Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.46 MB
2008-08-13 10:06:49
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
709
4625
Zalai Közlöny 1886. 049-052. szám december

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, 1886. Deczembe r 4-én
azdm
Huszonötödik cviuiyam.
tiai ár
'*>•* írre . . . 5 frt-------
f*i trr* . . . 2 frt SO kr
]«Kv?<ip*rc . . . 1 ín %b kr
EfyM izáa. IB kr
HlKOCTf. S K K
Uaiabos pniMorbaa 7. múodaior
» mtmi.-L további »>r**rt 5 kr
NYILTTÉKBEN
toronként lU krrrt i-tet:.«k f. 1
Kincstári illt-iék nmdn egyeshir-
drt.-i.-ri 30 k- tii-fendSk
egyesület'
ZAUH KÖZLÖNY.
^4 nagy-k nizsai mKereskedflnii Iparbank". a Bnagy -kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a ^nagykanizsai küdednevelö a ,nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet'f a , jopnmt teresfrevfeími a i^ríkzmaro" ncgy-tanújai külválasztmányának hivatalos lapja
A l*p BB«llenii löszét ill^tSkOsl*-
mín7«k & ase k>*xt3séfh««,
'jut' rtesét liWS kffzl*B>eá76|
p«díg t ki«djhi*»i«:ho« bérneDtrf
Uk*rrkpéuBtári ép&let.
H^rtr.pnt«tlea levelek nem ío-gadtttBik *1.
KtzIraOk v.MM ¦¦¦ kilfetMk
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Faiskola alaplU*.
Multczikkemben kifejtettemaz al-fóld befásitás kérdését, hogy a zmegtör-' ténhetaék anélkül, hogy valami nagy befektetés és különös apparátus mozgásba hozatala szükségeltemét Ter-mészetes«ii ügybuzgó férfiakra tá-maszeodtam e kérdés megoldásánál. lla mái most ezek az mtörók még némi pénzsegélyben s elismerésben az államtól vagy a vármegyétől részesülnének, akkor 20 év mutra sok helység képe be mcgváltoznáö. y Tudom: a sceptikusok azthozzá< Aft, hogy igen szép ez papíron, de az éleiben vajmi nehéz az ilyesmi kercsziülviteie. Feleltem reá, hogy minden k-zdet nehéz, s vajmi rósz katona az, aki az agya-dörgéjtól már megfut ; bizony küzdés az élet, de még kü'désteljesebb az éleié an-uak, a ki valami sitert akar felmu ta<ui.
- Dehogy a tárgyra térjek, szukáé ges megjegyeznem azt,bogyaz illetőnek jo türelme legyen, a kifü'ött munka
A faiskola alapitása im következőkép történis. Az illető község, a bal a faiskola létesítendő, kijelöl egyes darabot, de a kijelölésééi olyant választunk, mely az előirt feltételeknek megfelel; u. i. nem sabid-aunat oly nyilt helyen fe-.ua.i.' a hol a szelek keres/.tülka-snl ja'hitnak. de vis-zont oly helyen w, a hol a lég megszorul, mert az elóbbiuél évenként számos ojtvi-nyok leesnek kiiördelve. mig ez utóbbinál pedig elvastagulnak. Ez tehát igen fontos, hogy a talaj nedves legyen, de semmi esetre ne legyen a föld árjának kitéve. Ua esetleg ilyen volui. akkor az alagcgóve-zcs uiján kill segíteni. Ami pedig a .egfuntosabb: eiég bnmanus tartalom-mii bírjon, mert e nélkül a vegeta-czió gyarló lesz.
A f.idaek (sem túlságos kövérnek, sem soványnak nem szabad lenni, mert, ha túlságos kövér, akkor áfák, melyek ily helyről lesznek ültetve más talijba — szerfelett megsialik azt. De viszont nagyon sovány se legyen, mert akkor nem | fejlődhetik kellőkép ki. Ha nagyon sovány, akkor igen helyes megtrá-gyázni jól elkorhadt trágyával. Cii nos a faiskolácK, ha eleven fceri-tosiel vesszük körűi, illetve éiősö ; rénynyel. E ezéira leginkább meg-1 felel fűzfa, galagonya, juhar ned ves helyen, szeder, thuja gledetchia stb. száraz helyen Kz utó bbinál az a rósz. hogy hamir feikopaszodik. Ha talia éppen oly helyet kapuuk mely a szélnek igen ki van léve ugy nincs inis hátra, mint a szél ellenéb'.'n fikat ültetni, hogy igy némileg a szél erejét megtörje.
A földet megforgatjuk vagy mélyen felszántjuk, azntán szépen elegye getjük, táblákra felosztjuk, a táblákat viszont ágyakra. Az ágyak szélessége 120 e.'ui. legyen. A Ublak 4UU _ c/in. t'Tületéues tehát hossza és széle 20 c/m. A fönt lehet 3 —4 m. széles, mellékutak, melyek a főúttal parallel futóik, 1—2 m. szé-k-sséguek lehetnek. Czélszerüa faiskola körűi rasatot hagyni, mely 1 m. szélességű lehet, nem különben a fiút két oldalán szintén ily rabatot kell hagyni, mely 100—140 cmnyi szélesség közt ingadozhat. A rabatokba 8 - 10cm.távolságra törpe gyümölcsfák altethetők, melyek közé ismét szóllö.
Matton Géza
együttes kiállítást rendeznek a mű- ban a fóváios egyik nevezetescége j nyok dúsgazdag karácsony fája van csarnok helyiségében.1 Ily KSzel jés megérdemli a megtekintést. Hogy felállítva, mely a legkülönfélébb kony-ményt hoztak a napotban hozzám Imit láttam itt, azt nehéz volna egy ha- és ebédlő berendezésekből áll. „szives közlés vég.tt" a szerkesztő-jtircza keretében megírni; de azértlEgy másik osztálybi lépve izemé-
KarácMnyi kiállttá*.
#Az orsz. képzőművészeti és az orsz. ipaémüvészeti társalat az idén
ségbe. Másnap alig hogy a közle-
iény negj«l«st, istuoc «t] szolga
toppant be egy levétel Felbontom,
olva-*oi kezdem; ,M*-gLtvó a Kari-
kísérletet teszek iega ább gyenge
vázlatát adni
ott felbaimozott
mfiiparczikki'knek, melyeknek árai egy forinton alul kezdődnek és 600
caooyi kiállításra* . . . . K< ugyan j fonoion féld! vég ódnek. EUő sor gyorsan ment gondnitata magamban j ban szemembe tűntek a kiállított és már-már előakartam jegyezni nap-j praktikus, uj találmányok a háztar-lcmb.n a kiállítás megnyítasáuak i tas, játszó- és étkezó-aszial. iró do napját, midőn a szemeim a követ-: hátiyzó és mnnka-asztalok bereode kezű sorokon akaptak meg: .Yao zéséuéi. továbbá a jelenleg nagyked é é h D)
kezű sorokon akaptak meg: .Yao zéséuéi. továbbá a jelenleg nagyked szerencsém értesíteni, hogy Dorottya)veltségaek örvendő renaissance. roc utcza 1 sz. alatti bei_visegeimb.-n coco ízlésű és keraldtkéi faidiszen. hazai és külföldi müipari tárgyak- f»fpajzsot, tálak, fali- és kandalóból és újdonságokból tarácsoni kiál- órák; ez utóbbiak kő<t iáttam egy-litást rendezek melynek szives meg- inas mellett két órát, melyek közül tekintésére és isioertétetésére felkér-!az egyik nickel keretű, nagy felköltó ni bátor vagyok. Tesjes tisztelettel: i óra 3 frt. 80 kr., a másik egy Kertész Tódor." Ez tuir más; Te« gyönyörű roccoco izié-ü cuivr^-poli gj hát ez anég nem a műcsarnok meg-jóra, a híres Carrier Beleuse model- lai hívója. Mindazonáltal Kertész ur is lenrtól 330. f.-t, volt. sietett egykissé a kiállításival, habár Gyönyörű Tázak. köztűk két da-
ui az elém tóduló fényS'ömol kif-razni kezdtek, mig füleimet kedves gyertnekhangok örömrivaígása fliö.te meg: .Aranyos mamácskám, ezt a szép babát Tegye meg!' — ,öyé-mántos apus.ám azokat a Bzép ao
gyalkakat asarom !* de sok szép van itt! hasonló felkiáltások,
karácson már nincs- oiy nagyon távol. De ily megtmót. külöaösen mikor a hazai ipar és kereskedelem előmozdításáról van szó. el kell fogadni. Aí kor az esté.! órákban beléptem a tágas helyiségekbe, szemkápráztató látvány tárult elém. A számos légszesziámpa fényes sugarai ezer meg ezer csillogó, ragyogó tárgytól verődtek tiszaza veszélyeztetve látó érzékemet.
A helyiségekben (öl és áiá hullámzott az előkelő közönség: takarékoskodó papák, kedves mamák és rózsás arczu .bébék* képében. Engem maga az előzékeny fónök fogadott, kinek mozgékonysága és min denre kiterjedő figyelme már csak nem közmondássá vált. Azonnal karon fogott és körül vezetett helyiségeinek labrintusában, melyből, — ha egyedül hagy — nehezen találom meg a kijárást. De bogy magiról a kiállításról szóljak, az raló-
rab hatalmas perzsa rézváza, valódi remekmüvek. U^\an ilyenek a valódi iudíai, khinai stb. gyönyörű müvü berakott edények és egyébb eszközök. Egy gömbölyű, piros pozsgás arczu. zöld nyitásns kabatu uri em ber — nyilván vadász — szinte hízott a lovagló- és vadisz sport osztályában mikor oda beléptem Itt a vadászat, a lovagló, korcsolázó és egyéb sport eszközeinek oly párat Ián, gazdag és érdekes gyűjteménye van felhalmozva, mint azt még se hol sem láttam Ez osztálynak mintegy ellentétét képezi a pipereszobák és szallonok osztálya, melyben oly kedves illat tárai elénk, mintha egy szép UsSzony budoirjiba lépnénk. Virág- és album asztalkák, állványos albumok, akváriumok, névjegy-tálak, kaszettek, boubonierek. kaczér loalett asztalkák, naessairek, keztyü tartók, illalos vánkosok és flaconie-rek stb. Közel ide a jó házi-asszo
Katnskam — Ilyen és sok zpoogo
gyermek, kiket hozzátartozói ahg-képesek visszatartani, hogy a sok csecsebecsére ne rohanjanak, a karácsonyfa diszité&ul ítzolgáló ezer meg ezer ezu-t és araayszal. csillagok, színes ü eggolyók és ctergók, maguktól forgó lenyiámpák, kis lámoá-iok, szivarvauymuu rei^ó sia ak, gyémánt cseppen jegcsupofe. c-il-mló lánczok, csillogó labdák, felnyitható arany dión, ragyogó rózsák stb. stb. rendkir '1 megkapó látványt nyújtanak. Ezek között felhalmozva a legkülöoféleb gyermekjátékok óriási sorzata, a közönséges karácsonyfától a 20 frtos nickel karácsonyfa állványig, mely két zenedarabot játszik éi a fát forgatja, az apró .Mignon" babától egísz a legutolsó divat szerint öltözött és a papát, mamát kiáltó nagy babáig, a sokféle tréfás-, tarsas- és meglepő játékokon keresztül a babi-szobabutor berendezéséig egész a végtelenségbe. — De nem folytatom tovább.
A ki Budapestre megy, az nézze meg személycsen. A kinek nem áll ez módjában, az kérjen egy katalógust, melyet szívesen és szívesen és ingyen küldenek H mely maga is megtekintésre érdemes, 650 ábrával van ellátva és az arakat íí tartalmazza.
Kurucz Katicza
,Vm iuea ax égben, megTer u »«f t
i kéi ÍtOél
Kiraboltad amir«m i*jraoyok módjára, Pedkg uiTem volt a %z-„ieitm kiacttárs
T-lf rolt a mít^b gj^náottel, gyöojyökkal k*gy>fó, tttndflklS, ifi u«reeamelí Eit a n*g7 ¦¦*relni«t elraboltad tSlflB, Vagjok ói ©miatt mo$i*o T*az«ad6bea? . . ¦'
IC7 p*r*»tolá el nivének u*fj bajit
b e erie ekkor a aóiátiam kaijat
fc*j buctapillaotást *et még íei 4* égre —
ti ! ugrik a kumak a^tét fenek ere . .
* lenj p
j JUÜc*4t » kn'bil kí«»nt»*Uk ! Kkiéni kiabftj a heJytég T<ia bitája s a ia.o ftgéig albaJlsük lánaija
M*gú* 4 tit Marui, a jaháat bojtáija, ¦ kiuek Kati *oit fjtayOrÚ xb—*i*. Kaiiuk u«rela.4t akt .irakMjit*, Matj mi»tt ,60 aOBAk üy gyinot mÍT
Marcsi a uotMri 14ro* baJlatira tecto ftlpattan » axanimak kátart * kwtait i«B<rik ¦ • wtw égj köthe **•«: >e. de n«- ál b«»u.» egj ortpp
itin* Katicát a ia«p od .borai néki háfebér ub
-u*«b*at*m Hi,u>r ast a Ok. *J.. K.tácaáa! esak te
** mert Mára* volt a BÓtirim* kotjji, Ahonnét Kaucx4t a bojtár kibtuta, l(J történt .jtáJL, bőgj csillog * arw Meojajtioty, T*l»f*uy : Kati, Marcii
A főispán beiktatási ünnepély
Z*lamegj-es*ékvárvaa:Egerai'gmár rég volt olyao íélek emelő Qnuepelyeaség-aek uiuhelye, mioi döcs'ma«r 1-éo. Étkor voll a f5üpám installáló, La maga* bkO elég fon üí dolog arra, bogy a hétköa napol ifl ünn-ppé i«-gyo;es úttal ped g még roataaratio ia volt. D« mwadjaok ctak B oapí-rrndoél!
I Ai üna-pé<yea ia'enitiutelet 9 óra-
ikor vette kesdflét. A nagj a«éke»-«gy -bál ssufoWa volt néppnl. A (>sertartáa 1 agy 10 óra íV!é ért véget t a a.gjM*m-b*o egy begyüit megyei biaoitaági t.gok a templomból egyene«eo a m«gy«ká« nagy gyüléstermébe vuaultak. Elül ment » föiapan dias-magyarban, meilőtte F«»-letcb Taai.ió gróf msgnáai diaz-rababao-
- A g/li:é»terem annyira megtelt nép-
pel, bogy a k.aaö elkéaetten érkesökn-k »Bár nem lobeievt bejutni ; »«ok a lépcaftt I áraastótuk •!. A fíispmt Qóaonj L*aaló ! magyai fójegyaA iidvötöUe r-tmek beaséd-, ben, mire üan-peit gyöüyőrtl éa Ónáai batáat kelwt be«»dbao vál-aaolt. Sse-rettilk vilaa • a«óooki remekek miod-fgj'tkii bo«oi, de eat a* idö rövidaége éa ¦ térünk aaük volta miatt qmd lehetjük. ént agy '• kQLoB-leuyomatban nnek éa avél fogoak küldeni a b<-ugoknak.
1 \ét*\ a an
Bátintjfy Bálint
koveik««tt a« alwpán pAri «Iiott t^ben : Cat*«á« Karolyé ¦* C«weáké.
Aamt •¦ voh, bogy akármelyik
gy6«, nagyon owkAíy a«ótóbbaéggl
4»Í. Ai eredainj uomi>%n *» «
l«ok*zórfil gyÖiőn mag mindenkit, mart
Cieriln Károly k<>rüló«lül 130 aiőiöbbtégge! gyömöti.
A salaaaentgrótbi uj nolgabirói ;árá* asoigabirójivá Bottkát vtlaattulták meg egyhangúlag Ei által meg a novai járaa aaoigabirói áHá«a ürült m«g. Erre aaava-aáa utján Vért«aiyt, a kest'holyi legód-aiolgaDirót válaaslották mag.
A válaaatáaok ig-n »ok időt vétsek igéoybe a a gyüléa c«ak ugy dé:utan 1 ór» tájban ért vlget. E* alatt a megje-b«i előtt c»ak ugy ayiiargött a tiaateleg-m asáadékoiók iTego, A tiaitelgés mi .t-egy két óra toiyásig Urtuti. EbbM ellebet goudolní m ndo-ükiDok, hogy mily auk d'patatío tiasto-gott ott éa adott kifaje-iést a főlőiti ieike* örömének, hogy megyénk erdemek beB, tettes.'en gatd>g fit' rte a legmagaaubb bis».oa), m'dfio ki • ily un k e megje kósaaelleméoek óretii, a i«Ky«i ügyek vezéréül S v a a t i t a B e-m ó tnev<rsteki. Aa uj fói«pán testiea asel-lemia«ivó*aágát é« ntk» eróaaégél matatta, bogy mioden <L*-pu auöhoi umiálitáaról taniukodó asép val.ast io ésiit. A kúl-üoua-gei aiouokaioak beuédjét egytől egyig nem boebatjak a már említeti Lokbó. ; de dr. fi u u i c i k i Ü. é. ,-_ián ktr. taDlelug>el& beeaérlét, melyei főispán Óméitoa^ga <a n»g/ t«uaea««l to-gadott, kosóljtlk.
A b-a*ád iey baogsoit : Mél ók&goa FAi p*o url EagdJja Mé-'óagod, bogy megyei kormánjs.Ualaó (tannpAijea eVajabao, — Z*i»aiegya kir. iaof-iü)T)'<*IA»é«;", Zala-ig vároa tan tea Üieio a a m-gye tanítói aevébt-Q, kií>j-sést adjak k iröméaak, h^
|eSJa éíére aan»k egy asivben éa lé-1 ok boa egy*ráat j«iea fia hivato'.t meg.
A mély balália ée lapioUt, melylyel Héltóaagod tddigi hatáskörében, népuk-tatáaaoknak oly kiváló jdentoaéget bis-0*1 tolt — tiltják nekem, hogy e perex-bsn uj reményekről 8*41 jak. Nem!
Mi a multak után nem a reméayck éd'igeto láUsalával, de naeggyóíödeaüok teljo* melegével é* bxaimával buaaük, hogy Héltóaágod k«gy«« rámog*tá»á --*1, táraadaiom .ovábbi érdeklodeaérei a e taokerülflt 600 tanitójinak lelkrs mua-kájával, a nep oktatáa-Ug^et « «iep ét a>gy me^ye eladrangu koaügyévé fogjuk fejleai'ooi. Kóiügyévé — « acóoalt bbio-leti, moreiadéit é*butn»nu* értelméosn !
V-lóban magaiato* f«l-d*i vár Méí-;óa*g»dra m don U*gyarurat>igoak egy •¦•*p éa oagy d»rab toldjéo é^rény^aii-boti ¦ jóiao államból-aeaeg ama p<M(al«-lumi', bogy a asabad basái boldoggá it kell tenui !
É"ény<9eiiheti nem mint ol yao, ki fol»ágy, bogy tn>gaaaa ragjOKJou bauem hogy e kouoi Ulkul >fl áil*mirookk>I uó ják : N gy helyet í<-gl*Ul, h^-gy n.gj eieMégak0t K'j^i'h *#ea.
K«m ia igérbei'k m«'tóbb«t miit hogy e oagy k teUkaégnk «aad«laj«i k»ai on tug beuDaoket i» i«iaioi Melióaaicoda1 tedek meae|«u ; ott fog ia<oi a aaasió » » t melyre láng elkü kosokt«láai mintaa'eraok ga ina a novaié- jól b»ioitött feladatának bárom wedioiayít; e a<tm>et boi-dogoléaaoaK haroo f«uéta-«t: aa értei-Bet, Tagyont éa •géataegetl
Uoit p-d.geagWjeMeittiaájt^, hog7
mint e megye oé'poktatáaáaak veaére éa ore, pályájok.t aseratfi Unitóim aortát kegvea indulatába kérjem.
Eogedje meg. hogy e komolj éanagy-fontOMágu üonep hivataloa keretiben i% — aaivem odasduával kérjam ; maradjon mint eddig volt— a Unitok Óeiiote a lel-kea barátja.
Leatnek Méltóságod életének a mi ragaaikodúankaál ragyogóbb ki-.lioie-íéaei; de a nemaeti művslÖdéa 600 apoa-tola iga* •területének é* mély titateleté-oek polgári di*sét w>m horuályoaithaija el egy élettörténet ténye aem.
I*t«o áraasaan Méi lóaágodra bo áldását!'
*
A tiaa elgéaek 3 óratájbio éftek véget a ekkor kesdetét vette a banketr, •1 ,Arany bárány" asállóban, hol caa-páo » msgy-i b'tutUág, tagok vehi tek [Ásít; Eatea .Zotdfa* vendogloben asiiáo kbtoa Vkcaora vo\:,
It sok jnlea felköasöotót lehst«tt balUai ¦ esek kői; nagy ietaa«ault Ta-buty Viktor iróUrauok köretkesó rere«a to aitj* ;
Ki megyénk asolgá atibaa Miodig batr*a lepatt nlö — l'öispam székében Ül Érdem aaeriQt fjvaatios Baaó
S hogy bflon« kösdelmek kost ia Akar.t t4i é* lettaió; Megmutatu s**mtal«naaor M«gyéjébon ávaatica B e n 6 !
A .fortana' — asekerébea R'ikaaág ily magas tető! Oioeaa fiit beaae, tehát L.éru i«8futioi B*aéHUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
UCAI KÖZLÖNY
1886. DECZKMBER 4-4*
Nöi tártadalnak.
Miodíg -ürUbben bangSBQak fel a panaasok nőink éa Urtadamunk ellen — s ebbó! itt lebet kov« sestetni, b<>gy alig ib mosng a lival esel nélkül. L-g utóbb w telbosaiot., bogy a nok egyenetlensége, f«as«e-ég4 nemos\k a tárta* életet, as egyeié.-léet roatjt meg, baai-m
Bagát a társ-d-imat «.
É« e« igas ! H.
tai tánedalamnK kocáin beteg, beteg mindes, mtr: ha « térfiikat .Ifiuéinok. uésetek. poétikai eivett egymástól egy •gy időre el tg ideg<;oi<ik. vanotk orvoe-eágok, melye.kei as ily betegségeket megorvo*omi tebei — b-bár én acerintem a caioo ilyenoek O"th >• mut-tkoilk : — de ho»(> h» a iar«md»lorn *ov ü*a : > nfli laraedulum beég, *s oij D j, »mely«i megorTOt* d. r-gj könnyen n*-n> lebet. — A u ¦ M.dac „Emb-r tradéd.áj*"-b*u » tzereiet «kzn>éjét képvieeJL, aki •» «oil>era-c minden iiiapo-ábta mentei* ; itAi családban Minién * *s-reíme"t, a ¦citég » goadriaeléf- j-[.ép-ii. meri Ó ad a bátikoraek glóriát. ö éd^ui m g ked-¦»«e*égév->l ¦ térj aiomorusigál ee A neve-It gyermekei'jókn.vk igazaknak, jelleroiii-lord*ku-k e« ativLeii lélekbm müvei ek-oek ; iljmu-k k«li»ue lenni a Dokuek a iáraadaluiB»aii it, őneki* kellene a nöi eiéayek iDuKMt.t^Miiga, mÜTsitaég, fiuum itléi. bóí»>k &ita! -O) bileni '» tám»dó m«-r« Láraadk-mi kilioubaé.g-'Kar. «• •*t« et
látom! Itt átvette birodalmát a buta gág ; iirea bin»kesé,j; a müve.ellenség. — Itt aaok vesetaek, akiknek vMett«tní kellen*; t\s érdem, a mUvaltaeg a s*ere;et é* kedély ped'g hűtőik éa elüajk, mert éppen átok, akik nfii erényekben tüodökol-üét.^k: a töltik, • akik siereteiet lehelnének ót é>e e\ l-g*.lul vannak: Ob ion •«•¦ kére tóikor döUt fel egyaaer már, bogy teljesednek be a joeige. hogy « ¦toUófc l«Maek eUokké!
Üe ¦•¦§ »¦ leheteti •uség! minél alantabbról való vagy, aoaáliokább feesilat, minél kiaebb arn*g, vágj aonáljobbaa oagy képüaködjél: - e« a divat !'
H» vélosleoiégWl a francaia oégye^ ben — OMtekertMift egy komabcilliuail — htisd ˇi»askkexedet, ét ba ojertt a baaalika »ortjegjeken, baüd itt aa egén Magjarortaágot é* fuw Parttsba — mert Jb b
te duI mar nem,
mbfr,
bankár
Se egén 7 emberek, »*fgéaj táraada lom, betegek Yagjtok, gydgyaljatokjmeg-uidó, keroattéD^, ember, aaaaonj, gasd«g gy legyetek el&taSr emberek — Értitek: mit teeijó emberaek Ibboí ? — Aiu-tán, ba megtanultatok auoak leaai, akkor tudom, bogy alásatogak, jók éa tiat-lák i- leaatek ; ba pedig Unták éa jókká viltoitok akkor — nem tog b»>ttg a társadalom, teái as emt>eri«é|
Neveljétek «iér. aoyák jóknak é* ! erkölctoaökaek, tintáknak gyermekeiket A tiaaia erkfilcaiaég mellett nem fog f
melegével loleug-attelni a *íiág rideg
forg4aabas raegUg>uu tsiv«kat; őoekik ¦ barjánosni as üresség, as erkőic«telén-kelíeae leaui, akik n^mctak «gymás kő- ,aig asokásokbaa, illemben éa tsivbe*, sót tarják fenn a mü*«luég, a finom ! a as aki megérdemli pokolra v-uetik • isiét, . kedély ét erúieljea erkolcti értet j as ig>s érdemé !-*•¦ mindig a korona ! hu nloiá'. Tkgyia at ig.si n ti«eitaéget. | K-nisas>i nok ti pedig tejtaetek ki
h.atm akik etee vili mna áramlatul egymá« iránt több szeretetet ; . gyako-
ntéseteinkit •¦in te latsaik r.*}'.« bogy mennyir" örlll fejlődésünk ¦ „ „»
k é. menyire wiv-n hordj- gv.rapo dHHetleattli.* A sene továbbátért a fi*tal-
.Magyar Kereskedők Lepj*' aettfk, etután — a j-gjtőköoyvet, me-
....._____.ége. V-lshány.wr Ö feltége' lyet a Uoitó Tewiett, alá írták, a gyűlést
a király » fővárosba jön,faradságot nem as eloöklo UUe.'-* bo iaj.natt.-ak nyílva ism-ró érdeklődéssel látog*ij» •*>"• l«" -»io«a. A ej. *1 bev égeaite után, a kön 1 rir.k«ló, aeaaatek reá ke»ék at .Isten iMmeg « megjárt* éa a „Hasádn»k reo-
_ tovább álért a fi*tal-
d*«Qnk.t. Al-folyt bétán ai'uj 'terme ' aág által annyira kedrelt oaárdáaokra. sse.tudonlnji egyletet látogatta meg tí-re m«*ss.pt>rodott a társaság nöi ven-ké .pbea éa ped.g «:ao isben « terme- dégekkel kik a Uncs és sene kedveeVi ssftuudomáayi ossUyt. máaodiabeo a jelentek meg A lelke-s. éa tanító i. egy fi.ik.i oetiályt. M.odkét oseiöeo legm.- ideig a vig.dó n*p köeott ido^tt.
gasabbmeffllégedésétnyúvánitoita alátui- | így tartották meg S.....on 1886.
tak felett éa örömét fijvsie kia l-JÜdé. . b.n. a Ment Jioo. oapját.
Aa alapssabá.yok neretateaeb puntjaj kőveiketók.
AS. i. kasmüvelodé*., egylet m.n d*n tagja becwüietbeli kötelességének
tőlöti, melyet nálunk tap>«atalt.
CSARNOK
JÜU
O------
j g
tartja, ai évenkmt néjcyaaer unandó
'V11' gyaléaeo «-.Diélyea-n meg jelenni ké eibáriibatlaa »^dályokav mioÓk
oapJAt a bitotiaági tagok által jónak táléit idAssakra, mindenkor aa elnök, ennek akadaiyoets áae esetén alelnök tttsiki é* hívja óasse a tagokat. c, A ^ülésen mindig as elnök, en-ik akadályosleláse •actáta as elnök ao-
Mé^beÜ a kÖ2mQvel(>dé«l egylet ? a betegaég vagy m.s -serencaétlenség.
i.FolyUtáJ e« T*fe)
Errs Balog egy iv tiatia p.ptrt, lin-tát és tollat rett, eló, aa iv papin a csimet irt* ,% S ..... i. koam&velodéei egylet alapító Ugjain-k néraora* a ntina mindjárt saját neréta as után sorba a jelen voltak a!ök tenki nem maradva, vagy negj-
tag, még korosabbak ia. kik jelenvol-tak, legvégül a tani ó.
Nem akarok hiooi tsemeimnek és f&leimnek, ébren vagyok-e vagy álmodom, én est nem tudom elhinni, bogy at S . . . i. ifjúság ily elhatárosotuigr*, és ssép haaafiai tettre képessé legyen, ha
d. A. köagyÜl** batároaatképet, h. a tagok tsiatának kél h«rmad réeae jelen van.
e. Minden egyle'-i tag évenkint egy egy forintot fitetead tag-igi díjul.
f. Aa egylet tókéjéaek gvarapitáaára aa alelnök által felvail.lt réuaa aratáa-
tok és hallok? oam-eciU *alau iüi féle. Asért telek oda
tonik e! »s sCe*t vi.agutl K- mit latunk roljátok ssivetekét u eréoyekDen «• a
mi iti kicaiben N>\gy>Kaois«.n ? Arról jóságban, lelketokei a müveltaég elom-íi-
nem i* ttelunk, bogy . fé Öak várakat (iitásábso ; gyógyuljatok ki g^go-
ké«s tettek maguknak, — bogy onnét tökbólé. bUiakeaég.ekból mert ha meg-
aonái köunyebben lüv.'.laőiheasenek egy- t»p»djttok nfierénytek alkotrétsé^ : a fér- °*1
inátr*. b-u-tn • oAk. akikaeit e $ var ütk kifognak oevein. benneteket s ami meonyire kellea« taégyenienem, bogy st
bivéie:* ju <>:tf«lkdHiul, mib-n láradom»k aeveuéges ar ; oí ! " müvtjiurk. Neio ho^y f.ojanDéoeka í
b«n miadea tag ré«st venni kÖtnl«s, es
láttam volna hogy még senki " t kö-|alól caak pénsbeli megváltis álul ment k bort nem irolt ast mondanám be.i fel, melynek dijját esetről eeetre a * bor beasél bilolök. Hias a S . . . | munka miném&éé|(éhes képeit a gyűlés nép kdlön^aeo az ifjúság még eddig csif- íugj» raegillspitaoi sainor nértékdl aso.gál ráUodásárol mulaikoxásrói 'á'.ciáról volt; a megbaiároaaanáJ, hugy »ton munkáoá', hites. Igát dolog volna-ex, a mit must Iá- ! mslv alól kiváltja »al-melyik lag ma-
nalma-' gát —mennyi jövodelme: basutt egy egy
aaétoaslik mint a köd • »kkor
ott volt
a maakabao
általában.
í tagaak mank.j«
e* mi
aikm «a köioaeu h.rcare kéke, i^jakes-
uónek me<r ihavnai » bá«iyik*i — ok ia |
vusssavoBulaak vár«c«aikba és hány (K«retkctlŐi
ily vár.ct vid N-.Ü.niMao ? Min.
d f u c t al 4 d. A téli idó *>t mond
j»k : ig«a »kk«iiau ido arra, h >ii y
tá't.d.lmi :Ario:k-see heiyfeáU).>n. Éo
as moodom n-iu! lCukor asuk. akik « -
meg«keretik, i- ««.il
.- .U., ,0 l.b..,. Ilv . k.rM.U.y ..-kí>iö:t iiemctkk, baoem a ^asd<g éa aa
V*lób*» ortságos érdekű mosga-mat íud'lott tD"g lega'úbb a „M>gy-c Kereskedúk Lapja" csimíi fóvuroti tt-kiotélyes «t*klap s«erkeasiö««ge a ke-reakedoi osstály érdekében. A QuagaluB, hogy m gjubbao .Ker-.-edök f«de|-'- -
EolTöi Karoly a .Magyar K-
i létre jöhetne, as előbbit ellehetne a mi
ba alapított kóimdvelodéti egyletek
— A király látogatiaa.1) alakulásáról, egy gondolat ébredett bea-a-m ís. vajh>
nyomtam, mondván: mit mula'tágot éa bort kedved népQok kó-aót . Higyjék el barátim ex a mi ma törtéül, ittreméoyeim netovábbja, volna, de eo még moat it kéielkedem, Merik-e be-oeíVet aaavukat adni, bogy meg állj<k a tra',a tori? ha bec«üUt ssarokat adjak
retkeiAlen nyila kosik Ei io'éxet
a kereskedik aaámir. váiiáifoa viasonyuk
^^¦^'''^-^^l^^u^t^"6^^'
és kesét adóik akkor bátor lessok oda írni neveméi a többi kosé éa is.
Erre a jeleuvuliak mmd felálltak Balog aiin egy bkngalsg moLdoi'ák nb«o*üiet asavankat adjak, hogy sa egylet aiapaia-bályaihoi alkallnatv* ¦magaoktt • híren aK>gm>radank as egyletben ¦ köteles-•é<-iiket ké>t*égg^ fogjuk telj-*tleni Ssaradjot, ason becateleo baia áraló név, ki .' hatleasérfbÖl vis.S4.lep' — Ere »orb. kesét ssoritott mio dny Íjával a lelkész, és nevé^ ö li o4a irta. — S 6rre falállt t így beaté t :
K.cdf«a barátim ! tusiéit tagtársak E mai nap e késtégben Öröm napja.
V'iés őseink stellemet Öröoa-éaeket
iint üt #gy állatot, bogy fusson 'agT t-ij-gedi lassan menni, de a korb forgás mm d:g egj ! Hit sem le-i igát, bogy asaso-Myok, oöfc teremtik mag a világ uj|áasU-'etértt? Nálank íeg.labb oem : Éo mai
1 í."zt^ "z
!m»k6d«<l,-..Tulln,U.kb.n.ir kittwu .! 'l":ui •11»j'"i <•» tü,Ml .n>i.l.b-
ü» kol h>jd.nEgir>iry. Zt.nji, Altb»D éa B.ttbioyi K«s^b-o Tolt .g öaet-ó: Olt áll m.Dkp S» »»lict Boa ó.
S «• illái. — .gt kÍTáuom — L«gy«a qiot . n.p áltató! L• bőgj • f .reodi báso.k JelM Ugj. — lebea*«o ú.
Hiokat pwlig bárbov. jul Tratrérilvg storeMao d filjao aoki nilUlildjeo : A foiapto: S T .alic ¦ BaoS!
Et*«t folyt ,« áiloaapalyauig.H.-b'»i< adlkII el lobil I»ood.«UDk . ma-gyeok nakhelyaa up.bt.lt áluláaoa öröm aa Uikeaedeabói koretkestotre, hogy • St.iUb Be a ő omélto.«g« iráat ayi-liUko^o oastatUo tiastalet at aaeretet bif-toa e ireocsia arra. b»gy .a 6 miadea népari, aeiaeeerl hoiülí Ulke idealiamu-a.D.k aok álduoa io-éam«ayt aikerlüeod létaaitaoia aa áldaat, bakit, egyeiartaai, aredmtayaao kówa^lamet tm-nmtaaia. Ii-ua adoti oeki bottá mt&j aaellenaet, **fj •ak.rat-arot; t.rta., ö>i>te mAg nag igea aok^ig erejét . egeaiaágét ia . ne gyaokat boldogító auaiek kareaitlll-TileMka.!
retsi a t(U kiii éséa«k éa ba ast m^gak*-dályosm még «em lehet«;t. lebetdlag ká -pó oija a karo.ultat. Ly cselt tUstüuk ki magunk elé a kereskedő védecvlrt
•sokra vállaJkosok nevei fcljef yestetnek
tók.k.roak lenni a. ó-oi- m- ,A ?**?. ir^*'.«-»k —»»b
.„.esete, nap I— e. . kössünk «ft«'b« arfpirodJ-. ipari é. g«da.ág. neíbes, n»-rf .fja.*gunk Zbiso- «*W»k »*l««'k»»*k MoItmA. térgyául. tta, ho<y a ledér kdlasib alatt átért D- A' •gjlp| P*"1"1' tÖh«'|t** 'J8*1*
bo i s basái át sse- ' kösaégben is elbe;yetheti egyeseknek
¦ u . w u e, q aO de mindig bíatoa belére. Ab egylttti tagok
kótül ba vai.melyik ssereoceétleaaég által .uüiaiaék miudenkor ssámitbat »a
Adj.
tistta magyar Tér buaog.
balalm*tlsieoe, bogy e m
örummel emlékesbeatfm '
lebesaek hugy ily derék népoek i-h-trk
ie.ki piaitor*. A mai napra ogyébb Le-
eodónk ninc* m*r. miot asegylelnek tíss'i
kelt k.m.it.l öt évi torteacteaiel fíieibet
Egy bittosiló iDlétet lenne es a kereskedői világ eli-mi c*-pá«»i : a bukáa ellen. A kereskedőt válságos viasonjok kö*t három veaaéy ftiregati. Ai «gvik ˇeasély as.mikor a bak-ara amca ok és ttiiktég, d" a pillaaKtnyi físetési sa-
midon a p>tauv4k faltt.maljak as aktívákat-, ily esetben gyors éa okos ki-egyeséaael a hitelesek megk tph.toák aranylagoa>n as egéas aktivál. A harmadik vestély at,ha a bukás törvéoye* forrnak k6st tényleg kitt . Hy ecetbea a tömeg mngmeotéae a hitelaaök réssé-e i* a usódnek rőgtöoi befejeséae kivinaío*, de egyúttal .ehetÓ il. A kereskedőt fenyegető eme veszély éknek óhajtjuk mi elejét venni s ekként év*>nkéat mii liónyi vagyont megmeateoi nagjsaámu becsAléare méto családot, naret éa cséget. As érdeklődé* e« esame iránt már ia nagy éa étéak. Még n.g>obb éa é<é«-kebb leat kétaégtelaafll egéa addig míg as iatécet lelallitva nem leaa. Ö as intését annál eros«bb a a oaél annál bit-toeabb, minél 'Uta ioo#abb teM a kereskedő Tilág ré«své'-e érdeklődése." így nyiletkosik Eötvös Károly • kéiaégki-vttl aagyfontoaságu kérdés tárgyáilan, melyről as é>dekl<5doknek egytserü 4eg-kereaéser* bÓvabb felvilágoeitiat aaivesen
k»u prdi»( "gy fo éa egy t!«laök, ki egylet Ügyeit vesetik, gyO éeeket «|
hívjuk; -gyl-ú j<-gytő • péosurnok,
Oaenoyiaége- ismét a gytlleU batá-[e_ ro«ta meg
o. Minden gyűlésnek határosat*
^^ Esek vo.uk >¦ alap*s«bályok neve-
aeteaebb poojai. Hogy ts egj le', nem hala meg, hanem él«<j<-lének iegtsrbb
két
-.jond.ni éesravéte eiket egy levél éa könyviárnok. Lveokint négytser fogunk Kyú.écl tartani rendise int, delebet rrn-den kivttl ia, ba s ntüks"g hoist m-gával. A ussu kar mindig trko* ttavasát u'jio fog megtörténni ; az alakuló gyaléeeo mint kor elnök fogok mttkbdai Tanító ur vágjon el kel irptpirt apró darabokra és wssaa ki a t«,guk kötótt, mindenik irjareá: kitakarelaBkuek alel ndknek jegjsóaek péoiiárnoknák, könyv* taraokoftk és hat bisottmánji tagaak asatán öaasegyUrve adják alt nekem.
így lett megvá asatva elnöknek l«lkést alelaókoek Balog, jegytdaek a tanító, péaalárnoknakegv élte* öreg, ki kö-saégi taoáosn>k is tagja és a fiatalok kosul még hatan bisotteagi tagnak. Kanak megtörténte után, at aUpssabályvk felolvasta: lak és megbirálta'.uk, melyek a fóbb dolgokban mind megegyettek a B >log János álul elmondottakban. Ai alapaaa-béiyok mag alapitiaa után a tagok a tagaagi dijjakat a pénttára*kii*k befi-
Pataky Géza.
H i r e k.
— KaUlin kál. A .Nagy kaniuai ip.roa ifjaaág önkapio agyla.a" f. a D4Tembar 28-tD tartott, a. aaokáaoa K«- t.lio ba.lt . „koroa." vaadéglobeB, — ^ „|y M*p.a aikardlt, hogy r.iób.n * "«k i (* l
.bb.í. ko.«ro
P l .
A
„,0
dött, melynek gyönyörű rirágaibol oaak a leguebb róai»bimb<ík : Varga Irma. S-élig Faonj Troj kó M-riaka ki«-¦ ninsjnh neveit svkejCÜt feljogTaan&nk kikat a jeleATolt előkelőbb ifjuaág egysiemb** aa iparos ifjasággal. bár oielj m-gaaabb kftrQ tár*ajigbos beillő aaoUd-séggal mulattatott, D.oaéreUra válik u ip>ros ifjúságnak. Reményijük, hogy a jalenTolUk éd*ssa emlékesnek visasa a mulatságra — Nem maisait hatják «,
g. A gyűlés b*l-r<'aiameg —mnny-
tobbí kötött és nyi péazt küldessék eveokint -s oraságos
tiem lett ai ige testté. Igát, midin kösművelődési «gy'« péuttárab* kös-aatam a lapokb>o hasank tóbb váró- j muvslódeei caélokn, é* mennyi íordit-aába alapított köamuve!6déei egrietek tusék as egylet báti kiadásaira u. m.
könyvtár gy-rapitáaar*, leT^loséare. b<r-lapokra »tb.
h. Tisst'álávattásnál bárkire ették is . a válatstaa aat 3 évig viselni köteles melyért iise éat nem követeibe', kivévéa . bt m««<aebb vidékre koll néki as egylet Ügyében iitatsoi, melyre ut»»áii költséget mindenkor a %) aléa fogja megasavasui.
i. Mi fele könyvek vásároltassanak meg, ast *i fi nok ¦jt»ia'ir» atintén . gyü-lél fogj^ roe^vitatni.
k. A* egriét lieateletb ;li Ugjiut fel-vételbeliK : ki beo-tilstea fedbetetlnn er-kölo-Q, s at egylet péntiiráb* egyaser • osmdeakorr* 10 forint il befiaet, etek •sintén minden gy Ülésen jelen lehetoek ; inditványosbatnak, de aaaTaa»ti juggml oea bírnak, stavaa-u ée batarotati j.»g-g.l esek a rendes Ugok b ruak. D= a iissteleibeli tagoknak )¦ megengedtetik felolvat tokmt tartani, de Köteles, a falol-Tatandó írásbeli dolg»eau>t a gyttlé* n*pj- előtt ké. nappal at elaöknek bejelen teái • átnésés veget a keairatot adni.
l, A felolvasások tárgyai megelösó gy&létekbsn meg ia halárostatbatnac és
aaoobaa, bogy aa ad«a pubirba egj keae-rfl oaeppet oe ejtaüok. Fájd.lotviDal kell felealiieofiiik ugyaaia, bogy akkor, a midöo a ma ataágoa .a, orioaataly oly esépao volt képviaal'e, u^yao.kkor asoa előkeld vagyouoe aa iekiai4lyeeebb ipaxoa ouiály e« oa.lad, kiksok eleo aurbtn erkölcsi küteleaee^flk a aajá. oei. Ulyakbol reló, *é ig.xo aamaaeo. előre törekvő iljoa.got pártolói, — .lig Tolt káp»iaelTa, — tieeteUt a jeleaTolt pár k.retelaek. — L->gyea aiabul «soo-o»a .m« ramáByüokoek k.f»jeaa«t^ai, hogy a bibájakat jdróre balyre boasák.
— As egylettől ratt ki.atatáa a kö-ˇetkesfi:
Kímatatáa. A aagy-kaaiasai ipa roe ifjoaág öoképso egylete álul fu)y6 Ari bot. bó 38-áo rendeaett jó'.ekoay oaáia Mi-tkora táocoial«aaág péaatari kimutaiáub. Eiad>tott 149 dro jegy drbja 60 kr. óeeseeea 39 írt 40 kr , f« Ittlfiaeuaek ulao Ü2 Irt. ib kr. aa oeaaea jdredeea 120 frt. 65 kr. ebbói kiadu 70 frt 66 kr. maradt tiasta jo-redelam 50 frt. 9 kr. As igaa tieal-li feltllfiaa):ík«<raor.; Nag. Iakey Láaaló ar t tri, Biliaite N ur 40 kr. Atgea-frld Zaigmood ar 1 frt. (rerlaer QfUla ar40kr. Ssommer Jósaef or2fr Kotb-
;.a Meayart ar 1 fr.. Saaligaé urh&lgy 20 kr. N. N. ar VO kr. Z.iaak. JósmI 60 kr. Jeleoekoé urboljj 40 kr. Fór Igaáes ar 40 kr. Horrátb Fal 30 kr. Stepáaek N. ur 80 kr N.*T Pál ur 20 kr. Z )ld Joaaef Fereacs ar 26 kr 5ar Saom mer V,t< arbOlgy 1 frt. Oermeroá nr. 50 kr- Koreoa M.bály ur 20 kr. Spitier Joaaal ar P.rlak 40 kr. Palái Zngmocd ar 40 kr. AageaUld L«joa 6>)kr. Fid Jo«.0t ar 40 kr. Heio Hib.ly nr 40 k' Simon Eruéb-t ur
ölgy lfrt 40 kr. Ueók. Ferdioáad ur H',Viodt Jáooaar 10 k'.Trojkó Pátergé urbálgy 1 fri. Ttkaci Endre ur 40 kr. Pio ér Sftadur ur 2o kr, Simon L-joa 40 kr. Káaatuer Jáooa ur 1 frt. Keller ilátyáa ur 40 kr K<g. U|laki U.rohler a fia A -Domború 2frt. Lteki Pál 40 kr. E<ea b.uiu párttogáiakert ai igeo liaa'.e.t felu.DBrt^k, ugy eaiate • meiyea tiaale t jeUo roitak fog.djik * Teot asteit't legy-e". legforróbb köeaóae i . A r-od^öeég.
— A pOlCÍri #a;rlrt rigaiomreo-«aó biso*u^a m. bó 30-áu dr. Bancaik
Ferenca ar elaSklete .latt lartull ifjueigi üíáabea veglegBe-io m«g.lakait. Ai .Up-aaaoályokoól . kösó^aég mulatai asere^a ráaaeusk bisooyira órömblrül aao gál. bogy »a egyl.t evookio- a f.bru.r 2-ki b.loo ktrUI 2—6 táoc* koaeoructkát r*u-dea. — A bisottaág kóretkeadiog alakali meg; elaok : Ltagyei Lajoa, jogjaí : K.o-»ác4 L%j», péoatarack : Ebwb.rdt Aotal eilenor: Árr.y Lualó, táacsreodaaok : B.burt Lla.ló. H.l>a I<tráo, Horrátb Qyörg;, .Sólyomy T.r.J.r i, dr. Sugetby Elemér, baotuági t«gok : Qr. Hagooaay K.«J~.íi. dr. Ca«oipea» Kálmáa, Arr.y L.jo.. Bereoiky V.c'or. d'. Bídí Beia. Fr«yler Adolf, F.ioa L 'jo«, dr. Uauaer Jáooa, dr. Kia. L.jo., Uogar 'Iilm.oo E «k, S'ekely Ti'wUr, Sobmidt K<rulj. Ti.pammor Gyu ., Vágó Aot.1, Mollár, dr. rUta Kálmiu; auraaalot nyarak meg: dr. luboly Qfuia, dr, Sckwar. Adóit, Wdbar Aat.1, Deuea, Zemlér éi Molair urak.
