásárbelyi szamtartóságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők
Hibásan vagy nem, az összvagyoosagra szerkesztett, sésrn érkezett, av»g.\ utó- vagy távirati utón tett ajáoiatok figyelembe vétetni nem fognak.
P.csvir.dou 1889 evi juliui hó 22ín
2846 2-3
Ptctvámd-mmlóv/uArhelyl
m kn. k«r«lipi!' ker főiiiurtj.
18 év ó t a iis ni ert
fi E R f é i e o r v oil
KÁTRÁNY-SZAPPAN
SWADLO FERENCZ
oraság, 1T érne toraiig. Hollandban, Sohveicsban, Homan iában *b.
ni»r ii/ <>7 ú'» tén>»-B mkerr^l li-utu-thnt'k
minűexinemü. t>öritiXtegeU:
mint stinte mz arc^bőr uiindeDf%lf tUitiiUJauBt;aí ^ ^^ A
ellen kuioi,í,*ou n rüb, at idüi; ea pikkely aooiíir rti^u. fc^? ' p<^| • kosi, » »öm5r r-psdv^oj-. a rVj ée esakál eilen. ^ arepl.V at_l-LiÍ__ff roájtiilt, ugynovoiett re*«-«>rr, » fagjd*^, a l4b>xEi>dA«. ^^^ V-^ ¦ [•yf-rm-a.ek vaUmeDOji külsd f-í betepai»ge olleo. Lxeufetül miuden kinek roi'tt ¦ brtrt ti»«imi muadó<*zer ajinltaiik.
ir.i UarabouLlnt ha^zuaUtt utasltáHsal együtt 5ő kr.
A Herger-féle katranj szappan 4U0/, a tömény fikitrányt turiiálniHz f-í'ottébb g >udo<»*a van ké*t)'-»e a léuyMg-aeo külóobozik miod'«D egjéb, a ker«aked^t«kbea al4fi>rrtiiiá kálráov -siappanok tói, — m r: et-n HKpp.n 35°/0 ?!ic?*r n a (.rugót t»rultnai, fiioom iiiktazeret ve
S Gsal&sok ki^eralése végett SS
a gvogjszertárakban tilágosan Berger-féle kátrány szappan
kérendő 5 ügyelni kell a zSId csórna oglasra.
Eiösmerö okmánnyal kitüntettetett a bécsi nemzetközi ki-
illitaton 1883 ban.
Egyedül helyettes a bel- ét külföld részére
A. HELL í?üL?sz. Iroppan "" ',L*'*?¦"¦¦
^agy*Kanizsán Fmger Ré'% xjógj-i
j
!
!
- VII ker alsó erdő-sor jaj., i^1 3 szám -*--
Ají'ö'j'* »7*b-tiaírninuU. z>jt«laa. önműködő lárrfdönyrit buiUro ¦ io;t ¦riéllfiiietböl; torábbá ¦rabadaim»zutt Ü aS'Cek és Br czk«-
téle (Ölti é« f)iHlöitetéi>Í kályháit, v.Umiot kAzpenli fűiét berrudesésrit. •*)»' atabadttimm iie-nat. egy v»gy <óbb lieljiaég •lámára.
; p
n«l. iakolákaál. kórbáukDál *lb. n
g i só
Ajáalj lovabbi .vaUmoDByi 11 épi<^«i • r»kmáb« tartoló munkáit, ugvmiul: ópblet-, '*»&¦, éa izerkeaeú Ukato« <6|;l> ^•'Takuía: felhutó (f*p-it ková-ca •!' Taaból munkai'.
ca ! Taból munka ¦iitakartyÉK éa kiltaéfvtttMk ¦tra
_
oooooooooooooooooooooooooooo Árverési hirdetmény. 8
A Szt.-liörinczi áradatomhoz tartozó s alább felsorolt k'rilyi kisebb haszonvételek u. m. a Baranya Sz.-Lór:nczi vendéglő H kis korcsma a Nagy Vityi korcsma, — a Somogy Istvindi vendéglő és vasárjog minden javadalmaik éa terhe ikkel folyó évi
szeptember hó 28-án kedden d. e II órakor
O Szt.Lőrinczen a föbérntkségi irodában nyilvános árverés Ltj»n f"J fognak 1887-ik évi január hó 1 tói 3, esetleg tóbb évre O bérbeadatni. O Az árverezni szándékozók a kikiáltási ár 10', -át az
§ árverés megkezdése elótt óvadékul letenni böteleztetnek. A bérleli feltételek a fóbérnökségi irodában bármitor migtekinthciók. O Kelt 8zent. Lórinczen juiios hó 15 én 1«86.
Q 2838 3~* A föbérnSkséir
ooooooooooooooooooooooooooooNAGY-KAMZSA, 1886. Augusztus 14-én
Elöf**et*** ár
.,. iv e . . . 5 frt-------
k,„ . - ¦ 2 frl.Mlkr
i; rJevrp . . . 1 (rt !5 kr
L(,m ana 10 kr
intntTtni
¦nrerlSkr
test
33-lls szám
"¦¦-----------
Huszo nöKWIkévfolyam.
1 1*P iMtlaai resxét illeti kOsla-
anyagi réssel ilt*t© ko g a kiadáhiviiilboi
.4 na^y-A: nüan mKereskeáeiwiÍ Iparbank*, a , nagy. kanizsai Önkéntes tűzoltó egylet, a mialamegyei általános tanító- ~~
agy-Ka nistdtt
ceDteUea levelek i gadtatuak «t.
¦§¦ Ulsctse*
ti*f. a „nagy kanizsai Hsdeanevelö egyesület", a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet*, a m*oproni kereskedelmi s iparkamara* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Hol vau a kincs í
iy. század emberei már nem oly fajta kiucskeresók, mint a régiek voltak; nem mennek ki karácsony éjszakáján valamely keresztnlra megtudni magától az ördögtől, hogy hol van a kincs ? A mai kor emberei nem főznek, sütnek óriási bográcsban b.K;»sor szíjai, csizma-talpat, halott csoutját, béta lábát, rongyos kalapot, bngy borzalmas hókus pókusok után szerencsét mondjanak és csináljanak | maguknak. Ez csak a régi, talán' sok tekintetben boldogabb kor emberének fanusiikus nézeteivel és fel- > fogásával egyezett meg. '¦
De azért nagyon tévedne az, aki azt hinné, hogy ma már megszűnt a kincsáeresés. Megvan az ma is, csakhogy más formában. És mert a kincskeresés ma a társadalmi áramlatok és osztályok fanatikus küzdelmével jár, sokkal veszélyesebb a réginél. Vagy nem látjuk e a kincskeresők egyes csoportjainál az al-chimisták orüietes lázát oly kincsek után, mikhez sohasem juthatnak. Csakhogy ezazórületes láz egyatalán nem hoz közkinc-eiiet, mint például az alchimistáké igen sokat hozott a tudománynak. Ma az emberek lázasan rohannak a kincsek után s nincs meg beniiöi a kellő türelem, a kellő Kitartás, s ami fó: nincs meg a higgadtság a valódi helyes, a valóban humánus irány eltalálására. Az áldozathozatal ma igen ritka. Ha valaki valamely kincs keresésébe pénzt fektet, annak csakhamar akarja látni haszuát is. Nincs az a millio-nar us, ki néhány ezer forintot föláldozna olyképpen, hogy ha neki Dem boz is közvetlenül hasznot. — boz az stódokuak. A vállalatok önzők, minden vállalkozó önmagának akarja tukéje gyümölcsét. Innnen van az, hogy korunkban nagyon ritkán akadj olyan dologra vállalkozó, mely hosz-1
szu s ulán kétséges munkát kivan s a b fektetett tőke csak hisszuidó multán hozza meg kamatját. Innen van, hogy megyénk oly vidékén, hol a föld minden valószínűséggel kincset rejt. érintetlenül, ÍBlkntatlano.1 marad, mert nagyobb mérvű vállalkozást és e vállalkozás kitartó várakozást kíván.
Mirezelőtt 10 -15 évvel feltűnt megyénkben, a kerecsenyi és orosztonyi lakóknak, hografalujokat Gelse felől körítő hegység óriási vizmosá&aiból erősebb zápor alkalmával, több egész darab érett, fekete kőszenet hozott magával a víz áradat. Ebből azután biztosan lehetett következtetni, bogy azon, rész nt erdős, részint fenyfl bok ros vagy kopasz begycsoportban nagy mennyiségű kőszéDnek kell lennie. Nem kellene más, mint kutatni s az eredmény előbb-utóbb elmaradbatlan lenne.
Az ottani főid erllet függőleges tagozódása minden kétséget kizárólag azt mutatja, hogv annak alkclási processusai plutanikus erő folytán állottak be; s ennélfogva a kutatási munkalatok nem járnának valami óriási áldozatokkal.
Atyán az időben, mikor a viz-mosta kósrénda~abok legelsőben feltütitek a vidék iakóiaak, szakértő egyének is megvizsgálták a vidéket (persze csík ugy felületesen) s azt mondták, hogy ott nagy mennyiség ben kell a kőszénnek lenni. Azt is beszéltéi akkor, hogy ' megye meg fogja indítani a kutatási munkálatokat. De bizony az egész dolog abban maradt; elaludt.
A köszsnes terület akkor Mikos báróé volt, kinek vallaUozó szellemű jószágfelügyelóje szintén készült ku-latas eszközlésére ; * később azonban állasától megválván, senki sem volt az urodalomnál, ki az ő tervé szőnyegre hozta volna. Azóta i birtok
íb más kezében van; megvette Mel-ler, soproni nagykereskedő.
Ha benne csak egy kis vállalkozó szellem van (ami pedig ok vet lenfii van) nem fogja hevertetni ott földben rejlő kincset ó könnyen áldozhat aiijil, amennyi a kutatási lunkálatokho* kell. És ha már a kőszén-réteget mcgtatálták. a további kiadásokat födözni fogja maga a megnyitandó bánya. Ez a vállalat áldásos lenne magára a vállalkozóra nézve, de az lenne megyénkre nézve is. Egész uj élet peztdoiae megyénk azon vidékén, mely a vasúti vonal-részek tói való elesése miatt ez idő szerint majdoem a legelh&gyatottabb, legelfelejtettebb rész.
Megtettük figyelmeztetésünket a közjó érdekében. Hogy jóakaratunk minő fogadtatásban részsül a leg-közvetetlenebbül érdekelt birtokosnál: M e 11 c r urnái. — nem tudjuk. Hogy rajta kivol is akad e vállalkozó szellemű egyén, kiben érdeklődést keltenünk sikerüli, — szintén bizonytalan. A munka másé; mieLk most már csak a további munka elismerése, a telkesítés; amit meg ,s teszünk mindenkor örömmel.
birtokosát, a község és hasznos eszmétől.
lakóit a szép
Kis községben és pusztán, vagy 'több közel egymáshoz iekvő tanyán egj 16 emberből álló jól betanított és buzgó tűzoltó csapat a vész napján nagy áldás és tökéletesen elég a dúló elem legyőzésére, fókép ha a többi lakosok támogatják.
Ezen 16 tűzoltó a következő
A pusztai
Iru: Jömsef föhercMeg.
Hogy lehet pusztán, vagy 1000 lakost tul nem haladu kis községben egyszerűen és kevés költséggel eg> czéljának mégis megfelelő kis tűzoltó csapatot felszerelni ? Ezen kérdés fejtegetésébe azért bocsátkozom, mert a legnagyobb akadály ily testület szervezésénél a uagy költség, fókép ott, hol kevés a vagyon és hiányzik a pártoló Ez riasztja vissza a puszta vagy tanya
rangfokozatból áll: 1 parancsnok, 1 cs vezető, 2 mászó, 4 BZfreló, 8 szivattyús. Mivel a szivattyú hajtására és a tíz szerzésére mindenhol elég erős fiiul embert találni, kik betanítás nélkül is egy szivattyús felügyelete alatt megfelelnek, 7 sri-1 vattyus a fontosabb mászó szolgálatra használható.
A felszereléshez hellénének: 1. ott ahol elég ló van és nagyobb a község kiterjedése, egy kisebb szivó-és nyomó kocsi szivattyú, p. o. egy .major kocsi szivattyú* más helyeiken, a hol kisebb a kiterjedés, egy 1, két kerekü egyetemes taliga-szi-vattru* czélszerübb. melyet emberi erővel, vagy egy lóval vagy szamárral lehet vontatni.
I 2. Egy szerkocsinak átalakított 'egyszerű löcsés par»sztszekér, melyre 4 deszkaülés 10 — 11 emberre van
erc»«c e uakaxerfl f«jt»ff«-taiét u orax. tömői t<S ¦xov.k&tp biaottaác O4k kOldU be, honnan ut kssl4t T^.tt »ikertit ¦•C kapának.
alk.lmazva és egy kis szerláda az hl tjUoU(i éjfelj
elsó alatt. Az ülések alá helyeztetnek el: 3 dugólétra és a aocsi oldalaira alkalmaztatnak vaskarikák. melyekbe nyelükkel dugatnak : 2 ásó. 2 lapát. 2 vasvilla és 1 csákány. A nagy tuzfejsze szijánál fogva fel akasztható, ha nem veti egyik szivattyús a hátára.
3. Három 15 méteres törülő, melyek ósszegöcgyölitve és régi zsákba vagy gyékénybe burkolva a szivattyú szekrényében vagy a szerkocsi ládájában helyeztetnek el.
4. Az egyes tűzoltók ruházata éa felszeneléae.
A két járműhöz kell két kocsis 4 lóval, a mi minden községbea és pasztán található és ha a lakosok egyetértenek, minden napra meghatározhatják : melyik gazda fogja be lovait tűz esetén. Iía a tűzoltók maguk bírnak lovakkal, legjobb, ha ók vállalják el a fuvarozást.
Vizazerzésre hála Isten a legtöbb, fókép magyar ajkú községben találkozik elég gazda, ti kádjibau. bordójában szekér el hordja a vizet, ha a tüz közelében nincs is szivattyú zásra való kut vagy folyó.
% an még egy nagyon bnzditó, de nem okvetlen szükséges kiadás, t. i. tüz esetén egy kis pénzbeli segély, p. o. minden működési órára kivonult tűzoltóknak rangkulönbtég nélkül 5 kr., minden 2 ló után óránként 20 kr., a munkaidő vesztéé és ruharontas fejében.
Ha számítunk tehát a községben évenkint 2 tüzesetet, melyek 5 óra boiszat tartanának, akkor e mikö-dési dijak 16 emberre 4 lóra 12 frtot tennének ki, a mi csak kitelnék valahonnau.
Minden fámban és rendezett községben ugyia tartatik felváltva éjjeli őrség. Ha »z tüze; észleltén, fdlármázza a tűzoltókat, ncn is kell külön tűzoltó őrség, azonban nem árt. násik pedig Cjfcltól reggelig örkúdlk.
Ámbár kis községekben és puszták -n mindenki tudja az egynsek lakásait, mégis i ;en czéUzerü, ha minden ház falára, bol tűzoltó tartózkodik az uiczai oldalon egy nagy T. O. van festve. Kz igen csekéiy kiadás és nagyon elősegíti a gyors riadót. A szerelvények és ruhane:uüek beszerzésére nézve az orsz. tüioltó-
szövétség közp. irod&ja Budapesten a zöldfa-utezábaa szívesen ad felvilá-gositást.
Minden esetre előny, ha találkozik a szegény községnek vagyonos
Tárcxa.
Iréoke*)
VTITT.
QSiBt hoxott, gSxft* ritt «1, Sóh&jLotoB irtod, hidd el. Yirfcfva k«rt volt életem, i u a legmcbb bímhó D«k«i
;
g7 ilj rideg, MhM hitUm. Miatti* euk t lil törd tx«le L fn» bek.
P*ij forrón lűt » n»p ráa, MegU faxom kiir«m tájin l'tj didergők, ugj racaofok Fejam »«dai ¦ fo jtOD for*f.
Go«tbéT«l: Tsbb f I'e a filáf •tpm«inb« rif : Nem adja ¦• föld. m »C, mit Ax a kii láay **&*.**! vitt.
ttichel Angeli élatébél.^)
- XfitOrténtti uumlminj —
In* Xyari Sándor.
Ai ¦> gasdag tudomány, roeíy tsolajf íéatetet tartalmatta, kiindu'ó pontját
konyvbon leli mof?, melyet 1550-beo iiukb l&68-t>aD böviUU ki.díib.O jtí depio dceslisDtt pittori
n«rsfin«k «ajt^ alá adott KISfiMtéxi ár»
é» l*fordiii» tilos.
cultori ad architelt!" cim alatt fasari György oisss Bsflépiioas, f«st6és itmert njairó, M i c b. e I Angelo legkedveltebb tanítványa, adolt ki. — Vasári núvesse'.ében majd M i u be ! Angelo, majd Rstfael, végre pedig Andrea del S»r tos nyomdokában járt, mfivéasi önállóságra nem tudóit jutói, ¦ ami. oe-ve»etea«t bírunk toló &¦ a Medici Lórin cs barefteg tretkepe «i Uffiai ákbái, m Abtvvema e« Enter
»¦ epiletset teréo maguk as Uff iliak F ló rendbe a. — Fo érdeme, hogj ae-reaelt koov vet, babdr oenm maga »ka-rtvkbol miDt inkább 111. Pál plpióbtja folytán, ira meg. Vaian ¦ tudománv baa •emmikép Bem megDithaió de cbronolo-gifti ee mamimii levédései dkcxára for-rááát kepexi még m& iá á gásd*g olttt műveasi irodalomnak, ¦ ca«k » későbbi kutatások és njomosáaoknsk sikeralt e tévedések*! in bibikal isgyretst kikn-ssoböloi. As akkori mQvésaekrol és mu-• ekríl tőle bírjuk at első adalokál; — megteremtője volt sí olsss műtörténelemnek, s mint Michei Angelo, Rsffaal, Msrseille Vilmos, S i gnor e 1 11, I ¦-daco, Volterrs, delltPorts, Qrá-nacci, att-.kartárss, —IlI.Pálpápa ha-tárosoil óbsja folytán — mint a pápa mondi — „¦¦ utó világ is ám ár a,* megírta esek mtkodeset és maréit.
Hogy Micboi ADgeloró! körülményesebben irni bo alkalma to|i, ennek oka abbsn rej ik, bo«y Vasari s mesternek nemcsak legktdvehenb tanitvánrs, ba-neti később meghitt bírálja is roll, — kivel ugysiolván foljion egyttlt élt, • így a mester mavésseiét, életmódját és jelleméi bo alkajaas, voll UaulmáayonnL
M ch-1 Angelo, tuUjdoaképen Hic-hel Aa<eJo Bm>n»rroti, tadr^lerAleg nem c**k legaagjobb ttobrásaa, foateasa é* mft-épitéace volt koráoak, hanem miot mérnök éa kiTáló tebeuégü koltfl ia asép birnéT-nflk örvendett.
Caodálotoi ét a műtörtéoelqm be ii igaaolU, bogy Micbel Angelo nem volt tiaatában asaal, hogy melyik müviaieti ágban lud nagyiierübb mintákat alkotni, a hab»r a atobrásaatért leik etedé tt leginkább, téay, hogy esen möigbao állott a le^gyeagébb Uboo. Már 14 é>e« karában Ghiilandajo fet'ö tanítványa vvlt, • C«>k aiatáo került Modici LSrinca bercseg pArtfogáa* mellett a floreocci akadémiába, ho! mint Bvrtoldo tanítványa egéaaeo a saobráaiainak élt a ebb«n oly tökélyt ért el, hogy kéeíbo X. Lw pápa Florenctbe kttldt* • meg&iila, bogy a San Loreoio templomban kéasitae a medicii horexegek airboltját. Lsbet, hogy a Medici Lőrinci h roeg síremlékének a>tgyuertlaége, lehet, bogy a aiob-ráasatban kivívott xiker n agyaága el vakította a mestert, lebei aionban ai is, bogy egyedüli bitaima a akulptariban oaaspontosalt, különb«n nsm adott oly meréat válaait VII. K el e m e n pipának «gy felette meglisitelS naegbisáa alkalmával.
VII. Kelemen pápa ugyanis acalkodá-•autalMÍ évében, lö^-ö*» megbiat M>0-hel Angelot, bogy Sixtioai kápolnát freako képekkel diasitae fel. A mester váltása ax volt, hogy 6 sem aenfaatA, sem nem épitéas, hanem aiobráas: s essél ast akarta mondani, hogy a megbiftáal nem fogadja el. Csakhogy jól tudjak, hogy a M«dici bercaegi hasból tsármasott pápák aaily •okai érdeklődlek aaftvésMt iráat i oaily
sokat áldo«*ak a mAvésaotnek ; muréat-rfll Mobol Angelooak nem lehetett sx«-bad akarata, — mert élete túlnyomó r«-¦¦ét, — diát legtöbb n*gy olaas müvéas — pápai ssoigálatban tóltÖUe, s így mikor VII. Kelemen nyomatékosabban kívánta a freakók megteatését, a mavésa «n-gedstt, s bámulatos, — hogy nem kedv-telesül fogott muokájáhos. mint aki a preasió hatása alatt álí, baaem mintha saját a karából tea te ne valamely nagyaserü munkái, amelybe mövésseiéaek egéss nagyságát belefekteti.
A mester tehát aiobráatnak vallót1* magát. Ha már most tekintetbe veaasük architek toriját éa pedig a florencsi San Lorenso templom homlokialának terveit, mely asonbao nem lett kivivé, a K api tol i am palotáját, a Farneae palotát a végre mint »s épitomúvéstet va-iódi remeké', a római S s e n t-P éter tomplomot, — íeetésseti múvei kosftl •1*6 helyen a six-inai kápolna ferakóít as .utolsó ilélei'-tel.a eselcet oasseha-soolitjak ssobrássati mfireivel, kosták a medioü kápolna síremlékével, a Móses-saoborral, aséjjal és nappal allego rikoa müveivel, a Piet a-oaoporttal — asoo tapuitalalra jutánk, bogy a mester igtsaágtaiaa volt önmaga és mflvéas»ta iránt, s bogy igaaán tény, bogy as ember fiamaga felett kritikát nem mond-bat, legalább mindenkor nem. — A plass tikftbao a positió oehéstég'-iaek legyótese, « hatalmas ismok és a naeysaarü rancs-vetés visaiaadása tudvalevőleg még korántsem elégítenek ki a naivitás és egy-sserü. megkapó saépaég hiányáért. És épen asé>t bámulatos Mmbel Angelo nyilatko-sata. ö oaakucy»n a asobráasa'.ot tekintette sisÓ OBQréáseléntjk s nagyon meg-
I erűi ette magái hogy enneK oebéinégtit legyóabeaae. ivir*a mint ssvbr*s»é kiesé ir»g ku»oak nevosbnió. mert iugton Q«abb •xo&ormüve. II. Gy ala papa síremlékének terve, sok idóig kellemetienaéget o4oxot« neki; fontosabb dolgok miatt a terv kivitelében gyakran gá-olva, a pipa Örökösei laaau«ága mi«tt ssidalmaitak, sÖt ast a hamis vádat is emelték ellene, nintha a mű a káért fisetett pénteket elteciérelte volna, — só mégis s mindig ugyaoason •sivóa KÍUrtáial lért vitása munkájáhot, de ei egyaser a aors legyoste tttaoi erejét; osak keveaet teremtett abbil, amit teremteni óhajtott. Ei a kevés mindenek előtt a M ó i«i, melynek igasán fenségéé a oon-cepoiója, aiután medi cii kápolna ale-górisi, melyek a piaaűka legasebb elvei sserintkéaxüitek;deeieo munkák ugyso-anyira individuálisak. aiinoaba;laook, hogy Michei Angelo követói mindinkább •ilmerű tek a kusdelemben. S tény, bogy a Michei Angelo ulám korban caaK aioa ooúvéssek tudtak önállóságra vergíüoi, kik Giovanoi da Bologna iskoláját utánosták, • es^k a* ónálló müvek mellett asépet is tudtak iétreboioi. Uiobel Angelo xaellemi hatásköre utolérhet len maradt épugy mint a mester báaaalatoo taataaiája.
VII. Kelemen pápa tehát as utolsó .teletnek csak a rajtát láthatta; a megrendelés évébed meghall, s utódja III. Pál pápa már nem a Medici hanem a Firoeii -hasból saármasott. Mielőtt a faaiéahea hoisáfogo'.t volna a mester, egy leveiet intéseit Vasári György bös a ebbeo kifejesie illat pooi.|át aa emberek nése-tével ss«mben. .Ha ast mondják, — írja a többek kosölt Miohei Angelo — bogy jeUalef a featéasetbea és MobráaaatbaAHUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1886 AUGUSZTUS H éa
pártolója, mint'például egy ott vagy közelben lakó földbirtokos, a ki a hazafias vilii latot magiévá tévén. élére áll, vagy legalább a költségek egy résrét elvállalja. Van is ba-lánkbaa erre több helyen szép példa és annyi üt van. a ki a sportnak más, inkább mulatságra szolgáló ága' ira annyit hóit. hogy maradhatna abból amiatt egy kis része ezen em-berbaráti tűzoltó intéz Lényre is.
völ legaHbb 20 Tálatitoit tag képeti. A vidék' választmányt, ennek elaókét és a többi tissUiaslojét a vidéki gyűlés nyil-vano- siavaiás utján általáooi ttavasat
bbét álj dét td
többtégget
as eredményt tado lk
A wDtmántuli magyar közművelődése egyesület* alapszabályainak tervezeti,
III.
(Folytatás.)
25. §. A j*gy«Ők vesetik at ülések j-könyveit, utókból as elnök vagy helyettesével együtt kivonatokat adnak ki és • uükaéghet képes korrendb?« helyettesitik a titkár-.
JfC. §. A pénttáros as egyesület ˇkoronát kftsgyülésileg megállapítandó péottári ssabályaat inrint keteli; abevé-telekről és a kiadásokról rendes naplót, aZ egyesületi tagúk tartozásairól ét befizetéseiről főkönyvet vezet; at egyesület min-d«Q botoljó jövedelmét és értékét köteléé éa megőrzés végett álvezzi; az eldök által utalványáéit felségeket kittoIgáUeijs; » költségvetésben elŐiráoytott bevételek ét kiadatok felett felügyel • azokat nyilván Urtjt, mely oéibál neki a költeégvetűa egyik példánya kiadandó; okmányolt Btámadáaát a koagyülétt megelóaő ig. választmányi ülésen beterjassli, évi számadatáért minadadig felelői.mig részére a közgyűlés a feimontfi levelet ki nem adjál végre a hátralékos követelések kimtitatá-•4t ai ig. vál iBttmánynak at egyesületi évben tartott utolao ülése alkalmával bemutatja. Aiod esetre, ha a péoitárosat egyesület stékbeijét 48 óránál hosszabb időre elhagyja, köteles est as elooknek vagy helyetleeének ol-5legesei b*jelenle-di,—sdt h* 8 napnál hosszabb idfire távoznék elnöki kívánságra a pénztárt is átadni. Bategtég va/y azebadaágoláa ese-tét>«n a péoatárotl as igazgató válattt-Hiánynak as elnök által kijelölt tagja helyettesíti, a kit a belyeteutéa id«jére ugyeneson kötelezettségek és felelfias¦'¦% torhelnek, miért is a keséit értékek és könyvek réailetea vissgalat melletta át-adandók, illetve átveendők.
27 §- A jogtanácsoB as egyesúUt ügyvéd..
'/••. § A vidéki választmányok elnökei, mini egyúttal as egyesület »lelnökei m atuksé^bet k*p*at trékhalyükön as egyarjiel elnökét helyettesítik, rendben p--d>g a videkigyüléssk ét *álatit-raanyok ülé«ein e>uos.ÖlB-k. as egy>eü el kö«egeiv«i l^eiesoek. a vid«ki gyulé* éa f»lnnaiáoj y^\ aalatait é* ka árotatait a* ig. viiuitmtu^ioi baierj-stikaatonnan vejt ba'áro«»iok*t vég'<-h..j'jftk.
29. §. A vidéki gyü.éask és válaatt-mányuk. As ©gyoaülmi iurséayháióa*gok miudepí ikéb^o vidéki gy üIpb és választmány iiiftködik, melyeknek hatásköre as ilUtő törvéuybatÓAág térülőiére terjed ki. Hisdeo törvény baioaág vidéki választmányát ai kínokon és tisst*-i»elŐs.öa ki-
gg j
ma» ét meg«ro«i lés végett a közgyűlésnek bajeien-i. Ai elnök, tU«tikár és a válaast-mány tagjai 3 évre Tálasststoak. A vidéki válasitmáoyok ax egyesülei alapus,-bályaiban megbatárusott célr» és as igas-f*to válaaitmáoytól nyert irányelvek •serint működnek. A gyűlések beiyét, asámát ét idejét ¦ a ridéki ssékhslyet a vidéki gyulát batárotsa meg. A vidéki
Végre elérk.ieu at idő. Ma déloUn | ¦•"¦oka. . miat t«saassonyt
lessen a sikraavállás dél alánja.
A vén ágynkft mindegyik fél rea-delt«té»e helyére illittatta. A fegyverek téoyssre otissclra várják aa elsd parancs ss6t, ¦ a legénység ég a Tigytól minél előbb a tütbe rohanhatni.
De mi oka e farosa háborúnak ? Mi len ne más, mini e mondat, mely a világ történelemben it »nnyi«*or beigaaolta va-lódiasságát, hogy .keresd as asssonyt."
Két ismerős hölgy kost foly as el-k«seredeit harcscsak átért, mert míg ai egyik ssBépneka addig a másik „tsásssor •ebboek* tartja magát. Smi jelen saá-
válasitmanyok táját területük-ín tagokat!
vassnek fel * esek neveit, »al»mint ja-' s»d nöi önérteiét nem kérésbe boataoija, vKslataika: és e!óterJ9*i'4»eikei as igas- : nem k-véabé bántja, iót ősstönseWül ssol-gáté válMstmányhos beterjesstik s as gál egy világra tsóló háború megkeadé-ó álál flt ö e el wláu nnyi balsiereoo*e köti,
bbisonyiiandó
g y j g gy
íg»Kgató válaatmánynyal folytonos ösais- t sere, mely wláu n»nnyi balsier köttelésben állnak. Ügykeselétök költ-'soíy sek vistály után* bebi éidjilk Ufjbb 5"/át' l b kié ág
fordíthatják, mi atonbao évről é kösgyuiée által határost a tik míg.
30 §. A vidéki ryttlée e« válaa mányok feladata a 11. §-ban előírón
gy y y
k Ugfejebb 5"/rát' lessen , bogy kié as igataág.
kdé
•j íme itt a harci kezdetének története.
Mindkét tábornak ganeráliaa oaka
hogy cs»k egy qJ volt, többet moadatUm, Ih é d állí l
kon kívül, ^gyesü^ti tagok gy^j^e a | "^th% kVr^dV.~e7égetá7lítoűeV volna
népoktatási intésetek -, t*gély-tések és jutalmazásukra nézve.
