Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.84 MB
2008-08-18 10:56:52
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
719
4116
Zalai Közlöny 1896. 001-004. szám január - 002. szám hiányzik!

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

ftfiY-KiHim. 1896. Janflár 4-éa.
L
BI6fittttmi úr:
Bél nn a fn bo kr
úxirdFTrr . 1 fn U kr
tlj.l u» 10 kr.
HIRUKTKSEK baaáfco* p«ut
loTábfci hm X VIl.TTKKBIiS prtil ¦oronkeol IU krm Tilt tttk Buadea s
A Up tzellemi ét aavigi ré«sét ilfecö aiadro ktalcan.T Btl.rl go* n«rke*nó-kii in tw*ere
MlPí IrvHHc O'ta i
A nagykanizsai . Ipar-TestOlet;', , a nagy kanizsai Déiíalai Takarékpénztári .Önsegélvzó szövetkezet*. a .Kotori takarépénztár
eszvéDy-tirsasag', a .nagy-kanizaai- és galaaibokionkénte« toroitú-egylu-, a ,nagy-kaoi»sai kisdednereló egyeaclef a .nagy-kanitsa-: Unitói járáskor-, a .nagy-kanizsai k-reiztéay jótékon jóegylet-, ,n ianizsai izr. jóiélony ooegylef, .wegények tápintézete', a .katonai badastyáü egylet- a .soproni ei-reskedolmi i-iarkaaara* íiairykanizsai kttlTálasztnányának hivatalos lap:a
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VDGYES TARTALMÚ HETILAP. '
ataléfcek
I tt van a nap — aten nagy nap, mely eo felvirradt azon dicső emlékünk naiv napjának reggele, melyen ezer éve. hogy Árpád apánk vezérlete alatt ¦ -jpaink e szép hazái szamunkra ~.egszerí:zték.
Itt van tebát az év — 18911, soelytiek felvirradlátal igazán zenghetjük a költő szavait:
.Kzer rte m már Inuk, Ho#r> * tugrtrofc tlt Ukoik :¦'
Exer ér — mily bosszú idő?! Iloss/u kivált nekünk — magyaroknak, kiknek egttnkon annyiszor tornyosultak sötét, vészes felhőli: de segitett Istenünk, s mindannyiszor a sötét, vészes felhők eloszlottak, 'agy csak parányi, kis ideig-óráig tartó nyomokat hggyva maguk után. S e parin; i kis nremokat h. miért kel lett elviselnünk? E kérdésre igen egyszerű a felelet, ha igazak, öszin- fék akarunk lenni . . .
Magyarországon lakunk s magyarnak valljuk magunkat; de a tapasztalat azon szórnom meggyőződésre vezet, hogy ma-holaap már fényes nappal lámpával kell keresnünk JiagyronsLgou egy egy magyart s nemsokára — ha ily maradiak leszünk — mé< így sem fogunk á/találai. Hova is fogsz torpMni még tzegény magyar nemzet?! Kik voltak ősapáink, s kik vagyunk mi? kik verjük mellünket, s fennen hirdet- jük, hogy magyarok vagyunk — : de In végi,; néznek s megismernek : s,rnki aem hisz szavainknak.
Nem hirdették ós-apáink, hogy magyarok s mégis hitték, mert ott volt közön ük az ismertető jel: — az egyetértés, egymái iránti szeretet, ragaszkodás, béke olajága. Egy sziv, egy lélek volt liajdan a magyar nemzet! 8 most — fájdalom! —
mert ai egyetértés, egymás iránti szeretet, ragaszkodás helyett, a vi-szalykodás, gyűlölet, idegenkedés ördöge szállta meg a magtár nemzetet ^Örülünk egymás kárán, bajain s irigykedünk, boszankodi'nk egymás szerencséjén.
De ez nem csoda! Hisz mindnyájan azt tartjuk, hogy ma már mi-gváltoztak a viszonyok, megváltozott az idő .. .
De baj! leginkább megváltoztunk mi magunk — magyarok, meit mi magnnk ásMik magunknak a síit. mert mindnyájunknak kedvesebb minden mi idegen, mintsetc az, mi ma-. gyár. És így megváltozva, kicserélve vártuk mi dicső multunk ezeréves évfordulójának magasztos reggelét felvirradni ?!
Ez nem lehet! mert ez eltörölhet len szégyen leend reánk magyarokra. S kétszeresen sxégyen leeud reátok magyar ifjak! kik hivatva vagytok amilleniDtni évnek eg}maradand emlékének megteremtésére. És ti. mig az rgész ország kéw&lódik emlékesét gyöjteoi a onüeniumt napúk fényének emelésére; addig ti magyar ifjak hivalástokiól megfeledkezve, egykedvüen, semmit téve, mintha nem is volnátok — hallgattok, alusztok.
Hol a sziv bennetek meiy lelkesedni tud?! Vagy nincs — kihalt? Kői magyar ifjak! Egy sziv és egy lélekkel kiáltsuk végig a hazán: ,Le a német, fracczia viselettel —." Hordjon magyar ruhát, aki magyar ezeréves dicsó multunk öröm-unne-pének évfordulójától kezdve s legyen maradandó viseletfitik. mig egy ma-L}ar s?ív dobog Árpád apánk által szerzett hazánk földjén. S a magyar ruha felvcvé=ének emlékére nyújtsunk egymásnak testvéri jobbot, az egyetértés és szentet béke olajagával.
Vajha magyar ifjak felébrednétek?!
Ti pedig szerető anyák, kik nég szebb maradandó emlékkel róhatjátok le Árpád apink iránti kegyelete* ragiszkodá-tiokit, járuljatok a mitle-niumi emlékeket gyűjtő oltár elé a legdicsóbb emlékkel:
Kereszteltelek a jelen mille-niumi évben születendő fin kisded magzataitokat mindnyájan .Árpád' apáuk dicsó nevére, melynél szebb, méltóbb emlékkei nem adózhat senki Árpád apánk kegyeletes emlékének.
Hadd legyenek rmlleniimi Árpádok széles e hazában!
FARKASS KÁROLY.
CSAFtNOK.
tSrtéMte.
Hileln idiuk njomii kőili HiLASZ lUKt.
A Hoffmann Mór és Halis István által szememen és kiadott .Zalavármegyei évkönyv a milleniumra' czUrü könyvben egy szép <uikí foglalkozik Galambok történetível. Kincseit bfnie minden elmondva, mi* után a nálam, a Stettner-cSálád és a püspöki leréltár birtokában levő adatok meg többet is mondanak, miit a mennyit sicrzé leírt.
Én magam sem' tudok mindent erre nézve megírni, reert 1ÜD0 — 2000 év igen nagy idó, sok számtalan esemény tanuja, melyeket a krónikások ba mind feljegyezte-: volna is: azokat az idó vasfuga elemésztette volna.
Galambok (KolumbakJ igen régi fali. mely már nemcsak a rómaiak, hanem a góihok, longobárdok és kelták idejében virágzó hely volt Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a mostani fa'u környékén — az uj temetőben — két korbeli, különféle banvvedreket s ékszereket találtak A htmwedrek — mint azt
Hamtel József, a n múzeum régi-ségtárának őre irta - kelta és rónai hamvakat rejtettek magakhw a Krisztus előtti századokból. Tehát iu temetőnek kellett lenni éí így lakóhelynek is
Szent István a z&iavári apátságot megalapítván 1019-ben, a több községek között Kolumbak dézmáját is ajándékul adá íl.tmpe .Hist. eccle-si»e*).
A reformácziót hamar befogadta Galambok, úgyszintén Komái-város (Kómar-vára). Karos (Karossa-vára), valamint Kis-Komárom is. A Stettner-család birtokában levő kis-komáromi matricula 1624 ben kezdetett s ugyan-c-ak a XVlI-ik században már két püfpök: Pjthay István 1612 —1629, Kanizsay Pálfy János 1629 - 1639-ig Kis-Komáromban székelt s később is több reform, esperes lakott ott (Egyetemes Névtár, kiadta a ref Convent)
Közlóm ugyancsak a nevezett kis kumároaii régi matrikulából a következőket.
.Egy 1720. tett inqiisitió szerint, mely a Stettner famíliánál un Galambokon 11170. esztendőben, mire a patcosek emlékeztek, volt predi-kártr ház és rgv-egy fából csinált oratórium és hogy ezt a parochiális házat a kuruez világban égették el. A komárvárosiak is ezekkel tartottak egvütt papot, mintán 1692-ben az oda való parochiális házat a Karoli p'ebános elfoglalta "
.Hogy a galamboki ref ecclesia a töröknek Magyarországon volt uralkodása alatt Mater- és népes fccleőia volt, de elpusztult, rész szerint a törököknek kiverettetésekor, rósz szerint az az után következett pestisuek elhataimazása folytán, rész szerint pedig mikor ez a Galambok egész dominiummal együtt a budai
vörös barátoknak, azután a nagyszombati semináriumna-: átadatott, mert annyira szoroogattatuk, hogy ha gyűlést tartottak, vagy imádkozni összegyűltek, vagy ha valamelyik gazda irást olvasott, azt mindjárt kitérték a faluból sőt ba csak egy ebadtát mondott is. Ha házasodtak, máshova eskettetní%em eresztettek. ha csak át nemérének. mely miatt némelyek elbujdos'akegyütt,némelyek esztendeig is jegyben voltak, melyekre még most is vágynak élők. kik megemlékeznek. Az eedesia volt a Diás-heg;én. mely neve mai napig is megvagyon, a templom a mostani reformátusok temetőjében (mostani ó temető H I.), melynek fundamentumából épük a mostani parochiális konyhs (régi elbontott papház H. I.). de mások is fejtenek erős téglákat kályha s tűzhely aljának. Találnak térdig érő vastagságú száraz embertetemeket, melyekről azt mondják, hogy a török karácsony éjszakai praedicatión ütött rájuk s ott mind egytől egyig a templom rakásai közé temettettek. A torony lövetett is. melynek maradványjele az a kis h»rang, amelynek egy is oldala valamely fáradt apró golyóbis által ki-attetett és 1807-bm wg ií volt, de mint haszontalan ezen esztendő-bai) újra öntetett.
Praedicatorjaik közül volt Paksi Ábrahám és Kanizsát X. stb. — Némely mostani galamholú famíliák akkor is voltak, mint most. Szánts, akkor Sántz (ezek már ma nincsenek H. I.) Egyed most katolikus família.-
A helybeli ref. levéltárban egy megsárgult okmányon pedig ezt olvashatjuk :
.Udvari, Milej és Galamboki Protestánsoknak Instantiájára kiküldött uraknak bé adott jelentése löl olvastatván, azokban foglalt okokra nézve
T A R C
B«idtj ujmt!
Bibor kgjkból küfpett ¦ n*p, Sztjjel Mórra íruf sogirkit, FUgyofó féüjben fdröfstótie »eg A fák Mxowrm-födie ág»it K.at járok-keiele, ¦«"- ai <**'. Mcijnvfc kfkjén uiacses tenmi frl'*f kuloolt keiekkel kitáook nékwi Dráff* szép h&xáa, boldog ajéret:
on tee y
i a« We* fjtn»ek kon, Mely-fk niadvn Dipji és 6rajs Oljui iiíp titzU, oapfufiru «ok A ¦idiin Kist árt»ÜM kn trm^k
Éde« jó Ámjám, boldof ujerct:
Mmt ntrj leiaj Ai aj*™* tbnió
Sok ki^%6 tjk yé kif*v..i*t
Boldog rolua, sert if a •KiTFmt>«it Hrlyt f««l*lt a hit, nrnémj «errtet A«t hinm ^ bo ihíJ kiT*«>*k
Lekötött ft kjmw raxM láncú.
fg j j
K«r*moo ívtéá* kic-í fi.nni, Ctúkolftm ft puánjt kexvktt, Aay*i mit^p 0fét* keve*el Kifirum Mfcí boldof njéret.
B*k ér telt el. níB4cBÍ Á «j nmétjtU
m-fk-itott
iiá
{7( f ff
Siifeabeo uert nem ulált Wltet, Megtör. lelkem imáira kiráa ít K(éf< rtlifiuk boldoj ujévetl
7.k*k HARGIT
ÖkOIJog a l BeUifél
A reggeli póUa a kövatkezó lakoai-kas, d-í aanál trdgikaubb htrt bozia nekem: .Géza a ina reggel történt be c-iöieibelt ügy eliutézé»e következtésen halálán van. Erő* has vágás. A párbaj oka «zóváltás pofonokkal füizerezve a ta-rokkaál a kaszinóban."
Ez a rám nézve íragikm, a szirei olvasót azonban bí/onyár* hidegen hagyó hír oly eseményről szó', amely Ível naponként találkozunk, de amely már érzelmeinket ugy eitompította vele szemben, hogy társadalmi fölfogásunk any-nyiia fonák lett, bog ha ily hirt olva-hunk, azt legföljebb szánakoxással vesz-ízük lodomásul, sokszor még a párbajban résztvevőket hö-sleUfik méltó dicsfényével, glóriával fonjak körfl:.
Habár vasnak emberek, akik mindig készen tsruoak szép frázisokat a azokat alkalomadtán szabadjai* ere*ztik, j Tesrékeioek, de az ato^^tfben _ tony a táruddloin "é^Wllje eil^eo, - % Főképp a ceme«ég ai amelynek a ¦*PP u^7 m>ot a prosú'uc'ió ellen, nem jSirbaj átazármazását kö-zdahetjflk; ab-(adunk semmit se teuní, syt.még nn- '. oól Kerüllek ki i lablóiovagok a kózép uak akik azt szükségei roisiMt tart- ' 'IftrbaH ó< most szintén a*ok teszik a jak s a löbbiek. tebáf a' tóibAtalmazottaffirbajyíóét nagy kontingensét. Eteken bolondok, a társadalmat a pjriA/-néN t kirüi netnkevéiflé ttagyobb befolyású tár-kfll nem is io«jjik rlképuloi . . ' J"-f-«áaÍTOi osztály ia van. a melj a pár
Az emberiség szer^ociéje azonban ez őrölt vallás követői oly lároaddlmi osztályból kerülnek ki, amely az egészhez e!eoyé*/.ő csekély számra aéive bár sai-nos, aanáí befolyásosabb éi példájukkal az aanyira hajlandó lömeget utáa>á-ira birjtk, azaz a kezdetre bátorítják.
Honnan származik • párbaj, a páros viaskodás, a duellom ?
FJviiáihataUanui a rabló lovadkor ide jéból, tehát a középkorból, ah i! a fizikai túlsúly az egyedO i uralkodó voltsaöii-kai erő, trhát az ö k ö i j o g, az egye-dQh mérlék-ido vo!r. -
A XIV. század é-ÖU még alig Ulál-k02ttok a párbajjal. — éppoly kévédé találjuk & keleti Lépekaél. akik e komédiát, nrot a lovagus becsület megsértésének következményét mai nap is ciak hallánbói és alig ösraerik. — Mi azonban, mi művelt cziviiizált európaiak, akik a középkor idbbi hagyomasyaiva', az i-oeoitélttekkel, boszorkányperekkel x egébb őniöngóá és babonád dolgokkal szakitoituak, s lö^ilaposodoti fá-zadnnkbaa a?oiíat megmosolyOfcjuk 8 az emberi sxe! en uzinaimas tévedéseiként tekintjük — mi tQrjOk. m; hizlaljak a •jt, ni Övezzftk azt égi féayoyel
baj eszméjét föotirtja, 8 ezek az állam azolüái: a polgárok és a katonák. A perbajozókat az áliam megbünteti, de jaj annak az állami tisztviselőnek vagy katona'iízloek, aki valamely eseibeD, amidőn az állás becsülete s^óbao forog, * nem Ytrekuik mei;. Az állam tehát a párbaj eitiltanál nem veszi komolyan.
Ionén a;táu a párbaj mánia, mint a ragadós kór a lobbi társadalmi osztályokra is kiterjed.
Mi lu'ajdoaképpen a pírbaj?
Sokféle defioicziót balihattaok éi oi-va*hi!aak már ró a, de a reális gondolkodik álláspontjáról tekinire, a párbaj két bo^oodaak toiond cselekedete.
Hogy ezt bebizonyítsuk, nézzük a párbaj lényegét én keletkezéséi. Rendé sen elöjzör né/etelUrés. többé vagy ke-vésbbé hevesen nyilvánított sértések, go romb*ságok, éi xégre néhány csaUanói nyakleves. Éi e>éri ölss^ék meg az ember? Sem eléc, hozy két migát müveit-n«*~ tartó ember piianatoyi föíbevülés következtében megf-'ledezik magáró1, go i-onabaságokra. sőt tettiegesiéííre vetemedik — nem elég, nem, az egyiknek köinók meg kell halni. Legalább a szándék az.
Nos hát ellenfelem igeo derék a be c-t-etes ember, a jog, igazság, szellem az 6 résfén ran. én azonban korlátúit öízö aup, megvesz ekedéit mirha vagyok s mivé. ö ft játékomat elrontotta, a pigátomat eiviiie, leszidoai érte éi az én isiéin gorooibaaágaim elöl neki jogával, szellemével. beciületéTel el keh mena'.e s a ,jó" tárunifban
megvetik, kitérnek előle, barátai elhuy-ják, ha engem ki nem hí s velem meg nem verekszik. — Hát nem őrültség e?. ?
Vagy tegyük fő! a* eleokezó esetet. A társaságban o'y eeyéa foro^.aki nem érdemli meg, hogy a nap rásü^ön, aki-játékos, korhely,~mihasznt, aki mindent elkövet, csak o-yílvános dogokat oem, hogy a tőrvéoy elérné. Ily egziezteocziák-oál a fizikai képzettség rendesen a szelleminek rovására fej ödött ki h így van &7, hogy a mi hősank tökéletesen vív és lő. S mojt e krakéler e hitvány ember egy teljesen kifogástalan jellemü én er-kö!c3Ö emberrel vitába elegyedik s a dolog vége — párbaj Gyakran egyetlen kardvágással v*gy 5 eram puskapor elégetésével a dolog el van intézve s a .koszos'báríny újra magasTttiva forog a „jÓ* társaságban-
S ha derék embert megöli ? Akkor is tisztára van mosva, sót még nagyobb respektuásal veszik körű! — Hát nem örúltdég ez?
Azt mondják, hogy tettleges volt a bántalmazás, amit más aton nem lehet helyrehozni. De vajjou a oyakleves vagy ökölütés becsületsértés e? Mi köze az emberi kéz ütőnek a becsülethez ? Habár pillanatnyi kellemetlenséget okoz, de nem hiszem, bogy nagyobbat, mint a szamár rágása. Azonban o'y pillánkban, amidőn valaki emberi méltóságáról megfeledkezik s üt, ver, a lovon aluli rangon áll, amely tettét nem fontolj t meg eleve; de oly emöer:Öl tígyszerüen fjr-dulj el vagy ba haragod szerfölötti, add neki rágást háromatorosaa tísssa; a
' Laptnk mai szamahoz fél ít nelléklet van esatolva.XXXV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896. JANUÁR i-ét
Udvariaknak ugyan, és GalambokUk-cak a Praedicatnrnak bé hozása megengedtetett, Milejben pedig az Oskdáaak bé helyeztetése hasonlóképpen Dem futatván, a plébánia fuDdusi, harangok ~és most elhánya-tott régi templom kő falaik téglái visszaadása (ha pedig ez nem lehetne, a Harangoknak közös haszonvétele; érint tett kérésektal az uj Torvéoyek 26-ik ágozatytyához képest elmozditutttk. Kiadatott Forintos Gábor feó Nótárius által mpr * Egy másikon pedig e*. áll: ,A Gaiambokiak könyörgó levelére kiküldetett Depuutio Jelenté- ! sere. a Tettes Ns. Vrgye • most uult Aug. hónapnak 17-ik napján kezdődött s forj vast tartatodon közgyülekezetében az végeztetett, hogy az Instans Galamboki közönség, az Isteni tisztele: gyakorlását szabadon beviheti. Sig. Zalaegerszeg 3-a Sep tembr. 1791 Horváth Ádám T. K. Zala vármegyei Tábla Bíró mp.'
A gtlamboki régi ref. lelkészek közül be vannak még jegyezve a régi matricalába:
Sélley András 1634. - Inkére ment.
Unj Márton 1656—1§66 Kis-Komáronba ment papnak.
Tatay János 1650-ben komár-Tárosi pap volt, 16G0 baj jött Galambokra, 1604-ben ^jagy-Bajomba vitetett el.
A mostani kis komáromi r. kath. plébánia, templom a XVH-ik században ref. püspökök tenrploma volt (Lásd : Egyhizkertlleti levéltár Pápán).
Még több apró cseprö adat van kezeim között, mindegyik igen érdekes, de ba össze akarnám mind gyűjteni, k5tetekre menne az.
Ezelőtt nyategy négy évvel megírtam a gal&mboki ref. egyház rövid történetét, mely a .Dunántúli Protestáns Lap'-ban jelent meg s fel-olvasUtott a galambok] ref. egyház újjáalakulásául* 100 éves jubileumán 1891. nov. 8-án. Ez alkalomból sok régi sznlos levelet, könyveket kellett átnéznem és sok helyről adatot gyüjteDem. melyek nemcsak egyházamra, de községünk történetére is gyújtanak némi világosságot.
Tudnivalék.
— Hirdetmény Az 1890-iki ezredéves országos kiállítás keretében 189C. évi jul'us bú 15-étől augusztus hó 15-ik Dapjaig az iparostanonctok. segédek és munkások készítményeiből idóleges kiállítás f»g rendeztetoi. E kiállításban résmehet minden be!- és külföldön tartózkodó magyarországi iparostanoncz téted és munkás, a kiállított tárgyak-sértés fizikai volt, viszonozd azt uzika:-val — reváns — s kvittek vagytok !
Hogy Rómában s Athénbau a társadalmi nézetek és fölfogások tisztábbak és észszerűbbek voftak, az bizonyos. Li-kurgosznak kiütötték a félszemét — mégsem párhijozott. Euribiádesz Temisztok-Imz ellen emelte botját, azért. — amint Piatarkosztól tudjuk — és még sem küldte Dévjegyét ellenfelének, az athéni tiizti kar sem nyilvánitotta ki elötle bogy aem akar alatta szolgálni, hanem Temisztoklesz a fenyegetőnek egyszerűen azt rntndja: .üss, csak hallgass meg!' Sa 'ettleges«égeknek olysokszor kitett Szokráteo? Sem a tere-vágást, Bem az 5 lépés-aváotz lövést Dem ösmerte.
Hallom, hogy mondják: .Igen ám. azok bölcsek voltak!" Ti pedig bolondok vagytok? Nos jól van!
A párbaj bizonyos faját magam is elismerem, azaz bizonyos esetben : t i. ha valaki engem oly módon Fért meg halálosan, hogy én nem eltófoliodulásomhan, hanem érett elhatározás után art találom, hogy mi egymás mellett a löldön nem élhetünk, akjror igen. akkor elhatározom magam a párbajra s akakor ellenségemet, bárhol találom ia, egyszerien leülöm vagy le-szuron, segédek, jegyzőkönyv, nyilatkozat, orvoaok Léikül stemtol-szembe, léte a létei Abban az esetben, ha párbaj igazságosságát, mint morális elégtételt
"tÜTT*?' ™ "OlM * '•SWMrübb mód éi föltételez legalább annyi bátorságot, unt a mely a segédek kerefi-exett kardjainak őrizete Lktt és csak
nak azonban az illeti Unonci, aegéd j vagy munkás szakmájába tartozóknak és lényeget alkotrésteikbso a kiállító által önállóan el6»llilotUknak kell-lenniök. Az e tekiatetben iiükségei ellenórzés gyakoroltatása azempontjábó! már a bejelentés eszkötiése alkalmával megnevezendő a műhely, a melyben x bejelentett tárgy elkétziltetni fog. A bejelentett és a kiállításra elfogadott tárgyak 1896. évi július hó l ig bfr-mentve küldendő be a kiállítási igazga-tósaghoi. A tárgyak díjmentes vissza-siallitisaró! az igazgatóság gondoskodik. Térdijat az 6 csoportba taitozó kiállítók Dem fizetnek, a minthogy a kiállítási tárgyik elhelyezéséről i* elrendezéséről, a szükségen asztalokról, állványokra1, a tárgyak felügyeletéről éa biztOKitísáról, esetleg eladásáról és az igazgatóság gondoskodik a kiállítási alap terhére. A díjazás háromféle: 1-aranypénzbeii jutalommal kapcsolatos elismerő oklevél; 2. e7Ü!tpéoibeli jutalommal kapcsolatos elismerő oklevél és 3 elismerő oklevél. A jiralmaiasbs.it nem részesült kiállítók emlékokmánvt nyernek. Mire az érdekelt körök fiíyel-mét oly megjegyzéssel van szerencsénk fölhívni, boiry e kiállítás számára szerkesztett bejelentő ivek és készletes programmok a kiállítási helyibirottságok-nál. valamint az illetékes ipartes'üle-tekDél nyerhetők. Soproomegye kif- és nagymartoni. továbbá felső pulyai járásaiból az érdekeltek e tekintetben a kerületi kiállítási bizottsághoz (Sopron, Várkerület .24. a kereskedelmi és iparkamara helyiségében forduljanak, hol nemcsak bejelentőink és résrletes programmok nyerbelök, hanem az ivek is mindjárt kilöltbetök. A kiállításban résztvenoi szándékozók czélszerüeo járnak el, ha bejelentéseiket, mire néíve a határidő 1896. évi január hó 31-én jár le, mielőbb megteszik. Sopron, 1895. évi deczember havát-n. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hlrdetmtav. A m. kir.* államvasutak igazgatósága a vezetése alatt álló vonatok szertáraiban az 1890. év folyamán előreláthatólag egybegyülemlő különféle ócskaanyagok (vas . ac:é> vas- és >C7éibádog, vas- és aczélcsó vas- és aczélbtual-bulladék. kerékabroncs-, kerékváz-, horganyzott sodronykötél-, aciéltensely- rostélyvas-, öntött éa zúzott vas, csavarszeg, bárrooy-, bőr-,
' fáklva-, gubactőr , g^spja ,'pTspotoeBia'-,
jutaáru-, kárpit-, kender-, posztó-, se-' Ivem-, szór-, szőrmevászon-, viaszosvászon hulladék-, felej'pap r , takaróponyva-hulladék-, üvegtöredék , szőnyeg hulladék stb. eladására pályázatot hír-det Az ajánlatok a nevetett igazgatóság aDjag- és leltár beszenési szakos?-tályához I89G. évi január bó 19 ic nyújtandók be. Iliről az érdekeit körök oly megjegyzéssel értesittetnek. hogy a ré-zletes löl'ételek hivatalos hehi'é gflnkben a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők. Sopron, 1895 évi deczember havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. Menyes rend. tanic-u város szón szabályrendeletét. melylyel a házaló kereskedés a neveiéit város területén a ft-nnál'ó bázalási S7abál)7.st 17. § ában s az ezen § t kiegészítő későbbi rendeletekben: bizonyos vidékek
szabályszerű vágásoknak kitett párbajocó-ban van.