— As alaxMajiaiborailtiril koaelt
birlapi koaleméuyek tóbb reciiEeáló le-relrei aduk .lkaimat. Egyik index-tónktól jött. a igy b.ogaik : , Al.-Domboruo aa*. 23. eati 9 ór.tor ieeaet tiia rolt. A aa«l oly oagy erdvel dabúogolt, bugy ai-tól lebetelt tart.oi, hogy aa egéaa kösaeg a lángok mart* eka le<od. Ejyasarre Bagy helyeo ege.t. Elégett p-dig : 17 l.kbáa. 61 gásdaaági épH e', 3drb.asá^raa marba, 6 drb. sertél a aáámoi takarmáoy és g>-boaá. Emberélet — oaiat e.1 a Upok té-reeea köaölték, — Btoa aeelt áldoa.tui. As oesses kar 11000 fr ra tebeti. TUaol-tók Lírádról, KusoDioeosrol (Horrátor-aSAgWil rol'ak A oagy-kaoisa.1 tds-'lt^k p.dig ajjel. gyorarooattal árkestea:. S oa.k is a derék macitoknak — kalSoo-e*a a kaaissaiaknak a kuamia«csiekoek
— koaaoabató aa, bogy a> egéas kosaég a Ungok mar'aiéka oem latt. A jaleoroll tusoltók dioeéieiea, ftoteíáldoaó mkkftdé-aéoek aluaerése .-aeilett aem k.gybatjuk emliietleaal, bogy e perlaki toioliók ei-iodaluk ugyan, da ialeulról riaaaalérie'. E« ktaoa oenjoeaáat keltalt a domborui lakosok kóajgtt, m-r a pariaki tusollóegylet aaor.oakedé.a .Ualmáral otm-oa.k a A.-Domora koaasg, huem agyts lakúi ia mogUbeióa áldoaatokkai járultak aoaak alapragyoaáboa. Ptfasa a bála (es • a mse rirág) Bem fakad akármilyaa tal.jbaa.*
- 6«eralU hiba. Laaiúak Ball •sámib.a j,laatdk. bogy decaembar 8 áo as 0-oMláa readáglóbaa b.akrtta lasa éa bogy eat a lüaollok tartják. Utö-lagoa.a érteatt ttok, bog; aem a tusoltok, hasam as ipartáraul.t fogja ást tartaat.
- OniáfOa vásár laas Magy-Ka-aiaaaSa, denMBber 6-ia.HUSZONÖTÖDIK E7F0LYAII
ZALAI KÖZLÖNY
1886 DECZEHBER 4-*»
_ B«ceii-H««t*i»é«. A a.leme-ei t.otM U,.t «• küldőn..^, -elj .,,«.k íó..pe«j".k Wrt.Wred=.
Be - í kir u.f«.0gyei«h6. m-ntbuca-JLawIgéwe, m.vel a k<>..l> o.p^o.n mir
g

™*1»o"a.:űl«t Ugjait t.rw meg t oass-alt \ómd al.ubto *• aiereie.ébe FWeüeb m-gba <mao köasoote meg
t..itó t~l&L* Toowlmán.k e as»P ny ' Uniti.*' * b..f..«»u * kaldötuég
ban éaasive, lelke gye, tan U»g- ~
leké-
¦alame-> b.la-
őasin'.en fájialjuk gr. F tMicn 0iT«w»»*ét t oesiatéa gratulálnak Febér-m*>g?e3*k, mert aj tótantelügyslő jében ritka (-mberbarátot, oyilt oesinti lelke* éa nemééért kutdi Kelemet a;»r.
t'&i.pÁn úr 0 M-hóetga Ugrád
vtvrua kUidöltaéfcemsk Győrffy Jaa.it vi-ro»i Ügyét* üdvöt.Ó ssavairaa kővotkwt! •tép tsavakbao vi.auolt: .Légrád »son egyel en köiaég nKtgvémben melyet ai aaya orttágtól 'gy Z»lamegyéi6i «tt i Dráva hullámai ttigetelnek el d« aaéri ex a vároa « D iva tolvón át a>mdig. min dea alkalommal megtalálj* aat a bid* .mely fit siorotan M«gy ar-orasighos i K«ktn*gyébes kői «n étért a varosért valamint eddig, ugy etu in iá m odeQl megtettek, a mivel etúbaladáeit é« emel k édesé- *>imosdi bk:otn.
— Idödlrrfl. Örömünkre ssolgii i kotÖD.égit tton kellemes (.írrel meglopó hogy a .Polgári Kgyl«ia »t unalmas bcstiÜ téli eí'et't taou ságu* éa kedé lyet feM»a**sok tar;osá»ival fjgja meg' rovidi:»Di. — Eí»» felolv-vtátt ai egyle stép beyué^ébeo &>*áe* Bél* kösked feiit-é^ü kir já^áíbi'Ö ur fi/gj* tartani f bó ll-éa itumbevtuD; — keidé te esti í ór.vKür — K írloÍTMá*wit ai ftgéss tél tatkban t^^oak tartani bnteakioi egy •ser M>adeuoa« r<* igen ssép ét nemes •inr.k^iM. meiyo«n » reax-. v^vök ke-d^iyea estéket f'>go«k tólien'.
— tj SPKcdlanfölÜRJctové Dl gyéakbe • *eU.vs- ©• tnsokta'.ásüajyí mi
Isten hvtia körünkbe!
P-krönliferaa- Horváth Mihály •lulooki nu eié*ú napstsmot alig bog~ Kamrára éri • koruna veod-^ióböl p>kidcx> lopó a, asunban a r*ndór»4 ipég aion este D>-konc#ipe éa büvösij i^isbi pst-doo !) futoli bórioübi tette
eLé|(ritdr*l többek al*ira.á<fal kik nek n«v?i sserkeastÓaégttukbao megtud Hatók, kovetkeső oyilatkosat kötleaér kérttaok fel: A .Zala" » lé(rad. kit-d«d>TO<Ja létoauléséról f. e. 44. ssámá< ban egv kos.emenyi hot, m»ly beo ~ MiiyáV *íiaiunlt u ti«teli piébioos a keidenéoyeaét dicaŐ*éL«rel ajándékot ta mftg. Hogy * légr*d Jéte»u«V.,él Ki »ol: a k«*u« ast a KZ la" nagyon jól tudj* iBueu Légrádról neki meg inÁk, de as nem hoita, b»oetn boto't e helyett v .ótlant éa pedig oem tévedésből, hanem mdai*v»l «oa*k hogy k6sieaaéayé~ae\k atetoélyi ré«i* nem igas. G*dó Matyi* pi-itiiu-jí. ünak *» óvuda '.QietÜ'l«te kö ¦ ü. iBgadnailauní aiiniéo vau érdem de aemaiivel aiocs több erdeme, mi a legrídi kosonség hton tobbiferfi i 06 tagjainak, a kiK nem a G»dó \ a. tal foí vitelt eatmét felkarol tak «a
uem a Gadó ár «.ti*l ____
iDteimény létesú.étét elo«egiiették. Méi uo elvárhatjuk uért magatói G*d Matyii unol, b^gy a biv>.'koio!t kö iemenyn»k ssemciyér- voaaikoaö resti 6 m»ga fogja recdficAlüi, mert iga LO« ealvarMk l«rtjuk ¦ ugy *ag; aeg gyóiodve, hogy Ö nem tsorull bogy idegen tonakk*1. hivalkodjék. H UHn pidig oem e* ¦¦ aitó egei, uel ben a „ZaU* Tslaotely légradi bd< tartkdaliat a9oaa«oktot nem a *»ló*i n*k i4»gtelsto •.lakban kn>l, t c.up anyaga.k tekiat, melyből kegyonc ¦almára idegen tollakat f*rag: eteoa1 'Rto tsepen it kérj Un, hogy jqvó ¦ légridi itvnadevJtBi muaSavtta tokai ^egyo tudomásai meó mód*aere * ionjr.lódi állásival atUnkea& kótlem Dy«i, Légrád iirt»do:.BÍ életaWek ám maginak O*dé Mátyás plsbiaos aro it baiái-oaottaa i.*:a.mira vaaaak
A ma.Wlk levél, melyet Légrád vettllak, de nem saját 'udó*H*akiól, így banguk : „Több beti «• aap> lapb kösOlve volt s mólt bó L3-án tonéa »H7 '"«v*.f AltóCombo.-u kös»egb*a de .aoo kórul meny «k réssiat maottak rémtiQt nem alapoaak, Ugyanis a mai hó 23-án «tt«ii féi 9 órakor nagy vi]á g<**MC bontotta el a vidéket agy Lég ridoi ia, ai,yn«k foly:io « Ugradiőak
k vetéoyleie alatt atoontl eüodalt tvestéyat töé t-*g ét nagy asél *i b>n a Dráva viiéa ker**asttil a vén liHUére, b»va i* fél 10 órakor m-t etve, bosti k»sdttiek o»gy erífo«t i*l as o áahnt d-í miu.Áo mér akkor
mtodeofée épület iiogb<n á t, os^k is a looa>ia*lá«ra vOlt*k biv.tVl -iy aikertih is bár nagy •rófeasilé*M« 12 órakor júuek a knsaioecti (b<>r-urftttgO ttsoltók, kikoak s«gii»égéf6. ytatcáK a nagy f«Udataak kmálkoso aot4t, míg végre a 12 Órai Kjorsvo iát al jöttek a oagy-kaaisi*i tnaoltók de C«ak 1 Óra utia hos ák m«g a te-lerrooa'oa atáovk a hydropkort, a oaak atái lehittek a ;Öbbi*k ¦egitaégAra. A sdi tusol ók voltak ftioK, kik «Uó-iek erkesve oda. lega'oljirs jlti-k e. é«« Miahelyéról. meri estéli fé. 10 éráéit eo ea aioiDja.ii egéss reggeli féi 9 átg egéssségök és életrtk feláidoaásáv.] lyton dolgoilak, melyért at ott levő ,ko##ig eltávozásukkor a legnagyobb ismerő kössónttet syi visította. Hogy Bb«r é et ««»tt vol rá aldoaaial 0Lj éfrouuppokat hordott roló* ¦ h*r at a D i*ia é« hogf a >é/ ra4> ut akit fnkate p*rnye bori'ott a volna ¦ od «bbdl Agy stó •• te el m*( a va-
Tega>p éjjel fa bér igyoa. 10. Mai n*p- l
it nagy sikerének kö-¦<zÖoheti álialáaos eíterj*-dését. Mar- Magyarország. TiMt«-lt aram! Ntgy örömmel tudo>itotn önt arról a jó eredményről, melyet én és oAm Brandt R grógy szeress svAjczi labdacsitotk kös/Őu hetet. Mind a ketten folyvást emésztési zavarokban TedüoK s hasztalan próbáltunk tz&ntalan orvosi én ¦ aziszert, mindaddig, míg «. svijezi labdicsokkal nem tettünk kisérletetet. a melynek attin miDt eml tém meglepóen jó lett. a DétkQl, hogy legkisebb erőszakos iatist éreztünk Tolna. Fogaüla ezért 1 gforrobb kö-uÖDetüoket, tisz^lóje Bium Berait községi-tanító. Mivel Magyarországban a Brandt R. gyógyszgrész sváj-czi labdacsaioak sokféle utánzatai léteznek, gondosan meg ,ktli néxoi minden dobozon a védójegyet, mely egy fehér kereszt a vörös mezöbeo Brandt R. névaláirásáva].
— .4 ¦agykaoiiaaJ Cisiaó 188C d*caaab*9r bó 4-«n aajkt termében tköru 'áoctkoasoractkát reodea. Be-
P1' J g7 Ar* : tagoknak 1 ín., n*mu ,oknak 1 frt. 5<) kr. A m«ghivó eit nem uhisható 4t kívánatra fel mulatandó. Ket<
ete 9 Órakor.
— Hidetui-ny A oagyméltó^ági iveié*, ipar és keret kede lem ügyi
megy. kir. ministterium ai ortsig t?as egyleteibea legújabban intetett .őrlevtjiébeo fi^yelmetteá a gatdakÖton ¦éget, hogy „rottabulladék" herealj tias itott „ruttaalj" t „InoernahulUdék* :*ioo aiait arankával kevert lucsern* ó. iberemagok hozatnak f irgalomba, luráb- j >á, bogy a lób*re é> l«cEerD«ii«g oy--p«n hamiki'.tátik, hogy at illető mzg-tk cslkelyebo ériékü m*vgv*.<.k.t. . nce-t«seo a lóhere, kóherével, a íuciorna dig a sárga virifju éa koraióherével -gyittetik. Éten kúrUvel-t atoo hassi-, köt é, hogy a magk-waskedők elji-L<ai tigyelemm'^totja ku<*rt*tnt • jövőre asonló visssaélé*eke«atéo ai illető keres-edők neveit minden további tekintelek meilóiéaével köinétea-í i a gatdákat tólbk való visirlais k<ru e.ero fe-hivni. íid'n eiről kamarakerftletünk mag ke-eresdúit esenoel ériesitenók, egyúttal •ibivjo.k őket, misiinnt saját jól felfo-o t érdekükbea •»igoru*n tartóikodja-jak a f«nn érintett hiányokkal biró « [enotí módon ham situ'.t áru fo>-g«loaiba
tÓI. K-t SDpFUOUoO 1886. 00-
17 éo a kerti.eti t 4ere*kedalmi iparkamara.
— Al .OrBláf Világ" aaalonj*. i\ niiank eddigelé egyetlen képes latsam kitéri ot meg. ast fogj* tenni
jővö aaamiba tt .0 asavE-Vilag". Mmt most megjelent asimból olvaasuk a ja-áliria mú a-i.trol 30 fesi '
Lapvesér « kiadó: S/ALAY 8. Felel&a »erke«itA : TASS ALMOS Lap:alajaooo«: WAJÜfTS JÓZSEF
'•<ik, hogy K tStaaslioGyörgy kis-kaai ta.i lakót *égr«h>jatóuak K>t S'eetlio Jót«'f végrehmj i»- •»*»•.»«-dA kia-Raaiatai lakÁ-elleni l20f iők-(1885év aovember hó JíO-'ól jár,, 6V, k-m.t... 10 fr ÍÍ0 kr p-r,6fr yj kr ,egr'h-ji*» ké>«lnai, 9 f -50 jeieol-gi • m-tf ÍVmeralpndÖeiöuaexflk iraott végr«h*j "i dgy«bea a teataave-Mtt királyi idr*éayaié« loral*t-hee >>r> io>o h'iaiokkamürovi 149 -s 'könyvb-n t 2^6 b.l a. &•• dteaslin Jóu-f Eulajdo-n u t« T»i't "45 frtr» b-c ült <nK*'lao 1886 évi d«<-B-mb<»r h«5 t7 Ik B«p-jén ddrlölt 10 órakor hom-a^um. oaI F.'C- L.jot U\~
p«reei Ügyvéd vagy helyettese knabe jöttével mngi.rtt.odO ayii váooa árveréaen •tadatai fog.
Kik i*l táti ir a feon-bbkiUt b-oair.'
Árvnr-*snÍ kiváoók tartósnak * b-c* 10*/t-á^ ké-tpAotben vagy óv.dftkké-> p>p rbao a kikS<d>tt k<*s-*he« letnani.
V«vő köteles - vételirt hwom e^y-n Io reatlebeo m4g pedig ¦• «l*ői sí árva rés jogerőre «m"lked«sé-Őt 1 taamuandó höaap, a másodikat ugyanattól 2 hónap. h«rm dikai agyaa-wtol 3 bón>p al.n, ea réaalel uUo aa ár véré* napjától sáimitandó 6*/s kamatial -%JÜ a* árverési fel'ételekben njegbatiroaoti helyen a módosatok .aenot lefit-tm.
Nagy-Kamtaáa a kir. törvényaadk telek Ti oastilaaaJ 1886. évi ssept. 2í>-éo
EveU
jegyao.
| 5834/tkr. at. 16S6.
Averési hirdetmény.
A n ktvoiatti kir. tsiAk tkk«i. oat-
Lálya réaséról kosbirré té>s<ik, h'»Ky Zaia-megre ó**at. ár rutára végrehajts óe>k, Tarm-r János végrehajtás: asesvssó ojia-ki i.kos ellaai 2195 frt. 63 kr. ifiks. 18&6 jul'Ot 1 tŐ j.ró 7"/. kamatok, 14 frt 39 kr. p«r, 42 frt 16 kr. végra-baj'ás, 19 frt. arvrés kérelmi, K f-t l>0. kr. j-leslegi és mfg telmeral«»dr. kA taé-gek iránt, vé<reh»j asi ttgréb^a a f-a i t r Tasék tTÜi-lébes tar obÓ as ajaki 13 st. ikbea L 13 brss. a. iojr.tUe aj •aoa levő épftl-iek «el 543 frt. b-c ért-k-b«a kül >0, — ueyaaaaoa tkb-ia 2-10 aorts a. 2iO frt: 50. fcrra beoaQit iag-tltvn *k kft Öa kalou ét agy»aasoa ikbea t320br.«. a. felvett válrsig kr>t-lee 63
¦ :r. ö.-c.ui' inc.ii.a ka<iu 1887 évi iaa-.ir í én délelőtt 10 örakwr Uj-
.iuo m U'tm^n n..m*uai D . Tub»iy Qjol* Fe(p. ügy^^d v. belyetesse attabt^Alévai ntgiariaadó uy.lváoos árv«ré««a «ls-l«u> f»g.
Kniáliisi ir a fentebb kitet- b-c-ár Arveresni kívánók lartosoak • beo«ir lO*/a át kéatpútbeo v-gy óvadék kep«a pap.ro.n a ktkUtdo.t keaérs let*.«L
Vevő ktt^eies a vetelárt 3 agrealő réaaekben még p^dig as elsőt as árverés jog«röre smelk«áéaétői aaimitva 1, > másodikat u.aifcM Ü. — a harmadikat u.atlil három bóaap alatt, — minden egyaa ré*a-nláa aa árverés napjától staaitaadó 6*/0 kamatokkal egy ott st árverés feltételekben meghatároaott helyen és módosatok éterim iefisetnú
Kir. tkkvt hatóság
Magy-Kaniasin 1886 évi ssepiemb
legjtbb asztali- és üditu ital
Ul&uö hatáajoDak bizonyult köhögés
fS gégebaj oknál, cjoawjr és hó-
lyaghorntnál
^711 4
Árverési hirdetmény.
agy-kanitaaikir. törvasék ikkvi. , ré<«éről kot hírré létetik, bogy
— - - - .és asobor | Z*íao.egy« OMaesi'ett árvát ára végrehaj-
•tfebatu matolkUt fogja kös^ini, \ latóoak S ff-r Janót éa oeje Piiler Mana kívül vagy 25 festő areaképéi. [ végrebajtáat ttenvedő karosi lakó* elleni k ajovfi héteo, ba ma- 70 fn 52. kr <Óke, 1881 Jaouir l-iŐl tró 7"/A kama>ai 9 frt . 50 kr. ár vérét
j
előtt látjuk a rendkívül érdekesaek
esó ssánoi, k U.óea méltányolni a | kére.mi" 1 frt 50 kr. jeleaiegi s még fa:i aamak eUÍ kísérletet e nemben. AoMig I a«ruland& költség*k iria.i végrehajtás-
tlgyében a feet n< rule'ébaa tartoto,
ár*
gjgy
t.luojábói egy
lokaek DU-, .* «kfis*tLk p«<l)g. iseg • úvo évbea érkntoK u ÍD^jeB k.pjftk. A k Klk
tjkbva l
nak b«one A*bo.h J«no«iói, Adotjaa átadóról, H»sei ErnótAI. Déri Qyalától
,atól (egy irónó áloe'c), ll-jo*l I.t-vántól, Székely hassártól s-.b. t *s*skivül kétregéoy Turgenyrff ól ét Bródy Sándortól, aíépei viad ™ö»<-ai ériek0"k
y aktoalitak. Igr F-al B^dn 'Cupido és Ps;cbea-j-. Brilt< Frigyet .F>'l-
dók
kir. törvssék te-a mereayei 111 aa. A + 590 hrst. a. felvett valuig 520 fttr* b-«íti ingatlan 1886 derit-tuber 19-*-u d. e. U arakor u4i dr.Taooy G» u '. b-tlyettoso kóabe* nyilvánoa árverésen eledatm fug.
Kikiáltási ir a f-anenk kitett beeair Arv*re*ni kívánók tartótnak a beotir 10*/--Al ké«ipén«bea vagy ÓT». déktépes papírban a kiküldött ke,Qba« | le'ennu
vét«iárt
teip.reai
U4T41
ct. rajt* : további mu i
A«bóth lajió alatt lévő kosy veböl, I Vevő
taia ét Herot^govioa'-odl, végül egyníő ré W»ld»ni»r dau éa Miklós mtogT-nai b«r- . arv-ré* joj,
¦< arctképei. E^.fi.e.Asi feltételek :' dÓ Ibóanp, máaod.kat ugyaaatiél 2 bönap, aar—deOaemberre 10 tri, j.anár— ja- j harmadikat ugyanattól * 3 hónap alatt ¦iusr* 5 írt. julms—stf-piesaborre 2 frl. j aaíodon egyet rets.et í1to •¦« a 50 kr., ja!, -deciemberre 5 frt. As nspj4tól ssámuaodó .Egy elértet "-tel együ't : égés évr« ^8 fri, fé érre 14 frt. n»g;edé*re 7 frt, t>gy bóra 2 frt. 80. kr. As ei/fii->tesi pén>-k a P»llat irodalmi ea nyoa>d»i réaavéay-tarsaaaghot küldendők, keckeméti-utoza 6. nám.
- Taborssfcj én Parseb oemteti scaemükereskedéeébeD Bad>p«sien váosi ateta SOi ttim mcgjolent: .Felhő Klán" ft«tkay List ló eredeti néptsiBaii.*éo»k és „Ctitra Ziu»i lakodalma" Vidor Pii eredeti oépas>nm&Tének kedvelt daléi. Éaekhatgra songora kitérettel vagy ton-eorára kfl'Öa tlk-lnie>sta Hercsenbergtr latéin, ára l tlt. A dalok a köve ketők : l. Nem ..rajr-.k 2. K«skeay iroic. 3 E.5 utáo. 4. Átért csillag. 5. Véledbűntet a t* remtő engemet. 6. Véaony cséros. 7. Jaj <• ross a legényask. 8. Hattod-t T *-
Árverési hirdetmény.
A o.-kamatai kir. törvsték. tkkvl oaxailya restéről kothirré tétetik, hogy K.ro»cci Jioos végrehajtatOBak Ötv. Ne-meib Jútaeloé st. Vmdisch Értse és Ké-metb Jótsef végrehajtást ssenvedA orosi nyi :akúsok ellesi 37 frt. 10 kr. tőke 10 frt 70 kr. per, 4 Irt 85 kr. végrebaj-U. kéielmi, 8 frt 25 kr. irveés kérelmi továbbá Németh Eme éa Juli végrehaj-tatóksak Németh Jóttet elleni 10 frt 50 kr. líke, 14 frt 45 kr. per, 28 frl 85 kr. ingó végrehajtási, 6 frt ingatlan végrehajtat kérelmi, 13 frt. árrerés kérelmi, valami a t mindkét rendbeli vigre-hajtatonak 15 írt 50 kr együttes irveés fjg.oaosiuai költség s még felmerU-lendó költségek iránti végrehajtási Ügyében a fsat nevetett kir. tfrvssék. terű letéhss tartotó aaorosstoayi 572ts tjvbea 1 i 2 sorsa, ingatlanokból Neme h Jót*ef 312 frtr. becsült 2/8 réstilletŐtÁgi 1886
éti Oerietuber 27 én d. e. 11 Ör akor
Oroattonyban a kösség hátánál Dr. Tu-boly Gyula felperesi ttgyvéd v.belyeteae' kóabejö ével m-ígtartaodó nyilvános irve-résen eladatoi fog.
K.kiaiii-i ir a fenébb kitett beoair Árvereani kívánók tartósnak a beCtár lU#/,-it késspémbMi v-gy óvadékképes p-pirbta a kiküldött keséhot letenni.
Vevő kö elee a vételárt három egyenlő éttletben még pedig aa elsőt at ár vérét ognróre emelkedésélőt tsámiUndó 1 hónap alatt a matod.kat ugyanattól két bóaap alatta harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, aaindeo e<y«« résslet utéa at ár és napjától tsimi andó 6*/t ktBatok-kai együtt at árteréti feltékslekbea meg-batárosétt helyen és módosatok tseriat ~»e ai.
Nagy Kaaistáj. ft kir. törvénysaék telekkn otstályánál 1886. évi Steptem-b«r 18-án.
Cseresnyés
elnök
grf. Hugonnni
eiuok.
0ÍÖOO0O3
o
Árverési hirdetmény.
A B -kaoiaaai kir. törraaék. tkkvi oeital}'. réas«r(l köah:rré Uietik, hogy H.rtiaeci Qjiyr^y ét Gudlio Liaaló kia-kan uai i.kóe Tegrebajtatóka.k Loorek Gj&rgy Tegrehaj'.aat asaor-4o eaepetaeki l.kóa elleDÍ 33 fr:, loke 1885 April 89-tí. járó 67, kam.Ui. 3 frt. ÜU kr. per. 6 frt • egrah.jtá. kér.lm.. >) frl 50 kr. jeleaiegi a még telmerúleodó kolteegek iráuli, vég-rah.jtaai ügjébeu a íem aeveaetl kir. tdrraaek területého urtuaó anp«taaki 439 aa. tjkvb.s 1 1 - 14 aor ai a. fel.ett togatlanukból t^orek GjOrgjröt illető 357 frtra becau t tgyharm.d ('/») réss 1S86 Urcztinbcr »0-.». al. e 10 •rtkor Swp-tiieieii a k«aeeg baaáaal Faica Lejoa felp.rMi ügyvéd ur r. beljet-tw kdibejBtU.el Bagl*ru«4o ajil»á-aoa ArTereaaa eladatai fog.
KikiaJtiai ir afeaaebb kitelt broaár Arvereaai kivioók tartoioak a b«oaar 10*/,-it keaapeoabea T. ÓT.dek kapa* papirbaa a kikaldölt keaebea leteBoi.
Ve»í köteléé a retelirt három egjaa-Ifi rejeiletbea, még pedig .a alaot aa árre-rea jogerfire emelkedeettfil, aeámiteadó 1 hön.p alatt, a mieodike! ugjasatt^l 2 bosap alatt, a haamadikat agjaB.ttöl 3 ! bóa.p alafit, miad.a egjea reialet atia i ai árreree aapjitól aaamit*«dó 6*/. kamattal egjftu aa irvaréai felte ^okbeo ' meghe'eroaott belyea módoaatok aavriat lefiaaiai
N.gy-KaaiaaiB a kir. tfirTéajasek 1 telekkn. oeataljaaal 1886 éTi Saaptaaa-j bar bó 25-én.
Boái
EveW | Cseresnyés
____ __ 6"/. kamaiokkal
qy„.__irveréai lelttielikbeB m»|tba
ároalott haljeo ee diódoaatok aceriat le-fitaeai.
Nmj K.oif.éa kir. loriiMk tkii oaatil;4ail 1886. aa«p bó 11 ée
eluók.
5:»7ltat IW6
Árverési hirdetmény.
A aagj-kaaiaaai kiril/i törr*Dy«aek <-'—¦¦ aniilya reeaíríi baibirre ta-
oooooooooooooooooo o°
INGYEN !
uöIobí sxáiára.
A tártéi ruit Qatte'ok éa kiviie. hiáoya miatt kéaytt«ral>f> vagyok 3000 tacta-. leg.sebb toeUg kendőimet a legolcsóbb nT mellett eladni, b'jy On^g a p*mat ára ino* m«f[fiietve, ant.il kevésbé a munka éa divat A m-ddig a kAnnle1 tari, >dok: 1 aié f diviitoB Böf fej kend.A 70 krért, 1 !«*¦ ftao» dlvaio<n««y n&tkc-udót 1 frt40 krért VnlÓdl b-rlioi pamutbó * Irgpomp >S««>b tal-
Mekbcnés áru) álatokban, axm : borda, itrasit, saodár, dr>pp, b.n»., 1-U, fekete, vöróa, f-béx, •SJ-g-, MOrke, tO'd. »OÓl, 'ArÖk tib 60 legC. fa»on-ban. Ét a lrgrlef •'•"•bb %i-*l*8 ramd-n hrilgy-eek, batsnáibató a hatban, báibao «ib. és ép oly kedves taiat gy-knrai ruhadarab östr* a >Alr« melegei tarló.
HuMilja fel min itt. ki aieUhti a kínálkoaé alka nau ¦ajdneai iofj*a •»b Sdoib At mule? f<i ** U*t-»>d6 kradot bMa«resni, mert a riaárláji >|eo o»ty )•«¦ ¦ a késtM rtvid id4 alatt elfotybtt. W fm4eliar*l a pontot tD*-fjel*léi4t ktSroiB, a|j a tsiat 4* tninó.éfet 8**tkaldíi ai *f«ts ra 11 óra »Utt otá Té< nallett tagj as erUk elolafea bekttMe.* után a
kMél-fyft*| raktár Utal »U 1-4
GANS A. BdCt III. Ktltnits-utcz*. 8/67. u
ocx>ooootxxooocxxxxxxxx>HUSZONÖTÖDIK. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLŐ K Y
1886. DECEMBJCK i-U
rtVV
SWADLO FERENCZ í_
BIDAPESTEV
VII.
alsó erdő sor szftm
Ajánlja a*abad»I ojaeott. sajtalao, Cnmükódó xárrfdünyt*it hulixro- .¦ tott ¦ riéllruiezbell ; továbbá aaa badalmaaott &iaf,ic«k ia Bomkfi ¦ 1
;
fé'e lOltü- é« sxellóstetéRt kályháit, t-lmmi kOzp berendtiéaeit, «ajat ¦nbadilma »e nnt, egy vmgf több bal;i*4g námára-maly utóbbiak kQlŐDÓtaa aj épületeknél, iskoláknál, kórházak Dal aib. n<l-IfotalÓMe., ragy ¦««Uóst«téi nélkül
igán czéltiarüen alkalmazhatók.-Ajánlj, továbbá TalameoDy-i as építői •aakmáb* tartotó maokáit, ogjmiat: épület-, mű.-, é* »MrkM«tL ltkatoi tégla 4a rakoUt fslhaa*} gépeit ková-
oaolt rubel mu okait. MtataUrtyik éa kftttétntéttk tafyti tt >•. 2S<M 28—56
nli fűtr
ELŐNYÖS KEBESKT!
rántó állandó axemely.k, kik • által aMf<at«htt állaavia ¦»»*¦ ak réaeleiőieiét melletti elaááet-»»i"[aá"l983 éri XXX. illr. ca. ix- ii.t) fo«lnlkox.i dbajtanak ken Matyii tt.tt-t(M ejaUett mindenhol fel.etetu. k. Nemi aaorgalom oaeében
tót( és tocitiiUlii ifisico) aelki! Ií(«U IMI fgta 3(10 írt .5ujm t-mkít*.
Aiáulatok. a j*l«ü f 'glalkoiái oncgaef v*v feaével intéaeodok a
ftrarln rálUízlel-lar >aaa| lal«r •• tar. lakai Bliaattt _____
MOLL SEIDÜTZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári
gyógyítás
Őszi gyógyítás
Téli gyógyítás
A legjobb
czigaretta-papir
Malom-eladási hirdetmény.
A sxombathelyi püspök ő méltóságának kegyuraságába állózala-egersaeffi plebáüia tulajdonát képező Zala-Egerezeg város terülelén a Zala folyón épült 2 egyeskint 8 kerékre járó vizi-malom az ugynere-zett „Gömbös-malom" ég „Kis-malom" az azokhoz tartozó épületek és földekkel együtt, örök áron eladatni fognak. Venni szándékozók ajánlataikat 1886. de-czember 20-ig tek. Ma jer Ákos püspöki urodal-mi sxámtartó úrhoz Szombathely, püspöki vár, czi-mezve nyújtsák be, kinél a bővebb felvilágosítások is megtudhatók. 29307 3 — 3
; na minden doboaon • jyiij
u^omau látliató.
Ezen porok gyors gfógjhi táaaLB»kad gyomor-és bélbeteglegek, eméutfei n*bés*égek, a UMtbkjok, gyomorxorci, ^nfalia. nájbaj, Tértololia, aranyér ét a legkülönfélébb nöi betsgiegek elleo éTtisedsk ót» folftonosaa aörekedS elit-mereebeo rearual. ~ Evy eredeti dobó-: haaxnilati nuai-Üuai I fn. Kaktárak HagTarora>á| miDden aeveaeteaebb g76gy*xerti-
riban'Ciak MolKéle kéisitaeor kéresiS.
MLL A lytfyinnu 01 kir Hnri uilUM Bwa Sta>
TnkiukM 9
NaponU isétksldét utánvét mellett. 2 doboxnal kereeebb
n«m küldetik
¦luiafir.t MOLL ». art.1 InUn fiS foglalkozitomnil fo^Ta ax 6q kfoll f^le Setdlitx porai igen jó batáat gTükorolnak ; iamerem ext etjner ¦ namdcnkorra • kiTauok* irte oxivéiy-a .Ittea fistaae neg*-«t t-iek a gromrot J4va ei föt k6nnvnT« t«aaik-
MOLL FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Tieatelettel ttokká Itt F. lelkíia OonaHecbl ifiiu
L«sjaiTb bedárztiia izer
, ess*
lés mindén nwjhillwi betegségek ellu.
Cao* eoMda, na H.cd.o n»., MOLL A. .edjeti4i éa alüráaal. tíkü.
Koaa«ÍD7, wi, aind^aneuin .cuaetfatát él binulianál; boror***! atakjabaQ.( miadea aerelen e« eebael, dafacatok (Tvlladaaánál B«laol«c viaael Tef'it.e rS|ton KeaaaBlle t, naO7ti, kftlika él naimeDéal.
t» íii( árt tatniitl ¦táaitiaaal U kr. • » akUrak as oramif miaden neVeaetaa fyóyaiertár éa áfráoráru kereakedéabm Caak
MLL » oittyanráu ot. kir. ••.art uállM Biu, Slalt, TMUukM 9 Kliiairli HOLLA, jigru.rtex nrbo> B*e>.
Einni Holl fele Iraaesia boranas es eója Tidékaiaen bibeüenol sjnkMik Efildjan nrkem 50 arpcc-l, nir-l ax enbenaég lapUétérek^ xletet óhajtok tartan mafawnil —íl Ui«tel«ttel
27ÍO H-52 H.nwf. lalkéu kticbolonbar,
LEHOUBLON
Cawley él Henry párizii )
UutvuUokUU óratik
papír m<rro»rálUt«tt Dr. ÍJ. P.hl-Dr. L. LudTir, Dr. E LlpBmaaa beeai te. i tanárok álul, kik a legjobb ajánlatot ugj a kitQnö mia&aé|í. valamint ax (a ártalma* t.UU Tnltári^l, ¦ bőgj eiint ilyen, ¦ maga. nemében egyeden.
Nézetem Dr. J. G. POPP ur Bécsben, X
ca. kir. udvari fogomx. *g
száj kozmetikájáról. 1
Budapest, 1879. ax*ptemW. fa
Az ifaa lég éritíéhrti ki kcil njilaikcttatcODk, boaj raltatetOji tzáj- jí\
fogkozmetikát, melyet a kotati j«l«nkor ngj Biaben, mint a TÍdákea az egét W
birodaioasban forgalosaba hozott, oájonk w
Popp Anatherin ss^ájvize, fogpasztája éa pora J^
elhomályot-itotu e. háttérbe tao itoita Bzek a kora-ukik aátonb néUfilea- A
heü*D toilette««rek tellek, melyek mindea sépoistálybau tért f»glalu.k ; kt>»- W
metikák, m*ly€k.t 10—20 i* mnlva n ép oly gyakran fosnak kere-m min <^
aaoit Orroaiink oly aserények. hogy semmi bmocló nert fcltaláli-i nem akarnak m
mi«tÍD tudják, hogy assal mire Mm m'»nDÍJQ«k. annál kevésbé, miu áo ax Jf^
ö««><4 Popp-fél* koznetikák ela5 magyar orvotaiDk *a fogá->>ink nyilatkoa. w
tai s-ei-iot, acok iái megviiagált éa j&nak Ulált tüdő mán yot .ik«rü azarek LV
ínolyelf fettalilójaltnak jóUkoDy haia.uk ált*. b<CaQleUre Tálnak V
ILKO IST, maginxó. w
Lze jeki tulajdonaigai kCv«tkez:ében miodeottU, még Níraeoritigbaz W
Svájcában, TO rokona ágban, Angliában, Amerikáiul, itb. is elismeréssel Mlán ^
kozó asáj*iz fn<s mÍDiJ«egb«D kapfaató : Hl
NiijKidíiiíb: Mániák gy&gyas Belő* József gyAgrM- Prágar H r7^gyis Feaaelnofer Jó«l*f, Eoie.ibar/ F. B»eafeld A A-L r n d y a n Km B KJÖgysz Marczal iban: Kia* t.táa gyágj tz Mariualbi t i> n : Biaócsi A gy. K a i * t h • 1 t » n . Bi aun P. gvógyM Z-E g <> r a Z e-g e n . Hollóay ity. K a r á d ¦¦ o : Robl.ta I gyijy*" T a p o 1 c s án : Sah C ippek gjögysa. 3Bm(then: Stambortzkj L gy. Perlikon: Sipoa K öit gjdgytz. N agy-A. tád: PGat rer K gyógyaa N agy-Baj ómba: Zlirtk. U. gy6gyizeréaz. 2659 5—5
K q u I « a b 1 e
életblntomtídtártatAg NevTorkban •U^ltUlolt lSátt-bci.
. itn. 31-fi 911.212.521 írt „ „ 169.411-138 ín
ax 1885. évben leütött tij bitloutások üsaegt 244.829,014 Jrl.
Az egész Djereméoy t bizta-sitattak közt osttítik szét,
Miodeo kötvéB; három év malrt megUmtdluititUDná vilik.
Diriáaluli kcrQlat TeiérQgyodka4(g«
JFimcher Sándor
277133—40 amáJ Nagi-Kaoiaia.
kerestetik egy 600-1000 holdas birtok haszonbérbe, (zim a kiadóhivatalban.
2920 1—2
Hnzás
már
k
Ezen sorsjegyek kaphatók a kiadóhivatalban
incsem
Sorsjegy
Fonyareméiiy készpéazkn
50000
ft
W.000 iu 5e«Oii20>lif.lU?88[TOWÍiy.
A mijyir lo»ar -«gylet sor«j«|y-inMláj)a: Badapett, »áeit-utcza 6. tx
Wajdits József könyvkereskedésében.
8881 10-*
PEZSGŐ
raktár Nary-Kani*»ie
FEHSIXHOFER JÓZSEF urnái

elles ajáulett szam<n ég is csak a valódi
^H i (s ItBJoWi. Ez o#m titkos-szer, haoetu t-gy ^^^ teljen* BMfbizkaté, «rvo«ila| kipribait
tMfea Mzfimt .TdemeL lugjobbai. kittuul abból, bojey aot beteg, a kt aagy ganul feldicaért más gyogyszerfíct ] <róbóh niep, H «|) ¦ t C • a k ¦
rq iáaak hiiwyatt______________
tett visazz, t-'t. a* 'jtozelia-rtjüi-w. al'^1 gyözfid-tfk ^^^ iu~t h^r ü^itv Uiry a nnyn faJa^^jBAl^ t&^ ¦zakflataaok -f . 'mint I fi-, ftf M kAtfikto, •ItUiRfiiakMli stb. a Paa-ExpoUerrel eatkótött bedorzsole««k áttal l*ggyOT«abban nitaitethfltft meg. A 40 kroa, 70 kra* éa 1.20 obaó ár a megmyM*km& » ktnáfiriutóTé toan, mig mánént a szamot akar a Utt kMMkedik, hocy a pénz ninca bdt^rvm. A káros utánzatoktól azonban óvakodni k«Q. s csak a klUMj" Jl állatott Puc-LzpeUert fogadjuk el mint a— ml«MHL Koiponü-raktár: Öyifyiwrtár I u araay w*azt*ak«x Práfátaa, Niüas- I platz 7. Kaphatu a Itpttht nvc|
Katonai arany diszek.
KAhnwayrr fereBcx L¦ társ*
Pozsony
Ajáoiják c<. kir. aaab. gatdagon e«&atö«'*tl ég arnnjotott fooal itxl roay "lí^enruha diawsk 25— 95,* finom «jrcst«rulma (Éd-imelhál) maljek a b^cti TÍIágkiá!li>áiDál a t tegna^jobb ér;tnm«\é* » Bpevti om. kiállnáMiál diaio k 1 el t é II «I t&D ette;ettki KgT*dfllt magyar or-sz'goo, mely a nyor* anyagból % Inljea elkéaiitéséif^ gyártja.
Hannáit éi elavult fgjeaiabaiJi íek e'Sayöi árban fogadtatnak *\n%± ^agy elcaer«lt«tnak. »904 4-4
Elő foglyokat,
élő nyulakat, élő
fáczánokat
készpénzért vesz
EMIL ALTIAI
2092 4 4 in Dreiden
Boreladás. A zala-e«;ersze^i plébánia ház
pinezéjében többféle 0 BOROK
hordókkal együtt eladatnak.
2921 1-2
Wajditt Jóutf könyvnyomdájából Kegy-Kamtsán.\A(.Y-KAMZS4, 1886. Deczewber 11 -én
BO-in
Huszonötödik évfolyam.
KOZLQHT.
A lap s««llea<
*t.j*k x «( k* aayagi rfetaét ilW*5 d kidéhJt
Saiv-KmnitBé »
Ukartkpéustári épQUt
BértcenMtl«n !***Wk nen fogadtatnak cl.
Útira!* t mu b«b
il najy-i n«Mi .Kereskedelmi Iparbank', a .nagy-kanizsai önkéntes tüzoitó-tgylet, a .nagy-kanizsai Hsdednevelö egyetüiet', a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet*. a .soproni kereskedelmi t iparkamara* nagy-kanizsai kii> választmányának ktvatalo.
lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A muderu nevelés
A görög rónni oevelé* fóciéljt volt: az ifjú nemzedékben, a nem zrtiségi i'ritlaiciet. a hazaszeretetet fölébreutem, fejMucem és erfebbi-teoi. K czél elérésére miodeDekelótt az eró és ügyesség fejlesztése, továbbá a szellem müfelésére fordi totuí kiválóbb gondot. Ez volt a nemzeti nevelés A kereszténység fej lódésével a ueielés Ttlla^os jellefet öltött, a nevelés nemzeti jellege tel jesen elenyészett. • gyakorlatilag helyét a vallásos képzés, illetve a kedély és a lélek művelése- a keresltem v llai szellemében foglalta el. Ez volt a vallásom uevelés. E/*eo elvont egyházi nevelést követé a re ali^tikos, ezt a pievtistikus, philaot-ropistuas s vegQ! a hamaoQs nevelés, melyuek a szelleoj i és testi erőt 4ss- hangzatai Kiképzése vigyn az általános képzés volt az alapja.
A mai nevelés, különösen a házi nevelés szelleme tóiban megegye zik a mai kor szellemével. Ma a menyiben divat nyájas és szeretetre méltó anyána* leooi, a gyermekek rendesen az ama körében tartózkod nak, hol azért mert kicsinyek és kedveset a dédelgetéa tárgyát képe zik. A békék frizurába, a legnjtbb divat szerinti Öltözködés, eziezowá zás fógoodjat képezi a nodern ma máknak. Ai auyai gondosság ilye lén nyilránolasa az elkényeztető heveié^ fokozatosan felébreszti gyermekben a hiotagot, a&veli a bir-vagrat s képezi a b'zi-zsarnokot.
Szokássá vált az utóbbi idiben, hogy a gyermeküket is belevenják a felnőttek társasagába, hol beleszólván a társalgásba gyakran oly szel lemes és talál" megjegyzéseket hall hatunk ajkaitról, melyek txoo meggyőződést érlelik meg a felnőttek ben. hogy valóban nincsenek gyermekek. Vannak szülők, kik gyerme-
keik éleslátását és megfigyelő képeslégét dicséretekkel halmozták el, megengedik, hogy azok ismerőseikről sót tanítóikról vélcméoyQket nyilváníthassák, tetteikről bírálatot mood-" netáni tatá'ó vagy gu-megjegyzéteiket ismételtetik s nut valami végbetetleoul muiattá-
má-
gosat, gyermekeik jelenlétében toknak is elmondják.
Ily szülők miiiden bizonynyal tévedésben vannak, a mennyibeu a gyermek Ítélőképesség', ismeretei és tapasztalati kőre még nem oly kif
oak örvendő .gyermekbál.* A kis lánykák, kiknek még a legaéltóbb helyök a gyermek szobában volna, kéthárom héttel a bál előtt, egye-dfili és legfőbb gondját a legojabb diratuerinti báli toilett. a frizura, a virágcsokor, a báli ettiket képezi. Rgy keservesen ítvirrantott béli éj atán ismét eltelik egy hét a bil
kellemes reminiscentiáiaak fölébresz-tésében. Hogy ily szórakozás, menny-nyíre növeli a hiúságot, tetszelegni vágyást, irigységet, sokszor elégedetlenséget, t finkuál különösen az
s egyetlen megbízható támpontja) sem volt, hogy ítéletet alkosson. Gróf Kálnoky ténykedésének egyik legjelentékenyebb előnye,hogy t. i.ez államférfi lehetőleg zajtalanul és megragadó eszközök fi ogtatása nélkül vi-tzl ügyeit, a jelen esetben hátrányként mutatkozott annyiban, hogy a politikai körök nem voltak eléggé tájékozva és ennek folytán minden pcssimistikas képzelódés iránt fogékonyak voltalt. Jólehet a program, melyet a magyar miniszterelnök a képviselőház szeptember 40-iki ulé-
fejlődött hogy ennek alapján rala-1 éjjelezés iránti előszeretetet blá- j seben kifejtett, minden párt osztat kinek tetteiről helyes és igazságos zirtságot stb. Azt talán nem is BifU- lan tetszésében részesült, míndamel-
séges bizoDyitnom. hogy a táncz, lett az eieu programm és a Bnlgá-
ítéletet mondhasson. Sőt hibunak
lók, ha gyermekeiknek il>esmit aegeugedueli, mert nevelik t mások iránti tiszteletlenséget.
Szokássá vált, hogy a szülő nem követeli gyermekétől a vak engdel-mességet amejnyiben ez a mai kor gondolkozása szerint ellenkezik az emberi jogokkal, lealacsóoyitja az emberi méltóságot. Megengedik, hogy t gyermek a tilalom vagy a parancs oka felöl kérdezősködjék, lót oetáni ellenvetéseit megtehesse. Távol áll tőlem bizonyítani azt, hogy a vak engedelmesség neveié**1, negegrezhe-tőnek tartsam az ember méltóságával ; de két-égbe vonom ázt, hogy a gyermek ttját tzuk lát ét lapaaz-talat korén belől, véleményt nond hasson szülőinek helyes vagy helytelen tilalmáról vagy parancsáról. A vak engedelmesség nevelése további — mely valóságos száléi zsarnokság látszattal bír, semonetetre sem ébreazheti fel t a szüiók iránti gyűlöletet, semmiesetre sem ölheti ki a gyermekben a szülők iránti szere tetet és hála csiráját, mert aa alárendeltség érzete a szülők szellemi fölénye fölött biztosítja a tiszteletet s ebből kifolyólag a szeretetet
E nevelési hibák keronája a már oly nagy kedveltségnek és pártolás-
mely olysosior a felnőttek egészsé-, nában tényleg felmerült események gére is ártalmas befolyással bír. egy Közötti összhang nem rolt h'lyreál-javsfejlődésben levő gyermek egész-; litható és így keletkezett a kétely, ségére ne bírna károi hálással: eU jhogy vájjon Tisza Kálmán álul val-tagadni nem lehet. Krkólcsi és fin- lőtt elveknek gróf Kálnoky tényle-kai szemponból ilyftjta káros mutat- ges politikája megfelel-e? Ságokat nem hogy pártolai, hanem' Gyorsan és alaposan eloszlott betiltani kellene. ;e kétely, a mint a magyar minisz-
Ezek a mai .modern* nevelés i terelnök egyetértését gróf Kilnoky
atnden szü- politikájának nemcsak általános fo-kötelessége, lyaaatávai hanem m nden réazieté-
J
főhibái, ezeket javítani lőnek elsó és legfőbb
gyermeke, a haza és önmaga érdekében J vei is htngsolyozta. Tisza Kálmán
oly elhatározó, — nemcsak saját Eperjeuy íttfún. pirtjának soraiban hanem minden 'tiltalkozás dadára az ellenzék táborában is, — hogy gróf Kálnoky nnködétének minden további réiz !eta« itoerate atflkol azon meggiótö-
feontkttztiM.
A magyar delegáczió egy kiváló
tagjától
a , CorrespoodiDce de
Pesth* a következő fejtegetést:
A delegacziók befejezték működésüket. A mily zavaros volt a ki látás megalakulásokkor, eloulisuk-ídejebeo oly tiszta és barátságos a láthatár.
