Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.52 MB
2023-05-19 10:38:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
211
342
Rövid leírás | Teljes leírás (363.09 KB)

Zalai Közlöny 1886. 001-005. szám január

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
25. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KAXIZSA, 1886. Január 2-án.
Előfizetési ár : .„rst f-vrf . • 5 írt. — — .cj Pvre . : . • 2 frt 50 kr. „,. .»vederre ... 1 . 25 . Egyes szám 10 kr.
III R I) KTÉ8 KK « hasábos pctitsorban 1. roas''.dszorj 6, s mint>cn további sorért b kr
NYILTTÉRBEN yoronk^i-t 10 krért vétetnek lel kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr tiz tendk.
Huszonötödik évfolyam.
i
> lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, anyagi réttét illető k&zlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendök : X a £ y-K a n 1 z s á n Wlassicsháx
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el
a r zalamegyei általános tanító -
Kéziratok viaszt ne» küldetnek
• - < . i T
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbanku, „nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egy leV tsiület", a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület", a „nagy kanizsai tisztionsegélyzöszövetkezet'', a ,sopronikereskedelmi ¿iparkamara* nagy-kanizsaikülválasztmány''-ának hivatalos lapja.
HETENKINT-EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

Az i. t olvasóközönséghez I
Lapunk 1886- évvel XXV. évfolyamába lép. Vidéki lapnál oly szép életkor ez, hogy méltán büszke lehet rá az olvasó közönség is, mely pirtolásával eddig éltette, fentartotta. Magyarországon alig van még két
vidéki lap, mely 25. évét már meg-érte volna.
Ezen örvendetes körülmény mu-utja, hogy laputok irányával és szellemével megtaláltuk a jó utat, melyen az igen tisztelt olvasóközönség nagyra becsült rokoszenvét megnyerve, szives pártolását is szerencsések valánk kiérdemelni.
Ügyekezni is fogunk az eddig követett irányban csendesen, szerényen munkálkodva, minden hivalkodás nélkül baladni. Nem mutogatunk, nem hivatkozunk emelt fóvel arra a mit tettünk, — nem hirdetjük nagy hangon, hogy mit fogunk tenni. Amit tettünk samit tenni fogunk, az - azzal a t. olvasóközönséggel szemben, mely lapunkai szives pártolásra érdemesítette — egyszerűen kötelesség-teljesítés volt és lesz, melyre azok, kiket nem muló taps, kétesértékü tetszé3 raj, hanem a tisztes szándékkal végzett munka tudata boldogít, nem szoktak hivatkozni.
Az i. t. oivasuközönség el<-tt állottunk egész év folytában, ott állunk most Í3. Éppen olyan jól tudják szives olvasóink, hogy mit tettünk, mint magunk. — Ha ,egyszer más szor mulasztottunk vagy tévedtünk, mindenkinek modj.''ban volt föllöttünk Ítéletet mondani. És ki a mulasz-tasra vagy tévedésre jóakaró szóval figyelmeztetett bennünket, lapunk ószinte barátjának tekintettük; mert hiába, emberek vagyunk s legjobb akarattal végzett munkánkon is rajt van a gyarlóság bélyege.
Az uj évfolyam köszöbén is irra kérjük i. t. olvasóközönségünket, hogy lapunkat necsak anyagilag,
hanem erkölcsileg is támogatni szíveskedjenek ! Mert csak ugy felelhet meg hivatásának, lia közte és az i. I. olvasöközönség kőzött benső viszony lesz,
Ha i. t. olvasóink is minden módon oda hatni szíveskednek, hogy lapunk mentül jobban virágozzék és terjedjen, — ugy derék, önzetlen dolgozótársaink tegélyével sikerülni fog föladatunknak napról-napra job->ban . megfelelni.
Tán érdekelni fogja i. t. olvasóinkat, ha azon kedves dolgozótársainknak neveit, kik ez év folytán is rés/int nevök ilatt, részint névtelenül vagy álnéven több becses dolgozattal ajándékozták meg lapunkat, közöljük, j Ezek: Alleker Lajos, Apáthy István, '' ijj. Bánji Alajos, Bátorji Lajos, Baboss László, Bátky Lajos, Bálintffy Bálint, Erlich Károly, Eperjessy István, Farkas Ferencz, Fárnek László dr. Haber Samu, Hajgató Lajos, Hajgató Sándor, Hoffmnnn Mór, Kanitz Lajos, Kramer Lajos, '''' Miklóssy Károly, Pataky Géza, Po-zsogár Gytda, Riegler Constantia, Rosenfel Lajos, Scherer István, '' Schreyer Lajos. dr. E. Szabó Lajos, '' dr. Tersánczky József, {járás, orvos) Weber Antal, Weber Púi
Ezeken kivül még többen vannak, kik csak egy-egy czikkel szerencséltették lapunkat; továbbá megyénk minden vidékén van egy-egy tudósítónk, kit a nevezetes eseményekről értesítik szerkesztőségünket.
Szellemileg ilyképpen támogatva, nyugodtan nézünk a jövő elé s biztat bennünket n remeny, hogy a t. olvasóközönség szives pártolása mellett kedvező viszonyok között ünnepelhetjük meg lapunk hUSZ0nÖtéV88
jubileumát,
Az előfizetési pénzeket a lap kiadóhivatalába (Wlassics-ház) kérjük küldeni.
Kiváló tisztelettel;
a szerkesztőség ós kiadóhivatal.
Az előfizetési ár marad a régi:
. 5 frt — kr. . 2 , 50 , . I , 25 ,
egy évre fél évre negyed évre
Uj évre.
Az idó ismét bevégezte egy évi pályafutását s alig hogy körültekinthettünk, észrevétlenül pörgött le gyorsröptü kerekén.
\ föld minden huszonnégy órában egyet fordul saját tengelye körül s igy végzi ezen körforgását háromszázhatvanötször s azt mondjuk : letelt egy év.
Látszólag nem nagy jelentősége van az emberi számításon alapuló, ! az örök időből letiport kis idómennyi-'' ségnek/azonban ha összehasonlitjuk te kis idó folyamán is előálló fejlő és bomló viszonyokat, ha összeegyez-j tétjük a különböző változatokban fejlődő és lejátszódó eseményeket, '' megfigyeljük saját életünket és a külvilág mozzanatait, akkor meg kell állapodnunk, hogy rendezhessük a viszonyokot s számittunk az idővel.
Jó ezt az év elején tennünk !
Egyik év a másik után s igy v/,Lz meg t.ünt le xokt »z élet eseményeinek teréről s váltotta fel azokat egy uj év , e.:yik eseményt a másik után ragadta magával a muló idő s fedte be azokat sürü takaróval, hogy nekünk csak emlékei maradjanak. Kimagasló férfiak egész serege, kik korszakot alkotó intézményeikben örökiték meg máig is dicsfényben ragyogó neveiket, köl töztek át a földi életből egy jobblét országába.
Egyesek és nemzetek vivtak eg más ellen véres kimenetelű és pusztító harezokat és buktattak meg államokat és királyokat. A folyton fejlődő emberiség nagy lépésekben haladott előre s vivta ki magának
azon jogokat, melyeket elődeink nem élvezhettek, de nem is ismertek. Nagy köveket éa fákat rengetett meg az előre törő emberi ész tevékenysége és alkotó ereje, hogy eljuthattunk ama czélpontig, hol ma állunk 8 képesek vagyunk megfelelni ama kívánalmaknak és kötelességeknek, melyeket a haladás, a tökélesbülés tőlünk megkövetel.
S minden egy ily lejárt évvel nagy utat haladunk. A kutató emberi elme nem ismer határt, megállapodást semmiben, haladni akar az idó>el s — halad is ! A gőznek á bámulásig kifejtett erejével, melyet minden művében alkalmazni ügyekszik, nem tudott megelégedni, még többre vágyott, — haladt s hatal-inaba ejtette a villámot; alkalmazni is megkisérlette és sikerült.
Igy tehát az erő és gyorsaság legmagasabb tetőpontját is már elértük volna, csak mégis utoljára örvénybe ne szédüljünk, mert mind e technicai haladás, uj és tökélyesb-nél tökély esb találmányok daczára is az erkölcs és vallás terén nem nagy haladást tapasztalunk, sőt ha a számok nem csalnak, ugy a demo-ralizatió felé való visszaesésünket constatálhatjuk.
A szerencsétlen öngyilkosok tábora napról-napra nagyobbodik, a szemérmetlenségig kivetkezett erkölcsiség és a csábító iszákosság mételyező fekélve mindig jobban terjed, a vallásosság meg épen egészen feloldozta még alig összetartó kötelékeit s félő, hogy teljesen meg fog lazulni, ha egy felsőbb hatalom — taláu még elég jókor 1— közbe nem lép.
Ez irányban elveszítettük Ariadné fonalát, mely szépen átvezetne bennünket az élet tekervényes utain, csak tévedünk s botlunk egyik hibából a másikba. Nem akarjuk ismerni a vallást, mert tévesen azt gondoljuk: abban leledzik a műveltségnek alapja, ha nem hiszünk az
Istenben, pedig tévedünk, mert vallás nélkül nem képzelhetünk erényt és erkölcsiséget és nincs vigasztalónk a nyomor és kétségbeesés órájában. Osak midőn mindenki elfordult tőlünk, akkor kezdjük ismét érezni a hit éltető melegét, halljuk lelkünkben a vallás vigasztaló avagy visszarettentő szózatát,- hogy irtózva forduljunk el a - bűntől, melynek már-már ösvényére léptünk.
Mikor fogjuk ezt belátni, smikor fogunk a csalfa álomból felébredni?
j Most az uj év elején csak egy obb jövőbe helyezhetjük bizalmunkat. De ki tudja mit rejt a jövő ? Nem-e lesz a reményteljes uj év az elmúltnál is rosszabb? — A sors könyvébe gyarló emberi szem be nem láthat s föltevéseinkben, reményeinkben — sajnos — gyakran nagyon is fájóan csalódunk. Azonban mennyire készültünk el e bántó csalódások befogadasára és leküzdésére a fájdalmaknak, m elyeket bennünk előidéz, az egyedül tőlünk függ, mert csak. ugy állhatunk meg szilárdan a csapások terhe alatt, csak ugy nézhetünk farkasszemet a külbefolyások kellemetlenségeivel s az élet felcsapó
hnllámaival, ha tudatában emberi •
méltóságunknak — iz észt föléje tudjuk helyezni az ábrándos és köny-nyen elkapó érzelmeknek, a tarka, illúziókat nem kergetjük s mindeu cselekvésünkben a jövőt állítjuk szem
élé. ......
/ . •
Tehát mig a jelenben élünk, a jövőre is kell gondolnunk. Mert ha belátjuk: mily könnyen foszló virág az ember élete, hogy a mely bimbó • a regg enyhe szellője s a nap varázsa kifakaszt, az a hanyatló nappal már le is hervadhat, akkor za élvek csábító varázsának hátat for-dituuk, nehogy a halál angyala let számolatlanul találjon bennünket. — Rövid az ember élete, nem tudhat-
TÁEGSA.
Szylvester-éj Kanizsán.
A künöb&n az itju ér Hajrái malátái kall 1 Ha. válni készül az öreg. Vidáman ráljonk el.
Caak lesz talán meleg U««ya, Magyar vidámság, tombola, Csárdás, mit majd bor a czigány Jó bor és icea étel is Ég táoecra azép leány ?
Kiindulunk. Már messziről Hallasik a hegedfl; S szivemben oszlik a ború S kál benne a — aertl.
„Kik mulatnak itt? — Mondjad ?aak, Ugy láttáik, nagyon is vigak 1 S te nem ia tudnád, ho;.-y kik ők ? Ez épület a kaszinó
Ezek kereskedők.
Hát ez barátom furcsa sor, Megvallom, igazán ; Menjünk tovább, ne térjünk be Másutt Jobb less taláa.
S megint hallok caigányecnét Hogy működik a klarinét Bíz itt lehet a jó világ. Ugyan mondd, kik malatnjűc itt? „Az Ügy ví dek s birák. •
Hát csak megint odább megyünk ; Ismét fényes terem. Felhangzik a vidám kacza; S a fria* táncz odabenn. És kérdezem kivánca an : Hát • teremben raj'' ki van ? Hisz itt s jókedv oly zajosI 8 mosolygva mond a jó barát : „Ez itt mind ipa roa.
B* u"m nyitok, gyerünk ha«a, A Vaudallóm meleg; A* oj év elaő p*ri-z>-it Majd otthon
várom meg i
S majd a fölött elmélkedem, Mit meg nem fejtne aenkisem: Ha jog. kereakedés, ipar Külön malatnak, agyán hol MtiUth&t a magyar?
Szalamander.
Fülemilém.
Ének elgetaz szépen, Hangod csapa bűbáj; Ssinte éled lelkem, Szinte n szivem fáj
Szebb ma tcak emléke. Majd remény szól benne, Bánatnak, örömnek Arja olvad eg^be.
Hallgatom gyönyörrel JÓI esik ez nékem. Mi* ba kitekintek, Elbora! kedélyem.
— Havas képe dermed Ktlna a tél világnak ; Ligeten, mezőkön Szilaj azelek járnak. —
Végig szalad rajtam
A hideg borzalma, S álom, dal, merengé« Mind odá vesz nyomba.
Szép, szép kis madárkám, Csakhogy mit tagadni ? ! Kell a dalhox, szívhez Tavasznak is lenni....
Hajgató Sándor.
i sen kivilágított kirakatok és a lakáaok ablakain kiözönlő fény is Bo^itségüakre van. Ab ég ii sötét felbflköpenjbe burkolódzva, növeli a sötét ogyformaaágot.
ArczpiroBitó caipfa szél söpri végig a még élénkségtől zsongó utczákat, meg-meglobbantva as atcsai lámpáknak a hidegségtől összehúzódó lángját. Bonn a fényes üzletekben vásári tolongás közt iparkodnak as emberek segítségére lenni az ajándékosztó „Krisztkindli''-nek.
Mert hát karácsony szombatja van. Előestéje a főidre szállt szeretet nagy Ünnepének. As ünneplésre készülődés nagy gondja fogUl el mindenkit. Di legtöbb a •gondja a kis — Jézuskának.
Ezer meg eser gyermek szivdubogva türelm tlenül várja érkezétét. Hetek óta •záraiálgatja már annak óráját. Neki minden gyermekről gondoskodni kell, tőle minden jó gyermek ajándékot vár. Milyen baj. milyen szomorúság lenne az, ha valakiről megfeledkeznék !
Pedig csalódott ártatlan gyermekek könnycseppje Zavarná az ünneplés össs-haogját.
Es tán zavarja ia? . . . ♦ *
—. — Pazar fényűzéssel butorzott teremben óriárí tenyőgaly áll. Mujdnem leroskad a diizitmények terhe alrtt. Fel-oziczomázáeán ssolgasureg napok óta dolgozott.
A duagas Ug szülők egéss éven át pondosan száo.ba ^ették gyermekeik kívánságát. Hiazen olyan jók, teljesíteni fogja a Jézuska mind.
Nem szabad téljeaületlenül maradni egyetlen egynek sem. Nem is marad. Halmazával hever a karácsonyfa alatt
Fény és árny.
As «st aO''ét leple borul a városra. As utosaí lámpák gyenge fénye alig tnd áthatni r»j''a. Jó s«er«ncse hogy a fénje-
értékesebbnél értékesebbjálékszer. Egéss kereskedés, melynek értéke csaladoknak hoMsu időre biatositaná a mindennapi kenyeret.
Száz meg száz gyertya gyul ki ■ dásan megrakott karácsonyfán, melynek fénye • terem falait diszitő óriási tükrök« bői visssaverődve, tündéri fényt árasst ssét.
Méltó keret a Jézuska megjelenéséhez . . .
Ezüst crengő szava zeng át a termen — itt a Krisstkindli.
Megnyillik a mellékajtó. Kíváncsian tódul be a gyermeksereg. A meglepetés és öröm felkiáltásáta bámulat fojtja vissza. Amiről csak álmodtak, amit szemük, szájuk kiváo, íme mind itt van. A kis Jézuska semmit sem felejtett el.
Épen semmit 1 óh minden óhajtásu kat közölte aszal a — p»pa.
A meglepetés ámulatából felocsúdva csakhamar megtörténik az osstoskodás. Egyik gyermeknek sincs mit irigyelni a máaiktól. Jut mindenkinek mindenből bőven.
Mégis csak nagyon, de nagyon jó az a Jézuska I . . .

— A kü.városi sikátorok egyik sü-lyedi házikójának ablakából pislogó mécs halván} fényevillau ki. Függöny helyett jégvirág erdő pompázik as ablakon.
Jobb ia: legalább el van fedve a ki-váncaí világ szeme elöl a benn didergő nyomor.
Duledes'' ágy poshadt szalmáján,
rongyokba bur<olt beteg nő fetreng. Halálra vált arczára,.nem tud pírt varázsolni a szobában uralgó fagvasz ó hideg.
Mai számunkhoz egy féliv melléklet van csatolva.
Körülte öt apró gyermek didereg. A nyomortól elsatnyult alakok egymáshoz simulva húzódnak meg * főidre szórt szalmában. Rongy foszlányaikat husogat-ják kékülő tagjaikra.
Az éhzeg kinyomata ül árosukon. A nagyobbak megssokott, némi megadással tűrnek. De a legkisebb oda kústik anyjához. Didergésébe a siránkosásnak szívszaggató hangja vegyül.
— Anyám, meghalok éhen. Adjál kenyeret I
És a beteg nő, as anya lesoványodott karjával magáhos vonja asíránkozót. Csókkal borítja el, záporként omló kőny-nyeivel áztatva a dermedő arcsocskát.
— Várj gyprmekem. Majd hoz a kis Jésn;ka. Híssen ma karácsony ..aste van.
Szava fuldo klásban hal el. Kebléből nehéz sóhaj tőr ki. Ajka imát mormol.
Vájjon ellátogat e ide is a kis Jézuska egy kis kenyérrel ?
--Bizonyosan el fog jönni l . .
• • •
Dús ékitményü palota ablaksorai ragyognak a világosságtól.
Bizonyosan itt ia a „Krisstkindli'' -re várnak. Hogyan is maradna el, hiszen itt csak a jóllét éa boldogság tanyázhat.
A művészi freskókkal diszitett pompás lépcsőház neszfogó szőnyegén egyenruhás szolgák sürögnek forognak. Egyik Ínycsiklandó nyalánkságokkal, a máfcik gyermekjátékok h> Imazát rejtő óriási csomagokkal megrakodva aiet.
És a karácsonyfaféjyes lesz éa dús. Méltó a büszke főúri család -- egyetlen sarjához. Ne irigyeljétek 1
Egybe hordva minden, a mi csak
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZA
1886. JANUÁ n.
juk, mikor fog eljőui végóránk; az idővel számolnunk kell.
Ne haladjunk tovább is a bü nös élvek sima utján, inkább kövessük az erények göröngyös, járatlan, de üdvözüléshez vezető ntját s a tövisek között vigasz''aljon bennünket az öntudat, a megmentett becsület.
így nem félhetünk ar időtől, mely oly -gyorsan elrepül. Ha élni tudunk vele s kellően felhasználjuk, s folytonosan előretörekedvén, munkássá: unk által lényünknek értékét emelni tudjuk: ugy az ifjú évek után, mely gyorsan múlik s vele együtt az örömek, az agg kor bekövetkeztével, mely mély redőket von homlokunkra, nem lesz okunk panaszkodni avagy bánkódni a mulasztottakért s nyugodtan várhatjuk ha lálunk óráját !
EHRLIOH KÁROLY
peltiivás a magyar közönséghez.
A Páriii Kölcsönösen Segélyző Magyar Egylet ez 1877-ik évi mája« 6-án tartott rendkívüli közgyűlésében egyhangúlag elharosta egy tájit hál építésére kei ifi lépések megtételét s a szüksége» telek megvétele végett v250 darab 100 frtnyi kötvénynek kibocsátását.
Ennélfogva as egylet a következő emlékiratot intéstea magyar közönséghez-
EMLÉKIRAT
a Párisi Kölcsönösen Segély ső Magyar Egy lét által tervbe vett menhely építése tárgyában.
Már több évtiaede annak, hogy Párisban magyar egylet létesik. Alig van magyar ember, ki Párisbar» hoassabb rövidebb időt töltve, annak kebelébe fel nem vétetett, egy sem, ki midőn szükségben volt, vagy pártfogásra, utmn-tatásra szorult, a párisi magyar egylet által nem segély estetett, nem gyámolitta-tott volna. Hl a segély nem volt nagy, ha a fogadtatás, melyet PáHsba jövő hazánkfiai a Párisi magytr egyletben találtak nem volt olyan, misserint a mérsékelt kívánalmaknak is teljesen megfelelhetett volna, agy annak bizonyár* nem ai egylet akarata, hanem kizárólag a« egylet szerény anyagi helysete volt oka
Hosszú időn keresztül majdnem kétségbe kellett esni afölött vájjon a párisi magyar egylet fog-e általában valaha biztos gyökeret verni, a oly állásra szert tenni, hogy minden akadálylyal, minden nehézséggel szembe szállhasson. Csak néhány rövid év 6ta mondhatják ast, hogy a magyar egylet Párisban állandóan gyökeret vert, csak a legutolsó időben jutottunk azon meggyőződésre, hogy a párisi magyar egylet fennálása ét bístot jövője minden kétségen felül áll. —
A párisi magyar egylet jelenleg 150 tagból áll s hála tagjai buzgóságának s töDb rendbeli adományoknak, alaptőkéje 40.000 frankra emelkedik. As előnyök melyekben a tagok s általában a Páriába érkező magyarok részesülnek, igen ssá rnosak, s as egylet főtörekvése Jas, hogy ezen előnyök mindinkább fokostysanak
gyermeknek örömet, szórakozást okosbat. E> ime mégis a szolgák által hordszéken hozott nyomorék, béna fiu sápadt arczán csak bágyadt mosoly jelenik meg. Némán szemléli a ragyogó fényt. Játékszerek nem érdeklik, a nyalánkságok nem keltik étvágyát. Fejét ssomoraan hajtja a hordszék karjára.
- Óh 1 boldogabb a napszámosfiu, a ki egyszerű vesszőparipáján szilajon vágtál szülői földes ssobájában. Bob szívesen cserélne vele es a fényben ussó boldog fiu! Ezt az összehalmozott drágaságot oh mily örömmel adná oda asért as értéktelen vessződarabért-
A szülők némán szemlélik a merengő fiat. Szemeikben, ragyogó köny-csepp jelenik meg.
Ö nekik ezt hocta— a Krisztkindli.
— Benn a kályhában vidáman pattog a tüz, barátságos meleget árasztva, a szerényen, de tisstán s ízlésesen berendezett szobácskában. Kisded fenyőgaly feldíszítésén szorgoskodik boldog mosoly lyal arctan — as édes anya.
Aranyozott diók, pirosló almák rendre népesitik meg a zöld galyat; melyen aranyos, ezüstös papir-láocsok kígyóznak ide s tova. De terem ason még mézeskalácsból lovas katona, bába és kard k.
Még csak ast a kis csomagocskát kell felbontani s astán jöhet a Kriszt-kindli. Bizony ideje is volna már; mert ugyancsak türelmetlenkedik a mellékszobában as a két kis apróság. Édes apjuk alig birja szóval tartani őkef
—Ha zsivajogtok, akkor ugyan mi-
Esen előnyök jelenleg nevezetesen a következőt :
Az örökre biztosított s folyton szaporodó alaptőke évi kamatjaiból fedezet, 25 frank ig mrjedő kölcsönök engedély-zése. —
2. Jól fölszerelt könyvtár,
3. A legtöbb magyar folyóirat,
4. Francsia tanórák ;
5. Számtani oktatás ;
6. Dalárda ;
7* Hetenként kétszsri társalgási estély ladományoi és közérdekű felolvasásokkal ;
8. Betegek pénzbeli segélyzése ét ;
9. Három orvos általi ingyenes keselése, esetleg kórházbaní elhelyezés?;
10. Kigyógyuláskor minden a kórházban töltött nap atán 80 centimes-nyi és 25 frankig terjedhető segély ;
11. halál esetére tisztességes elte metés ; végre
12. Minden Ínségben Párisba ér késő magyar embernek rögtöni 2 frank és a további segélyzés eszközlése.
Bármely tetemesek is axon előnyök, melyeket a párisi magyar egylet hazánk fiainak nyújthat és nyajt, mégis kétséget nem szenved s az egylet teljesen ön tudatában van annak, bogy ezen előoyök sok tekin''etben elégtelenek. Kalönösen három körülmény az, mely as egylet ál dá«dus működését korlátok közé szorítja s melyeknek mielőbb véget vetni az egylet legfőbb óhaja. —
Ezeknek «Iseje as, hogy az egylet általi segélyezés csak egy nagyon csekély összegig terjedhet, oly összegig, mely Ínségben lévő hazánkfiait még addig sem bistosiihatja a nyomor ellen mig tisztet séges munkát, keresetet találnak. Egy legfőbb 25 frank-nyi kölcsön valóban oly parányi segély, hogy nagy jótétemény ebből a szükölködóre nem háro-molhatik I
A második nehesség, mely az egylet működésének kifejlődését akadályozta, azon körülmény, hogy az egylet gyenge anyagi erejéhez képest bérhelyiségben kénytelen tengődni, oly helyiségben, mely alig képes az egyjet könyv-táiát s egyébb ingóságait befogadni, alig elé,''ségesaz egyleti gyűlések, társalgási estéiyek, ianorák stb. megtartására s melv a mellett, hogy egy kávéháznak kiegéssitő réstét képezi, valóban nem olyan természetű, hogy as egylet csélja-ival öszhangzásban állana.
Harmadszor különösen súlyosbítja aa egyjet helyzetét ason'' körülmény, hogy az ily bérelt helyiségben a tagok az egylet által-fisetett bérleti dij daczára a kávés által fogyasztásokra kényszeríttetne«, minek elt-ge: nem tehetvéa, aton sajnos körülmény állt be, hogy az egy let,gyakran laká.t változtatni kény szeríttetett;
Nagyobb helyiséget bérelni pedig as egylet vagyona nem engedi, s nevezetesen teljesen ki van zárva oly helyiség megszerzése, meiy Ínségben lévő magyar hasánfiainak nemcsak gyülhelyül, hanem egyszersmind menhelyül is *zolgálb itna.
Ily menhely létesítése as mely jelenleg a párisi magyar egyletet foglalkoztatja. Egy állandóan az egyet tulajdonát képező, tágas lakházat akarunk, akarjuk pedig először, hogy Párisban élő s rósz körülmények kösőtt tengődő hazánkfiai benne felvétessenek, nehogy
hozzánk nem tér be a kis Jézuska; mert ő c»»k a jó gyermekeket ssereti ...
Ez a szeretetteljes fenyegetés ¿látott, s a két kis bohó csendben, hízelegve simul az apához.
Ezalatt ostor, kiskocsi, fölpiperézett hajas baba, puska mind napfényre kerültek. A katonák is kimasirostak ssé-pen — a dohozból. Falgyúlnak a viais-gyertyák.
Most már jöhet a kis Jézuska. A gyermekek boldog zsivajgással veszik körül a karácsonyfát. Élénk szemeikben kimondhatlan öröm ragyog. A kisebbik ágoskodva nyúl as aranydió után, mig a nagyobb fiu boldog önfeledten tart szemlét — a katonák felett.
A szülők ssívét édes öröm hatja át. As ifjú nő szeretettel hajtja fejét férje keblére. Ajkát csókra nyújtja.
. — Boldog vagy-e ?
— Kimondhatatlanul.
— Ma agy éve vígság hangzott még itt. Arany fürtű fiúcska kaczajától zengtek a falak. Ott, azon a helyen állott a dúsanrnsgrakott karácsonyfa. Vi-aszgyertyáinak sárgás fénye a ssúlők őrömkönycsepjein törött meg.
Ki hitte volna, hogy egy év múlva a temető annak as aranyfürtü fiacskának, szülők egyetlen reményének sírjával legyen gazdagabb ? . . .
Némán ülnek egymás mellett a fiatal férj és feleség. Keblükből olykor nehés sóhaj tör elő.
Majd mintha egyet gondolnának. A nő köpenyt vesz magára, a férfi kabátot ölt. Megindulnak a csillagtalan estbe.
addig, mig keresetet találnak, pinczék-b-nés lebnjokbm legyenek kénytelenek tengődni, végre asért, hogy az egylet minden tekintetben nemes czéljának megfelelni legyen képes s nevezetesen a párisi magyarok oly központot talá''janak, mely a hasától való távollét nyomasstó érzetéi legalább némileg mérsékelni képes.
Szemmel tartjuk ason körülményt, hogy az ide érkező magyarok gyakran több ideig kénytelenek munkát és foglalkozást keresni, ezen jaehézség elkerülendő, szándékozunk időnként kibocsájtott körlerelék által, a párisi nagyobb iparos és kereskedelmi házakat felszólitani se-gédekbeni ssükségök fedezése végett egyletünkhöz fordulni.
A tapasztalás bizonyítja, hogy idegen telepek csak ottan virágozhatnak fel valóban hol anyagi és ssellemi érdekeík-nek egy ssílárdpontban lelik támaszukat.
E menhely létesítése aze gylet saját erejét minden tekintetben felülhaladja, s az egylet vagyona még arra sem elégséges, hogy a szükséges telek megszoroz-tessék. Pedig ha a telek meg van, a bás egy 5°/0nyi kölcsön segitségdvel könnyű szerrai fel lesz --pithető. Megbízható számitások szerint, egy az egylet czéljainak megfelelő terjedelmű telek körülbelül 50.000 frank-ért volna kapható s a hás falépitéaéhez 80—85.000 frank volna szükséges. Ez utóbbi összeg a telekre és a felépítendő házra könnyű szerrel felvétethetvén, a ház jövedelmeiből, melyek számítás szerint legaUbb 7500 — 8.000 frankra fognának rúgni évenként, 20 és alalt törlesztetnék, ugy hogy az egylet 20 év lefolyása után egy ház kizárólago-tulajdonosa lehelne. — Az egyegüli nehézség, mint emiitők a telek megszerzése. — Ha Magyarország gazdag volna, nem nem haboznánkhizánkfiai áldozatkészségét igényba venni annálkevésbé, mert htss a czól melyei elér.ii akarunk, a magyar nemzet fűinek körösjavára szolgál. De nagyon ts ismerjük, fájdalom, azon mostoha viszonyokat, melyek alatt szeretőit hazánk szenved s me bocsáthal-lannak tartanok, ha ily körülmények között adakozasra felhívnék. Van azonban egy mód, mely czélunk eiéréiét lehetségessé teszi, anélkül hogy hasánkfiu-tól nagyobb áldozatot kívánnánk. E mód csak hazánkfiai bizalmát tételezi fel, s egy oly kis áldozatot foglalna magában, mely az elérendő czéllal szemben valóban eltűnik. — E mód a következőben áll
A párisi magyar egylet 50,000 franknak megfelelő 25,000 o. é. forint erejéig 250 darab 100 forintos kamatot nem hozó kötelesvéayt bocsát ki, melyeknek Visszafizető «e öt esztendő lefolyás* után fog kesdődni. — As illető összegek a pesti első hasai takarékpénztárban fizetendők be, s addig maradnak ennek kezelése alatt, mig as egéss 25,000 forintnyi öasseg egybegyűl.
A tisztelt aláírók a párisi kölcsönösen segélyző m«gyar egylet-.menhelye ulapitó tagjaivá válván, neveik as egyleti ház dísztermében márvány táblán arany beükkel fognak megörökitteni.
Az aláírás eredménye a nagyobb magyar hírlapokban havonként köztudomásra fog hozatni s az egész műveletről félévenként mindaddig fog j-tlemés tétetni, mig a kölcsön teljesen visssafiset-ve nem leend.
íme ezen módon véljük kitüs^tt
Csikorogva nyilik fel a temető kapuja. A vakító sötétségbe is rátalálnak arra a repkénykoszoruzla kis dombra.
Alig néhány láb föld választja el őket a lenn nyugvótól. És mégiü oly messse vasnak egymástól. — De legalább együtt töltik a karácsony es ét.
Szomorú karácsony esi . . ♦
A » »
— Örült tánezot járat a sivító szél asürúo hulló hópelyhekkel. A kövezetre fehér szőnyeg borul. As utcsák lassanként néptelenek lessnek. Ki-ki siet családja körébs.
A fényes kirakatok is egymásután sötétülnek el* A szám emberénél is felülkerekedik a családias érzelem.
Silányan öltözött fiúcska ténfereg a fogvaezogtató hidegben, ö nem siethet hasa. Apja, anyja sirban nyugossnak rég Ki aszitva a világba, könyörtelen rokonok keserű kegyelem-morzsáiból él.
Számára nem vár karácsonyfa. Ajándékul is csak ütleget kap.
Nem törődve vele, hogy vékony gúoyácskáján átjár a fagyasztó Stél, a meg nem tört gyermekkedély mohó kíváncsiságával járja sorba a fényes kirakatokat.
Et az ő karácsonyfája. Ugy fáj neki, bogy nem nynlhat hozzája s különösen akkor nyilalik át kis szivéo valami fájdalmas érzés, midőn az embereket nagy csomagokkal látja sietve távozni az ütletbói. Az mind a másé lesz.
A hidegtől elcsigázva és az ismeretlen fájdalmas érzéstői leverve lekuporodik eg> ik kirakat előtti hideg márvány-lépcsőre. Nem tad megválni attól a sok asép dologtól, Csak legalább egy, as a
ozélunkát ehetni. Az áldozat melyet kívánunk, nem nagy, s ssak a kamatokról való lemondásban áll; a jótéttemény pedig, melyben a párisi magyar egylet részesülne, kimondhatlan.
Azért is meg vagyunk győsödve, bogy reményünkben nem fogunk csalat-kosni.. —
Kel» Párisban 1877. Májas havában Párisi Kölcsönösen 3agélyső Magyar Egylet.
Esen emlékirat, valamint kedves hazánk sajtójának hazafias támogatása meleg visshangot keltettek. A kötvények aláírása mégsem haladhatott oly mérvben előre, mint ast kitűzött csélunk elérése kívánatossá tette volna.
E körülménynek as as oka, hogy otthonn tervünk kivitelének lehetőségéről sokan nem voltak akkép meggyőzve, mint mi, kik az itteni akkori kedvező vissonyokat ismertük. A háateUek a párisi vissonyokhos képest, aránylag nagyon olcsók voltak sas építkezésre szükséges pénzt törlesztései együtt 4. 85 %Qyi kamattal megkaphattuk volna.
H* azon időben, t. i. 1&77 év végén a kö vények mind elkel''ek volna, a párisi magyar egylet saját háza már 1878 ban felépülhetett volna.
At egylet ai kor már, hat hónapra szóló ígérvény-levelek alapján (promasse de vente) két kástelket bistosított magának, még p»djg egy 164 négystög méternyit 45,920 frankért, és később egy másik még elónyösebbet, 371 négy szög méternyit 60,000 frankér.; de minthogy a kötvények elárasitá a nagyon lassan haladt, az említőit ígérvény levelek 6-bónapos határideje lejárt.
Midőn egyévi hosszas fáradozás után végre sikerült a 250 kötvényből 100 darabot elhelyesnünk a a kimutatással a kösöntég elé lépnünk : még ssámos hazafit hittünk csélunk megvalósi hatásá ról meggyőzhetni s esáltal nemis vetélkedésre buzdíthatni. De az épan az időben kitört bosnyák háború majd a miskolcsi é* egri lakosokat ért elemi csapátok, végre a szegedi árvíz, sokkal igényben jobb -n vették hazánkfiai nemes áldozatkészségét, semhogy arra, akkor ésjkésőbb is. házkötvényeink elárusitásával számítani mertünk volna. —
Azonfelül a háztelkek ára folytonosan emelkedett s pedig oly arányban, hogy p. o. as utóbbi szóban l-ivó 371 sög méternyi telek, a melynek négyszög méterje 1877-ben csak 161 fr. 72 embe került volna 1880-ban csak már 400 frankért ad-itott el. Mis városzészben, Mont-martre külvárosban egy 1878-ban 35 frankért adatott eladott lelek szomszédságában, 1882-ben 300 frankkal fizettek meg egyet.
Ily kedvezőtlen visszonyok között az egylet 1877-ben felvett terve mindeddig nem érvényeiülhotot; most asonban a visszonyok kedvező vállotásásával biztosan hisszük annak megvalosíiha''.ását.
A három u''.ólsó évben a háztelek értéke lassan alább szállt és most legalacsonyabb fokát érse el, mert bizonyos, hogy as 1889-ben tartandó nemzetközi kiállitás végett a jovó tavaszssa^már ismét emelkedni fog.
Azért a legalkalmasbb időpontban fordulunk hasai közönségünkhöz a hátramaradt 130 kötvény minél gyorsabban essközlendő szíves aláirárása végett.
Az eddig elárusított kötvények ér-
kis trombita as övé lehetne? I
így is némi gyönyörűsége telik a nézésben. Attól is mindjárt megfosztják.
Az idő későre jár. A kirakat lámpája kialszik. Vége as örömének.
Nem. Az as áldott kio Jézuska nem feledkezik meg róla sem . . ,
A kereskedő -a üzlet becsukásakor észreveszi a didergő fiut. Kikérdezi és megszánja.
Máskor talán otthagyta volna, de karácsonyus én több a melegség a szivekben.
A kis rongyos fiu meleg szobába, .a kereskedő cstládja körébe kerül. Eleinte idegenkednek tőle a kereskedő gyermekei, de csakhamar megbarátkoznak. Hi-»zen olyan jó arcza van. Aztán ugy zokog a nemvárt örömtől. Kinek no esne meg a ssive rajt* ?
Egyik fia ez?, a másik ast engedi át neki. Vetekednek a nagylelkűségben. Neci nézhetik azt a rongyos öltözéket sem. Egyik nadrágot, másik viselt jó meleg kis kabátot hoz. A szegény fiu hiába vonakodik, Nem tágítanak a kis emberbarátok. Néhány perez és szegény k alig ismer magára.
A szám emberének hideg szivét is szokatlan melegség járja át. Most tudja milyen óá*s jól tenni.
— Gyermekek elfogadjátok testvé rül ezt a kis fiut ?
— El, el ! — hangzott fel a gzerroe-kek ujjongó kara.
Vájjon ki a legboldogabb közőlük ?
Orion
téke, 12,825 forint 45 kr., az Első H„fci Takarékpénztár Egyesületnél van lotéve ; tehát az egylet ama nemes törekvése, hogy az Ínségben megérkező mxgyarokat a Báját házában fogadhassa s a kellő támogatásban részesíthesse, máris a megvalósulás utján v»n s csuk h*zafi*ink áldozatkész támokstásától fo2g. hogy az minél előbb ténynyé legyen.
Ha esen felbirás meghozza a reményleli sikert s a aláírások rövid idő múlva be lesznek fejezve, az egylet még es év végj előt'', a háztelek mesvételé: foganatosításba veheti s már 1886-ban h saját házában méltóan képviselheti a magyat kolóaiát francsiaország fővárosa.
Reméljük, hogy felhívásunk meleg víslhandra és pártfogásra taiál édes ház-hazánkban. —
Kelt Párisban, 1885 julius 31 én. A Párisi Kölcsönösen Segély tő Magyar Egylet nevében :
A házügyi bizottság Korompay; Béla. SzaUi Ágost. Szilágyi Béla. Tóth István. Vendj Aladár.
Kegyes pártfogók:
(Betűrend szerin'') Dr. G''uby orvos, tiszteletbeli tag. Fómagasságu Dr. Haynald Lajos, bibor-nok, kalocsai érsek, a Lipó.rend n»gyke-resztes", kir. titkos tanácsos, római gróf, a magyar tud. Akademiá tiszteletbeli tag. N. Nemeskéri Kiss Mlk|ós, ezredes, tiszteletbeli tag. Munkáosy M hály, festő, a frAuczia becsületrend ós Ferencz József rend lovagja. N. M. RoSty Zsigmond cs. k. kamarás, követségi tanácsos, a frau-ozia becsületrend, a vaskorona s as orosz Szt. Anna r--nd lovagjt, sat. tiszteletbeli tag. Cerettói báró Schindl^r. nonsul, tiszteletbe i tag. — M. B4ró Schluga-R«s tenfild Ágost, tiszt. tag. — N. M. Türr István, tábornoa. a becsületreud lovagja, az olasz koronarend D*gykeresstose. a Szt. Móe és Lizir rend, s a Ssavójai Ka-tonarend parancsnoka stb, stb.
A soproni keresk. iparkamrátol.
6956-885 »z.
Hirdetmény.
Vonatkozással f. évi november bó 11-én 6311. szám al.it kelt hírdetmé nyünhre értrsitjük as érdekeli kórök«t, hogy a francsia kormány oly g.bona-szállitmányokról, melyek f. é. deczomber hó 1-je élőit hagyták el az OJZtrák vagy. magyar kikötőket, származási bizonyítványokat nem fog követelni.
Az ezen határidő után elszállító t gaboaküldeményekre nézve származási bizonylatok a kilépő vámhivatal részéről is kiálliihatók.
Kelt Sopronban 1885. d-cz. 19-én.
A kerü!eti keresk. s iparkamara
T8r?éa jssé&i mr mk.
Bűnügyi tárgyalások jsgyzóke
znla-egerszegi kir. törvényszéktől
1886. j-muár 7 én 3476. Kozácsek Ferencz lopás bűntettével vádolt ellent ügyben végtárgyalás. — 3973 Csalló István lopás bünteitével vádolt elleni ügyben »égiárgy. — 4143. Farkas István halált okozott súlyos testi sértés miatt vádolt elleni Ügyben végtárgy — 4186. Néme h (Penész) Ferencz és társai lopással vádoltak elleni ügyben végtárgy.
— 4198. Szabó Gergely sulyoj testi sértéssel vádolt elleni ügyben vég''.drgy. —
. Január 14-én. 338S. Weiuberger Ignácz* magánokirat hamisításssl vádolt elleni ügyben vég á''gy. — 3642. Ifj B*logh Bent sikkasztással vádolt elleui ügyben végtárgy. — 3723. Szanati János súlyos ós könnyű tesú sértéssel vádolt elleni ügyban végtárgy. — 3799 Varga Imre orgazdaság miatt vádolt elleni ügyben végtárgy. — 3899. Vadáss Gábor és társa lopással vádolt elUni ügy-'' ben végtárgy. — 4053 Bjra G*bor tüi-vész okozás miatt vádolt elleni, ügyben végiárgy alá*. —
Január 20-an 3663. MolnAr Péter hamis esküvel vádolt ellent ügyben vég tárgy. — 3727. Szőc/e István sz-mélye» szabadság meg-érteiének bÜniettév<l vádolt ellent ügyben végtárgy. — 3760. Cziginy György és Bedók Gábor lopással vádoltak elleni ügyben végtárgy. — 3836. Hidasi György lopással vádolt elleni ügyben végtárgy. — 4ü0l. Barabás Kitalíu lop¿s bQntettóvel vádolt elleni ügy ben végtárgy. — 4023. Kovác« György ha óság elleni erŐ6zak bűntettével vadolt elleni ügyben végtárgy.
Január 21-én. 3050. Götz Ferencz sikk*sztáxsal vádolt elleni ügybm vég-; tárgy. — 3835. Bajsik János súlyos testi sértéssel vádolt ellent ügyben végtárgy-
— 4311. Sipőtz István súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben 3-od bir. ithird.
Január 27-én 4100. Varga Antal a társai magánokirat hamisítással vádol-uk elleni ügy bon végtárgy. —
Január 28-án. 4112. Molnár József és társai lopás bűntettével vádoltak elleni ügyben végtárgy. - 4142. Nagy Ferenc* és társai lopás illetve orgazdaság
huszonötödik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
vétsége miatt vádoltak elleni ügyben végtárgy. — 425USzabó István éa tár-Mi magánokirat hamisítással vádoltak
elleni ügyben 2 od bír. ithird. — 42 ,2. Kovács Tamás Imre U-pás büutelte miatt vádolt elleni ügyben 3-ad bir. ithird. — 4282. Sándor István és társa snlyo* testi »értéssel vádoltak elleni ügy bea 3 ad bir. } hird- — 4310. Horváth (Hosssu) György ,mberölé*ael vádolt elleni ügybeu 3-ad b,r. ithird.
Zalaegerszegen 1885. pecs. 3l-én
MUZSIK KALMAN iroda igazgató.
i
i r a
— Boldog njévet kivánunk lapunk t. pártolóinak és kedves dolgozótár-
»»¡QicDalc.
— Hymen. Gelseí Gutmann Lísí Ó 1886. évi január 5-én délután 3órakor kél egybe Klein Róza kis-naionnyal, a bécsi lipótvárosi templomban. Legyen áldás Frigyükön !
— Hangátvitelit zongorák v*n-n-k raktározva özv. Ve.zekényi Horvá''h Lili» uroő nŐoővelő intézeteben. Ezen eióuyös szerkezetű zongorák fehaláiója Végh B Kán-ly hazánkfia, — ki jeles találmányáért a kiállitás alkalmából kitüote''ésben is részesült. A zenekedvelőknek igen melegoo ajánljuk a megtekintésre.
— A nagy-kanizsai torna-egylet \ 1886 január 9-én az „araay szarvas"
szálloda dísztermében zártkörű tánczes-té''yt rendez Kezdete 9 órakor Belépti-díj : személy-jegy 1 írt. 50 kr. — Család-jegy 3 frt 50 kr. Névre szóló be-lépti-jegyek'' előre válthatók Milhofe.* ódon ékszerész urnái.
— Hymen. Handley Hermán Stombalhelyi kereskedő Arns''ein éa Handley czégnek társa jegyet váltót Fel-seoburg Ilermin kisasszony nyal Szombathelyen.
— Eljegyxések- Schífíer Kálmán közkeltvelségü helybeli fi*tal kereskeJő djczembír 26-án jegyezte el magának Révrei József letenyeí birtokos és kereskedő kedves leáuyát Herminát. Ugyan azon napon váltott jegyet helyben Rei-chenfeld Gyula ur szive választottjával Pollák Ma-i kisasszonnyal, őszin-tén gratulálunk. —
— Kitüntetés. A belügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök dr M»ngín Károly zalamegyei tiszti főor-voat az o.szágoB közegészségi tanács rend Ifivliü tágjává nevezte ki.
— Kinevezés. DeiningT Imré, a keszthelyi gazdasági tanintézet igazgató-, tanára ugyanezon intézet igazgatójává neveztetett ki. — A soproni m. kir. pénzügy igazgatóság Szakmáry Lajos kir.
r «dófelügyelőségi fogalmazó gyakornokot " a nagy-kanizsai illeték kiszabási hivatalhoz pénzügyi fogalmazó gyakornokát nevezte ki.
Elgázolta a vonat egy somogy -szobbi embert, ki a szőllőhegyről volt ha-zamenóben. ittas fővel A vonati átjárón ide oda támologtában nem vette észre az állomástól elindult vonatot. A gépész hiába füttyögeie''t ; a szegény atyafi csak támolygott a sínek között. A haladást a gépész ¡ásította ugyan, dn az embernek ki nem térésére a sok jeladás után nem isszámitván, mikor látta, hogy az nem bir kitérni, már nem állíthatta meg a gépet, mely a szerencsétlent feltaszítván, teljesen összezúzta. A gépész ellen viz-gálat foly.
— A bécsi rendőrség dicséretre méltó rendeletet adott ki a bekövetkező farsangi álarczos bálok jelmezeire nézve, melyben a szerzetesi jelmezek hassnála-
'' tát — mint a vallást protanizáló dolgot — megtiltotta. Tőle a magyarországi hatóságok is példát vehetnének.
— A Balaton áldozat Hübner J.
a keszthelyi gazdasági intézet első éves hallgatója — mint lapunknak írják — többek társaságában e hó 27 én d. u. a Balaton jégén korcsolyázott és ssánkázott, miközben a parttól jól messze bemenlek a sima jégen. Este 6 óra tájban, midőn már jól bealkonyodott, Hübner kivételével a társaság tagjai visssaérkeztek a ki-idulási pontra, a keszthelyi korcsolyázó klubb helyiségébe. Itt kérdezősködtek, társuk felől, hogy nem jött-e már ki, mivel ók as est homályában nyomát veszítenék ? Másnap, 28-án reggel, még Hüb nerről senki sem tudott hirt adni. Jahn tan ir vezetése alatt rögtön keresésére indultak az elveszettnek. A parttól mintegy 700-800 méternyi távolságra a jég alatt találtak is egy szánkót, a mi biztos jele annak, hogy Hüboer ott a jég alá kerül-^ hetett, mert ott több négyszögméternyi léren jég nincs. A közelben levő halászok Összes eszközeikkel hozzáláttak a szerencsétlen kihalászáshoz, de még ezideig nem találták meg a holtesUet.
— Karácsonyi pecsenye besser-*ós. Folyó hó 17-re viradóra Szt. Győrváron lakó Zoltai uraság kárára 200 darab szárnyas állatot loptak el ismeretlen tettesek. Fo lyó hó 18-ára viradóra pedig K.örm?ndy Férenoz garabonosi pusztai
urad. ispán tyukházát ismeretlen tolvajok feltörték és 90 darab szárnyast loptak el. Szintén karacsony hetében a ,1a-buj" pusstas urodalmi cselédségnek össze* sertés állományát ismeretlen gazok elhajtották.
— Verekedés. Imrey Ferencz és és Draxles Gyürgy kts-kanizsaí napszámosok f. hó. 28-án késő rjjel N.-Kaní-zsáról hazafelé menve az országúton össz-vesztek, miközben Imrei egy karóva-Draxlert ugy megütlegelte, hogy ez kei zén éa fején súlyos sérüléseket szenvedett és orvosi ápolás alatt van. Imrei vitéz Ferencs ellen a bün/eljelentés megtétetett.
— Yasnti. szerencsétlenség Folyó hó 26-ról 29-re átmenő éjjel a helybeli pályaudvaron egyik mozdony pályafutását befejezve a fűtőházba menendő volt, a fűtőház felé eső vágányok kőst állt Kovács Ferencz kocaitolót (kupler) ki háttal állva a mellette elhaladó mozdony felé, közel voltavágányhoz feltaszítván elgázolta. Kovács rögtön szörnyet halt é» holtteste még azon éjjel bessállittatott a kórház halottas kamrájába. A vizsgáló biróság értesittelvén az esetről, szigorú vizsgálatot tart.
— Szerencsétlenség Wagner György erős termetű és'',73 éves kora da-csára még kellő ruganyossággal birt vasúti díjnok, ki valaha jó időkei élt, f. hó 26-án kettesben kisétált Kis Kanizsára, ott betértek Varga István gyám vendégszerető házába; hol körül belül esti fél 7 óráig időztek. Midőn hasa készülődtek, az öreg Vagner valamivel előbb kiment és as udvaron botorkálva beleesett a csak 2Va Ub magas kávával ellátott kútba. Est asonhan senki észre nem vette, útitársa éa a háznép egyideig keresték kiáltozták, s végre abba nyugodtak bele, hogy az öreg türelmetlen volt várakozni és egyedül ment hasa. Reggel a szegény öreget fejjel lefelé a kútba fúlva találták meg. Varga as esetről jelentést tett és az ügy bejelentetett a vizsgáló bíróságnak. A szerencsétlenül járt öreg temetése nagy részvét melleit ment végbe f. hó 28-án.
— Utczai megtámadás. Folyó hó 28-án estf 8 órakor Kovács Teréz nevű hajadon Irány a főúton hazafelé igyekezett, miközben két honvéd katona útját állta s midőn ezeket kikerülve elsietett, ezek üldözőbe vették; — a leány ezen üldözés elől menekülni óhajtván, befutott a Szarvas vendéglő kivilagolt ka-pubejárata alá. E felett a két vitéz marsfi oly dühbe jött, hogy szuronyt húzva, a leányt egy pillanat múlva jól elverték. — Midőn azonban a leány segélykiáltá • saira a Szarvaa kávébázbeli vendégek kifutottak, jónak látta a két vitéz hadfi kereket oldani. — A leány a honvédek egyikét sem ismeri, de a feljelentést megtette éa hisszük, hogy a honvédparancs-nokság erélyes vizsgálatot tart a tettesek kipuhatolására, hogy azok elnyerjék gya-lázatoa tettük méltó büntetését. — Mart ha ilyen dolog meg''orlatlanul marad, oda jutunk, hogy tiszteaséges nő alkonyat után nem mehet ki as utczára,
— Szenzációs rablógyilkosság
történt legközelebb Rózsásszegen. Kei-níuger Ssáli özvegyasszonyt, a ki .a f«lu végén egy magános házban lakott, a na pókban meggyilkolva találták. A gyilkosság néhány nappal előbb történhetett s a gyilkos számításból az ajtót nyitva hagyta s as állatok a hulla szagra éjjel bemenvén -a szerencsétlen áldozatról a ruhát letépték, róla a hust egészen lerágták ugy, mire észrevették, csupán csont b a fxjen egy kis hajcsomag maradt. A jelentés megtétetvéo, Élő Ferencz visz-gálóbiró ur a helyszínén megjelent s »¡g0Dr0n gyanú a meggyilkoltnak kedvesére, egy '' - ^ fiatal parasst legSnyre irányulváln, azt vallatóra vette a mivel a házkutatás alkalmával oly pamutok, mivel a meggyilkolt házalni szokott, nála találtattak, gaz tettét tovább nem tagadhatván, végre bevallotta, hogy gyilkosságot ó követte el a a nőnél talált néhány f<>rinto: és egyes árukat mikkel az kereskedni szokott, a gyilkosság után magával vitt. — A tettes a zala-egerszegi kir. börtönbe kisértetett.
1886. JANUÁR 2-án
írásoknak lemásolása alól a jegyzők men tessenek fel s eme teendők teljesítésével az utbiztosok, mint amúgy ii kisebb munkakörrel, de nagyobb fizetéssel biró közegek bízassanak meg, akiknek szakmájukba ezen ügy különben is tartozik ; b) az adóbehajtás eredményéről havonként készítendő és beterjesztendő rovatos kimutatások készit&e alól a jegyzik mentesenek fel. Mindkét elfogadott índit-vány ügyében a kérvény készítésével az indítványozó bízatott meg.
— Az olasz sorsjegy kölcsönök Január nagy búzása e hó 10-én ejtetik meg. E sorsjegykölcsön — nem is tekintve kifogástalan biztosítékait — nagy előnyöket nyújt, havonta egy húzással 2 milliós, 1 miliós főnyereményekkel, melyek végösszege 66 millió frankra rug. A ki érdeklődik iránta, azt mai számunk idevonatkosó hirdetésére utaltuk.
A közönség körébőL
A jégpálya elég jó! — A helybeli Bárány vendéglőben! irja a „Zala- mult évi deczember 52-iki «zárnának külön rovatában. A vendéglős iparkodik is ezt korlátlan hatalommal felhasználni ; 20 krt a korcsolyázótól s 10 krt a nézőtől vesz belépti dijul, — teszi hozzá.
Aki tudja, hogy a jégpálya rendbehozása, '' tisztántartása és gondozása müy fáradságba és költségbe kerül, —
az, sem a 10--sem a 20 kr. belópti-dij
szedésén nem ütközik meg, mivel míg a pályát a korcsolya egylet birta haszon bérben a belépti dijak sokkal magosabbak voltak; más réesról ¿ivei én is bért fizetek a helytől.
Tehát nem haszonlesésből de meggyőződésből ajánlom jól berendezett jég pályámat ugy a „Zala* t: cz. rovatirójá-nak mint a nagyérdemű közönségnek azon okból, mivel a korcsolyázót itt mi veszély sem érheti, sót néha verkli, néha pedig tűzoltó banda is mulattatja zenével a közönséget, mint ezt a „Zala* is megemlíti-, .
Azért inkább korcsolyázzunk mint egymásra irigykedjünk {''tisztelettel.
Nagy-Kanisaán 1885. decz. 28-án