31. §. A vidéki gyűlések ét váleatt-mányok jogában á'l at egyesület celjá-
láekrtrükbin önállóan ia létesíteni, mire azonban tagsági dijaikuak cak «gy, * közgyd és által eaetról eaetre meghaOaro-zaodú báoyadát vehetik igénybe L hányad aa ügy kesilé«ók költségeire igény-lendŐ •/, botUmi ásával a tagaági dijak 2u*/,-át me? nem haladhatja. (FolvL kő?.)
as orsság záatlós arait, ha báboru
sült hazánkra: moat bájos ssemek kaotin-
gatáaa táborozta mindkét restre Boglár
levél.
Furcsa háború
(Bogiin ig-as történet.)
A jelen kornak it meg vannak amazonjai, est senki tagadni ne merje; caak-bogy etek könnyebben elképaelhetfik ló, mint lovag nélkül. 8 hogy ez igy van, bizony Uja azt as általam elmondandó rövidke lönénet.
Balaton Bogláron vagyunk. A p r-kadó nap legalsó bugari megaranyotzák a nyugvó Balaton mesase elterülő tükrét, melynek minden beeeosugsrai Bsivárvány-asiobea verődnek a tik tükörről vitása, s kápráztatják a kíváncsian reá tekintő tz«-meket. A korán fal kai' napta/arai mintha caak gyermekded jáiékut dinének a vén Balaton tükrében, mintha cask megélőitek volna a fü-dő v-ndtigeket, legelaóknek türödnek a tó babjaiban.
istély, a dur-rogó petagoBsa éa a fel-felhangzó pohár-csengés mind oly tényezők, mely »k a jelen század lovagjainak megsserzósóre |fg-biztosabb m&djai.
Ilyen volt a helyzet Bogláron at általam joltett napon, midőn a délutáni órákban elhangzott a Gestajel, mely ati monda: „fol föi. vitézek a csatára, stép és státszor stebb oltalmára!"
S ment a két had egyik Rév Fülöpnek, a máaik p*dig a bogiári kies hegynek tartva.
Megküiömböz'e'ósüi a kél női ge-neralia edzett ativű harcvotai H. ét E. belüv*! j«lsall meltcsokroctkákkal leitek feldiazitve. Saeretemhiuni, hogy e külö-n<>8 megiititeltetót alkalsaával, midőn a rózsa ssinü ujak mellökre tüték a c»inot c*okrot az elasáot lovagok keble o.;y kitágult a annyira emelkedett, mintha vagy agy kiió élest tói nyeltek volna tejenkóoi.
Felfegy verketvo jó zene, ételek és italok oagy mennyiségével, mindegyik párt hatalmas éljeotésael üdrözölie női
tönk Bogláron. Ad i i
g
Addig is pih-njeo mindegyik dicsősége babérkostorajáo, • légyen áldott miéi lbb k kööa
üdvösólbe- t Jé estét viwonsí ; mi jé hírt hottá> i Király?
Nm tudok stmmit at ujakból, caak
lörtenetkét »k*rok »lmund»oi.
g séi alobb
j aastonyok
Bogiári Béla.
CSJLBNOK
i TUzoDtlátáM öröme
(Elbetsalés)
Irts: JJubtUm Adolf.
^rolrtatia et **ga.)
N« hidd stt, feleié: in irt reám nésve jótékonyság ha sirhat k ét köoywíb^uk, mert egyedüli vigutomat ugyia cs»k a kOnyékben találom.
Talán almaid o*m vo't»k nyugodtak vagy ábr^bdos^aaid kost raeg*»v»rL valaki ? Feleljl kérlek vtlij be mindeot ostíntéo, mmth* testvéred rolaék. Helyset ed mielőbbi j«vulasát eldmosditani igyekssem.
Komoly tekUtstst vetett reám, mély sóhaj repülte! kebléből: .At simult boldog ido* ....
Ne ssomorkodját, megjön m jd at-as ido, mikor ismét boldog 1m««ss, ét la-tea téged ia megsegít.
Mit beateiss Istenről ? Hát Létesik Iat«o, amikor ennyit engod stenvednem ? Caak jótétemény volna rsám nésve, a
egy p
mit ma haiott»m, hogy as ettél némile
kellemessé tegyem:
A T asa partján évtizedekkel ezelőtt sok baiáaskutyhó állott mind »f>rg*.mas és nmnkaaserftA báláitoké. Eiilt kös: Tol'.at rtreg Péter© ia, ki a többi halástok Vig Pét^nok nevettek elr mert Öré* ember létére jó kedvét megtartotta, ét bármily jó »agy roas napok járlak, Ő mindig vígan dalolgatott.
Egy nap a miat hálóját kifetziti, hogy halat fogjoa «gy jó kedvű nótát dadolt.
Egyik óra a máaik atáo haladt, á-i bisony aa fi hálójába osm akadtak meg a halak.
Már türelme fogyni kezdet', mert hisz es nem tártént m*
r-j-.a
halál.
i agy vasi as.
teneked ki most
éled éveid legstebb napjait n«m ss»bad ilyenre gondolni sem.
Megjön meg majd as id6, már nioos is metttse mikor a mai nap estedbe jut, mist eJtnu,:, aiettoeslc.lt álom tűnik sse-medbs it egy motolylyal lepel; t*karas a malira.
K4nnyai feltaáradtak, nem aírt többé. Ugy vettem éttre, mintba sikerült volna néa.leg megvi^ksauinom
Eibucsatiam tőle, megígérve, h >gy as esteli időt a kert lombjai alatt tóltend-jtts. el.
Zavart gondolatok köti baud am
lakásom felé, mi taorencaémn
volt. A mint szobám küatöoet
igen
átléptem, leültem a pamlagra, a hova nehéz fejemet lehaj.hatám, bogy gondolataimmal némileg Haitibe jöjjek.
Nagy magaróltetósbe kerüli. L'geló-stör ít aton törtem eszemet, mi kép aegit-hess«k Mariakán, aiig tudok segíteni
Ily gotdoleiok kost töltöttem hátra
mikor m»g»mon is
vezérét, s incaelkedéseikkel igyekeztek' lévő idomot, a mikor as óra kilencaet
Kalapomat és botomat kes«mb«vave, ÍDduliam el lakhás* te>é.
A mim a fáz lombjai ala ér-.em,
egymás elUn a harosot az összeül közééig, ütött. élére állítani.
S íme oh egek ! félrert-pülaek a madarak t legyek, megszólal az Is'.en igaz
aá> aaolgáU.tó-tava, mert villán wik-' még aeokit sem lelátum oH, holott fél-
ká»k oromról-uromra, m«ly bOl eg> ik má- j tem, hugy eo késem el
Elragadó a lá'trany! Minden csendee.'sik auatorogva ca.p b«:e a vén Bala.onoa ' Séiág. üi k«dt.m
Mé> e susogó -.éli,', sem lenget, a ták ; mely tol hu lam.i még n..g.s»bbra tor-' k«rtb.n, me^yn^k üdítő l lombjait. A c«icsergö madárkák némán I oyosulnsk; s igy c*ap» veletlenaégbM a'felvidított, és iasretrntef hu.ódn.k a b«kr..k»arüjébe,shallgmtoak)!Bok furcsa háboruj ból egy nagy égihá-| As ido m.ndinkabb
leverve a r„kken* hegtől. ború lo». a melynek emlékére m.ndegy.k | mégsem jött. Oj*"^
S-m caod.. Háborút vár a nagy vi- ' harcsot fél -gj gveg d«bb náthával l.lt í mmdeo fel«t hátb.jaiékoi lág. tárcsa haboru^ ... két nfi furfangos ' m-gmttelve. ! » bokrok köti mag»n bats«d
h ! bb hl>h k
stép
virágoa egesa-u
. ba^d,
°rdlV .lsm bogy
og-
mint egy kit hal végre Valehára halójába akadt
Vig Péter, Vig Péter ; —így.ióitÖD-LUagáhot, — moal azegyat^r mégi* tiomo-rnan kell tata térned azon tudatial, bogy oinca mit eoni adni az otthoniaknak.
A mint hasáért, már alig várta at ehető o*alád, hogy a bosouatai olkölu heete,
Stomoratn metélte el as öreg a hallatlan eseményt, bogy bárhogy igyekt-<ett ís, egy haljál többet nem foghatott.
Ne tzomorkodj kedvra aiyáta, ?• gatstalá e^yeUea iránya, hias mindig oly vig roltál, majd megtegii az itten oen-nünket és holnap jobb n«panfc lehet . . ,
Nap-nap után mult;aa óreg ba á<t nem kereshetett annyit, hogy otaladját fen tarthatta volna. Mmtha a halak mind eltávoltak volna a vitból, mtodenaap fogytak ét mmdig kevés maradt hi.ójába.
Ne törődj tea«i*l. — raguit tiavába Erzsiké, — majd dolgOtom ^n helyetted, megélünk mi azért valahogy :
Még alig hajnalodon, E-xt ke már a hálót tisztogatta, a háti teendőkbe kapott bsle és iparkodott mielőbb a>zzal ia vé gezni.
M<ndenn-p dolgozgatott kora reggeltől kóafi estig ; hogy szükséget ne aten-vedjenek.
Egyedü'i öröme volt, hogy édea atyjának erős múnkáj*b4D aegédteieti; éa bízott a mindenhatóban, bogy éd s atyján segíteni fog.
Vig Péter mindeonap ssomoruabban éa lever többen :ért lakáaár*; ét a már amúgy ia öregember, erője mindinkább fogyatékán volt. Nem sok idői töltött a földön, hanem elknllöiött atoa túlvilágba, bol köaelebb lehet Istenbes, bogy imája álla! kÖnoyilh«tien caaládja tornán.
Hónapuk multak. E'zsine m^g min d g asorgblmaaan dolgoigatott, hogy a ¦ t. ükaégoi mindeaféinkép ellávoluhaesa. f,\ A ayári időt felváltotta aa óas,
n ¦ c*ipő« idCk jártak.
napún a fáradságot muoka el-
g g
Minthogy e turcia báboraba as égi h«l>g»thM»a, — amml a ken ajraja nyi- jk d lik é Ő dé j t ekk.l,
g
harctát gy g g j
N«m ujaág. Het-k óta f,lyOak as ! háború b-»leb«s.elt, ncB '.udjak egyedre lik é* Ő odép, rajts oem tis»rt ss clókéstüieiek a nyílt harcs megejtéaere ! »tép vagy ssáattor stebb-e a gyoi'^s, a a de bánatosan, a at érd-keltek már alig várjak a döntó j kellő váltul akkor fogjuk megadb.ini,; Jo estét Mariskám 1 Már eléd akar-
. kdvetkeaA perote*.
| ha bölgy«jjkémk kö*Ül valamelyikei; t»m menat; féltőm hogy nem találás eljönni.
]«lentékeny munkát uélkttlem alkot* nem lehat, ttkkor én asiveaea vallom m«f neked, bogy én ama férfiak nélkül, kik elődeim voltak, at .utoisóitéiet* rajtát neffl lettem volne képes létrehomi, Éa ba egy-kur a kürt ttavávs,! intve és fenyegetve fog ssólani a oépbes, ha már én aeoa mundb*totn meg, a tanítványaim ne hallgassák el, amivel egy költőnek, egy lel-kéainek és egy featduek tarlósom. Ami a Dante iateni komédiája, melynek mély jelen lÖaégé*-, ahány a sor olvsaom mindjobban felbirum fogni, — ami et) isteni aeel-lemü martyr Savonarola Hierony-mua predikátiója, melynek b«ha ó előadása nemcsak füleimet ijessté roegr hanem ssi vemet it bűnbánó el érsek eny üléssel ráakad tata meg, — bs a te Signore!!; Lukácaod falfestménye. At orvieloi dotnban levőket gondolom. Subaeem tűnnek esek el em>ékesntemból; mindinkább vágyódom a régi mesterrel érintkesni, mi-elö'.t a festethet fogok éa pedig a te közvetítésed által. Ennél togvt kérlek, bogy Of vieto-n keresttül utaasál Kómába, tarlótkodjál ott néhány napig és botd él nekem Si gn or el 11 föl támadásának, poklának és paradicsomának a rajtáit. Tudom, hogy as éa QvTÖrgyanj mindenben kedvemm jár, a igy e fölött nem vetste-getek lóbb atót.'
Micbel Aogelonak »>en levele nagyon jollemuS a müvéstre nésve, mert megtudjuk belfile, hogy ői nem egyedül saját müvésaete, hanem a S i g n o r e 11 i*é ii, továbbá a vallás és a kölióatet inspirálta oagyaserü fet',menye megalkotása-sál. Nem caupán átért, mert a pápa ssol-gálatában állott, asa*,mertkesyérkerdést képet«tt'volna nála a valláfoseág, hanem ifMáa t vaJiás hatása alatt állott, emel; -
nek művéati ecsetjét ia faUjánlott*. Bar j len:éktelenebb mert-reket UBuimányotoi, ,Mág a pokol torkából is — ha Dante Vasári müvében Michel Aagelo vallásos- hogy et«k inspirálják ¦ fiatalabb oemte* (eeájaból halljuk - isteni gondalatok eágára nésve nem nyújt felvilágoaiiást, — |déket. Mar itt be van igazolva, hagy ki- jo«*nek I" — monda Mioh^l Angelo. —
Conataotin császár tetteit; ük ólában Vasari figyelmeztette
de még sem tehető fei, hogy egy oly asa bad akaratu ember mint Michel Angelo cikk kénysserbo] lenne vallásos. Levelét bisonyoa Mkeaedéasel irta meg, t ha látjuk as olaas mesterek ftrökbeciü s.lkutá-tait, melyek iú nyomó réssé v«jlásos tárgyú, akkor Michol Angelot nevesbetjük ama muvéstak egyikének, kik uJmélotileg épp agy mint gyakorlatilag hirdették a meg ma U fennálló és igát tanút, hogy „a vallás a m&véitol bölcsÓj*!*
Egy alkalommai a* mester Vaa*ri György taniivinyáva! a sixtiaaitemplom ason helyi.égébon lévén, hol Ba'ffael nagynterü muukákban örökítette meg i görög Michel
Angelot, hogy at at Alcíbíadea, aki Soc-rates elölt áll. nem más míntSignor«lli Antal, kit a mester asonnal telismert. Meg kell itt jsgyetnem, hogy Signoréih Antal ama Sigaorelli Lukácsnak volt a fi*, kinek müveit óhajtotta Michel Angelo Vasári által megsteretai; Signore!li Antal fi*tel, tehetséges testo volt, kit barát-jai — valóesinüleg irigységbCl — m*g-Kyilkoliak. As apa fajdsimát ó'éoken írja le Vasári s Bokáig fogUlkoaik a két SiR-norellivel; as apa holt fiát többféle posi* tióban rajtolta meg, a a nevevett képen is megörökítette, de ion 6, hanem R«ff*el, ki stintéo utánosta >z öreg;Signoreltit.
Li'jak. hogy már as ^lass müvéfitet virágkorában is atánozták at elaórangu mesterek at elAd>ket. R.fif.el és Miohei Angelo nagyréeti Sigeorellit utáoossák • már ebből is láthatjuk, hogy elismert Btgy.ágokoak is kell a régibb, habár je-
valóao geniális mestereknek éppily atflt-ségük v»n, mmt a törekvő mürést-if-jaknak.
Vasari György munka ját n«gy mérvű fogyatkosaea tulyián a tudös »ilág csak bisony os reserrávtl vassi fol; per***, nem » mdós világ ••¦mára irta, mift sem volt mdóa. b ennek folytán a munka tartalmát a vtlóasislUég aterint reesik tudom ásul. Ha a munkát olvassuk, a M'Obel Angelo aagyssertl fastmnnyeivel Össseha Booiitjok, akkor látjuk, hogy több mint valóasinü, hogy a m«atérre és mürésse-tére Dante kőt léssete nagyobb befolyással volt, mint a vallás és a régibb mü véssek munkái egy üt* véve. Folyton előtte lebegett D*me hatalmas költéssete s a plastíkaa alakok lelki ssemeí eiött egy uj világot tártak fel, melynek fáklyája — a költői ssikra — volt as fi kalausa, müvéaseténefc éltető tápanyag*. — Maga a mester egykor alt moodta Granacci nevű tanitváayáhos: .Átért jöttem, hogy megkérjelek: adj neknn valamit elő D.ute poklából. Nem lehet eagem elég élénken *kÖltőre emlékestéin), ha at általa leírt alakokat akarom boito-smtomhoz f-lhusnalni. A feaségoe friss benyomása alatt könnyebbsn lihet festeni.'
ti ceakagjat, a* aix in«i kápolna emelvényén állolt a mester es festette as utolsó Ítéletet; mellette állott bárom tanítványa: Vasarí György, Indact Jakab «t Granaoei. Es utóbbi D*n < müveiből olvaaott, s a mesternek éiénk emlékecetébe ídette as isieni komédi* költőjét, sköesóaets tanítványa iráayábai •fj meleg k*sa»oritá»baa ayilváaali.
| A nieeler még é ketm sem akart, olya. hatással volt reá D*ate költésseie, melyet Granacci eleveoite.t fel, — legaJabö nem sseathata. Urbino nevfi bft Btolgajának meghagyta, hogy késsiUen ebedet, mert itt — a steuiélyoen — akar ékesni, egysaerüen, aaeréayeo ét kievoset, bogy a aagysaerb hatás befolyása alatt asmao
-ögtoa fu.ytatbaaaa a remek mankát. — Valóban egysterü ebéd voll, csak néhány told füge és aaraocs, asatán iaaé fsl-meni tanitváayaival as emelvényre a egye«Ü,ít erővé, dolgottak a világ légre-mekebb featmé^yén, m-lyhe» a világ legnagyobb költőjének egyike adta m*g at ÍBapiraúot.
V. Károly csássár egy keresstes eaa* pat éléo Tunia elles indali s uijiba ej' tette Fiórencse;, hol aMedici Sándor heroteg réeaérfil pompás fogadtatás várt reája. Lsea alkalomból írja Mich«l Attgelo S^odor h-ircseg
Vasariaak: ,
felstóntott, hogy at ttnnepélyeaaégekbea vegyek résst, s a ss«nt atya éppen aaost üteni nekem, hogy nem fog viseaatartaai, sót att óhaj ja, hogy utstsak. —
Sajnos mtg kell hajolnom a magos arak óhaja elölt, mert öreg vagyok mar ahbos, hogy osivódájtk^sdjek.ónási forgalom, • é.én kelet less F<or enott>*a, t mit csináljak ón ott? Tatáa egy araaylánesot fogadjak el a oaáasár ketébÓl ? At álváay t, melyet a kápolnában épittetteia, sokkal jobban ate~ reiem, mint a diadalkapukat ,malyes;et ott megbámulhatok. Itteni dolgai** sokkal foltosabbak s aaért sietek, kogy a paranosaak eleget tegyek.^ (Folyt kft*.}
A vtbar igeu urőaen dühöogött, kiot a hó nagy p^lyb-kbin buU alt. Lruil« ál na adózni Katdett.
Stép álmai vű-tac. As áimudá, y angyalok venék kö.-ü1, róasaltuaiu-rut kö'östek t-jére ét velük mue'.ozo^. Atyját it megp'IJaatá, beaté t ia butsa, d* fai öleiét nem kaphaiott. Mélyea •obajiott és legszebb vágya teljoaöu, as angyalok karjai köti kiadá leiké'.
Látod kedvesem, Ő uda vágyott. b>-lott néked a töldi é «t nyaJLJa mind ato Örömet, melyet már régóta apadva varas, öt megjalalmaita. Itten azzal, bogy kérése telje*ftlt és, hogy legtzabb álmaibaa magihoz T«vé.
Légy erőt, várd türelemmel at id6t é» te a földi é étben leasass boldog.
Slkisértem lakására, asivélyea b«-o»Ql vettem tőle, vig*astalá*nl egy «dea oaókot nyomtam homlokára.
Neanen távgstam tőle és egyatul elmentem messze ezen vidékről, csak ason gondolat nyugtalanított, bogy hátha nooi tflokijo, ki bánattelt életét vigattt.lja.
Azóta zok vidétet, váro»i o-tfs j»f-tam. Már el ia kezdtem feledni Mariokát, amikor a kötelesség visaaabivott. bu|Cy megtudjam hogyan-léiét.
A mint a határt átléptem, nagyot dobban' szivem azoe goadolalra . hogy hátha már meghalt vagy ón&nmagát t«-ictte el.
Melegen sülölt a nap; épen négy órát (délatáa) vert a toronyóra, amikor a rí-rotb* sétáham.
jtfent akartam azonnal megj^lenéasz* által MTkroi: az egykori taU-kab^l; ídl* vetua utamat.
A kertajtót kinyitottam; »aép c*ez-deaen baladum befelé, majd csengő jóscd-vünöi hang Arinti füleimet, ét míu'-áo vagyon iam«ró*nek ittat fel, azon irány '• lé haladtam, a booaan a dal hallatasoit.
Meg b« sem vAgeztt, már m«g Ptl* laa'.o.tam ót, ét 6 eagea.HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
Jarjaimba dili, SrSm kianrak kSMi l kj « » k«lr«« Luii
ZALAI KÖZLÖNY
1886. AUGUSZTUS 14-éo
mit eljö
i !•!••
j
m-gőlelio, Srtk boldo«;an *O»k.
u a«g rólaa ri 4 iámat eljött.
gi,4 Uam%gé*-demleit tunlr... m aasal járó Timltu ia. V
a írek..
— .4 sst I»ivánnapi tnaepély
gegtartisára nésv« mindo* id-ig u»m lörieol i léakedéi, holott ha T«lam>kor, , ,el*n »á.la4go* idÖbfto lenne ssükségas e „eaiíeti ünnep mennél fényesebb és 41-ui*s<*»bb meRüno«p:ésé*e. A. Poljrári |>Tic.uea,értesü<é*ÚQk*s«rint, volt ugyan „ó". rend-sésrtjl, de megáll,podaa nem jón léiro. — Násetüok saaríot as unne-nÜT eioelé*ére a plébánia hivatal ís Dagy-o«n b'fo'.'bat f«ny«a itteni liaslelet tar-U*arai, melyre á battíiágok éa testületek ÜU-a Tolnának meghívandók. A choriut u .Ikaiummal as iparos ifjaság öokepső (fvlei>oek dalárdája k építhet né, mely — bis*i>> forrásból nyert értesü'éaunk ste-na: — Wabttr Antal karoagy tesetése ¦•lístt kulóobea ia keastil oa-gj eaia«éa«kr« , — H*joaibau a tusoltok zenekara fuh&taa eoreddt, dé'utáo pedig *z Egylet é* Z >ldía kertbea lehetőn népünnepélyt rendessi. a legB^raékeltebb belep tídj mellett oa a;i>üt)i belyeo, míg se Egylet kariban a Táros órt-itnii«í« gyűlhetne egybe tartás *ací<jrára. S*Ő*sl ; mindent el kellene kontói, bogy sten-I.tván napja Nagy-Kaniasa rárosáhos méltóan fo!yjoc le, a bisastlk ia, bogy as arra hivatottak nem kéanrk baaafiaa kötelmeiknek ea irányban a eleget tenni.
— Botrányos *-jj«l! ee«B«lhábs>-rlUsok Több oldalró. p.guil vattánk, hugy éjjel C4é.rargó lumpok többnyire aracsok, nsmeaebb aaellemi íaglalkosá* náOTAban assal töltik kedvüket, hogy mar nyugalomra téri békéa oialádok ab* isaT«d&ia bo jaitat vétjiicbusra ^agy aso-k '0 dorömbolre oly b^irányoi lármát Ui-aak, bogy ai ümukból felnaaslott aSk ea gyarmekek kéuégbe esve és romagrealig mernek újból oyagalomra térni. — Komoly családfák oda nyila.kos.sk. hogy as ily otromba kedv töltés ellen mint leg-tuthalósabb aiert as ablakdeeákira ké-1*1 tett töltött p'Sftolitogoelc bassnáini, a ba asiáo valamely ily iribAknak golyó rsgy ¦ónéi furodik a hasáb*: b.c f> dolga í»4i, bogy hogyan emessti meg. — K.&iónb«n a kö-aooaég oyagalma érdekéoea ajinljak s delgot r«nd5r«é<üuk figyelmébe.
— HivatUa cMvareviior. Vincse Károly he'yneikiili ki»cm, könnyű asorreJ ¦karráo pénsbes jatni, e f. hó 9, én Tolt oruágo* ráaáron a rahe-fotuók •lirasitÓ aáturamak egyi Kénél kileate, hogy hova rakják a péatt éa sktor megkarfLW* a sátort, aan»ic hatulsó ráaséo a ponyvát feifágta és ss*mitTa a nagy elfoglaltaág-ba.í sürgés torgasra, oooét akart ssebeloi; a mioi asonb-D banyai', «gyik festő segéd éurevette éd ugFaacaa.k mogajarkolla a be'ÓIakodó kesét. — Vmose asonban üBSámitáabanem ve.t osandiiól mag ijed re, keaél kiasakitutta éa kereket oldott. De a figyelmessé leu rendőrök üldöaóbe vették ét aa aj laktaayatérea a hirallan kaaaxa-reviaon elfogták.
-7-Eli Iiitváii, Dépaiw-a no arake-rwsturi »pi.t or, tii*;. 3-áo tar otta arany-mitéjéi; mely alkalommal nemcsak vá-ruauakból é* m*gyéokWl, hanem más megyékbói ia magjelentek nála tisslelSÍ ea barátai, a hál* é* aseretet adójának le-rocaaára. Utólagosan t>ár, de mi ts me!«-g*n üdvosöljdk os alkalomból, kivánra fa így Itton ői ni általa nemesen siolgáli Ü^yoek mé{ igoo aokaig tartsa Qieg!
— Pap Károlyt, a kiüoő ssóooki kép-waégéról éa kedves modoráról saéles sörbin ismert kis-komáromi eaperes ple-b*oo»t, a király o. kanonokká n«Teste ki. M;d''o a js!na féffia ema asep krÖntoté«é'
ai •tanában köm-;
tt«k Nyán Sándor .ollaból egy mfttftrié-! neti Unalmányt, mely H.ohel Xagalo: aaon nyolos éréi ismerleti róvidao, mikor \ fl VII. Kelemen pápa megOiaasábói a six ] ti na. kápoiQáb.o, Rómabaa megfeatette • Ai ato.aó uélet* onmu r«a«t freskóját.; Euel kapoaola'baa legyen ssabad oUa-•ÓDkat figyelmeatetni, hogy Nyári Sándor a .Uagy.r Sálon" f 1886. Ítí Juli uai ftaseiébao. „A ké*6 raaaiaaanoe' ról oaimaett Uaalmaoy kiadását kesdette meg, amely ffUet a jeltett képet ia tártai-aaaaa aikerttit miaulatban. Akik a kép iráft érdeklődnek, oti megtalálják.
— Gyanús haláleset. A Oéhrasai egyik itteni mérnSkénok Friedl: Alajosnak leánya: 8ser»Laa. Zacbaridea Uum-tarné a napokban Fiúméból basa jatt •süleioek látogatására, Urjérel együtt. Alig ért hasa, roaesuUétról paoasakodoU ; mire orroathirtak bossá. Ai o to* seoami Tesaélyea tüaatet nem koostatil váo, aa igy magoyagiatotl térj máaoaa riaasa-utaaot Fiaméba; mert nejérei ősapán kiséró&l jöu. Aligtároiotc aaonbaa a férj, a nő roeaabbul lett • nemsokára cholera-taoet«k köaöit meghalt éppen míat Hemalmaan aleaerodea. D« a gyógy ke-ael5 erroe eróaen állítja, hogy nem oho-lerában balt meg. Hogy aamó balál-eaat-tel álluctk sxemben, — nem kerestük, nem kuatjuk; ctopáo aat taiáljak kiás* far-csanak, hogy Fiaméból j^r«, as utasok minden seigorubb intéakedéa hiányában oda mennek s ou aaálIhatnak mag, abo I
karnak Hiaa ilyen formán ide a legegyszerűbb módon b-csipelhetik a cboierát; s egy ssépnapoD osa.k arra rirraduak, hogy a járvány itt ran. Jó volna a Fiume felöl jdrt a nálunk magsaálló utasok ferlÓl-Ieni;Q«s irint aaigoraan intéakedai.
— Vásári paraBitcelojr Pap Fe
renca karoai lakos a most rolt ors«ágoa vásáron megrett e^y horráth-s»e nt-mik-!6ai embertŐUgy miasaárpát 5 fi 80 krért. As árpa átrakatiott a tst6 koosijára és Pap Foreoca fiaelett, 5 frtoa bankjegyet adraas eladónak. A 80 kr. késelésére Táltó pénte nem l«vén, elővett egy 10 frtoa baakjsgy\t, Ai eladó seent miklósi ennek felváltására ajálkosoit s egy 20 kroet ayujtva. Pap Fsrenca kaséból a llaeat ki-k»p'a *m agy elfutott, hogy a sokaságban uldötÖbe sem lehetett venni; ürei koosi-já'al p»dig u^yanaioa idÓOeo, fuvarosa olayargalt.
— A Ttraad-toplicsal f&rdí vendégek asáma eddig 2400.
— Éretlea cyAinAle* Piaciankr* na-puakin- Dagyobb meoayisé^Q éretlen gyQ* mölc-ot hosnak. Volt alkalmank huss körte koiüi egy* lan egyeisem lelhetni érettnek. — Nincs többé pisoxi felügyelet ?
— Augusitusi neggy. Molnár Fe-renci, helybsn ma-kenéai kiaérlet utján
. oly tajta meg<yat prodakáit saját karijé-' ben, mely most (>u^. kösspon) érik. Akik kivánciiak rá. aserksasiAaégünkban is megtekinthetnek belfiie (^migel Bem rot-bad) néhány muiatványssemet. Molnár Úr esen, egéaaeo uj meggy fajt „Tóth Hé nce-m'ggy'-Dek nereste el.
— Hirtehler (Ssarvaal) Arnold ki' már cireso kösonaégaak ia eiflnyoaen ism^rbel hírlapírói buigó munkálkodása-ból ; .Miért és hogy»n keÜ, hogy nép-iserttbbé titessék hssánkbaa as iakola-takarékpénstárak intésménye?* caioien Önálló maaki.1 irt ¦ arra e 6fi*«tést hirdet. A mfl lehetó camosan kiálhtra f, évi ss«p-ttmbei- hóban jelen meg. L ^Saetési ára: 50 kr., m»ly daaneg mieióbb d« legkoafibb f. évi eagnsstua vécéig a ssersóhöi Ssi-saikre, vagy a „Z+i»i Tanügy" as^rkesa-toeégehet Na<y Kanisaára küla-ndA. QTÜjlók 5 peidány atántiasielepéidány-bán réSaMtlioak. Irodalmunk fiatal éa bus
gó muBkáaát, ki sok old a! a mellett tollárai is dgyeknlk a kAaérde-ket elómosditani, — melegin ajánljak u érdékeit körök saíves figy^mébe!