(Vége köveüjezn )
AcNrMtiCMi eatok
— I88i Aeci. :5-fre — FARKASS KÁROLY-lól
I.-elkiteg tgrev<Mtk
É lm párowD akartok . ¦ .
V-an-e mít, nclT aeti doWoc
A-kkor, ha vácyfti ntarok *'
I-ljea k azit. Dobofii kétz
Lelkünk, ba parjit aefleli —
Elfelejt bút ét bánatot;
N tm keit tahbe seeki-tnki
K-eübb, bOfTln fáj n a •••<
K-oged. felrjt — párjához hír. S-«errle» 1 u i*k énemén? ! uh-! aaiért ia sem adu enyhet ? S-aefény a asiv Felejtni twl, K-Bged mjDd«Dt. hogToa sa'ret. . . S en hiuaáK. mi romxa öt: l»e aeai it: kinc*, biroéT. íjoajör R e»*oy »17 ^-bb j&tö után ; E-í & cael, Ael7 - torább gyötör
J-ajJ«l a ni., b. tetieu . . '
f'^ik ai»tel«i -. h
lakóinak biztosított jogok ép-égben '
tartása mellett eltilutott, a kereskede- 1 lemügyi m kir. miniszter ur jóváhagyta. Miről az érdekelt körök ezennel érte-siUetDek. Sopron. 1895. évi decrember havában A kertieü kerejkedelmi és iparkamara.
— Fl«jelmerteién. HiuUn a Nagy-méltóságú m. kir. tíelü^ymiDisyteríum foyó évi november hó 16-án 100.122 stám alatt kel: rendeletével a külföldiek nyilvántartása tárgyában alkotott szabályra ideietek életbeléptetésének határidejéül 1896 é'i január hó 1-sö napját tűzte ki — hivatkozással Nagy-Kanizsa városának e tárgyban alkotott éi a Nagyméltaságu m. kir. Belügyminisztérium által 422661891. számú ren deletével jóváhagyott szabályrendeletére — felhívom Nigr-Kauizsa város közönségét, hogy a hivatkozott és alább közölt várost szabályrendelet rendelkezéseit saját érdekükben különbeni büntetés tethe aialt,^. a legpontosabban j és leglelkilsmere*ttJ«l>ben ¦ végrehajtsák- j 1. Fosadóiok, vendéglőtök s általában ] mindazok, akik lakásadássM üzletsze- ' rüieg foglalkoznak kötelesek a náluk megszálló küllő iliekrői s azok srolga-vzeméiyzetéről & városi rendőrkapitányi hivatalnál betekintbelő minta szerint nyilvántartási könyvet vezetni, melynek : rövalai a külföldi és bona tartozóinak megérkezése atáo azonnal küldendők, s ezen nyilvántartási könyv a város rendőrkapitányi hivata'ának a külföldi megérke7é<ét követő 24 óra alatt be- , mutatandó; ugyan ezen idő alatt beje- [ leotendó az útirány megjelölése mellett azok e'uta/ása is. 2 Mindazon magánosok, akiknél külföldiek megszáUnak, — vagy kü földit magán lakájra fogadnak, kötelesek azt a megszál'á-a követő 48 óra alatt a -endörkapitányi hivatalnak bejelenteni, ugy nemkülönben ugyaoezea idő alatt bejelentendő az útirány meg* jelö'é e melleit a külföldi eluUzása, vég-Irges eltávozása i». A beje eutést a magáno-ok scóval. avagy a rendőrkapitány! hivatalnál beszerezhető bejelenté-i űrlapokon Írásban is eszközölhetik. 3. Eziel kapc8oiato8an kötelesek mindazok, kik lakást változtatnak, isgy lakást fogadnak — akár egyes ecyének, avagy családok, a lakás változtatást az uicza és házszám pontos megjelölése mellett a lakás változtatás napját követő 8 napon belül a rendőrkapitány-hivatalnál szóval -avagy írásban pontosan bejelenten1. Megjegyzés! A jelen figyelmeztetés 1. és 2 pontjában meg-je'ölt kü fólatek alatt a Monarchia másik államának 1 ikójai is értendők, miért is az osztrák ala'tvalól külföldieknek tekintendők. továbbá, h«gy a 3. pontban fogúit r»nd< Ikezéiek betartásáért é< végrehajtásáért a likast adók illetve hánuUjdoncsok is fi-Mősek : fégül. hogy az 1. és 2. pont alatti rendi Ike-zé-ek 189r5. évi jaiuár hó 10-én lépnek ba'áliba és e.-en bej'lentéaek Farkas Ferencz r. alkcpitaoy nroál, míg a 3. poniban foi 1 I rendelkezi sek 1896. évi február hó 6-áo léplek hat lyba é* ezea be«* ljnté-ek liay György alk-pitány urnfl ti Ijesitendők minden nap de. 11 órátói 12 óráig. Nagy Kanizsán, lS95.detzemberhó28 án. Vécsey 2<rginond rendőr-főkapitány.
HÍREK.
>f, ha ám Ula! E-lretat nundfot a re«éaTt«lcB! *-xép k» elet — bi(Tétek el — K-meteriTe áttlii azt: *-%> a gond. mtn megoaalít. S-»aa leeod - ai koasTci fakant
, hol .. i|a>O(.
éa — l-t. boUocsif!
Bsltttg uj évet kívánunk lapunk t. közönségének, mélyen tiszteli pártolóinak és nagyrabeesüit munkatársainak .'
— A vanwi képTlselótestulet riecz. 30-án ülést tartott Bjbocbay György polgármester ur elnöklete autt, melyen a váiosi fogyasztási illeték bérbeadási iránt megtartott árverés eredméu^Mek bejelentése éa az 1896. évre értéoyiyel bíró legtöbb adófizetők névjegyzékének kihirdetése egyhangúlag tudonifeul vétetett
— Báró Steininger Vilmos es. és k. vezérörnaf-y dandár parani-snok lfülj. éti dei-zeniber hó 23 án megvizsgálta az itteni állomásozó cs. és L* 4>. gyalogezredben apátokat.
•aajr A Keresztény Jótékony N6-es7.Ietoek vasárnap, január 5-éo van .isir- riim alatti tünezestélye. mek az idén U elsó mulatság leven, méltó sikeresitósére tisztelettel felhívjuk a t. köiöoseg becses pártfogását.
— Kit napig szünetet tartott „Lnd-»ig Fraaz- u viliamos telepe a közönség nem csekély boszuságára
— Alaó-Domborui jegyydi állásra egyhangúlag Hibácz János választatott meg, szorgalmáé és sukismeretes ifjú. mellú az állásra.
— t'eloi«a*)-CTtélj A kere-kedó ifjak Onkéozó-Egyleie la kére éra i> ,e-«*iyalapj« javára fóiaate endó Dr. Kiss Ernő fogymnaniumi Uoár «r 1898 évi
jumir hó )l-é«, nombatoa esti fél 9 árakor a ^nigyfcawssai casioo diszter-méoen"f nók világa* ctimmel felolvasást urt A "felolvasást táncz követi. Belépti dij: e»y korona és csak urakra nézve kötelező.
— Eljegjzes. Deczember hó 2.'> én jegyezte el Soós Endre m. kir. honvéd őrmester, Kován Lévay Lenke kisasszonyt, Kis-szecsei Vasska Lévay István gazdatisztnek kadves leányát, Farkasa Károly lapunk munkaUrsának sógornőjét
~ Diai 'tt.4lk.at készített Schleas Antal helybei. könyvkötő a most meg jelent „Zalsvármegye és. Városai' czimfl milleniumi évkönyvbez-'^Tetszés szerimi szinbea ára bekötve rsak SO kr.
— Február 15-én a .Társas Kör" tVnyes bált urt a Szarvas szálloda disz-
— Nyilvános kOsiönet Krlich Bi-'•hard őrmester ur a nagykanizsai katonai tisda.stván Kgyletnek 211 frtot volt szíves adoinsnyozni. melyért hálás Vö-szönelét nyilvánítja az elnökség.
— Napi biztosok e héten a népkonyhában vasárnap llaehrach tiyuláné Hoeh .Janka, hétfőn <lr. BotnsWiilri Samimé l'ráger Ilona, keddep. KaszUr Miksáné Kothsrhild Amália, szerdán Sábrarzky
¦ Lajosné Rátz Aranka, csütörtökön Scher?.
¦ Albertné Wajiiits Inna. pénteken Wiiszll Lajosné Karkas Vilma, szombaton lio-senberg Izraelne Weisz karohn.
— Ado^nányok á népkonylmiiál : Kisinger Ramuné 1 Irt. N. N. 4 frt.
[ Nagy Zsigmondné Ho Hb tojást, melyé-[ kért köszönetét nyilvánítja az elnökség.
váltópeBZ bevonása. A pénzügyminiszter rendeletet bocsátott ki, meiy a 10 krajczáros és 5 krajc^áros ezflst válló-pénz bevonása iránt intézkedik. A rendelet kimoodja, hogy ezek a váltópénzek még csak 1897. január elsejéig maradnak forgalomban, de az illampéoz-tárak és az állami hivatalok az 1898 ik év végéig tartoznak ilyen váltópénzeket elfogadni.
— Nyllv.aos köszönet Fogadják mindazok, kik felejthetlen, jó fiunk Somogyi S«mu elhalálozása slkalmából részvéteknek adtak kifejezést: ez utoo köszönetünk nyilvánítását- — Nagy-Kanizsán, 1390. január 1-én Somogyi Hanrik éí neje
— A honvédek restére Cjalány . Oéza ezredes éa előde ajándékaiból di-
»zei karácsonfi volt fa.illi'va s szitu húzások alapján nyert a legénység egyet-mást. Elismerésre méltó intézkedés, hogy a hadüak othooiaoan érezzék magukat.
Nádor-utczn ovod^j.tban s kerrel rendezett karácsonyfára következő adományok folytak be: Vidor Simuné 3 kis gyermeknek ruhit, tüieményt és 3 frtot, Weiser Jó/.sefne, Gutmann Vilmosné, Heii'ückerné 2—2 frto*, Wusztl La-j josné. dr. Rotbfctiild Samuné, Lówioger | Lijostié, Ledcfszky Árminn'S Gyórfify 1 Jánosné, Bajor L«zlóné. Práger Béláné, 1 Kesselhofer Jó/.sefné Ra)ioch Gyuláné, Scherz Richardué dr. Szűkíts Nacdorné, Schmidt Kr!gyesné, Bo^enheder Józsi fné, dr. Szekeres Józsefije, Pálfy Alajosáé, Szabó Káro'yo i, N- u Albertné, 1 — 1 frtot; Blumenschein Vilmosáé, Uwy Adolfné, Janda Károlyné. Németh Ignáczné, Mantuino Józsifoé, N. N. Milténviné, Eisioger Henrikté 50—50 krt. Fi-cber F. 30 kr. Ő ste en 30 forint 30 krajciár. — Eíeken kivül Knáujz Uoldizsámé 6 óvodásnak rabi-kelme ii egy-egy zsebkendőt. Fischel 1 Fölöpné, ilj. W.jd u Jóisef kalönféie színes pip'rokat, Sioger Lipót kü önféle papírok éi aranylapokat. Kogadják a kegyes adományozók mindezekért a ; rendezőség hálás köszönetét. ; — KieciaelllrllTániUs. Tekintetes Oreszváry Gynla ügyvéd ur mint a ; nagykanizsai ipartestület ügyésze a karácsonyi ünnepek ajkalmával 30 frtot I volt kegyes az ipartesta et elnökségének átadni, bogy a legszorgalmasabb és jó magaviseitu ip&rostanonczok közölt oszsza ki. — As ipartestület elnöke Knausz Fereoca ur n.ult évi deczember bó 24-én a következő taconciok közt osztotta szét az adományozott összegot Mácsek Lajos lakatos tanoncénak 10 frt Horváth Béla szabó tanonezoak 5 frt. Horváth István kefekötő tanoncz'iak 3 frt Simon Vendel ez pást tanoncának 2 frt 50 kr. Tadasi János kómires tanoncának 2 frt 50 kr. Gergye Jásos kovác* tattonezoak 4 frt. Kinytli Líjoa kováoUnoocmak 3 fr.. összesen 30 fri, amelyért fojadj» a kegyes sdományozó ar az iparteslüet el&öiségének ezen nemes adomáoyért hálái köszönetét.
— Meghívó. A nagykanizsai Kossuth Lajos magyar asztaltársaság vigalom ruodezó bizottsága 1896. évi január Bó 12-én a Polgári Egylet emeleti dist-teraébeo a ategény gyermekek felniét segélyezési alapja javára
Torma Antal zenekara közreműködései mellett jótékonyczélu lártkörö táncr-tigalmat rendez. Bellptidij Bzemélyen-kiiit i korocx. FelQlfizetések tekintettel a oemes éa jótékony czelra köszö nettel fogadtatnak és hir.ipilag nyug-táztatoak. Kezdete este tí órakor. A meghívó másra át aem ruházható és kivánaira a pénztárnál felmutatandó.
— Jótékonyság. 1 >^5- <.<H-7,ember hó 2'j-én elhunyt Somogyi S. L. kegyelet jeléiil koszerut pótló adomái y fejében adakoztak : Somogyi Henrik ur U» frt. Barta I^ajos ur és neje "2 frt. Sing*-r Józsa kisasszony 1 frt. Breuer Jvrimtné 'J frt, Leieht Sándor ur 1 frt. Weisz-herger Zsigmond ur én neje 2 frt és a helybeli ,Munka" páholy 10 frtot. K-Kanizsai Cbevra-KaJisa.
— Magán tanítói állásra twrestptik e^v idősb férfi aíL u6tanit<> két Hu mellé egyik lo. mtusik •> éves. Teljes". Itatás és fiifizelés. Ro inán iában egv magyar családhoz szükségeltetik. Január közepéig * lap szerkesztrirsé^éberi bővebb értfsfilé-nyerhetü.
— korcsoijabat Fapán. t'ápa varos és vidéke fiatilaága a .pápii korcsoly a egylet" javára Pápán 1890. évi január bó 18 án az .Arany Griff' szálloda dísztermében „Korcsolyabált" rendez.
— Nagykanizsai ip&rteslQiet A tele. kereskedelmi és iparkamarának Sopronban. Hivatkozással a 4866i695. bz. alatt kelt becses megkeresésre, van szerencsénk a nagykanizsai ipartestület elöljáróságának egyhangú véleményét a következőkben előterjeszteni. A nagykanizsai ipartest ület elöljárósága az Aujz-triával vr ó kü7Ös vámrerületet a magyar iparosokra s a magyar iparra káro-toak tartja, a kereskedelmi vánv-tterzódés megújítását ^em eddigi feltételeivel, pem ezeknek módosításával ciélravezelőnek nem tartja, mert a magyar ipar fej ö-dését és ebből kifolyólag a magyar iparos megélhetésének feltételét az önálló vámterület ben látja, mert csak ebben képreli orvosszerét annak, hogy ar Ausztriában feldolgozott terméuyt ne kény-szerlljön drága áron vistszavásároloi. Ezek azok a sérelmek, a melyeket a fentiekben volfuok bátrak a magunk részéről elmondani, amidőn ez ügyben a tekintetes kereskedelmi és iparkamarát ó íj azt kérjük, hogy tiltakozó szavát magyar iparunk javára a vámszer-zödés megújítása elien tegye mag. A oagykaQizdai ipartestölet előljáróságáaak 1895. deczember 28án Urlott read-kivüli üléséből. Knáusz Ferenci testületi eloök .Murakö/y Lajos testületi jegjíG.
— New Yorkban Braun Márkus szerkesztésében ,The Hungárián American' czimü angollap indult meg, mely iráiban és kéi»beu Magyarországot ismerteti, kü'öuos czéljn a oiiliumum érdekében propagandát kelteni, na által har.afh* missiót tejesít Ára egy évre 7 frt 50 kr, mej Ösazpg Tne Huuga-ridc-American Co Ntw Yorkba küldendő 1441. Broadway. Az el só Tüzet megjelent bö tárta omirnal és csinos képekkel.
— Szólómivelók és borástok flej elmébe ajánljuk a .Magyar Bortermelők Lapjá"-t, mel.et a legjelesebb tzakerök közreaiúkődéíével Rombay l'ezsö szerkeszt. A főleg gyakorlói náayu szaklap elöti/eteái ára negyedévre t frt. (Kiadóhivatal Budaps^t, Bethlen u. 11 t
— A postai cftOBBasbnn subád levelet in küldeni. A közönség süni zaklatásával járó jövedéki eljárást erün-tetett meg közelebb, mint énesülünk, a pénzügyminiszter. Ijten ityakran.merü tek ugyanis föl panaszok aziránt, bogy a pénzügyi közegek a postán szállított csomagokban elhelyezett levelek miatt ii jövedéki eljárást indítanak meg, holott leveleknek pó-itai c omagokbaa való -szállicáda a lörvéoy rendelkezéseivel nincí elieniétben, föltéve, bozv sem a folido, sem a czimzett az igy szállított levelek gyűjtésével, illetőleg kézbesítésével SzieUzerüen nem foglalkozik. A mio'si-ter, egyetértve a kereakedeimi miniszterrel, elrendelte ennél lógva, hogy a pénzügyi köxegek a postai csoitiagokbaii eiheiyezett leveleket, még ha több is van egy csomagban, ne leletfzzék meg,
i letőieg azok miatt jövedéki eljárás ne -indit«aDaü, kivéve az oly ebeteket, midőn megHllapiitatik, hogy a foadó. vagy a czimzett az igy szállított levelek gye;-' Lésével üzleUzerflen foglalkoaik.
— Jó rerok-keverek boroi iTegeare. Ba boros üvegeket akarunk iégmeotedeo elzárni, akkor ji rendes dugón kívül még szurokkal is be kell vonni M üveg száját. F,rre oézve utonbao oem egészen alkalmas a közönséges szurok, hanem igeni? a következő keverék: 600 gramm fehér szurok, 650 gramm koloíónium és 250 gramm viasz. Ezeu aoyegokaí laaiu tfizöi megolvisztjuk a midöo már egész egyoemfi tömeggé lett, akkor a bedugaszolt Üvegnyakát belemartjuk. Az Qveg
FtfyttUs ¦ oMlltkietM. t896. évi
szamához.
XXXV fiVFOLYAM.
z a
KÖZLÖNY
JANUÁR 4-én
¦jakit uMbu száram «• tintára Mg
kell dörzsölni.
— Legtöbb ked ?•»•*¦> t ma két-secbeTOQhatianal a Festi Hírlap ¦yajt elftfiutöioek Íme: a lap ai össxea napilapokat feítlmuljaa tartalom gazdagsága UBiotetébeo; miodw nap 20-24 »a-sároapokou 32—36 oldal terjedelmi Minden taóoapra kflJöi>, znebbeo hordbaU* jegvzék és határidőnaplót n>etlékel eló-fiie'tói azamára. A Pámi Ldvat crimö, lagaubb magyar di«Üapot, mely ha-záokbko egyedül jelenik meg minden feéten, a Pesti Hírlap előfizetői íeie ár bac kapji* (-egyedéire 1 frtért.) Mihd-ehbez jarm ¦ legfőbb én a muga tíemé-beo recdki»üli kedvezmény. a P«sti Hírlap oagy képes naptára, melyet minden eiöfieetó ingyen és" Í>érir-ís*Lve kap oiely tölösiege»sé tesz m^den e*jéb oaj)tart és lelüimul miadeu más karácsonyi mellékletet, i.ert eeész éteo át ba^ználtaatu Pedig a Pesti Hirlep mitd-ezea kedvezmények oelkül is a legked veitelib volna: szabadelvű politika)*, ro-vaU;oak változatossága, a mulattad közlemények — tárciák, karczolatok, szerkesztői üzenetek — oagy bősége foljtán. Kvruuk két legelső írója, Jóicai Mór és Mikszáth Kálmáa. a Ptsti Hírlap rendes dolgozótársai közé urtozik. Mtk-gsétb Kálmán már az oj év első De gyedébea bosstabb elbeszélést ír a lapba. A Pesti Hírlap előfizetési dija: egy hóra 1 frt 20 kr. uegyedéTre 3 frt 50. kr. (a Pariéi Divattal egyött 4 frt 50 kr) Kiadóhivatal: Bpest, V. Váczi-kÖrat 78.
— A BŐI)omfa4aauó Ez a ctime an sak a bájos festménoek, melynek remek másolatát as Egyetértés kiadóhivatala ingyen küld meg mindenkinek, aki a „RöpLébeu a Nagyvilág kftrül" cnmö pompás diszműTet megvette. Bájos arcsu hölgy remek aimiaizürke lovoo magasra tartja sólymát mely kiterjet.itett tJ-ár-nyakkal éppen elrepülni készül. Oldalt egy facsoportnál áll a hölgy apródja. Az egész kép reo<lkival kedves benyomást teaz a szemléiőre. A kép kivvtele igazán művészi, minden színárnyalat meg lepő finomsággal éa ntUéggel vao visszaadva s ily művészi kivitelű kép a mű-kereskedésekben legalább is annyiba kerülne, mict az egész disrnaü a képpel együtt. Az Egyetért ej kidóhiv ula e mű kiadásával igazán dicséretes mánkat végzett, mert a magyar kőnyvpiac/oa ily értékes s a mellett ocjó mű eddig Hí és sem vo t kapható. Lrdeke«oek tart jut megemlíteni, bogy eddig a műből 3 kiadás togyott el 20 000 példányban s a negyedik most eüiéizült kiadás pompás diszkötésben a karácsonyi könyvpiac/ legkelendőbb újdonságának ígérkezik, fcgy dLszkötééfl példány ára 6 frt 00 kr. A jutalomkip elküldéséért <;so-aiagolúi- és poitatöltség fejében külön 50 kr. fizetendő. Megjegyezek még, hogy a jutalom képhez díszed kere'.ek is kaphatók rendkívül olcsó áros 10 frtért, 6 Írtért és 5 frtért.
— Aa üjs«golva*a*ról A ki tíz évvel ezelőtt ki mene volna moodani, hogy a fővárosi napilapoknak most már ftáz-ezeruyi elóbzető közönsége lesz, azt akkor még mindenki kinevette voicu. Ab-$.b az időbeo ax ös»?.ed fővárosi napi-lapoknak alig volt aonyi előfizetőjük, a mennyivel m* akánoe.yik joob napilap egymagában dicsekedhetik. A ntpiMjtó e tíz év alatt .valóban bámulatra méltó fejlődést mű at b ma a posta naponkint több ¦ lázezer uj^áípéldányt szállít a szélrózsa minden irányába. L3 ez a Bzátn évrő-évre Dövekbzik. Ha keressük ez óriási fejlődés okát, eli-ő sorban azt találjuk, bogy a művelődés folyton terjed vén, a közönség mindinkább érzi annak szükségét, bogy állandóan tájékozva legye ti a világ folyásáról s mivel ezt a legjobban egy jó napilap révén lehet elérni, a jobb lapok kÖ7Öosége oipról-napra emelkedik. Azok között a lapok között, melyek a közönség rokonszenvét leginkább kivívták,a legelső helyet az Egyetértés vivta ki magának. Az Egyetértés nem dolgozik a hatásvadászat olcsó eszközeivet, melyek mögött gyakran a teg nagyobb üresség tátoog baoem mindenkor előkelő színvonalon álló közleményei, gyors, pontos és minden tekintetben megbízható tudósításai által iparkodik régi )ó birnevét, mint haza ok legelső ranga napja állandóan feotartani. fcbbea nagy előnye ax Egyetértésnek óriási terjedelme. Az Egyetértés esy oldaloo majdnem annyi betöt képes nyomatni, mint a kisebb lapok bárom egész oldalon s igy az Egyetértés 8 oldalas lapja annyi közleményt tartalmaz, mint a kisebb Lapoknál 24 oldal, a mi azon-ban ezeknél c«ak ünnepnapokon fordul elő. Ilyenkor az Egyetértés 12—20 oldalnyi terjedelmű. Ilyen terjedelem mellett ax Egyetértés abban a helyseibe vanf hogy mindenről a legbővebb és legrészletesebb tudósítást közölheti. Az Egyetértés felölei mindent, a mi a kő-xőtuéget cjak érdekelheti. Politikai és
társadalmi kérdések, a közgazdaság, ax irodalom, tan&fry, a közegé^rség, szóval aindea, a mit megtudni érdeme* feltalálható és bő Béltatáat talál az Egyetértés terjedelmes hasábjain. Nagy erősége az Egyetértésnek hó tirexa éa regényrovata nnindie komoiy, a nélkül hogy aoal-tnaau válnék s mindig lehet taoolci be-I51e valamit, * nélkfll bofy elvesztené mulattató képességét. Az Egyetértés állandóan két kitQaő-reiéijt közöi egyszerre. Ax e*y év alatt köíölt regények 400—500 nyomatot' i^re. vagyis 40—50 rendes regény kötél re rúgnak- Mindezek utá>i bátran mondhatjuk bogy az Egyetértés a hazai sajtónak egyetlen or-gaooma, mely az intelligens közönség m odfn osztályának igéoyeii a legteljesebb mértekben kielégíti Mindamellett a/. Egyetértés aránylag a lego'c-óbb ca-piiap. Előfizetéüi ára egéiz évre 20 frt s ezért kétszer annyit nyújt, mint a kisebb lapok. Előfizetések az Eíyetértét kiadóhivatalához, Budapest papnöveide-u. 8. iDtéeendók, mely szívesen köd mutatványszámot.
