Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.97 MB
2023-05-26 13:17:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
0
2
Rövid leírás | Teljes leírás (301.08 KB)

Zalai Közlöny 1886. 036-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
25. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\AGY-KA\IZSA, 1886. Szeptember 4-én
i
Klöfizetési ár
** ct.-p . • • 5 frt — — fél evr* . ■ . • 2 frt ÍK) kr vr<léve . . . 1 frt 25 kr.
Egyes szá* !0 kr
H I R I) K T ß S E K üiiítbo* p"tit*orban 7. ;ná<odszor ö » mio(l*''ii toráhhi »t»rért 5 kr
NYILTTÉRBEN
.ronkéut 10 krért v^t«tnek f-1 i i »tán illeték niio<lfn egyes hír .U-u-k rt 30 kr. fizetendők.
Huszonötödik évfolyam.
1 ; ?v
I
I
A lap szellemi részét illpiSkötl^-
mények a szek«»azt5ség8«»z, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendők :
Nagy-Kauizsán Wlassicsháx.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vissza Bem kSldetoek
~ A nagy-k nízsai „Kereskedelmi Jparbank", a „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a „zalamegyei általános tanító
títüktu, a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesületa „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara11 nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Megyénk tanügye 8 tanfelügyelője.
Társadalmi lap vagyunk ; az Furopa szerte hullámokat veró politikai mozgalmak csak másodsorban rrdekelnek bennünket és nem tartoznak hozzánk. A mi leikünkőn első sorban a közművelődési, a, társadalmi mozzanatok feküszuek. S vájjon a közművelődés teréa mi lehetne megfigyelésünk legfontosabb tárgya, ha nem a tanügy? Országos tanügyi mozgalmak megyénk közönségét csak közvetve érdeklik és érintik; de annál közvetlenebbül a megye tanügyének emelkedése vagy hanyatlása.
Hogy megyénk tanügye minő képet tár elénk a múltból azt az időről időre megjelent tanfelügyelői jelentések, eléggé feltünteti. Örömmel keli konstatálnunk, hogy megyei tanügyünk felvirágoztatására a legutóbbi két évben nagyon sok történt. És ebben az érdem oroszlánrésze a buzgó tanfelügyelői működésnek jutott.
Ez előtt két évvel Zalamegye un fel ügyelőjének elhunytával a m. ministeriura ezen sok tekintetben kritikus és (vegyes nemzetiségű megyénkben) rendkívüli finom tapintatot, s egyúttal a nemzeti egység misáiójához mért lelkesültséget és erélyt igénylő állásra dr. Ruzsicska Kálmánt nevezte ki. Mikor állását elfoglalta, az egész megye közönsége, de kiválóan a tanügy férfiasi kérdő arczczal néztek feléje, hogy mi lesz most ? Legtöbben azt hitték, hogy a kinevezett uj tanfelügyelőnek első dolga leend kerületéi végigkocsikázni egy-egy nevezetesebb position „kitűnő* banketteket csapni; itt is. ott is bemutatkozni, szóval megcsinálni azt a szükséget, ami egy ily fontos állasnál nagyon szükséges az iránt, hogy a működésre talajt készíteni lehessen. Mekkora lett azután a csalódás. és bámulat, mikor a fényes installálás, a bemutatási diadalut helyett mindjárt a csendes, a lármát
zalom s az iránta nyilvánított ra-. gaszkodás olyan őszinte, olyan pár-tatlao, minőnek a zala-egerszegí közgyűlés alkalmával mutatkozott; mikor a lelkes vezér büszkén vallja magát Umtónak s\ benne minden tanférfiu igaz jóakarót, barátot tisztel és szeret: akkor oly tényezők vannak együtt, melyek megyénk tanügyének hatalmas lend''lletet fognak adni.
Dr. Euzsicska tanfelügyelő, vezérnek termett a szó szoros értelmében; mert — ami minden hadvezéri talentumok kö-cött a legfőbb — megbírja nyerni a hadsereg ragaszkod...