Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.48 MB
2023-05-23 14:36:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
139
241
Rövid leírás | Teljes leírás (288.95 KB)

Zalai Közlöny 1886. 010-013. szám március

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
25. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

r
{
MGY-KANIZSA, 1886. Márczias 6 án.
ÍO lk szám.
— "" ár :
«''»re • • 5 frt---
^ •> frt 50 kr
tél «-vre . . - irt -MJ Kr.
a^veü.vrr . . . ¿a .
Egye« szám 10 kr.
. n i u ÍTÉTÉ S K K
«hasiba i- ti^0''1''3" : ''d",or
6 J miix''Vu tovalitn sorért a kr
myhttérben
¡uirouk^ « 1« kn rt v.tetm-k tel Ki,i,M*n illr-ték niuitli''u efres hir-j^fu-rt 30 kr ti7. n-ndk
Huszonötödik évfolyam.
j_
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendök: S a kj-K a n 1 z s ú n i Wlassicshá*
Fi»*rm<*nt-tlou levelek n«m fo-gaiitAtnak el
i''.____ ■ '' .
Kéziratok, vissza nem kald-Uek )
A nagy-kanizsai mKereskedelmi Iparbank", ,nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet". a „zalamegyei általános tanitó-
# * »/«/ • i* xj %s
estiilet*. a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület«, a nnagy kanizsai ti-iztionsegélyzö szövetkezet*, a .soproni kereskmUlmi s iparkamara" nagy kanizsaikülválaiztmány''-ának hivatal*>s lapja,
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
Válasz,
, z 1»'' I évi feb 21-én megjön ,Pápa-
A\agy-Kan zsa* czimíl vezércsík kére.
Midőn valakiről vagy valamiről Dem beszélnek, nem Bzólnak semmit, ez azt jelenti, hogy vagy nem tudják annak létezését, vagy ha tudják is, nem tartják érdemesnek arra.
Ha tehát beszélnek, ez jó jel; s ha biráláttál vagy éppen tanács-c?al is járulnak hozzá s igy mint-| egy gyámoiitják, c/. legjobb
De a bírálat jóakaratú, s a tanács roKonszeuves legyen, mert csak ez esetben fogadható el, s csak akkor mondhatjuk, hogy együttére-züak.
A „Zala,e helybeli tekintélyes lapunk, a Magyar-Irodalom- és Művészet-pártoló Egyesületnek nem volt annak keletkezése idején tanácsadója, csak bírálója.. Még pedig szomorú bírálója, amennyiben létrejöbetését akadályozni megkísértette.
Meg vagyok győződve róla, hogy azt akkor ép oly meggyőződéssel tette, mint a mily elismerőleg nyilatkozik arról most, — még nem is egészen egy éves feuállisa után s meg vagyok arról is győződve, hogy egy ujabbi fenállási év után még melegebb hangon fogja e közérdekű egyesület létezését üdvözölni.
Ennek megvan a természetes oka, mert az egyesület a kezdeményezés nehézségének közepette is arra érdemet valóban szerzett, s mert ugv látszik, hogy maga a „Zala" is komolyan, — s ezt tőle nem is tagadhatja m?g senki — érdeklődik a közügyekkel, s ezáltal csak azt igazolja ujabban, hogy e lap e provintiának egyik lüktető szer vét képezi.
Kedvesen fogadhatjuk tehát; midőn az idézett számban egyesüle-tüLkról nézetét ^elmondja; nagyon helyesen tette azt, s ha korábban
tette volna, ma már lobogónk a czélhoz sokkal közelebb állana, s talán ó maga is nekünk sokban igazat adua. De ha most nem is, a közel jövőben tenni fogja, mert időről időre jobban megismerkedik feladatunkkal. s a kölcsöuös eszmecserét a tapa:ztalatok is gazdagítani fogják.
Tiszta igazat mond a czikk, midőn azt irja: „Ez az egyesület'' mely a közönség részéről igen nagy-1 mérvtí támogatásnak örvend, tagadhatatlanul a legjobb intentiókkal bír, és azt sem hagyhatjuk elisrne-retlenül, hogy buzgó választmánya minden eszközt megkísért az...