Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.74 MB
2008-08-13 10:12:21
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
432
3931
Rövid leírás | Teljes leírás (285.39 KB)

Zalai Közlöny 1887. 006-009. szám február

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

VAGY-KAYIZSA, 1887. február 5-én
Huszonhatodik évfolyam.
tetéai d r
. . . 5 frt-------
. . 8 frt AO kr
. . . 1 frt» kr
tt aatá»oa pMitaorbu 7. aátodaxor
miadeD további sorért 5 kr NYILTTEJWEN
Oük^at 10 krért Wt^Uiek M *tÁri illeték mioden ecyeahir-detwért 30 kr fizetendők
ZALAI KÖZLŐIT.
A nagy-k ruzsnt „Kereskedelmi Iparbank', a , nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a 9nagy-kaniLsai kisdednevelö
Dyagi reaiét Í1W4 kozUaléD; ¦dig a kiadóatvaialhoa h^raMi
t*k«ríkpéi.*tári éj-Olc
B«rn.«Bt«U*ra levalek f*4tactiak •!
Kezirats* v ts» ¦*» ki i s«tB
egyesület*, a ,nagy-kanzsai tiszti-önsegélyző szövetkezet', a .joprom tereste/ie/mt íj iparkamara' nagy-kanizsai küiválasttmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
elmélkedés.
Megkezdődött a farsang , a vi dám kedélyü ifjúság örömmel látja a báh saisoDt, hogy kedve szerint mu-Uihas«ra. Ki is venné azt zokon a fia talságtól! Vérében van az neki; apá Njni esőseink is igyszokták volt tenni. De t»jjon mennyiben hasonlítanak a mosia..i mulatságoit a regiekhez? Semmiben ! A régi kedélyes mulatságok, melyek oij hiven tükrözték visz sza az egyszerű családiasságot, a kölcsönös barátságot — ma már di vatszerutlenné lettek , helyét ai önteltség, hiúság s a nagyzái eszméje íoglalja el mindenütt.
A mostaui bálokat nem nevez-be-|Ot lélek és erkölcsnemesitó össze jöfrtelnek. hol mindenki jól érezheti mígál, kinek tiszta erkoli-.se ésjelleme vau; hanem olyan helynek, hol fitogtatni lehet, kinek milyen ékszerei, piperéi és fényes öltözéke van. A fiatalság de maguk a család anyák is azon báltermekben érzik magukat jól, hol igen fényes volt minden és az egy-sze. üségne. még csak nyoma sem volt. A bálrendezó urak pedig heteken át azon törik fejőket, hogy a lánc/rend, a bál minél fényesebben sikerüljön.
Mit használ, ha a sajtó némelykor — de igen kivételesen — fel is emeli dörgö szavát, vagy a jobb gondolkodású rendezők — a meghívó aljára ritkitolt betűkkel oda nyomatják .Kéretnek a t. hölgyek minél egyszerűbben megjelenni.' — Ezen kére lem a rendező-ég részéről, — leizá niitva a jó akaratot igen naiv, i. daczára stereotyppá vált gyisorisieának alig akad egy-két nö, ki ezt figyelembe is venné; sokan tudomásul sem veezik, s elhangzik mint pusztáb i kiáltott szó.
Ha ennek okát kutatjuk úgyszintén a rohamosan tt-rj-dö fényűzését »zon tapasztalatra jutunk bogy ezt
jcsak kis részben a nök, nagyobb rész be i azonban a férfiak és a sajtó idéz-
ék elő.
Igen! mert a selyembe atlaszba őltö-
annak a hozományát a d vatárusok számlája nem fogja megemészteni, és jósága, neme; szive mindenkor nemei tóke, — egy egész család boldogsága.
zött csipsével, gyöngygyei stb-vel fel-j3ha a divat hősnőinktől nem tagad piperézett s talán contóra megrenüeltjjuk is meL a szivjóságát a nemes gon-ItözékQ nö, nem veszi észre sót ie-jgolkodást — bárez igen gyéren for-nézi a mellette lévő — tán sajátke-1 dal eló —annyi mégis áil, s ezt az züleg készített ¦— egyszerű, de csinos jelétből merített tapasztalatok is öltözető leánykát, ki minden síivjó- igazolják: hogy a kaczérság. hiúság sága mellett is, ha nem akarja, hogy és nagyravágyás elfojtja a nemesebb mindenkinek feltűnjek az ómellóztetése, érzést s kinek szivében ez felburján-kénytelen hátra vonulni, vagy pedig zolt az gyakran önmagi és családja végkép le kell mondani a társas élet boldogságána< arán is kénytelen ezc-ről, illetve mulatságról. Pedig mily ket kielégíteni : s kétszeres jaj azon lelki örömmel készitgette ezen szerény szegény családa...