Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.39 MB
2008-08-13 10:19:49
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
381
3729
Rövid leírás | Teljes leírás (358.72 KB)

Zalai Közlöny 1887. 027-031. szám július

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

S*. 1887. július 2-án.
Huszonhatodik évfolyam
Etéfi %rié*i ár
.. í.ir ' . . 4 f-t -
¦ - " :í!
Eayes szánj <Q kr
III KI" K TE* l: "
NVlUTEMEN ¦
ZALAI IOZLOIT.
A nagy-kanizsni ,Kereskedelmi Iparbank*, a ^nagy-kaniisai önkéntes tűudtó-egylei, a mnagy-kaniz*ai kisdeánevelü
A lap iMilewí iíkLi í *k l
¦ kiadóhivatalba* bérar
takar*kpe*iiin éj OUi
Ksziriteh, vilii im kfléttaea
egyesület", a „ nagy-kanzsai tiszti-önsegélyző szövetkezet', a , soproni kereskedelmi * iparkamara' nagy-kanizsai külv&lasztmdnyának hivatalos lopja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
jre). de mindmnjian hazafias | lemmel, odaadó öntudatos műnk:
siggal és lelkiismeretes törekvéssel^ Sok és nebéz küzdelem jutott
osztályrészei, de bit megnyugvással
éra- társaié az érdem, hogy e lap íme nkaij- huazöuot éves pályafutását befejezhette s újult eróvel folytathatja. Bárki mit mond. aárki hogy ve-alapitó-talajdonaaáaak ér-
deme
T»0.
Nem is késem a
magam
Sajál
Rendkívüli eset. hogy az .eló-tizotési Mhivason* kivül saját magunkról v«érc/ikket írjunk
Isten kegyelméből megérkezett oly időpont, melynél egykissé meg kell állapodnunk s levett kalappal
visszatekintenünk egy negyedszázad lefolyására t
Í8Ü2 július 1 én jelent meg e | dáisüi« lap első száma. Ma tehát teljesen humirm.
tartank, tudtán azt. hogy a testbea is van epe, a rózsának is van vise, a termékenyítő esót is villám elózi meg.
A kevés elismeiés mellett fel-görnyedeiő kicsinylés, törpe (rony s szánalmas reszvétlenség fellegként vonniuk át fejünk felett • mi onér- >~' """" .."""" zetes tisztasággal működtünk tovább 'f*5'^""4* '° az elfogl.TtTéren hódolva a ^p., | fémére mélutu s anyagilag par jó- é. nemes eszméknek, koszorút tolU; f"«*dJa "^"elje. köszoae az elismerés koronáját fonva az érdemDek, a közjó elómozditójának.
,6- és tisztelt monkatársaim nevében üdvözölni W.idíts József urat, kívánva, hogy lipj. felviragozását sokáig élvezhesse s kedves családjának vele sok örömet nyojtson.
A tisztelt közönség, mely e lakiváló rokonszenvvel fogadta, balsors kötött
Lapunk hú lükre volt e wdék culturahs fejlődésének, osztozott a
befejezte 25 éves pályafutását.
Ritka eset a vidéki hírlapirodalomban Magyarországon B tekintetben harmadik vagyunk. Megelőzött bennünket a .Szegedi Híradó" az aiföld legnépesebb varo>ában Szegeden, — a .Gyári Közlöny" egy régi erós és püspöki városbin Gyó rótt, — s mi a .Zala-Somogyi Közlöny" egy önerejéből fejlődő Kis városban Nagy K:uii/.sáii szü etve s niimiuirman szakadatlanul a szüló-fiildi-n elve.
Kr üi'i alatt hány lap keletkezett, hány szűnt meg ? DÍTic-t szándékunkban feleiulireni, mert e nap, alkalom kizárólag a luienk mindes
a bánatban és sokszorusitá tnet. Igyekezett szolgáiai kereskedelmet, a íutézményeket s
örö-
a közeaz tanfigy és mig ilta-«»)• egyeseknél a családi szentély tiszteletünk
lánn.ságban a közjólét.
temet ama őszinte kívánalom s ké-
Uti-terv.
A Magyar országos ttttolto-iio-vetség tekintetes Elnökségével történt közös megbeszélésből folyó megállapodás alapjai a Piáméban folyó éri augusztus hó 18—22-én tartandó VIII. országos tOxoltó-köigyOléi alkalmára f. é. augusztus 17-én (szerdán) Budapestről Fitméba a m. kir. államvasutak központi pályaudvartól a mutatkozó szükséglethez képest 1 vagy két...