— A SffTmfkjáték ki*liii*s sa^goyi- ~fcw ^ZrtítíTÜ táaa(N.-KaotsaáD ) aug. 14-én tsombatoo d. is 1 kiüt ad. BS*ebb«t
4 órakor as Arany Jinoa-atcsai nj kis-dedovodaban történik meg. Belépüd'j 10 kr. — Gyermekek felét fiietik A kiéi itáa tart f. é. saeptember 15 ig- Kvitra tu naponta d. a. 2 órától 7 óráig. Üai>*p és
.roap egésa nap, vs^yis déinídtt 9 órától 12 Óráig s délután 2 óra.ól 7 óráig. A kiállítás időtartamat as épületekre kitett aássló jeietai fogja. Tárgyak réssbvn
MATTOM-íéle
vaslápkivonataival
r ál i *• k mmr fl
___ _ _ *> E rovat alatt kBii&tt«k«rt n«n Tállal
utján raDdeloetdk mag. FelU!fi<etteek kúaiöBeltfll fogadutnak to hirifcpil.g ojuL-UiUtaak. Ctílja a kiállittatak ipar olöfnosditáaa ét jöradnlme
Vasláplúg, vaslápsó
meyreudolUtitok :
MATTONI HENRIKNÉL Fra.izens jadhan. KAI lONI ei WILLENÉL, Ruiüipo ii.
2825 4-5
bnaai| által .a;
egveaület orodiioak beraadeaesa, miéVt ia • t. kOaúaaeg MÍvaa pártoláaAt ea alá moa litogatiait kéri a .KlarfadoaraK EgyaattUI* jiermti jiték-kiálliUat ren daa6 biaoitaága -
- Hmmiti'o.t .Qleaahttbler. Alig kiballfik- bőgj nogaa áfráaf visak ia baeaiaitnanak vultk kitava a negia •ajaoa, bogy gjakrao .Qiaa.hObier,, - t ndank el eBaaoagiloak fül, nelj eKjáltalio Bán ee Qdtto, ameaateatalAaagítj furraaból faknilt, hasén ralanalj gjnkret eaeater-eigeaee altollitolt, értektolea ria, mai; 'fj «a»rüia magraaaroUisr»dou .QiaaakUbUr' Q*e^ekb« töltetik, mertaroppaot fogjaaa-táaea »aavaD7BTÍ*nek Dagr nepaaertlaeVge kfilfioöeaa jatalmaaóaak láuaika bamiait-riajok keeeiteeere, Figj.laaitítjík tellÁt a kósfiDeef et, bőgj ilj haniiaitTAajok mag Tatele.íl «riaka<1jek.
NnUMDél j*bb 7 Selmecibinyt líagyaroríiájt. Tekintetes or. Mindenek elótt fogadja báüj kftsiSnetem a küldött, Brandt R. gyógyszerész féle sTájczi labdacsokért, melyek minden' mia hashajtószernél sokkal jobbak.' Az első napokban három izemet Tettem be, most már hetenkint csak kétszer szükséges három szemet Tennem Ter-J ¦észetes hogy ennél tSbbat már nem kell bevennem, mert székrekedésem, mióta e labdacsokat használom tel-' jesen megszánt. R ezért nem fejezhetem ki eléggé tek. Uraságodnak hálás köszönetem. Ha lehető Tolna, hogyj még egy ideig e labdacsokkal éljek, biztosan hiszem, hogy a porok berételé-tól el tndnék szokni. Ez a legtalá-lóbb bizonyítéka asvájezi labdacsok jó hatásának mert a labdacsok számát I nem kell szaporítani és a baj meg sznntérel is lehet még elóvigyázatul, néha - néha egyegy szeinet beTenni. {Ezer ktezöoet a legjobb szándékkal küldött sTájczi labdacsokért, melyek hatása valóban fSlalmnlhatatlan. Oas-parkOTics János kőn; ikötósegéd (városi kórház.}
NESTLÉ HENRI GYERMEK TÁP-LISZTJE
Tökéletes tápszere csec^emókDek és gyeoge gy eruiebekuek.
E3 BT
ARANY-
ÉRMEK
löbbfála
kiállításból.
Q O
ok-levél.
kr.
Szimulam
bizonylatok
tekintélyektől
GYÁKI JEOT
NKSTLÍ HgNfil SŰRITBTT TKJS
SV Elny doboz SO Iez*. *W liraktár Otutr -Magyar ormág risMirt:
BERLTAK F.
Natyluliaaa • Jiiaef a< RoaaoWd Adolf karaakeoíknél U Kafrarorasic Saaiea t7ö(7-
Szerkuztii üzenet.
íartal Syirnr >»ak aa liiaainak aj .Aiiiai állapotok* eimfi koalamaoyr. adatt Tálaaa aaak caatArt&kBa eata arkeivia ba.jelao tsambao o*m kOifllnettDk. mart ilfankcr mír aoataabb kBilemasjock h«lJ«t adni nincs mádonkbau. Igj hat a jor6 aaasra BaradL SaiTaa •laéseit karSok ! —
Ca A kelyaM Taraa kS.ílk.tl.o. Pro-bálkaaaak náa formabaa ir.i;taio Dám dAC«aa olj nat-Tokat. Ea a . htkaaif * appao amm er d.m.. ks Ii.m*07«n. « ¦
Upr..*r i, kiadí SZÁLAT 8. F.U16. •a.rk«.ai.1, : TASS ÁLMOS L.piui.jaono.: WAJUITS JUZ8KF
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Őszi gyógyítás
Téli gyógyítás
valódi h* mindeo doboion * cr*rieg7 *f7
VaiUUl, „j ^ MOLL A aoauoroaitó ciiC
njomata látható-
porok gjort fj6gjli»t4»* makaca fjomor-éi bél-ffk éax'.úai nshéuifek, alt««tbkjok, potnomBrej, dofftilái, mijbaj, r^rtolnláa, fcraayír éi a l*gkttlönfelébb n6i bvtagiagek ellen 4rtim*d«k óu foljtonoiao nörekedB •!¦¦-nieré»beo réastafll. — L(7 eredeti dobot haamuálati nUn-tiual 1 fit. Raktárak líkfjaroraaág minden nejesetesebb gyágytiertá-
ribas. Cuk Holl-féU ké«itmiaj kéreodS Mii A fyáflytzflráaz 01 klr advarí azáillti, Biot. SUdt
TaoMaaaaa 9 Napoou asitkaldte utioTét mellaU. 2 dobosnál keres«bb
nem küldetik
KiizftaJírit MOLL A. ara«z Beeakd Cl5 foglalkoiáaomnil fogva as Oa Moll féle S •idliu porai igen jó hatást gyakorolnak: ítmaraa. est etjaser • siadeokom ¦ kívánok irte •iiYÍty^» .Utea fiiuit aoeg"-»t j es«k a gyomrot jötí éa fSt könnjŰTÍ teaaik.
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
&tekake Jaa. P. Isikéit HoonetKblafbao.
Legjobb bedörzsöli tzer
, CSOS
e« minden meghUléti be-.tegtégek allén.
Oao* valótU, ba aiadao OTef MOLL A i.dj'|.*t e. .láiraaát riaeli Köaaranj, aoi. mindunHia a lektaxanatát ét b*nn:iaaái; huroratai alakjában Biadao aaralttm át lábnál, dafai,a'ok fjnlladaainal. Baiaoleg »i»ial veryit.e rBgtöQi loaaauUát, kánjn, kiUka 4. b»im.i,*.D<l
Eay l»a| ára kaaiaalat] itaeiUtul 80 kr a i Baktarak aa oraaar aiiodaD aaTt>a«ta« |T7A7*x*rtar éa aiviajara k«r»«k«déabeo Ctak
Holl-fále káa-iim^n; ká-aodfi* * MOLL * fyiiyuaréu aa klr Kvart ualllté Béía, Stadt. TaeklutM 8
Klítmarái MOLL A. fjófjaaaréai arhof Bécs.
Kitfiao Moi:-fále franesia borsaaaa áa aAja «idek«men bibetl^Bnl nSkodik SQldjou nrkaso &0 tregg-1, nÍTl ax •mberí>éf i.gttsáfáre ké»S etet obijtok Urtan< ¦.ifi-oal műt ti st.ian-1
MO 5«-M Haraaf -Imi U;cwla bas
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCí 0
Árverési hirdetmény.
Alalirt föbérnOkBég igtxgitósága rtsiéról közhírré teletik hogj folyó évi aueuszt. hi'i 23 »n a délelőtti órákbin a nempthji és aaga^zt. ho 24-éD tz tW lendíti uridnomhoz Urtozó korcsmák, bormérési s viti jogok, vízi őrlőmalmok ai-ebb nagjobb területi szántóföldek rétek s legelók, — nem különben az ez évi nakkoltatis és gubanszedési jog nyiltánoe árverés, - valamiot külön írásbeli ajánlatétel ntjin bérbe •dttnit.
A kir kisebb haszonvételek s földbérleteknél a bérleti idény 1887-ik évi jantl&r ho 1 éfl a makkoltatáuil pedig f. 1886 október holáén veszi kezdetét.
Az árlejtés a nempthv-i uradalomhoz tartozó bérleményekre nézve a leoti-i. az alsó lendtai uradalomhoz tartozókra nézve pedig ai alsó lendvii gazdasági irodában fog megtartatni.
Ez utóbbinál tekinthetők meg az árverési feltételek is. A* Alsó Lendea Nenpthy
t«63 1—I * sradalnak
cooooooooooooooooooooooexxxw
HAMISÍTÁS ELLENI OYAS!
Ilyen
helyett
KXXXXXXXXXXXXXXXXXttKKKttKXKXKXXKXXXXXKXXXXXX
IC - - -
X
IC IC IC IC X IC IC IC X X IC IC
s
IC
s
IC IC IC
üvegekben s giesshöbli gyanánt, sót borral ke-
MATTONI? GlESSliÜBLER;
a aözönségnek gyaliran Bál Vizet adnak el giesshübu verve mint ralódi giessbflblert is.
Mtgkárositás ellen csakis a sértetlen eredeti elzárás, élté rendű parafába! való dngasz. melynek •Milán besfltV* és a .Matlom Gieuhablcr' törTényesen Tédett gyári jegy pontos megfigyelése óthit meg.
Hamisitások az nj iparszabályut értelmében törvényesen Oldoztatnék 9 a hamisítok nevei nyilvánosságra hozatnak; forrásom fogyaaztói és barátai, saját érdekükben felkéretnek, előforduló hamisítási eleteket tudomásomra bozni. 2856
1 — 3
MATTOM IIKMUk. Giesshübl-PachsteiD.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
X X X X X X X X X X X X X X IC IC X IC IC X X IC ICHUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. AUGUSZTUS
Mészáros üzlet eladás
Nagy Kanizsán Nagy-Kanizsa városában, a legélénkebb belyen,
ni\l>E\ BERENDEZÉSSEL EC.YÜTT
szabad kéztx'íl azonnal eladó.
Tudakuxódni lehet a tulajdonosnál
Hlllik Ferenci urnái.
Ü851 2-3
JOOOOOOOOOOOOOOO(
Margitszigeti gyógy-fürM.
Budapest fÚTeiroB köivetlen köirllben.
j'> i\ meleg anéai torrá*, porcialin-, márriay-. kid- ia kofDrdok to-b*oyk'-«tü'ékk«l, nafy«a«ra kert, 3O> Mj»i kéorelemmtl herendiéit szoba, tán'al{rá*i'eFpn,kaI- ét bolfodilapok, teleion, tivlrdt Maa-knt:«4a«>K«apont*ien«
Kértiakak, •*,•* ajlM a KaraUuiftU kttv.lz kfrivul tra.aw-y-yi'. aat?Bkttata4t
Knnuíoy, ji iiOt*t*k, izmok, csontbártra, iWbQTelj, idült cani A aiúa, k -nvínv erőin út- b*l.ata»ok, trpbus a tán f«ll*p5 hQd*i-k, aiábák, caootbáu-:.~nk.i, r^oatsiút i*1U.t baiokat ei kntsértéwket kflrelo eLrállosások. Fáj-¦:--mi* bncr-k. mOfTt-iMf, hiid**. bSrbáotalmak. vit*ll«*i aehéa»ég«k. méh- ét :.-.v tunulm.k. M-f arra i» figt»'ra*«i*tjttk a t ci. kö»rvDi*i<-t, hogy a »bí-«¦"-t- vUlaaM fiMI randa.t-tett h* [>r. Bara IfftjjaM rilttTart tTf alt, an«lj a k.-íi^tne*, r«u«n *» idea;** báaulmak, ralaauot a bádeavk é« a i»chi4*-oá. a Hrd-He bea if^n hatb^ót ••i;rd ty4(T««kft«t kepét. A bérris biUílfj eredro«DyriT*lhaa«ni Umtí idült gT^morbnrutaál él albaii paagásokoál a ¦c\ge-ten van «yrigvn«rtár *]itT« miad-nneaO á«r4t.yviasel BfadvlS orroa #r VariÉT.
Bérlpteknél ú«t a ftrdS-, mio' a BCDetjvgjek ígjflltea ráltáaáaál áHMD-E"dH — a niK-^a iakó fQnJSvendég»k a fardfi haaxuálatáiiál é* % aaenet-j-f-rknil *\t>a7bm -i,ie*QlDPk. A fS'árosaal <Srirkiat két«i«r kódrkedtt A fürdd tg'ny tartama m4j há 1 l3í t»«f kó vigéiQ
A iakiaok megr.Ldeie*e : a UÍK«ten a felttfralStégi irodában.
h"-i-p»*t. A margitfi»igett felügyeiőség.
)OOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOO
ÖRÖHELADANI HIRDETHETI.
A nagy méltóságú vaüás és közoktatási m. kir. minisztérium f. évi jalius hú 10 én 26215 szám alatt kelt rendelete folytál a rokolinyi Tallásalapitváyni aradalom talajdonát képező és összesen tizenkétezer kétszáz h&rmincznégr 1:12234:) forintra o. é. becsült barát szigeti urodalmi cie-szesitlluiérési jog és korcsma épület a hozzátartozó 0.04 kat. hold belsőséggel, továbbá a barátszigeti 66 61 kat. bold föld, rét. legelő a hozzá tartozó 1-01-kat. hold közös csapással zárt ajánlata rersenyutján összesítve fognak örök áron eladatni.
A verseny tárgyalás a Pécsvaradon székeli pécsvárad-somlóvásárhelyi ker: főtiszti hivatalban f. évi Szeptember hó 6 án fog megtartatni, hol is a mondott nap délelőtti 10 óráig fognak a zárt ajánlatok elfogadtatni.
A benyojtandó ajánlatok csak az egész összvagyonos-ságra tehetők, az ígéretek pedig számokkal és betűkkel kizá-raDdúk és annak világos kifejezés adandó, hogy az ajánlatot tevő az eladási feltételeket ismeri, elfogadja s magát azoknak aláveti.
Szabályszerűen kiállítandó, 50 kros bélyeggel ellátan-íó zárt ajánlathoz a fenti becsirnak 20%-tólija mint bánat pénz készpénzben, vagy elfogadható érték papírokban melléklendő.
Az ajánlatok benyújtására kitűzött fenti záros határidő elteltével a zárt ajánlatok a jelen levó felek előtt fognak felbontatni és a tárgyalásra alkalmas, legkedvezőbb ajánlat a lelett bánatpénzzel MSSzítartatik. míg az élnem fogadható ajánlatokhoz csatolt bánatpénzek azonna! vi^szaadatnak.
Ezen örökeladásra vonatkozó feltételekaPécsváradon székelő fótisztségnél és a somlóvásárhelyi számtartóságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Hibásan vagy nem, az összvagyonságra szerkesztett, késen érkezett, avagy utó- vagy távirati utón tett ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
PecsTiradoo 1S89 éri juliua hó 22-io.
2S46 3-3
Péctvárad-tomlóvás&rhelvt
m kir. kOr&lapitT. ker ftuasuéf.
n O
Árverési hirdetmény.
A Szt.-Lőrinczi uradalomhoz tartozó s alább felsorolt királyi kisebb haszonvételek u. m. á Baranya Sz.-Lórinczi vendéglő és kis korcsma a Nagy Vátyi korcsma, — a Somogy Istvándi vendéglő és vasárjog minden javadalmaik és terheikkel folyó évi
szeptember hó 38-án kedden d. e. II órakor
Szt.-Lórinczen a Cőbérnökségi irodában nyilvános árverés utján fognak 1887-ik évi január hó 1-tól 3, esetleg több évre bérbeadatni.
Az árverezni szándékozók a kikiáltási ár 10",-át az árverés megkezdése elútt óvadékul letenni köteleztetnek.
A bérleti feltételek a fobérnök&égi irodában bármikor mrgtekinthetök. '
Kelt Szent.-Lórinczen jnlius hó 15 én 1886.
!831 4-»
A föbérnSkség;
Árverési póthirdetmény
A nagy-kiaiiui kir törv4oyif4lc mint tolok.k5t.yn hmtiaág réaaérí] kOi-birré tétetik, bogr Boro* Jósaeíaek Bot F-reaci •lleai régrebajtaii fLgrOxa a ke reca«nvi 65. na. íjktbeo t 98 *a 101 b™. ÍDgatlanra folyó é«i aDKtlSSt hó SS-ám knöiőtl árrer*. Tálo. Jídoi «• lar.ai 18 frl 80 kr. kuribbi ropebajtáai, 6 írt 30 kr. isgmUaa TÍ(r«haj'iai kSlUÍgokból illó kemlaléaak babajtiM végett ia a>ag fog tartatai.
Nagy-KaaiuiD a kir. t6rr«tek te-lokkönjTÍ o.nilyánál 1886. or, jal.a. hó 19 in 285Ó 1 — 1
Cteresnyét Himty
SWADLO FERENCZ
riHTV BU»APESTE\
i EquiUblr
éUtbimUmUÖUiraaság Xev Yorkban
JOOOOOO
. áea 31-íb 911-212.527 írt ,. „ 169.411-138 ffi
az 1886. énben kötött uj butositátok ötmge 244.829,014 Jrt.
Az egész nyeremény a sítottak közt osztatik szét
Minden kötvény három év megtámadhatatlanná válik.
Du-iADtalí kerfilet
2771 20-*
bizto-
mólra \ —
iischer Sándor
uroÜ Nagj-K.o.-.a.
A egjobb
czigaretta-papir
valódi
LE HOUBLON
fr»nc»i» gjárimÁQjft.
Cawley és Henry párizsi
Ei.ea papir aerviua^UUtoU Dr. JJ. P»hl Dr E. I.od'ir. llr. E Llppaau Mcsi v«-Bj-é»teti uwifcrok Által, kik a l«fjobl> •jüal»to kJ tik, ugj- a kitOjió aiaiséf, TaJaast %íl «(éa(*it;r0 nem árUlmu ti»li» voltáról. ¦ hogy ¦int ilyen, • aaga n«B4b«n l
Oyógn T - szappanok Fanta ^likmit^l
gjógjsiertár az ecjsiarTahor
Onmit alul viunJtatvi m ijuItl
T*mtm-rélr I«k th)'*l 'Ua»ta*. arriTÍr*i*re, kvrTtr*Hr*>»rr
>'.l«r»k U kr.. 1 «>r>k bAatCKlwaJi flirajl u — Ellrán)'mtpnaa iS-Kaj-amappaB), 8jjk.Ui n pirultak allra, f* kr. - rmmt*-rél+ k*«irraj f« l«lt«* StatBaa. arakalt «IaU> *• |T«ra taUu. Ara 1 (Tt. rlh., k»r»»-. Ilil»a4iát itb. 'Ura. U kr.
U kr. - 4'arb*l-»iappaa. frrtöilrirBlt«. »* kr Hrs-eiappaa raaa, a*»plt n »4r»iH»» rtlfa. U kr. Ttji»u-«iappu, fajkaraa


ira M kr. -Ka>|>hJU«t k BKtajdea, o«Vc3*s«rUu-k>maL.
Kaftatt: Prítisr Béla iTOíTiiertarsbae N.-Eaoizsag.
A mafirar kir. kormány való
A legbist, legjobb L• I«fol. utr
Fiunébtl NewYtrkba
Indul4. Fiumíbíl, *Qgai. 17. „Olyaipia" gö»&« (2051 to»o».)
i m*it«t-, ( egyénét máthl&is él ttngtri
ji főbb heljttr*.
Kikomioyok « tóldiíVii t«B-ger k6ibeef^ kikötói námir*. .]-tog»d'»to»k:. BfiTebbeo ¦>¦ Adria i hajóiásl társatat fiud»-
pett és Fiúméban Brothers arsk VmérüfjBokei által. ^FlbrgonyBiai too»1.)
2752 18-52
Eg }wdli raktár Na«y-EaBÍuia
FESSKI.HOFEB JOI-EF uroál
r;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Számos bizooyitvánj a Isg ^t Érdemérmek kOlönMió k I-elti orvosi tektDtéljektől. ^ illitátekrel. harmincz éven át j«nak bizonyult
ANETHEKIN SZÁJVÍZ.
Fir PflPP T Cl -l51 *" k °4* fogorroe
a i«gjel*a*bb u«r eaosoa foff*j»i, a foghat fjalladaaa, dxgai ata pQfiadáa ellen t«)oidja a fogköret ¦ ¦•fakadáljoaaa aoaak k*pa&dWet, MÍlárditja ax infadotó fogakat a fogból ariaitáta által, t miután a fogakat ét a fogbmt minden károi aa^agtól ma^tnatuja, a tsájaak kelUma* Ddetáftt kölc*o«Öi ¦ cltárolic abból aiadaa k*Leaat «a asagot legrondább bwaaaia'. otaa. Jóaab biaooyitU aint öblögeti rii aa indult torokbajoknil ia OyphritUwál. UagkoAttrití a fogaö»«n rataktkaél i» nilkll ovbeüea u áará >jria ivónak. — l n*(7 palact 1 frt bu \ k6a«p l frt éi l kicii 60 kr.
Mvtajri fifMn rond kaasaálat stán a fogakat m.ad.n árulom B*l-*ito t*kfrré taasi. »ra dobowakiat 6S kr. rVMtJMHl ftfjpMta. 1 frt tS kroa Sragdobocokbas E kénitaaénr feo
^__ia lciefaat fna*«*«g*t it úattaaágát, • aattnkirtll ni U asoIg*!, bogy a
•akuk rakitó faaérv«f6t adjon, bogr axokat a ro«iáatol aiafÓTja és' a
IUa(a« faf|M»ta. Borid ba*saálat otáa rákit, f-fair fogaV. (T«méas«-í Um ás mi) fogak jd karbaa tartatnak *• a fogfájdaln»*k távol tArta-.oak ; Duak>oakÍAt 35 ki.
S F«|il«aj grakorliti éi lagbistosabb tw a f(»g*k OaaaföloaiOEtatáaára
l Dobosankiat ára S frt 10 kr.
A Ér. POPP trvtsl nivéoytzappu:
laeplo ellsn a tilata, , tmtát»lan arcsbor.
kitűnő piperamar a «0iBOr, ktti«g, a mijfoll ii
arca e.ómoiditá** ** feaotaxtáiv ax atk^, p5.-»on
lás«k ell«J>. Darabja 8» kr.
A t cs. kosoosig f*U*retik Titágo*aa Popp c»áji kir. odrán fogor
vtM-íáU ke»ttaÍB7*ket karói, a e«ak otjaaokat fogadni el, atalrek »>;>'-dj«cj«tnn)el Tannak állatra Hicaben, Badapflaton ii Inaibrockban legutóbb
iá tobo atáastV ái •lánuito ij*o érsékea; piasbirvágra l«tt a tarréoj áha!
elitéire.
Na| 7-Kaní ¦ •* n : Hasiak g/ógjas B«liu J6n«f grögTaa. Prágar B (tóc7» Ka-Mlhofer Jó M-f, BoMnoarg F, Bo««afeld A A-Líbívíd-KU» B grögrtx Marcial ibao : Kia* Itt'án Ejójjm. HartiiODbi t u n : Binócíi A gjK«nth«lT««; Brans P grogrii. Z-E geru' g • ¦ : B«iló«v |T- K a r á d o n : &ohliu I. gyógjta. TtpolCfio: S»b C.i.pek gj6i7»« BSieibtD: Stambonakj L fj Perlftkoa: Sipo' K 5«r. jyófju. Nagj-A t á d: Pfi.t rar C gjógr". N agr-Baj o m b a :
Qxxxocooooocxxxx txxxxxxxxx

VII ker-, alsó erdő-sor 3. BzAxn.
A .áoljav »aab*dalina»oU. «*jtalán, önmtikod6 sárredönf**It bulláin. »oti •rtélleniCSb&l ; tovább* iaabadalmaiott fiuicek 6* Br-cika-fiio t*ltó é* 8Mllöstet««l kályháit, Talamiai kOzponii fútét berendeiéfleit, iáját ¦¦•badalma u«-
riat, egy TH7 ^b holjiség Márnára, m»ly utóbbiak kttlöoStsn aj épQiatek-b«1, iskoláknál. kórbáwkDál itb. •« lAsietÓMBl, r«gj ti«lj6-itet(Í« n«i k ti
igoo ctíi*a«ra«n alkalmaahatók-Ajáftlj<- továbbá vaiamoosyi at ipit^i ¦tftkmába tartoto munkáit, agjmiui: épület-, ml , é* aaöfkcaeu lak*tu. tigal ét vakolat falható g4p«it korá-
otoh raaból muokáit. KaiUkártyik ét kUttéffiémk bafyM 4>
2804 11-52
Egy, 3 utczai és l udvari szobából
II. emeleti, csinos lakás f. 4 utvtaber l-t el figva bérbe adatik.
Bórebb fdviláfO«iU«al szolgál 2857 l-l a The Gresham 1
álló
WajáU* Jóm/ kömfVnfcmdájáháiVAGY-KAMZSA, 1886. Augusztus 21-éo,
UICIKTtlCI
NYÍLTTÉRIEN
r,,i ;i' k'-n v-t«t> *¦•• r I
. rt 3íi k fit-ifndók
-~^»«»fruji<nia ^.i-tw, 34-ik BZá,m HUSZC
ZALAI KÚZLQNt.
Huszonötödik évfolyam.
g c
g a kiidtJhi? aialLoa bérme
Benceat«tlea levelek nem fo-(•dtatuak «l
KizlrtUk viasza im kiláetiek
A nojy-i núíai ,Keretkedelmi lparb*nkMt a .nagy-kanalai önkéntes tűzoltó-egylet, a .lalamegyei áüalános tanitó-,Ü.f.a .nagy kanizsai kűdednevele egyesülef, a .nagy-kanizsai tuzti-ömegilyiö aövetkezef, a .topronikeredtefkltni , iparkamara' nagykanizsai Uhálaalmányának hivatalai lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Ausztria szlavoaitaia et f»Í8r»li alasa es u egységes magyar álla*.
A .Ön rmpuDileuce dePe-tb" irja:
Lvt-k óta akadnak idórói időre „ni,,, .véletlen esetek,* melyek a oagyar közvéleményt és a magyar p»rl»m ntet. — mely pedig ai egysége? magyar politikai De zet lka ntat képviseli — nyugtalan igba t|ii.: a mely .véletlen eseteinek* -, tiinaulasi pontja semmi esetre sem uoknal a tényezőknél keresendő, melyei í magyar alkotmány gépezetébe a, vagy a monarchia másít államával k<uő> miniszteriamokbao törvényes es alkotmányos alapon, illetve az Ausztriával l»67-beü kötött kiegye-téu törvény alkotmányos alapján legnií munkájukat.
Nemcsak naiv, hanem veszedelmes gondolkozásbcli restségre is val-,»[,i az. ba. Magyaronnigon ezeknek a közbejött eseményeknek az eredetét - melyek végr<- » nem egyebek, mint bizonyos be te ges állapotoknak a tünetei Au-zttia ál ami életében — nem utt teresnek, a hol azokcak a mozgató erü.uek tu^jilouképeni forrása utáa kell kutatni, melyek eröwbbek, miut ama személyiségei aka'ata és ellent-al.óképessége, kik Ausztriában alkot uiányos szempontból felelősek. Po-iitik»i ésszerntlcnség és igazságtalanság volna, ba az Ausztria felöl fenyegető reaktionarius és szlav-föderalisztikus ragály ellen a magyar állam orvoslást éi védekezést az urvosi és politikai kontárok elótt egyaránt ked-vi'lt tüneti gyógykezelésben keresne.
Kz okból hangoztattuk mi minden alkalommal, tekintet nélkül a két ellenkező irányban érvényesülő izgatottságra, hogy teljesen szükségtelen és minden tekintetben is a hadsereg kérdését napirendre terelni. és pedig azért, mert először is Ó Felségé" a király mindig a leghívebb
és legleikii>mere:e<ebb védelmezője marad ax alkotmánynak, és mert a magyar királyi kormány, mely ebben a kérdésben a magyar országgyűlés minden pártjának egységes akaratát lépviseli, a törvény húzó tényezők (tikodé*: folytán elég' ellenállhatatlan hatalmi eszközzel rendelkezik a tényleges politikábau arra nézve, hogy félreértéseknek és alkotmányosan nem jogosult tényezők befolyásinak a jo vób™ elejéi vegye.
L tekintetben ismételnünk kell azt, amit már évek óla mondtunk arról, nogy a szláv hegemónia, mel» Ausztriában a roncsoló föderalismus javara működik, milyen befolyást gyakorol ai egysége* és oszthatatlan magyar államra.
Az Ausztriában kiadott szláv vezényszó következtében ott folyton előrehaladó föderális bomlás az államférfiakat nálunk lassaakint arra a vizsgálódásra kényszeríti: vájjon az Ausztriában történteknek mily ha tásuk volt és lehet még jövőben is Magyarországra nézve ?
Az egységes magyar állam sza-badságinl^zméuyei álul tartotta fönn magát az évszázadok viharjai közt.
A magyar államalkotó uemzetben lakozó elpusztithatlaa szabadságszeretet és jogtisztelet náluak soha sem tették lehetővé, hogy egy kiváltságos faj a másik felett, vagy egy szabadalmazott vallás a másik felett uralkodjék.