Vegyesek:.
— Sok ért megflgyelés. Emésztés-gyeugeségekoél éti étvágy hiánynál által Iában minden gyomorba)oá]. a valódi „Koll-féle seidlúz porok" b:zooyuiUk a legsikeresebbeknek a töboi szerek fö'ött mint gyomor erősítők fcí vértisz-titók E«y doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utáovétellei Mell A- gyógyszerész ci. és k. szállító, Béc-<, I Tochlau-ben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítménye kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Testegvenesxeti ¦*Intézet Keleti J. ezég. Budapest, IV. Koronaner-ezeg-ateza 17. az edd igeié sérvkötók és belegápolási eszközök készítésére létexő gyárán kívül egy nagyszabású a no dern technikának teljesen megfelelő mü-
| nelyt nyitott, Budapest. IV. Roatély-ateza, (Károly laktanya 15.} melyben ; orvossebéitzeti aczéláruk, tettegyenészeti ; készülékek. Hessing reodsterü elismert | múderékfuzök, nyújtó- és járógépek, mű-lábak és mukezek, v-tlamint minden e szakmába vágó accéláruk villsnygépek kötöszeník stb. készitteUnek. — Szenvedők, kiknek ily készülékekre szükségük van. felkéretnek, szíveskedjenek feoti ezégtő! kölüiégeióiráoyzaiot vagy képes árjegyzéket kérni. Vagyontalanoknak mioden lehető e szakba vágó készülékek bavi részletekben adatnak- Ív mételadóknak kedvezmégy- Üzleti elv; Ssígoru pontos kiszolgálás, legjutáoyo sabb árak.
— Cj oszUljwrajiték Badape&tról írják lapunknak: Immár a II. Magyar Osztály sorsjáték sorsjegyei is a közönség rendelkezésére bocsáttaUak. Az Osztálysorsjáték intézményének behozatala nálunk olv minden várakozást íelfllmuló dikerrel járt, hogy bátran ellehet mondani, miszenut hazáukhaa — egyréxxt azáital, bo^y t játékdöh életrevaló eszközzel fékez te tilt, miísré izt atilla!, hogy a kislutrit már is szemmelláttatólag ki-•¦zoritja — igazi cuiturai missiót teljesít. A magyar nép — tekintve a nagy nemzeti czélt (a tiszta nyereség a millenian megünneplése költségeinek részbeni fedezésére srolgál). hazafias elismeréséül félreérthe:etlei lelkesedéssel karolta fel ez intézményt.
Ha már «7 I. Magyar Usi^ályBOrsjátéknak sikere is oly nagyszerű volt, a II. Magyar Osztály sorsjátéknál, tniot * talajdon képe ni miileniumi sorsjátéknál, a lelkesedés bizonyára lehetőleg még fokozottabban fog nyilvánulni i ni jó magyar iiépüukoéi, mert a II. osztály-sorsjáték sokkal naeyobb előnyöket biztosit, mint az első. bőkezűbben lévén szervez veamaonál. Megtekintettük a játéktervet és ugytaláltuk, bogy a II. Magyar Osx-tálysorsjáték 120,000 sorsjegygyei 45,007 három osztályba sorozott nyereményt tartalmaz összesen 9 millió 200,000 korona összértékben. Ax első osztály, melynek húzása 1896. február 5—8-ig ejtetik meg 10,000 — Összesen Egymillió 263,000 korona értécü nyere-ményoyel kecsegtet, köztok 80,000, 60,000, 40,000, 30,000, 20,000, 15,000, 10,000 stb. koronás főnyereményekkel. Egy hónapra rá. és pedig márcziis 11—14 ig következik a második osztálynak búzába szintén 10,000 oyere-roéoynyel — össze-eo CgyailHó 649,000 korona értékben, koztak 100,000,60 000, 40,000, 30,000, 20,000, 15,000, 10,000 stb. korona értékű főnyereményekkel. A harmadik "sztály 25 007 n?ereméoyt nyajt összesen 6 millió 284,000 korona értékben. Ennek húzása májns 12 — 28-ig eszközöltetik — Exen osztály 58 — 400,000—6,000 korona értéka főnyereményt nyújt, főt a szerencsekerékből leg-utolajoak kijött főnyereménynyel ezenkívül még egy 600000 korona értéka
jitaJomdij is jár, minilfogra a legsse-rencaéaebb esetben eme főnyeremény Egymillió, legkedvezőtlenebb esetben pedig 606,000 korona értéka összegre eaeikedik. Egy-egy osztályra érvényes j •orsjefj Ara 20 frt, azonban ez alkaton- I mai i* feotartatott a sorsjegyeknek ál- | talanosan kedvelt ama felosztása mely { szerint fél (10 frtért) tized (2 írtért) ! rs huszad (1 frtért) sorsjegyek is kap- ! hatók. Az oaiUtysorsjáték közkedvelt- j Bégénél fogva a II. M-gyar Ortztilysore- | , játék sorsjegyei ía előrelátaatólag gyor ' san fognak elkeloi, mi okból nem tudjak ' ! eiég?é: & tisztelt kőzőnsfgnek figyelmét : eme körülményre felhívni én ajánlani, ; 1 bogy iDioáenki igyekezzék megrendeléseit | ' Hiintze Károly főetáruaitóaái Budap«8- I ten. Se'rvita tér S idejekorán megtenni ' Lme figyelneztetés szükségessége min- ! deoki elölt vü&gos, aki Déhány nappal '< ezelőtt Bodaprsten járt éi véletlenül a Siervita-téren is megfordult Rendőri assisteotia kellett egy cordoo és a rend ! fenntartásához, hogy a tönérdek nyere-' méoyek kifizetése leheióvé váljék —oly | béptoioogáa Tóit ott. Aki ezt látta, némi j fogalmat ti kot hatott magának arról, mily j lagy iebet ároknak a száma, a kik gyertek és a kik a hxzanas czél elÖ-raozditina onelle^v Agész életükre való : szere öcsinket is megtalálták.
Széna-, uaJou , é«
Kiirhi J'.tsef oag>-kerMkedö V. Fftrdó-atcxa 4.
jelentése
Budapt^t 1896. d> r/embf-r ?T. A n&gv hsvazÁ.^ >-s a karácsonyi Qnn^-I pek inatt a hrtivásári bflwiíaulok majd-j ufm kimaradtak ugr hogv forpalom és | azokról alig lebet jelentést adni — Pre-í selt széna és -Vilmában * behozatal elf-; gendú volt. Csekély vételkedv mellett az ; árak majdnem ¦ áltuiatlaitul maradtak.Prc-! selt széna ¦2-2"»—i-4o. szalma 1 SO—í 4u j 100 kilónként Budapesti állomáson át-j vére I
Gabona és termények: Zab 6—fi 35 j 1 frtig. uj tengeri 4—4*15 frtip. Bnxs fi¦!:"» — o2-"» frtig. — Árpa .V2L frtig — jt»bb minóségü 7-50 frtig állomás szerint, köles S -Í0—.1 7U früe árpadara 3Só—4-15 frtig lu(i kilónkéit nagybani forgalomnáf Burgonyában t^v^t a forgalom, ellenben a késtlft naey
Ki nyert?"
Húzás decz. 28-án. Hécs: 7 2 20 75 27 (ir-árz: 5f> 37 21 00 79
Húzás deci'31-éc. Brüno: 20 1-4 38 78 <i6
Szeríi. Szenet.
— S. G. S. Ltpunlut mtitiadiLotuik. —<<jui ttarr ninct időnk. Üdvözlet !
— Sb—k Sajnáljak, hogy nem lehetett wereot-aénk
Dárda. Kö»«inet a izitn megeméke*é-ért A t*ti r*feo Btecjelent.
— H. Vajba lapunkban jelrot Tolna me* a : tiáxadik Dp axerf .-lje«t*)i érzmel Rratulá-< lank a ca«adai .ubileamra.
- V F Az ftkmáort -uoana' potlira adtrit
; Felelőé ^zerke.-tztő és kiadó BÁT0KFI LAJOS
Nylit-ör.
kronfeld nővérek
folytatják a tanítást a magyar-, német-, francsia és angol nyelvben Lakás: Vasatuteia 691 sz.
6254(tk- 886. fcrk. okt. 16-án. Árverési hirdetmény.
A léten vei kir. járisbirú^ág utiüt te- lekkúiijrt hatóság kűtfairré u-tii. hogj Cseszmik József figyvéd (*rlaki lakosnak Szálai József eg-yedütai íakÓK elleni KM) frt tőke. ennek i >!ti. máreiius 1-tól járó s*^ kamata s'# késedelmi kamata l:> frt 4-0 kr. per. s frt ut kr. végrehajtás kérelmi í) frt í*5 kr. i-zutuli köit-Jsegfk iránti végrehajtási Ügyében a nagvktuiizsai kir. törvénjszék ia letenyei kir. jambirósági ternletén fekrő az egjedntai :;i. sz. tjkvben A I. 114 hrs^, ingatlaouak Szafaí Józsefet illető lu frt 20: hrsz. tü frt, 3o^> hrsz. ülj frt- ;ífií» és *Ai hrsz.- 24 frt 50 i hrsi. 7n frt. fiij hrsi. t.l írt és 71T hrsz. 45 frtra bec»filt ugjauazt ilető *J részre Egyfd-utai kozsegbirj hálánál 1896. évi' január hó 23-Ut napján d. e. 1(1 órakor (Véznák Ji>zs*f perlaki lakos felpe^e^i Ogvvert vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen kiadatni fog.
Kikiáltá-si ár a ffiinebt> kitett í>f--mt
Arverpzoi Kívánók tartoznak a be«s«r 1 "* „-t* készpénzben * agy óvadékképp* pa[.irl>an a kiknldött kezéhez Menni-
Keli Letenjén. a kir. jbság mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi novem- ber hú li-ik napján.
'X ITS kir aljbiró.
Férfiaknak!
férfieyecpeBé'geki.él impotentia a C3. és kir. Kzab. falTano TlllanjOfl kí«tfil>k«m Öoh*n«uiJatra a legjobb szolgálatokat tesz.
«•» Tolta tanár readsiere. <««
Orvosilag ajáalva. Leírásokat küld
borítékban 10 kr. levéljegy ellen.
Aygeafeld J.,.,- eJektrotechaikus
Wien, IX Türkeustrasse 4.
5799U. 895.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. t?g/.ék tk?i osztálya resztről körhírré tétetik, bogy Vajda Jánoí é. Vajda F^reocz bnlalon-magyarodi lakos Tégrehajutóknak Varga Z-*ófi és Vajda JÓzsefné mint kiskorú Vajda iócsei', Zsófi, Imre és üá-pár t. éi t gyámja Vajda Györgj és Vajda Imre végrehajtást nzeiivedé ^.-magy^roai lakosok elleni 65 frí 60 kr. per, 9 fn 25 kr. végrehajtás kérelmi. 8 frt 35 kr. jelenlegi, ti a még felme-arnlendő költségek nanti végrehajtási Tlgyében a fentoevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a balatonmagyarodi 257. sz tk^ben L 1—4 sorsz. a. felvett s 306 frtra és ugyanazon tkvben f 769 brsz. a. felvett 8 72 frtra beesőit in gatlantiak Varga Zsófi özv. Vajda Jó-zsefné javára C 1. alatt bekeblezve levő szolgalmijoKgat ec.iBtt. — továbbá a b.-mugyarydi 258 »z. tjkben I. 1 — 3 sorsi. a. felvett 351 frtra, — ugyanazon tkben | 4O9!a hrsr. alatt foglalt 37 frtra. — a b-magyarodi 2í>if *z. tjkvbeu I. 4u2|i hr-z &'l8u felvett 11 frtra én ugyanazon tki beD f 409fb hrsz. alatt felvett 11 frtra beoölt ingatlanok 1896. i-tÍ jannár ké 29 napjnn d 1, 10 Órakor Baiaton Magyarod községházánál Sebestény Lajos felperesi ügyvéd, vaay helyetie«e közbejöttével meetartandó nyilváno-t árve-réseu eíadatni fog.
Kikiáltási ár a fenoebb kitett Dec^ár-Árverezni kívánók tartozaak a beciár 10"{9-iit kéiipénzbec vagy óvadékképe* p3pirban a kiküldőit kezéhez letenni.
Kelt Nagy Kanizsán, & kir. tőrvény Rzék mint telekkönyvi hatóságnál 1<*9'>. évj október liő 11. napján.
GÓZONY, kir. tvszéki aljbiró
VizgyógyiD-tézet
Pozsonyban.
Mássága elektro-theraphia és gyógygymnasztika stb. intézete.
¦V~ Egétzevanat nyitva áll. "••
Tulajdonos : a Pozsonyi lparbank.
Igazgató orvos : Dr. Schlesinger
Mikta
Prospektusokat iogyen és bérmentve küld
az igazgatóság.
n
„KÉPES CSALÁDI LAPOK."
A l«g>Jesát>b ét «ért a legelt*rjedt«-bb képet hetilap.
Hegjeteailc miodec héren bő szépirodalmi es iimerftterjeiilö tartalanmal «s kfttó. WkWh«t6 regénymeliéklettel.
HÍToakéo) kéuz-r .Hoigrek Lapja- czimíi telÍTes mellekletet »d, parin di'fctképefckel éi bö dirattudositkual
A ,KÉPES CSALÁDI LAPOK" olv»o szellemben ea irinfbao tan uer-k.-m«tTe, hofy iljn ** öreg külön 1 ejvüttTére el»eiettpl oliaaba'ja.
A „KÍPES CSALÁDI LAPOK--b* a régi n upjab .rói ét költői gárda ntDden isfiMtvrÖ tagja dolgozik
A .%ÍW.< CSALÁDI LAPOK' oak reginy.i, elbeuéléiei. r»jui, kniso-reszkjei. köfteménjei kedélyoenieaitó oWaimúrok. IraoTczÍkkei*el a társadaloi* miadeD kérdeteije kiterjesxkedtk. OrvcMi tt egyéb nikkei pedig Lacnltágotak
A .KÉPES CSALÁDI LáPOK- mindeo rvt-r, ae^r regéoyt ad mellék le ül, még pedig c&inot tiine< boritékJcaJ, éret elófiietőioek
A „KEPEfi CSALÁDÍ.LíPOK*' bontéka axellemM és szór&kosutó cse-Tegévek. ilietre kérdések é*4tütietek tárbáxa
A ,KÉPES CSALÁDI LAPOK' előfitetöi djulaoul kusölhetik gcmdolt uikat ax .elöáxeiók po«t»jáh»D.'
A KÉPES CSALÁDI LAPOK" képei lehetőleg klkaJomuerQek, diate-tek és taniiisaijotak
A ..KÉPES CSALÁDI LlPOE" 18% jaDuár eltö ixámanl XVIIl-ik érfoljaaiáhk lép.
Ez pjéTi tzámábaa köretkeső érdeket ét kiraló kAileméajek jelentek mef
C 1 e d d e 1 ti 1 kf regény, BeniMkyné Biji* Lenkétől; Évtortfulóo. költemcnj Jiabor L*jo*U)! .Régi történet, beszélj. Lauka GuuUriól : H« (in raháíkodjank t é 1 <¦ a ? orroíi czikk, dr. Fodor Unartol ; 641 a t á d, vi* n^aolög. Oláh GyórgTtő): A k 6 i t 6. költemény, Felek s Sindonól; Ver lek letért, költemény Rudnyioisky Gyulától, boldog o j é*-ct! tledcép Herícsayné Karoau IraáttH ¦. Megnyagtató történet, freskó. Krnd* Gvalától ; É a ii! regény, ToinaJ Lajostól
Matatrinytumokat bármikor Mívesen küld A „KÉPES CSALÁDI LAPOK' kiadóhiraiAla Budapest, Vadáaz-n 14 uját háMbaa.
EOftzstési árak
a ..KÉPES CSALÁDI LAi'í)K"-ra a „Hölgyek Lap;*" ctiaO ditaliap-pal ét t regény melléklettel együtt:
Egéw énre......« forint
Kél érre.......S fuHnt
Negyed érre ...... 1 lorint 50 kr
FIGIELIEZTETÉS
A ki 3 oj előfizetői gyűjt ¦ ax előfixetéti &s«eget egytiem bífcttldi, anoak elismeréteQl egy disxet emlékkónyret kttid a kiadóhÍT«u).
Kérjük az e ö&zetések megujitátút ¦ l«pankn*k u itm«r5tok kömben ¦erjesztését
A ki az égési érre szóló bat frUjí etöfiietési összeget 80 kr. csomagolási és pot:aasáiliiási díjjal együtt --gytterre beküldi, uuk elismeréséül 4 regényt küldünk; a ki 3 frt előfizetési össseget 40 kr rsomagoiási ét potU-tsallUxii dujsl egjatt egyszerre beküld, snuk két regényt küldünk eliimeretQnk jeleni ss a ki rwk 1 fn'50 krnyi negyedei előfitetési dijat 20 kr. ctomtgo-Isti és pasUsiállitáai díjjal együtt egyszerre beküld, ajinsk a kiadóhivatal egy regényt klld jutalmul.
. Előfizetéseket (> hóaap bármely sápjától] elfogad a „KFPES CSALÁDI LAPOK" ki*doiiT»,ui*, Budapest, Vadsss-utcza 14. ssám.XXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
JASCÁR 4-é«
A fi
Cttak *kkor valódiak, ha mindegyik dobos aláiraut tünteti fel.
A IUJI A-f|l§ S«ldl.tz-»«rtk Urtói ^yoe.vbítíin* k eg
é
Jltitalik. gOl{rcí • pmorhéT, rArz6« tzékrwktút* mijbuulora. »»r-l. inioW él * legfca^r.bftxőbb vél bettfttftk elten, e ipiet hM merni k fr-k óu miodig nagyot* elterjedőt gj^rrett — Ara «ty l*»to>«tilt •rrttti dt kanak i frt • e
H anmtatu t törvényileg f en y ittetnek
FEL EOF RA N C ftA
4«BORSZES2 ESSO
C«ak akker val.Ji. ^"fi^
ezlab*ruetz ét •• ne»pzf>t*«en mint rájdaltaoaiUaptté i*«rr*«Mi tze<- köiz^ov latt aredatl S*tfl ara 90 kra|«zár________________________
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatréize: ItixoiTUr&t nikwi 1
A mindennapi tiáj ti ti ü tájnál ktliöüúeto fontos háruMly korú gyermekek, mint fi*>-nóttek aximira; mer. e siaJTÍi * futak to»»hbi ípiéjrét biztositia • efjruenmuii! óraxer toffajás ellen — E|y M«ll A védjafyávei ellátalt ¦««« ara : 60 krajsiar.
(6911 FÓKzé t kü I di>i»:
M«ll A. gyógyszerész, cs. és fcir. udvari tzállite alizt.
Bécs: I., Tuctiiaiiben 9. sz.
Vidéki ¦•freadtléask aapaatt p«t aatuvet Menett tc^ittttatk A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aiáirá»áo.L védjegyével ellátott készítményeket kérni.
Raktár: Nagy-Kanizsán RQSflnfeld Adolf 6» Fia.
c
g ?
g
a
, VULKÁN
••
%
Halom bérbeadás.
4 Urór SolM"<H)rll AdolT ui.sjdmii: képező 3 kereka vízi Ilin lom BullórNilH Somogymegye) 1896 apnl 23-tól számított 3 évre árverés utján Itérbf adatik.
Az árTerezni szándékozók január 11 -én délelőtt 9 órakor a gazdasági irodában Babócsán személyeseo jelentkezzenek, iivadébul 500 frt fog kivántátni.
4 frt 70 kr. elóleges beküldés, ragy pedie 5 frt utánvét mel lett mindenkinek küldünk regulázh&tó
^JGENFI ZSEBÓRÁT, 5 valédi Dwblt-Christar azüit utanzatut
Ezen órák igeo szépek, tartósak és mindeoüit 10 — 12 frtba kerülnek. Klánisitóknak fél turzatot 21 frtra leengeduns. Megrendeléseket eszkozlünk hiba nélküli példányokban.
Czim: HEMMER szallltohaa Bécs IV. Schwindgasse 14 parterre Thür Nr. 2.
gépgyár r és-z v é n y-t á rsaság
ezelőtt
Gutjahr és Müller — Reinhard Fernau & Co
Budapest Bécs
az elsőrangn mal<>mépitészeti gyarbon
BUAPESTEN, V.. külső yAczi-nt 70
Sürjbjiyciiai: .GnijakrmlU >.• i)*rUto»k Sóntöojctim : „Outj.hrtulkáB1-
: oltzta ifarfizt át.i aaa izabadalaarva
uuuv u uuimvuui
Gtdjahr¦ Atiiller is Sóder szabadalma.
K „Lengő-szitagépnek" előnye.:
Az SrleméDjeket ' tőkéleleMs szitálja éi osr.láiyoKa: — a .zitilt lisztek lisztik, a iierc<ék üjzlmentesek é» a ii>rak élesén' vannak osztályosa; - reiidkissll esty«.erO ie«lé«; — a »ntilt Imtoek tisrúulaoitása eiiés^en ki vm iírv« ; — a «éphes k^vét 87ÍUt>evonat .tQséieitétik; —a gép c<e«éíj tért éa csekély erőt i(t#nie!: — a í ép járása tökéleleien cyu;o<it; — automatikai üzemre ieen alkalmas; — a gép .-gy eiiész cylioder-rendsiert pótol — a gép munkaképe.iaéee felü molhatatlaD ;
továbbá:
tisztító- és osztályozó gépek
^
Schnetzer Ágoston szabadalma.


A tisztító és Oiz-á t y ozó-jí épae k el ő
n t e i; K^jszerö és czélsierü
szerkezet; üieni kotben csekély
kezelést igényel; a grp sokkal (öbb tiszta darát állít elü. miit bármely uis iji
fajt. gép;
ugyanaioo pépen a 1 e g-finomabb deresek z nit a legdü r vá bb iiarák (isziilh&iók ;
muokHíépessége rt-oil-kivül oaev; a i>ép eff-kély tért igéovel; bár melj malomban lénye-ge-í üzemakadálr né' -köi lebet ilyen gépekkel egy daratiBztilást bereqdezni.
A oeTeivett l«gn;abb malraásziti gépekan kívül ^y«rtatnak még: rögsznák, tarirok, gabona-osztályozóífépek Bobv-
féle rendszer éa mások pzenat, .Vuikáu" pabonaiiiztuó- és kefélö^épek őrlüjáratok, gaboai. lisít és darafelhuzók
szillitóaigák.- dar^-, liszt- és dercwhengerek, felbu/ógépek é* járószékek.
Té g 1 a g y á r t i s i gépek H)top K. híraeves rendszere níerinl.
Nyetíö n tténj ek saját é« idegen minták u'án, foga>kerekeket géppel formázva
Mindooi.emö szersz iunépek fém. fa és kő m^smutikáládára-
(i ö 7 k é p e k 'dpróbált: rend:uer szerint, rizikerekek, közlömüvek ítran-missziók.i
¦r Kiránatra prospectusok és költségvetések küldetnek. ~mm
Keresünk
egyéneket tnioden hivatásból ixen kedviuö feltételek »lar) a türTe-Dfm«it engedélyezett norRJegyek ré^zletazetés mpl eíti eladására a/. 1S»3. évi XXXI t c. irMmébPn. FÓTirosI váltó üilet tárnasáe
Adler és Tárta Budapest
»EUSTEI»-ftle ERZSÉBET laMacuk
F. pilulák huo-ilo UuiiaéDvrkoél mioden te. h»WI»n feljebb beoUlMdók ; ar.'ltk nladi-D >rUI "í!^?1 ? *"'*" ""r"k b»J»l"l Iffjobb
y gy^ j ¦ nnllel
ártklmaliaD, mint c ptlulik k
szélEBzorulas
» left^hb beütések forris* ell.D Crukroxol
¦V íir •• plUUt Urbűauu dók*. íj kr
tu N«-»(«i. Erz*ebít »I1dI»1
1 —*-. h* minden dobot ibrwajüef piros - feketp u
¦EUSTEJII FÜLÖP !
