Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.8 MB
2023-05-26 13:18:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
4
7
Rövid leírás | Teljes leírás (352.99 KB)

Zalai Közlöny 1886. 040-044. szám október

Zalai Közlöny
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank”, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tisztiönsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány"-ának hivatalos lapja.
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
25. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1886. Október 2-áo
Előfizetési ár ezésx érre . . . 5 frt — — fél évre . . . . 2 frt 50 kr aepyedévre . . . 1 frt 25 kr Egyes szám 10 kr.
HIEDETÉ8EK 8 hasábos p<-titJiorban 7. aárodszor tj. s mindeo további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
suroukéut 10 krért v£t*tnek frl
Kincstári illeték minden eiryoslur-dpu-mirt 30 kr. tls«tendők.
40-ih: szám
Hnszonötödik évfolyam.
i r
A lap srellemi részét illetS k őrlemények a szc.krsztöséghez, auyagi résrét illető közleméayek pedig a kiadóhivatalhoz bementve intézendők t Nagy-Kanizsán takarékpénztári épület.
Bcrnventctlcn leTelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
A nagy-k nízsai „Kereskedelmi Iparbanka „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet, a ^zalamegyei általános tanitó- , ,
stiM", a „nagy kanizsai kisdedneveld egyesület", a „nagy-kanizsai tiszti-ónsegélyzö szövetkezet«, a „soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az iskolai zászlóaljak.
I, Folyt, ós vége.)
Lehetetlen megvalósítása azért is. mert hát ki adjon lovat, kardot, nyerget stb. hogy nyargalni, vivni tanítsak a növendéket, mert hát a magrar hadsereg nemcsak bakából, de haszárból is áll! — Ki állit minden képzóintézet mellé vívótermet, vivómestert s oly katonatisztet, ki megtanítja a képzóintézeti coven dékeket, állami paripákon lovagolni? Ki etesse a paripákat ? Ki tisztítsa ? Tán Magyarország jövendőbeli tanítói kara? — Hagyják azért uraim, — ismétlen mondom, e katonásdit!
A határozati javaslat 6. pontjára vonatkozólag kérdem: Ki tanítja itthonn? S ha az illető tanitó leánygyülekezetben működik, vhol nincsen lelkész, s hol a tanító köteles a lelkészi t^endók némelyikét végezni, mint p. o. az ág. evangélikusoknál a temetést, ki temessen ? Vagy hagyjuk tán a tanítást, a temetést?
Tessék kérem ítélni: lehetséges-e az eszme megvalósítása ily módon?
Hát még "kérem á 7. pont kívánalma „A katonai szolgálatra testileg alkalmatlan tanitó leányiskolához soroztassék be!* Engedj«/meg a t. egylet, hogy e kívánsága felett nevethessek egyet! Ha megvizsgáltatnék Magyarország 22 tanítója, bizonyara fele, VHgy legalább is harmada alkalmatlan volna, Most hol van annyi leányiskola ? A leányiskolák j rendesen tanítónőkkel vannak betöltve Hát ezeket hová küld jük? Ha »tauglich,* — nemde besorozzuk őket is, s e pont kivánata szerint ,helyhezkötött szolgálatokra, mcgbizásoicra használjuk"? Hahaha! Hát azokból az iskolákból mi lesz,
9t 1
hol az ^lkalmatlan tanitó — már katonai szolgalatra nézve — működött ? — De meg kérem alássan: j hol van az a hatalom, mely nekem

ma azt parancsol hatja, midőn hivatalommal járó kötelmeimet erómhöz képest lelkiismeretesen teljesítem, hogy jó állomásomat hagyjam itt; adjam jel — tán potom áron — véres verítékkel szerzett ingatlan vagyonomat, melynek segélyével gyermekeimet akarom neveltetni, s foglaljak el egy r ssz állomást, melyen egész életemen át nyomorúságban tengődhettem, jó állomásomat meg másnak engedjem át csak azért, mivel az katonai szolgálatra alkalmas? Hol van az a hatalom, ma, mely a szabad tani tó választási joggal felruházott ág. evang. községnek parancsolhatja, hogy jó tanítóját, — kit szeret, tisztel s be...