A magyar nemzet, mely az ál lamot alkotta, politikai vetérségét mindig az álul szilárdította meg, hogy Szent-István birodalmának ösz-szes népeit a lehető aUotmányos önkormányzat jótéteményeiben részesiti még most is. A szabadság in tézmények összetartó ereje által a birodalom különféle népeiből egységem politikai nemzet lett, melynek szi-lárdulásán minden egyes polgárnak, legyen az magyar, német, szerb, tót vagy román nemzeti:ég3, a magyar
álUmeszméhez való ragaszkodással és vétkei és az egyenetlenkedéshez való kivonják, visszahatásukat rendesen
hajlamuk vitte a monarchia másik' Zágrábra gyakorolják. L visszahatás felét a szláv föderálisnál! veszedelmes 'pedig nagyban akadályozza a magyar lejtőjére. Magyarországnak szabaiság-j államegység kiképzésének anélkül is intézmények álul védeti élénkebb fáradságos munkáját. Sót egyenesen politikai élte ezen veszély ellen biz- foi bátorítja azon pártat, mely Hor-
i hűséggel kell fáradoznia üzen muaka az igaz, hogy még távol áll befeje zésétöl, de megkönnyíti azt a ma gyáruk ezeréves politikai hagyománya, mely egyszerien így hangzik :
Mi a bent lakó atmzetisegekkel mindenben, amivel bírunk, szívesen és testvériesen aegosztozunk, de a magyar egységes államból annyit sem engedünk, amennyi a sarujokra ragad. Kgyenló joggal bir Magyarország minden állampolgára faj és vallás k 'löobiég nélkül, de az, aki mmt honpolgár közöttünk lakik és hazáját az állam határain kívül keresi, veszedelmesebb ellenség, mint akinek azon kalandos szándéka volna, hogy Magyarországot kívülről meghódítsa.
De amig manap Magyarországon minden erő az állami egység megvalósítására összpontosul, addig ma Ausztriában a monarchia másik felében a szláv föderalismus rontó ereje épn az ellenkező irányban működik.
Magyarország az ausztriai belpo litika iráoyábtn mindig lelkiismeretes semleg -sséget tartott szem • lőtt. mely semlegesség határvonala azonban ott megszűnik, ahol a magyar érdekek veszélyeztetése veszi ke/detét. Kétféle kötelessége vau Magyarországnak már ma is azon ténynyel szemben, hogy a Lajtán tol a ne.net hegemónia helyére a kizárólag szláv uralom lépett. Első kötelessége figyelni azon visszahatá-ra, melyet az osztrák szlávok chauviai9musa a szláv nemzetiségű magyar állampolgárokra természetszerűen gyakorol. Második kö telessége ama kulturális és poli ikai tevékenység megfeszítése mely nélkül az egységes magyar állam meg szilárdítása be nem fejezhet', És e tekintetben Auszrria belviszonyaiban ránk nézve szerfölött sok tanulság rejlik.
Az osztrák németek mulasztásai.
tosititást nyújt, de csak akkor, ha a politikai hanyatlás elleni harcz, ugy mmt az Ausztriában történt, nálunk el nem hanyagolunk. Aion po
vátországban az államegység eben szervezett fölségsértést képviseli.
A magyar államférfiaknak a magyarokra nézve is égető
ezeu kér-
liükai hanyatlástértjak, m^ly a jogi és|déssel szemben .toajours en védette* politikai erkölcsöt a poshadas elemeivel kell állmok és ezzel szemben a inficiálja és a mi a legrosszabb, a ' doktrínáktól ép ugy mint rózsás kép nép egy részét megfosztja azon ké zelődésektól egyaránt menteknek kell pe aégtól, hogy az igazat mondja és maradniok. Azok az osztrák ,Be-az igazat akarja hal.ani mindazon schwiehtiguugs hofrátbe" akik Bécsben bajok valódi oka Mól, amelyekben az önkéntes ,ennuchJ ságot képvi-a nemzet smlódik. lselik, a szláv reakció által szervezett
Aki nincs elvakitva önmaga tul-j faji gyűlölet izzó láváját papirgáiok becslése által, a kinek szemén az által az egységes magyar állam 3a-önérdek hályoga és azon piszkos ár- táraitól távol bizony nem tarthatják, nyék nincs, melylyel a kényelmes szol- A szláv faji gyűlölet emez :zzó gaiasság elhomályosítja a hazafiasság és szikrázó lávája egyáltalán nem világos fényét és éltető tüzet, az: törődik azzal, hogy Taaffe gróf cseh -buzgón működjék közre — kiki a.szláv vezétiyszora és a Galíciával maga körében — pártkulönbség nél-' szemben organiztlt borravaló p li 1-kül magasabb hazafit kötelessége kai segélyével hogyan biczeg tovtbb. teljesítésén és buzdítson rendszeres (fortiosireteltj amint ó maga mon-tevéken.i Bégre példája által másokat is. I dotta egyszer, hanem földalatti utat Az ausztriai állapotok Magyar-', kezd magának törni a horvát tartomány gyűlés ülés-terméig. Itt ke rüluek napfényre vulkáni kitörésként a pocsék és tót torzszüleményei, melyeiét udvariasságból „Starcevicsiek-ne«" neveznek. Itt nyilvánul csak igazan bátran a subádon idomított órjőngés, valamint a szláv nagyzási hóbort, melyet Ausztriában kaoali-zálni akarnak.
De bárminő szom< ru és undorító legyen is a tékozlóiag bőkezű magyar alkotmányos szabadsággal való visszaélés, a szabadság intézménye még ezen fáradhatatlan rombolókkal szemben is megtartatja áldásdús hatását. A szabadság sugarai megvilágítják ennek a szláv en miniatűré Vezuvnak legbeusubb mélységét is s legalább lehetővé teszik anuak meg-
országon az összes partoknak intő és ijesztő például szolgálhatnak. A tanulság annál érthetőbb, mivel ezen mozgalom a monarchia külpolitikájára és a magyar állam ellenségeinek I szaporítására befolyás nélkül nem
maradhat.
Saját önvédelmük
érdeke teszi
kötelességünkké, hogy a szláv áramlat növekvését Ausztriában lankadatlan éberséggel megfigyeljük. Indokunk is van erre eiég a különféle szláv megyékben észlelhető és legki vált Horvátországba! mutatkozó politikai földrengés eli jeleiben. Tudvalevő dolog, bogy azon politisai áramlatok, melyek ugy az ausztriai hi vat&los szláv vezetők befolyása, valamint Taaffe gróf parancsszava alól magukat
Tércxt,
Hehe! Angelt életébe!.*)
— Mfitörtéaeti Uasiaám/. — In.: Nyári Sándor.
M -gia Arkesett Flfw«nc»ba, gj
t c»*4«4r mtr akkor UtwioU oasét. A oép ét . mfUAtuk egén ¦ereg?»»JM otí--iot>«B rÓMMiietie > DNM't, ¦ d*$J »o-p"".óiban kitérték »s utcsikoo: de 6 tilosam, a ctpitoktt • btsalmu körben miJDdi: „Esek «.« emberak majd ui fog-j*k hiúm, bug; éo egy má*ik V. Kiroij vagyo* é.an berci^n^k nam fog tet-'lín ' — A nép réatéfSl l*riéat fé*y» l^ad'atáa uiAü »naal kollom«il«D»>bb •-
dyr b«rc»eg aagr ié%juy»\ éa poa>p»-i akarta a caésiftit fogadói iB*gj«aljt '.niv-ti arr>, bogy a féafaattiaop aapok kéafttlateio^B egy oly ü*gy mirm* gi-n tuyl-g ré>s>, aiilyea elölia még báieni léUBUt. A palotabaü HedíOI ctáT i áa, egy kft OttbvB bartUa^oa, M enber, gáoyoaaaarakka* fogadUl * tn-ttert: hogy a eiánáriaa birt l,»ább fíroi reája. Hiáb • a*s e-(tiu magát Miobel Angelo a«a!, kogy hajUtt kor* miatt ai at fáradalmai aa~ gjoa negTÍMitéki a* uUaáat t6bba«Ar
") Ü«é*»yomM c* .aíoiaiU*
j é b« k«Jl«it aaakitaDia, • b >gj oem bitt ! bogy a UgiVaJob vaadég oaak oly rövid I idáig fog tar ótkodai FUreoctbaa, hul a iáiTiayoMágok agétt halmasa létasik, — Madici Oc áTiin j«m latt barátaigoMbb t mikor a moalar aat ké«*deat«, bogy mikor hódolhatna aa^mélyMU Madiei Saa-dor boreaagnsl, Ootávtáo aat T*laaatotta B«ki, hogy a harcieg jslaaleg foatoa ál-lamtigjakkel vak elfoglalva ¦ laae'lmoo-daata aa elvesei 61, m«lyet a meator fo-I K«dt»Uaa oeki Dyoji-oa; iagalább & — Ociáviáo — oem vállalba j* el a hereM>g-' nek arrŐl jslentéat taam. — U ebal Aogelo j as alutaai-áat ujogodlan fog.dta,m».lyb«« ' mikénl biatoaao -lórelatbaila, a harcáig réaaérol egy máaik eaatlakoaott.
Et a kétaaerea riusau asitáa leverő lebeCatt as érdemek beo megoregült mea térre, leverd pedig kéUsTraeB. act a viaaaautaaiiáaokkal a kegyvevatéa i* ki Túli moadva. Eat a kegjvoaatét>t Incjobbaa éraitatték rnle l&37-beB,siBÍkorFloreDos-boa ujabb Uaa«pélyaKre ké4tQltak » a meat«riegéá«ea iguoráluk. Nam a oaiisárt várták ugyao h«aam aanek laéayat Margit harcuigáoi, kit Uadici Sándor herc»eg je^ya« t el magtaak. Már u Üa-oepélyt aoegaiósol*g Sándor b«roa"g m«f-bis'a Miobel Ang-lu taailTáoyát, Viitn Györgyö , bogy kéatiiae el arcsképát, hogy t m«Dyaaa«ooyaaimeg megérkes«ae eiöUalíabsaaeflaatkadea Németoracigba. As«-««eu évbea pedtg Madiei Octafiáa (-elasúiitotta Vu.n-i. bugy jöjjön Rómából Fioreao«b- a aat akarta, bogy egét* idejét aa«a(alj« o^ki. Oeuviai *g7*°w a aiaaai ¦erosagad tiaaiala é>e d»atorméb<» ••>»'-a!6«di«t akari tartaat ¦ aa ahb»s aafikaé-(M.itBhiai diaaiioaeayaket V«an álul akaru amagfaatfltai; Vaaari rögiöa ataMit
IFloraodba, paranoaaak vatt* a feltsóli* U»l. — mart Oclaviaa miad««kor ti«o-gHÓja pártfogója volt.
E oaapáaok Michel Angoica néav* levarölag kehettek ugyaa, mert Lada lába* volt aaaak, bogy bár Faraeaehásbóliem-bar Bl a p*pai trÓaoa, o mégia a Medici pipa ra*da4«téVe kéaaiti feataiéareitaigasi |alkaa«déaael oaflog eaea Begbiaáaoo; leverő lahetatt a reája írért oaapaa, de agy iitaaik, köaoyeo viaalte aii mart aanki-oak t«m paoa«*kodoti. Viaaaavooalt a ¦ixt.aai kápolnába é ott folytatta meg-kaa4ett maakájit. De még «gv máaik kal-lematleo iBOÍdaaa i* fordul elo. UoodUm már, bogy II. G y a I a páp» airemlékéoek alkéaaitéae mialt dagyon asoroagatták » aaiarr, mart « airemlék kéaaitéae igasán hoaamadalmaa toU; j6Ueh«t, hogy a roaat-bM*emft mnlaaatáa védj* aem -Heti mag M>rh"l Aögnlot, baDeroaaoB lulajdunaága, mslyaéi fogva A megbiaáat viaaaauiaiiuai nem tadotu Kaoél fogva a foarí c*aládok tnÍDd mogreadalaaakkel balmosták el, bogy ki ki legalább is egy mflkiooaei bií-joo a meateriö! Innét magyara«ható a Gyula páp«airemléite elkéaané«éDek bosa-aaadalmaMága, amibe III Pál pápa b*le-aat, • I bet, bogy aajat akaratából, lehet ¦aoabaB, bogy a dalia Rovara caalád kérelmére éa rábaaséléséra — mely c*a Iádból tudvalavoiex II. Gyula pápa is uármacott — meghagyta » P'P*1 ífDdá-aak, hogy Michel Asgelot értaaitaa arról. ,Logy ba addig, míg a meatar a pipa A aseauége által reája b sott manaAt be ¦«a fejeai, máa oldalról ¦• oiaakát vállal m irára: egyháxi átokkal tog aajtatai!" Dí aaxal koráotaam akarta a pipa Miebal Asgalot íftrgaUi, hogy IL Gyuia pápa uram Ükét kéuitaa al, - 6 épp«Baég(el
a sixúDai kápolna fr«akóira goodolt, • lábat, bogy a'tól tart»tt, kogy esek fal-dolgoaáam ia hoaaaadalmaa t*«ad. — A maater k^dveileo, barago* latt, ¦ csakis Va*»ri tad<a kibékiteoi, tsoadvás, bogy most a aQrgaiókke! a eaek kö*t a dalia Sor ere eaaláddal •aeoibeB is támaaakodoi lehat a pápa paraooaára, a mi a gyakori aaklstáaokat el fogja haritaai.
Eb he* járalt még ai ia, hogy — va-lóaiioüleg a floreseai kegyvaaatéa. valami ni a p*pai fvoyegeté* folyláa — a Ma-dioi bál leghívebb tiastelójéaél éa bivéaél: Pasieriai biborookaál aetn állott a mM'.er oly kegy beo aainl állott valaha. Paaeerioi bibornok, ki ne na saiveaea liua a Faraeai oaalád egyik tagjtt, III. Pált, a P*pai trÓoos, meginhetAaao viaaaa-voat élatat tolytatolt a nagy érd«klAdéat taptui ott Miohel Aagsloaaoa müvei iránt, lyekct VII Kalemea pápa m«greade l«aa foiytáo kéasitett; egyebekben aa gyoa bidag volt a anaaier iránt ópp agy A maga, vaUmint buga, a Kómában f«i-ttiflést keltő aaópeége miatt khaiánoaaa iamertOrsiDs Qelena grófnő is. S eit ai elleaaiaovet oamca>k éret telték, da aaUlták is. Or*i»a HelaD* grófoA árva l«4oy volt; »*yj» Fraocuaoraaágbaa balt aaag, a előbb X L«O pápa aaoigaiatábaa állott, tokai M«dioi pápát taolgált, amiért a agy liaaieleUt-l viteltatatt iráata Paaaa-' riai biboraok; kéaobb I. Fareaes fraa-cai,a király had*aragéb«o hda badraséraek natatkoaott, a halála alött aaon óhaját fejaMia ki, bogy Rómában balyaazék örök ¦yngalomra a aá«eathárnm«ág*-ról oatmeatt fraaeaia templomban. A grófod, atyja halála alán Paasanai biborsok ¦agkirAaa (olytá* Fraaaaiaoraaágból risa^ aafttárt aa*l«vároaáb. Róaiába, a a hibor-
BOkaál «lte idrjét — A gmsdag eialád termésiateaaa rögtön moaemuntális sir-em'ék íeláilitáaára good-ilt, melyet a oa-vetett lamplombao akart elheJyeani; a terv megt3taa«tt a grófnő nagybátyjának Paaaenoi biborookoak is, babár — mi-kéaL monda — nem okvetlen asdkaégta, hogy a mflímlék a legnagyobb aiubráai-tól aaármaaaók — Easel as'. akarta mon-daai, bogy a maater magvilaaatátáDál Miobel AogelotegyaserUsn ignorálm fogj a, ami — takiatott«l a pápa paranoaára — oem leooa feltüoí; mert a muoka elvál-laláaa Michel AagelOBkk u<yu el lett tiltva.; d« a saáodékos mellosést aa biso-nyitja legjobban, bogy Michel Angolooak aég oaak a tanactat aam kérte ki a 2»aUd A grófoA m*>gbisti« D a a i al da V o í-terra-t, hogy a ni&«mlék rajaait kéatllaa el, ki a biburook és a g-{>faö tudta éa be-laagyaséae né küi kért utbaigaaitáat Miohel Aogoto:ól, kiisiveaeo javi'gatU tanítványa aa unkáit. A rajtok a agyon ia megtetesettak a grófoooea:. ki ezalkaiom-mal igen nagy elfugalLaágáoak adta bi-aooyitékai Michel Aogelo iráDt, ameDayi-beii aaoo reményének adott kifejeaéat, bogy a sseat báromság kápoloája a six-tiaai kápolaát lültuíja asáraya.Di. — Igaa, hogy aalép grófnő aaavaibaa a biú-aágaak ia jeleetékeoy sserep joiott, osakis eaaek a kifulyáaa lehetett a muo-dáaa, ameaajib«B a kápolna mflotnlékei koasAtt mmt aseat Helaoa a grófoe volt le-rajtolva, — Sót egy akkor roegjelent óa Miohal Aagaloi magaaataló muoka sem volt b«folyaaaaJ a grofoö éa Paaaenai bíbor nok néaatére oésve; agyania egy Ca-mtllo Qyala b«tü író a aaiabáaról irt aakáJADak aleatavál a páp&bos iatéate, l eiaje ule Tan a pap» ét a Far-HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1886 AOGO8ZTLS 21-in
ügyeletét, hogy mikor keidódik azon időpont, amelyben Szent-István koronájának egységet államterületét nagy kitörés ellen kell védelmezni.
A semlegesség, melyet Magyarország az osztrák belpolitika iránt fentart, ott szűnik meg i hol a magyar egységes állam összetartó erejére nézve a veszély kezdődik. Ez volt a mi véleményünk mindenkor. 8 csak örülni tudunk neki, ha államférfiunk minden párton ezen felfogás felé hajolnak Heg azok Í3. akik politikánkra elhatározó befolyással birnat.
Napról napra, sót mondhatni óráról órára általánosabb lesz Magyarországon azon nézet, hogy a szláv reakcionalis uralom Ausztriában is természetellenes, Magyarországra néz ve pedig egyenesen ártalmas, sót busztbb időre épenséggel tarthatatlan. Ep agy. mint nem merészélné senki itt a magyarok történelmi he gemoniiját megtámadni, ngy a német osztrákok- megrovást érdemlő egyenetlenkedési ösztöne daczára ii el kell ismerni tartózkodás nélkül bog}- ugyanazon történelmi jog, po litie-ai vezérség Ausztriában senki mást nem illet meg, mint a német elemet, mely az osztrák államot megalkotta s évszázadok viharjain ke-resztül vérével, verítékével, valamint kuknrája fegyvereivel megvédelmezte.
Moet pedig közeledi! azon idó pont. midőn a magyar államférfiak kénytelenek lesznek komolyan felálli tani ezt a kérdést: vajjen Ausztriának szláv tartományokra való szétszakadása nem veszélyezteti-e a magyar állam biztonságát is? 3 vájjon ezen föderális átalakulás nem vészé lyeiteti-e az 1367 Hu kiegyezését is ? S végfll, hogyan tartható fenn a du.lismus egynéhány lazán összekapcsolt szlávjellegu osztrák tartomány nyal ?
A .Dundnluli magyar közmüvtlödéa
egyesület, alapszabályainak tervéül
III.
(Folruiii aa rife.)
32. §. O.l bol a megye eaeko.lyél kflloa tórriuyhatóeigi joggá! felrabinotl vároeokbeo tartja, ae egyeaOlelnek s kil tórriaybetóeág területin lifo legjei agy vidék, gyaliaii egyedire konoa elnök-, tieetikar ia rilesatmiay reeeiiae eleit áll-balaak.
IV.
A»egy eettlel raryoila SS.§. Aa egje-«ü!et ragyonát kepeaikai alapítványokba a rendes ia rendkívüli bevitelek; e) aa nlapitrinyok, legyen azok eVUke akár kieapiea, akár értékpapír ragy magáay-kotrioy, töraeragyoa gyanánt kenel létnek a oaak kamatjaik fordíthatok a-egyeeOjet cniijaire, b) a rendea jovedela mek, ereadan tagok iri lageifi dijeiaov
« ai alapitviayok kamataikul allaaakl aajalkadalt (II a távoli ardík atSrtl, c)araailkir11li'(lTed<lmaa:aiadoaiáayok, miatka oaak laaaikadai kiváau aao-jóUk0B7«<la aUuláaok jorWalmai,
U. §. Aradat jSradalm'k agsatbaa, a raaákiv&liak padig oaak kai harmadraa*-b.r fordilbatak as éti kiiuiffU, aaUk-aagiatoiask t«diaailri; a raadkirtli javadalmak agy baraiadrátabaa a taraaragyoa-
boa onatolaadók.
V.
Haioaag, ellenőrre. 36 §. A megy klr. kurmáay a« egjealUet agyait bármikor megriaegelni a bn aa egyaatlet aa alapanabilyekbaa megaeliroeott caélt ia -Jjáriat illetőleg hatáskörit tul-lipni, vagy a menn/iban aa egy<
milyibaa törUa^ dolgokra. MiadaaUtt
oly áaiut kalló omi; agyatlaa aaello a moWal : oaak a tó aaataa hallatja aa aati taoa«k agyhaagu siaeririaét, ataly mag magaaUbbá taaai a aaabad larmaaaal iaUol magánra'..
Aa ember önkéalelaaa! ereai agy nagy hatalmú leoyaak, a oaiadaabaiónak mnokálkodáaát ai embari Utakban. Éa mágia vuembar, ki Ugadaimari ai litaa
A oaolnak laMao laaaaa •Itaoadaaatl a aOvakadAaatbomálybaa, mic régra oiak a kápráaat jalAíla a helyéi: merre haladt.
•-kumijuilniuul;. rigia pedig Micbel Angelo műrieaetiaekeaeateli eaa-veit ¦ aat moadja rila: .... Nem tudom, vejjoa a mariee miat ipiteea, vagy eaib riae, reSy padig mint foetí nagyobb-e, — 4, ki tftieeiroyaljaelodeii, aa Ujabb nem-aediknek pedig reeere, »ki iiilelu olAdei-de', bőgj legrimekebb m&virel diceóitae areikodáaodel Saellemieek laárnja mig ¦indig nem gyengül a mintegy próíeiaj álomképben látom amim a Seonl-Píter templomot megkoroaiaee, hogy aa oeaeee kereaatiayeigoek. neked ie őo magának milló mftemleket hagyjon bátra. Éa aa magánabb mini a GyuU pipa tölgyfája s arra Unit, bogy » Medici ctimer golyói orapáo a bimbók, melyekből u igeti virágok nőnek, a Farneee háa liliomai. Cemillo a maréul eeonbeo eemmikip nem irt ceilt. aem padig aairt, mart a pi-páaál a babiKlgea nem aikero.lt, minthogy ít a pápa aa rale egy ült egiea Róma épp oly keriabbiratle komoljen mint eaelölt; a fareeei pipa mag liichel Aagelo i.-int ia agy maradt miit volt. Ami padig a Hadiéi báaat illali, oil Cemillo *<ea el-járáaa olaj volta IIik; mert Peaeenei biboraok a feliratban limadiet roll látai aa áltála lieetek aa M.r.Utt Medici hál ellea, ¦ megreliee ípiigy Camillo mial Micbai Angelo iriat iaxább tokoaidoll a»ial oőkkaat.
Ea Camillo Gjíla oljaa iró aa to-• dóa roll, akit agaaa Bomibaa aaaki tea vatt komolyan, bár nagybaa kaagoatatta mély tudomiojitat olvaaotlaagál. Gjak-raa ag*aa ambwoK>porukaák tartott ali-adaat Kóma tarea aa atoaiia, hallgatóit ¦gy fagdoata taaaa. a jámbor a*p IOr«-lamaal ballgatu aaaf, a mikor CamiUa magalágtdra aa oriiai katiiaal, oulvat ali-
lepoe, ragy a meaayibaa aa egye
eűlet featartiaa aa illaat, ragy aa egyleti | Egy aehaay gyenge leceoeeaaa a rubeo
tagok ragyoai erdeket vaajtüyeetotai, aa • lobbi mi aem aararte a B.laUB elró
egyaaaUtlathaladiktalaaal felfOggeaatsoi oaandeaaig4t. •
¦ afelflggeaBteautin eirandaleodi aaabi- : A caolaak aljutra a i» deli &klüg
lyoariaagilateradminycbaakipaal a< e- | agy kia b.lisj kunyki elótl kStott ki. A '
gyaaUiatet neaaoaak aa a.apaaabilyok leg- caeUd lagjai alije aiatra, a napi muaka j
poatoaabb meglartáaáraataaitaD.jogoeilll, ar^dmiayil aegilattik b.bord.ni . oaol-|
haaem aa agyeaftiet falooatiail ia elrea- j aakbol; ¦»¦ nagy feradaigot igiayeltaa,:
delhati E regből e koagyöjiailag elloga-! mert alig na boaa toatnyi kneép nagyi
doil iri jelentei agy példáéra a iöigydlée aigo hal roll. N>gyot fohiaakodo.l a ha-
ronakoao határotatiral balagyminiaateriamhoa terjaaatandi
VI Zirö határoaatok. 36 § Kormiay
liaa, aeOtBOru tekioiatal rétre a oima ka-bokra, a bement a biab*.
— lateaen ennyi al agiaaeredaaiay !— aobajtoll fol a balaat fileaege. UibSl fo
batóaigi iatiakedéa laatmagjelolt eaetía|gaak eaai abban a drága riiigbaa!
kirul aa agyaaUat feloaaliaa, r^Umiat — Hagyd, idaeem; a miarlenhelo
ragyonáaak bora fordítása iráat a 16. §.
latja asttkaigtiaket B majd fog eegilyt
baa aeabotl módosatok mellet e kiagyalna koldeei; kitudja, na in hajómba ie akad' határon. i ket el/ea bel, melynek gjomribea ve-
37. §.Av.elóeo§bea jalaett, valamial | lnaai drágakővel lalilunk. Megeaheikl ea elapaeabilyok modoaitiaii tárgya ó ha-j Oh jie nngaaad mag-d«t aaon idea tiroaatok rigrahajiia előtt a m.kir. bel- kipeetodeaben : aj laláo mig aobaaem ugymioi.eterheafeltarjeeitendok. ' tortiet meg leDkivel aa
38 §. Magyaroméig kHejogi a kor Kányáiéi rieaonyainak oly larmiaaitq ril
toaiaárai, melynek tartalmaaletteaegye-aalet kna.ou eailja feii vali lorekreee le-be'.etlenaititetnik.es egyeadlet mrgaaont nek nem tekintendő, baaem oaak felfag-!-*m mukbdieii eddig, mig aat iamil foly-Ltaetja.
Lt ido alatt legdijak aam aaedemek a aa egyaület ragyunát teljéi vagyoni feleloeaíg mellett a aaikhelyen lakó 12 Ur;ból i* aridinigyaleeek egy-egy meg-biaoltjaból álló bieotatg 6rai ia kaaeli.
Ha aaatáa naetyeaftlel makodiae ia-mii folytathat* leea. a fent megjelelt bi-eollaig alSkiatlii ia kareetlUlriaai aa «gyeafiletajbol reli naeveaAait jelen alap-aaabaljok keretin baltti, — a aa általa keaelt vegyoaf pootoa aaámadáa anelletl itedja. í.t eeetbea mindaaok kik a MUoet előtt aa egyeea>et tagjai voltak, — a a menynyiben rajok niare a 12 §.eaeiei be nem álloitak, — tovább ia ilyeoekal tekintetnek, be ceek ea acyes&let makodeeit megkeediee érdemiben kiboo.it.edo fel biria keltétől 9bóa!allle nem mondanak.
Mami
Mikiit
riiep., a aia. elMke.
CSARNOK
A bakony hőse
Irta: Stroub Pál.
Kjy ksllatDM Anganta-i mUi ki «>(»ola.k lsb«ar«u Umiq «J6r« . Bi l-too nQrkö balliia.in. A tihaaji b«gj«k íikm ormti agfe* • U> tvicik mMérm »•-(ék ára/Akakftl; . kőid lut« m
, p j
o«Tst«tt r-jt*. Mikor . C»rtc»II. iiir-d5kroiDjaioálkiá.ulk-F»r«8». bika',
atAcAg uobráMftt tti«ar«o«két, •• áMláv iuk Te»etr4»-iTol dili» Port- Vilma* i* d« Voltarr. Dmoiel íeiuk m«Kbii-^ kei ¦•obriu, kik » r«n«ket Uich«i Aag*.lo
aermabe rii«ttak, bőgj ott t nett r gj«l«ta aUtt . BŰ rMUarilatát ttt-kosÖlbMa«k. T«ro.étMt«asB ai ol&aiatA kiTiacaiak kost rótt Camitlb ic, ki kö-DjŐkérel lört magioik oiat m% embar-tömegea, ast moDtlvk: „Ha . d«. Rím. diad.lt öon-p»l, .kkor Ciosroj* •tm híá .h.t,* .mikor mecMamlelis . mookát, aat moftdj. deli a Porta ¦aobranaak .
Iatio görög mú.' ,HoDo«t iamored g?4 kérdi a MobréM. .HooB«t «¦«¦ rom mog? Tudom, mart ai Ökör göiögfll be.s«I boazám «• «a értem . ¦y*Wét-s — Magy.rásalot .kart tananj * aaakiról, de abbsi tsttkt^ge rolt Pliniai mflra ir«; sorba jirt* . tadóaok.t, ¦ abot oem találta mag, aaokat öanaaiidla. Afatao Tiatsatért, m>g;ariaott. amit maaok ú adtak, hogj a F»raaat bik. rbodiui >*-kólából karftlt ki, tsanot Apoltoaiai é-Taariskai gflrög ttwbriasok Tollak
hogy a 3. itasadbaa kéuttlt KrUtttu aaftla *»¦ alött. U^ums. C.atllo agy-Mar akaratlaanl U magm^Btatt «gr am barilaiat . bii'o* báláitól.
OraisA fialaoa gróím6«*k %mép»ég pa kÍB'atobaa. Bomáb>a nagy TeUljtára* akadt agj V i r g i ¦ i « oevfl ¦L asamél b, ki aiAbb Kamib.i uiUi F.or«* baa tolytatott köaBjalmQ k' élat módot. Virgíaia a randdnég •161 Floraaasból BMgssököu, riaaxa'éVt R^amáb-, ¦ itt 1-Jtöa«5 Mépai^a miatt koa báalftt tárgj* rolt, . kabar alöbbi átat-
— Kitudja! Mmdea tn«gaahatik. Ai aatharaDg Ugj> c««agaaa«l mag-koedali a kówlí fainbaa , mf«asa«aoiÓ tároii ardobaa terádl •!; a
aaagja
heláae oaalád a ranoraboa ult.
— Ai éjjel aligha ribaraak aam leae, aaólt a haláaa gondolkodva.
— Hogyan lenne, biaaenolyen tiexte rolt aa ig?
— A* egelj. nagyon asürke ködo. ; aa pedig nem igeo bi.teló jel.
— Ciiak boloap i. legyen jó id4 mint ma, bogy legalább erdemea legyen a vá-
airra m«a
. fogáati
Még o4báay asórált4a aláa ahaléai-oaalád fölé a Dyugalom aagyala t«rj-«st* •eybftt hoaó isaroyait.
