Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.86 MB
2008-08-13 10:21:00
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
553
3664
Rövid leírás | Teljes leírás (287.48 KB)

Zalai Közlöny 1887. 032-035. szám augusztus

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

KSH?, niiiíiiszíiis fián.
32-llr BZám
Huszonhatodik évfolyam
j-.to/itr**** d
í , „;;",*•." . .. -¦> f^t — _
hr
.*»;• ¦-" ¦ %/¦ ' !" ¦j:> kr
tWe- n*m 10 kr
Hlkli-K T Kft K K
¦> ¦ ¦ti. 6 u-r kr.
NYilfTÍRSEM
t. f *'
,„ , . ;,.,,., ... ..- •¦! ?«» al r-
__ ,,,„ ¦:;*. k »* !«-<l .---------------------------:— ¦k -1 -
ZALAI I0ZL0IT.
A lutgy-kaiiiz&'n nK«rexkedthni IfKirhrntk". a ,nut]y-kaniz»ai únlcrrite* t&ivltó-egylr-t, a snagy-k4tiizx<ti kisdeduevelo
ft itr k -*i!tü.#gi|*g.
r.l-fl fe.rk'k n-ni f..-
Krzlr.-l.fc v-ts» im
egyesület", a .nagy- kanizsai iiszti-imtegéiyzö ázüvetkezef, o m$of,roni keresk&ldini t iparkamara* nagykanizsai küluálasztmányáuak hivatalos lapja.
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VItrYLS TARTALMÚ HETILAP.
— Négy «.« A K e r t n e r
és állatvédelem lyekkel, kivált az alsóbb uépmztái\ok „jof _ ) erkölcsi javítására és nemesítésére
Jenő nei ú jeles, j ,. uak ajinlt paeiiagógiai tanul-, fJ)e([
ezélzott. — Hogy e képekuck,
„„ui.Miak ajinlt paedagog.ai tanul-, fi|eff „ .tóbb uéposzlályoklól ut uuuyt « következő niotluk előzik oieg : | ulfélen gyakorolt ulukiuzái ellen i 1. .A kíg.vcilr-usé(?, «iiit a fe nyozvkk;mnuél n^Vobb elterjedé
ál-
¦vadak trran&zeti .tulajdon-ága, az e«ib<r nevét viselő lényhez nem méltó.* _. .Allatot, uiely minket nem ' íiíut, bánláui wivleleüség."
3. . llaswos állatot r«sz bánásmódban részesíteni » ez áltfl rgész ségét, erejét, épségét, jóllciél csök keuteni, fogyasztani tönkre tenni: nemcsak szívtelen, haueui esztelen cselekedet is, nrimhogy nem csa* rú' halátlansággal viszonozzuk az álUt-nak neküuk tett hasznos szolgálatait, haueui állatunknak rontása által min neumaguiiknak kárt is okozunk.* 4 kilogy a/, emberkinző az latkin/.onak szakasztott mása, azt a lu.uu.-uiiap' tapaszulás bizonyítja. Az állatkínzó ross/.ul tarljí és nyu/.zn munkás allatát s azon van, hog} főutat tása n<-ki mennél kevesebbe ke lüljón, uz eiuberk-.nző szűken tartja és nyúzza munkásait s arra törekszik hogy ezek neki mennél kéve s«-bb .költségbe kerüljenek; — az állatkínzó lulle. heli állatit, hogy ezt intnnél gyökeresebben kihasználhassa; az embeikiiizó túlterheli munkásait. ' bo«y erjönet, képessésöket mennél ihslább- kihisziJálhTssa ; — az állat-^^^kif/ó nem bánja, lu állata uem győzi a terh. t, ha kidül a háubJI, hisz ej i van még elég állat a világon olcsó pénzért; az emberkinzó nem biiija, ha emberei a munkaterhét nem győzik, ha idő előtt kidülnek hiszen van kereset nélkflli, éhező ! ennélfogva a legterhesb munkára i: olcsón vállalkozni kényszerülő ember ntég elég a világon! — Az állat-kiHzo és eiub:tikitizó közti párliu/.am. . '. im-', tökéletes!" Tlw.wrewk 'Arpáti. 5. .Ue luimhógy az állat, mely ~^ ' )z<>ilauul viseli eb a szivébe tei <^' telt ujd^liijat, nem szólhat, illő az emberhez, hogy szoljun nelyette han-'¦"; 'pisán és nieíszehalHiatiilag. Mertegyes .. --...eaib'-rnek a szava, ha még oly gyen-{ ' ge is, hatalmas lesz, mikor az igaz-
az Augolunuágbaa aktot Ujt uéposztályoklól uton-
irá-
Tjedésök
u, íametszetekbeo ittárulrattaazo kat a művész egy-egy penuyért (tillér-érl) — ,A leuy<matok ( — irjaouga Kogarth e k'ip.'k kialfta^or —| :őlem aui rcmúnybtín adatta', el, :iOLy :iéui...