FEINER DANIEL
vendéglős.
Vasúti menetrend.
Indul Kanisáról.-
Reggel.
Pragerhof 5 óra 20 perczkor postavonat Barcs 5 óra 45 „ postavonat Budapest 6 óra 28 „ gyorsvonat Budapest 7 óra 20 „ vegyes von. Bécsújhely 6 óra 35 postavonat.
Délben.
Budapest 2 óra — perczkor postavonat Pragerhof 2 óra 45 „ postavonat Sopron 2 óra 15 postavonat
Barcs 2 óra 25 . postavonat.
Este. -
Pragerhof 11 óra 20 perczkor gyorsvonat Zákány 11 óra 5 , Budapest 12 óra 15 , Bécsujh. 12 óra 5
postavonat postavonat postavonat
Bécsujh. Budapest Fiume Pragwrhof
Pragerhof
Barcs
Budapest
Ériezii Kancára.
Reggel.
4 óra 8 pereskor postavonat
4 óra 45 „ postavonat
5 óra 25 „ postavonat
6 Óra 17 p gyorsvonat.
Délben. 1 óra 48 perczkor postavonat 1 óra 15 „ postavonat 1 óra 40 „ postavonat 1 óra 59 n postavonat.
Este.
Budapest 9 óra 50 perczkor vegyes®onat Bécsuujh. lO óra"26 !'' •„, postavonat Budapest 10 óra 55 '' gyorsvonat Pragerhof il óra''35 J'' postavouat Barcs 11 óra 25 , postavonat
m
— A zalamegyei jegyző egylet
sümeghi járásKÖre f. nó l7 éo tartotta rendkívüli közgyűlését Nyirádoo, amelyen a járásbeli jegyzők — egynek kivételével, aki azonban elmaradását iga-, zolta — mindnyájan magjelentek. A közgyűlésen az alapszabályok mődorii-tattak 8 Pintér István Amegbi és Somo gyí József nyirádi jegyzők választmányi tagokul megválasztattak. Az indítványok tárgyalására kerülvén a sor, elfogadtatott Lohonyai Elek mihályfai jegyző azon "kr^f
indítványa, hogy a tanköteleseknek há- liter .DOrL tiS zankénti összeírása a tanítók által eszközöltessék s a szükséges kérvény elkészítésével indítványozó megbízatott. Ugyancsak az ő indítványa a marhaleveleknek az nldigi gyakorlatsserinti beszerző« módjának meghagyása tekintetében — elfogadtatott és a kérvény készítésére az egyesület elnöksége felkéretik Elfogadatott továbbá Horváth Gyula káptalanfai jegyzőnek azon két rendbeli indítványa, hogy a) a közmunka össze
Lapvezér és kiadó: SZALAY SÁNDOR Felelős szerkesztő : TASS ÁLJfŰS. Laptulajqonos: WAJDFT8 JÓZSEF.
Korcsma bérbeadás.
t
Egy helybeli elsőrangú korcsma, finely havonként 50—55 hecto-
4—5 hectoliter pálinkát elmér, igen kedvező feltételek mellett 3 évire bérbe adatik. -
Értesítést ad a ki-
£
adó hivatal.
: t : : : :
:
0 *
: : : : t t t
Meghivás
a nagy-kanizsai segély-egyleti szövetkezet IV. cziklnsiban, Ill-ik
évi rendes
Közgyűlését
a helybeli városi tanics termében folyó évi január hó 10 én délelőtti 10 órakor tartandja meg, melyre a szavazatképes üzletrész tulajdonosai tisztelettel meghivatnak.
Ugy sorozat:
I. számodási jelentés
II. felügyelő bizottság jelentése és indítványa
III. határozat a tartalék alap javára fordítandó összeg iránt
IV. jótékony czélokra fordítandó összeg meghatározása
V. az alapszabályok 26 és 27. §. értelmében sor szerint kilépett
8 választmányi tag helyett ujak, vagy ugyan azok 3 évre leendő megválasztása
VI. felügyelő bizottság megválasztása
VIL indítvány az egyleti szövetkezet érdekében.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1885. évi decz. havában.
AZ IGAZGATÓSÁG.
8 o o 0 9 0 0 0 0 G
IfÖSZVÉNY-BETEGEKNEK!!
C«uz- és küszvénybeteg-
_____________nek különös figyelmébe
lm ajánlandó Dr. med. Kiehne ezelőtt viidbad Gasteiní cs. kir. fürdfiorvos
vénye után — eddig Nentvich Gyula gyógyszerész által, ártalmas anyagtól ment növényekből készített
tisztán minden
Több mint 30 év óta van általános alkalmazásban ezen szer mint köszvény (rheuma) csúz »elleni bajoknál, mely id6 óta a legjobb sikerrel használtatott Ara egy Üvegnek használati utasítással együtt 60 kr.
Egyedüli főraktár éa megrendelési hely Nagy-Kanizsán Mandák Gy Sándor MEGVÁLTÓHOZ czimxctt gyógyszertára.
0 0 c 0 0 0 0 0 0 0
Az utolsó obligatiók.
Az 1866, 68, 69, 70 évekből származó miniszteri rendeletek értelmében megfog történni 1886. január 10. — & törvényeien előirt szabályzat szerint — a havi nagy húzása
az olasz sorsjegy-kÓlcsOnÖknek
Ezek mindenike biztoaitva van, a következő legnagyobb olasz varosok teljes vagyonával
Bari, Barletta, Milano, Yeleneze. MT 500 húzás H
melyek váltogatva és rendazere»en megállapított időközökben ejtetnek meg.
300,0000 nyeremény,
köztük főnyereményül 2 milliő, 1 millió, fél milüő, 250,000, 100,000, 50,000 25,000
10,000 stb. -- Összértékük mintegy
66 millió aranyban
s azok csengő pénzben, a legteljesebb titoktartás mellett szolgáltatnák ki a szerencsés nyerőknek
A* előbb említett 500 huxAsbdl
ejtetik meg visszavonhatlanul, az eredeti sorjeeyeken megjelelt időpontokban. E sorsjegyeken különben három nyelven mindennemű fölvilágosit is megtalálható,
Miden túlzás nélkUl állithatni, hogy az olasz sorsjegy-k^lcsönök jegyei \ leg-elónyösebbek a nyerésnek számtalan esélyei miatt, a legczélszerübbek a kisoraolási tervezetet tekintve és páratlanok az egész világon a mennyiben egj»dal állanak a nyereményei óriáai összege tekintutében.
Minden sorsjegy tulajdonodnak biztosítva van egy 70 frankos nyeremény, mely esetleg elérheti a 2 milliót.
A sorsjegyekért kiadott öiszeg ktllönbxn semmi esetre sem megy veszendőbe sőt visazatérül, mert minden tulajdonosnak I iztositva van a sorsjegy 290, illetve 220> frknyi vételárának víaazatéritése, azonkívül 70 frank minimális nyeremény.
A hiteles ereáati sorsjegyek, ellátva
Bari, Barletta, Milano és Velencze
vároaok közigazgatási főnökeinek aláírásával, — a melyek minden húzáson részt < vesznek, készpénzfizetés mellett
220 frankért = 110 forintért o. é. adatnak el.
Ucryaonzen sorsjegyek kaphatók részletfizetésre is, 290 frankért 145 o. é. a következő feltételek mellett: As aláírásnál fizetendő IS frank — 7 frt 50 kr ö é. s a 275 franknyi = 137 frt 50 krnyi hdtralék 55 havi, 6 frkos _ 2 frt 50 kro< részletekben rovandó le, melyek minden hó első heteben, 18&6. febr. 1-től kezdődőlpg fiztendok. A. 15 frank lefizetésével a vevő már korlátlan joggal vesz részt a 10 január 1S86. búzáson, s az est követőkben is ugy, mintha már a sorsjegy árát egészen lefizette volna.
Kedvezmények: Azon Tevők, kik havi 5 frank helyett havi 15 frankot fizetnek 10 franknyi = 5 frtnyi árleengedésben részesOlnek, s azok, kik az egész összeget 1886. végéig lefizetik, a sorsjegyet 20 írnnkkal — 10 írttal olcsóbban kapják.
Minden vevő kap ráadásai 6 sorsjegyet az alexandriai olasz iskolák javára rendezett sorsjátékból. Ezek 3 nagy húzásban vesznek ré«zt, a következő nyereményekkel :
1 főnyeremény 1
2 nyerem. 1
2 4 4
80 „ 2300 njer
» »
.à 25,000
> a 2500 ?
* a 1000
à 500
à 100
à 20
100.000 frank 40,000 J „ 60,000 . 5,000 „ 5,000 „ 4,000 „ 2,000 „ 8,000 „ 40,000 „ összeg 260,000 frank.
E sorsjáték szerencsés berendezése abban áll, hogy 3 nagy húzásból áll, egyenlő időköznek megtartva, — s a jelentékeny nyeremények készpénzben fizettetnek ki; valamint abban, hogy a nyerés esélyei számtalanok a hogy továbbá csak egy sorozata van az egésznek, folytatólagos számokká — Ily előnyök azt eredményezik, hogy ezen sors-jegynek ráadását mindenki örömmel fogadj » annál többre becsüli, mert azok a sorsjegyek, melyeket mi a korábbi húzásokra kiosztottunk, mind szerencsések voltak, sőt a veronai sorsjáték egy 100,000 frankos nyereménye az általunk ráadásul adott egy ily sorsjegyre esett.
"Megjegyzendő még, hogy a befizetett sorsjegyárak nemcsak hogy veszélyeztetve volnának, hanem Bari és Barletta városoknál a már kihúzott sorsjegyek újból visszatétetnek, ''a mi aztán lehetővé teszi, GOO^zor nyerni s igy a legjobb esetben birtokába jotri XO mllllónalt
Felvilágosítások iránti kérdésekre (mintán az eredeti sorsjegyeken minden föl van jegyezve) nem válaszolunk. A ki az 1886. január 10 hnzáson részt akar venni as összeget 9 jannár 1886. postautalvanyon küldje be a következő czim alatt:
Bank Fratelli Croce JBu Mario Genua (Olaszország)
A főnyeremények távirati áton közöltetnek a nagyobb lapokkaL Azonkívül miden nye-ő megkapja ingyen a teljes hüzási kimutatást 10 sorsjegy tulajdonosa minden húzás után táviratilag tudositUtik a főnyereményekről.
Megjegyzés: Ha valaki csak évi 4 húzáson akar részt venni, 2 millió, 1 milliő stb. nyereményekkel annak előre 65 frankot = 32 frt 60 krt. o. é. kell beküldeni.
<
1886..--JANUÁR 2-in.
ZALAI KÖZLÖNY
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM.
A „Budapesti Hirl&p" körforgó- (rotációs) gépe.
I
A „Budapesti Ilirlap" a magyar közönség legkedveltebb lapja a keleti háború kitörése óta naponként tizoritiyolczezer példányban jelenik meg.
Mit bizonyít ez? Azt, hogy a közönség méltányolta a nagy áldozatokat, melyeket a balkáni válság kitörésekor hoztunk, hogy közönségünk legmagasabb igényeit is kielégíthessük.
Megtettük azt: amit soha egyentlen magyar lap se tett meg: hónapok óta három tudósítója működik a .Budapesti Hirlap''-nak a Balkánfélszigeten Belgrádtól Konstantinápolyig. Egy Belgrádban, egy a szerb főhadiszálláson, egy Konstantinápolyban Keleti leveleinket az euröpai sajtó forrásul használta: elég Tóth Béla balkánfélszigeti leveleire hivatkoznunk, hogy be legyen bizonyítva, hogy közönségünk politikai értesítéséről s irodalmi élvezetéről egyaránt kitűnően gondoskodtunk.
A „Budapesti Hírlap* ama kitartó harczok .folytán, melyeket a magyarság, érdekében folytat, ama körülmény folytán, hogy szakadatlanul buzdit, gyűjt, áldoz, nemzeti közművelődési czélokra, száz szemmel vigyáz az ország, a nemzet érdekeire s védi azokat mindenfelé: úgyszólván központja lett a magyar közművelődési mozgalomnak, s mindennapi meghitt barátja az intelligens magyar családok sok ezreinek. Egy hatalmas szellemi kapocs, mely összefűzi a nemzettest egymástól távol élő tagjait. Büszkén elmondhatjuk, hogy Magyarország szive dobog a .Budapesti Hirlap" -ban.
Bizalommal fordulunk tehát a müveit magyar olvasóiözönséghez és kérjük, hogy a .Budapesti Hirlap*-ot ezentúl is pártfogás alá vegye.
január hó elsejével uj előfizetést nyitunk a .Budapesti Hírlap" ra.
Az uj esztendő első napján uj eredeti regényt kezdünk meg a fővárosi életből. ez eddig kiaknázatlan kincses bányából. Czime lesz
t i
a
A „j^ Í^^
Hogy ez valóban érdekfeszítő, emberi szenvedélyeket, társadalmi nyomort és fonákságot híven, elevenen ecsetelő olvasmány lesz, mely bátran kiállja a versenyt a külföldi hasonló irányú regényekkel arról kezeskedik a regény írója:
Rákosi vittor
a ''.Budapesti Hírlap'' belső dolgozótársa, a ki Sipulusz álnév alatt írott tárczái által a magyar olvasóközönség kedveltje letr.
Az előfizetés feltételei:
Egész évre ...........14 frt — kr.
Félévre ...........7 frt — kr.
Negyedévre...........3 frt 50 kr.
Egy hónapra........... I frt 20 kr.
Az előfizetések legczélszerübben postautalványnyal eszközölhetők következő czim alatt :
Budapest, IV. kalap-utca 16. A ..Budapesti Hírlap" kiadó-hivatalának*
Tústelettel
a .Budapesti Ilirlap* kiadó hivatala.
Czélszerű és kitűnő alkalmi ajándékul
HALIFAX-KORCSOLYÁT
pirját 3 Txrt. ajánlja
NENTWICH GYULA
i NAÜY-K ANIZ8ÁN j VASKERESKEDÉSE ~ EÖTVÖS-TÉR 10 SZ. |
további
bőven bereodosett raktárit a legjobb sománcso''Ott fözö-edény-, házi- és konyha-felttertlUeJcböl. Épület- ét btOor-vataUtokból
■V gyó-rl áron
és mBzőiazdasiíí téprattárát Umratti ás társától .
i
O^OOOOOCOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
i
3 évi jótállás
mr.lleii
3 évi jótállás mellett.
váf";
I iföf
"Ti J^^W
5o ür., 75 lcr. ©s i írt. lietenl^lntl részletnzetéare
ajánlja legjobbnak elismert
Singer-, Howe-, Wheeler-Wilson- és Anger->
VARRÓGÉPEKET
5 évi jótállás mellett.
inga-órákat
Legfinomabb oiajsziniiyomatu képeket
fali-tültröket aranyozott vagy dlófaszlnü kereteidben.
Nádszékek, góth-nádsrékek, gyermekkocsik- és függó-lámpákat,
nagyon ízléses és szilárd VASBUTOROKAT és ruganyos ágybetéteket
—— rendkívüli olcsó árak mellett
FÖ UTCZA, Wnbergés Welliscb-fé''e hiibsn
Kállai Nándor
00000030000000000000000000I
újonnan berend
raktárában.
i •''<,
trfc
WaídUt Jótnef könuvnuomdáiábáí J. aüti- Knnir»A-n
Melléklet a „Zalai Közlöny" l-ső számához.
Ezüst-érem.
Legnagyobb
BUTOR-RAKTÁR
Fiálovits Lajosnál.
Ezttst-érem.
Fórattar: Szélesfebémrott, FióMtar: Nae-Kaílzsán.
Sas utcza, dél zalai takarékpénztár-épület,
,Sas"-vendéglő átelleneben. (az adrarhan jobbra.)
Bátor vagyok a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására hozni, hogy raktáramban mindennemű saját gyártmányú
asztalos, esztergályos és kárpitos-munkAk
franczia divatlapok mintája szerint készletben találhatók és megrendelhetők, mindezen szakmába vágó megrendeléseket, felelősség mellett, a legjntányosabb áron elvállalok,ngyssintén avult bútorokat átalakítok ugy helyben, mint vidéken. Raktáron találhatók fénytelen tölgyfa, háló- és ♦ bédlösxoba-berendeaétiek ó német alakokban (Altdeutscb renaisans). Továbbá mindenféle álló, függő és konzol-tükrök, függönytartók (Karni-schen) minden alakban. Dús raktár kész garnitúrákból, ugy mint Jatté, crepp, bureth, nyomat én sima bársonyból minden színben Oto-mánok éa kisebb-nagyobb divánok. kanapék, a legújabb fajtájn -merikai bőrből. Elvállalok menyaHHzOnyi berendezeseket a legjutá-□yosabb árak és fe!eiősség melUtt \ngy raktáram hajlított nádfo-uatu bútorok ét* minden fajtiíju va*butoroknak.
Midőn ezen nagy iaktáram egyes kiválóbb erikkeit a nagyérdemű helybeli és vidéki közönségnek felsorolom, kérem szíves pártfogásukat.
Tisztelettel
2680 3—10 FlÓO-OVltB Lajog,
kárpitos ét bútorkereskedő.
XXXXXXXXXXXXXXOXXXXXXXXXXXXXX
X Orvosok által ltlpr6toá.lva a ajánlva! ff
---- H
5 26.76 3-10 Z
x- ^ISlf^K -x
* Gyóosz. Fanta ÄMm oórap *
x -.........^------------fT_________..._,„________ *
WALSER FERENCZ
első magyar gép- és tüzoltóazerek gykra, harang- ós órczöntődéje BUDAPEST®*, Bottenbüler utcza 66.
Ajánlja gyártmányát» mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-tyakban elvállal teljes vízvezetékek berendezését varosok, földbirtokosok, Ipartelepek, ármentesitő társulatok és mágánzók részéről modern technihai
2522 29 -50
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz- és magánfürdők felszerelésére, szagmen-tesürszékek felállítására és minden vizmű vi munkálatok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
o
o
co
s
Mai Mm
elf Arnoldnál Bécs, I. Pestalozzi utcza 1. Közvetítés ingyért.
r E szakban ale g r é g 1 b b
czég.
Fnnta-féle Ichtbyál-szappap, arczvBrösség, bnr^nndiorr (Rosacea, acne) visz-
ketegsömör ellen, ára 75 kr.■ < i
Fanta-féle nAdol ji szappan (higanyos szappan) bujakór és ¿lősdiek ellen,
''/4 drb 25 kr, 1 drb 90 kr. Fanta-fele könvény és csuz elleni szappan biztos kipnbált és gyors batáüü. Ára 1 frt.
Kátrány-szappan rüh ellen, bajkorpa, lábizzadaág stb. ellen 35 kr. K át rá n y-g 1 y c er i n-s z a-p p a n enyhe, gyermekek és a5k xészére 35 kr. Carbol--« zappan fertőtlenítő 35 kr
Sa I é t r o m-s s » p p an borátka pMitfres>er* szeplő és bőrkiüteg ellen 25 kr. Toj á s-b r. appan hajkorpt ellen az arczbSr élénkítésére 35 kr. Kpc »«appan a hajnSvés ápolására 35 kr. Gyökér-xzappan üditnleg hat az idegs7.ervP7.etre 35 kr. G I y c e r i n-s z a p p a n legfinomabb pipere azappan 26 kr. D enzo e-s z a p p a n a bőr durvasága ellen 40 kr
Va se 1 i n-s z ap p an kellemes mosdószer mindennapi batználat''-a, ára 4» kr.
4
Kapható PrágHr Béla gyógyszertárában Nagy-K-nizaán. Vételnél kérjük a bejrgysett vé ¡jegyet figyelembe venni.
L SEIDLITZ POR
Csat ralóli
ha minden dobozon a gyárjegy: a sas és Moll sokszorosított czég nyomata látható.
Kzea porok tartó* gyóiybatána makacs gyomor- ca sltestbajsk, gyomorgörcs és eluylákáiodás, gyomorégéi, róg»6tt dugulás, roájbij vértoiiüas, aranyér éa a legkülönfélébb női betegsegek ellen 30 év óta folytonosan navekidő elismerésben részesül Kgy eredeti dob .z üa z:rálati uusitással 1 frt. Hamisítványok törvényesen üldöztetnek.
Tüdő-, mell-, nyál-beteget (asztorosot) ésS asziiiemalian
szenvedők figyelmeztetnek az általam Oroszország belt«jében felfedezett s nevemről 2681 3—10 «
,Homeriánatt-nak
nrrezett gyógynövényre, mely orvosilag megvizsgáltatott és ezer meg ezer bizonyítékkal hitelesíttetett. Az erről szóló ▲ nyomtatvány 15 krnak levélbélyegekben X való előleges beküldése ntán bérmentve ▲ küldetik meg. A. 60 gramm súlya Ho- X mi-riana-csomag elegendő két napra és 4 70 ^rba kernl és valódisága jeléül alá- T Írásommal van el''átva. Óvok mindenkit T a más czégtől hirdetett nem validi Ho- T meriáca vásárlásától Vaódl csak nálam X rendelve kzphzté
PAUL HOMERA Triwzt.
A valódi , Homeriana-nővény" feltalálója és készítője.
7 iaiar.asztalis a legjobb!
Akiafe-
Köszvény-, csúz, miudennemü haso gatás és bénulásfej-, fül- és fogfájás sikeres gyógyításához bedörzsö-
lésre; borogatásnak miadeuuemü sérülések éj sebe , gyaladisok és Bensőleg vízzel keverve, hirtelen betegfdés, báuyás és kólika ellen, utasítással 80 kr.
Valódi, Moll védjegyével ós nóv aláírása va
cagauatok ellen, | Egy üveg ponto 2401 51-52
kctM^U''ti. h<<>-a csúzos káztzlmak, vagy a fajdalmas köszvény ellon minő szert haszuüljou, .íz vegyen 40 kr. egy üveg valódi
ain-Expellertl
__h( rromíjsl.
Tizenhét évi tapasztalás és számtalan siker kezeskedik a felóL hoey a 40 kr. nom hiába való kiadás. Kapható a lf^Vjbl) gyójrv^z« rtárl>an*. F5-raktár: Gyv-gj-szertár az arany oroszlánhoz. I''rajra. Altstadt
Moll A.
Bécs, Tnchlauoen
gyógyszerész császár király! udv. szállító.
Baktársk : Nig y • X lil z l 1: Belu* József gyógyazerész. Rosenfeld Ad Fesselbofer József .Bsros; Dorn/r 8. Csáktornya: G5acz L. gyógy. Kaposvárott: Bororicz Ad. Keszthely : Schleifer fia. Körmend: Rátz János, ■arczali : Isztl Ferd. Szigetvár: Szalay József. Zala-Egerszeg: Hollósy J. gyógysterész.
FIEDLER GYULA
FÉNYKÉPÉSZETI MŰTERME
NAGYKANIZSAI!,
Minden nagyság és
alakban
VÁROSUÁZ-OTCZA 6. SZÁM.
fényképek
a l''gssebb és legfinomabb aiviteiben
úgyszintén elegáns kiállításban olcsó áron. k Fölvételek ros* idő esetén i* történhetnek !
Kzeken kivül
Minozelt fénykép k, fénykep-nagyilások olajfestményben, porezel! ''«n-fényképek, Chrorao-fé .yképek. világoH nyomatok,
linographiák ntb. atb.
szilárdan olcsó ár mellett szolgáltatnak ki.
2678 3-20 , , .
KAVE
nyer», kitöm*», erőteljes, zamaton faj 5 kros csomagokban, béres vámmenteheu bárhová utánvétel mellett.
Santos, finom kilónként 1 15 — 1.25
Ceylon, nagy, finom 130—1.40
Ceylon, finom, zö des 1 50— 1 €0
MenadO, aranysárga „'' J.1.60 - 1 75
Gyöngy, ;Perl) finom , 1.5S -1 Cn
Gyöngy, (Perl) Coba finom , 1 7ő —1.85 Moeca, valódi arabs . 1 80—1 90
ajánlanak
Mattersdorfer Brüder Fiume
1CSILAGAIA
»z ótiási hajjal a nagyérdemű kQzönségaek tndomá*ára bozim hogj általam feit*lálthajnóve«z*.ö pomadét, melycek 14 havi ha>z-nálata után hajam 1 86 centiméter hosztért el, a nagyérdemű közönség használatára bocsátm éi kix&rnlsg nálam kaphatópcö-csögftnként 50 krajezár, 1 frté* 2 frt. — Hajkenőcsöm orvo i
tekintélyiktől különös jó szer gyanánt lett elismerve baj- ét szzkál növesztés te, fejfájás, raígrain?, hajkihollá«, korpaképződés, és ko-pa»z»á levés ellen, erósití a bajgyökeret, e''Ő-xsozditja a haj- éa szakállnövést éi a legfin. toilette kenőcs.
C«illag és Társa
Budapest Király ateza 26.
Kapható Nagy-Kanizsán Práger Béla nr gyógyszertárába!»; — Zala«Egersxegen Altsud-ur''Jíómál, valamint Migyarorskig jelentékenyebb gjrógysxsrtáraibaiL .-
A legjobb s legszebb
harmonikák
és egyéb
zeneszerek
csakis
Joh. N. Trimmelnél
BÉCS, VII. Kaiserstraase 74. EarmonikáV g egyéb zene-Q szerek árjegyzéke ingyen és bérmentve.
oooooaoaooooooooooooS
Erven Lucas Bols,
k. k. Hof Lieferanten, k. nied. Hof Lieferanten.
Alapíttatott 1875. Amsterdamban, különlegességük
Curacao-Anisette,
az ország első üzleteiben «észletben vannak. 2615 14—20
: :
Cs. lir. tüírílai, szabadalmazott. Teke asztal- és teke golyó-gyár
> KNILL KAROLY
Bécs IX., Rornu, Rothe LSvengasse No. 5-7.
Alapíttatott 1807-ben.
Ajánlja kül&oh^en saját, általa újonnan feltalált tekeasztal falat neveivé
„Excelsior-banden"
a legfinomabb angol kautschukon melyek tekintve jóságát és tartósságát minden más tekeasztal falat felQlmnlmk éa a mellett, a bizonyai csudás olcsé tekeazztaloként caak 45 frtba kerül.
Ai én cs. kir. kisár. stabadzlmszott Teke golyóim, melyek at elefánt csontnakkai teljesen egyre megy, ajánlom egy évi jótállás mellett követkesó árakért. 60-62 mm. ig 5 frt 63-66 mm. ig 6 frt. 67 — 72 mm. lg 6 frt 50 darabonkint. Árak és rajzok teke asztalokról ingyen és bérmentve. 2614 12 — 20.
0 0 0 0 0 0
Milíényi Sándor
o 0 0 0
0 0
ezlpése.
Nagy-Kanizsán. — Kittntettetett Bntapesten és SzékeifeMrrtrott
Van szerencsém értesíteni, hogy Miltenberger Sándor tör-0 vényileg bejegyzett czégemet Miltényi Sándorra átváltoztattam.
0 Egyúttal bátorkodom becses figyelmébe ajánlani M
1 czlpéaz üzletemet, x
a melyben mindennemű uri, nói, valamint gyermekezipők & legújabb a
a divat szerint nagy választékban készletben vannak, vagy legrövidebb q
a idő alatt elkészittetnek. q
a Báli, valamint más hasonló alkalomra szükséges czipók 6 ß
q óra lefolyta alatt készülnek el.
^ czipot
0 0 0 0
Vidéki megrendeléseknél mérték hiányában kérem egy avult mintául beküldeni.
Becses pártfogását kérve, maradtam teljes tisztelettel
iVIIItéiftyi Sándor
ezipéiz (Városi palotában.)
_ooooooooooooo
oooooooö
elótt
Lengyel János
asztalos-mester X a g y-K a ti I x s á n.
A nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlja megnyitott
asztalos üzletében
három
készült divat szerinti bútorait vállalkozik egyszersmind a legszárazabb fából felelősség mellett minden épQleti munkát és lakát berendezéseket rajzok szerint a legolcsóbb áron elkésziteni.
Nagy-Kanizsán, magyir-utez» 17. sz. 3 — 10 2673
fa
Ry
E
I


1
I
''.r $
| 1
5
I
5
I
JS
f -

1
K
§
1
S >
LEGCZELSZERUBB
alkalmi és névnapi ajándékok
ü. ni magyar, német, és franczia diszművek, remek irók diszkötésben, magyar, német és franczia nyelven, zergebőr-, bársony-, elefántcsont-köt''sü imakönyvek dus válas/.tékban, ifjnsági iratok és képeskönyvek kisebb s nagyobb gyermekek számára több nyelven, albumok, finom zseb-irókönyvek, legújabb hangjegyek, monogrammos levélpapírok, csinos dobozban, zsebnaptárak, diszes felszerelvények íróasztalok számára, legújabb mintájú, látogató-jegyek a lehető legolcsóbban számítva. Mindennemű irodalmi megbízásokat a legnagyobb figyelemmel és jutányosán teljesít.
Elfogad aláírásokat a következő nagy műre:
Az osztrák-magyar monarchia írásban és képben.
Rudolf trónörökös íőbmeg kezdeményemével és közreműködésével.
«
Egy-egy füzet ára 30 kr,
Minden hó 1-én és 15-én pontosan jelenik meg egy füzet.
Továbbá: Wajdits József könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
1885-ik ÉVRE
hét különféle naptár jelent meg,
s az egész ország minden könyvárusánál kapható; u. m.
I i

m
WAJDITS JÓZSEF
nagy képes nép naptár a.
bő tartalommal és temérdek képpel.
Ára k&cvc irlapj.kal ellátva 50 kr, filive 40 kr.
WAJDITS JÓZSEF
kis képes népnaptára.
Ára füzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
101, mi sm és ciy évre széló naptára.
Ara kiMtiénv kötésben 90 kr.
Rév-komaromi K, kalendárium.
Ára füzve 20 kr.
WAJDITS JÓZSEF KIADVÁNYA
Sziiz Mária édes hazánk védasszonya
nagy képes népnaptára,
vallásos bő tartalommal temérdek képpel
Ára kötve irlapokkal ellátva 50 kr. füzve 40 kr
WAJDITS ÓZSEF KAIDVÁNYA
Szfi/i Mária kis képes népnaptára.
Ára füzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
1884-től kezdve egész 1890-ik évre
/
szóló naptár 14 kr.
Fentebbieken kivül minden másutt megjelent naptár a könyvkereskedésben fellelhető
Tostai megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Becses rendeléseket tisztelettel teljesít * ■ • A W '' á^
VV agilis JOZSCÍ Nagy-Kanizsán.
I
IIIU (ikhljér
N
» g pont"« h •• y t* \ o
Leiszel ÉM aiiaüet MmM!
E.y rendkívül el&syöa alkalmit fő hu-xu^''v-, rgy bécsi elsőrangú sxövetgyár eget* téin-ti" »a riő-411 itáti ár leién átvettem ■ a míg e kéazlei tar : 10.000 darab csodasiép, elegáns és divatos
téli nöi kendőt
alábbirt hihetetlen olcsó árért adom :
1. Könépnogy*. téli kendő 1 frt 20 kr.
2. Prima-kendö, nagy 1 frt SO kr.
3. Legflnom., egésst nagy 2 frt 50 kr.
a legpompásabb sxinben. u. ro. Bordeaux, grandi, zsandár, fehir, szürke, drap, seót, törők, veres barna, fekete, kik, atb. 60 féle színben.
Ezes utolsó divata nöi kei.drtk a legszebb is legeleg''nanbb vitelei hdzndl, ulczán, titán, bdiban is szinh^zbm nngyon meleg.
E<y bó''gy se mulaszssa el st ilyen axép ken d''-k vételt ilyen olcsó árban, annál inkább, mivel s m-r többe kerül és » kéazlet bama^ elfogy.
•m tetszők vizssavétetnek. M grei>d*!éaoél ké etik a asin és nagy-
fuladáaa. E''kfildét kéispénzórt vagy utánvéttel. Egyedül kap-ő tom fajtában :
Liener Tücher-Exportgeschäft
Wi-n»r. EL. Maüb4u«g»aao No. 5. K.
A »IJ«t«ígbaritc czimü röpirat -lou számon ház^szor van ismertetve. melyek »ok even keresztül inci!-bizhatoknak bi/.<>uyaltalt s ez okból a iegnielegebb ajanlntra méltók. Minden betegnek ismerni keüone o röpiratot Kulou^sen w-d-c rmokat, a kik kö&rve-nyten vagy csurban, tüdöjorv&dazban. idejgyengeséjjben. sápkórban stb. szenvednek. arra figyelmeztetáiik, hogy az egyszerű hátmerek által nagyon gyakran még az ugynevorett gyógyit-hatlan betegségek is megszűntek. A ki a >Betejbarátot« olvaani Livánja, az iijon egy levelezőlapot Richter kiadó - intéxetcaek Lipcsébe, mire a röpirat megküldetik. A megrendelőnek ez költségébe nem kerüL

«
VÉD-JE.GT
PEZSGŐ
Eygedali f5 rakUr N«gj-Kani«wln
FKSSELIIOFER JÓZSEF arná!.
AZ IPAR CSODAJA,
Meleg! Szép! Elegáns! Olsoó!
A< ^I-ő béioi f >rfi-lcabát-gyár által kéasitett
férfi-téli-kabát jaim
n ellen raegtódenek és rizhatlsnok éi eddi*
hallatlan VC Ó áru > k . darabja cn »k
mer 1 frt so -w* •
j Az én térfi kabátjaiir a legegt-axaégeaebb vlaolet, mely
| caak kigoudolha''ó. A testet egyformán melegen tartjak, é*
i^y a megbü éa ellou 7édik. M<nden teath»s hostá simulnak, éa különös olcsóaignkkal, szépségükkel éa praktikus voltuknál fogva általán»« feltűnést keltenek.
12.000 dobnál több len eddig eladva. Ki tebátegy ily kitdaó szép, jó éa mileg kabá ot óhajt, rendelje meg azonnal m-sri a tömege« kereslet folytán a nagy késsiet hamar elfogy.
Egyedül és valódi minőségben c.ak ai
^.llg. Beoal oommlsslo éa export
üslet által. Bécs III. Mattengasae 5. az. rendelheti meg. Megrendeléseknél elegendő megjegyezni, hogy a küldendő kabát nagy, közép, v*gy kit nagyságú legyen. — Küldeméayok utánvéttel vagy készpénzfizetési esskösöltstn^k,
NAGY-KAMZSA, 1886. Január 9 én.
i
2 Ili aZ&m,
Huszonötödik évfolyam.
Előfizetési ár: rc,-«» ''-fre • 5 5rt. — — ,1 ,-.re 2 Irt .r>0 kr
in-t''V ''¡evre • . 25 .
Egyet iram 10 kr.
HlK.iK T K 8 K K aa»slM>s petitsorban T. másodszor 6.-» Htodon további sorért 5 kr NYILTTÉRBEN
¿«i;mik'' t 10 krórt vétetnek tel KiiK''^tari illi''tfk minden egyes hirdetésért 30 kr úz tendk
> lap szellemi részét illető közlemények a szerkt-ztöséghez, auvigi részét illető közlemények pedig a kiadóhÍTa álhoz bérmentve intézendök \ a c J-K a n i zsá n . Wlajsicshas
Bermi üt. tlen levelek tirtn fogadlatnak el
nza nem küldetnek
A nagy-ka nizsai „ Kere<kedelvii Iparbank", unagi/-kanizMÍ Önkéntes tüzoltó egylet", a rzalam<zgyei általános tanító-<tyárf.a _ yuigy kanizsai kisdednevelj egyesület", a „nagy kanizsai tisztiönsegélyző szövetkezet'', a , soproni kereskedelmi s iparkamara'' nagy kanizsai külválasztmány''-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZE/R, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
______'' ~ • ------------II l l i ■ ---■ —----------------: ---
Az i. t. olvasóközönséghez!
Lapunk 1S86. évvel XXV. évfolyamába lép. Vidéki lapnál oly szép életkor ez, hogy méltán büszke Ifhet rá az olvasó közönség is, mely partolásávál eddig éltette, feuiartotta. M''iqyorországon alig van még két vidéki lap, mely 25. évét már megérte volna.
tízen örvendetes körülmény mutálja, hogy lapunk irányával és szellemével megtaláltuk a jó utat, melyen az igen tisztelt ohasókö-zönség nagyra becsült rokonszenvét meguyerve, szives pártolását is szerencsének valánk kiérdemelni.
Ügyekezni is fogunk az eddig követett irányban csendesen, szerényen munkálkodva, minden hivalkodás nél kul haladni. Nem mutogatunk, ''nem hivatkozunk emelt fóvel arra £ mit tettünk, — nem hirdetjük nagy hangon, hogy mit fogunk tenni. Amit tettünk samit tenni fogunk, az - azzal a t. olvasóközönséggel szemben, mely l»punkat szives pártolásra érdemesítette _ egyszerűen kötelesség-teljesítés volt és lesz, melyre azok, kiket nem muló taps, kétcsértékü tet.szé.i zaj, hanem a tisztes szándékkal végzett munka tudata boídogit, nem szoktak hivatkozni.
Az i. t. olvasóközönség el tt állottunk egész év folytában, ott állunk most ii ftppen olyan jól tudják szives olvasóink, hogy mit tettünk, mint magunk. — Ha egyszer más szor mulasztottunk vagy tévedtünk, miudenkinek módjában volt fölöttünk Ítéletet mondani. És ki a mulasztásra vagy tévi-désre jóakaró szóval figyelmeztetett bennünket, lapunk őszinte barátjának tekintettük; mert ■hiába, emberek vagyunk s legjobb akarattal végzett munkáukon is rajt vau a gyarlóság bélyege.
Az uj évfolyam köszöbén is arra kérjük i. t. olvasóköz uségüu-ket, hogy lapunkat necsak anyagilag,
hanem erkölcsileg is támogatni szíveskedjenek ! Mert csak ugy felelhet meg hivatásának, ha közte és az i. t. olvasóköüöuség kőzött benső viszony lesz.
Ha i. t. olvasóink is minden módon oda hatni szíveskednek, hogy lapunk mentül jobban virágozzék és terjedjen, — ugy derék, önzetlen dolgozótársaink segélyével sikerülni fog föladatunknak napról-napra job-baii megfelelni.
Tan érdekelni fogja i. t olvasóinkat, ha azon kedves dolgozótársainknak neveit, kik ez év folytán is rés/int nevös latt, részint névtelenül vagy álnéven több becses dolgozattal ajándékozták meg lapunkat, közöljük. Ezek: Alleker Lajos, ijj. Apáthy Ist ván, Bánfi Alajos, Bátorji Lajos, Baboss László, Bátky Lajos, Bálintffy Bálint, Erlich Károly, Eperjessy István, Farkas Ferencz, Fárnek László dr. Haber Samu, Hajgató Lajos, Hajgató Sándor. Hoffmnnn Mór, Kanitz Lajos, Kramer Lajos, Miklóssy Károly, Pataky Géza, Po-zsogár Gyu''a, Riegler Constantia. Rosenfel Lijos, Scherer István, Schreyer Lajos dr. E. Szabó Lajos, dr. Tersánczky József, (járásorvos) Weber Antal, Weber Púi.
Ezeken kívül még többen vannak, kik csak egy-egy czikk«l szerencséltették lapunkat; továbbá megyénk minden vidékén van egy-egy tudósítónk, kitc a nevezetes eseményekről értesitik szerkesztőségünket.
Szellemileg ilyképpen támogatva nyugodtan nézünk a jövő elé s biztat bennünket a remény, hogy a t. olvasóközönség szives pártolása mellett kedvező viszonyok között ünnepelhetjük meg lapunk tuI8Z0nÖtéV6S
jubileumát,
<
Az előfizetési ár marad a régi:
egy evre fél évre negyed évre
5 frt - kr. 2 , 50 . I . 25 .
Az elófi/.etési pénzeket a lap kiadóhivatalába (Wlassics-ház) kérjük küldeni.
Kiváló tisztelettel:
a szerkesztőség és.:<iadóhivatal.
Az ujevben. "
• Ily körül mén tek kőzött az el mult ér csak szomorú emlékeket tár elénk. Mind a mellett ne csüggedjünk és bízzunk egy szebb jövőben, mely a mostani, valóban szomorú állapotokon változtatni fog.''
Ily szavakkal végződik e becses lapok legutóbbi számának egyik vezérczikke.
Igen, de hát ennyi csalódás után mjt reméljünk még, mi lesz az a valami, .mely képes volna szomorú
— különösen a vidék szomorú helyzetét megváltoztatni ? — Tán az intéző körök nem is ismerik azt, mert csak hivatalos adatok alapján dolgoznak és hogy ezekkel meddig vagyunk, tudja mindenki. Mosolyognom kell sokszor, ha valamelyik fővárosi lap hasábjain a következő frázist —
— mert ez csak frázis — olvasom. Ü, is hogy nemzetünk mily szépen, örvendetesen halad a műveltség és anyagi jólét terén. Igen ám halad, de nem előre hanem bátra. Különösen az utóbbin!
Ugy szeretnék ilyenkor ahhoz a fővárosi újságíróhoz eképpen szóllani: UrAm! Ön azokat amiket itt leir bizonyosan csak egTed"l itt Budapesten, a fényes Andrássy-uton, a szemkápráztató kirakatok előtt ; a tudomány és művészeteknek szentelt csarnokok szemlélésénél tapasztalta, de most legye félre kérem ezt a szép szines üveget, melyen keresztül nézve itél és jöjjön velem 1c a vidékre, te yünk ott egy körutat és csak egy évet is töltsön ott szemlélve, figyelemmel kisérve a különb féle állapotokat és ne a tudományos akadémiát, hol az ország tudósai van-
nak együtt, ne a gazdag gyárosokat és kereskedőket — kik a külfölddel állanak összeköttetésben és többet szoktak kivinni — vegye nemzeti jólétünk, nemzetünknek az ipar és műveltség terén tett előhaladásának megbirálásában alapul, hanem a valóságos nemzet zömét és így alapját i nemzetnek! a köznépet a kisiparosokat. Vajjou így fog-e Ítélni akkor is ?
A vidéken a földmives földhöz tapadt szegény és ennek természetes következménye, hogy az iparos osz tály is csak teng, pedig hát voltaképen ezeken épült fel — ezek tartjak f-nut nemzeti kulturánkat; de hát az ilyen nyomorúságos talaj meddig lesz képes tápat nyújtani ama pompás virágnak, mely oly hirtelen virult fel? — Ezeken a bajokon egyedül a népnevelés erélyes felkarolása lesz képes segíthetni, hogy a nép odavitessék mikép képes legyen felismerni érdekeit és józan érzelemmel, komoly megfontolással legyen képes kikerülni a szocialisztikus áramlatokat Eötvös — azonban nagy költő, ki inkább az ideálismus befolyása alatt állt. Intencziói nemesek és bölcsek voltak ugyan (nem is tehetett az akkori viszonyok közt többet m:nt a mennyit tett) de az utókor nem ismerte fel azokat, pedig az ó alkotásai csak alap voltak, melyeket fejleszteni az utókor föladata. Ó belátta, hogy csak a művelt nemzet lehet erős, élet és fejlődő képes és meghozta a népnevelési tőrvényt, de ó bizonynyal nem akarta, hogy azok ugy maradjanak amint megalkotva lettek, hanem miként szükséges, hogy általuK a nagy czél elé ressék — azokat » viszonyok a kor kívánalmai szerint revízió alá vetni és az állapotokhoz alkalmazni. \ népnevelés terén akarjuk, hogy fejlődésében megállapodva elcsenevé-szedjék.
Azonban hol állunk? A tanító
erkölcsi helyzete még mindig a rég, ő még mindig a társadalom páriája, sót annyi máltánylásban sem részesül, hogy tényleg ama rendelet értelmében, melyet 1845-ben Ferdinánd király kibocsájtott. a mely szerint ugyanis a tanítói osztály is a hono-ratiurok közé számítandó, erkölcsi méltánylás alkalmával vele bánnának ; fizetése még mindig 300 illetve 250 forint.
Trefort eleget tesz ugyan szellemi kulturánk előmozdításának érdekében, de tevékenysége egyoldalú, mert inkább istápolja a közép és felsőbb tanintézeteket a népvevelést pedig hagyja önmagában vajúdni, holott éppen megfordítva kellene lenni, mert a fódolog. hogy szilárd alapot teremtsünk, — szellemi fejlődésünk alapjat pedig egyedül a népnevelés képezi, bizonyítja ezt a közép, majd felsőbb tanintézetek panaszai a belépő növendékek elégtelen clőkészült-sége felett.
Csak az okos és élelmes ember képes a mostani világban anyagilag előre haladni, de hát akkor hol marad a szegény földmives és kisiparos kik között vajmi csekély az élelmes és még csekélyebb a szó szoros értelmében vett — okos. Csoda-e tehát, ha ezek természetes prédájává lesznek az élelmesebb kereskedői osztálynak, melynek szakszerű kiképez-tetése iránt elismerő szorgalmat tanúsít kormányunk — S mi ennek ismét következménye? Nem-e az an-tisemitismus, állván a kereskedői osztály legn gyobb részt zsidókból és igy csoda-e ha a tudatlan tömeg elkeseredése ezen élelmesebb faj ellen fordul, kit egyedül tart (a kormányon kívül) ányagi helyzetének hóhérjául.
De meg mily nagy azon bajok száma, mely hiányos népnevelésünk-ból ered, ki tudná mindazt elmondani, csak egyet említek még: népünk erkölcsi sülyedését. mi oly iszo.