Okuianság volna eltitkolni, hogy Magyarországban egész külpolitikánkat illetőleg sokféle aggodalom gyűlt össze. Nem mintha látható ok létezett volna a nyugtalanságra, hanem nivel a közvélemény nyugtalan volt
dés uralkodott, bogy az a legkielé-gitőbb czélokhoz vezető iegjobb nton halad.
Ezen meggyőzödéi általánossá lett s hatályosságában nyert akcor midőn gróf Kálnoky a magyar delegáczió külügyi albizottságában expo-séját tarlá. üzen minden államfér-fim tartózkodás daczára szokatlanul instmktiv, ngy magas államférfiul szemlélet, mint az adott viszonyok gyakorlatias megfontolása álul ki-tnnó nyilatkozat teljesen legyőzött miuden tétovázást és a delegáczió
szeli Jinét rohammal hódította meg A monarchiának a Balkán államokhoz való helyzetére vonatkozó fejte, getéwk, Icfábbá Németországgal fw. álló szövetségünk éB«é»ét- ittetileg az osztrák albizottságban tett nyilatkozatok újból főiébresztették a de legaczióban ugy, mint mindenütt az országiján a bizooyssoágot. hogy gróf Kálnoky a béke áldásának, de egyszersmind Ausztria-Magyarország nagyhatalmi állása és követelményének is hú őre.
Nagyobbodott e bizonyosság külföldi államférfik nyilatkozatai folytán, melyek minden kételyt eloszlattak arra nézv, hogy monarchiánk a Balkán krízis békén megoldása körüli vezérszerepében a világrész in-tézóhalalmasságai t észéről erélyesen táinogattatni fog. És így a lrgked-vezöbb jelek közt távoznak a de-legácziók. Már hangsúlyozva volt, hogy mily szerencsésen nyilvánult a mindkét delegáczió s ezzel a monarchia ő>szas népei közötti egyetértés. De nem kevésbbé örvendetes az, hogy egyrészt Magyarország vezér-államfér-tin és irányadó politikusai, másrészt a külügyminiszter között teljes östz-haog létezik, a ki tehát czéltudatos és világos politikájának folytatásához szabad kezet és Ausztria-Magyarország minden figyelemre méltó téayeicje réoéről erélyes támega-tait biztosított magának.
Bare8» Gábor. ¦
- b
Ama hír, meiy szerint BtrotY ' Gábor fogna közmunka- és EAzJekH-désügyi miniszterré kineveztetni, e . pillanatig hitelesen megerósitre nem lett agyán, politikai körökben mind-atonáltal épeu nem kétkednek az«n, ' hogy tényleg Baross Gábor van minitz-térnek kijelölve.
Rég tanultak Baross Gábor parla- .:
T á r c z a.
Az iriüt hírfája.
ru»jo< l«ibók k&tf,
#Ni»c» kit mí* e földta, ki eagam uerusi. NÍAO &MI0B/, ki •u|e« lorrón -tiúl-aliia! Hí>"a! .. . B«rt nsdorit-4 rít u éa uakilom. MitiusDi iltk hát «s«d a T.U.oi !
iltk hát «s«d
í»r«.
_ ___^ nisca «jj (sra« ara.
E ubb 'tenetDrSa e rjofjoi lunalaol. Itt bktynm asatájj e knt7« nláffot! . ."
L• ['ja ¦usukájit (tMMttri brovibaa ¦ . L>• ia«' ilatu K f91k oftfTOt osbbaa E ilic i«i etirt már tlSue U a Efj f*kate taUs, 6rdB|4k klrálj4l
,SMrencii j4 eMit, Miftlini baritoa '
Boh* m bolo«4oz«, OJjdok I« itt «sép«s, Volu a f.,.4tl.l «fj kimi bnUtf.
Toioa, hofj búb bírálat Éa kát Mgittitfet Akarok ayajtaai - asirt jMtea ' — o*ikrd Vaa neke- <tgj kárfia, iaaagaai esiaáJtam, L*t • blfret karfát mékt4 oáa mim
Est
Sodor taa karjait Iwo itt rao Hogjk« u
k
egy .ftkaMi&CUol, n«f0tt, vas a fája. aa •r««j háfá
Aár Ti«d Ua b
u s y
r5t i> r*tj< ¦*••*•* t—r
kárOa, <-• OMk agy a
lfáá * U
KUáaoa pedig, bőgj skit megasar 8 kií.i u a|tár öiStt .fjUekoit*. M«r«lrM, «ád 4, kitn '
•rtttél
^u! ajkát n<« uabad Un4k*4, Ha k«dr«L, ba fántaol ¦ bármit caioál rél*d Tt aékci eaak báioa nap hoItb t C»el«k(Mlni ast, vit ihítmI akarna
ry eat m*fn%g»éi. rS-ftúB eajte leas 8 a pokoitua t<U« oá.tta éaekalaél Bfo|»doJ? — El ! — Jó itta bdTOf bárfi: . . Ami elt&at. 6* ¦¦ felmétie «f7 várba.
fJ fjjir* Ö*»»t7 lakott '•ot a Tála etw-k aatr* a*fj saoBaumaágb B»-K-««wt4k ¦sápén a bárfát hom«4j*» 8 tetBtúk aa s*regj»*k a dalaok orvsa ja
Bát még a-BÍkor ei a hirfájin »enfe S b Mát> ¦JxTaf-fUiiooy KiTMrt ««aafe! Beleaser*t«a a a*ép aaizon; eaenael 8áldÜ t rt
auác ' TÚ-ban Kél a bőid nláfa 8 a vendégtt'tfntk ax a axtássáfa :
A boldog bárfá* M a fjfimjlrt ......f
Baia ajkaira o4kokat ragaatao*!
E)for*l«l a áalMk. A Ttadér«k «**ík,
j mi ba^a törtáutí ••mmikip bab irtík. alik a lagai stég aaota aap «MtvB
S a a-Mjuasonri »*7 fttkára •«fr«tr*.
A m*p TáraHsoB-fB&k faién a bit* :
Kát cMÜag a ss*m, róaM ax orosza O7«ag« báraoBj ksblfl tea*.- aiat a *»árfá*y Ew-tj kaira . •(« c**kot Tárráa
!>• kiába Tirm
0*(Aeaot lerü a ÉioAa fskatika 8 **m borai b.t*
így -ulik *l kit nap, tíf «
Usd a bárfátdalaota gy5«y*rUággBl.
Ott.«B^k*dik aaáíá. a ssobábaa^ OUTaaB bárfátaik tni.dMfllt HT*»»ában
Uitja, bogy »(Ulw>k rríh O««4olja a aátta : Ker«p«t S rofdalria a* Íd5 a B*rma«ik éfre ; a. 5rd4g m b nmj «rá*«.
. g
Boralj a ní-ramre metjrjógyitlak ti. ed . .
Ha b»b BwretM, akkor tört döfök Mi*eab«
árasyot caillagom : . . . borulj a. krblemr* 1
M«m áilaat ellant az Brdöjj
A caábilo aaatoDT m*««ikiiporáaak . .
Oda borait -régre' hitr*»e »i*ére
8 forró csókot tapa-«t dobogó kabléír .
aanotty BaÍT»bóI ama pitlaaatban gtik a aálán, ko-rj- a e»ók flc*a:taai. aa aataooy • a dalnok elaalav in jódnak ,Vég« *an ba'átom a blddk !*
tt4«kép volt megírva ai én aer»5dét«a '. V<rl*ai a pokolba' Ott *ár-Uaol a«kea ! öidog éi a kárfáa aely |*Ok«lra Baállaak . Meghatad a tive a vár BMsonj'áoak. . . .
A taiM bárfának iaxó UUM borja ÖBWlig rajta a karfájuk aj .a Z«*g a bárfa ¦ aucók táocBolsak r«4ja ~" líg tart a r.ge: as ördög Bárfája I
Báiintfy Bálint.
A „táltos temető4")
— {Védeti
ír la : 8*alay Sándor. I.
Van B-fj érdemM
, bsJj txról p-^ea-Jia*, hogj leg- h r.léka r »n.
eau ol*» T.rioa obo*n el«.'.aBa lea- ! Érd-m»* rá aa a kő* : tmác )¦ f.^Ulkouik
•) k b«l> ogvlt .KaU. M-H^aritbao aár •*»gjeUaL Többak.ákBJára itt » kia4j»k, ai-rel Vtt as írJrklftdGk eask kert—a
vele ¦« csBpia a» *d executer urak.
Egé«B«n be IittD báu aa5gött tbb. Kern ki* do.og oda b«jatai, de kijatni g nab«s«bb. As ioaáf is oaak egvaser at oda; ásót* folyioo a b«l^ieB; oy%-kin ül. Oit aápadoi » •*«séay lakók ˇ«-rojt^kw areaáa; ott ran a fftatleu b»j-UkUa did«rgA,i aa Ubsii bid«íjétAl faiia; ld'ib
oyároo Tan mirfik megÍBmerai est »¦ olt tsorall Teadéget.
Sseg«ay kösségbit' as asgyoo. Már e i» olyao, hogy módjában ven a nép találékonyságának kio raani beíöie a
Orosstoayaak hívják. Ootiao ered', volaa, hogy as elsóbea oda telepi*' •ettek keserresea fölsobajtotlak: ,óroi« ta a y a !"
A tadósabb találgatás ugy otagya-risaa, bogy valamikor oroax Uaya volt; iaaao saáraaasott a ae*e.
Akárboaaeo eredt b oeve, aonyi biaoaj-os, bogy elsdb*n oda telepedatt atyáak6a aligha milliós OrOkségea kes-
Híadameliett «"k kioos Ubet ott elrejtve a told gyomráb*a.
Hs a kaiasstert csiaiiá tudós arak-Imb ctak akkora regáe«eii érsek lakott velaa. atial agy ár?a kaiá«ai-j, már régé* Mmrták volaa aaokat a hlyeket, aaik „orayák". ..lásvolgy", „pogáoy-vii". „iörókcs»pás"' „araoyoegy" „l4J-roBtenefi- és as l.tea Udj> : nino tar-osábbaál furcsább aerikea saarejMioek a »4m ajkáa, nang a teÍ«kkAayvi váaraj-¦okbaa. C*ak áami kellene ; vaa ott elég kUos a tadomáajuk !
Ha a kfttaaslerei arak oem o*«U-kedték meg, bolygassak fői bst ni a lál-
UW tBOBetÓt !"
Fafoaa bely az oagyon. Hogy temető rolt a ráaes^tbdl is ellehet tmlálai.
KorQl-belftl 3-4 holdoyi terLlel, orálalakb»a, Cseade* völgybea fekssik, mii Bimáa fotó patak síel ketté. E« a kis paiak a temető eftyik régéaél kettavál, másikon meg egybef^Ij, miathacaak al-ralbatatlaa »aerel«mmel AJelu volna At •st a kis told erületet, kol hogy kik ny»-gosaaak kik várják a boldog föliáaia-d4»t, oebéi voloa m-gmoadaoi. Hogy a iir ayagaima ellen attm leket kifegasak, -i ké s^gteleo, mert anaak a kis eatget-aek b«Ue}ét sok ember&itA idia át ua érintelte emberi lao • aam látta *mt»eri ásom. KórUUlén sürü tQs«s, belttl dus iombwaato iák ledik a kiTáacti vseaek elöl. Fedjél ker«tai-kual aotte aa i«sa-l>g • a kuoso1 ooTéayak egyéb faja. Ai ember mag aaságra bajtott gis-gaibaa aa-dok bü.lófc » kígyók taoyt?aak ¦ a at* dái világból pedig osUftA* i»4oDá«6H, ka-saiiao baglyok habogaak ott pargaU&ri-omi siralmakat.
As emberek elkerülik. Akit sötétbea arra tísb atja, keresetet ret s etmoa4 vsJami fogaaatos imádságot, de csak goa-dolalbaa; meri a •iáját k>e is (o§\*, mi*-télé is fordítja, aebogy Talami goanaa lelket •aijjoa bklandó porbtrelyébe, a maga beosQlete* lelke mellé.
Űtsbectavarodoit, kömoiy, okos, bi-róvi.fit emberek bo««eli«, faogy ott ralo-B*|ban tftBet okádo tá;u>aok és fejeüea barátok nyargaiása»k éjslaakiat. Aaok a táltosok pedig lov*k Ulajdoaképea, de enbeéi uy«W<m boBséinak. {Folyt köt.jHUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
DECEMBER 1886 ll-éa.
mentális járUssá^t és politikailag ¦*&•» érdemeiért SraatiuBeao aBtlékéaek érett Ítélő tehetségét ismerői éfl be-|6rok h^í;*^*rW"ik mint
csalni és azoa időben, midőn ajoocz a közlekedési ftgyek ío res&ortjáaak állam titkárává lett ki nevetve, birta a bizalmat, bogy élet iátásáoil éa fártdhatlan mankaere jénél fogva a reá nézve edd g isi rétien térés «lég a&aur fog el iga todni
Az államtitkár edigi tevékeny •ége e bizalmat fényesen igazolta Baross Gábor kiUnó szainsme-ifte és rendkívüli körültekintés ágy az államvasatak kexeléuénel Qjjáazervexése körül, mint a magyar közlekedési politika össxeségében iga tolva lett.
Az előbbinek ziláltságát egy jó zan és czélszerü reodsserré változtatta át, az utóbbi melynek sikerei hazánkban a közeimait érékben elér tek ieg>obbjai közé tartoznak, oe« tzoral magasztalaura.
Kzek foljtáo Baross Gábor i közmaaka- és közlekedésftgyi tárcza átvételére teljesen hivatottnak Ur-tatik b meg vagjaok győződve, bogy kinevezése álul a Tisza-kabinet ki-tQnóen lesz kíegéstitve.
ZaUaagye uj féispiija N. Kanizsán.
Vároauu.baD a múlt bét ré^éa a e bét eUjea sem foiy máarol a beated, mint . foiapáai látogaláaról, BQeij decseotber
7-éa téo-a/é » tíIc. Ekkor érkeeeti kö-rQokba S'müm Bel6, megyénk áj fői.-pteja a délután 1 óre 48 perckor éfkaad ˇoBatiel. Már jó-el * TOBat-érkasée elöu igoi tokftB kimentek as áliomiehoi vesetA iilre, bu(C7 ai érkemfi migu Teadóget lát-haaaák ea Udvö-olheeeék. Pedig »s idijá-rae egjátelaa aem volt kedveao ki Oae-piM fog*dtatá»ho>; kodÖ*. o*draa id6 volt i unt mÍBdeaQ.t eroeea •Ara*. Ai elfogadó kaUttuaég mintegy 20—30 koceia neii ki. A perroare eBOabae egy külön koldötueg m«at ; — a lobbi alto-gadó p«dÍR ki 1. oaitelya TÍro~t*r«mbeB körteit képeseit. A voaatrol leenelloit ˇeadégei Babócbay Q y örgy, »áro~ ¦úak po gvmeatere üdvosotte magjaroe tesiBteeeggel ée meiegeéggtl; mit . fii*'
pAB *flfk(M«ÖBTS, » küld&tUé*; tagjainak
foiytoexw ialke* éljeaBéee mellet, keoei-re tll.
SsÍIIÍM » .SttTTu' tUUÓbftB Tolt.
Itt pihenól tartóit egéas S óra 30 percig.
Ekkor votie katdeiét e titstelgdk elfoga-dáee. A különböiö egyeefileie*, táráule-tok éa karok réaiéról 6nimm 30 kDldóu-aég »olt jagye«»e. OéWd
g
oröiamel fogadon • a dekre magkepóáa Y.laasoU. A ilék 5
j ti.teU beesé-
gp A tiasielgések Qeak 5 óra alán értek
Hat óra atáa fáklyieneaettel tias-mag a ritka .sóp aép-aeruaégnak orr.odó jeles férfiút Minlegy 2—300 fákly.Tivo volt; miadayaja Tároai polgii Béasivattmég leatflletileg . helybeli toraa egy.*t, körftlbelfll 60 taggal, kikeek
miadegyíka diaaea lantpioot larloiL____
bea. A menet M EótvOa-térrftl iadult meg
t a tusol tó-aeoa kar lelket indulói_____
vonult a fő-uicaa végig a sSssrv»atf aail< ló ele, melyaek erkélyén megjelent as un t. Itt LeOgyel Lajoa, veroaoak födje udroaolte óméUó.ág4t a követ-ke*t5 aagy batáat kaliett baaaéddel;
Méltóságos Főispán ur!
Midöa tcöttudomáan dologgá rált hogy Fsleége* Királynak Méltóságodéi Z-levirmegy* korminyeeia>el logke-gya.mea«bbea megbisai móitósutott, ak' kor NagT-Kasisae viro* mifidea polgárának kebelébe* aa öröm boldogító éne « gyilUt fai. mart aa által legbeisobb oha jaak, eaivnak vágya miat feij^sedétbe.
11a viaeae tektatüak érdomdua múltjára, a legteljesebb és odaadó megnyugvás érsete hatja át kebleioket Méltóságod sseméiysíriat, ki böica éa Upiataios íatés-kedóaeivel a maUbaa mindig magUiáha as aUt és módot, hogy e viroe beire* éa jogos ígeayei — a megye érdekei mellet
— OSMheftgsatosaa iatéatettek el.
Nagy-Kenussá város minden aagyobb alkotásihoz boaaá fotód k Méltóságod-a-k — mist a megye vult kedve* alu-p.Bjiaak — e.fela4h«tetlia munkál ko-dáa*, s most es unaepe.yes alkalommal
— midin aj méltoaigáben — Itgbeaaobb .tiaaUletttnk éa igaa oasiata aaaraie>ftakr6l
laeaQak biaoQyságol, labeteilaa, bogy Kéttóeegedtói * maitbee rítt jókért hátas kö**ö*etet n« moadjaak ; • ajkig mi kebiaiaka-M saereUtuakMl alkotnak esetet* Ua.tiWagodaak, addig e títo* évk-Wyvt* . Icaao ntodokaak it hirdetai Ogják, hogy a Tároa UiririgosUteee ko-
A tcult tettei útin busakéa éa bátra a hirdetjük, hogy ZeUvarmegye és igy Na^-Kanísaa Táros kormányaau jobb kes-kb- miat Mé.tdaágo4*ba a*m
:etbstett.
Ismerve feakÖlt| eaellemét, iamerva miadea jó és aemaa osélt eiÓmosdito jó-Í0do!«lát, fe ealegeanek tarlóm, a verő* koeietéiméayeii, helyes éa jogos ferdekait mag-i figyalsaéba éa pártfogáaiba kérai. Nem •• aaért jötittuk mi ma ide, da megjeleaiaak aaórt, ho,ry hódoló tisat«. letuak és igas Méretétünket külsőségek bee is megmataasak; de azen te.ltiakre oen. a atokáaot illem, sem a hatalom alótti meghajtás. haa«m asoa igaa tissielet éa atert'.etet öesiöBsött beaftakat, mely aai-vüakbea Méltóságodért fellobog ;¦ esea ;•* tiMtelote és Meretet adja ajkainkra ia imasserü óhaj , hogy Méltóságodat a h-aa feWirágoitetáaa körüli munkál* Zala*ármegye éa igy Nagy-issa riroj bölo* kormáaysatibaa aa i soká — igen sokáig éhe*a«. Erre traaatikai é!jea-vibar iört ki; ¦Helynek leotillapuUáva) as«r*.leit fdiapi-attnk a köveikesó tsóaoki remek bea vá-lolt:
"Fogadják mélyen érs»tt kossoaetaa ayil'áBilaaát mágusa lelő .ui rése-inakért — A kösssoigilataak, mely nekem föl*-dk tómul jutott, agTatlea igasi jutalma aa, és a .cd erkölcti jutalékot asokaak liimeréae képesi, a kiknek oaaseaségeért islkiismeretieljes fáradosáaait ssantelni
dl. ;
De öaökaak ssÍTeaaég<i reám t-onat-oaó hatásáb.D tul megy esen erkölcsi
u.lékoa, mert éa abban oem ctapia1 ailóaébaa tar&dhatatl-a, a emellett ank ion olAuem örökb«*ciö ssirea eliamerii- j gyermekkel éa karé* p msael áldotta aig
fipea a a apókban olvastam, riat a Vaaam. gaad. egyea&lat két urasig kecsianAk, — mert esek as uradalma 20— SÍ& éw Óta sMlgáljik, — elismerés jeléft.1, ¦ ssolgatinu baadiláaára, érdem karesatet Ulsautt melléra. — Baea saép és aamea tett aem ssoral dicséretre ; de öak« Byteiaatll adja kesemba a tollat bogy eaen, e. ¦¦omasédUgorBba.a o*ak a na pokbaa lefolyt, eljiriaköaött Öaaaeb»aonli t4at téfa, belőtök a t.nalaágot levonjam Ai élet kasaraaégeit n»m i» aj erre foglalt*, a] aaaiAtt, 22-éTTól :aaitói illo-miait P. í. kartirauak, agy képsett, i karUraai alÓU kösbaotlléabeB éa ssare telbea Üló taaitd; bogy magának caaládi-iüshalyt alapítva. oaa.IadjáDak, s a aépaaraléa ast. Űgyéoek ildossa életét. A aépae-elé* sst. Ogyéaak! . . . Ki a nereléaael ion foglelkoeott, aa nem képes a sokat jaUntd aaók érteimé fölfoga., da aem ia tudja a«t a sok Bél-kfljöaéeuek és aynmornak kitett, a mio denki ihal megvetatl asegéay laahót méltáayolBu
De hit ki as a tanító? ! . . Ki?... A kösség ssolgáje, aki
etosaaek is kalapot amaUi larti vik; a magvetés tárgya, akit mindenki libbai tapos; a felfogadott aapaaámos, akiaek agéas oda-adaaaal regsltöl estig Íuadni« kell, hogy k 5 Lel ősségének eleget tebeaaeB.
E« ba fáradaágoa muBkájiaak k< ser-veaea m*gssolgáii osekély diját ké ai, aot Uláa köratelni meréaaali, akkor, . . .
keli ót dobai. getai! . . T
irgalom nélkül elkér-
llyea taaitó P. I. bari'uak is, kioek egyedüli hibája, hogy köieloaaége ttlje-
{ gy
lek taaaaágit krraaetn,melylyBl köiiigya- laleB, (miat kk dd l fdái i i
p g
taoiiót) • igy aay*- d h
g yy gy , ( ) gy y
aknok eddig isaatalt fáradoaáaaimat ki- | gi kórülméayei nem eagedik, hogy »i tárni aiiveaak voltak, haa«m fólag kers- elUljaróaág réaiére lakomái readetaea, aem é* óh^tom abban fellaiálai aaoa er- atinak kiWelkflit-ibeB fiia'.é^ét nana baj -kölcti bsthatóa tamaaat, msly uj tiastam- ' ják be, »&l még erdSjogáiól u os-gf.-a«lot-»ól folyó biratáaom Üdvé* éa aikorea be-j tik ; a mert a miau a aaolgebiróaAgot toU
töltésének bistositékit ayajtaa.
Egy megyéaak korminysata magi-iaa foglalviB a megyei kösóietaek he-•a politikai és aikeres kösigasgatasi »*etéadt, bárki mit mondjon, én tudom, én érsom uraim, bogy «s oly msgasstoa te adat, melyaek Ud röa megoldása as egyedUI téoykedfi egyén barmi féayee ^belaégeinek mórtékét felülmúlja; — da :g?a ba a köaérsűlat ád igy«keseteinek támaatt. éa a köstarékenyeég melléja hfl kkor igen elérve Ims a caél, melyet köa-
lekinleiébaB e kor éa .'bmuli-eeig eleogedhetl-a ki >ya asab elénk.
Esen sorakosáabaa Kaoisaa véxosái i»áió was^ilyréat illeti meg, — mert tel |ea a meggyósodeeam, hogy hazáatk vá rosainak virala enplése « hnaaAai •lajári kftiwxelleme nem oaapia lag ÓOb aaskóal6je hasink felviragostatasi •k, haa«tn egjiaersmiBd
feavartiauBk lólérde-leggyÓaódéaem, hog;
laa orl ill oamaet' eiért. éa teljéi a i
Kaniaaa Tiroaa a Dagy hivatiat hirea be-tolteai fogja éa a caéira uraim — bog iroauk atallami éa aoyagi jólléte emel edjék, hogy koeoaéla istéaméayeik Od ós fejlSdeat ay-rjesek, bogy ittea aa ipar — kereakedeicm a egyiltaláa a polgári' muaka miodeo foglaikoaiaa áldáaoaai felTiruljoo éa miodoaiei legyaa magyéal a kiváló pontja haiáak riruló ˇiraaaÍBa] aorábaa & magyar aemaeti aaereacaea fej lÓdéaaak egyik tánoaalopa, 4 caélra ka-reaem aiöaok láaiaaiasitéa kell hegy egy e-aMaeÓBÖket egymiaaal, egyeailae daok ao-rakoaaaát vélem, ki a eaélra eeenteit fara-doaáeaikaak legtorbetleaebb hnaégü aaó-
Tetaegeae leeodak.
Lelkem mélyéMI
ó bájtom, hogy
köaos mnnkfcsaágunk ttdve éa I.tea bot dogiió ildiaa ifavdjoa Üanisaa városára és boossereto poig-rsiga>a. —
A halas leirbatttUa nagy volt- As imposaaa Ustulgó sokaság folytaaoa ói-jeaaós köeött Toault el a •Saarvas* aaál
j IóióL
Eu« a 'Ssarraa* dustermóbeB 200 teritóko baakette volt, mely alkalommal gjöoyörö lóeitokat leaetatt baliaai. Fóia-pia úr óméltóaága moudta ag »W pohár-köasOatót uralk>>dó feUégaa királyuokr, éa oaaiádjára. Aiutáo «\\ Bsaostk Fareoca a íóiapiora emelt poharat. Ha<áaoa toas-tot mondott: Ma ka? Onfi, Rapook Gyula, dr. l'aiaak Láazió, Gó*oaj Liaaló, Bóaaa (Haredea) Tubol, Violor, Korán B«)a, Földi Fareaca. Még lobbea ia aaólottak, de aaokat mar a letó poalra bigott telkee kedvaajbaa alig lehetett hallaai. A pft -dia feaateleiiaeggel lolyi aaóp maiaiaág ak éjfél utio ért végei.
NyHt rttv« a tzKktsztMz.
Tekiatatea aaarkaaato ú'l i Iliutáa aaiadra, a aarelAaeel fogial-oao Ogy rend ki. o I órdekal, eeabedjoe: :eraem, aaiTMaedjék eaea — a taaitói pályára kéa««lo ifjaaágaak aaáat — igeey-teU« aoroka.k h. lapjábaa aelyet aagWai.
kéaytelea megkereset, — hát elmehet 1 a kösségaek aam kall '¦ mart— m>at moad-jik: — miadig es.iv-kodik ! . . .
Esea kényea ügy e dóatóte végett folyó ér. aoveaber 13-ia jött ki a viaa-gilat, bogy magának információkat aae-resvs magtabasae a kelló iépóaeket. — 8 esen visegaJ>t aana -i isko.s balyiségbeo. j haaam a biró hasnál történt.
MMÓB as uais-aerv«gleU Bftpaég aló'! adtA, missanut as iakota ugyan readbaa vaa, ¦ a tanító erköloai magatis>jléte el- i len aiucekitogáauk ; —de mar. miadigcfti-v-kodik, fis-tésa miatt misduntaUn a | asolgabiróaág elé állítja a kösaég egvea lakóaait, — tahit elmehet! ki kelldobai; a kösaégaak nam kell!!
A saégyeapír, mely vádlottunk és jalea volt kartárs*i aroaát b.riti, élo bi-foayaága volt a taaitói pálya oly nagy mórvtl megalástatiainak.
Da B^m 1 . . . as aem lehat, hogy ennyi megaláztatást, mely egy ártatlan megtámadása Üial as agéas taailó aevat örökre bamocskolj* — a Tisagilóbisott-ság tagjai alhallgtatva, a uépaeveléat órök* re sírba doc.se. Hiss világaserta hangos-tatják: .KépooToiéi, jöjjön el a te orsti-
— A .Zala' »aei vetttfc a kftvetkraftkét : A Légrádoa felállítandó kisdedovoda Q gyében lapu ok utolsóelőtti siáma egy czikket közölt, mely arra iaditott három, előttünk jól ismert légrádi ur&t, bogy .Több légrádi polgár" aláirással egy közleményt írtak ellenünk, mely egyidejűleg a .Zaiai Közlöny, és a "Keszthely, cz.mQ lapokban, megjelent. Mi, a "Z. K.. szerke&itösé-gének collegialis síivesaégéböl, betekintettük ezen közleméoy kéziratát, és láttak, tudjuk, bogy az kitől származik, kik irtik alá s ki tett a kéziraton ja-tásokaL Es igy felelink reá a követ-?ezÖleg. — Minket a czikk megirását-ban azon nagy horderejű tudat vezérelt, hogy a Muraköz magyarojodáaa igen lényeges érdek, mely felül áll egyes emberek személyi érdekein, kik — jól tudjuk — többen vannak olyanok, a kiket a kezdeményezés éa buzgó törekvés érdeme egyformán megillet. Ezek sorában áll kétségkívül Oadó Mátyás plébános, kinek a magyarság ügyében a Muraközben rég idő óta folytatott buzgó, hazafias működése minden elfogulatlan ember előtt ismeretes, a ki elég erővel bir, a személyi tekinteteket leküzdve, az igazi érdemet elismerni. Györffy János ügyvéd úrról is megemlítettük, bogy a kiskedovoda czéljaira egy 500 frtos bá- '\ zat ajándékozott,__Vájjon mit kíván hát
még kél-
ez • három ur fa »z Tmlio azt, hogy
iigj-kuiaai köajTkiadó Baaioak;aa-B.jt« L«oke, a bö'gf ek kadraaoi íróoíjs mflrtiit 20 kro« tHaet«kb'ii fogja kiadoL
__ B^rabbet olTiahfttni e TÜlalairól ka
irodilmi rovatban. Ajioljnk a t. köata-tif fig; almába.
tpélj Toll legutóbb Zlkádjbmo Orökíx Horrith Qj-uU állomui tiaök caalidja kürtjaa. Mikaoh Ialráa raauti forgalmi lor|ralmi tiail ]f}»t riitoU a »e»«t«tt fk lil : Oiaglla kn-
állomási fonok'ur aaaonyayal; Trombauer Mirton vaaati forgalmi lisst pedig ugyanakkor elje-gjeste bugát: Oróköe Horváth Margit ki-as-sonyt. Kísérje áldás a kettős fri-
Ai Ipnrtár-Dlnt baak-ttj- dicsember 8-áa eaépea sikerlit. Ö«ei*eea 80 teríték volt. A folytoaosaa tarló fess telén jó ked«et kedélyes Mkóatön'ok fil-saeresték.
A helybeli isr. noegylei 1887. éri uár 8-áD jelmat'áncsrigalmat rendes. " ' ' Folyó évi deesembar
magunkat eszközül dicsénádákat zenge->án oéj ni az 500 frtos bázról? Még ha__ csak-j k. a. éi
gyo- csalatkozik
bó 11-éo, a sUmagki nagyveodégló t«r-lében, mftkedveiók ssives kusieaük&de-aórsl a aSümegh vidéki BV5röskere.at*. egylet a sflmeghi ssegóny iskrliagy«*-»•-k«k felruhiaisára jótónonyczélo hang-rarsenyt rendes. Keádeie esti 7 Órakor.
Jiópudij: Ülőhely 1 frt, - Álliibely
¦0 kr. Jegyek előre válthatók: D*raay K>jetin ar kereskédesében. FalüUuetétsk birlspb.n fogaak koszúoettel nragtii-taini. Mft oroaac 1. „Fel dalra* Moaartiól.
íifiaiavr előadja a sttmeghi d* kor. 2.
Vihar* induló Listt FareDostól, aongi>-y keare elfiadják Hl-dnj Hermia ifj. D.ra»y K.-j--t*n ur. 3. .Ms-
k'-íri B.ndar P.ur.4
Györffy
j god!V...
S
ó, emb«rek 1 — igj kss-
, Györffy
rádiak! Azon
lanul szoktunk volna d<
lékezui-miután az egyss
, hogy
megemlékeznüDk, ba azok légrádiak ia, — atra nézve hirlapirói tiazluoktől fogunk feleletet kérői, nem pedig 5nök-töl tisztelt uraiak, akiktől, semmiféle leczkét fel nem veszünk!
- Hirlelea halál, Hild F beljbeli kótafafónal nmnkáb.n AdaKini Carló aohrrioii aaaraaaaáai k«-faragó legóay f. hó. 8-án eete a ko-oiniá ból .haaa írkeive ép cgéaiaagben lefe kadt ei 9-én reggel ágyában b.lvn találták, la orroti ..emle guUtttóat koa.-tnlált
A Caaiaá diaaea Uaciterme t. bó *-«a nyilt meg elíaaor aaon boldog halandóknak, kik aa itt tartandó koaaoriiM-kára meghívót kapuk ea bolapti-dij faj*-
dé beasédet a jeles volt íöasolg-biró úr' JVllrTöO krt. leültetni képesek voiiak,
_ —ír-----------.i.- :--------u.i: .—;.A.-—|aert MegD1TÓ, kt?mt ^ MUp*n . belépé-
,*órti.yeu öasseget befisetai nem minden I embernek adatott meg a mCitoha fors il-
folhangsoU aa álu- ; ul Labsl hogJ . reod«soaeg aat ek.r'e Hl I .... w -¦ • ¦ "
kem as agán jirátombeli t«DÍtóiig bido* ftonyi bajom, miot siset ai
láxx:
^ 'J'
bíróság nem arra ' i. bogy dgyea bajos dolgaiakb&n röl-vagy bit a taaitóaak oa.k kö- J
jal-^gai vaaiak dej»fai aí.o»aak?!0. ' "L " ~*pTd""b°~."var.°T.T
B kaax éafal nAa*fj a\ ¦¦ 1 n ' ' ^^ Mm ¦&¦¦ ¦ av^aiiail .- - - »>
bál
hiaa at boraautó!! — de aem!
lataa, még vaa remén;! . . . J I u^ m u<i
a kerületi eeperne úr ii, a telekénél! tani- J|:Ddanfellett
a keületi eapa^ ur ,., a l.l.k«.li tan,- M !ók Umae»a. 0 os.k n.m fogj. ••»<«ai,!.jk hogy a kótelMaégél leijea.tó Un.tó -m«t,og.,tkóv.wl. _ áMoantal k ! ?
aajit hintáján viletla •git a aaakadó aaöbea a táaeetsiélyre, inak a belépt! díj biaoayara nem volt magaa, de igeni- aok olvaaoknak kiknek mag fi.kkar akaaát ia kell fiaitaiók. ndamellett m malacáig egeasbea véve erilliaek maadható, mert volt teaat«lea
>!?
A jalea volt uaitóknak lalekaeta elakad, aaiv6k dokocaaa. mafájl, minden takiatet aa aaperea úr taté traayal, leave aaaak minden anavit, melj aa igámig-gal harcaolva, f6lmeati a vad alól aat a taailo', akiaak caekaamie lelke vaa, de blaa ninc ! ! !
„blarje meg tanító ú' aaeket ai er-demea embereké-, bogy bocaáaaanak meg, engedjenek Ugalanb «g7 éve^, mily idA alatt vagy hely útin nei, vagy megjob-bitja magit!*
Iama< egy iltaliaoi: ki kall dobat! linekaak nem kall!!* • a jegyaoktayv alkeaaittaiatt.
Ti fiatal leecdi karláraakl kiknek
alatkeaarllaagei felöl fogalmaiak ma,
taaaljatok! hogy ae otak aaermaataracké
képesaetek magatokai; baaam a megkivia
:ato aégy gymn. aa nagy évi képeede
atáa a valódi mirtyromaigra ia kéaaaU
>tak, mart — mtad lithatjitok, — a
kooaianak bomtá taolgélata a'.ia érdeej~
' raaatet tiiaei mailére, miaket?! . . . !
at aa iataai maatart... magfeaaitaaek!
Stabó BHa. taaitó.
éa ami fo: gyöayHrtt hölgykoeaorm Saemlaleanak (de nem arrogananak) kel latt volna laaaam, ha nem láttam volna anonnal, hogy nam a 800 frt értékű oail-lirok adják ma a fényt, hanem a holgy-koaaorn ékeaaaga, malyet a kdv-lkeaík képaaték ; Koa.nnerg Adé'., Pollik Saabina, B.ttelheim Kuaa, Beck Ilonka (Keaat-haly) Pne«lleld Matildé (L-grad) Weír Ilona, Weiea Oiaalla, Faohaaer Ida Soharoa Beria Jeony éa Kamilla, Roaan-íeld Vilma, Kaúer Anna, Strém Hirmin Sommer Lajta, Weiat KLarolin, Kohn aled'ig, Rachmla Adél. Raioheafald L>-opoldin, Furat t.Dilla, Fr.uod tarol'u ; továbbá : Graohut Hinrikné, I>r. Qerí Jóaa.fai. B.koayiaa, (K..poavir) Hraob Adolfné (Nagy-Atad) Waiaer Joaaetaé, Breuar Moraé, Suharc R ohárdné, Oold-atain Jak.bné,S ak Siedorné ,Biaenbarg Adimné, Rnpóoh Oyaliaé, Sarai Benőné, a>. Rjtarhüd Samuaé, dr. Küiaohild Ja-kabaé, dr. Blan Simonné ¦ aaok kiket feljagyeam képteiea valtam. At elao né-gyett 6 ) par laeoaoha. A jó kedv tar-lOtl miadaddigmig baoauaáva aea tteu aa óra t ea volt raggeli 6 órakor. R.
— Ortauael éiteaiijak t. oiveeó-kaateaégaaket, miatarial Stütaly Violor
27 ről 28 r« áiman6 éjjel Livi Markul kia kaaiaaai róíóe keraakedo boltjába a aárfalnak kibonlaaa amllelt iimoretlen tetleaek bthaloltaK éi onnét több véL Irt viataat éa egyébb keimet miatagy 150 érlékbaa elloptak. A raadoraag l6bb aa-pi eréiyee ayomoau utaa at lamecetlvaal maradni akató tetiait Qrahoveta Jóaaaf rovoit előéletű egyén aaemélyébaa felfe-deate, kinél ai ellopott viataat oaegit laláitik. Büatáraa Crr.boroti Kaka Jóaaaf. A kél jé madár átadatott ai illeti btata-teld biróvignnk.
— k Balataavlaékl kór t. hó í.én nvtUKla meg uj helyitégét ai Aadráaai 38. as. alatt, mely alkalommal iimerke-déai etiély tartatott. A lagok ea vendégek oly nagy aaámban jelenlak meg, hogy e kór dittaa belyiaége alig volt ké-pea befogadni őket. Jó kedv éa kedélyei-aégaen folyt le aa eaL Toaastokben nem volt biáoy; megemltijUk Veitateld Joaóét a veadégekie; Bók Zeláaé' : a balatoa vidék aaép hölgjeire ; Darvaa Jóaaefét : a Balatonvidéki kor tagjaira atb. atb. — A kor aaiveaen Iája a mag}éokbol fal-ráadaiókat veodégekftl.
— Ai „Oromlaa- taállodtt Bor-
vith JÓaaet újból átvette, ¦ a kor igé-ayeib"t mértea igen cainoaan rendette ba újból melyuek megayitáagt f, bu 12-én vaaáenap tartja Sarköti tanekaráaak korremilkodéaével. — Kellemea aatély-aek igérkeaik.
— Gelsei Gataaaaa Tllöaoa kir. taaioaoa veodégeaereio hiaábea miat h.lijukfolyéhóü ánSvaatioaB^né fSiapaa o mélléaága tiaateletére diaavaoeora volt, melyen réaatveitek : 4 Mé.lóságáa tival, Oóauny Lla>ló Ur. Mangia Karoly fooraoa, R<>taa boov. a.eaeradea, Maat ca. kir. om.gy, Kiváoa Béla, Babócbay Qyorgy, Eperjeay Sándor, Puhái Farenct, Ur Tuboly (lyula Hireehal tde, «vaatila Károly, Hertelendy Bála, Vidor Samu, R teafáid Adolf, Bogy aj Űdoa, Gulyái Jani. Dr. Horváth Farenoa, OrUahul Henrik, Erdódy Lájoa, Lövik E»a. Ebeaapaagar Lipót, Krdéáyi Mihály, Ltogyel Lajoa, Sebealyéa LajM, Dr. Bannaik Ferenci, O op Ernó, Hapoca Gyula, W.ber Károly, Plihál Victor, Saékely Tivadar ea Qoldhammer Károly, A bijoa háai aastoayoa kívül a oaalád
tagjai kóaUI jelea voltak : Vidor Samaaé Eoaantald Adolfaé, Qrttahat Haarikné. At áltaiáaoifaatteleaaég, a kilftao francaia paaago éa Sárköay aaaekara raggeli 4 óráig a leg'idámabb nangulatbaa lar>á egyatt a diltai tártaligot.HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. DECZgHBER
— .„_. ______Jel t»h abban a
helyzetben, hogy sok pénzt adhasson ki, ezért jó a íelló időben való óvatosság. Mindazoknak kik sürü vé-rüek. a ennek folytán bőrkiütésekben rértolnlásokban a fejre és mellre, aranyeres bajokban stb szenvednek szükséges a tisztító kara, mely na p.inkint csw néhány krajezarba ke rül, de a mely által egész testünk friis erőben és egészségben fönturt-ható. Erre nézve a legjobb szer a Brandt R gyógyszerész svíjczi lab dácsa, melyből egy dobozzal 70 kr. lehet venni a gyógyszertárakban — gondosan megfigyelendő Brandt K. névaláírása.
— A Popp-fele Anatherin szájvíz több mint 40 év óta rendeltek a legkitűnőbb orvosok által, köztök a boldogult Oppolcer tanár által is. Dra-sche tanár is ujabban nagy eredmény nyel alkalmazta a bécú egyetemi-kórházban, ugy szintén Schniuler ta-
nár is > siij. nyak, foghas és szij-pidiás betegségeinél. — És ezért so itt szamára i Popp féle Anatheno szíj nz. mely ka.ph_tóN*g]r-Ktpa z«i minden gyógt^Hkábta, éeni olyin biztos gyóg^^^^kt oélkfl-lözhetlen óvszer Jel^^Hs mínden-, kinek, ki azt > száj, torai éa fogba? 'betegségében használta. Egyidejűleg figyelmeztetünk eszajriz szédelgó ét gyakran káros hamisításaira, melyek gyakran a kezelő orvost is megcsaljak. Minden eredeti p&laczk nyakán ott van a védjegy, mely az eredetiségről tanúskodik. — B gyógyszer rendkívüli tekintélynek és elterjedésnek örrend az oszrák határokon iivül és egész Enrópában sőt Amerikában és Ausztráliában is vannak cso-dálói. Figyelmeztetjük további Popp J. (x. a. kir. udvari íogorTosiuu anatherin fogUpaszára és no vény-fogporára, mely igei alkalmas és hi-res fogtisztitó szer.
Bajaa Leake maréira. Alulírott örómnal érteaitam a murait köaŐBaígst, aiiHriil BiBióakjai-Bajaa L-okí a legkiválóbb <aagrar iróaAfc egyike, a hölgyek keo*-'eacaeaek mAroi oloeó f&zetae kisdácbfto fugaak Bálám megjeieaní. L vállalftiot a kedvelt iróad Bagy aeoaatiól kttltst: .Hirths* csima kittaó esgíoyevel kei-deadeai aug, melyet sö ts!' oajna 1 eddig méo" meg oem jelsot legajabb ér-decfeuitA ket kötetetregeayefogkfrretBÍ ¦ eiuiáo többi kicUBÓ mdvei fogoak eor-rendboo megjotenoi. Feleaiegeeaek taron e kiváló iróaö mfiveit dioeérni. Ki likeralt müveivel már mari élveae-tet ayajtou a köaöaa egaek a kit a kftl-frfld ia eladraagu iróoóaek eliamert, htaa anotk már ogyia el&BVőaeo tamirt neve elég voaaerővel bir. Beaicikvné marsi eddig már igen aok alakban, de mindig drág* kiediabeB jeleotek tnsg. Éo eaat-tai abbao a asereBCte* be ysetbea vagyok, hogy e kiváló iróafl maaküt olceo ét mégia diaaea kiallitáau fate-ekbeB •db.lom ki, it el áltaj' miadeakiaek módot araj'ok aa emiitett makve meg-
fUmeaylem, bogr a maréit koanaeeg arammal veat-i ludomáaal a aafv iróa6 B^pasera kiadáea maréinak meg-jelenéeér, meijoek aalrea pánfogáeát tiw-telette! kérem. EUfiaeteei dijak a kiret-k.aík: Egv e.re (52 túaetre) 10 frt. féi érre (26 ftietre 5 frt. aegyederre (13 fület) 2 frl 60 kr. Minden he^eo egr fd-i.t jeleaik meg. Egj fttaet ára 20 kr-Aa elifiaeKksek a füaetek megje!e««a atin beVmeBIrs kdidetBek meg. ValU-¦tom.t a koaóBa^g baaafiaa pártfogáaiba ajáaUa maradtam királó tiasuletlel: Saékelr Victor. köBVrkiadi NagyKaBÍ-taiB. EKfiteteaek legci^Ulerabbra cn-memre kttldíndflk.
A kSzfiroég köréből*)
Tekintetei •íerkeaitő ar t A „Z*a> KoslőBy- f. évi no. rember 27-éo megjelent ¦aámában áom-icr Heorík L-pót aláírással -ellátott caik-iToofttkosölag a kö*elkesflt jegyiem meg 1.) A aaveseit ai 1356 ik érben míg ilt!4t«me)6tt)asölet«t: egyén, Woiss Joel ar ai akkori anyakönjTveaetŐ által ~K rarat alatt koslttUkárt sem
ipóf ^.vel, bdbttrtll pedig .Lip- Hineh* kkl i
3) A katona aorOsáai bisolUágBO* BjakAByri ki vonatba a aa »d elforduló Somra rr Lípot iév Utt kiirra d« miatás aa ül'tó cd a-ádja korabrB *»l.n.i it at ..knlábaa, caakia „H«t>ríkoek" a má-odik p^b«r (Hir choek) o>esfelw61ef blTatoi* h»*á»köie]-««k aajaki>ojvi kiró-oatáb^B a 9Hoorik" aavat iá niat iaator-tető jolt mogjegyo«lem.
3) Ami »* -mlitett agyén caaládi t illeti. a<yao as anyáköoy vbaa mint .Sotnmer* fordul eio, eltskiotve ától, bogy at |«nyaköoyrve«Biőoek Bea átl b*Ulmi>baB a családi oév or bogra phiájáo váltoata'ai, ugy tény, bogy a evesettnek helyben élfl rokonai „Som mer'-oek éa nem .Ssummer" oek írják magákat. ZaU-Egsriucefl 1666 dectd-Sa.
Kít416 tiaztelettel Ea^lsmann Iiiior
. ^Tomír «• kiadó: S7ALAY H. Fel.14. —rkmmt/, : YA8B ALBOg Laptulajaoaot: WA.JÜIT8 JOZHEF
k
mar
Ezen sorsjegyek kaphatók a kiadóhivatalban j
Védelem a tél ellen!
Szíp ! meleg ! csídos ! olcsó !
50000
II
10.000 ti. 5000 "20Mtí.[| 4788 itonmiiif.
_U mijyir lovar -egylet sorsjegy-irodája: Budapest, váczi-uteza 6. sz.
Wajdits József könyvkereskedésében
2«sn 12-
A btdeg é* B*ávr+ áibati*ttok
ai un k«b kéniUtt
Ori 1 tütsli
még eddig nem iítexí ol-caó árk-as
1 frt 80 kr
i
^^^m At én uri téli kabátaim
^^^| a legm^egebb éa leg-
^H «<gé««aégMebb, felöltök,
^-H^^^aj* miTdl as ^géa* testet
^™^^*^^ melegeo tartják, a bi-
degtól ˇédelmesnek, miBdes leatbes ai-
mulaak és reodk.vtil, o1c*óaáguk ált-1
általánoafeit&nést okostak. Eddis tü,OU0 4b. már e!«4atott
•fiödecki a ki egj nép, jó m*lec kabátott ki-
-rit rendeljen aionoii, tnir«! tömege* rande-
l^aek Árkesaek it a kénalet rörid ido alatt
már elfogj. K.sárólafoiaa rendelbetS -
Wiener JnckrnEipor.OMrlxJ.rt
A.Qaoi.Wioa. III KoloatUgHaa^Nr.HE.
