Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.48 MB
2023-05-23 14:36:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
33
65
Rövid leírás | Teljes leírás (288.95 KB)

Zalai Közlöny 1886. 010-013. szám március

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
25. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

r
{
MGY-KANIZSA, 1886. Márczias 6 án.
ÍO lk szám.
— "" ár :
«''»re • • 5 frt---
^ •> frt 50 kr
tél «-vre . . - irt -MJ Kr.
a^veü.vrr . . . ¿a .
Egye« szám 10 kr.
. n i u ÍTÉTÉ S K K
«hasiba i- ti^0''1''3" : ''d",or
6 J miix''Vu tovalitn sorért a kr
myhttérben
¡uirouk^ « 1« kn rt v.tetm-k tel Ki,i,M*n illr-ték niuitli''u efres hir-j^fu-rt 30 kr ti7. n-ndk
Huszonötödik évfolyam.
j_
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendök: S a kj-K a n 1 z s ú n i Wlassicshá*
Fi»*rm<*nt-tlou levelek n«m fo-gaiitAtnak el
i''.____ ■ '' .
Kéziratok, vissza nem kald-Uek )
A nagy-kanizsai mKereskedelmi Iparbank", ,nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet". a „zalamegyei általános tanitó-
# * »/«/ • i* xj %s
estiilet*. a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület«, a nnagy kanizsai ti-iztionsegélyzö szövetkezet*, a .soproni kereskmUlmi s iparkamara" nagy kanizsaikülválaiztmány''-ának hivatal*>s lapja,
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
Válasz,
, z 1»'' I évi feb 21-én megjön ,Pápa-
A\agy-Kan zsa* czimíl vezércsík kére.
Midőn valakiről vagy valamiről Dem beszélnek, nem Bzólnak semmit, ez azt jelenti, hogy vagy nem tudják annak létezését, vagy ha tudják is, nem tartják érdemesnek arra.
Ha tehát beszélnek, ez jó jel; s ha biráláttál vagy éppen tanács-c?al is járulnak hozzá s igy mint-| egy gyámoiitják, c/. legjobb
De a bírálat jóakaratú, s a tanács roKonszeuves legyen, mert csak ez esetben fogadható el, s csak akkor mondhatjuk, hogy együttére-züak.
A „Zala,e helybeli tekintélyes lapunk, a Magyar-Irodalom- és Művészet-pártoló Egyesületnek nem volt annak keletkezése idején tanácsadója, csak bírálója.. Még pedig szomorú bírálója, amennyiben létrejöbetését akadályozni megkísértette.
Meg vagyok győződve róla, hogy azt akkor ép oly meggyőződéssel tette, mint a mily elismerőleg nyilatkozik arról most, — még nem is egészen egy éves feuállisa után s meg vagyok arról is győződve, hogy egy ujabbi fenállási év után még melegebb hangon fogja e közérdekű egyesület létezését üdvözölni.
Ennek megvan a természetes oka, mert az egyesület a kezdeményezés nehézségének közepette is arra érdemet valóban szerzett, s mert ugv látszik, hogy maga a „Zala" is komolyan, — s ezt tőle nem is tagadhatja m?g senki — érdeklődik a közügyekkel, s ezáltal csak azt igazolja ujabban, hogy e lap e provintiának egyik lüktető szer vét képezi.
Kedvesen fogadhatjuk tehát; midőn az idézett számban egyesüle-tüLkról nézetét ^elmondja; nagyon helyesen tette azt, s ha korábban
tette volna, ma már lobogónk a czélhoz sokkal közelebb állana, s talán ó maga is nekünk sokban igazat adua. De ha most nem is, a közel jövőben tenni fogja, mert időről időre jobban megismerkedik feladatunkkal. s a kölcsöuös eszmecserét a tapa:ztalatok is gazdagítani fogják.
Tiszta igazat mond a czikk, midőn azt irja: „Ez az egyesület'' mely a közönség részéről igen nagy-1 mérvtí támogatásnak örvend, tagadhatatlanul a legjobb intentiókkal bír, és azt sem hagyhatjuk elisrne-retlenül, hogy buzgó választmánya minden eszközt megkísért az egyesület kitűzött szép czéljának elérésére. *
Igaza van abban is, hogy az egyesület anyagi eszközei, — legalább e kezdeményezési idő szerint, — elégtelenek a kitűzött czélok eléré sére, de nem oszthatom azon téves nézetet, hugy ezen akadály az egyesület fenállását még jelen alakjában is illusoriussá tenné.
Közelebbről keli egyesületünk intentiSit ismerni, s a nézet bizonynyal felénk '' fog még pedig jelen alakban is, — rokonszenvesen fordulni.
Mi tette ezen — 8-10 hóval még ezelőtt sokak által halva született gyermeknek nevezett — egyesületet azzá. a mi az ma ? — Mi cntelte azt azon polezra amelyen ma már mindenki látja ? Mi oka annak, hogy a közönség keblén melengeti s pártfogásában részesíti? Azt tuduunk kell, de sokan nem tudjak, én tehát elmondom, mert tudom, hogy azzal egyesületünk súlyát emelem, midőn nyíltan és őszintén szólok róla, s tagjairól.
A Magyar-Irodalom- és Mü vészetpártoló Egyesület megalakult a mult évi tavaszon egy nagyon is szerény számmal biró ifjakból, kik
l_
azonban telve voltak önbizalommal, munkásság iránti hajlammd s ama tudattal, hogy ezen egyesület tagjai önmüvelódér folytán nemcsak a váró? közönsége irányában teszik meg társadalmi kőtelességöket; "de egyszersmind hazafias - törekvésük is számba vétetvén, a Dunántuli részen a közművelődésnek vetik meg alapját.
Ebben nem is csalódtak, mert ma már a halva született gyermek-nagyon is ébren van, virraszt mellette 350 lelkes tag, s buzdítja N.Kanizsa város müveit közönségé, s az országszerte fejlődő hasonczélu egyesületek, mik az egyesület feladatának időszerűségéről adnak fényes bizonyítékot.
Ehhez járul, hogy a Magyar-Irodalom- és Művészet-pártoló .Egyesület programmjába felvéve van oly társadalmi helyzetet biztosítani ma gának, hogy ezáltal egyszersmind aj város méltóságát is emelje, mert ( egy társulat csak az esetben képes nemes hivatását betölteni, ha maga köré gyüjtheti a közönségből mindazokat, kikért áldozni kész, s kiknek beolvadása feltétlenül szük-
Ezen egyesület szakosztályai mind külön nagy társaságot képeznek az alapszabályok szerint is. E mellett a szakosztályok sokat és sokszor dolgoznak, testületileg képzik magukat, s igy azoknak, hogy egymást ne háborítsák, tágas helyiségre van szükségük. Maga a zenei szakosztály egy nagy termet igényel gyakorlatai végett. Az irodalmi szakosztály folytonos munkásságban van, s összejövetelére hasonlóan tágasabb helyiség kívántatik. A dalárdai szakosztály, ha kellő számmal birand, maga egy termet követel próbáira. A többi szakosztályok szintén működési helyet kívánnak, és ha ily helyzetben a vá-
lasztmány ülésezni kiván, a mi hetenkint néha többször is történik, s a több mint 50 tag összejó, nem tudora, hogy kis helyen miként fér-: hetne el ?
Azt lehetne ugyan mondani, hogy minden szakosztály azon időben tartsa ülését és gyakorlatait, mikor a másik szünetel.
Ámde ez nem lc'';et mindenekelőtt azért, mivel minden szakosz-tály'' tagjainak ugyanazon órákban van sz bad ideje; továbbá nem lehet azért, mert egyes szakosztály hetenkint többször is, gyakorolja magát s igy ha összegyűlt ügyek elintézése a választmány üléseit is i^énj be veszi, mi gyakran* 2-3 szor történik hetenkint, — az egyesületnek már ezért is feltétlenül tágas helyre van szüksége. ,
Továbbá az alapszabályok értelmében magán- és nyilvános felolvasások is tartatnak az egyesület tagjai által és pedig mint a legutóbbi példa mutatta, oly nagy számú közönség előtt, hogy jelenlegi tágas helye sem volt képes az érdeklődő közönséget befo.-adni, hanem sokan kénytelenek voltak visz-szatérni. Tágas helyiségre tehát szüksége van.
Igy ismét azt lehetne felhozni, hogy az ily felolvasások tartathatnak más helyen, alkalmas nagy termekben. De az nem vezetne czélhoz; mert részint nagy költségébe kerülne az egyesületnek ilyent bérelni, részint az othonosság mellőzve levén, az egyesület nem volna képes a közönségnek azon kényelmet adui, a mit sajat helyiségében adhat, s átalánvéve feszélyezettebb lenne minden ily összejövetel ; ehh z járul, hogy az alapszabályok 3-ik §. értelmében minden előadás első sorban az egyesület saját helyiségében tartandó.
A tágas helyiséget követeli azon körülmény is, hogy a tagok
hangszereiket és egyéb eszközeiket: csakis a helyiségben tarthatják, s nem követelhető tőlük, hogy azokat mint hordárok, majd ide majd oda, a hol t. i. helyet kaphatnának, — magukkal hordozzák ; s ha még olykor az idő kedvezőtlen volta is gátul szolgálna, a tagok inkább elmaradnának, s a kitűzött czél szenvedne miatta halasztást, mit eltűrni nem lehet.
Ezek, és ezekhez hasonló okok azok, melyek belülről követelik, hogy az egyesületnek alkalmas és elegendóleg tágas helyisége legyen. De vannak külső okok Is melyek nagy figyelmet érdemelne*, s szintén nagy, sőt diszes helyiség létét feltételezik.
Hogy még hosszasabb ne legyek igénytelen válaszomban, e tekintetben csupán azt hozom fel, hogy mai időben minden társaság diszes helyiség tartását tartja szükségesnek ; olyan az, mint az emberen a ruha, mely tisztességet kölcsönöz viselőjének, követeli azt a kor is, melyben élünk, s látjuk, hogy a gazdagabb társaságok valóságos fényt feijesztenek ki helyiségükben, a mi nagyon helyes, mert ezáltal rokonszenvesebbé válik az, jobban szeretik látogatni a tagok, s a társulat átalán véve nagyobb tekintélyben részesül, -r- s ezt nem szabad tőle megtagadni soha.
Az egyesület tagjai vagy olyanok, kik tényleg közreműködnek, vagy olyanok, kik csupán a könyvtárt s alvasó termet veszik igénybe. Az utóbbiak nagyobb számmal vannak, s ezek felette szükségesek, mert tagsági díjjaik lefizetése által teszik lehetővé, hogy a többiek munkálkodhatnak. De éppen azért követelhetik is, hogy kényelmes olvasó terem legyen, ellen esetben nem volna értelme, hogy még ezt is mellőzve, fizessenek.
TÁaesi.
Igazság — tévedés.
(.Egy fejeaet a hazugaágró''.)
(Elmefuttatás.)
Itra :Hoffmattn Mór
(FoiJlntJU )
Jól tudjak, hogy *z, »ki ellőttünk fcil, v*gy dl, csak magáról akar kedves benyomást előidézni, hogy agy bestéi, »mint beszél • hogy ha tisedréssa volna <gtz abból, amit bec<üie''ssavara esküdve nekünk mond, ellenálihatlanok volnánk, a helyett, hogy kiállbatUnok lennénk ; X. Y. hölgy jól tudja, mert a tüare mindennap e*y párszor meghágja naki, hogy ttbo»n ami Z. lovag neki mond, a fele túlzás a fele meg gúny ; ai a nagy po-fsju, de kevés dohánya nemze''es ú", ki olyan nagy szerepet já.szik a megyében, jól tudhatná, jói tadja, hogy min-d»r, Hmit az ő kedves társa a lakoma víg zaja fölött a jó badacsonyinak gőzével már kissé meglelt fóvel, reája mond, bliktri még frázis, hogy mindazon nemes tulajdonságokkal, melyeket a megválasztatása fölötti örömében reá kent, a melyekkel akár alkirály lehetne Egyiptomban, felerészben sem bír, a hogy másnap, ha csak egy kissé meg merné zavarni czirkulusait, akár kony hakéss »1 is neki tadoa menni, mindezt jol tudja, d<9 azért elérzékenyülve hall-gatj* végig, s a végén maga is kezdi biooj, hogy nagy ember, maga is meg *»n félig m>ddig győződve arról, hogy Árkádiában síületett és nagy dolgok r« van teremtve. M<*r Széchenyi is odamutatott egyik munkájábsn, a mely-n * magyar nemzetet és társadalmat