Más semmisem.
A U> partján egymás mellett Clílnk szótlan, caende«en — — S m ut egy »óhaj, szépeu, halkan, Mintha a szív »égaőt dobban, Édes baog stáll csCi.deaen: Még maradjunk kedvesem! Bú, öröm, gond . . . mise fájhat, Itt nem fájhat s>mmisem.
Rám hajolva lassan, lágyan Ajkad édes csókra vár . . . S mintha szólna : halkan, szépen Valami a tiszta éjben, Száll, csak száll, caak egyre száll: Csitt, csitt cdes, csendesen l Csók a szivnek bűnbánása ; Bűnbánat, o>ás semmisem.
Ah ! de, a mit sziv és lél«-k Fájlal, mégis vi»az*vágy. Nem való még s már nem álom, A szerelem lenge szárnyon
Ii''gó. ringó pnazta vágy--
Csitt, cs tt édea kedvesem — Puszta vágy és érrfll étre Az örök más semmisem.
BÁTKY LAJOS
Művészet ós szerelem.
— Beszély. — Irta: Ábrahám Gyula.
Isten vrled hazám, bátrak hazája Isten vel-d te völgy, ti Zöld hegyek Gyermek reményim s bánátim tanyája latén veled, én messze elmegyek.
EÓTVÜS
A keaztbelj - meszesgjörökí or "águttól nem.messze, nyírfákkal koszorúzó t domb tövében fekszik egy uradal-
mi lak. Az épület a műit század építkezési modor* szerint épült, mi egy kissé komor színben tünteti fel azt a szemlélő előtt.
A kastélyszerü''eg épült uradalmi lak tulajdonosa Fenyv-ssy Aurél, köztiszteletben Alió fóldbir.okos, kinek nemes lelki tulajdonok : a ritka becsületesség, stilárd jellem, jóság s a lángoló hazaszeretet, igen saéles körben féuyes népszerűséget biztosi otUk.
Ab általános elismerés és tisztele et adta boldogító érzethez a családi boldogság is járult.
Erényes n*je, s nagy reményekre jogosító |fia, életének örömei valának. Esek voltak reá nézve azon csillogok, melyek életének alkonyát bevilágították.
Fia Bálint szépen felserdült maga mellett, ki neveltetését a szép. iü • eltségü anyának és a humanitási osztályoknak koszöué ; ezekben tanult Bálint a szép és nemesért r>jongani, s ezekben tette ma-gáérá a magasztosb eszméket.
Bálint . fjusága tele volt fénynyel és napsugárral, — telve ártatlan örömökke.1
Hogy is ne volna boldog ason ifjú, ki érzi a szülői szeretet melegét, a ki egy mesés színekkel festett jövő képével s nemesebb ambitiókkal eltelve lép ki as élet k^zdterér« 1
A művészeti tárgyak közül különösen a festészet volt as, a mely iráni Bálint lekü''dbetien haj amot érzett; mert e téren nyil"ánuh tehetsége a legec-latánsabbsn
Szülői korán észrevették e szakban való ügyességét, s hogy azt a genialítás niveaojára felküldve lássák: intésked-
tek, hogy fiuk egy Flórencben lakó, ünnepelt művész barátjok, Tarnay Adolf utmutatáaa meliett hatoljon mélyebben a festéseit művésseténekszinme-leg világába. BH«dd legyen e fiu, — moop dá aokszor az atya : nemzetének méltó büszkesége és édes anyjának lelki öröme* !
A jámbor óhajok ily pillanataiban kónyek tolultak szemeibe : az atyai szeretet örömkönyei.
A Fenyvessy családhoz még a 14 éves Jolánka is tartozott. Jolánka ugyan nem volt Fenyveasjnek gyermeke, de mégis mind a család, mind pedig az as ismerősök által a család tagjaként volt tekintve.
Gyermekéveit születési helyén VBS községben töltötte, hol atyja mint földbirtokos nagy kirerjedésü birtokon felett rendelkezett. Anyját, ki Fenyvessynek rokona volt, korán elvesztette. Mivelhogy pedig az aoyatlan árva egyetlen gyermeke volt az özvegy atyának: ettől a lehető legelkényeztetőbb nevelésben részesült; m M-t hisz Jolán volt. miként mondani szokta: egyetlen záloga elhunyt nejeiránti 3zerelmének; és azért minden vágyát és óhaját sietett is teljesíteni.
Ezen helytelen bánásmód öncövé tette a kis leányt; vélvén: hogy ő a központ, ki körül foro^ szükségkép a mindenség. Ép már 13-életévét töltötte be Jolán, midőn éd-a atyja egy hűtés következtében beteggé lőn, s pár napi szenvedés után meghalt.
Utolsó ób>ja Fenyvessyt mint anyai rokont, rendelte Jolán mellé gyámul, azon meghagyással, hogy mit se kíméljen a leány jobb neveltetése é de-
kében; mert aajnosan tapasztalja Vala. hogy leánya neveltetése több tekintetben hiányos. Fenyveasyék gondja, a a kis leánynak a családba való felvétele után tehát oda irányult, hogy ennek egész gondolkodásmódját egészsége ebb irányba töröltessék. Törekvésük oagy-részt sikerült is, mert korlátlan szil-j-ságát, mely as anyai nevelés hiányainak volt betudható, kezdte levetkezni, sFauy-vessyné fáradosasát láthatólag siker koronásta.
A dolgok uj rendjéhes eleintén szokni nem tadó Jólán, F«nvvessyek házat lasaanként boldog otthonának keedé tekinteni, őszintesége és nyilusivüség» által kiérdemelvén asoknak osstatian szeretetét.
.....Egy este Fenyvessy még
kedélyei és t-leven volt, máon*p asonb»n már mint halottat gyászolták.
A fájdalmat, mit a hű férj és a jó atya elvesate okozott, leírni lehetetlen.
A pótolhatlan vesztesaég egy időre még élet czélját ia feiedteté Bálinttal, mi d5n Tarnayn»* egy kedves levele végre felébreszté ót faault közönyéből.
KitUsetett a nap, a melyen Bál ni kiképestetése végett Flórencbe indulandó volt.
Édes anyja fájdalmas érzéssel gondolt azon időre, mely elválasztja fiától; talán sokáig, — talán örökre......
Oh mily határtalan az édes anya szeretete!
Elérkezett végre az elvállás napja. Bagyogva pompázott e napon a természet az ő hasonlitbatlan szépségében ; mintha fényével és mosolyával is mondani aks^ta volna a távozónak : .Maradj
> itt hazádnak szép virányain 1" Még a vi-rágocskák is, melyek porcelán vázákban as ablak párkányán voltak elhelyezve, az enyelgve játszó szélben szines fejecskéiket búsan le-lehajlógatták, mintha ók ia bucausnának
Csak a szókeb«ju Jolán színlelt kösönyt, mintha éreztetni akarta volna Bálinttal boasa«ágát ásókért a gyakori csintalan faggatásokért, melyeknek oly gyakran volt kitéve, konok önhittsége miatt.
Dd im ! alig távozott az ifja Fenyvessy, midőn szívében önkénytelenül is megrezgett egy hang, s ez titkon azt aa-sogta : Oh hisz most érzem csak, hogy mennyire szerettem őt l ''
S ekkor felkereste azokat a helyeket, ahol Balint oly igen szeretett időzni-az erdők ároyas berkeit, melyeket egykor pajzán örömmel barangolt be vele ; s itt busán elgjndoita: „Miért rebegték ajkam as ¡atenhossadqt oly rideg«n? miért n«m szóltam a testvéri sscreteiről melegebben V s miért nem szóltam e szivnek bánátiról mit ehő kebel takar?* S aztán sírt, zokogott lelke egész keservéből: szive egész bánatából . . .
Ezalatt as anya a közelfekvő városig kisérte fiát. Itt meleghangú szavakat íntésatt hozzá. Végre elváltak útjaik.
A hazatérő anya szemeibe könyek tolultak: as anyai szeretet igaz gyöngyei.
Bálintot fél óra múlva már a gyors kocsi repitette rohanó sebességgel a hasának déli határai felé, ahonnan vissza-visszanézve fájó sziv vei mondott isten-hozsádot övéink.
(Folyt, köv.)
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
alai közlöny
1886. JANUÁR 9-én.
Sylvester este a CatíMba.
Az* mondja "gy görög bölcs. bogy nehéz dolog a pipacsinálas; de nehezebb
ennél ia a báli referáda iráaa. De mivel ilyenre ia csak kell valakinek vállalkoz-nia, főicsapok én és követem e mestersé-get, ba rögtön máglyára kerülnék is
Kijelentem azonban előre is, hogy a gyengébb nemmel harczot kezdeni nem akarok, mert ha kökény vagy bogár nemeik villámaitól lesújtva harczképtelenné váloék, kacsagna a közönség. hogy még a nőkkel ssemben sem tudtam csatát vívni. S ha én lennék tán a gyóaő, még jobban kigúnyolnának, hogy csak nőket tudtam Jegyősni. Lengjen tehát a béke lobogója! S jegyen közlünk arent a béke, miként az ó, ugy as uj -aztendóben.
Mint minden nevezetes alkalomma SyIveater eatéjen, moat is tényez k^zón-ség i öl tó be a Caainó termeit hullámzott a frakkok ledér csücskéje. koppant a klak csilindnr kiugrasztott teeje, suhogo''t a sok tinóm bálitoilett*. Olyan különös han gulat borongott a jelnnvohak kedélyén, mely sem igeo szomorú, sem nagyon vígnak nevezhető. Mintha félve váltunk volna m eg az ó évtől, melynek ismert múltjáért, egy messz-, fekví ismeretlen jövőt nyerünk az uj év képében. De mikor Torma hegedűje m gpendült, mikor a csárdás, ez a »z<laj magyaros, érzelmein ket^korbácsolta, gondolkodásunk elröp pent s csak a szivek és labak müködtenek. igy értünk mi a Casinóban bár egy helyben mozogtunk is, az uj esztendő birodalmába.
Kedv, boldog uj esztendő kívánása, volt elég talán nagyon sok is.
De csárdás, polka és mazurka
Mind kis Miska, mind caak hurka
Négyes! te vagy az én tánczom
Mert ha sorod végig járom,
Hölgyeinket mind meglátom.
És a ..él sor mely itt vala nem is volt olyan mrgvetendó kicsiny. Vagy 60 pár állott itt hol hosszú, hol kör falat képezve.
Volna kedvem öltözékről-öl''özékre bírálgatni mindegyiket; de nem teszem, attól tartván, szólj igazat betörik a fejedet. Maradjunk a szokottnál s mondjuk a jelen voltak névsorát a következőkben : dr. Rotgchiid Samuné. Scherz Ri-chárdné, Grünhutné, dr. Garai Benőné, Ollopné, Recbnítzerné, Weísmayerné Deutsch B^rnáthoé. Schertz Zsigmondné, Kohnoé, stb, stb. úrhölgyek
Most következik a dolog nehezebb réssé t. i. emlékezni azokra a szőke-barna kis lányokra akik a szemlélőnek olyan mennyei élvezetet szoktak szerezni. Hát még ki lenne e''ég bátor kimondani, hogy a legszebbek között ki legyen % legszebb? Talán legjobb lenne egy olyat mondani aki o.thon az igazak álmát aludta. Igy nevetnének egyet, de nem neheztelné seoki.
Gyere elő „a—b—c" s ments ki a hínárból! Igy legalább nem tudják meg nekem ki tetazik legjobban.
Kisasszony aink közül ott voltak Deutsch Josefin, Kohn Hedvig. Klein Faoni. Löwinger nővérek, Liipnik Selina, OHop Fán ni. Rotschild Ida, Rosenberg Adel, Recbni zer Adél, Sommer Lujza, Schertz Berta, Schertz Jenni, Schertz Camilla Strém H-rmina, Weltner Iler mina, Weis* Rebeka, Wollheim Fannicza stb. stb. kisasszonyok.
Reggelre víradván az idő, mi irigyeltük azokat, kik as éjjet jóizü-n át-aludták, ők is irigye jék as», hogy mi igen jól mutattunk 1885-től 1886-ig.
Kacxér.
nyatos mérvhen terjed, bogy az em-# ber látván önkénytelenül összeborzad'' vájjon hova fog ez vezetni? a felelet könnyű de irtózatos: a tönkre jutáshoz!
Igen! a népnevelés gyökeres javítása az egyedali téuyezó, mely a komoly helyzetet még jóvá fordítani képes. Adjánk az iskolának antono-miát. emeljük a tanító anyagi és erkölcsi helyzetét a megérdemlett polcra, keltsünk érdeket a műveltebb Közönségben a tanügy úánt, hogy az mintegy természetes dajkájává váljék a szegény, gyámoltalan népnek nehogy az ogészen áldozatni essék azoknak, kik tehetetlenségét átkos érdekeiknek felhasználni akarják és ezáltal a népbe a szenvedélyek vészttermó csiráit beoltják. Mentsük meg, erősítsük a köznépet ugy nemzesünk szilárdan fog állani minden tekinteiben.
Hogy ezek válósuljanak az uj évben, adja Isten !
TUNKEL MIHÁLY.
A .Polgári Egylet'' rendes évi közgyűlése.
A nagy kanizsai polgári egylet rendes évi közgyűlése, mely dcczemder 20-án délelőtti 9 órára volt kitűzve, — miután a tagok e napon határozatképes számmal meg nem jelelitek, — feloszlatott és e. helyett az évi közgyűlés megtartása a folyó január 3-án délután 4 órára tüzetett ki újból. E napon már a tagok nagyobb érdeklődést mutattak, mert a közgyűlés 130 tag részvé tele mellett ment végbe.
A közgyűlés 3 óra után kezdetét vevé. KiiOrczer György egyleti titkár a lefolyt 1S85. évról dicséretre méUó szabatossággal szerkesztett és a legkisebb részletekre is kiterjedő, tüzetes titkári jelentést olvasta fel. A jelentés felolvasására majdnem ''/« órát vett igénybe és a jelenvolt tagok osztatlan figyelemmel haigatták végig.
A számvizsgáló bizottság jelentése, valamint a folyó 1886. évre vonatkozó költségvetés minden vita nélkül tudomásul vétetett illetőleg elfogadtatott. Boronsai Károly egyl. tag írásbeli indítványa, hogy az irodalmi müvek beszerzésére az egylet kebeléből egy szakbizottság választassák, rövid vita után elvettetett és ezen teendő, ugy mint eddig, a választmány feladata maradt.
A tárgysorozat befejezése után következett a tisztviselők és választmányi tagok megválasztása.
Benczik Ferencz elnök az egyleti tisztikar és választmány nevében meleg szavakban megköszönvén az egyletnek bennük helyezett bi zalmát és támogatását, kérte a választás tartamára a korelnök meg-\ álasztását. — Korelnöknek Neu-siedler Pál kiáltatott ki; minek megtörténte után három szavazatszedő bizottság megalakulásával a választás kezdetét vette.
A választás eredménye következő:
Elnök: Benczik Ferencz. titkár : Knorczer György, — egyhangúlag;— a köveúezók pedig mind szótöbbséggel u. m : alelnök : Hencz Antal, háznagy : Faies Lajos, pénztárnok; Simon Gábor, könyvtárnok: Tóth István; válalasztmányi tagok : Gr. Hugonnay Kálmán, Hertelendy Béla,Gyórffy János, Kovács Béia.Pfaff József, Knansz Boldizsár, Remete Géza Verner Ferencz. Vucskics János, Berdin Márton, Keller Ignácz, Miltényi Sándor, póttagok: Schnei-der Ferencz, Grünhut Henrik, Neu-sieoler Pál, számvizsgáló bizottság: Récsey György, Juhász György, Fag-gyas Lajos. —
A választás eredménye min denkit kielégíthet. Az egylet aduii-niátratioja megint csak jó kezekben lesz ; s igy az a dicséretes közszellem, mely legutóbb anuak kebelében uralkodóvá vált, csak erősödni fog. Adja Isten, hogy folyton nagyobb eredményeket is matathasson fel.
K i r e fc.
— A nagy kanizsai tiszti önsegély ző szövetkeze; 1886. évi január hó 17 én délután 2 órakor N.-kamzsán, a .Polgári iskola" helyiségében tartaodja évi rendes közgyűlését, melynek »árgyai: 1. Emöki előterjesztés 2. T.tkári jelentés a lefolyt üzleti év eseményeiről. 3. A Mügyelő bizottságnak as évi számadások éa mérleg iránti jelentése s enn^k kapcsán határosat a nyeremények miképeni felosztására vona''kosóiag. 4. Az elnök éa a sor szerint kilépő 3 igazgatósági tag s. p. L sztner József. Szauter Gyula éa Széked-Etek urak helye''.t ujak, vagy ugyanazok; ugyszinte 3 felügyelő buotuági tag meg választása. Netáni indítványok.
Az itteni kir. posUhiTatai mult évi forgalmáról erd-ik^s adatokat nyer ''ünk ; e szerint jövrdéki bevétel volt. 56 525 frt 79 k.\ és ped;g le vei portó'' 249 frt 36 kr. levéibélyeg illeték 34 674 frt 59 kr. kocsiposta franco és portó 19 444 fri 82 kr. hirlapbélyeg illetékek 286 frt Sók éa kézbesítési dijak 1837 frt 33 kr. különfélék : 33 frt 69 kr. forgalmi bevétel volt 1,904,543 frt 2 kr. A 300 frtig terjedő utalvány b*véel 1,315,024 frt 46 kr. a 300 frton felü i utalv. bevétel {440,305 frt 40 krra rú-
gott. A tiszta jövedéki kiadás 15,442 frt 83 krt tett ki. mit a jövedéki bevé''e''.ből levonva évi tissu jövedelműi 41.082 trt 96 kr maradt. A postahivatal 9 tagból álló •issti-, és 8 tagból álló ssolgai sze mélyzettel működik, az utóbbi számba b-le számitva a 4 levélhordót is.
— A «Magyar Ironalom- és raü-
véazetpártoló Egy esőlet"-nek a dombo-rui Hitschler-czég 50 írttal alapitó , a testvérek mind-gyike pedig külön rendes tagjává lett,valamint as egéas személyzet. Vajha e szép példát többen is követnék 1
— „Polgári Egylet* Slílveszter-esti mulatsága igen fényeaen sikerült A szép asámban egybegyűlt raulatókö-tönség jó kedvvel töltötte aa esté'', és kedves emlékkel távozott.
— Sylve8Zter estén társas vacsora tartatott Sümeghen a nagy vendéglő termében; egy tériek 1 frt volt bornéikül. Az ízletes ételek d icsérrtet érdemeinek, illetve a k-dves házi asszony Mojzer Jó-zsetné uroő. — A hölgyko#zurut mig nyájas azesetetteljes modoráért magasztalnunk kell, addig 1886-ban is maradunk a régiek t. i. őssmték, m*gsu{juk : társas vacsora 1 báli toilette. hogy illik ez össze ? — Egyszerű házi öltöny disze-s-bb, mint rizsporozott haj ékes ruha Síb. — As ó évtől Bánfi Alajos tanár vett bucsut, megemlékezett 1885 b»n történtekről országos és helyi ügyekben; poharat ürített a kedélyes társaság a jelen volt nők, s magunt kösött legyen mondva as asszonyok öltözéke nem volt túlzott — a köztiszteletben álló Eitoer Sándor úrra. ki 1885-bm halálos betegségből felgyógyult,'' vé^re as egé«s di-saes társaság egéss ségére. Táncs 1886-ig tartott.
— Gyászhír, városunk rgy ismert alakja dóit ki az elők sorából Acs Imre fogbásfelügyelő halálával. Hivatalában szigorú, erélyes volt, de kik őt magánéletben látták és ismerték , meggyőződhettek. hogy nálánál gyöngédebb család főt őszintébb lelkű, önzetlenebb ember barátot keresve aem igen találhatni. — Rögtöni halála sok mende mondára szol gált alkalmul, — amit azonban az őt közelről ismerők — csak légből kapott mesének tarthattak. — A osalád által kiadott gyászjelentés igy h.ngzik: özv. Acs Imréné, szül. Mákovsski Jusztina, a maga, ugy kiskorú gyermekei Károly Mariska, Imre, Evelin ésMáivin nevében elszomorodott szívvel jelenti felejthetlek férje illetve atyjuk Acs Imre nagy-kanizsai kir. fogház-felügyelő és 1848/9 ki honvédnek 1886-kí január 1-én d. u 3 órakor élte 56-ik. boldog házassága 20 ik évében történt gyászos el hunytát. Áldás emlékére.
— Gyászhír. A zala-apálbí szent-Benedekrend tarsházának halottja tso. Horváth Kondrád, ki 1807. május 9 éu Kis-Czellben született, s 1836. nov. 13 án tartá uj miséjét; ma már örök álmát aluszsza. 1885. decz. 28-án életének 78, átdozárságáoak pedig 49-ik évében, a végső szentségek ájtatos fölvétele után délután 3 órakor jobblétre szenderült. Teme''ése 30 án délután 3 órakor men'' végbe, rendtársai és a környékbeli ismerősei meleg részvéte melle:t. Jelenvoltak : a kessthelyi közigazg. és kir. bíróság. a premons. rend, as isr. hitközség küldöttsége, a környékbeli pap«ág és as egéss intelligens osstály. A végső tiszteletet rendtársai és as apátsági uradalomhoz tartozó tanítói kar végezte a zala-apáthi-i teme''.kecési egylet közreműködésével. — Tehát Nsgos es Főtiszt. Modrovils Gergely volt zalavári apát által építtetett ;gen csinos sírboltnak ma már két lakója v*p. Béke lengjen poraik felett.
— DIfteríti«z Gelsén is jelenkezeit Ez annyiban veszélyes körüimény, bogy ott kör-orvos nincs; de a baj veszélyességél illetőleg megnyugtató dolog, bogy a járási köz-géazség-ügy élén Tersanczky József erelyes járási orvosunk áll. Ö a vett tudoaitásra rögtön a helyszínére ment; a beteget gyógy kezeiéa alá vette;« házai ei*árolta; bogy oda be vagy onnan ki senki aem mehet. Igaz, hogy a beteg kóros állapoa nagyon előrehaladt ália-pottban volt, mikor gyógy keselés alá Tétetett : de az erélyes elzárolás és deaic /-•Ciió által valószínűleg el less fojtva a rágály tovább terjedése. Ily példás erély-lys és ügybusgósággal kellene mindenütt a ragály elfojtásahos látni; akkor nem ölthetne oly veszélyes mérvet, mint p. Muraközben. Csakhogy persase as orvosi lelkiismeretesség és ál dósat készség sem egy forma.
— Trefort és Pasteur. A magyar közoktatási miniszter levelet irt, melyben arra kérle, bogy fogadjon be az intésetbe egy magyar orvost, kit a kor roauj fog kiküldeni a veszettség elieo való beoltáa és az azt gyógyító orvoslás megtanulására. E levélre Pasteur csakhamar a kóveikező választ küldte : .Miniszter ur ! Sietek ö&t értesíteni ez évi deczembír hó 2l-ikérő] kelt levele vételérő a megkössöcui as abban kifejezett s munkáim felől való lekötelező véleményét. Ssives készséggel fogok egy magyar orvost elfogadni • őt beavatni az ebdüh el leni profilaxis módazeréoe, mit
intézetemen két hónsp óta minden nap gyakorlok. Nagyon örvendetes rám nézve ily módon lekötelezhetni egy. Francziaország iránt barátságos érzelmű nemzet miniszterét. Fogadja stb. L. Pasteur" Tr-fort mínisster most már nemsokára kiküld egy orvost Párisba.
— Tombolával egybekötött jóié-konycélu táncmulatságot rendezeti a csáktornyai nőegylet S«ilvesster estéjén, mely az e nemű estélyek egyik legeiké-rültebbike volt. A nőegylet tagjái-értékes tombolatárgyakat adományostak, melyeknek eljátssáaa alán mintegy 100 frtnyi tiszta jövedelem maradi az egylet céljára. A mulatság fesstelenség és elegancia dolgában is kiválónak neveshető, a né gyeseket 20 — 24 pár tánczolta, amiből csak mérsékelt száma közönségre lehet KÖvetkea''etni, s ez leginkább onnan ered, mert a helybeli izraeliták távol tartstták magokat, ók tudják legjobban miért. Mindössze bárom ur k^p -iselte őket. A jó kedv elevensége csak ugy reggeli 5 —6 óratájt kezdett lankadni, midőn a kifá-adt párok szívesen engedtek a bóbiskoló mamik intervenciójának.
— Aa ujévl fidvözlet megváltása tárgyában városi tánacsank es évben is boosstott ki alairási ivet, hogy kik az uj évi üdvözletet megváltani obajták, — szíveskedjenek adományaikkal egy N»gy-Kanízsán létesítendő árvaházjavára szentelni. Befolyt összesen 34 frt 50 kr; melyhes a kimutatás sserint járultak: Hertelendy Béla, Babócb«y György. Ebenspanger Lipót, Lengyel Lajos. Hó f*r Ferencs, Berdin Márton, Grebencs Henrik, Tóih Mihály, Jnhász György, Csemits Károly, Berényi József, Vagner Károly, Sierbecsky Ferencz, Nu*ecs József. Kovács János. Pioasser Iguác*, Saller Lajoa Plihál F-»roncs, Löwioger Iz rael, Löwing*r Ignácz, dr. Szekeres József, Láng Henrik, Simon Gábor, Szako-nyi Józtef, Hencz Antal, Stern J. Mór, Baboas László. Pál Sándor, dr. Rotschild Jakab, Lőwy B-ni.
— Megtisztelő meglepetésben
résstsült Bánfy Alajos ur a „Sümegb vidéki vörös kereszt egylet" titkára. Éppen családja körébea a karácsonyfát örömmel ssemlélő gyermekeiben gyönyörködött midőn a vörös ker»sst egylet küldöttsége mgjelent őt 41. asületése alkalmából egy csino« inga órával lepte meg. Szent martoni Darnay Kajetánné elnök ecsetelte Bánfy titkárnak as egyle*, nemkülönben Sümegben 15 ev óta a nevelés éa ok''.atáa terén szerzett érdemeit, mely után a nyújtott tfigyelem jelét elfogadni kérvén, — neki még számos tevékeny teljes életet kiván. A megtisztelt éizékenysza-vakban kössoute m*g ama kiváló beciü figyelmet, melylyel őt lakásán fölkeresve gs-rencséltették s őszintén vállá be, miként örveod különösen azon, ho^y Sü-mi-gh városának köztisztele ben álló intelligens hölgyeihez családja körében szerencséje vso, — mert amit tett— ugy mond — ast a kos jó iránt tartozó köiis-lasségből tette és tenni ígéri a jövőben is. Az arnók Baile Józsefné, Epstein Vilmosáé. Mojzer Jóssefné, özv. Tó b Gyó gyné és Szidnay Antalné még egy ideig osztoz ak az égő gyertyák, a karácsonyfa az ajándék és meglepe''és által ssersett örömben, mely uUn ismételt kölcsönös üdvözlés között távostak, bá''ra higyv« örök becsű kedvelt emléküket; nem ainyira aa óra, mint as elismerél uyilváoitása al-al.
— Steiner Adolf 61 éves israe
lita keresked ''t Sümegben 1885. decs. 28-án nagy réasvé*. mellett temették el. A megboldogult h <sszas betegségben ssen
vedelt.
— Munkát keresó szegény leányok fígye.mébe. Újvidéken, Bácsbod rogh és Páncsován Toroniáimegyébeo a magy. kir. selyem fonodában munkásnők-re ssükség lévén, ezek ott helyben kellő ssámban meg nemszereshetők ésígy kéoy-telen as országos seíyem''-enyéastési felügyelőség azok megszerzéséi az ország egyéb vidékein is megk sér-eoi. A selyemfonódákban va''ó munka könnyű és az tágas nagy szellő« termekben végeztetik. Fi zikai erőt a munka ép nem igényel, de »od> ival inkább kitartóan pontos figyelme.. Legalkalmasabbak ezen munkára egységes jol kifejiödőtt és 14 — 16 évkor köst levő leányok. Fiselésük ezen leányokoak mindadd g még tanoncsok, koiuk, ügyeaségök és ssorgalmukhos képest 9 ée 11 frt. kost váltakozik bavon-kiot ; e mailett lakásukról és szükséges ágyneműről is as illető gyár gondoskodik, valamint útiköltségeik is a gyár részéről fedeztetnek.
— Szumos tanítótól valamint több nevelés-ügyi lap ól kapóit felszólítási a .Magyar Hásiasssooy" csimü kóz-kedvel ségü háztartási, gazdásági és ssép-irodalmi hetilap, mely a többi kösött a nevelésre is kiváló gondot fordit, hogy népnevelő* és tanítók nejei és leányai, valamiét „laniiónők számara, kik szerény jövedelmük mellett nem képesek a lapot a teljes előfisetési árért tartani, ez elterjedi lapot hozzáférhetőbbé tegye aaáltal. hogy árkedvezményt létesít. A .Magyar Hasiaaasony'' kiadóhivatala készségget
engedett a több oldalról hozsá érkezett kívánságnak és elhatározta, bogy lapjá, tanítónőknek, gvermekkertéssnőknek, valamint tanítók, családjaínak 6 frt helyet 4 frért fogja egy éven át küldeni félévre két frtért, negyedévre egy frtért. Gyűjtőknek a kiadóhivatal (Budapesten nagy-korona-utcsa 19.) 3 gyűjtött előfizetés u án egy tisztelet példánynyai szol . E helyes intéskedés bizonyára megérdemli méltánylásunkat s meg vagyunk róla győződve, bogy e közhasznú kp ennek folytán tanítói körökben is méltó elterjedést fog nyerni. Mutatványarammal ingyen és bérmentve készséggel szolgál a kiadóhivatal mindazoknak, kik hozzá ez iránt legczélsserübben levelező lappal fordulni.
— Egy bolygó. Nem az astro-nomusok fedestek fel, — hanem Sil-vester éjjel In a rendőrség fogta el at utcsán. W. J. rákóczyatcsai lakos az ó évtől meglehetősdoraistörkölypálinka élvezete mellett bucsusott el; lefeküdt és mélyen elaludt. Éj tel táj b an felkelt embr rünk és ingben, gatyában kiment az udvarra malaazthatlan emberi dolog végzésére. Visszajövet a szobaajtó helyett az atcsa-ajtó felé haladva, azon kiment és a ssó szoros értelmében alva bolygott ki a főútra, hol a városház elö''.t álló rendőr a bolygó kísértetet észre véve, nehogy ily pőrén meg-fagyjon, bevezette as őrssobaba. — let c«ak nagy nebesen lehetett vele megértetni, hogy hol van, mert egyre ast haj. totta, bogy ő otthon van, szobájában. Végre magáhos tért a bolygó bácsi ós ke serget, hogy hogyan megy ő ily pőrén most naaa. — Mire egyik rendőr értesítette az otthon nyagodtan alvó feleségét, ki aztán sebtében hozott as elbolygott férjnek dolmányt, kalapot, c<izmát, és hasa kísért«.
— Sümegh és vidéke fiatalsága 1886- január 39-án Sümegben, a nagy vendéglő termeiben az Erdélyi Közművelődet Egylet javára sartkórü tánczvi-galmat rendes. Kezdete es:i 9 órakor Személyj gy 2 frt. családjegy 5 frt. FelÜlfize.és a jótékony csé! tekiutetéből köszönettel fogadtatik és hirlapilag lesz nyagtázva. L kásokró! gondoskodva less.
— öngyilkosság a vidéken. Síé k««fehérváron Zonaikó Antal csipesznél levő Sárffy István, 37 éves, v-szprémi ille''őségű segéd tegnap hajnalban a legények körös alvóhelyéröl kiment az udvarra a ott a dikicscsel felvágta a hasát, ogy bogy a belei kifordultak. Ugy lá''ssik. tartóit tőle, hogy ez s hatalmas vágás még nem lesz haláloa, mert a dikic*cs6l még nyakát is bevágteelől is, szörnyű mélyre, ugy, bogy afejetcsaka csontok tartják a vállhoz. Mire észrevetlék assórnyü tettet, a tett feljelentésre Kovács L >jos rendőrbiz-tosreggel 6 órakor a helyszínén me^j len-, már vérében halva találták a sserenc-ét lentrAz^öngyilkg»»^g közvetlen ok*u a* életuntságóf gondolják. Különös. h»gy Sárffv öcscse ezelőtt vagy 4 hónappal szintén öngyilkossá lett. Bucapes''.en a Duna hullámai k»zé vetette magát.
Irodalomé
— Sporzon Pál gazd. akad. tanár immár 28 évig mind gssd tanár, 24 évig mint gazd i«-ó és 14 éve mint gazd. lap-sserkesztő működvén,magénak, e hármas minőségben, a hazai gazdaközönség teljes elismerését vivta ki. Esen veterán szakférfiú 13 év ó''a egy practikus irányú s a gazdaság minden ágára kiterjedő általán kedvelt hetilapot sserkeest ily czim alatt: .A Gyakorjati Mezőgazda, mint okszerű növénytermelő, állattenyésztő, kertész, borász és házigasda " Ajánljak e derék szakköslönyt gazdáink szives figyelmébe és pártolásába. Előfizetni lehet e lapra egész évre 6, fél évre 3 frtlal a szerkesztőnél : Sporzon Pálnál M Óvárott Ugyancsak e nevezettnél megrendelhetők (atalvány vagy utánvét mellett) «» általa irt következő jeles szakkönyvek is n. m. : „Gazdasági üzemtan" (jl. kiadás) ára 3 frt. "Gazdasági számvitelen ára 2 frt. .Gazdasági becslést an" ára 2 frt. „Gasdasagi káté." (II. kiadás) ára 1 forint.
—. .Mantner képes kertészkönyve" czim alatt érdekes ssaxmuafcat küldött meg lapunknak a M«athoer-féle fővárosi magkereskedő czég. Érdekes e munka legkivált kiadójának általa elérni kívánt csélja folytán. Egy magker?»-kedő cség, mely nemcsak jó éa bisto-magvak eladásával alapija m-g hirnevés de még odáig i» elmegy gondoskodásával, hogy vevőit a magvak ke*e ése, azaz a termelés körül is ssakértő tanácsaival kívánván tájékoztatni, egy gyönyörű kiállítású, 270 ssép fametszettel díszített munkával gazdagítja szakirodalmunkat! Mert hogy ez az elism«-ré-remé -tó osél lebegett a kiadó szeme előtt, ast igazolja a munka ára, mely 1 frtban állapíttatott meg, a mi a díszes kiállítása, 21 nagy nyomtato t ívre (336 oldalra) terjedő munka előállítási költségének talán V4-ed része, ha figyelembe v.szszuk,
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
a műben közöli gyönyörű famet-r(0iek ára is vagy 2000 frtra rúg. Aa »¡dúsatok. melyeket a mű kiadója boto l, „uoak oem egyetlen érdemét tessik, mart tna^a a rouoka is telj«» esakbeli értékre b--c»r« t-rthat igéoyt, amit tartalmá-o»kx rövid felembtésével is igasoloi vé-iuok A munka havi kertészeti teendők rmkkes''etójével kesdi meg tartalmát » rzután első sorb*u a zöldségtermelést i.msreti általánosságban (milyen legyen • zöldség«« ker.. minő mnnkákat kell a r.Üdségtermelőnek ért«ni s végezni síb.), rssel kapcaoiatösn pedig az egy >s zöld-.égf''lék ".nrmelésével foglalkozik részle-12 fejezetben ismertetve az összes jöldségíélék terme éaét, a munka második résseben a virágoskertekből hasonló kimeritó tánácsokat adva, (dissfüvek, nyári virágok,róssak atb.). kiegészítve e iés*ét a könyvnek kerti csoportok taresésével, me''y fejeseiben ¡25 kerti j £4<>p»rt «MSZeálliiásA. tovsbbá virágválasz- ; fkok m ndenféle csélokra tájékozta ják , h Krrtó*retk-dv-lóke''. E könyv tanúságot hoz arról, bogy a kereskedőnek is lehet a magvak helyes keselése utján a terme ;«s sikerét a gazdának biztosítani. Ez irániban a Maulner kertésaköny ve hé''agpót ó irodalmuukban a azt melegen »jauijuk as érdekiódók figyelmébe.
— Tnborsz-1 és Parneh nemzeti i<n-mükeresKedeseben (vaczi utcza 30 is. D''ák Ferencz uicza s-rokház) ra-gjo-leot .Pásztor Us mellett1'' czim alattt tíz er det dal énekhangrakiséret:el vagy zougorara külön Szentirmay Elemériól. A dalok a következők : I. Senki fia az en nevem. (Az elhagyott dala). 2. Nem volt soba, mért is voina. 3, Szép az erdő bogyhi kerek. 4. Zöld erdőben ¡találkoztam én veled. 5. Hej I a mikor kicsi kislány. 6.Száz grófnak, (betyárdal.) 7. In-csi fmcsi kis leánya. 8 Kialudt már vég reményem CnltUga. 9 Árok. árok, jaj b-mé y be mély árok. 10. Egy hatosban vagyon Us krajczár. A dissesen kiállított lüzel Gyniai László jellemző rajzával van allátva. Ára összesen 2 frt. 50 kr. Továbbá : Románca .As eieven ördig" czimü operette-ből, ssersé K»n<i József. Ára 60 kr. Esen operette több mint 50-sser ada-d»tt elő á budai varssinházbsn es ujoUg a népssinházban is teljes sikert aratott. Az esen opereue-ből már előbb megjeleni füzet-k '' zongora kivoaat (3 frt.)j zeringő (lfrt. 20.) indulóért, cáplet (50 kr.) most uj kiadásban is kapha''ók.
morgőrcsőm mind eltűnt. A jobb időkben Tiscber tanár húsz évig volt háziorvosom, de nem sigithetett rajtam, - önt pedig a" mindenható Isten küldte hozzám, azért egész lelkemből buzgólkodni fogok, hogy az ön nagybecsű labdacsait ajánljam mindenkinek; a mai időben úgy is igen sok a nyegleség, annyira, hogy az emberek már nem hisznek másnak. csak ha magok megpróbálják, fia módomban volna, újságba tétet ném a nevem alatt, hogy aztán az emberek hozzam jőnuétiek s tudakozódnának. De én szegény s az egész világtól, mindenről elhagyatott asz-szony vagyok, csakis egy vigasztalót küldött hozzám a MiLdenható Isten, az ön svájczi labdacsait (egy doboz ára 70 kr a gyógyszertárakban) melyek szenvedéseimtől megszabadítottak Csókolom kezeit számtalanszor, s hálásan köszönöm mindazt a jot, a mit velem tett. s a mit csak imádságommal jutalmazhatok meg. Alázatos, bálás szolgálója özvegy Mihalo-vi-ch Anna. Szegények háza, ajtószám 100. Miuthogy Magyarországban Brandt R. gyógyszerész svájczi labdacsainak különféle utánzatai léteznek, arra kell gondosan figyelni, bogy minden dobozon, czégjegyül, egy fehér kereszt vörös mezőben s Brandt R. névaláírása meg legyen.
ZALAI KÖZLÖNY
Érlezií Kanizsára.
Reggel.
Bécsujh. 4 óra 8 pereskor postavonat Budapeal 4 óra 45 . postavonat Fiume - 5 óra 25 , postavonat Pragerhof 6 órs 17 . gyorsvonat.
Délben.
Sopron 1 óra 48 perczkor postavona. Pragerhof 1 óra 15 . postavonat Barcs I óra 40 . postavonat Budapest 1 óra 59 , postavonat Este.
Budapest 9 óra 50 perczkor vegyes ooat Becsuujh. i0 óra 26 . postavonat Budapest 10 óra 55 , • gyorsvonat Pr.gerhot [1 óra 35 „ postavonat Barcs 11 óra 25 . postavonat
1886. JANUAR 9-én
— A legjobb házi szer. Bpest. Tisztelt uram. A Mindenható Ur Isten ezerszeresen fizesse meg mind azt a jót, a mit ön velem tett! Erős szívdobogásom, szédülésem, gyo-
Lapvezér es kiadó: SZALAY SÁNDOR. Felelős szerkesztő : YASS ÁLMOS. Laptulajqoooa : WAJDIT8 JÓZSEF.
HIHIHI ww
Az tzeruron kipróbált Káiiazeraefc:
©SlxpellerneMB
~ker^aayal« ^¡^
qjlk Malidba« sei kellest biaiyiznL
Ára 40 kr.
tu
Vasúti menetrend, luliil KaiitórtL ..
Reggel.
Pragerhof 5 óra 20 perczkor postavonat Barcs 5 óra 45 „ postavonat Budapest 6 óra 28 . gyorsvonat Budap-st 7 óra 20 „ vegyes vont Bécsújhely 6 óra 35 . postavonat.
Délben
Budapest 2 óra — perczkor postavonat Pragerhof 2 óra 45 „ postavonat
Sopron Barcs
2 óra 15 2 óra 25
postavonat
postavonat.
Este.
Pragerhof 11 óra 20 pereskor gyorsvonat Zákány 11 óra 5 „ postavonat Budapest 12 óra 15 . postavonat Bécsujh. 12 Óra 5 . postavonat
A lesjobb
czigaretta-papir
a valódi
LE HOUBLON
francsia gyártmánya.
Cawley és Henry párizsi
Utánzásoktól óva tik.
Éten papír megvizsgáltatott I»r. JJ. Pohl, Dr. E. Ludvig. l)r. E. Lippmann bécsi Tegye aaeti tanárok által, kik a legjobb ajiánlato adták, ugv a kitUnő minőség, valamnt azt ejéssségre nem ártalmas tiszta voltáról, s hogy mint iljvn, a maga nemiben egyeden.
ORVOSI NYILATKOZAT
a valódi
Dr. POPP J. G.-féle
ANATHERIN SZÁJ7IZ
felülmulhatlau gyógyereje felül, a sülyös^suzo. szájbajoknál, kóros
inybus és a fogfájásnál. Esennel bisonyitom. miszerint a dr POPP J. G. cs. kir. udvari fogorvos Becsben Anatherin szájvizét a aüiyOs csűzos ssájbajok-nál, a kóros fogbusnál. mindenkor a legjobb sikerrel használtam s hogy ast még ma u mind-oütt rendelem, mivelhogy gyakoriálomban annak gyógyhatásost voltáról sokszorosan meggyóződ''em.
Nagy-Miklós Dr.FetterJ.sk,
A t. cz. közönség kéretik, halározottan POPP cs. kir. udvari fogorvos-fele készítményt kérni, s csakis as olyaot tog.dui el, mely as én védjegyemmel van ellátva.
X a gy- Ka n i z sá n : Mandák gyógys* Belus József gyógysz Práger B «yúgysa. Fes»«lhoflfer József. R taenberg F. Rozenfeld A. A L e n d t á n: Kiss B. rvógysz Marezsliban : Kiss István gyógyss. Muraszombaton: Bánocai A. gy. Kes athel y en : Biauti P gyógyzz Z E g • r a t e-p e n: Hollósy gy. Karádon: Rohlits I. gyr>gysz. Tapolczán: Sah C«ip-gek- zyógysz. S ü megejn: Stamborszky L gy. Pariikon: Sipos K özt. gyógysz. Nagy-Atád: Pfisztersr K. gyógysz. Nagy-Bajomb Zlacz''ky M gyógysaeréx 26tí0 1 —4
>0000000000:0000000000!
oooooooooooooo
Hirdetés.J
A c eu^erl uicaban levő
„HARAGOS fürdőház"
mint ilyen bérbe adatik. Bérelni szándékozók értesitést nyerhetnek ngyanott.
il 111111
kygedoli ÍZ r.ktár N.pj-K''ani.gin
rBSSELHOFEB JÓZSEF uroil.
III*******
l t t :
:
• «
:
Házeladás,
Gelsén néhai Hirschler Ferencz nyugalmazott számtartó örököseinek tülajdonát képezó 120 szám alatti cserép zsirde les ház, a vasút állomás mellett, haztelek és kert szabad kézból eladó a föltétételek Dr. Horváth Antal nagykanizsai ügyvéd urnái'' mint meghatalmazottnál megtudhatók. —
2704 1-2

EDDIG MÉG FELÜLMULHATLAN
a MAAGER W.-féle
cs kir. szabadalmazolí, valódi, tiszta,
C s u k a m ¡1 j-olaj
Maager Vilmostól Bécsben.
Az orvoaí tekintélyek által megvizsgáUato''.t és köny-nyen emészthetósége folytán gyermekeknek is ajánlha''ó, mert a legtisztább, legjobbuak elismert szer: mell- t&dŐ-bajok, görvély, daganatok-, kelések, bőrkiütések, mi rlgybajok, gyengeség stb. ellen — egy üveg ára 1 frt. — kaphe ó gyári raKiárban : Becsben, Heumarkt 3. szám alatt, V- amint az Óiztr*k-Magyar birodalom l^glöbb és jubb nevü gyógysser-;^raiban.
jfagy-TCanlzaan Icapliato: R>senfeld Adolf és Kos. ofeld Ferencs kereekedő uraknál. 2640 6 — 12
oooooooo
Dr. Mikolasch Károly-féle apanyol Chlotbtr Dr. Mikolasch Károly-féle «p*nyol vastartalmú cblna bor.
Dr Mikolasch Károly-féle
»paiiy ol pepslobor.
Dr. Mikolasch Károly féle
Hp:tnyol
peptonbor.
Dr. Mikolasch Károly-féle
p «ny<il
A legjobb szer gyomor-gyengeségekben, hideglelés, ideg bántalmak a utó betegségek
ellen ► gy flveg ára I frt 50 kr. Kitűnő hatású azon betegségekben, melyek vérszegénység, v«gy ross vértől származoak ,
Egy üreg* ára I frt 50 kr. Rendkívüli szer mérges daganatok, a gyomor laasu működése s az ebből ssármazó betegségek ellen. Egy flveg ára I frt 50 kr.
A legbistosabb szer a gyomor működésére ne.n ha''ó szervek felüditéséül Egy üveg
ára I frt 50 kr. A legjobb szer gyomor- és bél-katharus, valamint egyéb betegségek ellen. Egy üveg ára I frt. 50 kr.
r h a b a r b s r a-b o r. >
Fóraítar Ausztria s Magyarorara ráe l&aliczia és Bükoyina tiíételéyelJ
ilaagar fitoosíiáí, Bécs, 111. némarfctSe
Singerstrasse 15.
»um
.Gold. Jîeichsapjel*
Vértisztitó labdacsok
PSERHOFER J. FÉLE
GYÓGYSZ ERTÁR Bécsbea.
ezelőtt egye-eaes labdacsok neve alatt ; utóbbi nevet teljes j"ggal megérdemlik, mirel csakugyan alig létesik betegség, melyben e labdacsok csodás hatásukat ezerazeresen be nem bizonyították volna. A legmakacsabb esetekben, melyekben mioden egyéb s»er sikertelenül alkalmaztatott, ezen labdacsok számtalanszor és a legrövidebb idő alatt gyógyulást eredményeztek. 1 doboz 15 labdacscsal 21 krajczár, 1 tekercs 6 dobozzal 1 írt 6 krajcaár, bérmentetlen utánvét-knidemény 1 frt 10 kr (1 tekercsnél kevesebb nem küldetik szét.) Számtalan l«vél érkezett, m-lyek írói hálát mondauak a labdacsokért, melyeknek a legkülönfélébb és legsúlyosabb betegségekben egészségűk helyreállítását köszönik Aki caak egysxer kiséiletet tett velük, tovább ajánlja. A számtalan kösaönS-irat közül ide mellékelve közlünk néhányat.
0
c
0 0 0 0 0
-BETEGEKNEK!!
Ouz- és kussvénybeteg-
^ fcii<iii_______________ nok különös figyelmébe
. ''ajXulaud<Tdt."m^iéhne -ü''őú vildbad Qasteini cs. kir. fürdóorvoa 1 vénye után - eddig N«ntvich Gyula gyógyszerész által, tisstán mmden a''.mas anyagtól ment növényekből k^szitelt
árt
S-W LJ3^I V - » jr —WW— —-
Tobb mint 30 év Óta van általános alkalmazóban esen szer mint köszvény (rheuma) csúz »elleni bajoknál, mely idó óta a legjobb sikerrel használtatott Ara -gv üvegnek használati utasításul együtt 60 kr.
Ezredali fóraktér é« m-grendelés. hely Nagy-Kaniz.án Mandák Gy. Sándor MEGVÁLTÓHOZ czimsett gyóffyszeriára.
0 0
0 0 0 c 0 0 0 0
Leongang, 1883. május 15. Igen tisztelt uram ! As ön labdacaai valóban csodás hatásnak, nem olyanok, mint sok más kidicsért sz*r; ezek valóban minden baj ellen segítséget nynjtanak.
A húsvétra rendelt labdacsok legnagyobb részét barátaim és ismerőseim között osztottam szét a valamennyien jó hasznukat vették, még m>-gaskoru és különféle bsjban, betegséghez sinl&dó személyek és ezek által, ha nem is teljes egészségeket, de tetemes javulást nyertek tovább is akarják használni. Fogadja az én legbensőbb hálámat és mindazokét, akikoek szerencsénk volt az öit labdacsai segitaégével nyerni viasza egéazségünket.
Dentinger Márton.
Béga-Szt.-György, 1882 február 1« Tisztelt uram ! Nem fejezhetem ki eléggé legmélyebb hálámat az ön labdacsaiért. mt>rt Isten segítsége ntán egyedül az ön labdacsaitól gyógyult fel nőm, ki már ¿vek óta szenvedett mize-rerében ; és habár egyelőre még néha be kell vennie a labdacsokból. de egészsége már annyira helyreállt, hogy fiatalos frisseaéggel
üsheti valamennyi foglalkozását Kérem szíveskedjék e hálsnyil-vánitásomat az összes szenvedők javára felhaasnálni é* egyszersmind méltóztassék újból két tekercs labdacsot és két db. chinai szappant küldeni. Kiváló tisztelettel maradum alázatos szolgája
Nóvák Alaj o s, főkartész.
Tekintete« uram! Ama föltevésben, hogy at ön valamennyi gyógystere egyenlő jóhatáau, mint az ön kitünó fa g y b a 1-z s a m a, mely az én családomban néhány idült fagydaganatot hamar megsemmisitett, daczára az ugycevezett egyetemes szerek ellen érzett ellenszenvemnek, arra határoztam el magamat, hogy az ön véitisztító labdacsaihoz folyamodom, bogy e kis golyócskák segítségére! ostromoljam sok évi himorthoidális bajomat. Nem habozom önnek bevsJlani, hogy idült bajom négyheti használat után teljesen megszűnt a bogy ismerőseim körében igen buzgón ajánlom e labdacsokat. Nincs is semmi kifogásom aa allén, ha ön e sorokat nyilvánosan — de névaláírásom nélkül — közzéteszi.
Kiváló tisztelettel Bécs, 1881. febr. 20 C. v T.
CrvKol''/CQm PSEBH0FER J.-től, évek óta elismerve, r döJ UdlAÖHIIl millt legbiztosabb sa®r bármiféle fagyba-j"k ellen, valamint nagyon idült sebek stb. ellsnia. 1 tégely 40 kr.
í^lptP<i<J7Pnn<7Ía (prá*lli <*ePl*k) megromlott gyomor, X^ltt^SSAeilCZia rotl «.„¿„tó,, mindennemű alteatbajok
elles», k''tttoű háziszer 1 üvegcse 20 kr.___.
TTfifiínorlv általánosan ismert kitűnő háziazer katarhus, re-_ kedtség, szamárhnrnt stb. ellen 1 üveg 50 kr.
Amerikai köszvény-kenőcs Í5S£j"Z
rheumaszerü bajok ellen. Ára 1 frt 20 kr. Minden fajtájú
Tannoehinin-hajkenőos ÍSP^Sif
laikusok által valamennyi hajnövesztő szer között a legjobbnak elismerve, 1 csinosan kiállított nagy saeleocze 2 frt.
Egyetemes kenőcs
léseknél, valamint időszakonkint megnyíló lábdaganatoknál, sebes és gyu''adt melleknél s hasonló bajoknál kitfinő sser 1 tégely 50 kr.
Egyetemes tisztíóSóSgg Í^S
minden következményei úgymint fejfájás, szédülés, gyomor görca-gyomo''héj aranyér, dugulás stb. ellBn 1 csomag ára 1 frt.
folyton raktáron vannak.
Az itt felsorolt készítményeken kivül hapható valamennyi osztrák-magyar u ságban hirdetett kül- és belföld gyógytári különlegesség u. m
Chlssi Tol stti szsppaz 1 darab Te kr. Porok labizzadas e Isa 1 dobos 50 kr.
Sósborstesz 1 üveg 60 kr.
Schsumann-féls gyomorsó l doboz 75 kr.
Labdsosok ebek sz''aára 1 doboz 30 kr.
George Pats psktorale-J* -ok év óta elnyálkásodás, köhögéa, re-kedtst-g, hurut, mell- és tüdGbajok. gégebáütalmak ellen 1-njobb és legkrllemeaebb segédtzernek általánosan elismerve 1 d.bos
ára 60 kr._____
Alpesi fű likőr W. 0. Bernhardtól 1 üveg 2 frt 60 kr, 1 fél üveg
1 írt 43 kr.
Dr. Roaersbsuses-fé e szess-stszesoz s 1 üveg 2 frt 50 kr; egy
fél üveg 1 frt 50 kr.__
Kwizda fe e köszvézy-taidzsi 1 üveg 1 frt.
sth. stb. és minden netalán raktáron nem levó cs«kk kívánatra gyorsan és olcsón megssereztetik.
Postai küldemények 5 forinton aluli megrendeléseknél csakis az összeg előleges beküldése mellett, nagyobb összegeknél utánvéttel is eszközöltetnek. 2S 6 4 - 12
Toorista kesőcs 1 tekerca 60 kr.___
Prtnczia különlegess gek : Chassslag fél« Pepsia bor 1 üveg 2 frt 25 kr.
Titrirozott Cblaa bor Osaián Henritől 1 üveg 2 frt China bor va*sal 1 weg 2 frt 50 kr.
Paa laia per Foar iertől 1 doboz ára 2 frt 50 krajczár, egy fél deboz 1 frt 50 kr
I
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM.
Z A
LAI'' KÖZLÖNY
1886. JANUÁR 9-én.
:n • o ''
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
WALSER FBIIENCZ
első magyar gép- ós tüzoltószerek gyára, harang- ós órczöntödéjo BUDAPESTEN, Rottenbiller utcza 66.
Ajánlja gyártmányát» mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-tyakban elvállal teljes vízvezetékek berendezését varosok, földbirtokosok, ipartelepek, ármentesitő társulatok és magánzók resztről modern technikai
2522 32—50
alapon es kedvező feltételek'' mellett ajánlkozik k ö z- és magánfürdők felszerelésére, szagmentes ürszékek felállítására és minden vizmű vi muukálatok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kivánatra díjmentesen küldetnek.
Fóraitár: Szétesfehémrott,
Sas ntcza,
. Sts" -vendéglő átellenf ben.

