Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.97 MB
2023-05-23 15:53:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
5
14
Rövid leírás | Teljes leírás (301.7 KB)

Zalai Közlöny 1886. 023-026. szám június

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
25. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

/
mGY-KAMZSA, 1886. Jonfus 5-én
KIöfizrt és i ár
el! • év v ■ ■ •» írt--
, j • kr
lí;V.,t.vi'' . 1 fr. 2:» Kr
Egyes szam ¡0 kr
(111:1» K T f: * F. K
Sha» ■ P lit»«»rb «n''7. m* «dizor , > miio''Í- ii t .vá''-»i * -réri íi I r.
NYiLTTERBEN
„„io k«''»t k''^f1 »«t t- f I mi-.í«» nll-iék n. ii.i< ii etjrfih r Hit « r» 3<> k . tic''triiriők
23-11s: szám
Huszonötödik évfolyam.
m n
KÖZLÖNY

/V
A lap szellemi részét ill.''iJ! k3ile-m»ii>ek a s*r k s/ctfnéj»h"Z.
• uyagi r.rv*,''-: ¡|l.-:ó kíi/.l inéayek .1 kudóhr .M.-ltior. t>rr mentve int r. nd''"k :
-V rt rj f/-K a n i z s ti ti
n luiiiüiiái.
Bi''-tr.i-n''e''h''n levelek n> m fo-•c K''iit ithak
Kéziratok vissza nem küldetnek
A nagy-k nizsai „Kereskedelmi Jparbanka „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet, a „zalamegyei általános tanitó- '' testiiUta Bnagy kanizsai kisdednevelö egyesület« „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezeta „ m-roni kereskedelmi s iparkamarau nagy-kanizsai külválasztmávyának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HEilLAP.
Magyarország pénzügyi független-sége s a takarékpénztár — ós hitelszervezet.
II.
Bizonyítékok, hogy külföldi töke jó keiekben szakértelemmel, lelkiismeretesen és teremtő eszmékkel kezelve haszonhajtó és biztos tért talál Magyarországon a gazdászati mezon mindenütt fellelhetők. Legnagyobb ténvleg ugyan más térre tartozó eleven bizonyíték erre, melynek vasér-v i Magyarország e^yik határától a kelet kezdeteig terj dnek, a jelenleg osztrák-magyar államvasút egyike a iegnag^bb és legjobban kezelt vasút társaságoknak Európában, melynek igazgatása joggal mint mintaszerű hires.
'' Itt is basonlólag külföldi, illetőleg franczia tőke jött jeles mérnökök, szakértők és hivatalnokok kezelje alatt Magyarországba, s a kül-föiűi beruházó pénzerőknek tőkében és kamatokban nevezetes és rendes hasznot hozott, és végre az egész országnak a külföldi tőke gyarma-tusitási tevékenységének utján , a beszármazott pénznek polgári kötelmeit oly jelesen teljesité, hogy eme franczia ''tőkén alapított közlekedőn vállalat ma már egy honi vállalatnak teljes polgárjogát birja.
A külföldi kezdeményezésnek és szakértelemnek behozatala Magyarországra nézve ép ugy mint minden más országra nézve is áldásdus. s megérdemli a ssjtó támogatását és elismerését; hasonlólag azonban ép oly kötelessége a sajtónak a visszaélések és a szédelgés ellen harczoln\ melyek az életbiztosítási elvnek vagyis a takarékosság eszméjének ineghamiijtására alapitvák. Eme visz-szaélések ha le nem küzdetnek, az ország kárára a közönség egy részének tudatlanságát kihasználván, oda viendik, hogy a tóke-szegény Magyarországból még pénz fog Ame-
rikaba a legnyaktöróbb üzletek és geniálisan szervezett uiilliószédelgések hazájába kivitetni.
K mellett kizárva egyáltalán nincs, hogy amerikaik, kik a Yankeek országában laknak, intézeteket találnak, melyekuél az ottani fogalmak szerint a tőke sikkasztás vagy bár mely más eltűnés által a takarék betevők illetve a hitelezők hatalma alul elvonatik. Mindennek daczára azonban ismételjük, mit a „Corres-pondance de Pesth* már rég mult évek elótt mondott, miszerint határozottan ő: ültség, és bűnös könnyel müség, ha M...