felrázni iparkodott aléltaágából, erre nálunk különösen elharapódiott a agy látszik ki nem irtható hibára, mikor ast mondja .Hitel'' erimü, akkor nagy fel''üoést keltett könyvében : ,V*jm'' azép é* tiszteletreméltó a ssorény érdem, s nincs nevetségesebb (kivált ha nem nálank fordulna elő, mert igy inkább Bsomorn) mint némely alkalommal számos hasafít egybegyűlve látni, kik egymást viszonozva felhőkig emelig s oly kicsapongó dicséretekkel a émelygős hizelkedésekkel tömjénezik, hogy józan gondolkodó igy stól msgában : Hazám ! iiy aljatodásra, ily rothadáara jutottál immár! Nincs a világ évrajsaiban név, nem lehelt Athenében és Kómában ember soha, kihez sok gyáva ét semmi egyébb mint biu basánkfia, nem hason-littatott volna.
N''m ily szolgai dicséret emelheti halandó embertársainkat magsa lépcsőre, valóban nem, mert a lelki rab csak ugy szol, mint haszna vagy félelme sag js ; s szolgaszájból jövő dicséret csak bántalom-4-
Igen a hasson és félelem. As ifjú még mielőtt a társadalom tagjának éresné magát, telve vsc magaara törő ideális-mussa], — ő rendesen igas és őssinte, tenyerén hordja asivét, és saját elfogulatlanságának tükrében ép oly deréknek és ¿pintének képs-!i a társadalmat, ugy mint as igasán becsületes ember csak nehezen tételezi fel másról as ellenkezőt, míg ssomora tapssstslásokon keresetül nem ment. S es as ideüsmossal telt ifja épit magának légvárakat, mikor axutáa megismeri ast, amit táraadalomnak és kösvéleménynek nevesnek nálank, légvárai összedőlnek, képselődésének tarka
várait ö-»ssoiépte megrongálta a közélet szele és vihara, s még jó, h« meghaaon-lásábsn partra-vonszolhatta tört hajójának egy pár roaajá''.
A con ventionális hazugság kétségtelenül arialmára van a köznapi életnek is, a mennyiben hátráltatja a társa« éUt oly nemű kifejlődését, melyben a kedélyes bizalmasság és őszinteség volnának ás irányadók, hol a szépség, a tehetség, a nemes lalajdonok egész sora harmonice ölelkezhet ének egymással. M^g nagyobb ártalmára van sxonban a magasabb érts lembe vett tánad-tlmi életnek, mely a világba lépő ifjabsa azt a tudatot teszi bizonyossá, hogy egy kis jó protector felér a legkitűnőbb tulajdonokkal, s hogy ha ilyent szerezni akar, kénytelrn amannak álláspontjára helyezni, és conpromis« sumot létesíteni a saját és protectora érdeket kőzött. Oroszorssáról mondják, hogy vannak minÍ5£.eriumok, hol a főnödtől kezdve as utolsó kályhafü''őig minden hivatalnok lop.
& mindig nagyobb gyűrűket vonva maga körül a conventioollis hazugság uralja az irodalmat és a napi sajtót, a művészetet, sőt a tudományt ét az iskolát is, mert ezek mind. a mint hatással van reájuk az élet, ugy vannak ők kölcsönhatással az életre. Sok huzugság, téves eszme, ssivárog a "könyveken keresztül aa emberek közé és sok tévedés iránt viseltetünk még külbnöi pie ással, mivel a szokás szentesitelte, s as egyik nemsedék a máaik után ismételte. Igy . mondja egy magyar ¡ró, ki a bölcséssetről .elmélkedik : "Soha meg nem foghattam, ¡hogy Zrínyi csak egy Magyarországért ! balbatolt meg 1 A hazafi örömest ball ''ilyet, a örvend magyar emberben látni
valós alva a hasa és fejedelem iránti kötelességet. És Zrínyi mégsem a hasáért balt meg, hanem kötelességészetből. E nélkül senki sem hal meg ssabsdou Ma gyarorazágért j s es ninci kizárólag a migy»r szellemhes kötve. At magasabb fogalom; és Magyarországon kiyül is vannak hősei a feláldozásnak. Hasonlóan el vagyok ragadtatva költészeink nemzeti lángolása, emelkedése által." A nemzetek közölt a conventionális szabályok ugyanazon törvényei uralkodnak. Ugy mint as egyén, úgy a nemzet Iagkevésbbé bocsáthatja meg ast, ha hiúságát sértik.
Mikor Magyarországon még mindenki a szabadéivüségért rajongott, pedig volt idő, mikor mindenki rajongott érte, tetszett hiúságunknak, mikor a sajtó napszámosai itthon és a távol külföldön világgá kürtölték, hogy Magyarország a szabadság classikus földje, mely szabadság a vértanuk t-érépől kelt ki-s hogy nálunk is váltoslak az idők, haragszunk, mikor valaki kétségbe meri vonni a mi szabadságszeretetünket, s nem páratlannak tart bennünket a föld keregségén.
Ki ne emlékeznék arra az időre, mikor M u n k á c t y „Krisz''us Pilátus előtt" csimü képét mutogattak Pesten. Kétségtelenül derék egy munka ; de ha abból a dicséretből a fele vagy negyedrésze volna ig»z, a mit neki hivatott és hivaifolan ítészek zengettek, akkor Munkácsyt legalább ia as ókor és középkor kiválóbb festészei mellé kellene állítani.
A külföldi sajtóban egy hang emelkedett fel nem Munkácsi ellen, hanem a magyarok túlozó l«lkesül*sége ellen. Wolfe volt a párizsi Figaróbsn, a kit
Muokácsyhoz személyes barátság kötött. Mi persze nagyon haragudtunk higgadt szóért, mely hiuságunkat sértette, és Munkácsy is megharagudott Wolfra, azóta nem beszéltek, csak napokban kö-a-ledett as előbbi az utóbbihos és kedves barátjának ssóllitotta. Woiff pedig ast irja minden czélozás nélkül : Ön tehát barátjának nevez kedves Munkáosy és Óa igazol tehát engem. —:
Hogy nálunk irodalom, tudomány művészet, eredeti csapáson nem haladott, hogy egyáltalán nem .haladhatott, annak a conventionális hasugság as oka, mely egyletekben, clubböKban, a kü-kúlönféle zöld asztaloknál ott terpeszkedik, mert n<sm szabad elfeledni, hogy a conventionális hazugság a politikának is legkedvesebb gyermeke. Es a politika mellett a költéssel. És mi valóban poli> kai költői népek vagynnk. Abban a tekintetben, hogy éppen oly sok a rosss politikus kösöttünk, mint a rossz vers-iró, mert a politikai hangulat még nem elegendő ahhos hogy valaki jó költeményt írjon. Nem költőink poétasága fölött panaszkodhatunk, hanem a sok költői hajlamú ember fölött. Nálank as ország igazgatása és a verairáe a két leg-könyebboek tartott foglalkosás, s nincs as a falusi nótárius, aki megne volna győ-^ ződve róla, hogy igazságügyminisster lehelne, s nincs az a falusi poéta, a ki kevesebbnek képzelné msgát, mint Petőfinek.
Es a politikával kevert költészet és viszont á költészettel kevert .politika nem engedi meg, hogy bizonyos,megrögzött kába hiuaáságoktól szabaduljunk, « kesergünk a mult felett, a helyett, hogy a jelenbe kapaszkodnánk A osivilicátió»
>4»>ii
1886. MÁRCZIUS 6-án
HUSZONÖTÖDIKÉ VFOLYAM
— Értesítés A nagy-kanizsai .Magyar irodalom- és művésze''.- pár''ioió egyesület* irodalmi szakosztálya f. évi márosius 13 án tartja második felolvasását, mely cd csak as egyesület Ugjai és családjai vehetnek részt. Felolvasó : Dr, Schreyer Lajoa egyesületi jrfel-oök u*, csim: „A* idegességről." Kezdete fél 9 órakor. Pontos megjel''-néd kéretik, mert a felolvasás megkezdésekor a termek ajtai bezáratoak. A felolvasás as egyesület helyitégében (B-isár-épület, iskola-u czai rész I em ) tartatik. Egyut-tas tisztelettel értesile''n as egyesület t. tagjiit, hogy as „Irodalmi szakosztály• márczins 15-én .Pe>őfi estélyi* rendes, mely dissüléss«l vessi kesde''et s társas vacsorával végsódik. Egy teriték egy frt. Előjegyezhetni az egyesület helyiségében kitett ivenf Teljes tisztelettel: Bátorfi Lajos ss irodalmi szakosztály elnöke.
— Meghívó. A nagy kanizsai „Ki-dedoevelő Egyesület" 1886. évi március 20-áu a „Polgári Egylet" he-lyiségében zár körü „parasztjelme''. táucs vigalmat" rendrz. Belepti díj 1 frt. A tiszta jöv-delem a „Kisdetnevelő Egyesület" czéljaira fordittatik. Felü fizetések köszönettel vétetnek s hirJaplUg nyugtáztatnak. Kezdete 9 órai-pr
— Festetics Taszi ó gróf az egész béviai fü''dő-intézetet bérbe adta Govor-csin György keszthelyi kávésnak, az eddigi hévízi vendéglősnek. A mult Dyár anyagi tekintetben kedvezőtlen volt a hévvizi bérle-re ; és hogy Govorcsin kárpótlási nyerjen, az ő kérelmére gróf ur az egész füidőin''.ézetet átadta neki.
— Érdekest felolvasást tartott m. hó 20-án Keszthelyen Dr Lipp Vilmos as „Önkéntes tüsoltó-egyleiu szertára javára „Pompeji" czim alatt. Az „Amazon" nagyterme megtelt a legválogatottabb férfi és női közönséggell Felolvasó érdekes bevezetés uón a Vezúv által eltemetett Ponmpeji-be vezette a ba|!ga«ó<ágot. A legújabban eszközölt ásatások által napfényre jutott épüluek, emlékek és felira''okból éke* nyelvezettel érdekes köveikeztetésaket te t az oly sokáig láva alatt pihent római tengerparti város lakóssinak poli itai, társadalmi és magánéletére, műveltségére, stoká-saira és erkölcseire. A distiogualt nagy számú közönség fololvasás kösben öbb isben tspssal jutalmasta D *. Lipp Vilmost, kinek felolvasása valódi ssellemi élvesetet nyuj''ott ; a felolvasás . végén pedig megéljenezte.
— A zalamegyei általános tanítói testület kozpon i választmánya leg-u''óbb tartott gyűlésén a tan''estü^et ez évi közgyűlésének helyéül Zala Eger-sseget jelelte ki. A kösgyülés augusztus hó végével tartatik, hogy az eddigi szokás szerint az országos tanitói gyüiés képviselői a közgyü''éaen leszámolhassanak. —
— Nihilista rejtelmek. Novo-cserkaszk déloroszorssági kormányzóságban nemrég éjnek idején két ismeretlen ember kopoghatott be egy ottani kőműves ablakán. Fölszólították á kőművest hogy kövesse őket jó pénzért egy nagyon'' sürgős munka elvégzésére. A kőműves késznek nyilatkozott, mire az ismeretlenek aárt kocsiba .ültették s gyors vágtatást tova robogtak vele, Nemaokára megállott a kocsi. Négy álarezos alak fogadta a kőművest s egy ssákot búztak fejér''. Sötét üregeken, különböső lépcsőkön végi?, majd föl, majd le hurcsollák ezu án a halálra ijedt embert. Végre egy homályos földalatti üregben megállapodtak. Ekkor levették » ssákot a kőműves fejé-jől, a kinek egysserre rémes látvány tárult sseme előtt. Koporsó állott as üreg kösepén s abban egy feketébe öltöztetett női-boltost feküdt, öt ismeretlen ember agyonlövés terhe alatt rá parancsolt a kőművesre, hogy falazsa be a holtestet
lamint eddig többet nem tehetett mint tett, ugy ezentúl is csak any-nyit fog tenni a mennyi erejébó telik, de ezen erőt fejleszteni a jó tanácsadók volnának hivatva* — tényleges részvétük által.
Nem idegenkedik ezen egyesület attól, sót rajta van maga is, hogy czélirányos újítások által a nemes feladat eléressék, de ismét csak arra hivatkozom, hogy azok, kiknek helye volna itt a - vezérszereplésre, lépjenek sorompóba, s jelszavunkat: az egyetértést, az együttes munkálkodást a közérdekből tegyék is magukévá, s velünk karöltve, egymást támogatva a Muraköz ma-gyarositasa által közös hazínk, szeretett Magyarországunknak érdekében igy, és ne másként működjenek közre
És hogy annál több kedvet nyerjenek azok, kik eddig ugyan tőlünk még távol állanak, egyesületünket belépésük által pártfogolni 8 hogy belássák, miszerint mi a viszonyokkal számolni tndunk, — tudtul adhatjuk, hogy az eddigi drága helyiséget elhagyandjuk, s helyette soktal olcsóbbat vettünk ki, s ezúttal elhárítottuk magiunktól ezen egyetlen — bár alspUuan — kifogást is, remélvén, hogy ezáltal megnyertük még azoknak rokonszenvét is, kik eddig minket csak bírálnak, de nem pártfogolnak.
öoérzettel állithatjuk, hogy nem mutathat föl senki oly egyesületet, mely ily rövid — nem egészen egy éves fennállása alatt oly nagy előmenetelt tett voln mint a Magyar-Irodalom- és Művészet-pár toló Egyesület, és hogy Pápa városa vagy Nagy Kanizsa közönsége, vagy mindkettő nyeri e el a közmive-lődés tekintetében az arany-almát, az a helyes felfogástól függ, s még a jövő méhében van rejtve.
Dr. FÁRNEK LÁSZLÓ
aa egyesület eloök<>.
A nő emancipatío.
As a nő, ki Aogliában már oly nevelésben réssesül min< a fé> fi; a közügyek, község iskola, egj ház,egyie-ek, iránt érdeklődik, adót fizet, nagy üzletek élén áll —jövőben már ha uagykom, férjétől elvált vagy özvegy — és cenzussal bir — válasz á*i joggal bir nemcsak a községekben, deas országos választásokoál is.
Vic oria angol királyné alattSluirt. Mill hazájában ment keresztül csak nem rég a társadalom oly lényeges átalakuláson, hogy a nőknek szavaaati jogot adtak
A válaas''ási szabadság a legfontosabb joga as állampolgárnak, és midőn eszel a nők közül as ösvegyeket, önállókat felruháasa, oly messse menő jogokat
A tagsági dijak első sorban az egyesület czéljaira fordítandók, s ha alkalmas és kényelmes hely nincs, ugy a tagok kimaradnak, s lazulni fogna még ezek érdeklődése is, a mi hasonló lenne a gyenge növényre ereszkedő fagy hatá iához.
De azért nem áll az, h"gy Cassinó-helyisége van az egyesületnek. Mert itt minden játék, még az ártatlan teke-asztal is kivan zárva. Csupán társalgás, olvasás eszmecsere az, a mi itt az irodalmi, zenészetí és dalárdai műveken kívül | szórakoztat. Erre pedig minden ^ müveit társaság igényt tarthat, sha^ tőle ezt megtagadnók, megszűnnék az társaság lenni, s tagjai csupán eszközök lennének bizonyos czél elérésére, — a mire sokszor nem is vállalkoznak.
A tagsági dijak maradványa csak ugy és az esetben fordítható a további kitűzött czélokra, ha a közönség oly mérvben pártolja az egyesületet, hogy ezen pártolás folytán ezen czélokra is marad pénz. De hogy ezen kivül is törekszik az egyesület ezen czélok elérésére, azt mutatja az egyes tagoknak sokszor] igénybe vett munkássága, sőt több esetben soron kívüli pénzáldozata, melyekről csak az avatottabbak tudnak.
A Magyar-Irodalom- és Művészet-pártoló Egyesület még nem is egészen egy évi fennállása alatt saját szervezésével volt elfoglalva, és mégis sokat tett a művészet pártolására, talán erején is tul ; de a szervezkedés a legnehezebb dolog, s ez éppen ezen egyesületnél bizonyul be, mert p. o. a színházi, műkedvelői, továbbá a mulatságokat rendező szakosztályok máig sem szervezkedhettek, — a minek oka az, hogy oly egyének, kik ezen szakosztályok ban nélkülözhetetlenek lennének, kellő számmal máig sincsenek beiratkozva. — Azok, kik az egyesület eljárását gáncsolják, alkalmasak lennének tanácsadásaikkal, ha tagokul is bírhatnánk azokat, s ez esetben nemcsak tanácscsal szolgálnának
— a mi magában véve mitsem ér,
— hanem egyéniségük megnyerése által az egyesület hatalmas tényezők kel gyarapodnék, s tulajdonképpen csak/az esetben lehetnének jogosultak/tudományukat s tapasztalataikat az/egyesület ♦irányában érvényre emelni, de nem távollét által tündökölni.
Mert az egyesület mostani helyzetében, a mostani tagjaival va-
ZALAI KÖZLÖNY
ad, oly társadalmi előítéleteket, oly reformokat old meg Anglia, a melyre nyugaton a haladásáról hires Francsia-orsság se mert áldosni.
Tehát Stuart Mill a nevezetes angol bölcselő és nemsetgasda — aki feltárta a folyton növekvő aocialís és poli-ticai, des potismu»t az egyének erkölcsi és ssellemi ssabadságsi fölött, s kimutatta, hogy ss erélyes szellemek ritkulnak s civilisstionk megmentéi csak a tea ületek — győzött.
Azon embert tehát, kit logicájától elragadottnak tartottak, igazolta a jelen és „a nők rabszolgasága" amelyet 1869-ben irt, s mely ason elvből indult ki .hogy mindenkinek érdekében van, hogy a kormány jó legyenz igy keli, hogy mindenkinek szava logyen hozzá" — nagyréazben elért. A jég a előítéletek megtörtnek tekinthető már ms, s a nők, kiknek annyival asükségesebb volt a jog, mert gyöngébbek levén, a törvényre és társadalomra annál inkább kell támass-kodniok — nem vethetik fel többé a féi-fiak zsarnokságát, önzését s hiúságát.
De egy 100-ad bele is került, míg a nők szavassti joga törvényileg megadatott a müveit világban csak egy millió nőnek is.
Azok a nők akik Frank-honban, 1879-ben csak azt kérték a királytól-hogy a férfiak ne üssék as ő mesterségeiket mint varázs, kötés, fősés, divatáruk és csak munkára kértek jogot és sssbsdaá-gol; és ások a nők — akiknek es megadatott és kérték a férfiak össse kiváltságainak megsemmisítését, a nőnem és férfinem kösti különbség megssüntetését egyenjogot s törvény előtt, egyenlő vá Issstási a válassthatási jogokat a b-bo-csátatást tőr vény hozásba, polgári hivatalokba, katonai ssolgálatokba, ast gondolták, hogy igen sokat is kértek egysserre, s megijedtek, midőn nsdrágpt öltve, végig mentes Páris utczáin, s hallották a városi főjsgyső szavát, amely fellázadva el-enünk, őket figyelmeztető termésset és rendeltetésükre, megijedtek mondom midőn hallák füleikbedörgeni: .Gondoskodjál gyermekeidről, őrködjél háztartásod ''őlőtt, és élvezd az znyaiörömök édjeitl" Lassankint pedig majdnem mind teljesedéibe mennek.
A nőimádók és nőgyülölők kösti vissály lassankint befejesődik.
A nő sem a férfi fölé, sem alá rendeknek nem tartatik, hanem fontos társadalmi tényezőnek elismertetik. A nők lassankint képzettségük és munkájuk által versenyre kelnek a férfiakkal mindenben.
Versenyesni fognsk velünk nem osak a szellem, a munka, hanem a társadalom a politicai-terén is.
A nő-kérdés mindig köselebb közelebb volns. Ezelőtt 100 évvel arra hi-vatkostak, hogy a férfiaknak nincsenek emlőik, hogy lehetnének tehát a nők férfiak, • esek nők ; de a nők nem nyugoss-nak — s mint látszik Ameríkábsn s Angliában győsnek is; a helyset nálunk ia criticus, de még a nő megmsrad a hás és a családi raditiok mellet*. Ki tudja azonban meddig? A háború örökös —> s a határ-kérdések mindennapiak.
Egy tóvárosi polgár.
„ Minthogy gyermekeinek nincsenek a testvérekkel, rokonokkal pedig már régen leszámoltunk — összes vsgyonunkat egy a fővárosban felállítandó lelenlcshás javára hagyományossuk. Harminc; évi mesei gazdálkodásom alatt sma tspassta latra jöttem, hogy as a méhkas, amely népes volt és jóltelelt, nyáron át erősebbrajt és bővebb més termést adott. Es indokoknál fogvs, lelkesedve édes basánk fejlődéséért, elhatároztuk, hogy hossájárulunk egy ily áldásdus méhkas megalapításához A mely országban sok nép lakik, mun-káa és ssorgatmas. mint s méh-család1 ss a nemzet gazdag, bátor és hatalmas; ilyen legyen a világvégéig a magyar nemsei(„ Esek Vécsey János és nejének szül Ssatmárí Borbála végrendeletének bevezetői sorait
Vécsey János fiatalabb korában ssámtisst volt valamelyik minisztériumban. De csakhamar leköszönt hivataláról és harmincz éven át Rákos-Palotán mezei gazdaságának élt. Később letelepedett a fővárosban, tulajdonosa lett as akácsfa-utcsai 47. és 55. számú emeletes házaknak. Ennyit ez emberről és moat lássuk tetteit."
■ Vécsey utolsó éveit kisárólugosan kedvelt eszméjének széntelte, a mely ha-gyományábsn lelte megvalósulását. Tervének alapos tanulmányosása végett nejével beutazta as egéss kontinenst és a főváros valamennyi ssakembéreivel megbeszélte es ügyet. Megszemlélte Páris, Brüsszel, Róma, München és Bécs hason-csélu intézeteit.
Alapítványának sajátkezüleg szer-kesstett terveiet-sa közvetlen tapssstals-tok nyomán késsült. Intézménye, bár a leglényegtelenebb részletekbea is a sseai á''itásés lelkiismeretes tanulmányozás jellegével bir, aligha lesz minden «gyes
pontjaiban létesithe''ő. Dr. Morssányi Ká-roly ügyvéd, s kivel a megboldogult évek óta tanácskoso''.t e tárgy felett, maga 39 pontban javasolt módositványokat, mivel a végrendelet némely határosmányai aligha foganatosíthatók törvényszeiüleg. Dj . z örökhagyó megmaradt az eredeti ssövegezés mellett és most a fővárosi törvényhatóság halárosatától függ: Vájjon hajlandó-e végrehajtani be:ü szerint az elhunyt végakaratát vagy sem.
Ha Vécsey János lelenczháza mai tervezetét végrehajtják, akkor néhány nap múlva a külső dob-utezai 6. ssámu hás kapujara egy bádogtáblát függesztenek ki, ameiyeu ezen felírat lesz olvasható: „Törvénytelen ág) bó szü''etett gyermekek, kik még nincsenek megkeresztelve vagy körülmetélve egy cs-sng--tés jeladásra éjjeli 12 és 4 óra kösött a kapu nyilásán keresztül minden kérdés nélkül átvétetnek. Ugyané házban szoptatós daikák ia jelentkeshfetnek.*''
A csecsemőket szoptatós dajkáknak adják át, kiknek havi bére as első évben 10, és a további három esztendőre 80 frt-ban van megállapítva.
- A felvétel létszámát a hagyományozott tőke évi kamatainak fedezete határozza meg.
Ha a magzat fiu, a másnapi keresztelésben * Vecsey„ vezeték-nevet kap és hs leány, akkor ''Ssathmáry. névre ker-resstelik. Ezenkívül as évenkint felvett csecsemők egyike (fiu és leány) as örökhagyók keresztnevét i> felveszi.
Ha oly gyermek t5tetnék le, a ki már keresztelve vagy körülmetélve van, ezekre alapítvány már nem terjeazkedik ki, mert mem vehe nék fel a fent nevezett neveket magánintéskedés utján.
Ha a gyermekek a 4 ik évet betöl tötték, az illető ápolónőktől visszavéte nek és e csélra az alapítványból va^y a főváros adományából beszerzett házban helyeztetnek el, a melyben 150 — 200 gyermek azámsra lesz hely. A gyermekek nevelését Gráczban székelő és a magyar nyelvet beszélő irgalmáé apá-osarend tagjai végesik, a kik a növendékeket magyar és német nyelvre fogják tanítani.
A hagyományozó részletesen meg-ssabja a növendékek táplálékát, ruhása-tát, a háló és játékssobák beosztását, fürdőhrlyiségel stb. As örökhagyók szigorúan megkivánják, hogy lelenczeket mértékletesen táplálják, de asért ne koplaljanak.
A növendékeket 6-ik életévük betöltése után a legközelebbi elemi iskolá-bs kü''dik. A fiuk olvssni, írni, számolni, esenkivül rajsolní és tornázni is tanulnak.
Ha netán idővel as anya vagy atya jelentkeznék gyermeke átvételére, ezt bizonyos erkölcsi biztosíték melleit asonnsl kiadják, feltéve, hogy as sddig rájuk forditott ápolási dijat megtéritík.
A fiukat 13. életévük betöltével iparos vagy kereskedő tanulóknak adjak. A leányok pedig 16 éves korukban jobb módú családokhos lépnek szolgálatba, de ss örökhsgyék s-mmí ssin alatt sem engedik meg ast, hogy as intésetükben felnevelt lányokat kávéházakban, korosmákban vagy efsjla helyeken helyessék el.
A lelenczházból kikerült leányok az örökbzgyó kívánsága szerin'', nemcsak a házimunkára, hanem as alapitóné áltsl sajátkesüleg elkészített kési munkák-mintáit is meg kell tatulniok és pedig oly ügyesen, hogy as ő „leányai" legyenek a legelsők Budapesten bármi csim alatt fennáló leánynevelő intésetek növendékei kösött.
Ha a fiuk elérték ama kórt, hogy állást foglaltak el az életben és megnősülhetnek, as örökhagyó kivánságs, hogy e» intézetben felnevelt leányokat vegyenek nőül, a kik ez ese ben 200 frt. hoso máoybsn réssesül nek.
Ez alapítvány költségeinek fődö-sésére az örökhagyók össses vagyonának kama''aí szolgáljanak. As akácsfs-u csai két hás jövödelme 22,000 -24000 írtra rug. As örökhagyó kivánságs, hogy a főváros építtesse fel smortisácsió utján ss egyik jelenleg egyemeletes básat három emeletessé, a mi áltsl ss alapítvány jőve deíme tetemesen növekednék.
Vécsey Jánosné ss összes jövedelem bői csak 4000 frt. évi járadékot tar tott fenn magának életfogytáig. Halála után e járadék ia a lelencxháa javára fordittatik.
As ellenőrsést egy 5 tagú. a VII. kerület tekintélyes polgáraibői válaaztan-dó bizottság fogja gyakorolni. A bizottság elnöke gondnoki hatáskörrel van fel-ruhásv» s ezért 240 frt. évi tissteletdi-jat huz.
Tűzkár, földrengés, háború veszélye és egyébb eshetőségek ellen a násak biztosítás által vannak óva. As egyik ház biztoaitási összege 60,000, a másiké 40.000 frtra van meghatározva.
A két örökhagyó fél osak 800 frot. kőt ki magának temetési költségekre, többi vagyonát mind, ingatlant, ingót és értékpapírokat, ékssereket, bútorokat — köztük egy már 180 esstendón át Szatb-
máry család tulsjdonában lévő érték s faragványu szekrényt — még a ruhane műket is. e nemes ctélra áldozza 1
Dj ha nem is volna ily jelentékeny as adomáoyozott összeg, ha sokkal ke-vésbbé hazafias fnladatra szánták volna, magasztossá tenné ama törekvés, hogy mindez a mpgyar nemze'', a magyar faj érdekében történik. E őitem feleszik a48 oldalra terjedő végrendelet. Nincsen egy lapja, a melyen ».lő ne fordulna az a szó hogy : hasa, magyar, és magyar 1 Mikor anyai ssorgoasággsl előírja as intésit, te-hérnemüekkel való felszereléséi, kiköti-hogy ásókat csak mtgyar kereskedő szállíthassa. Mikor megemlékszik a „bár ol. csó de tartós fedelekbe kötött" imaköny. vekről nem győzi eléggé ismételni, hogy asmagyar legyen. Magyar legyen az em. lékbesséd, ameiyiyel évente as ő emlékesetére s növendékeket, a jóra, sz erényre buzdítani fogják.
. Ha valamikor, ugy ez esetben érzem a reporteri hivatás bakóit, a melyek nyűgében csak arról szabad írnom, a mit láttsm és hallo''.tam ; amit érzek, arról nem.
Liplay Kornél.
1 i r e fc.
bó! is csak éppen sst vettük át, ami hs-hasugságunknak kedves, ami nemzett dicsőségünk káprásatos illúziójában fogva tart. Egéss művelődésünk iránya toldosott, hamis és | ámításon alapuló, vissony csak skkor less jobb, ha nem minden csismsdia fog polisitálni, hsnem inkább osismát varrni, s ha költői képse lődéaünkből fogunk valamit engedni. Ma-culay ss angol historikus, igen helyesen jellemsi ast a viszonyt, mely a költéssel és értelmi miveltség viszonyát illetőleg a népek kösött fennáll. Azthisssük — úgymond — hogy s mint a mivelődés előre halad, a költéaset csaknem ssükségkép-pen hanyatlik. Nemsetek ugy mint egyének előssőr éssrevessnek valamit s csak azután abstrsbálnak. As egyes képekről mennek által as általános Ítéletekre. Innen vsn, hogy egy mivelté társadalom ssótára bölcsésze i, egy félm&velti költőé. Esen váltosás as emberek nyelvében részint oka, s részint eredménye egy meg. felelő változásnak értelmi működésük terméasetében, mely váltosás által a tudomány nyer, a költéaset vészit. As általánosítás szükséges ss ismeretek előhsla-dasáboz ; s a részletesés elengedhetlen a képzelet müveiné1. Azm mértékben a mint az emberek többet tudnak és többet gondolkodnak, kevésbbé nézik as egyéneket és inkább as oss ályokat. Esért jobb elméleteket csinálnak és ross-szabb költeményeket..
Tslán senki sem lehet költő, sőt még nemélveshetigssán költeményt sem átélek bíaonyos betegsége nélkül, ha ugyan as a mi gyönyört ad, betegségnek n»-" vethető, költészet ¡alatt nem ast értjük mind a mi .versben van írva, hanem értjük a ssavsk baasnálatának oly módn
művészetet, a mely illa sót képes teremteni a képselődésben, ast a müvéssetet, mely ugyanast eszközli ssavak által, a mit a festő a színek áltsl. Est eszkösli a költő tébolya által, a mely ssép téboly ugyan, de mégia ossk téboly. As igasság kétségkívül lényeges a költészetben, de as as őrültség igassága. A következtetés helyes, de as alsptétel hamis. Miután a első feltételeket megadtuk, ssutan mindennek következetesnek kell lenni, de szok ss első feltételek a hiszékenységnek fokát követelik, a mely ssínte ss értelemnek résslegeses rövid időre történt meg savarodásával jár együtt. Innen mindenek köst s gyermekek a legerősebb kép-selődésűek, ők átadják magukst tartózkodás nélkül minden illusiónak. A társadalom félmüveit állapotában as emberek is csak gyermekek. Az eszmék nsgyobb változatosságával, s a társadalom ilyen állapotában találhatjuk a költői világné-setet a maga legmagasabb tökélyében. Egy mívelt árssdalomban lehet sok értelem, sok tudomány, sok bölcsésset, bősége a helyes osstályosásnsk éafinom elemzésnek, bősége a szellemnek és ékesssó-áanak, sőt még a verseknek és jó verseknek is; de kevés költéaset."
¿•áljuk tehát, miképen szól a hir-neves angol tör-énetiió. Nem akarom, tőle >éldát véve, mondani, hogyha ajköltésset as őrültség igassága, akkor as igasság ss őrültség költéssete, és függőben isgyom annak eldöntését, hogy reánk gyarló emierekre nésve mi jobb: a költésset igassága, vagy as igasság költéssete; asért el is hallgatok. —
(Vége.)
huszonötödik évfo lyam
1886. MAKCZIJS 6-4«
•) E rovat alatt közlöttekért nem t41 lal felelősiéget a saerk.
1 i 1 i 1 ll I 1 » 1 I I I
A legjobb
czigaretta-papir
a valódi
Lapvezér és kiadó: SZALAY. 8. Felelóa sserkeastő : TASS ÁLMOS Laptulajaonos: WAJDIT8 J ÓZSEF
Hirdetmény.
Közhírré tétetik, miszerint Zalamegye, tipolczaí járásban, — Nagy-Vázsony közelében fekvő, — Vigant kisközségben s ennek határában levő Balogh-féle birtok (belsőség, kert, épületek, rétek, legelők) az ehez tartozó regale joggal együtt, | továbbá Diszely község határához tartozó Dabos pnsztai Balogh-féle birtok, igy összesen mintegy 400 holdnyi egész birtok, f. 1886 ik évre, akár egészben, akár kisebb részletekben, szabad kézből, kész pénz fizetés mellett, haszonbérbe adatik.
Bővebb felvilágosítást nyelhetni alnlirt Zárgondnoknál Veszprémben f. év március hó 5 ig és Vi-gánton f. év március 7-én d. e. a Balogh-féle lakban, ahol és amikor a haszonbérbe-adás is tényleg meg fog történni, miért is felkéretnek a haszonbérelni szándékozók miszerint ezen napon a fentirt helyen szemé lyesen megjelenni szíveskedjenek.
Kelt Veszprémben, 1886. február 23 án.
Dr. KÓSZEGHY JÓZSEF zárgondnok.
PLOSSZER ISTVÁN ügyvéd irodájában.
francai a gyártmánya.
Cawley és Henry párizsi
JJiátiMánoktól óva tik.
E*en papír megvizsgáltatott Dr. JJ. Pohl, Dr. E. Ludrig, Dr. E. Llppm&nn bécsi vegyészeti tanárok álul, kik a legjobb ajiánlato adták, ugj a kitűnő minőség, valamnt ast egésuágre nem ártalmas tifZta vo 1 tárói, s bogy í mint ilyen, » maga nemiben egyetlen.
»AC-amut t>* i''imv" kiti. l7.rj«Brm- . i*A»IS
^M k »Betegbarát« czimü röpiratban számos háziszer van ismertetve. melyek sok eves keresztül megbízhatóknak bizonyultak s ez okból a legmelegebb ajánlatra méltók. Minden betegnek ismerni kellene e röpiratot Különösen pedig azokat, a kik kSszvé-nybea vagy csszfcas, tüdőaervadásbaa, ideggyesgeségbes, sápkórban stb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, hogy az egyszerű háziszerek által nagyon gyakran még az ügynevezett gyógyit-hatlan betegségek is megszűntek. A ki a »Betegbarátot« olvasni kivágja, az iijon egy levelezőlapot Richter kiadó - intézetének lipcséoe, mire s röpirat megküldetik. A megrendelőnek ez költségébe nem kerüL
(J Qríg oldalába. A kőműves engedel-meskedet''. A munka elvégezte ulán jó ^aó p*at kapott, megeskették, hogy a Jjlogroi hallgatni fog, t főnt leirt módon r^is.álii-ottak a lakására. A kőmüvee „ónban jónak iátta megszegni az eskü'' i » dolgot elbeszélni a rendőrfőnöknek, a t, nihilista ilselm-ket sejdít a háttérben.
,0<ie«*kij Wos.uik* hirí komolyságnál csak as válik kárár», bogy baaon
fém ® Jelenet szorul sióra elő ssokott fordu''ni minden valamire való franczia ,érregényben.
— A lüsoltőegyl. zenekaránál pártoló gofc kötelezettségi ideje mult év végévei lejár:: bálijuk azonban, bogy a pár olist ¿ídítnló testület újból íog Ugokat gyüj-
azsal a külombséggel, hogy aa eddigi 2 frtnyi tagsági dij egy foriotra |e«* leszállítva, mely összeg féléven kint 50 krral les* kifizs -ndó- R-sméljük, bogy tsen egyesüleihes pártoló tagokat ig<-n iok»n fognak sorakozni mert as eddig elért siker cnakugyau saép a a derék sen> k^r méltó » legmelegebb pártolásra.
— Geröfl Andor városunkban igen előnyösen ismert színész-igazgató e bó 20-ika körül városunkba jó, — kitti bú erőből szervezett társulattal. A közkedveltségben álló igasgatót örömmel varjuk s h s<zük, bogy műpártoló kö zóDoígüuk — mint egyébbkor ia — meg tee-.di vele szc-mbun hazafiúi kötelesságét
• G<rífiuek nem less oka ezúttal sem-mtfgbann , h>»gy Kanizsára gondo t.
— Halálozás Részvéttel vet''üt
• szomorú bírt, bogy a 48. gyal. es-»red egykori eteredesc, je enleg nyugalmazó t tábornok : Powachti Rosenzweig Jánosnak ueje: Bilimlein Maria, Grátsbao, a^roz. 1-án. 52 éves koraban jobbléire szenderült. Bóké hamvaira 1
— Gyáashir. Farkas Divíd, a zala-eger.zegi válasz ókerQ •( orsság-gj ülést képviselője, ki a kösügyek terén szép érdemeket szerzett magának, ei bunyt 90 éves korgban végelgyengülés következtében. A munkás élet atán nyugodjék bekében.
— Az iparosnegédek betegse-
gélyxö egyUiének tancsvigalma 39 frt 30 kr. tisz-a jövedelmet hozott. Felülfi-zetésekből 5 Irt 54 kr. folyt be. Ú<y a szíves résztvevőknek, valamint a felülfizetőknek őszinte kössönatet mond a rendezőség.
— Tanítói gyűlés. A nsgv-kani» tsai tanítói járáskör tavassi közgyűléséi ez érbeu kivételesén m a r cz i u s 30-án és nem — amint tervezve volt : Ge''.sén — hanem N a g y-K a n i z s á n fogja megtartani, mivel a hozandó határosatok b-3terje«ztéaél a központi válasz'' mány april 1 ére sürgeti.
— Boldog megye! A veszprémi fogház, melyben a század legrettegettebb haramiái az országnak,|a „bakonyi zsiványok" ültek megvasalva, ma Uras és ki-balt. — Három bét óta egy«lleo egy vizsgálati fogoly sem háborítja a porkoláb nyugalmát és as u óbbí időben öt fogolynál több soha aem volt a foghásban. Ezen irigylendő állapo''okat ecseteli a veszprémi kir. ügyész legutóbbi jelentése, melyet a kir. főügyésshes terje íz ett fi|,és hogy as áiispj''ok.ly ö''vendetesek, abban a vesz-rém megyei bíróságok és ügyéss-ség vesdtóinek ledtóbb réssé van. A »¡ss-gáia ok oly gyorsan vitetnek olt kereaz-tú , hogy még a legbonyolultabb bűnügyekben is barom hó folytával megtartják a véjtárgyalást A* a gyors igagság-•zolgálta''ás batáaa kétségtelenttl as előbb ecse-.elt állapotokban nyilvánul. (Hálánk m ódig v«d legalább is 100 fogoly.)
— (A spanyol király regenye.) Alig balt meg jó XII. Alfonso, Spanyol lország királya, maris igj madkivü-kc mpromittáló adatot hoz ak ró/a n p-vi ágra, s ez nem mis, mint hogy annak idején ó is belépett volna s regényírók aoraba. Ennek a későn napvilágra ött regénynek a főhősnője egy oláh ssületésü nagyon ssép olaas opsraénekesnő, eklatáns befejezése pedig egy kis fiucaka. S a főhüsnő nemrég spanyol törvényszékek előtt e^ész komo''ysn állította bogy es ss eklatans befejezés tisstán XII. Alfons király érdeme. Ennek alapján meg ia indult a pór XII. Alfonz :örvényes örókö sei elleu sok kelemetlrnséget szerezve s m.dridt udvarnak és as uralkodó királynőnek. A pör folyamán sok érdekes résziéiről 1 bbente-ték le a diszkréció fátyolát. Kiderült, hogy az oláb olasz főhősnő igazi neve Piedamonte Rafaels, a ki ele-in''e Bolognában, a San Mamolo kapu el-16;t egy fabódéban produkálta magát s kiváló szépségek által emelkedett fokról fokra egéssen s madridi Operabásig. Történtek asián egyéb leleplezések is ssép tsammal, s ezek megsemmesitették as rgé.z pórt is, mert kisült, bogy a szóban forgÓ regényt tisztán caak Rif»ela kisa-g*ooy é* a kedvese szersették s a mél<at-j«Qul vádolt XII A-fouz király a regénynek még csak a mesessövésében sem »ett réiZ''.
— Az ipartestület bilrendeső bizot''ságának számadása sz 1886. évi február 13-án tartott vigalom eredményérój. Bevétel egyes belépti jegv ekér
frt, családi jrgydtéri 60 frU össs^
ZALAI KÖZLÖNY
sen 163 frt. Felőlfizettek: Sommer József 2 frt. Ung .r-Ullmann L »2 frt Hein Mihály 2 frt. Sallér Lajos 1 (r \ Ssabó Jóssef (bábos) 1 frt. Roltman György 1 frt, Ifjú Samu Jóssef 1 frt Dr. Ráos Kálmán 1 frt. Marton Adolf 1 frt. Hacker Vilmos 1 frt* Kasstner János 1 frt. Stessel Dávid 1 frt. Miltényi Sándor 50 kr. Kocsics 50 kr. Cse-mics Károly 50 kr. Péter József 50 kr. RottmannMenyhért 50 kr. Ssoadi László 50 kr. Ziegler Ferencz 50 kr. Ssépe Boldizsár 50 kr. Killer Henrik 50 kr. Cairk Ferencs 40 kr. Őisz^sen 20 frt 40 kr. Dombom Hir»cbler testvérek adománya 5 frt. összeg: 25 frt 40 kr. A fönti 163 frt lal összesen 188 frt. 40 kr.Levonva ebből 153 frt, 40 kr. marad 35 frt. A m dőn est a o. é. közönség tudomásárs hozni sze r«ncsénk van egyúttal hálás köszönetünket is fejezzük ki a testület nevében a fent tisztelteknek ssives adományaikért, valamint a főtisztelendő kegyesrendi igazgató urnák a függöny tartók azirea kölcsönözéseért. A rondezőség.
— Veszett eb marása As orsság minden vidékéről érkeiő ssomoru bireketi olvashatunk napi lapjainkban a vesset eb marásáról 8 annak . irtózatos követkes-ményéről. Z -Egerszegen is egy sseren Ciétlen nő veszett eb maráss következte ben viiiszonyt kapott s a városi kórhás-han issooyu kínok között balt mag. A sserencaéUen neve Lótb Mari, kialalndi ssüi-itésü.
. — A zala-egerszegi kerületi papság m. hó 24-én Zais-Egerase/.en Co rónát tarlóit, mely alkalommal a papi nyagdij intését érdemében es év folytában Ssombathelyen tartandó egyhátme gyei értekezletre kerületi képviselőül az esperes mellé Kondor Ferencs salomvári plébános ur válasstatott meg.
— A szombathelyi püspök ír óméi .ósaga mult bó 28 ás kelt köriere-lében felhívja a szombathelyi püspöki megyéhez tartozó zalamegyei p<p<*got, bogy a zalamegyei kösigasgatási bisott-■ág által, a halottas ksnrák felállítása tárgyában kiadott rendeletnek éleibe lép tété. ét s közegészségügy érdekében a hívek föl világosi tása álial hacá-lyossn előmozdítani igyekezzék.
— As elhunyt Sali Kálmán te-metkeséséhes szive* sdományokból befolyt összesen 17 frt 74 kr. fog.dják a t. adakozók a visszamaradt özvegy és árvák nevében há ás kőtsÖnelünket a gyűjtők^ Siabó Jóssef lakatos Sseiler Ferencs bádogos.
— Kirabolt aranyraktár. Ssen sációs eset tör''ónt Volkojon hétfőn virs-dóra, a báuya gasgatóságí épületbe egy rablob»uda hatolt s a pénatárost és a két éji őrt meatámadis. Die irlin pénz áros revolverei védte magá'', de a rablók sokan voltak s.a nélfcül. hogy egyet is megae-beai''heteit volna, erőt vettek rajta. Betörtek ss épüietb» s 32 kilográmm aranyat elrabo:Us. M-gukkal vitték továbbá a pénztárost s » kei éjjili őrt is. Dietirlin kedden délben megkerült, a Valea Alba-bau találták m-tg, de agy össsekinosvs, hogy nehezen gyógyul föl. Az éjjeli órok most is oda vannak s azzá! gyanúsítják őket, hogy egyetértettek a rablókkal. Az illetékes hatóságokat röglön táviratilag ériesiiették ss esetről s s nyo mosás megindult. Az alispia, a gyulafehérvári tórT-tnyssék és a csendőrparancsnokság hsladéktalann} intézkedtek srablók ü dósé*.* felöl. Ilogy kik lehetnek, még sej''eni s m lehet, a föld népét senki sem gyanúsíthatja s általában as a vélemény, hogy távol vidékről odautasott gonosstevők követhették el a rablást. Van ssonban egy körülmény, mely arra ma at, hogy a helyi viszonyokkal mégis ismerőioknek kellett lenniök s ez as, hogy megvárták s csendőröknek a bá-nyaigazgatóaági épületből való távozását. A mostani rabiáa ugyanis csak azt tetie lehetővé, bogy a bérlők emberei még a kezdetlegesebb óvintézkedéseket is eloa-lsss''ották és ss sranybányát vasárnapi napon majdnem mindea őrizet nélkül hafyták. A csendőr-parancsnokság a legnagyobb készséggel bossátott esendő rőket a bérlők rendelkesésére, ők ason-ban s hozsájuk küldött csendőröket rőVid idí m 1 iával visasaküldték, kijelentvéo, hogy rájuk semmi saükség sinos. A bánya körülbelül 1 és fél év óta van újra üsem-bea éi igen ssép errdménynyel kezdte meg a működést. 5 hó óta 140,000 forint jövödeimet hozott. A bánja igasgstóját Woimpel Adriennek hivják, s most Beai-éresben Urtőskodik. As elrabolt araoy 35.000 frtot ér s esiskivül a pénstárban mintegy 10,^30 frt kézpénz volt.
'' — Hívatlan vendég. A francia köztársasági elnök bálján történt. A fe-nyei egyenruh»ju és frakkos urak kösött egyssrrs csak föltűnt egy kékznbonyns munkás, ki oda sem hederitve s nagy uri társaságnak, egyenesen ama terem felé tartót:, melyben a köztársasági elnök köiülvéve a diplomácia képviselőitől mulatott. Hogy ss egjsserÜ munkás hogyan került a fényes terembe, ast senki asm tudja. Bisoayárs as. hitték as sjton állók hogy vslsoai sürgős reparálni vs ló van a taromben s ssd nélkül beboosá-
tották. A teremkösepéu megállott, s tor-kaazakattából ast kiáltota; ,HoI van as elnök, beszélnem kell vele!a E sssvsk általános isgstottságot keltettek. Min len-k: merénylőnek tartotta a hívatlan vendéget. s remegve várták, hogy mikor robbantja már szét a gyilkos bombát. Lich-tenslein eseredes röglön meggyósódött, hogy elmebajossal van doiga a karonfogva a tolakodót, bevesette a buffetbe. Itt
* A
megkínálta pezsgővel s pástétommal s addig szórskoziatta, mig rendőrök jöttek, kik a ssereocsétlen embert magukkal vit> ték. A neve különben Hewig, és Elssáss-ból való. ''
— Az undok leány vásárlás még mindig tsrt. Magyarországi leányok , ezek között iöleg olyanok, kik a határszéli megyék gyermekei s mint ilyenek sokkal könnyebben meg» közelíthetők, még folyton'' szállitutnsk keletre, hol bizonyos básakban mint rab-szolgák kénytelenek nyomorult éltüket tengetni. A belügyminiszter ujolag is fel* hívta e körülményre a megyék figyelmé'', s ssigoruan meghagyta, hogy leányoknak, kik a külföldön ssá''ndékoznak asolgálatot keresni, a e cséiból útlevélért "folyamodnak, es csak a legritkább esetben java-soltas»ék, szoknál, kikről a tiszta ssán-dék kálségbenVt»ih*tlan. De ha a leány ssigorn erkölcséhez csak a legcsekélyebb kétely fér, as meg:ag*dando.
— A magyar lo%ar-rgylet most rendezi a harmadik nagy Kincsem-sors játékot 4788 nyereméuynyel készpénzben. — A főnyeremény 50000 frt,továbbá vannak 10000 forist 5000 forint stb. forintos nyeremények. — Miután ezen kedvelt sorsjátéknál a nyeremény-kiiátások igen kedvezők, és a húzás inár a jövő hónapban történik, a Kincsen-sors-jegyek már ma is nagy keresetnek örvendenek.
— Olcsó gyógyszer. Gyomorbajban ssonvedőknek ajáuhatik használni Moll valódi Seídlitz pora, melyek csekély költséggel is a legtartósabb gyógy eredményt bistoaitj''ák. Doboz utasításai 1 0* é. frt. Szétküldés naponta utánvéttel A. Moll cs. k. u dv. szállító, gyógyszeréss által Bécsben Tuchlsuben 9 A vidéken minden gyógyszertárban és füsserkeres-kedésben, határozottan Moll kéasitmé-nye eonek gyári jelvényével és aláírásával kérendő.
— Szegények gyámelitása.
A betegségek milyj gyakran sok gondot s szükséget okoznak az oly családokban, melyek a kézi múnka napi keresményével tartatnak fönn. Ezért bizonyára elismerésre méltó az, hogy Brandt R. zürichi gyógyszerész úr, már évek óta a gyomor-, máj-, epebajokban s aranyeres bántalmakban szenvedő szegényeknek, minden dij néUül engedi át használatra az ó tr i-lághirü svájezi labdacsait, s a ki e gyámolitásban akar részesülni, az bízvást fordulhat egyenesen hozzá.
Eröáatoe
— Ugyan, milyen ebédet főzzek ma a férjemnek ? Hányszor tessed fel magadban est a kérdést, nyájas olvasó-nőm ? És sokssor minden fejtörés dacaára sem biras egy kedved sserint való ebédet ősasebosai. Valóságos jótétemény tebát, ha egy családanya ügyes tanáossdóval bir, ki őt as ilyen gondtól megmenti. Pedig nem is olyan nebés ilyén jó taná osadót szerezni.- Mert s „Magyar Hási-asssony" czimü hástartási, gazdasági és ssépirodalmi hetilap, mely egyúttal a magyar gasdasssonyok orsságos egyletének hivatalos '' köslönye minden egyes ssámábsn tartalmas étlapot as egéss hétre s nem kell mást tenni, mint ss étlap sserint megfősni as ebédet. Minden gondtól meg vagyank mentve, mert esek ss étlspok oly ügyesen vsnnsk összeállitvs, hsgy-as egéss évben nem találni két egyforma ebédre. Asonkivíll minden ssám néhány étel nek készítése módját ig tsr-tslmazsa és pedig nem ugy, mint a szakácskönyvek, hanem lapasalalás atán, mer: a sserkesstőség sst as ügyes rend-ssert honosította meg, bogy minden eló-fízetőnő kőssé teheti s Ispbsn a konyha körül ssersett tapssutalauit. Esenkivül s „Magyar Háziasszony" egéss tárbása a haaanosnál hasznosabb tudnivalóknak. Főbb rovatai a konyhán kívül: Társadalom. — Nők munkaköre. — Gyermekeink. — Oktatás. — Hási orvos. — Egészségügy. — Háztartás. — Gazdaság. — Diva''. — Kézimunka. — Ruhásat. — Lakás. — Hási sserek. — Hási állstok. — Kertészet. — stb. stb. A .Munka Után" czimü ingyenes ssépirodalmi melléklet pedig kiváló irók és írónők tollából eredő regéoyekkel,, beszélyekkel, költeményekkel, továbbá talányokkal stb. kitünőeo gondoskodik ss olvasók aaóra-kozásáróljis s igy bátran mondhatjuk, bogy a „Magyar Háziasszony" egyike legérdekesebb és legváltosatossbb lapjainknak. A „Magyar Hásiasszony« előfizetési ára fél évre 3 frt. negyed érre
l frt 50 kr. Előfisethelni legcsélsserüb-ben postautalvány által, csimesve a »Magyar Hásissssony* kiadóhivatalához Budapeiten, nagy korona-atcsa 19. — Mutatványszámok ingyen küldetnek mindazoknak, kik a kiadóhivatalhoz ese kért — legczé!ssertibben levelezőlappal — fordulnak. A legújabb ssám változatos tartalommal jelért meg.
— Előttünk fekasik a „Vadásslap* legújabb ssáms. A magyar vadáss sport emez egyetlen köslönye, mely a f. évben már he edik évfolyamába lépett, váltosatos tartalmánál fogva helyet bistositott magának mindea Igás v*dáss és vadássat kedvelő aastalán — minél fogva a tág elterjedés tokkal ismer ebbé tsvé magát e lapot, semhogy aat bővebben ismertetnünk kellen«. Egysi azonban nem halgathalnamk el, bogy t. e kitűnően aserkesstett ssaklapnak le-bet köszönni és első sorbsn tulajdonítani minden, a vadássat teréu elért haladá-ónkat, sőt majd as „Orss. msgy." vadászati védegylet keletkezését is, s mely egyletnek hasznos működése ped^g nyilván való. Esmtal egysserüen csak ismertetni óhajtjuk szelőt tünk fekvő ssámol; bogy t. olvasóink ama léese mely e derék szaklapot esetleg még nem ismeri, tájékos''st nyerjen a „Va dásslap* irányáról, tar almáról.. Az e ső csikk „viselák gyakorlati basznál hatóságáról" egy rendkívül becses értekesés, melyben a cikkíró (egy kiváló magyar kynologus) kimutatja, hogy a vizala versenyek köst eddig követett irány hibáa, amennyiben s versenyre idomított vissla ritkán fog megfelelhetni a vadsas igényeinek, minélfogva sjánlja as ily versenyek rendesőinek, hogy, jövőben a használati vizslák versenyére fektessék s fősúlyt és válassesák meg, a vissonyUg legjobb vissls f.jt a gordon -settert As elbessélö részben Ressó trónörökös kapuvári vadássata yan ismertetve és as orsság különböző vidékein legutóbb lefolyt vsdsssalok, — | köptük egy izgalmas vaddisznó vadássat Ssatmár megyéből. A vsdássati terminológia csim alatt sgy igen bsosei pálysdijat nyeri munka folytatását találjak, magyar vadássati nyslv és kifs-jesések helyes megállapítását tartalmasa*. A terméssetrajsi résben aj sdstokat találunk s bius terméssetrajsáhos. Egy hi-as, napokon át nyugtalanított sgj ssál lást, ahol juhok voltak. As ovatos páss tor farkasnak vélta a vakmerő tolakodót, mely aémeiykor nspkösben is ssállás körül ólálkodott. Végre mikor elejtették kisült, hogy egy rendkívül kifejlett bins volt az, melyet ss éhség kénysseritett rá, hogy nappal is behatolt a faluba „Különféle" csim slatt érdekes vadássati újdonságok egéssitik ki á lap tartalmát, — míg a tárcsa egy kiválló jelességü német terméssetrajsi mü ísmerleféseké-a tenger állatvilágából a tengeri madarak csudás világát tárja fel előttünk. — A „Vadászlap" megjelen minden bó 5, 15 és 25 ikén többnyire 16 nagy quarU alrku oldalon * előfizetési dij egyéss évre 6 frt félévre 3 frt Serkeaztóaégi iroda Budapest Koronaherczeg-utcza 3. szám. Ajánljuk vidéki müveit kösönségünk pártfogásába eme kiváló és hassnos egyetlen szaklapunkat. —
5647/tkv. 1885
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanissai kir. törvssk. tkvi. osstálya résséröl közhírré tétetik, hogy Zakál Henrik Csáktornyái lakós ügyvéd végrehsjtatóaak Varassnecz Katalin ösv. Bartalics Jánosné végrehajtást szenvedő goricsány i Iskós elleni 246 frt, 74 kr. bátraiékos tőke, 1885. évi jun. 26-től járó 8V» ksmatai, 8 frt jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti, ugyan osatlskosónak kimondott Fischer Dávid ssent-máríai lakósnak 90 frt. tőke ennek 1880 decs. 12-től járó 3°/, kamatai, 21 frt. 55 kr. per, 7 rt. 25 kr. végrehajtási s a még felmerülendő költségek iránti végrahajtási ügyében a fentneveseit kir. törvssk. területéhes tartozó a bécsi 103 ss. t)krben. f 1 sor 247 hrss a. Varaaa-necz Katalin ösv. Bartalics Jánosné talaj donáal felvett váltságköteles ingatlannak 396 frtra becsült fele része 1886 évi ápril £-án d. eí 10 órakor Bócson a kösség házánál Zakál Henrik úgyis mint Fischer Dávid képviselője a felperesi ügyvéd s helye''eae közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár afennebb kitett beesár
Árverezni kívánók tartósnak s becsár 10%-át készpénzben vagy óva dékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
A vevő köteles s vételárt három egyenlő réssletben, még pedig ! as elsőt as árverés jogerőre emelkedésétől számítandó * 1 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap slatt s minden egyes réssiet után as árverés napjától ssámitandó 6°/0 hamatokkal együtt as árverési feltételekben megha-tárorott helyen s módosatok sserint kifisetní.
Nagy-Kanizsán a kir. . törvényszék telekkönyvi osstályának 1885. évi október hó 3 ik napján tartott üléaéból. Cseresnyés Evvel
elnök. jrgjső.
JNTyiltiteir*)
legjobb asztali- és üdíti ital,
kit&nó ¡hatásúnak bizonyult köhögésnél, gégebajoknbl, gyomor- és hó-lyaghurutnál.
2711 3-80
Mattom Henrik Karinad és BpesL
LE HOUBLON
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KŐZL
1886. MARCZIUS 6áu
WALSERFERENCZ
első magyar gép- és tüsoltósserek gyára, harang- és ércsöntödéje BUDAPESTEN, Bottenbiller utcsa 66.
alapon es kedvező felté-
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kntakban és mindennemű szivaty-tyakban elvállal teljes vízvezetékek berendezését varosok, földbirtokosok, ipartelepek, ármentesltő társulatok és magánzók részéről modern technikai
2*112 40—50
telek mellett ajánlkozik köz-és magán fürdők felszerelésére, szagmen-fcesürszdkek felállítására és minden vizmű vi muukálatok gyors ds pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kivánatr.i dijmentesen küldetnek.
— i
iíyógy - szappanok
Fanta Miksától
& gyógyszertár az egyszarvúhoz f/<p Prágában.
Onosek által vizsgáltatva és ajánlva.
Faiu-frlr IckUiftl-iuppai, »rriTŐrö»f (r«t borrlrayoiorr (Soiarra. Ara»), rlukettr börwíaajrl ellra. Ára 76 kr. — Fanta-rél? Nápolyi Ktappai (hiffany-tsaipM). Sfpklll« m paraslták rlln, ''/.Sarak 24 kr., I darab »0 kr. - Fanta-rlle kSazvénj én lobon
VÉD-JEGY
már
Kincsem J |,j ||
Sorsjegy
sorsjcpJA|
Nimm készpénzben (
80.000
i _ ____
10.000 ft, 5000 n20°ioley.ll 4788 pnzayereinény.
IA magyar lovar -egylet sorsjegy-irodája: Budapest, váczi-utcza 6. sz.
©
i
Amerikai éwj
elf Arnoldnál
Bécs, I. Pestalozsi utcsa 1.
Kóxvetiié ingyen.
E szakban a leg régibb czég.
2719 14—20 , ,
KA VE
nyer*, kiifiuö, erőteljes, zamatos faj 5 kro* cNnmagokban, béres vámmentesen bnrhová utánvétel meili''tt.
8antos, flu''m Ceylon, nagy, finom Ceylon, finom, zö des Menadó. aranysárga Gyöi.gy, i.Perl) finom Gyöngy, (Pe>r\) Cuba finom Mocca, valódi arabs
ajánlanak Mattersdorfer Brúder, Fiume
Ulónként 1 15—1.25 1 30—1 40 150-1 GO 1.60-1.75 1.55 -1.60 1.75—1 85 1.80—1 90
Singerstrasse 15.
inm
„Gold. Reichsapfel"
PSERHOFER ¿-«le
GYÓGYSZERTÁR Bécsben.
— ■ — m va ■
Vprtí^ytit^ egyetemes labd''.csok neve alatt: ex utóbbi nevet teljes josgal megérdemlik, mivel
C1U34UIU idUUdtSUÜ csakugyan alig létesik betegség, melyben e labdacsok csodás hatáiukat e«er»zere«en »e-new bizonyították volna. A legmakacsabb Metekben. minden egyéb szer sikertelenül alkalmaatatott, ezen labdacsok számtalanszor és a legrövidebb idő alatt gyógyulást eredményeztek. 1 doboz 15 labdacscaal 21 krajezár, 1 tekercs 6 dobozzal 1 frt 5 kr , bermeutetlen utánvét-küldemény 1 f-t 10 kr. (1 tekercsnél kevesebb »em küldetik szét) Számtalan levél érkezett, melyek írói hálát mondanak a labdacsokért, melyeknek a legkülönfélébb éa legaolyosabb betegségekben egészségük helyreállítását köszöuik. Aki c»ak egyszer kísérletet tett veJük, tovább ajánlja. A azámtalan köszönő-irat közül ide mellékelve közlünk néhányat.
Leongang, 1883. május 15. Igen tisztelt nram ! As ön labdaeaai valóban csodás hatá-•uak, nem olyanok, mint sok más kidicsért szer; esek valóban minden baj ellen segítséget nyújtanak
A húsvétra rendelt labdacsok legnagyobb rétzét barátaim ás ismerőseim között ontottam szét s valamennyien jó hasznukat vették, még magaskorn és kfllönféle bajban, betegségben sinlődó személyek és ezek álul, ha nem is teljes egészségöket, de teteme« javulást nyertek és toiá''-b is akarják használni Fogadja am én legbensőbb hálámat és mindazokét, akiknek szerencsénk volt az ön labdacsai sekiiségével nyerni vissza egészségünket.
Dentinger Márton.
Béga-Szt -Gyöigy, 1882. febrnár 16. Ti«ztelt nram! Nem fejezhetem ki eléggé legmélyebb bálámat az ön labdacsaiért, mert Itten segítsége atán egyedül az ön labdscsaitól gyógyult fel nőm, ki már évek óta szenvedett mize-rerébeu; és habáir egyelőre még néha be kell vennie aIsbdacsok-
ból, de egészsége már annyira helyreállt, hogy fiatalos frisses jggel
■■ - ■
Fa^vholvaom P8ERHOFER J tSl évek óta elismerve, Xtt6j UíUAStWU mint legbiztosabb szer bármiféle fagyba -jok ellen, valamint nagyon idült sebek stb. ellen is. 1 tégely 40 kr.
ÍÍ^TpfpeQVonf»<71 Q (prigzi cseppek)~~megrom]ott gyomor, Xi IC tessz, tJIlt/Ziia ^ emésztés, mindennemű altestbajok ellen, kitűnő háziszsr 1 üvegecske 20 kr._
TTtífii-rinrlv általánosan ismert kitűnő háziszer katarhus, réti tlimieuv keduég, wamárharnt stb. ellen. 1 üveg 50 kr.
Amerikai kösz vény-kenőcs L^V''?,
rbeumasz''-rü bsjok ellen. Ara 1 frt. 20 kr.
űzheti valamennyi fogUlkoxását. Kérem szíveskedjék e háianyil-vánitásomat az összes szenvedik javára felhasználni és egyszersmind méltóytassék újból két tekercs labdacsot é* két db ehinai szappant küldeni. Kiváló tiszteleti 1 maraJtam alázatos szolgij a
Nóvák Alajos, főkertész.
Tekintetes nram ! Ama föltevésbeu, bogy *z öq valamennyi gyógyszere egyenlő jóhatásn, mint az ön k i t ü n » fagybalzsam a, mely az én családomban néhány idült fagydaganatot h * mar megsemmisített, daczára az úgynevezett egyet -mes szerek er*en érzett ellenszenvemnek, arra határoztam e 1 magamat hogy az iöa vértészt itó labdacsaihoz folyamodo n, hoey e kis golyócskák'' aegt-egével ostromoljam sok évi himorthoidális bajomat Nem habosom önnek bevallani, hogy idült bajom négyheti használat után teljesen megszűnt s bogy ¡«merőseim körében igen buzgón ajánlom e labdacsokat Nincs is semmi kifogásom u el len. ha ön • sorokat nyilvánosau — de névaláírásom nélkül — közzéta^ai
Kiváló tisztelettel Bécs, 1881. febr. 20. C. T.
Tannoéhinin-hajkonőcs
laiknsok által valamennyi hajnövesztő 9ter kőzött a legjobb tzk elismerve, 1 rsicoson kiállitou nagy szelencze 2 fit.
Egyetemes kenőcs SSSÍá^SA^S.
léseknél, valamint időszakonkint megnyíló lálidagauatokná: ,sebes és gyeladt melleknél s hasonló ba-oknál kiiüuŐ szer. 1 tégely 50 kr,
Egyetemes tisztitó-só
té* minden következményei, ugvmint fejfájás, szédülé-., gyomor-görca gyjmorhéj aranyér, dugulás, stb. ellen 1 csomag ára 1 frt.
Chsal Toll lette''isppss 1 darab 70 kr''_
Porok labizzsdás «lies 1 doboz 50 kr ,__
Beorjjé Pste prktoráls-ja sok év óti eínyáikásolá«, k5 »ögés. re-kedség, hurut, moll- és tddSbajok. gégbáatalmak ellen legjobb és legkellemesebb segédszernek általánosan elismerve 1 dobez
_ára_50_kr.__
Alpesi fűlíkör W.O. Bernhardtól 1 üveg 2 frt. 60 kr. 1 fél üreg
1 frt 4U kr.
Dr. Rosiershuües-féle szea esszssozis 1 üveg 2 frt 50 kr.
fel üveg l frt. 50 kr____
«wlzűí/éleTíszvésy-fliDdiBai 1 üve r \ frt

Sósborsze^z 1 üveg 60 kr.
SchsHmass fMs |ys«srsé 1 doboz 75 Ur.
Labdacsok az tk?k számára 1 doboz 3o kr.
Tisrists keníc« 1 tekercs 30 kr.
Franszia különlegességek :
Cbasssisg féle Pepsla-kor 1 üveg 2 frt 25 kr.___
T;trirozott Cbi^a-bor Otsián Benritől 1 üveg 2 frt_
Chinal-bor vas»al 1 üreg 2 frt. 50 kr._
Pssliss psr Foiruiertőí 1 doboz ára 2 írt 50 krajezár, egr fél doboz 1 frt. 50 kr,
stb. stb. és minden netalán raktáron nem lévő czik kívánatra gyorian és olcsin megszereztetik.
Postai küldemények 5 forinton aluli megrendeléseknél csakis az ősszeg előleges b«küldéte mellett, nagvohb ös«zegekkcl utánvéttel is eszközöltetnek. 2715 5—12
KitráD>-«zappaa rák-, korpa-. lábtxsaSiar »tb. rllca. U kr. — Kátrái>y-<. lycerln-xiappan. cjrairébk, aök es *jn~mtlt Sj kr. — Carbol-Ksappaa. fértiit.lraitö, U kr. — Kéa-mppaa riáp, urplg rs borkntf* ellra. ti kr. — Tojánmaz-itzappan, ffjkorpa
«k*k szánara.
/ > '' Egyetlen belföldi szivattya-gyár.
OOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOŰOOOÖ
bántalmak el teal »appan. probalt biztos m (ty«n katasa. Ára 1 írt. y-mm*ppan rík-. korpa-, láblzzadi — ka, ayeafébk, aök frrtozt.lraltÓ, U
SO kr. — Toj.lxmac-ossppaa, Tejkorpa '' rllea ft srrtjstlU szer XS kr. — Rpc-nzappan. kajaövesztő ét ipolo. Sí kr. — 1''Ov^HZ-nzAppsn. az Ideirrradsxrrrr Sdltöea hat. Xó kr. — Clyrerin-Mzappan. lrrnaoaiabb tellette-szappaa. ii kr. — Benzoe-Kxappaa. ItinstluWsi rllca. 40 kr. — Vssrlln-Hzappan. krllrmrs aozsdó-etzkoz aaponkratl kaszaalatra. 40 kr. — Kénm-kátráD)--Ksappan. makmr* birbrt.rrtrk ellen Irea alkalrass. iraSSkr. — Borax-.zappxn, az arrz<zla tUztatalaazáral. »»jfoltok, szeplők és arrzcürsök ellea. Ára Si kr. tiámphor-Miuippan. f«rx. felrepedezett bőr *tb. ellra. Ára Xi kr. \"aphtol-f>sappan. mlndrnnrma börkUtrsek ellen. Ara kr. -
■iu|>~n«ili mindrn cyócyHxrrtárbnn.
Kapnato: Prá£sr Béla gyógyszertarálian N.-Kanizsáfl

PEZSGŐ
Egyedüli fő r*ktir Nagy-Kanizüán
FKSSKLilOFKK JÓZSEF in nál
.. Csat ralófti
La mit:den dobozon g)árjegy: a sai éz Mell sokszoro-sitott czég nyomata látható.
Ezen porok tartó« gyó^yhuáiz makacs flyeasr- ós altestbajsk, gyomorgörcs és elnylákásodát, gyomorégéi, ró^aürt dujjlát, májbij vértsisUi, aranyer és a legkülönfélébb sit betegsegei ellea 3>l it ótt foIyt>aoiAa t4«rj<il<> •» i< n rósben részesül Egy eredeti dob >z ha a iálati utaütissal 1 frt Hmuilvaiyo< tiryéayssen Sldöztetaek
KILt SEIDLIT
Köszrény, can*, mindennemű haso-gatás és bénu ás-, fej-, fül- és fogfájás sikéres gyógyításához bedörssö-
lésre; borostásaik mindennemű sérülj-k és sebe po^^
Bessileg rizsei keverve, hirtelen betegedós, háuySs és kól.ka ellen. r.gj ^
ntazitással 80 kr.
Valódi, Moll védjegy ével és név aliirasav,
Moll A.
gyógyszerész császár királyi udv. szállító.

