Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.07 MB
2023-05-23 14:47:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
150
274
Rövid leírás | Teljes leírás (303.46 KB)

Zalai Közlöny 1886. 014-017. szám április

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
25. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KÁMZSA, 1886. Április 3-án.
Rlőf izet ét, i ár: cers* "Vre . • . 5 frt. — — eTrc ■ ■ • 2 frt 50 kr uepvédevri» 1 . 25 ,
Egyes szam 10 kr.
¡1 I {< PÉTÉ S K K
8 hasaho* petitsorhan 1, másodszor 6 s minden invxi.hi sorért 5 kr
nyiltterbeh
soronk- t 10 krert vétetnek te Kincstári illeték niimleu egyes hirdetésért 30 kr tíz tendk.
Huszonötödik évfolyam.
A lap szellemi részét illető közle
mények a szerkenztóaéghez, anyagi részét illető közlemények, pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendők : X a?y-K anizsán Wlassicshát
Béraentetlen levelek nem fogadtatnak el
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank". 9nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet", a „zalamegyei általános tanitó-
Kézirátok, vissza nem küldetnek
estidet", a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület8, a „nagy kanizsai tiiztiönsegélyzö szövetkezet* a , soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai kűlválasztmány''-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Néhány szó iz ipar terén kifejlődött nagymérvű verseny- 8 iparo saink veszélyeztetett érdekeiről.
Napjainkban a városi , iparosok rewéról számos oly panaazszal találkozunk, melyek kedvezőtlen világításban tüntetik fel azok helyzetét.
A gyakran, felmerült panaszok szerint: Nagy Kanizsán az iparosok érdekei határozottan sírokba szoríttatnak, a helybeli fogház felügyelői aítal az ipar terén megindított ver seny következtében. XJ Hogy mennyire veszélyeztetvék iharosaink és zsenge korát élő iparunk /érdekei az emiitettem verseny által ^effue''-í megbeszélése képezendi jelen alkalommal feladatunk tárgyát.
Már az Árpádok korában is
akadály hátráltatta az ipar tryors és nagyobb fejlődését. A magyar nemcsak ide enkedett az álta la nemtelennek tekintett foglalkozástól. hanem üzójéi magát is ignorálta. A törvény kellő védelmet nem nyújtott, s az osztálynak politikai szerepe nem volt. Az iparost vásári adók és vámok terhe nyomta, á helyzetét a nemesség is kétségessé tette.
Ámde később, midőn politikai viszonyaink át alakul tak, s a nyugoti civilizátió édességét megizlelők, iparunk is más stádiumba lépett.
A jelenkorban pedig, midőn édes hazánkat, mint főldmiveló országot nyugot felöl a nemzetgazdá-szati váltság veszélyei fenyegetik: mindenki csak a hazátmentő ipar védszárnyai alá menekül. Hisz maga Trefort, a nagyméltóságú vallás és közoktatási miniszter ur is ipart pártoló nézeteinek adott ecl táns módon kifejezést akkor, a midőn ezeket mondá egyik nagyszabású országgyűlési beszédében: »Ipart, igen ipart kell minden áron teremtenünk., Az ipar emeltyűje & jólét-
nek s bizositéka egy nép szellemi műveltségének.
Vájjon mi tette gazdaggá a kis Belgiumot, s mi nagygyá a párt-tusákba merült Franczia-országot ? Felelet: az ipar ! Minthogy a ujabb kor azt az elvet tartja szem előtt, hogy mindennek a szabadság a lelke, így az ipar felvirágoztatásának is: csak helyeselnünk kell törvényhozásunk azon bölcs intézkedését, miszerint az iparszabadság elvét 1 «72-ben törvénybe igtatta.
Ezen törvény életbe .J^ptetésé-v.e! tág kapu nyittatott a nemes versenynek, melynek értelmében még a 18 évet betöltött kiskorúaknak is megengedtetett áz ipar üzése.
De valamint, minden fénynek megvan a maga árnyoldala: ugy a nagyon tágkörü iparszabadság sem lehetett ment a fejlődést gátló tömegtől. így hogy tovább ne menjünk, felemlíthetjük azt: hogy hazai asz''alos iparosainknak, kiknek száma a legújabb statistikai kimu-tások szerint: 31,000, a létért való harcz nehéz küzdelmében veszedelmes concurrenseik támadtak, az ál-, lamilag ientartott fogházak lakóiban kiknek felügyelői hihetetlen olcsó árakért képesek kiállítani, az asztalos, lakatos stb, iparágak cikkeit. Hogy miért? ennek magyarázatához cgyhisszük nem kell commen-tár! Nemesesen gondolkodott a magas kormány akkor- a midón azon eszmét tette magáévá - hogy a rabokat és fegyenczeket foglalkoztatni kell, mert e munka nemesit; mily kár azonban, hogy az egyei iparágak megválasztásában némely ála-mi fogházban, (mint a minő a helybeli) nem legszerencsésebben intéz-kedének. így pl. a helyet, hogy legtöbb helyen a kosár-fonás, szalmakalap vagy pedig játékszerek készi
tése űzetnék a rabokkal, a már i '' ugy is virágzó iparágaknak nyujta-
acceptálni a hozzá intézett kérelmei; s vagy saját hatáskörében oldja meg a kérdést, a kérelmezők jogos kívánalma szerint vagy szükségképpen & magas minisztérium elé ter-terjesztendi a kérelmet, elintézés végett. Meg vagyunk győződve arról, hogy az iparosok közösen intézett ákeziója diadalra juttatja azok igazságos ügyét.
Adja Isten, hogy ugyv legyen 1
N.-Kanizsa, 1886 márcz. 21.
Ábrahám Gyula.
tik veszedelmes concurrentia azáltal, hogy ezeknek a rabok készítette czikkei, mint mondám : balhailan ol csó,árakért bocsáttatnak a közönség rendelkezésérel. v
Az emiitettem v asztalos-ipar-nak nincs szüksége felette c-n agy versenyre ;'' mert ar a tökélynek ma már oly fokán áll, hog a szomszéd Bécs iparával is bármikor, egy napon említhető. Ez állítás indokoltságát mi sem képes eclatánsabban igazolni, mint a mnlt évben, fővárosunkban rendezett országos-kiálli-tás, melynek iparcsarnokában láttuk pompázni az asztalos iparnak, a művészet kifogyhatatlan gazdagságával párosult remek cikkeit. Oly iparág, melynek csoportjában a kiállított produktumok oly kitűnő . ízléssel, ejegantiá''.»!, ügyességgel és szakavatottsággal készitvék: csakis virágzónak mon'' a tó
És ha a kevésbé virágzó iparágak fejlesztését illetőleg hat a nagyobb fokú verseuy ; ugy viszont a már virágzó iparágakra nézve, csak bénító és hátráltató befolyása lehet ennek, mert veszélyezteti az illető iparosok anyagi ex«.istentiáját.
Már pedig a - problémátikas létért kü/dő iparosok semmiképpen sem lehetnek virágzó ipar képviselői.
Most már az a kérdés merült fel : hogy vájjon miként lehetne elejét venni az említettük bajnak.
Nagyou természetes, hogy ölbe rakott kezekkel és jámbor óhajokkal édes keveset változtathatnak iparosaink a teremtett helyzetén Nagyon kívánatos, hogy az érdekelt iparosok, társulatuk < gyűlésein mindenek előtt tüzetes megbeszélés tárgyává tegyék ügyöket; s ha ezt tették, hivjak fel iaz ipar kamara figyelmét a teremtett helyzet vi-szásságaira. Ez hivatva lévén az ipa ros osztály érdekeit megvédeni, bizonyára méltányló szívességgel fogja
Megyénk népoktatási ögye.
Zalitnieay«* klr tanfelügyelőjének a kftiSftaagatáfti bis»u»ághoz intézett jelentése.
Zalamegye népoktatásának
188*/t tanévi állapotúról ét történetéről.
(Folytatás)
Lelkeaitse továbbra is a tanntestü-le''et a pályaszeretet s a magára vállalt kötelmek hú betöltésének tudata, mely as együvétar»ozás testületi ragaszkodásában állandó össt^nét bírja a nagy és csak odaadó munkássággal elérhető czé-iok kösta kölniméinek.
X.) A tankerületimben .létező, hivatását stollemi ós nemzeti szempontból miudinkább több eredményuy»l betőilő C«ák«oroyai ¿11. tanító-képied* vístonyai-ról következőket jelenthetem. ~
Ab 1«85. évben tarto''t m-evar-nyelvü póttanfolyamon »-¿azt veti 39 tanító. A m gjelentek közlil kép-aitteitt 8 és p-dijf 3 jó, 5 elégséges osztályzattal. Egy visszalépett. A 1885. évb n tanké-pe-itói oklevelet nyert 10 növendék, Eziknec általános osztályzata 1 kilün/-7 jele«, 2 jó. M-gbnkott 3.
As intésetnt az 188*/«- tanév el-jén látog-t''s 70 növendék. É* ptdig az el»ő osztályban 18, a masodikban 15, a bar madikban 18. a negyedikben 19 növendék.
Az intését fe .nállása óta képesit-telett 37 növendék
. Az intézetet felálitása óta látogató növendékek nemzetisége következő arányokat tünteti fel:
Tanév Magyar. Horvát. Vend Német
1879-80. 8419% 718% 718% —
1880-81. 72 12. 14-44. 7-22. 3-38%
1881-82. 7430. 14-30. 7.15, 3^5.
1882-38. 78.iO„ 14.30. 1-46. 335-
1883-84. 91 39 „ 4.16. 1.29 . 2.58.
1884 - 85. 93.48 . 3 80 . 3 80. —
1885 -86. 88.40„ 8.40, 2-60. — Öas«eg = 581 95. 65 86. 20-97. 12.66. Átlag - 83-13% 9.40% 4 2n%316%
XI). Kereskedelmi iskoláink kösött oltó hulyen kell megemlékeznem a zalaegerszegi polgári izkols mellé felállított tanfolyamról, mely a tanév végén keres-'' kedeimi közép tanodái jelleget nyervén, a ssakcsoportok hoz képest kibővített tantestülettel tör új czéljai felé. Teljezen kielégítő eredményt tüntet fel a zalaegerszegi kereskedelmi kör által fentartott alsófoku kereskedelmi Unonoz iskola 25 növendékkel s a nagy-kanizsai izr- hitközség által fentar ott ugyan ily fokozatú iskola 65 növendékkel.
XII). Mü isztalos tanműhelyünkben tizenegy polgáriiskolai növendék nyert e ta évben gyakorlati oktatás''. Ugyanezek részére a müépitészeti ét műszaki rajzból ujabb szakelőadások rendeztettek a régi tanterv keretébe. Alig ssükségez említenem, hogy a polgári iskolánk mellé állított gyakorlati ssakfo-lyamok rendkívül fokozzák közönségünknek as intézmény iránti bisalmát s hatalmasan fejlesztik növendékeinkben a tisztességes polgári pályák iráoti órséket. Gazdasági saak tanfolyamunknak már a jövő tfcióvbm leendő berendezése z»la--gerszegl poigari iskolánkat teljesen" hi-vatasa magaslatára emelendi.
XIII) Ip*ro* tanonciskola ezen tanévb-u Z i » Eier«»g«Q é-t Kész he-
jlyen fctvül m-t; Sümegen állíttatott fel.
Sserv-zés twiy-m»b»n volt a t-név zárlatán a nagy-kanisrt«i és apolozai. A zala-egnrs«''-gi ip«r<>s tanonc« iskolában 4 évf<>ly»>iib<o 9 r-..d <« uoitó által 94 növn. dé< ; >* ke«zih-!>y b -n 3 évfolyamban 3 r-nHes innitó« Ahal 133 növendék; végül a »név fo''vamán stervésett sümegiben 2 éifulyamb«n 4 rend-s tanító által 76 nov«ndé< — tehá- mind 3 iskolában 16 >anitó által összesen 243 ¡p*ros tanooo* nyert a mini«ztari szerveset magasít áo álló oktataat.
XIV). Kiodedóvoda és gyermekkert a tankerüle''ben van ósssesen 7. A zalaegerszegi községi 91, a nagy-kanizsai egyle-i 2 óvoda 248, a sümegi kösségi
TiESSá.
A babonáról. Közli: Sirisaka Andor.
(Folytatás.)
111. Babonás állatok.
A kuvik vagy balálmadár, a ki-nek házára leül s háromszor .kuvi"-kol, abból a házból kihal valaki. — A bagoly ei a hires éjjeli madár, melyre a kuru x«oló pokoli konyhájában nagy stQkség lehet, mert azt mondják, a kik jól értik »csíziót, bogy a bagoly fogja ő»sze a javasasszonyok patikájában szükséges kígyókat, békákat, prücskoket s boga rakat — A kakuk vészjósló kakukolá-''aval me^jövendeli a benne hívőket, hogy hány évig élnek.. Ei az a gonosz lél«k, a ki kiszopjaa tenén tejét. (Olyan c s''e 1 é d e k, akik maguk is nagyon szeretik a tehén tejet, •oktzor látják, midőn kiröppen a tehén tfigye alól st infámis boszorkánya I) — Babonás állat a kukorikolótyuk értől már szó.tam. — Atehénról. Ha a boszorkány megrontotta a tehenet » ai Dim hagyja magát tejni, a dézsát ■ f-jébe kell borítani, vagy egy a teme-töi>ől hozott romlott kereszttel meg kell »érni. Ha a tehén rag, le kell a fejét bo ritnni egy kölénynyel, aztán a kötót Ösz-izeaturkální egy vasvillával, azt a ssu-a boszorkány érsi! a Ha boszorkány •''*ei(e a tehén hasznát, 9 hangya-zzom-W<ot kell -zedni s azt 9 darab kenyérrel, elá>.üi a tinójárásba, hogy átmenjen rajta *l,,héo. Akkor 3 nap alatt be kell adni a kenyérrel összegyúrt zsombékokat a ''''béonek, és megjön a .haszna I Akkor U ®e*jou a rontott tehén teje, ha s fris fe-
jésból egy jól b-fü''ött kemenczébe önte I nek ; az a <üa a kemenczében azt a bo-|szorkányt ége.i, vki megronto.ta a tehenet, Nem jó a tehenet vajúdásában nézni, mert hamar elapad a teje. Az e>ző heti fejés tejet a szegényeknek szokás adni, mert különben a tehén nehéz fejésü less, Ha a teheoit vásáron elakarjuk adni, mikor a házból kihajtjuk, a kapun belül, konyha-kötényt és gereblyét kell tenni, hogy ezen a tehén átlépjen, különben élném .dhatjuk, — Anyuiról. Ha a nyul keresztül fut az uton, as szerencsét* lenséget jelent. — A balháról Ha baiha ugrik a kezüok fejére, akkor levelet kapunk. — A fecskéről és a g ó 1 y á r ó 1 van egy pár tuczat hahóba. Ilyenek : A fecskét megfogni, nagy szerencsétlenségét hoz s házra, Ha a fészkét leverik, kigyulad a tető. Aki egyet agyonüt, a kese elszárad. E madarat annyira megbecsüli a nép, hogy ki-m :ládáról nem ugy beszél, mmt más ál« latéról, hogy megdöglött, hanem : hogy meghalt. Aki az első fecskéd látja és megsimogatja arczát kezeivel s elmondja a babonás versecskét:
.Fecskét Iátok,
fizeplSt hányok I*
as elveszti a szeplőt és olyan szép less mint a mesebeli tündér Ilona, vagy az Árgyilus király ! — A g ó I y a is olyan extra madái. Megfogni, agyonütni nem szabad. Fészkét elbontani annyi, mint késs tűzvész. A kí álló gólyát lát először as egéss évben lus''a less, m>nt a lajhár ; a ki repülőt Int, az friss és egészséges less. — A fecske és gólyának megbecsülése érthető, és as szépen jellemző tulajdon-ság- a gyöngéd népkedélynek ; hs ss a so''.t bohóság, a mit a nép e két ked> venos madaráhos kőt, nem is egyéb
csak balbit és babona, azért igazolva van az mégis a n«gy szeretet és öröm áhal, melylyel a nép a hideg tél után a tavass e kédvea első hírnökeit fogadja. — Egyéb babonás állatok még a v i z i b o r n y u. Néhol kutyahalnak, máshol ebihalnak is nevezik. Ha az ember -e kis szörnyeteget véletlenül lenyeli, as megnől a gyomrában s mikor elérte teljes kifejlődése», akkor kirágja magát as ember hasán keresztül, amibe természetesen bele kell as illetőnek halnia. — Jeles babonás állat a kígyó is. A ki^yó a kuruxsoló pa-. tikájában nagyon hassnos orvosszeró Arról is nevezetes legény ez a csusz-maszó féreg, hogy nagyon szereti a te, jeu Ha az omb«r kigyó'' akar fogní-tejjel oda csalhatja. Ha valakinek lecsúszik a kígyó torkán, akkor fölforralt édes tsj fölé kell az embert szájával tartani s a tejszagra kijön a kigyó. — Erről nevezetes a b e k a is. Tejjel lehet est is kicsalni. Ha pedig már megdöglött a kigyó vagy béka odabent, sdtkor gólya-gyomrot kell venni a patikában, (mi nem volna a gyógyszertárban a mit a babonás ember kér 1 V) s a gólyagyomrot megtörve be kell adni a szerencsétlen embernek m<«rt, kígyót, bókát csak gólyagyomor bír megemészteni. Az it szent igaz, hogy nem jó a gyerekeket békának mondani, mert sokára tanul meg beszélni Van egy babonája még a népnek a békaesőről. Nyáron erősebb zivatar után a földból ezernyi apró béka bújik ki, s mire a nap kisüt, csak ugy nyüzsögnek a meleg pocaolyában. A nép asonban ast tartja, hogy a sok kis békát a felhő ssitta föl valami tóból a as esővel együtt a felhőből hul-
lottak földre 1 —- A g y i k r ó I. Aki a gyiknak a torkát kisujjával megsimítja, annak meggyógyul a torokfájása. — Amacskaa boszorkány jobb kese. A boszorkány átváltozásaiban legszívesebben vessi fel a macska alakját. Has macska mosdik. jól kell megvigyázni, kire tekint mosdás után ; a kire ránes as bálba vagy vigalomba megy, Ha egy készei (nem is lábbal I ?) mosdik, és a másikat sorba nem keríti, akkor vendég áll a házhoz; a vendég arról a tájról jön amerre utoljára kanyaritja talpát. Ha a macska kurrog (dorombol, fony) és közben játszik s nyugtalankodik, akkor esőt érős. — A kutya is nagy kedvencze a boszorkánynak s ha kisérteni jár, sokszor változik fek&te vagy fehér nagy kutyává. Ha a kutya álmában sir, akkor tüz lesz a háznál. Ha álomban ugat akkor tolvaj áll a házhozi Ha a kutya ébren vonit, akkor halott szagot érez a valaki meghal a családból Ha a kutya kapar, akkor is halót les a háznál. — A b e t ü-z ő a s ú korezogó .ugatásával valamely bázbelinek as élete pályáját méregeti s ha kopogását, pattogátát valaki meghallja, már nemsokára beüt a halál a házba — Ha apók este valakire ráereszkedik, az szerencsés lesz ; ha reg. gel ereszkedik rá, akkor ezerencaétlen. Ha valakire fekete pók ereszkedik, az meglátja barna szeretőjét, — A s v á b-bogarakat (keleti csótány) ugy lehet n ház ól elűzni, ha egy pár példányt egy papírba göngyölítünk a azt a csomagot egy iváb kocsijába dobjuk. — Babonás állatok még a d i a s n ó 9 malacsával, a 1 ó fejetlenül ; a bika lefelé álló ssarvakkal és a teknős béka stb . . .
IV. Babonás n8vónyek.
Acsodafa, mi nem egyébb minta díaznófü. vagy könyvsserínt: be-léniek. A babona valóságos csodaerőt ruház e bűzös virágú parajra. A kuruzslók különösen a féreg elhajtásra javasolják — A vasfű, második nevén: sárnyitó fú. Ha valaki tenyerén fölnyesi egy kisé a bórt s a bőre a)á betessi a vasfű egy kis levélkéjét s. astán behe-gessti a sebet, akkor as a vslaki csak hozzá ér a zárhoz s kinyilik. Mondjak, hogy Milfai, Sobri, Zöld Marcsi, Róssa Sándor meg egyébb czégeres gazembereknek mint ilyen bélelt tenyere volt. (Ugy látszik a posstkisztli lopóknak is zárnyitó füvük lehetett !) —Babonás növények még a 4-levelü lóhere is, melynek bírása igen nagy szerencse, — A k u-t y a t e j, melynek megt&rt szárából kifolyó teje jó arcssséditő.. (As ám 1 Rí-pacsosabbra marja a bőrt, mint a hólyagos himlő 1) — A f a r k a s-a 1 m a levele, ökörfarkkóró ésa ruta f ü mind igen nevezetes kurussoló orvosságba valók. — A üliom a halottak virága. Ha valakit árta''.lanu! végestek ki, annak sírján 3 szál sárgaliliom kél ki stb. stb. . ..
V. Babonás ásványok.
Agyémán t. Ezt as értékes • legritkább drágakövet a kígyók, vagy „kégyók* fújják valami barlangban, még pedig eser meg eseret — A k a r-b u n k u 1 a a a s5tét pincsében ia napvilágot terjeszt. — Agránát arról nevezetes, hogy míg as ember, a ki viaelí, egézséges, addig a gránát ssép piros; mikor pedig beteg, akkor elhalaváayodik.
(Folyt, kör.)
huszonötödik évfolyam
alai közlöny
1886. aprilus 3 án
74, a keszthelyi r. k. felekezeti 150, a tepolczai r. k. felekezeti 130, ■ végül a tapolczai községi 30 növendékkel.
Első pillanatra is kitetszik, hogy icm as intésetek, sem a bejáró gy-rme-kek «tárna nem fe''el meg a nagy a népe» megye nemzeti müvelődédi, egétssé-gügyí érdekeinek. As is bizonyos, hugy es«n nagyfontosságú ügy élénken a több irányban foglalkoztatja ujabban a kő-söoséget.
As őrtüzei kigyuj''á a has» határán Csáktornya város lelkes közönsége, mely e tanév végén tetezé Le kisdedóvo-dáját. Nsgy-K*nizsa város kitdetovó egylete is teljes odaadással csügg a kisdedek nevelésén s már a második kitűnően berendezett intézetet nyitott* meg. Zala-Egerszeg város a kisdedóvás elméleté nek mai magaslatán álló Óvodát készül emelni, melynek iz!é*e és berendezés* tanúskodjék arról, hogy a város közönsége mar a 40-es évek végén egy ovoda ''építésével és fentartásával tudatában volt ezen ügy nagy fontosságának.
Ennyi példa és lelkesedé« kell, hogy irányt adjon a közérdeklődésnél^ össrpnniositsa a jószándékot s indítsa meg a kisdedóvásnak megyei árauala tát (Folyt, köv.)
N.-Kanizsai jótékony nőegylet alapszabályai.
Az egylit neve és czélja. Az egylet neve .N.-Kanizsai jótékony nőegylet.* Czélja a város területén található szegény gyermekek neveléséről és ellátásáról gondoskodni, segélyezni a ha óságilag uem segélyzetl h&zi szegényeket és szűkölködők et betegeket és más nyomorban levő-Le ; a keresi: nélküliek nek munkát adni, szeresni ; munkájuk eladását közvetíteni; munkaképteleneknek könyöradomány t nyújtani kor és nem. Vüí$nb*ég—nélkül. Hendki vüli esetekben^Jrívéteiképpen vidéki községek és szűkölködők is egyszer mindenkorra segélyben részesíthetők. Országos jótékony ciélokrs az egylet hivatásánál fogvapénzbeli segélyt nyújthat.
2. § Tagok.
Tagja leh-t az egyletnek tárjad«1-m: kifogás alá nem jöhető minden nő : asszony ée leány, sót még férfiak is. A]ta-gok működők és pártolók.
a) Pártolóttg az, ki hsvoolynt legalább 20 kr. tagdíj pontos lefizetésére kötelezi magát. A kötelezettség 3 évig tart, de hallgatag továbbra is kiterjeszthető.
Kilépési szándékát a pártolótag, a pénztárnoknőnél az utolsó részlet fizetéskor bejelenteni kötele*.
b.) Működő tag az, ki a szűkölködők felkeresésére, betegek látogatására, ápolására válallkozik.
Férfi müködőtag nem lehet
Felvételre minden egyleti tag ajánlhat uj tagokat, de az sjánló felelős is, hogy az ajánlott uj tag 3 évig kötelezettségének eleget tegyen.
A hanyag vagy éppen fiz-ítní vonakodó tag a fizetésre egy izb*n felszólítta-tik, a ha sikerre nem vezetne, a tagok létszámából törültetik s az évi kimutatásban a tör és oka, a a töröltek névjegyzéke köz''.udomá*ra hozalik.
3. §. czikk. Adományok.
KegyeB adományok szívesen fogadtatnak, akár pénzben,akár természetben-Elfogad tátik egyszersmind a kötelezet« havidíjon felüli sőt az évenkinti és előle-leges s több hóra történó fizetés is
§• Ig«g»tás.
A nőegylet ügyeit vezeti a) egy védnő mint elnöknő b) egy helyben lakó alelnöknő mint választmányi elnöknő c) egy pénstárnoknő d)12 — 24 választmányi tag igazga-ják, akik liattüket jutalmazás és fizetésre való igény nélkül lelj-sitik, «) egy titkár, aki a választmá iy ál''al) megállapítandó dij mellett vezeti a jegyzőkönyveket, kezeli a levelezéseket, s félti gyei as irományokra, f) egy ügyész, aki az egylet jogi ügyeit vezeti.
5. §. Elnöknő és alelnöknő.
A beirt pártolótagok közül közbizalommal választatik az elnöknő, ki a közgyűléseket összehívja, elnököl s kimondja a határozatokat, továbbá a* egy. letet hatóságok és testületek irányában képviseli, a pénz''ár állapotára felügyel.
Választatik összesen 14 v gy 26 válassimáoyi tag, kik közül az alelnöknő és pénztárnoknó választandók.
Az alelnöknő összehívja a választmányi üléseket, ott elnököt s as elnóknőt akadályoztatása esetén helyet''esití.
As elnöknő szavazatok egy enlősége esetén dönt.
6. §. A pénztárnoknó.
Kezeli a pénzeket, a bevételeket s utalványozott kifizetéseket eszközli, követelések behsjtlsát as ügyész által ''/, évenkint szorgalmazta, végre a pénztár állapotáról a választmánynak havonkin'', sőt többször is, ha felhivatik, jelentést tesz; évenkint pedig egyszer a rendes évi kösgy ülésnek előterjesztendő számadást készít.
Teendői ¿tözen as egyleti titkár és úgyéss által támogsttstik.
GSARNÖK.
i
Négyféle féli.
— Német után —
Hertelendy ur K-ban a hölgyek előtt éppen annyi volt, mint a hármas bálvány : Bráma, Siva, és Visnu az indusoknál ; t. i. őt is imádták.
Hát először is jó láncsos volt, szeretett a százszor szépek körül forgolódni (nem ugy mint a mi ifjuságunk as aranyos,) a legdivatosabb gallérokat és manchetleke-viselte; aztán meg egyetlen egy barátnőt jének névnapjáról sem feledkezett meg. Szóval Hertelendi ur volt a cochinchinai kakas valamennyi k — i „százszorszép" kosarában.
Ez azonban nem gátolta őt abban, hogy egyik este, midőn a színházban Bartók .Kendi Margit« ját adták, halálosan belehabarodjék egy csinos kis ssóezkébe, aki angyali türelemmel már harmadssor nézte végig, hogy a darabot a vidéki .Dicsőifi Lóránd''-ok miként forgatják ki sssllsméből.
7. §. A választmány és hatásköre.
a.) A pártoló tagok közül a közgyűlésen választott 12, illetve 24 tag az (alelnöknő és pénstárnoknővel) — képezi az igazg-i''ó választmányt, mely minden hó utolsó napján ülést tart; s melyre a v. tagok meghívandók.
b) A város 6, illetve 12 kerületre osztatván, a kerületekben 2—2 v. tag tsljeaiti az egyleti csél elérésére szükséges teendőket. ,
c.) A segélyezésnél vesé.-elvül tűzetik ki. hogy mindaddig, míg pénzbeli segély mellőzhető az n eadassék — hanem a szükség más módon fedestesaék.
Ezen elvből kiindulva, mind-o egyes és sürgős esetnél as alelnöknő 10 frt egy v. tag 2 frt erejéig saját felelősségére — a választmány utólagos jóvá hagyásával előleget adhat. Nagyobb összeget igénylő esetben a választmány hataroz.
d ) Mindegyik v. tag tartozik a ha« vonkénti ílloték alkalmával a kerületében egy bó alatt történt s as egylet ctéljára befolyással biró eseteket, szóval vagy írásban bejelenteni.
e.) Tisztviselő vsgy v. tag lekö-szónése ese én a legtöbb szavazatot nyert tag bivatik fel.
f.) Az eddig felsorolt tisztviselőkön kívül van még egy ruhatárnok-nő, egy élelmissertárnoknő, egy nói késímunka-felügyeiónő, kik a vá asztmány kebeléből a közgyűlés állal választatnak a év végével számadásukat a kösgy ülés elé terjess''ik.
8. § Közgyűlés. í ■„ Minden évben egysser és pedig
május hó 1-ső vasárnapján tartatik, 25 tag kér-lmere rendkívüli esetekben is tartba ó, a alelnöknő is hívhat össze. Határozathozatalra 24 tag jelenléte szükséges. Közgyűlésre 48 órával előbb minden tag meghívandó, b ha a közgyűlés mégse lenne határozatképes, a 3-ad napra kitűzendő gyűlés a tagok számára való tekintet nélkül határos. A tárgysoroza-közlendő.
A közgyűlés hatásköre : a) tisstvíj selők és v. tagok 3 évre viszonylagos szó-többséggeli választása, b.) választmányi működések, o ) és a pénztári fenmarades-nak közgyülésileg kiküldött számvizsgáló bizottság általi megvizsgálásának jóváhagyása és a hátralék, illetve alaptőke irán''i rendelkezés, d.) Alapszabályok módosítása. a tagok y3-ának beleegyezésével.
A közgyűlési határozatok átalános szótöbbiéggel hozandók. 9 §. Kimutatás.
A titkár jelentése és a pénztárnoknó számadása, as egylet müköködéséről és vagyoni állapo''áról éverkint nyomtatás ban a tagok kost kiosztatik.
10. §. Jövedelem fórrá*. As egylet bevételei, a havonkénti
dijjak, felülfi''.etések, sorsjá ókok, zártkörű estélyek, láncsvigalmak, műkedvelői előad-isok jövedelmei, továbbá: egy v. tag felügyelete alatti nói kézimunkák, ugv szintén a lenfonatás és szó ve iés a jövedelem egyik ágát ké pesik. mert amellett, hogy a házi szegényeknek a munkaadás által a kenyérkeresetre alkalom nyujtatík, más részről as ekkép lé''rejö t kézi munkák a vá lasztmáuy inézkedése aserínt, értékesíttetvén a befolyt vételár as egyleti pénstár jávára eaik.
11. § Feloszlás.
Az egylet feloszlása esetén mi akkor lörléuik, ha as egyleti tagok száma 24 re olvadna le, a netán meglevő pénz az árverés utján pénzsé tett vagyon — a helybeli ss«gény -alaphoz csatolandó, vagy a szegények közt kiosztandó, eset-l«g kísdedovoda, árva-le''enez.-ssegény-ház alapra fordítandó, egyébbiránt az egyleti agok 3/s *da határos.
A fennmaradó vagyon iránti mü-kodéa tervezete a magy. kir. belügy mi -minisztériumhoz jóváhagyás végett ez esetben Is felterjesztendő.
Hertelendi ur totaliter tisztában volt as érzelemmel, mely ssivére táblázta oe magát és ót három éjen át hányta-vetette fekhelyén, anélkül, hogy szemére szállt volna az a bolond piktor: az álom. Hanem nem tudta az utat, módot, miként jusson * „Kendi Margil«-eat ez igaaí úamonához.
A szerelem kedves olvasóm, olyan mint a bakter, as ember nagyon jól tadja hányat ütött és még sem tud tőle aludni.
Zoptsl Valami okos gondolata akadt Hertelendi urnák, mert szörnyű mód'' mosolyg. Írni fog neti. Igen is irni !
Ez a gondolat nem uj, de veszélyes (ugy-ék ...post!-.) mert ha a szerelmes szive tárgyának írni akar, két dologtól kall óvakodni. Igen nagy gyöngéd ségtől, meg a kisasszony — papájától.
De Hertelendi nr ravasz volt, akár a róka. Hísse i. kérem, Hertelendi txr nem afféle első félévet hallgató egyetem-kerülő volt! Igen is: irni akart as .ő"-jéuek, s a levelet, midőn a ssösske dünooo a színházba mén, ti''kosan kézbesíteni.
Tetszik tudni, Hertelendi ur nem ; volt olyan ostoba (bocsánat!) mint ren- j desen a szerelmesek ssoktak lenni.
Vett levélpapírt, négyféla tintát ée , egy tuczat tollat, még pedig ssintén négy- ; féiét egyenlő arányban : igen finom, fioom szép és vastag minőségűt. Aztán hazament rágyújtott egy .Hungaria" czigarettére s as igen finom tollal, piros tintával irta:
.Éltem angyala !
Itt a porban fekszem előtted és sze- , relmedért esedesem. Érzelmeim emésstó a tüzéből »te fehér kacsóid vezethetnek a mennyországba. Rózsa-ajkadról zenghet az én feltámadásom trombitája! Mictoda Don Carlos szerelme, akié miatt ssjál atyját ölte meg, tz én szerelmemhes képest? I És e sserelem egészben ós osztatlanul a tied, mint az istené mindenkié.
Tőled a szerelem egy melegítő sugaráért ugy eped,^s téged »iríg szerető
Hertelendi QitaS ^
E levél rendeltetési helyére jutott'' ő mag* csúsztatta a kis szöszke patyolat-'' kacsójának burkába —glacé keoztyübj— roppant merészséggel.
De csalódó''.t: feleletet nem kapott. Nem egy tekintetet: egy üdvösletet sem, semmit sem I Mert hát a mi kis szöszkénk ugy gondolkozott, hogy Ilertslendi ur állami hoidvilágszürcsöló szerelmes, a ki csak ábrándozni tud.
Ha Hertelendi ur poéta leti volna, — rögtön világgyülölővé less — de ó csak kereskedő volt. Átért há'' végig várta as előadást. Astán basament. rágyújtott egy .suhánra" s a kék tintába mártott finom tollal irta e levelet:
.Mélyen tisztelt kisasssony !
Bocsásson meg, hogy elég bátor vagyok önhöt ujolag egy pár sort intézni. ön tulmerésznek neves engem, talán éppen szemte''ennek. De van egy mentségem. Kételkedjék eszemen, gondolkozásomon, csak vallomásom igazságán ne ! és Örvendeztesse meg szíves válaszával
mély tiUtellőjét: Hertelendi Qéza
A .Koldus diák''-ot adták. A közönség tolongot, hogy Míllöcker kellemes senéjét hallhassa*. A levél hát megint könnyen jutott el czé!jához.
Hertelendi úrra nem is kellett volna ráfogni, mégis elhitték volna, hogy Ró-iand, — olyao őrjöngő volt. Hidegen haladt el mellette forró sserelmének tárgya, amint remény éi félelem köst ingadozva, támasskodott a kakasülőt tartó egyik oszlopbos.
A kis szöszke, amint elolvasta a levelet ast mondja : Jaj de unalmas egy ember lehet ez a Hertelendi. még csak „légyott''-ra sem kér.
De hősünk nem volt gyermek, öt nem lehetett visszaijeszteni. Miután kétségbeesését egy krigli sörrel nyakonón-tötte, elment hasa. Otthon rágyújtott egy ,Sport°-ra "ós közép fajta zöld tintával e sorokat vetette papírra :
.Tisztelt kisasssony I
Önnek mint minden hölgynek, kibe sserelmes as ember, márványból vagy valami ércaból van a szíve. Ma már a harmadik levelet irom önnek, hanem en nek is — félek: nem lesz eredménye. Mind-annak dacára meg nem szűnöm érzelmei rácsajtaján kopogatni, mig eléttem meg nem nyilik aa. Becsületes szándékkal közeledem. A sssleburdi korsaskon már túlvagyok és megmásithatlan akaratom a hásasság szent kötelékeit felvenni.
Ne büntesse nyíltságomat uj visszautasítással.
Remélve vár: Hertelendi Gisa
Ezt a levelet is megkapta a ssösskes mikor olvasásában odajutott hogy: „megmásithatlan akaratom a hásasság ssent kötelékeit felvenni — halkon rebegték ajkai'' Es az ember kezd engem érdekelni
Hertelendi úr remélve várt, mint ígérte, levelében. A ssösske éssrevette est,
s mivel tudta, kogy a remény olyan mint a gumilabda: mig -új, mioél jobban földhöz várja az embert annál nagyobbat ugrik ha régi, hát legfólebb törlésre Ieh«t uasználni — egy bízta ó mo-solylyal ragadta el imádóját.
S oh, milyen szerencsel Üdvösletét is elfogadta! N*m \ olt álom. Intett neki! Kí volt tihát szerencsésebb, mint Hertelendi úr ?! — Én bisonyára nem, s ön sem k. olvasóm, hac>ak esetleg neui milliomos, vagy boldog szerelmes . . .
Hertelendi úruak ez még nem volt elég. ö resultatumhos akart jutni. E« akarni és hazasietni nem egy pillanat műve volt, hanem egy negyedórái.
Qéva úr alig lépe t a szobájáb«, máris leszórta magáról a kabáto«, kalapot és kestyüi—pedig kegyetlen hideg volt ám. Váltoratosag kedveért czigarettére sem gyújtott, mert éppen útközben szittel egyet hanemleült és körömig fekete tintába ülöttkalamussal és vastag tollal est irta:
"Kisasssony !
A következő hónapbtn leszek 31 évi>a. Üsle em jó lábnn áll. Raktáram nemcsak a legfinomabb fail, krepp, atlasz, selyem, bársony és különféle di vaicsikek-kel van tele, hanem « .ConcorJia" biztosító tártaság ügynöke is vagyok tűz, víz, jég és élet ellen. Remélem, hogy a párisi Noveauté* meg a .M>gyar Fran • czia'' biztosító táraság is megbisottjává teszen. E jövedelem források megengedik, hogy évenként 4000 foríotot — ameny-nyi egy kinevezett főrendiházi tag — fordítsak as élet örömeinek mzgsserzé-sére, mihez ha as ön 30000 frtnyi vagyonának kamatai is hozzájárulnak, évi 6000 frtnyi jövedelmünk leszeo.*
Kész vagyok kezét megkérni. Holnap reggeli 10 órától délután 3 óráig várom kedvesó válaszát.
tisztelettel.
Hertelendi 0 ta.u
Astán hamar belebujt a kabátjába, nyaka köré ssedte a lábait és roham léptekkai beállított a színházba, hol épp as utolsó jelnettel ron''ották a publicum szellemi étvágyát. Az előadás végestévei Hertelendi ur a kis szöszke forró kacsóiba changirosta a levelet.
Másnap reggel pontban 10 ótakor Hertelendi ur levelet kap.
.Hertelendi Qéza urnák
Helyben. K. márcsius 20.
A választ t-gnap kelt b. levelére, melyet nekem leányom megmutatott, ön nek tud ára Hdandó, elvárom ma este, pontban 8 órakor lakájomon- (Sas. u. 95) ''
Tisztelettel
Kondor & C^mp.
Hertelendi ur azt mondta e levél elolvasása után ; as üslet meg van kötve s önelégülten dörzsölte kezeit.
Este pontban 8 órakor fogta meg Hertelendi ur a Sas u. 96. s/ámu ház kapujának kiüucsér, r roh mlépéeben ment ss elfogadó terembe, hova Kondor & Comp. is éppen akkor szándékozott belépni.
Kilencz órakor a cselédség már ast rebesgette a Sas u. 95. ssámu házban, hogy a szöszke kiasszonykát eljegyezték Hertelendi urnák.
És mi ebből az apró históriából a tanúság ?
.Jaj a hátim oda van ''
Kiporolta . .......•
Haber Samu
i re
— Villamos világítás. Márcsius 29-én folytak le a tárgyalások Vucskícs János és as érdeklottek közt a vili amos világítást illetőleg. Abban a reményben ringatjuk magunkat, hogy városunk is követendi a „Srarvas" vendéglőse által felmutatandó jó példát, s igyekezni fog e modern, veszély nélküli, jó és olcsónak bizonyult világítás behozatalával városunkat, a vidék és a Dunántnl városai köst, az ó közlekedése, forgalma és jelentőségénél fogva megillető niveaura ezáltal is emelni.
— A Polgári Egylet, amely kényelmes helyisége által a város ssé-pitéséhes a társasélet emeléséhes járult s a polgárok élénk gyülhelye lett, erősen késsül a nyári idényre. A restauráczio megkezdődött a kertben is. Hátul egy erős tégla-közfal huzatík; az ufezai rész rácsosattal vétetik körül; a tekepálya az ellenkező irányba vitetik át, a régi kiossk lebontalik. És így ssintesve és megkavícsosva, uj padokká), székekkel, asztalokkal ellátva és berendezve, bistos a remény, hogy a piatanoknak — s a jó sörnek is — meg less a maga vendégserege.
— A v. mérnOki hivatal is bossá lát az u''czai árkok és csa''o nák évi rendes tisztogatásához. Vajha a fertői lenitéseket is ssigorubban ellenőrizné a kapitányi hivatal.
A jótékony nőegylet. Értésünkre jutván, hogv ama jó jótékonyszívü s nemes keblű hölgyek, ak.k egykor az óvodának lelkes támogatói voltak -— egy jótékony nóegyletet akarnak alapítani, — sőt a .Zalai T.nügy* jól értesült forrásból — előértekezletekről is tett említést — nem késünk tájékoztatás végett a jótékony nőegylet alapsza-baly.tervezetét tftzölni, kérve ason igen t. hölgyeket, kik mindennemű jótékonyság pártolói, hogy as eszmét elaludni ne hagyják, s egy szükséges, hasznos és fölötte czélszerü intézet megalapitásától jó intentioikat el ne vonják, hanem kö-sös egyetértéssel és jó akarattal sziv»«-kedjeuek ast megalapítani az emberiség n»gy bassnára, a város jólétének emelésére !
Április 15 ikéig mindenki által mult évi adója vagy hátralékából annak megfelel} összeg fizetendő le — ba szavazatát a 4 éves választásoknál
érvényesiteni akarja.
— örvendetes jelenséget írhatunk kö.tisstaságunkról, mióta Temka Endre vette át a város tiszti ásá''. Az utkaparók jelvénynyel látattak el ; az átjárók azonnal tisztogaltatnak, a hó el* hordatott. Csak még a söprés és as öntö-sésben is oly erély t, buzgóságot és kitartást tsnasitson Tomka ur, mint eddig, ugy elmondhatjuk :ó:a, hogy nemcsak vállalkozó hanem a város és a közönség igsz jótevője is.
— El is 8lép. Amint halljuk : ge!-|Sei levelezőnk legutóbbi tudósítása miatt 1 majdnem életével fize''ett. A '' báli böl-1 gyek ugyanis tettleg akárták volna bán-j talmazni ; amiért aztán viszont-válasz ''fejében az állítólag kanizsai kisasszo-1 nyok mél''ó jutalmukat ki is kapták.
Bizony szörnyű déz8a-h0lgyi bátorság a kisasszonyokióla madártávlatból ennyit engedni Neveiket egyelőre puszta kimé-: le- bőt elhallgatjuk . . . de amit kaptak, abból nem vehetünk el semmit. Hozsátenní pedig, — azt hisszük fölösleges
— Párbajvivő hölgyek. Páns klubbjaiban hetek óta folyik mar a beszed egy rendkivül érdekes párbájesetól, Astie de Vaisayre, ki a párisi viveur ök körében igen ismert szépség, as ameriks> női orvosok miatt összessóialkozott egy fiatal amerikai lány nyal, Miss;Shelby-vel. Enn-k kÓ7etkezt ban fölkérte két b^rái jat, bogy kérjeuek lovagias elégtételt a misstől. Ez el is fogadt« a "kihívást, ssintén két urat neveseit meg segédeiül s másnap a felek meg is verekedtek, fran-czia szokás szerint vítőrrel. A párbsj a szabályok !• gszigorubb megtartásával törtéut meg, a hölgy ek m-ztelen fölső testtel verekedtek, több izb- n c»aptak össze, s a segédek elragadtatással dicsérték az amazonok bidegvérüségét es az el egánci-át, melylyel a fegyvert k «el''.ék. A párbaj Mi*s Sbelby kon aj ü sebesülésével végződött. (Egyszeri kanáizként : „Istenem" be m ... a az ember !")•
— Priniícíai ünntpély. Nagy-Lengyelben folyó hó 25-éu tartotta Sirá uss Flóns szombathelyi egyházmegyei áld zár első szem miséjét. Mannduct«r* Gaál Ferenci nagy-lengyehpUbanos volt, a disxgzónaklalot Tulok József Csákauvi plébános lart&tta. Koszorú e*nyok volt-k Botka Ernesztin, Viosz Mariska, Skublics Celes-in, Cz gány Gizella <ib.— Az üne pélyen jelen volt ötv. gróf 5 grai Fülöp-né Őméltósága i*, kin-k gyermekei mellett a primiciás nevelőkép működik. A nép a templom melletti térségben is csak n*g)'' bajjal férhetett el, annyian összejöttek • falu helyen ritkán láthaló, lélekemelő ünepélyre. — Délben nagy ebéd tartatott StráussSáudorföldbirtokosnál, a primiezi nagybátyjánál, melyen az ismerősök s a rokonság szép számmal vslt képviselve. Ebéd alatt lelkes felkö.söntőkben nem volt hiány. így első sorban a primicz;ái szólalt fei, kegyes alájárd, a megjé* püs pök őméltóságára emelvén poharát. Tulok József a primiciás anyját, SkubI es Jenő az ünn-''pély b^sét, a primíciáet é!t<-tX -
— Kinevesés.A magyar kir. ig-* ság ügy miniszter írnokokká a zaU-eg r-szegi kir. lörvényzékhez: Muz»ikFerenc*
ugyanot ani, a bala on-fűredi kir. járásbírósághoz : Eoboz Sándor vesaprém'' kir. törvényszéki dijnokokat; végrehajtókká: a perlaki kir. járásbírósághoz : Sohár Kálmán letenyei kir. bíróság- írnokot és a tapolczaí kir. jbirósÁ^h >s : Tminssky Antal szolgabirósagí végrehajtó'' nevezte ki.
— Kaledóniai B*ellenn-a"«:«<,k-A francia kormány asszon > okit krr s » kal-dóníai fegyencek számára. A frai cia kormánynak erre vonatkozó fólbivá át Parisban igeu furcsa módon ha-snálj» valaki. Alig múlik t,l nap, bogy a párisi arisztokrácia vagy pénzvilág szépe oev-telen leveleket ne kapnanik k''váTÓan érdekes tarUlorama''. A napokban
dául egy tizenkét éves bájos bérc «kisasszony sirógörcsbe estit a köveik**ő hozsá intézet levél olvasásakor: ,H*tszo ros rablójjyi k->§. 5 yen éves a kit élt®
>gy ig lag t»rtó deportációra itéluk, a-'' sak ritkán vernie vasrs, ssivét és ke/«* ajánlja önnek. A haledómai hásasság köz-
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
vetitő társaság." Egy fi ital grófnő est a, levelet kapta: Egy iórfi, kaledóoi*! lakoa-''» ki ínségét és két gyermekét! meg fojtotta, megmaradt harmadik gyegfceke ífámira jó és szép anyát keres; Találkozzék rá !" E. bankár leánya szintén fc.pott ilyen levélbeli ajáoUtO'', mely így „zól : .Pártfogoltunk, ki elítéli apagyil kos minden esetre jobban S eretne egy rsioos kis gyermekgyilKOít,demint hogy m váiazzték nem valami n»gy, kész ön 1« f-iiejégül venni." A levelek természe tweii óriási föltűnést keltenek az érdekelt körökben, a rendőrség nyomozz» Írójukat de m^g mindeddig eredménytelenül.
— Betj''árvilág megyénkben. O úrcz kösség april hó elsejéről 2-ára atmennő éjjel vakmerő lopás és gyilkosság színhelye volt. Három helyen kóvetteie t el az «miitett éjj".l betörés. ¡Jegke-diék pedig »* edíg i^mereilen tettesek működésűket Horvá b Imre bgíiual. hol hz éíésUamiát fehörve onnét hu»f, <e=»irt é< egyébb élelmi szereit loplak ,el Innét elmeutek Szsbó &ar«ly udtarába, ennek istálójából 2 lovát ki»ez-ttek és a kerten végig vezetve a végébju azoktt erősen megkötözve egyelőre o t hsgyták.Oané KovácsJános jomodú fóldmives.gazdához men.tek itt lovakat keresve zárt aj óra találtak ; neki estek tehát és az ajtót felfeizitet tétt. az ¡»táléban audt Ková:h József unokája egy 15 éves ifjú, ez álmából teirudva lármát csapott és ez volt végzete. mert a betyárokat a-iárma dühbe hozta ugy, hogy a fiút ott nyomban agyonlőtték. A fiu kiabálására és az erre követkesett lövés felriasztotta a hitbelieket és Kovács József veje a szerencsében fiu apja kirohan: az ud-varra : — alig ment azonban a pitvar ajtó elé egyik betyár ngy vágta mellbe a balta fokkal, hogy nyomban hanyat-vágta magát. —Ekkor azonbau már a közrég lakói is fe! volta« lármázva és a gazemberek jónak látták zsákmány nélkül is kerekot oldani. — A község bátrabb férfiai fojize és r*avillát kapva üidózób* Vették a menekülő zsiványo-kat. —>^KÍk a mennyire a sötétségben kivehető volt hárman lehetlek. Az üldözéssel azonbtn csakhamar fel kellett hagyniok, mert a menekülő zsiványok vissza lövöldöztek. Futás közben a gaz zsiványoknuk még egy áldozat esett ut-jokba, Bodi József oltárcst lakos a hogy ról kissé pityókas állapotban jött hazafelé a községtói jó távol találkozott a siető gaz bandával és mit sem sejtve kedélyesen kérdezte honnét jönnek mi járatban vannak keetek" ? mire a zii-ványok neki estek jól elverték eszméletlen állapo''ban ott hagyták az utón. Később ta''áluk megés szállították haza éle-
ZALAI KÖZLÖNY
1886. ÁPRILIS 3-án.
téhes van remény. A szegény 15-éves ifjú azonban rövid kinlódás után meghat Ennyi gazemberség és ily vakmerő «siványeág ''égy éjjel egy községben, ez már aggasztó helyzet és égetően követeli a csendőrség létszámának szaporítását; bői hakell a statárium behozatalát.
Türjei levelezőnk" irja márczius 30-ik kelettel, «Nagyságos és fidö Dr. Kuucz Adolf prép-jst ur már hetek óta köstünk időz. Tudomásom szerint ked* veit Türje-vidékét. Mi pedig szívből örvendünk ezen. Érezze folyton jól köztünk magát! — A vetéseket illetve meglehetősen állanak, csak hogy a takarmánynak szánt őszibükköny kifagyott teljese«; holott régen nem lett voln i o''.y szükség reá, mint most Az iskolák körü''belül két hónapig szünetelnek abim-lőjárvány miatt, még most fordul efő egV két halál-eset. — A rozs 2 frt, 80 — ,90 — buza, 7—50 8 frtig — árpa 2 frt, 70-80 zab, 1 frt 70 80 kukoricza 2 frt 80 — 3 frt ''
— Dömötör Lnnzló méhészet váudor tanító működési programja. Kerületemnek több községében az év három időszakában és pedig April-Május havában a tavaszi teendők, jumus-juliusban a rajzás körüli eljárás, Anguszlus-Sep temberben az ószi berendezés megmagyarázása és betanítása végett, két két uapí tanfolyamot szándékozom tartani. Ugyan •zért *gy-egy hol) b«n három izb^n jelenvén meg alkalmat nyújtandók az azon környékbéli tani ó, birtokos és a. többi lakósoknak az okszerű méhészet tökéletes megtanulására. Felkérem azért a méhészet iránt érdeklődőket, miszerint as aláb ki ütött napokon a megjelelt helyeken megjelenni szívesek legyenek. Előadásaimat rendszerint d. fél 9 órakor, ünep napokon d. u. 3 órakor as iskolában foyl-tatólag valamely méhesben gyakorlati útmutatással tartandom. April havában 5-én F«hér megyébeu Nyéken. Megelő* sőleg 4 én Petenden méhesek berendezésével foglalkozom, 6-7-en Székesfehérváron. 8 —9-én Veszprémben, — 10-én D;vecs-rbeo. (Wszprémm.) 11 —12 én Kis-Czelben, 13— 14-én Szombathelyen ^Vas m.) 15-16. Sopronban. 17 K«pu-váro''.''. — (Sopron m.) I8-án.Eneséu ; — 19-20-án Győrött. (Győr m ) 21 22-én Bicskén, Fehér megye. Tankönyvül kalauzomat ajánlom ára 65 kr. mely biztos vezérfonalul szolgai a sikeres mébész-kedésre. Budapest 1886 márczius 20-án Dömötör László méb. vándor t anitó.
Beküldett. A városi kapitányság szíves figy«lmébo! Daczára, hogy ssigoruxn tilos a szőnyegek s:b. kiporolá-sa as utczára néző ablakokbó , ném-ly lakós mégis cselekszi ezt, nem csekély mogbctránk''>ztatására a járó ke''ó''tnek,
a kiket s szőnyegből ki-kirázott szemet ''gészen ellep. Kérjük a tek. városi kapitányságot, hogy hirdetés utján közzétegye a fentemlitett tilalma'', de felkérjük a t. lakókat is, hogy szőnyegeiket az udvaron porolják mára saját érdekökben is, mert-ügy járhatnának, mint Szombathelyen többen, akiket a rendőrség emiatt érzékeny pénzbírsággal sújtott.
— Gyászhír. A következő gyászjelentést vettük. Dr.. Schneider Károly ügyvéd és neje ssüi. Vargha Etelka mély- n szomorodott szívvel .jelenti anyósa illetve anyja Özv. Vargha Jánosné szül. Eberhardt Annának, 1889. évi márczius hó 17-én^reggel szélhűdés folytán 61 éves korájrtn Kulán bekövet keze t gyászos elhunytát. Kulán, 1886. márc. 17-én. Ál Áía és bége poraira I Az .¡elhunytat velük gyászolják : Vargha László, Vargha Jenő. Vargha P*l, Vancsó Gy uláné szül. Vargha Gizelia gyermekei : Vargha Margig Vargha Miklós Vancsó Gizella Vancsó Irma Schneider Gizella Schueidcr Gyula Vancsó Gyula veje. Vargha Lászióne szüi. Liujbar^ Lujza me»ye*
— A geleei iskolaszék í. é. márczius 20-ánujb ól alakult. Az errőt fölvett s hozzánk is beküldött jegyző-könyv bői kitűnik, hogy elnökké egyhangúlag: Stinyly Kd roly, ottani jegyzó űr választatott m»g. Alelnök : Sebestény József, — gondnok; C*izm»dia Ferenc* és" jegyső Rumazauer Simon urak lettek. A. többi tagok: Svastits Károly,, Hegyi Bálint, Modr^vits János, Glavina Károly, Bo ros József, Balog (Felső) János, Gálién János, Kalamár József, Böle József, Sá vei János, Hol Sándor, Plrbus György, mindnyájan Gelséről, a« oda csatolt Ki-limáo községből pedig: Dervarics Imre, Birk Oszkár, Bedó Vincze. Szeretjük, hogy Gelse községi iskol -székében oly szép számban van az intelligens elem képviselve. Ez minden esetre geranczia az ottani tauügy virágzására nézve. Stingly Károly urat is úgy ismerjük, mint a nevelésügynek rttka buzgalmí derék barátját s igy hiszszük, hogy az ő aegise alatt feledtetve le«s ama sok egyenetlenség, visszás állapot, önkény-kedes. mit annak idején Sélley László ur párt-szenvedélye felszínre vert« Ö akart annak idején a tanítóból harangozó, csioálni, mivel nem volt vele egy politikai párton. Nagyon jól történt tehát hogy a jó~ügynek ¿rtó páriszenvedélyé-vei eztutal a gelsei községi iskolaszékbe még cstk tagul sem ju''Ott be.
— G)ílkosági kísérlet és öngyilkosság. Kozák Jószef mészáros vasárnap f. é. mártzius 28-án este, midőn haza ért, levélir.áhhoz fogott; miközben a vele vadházasságban élő felesége lefeküdt de aludni uem tudott. Midőn a levél irást
befejeste kérdeste a nő : elofvsshatja-e
Felelet helyett Kozák forgópisztolyt vont elő és a nőre két lövést tett, azután pedig magát elöazör halántékon, utóbb mellbe lőte, az első lövés gyenge volt és a halánték csonton nem hatolt át-a második azonb n a tüdő főeret szétroncsolta.- A lövések este fél 11 órakor történtek ; a helyszínére siető rendőrök a bezárt ajtót benyomják ; mindkettő vérében feküdt, a nőt a rá irányzott két lövésből csak egyik találta és ez is csak a melhorpaszon de a golyó nem tudván behatolni, kevés idő múlva kipottyant.- Kozák azonb n 1 negyed óra múlva meghalt.- Hir szerint a nőnek egy kocsixsal tiltott viszonya van és ezt Kozák annyira szivére vntte, hogy a nőt é8 magát is kivégezni akarta,-Mi neki sikerült is, de a hűtlen nő már minden veszélyen tul van. Keresd az asszonyt.
— Meghívó. A .Magyar iroda lom- és művészet-pártoló egyesület f. hó 11-én délután 3 órakor saját helyiségében tartja II. évi rendes közgyűlését, melyre az egyesület tegjai tisztelettel meg hivatnak A választmány. Tárgysorozat: 1. Elnöki- megnyitó. 2. Titkári jelentés 3 Számvizsgáló bizottsági jelentés. 4. Helyiség kérdés. ''5. Kői ségvetés megáll* pitása. 6. Netáfli ieditványok. 7. Uj választás. Indítványok három nappai a közgyűlést megelőzőleg az elnöknél Írásban bejelentendők.
— Kanicz Lajos, lapunk doi-gosótársa, egy kötet elbeszélése szándékozik nyilvánosságra bocsátani. Előfizetési ara: 1 írt. — Megrendelhető Weisz L. F nagy-kanizsai nyomdász cégnél. Akik Kanicz zamatos stilusát ismerik, azoknakazőmunkájátajánlgatn fölösleges akik nem ismerősek még vele, szokat biztosíthatjuk, hogy munkája mellett kellemes órákat fognak tölteni.
— A gyógyítás előmozdítója. Nyílt sebeknél meggyuladha''.ó daganatoknál és kelevényeknél Moll válódi Fe-rencz pálinkájának használata folytán a gyuladás megakadályoztatík is es által a gyógyulás jelentékenyen előmozditta-tik. Üveg. kben 80 krért kapható. Szétküldés naponta utánvéttel A. Moll cs. kir. udv. szilittó, gyógyszerész által Bécsben Tuchlauben 9. A. vidéken minden gyógyszertárban és füszerkereskedésben határo-rotan Moll készítménye ennek gyári jelvényével ói aláírásával kérendő.
— Nem kell haboznunk midőn székrekedésünk van s vértolulást szédelgést, heves szívdobogást, főfájást stb. érzünk, hanem gyorsan be : kell vennünk a Brandt R. gyógysze
rész svájezi labdacsaiból, s a kísérlettel bizonyán, meg leszünk elégedve. Olcsóbb s hasonlóan csomagolt készítmények vételétől óva intjük a közönséget. A valódi svájezi labdacsok ára egy dobozai 70 kr.
Erfcctetae
— ,Lise Fleuron." es a czimr a hirneves C^hnet György egyik legkitűnőbb müvének, mely ép most jelent meg az .Egyetemes R-génytár" (Budapest, Singer és Wolfner kiadása) tizedik kötetében. Lise Fleuron (a regény méUán viseli ezt a csimet) egy ig*zi fény alak. ssen de ifjú leány, kí s művészeiért való rajongással eltelve, kiváló tehetséggel lép a szinpadrs. Ohnet egyik müvébeuaem csillogtatta annyira leíró és jellemző tehetségé^ mint e regényben, mely legtökélete sebb rajza a modern színházi életnek ; bemutatja az> minden változatában, össses alakjaival, melyekről a laikus közönségnek sejtfim - sincs s érdekes bepillantásokat enged ama festett falak közé, melyek közt a dio.íőség terem, s karöltve iár a fájdalommal. Lise Fleuron és ellentéte Ciémeoce Villa, a két nagy dráma-szi nésznő, Li-Baire, a szinmüiró valamin Rombaud igazgató és társulatának tagja Szelim Nuno a nagy tőzsér, Jean de Bri-ves, a tőzsdére járó világfi egytől egyig mesterileg rajzolt alakok, s szinte caodál-ni kell, hogyan lehetett ennyi alakot egy oly érdekfeszítő s megkapó drámai helyzetekben gazdag mesébe összefoglalni. As .Egyetemes Regény tár" tizedik kötete a regény első részét tartalmazza, sa kik ennek csak a felét is elolvasták , bizonyára alig fogják várhatni a második kötet meg-jelanését i*. mely pár nap múlva fsgja követni az elsőt. Egy-egy díszes piros vá-szon-kö et ára 50 kr Az eddig megjelent 11 kötet előfizetési ára 5 fit 50 kr. Előfizetési pénzét küldendők az .Egyetemes Regénytár* kiadóhívatalahos Budapest Andrássy-ut 10 sz.
A legjobb
czigaretta-papir
V.
a valódi
LE HOUBLON
francii» t:v*rwnánya.«
CaWley és Henry párizsi
(/Kínzásoktól óvntik
Ltu papir megvizsgáltatott Dr. JJ. I''olil, Ur K. Ludrig, I>r. K Lippmann bécsi ve-fjtízc-ti tanárok áiuí, kik a legjobb ajiátila''.o üdt&k, ugy a kitiiaö minőség, valamnt azt egvszifgr e aem Ártalma» tifzta voltáról, t hogy mint i lyen, * in»ga nemében egyetlen.