.Sií.l Lir«Jui- cilaiutt rT.t;,tpr,«r, j
Wini. 1, Plaak«D(anp <
Baktir nKaiaaáii: BEUIS LAJ03, PRAGEE BÉLI EBLICII ARSOLO . BT^KJS'erMi onkaál
MAGYAR HÍRLAP
Az 18ÍM). c/redeves kiállítás alkal-
ilóseg, ojorod* «i ktfiuUl: Honvéd utcu
* keretkedelmi akadémiával izetnb«D.
3 O
I S
1
± ~
li
•¦a s
J s - S
!_• = 2 lí

fc
Főuerkenitö:
Felelőit RierkesttÖ:
HORVÁTH GYULA. FENYÓ SÁNDOR
Kjétt me !-i. fdetre~l
iíO lr(fgj hóra 1.20.
Kgjes Bíám Ara hel)ben 4 kr, vidéken .r» kr.
A Magyar Hirlap albuma. I
Január első fölében ku'djuk síét elonte-tőinknek azt a nagy albumot. • mely .Magvar Hírlap*-nak egyiuDrumincI millenniumi emléke in. Az • reuiéuységQok, hogy nem csupán a megszokott karacnonji albumot pótolja e di»es mii, hanem megmarad minden olvaióokoál, mint a jövendő nagy esilendő egy előkelő, mégii siórakostaló é> váltoialos emlékkönyve.
A .Magyar Hírlap- ei albuma nagy tllk nyolczadrét, terjedőim* másfél Háa oldal. Síi-nei boriiékát Faragó featatte. Tartalmának kiválóbb résiei:
Scliliucb lőrinci biboroi püspök.
Ferenci Jósief pu>pök.
Sián Káról; pUnpök.
Karsay bándor pOipok.
Kohó Sámutl dr. lörabbi.
Tma Kálmán.
Síeli Kálmáo.
Apponyi Albert gróf.
Horánsiky Nándor
Keglevich István gróf.
Helf; ignsxz.
EMerháij Kálmán gróf-
Uirtók I.tjos.
Buabacb Péter.
Klobusiczky Jáooi.
Netuénvi Ambrus. ^"
MJnoich Aurél.
Thai; Kálmán.
Nopna Elek báró.
Itohouczy Uida.
Illyés Bálint.
Salmeo Jenő.
apróbb dolgozatai. Valamennyi kizárólag a M H. J
albuma számára íródott. Egyrésze autogramm. I
Terjedelmesebb csikkeket Írtak alakúmba: '
Wekerle Sándor, a nag; nepittotiégO rxmioiazterelnök,egyike legelő államfíih'sink- : nak, aki Híépnodalmi mmikávsl tisztelt meg bennünket. Aki oly féiiyenen tud t.zámitan>. inie írni is mily |>omuiUaii tud.
lamert okból nrm rliciérheljllk itt n aibuni *gy másik nagyérdeku hositzabb cíikkét, amelyei llorválh ti'jula irt A gaTÍbaldi<ta időkről, oliKtomzáKi kalaodjairól emlékezik < nwg Horváth Uyula éa leirjn mini élt egyUtt ] Nápolybsn DumsB pprerel. Teleki Sándorral a ; kia királyi palotában. Mint teMek-veilrk éa főzlek neki. aki lialálos betenHéKböl ott lábba- I doiott. Kgy oag)érdekU éa mltligisinerelkn Teleki relikvia én nrámoa Kyönyorll k^p iüu'-rtralja anii vezérliOlittku-iuik e azépiroilalini munkáját.
Meg fogja • ;itn «t olvaiiit llellrri Mór, • millennáris kiáli;i«f fötiikárának éa nekiluk kedves kollegánknak hoiiuhb lélegzetű közleménye: „Három nap én három éjjel a kiáll]
Útion.* Az olvasó egyBzerre látogalóvá lösz: látni foBja a kiállitáat megnyitása elAt>. Biá-moa muvéazi éa sok Iájékoilaló kép siolgál íanláiiájínak seititkégére a kilUnü movegen kívül, amelyet a iegkonipnli-niiebb loll irt meg.
A komoly ranju dolgozatok kÖ7ül fel-emlitjOk a .Magyarok torténeté'-t amelyet ezer sorban lapunk főmuukaláms, Dródy Sándor irt meg.
Vallási, nem vadáar, minden magyar űl-vaió f^őnyortlaégét fogja találni a Hárson; István czikkében, amely az ezer év előtti vadászatokról mond' Valót és regél.
ilenuller UJoa „A magyar nő a forradalomba*' czimll érdekfeszitő korrajzot irt.
(lárdonyi Ueiáiól hiuimas hősi krónikát hallunk
Ambrus Zoltántól Iteoedek Klektől. Ig-Dotuilol, Tóth Délálól, Márkus Miksától, Sio-mabáiy latváutól, Biomor; Deisötöl, KUrth; Emiltől, Vértesi Arnoldtól részint alkalmi, r«-síint önálló, de kivétel nélkül érdekea éi eredeti dolgokat ád kö/.ie ar. album, melynek egyik fele tiazlán arórakozlató éa mulatlaló.
A mulattató részből kiemeljük a következő nagyobb (lolgozulokal.
( ezer éve
, A kártya ( a múltban
( a jelenben.
írták: hárman. Legelmésebb Íróink.
Ai év története versekben, képekkel. Irt* Hellai Jnt.
Nagr síinnftvésmök kis lábal. Eredeti fotogrefákkal. (Termesiat után.l
Hzámos közieméi); még. amelyeknek, icaz, nihca ÖMiefútigéiie a miilctiniumnal, de aiért bi-»on;átamve«Bn veszi ttokat m» nyájas olvasó.
Az albumban adjuk közre „A csúnya férfi" czimil inoplemára lietrkeiett asazouy-levelrk hat legJoblMkál. Amvlyrk kil/iil a legeslepjobbat a kő/ötré)í fopja kiválasataiii
A/, albumban zen«^nelléklet is leiz éa pedig Huba; Jeuó uj operájának a „Fa'u rosz-aiának" egy megkapó lésztete.
Az album képeit rajzolták
ak egy megka Az album képei Mói All
megkapó lésztete.
Az album képeit rajzolták : FosHy Árpád, Dal Mónim Allprs, Kunossy. Faragó JAszai. Homicakó. A reprodukcziók Budapesten, Hfc^ ben éj Münclienlipn kéüüliek. A lilosrspbikuH munka és a hanitjett): Kunos é fi Uié
s o
öl
s
i
A .MAGYAR HÍRLAP- előfizetési árai
egész évre ¦- — __ — __ frt 14._
léi évre — - ______ , 7._ I
negyed évre ___.__- — _ < 3.50
egy hóra— ________ , j ao
Ai .ÍV8ZAK- ez., havonkiot 2-szer megjelenő pompás divatlapot csakis a ,MAtiYAR HMLAP" elórlzrtöi kachatiák meg
egéas évre - — — — - _ _ fr, 2C0
fél ávrv) — — — ___.__ r | jó negyed évre — — — — — — — — *.r.
Eztn kívül nátMl "
S inából iiü államtól engedélyezett
II. Magyar Osztály-Sorsjáték
Kibocsátás: 120.000 soríjeg)' 45,007 három osztályba;osztott nytreményn)el é» egy jutalomjijjil. ==^= II U 1. lí H O la '
I. osztály I
IH»«. lebruár ft-S-lg. |
AllAK AZ I. OSZTÁLYRA:
1 egész 1 fél 1 tized 1 huszad sorsjegy
20— 10.— 2.— 1,— forint
11. osztály I 1U. osztály
¦iihitzIiim 11-14 lg. I IH»« iu^Jun 19-98-lg.
TBLJBS goRSJEOYKK ÁRAI (mindhárom oatt. érv): 1 egész 1 fél 1 tized 1 huszad sorsjegy
60.— ~30. — <>.— 3.— forint
A nyeremények teljes adó és illetékmentességet élveznek és minden levonás nélkül fizettetnek ki; a hutások ti állami hatóságok felügyelete alatt állanak és egy kir. közjegyző jelenlétében ejtetnek meg
Midőn a sorsolási tervezetet fentebbiekben közzé tesszük, egyben koztudomásra hozzuk, hogy a sorsjegyek mától fogva a falragaszokon jelzett elárusítóknál a fenti eredeti árakon kaphatók.
Budapest. 180.. deexember 24. Mag^r OSZlÁI)
nyújt az államilag engedélyezett
Minden
3-ik sorsjegy
nyár.
II. Magyar Osztály-Sorsjáték
45.007 három osztályba osztott pénznyeremény 9.900,000 koroiIH
Legnagyobb nyeremény , -, . , -*T ,1 I 1 T ' I í i » legkedvezőbb esetben .<-< < T Y M I I I j I i I O
Az 1. osztály húzása A 1 . tsztáty húzása A III. osztály hutása
1898. február 8-8-ig. 1898 nároi II I4ig. 1898 májue 12-28-ig
NYBKKMENYTKUVKZKT: NYKKHMENYI KKVKZKT: NYKHBMBNYrBKVBZBT:
Nyeremény koron i korona Nyeremény korona korona Nyere nény korona korona
a 80000- — 80000 1 1 100000 — 100000 ljutalomdij 600000— 600000
- . 60000 - 6U000 . 60000 - 1)0000 -^ s 1 á 400000— 400000
, 40000 - 40000 , 40000— 40000 ^ --, 1 „ 300000 - 300000
30000- - 30000 . 3000O — :i()000 ¦¦= ,.¦_ 1 „ 200000 — 200000
20000 - 20000 „ 20000— 20000 _.-_J S_3 1 „ 100000— 1O0OOO
15000 - 1 ,r)OI)O 15000— 15000 2 ,». 40000— 80000
10000- - 10000 , 10000— 10000 2 ., 20000— 1(1000
2 " sooo- - 1Ö00O 2 , 8000 — 10000 5 „ 10000— 50000
8 4000 12000 s , 4000— 32000 10 8000— 80000
10 Í0O0 - 20000 10 2000 — 20000 J-S 34 „ 6000— 204000
13 1000- - 13000 13 , 1000 — 1.1000 100 „ 2000-^ 200000
100 , 400 - 40000 100 400 - 11)000 200 1000— 200000
860 , 200- - 172000 860 , 200— 172000 2650 200— 580000
9000 . 80 - - 720000 ÍIOOO 130—1080000 22000 150-3800000
11HKK mi na] mutvi 12B8OOO Tööiü WíMirlIÜMlílfP . 1B4800O 250 07|i imi.e»rfliiial«-«1.!84ooo
Arak az i. osztAi.yka:
1 egész 1 fél 1 tized 1 huszad 20- IO- 2- I- forint
TKl.JBS SOUS.I.
1 egész 80-
1 fél 30-
1 tized 8-
huszad forint
ajánlja és aiétkuldi az összegnek előzetes beküldtsi' mellett vagy utánvéttel
Á
A .Kis Világ" ci. gyermeklsppal egyQlt:
léi évre — — '— — _-___ negyed évre — — —¦ — __ _ __
4_
fél áron és pedig-
y
: Bu<l»|ieiil, V. ker. Honvéd-ulczn 4 hiíid k íj orHigflilrti
HEINTZE KÁBOLY Budapest, Szervita^ér 3.
SQrgOnyczim:
LüTTüHBlNTZK,
Budapest.
aVW* Biztonság szempontjából ajánlatos, liogy a sorsjegyeknek ajánlott levélben vtlő küldése kivántassék és a fenti "errdeti árak mellett osztálysors-jegyeknél ajánlott levelek portóia és nyereményjegyzék dija fejében 2r> kr., teljes sorsjegyek tnegreiidclé»éiiél pt'dik portó ős :< uyereiuényjegyzékért 60 kr. küldendő be.
Az plsfi magyar oF7.tálysorsjáték alkalmával tisztelt vevőim között a következő főnyereményeket osztottam ki: 41)0 000, 200 000, 100.000, 80.000, 50.000 koronásak stb.
Sürgönyczim:
I.OTTOHKINT/.K,
Budapest.XXtt. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZI- ÖNT
1H!M JANUÁR 4-rn
engedélyezett mattnál elókészitó iskolája Budapwten IV. Kec«ketr.é
atcza 4. %7.. 1 em.
Alapittatott 1882-ben Eddig 1800 tették le »i e*j Iw •¦kentcal vingit
o ggy éves Sakéitesi tanfolyam
2 ' olj ifjak asámára, kik csak S—3 omtályt végeztek.
Q Vidéki ifjak 3—4 hónap alalt elökeszOlhetoek a viz«gára. a jó ere Q meny bit'os reményével.
0 A viztgi jé eredményéért kezességet vállalok, a meiwyiben 0 0 a bwrataiker a tandíjnak csak a fele fizetand* aaasik fele 0 csak a js eredményű vizsg: után fizetentf
Bávebb felvilágosítás irodámban nyerhető IV Krcskeraéli-u'c/a 4 -i. I. em. L*vélbeli válásira 20 kr. bélyeg melléklendő.
SOMOGYI VILMOS
.gazgató-taoár.
előtt sérvköto. has és kSIdökkötó. egyenes tárta, ortopédiai fűrí. műi ab műkéz: min dennemü kötszer susponser, irrigator fecskendik, gumniáruk. vagy bármely a blteg-ápelásnoz szükséges eszközt beszeretni tetszik, tessék
Polgár Sándor
egjet. f»y».korlott kötsz^résitöl BUDAPEST
VII . KroVbrl kfiral Sít. »z.
a legújabban megjeieut Kaay képes árjegyzéket kérői, mel.r bértnenlrc lesz megküldve. (Fenti ezitnre Qgj-elni tessék)
Előfizetési felhívás!
gj ilkotmáoyos szabadságában él. Emo alapra fektették őseink
éi első airáJjaiolt omáfiuakat, ez alapon épö!: fel a. matyjar állam ezer esz leDdei?, aiéit ezen az alapon lehet és keK fenntartani a jövőben ia.
kzt akarjuk!
A nép javát, törvényes jogát, szabadságának védelmét, hitének tiszteletét követeljük az államtól, kormánytól é* törvényhozó.*tóÍ
Ezért alipiiotiok a néppárlot és ezért indítunk 1896. éri január 1 tői kérdve egy politikai napilapot erén c/immel:
„ALKOTMÁNY.'4
At ^ALKOTMÁNY* megindításával megkivánnnk Jelelni azon óhajtásnak, mely évek óta és mindig sürgősebben oly keresztény napilapot kivan tőlünk, mely a néppárt részéről kifejtett politikai &s társa-dalm programmnak országos közege legyen. ^Ja,
Az „ALKOTMÁNY" egétz halározotissgíal és a wó legtágabb írtelniében pol:tikai 'ap kíván lenni.
Az „ALKOTMÁNY" bazánk ezredéves történetéből és ezen lörtéaelMI fejlődön alkotmányunkból fog kÜDduloi.
Az ,ALKOTMÁNY" képTiselni fogja azon mozgalmat, meiyet a szabadelvű párt egyhizpolitikájának elleoréje keltett; ezért kizárólag, leleki-zeii. vagy egyháai lap nem leszto.
Az . tLKOTIANY- az alkotmány szentségét, a magyar állam és nemizet érdekeit teljesen menórizu: ét ezt a hon minden nyelvű polgárai i lámában fgjenlö igaraáEgal akarja szolgálói.
Az „ALKOTMÁNY" a kiegyezé.-t, az 1867. évi XII-ik törvénycikket ujabb viták tariíváváf mii nem kiváoja, hogy minden erót egveviihessén
A* „ILEOTIÁNY" törekvéseinek egyik fóciélját képeii a oíp anyagi érdekeinek butoxitása és fíjlesztéie ; mert az anyagi jólét az erkjMcii szabadsággal e. a politikaMüígetleoséggei együtt j-ir.
Az „ALKOTMÁ.VY" a politikai jogok szabad gyakorlatának biztosítását követeli.
Az „tLKOTMÁSY" az igazságnt éi jogot mindenki iránt is mindenkivel ti»moe« meg akarja védeimezni; azért e bon miode. polgárát vallásHlönbsét éi pilgán állásra való tekintet uélkal előfizetőinek sorában rémé i egye.ithetm
Az alkotmány ai államnak és társadalomnak legfőbb biztosítéki melvbtu az anyagi függ.tlenseg é, az erkölcsi szabidság gyökereik; ezért jelszavunk ' legyen sz alkotmány védelme!
Budap«t, 1895. deczember 8 án. Hazafias űdvözle'tel
Zlcmj Nándor grér, Ealerkázr Miklós Mórkt «roT.
Az „ALKOTMÁNY" pilitikai czikkeit ko/életahk kivá'ó férfiai és a ma-yyar hírlapirodalom legkedveltebb publici.Ui lopják iraí; birlmpirodalmi él i6.larda.agi részét kipróbált erők szerkMztik s benne a txirnalisztikai tisi-e.ség e« beoQletesség te.jes mértékbeD meg fon UrUtni.
A néppirt uj politikai, irodalmi ét közgazdasági napilapjának motalvánT-siámai mar karácsonykor a lap saiit íj Ondijában fogaik megjelenni ily cíimme'!:
„ALKOTMÁNY."
Az .ALKOTMÁNY'
Eíéaz évre . Félévre Negyedévre . Kgy hónapra.
előfizetési ára a Ugolctóbb :
... 10 (rt — kr.
5 frt - kr.
... 2 frt 60 kr.
... 1 frt — kr.
Epés számok ára helyben 3 kr, vidéken 4 kr.
Kaphatók az ország összes dohányt őztdéiben. 1 100,1 00 példányban fognak szétküldetni
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
, - B ¦ d a ¦ e s t, Barttu iteza 59. túm
/ *•»• " elífizeiéai pénzek, reklamácziók és a lap azeHemi. •tea Waleméoyek "•-"——- * v a™*™
érdeki6 6,z
i ]eat<>kflrt»iel>öfk»ek elia»»r»k a
l
svájezi
játékszerek. Játékdobozok.
rek
snuin-ok, •fijcn hk fé«yk -p ilbuniok, író kk iélö''
yaMj, j
iráüTÍ*ík,t«jV»rtioboi, éolgotOaVtíU kát, SfHapav cz&k, flre(rek. f&rpobarik ne-meg-- .ányírak, székek itb mnnti*B *+-¦erei. A'lMTBja»» " l*fklll»«A»*k ! lerlikább k»ráf!^«ji ajaodrkokra alkalaias
J. H Heltar Bernben (Schweicz)
Caak kAzToiit-n izallitisért áll jót t T*!ddii*gért. Árjefozéket infyrD é* h^r mentr* köldök
S évi j ótállás!
Kiü»t AraD , 7 1*
bólir-kür-k . *L.
Bmgae-féle Spirál 15 d., 13 30 Ifi db I. ChatoaGlM-
httttí sjftenuueríat, 17 0...
QoldiD Bn. 3 fMf-leí . 6«U.
. fár i»Jié* . 9*0 Veckcr horgoojr j*r»:u
<t Tilifilo . 1 K7 Hi?gnl«torl sApi jaratr*
ReguUlw in njpt ji-
r»ira ét atŐDnr«l . S.2Z Képes árjegyzék, óra, linót, recker, r«ftu-lator. imoy ti exütt tArfT»kr(il, & .tgfino-raftbb m?rkexetbea. inpren ét Iténoevttt A he nem íilé ki cseréltétik, r»gy t prnt
ii«szu>d*tik ,
Ei'G. KA&ECKEB or.rvara Brvfeox, ST. f*ralWrp.
XIII évfolyam.
ÜGYVÉDEK LAPJA.
Szerkeszti: dr. Wolf Vilmos ügyvéd. A legújabb tzáa tartalma:
Előfizetési felhivá-. — Közpoati járásbiró^ág Budapesten. — A uját dolgán ?*)ó jelzáloyjoR. Irta: dr. Imlioiz Konrád kir. cariai bíró — Ada'étt a vétken bukás kérdésébez. Irta: dr. Heil Faustio budapesti kir. ítéletíblai bíró. — Az állított tPDy vaót-lao^áfca rá«<ilmj7áa esetén Irta: dr. Tárna Jácos bud^pe^i kir. r-i itéöiáb'ai bíró. — Az utóÖ'ökömeTezés ha'á(fín»k mee*?öné-e. t>Olrta: dr. Kern Tivadar budapesti ügyvéd. — Az ei;ő elvi batáro-O zat hácassá^i perben. lila: Tőih Gáipár badepe^ti ügyvéd. — *~D Nyil*áno8!-án a reformálandó katonai bünpörben Iria : dr, Szilágyi O Arthur Károly budtpesti ügivéd — A vizstá'aii íogság. Irta: s~i Gálfff Lijos huiiape^lt kir. törvényszéki aljegyző. • - A» ügyvédi k*r a millenniumi kiállításon. — Vegyes. — C ödmptár. — Hirdetések. — Tárcia. Te^-i bQnteiések a Debrecen városi lé/i jogban. írta: Széli Farkas debrpezeni kir. üé'ö'ábln taDácselnök. Melléklet. Jo^enetek. — Köziörfényi Ogyek. — Kere-k«-deimi váitó- éá cnődügyek — BQniuyek. — Az dj t-ominái el-^ j*ri« a gyakorlatban.
CO
(D
(D
(J
a) bo
(D
Egész é»re Fél évre ¦egyed évre
Az e'öfizeté^ek Budapeitre az
IS frt — kr. 3 , - . I , 50 -
..(Igyvédek Liipja" kindóhivatiilába kQdeLdök. W
Vidéki előfizetők számára a jtlsö bíróságok- vagy fl hatóságoknál levő ügyeikről leveietö lap-, n díjmentes érte-süést ad a kiadóhivatal.
PSERHOFER J.-féle
gyógyszertár
BÉCSBEN. I. KERÜLET 5INGERSTRASSE 15. áZ alatt .zutn gildsisfl Rsichtipfel' VirHa^tífn lnMü^OAlr M*l8tt •lt*'á««« takiaewk ne». »t«t;; .. utóbbi ne/.t leij-t jogW* m^^muk,
> CrilSZllU) lillKlatSOR-, mir^ estkuevka kük létestk betétiig n»>b n «<•>• J.bd »«•'•: r.odi. É)«!i*ak«t
ben es«i kítddí ki* iMrbdt iM>l«l ¦«« (olnft tavlálhaá.
Sia.nu*]„n on"» mvlul tic« lavbincaiok hi»:»teröl »jini;«tn»k éi ajiult«tuk minden olr bajoknil, a*t/*lt a roii eméhttéi-ból ei uék.roked«ib51 are«ia*k: miot aptr-Mvcrok, májb*iok kóhkn, rirtoluiáaik, •r»n?ér, bjl^ti.mét; * tiMonlú betegaé/a^nél. Vinntúté tniajdoo¦águknál fofv* kitOnS htvtái.a.1 nana* tínetéoT^I ¦ tbbSI er«d5 b«jok*áJ <¦: tfr 'ápkórnál, idef•«.<¦(l-ól •xárnan* f.jfijiwkoÉll «tb. Es*e ^arüsitiui tat»die*ok oly kbanya ht i»k, lo?/ * i»gci-kélfebb fijdal«»k*t •em okoztak i» enaek fo!j-t»iii mg t leegjr«BC*bb ea;téoe<, ár- mi( jyerm'ka^ á ul ia ¦mdon-a-gtjod* om nulkai b-rehetólc.
TitMtisjaréa. !,,ljUa bouáak ilteítek, *m*a b*lj*a citvku nöl.tvnj-it amlltüok <n*{ *«"'i R.«tief).'*i»el, aiog? nindfaki, *k- eieo Uo-d»c»ok»t «fCTit*r haimniiu. ¦•f TaVjjjuak ^öaödr*, bőgj tutoktu torá'tb fjjü» mjinUai.
Köio, 1893 április hó 30-áa lr«ko.k h«>zail*ti uhun.. ¦> P.-rboW J. n*.«liirá*at»I f«k«»
Tiwtelt PieiW* W Lefjeo olju wi»es és küldjön ne- ttint>«i. é* inind^u *g)*>* doSo« f«d ;le njíyím.ix, *J4iril*ftl r»fő. kvm wmei U tekrrca*t as 6n f*lúlsnnltaauti*ü TénmtitO Itbca- «iinbeu -i« •Ilitr*. -^aj
S^'SSSSlííí*** "*" "' ;°f""?""' kM6""">" Bernhard-téle alpösitu-liqaer. %'°^iJ
ad** lelj-i ü«xleIetwiT l'iwlüiik Fereoci KoIq, I.indeotbal íenib?D ejrj, egéiz üTeBgel 2 frt W kr , félaftfgei 1 frt 40 kr '~' ~ ^ ' ->i e^y ncfTfd Oreggei 70 kr
T.k"ú"':.l'«,f'"°'k """*"• "*" '"" ' * Amerikiii köszvénvkenőc9.fi"."ii1ob»"'''-í.
I.Ud akarat, vol., k,„ „ ín l.v,*ic»., k"""" '°'* ke" .iadrn kSi..»„,„. t. <-.„.M bij.k. u m : r»ri.«.-a|tv báni'.'