A h.láas oem caa!ódo t. As «g aljáo la*o aitlrka köd ía.aok*ot ai agéu egat elbontotta ; as ég baragoa tekintetet a tóét B.latoo még komuralib-n (Okröatett* riaaaa.
Még as«lld ia alig morgót', éa a B*-Ifttoa mir arda mosg4*bma iot,már n«R-éreita alöra a kttialgö Tib.r-ekét, mely kebiUt fíil fogja haaogatai.
Muajt Dab*ny ambar kH«ie4etl a ló-boa, • Táluk 'gy *Msoay éa ^yarmakat cii-palra, a partoa lerd o>oln.kok pgyikéba durran b«la dobták ókiti, két ambar pa-<^S *%7 náaik oanloakba ttli, a jo maasaa bakiaértak a tora a oaolo»kot, a fiaasa-tér lak.
Sem a*esi, aem kormányrud aam rolt aaon caolaak b»a, malybaa a baiál bidjára kaidon aoya éa gyermska Qlt.
— Most mir n. ragyunk urai a kas-télyaak ásóiénak aaok, — ¦miat a partra kiértek. Nemeokira msgt.lix * osolaak riaaaal, • meatbatatlaaill odavaasaak.
mUjit titokban folyuii ia, jónak litu dáagandag orrg ar videlmere Dinni. Ei idótSI keedre Rómában kit el-iámért eaipeig rolt, aa egyik a grófnő, a máaik Virginia, — t minthogy a oip miodkit dó jeliemé alapua.n iamerte, aa ilaót elirba len m.gueegben látta tienta-aágának teljiben, a mi.ik.il pedig ea ál-valláaoaeág ia ál-leaatee»ig leple alalt, mely mögött eaonbaa folyutta frivol üet-módját. Virgmia megtudta, hogy a grófuó aponu meglátog.lja a aaam-baromaág tmplomut, bol elhajt aty iának mfiamli-kel kieeitlet, a bogy a templomot teteméé ria.eaiti, — ó aem ekert m6-golU illeni, napmla elment a templombe a a grótoS melleit foglalt helyei, dáagaa-d.g rido6ae bókeiuaege folyián óia aagy anyagi aegilyben riaseeiti a templomot, • bogy maradandó emiikei bagrjoa hátra, megbiata della Purta Vilmo. .aobranai, bogy a templomban kiaaiteen egy eaen-esobormüret. Uchel Angelo eaen trhet-aeg«a taniirányiaak aaoaban nemo ak aa. Janiét, b>nem e .aép Virgininie maga ia »ajíjoa megteteaett, a elbattroata, bogy aa allegóriái aaobormanil a Virgioia aeép aroaál fogja mintául haaaaalai; a aaep eseeony modell-t ult neki, a A a mankát aeipen be i. fejeate. Mint marina aem lehetett tekia'.etlei a ao magánilelire, nem ret'a fontolóra, rajjoa ilyea ábnamirmo, ralláatalan ad alakja megtir-i a rallia •eeate'yeaee; kereibe, — eld'.te caak egy kip lebrge'.', a aó képe, eeamiayi
(FaljL k«f.)
Tekiia lyakasatoUa*^ aoaolaakot? monda a partos maradtak egyike. Hu a* tólségea gondolat. Te még Bálámnál is aagyobb képé rsgy. No látod, nekem aasambe aaai jutott rolaa as.
— Mo jol raa aa, aem aaaretem a akagaeatalétwkat; amit tettem, maggoadot-
tam!
— Hátha Tal6baaiafola.agfcMt.)aBk beaünaket . . . »olt -gyík eroUeletl b»t«-téaaal.
— Nem olyas köaayen bagyjak magaakat ajakoao*ipetai.
— D ¦ oem Xta ! — erositgeték miad ! Nahány peresig még tekia>g«ttek a
Balatonra, s asiáo egyéss kösömb^s oyu-godtsággal altárostak.
M-géfkésett a rihar. Iasooya karar-go urkáa aaágnldott régig a vis háborgó feisaioén, a balámokat por alakjában fol-korbácsoíra. Ssemraki ó fehér rillámok esikáatak alá, mit fdldrangetfi dórgé. ko-retet. A tibaayi viaahaag még kösremü-ködott as égb>r«gjáaak rettentőbb nyíl-ráoulaeában.
A rillémok féajénél aéba látai lehetett a bány.tett oaolnakot mint lassították föl és be as Őrült tá osot járó hullámok Vé^es«Baiiaeailaliatetté3araTaBBÍ. Ácsolnak eitttat; oaak a talao begy ormai töt kiaérletek álitsk ott kedvtelre Besték a lombold elemeket.
(Folyt kör.)
A közönség köréből*) Tekintetes Szerkeszt* úr!
A .Zalai Koslftoy* f. éri jaliua hó 31-éa m*>fjel«a> 31-ik saámában .Tdb-b«8B lepie alatt r*|*ki, a perlaki járáa-baa .Ateiai állapotok" esimö osikkéaek i»gjaleoéae éltil a ralo tények elfardi(é-aérel s a mactör'éatek lalsásáral kaján őrömet akart magának sserasoi.
líagedje meg tok. aserknestő ur, hogy Tál .siónkat ai ig.saág érdekébeu alabbiakbaa előadva, annak köaléaét becses l»pja legkdaelebbi laámábao — a hírlapírói loyalitájt iamerre — biatoo hiaaatik.
Hogy tsk. Tbaraói Koatyál Ferenci járáaaok asolgabirója, felaAbb rendelet fulyiáa a ssoboticsai tár. ssétsaori köt-ségeiben, s így a lobbi kdsólt Darssino-rács — Ss-re eos koaeégbeo is uj tsmet-kérési hely f«lalhtá«a cséijábói hflyaaini ssemlét tartott,ei ig»s! — S mert a próba* ásatások *lkalmi**l a jslenrolt elŐijirók u. m bíró, eaküdiok. éa néhány köaaégi képriaelö, magaaat tiastasségodóan, — a aatreif-cii koxaé;i kubiró podi^, ki a próba-ésatáaokat mint napasámos végeaé,
— magát a legilletieoebbai, sdt a aaolg.-biró ar irányában oy gorombán riselte. hgy *sért a deraaioorecsi egyik elöljáró, név a* érint Jnráes Lakács is magkor bol ta; a asoigab ró ur nagyon köaoyan ér(b*td okból > mak raootoskodó, s felaobb ható-Ságír.l Bsembcn Bsemtal-D mag>Tiseletet tanoaitoit skiabir6>a ragyia .köiaégl >sol-gát" a Ciikkiró aserin' p«dig elöljárót —
>éltó faliaduláaábaa hirtelen haragját fékesaioem indváo, keaérel megériiiteUe.
— A ,többea" aér alá burkolódso't t. Csikkiró árnak — elfiljáiórá előléphetett •atreleoai kubiroja a d»íg»k ilyetén fordulata a kiesé Mv9térréa, a ssolgabiró uraak eseo breviosaaa ialéskedése alán a sírok próba áaátát aemosik hogy folytatta nyomban, sőt ni több as a ián még tel óra j*rásajira a rsolg.biró or kooaija atAn elkatyagolt éa a twrábbi ssemléaél folytoa jelaa rolt. így as e retemuit kosaégi ssolgs, kiaak a tematd bely megrá-laaatáaáaál semmi b- le sso<áaa oem rolt,
— satu térésre öasse n*aa reretetl, sem pedig a rabija Ö*sm o«m tsabdaliatott,
Kuriosumnak asonbaaép-oséggel beillik as .áasia állapotok" eaikkbeB aaoa állítás, bogy nyamoru t polgáriársoa aa orros még * 15 ik oapoo is koostatálta a aériéit s egy aaai keresetéi maakakép taleoaéget jelsett. — A könnyű testi sértésnek minősíthető • rérsé«t oem okosoit msgérimést, miat a o*gy garral felfújt ¦ roass akaratolag hirdetett áilitól^goa brutalitás saemtaaui, kijelea jtik, hogy a de-ligaeru s most már hirnedlé ráll .astre-leoatkisbiróaak" a megérintés U'áa semmi baja nem eevéa, 15. nap maira a nem okosott testi sértés aem ia koostaláltatha-lott as orroi éltai, haaem a kisbiró fel-bujtogatra a .többen" aa**mélyek egyike által, későDb önöa magán ejtett haroaolást osak a lörtéaiek utáa a 15 ik oap el-maltáral mebet-tt orvosi látleletet ma-gáaak kiállitutai.
Köaaytt teati eért4Waek lérén as w rofti látlelet iuml is * sstreleoii kiabiró séraéae magillapit*^ a mi 8 a apón tul aem terjedhető gyógyuláat igényel, hogyan lebi^ mégis oaak 15 napmara köny-ayü tea 1 aértéat meKaiiapitutai akarói, a ai akcor is egy napi gy<ig7uiáara ré-laméay esetett.
Kár mit aaoa twaielt .tobbokaek' ki aeai lépni saját Bettik alait a Byilrá-noesig taréra, mert naes tartjuk a beosA-
leteaség és s férfiakho. illÖ nyiltsággk oassetérható csele ked"U>«k «%J liestviae lót — ki hirataloa takiatél;éaek m*gaér-tését épeBaéggel oem neshett* -I — «|j,t rágalmakká! hiraérben mngharOBoloi ¦ es'án magukat egy nyelrtaai atócaks árnyékába rej'.eni.
Kiráncaiak ragy uok, baki kelUaeast a bisoay'alaa»s«mul jelaő stócskát írnunk, — nem-e egysserü nullára r.gy legfolebb egyes ssámmá nóné-e ki magát a „Tub-baa* ? — Majd meglátjuk ! —
Eanyu kiTáotunk mint ssemtanuk u igasság érdekében és a rsióiisuaágo-kat lartalmasó — csupán esomélyes sér-tegetéflre oiélso a nagy feoé.kel kasdódo csikk helyre ig»sitá«ául eiőadoi, mart t as«mélr»*s asab-daágot »agy ba ugy tet. ssik a Vuggetl«a*ége. magunk épeougy, •/al.miat a folötuos hatósá^uak a j^raai ssolgabird ur U,polg4rt*ra»iuk, érdekébeo hiratáasMrÜlefF oamo**k metj^rism, hanem annak lé.ét as isgága elem-k eil«Dé-bea bistusitaoi tudjuk, a »a*'»g brutalitástól padig igeu ia jól megtudjak külun böttetni.
Kit Sstrebecsen 1886 augussus 10
Bartal Qyőrgy körjegyső éa többet..
A íeoti kösleméayiyel es«a odiosua ügyet e ba.yeo bnlejesettook jeieotjük. Akik még hoxsá»s0laoiki»áünaa, a ojili-téri roratr* utasitjuk Őket. KéaaUokról n tettaok es úttal a kósleméoybas aooyit, Jbogy igeo e.jnos dolognak tarijus: kos ' liss:el9tben áiló tiast<-iseldknek méltatlan 1 meghurc*oli»át a éppoa a sajtó utj.Q. A sajtó a kösvélaméoy orgonums: ig-s ! — s mim ilyon minden hitelképes egyéntol ragy forrásból eredeti Mssolalásnek ko-[ talaeségaMrtlIeg helyet ad; de rissoot jo-' gosaB elvárhatja, bogy essarabibetoa egyéaek s „kösöoaég köréből- ror.tot ds tekiataék olyaa birlapi té nek, ahol a „kosréieméov- neréDeo a bajdut ticís-pinnak ia meg lehet tenni. Kosijai ssolgabiró uraak — kit a fenti s más o dalról ia nyert infortvatiu fuiytao erélyes butgó titllriselAii! 'uduak — mi is egéss kéi-aéggs^ adunk e a^roakal elégtételt.
i _____________________________
i
A közönség köréből*) Tekintete* Szerkesztiseg!
A .Zalai üóilöor" i. bó 14-iki ••:-mának .granus bnlaleaei" caimfi bir-kö»-leméoribeo emliléa rolt téve, hogj egj balilaael a kolera lllneiei k6ai Í0I71 le. e
1 melrnekleíolyaaa aa adatok leljea elfer-
'diliairel kö.őil.uk.
i Ls irint miut atvja aa elbalt odoot.
i kínyaaerilra rag/ok a lakoaaag prorocilt iagaie*ea.ak leoail^apilaaa v«/e.ia baleg-aig lefoljiail nvilviaoaaigra boani.
| KörttlbelUI 6 bél elolt vomiíl Za-
joharidea Quaaiir tirirda tiaattól Fiume-
| Dói aeou ludiaiiiat kaptam, bog; neje malaria-liaban balag ia, hogj a keaelt orroa niaela aaerint felgyógruliaa miatt lereg< riltoaiara rao eaUkeege Megbirá-•ómra farj, no ia 3 kiegrermok I. bó 2-án Íjjal aa itteai pilyaud»aron megirkeatrk. Leiayom akkor miről; gyönge rolt, bQ(; a pályaudvartól lakáaomig rijm kellé i. Dr. Scbreyer orroa ar, kinek a bewgaég addigi lefolyiaa tadomiaára adatott, ugj-anintia a gvógyrendelelek elónu'.atra lellek, aajit aAeete aserinl ketelte turábbra ab^leget ia oibaay nap mulra elöltem a betegéig ileKeaaélyea illapetát ayilri-ni:otta. A beteg időlegeseaaa igyat elbagy-hati. ideje: olratáaaal ia Wltoue anélkül, bogy kai&aoe fájdalmakril panaaakodoli rulaa.Mia:án ferjinek 5 n>pi aaabadaaga rolt, ami 10 napra meghoMaabbiitatot , ei idoutinf. bóa-en Fiuméb. uuton.'ig"1 aalkill ugyan.de a köaeh veget nem go°-dolra. 10 sa 11-ike köiu éjeién a betag illapT.a mínainkibb roaataWi Ion ugy, bogy 11-.kén reggeli 4 órakor fájdalom nilkUI elaaendarli! . Dr. Scbreyer orroa ar aa elbaláloaaa ulia nemsokára m*;-jelenrio, a belrgaég lefolyaairól ia a b«-klretkeaett balálosia okiról (aor ruatölái) iratot állított ki, amely 6 órakor reggel • Hild lemetkeeiei cég k*pTÍa-16jéoek aaoa oaüból adatolt it, bogy tatB-c. ka-i orroa árnak kiabenitae. Laen ar caak 6 órakor ea'.e H"°' meg a balolt megtekintiae rigetl; °d* ˇeaelria a balottboa a baiegtig l»folyi-ainak eliadáaa mollni ogyaainlio meg-emlitrin, bogy arról Dr. Scbr.yar Jrroa ar relóeiinaleg tudoaiti. me«tapini ál^-rit, balloltammidoo alt monda : .belőtt* ¦ Keei! riabea megmoai ia mafát ejielre, elm.nl. ^
Ki b*u rolaa, hogy a temeike-i' kegyelete^ mely caak a ragadói betageé-gek fellipeaéné! aaok elterjtidiainek meg-akadalyuiáaa eailjiból teeadó aaDkaig'l Orin'iakedeeek i.tal okeeerüea babarit-Ut.k, ily fellipia illal caládom ea boaaa lartoaóio fajdalma fokoeaetre, ily mód°s readelutaik el.
*) ¦ revet alaa ksaloltektr! n
') E reral alatt kialeuekert iHUSZONÖTÖDIK SYFOLYAM
Ké-«» «i ludo«í««l raii fa nUk-
b«a k^pMt bclitáM iMriat ast fol-
Királí tintalattal ¦•ndUa
K.(i-Ki>iuiii (piljiadrar) 1886. 4t. mguMtiM bó 17 én.
IrUdl Alajos
K ca. kir. utb. déli vuac
Hirek.
— A iiagj-kaaisflai köm* nép. a :»la' uépiakotákban a beiretásoa; aurasst. •k; 30-tól besárólag asep etnbtr 6-ig, mindenkor regg«li 8 óratói llig, d. a. •J óráiól 4-ikj UrUtnak, mirAl as érdekelek tutteieltai érteaitttetnek. N*gy Kaoi-t»»ü. 1ÖÍÍ6. aiig. 19-é >. Ai >gaaga'ó*>g.
— Bltka életkor. F. bó 18-án terseitek •! Nagj Kapiasán ösv. $cb»p-riDgernPt, ki 106 é<et él1.
— A kabátgirraé»aj módjateaseUe .i »»»mi Dukál* o«vü, oagy-kanitiai r.c^ysi-dú ficskó. Elöiaör beállított B»t Leibetm 5*mu báiáb* (M»gy*r-iHo»áfl)
¦ aooak oubono levő nejét assal a bÍToS Upte mng, bogy ai arat egy ökör m«g-axurta. A megijedt nór Biu'-áa agy vil-gasita'ta, bijjy férjének nincaaomisi baj *, ¦j*ak a kabá-.j* hasadt végig a moit kéret egy másikat, A n$ örömé be 0, b"gy aaoimi ves-iély nem tör'éot miadsa b*boiá»oél-ttúl adott át a aubaociuak egy teljesen jó kabátot. Natryott ne«ett asoabaa, mi-Kor a hal •térő* férje, abban a kabátban ,atU, melyben hasúiról ¦ /oaott meg md'.a, bogy at o*önturá» o*ak mese ro.t. — Daitá*» uram a foga«ial nem éris. c«, h*uem elment Dr Schreyer La-< >a orvoa ar Ukására, a hootevó nejé-aek asi b»sud », bogy ót a doktor ar tuldöUe ide; boncioláion volt- a ka-bája ujja elvére.edett ¦ máaikat kéret. Iit ii kapott. Tebát műit már két k»-bál boidugj'.otta a ravars ficskót. De ü-m >ok*'g pihent baoéraio, mert a p*-oait-lók laemelyíeiiáaa után a rendőr ae^C4»í.b»tn»rkiüjomoiU» moitaroQgy
¦ ledeiLÁ magaa«bb bivatáa után lőrÖ Dm-ii k bűvösön elmélkedbetik a fó-
¦ uli, hujty „varga maradj kaptafádnál I*
— A zala-6grr»segi polgári iako-,*v»l kapoauistui k,ó*«p se-eskrdelmi ia-&uh.oal *.* 1886/7. laueví boiraUaok aag. dl ét isapt. l—S. napjain tartatnak a pulgari iskOiáoá. *t igatgütoi irodab-a A Kóiép kereskedői mi nkula els3 évfolyamába felvételnek oly oo'veodék*>k, akik a gjmDuium reál vagy pulgtri iskola 4 Jislaiyát aikerrel elvégesték, vagy \< u J»bb 14 evaiok éa ai említett oaatáiyokra előirt iaatárgyakból felvételi visagálatot loeioeK. T-uaij tgess évr« 16 írt. Teljes eilataa bari 12 -20 irort kapható. A inléie-oél at 1886/7. tanévben megl-ass aimd a bárom tanfolyam a * taaée vé gén e)ő»sor tartalik ér«iUégi v is* gátat. — A feot'bb jalaett napokon tartatnak » baiuss'áiyu polgári iskolánál ú- a beira-ia«ok. A polgári nkolánál a tandíj 7 frt; Kik latiara ia jároak,azok tandíja 4 írttal
r>bb. — Zaia-E§rnse*;, 1886. aug. 18 l'dvardy Ignács, m'éseli igasgaió
— Egy eredeti kei Írat nyom-dáokttöl valahogy kikertth. A aaerkeaa fi-
aégbe küldött éi adott kéairatok (amin-tudva ran) eredetiben, adatnak nyomdába • tusodéi utáo a kAsirai-stekrénybe •!¦ téve önaendók. A nyomdai aaemélyaet ¦ónak elÓmutatáaára, v>gy kiadására il-<etékei egyéoek köibejöt^e néíkii! osm köteleibeió, söt aat teoaiestigoraas tiltva v»q lgj kívánja eit a i*j ói titvktanái,
¦ a fohélleo bisalom, D«ljlyel a *»j'ót megajáodékoioi laokiák. M-gdobbeDéaeel vettük tehát lapuak egyik doigoióiáná-:ól a hírt, hogy egy arienber aa & eredeti kéairatil matatta fel. A dolgot asoonal ludailuk lapaok és a nyomda tulajdonosává.; Wftjditi Jósaef arrai, asigoru in-veaiigatiora ét intéskedétre kérve Őt. Ett ó meg J* fogja teoni. A aierkeastöiég rítt éréi — amenoyiben a dologról, aa illetL ur;ó- aukan tudumMt vehetnek, — annyit joieolfiűk ki caupán, hogy — miután a> íredati kéaíratok mngő'séae iránt egy nagy f*8méljaetíi nyomda fehlóaséget neotvál-
mlh*t; eseatul mindea kényesebb tormé-asatu kösíemény t máaoiaibaa adatik nyom-Qib*. Eanéi fogva iölüok eaen kéiirat KolamitaS as doígo»ÓUr»*inkit, ae a boa-'áak billiómmal fordalni azándékozókat üe nauia el!
— A8i»tl-tváa-
megtan*ea irán i íiitéake. ^rtekeslatAQ ca.k tiaed joldBtek a így .i*k üoepiea megtartáaa «fm»radt. D» ha •. k-ízdemanyesók • líker eUoaeg ie.yián v.mi* aim ríad»ak. mag lehat alt uaoe-P«lüi, ilUiiUg egybe lehet kapcsolni a Budavár v;M*av«teléoik 200 ik évforda-'Oj. aegüneptUtév 1. Iga*, hogy Buda-peiten oitiágoa Hosepiesaég l*as erre néa-f«, de videkrö! osak kcvasen vehataak • í-b»n réeat; nagyoa indokolt í^aas te-tiái egr oly mosgalom iadftáaa, mely ea-?«k meguncpsléaéi vároaunkbaa ia l«he-vö*« teseé. Ugyanakkor lehat«s -----
ZALAI KÖZLÖNY
1886. A0GUSZTU1S 2i-«a
S.t
itelai a« aaaepi
királynak* _____
ilfdom-
borui lakoa nejét a toplioaai FQrdfiba knl-dötte. Midda aa At vivó kooiis kaaafelé, nag?áooaaa jOtt, ut k&sbaa egy gy>logo« imber kérte: v»nné fel fit keoaijira. Meg-Miiéül. KéaÓbb megint agy gyalogossal találkoactt, ki asiatéo felk«rsd»eU a kocáira. Egysaer aaak as idagaaek a kocaist megtámadták, »gyoDverték, a visbs dob-átk ; a kooeival pedig slillaatak. Ért«afl iéannk as*rint a tett*iek már el vaaoak
[0gT..
— A oagy-kaaisa*. hat oestálya polgári fi iakolábaa as 1886 — 7. tanévre a beíratáaok aogaaatoa 30-átÓI s««ptem-ber hó 2-ig esakdaöltetBek regfVi 9-13, délutáni 3 — 5óráig a polgári iskola helyi-aégéb-a. Ugyanékor tartatnak a felvé-eli él javit* viasgálatok ¦». N.-Kaa>saán 1886 évi aogaestas hó ld-éa . Af igái galóaág.
— A kAvetkeift gjáaijeleatést valtuk: Gyarmn'.by Eaater mmt oije, Gryula, Joán, Er«i, Istváa, és Emma mint gyermekei. Tbamm Frigyes éa Sii-lágfi L.joa mint vök gyiaaolják. Bakó Samu földoiriAkoet, a^i muokás életéask 65-ik évében leiujó bírtaienttAggel haoyt el esivitélhadétbea folvó bó 18-án es te fé< 10 órakor. A boldogaltnak bült tetemei f. b. 20-dikáa délalán 4 órakor fognak a helybeli sírkertben as ág ev. egyhás iseriartáiai aserio^ örök oyuga lomra tétetni. K»lt FelaÖ fUjkon 1886. aag. hó 19 éa. Blkeieagjea porai f«lettl
— A nagy-kaoliaai polgári iiko-iai taatoctalel által miaiasteri •agedély-lyel rendeseit ieáay- aofolyamra as 1886—7. tanévre a beiraiáaok augaasta* hí 30 ától asep ember bó 2 ig dé aláoi 3—5 óráig Atskösóitetoek. Jelentkesbetsi a polgári iskolai ig*agatóiági irodában, ftlmtáa . N-Kanissáo f-látiiUadó négj oeaiálru p >lgLri leányiskola Ugye jelea-leg még » magaa mini«iteruniQ<*l vao el-intéséare, egyelÓra az amli-ett leány-tao-foiyamot magnyitjuk ; amint aaoabaa a polgári leányiskola m»f;uyitbatái*ra vo natkosó ministeri eagedéjy leérkesik, as általunk rendeseit tanfolyamnak növea-dékei a polgári iskola III. illetve IV ost-
,tájyábt falvétetnek. N.-Kaoiuán 1886. éri aag&isiai hó 10-én. As igaa^aióoág
— A €aiajl«oleiét, Nagy-Kani aá nak est a sokisor magénakalt bfii^e ta vát a nyár folytán dicséretei asorgalom-mal keadetiék eltölteni. Har mindenki őrü It
Agre a legerősebb járrinyféaskek el Imb temetvn; de moat a munka (nem tudni: mi okból?) egyaserra f«n-akadt a a siükebb t«rtHetr?6aasesaori'Ott oarány-vis moet ageas törteim-»t képes les ia vis as többé, hanem valami ondo-. i tó, söidea, sárgái, felig pépállonanya v« gyi ossselétal, fertőstetd gások fétske m«ly a kórUÜ-kók egéia«4g. állapotát bi sony eróeon veaaélyeaten. Jó voloa az et töltést folytatni as emelkedett partréia planirotása által is. Hajálos vétek a kór has előtti területet parlagon hevertetnt. holott a váró* kevés köittéggeJ épp«a agy parkiroshaiaá, mint a piaristák elÖlti IQ r«t. A kórbái előtt sokkal jobban aaukság van a befásitáara, mint b*rbol.
— A m«gy-kaaJta«I isr. iskolák ban a beiratkosások a jóvő tanévre f. bó 29-éo, 30-án, éa 31-éo, 'valamint as«p'. lén töriénoek. Á rendes tauuáa aaept 2-án vesii keadetét.
— SierencsétleBiftés a vMutoa Borsait ló nerencaélUnaeg történt á aagy-kaniaaai v»inti íllomáion í. hó 17-érfil 18-ár., menA éjjelen. A fUtó-, illetőleg géphás előtt egy nagy fordító korong van, meJylyel a géphásból kijövi gépel aaon iráoyba fordítják, amerre atainia kejl. A fea'.i ejeleo ^gy ily fordítás alkalmával aa agyiic tuióhaii múikáa éppen * gép índitáai irányiban állottá a fordító korong megkapoaolásával volt elfoglalva, m alatt a gép megindult a a as>re ncét eo embert föllastitra, derékon katté vágta O t rögtön elvéri-tt. HulUdarabjait a hhlybeli kórháab«Mállitották. A vissgála folyamiban van.
— Ab orfli. ssioésx-iakolÁbau i bftir»tá*ok t. é. »«pt«mber bű 9-éa esQ-törtőkön d. a. 3 órakor kesd&tWek, a három napon át, minden datfatáa 3 -5-ig, basáról«g dseptembsr 11-én f»jestetnek b-. A jaleotkevo' növendakak fölvétel visagálatit ssvp-.ember 13-áa, hétfőn d. u 3 órstfcsT t«rutik, ugyaDoaak a taaodi WyiiéfíboD, kerepest nt, a emse ti isio-bát Dérbái. 'II am A felvétali kellékek : asinpadlas, CiÍbos alak, tusta kiej-tfsü c*«ögí hang, ¦ kifejlett testi alkotás mellett, (melyről a főlv. viugálatoo je-lenlevoorvoa ad véleményt) l-g«lább 18 évet kor a fé'űakaái, a bat<ött 15 év
> leányoknál, mi hiteles okiratul biso-lyiuodó- — Siükaégea továbbá aaayi _nú'etiaég és iskolai képsetiadgrdl asóló bisoByitváay, mennyit a megjelölt kor ban mindea müveit ifjútól megvárhatni Ások. kik aam esfllöik vágj gyámjaik kitéretébea jönnek, a asdldk vagy gyámok irá-beli boleegyeséaét tartósnak magukkai hosai a jelentkesö aóveodékek oaak lör>éayeaoaaládi aivQköa írathatják
b« Baafvkat. Arra podig eloVe is fi<yel-1 ¦estet as ifaagatóság mi»daakit, bogy aj betratáai és fölvételi díj 6 frt, a beiraUe-aá! asoanal lefis«:end«; fölvétel esetén pedig as évi 30 frtnyi landij első réaaleU 10 frt, melyaak fisetése alól eltő éves oö-raadék föl neot mentetik. Végül saakséges m»gj«f;yesnQnk, hogy ai operai aa*kra osak oly jeientkesÖket vetltUk föl, kik a m. kir. aeDeakademia magáoéafik Unto-Irama 111-ik osstályáoak elvégestéról bisonyitványl, vagy annyi késsaitaéget matatnak fal, mennyi • aan oastáiyokb-n megkivántatik, mely esetbea a m kir. se ue akadémiában magáovisigálatot tehetőek a aieanjk folytán nyert aisonyitvioy alapján as orss. axinéaiiskola I. op-raí-- itáiyába fölvé etbetik. As igazgatóság. —A siegéDyek ellátása. Ai uj
kösaégi tórréay életbeléptetése alkalmával a belügymioiasteríum körrendeletet bo-csáto-t ki a törvényhatóaágokhof, bogy utatiua a m-gyebali kössétek elöljáróvá gait, hogy a asegénvsk ellátása tekiateté-beaasagéayaSpot — h* eddig nem volna — létesitaiBok. A leírat iseriot figyel-Qa«stetend6k a k&a«égek a törvény asoo readelkexésére, hogy » ss«frények ellátáia caéjából ahatóaág engedélyemeDatt egye-(íilbe'nek- Amennyiben psd'.g egy egy-aégoi SEegéayaUp láteaitéie matatkosnék ssakségesnek- asiráai aaját batáikörúkben iotéak ed jenek, s a botolt batároaatot a netán beadandó fel folyamodások kai e-Kjattjóváhagyás végett hostá mindenkor iarje«s«sék fel.
—F«atoa halároiatot hosott leg-j utóbb a pénsugyi kösigasgatáti biróaág. Kimondta agyanii, bogy havaiamely okiraton a bélyeg máa tin ával éa mái kéi-iráaaal v-a kereeitül irva, mist am>ly«onel as okirat iratou: a bélyag •¦ okiratra bi-rói ag utóiagotao fólragasstűttnak vélel-Le>ik.