— ___)
aQi m.» »...
17. n: S m1 ¡"-VUÍ
Az építészeti idény megkezdtével, bátorkodom azon tiszteletteljes jelentést tenni, miszerint raktáromban a legkitűnőbb minőségű
i
Epitészeti-mész, hydrauli-mész, romant-ezement
4
l3 román-czement, valódi perlmoosi portland-czement,
♦mi».* :» i.\m .i :
mező- és vak ólat gipsz készletet tartok eredeti gyári árak mellett;
továbbá: a helyben újonnan szerkesztett yrés rendszer szerint berendezett czement-áru-gyáramban, kitűnő és valódi portland czemeutból lemezeket, természetes, vörös és fekete színben, különféle nagyságban, közönséges és mesterséges márványban gyártok; mindennemű épület-diszitményeket szállítok, elvállalok czement épitési munkálatukat u. m venecziui terrazi. gránit,•mozaik-padozat czement-talapzat, vizvezetö czement csatorna, fal ik szárazzá tétele, vízvezetékek helyre állítását, szarvasmarha abraksorompók, alrrak-lehiitö-kádak és vízgyűjtők elkészítését.
Steyer homokkövet, karszti és karrarai-márványt, kelheimi, mettlahi, kerámit és karrarai-már-vány lapokat, elszigetelő kátrányos lemezeket? különösen előnyösnek falak száraz állapotbani megtartására kőszén kátrányt, asphalt kőjedél pép lapokat, tűzmentes téglákat\ keresztágakat, JaUcapcsokat a legjobb minőségű vasból, úgyszintén gazdasági-gépeket és szerszámokat stb. a legolcsóbb árak mellett szállítok; általáhcn minden az építészeti és gépszakmába vágó megrendelések, a leggyorsabban és legjutányosabban teljesíttetnek.
SAKTOKV
Nagy-Kanizsán
276b 1—3
Lapvezér és kiadó: SZALAY. 8. Felelős szerkesztő : VASS ÁLMOS Laptulajuouos : WAJDITS JÓZSEF
iNJyirtter*) .
A "Zala" czimű lapban folyó február hó 28-án megjelent s állítólag Weisz L. F. nyomdaczégból ere-dett azon kijelentést: mely szerint •Nyilt^felszólalás a nagy-kanizsai városi kapitánysághoz" czimű röpiratnak én volnék a szerzője, rágalomnak nyilvánítom.
Dr. Horváth Antal ügyvéd
*) E rovat alatt kSzlSttekért nem vál-al felelősséget a sserk.
VÉD-JEGY.
PEZSGŐ
^AltóGo
Egyedüli fő raktár Nsgy-Kaniisán
FESSELIIOFER JÓZSEF árnál.
\
FH1EL91EZT£TES.
Az általánosan ismert, jó hírnévnek örvendő s több oldalulag kitüntetett són-borszesz készítményem — kelendőségénél fogva — tok utánzásnak lév*n *z utóbbi időben kitéve, elh* ároztam. hogy azokon csimjegyeimet módositom s arra kék nyomatban saját hátam kühő alakját ve«zem fői bejegyeztetvén azt egysz rsmiad védjegyként a budapesti iparkamaránái.
SÓSBORSZESZ

győri enyhítést eszközöl : C8DZ08 822ggatas. fagyás. fog- és fejfájdslaak, s-emgyet geségek, bésnlások stb. stb. ellen ; de különösen a bedörasö!és-kenő-gyuró-gy<5gyraóJnál, (tnassige) igen jő hatásúnak bizonyult,
Fogtisztit''» szerül is igeu ajánlható, a mennyiben a fog ak fényét elősegíti a fo g h n s t prosbiti éa a száj tiszta, és szagtalan izt nyer a sze.-z elpárolgása után valamint ajáclatcí e s,Z''-T telmosisra is a bajidegek erósttétére, afejkorpa képződén meg-
akadályozására és am ak eltivolitására-
Ára egy nagy üveggel 8U kr., egy kisebb üveggel 40 kr.
Használati utasítás mngyar vagy német nyelven, bizományosaim névjorával ellátva
miden üreghez ingyen mellékeltetik
Védjegy 319. és 320. szám.

KAKTÁRAK NAGY-KANZ8ÁN Rozenfeld A. ^cbwartz és Tauber, SUem Klein, Kesselvofer, Belus József, Mándák Gy. S. Prezlmayer és Deatscb, Marton és Haber, Prágflr A.
Brazáy Hlétlmán,
Budád esten, IV. kerület, Múzeum kőmt 23! ssám.
Kapható Csáktornyán :
Tódor Jóisef, Ptrahia testvérek, Grauè)- testvérek, F''nk J. G, Emmcr J. 2767 1—3
országos mm
\
it
pártfogása alatt allé termény- ésbízományi üzlet.
Iroda: Bodapest, Y., Áranj Jásos-utcza II. szám (Szitányi -ház) Nádor-atcza sarkin.
Termények adót-oílelét bizomdnyban teljesiti.
RAKTÁRT TART £ S A J A JN L : valódi oberndorfi és sárga buezok répa-magát
l a araukamentes franozla Inczernát I-a . magyar .
I-a . lóherét,
baltaczimot, mohart, bükkönyt,
komócsint,
fúmngkeveréket,
eredeti angol Chevalier Pedigrés és Go''dea Melón vetóárpákat stb.
fraoozla olssz, angol, perje. Bromos, Oaotllls-glomerats stb. fteagvakat
, jutsnyosau, 1-a olíva gépkenő-olsjat
gyári gépolajat, ásványgép-
kenö-olnjat lámpaolajat,
paraffin kocsikeaőcsöt, petroteumot, császdrpetmCeumot saponária gyökeret, sapsnária gyap-jumosóport, gabnaz-ák, szekér és ka-zaltakaró-ponjvákat stb.
Arany Janos-mcza n. Szávoszt Aiphons, Aranj János-ntcia n.
2758 2—3
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1886. ÁPRILIS 3 át>

oooooooooooo
WALSER FERENCZ
első magyar gép- ós tüsoltószoiök gy-ra, harang- é? érczöntödéje BUDAPESTEN, Hottenbiller utcza 66.
Gyógy - szappanok
Fanta Miksától
^ gyógyszertár, az egyszarvúhoz Prágában. Pirosok ¿Ital vizsgáltatva és ajánlva.
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-
tytikban elvállal teljes vízvezetékek bereude-zéset varosok, földbirtokosok, ipartelepek, ármentesitő társulatok és magánzók részéről modern technihai
¿712 42—50
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik k ö z- és magán fürdők felszerelésére, s z a g m e n-tesürszékek felállítására és minden vizmtí vi muukálarok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és- részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Fanta-rflr Iehthyol-nxappao. »rfiT«rS*íjr». k<>r»lrairo«orr (Botacea. int), (lukit» bórsxraajrra «Ura. ára 75 kr. — Kanta-fél«'' Nápolyi mappán (hlcany-Mznppaa). KjrpfclIW *« par»«ltak rllra. »/, Arab U kr.. í darab M kr. — Kanta-féle kCajrrln jr én lobon biaUUuk " - Kátrány-
» kr. - Oarbo
iák rllfnl naappan. próbált blitaa r» wjon hátasa »PI
________j>an
(iái, urpli éa birkittjr «Ura. ti kr. — ToJá»mac-azappan, rcjkorpa
...... " " ~ »7li*Ji ~ " '' ''
Ára 1 frt. itb. rllra. SO kr. — rrrln-ntappan. rjrair*»*. aos m rjrr»rkrL aaúaára. I-Mzappan. rrrtiitrlnlU, SO kr. — Kén-szappan
............— », f«Jk«
PPM rab-, korpa-, Ublzzaliá* t rín-Mzappan. »jrarrbh. aök it


Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
rllra ri arrxjarltó asrr U kr. — Kpr-Hiappan, hajnörrixtö ti ápoto, S* kr. — Fflvé»-»zs|)pu. a» Idrcrradijrirr Bdltóra hat. SS kr. — Glyrerln-aaappan. frrriaoaabb tollrtte-ixappas. ü kr. — Braior-•zappan. bör»a»ta*o4ái »Ura. 40 kr. — Vaae lln-Hxappan. kdltan ■oiada-eaakös aapoakratl kaaxaálatra. 40 kr. — Kénen-kátrány-• zappan, «akart börkrt«c>rcrk rltra Ura alkalaaa. Ára 3Z kr. — Rorax-nxappan. az arrzula tlaztatalaaiáral, májfoltok, ixrplök ri irririrtik rllra. Ára 34 kr. — Knmplior-MXappan. fiij, frlrrprdrxrtt bSr itb. rllra. Ára U kr. — \aphtol-szappnn. mladronrmű bórklBtrirk rllra. Ára M kr. — 4
KapUaték minden C)<C)M«rUrban.
Kapató: Prtgsr Béla g?ó£yszertaráí)an Manizsfo.
már 6

incsem
rsjeay1
fljllfelOftl
Főnyeremény készpénzben [
10-000 n, 5000 ft20iol8y.ll 4788 pénznyeremény.
lA magyar lovar -egylet sorsjegy-irodája: Budapest, váczi-utcza 6. sz.
A legjobb • legszebb
harmonikák
ét eíjrí''h icnfoicrrk
c»kia
io . N. Trimmeiné!
HÉC«,
''f VII. K iterttrasKP 74. Ua-monik*» s *gyéb zene--z-r-k irjigjtéke it-rjen é» bérroentv*
2719 18-2" , ,
. KAVE
nyer*, kitűnő. crötrlje*, znmatoft faj 5 kroN cMomaicokbati. bérén vánimeiile«eu bárhová utiui-vélel mellett.
Santos, flaom Ceylon, nagy, finom Ceylon, finom, w de* Menadó, aranysárga GySt.gy, Perl) finom Gyöngy» tP*,rl) Coba finom Mocca, valódi arab«
ajánlanak
MatUrtulorfer Brúder, Fiume.
kilónként 1 15-1.25 1 30—1 40 1 50—1 60 1.60-175 1.55 -1 60 1.76—1 85 1.80—1-90
, Csal raM
ha minden doboxoD a gyárjsgy: a u és Mail sokssoro-•itott cxég nyomata látható.
£ieu puruK tartó« gyo^yn itlu. uiu«m u- «uestbajok, gyomorgörcs é»
elnylákásodás, gyomoríjé», rőgsött dugulás, májbtj vértolO''á», aranyér éa a legkülönfélébb nii betegségek ellen 3!) ér óta folytonosan nSrexe 15 «lia.neréabea részesül Egy eredeti doboz ha ználati uíaiitással 1 frt. Hamisítványok tőrvényesen üldöztetnek.
1IM
KOsrrény, caúz, mindennemű halogatás ¿a bénulás-, fej-, fal- és fogfá jás sikéres gyógyításához bedörrsö-
léere; borogatásaak m.uu ..—am .«ul». - •• * - • • * - pjL-''fl'' „o
Bensóleg rizsei keverve, hirtelen betegedés, háuyá. é. kól.ka eHen. Eg> ¿^g0™0''
utasítással 80 kr.
Valódi, Moll védjegyévol öa név aliiraaav
moll A.
gyógyszerész császár királyi udt. szállító.
Bécs, Tucblauoen
Baktárak: Nagy-Kanizsa: Bel.,. József gyógyszeré.«. Fesaelhnfer J6»ef.BÍ«.; Dorn.r S. Csáktornya: Oö :cx L. ¡J''
Fleiner Samo Keszthely : Puly Jáno. Körmend : Rátx Jano.. Marozali . Isatl F.rd 7ala .PnararMi Kavztor Alf SC ffVÓCVS''eréaZ
K i tU u tettetett;: A grxcxl 18S0. éyl onz. kiállttá«» elismer«at oklavéUal-A trleazti 1882. «vi kiálUtáaon bronz-árammeL
7 r CCÍ1 A^83''é n®mx"tk gyógy»x«é«*. kiállításon «rtzt-árommeL A to ró nta.1- megyei gmzda*. kiállitá«>n 1884-b«n ez. dizzokleváUel. A budapesti 1885. évi orsz. kiállításon a najry áremmel ^
haladás- ás vsrseaykép^ságért. ^
/
wovtm
FORRÍSi
hazánk egyik legsz^nsavdúsabb
SAVANYUVIZE
kitűnő s/olgalatot tesz főleg az emésztési zavaroknál s a gyomornak as idegr^ndsz r bántalmain alapuló bajaiban. Altaláb»n a viz mindazon kAroknil ki»áló fljtyelm-i írdemel, melyekben a szervi élet tAmogntána éa az idegrendszer működésének Íolfokoz.-Ui kiránatoa.
Borral használva kiterjedt kedveltségnek örvend.
Igen szép
ifflaoflyyelL
nag}- választékban feltűnő olcsó árért
fcaphatók WajdifH József
könyykeresleedsíjeE
Nagy-Kanizsán.
oocoooooo:oouoo jcocoooooooooo
LEGÚJABB!! °
A
IKMLER és W A Ci X E H
wftzon ét fehérnemű raktára X«gy Kanizsán,
Ajánlják a beálló idéuyre dus választékú rakiárukat szioea raaezia kreton ruhákra és ingekre.
Szövött áruk mint férfi, gyermek és női hnr!»nyik, továbbá :
Legnagyobb raktár rumburgi-, irföldi- hollnndi é. cre<it vász-foakból legki''üoóbb minö»égben ; »rines ágynemük fehérvásaon éa d»-mast asatalteriiók 24. 18. 12 és 6 szemé!) re atztal ¿t türülkozö keudók, kdvit kézi és zsebkendők; «ovábbá pamut aruk, dtla$zt éa damast áru, chiffon, sitrítn^, batitt és elair ; batizt hímzések ét betétek ; flanel ágypokróctok, ágyteritök és függönyök.
Saját késtilméojü férfi- nói éa gyermek fehérnemű készlei — nói vAltüzAk, uri nyakkendők.
Menyasszonyi keleogyek : — gyermekek részére egész készletek.
Saját hzövészftbrn készült házi damast asztal terítők asztal és törOlkőző kendők.
Ira8teli megrendelések gyorsan eszközöltetnek.
/
Árjegyzékek kívánatra ingyen es bérmentve küldetnek
2656 4-4

ooooooooooooo
o o o
p. o o o o
8 o o
o &
Kiz .rólaios föraitá-
Edeskuty L.
m. kir. d4t. száliitónál Bndapesí«.
Ugys''titén kapható minden gyógyszertárban, fászerkere*kedé«ben éa veadéglóben.
Az 1885-ik évi elszállítás
800,000
Nagy-Kanizsán kapható: Fesselhoffer J. Rosenfeld Adolf Schvartz & Tanber, Marton & Huber, Prezlmayer & Deutsch, Martoi Adolf, May Mátyás. Strémm & Klein és Zelineer Lajos uraknál.
<
i <
4
4
A
könyvkötő munkák
feltQnó
! I
olcsó árbaielfogiiitatuk.
Mii nieEreodelesei
gyorsan
. i N
eszközöltetnek ugyanott.
++++++++♦♦♦++++++++++
Kitüntetve az 1885-iki országos kiállításon