MOLL SEIDUTZ POR
Tavaszi
gyógj-itás
Nyári gyógyítás
Őszi gyógyítás
- Téli gyógyítás
<"¦ i 1 ' J* ha nindea doho»on a gyárjeity ffty
Csak valódi, J, & UOu. a Mkatoro.,tó «éf
Exeo porok gyön fC70K7t.atisai1a.kac1 gyomor-és bél-b«teg»6ge.t, •méazMai nebezaégek, a t«stbt.tok, gyomor*8rc», dugoli*. Bájlwj, vértolalii, aranyér é« a l»gkalönfelébb nBi beief»ígek ellen éniiedek óu folytODosa.11 nÖreked5 •!.¦-méretben ré*r*tflL — ^S7 eredeti dobos haazuílati nt»ti-taasAl 1 frt. Uakt&rak Mtvjy«rorí«ÍK mind -n aevetete*«r.b gj-ógj tierti-
rib«o. Cstk Holl-féle ketsitménv kérando-H0LL A lytfyszarétz es kír aéviri *ii lité. Baet SUn
TmUiini9 JínpOntA MétkUldAt utánvét mellett. 2 cobomil keveaebb
nem küldetik
K»«zlBéirit »LL A. arán BMittM.
Ü1S foffUlkazitotanil fngT. xi ói, Moll féle SflidliU porai igen jó hatást gyakorolnak; ii»«nmn est efyaxer ¦ tníodetikorra * kívánok irta «iivóly;« .Isten Li«tte mef'-et etek s gyomrot j6vi é» fát könny*fi tenik.
T-itteícttpl Stelakt J». F. lelkem Hoanet«hl ágba
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Leflj»bo bedörzsölő »zer
es minden meohüléti be tegsegek ellen.
öoi voltál, ka«i.d~ i4
M bto.la.«i¦. oil B.l.ol-«
Okiadat! •^r«lem ié ¦•baftl, dKgaaatak f^ull'ű SousuUél. káDy:», k61ika U batmroéal.
E|> irai ára kaaiaaatl atui »aaal 80 kr. • •
ba C.ik
ei.4
MLL *
Mbll-fíle késtitm^ny k<
ci kir aavarl uálllté Béct. S'aat.
„.,._... a MOLL A. jlgjaa.rfa.orko.ll~i. KiU,.! MoU.(«. frao-i. bor„.« *. a.j. ^^"^^"^.jL "^
^f^!M „.r»,.Mk..íM,cb„.».W.
f j t,
kOEépmaert rágj kicti. PoiütaI ralá kttldéi miadao irányban 24 éra alatt porta»táarét vagy u Am»g *lól*ge* b^köUí i« m»*ll»tj •itkö*5 temek. 2013 2—4
Equilaklf
ilttblxtoaUö UirtuitAg .Ver
•lapiltalotc lSőtt-bri.
EiiUsili<i*l«i. int 31-ii9U.212.5J7 W lirajijíníjosa ,. „ ,, 169.411138 írt
m 1886. évben kötött »y bizíoaíáso/t 3»jL«je 244.829,014 frt.
Az égési nyeremény a biztosítottak közt osztatik szét
Minden kötvény három ér raul'a megtámadh&utUnni vélik.
Diiid uli kerülni v-iírüRj ...ik.*,;-
ítucher Sándor
'2771 ¦U -A0 urail Hagr-KaBÍaáB.
ELŐNYÖS KKRESKT!
MiEdni r.n|;u áll.i.46 i».m,ly»lí, kik a Wrvaay álUI M|as(iMtt tllaa-ta anala aara|*|yek rét^etfi^tca melletti etaiaaa-vml la. 1883 «vi XXX tor. c. *z^ n.t foflaikozai óaajtaaak.. kjaa atéayla fa,tá-k BMllctt miudaBbol lcl.í«u.,k, Némi aaorgalom «a« 4beo
titt ét keoliituii (riíiNj lélkil moiu » tfói 3W R kiilfn .ena«t«.
melyki haainálja bftijg«!gt -íUti, as inon ejjy kvelenSUpot Ritbtcr k^do-intéwteoek Lipcaébe s t-rj. a „B«t|Barat" ^zunu röpiratot S ktey-Tecskében nemcsak a le|j«bkskB«k bli»By«tt
nál rv>7.lcti"*en :smertntre. haaem
a*Kirel intBX<uddk a
fararaal >altaizlat-tirau*| Adltr ai tár-* BKasnt
aattaaiaánaU, akkor
akkor mór ¦ ea okból
toléaM elmulaa>t»oj E lgr«l»m™ai*6 j nailvéval nkkal k,»invn.i»D viUsitnatja me( a
^ BiM «aa MtL
FEHNKI.IIOFÜB JOaS-EK urnal
Katonai arany ditzek«
Kühnniaycr KereBfi é* táras
Pozsony.
Ajánlják ci. kir. aatb. gaida^foo esiUloaitl és araayoaolt fooai »"d rooy wgyenrub* dnae> 25—90/ finom érciUrtalma (Édrlmeibái) mellek a Vmk»i vilagkiálliiáMiál a i tegaa^obb ^.'mineláa a Bp«at. ont. kiállitiiail dino k I bIt étt «i tün-etietettki Kgyedttli nuf^ar or-9»»goo, mi\j a nyer* yböl teijot elkiautewAig gjártja.
Boreladás.
A zala-egerszegi plébánia ház pinezéjében többféle Ö BOROK
hordókkal együtt eladatnak.
2921 2-2
Kerestetik egy 600-1000 holdas birtok haszonbérbe. €zim a kiadóhivatalban.
2920 2—2
Antwe penbin
Za-ichaen
diaaokleval.
Nizzában c» Kremlben
aranjtí tnnel kiUluUtv*
Zenélő művek
4—200 darabot jálszva: exprsMióval vagy aoélkftl, mitncioha ,dob-, baraDg-, cajtagnát, msaoyai haa^ok- éa bárfabangokkal atb.
ZE\ÉLÖ SZELKM/Kk
2—16 darabot játasva; továbbá aeceaaairok, asivarillváoy, avájeti báckca-kák, féayk«p albumok, iróetskósök, keaatyUtariok, levÁlsekasilAk, virágtarlók, aftivarkéasletek, dohányasoiancaék, áolgotó asstaiok, palacskok, »er« pobarak, ersséa^ek, sékek atb. Mind aasaérel. A legajakb ily nem 0 gyártmányokat ajánl*
IJEt. J. SC. IlBoirxi- (Schwrlx.)
Csak köivetlea boaalal butotít ralódiiagut , idegen gyirlmiaj mÍD-d"B mű. mely oem viaeli oereoaet. Gjár tajál hásambaa.
A nyen KB^afok értékéoak c*öltkeoí*e folytáB tudatom, bogy addigi ái-jeg) iákem b'>! 20*/, engedmeBft Hdok *• a legeaekáljebb reodsleat is aiemelyeaea telj«ait"ts — miért ia c*«k a eiUm rendelt tárgyakat vállalok fllöét
árjegyzékst dijtaUiial kdlddk .
¦ folelöaséget.
J SWADLO FERENCZ
Bl >
m ¦•
n
VII. ker-. alsó erdő-sor 3. szám.
,'tBlj« a«abad«lm«.ott. a.jt»li>D, óat&ükixln rá
toribbá •vabadalraaaott Biasii la ni
le (öltő- é* Hxe
Haaaaált és alarult >iC7eni«kar)i»a el&ayot árbaa logatiutnak rinxx ^a elc«erelteta«k. t9O4 6-
kályháit,
j
not, egy V»K/ 'óbb belyiaég aaámára-m«iy utóbbiak klilónöcna aj épüleiek-né\, Ukolikaal, kórbásaknál alb. •«¦!¦ loitetéaael, v'"gy aanlifiatetta B«ikQi
igf!n csélasKrür'D alkalnavbalAk-Ajánlj' továbbá VHlmmeonyi at epitéi aaakmábft tart»có mookiit, úgymint: ApUlet-, ma-, éa »erkea«ti lakilo-l%l. éa vakolat felbato fépait ková-
otolt vaaból munkái'. Héatakartyik él kUtaéfTttBMk
t
-56
HUSZONÖTÖDIK. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886 DKCZ—IBER U-ém.
LEGCZÉLSZRIltBB
karácsonyi és njévi ajándékok
il
Mai
U. m. magyar, német és franczia ditzművek, remek irók diszkötésben, magyar, német és franczia nyelven, zergebör-. bársony-, elefánt-esont-kötésü imakönyvek dus választékban, ifjúsági iratok és képeskönyvek kisebb s nagyobb gyermekek számára több nyelven, albumok, finom zseb-iróköny vek, legújabb hangjegyek, monogramos levélpapírok, csinos dobozban, zsebnaptárak, díszes felsze-rejvények Íróasztalok számára, leguj bb mintájú lá-togató-jegrek a lehető legolcsóbban számítva. Minden-
WAJDITS JÓZSEF
KÖNYVKERESKEDÉSE
nemű irodalmi megbízásokat a legnagyobb figyelemmel és jutányosán teljesít.
Elfogad aláírásokat a következónagy műre:
Az osztrák-magyar
monarchia Írásban és képben,
Uudolf trónörökös főherczeg kezdeményezésével és közreműködésével.
Egy-egy fűzet ára 30 kr.
Minden hó 1-én és 15-én pontosan jelenik meg egy füzet.
Továbbá: Wajdits József könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
1887-ik ÉVRE
kilencz különféle naptár jelent meg.
gy s &z egész ország minden könyvárusánál kapható; u, m. ~^m
WAJDITS JÓZSEF
nagy képes népnaptára,
bő tartalommal és temérdek képpel.
Árt MUe irlapokktl 50 kr. füiTe 40 kr. olcsó kiadás 30 kr.
~ WAJDITS JÓZSEF
kis képes népnaptára,
Árt fttive 25 kr.olc«ó kiadás 20 kr.
WAJDITS JÓZSEF
101, azaz száz és egy évre szóló naptára.
Árt kemény kötésben 90 kr.
Rév-komáromi K. kalendárium.
Ár* fo,te 20 kr.
í
WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA
Szűz >1árh édes hazánk Védasszonya
nagy képes népnapátra. vallásos bő tartalommal temérdek képpel
Ára kötTe irlapokk 1 ellitra 50 kr. fdzve 40 kr. olcsó kiadás 30 kr.
WAJDITS JÓSZEF KIADVÁNYA
Szűz Mária kis képes népnapiára.
Ára fil/.ve 25 kr. ocí6 kiadis 20 kr.
WAJDITS JÓZSEF
1884-től kezdve egész 1890-ik évre
szóló naptár 14 kr.
Fentebbieken kivfil minden másutt megjelent naptár a könyvkereskedésben fellelhető.
Diszkiadások:
Arany János öntés költesaínyei 7 kötet _____ 12 (rt
. . dalai — — — — — — — — a,
Dó_Cwk —- — ___ — _ — _— 3
. Saéhj Mária----------________ 3
EMtos Gondolatok — — — — — __ ___ __ __ 6
Kiás Jónef költeményei — — — — __ __ — ___ 3
félborkotésbea — — — — — — 4
KMtók Lagiu _ _________ 4
Madách ai ember tragédiája népu. kiadás 50 kr. nagyobb — 2
. legutóbbi kiádü Zichy Mihály eredeti rajtára! 12
60 kr 60 .
—agyar -QvMzek szerkesztette Stana Timis — — — _ Petőfi összes költaményei oéptz. kiadás 1 Irt 50 kr. és —
4 kötélben — —
¦agy kiadás — —
Shakspere album __ — — ____
. Stent I»_ éji álon — — — — ¦
Siásx Károly Virágos Kert — — — — — — —
Tompi Mihály feszes koltemínyei 4 kötet — — —
Vörösmarty Mihály . mnnkái 8 kötet — — — — —
Vas Gereben összes mnnkái eddig 2 köt. jelest meg füzetenkint
15 2 6
12 16
12 15
50 kr
30
25
Postai megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Becses rendeléseket tisztelettel teljesít 117 * l*i W ' _*
Nigy-kiüizsan
Wajdits Jóff kfrfvnfomdájáMlNAGY-KANIZSA, 1886. Deczember 18-án
-T
Bl-llC &X&.TX1
Huszonötödik évfolyam.
Elifitrlin ér ¦•< irrr i fct-----
,,r. . . . UlSOb
tyedrrre -. - - 1 írt 25 kr. Eo« •!*¦ I* ár
[IIEDSTtSEI
áronként 10 kr*rt T^totDali fr'
ucMÁriill«é« naioden ejjMbir
drM<*1 30 kr. 6,«».dík
ZALAI IOZLOMY.
i4 nagy-k nizMi a Kereskedelmi Iparbank*, a mnagy-kanizxti cmkérUtt tüLoU6-«gylei. a „nagy-kanizsai küdednevelö
lap SMilemí részét OletS kosi
menjek a •serk«axto»*rfa«s,
»ja«j rétaét ill*tí k&zl«KenTe-
ípedif a kiadáh.Taialbos béraieotTeJ
takarékpénztári epfllet.
Bénc«ntet:e» levetek i g*dU.takk el.
Kézlrstsk run ¦*» kiléttses.
t", a „nagy-kanzsat tiitUt-ÖTuegélyzö növetkezet*, a „soprom kereskedelmi $ iparkamara* nagy-kanizsai kűiválautmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Felhívás eltSsetésre.
Lapunkra, méla/ a jelen évfolyammal betöltötte a 26. életévet ismét dőfiaíh! nyitunk.
A lap sterkeMéu körül jelentékeny változás áll be, amennyibe* SiaUy Sindir úr < jelen év végével a szerkesztői tollat letevén, azt
Báterfi Lajn w — he lapot már előbb 15 éven át szakadatlanul szerkesztette — ismét kezébe veszi. Ki az ö lankadatlan buzgalmát a közügyek terén ismeri, — e hirt ürömmel veheti tudomásul, mert benne a lap élén nemcsak jól ismert irót és tapintatos lapszerkesztő, ha-nem jóakaró, önzetlen barátot is ¦üdvözölhet. Valamint a mnUban nem egy üdvös (most már virágzó) intézmény köszönheti neki és hangadó tollúnak — létesülését és nem egy valódi érdem vagy tehetség a kellő méltatást : ugy bizton remélhetjük, hogy ereje teljességét ezúttal is önzetlenül, egész odaadással meggénk és városunk jóléte emelésének elismerésrepártolásra érdemes törekvések méltatásának szentelendi. Semmi kétsége sem Uhet tehát am.t. olvasó közönségnek az iránt .hogy lapunk a társadalmi béke, egyetértés, sajó közszellem Jentartásában, ugy a közérdekek elönoaÜtá-sában határozott tényezőként Jog a jövőben szerepelni. Mi is eme rs-ményadta nyugodt öntudattal nyitjuk meg az nj tlöfiietést és kérjük t. barátainkat s a n. t. olvasóközönséget, hogy szép életkorú lapunkat pártolni és terjeszteni szíveskedjenek .' Mi a hozzánk kötött várakozásnak minden irányban megfelelni s teljesen eleget tenni iparkodunk.
l.tpunk előfUelési ára:
egy évre ... 5 Jrt.
Jél évre . . . 2 , 50kr.
negyed-évre ... 1 . 25 ,
Hazafiul tiszteletiéi.
k
Magj arorsiáj? önálló
jólétének az aaerlkal
áivaaiorlasi nMalgte álul való
A magjju- király^ kormány már évekkel ez előtt h&thr.tós jiabályu-ttt alkotott a cselből, közli a ,Oor-ro-podance de Perth," hogy némely rármejiyének az amer.ki ügynökök által csalárd hitegetésekkel kivándorlásra csábított lakosai kitanit^ssanak. miszerint ama bazug reklámok, melyekkel sok tanulstlan szegény ember hazája el-| hagyására csábittatik, bizalomra ér-¦demetlenek. Mióta a magyar kormány |az amerikai kivándorlási ügynökök . ezen szédelgó özeiméivel szemben az elóvigyázati rendszabályok foganatosítását legalább megkezdette a kivándorlási szerződések alakjában az amerikai humbug minden fogásával űzött ezen emberkereskedés ész re vehet óleg csappant.
Mi útin azonban az amerikai üzleti lángész a tudatlanság és tapasztalatlanság k .zsákmányolásában ha-tártalannl jártas a és büntetőtörvény szempontjából is bámulatra méltóan sokoldaiu: az amerikai ügynökök egy más fajtája a szervezett kivándoriá-si szédelgésnek a magyar törvénykezés ez idÖszerioti állása mellett egy [ kevésbé veszélyes propagandáját kez I deuéoyezU.
:. A magyar kormány rendelete folytán és főleg a vidéki sajtó álul terjesztett intések következtében a kivándorlási Ügynökök csalárdságaik dzésében mindinkább meggátoltattak. Ebből kifolyólag még a legtávolabb fekvő fal rákban is a kötelességüket komolyan teljesítő szolgabirák, falu birik s egyébb hivatalos személye* által a nép megoktattatott, hogy ezen amerikai ügynökök kecsegtetései hazugok és a magyar munkás az országban megmaradhat s magát tisztességesen s jól eltarthaja, ha dol-
gozni akar, i így dm kénytelen azzal, amit munkája atá* Amerikába vándorolni.
log volna e téren a csalót jelmezéről ét a .frakkot banditát' ismerteti jeleiről felis merni akarni.
Az amerikai oraiágok megvetik
Az amerikai kiváoferláai | _____D____„____
deigés tehát egész más aUkhc bur-'ai üj csekélységekkel való foglálko-fcoKifcott hogr az aawtet fftly-jz** a kaan M óta saját huájok. Ulhaasa. jban és más országok kusákmányo-
A te!jesithetleD és ellenírithet- iái* caélj*.ból az üzleti fortélyoknak len Ígérgetések rendszere ugyanaz ^ eSé"ea aJ fegyvertárát létesi-¦aradt. Csak az azletíiervezés mód- tették- Amenkában a nyerészkedés ja és á; eszközök Tálogatottséga lett ¦« életbiztosítás áldásdus eszméjét is miuUo maguknak a munkások-jutalmába kerítette, és hogy az nak és megtakarított csekély pén-ienr6P»1 tókének Amerikába kivitelét zecskéjüknek tömeges kivitele n.gy rendszeresítsék, az amerikai urak az haszonnál többé nem űzhető, talált «e»bixtositási ügynökök egósz sere-tebit az amerikai lingeszfl humbug «ét «*W»tték ki á világ minden or-egy nagyszabású, de egyszerű kibo- SI»8^a.
vast. A munkás itt maradhat és csak Magyarországban is, mely a mun-munkájának gyümölcse a tőke vite- kaeró hiányával maga is küzdeni tik ki. Ez mindkét féire nézve egy- kénytelen, mely még évek során át szerúbb, az illető magyar ki vándor- a külföldi hitelre van utalva, meg-lóra nézve azon előnye van, hogy jelentek az amerikai kivándorlási legalább egészségét és életét nem ügynökök a tőkekivándoroltatás szer-veszélyezteti és az amerikai ember vezése végett, hogy a munkásoknak barátok számára, kiknek neve és be- a kivándorlásra taló reábirása becsületessége Magyarországon minden- lyett az életbiztosítási ügyletek alakesetre az ismeretlen nagyságok közé jában a munka gyümölcsét, a mun-tartozit, állandóan hasznot hajtanak, kálkodó népesség áltál megtakarított miután az illető állampolgárok amaz összegeket az amerikai üzérkedés uj módszer szerint munkájuk g-.ü- czéljainak szolgálatába ejtse, molesét t. i. a mit megtakarítanak, j Amerikai biztosító társulatok a egész életükön át, Amerikába küldik. legkecsegtetSbbprospectusokkaláraszt-A portót igen nagylelkűen a czim-; jik el Magyarországot, melyeiiben a zett vi»K, a miért azonban az igaz rekUnl legHeüemesebt művészete lelktt magyar előtt ^egés.en ismeret-|száz mümn rug0 szimokkal szerepel. Az ügynökök kimutatásokat.
len marad azon egyének kiléte, kik az üeazekuporgatott magyar garasokat tul a tengeren kezelik.
A polgirisoáis haladása a veszélyek formáját, melyek a vagyonbiztonságot, vagyis az álladalmi élet legnélkülőzhetlenebb alapját fenyegetik e tór^n is teljesen átváltoztatta. A házárd Játék és szervezett szédelgés ördöge nem visel többé mint ennek előtte szarvakát és Tarkát; á lóláb is. melyről ezen Ördög fölismertetett, láthatatlanná lett. Híd do-
számitásokat terjesztenek a közönség elé, melyekkel természetesen tévedésbe ejtetik a laikus arra nézve, hogy egy teljesen megbízhatatlan, sót ábrándos becslésnek mi az eredménye és a biztosító társulatnak a biztosításokkal szemben meghatározott s megtámadhatlan kötelezetsége, mint á szerződős alapja, miben kínáltatik. E pontot még részletesebben megbeszéljük. Az általunk évekkel ezelőtt közzétett észrevétel csakis kőz-
gudaaági erveken alapul, s magákkal az egyes támlátokkal épen n«m foglalkozik. A .Corrapodanee de Pesth* már évek dítt nyilvánítottá azon néietet, hogy a száz milliókra rugó Hámok, melyekkel az illető prospectnsof telvék, Mágyaroraágn s illetőleg egyáltalán európai viszonyokra nézve sem biztositéKot nev nyújtanak, sem pedig szakértő pénzügyi szempontból bírálat alapját nem képezik. Először ezen tőkék befektetésének tulajdonsága nincs részletezve, másodszor európai pénzemberek ítéletétől elvonatik, váljon az illető amerikai sekuritások jelenleg biztos tókeelhelyezést képviselnek-e vagy sem, harmadszor reánk nézve Magyar országban lehetetlen az ellenőrzés, hogy valamely amerikai értékpapírnak csupán jelenlegi biztonsága is állandó jellegű-* vagy nem ; negyedszer az igazgatóságnak Magyarországból való ellenőrzése teljes lehetetlenség.
Mert mint ellenőrizhetné pénzének biztonságát valamely szegedi, debreczeni, nagyváradi, nagy-kanizsai, kolozsvári stb. polgár, ha azon őrült gondolata támadna, hogy megtakarított pénzét San-Franciscóban, Philadelphiában, Missouriban vagy Ooió-ban elosztva különféle takarékpénztáraknál helyezze el, vagy épen Ausztria-Magyarország összes takarékpénztárai és életbiztosító-intézetei elótt büszkén elhaladva makacskod-nék, hogy jó magyar pénzét valamely amerikai vasút részvényeibe^ vagy kötvényeibe fektesse. Egy másik kifogásnak hasonlókép elóre is elejét akarjuk venni. Ha az amerikai urak, kik Magyarországon életbiztosítási ügyleteket kötni, vagyis takarékbetétek gyűjtésével foglalkozni akarnak és, hogy a népet zavarba ejtsék, miután annak biztonsági igényeit kieélgiteni fölötte nehéz, nagykegyesen leereszkednek valamely bel-
T á r c x t.
A „töltos temető"
hit
Iru: Sualay Sándor.
(Foljuti*.)
Hit m bi%oaj elt4g bor hogj id jói^
g u dulog
iod«D jórsrai^,jámbor, ig»s- ttjánkfi* tiSttM*égw tá- w»djoo * .tiltó* lometdbvi' gÓk j*UsleBiirhtlm*iuíl; de agyi-tsláo nem elég réau^gM un, bőgj a k>-tuilere* art ka t •iriaiMs*.
18S6-ik jó Tűit. Addig a tóldeaar roriMfi larUitlák, mari *• nem adósott Aioatai lemoadoit ról*, Logjso > k&Mégi ! Húsait agjte Tehetői, mert ainca oljan ea^tr, aki b«leTégni a Í6j*»íjít, bőgj kúrua. Hofj ia UA*ta< "t riiaki, mikor tfUiéut itJbea tiltot leoo« btlfiU.
lg; aiuláa jói deig megmaradt gas-dátlu íöida«k. N«m aérduu ¦« I>tso, m inbir. m beljiart^-tajkios, m ad^-ooiaí*-•artua, t« exacah.r, k-ogj kié ai ac ü'sa-taasilcUa, munkéiatia* kiaérUt tan ja? Aj átUt-rilag lagutfésyebb Mawliiégt lett ott föltétlen 6r, ameij aég a djoai Sohma/liog it Baob miaiut*r araknak »«m adósolt.
II
Íj •> Tolt *pp«a a baj; mtrt mikor b«k&M&Btött as aJkotmáa/oa vilig • el-ktadUk megint isámb* re«ai as ad&sá p«l(iroul •. u adó-alapoka*. terfi fold-•HLleukei, - a«gt«Ult4k a tiltM-Ume-101 u.
j Egj B*ch-TÍligból maradt uj ma-
gyart küldtek OrfMttoojba, hogj c*i-[bÜjbo ott telekkönyvet. Éi aiatáo éssre-rette alt a területet n.
,N(h? Hitoi? Mi ei?<
A birí adta meg a főWilago«ili*t.
.kitekiDte MEr»m,ft tiUoa-iemetó.'
.Wie haiaat? Tállwtam«tÖ ? Ki megvaa as a TAltot ? Lakik raa ai Oroas-tooibao ?"
.Hit, ao»gtii»teljtii a tekintete* arat, abbisony bol a föld aja't, hol a földön felni lakik, amint ai idA magiTal boau, nappal lent, éjjel fent Netn «Db«r m; uram, banem lö, »kia»k esarit nom jó ha elaveo ember hallja,"
A bach buuir hallott mar ai efaju nép babonáról; caak moaoljgott ét asiu 1 a tabákat,
aTudok mit, ai oem Tan igái. Aa o*ak jer«k elhitaek. Téaajasonr elbiaiftk. C«ak TOrwüru, bwpacsiren! Lo akarok
Nag* lett arr* a morgáa. A« ® esküdt asólt eh has,
.Már tudja, le kis tetet uram, saisi-tank agyas aagmesselhsti est a íőldei, da ni be s»aa lépünk. Nisoa itt bat faln-rserao embsr, aki olyan j4 kometágbas volsa aa ördöfgel, hogj id* bet*as4 a lábáL — Ef/rs emlékesem — amió a Msesiet todom — aki megtette Tolna: Kormot Miska. Ai resaekedett me-réss gyerek volt: birokra kelt volaa Ln-oiiticel la. Aft mát; n»m állíthatják ide. mert kropli-MasU«kor less 15 «sstea-daj«, hoLj TaliáKorssáf bas ssolgilj* a
I lakon; agy miaikkal már fönt volt a teaetft pu-ijin ¦ egy lépést tett a burjá nos területre.
„Jé*us, Kristtat!' küiti* kiteVte a küomaradottak reaaérfll.
Volt is MÜkiége a mindenasentek es magasabb hatalmak parifogására, mert abbao a pillanatban, hogy a dftrékütő fűbe lípett, minden ideget meg borson g»Ui tiles ssisatsenes hallatasott s e^y fel öles kigyó vetette át magát a balott-baivány embereo, mim essméletét veesstve, vias-asadolt a patakba.
Nyi!rán ott is Teatett volna, ha a k&selben lakó molnár fis: Sulyok Bandi arra nem megy. Ai voneaolta asárssra a vitésbaob-huMárt.sQgj ssíUitották haia
Félaaitendaig rás'.a e hoatett utál hideg.
Nem it jött asatán senki oda.
A nép előtt még rémeég«sebbé lett a hely. Prédikálhatott nekik jö öreg pl«-báno*ak wk ssép okos delfot s kintsca-*edett*k csendes ByagoráiánH! Ami megesett avilvánralólag a németen, meg-ashetik aa a jórarató magyar emberss ia. Ssegénj óreg plebáaoa el is njsgodott as Úrban anélkül, hogj s táltoaekat ki-irthstu rolai küssege határából.
A nagybasgalmú ür ¦-f4karta mutatni, hogy sajlyen oaiobasif sa aa m\H-jirteiaftál; eg; ttfrástsi áUsükOtt a p»-
Halála aián a plebAaúát g ten agy fiatal adaiíniatratorral töltötték b«. Ekkor jó idegi oaend leU a ka'edráa. A fiatal adminietraLornak kia«bb gondja it nagyobb volt a föMalaŰ kitér téteknél.
Caakkogy a porai járt kataMterea or b is lórii ja nagy port vert,
N*fy-KaoiaaáB *kkoriban egy ke-¦énjfejQ kaivíniaU rolt a Upaaorkeactí. Ciinált at ebb6J a d*logM) eok baaábra val© lármát, hogy ime Ulaaik: milyM
sötétségbsó tartják ssegéuy oépünkot a katholika* papoki Minden csikk ugy ˇégsódött, hogy .lelki TÍlá^rosaág, jöjjön el a ta orsságod!, A m^gvöröakréiásott csikkek a püspöki hi*ai*Jb> jutottak: bol asatán kimondották, hogy Oroasiony-baa olyan plébájD^e kell, aki nemcsak prédikál, h>nem megmuUtj* ép siem-mai láthatólag és ép éssssel fog ható lag, hogy abbao a oeendea temetőben se táltosok, se tejetlen barátok nem kisértenek ; bogy o-t it eaak íöld, íérgek U-nyásnak; andort keltők rájuk nézve, be-osOlésre méltók, meggondolva, hogy nem rágják, nem eaaik, egymást, mint a nemesebb teremtmények
Ai atyafitk asonban annyira meg-aserették az administrator urat, hogy de-patáciiót küldtek a vetsprémi pttipökhös: hagyná ott nekik plébánosai Bor Gábor tiatteleodő urat.
Hsrcwsgb Mibály uramnak, mint a depót ács ió Tesérnonokának kellett eí-mosdani ék*a tsarakoan, hogy aotiko-ron as Ő admisiastratorjak prédikál, ara ijm ássak a ssája, mint sssst Jánosé ss gySsyörütéget asavai megnyitják a tsivekvt, v.lamik*pp«n Moset prófétának veasseje a kossikláu L« hogy miade-aeknél fogva ason alásatoc kérelemmel járulnak fi excelleoűájának ssise elé hogy ....
Hogy nevessem ki plébánosnak úgv-a ? — asolt a patpfik — Hm ! Ha jól emlékesem, nektek vas valami ördőngöe te-lelátok, mi ?'
Meiy és sima fthtjtáaaal jelenteitek, »gy .igen is !a
.Hit jói van, fiaim, majd adok én nektek olyan papot, aki aaokat as tVrdön-
gös táltosokat kikergeti a hatartokbói. Menjetek caak basa Isten hiré'elt'
Na aaért a püspöki gráciiáért agyas • kár volt Herctegh Mibály uramnak tisea-: kettedmagával bárom pár fiatal csikót Vetiprémig kergető; !
A küldöttség hoaasa képpel távo-sott és állott m*g a palota portáján kívül. Ott már a plitpöki véleményre it ttabad as oppositio. Haragos Péter, a deputácsió legéiemedettebb ét lagbarcsiasabb tagja, oda állót: a ˇesérasónok elé:
, Harcsegh Mihály komán-aram 1 Érdeme* atyafiak !a
.H.lljak !«
.Istennek »tnt kegyelmsból hetvenöt essteadfit éhem-, meg i* Assültesi, de még így nem besselt ^ mi érdeméé kös-ségÜnk dapmáosiójával se ióupáo, te aliapán, se fíbiró; még Ferenoa Jóska se. A pütpók ar megtelte; jól van! O yan pap itaen nem akad, aki ai ö akaratát megtegye, de bt mégis akadna, hit elejét vágjak a dologinak; tűi járunk a paspo-kflnk sasén. Megvesssaok, amist hasa> éroak, a Ultoa-tametÓt s adósunk utána mi, a hányan itt vágynak. Asatán a mi-«ak less; mi paranesolank belőle. Ifs miodjirt a pospőkünk akarna is oda lépni, megállapítják. Meg bisony !B
,De ases; ám I*
.Akkor ásatás alkudhatunk és mégis csak aa less a pap, akit mi akarunk f Ugv-e Herotegb komám? Ury-e, atyafiak ?-
.Ugy!ügy!-
Ei már okos b«aséd. így kellett volna asólnia as excellescsiis ornak is. IV.
Emelt fával érkestek meg as erdőmet depoULosió tagjai.HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNT
1886. DECZIMBEB 18-ia
ffildi bukat pénzbeszedési szolgák emberek ii ; hí nem tetemednek ii
Uiért megfizetni, h> továhbá Európában néhány házat vesznek, melyekben csillogó felszerelési irodák nyittatnak, ha végül egyes, még nagyobb (feszégben is ai iiletn illám értékpapírjait megvásároljak ei még miod nem nyújt elég biztosítékot azoo óri-áai kötelezettséggel szemben, melyet ai életbiztosítási Ozlet nagyobb ki-
arra. hogy az Amerika szerte szoká-soi siédelgo műveletek utján a tapasztalatlan és tudatlan európiaak által rájak bízott utarék-filléreket eUik-kaszazák; ha nem teszit is ki a rájak bizott idegen pénzt a mindennapi veszélynek, »ely a kárrizikó oly nagy • írfiletea kiterjeotéaéból, mely egy egyetemei játékbaakazendazer kiszámithitlati él aridelgfrwiiiin nagy-
terjedése egy év tartana alatt meg
teremthet Ezért szükséges a meg
bizhatatlan amerikai biztosító társu- okvetlen származik; ha az iiletó euró-
latok elleni óvást, melyet Magyar- jpaszerte teljesen ismeretlen amerikai
ország valamennyi publiczistai közegei! igazgatók menj bumanitásból hará
között legelőször a .Correspodance csolnák is össze Európában s külö
de Pesth"-tett közzé, ismételni, fis nősen a tókeszegény Slagyarország-1 ^ŐTrieik'
pedig a kivetkező okoknál fogva : {ban a takarékbetétetet; ha ezen szá-'
ságával mirrdea világrészre kihat, —
Lerél » teuton
l> .Z.l.lK.aalaey'IeBerkeeeiejékes.)
Hyekaekoa vaa a tál. Mégeen lepi*
al i|;u a hó eeeeió foldjeiaket éa rét-
jeiake;,do a beaelaket korftlveve paae-
lóvéeiroket — Bejaaaaa M * vidék látja al aaép éa jó lovakkal S igea kiváaeloe
ha vidékiek
etap példája
baeiak mia vidékeia ie atáaaiera taUlaa, • e foldmive/iek a l&tenyéee'étre aagyobb •alt fektelvéaek miai eddig; e jeleelegi
ta^..elh*l>Be.l.le«lknl. erdőé. meeo|,„d.e»«i váleegok m.llatt tfibb keeeao.
1) A biztositáanemegyébb, mint .kötelező takarékoskodás* ; a biztosító társulat nem egyébb, mint taka
mos amerikai ismeretien nagyságban éi illitóla os erénybósbeu meg volna ta a jó akarat és a kellő szikisme-
é> pénztár vagy takarék-egylet. Már ret arra, hogy a magyar vagy osztrák
pedig önmagábia réve is oktalan, oly tókeszegény omágbsn pedig, mint
takarékbetéteket New Yorkban vagy San Franciscóban ugy gyümölcsöz-
y gy g pg
Magyarország, még az állami érdé- tamék, hogy a tőke el ne veszizcu kek szempontjából is káros a meg- föltéve, de meg nem engedve, hogy takarított nemzeti vagyont külföldre, I mindezt ellenőrzés nélkül, rak biza-illetve Ameruába küldeni. jlommal föltételezni lehet, és ha az
2.) Van Magyarországon és iiletó ismeretlenekben megvan j jő
Van Magyarországon és iiletó ismeretlenekben Ausztriában, vagy ha a verseny e akarat a rajok bizott téren nem elég nagy, hát Európában elég biztosító intézet, azaz takarékpénztár, melyek a közönség szolgálatára állanak.
megvan iaegen
tőkét
Meggondolatlan könnyelműség te-
Amerikában biztos m don belye-ai el: a mai amerikai jogszolgáltatás az Amerikában jelenleg uralkodó pénzügyi és gazdasági morll a sok amerikai állami muaiczipalis és jelzi
hát, ha valaki megtakarított pénzét logadósságnál ép oly mérvben, mint Amerikába akarja küldeni, hogy an- az amer kai vasúti papíroknál meg-nak kezelését valamely amerikai ievó teljes bizonytalanság mellett az társulstra bízza, melynek igazgatói anyagi és általános eriiöcsi biztosi-Magyarortzághan s egyáltalán egész tékok, melyeknek Európában minden Európában ismeretlenek óvásunk j tíkeelhelyezés biztonságára teljesen kizárólag elveken, nem pedig szeaé- elengedhetetlennek tartank, még ak lyes ellenségeskedésen vagy gyűlöl- kor is teljesen hiányoznák, séjen alapul, minthogy amaz amerikai' Ezen biztosítékok, melyeket az takarékpénztárak igazgató i elót- amerikai igizgatók jóakarata meg ttnk s itt általában nálunk isme« nem teremthet, de melyeknek hia-retleoet. Mégis ha e helyen, a mint anyával a rósz akarat, üzérkedést az szándékunk is, minden személyes vágy a biztosítottak kárára Ámen-kérdéstói eltekintünk, bármily fonto- kában z idő szerint oly tökéletle-sak legyenek is különben e kérdések j oek. s oly kevéssé tartósak, hogy valamely külföldi takarékpénztar il-'még amaz ismeretlenek |ó szándéka letve biztosító társulat igazgatóinak mellett is minden európai, ki józan sKgbizuatóságára nézve, mely taka eszének még teljes birtokábao van rékpénztár vagy biztosító intézet okvetlen azon meggyőződésre jut, hogy Magyarországon akar takarékbetéte- \ neki sem az amerikai biztosítások ket g_vü|t ni, — a következő indo-; bármely nemében Taló tókeelhelyezés, kok elégségesek arra. hogy az ame- sem az egy évre, annál kevéibbé rikai biztosító társulatoknál való 20-30-50 évre, vagy az egész em-biztositáa hazánkban nemesak eszte- beréletre kötött életbiztosítási s etnaégnek hanem egyúttal vétkes, zódések nem ny«jtják azon jogi büntetésre tekintendő.
Ha az iiletó
fifyalmealei beaaleket , hngy e termé-eeel mélyaa eleark. Néha, aék* osipoe hideg atéi faj ai efee.ki oldalról ; a varjak eroo karogáaeal kérik e hólepett, a erépeo kiaoldlllt vetésekre. Ae ido aem kedves e aéUló kSaoeeégtek, miodaekit a meleg evobibe, e tn:ő ik ályha mellé esuii'; itt eooabaa köaayea megiöriéaik, kogy aa aaalom ia meglepi aa emb-rt.
9aomora képet eyojteaak a aaoelaai társadalmi viatoayok, — kivill fela be-lyee. Miatbe boigogult liogeeea Saeobe-ayiak aaalleme etéeaea el'ávoeott voiaa ' la aeaki ki a tar-
>ae.álet beaaaoa voltil felfogni képae leo-a: kerftljnk egvmiai ée aa öeesatarlaa-ak ayoma aiacaee. Demooráukue elvvel aeaérkodaek. mégn kttlöoféleeljitéletek tartják reb-igibau a liraadalom jeleaté' :eay réeaet. PedVg poliliailó aép vagyaak; jaeretjak ae aataseoeerél, de eokekB.il itt ia előtérbe jöe a prmedikitom vagy a dtte-'t eraaéay, a as fiai preedikitummel di-oeekvo vagy a péoaariaatakiata, eaoba aem ili a maréit,de eeegéay aorea ember -el. így vaa-e aa miodeaü t, — Bem la ,om, de ailaak — így vao. 8 babér aiadeaki érái aa elkflloaitas karoa hetá-it, méjeem akad férfi, kiaak elég lelki ereje leaae éa megkiaertoaé a vilaasfal mboliait ¦ knttaaé a beledia aéaaló-jit. Hogy mily esuKeégea voloa. aa egye Aléa, aaaek iliuaalráliaára oaak agy pél-bosok. fal.
Vagy kél évvel eeeldtt kezdtek ela-li e vidék'a a ttteolto-egv lelek a ma mir esek koaal a trpeéeyi éi meao-eet-IJÖrgyi foeaiiayokbaa vaa, falbomlaaeek hamiooaebb ¦ t a tQBollo-kartt'getée ea1
,ygy y
iodalt, ps4>g bora kell
¦# tiakeégee«bb l
l S
léltó kónoyelmüségnek pénzügyi biztonságo:, m«lyen minden idegen vagyon kezelőjétől meg kell amerikai biztosító követelni, hacsak a kötelességtzerü
társalatok, azaz takarékintézetek ido szerint még fizetőképesei is.
Ha az Európában teljesen isme meretlen igazgatók Naiod becsületes1
ez gondoskodás vétkes elhanyagolásának j vádját nem akarja magára vonni
A Kwpioia aitu mi., ,,„g embiK-, aaamoaj ,aru okát In B.rcz-gb ar.B alawuata aaa^ril, .ágról, no,, u ax«»l-' 'HMaa or n.ljto mgj .airMaigg., fo. V
li.iucaió birö komin 1 ».ie od Ulta Ibpitd biröbna.
.Abb.aoa; nlr ma Urt4Mik, adás
j gj gg, fo kom.n.I Eöo jóa sár . koaáwó ia. D«
" "•' Vo l bat.lBM pd^po.i .bM, a<ii> bi..ea, hogy ak.dj .a oljaa f.ia.k
emiaek a kosepée mir elt'lcdtóa, bog; Saú attak es elrjée; a végéé mag e*m tadtak kogy eb«iei ettek-e, v.gy vaeeo-ri ; aaert akkora mar öreg eeie Ml. Ata tae, hugy haaa mdul-aka ele6vetkea:ek egym^etol, aa -is.il»ooaii< 4r me<"l-doLi. kaiöa-kuloe miedegyike e egy féreg á dia < kaidon aa ittboe-leVokeok ia meg>garvéa, bogy megleea aa ak*raijak oaak tarelemmel i*g;«oek!
Eet így kellett olthoa eloedai, ku-{ A ll0'
loeb-e mivé lett .o'aa a depalaoaió tiea- I E;0l j«o aa taaeége! Mert bat ok m.jd oeak megmea- \ Uria. arrel, atioak tik a koeeég reapakloait. Hogy m ~ ast aem kölik miadea iim-li
faló bolond, >ki *m veigiegeeee a péo-aé M-(marad as a e.e aere.k.*
.M.jd aa ki adódik, komim !" -eaólt kibaaoit m -I el U rraeg, ee moa m«r miad a kei esemévei a.gvot vígon a depó aoaté f-le.
Me^ie oaak órdiBfűe emb-r es i Hereaegb M b»ly I M-g b.eoey mxgeea-lefteai, bogy Oroee ooybaa aem laaa fol-^
t osáttár
Jól »olt u kifudilT«; owk u » „smdtt l«b*B k.ail- .dÓUllgjelÖBég ¦e aidtte toIo» ide ia at orral.
HeroMfh H.hálj ortm beMáooló-b«t4d)aVe usal • birrel felellek m «rd«-¦" "y-fiek, » baJlgtitfeijt; n^jkei*. po««i, bog; ¦ uktutfiie* adófelHfjeltVég arveresuti a liltoi temetőt. Ki fin mir hird»t*« „«ak readj- uoria »t»n íoriit
?! Hím 4pp«. w kel leit II«r-g Mibálj aramnak ! Taláa ei volt as •\é6 ad(i
^ aem aágolédott.
f oe>ptet«tt bői a l»aJ,
bol • }*bb H*>aerel koJ(iHi**f tagjaira .Hit ¦ikw UralódaAk m a Im»-
iir itt ia vaa liikar . ao-kiebiró. aae-
aerag férfi veo a ayooaakbaa a &{y meo Bek a táltoe temolo felé,
Ceekbegy eeaal oiena vége a meae< Bek. Miadjárt aarkakbaa venaek a ko-aeég irányadó kóréi: a vaBaaaaoeyol ifja meayecakek. Feayegelo ürme M oaoaD. miat valami eoproohaagó. -zéivéaa Köabea rgy-egy túa^filpa'.taatabb ayecekéoek karagoa-piroe ajkiról ca>ttaa
I. CaéL
1. §. A kereekedelmi maaeaim ciéjj. feladau:
a) magiamertetai a koaoaaéggal miod-aaoa aeraakedelmi oaikkekel, melyekbea I ^„44 ipar venaayképaa éa kivitelre'
A mi videkoak lakoaaigit illeti, aa itka joeeaeaa, 'ekarékoa ée maekie, ve-oeigoa Ae magyar lipat ée e oaiaoa fa-her-e aeaselt aadfadeit kiaikóket litva, iát goadolja aa ember, hogy aa Alfdldoa vaa. Storgelom lakiatetébea baaiak ieg-naaebb aépével is kiállja a rar-aaayt, asdkaége ia vaa a maakaaeigra. mert ke kevésbé leaee dolgoa mir a loak< aséleo illaa ; aa elemi oeepteok, roea tw-méaek éa aphilloxeia rég a bokia lejtíjére vitték volaa a aépet.
Kékáey éve, bogy a pbillozera feleV .ette poaatitó laeyijil — eeölAiakbea éo ea e lakoatág anyagi vieaoeyeire igei kérve katiaaal vaa, ée V aaprémmegy eaeo vidékébea, mely oaak néhiay év előtt .E'doridóaak" volt aereaheto. obi coaeég alig bírt a megélbetée eebés kla delmaivel megbirkóani. De ea aem ie oa da, mert aok beiyea igy pl Kejir-Kei Pepkeaai ée Viioayia, bol e I
kiairileg a bortarmeléeBol i'.í, — a eiolotökék egéeaea ki vaoeak puaa-- hol addig a jó Bi lett — Bt kopáraa éa elbagyottaa illaaok. Qeboaa tarmaléare Bem aikalmaa a talaj; par évea it kaku volt bevetve, — as aem igea tar mett — afit a aép illitaaa aaeriat aa a kukoricsáo ia éesleltek philloxarit. U altetéeekrol moet még aeaa lehet goadoe kodéi, a puaaliló rovar eaeket mégeokkal hamarabb tönkre teaai. miat a régi tokékai leket ••éri mert aa .dí.etb tí kéaek tSbb mellékraalja vaa — a fittel aal. Tortéatek — ejjee belyakea — ki 'érietek ma amsrikei reeeedkkel, de ea erednéayroi — ma még aam rafaralkatok. Legkevea-bb kart okoaott a pbii pxora a lepeéeyi él nayiagi
aaimitbat*)
b) magiamertetoi a havai termelok-miadeaoa kereakedalmi oaikkaket, melyei e kalfo döa, féleg a kalen oraaa-gokben piaciokr* taiilaaaak ;
o)odah>toi,hogylerm-16iakabal éekttl Joldi aiUkaéglelei illetoieg (idoakian ná li-táaok, varaeay-ejaalatok, atb.) miedea-;or Ujékoava aa elave avtaaitve logyeaofc. II. Eaak«a«k a dél eléi-faéVe. 2. g. A eiéi eléréeére aaolgiloak a
titva. A hegyek-ioa malléki téri
p
Ii a sióid már a-*» mía*. ¦ Bk>>aioa
xee f»j a —
s agj á é
upaeatalai ia >g>eolje a nép aaoa illitá aát: kogy miaeM fioooa.bo faja a öke,
jubbea eipaaa itje a riai Z.lam-gyéaek l.
pbil'oxara Bal
la . aaó villima.
„Ceak aa éa 1
a lábát 1* ,Na
iarja od« taaai
oaak aa aajiaiaak kailaaa
oaíe aieaail"
.Tadoai lataaaai: kiaaWaaa a aaa-
aiiU*
. A aaiaat se láaaaaj, a aaavát aa balt-jaai sa <lalb*a, ka k&aalba Kp ia I*
,Uramaak aaai oadoai I" (Fatjt. «v.)
melléki azS'líj. Taa legiakább vaeaélyaa. tetva; a miat kellőn a paaatilé revar agyaa helyekea mir greeaal ia. Jé volee a kalló idobea amerikai vasasokról goa doekodei — a a kieebb paistiláeukal leaaalyoaai.)
A gaboaa termeiét — kol a talaj al kaimaa — igea jó aikerrel ftaatik. Kttlo-afleea emeli eat aa ta, kogy a vidékea tgbb arodelem vaa. kol miala aaera gea> dilkodia aaetik, és eeaktol a aép ia aokai elleaettéa eltaoalt. Aaillatteovéeaiéa mag-lahatoa oagy meaa^ieégbeo Usetik, kavéebé kieléfitj eradméayayel \ mia^ apró aaarvaa marhákat oavelaek; ép agy mial MorakOabea éa Horvitorsaig aaéléa, Oka aaaak aa, mert a [ekoeeig iweitaar léle merkire akerráa saert taaai, ilyaa fejltt apeállatot eaeraat ka; eaakaek atoa baa aam kedreaett aa hteai Iegel6, mi által ajoaaag miad elkoroaoaedott. á lóta-Byéastéa mir aokkal jobb widméai Asetik: drága eemee fajta lovakat a Bek éa abból e gesda-kfteÖBBégaek igei aaép jövedelme vaa. A híre. fehérvári
agtér
, ig«> ilésik
l s itt leka< látai
ioa aa a paMau Ak
ótokoa___,
ily jó h.lá aal vaa a kifejlődőit koraoke-e e loldmivaléera ii. Aa egéae vidék boaija eeea két kelyea leas floasevá. .rolva — a tovább aaillitva a világ kS a vidékeibe — a déli vaaatoa. Meaayi loi megkímél a gesde ea illa!, kogy
méuyét aea kall ide e-egy oda a tivo-
abb eeo viroaokba aeilliiaaia, a báey mber « e kareakadok aiia aapeaám éa ivaroaáa ilul a meaavivel köaayebH a jegéléa e eaagéay dolgoa embaraek miat >aaáak aok elkagyetott ndékée.