Baktárak Ni|y- Knü s s : Belu. József ^«íavár^tl
Fe*selhofer Józ.ef .BÍr''or; Dorn,r 8. Csáktsrsys: Göac. L. gvóg> ^^£^ Fleiner Samn Keszthely : Pnly János KSraeed : Ráts JAno,. «srozsll - iszti
Zsla-Egerszea : Kaszter Alcse g>ó<ys«eré«.
O R^yid^^sznáirr^itán vakitó fehér fogak g
_____.üti. ''
o o
nyerhetők. O
Dr. Topp aroraatikus fogpastája használata által O
a fogak (természetes) ii müfo,''sk á?o ására és a fogfájás megszünt-téiére. Da rabja 35 kr.
Számos bizenyitvány a legelső orvosi tekintélyektől
Érdem émlek, különböző kiállításokról.
Határozott óvás hamisítás ellen !
37 éven at kipróbálva!
Anatherin száj- es fogviz
Db-Fopp J. G. tói cs. ''ir. udv. fogorv»« Bécsben I. Bo^u-írg^es^ 2.
a legkitűnőbb szer csnzoi fájdalmakban. eynladAsoknál. a f góus daganatai é» seb iaér- fölolvaszt]* a létező fogköret és megakad»lyo za nnzk uj képződését; az ingó fogakat a fojbns erőéitié«j á-''tal szilárdítja; s midón a fogakat és foghoz; m oden áitjtlmas anyagoktól •» e^tis/.titja, a »zajnak k lleraes frisaeséget kölcsönöz és már rövid használat után eltávoMia a ke''lemetl m szagot. 1 nagy palack 1 frt 40 kr 1 közép 1 frt és 1 kicsi SO kr.
Anatlierln-lOgpa^zta
s
dr Popp J. Q. cs. kir. uíít. fog^jrvo-tól Bécsben. Ezen készítmény a lehelet frisseségét és tiiztaságát fentartja. azonki vQl a fogaknak hefehérzéget kölcsönöz, asuk romlását megakadályozea és a fogbnst erősbiti. Ára 1 frt 22 kr.
Dr. Popp nöfény-fogpora
rövid hasacálat mán a fogakat vakító fehérekké tes»i, anélkül, ho;yazo''< árt tímára vo''na. Ara dobozoukint 63 kr.
FOG-ÓLOM, igen gyakorlati s a legbiztosabb szer a lyukas fogaknak öoólraoaására. Ára dobosonkint 1 frt.
Dr. Popp orvosi-növény szappana
Már 18 év -a íegnsgyoKb sikerrel h''sz iáiri mindennemű bőrkütegek, különösen a bór viszketeg sömör, kosz, fej- és szakái-korpa, fagydag, lábizxadás és Tarak ellen. Ára s0 kr.
A t. c». kösönxé^ telkéretik világoiati Popp cs. kir. udvari fogorvos féle k^ssitaaénjeket kérni, a osak as olyanokai fogadni t lyek saját védj-gyemmel vannak ellátva.
N a gy-Ka n i x sá n : Mandák gyógysz. Belus József gyógysa. Práger ® ftyógys*. Fess«!hoffer József. Rozenberg F. Rozenfeld A. A-Lendván: Kiss B. gyógy«* Marcxaliban : Kiss István gyógysz. Muraszombaton: Báooczl A. gy. K e s » t hel y en : Biaun P gyógysz ZEger«ze-p e n : Hollósy gy. K a r á d on: Rohlits I. gyógyax Tapolczán: Sah C»ip-gek- syógyaz. Sümegen: Stamborszky L gy. Perlakon: Sipos K, özv. gyógyzz. Nagy-Atád: Pfiszterer K. gyógysz. N a g y-B a j o m b Zlaczk y M gyógyszeréz 2659 8-4
me-
OOOOOOOOOOOOOO0000900HBBBHH
**n***ux*x**XM%*x*x**x***x**
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HIRUETES,
A Balaton-Magyarodi nrodílom, Ziraányban fekvó legeló helyére S7arvasmarhat és lovakat vállal.
A felhajtás, vagy átvétel ftpril havának 24-ik napján kezdődik, és tart a legelésnek ideje, oktober hó 15-ik.
Fizetések:
Szarvasmarha egy és két éves .... 5 frt. — kr.
, . 3 éve3 és vénebb ... 6
lovak egy éves csikó.......5
, két éves csikó és lovak .... 6 _
„ anyakancza csikóval ......7 , — »
A legeló dijnak lefizetése, felhajtáskor miodeo »''gves dhrabiói 1 frt. 50 kr. a többi része lefizetendő a mikor a marbái a!hajtj*k.
A B. magyarodi íőbérJé nevében Stelner l&renCX
2745 2-4 ispán.
frt. — . 50
. 50
%
X %
%
íi %
X X X X X X X X X X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ifcíf-i
WajdiU Jóuxf könyvnyomdájából Naqy-Kaniuán
Ar ^Su vxní!xn ^O^ÖOpathlkuB szerelc folyton raktáron vaunak
Ch^i fiíl«!.™.?''T4lwaenD^rÍ osztrák-magyar újságban hirdetett kül és belföld gyógytári különlegesség u m
, 1886. Márczius 13-án.
Kldf izetééi ár:
f\r«r • • • 5 frt. — — . 2 frt 50 ltr. 1 - 25 .
I t . - .
v t ■ . • h'' j
rfri-*»
•cl «-vre
„etp-pd^tv
Eflye* szási 10 kr.
;iill :''KT KS K K , odju»"* petitRorban 7. más.jdszrirj * s iiiit»^« « továí''ó: s<>r« r: o kr
NYlLTTÉRBEN i<ironk; « 1«» krt rt v<■tétnek tel
Kiiu-starj iH.-tck uninleu egyes hirdetőért 30 kr fiz tendk.
Huszonötödik évfolyam.
i
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank, nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egyletu, a r zalamegyei általános taniió
A lap azellemi rószét illető közlemények a szerktíztöséghez, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendők : N''agy-K anlzsán Wlassicsbái
Bér^ientetlen levelek nem fogadtatnak el
Kéziratok, vissza nem küldetnek
.stület". a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület", a „nagy kanizsai tUztionsegélyzö szövetkezet'', a „soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmány*-ának hivatalos lapja.
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.:
Munka és takarékosság.
„Non minor est virtus qiierere qaam párta tueri."
A világ forog- Alles ist schon ia gewesea. Tempóra «után t et nos mutamur in illís; azaz minden megváltozik lassankint ; más szine kinézése lesz a földnek, a föld felületének, belsejének és egészen más gondolkozása az az embereknek. Egy finom burok képződik a világ körül, amelyen keresztül nézve fejtjük meg,'' ami kebelében végbe megy ; és egy finom burok vonja be az embereket: a hűmanismus az emberiesség burka. De menjünk át az én kedvencz themámra: a nókre, Mily furcsán gondolkoztak a nók erkölcsi értéke gazdasági becse felül — csak 100 évvel is. Voltak a jelesek közt, akik csak eszköznek tartották az állatias ösztönre; voltak kik játékszernek, ki felvidítsa a férfiak életét; mások pedig azt állították, hogy a nő rendeltetése, hogy a férfinak tessék. Ilyen volt a fel-; togás csak 100 évvel is, és hogy megváltozott minden. Hogyne? Hisz sajátmagunk magunkon tapasztaljuk, látjuk, érezzük, hogy győzedelmes kedik a barbaron a müveit, a hanyagságon a tevékenység, a meny-nyiségen a minőség Ily körülmények kőzött b gyne változnának meg fogalmaink a nőkről is; de nagyon kellett is, hogy megváltozzanak, kellett, hogy a nők sem a férfinél alantabb állatias lénynek, se éginek ne tekintessenek, hanem a férfival hason-rangunak, egyenjogú — de különböző lénynek. Kellet hogy felismertessék, hogy a nőnél többet nyom a hivatásbeli, mint a általános műveltség; kellett hogy a nők mint a munka és a takarékosság tényezői, a magán- és a nemzeti gazdaságban — mint szerzők, fen-tartók és órzólr ismertessenek el.
Es ha ezen magasztos eszmék har-ezosai, akik a nők eg''enlóségét hirdetik, különbözőségüknél fogva, — hivatásbeli műveltségűket az általános műveltségnél előbbre valónak és munkakörüket megállapitandónaktart jak, a nőket ezáltal felemelni s rendeltetési helyükre is akarják állítani, hogy a nő a sötétség béklói-ból kiemelkedjék, hivatását felismerje s elfoglalja helyét a nemzet háztartásában is. Kívánta ezt ama két elv is, mit czikkünk homlokára irtunk : a munka és takarékosság. B két elv nélkül ma sem egyesnek, sem nemzetnek megélni nem lehet. £ két szó járja be a világ összes müveit államait, ebben fekszik az erő és pénz, ebben fekszik a nemzetek sorsa és jövője, családok és egytfself "boldogsága és emelkedése. Csak ott ahoi- a munka és takarékosság tanyát vertpcsa.4: ott megy végbe társadalmi átalakuláson — erkölcs, gondolat és lelkiismeret. Csak az tudja felfogni á.^szeretetet, aki szüleinek, testvéreinek fentartá-sáért dolgozik, és csak az képes hazafi isságra, aki tudja, ho y Wajíká-javal ía hazáért tesz. Nem ^mondja^e Kölcseyuk is már mintegy ezen jelszó hat sa alat : „Hass, alkoss, gyarapits — s a haza fényre derül !u Azo''.c a boldog, az erkölcsös, azok a min''aállatnok — Belgium, Svajcz — amelyen e két jelszót megértették és meg is fogadták; s e nagy munkában a nő lenne az. aki elmarad? Nem! A nőnek is át kell változni! Legyen a nő is a józanabb idók gyermeke. Ha megtudta érteni már eddig is, hogy a sálon mel ett a konyha és a gyerekszoba van, megfogja érteni azt is, hogy fő feladata a helyesen berendezett gazdaság és háztartás, átfogja látni, hogy a téves alapra fektetett gazdálkodás: a fényűzés megölóje a családi életnek, a boldogságnak.
Nem kell azért kevés ^becset tulajdonítani a nők takarékosság? hajlama fejlesztésének és munkakedve élesztésének, annál tv inkább nem munkájának és takarékosságának, mert ez évenkint —*a fogyasztásban — millió és millió forintra mén. Vajha a régi gazdaasszonyi hajlamok öröklők lennének a mostani ivadékban; s az anyák még jókor | valóra ébredve, leányaikat ily jó I elvekben nevelnék, s az akaraterőt, ja nőkben fejlesztenék, például vennék Margit olasz királynét, aki képes volt minden luxusról lemondani, mig férjére apósától szállt adósságok törlesztve nem voltak. Ugy kellene minden okos nőnek kiadásait a férj a családfő keresményéhez viszonyítani s az ezáltal engedett határon tul nem menni, és akkor a jó ösz-h&ng sok családban sohase lenne megzavarva.
De ha a nó nem tudja mi a hivatásbeli kötelessége; ha nem tud házirendet, tisztaságot tartani; ha a varrást, főzést, javítgatást, gyermeke fizikai és erkölcsi nevelését másra bízza, akkor nem takarékoskodik, de nem is munkál.
Pedig ha minden nó nem regényolvasással, csevegéssel, divattal, hanem egy kis komolyabb dologgal is foglalkoznék, de könnyen kizsá-mithatná — mikor kis gyermek alszik — hogy ha az, amit napjában megtakarít csak 10 krt tesz is ki, egy évben már 36 frt 50 kr; s ezzel 6 millió családnál 210 millió megtakarítás éretik el. Ámde nem 10 krt tesz ám ki az az összeg, amelyet csipkében, bársonyban, kávé. thea és más luxus czikkekben megtakarítható, s nem 210 millió az, amit munka és javítgatás, foltozás, által elérni lehet. Ennyit egyelőre erről 1 Ami a munkát illeti — a köznépnél is terjed a tunyaság. Az, aki ezelőtt a férj fele segítsége volt —
kezdi az ördög párnáját, a tunyaságot jobban szeretni a munkánál. Terítsük észre ezeket és gyermekeinket különösen leányainkat neveljük szorgalmasoknak. s ha lehet taníttassuk iparra, ma a nők munkás, kezeire jobban szükség van mint a férfiakéra — mert az Ízléses, " a finom járja — de az iparkodó nő egyszersmind gyermekeiből is azt ne-velend !
Magyarországnak pedig jól (tudjuk) mint földmivelő államnak, átkeli alakulni iparállammá, s ezzé csak az anyák tehetik.
Járassuk tehát szorgalmasan, iskolába gyermekeinket, még szorgalmasabban leányainkat ! Otthon tanítsuk vallásosságra, isteni félelemre és tiszta erkölcsre, egyszerűségre munkára és tisztaságra, házi rendre és takarékosságra; az iskolában pedig ne hanyagoljuk el a nőiességgel legkevésbé sem ellenkező házi- és mű-ipar-tanitást, vagyis a gyakorlati nevelést.
Vajha az állam is felkarolná már a házi-ipari — képzó-tanmühe-lyek felállítása által e kérdést! Bizonyára nemcsak a nép élete, de erkölcse is javulásnak indulna!
Megyénk népoktatási Qgye.
Zalamegy« kir. tanfelügyelője a kői-igazgatási bizottsághoz intézett jelentése
Zalaiéiu ÉoMsíak
188l/l tanivi áüapoUírol ás törlánitéröl. Tekintetes közigazgatási bizQttság !-
Van szerencsém Zilamegye népok-''Htási állapotának az l88k/s. tanévet felölelő adataitJkj«k. közigazgatási bizottság elé terjeszteni.
Esen adatokkhl párhuzamosan igyekszem feltüntetni mindazon intézkedéseket, melyek a gondjaimra bizott tankerület ssellemi s anyagi érdekeinek fejlesztése ügyében, a nmlgú vallás-és kö-
zoktatásügyi minisztérium a tek. közi£ bizottság és saját hatáskörömben esen tanévben végrehajtatván — összességükben Zalamegye népoktatásának tőrténe-tét is visssatükrösik. Ugyanekkor a bennünk kifejezeti irányelvek s as általuk elérni vágyott célok nemcsak a történt haladásnak, hanem a még szüksége* al-kötásoknak is hü kifejezést adnak.
I. Egységes áttekintés céljából állapítsuk meg legelébb Zalamegye tanköteleseinek számat.
6-12 évesig volt 22177 fiu, 21679 leány; 12—15 évesig volt 8589 fiu, 6569 leány.
A tankötelesek összes száma 59013. A tankötelesek köst vallás sserint volt : róm. kath. 53538 ; vagyis as összes tanköteleseknek 90-72% — gör. kat. 85 vagyis az összes tanköteleseknek 0*013% helv. hitv. 1685; vagyis as összes tenkö-teleseknek 2 85% - ág. hitv. 1147 vagyis as összes tanköteleseknek 194% — móz. val. 2635; vagyis az összes tanköteleseknek 4-46% — Nemzetiség szerint az összes tankötelesek közt volt:
magyar — 45525 ; azaz 77''14%, német — 592; „ 1-00%, horvát - 9766 ; . 16-18%, vend — 3130; , 5 68%,
E szerint az összes tankötelesek Zalamegye 359984 lakosának 16''49%-it képesik
A nagymáit. vallás-és kösokt. minisztériumnak a tankötelesek szigorú és pontos összeírására vonatkozó 1885. évi 7040 számú rendelete érdemében, Zalamegye közigazgatási bizottsága felhívta a megye összes községi elöljáróságait, hogy az 1886. évi XXXVIH t. c. első fejezetében tanköteles gyanánt kijelölt 9 korosztályú gyermekek évenkint* pontos összeirását ezentúl annál szigornbban és pontosabban teljesítsék, a mennyiben az összes egyházi főbstóságok felhívták és utasították egyházmegyéik lelkészeit, hogy minden olyan esetben, midőn valamely község előjárósága a tanköteles gyermekek összeírásakor, azok születéskorának az anyakönyvek alapján történő igazolása iránt iratos vagy szóbeli kérelemmel hozzájuk fordul, a szükséges adatokat minden további vonakodás nélkül, készségesen szolgáltassák ki.
Esen intéezkedésröl, egy üntetű eljárás céljából az összes érdekelt egyházi főhatóságok értesíttettek.
II. Ami as iskolázók viszonyait
illeti : * \
TÍ.ESS Jt.
Egy halálraítéltnek utolsó vallomása.
Közli: Kánitz Lajos.
.Ez u ol»ó éjjelem, mely nél többet á''.elui nem fogok. Lejartam tehát írni bűnömet ugy amint azt cselekedtem, minden csűrés-csavarás nélkül. Most magamról beszélek ; ugy mintha már távoztam volna az élők soréból, mert mia''utt én idebent e sorokat írom, odakint »irom*t áísák és nev-met bejegyzik a halottak fekete könyvébe."
„B Oíül- tf*s ember sohtsem, már kora ifjúságom óta önfejű és gyanúsított rosiz jellemű valók. Alig tértem vissza katonát szolgá-atom elmultával megoő-sűltem. Én é-. bátyára két testvért ve-véok nőü . Ő az jfj abba'', kit én forrón szerettem, és én tu öregebbet, ki: ón szivem mélyéből gyűlöltem; vezettük egy nspoo oltárhoz.«
,Az éu házasságom áldás nélkül maradt, mg bátyámat egy arany fűt tü fiúcska nevezte édes-atyjának; kinek '' letét anyja saját ó etével fiiét e meg ; fiúcskát szült .... ő pedig meghalj Négy év mult oi azalatt, midőn bátyám szintén súlyosan megbetegüit s midőn érez''e, hogy felgyógyult« többé nem fog, nőmet ágya mellé hivatva reá bizt* kedves árváját, bogy legyrn u«ki gyámja, ápolója, édes-anyj*; végreudeletéb-n pedig raeghagyá ha e. fiúcska tán mint ki«koru hatua el, vagyona hála fejében oóra tulajdonába menjon át.-
»Bátyám elszunnyadt ■ többé fel sem ébredt. Én vajmi kwveaet törődtem vele, gyűlő tem ő* is miot minden embert iold kerekségén.*
„Nőni azonban biven betölté tisztét, a gyermek iránt anyai szeretetet táplált; ugy szerette ót, mintha maga szülte volna. Visronta gyermek is lángoló szeretettel csüogött nőmön, de irántam soha sem volt teljes bizalma. És talán ez Okból egyszerre csak azt érzém, hogy a kis gyermek léte engem fölötte boszant. Se s?tét gondolatim közepette valahányszor feltekinték ,a fiu mindig reAm fűggeazté szemének fénylő sugárít, nem valami gyermekies csodálattal, hanem szikrákat hányt; oly férfiasan, a mely apja tekintetében is meg volt, kit még ekkor is gyűlöltem, noha soha nem vétett ellenem. Félt é* rettegett nagyon tőlem, de mégis azt véltem, hogy kicsinyel éi megvet ; mert ha viseza-hökkent olykor tekintetem elől, — mit oly kor. meg tétet tem vele, — féuylő szemt-i mégis vizsgálgatón rajtam csüngtek."
„Minth* magam előtt rejtegetném a valót, de nem hihetem, hogy már ekkor gondoltam volna a gyermeket bántani. Elképzeltem néha : mily jól esnék Számomra jussa, talán kívántam is halálát, de srem ágában sem volt élete ellen törni. Lassan érlelődött bennem a gondolat, és lassan is jött miat a földrengés : Végre megszoktam és nem cettegtem a félelemtől és borzalomtól, melytől eleintén tartottam. Beleéltem magamat a gonoszság elkövetésébe, létem fioancsía-lis kérdésévé lett, hogy a borzalmas dolgot végrehajtsam- e vagy nem ?
„Mig bensőmben a képzelet ily valóvá nőtte ki magit szinte rosszabbul esett látnom, hogy a fiu mindezt minth* éber szemekkel nézte volna ki bensőmből. E''iöl mintegy felizgatva, folyton gyenge |tstalkatát vizsgálgattam,elgondolva: mint
hajthatnám rajta végre ''szándékom, Gyakran íellopództam szobája lépcsőéig. Megfigyeltem édes álmát, láttam az édes mosolyt, mely ajkán játszadozott. 0 y szép, oly ártatlan volt e jelenség. Sokszor a kertre nyiló ablaknál leskelődtem, néztem mint forgatja képeskönyvét. 3*>t as ablak alatt álló fira sem resteltem felmássní, hogy ssemlélhessem, midőn nőm lábainál játékszerével bsbrálgatott. Oh minő nyombrul'', félelemtől rettegő gonosztevő valók I Még egy sárguló falevél hullásától is ijedten kúsztam le a tárói. Majd meg újra fent ''.ermettem, hogy tovább szemíé ¡hessem."
„Falusi lakoc^kám közvetlen köse-lébm egy mély vjztükör terült el. Napokat tölték el, mig zsebkésemmel egy kis csónakot faragtam. Elkészült. A picziny-ke útjába ejtém. Ekkor elsiettem oly rejtek-helyre, mely előtt neki is elkellett haladnia, ha a tóhoz akart jutni, hogy kis játékszerét megúsztassa. Biztos voí-tam felőle, hogy hálómba került, mert a kis bohó éjjelente maga mellé fekteté já''ékszerét, naphosszat pedig róla csevegett. Én fáradhatlan é« kitartó valék s türelmesen leskelődtem vagy három napon keresztül.
Végre a harmadik napon vig n szökdécselt a kis fiu előt em. Selyem haja csak ugy röpdösött a levegőben, ajkai pedig ezt est rebegték :
„Nagy Istenem, ha vétkezem ts légy nekem kegyelmes."
.Milyen szépen dalolta, pedig még alig tudott gagyogni."
„Utána bujkáltam, macskaként csúszva a aürü bokrok kösött és csak a pokol ördögei tudják : mily rettegéssel követtem én, felnőtt ember a
gyermek nyomsit egész a tó széléig. Közvetlen mögötte valék már, egyik térdemre leereszkedve kinyujtám karjaimat, hogy őt a vízbe lökjem, ekkor meglátta árnyékomat és hirtelen visszafordult. Ismét felém sugárzott anyja és atyja tekintete .....én megráskodtam. Ekkor bujtelő a uap is a felhőzet mögől, aranyos sugári rá estek a tó sima tükrére, mely brillántként ragyogott. Mintha mindennek szeme, füle nőtt volna, mintha az egész világ-egyetem megjelent volna, hogy tanúja legyen a gyilkosságnak. Nem tudom : mint mosolygott szegényke, de most is láttam, hogy méltó fia atyjá-
!ak. Gyenge gyermek létére sem nizel-étt, de nem is könyörgött előttem. Még hatiám amint előttem futva kiáltá : „Éd es bácsi I megfogom kisérteni, hogy ezután szeressem !" De nem hazudta, hogy eddig szeretett. A szobába értünk.
És amit még eiután láttam az......
. . . egy véres tőr volt kezemben és a . . . . . . gyermek teste .... meghalra, mereven."
.Karjaimra vettem őt, mintha aludt volna. Szépen kivittem a kertbe halottamat s elrejtém a sürü bokrok közé. Nőm nem volt hon, csak néhány nap múlva vártam haza, tehát az éj beköszöntével könnyen eláshstám. Még sejtelmem sem >olt elhibázott tervem felől. Nem gondoltam arra, hogy a vizet is átkutassák a birák ; de legkevésbé arra, hogy a gyermek elvesstét magamnak kellend híresztelni"
„Milyen volt kedély állapotom mikor hozzám j3vet ismerőseim vigasztaltak, midőn minden irányban kutatókat küldöttem a kis fiu keresésére. És menynyire rettegtem visszatértük alkalmával
hogy kapkodtam levegő után, ha velők beszélgettem, azt sem leirni, sem elképzelni, csak átélni lehet. Még ason éjjel eltemettem őt. Mikor a lombokat széthaj-tám és leeresstém a sir fenekére a, meggyilkolt teste felett egy sst. János bogárka oly fényesen ragyogott, mintha Isten szeme lett volns. Minél továbbnéztem, annál jobban fénylet, mint egy tüses szem, mely feltekint as é?re és könyő-gőtt a csillagokhoz, hogy figyeljék meg gálád munkámat. Nőmmel is közöltem a dolgot s erősen biztatám, hogy a fiút feltaláljuk újra. Miután ez is megtörtént, háló-szobám ablakához ülve, naphosszat szemmel tartottam a helyett hol a nagy titok eltem>lve feküdt; melyet másnap munkásaimnak, hogy begyepesitsék, szigorúan meghagytam. Embereim ast hitték, hogy őrülési roham szállott meg mivel folyton siettetém őket, néha kissalad-tam és velük együtt dolgostam keményen letiporván a hantokat. Szürkület előtt befejezvén a munkát félelmemet szűnni gondolám."
„Lefeküdtem és aludtam ; de zordon setét álmaim voltak. Majd lefejeztek, majd őrültek házába láttam magam. Azután egy sírt láttam, melyből egy kirded keze, utána egy láb, aztán egy fej bujt a föld fölé egyszerre előttem ált bátyám gyermeke. Megborzadtam . . felébredtem az ablakhoz csuztam és meggyőződtem a Valótlanságról. Újra lefeküdtem és ez hússzor ismétlődött, b így töltém az éjeit láz és ijedelem között. Legutóbb azt ál-modám, hogy a gyermek él s én meg sem kisérléma gyilkosságot. Es a legkínosabb ébredés volt, mert a valóra viradtsm."
„Következő napon ismét as ablaknál ültem, szemeimet le sem vevóm a be-
HUSZONÖTODIKÉVFOLYAM
gyepesedett helyről, melynek alakjá'', területét, mélységét oly tisztád latiam a távolban is magam -előtt, mioiha nyitva állott volna és belé sütne a verőiényes nap. Ha egy ssolgám keresztül ment rajta, azt véltem bele suhan ; ha elhaladt felette, megvizsgáltam: nem tiports-e le sarkait, ha madár szállott föléje, rettegtem, hogy'' ez lesz titkúm Judása ha szellő suttogta körül, ezt gondoltam hallani : „Gyilkos 1 Gyilkos I" Nem létezett oly cjekélység, oly közönséges, oly jelentéktelen, mely engom ne borzongatott volna.
Igy tartott ez három napon keresd tül, a negyediken egy tiszt barátom jött vendégemül, ki a külföldön velem együtt szolgál'', kisérve egy ssintén katona barátjától, kit azonban én nem ismértem. Tudván ast, hogy titkom sirhalmát egy peresre sem tudnám a láttávon kivül ejteni, miután is ugy csendes nyáriest volt, megparancsoltam tehát ssolgámnak as asztalt és székeket meg egy palacsk bort a kertbe hozni. Megtörtént.
Én reá tettem székemet a sirha lomra, biztos lévén a felől, hogy tudtomon kivül kisem léphet reá, megkisérlém a mennyire lehetett nyugodt szint ölteni és jóizüen inni. Ekkötben beszélgetünk egyről is, másról is. Többek közt panaszos s remegő bangón a kis fiúcska eltűntét is elbeszel em nekik. Mindkét barátom rendkívül érdeklődéssel látszott a rejtélyes dolgot hallgatni Éppen ez kezdett engem kétségbe ejteoi. Sehogy sem tud tam megszab»dulní a gondolá tól: mintha sejtenék a valódi okot, asért hirtelen magkérdeztem tőlük : .vájjon hiszik-e, hogy .... de itt eloémultam.
.Hogy a gyermeket megölték ?" mondá az egyik, mereven rám tekintve .Óh nem, M-t nyerhetne egy férfiú egy ly kis fia halálával ?_
„Én megmondhattam volna neki, hogy mit nyerhet. Senki sem tud a azt jobbsn nálam. De én befogtam zsebkendőmmel ajkaimat, mert fogaim ugy vacsoglak mint kit a hideg lel."
„Ugy látszik katona bárá''aim nem igen ismerték az ember lélektanát, mert egyre vigasztalásomon fáradoztak és azon törekedtek, hogy eugem a gyermek feltalálása felől megovugtaasanak . . . . Pompás vigass reám nézve."
„E perezben tompa, de erős csaho-lást, vonitást hallánk, mire nagy kutya törtet át a palánkon és mint fenevad végig nyargalja a kertet, miközben a vonítás egyszerre rémületesebbet! ismétlődik „Vérebek !" kiáltják vendégeim."
„Est nem kellett nekem msgyaráz-gatni, bár életemben előssör láttam ily fajta kutyákat, még is tudtam, hogy vérebek, meg azt is, hogy mi hozta őket ide. Megmarkoltam erősen székem karfáját, léleksetém elállt szemeim kidüledtek, ajkam lezárult."
.Igazi jó fajta ebek," mondá ismerősöm. Valószínűleg gyakorlatra eresztették őket ki és megugrottak."
Mind ketten bámnlták a kutyákat, melyek orraikkal aföldet túrva, szaglászik föl és le, jobbra ós b«.'' ra, majd körben ügettek mint a dühödt ebek ssoktak. Reánk mit sem ügyellek, csak néha emelték fel fejeiket, hogy hallassák rettenetes csaholasukatAztán újra letették orrlyukaikat és ide s tova ssimatolak.
Végre közvetlen székem mellé értek és ekkor újra hangzott velőt rázó vo-nitásuk és igyekeztek ülőhelyemet kimozdítani. Vendégeim arc:<a *o!t az (.nyémnek ''ükre.
„Zsákmányt éreznek!" mondák mindketten egysserre.
„Nem éreznek ssákmányt!" Kíál-
Elemi népiskolába járt 20317 fiú, 18477 leány. — Felső nép-, felső leányi és polgári iskolába járt 512 fiú, 105 leány. — Ismétlő ;paros és kereskedelmi iskolába ürt 5322 fiú, 4252 leány. — Közép iskolába járt 265 fiú. — Magán iskolába járt 26 leány. Vagyis Zalamegye összes tankötelesei kösül iskolaiott as 188Vs- Unévben 49286 növendék; nem iskolázott 9727 növendék. Iskolázott tehát az ö szes tanköteleseknek 83 510/o"»-— Esek közül legalább 8 hónapik iskolázott 41644, 8 hónapnál kevesebb ideig 7642.
A tanuláshoz szükséges könyvvel birt 45825; tankönyvekkel nem birt3461.
A 12 éves tanulók közül csak olvasni 142, irni és olvasni 5100 tudott.
As iskolásé tankötelesek Vallás és nemzetiség szerint következő arányokat tüntetik tel:
Iskolázott: róm. kat. 44361 vagyis a róm. kat.-nak 84 72%. — róm. kaih. 7 v. a gőr. kat.-nak 87-50%. — belv. bi:v. 1542 v. a helv. hit. v. 91-51% -¿g. hitv. 1021 v. az ag. hit. v. 89 01%, — móz. vall. 2332 v. a móz. vall. v. 88 61%.
Az iskolásók között volt: magyar 38695; vagyis a magy. tanköteleseknek 84 99%, — német 557; v. német v. 95*77% -- horvát 7618; v. horvát v. 78 01% — vend 2416; v. vend v.
77-19%.
Nem mulaszthatom el örömmel rá-mu atni a mindennapi iskolásók jelentékeny sz-poralatára; melynek első rangú okai a murakösi és vend vidéki iskolázás tervszerű fejlesztésében, a nemzetiségeknek az állami iskolázás ss-llemi eredmény«« á''tal felkeltelt bisalm*b«n, a szaporodó állami iskolák »gyü''Us hatásában, a m-gyar vidék iskolásáéi csatlakozásainak teljesebb b«osstásábao, végül as iskolázási mulasstások ellenőrzésének erélyesebb keresdüleben keresendők.
IIL A mulasztási napló adatai szerint 850196 féiQ»pi mulasztás fordul'' elő ; *bbó> hatóságilag f-lmentett 631386. A pénzbir «hal büe etet esetekből be-folyt 149 frt 17 kr. Ezen «eszéből isko-lai könnyvtarra fordíttatott 24 frt 19 kr szegény tanuiók »-géyezé»*'' e 21 fr 31 kr., ssf-gtny tanulok «eg»lye»é»ér« 21 frt 31., taneszaözök beszerzé-éée 61 frt 40 kr.; iskolai célokra tókésiueiett 42 frt 20 kr.
Az összes mulasztásokat e''kövntet
26451 tenkö el«*s, v»gyis 1399 «anköte-lessel keve»ebb min'' tavaly.
A büntetésekből bofolyt összeg 24 frt 92 krral less többet mint a legutolsó tanévben.
Az iskolába járó tankötelesek számának kedvező növekedése dacára — és pedig a szigorúan szervezett mindennapi iskolázásból következetesen fejleszthető ismétlő iskolázás érdemében — már hivatalom elfoglalása óta behatósn foglalkoztam egy«-« vidékek gyakran ismétlődő iskolázási mulasztásainak okaival.
Midőn nem hagyhattam figyelmen kívül azon akadályokat, mely k egyes vidékeknek a létfentartást legközelebbről érintő különös viszonyai és foglalkozásai miatt, a szorgalmi idő egyöntetű beosztását felette megmegnehezítik-, ugyanekkor nem tarthattam megenged-
hetőnek, hogy egyes község-k, vidéküknek speciális viszonyai címén, nem csak a szorgalmi idő beosztása, de annak törvényes mennyisége ellen is minduntalan vetaeoek. E téren a bajok orvoslását.nem ousgalmukban elszigetel« egyes hatóságoktól reméltem — de szükséges, bbgy a mulasztások adatait gjüjtő tanító s a mulasztásokat büntető községi biró találjanak összekötő kapcsot, támogatást és ellenőrzést egy lelkes iskolaazékben, mely iskolája beléletének személyi, dologi s fegyelmi mozzanatain egyenlő odaadással csüng; következetes eréiyéveljpedig leg közvetlenebbül fejleszti as iskolásás iránti érzéket, a a példa hatalmával lassanként megszünteti a büntetés gyűlölt alkalmait
Felkértem tehát a közigasgatási b:sottságot, bijja fel az igazolatlan mulasstások ellenőrzésében esen fontos ügyhöz méltó odaadással s hazafias buzgósággal szerezzenek érvényt gyakorlati tevékenységük követelményeinek. Hogy a tanitók által.teljesítendő legpontosabb összeírásnak, bírák állal teljesítendő büntetésnek s ezek hanyagságát megtorló szolgabiráknak követelményeit, úgy ke-seleiés, valamint kivitel tekintetébea minden jogosulatlan men''séget kizáró tü zetességgel állapítsa meg; a közös legelők dacára kirkoru tankötelee gyermekeiket legeltetésre és őrséire felhasználó lelketlen a tudatlan szülők ellen pedig alkalmazza teljes szigorral a mesei rendőrügy erre vonatkosó szabályrendeleteit.
Zalamegye közigazga ási bisot ságinak es irányban hozott, s már is figyelemre méltó eredményeket szült erélyes végzése, mely e fontos ügynek felelősségével az iskolázás valamennyi közelebbi és távolabbi hatóságát megterheli — annál is iukább megfogja teremni áldásos gyümölcsét, mennél alaposabban remél hető. hogy a még hiányzó iskolaasékek-D*k m-galko''ása, a meglévőknek szervezése s gyakorlati kötelmeik srabályo-zása céljából megkeresett egyházi főhatóságok is megteendik saját hatáskörükben mindaz:, mi népünk iskola érzékének s gondot kövelkezelesfejlesztésére üdvös és szükséges.
IV. Zalamegye összes népoktatási tanintézeteinek szama 406,
Jelleg szennt: állami 17. községi 74. felekezeti 314, magán 1. —
Fokozatra nézve: elemi iskola 395, polgári <skola 5, felsőbb napiskola 6.
A jellegi és fokozat viszonyaihoz képes''.
A.) az állami iskolák mint alemiek;
B) a közaégeik közül 64 elemi. 5 polgári iskola, 6 felsőbb népiskola.
C) a felekezetiek közül 24Ő r. k. elemi, 20 helv. hitv elemi, 19 móz. vall. elemi.
Egyéb minőség sserint : vegyes 375, t aztán fiu 17. tisztán leány 14.
Zzlamegye népiskolái közül 319 iskola bir 1 tanítóval, 55 iskola bir 2 tanítóval, 8 iskola bir 3 tanítóval, 7 iskola bír 4tanítóval,5iskola bir 5 tansóval, 5 isk. bir 6 tanítóvali 2 isk. bir 7 tanítóval, 2 isk. bir 8 tanítóval, 1 isk. bir. 11 tani-tóval.
'' 7 (Folyt, köv.)
ZALAI KÖZLÖNY
1886. MÁBOZTJS 13-án.
TSrvéaysxé&i esarao
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke
zala-egerasegi kir. törvényszéktől.
1886 Márcztus 3 án 3947. Kámáa Károly és társa súlyos testi sértés és lopás bűntettével vádoltak elleni ügyben Végtárgy. — 340. Piros János s társai lopáaaal vádoltak elleni ügyben. Végtárgy.
— 404.F»rkas János s társai lopással vádoltak elíení ügyben. Végtárgy. — 421 Graj István és társai hamis magánokirat készítéssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás —
Márcsíus 4 én 440 Nagy Ferencz hamis vád. bűntettével vádolt elleni ügyben. 2-od bir. ith. — 482. Nitrán György s. társa halált okozott sulyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben. 3-ad bir. itbirt. 510 Szép Gábor emberöléssel vádolt elle-leni ügyben. Végtárgyalás. — 511 M*-gai János lopás miatt vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás. — 514 Bojtó JÓzs f és társai balált okozott sulyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben 3-ad bir. it-hird. 535 Mészáros Antal sulyos testi sér-séssel vádolt elleni ügyben. 2-od bir. ith.
— 557 Csailó István lopás bűntettével vádolt elleni ügyben. Végtár. —
Márcsíus 10 én 432 Vörös Jóssef gondatlanságból okozott sulyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben. Végtárgyalás
— 489 Pete György sulyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgy. — 564. Halál József és társa lopás bűntettével vádoltak elleni ügvben végtárgy.
Márczius 11-én 439. Pásthy György és társai láz»dás bűntettével vádoltak elleni ügyben 3 ad bir. itb. — 458. Sólyom István zsarolás és magánokirat hamisítással vádolt elleni ügyben 2-od bir. itbird. — 461. Kis János és társai köny-nyü testi sértés miatt vádoltak elleni ügyben végtárgy. — 480. Kovács Eszter sulyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben 2-od bir. ithird. — 513. Krampács Mátyás magánokirat hamisítás elleni ügyben 3 ad bír. ithird. — 534. Stumpt Pál és tártai lopás mUti vádoltak elleni Ügyben 3-ad b''r- ithird. — 629 Veasprémi Borbala Iop*s bünt-tte miatt vádtflt elleni ügyben »égtárgy. — 630 Kis István s társai lopissal vádoltak elleni ügybe 2 od bir. ithird. — 644 Balázsi Elek s tár.ai lopás illetve orgazdaság miatt vádollak elleni ügyben 3-ad bir. ithird.
Márczius 17-én. 436. Izsó Gábor lop Is bűntettével vádolt elleni ügyben végtár. 462. Horváth Sándor lopás miatt vádolt elleni ügyben, végtár. — 581. Horváth (Faragó) Jóssef s tár-aí emberöléssel vádollak elleni ügyben végtár. — Márczius 18 án. 298. Verebélyi Gábor és társa sú''yos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben 3-ad bir. itbird. — 645 Marton Imrestársat magánosak elleni erőszakkal vádoltak elleni ügyben 3-ad bir ithird. — 651. Németh Vendel és társai sulyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben 3 ad bir. ithird.
Márczius 24 én. 110- Kozácsek Ferencs lopással vádol; elleni ügyben vég-tárgy. — 305. Kovács Eva sikkasztással vádolt elleni ügyben Végtár. — 546. Németh Börköcz Mihály s társa halált okozott sulyos te-tti sértéssel vádoltak él-
ték én a kutyákat kézzel lábbal döngetvén."
.Az isten szerelmeéri J" mondá is merősöm. „Keljen fel, mert darabokra tépik önt."
„Húsért hust szaggassanak testemből, de a helyet nem hagyom el. Arra valók e dögök, hogy az embert halálra kinozzak? Üssétek agyon! Vágjátok le !
„Itt titok lappangi" mondá az ismeretlen tiszt kardot rántva. „A törvény nevében ön foglyunk!"
„Megragadtak mindketten és bár én őrültkéntütöttem, rúgtam, haraptam még is néhány percznyiczivakodás után kénytelen valék magamat megadni."
„És ekkor — hatalmas Isten !--
Láttam amint a nekivadult ebek feltúrták a sirt és vitték.....vit''ék megholt
bátyám .... reám bisott .... általam meggyilkolt gyermekének .... véres hulláját."
„Többet is mondjak ? Térdre borulva, bevallottam bűnömet, kegyelemre gondolva. Azóta már egysser eltagadtam és újra bevallottam. Ast is megmondjam, hogy kihallgattak és mint gyilkost kötélre ité tek, .... hogy nincs elég bátorságom nyomoru''t életemnek mint öngyilkos véget vetni, vagy halállal férfiasan szembe szállri, hogy senki sem szán, nincs vigasztalóm, nincs reményem, nincs, e földön sem rokonom, sem barátom. . . . hogy nőm egy idő óta őrüli és igy helyzetünkről nem bir tudomásssl."
É* végre, bogy egyedül vagyok tengernyi fájdalmimmal e nedves bőrtönben, hogy holnap a bitón meghaljak * »
Másnap erősen fujt a ssél ; nemcsoda Gonoszlevőt akasstottakk.
leni ügyben végtár. — 589. Csili Vecser-ka József sulyos testi sértés, ssaroiás és magánlak megsértésével vádolt elleni ügyben végtár. —
Márczius 31-én. Hidasi György lo pás bűntettével vádolt elleni ügyben vég tárgy. 550. Szanati János sulyos te ti sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgy. — 610. Horváth Imre s társai orgasda-ság és k Ösokirat hamisítással vádoltak elleni ügyben végtárgy. — 690. Zsiga Jóssef s ''ársai orgazdaság bűntettével vádolt elleni ügyben végtárgy. —
Zala-Egerszegen 1886. márczius 1-én
Muzsik Kálmán
iroda igazgató.
H i r e k.
— A .Kath. Népbarát" címen Nagy Kanizsáa legújabban indított lapról a "M agy Álla ma következőket irja; „Kaibolikus Népbará\u Ily cim alatt Nagy-Kanizsán uj kath hetilap indult meg, melye'' örömmel üdvözlünk és ajan-lünk. Felelős sserkesstók s lap uiajdono-sok : Hajgató Sándor és Ssalay Sándor. Mindkettő jóirányu kath. iró. — Megjelenik a lap minden vasárnap. Elóf. ára egéss évre 4 frt, félérre 2 frt évnegyedre 1 frt. .Ezután mutatványul kösli annak 1. számából az _ Üdv az olvasónaki "cimü programmeikk jó réssét. — Ugyancsak ezen lapról a "Veszprémi Közlöny" igy emlékezik meg: „Ka&olikus Népbarát0 csim alatt N.-Kanis-án Hajgató S. és Ssalay S. ursk szerkessté.e alatt vallás-erkölcsi, vegyes tartalmú kathulikus hetilap jelent meg, melynek előfisetési ára évnegyedre 1 frt, egéss évre 4 frt — Mindig őröm tölti el keblün-ke«,. valahányszor a kath. sajló gyarapodását jeleshetjük. Még kevesen, nagyon kevesen vagyunk arra nésve, bogy a sajtó terén számot tegyünk és igy üdvözöljük tiratelt kartársainkat a valóban rögös pályán és kívánjuk, hogy a kesdet nehezaégeit férfiasan legyőzve, ott küzd-besenek azok toraiban, akik már évek óta a katholikus ügy zászlója alatt izsad nak.tt
— Eljegyzés. Ösv. Ollop Samu-né bájos és ssellemdus leányát Fánnit, ki a legssélesebb körök kedvencze hétfőn f. bő 8-án eljegyezte magának Hoff-mann Mór udinei vasgyár-igazgató A gyenge virágszál átültetve a ssép Otsss-honba, gondos kertészre akadván bízvást virulni fog, mit őszintén kívánunk.
— Agyonitta magát! A halálnak ezeu ujabb nemét bajtotta magán végre egy helybeli magyar-utcsai lakos, persze nem önként. — Ugyanis: Kulcsár Jóssef magyarutezai fóldipüves hás ulaj-donos f. hó 7-én este Bajor Lacsi korcsmájában többedmagával iddogált, miközben Andri János és Perják Jóssef ssintén m»gyar-u czai földművesek ellenében fogadott, hogy 1 fél óra fefolyta alatt 2 liter bort B«jor Laczi erős siller bórából megissik. A fogadás megtörténvén, as ivás megkezdődött. — Kulcsár már előbb is elég bort ivott, de a fogadást megakarta nyerni és derekassn hozzáfogott ; a két-liier bort a kikötött idő alatt megitta, ekkor összerogyott és gutaütést kapva, ott asonnal szörnyei h»lt Bajor Lacsi jobb-hirü korcsmáros, kényes levén arra, bogy Ö tisatán késelt és pancsolallan bort mér, maga követelte ama bornak, mely akkor csapon volt, vagyia melyből as illetők ittak a vegyelemsését és ki is derült, bogy as minden idegen anyagtól sz&z ssőllőlé s még hossá jó zamatu bor. — Az orvosirendőri bonczolás a vérkeringés mígaka-dasá«, ehát gutaütést consUitlált. Itt tehát megint bebizonyult azon régi magyar kösmondás, hogy a sok még a jóból is megárt.
— A kikosarozott boszuja. Egy kia városi bálban történt &s a nem ritka dolog, hogy egy agglegénytől, ki ssenve-délyes láncos, de annál kevesebb hajlandósága van a házasságra egy ssép fiatal lány megtagadta a — második négyest. Oly sértés ez, melyet, ha férfiak és hölgyek közt szokás volna a karddal vagy piss olylyal való páros viaskodás, esak vér engesztelhetne meg. Agglegényünk asonban as elégtételnek azt a nem épen lovagias módját válasstotta, hogy másnap a lánynak egy dobosban — szénát küldött A lány azonban egéss kedélyesen vette a dolgot a est irta az agglegénynek: „Ajándékát köszönettel Tettem és most már cssk önre várok."
— A visszavonható indítvány. Szeotgyörgyi Imre igazságügyminissteri államtitkár körrendeletben uiaaitolta a kir. törvéayssékeket,.- bogy a sértett fél visszavonható indi ványára üldözendő ügyekben a sértett fél ezentúl azzal a megjegyzéssel idéztessék meg á végtárgyalásra, bogy, ha meg nem j.lenik, vádja visszavontnak fogtikimetni.
— A kiállítási érmek A félhivatalos Bud. Corr. jelenti: A kiláUitási érmek kissé ké^odelm-s szétküldése as utóbbi időkben gyakoribb felssólás tárgyát képes''e a lapokban • habár már
ismételve jelestük, hogy as érmek előállítása hosszabb időt és nagy munkát igényel, minthogy azokon as illető kitüntetett neve és lakhelye dombornyomalban less feltüntetve, mindasonáltal as illetők megnyugtatására ssügségesnok tartjak ezúttal ia megemlíteni, hogy a körmocz-bányai pénzverőhivatal — mint halljuk — körülbelül ápríl közepéig mind elkészíti az érmeket, a mely azután az okmányokkal együtt a törvényhatáságok utján és a kitüntetettek minden megterhel-tetéee nélkül haladéktalanul meg fognak tulajdonosaiknak küldetni.
— Zalaegerszegről. A függetlenségi antiszemita pár< negyvenkét községből való küldöttei, Vadnay Andor ajánlatárs Szem ecs Emilt jelöltéit ki képviselőül — A függetlenségi és negyvennyolcsas párt, mint halljuk Pázmándy Dénest lépteti fei.
— A Magyar Irdalom- es művészet pártolo egyesület f. hó 6-án tsrtOtt láncscsal egy"oekötÖTtr~bangver-seny estélye ismét a legsikerültebbe* kösé számitható. As egyleti helyiségek psrar fénnyé] s isjéstelve voltak ékítve. A diszes közönség nsgy száma mely az ifjú egyletet jeleulétével megtisztelt, fényes tanuja lőn életre valóság — s hita-totságának. Mi a közreműködők kedvét még inkább emelte sőssiőnős e. A műsor mely a közönség kitörő tapsa s ujrasása mellett lejátssatott, oly tapintatosan, oly vonzóan volt össse állítva, hogy as össse állitóknak igasán dicséretére vállott. — Correct játékával „Rip van Winkl''-en kezdte az egyesületi zenekar. „Tauhkuser s Norma Ábráodokat" jttssotia Koha "Hedvig kisasszony zongorán, s oly kedvében tudót ábrándozni ismerj precizitásával, hogy a közönség vele mereaget s vele együtt gyönyörködött sikeres játéka felett. ¿Bolero" és a „Románc*" énekes nője HorVáth Lili a kisasszony méltán kiérdemelte a harsány tapsokon f«lül még s ssünni nem akaró „ujrásást;" melyre az tán elhangzott ajakáról. „A virágnak megtiltani nem lehet." Nem is akarjuk megtiltani. Sőt e>Lenkesőlegnyiljék és éljen a két lelkes honleány egyesületünk örömére még soká nagyon soká. — Sterneck Zsigmond, Bischitzki Miksa s Pollák Miksa urak, miül már oly sokszor, ugy ez alkalommal is fényes sikert arattak. Az egyes énekkar szinte derekasan kitett magaéri, Kovács Ferencz. Lublíts Ztigmond. Pick. Salamon, Weiszmayer Lipót, Pollák Ír-min és Vörös József urak a gyóselem babérjaim aziote osstály réssesek. Á hangversenyt'' láncz köve''te s a hölgy világból a következő névsort adhatjuk : Fischl Pálaé, Ros-.nberg Israelné, dr. Schreyer /Lajosné, Vesekényi Horváth Lilláné, Weiss Zsigmondné, Ledofszki Arminné, Bólcskey Ivánné, Utasi (A Domború ) Weisz L né, dr. Fárnek Lász-Ióné, í.zv. Kaiserné, Sch ésínger Gytlláné, Sttérj l-né, Rotschild Samuné, Hirschel Ödönné, Pollák P.ulináoé, Kohn Gábor, né stb. stb.úrhölgyek. Ott voltak továb bá kivilsgos kivirad''ig : Pollák Sabina, Rosenberg Adél, Woiheim Fanic a, Deu;ocb Josefin, Sommer Luisa, Majiins-ky Vilma |JP*pa,) Schreier Nellike, Dob rio Lottika, Löwinger nővérek, Freund Hermina, Pick nővérek, Utasi N. (A. Domború,) Kohn Hendvig, Fischl B«rta (Boglár,) Goiger nővérek, Rouchüd Ida, Weiss Rebeka. Láng N. (Nemes-Déd,) Horváth Lillike, Blau nővérek, Welm>-r Hermina, Klein Fánay, Kohn Szid'', Strém Hermina, Sau-r Gizella, Récsei Hermina (Lelenye,) Grünbaum nővérek stb. stb'' kisasszonyok ; akik tudom most is szívesen tánczolnának egy kis „sottper csárdást" a régi d''csőség emlékére.
— F. hó 4 én Kottoriban egy igen sikerült mulatság volt, meljnek rendesése körül örökös Horvá h Gyula állomás főnök nagy buzgalommal tár&* dozóíL A négyeseket vagy 20 pár tán-czolia. Ott láttuk: örökös Horváth Gyu-láné Linsky Fereuctné, dr. Rozs»y Mórné. Pollák Lipótné stb. stb. úrhölgyeket, A kisasszonyok kösül vigan jár-táh. Horváth Gizella. R''/zsay Irén, Linz-ky N. (Ss.- Mária.) Farkas nővérek stb. s''.b., kisasssonyok. A mulatság szépen jo-vedaimosett a Kathol. iskola bjrendezéVi lárgyaiuak javára.
— Értesítés.Míndasok, kik a nagykanizsai „kisdednevelő Egyesület''-nek f. évi márcsíus 20 án a „Polgári Egylet8 helyiségeiben tartandó „Parasstjelmes táncsvigalom"-ra meghívót nem kaptak volna s arra igényt tartanak, ssíteskedje nek as egyesület titkára, Bátorfi Lajoihos (Arany János utcsa, uj óvoda épület) fordulni akár irás-, akár ssóbelileg s azooal intés cedés fog történni.
Vesekényi Horváth Lila, volt államtanácsos Özvegye és növelde tulajdonos nagy-kanizsai nónöveldéjében tahó 28-án d. u 3 órakor hangverseny tartatott az intézet tanítványai állal, mely alkalommal a jelen voltak meggyőződhettek az intései vesetőinek tapintatos, buzgó és fáradhatatlan eljáráaáró>; meggjót&i; hettek arról is, hogy az intései vezetői növendékeiket nemosak a száras tudi-ms* ayokban igyekeznek kiképezni, hanem
Mai számunkhoz Wfottr Alttf féliv Mllikfett van csatolva.
HUSZONÖTÖDIK évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
1886. MÁRCZIUS 13-án
-¿„ükre a társadalom kívánt» előnyöket: U meg«*er?íDÍ -*'' növendékektől hallotunk ^jjjagjatos éneket,korrect szavalatokat, tlé? tehetséggel előadott songora játékot; , egyá!t»lábsn »a alanti műsornak min-¿eo egjas pontja dicséretet érdemlőleg oldatott meg a ««ereplík által. De különben kiemeiendők; .Czekovics Milicta (Ssonaiine Sebmidtől zogcrán); Brfikler Viim» (A íülemile. Arany ól, szavalat) éi ¿athuretzky Margit L&ndüche-Scene Hsfba I.-től).- A mű tor a következő ; Kéknefelejta,- előadják: j,nda Hedrig, Brükler Ilona és Vil-m>i Keindi Janka, Mattos Gizela Koorczer Amália, Vajdits Ilka. Roseofeld Ilona, Zathureozky Margit, iSsbestyén ilagds, Czekovits Milicza, Boncz Zieni, Fűgei Hedvig és RÓss, Littai Gizella és Szidike. Hobiaka Mari, Janda Margit. Ledotszky Earlia, Csettl Gizella és Margit Wminger Irma, Junker Berta és Vo-sits G>»ella. „Nyitány'' Manteobie és C»pullet e operából,- Beltinitől,- előadja; Zathurtczlcg Margii.* — „B8 sstirst'' Vi-dajótzeftól Szavalja:. Bozenfeld Ilona. mEgyveleg* zongorán előadják „ Janda Margit, Czsitl Gizella és Czekovits MiXi-cza*. — „L''enfant'' ssa>alj-:.|Filt»ny«r Irma''. „Nyitány* Boccaccióbó),zongorán előadja: Fogel Hedvig „Szonatine* Scbmidtől. zongorán előadj* ; Czekovit» Müiezau ,Lilli Polka* zongorán előadj-.; „Votite Gizi''. „Búcsú" Eötvöstől ssayslta Janda Hedvig. „La cigale'' szavalj«; Uallot Qizela. és .Arca vagyok* énekli; Keindi Janka. „A fülemile8 Aranytól, ss»valja : Brükler Vilma Roham-induló Liszttőlelőadják „Keindi . Janka, Janda testvérek, Zathureezky Margit— Távozáskor melegen köszönték meg a szülék, kik gyermekeiktől ennyi szépet nem reméltek, as intézet vezetőinek a tapasztalt Önz tlen fáradozást ; — én meg csak azt mondom, hogy adjon az Isten minden városnak ily kitüuő nőneveldét, mint a milyen es. Ifjú Kaciér.
— A budapesti kiállításon dicséretet, nyeri a még eddig nem használt uj borfejtő gép mindeu hossá tartozó részekkel együtt jutányos áron eladó. Bóvebb tudósítás szerezhető e lapok kiadóhivatalában.
— Szegény elmebeteg. Mintegy kél hónap előtt egy elegánsán Öltözött fiatal nő álliiott be egy umert párisi orvoshoz, ki tőleg eimebetegek gyógyításával foglalkozik. .K. bárónő vagyok, ta-Ián ismer is hír bői,'' — Az x orvos udvariasan meghajtotta magát e|j nem felelt. K. bárónő tovább biszélt: „Van egy unoka öcsém, ki miatt nagyon aggódom Jogot tanul, mindig volt valami bogara a nagyon sok ostabaaágotkövetelt már el. Minthogy azonban eddig elég csendesen viselkedett, nem állót uk útját; de min egy két hónap múlva nagyon meg vál<osott s félek, hogy teljesen megőrül.* „Miben nyilvánul őrültsége ?" kérdé az orvos. „Nem tudom, unokaöcsém beszél'' ''magának, bogy mindenki ellensége. Asl
hissi, hogy mindenütt tőrbe akarják csalni." „Tehát üídösési mániában szenved" szóiolt a tudó. orvos. „Csakugyan; még egy körülményre kell figyelmeztet nem;unokaöcaem azt hiszi hogy mindenki tartozik neki és senki sem akar fizetni zsebei tele vannak ssámlákkal s minden kit megtámad, hogy fizesse ki. Persze senki sem akar fizetni s ilyenkor fwiJor-tyan, valósággal düh^e jön." „Különös" — mondá as orvos, — mindeneseire látnom kell, addig nem szólhatok bajáról, mig nem beszéltem vele." „Természetes, még ma ide vezetem. Mondanom sem kell, bogy valami ürügy alatt fogom el hozni. Azt fogom mondani, lady patro-nesse e vagyok egy intézetnek, melynek élén ön áll s bogy holmi ajándékot hozok a szegények számára." As orvos beleegyezett 8 az ajtóig kisérte vendégé''. K. asszony kocsijába ült s egyenesen egy ékszerészhez hajtatot , hol kiválasztott egy nyönyörü gyémánt ékszert, pompás gyöngyökkel kirakva. Aztán szende pi-rulással súgta az ékszeréssnek, hogy as ékssert nem ő vessi. hanem egy ur, a ki
| nagyon nsgy jóakarója, küldjön hát egy | embert, vele a számlával együtt. Párisban az ilyesmi nem valami ritkaság s az ékszerész minden további szó nélkül oda-sdts a számlát egy fiatal segédnek, a bárónő maga mellé vette a kocsiba — , egyenesen visssahajtatott az orvoshoz. ¿Jőbb maga ment be hozzá ■ jelentette, kogy » szegény beteg itt van, ő rá nézve stouban felette kinos azt a jelenetet vé gig nézni, a szomszéd szobában fog várakozni. As orvos behivatta a fiatal embert a a bárónő az orvoshoz szólva, kivette a segéd kezéből as etuit, majd nyájas mo-•olylyal fordult a segédhez s igy szólott: „Es az ur á« fogj a önnek sdni, ast amiről szőlőt tam." Aztán mosolyogva átment a szomszédszobába, de nem váltott hanem ugyancsk szaporán kereket oldott. Ekösben a segéd várta, hogy az orvos ki fogja fizetni. Ez azonban udvariasan felszólította, hogy üljön le. „Bizonyára tudja barátom, hogy orvos vagyok," kér-dé as orvos. „Azaz, hogy nem tudtam." „Sajnálom, engedje meg, hogy megvizsgál jsm." „De kérem, nekem nincsen semmi bajom* — szólt hebegve a fiatal segéd. Tadom, tudom ... de tadja orvosi tzokás . . . hadd láas.mcssk a pulzusát." Es már több volt a soknál s a segéd ingerülten ssólott: „Uram, ez a számla önnek szól, fizessen ki." „Ahá, gondolta az orvos, — már pedzi." Nem nehéz elgondolni. hogy mint végződött, ez a jelenet, a fiatal segéd csakhamar belátta, ho£y megrabolták s ast hitte, hogy as orvoe is czinkostárs. Kiabálni, fenyegetőzni kezdett s as orvos is ésssrevetle, hogy esz* köze lett egy furfangos csalónőnek.
— Két vásár Pécsett. A földmi-velés. ipar és kereskedelemügyi m. kir. miniszter f. évi 3617. ssámu rendeletével megengedte, hogy Pécs sz. kir. városában a már engedélyezett két uj'' országos mar havásár évenkint a húsvéti ünnepeket megelőző és a szeptember 29-iket (Mihály napot) magábsn foglaló hétnek bét fői és keddi napján tartassék.
— A népfGIk<*lésról szóló torvényjavaslatot f. hó -én tartott ülésén fogadta el általánoságbán a képviselőház véderő bizottsága. «*
— A pápa jubileuma. Rómából irják, kogy XIII. Leo pápa ötven éves papságának jövő évi évfordulóját a ka-tbolikus világ mindenfelé megünnepelni készül. Rómában e czélra központi bizottság alakult, mely azzal a tervvel is foglalkozik, hogy a jubileum alkalmából Rómában keresztény műtárgyakból kiállítást rendez
— Lelkész-választás. A pesti magyar eváng. egyház lelkessóvé Horváth Sándor kóvágóőrsi (Zalamegye) lelkészt választotta meg.
—Iszonyú szerencsétlenség Smied Emil polai földbirtok- s (Jetenyei járás) szeszfőzdét is állított fel Polán. Folyó bó 6 án bement a főzdébe és fülét egészen a kazánhoz közelilesstve hallgatta miként forr a spiritusz. A kszán ebben a pilanat-btn szétrobbant és kitódulószesz Schmied Emii egész felsőtestéről valamint arczárol lekapta a bőrt, sőt némely helyen a bustis. Mivel a belső szervezetsérüléstnem szenvedett, Schmied nem halt nyomban meg, de issonyu kínok közt szenved, életben maradásához egyátalán nincs rem iny.
— Kéjvonat indul Nagy-Kanizsáról bécsbe, f. é. márcz. 20-án szomb.
— as általánosan ösmert ösv. Schroekl G.-né kéjvonat rendező bécsi üsletéből.
— Egy jegy ára a II od osstályra 10 fr. 10 kr., a III ik 6 fr. 80 kr., me]7 érvi. nyes 14- napra, — a ebez még a bécsi cs.
V ssab. Károly azinházban tartandó disz-elősdásra egy zárUzék jegy díjtalanul adatik minden résztvevőnek.
— Nyilvános köszönet. A nagykanizsai önkéntes tüsoltó egylet részéről tartott mulatságnál tombola tárgyakat adakoztak : Sallér Lajosné, Steiner Kálmánná, Hobinka Vilmosné, Wittinger Antalné, Heim Mihály Cselczer és Rot-msnn, Marton és Huber, Gestetner test vérek, Grác Antal, Rosenfeld Lajos, L. H. Bachrach, Schíffer, N. Marton Adolf,
Az országos mm
pártfogása alatt álló termény- ¿«bizományi üzlet.
Iroda: Budapest, Y., Áranj János-utm Ii. szám (iiitiiyi-hú) fiidof-otra sarkán.
Termények ad is-vítélit bixomdnyban teljesíti.
RAKTÁRT 1 A valódi obersdsrfl és sárga ''boozsk répa-magot l a arankameiites frssczia Isozeraát ''» . «agyar ,
I-a . I éber ét.
baltacslmot, mohart, bükkönyt, komócsint, fűmagkevetvket, eredeti ancol Cbevaüer Pedigréséi
RT £8 AJÁNL.
fr&nozia olasz, acgsl, leérje. Broaus, Dactllls-g''omersU stb. fEaagvakat juti i''yosan, 1-a olíva gépkeaf^iajat
gyári gépolajat, ásványgép-
kenó-olajat lámpaolajat,
paraffin kocsikenő- sít, petróleum ot császár petróleumot saponária gyökeret, sapanária gyap-jumosőport, gabnaz«ák, szekér és ka-zaltakaró-ponyváfcat stb.
Neués Grünbaum, Seiler Lipót urak Fogadják as egyesület hálás kössönetét a szives adományaikért.
. —Egy családnak se kellene
a nélkül Jenni! Teremi, Kis-Küküló megye. Tekintetes ur! Tettem a szá-j momra küldött 4 doboz BrandtR gyógyszerész-féle svájezi labdacsot Nőm nagy hasznát vette azoknak már is, mivel folyvást fejfájásban ú. n. migrénben szenvedett, a mely most csaknem egészen megszűnt. Nőm a svájezi labdacsokat már 1 és fél év óta a legjobb házi gyógyszerül használta, s e czélnak teljesen meg is feleltek. A svájezi labdacsok rendszeres használatával az egészség bizton fön tartható azért is én e labdacsokat (70 kr. egy dobozzal a gyógyszertárakban) minden kinek legjobban ajánlhatom, s egy ház-tártásban sem volna szabad hiányoz-niok- Tisztelettel: Brazdilik Antal nrodalmi kertész Teremiben. (Magyarország.) Minthogy Magyarországban Brandt R gyógyszerész svájezi labdacsainak külöcféle utánzatai léteznek arrt kell gondosan figyelni, hogy minden dobozon, czégjjjgyüi, egy fehér kereszt vörös mezőben s. Brandt R. névaláírása meglegyen.
- APopp féle Anatberin szájvíz több mint 40 év óta rendeltetik a egkitünőbb orvosok által, köztök a boldogult Oppolcer tanár által is. Dra-sche tanár is ujabban nagy eredménynyel alkalmazta a bécsi egyetemes kórházban, ugy szintén Schnitzler tanár is a száj, nyak, foghus és száj-wdlás betegségeinél. — És ezért sokakszámára a Popp féle Anatherín szájvíz, mely kapható Nagy-Kanizsa minden gyógyszer tárában, épen olyan biztos gyógyszer, mint nélkü-özhetlen óvószer lett és lesz mindeneinek, ki azt száj, torok és foghus jetegségében használta. Egyidejűleg figyelmeztetünk e szájvíz szédelgő és gyakran káros hamisításaira, melyek jyakran a kezelő orvost is megcsalják. Minden eredeti palaczk nyakán ott van a védjegy, mely az eredetiségről tanúskodik. — E gyógyszer rend-ivüli tekintélynek és elteijeéésnek irrend az osztrák határokon kivül és egész Európában sőt Amerikáin és Ausztráliában is vannak csodálói Figyelmeztetjük továbbá Popp J. Gr. cs. kir. udvari fogorvosnak anatherín fogtapas zára és növény ogporára, mely igen alkalmas és híres fogtiszti tó szer.
r ő 1
Gróf Zichy Nep. János ur
Vrászlói uradalma erdészete részé Patlliidon eladandó :
100,000 darab — 1 éves erdei fenyő — 1000-re 1 fr. 150.000 , — 2 „ „ „- 1000-re 1 fr. 50 kr. A megrendelések, a déli vasút, Komárvárosi állomásig
szállíttatnak. Vrászló 1886
február 27.
Az uradat mi erdész. 2753 1—2
*±±±±±JLÁJck±&± ********
Hirdetmény.
Zala-megye Díszei község határában közel a faluhoz fekvő, mintegy 25 hold szántóföldből, 11 hold rétből álló birtok csinos urí lakkal és a megfelelő gazdasági épületekkel együtt 6 évre előnyös feltételek mellett — haszon-Wrbe adandó. — Bővebb értesítés nyerhető Dr. Csete Antal ügyvéd urnái Veszprémben. —
2755 1—1
■ ■ ■ ♦ ♦ ♦
Lapvezér és kiadó: SZALAY. 8. Felelős szerkesztő : TASS ÁLMOS Laptulajoono* : W AJDITS JÓZSEF
«. >
Meghívó.
A Csáktornyán székelő,
a cs11\oríyai taMwtár mmMattal
egyesült önsegélyző szövetkezet t, cz. tagjai f. éil márczins 28-án i n- 3 órator Csáktornyán,
a Csáktornyái takarékpénztár r. t saját házában tartandó
III. RENDES KOZtiYÜLÉSRE
tisztelettel meghivatnak.
laplrend:
a) Az igazgatóság és a felügyelő bizottság jelentései.
b) A felülvizsgált évi számadások feletti határozathozatal.
c) Az igazgató, 3 az alapszabályok szerint kilépendő és 2 uj igazgatósági tagnak, és a felügyelő-bizottságban 3 rendes és 1 póttag megválasztása.
d) Esetleg indítványok megtétele.
Csáktornyán, 1886. márczius 6-án,
AZ IGAZGATÓSAD
A megvizsgált évi számadások, a szövetkezeti és a felügyelő-bizottság jelentése — a takarékpénztár helyiségében a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a szövetkezeti tagok által betekinthetők. 2754 1—1
♦ ♦ ■
/
Hogy mily hamar ideggyengeség és étvágytalanság
a IIoJF János ur maláta kivonat tatáimanya által, Berlin és Bécsben (Bráunerstrasse 8. sz) elháritatnak, mutatja Baksay urnö levele Bécsből, melyben ezeket mondja:
Már az ön malátakivonatl egészségi sörének 8 palaczkkali felhasználása után szenvedésem enyhült,
alvás és étvágy visszatért • Megmérhetetlen oly ember öröme, ki hosssabb ssenvedés után ismét őrvendes az egészségnek. Ideg-eyrogesé- étvágytalsnság és elnyálkosodásbaai hosssabb-ssenvedés után, mint nyugtalanító álmatlanság, elkezdem h''z ön előnyösen ismeretes Hoff János-féle maláu késjitmények hassnálatával és mivel az őn megbe-csülbdtleo Hoff János-féle malátakivonati egészségi sörének, Hoff Janos-féle maláU egéssségi csokoládéval! 8 palaczkk''ali felhasználása után ssenvedésem gyorsan enyhülni kezdett és j«l®nleg hála as Istennek alvásom í-gészséges és étvágvsm jó és as elnyálkásodás megszűnt. Midőn önnek logbensőbb hálámat nyilvánítom, felhatalmazom hasonló szenvedők hasznára elismerésemet közsé tenni. Bécs. 1884. máj. 24.
2724 2_2 Baksai Mária, Johansgasse 19. sz.
Ó Felsége L Vilmos csássár Hoff János malátakivonat gyárost kegy teljes elismerési irattal, tanácsos
czimm 1 és lovagméltósággal tüntette ki. _ _ . „ , , ... , ..
M ír azelőtt mondottaÓ felsége a megboldogult IV. Frigyes Vilmos: .Ssép gyomorsöre nekem jól ssolgált. ó Felsége I Ferencs Jóssef ausstriai csássár feldíszítette legfelsőbb saját kesüleg Hoff János maláta-kfvonatgyárost e .savakkal: .Örvendek oly embert, mint ön kitüntethetni.-
Asonnal küldendő Hoff féle malátakivonati egészségi sör 0 Felsége Sándor orosz czárnsk Sarskoje-
celóba ((3 FeUége távirati megrendelése Schuvraloff gróf által. •
Ó Felsége Albert ssáss király nyilvánitá: ,Maláta-k.vonata as anyakirálynénak igen jól ssolgál. ° ati gyógytápszer-kóazi
rsndek lovagja,
«
Felsége mak az
caoi, az aranykórouás érdem kereszt
Hoff Jánosnak az 5 neve után elnevezett. Hoff János-féle malátakironati ^ógytiiw.er-k^zitményak
tulaidonoza, magas porosz és nimet Q rabén BiEoserstrasse 8
által cs. kir. tanágyárak Berlinben Bécsben,
figyelni. — A való*
Jeauzet. Minden malátakivonati hirdetések uUnzások, mire a szenvedőknek és orvosoknak figyé diság jeléaiííuVHoff-öle maláU ké«itoényeken a védjegynek (Hoff János arcképe é. aláírás.) lenni.
Minden árositó hely további elárusitásra egy kőnyomatos falragasz által van felhatalmasva. árak- a valódi Hoff János-féle malátaki vonat-egész »é^i sörnek: t pxliczk 60 kr., 11 palaczk 6 frt, 88 palaczk 15 frt 68 izUczi SO írt. 11 pldaczktól kwdre Budapestre bérmentve há«boz «állíttatik 11 palack 6 60 28 palaczk 16 frt 58 palaczk 32 frt Fél kilo
1 i
zíe^óSo1!f(Ttt v: ^"vr^«wTTTi''zIátakiwnat'' 1 palaczk 1 12 frt," küébb 70 kr. Gye,m^-táp »aláU-liszt 1 frt Egy Maláu-fQrdö 80 és 60 kr. 2 fri értéken atul semmi sem küldetik-
Fóraktárak- Nagy-t ánizs án:Mándák Gyula (ezelőtt: Király Ferencs) gyóg/f. Fesselhofer József, Rosenfeld Adolf Z a 1 a-E g e r s a e g : Uubinszky Adolf. Kaposvár: Lajpezig Antal. B a b o c b a y K. gyócr««. WOaacb Ferencz. P é e a 8ip5cz István gyógysz. 8pltxer Sándor és fis. 8zombat ely: Kelemen N. J-gyógysz. Zágráb: Megváltó gyógysz Herczegprímás gyógysa.P. P. Irgalmasrend gyógysz.
K as z tbe ly: Hndolf Alajos
tr. • '' .'' I V • r /
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM.
: : : : t
: j
:
t :
: *
Szombaton márcz. 20-án 1886. 12 óra 15 perczkor reggel
Mjmit íiül
majdnem felérő leaaillitott menetárak mellett Kao ináról- Bécsbe Kanissáról Bécsbe D. ont 10 frt 10 kr. III. Otst. 6 frt 80 ki.
mely érvényes 14 napra.
Minden résztvevő kedvezményképpen kap egy zártszék jegyet a csász. kir.. szab. • Károly-szinházban tartandó előadásra.
2726 l-l
•U6 Med otaiOi tredija, I lolowratring t.
ZALAI KÖZLÖNY
ÁtliBlyeztetés miatt.
Bellatinczi uradalomhoz tartozó Hrasitzi majorban egy félfedelö hintó s egy nyitott P h e t o n kocsi mindkettő elegáns kiállítású, továbbá: nagyon szép és jó fejős tehenek, jó fajú sertések, méhek közönséges szalma-kasok -ban és Dzirzon-féle kap-tárakban, p á v á k ludak, üvegházi virágok, készpénz fizetés mellett eladók.
< >''f
1886. MÁÜfc&ítfS 13 in