VER8ENYKEPESSEGET
nagy éremmel.
tlJOIAN JAVÍTOTT MffiENYMENTES HORDÓKÉN,
i melynek használata által nem kap abor kénbA^t, hamarabb
i tisztul, eltarthatóbb, szállithatóbb lesz. Sót hibás borok is
i kigyógyíthatok, ki egyszer ily fajta hordoként használ meni
i vesz régi, méreg tartalmú kinscblagot. Használa utasítás
i minták ingyen.
< BIZTOS SZER AZ ÍJSZÖG ELLEV
Ezen szer nem támadja meg a vétó mag csiraképes ségét, sót a hozzá kevert, kitünó trágyázott által a növény elsó időszaki fejlődésére előn}ös hatással bir.
Árpa, tavaszi buza, zab és tengerinél
s jó eredménynyel alkalmazhat. Egy 50 dekás csomag elég 300 liter vető maghoz, rajta egy igen egyszerű használati utas;tás árn kr; Ha gyártmányaimból együttesen 5 kilós postacsomaggal rendeltetik, mcgkQldöm
vétellel bérmentve.
Schőnbeck Imrr 2757 2-2 — Esztergom.
111111111111 ¡111111
í +
i +
után-
Wajditt Jótsef könyvnyomdájából Nagy-Kanitsán.
\AGV-KAMZSA, 1886. Április 10-én.
15 azám.
titöf izetr* i ár:
,><rrst «vre . • 5 frt.--
.,.1 ,-vre ... • 2 frt r,0 kr
Egyes srám 10 kr.
UIKHETKSKK , ¡,j,s:i|.o* potitsorli.111 7. mis.-ds7.or r. .« miu<Vn további son-n ö kr
NYILTTÉRBEN .„''rouk.''-. t 10 krórt v. t. tn. k lel Iviurstari illftík nriudrn egye» hír-
űt
i-léaért 30 kr fiz trndk.
Huszonötödik évfolyam.-
A lap szellemi részét illftö közlemények a szerkeoztőségbox, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhiva alhoz bérmentve intézendök : X a k ) - K a ti i x s a ii Wlussicsháx
Herment''-tlcn levelek nem fo--¡»adtatnak el
Kéziratok vissza nem küldetnek / -
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank,nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó■ egylet", a „zalamegyei általános tanitó- ~ .ftiiíet". a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesületa „nagy kanizsai ti&iönsegÜyzo szövetkezet*, a „soproni kereskedelmi siparkamara* nagy-kanizsai külválasztmány''-ának hivatalos lapja
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
»Rongyos egylet''-et!
Sokszor merülnek íel dolgok az életben — sokszor állunk oly eszmékkel szemben, melyek figyelmet érdemlő tartalmuknál fogva pillanatnyi hatást is keltenek bennünk; de csakhamar cserélődnek ki. gondolataink. változnak az érzelmek, múlik a pillanatnyi hatás s a szép és üdvös eszmék- jó időre vagy éppen Őrökre Medvék.
Ha azt ak rjuk, hogy a búi-Iámként felcsapott eszmék a maradás lehetőségét ébresszék f<«l s tartsák meg- bennünk, ngy nem elégséses csak felületesen átsurranni a jóra buzdító, szép és nemesért törekvő szóhangok felett, hanem át is kell azokat értenünk, meg kell szívlel -nünk, addig és annyiszor haugoztat-uuuk. mig a számított hatáséi nincs érve s az eszme testté nem változik.
Ide czélozok én jelenlegi soraimmal, midőn a — már jól múltkor — hangoztatott s e becses lapok hasábjain megjelent czíkknek utolsó szavait idézem s újból életre hivom.
.Emelkedjetek fel már s te-gj*etek jót!*
A szegény ügy rendezésére, felkarolására vonatkozik e revocatió.
De sokkal nehezebb egy eszmét megvalósítani, mintsem hogy ezt első ébredése után azonnal feneketlen siijába döntsük vissza s a fele-''dés fátyolával takarjuk.
Tegyük e szép eszmét ismét beszéd tárgyává, sorakoztassuk a nemes bb szivvel érezóket, gjüljünk össze egy jótét táborába s tegyünk valamit szegényeinkért!
Széles e hazában — a legkisebb helyeken — halljuk a nemes ügyért buzdulni tudó hangokat, látjuk a megvalósulást — tényeket — a különféle egyletek napról napra való szaporodását, csak Nagy-Kani-
zsa közönsége szunyád még az ügyre vonatkozó csendes tevékenynélküliségben, pedig ezt tennie nem volna szabad és éppen N.-Kanizsán nem, hol vannak egyének kik áldozni képesek. Áldoznak is — jól lehet szép czélu — de mégsem oly fontos irányú más egyébb egyletek felállítására és fenntartására, mely a szegény ügyet felölelné s ennek javítását mulaszthatatlan feladatának ismerné Itt nem volna szabad megfeledkezni oly testület létesítéséről sem, mely a szegény ügyet felkarolná és pártolná; nem! — éppen N.-Kanizsán nem, hol annyi a szegény!
Alakítsunk .Rongyos egyletet!*
Nem habozok, midőn kimondom e szót, mert nem mondok olyat, miben lehetetlenség rejlik; könnyen megalakítható volna egy ily egyl- t, csak pjrtolókra, embereire akádna, és erősen !.iszem, hogy van férfiú Kanizsán, ki ennek czélját megérti s ennek megoldandó feladatát magáévá teszi. Nem sejthető előre, mily fontos intézménynek mozdítaná meg ma még merev és mozdulatlan sziklakövét ; hány dult kebelnek enyhítené sajgó sebek eredményezte fájdalmait s hány kenyérért siró ajaknak törölhetné le kisirt szemeiföl hidegülő könyeit.
Mi volna czélja egy ily egyletnek, s hogy volna az megoldh tó ?
Czélját mindenki ismerheti; inkább nehézségekbe ütközik annak mikénti megoldása.
Maga a „RoDgyos Egylet" elnevezés nem valami fényes összejöveteleknek gyülekező helyét állitja elénk, mely nem tudom én miféle társalgásoknak és mulatságoknak akar színhelye lenni, hanem egy oly Ié-tesülésnek válnék az nyughelyévé, hol a másik által már elvetett s nem haszntllandó lim-lom tárgyak s ruhanemüek összegyűjtetvén, általa a szegények és árvák fedetlen teste
a hideg és szemérmetlenség ellen óvatnék s némi tekintetekben anyagilag is támogattatnának.
Egy ily alakítandó egylet 2-3 tagja szerint, amint a sorrend egyik-rermásikra. következnék — havonként egyszer vagy kétszer be járná azon ház\kat, melyek tehetősebb la kóiban, neL:eskeblü háziasszonyaiban a részvét és a jobb érzés még nem szűnt meg; itt lajstrommal kezében, mindegyiknek nevéhez oda jegyezné azt s azon tárgyakat, a mit éppen adui szándékozik. Állhatna az adomány mindenféle értékesithethető, bármily csekély értékkel biró tárgyakból, Mindenki szivesebben adőz-zékily . féle dolgokkal, mint esetleg pénzadománynyal, noha ez sem volna kizárva.
Az egylet ténykedéséről időről-időre készített kimutatást lehetne a lapokban közölni, ez által is az érdeklődőit'' figyelmét felkelteni s a lagok számát szaporítani.
De kí vállalkoznék ilyen koldus munkára, ki alázná meg magát házanként való kéregetéssel ?
Uraim! A czél szentesíti az eszközt. — A ki magát az emberek előtt megalázza, Isten előtt felmagasztaltatik.
'' Es ki láthatna rosszat és le-alázöt egy nemes ügy előmozdításának érdekében megejtett fáradozásban? Lehet-e abban lealázó, amit a szegényeink érdekében cselekszünk és szabad-e elitélnünk azt, ki meg értette az isteni parancsszót: segíts a szegényeken !
Ezt tennünk emberbarátaink iránt tartozó kötelesség, de egyúttal szent tartozás — szépen fejlődésnek és virágzásnak indult — károsunk jövő jólétének biztosítására is, — mert tagadhatatlan igazság: — csak oly község nézhet eléje egy szebb jövőnek, melynek egy lakója sincsen, kit az éhség küzdelme kerget a bún
ösvényére s ennek kapcsán a vég inség és romlás útjára taszít.
Vagy nem tudjátok mi az: éhezni? Még soha sem éheztetek?
A horvát regnicol&ris deputátió tárgyalásai és a magyar kormány.
A horvát regni koralis deputá-tió tárgyalásai, melyek értfemle^esen már befejezvék, miután az elóter-jesztetés a deputátio valamennyi tagja által elfogadtatott, ezúttal kedvező eredményt helyeznek kilá tásba, mert egyrészt a deputatió és gróf Khuen Héderváry között minden elvkérdést illetőleg tökéletes egyetértés uralkodik és másrészt Tisza Kálmán miniszterelnök az ügyek határozott államférfias felfogásnál fogva ugy miut a bánnal való szoros benső viszonya folytán nagy súlyt fektet arra;-hogy Khuen Héderváry gróf állása és a bánt támogató horvát nemzeti párt politikai befolyása megerősíttessék. A horvát viszonyok ilyetén consolidálása magyar politikai körök mérvadó véleménye szerint csakis oly tevékenység által érhető el mely egy pontból kiinduló két utón külön haladva czéljánál ismét összetalálkozik.
A .Pester Correspondenz" következőleg értesíttetett:
A szoros értelemben vett tisztán politikai tevékenység egyik utján való haladást illetőleg a bán és a horvát tartománygyülés többsége között oly örvendetes egyetér tés uralkodik, mely elég széles és biztos alapot nyújt oly czélu tevékenységre, hogy végre megszüntessenek a tényleg egymagukban meg lehetősen jelentéktelen különbözetek és fractiók, melyek mindkét résznek ártottak, mivel a rendezett felség-és hazaárulás agitátorainak de főleg a Starcsevics pártiak antidynastikus
anarchismusának kifogásul szolgáltak nép lázitására és anyagot nyújtottak oly szavak képzésére, melyek hivatása volt kevés észszel de annál több lármával a horvát nép különösen olcsóbb rétegeinek szellemi táplálékát ép oly agyafürt mint brutális módon üzletszerűen meghamisítani.
A horvát regnicoláris deputátió előterjesztése feletti tárgyalásokat, (mely elóteijesztést Szógyéni Marich Lászlónak a magyar deputátió elnökének a legközelebbi napokban fogják átadni) Tisza Kálmán minisz- -terelnök intentiója szerint mindenesetre azon siker követendi, hogv az 1868-iki XXX. t. cz. valamennyi határozata, illetve a határozatok értelmezése és a konkrét esetek egész sorozatában mindkét részről való használata tárgyában tökéletes világosság és bizonyosság hozatik létre. Ez által a részint népszerűség hajhászás részint kétértelmű paragrafusok vitatása között ingó politika, mely Mazuranic bán és veje Spun Stricic fénykora alatt a horvát helyzetet jellemző és a mely a horvát nemzeni párt legőszintébb szándékait és fáradalmait megsemmisítő, megszűnik.
Ezen uton kell a szó legszorosabb értelmében vett politikai tevékenység által végleges egyetértést elérni, mely állandó maradjon,
ügy a magyar államférfiak valamint a horvát nemzeti párt vezéreinek véleménye szerint ebből ama nagy előny hárul Horvátországra, hogy a kormányzati állandóság elve ott is a parlamentáristikus szabadelvű intézmények ,alapján megdönthetle-nül állapittatik meg.
A viszonyok természetes fejlődésének logikája folytán valameny-nyi horvát párt politikusai végre belátják, hogy Khuen Héderváry gróf állásának ostromlása teljesen
TÁ-egsa
Csillag-lövés.
Úrökkön örökké Etele már alszik Magátal temetve a jövendők harczit. Klárrult a bunnép, fény, di<sőség, mámor Sirva vigadozván, zomotorban gyászol.
Sz^l egy öreg táltos, hangos szava rezdfll. Földön Ét, légen, át sziveken keresztül: .lm itt Etel kardja, búvös nyila bárom. S egy bírálom, órjás, tengernyi batáron. Itt am okos, bölcs gond emel dicső «omhoz Amott erő, Ifteu ! Uárom utód osztozz.*
Iot az idősb: E Iák, daezosan, merészen; „Kt- le országa az én osztály részem, Nekem hfdoljon & hunnép 3icmeféuye . , . . v Enyém am Örfikség im e harmad része.„
Felszökken eléba haragosan írnák:
,1''ulya vagy, asszony vagy, terhét ki se biruád
Idegen leánynak fia, mije voltál--—
Örök-bitanglás ez, nem atyafi ósztály. Vxlaox, c«aba, válaszaz, te valál a kedv e* S hu: nép szive, lelke Csaba neked kedvez. Vedd te az országot, a te igaz részed; Te bölcs vagy, erós vagy, szembe szilaj vésznek''
''Szél Csaba nagy busán „Népek hada nem véss; Átok, a mi megdönt : atyafi versengői, Haragos epével sziv, szivre omolhat — Húuok árva népét Hadak ara óvjad — Kard minek? gyilk»l az, sóba, igazt nem mér S a nép kér, mig érte megátkoz a testvér. Az a nyil lesz az én örök osztály-részem!" Atyám nyila volt az, Isten nyila lészen
így C«aba; azután sátorába tére, Í5 nehés felhő omlott hánytorgó lelkére, Tüzes villám égett szeme éjszakáján, Ott világolt lelke ö.vényibe szállván — 8 nem ha lá a zúgást, mely a sátorhalmou Ki-kitört,el-elhalt százezernyi ajkon; Nem hallá ké: fegyver csengő eaattanását Két harezoló testvér daezos dobogását ... ? K> napra az alkony, alkonyra az éjjel ttr ü nehéz árnyék terjeng szana-széjjel
De már egy-egy csilUg, gyújtván piczi lángját, Mint magános örtílz fonja arauy szálát, — Majd Csaba ocsúdván, kijön ijját pedzre, Arczin ég a hitnek szentelt gerjedelme S szólt :
„Nyila atyámnak, Isten Dyila fényes, Etele csillagát ma szegezd az égh»-z, Keresd meg jó nyilam, milljó között ott ég Soha, mi ;dörökké, onnan lene bukjék. 1" É es pattanás<al kifeszült hur pendül, Sebes, röppenő oyi! sirva, búgva zendül. Félve hxllgatá azt milljó hivő lélek S kísértetes éjfél árnya réme éled.. . Másodnap az órán éjre borult égen, Csillag égett nyíllal átlőve középeu. Uárom nap ott állott véres, ver lánggal, Aztán elbolyongott fénylő nagy uszxlylyal.
S ki állt vala Ellák éi dörg val* Imák Az atyafi verseny fölsírt vila mindjárt; Hunok e''ős törzse szakada két ágra: Az az Ellák népe, ez az Imák pártja .. . Fájó sejtelemtő! köuye peig a véanek, Szilaj bú mar szivén ifja lementének S mig siralmuk zendül serlegajkon, addig Tüzes bornak erjedt kanczatej forr, habzik — Valamig a hajnal első fénye csillan, Valamig a két had kardjaki nem villan . . Az az Ellák népe, ez, &z írnák pánj* — Haj az egt sz nep ma a halált várja ...
Tisza Dun« síkján veres vad ö*ö:ibe, Ketóri&s f lhó omlik, bomlik össze, Fiu atyát ölve, testvér el en testvér ... — Jaj te neked hunuép, jaj nagyot estél — Őt napig a barcz dnlt, tized napig újra: Halott volt & hunuép tizenöt nap múlva.
S Etele csillaga főn bolyongtz égen, Úttalan, czéltalaa hossza örök éjen, Ke esi a uyugtot, keresi az álmot; S ngy a<i örökké vílami najy átok Jóslauiaz églől m-g véresen vet fényt, Nemzeti romlását népe veszedelmét, M.oden háromszáz év, mindég ugyanaz nap Meg jeleu hirdetni vesztét a magyarnak.
Bátky Lajos.
A babonáról.
Közli: Sirisafea Aiulor.
(Folytatás.)
VI. Babonás ég.
A fiastyukról, a 3 kiásásról, * göncről «zokérró!, a vagy a szalmás szekér
útjáról, a hold udvaráról, a szivárványról, mindegyikről tud a nép valami szép babonás mesét, de egyikről eam annyit mintás üstökös csillagról. Ezen rettenetes égi jelenség csak akkor jeleoik meg, mikor a főidet valami nagy háború vagy döghalál fenyegeti. Sokszor a világ végét is jóaolták a babonások ae üs ököa megjelenéséből. £ babonás hihetőleg a régiek csillagjóslatából és ai égi jelet magyarázatából maradt reáuk. Lássunk néhányat. Ha egy fíu a szivárvány végire ér — akkor a szivárvány őt telszivja s a a másik végén, mint ieány bocsátja le; ha pedig leányt szív fel ugyao ily módon -fiúvá változtatja át. — A tejút padig onnét veszi létezését, hogy egy időben szent-l''éter ; amint a a zsúpot szállította aratás után, útközben leesett a sok ezatma s az most a tejút. — Ha egy csillag fut és leesik az égen, akkor meghal valaki. — iTj-hold után első negyedkor, ha a holdat Útjuk, olyankor a zsebünket megkell rázni, hogy több pénzünk legyen. (Egy dijnoktól hallottam, hogy ő is próbálta ezt, de neki nem használt ! Különben, ha szere nék politizálni s ha hiucék a babonában, ast tanácsolnám a mi finánczmiuiszterüanek, hogy első negyedkor ő is rásza meg az ország kasszáját, akkor talán nem lenne olyan nagy a d e f i c i t ü n. k.)
VII. Egyéb babonás szokások és mondások.
Pappal találkozni szerencsétlenség, zsidóval és csigánynyal találkozni szerencse. Ab orvosságát nem kell megköszönni, mert akkor nem bassnál. A vadásznak, balássnak nem kell szerencsét kívánni, mert a vad és hal mind elkerülik a fegyvert, meg hálót. Amely fiatal emb-r vagy hajadon étkezés közben fütyöl vagydalol, bolondos Lss a felesége vagy a férje. Ha a lábbeli csak egyik lábunkon van s úgy járunk, ahány lépést teszünk annyi év múlva nősülhetünk meg, vagy mahelünk férjhez. (Azért is van annyi agglegény, meg vén leány!) Éretlen gyümölcsöt n-;m jó késsel vágni, mert jégeső lesz. Ha az eső esik és a nap süt, akkor az ördög veri a feleségél. Ha villámlás nélkül dörög, akkor egy lélek elkárhozott. Ha az ember az esőt ssidja, akkor sir az angyal s az ördög a haját rángatja. Ha zivataros idő van, a küszöbbe kell vágni a fejszét s elvonulnak a jégfelhők. Ha pedig valaki a piszkafával keresztet vet a íelhőkra, kibújik a szivár vány. Ha „más állapotban" levő nő benéz a halottas ház ablakán, néma lesz a gyermeke. Aki egy koldust elüt a háztól, kettős gyermeke születik. Ha tüs pöröl, akkor veszekedés lesz a hátnál. Aki tűzzel álmodik, meglopják. Ha valaki magát álmában mátkának látja, meghal abban es évben; aki pedig halva látja magát, az mátka less. Az is mátka less, aki étkezés közben két testvér vagy nővér kősött ül. Nem jó a gyermeket átlépni, mert akkor nem nő nagyobbra. Gyermekes háznál le kell ülni, mert különben elveszik a gyermek álmát. Aki a kis gyermeket nagyon
megbámulja, m<>gveri (megígéri) ast a szemével. Előlegesen jó, ha as ember saját kalapját a gyermek fejére teszi, vagy a gyermeket megköpködi. Ha pedig a gyermek megvan verve szemmel akkor tücesszénnel kell tgy pohár vizbe vetni s a vizből a gyereket megitatni s aszal szemeit megmosni, közben vissza kell ki-váni a szemverést arra, akitől jött. Ha a kés, villa vagy olló leestében hegygyei megáll a padlóban, váratlan vendég jön a házhoz. Akkor is vendég áll a házkoz, még pedig nagyon éhes! ha véletlenül egygyel, a szükségesnél, többre terítettek. Szent igaz as is, hogy az uj házból kihal valaki ha a halott szeme nyitva marad, vár valakit maga után. Az is igaz, hogy a levágott apró jószág nehezen döglik meg, ha sajnálják. Bal lábbal kelni ki az ágyból, bal lábra öltözködni és vetkőzni^ jó a fogfájás ellen, hgy más babonáB-« mondás szerint pedig: bal lábbal kelni ki az ágyból, egész nap mérgesek leszünk. Akinek a marka viszket, as pénzt várhat, még pedig anyit, ahány hajaszálat érintette a tenyerével. Ha valakinek a jobb szeme viszket, sirni fog; ha bal viszket, örömet érez. Akinek a Ezeme ugrál, azt megverik. Ha az embernek a füle cseng s kérdi valakitől, hogy melyik füle cseng, ha az illető kitalálja, akkor az jó hirt fog hallani. Egy más babona szerint még a jobb fülcsengés rossz hirt, a bal örömet jelent. Ha egy hajadon, vagy özvegy menyasszonyi ruhát varr s ha a saját hajából egy kis csomót levág azt a meny asszony iruha derék varrásába belevarja 6 is menyasszony less még abban az évben. Ha az ember reggel az utczára kimegy és nőt lát először, szerencsétlen lesz; ha férfit lát, akkor szerencsés. Ha esküvő
huszonötödik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
1886. APRILUS 10-én
eredménytelen, hogy benne és ahor vát nemzeti párt gyarapodó vonzerejében Horvátország ma már épen-séggel nélkülözhetlen kormányzati állandóságának eszméje van biztosítva. A mostani bán állása már azért is megicgatbatlan, mert a? mert az valamennji hatalmi ténye zónek a parlamentariküs ellenőrzés teljes szabadságábau működő alkotmányos mechnismus* által van meg erósitve.
Először is ő Felsége bizalma által, ki a Starcsevics pártiak által is megérthető módon adott kegyes kifejezést Khun Hédervary gróf államférfiú tehetsége és hazafias áldozatkész tevékenysége iránt táp Iáit tiszteletének és hálájának ; továbbá a bánnak a horvát nemzeti plrttal és a minisztériumnak a kép viselóház elótt Melős főnökével Tisza Kálmánnal való kölcsönös egyetértése és megegyezése álttfíf
A másik ut, melyen^.szintén nélkülözhetlen a tökéletes, mindkét részről jól felfogott érdekközösség és testvéries egyetértés végczéljához vezető rendszeres tevékenység, a gazdasági reform és mindazon terek ujjászervesésének utja, melyeket illetőleg Horvátország lakosságának kereseti képessége, anyagi jóléte fokozható.
E gazdasági kérdések összeségét illetőleg is legszebb egyetértés uralkodik a bán és Tisza Kálmán miniszterelnök között.
A miniszterelnök különösen nagyra becsüli a biu gazdasági téren kifejtett tevékenységát, ki az asiociátio elvének és a magyar és és horvát politikusoknak eg'' aránt nélkölözheilen pénzügyi önkormányzati eszméjének lehető felhasználásával mindent megtesz, hogy Horvátország segélyforrásait segélyezze.
Habár bármilyen befektetéseket illetőleg, ugy az adófizetők valamint és különösen az államhitel fentartása érdekében a legnagyobb takarékoság volt szükséges, mégis a lehető legtovább terjedő engedékenység fog tanúsíttatni a magyar képviselőház és minisztérium részéről az erre vonatkozó engedély megadásánál, mit azonban <-ajua: nem a magyar és a horvát politikusok
asarata és kívánsága, hanem az általános pénzügyi viszonyok és az állambudget számai határoznak meg.
Mindennek daczára az államnak a gazdasági téren lehetséges segédkezését illetőleg minden meg-történend a mi csak elérhető és mi a lépésenként keresztülviendő gazdasági reform utján lehető.
Eltekintve á testvéries érdek-
/
közösség ama motívumától, melyet az 1886-iki XXX törvényezik, valamint az évszázados dic ó-ség és fájdalomteljes hagyományú történelem nemcsak hogy egyetlen egy pontban sem váiaszt szét, sőt inkább természetes történelmi fejlő-désü egységet és elválaszhatatlan közösséget kodifikál. Magyarország legmagasabb politikai köreiben azon vélemény uralkodik, hogy Horvátországban a társadalmi ugy mint minden közgazdasági „ kérd és politi kai nemzetiségi alakban jelenik meg.
Ennek oka épen nincs félreismerve.
Ama jelszót: .ennek megint a rosz magyarok az okozói" Horvátországban 1868 óta valamennyi párt használta és élt vissza vele. Első sorban a politikusok, kik saját hanyagságuknak és fontoskodó tétlenségüknek ezen elcsépelt szójárás csengő frázisával czifrázták fel. má-J sodsorban az államjogi és alkotmá-J nyi alap ellen működő agitátorok; s itt uiég szerencsének tekintendő, hogy a Starcsevics párt agitátorainak egyeuesen a dynastia ellen irányuló tendencziája a horvát nép loyalis és royalistikus érzelmei folytán gyökeret nem verhetett.
Megyénk népoktatási ugye. Zalanurgyt- kir. tanfelügyelőjének a köizgnzgatn*i bizottsághoz intézett jelentése.
Zalamelye népoktatásának
188k/\ tnnivi állapotáról ¿a történetiről (Folytatás)
XV). A« i»kul»i aUpvagyon érdemére né*ve van «»erencsém következőket jelenteni:
A nagym. vallás- és köiok t. minisz toriamnak az 1868. évi XXXVIII. t. cz. 38 —3''J stakaszóinak értelmeben létesített községi iakolai aUpvagyon felügyelete, kezelés- ée jövödelmének felhasználása tárgyában, a jövőben egyöntetű kezelést czélzó u''asitásai — még a köz-igHzgatási bizottság 1885. évi február bavi gyükében tárgyaltatván, a hozott nagyfontosságú végzéshes képest, ezen utasítások ugy a felügyeletre valamint kezelésre ésa jövödelmek felhasználásra vonatkozó reSftletes tételekkel, nemkülön-beu kezelé»i miatákkal együtt, állandó tájékozás céljából Zalamegys összes községi elöljáróságainak megküldetlek ; nevezett községek a számadások sáros határidőjének betartására felelősség terhe alatt köteleztettek; végül az összes járási szolgabirák a községnek ez érdemben nyújtandó támogatásra, illetve ellenőr* zésre felhivattak.
Az iskolai aUpvagyon adatainak gondos gyüj''ése, eredetének és felhasználásának tüzetes kimutatása egész tankertijeiben eképp megindíttván, nem csak a már beszámolt községek ingatlana és készpéoz-vagyona tüntit fel kedvező arányoka , hanem alaposan remélhető, hogy a telekkönyvi s egyéb nyilvános okmányokkal felszerelt törzskönvvi adatok szembesítése után, Zala-megye iskolai aUpvagyonának hü megállapítása lehetséges leend.
XVI.) A kertészet, mezőgazdaság s nemesítés hármas iránjában tervezett vagy már fennálló iskolakertek és faia kólák «zabályosása terén kiváló lendületet s a kezelésben szakszerű egyönte tetüséget remélhetünk a megyei törvény hatóság által kiadott szabályrendelettől, mely a salamegyei község: faiskolák felállítását és kezelésé; gszdasági egyletünk melrg érdeklődése * szaktekintélyeink okszerű támogatása mellet nemcsak biztosítja^ hanem hivatva van a faiskolák gondos ápolásának eddig még elég sok község által nem is sejtett igen foltos ügyét a megyei érdeklődés msgas-latára emeliní.
Ssao djou e helyen említenem, ho/y megyénk egyes vidékein már napy virágzásnak örvendett selyemtenyésztés ujabb lendülete s ezen nemzetgazdasági s kedélyi szempontból egyaránt nagy fontosságú ügy érdemében a tankerűlet összes tani''ói kellő alakban felhivattak,
alkalmával a jegygyűrű véletlenül leeisík az nagy szerencsétlenséget jelent a tue-nyaszonyra; ha pedig esküvő alkalmával harangoznak, nem lesz hosszú éleiü az ifjupár egyike. Kártyázásnál és dominójátéknál van jó é* rosz „pro ziczczei*. Rosz hely az, ahol már valaki sokat vesztet». (Ismerek egy vendíglőt, hol egy bizonyos helyre senki sem ül lejátszani. Bár minél több ijen rossz hely lene, akkor taián nem jutna unnyí ember a kártyázás következtében koldusbotra!) Ha a kis gyermek beteg, ólmot kell önteni s az ólomból ki Uhet okoskodni, meg le het jósolni a betegség eredetét és mikénti lefolyását. Ha elindulásunk után vissza kell mennünk, nem ¡eszünk szerencsétek Ko''csma, vendéglő és bolt megnyíitá*kor okvetlenül férfi legyen az első veudég, mert ha nő, vagy pláne öreg asszony as első „kundsafi" akkor vége a „gesiiftnek." Ha az ég dörög, a pusztafőldön kell heverünk s így nem lesz derékfájásunk. (Ezt a babonás vizet alkalmasint valami pankrotirzott ruha tisztító gondolhatta kí!) Tavasassal, aki először sárga pillét lát az megbetegszik s ha fel nem gyógyul, meg is hal. As első gyermeket nem jó a szülő nevére keresztelni, mert akkor nem lesz hosssu életű. Akinek a két szemöldöke közti tér is szőrös, az ravasz ember. A vörös hsj is ravaszságot jelent. Erre vonatkozólsg közmondást is csináltak a babonások :
Vörös ember, deres ló,
Ritkán válik abból jól
De a rőt szakálnak és piros hajnak is csináltak ehhes még egy kádencziát:
De ha válik igen jó!
Nem jó a bort visszájáról tölteni s a kést élével felfelé állítani. Ha jégeső éaik, három lábu széket kell kidobni, aztán eláll a jégeső. Ha forgószélbe hágsz, megrontanak a boszorkányok ; legjobb esetben megsántu''ss, ha már sáuta vagy, akkor megvakulsz. Kinek hidag a keze, meleg a szerelme Kinek halálhírét költik sokáig fog még az élni. — stb... .A végtelenségig 1 Izlelőül azt hiszem elég volt ennyi is I
annak jelentősebb kezelési mozzanataira figyelmesekké tétettek; végül a szedorfa csemeték s peték beszerzési módja falui részletes tájékozást nyertek. j
XVII). A nagym. val.ás-és közokt. miniazterium által kinevezetti deiglennsis'' kotalátogatók intézménye, ugy a számuk- j ra szerkezteit utasítások részletes a''dol- { gozás>, valamint közérdeklődésünknek megnyilatkozása s a jelentéseiket követő Untelügyelői intézkedéseknek a közigazgatási bizottság üléseiben esetről-"set-re történt méltatási s nyilvántartási eléggé megvilági ja hatáskörük fontosságát s azon jelentékeny osztályrészt, mely , buzgalmuknak ily terjedt tankerületben | mélUn kijutott. N«m is mulaszthatom el. hogy evi jeUn<é<em alkalmiból most már! teljesen felfogott Bzép és hazafias felsda-j tuk további való itására őket ujabban is is felkérjem.
XVIU. A tankerület ávételének! s áttekiotésének e!»ő gondjaival párosult s majdnem 4000 számat megközelített folyó ügyek, nemkülönben az országos ( törzskönyvnek e tanévben történt érdem-, legesebb előmunkálatai, végül a magyarnyelv oktatását szabályozó, magas rende-, let sok körültekintést igénylő végrehajtásának daczára — e tanévben 170 napot töltöttem iskolalátogatással. E látogatások eredményéről s tett intézkedéseim érdeméről minden alkalomból a tek köz. igazgatási bizottságnak tüsetes nyilvántartott havi j«len:éiekb a szimot adtam
XIX. Örömmel emlékezem meg néhány hazafias s kegyeletes adományról is
A nemzetiségi vidékeken működő jelesebb tanitók megjutalmazása ciéljá-ból megindított mozgalomnak jelentősebb, eredménye volt a) Zalamegye nemesi vá-lasztmányának évi 120 fr''. ajánlata ed-4 tanító digj utalmasására; bj Lázár Bernát szegvári földbirtokos 300 frtnyi adománya '' ugyanezen czélra : c) Smodita Viktor perlaki segédszolgabiró évi 100 frt ajánlata a magyar nyelvben legkiválóbb előmenetelt tanúsító perlaki járásbeli növendékek szárokra: d) végül ptd''g a Hirschler testvérek Alsó-Domboruról 5 éven át kioa tandó lOOOOfrtot ajánlottak meg a muraközi legjelesebb tanitók és a magyar nyeUben legalaposabb jártasságot tanusitó növendékek jutalmasására.
A hivatásuk magaslatán álló jeles tanitók anyagi támagatása s idegen ajkú növendékeink ösztönzése a megyei kulturális m izgalmak bármily alakúláaának keretén belül egy állandó s önálló czél je lentőségével bir. Bizonynyal méltó mindazok figyelmére, -kik akár anyagi*ag. akár szellemileg hivatva vannak—társadalmi uton kikel «ni az állam áldozat-kézségével a a jó tani ók buzgalmával el-vé''.e''t magvakat.
Lendíteni la néhány Balaton vidéki felekezeti iskola sorsán néhai Feste tics Tasfiló grói 40,000 frtoyi hagyománya, mely a keszthelyi a balaton-szent györgyi hitbizományi uradalom iskolai közt les* felosztandó. A felosztásnak arányaira nésv* ille ékes helyről megkeres te''vén, réssletes helyszíni sztmlo után beható javaslatot kéithettem, sast rendel» tetési hely éra ju tattam.
Tekintetes közigazgatási bízottság!
Az imént előterjesztett udatok után alig szükséges részletesebben méltatnom a következő tanév munkakörét.
A megjavult mindennapi iskolázás szervezése s szigorú ellenőrzése után — szabályozásra vár az ismétlő oktatás fokozatos keresztülvitele, mely as iskola ismereteinek hasznát s gyakorlati életben való jelentőségé1, további képzést nélkülöző növendékemkné'' b''ztositjas -érvényre emelje.
Ápoljuk a faiskolák szakszerű kezelése, a selyemtenyésztés s méhészet iránti érsékét felnőtteknél s növendékeinknél egyaránt
Füredtől Stridóig alig van mogyén-nek vidéke, mely nem volna alkalmas valamely nemzetgazdaságilag előnyös és fontos mellék foglalkozásra, — A megyei tantestület tagjaihoz intézett körleveleimben eléggé kifejtettem azon fontos hatáskört; melyben példa s érdeklődés dolgában, e térea buzgalmukat és hazafiaágukat érvényesíthetik.
As egészségtannak most már számos isko''áokban bereudezelt tanitását össze keli kötnünk a gyakorlati életbea is minden kínálkozó alkalommal avégből, hogy népünk akár életmódjának, akár kedvteléseinek vagy járványokat szaporító helytelen megszokásainak ¡szomorú követ* kesményeitől megilletődve — saját ösztönéből és meggyőződés *bM Is lásson egészségügyének minden sorsban és állapotban lehetséges javitásáhos. így leesnek msjd népszerűek és várvavártak a falusi gyermekmenedékházak, melyeknek áldását oly nehezen nélkülözzük.
A már fénnálló állami iskolák tovább fejlesztése, nemkülönben a nemze-tisegi vidéaek iskoláinak a magyarnyelv oktatását végleg szabályozó msgas rendelet alapján tör ént vagy történendő szervezése után — kiváló «figyelmet érdemel a Göcsejnek nevezett vidék népoktatása, melynek lendülete már e tanév-
ben is érezhető lévén, kell, hogy tervszerű fejlesztésében ss összes iskolai hatóságok együttes buzgalma jusson érvényre.
F éok gondom tárgyát fogják képese <* jövő tanévben balatonmellékí népiskoláink, melyekkel első évi hiva-taloskodásom alatt legjobb ssándékom daczára sem foglalkozhattam oly beha-lósn, astn.int óhajtottam.
Egyéb fokosatu népoktatási tanintéseleink viszonyainak s fejlődésének irányelveit as illető csoportokban méltatván — ssabadjon még légbe sőbb köszönetemet kifejezni az odaadó támogatásért, melyet a tekintetes közigazgatási bizottság résséről e tanévben minden al kálómból tapasztalni szerencsés voltam Ugyanezt fejeztem ki az iskolalátogatók, goadnokságok, iskolaszékek s járási szolgabíró uraknak, kik a tek. közigazgatási bizottság buzgalmában osztozva, hü szövetség seim voltak azon magasztos feladat valósításában, hogy e ssép megy nemzeti e valláserkőlcsös alapon fejlesztendő népoktatását ismét egy hatalmas lépéssel előbbre vigyük.
Közös törekvéseinkre Isten bő áldását kérve, vagyok a.. Tekintetes kösig sgatási bizottságnak 1 Zala-Egersseg-n. 18*6. febr. hó
16 án
alázatos szolgája : Dr, Ruttietka Kálmán,
kir. tanfelügyelő
Vidéki levél.
Babocsa 1886 ápr. 3-án. Tekintetes szerkesztő úr!
Talán nem lesz érdek nélküli dolog; ha a babocsai szalonka-vadászatot rövid vázlatban becses lapjába közölni fogom.
Igen is! Nem bakot ..% . hanaui ssalonkát lőni rándult ki egy diszes társasága babécsai urodalmon: de volt is ám sikerés eredmény. Nem csoda, ha a víg compánia igen jól éreste magát mikor a hangulat megteremtője a magyar aristo kraczí egyik kiváló tagja, — mint háai úr — méltóságos Somssich János gróf ur volt, ki miat kedélyes társalgó s szíves vendéglá ó tág körben kellőleg ismeretes Készt vettek a házi úron kivül, Tal-lián Gyula!szolgabíró Jalsovjczky Lajos járásbiró, Németh Pál plébános. (Be-zenese) Jantay József jegyző, Prinke Sándor földbirtokos, Szabady Igoácz tanító ur. stb, stb. urak.
A vadászat lefolyása igen érdekes volt, mindenki igyekezett magát és fegyverét minél inkább kitűntetni. De sajnos! mert as egyszer a babocsai vadáazok megszokott előnyeikkel háttérbe szorultak s as idegenek vitték ei a dicsőség pálma ágát. Többek között a társaság egyik tagja egy olyan nagy rókát talált lőni, melyért bárki is megfizetné a .. .. tíz pengő forintot.
Ránk borulván as est, mindannyian a méh. gróf úr ssivesen látott vendégei valáak. Ámbár egyik vendég még máig is kíváncsi volna megtndni. — de vei* együtt leginkább magam, — miként ju tott a diszes társaság körébe melyből olysn szép emlékekkel távozott, s melyre még soká, nagyon soká fog visszagondolni.
Az-est ebéd felelt pattogtak a humoros satyrikus megjegyzések ; folyt a vadáss adomák hosssu sora, melyre fel hangzék az édes gond-felejtö kaczaj. A« asztal és ételek, a kiszolgálás és a dédel-getés, melyben rétsesül ünk, kifogástalannak mondhatók.
Uraim ! Le a kalappal ! mert a XIX-ik százsdban a ritkaságok sorába tartozik ha aristocracsiánk ősi birtokán ily ssép. egyszerű, polgári vendég látás isa saives kötelességek közé számíttatik be Azt hiszem nincs és nem lehet ki fogása senkinek sem, — különösen a jelen voltak '' közül — ha azt mondomr Méltóságos Somssich János gróf, urat az ur Isten még sokáig éltesse.
Amid''n maradtam a tek. szerkeztő
urnsk
alázatos szolgája Kánitx Lnjot.
A soproni kerületi kereskedelmi s iparkamarának 1885. évi zárszámadása.
Bevétel.
1. Pénztári maradvány 1884. év végével 10,495 frt 99 kr. — 2. Illeték fejében befolyt 19,080 frt 76 kr. — 3. .Kamat fejében időleg elhelyezett össsegek után 296 trt 44 kr. — 4. A kamara helyiség egy réssének albérlete fejében 250 f.''t. 5. — Védjegy iajstromsási díj fejé ben 15 frt. — 6. visszafizetett előleg 170 frt. — 7. A Fogl-féle utazási alapítványból, az országos iparegyesülettől. Bpesten 100 frt. — Összesen 27,408 frt 19 kr.
szerekre 215 frt 97 kr. — 4. Nyomtatványokra 399 frt 19 kr. — 5. Könyvek, hírlapok és könyvkötő munkákra 375 frt
23 kr. — 6. Fűtésre 213 frt 99 kr. — 7. Világításra 24 firt 73 kr. — 8. Póstabérre 100 frt — 9. Járulék ipar és kereskedelmi iskolákra 450 frt. - 10. A nyugdíj alaphoz 488 frt 80. kr — 11.- Ösztöndj. ¡piros szakoktatást Iáiogató ifjaknak 200 frt. — 12. Ütazáai költségekre 340 frt 74 kr. — 13. Hírlapi hirdetésekre 456 frt 55 kr. — 14. Véletlen költaé ékre 345 frt G5 kr. — 15. Visssafizetés mellett adott előlegesre 180 frt. — 16. As 1885. évi országos kiállítás czeljair*. 1287 frt 99 kr. Összesen 13199 frt 45 kr.
Pénztári maradvány 1885. év végével 14,208 frt 74 kr.
A soproni kereskedelmi a iparkamara
671/886 ssám.
Hirdetmény.
A cs. kir. osztrAk kereskedelemügy miníssterium Gr.ci gyógyhely területén (Quirio, valamint Fagen k''isségrószekben és Grics faludan) agvógyidény tartamára (évenkint szeptember 1-től m^jus 31 ig) bázsló kereskedést betiltotta, a mit ezennel az illető körök, főkSp házalókereskedőink tudtára adunk. Kelt Sopronban 1886. márcz. 4-é . A kerületi keresk. s iparkamara.
Kiadás.
1. Lakbér a kamara helyiségeért 1050 frt. — 2. Évi fizetések, lakpénsek éa napidijak 7091 frt 70 kr. — 3. Iroda
Törvényszéki esarwk*
Bűnügyi tárg>alások jegyzéke
salaegerssegi kir. törvényszéktől.
1886. sprili 7 én 912. Soós János hamis eskü bűntettével vádolt elleni ügyben végtárgy. — 913. Id. Bicnák József a társai hattlt okozott súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárg . — 915. Kovács \ Éva férj. Páasti Györgyné sikkasztással vádo''.l elleni ügyben végtárgy.
Április 8-án 6|. Háhn Sándor s társa csaláasal vádollak elleni ügybeo végtárgy. — 521. Bendők Rigó István levél megsértése miatt vádolt elleni ügyben végtargy. — 795. Treiber Takác< Mihály s társai súlyos testi értéssel vádoltak elleni ügyben végtárgy. — 917. Csili Vecaerka József súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben véglárgy. — 976. Ruzsics Rozália s társa közokirat hamisítás miatt vádoltak elleni ügyben ''égtárgyalás.
Április 14-én. 259 GrünbaumR-gioa gyermeköléssel vadolt elleni űgybru végtárgy. — 506. Lakató Istváu s társa lopással vádoltak elleni ügyben 3-ad bir. ith. — 729. N-gy Kuroly s társa zsarolás vétségével vádoltak elleni ügyben 2-od bir. ''ithird. — 735. Ifj. Prei-ninger János hatóság elieni erőszak bűntettével vádolt elleni i ügyben végtárgy. — 813. Marosa Ferencz lopás mi«tt vádolt elleni ügy b-u 2 od bir. uh.
— 814. Tőke Imre súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben 2*od bír. ithird.
— Pollák Gyula rágalmaaáesal vádol* elleni ügyben végtárgy. — 862* Szántói Vendel s társai, halált okozott súlyos testi sértés- és lopással vádoltak elleni üg) ben 3-ad bir. ith. — 876. Molnár András s társa lopással vádoltak elleni ügyben 2 od bir. ithird. — 914. Kozá-csek Ferencz lopás büotettével vádolt elleni ügyben végtárgy. — 916.^ Németh Börköcs Mihály s társai halált okozott súlyos tes''i sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgy.
Április 15-én. 638. Kovács Imréuó tűzvész okozás vé<ségével vádolt elleni ügyben végtárgy. — 852. Tüsi Gábor s társai rabláa bűntettével vádoltak elleni ügyben végtárgy. — 953- Piros ''János s társai magánosok elieni erőszuk bün;ettével vádoltak elleni ügyben vég-tárgyalás.
Április 22 én. 851. Bekk Henrik emberöléssel vádolt elleni ügyben vég-tárgy. — 9751 Borsos László hamis eskü bűntettével vádolt elleni ügyben végtár.
— 4486. Riba József s társai batósog elleni etőszak s súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben 2-od bir. ithird — 794- Takács Illés s társai súlyos 6i köny-nyü testi sértéssel vádoltak elleni ügyben 2-od bir. ithird. — 893. Ebele István emberöléssel vádolt elleni ügybm 2-od bír. ithird.
Április 28 án. 895. Krampáts Mátyás magánokirat hamisítással vádolt elleni ügyBénvégtárgy. — 956. Artner Imre s társai lopással vádoltak elleni ügyben véglárgy.
Április 29-én 891. Mezriczky Márton hivatali aikkaastáasal vádolt elleni ügyben 3-ad bir.ithird, — 991. B.rd* Ferencz a társa, halált okozott súlyos testi sértéssel vádoltak elleni Ügyben 3-ad oir. ithird
Zala-Egersstnen 1885 márc*. 31-én
Uu—ik Kálmán irodaigaagató.
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
1886. ÁPRILIS 10-én
Lapvezér és kiadó: SZALAY. S. Felelős szerkesztő : VASS ÁLHOS Laptulajaonos: WAJDITS JÓZSEF
C^00^ SHMHÜ-WÍ
legjobb asztali- és üdítő ital,
kitűnő hatásnnak bizonyult köhögésnél, gégeb^jókníil, gyomor- ös hó-lyaghurntual.
2711 6—30
Mattoni Henrik Karlsöad és Bpest,
•) E rovat alatt közlöttekért nem vál lal felelősséget a szcrk.
E q u 1 t a b 1 e
életbiztosító társaság Nev Yorkban alapíttatott 1859-ben.
Biztosítási tőke 188S decz- 31-én 911.212,52? írt-a társaság íagjona „ „ „ 169.411.138 írt
az 1885 évben kötött uj biztositások Összege 244.829,014 Jrt.
Az egész nyeremény a biztosítottak közt osztatik szét*
Minden kötvény t három év
mulva megtámadhatatlahná válik. Dunántuli kerület vezérügynökség Berger és JVassermann 2771 1 —* uraknál Nagy-Kmizaán.
^H A »Betegbarát« ezimü röpirat-l>a:i számos háziszer van ismertetve. melyek sok éven keresztül megbízhatóknak bizonyultak s ez okból a legmelegebb ajánlatra méltók. Minden betegnek ismerni kelleno o röpiratot. Különösen pedig azokat, a kik köszvé-nyben vagy csúzban, tüdösorvadásban, ideggyengeségben, sápkórban stb. szen-veiiuek. arra figyelmeztetjük, hogy az egyszerű "háziszerek által nagyon gyakran meg az úgynevezett gyógyii-hatlan betegségek is megszűntek. A ki a »Betegbarátot« olvasni kiváiya, az irjon egy levelezőlapot Richtor kiadó-intézeténok Lipcsébe, mire a röpirat megküldetik. A megrendelőnek ez költségébe nom keriiL
zal1i közlöny
Kire k.
— Miként «oroznak Belgrád
ban. A napokban egy iglai morvaországi ,lH!Óségü Jerzsalek Miksa nevü szücs-l.géoy utazott keresztül városunkban, miután egészen idegen neaue íségü katona köpenyt és bocskor féle bakancsot viselt, kérdésekkel ostromolok hogy honnét jou. — A 20 éves ifjú elmesélte, hogy iéit\ vett a szerbiai hadjáratban, mibe jutott bele mint Pilatus a krédóba. Üg)»uis ő munkakeresés végeit akkori idflbeu érkezett Belgrádba, midőn ott igen B»gy szükség volt a haderő gyűjtésére, a gtely fegyverfogható fiatalember ekkoriban lábát Belgrádba be<eile és véletlenül munkában nem áiit, összefogdosták és tekintet nélkül, hogy mely ország alat-valójs, besorozták*auf Kriegsdiener, A szerb hadseregbe, ráadták a kaioua gúnyát, puskái nyomtak a markába és slé fljrrscbvorWärtZ volt a jelszó(vo''t biz ott rükvüriz is Rovatvezető).— így szaporítottak ott az úgynevezett ''matériáit, esstleg oly anyaggal is a mihez jussok nem is volt.— Midőn a hadjirat elmúlt, elláttatott Jerzsabek M>ksa, ugy mint még számos bajsorsosa-egy két. elbocsátó levéllel, viszaadták munkakönyvét és uin*k bocsátották. — Nevezett ifjú most van a 20 ik évben és a folyó évben került volna Borozás alá, a sserb kat. elbocsátó levél keséi közt Van és eszel Bécsbe indult, hogy ott illetéke« helyen panasz tegyen a furcsa verbuog miatr. —
. — Kgy afrikai utazó niegg>il-kolása. P»lla hadnagyot, a jónevü fran-czia afrikai kutatót két arab kísérője Tuneregsb-n megölte. Uu>lsó afrikai útjára a mult augusztusban indult. Pár évvel ezelőtt vétete-t fel a párisi írói kör tagjának ama jeles munkaiért, melyeket Frascati M»rc->ll álnév alatt tett közzé.
— Lettsav ásott törvényjavaslat. Mint egyik kolozsvári lapban olvastuk, dr Liudner Gusztáv a kolozsvári pgyetem jogtanára a másodéves joghallgatók által "kis orssággyülést, tartat. A t. ház elnökkel, alelnökkel és jegyzőkkei meg is siakult, s ápr. 1-én már általánosságban letárgyalta a ''közigazgatási törvényjavasU o:,, melyet daczára a mellette hossiu dikeziókat tartó szónokok erőlködéseinek, a daczára, hogy azt az Igazi t. hár, ugyauaz nap délelőtt elfogadta, túlnyomó többséggel általánosságban fényesen leszavazták. A szavazás eredménye általanoi derül Béget keltett. Daczára azonban a leszavazásnak, a jövő csütörtökön a részletes vita következik
— öngyilkos nrvapéustáros. M mt a Pécsi Figyelő irja, PécsröLa mt-gyei árvaszéktől má-ci. 30 án Sey Lajos árvaszéki ülnök és Náray számvevő Pécsváradra mentek, bogy bizonyos árva-péuzek dolgában vizsgála ot tar sanak. tírus Alajos volt árva-atyát akartak kihallgat, ez azonban u«m volt honn. A kisbíró a lakásáról a szőlőbe ment keresn-. A mint a présházba lépett, iszonyú látvány tái ult szemei olé. A volt árva-atya <>tt hevert vérében, fej nélkül. A sseren-csétlen ember viszel töltött pisztolylyal vetett végett életének. Borzasztó teltének okául azt mondják, bogy mintegy 6300 íoriot árva-pénzről nem tudott boszámol-ni a megyei árvatárnak.
— Hosszú tél haszna a szőlőkben. Badacsonyból Trs&tyánszky Lajos egy eddig kévéssé méltatott tőkehernyó, a Tortrix viridis pusztításairól közli tapasztalatait. A molynál valamivel nagyobb éjjeli pille, a szőlőtőke héja alá rakja tojásait; a tavaszazai kikelő hernyók a bimbókat pusztítják. T. ur ssőllejében a mult évben mintegy 20 akkora tehető az okozott kár. A pille tojásait a tőkének drótkefévn) való ledörssölése utján lehet elemészteni, a hernyókat ragasstó-gumiba mártott lúdtollal vagy ecsettel kell a bimbókról leszedni. É''dekes, hogy az idén a hernyók korábban kikeltek, de természetesen sem táplálékot nem találtak sem a nagy hideget el nem viaelhet-ték: várható tehát, hogy es évben a sző!-lők meg l.ssnek kímélve pusztításaiktól. T. szt is reméli, hogy a nagy hideg a tő-ketetün-k vagyis filloxerának sem lesz •oyére. A sok miudeoféle bajjal s csapás-sal küzdő szegéay gazdának szabad tán re.néLi, hogy meglesz a hosszú télnek az » baézoa, bogy csökkenti a kiírhatatlan-osk látszó tetű szaporaságát.
— Sserencsét''enség a az. fehérvári vasúti induló háznál F r-k*s János, vanuti kocsimester a vasúti iodulóhásnál a kocsik összetolása körül fogiala''oskodott. Munka közben bele lépett s víz élvezetesére ásott keskeny ár-rokba lába belé szorult, s avasu''i kocsi ke reke ballábát bokában teljesen összezúzta.
| Miklós Káro|y | városunk egy
«erctet s jeles alakja hunytéi. Mindenkit megdöbbentett váratlan halála. A a*gy»r bírói kar egyik jeles tagjat veszté benne, kinek kora ifjúságától fogva «g*z élete folytonos munkából állott. 1848-ban mint 16 éves ifjú sz iskolából S honvédek sorába s lépett végig harczolta szabadság harezot, végre Komáromba
jutott s mint honvéd tiszt a besorostatást elkerülte. Ekkor viwzament a pápai főiskolába, folytatta tanulmányait az ötvenéi- évek vége felé a Bach-sistema alatt joggyakoruok, az alkotmány helyre állításakor pedig a Veszprém megyeenyingi járásnak ssolgabirSja lut; később ügyvédi irodát nyitott s mint ilyeu lelt a bíróságok szervezésekor törvényszéki birónak kinevezve Pápára. A pápai törvényszék beszüntetése .tán 1875-ban a nagy-kanizsai törvényszékhez lett áthelyezve. Itt szakérteim* és szorgalma által csakhamar kimagaslott. A törvényszéki elnöki állás két i. ben jött üresedésbe s mind a két alkaiommal — első esetben két évig — ő állt a <5rvényssék élén, mint helje tes elnök ; ebben a minőségben ép oly jeles administrativ hetségének bizonyult, mint milyen kitűnő jogáss volt. Kartársai saz ügyvédek körében jogi véleménye tekintély volt. Puritán ^becsületessége- ói a barátságért dobogó meleg szive széles körben tette nevét tiszteltté és szeretetté. Elhunytát hátrahagyott özvegye, hat kiskorú árvája, testvérei és ssámos barátai siratják. A halála alkalmából kiadott gyássjelen-tés így hangáik ; »özvegy tőrösi Miklós Károlyné, szül sóvári és ssentgyörgyi Soós Emilia sajá*- ugy kiskorú gyermekei : Kons, Irma, Öésa, Zoltán, Ida és Vilma nevében szomorodott ssivvel je jenti felejthellen férje- illetve édes aty-jot tőrösi Miklós Károly kir. törvény ssé-ki bírónak folyó hó 7-én d. u. 2 órakor, munkás éleiének 54 ik évében, rövid sseavedés után, tüdőszéldüdés következtében történt gyászos elhunytát. Áldás és béke lebegjen porai felett!''
I — A kedélye» fogház Á »Bőregér* operettében kacsagtató elmésséggel van megjelenítve egy kedélyes fogház. Hát ha nem is éppen ennyire kedélyes; de nem is valami nag/tfn rideg lehet a sz. fehérvári városbási dutyi is — mert az ebbe zártak kedélyesen társaloghatnak a járók-kelőkkel. A napokban egy uri emberen esett meg az, hogy az utczán menve, a dutyinak rostélylyal ellátott ablakán át egy fogva levő hölgy imigyen szólitá meg: „Ifjú ur, kérem legyen szíves, hDszon egy zsemlyét nekem a Zsuzsa nénitől* s két osztrák értékű réz karajezárost nyújtott ki a rostély kőzött. — A másik eset még kedélyesebb. Éjfél t^án egy órakor nem a le^derül-tebb k&délyállapotban ballagott hazafelé egy uri ember, tud-tábxn annak, hogy a makaó nsgyon meglibbentette bugyellá-risát. A mint a városbási dutyinak az utczára nyiló ablaka alá ér''., esdő hangon szólt ki hozzá a dutyinak egy ingyenes lakója: „Uram, az Isten áldja meg, kö-^ nyöriljón rajtunk, ryujtson be pár szál gyufát. Gyertyánk is vau, kártyánk is v^n ; de tűsünk nem lévén, kénytelenek vagyunk itt sötétben busla&odui, hololt sokkal kedélyesebb volna egy kis hu-szonrgyezéi.* A jóezivü ur, ki maga sem gyűlöli a blattot, engedett a kérésnek s egy egész pakli. Jönköping-féle svéd gyufát adott neki, h gy nyugodtan huszonegyezhessenek reggelig.
— Gondolatban is borzasztó nemé: válasstá az öng) ilkosságnak ösv. Za''ubetzky Nándorné, r.-komáromi lakós ki m. hó 29-én a 9. számú várerőd sán-czai köré vonulva, ruháját és haját pet-roleommal leöntötte és magát meggyuj-totts. A borzasztó égési kinok jajkiáltást csaltak ajkára, mit meghalván a közelben tanyázó katonák, segélyére siettek és sikerült sz égést elfojtani A súlyos égési sebeket ssenvedett nőt a kórházba ssállito'' ták. Ez őrültséggel határos lépésre a nyomor vitte a szerencsétlent. Fia, ki eddig gondosts, elhagyta; s aa amúgy is beteges munkaképtelen asszony igy akart véget vetni megunt életének.
— As első Pnusteur Oltás Magyarországon. Stepper Vilmos dr. temesvári orvos, nemrég as osstrák-msgyar államvasutak költségén egy veszett kutya által megharapott vasúti munkással kinn volt Párisban a tanúim-Vnyosta a Pasteur-féle '' intézetet. Tanulmányait csakhamar volt alkalma fölhaasnálni : Temesvár ott a Pasteur-féle módszer szerint beoltotta Damasciu Athanás munkást, kit egy veszett eb megmart.
— Zsidó egytem. New Yorkban nem rég az észak-amerikai zsidó hítkös-ségek egy részének képviselői gyűlést tartottak és azon elhatározták, hogy New-Yor ban asidó egyetemet állitanak ezzel a czimmel: ,Hebrevr University ef America.«
— Fiatal akart maradni. Éva asssonyság nőnemű utódai csaknem kivétel nélkül örökölték ősanyuktól a tet-szelgést, s ezzel együtt sok mást ro?z tulajdont. Az meg éppen köztndomásu dolog, hogy mindent inkább lehet kérdezni egy lánytól, legyen az a palo''ák bibor-bársosyban született leánya, avagy Troska, Panni, Böaske déssahölgy, csak azt nem, hogy hány tavaszt ért már meg. Tizenhét évnél tovább nem igen mennek életéveik számításában, a 20-nál meg éppen megmsu-adnak, tovább egy évtizednél. A rendőri bejelentői hivatal igen
gyakran jőn nyomára annak, hogy a cselédlányok a cselédkönyvben ssületésök évszámát kivakarjác s 5-—6 évvel meg-fiatalitják^magukut, így tőn JegkÖselebb Csonka Mári isskaszen györgyi illetőségű szolgáló lány is, a ki 1860 an látott napvilágot ; de valószínűleg valamely rnarsfi iránt táplált szerelemből megifjitani akarván magát, az 1860 ból vakarás és ipazitás álul 1865-öt csinált. Ámde a szolgálók rémes ellenőrzőjének, a nyíl vántartónak nem kerüli ki ilyetén mis-kulánczia figyelmét, es rájött a hamisításra. és Máriát 5 napi dutyiba belleb* beste^ azolgálaUdóját pedig, a ki a cselédkönyvből meggyőződhetett volna a iíamísitásról s jelentést tehetett volna, de nem tette, 2 frt. pán büntetésre ítélte, Üdvösséges tanulság : ,Leányzó, ne akarj fiatalabb lenni, mint a mily idős vagy.
— Örömmel olvastak a Pesii Naplóban, hogy Szerejevoban minden második vaaárnap magyar mipe olvas tátik. Nálunk, Kanizsán, meg minden vasár-nsp van német mise, holott nincs nemes lakósságunk. Legjobb volna az iskolát fiuk miséjét tartani meg a német mise helyett s e.t. mint feleslegest, teljesen elmellősní.
— Kemieri színészet Nagy-Kanizsán- Városunkban Gerőfi Andor, színtársulata sserez röv«d idő óta élvezetes estéket a közönségnek. A társulat, melyet Gerőfi az évada szerződtek, most már együtt van s as eddig előadott darabokban, de különösen az össsjátékban as ügyes rendezői kéz mellet,a szereplő személyeknek a szigorúbb igényeket is kielégítő játéka előnyösen mutala be magát a társulat. J6ssíntársulatot régen látott már közönségünk. Miklósy pegig, kit közönségünk oly nagyszámú bérlettel annyira fölkarolt a ssini évad alatt teljesen msga elieu fordította a köaönséget, mely cserbe hagyatva érezvén magát, cserbe vagyta a társulatot is. Gerőfi eddig még mindig jeles társulattal működöt városunkban, s a mit eddig e társulatól láttuok, azon bizsos reménynyel kecsek-tet, hogy mind a repertoire mind p->dig a játék tekintetében — az ügyes igazgató régi hírnevének meg fog felelni. Gerőfi társulata komolyan számbanvehető erőkkel rendelkezik. Gerőfit, Gerőfinét Balog Árpádot,Fehérvárit, Andorfit, Lacz-kó Arankát már régen ismerjük« Sselea máris előnyösen mutatta be magát, de a többiek is, kiketjobban megismerni csak ezután fogunk, megfelelnek az igénynek Meg vagyunk győződve róla, hogy Ka-niasa műértő közönsége tőle tehetőleg páreolni fogja. Gerőfi derék társulatát annál is inkább, mert a legújabb, mert a legújabb daradokat is felvette reportori-jában a egy kettőt élveselett igyekszik gyüj eni a színházlátogató közönségnek.(b)
— Bicskázás. Schneider Ferenc« moóri, és Visskopsi József csákvári illetőségű mindenesek, a őchvnmmer-testvérek sz.-fehérvári lókereskedő czég-nél, vasárnap este több mindenes pajtásukkal borozgattak s a vásártéren levő Koho-féle bormérésban. Lassadán annyit vettek magukba a szóló vedüjéből, hogy mindketten berúgtak hatalmasan. A mint a korcsmából kijöttek, Schneider Ferencz — állítólag mindn oek-nélkül — kirántotta fehérvári bicskáját és pajtásába Visskopi Józsefbe szúrta többször. A megssurt egyen, ki vállán éa mellén, a gyomor fölött súlyos sebeket kapott, őssserogyott, a bicskás pedig kereket oldott; de a rendőrség még as nap este elfogt» egy bordélyházban. A megszurkáltát a megyei köskórhásban ápolják ; a vizsgálatul megbízott rendőr-kőzegnok mindez ideig nem tudott föl« világosító vallomást tenni. Schneider a rendőrségnél leUrtózUtva van*
— Vakmerő ga''anib ölyv. Egy galam állomány kint sütkérezett a háztetőn, nem sejtve semmi rosszat a szép verőfényes időben , a egyszer esik osak a villám csapott közéjük egy ölyv : hanem ügyetlenül, mivel egyetsem rabolhatott el; ügyetlenségét nem hogy meg-szégyenlette volca, s tova repült volna, hanem becsapott a galamhásba s ott egyet megcsípett ■ azt kényelmesen fiala tozta egy sarokban, a tulajdonos pedig észrevette, hogy a sas benn garázdálkodik, behúzta hát a galambház csapóajta-Uját s ime a vakmerő él lettt csípve és érdem szerint ki is fisettetett.
— Uj Ismétlő fegyver összeállításán dolgoznak Stájer város hírneves fegyvervárában, a gyár főigazgatójának Werndl-nek utasításai nyomán, mely fegyver hivatva lesz minden e téren elő-mutatotUtt messze felülhaladni. Ez uj renszerü fegyverből, melynek szerkezete rendkívül egyszerű, a legnagyobb kőny-nyüséggel negyven lövést lehet ''perczen-kint tenui s tekintve e fegyvnr fent jelzett egyszerű kiállítását, ára alig fogja meghaladni egy közönséges egycsövű fegyver értékét. A fjgyver súlya csekély és karban tartáss is sokkal egyszerűbb, mint a tőbhirendszarü ismétlő-fegyvereké-
— Öngyilkos kir. köájegysó. Debreozenben áprihs 3-án délután Amb-bróiy Antal, tokaji kir. közjegyző főbe-
lőtte magát As esetr ól a Debreczeni Ellenőrben a következő részleteket olvassuk Ambrózy Antal ápr. 2-án as esti vonatul jött Tokajból Debrecsenbe s a Bika szálló 24. si. szobájában szállt meg. Este vacsorálni ment. az éjjet szállásán töltötte. Másnap egész délelőtt szobájában tartózkodott, csupán kevés időre tá-vosott el, hogy papirt vásároljon. Dél-átán 4 óra tájban a szobaleány a 24. számú szoba ajtaját kissé nyitva találta, benézett s Ambrósy Antalt a padlón vérében fekve halva találta. A rendőrséghez azonnal jelentést tettek sa helyszínén megjelentek csakúgy&n konstatálták a halált. A lövést habár aitó ablak nyitva volt s a szom izéd szobában is volUk szálló vendégek, senkis sem hallotta a esért bizonyban nem t-lehet megállapítani, hogy a szerencsétlen férfi hány óra tájban követte el tettét. As asztalon három zárt levelet találtak, melyek közül az egyik nejének : Reviczky Ilonának ssőlt. Április 4-én felbonczolták az elhunyt holt testét s as agyban megtalálták a golyót Ambrósy Antal Zenmplémmegye egyik legtekintélyesebb, legrégibb nemes családjából származik, üarminezhat éves, homonnai szülőtésü, római kathólikos nős, két gyermek édes spja svolt. Á szomorú tettre zilált anyagi helyzete ioditotU s nagyon valószínű, hogy Debrecsenbe is már azsal a retenetes elhatározással jött, hogy golyóval szabadítja meg magát aa élet nehés terheitől. A temetés vaaárnap délután ment végbe, Debreczenbsn lakó egyik rokoná nak, Ottlik Edének lakásáról. A temetésére anyósa Bevitcsky Dénesné szül. Ottlik Terézia és testvére Ambrósy Nándor sátoralja-újhelyi ügyvéd ment le Neje már öt hét óta betegen fexszik, Budapes''en.
— Egy ssóért ölte meg magát. Monorról írják: Gál István puazU-vása-di lakós e hó 5-én feleségével Buda Teréziávaí Pándon járt. Hazafelé az egyes községekben több ismerősökhöz betértek s mindenütt megkinálták őket borral, pálinkával, sőt Gál ezenkívül még az uton is iazogatott a kulacsából ugy hogy mikor haza érkestek, jóformán el volt ázva. Mig a férfi a kocsiról lepakolt s a lovakat kifogta, as asszony átment a szomszédba beszélgetni as útról és egyről-másról. Nemsokára a férj éssre vette távosását s haragosan átszólott, hogy: hát te soha sem lehetsz én mellettem. Az asszony tudva, hogy ittas állapotban házsártos szokott lenni, csak annyit mondott neki hogy: ne veszekedj már megint. Erre a férj szó nélkül bement a szobába, lekapta a falról fegyverét s kirohant az udvarja. Felesége utána szaladt ki akarU csavarni kezéből a fegyvert és segítségért kiabált de az hinelen ki rántotta magát, a pajta mögé ssa-ladt a ott állába lőtt. Azután véresen befutott a szobába s egy másik lövéssel szivét lőtte keresztül. Mire a'' szomszédok összefutottak, Gál István meg volt halva. Holttestét fólboncolták s azu''án eltemetnék.
-- Gyászhír. Ifj. Fesselhofer Jó-zsefné ápr. hó 10-én, reggeli 9 órakor hosszas szenvedés után jobb létre szenderült. A városi női táraaskörök és egyesületeknek buzgó, áldozatkéss tagja volt. S mint ilyen köztiszteletben és szeretetben állott. Á halálával közvetlenfii sújtottak fájdalmában osztozik mindenki, ki az áldottlelkü jó nőt közelebbről ismerte. Rövid élte után ottfönn, fényeskedjék néki az örök Világosság 1
— Eltűnt bankigazgató. A lipcsei általános német hitelintézet alt en-burgi fiókjának igazgatója, Liengke Frigyes Gurt, a napokban eltűnt, hátrahagyva a banknak egy üres kasszát, a feleségének pedig egy levelet, melyben kijelenti, hogy nincs is szándékában visszatérni* A hitelintézet természetesen rögtön vizsgálatot tartott s akkor kitűnt, hogy Liengke nemcsak a zaját 100,000 márkát tevő örökségét verte el, hanem as intézet pénzéből is 400,000 márkánál többet elsikkasztott. Minthogy eltűnte előtt nagyobb mennyiségű hollandi pénzt szer-zett, azt hissik, oda menekült; azt sem tartják azonbsn lehetetlennek, hogy a Balkán «llamok vagy Trieszt felé vette útját. Kézrekerítésére 2000 márka jutalmat tústek ki.
— Nincs ennél jobb ? Selmecz-bánya. Magyarország. Tekintetes úr. Mindenek előtt fogadja hálás köszönetem a küldött, Branti R. gyógyszerész féle svájezi labdacsokért, melyek minden más hashajtószernél sokkal jobbak. Az első napokban három szemet vettem be, most már heten-kint csak kétszer szükséges három szemet vennem. Természetes, hogy ennél többet már nem kell bevennem, mert székrekedésem, mióta e labdacsokat használom teljesen megszűnt. S ezért nem fejezhetem ki eléggé tek.
nraságodnak hálás köszönetem. Ha lehető volna, hogy még egy ideig e labdacsokkal éljek, biztosan hiszem, hogy a porok bevételétől el tudnék szokni. Ez a legtalálóbb bizonyitéka a svájezi labdacsok jó hatásának mely a labdacsok számát nem kell szaporítani és a baj megszűntével is lehet még elóvigyápatúl, néha-néha egy-egy szemet bevenni. Ezer köszönet a legjobb szándékkal küldött svájezi labdacsokért, melyek hatása valóban főlülmulhatatlan. Caspkovics János könyvkötő segéd (városi kórház)
Színészet.
Gerőfi Andor szintársula''a mult hó 27-én kezdje meg városunkban előad*, sait. ,A Ranczaukavagy testvéri gyűlölet* czimú színművel, amely azonban, mint a későbbi : „Miniszter előszobája" csak kevés érdeklődést bírt kelteni a közönségnél. De később, mikor a társü-lat kiegészült,az előadásokat legtöbbnyi-re telt báz előtt tartották meg. £s ezt a pártolást Gerőfi társulata mélUn megérdemli ugy az előadott darabok újdonsága -, mint a szereplők határosott ssinéssi tehe<sége és képzettségefolytán. Gerőfi, Balog. Szeles, Andorfi, Fehérvári a színészet terén széles körben ismert nevek, kik sok kedélyes és mű-élvezetes estét szereznek a közönségnek. A nők közül Gerőfiné, Laczkó Aranka, Prielle üornélia, Vinczéné, Bessenyei Margit, tűnnek különösen ki — Érdemleges előadás esideig csak három tartatott s éppen ezért határozott bírálatot még nem írunk: habáraz eddigi előadásokból ítélve, örömmel jelezhetjük, hogy az csak kedveső leend. A kiegészült társulat eddig a következő darabokat adta elő:Márc. 3-án. ,A nő emancípátiót 4-én A piros bugyelárist, g -án A kitűzött Csókon szerzett vőlegény* Gerőfiné gyengélkedése miatt elmaradt s helyett két kisebb darab (Cox Box, Melinda) adatott elő kevés közönség jelenlétében 7 én Váljunk el és 8-án a Búzavirág népszínművet. A legutóbbi előadás sikerült legfényesebben. •
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1886. ÁPRILIS
walser frrkixcz
cixő magyar gép- ós tüsoltószerek gy.ira, harang- ÓS érczőntődéje BUDAPESTEN, Eottonbillor utcsa 66.
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-
tyukban elvállal teljes vízvezetékek berende-zését varosok, földbirtokosok, ipartelepek,/ ármentesitő társalatok és magánzók részéről modern technihai
2712 43—50
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz-éB magán fürdők felszereltére, szagmentes urszékek felállítására és vmi nden vizmü vi muukálatok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
íí
< .u
tnár e
»lftI
sorsjegy-
10-000 n, 5000 ft 20°! öle?.!] 4788 mwmii
:A magyar lovar -egylet sorsjegy-irodája: Budapest, váczi-utcza 6.
sz.
V ÉD-JEGY.
PEZSGŐ
Egyedali fő rtkUr Nagy-Kani«*án
FKSSFXHOFKH JÓZSEF nrnál
*> t- }, r 5 - .. "
27:9 19-2''» , ,
K AV E
nyer», kitöm''», erőtelje*. zmiiihIom f»j 5 Uro- cH«uiiai(okI>An, bér-é* vámmentesen barl»o\n utánvétel melleit. 8anto», finom kilónként 1 lft-1.25
Ceylon. nafcy, finom , 1 30—1 40
Cey''oo, finom, xö de» . 1 50—i ro
Menado, aranysárga „ 1.60-1,75
Gyöiigy, (.P«ri) finom . 1.55 -l.6o
Gyöngy, (Perl) Cuba finom . 1.75—1 &5 Mocca, ralódi arab. . 1 80-5 90
ajánlanak Matiersdorfer Brúder, Fiume.
c^et-megnyitás.