Uajd aa aauepek ataa aaedak
üeaee iemét valamit e beeeea lapok haaáb liba, lehet eaoabaa. bofy kaláoeoaykor
d) ayilviatarlia a veraeayképea ha eai ceégek jegyaékél éegytiti1-'------
aékait;
e) kiváaalra koa-eliti e mi
) laaakot;
;
f) arWauAtl ad aa iúi l
illatai, batiaágl. aavállala'Ok
)
k5aiaúaati aa aaallag mag által kiirt tailliti.i ielb»áaok, pilja.. tok 4a va.-aaaj-ajiBiatokrói;
g) a külföldi, fSleg a kalau oraaágok kaaMki palylaat kiiriaait fijj Iámmal kiaaVi aa ások lalol a haaai oaágakal idaja-
koráa ariaaiti b) tájak.
kállaidat, fólag
anaJj
ho
allálogatok t. aaark*salo
legalább iatieigesábaa jól B, mari a laaaagéay kelyea aal igea tabetemt Tebat e viaioaláláeig. (Boeaa Ia-aserk.)
kiveéa tiealelíj. — k — a.
budapesti
szarvezsti uabályzata-
a keleti oresagoka.1 iparaak veraaoyképae-eége éa kaladáaa felöl;
i) érteeitéet ad a hasai ée kaiíoldi időleges ée illeadó kiillilieokoa való réestvétel feltételei felöl;
j) koaauli jeleatéaek ée kaaooló mia koaleaaéayek foauaebb ée beaetteket kAaelabbrol érdeklő rételeteil ea érd-kelt kSrtk aaimara aeoooal boaaiférbeiové teeai
6 §. E feladatok Waayebb elérésére
oaéljiMl a mozeum érteaitot ed ki. Sür-
góe érleeitéeeii ea iroda a aapilapok ée •
aseam belyieégeibea kitdggoeaiett bjr
detmeayek atjia taaai koaaé.
V. Köayvtár.
6 §. A kereekedelmi mua-am köoy»-lárt tart föaa, mely töleg caíijaia.n elo-moadilaaáre alkalmaa •sekkor;vek-t ée lapokat, agymiat oiímlárakat, aeakUpo-ke', a vaaau etállitáaoara, vámléiaUkre voaatkoai kooyvokei, e kereekedelmi viaeoayokra voaalkoeó lorvéayeke' koa-aali jelealéaekeléi illalébea a gyakorlati ko>g>td»aagi lamertetéaeket lirgvaao k6oyveket tartalmasáé. E koayvlir éa eeaak k.ialogoaa alkalmaa módoe aa ér-kóaóaaftg eaemára hasaaferbelóvó
maaaam gyujieméayei, iradija, idöakeuti artaaiiia«i é« kdayvtara.
III. GfaUletarayek 3. § A maaaam gyttjtsmaayai kel '6oaat4lyBol ülaaak. áa padig:
Haaai gyljtemaayakbol, aaiyakaak as a oailja, kogy a bfcaai tarmaMaaak ta- taljáa kapát ttaiaiaek fal éa agy
VI. FtaUrtás éa bauajaralas.
7. §. A karaakedelmi muiauia 16a-Urtaaáboa éa igaagatiaiboa boaaijirulaak :
a) a földaiveléa-, ip»r- aa kareake-dalamugyi magyar királyi niaiaierum ;
b) aa oraaigoa ipareg} eattet;
e) aa oraaagoa gaadaaigi ogyaattlet ; 4) aa oraaagoa ardéaaeu agyaaiilet; a) a Badapoati kareakadalmi éa ipar-
kaaiara;
f) a aagykerftakeddk és aagriparo' aok táraalaia ;
g) a polgári kereexad Imi teatalal ; k) a paoti L'oyd-taraulal ;
i) a magyar karoakedelmi caarook ; j) a karaakedslmi akadémia. TIL Igaagatás.
8. §. A kereekedalmi muaeum oaaaaa
éé igaagatoaig aiakit-
agyataaa
réa.t a'luaa. koaMaégat a magyar ipar-1 i«ik malyba a toldm.valéa-, ip.r- éa ka-cikkek logy^Uaár.. miar«»l a h.a.i ' „akwl.l.-tgyi ..1..M 6 tagol;. a. larf-tarm^óket larmalvéayaiak ékaaitéaéra \ Ml k tó tlültak padig
k
.1 g.
|arató taalülatak padig
t y
tatoaSaask. E gyüjuméayak a kftretkeaok
a) a baaai tarmalvéayak gyajtomé-iye réaaiat miat állaadó éa réaaiat mint álukoa« kiálliláa. E gyajamaayek M-ilahk miadama kasai gyiri-, kaama, Olaj- éa mtipari oaikkakat, a melyek • ava-deaaapi aattkaéglat aaámira tame: ataak ae a malyekaak a baaai ae kOlfo di fo- | gyaestiabia vaió vagyobbmarva Lerj?-|«ea e baaai ipar fejiödéee ardekéb«D ki-ráaatoa.
E gyujtamaay karatébea a apaoialit kaaai mtipari saikkakMl kaloa oatUiy írvaaaado.
b) A kaaai ayarstarMkéeyak aa aaya-gok gyajteméoye, melyek aa ipar iltal feldo'guatataek éa arlékaaitbatok, kttlö-a&e tekiateitel as ajabb aayagok aa pot-aayeguk reodasaras fahaulaléaéra.
a Külföldi éa kivilt keleti grajte-esaayek, malyekaak acélja iperaak exportképaaaégét fejleaateai. Ba oaati'y a • Oreikeeo oaa ilyotbol ilh
a) A kelen kivitelre alkalmaa ipari .armelveayek (rxpooaik<ak) gyajtaiaé-are. E gjojtetaéaybe telveeadok miade-aoa oaikkek, melyek a keleti oreaigok-Dea Bacyobb kelaodSeegra aaamitbataak. E oaikkek a keleti oraaigok éa ip.rig.k sswiat oaoporioeitavilók; feltnatateadfi a csikkek legkedveltebb kikéaai e.i ae 0.O-
lagoláai módje ia.
b) A keleti alt p>ri oaikkek gyaj
foi ti
aloaetéJydi l — t ugot aevaeaek ki. As igeagatoeeg
tagja továbbá a tecbaologtai éa aperma-véaaeii uaaeam egy egy kiküldöttje.
9. §. A kiaeveeée három avi idilar-lamra ervéoyea, eoaek lelelte alea eeo&-bea megüiitbelo.
10. §. Aa igy alakított igaigatóiág Daega vitaestje eieokéi ée alelookél, kik-aek magválaaatiaa aaeabaa jóvihegyie végett a fóldmiveléa , ipar- ét kereake-d-lemugyi m. kir. miBiatar elé terjeea-leodd. Aa ialéaet igaagaiójil a féldmive-lée-, ipar- éa kereakedelemugyi taiaiater
Aa igaagatóaig vese'.i a ke-r aked-lm* maa^am úeeeee Ug7 ii; gun-do«kodik e gvajteméoyek id&aeéoti kie-géeeiieeerél, illetve eicyee tirgyek kicee-réeU.6, lovakba • maeeam többi elap-veebilyaaeru ouljaieek megva'óaiteaárol. 13 § Aa igatgaloaag oda torekieik, bogy a maaeam iontoe ceéjeieek támo-(ataaára agy e kösooiéget, m at a termelőket megeyerj*. uteaeköttetéabe l*p * • U fildi, ftjlag a ka.eli oraeigokbaa levő képviaeliiakkel, eeek koeramaki>déeél aa atéeet haeSBOeitija érdekében kikéri. A
taméaye, metyekaak formai, ora
j
ray, y ati-
kai aa Uekaikai ütiaaiaa ae eloállitáaa által a keleti piaeaokoa Oslatra Mimit-kawak.
c) A kalfoldi ayeraterméoyek ée ipari teldolgoaiara alkelmaa anyagok gyttjlamaaye, maly ama termékek aorota-tit Iarja tol, a melyaek aa iparbaa Való eriékaeiléee ajialaMa vagy kalSaoa elí-ayokkel vaa oaaaakölva.
IT IraaU ka érlefjtt i % A karoakaaWmi m«aam irodája feltiligoaiUat ayajt a koeoaiagaek:
a) a külitott iparaaikkak árára áa •sillitaaira aéere.
b) felnlegoeiUat ayajl aaillitáai faltételek (elíl;
e) kiviaatra iaforaaátiókat k6avetit egyaa kalfoldi oaégek magbiakalsaiga talál ;
lataaet haasaoeij
eaukeéghea képest éa idórtl-idore goadoa-kodik arról, bogy a maaeaae caéljaiaak éa tóladataiaak mioél belyeaebb megváló aiiiaa éa basanoaitika érdakébaa kivilt keletre oiegbisottakat kü'djoa és eaek jaleatéaeiaek éa javaalaUiBak alapjia kiviteliak readsteree fejteesféea érdeké b«a aa agyaa basái txportképe* caégaket logaaaa.
13 § As igaagaiiaig ojegállapitja aa évi koltaégvatéat, Baely fóvibagyie végett a fóldmivelée-, ipar- ée kereskr-delemagyi mmieter elé 'erjeaateodo.
H §. Ae igaageleeá< makodéeérol éveakiat jeleataat terjeeet a földmivaléa ipar- éa kareaked«lamftgyi miBÍatenamkoa éa ai iatéaat foatarláaibos SoaUjim 4 taetDIatekkez ; aa ígérgetőéig geedoeko-dik a jelaaléaak éa egyéb koaérdekl k6a-laaéayeiaek as érdekelt kortkbee való
terj
leeataeérol.
ig.agatoaig
egyaaer reodei Olaal tart
bavoakiat kívül pe-
dig aa alatk vagy aégj Wiaettaagi '< iriabali kiviaaigara, mely baadvieybea
a tárgy ia megeevoaeaao, barmikor read kivoli alaet tarláat.HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
10. §. As if&SftUÍ a megállapitett jniéskedések régrebajléje ¦ as intését lolyó ügyeit • tittti tsaméíyset tegédks-,ét« mol'ett iotési el, As igazgató felQgy.l ti inlétet tittt viselőire és a isoigtase-méir»lre; gondoskodik a mnseum ügyviteli könyveinek po«to* vesetéeérol ¦ a gvújiemé yek jók*rb»n larláeáról lo-rábt>» >z internetben esükeéget readról : gondolkodik a musetimbaa eladás régslt kiállítóit tárgyek átadásáról ás elesáme-láaáról: *sskosli a manaa ssámá-r- megállapított b« vásár iátokat; i «j tó ela rendeli as inlétet ko*U-ményeit éi kiadványait; tervet késsit a muieuai bereodeaéséoek átalakítására ét kiegésiiiésére néive: readesi s museum iditsakos ét állandó rétsleges kiállításokat é« átokról időokint esakeltdásota rendes: általában %i igaagat© u intése,
huiDUIKÚtri néive jftT*sl»tok»t tflM at
igatgat&ágnek ©4 nak&aéseért feieló*.
17. § As Iniéset iisstris#ÍÓiaek hatáskörét ¦¦ igatg«iósig állapítja meg: a titatviselok st igaag.tóoek as kötvetre. as igazgatóságnak raaaak alerendslra.
ZALAI KÖZLÖNY
Szabadalmi ügy Ont
A fővárosi d.ptlapok nemrég meg* kot diót a oáiaok kÍTett >tab.d*lmak tiaiittiksjának köslétét Néháey bóaapoa keresztül bevonkiot reudeeea jelent meg a kim ma tat, moly ásottban taebadalrai ügyeink illatát oly tsomoru. tsiaekbea tümeite fel ét Magyarortaág ttabadalma-inak erínyei oly törpe ssámmtl tssrepel-tek a külföldi Ugkiaebb Állmotok asaba-daimai mellett, hogy a iapok — megun ti a táját gyarlóságunknak világgá kürló-lű*A; — Dutüotetiek a axabadalmi havi ttstUstika kösléeét.
Pedig nálaok Magysrortságon min-d«n harmadik technikus, iparos vsgj gyáros egyttentnind ^feltaláló" ii. Mind degyiknek van vakarni találmányi, melyet ivókig, aoktfor egé*s életén át hor-magtoál annélkttl, hogy értékesíteni tudni. Qrti, miot félteit kínosat, nem mutat-ja tankiuek, nehogy valaki atáooasa; maga p»dig tehsietleo, mórt nemosak hogy anyagil-g képtelen találmányának for-eiroaáeárs, ds meg as utját-módját sem annak, bogy miként lehet a* ily tel át -m4oy t tsaoadal masUtai ? Háoy kitüní cBime, menyi ueoialis goodoUt ét prak-ukut oly UÍálmaiy r««i rgy kárba ét ba.iddik el, moly meatara: Lilán gasdaggá «• bh»«< tehotts volna? - De meg ások iá. a kik a tiabad*!* mtiUiti módját már iimarik, aanyira még aem ismerheiik e rsadliirUI komp-uKA.it bjáráai, hogy kérT^ayükban, de iegmkabb a oieliékleadA rajaokbaa <U i-íirá*üki>-u aiokat > lŐr»ény«aabta ala-kuágukai itemmal taribaaaák, m«ly»k-tőt *i*ó torban rao ftiggőro tér* talál»i-oyak tsabadalnaiáta. A kerwkedotmi miaisalerium »i oiótordu;ó hiányok ato-l*i;0í potláaára ad ugyan módot, d« •» mindannyittur a t«Ukre sésre htaalabb tárgyaáaokkal íerelaiéMkkol, kóitaégg«l ét idfiretilege'éatel jár.
Enoek eik«rtt é«ére a kü.töldöa kft-löfl intésetek, ú^y nevetett fsabadalmi -igyT)v6«égek állanak fóoa, melyek a tolt.lálót, mirel maga a rénbea gyakor-laiUi aam bír, ta«lUmi taiajdoaa iránt, jogáaak bánositáaábaa támogatják as tl-1*1, hogy a követelt alakiaágok míjm u m^r« éve! járnak el a amabkdalom eogft delyeséísnek kiMskfclá^ben. A főid na t. ip»r éé k«rvk. minias'.erium belátva t allapoiokniik úgytaólraa tarthalatlaaai-gát, körlevél utján éVteailatte ai Ö«u*a törréaybatOAágokat a keratk. é* iparka-marékat arról, hogy Budapesten néhány hó ó:a a muaeam-körat 10 m. báaban Baaedek LajcM ét tártai cmé; alatt egy oty ¦aab*d*lmi iruda alakult, maly mia-dea ily Tállaiainál megkiváotató kaié-kekkai bir é* melyat asért a fallalálók ügyeimébe ét bitalmába ajánlott.
L ¦sibadaimi írodáoak a világ mi*-den restében vannak öaateköttatéiaí. Ml-k6áé»ét jellemai ai, hogy 6 bő alatt több •••badilmi ügyet nynjtoit be külfóldriíl Magyarorftágon, miot a mennyi asutolao 20 évben öataaaen beayajtatott. A több •sátra rúgó ssabadhlmi lairiaok és rajsok körftl, melyeket es as iroda kestit*tt ét benyajiott, s miaitsteriaai még egyetlen agyat Mm kifogásolt. Fonto* a í«italálón uésve még as it, hogy azokat a ssabadal-makat, melyeket es ai iroda nyajt be, ogy**er*mind értéketiti is, még padig igei tsép eredmény nyel.
Ueg vagyunk gyfisfidre arról, aogy e ocikk k&sléaévat ssolgálatot tastüak nemtaak a felutálókaak, kiknek as ÜUl m»(tniulatjuk aa utat és módot taláimá-»yaikna« gyors és bistoa stabadmlmatla-tálára éi erteksaJtésére, hanem ssotgiU-totteaitink egytieritmiod a hasai iparaak '•, msly « jó találmáoyok •aaporodásával «>érvéaye«iié»érel mvnd aagyobb leadQ l*Ut fog oysni.
DECEMBER 1886 18-io.
— Tmboly Tlkt
fÓispání látogatás alj •sép toeaaiját aiult ¦süke miatt) caak mi képetek. Et úttal bore'bbsa* ran alkalmunk arról megemiékesni t m g m amié-k«sttak már oaak a <égéa elpattogUtott rigmat okáért ts. Lelket Olt áldomása asoa sseraaoaéa rálaaatásbaa, maly Zalamegyét as aj fSispÁai kinerasés álul érte — as oroailáeyéest N-Kaniaaa város kózonté-génak tuitjdooitá. Ealékesott 1878. éri február 2á-ikára, mdoa ugy .a a teremben a íóiepáa ar Ó méltóságát, miat Z.-la-msgya akkori aliipáaját üdvöadliuk, iöt est magelósóleg már a város polgárai voltak ások, kik ót el&eeör jelölték ki a megye alitpáajává — e így mi tetink le •1*6 alapkövétaaon emelkedésaak, melyea afóíspán ur jeienleg áll, mí voltunk — agy mond el*6 hajnaltagarai annak a napnak, mely Ót ma féay ét diosóeéggel d»i, — mÍToltaak aaoa lépcaó melyea át — graaaáüó utján aa Oiympuara falju totL Kétsserneti tehát ason öröm, melyet a mai nap reményével saemben érésünk atb.- V*gtll, hogy pokaráral egsAtt lantját ts megragadhassa ; így tejfai be — vert-ikbia -a áldomást, sejot tetssé* ayil-vánuláaok köaött:
Hivei köat első kelyea Foglal helyet Kaaiase Kiráaota, bogy s*ép pályáj* Virágát itt asekilse . . .
Kiráaom, hogy Zalemegyét 8 vele ogyütt Kaaiesát Ugy ster«sae, minta milyen Hun asei-etia kasát.
S ralafaáoyssor körünkbe joo Guadját tkuuift ssegre, 8 elégdltan térjen r atta Mindenkor Eg-rssegr*.
Kiránom, bogy emelkedjék
Totiben, hírben olíre, Aljén soká, mint Kupán Zala S vastits Benője !
/álamig)e Batalaága Nagy-Ka-aissán, 1887. janiisj- 14-én as „Arany Ssarvaa* isalló termeiben sárikörft láocs-vigáimat rendet.
— Az elaö magyar általános bísio-utó társaság igaagatosiga rárosaakbaa fottgynökséget állított fel. mely jórö bó l-én kesdi meg működését. Eíso rtnga hasai bistosnó tártaságnak igasgatosága a fÓügynökség képritelóai Tóth Lajot ara*, a aagyAaoistai takarékpénztár Sksliastelitben álló igaagatd-elnökét nyerte meg; ti kárai pedig Sümegi Kálmán urat neraite ki. Sümegi Kajmán megyénk tsalöttje s sere, mint hírlapíróé, orstágssirte ismert. Úoesáak Aradról érkesett, hol as sleö magyar általá-aos bistositó társaság fJügynÖkségéaek ügybusgó tisstritelója volt. A oagy-ka-ms*ai fóügynókség kerü.ete Zili-megya less. A aagy tekintély a kasafi it bistotitó társaság iu it asoa tselUmbea fog mun ká kodai, mely tsellem a magyar bis'o-sito köaöftség «iÍ8merését rég megnyeita. Igaaságsseratalet, eJÓsékeuységet és mél-táayoaaágo: talál a bittotitó kösöoség a tárlatig m*gy-ian tatai ÍÓUgyuÖktégéaél is a asért, aat a legmelegebben ajánljuk a megyai birtokoaság és polgártág figyal-
h*. A fóügynőkaég irodája a nagy-kaaistai tekarékpéosár fótéri épületébea rend estetik b», •gyeiére a második emeleten Jövő ér májat elsejétől agyanason épületben, a kereskedelmi bsnk jilealegi helyiségél foglalja el a (^ügynökség.
— KarácAOtifl kéjroaat indái de-mbw 24-éa 12 óra 15 percsko Magy-
KanissáróM Béotbe, bora érkesik 24-éa » óra 48 parkéikor reggel. A menetdíj II. otstály 10 fr. lOkr. III. oastály 6 frt 80 kr. — L kéjroaata joa«vu Schroekl ösregye béoti ctég Ugynöktége által ren-destetik, t minden rés t vevó különös kedveaméoyekbea réswMftl, d.jlalaaal kap jegyet agy látogató kiráadaláers, itta h\sba féí árba k-p jegyet — stb. Kü-looben bővebb érteti test nyujtaaak a fa'ragaasok.
— Nlxxibá! bauérkesHt Torma Anal ujoa aserresett s att a külföldön i* nagy tetasést aratott saaekara. Visasaté-rétük oka aem a költőid réssvétlensége rolt, hanem as, hogy resetojök reasélya-tea megbetegedett t Bécsbe kellett jÖQie operatiora t így a seaakar teljesen magára lett volna hagyva as idegenben.
— Kora* keinl. áipos Mari sals-börsöacteí J3 éret leány a heti váaárban agy pár aj csípÓt lopott, asesban ra)t-osipték és a rendőrségi börtönbe ja-tott. — Lopási hajlama itt asm hagyta el, mart itt meg agy lotartoaUtra leró csetédleánynak vele rolt iagét ét egy -fiokn/ájáL-ait; « a»eJy-Bégasea aludt ellopta t magára vette, hogy majd a ki-ssaLadulásaál essél elillanhat,asoaban a meglopott leány raggal a golgotéaareréve, asoonal jelentést tett. El a fiatal leányka még sokra nk« i.
— > agy-Kanizsa gyomra meg amésstett a I.folyt november* kiban 307 darab saarvasmarhát. 163 boriut, 440 birkát, és 155 bej«ltntett sertést Hát a huaár lessálláséval ogyaaosak n<>-vakvAben van as étvágy.
ÉkasertolvftJ Kedden f. hó U-éa b«áUott egy kisaassooyforma no Milbof-far Od6a araajmureakaa axaal, hogy 5 többnemtt akssert ssándékosik vaUremi. Mig aa araaymüvet egyet mást a kirakatból megtakiatét régett kiemelt, ad dtg a kiesttsonyka 4 pái- fülbevalót oly agyasén e'luntetet', hogy at ékasarétt éasra aem vette, ionét a nember itmtnt Weiler Isidor rötos karaakedóhos és »tt egy baléiagst ét aelyamkeodót topot — Milhofer estefelé rájött a függik hiáoyá-ra, m lyak 14 frt értéket képviselnek és, rögtön jelenté*t tett a raadőráégaél t mivel a aó vidéki voJt, elsÓ sorban is súti iadóbáshis meaUk nyomotni ét itt csakugyan ayakoa csíptek a kontárék-Baeréss kitasaaonyt, ki magát asombat-helyi üleiótéga Névét Marinak vallotta. A read&raég Marosa aagysámat bekiserte és— ó fátam — acielédlányokbörtöoéb' osokta. AtLint később k»d«röl<( M*ri ki-saaasoey a ) *Va«tt napon már B»réoyi Jósaet é« Kugier arany műveseknél U megfordali, de kb-resebb ssarencsével. Ategstott as illeti büntető bíróságnak.
— A Bagy-kaaitaai „Polgári | Egylet- 1886. évi d«c*. hó 3l-éa saját
helyiaégéaek term*ibea toaobotival egybekötött • art kora láacsTÍgalmat rendes. Kaedete fél 9 órakor Biiép*i-dij ssemé-l/eokiat 60 kr Tombolajegy ÍŰ kr.
Kaváca Béla. járáab>rÓ úr felol-ˇaaáaa pompáján tikerftlt f. bo 11-éa a Polgári-Egylet helyiségébaa. A kitüao humorról és avatott lollról Uauskodó felolvatáat a tsép aaámbaa megjelent kö-aönaég nagy tetaséaaal hatgatta régig s tetssétét nem egyssér Upaosiian ajil-vánito ta; ¦ végfll a jelet felo)ra«óf lelkesen m*gél|eB«ste. A felolvasást lános követte, mely bötgyekaen baWkedett, de ts&kölködött férfiakban A 9Po!gári-Ejyl*t" — amint halljak — eseaiai minden ttombston rendes agy-egy felöl-rasás'. A terv ÍLflD tiép ét Üdvös, oaak asután Kovács Bélák is legyenek hossá.
— A „nagjr-kaoiuial TáraankÖr í. én decs. hó 31-éa saját halytég«iben táncs- fc» tombolával egybekötött sárt-körü Sylrester-'tstélyt readea. Bilépti-jty ára: tagoknak 50 kr. nem tagoknak 1 frt. Kssdate 9 órakor. A tagok fel kéretnek tombola- tárgyak sjáodé-kosáaára.
— A slegény taoalék karácso-nyi oromé as idén it megless KnaatsBol-dtttár ügybasgó itkolasséki gondnok ar
legntóbbi bé: foiytáa ellátogatott a helyboli aepitkolák Ötases osstályaiba s as osstály Unitok mformatiója mellett följegyesie ason asorgalmas és jóviseletü, tanulókat kik (as arra íelrett rendolke-aésí alapból) karácsonyra ruhát ragy ra-kelmét fognak kapni,
— A aiabarl pléfcáaa* kegyurai as 1887. j.naár 1-éo, UmonÁs folytán
sMiésbe jövé plébáalai javadalomra Kiatly Oyörgy, Tnarakeretsturi káplánt -rálatstouak mag. .
— Gntmann VUataa kir. Uná-osot urnái, fŐi»pán úr óméUótága tisste* loére tartott es'élyea a helyi »ajtót Varga L*jot úr, a .Zala" taerkets^ojs kép-
riselte. Ssugaégesn^k tartottak est hiru ¦dai utólag, mivel az eslélyröl boaott hir-
kösleméayfiokból ennek megemlitésa vé
UtleaUi kimaradt.
— Bakésaki eaeaMélet F. hó 5 és^-ika kötőt! éjjal Ssijártó Jáaas, Sala-moa Túró Jóssal ét Bo-osfJóssof bakóaaki lakosok a ssóllAbAI hasaj&ve, betértek a bakóeaki k&aaégi korosmába Nsm tok dó után a k&sbeciülétban álló Siijárto
Jánoi észrevéve hogy a másik kettő va-iami tervet forral elleae, a miért it tAvos-ni akart a korcsmából. Ekkor Salamon TuróJótsef éi Borot Jóssef által megtá-arad látott. Ugy Oassevarlék és kéasel^öbb helyea oiy súlyosan megsértették Sav jár lót, hogy a másasp megeftatt orvos: vissgálatbol kiderült, mieserint felgyó-gyuliaáhos kévés a raméay. Ifj Boros Jóssef s tett elk8*etéee után a kironalt oseadoVörjárst alkalmával asonnal le t lett tartottatva. Salamén Toro Jóaaef esoaban a osaodórök alól megsaokött, s a hó 11-én este líkar< esak alfogai. A lelke'len tettesek, kik kftlöabea tollvaj-lás ét rablás miatt több isbea büntet Te voltak, a foghásbaa várják mogérde-lt bÜoeUiétQkat.
— Érdekes «UI)»rfc í|rérk«sik február 12-ike Hint halljak H.olallftr Lajoa ai írók ét müvéaaak tártaaágáaak rolt elaöke bájos nejével as „Irodalomén mürésaat-pártoló Egyeaoiet- meg-bírása folytáa leráadiil hoaáak ¦ itt as egylet javára valótsiaA a jpukrbjajrol' telolvesáat tart. A tárgy s«mc»ak, hogy idosssrt, de kétsseres érdakkal bi-, ha olyaa agyén eoseteli, kisek avtérea aay-ayi érdekasaéJ érdekesebb tá»aas:aiatai vasnak HsaUUeraé, ki Paafi R kard
kir. opankáai tagnak lányába egy
• lének darabbal kedreakedaák a kOsöa-- ' ségnek. Etatán táacs kovatkesnék. Mint értesülünk a rrndaió egylet otak ggy ingja éten estélyét megtartani, ha eiójegy-sés ntjáa meggyóaódik, hogy várotunk iatelligent kösöntége ktltöleg érdeklődik asen etiély iránt. — Mi ssaretjük hinni, hogy aa elójegysés oly mérvű less hogy aa erkö oai siksr mellett as anyagi sem fog elmaradni.
- ^BnelaB-estl HirUp" alófiseiési fölhivását ajánljak t. c olrasokösoosé-güak figyelmébe.
— JötékoBjeiélu tomboláral egy-
l bekötött táneskossoructkát rendes
nagy-kaniasai .Hadaetyán egylet" janaár 2-ia a .Ssarvaa* vodégltf téb A bl k
1887.
agy
l
termébaa. A tombola tárgyakat as egylet tagjain kívül nagy réssbta s helybeli t. iparo* urak fogják neaa otak ajáadéaosni, ¦a-f da kessitaai is. — Miután a* astély jövedelme fele réssben a hadattyáa árraalap, fala réssben pedig as egylet javára leeod, — as árvák aerében kössönettat íogtd a randatÓ bisottt'
orsságából aasbadoa válasstha tja. A* e legjobb kö!leméay 2 darab aranyat, . -második egyet nyer. A baraitdik a aá lünk isokásot tiatteletdijban fog resse sülni. As idegen késsel leírt, jeligévé ellátott murek a stersÓ nevét rojtő t a jeligével kivülrfil hasonlóm ellátott levéllel együtt 1886. decs. 23 ig besárólag a Torma issrkesstóeégéhes Stombathelyre kaldsodok, Bírálókui Dallos Jóssef tanár Kővári Bála, éi Bmlogk Gyula urakat Kértük fel. A jutalmat nyert mftrek agyáéként a Tormámk 1887. évi 1. 2. és 3-dik tsámában fognak megjelenni Ssombathojy 1336 decs. 2-áo.«. A „Torma" tserkatstoaége.
— KövetkftiögyáMJrlentéat vet tflk Talabér Gyuláné, ssüt. Schmidl Hm~ mioa t gyermekei: Elek ét Mária valami a 1 Sehmidt Jóssef és neje, a legmélyebb fájdalommá] jelentik a felejthettem hü férj, gondot és jó atya. t ssaretve tissteló
Talabér Gyuis kőrjegysooek folyó
évi decstmber hó 15-én éjjeli 1 órakor,
körülmény, de
as addig tett fárad ha tlan a ügyes rende-! aés asl eagedi hinnünk hogy esen eatély - igen ssép és kedélyes leead Reményijük 'is, hogy a lelkes kösönség, tekintve a aemea cselt, tömegta mejjnleoassel fogja pártolni a tzép őséiért törekvő egyletet. Adja Itteo, bogy ugy legyen !
— A ¦agy-kaaizaai izr. Dóegylet 1887. január 8-án az ,Arany szarvas" dísztermében zártkörű jelmez-tínczestélyt rendez. Az eetély falusi bucsu jelleggel bir. A tiszta jövedelem jótékony czélra fordítunk. Kezdete 9 órakor. Még élénk emiékezetankben van
múlt évi nagyszerű jelmez-e«téiye' azon jogos reményünknek adhatunk kifejezést, bogy ezen estély méltón fog az elődjéhez sorakozni.
— örvend fi ea haladás. Azon sok váddal szemben, melylyel, bazai iparosainkat illetik, nem mulaszthatjuk el emhtetlenül hagyni, bogy azon vádak ha nem is mindig, de legtöbbször alaptalanok, igazoljuk ezt azon sok nsgy
boldogultnak lelkiüdveért at eogetsteló taent mite ugyancsak Galambokon f. hó 17-én d. e. 9 órakor tog as egek urának bemtttattatui. Galambok, 1886. decsember hó 15-én. Béke lebegjen porai felett!
— KárácBODT előtt A karácsony kütsőbén állónk. A legssegényebb agy miot a l'ggitsdagabb, most atsal a kérdéssel foglalkoaik: mivel lepje meg ked-reseit? A sok gondolkodás vége readesen as, hogy alapjában véve értéktelen dol-{gok vásároltatnak össse éi a pénat oiy tárgyakért dobják ki as ablakon, melyek habár teliseitek, ctakbamar elvétsük, értéküket, eltekintve atsa!, hogy a. ily fényasése cikkekért kiadott péosból köt-érd ekü céiokrs mi tam jut. — A o •pókban lest a hasai lótenyétstét emelésére alakult tária-ág áitai alapított Kinctem-torsjogy hutása. Eiiekintve éten törtje gyek ctekély árától, t.Uo idótSörü arra utalnunk, hogy « tonjáiék titsta jovödel-me a hasai ióteoyéotét emelésére for-ditutik éi igy ások, a kik ily tonjegye-

Lpiilh.,jik, h„ij .. 50000 for
nyereményt nyerik meg, htarm agyat tsl egy btsafias célt moidiunak (16.
merő okmányokkal, miket hazai iparosaink nyernek a kiállításokon, de igazolják maguk a tények. A napokban
rolt alkalmunk megtekinteni Czampa, ¦" _.- . , u . Antal helvbeli nőszabo ujonan bereo-1 ~ Taboraiky ét P.rtch o«mseü dezett üiíetét, meglepett a valóságos "-•»4*«*»kadaséb«a Budapesten rácai nagy városi iziés és csínnal berendezett i aUM *°- "¦ "»•«•'«»: -A« eleTnn ör-
dog-Dégyss. 'Konti Jóstol hatoonevA operetté jenek dallamai u'áo songorára Klepsch Károly-tol Ara 1 ir:
— A „Budapest-, mely újévkor immár tizenegyedik évfolyamába lép, bizonyságául szolgálhat a közművelődés és magyarosodás robamos terjedésének hazánkban. Tízévi működése alatt ugy szólván egészen leszoritá a térrül a hason irányú német vállalatokat Ma már oly elterjedésnek örvend, hogy 2"» ezer példányban két rotációs gépen nyomják E közkedveltségét olcsósága mellett fő kép annak köszönheti, hogy az eseményeket nem közli unalmas hosszúsággal, ámde azért röviden, tárgyilagosan, könnyen érthető modorban felölel minden hazai és külföldi bírt. A nevezetesebb eseményeket képekkel illusztrálja, sót ujabb időben egy-egy
terem, mely női divatteremnek is beillik, továbbá az ugyanott készült legdivatosabb. Ízléses és díszes kiállítású női ruhák szintén kiállják a versenybár mely nagyvárosban készülttel. Szót val igazolva lett. bogy van kifogástalan üzleti helyiség, szakértelem és munkaerő, de nincs megrendelő. — Hja,
mert minálunk csak a külföldi
és más nem kell, ha e miatt
mindjárt
tönkre jutunk is. Szomorú valóság.
— Táboruk? ét Parteh oemseti s«-dü keraskedétébon Budapesten váosí
a'csa 80. ss megjelent: 1886 iki Jogáts csárdát songorár* ttersé Pete Laju*. Ára 1 írt.
— A nagy-kaniisai kath. íögymn.
ifjúság segély «t aaco-egylete javára 1887-éri január 26-ánN*gy-&aaie*áa a ,Ssar-ras* vendégi6 nagytermében tánoaviga-lommtl egybekötött sártkOrÜ hangversenyt rendes. A meghívó másra át nem r a hatható és annak elÓmutatáta mellett Dérre ssóló beléptijegyek válthatok a ,L»arresa readégló 1-tö emeletén s iS-ik asám alatt január 'U., 30. ét 26-án d. e. 10—12. d. u. 4-6 óráig hesárdiag 26 áu este á pénttárnál. S te mély-ét karzatjegy 1 frt. 50. kr. Felülfisetések köasöoettel fogadtatnak és hirlapilag gyaglástatnak. tCesdete7 órakor. Műsorosat: X. „Etti írna,' Kreatser .Éjiasállafl Granadában* csimü áítlmAvébÖl Elóadja a fógymn. dalárda. 2. Nyitány Piqua D.ino ' Suppé-tol. Xlfisdja a ffigym*. Zenakar. 3. .Lucia di Lammermoor,0 Donisetti G.-tfil. Slfiadja a fÓgymo. férfikar. 4 A .Mereo-góbös," Vörösmarty Mihály ól, tsavalja : Gaal Jóat.f 8. oast tanuló. 5 'Masepp*,* Lad Gl Qid Aól
Ltade G*lop,
JŐdj S
pp,
A-tól, congoráo t ló 5
előadja : Sípot Aatal 8 osst. tanuló 5. Restiét a „Kanok" oimü dalmflbÓI Pspp-ler ti.-lói. Qagedün és songorás elósdják : Déaes Jenő 8. é* Ssás Sándor 6. osst. tanuló. 8. Magyar népdalok. Kiadja a fógyma. dalárda, y Ábránd Millöcker ,Koldas D4ákl ciimü dalmuréböl. Kld-adjs a fógymo. seaakar. 10. Induló as , El erén Ördög" csimfL d«imübol, Konti JóssettÓI. elóadja a fÓgymn. ének- és se-nekar. Kik téradétból megbirót aem kaptak, ragy arra igényt tartanak, aiiras-kajXaaek a ˇégett a randátok bármely i-kéhes fordáini.
—A .Torna pályadíjai. Pályása-tot hirdetünk egy költeményre, melynek tárgyát a aaarsöa humor, aam sértÓ aaatria
számban két-három képet is boz.'rKis Gazda" czimü rovata alatt az összes lapok közül egyedül a „Budapest' a/, a mely a népies iráayu közgazdaságot sikerrel kultiválji . „Uj Budapest" rzim alatt pedig vasárnaponként egy humo-risztikus melléklapot csatol a főlaphoz külön bumorisztikus képekkel. Kzenki-vul folyvást bárom érJekfeazitö regényt közöl egyszere, tárczarovatában napou-kint vAltakoinak &z érdekes apróbb közlemények- Czikkek képviselők tollából. Vidéki és külföldi tudósitásaink a legtnegbizhatóbb forrásból. A lelkészek, tanítók, jegyzők, gazdák, iparosok — szóval azok. a kik értesülve akarnak lenni mindenről,a ,Rudapeits-ben a legalkalmasabb napilapot találják. A napookéat megjelenő .Budapest" előfizetési ára egy hóra csak 1 frt, negyedévre 3 frt. — a meiy Budapest, IV. saikantyusutcza 3. sz. a. küldendő be. Mutatványszámokat ingyeu és bérmentve külde lap kiadóhivatala bárkinek. — A legszebb karácsonyi és újévi ajándékok Kaphatók Wajditt Jóstejt könyvkeretkedéaébeu N.-kanissán. N*»o-setesen gyönyörű bártony- ét elefánt c»ont kötésű im*könyve«, a leguj.bb regénynk és más énekes kiadások diexkotésb«o. — Ugyanott f*liftao oictű árért kestittet-nak nér jegy ekét ko«ióa'ó kártyák. Nagy rálaastékban kapha'ók a legdivatosabb levélpapírok igeu olcsón. — Továbbá diratiapok, a mindenféle fUsstet munkákra lehet ugyanő.t eUfisetoi. FolyUtái a melékleUnHUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886 DKCZEMBER 18-in.
LEGCZÉLSZERÜBB
karácsonyi és újévi ajándékok
tnpliai 11TS JÓZSEF IítIkíéséi Nao-Kiá.
KÖNYVNYOMDA
U. m. magyar, német és franczia diszmüvek, remek irók diszkötésben, magyar, német és franczia nyelven, zergebör-. bársony-, elefántcsont-kötésű imakönyvek dus választékban, ifjúsági iratok és képeskönyvek kisebb s nagyobb gyermekek számára több nyelven, albumok, finom zseb - iróköny vek, legújabb hangjegyek, munogramos levélpapírok, csinos dobozban, zsebnaptárak, díszes felsze-re|vények íróasztalok számára, leguj bb mintájú látogató-jegyek a lehető legolcsóbban számítva. Minden-
Minden hó 1-én és 15-én pontosan jelenik meg egy fiizet.
Továbbá; Wajdits József könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
1887-ik ÉVRE
kilenc/, különféle naptár jelent meg.
^0f~ s az egész ország minden könyvárusánál kapható; u. ni. *^m WAJDITS JÓZSEF Q WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA
nagy képes népnaptára, $x Süi Mária édes hazánk Védasszooyi
nagy képes népnapátra.
vallásos bö tartalommal temérdek képpel
(X Ara kötve irlapokkil ellátva 50 kr. fdzve 40 kr. olcsó kiadás 30 kr.
nemű irodalmi megbízásokat a legnagyobb figyelemmel és jutányosán teljesít.
Elfogad aláírásokat a következő nagy műre:
Az osztrák-magyar
monarchia Írásban és képben,
Rudolf trónörökös főherczeg kezdeményezésével és közreműködésével.
C)" füzet ára 30 kr.
bő tartalommal és temérdek képpel.
Árt köue irlapokkul 50 kr. fttiTe 40 kr. úlcsó kiadás 30 kr.
-— ¦ WAJDITS JOZSLr
kis képes népnaptára,
Ára fűzve 25 kr.olcsu kiadás 20 kr.
WAJDITS JÓZSEF XX
101, azaz száz és e_v évre szóló napiam, p
WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA
Szűz Mária kis képes népnaptára.
Ára fűzve 25 kr. olció kiadás 20 kr.
Ára kemény kölesben 90
WAJDITS JÓZSEF
Rév-komáromi K. kalendárium. xl 1884-től kezdve egész 1890-ik évre
szóló naptár 14 kr.
Ara fűzve 20 ír.
Fentebbieken kivül minden másutt megjelent naptár a könyvkereskedésben fellelhető.
Diszkiadások:
Arany János Msms kilteményei 7 kötet — — — — — 12frt
, , dalai —_ — — — — — _
Dócii Csók — — —___. — _ — — _
„ Sszéhy Mária----------________
Eötví Gondolatok — — — — — — — — —
Kiss József költeményei — — — — — — — —
ttlbórkotésben — — — — — —
Kíltók Lugaaa — _ — _ — _ — — —_ Midicb az ember iragediája népsz. kiadás 5H kr. nagyobb — . legutóbbi kiádís Zichy Mihily eredeti rajzával
3 3
6
3
4
4
2 12
60kr
60
Magyar művészek szerkesztette Szana Tamás — — — — 15
Petófi összes kSltaményei népaz. kiadás 1 trt 50 kr. _ — — 2
4 kötélben — — — 6
nagy kiadás — — — lí
Staakspere album _____ _ __— J6
. Szent Iván éji á__ _____ 8
8záű Károly Virágos Kert _ — _ — __ — — 12
Tompa Mihály összes költeményei 4 kötet — — — — IS
Vórosmarty Mihály , munkái 8 kötet —_ — __-_ Vas Gerebeo összes munkai eddig 2 köt. jelent nMg fflzetenkint
50 kr.
Postai megrendelések gyorsan ás pontosan eszközöltetnek. Becses rendeléseket tisztelettel teljesít
WajdUt Já—f
tiagy-Kanusá*.Melléklet a „Zalai Közlöny" folyó évi 5l-ik számához.
¦Etetés. Upaak se*
______birdatési rovatába,. köioltBk
. Budapesti üjssg os. kópes politikai „ j ,
.épl.p elóí»téa, (elbírásét. Tatlttk « I """""^ . ¦
..ért is. m-rt ssolgál.tot véla.k i«lj«- ;étrendi Tttaégek sifai a 1. olvaaak.sk, b.a ogy^mUkM , Tárok tiaudliak ál olyaa lapra iráeyíljak, mely valébaa , ben (székrekedés, TI psralleeul ell a magyar birlap irodaion l»réa. Elwkiatv. attél, bogy as
— A tMtaak legkisebb bistó-nélkQI mefrT&n nyári
gj
___saagjar oapilapok kö«t e legol-
oóbb. kó»l«i»e»'«> oljea ul ovon.loa
fófíjá. itb. Ilyenkor
ajajl, l
idíke
állasak, mely legalkalmuebb a aóp és seoseti D.cy étdekek védelmire. A Budapest, UjM< bo-loka. ... a jeli- Mi„di Koaim%B meg
^or.."«i."nD."ki:iretrr..gyH;r *» ¦ b™*.. *
delmek<tt ig«"J-l- A Budapesti Ujeá{ '.ia** eddigi belor magaiartáea elég bistoaiiek arr , hugj es esima ssolgálatabia onn fog viessaretlwoai soha! S .lóri métiaa m-Kérdemli *tl a nagy p*.nf>igá«l, m*lj-beD a ki>S'>os^g mar is ress*eitl.
— Gyatthir Kránits Nep. Jáa<j* m. kir. boavéd elosredos aaját, ugy agyel-
*o«Bé esfl). C-sglievicb de Prnsoa AeV la.d-o.k t. bó M-éa -sle >/s 16 6ra-|olvai kor. életaaek 41-lk évébea, rövid aMB- bira
r6gt6n egy jó hiiiraer használatával L *" """"'"l" á milyen tadvileTÓleg a Braopt. E j ,ttoi "" "*°' g'óffysierési stí|cií labdacjk,
jelesTalóeil: a magéaysak bt Uraslgija, a boeaaa, véli -lék kwUlyeasag*! a biti körbea síb. Még kaloaoeaa kiemeleado aau vea4égas «* eaakréss orak.ak d. oaéretas goad.'Ltja, akik ily m&vat vea dégaik m.latlalasam m^glsarea ek. — A. Utt kiadut mist bieb Belyrol értMÜ'
l-árt Ha T^aki \ atlftnu «l m aialj MirtMaa i
bajoka&k e lejét vebetjak. kell nézni, hogy a
mdenik dzbozio (egy doboz 70 kr. a gyógysiertárakban) r«jt» TAD-e a fehér kere.-tzt \örfe mezübeu s Brant H. oéralkirisa. iíQlÖDben 1 viaszanUsittndó.