TátrafQrrd«D a termestet remek •*épeéLflib«a taodoklö e kiimaukua gyógy helyes, mely ai ödflié»t éa ssóra-kosájt kereső kót6n«ég réseérói évrÓl-évre fokoaodó mérvbon kereateük fel, as utó-évadban oly iotéskedéeekat léptettek ételbe, melyek e fürdő látogttáaát igen caakély kőitekesé* mallett n iebflta4ge»eé tessi Ugyanis aataistua bó 25 étói • aao-bák jnleolflgi árát feléayire tsaltitják le; ily módon 50 krosasobák ia 1-saaek k»phalók, a legaaebb, lagkényalm*>s«bb berendexé^ft asobákára p«dig 1 frt 25 kr less. A fürdés iáimén tatemei^n olcsóbb Isst. As éielrjjo-séat illoioteg teljes ellátás, tehát reggeli, ebéd (aégy tál étel:) 9 vacsora naponkénti 1 ír. 50 krért less kapható. As étlap isATiot, élk«sésnél p*dig as árak aiintén jóval le-asállittatnak. As orsság &aas«t vaiati vo-nalaía ¦aepiember hó végéig érvényei me-net érti furdfi- év&d j->gyak adatnak ki, 33°/s arltangedéssel. Üt as oaareodeseua iegkedvesóoo idöss k lévén, ajánljuk a kűsöneégnek a kioált előnyök falhass ntlásái.
— A budapfatl áJlawikósép-ipar-tanodabaa beira asoa. 1 évi atoptember hó l-*ón»pjatói 10 dut napjáig tartatnak, a tanalóknak a be<ra<ásuái ssaleikkel vagy gyámjtikka' kall megjeleauiök.
AfJŰamcgyei aitaiánuatanuAi testtt m-g) ei koag* üléeét f. évi aag 26 — 27-én
__-EgertsdgeQ ;»r-ja; réast venni stáude-
koso iigtárssk a deli vaspályán '/» r^>1 ár kedvesméu; ben réasesOlnak. Haaana-latba vehe^Ó a II vagy 111. oestájyu koosi. Igatolvaay aíuiirottoal kapható. A jegy aug. 24 — 20-ig érvényes. Ssállia v«gatt a Z.-Lgerssegi polgármester árnál gyűlés •lóit nyolcs nappal kéretik jeleatkesai, Sftmagb 1886 aug. 13. Báofi Alajos, a megyei tantestület elnöke.
— A. Mla-egei-saegi polgári iako lira Tönntkotólag as a hír, hogy a nagy méltóságú vallás é«- é* kösokt«lisö(fyi m. kir. minuateriam f. 1886. évi augues-tus l~éa 2S6B1. illette 28684. ai.«. toifM rendelete alapján vele kapcsolatost körCp kersskedelmi iakola IIL érfolyama as 188*/-; tanévben magarfitandó, s egyatul
jas 1887. -dv ju.iai havában a 111-ik év folyamot »ég*(5 növendékekkel a keres ke4«lmi akadémiák és valük egy«nraDgi kösépkareakedelmi iskolák réesére előirt lárviwgálat (éretuégi vissgálat) meg tar-aodó. (Éljen!)
— Telekkönyv Letenyéa. Tudva levő, hogy Letenye kocaég képrieeifilee-talete folyamodott aiigasságflgyiDioUste-riumbos, hogy a leteayei kir. járásbíróságot kegyeskedjék telekkönyvi bíráskodás aal ia felruhásni. Erre már m*g érkesett a minisit. leirat, me'y így ssól: .Ha L«-teoye ©¦ a letenyei ssolgabiróeághós tartosó kösségak év«Dkint200frtlakbér-fis«tést 10 évre »1 fogadói és butoaiUni hajlandók,
, Leienye Vaj) telekkönyvet. • Thaaay La-jjos ssolgabiró a minisst. leirat tartalmát as !érdekeltekkel köslandó, e hó 8-in érkea-letethivottÖesseLetenyére, mely alkalommal a leirat feioivastatván, Málios J*oos j ügyvéd, Lacskovita F^renoieap. - plébános, Folly Beriaiao tiastartó, K.alivodt Já-Dosgyógysseréss. Hajgató Lajosgsem«nyei jegysó éa Vismathy Sándor gonosányi jegysóa mellett saóltak, BOgy togkdtaa-.ék el as évenkinti 100 írt lakbér-fitatés osak kQ%f kaphasson Lotaaye *^la4k6ny<
vet, mart eaaek kaasaa nagy a népre aéave; b Csigáay Bt alán éa lupéi Bors JÓse*f m hajlandók a fiutéftre, mertagy mood-ják: a kormány más helyeken w állít telekkönyvet és tart feaa a kössétek segélye nélkül, tehát állítson ott ia ! Erre asa-vasás kő*etkeaett. GySsÖtt a ta«n fin-;Anka 'nem kell' párt. T«iy saolgabiró indítványára szonö*n as Ügy végleges eldón-téseeiöttmégasegy*s k ősségek relém én y«i határosatafogbe^sratni, melyet a jegyzek kösöinek a ssolgabiróval. — Eian gjnlés második íárgya lett volna as A. L^nd-varól Letaayéra vesető u:vonal, Mur-áltai ^Kttkáaáljmagroogihréaséaek m.í-lobbi kij*vitása iráut megindítandó mos-galom, mert a köslekedés akadályoiva v»n. Asonbaa STaatica Benő megyei aliapán in ügynsk tárgyalását feleslegessé tette irtérte'ü'ván a bajról, aaona*! megtette, aa intéskedéit, hogy a megroogáit at ki-jivittsssek ¦ hocy • kö'slekedé* mielőbb helyreálljon. V. F.
— tliaár. A Balatonnak K-^fth-ly-'elé esd réeaében — a kóaömígesen hínárnak neveaatt növény — keid nagyon elterjedni, mely mind a tengerben levÓiar-gassam valgare (hajónyüg) skadályoss. s csónabasást, htlássáat, de még a fürdést is, mert as éles növény össse vissva vagdalja a fürdöiák lettét. — Egy sxa-kértókbol álló testület most taaulmáoy-tárgyává tette a Balatoo e véases növényét ¦ módot keresnek, hogy e növény mielőbb kiirtható legyen.
— Tanodái értesítés. A n.-kaois*ai ksth tŐgymnaaiumba as 1886/7. Uoévre a be iratások, valamint atttlvéteii és javító viasgálatok aag. hó 30. ét 3l-ik«o és iaept. hó két eisó napján tartatnak. 3-kán légi as ünnepélyes „Veni Saoo'.a' 4-kéo megkezdődnek areedti el6adá*ok. A helybeli izUlŐk figyelmeatetnek, hogy gyermekeiket as I osstá.yba' f. agutst. hó két utolsó napján bejegyestdtai iparkodjanak, mert a kösépiskolai törvény (XXX t. ci. 17- §.) értelmében 60 Uoulónál több egy ogy oastályba fői nem vétethetik. A fógymn. ÍKSsgstóság.
— Flgyclmntetéa • tiaatviselő világnak. A folytonos ttlésiéletmód oka legtöbb eseibsn a máj- és alt^sú b>jok, vér-
ódal*s etb^ melyik ellen Mo") n odt 3id>>'s-pnra b'stoa b*ta>aal h.-inál a"k SaétkQ d*s n.poa a u'^nvétttt! A. U>)> oe. k>r. ad* r- ss-i ti.., (ryógv-s r«*» ál'al Boo>bea Taobl-ub-o 9. A vidtk^n mia dan g?ófjy-re' *rb-n éi íű'i-rn r -tKnáé —
cyári j^T^-y-"*! *• »'á.rá.-T«l kér-ud\
— Kövesselek a természet mtó szavát! Midőn a természet nossza téli álmából fölébrcd é* miDd^i.ütt duzzadó aj élet fejlődik ki. miedea-kinek arra kellene gODdniai. hogy a téli időszak alatt testű tűben föl-halmozódott, fölösleges, föl nem hasz-DÜbató anyagoktól egy alkalmas tisztítószer által megszabad a Íjon sigy eleijét vegye sóit suiyos betegségnek, K czélra a miodenütr elterjedt s legjobb hírbea álló Braodt R. gyógyszerész féle svájezi labdacsok (<ap-httúfc a gyógyszertárakban 70 kr. egy dobozzal) iegmelegebbenajánlhatók.
Lapveiér és kiadó: KZALAY 8. FaialŐi sserkeutfi : TASS ÁLMOS LaptuiajQoaoi: WAJÜITS JÓZSEF
-.*)
HATTONI-fél»
-LÁPSÓ |m»8
-L A P L D 6ÍteTe°pböl
Franzensí>adban.
IUZ.ÁFFÜKSÖK Crljrlt. Bser lezél t* »é«1artf«k «l&4UiU>Uioz.
OSASZAKFOKRAS-SÓ (Huhajtó).
BiMkUdii: Mattoni Hurik FRÍKZENSBAO
Kattoni M WUle-niL
*)EroTftttkl«tt k^tlotekért sem Tili&l felelóiiget a sierk.
Gyógy - szappanok
Vanta Miksától
L?^Q^w%^% gyógyszertár az egyszarrahüz
VV^y^ Prágában.
s^LMassT> tintu. alul vizsgáltatva és ijánlv*.
KAp*lyl «>a»p*M (hi^»«J n«iipp«»). NrvkUli ra parailUk fUfa, ' . áarak ti kr., 1 darab VŐ kr. - Fut*-fél* atCusv/ny é» l*b*M báatalaak ell*-ol mippia. prch.lt bt.te. m ^or, hátain. Ára I Crt. - Kátran>-«»Bppa\ii rák-, kurpa-. lakinadu^ itb. film. Si kr. BLátr*a)-4.1vr<-i-ÍB-nKappaa. tyi-arrab. iák ,i *,,rmrk,i .udul U kr. ( trbDl-»k>pu, rrrtáit'lraitn, 14 kr Hrd-«»ppai
rtáf, aaaplo rí bérkatri (ll«. ti kr. TajiiBiafluppaa, írjkiirpa *ütm m amJa'IU «*r U kr. - Ef>f-Msppa«, lajaöiriito <-i apolo, U kr. - Flv^ii-igappu. ¦" idrrrraritirrrr i4llö*a hat. li kr. «Iyr*rfB-K*pp*H. li-«n«oaia»b t*il«-t««>->ia»iam. *• kr. Brmor
a>«uif>f >ikoi aapaakratl haaioalalra. 4t kr. - lt^>i-n-katrA«>-¦¦¦pp«B. a«kv. »órii»t«'i»rB»k rllr« líra alatlBB*. Ara liij. - B«rmx-Mipp«B. ai «rri»ia tliilatalaaiacal. ¦ajfoltsk. uratvk rí atri«-araok rllra. in U kr. KÍHph*r-*fappaa. t*?,. ftlrrardriPtt kor itb.
rUra. Ára (4 kr. XBphtol-HKMppMB. mindfaiiraii bnrkUlrtrk rllrs.
Kaanato: Práfsr Béla lyöirszertároliai N.-Kannsan.
18 év óta ösmert
BtiRGEKféTe orvoTÍ
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvoai tikin'élyek álul aj*DUit Auastria-BtagyaxorssáKb&n, Francsia orssag, Hámetorsaág, Hollandban, Schveicsben, Romániában a t> már tii év 5 a fóuj*-« sikerrel b-mnki^tik
min aenuemü
mint sxinte ai arezbór mindenfek- tiututaiaus^
ellen kuiÓLÖsen a rüb, as idült es pikkely imaor a köss, a BÖmár repadvény, a fej és ssakál eiien, » a máj tolt, úgynevezett resfsorr, a fagydag, a Ubin a gyerm-kok vaiamennyi kíilaó (e|betegaégei elleu. kinek mint a bÓrt tiasiitó moadóiser ajásltatik.
Ára darabonLlut huHzn&Ut. uíasltüMsal eíj fitt 35 kr.
i. Berger-féle kUranj szappan 40'/, a löméuy fnkátrányt tartalmai falsitébb gondoiao van kéa*ii»e t lényog-aen külnnoosik mioden egyéb, a kereskedéaekben előforduló kátráoj-smppanokuil. — mert esen atappan 35°/0 plicíerin anyagot UrUlmai, üioom illaUioresve
S CsaUsols: kikerülése végett SS
> gTogjBiert4r»tb«n vüígosan Barger-féle kátrany-azappan
kérendő s ügyelni kell a z ö : d csomaogláara. ííótmeri okmánnyal kitűntettetett a bácsi w»w>tkozi ki-
•IliUtM IR»3 b«ii. Egyedül heigettet a bel- és külföld részére:
A. HELL otínz. Troppau ta" tíLrí?lí<iL*k"4
Pragtr Béia gyógysserésinél.
2733 11—12
í
iHUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. AUGUSZTUS
OOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOO00(
o
Árverési hirdetmény.
Alulirt föbérnökség igazgatósága pózéról koihirré teletik hogy folyó évi gncilBZf. hó 23-án a délelőtti órákban a nempthy i és auEQozt. fau 24-én <z alsó lendvti uradalomcoz tartozó korcsmák, bormérési 6 tut jogok, vizi őrlőmalmok ki-ebb nagyobb terű eti szántóföldek, rétek s legelők, — nem küíÖDben az ez éri makkoltatás és gubacsszedési jog nyilvános árverés, - vil«miot külön írásbeli ajánlattétel utján bérbe adatnak.
A kir. kisebb haszonvételek s földbérleteinél a bérleti idény 1887-ik évi jauil&r ho lén a makkoltatásnál pedig f. 1886 október h» Iáén veszi kezdetét.
Az írlejlés a nemptby-i uradalomhoz tartozó bériemé nyékre nézve a lenti-i. az alsó lendvai uradalomhoz tartozókra nézve pedig az alsó lendvai gazdasági irodában fog megtartatni.
Ez utóbbinál tekinthetik meg az árverési feltételek is. Ab Alsó Lendra-Xempthy
!8;>3 v — a ur.ialmak föbin>Oki»c«
PEZSGŐ
Mflli raktár N«flr-K««i™»ii
FESSELHOFEB JÓÍ^EF uroal

Q
Q
OO DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
NESTLÉ HENRI GYERMEK TÁP-LISZTJE
Tökéittes tápszere csecsemőknek és íyenge gyermekeknek.
V e:ary doboz 90 nr. ~w Didz ok-levél.
ARANY- -. Számtalam
ÉRMEK ÍgLg&~ bizonylatok
kiállításból.
tekintélyektől
NISTLÉ HKKEI SÜRITKTT TIíI
doboz SO ltr. ~M főraktár Osttr-Mag yar or Hi/ig rénBére:
BERLYAK F.
tofy KaiHua:
Feaa«lb»S«r Jizaef í. Roa.nt Id Adolf k«r«akedíknél éa alafyaroraaif Baazea
28M2-1" iiertiraiban
c i. >>>
ii
.fi 3
¦fi ví ? S
«ss „; 1 I L
"S te X UÉ
-^ 1 2 =
aaazaaaa ,g s
c ¦fi » z
¦E .5 >* !I S
5* 5 L "- ttSOJ ¦at "e* Ma -* s
§L¦ •a > 55 OC ¦ti a ¦5 •s s II
'i
a

| Nag i
oooooooooooooooooooooooooooj
o . *
8 Árverési hirdetmény.
A Szt-Lórinczi uradalomhoz tartozó s alább felsorolt k rályi kisebb haszonvételek u. m. a Baranya Sz.-Lörinczi vendéglő és kis korcsma a Nagy Vátyi korcsma, — & Somogy Istráodi vendéglő és v&sárjog minden javadalmaik és terheikkel folyó évi
szeptember hó 38-án kedden d e II órakor
Szt. Lórinczen a föuérnőkségi irodában nyilvános árverés utján fognak 1887-ik éri január hó 1 tói 3, esetleg több évre bérbeadatni.
Az árverezni szándékozók a kikiáltási ár 10 7,-át az árverés megkezdése elótt óvadékai letenni kötelezletnek.
A bérleti feltételek a fóbéroöktégi irodában bármikor megtekinthetők.
Kelt Szeot.-Lórinczen július hó 15 én 1886.
L-3t 5-* A fébérnSkség
ai 1886. évben kötött uj bixtontások ösatge 244.829,014 p-t.
' Az egész nyeremény a bizto-
si tottak közt osztatik szét.
I Minden kötvény három év múlva
megtámadhatatlfcnaá válik.
Du'iáDtuli kerület vsérügvntíkBrige.
Fltcker Sándor
2771 19 -• uroil N>f-v-K»loáD.
OOOOOi
SWADLO FERENCZ 5
VII ker-, alsó erdő-sor 3. szám
Aj*ólja •«-b-d.*lai*ioU, iujt^Uu. óümfikt-dó lárredünft-lt vott aciéllrmrzből ; toTább* >rabad>*lmsiuu U as;cck é* tölió é-» 8iellÖEteté«Í kályháit, í-Umioi küzpoal/ bt>r«ndrié»eit, t«j*i »i*b»dH.Im« sse-not, egj »*gj* több beljit^g ssáaira, m«!y uióbbmk kiilónosaa lj épüeiek-oé\, iBkoiákaal, kórháwkaái «.b. n 1-lAsieLéaael, v»gy t*oiiő«ie;é» ael tt ül
igon ci^lasnrtlen alk»]mfttha'Ók* Ajánlj' továbbá valameaD^i •»¦ épitét t«*kmib» tt.rt"tó munUu, agymiot: épület-, ir.t , é« sterkMeii lakaioi tég*l éa Tkkolat f«lliu*ó f^^peit kovÁ-
oao]t VHitból muokáit. WtUkirtyák és kl.t«*av*t,iatk inyw •• htnwatvt.
2804 13-52
¦vjv«r»'
Equltablf
élttblutorttdMrnanág XevYorkban alapiltatolt 18á»-bei.
üiitosiiisi lőtf Isii. érti. 3l-ti 911-212.521 In ii ,, „ 169.4U-13I Irt
moll SÉ
l hl minden doboion a fyárjegy frgy > »mí éa MOLl, A •ok«zoro».tó eiég
uyotraia látható
Exeo porok győri uógjhatÁi* mtktet gyumor-és !>«--b»teg*«ffek, •mészc^ai oehéx*ég<?k. alte*tb^jok, ^->imorxGrc«, dugnia*, laájbaj, vértoialáa, artoyér éi a .eajknloofí.ébb nőt batajtági:k eileu értiudek 6t< foljtoooaio oöiek^dó «lis-mereib -n rétí-enal- — E^T ced*'*. dobos hasmuálAti uuti-
tÍUAl t fit
Raktárak M»gy»rors-i.; m^4 n B*v<>i<-U!»9>.b gvógy.r^U-
rábao Ca^k Moil-féle kesiitmény kérendő MOLL A fyttyaieretz es. kir tdvari tzi iltt. Beet Stidt
Tiehlufett 9 Nipoota «étkü!dás utáovét meliett 2 dobosnál ketesebb
nrm küldetik
KiHlaMrat MOLL A. irhtz Btetfeet GlB fofUlkoiisomi.il íojt» ax Ho Moll t Je S«idlitx
miodenkorr* t k.váuok 6rte nKivé'7 ¦ .Iiteu fiietae meg'-et es*k a gyomrot jóvá ét ÍA köucvövé te»ik.
T:>Kt«Utlol Sttlakt J»n F. I.-]k*-- Ho nftochUcbao.
LegjobD bedörzsölő szer
IV, SC-ttí
| é minden meghűlést betegségek ellen.
Csak valódi bt nir.de» iWi>g MOLL A. védjegyét ús »liiráa« *i»eti. bOtavéojr, rum, miid <un-mll e^tazaggntás vi b^cuiáaiiál. burogtttái alakjában minden térelem é. »«bníl, d^gat a'wk gjulUdüfeiuil Bulaöleg »i*i«l Tegyit.e rögtöui ruiaaallft, bán? t, k^lika éa katmaiiéanel.
E|y ivtf ára .uuMiatl alau .iitl 80 kr t é B&kUiak ax «r«-iág mioden neremet^ njóy.iertár é* a»Tánviru k-r«akedésb*n Caak
Uull-féle ks. ,:n.>-Dy itArícdv MOLL A fyéflyutráw o». kir altvari tztllité Btcs. Staát, TieWaahM 9
E I i HD • r í i KOLL A. gTÓgysseréax urbat Béén.
Kttünö Moll-féje frAbczía burtc«u éa aója ridékeman hibetlenill működik KÖldjóo nekam 60 fl»tgg"t, tnir-1 az emberiség gcgiuigire ké^z eut ób«ju>» urt»i; rn*«*'nEái Mély U.xteiBttel
¦21ZQ 2-6! Hajraaf lelkéax Uicholu^an
Tavaszi gj'ógj-itás
Nyári gyógyítás
Őszi gyógyítás
Téli gyógyítás
MOLL-FÉLE FRANCI BORSZESZ ÉS SÓ
oooooooooooooooo oooooooooooo
Q »¦._.. ía ......
zigeli gyégy-íürdö.
HAMISÍTÁS ELLEM ÖVÁS!
i
X
* n
«
IC X
X X
x
«g verve mint valódi giessbSblert is.
Ilyen
helyett
:nek gyakran na* vizet adnak el giesshabli üvegekben s giesshübii gjanánt, sőt. borral ke-
M MtgkároMtás ellen csaVis a sértetlen eredeti elzárás sliá rendi) paraftM való X QaSasI- —h—t (Maian h««Otva éa t .Mattoni GieBhttblcr- törvényesen védett X Hyan jegy pontos megni.^ií.. A.w_.___
te
X
X n?il»
jegy pontos .ü*mÍS".A5Ot " "J- 'Pá^'Oáljiat ertclBébea tSrvénjesen Olddztntnek s a hamisítok ne»ei
MÁTTONI! GIESSHÜBLER
nviHanoíságra hotatnak; forrásom fogyaaztói és barátai, saját" érdekükben felkéretnek, elífordnló há- S X misitási ewteket tirdomáíomra homi 28C6 2—3 2
i MATTOM HENRIK, ciHHHAdinta. i
Budapest főváros köivetleii köxt-lrbcn
35C R melef »né»i forral, porcielin-, m-rrány-, ki<i- i» köfürdík tu- baayliétrQlíkkel, nagynerfi kert, 800 tfljet kényelemmel berend-'«eit dóba l*r figin terem, kai- éi b ifödilupok, telefou, távirds Ct«-kí>t;etA»»el. naponta ien*
Kéraiaktk aelytk bIIm a sarfUtziitU bévviz kMvné ercdaésyayei hu ¦¦itatttt
kOfcivénv, erimÚT) bvbatiUok, tjpbui uiiu í«ll>'p' küd*». k, t.ábák, cwu b»u-ula*k>'. cionutút itvtUeti b»rok»t e* kfltsfir.íiek.t kOvtd eÍTÍI:o*i»ok. Fii-dalaM b«g«k, ntereTeuéf, húdét, t»5rbá*i»ím*k, TÍ»ell«*i nt:fai«ftic«k, méu- e* bÜTelj--b*nUlin»k. Uéf wri ti figyaim**tétjük a t ex. kötonte^et, bcfj k "i-g*rt*>a vlliaati fird* r«ndC't«t~u m. Dr. 3*r» Itfajabk rtadszwv u«riat, tnelj » k(ftzvén\w, ciui-ii ét id«r*« báoonmalt, Talftm ut a húde»«k v* % iicbiás-uii a fdrdéMe ben igen kaiba 6* ¦•(•d (yígy««ikDtt k< pe«. A h«vT.m b.l.Sli-tc ereaméojnyel hfc*.vai,Ulott: idUit gj»n.onniiQtoil ét Alhat- pae^ásokoái A uig«-!¦ a tm K)'<^27*E*'>Ár< el'átr* miod-uu«mü itriny v t«ieJ Keuütlü orrul: ír. V*ri*f-Bérletrkcé) Úe7 » fUrdE-, mm: * a,enetjfg>ek ejíjütien tí.tálánál irlttu-i- — A t.igeteo Lki faníÖTí'ndeg.k a fflrdö baaz. mlaiánii ei a mei,n-kéi Ifib é.zMülDek. A f5váro»^l Ararki.it keL»-r kftiUkrdét.
l ty'ny tartama nvíj W i iíi az<rp I»k4»ok m«KraEde.é«e : a irlg«t»n a folagyoiöií'gi i
O
0
s
o
0
A margttttmígeti felügyelÖ*ég.
oooooooocoooooooooooooo
Egy, 3 utczai és l udvari szobából álló
II. emeleti, csinos laki, f. é november l-til fagva bérbe adatik.
Bővebb felvilágosítással fzülgál 3867 2 - í a The Gre'Knm
Waidit* JótMCÍ köm.vn^muiAiíLKAl Kn, 1886. Aigiszn.? 2
> ;i/ ili
ZALAI ÍŐZLÖlt.
A magfi
a»ye«EJeí\ a
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
1 kaúrfik mék.
v -j-? t íi.d Lerfckí4géi diaa b*
Eaae* a kaiaiát (ntuet um-
•»•»•*« a kg-
ala-
itargrtiaaeaMrj Mii in etak az .4a* W , u i . :.r sanaa* liitfcrnit ei- tírtéiTéa. az *aaa ttltkia. K.we:. j^aigen. taaetdt- jfclrfi. téretné* kétkee déri
í-.r.nt u e&si tar-aétlatti ra-; angamkt iakas a j_2 -i.e.tt. íeitanozuiaatataaraav- k»tk»«ás. Az aret i: -ürt.:o» aaagánl. Vabaai kitét'takre a k9etaek, a .. - .- ucaataranaeciaataegT-itÉzttattéka a kantatgaak ét rekaav ti^ .;.;.rt.«íTa»»-iié"i.»SE!arjá-. taearaek: a aai a keséi aea ki
ki o*p- aarcz et a»a; a kg- I Martra az éraeieaaek- Xagna ae-•j.a esetet woaWww tasacaaéget kéz iataa aataaaatg aaegttafátzaai: n -.a-am. aaaaea leatcaekk ca8 tajjaa a vdaak ajajat képad ke .tC enuc aéitai Wy, cgyai» taéü egféa karátaak-c tagj eHea. :i-> . vaaVa egi^kb ta*í kdje- tagaak ? Ka a UrOméMjt {• acfig i aannaji ai iafiirt rfcnaiani tartbaéan!) ataéeeki
Aj ,éa* taakiag ajat aagt a% taa> t eaaél iagn diéai ax egy-i ,-Li..;. aatal**. rdt; ae araiata a* itaati kizaiMB ét két egjjaaft ti:; -i •«¦«« Mkaaea érféareatk. tanalgáta igét taksav aeai errék a.: Ltfiíiatkaa. Az .éa'-aek eaea auat az alakeikaiás icrteite uf< a Oitétka araJam tagy aú>- A asgiagatt ét dvatatlt an i~-. u satét tertaati iegíakakk ka txaa a iTTja.xiié^n. a te* ici --rmfifiri-'— -r" - v-*^'r ftrayi íélrrtrteal; az e. a Ur- es kifaénd nlá

le jara • »*»
¦eirird ,an". a augak Saka ataaaait!
S Hat ataaakra keOeat tekét fek-etetet aéUáaJ1 "*¦ » liraiaakai aaralt; ttakrt
le
ez, Bitarf Laj»ttél. az ¦intT11^i aaár aaeaaaac-tak agyaa az dajta taéa ét aratóét
atmt ért tá «Jr iaauc traiaiiafl.
ke atrraL Sagjaa taaai édattalj a
•flagra aaát. taaa- fcél" -éfT tattna
az egfeuaaekea csat aagásak az b. Hagy ktadjaaia] kaae ez a tar- kasza*. Ez a i
sic^c éHaftfn t táraat áet kazA«l t^afará* tánaéaaaa «' y. xi*. ggy\fi-iatn. aaVaaea a
A ta^t éajéieL a táját érieke-' tai kjejteo. ie
- aiain «gretct kzzará awéaa sú. — figr-egT
ua» í csat & «gféai eaSjaaén saeta aaeQtgytét dtg arra. bag}
¦i, aaker mtía nadkeak wta kéaadt
Tflág» !{Maai! a>alaa<a.
< igr aaMiaüaa tt a tiiai^fagÉi Vaa ai
aMl; «c:aiÉa ratcaetee hajoa.' A . ¦liaa ihiÉ wi,nil mijtméaf |
a liTaiiliaitaa aetflené jaMgkiaKtai ta-aat
éatiaMJ hag; a au taratTttaajal
autéat a ________ ______
•*¦" * aiTaaek. atelrekadi
kérate*-
i- íf.. taj.oiaia ét a katariak atéeit aakat teanek
.« az üt t aatiataraUa tai ix kataL kaái-k.rf.i:
i oea- kfaé lehel <araiai a
k. jáWci a urutserfO taatatat
aeinsea filnaii n kagr au«i -iizaai a tánaáakeKbaa el
iagra. — WkéJ« t az
¦a, mttj in laz An»v4
kíkéjére aéx*e t a ataat lett. ktej taéa aaragi kaanat igér. aaidgea ,éa* t eet-aa* . kani iaaraa » aagnt «a>-kTTtrttatgi aitket. Xaejaa téTctta a tárau aak aaat. kaY eat a küBáti awrt uiiaaitjiafiiinjik •o káOtttv.— kmáaitfaaii taaia-úk , azt caaat faaak lirtMtíiiill ¦eg arat lilagKjit ffitt ü^a aaaz-a tta-:« aiUMéar^eai oa- mka aKaaaaet ataajia kdl m&e
dai aaraaaaaaf eaél wAaatatW linlíiil. De UHa-ket ex a kaaaaaa d; ctaaad, dy
•k njiiiwt aM|^B|aai aég a reaaeas iráaii éraék tej-'laatlin aátdéH nraipiaijtaál ta
•aatátal letenaen antalkara tett kaka-rakatat, alék- és tartraotat s a ouattai vitéxaíc *» anaüaasa;
Tár cxt.
>- F
tnai. —
^a. ii II- fci a(7
'. m mumkm mim: tokrái aM.
^ — • ic
in a-i*. Itta ait*-. dnllja • • 1 P
. -*. a.
»' L |_ I ¦"»¦ fii ~ " —a<- ~ •¦ f-
"> A«c»a fal^yalai «ia« 4a
"¦ • a> Mla. Tana. Taaxaa nj
: fctraa&ek^ aaaa *j —wmk faafchiamr
w "laiilii As anc CamJia
- .- i. «•: aM
i ggraik, 4 i. m a-kan aa mí*i
¦ **t; réuktx it frataa axtrOal-
l ^ruav faág. a k* aj awaraai a k«
vaw4ar« bar karea-
aj|;, atar-. a a^uk*. a^Mia* kaaVtaJtn
lak L Faraaca
»« «.. • E m**mk avaMOakj
• alja ét. — ft iilaii t «<k Ui
if,i •¦¦«— akia««ra{ti)taa«lr- — 4éc- aéaidara«,««Vi*" ~
ka» ¦Ward'á^ Párta C«amtü* aiauafajajMtl F
é«aaarl * &.
kaaT* U0 - at*r*». A laa*. ¦ kaa
>rak E*áb- i, •anénk, ' "
r^úk.4. ai»l«.«l
mé w fcai áá^aic. a a i
O aaa^aalg
Fáma. kiabü
a aa-i.
f, pr
fciaté ltnkill. a a Ke«ai Ua km
FüraKaksiTa ka4««a*r a«j
br aat™.^«a be O
U-a«f
»ága» Tágad m*r
Málta Sto4«r bar
aaa. ag.aia»al a aitaajikat feji MM. Alla«á kés airteh jihaa Taanri rak
Kefcal Aagala a Tataiba, na. A táfcar-* ~ bafy
4
:nlá éráakkái hír a beSára aiiia ia. *>aft áB-afa^yat- b^r < a n^c «.a>i.j.
jabaaía • aaapUtlaa ttgpaV VaU. A alliiait araa... a4r
T«TÍI ¦ GkiU
réíj.i ------
ki
fcaan,ba0 a>ir aaU
1*1 b>a»..ré-.4alal,f airftb aba|i a.
if a-r»^ Taaanra I airaOali %•
vaflaljaa a, ajaf« •
kart TÜMti
ri «w>'^aóau A Tart- -
aajil
44(» nh.i au Mat aUainl tgj kt-
•Ti' ' *- i aa SttliCCi MrtlWlUotru'iul a M^bal
Uhi a¦*!¦¦¦ 1 as «ra(a«>at>a
laiál ja11 USZONÖTÖWl t VF JLT AM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. AUQUSZTDIS 28-in
képzeltük; s még igy is helyeseltük, merttohton a crél lebegett előttünk, ami éz esetben : az eszköz gyöoge-ségét feledhette s megbocsáthatóvá tette volna.