•€<"'¦ ta ""''Z^.u" l«Iiaa«atia iirbiia, ai|rai», ü'f • fo|f.jáa, Í5:a.aa. í-l.. U Itatáa atb. nb alleu 1 frt 2U kr
,
rti t*k m.lj«ka*k batáiat eaeoael m»firo«; Éq gjfj maitMiteo oIjudnt-í,^, hofr t.mm. mu»kát ••» »olc»« többi k«p*M Ti*t«ani bÍá" !
diU l
mi/ mátoknak t
kap. -4^,,n, e. >i..,.n aii a b„lt.k ka.t .ol.ak, k. a. Oo •---------"" •—.........
uoiliUt aaaluS lab lacaai mic*") n«a aeowttck vulna ae^. A« I jlilllnhl Tll II híliLrAnaO« raarfcar.r J -I.i *-"¦
1.-.-. áldj. .., ö..t .aérTÍ,.ra^r!U,J biaal_aa -n. bj,, l UUIIUUIBIU U!l) KCIIOCÍ b»-«, .ora „ta v.la-
«•-« labi^ok „t„ ., t8k«l«-.~. k.fot-a.k „ój^taai . ...t -"»?¦ b»„»m,u> „t, k».«t o-»M»k ilu. . l":;l>b "k •"
l«fánsan kiáll toll n*cy
al Uairiál. Okn.o«t .po. .gy i
ób
gy fy «s«r Ifin kipróbálva. 1 l
¦'«¦ 3»
A i^forróbb KOaaAnataa*CA'wlom aiGuo*! Öuaek SO év»i 75 kra'jcsir.
Dacjn^aéai savéban Ab illetiJff>»a át ia«Dvetl«tt fjoaioraa- y ,
kaut 1. u mondott aiafin veletleu'ii egr dobo.t kauott ai Oa L ^^J Rftkra ai r
kiU-E virtiaautó I.Uaouiuil . asokaak ailaadl haaaZálaia (o «. "atoaabb ..ír .[ita,.,T. I kSetBjj
!r«" fTtÍffinA/lv *« ált.liaoaa.
"eincíatiel Jja.fa HUUUDIH, rtkadta«t, -----
«
.bre. mii" l-l l 40 kr Béra.ut'e 6.'> kr ••« kito.ö hí.i..«r, b«ru|. * »lb. .11-0. 1 art
Általán >s tisztitó-só ?LLL, *.
5« 4 4J«lí
,-----í ara 50 kr., 2 ave, baWolve 1 frt su k».
nri.t, GMbl awll.tt, |8J». aarca. J7-«a ! y . ,oraVaT»i caSup* «afroi.t .ta rjomor
T.ki.t«.. .r , MetesszenCiiia ^„"„4.,^, «. »,....o^» .i«.„
.*lüliroBua»aiíitaai k*, 4 c.o«a|.t u Öa valíb.a baaa- | . kj s hi>i<.,.. [ ü,.fcl<vj !I kr, li
nul ei kitanlT i«.ol«CMlból. Ki ¦)•¦ snulMatatailan. Jefsarjobb «l- ,
ínw < íjrilik,
tffLftftaa atmATTBlI haj«KaífAsJ^a H.i uu.^l a"_.l aatíci^al kO - ^ -
rroaioraév, a-anjir,'d«fala« at>. allm I «»»a» ara 1 frt.
Angol csodabalzsam, lA^éül"-•"''""" Por a láb:/zadás ellen. fVai^aJá"'^':'.
képiftHS k*!U»«ileo Magot, ípen tarijá" 4 libttclk et mint ár' i matlaa H«r *•¦ kipróbilf* Egj dobass*! 40 kr. BérmentTe í;. , kilOnS «ur folyna *tt*m 1 u ¦ «f
fiefetit rUfow »j*d uuai iuti.ii hiua.luárs önt asnuel fel- T.l;~ li..i.,.tel, H.ha Ifnici
O<.U.a<Urf, Katb
T. ut!
>.H f, SaHMa, ISS6 .kt. S
Frlkér,., .iwri., ., 0.. ..n„„u> ],M.c^iköi ^j ™,. >f»i (j djboia»l kauaai ....>.k«ij*k. c»k» a. ün ctodi u» lU'tl""1 "««'•«"•. »»IJ <«? I/o-oi-.ajwl, «.|, ,^« .. f^«k kfi dí lf ^^
llU'
at .f ,j, >«xuJlaU
^ k.f»aj»i . ..dír, í.jeum, f«t*ok tiaUclati
Golyva balzsam, ÍJ1;/. SÜL Klk
K...'.é-,i^'1^i'«^r;.,;„,.^..rT'J."* ¦ Stoll-féle Kola-vegyülék "XLZ".V-"
iraay kmcalal aiMau' aiaatall ————-jZü—T .;1T:'. V 1 b«ibaa aamvedSk «a a b.l^k b»u^^,ri ,a. 1 licer Kóla Ehnr .ap Sttaaratraau 15 u , kí,.,u u.k Tiiídi ¦ i.SaéTba ÍT Ji ! bor a [rt, '!, liter 1 Irt W kr, ']. U»r »5 kr
ZV'Zt™X?~<k<°>z™ -„v-.s,,•:LL.LL Kaiser-Kola-Elixir riStfir *írt Mkr'IfH
l^'Í1' .kaid**"*! ' f" >0 kr. K>y cfloa>foál k rmtbb nem Ifírt Prtt/ kfl.ftoSi ha,tisa rrójTwer ejjoidalu r<fá|á* kt.ft.uk e. JllLtt"! UKU, fMfáfái rteui itb rllw
A. 5.,,!, .Bbk. kl
Táijroa <
4 írt 40 ÍJ0"*1,
Tfcik
|rt
küiftoli hktna Kfófrsser faffájái. HMfHii itb ell« in potUttt*!- | &mmm ,,t feit^mtt ke«itaieavektn kívll « o.ttráÉl*jM
r • *«**|™M i tá'o* '¦»»-k í* n k*»«letb«n n-tiú *«m i«»4k gjoru- íi o | r iu krba ' »«Bft««r«i»U«k — Po*Ui BejTtodeléat-k s ícgt'joru.bbavD ¦*¦••*••• kftíöltetnfk, tu a MoilNsef «15r-
J-r-A^-Jüi ?H flt«"J<t*et***«a* "Tatt*.téb-0 mm i»b dei»«k at44>r«t*Jl.l kiUd«t»ek. Bír»eulf« .--*!. olT -i^--------
l!Tt« Jnttli-Wék-b .-* k M •í.ii.i. a^t Biu«.uta»k: tt>- taaik a -OWit. b- as «-«*» e!Cr« h..rk*«., -.íj «•-tb-w. »
Bek kB»-s(k-.t*l>eü k,r«ik ttkit ^h«fTj..ftl.T.rtii.t.i4 tab- po.ukílt.éf.k .okk.l -«er^..lt-*b.k.B«iaIH«t>a kaph-U.: Tlrit
Jtoukat kOT.tvUi M caakU u>k .....tti^Sk Taló4iaka»k, ¦.- J6i»ef ijóC-"-«r«u ¦»*». Kiraly-uleM lí »«-
Nfoautou Itj. Wajdiu Jóaef kftoíToyomdájmban Nagy-Kanioáu.NAGY-KANIZSA. 1896. jaonár 18-án.
3-1IE
MléflmtltÉi tr:
a i K n E T r. síi
ZALAI KÖZLŐIT.
A nagykanizsai Ipar-Testület , ,a naíy-ianizsai Uélzalai Takarékpénztan . lasegélyzó uovetkeiet". a .Kotori takarépénztár
JLXXV. évfolyui.
> auia k»«I««é., aáUrl LajM asartaoii^iad
lacv-Kaalutra Mr-
Ul kU4rt««k
rész vei}-társaság', a , uagy-kaoiiaai és galsmbokioiiiéntes tOzolió-egylcf, a ,nagy-kaniz»ai lisdetoeveló egyesület* a .nagy-kauuaa: tanítói járáskor", a .nagy-iamzsai ivesiténv jótékony nóegj.ef ,»ianiiaai iir. jótékony nóegylef. .szegények tápintézete', a .katonai badauván egylet' a .soproni neresledclmi iparkanara" nagykanizsai kOlválasztmsoyánai kivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V CGY ES TARTALMÚ HETILAP.
p %i vai
imm tarurt—ylrlti
Rousseau a jeles paedagog egyit neveléstant művét eme paoaszszal kezdé: hogy az emberi íariadalom-bu a műveltség elóhaladájával nem urt lépést ai erkölcs oemesblllése, sót a mennyire baladt a társadalom műveltségben és ismeretekben, annyit szállt alá az erkölcsökben, holott a művelődéssel egvutt az er-kole-ókaek is járulni kellett volna, l'gjan ezt a panaszt halljak ma is. .Így jajdalnak fel az újságírók is, kik a hírlapokban a sikkasztásoknak, gyilkosságoknak rovatot nyitnak. Némelyek pedig Galileinek e történelmi nevezetességre jntott monda sát. .e pour si moure* használva ítélik el a jeleo állapotokat: haladunk, csak hogy oea előre, hanem bátra (elé.
Ai erkölcsiség ezen sulyedésének egyik fóokial a vallás iránti közönyösséget állitom. Ki nem vette észre ? hogy a tizeokileoczedik száladban a fósulyt a nevelésnél a szülők ngy mint a nevelók nem a vallásosságra fektetik hanem ismeictek terjesztésére és arra, bog]' az ifjú nemre-dél elég ftgyes legyen a mai ««4era társadalomban a felszínen uazni. • a korral haladni. A létfentartás eszméjétől a korszellem ezen irányadó jától áthatva a társadalom nagy része az anyagi jólétért kozd, ezért kész feláldozni még az örök jókat is. Így van azután, hogy neveléstanban azon elóoyöket. mit a tudonány nyújt, sietnek felhasználni, kizsákmányolni az észnek élesítését, az oo-kifejtó módszer álul, tevékenységet, munkaszeretet, jellemképzés által, ezek mellett az emberré nevelésnek us időktől fogva elismert leghatha-tósb eszköze a vállát háttérbe szorult. A vallásért ma eleget vélnek
teani, ha iskolákban a kiszabott val. lasiani órákon a tanítványok jól elkészülve megjelennek, ha tanítva nyok a hittanból jól felelnek, s képesek értekezletet tartani a biiuni tételekről. Feledik a szülők, hogy * rallástannsk alapos ismerete még nem vallásos érzelem ; aogj vallásossá a nemzedéket nem a hittan pontos ter ledelmes betanítása áhal lehet tenni, hanem a gondos, lelkiismeretes neve-lés által. Adjunk vallásos nevelést u ifjn nemzedéknek, majd kevés bolni fognak a< öngyilkosságok.
A társadalomnak minden osztálya hivatva van a vallásosság emelésére, de elió sorban a szülők vannak hivatva vallásos érzelmet a fogékooy gyermeki kebelben felkelteni, mint jó magot a ter<nékeny talajba elvetni, másodsorban a tanítókon s nevelőkön függ a kikelt jó magot vagyis gjenge plántál tovább gondozni, ápolni a gyermeki kebelnek ferde kinövéseit, roszra való hajlamait nyesegetni, harmadik sorban pedig a lelkészekre vár az áldásos munka, a hívek keb lében sokszor mar kialudni készül* hitet, vallásos éraelmet az Isten házában kenettelges predikátió< s buzgó laUk által Wkelwni a esSggWó leiket a vallásnak szavaival felvidámi tani.
A szülök majdnem vigasztalhatatlanok, ha magzatjait valamely külső vagy belső testi hibában szén vednek, s ietnek ennek elhárítása végett az orvost felkeresni ; de azt könnyelmüleg veszik, ha magzatjaik szelletté beteg vagy ferde s félszeg irányban nevelkedik; pedig ez sokkal nagyobb veszély gyermekeire tn-nt a testi hiba. Vegyik szivünkre azért mi szülök gyermekeink jólétét. igyekezzünk azoB, hogy ép testükben ép lélek is lakozzék. Figyeljük meg kisdedünkben az ébredő szeilem hajlamait a ha észrevettük, b'jgy gyerme-
künk keblében egyik vagy másik kajlám a többi ntjlajl rovásaira tal-suiyra emelkednék, mely a gyermeket felszegnie tenné, igyekezzünk ily káros vagy rossz hajlamot, a jéra való hajlamok felköltésével, ápolásával ellensúlyozni. Ilyen káros roszra való hajlamok, a harag, irigység, restség könnyelműség, kíváncsiság, féléukség ravaszság, ezeknek elleti-súlyzói, a szeretet szOIók, testvérek és a környezet iránt, munkaszeretet rendszereiét, igazság, egyenes szivüség. Ez utóbbi ;o hajlamok felköltésére és állandósítására igen jó segédeszközül szolgálnak az erkolcsneme-sitő torténetek elbeszélése, s ily lélekemelő történeteket a.biblia elég szépeket és alkalmatossakat nyújt-. Ott találjuk a kiengesztelódesnek megható eseményeit egyipto mi Józsefét, Dávid királyét és Urunk Jézusét, ki a keresztfán is imádkozott kínzó gyilkosaiért, ugyan a bibliában találjak s vallás-szerelemek nemes példáit a zsoltánró Dávid történetében Jób-nak története is igen alkalmas az Isten akaratján való megnyug vasra serkenteni.
Ne feledjék a szülök hogy leg biztosabb kóla a gyermek szivéhez a szeretet Szeressük gyermekénket s ők viszont fognak szeretni bennünket s ha szeretnek meg is fogadják pa-ranejaiokat. tanácsainkat, s a jó példát is, melyet az erények gyakorlásában gr«rmei:einknek adunk, örömmel fogják követni. Legyünk mi szülők valiás szeretők ugj, gyermekeink is követni fogják jó példánkat Külöu&s nagy figyelemmel s gonddal tegyék a szülők Istenről 6s szent náról szóló ismertetéseket, ók magok is kérjék a szent lélek kegyelmét, hogy az Istenről s minden szett dolgokról szóló magyarázataik gyermekeikre nézve épületes és ta-
nulságos legyen. Vallásos cselek vényeket, mint imád&ágos éneket, ur-vacsorájához és gyóuáshoz való előkészületeiket s szülőik mindig ben-sóséggel és áhítattal végezzék, nem csak ők magokért, banem serkentő példa e^éljából is. 3 így kétszeresen nyernek jámborságnkkal. mert ók maguknak is enyhülést szereznek, meg gyermekeik szellemi fejlődésére is üdvösen munkáljak
A felnőttek pedig ne áltassák magukat azzal hogy ók már megtanulták a hittani tételeket, a bibliát is már át olvasták és tanulmányoztak, ninrs többé szükségük vallásos el mélkedésekre predikttiok hallgatására s a szent sakramentomokkal való élésre. Mert ha a léleknek Dditó táplálékot nen adunk, ugy járunk mi is vallásos érzelmeinkkel, mint a puszta sivatagoo keresztül folyó patak, meJ; hez több forrás vizei nem jutnak, mire a sivatagot! keresztül megtette útját, el is fogyott a pataknak vize, melylyel kezdetben bővelkedett rgen is szüksége a felnőtteknek, meglett korúak nak is a vallásos érzelmeinknek ujabb és ujabb téplálékot nyújtani, a vallásos cse-lekvéayek gyakorlása, gyóoág, Isten házának gyakori látogatása által, nogy a keblükben élő vallásos érzelem a földi életben való vándorlás ideje alatt ki ne apadjon, s a pusztában vékonyán csergedözó és elvesző patak sorsára ne jussoo.
így építünk gyermekeink keblében is Istennek templomot, ha mi szülők szeretjük vallásunkat, s jó példára! járunk az ifjúság előtt.
Ezen jó szándékkal kezdjük el ez nj évet is. mely nemzetünk életében kiváló nevezetes pontot képez, midőn nemzeti életünk ezeréves ünnepéhez készülünk.
PATAKI GÉZA.
A nagykanizsai allioii anyakiioyvi
kivaUI 1895 avi ¦fikMétawk w«i
¦Miye.
ikoKH Juk íilváD.i
Következnék azoo *zooioru aseméuyek eloMrolisa. melyek fájlalom. Nagv-Ks-Diz»a virot kőzőDsécéDél eev negyed év alatt is nasy színbab fnduitak elö. söt méx egy olyan eset i. volt a VI. kertiéiben, hogy egy hét alatt egy öt tagból álló esaládból csak az anya maradt meg.
Az a szerencsém, hogy az anyakönyvi bitatalban mist sem leaet liui. mint vidám arezot. mert különben milyen résztvevő vagyok, már buakomoraágba eHtem volna, mintnogy halálozási esetet Itbet temérdek aokat bejegyezni, azonban ha eigoodolotD, botty a magam ba* litozását ugy sem fogon sohasem beje-gyeziii. máséval pedic nén a bejelentő sem törődik, hát veszem éa is uiy mtot a VI és Ml kerületi polgártársak, (azok nogyan veszik, majd alibb kitünikj
Mint fentebb emlitém. a szoroorn arezvonasok kifizettek az anyakönyvi hivataibói. Tudom, ez egy kicsit káló-nőinek llioik fel, mert hiszen az a kérlelhetetlen eárga sovány kaszás semmit sem válogatva viszi az imádott ideált, viszi a hőn szerető anyai, a gondos apát de még (ha ugyan olyan is vaai a kedves anyóst is.
Mindeden szomorú dolgok törtétitét senki nem }elenti be bubánalos arcz-czal. de még csak mégsem illetödve.
Megmondom miért.
Amint tudjuk, baagrty. leszállt vala mely bázra. a bába jö. hozziak újságolni, mert biiba, mai világban a bábák olyan pletykák, bog' minden születést ^4 óra alatt beaoodanak (mert muszáj ) ha tehát jón a fehér köténye* (jretsebné. vagy a meg mindig fiatal menyecskés arezot mutató Tinczné I bocsánat, hiszen csakugyan natal menyecske. most nem rég ment lérjhezi oiy bájos mennyei inosolrlyal jelentik ki akaratukat, miotba bizony az c érdemük lenne, hogy ott leszálr a gólya. Ha halálozást kell" bejelenteni, azt az I— V. kerületben a Hildek jelentik be, éo pedig azt biasem, hogy ezek ai urak azért nem szomorkodtiak, ha halottat kell bejelentenlök, sőt anoál nagyobb az örömük,
T A a G
A beteg gyermek
ioa k*p«t láttáJ t*a? tVttlcat.
élj! bé! oh, WMd el *• i
Ufa! j6 *Bjim, uer*H«U j NjdjtMd ide iaááloa vcmoíhí Hadd cftékoijáv b#*t 1*4 mtf «xt.
A kiiag ajk u »ayt au-ctán, E fcBlt hli Tokt
g S Inn
, H7 kijii stwdj* : -U74« Utea h.uid '
..Mit ÜaotUI ? maaá oh «cy«tl«o«a? . .' i»e k rnrwk bcb tud b«n«ltii «ir;.. Etnbolu. l.lfc** a k«r«ÚM k«iái.
GALAMBOS I4TVÁN.
Tütt.
.Téli fifybM mm tMjéKik * riráf. OrOa .vélkfil ait wa (rut T.itf. •
A nidda a természet eléggé megtér mette Tirágait, gjQmÖlcwit. ojogvóra tér aludni nefr — S ha már oem laJil a sze» kedfeocx tárgjat, ¦ mm me^pibeojea. aea Tirág, »em bokor o«m íí.-aoyórkMtati a siam é!6t, elvo&al te-BeleKedDi, hofj a lordtágor, — mit a terméaxet oyajt, oa érnie 0)7 sagy mérrbeo.
A báli BeghiTÓit'Berefie fi^alik, ecj-eny ténj—bbm kiállított lapra téved tekintetlnk, (« már gyeogéje ai e«-
beroelfi jól eaik tetrezsetai 9 ibrán-dozoi ei;y sikerült bálról.
Édesem 1 moodji a feleség, olv igen kedvesen invitáltak a P.... 1 bálra, ott leszaek BúfalvTék Reméojiék menjünk el mi is, a férj az ablakon dobolva szól, - mii; aagyixerü ez a oégvea fogat, hiába ez a Lacii c»k ki less magáért, a kis aatzoovka kedvetleefl! oda átadatott, a fétbeoazakitás oem volt iayére, — de jó leooe ilyen fogaton jeíeam meg ason » báioD, mioket u ¦egbáma oáaak Ifegjött-e a mai hírlap? iimét irrn kell azért a rendetlec küldésért, tóba nem kaphatom aapjáo igazia ki hozoak a tirelemból, vaa e itthon levelezőlap? hát az Albumot a sxerkeaztósé,; megk&ldte-e? 00 ez szép ofyláUzik megmarad ígéret a ek. mood a férj, — a feleség már uoja e hostxo közbeszólábt, még egy kíserletet teás: már megjöttek a selyemra aa minták, Gixns kék selymet Tálaitxtott — az ieg-ickább illik azöke hajához . Hát a patika ifOLió utalviovozra vaa-e már? nróllal meg a férj, el oem palástolhitó boszuságot árulva el, — — — no de most mára elég, — a hur 1* el*zd(ttl hí tul feszítik . .

Szép verőfényei január vaa a fák jetkérgei pattogva hullaaak a zúzmara vat együtt, a mely égést felhőt képezve tapidt ax ágakra, az ebédlő széles ablakáról is elmosedoak a jégvirágok, — melyen át egy kivaacsi társaság idós-kéat kioézeget . minden szicycseo-
gésre oda sietnek, ez legalkalmasabb bel* arra. bogy előre rodják. kik ér-keioek a mai elit bálra, sorakoznak is szépecdkén, egyik négyes fugát s maiikat éri mert szükséges, bogy keiló pompával érkezzenek, hogy a hatás teljes legye*- A K .. . . . . i zenekar
már elhetyftikedett. a midöo felvezetik a kis szőke első bálra érkező P«u ^ láctkáL, rágyújtanak a .vékony denka kerítés* re, — egész lazzel kezdik a párok rakni. — hogy szinte lub*gotL hát még a két szempíraak anaak tolt ám nagy a Iá unja. . — Mondjátok azt hogy léién nincs virác. — hát a szir nek virágzása / az nem kerei nyarat sem tavaszi, bimbót bajt az a Icgm-gyobb riharbai — az öröm virága oyíl lik abban, a agy virít, akárcsak Olaszország iliatárbu aszó egálján a sok szép virág.
összesngnsk a mamácakák, mindegyik siet véleményt mondani, s meg vannak elégedve sajU viiaszLásnkkai. a merylyel a csinos Öitöreteket osszealli-tották, — egyik kis báknó noaimasan tekint körül, nem uláTja a kit keres, pedig bát mit is ér .ő' nélküle az egész világ, — — némelyeknél boldogság üt az arooi, elégedetten fogialkoi-oak az első négyesre, buz elérte, a «a már hetek óu lázas izgatottáágba hozta azenben vele. kés a kézbea, a odúiig-i jak .te vagy az én bál királyném" — egj édes mosolylyal összeolvadt sóhsjtása jelenti — ha negkeiiene halni most, egy cseppet sem báaoá.... Miaden slmuük
i mi jó. b a mi tomz. dero után bom és viszont, még egy utolsó „Isten hozzád" — 8 elszáliiogózoak, ki ki édes álmokat szőve szunayad- — Nem jón azoobao álom a szemére egy pár szem-pírnak, hiába keres ayugaJmat, az ods van. — Utóján rá is ilorg egy barna ifja a teoekarra bogy: .Tedd keresztbe azt a vonót* — — s .Húzzad csak. hozzad csak keservesen, hogy a szivem megrepedjen ' — De az sem basznál, visszatér az előbbire s felkiált keservében: .Hogy ha nekem muzsikálnak, fája szivem gyökérig," —no még egy utolsót! ,idten hozzád édes, laieo hoi-zád kedvei"... ált>.. A zene utolsó accorcjja m elhangzik, mmdeo csended leaz, sok, uép remény fűződik e naphoz, ki tadja mit hozott, ¦ mit rejt a jövő.
• *
Bizalom a szeretetnek Őre. ne'félj sfcoba, hogy eltévedj egyenes utón haladva, szeresd a kit életedhez fnzött a végzet, i biztái beone, ne öije ki a gyanú ördöge azt az édes érxést szivedből. Hány leli meg jövendőbelijét az arra eléggé alkainu bálokban, a hol a futal&áK nziae-java öwzejön, kel! bogy ók iá kod Tökre élvezzék a fiatal éveket, <nert elszili visazabozhatlanal. i többé soha vissza nem jön — Különböző alkalom ismerteti meg egymással a párokat, soht azelőtt egymást nem iátv*, kezdi érezni, bogy ez 6 neki van teremtve, s a kit a sors kijelöl, — mintegy a homlokán üi a jHuzó, hoay: .ime a
kit keresel, előtud áll.' Mert a fiatalság, mindegyikben az igazit keresi, míg végre felleli, hálát reöegve a .Mindenek Alkotójának,' de van olyan boldogtalan is, kinek éppen az az átka. — Mi'ói Isten óvjoD mindenkit !
TRITOMA LVÁR1A.