ógy - szappanok
Fanta Hiksától
—'' m 1 «4f
.»a gyógyszertár az egyszarvúhoz
fÉ Prágában.
fcwrt által viisjoűtatv» t* ajánlja.
VÍD-JEGY
FuU-rélr Ichthjol-*««pp»n, vrniriiift, borrlrágoiorr Vmm«i, Aeat), Tl»xk*Ur Mnw»|r''i »Ilen. kx* <i kr. — FkatWélr Nápolyi Hzappan (hliiny-nuppin). Sjphilli rí Dirultik «II», 4 darab M kr.. í darab »0 kr. - Fanta-féle kCsrvíny én lobon
Ára l frl-SS kr. —
bántalmak elJeal tupi — Kitriny-üiappan rib
ili
r. o» I«TÍ1
, próbált blztos ét irrer» batata, korpa-, lablxxadiar atb. «Hob.
Kátrán)-4ílyrrria^iappan, rjrirrbb, aäk rá rynackrk " bol-uappan. frrtixteUalto. SS kr. — Ként
SS kr. — C arboI-*xappaa. raäp, «acplö ri Mrkäte«r rllra. eile. ét arrzjailtó iwr SS kr. »kr. — Ftv
PEZSGŐ
SS kr. — ToJ idrirreadtirrrr
Jkorpa
.. airáiitf ét ápol*.
^Hx-tzappan. at idrrrradtirrre idlta ''
(•lye^rin-tuppan, lrrflaoaiabb follrtte-aaappaa. tá kc. — Bcaaoe-
áM«IMM]
rrro Bdltoca
k^n-axappan ppaa, frjkorpt
U kr. -
2766 l-l'' Í
Bátor! Sándor
ispán.
már
c
Ki
- s
incsem
orsjegy
i|_ft|llMlylOH.||
Mlimm készpénzben
10000 ft, 5000 ft20°foi8Y.ll 4788 pénznyeremény.
JA magyar lovar -egyiet sorsjegy-irodája: Budapest, váczi-utcza 6. sz.
2
!
9
00
Mii nüieo
eif Arnol dná.1
Bécs, I. Pestalossi utcsa 1. Közveti''e ingyen. E szakban a legrégibb czég.
A legjobb . lftgazolib
harmonikák
és egyéb
zcne^zert-k
maki«
JoN. Trimmelnél
BÉC8, VII. Kaiterstrssse 74. Harmonikák S ''gyíb zeae-si ''rek árjegyzéke injáén éa bérmentve.
PSERHOFER J.-FÉLE
GYÓGYSZERTÁR Bécsben.
Singerstrasse 15.
znm
,Gold. Reichsapjelc
i ___
Vértisztitó labdacsok ""15" l»b<*»«°k neve alatt ; u ntóbbi ,.*v*t teljes jo«g»l megérdemlik, min
bisoDvi tóttá Ír t i u csakugyan alig létezik beíagség, tnelyb«n • labdactok csodás hatásukat es-r>zeresen be n?«n
« 2 strWMh i T^bb i^V''i mÍní€n TI* ''"r alkalmaatatott, ezen labdacsok számtalan-
" ^Ogyulkst eredmény estek l doboz 15 labdacs«*! 21 krajcár, 1 tekére. 6 dobozzal 1 frt 5 kr,
moSTnÍk a l^a^tííf ^5- J w l0, krJ,í S«?*1 ü,m kllldetik ) Számtalan levél érkeaett, melyek Írói hálát
W.Í"Lérleít tln ^ / ill » legkülönfélébb é. leg.ul,o«bb hétvégekben egészig ük h.ljreálUt&.át k5.,5nik. Aki c~k egyszer kísérletet tett velük, toribb sjinlja. A ssámtaUn kö.sCn5-ir«t kösQl ¡7e m<l|<kal,e köslünk nébinrst.
Leongang. 1883. mijus 15.
Igen ti.zt«]t aram 1 A* ön labdaci Talóban csodás hstá-
"í4*'' «"y.^JWkí Bilit toljál iidiciírt szer; esek talóban nuodea baj eUaa isgitééget wy^junak
A husrétr* rendelt labdacsok legnagyobb ré<sét bsráuim és.^neróseim k»*«tt osztottam szét s T»lamennyien jó basznnkst »•tték még magstskora és kQl&afil«. bajban, beUg.égben sinlődó személyek és. ezek által, ha nem is telje, egé.sségökét, de tete-mes jajulást nyertek és torá b is akarják hassnálni Fogadja
x 1lilámat és mindazokét, akiknek saerencsénk rolt »s ön labdacsai sekitségével nyerni rissza egéssségOnket.
D en tinger Márton.
Bégs-8zt Gyöiey, 1882. február 16. Ti«stelt nrarn 1 Nem f«jezhetem ki eléggé legmélyebb bálá-
^í." m6rt I,ten a tán egyedül as ön
labdacsaitól gyófyolt fel n5m, ki már érek óta s.enredett mize-wében; és habár egyelőre még néha be kellrennie alabdawok-'' de e***z$*ge már annyira helyreállt, hogy fiatalos frissesíggel
Faervbalzsam PSE^HOPKB J tsi érek óta elismerre. a. um/iSHia mint ierWtto<abb „er bárm5rtl,f hA:
\ 3°« «llen, TaUmint nagyon idült sebek .tb. ellen is. 1 técely 40 kr.
cseppek) megromlott gyomor, n , ro,t emésstés, mindennemtl altestbajok
•llen, kitflng hásiaw 1 Qregecske 20 kr.
íltifíínpHv ''«mert kitflnS há.i.zer katarhas, re-
utnuucuv kedtség, ssamárhurat »tb. ellen. 1 areg 50 kr
űzheti valamennyi foglalkozását Kérem uiveskedjék e há>anyil-vániti sómat as összes .senredók javára frtlhss.nálni és egyszersmind méitóytassék újból két tekercs labdacsot é. két db chinai szappant küldeni. Ktváló tisztalett* 1 maradtam alázató, ««olgája
Kovák Alajos, {{kertész.
_ szer köiZTény és
Amerikai köszvény-kenőcs
rheomaa<>rü bajok ellen. Ara 1 frt. 20 kr
MíodeD ^ajtajú ---m-------- —, m Djnva on. t*»«j»vt» ia*iaruD *tuutt hh
2?. Lel^r°It készítményen ki vili kapható valamennyi outrák-a a<yar aggban hirdetett kül é. belföld ryégytAri különlegesség n m ttjai Taniatta''zapfaa 1 darab 70 kr. -------1 n— an ^
Tekintetes or»m I Ama fölt'' vé*beu, hogy az ön valamennyi gyógyszere egyenlő jóhatásn, mint az ön kitün8 f a g y b a I-zsara a, mely as «n családomban néhány idült fagydaganatot b * mar mégsem misitett, dacsára as agynevezett egyet >mea .serr-k «a érzett ellenszenvemnek, arra határoztam el magamat hogy az ibn vérté.ztitó labdacsaihoz folyamodom, hory e kis golyócskák segtségével ostromoljam sok évi hamorthoidális bajomat Kern habozom önnek bevallani, hogy idült bajom négyheti használat atán teljesen megszűnt s hogy ¡«merSseim körében igpm bnsgón ajánlom e labdacsokat. Nincs is semmi kifagá«om a> el ien. ha ön e sorokat nyilvánosan — de névaláírásom nélkül — közzéteszi
Kiváló tisztelettel Bée«, 1881. febr. 20. C. t. T.
Tannoehinin-hajkenőes
laikusok Utal valamennyi hajnövesztő szer között a legjobbnak elismerve, 1 «-aico.nu kiállított nagy szelencze 2 frt
Effvptpmpq kennoa STODELdr^Slyágáii és szaráai ^ÖJ eteuitís K.UI1UCS f »bednél, mindennemű mé ges keléseknél, valamint iiiöszakonkint megnyíló láb daganatoknál ,sebes és grnladt m-lleknél s hasonló ba oknál kitflnÖ szer. 1 tégely 50 kr.
Egyetemes tisztítód SíLZ-
tés- minden körotkecményei, ngvmiot fejfájás, szédüléi, gyomorgörcs gy imorbéj aranyér, dobálás, atb. ellen 1 csomag ára 1 frt
~ folyton raktáron vannak ~
Parrtt Iák Izzadás sdea 1 doboz 50 k<
fiaarfé Pata MktaráJHa sok év óta elnyáikásolát. köhögés, v kedség. harnt mell- és tQdóbajok. gégháaUlmak ellen legjobb és legkellemesebb .egédtieraek általánoMln eli.merre 1 dobez jra 50 kr.
Alpaaj fBI''kSr w. O. Bernhsrdtól 1 üveg 2 frt 60 kr 1 fél Iref
1 frt. 40 kr.
Dr. Romershajnea-félfl szem estzsaczia 1 üveg 2 frt 50 kr. egr., f lüveg 1 frt. 50 kr
1 flrog 60 kr.__
IWa lyaawraé l döboi 75 kr.
dobos 30 kr.
LaMaaaat az rb ''k számára l__
Tiarista kanée« 1 tekercs 80 kr.
Frariszia különlegességek :
Cfcaaaaiaj fala P psln-fcar 1 üveg 2 frt 25 kr._
Titrtf zatt Ckloa-kar Os»ián Henrit«! 1 üveg 2 frt__
CjUaal-bar vasúti 1 üveg 2 frt. 50 kr.__
Paaliaa por Foimiertö; 1 dobos ára 2 frt 60 krajcsár, egy fél dobos 1 frt. 50 kr,
Kwizáa-/tta,kífzviay-tiatfiaai 1 üve r t frt
■ u „ .
stb stb. és minden netaláa raktáron nem lévS esik kívánatra gyorsan és olcsón megtzereztetik.
Ppstsi küldemények 5 forin/on aluli megrendeléseknél csakis asvösszeg elóleges beküldése mellett, nagyobb feszegekkel utánvéttel is eazköaÜltetnek. 2715 11—12
w^mmammmm*i
luppaa, börTattarodáa rllrat. 40 kr. — Vanrlln-Nxappan, keUaaset ■•z*4ó-««zköz aapoakratl haauálatra. 4« kr. — KéaewkAtráay-uappaa, aaka<•» börbrtrirtérrk olUa Isra alkalmat, ára U kr. — Borai-Mappaa, az arrxtxia tUztáUUatáir.l, aiájfoltok. tzrplök és trrxcöctdk •Uta. ára U kr. — Kámphor-Niappaa. ftrj, rrlrrpedrxrtt kér stb. •Uca. ára SS kr. — Xaphtol-wxnppnss. ■ladraarata börktatések cllea. ára M kr. —
KspkaMk sűaáea »é« asertárkaa.