Alulírott tisztelettel értesiti a nagyérdemű közönséget, miszerint folyó évi márczius 20-án
■i a dél-zalai takarékpénztár-
a ,Korona" kávéházzal
épületben Nagy-Kanizsán aemben
a kor igényeinek miuden tekintetben megfelelő
DIVAT-
• '' « 1 *
i -í,..!
nyitottam, melyben <
''«.V. , . i , -
a legjutányosabb árért s nagy választékban ka hatók :
kész férfi- és gyermek-öltönyök, kalapok, fchérnemííek,
úgyszintén bel- és külföldi
• <
férfi-, női- ér gyermek-czipők.
Vidékre való megrendelések gyorsan és pontosan teljesíttetnek. "
i- . Mély tisztelettel
KOHN MANÓ.
Kiadó lakás.
3 szaba-, konyha-, élés kamara-, pincze-, istáló-, kocsiszín-, padlás-, fáskamara- és konyha-kertből álló földszinti lakás azonnal kivehető.
Értekezni lehet Buchberger József lakásán, Obi edál ház 1, emelet.
A kereszt cziraü vendéglő
kapronczán f. évi julius 1-tól bérbeb adatik A
Bővebb tudósítást nyújt Kobn-s lechner Frigyes ur Csurgón Somogy megye.
® o.
B
o 9Q
5" o
& £
I
p
pr
a> cr er
o
a
n JL
» í H
a
E^S
pr
Cs

-1

5 2.

a
© s
S ~ o
a ®
f > 3 S Z- ■ ®
o. c »»''JH
< S''s
!L -i o- d
— * Z'' — 2 sj n = » a •
- s I SS t B g i p T 5:
^ z« ** sr
- q VJ Öfl S* « •
? O-00 fr «;
» a a s
sr » CL w «
• • ■ •
H 5-
® _
o »
a <s

S
I c 5-&B S a- -. c- er
S o. ^
~ £
>~ "C
• « ^
M . —*
M 9
5
6
n
9 m
Ti O
— W
|k J? a
3 35 a.
1 c-
1
tc O
— — o
r. ^^
a
f® í 5LJ 5 S
■ A o* -''te ^ ^ » ? N
S g-
F s « B ~
2? S 2. »
I9 S c ^
c < 2 S i
T O B ™■
©x 3 2
— JL B
S''anta Miksátoi
gjögjszertár az e^yszurruhoz
Prág-ában. Orvosok által vizsgáltatva és ajánlva.
Fanunk Ichthyol-xzappi (Katarra. Ara.), ilukrtr* boruraajrk rllra.
irriTÖrwirrr. bortlracmorr i. Ara 76 kr. — K«n(n-r^lr Xápolji Kappan (htsany-nuippan). K;pkilii M paratlták rllm. •/« darák i5 kr., I «arak *0 kr. — Kantn-félr kSxzrl''nr f-n lobon bántalmak rllrnl asappan. próbált blitos ri rjon bala». ára I frl. — Kxtrt''iny-.inppan rák*, korpa*, láblizadtár *tb. rllra. 50 kr. KAtrány-falrrrrfn-HKnppiin. rjrarrbli, aök m rjvrmrkfk azáatára.
kr. — 4''arbol-axappnn. rrrtöztrlraltü, 55 kr. — K^n-Mzappan raáp. »jrplo ri bnrkiitrc »Ilra. Xó kr. — ToJiUmac-azappan. frjkorpa ''II''» ''« arrzjarltó az»r U kr. — Kpr^zappan. haja^trtztö ra ápoló. S4 kr. — Favi-oz-Hzappnn. az Idrzrradtzrrrr Bditöra kat. X5 kr. -<.Iyrprln-Hzappan. lrcnaoaiabl> tollrttr-izappaa. ii kr. — Brazor-azappaa. bírraxtacodát .11.a. 40 kr. — Va»rlin-«anppnn. k.ll.mrx ■ ozido-rizköz aapoakroti hazzaalatra. 40 kr. — K<-ur«-k:itrnnj-azappan, makar* hilrh.t.«.^*.! rllra líra alkalmas. ÁraSilr. - ttor.tT-aznppan. az arrztzla tliz(utalaa»ácaL. májfultok. szrplük rí .irrzcürzök »llfa. Ára 30 kr. — Kilcuphor-Mxappnn. facf. frlr.pnl.z.''t bor »tb. «Ura. ára SO kr. — w-.plitol—.jcnpp.''in. nílurfrBtt.mü t-öriiütr«rk .líra. ára 50 kr. —
Kapiialók minden o^azertúrlian.
Kapnató: Prágsr Béla gyogyszerláraliaii N^Kanizsán-
La minden áubnzoi.
a K> ¿rj c«ry : a »*
és Moll sokazoro. •itott czéfj nyomata látható.
E*en porok Urtó« ¿jrótyhitá»» makacs gyomor- es aitestbajok. (jyomor(fnrcs elnylikáaodát, Kjroinoré<éi rő^aCtt dugali*. in.ijbij vértoia''á», aranyér ¿a a !• gku-lönWébb női betegsegek «llou 3.1 ¿/ óta tolytoaoaia a«ve<e to -Imh -résben részesni Egy eredeti do!j >z ba zuálati u:aiit.Á»sal 1 frt. Hamisítványok törvényesen üldöztetnek
KBar.r''ny, cati«, tniudeonemQ baao-jjatAa én héntPái-, fej-, fül- fa ío(ffá. já» sikéres, (fyócyí-lá-áli<>z beJOrzsö-
lésre; borogatásnak aúnd •uu.afl .érüi^.-''H éi s-i,« , Kyai».iaa«k é, «»le,
Bensóleg viz.el kerorxe, Ki-tele., b. teg-déi, kól.ka ellen.
•itasisáisal 80 kr.
Valódi, Moll vódjogyévol és nóv al <iraaa /
Moll A. bécs, tuchlauoeii
Baktárak: Nag y-Kaniz s a B.tu» J-W gy.igy.*^. -
Fesaelhofer JÓ«of .Barcs ; Don.yr s Csáktornya p* >cr I.. «vo?y Kaposvárott Floiner Baxnn Keszthely: l''uly JA..oa Körmend : lU''x Jánn*. Marczali : Isrtl teni. Zala-Egerszeg . Kaszter Aii-se gyó^jaxeré**.
X X X K
X X X
römer-bap
(a steieri Castein) A íílrdoidény megnyitása f. évi máju> i én.
A dóli-VRnpálján (a gyors»onnttal Bécst/ll 8 ¿* f«>í Tri-essttM 6 ór.,) igen erfls akra''holerek 30—31° ig o-ponkint 20 000. h-kt. vizrnenDviség, külooos hatással köstvény, o-ű* ídeg^z««vedé* rséih&déf, gyöogeség. nói b-t-göégek, havi tisz:uláaok ra--gvéaült eXMi d<»k. rögzbtt huru''. csont és izbeteSségekuói s''b N^u''J "" do
«..D^k, elegáns kialli''otl uj küU>n marvkoy- éa kidlurdók. kényelmes lakásuk, (májua és azeptembör hób^n egy harmaddal olcsóbb ) a leg-Utoga-Oitabb hl vasi tartomány, hoaszu árnyékdú* sétater-k, ujonan épült magas ivóvuforrás veteték. — Fürd6orvos dr. Mayrhoffer II. müorvos Bécsből (Lakása ápril hó végéig B^cs, I. Krujreratrass* 13 ) Kimerití «lőiratok. árjegy«ék«k ingyeo és bérmemv^ kü''detnek a FQrdo igazKató^áK »Ital Röni« rbad. Alsó Smi-r.
tnó mój''.Htol a gyorsvonat h közlekedik. 2471 1-3
X
B L R G EKféie orvosi ^
l KÁTRÁNY-SZAPPAN ?
I
év óta ösmert
orvosi tekintélyek által ajinlva Ausztria-Magyarorszagban, Franczia ország, Németország, Hollandban, Schvoiczban, Romániában - l>. már tiz év óta fényes sikerrel h%srnálUtik
tDŐrJaL-ü.tes''e.ls:

mint szinte az arc/bór mindenffeljj tisztntalansgai ellen különösen a rüh, az idült es pikkely sömör nll«u. a kosz, a sömör rep-»dvóny. a fej és szakái ellen, a szeplő, májtolt, úgynevezett reteeorr, »fagydag, a Ubizzadás, a a gyermekek valamennyi külső fejbetegségei ellen. Ezenf= lül minden kinek mint a bőrt tisztító mosdószer ajánltatik.
Ára darabonkint használati utasítással együtt 35 kr
A Berger-főle k^tránj szappan 4G%*a ''ömény fnkáirár.yt
tarialm''.z fiVttébb gondosan van kéazi''.po a lény i»g -sen különbözik mindeo egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-a7»»ppauoK.
tói. —
m-rt ez-n aaappan 35°/0 güc erin anyagot turtalmar., fiinom »lia''szerezve
\
a gyógyszertárakban világosan Barger-féle ktrany-szappan kéreudó s ügyelői kell a zőíd csotnaoglásra.
Elösmerő okmánnyá kitüntettetett a bécsi nemzetközi kiállításon ¡883 ban.
Egyedül helyettes a bel- és kiiljöld részére •
A. HELL £?ó£7S2. Troppau hova
bagy-Kanizsán Frnger BéU gyógyszerésznél
a megbízások és tudakozódások is küldendők
S %
S
»a
la %
■b
S %
%
■a ■a ■a "a "b
V
a''
S
V
■W
2773 4-
J
Wajdit Jósef könyvnyomdájából Nagy-Kanisán.
NAGY-KANIZSA, 18S&. Április 17
en.
Huszonötödik évfolyam.
Előfizetési ár:
(.¡,-st exrt . . 5 írt. — — :ci r\Tf 2 fn 50 kr.''
^¿v.a-''vrt . 25 .
toyei sztm 10 kr.
H IbIET É S K K
- iii>iin>< jiftitsortmn 1. n>as<>ilsxi:r - t:uiiö« u toíaiilii sorért á kr
NYlLTTÉRBEN
...rniik'' t 1» krért Tétetnek tel Kiu«-star¡ illetek minden e|f)es liir-aetHiert 30 kr fii lendk
A lap szellemi részét illető közlemények a szerke*ztőséghez, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendők : Xa gy-Kanlz»án Wlassicshái.
Bérmentetlen levelek nem fo-< g&dtautak el
Kéziratsk vissza sem küldetnek
est illet "
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi lparbanku, ,nagy-kanizsai ónkénte tűzoltó egylet", a „zalamegyei általános tanitó-, nagy-kanizsai kisdednev eltegye süléta „nagy kanizsai tísztiönsegélyzö szövetkezet'', a %soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmány''-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
— Szegényügyi -Rongyot egyleti
Ezen lap mait számában egy név telén emberbarát a szegény ügynek férni előmozdítására „ rongjos egy-let* alakítását, bozza javaslatba. Az eszme igen szép. de ismerve társadalmunk borzasztó közönyét, nagyon félek, hogy a jó szív sugallatától megpendített eszme sohasem fog megváló nláshoz júthatni, hanem csakis eszme marad és mint ilyen is csak hamar sirba száll, — mint már igen sok más oly eszme, mely megvalósítása esetén az emberiségre üdvöt hozni lett volna hivatva -sirba szállt — Minden múvelt nemzetnél nagyobb gond van fordítva a szegények, tehetetlenné vált elaggottak istápolás a, mint a mi kedves hazánkban. Hány nemes irányú hírlapi czikk jelent már meg ez érdemben, — az mint falra hányt borsó volt. —
A vagyonos osztály, melynek rendén van a szénája, vajmi keveset törődik azokkal, kiknek nincsen b tevő falaljok- Nagy, igen nagy a közöny és így bizton el merem mondani, hogy a „rongyos egylet'' alakitása által semmi sem volna elérve, de még a megalakítás kísérlete is fügtbe menne, mert az emberszeretet eme meddő korszakában alig akadna egyén, a ki embertársainak felsegé ly ezésére elmenne házalni. — Ily áldozatra a mai rátar-tós világban nem is számíthatunk. — Vannak ngyan jótékony nőegy-letek és fordulnak elő egtes esetek, midőn nemes keblű hölgyeink gyüj-tóivvel kezükben, jótékony czélra az adakozók házait bejáiják, — de csakis egyes rendkívüli esetekben. — Ebból azonban szabályt alkotni, czél-téveszt tt fáradozás volna és szegényeink éppen ngy éheznének és dideregnének, mint most. —
Hanem mondok én ennél sokkal jobbat.VA „Zalai Közlöny* t. olvasói között fognak találkozni egyesek, kik a lapokat szám szerint elrakva, összegyűjtik. Ezen tisztelt olvasókat kérem: legyenek »ívesek az 1884- október 12, 16, 16 és 26-án inegjeleut 82, 83 85, és 96. számokat elővenni és az ezekben négy folytatásban közölt ,8 z e -gényügyün k* czimQ czikket fi yélmesen elolvasni. M g van abban az utmutatás: miként lehetne a szegény ügyet gyökerestül rendezni ? Annál czélszerübb módot, mint ott elősorolva van, alig lehetne találni Keresztülviteléhez nem is kell egyébb mint egy kis jóakarat. De hát ez a czikk is ngy járt, mint ezer és ezer egyébb jó eszmével már történt: a kik elolvasták, egyet bólintottak rá, el is ismerték, hogy biz jó volna így, de aztán ennyi volt az egész. Kezdeményező nem akadt és a szerény, de jó irányn C/ikk, megmaradt czikknek és mint ilyen alussza az igazak álmát. — Pedig ha akkor hozzáfogunk a megvalósításhoz, ma már van szegényházunk, jövó évre pedig már meglehetne kezdeni az árvaház építését ; — sót merem állítani, hogy ha a fentebb hivatkozott czikk IV. folytatásában „jótékony borravalók'' czimú köziemén) ben foglaltak, az ntána kővetkező ajánlattal akkori időben figyelmet keltenek és a dolog Kanizsán megvalósítást nyer: ma már nem látunk az utczán koldust, kivévén az „ar-mer reisender''-féle csavargódat ; ezekkel meg elbánhatna a rendőrség.
A koldusüsy rendezése még nem oldja meg egészen a szegényügy kérdését, — mert vannak olyan nyomorultak, kik elaggott koroknál tőgva nem képesek házról-házr-koldulni. — Van-e gondoskodva arról. hogy az ily ellaggott és önma-
gukkal tehetetlen páriák menhelyet találjanak és táplálékkal, emberi módon elláttassanak? Nincs! Es miért nincs ? A felelet e kérdésre a manapság uralgó óriási közönyben rejlik. Osak azon keh csodálkozni., hogy a tekintélyesebb állású emberek között nem akadt még oly emberbarát, ki e téren a ténykedés vezérszerepét elvállalta volna; mert ilyesmit csak meg kell kezdeni és folytatása önmagától jön.
Hogy milyen a fennebb emli ttett czikkben érintett javaslat, annak ismétlésébe most ne bocsátkozzunk, .elég világosan meg van ott mondva, hogy „íme jótékony intézetek létesitéséheza lehetőség, — és kulcsa a szegényügy rendezésének* — A czikket befejező - képelem pedig szóról szóra ekként hangzik: Egész tisztelettel kárem a humánusán érző urakat, legyenek szívesek az ügyhöz mentül bővebben Jejtegetve és esetleg behatóbban vagy hatásosabban hozzá szállani, — hogy az ügy clne aludjék ! — ls ''en minket ugg segéljen!
És vájjon szólt-e hozzá valaki vagy inegszivlelés alá vették-e ezt az erre hivatottak? Nem! — Senki — Mellőztek, félredobtak oly eszi mét, mely megadja a kulcsot országra szóló humánus intézmények létesítéséhez. —
Hát nem elszomorító közöny ez ? Méltán mondja a „rongyos egylet* czikkirója, közleménye végén : „ Vagy nem tudjátok mi az : éhezni ? Mé„'' soha sem éheztetek?"
Bizony vannak igen sokan, a kik még soha sem éheztek és a kik e szerint nem is tudják; mi az éhezni. De hogyan is tudnák. — És éppen azok, a kik Istentől szerencsés állapottal és jóléttel lettek megáldva, volnának hivatva nyomorba taszított és ínséggel küzdő embertársaikon egyesült erővel se-
gíteni, 8 pedig gyökeresen segíteni. | — Nem mondom, hogy városunk-'' ban nincs hajlam a jótékonyság iránt. Vannak itt jótékony intézetek, melyeknek áldásos]mŰködése gyakran észlelhető, de ez sem ád a bajnak gyökeres orvoslást, mert a szegényeknek oda vetett segélynyújtás csak fél intézkedést képez. — Nagyobb sz ibásu intézményre van , itt szükség Mit használ a garasos segély annak, a ki már nem tud egyik háztól a másikig koldulva elvánszorogni és nem lel menhelyet a a téli csikorgó hideg ellen! Mindkét nembeli elaggottak menedékháza, ez az a mire égető szükség volna városunkban, — És ennek létesítéséhez adta meg az utmutatást a fennebb említett, — 1884 oktober hónapban megjelent czikksorozat; — de nem .akadt ember, a ki a dol-
j ''
got figyelemre méltatta, vagy megszívlelte és az eszmét magáévá tette'' volna. — így marlaszt az eszme mai napig is írott maadt. — Ha azonban akadna oly nemes lelkű emberbarát, ki a megpendített eszme megvalósításában tevékenyen közreműködni, azt előmozdítani vagy a vezérszerepet magára vállalni óhajtaná, és a felsorolt lapok példányai már birtokában nem volnának, s azokat megszivlelés végett óháJUná, — készséggel hajlandó vagyok azokat a „Zalai Közlöny* t. szerkesztősége utján kezeihez szolgáltatni, esetleg bővebb ismertetés végett ugyanezen lapok hasábjajain újra közrebocsátani.
Isten velünk! Filantróp.
A zalamegyei általános tanítói testület elnökségtől.
Köszönet és kérelem !
Az országos tanító; árvaház érdekében kérelemmel fordaltunk Zalamegyébn levő pénzintézetek-
hez; melyre Szigli József ur, igaz gató a tapolczai takarékpénztár közgyűlés határozatából 26 frtot, a sűmeghi népbank részéről Epstein Vilmos ur részvénytársulati igazgató: 10 frtot volt szives hozzám küldeni. Fűzik Gyula ur sűmeghi s. szolgabíró pedig 2 frtot adott ezen üdvös czélra. —
Fogadják fönt nevezett igazgatók, valamint a hazafias érzelmű részvényesek a segélyzendö árvák névében is mély köszönetünket. A derék s. szolgabírónak ildozat készségét személyesen köszöntem meg: e helyen kívánom: találjon a nemes példa pénzintézetek és egyeseknél minél több követőre !
A zalamegyei általános tanítói testületnek ezen 38 frttal 736 frt. 93 kr. gyűjtése kamatozik a tervbe vett 3000 frtos alapjára. Törekvésünk kegyeletes, — árvát — mindenkitől elhagyott lényt akarunk a társadalomnak, jónak neveltetni! A silány tanítói fizetésből adunk a mi telik; — egyleti tagságdijból alapító tagok lettünk az országos tanítói árvaház- s alapítók leszünk az Eötvös alapnál; de 3000—4000 frtot, melynek évi kamatait árvák neveltetésére szándékunk fordítani: tanügy pártoló lelkes közönség nélkül bajosan és igen soká tudnánk össze hozni. Miért midőn az itt kimutatott adományért mondott köszönetet ismétlem kérem a nagyérdemű honanyákat, leányokat és honfiakat, segítsék e dicső iát áldozat készségükkel ápolni; az árvák Istene fogja működésűket érette áldani.
Alapítási díj 50 frt, — azon ban bármily csekély összeg, forint, avagy krajezár alul''rotthoz beküldve köszönettel fog vétetni és nyilvánosan nyugtáztatni.
Sümegh ápril 8. 1886.
Bánfi Alajos, a megyei tantestület elnöke.
TAegsa
SL
Az utolsó bál.
Lta: Nyári Sdndor.
Sehogy sem tudta Káposstás Viccé cé asszonyság a fejéből kiverni a gondolatot, hogy as ő Juliskája . doctörné legyen. Hogyan is J hamis mesterembernek nevelte ő a leányát; mikor megmondta a hási-taoítónik, hogy aa ő l-áuyából a legfinomabb francsia nőt nevelj*, aki a „Blatt" nélkül ia eltudja jáuzani a legújabb nótát, hogy aaaongya: »Muata da Mann mit dea Csak is da,* mar akkor váltig biaonyitgatta a nevelő, az öreg Sifii bácsi, hogy 40 év praxisa alatt soha sem volt még liyeo fogékony, tanulékony tanítványa.
Meg is hiszem aat; hisz aa egéiz Juliskán meglátszik, bogy a Káposztásáé csemetéje, annak nevelése, a ember legyen a gáton, a kias ő lányán gáncsolni valót talál. Valódi, igasi kisaasaony, a ki minden mioutbun beállhat uridámának.
Elvégre Káposstásné asssonyság-n»k két oka is volt, hogy leányából doc-tornét csináljon. Derék férjének a takácsmestersége sem ugy m»nt, mint a hogy kellene. Emlékszik ő még ifiasszony korára, pedig as már régen volt, mikor felült a ládákkal megrakott kocsira, s o-ki indult a nagyvilágba, vásárolni ; as ■dó azouban megváltozott s a vásározás « megcsappant. A „safl" nem ugy megy mint a régi jó időkben. — Másrészről P«dig azt gondolt», h» leányát jól adhatja íerjhes, akkor ő férje urával c*ak meg-abból a kis tőkéből, melyet kettecskén keres''ek, s a láblát is loveteü, mely
fttt fityeg a bás homlokán, aasongya, ¿bogy : „Káposztás Jeromos takács mester." De nem is azért akarja onnét ast a figyegő firmát eltávolítani, mint ba szégyenlené takács mivoltát, hanem as égess város gonoss nyelve őket csak ugy bivja, hogy a söldbasu takács é k — már pedig engedelmet kérek — szokta mondani Káposatásné aaszonyság a „jó szomszédok "-nak — becsülettel szereztük meg ezt a kis fundúst, még a riska borjú árát is készpéossel fiiset-.e ki as uram az utolsó marhavásáron : micsoda pisskos dolog már most as a csúfolódás aztán kinek-minek miköae abbos, hogy az ur»m hasának zöld vagy piros-e a ssine ? mindenkinek — olyan van, a milyen van — s ezzel punktumI — Persse örültek ilyenkor a szomszédok, hogy Káposatásné assaonyságot bele tudták ugratatoi a tűzbe , pedig Káposatásné asszonyság egy cseppetsem, mérgelődött, hanem várt türelemmel addig, mikormár az ő számítása szerint'' majd az egész szomszédság felfordul a méregtől. Mert biz as ó leánya nem olyan leány, miut a Mákos Panna, kinek udvarlói száma egy ogéss „musater-kollectiót" képez, s asutan esti harangszó utáu kiáll a kávás-kuthoz a legényekkel beszélget-ni. Tüstént tűzre vetné be, ha az ó lánya lenne; de mégis mendta a Mákos komának, hogy vigyázzon arra a drága virág-száira, mert biz kifújja a ssél as arczából ast a píros szint. Astán as a koma is olyat emb''r, csak hagyja ast a leányt, ast hissi: fiatal, hát had mulasson. Ssép mulatság, de még szebb nevelési —
Igaz ugyan, hogy a Juliskának is van egy udvarlója., — de csak egy; már pedig egy udvarlótól nem romlik meg
az ember gyomra. Azután már éppen egy kerek esztendeje, hogy a hizhoz jár, s van is „komoly szándéka"; előbb csak deák volt, de karácsony óta doctor, valódi, igasi doctor.
£zi szánta Káposztásáé asszonyság Juliskájának férjül; es volt a második ok hogy miért akart leányából doctor né csinálni.
Bisony, nem is lenne a fele sem bolondság. A megyeiviczispiny a nagybátyja , s mióta a doctor a háshos jár, a vi-czispány előbb köszönti Káposstásné asszonyságot, mint ez ót. a múltkori hetivásáron az egész város szemeláttára meg is szólította, s ast ké~dezte, hogy mit csinál a "szép" Julcsa, — már pedig ha a viozispány szépnek tartja az ő leányát, akkor ea ssent<ráf as egész vármegyében! Majd megpukkadtak Mákos Pannáék, mikor látták a vicz''spánnal beszélni, az irigység rítt ki a szemökből. — De hát látszik, a -viczispin b m lenne ellene a házasságnak. — , s ba Káposztásék atyafiságban lesznek vele, akkor lesz tekintély nemcsak — a városban, hanem as téész vármegyében; még a főispáni ebédekre is elmehetnének , s együtt ülnének a megyei virilistákkal, —
Ugyan majd mit szólnak akkor Mákos Pannáék a zöld hasa takácsék-ról ?
A múltkor, hogy bíre járt, hogy a doctor Töröcskén fog letelepedni, rögtön jött hozzá a kántor meg a harangó tisztelegni. Hja kérem, protekeziós világban élünk, s a szegény ember fiának keresői kell a nagy urak kegyét. Mert ha a doctor ur Töröcskén fog praktikálni. akkor bisony egyes-egyedül tőle füg, hoyy vájjon lesz-e a kántornak kit búcsúztatnia s a harangozónak kit kiharangosnia ? I
Persse, az asztalosnak még nem méltóztatott befanyalódai ! mert őisa Mákosék atyafiiágához tartozik. De a azért doctor becsületes ember, oat csak nem fog két becsületes családott az álul tőnkre nyomorítani, hogy elveszi a betevő falatját — a kenyeret! —
Még boldog emlékezetében van Káposstásné aassonyságnak, a mult pünkösdkor hasa jött kis doctor — akkor még igv hiótác— s ithon töltötte a vaka-cziót. Éjjeli zenével altatta el aa ó Julis káját, s hasadó hajnalkor akkora pünkösdi rácsát tett az ablakába, mint egy patyolsitök. Szegény Mákos szomszédasz-ssony egész nap feléje sem mert menni, mert az a Pannájának senkisem adott még csak egy fűszálat sem * de ki is adjon az a féle vászoncselédnek virágot ? 1
Beszéljen azonban a világ bármit akar, vége lesz minden pletykának; ma lesz az utolsó bál a városban saisonban, s abban a minutumban, amikor a Karnevál harceg ő fesjége bucsut vess e kapu-féifáól, akkor kezd majd uralkodni a doctor, akkor lépmajd Káposstásné asz-ssonyság kegyes színe elé, s megkéri tőle Juliska kezét, s anyai áldásit; már persse igy látja e jelentet lelki szemei előtt Káposztásné asssonyság, s ezért egyre un-ssolja Káposztás uramat, bogy a mai bálra okvetlen el kell menni, as nagy befolyással lesz Juliska jövőjére.
Hiába vonakodik Háposstás uram, azt hozván fel, hogy az addigi bálozás is meddő volt, s ha a doctor megakarja leánnyá kezét t érni, úgyis tt.beti, — hogy továbbá a bacilusok óriásipusstitást vittek véghez as idei farsangban a bugyeláris-sában, s es úgy lesoványodott mint a bibliai hét esztendő A megyében azonban
két egyén volt, aki nem tűrt meg semmiféle ellenvezért; az a két egyén a vicispán ée Kápoztáné asszonyság volt. Felfortyant Káposatásné aaszonyságban a méreg, rázendítette a Kuklinó prédikációját, s Káposztás uram ssegény fejő pedig boldog házassága harmínczadik évében újból meggyőződhetett arról, hogy e har-mincz évi házasság után is, az ő nadrágját még mindig a felesége viseli. —
Hisz a dolog nagyon világOB. Ha Káposstásné asssony»ág egyszer azt mondja, hogy lesz bál akkor bizonyosan less. S miért maradnael éppen ma, az utolsó bálról, melynek oly szép kilátásai vannak ; mondom, a siason utolsó báljáról, melyet péklegények egyesülete rendes, melyre deputációval hívták meg, a esetleges elmaradás esetén még a protekeziós kifli is elvess. —
Mire Káposztásék a bálba értek, addig már egybegyűltek a helyi notabi-tások. Éppen a „Caicsónét" húzták, s Dudásné asssonyság Csönge Márton hentesmesterrel járta a ropogóst. Káposstásné asssonyság pedig a táncolók közt saépen elsétált a székekig, hol Czérna Pál Biabóme ter életepárja mellé ült, akinek meg Kovász Pista péklegénylcsapte nagyban a sselet. —
Kormos Gyuri kémény seprő legény Juliska előtt mélyen meghajolva, felkérte a láncra; a leányka elpirult s már ssokás-ból is a mamára nézett. A mama nem mert a feletti, boszankodásának nyilt kifejezést adni, hogy egy kémény seprő elég meréss volt az ő leányát táncra kérni, tehát ezzel excuzálta leányát?,hogy a ho3ssu ut után pihenésre van ssüksége. Hogy ia ne, ha a doctor jőne mit szólna, ha Juliaka ilyen profán emberekkel tán
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. ÁPRILIS 17-én.
A soproni iparkamaráiéi.
1040/885 sz.
Hirdetmény.
A Szerbia éa Belgium között kötött kereskedelmi szerződés érteinoében az ablak és táblaüveg 100 kilogramként 2 dinár, a fegyverek érték úton 6% dinárokban s a homokkő és porphyre^ttöbmé-terenként 15 dinár mérsékelt vámtételeket elveznek a Szerbiába való bevitelnél.
Mely mérsékelt vámtételekre azon megjegyzéssel figyelmeztetjük érdekelt köreinket, kogy. ezen vámleszállitások magyar árukat is illetik, miután a mo-uárchiáuk éa Szerbia között kötött kereskedelmi szerződés értelmében, kereskedelmünk részére a legnagyobb kedvez mioyben részesülő nemzetek bevite''eíre érvénybea álló vámokvannak biztosítva.
Kelt Sopronban 1886. márczius 20-án. A kerületi kereskedelmi s ipap^ kamara. s
1284/886 sz.
Hirdetmény.
A romániában való áruszálitáshoz szükséges .Hivatalos bizonyítvány „czimü s a magy. kir. pénzügyminisztérium által kiadott nyomtatvány egy krajczárnyi ár lefizetése mellett a soproni magy, kir. fővámhivatalnál kapható, mire az érdekelt körök figyelmét ezennel felhívjuk Kelt Sopronban . 1886 márczius 20-án A kerületi kereskedelmi s iparkamra. 1284/885 ss.
Hird etmény. A rustschuki osztrák-magyar Con-sul budapesti kereskedelmi s iparka rával bizalmas uton több ottani czég czi--mét közié, kik hitelezőikkel szemben rendesen csalárduljárnak el.
Mire avval hívjuk fel érdekelt köreink figyelmét, hogy nevezett czégek jegyzéke alulírott kamara helyiségében általuk betekinthető.
Kelt Sopronban 1886. ápn!. 1. én A kerületi kereskedelmi s iparkamra.
írek.
— Or«zágos vásár lesz Nagy-Kanizsán, nagy-hétfőn, f. hó 19.-én.
— Időjárásunk a szép, derült napok után megint nagyon zimankóssá lett. Folytonos esőzés, hideg, szél az uralkodó időjárás. Ez pedig sem a tavaszi vetegetéssel megkésett, sem a szőlőmun-kát még nem végzett gazdákra nem ked-vaző. —
—Kanizsa város gyomra megemésztett a vágóhídi forgalom s-erínt márczius hóban 192 drb. szarvasmarhát 618 borjút, 180 sertést és 2 birkát, piaczon kiméretett 15 láda hal. Hja nagy böjt vao.
— Április ugyancsak garázdálkodik. — Keszthely vidékén f. hó 11 én óriási zivatar volt, melyet jégeső követtt. — Kapronnczán f. hó 12-én egy lábnyi magassági hó esett, 13-án pedig Bakónakon, a galamboki és csapi hegyekben volt vihar mely jéggel vegyitett záporesővel végződött és innét Szent-Jakaban keresztül Iháros-Berénynek húzódott.
— Öngyilkoság foghúzás miatt
Hérin dr., marseilles fogorvoshoz egy
a
C2olna ? — Káposztás uram pedig bele nézett a nagy semmiségbe, rágyújtott as óriási ásitásra és elfújta két szál faggyúgyertya lángját. Káposstásné asssonyság részéről egy tekintet elég volt, hogy fér jével megértesse gondolatmenetét; ai újból meggyújtotta a gyertyákat, be-vánszorgott a mellékszobába, hol jó cimborái társaságában egy quaterka bor mellett parforc-vadászatot rendezett — pagátra ! —
Ezalatt a várva várt doctor is megérkézett, s Juliskát felkérte a fran-czía-négyesre; karjaira fűzte a leánykát s végig sétált vele a termen — Minden szem reájuk iránynl»; ahány jelen volt, mind irigy ík volt. Binczke Jóskáné, sa esztergályos felesége odasietett Káposzz tásnéhoz, 8 nem volt sürgősebb dolg-mint odasipitani:
— Édes szomsséd-asssony, be szép pár less ebből a két gyerekből I — noha as egész város tudta, hogy egy kanál vizbeu szoretné megíullasztani Ká-posztáaékat. — x
— Hja, az égben van megírva az ő sorsuk ; ki tudja, hogy a dolog hogyan fordul ! ? — víszonzá Káposztásné az anyai kétely mély sóhajával, szemeit az ég felé meresztvén.—
— Ne mondja azt nekem, galambom szomszédasszony I Eldobta a doctor ur a kanalá'', Juliska meg felvette ; biz az egész városban tudjuk, hogy a gyerekek sseretik egymást. Igazán ssép pár, boldog pár less belőlük. Ilát csak meghi a lakodalomra ! ? — A fekete maiacxot már oda szántam nászajándéknak ; azután adjon nekik as úristen esaranynyit.
Chardot Alíce nevü cainos fiatal leány jött, a fogát húzatni. Mivel a fiatal hölgy □agyon félénknek látatott, az orvra azt ajánlotta neki, hogy altattassa el magát étherrd. De a leány nem akarta megengedni ezt, mivel, mint mondta, attól fél, hogy nem ébred többé soha föl a narko-tikus álomból. Mikor azután a fogorvos fogójáva felé közeledett, hogy a fogát kirántsa,a leány vad félelmében fölugrott a székről, fölazakittá az ablakot és három emeletnyi magasból levetette magát az utcára. Chardot k. a. szörnyet hal , szerencsétlen édesanyját éjjel-nappal őrzik hozzátartozói, hogy két égbeeséaéb«n valami kárt ne tegyen magában.
— A leteti) fi szolgabírói állásnak választás uiján leendő betöltése eae-tére^nár az otíani járás legtekintélyesebb m./bizottsági tagjai tömörültek, s ülést Unván, a következő megállapodásra jutottak: „Jegyzőkőnyv, felvéve Lerenyén, 1886. évi ¿pril 4-én, a let nyei szolgabírói állás betöltése tárgyáb.n öoazehivott értekezlet határozatáról. Jelen voltak az alulírottak. Megj-lent bizottsági tagok, tekintettel azon körülményre, hogy a járás jelenlegi helyettes szolgabirája Her-mann Vincze ur, a járá»- viszonyaival teljesen ismerői, nem különben, hogy ő mind ügybuzgósága, mind pedig tapintatos eljárása által a járás elismerését itt-müködése alatt teljesen kiérdemelte, egyhangúlag őt jelöltnek kikiáltják, s kinyilatkoztatják, hogy a küssöbön levő választás alkalmával nevezett Hermann Vincse helyettes szolgabíró ur megválasztása körül tömörülnek, s egyúttal elhatározzák, hogy az összes megyei bizottsági tag urak, jelen jegyzőkönyv kinyo-matása, és közlésével a járás ezen kifejezett óhajának pártolása iránt megkerestessenek. — K. m. f. Békessi Rezső "Wesel Simon, Hajgató Lajos, Hóbor József, Récaeí Sándor, id T-más Fereocz, tiécsei József, Warga Boldizsár, Hruska ! íáudor, Barlos Mihály, Erdélyi Mihály Koenitzer Alfréd, Blum József, Tőttőssy Béla, Filipich János, Fólly Bernát LW kovics Ferenc*, Ki«s Pál. Máli''.s János, Wizmathy József, Faics Károly Tamás Ádám, Zakál Gyula. Némethy Ágoston, Dukász Sándor, Breuer Ignácz, Hoffman Adolf,.
— Miklós Károly temetése igen szép részvét mellet ment végbe f. hó 8-án. Az eihunyt joles férfiú koporsóját a kegyelet koszorúi borították a következő föliratokkal : „Miklós Károlynak, kartársai." — „A pótolhatatlan hü barátnak, Györffy és neje." — „A nagy-kanizsai társar-kör, Miklós Károlynak." — „Isten veled, Isten veled !*
— „Oszeszly.család, a jóbarátnak." — „A jó barátunk, Piihál Ferencz." -„A nagy-kanizsai ügy védi kar."
— lfj. FesselhofTer Józnefuét, f. hó 11 én d. u. 5 órakor kísértek ki, örökös nyugvó helyére. Temetése impo* záns ünnepiességgel ment végb*. a helyi túzóltói zenakar gyász indulója mellett. A korán elhunyt kedves nő koporsóját egész koszoru-özön fedte a következő föliratokkal: „Az -~vodai választmány, felejhetetlen tagtársunknak." — „A kedves barátnőnek. PliháJ-csalá d."
— „Isten veled 1 Isten veled 1 Nendtwich-család." — „Familie Hermán." — „As üzleti személyzet, kegyelete jeléül." — „Dr.Tripamer Rezsó é-< neje." — „Fe-felejthetlen feleségnek a szerető férjtől —
„Isten veled ! a kis Jóska 1 a — „A fe-lejthetlen gyermeknek, a gyászoló szülőktől." — „A felejthetlen nővérnek Miksa ós Imre.* — „Id.Fesselhofer ós neje, szeretett kedves menyünknek." — „Seib-zíg Anna és Tóni, a felejthetlen. kedves Irmának." — „Dr. Hauzer János, részvé te jeléül." — „Felejthetlen sógornőjüknek, Steifritz-csalid." — „Unger-Ullmau család.«
— Lépre került vakmerő z*eb-tolvaj A mull vasárnapon, ifjú Fesselho--fer Józsefné temetése alkalmával összegyűlt nagy néptömegb^n. jónak látta egy zsebtolvaj az alkalmat felhasználni és munkáját elég ügyesen végezte, mert há rom úrnőnek tűnt e! zs*bjéb-»l a pénzes tárcza, egyiknél mint egy 30 fr''. másiknál 9 frt 50 kr és a harmadiknál 1 frt 50 kr párolgott el a zsebből. A merész zsebtolvaj ur azonban a sík''-r által ugylál-»zik vérszemet kapott ás ezt ugyana-son nap este a színházban, a karzaton is akarta folytatni és *z veíetts őt tőrbe, mert egy «akácsné, kinek zsebjé-1*51 egy fehér zsebkendőt és egy selyem keodőt eltüntetett, közvetlen az eltüntetés után nyúlt zsebjébe a keodőért és ¡mivel üresen találta, hátra fordult és a''há-tamögöit álló férfit kérd''"re vonta: eZj ki térő választ adot'', mivel azonban töb ben hangoztatták, hogy rendőrért kel kü''deni és elfogatni, >z ipsze megijed és a karzati lépcsőn leszaladva elillant. A szinhási inspectios rendőr, midőn, ve le az illető gyanúsított férfi személyíeirá sát közölték, rögtön tisstáb an volt, bogy ez n<>m más ipiut Més-áros István eléggéismert és a városból kitiltott hirhedt, tolvaj. — Rögtön utána indult és elment a Kinizsi-utczáb*n, *< ifjú anyának lakására ; ott kérdést tett, hogy ithon van-a fiu? Az anyától tagadó válasxt nyert; de ezzel nem elégedett meg ha-iem világot gyújtva, egyik ágyban a dunnát felhajtotta 8 O''t találta Mészáros István uramat teljesen felöltözve sáros ruhában , a mint futás közben elesett. — Bekísérte. Reggel a rendőrség k Mészáros anyjánál házku''a''ás, tart ván, ott több oly tárgyat <alá!t me lyra nézve a hnlszTzést igazolni nem tudták. — Pénzt is keresve végre a falról a képeket is leszedték és ezek egyikében 14 frt 50 kr volt elrejtve. — Mészáros István tehát átadatott hz illető bíróságnak. A többi a vizsgilat dolga. Hanem van ebből egy tanulság, t■ i. hogy az ilynemű zsebtolvajlás könnyítését nagyban előmozdítja a divat hóbortja Istendrólból, ezőrvánkosból és a jó, tudja : mi mindebből késtült tur-nürőket előírja. Etállal a ruha és felöltő a testtől oly távol vao tar va, hogy az amúgy is hátul fi yegó zsebben bárki is észrevétleuül kotorásrhat. — Bizonyít ja ezt azon körülmény, hogy a za^b ol-vaj kizárólag nőket szemelt ki áldozatul .Tehát le &vva> az áikorolt lurulirre] ós előre a zsebet!
— Az ezred fia Apja anyja ntn-csen, legalább ismeretlenek. A derék Vilmos ezred fogadta el fiául több évvel előbb - most . már 14 éves fiut. 0 t élődik "a legénység kőzött A híven kiséri őket mindenfelé. A sz-géuy baka azonban, ha már menázsiját szívesen megosztotta vele, a „Iónunkból"'' ruhára bizony nemigen j itoit a fiúnak, akárhogyan szúrta is szemét az ezrednek a rongyos mez. A napok bán Roslworowáky hadnagy találkozott
— Lesz is ; mert az én malaczommal az áldás jár 1 ? —
Erre azután már Káposztásné as szonyság is beszédesebb lett. Bizalmasan hajolt oda Binczkéné asszonysághoz és bosszú lére eresztett'' beszéde közben mondá :
— Hát tudja édes szomszédasszony van ám valami a dologdan. Ha már nem lehetünk szerencsések, legyenek ások a mi gyermekeink. Hisz tudja hogy milyen nevelést adWm a Juliskámnak; egy szó mind száz, nem mesterembernek való — feleség, — a nevelése is finomabb, doc-tornénak született. Sohasem felejtem el, hogy s ületésekor mitmOndott a kancsal Ripőkné, a bábaasszony. Mikor a gyermeket s kezébe vette, elszólta magát, hogy leány; de még milyen leány; azt monda, hogy uridáma lesz belőle. — Azóta mindig a;fejemben van, s nemis megy ki onnét, bogy-nridáma legyen. Azután meg: a Julisaa siereti a doctort, mondta már nekem. —S látom, hogy a doctor is szereti ő''. Világért sem akarok útjában lenni a boldogságnak; nem vagyok olyan kegyetlen mint sok más anya. Ha szeretitek egymást. Isten nevében legyetek boldogok. —
A beszélgetésnek a doctor megjelen lenése vetett végett. Egy kis tálkán hozott egy adag fagylatot, s miután ast Káposstásné lekötelezett mosoly» közt ennek átnyújtotta, Juliskával társalogva távozott. —
Káposztásné újból kezdé :
— Oszt nézze csak, milyen avallór ea a doctor. Egy nagy porcziót hozott, nem kiosit. Pedig kár érte, már a doctor,
t, — mert ha doctor nem lett volna hamar lehetne belőle >iczispán. — Múltkor mondta a Misi bakter p-dig az tudja; hisz ismeri az egéss iamiliát, — még az öregapját is ismerte. — Kóstolja csak meg ezt a fagylatot, igazán olyan jó, olyan finom ! —
— Soh''! se vesződjé"; vele kedves szomszédasszony. Nem az én gyomromnak
¡való portéka az ; csak egye meg egé»sé-gel. — Más való nekem; nézze csak 1 Hoztam velem egy darab töltött káposztát mondok, hátha éhes leszek . . Az ebédről | maradt, és Isten igazában bűn lenne bw kárba veszne, olyan jó \j—
Binczkéné egy fehér papir darabot vont ki zsebéből, s abból ette a délről ma radt töltött káposztát. Mikor azután Káposztásné a fagylatot, Binczkéné pedig a tömött káponz''á''. megették, az utóbi elő-, vette vasárnapi fehér zsebkendőjét és bel" törülte zsíros ujjait. Világos biz a doleg : mert nemin dukál a bálba hétköznapi kék zsebkendőt vinni! —
Éjfél után a „haute-vole" oszladozni kezdett. A doctor * Káposztás családot 1 egéss a lakásáig kisérte, l azután becsúszott.
— Kedves doctor öcsém-uram 1 — kezdé Káposztásné asssonyság egéffz bi-
1 zalmasan, — holnap ebédre legyen : sserencsénk. —
— Igen sajnálom — viszonzá a doctor udvarias meghajtással, — de en holnap a reggeli vonattal elutazom. —
— Milyeu kár ; p«c!»g holnap délben éppen a maga kedvéért malaczpe-Csenyéok lesz. Azután hova utazik P —
a fiúval, megsajnálta őés bevivén egy üzletbe, tetőtől talpig felóltösteté. A boldogságnak a fiú szemében felragyogó könye volt szép tettéért a köszönet!
— Fokról-fokra . . . Szép leány volt, róssás arczczal, ó''etvidor kedély-lyel Sz. Tini. Nevelését oly szülő uől nyerte, kik előkelő számozásuk mellett, a becsületességnek mintaképei voltak. Atyja a szabadságharczot vitézül átküz-dött huszárőroagy, később városi számvevő : <nyja a gróf Karácsonyi családdal közel rokonságban álló, Jakabffy régi nemes család sarja volt. Az apát még a hetvenes évek elején elragadta ahalál ; az auya két Meáuy gyermikéval vagyon nélkül maradt hatra. Csak önérzetes büszkesége volt nagyobb szegénységénél. A kapott csekély kegydíjból és a var rótü keresményéből tartá fenu magát és családját becsülettel s becsületben Dd a munka, a szenvedés és az évek súlya nemsokára megtörte a gyöoge nö'', m«gával tehetetlen lett. És ¡«métlődött az a ré^i történet. . . A szép leányt csábítók serege v»tte körül, a tehetetlen anya őrködő Bzemeit kijátszva, rálépett az erköllcsi sülyedés lejtőjére, mely fokról-fokra lejebb és végre — az édes anya halála u án — c legnagyobb nyomorba, az őrületbe é* kórházba veze te a szépségének romjaiban tetszelgő leányt és fiatal anyát. Szomorú, igaz történet ez s ki tudj* : hányadik? Talán szerencse, hogy utolsó jelenete is lejátszódott a sírnál ....
— A neiues-genctti orgona baji*. A „Budapesti Hírlap" irja a következő érdekes históriát: Nagy volt a háború Nenios-Gencsen, nagy még mos''- is, d* már csak lappangón, alatomosan. N*-mes-Genc<»ej a jövő hóban uj kántor-váUsstás le z; ax ör-g kántortanító ur a műit őszön elköltözött oda, ahol nem mi-pzatosképü paraszt nebulókat kell a föld gombol) ü voltáról meggyőznie, hanem ahol őt győzik m g arról, ho^y a meny-béli kántorcsutoráfcban lévő folyadék sokkal jobb, nem olyan karcos mint földe kben levői. I''ungor Ferencz másodkántori anitó azt Wrtja, ho^y bár jobb az égi csutora, ő mégis a földi mellett marad, s hogy bőven csutorászhasson, első kántortanító akar lenni. A pAnja nagy és ha:almas. Nemes-Gencsen meg szeretik a kor eskedést; korleskedni pid''g, ha el-lenjelö''t nince. nagyon nehéz. Ellenjelölt, az mindenre akad. I<t is akadt és megiu-dult a korteskedés Pungor Fe-en3* ragy előnyben volt «-llenMe fölött, mert neki rendezésére állolt az orgona ; ő reggelenként olyan stivreha''.ó, áhitatg^rj /sztó melódiakat c^ait ki az ódon szerszámból hogy a falu öreg, de a h^lyze etdomináló anyókái egyhangúlag kimond''ák a et^n-tenciát: „Ö lesz a kántortanító és s^nki mm!" Egyuzrr az:án, m:nsha c*ak a ménykő csapott volna b''le, az az orgona fölmood a r szolgálatot. Punger hasztalan kezd e a legmagasabb „Ca-bő'' az énekét, az orgon* nem iudu.t meg erőlködésein, féfödi maradt a legoagyobb csökönyös-
Cáak ugy dohogott, hörgött é« zörgött, de igaz, tisztességes, isteoházába való h ngot nem adott. S arra az''án az ellenpárt el kezdett súgni-bugui, hogy : „Lám a híres Pungor, még orgonázni sem tud." Pungor olyan lett. min: az alvajáró ; a hívei egymásután pirtoltak el tőle Egyszer aztán az alvajáró Pungor egye'' gondolt ; elm«nt a hóbortos Géczinéhez,
— Rövi.i u azáa lesz ; három n->p alatt ismét itt leszek. De u»m egyedül j<Svöfc. r-
— Nem-e ? !Talán val>.ml jó barát.
— Igeo, legjobb barát, aki ma legközelebb áll hozsám 1 —
— Jólvan no, ha megjön,|hozta vele azt a jó barátját is. Aki magánac jó barátja, ast mi épp oly szívesen lá''juk mint kegyedet, mintkedvesöcsém-uramat 8 azt oem kell oly sokszor mondanom, hogy mi lyen szívest öröm-s lá''juk magát nálunk. Azután bocsása meg kíváncsiságomat, hogy újból kérdem : hát ki lesz az kit vele fog hozni ? , —
— Hogy ki lesz az ? Az "ón kedves — feleségem l
- Ezzel azután a doctor ''kiütötte a hordó fenéké'', s egy csapással rombol a le a bábeli toro\ot. melyet K^posz ásné asszonyság oly hosszú idő alatt és oly gondosan felépített. —
Hogy higyan került a Káposztás család a Ukásába, azt még ma s-^m tudja egyszere benne volt. — Káposz''ásné fujt magátó^ min'' § duda — szegény pára izzadott s " olyan pozitura-ban járt kel , mintha egyes-egydül ő lenne hivatva égiháborut inscenirozni. Ká posztás uram előre sejtvén a menydor gós kitörését, levete.te csizmájá'', s me zítláb ment szobájába, nehogy kedves , itestársa nessét vegye. — Juliska „pi-enni" ment, s a házas pir egyedü "olt a nagy szobában ; — de még sem derülte ki a felesége figyelmét. —
— Tud''am hogy igy lesz 1 — pattogott Káposztásné asszonyság, —
a falu bolondjához, megkérdeni, mogy mi baja as orgonának. Bolond fejből bolondgondolat; aa mondta Gécziné. hogy rkA-nőtt a hasában". O''gonának a h''.sibau kő ! És mégis széget ütött Pungornak a fejébe az a bolond mondás. Hátha igazán ugy van; csuda tör énhet, ha isten is ugy akarjál As pedig nem volt Cituda; a köveket csakugyan ott találták, szépea ráillesztve az orgona belsejében a sípok sza-lelőire; attól hörgött olyan kétségbeesett módon az az öreg szerszám. Az ellenpárt manipulációja volt az egész. Most ott áll egy pár nemes- gencii atyafi a bíró előti, templomdolgok megszentségtel?nitése miat, az öreg orgona pedig újra szól és zu^-bug lelket vídámitó módon, s a nemes-gcncii kántortanító Pungor Ferencz lesz.
— Fehérség ártatlanság nélkül. Mióta a Világ áll, a fehér miniig az ár'' tall&nság megha ó sziue volt. A pár ni előkelő férfivilág azonban nem rég megdöntötte ezt a hagyományos f lfogáa. A ftthér szinnek ez a szörny ü * kompro-mittálása igy történt. A párisi szinbáz-igazga óknak folyvást bajuk volt a n ű-vésznőikkel, illetőleg azoknak az imádóival a kik tömegesen följártak a színpadra. Mi több, az urak nem érték be azzal hogy szellemüket ragyogtatták, hanem vacsoráltak is a színfalak mögött, a hölgyek társ-iságában, tzzal a megoko''sátai. hogy lehetetlen, hogy egy müvészuó, bármennyire lángoljon is benoe az isteni szik ra, megneehüljöu igy á fölvonások közi. Hogy ex a színpadi rend szempontjából jern tartozott a legépületesebb dolgok'' közé, azt az igazgatók csakhamar belátták. Nemrég tehát kilenc ^gargató összeállott és kimonduk, hogy s^inhá-suk hölgy tagjainak elbocsátás terhe alatt tilos a színfalak mögöt: férfi^nm-rőseiket fogadni, s kijelentették, hogy azokat a szioészuők&t, a kik e szabály ellen vétenek, toha egyikük sem fogja szerződtetni. E« ukáz u''án persze a pá risi színpadok színfalai egyszer«e üresek lettek a fekete frakkoktól. De még alig lélegzettek föl h direktorok, inár is uj-tbb nép -sedési mozgalom volt észlelhető a sziofalak mögött. Ártatlanság hófehér ruhájában, jelentőség nélküü pék-és cukrásriaasok jelentek meg kezükben nagy süteményes tálakkal, s tnegjtílenénükel a hölgyek azzal, okolták meg, hogy ők mindnyájan éhezne''t Nemsokára föltűnt azonban az is, hogy h „pékinasok" között igen szép számmal vannak raeglettebb korúak is, előkelően magas homlokkal s tetemes folylonot-sagi biánynyal hajfürleik kösött. Közelebbi v.zagálat után kiderüli, hogy a „pékinasok" k hölgyek imádói, a kik hóf -hé.-szinü pék-ártatlanság alárej''eMék a fekeie frakk büuét. Azóta a párisi szin* hazaknál nem igen bíznak a f-hér szinbeo.
— Teni«''lkez(''*í vüllalat A városunkban alig néhány év óta f<-uá''ló H ld S. temetkezési vállalatáról elisame-réssel kell megemlékeznünk. — E czég szomorít megbizta''ásaib^n lelkiismerete« párosult oly izlést fejt ki, mely nagyobb városban is teljesen kielégítő volna. — Jelenleg már több halottas kocsival is rendelkezik. — A ravatalok felszére''é-sénél tapintatos izlést fejt ki.— Szükség «setében kép ^s 24 óra alatt sírboltot készíttetni. — Temetkezéseket nem csak helyben de közelebb, sőt távolabb vidékekről is élfoga 1.
eto
ilyenek a te terveid mind; nevetségessé teszed az egész famiüát a világ előtt. — A vád alá helyezett Kaposz a-s
uram, ártatlanságának tudatában Bem volt képes e helyzet urává lenni ; csak nyöszörögve tud''a kibökkenteni :
— X''i én tervem volt hát ez a házasság ? Hisz Kedvesem. !e nyargaltál azután a doctor után. én még a bál ra sem akartam menni ! —
Káposstásné látva, hogy a vád sem bírta férjét kihozni sodrából, békítő le g moudá :
— Hisz te engem még most snn értesz meg Hisz a világért sem akarw in a leányomból doclornét csinálni ; uera doc óménak született, aki naphosiat mást sem tesz mint slafrokban járkál s öli az unalom. Juúska munkához szokott leány, munkás ember való neki, aki igazán megtudj* becsülni. Nemis a doctor miatt men''em a b*lr*. aki Töröcskén lesz, orvos, akinek piraszt pétien ei lesznek, kik három tojással ri>-e -nek egv vizitet. Nem vetted észre, hogy Kovász Pista vo ette* szemét a leáoyr*. Esztendőre úgyis pékme*:er les*, s akkor feleségre is lesz izük«ége. —
S csakugyan, a városban a ros»z nyelvek azt beszélik, hogy Kovász Pisi* gyakrabban látog.t d Káposztásék hoz, mint azelőtt, és hogy Káposztásék Kovász Pista iránti údvariasságból óriási érdeklődóst tanusitanak a protekcsiós — kifli iránt —
■p
huszonötödik évfolyam
y.
zalai közlöu?
1886. aprilus 17-én
A közönség köréből. Válasz a légradi tűzoltó-egylet parancsnokságának Kuzmics Ferencz a''parancsnok ur czimére.
Midőn « l»P 13. számiban .Vigal-jj H vidéken" czimü közlemenyem „jcjrjelent, azon gondolatban voltam, tnosl már tftkételesen bi van fe-eíve a márczius hő 21-én tartott „jux* ¡omb,»!ával egybekötött légrádi tánczvi-,-»lom De ugy látszik Kuzmics ur a pa-f,íC''n.»k«ág nevében a juxot tolyt; tni j. rtlija, a mennyiben a „Z*la* 15. szá* 0jb<íu » következő nyilatkozatot teszi
„Tekintetes szerk-sztő ur ! A Z*lai Közlöny 13-ík számában „Viga.raak a ¿¿¿ken" c-zim alatt előfordul egy közle-oiénv, « mflylyel egy ismeretlen egyéni "sz önkéntes tűzoltóság álíal f. évi .pirczius hó 21-én rendezett tánczvigal mA\ ostoba éa éretlen élesekkel nevetség UrgJá^á tenni akarván, m-gjegy-P> h"gy volt magyar, de „horvát''" ének is. Ez utóbbira kötelességem felele t»( adni, nehogy .ebből valami félreértés történjék. A légrádi önkéntes tűzoltó egy-j.j tetőtől talpig magyar érzelmű, anoak tagj»i magyar szellemben nevelve, véteknek tartanák, piáne egy nyilvános másságon, vajmi horvát da-abokkal elJ álUni, hanem hogy az mégis meg-tór''.éD'', annak tuKjdoniható, bogy ugyan eteo a mulatságon a szomszéd Horvát rrszág Kuzminicze községbeli önk. tűzoltó egy let testületileg képviseltette magát i a izünóra alatt egy horvát dalt énekelt. « mit a jelen volt parancsnokság ha o*o is iogadta legazivessebben, mégis m»gy>-r emberhez illően a vendégjogát respektálta.
Kelt L/grádon, 1886 évi ápr hó 8-án. A légrádi önk. tűzoltó-egylet pa rsDCsnoksága nevében, Kuzmics Ferencz ilpsrancsnok. "
Nsgyon sajnálom, bogy egyéniségem alparancsnok ur előtt ismeretlen, áe a közönség annyira ismrr, hogy jelegen-d''i volt ez egyszerű —d, közleményem közzétételére, sőt arra is, hogy a .Keszthely'' 14-ki számába átvételre
érdemesítse. Kuzmics urnák a parancsnokság névében k«U szólnia, hogy egész neve anDyi befolyással birjon, miszerint szellemns(n közleménye , A köaönség köréből« rova''ba bejusson. Éleseimet ostoba éa éretlennek tarija, bizonyosan nem értette meg őket, és ezértnem nevezhDtők él czeím ostobának. Nem áll az, hogy éu az Önök tánezviga mát nevetség tárgyává akartam volna tenni, hauem amit láttam éehallottam fzok«somszeriot igazsághüen. leírtam. Nincs tudósításomban egyetlen szócska, meiy í.z igazságnak meg ne fe-. lelne, és Önök azt oly nevetségnek Urt-ják, ba valaki az igazságot nyiltan megmondja ? Az már valóban nevetséges.
Egyletük magyarságában soha nem ké elkedtem és bizonyosan más sem, sőt őszi te örömmel láttam, hogy a vendég tűzoltók, noha horvátul is énekeltek, magyarul éreztek, a mennyiben nem egy testvérpohar»t ürítettek Önökkel. Azon megjegyzésemből tehát, hogy volt ének magyar és horvát nyelven csakis as következtethető, hogy e kettő nagyon szé pen megíér egymás mellett s igy sem-mikép fé''reértésre okot nem adhat.
Csakis Önök értettek valamit félre éses nem más mint a vendégjog respectá-lása, mert ugy hiszem mindeoki egyetért velem abban, hogy a parancsnokságnak első isbeu ia reépectálnia kell a vendég azon jogát, hogy véleményét nyilváníthassa. Vagy tán Kuzmics ur nyilatkozata nyiivanos köszönet legyen a parancsnokság részéről a szives felülfízetéséri ? Köszönöm az ilyen köszönetet. —d.
Színészet.
A lapunk múlt srámában kijelentett ama remény, hogy Gerőfi színtársulata szabatos játékával mind jobban meg nyeri ¡a közönség tetszését és pártolását, máre bé''en teljesedésbe ment. Városunk mindenkor «zívesen áldozott as irodalomnak é8 müvész''tnek e bogy Gerőfi színtársulatával szrmben egy kissé nehezen melegedett fel, anoak részben a régi Miklósi féle társasát;, részben Gerőfi az oka, amenoyíben előleges szini jelentésében sem a tagok neveit pem sorolta fel, sem as előadandó d»r bokát, daczára, hogy
bérletet nyitott, nem közölte. A mult héten minden durab tele ház előtt adatott elő ; a társulatban m&ködő tagok határozott tehetség» meg''órte a közönség közönyét. S ez nagyon természetes. El-ogulatlanul állíthatjuk, hogy Kanizsán ily jól szervezett e ily tehetsége», szakképzett és ennek folytán széles körbju i-tmert tagokból álló színtársulat már rég ideje működött.
Lapunk szük teréhezmérteo bemutatjuk a társulat kitűnőbb tagjait. A''ársulat szemefénye Gerőfi né úrhölgy, az ország szerte hírneves művésznő, kisek kedves, elbájoló ssinpadi megjelenése és játéka felől az ország mindcu l»pj* hozott már dicsEymnusokat. Felesleg»« őt dicsérni — 0 önmagát d:csőiti meg. Lekedvesebb alakítása os ideig a köszörülétlen gyémántban'' L''icza szerepe volt. — Laczkó Aránk< k. a. igen kedves színpadi jelen-tég, aUpos készül''séggel é* sok raüvé-sziességgel előadásaiban. A szenvedélyeket jól feeti s ha mégis hagyna itt ott nemi kibánni valót, ezt leginkább fiatalságának lehet betudni. Legsikerültebb szerepe ez ideig a fekete gyémántokban Dirmák Éva volt. — Prielle Cornelía k. a teljesen otthonos a színpadon, hol határozott képzettségével, fiatalságával és szépségével sok babért aruthat. Kár, hogy tehetségének megtelelő nagyobb szerepben még nem volt alkalmunk őt látni. — Vinczéné ktíüuő az öreg mamák és nagy-nénék szerepében, Besenyei Margit, k. a. meg kitűnően adja a szendét és ártatlant — Gerőfi Andor ur, a társulat igazgatója, kitűnő, még pedig minden tekintetben kitűnő ssinéez: legsikerültebb alalcitá-aai a kedélyes vagy félig komoly szerepekben vannak. Bsrend Ivánt a fekete gyémántokban, mint vérmérsékletének
nem adta a legsikerültebben ; míg a többi szerepeiben kifogástalanul játszolt. — Szeles József ur, közönségünk előtt teljesen uj jelenlség, már is megnyerte annak rokonszenvét, előkelő megjelenésével, komoly, higgadt játékával. Müvésseté-snk legecclatánsab bb>zonyitókát Moliére Fösvényében adta, hol Harpagon szerepé''. játszotta. —
Andorfi Péter ur tehetséges és a színpártoló közönség által általánosan kedvelt komikus. Legtöbbnyíre tapsai fogadtatik. Néha túlzás''jk ba csap át, amit ó maga is észrevesz. Legjobb alakítása a Czigány báróban Kápnin basa szerepe volt, hol mintegy rögtönözve mentségkép énekelte a zajosan megújrázott couplett közben.
Azt mondják a kritiknsok : Túloznak a komikusok. Kritikus én megeszlek, Meg, meg, meg, meg, De én azért nem haragszom, Hanem neki azt kivánom : Legyen 5 itt kómikus, Leszek én ott kritikus. Balog Árpád úrban, ki távirati után Sopronba kapo''.t meghívást, igeu szép tehetséget veszítene a társulat, ő szinte régi kedvencze a közönségnek, s hisz-ssük hogy továbbra is körünkben marad. A többi tagok is mint Fehérvári Ottó, La-tabárné, Zendi Mihály, stb, nagy hévvel és gyakorlottsággal morognak a színpadon ; szóval Gerőfi jelenlegi társulata igen jól-van szervezve s a közönség meg is van elégedve, csak a silány zene ellen merül tel panasz. Kivánatos volna az is, ha^ mindenki elfoglalhatná azt a helyet, a melyet jegyével, megváltott. E kótkelle-metlen körülmény megmásítása bizonyo s«o legközilébb már be is fog követkesuí.
A mult hé''.en a következő színmüvek adatak elő :10-én As oleven ördög
és köszórületlen gyémánt, 13. A fekete gyémántok, 14-én (közkívánatra máaod-Bzor) Az eleven ördög, 15 (közk-''váaatr* másodszor) Búzavirág.
Lapvezér és kiadó: SZALAY. 8. Felelős sserkesztő : TASS ÁLMOS Laptulajuonos: WAJDITS JÓZSEF
JNryUUtór*)
Alulírottak ezennel kijelentjük, hogy a folyó hfc 10-én Nagy-Kanizsán a polgári-egylet éttermében Weiszmayer Mór és Rapoch Gyula urak között felmerült — egymást kölcsönösen sértő — ügy mai napon előttünk lovagias uton kie-gyenlittetett.
Nagy-Kanizsa, 1886. április 12-én Gelsei Gutmitnn Henrik s. k. Eperjesy Sándor s. k. HIrschel Ede, s. k. Vldór Samu, s. k.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátok, ismerősök kik boldogult felejthetlen drága nőm végtisz-tességén megjelenni és őt végső utján elkísérni szívesek voltak fogadják hálás köszönetem őszinte nyilvánitását.
Ifjú Fesselhofer József. 1886. Április hó 17-én.
X X X X X X X X X X
Pályázati hirdetmény.
A ragy-kanizsai községi népiskolánál három tanítónői állomás 400 frt. fizetés és 100 frt. lak-illetménnyel rendszere-sittetvén, arra pályázat hirdettet1 k. ^
Az állomásért folyamodók fölszerelt kérvényeiket f. évi április hó 25-ig alulirthoz küldjék be
Nagy-Kanizsán 1886. ápr. 10. Németh Ignácz
isk.. széki jegyző.
X X
Kégi hirn eves
KÉNFÜRDŐ
Posta. Horvátországban. Távírda. CXX3000000000CXXXXXXXXXXXXXXXXX3
ofVARASD-TÖPLITZ^o
A
CXKX3QOOOOOODOQOOOQOOOOOOOOOOOO
déli \a8pálya^-Csáktornya állomásától 2 és fél órányi távol-
ban. M«gán és társatkocsi közlekedés A 45. R.° meleg hóforrásésa kénlap f*lülmulbatailau hi''ásua csnz köszvény, Ízület bántalmak stbnél, az ivógyőgy a mellbajoknál.
Kűrdó gjójryintézet minden kényelemmel. Orvo«i felviligositásokkal szolgál Dr Loughino A. Értesítéseket megküld ingyen a ÍQrdöigazgatóság.
2775 1 — 4
meg nem felelő ogész komoly szerepettl ll-én A czigány princz, 12. A fösvény
OOOOCI---------
Árlejtési hirdetmény.
Vagyonbukott Petrich Jakab stridói kereskedő csödvá-lasztmányának 1886. évi április ll-én hozott határozata folytán a leltárilag 1872 frt. 66 kra becsült rőfös és fűszer áruk és bolti szerelvények, továbbá a 331 Irt 47 kra becsült bátorok, végül a még kinlevő 953 frt. 60 krt. tevő bejelentett követelések ajánlati árlejtés utján eladatnak.
A zárt ajánlatok az itt kitüntetett becsértékekre külön külön 10 Yobánatpénx letétele illetve beküldése mellett f. e. május hó 1 sejéig alolirottnál terjesztendők elő a leltár és a feltételek ugy alolirottnál, mint a tömeggondnoknál Zakál Henris ügyvéd uruál Csáktornyán megtekinthetők. Kelt N. Kanizsán 1886 évi április hó ll-én
JOrfMorgenstern Jákó
«á ügyvéd választmányi jegyző
OOl