— Érdekes valloxáa. A magyar
oivasó közönség egyik kedves hetilapja a Világoaplo érdekes változáson ment végig. Eddig J. Virág Bels a Telefon-Hírmondó dzerkejztője vezette a lap szerkesztőségét, de a mint körlevelében kifejti — ideje mocá. bsgy e rendkívül változatos u}úg szerkeizté*ét kellő gonddal végezhesse. Utódja dr. Sx.klay Jíqos, a kiváló irú éb hírlapíró, a ki; a magyar közduaétc a legjobb oldalról ismer. A lap kiaiiá*a eddig a Corvina nyomda gondját képezte de a szedő-sxtrájk ezt a viszonyt u megbolygatu s újévtől a lapot s Pátria irodalmi vállalat (Bndapest, Clói-ut, Köztelek) adja ki, a hov.í *./. előfizetési pénzek is kUdeodók. A Pátria róvid egy év alatt Badapest első nyomdái közé emelkedett, 9 így a közönség továbbra is kiváló g^oddal szerkesztett érdekes és táitozatos lapot fog léihez kapni a legszebb nyoműti kiállításban A Pátria a Világnaplót még meg n oagyobbitja. hogy annál i&kább megfeleljen a kö-tönség kivánalmtinak. A Viláznapió előfizetése félévre 3 frtXXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896. JANUÁR 18-áa.
minél többen mennek a Josefit Most következik a 2 kerület, hol aem temedéinek vállalkozóval, vagy is a VI. és VII. kerfliet. Ók sem akarván fájda lom dalt kebellel megjelenői ax anyakönyvi hivatalban, hanem gondolják ;Obb megtart* o: ai Ö< régi szokást, tehát el-mennek tndakoiódní, ki me*y be Kanizsára éa ba akad ilyen, átadják neki az orvos álul kiáilitott haloitvizagá- : lati bizonyítványt és beküldik, hogy jelentse be a halotut. A megbízás oélkíii megbízóit persze megjelenik. Mindjárt azt a kérdést intézik bozzá, miért nem jö*t be a meghalt bozzá tartozója?
Hát azéit kérem mert dolga van. Mi a dolga? Elment a hogy re borért. Minek a bor? Hát köll torra. Ha ilyenkor mondják neki, látják árért van magák:- | oál annyi haláleset, mert nem vigyáz- aak magukra, oda vágja, bát baj, ba ; ; valaki meghal, bi*zeo úgyis sokan ragyánk, '
mee igy legalább lehet tort tanaai. * Tehát írt Na*r-Kani*BÍn a_ halálozás a bejelentők cél szomorúságot nem okoz. ' Figyeljük me* tehát mi in minden szomorúság nélkül a halálozásokat.
Nagy Kanizsán egy negyed ér alatt előfordult 140 toros és%iem toros haláleset, ezekből a világ gyönyöreifél-vezie rövidebb vagy hosszabb ideig 167, bárom ped:g aem volt kíváncsi erre a világra, mert htlva született. (Megjegyezem, hogy a halva szülő"tek mind a szülété*i mind a halotti anyakőnjbe be vannak jeeyexve.
A halálozásnál a nők múlták MQl a férb'akat. mert férő megbalt G l. co pedig 76- Ezek vallásra és nemre né*ve; róm. katholikns férfi 59, oő 71, nr. fér6 3, nő utote 3, ú. ev. férfi 1. nő símte 1, ev. ref, férfi egy nem. né 1 Kor szerint legtöbb mevhalt férfi 1—5 évea korig, leakevesebb 20—30 és 70-80 év kö/ou. dó pedig legtöbb szinte 1—5 ét között, éa legkevesebb 30 — 40 év között, de láwuk dámokban; megh.lt 1-5 év között férfi 35, oó 25 5—10 , , - , 3
10—20 . .3,5
20—30. . .2,7 30—40 , ,5,2
40 — 50 , .4,4
. 50- 60 , . , 5,8 60—70 „ ,4,9
70—80 , ,2,5
80—90 „ ,4.3
t ehhez hoití számítva a 3 halva született, ö**zeaea 140.'Ebből világosan kitűnik hagy a halálesetek felét majdoam a gyermekek képviselik, tehát ha at aayák, eny két hónapig gondját vi^eük is Kyermekeikoek, d* azután nem törődnek vele. ők azo«ban ugy látszik magukra tudnak vigyázni, mert míg öreg korig a férfiak közül fel tudta vinni 10, addig a nőknél 2*1.
A halál okául legtöbb esetben a lüdő gumókor van constatálv*, legcsodáiato sabb azonban, ho*y nálunk a kórházban miudenki kimerülésben hal meg. Azt hiszem, a lórbázi orvo-i ur nem igen szeret az ilyen anyakönyvi ügyekkel fos-lalko/.oi, amit abbó#következtetek boxy az 6 munkája, illetve halotti bejelentébe olyan, mini a ro*6z csizma, mindig rep&-rálDi kell.
A halál okai a következők :
Tüdözüsnókór 20 esetben, bélhurut 20, koranzüleréi 12, tUdövésx 4. tödőboxut 11 tfldöiob 7 agKkori vé^kimerüiés 16. hörghurut 3. gyermek a <z«iy 2, szivszél-hődé* 2. petefészek rák 2. Ringatok 6, agyszélhfldés 2, tüdóvizenyő 1, veselob 2, hátgeriocz sorvadia 2, bajakór 2, kelevéoy 1, aorvadia 1, diphtentis 3, i Ö3zkösodéi i, BÓsavmérgezéi 1, stb.
Megemlítésre méltó, ho*y gyilkosság vagy öigyükossá^i eset ezy sem fordolt elő, kivéve egy véietlenaóaav mérgezést, a midőn egy asszony rum vagy pálinka helyett itta meg. ,
A hilál áidotatait bizony legjobban ; a fö dmivelö osztálybói eredte '
Hátr« van még a legszebb rész, vagyis x a boldog és boldogtalan házasság köté- : sek, de erről m*jd a jövő számban.
Hírek,
— Tal«DUc Diaiéi honvéd ezredes j
daodárparancsnok e hó 16-án varasukba j érkezett az itten helyőrségén lévő m. k. 20 ik bonvédgyaiogezred megvizsgálása i ré$eU. m
~ A .Polgári Eíjlef választmánya elhatározta, hogy társadalmi életű ok éléakeaite&ére és szórakoztatására hatni i kiváováo. gyakorta rendez term-ibea ! tájaatyftssxejoreteleket. Ma janair 16-án ^-txojBbatou ente társas vacsora lesx be-Jépti díj nélkül $ felaié* nerioü éel-ital választással óhajtják, bogy a vá ; luztmány jó szándékát kiránt t-iker i kftronázza. ;
— A ptotéttk snlateaga, nem mint tervezte volt 1-éa, hanem 5 én szerdán tou. Ai érWűődés mindenfelől nagy ,
— Faraam<i distebedet adott a helybeli aien'-Ferenci-rendiek tár&háza jan. 12-én, melyen a váró* iniel igentiája miadeu rendből képviselve voíl Pohár-köszöntés kevés mondatott ugyan, de annál knünöbben sikerültek s remekeltek. Tóth Lá*iló kir. törvényszéki elnö-künk büszkeséggel bevallotta, hogy első alapnevelédét egy Szent-Ferenczreodi áldozártól nyerte, s azért tisztelet és bálaérzetból a SzeoL-Fereocz rendiekre emelte poharát, Mikos Ede kir. táblai biró pedig a helybeli szerzet köztiszte letü s fenkölt szellemű főnökét éltette. Nith Norbert hárfónök először jóizn humorral verses fel kosion tőt mondott Car ueval herczegre. hogy a farsangon a biz tagjai is kiveszik a maguk részét barátságos házi mulatságban, másodszor a jelenluvő kedves vendégeik jólétére emelte poharát s cöldaö-ten kiemelve a kegyes unitórend culturáüa érdemeit, felköszöaté a jelen?o!t képviselőt Kaicsok Lm Un árt. Harmadik toanztja az sjtricoJtura felvirágzására szólt, éltetve jeleoro t tétifrr-demes tagjár, Somogyi Gyola pthni éi Etléuyi János felsörtjki birtokosokat.
— Jótefcon) czt*la tánc^vtgalma a helybeli izr. jó ékocy aóezyletuttk kösdlg s a Dscvmérva kéi/íKetek javában fo!yaak. Évről-évre KikerQitebbek nemcsak anyagi eredményben, de fény és pompában i-Leleméaye^ változatosság jellemzi a rendezőség fártdhatlan bcuealmát s arra törvkvó igyekezetét, hogy a közönség érdeklődőét felkelUe.
— Gjászhir Málits Jáaot lebenyei ügyvéd jxDuár 14 po éjjel elhunyt. Vi rágzó ügyvédi irodája vo:t a tevékeny s miodea hu ti áu uh intézményt lelkesen pirtoló ku/tiszteletü javokorbeü ember iránt mély részvét nyilvánult mindenfelé. Nöt éj két kis lánykát hagyott hura. Részvéttel kő/ö jük a családi gyászjelentést: .Alulírottak mély fájla ommn tudatjuk a feledhetetlen ked ves férjn»*k. szerető atyjuk é* a jó ro-konoak Malit1* János urnák, KÖZ és vílló-Qgyvéd, bo^<«za< szenveded és a halotti szentségek ájtatoi felvétele u'án é ebének 50-ik boldog házasaágának 15-ik évél>ea, folyó hó 14-én történ: gyászos elhunytát! A bo^dogultnak földi maradványai
! folyó hÓ 16 án foenak a Itttenyei teme-' töbeo a romai kntb hitvallás szertartásai sztrint örök nyugalomra té'emi. Az ea-; gesztelő szélit mi ne áldozat folyó bo 16 án d. c. 9 órakor fog a letétjei plébánia 'emplomban az urnák bemut&ttatni. Le ténye, 1896. évi január hó U-éa. Az örök világossal; fényeskedjék neki! Má-lits JáDOsné hzQI. Kovács Vilmi. mint neje. Irma, E'za, mint gyermekei Ü*v. Korács Dínieioé, mint aayÓH. M*lits htvHti Malus Ujos, Málits József, özv. Aiid htzy Tama-sné szül. M*itts Mária, mint testvérei Kovács Miklós. Kovács Z"igmo»d, Kovács Lsjoi, Rak Bálint éi neje szül Kovács Karolina D»lmtnyos F-renci én neje szül. Kovaci SíidÓoia, sógor és HÓgornÓk.
— Heghlvd. A nagykanizsai általános munká-kép-ő eaye-ölet kebeléből alakút viiralomreüde/Ő bÍ20tT.»ág f^lyó é*i febr. hó 1-éo a .Polgári Egylet" disztf-rmében saját kö lyvtára a'apja javára Horváth Lacii kiiönő zenek ura kő'remüködé*e mellett jótékooyczéiu zárrkörű „Jelmez Bált* rendez Beléptidi; tíemélyenként 1 kor., CAaládjegj (3 személyre) 2 k*r. 40 fillér. Feialfi^e:ések tekmtvj a jóté-koay czélt kÖ*zöne:tel fogadtatnak és birlapilag ovagtáKUtnak. Kezdete este 8 ór*kor A meghívó másra át aem rí házható és kiránatr* e ómotatandó. Díszes tánezreodde! * pénztárnál szolgálnak. Rendezőség: Vidéki Jáuot vigaloa-rendezö-bizottsági einök. Kircbkoopf Kiró! r péaitárnok, Török Nándor ellenőr. Ifj. Ofenbeck Karoly tánc;rendező. Bódis Béia. D<ttler István, Ciett: IrtváD, Horváth György, Harar.guó litván Mood-ncbein József id. O^nbeck Károly, ifj. Roaenfeld Miksa, Síukits Ferenci, Schlesi Antal, Schleaa Marton, Steraberg Lajos, Siskovici Jenő, Takác* J^éza. Wmiler Aotal, Zakái Mibálv. MiqMazok, kik tévedésbői meghívót nem kaptak, s arra igényt tartanak, sziveikedjeoek a rendé-zóiéghez fordulni.
— Adenanyok a oépkony bánál: Prá ger Béláoé 2 fit, Piacbte Sándorné V«-rasdról 5 frt. Sommer Igaácfné Csapi 10 kiló mák, Grflnhat Alfredué 25 kiló bab, 5 kiló rizs, Zerkovitz Albertné 3 Qveg befőtt, Wetsz Emil 6 kiló rizs é Scberz Rxhardné 3 üveg paradicsomot vo.uk sziveaek adományozói, melyekért háái kÖMöoetét nfifváoitja az eluök^ég.
— Napi biitoMk a népkoayhánál e héten vasárnap Kartschaiaroff Leóéé, Hocb Janka, hétfő Vécey Z.ieuoodüe, TAh Camilla. keddeo dr. Biau Simooaé, Prager Sarolta, szerdán Blau Lijosoé, Wajdits Irma, CHÜ'örtökdQ dr. Neumann Edéné, Samoelv 0.<a péatekec S-bes-tény Lajomé R)senberg Emma éa szombatin Kirschner Ignácsné, Rothschild AmáJia.
— Heti WBgyelÓ e héten (január 19—25.) a aagykaoi"*i öak- tözoltó-egyiet örtanyáján Moraotiiai Romáo szakaszparaacsDok ar.
— Heti blxtowk e héten 0«nuir 20—25) a »agykani:sai KUdednevelő Egyesület ovodáib n Ledovszky Arminoé és dr. Rothschid Samuné válaszimányi tag uroók.
— Teexpreaal megyéspttspökftnkajabb kegyadományai: a veatprémi au«ol-kisasszonyok zárdájának* 3000 frtot, a Szent Domonkos papi nyagdijintézetnek 1000 frtot kegyeskedett adományozni.
— Zalavármegre lórténetéaek megírására a Palias-féJe Lexikon szerkeax-tőaége Balogh Gyula Vasvarmegye tudós levéltárosát bizta meg.
— Sxent Péterurf körjegyzővé Ko vács Pal orobztonyi segédjegyző választatott meg.
— A csáttorurai göima1 mot éi vülamtelepet 20 ezer forintért Grün-wald Jakab zágrábi vállalkozó vásá-roita meg.
— Dr. Payer tijnla a híres éoak-sarki utazó Na;y-Kannsán felolvasást , szándékozik tartani, nagy érdek ü felöl - : vasasa biíonyára él tok látogatottságnak fog örveodeai.
— (i)aaihir K Haaseostein <& Voz-!er c.énet, melynek nirdetéii irodái ai e<té*z világoi ismeretesek, nagy ve&<-teség érte. Ugyanis a bécii ezég főnöke Maai Ottó 70 éves korában eihunyt, a ezéget továbbra is fiai vezetik.
— Helvrelgmiitaa Műit számunkbaü közö t nöÓKyien kimutatásból kimaradt Simon Gábor 1 fn 50 krcn felaífl-«te*e, pótlólag nyu^tiztattatik, Harsay Crrörgy helyett S ov*y Gy. lett a fa fi ifi'et ék névsorába je^e'.ve, Munkácsy Antal ü*vegv helyett pedig Őrnagy értendő, mit bocsánat Kérés mellett igazítunk
: helyre. U ól&gos felülnzncő 2 írttal dr | Fried ÖdÖo ügyvéd.
— Lapink szerkesztőjét mély gyász érte, anvai nagynéoj'* T«rány I-tvaoné, eiöleWtt Huíika Emere«czia Kun Fél egtházán elhuart, temstése jan. 17-én történt nagy részvéttel. A jó nő hamvai nyugodjanak békében- Áldás emlékezetére !
— Iparosok dalkörei. A keszthelyi ipirte^iQiet ragjaiból aiakult ,iparoM>K dalköre" január 14-én tartotta évi rendé* közgyűlését. A dalkör mindenek előtt jf"gyKÓköurvii«g fejezte ki le^hálasabbkö sző.iet«. MdTuaiiO Jaaka nagykanizsai községi tanitóaőéx Molnár Ida u'hölgyek-uek, az 1895 évi deczeoioer hó 31-én
*^»ndezett haagverMDV alkalmával való szíves közreműködésükért. Megejtetett ezea köigyülé'-eo egyszersmint a tiaxt-ujitás Yi, ámeiynek eredményekéLt elnökké : Ltkaio* Vincze fogymoasiumi taoár. alelnökké: Gy*rmathy Lijo-, jegyzővé: PÖczPáJ, péuztárnokká: Capeliaro
i GoUlieb ujf)ól meg választattak.
i — Ualfliss kimeuetelü baleset. A
1 mu t héteu eéhaoy liszói ember a za-kaoyi erdőbea egy áttóf* ki vaginához fogott; mikor már a törzs anoyira el
¦ volt íürészelve, hogy közel volt a le-düédhei, fejdxévei kezdték vágni, a fa már erő-ten meg volt ingatva, úrkor Kondvicz Fereucz 23 éves ifjú fejszéje benn szorult,.fz mégegys/er odaugrott, hogy a lf})tít: nyelénél fogva kiadja, azonban a fa ebben a pillanatban dóit el, Kondvici pedig éppen abbao ac irányban menekült a ta alól a merre az dóit, a fa rádűlt e;törte bal ezombját is beUö ruíódásokat is szenvedett; — :y állapotban szállították őt a 8 fokos hidegben ökör szekéren Lisaóba onnét pedig orvosi uttütá-t folytán a helyi kozkór-bazba, bot matnap f. hó 4-éa meghalt.
— Ai 1875. évben Nagy Kaaicaáa 8/úieteu I. korü4iúlybeli hadkötelesek sorahutása 1*#6. jin. 15 reggéi 8 órakor volt a tárosház nagytermében.
— Fel«lva*aa Dr. Kibi Ernő, főgym-náaiumi tanár a kereskedő ifjak Önképsö körének kérelmére a nagykanizsa* ,Ca-sinó" disxteroiében) f. bó 11 én felolvasást tartou a nők vitásáról. A théauá-val foglalkozaak az írók mióta a társadalmi élet létezik, de dr. Kiss Ernő exuttal nem annyir* as örök probléma val, mint lakább a divattal „le bootear des dames* foglalkozott és éleak színekkel ecsetelte, hozy a divatnak, mily befolyása folt a nő társadalmi éiotére. A fölolvaúaftan tok érdekei vonatkozás volt a nemzeti divatra is. A Kiolvasó rokonszenvei un árt a kőtönséí éléak tijenie^eí tüntette ki Az önképzőkör rendező bizottsága más alkalomnál több körűitek nté$*e4 szokta a kdidaség igényei: kwlétt teni, mint f. bó 11 -éa. A díszterem btJeg volr, ami bizony akkor, faióáilitani, aniior a kftiső levegő 10* hideget muta'. aem oagy firadsácáDi ke-rüibotett a végrehajt* kotejekoeit. a buffjtet 30*i. kr«melé«tel szolgálták ki
— 6«ctel kacsa. napokban egy göcaei ember Ugeraxofröl, Bakon ke-
reaztfll, axekéren jött, N>» Mé, i ut-közbea két ismerjen ember kérte, hogy vegye fel a ue'xeért. mig a* ember ategis tett. Rövid i5 múlva as ttgjik idegen kérte az eioart, hogy .legyen szíves adja neki et perezre a gyeplőt, s mig ő a gyep'ot *gjt. addig nézzen az égTe !¦ Af en»r engedett az iiegen kérésének —leinézett az égre, hol ezer meg ezer 'hullott disxoót látott, s mire szólni aka. már aebot aem iátta az idegeneket ~ eltűntek:
Széna, SzaiM m Takarmány.
1>4. Pút L»i<« **<*• 9- 12« Moloár Károly *ecx. » Tő
KábaáB «ees !
1S6 Piot J*«a«f.
14 i*7 Kuuaer Jftas^ d»a. 1°. l». Törő
Aaoa d<c 1«. 'Ve Molnár B«la áter. IS.
ISO Spi«f*l DeaaÖ d«er. I*. ISI. 8pi«f*l
Gi.elli.
Vegyesei:.
— Megbízható SJÓEfkeaeleí. Za vart emeaztéasel ellátott egyének, kik étvágy hiányban, felfúvódásban, gyomor-görcsökben és rendetleo wtékelésben szenvednek, a „Moll-felf aeldllti p«r* haaz-nálau áluí rövid idő múlva visszanyerik
FUCHS JÓZSEF nágyk-raskedó jeles, egészségük'st. Egy doboz ára 1 frt. Szét
küldéanspontautánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. én kir. udv. szállító áJtaJ Bécs, I. Tuchlauben 9. Vidéki gyógy sxertárak-bau határozottan Moll-féleké*zitménv ké-endő az ő gyári jelvényéve éa aláirá-¦7a!.
— Divat todósitáa Tavasz nyári Hnyre 1896.
'enneberg G elismert aelyemgjár* Zficbbea oekünk az alanti divat tudó-sitt adja: a tavaszi idényre ismét a , T«( selyem az első helyei foglatja el, t cnkos és kocikáto(t se.yem, . Chinés küiönbö/ő két, három fcféle ?7.ioezetben, — melyekből Loodoa legnagyobb divatüz'.e-hÓig megrendelteit tette — lát, bog;
lése V., Fürdő uícza 4- Bu lapén. — Alapiuatott 1SÖ2. —
Budap««t, :896. jinair 10. lb'neoiiTitéjiti büouul a hetitá-itrn ax arakat azéaa éi txalmiban némil*« ¦eiTHilárditotu kOrQit* Gl 10 krral 100 ki lookint furaronkiDt hkiswt azáilitva.
PreMlt uena. *i luűisatwo, jobb minőief-ben elefeadö a behoxaul mely jegyeitetttt 2X0—2-45 frti» uUmiha-, ri5—T45 frtií li»0 kilóokiot a. Taru'oai Badapeaten át*é»e.
Gabona éi termények «*b 6—7-85 frlif, nj teogerii—410 fruj. roit 6 15— 6.:iO frtir, árpa 5 frt 10 kr. jobb minővégu árpa 7 frtif állomás wpriot. Köle« 5-80—5-10 fr i«, árpadara 3-»0 -410 kríg 100 kilookiot naft-ybasi forj»lotnoal Burfocyábao lanyha az ötlet.
PilQári S anyakönyv Nagy Kámzsán
Deci. 31.
fgUJ
__ Roland Ke-eoci es Tóth Teríiia. 34 Bogati Ve*del Kuha Mária Kr&nciitka 35. (Jsasl Mária Róssu Ilona. 36 FKbel Móric* HirwWer Rósa, 37. Kaidi Mór Gathwl üisella .
»4. Dani István 37 é. decz 4 Kelevény 9b Máié Aai* ti é. TQd&gQmökór deci 4 96. Gvörek JewA 14 rnapo* decs. 6 Tfldőbu-rut 97. fut Erzsébet 6 é decs 5. Sor*ada« M Pintér Katalin «3 é decs 6 Tadórümft-kor 99 Boc-kai Kari 10 e d«cs e Tuiőlob. 100. Fre.alinger Jóswf s é deci 8. Vörheoy *• diphiemis 101 >'abrácxky Mel-ioie 6 hó. napos decs 11. Tttdéhurat 102 Lenes Márta 15 é decs 14 Tüdögímókór 103. Rosenberg ger Fáoi 86 e deci 15 aggkori végkimcrQ-les .04 Elbáni Mana 80 é dec«. 15 A g-kori TéffktmerQléa. 1U5 Beruad Verona 7% ea d*ci- 14 kimerülés 1 6 Dani József 3 hón drcí. 15 Tűdőboroi 107 Baoczom Julianna ¦6 é d-cs. 15. Aggkon v-KkimerQlé*. 108 Bognár Rozália 20 é. de«s 15 Sósa* Bércese* 109 Kercsmár Mari S é d«cs 15 Tu-dölob 110 Herke 'él óra de*i IS. idötlött asoile* 111. Hobor Erzsébet f.1 é. decs ITi fckor. tegkimeraiea Ili. Ebranhofer Alajnr T7é decs. 17 régei gyengülés US. C.iuá-Krawébet M é. decs 1~ Kinentlés 114 Jámbor Ferenci 6 «»p. deci tS Vele no)«tet (7en«eség D5 Rabfc Aooa 59 é decs 18 TüdCtob. 116 B*íO>rai 5 óra decs. IS Kora-tsilletét. 117 Stellaer 15. é. decs 18 Kora-•sületés 116 KeoesMy Sándor 12 é decs IS. hatgenacz kártrahudéa 119 Muri Fe-reoci *i é decx 20 Kimerülés 120 B«a-ciekovics Katalin 5 bó déri. 30 TOdőlOb 1X1 Ssaiod cs LássU S é. decs LV di, hteri-tiss. líl Vadass Júctef 78 e. deci. 21. Tu-dS|O»őkór 1Z3 NeomaaD Lipót 85 é deci 21 LukosxoJes. V2i FOiap Károly 7 hetes decz. 23 Bflhunr. 125 Kovtri Beléoa » é decz 28 TQdögQmökór l'i€ Ales Jóstef 2 é decs'v 23 dlphteriüsi- 127. Horváth Gyúrp 2 boa deci 23. HörghuraL 128 Badai' Láscln 2l nap decz. 14 Ráogások i:'S Badsj Jósaef 3 kó* decs -'6 Ráttgások. 13i. W^ilesiky JóJkef 96 *. decs. 28 Tttdő-rumökur. ISI. Tiampui Jáoos 56 é deci 26. Rak. 182. Siokol KoMlia 24 e deci. 2« Tfl-dÓKamókór ISS Miko Jósscl 69 e d^cs 27. Túdóftarui. 134 Djltninyoi György 4 3 é decs. 2$ Tuiórész 136. Somogyi Samu 40 é uec* 29 AjyssélhUde* IHtj Dolmányos Liss.ó 10 é deci Z9. TalŐlol) 187. Talooy AiKal 46 é deci. 29. szivbásjtaiom IS? L'ngyel Juliáno» 75 e. d«i JO Aggkori véfkimerQ-lés. 139 Fradk'ó Simon 61 e. d«í 30 Kiae rQlés 140 I)iilmát>yoi Katalin a éves, deci 31. gyomorharut
Sxiletéaf:
107 Lejki Fer#nn deci 3 100. Okulcaár Mária d«u 4 110 Feilcr Jáaos <Ucs 4 111. Varga Inoa decs 3 112 Sapka Fareocs deci 4. 118 Tomwofics István deci. 5 114. Tollár Ama decs 10 11V Horváth Matkild decs S Ufi Tóth JanM decs 9 J17 Posza-vecx JásM 4ecs 10 118 Hortáth Mária decs. I 119 WOd Lajos decs 11 120 Ja*bor Ferenc* dec*. 12 191 Mayer Gabrielja decs. 10. j22 Maiu Stefuia decs 9 113 Harky
X
* X X X X X X X X X X
X X X X X
jeie vaiul
kGCI
löu!