Egyetlen belföldi szivattyu-gyár. OQOC00000000000000000000000030000
Legnagyobb
BUTOR-RAKTÁR,
Fiálovits Lajosnál.
floMtär: Nagy-Kanizsán-
dél zalai takarékpénztár-épület,
(ai udynrban jobbra )
Lengyel János $
asztalos-mester
a g j-Kaiii/sán.
A nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlja a három hó
előtt megnyitott
asztalos üzletében
készült divat szerinti blltorait vállalkozik egyszersmind a legszárazabb fából felelősség mellett minden épületi munkát és lakás
berendezéseket rajzok szerint a legolcsóbb áron elkészíteni.
Nagy-Kanizsán, magyar-utczí, 17. sz. 6—10 2673
X X Xí X K XC
oooooooooooooooooooooo oooooo
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miltényi Sándor
czipész.
Nagy-Kanizsán. — Kitüntetetett Bnöapesten és SzéMebémrott
Van szerencsém értesíteni, hogy Miltenberger Sándor tör vényileg bejegyzett czégemet Miltényi Sándorra átváltoztattam. Egyúttal bátorkodom becses figyelmébe ajánlani
czipész üzlete m © t,
0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0
0 «e
1 ó ''S«
s*
MM liiy
©ir Arnoldnál
Bécs, I. Pestalozzi utcza 1.
Közvetítés ingyen. r £ szakban a le «régibb czég.
Bátor vagyok a n. é. közönségnek tisztelettel tudomásár« hozni, hogy raktáramban mindennemű saját gyártmányú
asztalos, esztergályos és kárpitos munkák
franczia divatlapok mintája szerint készletben találhatók és megrendel hetők, mindezen szakmába vágó megrendsléseke?, felelősség mellett, h legjutányosabb áron elvállalok,ugysimén avult bútorokat átalakítok ugy helyben, mint vidéken. Raktáron találhatók fénytelen tölgyfa, háló- ég ebédlőszobn-berendesések ó-német alakokban (Altdeutsch renaisaus). Továbbá mindenféle álló, függő és konzol-''ükrök, függöny tartók (Karui-sohen) minden alakban. Dús raktár kész garnitúrákból, ugy mint Jutte, crepp, buretb, nyomat én sima bárannyból minden szinben Oto-rnánok é* kisebb-nagyobb divánok, kanapék, a legújabb fajtájú amerikai bórből. E''vállalok menyasszonyi berendezetteket a legjutá-nyoaabb Arak és felelősség mellett ¿Vagy raktáram hajlított nádfonatú bútorok és minden fajtájú vasbatoroknak.
Midőn ezen nagy raktáram egyes kiválóbb erikkeit a nagyérdemű helybeli és vidéki közönségnek felsorolom, kérem szíves pártfogásukat.
Tisztelettel
2680 6—10 FlálOVltB LaJOB,
kárpitos és bútorkereskedő.
XXXXXXXXXXKXXXOXXXXXXXXXXXXXX
: :
i-, mell-, ust-leteiet (asztorosot) és aszitiemában
X X X X X X
által kipróbálva a ajánlva!
2676 6—10
Byte Ma
o
q melyben mindennemű uri, női, valamint gyermekezipók a legújabb a q divat szerint nagy választékban készletben vannak, vagy legrövidebb q q idő alatt elkészíttetnek. ^ q
q Báli, valamint más hasonló alkalomra szükséges czipók 6 q
q óra lefolyta alatt készülnek el. , a
Q Vidéki megrendeléseknél mérték hiányában kérem egy avult a
q czipót mintául beküldeni..'' a
0 Becses pártfogását kérve, maradtam teljes tisztelettel q
0 miltényi Nándor 0
0 2701 2- 3 ctipész. (Városi palotába».) 0
Oooooco ooooooooooooooooooooO
Cs. iir. kizárólag
oxxxxx^
Teke asztal- és teke golyó-gyár x
KNILL KÁROLY
Bécs IX., Rossau, Rothe Lövengasse No. 5 -7.
Alapíttatott 1807-ben.
Ajánlja különösen saját, általa újonnan feltalált tekeasztal falat nevezve
A meriaoa-csomag elegendő két napra és + 70 ^tba korul és valódisága jeléül alá-+ írásommal van ellátva. Óvok mindönkit ^ + a mát czégtől hirdetett nem valódi Uo- T
^ murién« vú UalÁifl Aatilr H«Um ^
: : :
»lenvedök figyelmeztetnek az általam Oroszország belsőjében felfedezett s ne-J vemről 2681 6-10
J *Homeriánaa-nak j
♦ nevezett gyógynövényre, mely orvosilag A
♦ megvizsgáltatott és ezer meg ez*r bizo- + nyitókkal hitelesíttetett. Az rrr&l szóló A nyomtatvány 15 krnak Ievélbélycgekben ^ való előlogcs beküldése után bérmeotve A küldetik megi A 60 gramm salya Ho- ^
70 ^rba kerül és valódiságra jeléül alá-X írásommal van ellátva. Óvok mindenkit
mmm
menina vásárlásitól. Va''ódl csak nálam rendelve kapható.
PAUL HOMERA Tri«ezt.
A valódi , Horaeriana-növéuy" feltalálója és készítője
X
bt m
Fanta-féle Ichtbyól-szappar, arczvCrösség, burgandiorr (Rosacea, acne) vísz-
ketpgsömör ellen, ára 75 kr. Fanta-féle nádolyi szappan (higanyos sia-pan) bujakór és élősdiek ellen,
''/« drb 25 kr, 1 drb 90 kr. Fanta fele köszvény és csuz elleni szappan biztos kipr büt és gyors hatású. Ara 1 frt.
Kátrány-szappan rüh el''en, hajkorpa, lábiazadság stb ellen 35 kr.. Kát rán y-g I y c er in-s z ap p a n enyhe, gyermekek és z5k részére 35 kr. Carbol-« aappan fertótfeniiő 35 kr.
Salétrom-szappan bőratk* »íiitfres-er* b* plő és bőrkiüteg ellen 25 kr. T oj á s-s z * p p a n hajkorpt ellen as arezbőr é énkité-é e 35 kr. Epe-szappan a hajnövés ápolására 35 kr. Gyökér-szappan Qditőleg hat az ídegszerv» zetre 85 kr. GÍycerin-szappan legfinomabb pipare szappan 25 kr. B e n z o e-s * a p p a n a bor durvasága ellen 40 kr
VsitMn-izspp an kellemes mosdószer mindennapi használatba, ára 4'' kr. Kapható Prágur Béla gyógyszertárában Nagy-K nizsán. Vetélnél kérjük a bejegysett vé jegyet figyelembe venni.
*
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
A
z önía sszíalás r Ugjjbii!
A ki a fi-1< -rt var.
k< tM it. li<>-\ a cíuzos fantalxak, xagy fajdalmas köszvény t llen minő szert h;Lsz»:i!jo:>, az vegyen -10 kr. egy Mveg v.iltMli
m
yain-Expellert
XXXXXXXXXX^X^OXXXXXXXXXXXXXXX
Csat yalódi
ha mii den dobozon i gyárjegy : a sas és Moll sokszorosított czég nyomata látható.
Kzea poruk tartó* gyó^yhitása makacs gyomor es altestbajok, gyomorgörcs és elnylákásodás, gyomorégés, rő^aőit dugulás, májbaj vértolalás, Mmajér és a legkülönfélébb női betegsegek ellen 3<> év óu folytonosan aövek >d5 elismerésben részesül Ügy eredeti doboz ha zaálati utasítással 1 frt. Hamisítványok törvényesen üldöztetnek.
horronnjsl.
Tizenhét éyi tapasztalás és számtalan siker keze-ikecik a felöl, hogy a 40 kr. nem hiálui -való kiadás. Kapható a legtöbb gyógyszertárban*. Fő-raktár: (.rvógyszertiir az arany oroszlánhoz, Prága, Altstadt.
„Excelsior-liaiideu"
a legfinomabb angol kautschukon melyek tekintve jóságát és tartósságát minden más tekeasztal falat felülmuin ik és a mellett a bizonyai csudás olcsó tekeasztaloként csak 45 frtoa kerül.
As én cs. kir. kizár, szabadalmazott Teke golyóim, melyek az elefánt csontuakkal teljesen egyre megy, ajánlom egy évi jótállás mellett következő árakért. 60 -62 mm. ig 5 frt 63 — 66 mm. ig 6 frt. 67—Ti mm. ig 6 frt 50 darabonkint. Arak éi rajzok teke asztalokról ingyon és bérmentve. 2614 15 —20.
Erven Lucas Bols,
k. k. Hof Lieferanten, k. nied. Hof Lieferanten.
Alapíttatott 1875. Amsterdamban.
különlegesség >
Curaeao-Anisette,
az ország első üzleteiben Készletben vannak. 2615 17—20

8 O
A legjobb s legizebb
harmonikák
és egyéb
zcneMzerek
csakis
Joh. N. Trimmelnól
BÉCS,
L- VII. K*i«erstras8e _ Harmuniká • S''gyébzeoe
szerek árjegyzéke
''D8TyeB és bérmentve
feXMOOOOOOOOOOOC
2678 6—20 , ,
K AVE
nyer«, kitűnő, eröteljea, latnaion f«j 5 kroM CMoiuagokban, béres vámmentesen bárhová utánvétel mellett.
fiantos, finom kilónként 1 15—1 25
Oylon. nagy, finom . 1 30—1 40
Ceylon, finom, zö des . 1 50 — I 60
Menadó aranysárga „ 1.60—1.75
Gyöi.gy, .Peri) finom . 1.55-1.60
GJöcKy> Cperl) Caba finom , 1 75—1.85 Mocca, valódi arabs . 1.80—1 90
ajánlanak Mattcrsdorfer Brúder, Fiume.
EN CSM8AM
*z óriási hajjal a nagyésderofl közönséguek tudomására rozim hogy általam feltalálthajn3ve«zlő pomadét, melyuek 14 havi használata után hajam 1 85 centi • méter hosxt ért el, a nagyérdemO közönség használatára bocsátom éi kizárólag nálam kapható^kö-csögönként 60 krajezár, 1 frt és 2 frt — Hajken6c»öm orvo«i
tekintélyektől különös jó szer gyanánt lett el-üinerve haj- és szakáinövesztésre, fejfájás, migrame, hajkihnllás, korpaképzódéa, és kopaszba levés ellen, erósiti a bajgyökeret, e''6-mozduja a haj- és szakállnövést ól a legfin toilette kenőcs.
Csillag és Társa 2688 4-10 Bndapest Király ntcza 26.
Kapható Nagy-Kanizsán Práger Béla ar gyógyszertárában ; — Zala-Egerszegen Altstad-ter Mórnál, vaUmiot Magyarország jeleniéke-Dyebb gyógyszertáraiban.
Köszváuy-, csúz, míudennema haso -gatás és bénalás-fej-, fal- és fogfájás sikeres gyógyításához bedörzsö-
létrs; borogatásnak míod^nuema sératések és sebe . gyaladisok és B983ölef vizzel keverve, hírtelen betegedés, háuyás és kólíka ellen, utasítással 80 kr.
uagaoatok elle n Egy ü-eg ponto 2705 2-52
Valódi, Moll védjegyével ég név aláirtsa va-
Moll A.
Bécs, Tuchlauoeii
gyógyszerész császár királyi ndv. szállító.
Baktárak ^Nagy-Kanizsa: Roiu« Jócsef gyógy izerész. Rosenfeld A a Fesselhafer József .Barcs; Dorn/r S. Csáktornya: Gönc« L. gyógy. Kaposvárott: Fleiner Samn Keszthely : Paly János. Körmend : Rátz Jáno«. Maroz&II : Isztl Ferd. Zala-Egerszefl: Raszter Alese gyógys*erész.
Antwerpen ezüst .érem; Zíirich: diszokmány. Aranyérmek: Nigy 1884. Krems 1884.
ZENÉLÓ-MÜVEK
bárfa, dob, mandolina,
O
8 O O O
o
melyek 2 — 200 dnr»bot játszanak, h»rang, expres<jioo és castagnett hangokkal
zenélő szelenczék
melyek 2—16 darabot játszanak, továbbá varró-készületek, szivar-lartók, svájezi hazak, fénykép albumok, iróessközök, keztyQskatu-lyák, levélnehézitök, virágtartók, szivarálváoyok, dohányBzeleoczék, kis asztalok, üvegek, poharak, székek atb. mind zenélők. M ndenbűl a legújabb é* legjobb minőségben, különösen karácaonji ajándéknak ajánlja Q
Heller J. H., Bern O
(Svajcz.) 0
Miután a nye<-s anyag árai leszállottak, eddigi árjegyzékemből ( V
20% engedményt adok és p^dig a legkisebb megrendelésnél is. ü
Csak direct megrendelések után nyújtok jótállást. Képes Q
árjegyzékek mindenhová bérmentesen. 2670 3—8 Q
coooooooooooxooooooo oooo
Wajditt J&uej könyvnyomdájábói Nagy-Kanittán.
MGY-KANIZSA, 1886. Janoár 16-án.

I
3-lk szám,
Huszonötödik évfolyam.
Elöfixet t-si ár:
og^»« évre ... 6 frt. — — • el eire . . . • 2 frt 50 ler uegvederre ... I . 25 . Egyet srsm 10 kr.
I
HIRHKTE8EK 8 hasábos petitsorban 7, máSí>dszor| 6 s miuden tovAbbi sorért 5 kr. NYILTTERBEK
soronkéi t 10 krért vétetnek >•) Kincstári illetek luimlen egyes hir-1 Jelesért 30 kr üz>ten''dk.
ZALAI KOZLOIY
I
iap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendők : X agy-Kanizsán Wlaasicsház.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el
Kéziratsk vissza nem kSJdstask
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi lparbanku, .nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet^, a „zalamegyei általános tanitó-»sti''def, a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület", a „nagy kanizsai tisztumsegélyzöszövetkezet'', a .sopronikereske<lelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmány''-ának hivatalos lapja.
HETENKLNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az i. t. olvasóközönséghez I
Lapunk 1886. évvel XXV. évfolyamába lép. Vidéki lapnál oly szép életkor ez, hogy méltán büszke lehet rá az olvasó közönség is, mely pártolásával eddig éltette, fentartotta. Magyarországon alig van még két vidéki lap, mely 25. évét már megérte volna.
Ezen örvendetes körülmény mutatja, hogy lapunk irányárai és szellemével megtaláltuk a jó utat, melyen az igen tiszteit olvasókö-zöuség nagyra becsült rokonszenvét megnyerve, szives pártolását is szerencsések valánk kiérdemelni.
Ügyekezni is fogunk az eddig követett irányban csendesen, szerényen munkálkodva, minden hivalkodás nélkül haladni. Nem mutogatunk, nem hivatkozunk emelt fóvel arra a mit tettünk, — nem hirdetjük nagy hangon, hogy mit fogunk tenni. Amit tettünk samit tenni fogunk, az - azzal a t. olvasóközönséggel szemben, mely lapunkat szives pártolásra érdemesi-tette — egyszerűen kötelesség-teljesítés volt és lesz, melyre azok, kiket uem muló taps, kétesértékü tetszéj zaj, hanem a tisztes szándékkal végzett munka tudata boldogít, nem szoktak hivatkozni.
Az i. t. olvasóközönség el.tt állottunk egész év folytában, ott Alinak most ia. Éppen olyan jól tudják szives olvasóink, hogy mit tettünk, mint magunk. — Ha egyszer másszor mulasztottunk vagy tévedtünk, mindenkinek módjában volt fölöttünk Ítéletet mondani. És ki a mulasztásra vagy tévedésre jóakaró szóval figyelmeztetett bennünket, lapunk őszinte barátjának tekintettük; mert hiába, emberek vagyunk s legjobb akarattal végzett muukánkon is rajt van a gyarlóság bélyege.
Az uj évfolyam kőszöbén is arra kérjük i. t. olvasóközönségünket, hogy lapunkat necsak anyagilag
hanem erkölcsileg is támogatni szíveskedjenek ! Mert csak ugy felelhet meg hivatásának, ha közte és az i. t. olvasóközönség között benső viszony lesz.
Ha i. t. olvasóink is minden módon oda hatni szíveskednek, hogy lapunk mentül jobban virágozzék és terjedjen, — ugy derék, önzetlen dolgozótársaink segélyével sikerülni fog föladatunknak napról-napra jobban megfelelni.
Tau érdekelni fogja i. t. olvasóinkat, ha azon kedves dolgozótársainknak neveit, kik ez év folytán is részint nevök . latt, részint névtelenül vagy álnéven több becses dolgozattal ajándékozták meg lapunkat, közöljük. Ezek : Alleker Lajos, ijj. Ápáthy István, Bánji Alajos, Bátorji Lajos, Baboss László, Bátky Lajos, Bálintffy Bálint, Erlich Károly, Eperjessy István, Farkas Ferencz, Fárnek IAszLo dr. Haber Samu, Hajgató Lijos, Hajgató Sándor, Hoffmann Mór, Kanitz Lajos, Kramer Lajos, Miklóssy Károly, Pataky Géza, Po-zsogár Gyu''a, Riegler Consiantia,'' Rosenfel Lajos, Scherer István, Schreyer Lajos, dr. E. Szabó Iyijos,1 dr. Tersánczky József, (járásorvos) Weber Antal, Weber Púi.
Ezeken kívül még többen vannak, kik c-iak egy-egy czikkel szerencséltették lapunkat; továbbá megyénk minden vidékén van egy-egy tudósítónk, kitt a nevezetes eseményekről értesitik szerkesztőségünket.
Szellemileg ilyképpen támogatva, nyugodtan nézünk a jövő elé s biztat bennünket a remény, hogy a t. olvasóközönség szives pártolisa mellett kedvező viszonyok között ünnepelhetjük meg lapunk hUSZOQÖtéveS
jubileumát,
Az előfizetési ár marad a régi:
egy évre . . 5 frt — kr fél évre . . 2 , 50 , negyed évre | . 25 ,
Az előfizetési pénzsket a lap kiadóhivatalába (Wlassics,ház) kérjük küldeni.
Kiváló tiszteletté
a szerkesztőség és kiadóhivatal
Általános helypéuz;
Kóros levegő. Kóros pénzügyi állapotok. Deficit az erkölcsben, deficit az áliam, a megyék, a városok és községek háztartásában. Az államférfiak ugya? azzal vigasztalhatják magukat, hogy minden államnak van deficitje, s a békét drága pénzen adják, s az állam, a kiadás szerint irányozza elő bevételét, de a fizető polgár, az nem kérdi, bogy honnan jó az áldás, ő csak azt tudja, - hogy ismét 40 millió az állam deficitje, 66% a községi pótlék. Mi is vigasztalhatnánk még magunkat, hogy csak bö°/# a községi pótlék, hisz hol kifejlett község kormányzat van 200—240% közt ingadozik, de nálunk Magyarországban, hol az állami adó nyel el mindent, állatni czélokra; községi czélokra 66% fölötte sok tehernek látszik. És sok is. De ha nincs jövedelmi forrása városunknak, s ami van az már fel van használva. Mi itt r kivezető ?
Az utolsó városi közgyűlés foglalkozott e kényes kérdéssel és pedig a pénzügyi bizottság, illetve Eperjesy S. indítványa alapján a mely igy szólt: .Minden megadóz-tatási rendszer kőzött a közvetett adó, m:után az mindenkit akép sújt, amint az adó tárgyát valaki igénybe veszi, a legigazságosabb, mégis, hogy a várost terhes kötelezettségei odautalják, hogy egy jövedelem kutfor-rását se hagyja parlagon, végre tekintetbe véve, ho^y a városi pia-ezokat tulnyomólag igénybevevő napszámos osztály az njabbi adótörvé-
nyek által az egyenes adó alul főimentetvén, következve a város terheihez sem járulnak : mondja ki a városi közgyűlés, hogy az általános hely pénzfizetési kötelezettség elrendeltetik és az 18ö7. évi költségelőirányzat alkalmával már ezen jövedelmi forrás számba vétessék.''
A városi pénzügyi bizottságnak ezen Eperjessy S. ur által ajánlott indítványa első tekintetre ugy látszik megragadja a figyelmet s jónak Ígérkezik, de ha mélyebben gondolkozunk fölötte, ha minden más okból helyesnek, czélszerünek találjuk is
— de azokból, melyek behozatalára felhozattak, éppen semmi alapot nem találunk.
Mi nem tndjuk úgyan, hogy a felhozott indokok Tóth Lajos, Ba-bochay György, Plihál Ferencz, vagy éppen Vágner Károy urak, vagy csupán Eperjessy ur egyéni felfogásából erednek hanem azt tudjuk, bogy azon okoknak, amelyeket, az általános helypénz mellett felhoztak, egyike sem állhat meg mint alapos.
\zt és oly indokot, amely a város bevételeinek fokozására a pótlék csökkentésére egyedüli expe-diensnek mások hiányában az általános helypénzt tartja szükségesnek
— minden más ok nélkül elfogadjuk'' azt is elfogadjuk, hogy minden megadóztatás)'' rendszer közt a közvetett
dó a legigazságosabb, de azt le vonni ebből, hogy mivel aki dohányzik, — fizet; aki hust fogyaszt — fizet: az is fizessen aki nem fogyaszt
— de termel — és elád, sőt éppen a fogyasztási czikkek versenyszerű előállításával a városi polgárra a megélhetést könnyűvé, 8 a nagyobb kiadásokkal járó élétet ugy a nagyobb kő?ségi pótlékfizetését is elviselhetőbbé teszi, az a fogyasztóval egyenlő bánásmódban részesittessék, és mint fényűző még közvetett adók súlya alá essék, — ezt az érvet igaznak tartani s azokra terjeszteni
ki, kik épp a 66% pótadót már fizették (majd mint termelók majd mint fogyasztók) csöbörből vödörbe esésnek tartjuk, s igazságosnak, — még ha az áthárítás elméletét el-fogadhatnón is — elismerni nem fogjuk.
Az se állhat meg amit a pénzügyi bizottság 2 évről felhozott, hogy az adómentes napszámos sújtassák, hisz az eddig is a'' legkevesebb adót fizette, a legkevesebbet árul, s fogyasztis, tehát az terhelve a legkevesebbet is leend, míg helyettük egy egész város drágábban élend, s egy erős termelő elem fogna sújtatni.
A pénzügyi bizottság tehát — anélkül* hogy alapos, elfogadható érveket keresett volna a községi pótlék csökkentésére, leghelyesebben tesz ha azt egyszerűen behozandónak véleményezi azért, hogy semmiféle jövedelmi forrása se heverjen a városnak parlagon; csakhogy akkor meg azzal kell tisztába jönnünk: vájjon nincs-e a városnak más jövedelem forrása ? Mi azt mondjuk: hogy van, és annan a bizottságnak, amely a helypénzt általánossá akarja tenni tanácsoljuk: ezt ne tegye, hanem hogy tisztviselőinket fizethessük iskoláinkat fentarthassuk, városunkat em lhessük, s községi pótadónkat mégis csökkenthessük, az a bizottság »egye vizsgálattárgyává a lakbér jövedelmi bevallásokat felülbecslés alapján és kutassa ki, hogy mennyire megy az az ősszeg amely e czimen eltagadtatik, és ha igy eltértük a kellő eredményt s ez az igazságöj mód czélhoz nem vezetett akkor tanácskozzunk csak újból afölött, hogy mármost kimondja-e a v. közgyűlés, hogy az általános helypénz fizetés elrendelteessék — vagy soha \ *
Azt gondoljuk a kezdet nehéz 1 esz, de a jövedelem fokozást itt kell kezdeni
T Í&C2A.
Kurucz bordal.
DicsS szabadság bősei 1 Kurucz vitézek ! fel, igyunk! Igynnk s csatára fel lagott, Hazánk, t* érted meghalunk Igyunk előbb, knpát ide,
Knpát és bort hele 1 Ki éljen? . . Éljen a magyar 1 8 Rákóczi szent neve !
Lobogjon a piros zászló, Szabadság véres zászlaja 1
És menydörögjön a ctaták Rémes oroszlánszózatai Igyunk tehát , kupit ide.
Kupát és bort bele, Ki éljen?... Éljen a kurucz'' ti Rákóczi szent neve!
A barczmezói elvirzflnk, Megbámnl minket a világ, De sziveinkbői sArjadand Szabad''águnk: aranyvirág. Igyunk a*ért, knpát ide,
Knpat és bort oele ! Ki éljen ? Éljen a knrocz! 8 Rákóczi szent nevel
Bálintffy Bálint.
Utazás a házasság körül.
(Jegyzetek egy agglegény naplójából)
Az nem lehetséges, hogy ma mindenkinek megállapodott bölcsészeti «Ivei ne legyenek, mert ba ast nem tette magáévá valaki aa ¡«kólában, as élet— a legjobb pbilosophui — bizonyára meg-taniija
Kesdelben magam ia sokat babom-tam, hogy minő elveket valljak, de csakhamar tisztába jöttem a mntbaphysicával. Aa élet — e nagy mester megtanított rá, hogy Epic ur éa Stoa nagy emberek voltak ugyan — kétségtelenül, • néseteik egy-egy ideig ki is elégítenek, esek mellett aconban a* ember csakhamar észreveszi gyászostévedését, a a tömkelegbe lépését, mert aem as nem jó elv, amit a pessimismas felállít, — a budbista felfogás szerint, bogy a világ caak csaló-dás és hamis látszat éa nyomónál van tele; de azt se leh t föltétlenül elfogadni, amit Epic ur mond, hogy „ugy élj, hogy minél többat élj, e miséi több élveaetet biztosit« magadnak, — mert aa érzékeken kivül semmi sincs; — épp ugy miot akkor nem járnánk helyes utón, ha a stoikusokboz csatlakoznáokl akik ast hirdetik: .hogy a léteaőknek alapösstöne as önszeretet,"
Nem tudom, hogy t. olvasóim kösött mennyien vannak, akik a magasabb slvek honában a materialisticus iránynak, a regényirodalomba* a naturalismusnak, a dráma terén a rsalismasnak, — aa erkölcsi életbea as idealizmusnak barátjai, és mennyien vannak, akik maia amaz álláspontot foglalják el, amely a társadalomban a legrégibb keletű, bogy as állati ösztön kielégítésén kivül semmi sincs, mert remény, fájdalom nem létezik,Is en, jövő élet pedig nincs — sőt még a szelídebb érzelmek: szerelem, hűség is előttük ismeretlenek aaaz ugynovesett: nirva-nisták ; mondom, nem tudom még menyien lehetnek ilyenek a bosőti • mbereken (busman) kivül, — hol még a férfi fekssí meg a gyermekágyal. — De én egyike
« . 1
vagyok e sok ellentétes természeti v»llás-dacsára is azon különo é« cynícus lé-nyekuek, akik ma is még .kimerik nyíltan vallani, anélkül, hogy műveltségűk feláldozásából, és a kinevetéstől és kika-czagtatáatól réttegnének, misze.-ínt ssere-lem, család, családi élet, alapkővei as ösz-sses emberi tevékenységnek, vagyis létünknek, erkölcsi tökélyünknek, társadalmunknak és anyagi jólétünknek — amelyre mindenkinek törekedni kell. S aki teheti, tegye is és házasodjék. bizonyos s elvitáshatlandolog.levén az: „hogy a bölcs mindenkor alávet* magát a dol gok örö < és szükséges törvényének."
Körülbelül esek szállhattak fe! elmémben, midőn a nők, a szerelem, a há-sasság, a családi élet kérdéseinek tanulmányozására szenteltem ürec órámat, — s mondhatom sok élvezettel. Isten, világ, anyag és szellem, tér és idő, kiterjedés és gondolat, ba ti foglalkoztattátok egykor as emberoket, a th^oria és a gyakorlat is két iker gyermekek igy okoskodám én — ejtsük utunkba as elsőt, hogy a másodikban el oe bukjunk. Szorgalommal és gyönyörrel vetettem magamat ez uj tudományágra, a bázaaság tudományára s kerestem a világ közepét, amely körül a föld forog, amelyet D^nte meg is talált, hogy rajta Beatrixát megláthassa; kerestem a Herókat, a Nansicát, Penelopet, a Grachusok anyját. Antigonét ós Isménél egy Lucretiát, a vadság korssakából egy ClotildotRadegundet s resskedtem .midőn találtam Macbethet, Tulviát, Fre-degundát és Brunehildet, nőket, kellem, lelki mélység, szellemi műveltség i valódi
ni ess ég nélkül angyalok helyett ördögöket, akik megölik a lelket, megölik a testet.
De engem nem rémitelt meg, sem as ó — sem a középkor, hiss a költő dalolta : Istenektől nincs kezesség, néked bisnod merned kell 1 C>ak csudák által jutandhatss a ssép tüodérhonba el!
Csudák által 1 Könnyű est kímon dsní egy költőnek, ma azonban ki hisz még a csudák lehetőségében! Vagy talán elhigyjük Heródes Le«nd->r történetét is, aki mindennap megúszta szerelmetárgya ért a Hellenpjntot vagy Schakespear e képzelő tehetségéi, s id-ges szépeit — Júliáját igaz töriéne nok vegyük, aki kétszer meghal kedveséért; oh ezek csuda-szerelmek Helois és Abaillaréval együtt! Oh, ezeket a szerelmeket, hagyjuk meg cs«k a költők világában, szépek ezek, gyönyörűek mint történetek, mint operák, bájolok, de mi csak a való élettel küzdünk, nem nagy eseményekkel s nagy alakokkal, akik minél távolabb vannak tőlünk, annál jobban emelkeduek képsetükben, haoem mindennapi lényekkel, akik vajmi keveset tudnak Eleotráről ,de még Letörői se aki mivel több gyerme kével való dícaekedésében a fenti asszonyságot valahogyan megsértett-, e« a gyermekeket az anyát irgalmatlan lenyilazta.
Ily régi, regényes alakok, akiknek szerelmei, tettel, tiszta csudák ez ami látkörünkön kivül marad; mert a mytbo-logiára egyrészt magam sem sok hajlandóságot érzek, meg lassankint ki is hal már as a század, amely a görögök és rómaiak sok istene:t, erdőket, tengereket, folyókat, begyeket tel) mind istenekkel, ssép szirénekkel, sylfidekkel, nimfákkal, bórákkal nsyadükksl, — masnik mint
cultur történeti ténynek tekintené; a mai kor gyermekére mesék és mondák, hős tettek és szerelmi cselek ugyláúaik közönyösök. Pedig neo tudom melyik volt jobb idő, as arcadiai-e idylljeivelpásstor életével, vagy a papír ssásad ahogy jelenünket nevesik ? I
De annyit megtanultam mégis a régi asszonyságok szerelméről, — hogy tudlak ások közól is némelyek szeretni, de azok a szerelmek vagy igen romantícusak voltak, mint Didó királynéé vagy igen prósaiak, mint Augustus századáé s a két ssélsőség a hárem szerelmeit és a platói szerelmet tárja elénk ; az érzéki R^ma áll ssemben, a keresi* tény bég essmei szerelmével ; a fajfen tartó ssép —Szűz Máriával. Platót éssserelmét megbuktatja Roma; a lelket a test: s mindkettőt a keresztény középkor, szerelmi törvényeivel, nö tiszteletével és
eszményi világával es szüzességével. »
* #
. . . Hogy míndeseken keresstül hatoltam : álmatlanok voltak éjszakáim Ila aludtam, rosz éjszakáim voltak, láttam Augustus korát erkölcstelen assso-nyaival, a szerencsétlen Catót, '' Cicept akik feleségeik kezében lapdak voltak ; Xaniippét, akiről azóta is minden kedves és elősécény teleséget nevesnek; sokszor mellemre ültek a középkori boszorkányok s ilyenkor oly lidércnyomást érestem, hogy fe''ijedtem stöbbet nem mertem lehunyni szemeimet; ha pedig ébren voltam, akkor mindig a házasságon törtem a fejemet, eszembe jutott a czél, a kor, a síép és mosolygó kis feleség, a fürge gyermekek ; ekkor míg ébren álmodtam, lármát nem hallottam, ottan képzelegtem |
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. JANUAB 16-án
A modern alakban nyilvánuló hazaszeretet és a viláQpolgárságrdl.*)
Minden századnak vannak magasztos eszméi; a legmagaszosb eszme a hazaszeretet; a hazaszeretet a 19. század eszméje.
Miga bibyloni ós assyr nép az az állam eszméért rajongott; a perzsa a jó és gonosz elemek között folytonosan tartó küzdelmek folytán kilátásba helyezett túlvilági boldogságról álmodozott; az ind és egyp-tomi nép a krstrendszer fenségétói volt áthat\a, addig a keresztény népek legtöbbje a hit világából merített lelki megnyugvást.
Csak a szabadságérzete szülhette a hazaszeretet eszméjét; a nemzetek csak századunkbau szabadok ; tehát a hazaszeretet ft csak századunknak lehetett szülötte.
Mily édesen betöltő érzelem csalja ajkainkról e bűvösen hangzó szót: haza!
Majduem lehetetlen, hogy a régiek felemelkedtek legyen a hazaszeretet érzelméhez csatolt eszme megértéseig!
Midóu Mutius Scaeola Rómát megmentette, nem minden földi érdeket sarokba szorító honszerelem késztette ót a nemes Önfeláldozásra, hanem korának azon divatként ural gó szokása, mely a hősiességet erénynek tudta be.
Vagy tán népünk tette magáévá a nemes eszmék legnemesbikét a régi jó időkben?
Sajnos, de őszintén be kell vallanunk, hogy a hazájukat igazán szerető honfiak száma századunkig elenyésző csekély volt.
A régebbi kornak bátor bajnoki összehasonlíthatók azon ragyogó csillagokkal, melyek nemzetünk múltjának különben setét egét messzeható fényökkel bevilágították.
Egy Hunyadi gyémánt tiszta jelleme égő honszerelme: ugyhiszem nemszorul uagasztaiásra. Példáján emelkedik lelkünk; tettei pedig örömmel és lelkesedéssel tőltnek be.
De mit szóljunk dölyfösolygar-cháinkhoz, kik soha sem voltak képesek egyéni érdekeiket a köző3 haza szt. érdekével összeegyeztetni ?
Valóban szégyenpír égeti orcánkat, ha i Németujváryak, Bre-biriek, Cilleiek és a Bebek Detrék hazaáruló és vértagadó politicáját felidézzük lelkünkben í vagyha visz-szaélük magunkat azon siralmas napokra, melyekhez a pórokat illetőleg annyi gyász emlék fűződik.
De elvégre is hengerítsünk egy követ a régenmultnak ferdeségére, s tekintsünk inkább lelkesült örömmel a nemzeti öntudat ujraébredésének tava8zidejére!
•)Azon »zokaüan álláspont, — melyet cikkíró elfoglal — kórt bennünket, hogy cikkét közöljük. Kijelentjük azonban, hogy — ami a régi é» a 19. század hazaszeretetét ille-ti — egyátalin nem osztjuk véleményét Rus-stan urai iránt táplált nézetét aem valjuk magunknak. — azerk.
valóban szomszéd asszonyom csapkodtam a ajtót, ssidta cselédeit, a üté gyermekeit 1 Iszonyú helyzet — de természetes 1 — nappal olajbafőzésrdl, szerelemről olvasni, — éjjel lady Macbeth-felül álmodni, sOfliát látni fehérruhában, őtűlten! De ez idő óta oem is olvasok többet nőkről, leányokról, anyákról, hites társakról, családi életről, este is keveset essem s ta-passtalom a jó eredményt: — lelkiismeretem nyugodt, álmaim édesek, nappal pedig egészen átvagyok hatva a gondolattól, bogy egészséges vagyok — s es igaz is, mert csak egészséges ember agyában ssűlethetlk egészséges eszme ; az enyim pedig az volt, mert én elhatároztam magamat arra, hogy megházasodom: as pedig minden a vi''ágon, csak nem bolondság 1
Vagy talán éden es a legnagyobb bolondság ? Már akár hogy vau, est döntsék el azok, akik benne vannak vagy beleestek, s ki nem saabadulhat-nak, énnálam megérett a gondolat — tettre vágytam. Pedig egy agglegénynél egy ily fontos elhatározás kivitele ne •easók ám elhinni, hogy épp a legcsekélyebb megerőltetések közé tartosik. Au contraire.
(Folyt, kőv.)
Itt látjuk feltűnni a nemzet geniujsait, kiknek legtöbbje lantot ragadva bánatosan ható méla bus hangon ad kifejezést a haza sorsa feletti méltó bánatának.
Csüggedést nem ismerő apos-t»lkodásuk csakhamar megtermé a nemes gyümölcsöket: a honfiak a lant által megénekelt lélek emelő történeti mozzanatokon lángra gyul-adva, most már önmagukban tanulták ismerni, tisztelni és becsülni a nemzetiséget; egymásban csak a testvért látták, s az osztályok kő zötti válaszfalak nem választották el őket többé az összes nemzetiségtől.
A nemzeti szellem fejlesztése érdekében a koronát végre a szabadság koszorús dalnokai tették fel, kiknek egyike minden Demosthemes-nél szebben beszélő ajkkal igy tol-mácsolá lángoló honszerelmét: Tied vagyok basám Tiede hiv, e lélek; Kit szeretnék Ha téged nem szeretnélek.
Költőink elvélülketlen érdemeiről e téren megemlékezve, méltánytalanság volna egy szintén negyje-lentóségü tényezőről említést nem tennünk.
Igen az iskola érdemeit kell még méltatnunk mely szintén igen sokat tehet a nemzeti szellem fejlesztése érdekében A tanítónak egyik legszentebb kötelessége *z, hogy a növendékeiből n e világpolgárokat, hanem hazafiakat neveljen, kiknek mindennapi imája ily forró fohász ban nyerjen kifejezést. Isten áld meg a magyart! Ha Rusean fran-czia paedagogus álláspontjára helyezkednénk irivendékeinket körül-belül ugv képezniők, mint Ruseau az ő Emiljét ; ezen tanférfiu irodalmi harcainak közepette minden egyébre gondolt, csak; hazájára nem: természeti szépségekben bővelkedő Fran-czia országot értem, mely szülte ábolta és végre eltakarta.
Az; általa hirdetett elvek szerint csak önző világpolgárokat lehet nevelni, kiknek legdivatosabb szólla-muk ez: Az a föld, a melz megélhetésemet biztosító előnyöket nyújtja : az, az én hazám* !
Különben Ruseaura vézve elég gé jellemző az a tómia, mely Emil cimü neveléstanát keresztül lengi; egyik passnsa e neveléstannak u, L igy hangzik : „Fmiluek ugy kell nevekednie, hogy szükséges Izland hó mezején szintúgy élhessen, mint Málta forró szikláin." Ily elvet csak a legvastagabb reálizmus hirdethet, mely végképpen kizár m nden ideális eszmét, igy a hazaszeretet is.
Magasztos missiot teljesít oly napszámosa tanügynek, ki mindenha, de különösen a történettanttás alkal-mávl igyekszik érdcPes és lelkes elbeszélésével a zsenge ifjúságot igazi honszerelemre serkenteni!
Vajha minden tanító fáradhat lan ügy buzgósággal olykép igyekeznék hatni növendékeire, hogy ezeknek is egykor csak a haza lenne mindenek felett szerelmük: akkor bizonyára megvalósulna a szabadságdalnokának is egy jóslata, melynek prófétai ihletséggel ily módon ád kifejezést :
„Neked még virulnod kell óh
hon
Virulnod sok századon innen
és tüll''
ÁBRAHÁM GYULA
földi boldogságot caskis a kötelesség ssi-goru ós pontos teljesítése által lehet megközelíteni. A táncaterem legfólebb závárt idéz elő a fiatal fejekben a földi javak megbecslése körűi. A tánczterembeo mint főnebb is mondtuk — a külsőséget imádják, tömjén esnek a ssópségnek és ügyességnek. Ott £> án a ruha teeai as embert ós a szabó ou-l1 mérvadó ssemé y sóg.
Gyermekekbálokról lévén szó, kérjük, hogy az átálatos irigység, a kiáll hatatlan póffisskedó gőg, ar ostoba fényű sós, as egészséget rontó mértóklatleosóg s a csúf hasagság — nem repked-e a tánczterem levegőjében, éa nem bocsát-koh''atik-e ószrevő.lenül rozsdaként a aoldelö kalászra, as életének tavassát elő ifjú gyermekre?
Ezt csak a süket nem hallja ós a vak nem látja be.
Avagy mit Upasstalunk, ha as éjfélig s kora hajnalig vagy mint mondani szokás : kivilágos kiviradtig táncsolva-mulató ifjaínkat vagy leánygyermekeinket reggel fölkelésük kor ssemügyre vessük? Kedvetlenek, mint a börtön lakói, sápadtak, mint a haldokló.
A bál utáni reggelen beáll a fejfájás, a szemek ha>oolitanak a porlepte piaskos tükörhöz. A álmas szem még nem ntgy baj, habár arra mutat, hogy a gyermek idegrendszere kárt szenvedett. Nagyobb baj már as, hogy a temérdek c ukros étel, ital. a sok zagyvalék, mit ily alkalommal tulságosroér ékben élvezhetek (as "fiurak még csígareiáznak Is) a gyomrot megrontja; a felhevült gyenge test k"nnyen m«ghü>het s befészkelheti m-gát századunk uralkodó beteg«>ge :a tűdőgfimőkór.
Ily körűlnények kőst könnyen megtörténhetik, hogy a szülők bűnei miat életével lakolhat a gyermek.
Ha a lelkiismeretes orvost kérdez nők, előnyösnek tartja-e, hogy a gyermekek számára bálok reudeztesenok, — oiszonyára szintén tagadó választ nyernénk.
B-sf-ijezsÜk csikkünket Jean Paul nagy patdágogus azon mondásával: „ A gyermekbálok, gyakran kezdetei a halal-táneznak("
Mindezekből as as üdvösséges tanulság : Gyermekeknek bálban nincs helyük !
mondván, hogy azok hasonlítanak a regényekhez, csakhogy lábakkal a latnak
elő,
Mi ebből a következtetés ?
Hát as, bogy ragény nem való a gyermeknek.
Amilyon természetsserü as, ha ki kifejlett s felserdült ifjúság ezen regényben sserspet vállal, óp olyan természetellenes ós káros követkesménye lehet, ha a gyermekek is részt vessnek abban. A táncsmulatság ép oly káros hatás'', erkölcsi veszedelmet gyakorol mind két nembeli ifjusigunkra, m int a Kock-fóle regények, — vagy hogy még köselebbi hasonlatlel éljek, mint a „Pikáns L*poku ból .Magyar Figaró*- vá vedlett erkölcsös erényrontó lapok — olvasása.
Igaza van Lenhardt Károly j-les tanügyi írónak, a midőn e gyermekbá-bálokról értekezve oly szópen mondja: » tánczterem délszaki húzógépen idó előtt nyilik meg a bimbó, idő előtt herVad el a virág. Mi marad azután a felnőtt ifjúságnak, ha márj^ermekkorában ialeli azon élvezeteket, n^slyek a későbbi kornak ne!!, hogy fentár''tva legyenek. Nem neveltetnek-e ez által ama blazírt, idd előtt megvénült ífjakká, kik öjző és peessímíss-Ükus életnéze eikkel maguknak és másoknak — mondhatnók az -gósz tára dalomnak — terhére válnak?
Aki nem hiszi e mondások igazságát, as csak lépjen abba a terembe, a hol a gyermekek szamára bilt, táncsnstólyt , v»gy egyéb néven neveiendó táncsmu-'' latságo: rendesnek.
Mit tspasztalunk ily alkalommal ?
Liaauk csak 1 '' Gyermek bálokat rendesen késő este szokás tarUni, ehát akkor, mikor a szel-1 It-m a kü''önböső s változatos benyomások következtében kifárad ós a játszi kóp-, zelő ''tehetség veszi át birodalmát. A gyermek érzéki világa a gyermek balokban rendkívül felháboritta:ik.Folháborit-taiik a ssem — a csillárok, vagy lega-JUbb a lámpák szerfölötti világossága és a ruhák szinpompája álul ; a fül — a s"ne által, as isié* — a sok édes ital« étel által.
A zene varázshatása alatt föl s alá futnak-repülnek az ifja gyermekpárok, ö«szefogódznak s a gyönge, fejtedeső bimbó testek erősen egymáahos szorulnak ; a mell hullámzik, liheg, ós szilsjul szökik, lüktet az erekben a vér ; a körbeforgás állal k''bul. szédül.
No, akinek ez tetssik, annak ugyan furcsa neveléstani islése lehet.
Csoda-e tehát iiy körülmények kösl, ha a leggondosabban nevelt gyermek ia erkölcsi kárt szenvedhet a tánczterem sikamlós padosa*án? Me<-t bármennyire is belát as okos nevelő vagy szülő a gyermek ssivóbe, mégis van annak ott oly rejte''t helye, hová, a szülői tekintet által visszaszorított alakok elbújhatnak. Avagy ki áll azokért jót, hogy azok felszínre nem jutnak, ha t. i. megengedjük, hogy az érzelmek ós ösztönök ily kőnyelmüen felkavartassanak ?
Nevelesügyi szempontból ajánljak még a következőket figyelembe venni.
Ha a gyermekeket arra tanítjuk, hogy azok csak a külsőségekben Ufátják az élet lény»gót, úgy oly embereket nevelünk. kik — mint az irás mondja — külsőleg hasonlítanak a díszes, csifra koporsóhoz, s fényesek — s belül ''undok fekélyek mételyesik meg őket, belsőleg üresek,
Igen is ! a gyermek élvezzen ée örüljön, hisz az élet tavasza legfogékonyabb erre — fogják mondani a gyermekbálok hívei. Mi is azt mondjak : élvezzen és örüljön de ne ól vesse aet, a mi felnőtteknek való. Azórt csak as menjen a bálba, a ki a dolgokat erkölcsi becsük szerint kellően megiólni képes, a kit a külsőség, a fény el nem ámit s a nagy világosság meg nem vakít, de nem ám a tapasztalatlan gyermek, kinek lelki sseme ol> könnyen káprázik.
Sokan azt tartják, bogy a t á n c z-terem az udvariasság iskolája ós éppen ezért kívánatosnak tartják, hogy a gyermnk ott legyen, abol as öregebbek s igy a felnőttektől tanuljon társadalmi illemet. Erre csak as a nj»gj»gy-zósüok, hogy az udvariasság m''g a társadalmi illem igen szép valami, de nem mint külső forma, hanem mini as érzelmek finomságának jelképe.
A külsó forma belső tartalom nélkül mi* sem ér. Ha lehet valamit a tánczterem ben elsajátítani, vagy ha ugy ''etazik tanulni, akkor az abban áll, bogy a külsőséget ruhákban, testt rtáiban, alakban egfőbbnek tartsuk és ezt imádjuk.
Napjainkban különösen as anyák ast tartják, hogy a bálterem azot hely, hol leányaik boldogsákugat megalapíthatják. Tisstele: ós elismerés a kivételeknek, de szomorú tény, bogy a mai anyák legnagyobb része több Unácsosal késsiti elő lányát as első bálra mint mú-k or legelőször templomba vagy iskolába küldi. Pedig ami a bálteremben kezdődik, ritkán végződik az oltár «lőtt. — Aki tánosteremben hiszi gyermekének boldogságát megalapíthatni, as csakugyan ho* mokri épít, mert as élet nem táncs ée a
A gyermekbálokról.
Irta: Sirisaka Andor.
A táncz, n.int a szabályos mozdulatok legszebb formája úgyszólván vele-ssületett as emberrel, mint felsóbb értelmiséggel bíró lénynyel. A táncs iránti órsók a sene iránti érs Sket tételezi fel s e keltő együttvéve nemesitőleg hathat testre ós lélekre egyaránt.
De mig a tánezban a lestgyakorlat és ssópen egyik segódesskösót kell elismernünk, addig a modern táncs-vigalmakat s főkép a gyermek bálokat, mint a táncs elfajulásait határoaottan kárhozatnunk kell.
A báljainkban dívó táncsokat legjobban jellemeste a szigorú Palmer, ast
Híres..
— A zivataro 8 Idó miatt a közlekedés teljesen lenakadt as utóbbi na pókban A vonat-közlekedés napokik ssüne.elt. As orsságutakon óriási hófuva-tok torlódtak Össse, hogy osak nagy erő fessitéssel lehetőit azokon ál Járható utat osinálni. BudapesJt felől legtöbb volt as •lhárilandó akadály. Napokig nem kapunk fővárosi lapokat a miattunk akár as oross cárt is detronizálhatták volna; mi nemtudunk abból egy árva bangnyit sem
— A nagy kanizsai polgári egylet 1886. évi február bó 2-an alapításának félszázados , évfordulója alk-Imával ssját helyiségének termeiben sá''tkörÜ tánczvígalmat rendez, kezdete 9 órakor, sse mély jegy 1 frt. -- családjegy 2 frt.
— Vasárnap délutáni üzlet-szüne-tet illetőleg a követkesó sorokat kaptuk : Még alig néhány éve annak, hogy sikerült néhány derék kereskedőnek városunkban a vasárnap-délutáni üzlet-szüne-tel kieszközölni. Ezzel »st akarták elérni, hogy az egész héten munkál kodóelemeknek is legyen egy oly napjok, melyen mk* gukat kipihenhetik. E szép intósmény életbe léptetése atán a vevő közönség ezt tudva, ellátta magát mindennel, sőt mikor megkondul a déli harangszó, azt mondják : „gyorsan, mert rögtön sárnak" Egéss vidékünk tudja es>, 08 irányosza magát az annyira helyeselt intézményhez Da ssjnálattal kell tapasztalnunk, hogy néhányan ast hissik : jővőjők raog-allapitása csorbát ssenvedae, ha esen néhány órát szünetre szentelnék ós ragaszkodnának a nemes in ésményhez. Mis városok meghallva, iparkodtak utánozni ; nálunk pedig alig szülelett meg, már is kétes annak fentartása. Kívánatos volna, hogy az illető kereskedő urak, kiknek szám* csak kevésre rug, ne tennének kivételi, már csak azért se hogy tanoncsaik a vasárnapi iskolát pontosan látogathatnák, melyre valóban nagy ssüksógok van. G. P.
— A nagy-kaui''Sal vörös keresst egylet választmányának női osstálya részéről a helyi lapokdan közzé tett felhívás folytán, a szerb és bolgár sebesültek segélysósére alabb felsoroltak voltak szívesek adakozni: a n- kanizsai takarékpénztár 5 triót, G-ilsei Gutmann Vilmos né 5 frot, Ungcr Ferencsnó Lsngvisről 3 frtot, Ebenspsmger Leó 1 frtot, idősb. Fesselhoffer Jóssefnó. FischlPálnó. Eben-sp&cgar Lipó''né, Lessner Henri kné. Sommer Sándornó, Rosenberg Izrael né, Osseszly An''.alnó, Plihál Ferencsnó, Kna-usz Boldizaárné. Babóchay Irma. Rozen-feld Adoifué, Grünhut Óenríkné, Blau Lajoené, Vidor Samuné. Etainger Henrík-nó, Ulimann István, FeeselhofTsr Jóssef ifja. Knauss Boldissár, Dr. Tuboly Gyula, Wolheim Ernő, Ebenspaoger Lipót, Dr Schreyer Lajos, Hetucsel mann
Jóssef, Trípamer Gyula, Dr. Szekeres Jóssef ós Tőttőssy Béla egyeokint 1 frtot Hoffmann Mórné 40 krt. összesen 53 frt! 40 kr., mely összeg az egyetület saját pénstárából ugyanezen czólra megszavazott 30 frttal egyetemben rendeltetése helyére küldetett. A midőn fe Ui összeg vételét ezennel nyilvánosan nyugtatjuk nem mulaszthatjuk el egyúttal a nemes lslkü adakozóknak kegyes ado-nánysíkért legőssintébb köszönetünket nyilvánítani. Á n.-kanizsai vörös kereazt-egyiet válassmányainak női osstálya.
— A nagykanhsai tornászok bálja. Rég nem sikerült oly ki. tünően mulatság, rég nem jött össze annyi vidéki látogatója a ,torna bálnak" mint es idén. Fénye» volta ós jókedv dolgában talán as eddigieket mind fe-lül multa. A Szarvas terme f. hó 9-éo oly szép közönségnek lón mulató helye, melyről csak annak lehet tiszta fogalma, aki a jókedvű mulatságban actív részi vett. As első uógyest 70 pár tánczolta mely ssép soron volt a szemnek elég bámulni valója a disesz loilettek felett. Ott voltak: Grünhat Henrikoé, (zöld plusch crém csipkedisssel) Pnger Bélánó, (kék) Dr. Gerőné, (fehé'') Dr. Schreyeme, Rozenfeld Adolfné. Grünhat Adolfnó, Ltdofszki Árminné, Weiss Ztigmongnó, Rozenbirg Izranlnó, Bischic-né, Weiss D-né, Woisbergnroé, Weíss Emiiné, Dr. Winternó (Eszék) Ma-achanzkerné, Milhoffer Ödönné, stb.stb. urhölgyekk. Kisasszonyok sorában láttuk Scbers Berta, (fehér) Pollak Sabína (kék) Rosenberg Adél (rétisasain) Schreyer Nelli, (róz-aszio) Keizer Józss, (rózsaszín és crém m el) Kronfeld Emília, Ollop Fanni. Dobrín Lottka, Sommer Lujsa, Wnllisch Ida, Carola, Kreísler Málvin, (Csurgó) Wolheim Fanicza, Récsei Hermina, (Letenye) Kemény nővérek, Koho H''dvig, DéUtCsh J»tsa, Keizer Anna >V .¡tuer Herminka, Leipnik Szeiína, Rei-chenfeld Malvin ós Leopoldin, Pollák Marcja, Rozenfold Adél, Matusek Ilon», (Pápa), Lackenbacher Camilla stb stb s<b kisasszonyokat. Volt táncs kivilágos-kiíviradtig ós kitűnő-, k-dv ót óra regge-
Kg-
— Dr. Laky Kristóf, cs. kir.
kamarás veszprémi törv, elnöknek városunkban is kedves, »seretetreméltó- s tisztelt neje ez almádi kápolna oltárára két gyönyörű selyem váokost hímzett. E becses ajándékot közelebb vette át as almádi &-ös bizottság 3 tsgja Brenner ur vezetése alatt. A ritka szép műtárgy dissóre fog válni a kisded kápolnának. Fogadja a jóssivű úrnő mindnyájunk hálás kössön r tót 1
— A nagy-kanizsai őnk. tűzoltó eg/let 1886. évi febraár hó 6-án a se-gfily-alapu javára as .arany szarvas* ssálló dísztermében két zenekar, közre-müködé?e mellel zártkörű tánczestólyt rendez« Belépti bij: szemólyj^gy 1 frt. csládjegy(3 szem) 2 frt 50 kr." karzat, ssemólyjegy 1 frt. Kezdete 8 ós fél órakor. Felű fizetések köszönettel fogatainak és hiriapilag nyugtaztatnak,
— A 14-ére tervezett bál a közlekedési akadályok miatt f. hó 18-árs lett elhalasztva.
— Kanizsa város gyomra. A lefolyt decsember hóban levágatott a vágóhídon 189 szarvasmarha, 224 borjú és 52 birka A városterül elén 286 leöletett db. bejelentett ée a jó Isten tudja hány bejelente:« len sertés. A leölt ós főlemésstet szárnyasok számának összeírására pedig még nem találkozott statisstikus. — Egyébiránt fent elősorolt adatok mut.tják, hogy elég egészséges gyomorral rendelkesünk.
— ciaszifikatás. A minap egy vidéki úriember Kanizsa város hástulajdo-noaait következőkép osstolyásta: nagyobb havazások és sikos ideben egyszerre meglehet tudni: kik Kanizsán s jóravaló hásiurak. Akik havasás után járdáikat letisztitják, sikos időben pedig behintik, és így a járókelő közönrég iránt kellő figyelmet tanúsítanak, ezek a jó háziurak ; azzk pedig, akik sem járdáikat le nem tisztittatjftk, sem be nem hintik azok a rósz háziurak. (Hát bizony kénytelenek vagyunk aooak a vidéki urnák igasat adni. Szerk.)
— Cselédh&ség. Kánits Samu helybeli lakos as ünnepekre fiatal nejével együtt Bscsehelyre ment rokonokat látogatni, a házat pedig Korozets Ssidi lep-sé-jyi ssüieiéiü oselódleány Örisetére bís-lák. — Midőn hazatértek a leánynak hült helye, a fehérnemű ruhatár erősen megvámolva, a nőnek su-anyórája elzálogosítva, melyről a zálogjegy az assialon hevert. As össses kár megbsilzdja a 200 forintot. A rendőrség erélyes nyomozást indított a tolvajleány ellen ós orsságsserte köröztetik. Mint halljuk már nyomában van. — De ha elfogják ia, nehezen hihető, hogy vele együtt a lopott tárgy»k •s meglessnek, Eseket már vslabol rég elprédálta. Igy bissuk a básat cse.édre.
— Gyászhír A következő gy«»»-jelentést velük: „Alolirattok a maguk agy as össses rokonság nevében mély^B asomorodott ssivvel jelentik felej''heilsn fórle, illetve fia ós fivérének Némety-nagy Jánosnak hosssaa szeuvedós után
HUSZONÖTÖDIK • ÉVFOLYAM
f bó y-^D regg®''" 5 órakor élte 45-ik érében tőrtént gyászos kimultátl Béke poraira!. Némety-nagy Kornélia szül. HiLrich» neje Némely-nagy Rozália ,0yja. Ném«ty-nagy Máiia nővére .
— EItI jelentőségű határosat jptrügyekben. Mikor a nyáron a siom-batbelyiPorcsiunknla bucsu volt, felvettetek » kérdés, váljon váaárjellegünek tekin essék-e a bucsu, vagy nem? Mo«t erTe miniszteri hátárosat van A keresk. miniszter a kérdést ekép döotötte el: „A kelli alapján tartani szokott bucau-v ás árok ország:» vásár jellegével birván, «xeken a nem helyben lakó iparosok is „»badon árusíthatnak- A búcsújáró''napo-koo acnobao. vagyis oly napokon a Bjidóo »nép ájtatosságát végzendő, biszooycs h-lyefcen megjelen, de a mely bucsuoapok régibb idők 6ta fenálló szokás sz-rint általános forgalmú jelleggel bíró vásárok gyanánt nem jelentkeznek, ezeken ha árusitán történik is, ip«rkészit méojeket csakis a helybenlakó iparos Arusi hat. A méreskalácsosokat illetőing megjegyzem, hogy az idegen mézeskalácsok a vásárnapokon kivül is m«gj-ilen b^toek és árusíthatnak mézet és mézes-süti-ményeket, mivel ez áruk élelmi csikkeknek tekintendők ; viaarárukat azonban, minihogy azok ip irkésrittcéoyek, üj alkalommal nem árusi''hatnak. u
— A novai önb. tűzoltó-egylet
»•ját bénztari javára l8b6 évi január hó 23 áo a novai vendég!ő nagytermében fSrtkörü lánczvigalmat rendez, melyre kivül cximzett urat (családját) tisafel ettel m-gbivja a rendezőség, kezdete 1/2 8 Órakor. Bel pti díj: azemélyenkint 1 frt. Tagok felét fizetik. Felülfizetések köszönet-lel fogatatnak s hirlapiUg nyugtáztatnak.
— Az ''alsó-do mborui olvanókör'' 1886 február hó 6-áo az ottani nagy-vendéglő termében a felállított új orgona javára tombolávnl egybekötött zártkörű tánczeítélyt rend*z. Belépti dij: személyenként 1 ft. caaládjegy 220 kr. tombola jegy ára 10 kr. Tekintettel a jótékony czél előmozdítására mindenki felkéretik tombolatárgy kegyes ajándékozására és annak f. é. február hó 4-ig helybeli Neufeld Henrik úrhoz leendő szíves beküldésére. Felülfizetések kössönettel fogadtatnak és birlaptlag nyugtáztatnak Kezdete 8 órakor. Jegyek előre vál''hatók február 5 és 6 án Neufeld Henrik urnái s este a pénztárnál.
— „The Gresham" életbiztosi.ó társaság londoubun. £ társasig 1885. évi november 17-én tartotta rendea évi köz-gyüléaét, melyben elő.erjesztették az 1885. juniua 30 ik üsle''i évről szóló jelentést. E jelentés főiét l»i a következők : A lefolyt üzleti é* eredménye igen kedvező volt; beny uj toltak 7 394 biztosítási ajánlatot több mint 66,393,200 frankra, melyek közül a társaság 6.138 ajánlatot több mint 53 422,475 frankk-l elfogadott s a megfelelő kötvényeket kiállította. A dijbe étel, levonván a visson*.biztosításért fizatett összeget, 14,185 366-47 frankra rúgott, mely összegben »z első évnek 1.952 45042 frank biztosítási dija is ben-foglaltatik. A kamatszámla 3 740,702.30 frankot tett s a díjbevételhez csatolva, a társaság évi bevételét 17.926,068.77 frankra emelte. A társaság a lefolyt üzleti évben éle''.bistositási kötvényekre 6.639,527-81 frankot fizetett ki a társaság. A kihásasitási és vegyes biztosítási ügyletekből eredő és lejárt követelések összeg* 2.919,24073 frankra rúgott. Kötvények visszavé elére 1.157,827*19 frankot fordított a társaság. A biztosi tási alap, mellyel a társaság a szerződésekben kikötött feltételek teljesítését biztosítja, 3,944.971 26 frankkai emelkedett. A< aktivák az Üzleti óv végén 89,282.500-94 frankot tettek. E mérleg felállításánál vételáron bej-gyzjtt értékén értéktöbblete nem vétetett tekintetbe, mivel ezek az értékek nem realisál-tattak, s így azonnali nyereség forrásául Dern tekin thetők. Ennek az értéktöbbletnek asonban vagy jelentősége van; mert konssolnlája ama garancsiákat, melyeket a r o a s á g nyújt. Tők.ebefek tetések : 1,935.056-15 frank a brit kormány értékpapiraiban, 1,942.687-40 az iodiai és gyarmatkormány értékpapírjaiban, 13,841.232-29 frank más államok érté (papírjaiban 1,7*5.198 02 frank vasúti részvényekben, elsőbbségekben és
garantált értékpapírokban. 29,870.022''60 ír. vasúti- és más kölcsönkötvéoyekben 14,620.450 frank hásakban me''yek közt, » társaság b^csi ás bpssti bázai vanak, 12722,801-15 frank jelzálogokban és 14,407.095-93 frauk külömböző biztosítékokban.
— „Yeréb Jankó" czimenegy je lesen szerkestett élcslap jelen m-g J''é-csett Várady Ferencs szerkesztésében. A megküldött ssámot átolvastuk s mondhatjuk, hogy vidéken ily minden személyeskedés nélküli, tisstán mula''ta''ó élclap ritkaság. Az orsság bármely részében lakó olvasónak Kellemes órákat szerezhet. Melegen ajánljuk pártolásra. Előfizetési ára évnegyedre : 1 frt 50 kr. mely a kiadóhivatalhoz (Pénz, János-utcza 8. •s.) küldendő.
— Uj zenemű Taborafky ésFarcsh nemzeti senemü keroekedóióben Badap-s-
ten megjelent: Paraplni Polka (cshell) für das Praustotte componirt von Philioü Fáshbásh jón. ára 75 kr.
—Felkarolva a nagy közönség kegye által? ma már legedveltebb háziszerré lett a kellemesen s jóté-konyannható Brandt B, gyógyszerrész-féle svájczi labdacs. A ki székrekedésben, vertolúlásban, fejfájásban, gyomorbajban stb. szenved, jobbat nem is tehet, mint ha egy kisérlettel meggyőződést szerez e labdacsok kitűnő hatásáról.1 Minden valódi dobozon (a gyógy-szertárakban 70 kr. kapható) czégjegyül: egy fehér kereszt vörös mezóben s Brandt R. névaláírása látható.
A Popp-fóie Anatherin szájvíz
több mint 40 év óta rendeltetik a legkitűnőbb orvosok álul, köztük a bold. Oppolcer tanár által is. Drasche tanár is ujabban nagy eredménynyel alkalmazta a bécsi egyetemes kórházban, úgyszintén Schnitzler tanár is a száj, nyak, foghus és szájpadlás betegségeinél. És ezért sokak számára a Popp-féle Anatherin-szájviz, mely kapható Nagy-Kanizsa minden gyógyszertárában, épen olyan biztos gyógyszer, mint nélkülözhetetlen óvszer lett és lesz mindenkinek, ki azt a száj, torok és foghus betegségében használta. Egyidejűleg figyelmeztetünk e szédelgő és gyakran káros hamisításaira, melyek gyakran a kezelő orvost is megcsalják. Minden eredeti palaczk nyanán ott van a védjegy, mely az eredetiségróHaousk^dik. E gyógyszer rendkívüli tekintélynek és elterjedésnek örvend az osztrák határokon kivül és egész Európában sót Amerikában és Ausztráliában is vannak csodálói. Figyelmeztetjük továbbá Popp J, Gr. cs. k. udvari fogorvosnak anatherin fogtapasaára és növény fogporára, mely igen alkalmas és híres fogtisztitó szer.
ZALAI KÖZLÖNY
a
■ /
1886. JANUÁR 16-án.
**************
A legjobb
czigaretta-papir
a valódi M
LE HOUBLON
frvnczia gyártmánya.
Cawley ¿8 Henry párizsi .
Utánzásoktól óvatik.
Eüen papír megvizsgáltatott Dr. jj. Pohl, Dr. E- Lndvlg-, Dr. E. Lippmann bécsi vegye sxeti tanárok által, kik a legjobb ajiánlato adták, ugy a kitűnő minőség, valamnt azt egészségre nem ártalmas tiszta voltáról, s hogy mint ilyen, * maga nemiben egyetlen.
I I I I I I 1 I II I II I
Házeladás,
Gelsén néhai Micheller Ferencz nyugalmazott számtartó örököseinek túlajdonát képező 120 szám alatti cserép zslnde-les ház, a vasnt állomás mellett, háztelek és kert szabad kézből eladó a föltétételek Dr. Horváth Antal nagykanizsai ügyvéd urnái4 mini meghatalmazottnál megtudhatók. —
2704 1—2
t
8IIÖSZVÉNY-BETEGEKNEKÜ
i
A közönség köréből:*)
A tok és a dío
(Mese) irta Kacxér.
Mottó.
......„Én nem tartom magam
nagy embernek de akkorácaka csak vagyok, hogy oly parányok mint ön levett kalappal szóljanak velem."
Bérezek tövéoél a völgy lágy ölében csergedező patak mentén járt egy vándor testben, lélekben elfáradtan. Ru-hájA tépett foszlányaival jitszet a pajkos nyári szellős ide z tova lenge''é hosszan megnőtt poros hajszálait. Arcza sápadt, lábai alig birták 5 éhsége nagy vala. Elcsigázottan, kimerülve végre menhelyt talált a forró napsugarak elől egy diófákkal beültetett umak árnyában, hol mohó étvágyát az apró diókkal, bár sok fár*d ság után mégis lecsillapitá. A jól lakás ntán imigy okoskodék: „Nem bölcs a teremtő eljarása, midőn a vékony tökio-dára oly nagy gyümölcsöt ada s az óriási diófára csak ily kicsit teremt." Ily gon dolatok kőzött elszenderült a vándor, alva az igazak édes álmát. Dd még nem alhatott soká, midőn arczán egy hatalmas csapást érze, melytől arczát vér boritá el. Hirtelen felugrott e körül tekintett s kereste a tettest S íme mit látott: a fáról lehullott dió esett orrára-, ez okozta fájdalmát. Ekkor önkéntelenül imára kulcsolódtak kezei és imigy imád kozók. .Isten bölcs és mindentudó amit ő cselekszi!, as jól''és bölcsen van csele* kedve l Mert ha most e diófán e kicsiny gyümölcs helyett tök termet volna, én a halál ¿a vagyok, így pedig élek
ós áldom as urat mindörökké. Amen l * *
*
Kedden este jutott eszembe e mese; a midőn egy diszes társaságot csaptak orrhegyen. É1 talán rossz néven vennők, ha ez ütés'' egy magvas diótól jön vala, de igy nem, hiszeu csak egy üres filkó mérte ránk.
Áldom az urat mindörökké! amen.
K X
K *
*
X
8
i X X
i X
K *
K *
X X X X X X
(• E rovat alatti kSziöttért nem válal f elelösóge a._szark
Lapvezér és kiadó: SZALAY SÁNDOR-Felelős szerkesztő : YASS ÁLllOS. Laptulajaonoa : WAJDITS JÓZSEF.
VÉD-JE GY
PEZSGŐ
ygedOli f5 raktár Nagy-K&nizsán
¡FESS KLHOFER JÓZSEF urnái.
CNuz- és küszvénybeteg- Q 0 IIVVI.VL.I1I UL I LULI\I1LI\ ! í nek különös figyelmében a ajánlandó Dr. m»d. Kiehne «zelőtt vildbad Gasteíni cs. kir. fürdőorvoa Z v vénye után — eddig Nentvich Gyula gyógyszerész által, tisztán minden V U ártalmas anyagtól ment növényekből készített 0
5 köazvény-azeszt. 0
ü Több mint 30 év óta van általános alkalmazásban ezen szer mint köszvény Q 0 (rheuma) csús aelleni bajoknál, mely idő óta a legjobb sikerrel használtatott A
Q Ara egy üvegnek használati utasítással együtt 60 kr. i
A Egyedüli főraktár é* megrendelést hely Kagy-Kaniz«án V
V Mandák Gy. Sándor MEGVÁLTÓHOZ czimzetl gyógyszertára. 0
''•''OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O Q
X .X X X X X X X X X
Hogy mily hamar ideggyengeség és étvágytalanság
a Iloflf János ur maláta kivonat találmanya által, Berlin és Bécsben (Bráunerstrasse 8. 8z.) elháritatnak, mulatja Baksay úrnő levele Bécsből, melyben ezeket mondja:
.Már az ön malátabivonati egészségi sör&nek 8 palaczkkali felhasználása ntán szenvedésem enyhült,
alvás és étvágy visszatért"
Megmérhetetlen oly ember örötne, ki hosszabb szenvedés után ismé: örvendez as egészségnek. Ideg-gyengeaé;, étvágytalanság és elnyálkosodásbani hosszabb szenvedés után, mint nyugtalanító álmatlanság, elkezdtem az ön előnyösen ismeretes Boff János-féle maláta készítmények használatival és mivel az ön megbe-csülhetlen Hoflf János-fé''e malátakivonati egészségi sörének, Hoff János féle maláta egészségi csokoládévali 8 palaczkkali felhasználása után szenvedésem gyorsan enyhülni kezdett éa jelenleg hála az Istennek alvásom egészséges éa étvágyam jó és az elnyálkásodás megszűnt. Midőn önnek legbensőbb hálámat nyilvánítom, felhatalmazom hasonló szenvedők hasznára elismerésemet közzé tenni. Bécs. 1884. máj. 24.
Baksai Mária, Johansgasse 19. sz.
(3 Felsége I. Vilmos császár Hoff János malátakivonat gyárost kegy teljes elismerési irattal, tanácsoi czimm 1 és lovagméltósággal tüntette ki.
M ír azelőtt mondotta ö felsége a megboldogult IV. Frigyes Vilmos: „Szép gyomorsöre nekem jól szolgált.* ÓFaUége I.Ferencz József ausztriai csinzár feldíszíts:te legfelsőbb saját kezűleg Hoff János malátakivonatgyárost e szavakkal : „örveodek oly embert, mint ön kitüntethetni."
Azonnal küldendő Hoff féle malátakivonati egészségi sör ő Felsége Sándor orosz czárnak Sarskoje-celóba (Ö Felsége távirati megrenda''.éíe Sch.aw iloff gróf által.
(3 Felsége Albirt szász király oy lváuitá; • Maláta-kivon*ta az anyakirálynénak ig*a jól s»o!gil.«
Hoff Jánosnak az 5 neve ntán elnevezett HoáF Jinos-féle malátakíronati gyógytápszer-készitménysk által cs. kir. tanácsos, az aranykorona? érdem kereszt tulajdonosa., magas porosz és német rendek lovagja, gyárak Berlinben Bécsben,
Graben BrKnnerstrasse 8.
Jegyzet Minden malátakivonati hirdetések utánzások, mire a szenvedSkuek és orvosoknak fijyelni. — A valódiság jeléül kell a Hoff féle maláta kéiaitményeken a védjegynek (Hoff János »rc«ké,)e és aláirási) lenni.
Minden árusító hely további elárusi.ásra egy kőnyomatos falragasz álul van felhatalmazva.
Árak: a valódi Hoff János-féle nialá''.4ki/anat-egó>zié<i .«-aak: l nUú 6) kr., 11 püaetk 6 frt, 28 palaczk 15 frt, 58 palaczk 30 írt, 13 palacaktót "kexíve Bndapeitre bérmentve házhoz szállíttatik 11, palicak 6 SO, 28 pilaczk 16 frt. 58 palaczk 32 frt. Fél kilo maláti-csokolád I 2 4), IL 1*80. III. I frt. (St?y>bb vé:«laíl rabxtt.) Mtláta ezukoriák 1 zacskó 60 kr. (van «/• és V« zacskó is.) MOitaki»onat l palaczk l 12 frt, kis:bS 70 kt G/irm.k-tip m il Ita listt 1 frt. Egy maláta-fflrdó 80 és 50 kr 2 frt értéken a''ul semmi sem ka''detlk .
Fóraktárak: Nagy-Kanizsán Mindik Gyűli (exílBtt: Király Fo.-eic«) %y>zfsx. F''iselltofor J»«ef, K.ioifi''d Adolf. Z al a-E gersx e g: labiassVy A lo:f. Kaposvir: L wjp .V i-.il BiS^chi/: ?/>>;<:« Kinzthely: Wdnsct Ferencz. Pécs: S;p5c* litván gyi^/si. •íiiit*s- Slil>: éi fii. S.<oni»t?ly: C*T;in-a X J R11.1 f Alajos gyógysz. Zigráb: M''gviltó gyógys«. Hertzegprinís g/ógyiz.P P. Irgalma-r^nd gyógyiz. ^^
* *
t *
X +
X X X X X X X X X X X
Singerstrasse 15.
zum
,Gold. Eeichsapjel *
PSERHQFER J. FÉLE
GYÓGYSZERTÁ Bécsben.
i
Vórfl''fiyfífn loT^rlo^orklr ««el5" eues labdacsok'' nere alatt ; ez utóbbi uevet teljes joggal megérdemlik, mivel
v Cl tl»/itlLU ldUUdtSUh csakugyan alig léterii bet^gnég, melybeu e labdacsok caodás hatásukat ezerszeresen be nem bizonyították volna. A legmakacsabb esetekben, melyekben minden egyéb szer sikertelenül alkalmaztatott, ezen labdacsok számtalanszor és a legrövidebb idő alatt gyógyulást eredményeztek. 1 doboz 15 labdacscsal 21 krajezár, 1 tekercs 6 dobozzal 1 frt 6 krajezár, bérmentetlen utánvét-küldemény 1 frt 10 kr (1 tekercsnél kcves< bb nem küldetik szét.) Számtalan levél érkezett, melyek írói hálát mondanak a labdacsokért, melyeknek a legkülönfélébb és legsúlyosabb betegségekben egészségük helyreállítását köszönik Aki csak egyszer kiséiletet tett velük, tovább ajinljji. A számtalan köszönő irat köxül ide mellékelve közlünk néhányat.
Leongang, 1883. május 15. Igen tisztelt uram ! Az ön labdacsai valóban csodás hatásnak, nem olyanok, mint sok más kidicsért sx»r; ezek valóban minden baj ellen segítséget ny«jtanak.
A húsvétra rendelt labdacsok legnagyobb részét barátaim és ismerőseim között osztottam szét s valamennyien jó hasznukat ■tették, még m-gaskoru és különféle bajban, betegségbei sinlődó személyek és ezek áJtal, ha nem is telje« egészségöket, de tetemes javnlást nyertek és tovább is akarják használni. Fogadja az éD legbensőbb bálámat és mindazokét, akiknek szerencséuk volt az öu labdacsai segítségével nyerni vissza egészségünket
'' , Deutinger Várton.
Béga-3zt.-György, 1882 február 16 Tisztelt uram ! Nem fejezhetem ki eléggé legméijebb há.á-mat az ön labdacsaiért, m«rt Isten segítsége ntán egyedül as 8n labdacsaitól gyógyult fel n5m? ki már évek óta szenvedett mize-rerében; és babár egyelőre .még néha be kell vennie a labdacsokból, de egésztége már a inyíra helyreállt, hogy fiatalos frísseséggel
űzheti valamennyi foglalkozását Kérem szíveskedjék e hálanyil-vinitásomat az összes szenvedők ja*ára felhasználni éi egyszersmind méltóztassék újból két tekercs labdacsot és két db. chinti*szappant küldeni. Kiváló tisztelettel maradtam alázatos szolgája
Nóvák Alajos, főkertész.
Tekintetes uram ! Ama föltevésben, hogy az ön valamennyi gyógyszere egyenlő jó hatású, mint az ön kitűnő fagybalzsama, mely az én családomban néhány idült fagydaganatot hamar meg*emmiaitett, daczára az úgynevezett egyetemes szerek ell*n érzett ellenszenvemnek, arra határoztam el magxmat, hogy az ön véitisztitó labdacsaihoz folyamodom, hogy e kis golyócskák segitségérel ostromoljam sok évi bámorthoidális bajomat. Nem habozom önnek bevallani, hogy idült bajom négyheti használat ntán teljesen megszűnt s hozy ismerőseim körében igen buzgón ajánlom e labdacsokat. Nincs is sernmv kifogásotn xt ellen, ha ön e sorokat nyilvánosan — de névaláírásom nélkül — köziéteszi.
Kiváló tisztelettel
Béc«, 1881. febr. 20
C. v T.
"Fao-u-Vkíílveam PSERHOFER J.-tSI, évek Óta elismerve, <*ö J Ud,I/.öcUIl miut legbiztosabb sz«r bármiféle fagybajok ell^n, valamint nagyon idült sebek stb. ellenis. 1 tégely 40 kr.
Tannochinin-hajkenőcs
laiknsok álUl valamennyi hajnövesztő szer között a legjobbnak elismerve, l csinosan kiállított aa^y szelencze 2 frt.
ínetesszenezia píSpJSSSS» Egyetemes kenőcs ffl^^«
ellen, k-tüno ház.szer 1 üvegcse 20 kr.___ ! i,..„v;», „.„„vn/uu......
TTtlfliriorlAr »l^^nosan ismert kitűnő báziszer katarhas, re ^ LA1UUCU V kedtség, szamárhnrut stb. ellen 1 üveg 50 kr.
szer és
Amerikai köszvény-kenőcs
rheumaszerü bajok ellen. Ára 1 frt 20 kr.
Minden fajtájú Yt r>r.pH.t.lillgTlB BZeret fulyton raktáron vannak.
Az itt felsorolt készítményeken kivül bapható valamennyi osztrák-magyaru.ságbhirdetett kül- és be''föld gyógytári különlegesség u. m
leseknél, valamint időszak-nkint megnyíló lábdaganatoknál, sebes
és gyu''adt melleknél s hason''ó bajoknál kitfinő szer 1 tégely 50 kr.
Egyetemes tisztíó-só
minden következményei úgymint fejfájás, szédülés, gyomorgörcs-g^vomo''héj aranyér, dugulás stl>. ellen 1 csomag ára 1 frt.
ObiBai Toi ettfeszappaz 1 darab 70 kr.
Sésborsiesz 1 üveg 60 kr
Porok láblzzadás e len 1 doboz 50 kr.________
Beorgé Pate pektzrálfr-J*. »ok óu elnyálkásodás, köhögés, re-kedtség, harut. mell-és tüdőbajok, gégebáutalmUt ellen legjobb és legkellemesebb segédszernek általánosan elismerve 1 doboz ára 50 kr. ___
Alpesi fii likőr W. 0. Bernhardtól 1 üveg 2 frt 60 kr, 1 fél üveg
1 frt 4D kr.
Dr. Romer8hansen-féie szeat-esszenozia 1 üveg 2 frt 50 kr; egy
fél üveg 1 frt 50 kr. - _
Schumann-féle gyosaorsé 1 doboz 75 kr.
Labdacsok ebek aziaúra 1 doboz 30 kr.
Toarista kenőcs 1 tekercs 60 kr._ __
Franczia különlegess gek : Chassaing féle Pepsía bor 1 üveg 2 frt 25 kr.
Tltrirozott Chlaa-bor Ossián Henritől 1 üveg 2 frt. Chlaa bor vassal 1 üveg 2 frt 50 kr.
Paaliala por Fourniertől 1 doboz ára 2 frt 50 krajezár, egy fél Kwizda fé''e köszvény-ftaidmn 1 üveg 1 frt. / deboz 1 frt 50 kr.
st>>. Stb. éa minden netalán raktáron nem levó cx>kk kivánatra gyorsan és olcsón megszereztetik.
Postai küldemények 5 forinton aluli megren.le''éseknél csakis az összeg előleges beküldése mellett, nagyobb ö»»zegeknél utánvéttel is eszközöltetnek. 28 6 4-12
HUSZONÖTÖDIK évfolyam.
1886. JÁ1WÁR 16-áo.
WALSER FERENCZ
•laő magyar gép- 0« tilaoltóazerek gyfcra, harang- *B erű »öntödéje BUDAPESTEN. Bottenbiller utoaa 90.
alapon es kedvező felté-
Ajínlja gyártmányai mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-tyakban elvállal teljes vízvezetékek berendezés et varosok, földbirtokosok, ipartelepek,
ármentesitő tarsnla-
< *
tok és magánzók részéről modern technihai
$522 33-50
talek mellett ajánlkozik köz- és magánfürdők felszerelésére, Bzagmen-tesürszdkek felállítására és minden vizmű vi muukálafok gyors ás pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra
diiinentesen küldetnek.
j ... .-•
Legnagyobb
BÚTOR-RAKTÁR
Fiálovite Lajosnál.
Főraktár: SzéSesfelrérTarött,
Sas nteza,
„Sea*-*endégl5 átelleat''ben.
Ézüzt-érem
FióMtár: Najry-KaBizsan.
dél zklai takarékpénztár-épület,
(as udvarbau jobbra )
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
JU >-FTS''

