Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.84 MB
2008-08-18 10:56:52
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
580
3842
Rövid leírás | Teljes leírás (244.08 KB)

Zalai Közlöny 1896. 001-004. szám január - 002. szám hiányzik!

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

ftfiY-KiHim. 1896. Janflár 4-éa.
L
BI6fittttmi úr:
Bél nn a fn bo kr
úxirdFTrr . 1 fn U kr
tlj.l u» 10 kr.
HIRUKTKSEK baaáfco* p«ut
loTábfci hm X VIl.TTKKBIiS prtil ¦oronkeol IU krm Tilt tttk Buadea s
A Up tzellemi ét aavigi ré«sét ilfecö aiadro ktalcan.T Btl.rl go* n«rke*nó-kii in tw*ere
MlPí IrvHHc O'ta i
A nagykanizsai . Ipar-TestOlet;', , a nagy kanizsai Déiíalai Takarékpénztári .Önsegélvzó szövetkezet*. a .Kotori takarépénztár
eszvéDy-tirsasag', a .nagy-kanizaai- és galaaibokionkénte« toroitú-egylu-, a ,nagy-kaoi»sai kisdednereló egyeaclef a .nagy-kanitsa-: Unitói járáskor-, a .nagy-kanizsai k-reiztéay jótékon jóegylet-, ,n ianizsai izr. jóiélony ooegylef, .wegények tápintézete', a .katonai badastyáü egylet- a .soproni ei-reskedolmi i-iarkaaara* íiairykanizsai kttlTálasztnányának hivatalos lap:a
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VDGYES TARTALMÚ HETILAP. '
ataléfcek
I tt van a nap — aten nagy nap, mely eo felvirradt azon dicső emlékünk naiv napjának reggele, melyen ezer éve. hogy Árpád apánk vezérlete alatt ¦ -jpaink e szép hazái szamunkra ~.egszerí:zték.
Itt van tebát az év — 18911, soelytiek felvirradlátal igazán zenghetjük a költő szavait:
.Kzer rte m már Inuk, Ho#r> * tugrtrofc tlt Ukoik :¦'
Exer ér — mily bosszú idő?! Iloss/u kivált nekünk — magyaroknak, kiknek egttnkon annyiszor tornyosultak sötét, vészes felhőli: de segitett Istenünk, s mindannyiszor a sötét, vészes felhők eloszlottak, 'agy csak parányi, kis ideig-óráig tartó nyomokat hggyva maguk után. S e parin; i kis nremokat h. miért kel lett elviselnünk? E kérdésre igen egyszerű a felelet, ha igazak, öszin- fék akarunk lenni . . .
Magyarországon lakunk s magyarnak valljuk magunkat; de a tapasztalat azon szórnom meggyőződésre vezet, hogy ma-holaap már fényes nappal lámpával kell keresnünk JiagyronsLgou egy egy magyart s nemsokára — ha ily maradiak leszünk — mé< így sem fogunk á/találai. Hova is fogsz torpMni még tzegény magyar nemzet?! Kik voltak ősapáink, s kik vagyunk mi? kik verjük mellünket, s fennen hirdet- jük, hogy magyarok vagyunk — : de In végi,; néznek s megismernek : s,rnki aem hisz szavainknak.
Nem hirdették ós-apáink, hogy magyarok s mégis hitték, mert ott volt közön ük az ismertető jel: — az egyetértés, egymái iránti szeretet, ragaszkodás, béke olajága. Egy sziv, egy lélek volt liajdan a magyar nemzet! 8 most — fájdalom! —
mert ai egyetértés, egymás iránti szeretet, ragaszkodás helyett, a vi-szalykodás, gyűlölet, idegenkedés ördöge szállta meg a magtár nemzetet ^Örülünk egymás kárán, bajain s irigykedünk, boszankodi'nk egymás szerencséjén.
De ez nem csoda! Hisz mindnyájan azt tartjuk, hogy ma már mi-gváltoztak a viszonyok, megváltozott az idő .. .
De baj! leginkább megváltoztunk mi magunk — magyarok, meit mi magnnk ásMik magunknak a síit. mert mindnyájunknak kedvesebb minden mi idegen, mintsetc az, mi ma-. gyár. És így megváltozva, kicserélve vártuk mi dicső multunk ezeréves évfordulójának magasztos reggelét felvirradni ?!
Ez nem lehet! mert ez eltörölhet len szégyen leend reánk magyarokra. S kétszeresen sxégyen leeud reátok magyar ifjak! kik hivatva vagytok amilleniDtni évnek eg}maradand emlékének megteremtésére. És ti. mig az rgész ország kéw&lódik emlékesét gyöjteoi a onüeniumt napúk fényének emelésére; addig ti magyar ifjak hivalástokiól megfeledkezve, egykedvüen, semmit téve, mintha nem is volnátok — hallgattok, alusztok.
Hol a sziv bennetek meiy lelkesedni tud?! Vagy nincs — kihalt? Kői magyar ifjak! Egy szi...