állítási
azinl
sebk>
éa ala!
lettek
aiap fel
D.azn s lege: nőeti lebl éven ker< elfoglalni. zete a bá kz ismprt kép sem y ár Moire^ Herveil bol alig mei deleik ; de matott selyei mintáiarbao nai é fi töm ^ kisebb alakok:
Az uj bélés minden
íz őszi idényre i< di-laradnsk, továbbá schottisch selyem, a malyek márakü-divatu szinek öisr.e-fogva a valódi ochotti ach ag elTe.-mtik. Damast ki-yobb fogaoaibao, virággal I nagyobb rnCjtreudKlétiek ocymint Atlasz éi TaSer, ejjér és különböző színekben. .Moíree Ve oura" a mi teteit szemnek in fcltft -elő legújabb s Övéi. pár a hatalom helyét fogja iái ia inkább, niive! redó-ioz hasonló fogaoatu, mi autiqutí*-ué! seinmi-lő, miode/eK daczára az ioarnál nem magasabb.
tre méltók: a megren a réft elismert njo-ilard elrsgddó s<Íq és ; többnyire Chi-
Virágokkal. em .Vtoiree modero" x késatve éi állalá- hangadatra íál, mivel pótolja az ezelőtt szüksébdó belbélést is; a Serge Faille gy lóazör szövetet: utóbbi eíéizeojcsik mivel .Moire* moderné elegen kemény. Ij szioek, V u kiemelendUzioeket nem jepjei-hetüük. mivel l-sxiuü neljeai szövet igea csekély ftékben lett megren-dei?e: e^Píbez vészé.yes .Oinbre*' selyem isméi diul jő fal, a - mi ciak egy idéay tartaikr (^ uralkodói.
Felelő*
tö r« kia;tó LAJOS
K-.lard kr.| meter lbb
-%rt SO krtÜ 3 frt 35 oh, -_ japánt, chm»i stb a
kelé, fehér es t^ tlaairtr-l aatytaet $5 krt^l -14 fríj knt|ezári« m^tereuLéDt
masxtot stb ul egT nőségben es k> sxid dl
. meír«d«lrB féatakér *• vaamsM«
a hajthns asáfa mintákat postaiorduliával kaid: He.n^j b_ ,ri ei kir. udr. sulUt«Í b
reiekioVro* *• l*vel«»Őiapokrm 5 krdi bél; rittnU1"1" MagT** nyeí»e«
•) t roT«jftU kellőitekért nett »*il*i fe
• •o**> Ke c « ji «"^ ^ I I l ' ' ' "aSt§*
fi
t
X X X X X X X X X X X X X X X X X XV\ ÉVFOLYAM.
ZALAI KŐZifrNY
1896 JANUÁR 18 ú
SCHICHTfék 8Z*
SZAPPAN
igen jól jiiritott
k itanóen tis t tit,
legtakarékosabb
a liisinilllbin
I isHaMtfaert é* ártalmasságaért
a kezek és ruháknál keie»ség
vil.ll.uk. Es.viltaláu r legjobb
a leieic szinsuppanok kötött.
H re«»re : DÍUKLuER Aiu4'Bia uu-u t.
639
ni 896.
Píilyázaii blrdelmeny.
Zalavirm&gye törvényhatóságinál üresedésben leró éri 700 frt fizetee és 200 frt laibérilletménn;el javadalmazott IV-ed aljegylórillásr* pályazatot hirdetek.
Felnyom a pályázni óhajtókat, hogy az 1883 éti I-só trvuk-bea előirt mioósitést igazoló bizonylatokkal felszerelt kérvényeiket f evi jianár hé 31-ig Méltóságos Srastits Benó íúispa'u árhoz czimciTP bozzám oynjuák be.
Zala-Egerszeg. 1896. január 9.
CSERT ÁS.
Zala vár meg ve aii^pinj*
frt 40 kr ert jamur ítél február
tDfe'7<rPzhp'i bárki »
,MA&YAR HIBLAP'
leejolilt, legérdekesebb.
CKe^ez>> deznolcrata x>oll
tllceLl nap lapot és bérmemesen a MAGYAR HIBUP" naKy
- llolll itra 2 forint - ' "p-«|
in<íye:
,,LAURA HUGÓM
riimü regényünk eddig megjelent részét könvv&lakban
f>J* me(f min('en ojoimO belépő elóüietí a rendi-Ívül érdekfesiitó
Előfizetést levéljegyekhen is elfogad »
„l>iR HÍRLAP" kiliikiritill
BL'I>APEST.
V kerület, Honvéd-utcut 4 szám. (Az uj országgyűlési palota szomszrdsígaban. i
Vi.ndenüt! kapható - ü kiló 25kr.
rt.li egészségi és családi kávé, mely Kathn-iiier (fyáitási intulja által a ked-
(fy j ked
vilt valódi kávé izét nyeri. Eltekintve egyéb előlijeitől, már ez okból különbözik ra,.n
min<len más hasonló mánktól. "nT _
A Katfi'einer-féle kávé a legizlete-getib. legegészségesebb és legolcsóbb pótkávé Természetes tiszta gyártmány e^ész szemekben, miéit is telette előnyösen használható, as őrölt s ez okból a vevő küzön.-ég által nem ellenőrizhető pótkávéval szemben, melyek hatosáéi "zs tanúsága szerint gyakorta idegen anyagokkal hamisitvák. Klei:ice esak harmadrészben, később telében adhatjuk a Kathreiner kávét a valo,!i kávéhoz, s igy az egészségre megbecsülhetetlen hatása mellett iiiüiilt n üáztaitásban jelentékeny megtakarítást eszközölhetünk.
A Kaihreiner féle kávét a legelső orvosok ajánlják, s az ugy nyilvános intézetekben, mint családok ezrei körében naponta jónak bizonyui. Sót Imi-; l;i:i. azaz valoili kávé hozzáállása nélkül használva, a Kathri-iner-téle Va<- a legjobb erúsitö >vr és a legegészségesebb, legkönnyebben meg-emés/.ilu 'j és egyszersni;n<l i l^gizletesebb ital.
Lelkiismeretes gazdasszony v.,g anya általában kávéivó, egészsége . •plekélii-ii perczig se habozzon Kathreiner iéle Kneippmaláta-kávét használni Az éitéktelen hamisítványokkal szemben, melyekkel ma is csaljak a közönséget, a vételnél vigyázni kel! a l'vhér eredeti csomagokon látható névre:
Kathreiner!
Vigyázzanak! >*.j«t -.i.
üód JÍl"
tohatwn szabad m
árúként elWn
XXIV. ÉVFOLUM
ZALAI KÖZLŐ Sí
MI-
előtt térvkSte. hat éi küdíkkité. egyanei t&rtr wtopediai fűzi. múlab múkez mindennemű kötszer suspenMr irrigatfr feci-kendék gimniáruk, vagy bármely > bateg-áptlástnz szükséget sszkbt beszerezni tetszik, testek
Polgár Sándor
egyet, gyakorlott kötszerésztől BUDAPEST ^^__^^^^_^___ ; VII.. Erűé bf t-k Önt 50. »*.
tv legújabban megjeieut nagy, képet árjegyzéket kérői, mely bementve
lesz megküldve. (Fenti czimre ügyelni ressék J
XXXXXXXKXXKXXXXXX <XXKKXXXXKX
5 Kukoricza-morzsolók $
Férfiaknak!
férfiiyecgeiénekriéi impoieniit cs. és kir. >z»b galva>o vlllaa kétiülíkím öoha-ruílatrá a Irfr-
jobb i-zolzálatokat te«. ¦aar^VoUa tanár rendazerr. mm Orvosilag ajánlva. l,»irások<t" boniíkr^n ]o kr. ke'PljfíT ellen. Aureafeld J elektrotechnika-Wim, IX Turkenstrasse 4.
kéz- és eróhajtásrv egyszerű éi kettős azerk*-.,. el. szeleiével és szelelő nélkül.
Gabona-rosták, Konkolyotok (treua-ok 11
kézi keielésre *a'ó
Széna- és szalma-sajtók
fekvőén >agy kooira szerelve,
Takarraány-fflllesztok, SziUnható takarék-föió-nstSk takarmány stb.
részére.
Szecskavágók, Répa, burgonyavágék, Darálók elismert legjobb minőségben és szerkezettel készülnek
fflayfarth Ph. és Társa
cs. és kir
kiz szabad
gazdatági gápgyárábkn BÉCS. II, I, Taborstrasse 76. zsant.
ArjeRjiékek ÍDg»eo. -- Képiiselók tel»éietnek.
»
X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ICUSTEiN-re't ERZSÉBET nMtcMk
E pl 1 alak htuo-.ló kéjiicrcK-üvekm-i & PlJ ki»t«tbea feijebb becitÜMidók , mentek n,,,^," ° . .' ¦M MJMCt*' •" -JtestI uei-rrk bajaim «rJ1>bb ervdariajsfel tuua41»t?áii. gjentédaa i.ubi tók
vértilstHÓk: ffy fjifjtimr ifn jobi> ¦ .meUttle o)t arulm.ul.ui, mint e pilo Iák a
azélLszoruiaB
i legtöbb betegiéfek forrás* ellen Ciukrot. ¦: ^n].
¦fjok T*aj«tt méf KjeriBekek '» niTUien rettu ¦V tfj lí plUlát Urtalaaxo dobói 10 kr t«k«rc>, dépIj f. 4»««it, t#kát 120 pllalit ¦4U 1 fori.t o f
ílvúű t UUuásoktól kttlOatöMD Ó*i-v^VdS- kod.uok Kénönk hi(áro«ot-Uo Sfuntíln Err»*l»et pilalát Vtiodi c*»k hí miatdrn dobox t»r*4ajil«t b«i««r. xeli Tt-djegjankkel piros-fekete dtiBtl. taiátbtvn .S»e«t Li^f *• .Nr'uMu Fűliip prTöprynjtfrpW »l4.rá»s»i rU eJ.
lát'l
a!atra*u
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
¦édett ctomi - ««a«va
¦EUSTEIH FÖLÖP
.SteBl-Lipothfli* críaiaett gTopjmei WIPX, I . PUoke«{r»a>e <
kal
BEI.DS LAJOS PRAGER BÉH ERLICH KjOgyaaerfcia uraknál
Az 1896. ezredéves kiállítás alkal- S mából az államtól engedélyezett
II. Magvar Osztálv-Sorsjáték
Kibocsátás: 120.000 sorsjegy 45,007 három osztályba" osztott nytreménynyel és egy jutalontlijjal.
(== II u i á i o k ~=^^^
I osztály I II oszUlv I III. osztály
IS96. február S-S-lic. I !«»• márcílus 11-14 lg. 1S»« május lt-*S
ÁRAK AZ I. OSZTÁLYRA:
1 fél 1 tized 1 huszad sorsjejry
1^— 2.— 1.— forint
TELJES SORSJEGYEK ÁRAI (mindhárom osz'. én.): 1 egész 1 fél 1 tized 1 huszad sorsjmy
60.— 30. — 6.— 3.— forint
2 hid-mérleg
(megrakott kocsik és marhák mérésére) egyenkint 80 mázsa (4000 kg.,) még uj és használatban, a híres Bugányi és Társa czégtől, erős készítmény, va» törzsökkel, vas traverzzel, mérczével és vaskortékkel ellátva, minden nagyobb gyár, serfőzde, szeszgyár, mezőgazdaság község gőzmalom és műveknek, különbeni 100 frt pénzbírság mellett törvényesen előirt magyar hivatalos szabályozással, darabonként csak 370 fi rintért (syiriár 600 frt). továbbá
2 marha-mérleg
egyenkint 1000 kg. még és uj használatlan kitűnően játszó mérczével és vaskörtékkel korláttal és lépcsővel ellátva, mindeu gazdászatban és hizlaldában igen szükséges, hivatalosam magyarul szabályozva, ugyanazon elsőrendű gyártól készítve, darabonként csak 140 ftrintért (gyáriár 225 frt) helyszűke miatti, egyeukéot 10 évi jótállás mellett eladó: Mérleg és vasbuLor-raklár Bécs 1, Seilerstátte 12. az udvarba balra. (A hi-vataios szigi.ru felülvizsgálat épen tara'nak
i egész
iöT—
A nyerestéoyek teljes adó és illetékmentességet éiveznek és minden levonás nélkül fizettetnek ki; a hozások íz állami hatóságok felügyelete alatt állanak és egy kir. közjegyző jelenlétében ejtetnek meg
Midőn a sorsolási tervezetet fentebbiekben közzé tessiük. egybeo köztudomásra hozzuk, hogy a sorsjegyek n-itol fogva a falragaszokon jelzett elárusítóknál a fenti eredeti araknn kaphatók.
Budapest. 1895. ceczember 24.Miig^r QSZlál>-SOrSJ«lték
Minden
-ik sorsjegy
nyer.
nyújt az államilag engedélyezett
Minden
3-ik sorsjegy
nyer.
ÍJ. Ma^var OsztáÍv-Sorsjáték
^^ a. ml '
: rom osztályba osztott pénznyeremény VtOO.OOO korona Ssuj-értéklM-lt. Iiég - yobb nyeremény j^, ^^ ^- -. |- ITT T T
a le 1 edvezób. esetben ±L< ^.1 i Ji 1 1 Íj L 1
korona.
MOLL SEIDLITZ POR
»«djejyét m
Camk ftkkor TalódiaA ha miodegTik dobos afoll
ajáirtut túntoti fel. A HcJI » W1 SaMHIi-aaraa lartot c.vi^ballaa a lecmaluciafah |y«atr- t> al-taatUilalaak. froaorfUrea •¦ uanrafi, róiaötl iiakrHadea majbintalon. tar
üaed.k 6U aiodif aajjroan elierjedeit njmo - Jtra •» laawoaálall arttall ta aanak I frt . é
Haaisitasx törvényileg fenyittetnek HÖLL - FÉLE»FRANCJ*A!
«• BORSZESZ ES SO
Ctéik SkkOr VaJtdl Dft n"adft~y*k Q*ec HOL!. A *vjjet7el iQntrt! lel «a
' .A. Htll* felirata Vonzatul rao xárra A Mail.fala fraa-
azla baraitaz áa aá neTezeuaeti mint fi|tfalaakaslllaaité baaiirtatlaai attr IMszveaj,
¦att araéatl Ivat ara 90 krajeúr P'" "
Moll Salicyl szájvize.
A mioiÍFU&ai>! izaitiixülaaDá] kúlODöaec lomot Sanaelv "kom (tyerateke.1;. mtat fel óTaaer taffajaa ellen — E|y Mail A v««)aayév«; tliatatt ivaf ára : 60 krajazar.
¦dl
gyfgyuereu,
ci. M kir.
1., lucblauben
udvari tzállite által.
A raktárakban te$sék határozatim MOLL A. aláírásával ét
védjegyévél eüúiott készUuiényeket kérni. Baktár: Nagy-Kanizsán ROMnfeld AtUlf es Fia.
Az I. osztálv húzása II . ojztátj húzása A III. osztály húzása
1896. február 5-S-ig 1896 márci II 14 ig 1896 május 12—28-ig
NVEREMESYTKI .VEZET: NYERKMÉNYTERVKZET: SYKI EMÉNVIXlíVKZET:
XyereméDy korona korona Nyeremény korona korona Nyeremény korona korona
á 80000 - - 800Ü0 100000 — 100000 ljutalomdij 600000— 600000
60000 - SO00O 60000 - 60000 j á 400000— 400000
40000 - 40000 , 40000 — 40000 1 „ 300000— iOOOOO
30000 - - 30000 300OO — 30000 — *** -i I 200000 - 200000
20T)00 - 20000 y - 15000 20000 — 20000 tif 1 íooooo— íoooo"
l 15000- ¦ 1 , 15000— 15000 ,. 40000— 80001'
10000 - 10000 1 10000 — 10000 1 — ~~~ 2 , 201100— 4000.'
2 . &000— 16000 2 , 8000- 16000 =•J | 5 ,, 10000 - 5O00'
8 . 4000 - 32000 8 , 4000 — 32000 LiíiS — 10 8000— 800"'
10 . 2000 - 20000 10 2000 — 20000 SS 34 6000— 2040i"i
13 . 1000 - 13000 13 , 1000 — 1J000 100 „ 2000— 2000U
100 . 430 - 40000 100 400- 40000 200 1000— 2000H'
860 . 200 - 172000 860 , 200 — 172000 2650 200— 5300(1'
9000 . 80 - 720000 9000 120 — 1080000 22000 150-3300000
íoooo iitruaT üsswn . 12Ö8OUO lOOOOBíftKilioiafí. 1648000 25007 |T.rrt.tSrftJI»l0l6284OOO
ÁRAK AZ I. OSZTÁLYRA: 1 egész 1 fél___1 tized 1 haazad
20 - mc^ 2.^i.
TELJES SORSJ. ÁRAI ^niindhárom oszt. érr.):
1 egész 1 fél
1 tized " 1 huszad 6— 3- forint
"" SÓ- SO
ajánlja és azétkuidi az összegnek előzetes beküldése mellett vágj utánvéttel
IIVTZI KÁEOIiY Budapest, Szervita-tér 3,
SQrgönyctim:
LUTTOHKINTZE,
Budipest.
¦a**"" Biztonság si-nponljiból ajánlatos, hogy a sorsjegyeknek ajánlott levélben való küldése kiváotassék és a fenti eredeti árak mellett osztálytors-jegyeknél ajánlott levelek portóla és njereményjegyiék dija fejében 25 kr , teljes sorsjegyek megrendelésénél pedig portó és 3 nyereményjegyztíkert 50 kr. küldendő br.
Az első magyar osztálysorsjáték alkalmival tisztelt verőim között a következő főnyereményeket osztottam ki: 400.000, 200.000. 100.000, 80.000, 50.000 koronásat itb.
SürgOnycziai;
LOTTOHEIMZE
Budapest
Nyomatott Itj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagj-KanitNAGYKANIZSA. .896. Janoár 25-én.
4-llfc
Fél «vrt
BiéfinctéBi ár:
tg?** atavai 10 kr.
HIRHETESEI
a auafea tovibU •»""
xvii.tTTbbiín
_____l.a»» iti krert 'Ct
k auuden »
ZALAIIOZLOIT
A nagykaomai ,,Ip»r-Test61«t:'. ,» nagj-kanita»i Délzalai Takarékpénztári .Öojegélyzó szövetkezet*, a .Kotori takarépénzcir ~
XXXV. évfolyam.
A lap ixrl'ríai é* aoyag: retxél illető aioüeo kdaletaeny Sátori Laj« Baerketitö-Kiado nevére
letelek laiaak #¦!.
rész oóegj
J •'• pia--- - "------ ¦»— —-^J ~ *- •* 1" ¦ * fc^sK-w— >vi * »h*»« ^am ^ua>ijA| j ^ *su>a^g^| v i,M 9JbV IVilC^cl , A v EVUlrUI I ^a^ill CncULL&r ^^^^^ ^™
észveDj társasig", a .nagr-katiisai- ét galambokionkéntei toioiió-t*Tl<.f, a , nagy-kanizsai kiid«lDe»eló pgj-esQlet* a .oagv-iaoirsa: tanítói járáskor', a .nagy-kanizsai k-resztéoy játékon óegjlef. ..a.iinixaii izr. jolékonj oóegjlef, .uegénjek tápintéxete', a .katonai hadastjio egylef a .soprmii k«reakedcla» iparkamara' nasjitaniiaai klliilmtininyiaak Wvatalo. lap"'
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEUELENÖ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP. '
Ir. VUutici Ifili tallít- ét kii-rtUlitif jf aliltttr.
- A Nagy-Kanizsán legközelebb megjelent zaiavárnipgyei évkönyv-hcn. melyet a rnilleniumra Halis Utván és Hoffmann Mór szerkesztenék. I'r. Wltssics Gyula valláséi közoktatásügyi minister rövid életrajza is közöltetett, melyben meg van Mulitrc bogy I'r. Wlassics Gyula első irodalmi működését a Hiiurti l.ajos által szerkesztett akkori -Zala-Somogyi Közlönyében kezdte.
Az akkori .Zala-Somogyi Közlöny- folytatása a „Zalai Közlönyei, fzt most is Bátorfi Lajos szerkeszti.
F.zen jogezimen érzem magamat feljogosítva arra, hogy Dr. Wlassics i'Tiila. megyénk nagy szülöttének az életrajzát nagyobb terjedelemben és kimeritöob részletességgel, mint a milyenben a Halis és Hoffmann által szerkesztett millenitimi évkönyvben megjelent, a „Zalai Közlőn;--ben közöljem.
i'zélom az. hogy ezzel a most mar nagy államfern'uvá kim&gasult jeles hazánkfia életrajziból, melyet idővel országos tekinttlyS hivatot-tabb toll fug a jellemző méltatásokra U kiterjeszkedve megirni. megbiz-hatu adatokat szolgáltattak fókép abbul a korból, a midőn még a mostani áüamfertiu nem volt a köz-pálya munkása és tevékenysége nem állott a nyilvános élet ellen-órz.'i ügyeim? aiatt.
Az ISI'4. év végén a Wekerle-kaljinet visszalépett s beállt a kormányválság.
Kz a kormányválság sp'ezialis jellegű volt.
Lefolyásában teljesen elütött az eddig átélt kormányválságok rend-szerinti sablonjától.
A Wekerle-kormány még az ellenzéknél is Dépszerú kormány volt. s mikor lemondásinak hire térje*, dicsőségének zenittjén állott. Természetes tehát, hogy ily körülmények között a bukás hirere végehossza nem volt a találgatásoknak.
Miért mond le? Mikor mondott le? Ki lesi utóda? Kbaen Héder-váryv Széli? Bánffyy Vagy senki?
Hátha megmarad?
Hiszen nem járta le magát . . .
És ez a bizonytalanság tartott hossza időn át.
Nem akart véget érni.
A kombinatiók tarkasága, a meg-! oldás folyton húzódó lassúsága, a bosszú várakozás bizonytalansága egész izgatottá, sőt lázassá telte a i kedélyeket. Később már ránehezedett a látókörre és nyomottá tette a köz- és politikai élet levegőjét.
Küszöbön volt az újév. midőn a szokásos hivatalos üdvözlő beszédeket a kormánynak, a ház elnökének, az uralkodó párt választott szónokai elmondják.
A kormánypárt Dr. Wlassics (iyulat kérte fel arra. hogy a ház akkori elnöke, báró Bánffy Dezső előtt, a párt politikai inuiyn éneiméit üdvözlő beszédben tolmácsolja. : A Wekerle-kabinet már akkor politikailag nem létezett. A kor-mány«lnőki szokásos üdvözlő beszéd, melyet korábbi megállapodás ' szerint Darányi Ignácznak kellett volna elmondani, e miitt elmaradt, tehát a politikai élet egész súlya és jeJentósége Wlassics Gyula újévi beszédére irányult, mely iránt a még folyton ta^tó interregnum megoldásának izgalmai csak fokozták az érdekelt körök figyelmét. i Az elhangzott újévi beszéd politikai eredménynyé vált. A Lajtán innen és tul az illetékes körökben
feltűnést keltett. A sajtó rokonszenves hangon cotutneatilta. Napokon át foglalkozott vele és Dr. Wlassics Gyula újévi beszédéneit jelentékeny része van «• kormányválság" megoldásában
Még akkor senki sem tndta. mit rejt a jö.vő. Még akkor nem sejtette senki — a közvetlen érdekelt maga sem — hogy Dr. Wlassics Gyula a báró Bauffy kabinetjében fogja Magyarország egyházi és közművelődési ügyét kormányozni Ujcv után 14 nap múlva a kormányválság befejeztetett.
18í*ö. évi január lt-én a Káiitfy-kabinet megalakult s abban a vallás- és közoktatásügyi tiivzát Dr. Wlassics Gyula vette át.
A kabinetben egyik miniszteri ' tárcza átvétele sem vplt olyan váratlan, mint a vallás- és közoktatási tárczáé.
Nem az lepte meg a magyar társadalmat és szélesebb körű politikai világot, bogyltr. Wlasnics Gyula mi-nister lett mert hiszen a tudományos világban Európaszerte ismert és tekintélyes neve volt. A büntető jog. az anyagi és alaki jogalkotás téren a jeies uodificatort,-» -H'.átíor föt. ~ a tiszta gondolkozást és rendkívüli munkaerőt mindenki ismerte benne A parlamenti életben is olyan clis niírt tekintélyes és rokonszenves egyéniség volt már akkor, hogy mindenki látta benne a jövő emberét, igy nem is tűnhetett fel. hogy táre.zát vállalt, hanem az lepte meg az ember; »et. hogy nem azt a tárezát vette U: a melyre ót a közvélemény nyíltan és hallgatag praedestinálta. vagyis bogy világosabban szólva, nem Szilágyi Dezsőt követte a ministeri székben hanem hogy valláv és közoktatásügyi miniszter lett.