Kapnató: Prtisr Béla crótyszertarában í.-Raniztón-
i/
Egyedüli f5 raktár Na^y-Kanizsán
FKSSKLHOFKR JÓZSEF urnái
MOLL- S
Csat raiódl
ha minden dobozon a I7*rj*rJ : a sai é. Mell sok.soro-.itott czég nyomata látható.
Ksen porok tartó« gyó (yhatása makacs gyaaiar» és altattkajak, gyomorgörcs é. elnylákásodá«, gyomorégé« rógsött dugulás, májbaj vértalalas, aranyér és a legkülönfélébb aói betegsegek »Uen 3 i ér óu folytonosan aöv<)''< uló «li.merésben részesül
Egy eredeti dob >z fr* z nála ti uta^itással 1 frt. Haailaitváayak törvényese« RldSztetaek
• .

KöszT^ny, csás, mindennemű basf- -gatá. és bénu ás-, fej-, fül- és fogfá jáá sikéres gyóay«-
tá-ához bedörzsó- ___
léara- baraaatásaak miu«i. ao«uia .erttl^« ** a^..« , gyQ^da»uk é. ellen
¿mCS keverve, hirtelen betegedé., kiuyis é. kólika ellen. Egj- Ö^^ODta.
otasitással 80 kr. \
Vrunriu horjzesz és sá
Valódi, Moll védjegyével ea név aliiraaa-.
Moll A
gyóeyszerész császár királyi ndv. szállító.
Bécs, Tuchlauoen
Baktárak: Nigy-Ktilz SS Bel«» József gyógy«eré.z. Rosenf-M Ad. Fes.elhofer József .BÍrO.; »orn.r S. C.áktaraya: Gö tez L. gvdgy Kaposvárott Fleiner Samn Ke.zthaly : Puly Jáno. Körmend : Rá-z Janov Marozalt t I.zt! F.rd Zala-E«arszeg : Kaszter Alwe gyógys«eré»z.
EDDIG MÉG FELÜLMULHATLAN
a MAAGER W.-féle
es kir. szabftdamazoit, valódi, WszU,
C s II t a III á j-olaj
Maager Vilmostól Bécsben.
A« orvosi tekintélyek ÜUl megvmgilt«to:t és köny-ny©neraészth8tdsö<e fol ytán gyermekekork ¡8 ajánlható, lurrt a legtisztább. l«ejobbuak elismert sz->r: mell- tUÜO-
bajok, görrély, daganatok, kelések, bőrkiütések, mi rrtmw rigybajok, gyengeség atb. elleu — egy üveg ára 1 frt.
- kanha''ó írv^i r.KisrUn : Bec*ben, Heumarkt 3 szám alatt, v* amint hs 0«trák Magyar birodalom .legtöbb és jobb navü gyogys^r-
ára.baiK^ tranlZBÓ.n l£aplaatÓ: Roseofeld Adolf
, ^ ogio 11-12
éo Rooenfeld Ferenc» kereskedő araknál. 11
Dr Klkolasch Kiroly-féle , A legjobb sser gyomor-gyengeségekben hi. Dr. deglelés> id,g bántalmak a a-é betegségek
C b la ab t r '' ellen Kgy flveg ára I frt 50 kr.
Dr. Xikolasch Károly-féle ^ Kutto* batá.u ason bet^ga^kben. melyek spanyol i vérszegénység, v,gy rosa vér''ől aaármasnak .
vastá-tal«« china bor. Egy üveg ára I frt 50 kr.
Dr . likolasch Károly-féle ; R«ndkivQli a.er mérg-s daganatok, a gyo-
> mor lasau müködéie s at ebből aiármaaé betegségek ellen. Egy üveg ára 1 frt 50 kr. A legbistos«bb sser a gyomor mü<Ődesére l ne.n ba''é szervek felüdréiéül Egy üveg «. ára 1 frt 50 kr. . A legjobb saer gyomor- és bé!-katb»ru», | valamint egyéb betegségek ellen. Egy üveg \ ára I frt. 50 kr.
spanyol p e p >1 a-h ar.
Dr. Xlkolaftch Károly féle
spanyol peptoabar.
Dr. Xikolasch Károly-féle panyol r habar bara-bor.
I
Főrattár Arotii lafjaronzáfra néz?e (ßaüczia és Biitoma tirtWéTCl Meager Yilmosnál, Bées, Uh nemmarML
*X**X*UX*U***iX*XX*X*****X**Z
X X X X X X X X
5
HIRDETES,
A Balaton-Magyarodi urodalom, Zimánvban fekvő legelő helyére szarvasmarhát és lovakat vállal. A felhajtás, vagy átvétel &pril havának 24-1 k napján kezdődik, és tart a iegelésnek ideje, oktober hó I5-ik-
Fizetések: Szarvasmarha egy és két éves .... 5
, . 3 éve3 és vénebb ... 6 lovak egy éves csikó ........ 5
„ két éves csikó és lovak , . . . 6 , anyakancza csikóval.....7 w — •
A legelő díjnak lefieietéee, felhajtáskor minden egyes darabtél 1 frt. 50 kr. a többi réase lefizetendő a mikor a marbit elhajtják.
A B. magyaródi főbérlő nevében Steiner I«renc*
frt. — kr.
, 50 .
n ''
. 50 „
X
X *
X *
% %
K *
X %
y 27iB 8—4 ispán. ___
xxxxxxxxxxxuxxxxxxxxxxxxx***
WajátU J6u*i hünynyomddjábói Nagy-Kanmán
\AGT-KA\IZSA, 1886. Járczins 20 án.
0-
Huszonötödik évfolyam.
E/öf ár:
epe*«
rí re
il evr«'' n,.¡j\«i¡»-vre
5 frt. --
2 frt r>0 kr.
: . 25
Egye* szam 10 kr.
H I R KTES K K
. bauho« j.<:itsorban T. másodszor g. ? :niii<U-n további sorért 5 kr.
MYILTTÉRBEN
«oronk '' -1 10 krért vetetnek tel
Kiiirítari illeték minden ej^-e»hirdetésért 30 kr tiz* ten''dk.
& m
i
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank-
\
A lap szellemi részit illető közlemények a szerkesztőséghez, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendők :
. t
X a sry-K a n i z s á it
Wlassicshár
Bi-rmi-ntetlen levelek netr. fogadtatnak e!
Kéziratok vissza nem küldetne k|
/
! . „ ----------------i----------- , .nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet", a „zalamegyei általános tanító- " |--j—
esti''detu. a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület«, a „nagy kanizsai tisztiönsegélyzö szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara « nagy-kanizsaikülválasztmány''-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
——^-------~ "
ir-
Magyarcrszag külkereskedelme
.Correspondance de Pesth ja: Okvetlenül szükséges hogy, miután a magyar ipar sok áruezikket, pe különösen, azok keletre való kivitelét, illetőleg oly haladist tann-sitott, miszerint e tekintetben a frauezia és német gyárosokkal ''mérkőzhet, már most oda törekedjék, hogy e kivitel rendezését több értelemmel és akarattal, főleg pedig a keleti fogyasztóknak megfelelő '' módon foganatosítsa.
Már a mult évben ajánlottuk, bogy a magyar iparosok franczia, angol, és német versenytársaik példája után indulva, egyesüljenek együttes működés czéljából. Hogy mennyire czélszerü, kívánatos s nagy nemzetekre nézve is nélkülöz-hetién ezen egyesülés, legjobban a franczia kereskedelmi miniszternek az ország valamennyi kereskedelmi kamarajahoz intézett körö/.vényéból tűnik ki, me ynek legfontosabb kivonatát következőkben ismételjük : Versenytársaink e tekintetben oly utánzásra méltó példával járnak előttünk, bogy figyelmesekké kell lennünk. Belátták, hogy egyesek erőlködései csekély vagy muló hatású eredményt érhetnek c-<ak el, minélfogva a* szövetkezeti elvhez folyamodtak. Ily módon több czég egyezett meg az iránt, hogy ügynököket küldjenek, különböző - mintákkal ellátva közös költségen, a világ minden tájába. £ kombináczió fejlődése a közös utazásnak oly syste-temáját iétesité, mely akkéut van szervezve, hogy egy kereskedő utazó. illetőleg egy ily csoport egy vidék, vagy akár egy egész ország ipari érdekeit képviselje.
Egyetlen egy szövetkezet ily módon 5 év alatt 156 csoportos utazást létesitett; melyek közül több a legtávolabb országokba és a világ alig ismert tájaira volt irányítva.
Ugyanezen társaság jelenleg azzal foglalkozik, hogy egy más hasonló szövetkezettel egyesülve egy hajót szerelend fel, mely ; ruk- és mintaválasztékokkal fog rakodni ugy, hogy úgyszólván egy kiállítást képez, melynek révén az azt felszerelő kereskedő északáfrikai és Levan-te i kikötókbeli kereskedőkkel lépjenek üzleti összeköttésbe.
E tények bizonyítják, mily komolyan dolgozik a külföldi verseny js tzek kötelezik egyúttal iparosa-óinkat és kereskedőinket szorgalmuk ,és tevékenységük foko/.ására.*
Ugyanily fontos álláspontot foglal el e kérdés fejtegetésénél :Mudrony S. egy a magyar külke-''reskedemről szóló, kitűnő szakérte-{lemre valló cikkében. Miután szellemes kifejtéseivel, melyek nagy gyakorlati becscsel birnak, tökéletesen egyetértünk, a mi már évekkel ezelőtt közölt hasontartalmu cikkeinkből is kitűnik, kivonatban közöljük. Mud-rony S. kartársunk jeles czikkének ! oly figyelemre méltó fontos részeit:
Az uj kiegyezésnél kiváló gondot kellene arra fordítani, hogy Magyarország kőz azdasági érdekei a külföldön méltó képviseltetést nyerjenek. A konsularis reformra ezért tagv súlyt kell fektetni. Egyidejűleg Lloyd társasággal kötendő uj szerződést is ugy kellene megállapítani, hogy az a gyakorlati Köve-telméni < knek minden tekintetetben megfeleljen. Idáig az Oszrák-Ma-gyar Lloyd iák Magyarország netn vette annyi hasznát, mint a fizetett subventió alapján méltán hasznát venni jogosítva leendett..
A szerződés a Lloyd társasággal 10 évre köttetik meg. ügy de nem lehet azt előre látni, hogy ezen 10 év alatt mikép fognak alaknlni a világgazdasági conjunc-turák; s bogy tehát minő járatok fognak leginkább megfelelni az or-
szág érdekének. Ki kellend tehát kötni kormányunk részére azt a jogot, hogy bizonyos számú járatok a megfelelő vételdijakkal'' megállapit-tassék és bogy a társaság köteles logyen azokat éleibe léptetni.
Magyarországnak aránytalanul nagy behozatala van külföldi iparcikkekből, erek folytán tavalyi nemzetközi kereskelmi mérlegünk is majdnem szász millió forinttal pas-siv volt.
t
Az ilyen mérleg mellett a a nemzet elszegényedik. Ezen segíteni kell. Növelni kell exportunkat, hogy képesek legyünk á külföldről árukat kivitt árukkal lehessen kifizetni s ne kelljen nagy külömbözetet kész-¡pénzzel kiegyenlíteni
Kereskedelmi politikánknak az a legnagyobb hibája, hogy az angol országi piaezot nem tudjuk kellő kep hasznuukra forditani. Az angolországi piaezra a legtöbb árut j vámmentesen lehet vinni és még mi annyira sem vittük, hogy Magyarország önállóan szerepelhetne az angolországi import kimutatásokban. A mult évi angol vám kimutatásból, melyet a londoni Economist jfebr 13. száma kÖ£Öl csak azt olvashatjuk ki, hogy Austriából 2,165000 font sterling értékű áru vitetett Nagy-Brittániába, s onnan Austriába 788,000 font sterling értékű áru. A magyarországi 1885. évi statistikábel pedig azt látjuk, hogy kivitelünk 311,624 dbra és -1.044,002 m. mázsára rúgott, 13 millió 634.315 frt. értékben s ennek főtételét a gabnanemü és liszt képezi 11,571,000 frt. értékben és a cserzóanyag 722,000 frt értékben.
Ezen adatok közül a cserző anyag érdemel különös figyelmet. Cserző héjból 15, 181 m. mázs. 152,000 frt értékben és cocbenil-leból 6863 m. mat 617,670 frt. értékben vittünk ki Angliába. Ez
.utóbbi tétel, kivált, kézzel fogható-'' lag bizonyítja, hogy milyen fontos lehet reánk nézve az angolországi piacz. Csak kellőkép tanulmányoznunk kellene azt és ahoz képest az-tan berendezni termelésünket.
Az első feladat az volna e te kintetben, bogy Magyarország érdekképviselete Angliában egészen függetlenül szerepelhessen és köz vetlen összeköttetésbe léphessen az érdekelt körökkel. A mostani hivata los eljárás hosszadalmas. Intézze a konzul jelentéseit mint -v eddig, ugy ezután is a magyar kereskedelmi mlnisteriumhoz, de legyen joga s kötelessége szükség esetén . directe az illető érdekcsoporttal, például az erdélyi pinczeegylettel, vagy a szesztermelók országos egyletével, stb. stb. érintkezésbe lépni.
Az ilyen értesítéseknek sokkal nagyobb hasznát fogják látni termelőink, mintha a konsuloknak bármily tanulságos jelentései csak nagy sokára, mikor az üzleti conjunctu rák már egészen megváltoztak, a „Közg. Értesítő ben látnak napvilágot s áz érdekelt körös figyelmét a legtöbb esetben el is kerülik.
Konzuláris reformot ugy képzeljük tehát, hogy az illető konzul hivatalát ne tekintse csak méltóság nak, hanem vegye azt komolyan és initiálja azonnal az országra efónyös összeköttetéseket. De nemcsak külföldön legyen arról gondoskodva, hogy érdekeinket éber figyelemmel kisérjék hivatott egyének, hanem történjék meg belföldön is a szükséges intézkedés külkereskedelmünk felvirágoztatása érdekében. S e kívánság azt hozná magával, hogy első sorban az országos gazdasági egyesületben s aztán az erdélyi gazdasági • egyesületben s általában minden nagyobb terület speciális érdekei előmozdítására alakult egyletben külön szakosztály szerv eztetnék
a külkereskedelmi érdekek fejlesztése végett. Vegyük például a kender is lentermelést. Ez a két termelési ág tudvalevőleg a legjövedelmezőbbek közé sorolható. De hazánkban nem tud felvirágozni, mert a gazdák azt hiszik, hogy nem találhatnak mindenkor biztos vevőt. Pedig ugy a mag mint a szár, kidolgozva világ-kereskdelmi áruezikk. Ha tehát ezen iparág érdekeltjei országos egyesületet alakítanak és azok utján a főbb világpiaezok konzulait megkeresik, hogy a piaczi conjuncturák-ról őket folytonosan értesítsék, akkor ezen termelési ágak olyan jövödel^ mezővé fognak válni csoportjuk által, hogy nem is sejtett kterjedést nyerhetnek. Sa tengerészeti vállalatok arra valók, hogy a kivitelt a lehető legolcsóbban eszközöljék, hogy a szállítás Londonba az északamerikai nyugoti államokból szégyen szemre ne legyen olcsóbb, mint Magyarországból.
Kolozsvár, mint; Erdély empo-riális helye, direct összekötetésben Londonnal, méltán igényt tarthat legalább is olyan tarifatételre mint St. Louis holott most utóbb is sokkal olcsóbban elérheti az amerikai »farwest* terményeivel az angol piaezot, mint Kolozsvár az erdélyi pinczeegylet terményeivel. S igy aztán nem csoda, ha Angliának három milliárdforintot meghaladó kivételében Magyarország csak 13 millió frttal szerepelt tavaly Austria név alatt, mig Észak-Amerika bevitele Angliába 860, 540.000ftra rúgott."
Megyénk népoktatási ügye.
Zalanieity« kir. tanfelügyelője a közigazgatási bizottsághoz intézett jelentése
Zalamegye népoktatásának
íSSVj tanévi állapot4rol is történetéről. (Folytatás) Zalamegye568 önálló polgári községe kösül :
TÁ&G2Á.
Igy vagyunk.
Ha meg latnuk mai napság
Egy ho''d képll lánykát. K''>g:ön be''e habarodunk ; ü azt sem tudva mi a bajunk ? Versben ütlnk lármát!
Buvers után Caók, Síelés
Kerül napirendre, ¿s a lantnak más húrja azól : Megfoghatlan boldog ágról — Bár a lány ölflukbe ?
De válásra kerüJ a sor —
Lám, a sors hatalma ! Versben közéig hát halálunk S meg törve, mig arra vár tnk: Vígan ¿lünk. Hajna !
A leány sziv, jege olvad ;
(No, mert vénül néha !) Nagy zajjal hit viszaiérünk. Ám a leány együtt vélünk Az örömtői— néma.
Házasságra toidnl a szó,
Biztos boldogságra; Megnézzük a telekkönyvet; Adóssá sok Fuc< ! nem lehet! IgJ vagyunk mi már ma.
HABEB SAMU.
Egy, kettő, három!
Mire soraim napvilágot látnak, hi-ho''.ólrg már több száz és ezrekre menó »jia os hivő homlokot érinti a hamu, porrá levésünk emlékeztető jele. Böjt » * v zek''.és, bünbána'', előkészület ideje; de a vissz» emlékezésé is ! Mi előtt bele-&uők mtguukat a lelki üdvök fölötti elmélkedésbe, egy fató visszapillantást «•Dg-duuk magunknak az elbúcsúzott lafeang végnapjai eló''t végbe meni egy, kettő, és a harmadik mulatságra. A sü-^gghi polgári Ónképző-kör, sze ény oit-
honában f. évi f«br. 27 én igen kellemes és jól sikerült házi mulatságot rendezett. Itt volt látható a polgárias egyszerűség, a valódi jó kedv, a fesztelen magyaros társalgás Bódis Irén. Fundt Anna, Könnye Mariska, Kaufmann Ilon, Kernel I ona, Rédey Antónia k. a. valamint Rédey Máténé, Tolola nővérek, Tóth Jőssefné umők stb. disziték a kedélyes lárraságot. —
Nemzeti eslély, vagy batyubál? ez, ez a kerdések kérdése l Jelenjünk meg egyszerű öltözékben adjunk, vegyünk, — illetve fölkérendő úrhölgyek szolgál janak föl étkek és italokkal, érezzük magunkat étteremben és még is otthon, nincs k e r n y e I, n<*m keli pinczér, magunk kedveskedünk urak s hölgyeknek; tiszta jövedelmet az elagottak hasinak fogjuk adui — igy éa igy, hogy az öre-g k is elmondhassák: az Isten áldja a nemzetet, a nemzeti estély rendezőit ! voll tervben vígadul ; — de a pique-nique győző t és lón bátyus bál ! —
Az egysz.''r nrm az ur, hanem az asszony mondá: legyen 1 éa lőn minden Ég : a M»jzer féle láncsterem költői alakokkal fedte t menyezete ; föld a reggel 9 óráig taposott padozat.
Az emberiség fönlartására előállított tárgyak elszámlálhatlan aokasága : pulyk», liba, malacé, sonka, ''észti, bor stb. stb., ki tudoá, mind sorba venni fogy osztatott el Sümeghen Kr. születése ütáa 19-ik század, irva : egy ezer nyolc« sz4m nyolezvan hatodik év márczius hó második n*pján*k ea:i fél 8 órájától egeaz *dd<g mig az általános kielégittetés idője bekövetkezett és lón ekkor a láncz után ia pihenés, megnyugvá-. Tyű ! nem hiába a teremtés magasztos müve nem
való halandó kézbe, — az égbolt csillagairól majd megfeledkeztünk. Lámpa, (milly) tej-gyortya-láng lobogott ugyan ; de mi ez, minő halvány féoy a villamos világítást igénylő földi lényeknek, — magasabb röptüek vágyainak.
A diazes házi aszzony szerepet Babos G-yuláné éa Mojzer Józsefné umők teljesítették, őket illeti az elismerés pál mája, kijutván érette a fáradozás özöne. Azt hisszük a szokásos utóhang kösrö-netoen fog nyilvánulni. Ugy legyen !
Az estélyen Záborszky Elek ügyvéd emelt poharat a tevékeny háti asz szooyokra. (Éljenzés.)
Mojzer József házi úrra éo mon dok rögtön felköszöntőt, mondván: „Servas Pepi, czviki puszi !"
ö e kettős puszit valóban megérdemli, mert termet, edényt szolga-sse-mélyzetet rendelkezésre, bocsájtani csak azért, hogy mások mulathassanak: a mai reális világban elég szép; mikor köszönetből árendát nem lehet físntni. Különben Mojzer ur az oka, reá szoktatta a közönséget ; ha jó ékony cél, ha más viga-lomról van szó, jó szivüségére appellá-lunk éa — ő a termet dij nélkül átmge-di, ez már oly bizonyos, mint a mai napon végbe ment hamvazás.JEIogy el ne térjek tárgyamtól, láttuk a ciilagokhor hasonlított hölgy koszorút, itt ott voltak: Bogyay nővérek, Bartos Marcsa, Bor-sitiky Imrike, Bajomi nővérek, Takách VilmSj Mojzer Magda, Kaményü Gizella Mojzer Mariska Táboraky Mariska. Kubányi Melani, Perlaky nővérek, Éc«v Ilona, Maté Ilona, Irrigh S .rolta, Tóth Amália úrhölgyek. Pintér Lajosné, Kijátz Elekoé, Chernel Olivérné Reithoffer Fe-reoczné Railc Józsefné, Főldy Jánosné,
| Székely Gusztávné, Wittman Istvánné, Ssiűnai Antalné, és még több urnő. Most az egyszer sem alphabet szerint jegyeztünk, — a csillagok mind asépek elszórtan tündökölnek ac ég bolton.
Három as igazság, a harmadik házi-mulatság a farsang elbucsuztatási ünepé-lye volt, az utolsó kedden t. i. az 1886. évi farsangi időasakbau. Hol ée kinél? es maradjon tollban; Sümeghtől nem mess-sse, Tapolccához közéi, itt találkoztunk sümeghiek éa tapolexaiak ; élveztük a szeretetre méltó báziaszony és as angol természetűnek látszó, de valódi magyar vendégszerető háziúrnak barátságágából mindazt, ami benünket vidám haugulatba hozott.
Asa czimbalmos sokrakéizteté a kedélyeket. Táncz, dal,hogy „Szép Juliskát minek adták másnak" stb. fölváltva járta a kifáradás és elrekedésig.
Nincs is párja a tősgyökeres magyaros házi mulatságoknak. Nem folytatom tovább, mert bizony még ki találom mondani, hogy a kedvesen töltött nap deák életemre emlékeztet, amikoron egy Lajos nevü barátommal oly igen kitűnően mulatunk. Dd most már félre minden tréfasággal hallottuk a sokat jelentő szavakat mementó móri.
Mai számunkhoz Winter Advlf feliv melléklete van csatolva.
Kecrolog.
Ha egy agg ember hosszabb időig betegeskedik ism-rői mintegy elő késsülnek a végsőre, és mégis megdöbbenve értesültünk f. évi márcsíus 10-én délelőtt 10 órakor arról: „nincs többéWimer bácsi," Mégha''t as ifjú kedélyű 76 évee or vos, boldog házasságának 45., orvosi működésének 40-ik évében. Dr. Winter Vilmos Sümeghen 1886. márcs. 12-én
délután 2 órakor az izraelita szertartás bevégsése után örök nyugalomra tétetett.
Még ennyi nép israelita temetésen nem vett részt Sümeghen, de nem is volt még itt ilyen mózes szertartású temetés. As elhunytat egyaránt tisstelte mindenki, ő a szerénység, ő a jóság maga volt. Be-osült ée becsültetett, sseretve volt a Sst.-Ferencsrendü szerzetesektől, kiknek hási orvosa volt, megkönye%ték a szegények, kiket gyógyitani ingyen ssokott. Halála után egy lakatos számla lett volna kifizetendő,— s azt mondja a''lakatos mester : „Soha se tessék bántani, as orvos ur már négy éve gyógyított, dijat sem iogadván el érte."
Valláskülönbség nélkül nyújtott ó tápot reáliskolai tanulóknak évenkint,
— s*b ily és más hasonló cselekedetek-'' telték népessé a gyász menetet. Kronber-ger Jakab ur. rabbi helyettes, németes ki ejtéssel, de magyar s igen értelmes szavakkal mondott felette beszédet és végezte a szertartást.
Ha közeledni akarunk egymáshoz ez helyes ut ahhoz. Az ima, a beszédből megérthette bárki hogy a zsidó is Istent fél, Istent imád, Istent kér, mint a keresztény.
Életmód, minőt Winter bácsi követett, bánása embertársai iránt, minő, as övé volt, megszünteti as antisemitis-mufct.
Koszorúk díszítették a koporsót
— as israelita hitközségtől, Epstein Vilmos családtól. Kell Dávidnétól stb. — csüngtek széles szalaggal a gyásskocsiról le, melyei a polgárság fáklyásai környestek. — Mint honpolgár szép családfát hagyott hátra. Elhunytát kesergve fájlalja: Dr. Winter Vilmosné, szül. Piohler Jeanette ; Winter Zsigmond és neje szül
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. MÁRCZIUS 20-áo.
a) 334. kösségben volt egy vagy több iskola.
b) 188 község pedig iskolásásra rolt becsa''oíva valamely szomsséd kös«egbe
c) 46 községben nem rolt «em iskola, sem iskolázás.
Esen c) csoportban foglalta''nak a cseké''y lélekszámuknál fogva ónálló iskolásaara nem kóteleshető vagy pedig a csatlakozásban földrajzi viszonyaiknál fogva az év legnagyobb résseben gátolt községek it.
Ezentanévben kővetkező új iskolák lé •••»ültek :
a) második h-gy kerületi (Feiső-Mur.knzön) á.Umi.
b) negyedik hegykerülo''í ugyanott
állami
c) raczk-nis*») (ugyanof) állami,
d) gn orfold> kfiz-égi,
e) vaszolyi agos-..
f) lenni móz. v.,
g) let^-ny-M móz. vall.
Megwzüu ek ''Z-n tanévben :
a) p-rUki rí>mk. (»x á''Um» iskola feli li fül) <án),
b) »zen -audraaí -óm. k»t. (•s^g-''ny-ség folytán),
c) deaici puszii-iskola (a fVntartók viszonyai folytan),
Új tanterem állíttatott ezen tanévben 14, uj taui''ói ál''om** sserveszteiett 17
Üj termek: IV. Hegykerillet (*Ua-mi) 1, K*czkanizsai (állami) 2 H. Hegy-kerület (áll.mi) 1. Perlaki (állami) 2, Ssant-Balazs (köz»ég>) 1, Gmorfőldi (*ö-z»égi) 1, Alsó-D >mboru (rk.) 1. Al»ó-Lendva (rk.) 1. Vászoly (ágost.) 1, Lete-nye (móz.) 1, Lenti (móz.) 1, Nagy-Kanizsa (magán) 1.
Új tanítói állomások: Perlak (állami) 3, Ráczkánizsmi (állami) 2, II. Hegykerület (állami) 1, IV. H-gykerület (állami) 1, Gutorfold (községi) 1, Szent-Balázs (községi) 1, Becsehely (községi) 1, Bakónsk (községi) 1, Alsó-Lendva (rk.) 1, Alsó Domború (rk.) 1, Vászoly (ágost.) 1. Len i (móz.) 1, Letenye (móz.) 1, Nagy-Kanizsa (magan) 1, — Igy tehát Zalamegyében 1869-től egész m»ig egéssen új iskola sserveztetett 82; iskolaház épült 118, tanterem 227, új t.nitói állomás sserveztetett 202.
Esen tanév folysmán tervezés, műszaki elbírálás, megvásárlás vagy felsőbb jóváhagyás alatt áll a csáktornyai állami tanítóképezde új helyitége, az al-só-lendvai polgáii iskola új helyisége, a 12 osztályig fejlesztendő perlaki állami elemi, a csab-rendeki 6 tantermü állami elemi, a stridói 4 tantermü állami elemi, a hodosáni 4 tantermü állami elemi, s végül a molnárii elemi iskolák új helyí-sége.
Mindezekhez hozsászámitva a felekezetek és községek körében azok jól felfogott szellemi érdekében támadt mozgalmakat ; tekintve as iskolázás törvényes vitzonyai iránti élénk érdeklőké« ébredésé* : nincs oknnk kétkedni, bogy még sok helyen a legszentebb szándékot lenyügöső mostoha anyagi viszonyok da cára is — követkesetesen haladunk azon bő óhaj teljesüléséhez, vajha már ne volna Zalamegyének egy olyan 200 lakóssal biró községe sem, mely nem tart fenn törvények magaslatának álló iskolát
V. Az iskolák tanítási nyelve: 354
iskolában tisztán magyar, 42 iskolában magyarral vegyes horvát vagy német vagg mindakettő ; 10 iskolában horvát. A tanítási nyelv as iskolák jellegéhes képest kővetkező áttekintést nyújtja: magsar 8 állami, 71 községi, 215 rk., 20 helv. 19 ág., 18 móz.; magyar német 1 rk. r ág., 1 móz.; magyar horv. 9 állami 2 községi, 28 rk.; magy. nem. horv*. 2. községi; horv. 10 rk. iskolában.
A magyar nyelv kötelesó oktatását végleg ssabályosó 1885. evi 20301.
ssámú magas rendelet végrehajtása ügyében tett részletes intézkedéseimről a nagyméltóságú minisztériumnak s a tek. kösig. bizottságnak tett tüzetes jelentéseim u''án — szabadjon ezen alkatomból csak áhálanosságban Következőkről em-lekeznem.
Esen magas rendelet által felsorolt esetek tankerületem csáktornyai, pariaki alsó-lendvai s nagy-kanizsai járasainak ! vagyis a Muraköz éa ssiamagyei vendvidéknek tanítóit érdeklik közvetlenül.
A ciaktornyai 1S85. évi magyar nyelvű póilaofoly*m ssellemi eredményének megállapi á«a után legfőbb een dőmnek tartottam ezen póttanfolyamon résztvett vagy a tankerület v«gyes ajaú iskolainál működő többi érdekelt tanító sorsát a magas miniszteri rendelet szigorú követelményeinek s egy életpálya utolsó alkalmának összes szempontjaiból elbírálni.
Ennek folytán a koruk, okleveleik előkészültségük, a ssellemi képeségük ál tal adott kezesség s érzésük megbízhatósága címén 6 csoportra osztott nem magyar ajkú tanióimon a magas rendeletet olykép hajtottam végre, hogy a hivatással biró egyének esen utolsó kegyelmi évben pályájuknak törvényes aton és alakban megmentessenek ; a magyar nyelv tudása iránt hosssu idők viszonyai folytán közönybe merült vagy már annak elsajátítására koruknál fogva is képtelen tanítók nyugdíjaztassanak s új erőkkel helyettesittessenek ; as idegen oklevelen kivül magyar nyelvi képesetőt is nyert, de a magyar nyelv gyakorlatában és oktatásiban magukat bűnösen elhanyagoló tanilók egy ssakbisortság által esetről esetre megvíssgáltassanak, által aft''apasz-talandőkhos képest ssigoru elbánásban részesüljenek s esetleg seg dianitó eltartására köteleztessenek; végül ped>g viszo-, nyaik folytán a magas miniszteri rendé* let sarkalatos tételeibe ütköző egyének minden továbbiak nélkül a tanítói pályáról eltiltassanak
Nem hagyhatom még emlités, nélkül, hogy as 1885-ikí csáktornyai pó tanfolyamra nemcsak a közvetlenül érdekelt, hanem a már egyéb pótanfolyamo-kon képesített tanítók is módszeres begyakorlás céljából behívattak s ott szükségleteiknek megfelelőleg kellő irányban oktatást nyertek.
A ma még vagyoni és kedvező helyi viszonyaik dacára is eddig csatlakozó horvát és vend községek önálló iskolásasa iránt illetékes hatóságaikkal a kellő tár-gyálásokat megindítottam.
Ugyanekkor as iskola-épe\ésre s tanítói eltartásra ma még anyagilag kép telen, de esen célokra már régibb idő óta ingatlan adománynyal s készpénzbeli alapítványokkal rendelkező községek vagyonának kimutatására, ellenőrzésére, végül pedig rendeltetésük céljára leendő fordíttatásuk iránt esen jelentésem XV. fejezetében foglaltakhos képest, minden hatósági intéskedést megtettem. —
A túltömö-Bégben ssenvedő s több tanitó eltartására képes horvát és vend kösségeket illetékes elöljáróságuk utján helyiségük kibővítésére s tanerőjük ssa-poritására felhívtam. Már több község a pályásatokat tényleg kihívta, iskola he-lyiségé iec bóvitéséhes látott.
A magas minissterí rendelet végrehajtása keretében még csak as idegen oklevelek nostríficalásara. a magyar polgárjog elnyerésáre és as illető népiskolai tantervnek minden vegyes ajkú iskolába leendő nyilvántartására vonatkosó intés-kedéseimről ssabadjon emlékesnem.
A magas minissterí rendelet érvényesülését célsó mozgalmak egybeesvén, a jelentésem álul méltatott tanév végével — a megtett intézkedések hatásáról s eredményéről cssk a törvényes alapokon ssabályosott vegy-ajkú iskolázás első tanévének lefolyása atán lehet majd asámot adnom.
Tény asooban, hogy a tanév folyamában tervbe vett állami iskolák érdekében megindított tárgyalások tovább füzéével, a már meglevő állami iskolák inrvszerü fokozatos fejlesztésével s együt-i-s ba<ásav»l — a meglevő s as idő vi-■ ouyaiból fejlődött érsékeuy hiányok dacára: a murakö/i s vendvidéki iskolá-sorsa s jövő alakulása mindinkább onallöbb s biztatóbb képbeo domborul
eléok. -
Lehet remélnünk, hogy idegen ajkú polgár arsainknak az állami iskolása« Kétségbe vonhatlan sselleihi síkere, a valláserkölcsi ssempootok sigoru érvényre emelése, a magas kösotatási kor-
mány áldosatkésssége s általában a felekeseti iskolás ás javítására irányult, gondok által felkeltett eddigi bizalma, kétség nélkül ason tudattá fog bennük erősbödni, hogy mind as, ami köztük a közművelődés terén anyanyelvük bántat-lanságával s a magyar kulturn legtörvé-nyesebb essköseivl történik — saját anyag: s ssellemi boldogulásuk felé egyengeti as ntat......
i re
Wiener Augusta és gyermekeik : Korne lia, Alfréd és Pál; Winter Ignács és nej. »sül. Wiener Berta és gyermekeik: H''d vig, Adél, Emma, Ida és Erssébet; Winter Emília és férje Adler J-ques és gyermekeik Arthur és Oszkár, Winter Teréz és férje Erdós Jóssef s esek jelentették fájdalom teljes esivrel a felejthetetlen férj, édes apa, apős illetőleg nagyatyjuknak elhunytát.
Én is assal fejesem be: Áldás és béke hamvaira :
Bánfi Alajos.
i ,Nyílhegyek"-bői
Férjask
Elhiheted, a világ mit mond, hogy hQ feleség
n5d:
Cssk fáiig a tied, fáiig sógorodé.
iéb.
Jób jó! járt: mindent vesztvén, felesége maradt
taeg;
Mert majd b 6 v e n ado''t vén neki a a tisaz úri
Festett iMI
Oh, nem azé''nem könnyez, buját,, hoey kis*
lássa
Könnye barázdákat most>a le a: cza havin, hsai sas bakott kereskedő II.
ve«zt-d -1 ; aaOn meg mondani
nekem;
Arai nstn ia »olt. mond. »-»z''^ni miot lehet azt ?
Vaador sziaészask
Nem tudod nyi u.iha»xna n^p miért áll «>
zsinéazn. k ? Ott, a bolond Li.-zi, bogy ját z>a k-re.
kenyeret.
Becsületed
Orvosnak
Ingyen gyógyíthatsz ta szegényt és
gazdagot is lásd;
Mtit h-norárituBod,antsl otok fizetik.
Í.K1DARaB.
baj vag- mputáláasal de legtöbbnyíre halállat '' --sődik. Dr. RátzKálmán azonban a pinész (brand ) kivágására vállalkozott és a lábon 18 vágást esskő ölve, oly sserencsésen végeste, hogy Tárnik Ferencz már minden veszélyen tul van.
— Veszettség. Ritter Mőr ssalae- ( gerssegi füsterkereskedő Lóth Mári nevü, kisfaludí születési szoptatós dajkáját saját hásiölebük'' játékközbenmegmsria, de! oly csekély sérülést ejtett rajt, hogy alig lehetett észreveni. Azonban néhány napra borzasztó fejfájás, víztől ós ételektől való undorodás vett rajt* erőt, hogy megfigye lés végett be kellett szállítani a közkór házba. A szerencsétlen dajkán csakugyan kitört a düh, s iszonyú kínok közt f-jezte be életét. Most attól tartanak, hogy a gyermek is, kit régóta szoptatott, e sse-rencsétien bajnak esik áldosatul.
— Baleset. Káptalantóti ssőllő-hegyról — irják lapunknak — f. hó 4 én éjjel egy német fuvaros jővén, a lovakat a sötétben vezette, az ut azonban nagyon lejtős volt, a lovak gyorsabban mentek s a szerencsétlen a kocsi alá jutott, mely rajta keresztül ment s pedig szerencsé lenül, hogy szörnyet halt.
— GyiIkos«ág. Kővágó-Ö''sőn — irja r. levelezőnk — két csősz összekocs-czant; as egyik oly dühbe jött, hogy elő rántotta fegyverét és ellenfelét egy lövés sel agyonlőtte.
— Elveszett. Porcán István hos smperesztegí gazda, február 21-én ne> gyedmagával a tüskevári vásárra mjnt, s azóta oem került hass. Attól félnek, hogy valami bűnös merényletnek esett áldosatul, mert péns volt nála. A cien dőrség erélyesen kutatja.
— Téli Idyll. Vásárnap éjjel, midőn a vonat Szent Gál körül megfeneklett, nagyszerű jeleneinek voltak az uta sók ssemtanui. Ugyanis as idegen ssagra egy falka farkas jelent meg és as utazók nagy ijedségére, bistos állást foglalva bámulták a füstő''gő masinát. A kalauzok, fegyverük nem lévén, ugy szökte''ék meg a farkasokat, hogy kürtjeikkel mu ssáj-koncsertot adtak.
— Egy haldokló reklámja. Egy berlení lapban olvassuk ez'', a sikerült el mérséget: A apókban a köve keső leve let kaptuk egy bö''gylől: »Tekintetes szerkesztőség! Sulyos beteg 7agyok s tudom hogy nem épülök, fel, Nagyon szeretném még végig olvasni as „Elnök ke-gyenci" című regényt, a melyet b. lapjuk közöl. D mivel nem remélem, hogy a végé'', tu-gé-hetem, kérem teljesítsék egy haldogló hü előfizetőjük utolsó ki vánságát s küidjék meg as „Elnök ke gyencé"-nek a befejezését kéziratban. Egy hang a túlvilágról." Kí hitte voln», hogy m tulvilá? szellemei olyan, jól ér lenek a rekláracsináUshoz.
— Im&dó, apa kt''-péhen. Római arisztokrata körökben sokat beszélnek egy sajátságos lányszöktetésről, a mely Óriási fsltün&it keltett az egész olasz fő-városb n Husz év elölt Palombaro, egy szegény romagnai paraszt, örökbe fogadolt a lelencházból egy Giulie ta nevü leányaát. A kicsike folnő-t s Vicovaro helységben ót tartolta minden legény a legszebb leánynak az egész Campágnán. Ostromolták is a ssép leány szivét a falubeli legények vulamenyien, de mind hiába: Giu''ieita ozive még nem dobbant meg egyik láttára sem. Mintegy két bó val ezelőtt jelentés érkezett a lelencház igazgatóságától a helység előljáróságáhos, hogy a Palombaro által fölfogadott leánykának jelentkestek a szülei, s ugy a leányt eseknek ki kell adni. Nemsokára megjelent a helységben egy előkelő ur, a kt Girardo kommendatorenak mondta magát, s mint apa k3vetelte Ginliettát. Hiába volt minden kérés, könyörgés Gira rdo végre is erőssakkal római palotájába hurcoltatta a leányt. Néhány nap múlva azonban éjoek idején, mesétláb, tépett rubában ismét megjelent Giulíetta Vicovaroban és sirva panaszolta el, hogy as a kí atyjának mondotta magá*, mihelyt Rómába érkeztek, brutális sserelmévelkesdte üldözni, mindaddig mig, ő végre éjnek idején meg nem ssökött a palotából. Egész Vioovaro föllásadt a szörnyű gasság hallatára a, legé .yek szövetkeztek, hogy megoltal-mázsák Giuliettát. Másnap két római detektív jelent meg a helységben és komendatore nevében visszakövetelte a a lányt, do a falubeli fiatalság olyan fenyegető állást foglalt velük ssemben, hogy a biztosok jónak látták sietve el • hagyni Vicovarot. Eskösben Giulíetta nevelő apjának följelentés* alapján a római ügyéisség megindította as ügyben a vizsgálatot, a melynek as lett as eredménye, bygy Girardó kommendatóret elfogták. Girardo hosssabb vallatás után be Í8 vallotta, hogy nem apja Giuliettá-nak s az egéss történetet egy keséri ját szó asssony segítségével csak asért gon. dolta ki, hogy hatalmába keríthesse Giulettát, a kinek bájai ellenállhatatlanul elragadták. A botrányos eset Rómábanannái nagyobb asenzációt keltett, mert Girardo már régebb idő óta jegyese a !eg szebb római eriestokrata lányok egyiknek.
— Márcziu* 15 én a Polgári Egylet derék vendéglőse, Torma Imreur, nemzeti üun-péiy t rendezett, melyen városunk értelmisége igen ssép számmal vett részt. Toasztokfet mondtak Molnár Elek, Gyótfi János, Hám Jóssef, Simon Gábor. Harmath Gergely stb. A vendég koszorú a Hymnust, aazósatos és Kosuth Lajos nó-át együtt énekelte. Sárközi zenekara meg
csak kizárólag magyar darabokat játszott A kedélye« ünnepély csak reggyei f«lé ért veget. — A .Magyar irodalom ós művészet pártoló egyesűiet irodalmi *sako-s:álya e napon Petőfi estélyt tartott, mely értesülésünk szerint ssintén jól sikerült. —
— Vakmerő tolvajok. Dani István kiskanizsai földműves vasárnapról hétfőre átmenő éjjel udvarában gyanús neszt vett észre, megtudandó annak okát, kiment ekkor látta, bogy két ma-lacsot as ólból kiloptak és a kerítésen ké'' egyén a málacsokkal illanni ígyek-esik. Dani athleta termetű, rendkívüli «esti erővel biró ember nem volt rest, hanem ugy a mint volt, üres kézzel a kerítésen átugorva, üldözőbe vette a két gazembert. A mint a kerítésen átugro''t, néhány lépéaről as egyik menekülő tolvaj pisstolylövéssel fogadta, a lövés nem talált, és a tolvaj gyors futással menekült, Dani nem rettent vísasa. hanem <kkor a másik tolvajt ve''.te üldözőbe és est u''oo is érte, midőn közelébe érte tolvaj hirtelen megfordult és egy baltával hatalmas ü:ést mért Dani fejére, de a balta Dani fején tul ment Ás a balta nyole oly erővel vágató t a fejéhes, hogy a nyél ketté törve, a balta földre esett. Dánt Istvánt még es sem hozta zavarba ha nem felkapva a ketté tört nyelű baltát, még folytatni akarta az üldözést, de már akk or a tolvajok a malacsokat eldobálták és elmenekültek./ R*ggel D ni István a rendőrkapitányaágnál jelantést tett, de a vakmerő tolvajokat as éj homályában fel nem ismerhette.. A kapitány minden lehetőt elkövet, hogy a veszélyes gazokat kézre kerítse és már három gyanúsított csikóst le is tartóstatott. de ezek mindeot konokul tagadnak.- A további nyomozás lesz hivatva az eredményt kideríteni. Dani István leginkább azon bossankodikl hogy legalább az egyik gazembert kezei kösé nem köríthette, mert mint mondja: ebből nyomban puszta kézzel kifacsarta voloa a lelket.- Elhisszük, de Dani István uramnak még is azt tanácsoljak, hogy máskor tolvajt vagy zsiványt pusa''a kézzel ne vegyen üldözőbe, mert könnyev életébe kerülhet.
— Gyászhír,Városunk egy ismert és kedvelt alakja dőltjki Kovács János, árvaszéki előadó-tanácsosban. Benne egy ssorgamas becsületes és lelkes tagot vesstett a társadalom. Temetése f: hó. 18*-án ment végbe.Srrjába a legimpozánsabb kös részvé- kisérte- A halála alkalmából kiadott gyászjelen és igy hangsik. .özvegy Pdrcsel Károlyné sz. Vessprémy Katalin maga ée unokái: Kovács Irén, férjezett Semetke Géaáné, Etelka es Gyu-"a, vője Semotke Géza Bud*p*st belvárosi aljárasbiró, — dédunokái: Seme ke István és L»jos nevében mélyen szomorodott szivei jelenti szeretett veje. illetőleg édesatya, ipa és nagyatya Kovács János ügyvéd, városi tanácsos, árvaszé ci előadónak, élete 56-ik évében, túdő-óbban márczius 16-án éjjel 3 negyed 12 órakor történt gyászos elhunytát. Áldás és béke hamvaira.
— Minta óvodák fcllálitáaa.
Az orsságos kisdedov^ egyesület felira tot intézett a közoktatási miniasterhes hogy as ország kütöaböső réizeiben minta,óvodákat állítson fel, illetőleg a meglevőket ilyenekké alakitsa át oly módon, hogy azokban az alsóbb fokú kis vó intézetek vezetői bisonyos meghatározott idő alatt szakszerű kiképeztetést nyerjenek. Ilyen minta-dvodákfelállitan dók lennének a következő várasokban : Budapest, Sseged, Temesvár,- Szabadka, Arad, Kolosavár. Nagy-Enyed, N«gy-Sze ben, Ké*di Vásárhrly. Nagy-Várad Deb recsen, Nagy Károly. Ungvár, Kassa, 51 *rmaros Ssiget, Miskolc, Selmec, Po-rsony, Győr, Szombathely, S.zékesfebér Nagy Kanizsa, Ssegasárd, hol mindenütt könnyen átalaki ha ó óvodák vannak
— Szerencsés műtét. Táróik Ferencs Petí fl u''Czai hentes f. hó 6 -án lyukszemét borotvával akarta kimetszeni éa es alka ommal oly sze eocsétlenül vágott a lábába hogy as penésst kapott (brand,) Ismeretes dolog, hogy aa ilyen
— Megfagyás. Ku Gyula, ke-ményegorssegí (Vasm.) földbirtokosnak két kocsisa násznépet vitt Jákfára. A lakodalom vígan folyt ■ a kocsisok jól etmnlat>k bor mellett a vendégekkel. Éjjel azonban vissza indultak haza felé a az egyik a rendes uton hajtott, mig * másik, ki társát megelősni akarta, a ta-paszfai major felé vette útját. Az első szerencsésen haza is érkesett, de as ulób bi nem, mert midőn a Kőris patakon átakart kelni, annyira belekeveredett fo-gatj Tál a különben sekély visü patakba, hogy ittas is lévén — nem tudott magán segíteni. Hazulról keresésére mentek tehát s midőn megtalálták, már akkor ő is. meg az egyik ló is meg volt fagyva. A azerencáéilen ember — névsserint Erős István — özvegyet és 6 gyermeket hagyott maga után.
— Agyonszúrta magát. Scbáff* Adám 25 éves d.-szekcsői lakos, a far-sag utolsó napján mu atni óhajtván, a korcsmába szándékozott menni s mivel ott tánczmulatság volt, feleségéi is híva De ennek mulatni való kedve nem lévén, otthon maradt s igvv a férj neje nélkül ment a korcsmába, honnan reggel egy negyed négy körül tért haza. Szobájába érvén, nem lát''a feleségé, rendes fekhelyén ; elment tehát anyjának ugyanazon házban levő szobájába, bogy neje utáu kérdezősködjék, nejét azonban it: találta csendesen alva. ki anyósának szobájába aludni, bogy saját azobájában egyedül ne kelleu lennie, Féfje hazaérkezése után sem akarván azonban sajái lakásukra vele menni, a férj hirtelen kést rántott, evvel szúrást -jieit saját mellén melynek következtében néhány órával később meghalt.
— Emberöles. Dályokou e bó 9-én, mint a farsang utolsó napján, több parasst legény busónak öltözvén, közű lök d. u. fél 6 órakor Jednasics Pávo Bosnyák Ádámmal a korcsma udvarán összeveszett. Lármára mások figyelmeztetésére a helyszínére jott Bosnyák Már-kó, Bosnyák Ádám fivére is, mire Jed-nacsícs szaladni kezdet'', a két fivér követte őt s a mikor Bosnyák Markű már közel ért hozzá, Jednacsics megfordult és bójával oly hatalmas ülést mért annak a fejére, hogy az rögtön eszméletlenül összerogyott, e közben Bosnyák Ádám is a tett ssiohelyére érvén, est is löldre terite te. Bosnyák Marko nyomban haz*-szá''litativán, egy Óra múlva meghalt, fivére életéhez a szenvedett életveszélyes sérülés fo;ytán kevés a remény. A tettes elfogatván, ellőne a vizsgálat folyamatban van.
— A húshagyó áldozata. Egy ta-polczai duhaj l-géuy kifogyha''Ian kedvvel járta a magyar csárdást a húshagyó keddi mulatságon ; ő kelmének tetszett, izzadt állapotban a metsző hidegben''-» kútnál vizet inni; de alig jött vissza a szobába, elkezdett orra vére folyni, mi őt aunyira elgyengiteite, bogy pajtásainak kellet basa vinni ; reggelre pedig » szerencsétlen halva t.láliatot*.
— C»frgy Györgyué tapolczai asszony — mint a fáma híreszteli — a földi életet megunván, kísérletet tett a mennyországba juthatni : a napokban felakasztot''a magái; de a fátum irigyelte tőle a paradicsomi életet, csakhamar vi-zittbe vit két szomszédasszonyt, kik a szerencsétlen halandót a kőtélről lemetszvi vi szaadtak e siralomvölgynek.
« — A kővetkező balesetről érte-sitik lapunkat : Tarsoly, dötki lakos 10 éves fiára rápancsolt, hogy vágjon fit. A fiu szót fogadván hozzá látott a munkához. Kis hugocskája rövid ideig nézegetvén as ügyetlen favágást fára tet''.e kesét i mutatta, hogy hói vágja a fát; de mielőtt a szerencsétlen leányka kezet elkapta volna, a fiu oda vágott 4 ujjába, melyek megmaradá«áh''js kevés areméuy.
— A ki mindent Teszitett. Lou doni lapokban olvasható a kővetkező megőató jelenet; III. N*po''eon szerencsétlen ösvegye, Eugenie excsássároé n-mrég Wendsorban látogatást tett Viktória királynőnél. As angol királyné egyik nagy albumáb*n lapozgatva Eug" nia saját arczképeire akadt. .Az egyik szépsége és fiatalsága virágában ábrá-solta a másikon egy megtört, fehér hajú öreg asszonyt látott. Könyek csordultak as excsászárné arczán végig, mikor a ket képet együtt látta. Vic óría királyai vigasztalólag mondta neki : „Hiszen csak két korszaka ez az emberi életnek : a fiíatalság és az öregség.« — Nem ugy ! kiállá a császárné, ugy lenne minden más esetben, de ram itt. Énnálam »* egyik as élet a másik a halál.u
— A magyar Irodalom-éa mű vészét pártoló egyesület áhal f. bó 13-án rendezett felolvasó estélyen értekezett Dr. Schreyer Lajos ur az idegességről, nagyszámú közönség előtt. As ember idegrendszer népjserü megismertei黫 után á''.tért as idegesség keletkezésének okaira és nyílvánultának mibenléte^. Érdekes modorban ecsetelte különféle ideges egyének képét, élénk ssio-kben bemutatta hajlamát, ssessélyeit és különösségeit. Bebalóan értekezett ss ideg-
0USZPNÖTODIKÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
^¿r különféle nemeiről ét járványste-*f£lléptéról egye» történelmi korssa-j®1®0 l*r»*daJmi mosgalmak Avahajtássiban, minf a nihilizmus, fe-• mu* anafcbizmus és antisemit<zmus-¡in jelesül, • jár van j szerű idegesség lüoteit é«lc,i- Zsinórmé''tékül a ide tűéi általános elterjedésére nézvi», az joiTyilzos«ági mániát etnliti. Szólt a mi-kooV,» nico''.in, »* alkohol éa a mórfi amrói. a>int at idegesség előmozdítóiról. A szegé*?1 a nyomor, az inség és a lul-\i*os megerőltetés e bajba sodorjak, a ''»idaioál az elkábí ó élvezetek és szórakoztatás suktéle változatossága előidézik | korú gyermekeken is erőt vesz
n idege**é?< oka a divó nevelési rendőrben keresendő, mely a gyermek it-lletné túlterheli. Értekezett továbbá » ritiók, *s alvajárás és hypnotizmusó1, oe]vek szintén az idegesség kóros Allapo tára'' vif8savezethe;ok. Az idegenség gyö-^vitása, sok nehézségbe ütközik, minthogy uki viszonyban áll a beteg megszokott életmódjával, a szegényeknél különösen, » mindennapi kenyeret keresú foglalko-íiss-1- Dú ki tudná egy rövid tudósításban mmdezt oly szépen és oly rendben felsorolni, mit a -nagytudományú előadó 0lv gördü ékeny, atép, sima, keresetlen könnyen érthető nyelvezetben és megkapó, érdekfeszítő modorban nyújtott; e:é< az bozzá: a sokoidalula^ müv.lt orvom alól kibúvott a aocsiolo&us, a nera-ií!g-<zdÁsz, a historikus és a pádadogus. Stunni nem akaró t>ps ju^almarta jeles ¿riekezését, melyet azellemea mejyegy-té*»el berekesztett. Az estélyt bezárta Vencsel K -zaű ur művezetése alatt álló ieoés7eti szakosa iálynak derék tagjai ¿Ital jelesen előadott két picce.
— Nyilvános köszönet és kérelem. Nagy K. uiizsáu kis uémet utczában 19 bássám alatt 1-kó, vasúti főka''aua kinek jobb lábát a vasúti mozdony el-vágta t''»bb min* egy éve 7 tagból álló csaladjával legnagyobb inség-és nyomorban szenved, neje a több gyermeke betegen fekszik; emberbaráti érse''nól könyör adomány gyűjtetvén, a kegyes -dtkozók fogadják nyilványosan a szenvedő család bálás köszönetét s a jólelküek továbbit kegyes figyetmébe ajánlja többet nevében aiu''ir*. Kézpénzben adakoztak: Wit-in-er Autalné 1 frt. Klinger Béláoé 1 frt. Cieinrt s Károly né 50 kr. J-nda Károlyné 50 kr. Irmler és Vágner 1 Irt. Caávit« H-ílena 1 frt* Morgenbe ser Lujsa 50 kr. Mattos JÓzs-fné 50 kr. Székely Lajosné 50 kr. Ciemeni Lipótné 2 frt. Hartmann A. 1 frt. N. N 2 fr<. N. N. Ssentmihály 50 kr. HUtkó János 1 frt. Feazelhofer Józa-f 1 frt. N. N50 kr. Kilifc Béla 50 kr. Fároek Kálmán 1 frt Bogyai Ödönné 2 frt Bálorfi 50 kr. Öizesen 18 frt. 50 kr Termesslméoyek és anyagokban adakoztak; Ková''s Lajosné több kosár fát és élelmet, Janda Károlyné ruhanemű'', Wucskics Jánosné vágott fát, Kováts Lajos ügyvéd fél öl fáts több héten keresztül az egé<*z családnak ebédet főzntetl; Wittinger Autalné a családnak többször ebédet. Mil''ényi Sándor 2 pár czipőt, KeMer Ignács két pár czipőt voltak ke. gyesek adományozni. További kegyado-mányokat többek nevében kér és elfogad:
Wittinger Antalné,
— Tűzesetek. Márcztalván f, hó ,J4 én vigyázatlanság következtében lüz támadváo, borzasztó pusztítást idézet''t elő. 24 ház és a templom is leégett, s a harangok is. A tüs ugy támadt, hogy egy oda va''ó ember leakarta lőpi a kazalok mel* Jett levő fán ülő kányát s midőn tegyve rét elsütötte, as égő fojtás meggyájtotta a kazalt. A lakosság templomban lóvén, a "iz-ít elnyomni nem lehetett. A szerencsétlen gyújtogató ember agyonlőtte.magit. A tüzet aikerült lokalizálni — Mi-módon f. hó 10-én este 7 órakor üfitt ki <ut, mely 7 lakházat hamvasztott el.
1886. MÁRCZIUS 20-án.
— A kártyázás statisztikája
Ausztriában a kártyagyártás hatalmas dimensiókat ölt dacára annak, hogy Ug. utóbb a kártyabély.get kétszeresen számítják 1880 ban, midőn''az uj bélyeg még behozva nem volt, 1.579,983 csomag kár gyát készítettek, a öt évvel kéaóbb, mi-dón a ket:ős adó már be volt hozva, 4.306,402 csomagot készítettek. Ebből á kártyából egy harmadot fogyaazt Ausztria, a többi kiviteli cikk s jóréast Magyarországra jól Ebből az a tanulság, hogy a kártyára még mindig kevés az adó. Vessenek rá többet !
—- Iszonyú szerencsétlenség. Csonka cvütör.ókön vagyis e hó 4-éa novai lakós Kualán János leányával és vejével elmen a hegyre, hogy a húshagyó kaddi maradékból a begyen i»mé\ egV jó napot csináljanak. Hegyre erve először is tüzet raktak a prés-hátba, s megkezdték a mulatást amúgy isten igazában. Végre a tisztességes kompánia becsípett — He rendesen — szokás szerint. A vő feleségével valahogy haza ván szorgott — a a szobába beestek — a ott jóízűen horkoltak még éji 11 órakor is mit sem sejtvén arról, hogy az örog, ki a hegyen maradt — hogy mulat. — Az öreg Kustáo János, a borocska busgóság miatt ssintén elalud. a tüz mellett — s ruhája valahogy meggyuladt és az egész embe ren levő ruha mind leégstt. Tes''éa isso-uyu égési sebekkel van borítva életéhez se mi remény. Szegény öreg az égő ruhának egyrészét lutépte testéről és egéscen ádám positurába találta egy másik borosé kompánia. mely halván az öreg jaj éa segély kiáltozásait — a véss ssinhelyére mentek As öreg folyton ,D csörtessék aJé-sus Krisztus" écB a jó a''.yánk nevében kivisz engem hasa — kiabálta. Végre : jaj elégek 1 Ekkor az ajtót kinyitották ét rémitő látvány tárult a szemlélők elé. As ör^g minden ruha nélkül köröskörül tűzben ül a földön ily borzasztó hideg. --tűzben — és mé''ia majd megfagyva El-»ú teendójök volt a tüzet elol''ani, mi csakhamar sikerült is és azután a legközolebi hegyilakóhoz szállították egy lepedőben Értesitelék azu áu vej.it is történtekről, ki még az nap éjjel vitte szekér- n h -«a a szerencsétlent. Intésül volt mindenki nek, de különösen a pinczeszerezőanek —A helybeli kir. törvényszék f hó 17-én ;árgyalta a Ho k-Kovácsféle párbaj-ügyet — Hock János védője : Varga Lajos, ügyvéd, ez alkalommal igazán remek védőbeszédet tar''ott. A mely meggyőződés hangján s valódi szónoki hévvel elmondott beszéd gazdag volt jogi/lélektani és társadalmi érvekben s a jógászvilágból jalenvoltak lelkes elismerését vjvta ki. Kovács Lajos védője: Gőrffy János, szintén igen szép beszédet mondott, daczára tnnak, hogy az ő védői álláspontja kritikusabb volt. — A törvényszék a védő beszédek meghallgatása után visszavonulót itélett-hozatalra és jnindkét vádlottat 8 — 8 napi állam-fogházra Ítélte. Kovács az ró eiben megnyugodott. Hock azonban fói-bbeze''.t.
— Kö*zönet nyilvánítás. Fogadják miod»zok, kik Sümeghen f. évi márcsius hó 12-én D . Winter Vilmos orvos, as Uiban elhunytférjemnek teme-•ésén magjelentek, avagy külön réssvét nyilatkoaattal bennünket megtiszteltek, — magam és családomnak mély kö saönotét Sümegh márc<. 15. 1886. ösv. Winter Vílmosné.
— Xárczins 15 én mult évA)-)n a sümeghi polgári őnképső köz ünnepélyesen ülte meg, ez évben minden előleges intézkedés nélkül jöttünk többen a kör helyiségében ös^se. Barátságos beszélgetés kosben, mintegy áldomásul poharasva besséltek hazafias dolgokról : Pozsonyi József al-elnök, Könnye József jegyző, Gedey Besső és Irachimstall Jóssef hás-
— Gyilkos színdarab.A napokban a párisiOdéon-asinhásban Sardou legújabb müvét, .Georgetteu-t adták, A meséje tudvalevőleg as, hogy egy fiatal ember nőül akarja venni egy igen gazdag volt fél világi aó loányát Georgettet, de családja kívánságára még idejéu visssalép. As elósdáat^sr földssinti páholyok egyikéből egy fiatal aria ttokrala, P r e s o n t báró hallgatta végig fiatal feleségével. Fel-sége V a n t i e r Lujsa volt, a legismertebb párisi félvilági hölgyek egyikének leánya s a kinek dus vagyona újból megaranyozta a már kissé megkopott bárói czímert. A fiatal nő halotthalványan figyelt aa előadás menetére, s mikor a darab oda ért, hogy az arisstok-«•atacialád feje kérlelhetlen logikájával porba sújtja Georgettet, a báróné óriási jzgatottaággal félájultan kérte férjét, hogy menjenek rögtön hasa. És haza is mentek, de az asssony még azon az éjjelen megmérgezte mágát morfiummal s assta-lán egy levelet hagyott. A levél ebből a két sorból állt: ,Meg kell hallnom, mert nem akarom megérni,'' hogy as annyámai és a férjemet megvetni legyek kénytelen."
— Egy veszett farkas áldoz* tsi. A napokban Smolemsk orosz városból Berlinbe 19 embar érkezett, - & kik mind Parisba készülnek Pasteurhöz. E hó elsején ugyanis egy f«rkas tört be Smolemk városát.* és szörnyű rémületbe ejtette a járókelőket. Nem lehetett a dühös fenevadat föltartóztstni és csak mikor már nagyszámú embert összemart akkor tudták agyonütni. A szakértők konatatálták, hogy a farkas veszett volt s ennek következtében a megmart lakó-sokat, számszerint 19-et közköltségen útnak inditottak Pasteurhöz. Mind a 19 igen jelentékeny sebeket szón vedelt, egynek mindkét arcából ki van lepve a hus, egy másiknak az orrát harapta la a fenevad. A megmariakai egy orvos, egy sebész és egy pap kisérte Párisba.
— Véglegesítés. Thorday János perlaki áll. ¡sk. rendes tanitót s Milley Ersiébe''- tanítónőt a közoktatásügyi miniszter állásukban végiig megerősilete
— A pécsi rémtörténet Gala-tzon Olvasóinknak még bizonyára élénk emlékeben él az a rettentő gyilkosság, melyet Pécsett nemrég egy őrült elkövetett. Éhes teljesen hasonló eset tö.-tént e hó 11-én Galatson. Ciena ügyvéden, az ottani törvényszék volt főügyészén, már régebb idő óta mutatkoztak az őrültség jelei. Csütörtökön este ismét rohama volt, s e Közben töltött Jrevolverral kirohant az Utcára. Szembe találkozott Bojes bankárral, rá fogta a revolvert ét szó nélkül meglőtte a szerencsétlent, a ki súlyos sébéből aligha fog felépülni. Erre még dühösebb''lett és agyon lövéssel fenyegetett minden közeledőt. Végre egy mar kos vízhordó megragadta dühöngőt, es aronban szájába lőtt és halva rogyott a vízhordó karjai közé.
— Az elcserélt menyasszony Két lánya van az apának, eladó mind a kettő; megkérik az ifjabbikat ; a legény derék, jóravaló, nem tagadják meg tőle de az idősb is szeretne hozzá menni, az apa is inkább őt szeretné olöbb férjhez adni; mégis bolygatni a dolgot nem lehet makacs a legény. Eljött az esküvő napja — s megmutatta az öreg, hogy mégis neki van ám több esze. Nagy vendégséget csapott otthon, midőn a szomszéd falu templomához értek, as egéss náss-nép virított a jő kedvtől s mig a pap ra vártak * a korcsmában as ifjú vő mu zsikáltatja, itatja pajtásait — a menya-ssonyt félre cs«lják, az éppen ugy öltözött nénjét állitják alkalmas helyre ; a két testvér hasonlit egymáshoz s midőn az oltár > lé álltak, se pap, se vőlegény nem vették észre a cserét. Megtörtént az esküvő s a boldog állapotban levő vőlegény csak utkósben, a kocsin vette észre
OOQOOOOGQQOÜ003QOCOOOOOOOOOO
O O
o o
o I K
0
LEGÚJABB!!
LEK és 11 A G X E R
vászon ét fehémtmü raktára Nagy Kanizsán,
♦ 181 I I I I 111 I I I
A legjobb
czigaretta-papir
a valódi
8 ü 0 0 o o o 0 0 0
s 0 0 0
Ajánlják a beálló idényre dus választékú raktárukat színes franczia kreton ruhákra és ingekre.
Szövött áruk, mint férfi, gyermek és noi haritnyik, továbbá :
Legnagyobb raktár rumburgi-, irföldi- hollandi és ereat vásznakból legki ünőbb minőségben ; »zines ágynemük fehérvászon és da-magt asztalterítők 24, 18, 12. és 6 személyre, atztal ét ttírülkUsö kendők, kdvétk^zi és zsebkendők; továbbá pamut áruk, dtlaszt és damatt áru, chiffon, tkirling, batitt és clair ; batist himzitek és betétek ; flanel ágypokróaok, ágyteritSk éi függönyök.
SajAt készítményü férfi- női és gyermek fehérnemű készlet ; — női váltüzők, uri nyakkendők.
Menyasszonyi kelengyék : — gyermekek részére egész készletek.
Saját lövészetben késsfilt házi damast asztal teritök a*ztal és törölköző kendők.
írásbeli megrendelések gyorsan eszközöltetnek.
Árjegyzékek kívánatra ingyen és
OOOOQOOOO
bérmentve küldetnek. 2656 1-4
LE HOUBLON
franczia gyártmánya.
Cawiey és Henry párizsi
Utánzásoktól óvatik.
Ex.en papir me^Tizspáltatott Dr. JJ. Pohl, Dr. E. Lndrlg, I)r. E. Llppmann bécsi ve-gyésaeti tanárok álul, kik a legjobb ajiánlato adták, ugy a kitűnő minőség, valamnt azt egéssságre nem ártalmas ti*zta voKáról, s hogy mint ilyen, » maga nemében egyetlen.
|ggn?|3
txc-*[«::Jt !>» i*.Tt..r> r •
•Be sioar
17 rvtt ''fit . ¿.-V;-!S
a dolgot s mert a csere egyenértékű — egy-két adta-teremíette után belenyugodott. Nem adoma, murassombatvidéki hegyek közt történt ez a farsangon, írja a „Vasmegyei Közlöny".
— A ki önmagán kisérietesett. Különös tudós halt meg napokban Páris-ban. Bochefontainenek hivták s segédta-aár volt aa orvosi egyetemen. Arról is-tuérték, hogy elkeseredett ellenfele volt Pasteurnak. Hírét annak a vakmerőségének köszönhette, melylyel magát tudományos kísérleteknek áldosta. Mikor Marsailieben a kolera pusztított, s as egész világ orvosai a kolera betegség természete fölött vitatkoztak, Bochefon-tuiua elnyelt egy kommá bacillosuk millióival megrákott pirulát, csak hogy bebi-sonyitaa a Pasteur állításának helytelenségét, ast t. i, hogy a kolera á bacillusok általt erjedne tovább. Három napig rosssul érezte magát a veszedelmes kisérlet után, de komolyabb baja nem lett. Esekhez hasonló kísérleteket számtalanszor tett saját saját magán, utoljára ia egy ilyen kiaérlttnek esett áldozatul : vérmérgezés következtében halt meg.
IM&lrau
— As eleven ördög négyes Konti József hasonnevű oporetjének dallamai után zongorára Klepsch Károlytol ára 1 frt. Uj senemft^megjelent Táboraaky és Parsch nemseti zenemű kereskedésében Budapasten.
Lapvesér és kiadó: SZALAY. 8. Felelős sserkesstő : TASS ÁLMOS Laptulajuonos: WAJDITS JÓZSEF
Nyilttér*)
legtisztább ágréyts
SM5SW-TSST
legjobb asztali- és üdítő ital,
kitünó hatásúnak bizonyult köhögésnél, gégebajoknal, gyomor- és hó-lyaghn rútnál.
2711 6—80
Mattoni Henrik Karlsbaó és Bpest.
•) E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget & nerk.
A
i iitajasztalls a legjobb! ^a íe
van
kétségben, hogy a csúzos bántalmak, vagy a fájdalmas köszvény ellen minő szert használjon, az vegyen 40 kr. egy "■fe. üveg valódi
ain-Expellert
®
horgonnyal.
Tizenhét évi tapasztalás és számtalan siker kezeskedik a felőL hogy a 40 kr. nem hiába való kiadás, kapható a legtöbb gyógyszertárban*. Fő-raktár: Gyógyszertár az aranv oroszlánhoz. Prága, Altstadt.
i —
BERGERféie orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN l
orvosi tekintélyek által ajánlva Ausztria-Magyarországban, Franczia-ország, Németország, Hollandban, Schveiczban, Ho mániában stb. már tis év óta fényes sikerrel használtatik ^
mindennemű uőrttütegeh: J
mint szinte az arezbór mindenféle tisztktalansgai ellen különösen a rüh, az idült és pikkely sömör ellen, a kosz, a sömör repedvény, a fej és szakái ellen, a szeplő,
májfolt, úgynevezett rezesorr, afagyda^, a lábizzadás, s _____
a gyermekek valamennyi külső fejbetegségei ellen. Ezenfelül mindenkinek mint a bőrt tisztító mosdószer ajánltatik.
Ára darabonkint használati utasítással együtt 85 kr.
A Berger-féle kátrány szappan 40%-* tömény fakátrányt tartalmaz felettébb gondosan van készítve s lényeg>sen különbözik minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-szappanoktól, — mert ezen stappan 35°/0 glicr.erin anyagot tartalmas,fiinom illatszerezve
S M&er&Iisi ?égett S
a gyógyszertárakban világosan Berger-féle kátrány-szappan
kérendő s ügyelni kell a-zöld csomagolásra.
ElösmeHi okmánnyal kitűntettetett a bécsi nemzetközi kiállításon 1883 ban.
Egyedül helyettes a bel- és külföld részére r
A. HELL £?ó£7sz. Troppau
^f agy''Kanizsán Prager Béla gyógyszerésznél.
2773 3—12
I
♦♦IIiIIIIIIIII