XK*ttXXKXK*KKK*KXXKKX*Kft*KX*X
i TARCSA fürJőhely ?
S Magyarhon osztrák Stájer határon Vasmegyében fekszik ^
JJ szombathelyi és aspangi vasúti illomusoktól 4 óra alatt elérhető. g
Vize kitűnő vastartalmú, fürdője kivilt női betegségeknél különös jó hatisu, nevezetesen a női nemi szervek bintalmainil, y mindkét nem idegbajaínil, a légsési és emésztési szervek idült burut-^ jainil, a húgyszervek bajainál stb.
y A vendégek ellitisiról az utolsó években uj épületek il
y tal lelt goudoskodvs. — Pósta és távir. dai állomás a fürdőben.
** Fürdő orvos dr. Thomas L»jos. — A fürdőidény május 24-
S én kezdőkik.
H '' A fürdőfelügyelőség.
4É 2470 5-6.
^ooc^^eeo^ ^^eeeoev *XXX*XMXXK**xxu*XXX*X*X*XX**
SHKKWKJJT
legjobb asztali- és üditő ital,
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, gégebajoknál, gyomor- és hó-lyaghurutnál.
2711 6—30
Mattoni Henrik Karlsöad és Bpest
Equitable
életbiztosító társaság Nev Yorkban alapíttatott lS59-ben.
isi iöke 1885 decz- 31-én 911-212,52] írt a társaság ragTona „ „ „ M-i 11.138 frt
az 1886 évben kötött uj biztositások összege 244.S29,0l4 frt.
Az egész nyeremény a biztosítottak közt osztatik'' szét.
Minden kötvény három év
múlva megtámadhatatlanná válk Dunántuli kerület vezérügynöksgp Berger és JVassermann 2771 1 -* uraknál Nagy-Kanizsán.
o
oo
I 00

«uBRiiO ^rv? y s »J á
szerek
A legjobb s legszebb
harmonikák
és egyéb zeneszerek
csakis
ioh. N. Trimmelnól
BÉCS, VII. Kaiserztrasse 74. Harmonikák s fgyéb zene-árjegyzéke ingyen és bérmentve.
figyelmeztetés.
Az általaLOSau ismert, jó hírnévnek örvendő a több oldaluiag kitüntetett sós-fa orsrcsi: készítményem — kelsiidSségéaél fogva — sok uti«sáscak lév''n az uttSbbi i dobén kitéve, elhx''ároztam, áogy azokon czimjegyeimet módosítom t arra kék nyomatban saját házam kűlíó alaJrját veszem föl bejegye«tetvén azr egyss<-r«mind véd-jegyir^nt a budape&ti iparkamaránái.
SÓSBORSZESZ
gyor» enyhítést eszközöl : csúzos szaggatás, fagyás, fog- és fejfájdaiaak, s^Bgyengeségek, bésuiások stb. stb. ellen ; de különösen a bedörzsölés-kenő-gyuró-gyógymódnál, (masságo) igen jó hatásúnak bizonyult,
, Fogtiiztitó szerül is igen ajanlhatő, a mennyiben a fognak fényét elősegíti a
ogbn t erősbiti és a száj tiszta, és szagtalan izt nyer a szesz elpárolgása után valamint ajánlatoi o kzer (elmosásra is a hajidegek erósttéiére, afejkorpa képződé« megakadályozására és annak eltávolítására-Ára egy na«y üveggel 80 kr., egy kisebb üveggel 40 kr.
Hassiála''.i utasitáo magyar vagy német nyelven, bizományosaim névsorára! ellátva.
miden üveghez ingyen mellékeltetik.
Védjegy 319. és 320 szám.
K*KTÁR»K SAGY-KAXZ8ÁN : Rozenfeld A.,Schwartz és T<iuber, Strem Klein, fesie''vofer, Belus József, Mándák Gy. J P.exlm*yer és Dentscb, Marton ét Haber, PrigSr A.
TTálmAn,
Budadesten, IV. kerület, Mazeam kömt 23! szim.
Kapható Csáktornyán:
Tódor József, Strahia testvérek, Grauer testvérek, Fink J. G, Emmer J. 2767 1—3
Horgonyzási vonal
engedélyezet osztrik-magyar nemzeti vonaL A legbizt,legjobb és legol. útvonal.
Trieszt és Fiuméből Mew-Yorkba.
, Alexandria'' gőzős (2017 töana)
Indulás Triesztből április 15.
Fiuméből . 17. Egyenes személyszilütisi menetjegyek, ssegyenes málházás és tengeri teberssillitó levelek Bécs, Budapest lAus tria-Magy aro r szig egyéb főbb illomisairól, Észak-Amerika valamennyi főbb helyére.
Rakományok a földközitenger közbeeső kikötői számára elfogadtatnak. Bővebben .
J. W. Chaplin.
Henderson Brothers úr
megbízottja Triesztben.
2752 1-52
I I I i 1 I 1 I i 1 I
A legjobb
czigaretta-papir
a valódi
LE HOUBLON
'' franczia gyirtmánya.
Cawley és Henry párizsi
Utánzásoktól óvatik
Ezen papír megvizsgáltatott Dr. JJ. Pohl, Dr. E. Ludvlg, Dr. E. Lippmanu bécsi ve-gyészéti tanárok által, kik a legjobb ajiánl&to adták, ugy a kitűnő minőség, valamnt azt egészságre nem ártalmas tiszta voltáról, t hogy mint ilyen, a maga nemében egyetlen.
i I I I I I I I I I I I I I
huszonötödik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
1886. április 17 ¿0
nnnnnKnnnnnnnnnnnnnnnnnnKnnnnnnnnnnxnnnnniin
i SCHLICKfcle UASQNTQDEes gépgyár- i
X részvény-társaság, Budapesten. ||
X Központi iroda: Váczi körút 57 Gazdasági gépgyár: Külső váczi-ut 1696—1699. jf
X Ajánlja
£ kitűnő szab. Schlick-féle
xKETTÖS ÉS HÁRMAS EKÉIT*
J Arak: 58 frttól hezű ©•
3 Schlick-féle egyes és mélyitő (rajol) ekéit
EREDETI VIDATS-EKÉIT,
leszállított nrako.i, továbbá
TAKAKMÁNYKÉSZITÖ-GÉPK1T,
Gyógy - szappanok
Fanta Sdkgától
% gyógyszertár az egyszarvúhoz
Jf Prágában.
'' Onrmk által Tiiggiltatvi és tjiahx
•e
Faata-rfle Icktk7*l-Mâ»M>, «firJri»4p, b*rtlrá|*i*rr (Immm, Acs«), TtokatMntwir« all«a. in 74 kr. — Ftata-félf Xápolyl luppu (kinugr-ussysa), Syjkllls ét aaraalták «M*», »Ïr7l faniM kr. -Paata-féle kluffi; é» l*boa
káatalsuk eileal uafBta. próbált klztos éa «or» ttUu. Ara 1 f - Kitránv-MsmppaB rik-, karpa-, IAktaxa4aAr stb. »U*a. tt kr. Ktoáir tiljrurii ppm». rre>ir*kb, iik és gr*r»akak uúú S* kr. — Oarbal-auppaa. rértAztrUalté, tt kr. — Kfa-aaappaji rsáp, aaapU 4a Mrkït** allaa. tt kr. — Tsl<«M«fSSsppss. rajkorpa •U«a «a amjarltá u«r tt kr. — F.pe-atappaa, aaJaéT«sztö éa ápoló, tt kr. — Ptr<s»«*aspu< « U*irr*a4aa«rr« MtUaa hat. U kr. — (•lycieria-aiappaa, léfflaaaaM tollette-szappaa. tt kr. -Besiae-axappaa, btrvaatae*4ás »Ura. 40 kr. — Vaarlin-ninpp&n. krllaars ■•za&*askSa aapoakratl haaaaálatra. 40 kr. — Kfnm-ippaa. Bakari bérbrtrinrcek rllra l(r»a alkalasaa. Ara tt kr. tppan. aa arraszla tliztátalaaságal. aaj faltok, txrplök fa
X X X X X X X X X X X
«Ilea. 40 kr. — Vaarlla-aiappi kaaaaálatra. 40 kr. — K>nr»-kátr4ay-Jasaa. Ara tt kr. — Borai-nxappan. az arrzazla tlsztátalaaságal, ataj faltok, tzrplök fa arrzröraSk «lira. Ara tt kr. — Hiaiphor-azappan, f»rj. frlrrprdrxrtt bor stb. «lira. Ara U kr. — Xaphtol-Nsappan, atlaS»aarail bírklGtrsok »Ilea, ira M kr. —
Kaphatók minden ()4c}aicrtirkaa.
Kapnató : Praisr Béla íráyszertárában N.-Kauizssa-
gőz-és jargánycséplő-készúleíeii
m legjutányosabb árak mellett.
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.
2751 3-6
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOXXXI
már e

J nwmm készpénzben
10000 n, 5000 ft20°|ol6y.ll 4788 Piwemíy.
A magyar lovar -egylet sorsjegy-irodája: Budapest, váczi-utcza 6. sz.
YÉD-JEGY.
PEZSGŐ
Egyedüli fS rak.ár Nagy-Kanizsán
. !
FESSfXIIOFKR JÓZSEF urnái
-4-
—:--
2719 10—20 , ,
KAVE
nyer«, kitűnő, erőteljes, zamaton faj 5 kroM csomagokban, béréit vámmentesen bárhová utánvétel mellett.
Santoa, finom kilónként 1.15—1.25
Ceylon, nagy, finom . 1.30—1 40
Ceylon, finom, xö de« . 1 50—1 60 Menadó, aranysárga „ 1.60—1.75
Gjöi gy, ^Perl) finom . 1.55-1.60
Gyöngy, ^Pfrl) Cuba finom . 1.75—1 85 Mocca, valódi arab« . 1.80—1 90
ajánlanak Mattersdorfer Brüder, Fiume
Ki ttl n.to ttot < -tt: A gTaczi 1880. évi orsz. Irí állításon elismerési oklevéllel. A trieszti 1883. évi kiállításon bronz-érem*»«l.
A becsd 1883. é nemzetk. gyógyszerész, kiállításon ezüst-éremmel. A toróntál-megryei gazdss. kft Tiltáson 1884-bsn sx. dia: A mupsstt 1885. évi orsz. kiállításon a ns*y érsmmel haladás- és versenyképességért. -
díszoklevéllel.
w\o
hm
nRP^l
4 4 4 4
'' /
hazánk egyik-legszénsavdúsabb
SAVANYU VIZE
kitünö szolgálatot tesz fölegaz emésztéai zavaroknái s a gyomornak az idegr-*ndsX''r bájital main alapuló bajaiban. Általában a víz mindazon kóroknál kiváló fiícyelm-t érdemel, melyekben a szervi élet támogatása-és az idegrendszer működésének fölfokozáat kívánatos.
Borral használva kiterjedt kedveltsógnek örvend.
I&réiagts Jöraktár
Edeskuty La
m. kir. ül, szálliténál Budapesten.
1
Úgyszintén kapható minden gyógyszertárban, füazerkereskadéaben éa vendéglőben.
Az 1885-lk évi elszállítás
1.800,000
Nagy-Kanizsán kapható: Fesselhoffer J. Bosenfald Adolf Scbvrarz & Tauber, Marton & Haber Prezlmayer & Deutscb, Marion Adolf, May Mátyás, Strémm & Klein és Zelinger Lajos nraknál.
——u vm
Csat ralödi
bamiuden dubnzon s grárjegy: a tav éa Mell aokacoro-aitoit cxég nyomata látható.
fisén porok tartó« gyógybatája makacs fysstsr elnylákásodáa, gyomorégés, rőgaött dagulái, májbaj
lönWébb só! betegségek elUa 30 ér 6t% folytonosan nSreke 15 ^li« n-róib«n réiaesnl Egy eredeti dobos ha snálati uta,itással 1 frt. Haalsltvásysk tir vésysses íldSztetnek
és sltsstbajsk. gyomorg&rca éa vértelllás, aranyér «a a 1-gkQ
»
/v (iiiriti htuxzcsz es só
KSsrrény, csúc, mindennemű baao-gatás és bénulás-, fej-, fal- és fogfá. jás sikéres gyógyításához bedöraaö-___________________________
lésrs; ksresstásaak mindennemű térül ás s-^be , gyaíaaajok 6a oagmuai«* ellen
Bessólsg risael keverve, hirtelen batogedii, háuyáa és kólika ellen. Egy üveg pontc. auiitáaaal 80 kr. 2T^10-62
Valódi, Moll védjogyével ós név aliirássv
Moll A.
gyó*ysxeréM császár királyi ndv. ssállitó.
Bécs, Tucblfluoen
Baktarak: Nsgy-Ksslz S s: Bolua Jóaaef gyógy<aeréa*. Ro.anf-ld Ad. Fe*ae''h»fer József .Baros; Dorn^r 8. Csákteraya: Gö .c L. gr ágy lUpSSV^Stt: Fleinar Samu Keszthely: Pnly Jánoa «rBtad : Rátz Jánoa. MsrOZall : Isatí Fard. Zala-Egerszeg: Kasxter A lese gyógjsaeráaz.