— llellpr-r«lt> waélA marok am j d"0 évbeoesifl idAb«Q birdottotnek, hogy
>M»B»k. Lapoak
Jláljk ih
«. m.od-« Te-e
bájo«
gfgp
ao f<Jtalálják tiaitch
F. H.
utta toriéit f>jí»tM elh'uDjiit. , ártól Btrüb-n At olj á.luláao* k*dvelt A botdoguitoak híilt t-st-me f bó 16 áa | mliToknt bimaUtoa tökéete»*Agbea tiol-
utcM 11. stám) b«**eotf>ltetBÍ ét siuttVa f^ebbea »vjáolh»ijak -gy ogj «-a*lo nü •* u. D. bajai •irkftrlb'D örök aj aga- b'«s«rs^a<ét • «f'e a kftMledA k»rác«ooyí lomrft léieini A« oDgMitelA •••at mitw j idÖ a l*gi«*bb klkmlm»t ajajija; Agy álduikt i M ll'ia reggel 10 «tr«aor lárg/ »-m pótolhat — ha m«g «ly b»-fof, a neut Turé* o^fbi.b«B m lTro»k ctAs ia — «gy ílr*a mtlvat. Már mit I emu ia'tatai. K«lt Scabadkio, 1&86.' •j4od*We*h»t(iat» Hrj a«jtia-k, » talapár é*i d«ca«mb«r bó l&-éo. Béks laagjoa j«C7«aének. barit barátjáo.k tubbiL t
árnak, aki
•Midig elauiwstoti*, u.aic«olaók, hogy •ÍJ ilj^a ¦«•* ™4v«t kéa«delain meJkfll bM*(H-emsaa MagjagjftsaUk mag, bogy as egytM dtrabok vilaatáka oagyoo fiao aao t-t.ii kigoodoí»»; » iigaj.bb t»U-mial a léjgkadveUfibb rágibb operák, operettek. Láecui*r*b>k áa dalok ˇidám «¦ komoly nKxld'Uak iegísabb raadbta taláJr>to»k -ef-iaitve a He-lor lé - mU-T«kbea. — Ugjao saaek rt>a ¦•«r*t.c-»íj") tóbb udvaraak Át n»gyaágoknKk ••illi-tój* l«aat 64 eso*l fog*a iflbb kiállitá-•oa dijutatott. Egy e télen tarta.odó ja-Ulumn«'OMta« alkaUéral 100 *«oéloa( 10,000 trk. érték»««
—ly
asoa katOoaa haag«Utra Laliit mert miadeo **vá maly mar egy kiaebb as& birtokában raa aiáltal egr aagyobb műnek ia birtokosa lebat miodeaSó fraakra egy juUltm díj )is. Dintartalmu képsa irjegjsékak niadoakinak Kiváaatra béraseatve küldetnek. HiadeDkiavk aj-l jak, bogy a J*gkia*bb *eo«lo ¦celeec«é aél ia agyen^aea a gjárhos fiwdu'joo ¦iatbogy »okfíl« aidvek Heller féléaek d k M
alód'
ki, m-i mü é< «
^ek a«os ia aaok. Miadea
n*U sseleacse
nyo-
par.
feletti
aev^t v-aeli melyr« kölöncén tí-dó A é bl k
stiveaebbea látottat, A aBoa*ed4a«k b^-f gyátaadó. A cxé; a«tn tart vehol sem rak-
aagukiat«ai légy szflgéoy öreg ember, kit Meren-|cs>tlen sorsa este 6 és 7 óra köxött
— A IrgttlIeMeaefrb Bte»lea>«-Jgózf(.rdó utciiba Twetea s amí^t a tá«l>*a réaawiti a f«rj a.jét, M apa Ungyel bau uegletén befoídult a jár-U*.74t, é. a Tfttaféay ¦•ayaat.oayit I dira. midőn a kert közepe Uján volt a a kariM.ytta.tMk aíkal«4»»l, ha félig vn,eí telt irokbt zuhaot, sxeren-aMka.k oly ajándékot ayajt, m.lr ^r. ^a-* „«.-„-.- n!Mlhé i.« o .7.
lit Ij«korl«n dk b
: bír. —
t kait,
az 0r6m hm isarakbfta
,0kml air rég kÍTiaUm!' II; íoo-pi jiad«kak wkoidí é
¦aly niat wobtdiM miadaa toUmeiAa, mial abáai&aasoay aegédeaíkfiM p«dig aem e'éggé ^>*ca(llhato. Erről kl-ióoftsan aioo aLk . biraak legjobb tudó ttiml, kikeek OMládkttrébeii kiad«d bonp ilgiroit gondnkodnak róla, bogy a rarriao&k vág* oe l«(ty«a. Valljoo milyet r.rrógépet vogyttak. b>a«ea oly aokféle aaebbik miadig a Ugjob-•gyadOi a .Tbe Siag
t»q V g
bak aa en
lagbi k
Uteafaclariog Co* gTáribaa Unoltek. SiraeTök, bogT oiiadaa TiligkiilliUao. miat legjobb és lege»ilner(tbb gjártniá-
• yok jatal>i«s^tt«k . éa bogT a gjirt-aii.j Wi mir k6ael 8 Billió tu Lmi-
• il«tb>a. Ily l*ayekkel iseBbaa mi.de. dinára, felxslegei léreo. aaek a legjobb biitotitékok, Tilaaitaaeék tebát agj ere-dali Sioger varrógép, meij cetk Neid-liog^r Q. a 3iog«r társul*. TesérügTBÖ ké.él N Kaaiua Daik F >reacit«r 460 •sim alat. kapbatók. Mi.daoki meg fog <yAe6doi. hugT *ilaaaú«a a legjobb. SsegéOTebb aorenakaak réetU'ff«eté«ek ital a réiel megkosojebbilelik é. gja-knrlotl Otleti agjédek által alapot oktatás ia^jea nyijtatik*.
— A jaría, illetve u utcui lám-.
ekjére ogvane meot htu és
ucxíb* Uk6 2 kisefc-itett*. - e.,,^
Ke& K.nél
még ugjrobb baj is tírtenheük, mert ezen atczih»n jirdm helyett egy jó mély árok vonul végig és u utczm Tégén egyetlen egy lámpa TU.
25IMHI prWanyl.aM
J ¦)2.'>0Ofl példányba
¦KÉPES POLITIKAI NAPILAP.
képek a badavárí
.BUDAPEST'
] cimii képes politikai napilap XI évfolyamára
jraint a legolcsólil' politikai napilapra. Jelszava:
„>'pj>lét é« fügKeden Hnfy»r»T«r,áfl^
s ezen irányánál togvn es a n.ipi. hazai «s külíiildi est'inényeket na|Kint;i áhrazoló | k,|ieitnl fogva mar is nly elterjedtségnek örvend, mint egy mas magyar bp sem
A .Ituilnpesta nyíltan lievaliott politikai irányának szilárd es következetes I mi-Kl.trUtsu mellett arra is kiváló gondot fordít, hogy kóziinséitét szórakoztató ol\ máni-nkk:u ellása.
{ aay- rrtyráit két Utm regéi? ktail ec uerra! "VM
tár-exarovatában pedig naponkint váltakosnak az érdekes apróbb közlemények. CzHt- I kek kepvneMk tollabel Vidéki es külföldi tudósításaink a legmeghizhatóbb források- I liol mentvfk >"»»*ra»p»nk«Ht .IJ H***p**f rlsm aiUlt kM—rl.B- j liUms smrll^klrtrl r*ase>l m rélmsaha>&, külön humorisztikus keikkel. — | rjenkivül torpedók .adomák >. karcolatok stb. teszik tartalmát élénkké es változatossá. I ¦wly 12 —16 oldal tarjad 3 le«0Ml Mr Ke;>ulam ainak megfejtfii jutalom könyveket! kapnak. — A .Budapest, nem hocsajt semmit hossxu pórázra, de álért épp u«y benne I s an miniiea mint bármelyik nagy lapban, fcpoen Mért külónósen lelkészek. Unitok gazdák. iparos.ik. kereskedők, stb. sióval aíok. kik bokros napi teendőik mellett nem írnek rá sokat olvasni, ámde azért njindea bel- e= külföldi eseményről hQ as gyors irtesttWst "liajtanai: a »Uudapest«-ben a legalkalmasabb s a 1 ego lesóbb napilapot kapják. ¦ A .BCDAPEST" ezerkegztAsége.
Egéu évre 12 frt férávn S frL Miyedeyr. 3 frt, efy kórt 1 frt Az elöfizetisi pernek a >Budapest« kiad<ihivatal»hoj (Budapest. IV, Sarkán- I ¦^ tyus-utca 3. sz a.) intézendők. A rBl'DAPEST" kiadéhiTaUl'
- m0~ liutítrknysiimok birkinet ingyen kiiidetnek. ~^g
Vüsüü meaeírend
Inául űiuiarol.
Béggel.
«erbof 5 ora 20 perokor pcuroael Barcs 6.r.45 . pttsUTO..,
Badap,., 66r.26 . íjor,roJt
Budap^t 7 ór. 20 . tÍctmtod, B*oa.jli.lT6ór.35 , p2u,0..l
Drlbea.
Budapest 2 ór. — pereikor po.tavon.t
PrH.rhof 2 6r. 45 . post.TOB.t
Soproa 2 6r. 15 . poauron.t
B.rc. 2 ór. 25 . po.UTO.at
Este.
Pragerhof 1 1 óra 20 pereskor gyor.vooa-. Zikis; 11 óra 5 ,, posatTo.at Budapest 12 ór " Becsujh. 12 ór
15
Értezit Kaai iára.
Reggel.
postavonat poatavOBat
Bacojb. 4 óra H pereikor postaToaa'
Bud.peal 4 ora 45 poat.TO.at
Fiume 5 óra 25 poslaTOB*
Pragerbol 6ors 17 gTors»oaa (
Délbe*.
Sopros 1 óra 48 piroskor pjtleroBet
Pragerkuf I Óra 15 p tata«one<
Bares 1 ir.40 p istaToaai
Badap^t 1 óra 59 pjstaTo.at'
Eate.
Budapest 9 óra 50 pereskor TegTee 'o.at
BecsQajb. lO óra 26 po.t.TO.at
Baöspeat 10 óra 55 gjorsro.st
Pragerhol 11 óra 35 . posta TOOat
Bares 11 ór. 25 postaTODat
LapTeier «a kiadí : SílUÍ S.
Felelős ss erkasstó : TASS iLIOS
Laptul.jauooi : WAJUITS JllZSEF
Wajdifs József Nagy-Kanizsán.
Főtér, WlBssits-féle. \Mii HUilmiM \iün.
Főtér, WlBssits-féle. \Mii HUilmiM \iün.
Ajánlja dúsan felszerelt, s a kor igényeinek megfelelően a legújabb divat szerenti betűk- anyagok- és gépekkel tetemesen ujitott
KÖNYVNYOMDÁJÁT
boríték
mindennemű nyomtatványok u. m.: névjegyek (készül 15 perez alatt) báli és lakadalmi meghívók, levél- és boríték czimek minden na-Tság- és papírminőségben, emlékiratok, étlapok, szállító levelek, falragaszok minden nagyságban oklevelek, részvények, üzleti könyvek, röpiratok, regéayekj bárminemű lapok stb. gyors pontos es hibátlan elkezsitesere.
GYÁtsZJELEiNTÉSEK. a legnagyobb választékban TI* óra alatt készíttetnek. Mirdennemü nyomtatványok nagy raktára lelkész, ügy véd, jegyző s végrehajtó arak, községi elöljárók és halottvizsgálók részére.BUDAPESTI HÍRLAP.
Felhívás előfizetésre!
A .BudipMti Hírlap" ujesztejdóvel pályafutása hetedik évébe lép. Megerősödve, támaszkodva a Magyarországon eddig hsllatlmn sikerre, melybeo részesnlt. A .Bupipetti Hírlap" nak a haz»i müveit olvasóközönség vetetie meg alipját. A lap eleitói fogva megértette a magyar közönség szellemet; minden pártérdek mellőzésével kuidött nemzetünk- és fejünkért, ez egyetlen jelszóv«l: l»|yar*ig : Visiont az ország legkiválóbb intelligenciája is azonosította magát a lappil, fölkarolva azt oly módon, mely páratlan a magyar újságírás történetében. Fz a ránknézve oly becses viszony. .z a nagy erkölcsi és anyagi támogatás bennünket arra kit la, hogy mindazon felül, a mit eddig adtunk, napról-napra emeljük a .Budapetti Hírlap* szinvonalat 8 a mellett, hogy a hazafias közszeüemtt folyton kifejeirük, egyszersmind a lap dologi részében mindabból a legtökéletesebbet stolgáUassuk. a mj ma az európai újság jogalmát képen.
A hazai Mjtóban máig a legfénjescbb eredményt a .BufelUti HirUp" érte »t; Ugnipsteriibb, legelterjedettebb lapja az országnak. Közönségünk méltán megkívánhatja tó-lünk, hogy szerkesztés, értesülés i kölé kíél lhől kió djk A külő dlóták egés seregén kivül szerkesztőséükk annyi belső tagja v ,n, a menny g g
tosabb bel- vagy külföldi etemény Jelöl rendes levelezőinken kívül táját ; p g
hogy elmonohatjuk .¦ nem történik a inlágon semmi jelentékeny dolog anélkül, hogy a .Budapesti HirUp' arról rögtön ne adjon hü és kimerítő tudósítást.
Politikai cikkeiuket L Téma-rovatunk
máig a legfénjescbb eredményt a .BufelUti HirUp" érte »t; Ugnipsteriibb, legelterjedettebb lapja az országnak. Közönségünk méltán megkívánhatja tó- esülés s hinzolgálat tekintetében, semmi költséget nem kímélve, lehetőleg kitflnót adjunk. A külső dolgozótársak egész seregén kivül, szerkesztőségünknek mennyivel egy más magyar lap sem dolgozik; minden rovatot külön vezetó gondoz, a helyi tudósítónkon kivül, a kik a nap történetét írják. Minden jon- temény Jelöl rendes levelezőinken kívül táját külön tattsitoiolc értesítenek közvetlenül; s lapunknál a távirati szolgálat oly tökéletesen van berendezve,
h k díá
Kim I.o- bir«. Rakny Je«5, Balafa Pil írják mi. k,.íl~ bun P4rt4(d»kek»t orm iimerS uellemáura
'« • Up fl|(«l«n
Politikai híreink
[ alapjia a Iefn#fbixh.atább forráaokhAI ssirtml n>rkMKt]&k; o*iod»at, a ¦• érdoke* •• font-a, nyíltra a tárf j-aláwkini, a awly már a todócili* elé kai ét k6c«Iet<> felül UTÍrati •rtMttlé*«kk*l látnak •! rendta levőid
i takri«ik M atyát-onsáf
nt«ttopo i
Távirati tudósításaink
m»t»p Bár Uljeaen H7 fokon állunk a »ili|i»jté Itg obbm iierv^-ceu hinsolfilaiárai Earóps 5i*sei ]i»»ibmji LoDdiBlil KoDiUtitinipoljij uját tod6«itóink T»..o»k, a kik ney as ott UlténS e.6<néaj»kM, C
•lektroicQi droioo oda fotó bireket oekUok r&«lÖ& BH-Kiárirai txák NjomUto-aBhalrltBk bM-*ndes4*« A* a> 6rin-kíDt hil«DRi*zrr példáojt ojomí Marioooi-f*l»- rotieid* »tjtó I*h«tA*á i#»«ié, hocj méf bajaati bároa <Srakor u b«T»heutik a lapba a 1-fojabb bireket a kfllfsidi rwdea tadotitAkoc kivll n.ind»o footc»abb •••mén; MAI •*•¦¦-k*tmu-B*cBiik kfllön kíkdldetétü í.gjn adnak fjor. é» W é te.tt-M \ ,BaAaf**tl Hlrtflp- f c«*Iokt% bavonkioi oly Kf*«t*t fordít, miut a vMinyi etítSlt l0 «r*«! »#t f){f-»íy birWp et«m kölu*g»*lé«« *oll ; de likertlt í. eleniie, hop ma a If^obban, leggjóraibban értMfllS orgaomtia a tajtónak
j*l«nik ntf.
HJiilf ¦¦ Daponkiot rtadetra ¦dSbert pHig SO— 25,000 p4.di1.7bta
TlMÜ
T4tft lila, Rák Ml Vlfctar (Slpalia) éi tAhb kírálú irák k^u-.-mókö't^*' m-ll.u, a it
y ^j er&mUf ¦ Biudi« jood-t (ordituuk rá, hofrj mogmiradjoo fl5kei» Miovonalia. Ál irooalom é
tw>ap«i jetew*(MT6I imU bírálatok, Htthi-tikai oikk^k kMOmégaak k-díoae* olvajtaiarai ; kcUS ét kQUS dol (•idtáraaiBk b*lletri»ukii*, hen-roa, t^rmea«*ttadooiáoyi, tSrtáneÜ, Déprajai •». éolfomatok fin iMNfttri -lát ják el « roratot, a m«ly víndig érdeke*, Unnltijo* va«y nalataágOi. • n*llett sóba lem ¦¦üqtíq mec * jóialii Il
A napi rovatokat
kitflaj MDrnalisitik iscrkMztik ¦ a bclj-i ért«.aiai i*mert lefüf/^ebb tudjattokr* T»n bicva. Ai^n at «lren ki-10I, hugy gyonui «i hiven aijonk hírt minién netei.-Uínot b nj-íödtájrrtl, a meiy a Dao krónikájába tartotik, avoodnnli t4jj ri, hogy a tár^r mindig »?lfot«db»tí Iet7*a. ** a'ftk P*^ig irod»lomi 6* iidumot. R«odSrté<i *• tör-Y*ny»mék.i rovaUiok kilJ>D-kO)BB azsrktMitoi a fSrároi *öl*t •^taínj.it i* nindif oly hadfOD Ur^yajátt, bofj • ^¦titfaati Htrlftf' b«lyM ío<1*ll»ai miaj«n c*%Jád taUin. ti eit aenmi roT»ib*4i nem tévtaatiOk uen dSI ¦•g a hi.d»t*»eko*l ••!». --------
A k5zpcHzdaNá|t-S rovatban
* ¦*CT*x I*«d". birioko*, iaaroa, k*T*f»k(dó megUlalia nudáit. a n! tájékosásra ixakiégit.
A reicényrsaruokbaii
kös<-I«bb kaxdjBk nag OhMt. a kitflní fruraia reíéiniró leg íjabb m(i»ée«k kB.léit, »«ly •* «>rad»t^«l •cr"*"« jel.oik m*f *• wlajdomoRa kisirólac » Ba««H*tl Hirlaf'-^ _!Í*«T?4*T*nfc>«t/tiguak »dai U^^bb efj —J -:
aajjar regényt; 1
onioR. kiaáóac a BH*t e
a téli éruakbao Vtrtiat Amo.dtót éi Ravfozky Uy
18,000 PÉLDÁNYBAN
ElKéaz évre Felévre
ELŐFIZETÉS FÖLTÉTELEI 14 Ctrt — ucr. XTeaxT-e^
7 cz-t — iex-. siary ri6r»
3 ftrt SO ltr. BO Vr
Ai elífiiat^Wik vidíkríl l«n(j^l.t.rübi>eo po.LnUWÍDTHy.1 Wtk6«* hel4k kó'»tk«^ cim «l.lt:
A „Biflatesi ffirlas" ttalliyiitaláiaí, Badanest, IV. tiriin talap-utcza 16-ifc szám.
Budipxi. 1886. éri dxsembo hóbu. Tiiuoletlol
CSUKÁSST JÓZSEF én RÁKOSI JENŐ
lluUtvany»i«mokt«l Ingyen .lol^jlnnl. 2926 1 - S «.rkmiík et ki.dólu!«jdono.ok
1O
Araiy erMi ei irtsa |tlek
Liebig
l'ontpaii)'
HUS KIVONATA
Csak akkor valódi,
Central rJapttler Compagnia LiabigflrOetarreich Unnám: l'AHl, BERtK l l jsL HülífenitEH. WIBS [. WolleÜB9
Kapható Nagy-Kanizsán: Bosenfeld Adolf. Fessehofer József, Marton és Hnber, Prezlmayer és Dentsch, Marton Adolf, Mándák Gy. gyógyszerész, Belns József gyógj-szerészeknél. 2871 6— ff
VÉD-JEliV
PEZSGŐ
Ef )«o FESSELHOFEB JÓZSEF urai)
oooooooooooooooooooooocxxxx):
A kfeelgo kariooayi flnnepekre foljó évi decz. 24 én - 12 óra 15 perez éjjel
künn niil
8
O O
o
s
o o o
m.jdnsm felára lawilliloll OMaatárak Bell»tt Kuináril
Menet-dij oda és vissza:
luiiurtl Biob* II. oal 10 hl 10 kr III. mi t frt SO ki.
melj érvénjes 14 napra.
Megérkezel Bécsbe 24 én reggel 8 dra 48 pereikor. A résit vevík különféle kedvezményben részesülnek. Minden bövebbi értesítést nynjunak a vasntillomásokon e óéiból kifüggesztett falragaszok.
2726 l-l
i' Ww«.
OQQQOOOOOQQOQOOOOOOgOOOQOOOC
215.8S6 u.
Averési hirdetmény.
Alulirt klr. bír. végrehajtó az 1881. évi 60. t. ex. 102. 103. § a értelmében ezennel közhírré teszi. hogy a letenyei ki.-, járásbíróságunk 1174./P. 886. szimn végzése által Kftrschner Ignácz nagy-kanizsai lakos végrehajtató javara Erdélyi Mi hál; tóuzerdihelyi lakos ellen 22 frt 91 kr töke hátralék ennek és pedig 1886. évi szeptember hó 10-tól járó ti1', kamatai, ee netán még felmerülendő költségek erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával »i-róilag lefoglalt 600 frtra becsalt 100 méter mázsa árpából illó ingó ságnak nyilvános árverés ntján le-endó eladása elrendeltetvén, ennek a helyszínén, vagyis Molnáriban alperes majorjánál leendó eszközlésére
1886. évi Hcnmtmr M 22 * nap jan déMétt II érája határidósl ki-tOzetik és ahhoz a venni azándéko zók ezennel oly megjgyzéstel hivatnák meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen a legtöbbet ígérőnek becsáron alul ii készpénz fizetés mellett eladatni fognak.
Mindazok, kik elsőbbségi jogokat Télnek érvéayeaUheini, kereseteiket vagy szóbeli jelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt bir. végrehajtóhoz adják be. Ai elárverezendő ingóságok Tételán az 1881. éri 60. t ez 108. fában megállapított feltétel szériát lesz fizetendő.
Kall Leiegyia, 1886. 4>i hot 2$-io.
Jattot
Keresletűi egy 600-1000 holdas bíríok haszonbérbe. (zim a kiadóhivatalba!.,
2920 3—,
STOWASSER J.
Bankpesten, II. ker. lánczhid-otcza 5. xz.
Magyarországban e nembeli legnagyobb gyárid*. BIDAPKST owzes katona írnekam egyrdflli si«llil»j«
VkUbíbi Mámoa vidékiakd ia, agymint nlökelfi palg&ri seaakarok reatére.
Legnagyobb raktár fa, fúvó. réz, veri- és hegedű-hangszerek ben alkatrészekben, ngytnint harmóniákban. Bei- és külföldi hurok stb. legolcsóbb árakon. Csak legjobb minőség.
Vidéki megrendelések utánvét mellett.
¦V* MiDdea e astkraib* vAgó javitáauk legjobb 4a irtgo|o*4bb«o K0 raoil.il fjfg 292S 1--
50OOOOOCOOOOOCX3CXX>OOOOOOO000
a mely az 1886. évi budapesti országos kiállításon a
nagy éremmel lett kltUnielve,
100 aarsb 71 oeilillterra ptUoikol 60 fnnD ajánlok
Ferenrzy Karolj
S907 1—10 gjógyner^aa V mpr i m b e 0
öoooooooooooooooooooooooc
MOLL SEIDUTZ POR
Tava gyógyítás
Nyári gyógyítás
Őszi gyógyítás
Téli
gyógyítás
¦inéen dobosom
«, MOLL A «,
_ _ la'm&kaca gyuewr- ea bel-
bategeágefc-, ¦¦failéai nebésaégek, a tertbhjok. gyomorforca, enfalá*, ¦ájbaj, rertolnláa, aranyér éi a lagklllonfelébb n5i betegeegek ellea evtieedak &ta folyloaoeaa aovekedí elia-atereabtn réeruaL — Efy eredeti dohot baauálati uteei-tia.il 1 frt. Raktárak Matyaromáf m.ndi
rában Ciüt Moll-íel. MIL A ayeayeiereu o> ka- aavarl
Nanoata eaétkttldea DtáaTét nelleu. 2 dobosaál kevaeebb
••a UMetik Hutetirat MLL A. arati tiniri
©18 fogialkoEáaomnil for»e as oa Holl fel* Setdkta pnrai igen jó katást gyakorolnak; tanterééi rst agyaaer ¦ ¦inaenkorra ¦ kívánok érte >»ivélj«e .latan fiaaaae neg'-et eaak a gyanrot )6vá «• fet kfianylTe teaaik.
T-„t.l,Ufl Steiaae iaa f. l«lk^» Ootmettebl agbaa
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Legjobkbedirzsilitzer
k.lsx;véay, e«ai
| minden és meghfllési be-tegséöek ellen.
i bénulásnál, borogatta alakjában.
OaA vatíxii o»t»iaieB üxeg JíoL
Koaavéoy, cwi, ¦indMmeina elaggni, ^f n, f minden ^relem él a»ba«l, daganatok gjulladlUÁnál Beltöleg Tttiel *efyil.e h uanull^t, banyái, kólika «¦ haam«&éa].
Ely i»aa ir> kaaieaatl ataaiiaaaal 80 kr. « i
aktára*, as on«á{ miDdan ammelt tj6j*t«nir é> áariayárn k«rMke«éab«i. C«ak Uo\\-li]e kemiiménj kercud
MLL A nrifyuaréai u. kjr alvarí uillllé ttc. Slatl. TMWartw 9 K1, i m . r • • MOLL A. ;6cyater««x uraoi Béci.
Kitűnő Moll-felf francxia boruew »» tója Tidékaa«n Ufaetlanal mdkodik Etlldjöii Qekvm &O <Tr{ftil, nir«l az emberiség lagitsijirekd! x leüt 6h*jtok urtan macámnál Ui]j fi>at«latMI
J750 H-5! Harmf lelkén Micbolui bac
P.IÓWftS BÉRESET!
által yek val iu 1883 f..fUlk«u, ó Mlfc HMlIrtl
illaa «¦
iaeii<fiu al vi XXX töf. c« tauk. tf ndaahol I
tilt rí krlktlUUs rilifíí ir'ltil Vw tmi M írt. kiiiin ttrrticU.
AiaaUtok a leien fegkUkóiát aiegnere.
•rere«, «altt-ii'ettiraiaa| »#ler aa tir-
A leejobb
czigaret ta-papir
LE HQÚBLON
francaié gjárltDánye.
Cawley és Henry párizsi ThánmáMktőt óvatik
K.ra paalr avci n-rallatoU llr. 11. Pukl, l)r E. La4il«. l>r. E Ufftaun Mcai '• Í7*»rti tanárok álul, Uk a lafjobb ajánUtot adtak, ugj a knHoo niao*Of. ralamiat as affeMtrr* neM ártalsaa tiazta TOltiriU, ¦ hogy viat ilyen, ¦ maga Battébaa egyatUa.
EDDIG MÉG FELÜLMULHATtAN
a MAAGER W.-félc
e* klr. hj bi(l»maolt, val^ü, tiszU.
C s u k a in á j-olaj =
Maager Vilmostól Bécsben.
. --------, —--kiütések, mi
uagua, gjcugenrjg alb. ellen — egj üreg ára 1 frt
— kapható icj-iri raatarben : Béctoen, Heumarkt 3. tmám alatt
ya amint aa OeaUák-llagjar birodalom legtdbb «• jobb neifl jvógyiier-táraiban.
NatT-SanlzaeUl lESkOlxsitKtt: Koieof.ld Adol ea M.rion Adolf kereekedn uraknál. 2899 12-*
Dr. aikolaMh Karolj-fWe
• paoTol
Ck I• iler
Dr. KlUlaaeli Károlr-f«l«
apaoyol YaaUrtllBl oWaa-ker.
Dr . Kikolaach Kiroll-fílf
vpaojol piaii ¦ Kr
Dr. Hikolueh Karolj Rle
¦panjol p ep t a¦ke r Dr.
pany ol rkakarkar i-b ¦ r.
A lagjobb aier tjoroof-jjengeaéj.kbeo. hi-degleldt, ideg báDlalmak a utobe allaa Ktj »tff ára I frt 30 kr. KnQoí batiau a»on betagaéggkbea. meljek Timtfitjtif, i.gj roai TÍrISI aiármainak^
E»T »'eg ár> I frt 50 k.
RoodkÍTflli aaer mérgsa daganatok, a gyomor laaaa műktd^ae ¦ aa ebből asármaac bo-
U|ai(>k .lln. Sfj DT>| ára 1 frt 50 kr. A legbiatoaabb aaer a gjumor naiködéaere oeji hali aaerrek felüdiiéaeül Erv Ur
ára 1 frt M kr.
A legjobb aaw gjomor- ét bil-katharm, T.lammi egyéb betegaigek ellen. Egv üv arai frt 50 kr.
Fímtar iiutria ti laíiJnnzaira lézie i6aic:lia es Bilonia tn\t\tit[ M YUatojűiE, Bécs, IU. Upaaiarkt :?.
SWADLO FERENCZ
Qyara :
l VII. ker-. alsó erdő-sor 3. szám
j-fi-i vii. kot-, aiso erao-sor mm—— I
" ^ 3. szám. . j&JBLJ _
• }to]j» •«*bad*!on\iott. *»ií»liao, óDmÜkiMlí tárredönyt-U ».u.i*iu - ^aj
Boti Af°i#l If'ill^zböl * toTutiba aaa b«\dsaliDe%ftiiit ol ss^ok ec or^caKa- ^^
^Je töltő- én sx«IÍőit«té»i knlyhriit, *¦»!• °^t kAxpaptf ttkté* t^
'•*it, »»l»t •¦abadalma aa«>-nnt, epy v»gy több beljis^e asámira, m»ly utóbbiak tUlÖDí»«u uj «pil.mek-u«, -.kolákDÉi, kórbicaknál itb. aaal-.AsteiéMel, va.gj MollAatoií* D«lkül
tlj. továbbá vtUmenD/i as épitái tartosó muokáit, ugjmiot: épület-, mfl-, é* aaerka*eli lakatot tégla ét Tskolat felbató gépeit kgTi-
Mlatakártyik «
2804 30-56
•« caakia
Mh. N. TríaNMtaél T
VII Kfei««ntraa»« 74. + ikÁk • <-fjíb leoa- ^ bérm-ot»« ^
COOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
INGYEN!
• rnuok* ét dÍT«t A meddig & 1 Bit*p divatos dúí fej kend ük 70 krért. 1 igeo finom divaiosnagy nöÍkeu4Ót 1 frt40 krért, valódi barhui pamutból m legponp iSabb sxi-oekbenés ára)alatukbaa mint ; burdó ímaét
tart, .dok : 7(1 krért, 1 i«en
p
; burdó.
karácsonyi és újévi ajándékok
a hii&dó idéüv miatt
olcsó ö,ron
k • p h » t ó k
liész férfi- és gyermek-5it5aySk,
felölték, téli kabáttk városi és utibaadák, férfi nói és ícyeniiek rxipök karniMntyuk (muff.)
PÉEFI EALAPQK. ingek, nyakkendők stb. tárgyakat.
zaiesexL leaz^Utott Árba booMitoxn.
29025 1-1 Telj« tiaaUlelt'l Kokllaao.
Del-Zalai takarttpentár taUallkea, a korona kii ibáaaal
életblMontíö lArnaság -Vef Yorkban alapittaUII 18Ó9 •>«•¦¦
í »;.,-;,;.; .a.tin;, !«. 5t-rt 911211.621 M
„ „ 169.411138 frt
188.5. évben kötött »j bittositáK>k 244Sí»,014 frt.
Ai egész nyeremény a bizto-litottat kftrt osztatik szét.
Minden kötvény hirom ér mnlva megtámadbatatlkani vilik.
Sándor
Í771ÍS--40 ur.ál »ag»-K.aniíaán
oekbenés árayaUtukbjuif i „
tmndir, drapp. b»rna, lil*, fok^le, vöröt, fehér, •ii-go, MÜrke, söid, acót, '.örök tlb. 60 Iffí. ftveoo-bao. Ei a legelegatiBabb vi»elé8 miod^D bólgy-"" osk, bMUálboU a kiabu, bálban »;b. i* ép oly '
ítm miit gy«koríau ruhadarab óizr* • t*lr«, ntBlegst tartó. '
HauailjK fel miodenki mielébb » kiaaikonS tükalmal, Baajdnaa mgyeu ! «ip fiaora »• aelef fej éi tvatvedS kendSt b*ti«reui, mert a Ti*árlá«i * >|tcb n»«7 l»«. ¦ a kfeilet rövid idS »Utl •l(yIyQa.; Megrendeled, i
pontoa l kwtf-fyarj r.ktár áltaJ
i«KtWS kendS rövid idS *vl>u diy * u'Dt *¦ ainötéget thj as érUk elil«fei
kiwlet
kir%m, «jj * uD ainötéget Hmétkalde
é ll éUk lil bekfUdéi* aLáa
tf-fyarj r.ktár áltaJ 2SH 2—4
GANS A. Bécs. Hl. Ktltflits-utcza. 8/67 tz.
Elaűó naveüaz.
Nagy-Kaniisán a főtéren (Ujvary-hazáb«Dj levó mely már 25 év (U feDaill. s cuk ez évben lett egéneo njomn berendezve, ízabtd kézbói eladó igen o,.-xó ár és méltéoyoe feltétel, k awlieu. nuot a tulajdonos télHJeo közbejött csalid, tgj "iatt kény-uleü tesni. Lrtekeih«tai wgjtaaU.
Rohrer H*roly
_____1400 1^1 tljl
A ki kcfatjhat ni i felett,
bo«y k auriapokban fíldi.»jn ^..á;yKz«r«k köcúl melyiket bawúl^ betenm eueo, u irma «n Urelesfilapot Ü*chtar kiadó- mtszrtatttk UpoaOe * kér^ i „itHnfcaiir csímA röpiratot. EW v«cakéb«D Demuaak a ll|i«kkakaak klltiyilt ¦ áliazvrtk. Tssaak rmiletwten iun*rtB*T*. hAMot
tjii. h.>*L- ímh atk
Mtttai afy agyuan kaziaiar h atifiBél arra, ' a látaúlag |yé|ylthatlai ¦•t«»é| léan fllfaantta^'fc. II. • betepwk a mrrfaliiM gsérrna rnii>li-iwr«iai aii, akkor nt« -' * K^n ¦ g7Í«yal»Hfíftató, ¦ « okbd kaaakalka««aI.Batagter*
Maós ml»át" l
lókkal könsT&m rálaattlixia me(
Szakértők egyhangú állítása szerint egyedül az én magyar pezsgő boraim állják ki a versenyt a legkitűnőbb fran-czia pezsgő borokkal, Külföldön és főúri köreinkben pezsgőim nagy fogyatkozásnak örveudenek már régóta.
A budapesti országos Casinókö-Iflo kitüntetésben is részesítette.
Czégem félszázados fennállása a sajjó elismerése és a gyáramat ért számos kitüntetés garanuziát nyújtanak arra, hogy a t. megrendelőim minden tekintetben megfelelő pezsgőbort fognak kapni.
Megrendelések elfogadtatnak POZSONYBA intézve azonnal teljesitettet-a következő árakon :
Országos Cassint pazsgüjo Gantry Club extra drij 2 frt 25 kr. Gentry Club tripla s«c 2 . 25 . Ttrtar kBIIM«reste« 2 . Neazati I . 50.
KapkalÁk miodeii nafv (ttizer és borker««kedísbeD. azállodák- ér Tendéflókben.
Huber I. ti.
Legrégibb aígyr puagóbor gyír. 293S 1—3 Hzttn;Alkalmas Karácsonyi Ajándék.
Húzás már deczember 27-én.
ii nősem Úorsjegyek
a
frt _¦
11 sorsit! 10 frt
Főnyeremény készpénzben
50.000
frt.
Továbbá
10.000 frt 5000 frt 20 % levon. { 4788 pénznyeremény.
i
a magyar lovar-egylet sorsjegy-irodájában:
Budapest, Váczi-uícza 6. sz.
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
BUDAPESTI UJSA6
áUSí IU JSÁQ
A .Badlpaati Cjl»f".»«lj»ek jelawa „Wnlaal ¦ iránya, féhtteoyea ¬t n«t^tUai politikai nagatartaaa, külföldi t««rt««»l. kiaoi írók tollából credo
¦V 2-3 érdekfesziiö regényei, ~W§
uell«mM apróftácai.
,,CSIRIZ" czunii vasárnapi humoritztikui melléklete
ét i közüDtéft azÁauár> **í*»*»»tii Qyitr» ajlo
mm- „IM6TEII POSTA
revata alul »Ij k>txkf><ivelu<>iiv^ r»lt * ffTár..a«w ál
a polgári latallla.aiila cnioft képezd mindru oizlálváaftl. bo^y m I.^.H.rj.aH.kk és LgoWasottatk láma.
A BUDAPESTI ÚJSÁG
Magyarország legolcsóbb lapja.
Elóflaetési arak ridékre :
A BUDAPKSTI ÚJSÁG kiadóhivatala (Budapest, VL, Andpáájsy-út 12) kívánatra Ingyen klléetnek. -
Íren alkalmas
ajándék-könyvül, háziasszonyok és s/.akácsnék, különösen vidékiek részére
a farsangi iánk,
bábakenyér
és a
kénitMnek titka.
Irta a hires Foucuet Jaques, franczia szakács.
Kiphitó:
Wajdits Józsefnél
NAGY-KANIZSÁM.
Ar»60 kr.
65 kr. beküldésévé! bérmentre küldetik bárhova.NAGYKANIZSA, 1886. Deczember 25-én
B2-11E Bzéim
Huszonötödik évfolyam.
| ElőfitrltH át
fJií'c . l írt 25 kr.
EtyM um II kr
H I Ii D KTÍ8KK ibu* petiuorbaa 7. Máaodtsor auBd«ti tovikiii wnrért 6 kr MYlLTTCRtCN
i.kéi.l 10 k.rrt vAtaUMk M aUri illftrk minden etyeihír ct.-i -rt 30 kr fii^endők
K lap aMllt-ni ié«zéi liietS k«d«-
pedig * k
a p y-K a niznán
tetfea levelek nem fogadtatnak el
KuksUk vissza ttm küseteek
nagy-k niztai .Kereskedelmi Jparbank', a ,nagy-kanizéai önkéntet tűzoltó-egylet, a .nagy-kanizsai ki egyesület¦, a .nagy-kanzni tiisztij^élyzb szöveikeut\ a ,Kiróni kereAeMm^ i iparkamara' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
FelhlváN elöflzrteiHre.
Lipunkra. mely a jelen évfolyammal betöltötte a 25. életévet ismét előfizetést nyitunk.
A lap szerkestéte kárul jelentékeny változás áü be. amennyiben Szslay Sándor úr e jelen év végé vei a szerkesztői tollat letevén, azt Bátort LaJM ur — Iá e lapot már előbb lő éven át szakadatlanul szerkesztette — ismét kezébe verzi Ki az ö lankadatlan buzgalmát a közügyek terén ismeri, — e hirt örömmel veheti tudomásul, mert benne a lap élén nemcsak jól ismert irót éi tapintótól lapszerkesztőt, hanem jóakaró, önzetlen barátot ü iidvözoüiet. Valamint a múltban nem egy üdvös {most már virágzó) intézmény köszönheti neki és hangadó toüának — létesülését és nem egy valódi érdem vagy tehetség a kellő méltatást: ugy bizton reméltetjük hogy ereje teljességét ezúttal is önzetlenül egész odaadátsal megyénk és városunk jóléte emelésének elismerés-repáriolásra érdemeitörekvések méltatásának szentelendi. Semmikéftégesem lehet tehát a m.t. olvasóközönségnek az iráni .hogy lapunk a társadalmi béke, egyetértés, sajú közszeüem fentartá-sában. ugy a közérdekek elömozditá sában határozott tényezőként fog a -jövőben szerepelni. Sü is eme reményadta nyugodt öntudattal nyitjuk meg az uj előfizetést és kérjük t. barátainkat s a n. t. olvasóközönséget, hogy szép életkorú lapunkat pártolni ét terjeszteni szíveskedjenek '. Mi a hozzánk kötött várakozásnak minden irányban megfelelni s teljesen eleget tenni iparkodunk.
Lapnak előfizetési w*-.
egy évre ... 5 jrt. . ¦ félévre . . . 2 , 50kr. negyed-évre . . . 1 * 25
Ilazafiui tiszteletiéi:
Bncsu szavak
» tgjutul k«r«r»unjl elmelkrdí.
Már jó e'.eve értesültek e lap-ból, az iránti érdeklódös, hogy aj-wfcw fotesmn % vx\ lbui6i loTlat. Meglepő ujsig nem lehetett. Sok ügj-b»j már egj évvel elibb biio-nyosággá érlelte. El ii köretkezett. 1882. éli májusban megjelent 36. számban megírtam a beköszön-tót, illő. hogy bucsnt is Tegyek at-töl az olvasókÖ2önségtől, mely szíves volt érdek lódésével kisérni az én sok és nagy jóakaratom vergódésél a hozzá gröjge léleknek emberektói megtépett meg is nyirt, erőtlen szárnyain.
Nagy lelkesultséggel fogtam a munkába, lele szép reménynyel, tele ábránddal. A. pályának csak költészetéi, csak ragyogását láttam, mint a színpad fényétói megszéditett fiatal lélek; az a sötét világ, hol a babért, a fényt, dicsőséget — gyttlölet itőrbeejtés, bosiú kiséri: — a kn-'• liszszák világa ismeretlen volt elöt-' tóm. Most már ezt is jól ismerem, s e megismeréssel vége szakadt pá-i lyám költészetének.
Mjnden téren küzdelem, bajlódás laz élet; de talán egyetlen téren sem oly kritikns mint a hírlapírói, de kiválóan a lapszerkesztői pályán. Kétszeresen kritikus a vidéki lapszerkesztő pályáján.
A fővárosi hírlapírói viszonyok sokkal kedvezőbbek. A fővárosi hír lápiró erős kézzel 'uelenynlbat a dol gokba, éles kritikai késsel boncolgathatja a politikai vagy társadalmi élet elemeit; ott nincs meg a köz vétlen érintkezés ; nem találkozik lépten nyomon leaujtó tekintetekkel az érdekeltek részéről; nincs kitéve annak a (sokszor a legszentebb aka-tot is megbénító) insoltosnak, ami a vidéki hírlapíróval szemben majd nem divatos dolog
ismerek ctak, aki a lobogót már jó erősen lobogtatja, jó erősen is
kézzel szirtre mely a láza-
én szerkesztői működésembe is, [«» « legiflbb rétegében iszaposán amik m.itt osiinte jóakaratomat s forrongó társadalmi elemeket egyesi-szerkeszti toll fölvételekor tett "ni hivatva vac Egyetlen embert igéretemet érvényre nem emeliettem, be nem válthattam.
Kgyií föltett célom
mk egészséges közsrellemének meg-, ker41-« »<*> aztszirtbe teremtéseben szolgálatot tenni, az * J*'L titk*-annak megteremtésén munkáló jólel-j Klsíben kéknek, a sajtó utján is buzdítást, * be'Tet is, támogatást nyújtani.
Nem lendítettem, de nem is le n-diUetten ezt illetőleg sem-1 mit.
Vidéken bizony minden más-. Akik valamit munkálnak is s ként van. Hogy miként van? nem jó társadalmi közszellem megterem-kell magyarázgatni, nem kell lelép- tésén, többnyire szárnypróbálgatők
lezni; tudja azt mindenki igen jól. S*k Mindet) kftnHmény bejátszott
s nem bírják biztos fizni azt a lobogót,
volt váró- Urt'1 °"«tlen >ezében. Hogy
' k1
ékelni ? —
szirtté kell tennie azt
J hoTÍ ékelni »k»rJ»! a
Polgári Egyletet. — A diadalt meg-
érdemli * iohog0 '*¦ ""* aki lob<«
Utr>*:, a férfiu ''• f1 ,a J?r*B' *ki a sző legnemesebb értelmében férfiu
{ .... , . ->ir. Bentzik ?erencz, a Polgári Egy-
a ^ f ! k J! erÓm' let eln«ke' 8 elen e8ílet borzadal-
de gyöngének bizonyult ösazeségében maMD „egkuszalt szellemének dok-
íi f "' ápi-bo|Mi«ora. Még eddig igen jő társadalm,
!politikummá- bizonymit; nemes inten-
Nmgy-Kuizsin egészségei, éle^ tioinak kiviteléhez sok reményt le-terós, jó kőzszellemet teremteni nem het fűzni,
kicsi, — erős. önálló és önzetlen | Tuddom tőle magától, hogy a kéznek való munka Aki megakarja ¦ mostani társadalmi viszonyok az ő cselekedni, annak igen sokat le kell ideálisan gondolkodó lelkét, önzetle-rontani a régiből, annak meg kellj „ni hevflló szivét nem elégítik ki,
küzdeni tudni uokkal az elemekkel, azokkal a még erősen grasszáló állapotokkal, melyek az itteni társadalmat megbontják.
Azt mosdják, hogy a nagy-kanizsai társadalmi élet megrontója, hátralökóje: a politika. Nem! Az egészséges, a jó politika mindig és aiodenbeu jó. A ju politika az állami ügyek vezetésében biztos alapot vet, megszilárdítja az államot; a jó, az egészséges, magán-érdekektői tiszta politika a társadalmi dolgok intézésében, jó alapot vet, megszilárdítja a társadalmat.
Hát nekünk itt éppen az a bajunk, vogy nincs jó, egészséges tár sadalmi politikán, de még igazi jó, erős politikusunk sincs.
nem hagyják pihenni. És hogy legutóbb, mikor Eötvös Károly, kitűnő publicistánk éppen a Polgári ggylei helyiségében unott előadása alkalmával a nagy-kanizsai közszellemet olyan nagy hévvel magasztalta, nem hiszem, hogy dr. Bentzik az ő szelíd, ábrándos lelket záró fejét ha — m índjárl titokban is — meg ne rázta volua. .Mert bizony éppen az alkalommal is nagyon meglátszott, hogy milyen nagy itt mi nálunk a politika, de nem a tártad almi és nem az egészséges politiia. Kötvós könnyen dicsérhetett ben-nanket, mert csupa egyetértóieg mosolygó arezokat látott környezetében; mert tenyerünkön hordoztuk és ebben sokan összetartottunk. De ha
ismerte volna azoknak az őt hordozó tenyereinek a gazdáit,__ mindjárt megtudta volna, hogy atenyerek mellől az erősebb markok hiányoznak ; .mindjárt megtudta volna, hogy Nagy-Kanizsán igen sok nagymar kú ember van, akik nem bírnak nem aiarnak kezet fogni, őssze-fogódzni a kismarknakkal.
Na de hát ez Bem tart őrökké. Majd elsimulnak azok az iszapos hnl-lámok. melyek a társadalom látókörét olyat? ködőssé, és levegőjét olyan egészségtelenné, tűrhetetlenné teszik. Lesi még a társadalomnak is kará-csonyja : lesz a nagy-kanizsainák is. A zilált társadalmi viszonyoknak is megváltó kell, éppen mint kellett 1»86 esztendővel ez előtt a világnak, kezében az egyenlőség és testvériség lobogójával, ajkán a társadalmat újjá teremtő eszmék lángra gyújtó, de betét, egyetértést hintő, áldásos igéivel.
Akkor majd nem kell a vidéki lapszerkesztőnek négy évi sok elporladt jóakarat sírjánál azt mondani, hogy nemes szándéka, lelkesültsége megtörött a félreértésen vagy a kö zönyön — mint ahogy — fájdalom négyévi működésem után én is elmondhatom, nekem is el kell mondanom — ha őszinte akarok lenni — hogy semmit se tettem, semmitse tehettem.
Bualay Sándor.
Az 1886 január 24 ik vasúti katasztrófa vegtárgyaláta.
OlvMÓink bití>Djár* emUkuoi tog-»k %rr% a vuuti«s«renc»4lleni«gre, mely alkklomm.l * Dftgy-kftaiw.i runti 4lli>-mi. d«lf»lí, Mur.-Kereulur fel. b.l.dó vigáoyiD 3 von.t ütközött &Mse olyképpen, hogy a Hura-K.re.itar felfii jóvo i 260 n. teh.r-vamt, . v4djelBoo41 mag-jillotl, glili Prtgerhof fslól jövő 202. ¦« I eyonvonat eoaek Deki m«ot. Alig törteot mng «s ii ütküiú., keré. virUtr. jött *
T á r e x a.
A „táltos temető"
— Eredeti bftttéiy. —
Iru : 8»alaif Sándor.
(FolyUtA-.)
.Honim o« U árjeetóbbet: r«s-uao * familiijt!"
E»k * villámok iiutáo megtették «it » b»tá»t, hogjr • fárfioena hfoi kesd-tek h*ir»O3ftrMÍoui •MtoDykérlelétra ¦ ott U m.rfttlUk Tégképpsn. Még ik&6it.i rÍHSiaodorU
ei a MéW&M.
SiembwciUaftk dk ¦•ítmoi), ha kell ti excilleocii^i nrrftl, hft kell: • fínpán d»1, h.kell; as ördöggel, a (sáuirrai, még a hltfejü •árkiojajal ia ; de u us-Hoojok dobi TolUk beou m fclkúbaa. Ast»Bki»e kiTiohatj* tílük, hogy • f»mihájokkivMS«B. Af üyao f-jl» fobár-oép pedig; D«m faltdi A BUTát, b* mind járt mkga i.r ia miatta tagtöbbet. Meojoa Herciegh Mihály; u o>egteh«ti; &•ˇ«;; itnber; oioot T«ast*ni valója 1
Mir* s halyaiisére éruk,D«m ii m»-dikiká jí Ücs«gb
rwdtmi.,c4»katitkár,a j«gy»í. Ü*r Mihály ar.m. a kubiró ii a dob; bo mg a lictiiáoiók örökóa árayéka: a Uótm
^d
E» siámot tevő licaitána roll H«r-cs«gh Mihály e«emíb«a. Hetvenhét 6rd5g táacsol iüw knnogot, meg veuekedett oaárdáiL »nn.k as tgyábao, mikor valamit forrtJ bvaue. Biaoay mág ««t a földet ia tiflti kw^rdl, vagy irjaimatlanul Mrí!
A*Srl mielőtt u ítr,rm kiadódnék oda aompolrog bossá:
„Te ia lioaitálni akarás, la nysva-Ijta Mósai?!"
.NO! méri ne? Hat k-«d?-
„Ai mii! Nekem tan rá oki
.Hát mUI hiss, búg/ én uktslanul eg Mink ?"