1500 frtól 2000 forintig évi mellékkeresetet nyerhetnek, szilárd jellemű egyének bármily állásnak is csekély szorgalom mellett. Ajánlatok B. 4000. an die AUBOIieil EipBÍ. TOQ HeínilCll SChalet, WÍ6Ü-
• ^^ a. a ^^ . ^^ . ▼ . ® i ^^ . ™ . ^ _ . ▼ £ * . - ▼ » . ^^ ■ f ^^ ^r
ORVOSI NYILATKOZAT
a valódi
Dr. POPP J. G.-féle
ANATHERIN SZÁJVÍZ
felülmulhatlau gyógyereje felül, a sülyös-csuzoa szájbajoknál,* kóros
inyhus és a fogfájásnál. ^
Esennel bizonyítom, miszerint a dr. POPP J. 6. ca. kir. udvari fogorvos Bécsben Anatherin szájvizét a sülyös csúzos ssájbajok-nál, a kóros foghusnál. mindenkor a legjobb sikerrel használtam s hogy azt még ma is mindenütt rendelem, mivelhogy gyakorlatomban annak gyógyhatásost voltáról sokszorosan meggyőződtem.
Nagy-Miklós Dr. Fetter J. s. k.
A t. cz. közönség kéretik, halározottan POPP c-s. kir. udvari fogorvos-féle készitményt kérni, s csakis at olyant togadni el, mely az én védjegyemmel van ellátva.
K a gy- Ka n i z sá n : Mandák gyógyis. Belus József gyógyss. Práger B. gyógysx. Fesselhoffer József, Bozenberg F. Rozenfeld A. A-L e n d v á n: Kiss B. gyógysz. Marcsaliban : Kiss István gyógyss. Muraszombatén: Báaoczi A. gy. Keszthelyen: Biaun P. gyógysz ZEgersze-p e n: Hollósy gy. Karádon: RohliU I. gyógysz. Tapolczán: Sah C*ip-gek- gyógysz. Sümegen: Stamborszky L. gy. Perlakon: Sipos K, özv. gyógy ss. Nagy-Atád: Pfiszterar K. gyógysz. N agy-B a j 0 m b Zlaczky M gyógyszeré*. 2659 2—4
IOOOO OOCMDOOOOOOOOOC
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KJÖ Z L Ö N
1886. MARCZÍUS 20 in
XXX*X*UX**X**X*XXX****XX**KX*XXX**X*****X**
'' SCHLICK-FÉLE UASONTODEÉS GÉPGYÁR-1
*
K részvény-társaság, Budapesten, ^
* Központi iroda: Váczi körút 57 Gazdasági gépgyár: Külső váczi-ut 1698—1699. *
Ajánlja IC
kitűnő szab. Schlick-féle £
Ikettős és hármas ekéitS
Oyógy - szappanok
VÉD-JEGY