Lengyel János
asztal os-mester a g j K a n I z s á n.
A nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlja a három hó clótl megnyitott
asztalos üzletében
készült divat szerinti bUtOrai* vállalkozik egyszersmind a „ szárazabb fából felelősség mellett minden épQieti munkát és iakás
berendezéseket rajzok szerint a legolcsóbb áron elkészíteni.
* *
Nagy-Kanizsán, magyar utczí 17. sz. 7—10 2673
=> •o
Mai Mm
elf Arnoldnál
Béos, Iv Pestalozzi utoaa 1. Közvetít é* ingyen. E szakban a legrégibb
czég.
Bátor vagyok a n. é. közönségnek tiastelettel tudomására hozni, bog; raktáramban mindennemű saját gyártmányú
asztalos, esztergályos és k&rpitos munk&k
francai» divatlapok mintája szerint készl-tben talalhatók és megrendel-beiők, mindezen szakmába vágó megrendeléseket, felelősség mellett, a legjutányosabb áron elvállalok,ugy-zintéo avult bútorokat átaiakiok ugy belyben, mint vidéken. Raktáron találhatók fénytelen lö''gyfa, háló- és t-bédlöszobn-berendezések ó német alakokban (Altdeuuch reoaiaans). Továbbá mindenféle álló, függi fc konxol-ükrök, függöny tartók (Karnj-Bchen)-minden alakban. Dús raktár kész garnitúrákból, ugy mint Jutte, erepp, buretb, nyomat. é« sima bársonyból m nden azinben Oto-mánob é« kisebb-nagyobb divánok, kanapék, a legújabb fajtájú amerikai bórból. E''vál alok menyasszonyi berendezetteket a legjutányosabb árak és fe!eló«aég me!Utt \agy raktáram hajlított nádfonatú botoruk és minden fajtájú vasbutoroknak.
Midőn ezen nagy raktáram egyea kiválóbb csikkéit a nagyérdemű he beli éa vidéki közönségnek felsorolom, kérem ssivea pártfogásukat.
Tisztelettel
! '' FlóaovltB Lajoa,
kárj ito« és botor keresked5.

HHHHHHHH Hj
0 §
0 0 0 0 0 0 c
Milíényl Sándor
0 0 0 0 0
exlpész.
Nagy-Kanizsán. — Kítüntettetett Bndapesten és Szakesíeliémron
Van szerencsém értesíteni, hogy Miltenberger Sándor tör- 0
vényileg bejegyzett czégemet Miltényi Sándorra átváltoztattam. 0
Egyúttal bátorkodom becses figyelmébe ajánlani 0
czlpész üzlete na et, 2
Q melyben mindennemű uri, női, valamint gyermekezipók a legújabb a
0 szerint nagy választékban készletben vannak, vagy legrövidebb a
q idő alatt elkészíttetnek. X
0 Báli, valamint más hasonló alkalomra szükséges czipók 6 X
a óra lefolyta alatt készülnek el. I
Q Ví/liSt; —__l.nAI ___A..Í A i. L:x..ii___ . / , y
K X IC X X X X X X X X X X
...................__ X
megvizugál.utott és ezer meg ezer biso- £ nyitékkal hitelesíttetett Az «rrSl szóM ♦ ^
xxxx<c^^xxxx«exoxxxxxxxxxxxxxx
iolr által Kipróbálva s ajánlva!
Gyoiysi. Faita

2676 7-10
^ví''íkj y •a»
oöo-szapuan
Tüdő-, mell-, nyat-tjetenet (asztorósBt) és aszitiematian
: :
szenvedők figyelmeztetnek az általam ^ Orosaország belsejében felfedectt-s ne-7
vemről
2681 7-10
„Homeriánatt-nak
nevezett gyógynövényre, mely orroailag
: :
0 0 0 0 0
Vidéki megrendeléseknél mérték hiányában kérem egy avult a czipót mintául beküldeni.
Becses pártfogását kérve, maradtam teljes tisztelettel q
Miltényi Sándor 0
eripétz. (Virosi palotáKzt..) Q
oooooo
2701 3-3
Cs. lir. kizárólag
Teke asztal-
es
szatJ2dalmazott. 0XXXXX7* teke golyó-gyár
KNILL KÁROLY
Becs IX., Rossau Rothe Lövengasse No 5 -7.
Alapíttatott 1807-ben.
Ajánlja kfilönöreo saját, általa újonnan felftiüt tekeasztal falat nevezve
„Excelsior-banden"
a legfioomabb aügol kautachukon melyek tekintve jóaágát éa tartósaágát minden más tekeasztal falat felü''raulnik éa a mellett a bizonyai csudás olcaó tekeaastaloként csak 45 frtoa kerül.
As én cs. kir. kisár. szabadalmazott Teke golyóim, melyek az elefánt csontuakkal teljesen egyre megy, ajánlom egy évi jót-állás mellett követkesó árakért. 60 -62 mm. ig 5 frt 63-66 mm. ig 6 frt. 67—72 mm. lg 6 frt 50 darfcboakin''. Arak é* rajzok teke aas-talokról ingyen éa bérmentve. 26U 16 — 20.
nyomtatvány 15 kruak lerélbélyegekben £ való elSleges beküldés« után bérmentve W küldetik meg. A. 60 jramm sn''ya Ho- ♦ mt riana-csocqag elegendő két ntpra éa ♦ 70 Ktba ke "''ni és valódisága jeléül alá- * Írásommal van ellátva. Óvok mindenkit a máj ciégtol hirdetett Ma valédi Ho-A
: meri ina vásárláaátél Ya Ml oaak aála« ^ raadalve kapkaté
JPA>IL HOMERA Trirazt.
A valódi , Bomeríana-növény" X ^ felulálója és késwtAje
F«nta-féle Ichtbyól-szappaD, arczvörösaég, bargundiorr (R isacea, acne) *i*z-
ketegsömör ellen, ára 75 kr. Kanta-féle nádolyi szappan (higanyos aza-pan) bajakór éa élSsdirk ellen,
''/« drb 25 kr, 1 drb 90 kr. Fant* fele kö»«vény éacsnz elleni s zap pa n biztos kipr bált és gyors hatású. Ára 1 frt.
Kátrány-szappan rOh el en, bajkorpa, lábiczadaíg stb ellen 35 kr. K át rá n y-g 1 y c er ín-s a ap p a n enybe, gyermekek ée s6k részére 35 kr. Carbot->aappan fertétlenitő 35 kr.
Sa I é t r o m-s z a p p zn bSratka „Mitfreoer* sz. plő és bórkiüteg ellen 25 kr. Tojás-szappan hajkorp» ellen az arczbSr é énkitésére 35 kr. »
Epe-saappan a hajnövés ápolására 35 kr. G y ö kér-»« ap p an dditSleg hat az idegazerrezetre 35 kr. G I y c e r i n-s z a p p a n legfinomabb pipere szappan 25 kr. H e n z o e-s « a p p a n a bőr durvasága ellen 40 kr
Yaselin-szapp an kellemes mosdószer mindennapi használatra, ára 4 ) kr. Kapható Práger Béla gyógyszertárában Nagy-K-nizaán. Vételnél kérjQk a bejfgysett vé jegyet figyelembe vennL
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
A »Betogbarát« ezuuu ropiraí-l>an számos házLszor van isnit?r-tetve, uifIvat sok evea keresztül megbíz hatoknak bizonyultak s »v okból a legmelegebb ajinlatra niéitók. ilin-ien betegnek ismerni kellene e röpiratot Különösen pedig azokat, a kik k5szvé-nyben vag^- csúzban, tiidősorvadashan, idedByengeséflbea, aapkórban stb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, hogy az egyszerű haziszerek által nagyon gyakran még az úgynevezett gyógjit-hatlan betegségek is megszűntek. A ki a .Betegbarátot« olvasni kiváqja, az njon egy levelezőlapot Richter kiadó - intézetének Lipcsébe, mire a röpirat megküldetik. A megrendelőnek ez költségébe nem terül.
Ervén Lueas Bols,
k. k. Hof Líeferanten, k. nied. Hof Lieferanten.
Alapíttatott 1875. Amsterdamban, különlegességük
Curaeao-Anisette,
az ország elsó üzleteiben készletben vannaí. 2615 18-20

A legjobb • lrgtzebb
harmonikák l
és egyéb J
zeneHierek C
csakis C
Joh. N. Trímmelnól a
BÉCá, n
VII. Ksiierstrasse 74. S Harmonikát segrébsene-p q szerek árjegyzéke ingyen éa bérmentve. Í
a
8 a a a u u
Ol
K >>
r
LI
2ö7ij 7—20 , ,
KliVVJE
nyer«, kit üt»», rritrljes, imuafoa faj á kroH CHoniagukban, bér-én vámmentesen bárhová utánvétel mellett. Rantos, finom kilónként 1 15—1 25
Ceylon, na^y, finom . l 30—i 40 1
Ceylon, finom, zfl de« . 1 50 — 1 60
Menadó. aranysárga , l.SO-1.75 !
Gyö .I) finom . 1.55—1.6o
Gyöngy, (P«.-l) Cuba finom . 1 75—1.85 Mocca, valódi araba , 1 80—1 -90
ajánlanak Mattendorter Brúder, Fiume.

Csat Taioii
ha sninden dobozon & K járj egy : a «a* és Mail aokaaoro-
• itott czég nyo-mkta látható.
e-acu poroa uwtón gyó^yhatá»» makaca yyomoi c« aite^tbajok, gyomorgörcs é» elnylákásodás, gyomorégés, rÖgaOtt dsgalás, raájbaj vértoiaias, aranyér és a legkülönfélébb oéi betsgsegek ellen 3») ér óu folytonosan növ^i.ló eliamerésbon réaaesfll Egy eredeti doboz ha snálaú utasitáss&l 1 frt Haalaltváayak törvéeyesea aldíztetaek.
KBszTény, csúz, mindennemű haso-gatás és bénulás-, fej-, fll- és fogfájás sikéres gyógyi-táaához bedőrzsó-
I-ízre; borogatásnak mind inuemfi séraiéaek és «Voe , gyaladások és Bensólag vizsel keverve, hirtelen betegedés, hányás és kólika ellen, ''itasitásaal 80 kr.
aa gaoatok ellen Egy üveg ponto 2705 3 - 52
Valódi, Moll védjegyével és név aláiraaa
V i
Moll A.
Bécs, Tucblauoen
gyógyszerész császár királyi udT. szállító.
Baktárak : Na | y • K a a < z • a : Belua Jóssef gyógy«aeréss. Hosenfeld Ad Feaselhofer Józief .Barcs; Dornsr S. Csáktornya: G5 ics L. gvógy Kapesváratt: Fleiner Samn Kaszthely : Pnly János. KBraead r Rácz Jáno«. Harózall -. Isztl Ferá Zala-Egerszeg Kaszter Alese gyó<ys<erész.
ICSILAG ANNA''
AZ óriást haü>J a nagyérdemű , közönségnek tudomáaára hoxtm hogy általam feltalálthajnö veaztő postádét, melynek 14 havi ha^a-nálataután hajam 185 centi-méter hoastért el, a nagyérdemű közönség basznilatij-a bocsitom é. kim ir-lsg nilam kapbató^kö-csöiftuként 50 krzjczir, 1 írté« 2 frt. — Hajkenőc.öm orro«i
tekintalyektai kttlönöj jó saergyanin: lett elismerve haj- és «zakáluöresztéíre, fejfájái migraine, h^jkihullá*. korpaképzódés, és ko^ pasa.sá levéí .Uen, e.-ósiti z bajgyőkeret e"5-mozditja a haj. é, szakállnövést é< a íegfin toilette kenőcs.
Csillag ég Tár »a
2688 4 —10 t Budapest Király-atcza 26.
Kapható Kxgy-Kanizsán Práger Béla ur gyógyizertáriaan : — Zala-Egerszegen AlttUd-ter Mórnál, vaUm.ot Migyszornig jelentékenyebb gyógy»zertaxaiban.
0000000000000 ooooooooooooooo
Kőzvrtl na engeren mit aráliitás köveikeztéb-.n ig-n o c»óa fris és kitllnó minisé^0
gyarmatárut, csemegéit, halaK
postán, port mentesen, é*/4 ko. tiszu zsákocskákban, ismére pontos «solgá at mellett- o. «
yen pörkölt Caviar uj Elbai tagyszema klo
Mekka ige fin. nem** tflceS Measdo barna, n^gyazera uemes Cey os gyöngy, nagyon finom erős P antsgec Ceyioa gyönyö.-a szép Récsi-keverék, .ge«aen kitűnő Cobs legf. kékeszölj, erős, >zép Java araay, világos barna fin ram.

o. é.
5 15 6 25
6 25 6.30 5 10 t>.20 4 75 5.80 4.75 5 80 4.25 5 20 4 80 5 80
iava aárga, nagy az. gyengéd, zara. 4 40 5.40
Mtkka gyöngy, «rapora, fia. um. 4 — 5.—
Java Bölű meglehetős aiép 3.60 4 50
Santas II. aöld. samatos, szép 3 40 4 20
Santos, fin szapora, zamatos 3— 3 75
Ctaplasa, lfio. zamatos, tiszu 3.20 4 — Tábla rizs, n fin. l.S0,lfin.l 40, finom 1.15 Taplaea-fylafy Sa«e, val. ke.''ettndiai 1.60 saitaaaaaaaia, lf mag nélkfll 2 15
Fúgekávé és karlsbadi kávéfBszer saját rjártmány •/« ^ | dohozonkint caak 15 kr. Nagyobb mennyiségben vevóknek nagyo« ölesén. — "Telj*« árjegyaák ingyen és bérm*n''.TS.
E. H. 8chulz. Ajtónkban Hamburg meilett.
2653 8~4 Fennáll 1864. ótfc. Utánzatoktól ővunk mindenkit
Alton» hzmbnrgi g8a-káté-p«rkölde és fügekivé-gyár.
oooooooooooooo ooooooooooooooo
•2.-
Caviar uj Uralí na.gy»zemü klo 3 -
Ikrás beriag ujhoilaedi nagy postabordóbao Teje« beriag. uj hol . nagy mtnteey 30 drb 1.60 Tejeg beriag, uj apró, mintegy 90 drb
Brabanti-Sardela l2f7''7Tí í ¿° l -
Szalonna, f is, fQstöit, po«tabordóh*n
KÍSÜ ösüal r''űM^ríii-liJ í«
Lazacz. elunható, ko. dobosban
KM itatott r^iíT
Családi thea nagyon tín. ko. 4.—, Íegfin Janaika ram valódi ó 4 liter Maadaia. édes, ig n nagy, lf. 5 ko, zsákokb VaaiiU lf 3 nagy d^rab 3« kr, 12 db.
2.— 6 50 3 50 5 — 4.60 1.15
WajáU Jó*»/ tónyvnyomdájábói N^-Kaiúudn,

