Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.75 MB
2008-08-13 10:02:51
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
500
2945
Rövid leírás | Teljes leírás (306.11 KB)

Zalai Közlöny 1886. 036-039. szám szeptember

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KÁMZSA, 1886. Szeptember 4-én
3Q-11E
HuszondíiKlIk évfolyam.
r
rr- . . 0 frt 5<) kr
^írrr . - 1 frt2!t kr
Euh uas !0 kr
H I R I> K T f. 8 K K aboa p -tit«cirb»n 7. aui*i)dsif> mia«i-n t'.rit>t>i ¦ trért A Ér
NYHTTÉftftEN inkrul W krúrt v-t-tnak f I »iÁri iilrték biidiícii efnthtr .t-R rt 34) kr. fic-tcndők.
ROZLOHT.
anjagi részét illető k pedig a kiftdAhivaiilhoi intéiM-ndSk :
A nagy-k Jiizsai „Kereskedelmi Jparbank', a 9 nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet, a ^zalameqyei általános tanító-
Bénr.anutlen levelek nem fogadtatnak el.
Kutott* viuza isa kiláetaek
. a ,na9V
kwdednevelő cgt/esiUet", a „Tuigy-kanizMt tiszti-Önsegélyző ni/vetkezet*, a „soproni kereskedelvii s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmány áriak kivatalox lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Megyénk tanügye »tanfelügyelője
Társadalmi lap vágjunk ; az Kuropa sierte hullámokat veró po-iitikai mozgalmak csat másodsorban .¦rJekeloeü bennünket és nem lartoznak Hozzánk. A mi lelkűnkön elsó sor-i,an a Közművelődési, » társadalmi mozzanatok fektt«uek. S vajjoa a közművelődés terén mi lehetne megnövelésünk legfontosabb tárgva, ha mm a tanügy ? Országos tanügyi
oem ütő muDkáboz nyúlt. Tauulmá- zalom s az iránta nyilvánított ra-nyozU — mint a hadi tervet ké- gaszkodás olyan őszinte, olyan pár-szitő vezér — megyénk tanügyi ái- tatlan. minőnek a ztla-egerszegl lapitát. A tenfelügyelőségi archivi- közgyűlés alkalmával mutatkozott; ómban őrizett jelentések, meg a mikor a lelkes vezér büszkén valtja megyei t&oügy állapotát jól ismerő magát tanuúoak s beane minden azaaférnan és tanügybarátok azután Unférfiu igaz jóakarót, birátot tisz-megmutatták neki az irányt. tel és szeret: akkor oly tényezők vau-
Muraköz! Göcsej! inak együtt, mslyek megyénk tanügyé-
Az elsőnél tettet kívánt a nem- nek hatalmas lendiletet fognak adni. zeti egység eszméje, a másodiknál a; Dr. Kuzsicska tanfelügyelő, ve-
lozgulmak megyénk közönségét csak | népoktatási mizériák. Erre a két zérnek termett a szó
sioros értei-
ki.zvi-tve érdeklik és érintik; de an- \positióra irányozu tehát figyelmét,' mében; mert — ami minden had nal közvetlenebbül a megye tanügy-, ide öszpontosita tetterejét, a reform- vezéri talentumok köcőtt a legfőbb ,-iiek emelkedése vagy hanyatlása. 'törekvések kereiztül-vitelét illetőleg.;— megbirja nyerni a hadsereg ra-
Ilogv megvénk tanügve minőké-.^ig ó feladatának és küldetésének gaszkodását, majdnem a vakonköre pet tár elénk a muitból azt az idő-, tiszU tudatával, lankadatlan erély-j tésig. Telve van ó a mellett ideálisról időre megjcleot tanfelügyelói je- '.ve1 és példás tapintatossággal mun- mussal, mely minden léptét, minden i.-Dtések eléggé feltünteti. Örömmel kált. dolgozóit és pedig szép ered- toWvouását, minden tettét a szent, kcII konstatálnunk, hogy megyei Un- ménynyel. addig a .fényes körutat,''a magasztos ügynek biztosítja és ki-ugjünk felvirágoztatására a legutóbbi az .ünnepélyes bemutatást- várók zárja a nem tiszta szándékkal felkel évben n&gum sok tőrtént. És valamelyike jónak látta a , Buda- \ színre vert s az ügyre nézve káros ebbi>n az érdím oroszlánrésze a buzgó pest' Hírlap- egyit azon időbeli; törekvések diadalra jathatását. tanfelügyelői működésnek jutott. számában a tüntetés nélkül működő Vannak, kik a Unfelttgyel i ál-
Kz élőit két évvel Zalamegye tanfelügyelőt meg.ámadui, hogy mért Mást ....