Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.8 MB
2008-08-13 10:13:32
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
338
3029
Rövid leírás | Teljes leírás (272.48 KB)

Zalai Közlöny 1887. 010-013. szám március

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

MGY-K.WIZS.I, 1887. márczlus^-én
1O-1K: azám
"BT
zetési ár
H1RDETC8KK
8 aatáboapetitaArbaa 7. máaudsior 6 i aus<i»u torafcbi wrwt í> h
ZALAI KÖZLŐIT.
A nagy-k rúzsai ^Kereskedelmi Iparbank'. a ^nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a 9nagy-kanizsai ktsdeanevelö

jafi rétsét ül#t* p«iif » kdikl
*ptU.t
H«llr.lt* rima «¦
egyesület', a ,nagy-kanz.iai tiszti-önsegélyzó szövetkezet", a ,soproni kereskedelmi s iparkamara' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A népfelkelésről.
Nincs foutosabb és mindenkit egyaránt érdeklő intézmény. arat a Dépfölkelés. Azé.t kötelességünknek ismerjük annak könnyen érthető magyarázatát közölni:
Ki hát most a népfelkelő? Minden honpolgár, a ki nem Ugj» • rendes hadseregnek, attól az évtől kezdve, méhben a 19-ik életévét betölti annak az érnek végéig, melyben betölti* 42-ik életévét. De még a 42-ik év ntin is tart a népfölkelés kötelezettsége egész a 60-ik évig Persze az utóbbiakat már kényelmesebb szolsilatra alkalmazzák, tüzbe nem kell menniók.
Az osztrák .Reichsgesetzblatf már közié az osztrák honvédelmi miniszternek a népfölkelés organi-zácziójára vonatkozó szabályrendele-lét. E rendelet pontjait az osztrák honvédelmi minisztérium a magyarral egyetértóleg állapította meg annak leglényegesebb pontjait
1. A népfölkelés czélja és rendeltetése. Czélja i a monarchia védelmi erejének öregbítése általában, rendeltetése : a hadsereg és a honvédség támogítása. ezeknek a főimentése technikai, adminisztratív, e észség ügyi síb. természetű segédszolgála tok alól s tiszti és legénységi pótlék szolgiltatasa. a hadseregben, a hadi tengerészet és honvédségben U-madt hiányok betöltésére. Szolgáltat a népfölkelés : csapattesteket helyőrségül, íödüzetnek határórzésre és honvédelemre.
2. Ki lesz tisrta népfölkelésben? a) Nyugalmazott katona tisztek, ha 60-ik" évüket még nem töltötték be. fegyverképesek a néptölkelési szolgálat értelmében, s nem alkalmaztatnak esetleg a hadsereg, hadi tengerészet vagy honvédségnél, b) Polgári osztályból valót; és pegig: 1. volt katona tisztek, a kik hadkötelezettségük teljesítése után léptek ki a
hadseregből vagy kik tiszti rangjukat később önként letették ; 2. volt altisztek, a kik jó kvalifikációval bocsáttattak el védelmi kötele-1 zettségük teljesítése után s képzettségük és a polgári életben elfoglalt \ állásuk olyan, hogy esetleg rendeltetésüknek megfelelhetnek ; 3. polgárok általában, a kik képzettségük és társadalmi állásukból kifolyólag megfelelő tekintélylyel bírnak, s a közbizalmat bírják. Mind e ponto-zatokban megjelelt egyéneknél acsor-bithatlan polgári becsület a kvalifi-káczió mulhatian föltétele.
3. A népfőlkelési kötelezettség alól azok mentetnek föl, akik olyan testi vagy lelki fogyatékosságban szenvednek melyek a kötelezettség teljesítését föltétlenül kizárják. A fel mentést a sorozó, a vizsgáló és szu-perarbitráló bizottság mondhatja ki.
A népfelkelési" szolgálattól már béke idején fölmenteinek azflk, a kik a közszolgálat miatt hivatalukban nélkülözhetlenek. Személyes vagy családi ügyek miatt senkisem mentetik föl, csak ideiglenesen szabadságolta tik.
4. A népfelkelési zászlóaljak önálló csapattestek. Mindenik egy külön népfőlkelési kerületből fog összeállit-tatni. Megszállásra, helyőrségre és traínszolgálatra válogatott népfőlkelési zászlóaljáé képeztetnek és pedig legelőször a kérdéses vidék népfelkelőiből. Minden zászlóalj gy...