De mily oagyon és kel lem csen csalódtunk !
Kgésirn komolyan rendezett és figyelmet keltő, gazdag kiállítást találtunk, mely csak alig fér meg az óvodai nagy teremben. Két hosszú asztal; négy (a falak mellett vonuló) emeletes állvány telistele van a hazai e nembeli kézműipar szebbnél ezebb prodoctumaival Nagyon tanulságos ez a kiállítás és itt Örömmel, büszkeséggel töltheti el minden honiért melegen érető szivét annak látása, hogy iparunk e tekintetben is mily szép lendületet vett s mondhatni : virágzó állapotba jutott.
ís a kiállítás amaz eredménye, melyre az Egyesületnek Hozandó hasznon kívül reflectálni lehet s ami azt az Rgyesület körén kívül is áldásos hatásává teendi — ]már is nyilvánult. Nag}-Kanizsán eddig ki-zá <>lag külföldről importált játék tárgyakat áriltax. Most Rosenfeld Adolf nagykereskedő ur, megtekintvén, a kiállított tárgyakat. — azokat igen jó minőségiteknek találta s 2H fajtából nyomban, nagyobb menoyiségu megrendelést tett. Ő lesz az elsu. ki a gyermekjátéktárgy-ki-állitis hatása folylán a honi ipart
lap'uiaidoaos ur bolti helyiségébe étason óhaját fojesteki, hogy a ,Z*lai KösJouy • legutóbbi asánauak késiratait tterntoé átaésni. Wajdii u' — amint ő aekUnk m >odta — ast hívén, hogy ll*ln ur lapunk dolgosé'ára a, At a nyomdába utasította. Itt a lap- és nyomda tulajdonos engedélyére bivatkosv*, elekért* lapunk 33. ssámtnak kéairetait. A kadétet köi-leméay késiratát megtalálva, magával vitte »esje! l*gyverk«velép«tt bi Farkas Ferecct urb>s, ¦ kérd<*>re Ton'--. Dolgosó-tárauok k*jeleuteitf>, hogy asmal a köt-letnénynyel sértve f-nki atnos: mert sem név. sem határoson eaet abb*n folem'itve mncven. Hali* ur erre ast mondta, hogy mindönki űket (Haiti Istvául, Árv*y L**siót éa Ssignthy Elemért* j;yanu*i"j* ; intuháljak; tehát minden áron 'iss-tásódni sse-einének. Farka* ur, — ki példásan békét lelkületévsl (tudva levft-!«(•) még h»jasái-v«tét által sem savarná meg as europt* béke egyensúlyát, — hajlandó vili a kedvekért minden leh"-tot megtenni. Halit ur tehát asopaal papírt ét i.onl ragadva, a kŐv«tket* ^nálunk eredetben m*g!evö) sorokai vetette papírra; .A roukaiámuokban .botrányos éjjeli cs-ndháborit4»ok" stim alatt kos-ujdoiiságunkat — miután as abbrni fog!a!lak a tényekk"! éa igazsággal ellenkeznek — a sserkeastoeég eseaue' «iss-.vonja."
Farkat ur kimentett*, hogy t torukat bemutatja a tserkeas'.oségenk • ba as kosolni hajlandó leei. oek> nincs ellen* kifogása. Hí asonb-o * b^fou'a'oti • ro-habilitúrs ttánt irara nésve kijelent-*:* ük. hogy a kérdétea Kösleméu/ * u-r-ke*»:Ö#ég fek- ottége m«;:*tt tétet *ea kosié, iránt c*ak i* veijnk k->svetl-nu-(Itb^axéléi m*Q ny íUtkosha'uak . i* t. i. Uu^-r u<" Kijileati, b«<y a toi*
Xagj Kanizsára hozzamint rendes áru-' P*°-a*ul *«" • iu<*t«nreréa, »*m ig*»
akkor a Sserketttótég ia ily érteleub-koim fog ; de k<>il*.méayé tn>r: flóbb é* maa ".dalról
ezikket. Hogy t többen fogják kö vetni, az kétséget sem szenved, ime, a messzebb ható eredmény !
Mikor tehát ezen kiállítás párto
t paoaatok- j toi. F*rkaa
ur ©ooéltogv* tudaiu rla'ia urr«l, hugy
lását a legmelegebben ajánljak. egy-|Mti*J nMtá«*i» iráot úttal a hazatiasságra i« refl.*cttluak ;:'1*rkei»uw<^ EEt
EEt
K » ^ . ¦»»*«•• »••»*
t«ttek, b<uam a sZ«)a" ÓA
„ilnill.k .oyi;,.„r..41,.B ."„ F.rk...
Ubln haDgOZZék cl |F«r.nci, dolgoKl tu.uak .1 «n irá.ji.olt
Itt Tan a tanév eleje. A szülék ] k..»|.m«oynjr-l a<)nk-.T,k uob.ionjiuui, legtúbbje személyesen hozza el gyér-1 ^^tty ''k^i »^mmi vád o^m HUth^u ; k ók °"m verIék * •»l"B*"r>>k»i; d* m.vel
FnrtíK« ».' hir««m elt-, hoiiy .f
hirli
mekét. Kik eljönnek, ne mulaszszák
el e valóban szép és példásan rcn- mé 6M ónBli| hu m% ibb%u f
dezett kiállítást megtekinteni. LissáK,' |.t, „Ártéwket az ó .rciab* vágjAk vit«s.
Szemléljék, hogy mit és minőt képes j Arr* a lelj«aen önérteié* hangra
produkálni e tekintetben is a honi i™*'1 Mt hittük, bo<y Ungár ur talán még ipar, s legalább máskor n*>m adják a > c«ku8>»° ié^d-tt é. sím nála, .^m drága pénzt a külföldi silányságokért J ™^<>^«^UJM^
Ez a hazafiasság a lehető legolcsóbb. 'tuIiI i?y « ^serk^stAs'/uek'n^rnlit kV
Csak 10 krajezár ! |l>ltt*tég« ], ü(l „m. nésvj ayiiatkotni,
Fájdalom ! talán a drága honfiak !»••«>* legutóbb n*m iör:éntsalug%ter*-réi. igen sokan éppen azért nem látogatják,' Ua**r ur*} •lün'>an m*g egyat. mert ez nagyon'Ns olcsó.
e, toló a sövetkesó
ernd^ti késttatban megl-v\, ¦yilattosatot adta ki:
A salusitervefő ur.k. j .sIn.ikw.t.-
Már tóbb i>b-D ét több oldalról vrt- j \ ,Z »U" M asánébtn, a „Nyiiiéi*
lünk pana.it at iránt, hogy. éjjeli nm'a- r >vaiban me^j^n* cikk igaal.laa volt*, tosűk a csendben ajugTók ablakait «rí- m,ot férfii arra késitet. hogy a v.lod; sen tneg-megsor^-tik. Legutóbbl^tigy au^ lAnirillj.i i..n^rtM.^m
elaö napj.ibeni F*rkai Ferenci ur. .apunk dolgosétársa.
lgo-
Folyó év tordu.ó éjj-lti
1
aiuutxiu* boK -árM \) -ére lortéut ucai Uctrányok-if-mtaituja, d-* a botrányok érintve va|Ak. Éjf^l utáu kor, ablak redSmönoly
dék ur szintén uanaatkodoti éjjtli nyu- álul galmának ily ként torlén, botrányot meg- a«anis
hsboritása miatt • n*gyon --------' L " '
arról a lapban ia té einék goeówrsuuk nevekel n-m emlue'
említett volna is,©lballg»uuk*)lna,c*Qpa|»ar»meuiM11 , A fó utcián. as ablakot kíméletből alatt tsinlén dórorabóUeét .c.icsám !" -
A több oldalról éa .öbb alkalommal |m mié h^nií> kifej«éaek«t bekUU tortám panaast i«kiut tbe .é«e. fölkértük 1oi„ uUjUm 6 urM*,,, .kik .ng*. m«g-dul«^tar.„nt,t, hogy Írjon *st illetőleg ' U,„, ,4eosL.k as ablakok alól.
g gva, /fc 1 ó, ablak redSmön oy ha 6or«««í«í dörömbölj .itték v4 gU. hogy mlué. Dol- attnémitUketett e.»b<ri Uttfuk SonJol*i. d^ ba Ei fölkeld, ^ elt eJki^lrtinek kttUii-|
g j g
egj h,r-kóilein4.yl; a boíráojo. éjjeli I dóklálli
Éo
a-al, amieAknl mélláo
- n
lBdta
ar*caokat, kikotk m,gl.m„rm k ib
mrgérderoeln^k, •' H«in-fél" kávéhisb* követtem • u'.t amia.'.ka. olyan botrányos mulalosátt. f8lkbév*llá.ára asóhuttam M Aket. mely gyöngédebb idegsettt n.'.kr- -vagy EleD kÍQlTO fe),^ilUiril „ ,;
g>ermek.kr.végs«>. i. leket, - m*ll*n U„M Hali. Istvánnak .senert m«gnletaek.
A bírt Farkat ü
g
.Botrinyo* éjjeli cteodb 4 bor itatok. Több oldalról paoaait vetniük, ho^j éjjel caavargó lumpok, többayire uraciok, bb lUi f lk
g oemeaebb
Halia Istvánnak ismert*) el I magát, a mánk A r v a y Lásslónak megirU a követ- BeTMle m-g*1, » harmadiknak n*véi lem jfgyesiam m-^g magamnak.
Gsen cetfet a sui«gálatb»ii l«vó F*r-kas Ferenc* alkapitany urnák jelen int-6 monda, bogy a reggtli órák-
p y ,
mi fog alkocia hiányában k b
asnal töltik kedvókxt, bogy már nyugalomra tért betét c*alád»k ab'akredÓin botjaikat végighuiv* v.gy asokou drt-römbolve oly botrányos lárm.t u'-nck, hogy as álmukból f;K-iast'oU nök ét gyermeknk kéué^be eare ét remegve alig ¦¦¦írnek újból nyugalomra térni. — Komoly családfők oda nyilaikosuk, bőgj as ily otromba k-dviőllés ellen, mint leg-hathatótabb ssert. — ablakdetskftra kétsi-ftt töltött pitstolyt fognak hassnáln', • bt as-áa valamely jty sviháknak golyó vagy
y y gy gy
B&rélfuródik ahaaába: a« 6 dolga lest, bogy hogyan eméaiú m«g. — Külónb«n a k6-söoaég oyue Ima érdekéb«n ajánljuk a dolgot reodóraéguak figyelmébe.*
A bir mAgj-Uoéa«atiOBéhány n*pral .nyÜ-tkosó" urak üalia ittváa úx beáihuitt Wajdiu,|ogua ftgy lapunkat
ia több tekínUtbeo érinthet né, •sUkaé-gaaaek urtottak a»t egé-s bűén Wrní. hogy eljáráiunk eorrectaége — amennyi bea as »laó költeményt k.bocaatra. •• TiMsao-m vootuk — a fost előadottakból viUgotan kitűnjék.
A tserkfeitoség höaölvén velfiro Uagár Ignaoi ur nyilatkotatát, valamim as etetnek ngéssnn tárgyiUf>o« leiratát. — Arvay Láaslú Ilalis látván ét Ssig«thy Klewer uraknak a .Zala' 34. stámában, elUnnm iatésett knslemé' ré< mond*di valóm van. Ung*r ur nyilatko>*'.abrfl a a aserkessto-tég leírásából konnyu megítélheti minden titstán éa elt"euUtUnul gondolkodó «mber: vájjon at liie'o uraknak kv»liL kálbatlaa tám.di-i mádéra jog<>suU volt eV — hogy as én fljarásom, — *"g7 ** vék m gbélyegs.Vw'i1 — s bogy joKuk-lan állott-" a n-m ia nikik ss*nt, d«oke< most már megiN-i*' kif^jf-séi^ket aresom-ba vitasavágni ?
ugvan tortént, s annak »1 követői \ r v a y áasló,Halis lalvan éaSsigethy Elemér ur.k v..Wak. — Ast mic talin itagadha'jik, hogy ITngár ur abiakm-d-'nc nem Ók. vriek v»lt m-g. m<Tt arra nésvf ssem-éa fúltinu nincs ; — d», bogy fó-u'ctan >'tk dörömböllek, nolini pajtán .kissól.ások" kiaérnLéb-n, ast :ag.d-niok nem lehet.
Ast álli'j «k, hogy én nevf,ke min-¦ rtl lud«'.iam. — Netn igát! Még a előtt is t-lhalI(;»Uatn. —
ban tegyek jeleméit.
Tamastkodva arra, bogy j'>Kvéjf«-tt ogyénakkel á'lok it mben, f-leal"g«Maek tartottam a hivatalos j^len éé', mert vártam, higy vagy j-»UotK"snek: a kihívó felstólitáa által elklWetott -értéiért elégte telt követelni, — **8J p^d'g az éjjeli bo'. rinyért ig*solni fogják m«gakat; de mi után est as uracsok e!mu'aasto:ták, koi-bejöuomm-1 m»gjnl-nt a ,Z*l«i ', csimű hilyiUpbsn a kérdene s nagyon is
yp kősleirén
roitA
y
ért tel«losté<
p g
rényj amelydoÍl' igas-r e vállalok. ' giM&n 1886 aug. 23-án Ung<tr hajós m. k.'
Miután ¦ ,Z*I%" .ajilttAr' éb-n ¦ urak által fe'tsinr* vert <>di Baerkeatto*eg«t
Hogr a gyann mégi* (as ón hallgatá-dacs^r* U) -lleuíi^ irányult: as ép> o*m C'odá'hatú, takinive, hogy Uu-gár ur őket H^L':-kávéh*sban, ^gy-k«t ssás nnbor el.'ttt (4 amint nyilatkoralá-kilünik) <>ly .kihitó, módun »ió-ta f-1 n^vAk m<-^ mondás ara, bogy ast dfn valób«n óoértf'e* ^gyén kést oncsapáau' v«*hitte rolni; t e j^Unnt egyátalán nem * nyi vánoetág kisáráaá-val í>lyt le. — To"ábbá maga Ungár ur ia tudtomra adta asóta, hogy miután lo-agiat kötel«tégöKa«k a kihivü f>íltsolitis í»soltatáta által nana te'.lek elfget, t\ ntgvoa sok h«'yen emlilt'.te n^vőant • a lefolyt éjj-li bo'rányt.
Abbeli véleményükre, a-oit maguk-teb'i't^g:m Ífaoi táplálnak, egyáta-lán semmi sulyt unna t-tktetők ; as nagyon kösönyöa dolog e!o.l«m, hogy azok a roppant ünérs^L-s urak, mit tanauak t«<het-aégim folo!. — Erre nétvn (habár B vlám prófétánál |obbau bimulona hirlapi m*g-¦tlátukat é* ttilitcikai nagyságú kat) ők«t kompu«usekui el nem iá
Sok tf-twe'-lea verg'*>dé«t <m rugdal->'átt mKgmosniyugtam már vi I ág-él e-nben, nng kenyér*-in |«va elfogyó1.t:
CSARNOK
A bakon y hőse. Irta atraub Pál.
(Folytatás.)
A Bakony erao k >t«petáját, nagyobb tiastátoa egy várkastély karon tornyai nlkednok ki a tsáaadoa ták kösöl. Még a 'Örökök id-*jéb«*n épúlb-tett, m*rt alakja épitéts«ti modora aaon korra mu'st.
VaUmi un-pely t«het a várban, sort minden ablakán át gyertya fény hatol a rémen rrd*i sötétségbe.
M»«t négy lovat köseledik a kaatély-; ugyláitiik ismeri « Ujat mindegyik, mert egyfinsten, minden le'.ovtás nétküi fdbnjárathoi tartan *k. A vunó-bid atonna1 l>s>törngsók at ad varra vágtninak
A nagy teremben ot hat rav*at tekintetű térfi van : amint a mások belépnek, ki*áncsian ugrálnak fal, • körülfog1 Őket kérdasgetéankkel osiromolják.
— Minden jól van, — mondák Most már eddig ott nyugodtnak a Balaton lenekén Soha tem kérdi tenk |: kié volt « kaa-tély. Mienk, már; élhetünk b »n savi
laktak, voh-e 'akásnk valaha ; meg anyjára itcaak ugy emlék esett, amint mellet i« ült aranyoa kocáiban, ¦ tőle elragadták. MegQ»ragudott a ctiliagbeliekre 1 »1 határost*, hogy m"gbünteii 6ket mint anyja gyilkosait asért tehát rabló leea 6 ia, hogy odajuthasson, bol ások vannak.
Vf-} T" •¦ emberrel, ba álmában roaasnl bánik vele valaki, pár Qtpig ia tud arra baragudni.aki p'dig olyan ártatlan irányában.
TapaasUlbatia bárki hogy aa atomban elkövetett bántalom mindig nagyobbnak, mindig érsekeajebbnoK tetliík ; a tsere-l«m, a boldogaága földöatuli magatttr»a oly édet, oly üdvösitő, nem lehe: kife
jesni ast.
(Folyt köv.)
A közönség köréből*) Tekintetes Szerkesztő úri
A .Zalai Kóslooy* í. é. 34 ttátaá-n«k .Kósonaég koróból" oimŰroTatában Fritdi Alajua vasúti ottUlymernok úrtól egy köslemény jelent meg, mnlyre — amnnyiben b l ftödé
i j
nga
Ekkor fi ngyroáa kesé<.
E^ész éjjnl ssólt astán a teoe » jár iák a tán csőt A beké* ösvegy birtok
rablók kesébe került 1 éten idotíl fogva a Bk l ldlb bló
y
ar- érinti — tájat r^ptiauum ét as igastág i érdekében felelek. Enol tanoíom mát tsorongatiák *****U ~ biT»UÍ0i illáimmal fogva -a köaö t^gnek it, mely a téoyetet »i«-tsvlyeaea ide-oda oavaró hirltp. kósle-ményekbol tem a valót m»; nem tudj*
B*kony lett tanyák egyike
vegiedelm^iebb Kóroyó-céo, s még
abló-
A b.koovi r.b!6b»od»
ta az efTAss duná
toh*, tem megnyugtatitt n«m uy*rl
Téoy as, hogy H.ldL a t-me'.a\9té«i vállalat migbifotija nálam au*. 1 L.-eo mmMiMm^wti i_o__ déleint1 megjelent éeZachandeaü isttávué nem*ka; fal' •»ö-. Fr^dl Saerena halálát b-jalentvée, ' egyúttal rriy cédu>ác*KÍn a kÖvetkffsA fi r .katkéíb-wiuMt*: nZaekaride*Git4ztáiné t ai»tony$4g ti ir több fc-íí óta iáxtai6»9ztkö ött gyomor it bét-
labbi Vidéket! it ki volt l Iád annak,ho^y ha l múnap.
b«o tar _ _w__________ ._____ .
h>ába kísérletet tettek -ifogatáaukr*. nem txüi t\Udi S«W
évrt öival. midőn aselroll'testén Cseléd" borontottak hossi, rnegkóiösiék s *t<
nta s, negkoösék ¦ smüket
kö ve, lóra Ühetuík, s vittík a Halálon ' hu!:.-tsemiei a partjára C<-k iu <ti<1ták még m*K mi t-bb^n tíijesiieu tórtén.k velük. Segélyért hiába kialto uk »enilf ór*bos
rtilt as. i
As -lorsott kastélyban már ssásadok6a>6a" •***9*t*H. *•« éÍjél ^*yhnU. A "tzy g'ófi n-m*edék lakott, s ugy ¦4.'*«W oka Morvadin Dr. Schreyer pálya í ss örökaégképno apáról fiur». As orvot."
*gy, kit ijonost c-eledei a halá'ba ta- ! A jelentést tudomitul vettem, d« n,.-
on'ak, elvonuiua él. kaatélyáb-o nyolc »tin a keselA-orvos ur j«l«nléeé&ol * k«-r neme, • így a halál valódi oka kiveh« 6 : nem volt, föltettem magambin, hogy a l»hetó Inglnlkiitmerete-sm. Híve pedig a bttll--rMgy pert sok bes kötve
ia, rorr u^y lem hallják mag t ily ké- : nmuseii, o»n»u aufgó« intéikedétt éa elmar mindenki oékét magányába ca*-: jAr"1 'K*jy'Ö á-lgaimal volt ttándékom-
a körébe vonult __ : ti»o elvég"tai. E kozb«u asonban (óbb
Oh tehát a háborgó B.latoi t-'ején,' »n egyénnel talalko«:«m, kik att kérd«z-lyukai caolnakbHn.oveió nélkül . . [ Mily t*k tol«m: igaz-e h.»gy egy nö as állom»--nju helytel; tudni, hogy a h.Iál el- ton cholerabao balt ro«g. MidÓii kijel-u-* >tien, várni amint réme. arcscsal teitam, hogy erről botsam j«i-atéa nmm a fis-lg f-»léjc . ! érkesíU be, ci<»d<!ko*á-.uk.t fejesték ki.
Ki tud:a, hogy két«er-n-*é'.len lélek' *¦¦ l]J "l»longó hirek által ioditl»l»*. Tan most a halai révén. K.. tudta, hogy a »«°nnal rlnsentum a hulla-ssemle lejesi-hüll-nseg kél á'.Hotatot táisit^tl a b stot t*aére. 0 t a halott nőédoa-atyj. as ud-negs^mmtsülé. örvényébe? varon fogadott t töljöit velem a raT.tal-
Ntíhány perei mulea a ctolnak félig hot. Kérdésemre elbeszélte körtiWny-
bántam koikutonáíkai ; sot magam oltmm nlűdtor. — D) már köt katu ;oromb«u is tud'am, hogy a botrányos
éjjeli Cf^ndt*v«ri» nem tinztiaaéget «»-itrh-ts való dolog. — Annál tajuál tos-
•abb, hogiy tcik as ur.k es< A el-mi,
8 gjmn*a ami, 4 -gyatnmi, t^hát öos e--ii l6 évi fanto^y*aion át s-m vették a
FrtjnoirH »f'«n kórfilniény kogy tn*a-sraAgnt tanultéra • élet«mbjl 10 év*»t ^ayU^m állom*uybtn, a katonatágnál tliöttem •¦<i|íy*nt i oba osm hosottf s ha hí küloniM erd-mul be nem tudhatóia, — férfias g^adolkozitu egyének előtt inkábti :it leatéget ado, és nsm le^láxó kőiül meny. II tt koséletö akbea akár bany egyén no, kikel törekvésük a tokn mellűi hoioti ti éa Horga muk s a tors k*d-vrtső forduU'a által ma már a honoratí orok kösott is kiv*ló tekmiéiyb^a ilra« nak. — Én édoe-Ulnaem ! h> meg ei it olyan dolog To!u, melynek amlné*ével Valakit l« lebntni aajtani, vagy kisebbi tani : akkor átért ia kellene sok úrrá Irlt embernek, hogy valamikor pendele* parasgtgyerek volt; továbbá a
'" mok s fülében egy c.omó i«>y naiboa)gi- ' o\-jmqU .A hala. beálltat s»>kat[.nul .-• " tát vélt« haiUm. j h»o»o»oak, váratlannak t.lalvÉn. m-s
Mátaap már délWé járt >s idí mi-'re*"01 tudva, b«gy ö Fiúméból — a
dón essméUtr- téri CV> .alkotva n^ze't choler«-j*rvinjr «gy.k atiuheljé ól -körül, el n^m tud', képeim hol van ; n-- jött: jónak lá.t.m Fn-dl ar«t m*gkérde« -b-»«n. végig néteit a B-laton sim. iükö-, T*j)°° • °»lAU meg^iöíol-g réo, ekkor homály"* *fJLelmn árnytí v nuitak v^gig képteUtebeo; tmiékei k«adit. Miobaa caillsgokba iit»Kti>k v> na anyjával »gyül', a mid'm rair foi voltak, anyját letaszították a rengeteg '¦
be
liastn*a«g- rováaára lehi Írni, ha valaki jo^ot (Irhát 16 i-k»lát) vegs* i ét caetleg mégia caavk vár írnok lett b-K'.U. — D- mikén: ju-na ilyek b-)lygatá«a tittt-atég * embernek
Ennyit tar
roharo >k V K*rdéa-ni« kij-letttife h <nyij /¦ görc$ök kötőt t halt " : E> m koijineoy é« pedig u«gyoc í 1 intos kórulm--uy •«. mi'. Fri«dl
y hogy
y, Al pedig "gy gynayorii palotába vesettf.k, hol minden ami ea*k lé:n-xik readelkesé^r^ állt. M.dón már meg mutogalttk neki miadnn gyöoynrüi>ég>*t dfágaaá^ni, est mondák: „Íme n*m <•¦ * rab>ók p»r»dic*oma ; idpju'nak a haramiák ha a tóld<t* b-végesték már életpályájukat, itt orok é.et van. A'nnnyi kio-ca«t a f-jldi>n •i«-r-si»k rablás által, anoyi áll itt mindig rvndrtlkeséiükr" ; ét amilyu > bá-»r eUsáal rt.lt a tóidon. ul> magát rangot log i'l ia viaelni. Miodin »*"b am't o.t inán Önvédelemben kap, itt «gy egy ér-d-m jegy g^el juta:mattatik A rab ók élete mar a fóldoo gynnyörüaé^ ét ha idi jut k bd Odld hát
nak Örököt boldogfig. O>adold m-g
fiam akarat-e tanácsom aterim
lem fogod a lépé»ed*t megbánni, bístosit*
laka!
Ü elvállal-a, okkora rabló-királj be höté tsemét, a mire ismét levővé a ko'p .uam.íüli-ég.sn-k „.Jloketa aneméról. n lihanyi hegyek-pil
— egyébkén'. hA köslemé<ty*bol — kihagyott. Et lüdrou engem arra, bogy ¦-gyanút h*lár-^nt'ül a hatótágnil j*i>*» lést tó-e — ahu.U «lreme é»ét-i«tt«a*"ro De mivel akkor már a hivatalát helyiségben senkit n-m találtam, csak má»-:«p foganaiuai'hatták m tem^tét gj urait*»a rAQ'i i.iéikedéiem-t, melyre (a 175^4 is. a kiadót- mioi-v«teri kíirrend«l-t értemében) j(tj;ii«itra, t<"»t elovipjyásati steio-pontból — miuUa gyanús halát «""-! állott.m steubea — kötele«T^ voltam Mert egyátalan nem lálUm katár^toUat k aion föltevést, hogy a ragály ítinhelyérűl jött no cholerát U gy ruhasatán magával
legjen. É^ htgf choUrát lüo-'ek h Fi
mélyemet illetőleg a kötónseggel kijttleatenti.
Átok *¦ urak n»os ^nár folyathatják nagy mis«iojukaf; eme>h^tn-k maguknak csifrábbnál ccif<*ább ¦hinti kai gorombaaijrokból monameniáiia emléko«s-lopot: salugátervoroi haíhatatlantáguk
uijába éa *
gok Í
»ye.Un tin:aoseppet sem fu
farkas Ferenc*.
antá meg.
A lelki rá.kódat.
lit a tiu kiállolt
a viharban éa hullámok kos*, gondolkodás módjának egy egéat oaáo iráay: julölt ki. Midón tsemét f|5t*or folnyitá a bo« rém^átományok atia asirm?ie>6tt kitárult valóság kép-n itMSMmoeódwk a látat eas-méletlenaá^ jeleneiéivel, s ő nem tudta a kenő kösott a különbséget.
Atsavak, mit képseíödéaében a esi-tagokban hallott, to'ytou fülében ca«ag t«k s mintegy lnrajzolód>tl a ativéoe, nem tndottólt mofválnL Elíalojiette, bojj ho
b '«*•
It meg. as a ya; Friedl A!aji<a ur ny .kosatából. melyet nekem a hulit-tteDi-lekor tett, — mmdee két**g^t kisárólag kitűnik.
A kegyele'et sérteni fgy» • •" nem vol- ssandékombao. In'éak«d <*i» a ««íaV fenforgo ragily •Í|«r^e<W»|i»** m*gakád*.lyoz*Ma cséij -ból; amrly ct«'-t)ó a si g*.s intéikrdétt maga Fii"dl or ia jogosnak «* indokoltnak ismeri el, k"t-Uményébsn. A nal indokolatlanabb^ »»; uUn as fi réítérói, hogy mgem "*'
kalonos tug.lmatáa folytán lelkiismeretes te j-»iléseért a #t«'i'«*' kegyeltiAaekbáboritáaátat* vádol;!
) f. roTat alalt kostnuekart :t aHUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
én Wlj"""1 ok»MTÜeu, jogoaao t aaaabálj-r,od«l« alul "im ró11 f"1'15"** terbí-Jek "••'» ludati'al jirlam al.
Ké»iemról aem tartom balyeaaek a k,„o„í6 ijMitéaél. de ma> reaaríl hi»a-l.loa múkodsaemb^a »i • meggy il&iaa ,«•&¦«!. bogy a gyauiu bklál-eeetekkei .„mb-u »»'6 egykediú, kö«önyö« vagy M,p«p kónnjelmü magfttartai len»lkalma-„bi, viUmaly ur.lkodó f»g»iy bejutta-
ZALAI KÖZLÖNY.
1886. AUGUSZTUS 28-i.
ro»ok, miuerint kitelt időben bsiratni
that 6pp«D DOB te-
„jot awlgálatot >• ily módoo lalao iTiigiKH*' éi féUlmtlkoül maradt kö „'.»«4eaík
N -K.oiuán 18<6 aug. 22.
;!* Hirefc.