.Hu o.ioil.1 valeV
,Hát l«Dd ?•
.Megbújom •minek Utea raodelte."
,Éa mog olttdak, bogjafl m«g-vMinok.'
.Kinek? te bolond Havi I Ki >d ilven földért jó p<n<t ?*
.Ne akoakodi* k'end, Mibilj gud* Sskinárnak nés kend MóMtt, hogv nem todJB gundolkodai. Ha kend iicaitálja, beboos at Móaeanak it."
Brum! brum! bcum I auSl a oagj-dob.
Kesdódik a licsilácsii.
X nótáriu úr kikiáltja :
.Btca-ár: felvég forint. Ki ad tabuét erlte ?•
Usrciegb: .Öivenöl'
Móaoa: .Olreoöt ötren."
Hercogb: .Hetven.'
MÓ»M.- ,Helronegv.-
He.o..gb: „Eb nrn! Saá. !"
(Ilt Hóiea megállóit. Míg as el(SraSr-, máaoduo'-, bnrmadaaort kikiáltották, ig; ukoakodoll: ,B« a fold nem ér tob-b»l1o<»k 6i»en fi>rinlott. H« a« mégn násat Iger, akkor ei jó portéka !)
Móiea előbb ravaa. képpel bunjor-gatotl Hikálj gaada f«lé, aiután kikiáltotta ;
Saásejty 1"
ÜÖtssásf - siált »5sb« a üciitA-
lók háta mogól egy erős, ércsea fárfihang. Hegresaenve néstek as idegenre, ki a Ii esi tála* alatt egésssen éssrrvétUnílt jutott oda. Magaa, sugár papi-alak állott •tóttilk. térfiu lelket augsrsö arcsáa tekintélyt btstoaitii nyugalom ttii.
Most is elmondták, hogy olossör, másodssór, harmadssor: de nem verte íöiebb senki.
„Tehát aenki tAlbet!B A vevd aa őtssás forintot ssép ropogós ssásaa baukókbao leolrasta a titkár Úr markába.
„Becses neve?" — kérdi- a titkár. „Oárdonyi Aladár, tábori lelkésm.-Bejegyesuék ¦ assal vége awkmdl a i esi tácsi ónak.
Hercsegb Mihály ursm caak bámaU, léseit ssemre fejre.
Mi less ebbűl ? Mit akarhat essél egy regem on Cl páter V
Bisoay még kassárnyát épitenek oda. Nyilván a tisstelendA urat bisták leg, hogy vegye meg ss err.vr.um asá-isxs:
Na még caak as kellsne!
V.
tel hét múlva levél érkeselt & püa-
póki hivataltól, melyben siadministrátor-
al tudatták, hogy Oroastony kösség
lecbrült plésáoiájába plébánossá kioe-
sscetett . . . Gárdonyi Alaáár.
A kÖs«ég vsnei éa a» írástudók most Örflifogták Hercs«gh Mihály aramat ieg as érdemei deputáciiöaak a. haUl- | _ias püspöki ebédia jdHakott Ugj«it,| hogy: hát ti exclleetias a- igerste.
Ások megrsksrták a fülöt tövét-
Hjah, 6k arról aem tehstatk, hogy
exoellentiái ú' magsa igérelét ae-
Jékv kinkíési MáUékUt oon c*aioiva.
viUotu be!
D« aaert ai egéii ek]«**iáb»n caak 6í tudták, hogy mért kellett Girdony tiaatelendfi úrnak a Ulwa-temstŐ?!
Akadt hát vités pap, «ki rá lalko-aott a táltütok kiirtáaára !
A ighbleas abb^l prédíkáciióa halott!
Aaeaoayok védilmesik asokat. Ai európai nagyhatalmak g»r»nciiája pedig caak gyerskség ahhos kipeit, mikor egy falara való menyecake: (ide értve nden goootsaág nfelkQI « barmktviai-lett menyecakéket a vénawaonyokat ia) ast mondja valamire, hogy megvédelmezi. Iasonyu hatalom »a, mikor egyotért. (Aa a jó, hogy ritkáé ért egyel,)
Sséretoék ia ám as oroeatonyi a»»-•aonyok látni ast a tt«lelendő arat, aki megeaelekasi, amit &k nem akarnak! (A iértíak taltn mégjubbaji!)
.Aki awsony ellea t4mad, wm%obj állal kell elvoesaie!" — I<y van es { néma bioliaban, b»aem) »gy»korlalb*u.
Csakhogy az uj p!ebaaua Q«m ige törődött easei a hetedik atfgybalalomoiftl BtkÖlttaködótt asép csendeaea a ptéoaaia-Ukb* ; elmood'.a naponkint a misét-vuárnaponkéat megtoldotta áaitaloe pré-dikácxióval; t>mir« c*ak olyas aaép tem-pkB el tudtak airdogáini a jó lel k ii M*sooy hívek, miat B->r (iákor tiaste-ieadd uraméra.
Mindamolletl leare leaték, hogy mikor kaadi rá Girdosyí tissteleadd nr dörg6 tor ml, b>tj .ti kicúnyhitaek, kik nem félitek a hataimai Itteni, d« ratteg-t*k a kísérletektől; ti gyárak, kik la-tea éa falabarátotok ellea timWiok, de nem meritek irtó-fejasétekei a tállos-te-std boaótjába vágat f________________
Na usen ast aprédikicsióta«m fogja majd el fel ed qí a tissteteadŐ úr!
H^jb, de világlaiott ember volt as t Tis easleadeig piteroikodot' as Italiibaa fekvő esredek egyikéaél. Valami caak ragaobatot rá a hadviteléa tadományá-aak kulöabösö nemeiből; többek kösőtt abból ia, amivel a legjámborabb terméaaetO aaasooyból ia orosslt-ntlehet c«ioáloi. Eo-aek a hadvissléioek egyetlen easküte van caupán, de *s as egy hatalmaatbb a világ Öassea hadseregénél, rMteoe'-ai-•ebb Uchatiuiés taraainak m'teden ember-írté Ulálmányánal; úgy hívják, hogy féltékenység. As uj plébánoa 4r ebes a világd&stő fegyverhes nyuitl
Hiába várták a* fessetekfidött hivek aat a oeveset»»iiek igérkeső prédikácsiét a táltosok ellen.
Ahelyett ctendea, bo!d világot éjasa-kákon, mikor még a kitértetek i> költői álmákban ringanak ée nem ssoklak ki-aért«oi, — tompa kopácsolás saj* hang. ¦olt ki as emborlátatlan temetÖbÖl. De nem htllotU a^nki ; még Sa!y A B*odi * molnár fi* a« ; *« pedig caak *gy-ket kŐhajiiáaayir* iak»tt a táltos temetőtől.
As aBandt aúlóab^a olyan hóbortos legéoy volt, bo^y éjnek éjasakijin mikor a malom garatja már lejárt, kiment a patak partjára, elővette tiliokójit; as-táa olya* Inikel riogató éd-j-búi nótákat tujt rajik, miniaa cs*E a teljes Bsivét lehelte volna abban kicsinyke fadarabba. Amiatt ugyan kopicaulbAUak, tutkes-bstuk ide a lova a tiltások, a kísértetek. Dj követkestnk asa'.án még bossor-káayosabb jelenetek.
A tompa kopácsolá* egyaser ciak ssttat • belyetu estéakint kedve tHUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. DECZEMBER 25 -4a
barcsi 210. u. gyorsított sa<(mélyvonat • oi tejes «rővel belerohant a kAsvetleaül elölte álló 202. Bt. gyorsvonalba. A« első ütkötés alkalmával egyéb baj nem történ', mini hogy a 26'). •« tehervonat két leghátsó kocníj. s vágányról Icsökkeal: « mimjdis titkötés alkalmával aisn Alber Frigy esne, fiumei éielm-*é«i tiasi fiatal neje meghalt t tobbeu kii-bb, n»-gjobb terűiéit ssenved'.ek.
Ai előnyom ut*t és iSr?éoy«s víssgálat folyamán ú^y találtától1, hogy e ssereucié Mentég okosói Káníis L-jos, »kkor «leő tért*ofgáiatot tevő íorjr* ttM', továbbá Knsmanics Jósset a 260-as •¦Ama leh^r-onat tarka ausa és Ss F«renct, a lí 10/1 az. gyorsított ¦¦eméiy-vonat mosdón;*etet'>j? vui'ak.
At Ügy vég'árgy. !á»» 188C évj de cumbT 21-én vetie ketdetét a nagy-kaoi*»i törvénywéknek miadeo kritikán alul álló tsiik téreyaló termében. Csodálatos kicainységü egérlyuk »* ! At ember Kit hinné, hogy « magas ig»s*ágügyi mi-Diactenum jal képein i akarja vele»«tassu-Montóftn siftk tarét, melyre a* igazság sso-ritva van a f ól dón misdenüt. Hit itsen ssép jelképesé* ex, de nekünk h>ríapiróknak a átoknak, kiknek ott a tárgyaiások bo»-¦tura nyuU órAÍt végig kellett itmdouuk, egyál*i*n óim voit kellemes. Oti Ühúnk egy. varróasstainak it oa*k aserény igények melU-tt baasnálhstó aasul kórul... ölen. Ssoroogtuok, itsadtuak ; deasótnem emeltünk; mert baláituk, hugy abha az ogérlyuk ja bitooy nagyobb uiltl Dem fér. Hogy fogalmuk legyen snnak a teremnek gúnyolt fülkéről »toknak, kik-bak abban verejtékezni siereacséjök aem volt, meg s msg-s minissteriumnak it, •Járuljuk Ml is, hogy a törvénysiéki el Bök árnak mindakéi m«llék-*jtót ki kel-l«tt nyittatni, mert erő* aggod*** volt, hogy abban meg nem fér kü Önben Eötvös Károiy védő . . . hangja. így sem fért "*>«*; így '¦ áttörte ai imposans (?!) épület falait • a terembe mid fértek as ttt-ciról hallgatták ai fi oratori hangját . . . minden ásót jól megértve.
Ke ctodálkotzanak t. olvasóink, ha Üy mtserabilis körülmények kötőt', éa iBeglapiloU helyiéiben a t ég tárgyalás m»n»t«rdi telje* éa talán minden ré«ieté beo bü képet nem nyújthatunk. Jegyes-tüuk, ugy, ahogy lehetett a kötóljük annak lefolyását, aiem előtt tartva lapnnk •lük keretét is.
EUő nap, délelőtt.
At ülés 9 órakor kesdeléi Imk;
Elnök: Cseresnyés Sándor, :óvény-¦•ékieloök,—előadó bíró: Mtksy D<j»6 Stavató bíró: TÓ'.loeiy Béla; — jegytó: dr. Stabó Eiek. Védi Kánits résséről : Eötvös Károly (Budapestről) Krismaaics éa Siem résiéríl: Oroi«váry Q-yal.. Kő«-»idló: B»gyay Ödón, kir. Ugjéts.
Klnök elsóbec is ateggyósödésl sser-*end5, bogy megj«ttek-« miüdnyájao ¦ berendelt taouk? — aaokat behivaij* éa felolvassa neveÍKet. Eanek megtörténté vei röviden va»o!ja ai ügyet, ontly tir-gyaiaodó Imi s felhívja kóivádlót a vád előterjesztésére.
A vád elAterjelsteUéa, a vádlottak «gjenkjot kihallg«,ttaLoak.
K*oiti L»joa, 26 év«s, isékeafeher-viri uttitt-éaü, forgalmi lisst, u elnök sl-tal előtte ismételt vádra vallja, hogy na
CMngésQ oi*s* d.i HDgte ba a ligetet, Elbűvöli, álombtringuó, csábító, ^pedA édes dal ... *^ '
Eit már ututáo meghallott* Sulyok Bandi is.
Nem hiib* isólt hát olyas epedóo ti o tilmkója. Hejh, ha as ismeretlen dalos tündér ai a valaki volna, akiért «s ö sejtő síivéuek verése volt 1
Ssép titokban ki-kiosont a malomból, keiaben a siaraltBeahiingu tilinkó-val. odament » temető köie.ébe: hallgatta ast a siép dalt. Nem értette egyetlen ata-vál se, do megismerte, hogy ai is valami Utkoo epedö uivbol fakad, mely éppen olyan vágygyal ég egy másik valakiért.
Hejh, biui valaki msg 6 volo* 1
Nem i« bírta toki; •sáj&hoi üims-tett« a kit tilinkót; g telelt a dalos tüa-dérnek ssép, bűbájos magyar nótával.
így ment es napról-napra, hetekig Nagy váltosáal csmált mindes aj ábrándos legényben. Nem maradhatott titokban a gordos édesanya, előtt es a dolog és fól is sóhajtott nagy uomoruu:
„Én édes iser»lmes Istenééi! mit vétettem ellened, hogy igy verti engem famíliáitól, osnel a gyarekkelV! Hit tegyek ? mit Ügyek? Most tegiu ki éde* essem !'
Aaatáa, hogy egyéb mód nem került ki ai édes ouéból, hát bement a ü]d4 h
bályoaan intézkedett; meri dacára, hogy étsakról kettő ét délről három vonat ér késett, asokat be lehatalt bocsátani *- b> is jöhettek volna, ha a voost-saemélyset ssabályosan fedet. A védjeisŐ baaaaálaiát illetőleg ast vallja, bogy aauak sem késelési módját, lem szerkezeit sem isme ri ; arra senki Őt n«m Waítotts; sem ina-trticiol nem k»pjtt. A v*íij«Itő külön-b»n már több alkalommal roassnak biso-oyuh s arról jelentés it léte un. A tseran-C'ellentég okául a sordon, ködös időt, a Kereastarról való rosss indítást it >i gány hiány okát tartja.
Knsmánict Jóssef as elnök kérdésére ast feleli, bogy nem tud jól magyarul, mire melléje tolmácsul: Fischel Pál, ügyvéd felesküdt törvéoysséki tolmáct rendeltet.k. A vád ellene ai, bogy as utána jövő vonat elleneben a 260-a* ssá-
vonatot, mini tárkalaus nem fedeils s véts-durrsntyuk lerakása álul. Ast vallja, hogy a vonatot íedeini nem volt ideje, mert at mának jövő 202. asámn vonat igengyoraan érkezett. Arra nézve nem felvilágosítást nyújtani, hogy von«t-jok háay órakor indult el Mura-Kersss-tarról. Alt t«in tudja, bogy a védjeIsŐoél hány porcig állottak. Mikor a koiei-dfl vo naloi é*»rovette integetett, jeít adoli lámpásával, de mar késő volt. Tagadja, bogy a kataus-ülésben aludt VQ:na még az Üt-kötét pillanatában é« leeaalt volna. A natot kölőnben nem i» volt koie'easégc lesni, mart ai már ta^. volt a tárcsán.
Steiis Fereuc atzal van vádolva, hogy a gyorsított tsemély vonalot hamarabb vészelte a védj«l»Őrit>s 5 —6 p«rce«l ei által lehetetlenné tette a 202. ¦ tárna gyorsvonat fedeshetéiéi. — A váddal szemben ait 'állja hogy ő éppen ágy hajtott mint máskor t a tárcaahos 6 óra 29 pereskor érkesett. Arról nem volí értesítve, bogy a pragerhofi gyorsvonat elolts megy. 0 mindenben megtette kötelességét ¦ a sterenctétlenség megtörténte Után nem látott semmit as ott tor én-tekből.
Köveik ©mik s tanuk kihallgatása.
Holbseim Károly tanú vallja, hogy a szereoesetlenség alkalmival a 260-a* tebervonat mosdony vesetője volt. A meg-rkesés idejére nem emlékezik, de tudjt hogy rendes időben érkes:ek. A v idjelsJ megérkeztükkor, nyitva volt ¦ akkor fordalt el, mikor elhagyták. Ekkor s vonatot asonnal állította. 8—10 percig állhatták, mikor a tárcsa ssabadra fordul', de abban a pillanatban történt as iltkösés i*. Hogy kik sérültek meg, oem tudja. Mái alkalommal ia történt, bogy Kánils siol-gálati ideje alatt a voc»tnzk 30 percig kellett kint állani s midfia «gyik kalaui tudakozódni beküldte, as Kamtsot alva ulálta.
Ssojkovits Jótsejf Unu, a 260-zi tsáma vonalvezetője megerősíti H'jlsbeita vallomását, csupin abban tér el tőle, bogy a megérérkesés t ai útközéi köz >tt cuk 5 — 6 percnyi különbség volt. A második lökés hamar követ a ex elsőt. A táros* elfordulását nem látta. Kriimaoicsr* dói ve uem tud hatiroiott felvilágosítást adni, ds tŐU tudja, bogy a durrantyakkt is lerakta. 3 durrantyuja hiány toti is félóra múlva. Eötvös védő kérdésére válassoljs, hogy Kríimanics 5—6 perc alatt 100 lépésnél tovább nem mehetett
BB*j van, isconyatos oagy b»j van, édes jo tissteiendó aiyám !¦
,N» agyán, édes Salyokné uuo , nyom ?! ¦
.Hát u a Ulios temető 1" ,Taíáa csak magukat iá a lajtosok háborgaiják ?«
D^gy táltos, dshogj LáltOS 1 H umil ítl"
„N.1 na!"
,Boszorkány, bűbájos bossorkány an, tisstelendŐ uram !"
.Megrontotta a jósságot úgy-e ?•
,Még annál is drsgibbat: a fiamat, egyetlen éd<-« gyerekemet. Mindea áldott éjsztkán ott virr*si. a temető partján. Mit csináljak, édes tissteleodő atyám! mit csináljuk ?*
„Legyen ctak nyugodtan, édes Stt-lyokné astsovyom ! Majd as Isten jóra lordit mindent. Maga otos aassony ; tudhatja, hogy boszorkány nincsen,"
„Eddig nem hittem ; de most már ait mondom, bogy van! van! van!'
aDd hátba at volaa is, mit tehetnék én ellene ?•
,A asentelt-vis, meg a tömjén-illat osak fogna rajt ?!
(Gárdonyi tíaztelondÓ uram itt már rava»skásan mosolygott.)
.Hát togni c*akfogn*; de ki menne be abba as iszonyatot kigyóféssek be ? Hs tser«ncté«en kijutna u, tütlénl ifiben agyonütnék tdekünn as emberek. Moi-1' m bát, édes Sulyokné asssonyom, linos más mód : osak tor ni kell,"
Csakhogy bulyokaé esi ve sokkal jobban ssinig vollkes*rfuégit.el, hogys«m ilyen keneileian vigtasulással be éne volna, Végtől-v«gigiirt% a falu. és telóra múlva már mindenki tudta, hogy a táltos-temetőnél, éjre düió időben bubija* asavQ boszorkány daioigat. A szava csengő eaust; a képe mosolygó asua, s formája tündér; de valójában nem más, mint egy orsaága- nagy ott, nyolosvankat •asteadót bossorka, aki annyival rossaabb á többinél, mert mág teánj. Kár a aoJaárék Bandijának meg is tette ; bomlik utál a tej..
(T9ÍJ*. kftt.)
tödínni- A boszá intézett kérdésekre adott válásokból kit&aik, hogy az idÓ-lájékosá* iránt nincs éraéke. Ast vallja, hogy a gyonvonataak utánuk va Ó jöveteléi Ind tokra adlak.
Engelhart taau, s 260-m vonaton kalaus, aWérketéti időt nem tudja, de a tárcsát sasiadra állva látta; as u észrevette, mikor elfordult. A megállás ulán is oéste, de snaak újból tsobadrs fordulását oea> látta. As első ütköxés uUn hátrament, de mire a vonat végére ért, megtörtént a második titkosé* is. A pareek isáaát cem tudja. Holt beim Rá-kárulynak Kániti alvására vooatkosó vallomása' megerősíti, • áUitj». bogy Ó volt as, aki egy alk«lumn»*J Káoilsot fel-köllolU. — Oroszvári védő azon kérdésére, hogy mennyi id5 kell a kalaus Uléa-ről való lejoveuire V — ast felel', bogy 2 perc a<ait v«l»bjgj lolebot mássni.
Scbnatter ^yörgy tanú a 260-aaon 2-ik kalauz, v*!lja, hogy a véd-jeltőt mintegy G kocsi távolból látta vult csak meg a nagy köd miatt; tilosr* állott. Ati maicerŐsiti, hogy « tárcsa az Ütközéssel e^y pillanatban fordult n badra. A második Qikösés utáu, mikor • sserencséllrnségsiinbelyére ment, látta Albernét h«li alUpoiban. Csípő nem volt lábáo c-ak harisnya. A nő, mikor megtaJáltáK, oda volt •sorit*a a gósfuió-Cióhói. E ö t v ó s védő kérdésére falai*, hogy a uŐi uiak akkor találták meg, mi-dón a vonalot s a roncsokai asetssedték.
Tssch Károly, Unu, a 2tiU-aa vonaton fü:ő ai előbb kihallgatott tanuk vallomását m-gen*aiii rgyben-másban. As érkesési idÖre b egyéb körülményekre iwive semmi felvilágosítási sem adhat, mert folytonosan a mozdonyon olt.
Ivánciics Ferenci fanu 260. ss. vonaton féketői minőségben volt, ast vallja, hogy a tárca* tilosra állott s c*ak as eltő ütközés megtörténte után állott szabadra. L.riiman>csoi látta sáoütva jönni. Egyebet nem tud.
Veinovict Ede, Unu. a 202. ssámu gyorsvonat mozdonyvezetője, vall' j», bogy mivel nagy köd volt, igen óvatosan haladóit be as tllomaa felé, de oem látta, hogy a 2G0*as vonattól valami jeladás történt volna, csak as utolsó kocái lámpáiról vette észre, hogy vonat áll eliitie. Mikor oda ért t as ütközán m-g történt (mert a vo&a:oi telJMon megfékesníe oem lebet«tt) láu* Krizmanicsot a kalkus-uléarói leesni ; msly után m&g it támadta őt, hogy miért nem áUou meg? nem lát ? nincs sseme í A durr«nlyuk nem lehettek lornkva, mert azoknak eisü-léáét okvetlenül kellett voin» h-llania. A tárcsaQO* 6 óra 16 pereskor értek. A második Uikuzé* 6 órakor 23 pereskor történt. Mikor bejött, sí állomásnál to-lugatiak, do bogy mién V ast nem tudj«. — Orotiváry védő ason kérdésére, bogy as ó mozdonyai konnyebb-e meg-ál in* ni v*gy Sieitsét? »tt vallj*, bogy as övét könnyeboen meglehet allu»DÍ, mart s fok eső hkssoalala könnyebb.
Friedjung Samu, taau, a 202. ¦i. vonat Toselője beismeri, hogy őt Ke ressturban figyeiroeiiettAk arra, bogy a 260. sí. lobervoatt előttük van. Ati állítja, bogy utkösb4n a nagy kod miatt még as órbásak jelzését i«m lehetett látni. Cikosés után a mosdoay vezetővé össtehasonlitotlák óráikat s as ügy 6 óra 17 — 18 pereskor történt. A 260-as vonat fedosvo nem voit. U köséa után a motdony vezető mondta nski, bogy Kn i-manics leeaett ai ülésről. A második titkosé* a véasdurmntyuk elsülése után röglön következett. — At Ő vonatukon ai ntasok kibliliáar* (elasóUtva nem l«t-tek. Második üikozéto Un hallott* a nő jajgalásái, de látni, ctak fejéi látta. — Eötvös védő aaon kérdésére, hogy btstoaaa baliotta-e a nŐ jajgalásái? — igennel tolel. Később e gy doktor meg néste a nőt él holtnak nyilvánította. A roncsokból aat kimenteni osak akkor pró-báJiák, mikor a kocsikktsséuzedték. Egy darab durrantyut megtaláltak ez alka lommal, lübbmint szaxmeter uvolságban.
LaikóC2y L aj oi, Unu, a 202.-őt vonat sárkalausa vallja, bogy vonatást a 210/1. asámu gyorsított személyvonat el-lenót>en as első üiköiéi után rögtőn t ed este, de a nagy hti és síkosság miatt csak ISO meler távolságra mehetett vissza ; akkor már oly kösel hallotta jöani a vonatot, bogy ki kellett a vágányon közöl lépnie. A durrantyu elsülése után a 210/1. •*¦ vonat mosdonyan « véss jel «sonnal megadatott ; est is h» -lotta. Albernét már csak htlva látU Eötvös kerdeiére vallja, bogy Kereast-úron iul még élve látta. .
Ügyész a kihallgatott tanuk meg' es kétesét inditványoas*. Eötvös ne bány l*na vallomásában eilenmondást vagy eltérést lat s ások sscmbeaitéséi ssükségesnek találja. A törvényszék «i. balárosza a tanuk ssembesuését A tárgyalás folytatás* délután 3 ócára halas* tátik.
(UélaUa)
Ai uiés 3 órakor kasdotét voaai.
Elnök a tanuk asembetttését a U-kihkllgat"-' utánra halasstjs. I
Fol> i MÚk a laBakihallgatá*.
Oobicsa Jóissf, tanú, a 202. ss. gyorsvonatnál fftlŐ, vallja, hogy sebol sammiféle> fenUrtásnk nem volt s d-k akkor vették énre * l60-ai »sámu teher vonatot, mikor beletltköttek. Krii-manicsot a főtdőn látta s hallotta, hogy Veinovicsot as ő mosdonyvesetőjökel korholU: mért neo» vigyasott, neki vot volna kötelessége vigyásnL A 210/1. ¦*. vonal ér késést idejét nem tudja. A mos-donyról nem ssállván le, tgyébbrŐl lel-világositást nem adhat.
Ürgersberger Jóssef tana, mint segédfütó volt s 202.-oson. Hogy Murakeressturról mikor indultak el, nem tudja; ast sem hallotta, bogy a m-s-dooy veseifi ott utasítást vagy figyelmes-letéat kapott volna, mert a gép körül volt elfogulva. A jelséaeket sem igen latiam kösben;de as utolsó őrhás sia-badjolsé^éi jó látta. A durrantya el<u éie után rögtón fékestek. Att Ug.dj-, hogy a késést be kell hoini. Att lattá, hogy Sseits mosdonyvesető és SsabÓ Fétsr 'OnatvesetÓ óráikat öaasehaaonlitotlák. Abbeli vallomását aconbun, hogy esen öassabasonlitás alkalmával csak 2 — 3 perccel való gyorsabb érkesési coaala-táitak volna, — b.r a vissgáló bíró elölt állította, mos: vissssvonja. — F«l-olTastaük eldtte a vissgáló biré »ÍÖti lett vallomása; de a tobbolda ról jött figyelme tetés dacsára is a tagadás mel-leti marad. Ast is vallj*, hogy Albarnét bolt áliapo-ban latia.
Ssabó Péter taou, a 210/1. st. vonat veselójfl, vallja, bogy Mura Ke-reasmron értesítési kapott, misser int a 260 as. teher- s a 2U2 saámu gjorsto-nalok elöltük elindultak. Ls bteill moadonyveaelÓvel it kösöltetett V kosben a voaa^Őrösre nem figyelt, meri el volt foglalva. A 65. ssá'mu őrhasnsl asonb*n látta a ssabadjeltést. A védjoltŰt nena láttk. A darramyu elsülését h»Uotts. As óra Öaasehasonliláflt u is álliija, vallván, hogy akkor 29 peres volt. A pályaudvarba 6 óra 31 pereskor kellett volna beérkesniöt s igy sserini* nem jöttek gyorsabban mint kellett volna. Albarnét nem látta előbb, Ctak boltan, mikor kivette as ő egyik (GróTets nevö) kalausa a koosiromok kosől.
Ööllegi Ágoston, a 210. asámu Bsáam gyorsított sseméiyvonat sárkalausa, ast vallja, hogy a vonat- és mos-dony vesatőkhöi a m.-keressturi áüoma-aon intésett abbeli fígyelmestétésről, hogy eiöttak két vo .at halad, maci tudomása. A véssjelsés után rögtön leugrott a vo* natról és sietett bitrátáié: f és, esni ¦ as őrt értesíteni. Mire viasssjótt 40 perez múlott el ¦ akkor noir Veihovios é* Ösmbó husták aséjjel a von.toL Alberaét láiu hoitao, a vonat roncsai kost s onnan vette ő ki. A nőt kestytiben érintette csak. s igy nena tudja, bogy meleg vagy kihall állapotban volt-e ?
Ló w ensobn J akab taou boglár] lakos, a aseren esetlenség al kai mával a p-ágorhofi gyorsvonaton utason, a 2. osstalyban. Igasolja, bogy as első össm-ütkötés után 5 — 6 peros telett el a ma-sodik ÜLkösésig. Il*lioua, hogy Aiberné a agyon sikoltott. NéVték, hogy kivihetnék-e, de nem lehetett.
Hofftnaan Samu, tana a 202. ssámu vonat utasa, egyebek kósoit ast a lényegesebb vallom*at t«ssi,hogy a második atköséa 10 peres mulv« követte as elsőt. A kiasállfura nem lettek felssóltiTa.
Kuránda Emil, tanú, ssemélyesen nem jelenhetett meg s írásbeli beadváay-ban tudatja, hogy a visagáló bíró elótt tett vallomását feuiartja, As ütkösó* folytán meg is sebesült. Uikösés után a vo-natssemélyset Bem mútatkosott.
Mohi Kóla tanú, * sserenosétléo-ség megtörténte alkalmával Abaasiából uiasoit. A kocsiban egyedül voll s ő Ctak egy lökést ereseit, akkor, mikor a harmadik vonat jött. Meg is sérült, de hogy miként ? — nem tudja, 4 napig feküdt és 3 hónapig munkaképtelen voit. Kár térített nem követel. Alberaét látta élve: Fragerhofban. ötsaetttkösét után hallotta annak oagy jajgatását éa holtan is látia.
Hauptmann Venosel taau va-•ati utstviselő, M-Keresitúrról jött a 202. ssámu vonatul. A 210/1 ástam gyorsított ssemélyvonat vésijefiését b»l-loita s ki is akart agr«ni, dn mar késő volt, mert gyorsan bekö vétkeseit as ös«seiltkösés. Megsérült s 3 hétig feküdt. A vasul résséről a kártérítést már megkapta.
Ssegő QerÖ, somogy-batvaai lakos, Gr-c*ból úiaaott. Vallja, hogy a durrantyuk elaülése s as üiköté* kosriu igen csokély időkös volt. A női siko -tást Ő is hallotta. MegQtodött, de kár-térhfet nem kSvstel. As üikösés idejét magmoadaJii nem tudja, mert .akkora angol flegmával nem rendelkesott," hogy olyan kataastrota alkalmával órája megnézésére gondolt volaa, hanem Öum* asedta hotmsját és bejött ai állomásra-
Sirsab Fareaosné tana, s 6&. as. Arhái Őrének nej*, ast TáUjs, hogj
a 202. ssámu vonatnak fehér:elaéat adott, át a 210/1 saámunak vöröset" mert oly aebssen jött, hogy olyan rettenetes gyorsaságra 14 évi ittléte Óta aena em-lekesik. Arra podig már figyelamteive lettek, hogy ott (a nagy kanyarulat miatt) a vonatoknak csak lassan szabad haladniok s ha valamelyik gyorskn halad, ast állítsák meg. A vonat gyorsaságát hallásból vélte éssre.
Ssftmbesiiéa. Veinovíos Ed-, Friedjung Samu és Siabó Fé'.er i*nuk ssembetittotnek as ütkösés idejére néavo mivel Veinovics éa Friedjung vallomása sserint a 2-ik tttkoíé* 6 óra 23p^icskor Saabóé tserint pedig 6 óra 28 pereskor volt. Steiti es ui'al ¦« megkérdrtc-tetvén att mondja, bogy a« (, óraj* csak Saabóéval lett egybebasonlnva a ss Öwé 1 percsel előbbre jár1. A ¦tem-besités után is mindnyájan megmaradnak eíöbb (ett vallomásuk mellett.
Knsmanics vádlottal Oabicu, Frted-juog és Veinovics •tembesitteinek az iránt, hogy ütkösétkor a kalans-ulaaeo ült onnan esett ie. Tanuk eit vádlottnak ssomébe mondják, de a Usufc valiomáaáuak igas voltál tagadja.
Sr aub Ferenusné, GöSiess Agoslon, O'gelsberger éa Siabó Péter Bseoab^i1-teinok Straubné ásón vallomására nétve, hogy ó vörös-jelséat hassnált. Straubné dacsára — 3 tanú nemébe mondj*, hogy fehér- (ssabad) jelsést haasnáli, vailomá-sáhoi egéss határozottsággal ragaaskodik,
Káoits L*Job kéri, hogy Hoiiheim Károlybos efy kérdést ioiéshessen. Tanú behívatván, Kániti ait a kérdés*, inteti bostá : miként van. hogy beérkexéskur, (^saját,Vallomása sserint) 4 kocái távol-aagrói vette énre a tárcsa-jelséai, később meg 160 méter távolságról is. Holahf-im «at a körttlményt assal magyarásaa, hogy hejftttekor élével, később pedig lapjával voll teléjo fordulva a tárcsa. Felyltattatik m tsna-kihallga:á>.
Pint István, vasúti kocái kapcsoló beidéttetvén, vaüomáaa néhány •tavából kitűnik, hogf ittas állapotban van' A hotsá imésetL kérdésokre zavartan táv a legén vaKja. bogy a távjelsAt ő ígatgatta. Arra nem emlék esik hogy Kámts akkoi a divánon feküd t-e vagy aem ? An állitj. csak erőien hogy ő a távje'sőt mjndenkor az-.-b*doo igasitotta és igasitbatja. Kánils kérdésére, hogy 2G0-ast bebocaáihai-ja-e ? — Akkor ast mondta, hogy igen. A vonatáthaiást és tolatást mindenkor ssját eoe aserint inteti.
Hogy a 2G3~as előtt a tárcsa ¦árva volt, a harangjelsésből tud'a. Akkor üresen volt a fővágány és 3 más vágány.
Korea Antal, tanú mosdonyve-sető 'ailja, hogy a nagy-récsej iráoy-ból jövő tehorvoaattal jött be és Pint segélyével belyesiékel a vonatot. Hogy aslán Pint hova ment nem tndja.
Móroc Károly t»BU s EUcm fellől jövő 253. «a tehorvoaat fa tője valloaiá-sát megerősíti.
Balási Jóssef, tana, kocsínes-ter s pályaadvaron vallja, bogy a vonatok beeresstése iránt Ő intézkedett • ó ssokott intéskedoi. A 253 — asámu vonatot^ ő aresstette be, a 253 ss. te-htrvonat a pályaudvar éssakí réssén megá'litolta. Hallotta, hogy Pint K>-Dítsnak jelentette, bogy a 260-ast be lehet éressteni. — Eötvös védő ason kérdésére: kit küldött a 253/1 megállítására? ait válassolja, hogy Kolsrica nevü kocsikaposolót.
Török István Unu a kocsimat-ler mellett alkalmazott napasámos, Baláss és Pint vailomást megerősíti »rra nétve, hogy á kocailolást ók eaiközlik. Ast nem tudja, hogy a kocsimester miként kapja utasításait a forgalmi tisslő!.
Kolrics József, tanú, kocsibap-csoló vallomásávml megerősíti Bilázs József kocsimesteraek, őri vonatkozó vallomását.
Harangozó József, tana, kalauz a 305. se, vooatDál vallja, hogy azt kiáltották ,a 26<>ast meg kell al-litaoi, míg ez rendben nincs." Kaoitzot a csarnok déli részén taUUta. KésOhb a*t vallja, hogy aki kiálltott az Pint volf
Antal Sándor, taou, váltóőr, a kocsimester és kocaikapcsolók vallomását megerősíti. A védjelző mikénti kezelése iránt felvilágosilást nem nyújthat ; neki csupán annak óra-sxerkezetét kell felhoznia minden reggel és délbea 8 annak elmulasztására eset nem lehet
Antal Sándorné, tanú. vallja hogy a védjelző óra-szerkezetét neki éa férjének kell felbuzni naponként kétszer. A szerencsétlenség alkalmával ö buzta fel a tárcsát
tgyési indítványozta, bogy Balázs és Piot kivételére!, akikazembesitendök, megesketteasenek. A törvéayssék a ki-halgatott tanukat, akétemtiteU kivételével megesködteti.
Az ülés véget ér 6 órt 30 perexkor.
(¦áft*4ik nap, riélelitt >
Az ülés kezdetét vesxi 9 órakor. FoivtatUtik a tanúkihallgatás.HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
Pint István, tanú. njból kihall-gattatik, mivel elózö napi vallomását be-szamithatatlan állapotban tette. Ez úttal már teijes józansággal azt vallja. bo<:y utasításokat ö a forgalmi tisztek-t„f kap. Kanitz adta neki utasításul, bogy az akkori vonatok igy jöjjenek: i a >53-as. aztán a 2GO-as és ngy
eifuben a 253as. aztán a 2GOas és ugr t .TjH/l-es vonat. Kánitz neki értésére artla azt is, bogj a 2COas vonatnak egv-mu késése van. A vonatjelzést nem hal-loit.i- Azt is mondta Kanitz. bogy a ¦jóu-as számú vonatnak künn kell ma- rí.lni. Az is igaz. hogy kérdene tőle: vájjon be lebet-e ereszteni a 200-ast V Kelőbb kérdezte, hogy még se jött be V s asgóilásít iejezte ki, hogy talán ugy i* velement a 202-ös. Hogy ő kimenjen a vonat elé, Kániutól utasításul nem ka]>ta. K.ismeri, hogy az 253-as tolatást a mozdonyvezetőnél sürgette, mert hute, hogy- a 2i;o-as jö.
stricker Lipót, tanú, vasúti forgalmi növendék vallja, bogy akkor II UTszolgálatol teljesiteiL Kötelessége volt íz írásDeli teendők vitele. Egymásba nyíló subákban dolgoztak KáoiuczaL Az á 11-vamok uiia:t azonban a forgalmi tisztet ufói láthatta; de azt hallotta, ipikor Piot lement kamtzhoz s jelentette, bogy jö-h-M a 260-as. Kire Kánitz azt felelte :, .a uvjeizö jói van." Mig Pint beszélt, a lávjelző-készülék mellett állott. Ká-uiuot aludoi nem látta, de azt igen, ho^y a Pinttel váltott neháuy szó után kiment a csarnokba > déli rész felé. A szerencsétlenség jelenlése után Kánitz a Uvjelzu készüléket azonnal mutatta, hogy az szabadra van állítva. Kánitz akkor a uvirtldbao volt. Pint í> óra ód perczkor kérdezte Káoiutói. hogy kiovithalja-e a a uvjelzöt. e szavakkal: ,állithatom-e a sajbátV" Cgyész azon kérdésére, hogy v liailotta-e a lávjelio-készülék igazításai ? — azt feleii, hogy nem.
Boda (iyörgy, jelenlegi törvényszéki írnok Budapesten, akkor minttáv-iráiz tett ttzolgalatott a Délivasuton, tanúként ki hallgattatván, azt vallja, hogy a táviratokat 6 adta fel és vette le s azokat 6 is igtatut jegyzőkönyvbe. Pintet látta az irodában éi hallotu, hogy, mikor Kanitzot a védjelző állítása iráott krrdezte, mire Kaniu azfa választ adta liugv a lávje.zö jól áll. Kauitx az ö tudtával a prágerboti távíró-készüléknél volt L s egész éjjel ébren; 10 perczig a divá-non piheut ugyan, de ezen idú alatt is beszélgettek. A 260-as indulását jelezte ugyau egy a kraljeveczi állomástól jölt tanrat. de ro»szul. A javítást már nem rebette le, már másik készülékhez lett díva s oda kellett mennie. Amit felvett abban az volt, bogy a 260-as 5 óra 30 perczkor elindult s neki kellő gyakorlata nem leven, arra nem is gondoltt hogy egy 4 óra «2 perczkor érkezett távirat nem jelentheti, hogy a 260 as . vonat onnan j óra 30 pereikor elindult legyen. Késóib K*nit zot látta a pragerbofi gépen dolgozni
Srembegités. Pint szembesittetik Uodával. hogy volt-e bent az irodában, hasonlóképpen Strickerrel is; de e két szemébe mondott vallomás ellenében is tagadja, hogy ó az irodábao vot volna. Kolytattatik a tanuballgatás. Sfarko Antal, lauu. állomási fonok vallja, hogy Kaniu 1886. evi ja-nuar 2:;-áo reggel 4 órakor vette át a szolgalatot. Arra a kérdéire, bog)- nem kapott-e értesítést arról, hogy Kanitz niü atott legyen előzőleg' tagadólag felel. Adott kérdésre elmondja a forgalmi liszt kötelességeit A védjelző kezelése (de csak a villanyosé; a forgalmi tiszt szoros kötelessége. A másikat a kocsimester vagy a szolgaszemélyzet igazítja. A veszély kikerülésére néxve megaér-deztelvén. azt álltja, hogy azt könnyen ki lehetett voloa kerülni olyképpen, liogy a 2G0 a,t a II. siámu váltóig be kellett volna hozatni s a 253-ast be-ereszleni. Azon megjegyzésre, hogy ezt a szolgálati szabályzat tiltja, azt feleli ho^y azoktól a forgalmi tisst belátása -zennt el is térhet.
Az elnök azon kérdésére, hogy a tvirati jegyzőkönyvben az 0 órát ki ja-• iiotta l-re. azt feleli, hogy ó javiiotlaki, mert azonnal látta bogy az vagy rosszul ¦ ao feladva vagy rosszul van levéve. Azt is állítja., bogy a lavjelzökészüiékel ¦i szerencsétlenség megtörténtekor, nii-.'¦:>i az állomáshoz érkezett, niegvize ¦'alta s azt teljesen jónak tála.la. Köt-1 o s védó kutató kérdéseket intéz hozzá: >ajjon minő módon lehetett volna elejét venni a szerencsétlenségnek, iüre '•'¦ módot említ s midőn Eötvös negye-'likül azt a módot emliü, hogy Knz maDicsnak kellett volna fedeznie a vonatot *rt állitja, bogy az lehetetlenség volt ""ián a rossz időben és útban, Orosz-'-';• védő konstatáltatja vele, hogy ^n/man.conak mii; terhes uolgálau volt. Haapimann Anbrn tana, ke-resztun vasúti üszt vallja, hogy a Mura-*"eszturról induló vonatokat mind je-'"'lék. Arra a kérdésre, hogy nem tör-k-olieteu-e meg, miszerint a Uvi-at a J"=S)zóköiiyvbe beírva, de eltávii*.ozva
ZALAI KÖZLÖNY
1886 DECZEMBEE 25-ín.
_ - - -------^t figyelmeztette,
bogy , perczczel előbb érkeznek Kanizsára a gyorsvonat előtt; a pragerhofi vonat vezetőjét, valamint a zákánviét szintén figyelmeztette, bogj előttük vonatok vannak.
Leránt János tann. vasúti szolgálatban van Keresztcron, vallja, hogj Kanizsára megtáviratozta a vonat-indulást, hogy mikor indult el a 260-as, 2' 2-ös és 210-es. Hogy ennek a tfv-ir„ti szalagon nyoma nincsen, azt nem bírja megérteni. A bejegyzési könyvet megmutatják neki : abban torié: észlelhető. Elnök konstatálja, hogv a vasúti jegyzökönyvek nem lettek a keresztúri állomáson pontosan vezetve.
iíosesberg Miklós tana sehol nem találtatván, régebben tett vallomása íelolvastatik. Elismeri, hogy a 2C0-as számú tehervonat indulását tévesen távi-ratozta meg s erre Kottoriból lett fi-gyelmeztetve. Kanizsáról is jött távirati kérdezósködés a 260-m iránt, de erre -— felelt.
Uerhaazer Jeaü, tanú forgalmi tisit vallja, hogj január 24-én beteg volt. Azt tudja, hogv a déli védjelző jól működött, de volt rá eset, hogj rosz-szul is.
Miksch, igazgatósági hivatalnok, akkor forgalmi tirzt az 1. térszolgálatnál — mint Unu azt vallja, hogj 22-én tett szolgálatot. Kihallgattatik azon körülményre, melyre oézve Gerhauzer sannak vallomását megerősíti.
Walder Lipót, forgalmi hivatalnok, tanú, vallja, hogj a vasúti katasztrófa idejében személy-pénztárnok volt a nagy-kanizsai állomásnál. Mikor a szerencsétlenség hirét vették, bement Kanitzhoz, ki neki megmutatta, hogj a védjelzó szabadra áll s ó arról meg is győződött.
Szembesítés. Ügjész kéri a törvényszéket, hogj Balázst szembesítse Kanitztzal arra nézve, hogv adott-e neki Kanitz rendeletet a kocsi elrendelést illetőleg vágj csak saját akarata szerint intézkedett? A törvényszék a szembesítést elrendelvén. Balázs azt állitja, hogy neki Kanitz adta a rendeletet; Kanitz pedig azt vallja, hogj Balázszsal egész éjen át nem találkozott s e vallomásához ragaszkodik.
í gjész a kihallgatott tanuk meges-ketését indítványozván, azt a törvéuy-szék elrendeli.
A tanúkihallgatás végett érvén, olvastatnak az iratok, következő sorrendben :
Alber Frigyes vallomása s helyszíni szemléről szóló jegyzőkönyv.
Eötvös védő annak megállapítását szeretné látni, hogj mily távolságban volt a 2U2. száinu vonat a 210/1. számú vonat elé lerakott durranljuktöl az ütközés előtt V — de erre a szemle annak idején nem (olt figyelemmel: most már pedig megállapítani lehetetlen.
Az ülés veget ér délután 1 órakor.
(Második nap délután.) Folytatutik az íratok felolvasása, következő sorban:
Alber Kngyesué boucolási jegyzökönyve — E ő t v ó s^védó a bonczolo orvosok egyikéhez, ki ép|>en jelienvan, azt a kérdést intézi: vájjon megnézték-e a gerinczet és gerincz-agyat ? D r. lí á c z Kálmán tagadólag válaszol. Az szerinte szükaegte en volt, mivel a fuladas minden kétséget kiráiólag eousuu.hatú vult. Eötvös jegyzőkönyvbe kén vetetni, hogy Alberné bonczolása alkalmával a genncz és gerincagy boncolva nem lett a anélkül állapíttatott meg a Halál. Folr-Ulólag dr. Katzhoz azon kérdést intézi, hogy más alkalommal iL boncolt-e már és éppen fciladási esetnélV Dr Kitz azt válaszolja, hogy mar mintegy M) — íu-ladási esetnél bouczolt.
Következik HaupUnanii, Kuranda, Mohi lluza és Szegő Gellért utasoknak a szerencsétlenség alkalmával szenvedett; sérüléséről felvett orvosi latleletek felolvasása.
Nagy érdekességú Leokey Ká-rolj állami Uvinkisz: mint a tárcsa megvizsgálására kiküldött szakértőnek náslieii jelenlese » azon magyara/al, mit o előszóval is nyújt. Jelentestből kitűnik, nogy vasúti veüjelzók igen uieg-üizhatatlanok, nugy kezelésük nagy szakérteimet kívjiu s hogy annak szeikeze-tet és így biztos kezelesi módját csak a beavatott azakegyének ismerik. Erre nézve meggyőződést szerzett magának a forgalmi ellenőrrel szemben.
A szolgálati szabályzatnak a vonat-bejicsatás és tolatásról, valamint a vonat-fedezésről .szoló szakaszainak w-¦ Viobá a vádlottak előéletéről szóló erkölcsi bizonyítványok (mik foddbetlen előéletről tanúskodnak) telolvasása után következnek a vád- a véd besaedek. (A küiönöseu nagy érdekességü beszédeket - sajna^uk — lapunknak mar i» nagyon igénybe vett szűk tere miatt leg-a:ibb ezutüu nem hozflatjuk.J Ezeknek vcieztével elnök ítélethirdetésre a kó-
vetkező nap délutáni 3 óráját tűn ki. Az ülés 7 óra után ér véget.
(Ítélet-hirdetés)
ítélethirdetésre na^y számban jelentek meg az érdeklődők; mindenki kíváncsian várta, hogy a kevés vagy nagy horderejű u no vallomások, az itt is, ott is elkövetett könnyelmű eljárás, a szerkezetek kedvezőtlen időjárásban meg-, öixhaUtlan volta, a mindé i emberi erő lés számítás fölött álló időjárású kulter-mészeti viszonyok által létrejött átvesz-tőből miként jut a térvényezék az igazság napfényes útjára.
Olyképi»en vélt oda jutni hogy Kanitz Lajos L r. vádlottat a büntető törv. 4:>4—437 szakaszaiba fitközó gondatlanság vétségében bű nősnek mondotta ki s a 91. s. figyelembe vétele mellett 3 havi fogházra 50 frt pénzbirságra (be* hajthatlanság esetén további ő napi fogházra) ítélte; az eljárási s egyéb költ-üégekt-a is marszulu. Krizmanics II. r. és Szeitz III. r. vidlouakat az ellenök emelt rád alól felmentette.