VÁGY-KÁMZSA, 1886. Janoár 23-an.
Haszon ötödik évfolyam.
oL iv
Elöf izei+hi ár:
reos» <-rre • 5 frt. — — ,,.] rvr.- . 2 írt .00 kr.
n,.ewd.rre 1 , 25 „
* Egyes szám 10 kr.
IÜKKCTÉSKK ha>»bo* pt-msorban 7. másodszor i s minden további sorrrt 5 kr.
NYiLTTÉRBEN <..:.»nk-''" t 10 krert vétetnek ttl
Kiu.stau illftekjMÍnüen egye* hir-detesért 30 kr fiz tefldk
1
IA lap szellemi részét ill-tó közlemények a szí rkoztójiéghez. jaeyagi ntzrt ilMö k..zl.-raénjek pedig i kiadóhiva aihoz bérmentve inu-zi-ndök : X a sjr-K a u 1 z> a u Wlas&icshaz
Berm.''ut- tlen levelek nrrn fn gadtatnak el
Keziratek vissza sem küldetünk
A ^nagy-kanizsai „Kereskedelmi Ipaybank", ,nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet", a rzalamegyei általános tanító- ~
, , JJ i — r--------JJ— --------—--------|
estidet'', a „nagy-kanizsai Hsdednevelö egyesület«, a „nagy kanizsai tisztiönsegélyzö szövetkezeta „soproni kereskedelmi s iparkamara* nagy-kanizsai külválasztmány''-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Kitűnő czél-
Nem is első, de nem is utolsó dolog lenne, & városokra pedig ma fejlődő viszonyaik kösfttt az egyetlen egv retnedinm arra nézve, hogy a czopfrendszerneK vége legyen — amely a közbátorlétet és biztonságot de-v> halja
A közigazgatási bizottságban Grüatald Béla '' megpendítette az eszmér. hogy a rendezett tanácsú városok kapitányai ezentúl ne választás, hanem kinevezés alá essenek, de ugy látszik eredmény nélkül, pedig az egyetlen emeltyűje a legtöbb fejlődő táros rendészeti, egészségügyi, igazgatási viszonyainak csak az lehet a már elharapódzott „elnézni" és .megkülönböztetési* rend szerek mellett ezen a téren, hogy éppen akként, miként a biró, a rendőr-kapitány is, mint akinek legtöbbször kell belenyúlni a darázsfészkekbe, s önző érdekeket legyűrni s befolyást nem tűrni: — ne a közönség kegyéből és kényre, ktdvre legyeu meg valasztva s rendőri bíráskodással felruházva, akit egy ,6 esztendői* majd meglátommal ellehet hivatása és kötelessége útjától terelni, hanem alulról függetlenítve, rendületlenül legyen helyezve — bizonyos garan-tiák mellett, — a csapkodó habok közé !
Nem lehet, azért helyeselnünk eléggé Nékátn kezdeményezését, aki a rendőr k pitányokat értekezletre hiva. a törvénye? intézkedésnek társadalmi uton akar lendületet adni.
A közönség, a békét óhajtó polgár, összes hazai viszonyaink, a közrendéit, a közegészség, kőzbá toriét, közerkölcs, szegény ügy javulását csak ugy fogja tapasztalni, a rendészet mint a közigazgatás egyik ága csak ugy emelkedhetik f ladata megértése és kivitelére, ha a közönség kegyétói elvála$ztatik az az rllás, amely a közönség legfontosabb érde-
keinek független létre hozására, és pártatlan megteremtésére van hivatva.
Nem lesz kárára sem az igazságügynek, sem a polgári, és poli, ticai szabadságoknak, mert ha óhajtjuk a rendet a jólétet s a függetlenített rendőri birásitodást, a bűnvádi eljárás, az egyéni szabadság törvény utjáni szabályozásával; qua-lificatio 8 a garantiák felállításával kívánjuk.
Ezek létében nem lesz szükség sóhajtozni, rendetlenség, gyöngeség, elnézés, gyarlóság és más ily az ingadozó állás természetéből keletkező dolgok fölött, és nem lesz szükség rendszabályokat alkotni, a járdák-tisztántartása vagy éppen az egészségtelen bus kimérésének bénítása iránt
Rogy ez a kor eljön-e? vagy tovább kell-e még évtizedekig nyögni a tétlenség mozdulatlanság zilált és nyomorúságos rendőri cha-os világában ? nemsokára kiviláglik. Addig türelem!
Néhány szó a magy. kir. postatakarékpénztárról.
»Segíts magadon ¿a Isten is me^seg t."
Miután szorgalom és munka nem elegendő, hanem főleg takarékosság szükséges arra, hogy tőke gyűjtethessék; a posta takarékpénztárak kérdésével kiváló nemzetgazdák, fóleg Angolországban, már ez évszázad ele jén foglalkoztak.
Hosszas viták és érett megfontolás után az első postatakaiékpéuz tári intézmény 1861. év folyamán lépett életbe Angolországban, mely szeptember 16 án kezd''e el múködé sét 2535 postahivatal közreműködésével s 1862. év végéig 639,216 betéttel 2.114 669 font sterling folyt be a ugyanazon időben 97 294 fel-
mondással 438.637 font kivétetvén, 1862. deczember 31-én tehát 15 havi fennálás után 1.694,240 arany forint gyűjtetett 178. 495 betevő által s az intézet szakadatlanul oly gyorsan fejlődött, hogy 1884. deczember végével, már több mint 3 millió betevőnek 45 millió sterlinget megközelítő azaz mintegy 560 millió frt. tőkéje volt összegyűjtve.
Belgiumban az állam-takarék pénztar eszméje már az 50-es években foglal koztatá a kormány férfiakat s 1865. évben egy állami takarékpénztár állíttatott fel, mely saját fiókkal birt e ezenkívül a nemzeti bankkal szoros összeköttetésben áilt, úgy hogy utóbbi ügynökségei közvetítették fóleg a szorgalmat. De látva azon óriási sikert, melyet az Angol postatakarékpénztárak elértek, 1870-ben már Belgiumban is meglettek bízva postahivatalok a takarékpénztár teendőinek közvetítésével s míg 1869. év végén az állami takarékpénztár összes betétje 24.238,000 frtof tett ki, az a postahivatalok hozzájárulásával 1875-ben mintegy 54 millióra, 1879-ben pedig 118.489,841 francra emelkedett, melyből több mint 108 millió frc. a postahivataloknál lett befizetve,
Olaszországban 1875, Hollandia és Francziországban 1881-ben létesítettek postatakarékpénztárak.
Ausztriában 1883. jan. 12. kezdte el postatakarékpénztári hivatal működését s daczára a kezdet nehézségeinek, már ngyauazon év végén 353,053 betevő 5.2,50.858 fr tőkét gyűjtött, mely eredmény a betevők számát tekintve valamennyi más államét felülmúlja s a tőkét illetőleg pedig. Angol és Franczia-ország után sorakozik.
Azon fényes siker folytán, melyet a postatakarékpénztárak mindenütt elértek, ezek nemcsak Európá-
ban lettek egymásután behozva, hanem ma már Új-Déli-Wales, Ca-nada, Kelet-india. Japán s Algírban is áldásdúsan működnek.
Bár mindenütt a postatakarékpénztárak létesítését hosszas viták előzték meg s azok czél szerűségére nézve számos ellenvetés hozatott fel úgy, hogy ez irányban egész irodalom fejlődött ki, azok üdvös működése az ellenzéket lassan teljesen elnémítja, sőt részben az intézmény buzgó pártolóivá alakítja ál.
Jellemző e tekintetben a híres franczia nemzetg zda Prévost Ágostonnak, a legrégibb franczia takarékpénztár főügynökének 1865-ben lett jelentése az angol postatakarékpénztárt intézmény felől tett fa nulmányairól, melyben beismeri, hogy bár határozott ellenzője volt az állami takarékpénztári 1 Intézménynek, de a tények meggyőzték ót s hogy bár könnyen érthető okokból nehezére esik, de. kénytelea bevallani, hogy a postatakarékpénztári rendszer. eszméje nagyszerű s hogy annak kivitele már csak kevés kívánni valót hagy hátra. .Mert — úgymond továbbá — ma minden ember, logyen az tengerész, katona, vándorló, munkás vagy utazó, vasárnapot kivéve*; a hét bármely napján s minden órában a legrövidebb idő alatt s teljes könnyűséggel téte-ményezbeti le i nagy Angolország bármely pontján és az állam feltétlen s közvetlen jótállása mellett egyik helységben, városban melyben lakik vagy átutazik és felvehet ismét visszafizetést sokkal távolabbi helyen."
.Ezen megbecsűlhetlen előnyök bőv<n kárpótolják a takarékos közönség nagy részénél a törvény által meghatározott kamat csekélységét*
A közönség egyik fő ellenveté-
♦) Nálnnk Magyarországon még ezen nap is nyitva len a bet«v6kaek.
se, hogy a postatakarékpénztirak veszélyeztetik a fennáló pénzintézetek és takarékpénztárak lételét: a tapasztalás által fényesen van megezáfolva. Mert eltekintve néhány különben is gyenge alapon álló magán takarékpénztartól, melyek valószínűleg az uj intézmény közbejötte nélkül is tönkre mentek volna, azt látjuk, hogy a rohamos léptekkel előhaladó postatakarékpénztári intézmény mellett éppen, mert a lakosság takarékossági hajlama lényegesen fej-lesztetik, a szolid alapon nyugvó magán takarékpénztárak is fokozatosan fejlőduek.
E tékintetben ami viszonyainkhoz legközelebb álló osztrák ma-gántakarékpéaztárak példájából lát-'' juk, hogy 18öl, év végével .335 magán takarékpénztárnál 1.6181570 betevőnek 792.148.558 frt. volt javára írva, ellenben 1883-han tehát az állami postatakarékpénztárak egy évi fennálása után, 1,747.944 betevőnek 969,28«325 frt tőkéje volt betéve.
Még szembetűnőbb Olaszország példája, hol a postatakarékpénztárak fellálitása óta 1875-tól 280 magán takarékpénztár 446 millió lire betétje 1880 ig 357 takarékpénztár 687 millió lire betétre emelkedett.
Ép oly kevéssé alaposnak bizonyult be amaz ellenvetés, hogy a postatakarékpénztári intézmény költséges volta az államnak és postának kárával fog járni; mert eltekintve attól, hogy az államok a postatakarékpénztárak fellálitása által maga sabb nemzetgazdasági czélokat ipar^ kodtak elérni, hogy ezen intézmény által sok egyén nyer alkalmazást,*) többeknek kereseti forrását emeli és általán az ipar és kereskedelem for-
•) Példánl csak Auaztriá ra hivatkoznak, bol a központban alkalmazott hivatalnokok száma 3 év alatt 40-ről 500-ra emelkedett.
de nem ugy a harmincasa éveken tul, itt már felélednek as ellentétek; ekkor tudja meg csak as em!~er, hogy as a nagy Deakart ki volt, midén bölcsészete alapél-révé tette, hogy test éa lélek kőzött nincs közösség! Ekkor tudjak meg. hogy mit jelent a fatalisták jeligéje : mind«n ezé. '' eszköz is egyszersmind ; ekkor vesszük csak észre, hogy a panteisták mit akarnak ! azzal mondani, hogy a szellem és anyag egy | Igen ekkor, — pedig még én nem is vagyok oly erös materialista, hogy minden szellemet mellőzni kívánnék egy leendő-\ beli menyasszony bau , s a spirilualismust |sem pártolom annyira, hugy a szeszélyes ; (alias szessea) hölgyeknek a többi fölött elsőségei kivánnék adni, mert nálam még as érzések gondolatokat a a gondolatok érzésüket fakasztanak. Én még csak most kezdem élűi világomat, habár egy-egy szerencse hajssál talalkozik is már gazdag förtjeim köst, de lábaim jók, fogaim nem rosszak, inaim kemények — s ez elég, hogy házasságra keljek. Egy bajom azonban mégis van, — ha szakállam '' nem szürkül is, ha Radegundba nem '' minden évb?n megyek is, hogy szivem már nem dobog fel minden leány látásán! Megvallom őszintén as fáj legjobban, Fiatalkorban, mikor a vé> még p- hogy mos nem isgat fel egy piros-barna
*seg, as erek duzzaduak, a no-ll kifeszül, l«any fekete szemének kaczérjátéka, un-a szít kitágul, s as erő megdagad épp at egy jobban kivágott ruha, moly rózsa olyan inini mikor a tavasz nyilik. a ró- halmokat nem kellőleg takar, vérem nem *«ák virágzanak, a fák zöldéinek, s a hold forr, ha egy »orré kés kezemet érinti, s esüatlaniou játszik as esti ssellókkel, hideg maradok egy márványkar láttára, »''yenkor a lánykák — e téveteg lepkék s nem ráz a hideg, ha véletlenül egy ssép w könnyebben üt/do-k bele nyári ruhá- szőke leánynyal iéie-á-téte-m van. Hej! ikkal egy .gy földi göröngybe, mert a azelőtt, ha egy szőke leány reám nézett, *irágok barma ában megfűrössti a termé- hogy szédültem, vert szivem, laktettek »«et ös''zes lényeit, bogy megújuljanak;: ereim — Ma ? 1 .. . De el ti komoly ké-
TiECSA.
Népdal.
Csalfa a lány, kötva higjj a szavának.
Tit-kban is tart szeretőt mágának, Hajlik, inog ide-oda mint a nád, Másra gondol addig is mig csókot ád.
A szerelem csak ját k a szivébe; Ezer k&sdl de csak egy sincs kivéve, Csapodárnak szaletett mind ahány van, Ssive, szava soha sin- ea arányban
Ötöt hatot is hiteget egy végbe. Jobb hozzá a lábadat se taanéd bw, AdHig addig altatja a asivadet, Hogy utóbb is, ha t«heti kinevet.
Csalfa a lány kötve adj a szavára, Legfóbii gondja mindig csak önmagára. A szerelem, csak játék a szivébe; Ezer közül, de csak egy sincs kivéve.
Utazás a házasság körül.
(Jegyzetek agy agglegény naplé;ából ) (Folytatás.)
pek, ti sötétség rsjsaii félre, aj nap fényit reánk, — nem fog üldözni többé a gyalázatos kisértet; mely megfosztott erőmtől s min len örömömtől, megfosztott még almaimtól it, álmaim szelídebbek lettek; öntudatom nyugodtabb — alea jacta est 1
Lenni vagy nem lenni — azaz házasodni és élni, vagy házasodni és meghalni, s még a'' másvilágon se kelni fel többé: ez volt nálam is a kérdések kérdése. És ha én nem is vagyok nemes tanulmányokkal elfoglalva mint Hamlet ur, és nem is vagyok ügyes a testi és lelki gyakorlatokban, ''művészi érzékkel sem vagyok felruházva —s a legtisztább leányt még nem szere.ve, mást is látok mint a természet é> az emberiség szépségét és nagyságát: azaz baját magamra is gondolok — jelen századunk irányát követve ebben is — éppen oly teljes „prózai há-zaaságot" még sem akarnék kötni. D* azzal is tisztában voltam és vagyok, hogy házasaágomnak ez a része megőrjíteni nem fog — mert oly egzaltált még sem vagyok, hogy 30—40 ezer frt hozomány felajánlása által kiessem bölcsészeti, és házassági elveim helyes kerék vágányából, — lévén S''-oa szerint a létezők alapösztöne as önszeretet.
Tagadhatatlan ugyan, hogy lelkem annyi aaenvedésen és tapasztalaton is ment keresstűl, bogy e tekintetbeni gyöngédségét el is kelle veszíteni — s lelkem bímpora bizonyára ma már le van törölve; de képzeletem se volt az igas soha oly szen vedélyes, hogy as okoskodó észnek semmi helyet ne engedett volna, s így
lőn bizunyossá előttem, hogy e kérdéssel minden lelki veasedelem nélkül bátran foglalkozhatom — habár hébe-hóba fel is vili. n agysmban, hogy tán idealismusom is feltámadhat halottaiból, amit valóasi-nüvé tesznek gyakrabbani foglalkozásom a nőkkel, a női szépség, bájak, idomok iránti folytonos és huzamosérdeklődésem, s különösen az élők és uralkodók által gyakorolt varázslat és bűvölet ellenében fogékony és gyenge szivemnek a legu tóobi időkig fenmar^dt érrékenysége és lobbstnékonysága.
De egy hibám volt s ez óriási.
Furcsa természet voltam én, sok-saor kötekedő, magamba vonult, Kíméletlen. nyers is — jólehet ez csak a férfiak irányában, de az a gondolatom is támadt, mégis jó férj vállhatik-e egy ily farcsa emberből is mint én vagyok, mert a szerelem ugy megváltostatja as embert hogy csigánynőből is Helenát csinál, mért ne alakíthatna én belőlem is jó embert, s így jutok el újból a labirintusból ods, ahonnét kiindultam, hogy mégis csak megházasodom.
Gondoltam: hiszen hány .embernek van rosz természete s megházasodik — mért legyek én as egy, aki nem ? Nem lehet-e as én feleségem a leges legjobb asszony a világon, s akkor mily fölösleges ez a sok töprengés; ha pedig kiálha • atlan lenne, akkor ugy is hiába lesz ott a legjobb természet is; de e gondolat mégis szeget ütött fej«mbe s elkezdtem tanulmányozni a nők erköicsi történetét.
Ez az egész dolog tán ki is kerülte ▼olna a figyelmemet, ha egy barátom
nem figyelmeztet e kényes pontra — s mondhatom a tanulmány nem -volt káromra ; sőt azt a tanácsot adom mindeneinek, aki velem hasonló körülmények közé jut.vagy juthat, s ast kötőm keményen szivére — ha sok aggódástői ak«u*ja megmenteni lelkét, hogy kövessen engem a tekintetben, mert különben bisony-bi-zony megégeti a szárnyát mint a vacsoravesztő !
Elmondhatom, hogy most a legszebb irányeszmék lebegnek előttem akár mint a nagy Eötvös előtt a 19. század uralkodó eszméi, és oly tisstességes fogalmaim vannak a leányokról,szeretőkről, jegyesekről, az anyáról a hitvesről, a családi életről, amilyet tapasztalati uton aligha fogtam volna valaha megszerezhetni.
Azóta valami varássfátyol ül lelkemen, nagy igazaágok nyomják ssivemet, s oly helyes következtetésekre vagyok képes — amelyek abban végződnek: „családi élet nélkül nincs igas boldogság," .ugy boldog a férfi pálya ha méltó hölgy a koronája." S igy mi marad más hátra még, meg kell házasodni. .Apád is feleséget vett házasodj meg!"
Igen 1 M«g ! Es most már bizonyos! Vagy mirt is hosatott volna be a házasság ? Nem mondja-e már a hires Xeno-phon is, hogy azért „nehogy az állatoknak fajai meg ne fogynának, és hogy lennének a kiktől vénségükben tápláJtatná-nak !" Mily igaz es ! Mily megdöuthetet-leu igaz ! Vagv tá i megdöntené ez ak-ssiomát Owenus bácsi azon mondása: .hogy egy férfi sem biztos a feleségéről Ádámon kivül, és «gy asszony se bistos férjéről Éván kivül — Én, mondja bár Owenus, hogy a férfiaak • hitben már
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
Ai
1886. JANUÁ23n.
galmát előmozdítja; mindezektől eltekintve még azt is tapasztaljak, hogv mindenütt, a hol a postatakarékpénztári intézmény létesíttetett, az a befektetett felszerelési és tetemes kezelési költségeket az államnak néhány év alatt nemcsak visszatérítette, még aj jövedelmet is nyújtott.
így többi kőza felemlítjük, hogy az angol postatakarékpénztár 1877—80-ig 466.529 fout sterlinget, azaz mintegy 1,800.000 frtot adott át jövedelméből az állampénztárnak, asaz átlag évenként mintegy 1.450.000 frtot s ezenkívül 1878-ban a postának portomente s továbbításért 214.34 sterl, tehát mintegy 2,680.000 frtot téritett meg,
Olaszország 1881-85-ig, 4 év alatt összesen 2,3.0.507-95 líra tiszta hasznot matat fel az összes kezelési, jutilmazási és egyébb leírások levonásával. Ausztriában, hol angol .Cross entry" rendszer mintájára a postatakarékpénztári intézmény rendkívüli szakavatott vezetés mellett szintén oly fényes lendületet matat fel ; 1884. deczember [végén 428.753 betevőnek 14.796.101 frt. 1885. oktober 30-án pedig már takaréktőke volt javára írva.
Az osztrák postatakarékpénztári hivatal szervezési és kezelési költségeire az 1882— 84-ik évekre törvényhozásilag 801.576 frt. 20 kr. lett előirányozva 18g5 ik évben 225,000 forintot fizetett vissza az 1883 — 84-iki évek jövedelmeiből s ezenfelül az értékpapírok árfolyam emelkedéséből, jutalékok- s egyébb bevételekből még 295.501 frtoí mutat ki.
Az 2785-ik évi mintegy 500000 frtra menő kezelési költségeket a takarékpénztár saját bevételeiből reményű fedezhetni s az eddig elért eredmények alapján az 1886-ik évre már 600.000 frt tiszta hasznot vél előirányzatba hozhatni.
Mindezen röviden ecsetelt üdvös indokok és eredmények arra ösztönözték a magyar kormányt és törvényhozást, hogy az 1885. évi DLtörvényczikkel magyar postataka-tarékpénztár létesítését elhatározza s a magyar közm. és közlekedési miniszter ezen t.-cz. alapján a magyar korona területén 1886. évi január 1-én a ,magy. kir. postatakarégpénztár'' czég alatt a miniszternek alárendelt állami kezelés és jótállás alatt álló takarékpénztárt állit fel, • melynek czélja első sorban az, hogy az ország lakosságának a takarékosság iránt való hajlamát emelje, fejleszsze s hogy éppen a szegényebb sorsú résznek lehe-
tővé tegye könnyen s minden költség és veszély nélkül bizonyos takaréktőkét gyűjteni.
A közmunka és közlekedési miniszternek alárendelt m. kir. postatakarékpénztár közvetlenül egy igazgató vezetése alatt áll, melléje a miniszter még egy 7 tagból álló tanácsot n''e-vez ki, mely javasló, felügyeleti ,és ellenőrzési joggal bir s szervezését és ügykörét a miniszternek egy külön rendelete állapítja meg,
A takarékpénztár székhelye Budapesten; a központ gyűjti ¡össze az összes betéteket, helyezi el azokat a törvény értelmében kamatozó magy. állompapirokban sorsjegyekben, avagy a minisztérium által kijelölt záloglevelekben.
A gyümölcsözóleg elhelyezett betétek jövedelmeiből a/.ok kamatai, valamint az intézet összes igazgatási s egyéb kiadásai fedezendók.
Az első berendezés költségei, úgyszintén & felmerülő hiány mindaddig, mig az intézet igazgatása s egyéb költségei a gyümölcsözóleg el-heh ezett betéttőkék jövedelmeiből ki nem kerülnek, a postaforgalmi , pénzükből előlegképen fedeztetnek.
Ezen előlegek, mihelyt a postatakarékpénztár mérlege felesleget mutat fel, a postaforgalmi összegek javára kamat nélkül visszatérítendők.
Azon felesleg, mely a betétek után fizetendő kamatok, az igazgatási és egyéb költségek, — valamint a nyert előlegek visszefizetésére fordítandó összegek fedezése után az év végével fenmaradt. első sorban tartalékalap képzésére fordítandó. Ezen tartalékalap, mely egy millió forintban állapíttatok meg, a postatakarékpénztárt esetleg érő veszteségek fedezésére szolgál és egy millió forint erejéig mindig kiegészitendó.
A tartalékalap vagyona a törvényben említett mód szerint gyümölcsözóleg elhelyezendő, jöveáel-mei pedig mindaddig az alaphoz csatolandók, mig az a megálapitott magasságot el nem érte, ezután pedig a kincstár javára esnek.
A tartalékalap az államkincstár tulajdonát képezi és abba tényleg átmegy, a mint rendeltetéje megszűnt.
A m. kir. postatakarékpénztár közvetítő hivatalai mindazon postahivatalok, melyek a magy. korona területén a miniszter álul a postatakarék péztári teendőkkel meg vannak bizva; ezen hivatalok a takarékpénztári ügyeket a postaszolgálatra nézve előirt rendes hivatalos órák alatt tartoznak elintézni s nlinden
meg kell nyugodni. — Én ünnepélyesen kijelentem, hogy es ellen bisony sppellá-lók. En beláttam ast a nagy férfiak jelet tapasstalásból eredt bölcs mondáéiból, igy Ceoeró úréból: Etiam feraa inter re-se partus, a»que educatio et na-tura ipaa conciliat," — majd abból a mon-j dásból, amit egy másik bölcs mond: ,ci- j vita« salva este aine matrimonium frek- I veotia non poteat« — hogy hásasodni kell, a én jó állampolgár létemre, egyátalán ) képtelen vagyok arra, hogy egy titkoa ssö- 1 vétséget képessék as állam fundamentuma éa alaposslopai ellen ; • igy etek által veséreive éa meggyősetve, én a há-saaaág intésményét szükségesnek éa hass-noanak elfogadom ; hogy pedig esi ne-csak valljam, hanem tetteimmel is bebi-sonyitsam nem marad más ismét hátra, mint jó példával menni elóre. Igen elö-e 1 A gárdának e jelasavát egéss világ baa-gostatja. Tannak ugyan most is olyan emberek — különösen jó barátaim köst (— cet bont gensl —) akik figyelmes-telnek, hogy a mai nők milyenek, — mily divatvágyók, hivalkodók, üresek, mennyire salon-bölgyek, mennyire nem kéjesek a férj lissteletét, sserelmét kiérdemelni, mily nagy mértékben hiányaik belőlük a ssiv, a nemes kedély, as erótel- j jes erkölcsi érset ; hogy a mai nőkkel mily kevéssé lehet esskösölni as emberiség újjászületését, felhossik sokszor előttem a legszerencsétlenebb hásasságokat, a curián előforduló botrányos való pereket, a bukott és Amerikába kivándorolt nyomorúságos férjeket, akik lessédüitek a magasból, miként a tyúkok bisonyos alkalmakkor as ülőről; ssóval nincs vége, hossza rémitgetéaeiknek, de én már szá-mot vetettem magammal; felrsjsanak lel-ksmbsn a hásas élet előny«), a statistioa,
a hosszú élet, s fel — a nőtlené is sok bajaival, ridegségével, korcsmaéletével, as ostoba gasdaasssonytartás melodrámáival — ■ feltestem t már utasom, ha mindjárt vonatütközésben lehelem is ki lelkemet: Dante vesessen le engem a pokolba, én feladtam a reményemet: básaaaág nélkül nincs boldog ember.
*
• *
Tökéleleten titstástam magamban e felmerült kételyt, egy esőt vaaárnapi délután, — midőn essembe jutott, bogy osak a házasságban !ehet-e hát boldog igatán as ember? Mennyi jelet volt aki sohase házasodott míg. Mi lehetett as oka ? Féltek hogy elronja őket hivatásuktól, féltek a gyerektiráslól, hogy nem érhetik el tsellemi, erkölcsi vagy anyagi nagyságukat? Azután goodolám : bizonyára nem volt kifejlődve érsékük a atép iránt, vadak nyersek voltak, gyávák vol-— vagy akkor nem volt ssükséges a házasság — Bisonyosan egy pár különcs is volt köstük ; hissen as mindig volt van és less a világon! Lám VIII, Henrik bezseg 8 feleséggel birt, s törökök pedig ssással is, asuián nekem egy se legyen, de est már nem engedhetem. Igas bogy Moliért megkínozták, fellovalták, embergyűlölővé telték, Socrate* is a dőrgét Qtán — midőn a cterepek hullottak — tudta bogy le ia üt — amint hogy leis ütött — s egyátalán feletégétől sokat ssenvedett: de nem voltak a legnagyobb embereknek jó anyjuk, akiknek kössön-hetik nagyságaikat ? — Nem 1 fel 1 fel I Rágondolok asokra a bolondos regényírókra , költőkre, arra a Petőfire, Juliskájával 1 Nem, ha belebolondulok it. de meghásasodom 1 (Folyt, köv.)
\
ily ügyben közvetlenül a takarékpénztárnak vannak alárendelve.
A m. kir. postatakarékpénztár idővel a magy. korona területén kiterjedő egész postahálózatra fog ki terjesztetni. — egyelőre a külső szolgálat közvetítésével 1886. február 1-én 700 postahivatal fog megbízatni, melyek azatán a szükséghez és egyéb körülményekhez képest folyton havonkint ujabbakkal fognak szaporittatni.
(Folyt, köv.)
Berlini levél-
(Királyi jubileum. — A congressus. — Az ifjúság fttrdSje Kyffhiusertól. — Városi vasat. —
Erdősy Eugénia.)
A karácsonyi »aj itt is elmúlt, ha egyátalán sajnak lehet nevesni as éssaki német csendes mulstását. Tény, hogy ab-bsn a protestáns állsmbsn a karácsony mellett aa újév csak nagyon alárendelt sserepet játtsik, s ha as idén a kará-ctonyi ünnepélyek éa utcsai vásárok gyérebbek voltak a mult vekben rendezetteknél, ennek oka egyedül abban keresendő, hogy nagyban készültek január 3-ára, amikor I. Vilmos poross király s német csássár trónraléptének 25. évfordulóját ünnepelte meg. — Este a várost illuminálták; a városhasa görögiütben úszott, alig volt utcsa s ebben hás, mely-nak ablakaiban ne pislogott volna a sok gyertya épp oly s erényen, mint mily sserényen a poross jubilálni szokott. — Itt as éssaki székvárosban, hol minden ember komor, hallgatag elzárkózott, hiá-ban keressük még ilyen alkalmakkor is a pezagő éleiet, a porors nem tud sem élje-nesni, de méjj »Hoch„-ozni tem; csendes bámulója minden eseménynek, ha még oly jelentéktelen is, óra ssámra szemlél egy-egy utcsai jelenetet, mit as idegen még figyelemre tem méltat, s * kíváncsiság oly magas fokra hágott náluk, hogy ha as utcsán a kocsi előtt elbukik a ló, rögtön östessereglik, s máskor óra-ssámra bámulja a Spree partján, hogy hogyan nyirbálják és fürösatik a kutyákat.
As idegen osak elmosolyog as ilyen határtalan naivság felett, és tohasem zavarja a jámbor sógort.
A király jubileuminak estéjén óriási néptömeg bullámsolt as utakon ; tok helyen mogakadályosták, sok helyen pedig éietveazélyetsé it tették a közlekedés''. Sajátságot benyomást gyakorol as idegenre, mikor ssásesrekre ragó néptömeget lát ünnepi rahában a stélet Mszta ut-csákon, némán,csendesen, —még hangos párbessédet tem hallani, kiki tártával is majdnem tuttogva beszél. — Különben fénynek, pompának aemmi nyoma tem látható; ennek a porots határozott ellensége. — Mily itteni képet nyújt ilyen alkalmakkor a pessgő életű Budape«!, t ha est Berlinnel hatonliljuk össse, akkor ez utóbbi ugy tűnik fel eló''tünk, mintha kedélyhangulata oly túlságosan nyomott lenne. Pedig e feltevés téves. A hideg, komor berlininek ilyen a terméstate; egyszerűségében pedig oly nagyszerűnek találja magát, hogy vállig hissi : máskép nemit lehet jubilálni.
A hártak alatt áll a király egytse-rü, bérhássterű palotájs, tőle átellenben van Frigyet király óriáti lovagasobra. Itt láttam a minissterek, főbb állami hí-vatalnokok, tábornokok a egyébb kapa-csitások felvonulását a gratulátióhoz; t mindez oly egyszerűen történt, mintha oaak egyaserü ,visil"-ról lenne sső. At óriási néptömeg pedig mindest a palotától ssemben nésle, hol a nagy Frigyes ssobra mellett foglalt helyet. A király mindennap, ha Berlinben van, a palota földszinti legszélső bal oldalában látható déli 11-órától 1 ig; az ablak mellett áll a király iró-asztala, hol a felcég dolgozik, s ki as utcsán ott végig jár, tisstin láthatja as agg, hős császár tiszteletet gerjeszti, méltóságteljes alakját. — Koronkin t feláll as iróasstal mellől, a közönség a kalapokkal vagy kendőkkel inte» get, anélkül, hogy „Hoch''-ot kiáltana, a király pedig mosolyogva t fejbólintva köszönti hü népét.
Est a sarokablakot nevették el asután a .történeti sarokablak''-nak.
A jubileum elmultával a berlini kösönség ionét visasalért a napirendre, ismét a helyi látványosságoknak ssenteli idejét. — Felette érdekes itt Castan pa-napticuma, mely viaasöntvényben sok érdekeset foglal magáitan. — A spanyol inquisitiótól kesdve a mai kor történeti eteményeig magában foglal minden fon-tosabb momentumot élathü kivitelben. — A oongreasaui a legérdekesebb benne; már a volt berlini coogresasus. — A mult évben Páriaban utaztam, akkor Berlin felé vitt utam, a tudtam már e jelenetet. Bámulom a vaakanczellár óriási türelmét, mert még moat ia ugyanazon poaitióban áll, mint tavaly láttam; ott van Andrásay Gyula gróf is, as jeuropai államok képviselőjével, a nagy fold aas-tal végénél a fiatal Bismarok Herbert
gróffal. — Bismarok hercaeg, a kanczel-lár nagyszabású bessédet látszik mondani, ezt jrezi legalább a gestua, — a
többi ft '' V-t figyelemmel kiaéri a her-cseg beszédét, mely néms, nem hallható, mintha as egéas oongros<tu> csak egy viats congrettsus volns. — A .Schlaraf-fiaw mellett elhaladva, urambocsá1 a .Jung-bad''-hos érünk. Kihitte volna, hogy a mesevilág egyik kimagasló alakja itt Ber linben, a prózai németek kösött ki fog vitetni ? E* tény, hogy vsn itt .Jungbsd* is 1 Aszalt, vén penzionalt kisasssonyok jönnek ide, hogy a sserény sjtóotkán bejutva, és a büvöt visben megfürödve, viss-ssanyerjék as óhajtott ifjú «ágot, a fiatalság elasticismusát, as arct Üdeséget ét a rég elhulla''o.t ós sz .ztzor megsiratott — fogakat. Hány meglett és peirezselmet áruló kisasszony nem zarándokolna ide a porosz székvárosba, hogy az elhervadt ifjúságot uj bűvös erejével megszerezze s a fix 50 fillér olcsóságu belépti dijjal azt megváltsa, ha az egéss alkotmány nem lenne — viaszból ? 1 — Mily kár, hogy az nem va!ó; mily kár, hogy a varázserő itt csak viatsból létesik ?! Hány agg kis-attsony tielne a gondolat tehetségével ide ; hányan remélnének ismét egy édesebb .idyllicusabb- jövőt, a hányan lép nének a pajsán és csintalan Ámor nyila elé, a hányan ábrándoshatnának egy pi-kánsabb jövőről, ast üivén éa asemlélvén, hogy ami eddig nem sikerűit, talán Fortuna kedveső ... de csitt I Es nemtartozik ide.
Minden ideális gondolkodás mel~ lettegéssen prósailag éheztem meg a pa-nopticumb*n, és siettem a .KyffhSuser*-hez. A Kyffhftuser egy sörhás, melynek belső decoratiója ó-német atylben van tartva; a pincsérek ó-német ruhákba vannak bujtatva, aőt a sörös kancsók is ó-német atylüek as egéss berendezéssel együtt. — Mellettem egy már régóta nem fiatal kisastsooy ült, kinek végtelen soványsága ée szárazsága Sarah Bern-bardra emlékestet, akit még Páriseban láttam, mikor a Theálre De la Porté St. Martin ssinpadán végig csörömpölt száraz csontjaival. — O-német stylü szomszéd nőm egy vajbansült coielette földi maradványaivau bajlódott, mikor falettünk a padlózat kísértetiesen dübörögni kesdett. — Ijedten tekinte t felfelé, láttam ebből, hogy ő itt idegen. Mert mi tulajdonképen viaduktban ültünk s feleltünk robogott el a gősös, a városi vasút. — Berlin már annyira haladott, bogy vároai vasút is /an, mely óriáai, két emelet magasságú viaduktokon és iveken hálóssá be as egész várost, hogy a közlekedést elősegítse, amelyen két állomásnyi uiért tis fillért (mintegy hat krajcsárt) kell fisetni. — Igy asután senki ae csu-dáikossék ason, ha ide irom, hogy as egyik városrészről a másikba, ée a külvárosokba itt.''vasutor. szoktunk utazni. — Különösen- asou b«n akkor, ha egy bisonyoa a lövonat vagy omnibut hálózata nem ér el. Berlinben pedig óriási a forgalom, valódi Pária kisebb kiadásban, s itt pontosan gondoskodnak gyors éa comport forgJmi eszközökről.
Sőt as egyes tsinházba is vasúton ■soklunk .utazni 1"
Mert éppen tsinhásról beszélek, hát elmondom ast ia, hogy a minap engem es a vasút a .Walballa-operette ssin-hágba* vitt. bóra .Jagdjunke''" czimü darabot adták Erdősy Eugéniával. Valamelyik berlini reporter kitrombitálta, hogy a művésznő viaszalép a ssinpadról a a magánéletbe vonul viasza. Utczu ! Felkapta a hírt rögtön az osztrák és magyar sajtó ia, s akit e hir leginkább érdekelt, a művésznő maga semmit tem tudott e hir valótágáról. A művésznőnek pedig még álmában sem jutott essébe, hogy most, dicsősége fény pontján, müvéasi nagysága delelőjén lemondjon a művészi pályáról. Vétkei követne el nemcsak a kösönség és Önmaga, de a múzsa ellen is, ki ót megkossorusta. — A dologban csak i a való, hogy Erdősy k. a. a porots ssinpadtól vess bucsnt, s Ausztriába (Bécsbe) tér viassa.
Ilát a vJagdjunker''-b*n D*nilowaa muszka mosónő jszerepét adta kiváló virtuozitással és megkapó jellemséssel; pirosrámás osismájában, meg abban a muszka ,pruaslia-ban olyan takaros .sikkes" mosónő volt, minőnél ssebbet, jobbst kívánni sem lehet.
Erdősy k. a. ekkor (köhögés miatt) oaak hosssabb szünetelés után lépett fel; a kösönség sajoe ovátióbsn résseaitette, t a szokatlan idő dacsára oly gyönyörű, pompás kossorakat és csokrokat nyújtott fel a színpadra a művésznőnek, melyek még a virág aaaonban és a kertészet remekeinek nevezhetők.
Igy tisstelve és sseretve egy nsgy kösönség által, kivenné komolyan a hírt, hogy ő vi«asavonul a magánéletbe ? — Ast hiszem senki! — S nem csak a asin padon matatja ki a müvésset iránti igasi lelkesedését, — hanem ha lakásán bizalmas társaságban ott ülünk a kandalló körül, melyben vigan pattog a tűz, a beszélgetésünk tárgya a kedves hasába, a különösen Nagy.Kanizsára vezet, akkor bi-
sony a művész étről a at otthonról beszélve, ugyan bajosan lehetne "neghatározni-. vájjon jobb asereti-e basáját vagy a mQ. vészetet ?
Utóvégre ez nem is ü''bet senki f9. jébe szeget ; mert neki Magyarosság i»a művészet is, tehát mindaketiő at ig*zi hazája !
Nyúri Sándor.
i r dk.
— Kinevezés. A m. kir. igazság, ügy miniszter Rózsáé János znla egerszegi kir. törvényszéki írnokot » soproni kir törvényszékhez ¿egé^ el-k. könyvvesetővé nevezte ki.
— Gyermekkert vakok Bzámárs. Bécsben vak gyermekek Bzámár» uyilt meg közelebb egy egy gycmekkert. Egyelőre csak öt gyerek látogatja azt de már 53-at bejelentettek .
— Farkasok. A tél borsalmaival megjöttek a rengetek hyenái. a farka« sok is. Márkó mellett (Vtrgzprém-m) két farkast lőttek le a köz>égb-!iek. Értesítik hírlapunkat, hogy B&Ia''.on jegének, nagy telek alkalmából szokott vendégei, megjelentek a jégen s a part''ól jól kilehet venni őket. Tsssék korcsolyásni menni I
— Halál fadöntés közben. Bognár Mihály gelsei lakos f. hó 4-én a bu-csutai urodalmie rdőben egy fa levágásán dolgozott, a ledőlt fa egy mellette álló élőfára átesvén, esés köaben egyik aga visssaü''ődödt s Bodnár Mihályt oly mérvben megütötte, hogy eszméletlenül össse-rogyott. Kocsin hasa ssállhot''.ák, azonban utkösben meghalt.
— Hazafias indítvány. A mim halljuk a szombathelyi kir. ügyészség ason hazafias inditványnyal kereste meg a kőtzegbi kir. járásbíróságot,bogy \jovó-ben minden olyoan kérvény t és orvoei lát leletet,Jmely as orsság hivatalos nyelvéo (magyarul nincs sserkesstve, avagy hivatalos magyar fordítással ellátva, uiasitson visssa. Es nagyon méltányos, mert ha as orvos urak a magyar ssövegü bankjegyet — látlelet kiállitáaaért — elfogadják, ugy nagyon it illő, hogy esen ország uyel-vét bírjak s annak elsajátítására törekedjenek is.
— A nagy-kanizsai kath. fógym. segélyső egyesülete f, hó 20-án haüg-versenynyel egybekötött tánczvigalmal rendeaelt, melyen at összes bevétel
835-50 frt. levonva ebből 417 ■ frt. 58
kr. %kiadást. maradt tiszta jövedelem 417*92 frt. E szép anyagi siker eiőroos-ditáaához felülfizetéssel járulni méltós-tatiak : Főt: Pap János 5 fr, Inkey Lástló 5 frt Győrfy Jinot 5 fr'', P<ck Henrik 1 fr. 50 kr, Mocsári János 2 fr. Trojkó György 5 frt. főt. J-nky Károly 3 50 frt, főt. Cserey József 3 50 frt, főt. Kövessy Kálmán 1 fr, Bujk Bé a 1"50 főt. Szabó József 1*50 frt, Kovácsik Józreí 1 frt, Fucber Jówef-oé 1*50 frt, Ebenspanger Lipót 5 frt, B«ch-raoh J. H. 2 trt. főt Hám Józ«ef 3-50 frt. Sallór Lajos 1 frt. Lővíng«r Ignscs 2*50 frt, Knauaz Boldizsár 1 50 Irt. Ossessli Antal 2 frt. Mandák Gyula 7 frt, Hajós Mihály 3 50 frt. Schmidt Frigyes 1-50 frt, főt. Puhán GyuU 2 frt, Dr. Schv.rcz Adolf 2 frt, Dr. Betlheim Béla 3-50 N- N. 50 kr, Kováts György 1- 0 kr, N. N. 50 kr, Bartos R4la 3 trt, Hoffm.nn Mór 1-50 frt, főt Gadó N. 1 frt, Bachrach L 1 frt. Bernát Sándor 1 frt, főt. Vörös Mátyás 1*50 N. N. 50. kr. Dr. Scbvarcs Albert 50 kr. Eilényi János 50 kr. L. B. 50 kr. Ková''t Béla 2 50 Plibál Ferencs 4 frt, N-gy Sándor 1 fr. Eizinger N. 1 frt, Unger Elek 3 50 frt. Ulmann látván 3 50 Fülöp Kázmér 150 Freiler Adolf 50. Zukker Jótsef 50 kr Samuely N.2 frt. Hamburger Ignácz 1 Neosidler József 50 kr, Fesselhoffer József 5 Ért; Nadinyí Miklós 1 frt, Ao-lal Ferencs, 1*50 frt. Sseier N. 50 kr, Ebenhatd Antal50 kr. Grunner Ártná. nyot,"50 kr, Ebentpa ger N. 5*50 tr.ni Bagyai Ernő 50 kr. Lőke Emil 1 for. Midőn as igaigatóság a szivet felülfisoté-seket e helyen nynktásss, nem mulaszthatja el az ifjúság hálás köszönetét nyilvánítani. Egyúttal kössönetet mond tek-Wajdits Jótsef könyvárus urnák, ki • neki járó tissteleidijból 5 frtot adomá-nyosott a gyakorló iskola cséljaira, melynek hova fordítását a gyakorlóiskola vezetőjére bizta. Kelt Nagy-Kanissin 1886. évi január hó 22 én at igazgatóság.
— A nagy kanizsai ip%rotifju«ág önképsÓ egylete 1886. évi január hó 31» én Sárkösi Jáaos jeles zenekara kösre-működésével a .Korona0 vendéglő nagytermében a fentcsimselt egylet pénztárs javára ssavallat és dalettélylvel egybekötött jótékonycsélu sártkörü táocsvt-galmat rendes. Kesdete 8 órskor. — törekvő és ssépcsélu ön képző-egylet meleg pártolásra ajánljak ! Es ideig asár több alkalommal jelét adta, hogy hivatása magaslatán ál. Ssefk )
huszonötödik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
1886. JANUÁR 23-án
— A fógymnasiuml ifjúság álul e
bó 20-io tartott hangverseny minden tekintetben » iegfényeaobben sikerült. Örömmel győződtünk meg különösen as ¿nekksr haladásáról, mely eddigi fellépéseiben mindig hagyott kibánni valót mjg a mostani hangversenyen a jó begyakorlás és ezigoru hangszínezés áita-• cljes érvényre emelte az előadott dara-búk költői szépségét. A zenekar altal produkált daraboknál as elég nagy technikai ügyesség, praecizitás és előadásba a zenekar tagjai -észéről, eléggé pa-raliiiáltáic a hangszerelés iránt fenmaradt kivánoi valókat. A zenekar jól van aur-, re»ve, csak a produkált darabok voltak rosszul megválasztva. A szavallat, valamint a hegedd és zongora solok is sikerűitek. Fénypontja a concertnek a mú tor utolsó száma: Zsaaskovszky indulója volt, melyet az ének és zenekar égyütesen adott elő. Ugy látszik, mind » kéi karnagy (Vörös Mátyás és Wen-cxöI Ketső urak.) erre fektette a fősúlyt t ctakugyan .ez a szám oly fényesen si kerüit, hogy a legnagyobb mű igényekkel bíró közönség előtt is viharos tapsot hatott volna. E hangvers-.ny ujabb tanúbizonysága annak, hogy a főgymná-tiumi ifjúság nem csak tndományos ki-képazieé^bca részesül, h%nem lelkes tanari karának gondja v*jj arra, hogy ¿a-al lelkükben a művészet csirái'' is ki-kelbessen-k. Vajha idővel virágoznának is ! A hangversenyt táncz követte, msly-nek gyönyörű hölgykorxorujából a leg*. szebb virágok neveit sikerült feljegyeznünk : Ár ray Emília, Belus Paula, BlaU nővérek, Berger Nina, Cseresnyés nővérek. D*rázs nővérek, Dénes Paula, En ge Leopoldin, Csig»házy Juliska, Hor-vá b Irma, Hegedűs Margit, Janda Margit, Knausz Katinka, Kohn N., Koasi. Pjicsí, Morgenbesser Ilonka, Novinsska Leopuldin, Rteder Málcsi, Rácz nővérek, Sv»stich nővérek, Schreyer nővérek, Sebők Irma, Scblick Hka, Tripammer Betti, W-jdits nővérek, Wolheim Fanny, Weiss Hza. Pollák Sabina, Zakál nővérek, (Csáktornyád stb. stb. — A* első négyest 62 pár tánczolta. A rendesésben elismerésre méltó ügy buzgóságot fejtett ki a rendezőség. A tiszta jövedelem is tekintélyes összeget képvisel. A fesztelen jó kedv regg-li hat óráig tartotta ösjzo a valóban díszes uri társaságot. Ssóval a főgymnásiumi ifjúság hsngversenye egyike a saison legsikerültebb estélyeinek-
— A nagy-kanizsai ipartestület
az elaggott iparosok segélyezése alapjának javára f. é. február hó 13-án Sárkösi jeles zenekara közreműködése ^m-llott az „Arany Szarvas* vendéglő dísztermében zártkörű tánczvigaimat rendes, kezdete 87a órakor. Belépti dij személyenként 1 frt. _ Családjegy 2 frt 50 kr. Felül-őzetésok köszönettel fogad atuak és bir-lapilag oyug''-áztainak.
— A tűzoltó egylet koréból. A
nagykanizsai onk. tűzoltó egylet vigalom reodező bizottsága nevében bátor vagyak felkérni a n. é. közönséget, hogy azok kik a rendezendő tánczvigalomra tévedésből meghivót nem kaptak volna, s ilyenre igényt tartanak, a tűzoltói őr-
Unya helyiségében bármikor jelentkezni a otí neveiket feljegyeztetni szíveskedjenek, hogy & netán igényleadó meghívók még idejekorán kézbesíthetők Egyenek. Rothmann Bcla főparancsnokl segédtiszt.
— Gyászhír. Eichberg Adolf. izr. úkola nyugalmazott igazgató f. hó 17-ón rövid szenvedés után jobblétre szenderült. Életében szép érdemeket szerzett a tanügy terén, miért annak idején a koronás ezüst érdem-kereszttel lett kitüntetve magasabb helyről. Ha sz érdemeket fent és alant egyformán méltatnák* biszonyosan arany érdem-kerasztet kapott volna. 40 évig m üködött a nehéz és tövises tanítói pályán lankadatlan buzgalommal, nemes ambitioval. Mint ember és tanférfíuegyaránt szelidlelkü. kedves meg-•esült jóság volt: Róla igazán ellehet mondani, hogy egyetlen ellensége sem volt; tisztelet, szeretet környezte minden oldalról. A nagy-kanizsai kereskedői oistálynak legtekintélyesebb tagjai tanítványai voltak s iránta utólsó órájáig hálás ragaszkodással és tisstelette'' viseltettek! Az általános tisztelet és kegyelet halála alkalmával is szépen nyiivánult; ravatalát számos koszorú díszítette s f. hó 19 én végbement temetésekor a résztvevők ezrei kisérték ki az örök nyugalom hazájába. Et alkalommal megható gyászbeszédet moud ak Hoffmann Mór, Boron-kay Károly és mint legidősebb volt tanítványa: Wolheim. As elhuny élete és ha-'' lála valóban példa, lehet arra hogy a mindenkinek jót akaró, béké'' lélek s a szerénységgel párosult érdem az életben őszinte tiszteletet, s as élet után nem maló kegyeletet bistosit. — Haláláról as izr. nit-község, a magyar izr. tanítók országos egyesülete, a hely beit isr. tanító testület és hozzátartozói bocsátottak ki gyászjelentést. A munkás és érdemekben gazdag élet után aludjék békében 1
v — Nyári Sándor barátunk, ki jelenleg Berlinben- van mütöriénelmi tanulmányozás végett, anyagot gyűjtvén egy nagyssabásu műtörténelem megírásához, — lapunkat szellemes tárcsa-levéllel szerencséltette, melyet jellen számunkban „Berlini levél" csimen közlünk. Igen szépen emlékezik meg abban Erdősy Eugéniáról, a Berlinben működő jeles magyar művésznőről is. — Tisztelt barátunk megígérte, hogy ezentúl min den hónapban szerencsélteti lapunkat ogy két tárcza-kösleménynyel.
— Helfy B. aranyműves a Wlassi s-féle gázban uj üzlet-helyiséget bérelt, melyet^iyból opticai készletekkel és eszközökkel ,ís fölszerel.
— Szegényekre nézve. Féláldáz
hogy Wucskict János helybeli szóda gyáros 5 kros csomagokban is árul száraz vágott fát s igy azok a szegények is vásá-rolha nak tőlle, kiknek 10 krajcárnyi keresményük fele kenyérre kell.
— A járdák Kanizsán már tel jesen tisztákéi száraz lábbal járhatók. — .Boldog * ki elhiszi.*
Lapvezér és kiadó: SZALAY SÁNDOR-Felelős szerkesztő : YASS ÁLXOS. Laptulajaonos: WAJDITS JÓZ8EF.
A nagy-kanizsai
kereskedelmi és iparbank-részvénytársulat
" XVIII. rendes IninM 1
folyó ovi, február 21-én délelőtti 10 órakor saját helyiségében tartandja, melyre a t. ez. részvényesek
tisztelettel meghivatnak.
A KÖZGYÜLÉS TÁRGYAI:
- - i.
1.) A35 1885. üzlefcdvi zármérleg előterjesztése s az erre yonatkozó igazgatóéi .és felügyelő bizottsági jelentések, úgy az igazgatóság felmentése.
2.) Az osztalék meghatározása.
3.) Az igazgatóság indítványa az alapszabályok néhány §§-ainak módosítása iránt. , l ''
4.) A társaság hivatalos közlönyének kijelölése.
^5:) elnök, alelnök és négy igazgatósági, tagnak három évre, - ugyazinte a háromtagú felügyelő bizottságnak egy évre leendő megválasztása. fKilépök -Gelsei GÜTMANN HENRIK elnök ur. EPERJESY SÁNDOR alelnök ur — FES-SELHOFER JÓZSEF, GRÜNHUT FÜLÖP, LÖWINGER IZRAEL és ROZEN-FELD SÁNDOR igazgatósági tag nrak. Kilépő felügyelő bizottsági tagok: BETTJL-HEIM GYOZO, LENGYEL IGNÁCZ> és OLLOP IMRE urak.)
''S
Nagy-Kanizsáií 1886. január 18-án.
V
Az igazgatóság.