LEGÚJ ABB! !
8
IKNLER és W A G * E K
vJtzon ét feh-rntmü raktára Nagy-Kanizsán,
Ajánlják a beálló idényre dus választékú raktárukat sz.nes ranczia kreton ruhákra és ingekre.
Szövött áruk mint firfi, gyermek ét nöi hnritnyik, továbbá :
Legnagyobb raktár rumburgi-, irföldi- Kollindi é» ereat váaz-füaklói legkitűnőbb minőségben ; asines ágynemak fnhérvásson és da-mast aistalteritők 24. 18, 12, és 6 személyre, atztal ¿9 türüUcözö kendők, kávét kézi és zsebkendők ; továbbá pamut áruk, dtlazzt és damast áru, ehifon, tkirting, batist is clair ; batist hímzések és betétek ; flanel ágyp okróaok, ágyteritSk és függönyök.
Saját késsitményü férfi- nói és gyerinak fehérnemű készlet ; — női ▼áltOsóJc, uri nyakkendők.
Menyasssoafi kel«o^y«k : —gyermekek ré«ére egész készletek.
Saját lövészetben kénxűlt háxi damast asxtal teritők asztal és törölkOzó kendők.
írásbeli megrendelések gyorsan eszközöltetnek.
Árjegyzékek kiránatra ingyen e* bérmentve küldetnek. Q
2656 4- 4 O
v
A husvéti ünnepekre vasárnap ápril 25-én 1886. 12 óra 15 percz-kor regge!
U\nn\ illői
majdnem felére leszállított meoetárak Fiume, Trieaat és Budapestre.
mellett Kanizsáról Béesb-
f ■s
l ■a
i s
V
la *m "a ■a ■a
S %
■a ■a ■a
ocooosoooooooooooooooooooos
^ „ > «• * "i. . -
Kanizsáról Bécabe II. osat 10 frt 10 kr. III. oazt 6 frt 80 ki.
Kanizsáról Trieas v. Fiumébe II. oaat. Iá frt 40 kr. III. osat 10 frt 30 kr.
Kanizsáról tíndapeatre II oazL 9 frt — IIf. oszt 6 frt—
mely érvényes 14 napra.
A Trieszt vagy Fiúméba utazók a világhírű adelsbergi barlangot, mely villany világítással van ellátva, megtekinthetik. Minden közelebbi értesítést adnak a vasútállomásokon levó falragaszok valamint ngyanott ingyen nyerhető müsorozatok.
2726 l-l
•1*6 bécsi rtaaiai irtxJAJx, I Koloirratriog »•
Waidits József könyvnyomdájából Nagy-Kanizsán,
nAGY-KAMZSA, 1886. Április 24 én.
* ^ , ** 1 ———____
Elöfi*«***i ár:
rt»* ■ • 5 frt.--
■ 1 évre •
afg}
ruiivre
2 irt 50 kr
r . 2b .
10 kr.
EW«
¡llRl''KTÉS K K
hass»«» |.rtit«»ri.an T. ...iv^/.or 6 , tiiiinVn további sor.-rt *» kr
MYILTTÉRBEH s„f,.i.k'' t 10 krért vctetni-k lel K.,,.-stftri ¡IMrk niinUou ogyes l.ir-,i,.trt»-rt S0 kr tiz tondk
17-1B: 32á.m.
BnszonMMlk évfolyani.
i____
A. lap szellemi részét illető közlemények a szerke»ztöséghez. anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhivaiálhoz bérmentve intézendők : X a g T-k a n i z s á 11 Wlassicshjíz.
B^rmnnt^tlen levelek nem fogadtatnak ol
Kéziratok vissza nem küldetnek .
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank", .nagy-kanizsai önkénte tűzoltó.egylet", a „zalamegyei általános tanitó- '' tettiilrtra -nagykanizsai kisdednevelö egyesületa ^nagy kanizsai tiutvmsegélyzöszövetkezei", a wsoproni kereskedelmi s iparkamara a nagy-kanizsai külválasztmányUdnak hivatalos lapja
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
- -¿^cűi—- ------ ■ - ------------------------------
Ffiltámadunk !
Nagy. lélekemelő vigasztalást
rejt e sió.
A Dépek Sflvatorát megölik,
negíesiitik és . . '' 1Btti»rt. A
rilig szabadság legnagyobb apostalá-ntk vértanúi halállal kell kimaloia isteni igazsággal teljes tanaiért.
A szent eszméket nem ölhették, i nem feszíthették meg; az igének ötök '' éiete ran. Megöliék hát a tettet.
Azt hitték, hogy a test halálával oijit vágják az örök világosságot hirdető tanok terjedésénec. Csalódtak.
A megölt Üdvözítő dicsőségesen föltámadott, m ntegy jelképezre az isteni Ige halhatatlanságát; jelképezve azt, hogy «kik küzdenek vérzenek és meghalnak az igazságért, azoknak örök élete lészen.
Mindnyájan föltámadunk! Megnyugtató, üdvözítő hit ez, melyet Megváltónk nekünk szent örökségül hagyot''. önmagán bizonyítva- be. hogy csakugyan remélhetünk egy szebb, boldogabb hazát- a föltámadas utáu.
Mi is volna ehitnélkül az élet?! Vájjon mi mentené meg a nyomortól a szenvedésektől megkinzot-takat, a caüggedőket, a kétségbe
eséstől?!
így is sokan vannak, kik elvesztvén legnagyobb kincsüket: a hitet — nincs hova bizalommal for-dulniok. Istenben nem hisznek, a föl-támadást költői abrándnak, a túlvilági életet mesének tartják. Mikor azután ezek a földi göröngyök, mikhez lelkük tapad, — nem teremnek szá mukra boldogságot, megelégedést; mikor a csapások, a veszteségek kietlenné, sivárrá teszik e gyarló por-világot : akkor kétségbeesnek, pisztolyt ragadnak vagy önmaguk ellen vagy azok ellen, akiket itt
örömben, boldogságban, jólétben látnak úszni.
Ha a föltámadás, a túlvilági élet hite éln~e\ lelkökhen, megnyugodnának sorsukban; mert abban bíznának, hogy-a felhók telki -élő örök Isten igazságos mérleggel mérend a sirontuli hazában, kinek-kinek érdeme, löldi élete szerint ; hogy a békés tűréssel szenvedők-, küzdőknek megleszen ott 8z ő jutalmuk.
A föltámadás gondolata teszi nemesebbé a gazdagot, a jólétb-n élőt;ez nyugtatja meg, a nyomorgó szenvedőt.
Bízzunk azért édes hittel a tulvi lági igazság-szolgáltatásban! Lebegjen előttünk Üdvözítőnk élete, ki küzdött szenvedett, megfeszíttetett; de föltámadott
Az ó megnyílt koporsója a leg-csaluatatlanabb bizonyíték arra, hogy a földi élet után egy más élet vár reánk, hogy egykor mi is mindnyájan föltámadunk!
Szegényügy.
Ugyancsak „Rongyos Bugyiét "
.Addig üsd a vasat, mig meleg!" — mondja egy régi közmondás. Tehát ne vegye rossz néven az e lapok mult számában megjelent — szegény-ügyre vonatkozó — czikk tisztelt írója ha a rokonérzelmü sorokra nyomban, pár szójval replikázok.
Nem ellemondani, nem polemizálni szándékozom említett czik t. írójával hanem egyeztetni vélem a különvált nézeteket s együtesen, együt tes erővel közreműködni egy szép és nemes ügy előmozdításának érdekében, mely a legutóbbi időben — általam megpendítve — követőre talált.
Megengedem, hogy ama czikk nagyon tisztelt írója nehézségeket lát egy .rongyos egylet" alakításának kivitelében, de talán még sem oly alapos e félelem, a miként aztő gondolja; hiszen minden kezdet ne-
héz első tekintetre, de semmiben sincs lehetetlenség, ha a jóakarat vezérel benüuket. „ -y
Hogy a .rongyos egylet0 alakítása által semmi setr vclua elérve, azt ma még nem móathaijuk. Alap ja volna megvetve egy* oly intézménynek, mely idővel szép és nagy fontosságú közös ügynek volua hivatva propagandát biztosítani. Ha megalkotást nyerne s a létei biztosítva volna, a szegénységen segítve volna olyanyira, hogy az elaggottaknak s szegény nyomorékoknak legalább nem kellene házról — házra koldulniok, mert megtenné ezt helyettük más, sakkal tiszteségesebb mödon; mely mégsem volna annyira szemet szúró, mint azon számos szerencsétleneknek folytonos bolyongása, kikkel úton-útfélen, naponkint találkozunk. És hány szerencsétlen egyén szorulna segélyezésre, kik multjoknál — vagy bizouyos körülményeknél fogva ezt nem tehetik, hanem hát hallgatag nyomorognak és szenvednek — esak úgy titokban Kinos titkolódzás!
Hogy nagy a közöny népünk nél, és különösen a vagyonos osztály, melyre támoszkodnunk kell, érti jól a: „bánom is én''-t s mutat közönyt a szegényügy iránt, azt csak sajnálnunk lehet s eléggé nem kárhoztathatjuk.
Hát azt sem bánják, azt a nagy botrányt is közönynyel elnézhetik, ha a vásárok és bucsuk alkalmával az emberi formából egészen kivetkezett és magukat eltorzított alakok — nem is emberek — lepik el a városba vezető utszéleket és utczákat és ott irtóztató és vrlöt rázó han gokban fordulnak irgalom és kegyelemért a mennyei atyához és alamizsnáért a járó-kelő emberekhez — .ennek a nyomorult lázárnak!"
Ez hallatlan botrány, mely legeslegelőbb a hatóság'' részéről vár
gyökeres orvoslást, mert ha ez továbbra is, minden akadály nélkül igy tart, ma-holnap az utczára sem mehetünk ki vásárok alkalmával, tömött erszényt nélkül, ha csak a , botrányt okozók" átkozódásait nagy köuy-nyen eltűrni nem akarjuk.
Ha a szegényügy a .rongyosegylet* által némikép — csak né-mikép mondom — rendezve volna, úgy ez ilyen csavargóknak ijesztő rémei sem zavarhatnák a tisztességes járó-kelőke*, mert a « koldulás megszűntével ezeknek is utja volna vágva a könnyű de gálád módon ^kenyérhez jutásra, mit neuu érde-jmelnek, mert a legtöbben közőlük | erős és egészséges egyének.
Azonban szeretném tudni, miért érezzük magunkat jól a tunya közönyben és miért nem üzzük ki keblünkből a fekete daemont. mely az emberi szivet rosszal tölti el és nem ''engedi, hogy a jó és szép eseleke-|det benne érvényre jusson?
Ez gyengeségünket árulja el! Gyengéjét annak, mintha félnénk jót cselekedni, mintha irtóznánk attól, a mi szép; félnénk megindítani oly ügyet, mely csupán kis jóakaratot igényel, semmi egyebet.
Nem ragaszkodom szorosan a .Rongyos egylet"-hez. Csak a czélt kerestm, mely megvalósításában ugyn-naz marad, bármi uton, módon tör-'' ténjék is az.
Lendítsünk valamit a szegény-! ügyön, melynek égetó szükségét lát-; jul^s lágyítsuk meg egy kissé szí-1 veinket s fogadjuk be a könyörgő hangokat, melyek kenyérért esdekelnek , hozzánk.
Óhajtandó volna erre vonatko-lag bizonyos helyen és időben egybegyűlni s személyes megbeszélés tárgyával tenni az ügyetv hol majd győzzön a jobb!
Már most az a kérdés: támad e városunkban a szegényeknek egy ily
apostola, ki a kardot kezébe fogva, az ügynek élére álland ?
Adja Isten, hogy akadjon egy ilyen s a kérdéses és fontos ügy el ne aludjék ! —
Mindazokat, kik az ügyhöz hozzá szólani kívánnak s jónak találják tisztelettel kérjük és felhívjuk adják be Írásban neveiket vagy egyszerűen csak névjegyeiket e becses lapok szerkesztőségi hivatalába.
Közgazdálkodasi érdekek.
Gazdáink vállaira ez évben nemcsak a terhes adók és a kamat fizetés súlya nehezedett, ezen két t-herhez járult egy harmadik: a takarmány vétel. Az elmúlt évben országszerte kevés takarmány termett, s igen sok gazda, ki nem volt előrelátó és nem számított, kénytelen volt azon kis összeget — mit olcsóért eladott gabonájáért kapott — takarmányáért kiadni, hogy igavonó barma az éhségtói el ne pusztuljon. S mind e meljett a lábas jószág le van ro molva, s csak igen kedvező időjárás által — ha sok fü lesz — lehet egy pár hónap múlva jobb húsban és erőben. Ha azonba az idő nem kedvez, fél nyár is elmúlik, mire a baromállomány rendes,r normális állapotba jöhet.
A gazda-közönségnek ez sok kárt okoz, mert|kiadásait — mire a gabona ára számítva volt — kamatos pánzzel kell födöznie, s a gyenge és erőtlen jószággal földjét sem munkálhatja meg ugy mint kellene, s még e mellett a marha árát is igen leszállította és ebből sem pénzelhet.
Ezen furcsa gazdasági kalami-tást — részben a gazdák maguk idézték elő, a mennyiben a földmi-velés korszerűsítése é3 czélszerü berendezéséről, még mindig nem akarnak tudni, s stoikus nyugalommal
TÁRG2Á
Z»njjjetek ma. zengjetek ma Sxtvböl szívhez éneket 1
Mert sz ember a bűnöktől Üdvösségre vétetett.
Megváltónk lett s keresstfa Alleluja., alleluja!
Iitnnember 1 Drága véred Kpykor értünk ciorgatád,
Szenveded ő«-vétkeinkért A poroszlók ostorát.
Vértanúi szent halálod
Megmentette a világot ! Alleluja, alleluja 1
Feltámadtál édes élet Szent 1 gazság Istene !
S vaiszegckkel átvert kezod Piro* zászlót lengote.
Ittenember légy dícsSjtve !
I-égy diCfdjtve mindörökre ! Alleluja, alleluja?
Zengjetek ma, zengjetek ma Szivbői, szivhes éneket!
B a húsvéti bárány mellett Vjg ünnspot üljetek!
.Feltámadt Kriszta« • napos,
Hogy- az ember vigadoz»* !• Alleluja, alleluja 11
... Bálinttfu Bálint.
Tödő és légzés.
Ezen két kérdésre: hogy mit Ugattok ét mi kép légzünk, vezethető visssa a tüdőnek összes diate''ikája ; ezael egyszersmind a tüdő di&tetikájáoak leg-termésaetesebb beosztása i> meg van adva, a mennyiben azon kérdés, hogy mit lélegzünk: a levegő minőségével, tehát vegyi víazonyokkal foglalkozik, mig a másik kérdés, hogy mikép vessünk lélegzetet, srra terjed ki, hogy mi módon, tehát, mily mechanizmussal . zoktunk lélegzetet venni.
A ''.üdő dia-etikájának vegytani részéről szólva alkalmas kiinduló pontul kínáikoz k nyelvünknak azon szólás-módja : „Menjen ionét, ne rontsa itt hiéba
a levegőt."
Mert rontjuk a levegőt, rontjuk mindnyájan, még pedig szakada''lanul.
Tegyük fel, hogy valamely xárt helyen, úgynevezett tissta levegőben — mely 22 rósz élenyből. 79 rész légenyből és csak 0.0004 rész szénsavból áll — kezdünk - lélegzeni ; a belégzetí levegő élenyének egy része vérbe megy át, a vérbő! pedig jel<-ntékeny mennyiségű izénsav származtatok a tüdőbe éa a gázok ez«n cseréji- mán végezzük a kilégzést. A kilégaett levegő tehát annyi éleny-nyel szegényebb, a mennyit a tüdőben veaaitett ét annyi szénsavval duaabb, a mennyit a tüdőben felvett, Ha eten folyamatot ekképen folytatásában elkép-zeljük, bizonyos idő múlva okvetlenül a levegőnek két rendbeli változása áll be mely abban nyilatkozik, hogy a mily mértékben csökkeu a levegőnek éleny-tartalma minden belégzés után, oly riuyban »«áporodik »nnak azépsav artal
ma minden kilégzés otán. A tárt helynek levegője igy jelentékenyen megváltozik, mely változás a levegő romláaával azonos.
A légrés egyik főctélját a levegő élenyének a vérbe való átmenete képezi; e szempontból, tekintve a levegő minő-ségét, jónak asoL levegő* fogjuk mondani, mely elégséges élenytartalommal bír. Ebből természetesen aa következik, hogy a zárt helyiség levegője az egymást kö vető belégiések következtében kevésbbé lesz jó, mint akkor, midőn ama helyen a légzést megkezdettük.
De rontjuk a levegőt az egymást követő kilégzések, folytán felszaporodott szénsav mennyisége ál''a! is. A szénsav ugyanis méregző hatkasai bir.
A levegőt tehát ez által is lényegesen rontjuk.
Eseket figyelembe véve, ha em litett zárt helyen & légzést folytatjuk, a levegőnek romlása minden légvétel »lkai-mával fokozódik, mert élénytartalma-egyre csökken és szénsav tartalma egyre nagyobbodik, ennél íogva be kell állani azon időpontnak, midőn a levegőnek élenytar''alma az élet fentartáara már többé nem elégséges szénsavtartalma padig oly nagy, hogy mérgező hatása érvényre jut, szóval, hogy megfulladunk.
Fordul elő több baleset, mely a mondottak ssomoru helyességét bizonyítja.
1849. évben vihar keletkestével a hajó kapitánya 200 vándorlót e/y kis kajütbe zsúfoltatott, az ablakok és be járók vízmentesen el voltak zárva. Bi-sonyos idő múlva már 72-en megfulladtak és számosan végvonaglásbsn feküdtek.
Bengáli a nábobja 149 angolt egy siük börtönre vettetett. Amint a rabok egyikének jelen lése mondja, másnap reggelig már csak 23-at találtak életben.
A személyünkhöz kötött és elke-rülbetlennek mondható tényezőkön kívül meg olyanok is. vannak, melyek zárt helyiségekben mindenütt szerepelnek és túlzás nélkül tüdőmérgeknek mondhatók.
Ide tartozik elsó sorban a por. Tü dőnkre közvetve tehát egésségünkre nézve a por hatásától annyival inkább kell tartani, minthogy magát mintegy lopva veszi be a szervezetbe és hatása laasan lassan jut csak érvényre és nagy mennyiségben fordul elő lakásainkban, hol a porképxőcésnek számtalan forrása van és a hol ezen forrásokat igen csekély mérsékben igyekszünk elhárítani.
Dj a levegőben előforduló legkártékonyabb hatányok egyike, melyre a közéletben számos forrás ukad, kétségtelenül a szénéleg, mert ez kellő meny-nyiségben a vérbe jutva a szív működésének beszüntetésése álul halált koz. Ennek fejlesztésére legjobb alkalom nyílik ott, a hol a levegőnek elzárása állal a szén tökéletes elégése meg van gátolva.
A saéneleg ezen hatásának tudatában egyenesen kárhoztatandók azon igen elterjedt vasalók, melyek belül rakott paráss által hevittetnek és melyeknek kürtőjéből szabadon tódul ki aa emiitalt káros légnem köavetlenül annak orrs és ssáj* alá, zi vele dolgozik. Igen sokan tanúskodhatnának a légnem káros volta mellett, a kiknek bágjaduág, levertség, szédülés, hány-inger, ájulás, heves főfájás és egyéb esethez hasonló tünetek kö-aött alkalmuk volt erről meggyőződni.
Igen kívánat os ennél fogva, hogy e káros eszköz a háztartás köréből végre valahára kíküizöböltessék.
A zárt helyen történő légzéssel szemben a szabad levegőn akárháoy*71 vegyenek í« lélegzetet, annak felhasznált éleny tartalma folytonosan megujittatik.
Városokban, ahol néhasoktagu csa-lad vajmi sserény lakásba zsúfolódik össze, és a hol különösen a szegényebbeknél a különben is elégtelen lakást úgynevezett albérlők is használják, a hol az éleny fogyása mellett a kilégzett levegőnek szénsav- és víztartalma által a levegő mindinkább romlik, ott nem ritkán oly-viszonyok fejlődnek ki, melyek a tisztaságról táplált legszerényebb fogalmakkai is ellenkeznek.
Városi viszonyai .k ezen sanyaru-sága mellett legtöbbet szenvednek a gyermekek, újszülöttek ugy, mint a serdülők..
A kis mennyiségű és tessz levegő minden káros befolyásának.a csecsemők és gyermekek nemcsak ott vannak kitéve, a hol anyagi viszonyok több családot sok gyermekkel néha egy pincze szobába zsúfolnak, hanem e tekintetben a jobb módúak házában is a rendelkesésre álló lakásnak czélszerütlen felosztása eléggé kedvezőtlen viszonyokat teremt. ''
A lakásnak egy udvarra néző szük részét szokták gyermekszobának berendezni, a hol a levegőnek megujitása sokkal nehesebben történhetik, a hol azonkívül a szellőztetést szándékosan kerülik éa a hol a csecsemők légzését aszal nehezítik még meg, hogy arezukat hol fátyol, lal, hol kendővel befödik abbsli félelmükben, hogy azokat valahogy a friss levegő ne érje.
Ha aton nagy fontosaágra emléke-
Laponk mai szómához egy fél lv melléklet van csatolva.
\
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. ÁPRILIS 24-fa.
maradnak a réginél. A falusi gazda nem halad a korral és gazdasága ma is azon állapotban van, mint volt a régi jó időben mikor még a közös legelök mintf megvoltak, s siki majdnem ott kaszálhatott, a hol neki tetszett; a tilos legelőt senki sem ismerte, — és sem szorgalmasabbá
— sem takarékosahbá nem lett a falusi földmives.
Pedig a viszonyok a közel-mult évtizedek óta — óriásit változtak; a közös legelók nagyobb részt fel vannak osztva; mindenki a saját területére van utalva. Az állattenyésztés is sokat han< atlott; a szántóföld a folytonos magtermelés által kifá-r .dt, kevesebb trágyát kapott, s rosz-szabbul lett megmunkálva; — a rétek még jobban el vannak hanyagolva;
— azok megtrágyázására nem is Kondol a falusi gazda — s csoda-e, ha a réteu most már sok *íe1y«n-tőbb gaz és kevesebb fü terem, a gazdák boszantására.
A magyar gazdának manapság gazdálkodni kell idővel és pénzzel,'' tekintetbe kell venni a helyi viszonyo- [ kar, s arra kell törekednie, hogy az előállítás olcsó és jó legyen, mert csak igy bir boldogulni a 7—8 frt közt váltakozó búzaár mellett/Föld-
t
míveseinknek számítással kell dol-gozniok s mindig azt termeljen és! tenyészszen, mit legjobban értéke-'' sithet* és ez idószerint mint leghá-'' íadatosabb és legjövedelmezőbb gazdasági iorrást ajálhatjuk: az állat-'' tenjjpfctést. Az utóbbi időben gabona > és liszt-kivitelünk, — a bennünket! körülhálózó vám által sokat csökkent'' - — s ki tudja — habár t* rmésünk'' lesz is, — a jövő mit rejt mé-; hében, lesz e gabonánknak még valamikor jobb ára. A hus ára nemcsak, hogy nem csőkkent, sót emelkedett — s kivitelünk is kezd szép lendületet venni.
Az eddig folytatott egyoldalú földmiveléssel fel kell hagyni — mert ez a sisebb gazdát tönkre teszi, s csak az a gazda bir e válságos időn szerencsésen, áteviczkélni, ki gazdaságát czél- és korszerűm berendezi, s az elhanyagolt, ugy szólván parlagon heverő ló- és marbatenyésztésre fekteti a fó súlyt. Ezt azonban ugy lehet elérni, ha a gazda a tartandó baromállományhoz mérten látja el magát takarmánynyal, hogy neki ezt soha se kelljen vennie. Ha tehát nincs elegendő rétje a gazdának, akkor termeljen mesterséges takarmányt, 1 uczernát, lóhert, stb., s hogy nyáron ne kelljen azt főiétetni, mi télire szükséges, rendezze be gazdaságát ugy, hogy egész nyáron át legyen
csalamádéja (vetett kukoricza) a mit a dologidó-alatt e tethet.
A mesterséges takarmány termelés igen előnyös a fÖldmive?re, mert több állatot tarthat és ezeket jobban táplálhatja s biztos jövedelme van belőle, s földjét is jobban mivelheti és trágyázhatja, miáltal kisebb földterület is többet és jobbat terem.
Ne zárkózzék el tehát a fal ni gazdaközőnség az ujitás elől, mert uj. — Tegyen kísérletet, számítson, legyen szorgalmas és takarékos, iparkodjék gazdaságát jól és a helyi körülmények szerint berendezni, s ne termeljen ott búzát, hol árpát vagy más gabonafajt jobban értékesíthet, s ne idézzen elő tulproductiót oly áruval, mit nem ig^n keresnek.
Ha a földmives állattenyésztéssel is foglalkozik — kiadásait is -köfinyebben fedezheti, mert a jós hasban lévő állatot bárkikor is értékesítheti, míg ellenben a gabonából csak egyszer arathat — s mivel aratás után kell a gazdának adót s más kiadásait fizetni — rendesen ekkor legolcsóbb is, mert a piaezon megtorlódik a sok gabona.
Reális korunk gőzerővel halad, s ezt a falusi földmivesnek is figyelembe kell venni.
Lob Simon.
elé, moly
zünk viasza, melylyel a kelío éleoytar-talmu levegő szervezetünknsk nemcsak fentartására, de kiválóan fejlődésére bir, s az imént vázolt viszonyokat tekintjük ugy kön nyen kiszámíthatják, mennyire vétkezünk önvérünk ellen, a mid''n a csecsemőket kellően m^g nem újítható és tényleg meg nem ujno t ros. z levegőben való eiégtel-n légzésre, inkább szÍhzo-gásra kárhozta-juk.
. E viszonyok a nagyobb, az íekolá-ba járó gyermekek tekinte ében sem mond hatók jobbaknak, mert alighogy a lakás rossz levegőjéből kiszabadultak, ismét -olyan levegőbe jutnak, t melyet egész ségtani szempontból jónak csak ritkán mondhatunk.
Ha már most azt kérdezzük, bogy miben lejlik mindezen elősorolt szomorú viszonyoknak orvoslása, akkor a felelet röviden e ke: szóba fogLlható ösáze; a friss levegő.
Fris levegőre van szükségünk, me''t csak ezzel javíthatjuk a levegőt, c.ak friss levegő ar, amelynek segélyével telelhetünk meg teljesen az egészségtan azon követelményének, hogy mindenkinek óránkint 60 köb m. friss levegőre van szüksége.
Fájdalom, hogy a friss levogőnek szükség-ssége a magán élet visronyaiban ós »gyesek meggyőződésében nem rögiőt; mégmeg annyira, hogy lakásaik szellő/t-tésére kellő goudo: fordítanának. Pedig nem akár*; hiánya az, hanem egyes egy-dül a friss levegőtől való botor félelem. E légiszony téves felfogásnál nem egyéb a mennyiben igen sokan a friss levegőt a t léghusammal asonositj.k.
(Véfee köv.)
A , Magyar irodalom- és művészetpártoló Egyesület" közgyűlése e«őttl
Húsvét napján tartja évi rendes közgyűlését az irodalompártoló egyesület. Nagyon élénknek, látogato''tnak ígérkező ülésül jeleznők már előre, ha tartózkodóvá nem tenne bennünke*. azon körülmény, hogy az első ízben apr 11-ére kitűzött közgyűlés megtartását részvétlenség miatt el kellett napolni. Lehet azonban, bogy ez úttal nagvobb less az érdeklődés. Ezt igy is szeretjük hinni ; igy is kívánja a sokat küzdött, sokat reménykedett és éppen annyit csalódott egyesület létérdeke. Megmondjuk : miért ?
Az irodalompártoló egyesületnek megalakulása in küzdelmesen ment bízo-nyos, — Nagy-Kanizeán eléggé ismeretes társadalmi akadályok miatt. Fegyvere, melylyel ezen akadályokat legyőzte, kiiüzöt'' czéljában volt.
Megalakulása óta folyton küzd a „lenni, vagy lenni" ké''dé-sével. — Sokat próbált, sok ügyekesettel munkált. Lelkesült; leikositett. Voltak sikerei, szép napjo, vidám órái; vannak keserves emlékei is. Buzgó t is célja érdekében; mulasztott is. Olyan volt élete, működése, mint minden em beri dologé szokott lenni : gyarló ; tele fénynyel, tele árnynyal.
Annyit azonban elért, hogy már eddig is elég hullámmal küzdött hajó-Hogy saját fiai támadoak ellene az a legbizonyosabb.
Nehéz napok várnak tehát reá 1
Saját tagjai közöl azok, kik aa. eddigi eredménynyel nincaenek megelégedve, kik az egyesület eddigi működését czél tévesztettnek tartják — tömörülni ügyekszenek s a közgyűlés alkalmára már be is ad''4k abbeli indítványukat, h»gy a „Magyarirodalom- és művészet-pártoló Egyesület" adja be a kulcsot és legyen belőle „Z a I a m e-gyei közművelődési Egy e-sűlet N a g y-K a n i a á n" — Hát iszen annak, hogy Zalamegyében közművelődési egyesület alakuljon a annak a székhelye Nagy-Kanizsa legyen, — nem lehet ellensége egyetlen kanizsai polgár sem, — sőt talán aa egersaegiek sem, ha az elsaállá olási és közlekedési viszonyokat tekintetbe veszik. De igen nehéz vagy lehetetlen volna a komolyan gondolkozó főket meggyőzni arról, hogy az irodalompártoló egyesület eddigi czimén nem maradhat fenn, hanem fölvévén ezt a czimet „Zalamegyei köz művelődési egyesü''etNagy Kanizsán" — akkor nem hal meg, sőt örök élete léssen.
Ez nagyon tévesstett dolog volna. Mondjuk ki tény gyanánt, hogy az irodalom pártoló egyesület sokban ciélját tévcsztet''e, — hogy rossz volt as ad-ministratiója, hogy dolgaiban fellépéseiben nagy volt a hű-hó, azonban csekély az erkölcsi, még csekélyebb as anyagi eredmény. Svkat föl lehet ellene hozni. Attól függ, hogy ki minő szemüvegen birálja működését és számba veszi é vagy sem az akadályokat? Azt azonban nem tagadhatja meg tőle a legnagyobb ellen sége sem, hogy a kiállolt küzdelmek után is életképes állapotban van. As erő, melylyel a küzdelmeken átesni kép-* volmegint c»sk ctéljiban ván.
• v
külön csoportokban és egységes csapattestekben elméletileg és gyakorlatilag egyaránt fokozatos előkésziléssel be fogják vesetni a hadtudomány alapelveibe, és különösen tornáztat, mene elés éa játék-fegyver '' 5» «lésbeni ügyesség-» állal képessé fogj i tenni növendékeinket arrs, hogy
5. 21 éves korában a rendes hadsereg állományába besoroztatván, a fiatal féifi l1/, — 2 év alatt olsaj-ttithaaaa azon elméleti éa gyakorlati készültséget, melynek elsajátítására es időraerint 3 év vaa szabva
6. Habo uese én a taniió-tiszthelyéltes a népfoikelési csapatokba sorakosik, s ott ssakaszparancsnoki, esetleg magasabb megbisatáaokat végez.
7. A szolgálatra testileg alkalmatlan tani''ó leányiskolákhoz osz''atik be; a kor mia;t tényleges szolgálatra nehézkes ti st-helyettes tanitó pedig helyh-a kötött megbízatásokra tog fölhassnáltatni.
8 Átmene''i mtezkedés. Az iskolai sássió''ljak intézménye egyelőre azon területeken sservezetessék, hol a nép-elem tesi fejlődésének legjobb próbájakép a hadsereg kivánta évi ujonci-állomáoy a negyedik korosztály behívása nélkül kiállítható
9. Az így kiszemelt avagy esekkel öacszefüggó területeken működő tanítók á.menetkép szünidei tanfolyamokon fognak állami költségen tiszthelyettesekké képeztetni.
Ardényi ezen ha''árosati javaslatat a társaságban megjelent és hossassóláara szintén fölkért Semann Gábor modori polgári iskélai taoar és Gremán malacz-kai állami ísko''ai tanitó, ugy Helényi Bódog elnök támogató felszólalása után a közgyűlés felállás utján való szavazársal lelkes éljenzés köst egyakaratuUg elfogadván, magáévá tette, s bossájárulás végett a hazai összes tantes:ü.etekéi át ira''ilag megkeresi.
Olyan c élt tűzött maga biztos alapot vetett neki.
Hogy czél ját még caak alig köae-lithette meg a lefoly évben, as még egyáltalán nem bizonyít éle képtaleasé get. Az irodalompártoló egyesüleiéhes hasonló körülmények kösött megalakult egyesülettől ast várni, hogy már az első órbea nagyobb szabású dolgokat müveijen, hogy tüstént tőben Muraközt magyarosítson : jó szándékú teiáással nem lehet.
As is igaz, hogy többet tehetett volna, mint a mennyit te''t ; ha bei-ere* jének növelését holmi külsőségek előtérbe helyezésével el nem hanyagolja ; ha a bérleti helyiségre egészen fölösleges százakat nem ad ki ; ha estélyeit ugy nem rendezi bogy a fény. a pompa föleméss-tette legyen a lényeget : a pénzt. Ez mind igaz* De ez végre ia csak mulasztás vagy a gyorsabban czélhos vezető útnak meg nem találása ; s arra egyá talán nem ad sem okot, sem jogcímet, bogy as egyesület kitörilteasék as élők sorából. Hisz n észak az Erdély rés i és egyéb közművelődési egyesületeket ! Hát azok talán csodadolgoka* müveitek? Éppen nem 1 S vájjon kinek jutna esrébe bármelyiket is anathemával sujiani ? !
Bármennyire helyeselhető is tehát a közművelődési egyesület alakítása tárgyában keletkezett mozgalom,, ahhoz as első lépést a „Magyar-irodalom- és mü-vésset pártoló egyesület" élete árán tenni meg : észszerűben dolog volna.
Nem tudom mit szóin Inak az olyan gazdához, ki már meglevő kicsiny, de egyetlen házát lebontaná, hogy annak anyagából egy nagyobb s olyan ház alapját vesse meg, melyhez még as anyagokat be sem szerezte volt s melynek felépithetése még bizonytalan.
Az irodalompártoló egyesület már meg van ; hitelesített alapszabályokkal működik. A valódi osélirányos törekvés terére azonban as exístentialis küzdelmek miatt teljes erővel még nem léphetett. Bí sonynyal megteszi mihelyt módjában let-nd. \
A „Zalame ,''yei közművelődési egyesület" még cs.kóhaj Ha létesül ia, sokkal nagyobb igéoyek fognak abbos fűződni, mint az irodalompártoló egyesülethez s igy még erősebb s.ervesetrel kell kilépnie.
Am legyen : alakítsák meg azok, kik ezúttal sürgetik ! Ha as ige testté leend, s ha a „Magyar irodalom és művészetpártoló Egyesület" azzal szemben saját fennállását fölöslegesnek látja, bí-zonynyal a legkisebb babo*áa_ nélkül belé fog olvadni. Addig ast követeim, hogy puszta óhajtásra, egyszerű iudit-ványra az irodalompártoló egyesület, ki''-üsölt lobogóját elej se; indokolatlan erőkttdés, — megtenni p-dig gyáva erőt lenség volna.
A.Magyar irodalom- és művészetpártoló egyesületnek" igen is feladatául kell ismernie ez idő sserint a czélboí vezető reformok behozatalát, ügyeinek gyökeres rendezését s létének megszilárdítását. A „Zalamegyei közművelődési egyesület Nagy-Kanizsán" tervezői munkáljanak tervök keresztülvitelén Az „irodalom- és művészetpártoló egyesület rá ér a további leendők fölött meditálni, haaz mlr lé esültés életképes egyesületnek bizooyulr. Az irodalompártoló egyesület tehát jól felfogott érdekében fog cselekedni, — ha ezen hatá-rottan existentiája ell :n irányuló indít vány fölött egyszerűen napi rendre tér s erejét az alapszabályokba nem ütköző, de égetőn szükségo* reformokra irányija.
Az árvák pirsstojása.
400 árvának a szülei imádkosnak fent az égben gyermekeik második szüleiért. 400 árva imádkozik naponként azokért, akik elhagyottságukból kiragadták őket és belőlük a hazának haaz-nos bonleányokat nevelek. 400 talán a nyomorból, talán * bűnből, bizonytalan ssomoru jövőből megmentett lélek. Egéss csendben, zaj''alanul tartotta meg nemrég a magyar gazdaasszonyok országos egylete fenoálásának 25-ik évfordulóját. Minden zaj'', rüIső pompát kerülve senki sem tudott felőle, ciak az egylet tagjai és árvái. Az egész ünnepély abból állót , hogy az árvákat a hitvallásuknak megfelelő templomokba vezették isteni ti«z-tiszteletre, onnan visszaérkezve, már a vá-laazimáuyi t«gok várták őket élükön Damjanich János szabadsághős fenkü''t szellemű özvegyével és as árvák nemtőjével. Az árváknaa megmagya-rásták a nap jelentőnégéi, azután egy pár alkalmi d*lt énekeltettek el velük, ezt a rendoané! gazdagabb ebéd követte és az ünnepély be volt fejesve, aa as igazi ünnepély, melyet aa égből 400 elköltözött anya áldó szemei néztek* M a y e r György ur, as egyeaü et derék titkára, ezen ünnepély alkalmából rövid vonásokban megírta az egyesület 25 éves történelél. Ebből ki üuik, hogy as egyesület intétet*»b-n fennálása óta 400 árva nyert felvétel-, kikből fgyől egyig a társada om hasznos t*gj«i letiek. Jelenleg is 103 növendék élvezi as ál-dásdus működésű egyesület jótékonyságát as ország minden vidékéről, és aa intézetben, a hástartási teendők mellett még ssabás, varrás és különféle kézimunkák készítésével is foglalkoznak. Megindító es évi jelentés köve kezó pas-susa : Az egéss választmány őszinte fájdalmával sd kifejezést a föld t, hogy az árvaházba való felvételért könyörgő árvák néha oly töm»geieu jelentkeznek, a megüresedett helyek száma pedig aránytalanul oly csekély, hogy nem ritkán vérző szívvel kelt visszautaaitani oly ii-gélytelen árvákat, kik az egylet hatékony pártfogását ké''ségkivül megérdemelnék, s kiket szivesörömest venne jótékony gyámolitás alá, de előlük a bizonyos korlátok közé szorított anyagi viszonyokból eredő kényszer — fájdalom — bezárja az árvaház kapui», s igy as árván maradt sorsükiözöttek kénytelenek más vigaszhelyet keresni, — de kí tudja vájjon a szegények találnak-e ilyet máshol ? As egylet válass''.mányát c-upán ama biz''ató remény vigasztalj-, bogy a társadalom kötelességét ezekkel szemben is teljesité / Szomorn biztatá I Hiu remény 1 A szegény árva oda dobva a bizonytalan sorsnak, elcsenevéss, elzüllik, és nagyon csekély ások saáma, a kik oly második anyát találnak, mind a gazdaasszonyok országos egyesületének árvaháza. Da e csikk Írására sem ia any-nyira ez, mint egy másik valóban lélekemelő körülmény indított, melyről a titkár urnák fent eml.t-»tt jelentésében szó van ós mely fényesen igazolja, hogy ha-sánk lelkes honleányai a hires magyar
anyák mennyire feltudják fogni és mél. tányolni az egyesület működését. Krá-lovanssky Istvánná aa egylet bus-gő és fáradbatlan választmányi tagjának kerdezményazése folytán ugyanis i876-ban, tehát 8 évvel ezelőtt az egyesület kebelében az említett nemesssivü hölgy elnöklete alatt egy perzselybizottság alakúit, mely feladatává tette, a szegény elhagyatott árvák ügyét gyüjtőperzselyek kiosstá«a által előmozdítani és lehetővé teoai azt, bogy as egyesülőt intézetében minél több árva nyerhessen menhelyet.
E ctél elérésére Damjanich Jánosné elnök, gróf B a 11 b á n y La-josné és Kármán Lajosné alelnökök és a titkár as egylet válasatmánya u -vében lelkes felhívást bocsátottak ki a hasa hölgyeihez, melyben felkérik őket, b gy forduljanak az egylethez ily perzse-lyekért, függeszszék azokat tel lakásaikban és használjanak fel minden alkalmat, hogy as árvák perzselyének tartalma gyarapodjék. Az alamitan* gyüjtér eme rokonszenves formája oly sikere u* támogatásra talált, hogy as egósa orsaágb-n elhelyezett perzselyek kiűríte t tartalma •a lefolyt 8 év alatt 17,845 írt. 92 kr. összeggel gyarapitá az egylet pénztárát. A legutolsó évben az árvap^rselyékből 590 frt. 92 kr. tolyt be aa ország minden részéből. E fényes eredmény ^lég bizonyítéka annak, hogy a magyar hölgyek jótékonyság tekintetében versenyeshetnek magával a jótékonyság nemtőjével is. És mosi hadd álljon itt a fönt említett lelkes felhivásnak egy része ós hadd szóljon njolag hazánk áloozatkéss hölgyeihez, szoknak melegen érző és a közjóért lelkesülni tudó sziveihes 1 „A legmélyebb bizalom érzetétől áthatva kérünk benneteket, törüljétek le jótékony gyámolitástok által a szerencsétlen árrák kőnyeit ; forduljatok hozzánk „a magyar gazdaasszonyok ortz. egyletének árvái javára* felirattal e az egylet pecsétével ellá''ott perselyekért 1 Helyezzétek el azokat hajlókaitok legalkalmasabb belyére ; legyen aa disze, fénye és büaakesaége a családi tUshelynek; tekintse az „á r v á k perselyét" kíki a jótékonyság oltárának. Családi ünnepik alkalmával s ba a család valamely tagja örömhírt vess, avagy a szerencse által kerestetik fel, vagy egyéb kínálkozó alkalomkor (pld. társasjátékoknál, fogadásoknál stb.) ne feledkezzetek meg a szegény árvák perselyéről sem. H* abba a ti jó barátaitok, ismerőseitek csak néhány fillért is helyeznek el. az évenkint egyszer kiürítendő persely : fillérekből összerakosgatott hatosokat, forinto kai fog tartalmazni és ha évenkint ar eg) lat lOOO perselyébo egyenkint caak néhány forint g} ül egyb\ egy éven átárvabázuuk javára krajezá-rokból felszaporodott néhauy ecer forintot fogoak jövedelmezni. Ily perzselyt-k iránt fordulhatni ösv. Damjanich Jánosné egyleti elnökhöz (Sándor utcza 32.) ésKralovánszkylstván-n é h o z. a persely bizottság elnökéhez
(Lipót utcza 36.) É< mí még tegyük hoazá, hogy a mindenható Isten áldja meg mind a két kesável az árvák jótevőit !"
Az Iskolai zászlóaljak.
Ardényi Dezső a„ Pozsony vidéki Lapok" szerkesztője a pozsony.negyei ia nitók hogyentuli egyesülétének ápnl 8-ára összehívott malaczki<i közgyűlésében megjelenvén, olt elnöki felszólításra réaaletes in lokolás után lényegében a következő határpzati javaala ot terjesztette elő.
Határozati javaslat:
1. Mondja ki a közgyűlés, hogy az iskolai zászlóaljakat
a. elvileg helyesnek,
b. gyakorlatilag * valósíihatónak tartja.
2. Ehhez képest a testíl-g megköi zelitőleg alkalmas tanitó a tanitoképez débeo megfelelő elméleti és gyakorla''i oktatást nyervén, őrmesteri rendes évi fizetés, egyenruha illetmény és ssolgálali oldalfegyver engedélyezése mellett, tisz''-helyettes ranggal a magyar népfölkelési csapatállományba lép s tanítói működésének egész tartamán ezen csapat''estnek tagja marad.
3. A tiszthelyettes tanitó
a) osztályait, esetleg as egyesített osztályokat tankötelezettségük tartamán,
b) az ismétlő osstályokat besárólag a 16. éves életkorig,
c) végül as ismétlő iskolából kikerült 16-18 éves ifjakat he enkintre megszabott órákban egyénenként, ugy
Színház.
Nagy-Kanitsa, színház és a kritika! Oiyan három elleniéi, melynél nagyobbat elképzelni is igen rilkáu lehet.
Szavaimat igazolni C>&k azzal tudum bogy amely városnak nincs ssinház látogató közönséganoak ebből kifolyólag nem is lehet szinbáaa és még kevéobé van szüksége a kri''íkára. És hogy nincs ssinház látogató közönsége Kanizsának (ha van is, igen kévé-) est maga Geróty igozgstó leginkább bizonyi hatja, kit a tömtges pártfogás — dacára jol szervezett társula ának — nem hiszem, hogy ké ségbe ne ejtene. Eunyit egyelőre i» mondhatnak az állandó színház eazméjér* vonatkozólag. Mint olyan szerény munkása a társas életnek, ki a ssitán nem csak acért tud átlátni, mert szíta — hanem azért, mert lyukacsos, nem lehetek elfogult s as igazsagot bárki szemébe tán marokkal is képes volnék belebányni, akkor midőn a ssini kri''ikáról éa ssínhátról vagyon szó.
Ds térjünk a tárgyhoz! A mult beti műsor 17-én .Titilla hadnagy" ou vesn kezdetét. A darabról mit sem szólok, but annak idején nálam nagyobb emberek szóltak hozzá. Az itteni össsjáték ellen a körülmények tekintetbe véiele mellett meg még inkább hallgatnom kellene. Egyróazt a télig telt ház miatt, mi a közreműködők kedélyére csak rosss benyo-másu, elkedvetlenítő lehet: másrészt a színpad szűk volta f lytán, moly a színészt szabid mozgásától megfosztja. M''nd azonáltal nem hagyhatom d c»éret nélkül a kis Titílla hadnagy ^Gerőtyné lika) és Balogh Árpád o«.l!egája játékát. Szeles József semmit mondó sserepe hivalotuá-gán aluli lévén, csak a rosz beoss''iá»nsk köszönheti azt a kicsiny sikert, »mit elérni tudott. Alakítása azonban ki üoó
-Folytatás m mellékleten.
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM.
zalai közlöny

1
K
,7
s
I
''M
«3
5
I é
I I
><
í
•ir i

ff
1886. ÁPRILIS 24 én
EPITO ES MÜKÖFARACÚ-ÜZLET
Kőfaragó műhely
rs
s i r k ő-r a k t á r
Kirs''j utczs 39 szaa
H I L D S.
I. N.-KANIZSAI TEMETKEZÉSI VÁLLALAT.
w Távirati cxítn : H/LJD, NAGY-KANIZSA.
Temetkezési tárgyak
¿8
koporsó-raktár
Deák-Feresez-tsr 2 szám
Wlassics-téle ház.
Bátorkodom ezúttal a n. é. közönségnek a Nagy-Kanizsán fennálló
Alapíttatott
ii
/

1864. évben.
$ *
á
I
5
u
lg
L*
valamint
É P I fB ö A IV YAQ-RA.latT-A.FLA. M A T,
'' épugy 1881. évben létesített temetkezési-vállalatomat kegyes figyel méhe ajánlani.
L? • * í
Ajánlok kőfaragó-Üzletemből mindennemű szobrászatiépito- és műköfarogó-munkákat a Hild-cle kőbányáit tói származó legjobb és legszebb kövtkböl. mely anyag a bécsi cs. kir. udvari építkezéseknél is
alkalmaztatott; továbbá : egész fehér, kemény mén-homokkövet, világosszürke stájerországi kemény homokkövet, karst márványt, és pedig Szt.-Groce-követ, isztriai. Repentabor, tiszta fekete fiorettot, feketebarnavöröses Parangont, lépcsózetek. oszlopok, szobrok, kapu- és ablakfalazatok, csatornák, toinbok, födél, talapzat, folyosók, balkon és homlokzatok, oltárok és szenteltviztartók számára stb. e két utóbbi különösen templomok és előcsarnokok részére. Ház-homlokzatokat, díszítéseket, cementgyps-munkákat, mint: homlokzat-tartók, abíak-gyámkövek, oszlopfejek, giur-landok, virágfüzérek stb. J
SÍREMLÉKEK
vörös, fehér, sziléziai-szürke és fekete márványból, Mauthauseni kékesszürke, fekete, svéd-feketés-zöld gránit kőből gazdag választékban és izlésteljes készítésben, sirbolt-fódélzetek ; — sírboltok teljes építése el-vállaltatik; kapható : hydr. cement. Portland-cement, mindennemű cement-áblák, kehlheirai táblák, fi-kocz kapadiatok, sir-rácsozatok, sir-lámpák stb. legolcsóbb áron.
Temetkezési vállalatom
az áijegyzékekben megállapított f Itételek mellett megtesz minden egy temetkezésre szükséges lépéseket és intézkedéseket; leggyorsabban és legdíszesebben teljesiti a temetkezéseket
saját, díszesen fölszerelt halottas kocsijain.
Árjegyzékeim magyarázata és teljesített számos temetkezésekről szóló elismeró-iratok üzlethelyiségeimben betekintés végett kmindenki rendelkezésére tartatnak. — Elvállalok továbbá hff-lottak kiásatását és azok a bel- és külföld bármely részébe való szállítását, mely czélra nálam folyton 6—10 drb (törvényszerű szabály szerint) léghatlan lezárható üveg-betét és szállitó-koporsó készletben tartatik. Vidékre való megbízások legolcsóbban és gyorsan teljesíttetnek külön megállapítandó feltételek mellett.
Nagy-Kanizsán legnagyobb raktárral rendelkezem cs. kir. kiz. szabadalmazott érczkoporsókból (egyszerűtől fogva a legdíszesebb fajtáig). Patent-koporsók (érez- és bársony-utánzat), fényezett kemény és mázolt puha fa-koporsókból (készlet egyaránt 100—150 drb.); Organtin-, Tarlatan-, TullaDglais-, Creplisse-, és atlasz-szemfödelek-, vánkosok-, virágok-, babér-, koporsó- és sirkoszorukből; koszorú- és szemfödél-szalagokból, moiré-, selyem- és atlaszból; kersztekből stb. dús választékban.
Sürgönyileg fÖrtént megrendelések azonnal és pontosán, a legközelebbi vonattal eszközöltetnek.
Az eddig irántam tanúsított bizalomért szívélyes köszönetet mondva, kérem azt számomra tovább is fenn tartani; azon leendek, hogy azt minden tekintetben — ugy méltányos és előzékeny eljárás által, mint áraim olcsóságával jövőre is mindenkor kiérdemelhessem. — Méltóztassék tehát engem adandó alkalommal nagybecsű megbízásával szerencséltetni. Alázatos szolgája H I L 3D S.
z ''
gV ÉJJEL való temetkezési jeluntkezesekkel méltóztassék vagy egyenesen hozzám (Király-utcza 39 szac) vagy pedig temetkezési váll&latoia vezetőjéhez. Hlld Lászlóhoz tlakik: Téleky-utcza, Tnboly-téle 4. számú ház, Benczik Ferencz féle ház mellett) fordulni.
Gyógy - szappanok