w
Fan t-n JI ¡kantól
gyógyszertár az egyszarvúhoz
Prágában. Orvosok által riisgáltatvi és ajáolv*.
i X X X X X X X X
X
XI X X
ÁraU : 58 frttól Kezdve.
Schlick-féle egyes és mélyitő (rajol) ekéit
EHEDETI VlDATS EIiÉIT,
leszállított árakon, továbbá
T A K A E M A N Y K É S Z I TÖ-G É P E 1 T,
íröz-és jársanycséplő-készületeií
Fanta-r<- Ír Irhth jol-»rappan. arrx»örü«^irf. borilraco»orr IBoiarra, lear), Tlixketrc börssraajrk rllra. ára 7i kr. — Fanta-féle Xápolyi nzappan (hlcnny-Hxappan). Sjphlll* r» paraxltak rllra. V, darab ti kr., í darab »0 kr. — Kanta-fíle kínivíny én lobot* bántalmak elleni «Kappan. próbált bUtos rí gyón batasa. Ára 1 frt. — Kátrány-xzappan rab-, korpa-, lablzxadsar *tb. rllra. 36 kr. — Kátrány-^ lyeerln-aaappan. ryrairrhb, aök »» rjrrnackík uáaára. ti kr. — Carbol-Hiappan. írrtostrlralti, SS kr. — Kfn-asappan csép, aseplo ri bárkstr* rllra. ti kr. — Tojánmax^iiappaa, fejkorpa «Ura ét arrzjatltó axrr Ső kr. — Epc-nuppaa baJaÖTrazt« él ápolo, ti kr. — Ftvém-niappaa. az Idrcrradurrrr iidltöro hat. ti kr. — (»lyrrrtn-itzappan. lrrfíaomabh toilette-sxappaa. ti kr. -B«aioe-Hzappan. börra»ta*odá* rllra. 40 kr. — Va«clln-«zappi»n. krllrmr» ■oxado-enköx aapoakrati haxxaálatra. 40 kr. — Réafa-kátrin)-nzappan. aukars bdrbrtr*«rrrk rllra irea alkalmai. Ára ti kr. — Bornx-Nsappan. ax arrxtxla tUatátalaasáaal, aiájfoltok, axrplök m arrxeortök rllra. Ára Só kr. — Kámpbor-MSappan. farj\ fclrrprdrzrtt bor *tb. rllra. Ára 3ó kr. — \nph tol-nanppan. niladraarmü tinrklSI rtrk rllra. Ira M kr. —
Kaphatók minden K)óc)i<xrrtárlixu.
Kapató: Pröjrgr Béla gyógyszertárában N.-Kaoizssn.
PEZSGŐ
Kkjí^IíJÍ fó raktár N*i«y Kanioán
fksskijiokkh
JÓZSEF urnái
m l gjut;myo»»»bb árak m> llett.
Árjegyzékek luxánma ingyen és bérmentve.
jj ArjegyzeKeK k^sdhi» ingyen es Dermenive. 2751 1 — 6 ^
XXXXISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXvXXXX
ma r]
* u rr
K.
incsem,
Sorsjegy1
ili|!l-apWi!
Főnyeremény készpénzben
10.000 ft, 5000 <t20jolBT.il 1788 pénznyeremény.
,A magyarlovar-egyletsorsjegy-irodája: Budapest,váczi-utcza6. sz.
kmM éwj .
elf Arnoldnál
Bécs, I. Pestaloaai utcza 1.
Közveti te ^ingyen.
E szakbau a le* régibb cz&g.
2719 15—20 ,
K AVE
nyer«, kitűnő, rrotcljeit, zMinato* f«j 5 Úron ctouii)((okbaii. Iiér-é* vámmentesen bárhová utánvétel mellett.
ftanfos, finom kilónként 1 15-1.25
Ceylon. natry, finom . 1 30—1 40
Cey''on, finom, zfi de* . 1 5<) — 1 «0
Menad», aranysárga ,, 1.60 - 1 75
Gyöi.gy. Perl) finom . 1.5.*> i 6<>
Gyöngy, (Perl) Cuba fin-.ro . 1.7— 1 85 Morc«, valódi arabs . 1 80—1 90
ajánlanak MatUradorfer Brúder Fiume
Csal tüM
ha minden dobozoL a g>*rj«*7 = a «»• és Mell sokazoro-sitOtt «zég njo mata látható.
fcívű poroa «.ártó« ^y■> ;ynna»» uiaaao» gyomor- o. auestDajok, gyomorgörcs én eluylákásoJá», <yomoré*é* rö*»öit dogalás, tnájOij vértoluias, aranyér és a lfgkü önMésb léi betegsegek ellen 3''l ¿t ót\ f.jlycoaoMu áördí ilő elismerésben rósxesfi* Kgy eredeti dob >x ha ználati uatiitással l frt Hamis!tványok tör vényese o üldöztetnek''
Francia borszesz és só.
KöstrJ-ny, csűr. mindennemű baso-gatás és bénu''ás-, fej-, fül- és fogfá jáa sikéres gyóny<-táaáhos bedörzsö-___
létre; boroaatissak o..ua ««oaia ««ral «» »•>•»«» . etle»
Beatöle« rixsel keverve, hirtelen betegedéi, biuyás és kólika ellen. Egy üreg P^ncos
utasítással 80 kr. 2720 15 °2 Valódi, Moll védjegyével és név aláiraaa
Moll A.
gyógyszerész császár királyi udv. szállító.
Bécs, Tiicblaiioen
Baktárak :Nagy-K«ai2 8«: B«l,>" gyógy ««érés*. Rosenfeld AH.
Fesselhofer Jó«ef .Barct; Dorn^r S Csákttrnya: Gö .ca L. Kyógy Kaposvárott : Fleiner Samn Keszthely - Puly Jáno. Körmend : Rátz Jáuo.. Marozall : Itztl l erd Zala • Egerszeg: Ksazter A lese gyÓRrareré«.
Singerstrasse 15
tóm
,Gold. Reichsapfel*
PSERHOFER J.-FÉLE
GYÓGYSZERTÁR Bécsben.
Vprtí<57tltí^ lí»V»r1af»<ir»lr "e!ölt egyetemes labdacsok neve alatt; ez utóbbi ,.tvft teljes megérdemlik, mire
V eruszLiu) íaoaacsoK cgakuftyaD ^ léteilk be.egiéjti meIyhen a ubdnchűk csodiJs t%:r>zwu
buonyitották rolna. A legmakacsabb esetekben, minden egyéb szer sikertel-nQl alkalmartatott, esen labdacsok Fzámtalan-ssor és a leKrÖTtdebb ídS alatt gyógyulást eredményeztek. 1 dob< z ifi labdaescsal 21 kr«jezár, 1 tekerca 6 dobozzal 1 frt 5 kr . bermentetlen utánrét-köldemény 1 f.t 10 kr. (1 tekercsnél kevesebb ,,em küldetik szét) SzámUlaa levél érkpzett, melyek irói hálát mondanak a labdacsokért, melyeknek a legkülönfélébb és leg«ulyosabb betegiégekben egész^Kük helyreállitiaát köszönik. Aki wak egyszer kísérletet tett velük, tovább ajánlja. A számtalan köszön5-irat közül ide mellékelve közlünk néhányat
Leongaug. 1883. május 15. Igen tisztelt aram 1 Az ön labdacsai valóban csodás hatásnak, nem olyanok, mint sok uás kidicsért szer; esek valóban minden baj ellen segítséget nyújtanak
A húsvétra rendelt labdacsok legnagyobb részét barátaim és ismerőseim között osztottam szét s valamennyien jó hasznukat vették, még magaskoru ét különféle bajban, betegségben ainlődó személyek és ezek álul, ha nem i« teljes egészségeket, de tetemes javulást nyertek és tová'' b is akarják használni Fogadja az én legbensSbb hálámat és mindazokét, akiknek szerencsénk volt az ön labdacsai sekitségével nyerni vissza egészségünket.
Deutinger Márton.
Béga-8zt-György, 1882. február 16. Tiastelt nram! Nem fejezhetem ki eléggé legmélyebb hálámat az ön labdacsaiért, mert Isten segítsége atán egyedül az ön labdacsaitól gyógyult fel nóm, ki már évek óta ssenvelett mize-rerében; és habár egyelőre még néha be kell vennie a labdacsok-bó'', de egészsége már annyira helyreállt, fcogy fiatalos frisses ?ggel
űzheti valamennyi foglUkozását. Kérem szíveskedjék e háianyil-vánitásomat az összes szenved ók javára fel használni é< egyszersmind mé tóytas8ék újból két tekercs labdaosot ói két db chinai szappant küldeni. Kiváló tisztalett-1 maradtam alázatos szolgája
Nóvák Alajos, fSkertész.
EDDIG MÉG FELÜLMULHATLAN
a MAAGER W.-félo
cs kir. szubadamazott, valódi, tiszti,
Csuka m á j-olaj
Maager Vilmostól Bécsben. .
Az orvoai tekiníéíjek ¿UaI megv¡z-»giltato t és kőny-nyeueinószthotösöie fol ytán nyermBkekark ia ajinlhaió. mert u Irgiisztább. legjobboak eliatnert sz-?r: mell- tfldó-bajok, gorvfely, daganatok, kelések, bórkiii lések, mi rigybajok, gyengeség etb. «Ilen — üveg ára 1 frt. — kaplm ó gvári r^Kiárb.n: Becsben, Heumarkt 3. szám «U t.
tr »mint az 0«ítr4k Magyar birodalom kguibb é* j >bb nevii ¡jyó^VKZ-r-tára>bao.
jjagy.TCanlZBán lcapliató: R>a-ofrí;d Ad« (
L-B R..a< nfeld Ferenc* kereskedő uraknál. 2640 12- 2
Tekintetes uram ! Ama föltt-véaben, hogy az ön valamennyi gyógyszere egyonló jóhatásu, mint az ön kitünS fagybalzsama, mely az en csa''Adómban néhány idült fagydaganat»t lumir megsemmisített, daczára az úgynevezett egyet -mes sserrk ellen érzett ellenszenvemnek, arra határoztam e 1 magamat hogy az iön vértésztitó labdacsaihoz folyamodom, hoey e kis golyócskák aegt.egével ostromoljam sok évi h&mortho;dáiis bajomat. Nem habozom önnek bevallani, hogy idült bajom négyheti használat után teljesen megszűnt a bogy i<mer8seim körében ig»*n buzgón ajánlom e labdacsokat. Nincs ia semmi kifogásom az ellen, ha öa e sorokat nyilvánosan — de névaláírásom nélkül — köszétsszi '' Eiváló tisztelettel Bécs, 1881. febr. 20. C. v. T.
Dr. Mikolasch Károly-ffele rpanjol Chloabor Dr. Mikolasch Károly-féle
spanyol vasta-talmu chloa bor. Mikolasch Károly-féle ► pany ol pepolnbor.
Mikolasch Károly féle
spanyol peptonbor.
Dr. Mikolasch Károly-féle
Dr
Dr.
Fap-vhaWaílTVl PSERHOFER Jt51 évek ó<a elismerve, nt>J uaiAOdlU mint legbiztosabb szer bármifél« fagyba -jok ellen, valamint nagyon idült sebek «tb. ellen is. 1 tégely 40 kr.
~P.lpfpca,7£mr»''7Íci (Pr*8ai cseppek) megromlott gyomor,
.„¿-.ti. .ItA.il--^.L
Tannochinin-hajkenőes
laikusok által valamennyi hajnövesztő szer között a legjobb.iák elismerve, 1 csicosan kiállított nagy szelencze 2 frt
roiz emésztés, mindennemű altestbajok PlffTTOtomoo Ironrioö ^TUDEL dr-tól vágási és szurási ellen, kitűnő háziszer 1 Ovegecske 20 kr. ■L''öJClCUlCS IVCIIUCÖ ,-beknél, mindeouemü mé ges ke-
léseknél, valamint időszakonkint megnyíló lál>daganatoknái,sebes és gyuladt melleknél s hasonló ba oknál kitűnő szer. 1 tégely 50 kr.
UtífíínP/lv általánosan ismert kitűnő háaiszer kaUrhns. re-tUlUUCU> kedtség, szamárhurut stb. ellen. 1 üve* 50 kr
Amerikai köszvény-kenőcs ^x°vbébo
rheumaaz- rü bajok ellen. Ára 1 frt 20 kr.
Minden fajtájú llomÖ
Az itt felsovolt k''azitménten kivül kapható valamennyi osztrák-magyar újságban hirdetettkűl é* belföld grógytári külónlegesség u m Ch oal Toll''ette zappaa 1 darab 70 kr. ~ - - v * B
szer köszvény és
.. 1
Egyetemes tisztitó-só hiziS2er m rtgJMlTMt
tés minden következményei, ugvmiot fejfájás, szédűléi, gyomorgörcs gy^morhéj aranyér, dugulás, stb. ellen l csomag ára 1 frt
folyton raktáron vannak
Porok láb izzad át el 1 dobo« 50 kr ,_
6eorfé Patt poktorilt-Ja sok év óta elnyálkásotái. kőiögis. re-kedaég. nurut, mell- és tadóbajok. gégháutalmak ellen legjobb és legkellemesebb a^gédsseroek általánosan elismerve 1 dobez ára 50 kr.
Alpot! fii kfir W. O. Bernhard tói 1 üveg 2 frt. 60 k
1 frr. 40 kr. Or Rooiersbaa->eo-féie szem esizenczia 1
( I üveg I -rt. 50 kr
Kwlzda /"éle kiszvéo
4
üveg 2 frt 50 kr
1 fél üveg
Séoborazesz 1 üveg 60 kr.
®ry
-fi udiam 1 üve i frt.
Sehaoauaa-ftlo gyomorté 1 doboz 75 kr. Labdacsok az *-b-jT számára 1 doboz 30 kr.
Téarltta kenio« 1 tekercs 30 kr.
Franszia különletrességek : Chastaiag félt Peptla-bor 1 üreg 2 frt 25 kr. Titrtrozott Chioa-bor Otsián Henritől i üveg 2 frt
Chiaal-borVasfal 1 üveg 2 frt^ 50 ~k77______
Ptaliaa por Foirniertől 1 doboz ára 2 frt 50 krajezár, egy fél doboz 1 írt. 50 kr,
stb stb. é* minden a-talán raktároo nem lévő czík kívánatra gyorian és olcsSn megizerezteük. .
Post«i küldemények 5 forinton aluli megrendeléseknél csakis az összeg előleges beküldése mellett, nagyobb öaasegekkel uU&vétt''I is eszközöltetnek. 2715 12—12
p<tnyol rbabarbara-bor.
A legjobb szer gyomor-gyeDg^é^ek beu. hideglelés, ideg bÁDtálaink t u''ólietegségek ellen i-gy üveg ára i frt 50 kr. hatású azon betegségekben, melyek vérstegénység, v»gy rosa vér»6l származnak .
Egy üveg ára I frt 50 kr. Rendkívüli szer mérges daganatok, a gyomor lassú müködéie s az ebból származó betegségek elleo. Egy üveg ára I frt 50 kr. A legbiztosabb szer a gyomor mü!<öde&ére ne.ii ha''ó ezervek fe!üdi''é<éül Egy üveg
ára I frt 50 kr. A legjobb szer gyomor- éa bél-katharus, valamint egy érbetegségek ellen. Kgy üveg ára I frt. 50 kr.
Föraüár Austria iJmm^ lém (Gaiiozia és Bntonna tiféteM
Ka&ger ¥iMosnált Bécs, Uh nemarkt &
HIRDETES,
A Balaton-Magyarodi urodalom, Zimányban fekvő legelő helyére szarvasmarhát és lovakat vállal. A felhajtás, vagy átvétel ápril havának 24-lli napján kezdődik, és tart a legelésnek ideje, oktober bő 15-1 k.
Fizetések:
Szarvasmarha egy és két éves .... 5 frt. — kr.
, . 3 éve3 és vénebb . . . 6 „ 50 .
lovak egy éves csikó . \......5 „ — »
„ két éves csikó és lovak .... 6 , 50 r
, aayakancza csikóval.....7 , — »
A legelő díjnak lefinze<éoe, felhajtáskor minden egye» darabtól 1 frt. 50 kr. a többi réose lefizetendő a mikor a m rhát elhajtják.
A B. magyaródi idbérlő nevében Steiner üerencz
2745 4-4 ispán.
xxxxxxxxx*xxxxxx*xx*
X X X X K IC X X X X X X X X X
WajáU* Jóuef könyvnyomdájába Aaqy-Kaniuán
yiMAMZSA, 1886. Márczius 27-én,
• _ - j
13-lü szám,
Huszonötödik évfolyam.
2 írt 50 kr. 1.2 ü .
— Klót ixetés i ár:
ffré5. erre . • & --
¡el évre
negyedévre • •
Egyei szam 10 kr.
H I K D E J K K K ¿hasáb.* jirtitsorhan 7. másodszor '' l swiii^''O tovalibi sorért d kr.
nyilttérben «oronk.-. t 10 krért vétetnek tel.
Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr tizrtondk.
I
A lap szellemi részét ill-tö közlemények a szerkesztőséghez, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intúzendök: X a ? y- K a n i r. s á n Wlassicshár
rtérm.''nt. tlen levelek n«m fogadtatnak cl
Kéziratok vissza nem küldetnek
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbariku, ,nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó■ egylet", a rzalamegyei általánost tanitó-
,¿¡ilet*. n „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület", a „nagy kanizsai tisztüm$egélyzö szövetkezet*, a „sopronikereskedelmi s iparkamara" nagy kanizyiikülválasztmány''-ának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Hazi elet
A cselédtörvény veghetlen jótékonyan ha tol r be ama söié'' rétegébe," ahol ifjú és agg, gyermek és felnőtt asszony és leány, inas, szobaleány, komorna, dajxa és szolgáló i legnagyobb rendetlenségben tépelődtek szomorú sorsuk fölött; véghetetlen jótékonyau — mert ezen törvény által szabályoztatott szolgálati viszonyuk, szerződések természete, az okok, melyek fennforgása mellett vagy ók azonnal otthagyhatják helyeiket, vagy uraik izounal Kiadhatnak rajtut.
A cselédviszonyt szabályozni, nc tessék'' hinni, bogy oly nagyon könnyű, a törvény csak felállítja az alapelveket, de egyes concrct esetekben mégis sok kibúvó ajtót hagy fen.
Igaz, hogy a rosz erkölcsé <et a-jó törvények sem teszik szilárddá, de azt elmondhatjuk bátran, hog\ a cselédek belsó ház élete egy Sodorna Gomora, melybe beletekinteni egynek látszik a pokol sötét fenekével.
A cselédeket manap is a legtöbb helyen ugy tekintik mint a háznak a legnagyobb s együttlét által meg nem .«•zelidült ellenségeit, de a csaladok inai képzettsége vrk lesei és j>vise-lete mellett hiszszük. hogy senkise lenne bajlaudó valamiféle jó bizonyítványt kiszolgáltatni.
A cselédek, hogy mily uton módon kerülnek — sorsukhoz, annak különböző forrásait nem akarom eiemezni, habár valóságos regéuy iehetne a legtöbbnek az alapja; •azonban az mar bizonyos, hogy egyi ke a nép legmüveletlenebb, neveletlenebb, legnyomorultabb, legfajtala-nabb és legkicsapongóbb osztályának éppen a cseléd.
A külső cseléden a béresen a a gazdán, valóban nem látszik meg sem értelem sem alkalmazás tekintetében aföldmives iskola; az ökrök
és lovak ütése verása pt-dig mutatja, hogy a hutnanisraus érzetét — az állatok iránti kíméletet az inquisitio idejéből taitják fenn hagyományok nyomán.
A csikós, gulyás a számadó, a bojtár, furkósaikksl és karikásaikkal bizony-bizony nem azért állana''« a falka mögött, hogy magyar népdalokon tö-jék fejőket és Zsu-zsik-ijuk és Zsófikájuk után sóhaj tozzanak, hanem hogy eltalálják a kedvező pillanatot, hogy lehet egyik-másik anyakanczát vagy éppen emsét ugy megdobni, hogy elvetéljen.
A Tini meg a Jancsi se sokkal magasabb fogalmakkal forgolódik aj szobában. Ha a T nike, rossz lábbal • kelt fel véletlenül az nap, nagyon könnyen megteszi, hogy a Nagyságos asszonyt tensasszonynak szólítja, mire aztán mind a két oldalról kitör a harcz és háború, a tensas-zony el-kergetéssel f nyegetódzik, Tini pedig nagy léleknyugalommal kije enti, hogy csak ezt a pillanatot várta, hogy felmondhasson — s ezen a napon azután össze is töri a tensasszony — füredi emlék — poharát a Jolánt nem füröszti meg, a Melust pedig, aki nemt szereti a vizet, ugy meg-szivacsozza, hogy a bömbölés lehallatszik a földszintre, hol a doctorok rögtön consiliumot tartanak — éppen reggeli séta kocsizásra készülvén — vájjon ne menjenek e fel a veszélyes beteghez Ez volt a Tini a szobaleány!
Milyen egészeu más természet Netti — a szakácsné. Ez nem szól, akár milyen mérges legyen is, sót minél mérgesebb annál kevesebb beszédű; de ha a .Nagysága" ellenőrizni akarja, s kimegy a konyhára, hogy a rántás meg ne pörkölődjék, vagy a ,kocb* ö^sze ne dűljön, s a pecsenye kellőleg öntözve legyen, — akkor Nettinek nem kell több, elkezdi vagdalni a speiz-ajtót, utána
vezetése! Azt mondja valami görög vagy latin vagy yOémet, vagy én bizony magam sém tudom miféle nemzet közmondása „kevés bölcse-séggel igazgattatik a világ* — Meg-fengedem! Tanú, hogy egy háztartáshoz kell a l gnagyobb bölcsesség, ezt én mondom, s merje kétségbe vonni valaki ?
Vezetni a gyermekek physikai erkölcsi nevelését, azokat jó férjekké, jó gyermekké, jó polgárokká képezni, felébreszteni bennük az erényeket, indulatokat, melyek később a jellemet a jellem szilárdságot alkotják, majd a leányokat venni ápolás, oktatás alá, ugy hogy azok ne bábok, ne szenvelgő szalonhölgyek legyenek, «-mellett kiszolgálni és el nem hanyagolni a férjét, felvidítani, ha roszkedvü: osztani bánatát, kikérdem bajai felől, majdkiszaladni a konyhára, rátehelni a tisztaságot a szo bákra, és a kellem varázsát oda, a hová lép — s amellett a gondról nem pauaszkodni — vignak, kedvesnek, okosnak és barátságosnak, kedélyesnek lenni, s ezt gyakorolni: ez a nőiesség — ez az igaz házi nó ! Az igazi házi élet!
A cselédekről akartam egy kis csevegést irni s utoljára Nagyságának kellett hálámat lerónom, s ebben igazam Í3 van, mert aki ugy teljesiti kötelességét a konyha, férje és gyermekei körül mint ó, aki nem hálatja gyermekeit a bonne szobájában, mert szereti hallani sírásukat és nevetésüket, aki nem fél a Net-titól és a Tinitől, sót még a Józsi kocsist is tudja, hogy mit eszik, azt a Nagyságát ez a „czim" meg is illeti, (mert igazi nőt szakácsnő, kocsis, szobalány, dajka, bonne nélkül már nem szoktunk képzelni, — sót ma már az asszonyok legtöbbje nagyságos,) mert igazi .Nagyság* csak az, aki a mindennapi apró kötelmek ngyságát megérti s betölti
a konyhaajtót, a kanalak röpköduek, a lábisok csörömpölnek § a mádlik tesznek oly iszonya zörgést, hogy a nagysága ideggörcsöket kap, s az nap Nettire nézve nyugalom létezik, anélkül, hog^ csak egy szót is szelt vagy visszaszól., vultia, de Netti már ismeri a Nga természetét. Akkor este tapsra jó, a Netti, - annak a kiállhatlan bolondnak az elbocsáj tása. — Az igazgató ur védelmére kel — Nagysága által gyanusittatik, — a Iára kitör — s ezalatt Netti jót nevet markába, s kinéz a szép holdvilágos estén a kapuba, hol már egy csinos huszárórmester állja a „vakt"-ot bizton számítva arra, hogy a N-.tti kisasszonynak ma kimenője lesz, mert olyan patalia után Nagyságával csak nem aludhitik egy fő dél alatt!
Ezek a Tiniké és a Nettike legkedvesebb és leggyöngédebb seca-turái mé£ amelyekkel a Nagyságát boszantják — De ezek már mint kitanult szobacziczák és szakácsnők. Ezek után jönnek amég csak a falusiak, a szolgalók a sokétkü dadák, dajkák, akiknek a kezében még soha se volt ezüst eszczeig mosás végett, s akik a diszuó etetésnél sem vitték többre, akik midőn a városba bekerülnek szakácsnéknak sz''-rződuek, mert dagasztani tudnak, de azt kijelentik, hogy bizony ,a finomabb tésztákat* nem értik. Ezeket kell azután tanitani mindenre, mert rántott-levesen s zöldség-tisztogatáson kivül semmitse tudnak — ezek már nem palitiából törnek, zúznak, hanem mivel ngyetlenségük ugy hozza magával. Ezek főztére ne hívj vendéget, s ha feleséged nem tud'' fózni, fel ne fo.''add, mert öreganyádtól rád maradt öregtányér elejtése mellett, a levesben légy és haj lesz, s a villák közeit magadnak kell megvizsgálni.
Oh nagy feladat egy háztartás
— csak az! Hogy ezek majd fognak is összehozni egyszer, egy oly cse-lédképzó intézetet, amelyből jó Tini és jó Netti kerül ki, én el is hiszem, s ezek erkölcsei is odalesznek irányítva, hogy egykor ők is jó háztartást vezetgessenek valami tisztességes ipar mellett — az is bizo nyos! de ezeknek a Nagyságoknak érdekében kivonatos is!
Megyénk népoktatási ügye.
Zalamegy« kir. tanfelügyelője a közigazgatási bizottsághoz intézett jeleutéMe
Zalamegye népoktatásának
tanévi állapotúról és történetér8\. (Folytatás)
Zalamegye568 önálló polgári községe közül :
VI. Ztlamtsgy* népoktatási tanintézeteinek évi jövödelme ezen tanévben 338920 frt. És pedig:
a) készpénzben — 245492 frt
b) pénzértékre számított egyebekben 93518 frt
Ezen évi jövedelem származott:
A) 916864 frt érő ingatlan vagyonuak jö-
vödelm. 45246 frt
B) 30220 frt tőfcepén* kamata 2265 frt
C) Tandíjakból 85824 frt
D) ÁlUmi segélyből 69845 frt
E) Köziégi járulékból 86946 frt
F) Egy házi járulókból 39400 frt
G) Egyéb vegyes forrásokból 9395 frt
Az ingatlan vagyonban:
A) az iskolai taninilói rétek, legelőL ée erdőkre esik 447530 frt
B) a tanítói lakás értéke 236511 frt
C) a tanterem értéke 232823 frt
A községi segélyek tétele » pénzbelieken kivül a termény beliek értékét is tartalmazza. Az egyházi segélyek óimén az összes kántor járulék ia benn foglaltatik. Tandíj cimén számitattoit be a ter-mónybili tandij is.
Az állami segély tételébon előfordul a pénzben ado''t tanítói fizetés iskolai segély, a. tanítók személyes segélyezése és jutalmazása, az állami pénztár terhére adott taneszkörök pénzértéke s a tanitói lakás bérösszage ott, bol azt bérbeadó a kincstárból kapja.
Zalamegye összes népoktatási ta-
A kibontott rozsa.
K eü*''-S t-ájvirágom Aludtál a télen, Szalma alatt «zépen; Ug>an mit álmodtál ? Mit áimodhatik egy Alvó szelid rózsa, — Nekünk embereknek képzetünk sincs ró a. A virágok álmát Oaak angy»Jok tudják, Kikkel a boldogság Száz gyönyörét jáuzák. — Tündér lige''ekben Jártál verőfényen, Messze az örök szép Lombkoszorús délen Ott jártál a b/mes, Bársonyos mezőkön, Hol kod voba nem csüng Völgyeken, erdőkön. Ü:t a dél hevében Volt *zebb virnlásod, Mig ne kflok viharzó Tél m rtszett virágot Ablak onk jegébe; S szál ma takaródat A mikor m-grázta, Mire vélted másra, Mint bogy pa ak, csermely Csörgése, zúgása; Ott, hol a habokban Örök kék derült ég Fürdik moso yáral, 8 rajtok n-m üt békát A zsákok, havas jég, Hol csak örömével Száll meg az istenség. Ott jártfl; — hiába Tagadnád: a bimbók "Rivall*- ak, melyek Mindegyike egy-* gy Angyali tüzes csók; Ez** sejtetik csak Álmod égi voltát;
S hogyha majd kinyitod Illatozó csokrát, Akkor fogunk még csak Bű báját csudálni; — S hinni a tövisről Hogy va ót jelképez, — Oh, én ugy ta álom ! — Rózsánk meg a legszebb Megtestesült álom.
Hajgató Sándor.
A babonáról.
Közli; Slrisaka Andor.
I. Babonás napok.
Pénteken kezdettéven s végsetl mutikau nincs szerencse. A ki péotikou nrvoi, vasárnap sir. Pénteken éhgyomorral prüszszenteui, nagy vessedolmet jelent. Pénteken útra kelni, kész szerencsétlenség. A ki pénteken fekszik be''egágyb-4, többé föl sem kell. Pénteki vendég annyi, mint egy heti exekuáó. Péntnken mosott ruhától kiütést kap az ember. Pénteken sütött kenyér kelellen marad. A ki pénteken füt be elsőben télire, »oeak Kég a háza. A kis gyermek, ha péntekén kapja elsó fogát, a tejfoga után noha se nő löbb foga. A melyik kis gyermek pénteken kezd bestéim, h^b-igó ieszj ha éppen meg nem némul. Ha az újesztendő péuleki nappal ke<dódik, az as év terméketlen less (Jaj nek-d 1886 Kotló* tyúkot pénteken elül''e''ni nem jó, mert megzápul az a ári kott tojás. Tököt csütörtökön v»gy
pénteken kell vetni.
^ *
SzentGyorgy előtt fogon pillangó, aagy szerencíét hos. 6z:.-Ggörgy elótt fogott kígyóból a
le^halhatósb orvosság késsül. Sz-Gy. elő:ti ürge bőréből készült { énZes zactkó soha ki nem fogy. (Azt mondjak, hogy Rotschildékuttk is ilyen van !) Sz.-Gy. előtti gyíknak torkát a kis ujj«1 megai-mitani, igen jó torokfájás ellen. A ki Sz. Gy. uap előtti fűzfa sipba fu. annak sem lesz torokfájás** Ha pedig György nap előtt zöld békát fogunk a kezünkbe, akkor nem lesz hidegl. lésüuk. Aki Ss. György nap előtt bőregér szárnyat sze rez s pónzt ukargat bele, s<>ha sem fogy el a pénze. (Ujy Iá-szik a mi Szapárink-nak nincs ilyen denevér szárnyalj A ki szf Gjörgy uap előtt fecskét vagy. gólyát lát, annyi évet él, a hányat a fecske vagy gólya szárnya lebben. Szent György nap éjjelén az ember kihallgathatja a boszorkányok beszélgetőiét a jó és rossz füvekről. A sz- György előtt fogott kigfó bőre igen jó bolra húzva ; az ilyen bottal még a vasat is el lehet törni. Ha szent György napja nagyszombatra esik, vége lesz a világnak. (Állunk elibe 1886-ban.)
Apró szentek napján a kit vesszővel vagy virgácícau.1 vég ig puhítanak, az friss lesi éi kellés''-s nem lesz. (E babonás szokás még Heródes
király idejébSl eredj *
Ssilveszterésuj év napja. A szerelmesek ólmo*. olvasstanak, s ha Szilveszter éjjelén a megolvadt ólmot vízbe öniik, a képződött ólomalak megmutatja, mifélo fogíaikozáaa lesz a jövendőbelinek, A ki a kakast uj év hajnalán meglesi, mikor az elsőt kukorikol ; arról
várhatja a mátkát, merre a kakaa nézett. A ki Szilvesiter éjjelén megfordítja párnát a feja nla:t, jövendőbelijét meg-! látja álmában. A kit uj évkor megver nek, minden nap kikap]«z egész esztendőben. A ki pénzt ád ki uj év napján, '' akár egész évben /sebébe tar ti* a kezét. A kéiőn kelő lusta lesz egész évben, mint a lajhár ; a korán kelő minden nap frisebb lesz. Nem jó uj évkor varrni, mert a tyúk tojókáját bevarja az ember. Uj év reggelén ne vegyen senki tisstát magára, inert kiütéseket kap. A ki'' Szil-vess''.er és uj év közt születik, abból nagy ur válik. Ha uj év napján egy- üi-letbe öreg a*Szony az első kuodsaf'', s«erenc*étlen«ég lesz abból. Uj év napján malactól kell vonni éi enni, mert as előre túrja a hasznod, a baromfi hátra kaparja. (Tnr ám a takarékosság, nem pedig a sült mslacz I)
Karácsonyi babonák E napnak még az ételhulladéka is varázserővel bir. Különösen a hires karácsonyi morzsa, mely annyi kuruzsló or-vosáagaak fő alkatrésze. — Éjféli mise után a Luczaszékre állók megláthatják: ki a boszorkány. Aki karácsonykor egy almát vagy diót felvesz a földről, fekélyes lesz .tőle. Az BBztal alá rejtett sza-kasz''óba beleszáll a kis Jézus, azért szénával kell a czakasztócskát meg ölteni ; a széna alá kukonczát szokás lenni ; e kukoriczA''.ól ké akkorára hízik a szárnyas apró jószág (baromfi) a szénától pedig a lábas jószág (szarvasmarha, ló.) Aki karácsony estén diót eszik méz nélkül, annnak kihull a foga. Aki a szent
estén mézes fogha?yma gerezdet nem eszik, torokfajós lesz. Karácsony éjjelét legjobban fog au igézet* Egy kivetett czérna gombolyagba karácsonykor belelépni, kész Lizárbeteg*ég. Az éjféli mise alatt a szarvasmarhákat ki keli hajtani a közkutakra itatni ilyenkor ai. ostorral erősen kell csattogtatni, ettől hizik és erősödik a jószág éa a tehenet a bossor-
kány sem lesz képes megrontani.

Luczanapján kell kezdeni az u. n- Lucza-széket kcsziteni s mindennap faragni valamit rajta, u?y hogy kerácsony estén Jegyen kész 8 ez a kis szék az, a melyről — mint imént mondám — az ember megláthatja a boszorr. kányt.