— XjÍI\«imis WiWlfinet. A aagy-vmiu.i ^K-ftdedniveU" Egyesület*, által Arany J»ii"«-utctai kiadedovoda apüle-eb*ur-od«eeii „Gy«rmekjáték kiállítás' eV> tu uapja aVatt magjelent látogatók knxü. « bfiépti áíyn fcliil kftvetkesok vai«a*k a»íves*k Müiiisetni: Bliun Jó-r^f 1 Irt.Naachku^rJ.kabaé 1 frt 70 kr. (.Jrm.but Hnnk. SO kr. Kmun Bodi »aarué ön kr. Babochay György 90 kr. L-ugyel Lsjus 90 kr. Piek S.Umoo 7t)kr.B-b"chay Gyur^yn^líOlcr. ijchisídt Frigy-wur 1 irt. Scb*rs Selina 1*0 kr. Fali* Lajosáé* '.K> kr Zkbureciky Z<ig-ni»i><i 40 kr. L-biqt Henrikül 1 írt. N. N. 10 kr. P.ihü Kernel 20 kr. Vidor S4inu. 1 Irt.7 K«p»ch (iyula. 1 frt. *U-.«flh Jóssafné, 80 kr Weieer Jósiel-, B>. 1 frt. 7 • kr. Wilheim Kegink 10 kr. ] Zprkovitt Aib^rtné, b kr Horváth lm-1 rrtü>. 15 kr, J.cic, k a. ló kr. Etáin-' ^r Htnrikiré, 40 kr Eisinnw Hnarik,' 2U kr. Kisiager Géta, 20 kr. Roseafeld : Aii'lf, 4') kr. K'.hooé. 20 kr. F»ikká F-r^aimé, 4 kr. Blum, I frt. . K*p»ch Gyulám4, 1 frt. Markbreiter Lipótné, >"l kr. Fischar Sándor. 90 kr MaactiHni-kM- Ittmé, őö kr Fároek Kálmiaoe, 3Ü kr MiilUr N. Budapestről 35 kr. UniuniH Fülöp, 1 in SaAnyi Ziigmuad, m> kr. Seh*r* Irén, 50 kr Nucsecs Jó-t--í 9o kr. Manmánö Jósi-fnA, 70 kr. Sal ér Lvjoan*. SÍI kr. N'ufcteus család 7" kr. Torma Imréaé, $0 Kr. $««k«r«a lióuof. 15 kr. Király E>k. 10 kr. Síé k-ly Lajoané 1 frt. lí.lié Iván Zigrib-l.ul, 4 frt. Sl.l kr. Kb-indi Imre t>0 kr., <>«az«seB S»> frt 74 kr. m-ly kegyes fel-lu'fittatéaekÁrt kuskooatel oyi.váait a ki-álií ist rend«ió bitolUáf A'fcalmilag mng*Bolitjiik. az el*.', lil n->p alittt 502 iatogatója volt a kíállitá-m-tk é* pedig 334 fvIn'Ut és 16^ ^rerm-^k, úmi-^u 42 frt 3<i kr. b*lép i díj fite éa^l H-g v*l«l«it 381 d.r.b tárgy f>2 frt 19 kr. •Ti^kbéo « m^er^od-lletiU 208 darab 197 frt. Z'i kr. ériékben A *ial,ita* ii-p«»U délután 1 úá'Ól 7 óráig nyibva T»n, iiasep- és vasárnap délelőtt is. K«!hivjiik a köirtncéf: úgy cl mit e *«é-jj-o BÍk*TuU ki*l|t'.i* m 'glekiméiére.
— EljfKyZ**)1) Kassay Aa'-al kir. io.tat.xtt ur k-dvB8 i-*Dyat K'elka ki-•tMSOSyt Rireach Jánja délvmuii h.v.< ulaok Zikáuybói eljjgye*le magÁnuk, A'.Jsan<>péljaa elj*tgrsé« á»og, 26 áa tor-boldogiág a kó-endú ssent
— Mérgezés. Hell Anna oagy ka- ' aissai ssQletésú bajádon a lefolyt vasár-! Dtp gyulaoldatot ivott, aionbao éssrevé-tetvéo btaiillitollák a kúrbásba, hol aj életnek iámét vissza adaturt és már ve-ssélyett kívül vau. — Ok mi volaa más mint szerelmében caalódá*: aserettea korona vendéglő ivóaiobabAli fÓpincsér éa <-i ntm vitzooozta azeretmét oly h^n. mint as Anuaka óhajtott* volna.
— Verekedés. Ctángh István k'-müves l*géoy vasárnap a Kóbrer féle kávéhásb*n mulatott és midfln távosni kéasulve Ót a 46pincsér költekezésének ki&setéaére telasólitotta e IVIett oly dühbe jut, hogy a piacterekkel verekedni ketdett. A tájra meg-J'AvdX reodŐraég felsxólitására látstóiag megaselidült és ígérte, hogy c*iad-.éea haza távotik, mir« ms őrjárat ót szaba don ereaitette. Az e't-'j'oti bo«su azon bao nem hagyta ot nyugodm, mert ké aÖbb LéAski novü tárcával viassament és akkor a trtpin ¦¦«srt egystobába be«aoritva ugyancsak eld^ngették. — Kindóri visx-g*lat ellenük megmdif.atoit.
— LátOKatás Kosnathaál Dr. Siüta IíIvad, gy'n kir. alúgyées, a múlt hotelben Svajcib*n u'-asván, es alka!üm-id*1 K^i-Schud^ckbio meglá'Ogtttk oagy b»záoktii>, K'tasu-b L*j«wi — A g»lamb-ó*a lértiu *»p«*u aa abitknál ült ésciig»r«t-t>*i kéaxitvn m*2ának, gyönyörködött m viaék HEéps^frébea. Dr. Stiiw litván belépésére, ki mar «lóbb UfjWeute* maga'. te.k«U éa szíves üdvóxlet attn élénken kérdesóaködott ulaaáai csatjáról Slb. K-wiUih néhány uappal elóV> a H'gi-Kalibkdb^D larlóv kódolt, d^asuUn a ma gas>bb tekvéaü U>g>-Scbmdfkrd jött. K*tmc*ak virutíi Qgéscs^gb-a van. de k»-
is ífja, kulöaóaen bkngja oly ércxe« ngíl, hogy megirigyeihe né bármely »i/>txok. A kedélye* társalgás uán Dr. Szütf István buc*m veit k nagy lérfiulól, ki még a« nap mimén viutasott. M«gj-'-t még. hogy Kossuth Ltjos a asál-luda vendégkönyvébe, mint „geaeral b* volt beiguiva
kovnCN Ktrlka kisasszony, *udé<. néhai Kovács Já-vároiti elöadótanácsos leánya, — iámét e!ism-ír<» kitüntt* éabcs réazeaüít. As állam U. i. 100 frt. ju'.alotO-dijtMO réaz*-
"X:
g méltú bibe'
f >g
C.Ük_ kitart
qlmavradni.
- A
helybeli Araoy-4áoo«-u cz*i uvoda hnlyi jaégébenroU alitAlmuak mag.Akini«a> s »rról a l-giisziaébb •i'Um°ré*é->\ itzóihk-tu«tk.É-d^kób-Qmai asámuk fíbbhqlyéo onnáÜÓ Cíílck^' koi'üuk. A *tü ík gy^r-m-keikoek v«lúsagu« k»rác*0uyi b Jdog-«ágo- Ó4 Örömet i*i«r-»O"k, ba- meglöki* téaére elv«xitik Tikét. Dn noondh.juk,
— Sé\ ünnep. Á. u»gy-kmiÍKi.i '•uk. tüiohó ^gjlet ii'parnocanoka, Saller l'»jis urnák nftve#'éjét az -»y'-^i aiép ti^y<*í«-min-! úU- m-g. Naroeiak » lüs ¦•Uü-—»vl-ii ten-kar tist ¦-1-" m-g **^ti
! hogy a Irtluó t-ík ia elgyonyirködh^to-k lőtt vagy '/k óráig. És ki oe Kz«rncué meg
est az ártatlan gyáoyörl. mikor a folnAt-
t«ka»k <*ak 10 — -> a gyermekeknek ; c«ak 5 krajoárjoKba kirül! ' — A kesr>*«>H-iiiuÍtóreB)d uyásm _ — l«mét auli un e**pai Árt - k k^grea-'a ( niiórcad-t, a m^nD_vib«n - hnUl egyik
fi + t»l, még t»lie- mu*>k,n»r*jéb ¦rrUv'i iag-: j*t r-g-dt» <*h (J^ivá ií líeUt. A kiad"tt ' gyástj ivD^^mty a*úi : A rüt«»b*gyi k--iKT*' tKu^^^^B Ur-hi* Ujda]m*H *zlv ' <?m j^ÍMalv^lnreiftt tarrtiiknttk Oizv»ld
Béla áldotó ptpoak a gyrnnaaiuiDi r-od-ro*k f. 18íSti. évi kugtl«ztuabó 13-án 12 ór«kur, öl-lfto-k 3í*-ik. sstrsa ea-
¦netsan vett«k részt s a derüli, vidám kedély esszét a bajaali óra asakitotta félbe. As egylet réssérÜl Kuortzer Gyfirgy -akar é« K'»'hm»DH Béla segédtiszt Ud v<»a5llék tixeret-ti lúparancaDokukat. A 1itim*i <mk tütc;tó *gy et ritkára uib all. hoov*idb Lduagy Nikori Viscs- tanár urlelk'-it/, pohárköasőotéét mondott a ka-niasar Im.iui egyletre. Bátorti Lnj'>a lelkes •tavakban éltette L-ngyel L*j<« *-gyleti ku/tisttaietü elnököl, kit édea SDyjanak Mlyea be«egaége gátolta a rédZtvevésbea. at^dárhos hasonliiá ak egylet eszméjét, ft-ly két ép ssároyáva! repülhet acab^don "Ki ik asárnyául az elűökÖt, méaikául a 16p»rancsDokot jil«»vén. Farkai F«-rencs humoros előadásai kötteUté <t aratok, rft UmételnieÍB kellett. A fúparaoc*-aokot mtgeJisileg a zenekar as *gjl«* tüzvédorségi alkapitányát B.iojH Lajost ¦¦ esti innével tutlelte meg lakásae'o-t kt • l-lk^sitA txavakbaD krtsiÖote meg * elismerését n> ilvaoito'.ta a tfoekar taeiaÍDak k*ttús érdeme .elett, hopy nként vállalt emberbaráti kő o._._: mellett meg a iod-í ttelU-wigebon is tök^Intesitik magukat.
-Érte»ité«. A nagy-k^nisa a ipar-i-koU uktatás ss-"ptemb«r kó 14-én vessi ¦-zdotéi. A beiraUaok as 1886/7 tanév-r* t é szeptember 5 8 és 12 ik napjain i. e. 9-1 l-is;: d. u. 2-5-ig ssskÖsoJ-»k. Fólkéretnék t«hit a tisstelt ipa-
! törtéül gyáaxoe elhunytát. A bold«guu-D*k fo¦ di m*radváoy*i t. anguni'.u-t hó 15-én K4stab«gy«ii tétetsek ^ök oyuga lom helyér*, as «inge*at«lo sssbi oiib« ál-dozatü! *«!ke üdvnié-'t rfudiársai »ug. hó l(í*áo d. e. 8 órakor lógjak $*jtt templomukban b* mulatni. Lipiú-Kójaahegy, 1H96 RUg. 13-án. Öruk világosság fényes k-sdjék oekl'
— A papa Xa?j *ror8i*Król. XIII. L*o pápk e bi^ na fogadta a Sít. íttván-tá»uiat al^lo<íkót dr. Steiner Fülöp apitk*n^ookitt, ki a társulat nevé> ben fdiiratot » P^terti'léreknt nyuj^u Át
jasssnt aty^n k, nIgan Örülök," moodá neki a p*p». .bogy eljöttetek éppea most midoD ssivrm "gesz bevevul Magy»ryr-sságga.1 fogUlkuxom s levelet ké«tüiök hozsáiok i lécni a török iga klót való feltrabtduláatok ké'.«zás«doi évfordulója alkalmából, hogy lássátok, miszerint mint >i akkon pipák, ugy a jeiealegi m egé4* szivével csagg rajtatok a e ismeréssel van irántatok, a miért ssáxadokoa át a kere*téi»yaég védbás-yái voltatok. Isbo, én szeretem Magyarországot a óhajtanám, ho^y hotsá'ok intésendő latin levolom "gyidtjüUg féoyns magyar for-ditáabao ia megjelenjék a így miodeakire iz*f>4rh«tö legyen.".
: — Fényes eredményt mutathat
[fel már i* a grerautkjátékkiállitás a hasai iparra séave, ugyani* B>Ké Iváo zágrábi
asekasegybási mflépitess ar a horvétor-asági Urtomáayi iparmtueum Mssére200| frtot meghaladó összegen nagy mesoy - I bevásárlást easkösolt, egy résae anár ' el ii ssállitutott, mig a nagyobb réas a kiállítás bcsárása után küldetik meg. A nagy-kanias>i kiáilitáa e tag.dbatatlMul ssép a h«sfiaa örömet keltő vívmánya felett Alismeréaünknek adunk óssinte, nyilt k«f«jesést. íme, mai vesércmikktlnkben lyilvánttott nésetünkuek máris tényleges bizonyitáaát mu'M'.hatjuk fai.
-Hangverseny ** táoczosély A csurgói fiatalság f. h. 22 én tánctcial egybekötött haugverseiyt reogazett Tóth Lajos, a D«m«*ii seoed* egyik jeles nÖveo-dékén«ú kösramúködésévei. — At aste-lyen Csurgó város inteiligeociája és te-kiolilysi polgárai voltak képviselve; a hangverseny teljaaon tikerüit, mely*tkü-1oq(>&-d «meit Tóth Lajoa atsbáljos és ssép soogurkjá eka, bogy as esután következett tánct- illetve az egész esUly mily kedélyea és feaitelea volt, eléggé igazolja azon körülmény, hogy égés* ki-világos kiv>ad'.ig tar ott, melyért a rea-d»aóség éa köt-omüköd/ik dic»érL elöamo-rést érdemelnek
- A Janaiki ög> alkalmából érdek «a epizód emlékesetét eleveníti fel Paliiöi Inkey Sándor a Magyar Államban HUjdaa I. Fer-nci uralkodása alatt — j iKy lr. — 1811 tol, mikor a knQnö bor termeli, a bankók deváiváltattak, a as óriui Üstökös csillag megjelent, 1825-ik évi^ oem lett orasággyüléi Ösasehiva , ei ?raságyilléat három évvel megelóiólng, bercteg Kyhár} kaoczelláraágk alatt kl- | bocaáttatott egy páteoe, mely nzerint négy i milhÓ váltócaédulában addig beeső Igáit kiocitári adó. etüstpéaab«o, vagyis tit | milió váitóc<e<lulábaD bcssodetoi s beásol -gihatoi r-indalt«l«tt egésa Magyaronság terű le'én A« ÖMse* megyék féliratilag járultak A felségéhez * p*nassolva »í al-koioaánysértóat, a rendeletet tisztelettel félre tették s a kivánl adót t»e nem tled-télt. Cnnik kövntkestábnn minden reoi-teás mtgyébi királyi bistotok küldettek, kik katonai erö alkalmasáaával akarókat é« rendeke.t kény szeri tették a rendelet te'jitiiéaére. M-g is lett igé-ve, de meg nem tartva; K"hÁry lemondott, utódja, Reviczky Ádám az or»áLgyü:est «gjbe-hivtk s dz ktnas -«mlékesBlo% királyi leirat tal lettm«gayitva, melyaek keadÁssöv*ge Így azólutt: ,Dii-.re p*terno cordi Mostro prkn'.entorum memóriám," mire a oégy miliő adó •«ü**. p^nzbea m-gajánltatott, ftlü' rei 25.000 ujoüc? ál'i ásáb* is bele-egyesolt az ors-Ág^yülé* * 6 fitaégo a be num ssed«tt báiraléko^ wdd; kegyelmien. Uleng«dDi tf*itóit*t'>tt. A>'>n alk«lvmoial - ;apaaatalhatÓ voH a jó viatony a> akkori I még n*m köz<is ci. k. katonaság és a pol-. gári oeitáiy BÖX'Ut 6*. h tgy m>ly gyengsd-séggelayiialkosott e jó visso-jy, bísonj-aágui asolgilt a«j4t élményeink oyomán báró Meogen Vilmád Nagy Kamatán áll»mas<i>ó 2-'k dragony^s air-íd paranc-noka, ki Z*la-L^r4E»gre a m-gye ssék-helyér- reudiU^LvAo az t*i,edéb->n ¦iol-gá ó négy magyar li8í:e»tT né«-cs«rint Har-aovíiky Jóts«f kapnányt. Babait Minőn tóh«dntgyoi, C *pó Vilmoa e* Iokey Ede' badnagyokat mm divizióbox h«ij«ste á', I hogy msgki'Bélje ük^t bosii lartosóik le-tartósiatásAtól (A karok éi rendek t. i. őrizet ala'.t vuluk miad«ddti; míg a béle-egyozésokel iráibau o«ai *d>t a rende-1-t üHo^adásár, j Id'mitírüt.ek tartottuk kortársaim «ioV iornnrutea c»-ü rpitódoi ' bajdani alkotmánnyá éloiaokDÓl « jelen oemxedék tauu'piAgául em!ék«>^ be hoani ¦ — Ssent l»t\.in MapjaNkgy-ICkni ! ssáa. Városunkba? ii me^üa^piltelett a' hasa fta va'las «l»pitó oagy kir*Iy név-napjk. Fái 11 órakor vette ketd<ét as | isteni lisitelet _ as ats* *agyís a nen*.- ! FereDci rendek t^mp'omábMn — » rend ' igyik ugj* FUader áldosár áh>l tartott lasép, hasatiks, ás lélek bea »sólö a»t*Ql be-, fkaédd^l. — eaaek vég^steo^a kesdAdÖtt t a nagy mi"-, melyünk Qnaepélyoaségét | D'gyb.a Hmeltr a nagykanizsai iparos ifjúság d-rék d*Urdája, kik Weber Aa- { lai tehetaéges *«ne tanár v ecetese alatt ü •répalkalmisMnl énoke*. é#végüi a hyos-nuai ig-n ssep sikerrel Cs ö»ih«nggal ena kelték. Mngh«<ó voh azoob»u Wcber AduI offTtor>uini aul.-j«. mely«t erítelj* asép bangj^oak atkbklveabordásávkl igea s sikerrel éo-k-^lt. Nem mulassthaijuk el«iitmeréaünket nyilvánítani a ssép tö-ekvésü iparos ifjúsági dalárda, valamint án&raknak, kik eg>ütt<^ kötro mUkö-iéaükke: igtn emelték aaegybási ünaepst. Fijdalommal kell azoobao megjegyes-DÜok, hogy bivonyoa iatrigua folytán, az déo a sí. istvái. népüDn-p«ly elütieett, ez ásottban nera oly meg>^rtése a nemzeti kogyele'nek mint wbub körülmény, bogy a honvéd tiasiikart. éa a polgári egyletet kivéve, ogyetleo hivatal, avagy egylet sem volt oem bogy team'etilag, de még egyénileg sem képviselve, — holö:t e oemzeti kegye'etea ünnepélyt oemoaak hasinV minden városaiban, de magiban az Owtrák fővárosban is nagy féaayol azokták msgÜDn«p»lai. Bt» e körüisaéay elég izoaioru tanuaága a városuakbaa uralgó oemisti ériüUtoek.
— A helybeli íagymnaAiuiui u-
oári testület 1. bó 26-án tartotta alakuló gyűlését, mel/en jeleo Toll as ojaaea U-nári tejtület X gyűlésben megállapittak as cwslályfónokök s a tantárgyak a szaktanárok köaott kioastattak. O«ulyfÓaö-kAk lettek: as I. otstálvbso Méssárgs Jósaef, a II Kővesj Kálmán, a ÜL Sa«-bo Jóssef, a IV. Breaner Lsjos, as V. Kartay János, a VI. Vörös Mátyás, a VII. Kessthelyi Endre, a VIII Cserei Jósaef Uoárok. íUndkivÜÜ tantárgyul eldfog sdatni a frasciiaoyelv, a gyorsirássst és a műének.
— Vasárnapi mnnkassfinet A
magyar kereskedő ifjak om. saöveUége a ˇaaároapi mankassünet érdekébe* fel-hiráatküldÖttssétas ország öasses keresk. iljasági egyleteihez, melyben bivatkosva a ssővetaég által es ügyben a képviselfi-básbos beadott kérvényre, felhívj* as il-letó egyesületeket, hogy e fontoa ügyet mielőbb tárgyalják ét nyújtsanak be késedelem nélkül haaenló kérvényt a kép-víselóháshos, utatva abban a már b"»oyaj-tott kérvényre. Kérjék fel továbbá küldött ségileg városuk vagy kerületük orss. képviselőjét arra, hogy a kérvényt a kép-viselAhásbaa pártodat, kérjék tei as illetékes lói vényhatóság fejét: intéskecjék as iránt, bogy az illeti* képTtselóteitttletts támogassa a kérvénjt írásbeli felterjess-téasel a képvisalóbás előtt, végre kérjék fel ásottam kereskedelmi éa iparos testületeket, hogy a beadványt kérvényileg támogassák.
— Lajog nap. A „Hadastyán'-hoi czimsett Kozma-tél*, jelenleg Nagy Károly vendéglőjében tekintélyes száma polgárok ünnepelték meg Koasuth Lajos nagy hazafi névnapját. — Több lelkes fel kosion ti hangzott el a dicső agg hatan* ra. — Valóban lélek- tmelfi volt esen egé«s estély, mintha valami vallásos &n-n-pély lett volna, minden arcáról a ^Iki Öröm lisata fénye augársott le, mit ama tudat gerjesztett, hogy a nagy h**afi, dacaára 37 évi keterü itámüsetésének éa agg korának ma is ifjú lélekkel teljes eró és egé sségben él, és tanácsadója as átula oly forrón ssereiett nem»etD«k minden fontosabb kérdésb*n. Adja Isten, hogy még sok éven át aa Ubassen
— Jegyioseajéd ajálkoiik, ki a magyar, német és horvát nyelvekben teljesen jártas s ki a jegy sfti pályán már hat év óta szorgalommal működik. Síi >ea meg-kerwé.ek, a föltételek közlése mellett, esi-mezendok. Bálintffy Bálimnak Böhöayé-re, (Somogy m.)
— Ai egyptorai Ingu'óbbi koUra alkalmával tör óit arvoai réaaröl a Ita'-toni .Qieesbübler* -jenek, otiat ivóvisnek alkalmasása ét pedig oly jó sikerrel, hogy asola miodea európai jobb családoknál, mint asztali ital eso'gál s rendesen ssállit-tátik sserte u vssutakoa. Habár agoioit rend ég remélhetőleg eauttal távol marad tőlünk, mindamellett a folytonos ssárst meleg idfiben sí egészséges, természetes visstükségét ki k»U em^loünk, melyre nés-ve alig lebst hasonló jdságu italt találni miat ai oly néptaerilvé vált a mindenütt megaaerazbetű >Gie««hüblert'' mely be a mint közvetlenül sukUból «redő visb-rn semmiféle szerves anyagot, ázalékut nem lehet felfedezni. Fejfájás ét szédülés s az «sekkei járó h4ség a giesshdbl savanyu-víi Írása által könnyen elhárítható.
— Kellé időben legyOnk elóvi-
gyazók. Mindazok a kik sürüvérü-sógben s eonek fuljtán: bőrkiütésekben vér torlódásba a, aranyér stb. szenvedoek, oe muiaszszák el a U-vaszi tisz' itó k urát, oly gyógymódot hasznaira a mi naponkint csak néhány krajezirba kerül de a testet nötfrísiti s egészségben tartja. Erre zézve legjobb szer a Brandt R. féle ivajczi labdacs, melyből egy dobozfal 70 kr. kapható a gyógyszertárakban. — a dobozokon gondosan n«gfígyel«&dó Brandt R névaláírása.
Upvesér «• kitdi: SZAI.AV H. F...IÍ. «>.k<a<l : TAS8 ÁH0S L.ptul.jao.o.: WAJUITÜ JO/.8KF
.' )
Vasúti menetrend.
Htm KaiiiM.
Béggel.
Pragerbut 5 óra 20 pereskor Barcs 5 óra 45 „
Budapest 6 6ra 2» ,
Budapest 7 óra 20 „
6 óra 35
po.la
Drlben
2 óra — pereskor 2 óra 45 „ 2 6ra ló 2 óra 25
Este.
Pragerhof 11 ára 2<J pereskor gyarsvoaat Zákány 11 óra 5 „ postmvoaa'
Budapest 12 óra 15 . poatavooa:
Bécsajb. 12 óra 5 » postavonat.
BudapMt Prkgsrbuf Sopron B
po«t
tntnl Imnm.
Reggel.
Bécaujb. 4 óra H pereskor posuvooat Budapest 4 óra 45 a pualavooat
Fiúm- 5 óra 25 gerhof 6 Óra 17
Délben.
Soproa 1 óra 4^ pereskor
Pra^erbuf 1 ára 15 ,
B*rci I óra 40 .
Budkpsal 1 or& 59
po.l«voo«t
p»aiitToo«t.
Eate.
Budapest 9 óra 50 pereskor v«gy«s oaat BAcsuujh. lO óra 2tí , pixtavoaat
Buaapeal 10 óra 55 . gyoravonat
Pragnrhot 11 óra 35 n postRVOaat
Barca 11 óra 25 . poatavanal
Hirdetmény.
Kottoriban (Muraközben Zila (Morakózben — Zala m.) levő 461.
alatti ház, mely kereskedelmi üzletnek nagron alkalmas bőrbe adatik.
A ház'al : Két lakószobából. egy boltból egy ko.yhabol éléskamrából pinczebél. nagy raktár-bal, fabódé és egy darab konyhakertből.
Megyjcgyiendő. hogy e hiz Kot-tori köz 'pén a legszebb helyen áll s benne már ti ér óta vegyes kereskedelmi h bőr üzletnek szolgált. A többiről:
átvágj Mátsiii Katalinnál
217Onk. 1886
MATTO.VI-féle
vaslap-kivonataival
Vasláplúg, vaslápsó
n.,-íiTT-«-i..L-lh«-t.';u :
MATTONi HE.NfllKNEL,Franzensbadbaa_ MATTON! és W1LLENÉL, Uudmpealeat.
*}lrov»tt abtU k*alötekért aeai vallat •l«lS«s*f«t a taark.
Aa alaö leodvai kir.járaabiróiág mint leifkkönyvi hatóság kőshirré leaíi, hogy Ssokuli Qiborné iótf»!usi Jakt* végre-'hajtatúoak Jüó> Kosi férj. Tumpos l.áas-: Ióné végrehajtást asenv^dA elleaí SO frt toké követelés éa járulékai iránti végre-jhajtáai Qgyében ai Alsó-Lflndvaí kir. )á-rásbiróság tTÍiletén levő TólUÍu kötsé^gé-bon fekvó a Tótialuai 36. s>. tjkvbeu A. I. 1—9 sorssim alatt felvett és Jóós Ko-sálka férj. Tompos Llsslóué n«vé*n álló a as adó alapján 308 frtra becsült ingatlanra as árverést 308 frib&o megállapított kikiáltási árb»n elrendelte, hogy a fen-| nnbb megjelölt ingttlan as 1886. évi Október hó 7-ik o.pjáuak deUlO'.t 10 ' órakor Tótfal u koaaégpcD a kóuégbtró I háaáoál megtarlandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul ia elad* tni fog.
Arverosoi ssándékosók tartom*k as ingatlan bncaáráuak lU"/,-At vagyia 34) frt 80 kr. kéupé~axb«n, v-tj at 1881 60. t cs. 42. §-ában jelsett ártoly«natn«l arná mitott és ai 1H»5. évi novemb-r 1-én 3333. as a. kelt m. kir. igatságügy mi* niateri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadék-képes e>tékp*ptrbaa a kiküldött kexr-h« letenni -vagy -i 1881. 60. t. c 170. § a érielroébep • bAoatpéasnek a biró-aágoál aloiegaa alhelyes^s^rAl kiállított sstbályscerü eiianfervéikyi átasol-gáltktní.
Kir járásbiróaág telekkvt h«lóaág. Also-laodván, 18SG. évi jul. 9-én. Zábráenky hajót.
kir. ajlbiró.oooooooooooooooooooooooooooo
fa n
¦8»oi l»q»9 sssiaiasSatn somod Afisf
inon*K" » <? lA^Mq UE|ip|« ^Mf|dra zsuSnp X
uana)J«t * si^no aajia rfiisoAT^iK X
sl lJJ|qoqsssi3 ipo|«i jnitn üjjjj X
» ' 19ZIA <(¦ ow^»« ^089609201; B X
00000
00000000008
'V 11OH ¦ • J • «¦ • • 1 M
• • ji o» rmTl<<1*
Dapotni Sfsuo o
U9||9
eq nsinqBeuj uepuiia e
oqoíBsn
os sb zs^zsaoa
lÓNVa'd 313J110W

1ZSQ
iga tiqj>]
ot^vib vtfiiqXSpil íjoX3 ^ojod ntxg y 'I1OR «* rrt
»;«^'!P9i«a
1ZSBAB J^
HOd Z1HQI3S T10W
IC X X X X X IC IC X X X
„ ísvaq lmhiih___......... n
XXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
¦* apin i»|i*yj «-.Í7b aspaini '
3
qq
Soj i 3
oq
vao « t oiouti
-1-; »yra
yjíAJT J^ QQ 1JJ 6 jg'jöd j^ Qt I r
'Jij| ifitiDi^-'n y ¦99*1
t. rjj ,i'j;J
lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
•988T "? 01 9 9qg (31
¦^owqja^aia.OT q
atqfpoji i8»?!|00J3q{ij 1 iapj3?i9j n>l->?q V ft
a)Z3|aioq iasata| [n^ptio noja asapza^Sam s.ijo\js q
I -T !»T»r?!=l?1 » íozo^apníJS iozaJ3AJi) zy Q
3J13
8| q; f boo|aiiío otq^poji t33$!|9nj3qoj 1 oaoauoq ízt;
11 9 p nappsq nt-^s nq
IA3 9A"|0j I3!1I|1 O
3qJ3] B3 ^i<ai|«p«A<r oapnira Soü^ni ss 9iÜ3po3A ipnfus] O
.CSIotDog 1 — ¦imsajo!! \Lx%\ Ł3i& > tmsojfn si^ w >|3apn.i.\ O
ii3au(Ki-2S iiuu O
s 9Z07JV) zoqaio^vpuii iToau
g
y g
íooooccoooooocccoccoccocooco
•tt. *.X3I OS zoqop
ZSIQ
06 zoaop
3riZSIl-dVl X3NU3A3 IUN3H 311S3N

•]i> j«<i n"->p'*'*''i'j *í»^i "«*<4»»«-j»«t»i»»ín ji n »jt ¦'itj
t U
T| UDW4OJ ao^r Bww*Vt 9»*>