KániU f&ebbezést jelentett be, kénén a törvényszéket, bogy az ítéletet és indokait Eötvös Károlynak, védőjének írásban kézbesítse s a fölebbezés beadási idejét a kézbesítés napját számit&a-Ezt neki a törvényszék az ugy nagy fontosságára való tekintetből megadta.
Ügyész szintén fölebbezést jelentett Kánitzra nézve a mmoiités és büntetés mérve, K.nzmsnics- és Szeitzra nézve pedig a fólmentés ellen.
A közönség köréből*)
Teaiotete* aierbsaatö ar 1 Sajnálom ugyan, hogy Eogelmao Indor saia-e^MseKi f4r»bbi ur ttgjtítt újból a pyiUáBoaaag elé ltoii lépoeaa, da tarlósom »tiel réstint nag'amBak, róacmt, pedig — mioihogy oeoa ok nélküli konok kóvei«lá» ¦¦ éa ttóráaam, haoem jogot ém torvéByea, „i«bát mini embernek ia — A f9r*bbi ur moai deciomoer 11-ia « lapok 50. tiamabao bobiEunyiiani réile a nagy ko«OD«ég ölön, bogy milyen nagy aa ó igaaaaga ; it p«dig a nagy kötöa-tég, a DjilvaoKMAjí elölt is caak. as elén-Uiel bisonyilá — D«biaooyuoU aat, bogy v»ü benae mojflohotó* doaia gcrmaaisáló tebfliaég é* akarat eioo leheiaégéi ér-»óoyro ii omolni, cián még aa egyéo hi-aoysott buooam, a kiu germaaiaáiaadó tiXponmatilAtbaama, Éa »BÜleléat biM>-nyilvauyum kilLéritéaei, hi***ikonam kü 'U«o»«o >zoa aev#orra, melyet a fjrabbi Úr birataltM&a a »or»o bifOllaáK ei4 i«r-jeailAtt. (^Lipot Hsnrik), meri asóia mm-deo kaioaai ét polgári okmányom eien oorekr« BetM, tob&l maa barmmo nerte asoiio bisuayuranyt n«a lakiaihaieit. ma-gamÁ&afc- Lua ké<é«emro, m oly Bt a tó-rabM ur kerekso é* miadaa körülmény ek aoaoU n*«fiag»<i«i jÓB*k ea lortéoyea-oek iátlou roíiaklaiuk u • lapok 50. sai-mában megjeleni vála»aa4*«* 2-il pualja* ra, m-slyael olŐro kell boo^j -aooai, hugjr aliastalt fórabbi ur már as oi»A poatbaa bevallja, miaienat én az anyakóayvoea béberü> ,L<ppaan Hn-iCn* aerekkal vagyok beírva.
A m*aodik poat-«gyik moadaia így •aol t ,do mi után a* ilieio (ogyéu) c a-l^dja K>reban, raiaiuini ai ískuiábao MŰM stÍ0iirikaek" a matudik beuer nevének ^Uirtchook) magtul^ióiog biv*iuit, ugj « b»dk j:«Im3K aay*ftOnyvi kivuna-wbaa a , Hianit,, uavoi i« miot lamorte-
j ujg
Lu tt^y vélim, bu^jr eieo ro^id ae h*o? torbu*, meij a főrabbi ur asajából liléire luiUbOl ered, lehat Ouraiiuntáaábus, ooaoentAr neta ciüikaage* ! a* ¦L*? iias* teli, é* mint tudom na^jou jámbor I&Vab-bi ur véloJiéuyo 6* ux-reiiTMerÜ mag-{yús6dé*e tjhai »aua s>«*ot, b»gj ha én »¦ »ay«kuoyrbeB hi.aabea K6pMi béb-i-rúi „Lipsa.u H.recüaök" Tag/ok beírta, mely kei uér a iwiieii lór»UBi ur beval-it*a tMnil m«gfarut l><>gegFe*ik a ,Li-po^ Hourjk" aervel, ea miudes«k d»c»á-ra caak as el»o nevemet ri*e>hel«ia lorre aveaea, » masoiikat pedig nem: esek ko-velkestcben é* mint a liaaieli tór»bbi ur oliiadi»,bogí uMMidli. aeraaet, lórvóaye-»on beirt aereoiet, vsak pu*4^ „ifliaerielA joltil* terjotsM a »onm> bisotiaag e.é, flsau lúpapi, engem kiiloao»«a megtwsMlÖ ö* asoreao^Ue.ó kegyéért (Vj itt k nyil-TftiiOMag tuae sióit legbooaobb «• öasisto halamat tejesem ki {'/)
A mi pedig a lorabbi ar 3-dik dobija:, illetve uaaladi nevetnél ill«U, kereken (O«gt«g>dotD alliiaaat, ái padig asoa d»-gjruu ogjaaerú ottbttl, »«" ed«« ai^ám Zala-Egarasegou e,ó kél Oc«cae non w md aeni írói aein otvaani, éé ba aem .Ösoaimex'-nek aevouk okét, do .tioat-mer.-aeÁ itn, hawem miat a aémet aaido jirgua, ntelyavk a ioraöbi ur igea bódul, •at Kiejií a. ,». „Zamma." N«»emre kü-loebed atyám uere osérvadJ éé Ham eg/ pap al«*MJy«. L^asi lelkeueiuég k«Ü ab-
hoa, egj fiatal ember jövőjét ily módoa elvágni rkarai, vágj ctak akadüjoka görbíteni jogtalanul útjába.
K&löoben Tárjuk el, mit határol e* Ügrban a aultuaminiailer.
Béoa 18B6. decs. 17 én :
<3«*iote liaslelntiel
8s«mmer Heartk Lipót
III. Diaa«g-M« 6.
*> L ror&t alaui kötloUektn atm rállal it SMrk.
Hírek.
— B«ldig üDDepelést kivánunt lapunk i. t. baráuÍDak és kedves mankatársainknak !
— D.«*8er*tre nem Mtoruló lett. Knáim Boldiuarué ütnd ónagyaága ka-raoooyra 3 6a éa 3 leaoyt ruháaott tol lelj«a«D, as Arany-Janót-utca. óvoda növendékei kosul. Áldja meg érte a min-deohatú IaUn 1
— SiereBcsétlrnsrg. A nagy-»tád
¦i«al-FareBCirendiak aardafóo6két Nagy Béla arat mait vaaáraap dolulán rélet-laatU Bkajdaam komolyba TÜtssereau leoaéf «Vte;agjaoii vadáasatra kéa«ü-l6dr«B löltéaTeket k óm i tett ekösbea fgy tányér psakapor falrobbant t* bajái rabájat mefcp^raaelé, balkeseaek kél aj jái pedig megsérté. Az er&a légoromá* követkestében aiobájáoai. ablakai mind OMsetÖrtek. As orTo* asoonat ápoii* alá Tette a megijedt h\stAoŐKÖt.
— Egy oaary kanizsai iparos tóprengoae. ,B rnunj roasi idők jamak Nagy as adó, 76 kr. a pótlék mindeu forrni uUn. A rároei adó-ellenór ur ret-tenetewn pootos a doígibao : pedig neki legasiroMbbeo adnánk pihenőt Féuit ide, penst oda! E* mégis a kassai aoakát Oricbol, a tifonérokat Bsccbfil, a fiikah-•okat Budapestről hoasak. Hogy é.joo még a meater-embor Nagy-Naasiatáo?!"
— EAtvOs Károly, hasánk kitilao pubelicistája, f.bÓ 2l-én a .Polgári Egylet* helyiségében előadást tartott « .Magyar irodalom pártoló eg/esülef javára. Tárgya vot a „Magyar oök befolyása a pulitikána.- A mulattató éa misfelu, Unoiaágoa ei6adássoká feiedbetetleo marad asokra néave. akik hallgatták ; pedig igán aokan ballgalUk, mert as Egylet nagyterme rsufolásig megteiL Eotvöi -gy órára asabta as előadai tartaaiai; de a kösöoseg bisunj ssiresen ot; ült voloa talán reggelig, caak hugv E/t»o«OBk Is-teotol megáldott, ssónoki ajkairól ai.-k.t a hol gyújtó, bol a kacagUtó, hol boru-latba ejló, de a tsiret, lelket iltetetlenu! aoha nem bagyo igéaeL As eat sie*p as;a gi eredmáojt is bosoti.
— A gótfBrdö ismét raegajilt. Ciii-törlaklol kesdre, a karic.oovi napokr njitva t»O. B.chler bérlő úr igasin pomp**aa renoválutla s újból berend«s-lette tejrM kényelemre, ú;y hogy a ieg-kéivoaebb isiéit sa magasabb igéajre-Kt ia kielégítheti.
— Jótékony haugverarny. A Sd
aiegbeo makodő vurus kareast agy let több aikaiumoal mutatta meg oamis éri símét M«g«aye<c oe^'é.; ió*e és a tanitáa elómos-diuiaasai, amenoyibeo iskolás gyermekek telrubaa*san maakor t> far.dosott. fis időben báaaakint gyűjtésre gonduln. alig lehet, mert a mull nyarun volt iüa oétsi igéoyte vetie a iak<>»*ágáldoftatké«s-aegét; de team még ia aka^i, kariosooy-Ui aasuzolkodó iaouiókna».: as voít a j9l •só! A (eiaiól tett követte s léire j<Ju t. é. dec. II-ea Süaiegfaen Mujser Jóssaiféte aagj TaadAglALMa m>giariytt éd féa;i«4o
ikeralt hangverseny. E edmaov ^05 írt.
issia moad a mai d «t f i c i t a ¦ koraiakban kéjsas as o* ín Ojsi. er.ékbee, me>y cwasegbol caisma éa ruba
éili, di-^ergÓ gyermekek örreadezre futkosnak már kosel jöroben beaae. A feluiL«alASdkea kiviil amelie a jövödei-mei Füsik Gyula ur ssolgabiro rogióa-soil gjrüji6»e 16 trt. 16 kr. moao yl/al ke-délylyel jött c*ak b»m»r óasse. A ussia jovodeimet mmdea esitre a tapiotatus reudoséa taao»la; érdöm m.% egy lel? álasit-maaya e« as 6lea álló Ugy batgó elook D*raay Ikaje anae nagrsagae; át a kosre
lűködők ia p<jopas>n ki teimk magukért, mi ári ókét as ei ismerét babérja méltán ilieu. — A műsorosat e ]apokb*n
osolve vuít, asoaban néni tuódoaiiáaaat rueie't keresstttl. Énekelt: a rogioasoU iiimeghi dalkor, aungoráo jatssoit: Hiad ar Herinio k. ifj Darsay Kajtiáo é* a kis iUrtóci irea «a Biader Mariasaa, Exatf Alajos ur, far .i_«>lt : Bübbely JaBi ur, soogoraa kiaért-t ösv. Bind+r Pé-ver ne; luvola ierc*ttet fujuk: Biibbitf J. H adnj Viace és Kaufmao (iézs urak ; begedUn játaaolt: Surgóih Miksa r«4l is tolai Uiu ó, aaavaii: öragor Kárcl/ ur ; utoljára b»gy tam, milagadaa: a haogver-aear féuypoatjál képeste pedig B«rger J«aÓ ur tiat. Qróiról müfftaai be^ndü já-iék« tongoraa ki»é>t«: Uiaaer (íjaia ar aa<. grótbi fó laoitó. — A legtöbb laps-vibart ö 6* ok a/atUk ; feeaull figyelem-mai haiga luk : — Pabíe da S*re*« darabjai, TégUJ Berger ar aaját érméséből oly reatekttljaiasottmagyar népdalokat, bogy •aasai aem akaró ejons«skösl bagju
oda a magaslatot; Költtéggal egybe kapcsolt ssi*e* núkódosukért a wt. Grúthi arak különös köasönetre ssereitck érdemi t. Élj-nek! UtADoa úgy reggelig i?«o, de igen kedélye* tincs mulataág fejezte bf> a jövedelme* baD^veraeojt. Befprens.
— A krafthelyl .Kereskedő Ifjak Öaképso-Egrlete" köoyvtárÁDak javéra 1887. évi jaanár hó b-án as „Ancuon" ssáiloda aagjt«*rniéb«ii sorsjátékkal ?%J-bekötött sirtkörü Unocstélrt ren !ea, beUpti díj e<y sors jegy gyei együtt 1 frt 20 kr. FrfT irb sorsjegy ára 20 kr. f- x\-fiseiesek kutsönettel fogadtatnak s bi-ta-pilag nyugtáitatnak. Kezdete 8:/a órakor. B«lépttjegyek elúre válthalók : Hochatüd-
er Mor, Kráuji Lajos. Puly Jioua ^ Wüosrh Ferenci urak kereskedéoébca é) este a péostároál.
— A \agy-Kaiuz«ai < «ainn 1886. éri decsember bő 31-«n sajit termében sartkorÜ Ssilvesslen tánc*ko»soruc*kál rendes, belép ti jegy ár* ; tagúknak 1 frt, oemiagokoak 1 frt. 50 kr. ke*d. b1,, ó.
— Tanfolyam a locomobil éá cs^p-lőgépsk keseldi tsamára a biid»peati állami kösép-ipartauodináJ (I'-ud-p^t. Vili ker. Tb. Sándur- t«r 4 ss.) E Uutuljamoo, -aeiy a j»»fi 18b7-dik é»i j*ouár tiu 3-dtk
lapján fog megaviilatai s marrrzius bó végéig tart, a i-comobií és küloutá.e cséplőgépek aaervesete ée keseláee tvg taui t-taiBi. Tanulókul felvétetnek a 1^ dik életerőket betöltött ónál tó Ukalo»ok. ko-vácsak. esek segédei s a kUlonbősö gépgyáruk muakáaai, okleveles gasdák is, * kik a termés se ttani tudomaajrokból »uv-nvi ismerettel birnak, hogj a tanfolra-mot kellő sikerrel balga(ba(ják ; végre géptulajdoDoaok. A belépőktől erkölcsi bisonyitváay kívánlatik 6a as, hogj írni, olvasni tudjaoak. A beiralások as intései helyisógóbeo f. én* dec-smbtr hó 20-dik oapjáo kesdodnek • 1887 óvi január bó 3-dik napjáig tartatnak; vidékeik a bei-ratiara levélben is jelentkezhetnek.
— TáborfiZky és Parsch nemseti senetuü kereskedésébeo Budapea;en vacsi atci* 30. sa. magjelent. „A paraasl kis-
y ¦ Barcsik Árpid arodati n*p ¦ ssiomit«ének vAlog*tu't dalai 1 Alé^ azt mondjak 2. Csillag ragyug asemetioeo szerte K«Tsy Amoíd 3. Asf as egyet-sajaalum csak, ssersé Kóvay Arnoid 4. Nem biaaek éa teaéked-Kaekb^ngra ioo-gora-kiaérettal alkamas^a Kévay H. Arnoid. n A hódosi biro iiuv a" M«darást^ Emneaiia oépsstoiouveuek Irgkedvnltebb dalai. 1 Csiogiiwg' i-sárda ki van fw.ve' 2 Piros, asersé H-rcteoberuor Iatváo 3. Ki kimegyek 4, A búd'tsi biro lánya 5. Ssép as élet (A'uaj bmbitn aludjál) ti. Barna Z*oti. 1. Bt h.iavaor » bnldrilág sugara. Éunkh^ogr* sou^(prára kiaérsllel vagy soBgurára kuiöa tlummU llxrci-bef(er latváu. Ára 2 Irt. —
— „Budapesti Hírlap* eiütiteié*, fólhivásu ajánljuk, t. c uivasókösonaé-güok figyelmét)*.
— Figyelmritetés lapunk ma tnak hirdoté«i rova:áb»o közöltük.
a Budapesti tJjsag cs. kópis p-jlíikai néplap elotisetési felhívását. Toltuk ezt as«rt is, mert sso.gilstot vélünk leij-i-i a U olv**ókaak, ha ügyel mii kot olyan lapra irányi'juk, mely valóban párailaaul áll a magyar hirlup iroda-loo> terén. Eitfkinive attól, hogy aa óasses magyar n«pilapuk kost * legolcsóbb, köileményei olyan ssin vonalon állanak, mely l^g»lk«.im«»abb a nép és nemseli oagy érdekek védelmére. A Badopesti Ujsag homlokán est » jeligét uivas'Uk: Mmdeot a népért! Hatalmas essme, meljroec kivitele a*gy kus dslmek«t igényi. A Budapesti Újság addigi bátor magatartása elég bixloaiiék arr», aogjr cs essm« ssolgá\l»tában nem fog Tiaasareltenni soha! á aséVt méltán megérdemli ast a nagy pártfogást, mly-b«B a kocöoség már is réasesiii.
— A „Budupea *, mely ujérkor mmár tiíenegyedtt évfolyamába lép,._
biz'Miyságául szol ti a. hat a közmű vetélés magyarosodás rohamos terjedt-séuek hazánkban. Tízévimukódése alatt úgyszólván egészen leszontá a tárról a nason írácjii oémet vállalatokat Ma már oly elterjedésnek örvend, liogy 2> ezer példányban két rotációs gépen Bvooijak E kÖLkedvelt.st;géi olcsósága mellett íukép anujtk köszönheti, ho-y az eseniéi iy eket nem knzlí uualnias bosszu-ó^^al. aauie a/t*rt röviden, Ur-gyilagosao, kóntiyen érthető modorluu felölel amiden ha/-*i és külföldi hírt. A nevezetesebb e^einéuyekeL kopekkel illusztrálja, sói ujabb iilotteo e»y -«*^y számban két-haroui kej-et is hoz „km Gazda" i^utiü rovat* alatt az u^s/.t'a .pok kóíül e^yt-dül a „IíuiiajK^t* a/, a mely a uépies irá >ra közgazdaságot sikerrel kuluválj.:. ,L'j litidapti^t" c/.nn alatt pedig tasaraa]>jiikéfit e^y liumo-nszükua uielleklapot c^tol a íoUjihoz kölőo huraoriszukus képekkel. Ezenkívül foiyvást liárom érjekfe^zitó lebenyt e^yszere, tárczarovatában na|»>ti-kiot válmkoiuak az érdekes apróbb közieménvek. Caikkek képvinelók tol-lábóL Vű.-ki és külföldi .adósitásaiak forrásból- AHUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
DECEMBER 1896 «&-<,.
szék. tanítók, jegyzők, gazdik, iparosok — szóval ások. a kik értea&lve akarnak lenni mindenrői.a .Rudapeat'-ben a legalkalmasabb napilapot találják. A naponként megjelenő ,3ndapest' elutuet&i ára egT hóra csak 1 ín. ¦egyedévre 3 írt. — a mely Budapest, IV. aaikantyasutcza 3. se. a. küldendő be. Mataívánvszámokat ingyeo éa bér-mentve küld t lap kiadóhivatala bárkinek.
— Az eredmények mii>don ellen megvédtek.
nálau után mint
jobb Tolt.
egészségem lett, A svájczi labda-
csokat azóta másoknak u, a kik na-tonló bajokban szentetek ajaalottam s mindig meglepő eredménjnyel. Fogadja legsziiesebb köszönetem » annak ösunlek jelentését, hogy én és gyermekeim ön iránt örökös hálára vagyunk lekötelezte. Legmélyebb tisztelettel, Veky Ferenci a9italo«mes-tei. Minthogy Magyarországban brand
Ácsa, Pestmegje- Tekiitetw úr! ír-1R ' fí6tJtKréu 8T»jczi labdacsainak
(órutó gyomorgftrcsökben ten (szélszorúlis idézte elő) a noe tyek roppant nagy fájdalmak, t. okoztak; minden ki gondol hatót, a mi cs*i orvosok s msgioemberelc nyajt-hatuk, megpróbáltam, de legcsekélyebb könm ebbalés nélkül, mig végre Brand t R. gyógyszerész sváj-czi labdacsait ajánlották, s ezek b&sz-
sokféle Dtáozatai lessenek, gondosan meg kell figyelni, hogy minden dobozon megrao-e a védő jegy: egy fehér kereszt vörös mezőben s Brand R. névaláírása.
L»pv elí,r M kiadó: SZÁLAY S.
l
Falai* Lapto
taarkea.:* : VAMS ALION Uiaou... : WA J1IITS JOZ8EF
NyUttér*)
j
A .Bv^aprstrr TagbUtt" f. éri
342-ik itim» „Eio h*itere» QaiproquO* cmim sjttt, o*j raalaUágoa t-ÍJre 4rt«tr6-rej-jél, ¦mlj állítólag* t-agj-kaoiaaai torna] egylet kttldlNitégének a fíiapánnál való tw*t#t|ri#« alkalma*.. I tört és t voloe.
Ettől taemben kijelentem m'ka'at a BT* fflDt AriBtflilkr.«liroftfl_TÍB-k t.rUlm*
A tivatelgA küldöt't»ég miat a aagy-kaarttai toraa-egylet k ít I46tu*f--e lett ál-U1>b bem a tatra, — ét a föiapáa Tálaaaa, melyben • toroa-egyleUk Odrot m&ktt-dfteat haagsuljott*. kalönéeen p*diC ed-a«dt et erőtől j-t taonpoljjirok n ere lésére iráayti'ó törekvátét méltatta, elég biao-ftjiték mikéa-félr-értét teán n<-m forgott.
Miért ii, még í. hó 14-éo megkTe*-tam a ,B T." lek taerkeatlóe«géi miként
•) B i
alatti iftzl&ttekert
legyei kegjaa, ai érintett, — bitoayára -ralamaly éretlea éa haaag tudósítója által b. lapjába juttalott, — kötleméoyt, a relé kőtől l téoy<-k alapján ajff-ciáfolni A csatol* atonbao oy alakban etskö--. ölte*ett, mely ki nem alégitbet; miért is Mftaaei ismétfiteo kijaltatem: mik«-nt a kérdésit k»aleséoy miad végi^ koholmányt tartalmai, annak aaers«5je jell<-inlelnn basag egyén, ki, mások kcpenye alatt arcaátlanul üst éral IrQ
Easel agj bittem elotalatUm .Z-.lt* caimtl becaetbtlyi lapunk tektaietet eMr> kett'6»égének aggodalmát it, a meiy ,Á | BAgtréftvIt lorna-egylnt" cairnü köale-| ményébro nyilTáoult. így most már ta-Tr.rt*ltaal elrejtheti at általa oly sikerültnek talált élet-*. Biitot.tnm ntikéat ¦<*m irigylem ízlését, még cak as elit m-M-é-tból kiérdoaielt oaatilyréett sem •.karom töie elvitatai.
N.-Kani^áD 1886 decMmber hó 22-éa. Tripamer Gyula
H aizalBMt érdemel, legjobba* kitisüi «,,
hopy sok beteg. & ki nagy garral feldieswt m»« fyogvw«reket próbált mef, B)*|iit eitk
Urtviaaza. Éfien az o ^i:
tek i:u-g arrúl. hugj u^-> a twm fajdaJaak. tu-" " itb.. mm! a ti-, ftf- u Utfáiát. stb. a Paio-EnelterTel eszköz bedorxwlések áhal le^gytaHbban ¦nBtethet^L meg. A 40 kros, 70 kit* ét 1.20 dcsó ú szegényebbeknek is hozzálerhetfiré teui. mi másrészt a axámos siker a felöl kezeskedik. h<^ a péni nincs kidobva. A káros utániatott-,": azonban óvakodni kell, s csak a „ allmtatt Püű-Eipelitn fog*djm üit 6
^ y|y
az aruy •rctziáaatz Priftbai.
plaiz T Kaptat-' a Itfttbb gyógy-
BUDAPESTI HÍRLAP.
Felhívás előfizetésre !
A .Budapetti Hírlapa njesttendóvel pályafutása hetedik érébe lép. Megerosödre, támaszkodna a Magyar otstigon eddig hallatlan sikerre, melyben részesült. A. .Bopapasti Hírlap*-nsk a bazai maréit olvasóközönség tetette meg alapját. A lap eleitói fogra megértette a magyar közönség szellemét; minden pártérdek mellőzésével küzdött nemzetünk- és fajunkért, ei egyetlen jelszóval: magyartag' Viszont az ország legkiválóbb intellfgencziája is azonosította magát a lappil. fölkarolva azt oly módon, mely páratlan a magyar újságírás történetében. Fz a ránknézve oly becses viszony, ez a nagy értölcsi és anyagi támogatás bennünket arra köt lez. hogy mindazon felül, a mit eddig adtunk, napról-napra emeljük a .BwUpetti Hírlap* szinvonalat « a mellett, hogy a hazafias közszellemet folyton kifeje-zük. egyszersmind i lap dologi részébau mindabból a legtökéletesebbet szolgáltassuk, a mi ma az európai újság Jogalmát képezi.
A hazai sajtóban máig a legfényesebb eredményt a .ButUpetti Hírlap" érte <¦.; legnépszerűbb, legelterjedettebb lapja az országnak. Közönségünk méltán megkívánhatja tőlünk, hogy szerkesztés, értesülés s hírszolgálat tekintetében, semmi költségei nem kímélve, lehetőleg kitűnőt adjunk. A külső dolgozótársak egész seredén kivül. szerkesztőségünknek annyi belső tagja v m, a mennyivel egy más magyar lap sem dolgozik; minden rovatot külön vezető gondoz, a helyi tudósítónkon kivül. a kik a nap történetét írják. Minden Jon-tosabb bel- vagy külföldi esemény Jelöl rendes levelezőinken kivül táját kulin tutfétitóink értesítenek közvetlenül; s lapunknál a távirati szolgálat oly tökéletesen van berendezve, hogy elmonohatju<.* nem történik a világon semmi jelentékeny dolog anélkül, hogy a ,Blldap6StÍ Hírlap" arról rögtön ne adjon hü és kimerítő tudósítást.
lau I'oí bíró, Rakny JenS, Salafli píl " *4n*rd»keket nem iinerG iseUen4ft««.
Politikai cikkeinket
>ás kiváló kasai publicistákkal hirea a lap f&ggetUn
Politikai híreink
¦seleskArfl Aa •tekMtetAteink alapján a Icgm*»ffbizhat6bb forráiokból tsármaxaak. At or»«áf ryQliti tndíwítáj -k*t a -tjorsiiúi j • ertetek ¦Japján -uerkeastjak; miod«ot, a ni érdeke* «¦ foot-*, efeiz terfe-talmebeo adva ¦ Háakep ii teljes képet aj atrm & lírtjjali-Hjkiiak, a m*ly már a tudóaitá* ele irt béreset*«r.ea tOkr^xik Uhgj%romíg politikai é* köselett felöl ta-Hrati <rtesOJée«kkel látnak •! reodM leTelesőink, minSkkel m-adea Tarosban sSt nagyobb köwégben U birnnk.
Távirati tudósításaink
¦aaap már Uljawo «fy fokon állan-ak a rilágaajtó lerobban uer*«s«tt bimolfálatával Earip* Stusei metropo Hsaiban Loódontól KoastantinápolTtf aiját tndisitóink rasnak, a kik acj a* ott tfirténS esen«n-feket, 10mt as •loktro-no* dfitoo oda futó híreket nekOok rftftön Bv>--;táTÍratosxák. Nyomtat^-mOb-iljllnk ber«ade>«M é« am 6rán-kiat küenesazer példányt nfom^ Marinooi-fele roticiót sajtó Uhetdté tesaik, hoty még hajnali három árakor i» b«T«he«iak * ls>pba a Laftiiabb híreket A k01 földi reodes tadösiuSkon kirdl miad*n fontosabb «s«inéij féld! ncr-keattősirank külöo kikfiidelétQ la^a. adnak gjott fi W érteettést a .BaéiaMtl Hírlap1 e caétokra bavottkint oly Aanaffet fordít, mint a mennyi eitlStt l0 érvel még e«j-«íj hirlap eKéa« k6lu*gT«Mo »olt; de •¦kemlt ii elérnie, hogy ma a legjobban, leggyorsabb*o érte*Hl5 orgánum* a sajtónak. A „B*6llNti Hír-tan' naponkint rendesen
Tárcza-rovatuuk
TfJaU Sáaiar f Tttfc Béla, Rákttl VJkttr (SJaalaa) e< több kiváló írók ksarenlkodáse mellett, a MHap'-aak *-«yik érfoltig* ¦ nnodijj foodot forditunk rá, ho-fj- m«fmaradjon el^keiS i-tinvoaalán. As írodiiom et t-ainpad jelcnseKairSI imit bírálatok, NtUaetikai csikkek k^«öa»égOak kadvenct olTMminjai; beUó ét kültC dol-foiótártaink belletrisstikas, numero*, terné-Mettadonáiiyi, tsrtéaett, neprajsi itb. djl|foi»tok efets tomefér*! l»t-ják el • rovatit, a m*lj aindi-t érdekes, taaalaáfos rmcj mnlatsáfOt. • mellett »ona tem i«anr*n mef a jóiílíi
A napi rovatokat
kitflaí saurnaliisták sserketstik s a helyi ért«.Ui*i ísarrt legtlfjaMebb todóeitókra van bís-ra. Amo at elven ki-vOl, hogy gyorsan át híves adjunk hírt minden nevezetwebb i-)-lSDaágról, a mtiy a nao krónikájába tartosis, gondunk van rá, hagy a tárgr mrndi|- elfofadható iegjea, as alak pedig irodalomi *• ild^naot. Eeod5r»éci it tflr-Téoraseki rovataink kOifin-kalSn szerke«st{i a föváro) Sótít •¦eméav^ít i« tniadif oIt hangon tárgjajik, hogy a .twtf—tí HirlM' n«lret fofitJbat mindeo család asztalán. Ki e«t irami rovatban nem tevesstiflk nem t)8t még a hirdetéseknél sem. -----—
A k5x^azdasá|rl rovatban
a faag-far f**^^ birtokot, isarot, k-*retkt?dé megtaláljál miada-it, a ni tájékoxátra •lOktéfn.
A rejc^nj rnarnokban
közelebb keid jak meg OhMt, a kitQad fraaecia regényíró les ij»bb mnvéeek knalé-et, melj- m •r*dat v«1 •CTs*.>rr« jdanik meg i« tolajdonjoga kizárólag a .Ba4ta«tt1 HViap"-*1 N»tT''1-'1"*fl«>»l fofualt >-dni Ujaühb egy eredrti magyar regényt; utéf a teli *TBzaJcbati VtrtttU Arnoldtól es Reviczky OyuÜ'iii.
•Imik ¦•(.
JO— S5.000
18,000 PÉLDÁNYBAN
évre
A. Z ELŐFIZETÉS FÖLTÉTELEI
14 ír-t 7 firc -
Ai el ifi ie titok vidékr;.; )eec»e!taerübb
xecyedévre
po*..u:.,vinyqj-» eokőaj hatók kÓT«tkm6 erim »Uit:
3 TrX, SO tr. X lart BO Ur-
Biid.po.1, 1886. ít, dnoasmbsr hób>D
¦ntatvanT"inmokkaI Ingyen Kanigálunk
A.. „Bnüasssi Hírlap" ttaiólii?ataláiiar Budapest ff. lairültí. lnlai-to lfi-ft szám.
CSUKÁSSY JÓZSEF és RÁKOSI JENŐ
2M6 2-S
Í SWADLO FERENCZ
VII.
ker-. alsó erdő-sor 3. szám
janija aaabtd.laaaaott. ojtalaa. SomOkodí aárrralaayrlt uu *>11 anrllriurzböl ; toTábba aaabadalmasott Biaaicak ea Bra. '•le ISlté- é> aaelliatetrái kályháit, ralamint kSip«Bti berendeaéseit. aaj*( aaabadalma aia-nnl, egj vagr tóbb beljuég uimari,. malj utóbbiak knlooOMa aj epttlalak aél, iakolakaal, kórkáaakoál ilb assl-16ateláatal, Tagy asallSaletaa nélkül
igso cs^Uaaraan alkslm.sbalék Ajioljt továbbá Talameaa^i aa építői •aakmábi tartosó muokáit, ugjmiot: épület- ad-, éa aMrkeaaii lakatDa léf la ét vakolat folhaaó gápait ková-
oaoh raabáJ muakájt. sVatakartyik éa Wtai|>itaaak la»ta a.
2804 31-56
6364ltk u 86«
Árverési hirdetmény.
A d -kaeisaai kir. ttaek tkvi oas-lálja r*e«*rfil kö.turre títeuk, hogy Babos Láitló D.-kantaaai lakót T*gre-bajutónak Bot Forencaoe a. Danit Anna koracteDji lakót TÓgrehajtást sa«o*edfi oIUdí még fennálló 50 frt, tőke iránti vegrahajtáti Ü^TébftO a tea ti kir. tasók terilleléboa la/toaó 50 ta. tkvébaa A f 30 brts. 35 írtra bemül, stáaó föld ogjanaaou tkvi t 5Ö5 hras. váiuágkö-t«lea 266 trtra bec»ait utáló 1887. évi január hó 7-éa dtlelőtt 10 «r«k«r Kerfcseorbm m kötmég baaáaál B*-1>O4 LáaalO (elp ^gljéd t. heij. kos-b«j&ttéT6Í nt-giaTtaiiJó Q^ilváioa árve-r«Mo eladaloi fogaak.
Kikiálláai ár a foatabb kitett bec>ár ArvareaDi kÍTáaók tartoaaak a beoaár 10"/,-ál kaatpéntbeo v-gí óvad«k képm papirb*.D a kiküldött keaar* lolaai.
Vová Kötelet a Telel art 3 egyeoló réaaeKbeo még ptdig as »ltAt aa árverés jog-M-Óre etaoJke<ié*«toi aaamiua 1, a ma-todikat a.aitol 2, — a barmadikat u.atlól három bóaap a.a't, — miatienagjet réta-i»t alaVo ax ár-r«r«t aapjitót aaamitaadó 6*/, kamaiokkal agjütl aa Árverés fftltatolakban Diaghaiár-jaott heljea et módosatok aaer ot lefis«tnu . Kir. tkkvi batóaág
Nagy-KaaittAo : 1686 én 2-áo.
Ctaresnyéa Eo«ü
A nagyban-.*. ladfttjs, bog^ » köratkat htssaiiatbk reg átmant gjártatoiftk oa raktáron U. m, 1. Chromphor. ' 2. Viktiria balztan 3. Áigtil ktjiöieatí. 4. Vaiaria bajortaa 1. Oro-aphor. 2. Viktória baliafuu. 3. Angol hajnöresití *¦ Valéríe hajcréne. ; 1. Chromptaor. : 2. Viktória balzaam. í 3. Angol hajnövcutí l 4. Valéria hajcréme. | Miwiaa.il kéasitmaaj hMtoáIai Qtaaitáaaal ru V~*rk«PTi..U .. ( ¦j>i 8áa4»r Budapaat, 1 1 vegjműsrárl szOtetkezct i, kiiünó httiiuk mia't a kalfó'dm a köi kotaatikas aa«r«k liagjaroraságoa általa Eapbatók. A CHRQXPOE (haj re.Uan.or) Eiaa »ar t4—21 oapi huxBalftt Bta« as 6«m hajnak Tiaaaa* adja aradét t«rméaa«tea isiset, alősaoadltja a aaj nOvetat, iaer«r4aiti a kajt6vek*t aa a hajbSr úHtintartiu mellott aaafakadálfoua a korpa képsMéset. Ars egy paiicskaak: % frt. 50 kr. A VISTURIA BALZ^IK Balssaautarfl ti. lajdaaaigaaa] fo(*a általa m bőt lá^y. ragaajoa úiaa laas ai mva4, agj. bogv r&rid idS aJatt a Mr a laarisoaiaafe btuon. taptsTata láss Teli hidar allaa ma|ér e balsaam > bőr rapedasától ¦ar«n*a^tál Ára fj palaeikaak-Ai ANOOL HAJNÖVESZTŐ 82EB 1—4 hoaapi aaasaálat Dtáa kimarsdbstlao haUaa «c^-asaa kopaas f«j*kra ¦•; m^fakadálTona a irrefi g* naj kiballasát '. eLAaea*>ti es UatöLtebb* t«an s BOTasat ára ecr palacskMak 1 f t &O kr. A VALERU HAJCRÉMK- )(» alikalí »S; keao«a, kellaaies illatul. A hajat lácmá ai ti-ojfti uasi, « a taajkorpa kápsfidéat saairaks aai/oaza 4a a fejat ka*Oaea Ur^ja. Ára ag/ ps Ucakaak 40 kr. ak a asS'atknal gyári rédj«gJ«Yol t» ¦ak allátTa. Xjoökaégak alorerimáVa aáir.t Saraliv«. /. kigjó-atc<a 5. 2935 1 — 1
WayMU J6u»i tönymfmdájihU Nagy-Kamrán.Melléklet a „Zalai Közlöny" folyó évi 52-ik számához.
Alkalmas Karácsonyi Ajándék.
Húzás mar deczembei* 27-én.
iiiicsem llorsjegyek
frt
6 sorsit 5frt- 50 kr
Főnyeremény készpénzben
50.000
frt.
Továbbá
10.000 frt 5000 frt 20 % levon. | 4788 pénznyeremény.
-SoM bitai
a magyar1 lovar-egylet sorsjegy-irodájában:
Budapest. Váczi-utcza 6. sz.
BUDAPESTI UJSAB
A Pf áh-waobor.
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
ÜDAPETI
képes politikai napilapra.
A .BvdapesÜ TjK*fMndvi»-i >l«uv« „Mindent ¦ »épéi-t 1H 4m innia, féltékenyen örzittt fHcc«tl«K poliüUi iua^»i:ini>». gyma* fi k kuifnldi tm*é*«tá—i. kilRDÓ ink tollából rrc.ló rmmmw
10- 2-3 érdekfeszittí regényei,
szellemes apróságai. MCSIRIZM czinü vasárnapi humorisztikus melleklete
vi a köi-uttt-}; minin álit*l*B*l nyiwa »]l'i
|T „INGYEM POSTA" ~M
roTsU utal oly ki)tl>i-.ive]u^euvf \.iít a fltyá.r«rt«» aluUl>ui. va.*aiiQt a ?idt-keo.
mlUk. k*NÚ«ilk, lptF«iik,
A BUDAPESTI ÚJSÁG
JJ Magyarország legolcsóbb lapja. -
Előfizetési Arab vidékre :
_ ... - írt 00 kr.
, ... 1 . 70 . E».i rtrr .... 10 . 80 .
A BUDAFESTI ÚJSÁG kiadóhivatala ]
(Budapest, VI., Andrássy-út 12.) But-.tványsrámok kívánatra ingyen küldetnek.
Igen alkalmas
ajándék-könyvül, háziasszonyok és szakácsnak, különösen vidékiek részire
a farsangi iánk,
bábakenyér
és a
K&TBZERSŰLT kénitésdnek titka.
írta a híres Foucuet Jaques. franczia szakács.
Kapható:
Wajdits .Józsefnél
NAGY-KANIZSÁN. Ára 50 kr.
65 kr. beküldésével bcrmentve küldetik bárhova.
I¦KÉPES POUTlKAi NAPILAP.
• teadavár. Imepélyekhes.
.BUDAF EST'
I cimü képes politikai napilap II. árfolyamára
mint a legolcsóbb politikai napilapra. Jelszava:
„Népjólét éa fftcgetlea. Magya™'"***!"
: 3 rw irányánál fogva és a napi. hazai « küiróldi eseményeket naponta ábráioló I képeinél fogva már is oly elterjedtségnek örvend, mint egy más magyar lap sem. I A »liudapest« nyíltan bevallott politikai irányának szilárd és következetes megtartása mellett, arra a kiváló gondot fordit hogy közönségét szórakoztató olvas- | manrokkal elüsa.
WC rrtyTiit két hiroa regélj, kíxíl egíuerre! *Vf
tárcsarovatában pedig naponkint váltakoznak az érdekes apröbb közlemények. Czik-kak kepviterOk tollából Vidéki es külföldi tudósításaink a legmegbízhatóbb források- I jból raeritvék. Va»á>raaps>ataéaa. .l'J Ha<Up<-.l- <-l» alatt hMiarlu. likas maaell«kletet éaatal a ftlaphaa, külön humoriszükus képekkel.— Czenkivül torpedók (adomák), karcolatok stb teszik tartalmát élénkké és változatossá, mely 12-16 oldal tarJadttesWMl bkr Képtalányainak megfejtői jutalom könyveket, kapnak — A .Budapest• nem bocsájt semmit hossza pórázra, de azért épp agy benne van minden, mint bármelyik nagy lapban. Éppen azért különösen leikésiek, tanítók ' gazdák, iparosok, kereskedők, stb. szóval aaok. kik bokros napi teendőik mellett nem | i érnek rá sokat olvasni, ámde azért minden bel- és külföldi eseményről hö és gyors i értesülést óhajtanak: a »Budapest>-bee a legalkalmasabb > a legolcsóbb napi- | lapot kapják. A .BUDAPEST" werkeeztfeege.
EUfimeteal árak:
Efétz tvra 12 frt, félévre 6 frt, oajyedevre 3 frt, agy kén 1 frt Az előfizetési pénzek a >Uudapeste kiadóhivatalához (Budapest, IV., Sarkad- | tvus-utca 3. sz. a) intézendők. A ,Bl DAPEST" kiadohivaUl»
Mutatványszámok bárkinek ingjén küldetnek.
PEZSGŐ.
KESSKMIOFK.R JÖZ^KK urRi,

u i I « b I e
alxpiltalolt IS.it)-br..
. .«. 3t-fi9U.212.521 írl tiMll.131 ír»
••l /«!/>. árfxii köfíiit nj bntos 244.K9,OI4 pl.
A/. <n;ps« iiveri'mrfMM- a bizto-»k közt ns7.tatik szét. Miiulcii Iöhi'üv barom év roulv* ámalhatatlklliiá ralik.
Un >-n u>i lirrült
Fi-c/wr tiimtlttr
Jll M 0 ur..»l N .e.K u ..a.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦»¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦*¦¦¦¦¦} »4>«4>«
8T0WASSHK J.
Bnnápesten, II. ker. linczhid-utczá 5. az.
Magyarországban e nembdi UgnagyM qyártás.
¦ IDAPKST iauea kawaa ímekara egyealli uállitéj..
V.Umi.i ...m ,. ,idíki«k« ú, ngjiaii
ten.karok rí.T«r«.
gj rikUr fa, fuTó\ rfz, Tpró- és hegeiflh»n|rsierek-ben alkatréníeibeo, ngvmmt hirmóniikbui. Bel- ét nolfíldi hurok stb. legolcsóbb iraton. Csat legjobb raiuóség.
Vidéki megnndeUttk tdánvü mellett.
M.ndep . M.tmáb.
j.Tili«k l
*• l«go(o<«bbu ke 292H 2_2
OOOOOCOOOOOOOOOOOQOOOOOOC
Saiát termésű palaczt-érett somlFói tioromtJól
a i rly ai 1886. évi budapedi oraágoi kiáilitáton a
nagy éremmel lett kitüntetve,
100 darsb 71 oaatiliiem paiao<knt 50 frluo ajÁolok
Ferenci) Károly
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi gyógvitás
Nyári gyógyítás
Őszi gyógyitás
Téli gyógyitás
«&" Jobo.oi MOL,_ A .
Esen porok fjon Kr6fjli«Usa.i>MkAc* gyomor- és Ml-b«teg»4fek. ««>«sn«ti nahtaa^k. «t«at)M.iok. cy.<oiQrsQrc>, Hoirali., mijhaj, Tértolatáa, trmjir éa a lafkflloofélébb n5i kalaj.«cck ellen «>ti>aa]ak 6u folvtoaouii rtrtktiS ali>-»eré«b n réa.artl. _ Egy eredni dobos haa.nilit, ouii-táeaal I frt KaktárM M*ajarol«*il niad-D opveaeteaeho gyogyaterti-
ráb.o Caak aoll-Hle kéiaiuaeiiy kereodo. MOLL A lyétyizenu ol kir Uvari tláiUlé. Bboi. SUd
TMWuka.9 NaponU Mélkfildte utánvét melleU. 2 doboxnll kevMabb
nem küldetik
«l»»fcl.rU MLL A. arku KOM r.í foglajkoiiaomnál fogra u »o Moll («1« Saidlita pora. ig^n jó aaUat gyakorolnak . teaanoi eit efjaiar ¦ Bisdmkorra ¦ kiviuok irte ™ir«lj-. .latén iaaeM aaeg'-et •sok a gyomrot jítí éa fit kSaiylTa teaaik
Tias telettel Stesaks Ju F. lelkea. Ho
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
LegjotiL betté'rzsölö szer
| minden és maghüíési t>»-tegseBek ellen.
a aláirisat viseli.
il; iMrosatas alakjában.
U..a!.. ateg MOLL A , .iídaoueaí .e.,„raaU. él
E|> Ívta ára taanattl •taalUMl M kr. • i. •künk u onaig .ulu n.,e« te, gjtyu.rtir «. itváayin ker~ked*i.« Cs^t
XoU-fele k»,„tin«i.j kiraod. ¦OLL * |)4|;uar(u «.. Ur .ir.rl aúllHi Báos. Slaett, Ta»»laia«« 9
EHiaaiai MOLL A. yograsariai nrhot Bées.
i.ij- ^""u U°a{Ut frM^sU boraseai is sója ridékeaea UbeUenal .skodik Kíldjo. aekan W) t.egge), »,„| „ „.beriaé, »gi>a«garek;,sl«et okajtok utlu
Kl.ÓWflS KKRESKT!
ir. r..„, a11s..ds> ...milv-k, kik •
tirveai ilUl astmeéttt i;iaa •> suju s«re{eiyafc réas!*i&set«* melletti tiaáaaa val (sí 1883 éti XXI. tor. c .i-iül, ¦ hdalkozm 6aa,tanak. ásta alinti fellé j telet aMini ..„daahol teUeteUrk. N«ni sas)rfaiOBs ea* eben
léke ét .Mitiitilii iritiM) itl.il ihhU ' , 10í ffta 3W frt .itiiti ítnútti. I,
Ailulatok a ieles Coflslkosá. népére. | *v«r«si valtá-bltrltrsuál Aatsr M tár. ,
Védelem a íél ellen!
Szép ! meleg ! csinos! olcsó |
1 b.deg «.
aa e» d«s b(.cai uh kab Kj4 raaibau káuitett
Dritéü
méf eddig ne* literi ol-csö árba*
1 frt 80 kr
I
^^^M As ea uri leli kabatailn
>^^H a legnel«srebb ée leg-
^^B rgéaseegeu bb, falóitok,
^^^^^ nivri aa rgées testet
^a^Bssia^^ tnulrgen Xa>r>jái<. a hi-
3*J(öl T^delmesu^l1, tuiaiieu >e«lbes ei-
mulaak és readki»Qli olcsóságuk által
attalaooefe>lileej*t oKostak.
edais; tO.OOÜ db. már elaaaUtt.
Hiudenki a ki egy síép, jó taaleg kabátoU ki-
váa rendi-ljaa aaonnsi, miral tömeges readr-
I eek irkesnek is a kessiet ro.ií idi alatt
•ir rlfogy Kialrolagosan reod«lb«t< :
Wreaer J.ckr. Eip«r«-Oe«chaft
A.Gua.Wien, III Koluimsj.as.Nr. 8 E. A reDdeleioel elefeado a jeséa: nac*, kosepasert vagy kicsi. Postával való kaidét mindeo irányban 'J4 óra alatt, postaatáarét ts(J as oseseg aloUfos bsaSIdeje melUtt essklttoluaiek 201J »—4
Szakértők egyhangú állítása szerint egyedül az én magyar pezsgő boraim állják ki a versenyt a legkitűnőbb fran-czia pezsgő borokkal, Külföldön és föuriköreinkben pezsgőim nagy fogyatkozásnak örveudenek már régóta.
A bud:;pesliors7i|rosCnsinéky-Ifln kitüntetésben is részesítette.
Czégem félszázados fennállása a sajtó elismerése és a gyáramat ért számos kitüntetés garanuziát nyújtanak arra, hogy a t. megrendelőim minden tekintetben megfelelő pezsgőbort fognak kapni.
Megrendelések elfogadtatnak POZSONYBA intézve azonnal teljesitettet-a következő árakon :
Országos CassiM pezsgője Gentry Club extra drij 2 frt 25 kr Gentry Club tripla sec 2 . 25 . , Tertar kűllonlejesseg 2 ,
Neaizeti I . 50.
Kaphatók minden Dágv faszer- és borkereakedésben, szállodák ér vendéglőkben.
Huber I. 8.
Legrégibb mig?r peagibor gjir. 2933 2—3 P«Z»S«7r H
24
2