napján jó és hajnalán a miknek nagy
Szent-Iván a szent-Iván bogarat, gyógyfüveket szedni, a gyógy hatása van. Szintén e napon szó-kása szent-Iván tüzet átúgrálni, hogy as ember abban az évben meg ne haljon.
Pál fordulása napján szokott a medve barlangjában m?gfordulni, mert e napon minden ijedve fölébred téli álmából.
András nap éjjelén minden leány megálmodja, ki lesz a mátkája ; sót ha esen éjjen valamely legénynek ingét párnája alá teszi, azt a legényt ugy megbabonázza, hogy utána jár mint az árnyék.
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALlI''KÖZLÖNY
1886. MÁRCZIUS 27-én.
nintézeteinek ezen éri kiadása 339020 frt. És pedig:
a) Rendes tanitók fizetése 231947 frt
b) Segéd tanítók fizetése 38183 frt
c) Fűtés, tisztogatás stb. 20841 frt
d) Tanesskösök vásárlása 5979 frt
e) Szegény tanalók segélyei :se
1418 frt
f) Építkezés, tőkésítés 9928 frt
g) Vegyes kiadás 30624 frt
Megjegyzendő, hogy a tanítók fizetési rovatában előfordúl mindaz, mit a tanító, esetleg kántor-tanitó, mint ilyen, pénzben, lakásban, földekben, rétekben, legelőben, tüzelő anyagban, igás és kézi napssámben, utóbbit tandíj címen, segély vagy jutalomban élvesett.
Felvétetett mindez úgy, mikéit azt d''jlevele mutatja és pedig a tiz évi átla-lagos érték alapján.
Iskolai takarékpénztár 24 iskolánál kezeltetett 909 betevővel és 2500 frtnyi össseggel. A jelen lenévben megtakarított összeg 478 frttal múlja felül a tavalyit; a takarékpénztárak száma pedig jelen tanévben hattal szaporodott.
A tandíj fizetés alól valamint az elmúlt úgy jelen tanévben is az összes állami iskolák szegény sorsú növendékei a nagym. vall és közokt. minisztérium által felmentettek.
VII. Az iskolák felszer, lése s egyéb helyi viszonyai következő fokozatosan javuló eredményt tüntetnek elénk: fekete irótábla volt 708; szemléleti képgyűjtemény 88, fali olvasó tábla 364, Magyarország térképe 399, Osztrák-Magyar monarchia 95, Európa térképe 303, föld öt része 103, földgömb 324, természet-rajzi ábra gyűjtemény 279, természettani | ábra gyűjtemény 98, szépírás és rajzmin- : ta gyűjtemény 53, terméssetrajsi eszköz j gyűjtemény 30, testgyakorló eszköz gyüj- • temény 30, testgyakorló eszköz gyüjte-mény 14, megyei térkép 85, s a magasabb intésetek másnemű szemléltető esskösei.;
Eredetileg is tornahelyiség vagy j legalább is tornázásra alkalmas szabad tér 74 van a tankerületben.
Tanítói könyvtár van 24, iskolai'' kőnvtár 23.
Népkönytár. 71, községben létesik 13928 kötetben. Ezek köaül magyar 12191, nem magyar 1737.
Terjedelemre kivállóbbak a Csáktornyái községi iskola 819, a balatonfüredi szeretetbázi 1112, a nagy kanizsai polg. iskola 243, a nagy-kanizsai községi elemi iskolai 260, a nagy-kanizsai izr. elemi iskolai 1014, az alsó-lend-vai polgári isk. 1112, a csáklornyai polg. isk. 715, a z.-egerszegi polg. isk. 549, a keszthelyi polg. isk. 630, a keszthelyi községi isk. 563, a tapolczai felsőbb népiskolai 589, a csáktornyai állami elemi gyakorló iskola : 523; a mihályfai közaé-gi elemi iskola 357;. nagy-kapornak) rkatb. iskola 263, perlaki állami elemi iskola 312. kötettel.
Az iskolák közül 390 saját házában 16 bérházban vojt elhelyezve.
A tanitók közül 426 természetben adott lakást élvezett. 162 lakbért kapott.
A tankerülelben létező tantermek közül 3*5 meter belső magassággal vagy ennél többel 309 tanterem birt 295 tanterem pedig eunél kevesebbel.
Egy egy tanóra legalább -gy Q m. térfogat esik 389 iskolában, ennél kevesebb 218-ban.
Helyes padokkal s minden bútorral bir 439 iskola: kevésbbé helyes bútorral bir 157 iskola. 6 iskolában az iskolai padokat másnemű bútorok helyettesítik: 2 iskolában sem pad sem bútor nincs.
Anyakönyvet vezetett 309 község,
Nagy pénteken, ha eső esik. minden gyümölos kukaczos l«ss. (A nóta szerint pedig : nagypénteken mossa a holló a fiát I)''
Nagyszombati kolompssó-
ra minden kígyót, békát el lahet kergetni a háztól. E napon, ha a harangok Rómából megjöttek s előssör kondulnak meg, akkor a patskban kell mosakodnunk
és nem leszünk szeplősek.
'' *
Virágvasárnap szentelt barkának 3 szemét rágás nélkül le kell nyelni « aki le nyeli, nem lesz torokfájása. MenydÖrgéskor a virágvasárnap szentelt barkát tűzbe kell dobni, de a világ minden kincséért sem szabad a ssobába vinni, mert akkor tömérdek sok légy lesz. •
V- i n c s e napján, ha a háztetőről csorog az eső, vagy megolvad a hó, akkoz jó bortermés less abban az évben (Vincze ! telik a pincze.)
Április elseje. Öreg embertől hallottam, hogy e napon ütötte agyon Kain Ábelt s az illető ho iá tette, hogy ő ezt a szentírásból olvasta (!) Különben álaeje a bolondok napja. (Áprilisi szamár, áprilisi időjárás.) E napon sso-kás a gyermeket a a félbolondokat csíga-vérért ét bék atoll ért küldeni. (Zárjel köt t
felvételi naplót 362 község, mulasztási naplót 362 község; a másutt isknUzók naplóját 29 község elöljárósága vezette.
E fejeseiben nagy hálával kell jeleznem a nagyméltóságú vallás és közokt. minisztérium abbeli kegyességét, hogyha tanévben a tankerületnek számos állami, községi a felekeseti iskoláját ajándékozta meg tansserekkel s magasabb tanintézeteinket pedig a szemléltetés vagy szakoktatáshoz szügséges becses gyűjteményekkel.
VIII. A tankerületben alkalmazva vo''t összesen 588 taritó. Tanításai foglalkozott még 6 lelkész : hét tanítói állomás üresedésben vo''t.
A tanitók közt van: férfi 528, nő 60. Képesített 508, nő nem képesített 80. Rendes 490, segéd 98 —
" Ezek közül 1 — 5 év óta szolgál 112. 5-10 év óta szolgál 114, 10-15 év óta szolgál 86, 15 — 20 év óta szolgál 67, 20—25 év óta szolgál 61. 25—30 év óta hzolgál 49, 30-35 év óta szolgál 43, 35-40 év óta szolgál 34, 40 even túl 22.
A nem képesített tanitók még mindig « ég magas ssámának fő oka a szegény hitközségek törvényes minimumon alul álló díjleveleibsn keresendő* — Es okozza, hogy az ily tanítói állomás elnyerése szakképzett éa hivatásuk magaslatán álló tanitók hó vágyát nem képezhetvén, az oktatás legkezdetlegesebb elemeire sem alkalmas egyéneknek időről időre, kösségról községre átmenetül szolgál.
Nem mulaszthatom el megjegyezni hogy ?sen az oktatás szellemi sikereit válságosán veszélzeztető ügyben az egyházi hatóságokkal és községekkel való érintkezéseiben esetről esetre a törvényes követelmények legmesszebb határaig elmegyek a jogos eszközeimen kivül a személyes hatás és meggyőzés minden téoyezőjét érvényre emelem.
IX A megyei tantestület szellemi önképzéséről, nemkülönben társadalmi s nemzeti feladatainak valósítására irányult törekvéséről csak elismeréssel nyilatkoz-batom.
A zalamegyei általános tanítói testület 8 járásköre 22 gyűlést tartott 47 előadással a neveléstan, gyakorlati tanítás, közhasznú ismeretek s közérdekű napikérdések köréből.
A központi választmáay tankönyvbíráló szakosztálya ezen tanévben is dicséretes s a szejlemí productio terén az ismeretek látkőrét, a módszer biztosságát s az izlés tisztaságát fejlesztő tevékenységet fejtett ki. Az Eötvös alsp-nak a járási körök által évi járulékokban való részesitésén kivül — bő Óhaja a tantestületnek, hogy az országos tanitÓi árvaházban egy zalamegyei áriának | 3000 frt alapból helyet bístosiuon. Ezen célra a tantestület saját adakozásából s jószivü emberbarátok hozzájárulásából már 700 frtot meghaladó összeg gyűlt egybe. Ugyanily összeggel rendelkezik a zalaegerzegi járáskórnek segély egylete is.
Tanszermuzeumunk ügye is kedvezően fejlődik, a mennyiben 380 frtta-s ssámos szakmunkákból álló gyüjte ménynyel rendelkezik.
* (Folyt, köv.)
A vorÖ8kene8ztegyIet nagy-kanizsai fiókjának működésé az 1885-ik évben.
— Titkári jalentás — Mélyen tisztelt közgyűlés! Egy ujabb év leforgása után ismét összegyültünk, leszámolandók évi működésünkről.
Feladatunk ée teendőnk ez évben
itt megjegyzem, hogy e napon születet 1885 a pécsi „Veréb Jankó- is )
S e n t-M i h á 1 y napja, Ha e nap előtt nincs dér, akkor a zsidók mint megkossosodnak. (Ezt a fura mondáat va''.ami tüzes és babonás antiszemita fundálhatta ki!)''. *
Bevégzem a babonás napok ismer tetését egy régi jóslat idézésével, melyet egy ssásesstendős kalendáriumból betűztem ki, mely igy hangzik ;
„Quandó Marcus Pascha dabit Antonius pentecostabit, Joanos in Corpore s tabit, Tolus munpus vale clamabit l
Vagyis : ha Márk napja húsvétra, Antal pünkösdre, János pedig nrnapjára esik, az egész világban nagy jajgatás lesz 1 (Az idei gyönyörűséges 1886 ik esztendőre esek a bölcs mondások pon* tosan rápasso''nak, el lehetünk készülve » D*gy j»jg»táara I)
II. Babonás numerusok.
A számok küzül mindig a páratlan a szerencsés. Ezrk közül \s asonbsn iegnjvezetetebb a 13, 9, 7, és a 3. — A 13 egyedül a szerencsétlen ssám. A babonás ember a világért sem ül olyan Helyre, ahol vele együtt 13-an vannak. Ast tartják, hogy a társaság közül egyik, a 18-ik nem éri el a következő évet.
is a szorgalmas gyűjtés,gyarapítás és szervezkedés volt; s ha előbbi feladatunk teljesítésében eljártunk, m.gtettük azt, ami nem óhajtott veszély idejében a hatható« működésre képesít.
Örömmel és megelégedesse! tekinthetünk vissza az elmúlt évre, fókép azért is, meri nem dult e* nem szedte áldozatait, legalább aa ország és a monarchia határain belül nem, a rémes haboru és igy nem szóliltatott egyesületünk a könyörületesség gyakorlásának terére.
A szervezkedés tekintetében pedig az országos vörös kereszt-egylet, tudatában nagy horderejű és terhes hivatásának, a közös hadügy minissterí ummal egyetemben nagy mérvű mozgalmat indított meg, az orsság '' különböző részeiben háború esetén felállítandó beteg-háló és betegszálló állomások lé.esítése targyab -o.
A központi igazgatóság kiküldöttje, Molecs Dani ur, bejárva e czélbői a kijelelt városokat, meg*Uopodasrkat léiesiteit aa egyes fiók egyletek és városi v állományokkal, mely megállapodások jegyzőkönyvekbe foglalva a hadügy minisztérium h<-z terjesztettek fel.
Városunk is, mint a vasutak egyik góczpontja^azok közé tartozik, ahol beteg háló ée beteg-szálló állomás létesítése válik szükségessé, miért is itt egy 200 ágy-gy»l felszerelendő b*rakk-kórháa — as át vonuló sebesültek — és ason kivül a tovább nem ssálliiható sulyos sebesüllek részére 12 ágygyal berendezendő beieg-ssoba felállítása terveztetik.
,Ez érdemben a városi választmány Molecs Dániel kikf IdöU részvétele molett. nagy érdeklődés közölt a lefolyt év márcsius 6-án a városház tanácstermében gyűlést tar.ott, mely alkalommal következő megállapodások jöttek létre :
Az épüietek, illetőleg a barakkok, felállítása a városi - választmány közbenjárása és felügyeleté mellett a kösös had-Ügyminissterium költségére eszközöltetik, valamint a szükséges ágyak e őállitásáról is a hadügyminisztérium gondoskodik; a falsserélés, fehérnemű, gyógyszerek és egyéb szükséges tárgyak ; ugy a hordágyak beszerzésének kostségeit as egyesület, bizva városunk nemeslelkü lakosai áldozat-készégében, a többi.városok példájára magára vállalta, s r^ményli, hogy a ko moly vessély idejébiu, a midőn saját ifja-ink ée testvéroiuk szenvedésének enybi é se, sok esetben azok éetének megmentése, forog kérdésben, városunk minden ren dü és rangú lakosa egyaránt megbosand-ja áldosatait a humanizmus és hasasseret magasstos oltárára.
Egyesületünk a lefolyt évben febru ár hó 2-an tartotta évi rendes köcg} ülésé . Az ez alkalommal megválasztott illetőleg kie&é«s tett választmány márczius hó 1 én tartváu alakuló üléséi; elnöknek Sárvári Ullmann István, társelnöknek id.Fesaelho-fer Józs-sfné, alelnöknek Ebenspaugor Li pót, alelnoktársnak F schl Pálué, pénztárnoknak Kernhoffer Jóssef, titkároknak Hoffmann Mor es Trlpammer Gyula választatlak meg.
As év folylábana választmány sorában némi változás állott be, amenyiben Pisakor Tamás tisztéről leköszönts helyette ifj.Fesselhofrr József, — a városunkból elköltözött Donáth Lajcs helyeit pedig Toltösy Béla lett megválasztva,
A válasz''mány as v folytában 8 gyűlést tart tt a foiy ó ügyek elintézésére, melyekben a választmányi tagok szép számban veitek tószt, különösen »gyesületünk fáradb«ii»n, ügybuzgó »Inöke as egylet, valamint az egyletet érin ó és érdeklő ügyek iránt ritka buzgalmat tanúsított.
Az egylet iránti érdeklődést az által is ¡parkod ank felébreszteni és teatartani, hogy az egylet kebelében előforduló : nevezetesebb mozzanatokat a helyi lapok ban a közöoség tudomására haztuk. Ez alkalommal nem mulaszthat juk el a lap kiadó és sserkesstő uraknak ason elősé-kenyaégért a melylyel kösleményeinket b. lapjaikban díjtalanul felvenni ssívesek voltak, őssinse köisönetünket nyilvánítani.
Eg> eaületünk rendsseres vezetése és kezelése fölsőbb helyen is figyelemre mé.''tattott ; »-bból kifolyólag egyesületünk szeretve tisztelt elnöké'', miri akinek ; as fókép köszönhető, Ö fólsége Erzsébet '' királyné, m nt az orsságos vőrós-kwreszt ''egylet legfőbb védaszoays, saját kesü aláírásával ellátott dicsérő diszokmányal tüntett ki, mely diss>kmányi egyesületünk tevékeny alelnöke nyújtotta át lel-k-s szavak kíséretében a múltév april hó 19-én ta-toit válxsstmányi gj ülésben. Ugyanezen gjülé< alkalmával egy agg b»rczos öt forint segélyben részesít teteti.
A Balkán félsziget-n dult háború áldoz ttainak ssanvedásei bennünket sem hagyhattak közönyösen, miért is orsság-szerte gyűjtések indíttattak, as orsságos vörös keressi-egylet pedig egy önálló sebetüli izálli''ó vona ot indított a háború színhelyére mig Belgrádban 100 tebesült befogadására kórhásat is Állított fel.
Egyesületünk választmánya is ín-ditat<va éresvén magát a sserb és bolgár sebesültek segélyésésébes járulni, habár nem volt hajlandó a közönség á''dosa''-készségéi nagy mérvben igénybe venni, fenntartva asl a közvetlen ssükség esetére. — miért is saját péns''-árából a csélra 30 frtot szavazott meg, mig az egyes választmányi tagok és néhány emberbarát adakozásából 53 frt. 40 kr folyt be, öassesen tehát 83 frt 40 kr. küldetett be a közp. igazgatósághoz ssives további tás végett.
Eszel bnfsjesxük jelentésűnkéi a lefolyt évi működésről, egyesülelünk je lenlegi állapotát kösetkezőkben umer-! teljük :
tagjainak száma as év elején 366 volt, elhalt as év folytában 6
városunkból elköltözött 11
s fizetést megtagadta 3
össsesen 20 maradt tehát 346 tag
as év folytábaa felvétetett 40 igy a jele-ilegí állomány 386 kr.
vagyis 20 t»g gyarapodás. EgyU ünk Vagyona 1885 jan. 1 én 599
frt 63 kr. volt, az óv folytában tagsági dijakból befolyt 336 frt kam*.«gyarapodás 29 frt 74 kr össseseo 975 frt 37 kr
Ki«d''Sok a következők voltak : nyom ai* án) okért 6 irt.
egy agg barczoi segély esésére 5 , a szerb ea bolgár sebesültek
segély-zésére 30 „
aközpxi bab é«állitoithá nyad azaz 3-46 frt egy harmad* 115 „33 kr.
és végül aa 100 fr:oa ágy -alapítvány IV-ik részVé-
nek törleszté ére 125 ,
össesen 321 frl 33 kr. maradt tehát az év véné-vel tiszta vagyon 654 frl 04 kr.
igy tehát mind a tagokb>n mind pedig a vagyonban gyarapodást jelezhetünk.
Alapos reményünk v»n, hogy a jövő ben sikerülend egyletünk iránt élénkebb-érdeklódest felkelteni ; mely lörekvésün-ben az összes tagok támogatására vé.ünk számihatni.
Eskűdtszóki tárgyalás.
F. évi márex. 22-éo lart&toit meg Ssombaihelyeu a még 1884 ik évi októ-I érben Nagy• Kanizsán kiadatni stándé-kolt „Amoi* czimü. kissé pikáns tartalmú lap ügyében as eskűdtsséki tárgyalás.
Az űgy iránti érdeklődést eléggé tanúsította a nsgyssámban megjelent te. kintályes hallgatóság.
Elnök az ülést 9 órakor nyítá meg, midőn is as esküdtszék a következő tagokból alakíttatott össze: SsaUy Gyula, BorsíU Bé''a, Bertalanfy Jöz«ef. H mann Janoa, Anta.fy Gyula, Tóth Lajos, Hübaer János, Nagy Mi^lÓ4, Konc« János, Sághy Kálmán, Goldscbmied Vilmo« é< Bors Viktor.
Erre felolvastatott a vád, mim elnök felhívja a szerkesztőül jelentkezett Tom-sányi Károly vádlottat, ha akar-* személyesen a vád ellen védekezni Vgmire vádlott a törvény által nyujto''t jogával élve, egy tárgyilagoti beszédben teljeseu beigazolta, hogy as incrímínál-nsk jelzett lap sajtó alatt, volt ugyan, sőt késs példányok is voltak már, de higad an átolvasva annak tartalmát, ason meggyőződésre jött, hogy as csak átdolgozva jöhet a közönség elé, s igy bessüntette annak tovább nyomását, — kimutta továbbá, bogy a késs példányokból nem küldetett ssé'', s nem is terjesstetOtt, s igy ss ellene emelt vád alaptalsn, illetve idóelötti.
Ezu án a közvádló dr. Ajkas Károly kir. ügyész tartott egy fenkölt, s a lélekre ható beazédet, melyben igen szépen ecsetelte, a megtámadott közerkölcs s társadalmi erény veszélyezését.
E beszéd oly hatást keltat'', hogy a hallgatóság nmn volt képes magái a tüntotésőtl visszatartani, s a kosbecjü-léíben álló kir. ügyészt megéljenezte.
Erre következett a vádlott védőjének, dr. Weiss Ödönnek védbesséde — Nincs ssándékunkbsn sem egyik sem másik oldalra részrehajló nyila kozatot tenni, mivel azonban tudomásunkra jutott as, hogy a fiatal juris doktor a védelmet as utolsó pillanatbin azaz a tárgysláz előtt 6—8 órával vállalta el, s mégis oly ! ssép, és a lelkiismeretre fektetelt törvényben jártassággal párosultan. védelmeste,
— nem mulassthatjuk el a fiatal, s szép tehetségű ügyvédnek e téren tanúsított, s jövőben nagy reményre jogoaitó ügyvédnek,— a hallgatóság résséról is tsuiusítoit elösmerésl emlitetlen hagyni.
Esen ^tapintstos és lelkiismeretes védelemnek kössönhető, bogy vádlott,
— miután as inkrimináltnak nyilváni ott lap terjesstése, dacsára az igen ssigoru inquisitiónak, bebizonyítható nem volt
— felmentetett.
Nem szenvedhet a szombathelyi esküdtszék egyetlen tagja sem lelkiismeret-furdalásban, mert ason ssép, illetve ke-ressiényi elv vesetto Ítéletében hogy inkább ssabadon bocsájt ázás bűnöst, miut egy ártatlant elítéljen.
Referens.
Igen sok okos emberben is van igy idegenkedés a 13 as ssám iránt, miután egy társaságban rendesen van egy két olyan egyén, a ki valami ssereucsétlenség<)l már hallott a 13-asról. Ismerek egy pécsi birlapiró fiatal emberr, a ki ugy fél a 13-as ssámtót meg a ,pénteki naptól, mintjaz ördög a tömjénfüsttől. Neveli as ssám iránti ellenszenvet ason eshetőség s hogy néha csakugyan megtörténik, hogy egy társaságból, hol véletlenül épen 13-man voltak együtt, egy elhal. A lj-as ssám babonájára most uj tápot nyu tott a spanyol király halála, ki a mait évben meglátogatta az ottani kolerabetegeket. Egy alkalommal á betegek látogatása után egy udvari ebédnél 13-sn ültek s est legelőssör a király vette észre, nevet-ve jegyzé meg, hogy majd meglátja, ki hal meg közülök egy év alatt. As első ő volt l — De hát igen terméssefes dolog Hiszen senkinek sincs az orrára kötve, hogy meddig él V — M* is akárhány okos ember vao, aki, ha azstalaál 13 an ülnek, akár pénzért is fogad egy vendéget 14-ikuek. Eszembe jut egy ifyen uri ember, aki ugyancsak jól megjárta s fölfogado t vendégéve''. Vendégségbe behitt egy hordái t 14-iknek s mikor napszámoshoz illő buzgósággal megtömte magát minden jóvbl, az ur az ebéd végén még 50 kr. adott neki borravalóul. De biz a hordár keveselte a napssámot s ássál álti elő, hogy bit i egy fogás éielt 30
Yidéki levél.
Gilse, 1886 márcsius 23-án.
Tekinte es szerkesztő ur ! aNinrs a világén egjretl.''B egj hely». Mint amilyrn Zalában van, — Oels''e* Voltam Gólan. láttam a színészeknek Csúfolt akrobit*k fürge les-gyakorlatait ; voltam Vis.-a 0»; láttam a toron; -keresztjéről ram mosolygó ssunyog szemének fekete szerababtit voltam sok helyütt talán még Piripócson is ahol a hét má sá« asszonyt mutogatják, de ilyet mint Gelséu még sohase láttam mert hát itt . . . semmit se láttam. Asas hogy hát láttam amint a névtelen bálrendeső bisottság egyes tagjai már dél-u án négyóra tájban feketébe öltözöl en ugrándoztak általa nyakig érő jóisü »á-ron — s .Sáron rózsái" — ugyanezen időben küldözgették fel apró czipőcskéi-ket a bálterem előszobájában tartandó közös kipuczoltatás czéljából. Erre azután magam ia felruoscsantam a nagy-korcsmábs, hogy körűltekin sek a aik mezőn a lámpák ssundiká!ó fényénél, de ssemeim megtagadták a ssolgálatot, az aranyos csípőkről lekapart pornak miatta.
No de se baj 1 gondolám mag«mbao» majd helyre üti est a kis hibát az estéli Bhadd-el-haddu. Csakhogy legiagjobb meglepetésemre este meg olyan haddal <alálkoz am, melylyel együtt hadakozni ntm igen találtam czélszerünek. M«t hát kérem itt nem antisemita, han^m tisztán semita-bált rendezlek. íme G -Isén megfordult a
világ bolondos
kereke.
De asért nem lehet ám kifogásom ellene, mert a bál dicsőén sikerű t. Mely éa mi ozélbó! adatott? Ast nem tudom-De annyi bisonyos, hogy as első rendesé még a gyertyavilág előtt leköa''önt mél óságáról, s többiek meg gyertyagyújtás idejében elssunditottak a puha pamlagon.
Istenem, de jól is mulattam I S h. a 48-ik gyalogesrad néháoy liftes fia ki nem segít bennünket a zavarból
kron alul senkíuek sem eszik meg. (Még s Herkó Pelrrnek sem !) M>u án pedig as ebéd 7 tál ételb5l állott, asér 21 hatos jár, kér tehát még alássan 160 krt. as ebéd végig müveléseért 1 — Biz azt meg kellett fizetni, mert az ur nem alkudta ki a napszámot előre.----
A 18-as ssam babonájánál eszembe jut egy ámeríkai história, mit eselött egy pár évvel as ajságbót olvastam. As amerikaiak, nemcsak bogy nem félnek a 13.astól, de még ast derekasan ki is figa-rázzák. Egy városban oly egyesületeit alakitóitak, melynek tagjai osak 13-an lehetnek; a hás melyben as egylet helyisége létesik 13. ssám alat: van és 13. ajtó ; évenkint 13Jgyülést tartanak stb. , . A 9-es szám sem kutya ab oonák orssa-gábai ! mert a veszettség 9 nap, hét. hónap vagy év m Iva tör ki. A kuruzslók sokszor hassnálják a 9 féle füvet, 9 fának 9 termő rügyeit. A tehén megroatá-sánál a 9 hangyanombókot. As orvosságot 9 ss''jr bevenni, 9-saer fürödni, & sárgaságnál 9 kúrát kitartani stb . . .\ — A 7-te» ssám még baboa''sabb. A nép vtaidó«sám"-nak mondja, mivel aal akarják kifejezni hogy sserenotéa As átkok köst is m-gfordui a 7 es ssám ; ilyen a 7-ré ü görcs és a 77-réiü istennyila, a mely valakibe beleüt! — 3-as szám caak oly an ötödik ker^k a kocsiban, asér: essel nem is veasődöm.
(Folytatás, kör.)
flUSZONÖTODIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY
liucxo* o^UQl marad a aok ss4p • m.rt bit amintaz aastaltetejin ££ben ''k.vekettem, lebet.it'' ragy 12 : t negy<Mt tinczold kSz^na^. Littam P^j* \ |0rbtn Wei«» Hermin, Borta ¿a {¿yja, Hoiczer Malvin, St«rn Gizolla ¿a Gros« Josefa, H-osner Hsrmins, Bole*®* Anna »lb. stb. kis»asionyokat, r^. .« uriaien sdkiig ¿hra-en !
kik««
irefc.
_lapunk jelen száma váratlanul közbejött technikai akadályok niatt megkésett, melyért igen tiszttel előfizet^ ínktöl kegyes elnézést kérünk.
— Ktatö'' kérelem.— Lapunk ''jelen számával a f. évi elsó negyedre történt előfizetés járt le. — miért is (¿Jy tisztelettel kérjük lapunk pártolóit, előfizetéseik szives meg njjitásá-r*. - Egyidejűleg tiszteletel kérjük mindazon pártolókat, kik az előfizetés sel ez ideig hátralékban vannak, azt jgküldenisziveskedjenek hogy a további sxétküldésben akadályozva ne legyünk.
Előfizetést bár mely időben elfogadunk, és pedig: ez évi ápri^hó elsejéről »''7* évre 4 frt. félévre 2frt 50 kr. negyedévre 1 frt 25 kr.
mély tisztelettel : « a kiadó hivatal.
— Nyilvános köszönet. Mind-- »tok, kik édes atyánk Kováts Jánoa várnai tanácaoa végtiaz''eaaé^téelén jelen |«aci a réssvétükkel fajdalmunkat ony-kiteni kegyeskedtek, fogadják egyenkint 4a öaazeaen tisateletteljit köszönetünket. Nagy-Kanizsa mircz. 20. 1886. Kovács család.
— Nyilvános köszönet. A nagykanizsai „Kisdedne^eló Egyesület" 1886. éri márczius 20 in rendezett táncivi-galma alkalmával belépti jegyeiket meg-ráltani .szíveskedtek : Hirschler testvér urak A-só-Domboruból 5 frttal, Dr. Szu-kita Nándorné és Löt* inger Lajosné urnók 3 — 3 frttal, Gelsei Gutmann Henrit ur 3 frtras, B.au Lina, Gutmann Verona Scherz Aldertné és Eisinger Henrikné urnók 2 — 2 frt''al, Ullmann István, Sommer József, Simon Gábor urak 2 — 2 frttal, Fischl Pálné urnó 1 frttal. Felülfizotni kegyeskedtek : Vidór S»_munéurnó 5 frtot Plibál Fereuca, Scber* Ödön arak 4—4 frttot, Leszner Henrik, Weiser József é éa Grünhut Alfréd urak 3—3 frto'', Ma-toch József né, Scbmidt Frigy esné, Ra-poch Gyuláné, urnók 2—2 frto'', Stein Sándor, Ullmann Unger Elek, Scherz M. J„ Kosenfeld Adolf, Grünhut Henrik és Garai Benő urak 2 — 2 frtot, Wittinger Antalné urnő 1 frt 50 krt. Knáusz Bol-dizsirné uruő 1 frtot, D*uscha Ottó, Tri-pammer Gyula, Sebestyén Lajos, Sommer Ignacz, Kramrr L»jo-», Bogyay Ödön, Markbreiter Lipót é* Dr Schreyer Ltjos arak 1 — 1 frtot, Fogl József és Lajos ur 50 krt. Bevétel : Jegy megváltásból: 29 Irt., feiü fizetésből 56 frt, belépti jegyekből 117 frt, ös-s-aen 202 frt. Ki.dáa: 65 frt 71 kr. Eszerint a tistla jövedelem : 136 frt 29 kr. Valamint a fentnevezeti jó''evők, ujry a „Po''gárí egy let," hogy termeit átengedte, Torma Imre vendéglős
oooooooooooo
0 /
8 Arlejtési hirdetmény.
Q Vagyonbnkott Petrich Jakab stridói kereskedő csődvá-
Q lasztmányának 1886. évi márczius 26-án hozott határozata folytán a leltárilag 2204 frt. 87 kra becsült rőfös és fü szer áruk és bolti szerelvények, ugy a kinlevő 953 frt 60 krt tevő bejelentett követelések ajánlati árlejtés utján eladatnak.
A zárt ajánlatok 200 fr. bánatpénzzel f. é. ápril hó 10 kéig csak alnlirottnak adandókát, a leltár és a feltételek, ugy alulírottaknál, mint a tómeggondnoknál Z a k á 1 H e n-r i k ügyvéd árnál megtudhatók.
Kelt N.-Kanizsán 1886 ávi márc*. 27-én
Dr. Morgetistern. Jákö
ügjréc, csődválasztmányi jegyző.
ur a világítás díjtalanul aaaköaléaéért éa a és a t. rendezőség fogadja az egycaület elnökségének tiszteletteljes köszönetét.
- Vlgalmak a vidéken. Lég-rádon f. hó2l-én az ottani őnk tűzoltó egylet tombolával egybekötött aártkörü tánczvigalmat rendezett, mely elég sikerültnek m .ndható. Volt fesztelen jókedv ének magyar és horvát nyelven, sőt még tánc« éa tombola is. A vendégszerető légrádiak ne vegyék ross né*en, hogy a jelenvoltak névsorát nem közlöm, a vidéki vendégek meg fognak ezért bocsáj-tani. Össze akartam ugyan irni a négyeseknél a párokat és a tánezosnők neveit, de valÓDan lehetetlen volt, mert a nagy por folytán mást nem láttam, mint a ki nem táncsolta a négyest, h«nem vissza vonulva egy mellékterembe(l) ábrándozott éu vis-a visnak ajánlkoztam és legnagyobb örömömre kosaratnem kapván, ábrándoztunk kettecakén. — Reggel 5 óra felé kezdett még csak oszladozni a porfelleg, »karom mondani k jókedvű társaság. —d
— Vasúti elgázoIás F. hó 22 én reggel a kis-kanisaai őrháznál irtózatos d''áma folyt le. A Bécs télé robogó vonat, kerekei közé kapván a vasúti töltésen Palin felől haza siető áldozatát, azt izekre tép.e. A Szerencsétlen annyira elveaatette öntuiatát, hogy nem volt képes a sinsk közöl sem jobbra, sem balra kitérni, borzasztó látvány volt, mint von szólják továbbá kerekek a vigyázatlan beleit a szórják szál a csontokat. A véres dráma irtóió szemtanúi azt rebesge-ték. hogy a szerencsétlen valamelyik őr háznál a legintimebb tete — a — teu vol s ez zavarta meg az eszét; amiben van ia némi valószinüség. Emiatt pályázott ki vasúti kerekeken e szomorú árnyék« világból Andri - Takács — Eatók bá-tyám, kis-kanizsai lakós, négy lábu ked-vencze ; a gyöngyös. Ez hit hiába fizette meg a kutya-adót.
— Egyetemi tanárok, és több száz gyakorló orvosok megvizsgálták már Brandt R. gyógyszerész svájezi labdacsait s azokat biztosan, kellemessen hatos legkevésbé sem ártalmas gyógyszernek nyilvánították. Ez a tény maga elegendő meggyőzni azokat, a kik még netalán e kitűnő házi gyógyszer hatásában kétkednének. A valódi svájezi labdacsok vételekor, ügyelni kell a czégjegyre s Brandt R. névaláírására.
* _
( N- gy-Kanizsai lakos ellen 459 frt — kr. 1 tőke. ennek 1886 év Január hó 12 napjától számitandó 6 */o kamatai ós eddig őuzeaen 35 frt 25 kr. perköltség követe lés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag le és felül foglalt és 436 frt 65 krra becsült ké*z férfi ruha neműek szoba btxíörok stb. bői álló ingóságok nyilvános árverés ntján eladatnak.
Mely árverésnek a 2055/1886 sz. kiküldést rendelő végzés folytán a hely-sínén vagyis alperes üzleténél éa lakásánál leendő eszközlésére 1886 -ik évi Ápríl Hó 2-ik napjának dél után 2 órája ha táridőül kitüzetik és ahos a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat nak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t. cz. 108. §• a é-teimében a legtöbbet Ígérőnek becskron alul is elada''ni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX t. cz. 108. § ában megilapitott feltélelek szerint less ki*-fizetendő.
Keít Nagy-Kanizsán 1886 ik évi Márczius hó 21 napján.
- *
Barts Görgy. kir, bírósági végrehajtó.

1886. MÁRCZIUS 27-én
Az műm mérv imMii egyesület
W* pártfogása alatt alló termény- ¿«bizományi üzlet.
Iroda:, findipest, V., Araaj Jíaos-atm II. siáa (ssitűji-faáz) Nidor-utm sarkán.
Ttrminytk adHa-víteUt bixomdnyban teljesíti. BAKTART 1ART ÉS AJÁNL:
Valódi obsrsdsrfl és Ur|< buozsk rspa-aigst
I-a arankamei.t^s frssozia laczernát
í* - "««yar
I-» . láb erét,
bnltaczlmot, mohart, bükkönyt,
komócsint,
fümagke verőket,
eredeti ancol Chevalier Pedigrését Qoldei Melon vetőárpákat atb.
frasczls. aiaaz, anggl, perje, Broxus, Dactllls-flloBerats stb. fűnsgvakat
jotánjoaan, l-a oliva gépkenő olajat.
gyári Képolajat, /áaványnép-
kenő-olajat lámpaolajat,
paraffin koc*iken5csÓt, petroleumot, császárpetroíeiimot aaponária gyökeret, aaponiria gyap-jumosóport, gabnaz*ák, szekér és ka-aaltakaró-ponyrákat stb.
Arany János-otcza n. s?ávo«zt Aiphons, Aranj János-nícia n,
2758 1—3
SMMKVHKJJT
legjobb asztali- és Qditő ital,
kitünó hatásúnak bizonyult köhögésnél, gégebajoknkl, gyomor- és hó-lyaghurutnkl.
2711 6—80
Mattoni Henrik MM és Bpest.
mikolasch s.
templom-, szoba-, és czimer-festő-
mázoló
Nagy-Kanizsán,
a honvéd laktanya átellenében Ajánlja magát a n ó közönségnek minden nemű szakmájabavagó munkák elkészítésére
■V Helybeli és vidéki megrendelések tisztán, csinosan és pontosan teljesíttetnek jutányos árakon. «730 3-3
•) E rovat alatt kOsl&ttekért nem vállal felelSaséget a sserk.
Lapvezér és kiadó: SZALAY. 8. Felelős szerkesztő : TASS ÁLMOS Laptulajaonos: WAJDITS JÓZSEF
2055/1886 szám.
Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. evi LX. t. ss. 102- § a ér<elméb«n ezennel kö hirré teszi, hogy a Nagy kanizsai kir. járásbíróság 2055/86 számú végzése által Wollák Lepoid böhönyei lakós vékrehajtó javára Wollák Sándoi
Az iitayasztalás a legjobb! ^
kétségben, hogy a csúzos bántalmak, vag}- a fajdalmas köszvény ••11.m minő azért használjon, az vegyen 40 kr. egy jjflp^ üveg valudi ^g^. I
i^am- Expellert fljB
j horroaajal. ^^B^r |
Tizenhét évi tapasztalás és számtalan sült kezeskedik a felőL, hocjr a 40 kr. nem hiába való kiadás, kapható a legtöbb gyógyszertárban*. Fő-raktár: Gyógyszertár az aranv oroszlánhoz, Prága, Altstadt
Gróf Zichy Nep. János ur
Vrászlói uradalma erdészete részéró I
Patthidon eladandó :
100,000 darab — 1 éves erdei fenyő — 1000-re 1 fr. 150.000 , — 2 ,
A megrendelések, a déli szállíttatnak.
Vrászlő 1886 február 27. . Az uradalmi erdész.
2753 1—2
, — 1000-re 1 fr. 50 kr. vasút, Komárvárosi állomásig

o
oo
I
CC

A legjobb a legszebb
harmonikák
és egyéb
zene&zerek v-
csakia
ioh: N. Trimmelnél
BÉC8, VII. Kaiaerztraase 74. Harmonikák s Pgyéb zene-szerek árjegyzéke Ingyen éa bérmentva.
Pályázati hirdetmény!!
A nagy-kanizsai .Casino" képviseletében alulírott elnök közhírré teszi, miszerint Nagy-Kanizsán a városi régi kórház telkén 57766 fr. 90 krra előirányzott egyemelete« házat építeni, s ezt árlejtés utján foganatosítani szándékozik.
Az árlejtés illetőleg az írásbeli ajánlatok beadásának határidőül 1886 évi márczius 31-ke reggeli 10 órája a nagy-kanizsai Casinó egyleti helyiségében kitüxetik.
Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen építkezésre vállalkozni hajlandók, hogy a kijelelt napig, a költség előirányzatban megállapított építési ár 50%-*val> akár készpénzben, akár óvadékképe? papírokban ellátott, és bánatpénzről szolgáló zárt ajánlatokat fent kitűzött határidőig hozzám benyújtani szíveskedjenek. A közelebbi árlejtési és építkezési feltételek, tervek s egyébb rajzok a Casino egyleti helyiségéban naponként b«tekinthetők.
Kelt Nagy-Kanizsán 1886 márczius 24-én.
TZbenspanger Lipót mint a nagy-kaniazai Casinó elnöke.
8ooo
WALSER FEREJVCZ
olso magyar
gép- ós tüaoltősaorok gyára, harang- ós ércsőntődóje BUDAPESTEN, EottenbiUer utcza 66,
Ezennel van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, miszerint
az ipartestHlet mellett NAGY-KANIZSÁN Fleiscliacrer-fúle Mn
fennálló
gépkötödémben j°
oooooc
mindennemű
kötött munkák, harisnyák, keztyük, lábtyük,
nöl mellényelr,
valamint minden e szakmába vágó tárgy a legolcsóbb árért, legpontosabban készitietik el, továbbá raktárt tartok kész munkákból is.
2762 1 - 8 Ssivea megbizáaokért eaedexIJ tisztelettel
F.liBKASTEIN JOSKFA.
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-tynkban elvállal teljes vízvezetékek berendezését varosok, földbirtokosok, ipartelepek, ármentesitő társulatok és magánzók részéről modern technihai
2712 41—50
alapon es kedvező feltételek ''mellett ajánlkozik köz-és magánfürdők felszerelésére, s z a g m e n-tes ürszékek felállítására és minden vizmű vi munkálatok gyors és pontos. kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyú-gyár.
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1886. MÁRCZIUS'' 97 éa
X X X X X
SCHUCK-féle UASOKTODEés gépgyár
X X X X X X
X Központi iroda: Váczi körút 57 Gazdasági gépgyár: K ülső váczi-ut 1(596—1699. *
X Ajánlja X
£ kitűnő szab. Schlick-féle g
xKETTŐS ÉS HÁRMAS EKÉIT *
x
X X X X X X X X X X X X X
Arak: 58 frttól Kezdve.
Schlick-féle egyes és mélyitő (rajol) ekéit
EREDETI VIDATS-EKÉIT,
leszállított árakon, továbbá
TAKARMÁ 5T¥ KÉSZÍT Ö-G É P K l T,
gőz-és járiánycsépló-készűleíeií
n legjutányosabb árak mellett. Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.
2751 2 - 6
I* X X X X X X X X X X X X
\x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÍXXXX

mar ]
•ll V
incsemr
Sorsjegy
IjlfelQft
Főnyeremény készpénzben
90.000
10.000 n. 5000 Ít20°|oley.|[ 4788 pénznyeremény.
A magyar lovar -egylet sorsjegy-irodája: Budapest, váczi-utcza 6. sz.
c
Ameiai otw
Heíf Arnoldnó.1
Bécs, L Pestalozzi utcza 1. Közvetít é ingyen. E szakban a te * régibb czég.
2719 16—20 , ,
KAVE
nyers, kitűnő, erőteljes, Kamatos faj 5 kro.H csomagokban, bérén vámmentesen bárhová utánvétel mellett.
8antos, finom kilónként 1 15—1.25
Ceylon, nagy, finom „ 1.30—1 40
Ceylon, finom, zö de» . 1 50 — 1 60 MenadO, aranysárga „ 1.60 —1 75
Gyöngy, ^Perl) finom . 1.55-1.60
Gyöngy, ^Perl) Cnba finom , 1.75—1 85 Mocca, valódi arab» . 1.80—1 90
ajánlatiak Mattersdorfer Brúder, Fiume.
I
► ► ► ► ► ► ► ►
IC I tll utettotett: A graczi 1880. évi orsx. kiállításon elismerési oklevéllel. A trieszti 1882. évi kiállításon bronz-éremmel. A bécsi 1883. é nemzetk. gyógyszerész. kiáUltáeon ezüot-éiommcl. A terontul-megyei gazdao. kiállításon 1884-ben ez. díszoklevéllel. A budapesti 1&85. évi orsz. kiállításon a nagy éremmel haladás- és versenyképességért.
<v
Gyógy - szappanok
Fant« Miksától ''"*** gyógyszertár az egyszarvúhoz
«c ^ Prágában.
Pirosok által riagáltatTa és ajánlva.
yol-Mxappan, trcnöröir^t, borrlri)to»orr (B»tat«a. Aear). riuket»* bőrs*e»«jrrk ell»». Ára 76 kr. — Fanta-rélo Xápolyi itzappan (hljrany-nxappan). SjpkllU «■* naraslUk eUea. ......._ I d»r»b 80 kr. — Kanta-féle köMSvény én Iob«N
''/. darab 2i kr.,
- Kátránj
bántalmak ellent sxappan. yrobált blztoi és gjon haUiw. Ara 1 frt. rab-, korpa-, lábUzadi
B. (tTíairíbk. »5k
_____ _________. KrOxtrlealtft, S&
r«tp, sztplö Cl b5rkít«ff rllm. li kr. — Tojáamac-sxappan. f^Jkorps «Hra éi arraJaTltó szer 85 kr. — Epe-xzappao, laJaSveutS H apol
kar-sMppan K&trány-OIyrorln-Mzappán. Kyeniríbb, nök a kr. — Carbol-nzappan, fértixtrlenlti.
stb. rllra. kr. — (rrrrarkrk sxánara. U kr. — Kén-sxappan
ejkc
U kr. — FOvéKX-Nzappan. u Idrrrrsdizrrrr üdítően hat. ti kr. —
Olyrerin-naappan. frcflnoiMbb tollette-usppsn. 24 kr--Benxor-
Hiappan, 1.0rT»»tatod»» ellea. 40 kr. — Vaitelln-Hsappan. kellemes mozidó-essküz aspoakratl használatra. 40 kr. —. Kéne»-liitrAny-usppan, mskart börbete)rsé«rek ellen Uea alkalmas. Ára 35 kr. — Borax-Mxappan, az arrzszla tlxxtátaUasásral. májfoltok, szeplők és arrz?örsök ellen. Ára 35 kr. — Kámphor-mcappan. Taajr, felrepedezett bor stb. ellen. Ára 35 kr. — Xaphtol-Mxappan. mindennemű bőrkiütések ellea. in. 60 kr. —
Kaphatók minden «y¿Ki ertáxb aa.
Kapnatö: Prögsr Béla rószertaráliaii Maimsán.''
< Csairalótí
ba minden dobozon a gyárjegy : a «a« éa Moll solcszoro ■itott czég nyomata látható.
E«en porok tartón »¿yhitám makac« gyomor- és altestbajok, gyomorgörcs é» elnylákáaodás, gyomorévá j rögaSít dugalás, májbij vértolB is, aranyér és a legkülönfélébb női faetegsegek elloa 3u ér ót* folytonosan növe-celő elismerésben rőaxesnl Egy eredeti dob .X ha xnilati utasítással 1 frt. Hamisítványok törvényesen BldSztetnek
Köatrény, csúz, mindennemű haso-gatáa és béDnüs-, fej-, föl- és fogfájás sikéres gyógyi-tásábot bedörasö- _
lésre; borogatáenak mindeanemQ aérülct^k és s-be , gyaladasok és aaganatoK ellen BentölM vízzel keverve, hirtelen betegedós, báujás éa kólika ellen. Egy Q^eg pontosj n''axitással 80 kr " 2 720 15
Valódi, Moll védjegyével és név aláirasa /
Moll A
gyógyszerész császár királyi udt. szállító.
l«reg poi^to .20 15 >55
\
!
Bécs, Tuchlauoen
Baktárak : Na g y • K s a i Z S S : Beit!» Jóxsef gyógy<%eréaz. Ro»enf«>!d A.l. Fesaelhofer József.Barca; Dorn^r S. Csáktornya: Qö icz L. gyógy Kaposvárott: Fleinar Samu Keszthely: Puly Jáno» Körmend : Ráu Jáno<. Marozali : Isztl Ferd Zala-Egerszeg: Raszter Alese gyógy«»eré«x.
ooooooooo:
Fi
>30000030
LEGÚJABB!!

hazánk egyik legszénsavdúsabb
SAVANYUH IZE
kltünö szolgálatot te*z főleg »z eméaztáai zavaroknál a a gyomomak at idegr-nd« r bántalmaia alapuló baj>iibau. Általában h víz mindazon kóroknál kiváló fi*yelin-t érdemel, melyekben a szervi élei támogatása és az idegrendszer működésének föl fokozás* kivánatoi.
Borral használva kiterjedt kedveltségnek örvend.
Igen szép
iiitiinik
N
nagy választékban feltűnő olcsó árért
t
r
kaphatók
Wajdlts József
í •
MnYYterestoflésélieii \
Nagy-Eanizsán.
I R1HLER és WAGNER
vászon ét fehérnemű raktára Nagy Kanizsán,
Ajánlják a beálló idényre dus választékú raktárukat 8Zinea ranczia kretoo ruhákra éa ingekre.
Szövött áruk, mint férfi, gyermek és noi horisnyik, to\ábbá :
Legnagyobb rakíár rumburgiirföldi- holUndi ét erem vá*z-fuhkból legkiiüoóbb minőségben ; «.«ines ágynemük febérvászon és d»-maut asstalteri''úk 24. 18, 12, és''6 személyre, atztal ét türillközö kendők, kdvét kézi ée zsebkendők; lovábbá pamut áruk, dtlatzt éa damatt árn, ehiffon, tkirting. batist ét clair ; batitt hímzések és betétek ; flanel ágypokrócíok, ág yteritök ét függönyök.
Saját készitménjü férfi- nói ét gyermek ífbémemü készlet — női váltüzők, uri nyakkendők.
Menyasszonyi kelengyék : — gyermekek réazére egéat készletek.
Sajnt »«zövészetbeii ké*zült házi damast asztal teritők asztal éa törölköző kendők.
Irasteli megrendelések gyorsan eszközöltetnek.
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek
2656 2-4
VÉD-JEGT.
Kizárólagos főraktár
Édeskuty L.
m. kir. üdv. száliitónál Budapesten.
Úgyszintén kapható minden gyógyszertárbau, faszerkereskedéíben ós vendéglőben.
Az 18Ő5-ik évi elszállítás
1.800,000 m.
N a g y-K a n i z s á n kapbató: FesselhofferJJ.^RosenfeldJAdolf, I Sch?artz & Tauber, Marton & Huber, Prezlmayer ¿"beutseb, [Marton] Adolf, May Mátyás, Strémm & Klein és Zelinger Lajos nraknil.
PEZSGŐ
Egyedüli, fő raktár Naj:y- Kanixsán
FESSKLIIOFER JÓZSEF urnái
+
M 11 lllill IIIIIII1111IIW
—T Kitüntetve az 1885-iki országos kiállításon -pQ +
VERSENYKÉPESSEGÉT
nagy éremmel.
ÜJGNNAN JAVÍTOTT MMYMENTES HORDÓKÉN,
melynek használata által nem kap abor k^nbüzt, hamarabb tisztul, eltarthatóbb, szállithatóbb lesz. Sót hibás borok is ^gyógyíthatók, ki egyszer ily fajta hordöként hssznál mem vesz régi, méreg tartalmú kinseblagot. Használa utasítás
minták ingyen.
BIZTOS SZER AZ ÜSZÖG ELLEX.
Ezen szer nem'' támadja meg a vető mag csiraképességét, sót a hozzá kevert, kitűnő trágyázott által a növény első időszaki fejlődésére előnjős hatással bir.
Árpa, tavaszi búza, zab és tengerinél
s jó eredménynyel alkalmazható. Egy 50 dekás csomag elég 300 liter vető-maghoz, rajta egy igen egyszerű használati utasítás ára 28 kr. Ha gyártmányaimból együttesen 5 kilós postacsomaggal rendeltetik, megküldöm utánvétellel bérmentve.
Schönbeck Imre
2757 2 — 2 • Enz''ergom.
+ +
I +
♦ +
m++m++++++++++++m++
«4