Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.46 MB
2008-08-13 10:06:49
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
655
4559
Rövid leírás | Teljes leírás (323.43 KB)

Zalai Közlöny 1886. 049-052. szám december

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, 1886. Deczembe r 4-én
azdm
Huszonötödik cviuiyam.
tiai ár
'*>•* írre . . . 5 frt-------
f*i trr* . . . 2 frt SO kr
]«Kv?<ip*rc . . . 1 ín %b kr
EfyM izáa. IB kr
HlKOCTf. S K K
Uaiabos pniMorbaa 7. múodaior
» mtmi.-L további »>r**rt 5 kr
NYILTTÉKBEN
toronként lU krrrt i-tet:.«k f. 1
Kincstári illt-iék nmdn egyeshir-
drt.-i.-ri 30 k- tii-fendSk
egyesület'
ZAUH KÖZLÖNY.
^4 nagy-k nizsai mKereskedflnii Iparbank". a Bnagy -kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a ^nagykanizsai küdednevelö a ,nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet'f a , jopnmt teresfrevfeími a i^ríkzmaro" ncgy-tanújai külválasztmányának hivatalos lapja
A l*p BB«llenii löszét ill^tSkOsl*-
mín7«k & ase k>*xt3séfh««,
'jut' rtesét liWS kffzl*B>eá76|
p«díg t ki«djhi*»i«:ho« bérneDtrf
Uk*rrkpéuBtári ép&let.
H^rtr.pnt«tlea levelek nem ío-gadtttBik *1.
KtzIraOk v.MM ¦¦¦ kilfetMk
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Faiskola alaplU*.
Multczikkemben kifejtettemaz al-fóld befásitás kérdését, hogy a zmegtör-' ténhetaék anélkül, hogy valami nagy befektetés és különös apparátus mozgásba hozatala szükségeltemét Ter-mészetes«ii ügybuzgó férfiakra tá-maszeodtam e kérdés megoldásánál. lla mái most ezek az mtörók még némi pénzsegélyben s elismerésben az államtól vagy a vármegyétől részesülnének, akkor 20 év mutra sok helység képe be mcgváltoznáö. y Tudom: a sceptikusok azthozzá< Aft, hogy igen szép ez papíron, de az éleiben vajmi nehéz az ilyesmi kercsziülviteie. Feleltem reá, hogy minden k-zdet nehéz, s vajmi rósz katona az, aki az agya-dörgéjtól már megfut ; bizony küzdés az élet, de még kü'désteljesebb az éleié an-uak, a ki valami sitert akar felmu ta<ui.
- Dehogy a tárgyra térjek, szukáé ges megjegyeznem azt,bogyaz illetőnek jo türelme legyen, a kifü'ött munka
A faiskola alapitása im következőkép történis. Az illető község, a bal a faiskola létesítendő, kijelöl egyes darabot, de a kijelölésééi olyant választunk, mely az előirt feltételeknek megfelel; u. i. nem sabid-aunat oly nyilt helyen fe-.ua.i.' a hol a szelek keres/.tülka-snl ja'hitnak. de vis-zont oly helyen w, a hol a lég megszorul, mert az elóbbiuél évenként számos ojtvi-nyok leesnek kiiördelve. mig ez utóbbinál pedig elvastagulnak. Ez tehát igen fontos, hogy a talaj nedves legyen, de semmi esetre ne legyen a föld árjának kitéve. Ua esetleg ilyen volui. akkor az alagcgóve-zcs uiján kill segíteni. Ami pedig a .egfuntosabb: eiég bnmanus tartalom-mii bírjon, mert e nélkül a vegeta-czió gyarló lesz.
A f.idaek (sem túlságos kövérnek, sem soványnak nem szabad lenni, mert, ha túlságos kövér, akkor áfák, melyek ily helyről lesznek ültetve más talijba — szerfelett megsialik azt. De viszont nagyon sovány se legyen, mert akkor nem | fejlődhetik kellőkép ki. Ha nagyon sovány, akkor igen helyes megtrá-gyázni jól elkorhadt trágyával. Cii nos a faiskolácK, ha eleven fceri-tosiel vesszük körűi, illetve éiősö ; rénynyel. E ezéira leginkább meg-1 felel fűzfa, galagonya, juhar ned ves helyen, szeder, thuja gledetchia stb. száraz helyen Kz utó bbinál az a rósz. hogy hamir feikopaszodik. Ha talia éppen oly helyet kapuuk mely a szélnek igen ki van léve ugy nincs inis hátra, mint a szél ellenéb'.'n fikat ültetni, hogy igy némileg a szél erejét megtörje.
A földet megforgatjuk vagy mélyen felszántjuk, azntán szépen elegye getjük, táblákra felosztjuk, a táblákat viszont ágyakra. Az ágyak szélessége 120 e.'ui. legyen. A Ublak 4UU _ c/in. t'Tületéues te...