1 ) A közgyűlésen részt vec ni szándékozó részvényesek fel kéretnek, hogy részvényeiket a még le nem járt szelvényekkel együtt a bankpénztárnál innen nyerendő téritvény mellett az alapszabályok 50. §-a értelmében f. é. febrnár 13-áig letenni szíveskedjenek, mely téritvény egyúttal igazolványul szolgáland. ''
% 2.) Az alapszabályok 48. §-a értelmében csak azon nagykorú férfiú-részvényes bir szemé-
lyes szavazati- joggal, kinek részvénye legagalább is 14 nappal a közgyűlés előtt az ó nevére van beirva.
3.) A szavazó lapok a közgyűlést megelőző napon, délután 3—5 óráig, a bank helyiségében átvehetők; ugyanezen időben mutataudók be a feltatalmazványok is, melyek alapján az illetők (alapszabályoké 49. § a értelmében) mások megbízásából szavazni kívánnak, mivel később benyújtott fel hatalmazván^ tekintetbe nem vétetnek.
jxryiirtór*)
V
Nyilvános,- Vagy msgán pénzintézeteknél előfordulható névaláírásom, — ezennel kijelentem nem valódiak.
PFLANCZER GÁBOK
I* £ rovat alatt köxl öttért nem válal felelőséget a _sa»rk.)
VÉD-JE.GY
PEZSGŐ
h''gyedűli fő raktár N«gy-h''ani*sáu
FKSS KLIIOFER JÓZSEF urnái.
SHHKÖ^
legjobb asztali- és öditő ital,
kitünó hatásúnak bizonyult köhögésnél, gégebajoknál, gyomor- és hó-Iyaghurutnál.
Mattoni Henrik Karlsbafl és Bpest.
oooooooooooooooo ocoooooooooo
o
o o o o o o o o o c
8 o 0 o o
mint szintén a
száj kellemetlen bűze
is azonnal csakis a valódi
Dr. POP P-féle
^natliezln szájvíz által
srüntethető meg.
Hogy a dr. Popp J. Gh csása. kir. udvari fogorvos Bécsben, Anath«fin szájvize as inybus vérzése S az odvas fogak kellemetlen büza ellen, házamnál mindenkor a legnagyobb sikerrel lön használva, ezenuel igazolom.
Essék. Salijavec Péter s. k. alispán.
Nagy. Kanizsán: Mandák gyógysz. Belus József gyógysz. Práger B gyógy»* Fesselboffer József. Rozenberg F. Rozenfeld A. A-L e n d v á n: Kiss B. ?yógy»z Marczaüban: Kiss J«tván gjógy»*. Muraszombaton: Bánocsi A. gy. K e * z t hel y e n : Bi ann P. gyógysz Z E g e r s z e-Y e n: Hollósy gy. Karádon: Rohlits I gyógysz. Tapolczin: Sab C*ip-golc- eyógytz.'' Sümeg•>: Stamborszky L gy. P e rla k on: Sipo» K. ö*v. syógy.z. Kagy-Atád: Pfuzterar K. gjógjtz. Nagy-B ajom b Zlaczky M. gyógy»zeréz 2661 1—4
O 8
Singerstrasse
xnm
,Gold. Reichsapjel•

15 pserhofer J. féle OTrr.rR
Vprtiwtitn IflKílíír''GnL- •««1®tt •f7®!®met Ubdacsok neve alatt; oz utóbbi neret feljes joggal megérdemlik, mivel V Cl tlö/itlLU IdUUdtSUtt cs&kngyan alig létezik betagség, melyben e labdacsok cso.lis hatá»Ukat «erizeresen be nem bizonyitottAk volna. A legmakacsabb esetekben, melyekben minden egyéb saer sikertelenöl alkalmazUtott, ezon labdacsok számtalanszor és a legrövidebb idő atatt gyógyulást eredményeztek. 1 doboz 15 labdacscsal 21 krajcsár, 1 tekercs 6 dobozzal 1 frt 6 krajcair bérmentetlen ntiiiWt küldemény 1 frt 10 kr (I tekercsnél kevesebb nem küldetik szét.) Számtalan levél érkezett, melyek irói hálát mondanak a labdacsokért, melyeknek á legkfllBnfélébb és Iegsnlyosabb betegségekben egészaégflk belyreillitását köszönik Aki csak egyszer kiaéiletel tert velük, tovább ajánlja. A számtalan kösaónS-irat közül ide mellékelve kOzlünk néhányat.
Leongang, 1883. májns 15.
.Igen tisztelt uram ! Az Sn labdacsai valóban csodás hatásnak, nem olyanok, mint sok más kidicsért az-r; ez?k valóban minden baj cUen segitséget nyjtanak.
A hucvétra rendelt labdacsok legnagyobb részét barátaim és ismerőseim kSzSt: osztottam sxét s valamennyien jó hasznukat vették, még n-gaakoru és kflTfinféle bajban, betegségbea sinlődó személyek és ezek álul, ha nem is teljes egészségSket, de Ütemes ja válást nyertek it tovább is akarják használni. Fogadja az én legbensőbb bálámat és mindazokét, akiknek szerencsénk volt az Sn labdacsai segiuégével nyerni viaaaa egészségünket
Dentinger Márton.
Béga-Szt.-György, 1882 február 16 Tisztelt uram ! Nem fejezhetem ki eléggé legmélyebb hálámat az ön labdacsaiért, mert Isten segítsége után egyedül az Sn lab.laonitól gy,ógynlt fel nőm, ki már évek óta szenvedett mize-rerébeu ; és hibár egyelőre még néha be kell vennie a Ubdacaok-b51. de egészvége már asnyira helyreállt, bogy fiatalos friaseségge.
űzheti valamennyi foglalkozását. Kérem szivenkedjék e hálanyil-vánitásomat az összes szenvedők javára felhaaználni é« egysze-smind méltóztassék újból két tekercs labdacsot és kétdb.chinai szappant küldeni. Kiváló tisztelettel m&r&dtam alázatos azolgája
Nóvák A1 aj o s, főkertész.
Tekintetes uram 1 Ama föltevésben, hogy az ön valamennyi gyógyszere egyenlő jóhatásn, mint az ön kitűnő fagybalzsam a, mely ax én családomban néhány idült fagydaganatot hamar megsemmisített, daczára az ngynevezett egyetemei szerek ellen érzett ellenszenvemnek, arra határoztam el magamat, hogy az Qn vét tisztító labdacsaihoz folyamodom, bogy e kis golyócskák segítségével ostromoljam aok évi hlmorthoidália bajomat. Kem babosom önnek bevallani, hogy idült bajom négyheti használat után teljesen megszűnt s hogy ismerőseim körében igen buzgón ajánlom e labdacsokat. Nincs is semmi kifogásom az ellen, ha ön e sorokat nyilvánosan — de névaláírásom nélkül — közzéteszi.
Kiváló tisztelettel Béc», 1881. febr. 20 c. v T.
FVl ervhíí i''/CQm PSERHOFER J.-től, évek óta elismerve, © J miüt legbiztosabb sz»r bármiféle fagjba-
)"k ell-n, valamint nagy on i«3a;t «ebek stb. ellenis. 1 tégely 40 kr.
t^lpfp.ocypnrti^íp (prágai cseppek) megromlott gyomor, AJlCLtraSAem.Z.ld. r0i2 tmétzu,, mindennemű altesjbajok
ellen, k''tflnő háziszer 1 üvegcse 20 kr.
TTtfflinoHv általánosan ismert kltOnő biziszer katarhus, KJ UlIUllCUV kedtség, Szamárhurut stb. ellen 1 üveg 50 kr.
re-
Tannochinin-hajkenőcsr^ó^ofvoíofé,
laikusok által valamennyi hajnöveaztó »ser között a legjobbnak elismerve, 1 csinosan kiállított nagy szelencxe 2 frt. m
FiOTPfpmP«; kpnrind STÜDEL dr-tól vágásiésamrisi X!i^tJteiIltJ& HtJUUCS «ebeknél,mindennemű mérges keléseknél, valamint idősz&konkint megnyitó lábdag&natoknál, sebes és gyn''adt melleknél s hason''ó bajoknál kitfinő szer 1 tégely 50 kr.
szer köszvény és
Amerikai köszvény-kenőcs ¡S?^
rheumaszerü bajok ellen. Ára 1 frt 20 kr.
■9** Minden fajtájú h.omÖopatlllHniS szerek folyton raktáron vannak Az itt felsorolt készitményeken kívül bapható valamennyi osztrák-magyar újságban hirdetett kül- és belföld győgytári különlegesség a. m
Egyetemes tisztió-só SÄ,™''.**™
minden következményei úgymint fejfájás, szédülés, gyomorgörcs-gyomorhéj, aranyér, dugulás stb. ellen 1 ctomag ára 1 frt.
ChlMi TcÜetteszappaa 1 darab 76 kr.
Sésborszesz 1 üveg 60 kr.
Párok láblzzadas e''lea i doboz 50 kr.
Geergé Pate pektorile-ja, ''ok év óu elnyálkásodás, köhögés, re- l kedtség, hurut, mell- és tüdőbajok, gégebántalmak ellen legjobb é» legkellemesebb segédszernek általánosan elismerve 1 djboz ára 50 kr.___
Alpesi fQ likőr W. 0 Bernhardtól 1 üreg 2 frt 60 kr, 1 fél üveg
1 frt <0 kr. j
Dr. Romershaaseo-féie «zea-e>«zeaozia 1 üveg 2 frt 50 kr; egy
_ ffl üveg 1 frt 50 kr. » , /
Schwann-féle gyo»orsó 1 doboz 75 kr. Labdacsok ebek szásúra 1 doboz 30 kr.
TOlrísta-keafes 1 tekercs 60 kr.
Franczia különlegességek: Oussalag féle PepsUi-bor 1 flveg 2 frt 25 kr.
Tltrirozott CMnt-bor Qsaián Henritől 1 üveg 2 frt. China bor vassal 1 tveg 2 frt 50 kr.
Paillsl* per Fonrniertől. 1 doboz ára 2 frt 50 krajezár, egy fél Kwlzda fe^e köszvény-floidam 1 üveg 1 frt. deboz 1 frt 50 kr.
Sth. stb. és minden netalán raktáron nem Ievó czikk kívánatra gyorsan és olcsón megszereztetik.
Postai küldemények 5 forinton aluli megrendeléseknél csakis az összeg előleges beküldése mellett, nagyobb összegeknél utánvéttel is eszközöltetnek. \ 26 6 4—12

HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM.
Z A
lai közlöny
1886. JANUÁR-23 ín.
8 o o o o o o o o o o o o o o o o
8
WALSERFERENCZ
olső magyar góp- ós tüzoltószgrek g-ykra, harang- ós órczöntödóje BUDAPESTEN. Bottenbiller utcza 66.
Ajánlja gyártmányát'' * alapon es kedvező felté-
telek mellett ajánlkozik köz- és magánfürdők felszerelésére, szakmentes ürszékek felállítására és minden vizmű vi muukálatok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek
miur magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-tyukban ''*"''llal teljes vízvezetékek berende-zési-t varosok, földbirtok'' sok, ipartelepek, armentesiiő társulatok és magánzók résziről modern technihai
2522 34—5^
o o
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár. ŐOOOOOOOOOOOOCOOOOOQOOOG000000000000002000Ö
J ^egnagyobb
BÚTOR-RAKTÁR
Fiálovits Lajosnál.
m
Főraltár: SzékesfelMntt,
Saá utcza,
„Sas''-vendégló átellentben.
Ezüst-írem.
Fióíraktar: Kagy-Kanlzsán-
déi zalai takarékpénztár-épület,
(az udvarban jobbra.)

X X NK
NK $
X X X X X X X
Lengyel János
asztalos-mester
A a y j K a ii i z s á 11«
A nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlja a három hó előtt megnyitott
asztalos üzletében
készült divat szerinti bútorait vállalkozik egyszersmind a ieg szárazabb fából felelősség mellett minden épületi munkát és lakás
berendezéseket rajzok szerint a legolcsóbb áron elkészíteni.
Nagy-Kanizsán, magyar utcza 17. sz. 8 — 10 2673
x x x
x
X
í
0 0 0 0 0 c 0
l/OSZVÉNY-BETEGEKNEK!!
1% Hjáolxudo Dr. m-d. K''ehoe *zeiótt vildbad
C-U£- és k«>«zvóny b^teg- 0
ntk kUiouos fi»\ elmébe 0
, i ■ r-
G<ist«iai es. kir. furdőorvos Q vftn vm utAii _ eddig N-rntvich Gyula gyógyszerész ál:a;, tisztán minden
ártalma« -nyagtól ment növényekből készi''e« q
„ „.. köázvény-szeszt. a
V lobb mint 30 év óta van általános alkalmazásban ezen szer mint kötvény X
ü (rheuraa)ceúa »elleni bajoknál, mely idfl óla h legjobb sikerrel használtatott X
t) Ara egy üvegnek hnsználati utasítással együtt 60 kr. 0
0 ,, ,,, EKyeda,i «raktár én m. grenrlelési hely Nagy-Kaniz«án 0
v Ma n dák Gy. Sándor MEGVÁLTÓHOZ ezimzett gyógyszertára. X
—~____________ •_ _ V
0
EDDIG MÉG FELÜLMULHATLAN
a iMAAGER W.-félc
cs kir. .s/;ifo,idaiQiizott, valódi, tiszta,
Csuk a ni á j-olaj
Maager Vilmostól Bécsben.
Az orvoHÍ tekin''élyek álul megvizsgáltatott és köny-nyeu emészthetősége folytán gyermekeknek is ajánlh*ió. ru-rt h legtisztább. I-;:jobbnak elismert sz^r: mell- tüdő bajok, görvély, daganatok, kelések, bőrkiütések, mi rigybajok, gyengeség stb. ellen — egy üveg árn 1 frt. — kapható gvAri r»Ktarban : Béc*ben, Heumarkt 3. szám alatt, VM amint az Osztr4k-M*gyar birodalom legtöbb és jobb nevü gyógyszeráraiban.
Magy-Sanlzsán lcai>la.ett;<i>: Rosenfeld Adolf
és K<-»>-nfel(l Ferenc« kereskedő uraknál. 2640 8 — 12
Dr.
Mikolasch Károly-féle
spanyol Ch I n a b o r
Dr. Mikolasch Károly-féle
spanyol vasta-talmu china bor.
Dr. Mikolasch Károly-féle
i-pauy ol pepsln bor. Dr. Mikolasch Károly féle apanyol peptonbor. Dr. Mikolasch Károly-féle
ptnyoi r habar bar a-b o r.
A legjobb szer gyomor-gyengeségekben, hideglelés, ideg bántalmak s utóbetegségek
ellen Kgy üveg ára I frt 50 kr. Kitűnő hatású azon betegségekben, melyek vérszegénység, vagy ross vértől származnak,
Egy üveg ára I frt 50 kr. Rendkívüli szer mérges daganatok, a gyomor lassú működése s az ebből származó betegségek ellen. Egy üreg ára I frt 50 kr.
A legbistosabb sser a gyomor működésére né.n ha«ó szervek felüditéséül Egy üveg
ára I frt 50 kr. A legjobb szer gyomor- és bél-katharus, valamint egyéb betegségek ellen. Egy üveg ára 1 frt. 50 kr.
ForaKtar Ausztria s Magyarországra nézve (Galiczia és Bnioma tiTételéyel
ilaager Yilsmaál, Bécs, Hl. idimarkt Sa
Az cnta?s5zi2lás a legjobb!
——————¡ott van
k.tsó^lion. hogy a csúzos bántalmak, „vagy a tajdalmas köszvény ellen minő szert használjon, az vegyen 40 kr. egy ^fe _üveg valódi
likain-Expellert
horronujsl. __
Tlzenhet évi tapasztalás és számtalan siker kezeskedik a felőL, hogy a 40 kr. nem hiába való kiadás, kapható a legtöbb gyógyszertárban*. Fő-raktár: •Gyógyszertár az arany oroszlánhoz, Prága. Altstadt.
oooooc
300

o o
I
I
o
o
Amerikai ű\m
elf rnoldnäl
Bécs, I. Pestalozzi utcza 1. , Közvetítés ingyen. - E szakban a legrégibb czég.
Bátor vagyok a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására hozni, hogy raktáramban mindennemű saját gyártmányú
asztalos, esztergályos és kárpitos-műnkák
franczia divatlapok mintája szerint készletben találhatok és megrendelhetők, mindezen szakmába vágó megrendeléseket, felelősség mellett, a legjutányosabb áron elvállalok,úgyszintén avult bútorokat átalakítok ugv helyben, mint vidéken. Raktáron találhatók fénytelen tölgyfa, háló- én «•bédlöszobn-berendezések ó német alakokban (Altdeutsch-renaisans). Továbbá mindenféle álló, függő és kontol-tükrök, függönytartók (Karoi-seben) minden alakban. Dús raktár kész garnitúrákból, ugy mint Jutte, crepp, bureth, nyomat én sima bársonyból minden szinben Oto-mánok és kisebb-nagyobb divánok, kanapék? a legújabb fajtájú amerikai bőrből. E vál alok menyasszonyi berendezetteket a legjutányosabb árak ós feleiősség meilett. \agy raktáram hajlított nádfonatú bútorok és minden fajtájú vasbutoroknak.
Midőn ecen nagy raktáram egyea kiválóbb erikkeit a nagyérdemű he'' • béli és vidéki közönségnek felsorolom, kérem stivea pártfogásukat.
Tisztelettel
2680 8-10 Flátlovlts Lajos,
kárpitos és bútorkereskedő.

^ rtrrrnBoTc által kipróbálva s ajánlva! *
♦ ♦ ♦
: : : : t t x
X X
TMö-, mell-, nyaWieteíet (asztorosot) és aszilienialian
szenvedők figyelmeztetnek *t általam ^ i Orosrország belsejében felfedexett s ne- j vemről Ü681 7-10 Ji
vHomeriánatt-nak ^
nevezett gyógynövényre, mely orvosilag ▼ n.egris«gáitatott és ezer meg ezer biro- ▼ nyitókkal hiteleíittetett. Az • rrŐl szóló ♦ nyomtetvány 15 kmak levélbélyegekben ♦ való előleges beküldése után bérmeotve ♦ küldetik meg. A 60 gramm sa''yn Ho- ♦ meriaoa-csomag elegendő két nnpra és ^ 70 »crba kerül és ?alódisága jeléül alá- A Írásommal van ellátva. Óvok mindenkit^ a más crégtől hirdetett nem valódi Ho-meriána vásárlásitól. Valódi csak nálam rendelve kapható.
PAUL HOMKRA Tri-szt.
: :
* * * * * *
K *
* * * * * * * * % *
«I
X
Gyóeysz. Ma
2676 8-10
. ím-
V
Fsnta-féle Ichthyól-szappan, srczvSrősség, bnrgnndiorr (Bosacea. acne) visz-
ketegsömör ellen, ára 75 kr. Fanta-féle nádolyi siappan (higanyos sza; pan) bnjakór és élogdiek ellen,
''/4 drb 25-kr, 1 drb 90 kr. Fanta fele köszvény éscsuz elleni s zap pa n biztos kipróbált és gyors hatású. Ára 1 frt.
Kátrány-szappan rüh ellen, hajkorpa, lábizzadság stb. ellen 35 kr. Kátrány-g lycerin-sz appan enybe, gyermekek és nők részére 35 kr. C&rbol-oxappan fertőtlenítő 35 kr.
Sa l é t r o m-s* app an bőratka „Mitfresser* sxpplő ós bőrkiüteg ellen 25 k''. Tojás-szappan hajkorps ellen a* arexbőr élénkítésére 35 kr. Epe-szappan a hajnövés ápolására 35 kr. Gyökér-szappan dditőleg hat az idegszervezetre 35 kr. G lyce ri n-s z appan legfinomabb pipere szappan 25 kr. Benzoe-szappan a bőr dnrvasíg& ellen 40 kr
V a s e i i u-s z ap p an kellemes mosdószei mindennapi használatba, ára 4 kr.
Kapható Práger Béla gyógyszertárában Nagy-K-nizsán. Vételnél kérjük a bejfgysett vé. jegyet figyelembe venni.
* *
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
♦ ♦
A valódi , Homeriana-növény" feltalálója és késritóje.
XXKKKKXXttXXXKOKXKKKXXKXKKXKKX
A legjobb « lfg«zelil>
harmonikák
éi egyéb
zcne.Hzcrt-k csakis
8v mii \ N. Trimmelnél n
/jnkLA BÉCs, q
— I^™ \ VII. Raiserstrasse 74. q Harmonikád s ''gyéb zene-Q 3 szerek árjegyzéke ingyen.és bérmentve q
Erven Lucas Bols*
k. k. Hof Lieferanten, k. nied. Hof Lieferanten.
Alapittatott 1875. Amsterdamban.
különlegességük
Curacao-Anisette,
az ország első üzleteiben sészletben
\
vannak. 2615 19—20
2678 s—20 , ,
KAVE.
nyers, kitűnő, erőteljes, zamatos faj 5 kros csomagokban, béres vámmentesen bárhová utánvétel mellett.
Santos, finom Ceylon, nagy, finom Ceylon, finom, zö de« Menadó, aranysárga
Gyöngy, \.P«rl) finom Gyöngy, (Perl) Cuba finom Mocca, valódi arat*
ajánlan-ik Mattersdorfer Brúder, Fiume.
kilónként 1 15-1.25 1 30—1 40 150 — 160 1.60-1.75 1.55-1.60 1.75—1.85 1.80—1 90
E CSMBÁ1A
az óriási hajjal a nagyérdemű közönségnek tudomására boznm _ hogy ált ilam feltalálthajnöve<ztó .pomadét, melynek 14 havi használata után hajam 1 85 centi • méter bőszt ért el, a nagyérdemű közönség használatára bocsátom él kizirolsg nálam kapható(kö-csögönként 50 krajezár, 1 frt ós 2 frt. — Hajkenőcíöm orvo«i
tekintélyektől különös jó szer gyanánt lett elismerve haj- és szaknlnővesztésre, fejfájás, migraine, bijkihullás, korpaképzódés. és ko-pasx»zá levés ellen, erősiti a bajgyökeret, előmozdítja a haj- és szakállnövést ói a legfin. toilette kenőcs. -
Csillag és Társa
2688 6-10 Budapest Király utcza 26.
Kapható Kagy-Kanizsán Práger Béla nr gyógyszertárában — Zala-Egerszegen Altstad-íer Mórnál, valamint Magyarország jelentékenyebb gyógyszrrtáraiban.
Csat raM
ba minden dobozon
a gyárjegy: a "s
és -Moll »okszoro-
sitott czég nyomata látható.
r«xcu puro4 ia.j^''o^yiniAiit gyomor «.o altestbajok, gyomorgörcs es
eln)lákásodá*, ¿yomorógéj, rögsöit dugulás, nájbij vértoiulas, aranyér és a legkü-iön"f*ílétib oöl betegsegek e''.en 3''v év óti folytonosdu növekedő elismerésben részesfll ügy eredeti dob ii ba znáiati utaiitásüLl 1 frt Hamisítványok törvényesen üldöztetnek.
Köszvény, caúz, mindennemű haso-gatás és bénulás-, fej-, fül- és fogfájás sikéres gyógyi-tá«ához bedörzsö-
lesre. borogatásnak mind-;iinemü sérüléfk és s boic, gyutadások ós daganatok ellen Bensölefl vizsel keverve, hirteleu betegedés, háujás és kólika ellen. Egy üveg ponto utasitánsal 80 kr. 2705 4-52
Valódi, Moll védjegyével es név aláírásav .
Moll A.
gyógyszerész császár királyi adv. szállító.
Bécs, Tuchlauoen
Baktárak .Nigy-Kaalz 8a: Belus József gyógyizerész. Rosenfeld Ai Kesseiliofer József .Barcs; Dorn^r S. Csáktornya: Göncz L. gyógy. Kaposvárott Fleiner Samu Keszthely : Puly János. Köried : Rátz János. Marozall : Isztl Ferd Zala-Egerszeg: Kaszter Alese gyógysterész.
X
í X X X X X X
t X X
y
iázott. 03
ű Cs. tir. kizárólag, ^p mM
Teke asztal- és teke golyó-gyár
KNILL KÁROLY
Bécs IX., Ro88au, Rothe Lövengasse No. 5 — 7.
Alapíttatott 1807-ben.
Ajánlja különösen saját, általa újonnan feltalált tekeasztal falat uevezve
„Excelsior-bandeii"
a legfinomabb angol kautschukoo melyek tekintve jóságát ós tartósságát minden más tekeasztal falat fe''.ülmuimk és a mellett a bizonyai csudás olcsó teketi8ztalokéut csuk 45 írtba kerül.
As ón cs. kir. kizár, szabadalmazott Teke golyóim, molyok az elefánt csontuakkal teljesen egyre megy, ajánlom egy óvi jótállás mellett köt etkeső árakért. 60-62 mm. ig 5 frt 63—66 mm. ig 6 frt. 67 — 72 mm. ig 6 frt 50 darsboukin''. Árak éa rajsok teke asztalokról ingyen és bérmentve. 2614 17 — 20._
Wajáüi J6t&ej könyvr,yomd ájábói JSagy-Kanitédn.
jd
\AGY KANIZSA, 1886. Janoár 30-án.
E lót izet ¿s » ár:
rtrre • • 6 frt. — — . 2 frt 50 kr • ■ 1 . 25 .
«■tes»
¡.•i «*»re „«»gjedevre • • 1 •
£gyes szám 10 kr.
IIIRDKTE8 EK , bűi''»08 petitsorban T. másodszor 6 i minden további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
joronk" t 1« krert vetetnek te! Kioisuri illeték minden egyes hir-tiriesert 30 kr úr. tendk.
Haszon ötödik évfolyam.
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentre intézendők : Ka gy-Kanizsán Wlassicsház.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el
Kézlratsk vissza aem küldetnek
/
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi lparbanku, ,nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet", a „zalamegyei általános tanitó- '' stiiletB,a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület'', a ^nagy kanizsai tisztiönsegélyzö szövetkezet*, a , soproni kereskedelmi s iparkamara a nagy-kanizsai külválasztmány''-ának hivatalos lapja
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
a nagy-kanizsai polgári egylet
(1836-1886.)
Folyó hó 2-án lesz ötven éve, jjagv több nagy kanizsai városi pol-g4r társulatot alakított, a mely társulat polg. egylet czimet vett fel; és részvényekre há-jat,'' udvart és kertet vett a'' város'' közepén, ezen egylet kizárólagos czélj&ira. Amaz alapító tagok közül alig hisszük, hogy élne még, valaki, de az egylet kertjére, '' telkére és házára is alig lenne képes ráismerni valaki, még csak az se,
10-12 esztendő óta nem látta Kanizsát, nem pedig az az alapító tag, aki valamikor ezelőtt 30 érvel saját kezeivel rakta le a földbe az egyleti kertnek most már legnagyobb részt utczává vált és kipusztított területén — gyenge csemetéit és platanusait.
Azonban, ha megijedne is tőle, bogy az egyleti épü''et ipar testületté, a kert utczává, a fát semmivé vagy törpe fényükké leitek, mégis őrülhetne más részről, hogy a pol gári egy''et melyet ók 1836-ban néhányan megalapították s melynek számára házat, udvart és kertet vettek, az a polgári egylet nem veszett el élhetetlen magként, daczára, hogy a legutóbbi időkben oly erős viharok szaggaták fáját,- hanem} 886-ban is él, s pedig egy oly középületben, amelynek a régi csak árnyéka, ahol megvan minden kényelem, amit csak egészség,- tisztásig, művelődés, haladás megkíván!
Találna azonban vizsgáló szeme sok mást is, melyre 1836 ban nem is gondoltak. Találna fásult kaszt-szellem helyett, amely csak az iparost-tartotta városi polgárnak : igazi polgári szellemet, amely az egylet pecsétjében van kifejezve, amely annyit jelent: csak e jelben győzesz. És találna még sok mást is. Ókor helyett újkort, amely az anyagi küzdel-
mekből kibontakozva s hontfoglalva tűzhelyénél, családias életet élés feladatát s kötelmeit teljesiti !
Azaz találna megváltozott egyletet, viszonyokat & embereket. Hogy is találhatna mást? Nem forog-e az egész világ, az élet, az emberek, a gondolkodás, az eszmék ?
Igy van az egylet életében is.
A régi alapítók halálával mintegy meghalt a régi egylet, gyűlésével, szellemével, irányával, gondolkodásával s átvette örökét az ipartestület, talán bizony csak azért is, hogy ott fentartsa apái iparos szellemét, az uj egylet pedig Phő-nixként kelt fel hamvaiból, megifjodva testben és lélekben korának és szellemének megfelelóleg !
Amint a polgári egylet telkén egymással szemben állnak a régi és uj egyleti épület, vagy amint áll egymáshoz 50 évre 1836- és 1886. ugy áll szemben egymással a régi egyleti élet és a mostani.
A régi polgárság megalakította az egyletet, beszerezte létfeltételeit, megkezdette a talajjavítást, a társulást fentartotta, megtette vele kötelességeit is. A mai, újra építette épü letét, kitűzte a haladás zászlaját megváltoztatta a régi szellemet s ó is megtette kötelességét. Ha az a régidkor bölcső kora volt az egyletnek, ugy ez ifjúkora, a renaissance kora lesz,''nwly hevül é3 lelkesedik nemes, czélokért, s gyűjti az anyagot és erőt, minél fényesebbé és nagyobbá tenni férfi korát, amely a tettek mezeje.
Ês a tények ezt mutatják; az igazi polgárosodás órája ragyogott fel a polgári egylet életében; a vallásfelekezeti és nemzetiségre való különbség nélkül talál ma otthonra az egyletben a müveit, jellemes polgár, legyen az bár iparos, kézműves vagy bárki, és az egyletnek egy polgára sem félhet többé, hogy jöhet idő, midőn elliczitálják az egy-
letet feje felül; de attól se fél, hogy jöhet idó, midőn összedűl feje fölött apái öröke.
. Igy él éd igy álU ma a polgári egylet! Küzdj tovább is nemesen, küzdj sárkányaiddal, akik modern jelszavak alatt szellemedre törnek! Ti pedig polgárok, emeljétek fel az egyiotet erkölcsileg: azaz küszöböljétek kr elmétekből az előítéletet, mely a butaság végrendelete, száműzzetek lelketekből a kasztszellemet, mely az ostoba középkor maradványa, és mozdítsátok elg a polgári egylet érdekeit, hogy a polgári-sodás iskolája lehessen!
Üd vözöljük a polgári egylet közönségét és választmányát!
Üdvözöljük a polgári egyletet 50 éves jubileuma alkalmából, ifjúkora küszöbén, s kívánjuk, hogy virágozzék anyagilag, és gyümölcsözzék a polgári erényekben!
Néhány szó a magy. kir. postatakarékpénztárról.
r Segíts magadon és Isten is megiegit,"
(FoljUtás.)
Minden közvetítő hivatal fogad
el betéteket és teljesít visszafizetéseket.
Betevő mindenki lehet, még a kiskorúak is. Minden egyes betevő részére az első betét alkalmával egy saját nevére szóló betétkőnyvecske állíttatik ki, melybe minden további betét és visszafizetés, valamint-tőkésített kamatok bejegyeztetnek:
. A lpgkisebb betétösszeg 50 kr. de hogy a tőkegyűjtés a szegényebb néposztálynak megkönnyittessék, 5 kr. levélbélyeggel ellátott takaréklapok k iphatók. minden levéljegy elárusító helynél, mely takarék lapokra további 45 kr. bélyeg reáragasztatván, az mint 50 kros betét, bármely követitő postahivatalnál elfogadtatik.
A betét-maximum nincsen korlátozva, de csak 1000 frtig kama-toztatik, s ezen összegig a betét a törvény értelmében nem foglalható le és arra zálog- vagy megtartási jog sem szerezhető.
Az 1000 írton felüli ősszeg nem kamatozván, ha a betevő követelése ezen összeget meghaladja, a takarékpénztártól írásbeli felszólítást kap, hogy az 1000 forintot* meghaladó összeg felől intézkedjék.
Ha a takarékpénztárhoz eme felszólításra 30 nap alatt válasz nem érkezik, ngy a betevő javára az 1000 forintot meghaladó összegért magyar állampapírokat vásárol.
Minden egyes betevőnek jogában áll a törvényben felsorolt, vagy megállapítandó értékpapíroknak számlájára leendő vásárlása végett a postatakarékpénztárhoz fordulni, mely ezen vásárlást díj nélkül eszközli.
A vásárolt értékpapírok a betevő kívánságára vagy posta utján megküldetnek, vagy pedig részére a postatakarékpénztárnál díj ''nélkül megőriztetnek.
Utóbbi esetben a betevő részére betétéről járadékkönyvecske állíttatik ki.
A letett értékpapírok esedékes kamatai a postatakarékpénztár ált 1 vétetnek fel és mint uj takarékbetét a betevő javára könyTeltetnek.
Minden betevő csak egy könyvecskével bírhat, egyedül & szülők vannak feljogosítva gyermekeikért azok 14 éves koráig betéteket eszközölni s azok nevét helyettök aláírni, úgyszintén ezek nevében a visszafizetést is felvenni; 14 éven tul azonban a szülő aláírása a gyermekével helyettesítendő.
Mindaddig azonban, míg a gyermekek kiskornak, azok szülői, vagy a gondnokság alatt levők törvényes képviselői jogosítva vannak a postatakarékpénztárnál a visszafizetés ellen írásban tiltakozni.
Ha a betevő több könyvecskével bir, az a második és a többi betétkönyveikével betett összegek után járó kamatoktól elesik még azon esetben is ha, az első betét-könyvecskéje szerinti tőke követelése az 1000 forintot el nem éri.
Ily esetben a második és a többi betetkönyvecske takarékösszege, a könyvecskék megsemmisítésével az első könyvecskébe hivatalból lesz rá inra.
Első könyvecskének az tekintendő. mely a kiállítás kelte szerint a legkorábbi, egyenlő keltezés esetében pedig az, melynek tőke-összege a legkisebb.
Ha a betevő könyvecskéje tele van irva, vagy ezt más személyre kivánja átruházni, erről a takarékpénztárnak tartozik Írásban jelentést tenni, mely az átíratás iránt haladék nélkül intézkedik, az átíratás által a kamatszámítás folytonossággá nem érintetik. ''
Ha a betevő könyvecskéje elveszett vagy tőle ellopatott, erró-a betevő a takarékpénztárt az elveszett könyvecske ismertető adatainak lehetőleg pontos körülírása mellett vagy közvetlenül, vagy valamely közvetítő hivatal utján értesíteni tartozik.
A takarékpénztár ily esetben intézkedik, hogy az elveszett könyvecskére Ti8szafizetés ne teljesíttessék.
A közvetítő hivatalnál, mely a könyvecskét kiállította, ^egyidejűleg hirdetmény függesztetik ki, melyben a betétkönyvecske netáni birtokosa felszólittatik, hogy a betétkőnyvecs-két vagy ahhoz való igényét egy hó lefolyása alatt jelentse be, különben a betétkönyvecske semmisnek fog nyilváníttatni.
Azon esetben pedig, ha az imént emiitett határidőn belül más által is támasztatnék igény, a feleket sl rendes perntra utasítja, és csak a jogerejúvé vált ítélet alapján teszi
TÁMSA.
A hó.
Ne Wgyjétek, hogy Nem szép a té'', Fehér lepélben Ha ntra kél.
8 bejár mezőket, Hegyet, határt, Lefödve szépen A bús sivárt.
1115 e gyász a Természeten; 01/ tisata, fénylő Szabad-szeren.
De hsj! ahol már Ember lepi, Nyomával ezt is Beszennyezi. —
Csersxeghy.
Utazás a házasság köröl.
(Jegyzetek agy agglegíny naplójából.)
(Folytatás) Rám nézve most már mit sem nyom »kármily kevéssé értékelták is a régiek a Bőket, teheti éa miattam Mózes a férfiast 50. a nőket 30 nák ezüstre; ne érjen többet, as öreg — tán sohase is élt — Bomér előtt egy kiváló szép nő4 ökörnél, »ekem már ss mindegy, éa a nőket több-rs becsülöm as ökröknél, sőt az ezüst
«*ákoknális,s ast hisaemnom tódítok,, ha a
kiváló szép nőt, nemcsak a »kiállítási »»épek arcaképcsarnokába" küldjük be, de bi jó, megfizetbetlennek és megbecsül-telieonek is tartjak.
imbár azt se merném ám azért
kétségbe vonai, bogy 30 esüat zsákot
mai koraakban, a ÓU ezüst zsákot sokanl egtóbben többrenem becsülik mint a nőt!
De én iiy elavalt dolgokon mint„!mod»rn tanaimányfő,* ha másból aem, arégiaégek iránti ellenszenvből, is (felülemelkedtem s elhatároztam magambau, bogy mivel egy jövendőbelit aosaládi életre való.vonatkozásban kell felfogai, azaz miat hitest, aayát éa házi nőt, akinek leáayai és fiai nevelése a fógoodja, oda tereltem a to vábbi döntő tény körülmények felállítását, hogy ba megházasodom, más nőt én nem vehetek el, mint műveltet, oly műveltet, aki gyermekeit taníthatja, s es által a tunyaságot, restséget, s vele a hóbortot, az ördőgpárnájáa ssüleadő rósz goadola-tokat megölheti.
Di ne értsenek ám mindamellett is engem félre^ nem oly kékharisnyás kís-asssonyt értek ám »művelt" alatt, aki hasonló szellemben van nevelve miat Molí-óre Armandja. Ah! dehogy! Az éa műveltem csak okos kis leáay, aki okos azért, mert szüksége vau reá férje és gyermekei végett, nem tudákos, bölcs és eszét fitogtató, de ért a háztartáshoz s nem fél, hogy kesztyű nélkül látták, szobát taka ritani, » nem hozat rögtön rá Bécsből
kremsalest 2 frtért 1 *
Ilyeo uiüvelt, ilyea okos s mint a latin közmondás is maghatározza, kegyes szemérmes-Jzüz, anyaságra is képes szép hölgyet hol fogok éa találni ? Erről eddig nem-is gondolkosám ? Ezen fő alapvető tételek azonban, eszmetársitásnál fogva odavezettek vissza, hogy „gaoti se autón* ■ismerjük előbb meg saját magaakat: mi-Ivének vagyaak bát előbb magunk, milyen a mi vérmórsékletüak; vérmesek
vsgyaak-e, epések-e, nyálkásak-e, müvel-tek-e, szépek-e,-jók-e, gazdagok-e? Mert'' ast biieem: szeréay embor okos ember; s ! ha a házasságot nem tartja aranylakoda-1 lomaak, ha nen\ aagy szentségnek, vagy '' a szivek kttlőnöa^egyesülésének, vagy va- 1 Umiféle erkölcsi rokonszenvnek, amely mint a meghalt Hugó V. mondta: „képzelet által megaranyozott testi téren áll," ( ugy oly nőt is keres magának, aki as ő természetének, igényeinek, vágyainak, ! feltételeiknek megfelel ugyan, de viszont, aki vágyaitól és ösztöneitől nem marad el messze. «* k
Tény ugyan, hogy a nők utolérhetetlenek stb. de éa magamat vetettem latba, mikor básosodai- késsültem, b azt találtam, kogy Schiller Frigyesnek — '' aki oly szépen tadott harangozni, hogy ! harangjának bankja az egész világot be- j töltötte — igaza van, bogy a férfi a teremtés remeke, a teljes ssivem-ből kiált fel midőn mondja; „Ich1 bin ein Mana, wer ist es mehr! Meanyi '' hős, hadvezér, király, költő, polgár került | már ki a férfiak közül, míg a nőket csak a poéták dicsérgetik, azok is nyakrafőre, I akinek amilyea az ízlése, egyik a vöröset; a másik fehéret; haoem a férfiak ao 1 j azok, ha nagyok, hát igazán nagyok, s igasi költők, és oem csináltak ; azok te j reranek miat a mezőn a liliom. Da az asszooyok ? No de ne tegyük le őket, J hogy a férfiikat kiemeljük, hisz ugy '' is os''ak azt akarom, hogy én bizony ha a nőket Oken-nel nem tartom is a legal-'' sóbb fajtája lényeknek, akik ugy állanak a férfiakhoz mint a növény as állat* hoz, vagy az ásvány a növényhez, azaz; ha el is fogadom őket hoizáak hasonló
léayekaek, ast már ki kell moadanom, hogy arra, bogy férfi vagyok, egyszersmind büszke is vagyok, nem ugyan azért, mint ha nő semmiért se lennék, mert ha eigon dolom, hogy mi van összekötve e gondolattal: nő, szerető aoya. hitves, meaoyi goad, fáradság: igaz! sokat emelkedik, a nő szememben''de ha arra a paaaiv, nehéz fájdalmas helyzetre gondolok, a melyet egy igazán érző nő betölteni tartozik — akkor férfiak, tietek a "glória, a világ, tietek a hatalom éi dicsőség. É< én erre a tudatra, erre a fellépő, hódi ó, cselekvő
szerepre vagyok büszke.
* * *
Vagy hol is hagytuk el csevegésünk fonalát? Megvizsgáltam a megfigyeltem magamat; vérmes vagyok, asas hogy nem is vérmes, mert sseretem a vigalmat a társalgást, nyájas és őszinte — kö nyelmüség pedig niacs bennem, mert adott ssavamat, s elveimet sokra becs&lőm; igy taláa méla sem vagyok ; de legbizonyosabb less epés vagyok, forró osipői vérrel, ingerlékeny izmokkal, — de ez sem, mert figyelésem közben kiderült, hogy valami nt nyájasságom és őszinteségom kizárja, hogy aggódó, bizalmatlan, bántalomért en-geiztelhe étlen legyek, ugy szóhihetőr 8égem őssinte nyájasságom kizárja, hegy indulatos, és haragos vagy kevély legyek. Afénytse kedvelem, — közönyös nyugalmat kereső sem vagyok, asas bizony éa miat magyar alighiaem méa-spés vagyok, mert sírva is vigadok meg vigadok, sirva, komoly is vagyok, büszke is,ssalmatüz is, osakhogy aekera a jelzett tulajdonságok mellett meg mis apró jellemvoaásaim is vaanak, de ezekkel elég ha magam tisztában vagyok. £sek utáa hamég hozzá te-
szem, hogy 34 éves, magas nyúlánk barna, fekete ssemü vagyok, hogy mint kérő nyílt szerepben bárhol felléphetek, különösen ha tekintettel lesznek állásomra is, mely azok közé tartozik, melyről egy nagy ember Romábaa sem félt ki-mondani, hogy szabad emberhez legméltóbb foglalkozás. -
De hol találok én nőt élénk képze-Iemmel, kedélylyel: szelídet,szemérmest?
A fraoczia és szász könnyüvérü; az ily asszonyoktól félek; as angolok mélák, s az igen okosat aőbea aem szeretem ; a német pedig ugyancsak ilyen. Hátravol-aáaak az olaszok — de ezek ha szépek is boszuáliók, a steener, tyrolon pedigvalsm természetes, de nem vonsó s magyar ember természetével megnem egyező ömlik el; vagyis helyesebben szólva:«esek bizo--nyára minden szépet és jót birnak Istentől, amivel a nők felékesítve szoktak lenni, a asivnemeaséget, nemes ízlést, gondtalan kedélyt, a sziv ártatlan melegét, az önérzetet as eleven szellemet — már ti az aki — hanem nekem assentsentimentalis-muson, az átaiános női eré .yeken kívül amilyeaek az anyai öröm, a büszkeség, szelídség, csendesség, finomság, tisztaság, szeréoység, házi asssonykodás, önfeláldozás, előítéletek, — amelyekkel ugyís szembea áll, a hatalmas trinitás a férfiak részéről u. m. bátorság igazságszeretet, nagylelkűség, — kellenek különös magyar erények is: tüses képzeleterő, meleg sziv, gondtalaa kedély, önérzet s illemről, helyes fogalom, eleven szellem, fiaom kacérság, ömlengés oélküli szabadság a házasságban, kéj, mely átéreztessen velünk minden fájdalmat és örömet, amivel a szerelem rendelkezik. — Elekkel izemben
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. JANUÁR 30-án
meg az esetleg szükséges további intézkedéseket.
Végül, ba ugyanazon határi dón belül igény senki által sem jelentetnék be, az elveszett betéti könyvecske semmisnek nyilvánitan-tandó, 8 anuak helyébe a betevőnek másodlat adatik ki.
A takarékbetétek után három és hattized (3*6) százalék kamat fizettetik.
Ezen kamatláb cjak a tőrvényhozás utján szállitható le, felemelése. valamint a felemelt százaléknak 3-6%-ig leendő les?állitása pedig^T m. kir. minisztérium által rendelhető el.
A minisztérium hatáskörébe esc kamat-változások az ezeket elrendelő miniszteri rendeletnek kihirdetését követő naptári hónap eltelte után az összes betétekre érvényesek.
Á takarékbetétek kamatoztatása a betéti napot követő bó 1-só, illetve ugyanazon hó 16 ik napjától kezdődik és a felmondásnak a postatakarékpénztárnál való beérkezését, vagy azonnali visszafizetések esetén az ezeket megelőző bó utolsó napjával illetve ugyanazon hó 15 ik napjával végződik.
A legkisebb elfogadható betét OsszegöO krajczár.
Egy forinton aluli összegek azonban nem kamatoztatnak.
Minden naptári év december 31-ével az esedékessé vált kamatok a tőkéhez csatoltatnak és azzal együtt kamatoztatnak
Kamatszámításnál a henap 30 nappal vétetik számításba.
A hivatalból kiadandó kamat-számítási táblázat minden közvetítő hivatalnál nyilvánosan kifüggesztendő.
Visszafizetések 1—25 írtig azon közvetítő postahivatalnál, mely a betétkönyvecskét kiállította, rövid uton mondhatók fel és azonnal félj is vehetők.
25 frton felüli összegek előbb j mindig felmondandók a takarékpénztárnál, mely erről 25 frtról 100'' frtig terjedő összegnél legkésőbb 8 j nap, 100 frtól 500 frtig legkésőbb 15 nap és 500 frton felüli ösz-l szegnél legkésőbb 30 nap alatt egy'' fizetési utalványt állit ki azon közvetítő postahivatalra, a melynél a betevő a felmondott pénzt felvenni kívánja.
pedig mivel bir a német nő, ki rabbá tesz, bizalmatlan kodik, nincs szenvedélye, éref de azért hogy teasék, lehet esek mellett szép sseme is, szende viselete de a ma gyar nők erényeit sem számban sem súlyban felülmúlni sohasem fogják. Megállapodtam tehát Kasincsy-féle „tusakodás" után, hogy csak magyarnő lehet feleségem, s esen gondolat m goyugvást adott, és ha nem is mondtam le arről, hogy a gyakorlatban ezen elmélet tán hajótörést is ssenvehet, de vigasztaló volt rám nézve as a tudat mégis, hogy ebben a tekintetben a közvélemény döntött, s a tudósok harcsa (R*kositól?j bevan fejesve. ♦
* ♦ •
Nyílt kérdés terméssetét nem tudtam azonban tagadai teljesen annak, hogy hamár magyar legyen as a nő, akit házastársul óhajtok, mint akinek vérmérséke, termés»ete a lehető legközelebb áll as enyémhes, milyen legyen aa: ssőke-e vagy barna? Elmúlt dolog volt ugyan magam elő t is felidésni azokat a szőkéket ét barnákat, akik miatt egy Antonius életét Tasso essétegy Tarkvin trónját vesztette el; mert ast tudtam, bogy szőkék és .barnák kösött egyformán vannak szépek és rutsk, jók és nem jók, müveitek és vadak, de es a tétel mágís csak nagy szeget ütött as én fejembe, mi tagadás benne. Kérdhe-.né ugyan valaki, — ha a beve* zetést olvasss, a hol a nyomorról, as ön-szeretetről s as élvezetekről vao szó — hogy is juthat ily gondolat valaki essébe ? D > a gondolatok bisony máig is vámmentesek levén mint azelőtt, én se térhettem ki oly fontos lépés előtt, mint házasságom, e kérdés elül és azért sorba vettem as érveket: melyek küzdenek a ssőkék és melyek a barnák mellett. S eltalálnák-e fontolgatásaimnak és bírálataimnak mi lett a vége ? — Nem mint egy Salamon király vagy egy Nagy Sándor agy metssettem keress ül e kényes kérdést. De álljon itt az eredmény.
(Folyt, köv.)
Ugy a rövid uton, mint a ta-| karékpénz tárhoz intézett felmondásoknak azonban irá^belileg ós a betevő álul sajátkezüleg aláirt nyomtatványon kell történnie,
Ha valamely betevő írni nem tud, aláírását kézjegyével helyette-s ti, de azon kézjegye két tanúval vagy más hatósági okmánynyal ^ pl. honvéd igazolvány, cseléd vagy munkás könyvvel, mely személyazonosságát teljesen igazolja — hitelesítendő.
Üogy a betevő mindennemű kártól megóvassék, a személyazonosságra ugy a betétnél, mint visszafizetésnél egyáltalán mindenkor kiváló figyelem forditandó{ s hogy a biztosság még nagyobb mérvben-emeltessék, a betevő mindjárt első betétje alkalmával egy jelszót is választhat magának, mely ugy visszafizetés, mint értékpapír vásárlásnál és. meghatalmazás kiállításánál neki kiváló előnyöket biztosit.
Ha abetevő bármelyoknál fogva akadályozva volna a felmondott ösz-szeget személyesen felvenni, meghatalmazást állithat ki egyszeri esetre vagy bivonyialan -időre. Egyszeri esetre szóló meghatalmazásnál ha á betevő jelszóval bir, a meghatalmazás érvényes kiállítására elegendő a jelszónak közlése és a betevő sajátkezű aláírása.
Bizonytalan időre szóló meg-, hatalmazásnál az aláirás kir. köz-'' jegyző vagy kir bíróság által hitelesítendő.
A betétek és a takarékpénztárnál betéteményezett értékpapírok és azok járulékai az 1885* évi IX. t. cz. 22. és 23. "§ ai szerint az urolsó felmondás vagy bejegyzés napjától s''zámított 30 év alatt elévülnek és a tartalékalap vagy ha az az egy millió forintot elérte, az államkincstár javára esnek*
A posta-alkalmazottnak a szolgálatból való rögtöni elbocsájtás terhe alatt tiltatik. hogy a betevők neveiről, vagv betett Összegekről, kivéve postatakarékpénstári szolgálati felebbvalóikat, bárkinek is értesítést adjanak.
A postatakarékpénztár jövedelme adómentes. ,
A takarékbetétek kamatai a törvény értelmében mindennemű kereseti, jövedelmi, tőkekamat- vagy más későbben ezek helyett behozandó adótól mentesek.
(Folyt, köv.)
Közegészségügy.
Dr. Mangin Károly megyei tiszti főorvos ur a megye decemhe- havi közegészségügyi állapotáról és egyébb a közegészségügyet érdeklőkről a köz-igaxgausi bizottság január havi ülésére a következő jelentést terjezatette be:
Időjárási vissonyok tekintetéből az elmúlt hó körül belül megfelel a decemberi időszak fogalmának; legtöbb napja '' száraz «olt és hideg, sőt nem ritkán as északi szél követkestében zord; decem-oer 30-án a megye egész területén havazott. A feljegysett meteorologiai észleletek szerint a légoyomás maximuma 752-4 m/m., míntuma 7342 m/m., havi kő-zép 7518 m/m, volt. Léghőmé sók ;m»X''muma + 1*6 C., minimuma — I0C., havi közép — 1°C. Közép ned-'' veaség százalékokban 87.VÜ• Csapadékok havi összege 26 m/m. Szelek irányára nézve leggyakrabban figyeltetett északi azután északkeleti, nyugoti, déli, és keleti.
A közegészségi állapot a felnőtteknél a megye egéss területén kielégítő, sőt egyes vidéken teljesen kedveső volt; a megbetegedések száma a legtöbb helyen csőkkent. Ahol a betegforgalom megtartotta is a novemberbea észlelthez aráayositott s hasonló fokát, a betegségek rövidebb idő alatt s legna gyobb részben enyhén folytak le, miért ia a halálozások sááma kevesebb ssáaalékot adott.
A gyógykezelés alá került szórványos kórnemek köst leggyakrabban észleltettek a légső szervek hurutos és lobos bántalmai, mint a hörghurut, toroklob; tüdőlob sokkal kevesebb yolt mint a mait 1884. év hasonló időssa kában; as uralkodó kórjelleg hurntos-lobosnak mondha''ó; éssleltettek még isületi és isomosusok, orbánoV, említést érdemlő ssámban.
A gyermekek kősegészaégi állapota sson vidéken, hol a hevenyfer-t$ső kórok járványosán nem uralogtak. színién kielégítőnek mondható; a szórványos betegségek köst ezeknél is légső szervi bántalmak szerepeltek legoa-gyobb azáza ék kai, kórlefolyás és halálozási arány a felnőtteknél említetthez hasonlított.
A Csáktornyái járás 12 községében uralgó dyphteritis járvány meg-szüntetése céljából tett rendkívüli io-téskedések kitartó és ssigoru fogana-si ásáaak sredményeül jelenthetem,hogy a járvány csökkent; mert decsember« ben csak 9 új bategedés történt, es is csak gyermekek köst és igy deczember elején maradt 6 beteggel együtt összesen 15 beteg gyógykeseltetett. Ezekből meggyógyult 3, meghalt 10, a hó vó-gén további gyógykeselée alatt maradt 2, akik a mihálovecsi járvány kórházban a járvány orvos felügyelete mellatt ápoltatnak.
A járványkórház mikénti berendezéséről, az ápolás minőségéről és a járványorvos működéséről személyes meggyősődés ssersendő, a legközelebb múlt héten ismét meglátogattam a járványlepte vidéket. Csáktornyáról a szolgabíró és orvos arakkal Felaó-Mibá-leveczre érkezve, megvizsgáltam a két hás felszerelését, ást teljesen czélsserünek találtam, bútorzata a kor kívánalmainak megfelelő, as ápolónők ügyetek ée odaadó buzgósággal .teljesitik terhes feladatukat. Ez ideig öt beteg ápoltatott a kór házban, kik Közül egy »em halt meg ; három — mint a dec. 3l-én beterjesztett kimutatásból kitüaik — már ese-lőlt gyógyult meg, as ápolás alatt maradt kettőből egyik ottlétem alkalmával bocsáttatott ki, mi-it teljesen gyógyult, a másik szintén meggyógyult már, de mint még elgyeagült, néhány nap a kórházban tartatik Azon körülméay, hogy a deczemberb m kezelt 15 kóresetből a saját lakásukou fekvő 10 egyéa mind meghalt, a kórházbao ápolt 5 beteg meggyógyult, aagy befolyással volt a kö •-népnek a kórház ápolás iránti eilen-sseovéaek legyőzése, mihes aem csekély mértékben járult dr. Pesstálics Károly járváoyorvoaoak dicséretre méltó bánásmódja. As általános fertőtleaités is as egész járváayos területen elrendeltetvén, a hráscsányi körjegysóségben a segédszolgabiró ét körorvos által már megejtett felülvizsgálatkor az mindenütt teljesítve találtatott. Nevezetesen minden lvkoastály carbollal kimeaseltetett, padló felsúrol tátott, földes szobák fel kapál tat ván, felújíttattak, agyszalma kicseréltetett, trágya a mezőre kihordatott; a szolgabíróhoz beérkezett jeleatés sserint ugyanezen eljárás megtörtént a f.-miháleveszi és nedeliczi jegysőségben is. asooban a felülvissgálat jelenleg as időjárás* vissonyok miatt még nem teljesíttethetett.
A dypbteritisnekssórványos jellegű esetei fordultak elő még a csáktornyai és lendvai járás néhány kösségében, különösen felemlítendő azonban Résznek és Zsissekszer kösségében ; amabban de ősemberben összesen 10 gyermok betegült meg, kikből meggyógyult 4. »-meghalt 6, Zsisaekssereu megbetégült 5, kikből 3 meggyógyult, kettő pedig áldozatul ese t Figyelembe véve e^ kórnak rendkívül veszély s voltát, as óvó- ós gyógyintézke-déseknek minden egyes kóreset felmerü-rével azonnali foganátositása szigorúan elrendeltetett. IJjabb b« egedésről még eddig jelentés sehonnan sem tétetet. —
A heveny fertőző kórok egyéb nemei kösül a novemberben Ge!s»-Ssigeten és Orehoviczán uralgott kaayaró deczem ber folyamán megszűnt. Ugyanezen kór járványos természettel lépett fel még Gelsén, Pölőskefőn, Ssoboticzán és B-Füreden — Gelsén és Pölőskefőn meg- is szűnt. A járvány igen sselid természetű volt. E hat községben összesen megbele-gült, 3 férfi 158 gyermek = 161, kikből meggyógyult 1-47 gyermek, meghalt 1 gyermek, a hó végén-további gyógyke-seles alatt maradt 3 férfi, 10gyermek = 13.
A himlő 2 kösségben öltött járvá-nyoi jelleget: óhidon és Kis Görbőn. Megbetegült 2 férfi, 1 nő, 21 gyermek = 24; meggyógyult 2 férfi, 1 nő, 18 gyermek = 21, meghalt 3 gyermek. Uj»bb betegedós a hó végéig nem történt, Ób.d-ről már a szabályszerű zárjelentés is beérkezet''. Egyéa szórváayos himlő esetek Nagy -Görbőa, Mibályfán, Szalapáa, Tür-jéa és Udvaraokon lettek gyógykezelés tárgyai. Esen járvAny elleni óvó intézkedések legsikeresebbje a himlóojtás levén, a sÜmeghi járási orvos általam felssólitta-tott, hogy a jó ojtóanyag beszerzéséről gondoskodva, as ojtásnak járása területén saját felügyélete melletti mielőbbi megkesdésóről intézkedjék.
Ragályos bőrbetegség kösül a rüh Nemeaazeren 6 felnőtt egyéaen, Homok-Komáromban pedig as iskolás gyermekek köst éssleketett, as illetők hatósági fel. Ügyelet melleit hivatalból gyógy keselés alá vétettek.
Boocsvíssgálat teljesíttetett 15; törvóaysséki megbízás folytán 10 eset-
ben, ötször pedig readőri tekintetből. A halál legközelebbi okai voltak a törvény-\ sséki bcncsolatoknál: 3 agy hártyalob, 1 agy- ¿V ,erinc*agyhüdés, 1 agyvéröm-le iy, 2 fulladás, 1 hashártyalob, 1 méh-lob, 1 éretlen magsatkér; a rendőrileg bonczoltakoál: 2 fulladás, 1 agyhfldés lö-| vésból és 1 megfagyás. Külső hullassemle rendőri tekintetből volt 5; súlyos sértés ejtetett 7.
öngyilkosságot 2 egyén követeti el, mindkettő (Mándler Pál Kanissán és Köri János Fűzvölgyön) agyonlövés által.
Véle''len szerencsétlenség általi ba Iáinak 7 egyén esett áldosatul és pedig megfagyott 2, vasúti mosdony által eltiportatok 1, kútba fúlt 1, á Balaton jege alá került 1, alvás köaben a konyhában támadt füstben megfulladt 1, ssopás alkalmával a fekvő helysetben szoptató és elaludt dajka által agyonnyomato>t 1.
Elmekórnak 3 esete lett hivatalos beavatkozás tárgya; esek kösül egyik, mint kősvessély, tébolydába szállíttatott, egy a saia-egersxegí kórhásban megfigyelés alá hely estetett, a harmadik, mint csendes őrült, hási felügyelet alatt hagyatott.
A hási állatok egéességi állapota kielégítő. _
Nagy vasúti szerencsétlenség.
Január 24-én korán reggel as a rémes hir járta be városunk segét, sugát, hogy a vasúti állomásnál vonat-ütközés tőrtént, melynek 30 ember áldozatául esett. Mindenki sietett a veszedelem színhelyére. O t azután kiderült, hogy vonatütközés történt és pedig hármas, de áldosatul csupán egy nő esett, s még egy-két egyén megsérült. As állomásfőnöki: Marko Antal ur azonnal hivatalos jelentést tett as illetékes hatóságok hos; mire as ügyéss, vizsgálóbíró, főkapitány a helyszínére meotek s vizsgálat megindítása végett. t
A sserencsétlenség lefolyását ille tőleg''a következők derültek ki. R''gge linkint a nagy kanizsai állomásra rövid idó közben három vonat srokott beér* kezűi egy fel ül (a Zákány felé vezető vonal-résseo.) Janu*r 24 én hajnalban legelsőnek a Pragerhof felől jövő tehervonat érkesett meg. mely azonban — mivel as ismeretes vöröetábla keresztbe volt fordítva, ámbár hibásan —-a oyilt pályán megállott és folytonos fütty ügetéssel kért bebocsáttatást. Mikor ennek dacsára sem nyitották ki előtte a pályát, — a legutolsó konductor — tudva, hogy a pragerhofi gyorsvonat is nyomban utánuk jő, a s nagy köd miatt a megállást jelző vöröstáblát nem veheti észre — viasza futott egy darabra a pályán és a síneken elhelyezte a véazpattaotyut.
A pragerhofi gyorsvonat osakugyan jött is, — s a pályán kivül álló tehervonat füttyögetése, de leginkább a véss pattantyu durranása által figyelmessé téve, rohamását rögtön fékeste. A megfékezés annyira sikerül'', hogy a vonat nekissaladt ugyan a künt vessteglő tehervonatnak, de erős ráskódásnál egyéb baj nem történt. As utasok málbái ekkor mind azoknak fejeire hullottak, Ez az összeütközés lett azután annak dacsárs, hogy magában veszély nélkültörtént meg kösvetlen forrása a nagyobb sserencsét-lenségnek; mert a vonat-személyzet, sas utasok fejőket vesztettéi, s arra nem is gondoltak, hogy a fiumei gyorsvonat is nyomukban van. A voaat-személyzet csak ast kiabálta: .Tessék kissállni, tessék kissállni 1'' A vészpattantynval való visszafatásra as illető konduc or nem is gondolt; ha gondolt is, hát már csak későn.
Egyszer csak a sürü ködben megvillant a fiumei gyorcvonat két tüses szeme, de csak pillanatra; mert a másik pillanatbao iszonya os dutrauás, recsegés, ropogás rázta meg a leget, megfa-gyasztva a vért. A fiumei gyorsvonat téljet erővel neki rohant as előtte vetz-teglö kit vonatnak.
Mikor as issonya és a vonat-ütközések krónikájában páratlan pokoli vég-zetességgnl lefolyt szerencsétlenség isso oyu hatásától lesújtott személysett kissé magához tért: a pragerhofi gyorsvonat utolsó kocsijából, — melyet a fiaméi vonat mosdonya közvetlenül ért — botsaimat keltő hörgés hallattssott. Oda sietvén, látták, hogy a majdnem porrá su-sott kocsi romjai kösött egy uri osztályból Való nő haldoklik. Asoaaal kiszabadították, de aébáuy perez múlva kilehelte lelkét. Es a szerencsétleu nő — ki Spalaióból — hol férje Alber Frigyes, a katonai élelmezési osztály főnöke — su lyos betegen fokvó édes-anyjának látogatására utazott Kaséira : utközbea teljes kényelembe belyeskedett ; párnák kösött aludt. Az első — hogy ugy mondjuk — azerenosés ütközés után, mikor a vooatasemélyzet a kisaáláat sürgette : ő, a helyett, hogy rögtön kissállott volna, még ágy-neműjét és egyéb holmiját kezdte csomagolni, Igy érte őt a második össseütkösés pillanat, mely astán életétől fosztotta meg.
A fiumei gyorsvonaton megsebesültek : Kxranda Emil, as «Adria« gőz-
hajózási társulat igasgatója ée Hoffmann 8., az .Adria" budapesti képviselője, továbbá Hauptmann forgalmi ellenőr ki a fiumei gyorsvoo tot kisérte.
A sssncsétlen áldozatot a nagy-kanizsai kőskórhásba szállítottak. Férjének távirat küldetett a szerencsétlenségről, ki is akként intéskedett — távirati uton, — hogy nejét el ne temessék, mert a holttestét el akarja szállíttatni Kassára, hol aonsk szülei laknak, Eanél fogva a bon-csolás megejté e után ast ssabályszerűen becsomagolták, f. bó 26-án bessentel-ték és kivitlék a temetői halottas kamrába — további intézkedésig. A beszen-taléeen a résstvevők óriási seregében ott volt a közös hadsereg és honvédség helybeli tisztikara.
A bessentelés utáni napon távírat érkesett dr. Horwith Antal ügyvéd ur-hos, miat a család megbisottjáhos, hogy a hallát temettesse el, mert a súlyosan beteg édes-anya iránti tekintetből — kivel a lesújtó hirt tudatni nem akarják — ásattál nem ssállithatják Kassára. — Igy a szerencsétlen áldozat most s aagy. kanizsai rom. katb. sírkertben nyagszik azzal a magzattal együtt, melyet —> ahogy a bonczolás alkalmával kitüat, — ssive alatt hordozott.
J *
» * .
Ami a hivatalos vizsgálatot illeti még — midőn e sorokat irjak — egyre foly as ugy a Délivaspálya-társaság, miat a nagy-kanizsai törvényszék részéről. — A félig értesült közönség részéről sokfelé ágasó vélemény, hogy ki követett el tulajdonképen mulasztást s igy ki volt oka e monstrnosus vonat-ütközésnek ? A tények teljes leiéplezé<a előtt — mi a végtirgyalásnak marad f.-nn — tartózkodnak bármely irányban Ítéletet mondani; cstxpán annyit jegyiünk meg, hogy as egéss kabustrófában az akkor uralkodott szemkötő köd játszott legátkosabb szerepet.
A vaspályatársaság kárs. óriási. Ugy haljuk, hogy a vesstes férj 30-000 friot kárpótlást követel. Ebbe as őssseg-be van számítva as a sok drága éksser, miket A 1 b e r n é magával hosott, de-mik a katasztrófa színhelyéről legua-gyob rés«t nyomtalanul eltüatek.
A soproni keresk. iparkamarától
64—886. ss.
Hirdetmény.
A nagyméltóságú fŐldmlveiés, ipar és kereskedelemügyi magy. kir. minias-terium mult 1885. évi deczember hó 28-áa 66,395. ssám alatt kelt leiratáhos képest figyelmesteijük kerületünk iparos köreit, főkép pedig a kádármestereket, hogy a .mesterségek könyvtára'' III. kötete, mely a kádárságról ssól, magjelent.
Kelt Sopronban 1886. január 14-én. A kerületi keresk. a iparkamara.''
6905 -885. ss.
Hirdetmény.
Samítoza S., csajovai, romániai őség kereskedő cség, as osstrák-magyar kereskedelem és ipar csikkéinek közvetítésére .Cales Unirea" czim alatt ügynökséget é* bizományi üzletet nyitott, ''mely körülményre annyival inb ább felhívjak kerületünk érdekelt körének figyelmét, mivel neveaett cség, saját értesítése szerint, feuntebb emiitett minőségben késs as osztrák-magyar monarchiábólY ssár-masó csikkeket teljes bistositék mellett, skár bizományba, akár raktárra Romániába leeadő elhelyezésczéljából átvenni.
Kelt Sopronban 1886. január 14-éa.
A kerületi keresk. s iparkamara.
\