t • 5''anta Miksától
A gyógyszertár az egyszarvúhoz
fég Prágában.
v Ormok által vizsgáltatva cs ajánlva.
¿Ml
Kanta-fílr Irhthyol-Mzappan. irrtioruirtr, bortlrifourr (Koiarra. Acar), rlirkrtra böraxraajrrk rllti. Ára 7Z> kr. — Kanta-filc XApolyl azappan (hlcuiy-Mzappan). Hjpkllli m paratlták rllra. »/. darab Í6 kr.. I darak 9» kr. — Kanta-r* le kfixzv^ny *m lobon bántalmak rllrnl nsappnn. próbált blxtoi rttrjort batata. Ára 1 frt. — KAtrátt3-«zappan rak-, korpa-, labixxaSiar itb. rllra. ii kr. — kátria).<;iyrrría-*MppH. rjragrkb, aok ri s;rrmrkrk asámára. ü kr. — <°nrbol-Mxappnn. ttr»titfl»»Hi. Zi kr. - Kfn-axappaa raáp, urpli ra birk.tr* rllra. Zi kr. — Ttl*fSIM ««ip^M. fajkeraa rllra ra arr«JaTltá axrr Zi kr. - Rpr-Hsappaa. bajai»ruti ra ápel*. SS kr. — Favl«x-«xappan. az UrrrraSurrrr ádltura hat. ti kr. — blyrrria^iappM. frrflaaaabb follt-f Ir-tzappaa. ii kr. — Rrmor-«»appaa, kirmtu*<i< rllra. 40 kr. — Y anrlin-Maappan. krllran ■ondo-rwlni aapoakrati kaxxaalatra. 40 kr. - K^nra-kátriar. «aappaa. makar» borbrUrmrc-k rllra lera alkalnat. ÁraZi kr. ICorax-««appan. ax arraaxla tlwUlalaaiaral. Májfoltok. »irpluk rt arrzrócmik rllra. ,\ra Si kr. — U*m|>lior-«xap|ian. fa^y. rrlrrprdn. lt bnr »tb. rllra. Ára Xi kr. \apbl«l«xappan. ■tlaHraara.u hirklfitrxrk rllra. Ára ¿0 kr. -
Kaphatok tuin<l<-ii g)<g}aseiUrkna.
Kapiatö: Práger Bcla gyógyszertarálian Maaizsán-
VÉD-JEGY.
pezsgő
KgyedQli főraktár |
Nagy-Kanizsán
FESSELHOFER JÓZSEF
urnái.
Köolajfinomitógyár-rész vény társaság.
Vecérügynőkök: Steinacker éa tnraa Fiaméban.
Övás.
I
Tudomásuakra jutott, hogy a gyárunkból forgalomba került hordókkal gyakran ro»t akaratú vis«za*lés űzetik.
Hordoinkba ugyanis «gáazen más, a miéoknél *okkal csekályebb minőségű, petro-1-UTnot töltenek és azt mint a mi gyárunkba alGállitott petróleumot hozzák forgalomba. Ez^n «Íjátás nemcsak a fogyasztó közönséget károsítja m*g, hanem gyártmányunk j<S bir-tevéo U csorbát ejt
Ezs» hamisítások meggátlása végett a fiumei kereskedelmi és iparkamra 1S35, julioi is-án 1129/30 ss. a. és J886. márczius 12-én. 4S8I9 sz a. kelt jegyzőköoyve szerint kötetkfrő védjegyeinket törvényesen bejegyeztettük:
lkai kíslaj számra.
Védjegy eresz kés!aj számára
ííic&m
MíP
mm
vKr''oc
Mnélfofv* miodeaki, a kt a íe- tebbi védj«gyaket törvéoyellsnes módon használja, » törvé,.v által megszabott bünteté.nek teszi ki magát
Midóu eat köxtádomásra hozni kötrlességünknek ta tjuk, kérjük a t. közönséget, tory « f ntebbiek-1 saját érdekében annál is inkább figyelembe venni szíveskedjék, mert * sekélyebb minósécü petróleum nemcsak rosszabbul ég. hanem könnyebb nyulékonyságácál • mir cssk tűzbiztonság «•kíateiében, jóval meeett-» áll a mi gyárunkban előállított
1 S frntiilló stabil; oknak saigoruaa megfelelő gyártmányokéi Jc.
M nden feljelentést, a mely a fentemliuett vagy bármely más, a mi gyártmányunk-üz^tt, visssaílés felfedezésére és igy a vétxesek me^-üntetéiére vesét, köszönettel ve-•*<lak éi att kiv. natra megfelelóleg jutalmazzuk. Bstfapett,
,8S6 áPri,i'' Kóolajflnomitdgyár-részvénytársasafl.
i SCHLICK-féle VASQNTŰDE és GÉPGYÁR- ü
X részvény-társaság, Budapesten. j|
X Központi iroda: Váczi körat 57 Gazdasági gépgyár: Külső váczi-ut 1696—1699. X
K Ajánlja
^ kitűnő szab. Schlick-féle A
8KETTŐS és hármas ekéit|
W Arait: 53 frttól lrezdve. j
Schlick-féle egyes és mélyitö (rajol) ekéit ^
EREDETI VIDATS-EKÉIT, g
leszállítóit árakon, továbbá X
X X
i X X X X
n
X X X
TAK ÁRMÁNY KESZI TO-G EPEIT, S
gőz-és járgánycséplő-készületeit
m legjutányoeabb árak mellett Z Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. 2751 4 —b"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
•2751 4 — 6
ALAPÍTTATOTT 1Ő58.
WALSER FERENCZ
oIbő magyar gép- és tÜBoltósaorek gyára, harang- ós ¿roBÖntadóJe BUDAPESTEN, RotVmblller utoaa 66.
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-tyukban elvóllal teljes vízvezetékek berunde-zését varosok, földbirtokosok, Ipartelepek, ármentesitő társulatok és magánzók részéről modern technihai
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik k ö z- és magán fürdők felszerelésére, s z a g m e n-tesürszékek felállítására és minden v i z m tí vi munkálatok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
2712 44-50
HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886. APRILUS ü4-4n
m
Wajdits József könyvnyomdájából Nagy-Kanizsán.
^ S 4
ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSITO TÁRSASÁG BUDAPESTEN.
I. tiiz-, szállítmány- és jégbiztositási üzlet.
Kiadások Huszonnyolczadik évi zárszámla 1885. január 1-től deczember 31-ig. Bevételek j Vagyon._ Mérleg-számla 1885. deczember 31-én._ Teher.
T^tttsrt ^ Jo^^Jorin^kr Elhelyezett tőkepén.ek: a. el.őha.ei takarékpé. tárnál « J i0^1 -
v 1884. évi nyeremény-..ámía: maradvány . .. 92tM 6j ■ „/..nl.t budapesti főváro.l takarékpén.tárnál, a m. or.z. ^T^7*''''?^ rí!J H 9 OOO 000- -
I. TQzbiztOSitnS. I. TüzbiztoHitMH közp. takarék, .énatárnál, a m. ált. hitelbanknál é. a m. k. I »/ 7 7. a 1000 rt . . . .. . . . XUUO.UW ■
Kifi.etett károk a «il.ontbiztO.itoU ró.. I.roná.» Ai 1886. évről áthozott készpénz díjtartalék a vi- állami kinestári pénztárjegyekben . . ........| 8555318 60 . to.je.en WW WtW {(m(m _ mom-
Után . . . •........................1747618 70 .sontbiztosított ré.z levonásával éa minden me»- ! ; Értékpapírok: r '' . . . .. "............. ,797*7257
Függőben maradt károk tartaléka ..........200181 56 terhelés nélkül ......... . . I 1794860 9b i a) 244,030 — frt m. földhltellnté.etl 6 és fél */. torttjjitjk. .. . . . • • ........li*iai»u«
Szerzési költiégek a vi.sontbi.to.Uott ré.. utáni be- • 87l.S08.S99 frt 61 krnyl kötött biztosítások után záloglevelek á 100''/. . ! 214,000-'' Tü.bi.to.ltáal díjtartalék kéaspéniben a vl».on-
vétel levonásával .......v,. , . . 321700 48 valam.nt a folyó évben Ujárt dijré..letekbdl be- b) 1 052,400 - írt ra. é...kkeletl vasút ezüst * .to.l¡tot riii levonásaával és minden meglter-
A tüzblsiusilási tliletot terheld iga.gatáaT köluégek folyt díjak......... 8.968,687 91 . kötvények á 98.60 .zá.alék 1.086614- belé. nélkü . . . . ... irwa «».
éi adó ......................321890 4« levonva. törle.atett dlj.k . 283.0»5 8:l o) 892,400 - írt m. uyugoti va.ut II. klb. .Is. 8«áUlt.áoy biatoa.tAal díjtartalék kéa.pép.ben
Hehajth.tl.n követelések leírása..............4965 96 vls.ontbl.to.itá.l dijak . . 558.883 43 1 Ii e.ttst kötv. á 98-.zá.alék 884.5-.2- a vl..untbi.to.ltott ré.. leroná.áral é. mm- ..
A következő évek ké.zpénz-dijtaraléka a »Ig.onbi.- lejárt vl.«bi.to.itá.l dij- ! i d) 850,000 - frt Magyar gác.ors.ágl va.ut den megterhelés nélkül ........14.9W frt 9tf fcr. 18WWÖ19
touitott ré.z levoaása után é. minden uiegterbelé. rés.letek .... 497,22196 1.334,10121 .9610.586 70 | 1 II kib. els. e.ü.t kötvények á 98.7670 845,625-'' Tü.bl.to.ltá.l függd károk tartaléka ......... 5,0,181
nélkül. . . . .........................1794847 2B 4H91234 39 Az 1884. évben feunmaradt tartalék függőben volt I e) . 228,600 _ írt Duna-drávai va.ut elsőbb.. Siállitmány bi.íosltási függ« ká ok tartaléka ...... 700067
----károkért.............'' . 192149 81 4406586 99 kötv. á 98.75 ..á.alék . 225742 50 Arkülönbö.eti uámla............... 878968 41
II. SinllitlIliitiybixtuMitátt. II ,| Jimány-blllOhltáH -1"" I '' f) 80 000 - frt E .6 erdélyi vasút e.üst Dun.partl házadé tartaléka............. 42765 14
Kifizetett károk a Tl..ontMzto.itott rész levonásával. 88*8t 36 As 1884 évről itho.ott díjtartalék . * . . . 1862967 , _ , «Is. kötv. á 98.75 saásalék 29,625 - ; f.?''?""? ¿^¡«''Ji, '', i ní)m „„'' „..üt "¡Zaj!"
Füg„őb„i. ...eredt ká.ok ta.taléka............7000 67 20 476 498 trl 98 kr. kötött b.atositá K> 565 200 — frt B.-pe.t íöv. 6 azizaléko. , Llöbbl évekről eddig fe nem rctt oi.Ulél. . ..........-95U,-
Haer.e.i klltaégek ..................9297 67 .ok utáni dijak . . . . . 116,633 82 0 fI kölc.kötv.á 99,76 .zá.alék 563,787- E.8 magyar áll.láno. b.to.itó tár.a.á( Lévav alap .... 68148,24
A ..állítmány bl.to.ltá.1 üzletet terhelő ¡ga.gaU.i levonva: törle..tett dij.k . 4,4.8 48 H h> 375,000 Líra ol... .Upltványl kötvények T .ztyl.elík nyugdUalaoJ« • ......................««768,78
költ.éitek ........... 8-9164 .Uoatb^.^ dijak . . 45,608 63 49,952-11 65681 7. „ 179''626° fe''lvTnvVÍSÍÜ'' ^ .......... 57oSsU
A kövtke.6 évnek díjtartaléka a vlisoatbi.to.ltott A. ÍKM évhen fannmaradt Urtalék volt I 1 , » I''e.t. Lloyd tár...ág. kötvények é. egyéb 1886. évi nyeremény................. D10ö38dl
rét. levonásával •........... 14990 96 ,7615 20 A. J884 évben fennmaradt tartalék függőben volt I »8624 17 1 értékpapírok árf. ».érint 228588,60
t—— — károkért . . • • • • • \............'' — A fenti értékpapírok után a. év végéig
III Jt''-KbixtONltá<«. "«• J«Bbl»t«p»llail. ! e.edéke. kamatok . . . 62583 49 8300129 99
Vi*.ontbi.to*ltá.ok é. tö*lé«ek •...... 33394.28 47 "V«8 bt 88 kr0yi köWU u,Aui 1347832 61 1S478WMÍ| L...ámltol« é. egyéb váltdk.........~7T 272666 57
K.6.«tett károk a vU.0«thu,0.it0tt levonásával. 861788 40 dÍJ''k |V kI^I.I.L..... ~ A tár.a.ág háaei Bud.pe.ten..............1210000 -
8ier«é.l és lKasgatá.i köluégek a vl.iontbi.to.ltá- u ,\ ^ ? . , . Vtw u • I Különféle adó.ok« '' • A UrUl. ktíke as 1885. évi nyeremény-
•ok utáui bevételek letoná.a utin . . 184307 77 ^. ^ITa^Te^ 376464 .7 a. Pén.ké...et é. m.radvá yok a képví.elfl.ég. k^ .... 6K286", 38 b«l emelkedett ...... • 1806 771 frt .4 k.ra
Bfhajtbatlsn követe''é.ek leirá.a....... 6611 41 1388648 86 . '' í ; hiíák ^Ímta lövedÍ».PP 3!Otö''tó 43952765, b) Maradványok idegen butoelté intTseteknél ...... 589766 44 U
A lá''.atági tartaléktSkének kamatja ....-- 6646125 Társasai báwk tlesta jö»edelm.......^640^4« Jégbl.toWo.stály folyd ..imlán.......... 156026 »3
1 V '' ! Központi pénské..l.t ...........,....! 21008 81 " * d''i»Y*» ik »« ,88''V ^remény.
1885 évi nyerenésy......... . 87«S18-<I _ h A követke.S években l-járó dijválték ét W ''_I b6l »molkedett........ . 1 849,48/ frt 47 krra
. 64Í>.7?7 ŐS > «494777 95, j dljköt tezvények ön.ege . . . . . 6 425,037 frt 46 kr. | 87.7H7 7 62 ; I »717677 62
II. Életbiztosítási üzlet.
Kiadások Huszounyolczadik évi zárszámla 1885. január i-tői deczember 31-ig. Bevételek | Vagyon _Mérleg-számla 1885. dfezember 31-én.__Teher,
I_f >rlnt |kr forlrU kr forint kr, fori. t lkr|i ÉrtékpApírok 7~. ... j ... . 9.748,1 10 frt 28 kr || f°rlnt kr J^L''J^
íMálr....................IZIWI kötvények otán nwÁr^f ! m. földhltelinté.oti 5 é. f,l V.-o. zálog.ev.ek Tv^a v,.on,bizto.i,4, díjtartalékot" "Xü
W a I á U a e t »k u t A u ki ti z a t a tt kötvényekért..........646Ml 76 a. eldbbl években kiállított kötvények j 100 forintjával.........!...... »41000 - Bl.to.ságl alap ..................................181775 53
I i^r rir.á.^rrá.rtókikAr« y ..........V^Vl lt ,,tAn ........... 1080738 60 5.844 400 f,tnyl magyar földblteliotéseU 5V®e sálOflevelek Klbás.sitá.1 tőkék nyereménye ......................285724 36
Ííjlj^g^jjli,: háláleiet következtében dí<2,77ü3 a bizto.í.oU tőke emelé./re fordított | 100 forintjával . ....... .... ... 6344400- Fürgét,»n levfí karok tartaléka ......................122758 01
dliZzatéri é követkestében nyeremények, ........I 1266H 9«! 223G965 12 62,640 forintnyi magyar földbitelinté.eti 5«|,-o. érc. értékű zá- DIJIe.iállitA.okra v natkn.é nyeremények tarUléka .... 209069
Függőben levő kárók tartaléka .''.:::'':: 12275801 Mult évi függőben volt károk tarUléka .... 150782 98 lojjl.vel.k 123 é. béttU.d Jorlotlával 7748568 Kidre ti,etett dijak a. 18B6-1889. évekre .......> Hl»|76
Kriiradékokírt 17724 fW Illetékek .............. 40158 75 166,300 frtnvl peiti reairyer kereikedelmi bank 64l0 .áloglevelei ♦ Fel nem v. tt nyeremények 1884. évről ........ 2<0 íö
Vi..an• bi.to»1 táei dijak ''''''i ! 2969ft 53 Kamatjövedelem............ 548786 7» 100 forintjával .............'' . . . 166300- Vi.zontbi.to.lté Inté.etek é. má.ok követelé.el .....! 82510^0
i''élyegek^rt ..:..''.!•.... 11797 60 I 000,S(H> forintnyi magyar éa.MkkeUtl va.uii5°|,-o. esü.tel.őbb..
Irodai bér, pó.tadijak, nyomUtványok .tb. ! ! ! 1.0926 88 kö v. 98 é. fél forintjával ... . . . . . 985197 -
Ti.iti fueté.ek . ... 50787 73 Haasterosdliánya-bresoval és p.ski-v*|dahunyadi vasúti els.
.ItWeileloai adóért ! . !! ! *5027 66 '' kötvenyek . . . .............ll3^3®22
O vosi dijakért ............ 1485269 Magyar hlr. állampénst/r-jegyek...........1(K)0000-
Hzunéai é. dijbahajtá.t köluégek....... 142247194 8-68.r> Lire 50 r ola«. 6°|0-o. járadék é. kamatai..........4100 33
Itph.jth.tl.n tartozások leírása........ 3009 41 1934920 74 1885-ben esed kamat. é< elszám. pénzküldemény..........182992 74
-^-—-— Jelzálog-kölctönök.......................94020 52
................. .......... ........* : ^XtmZ^c^ •:::;:::::::
A központ t.rtosáta folyó számlán.......... 2239t6(6ft
1885 évi nyereneny ........... 224H63 96 _I Ve.ér- és főügynökségek és mások tartozásai ...... 572338 04 1886. évi nyeremény ............... 224353 9(1
Ul58734 ~ 18158734 04'' 118 036 -|58 1185036» 68
4
f ''
BiHlipCHt, 1885. deczember 31 én. A. SB l^azgatósag:
Jeney Lajos
Fuchs Rudolf Hajds Józief. Harkányi Frigye«. a ku.ponti könyve.é. tőnöke. Iga.gaté helyettesek Ormódy Vilmos Ullmann Károly Pál
igazgató. aliga.frató.
A fenti .árszámlákat é. mérlegeket megvi.sgálván, azokat h tárvényben a a. alapszabályokban megl.atáro.ott elvek szerint kószülHknek és ások egye. tételeit . fó- és segédkönyvekkel teljesen megegye.dknek találtuk.
«.,«.,Budape8t'' 18SG- mirai" b0 5"éD- ^ telügyelö mr ottsag: Kac«lnttky János,
KudiiyAnazky Ferencz. Tornyuj Scli(isl)t''rt;er Zslmnimil Szitáio 1 Izidor. " Ti,<s
. .. i
Fóügynökség: Pesaeinofer Józaeí urnái TVa^y-KanlzaAn.
Melléklet a „Zalai Közlöny* 1886. évi 17-ik számához.
voit. Ándorfi mint ezredes méltán kiérdemelte rosgas rangját. Priell Cornelia jelen liríulatna! jó helyen van, tapasztalatainak öregbültével, kellemes hangja is naponU gyarapodni látzzik*. mozdulatai élénkek ¿ csinos alakjával összhangban állanak. Vinciéné, anya azerepeiben otthonoa Fehérvári routinja tagadhatatlan ; arca éa tiglrjtés-i kitűnők s menteo áll a tul-xáaiól.
l.S-án „A falurossza" népszínmű ke raltstitire. vásár folytán zsúfolásig telt ház rlőtt A játák sikerült egyöntetűségéhez DÍodannyi szereplő igyekezete éa jó játéka hozzáj irult. Különös en kedves volt Qcrifyné aaaz. (finom ltózaí) as ő szokott
kedélyes előadásával; — Andorfi peter (Q »nosz P.ata). ki valób n a csalhatatlanságig híven ábrázolta ugy a kü''ső ojegjelenés, mint bestédmodorában becsülete* (?) baktert; — (csak néhol egy kissé túloz). — Laczkó Aranka szép re-oényeke*. nyújt ; a színpadon kedves, otthonos megjelenése által megkedvelteti magát: csak az erős, kitörő jeleneseknél vigyázzon, mert ehhez hangjának gyengesége D«gv óvatosságot kíván. — Szeles Józs-t (Feledi Gáspár), Bessenyei Margit (Bítky Tercsi) hozzájárultak az est »¡kerehez. — Balogh Árpád (Göndör Sándor) mint szokásosán, jól adta szerepét. játéka sikerült, csak hangja volt az énekeknél kissé fátyolozott.
19-én gyér közönség előtt,'' teljes ÖMihangzattal mint újdonság a .Csókon sterz-tt vőlegény" adatott eiő. Régi ked-veoczeinket itt is újra kiemelhetném, dn fel slegesribk tartom a sok ismételgetést. (Jjabb-istneróseiuk szintén megve''ett vállakkal törekedtek a darabot a megérdemlett magaslaton tartani.
20-áu Előadás nem volt.
21-én „A Csikós" került színre, miut B''logh Árpád jutalomjátéka. Itt újra mondomi ho y Kanizsának nincs sziubáai közönsége, még kedvenczünk tiszteletére sem volt egyéb m nt gyéren telt hit, daczára annak, hogy Balogh Arp^d (András) pompás énekével ugyancsak kitett magáért. Gerőfy né I. (Rózsi) szerepében kedvesen játszott, de kár neki túlzásba esni ; hisz mozdula ai úgyis elég elevrnek és elragadok. Gerőfy (Asz-tolt) mint mindig nyomott hangulattal és kedvtclenül játszott. Szeles (Márton) a csikós gazdát eredetiben adta elő. A három részeg asszony to aliter be ?olt rúgva. Fehérvári, Andorfi Zendi és Toldi derekasm megállották helyüket. X
i rö fe.
— Megcsendesölt kissé a város ; a diak urak legoagyobo riszt f hó 20-án haza utaaott a húsvéti ÜDnepekre. É*-dekes volt őket nézői, amiot b*tyusaa, — kezökben a miskor nélkülŐ/ött séta-pilczávals egybeu-másban túllépve a törvényes szabadság korlátain: neki uyuit képpel seregeitek az induló ház fele. Mind-gyiknek »rczától le lehetett ol-vasoi a calculusokat. A nyugodt önérzet biztossága ült a jelesek és jók »rczán, a. » é ség éa öröm vívott az elégségesekén, daczo» kedv megbánás székelt a ssekun-dásokén. Mert hát hiába: mikor az összehúzott szemöldökű atyus veszi kezébe azt á gonosz bizonyítványt, mégsem egészen igaz ám as a nóta, hogy .egy sze-kuuda nem a világ,, nem a világ !"
— A .Magyar Irodalom és mű-vész-t pár:01 ó Egyesület" f. hó 11-éról elhalasztott évi rendes közgyűlését f. bó 25-éu, husvé: napján, d-u. 3 órakor fogja megtar ani saját helyitegében. (Ba-s»r ) Az egyesület érdeke ugy kíváuja bogy mentül tömegesebben vegyenek részt ezeo ülésen a tagok ; mert ha a közöny miatt a jó irány.u törekvések diadalra nem juthatnak, — a késői bánat veszett gondolat kszen.
— A föltámadás! ünepélyesség Nagy-Kanizsa két temploma közöl a felső (városi) templomban nagy-szombaton d. u. 4 órakor, — az alsóban (a Szent Frrenczrendiekében) 6 órakor tatatik meg.
— Az országos vásár f. hó 19-én •g-n uépes volt. Az adáa vevés azonban mégsem volt olyao élénk mint jobb péoz-tisz''inyok között szokott lénni.
— 120 kéjutazó ment keresztül f. hó 19-én városunkon. Budapestről indultak ; s ide délután 3 óra 58 pereskor érkezek. 22 pereznyi pihenő után folytatták u'' jókat Rómába. A csekély
• pibeoési idő alatt rendkivülí élénk voit aa iteni pályaudvar.
— Azt as egéazségelleneK dolgot tapasztaltuk, hog; az állati hullákat (dög lott kutyá'', macskát) nem viszik ki a me-tőre ''i Dim áasák el szabályszerűen. hanem ''*gysfe- üen kidobják as utcára. A legutóbbi hetekben a kórház előtti téren, míg a kórház kerítésénél, a mezőre ▼esető uts>élen indult enyészetnek két >ly oda vetett állati bulla. A levegőt annyira. megfertőzte ték, hogy az arra já-r6k, kelÓk majd elszédültek tőle. — Ugjancsak a vásártéri lakházak egyikének udvarán — ha jól tudjuk : a Haj-g»tó- (régebben : Csausaner) ház felső
szomszédságában döglött disznó van elásva. — Ezek azután mind igen kedvező dolgok arra nézve, hogy kórházunk környékén a levegő fertőzetlenül maradjon. Ajánljuk az illetékes batóaág figyelmébe.
— Tőttóssy Béla úrnak a helybeli Társaskörben tartott a külön lenyomatban ia m-gjelent .Elmélkedés a világ folyásáról" cimü feiolvasása mindenütt nagy tet-zésb-D részesült. Veszprémi lap Arsaink kiváló szépen emlékeznek meg róla s egyut al mutatvány közleményt is hoznak belőle. A feltűnő szép sikeren őszintén örvendünk mi ia.
— Kkeversenyek a v''déken. Az orsz. kiálli-ás következtében tudvalevőleg az utolaó két évben megszüntették a vidéken itt-ott rendezni szokott ekever-aenyeket és gazd. gépkiállításokat; de már az idén ismét mepkezdik azokat és edd g már az oroságnak mintegy 12 gas dasága indított mozgalmat ily versenyek iránt, sőt &olnokon. Tápolyán, éa Nyitrán már végleggal is harározták ilye nek megtartását. Kívánatos volna, ha hazai gépgyáraaínknak mennél többször alkalmuk nyinét verseny-képességű ket bemutatni éa m (sréaztremélhető, hogy aSchlik féle gyár az ekék két .Kíncaem"-ével, a Schlik-Krumptch-féle többva-su és a Vídats-féle egyvaau ekék" el szintén meg fog jelenni e versenyeken, hogy ugy mint eddig, ezentúl is győ zelemre vigye a magyar ip*r e két termékét.
— ¡tüntetett iparos. Ő felsége a király Jungfer Gyula mű''akatost, kit már a kiállítás alkalmával a Ferencz Józséí renddel tüntetett ki, most ujabban kinevezte „udvari műlakatosaá."
— .Magyar Zsidó liölgyek Lap
ja" címen egy uj lap indul meg városunkban. Szerkesztője — amint halljuk — Rosentweig Ödön nevű ur leaz. A lapnak aem irányát, aem egyéb körülményeit nem lamerjük ez ideig a igy nem ia szóihatunk róla.
— Lólup is én üldözés in flag* ranti. Folyó hó 19-ről 20-ra átment éjei Tóth látván magyar-szerdahelyi lakós istálójába behatoltak és onnét három lovát elvezették. Tó''.h látván éjfélután 2 órakor kinézett as íalállóba és a lovaknak hűlt helyét, találva rögtön a közel lakó bíróhoz futott; ez puskát ragadva egymaga üldözőbe vette a tolvajokat : mert szolgájától halotta, hogy Íeok Német-Sr.-Miklós filé vették utjokat. A tolvajok vaftszinüleg tudva, hogy éjfélko.- még Szerdahelyen járt a csendőri őrjárat, nem az u-on, hanem töindenbol az úttól jó távol, a vetésekben haladtak és így a lágy földben tott nyomokon a bátor bíró folyton követte őket. — Korpavárnál azonban hol ismét az útra tértek, a nyom ><jlves*ett ; de a bíró azért csak ment Kanizsa felé. E közben a káros felkerekedvén, negyedmagával sz.n''éu útnak indult az országúton Kanizsa felé. A Uzsnaki csendőr laktanyában jelentést teltek. Végre Lizának vídékéo megtaláltak újra a nyomokat ; ezek elvezettek egész a n.-kanizsai Garay-u''czai rétig, itt azonban ismét elveszelt a nyom. — Ekkor a szerdahelyi atyafiak jelentést leltek a rendőrségnél, honnét néhány r *ndőr azonnal kiküldetvén, a Garay utcsában nyomozni kezdtek éa csakhamar meg-talál''ák a gyönyörű szép három pej lovat Török György Garay utczai lakós istállójába bekötve. — Török uram nem volt otthon. — Később elfogatva, kibalgatása alkalmával azt adta elő, hogy a lovakat ismeretlen czigány ok vezették hozzá éjjel és lelövéssel való fenyegetéssel kényszerítőt ék őt, hogy a lovakat ideiglenesen as istálójába bekötni engedje. Hát iaz».n ez az állítás mesének jó, hanem hogy elhiazi-e majd a büntető birősá£, — aatmár alig hiaazük.
— Nyilvános elszámolás A helybeli Társaskörben, f. é. márczius 19-én Tőttössy Béla ur által tartott .Elmélkedés a világ folyásáról" czimü s külön lenyomatban ia megjelent felolvaaásből 400 példány eladatván, ebből befolyt 100 frt. felülfizetés 80 kr, összesen 100 frt. fcO kr. Ezen összegből 24 frt. nyomdai költség livonatván. a tiszta jövedelműi maradt -76 frt. 80 kr. f. hó 22.-én elküldetett az .Erdélyrészi közművelődési Egyesületnek", mint a melynek a tiszta jövedelem előirányozva volt.
Halálos régfi verekedés volt a napokban a merenyei határban Az oltani szőlőhegyről három fiatal legény ment haza a munkából. Ketten teatvé-rek voltak. Útközben valami felett összeszólalkoztak, minek azután oly kegyetlen verekedéa lett a vége, hogy egyik halva maradt a szinhe''yen! A másik kettői letartóztatták.
— A helybeli púig iskolai tantestület kénéuynyel járult a miniuisz-teriumhoz, hogy sz általuk miniszteri e.gedély folytán már régebbeu szerve-zott, de magánjellegű leányiskola ruháztassák föl 4 polgári-''skola érvényével. A megyei köaigazgatási bizottság ezen kérvényt pártolólag terjesatette fel s igy
hisszük, * hogy a tantestületnek ezen nagyon ia praktikus törekvése* sikezhez Utand. Ef által n. szülők sokat fognak nyerni ; mert a polgári iskolai rendkivülí tanfojvamok bevégzéie után a növendékek 4 osztályról kapnak bizonyítványt, a melylyel bármely, a nők álta! is választható életpályára nyitva leaz előttük az ut.
— A legutóbbi tanfelügyelői jelen és élénk képet nyújt megyénk oktatáai víajonyairói. Legerélyesebb intézkedések vitetnek keresztül: a muraközi, eddig kbvés gonddal fentartott iskolákat'' illetőleg- Örömmel nézzük buzgó tanfelügyelőnk erélyes mükődé-aér, melytől megyénk tanügyének föl-vírágozását bizton várhatjuk.
— Xecrolog. Mindennek, legyen az bármily^szép és nemes, múlnia kell.
M*m tél megaemmiaiti a kikelet éa nyár azép virágait; a kérlelhetlen halál elragadja ast ia, ki egész életében caak jót és üdvöset cselekedett s kinek ki-multa egy betöltbetetlen ürt hagy hátra. Községünk ía egy ily áldott teremtéaael lett aaegényebb, őz?, Szmodíts Józsefoé, születelt KapotsfkAlbertinának agyaséi« hüdés következtében éltének 63. évében f. évi apr. 16-íja N.-Vidon történt gyászos elhunytával. Sokat vesztettek az elhunyt ban gyermekei, — de tán legtöbbet a szegények, kiknek egész életen át párt-fogójuk és gyámolitójuk volt; a mezi* teleneket ruházta és az éhezőket táplalta. 18-án kísértük őt öröknyugalomra oda — hol nem fáj semmi. Rég nem látott kó zségünk ily díszes temetést, jelen volt községünk minden tagj* — felekezeti különbség nélkül ; ott voltak a gazdagabbak. — kik a jó barátnőt, a derék anyát és vendégszerető háziasszonyt airaták ott voltak a szegények — hogy bű gondozó — és gyámolitójuktól örökre búcsúi vegyenek— s áldásaikkal kísérjék a túlvilági életre. Adjon az ég hazánknak sok ily derék müveit éa vallásos nő'', a gyászoló csahdnak vigasztalást és megnyugvást, — a szegeoyeknek sok ily nemes támogatót, a megboldogultnak pedig örök nyugalmat. Legyen áldás és béke porai fölött I L. S.
— Betörése» lopás. Folyó bó 15-én virradóra Eperjesei- Sándor ur, helybeli ügyvéd, azon meglepő hírre ébredet'', h«gy az udvarára uéző piuczeab-lakot valami ismeretlen gazember kibontván, lemászott és onnét 10 pintesü-veg szilvóriumot elemelt. — Miután a tettes a kertek felől mászott be az udvarra és ugyanerre távozott, sejteni sem lehetett a merész ficzkónak kilété''. A szántóföldeken azonban megvoltak a fi is nyomok, melyek alapján azonban csak a Petófiu''czai kertekig 1-hetett elmenni. — Rendőrségünk erélyesen fogott a nyomozáshoz és Gáspár Istvánt, Eperjessy ur előbbeni kocúsát, rette gyanúba, ki most Knausz Boldizsár urnái szolgál. És helyes nyomon járt, mert először is ennek kötényén téjgyertya cseppek voltak láthatók, de Gáspár mindent tagadott mindaddig, míg az istállóban a já-azoly a;att 8 üveg szilvóriumot meg oem találtak a földbs áava. Ennyi bizonyíték alól már kitérni nem tudott és bevallotta, hogy ő volt az éjjeli pin-czem-ster. — Átadatott a vizagalóbiró-aágnak.
— Köszönetnyilvánítás. Az alaó-lendvai takarékpénztár a helybeli polgári fiuiakolának újabb taneszközök beezerzésére vagy a meglevők igazit-tatáaára ámult évi tiszta njreremény bői 8b frt 20 krr- volt azivea adományozni, mely nem<» czélu, hazafias adományért nevezett takarékpénztár igazgatóságának a tanintézet nevében hálás kösö-netét nyilvánítja, Alsó Lendván, 1886. ápril 6. A pólg- isk. igazgatósága.
— A \agy kaiiizsai kisdedne-velö egyesület Xl-dik é*i rendes közgyűlését 1886.-évi május 2-án, vasárnap délután 3 órakor tartandja az egyesület nádor«utczai saját helyiségében. Tárgysorozat a) Elnöki jelentés a le folyt évről, b) A lezárt évi rzáinadáa-aokról szóló számvizsgáló bizottsági jelen* lés. c) A jövő évi köl''ségvetés megál-lapitáaa. d) A sorrend szerint kilépett 10 választmányi tag*) helye t uj vá-laaztáa. e) Netáui indítványok. *) 18-ik §. szerint újból választhatók.
— Érdekes preimére volt a napokban a azékeafehérvári színházban Ó-Donell Malvin grófné szűr. Tsrnóczy .Férfigy ülölő" czimü uj opere tjét adták elő rendkívüli nagy sikerrel. Ezen ope-rette iránt oly nagy volt az érdeklődés, hogy a fővárosból külöu -vonat indult Székesfehérvárra az operetté első eiőadá-sá''a. Mintegy »,0 legelőkelőbb tagja a fővárosi társaságuak és több hírlapíró rándult le. hogy a főúri írónő o müvét mrgtekíntsék. A vasútnál Székesfehérvár ssine java várta a külön vonaton érkező vendégeket, kiket különösen 0. Donéit grófnét lelkesen megéljeneztek. Azősváros megtekintése után a vendégek a esinházba mentek, hol 7 páholy éa megfelelő asámu fóldissinti ülőhely volt számukra
fenntartva. A nézőtér caakhamar oly zsúfolásig telt meg, hogy alig lehetett mozogni. Voltaksokan, akik 15 frtot ígértek egy földszinti zártszékért és nem kapbaU tak. Szerzőnőt az előadás alatt szüni nem akaró tapsolással hívták a lámpák elé éa két gyönyörű babérkoszorút éa a vá-roa közönaége nevében egy óriáai csokrot nyújtottak át néki. A darab azellemea bibrettójával és kitűnő, behízelgő zenéjé vei oly aikert aratott, mint eddig kevés operette éa nevezetes a dologban az, hogy a grófné maga irta a zenét is, a a szöveget ia. A .Férfigyülőlők" meséje a következő: Pompássyné, kitmár öt férje csalt meg, boszut akar állani a férfiakon éa magáhoa hasonlóltcgokból megalakítja a férfigyülőlók egyletét éa aikerül néki Clariase unokahugát ét Fietto, komornát is, ki tulajdonképen Beuaregan márkiné, as egylet számára megnyerni. Pompáayné vadászatot rendez, melyen az op*iette főalakjai vesznek részt, közlük Clarisae imádója ia, ki mint as egyik vendéd szerecsen szolgája keresi fel kedveiét. Midőn ezt Clarisse megtudja, összeesküszik Fi-nettel, kí szintén kedvese miatt viaeli ez incognitót és tőrbe csalják a férfigyülölők egyletének tagjait, kik egy Furulyáay Boldizsár rovarbistos által külön-külön, de ugyan egy helyre kitűzött légyotton megjelennek és ezáltal megszegik az alapszabályokat. Mintán pedig es a raalér már megtörtént, rászánják magukat a férhezmenéare éa mindenki megtalálja a maga párját. I
— Kaposvár nevezetea ünepély-nek néz elébe. Élénk mozgalom indult meg nemcaak a város, hanem a megye közönaége körében ia az iránt, hogy a török hódoltság alóli fölszabadulásának kétszázados emlékünepét teljes fénynyel üljék meg. A fölszabadulás 1686 ban történvén, a kéUzázados évforduló az idén van. Ezen ünepélyeaaéget az ujon épült r.kath. templom fölsz-ntelési ünnepélyével szándékoznak egybekapcsolni. Végleges megállapodás a májuai megyei gyűlés alkalmára terveztetik. \
— Nem rossz. A mencshelyiek (Veszprém-megyéből) folyamodtak a belügyminiszterhez, hogy leégett templomjuk s iskolájuk javára országos gyűjtést rendezhessenek. As íratok között azou-ban ben fele j tették egy formális kontraktust, amely szerint ezt az országos koldulást, perczentekre kiadják máa köz-'' aégbelieknek. Peraze, hogy a belügyminiszter alanté pede elutasította őket, amellett hogy épen meg aem ia dicsérte a perczentekre dolgozó jóazivüségűket a ájtatosságukat.
— Színházi újdonság Amint éíTeaü''tünk a jövő hét egyik napján Kánitz Lajos lapunk múnkatársának egy három felvonásos népszínműve fog Gerőty színtársulata által előadatni. Ismerve a aterző tollát előre ia aikert jó aolhatunk a darabnak ; de különösen bízunk a ssinház látogatók tömeges pártfogásában, melyet ugy a szerző, mint a színtársulat megérdemelnek.
— Figyelmeztetjük^ igen tisztelt olvasóinkat a mai számban megjelent Kóolajfinomitó-gyár részvénytársaság óvásra. Vezérelárusitó ; Steinacker & Co., Fiume.
— Sok évi megfigyelés eredménye. Emésztési gyengeségeknél éa étvágy hiánynál valamint egyáltalán minden gyomorbajnál Moll valódi Seidlitz pora biztosabban mint bármely máa azer segíti elő az emésztést és erősiti a gyo mort Dobozonkint egy frt o. é. kapható. Szétküldés uaponta utánvéttel A Moll cs. kir. udv. szállító, gyógyszerész által Bécsben Tuchlauben 9. A- vidéken minden gyógyszertárban ét füasarkeres-kedéaben határozottan M9ÍI készítménye ennek gyári jelvényével és aláírásával kérendő.
— Mindenki, még a legszegényebb ember is, áldozhat három krajezárt naponkint, belső testrészeinek gyökeres kitisztítására, hogy ez által egész sereg betegségnek elejét | vegye, a melyek a táplálkozás s emésztés megzavart menetéből (székrekedés, gyomor-, máj és epebajok arany-eres bántalmak, vér torlódás, étvágyhiány stb.) keletkeznek. — Brandt R. gyógyszerész svájezi labdacsainak használatát értjük itt; egy egész doboz ára a gyógyszertárakban 70 kr Gondosan megfigyelendő, hogy mindenik dobozon rajta van-e czégjegyül: a fehér kereszt vörös mézóben s Brandt R. névaláírása.
— Tavaszi gyógyítás mód. A légzési szervek catarrhusai, uáiha stb ellen, mint legjobb gyógyszer, a Mattoni-fé-le gíazhüblt savany uviz ajánlható. Akár tisztán, akár V3-rész meleg téjjel isszák a legkellemesebb és leghathatósabb szer mely a caatarbuat rövid idő allat megszünteti. De as emésztési és nemi részek catarhu''ainál, valamint hólyag bántal-maknál is, mint egyedül jó azért, a Ma-
toni féle gieszhüblí. mely előkészíti a beteget a további magMabb kúrára, Karla-badbau, Marienbadban a''b.
— A Popp-féte Anatberin szájvíz több mint 40 év óta rendeltetik a legkitűnőbb orvosok által, köztök a boldogult Oppolcer tanár által is. Dra-sche tanár is ujabban nagy eredmény-njre! alkalmazta a bécsi egyetemes kórházban, ugy szintén Schnitzler tanár is a száj/ nyak, foghus és szájpadlás betegségeinél.— És ezért sokak számára a Popp-féle Anatherin szájviz, mely kapható Nagy-Kanizsa minden gyógyszertárában, épen olyan biztos gyógyszer, mint nélkü-lözhetlen óvószer lett és lesz mindenkinek, ki azt száj, torok és foghus betegségében használt«. Egyidejűleg figyelmeztetünk e szájviz szédelgő és gyakran káros hamisításaira, melyek gyakran a kezelő orvost is megcsalják. Minden eredeti palaczk nyakán ott van a védjegy, mely az eredetiségről tanúskodik. — E gyógyszer rendkívüli tekintélynek és elterjedésnek örvend az osztrák határokon ¿ívül és egész Európában sőt Amerikában és Ausztráliában is vannak csodálói Figyelmeztetjük továbbá Popp J. G. cs. kir. udvari fogorvosnak anatherin fogtapaszára és növény-fogporára, mely igen alkalmas és híres fogtisztitó szer.
Rövid hírek.
»
Fábián Gábor költő, vörösberény-almádii szülőházat emléktáblával szándékoznak megjelölni a veszprémiek. — Kinevezés. Hazai Gyula, kalocsai törvényszéki jegyző a tapolczai járásbírósághoz aljárásbíróvá neveztetett ki. — A veszprémmegyei Koszlopon gyermeki vigyázatlanság folytán oly nagy tüz támadt, hogy 120 család hajléktalanul maradt. — Az illetékszabási hivatalok hir szerint besaüntetettetnek a ht adótelügyelőségekhez, mint illetékügyi osztály osztatnak be. — Savanyu Józsi bátor elfogója, Grosz csendőr-tizedes beadta lemondását, mivel érdemei nem részesülnek kellő méltatásban. — Berger Ferencz nevü pápai születésű egyént köröz a bécsi rendőrség. Nagy összeggel szökött el egy czégtől. Intelligens kinézésű, magas, sovány testalkatú, beesett arczu, fekete körszakálu, 31 éves. — Savanyu Józsi és társai elleni bűnügyben május 6 ára és következő napjaira van kitűzve a végtárgyalás a szombathelyi törvényszéknél. Savanyut dr. Stir-ling József védelmezi. — A csáktornyai állami tanitóképző kertészévé ujabban Weiaz Károly oki. kertész neveztetett ki. Állását már elfoglalta. — Perlakon egyesület alakult a szegény tanulók segélyezésére. (Valóban szép!) — Egy kőszegi atyafi maga adta két pisstolyát a rendőrségnek, mert félt, hogy csete-paté közben megtalálná lőni a feleségét. --Kisdedovó-helyet fognak legközelebb Mura-Szombatban ia léteaiteni. (Adja Isten, hogy mentül előbb megtörténhessék!) — Petáncz község nagy részét az a veszély fenyegeti, hogy nemsokára a Mura alá kerül. — Konkoly Tege ó-gyallai nagybirtokos a csillagvizsgáló tulajdonosuak a tudomány a különösen a csillagászat körüli érdemeiért ő felsége a 3. oszt. vaakorona-rendet adományozta. — „Rév-Komárom hirea vároa" — mondja a nóta. Igaz is. Laptársunk a .Komáromi Lapok" azt az örvendetes hírt hozza, hogy f. hó 15 én a vároaháai dutyinak nem volt vendége. (Hm! Ott hát fura állapotok lehetnek, ha ez még a vároaháai dutyinál ia följegyaéare méltó.)
Placzi árak.
— Buza: 8 fr. 60. 8,fr. 80. kr, — Roza : 6 fr. 60. 6 ír- 80- kr- ArPa : 8 fr. 7 fr. 50. kr. — Zabi 7 frt. 6 fr. 50 kr. — Tengeri : 6 frt 50 kr. — Széna: 4 fr. 3 fr. 50 kr. — Szalma : l fr. 50 kr. — Burgonya: 3
Szerkesztői üzenetek.
M K. Keszthely. Megkaptok A próz&i mi ntát azonnal Mhasználtuk ; a versekre is sort keritQnk. Szíves buzgalmát kSszBojdk. — B. B. Böhőnye KOszönük. A lap valószínűleg most is Perlakra lett kaldve. — Jaal N. helybea. Még bírálatot sem mondhatunk róla. Kls5 dolog a helyesírás. — Dr. B. 8y Alsó Leadva. ElSbb nem kerithettink rá sort. Bocsánat! .Kálmán baritam halálára8. Közölhetlec Majd talán a későbbi kísérletekből, — ba beküldi — olvashatunk ki valami biztatót ; ebbffl semmit
'' Lapvezér éa kiadó: SZÁLAT. 8. Felelőa szerkesztő : TASS ÁLMOS Laptulajaonoa : WAJDIT8 JÓZSEF
ím yllttór.

cmwr
legjobb asztali- és üdítő ital,
kltünó hatásúnak bizonyult köhögésnél, gégebajoknál, gyomor- és hó-lyaghnrntnal.
2711 6—3U
Mattom Henrik Karlsbad és Bpest
'' ^z öni3>::z;:lss a Cjjtób! A ki
A
lett van
ketM^U it. a csúzos hantal»ak, vagy a fddalmas küszveny lk-n mitiö szert használjon, az vegyen 4U kr. egy üve^r vilóui
ain-Expeilert
ktrttiifil. Tizenbet évi tapasztalás «■* szamtalár» siker a felöl. bogy a 40 kr.
nem hiál>a valú kiadás. kapható a K''t.''töhb gyú^-^zortiirban*. F6-raktár: íiyúgysz''Ttar az arany oroszlánhoz. I''raga. Altstadt.
74i7,''tk 1385
Árverés hirdetmény.
A. n.-kanizsai kir. törvasék. tkkvi OfzUlya réaséről közh-rré tétetik, bog/ Győrfy Jánoa ügyvéd n. kanizsai lakós végrebaj alónak Pajur Jánoa, Aodri Rozi éa Dr. Neusidler Antal ügy»éd mint Kollarica Jánoa ismeretlen örököseioek gondnoki végrenajtást szenvedő nagy-kaoiaaai lakoaok elleni 200 frt. tőke, 1884 márcz. 13-tél járó 8*/, k-matok 39 fr''. 95. kr. per 6 írt. 95 kr. végreh-j tás kéielmi, 9 frt. 50 kr. jelenlegi a még felmerülendő köluég-k iránti végrehaj-táai Ugyébeu a felnevetett kir. törvaaék.'' trkkvi. területéhez tartosó nagy-récaei 568 sz. tjkvben A 1 + aor. (3012- 3017) váltaag kote.es Kollarica Jánoa tulajdo nául felvett 812 frtra becsült ingatlao 1886 Üláju8 hó 6 nn d. e. 10 Órakor a nagy-récaei községházánál Qyőrfy János felperesi ügyvéd vagy he''yettose közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltáai ár a fennebb kitet'' becaár -
i Árverezni kiváoók tartoznak «
I becaár 10%-át készpénzben letenni vagy óvadékképes papirban a kiküldött keséhez letenni. A vető kotel-s a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt a* árverés jogeróre emelkedésétől ssámitUndó 15 nap alaf,
a masodikat ugyanattól 30 nap a''.at», a harm dikat ugyanattól 45 nap alatt, minden egyea réaalet után aa árterét napjától asámitandó 6*/e kamatokkal együtt aa árverési feltételekben meghatározott helyen éa módozatok saerint lefisetni
Nagy-Kanizsán a kir. törvény-szék telekkönyvi osztályánál 1885. évi novembn bó 14-^n tartott üléséből. —
Cseresnyés Evvel,
Elnök. j''gj«6-
. .. ----
E q u I ( « b I e
életbiztosító társaság Nec Yorkban alapíttatott 1859-b<*n
Biztosítási lóké deci- 31-ú 9ii 212-S27 frt. a társasig vi^rona „ „ „ 169.4il.13S írt.
az 1886 énben kötött uj biztositások összege 244.829,014 frt.
Az egész nyeremény a bixto si''ottak közt osztatik szét.
Minden kötvény három év
múlva megtámadhatatlanná vilik.
Dunántuli kerület vezérügynökség Berger és Wassertnann 2771 l -* uraknál Nagy-K nixaáo.
Pályázat.
A nagy-kanizsai Casino egy vendéglős alkalmazására ezennel pályázatot hirdet; felhivatnak tehát mindazok, a kik vállalkozni akarnak, miszerint ajánlataikat a föltételekben meghatározott bánatpénzzel ellátva, folyó évi május hó 15-ikéig alólirott elnöknél, — a kinél a föltételek betekinthetők — benyújtsák.
Kelt N,-Kanizsán, 1886. ápril 16.
Ebeospanger Lipót,
elnök.

KIttlnt«»ttotott: A gráczi 1880. ári oraz. kiállításom allameráai oklevéllel-A trieszti 1882. évi kiállításon breaz-éremmel.
A becsi 1SS3. é nemxetk. gyógyazeréaz. kiállításon ezüst-éremme>. A toróntál-megyei gazdaa. kiállításon 1884-ben es. díszoklevéllel. A budapesti 1886. éri oraz. kiállításon a nagy éremmel haladás- és versenyképességért.
N\0
HM
XXXXXXXXXXX**XXX*XXXXXXXXX*X
TAROSA fürdőhely |
Magyarhon oaatrák Stájer határos Vaamegyében fekszik aarmbatbelyi éa aapaogi vaauli állomuaoktól 4 óra alatt elérhető.
Vise kitűnő vastartalmú, fürdője kivált női betegaégeknél különöa jó hatású, nevesetesjn a női nemi aservek báutalmamál, mindkét nem idegbajainál, a légzési ée eméastéei szervek idült huru-jainál, a húgyszervek bajainál stb.
A vendégek ellátáaáről az ntolső években uj épflU ek ál — Pósta éa távirodái állom*s a fürdőben.
X X X X
x\
X X X X X
tel lett goudoakodv.
Fürdő or^os dr. Thomas Lajos. — A fürdö-dény május 24-
FQ
rrA
X K X
x
én kezdőkik.
2470 5-6.
A furdőfelügyelőség.
X X
i X X X X X X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXX

hazánk egyik legHzennavdiiHabb
SAVANYUVIZE
kitünö szolgálatot teaz főleg kz eméazUai zavaroknál i a gyomornak az idegr. ndtx r báotalmain alapuló bajaiban. Általában a viz mindazon kóroknál kiváló fittyeim-t ¿r tnnal, melyekben a szervi ¿let támogatása ás az idegrendszer mQkúdóaenek fölfokozáii kivánatoa.
Borral használva kiterjedt ked veltsógnek örvend.
kii.nilase.v főraktár
Édeskuty La
n. kir idr.
xsUlitáaál Bodapfstfa.
Horgonyzási vonal
engedélyezel osz''rák-m*gyar n-m-
zeti vonal. A legbizt,legjobb éa legol. u vonal.
Trieszt és Fiúméból New-Yorkba.
, Alexandria" gőzós (201 7 to .na) Iuduláa Triess ból április 15.
Fiuméből
17.
Úgyszintén kapható mind«a gyógyszertárban, föszerkereakedéabeo 6» vendéglőben.
Az 1885-ik évi elszállítás
1.800,000
Nagy-Kanizsán kapható: Fesselhoffer J. Eosenfeld Adolf Sebwarz <fc Tauber, Marton & Hnbcr Prezlmayer & Deutsch, Marloi Adolf. May Mátyás. Strémm <fc Klein és Zelineer Lajos uraknál.
Egyenes szeméiyszál itári menetjegyek, szegyeoee má házas éa tengeri teh-rzzáíli ó levelek Bécs, Budapest lAus tria-Magy aro r szág egyéb főbb állomáaairól. Észak-Amerika valamennyi főbb h -lyére.
Rakományok a földközi tenger közbeeső kikötői számára elfő gadtatnak. Bővebben . -
i. W Chaplin.
Henderson brothers úr megbízottja Triesztbea.
2752 1-52
r<
MESZET
a legjobb minőségben teljes kocsirakomá-nyokban, jutányos áron s/állitanak
« -
Az építészeti idény megkezdtével, bátorkodom azon tiszteletteljes jelenté st tenni, miszerint rak táromban a legkitűnőbb minőségű
Kpitészeti-mész, hydrauli-mész, romant-ezement
V román-ozement, valódi perlmoosi portland-czement,
mező- és vakolat gipsz készletet tartok eredeti gyári árak mellett; "mm
Ciliiben (Stayerhon),
kik dus keszletet tartanak czement-mész, port-landi-czement, vastartány (Traversen,) styriai i vas, targoneczák s több e szakmába vágó czikkbol is.
Kívánatra árjegyzékekkel azonnal szolgálnak.
Leveleznek magyarul, Démetül, horvátul.
továbbá: a helyben újonnan szerkesztett prés rendszer szerint berendezett czement-áru-gyáramban, kitünó és valódi portland czementból lemezeket, természetes, vörös és fekete szioben, különféle nagysagban, közönséges és mesterséges márváoyóan gyártok; mindennemű épület-ászitményeket szállítok, elvállalok'' cze-ment-épitési munkálatokat u. m venecziai terrazi, gránit, -mozaik-padozat czement-talapzat, vizvezetö czement-csatorna, falak szárazzá tétele, vízvezetékek helyre állítását, szarvasmarha abraksorompók, abrak-lehütö-kádak és vízgyűjtők elkészítését.
Steyer homokkövet, karszti és karrarai márványt, kelheimi. mettlahi, kerámit és karrarai-már-vány lapokat, elszigetelő hátrányos lemezeket, különösen elónyössek falak száraz állapotbani megtartására kőszén-kátrányt, aspftalt köjedél pép lapokai, tűzmentes téglákat, keresztágakat, Jalkapcsokat a legjobb minóségü vasból, úgyszintén gazdasági-gépeket és szerszámokat stb. a legolcsóbb árak mellett szállítok; általában minden az épitészeti és gépszakmába vágó megrendelések, a leggyorsabban és leeiotánvosabban teljesíttetnek. - - s ^^ ^
SARTORY OSHAR
2768 1-3
N agy-Kanizsán
RÖMER-BAD
(a steieri Castein.) A tünloldény raegnyltáMa f. évi máJuH 1 én.
A dáli.vaspályan (a gyoravonaltal Bécstől 8 és fél Tri. esaltől 6 óra,) igen erőa akraiboterek 30—31° ig n-pookint 20 000. bekt. vízmennyiség, különös hatáasal kössvény, csús idegsseuv«dé« ssélhüdé*, gyöngeség, női b-tegsé^ek, havi tissttilások. megvánQlt ex«u •
dok, rögzrttt buru». csont és izbeteííség[eknél síb. Na«y viztár, isandó
szobák, elegáns''kiállított uj külön mirváuy- és kádfürdők, kényelme lakások, (május és szeptember hóban egy harmaddal olcsóbb ) a |eg-Uto|(a*ottabb havasi tartomány, hosssu árnyékdús sétaterek, ujonao épült magas iviivizforrás vezeték. — Fürdőorvos dr. JI«yrhoffr II. I11Ü TVOS Bécsből (I .akisa ápril hó végéi* Bécs, I. KrujferstraHse 13 ) Kimerítő előiratokT árjegyzékek ingyeu és bérmentv* küldetnek a
FQrdö ignsKH(ó»áK «!<«• Röim rbnd. Alsó Stei''r.
1-ső májustól a gyorsvonat 1» közlekedik. 2471 1-3