— A nagy-kanizsai takarékpénztár részvénytársaság folyó 1886-ik évi február hó 9-én délelőtti 10 órakor tartandja XLL évi rendes közgyűlését, melyhez a t. cz. részvényeseket az; intézet hivatalos helyiségébe tisz elettel megbivja az igazgatóság. — Tanácskozási tárgyaínak sorrendje: 1. Elnöki megnyitás* — Á közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése. 2. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentésnek felolvasása. 3. A mérleg előterjesztése — az osztalék megállapítása, — az igazgatóság és felügyelő bizottság részére a felmentvény megszavazása. — Az alapszabályok értelmében sorrend szerint kilépő 10 igazgatósági tanácsos, ugy a 3 tagból álló felügyelő bizottság helyett ujak, esetleg azoknak ismétí megválasztása. Jegyzet: A t. cx. részvényesek figyelmeztetnek, miszerint szavazólapjaikat folyó 1886. éri február
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. JANUÁR 30-4«.
bo
S-ilc Dapján délelőtt 9-12 és délután 3—5 óráig az iLtézet he-Iviségébeo átvehetik. Megjegyeztetik, h''0gv *z alapszabályok 54-ik § a ^Qt szavazati jogot csak az igényelhet, kinek részvénye a közgyűlést megelőzőleg 4 héttel nevére átíratott.
— Országos vásár leat febr. 1-én
— öngyilkosig. Sehenk Károly, ssi-iteki születésd 17 éves kereskedő-tanonc
Fleischacker Jósef helybeli f llszer keresk e-dinéi folyó bó 27»én reggel 9 órakor forgópisztollyal agyonHte magát.- Mielótt lettét elkövette volna, a padiáara ment a maga után besárta at ajtót. Midóa távollá* teltünt ■ megtudták, hogy a padlá-»on van rögtön lakatosért küldtek, Schenk Károly aaonba abban a pillanatban ssa-1 a«*totta torkába a golyót, midé « a laka tol a lépc«6n felfelé haladott. Felnyitva as »jiót, ss ifjú öngyilkos ssájából ömlött a vér és essméletét veastve hörgött. A megjelent orvosok rögtön megállapították, bogy at ifju. mentbetlonül oda van, mert oly kepén lótt ssájába, bogy a golyó torkába ment, ast ösz-^reacsolta éa «ebol ki nem jött.- £o*sáli tolták a kórhátba, bol délu an 1 órákor iszonyú kínok kösött kiszenvedett. Bestéi ik, bogy a fiu egy idó óu búskomor volt, de öngyilkosságának okát senki aem tudja.
— 25 éves házat»8águk emléké
reSzommer Sándor helybeli nagy keres kedú es neje, Isten iránti hálából a aagy ksnissai isr. imahás ssámára egy pompás müvü oltár menyesetet és oltár terítőt ajándékosot A meny eseten a következő migytr fölírat olvaaba''ó :" Ssommer S. és seje boldog básaságuk 25. évének b»töltése alkalmával Isten iránti hálából ajánlták lei ezen kárpitot." Továbbá béber betűkkel követkeső mondat van rajta Egy doigut kértem as Úrtól, most is as kérem, bogy lakhassam as Urnák hásában, éle-ttmnek minden idejében, hogy lakhaasam ti Urnák ssépségét és látogathassam as 6 templomát." — A* oltárteritőn a követkeső béber fölirat van Vártuk oh isten, a te irgalmaságodat, a te templomodnak. kösepet''e." — Ssép és példás
vallási
kegyelet. Manapság ritkaság is 1
— A fógymn. ifjúság hangversenye alkalmával felülfizetők sorából t. Hirschel Ede ur tévedésből kimaradt, ki 3 frt. 50 kr. fisetett felül, mit teljes tisstelettel bos nyilvánosságra as igazgatóság.
Jáek Frigyes órás folyó hó-27-én pad lásán nagy meglepetésére feltörve találta. A padláson volt a h isban szolgáló ösvegy Kollarics Ferenctné cseléd iálája, s est is teltörve találták ; abból több ruha és fe-
hárnemü és egy 30 frtról ssóló takarék-pénziári könyv eltűnt.- A gas tettest, k ily ss igény oaelédet képes megrabolni erélyesen nyomossák.
— Kéjvonat indul a f. é. gyertyaszentelő Boldogasssony ünnepére Nagy-Kan issáról Bécsbe, f. é. jan. 31-én — as általánosan öamert özv. Schroekl G né kéjvonat rendeső bécsi üiletből. — Egy jegy ára a II-od osztályra 10 frt 10 kr., a IH-ad 6 frt 80 krn mely érvényes 14 napra, — s ehes még a bécsi cs. k. ssab. Károly ssiohásban tartandó diss előadásra egy zárlazék jegy díjtalanul adatik minden résztvevőn^.
— Arany-lskad.niát tartotta Dolmányos Voodel, Dolmányos Ferencs, kis-ksnissai tanitó ur édes-atyja, január 27-én, mely alkalommal a oaalád tisstelő i, barátai és nagyssámu rokonság megjelentek az ötvenéves házabok vendégsse-re ő hásábsn s vígan ülték még a nika szép családi öröm ünnepet. Dolmányos Dómé, homokomáromi administrátor ur egy gyönyörű emelkedett hangú felkö-ssöntőt mondott a lakodalmasé párra. Isten tartsa őket még soká!
— Elfogott tol vaj nő. Lapunk mult ssámában „ cselén hűség* czim alatt közölve volt vamerő tolvajlaa hőinője Ko-rasetz íizidi rendőrségünk által a szélrózsa minden iráoyábán mngiuditott nyomosáé és körözések folyán a fővárosban letartóstattatott és mnlt vasárnap idesza]-litva, átadatott aa büntető bíróságnak, As ellopott tárgyakat mind elsálogositotta Káoüs S tmu kárositottnak alig marsd más "hátra, mint eseket kiváltani,
Eázslaüas Nagy-Kanizsán.
• <
Aluli róttak a magyar ntczában levő 647. számú házukat kerttel te-Iekkek~és kapcsolatban levő réttel egyatt szabad kézből eladjuk.
Bfiren feltételetet a tttjisioubfl tof 27251-2 aatni ne!. i
Hlrschl Armln és Lipót.
uu*un*u****n*u

YÉD-JE.GY
pezsgő
közelgő gyertyasz. B. A. ünnepe alakalmával vasárnap jan. 31-én 1886 12 óra 15 perczkor reggel
twoiat iiül
majdnem felére lessállitott menetárak mellett Kanissáról Bécsbe, Kanizsáról Bécsbe II. oszt. 10 frt 10 kr. I1L oszt 6 frt 80 kr.
mely érvényes 14 napra.
Minden résztvevő kedvezményképpen kap egy zártszék jegyet a csász. kir.. szab. Károly-színházban tartandó előidásr*. _
I I l I I I I I
í
2726 l-l
•kft btcii
Indája, I. Koloirrmtrtag I.
Egyedüli fi raktár Nagy-Ksuiasán
FESSELHOFKR JÓZSEF urnái.
Singerstrapse15
ium
dal
— Táborszky és Parsch neaseti senemükereskedésében (váczi utcza 30. ss. Diák Ferenos utcsa sarokház) megjelent ,Sárí néni" Almási Tihamér eredeti népszínművének össses kedvelt dalai énekhangra songorakiséreitel, vagy zongorára külön Hercsenberg»r J. tői. Tar« talma: l. Nemvagyok én . . . (Eredeti dal H. J tői) 2. Van-e czifrápbélet . . . (Eredeti dal H. J. tói). 3. Niocs szebb virág mint a fehér liliom . . . (Eredsti dal H J-től). 4- Ssáras a tó, kiapadt. 5. Rózsabimbó a galapbom. 6. Jaj de sokat jártam arra. (Eredeti dal O-''bán Árpádtól.) 7. A szerelmes leány szive ssomorú. 8. Félr* bánat félre gonddal. 9. A küszöbön guggol Sári néni. (Eredeti dal Orbán Árpidtól). 10. Én iatenem, hová lett a nyugalmam? 11. Kis aranyos madárkám.
12. A^mínap hogy hásad előtt elmentem.
13. Jereide kis violám Ara összesen 2 frt.
— Dj zenemű ; Táborszky és nemzeti zenemű kereskedésben megjeleott; kesergő Ráoz Pál h-lálára ssersé fia Ráo Pál ára 1 frt.
,GoU. Reichsapfel*
Vértisztitó labdacsok
PSERHOFER J,féle
GYÓGYSZERTÁR Bécsbeu.
ezelőtt egyeteme« labdacsok neve alaU; •» utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig léteaik betegsár, melyben • labdacsok csodás hatásokat eaerszereaen be nam bizonyították volna.''A legmakacsabb ««etekben, melyekben minden egyéb saer «ikertelenül alkalmaztatott, «zen labdacsok számtalanszor és a legrövidebb idő alatt gyógyulást eredményeztek. 1 doboz Ifi labdacscsal 2l krajczár, 1 tekerea 6 dobozzal 1 frt 6 krajcaár, bármentetltn otánTét küldemény 1 frt 10 kr (1 Ukereanil kevesebb nem küldetik szét.) Számtalan lgrél érkezett, melyek írói hálát mondanak a labdacsokért, melyeknek a legkülönfélébb és legsolyosabb bt-Ugségekben egásaségfik helyreállítását köszönik Aki caak egyszer kisátletet tett ve Mik, tovább ajánlja. A asásstalaa kösaönö-irat közül ide mellékelve köalflnk néhányat.
Lapvezér és kiadó: SZAL4Y S-Felelős szerkesztő : TASS I.LM0 S. Laptulajaonos: WAJDITS JÓZSEF.
Laongang, 1883. május 15.
Igen tisztelt nram t As 0a labdacsai valóban csodás hatásnak, nem olyanok, mint aok más kidicsért szer; esek valóban minden baj eUen segítséget nyjUnak.
• A húsvétra rendelt labdacsok legnagyobb részét barátaim ás ismerőseim között osztottam sséi a valamennyien jó hasznokat vették, még m»gaskoru és különféle bsjbaa, betegségben sinlődé személyek és ezek álul, ha nem U teljes egészségűket, de tetemes javnlást nyertek ás tovább is akarják használni. Fogadja aa én legbensőbb bálámat és mindazokét, akiknek szerencslak volt az Bu labdacsai segiuégável nyerni viseaa egészségünket.
Dentinger Márton.
Béga-Szt-György, 1882 febrnár 16.
Tisztelt nram ! Nem fejeaheUm ki eléggé legmélyebb hálámat az ön labdacsaiárt. mert Isten segiuége ntán egyedül az Ba labdacsaitól gyógy ut fel nőm, ki már évek óta szenvedett mize-rerébeo; ás habár egyelőre mér néha be kell vennie a labdacsokból, de egésasége már annyira helyreállt, hogy fiatalos frisseséggel
fiaheti valamennyi foglalkozását. Kérem ssiveskadjék • hálanyil-vánitásomat aa össses szenvedők javára felhasználni és egyssersmind méltóztassék njból két tekercs labdacsot ás kétdb.chinai saappaat küldeni. Kiváló tisztelettel maradtam alázatos szolgája
Nóvák Alaj o s, főkertész.
Tekintetes uram I Ama fölUvéaben, hogy as ön valamennyi gyógyszere egyenlő jóhatásn, mint az ön kitűnő fagybalzsam a, mely aa én családomban néhány idült fagydaganatot hamar megsemmisített, dácsára az úgynevezett egyetemes szerek ellen érzett ellenszenvemnek, arra határostam «1 magasat, hogy az ön véitisztító labdacsaihoz folyamodom, hogye kis golyócskák segitségérel ostromoljam sok évi hámorthoidális bajomat. Nem ^habosom önnek bevallani, hogy idült bsjom négyheti használat ntán uljeaen megszűnt s hogy ismerőseim körében igen buzgón ajánlom e labdacsokat. Nincs is semmi kifogásom as ellen, ha ön e sorokat nyilvánosan — de névaláírásom nélkül — közzéteszi.
Kiváló tisztelettel Bács, 1881. febr. 20 • C. v. T.
Fagybalzsam
PSERHOFER J.-tSI, évek ÓU elismerve, mii>t legbiztosabb s«°r bármiféle fagyba-jok ellen, valamint nagyon idült sebek atb. ellenia.l tégaly 40 kr.
TfilptP^ypTlP-na (P*«« ««"PPek) megró®1»" gyomor,
rotM mindennemű altest bajok ellen, k;tünö hártszer f ar. g;te 10 kr. "" _
TTtiflíno/lv álulánosan ismeri kitűnő háziszer katarhas, U muueu V keduág, szamárhurut stb. elleo 1 üveg fiO kr.
ra-
Amerikai köszvény-kenőcs
rheumaazerfl bajok ellen. Ara 1 frt 20 kr. Minden fajtájú
legjobb köszvény
Tannochinin-hajkenőcs IST2UÍ
laikuaok által talamennyi hajnBvesstó szer között a l«| elismerve, 1 eainoaan kiállított nacy saelencze 2 frt.
Egyetemes kenőcs SSKWSlSg
.-t51 orvosok ás
laikuaok által talamennyi hajnBvesstó szer között a legjobbnak elismerve, 1 eainoaan kiállított nacy saelencze 2 frt.
I és ssurási
______t mérges ke-
léaeknál, valamint idSszakoskint megnyíló lábdaganatoknál, sebes és gyn''adt melleknál s hason''ó bajoknál kitfia« szer 1 tégely 50 kr.
Egyetemes tisztió-só
minden következményei úgymint ftyfájás, szédülés, gyomorgörcsgyomorháj, aranyér, dugulás stb. allSo 1 csomag ára 1 frt.
folyton raktáron vannak.
Az itt felsorolt készítményeken kivűl bapható valamennyi osztrák-magyar újságban hirdeUtt kül- ée belföld győjytári különlegesség n.
ChJaai Tsüstteszappaa 1 darab 76 kr.
Séshersassz 1 üveg 60 kr.
SHMSWKJTT
legjobb atztali- és üdítő ital.
kitünó hatásnnak bizonyult köhögésnél, gégebajoknál, gyomor és hó-lyaghnrutnkl.
2711 í_S0
Mattoni Henrik Karlsbad és Bpest.
KXXXXXXKXKXX+
Psrsk láhlzzsdás e lsa 1 doboz 50 kr._____
Geergé Pats pektsrále-ja, -ok ir óu elnyálkásodás, köhögés, re-kedtség, hurut, mell- ás tfidőbajok, gégebántalmak ellen legjobb ée legkellemesebb segédazernek általánosan elismerve 1 dobom
ára 50 kr.___..- _
Alpesi fS likőr W. 0 Bernharduil
1 frt 43 kr. Or. Reéershaases-féie
fái üveg 1 frt ÖO kr.
1 flveg 2 frt 60 kr, 1 fél üveg -s»szesez>s 1 flveg 2 frt 50 kr ; egy
Kwlzga fe''e köMvésy
st>-
fele pisiné 1 dobos 75 kr.
LsMaffc «bek száaárs 1 doboz 30 kr.
Tsarista-keafcs 1 tekercs 60 kr.
Franczia különlegességek : Chassslsf fél« Pepsls ber 1 flveg s frt 25 kr.
Tttrirszstt CWss-bsr Ossián Henritől 1 Over 2 frt. CWss ber vassal 1 tveg 2 frt 60 kr.
fe*nr*aajsl
a valódi és u s készítmény, mclv által a kiszveny ét- essz esetriben az ismeretes meglepő flyógyeredmenyek érettek eL E rég jónak bizonyult hazitzer 40 ce 70 kr. a legtöbb gTÓgyszertárban* hapható. Fő-raktár: Gvjg> ^zertAr az arany oroszlánhoz. w "Prága. Altstadt.
1 flveg 1 frt. Stb. éa minden netalán raktáron nem levó csikk
megrendeléseknél csakis
Paalisia per FourniertSl 1 doboz ára 2 frt 50 krajczár, egy fél deboz 1 frt 50 kr.
kívánatra gyorsan és olcsón megszereztetik.
Postai küldemények 5 forinton aluli utánvéttel is eszkösBltetilek.
as összeg elölages beküldése mellett, nagyobb összegeknél
2715 7—12
i* E rovat alatt közlöttért
í-lei óságét a
nem válal
•aeik.
2664 8—7
xxxxxxxxxxxxx
2729 1-2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Egy jó karban levő
szép hintó
lósmzáiD-íelszereléssel
jutányos árban eladó. Bővebb folvllÁgosltl^sal a kiadóhivatal *zolg&l.
teljes
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Széna és szalma eladás.
A balaton hídvégi (Zalamegye) bérgazdasághoz tartozó «Égenflld* majorban több ezer métermázsa 8£éua és szalma eladó. — Az ár a baUtonhídvégi gazdatisztnél megtud-ható, ki egyszersmind az eUdást ia eszközli.
1727 i . 3
A bérnökséje.
Hojry mily hamar ideggyengeség és étvágytalanság
a lloff* Jáoo* ur maláta kivonat találounya által, Berlin és Bécsben (Bräunerstrasse 8 sz.) elháritatnak, mutatja Baksay urnő levele Bécsből, melyben ezeket mondja:
.■árat ön maltaklvonatl egészségi sörének 8 palaczkkall felhasználna ntán szenvedésem enyhült,
alvás ée étvág visszatért" Megmérhetetlen oly ember órórne, ki hoessabb ssen védés után is iné őrvendes as egóssségnek. Ideg-gyengesé étvágytalanság ós elnyálkosodásbani hoassabb szenvedés után, miat nyugtalanító álmatlanság, elkezdtem as ön elósyőses ismeretes Hoff János-féle maláta késsitmésyek hassnálatával és mivel ss ön megbe-csülhetlcu Hoff Jánű»-fé a malátakivonati egészségi sőrének, Hoff János féle msláta egészségi csokoládévali 8 pJacskkali felhasználása után ssenvedésem gyorsan eoyhQlni kesdett és jelenleg bála as Istennek alvásom rgéeaségftt éa étvágyam jó és as elnyálkásodás megszűnt. M''dőn önnek legbensőbb hálámét nyilvánítom, felhatalmazom hasonló asenved^k hasznára elismerésemet kössé tenni. Bécs. 1884. máj. 24.
riii 2-c Baksal Mária, Johansgasse 19. sz.
* -»
ó Felsége I. Vilmos császár H»ff János malátakivonat gyárost kegy teljes elismerési irattal, taoácsos csimm 1 és loragméltóaággal tUo''.ette ki. M Ir azelőtt mondotta
Ö felsége a raegb >ldoguitIV. Frigy es Vilmos: .Ssépgyomorsőie nekem jól ssolgált.* őFalsóge I Fdrencs Jóssef ausstriai ciássár feldissitette legfelsőbb saját kesüleg Hoff János maláta-kivonatgyárost e szavakkal* „örvead-ik oly embert, mint őa kitüntethetni.*
Azonnal küidondó Hoff féle ma''.á akivonati egészségi sör Ó Felsége Siodor orosz czárnak Sarskoje-celóba (ő Fe<sége távirati m igrend^léie Schuw iloff gróf által.
ó Folségc Alb ¡rt szász király nyilváuitá ; , Vfsláta-kiv-is«ta as anyakirálynénak igen jól ssolgál. "
Hoff Jánosnak ax 5 neve után elnevezett Hoff János fáls malá:akivonati gyógytápszer-kásxitméoyek által cs. kir. taná-cso«, as aranykoronát, árdem keresat tulaidoaosa, magas poros« és a iaet r«ndek lovagja, gyárak Berlinben Bécsban,
Graben Brlunerstrasse 8
-JegyzH MinJen milátakivoaati kirdatések uUuások, mire a szenvedőknek és orvosoknak figyelni. — A valódiság jsléűi kell a Hoff fále miláti kátsit-aányeten a váijegyork (Hoff Jásoi arc«ké?e ás aláírása) lenaL
Minden árasitó bely további elárusi.ásra egy kőnyomatos falragasz által vaa felhatalmazva.
Arak: a valódi Hoff Jáaot-fále m«lá-tU«otV.-a«S<siá(i «ö-4sk: l »vi 6 ) kr, 11 pilaetk 6 frt, 28palacz* 15 frt, 58 palaczk 80 frt, 11 palaczktól keslvs Badapsit''S bá-meatve háahos szálUtUttk ll palacsk 6 60, 28 pslacsk 16 frt. 58 palacsk 32 ¿rt Fel kilo atáts-csokolád I ti), IL IÍL l frt. (STagyobb vá:elaál rab itt.) MtláU csakorkák 1 zacskó 60 kr. (vjn ''/, ás V, zacstt ia.) M«iáUkivoaat 1 »alaesk 1 tf frt, kisebb 70 kt Gyarmsk-Up mvláu-lisst 1 frt. Egy maláu-fdrdi 80 és 50 kr 2 frt irtiken a''u'' sem nl sem küldetik .
Fóraktárak: Nagy-g a n i ss á n 3í md ik Gyal» (eolött: Kirily Fereact) gyóg^sz. Fmelhofer lóuef, Boteafe''d Adolf. Zala-Egersseg: labiitz cy A ioff. íspoiri:: Lij^uif A i''.U BtSochty: í. gySgsts Sessthely|: Wünsch Ferenc» Pic«: •ipSc« I«váa gyig^st. Undor i i fi». 4 < > * •> a t ily: <e!jm ta íí J. B id ll f Alajos
gyógyu. Zágráb: M tgvál;ó gyógyít. Herjsegpríals g/óíyw.P. P. Irgalnuarsad gyógyu.
ZALAI KÖZLÖNY
HUSZONÖTÖDIK JEVFOLYÁM._______. - •_______
^¿¿O^OOOOOOOOOŐOOOODOOOOOOOOOOOOOOO
1886. JANUAR 30 áo.
WALSER FERENCZ
első magyar gép- és tüsoltósserok gyára, harang- és órcxöntödéje BUDAPESTEN. BottenbiUer utcaa 06.
alapou es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz-és maginfürdők
Ajánlja gyártmányát-mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-— tyúkban elvállal teljes Q vízvezetékek berende-
Exüst-érem.
Legnagyobb
BUTOR-RAKTÁft
Fiálovits Lajosnál,
o o o o o
8 o o
zesct varosok, földbirtokosok, ipartelepek, ármentesitő társalatok ós magánzók ré-
ftzcröl modern technihai
2712 35—50
f elazerelésére, szagmentes ürszdkek felállítására és minden vizmű vi muukálatok gyors <5s pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Ezüst-érem.
Főraltár SzetBSfeMrTtoott,
Sas nlcza,
„Sus''-vendéglő átellenében.
FióMtár: Kagy-Kanizsűn-
dél zalai takarékpénztár-épület,
(az ndvarban jobbra.)
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
»" __v i
Lengyel János
asztalos-mester \ a g; y li a 111 x * á n.
M A nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlja a
^ előtt megnyitott
X asztalos üzletében
Í készült divat szerinti bútorait vállalkozik egyszersmind a leg ^ szárazabb fából felelősség mellett minden épületi munkát és lakás berendezéseket rajzok szerint a legolcsóbb áron elkészíteni.
Nagy-Kanizsán, magyar-ntcza 17. sz. 9—10 2673
Bátor vsgyok a o. é. közönségnek tisztelettel tudomására bosni,bogy raktáramban mindennemű saját gyártmányú
asztalos, esztergályos és kárpitos-mtmkák
francsia divatlapok mintája ssarint készletben találhatók és megrendelhetők, mmdesen szakmába vágó megrendeléseket, felelősség mellett, a legjutányosabb áron elvállalok,ugy-simén avult bútorokat italaki''ok ugy helyben, mint vidéken. Raktáron találhatók fénytelen tölgyfa, háló- és H>édl6sxoba-berendeiések ó német alakokban (Altdeutsch-renaisans). Továbbá mindenféle álló, függő és konzol- ükrők, függöny tartók (Karniseben) minden alakban. Dús raktár késs garnitúrákból, ugy mint Jatté, crepp, bureth, nyoiunt én sírna bármnyból mnden szinben Oto-mánok éa kisebb-nagyobb divánok, kanapék, a legújabb fajtájú amerikai bőrből. E''rál.alok menyasszonyi berendexcsekft a legjntá-nyoaabb árak éa fs!elA«ség melUit \ngy raktáram« hajlított nádfonatú bátorok és minden fajtájú vasbutoroknak.
Midón ezen nagy laktáram egyes kiválóbb erikkeit a nagyérdemű
he'' beli és vidéki közönségnek felsorolom, kérem sziv«s pártfogásukat.
Tiszte Uttel
2680 9-10 FlállC____
kár; itoi és bútorkereskedő.
hároto hó
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
■ DCTCPCtflICtf I I C«uz- és kúazvéu) beteg-
DL I LULIMiLIV ! ! nek külonfts fi0 rímébe u
ajánlandó Dr. med. K''eboe «unióit vildbad G*steini cs. kir. fiirdrtorvos Q
vénye után — eddig N*ntvich Gyma gyógyszerész által, tisztán mmden Q
ártalmas anyagtól ment növényekből k-iazi-eu '' 2722 6 -10 Q
kö9zvóny-szeszt. 0
Több mint 30 év óta van általános >lk»lmazá»ban ezen szer mint köazvény Q
(rheuma) csúx selUni bajoknál, mely id''» ót. > legjobb sikerr-l használtatott q
Ara »-gy üvegnek használati utasításul «ej tt; 60 kr. T
Egyedflli faraktár é« a- ír«n.»elést h-ly Nsgy-K*nit«án W
Mandák Gy. Sándor MEGVÁLTÓHOZ czimzeU gyógvxzer.ára. Q
Ameritai itijtgy
eif Arnoldnál
Bécs, I. Pestalosai utcsa 1. Kőzvetites ingyen. £ szakban a legrégibb
♦ TMő-, melh nyat-Me£e)[ * X (asztorosoi) és aszihematian ♦
♦ ssenredők figyelmeztetünk az általam T
♦ Oro«xország beli-jében felfede«-tt s ne- J vemről ü63l 9 -10 T
„H o m e r i á n att-nak
: nevezett gyógynövényre, mely orvoai^ag u.egris«gál tátott ás ezer meg ei-r biso- ♦
:«.yitékkal hitelesíttetett. Az «>rr 81 szóló ♦ nyomt-tvány 15 krnak levélbélyegekben ♦
:valö előleges bakBldia* után bérmeatve^ kQldetik oeg A 60 gramm sn''yn Ho- + J
:m> riana-caomsg elepvdó két n p''a • <
70 <ba ke-nl és valodi>áCa jeléfll alá-* Írásommal van el átra. Óvok mindenkit
ÍJW/VAVWWWWW WVj*
^ Tisz''elettel bá orkodom ezennel a t. közöoaég becse« tndomá»ára
■ hozni, miszerint a m*r év-k hcesza során á- fonáUó és atyam elha''á-losasa folytan r*m át«záilo<
vas, szerszám és lakatosáruczikkek
czég alatt, barátomnak L''nger Ullmann Elek urnák á''adiam, A midón pedig azon nagy bizalomért ós becses pártfogasért, a melylyel az üzletet annyi éveken kere ztül részesíteni méltóztatott, a ■ legmélyebb köszönetemet nyíl vánilotn, egy úttal bá''orkodotn jó tárágy tómat a fent nevezett üxlet jelenlegi tulajdonosát kegyes bárifogásába ajánlani.
J A ctég megváltozásának b :c**s tudomásul vétele melleit mar adtam.
J" ticsi "lettel
Dr. Hauaer János.
H i - - ^»- -
A fentirt és dr. H»user János ur által kibocsátott körlevél m"l-lett, bátorkodom a n. é. kösön«éget arról ért^siti, hogy a tőle átvett
^ Tis, szer-zám és lakatosáruczikk kereskedést
Í «Inger Ullmann Etek"
tulajdon czéeem alatt fueom tovább folvtatni.
5
y T^ írásommal van el atra. uror rnindenmi ^
OT a tnáa esegtől b>rdetett nem valódi Ho- A y menána vámáruéitól Va ódi csak nslsn ^
■ A -M _ a___L.ii ^
Fants-féle Ic h t h y 6 1-s z a p p a r, arccrOrösség, bargnndiorr (Risacea, acue) usx-
ketegsómör ellen, ára 75 Icr Fanta-féle nádolyi szappan (higanyos ara pao) bnjakór és élCsdirk ellen,
«/, drb 25 kr, 1 drb 90 kr. Fanta f«le k{» irí ny éacanz elleni szappan biztos kipr-bált éa gyors
batásn. Ára 1 írt.
Kátrány-szappan rflh el''en, bajkorpa, lábisradnág etb ellen 35 kr. Kát rán y-g 1 y c er in-at ap p a n enyhe, gyermekek és sSk részére 35 kr. , Carbo!-«aappan fertótleoj''5 35 kr.
Sa létr om-ssappan bSratka .Mitfres.er* ssrplS és bórkiateg ellen 25 kr. Taj''ál-Iisppso hajkorpa ellen az arczbSr éénkitésére 35 kr. Epe-saappan a hajnCrés ápolására 35 kr. Gyökér-saappan adif!leg hat aa idegszenrt>zsti''e 85 kr. G 1 y c e r i n-s z a p p a n legfinomabb pipere nappan 25 kr. B e n z o e-s * a p pa n a bőr dorvas<ga ellen 4U kr
Va s e • i n-s z ap p *n kellemes mosdószer mindennapi ha>ziálatra, ára 4-'' kr. K»ph«tó Práter Uéla gyógyszertárában N»gy-K>.nizaán.
Veteb.él kérjük a bej« grsett vé j''-gjet figyelembe venni.
rende ve ksphaté
PA*IL HÓMÉRA Tri-»zt
A vílidi , Homeriana-növény" feltalálója és krsrinje
i - Vetélnél kérjQk a bej« grsett ve j-gyei ^
: *************0***************
♦______________
%
r. <xrr. ■
*>•■ r_ v - ''

r?
Ja n.t * Xi
y^rr-
MOLI
7o
Csat Talóii
ha minden dob ozon a gyárjegy
A legjobb ■ l''gizeblj
harmonikák
és egyéb
xenesifrrk
eaakis
JoX N. Trímmelnél
'' BfiCS,
VII. KiMerstrasse 74. • M ^ _ Harmonikád s fgyéb tene-
I Q kzsrek árjegyzéke ingyen é> bérmentve
2719 9—20
tulajdon czégem alatt fogom tovább folytatni.
Azon ssolid és szilárd bá/isra támaszkodva, a melynek alapján elődöm kereskedelmi üzemeit végezte, kellő tőkével rendelkezve azon alázatos kérésemmel fordu''ok a n. é. közönséghez miszerint azon bizalmat és támogatás'', a melyben elődömet réssesiteni méltóztatott, rám is kegyesen kiterjesztem szíveskedjék, aki ast a legmagasabb mértékben kiérdemelni mindig törekedni fogok. 2728 l-l teljes tisztelettel
Unger Ullmann Elek.

KAVE

Valódi harci
kanári madarak
a „Korona" szállodában.
Minthogy elutazni szándékozom végeladást nyitok s igy igen olcsón jöhet a közönség birtokába_
Csak szombaton és vasárnap maradok Kanizsán.
nyer«, kitflnű, erőteljes, zninato* faj 5 kroM csomagokban, bérén vánuuen(e»en bárhová utánvétel mellett. Santos, finom i . kilónként 1 15-1 25 Ceylon, nagy, finom » 1 30—1 40
Ceylon, finom, zt> des , 1 50 — 1 60
Mcnadó. aranysárga „ 1.60-1.75
Gyöngy, vPerl) finom . 1.55-1.60
Gyöngy, (Perl) Coha finom , 1.75—1.35 Mocca, valódi araba . 1.80—1 90
ajánlanak Matterndorjer Brüdrr, Fiume
EN CSMGMNÁ
»Z óriási hajjal a nagyérdemű közönségnek tndomására hozom hogy általam feltalálthajnftresztó pomadét, melyoek 14 havi használata után hajam 185 centiméter bosst ért el, a nagyérdemS kSztnság használatára bocsátom é« kizárólag nálam kapható köcsögönként 50 krajezár, 1 írt é« 2 írt. — Bajkenőcsöm orvo*i
tekiottslyíktől különös jó szer gyanánt lett el-ismerve haj- és szakálnörezztésre, fejfájás, migsaine, hajkihullás, korpáképzódés, és ko-pasassá levés ellen, erósiti r. bsjgyökeret. előmozdítja a baj- éaj,azakállnöTést éi a légiin, toi lette kenőcs. n
''Csillag és Társa 2688 7-10 Budapest Király ateza 26.
Kapható Kagy-Kasizsán PrágVr Béla ur gyógyszertárában ; t— Zala>Egerzzeg«it Altstmd-ter Mórnál, valamioc Magyarország jelentékenyebb gyógyszortácaiban.
a sas
és Msil sokszorosított cxég nyo-mata látható.
wej poro* i»rtO» gyó<ya*ia.. touiu yyaaiu- aHestbsjsk, gyomorgörcs és eluylákásodá», gyomorégés, rógaött dugulás, májbij vértoiults, aranyér éa a legkfl-.önfÁlébb női betegssgek ellen 30 ii óta folytonosan növekedő eli«merésb«n részesül Egy eredeti dob -z na snálati utasítással 1 frt Hamisítványok, tírvésyeses üldiitetssk.
Köszvény, csúz, mindennemtl baso-gatá* és l>énu''ás-, fej-, fül- és fogfájás sikéres gyógyításához bedöruö-
lesre; beroflstásaak mindennema sérülések ¿1 s-«l»o . gyaladáiok ét Bensőlef vízzel keverve, hirtelen betegedéi, háuyás és kólika ellen, ntasitással 80 kr.
Valódi, Moll védjegyével és név aláírassv
MoU A. sí'' Bécs, Tuchlauoen
ndv. szállító. 5
Baktirak •• Na fl y - K s n < z s a : Belus Jóssef gyógyiserész. Roseafeld Ad Fezaelhofer József.Barss; Dornjr S. Csáktornya: Oöucs L. gyógy. Itapssvárstt Fleiner Samu Keszthely : Puly János. KSraesd : Rátz Jáno*. Marozall Zals-£|srszsf: Kaszter Alese gTÓgys*eré«z.
daganatok «11«°
Egv öreg ponto 2720 5 -52
a^««» —- —
Isztl Férd
MIKOLASCH S.
t
templom-, szoba-, és czimer-festő-,
mázoló
Nagy-Kanizsán9
h honvéd laktanya átellenében. Ajánlja magát a n ó közönségnek minden-! néma szakmájába vagó munkák elkészítésére Helybeli és vidéki megrendelések tisztán, csinosan és pontosan teljesíttetnek jutányos árakon. "" — * *
2TS0 1—3
WajdUs Jáxssj konyvnyom dájábói Kagy-Kamuán.