A közfelfogás a cultus és köz-ok tatásügy kormanTzisábsn olyan külön álló funi-tiót képzel, a melyhez a jogásznak nincsen semmi köze Azt hiszi, hogy a vallás- és közoktatásügy csupán a bölcsészek vagy enc.ycMopiidisták .szakmája. Vallás- és közoktatásügyi miniszter eddig ex ass^ jogász, boldogult I'auler Tivadaron kivül nem is volt. mintha a jogász az igazságügyminiszteri, vagy belügyminiszteri tár-czákon kívül, más miniszteri tár-rzákra nem is volna competens. Hisz láttuk a közelmúltban Baross Gábornál, hogy a volt hajdani szolgabiró miniszter korában alkalmazott közlekedési politikájával bámulatba ejtette az egész Európa összes szaktudósait. Dr. Wlassics Gyula szakmája és tárczája között pedig ennél sokkal közelebbi az összefüggés, mert ó egyetemi tanár volt. mégis meglepetést okozott a vallás- és közoktatásügyi minister-sége.
Ezt nemtudla a közvélemény megmagyarázni. Ebbe nem akartak az emberek belenyugodni s újra kombináltak.
g
is csak átmeneti ministerium. Á fusió a nemzeti párttal ugy is küszöbön van. Majd a fuzionális ministeríumban Wlassics átveszi az igazságügyi tárczát. Az az ó res-sortja. Az felei meg az ó egyéni hajlamának. Működése, nyilvános élete, lelki világa azzal van iden-tificálva.
Mit is csinálna egy minden izében kiváló jogtudós a vallás- s közoktatásügyi tirczával ?
A következő események erre a kérdésre is csakhamar meghozták a senki által nem vári feleletet.
A felelet meglepő volt.
A meglepetés fóké(, abból állott, hogv azt abban az alak- és tartalomban senki sem várta.
A nagykanizsai állami anyakönyvi
hivatal 1895 évi mű. öd msének
eredménye
Köi';: JÜK ISTVÁN.
A mindenható miniszter az anyakönyvi törvéoy életbeléptetésekor Nagy-Kanizsa váró iára is kötelezőié tette, hogy az anyakönyvi hivatalt a hivatal jellegének megfelelő bútorzatul lássa el. Tekintve tehát a hivatal fontosságát, át is öltöztették a nivatut oly elegánsan, hogy aki aze-ótt Látta, most reá nem ismerne, azonban a Tekintetes Tanács akkor nem gondolta, hogy az a csinos, jó magyarul mondva, alt deut?ch bútorzat, időközön kint átváltozzék rózsa szinövé. Az igaz, bogy a városháziak még nem látták annak, de egyik-másik még meggyőződhetik róla mert mint mindenhol, uxy a városháznál is vaonak nőtlen emberek. Ugy e kíváncsiak, hogyan változtutik idöközönkint át a barna bútorzat, mint a c*meleon. Hat agy, ba bejönnek a hivatalba a boHog jegyesek, azok mindent róziaazinöoek látnak, hiszen azok e ótt rózsaszínű az egész világ, az élet az álmuk, szóval minden, de még a tintám ia, sőt
pedig ahhoz igazán mir nagy költői phantázia szükséges.
Ki hitte volna, hogy az az egyszerű sióba valamikor ily boldogság tanyájává változzék. Láthatni itt naponkint minden' srépet s jó*.
Oly vidám és megelégedett, a boldogságot é* szerelmet visszatükröző arczot sehol nem lehet látói, mint az anyakönyvi hivatalban. Már sok csó-koíóiáanak voltam szemtanúja (íz a baj, hogy ciak szemtanuja), de Öisze-vis3za még annyit, nem láttam, mint a mióta az aayaköoyvi hivatal van — Az igaz, nem a legnagyobb élvezet nézni, mert fiatal ember létemre, ha látóra, hogy a bájos mennyaiszony sorba ost-toga'ja a csókot, akkor »örnyü bol-dogtaiauDak érzem m«Kamat. hogy miért
Á R S U.
.Cserebogár.
A hfffdu. Katebaibi este t>im nuoL az nkuo jAruftk-lttUek, útidat urak meg utgénjefc. ^ a* ii qn-ik meg a. hallj* A mattiktt odict&lja, Hígi>du»to tiró DÖU — K»**iáib» . öté it* l-rrjr kartu ncke *atsoaj »é a frtér B.»t a Ii.iob, b b
<"«if*oy mtlli kftirrtlpoul Haraa pnmaa títiét ts+m* K«lT.liaD a két rtn-iffn Aa lt r*fi bu A axép aaitoL Ki
Aitan mi jött ? |t«d*« kéri, K-ŐHetiek . ét mit, teU ű ' Sirt, köoyurgöir, nmbadkoioi: : V«gr« mfftút. reihajioU . • . Ki a*AU> aemmt, icnmi . . . . Ctak megtaou.t lemoodaoi .Elfirtm! — i«6l él megf^Kja KMken/ kesét férje ma — Min Uioadöl oljan mélyen "> (Jyöojörk6döoi a senébea Y.% a kezét fiassaronja Majd t«iTér« reaujoi»ja C>Aod«aiuii dobogaaát ... Álom valö mit tsene látV Barna férfi nép ApaUo Sx<vet lelket megh»dito E«"*nyk*pe, ideáJja Upeu be a kávébiaba Nem látta mar két é* 6U S oh meg ián uebb lMt aióU !
JégkéreR bor;tja a természetet, de a hó feletL, Petőn surai szériát, .piros rózsa koizoruzza. a telet." Piros rózsája a kegyeletnek, ~a reméayoek, a Demzeti öntadatoak és eier ér TinootagÚKti utáo a békés fejJMéa és faitalmu leo-daiet áhtUk
Kir,
j
A* a vnaáa
i rhér arci. btiavteyabb A'káB mikeiő árny Uiud -.Múltba tíiií ai ¦ dóu - . . Mennji U>nét,t k«t e* ÓU 1 Mr-att — hofj oil aoof «d fülébe Halku: .rtaum é lnx«k-« ? - . * Lltrattett Tá»y« dobban t^ Prii fajén - tfjrt jobbka. KineheitU tbtH gjasca :
Kit aurr«tctt ax rlMffU .....
Lt^njka volt, ifjú, asép.
Amint moB^tÁk: — nadonoa, kép
íj a Mi te .... balga ttire!
Att imádu. »t mtrtUe,
Ki caak Ueftlt játuoU *de —
Kikaccagta. dfeMu.
Azt*u jöttek komor napok,
HllO kOk ták
HallO kOoDvk, j kin. lnnoodu, f^Oirö ba*at Vont aiiian órtk ársjat
Yrnae< 7
Mint a Ie*e! nyárfa lomboa -No, né lánoD, m> iam>-rj«> Ily balTáoyan, öatatrurten ' Nt. d* tudja aoka. aoaa, Hogr a Ki'toi &t siratja - -.Menjünk incen — »aól t»<5nde«ea — Menjünk baaa . fáj a f«i«* Mikor ki ér ai aicxára Tórt aecordba sir utaana
Ctertbofkr . - c«reb<»g»r .. Nem baltfaüak éo Vbbet nár, S«*« awxoay k*k »««•»>• Könny loposik ¦ hul ,lly hal»»nyou öta ^
bobie !á*aoo, ne inaerjen
CZIKLE VALEKJi-
Kiállitát a W atatt
' Csendben, zajtaiaonl, de a multak iráoti kegyelet, é« a jövőbe retett hit ftn-Mpies banguiatáTal léptök át Magyaror-íiág millenárii asitendejének küatöbét.
Üunepiea hangulat nzálíja meg a tömegek azivét és mindenki érzi. bogy a most ránk köszöntött uj esztendő a tör téneíem ritka éttördulói közé tartozik. Ezer év nagy idő egy nemzet életében. és ritka at a aép, mely állami fenaáilá-aát ily hosszú időre kiterjeszteni képed lett volna. Az ókor kultarnépei között I Judaea, Peraia, Phöniczia Hellas. Rótoa, | egy sem érte meg fennállásának ezredik | érét é* az újkori nemietek között siocien Európába[i egy sem, mely ugyanazon fölcrajzi határok keretében, ugyanazon állami szervezet mellett ősi alkotmá-oyáaak eredetét, az uralkodó faj változatlan suprematiája mellett, ezer évre kiszámíthatná.
Nagy népek éa nagy birodalmak pusztultak el, mialatt a macyar válságot. , nabéz viszonyok között, utártói, török-' : tői, gyakran ön keiétől is vérezve, höti bátorsággal megtudta védelmezni | nemzeti öoAllóaagának cmkoem tuka-dat.anol osL-omolt védő sánczait. A mostan ' élő le^haUlmasabb nemietek is ezer év előtt még alig létestek; az orosz még adót fizeted a tatárnak, lengyelnek, Anglia még meg aem kezdte nem-teti aiaku áaának pbymologiai procsesz-i atoiát; a friic.ia neg nem áliapitotu
meü állami határait, a nemét szét volt tagolva én az olasz nép századokon át a pipt világhatalma alá tartozott. Azok a népek pedig, melyek a magyarokkai eg)ütt ezer év eiött léteztek, életviszonyaikban anayira eWáltosUk, bogy rajok ismerni ae lehet.
A lengyel fel van osztva, a bolgárt elnyelte a szlávsá«. a bajor éi tizász máj fő'dra|zi éa jogi hitárok között éi, mint azelőtt, Ve!encze hatalma ;teljesen aláhanyatlott éi Dalmáciia mellékurto-míaynyá aQlyedt. Csak a magyar faj tartotta magát és nem hódolt meg senkinek, aminthogy ő sem ip.rkodott soha magába olvasztani vagy leigazn* más népeL A hódolt népek, mint a/t Munka c*y Mioáty honfoglaláii képe is mu latja, szabadon éj Önérzetes megadás aal járullak a hódító Árpád elé. hogy felajacljik neki földjüket, mart a hódító hadvezér nem kivan', maga előtt látni rabszolgákat, csak alattvalókat. Talán jobb leit volna, ha századok beolvasztó politikája áltat Magyarországon is agy, mint Franciaországban, Angliában éa Németországban történt, az összes nemzetiségek egy egységes egynyelvű uem-tetté alakultak volna át, de a magyar nép többre becsülte a szabadság független érzését, semhogy attól bárkit is megfosztani iparkodott volna.
így éi ez a nép, ciaknem minden fajrokoosig nélkül magára hagyta immár ezer észten tő óta itt Európában ét államfsaurtó tulajdonságainál fogra még sok saáz év történelméből ki fogja venni
a maga részét a jövőbes is. Az isteni gondviselés különös kegyelme segirette eddig és tizedik szeku'.utnábin megifju-hudott újra. Azért ifjú vértől pezsgő W-kiiiettel méltó, bog; megünnepelje ét-ezredének dic*ó emlékét és kettői arcz-I czal, miat Janin, messze időkre vissza-1 pillantván, böuke önérzettel, és rendithetetlen bizalommal előre h szegezte tekintetét, mely a multak emlékeiből a remény szálait szőheti tovább, a jelenkor fejlődésének ragyogó sugaraival.
Tizszázados kultúránk hazai fejlődésé: éi oemtetank életképességét azem-beii tevékenyséK minden terén, az országos ünnepélyek központját képező millenáris kiállítás lesz hivatva minden irányban keilö módon méltóin Mtüa-; tetm. k modem Magyararszág életerős : produttiv képességének bemutatása mellett, retrospektív kiállítanunk a történelem rég letQnt korszakaikat 11 fel fogja eleveníteni. K régi ereklyék gyüj-; teménye, régi épületek, műemlékek, oiob-rok, képek, mükincjek. fegyverek, okmányok és mindenféle régi magyar emlékek összeállítása kölönos specziálitását fogják képezni ennek a szó szoros értelmében igazi nemzeti kiallitáiaak, mely történelmi részének köónös vonzereje : állal felülmúlja az eddigi összes ki-i állításokat, melyek eddig csaknem kizá-'
rólag az ipari haladás és némtet gazda-i sági termelés versenyképessétiének iga ¦ zolá^ára szuritkoztak. A magyar nemzet ; örököl harciaibaa é& létfentartáaáért vi-I vott küzdelmeiben sok becnes emlék eJ-
mai ssimihos fái ív nellóklet van cutolvt.XXXV. EVFÓLTAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896. JANUÁR 25-én.
nem lóaflltem mefc, de mikor látom, - hoyy siegtoy vőlegény a kegyelet adó-ját megy leróni anyósáboi és ót megcsókolja, akkor pedig oem tudok elég hálát adói, h&gv nem én vagyok a töltény.
En nem azért mooJom, miatti* gv3-lőlDém ax anyósokat, baoem axért. meri megérdemlik. Ax uj törvény ugyanis oly juKOt adott nekik, a melyre nagyon rá tartósak A kedves mennyaaszony, ha kukorn, abban az esetben a papa nem létébea a maminak keli megadni a be-1 Begyeié? ét. Ilyenkor az anyaköuyvve-tető tanulmányozhatja a beleeeyezéué-oek furcsa módjait Hí az apa tói kérdi. az egyszerűen, mint hogy már el óre úgyis megfen tolt*, megadja beleegyezését, — hanem ha az anya adja, Bre-gény jegyesek már elére pirulnak, forog Telük az egész hivatal, mert biztos, boey ilyen a beleegyező nyilatkozat : .Hát ba már meg kell leoni, csak legyen meg, mondtam eleget a leányomnak, hogy édes leányom, az nem lesz így jó. majd én megmoadom. kihez menj iiöQI, tézd ennek a fiaial embrroek a formája se jó. Hiába nüó volt minden, nem akart reám hallgatni, hát legyen meg, de tudom megbánja. Köszönöm az ilyen belegyezfi nyilatkozatot, el lehet kép/elot, minó házasságkötés lesz. Inéi. miuő forma. Mert most^iir igen sok féle házasság vau. Van ^yháti, polgári, vegye*, vad. boldog éa bo^dogiaian hi-zasttáe. Ezek közül az aüyakdojweie.Ö vadhizas*ágot evyet sem köt, (ilyeat csak a Horváth Honor tisztelendő atya akar komi, mert egyedül az izgatja a Qépet. boey ne kösstoek báza>MgotJ de boldogia.»n hüaaságot legiöbben Vagy talán t.e:n ugy van Ugy vmo bi-?.ooy a legtöbb esetben, mert uak ve-gjük az uj házaspárokat, ha a feleség-nek uj divalu rúna kell, mindjárt álmodik és mondja: .Jaj papayára, de hzépet álmodam" és ha férje nem is kérdi hogy mit álmodott, mert a férfiak már sokkal gyakoroltabbak, minthogy kel epeiébe kertjének, ö a? ért folytatja: „azt almod'a ho«y ilyen é* ilyro ruhával leptek mez.* Ilyenkor jaj annak a férjnek, ha a/t meri moo daoi : ,Ld»*sem nem tudod, hony az
je-iti.) üa -zeiíPLjsé* uralkodik a háx-bái, a/én b" d'ietaiao, ha •ny«K' g°&-duk Dfta bántják, akkor a vagyai ide-X:k eó a t>olctoicUUn»agot.
Hogy minő házasNaií kott-tett ná'trnk azt a ház4-ui:tk len jobban tudják de azt indám, bon.v 37 b>ua-sá« l-t m-tt kötve, tehát 74 hi'di ke leit *olna bailaoank. de oak 73 at batlottauk, mert pr* eseibeu az ,.Reo" helyett a vőifttPOT aik«rom* -ot raoodott.
Hony ezek fcözQl hány volt a ezép és ba&y volt nem szép aieonyas^zoay, erről nem >zók>k, mert az i/ié« dóka, ' annyit azonban ismét iu<iok. bozy romai kai bolikusok kö/ÖU k őt te te u bá : zasttág 21, izraeliták köxt 10 és 6 vegyes, e/ekbői a férő izraelita a dó ró mai kathohkas 2 — a dó izraelita a férj római katboiikus szime 2, a f*>rfi ágostai evangélikus a dö róui. k«tb. ! 1 és i tó áxoatai evangélikus a férfi római kaholikus 1.
pusztult, de annál becsesebbek és érté kesébbek lesznek elótiQak aíok melyek a batafias kegyelet által az orxzág kü-löoféle vidékem számunkra eddig metf-őrii tettek.
A mi Magyarországon és 'hazánkra vonatkozólag Küííöldöa régiség csak található, az mind Össze van gyűjtve és vaey eredetiben, vagy hu másolatban múyé-tzi utánzattal le-*z látható a májas 2-án kerdödő és valóssioölfg a kéi-Ő Ósn hónapokba oyuló kiállításún melyet elörelátbatóJag a kü földről is tömegeden fognak látogatói. Napról napra érkeznek nár az érdekesné'-érdekesebb történél mi rcliqaiák és at ipari czikkek atállitáaa is már a jövő* hóban megkezdődik Az ö-Biej csoportok befejezték előkészítő én eltjegjxési munkálataikat. Eddig 16,000 kiá.luóoál több jeleotke-zett, mely az eddigi öüzea oratágos kiáll i titok jeleotkeröioek számát messze tahiladja. Körülbelül kétiUi nanyobb-aubásu úi kiebb, dí írnek a i kiállított épület készen áll ée ezek A&zt a torténeim: föc<opor': Vajda üiftvad vára, at ősrégi jaki templom és Mária Terézia korabeli reoaiasince-épfiLeitel, az orsxig faluja a magyaréi nemzetiségi ntcxával, hol a magyarországi vidékek »épél«te lesz bemuutva, az Óriá-ii ipar-csarnok, mez6gaxd«tági, gyánparí, teo-geré-xeú. hadft^yi, pénzügyi, közieke diai. köxokutás&gyt, báoyáauti mb.
Nemcsak Mindig a nft kap időaebb férjet, hanem megforditva. a férfi is ré-flieftl az ilyen azerencsében, nálunk ily stereocsébe res«e*ÜIt 7 férfi, sót egyik oly tul szerenciéa volt bog* élete párja éppen 20 év éa 20 nappal időaebb mint ő
A házasultak közfil 10 a báiat élet oemeii máshol élvezi, vuyis 10 meay-aab2ooyt vittek el Nagy-Kanizsáról.
Egy .esetben oly házasságot is kö-tötr az anyakÖDywezetó, hol a vidám arezok helyett a eirómennyasizony és a haldokló vőiegény ar^tát kellett néznie. Megható jelenet volt, mikor a raenny-asszony az oiíen:"-t a sirástól fuldokolva, a vőlegény pedig majdnem balá!-börgés közepette mondta ki, ez esetben a vőlegénynek a szerencse kívánat heiyett imádság keüett a lelki üdvéért-
Ezekben tehát nagyjába körvonalazw van, hogy az anyakönvvi hivataloak mily kellemes éa kellemetlen dolgai Taooak.
Nagy Kanizsán ffünynökség létesittdtett.
Az első biztosító intézet katonai szolgálat eaetére Ö cs. ö kir. Fensége József főberczeg védnöksége alatt, mint szövetkezet Budapest Erziébel-tér 1. ¦zam. Alaptőke: 400.000 korona (teljesen befizetve). Tiszta biztosítási álló mány 1895 november 1 éo 15OO0 0OO korona.
Eloökiég : Biró Nikolics Fed^r ő omél-tó^ága ca. én kir valótaeos böUŐ titkos tanácsos, a magyar föreodihiz őrÖ-kös U^ja, ax I oszt. vaskorona-r»-nd lo vauja, országgyűlési képviselő stb. ^tb., elnök: Gróf E*ztTházy M k ó« aagybir-toko« stb síb., sfelnök. Dr. Ex^er Ferenci Miklo.s c-t. éa ku. udvari Uná-csoh reichsrathi képviselő stb. stb., alelnök.
Központi válurtmány: Oikszenlki-rályi és krasíoabuikai gróf Aodrássy Géza. orRí.áceyaiési képvi^fiő éa nagy-birtokoit. Frt«d Lipót gyártulajdonos éa földbirtokom. B**c*-bt»lvAroí szegéayflgyi UnaC"O-a."Holfin Ernő ö n«gyméítósáe*. C". én kir. altabormey c*. éa kir. belfő titkon loac o , a L'pót-rend birtokosa
C-. **n kir. kamara-, ort,á-L«yüie»i k<>u viselő a k'tonai érdt-mkere-z' biroko-<a budi éki m-nwiyH Sítrvír-feUóvidéki ur. S/éch -nvi AUdár, nagybirtokos. Ki-uj f<tlu i Vidtit*r huroly nun. ve7érömajy. Z—d*uji éi :ÖrÖk-sz«nt-miklósi Almi^y I.tvá...
F-üfluye ő. í>70tt-iíg : Cnávopsy Ma or-svágíjüic^i képvi-eló és DuRjbirtokOH, e"'Ök, Lohrnayr Jano^ Ft-retic- oagyne-r***k»-dó. Bu'lupi^t, fővdro- tnrvéayható-Ttiíi bi/O'toásának tanjx. P uf xh Frigyes, kö/.- és ^ál'óuiyvéd. Dr. S üc- F-renci köz- é* vaMóQeyved az Kl»Ö Pt-sti Ha zai Takarékpénztár Ügyésze
iKazvatÓHás: Dr Mönnich Aurél or !<ítRK)Qié;i képvi-eló, köz- é» vÁlióQey • éd a kansai tornai vai-uttársa»áií elnöke, a Büiiape-t b»*lvárosi takpénztür ig. elnök**, a .Gizella" kihárasitá i egyletnek Táiasrtmány tagja, elDök. Busioi gróf Keitlevicb Béla, c*. és kir. kamarás, a s?ab osztr. magyar álUmva>ut igazifató-
moTittmeotális nagy épületek, t közegész• 6éxi. meteorológiai, borászati, halászati, ezttkonrjári, tejgazdasági, malomipari s száz máit pavillon a hóval födött fehér lepel alatt egy mesebeli város kiemelkedő pontjait képezik. A nagykörúton épült kiállítási város nemsokára be fog népesedői a kiállitundó tárgyak sokaságával Ünneplő közönség és kBl-földi látoitatók seregeivel. A világ minden tájairól, messze országokból, Amerikából. Indiából, Egyiprojibú , Olasz-orazájíból, Angliából, Frahczia-, Német-. Törökországból és szomszédos keleti tar-romáoyokbói egyre-másra jönnek a jelentések, konzulátusoktól, társulatoktól hatóságoktól, melyek tömeges és csopor tos látogatásokat jelentenek.
Az érdeklődés a folytonos elökéazü-lődéHekkel együtt halad és mire a hó elolvad és a tavaszi enyhe Kelő meg-lebbeo, Magyarország kiállítása a népek testvéries érintkezésének gyulbelyévé fog válni.
Magyarország ezeréves története sok ellenséggel való küzdelmünkkel va,a tele; at ezer év vé^én cok bará.ot fog szerezni nekünk az az uonept alkalom, hogy a külföld buánk ka ttirálm életképaaaé géról a kiállításon saját ax«B«ivel fog meggjóíödést szerezhetni. D; magunk is fosunk beiÖI« Uoalai és azért bízvást elvárjuk, hogy a kiállítás nemcsak dicsőségünket fogja emelni a k alföld
ta&icsoea, tgymete igazgató. Mat*k
Arnold, » .GixeOa* egylet igazgatója, a bajor szent Mihály rend lovagja, ügyvezető igazgató. Josipavich Géza, országgyűlési képviselőház jegyzője. Szerb György, országgyűlési kép*iaelő, köz éa váltóügyvéd. Vetérigazgató Antal János-
Bővebben értesül bet oi « lap szerkeaz-tő'égébet.
Tervezet: Az „Első Bizrositó Iá-téré: Katonai Szolgálat Esetére* azt czélozza, bogy a serdüld ifjak szülőinek vagy gyámjainak .ehetővé tegye, hogy aránylag csekély dijak fixeté'e elteoébeo fiaiknak, illetőleg gyamnaknak tényleges katooai szolgálatuk idejére segélyezést biitositaitak egyszeri tőkefizetéi vagy bavi járadékok alakjában
A hazafias ciél, melyet u ,Eisó Biz-tositó Intézet Katonai Szolgálat Esetére' követ, legfelsőbb helyen a legnagyobb helyeslésre é* le«haihatot>abb támogatásra talált és Ö Cdáar. és kir. Fensége József lóherczeg az iütézet védnökségét le«kegyelme»ebben elfogadta.
Minden gondos atya flj-«za ött fiacska jának bavi 1 korona 12 fillér díj lefizetése mellett a badser^e. a badi tengerészet be va^y a honvédséghez való besoroltatása ese éie 400 korona tökét biztosíthat. Ha azonban az atya annak idején azt az óhajt nyilvánítja, bogy fiának az egyszeri tókenzetéd helyett tényleges ka'ona: sio gáUlideje alatt járadék (.tetessék k ngy a biztosított, ba mint egyéves Öukéatea szolgál, havi 34 koronás járadékot, ha pedig 3 ével srolfrál, havi 11 korona 68 fillérén járadékot tox kapni.
E példából kiviláglik, hogy szerényebb sorsnak is igen csekély áldozatokkal — naponként sem egészen 4 fillér — igen Iroyezes könnyítést szerezhetnek fiark oak arra az időre, midőn hazájuk iránti legnehezebb kötelességüket, a katonai szolgálati köteleze tűseteket teljesítik
A feltételeket, me.yek mellett az .El ő Bizto«irő Intézet Katonai Szolgálat Ese t?re Ő cs. é* kir. Fensége Jó'-sef fóher-czeg védnöksége alatt" biztosításokat köt, liberalitái t (•kintiében, semmi más inté/et nem muja fö ti.
A biztosítottnak s biztosított esemény beálta elöLU btláJa, valamint be oem sor.,-iv<- *-*m(u t. ftsbtf?:; *k a
¦g hatályban van, a teljesített 50V» «™J*
"ó"irwiékbi
b»*
tirú rtijak '¦¦6/eté**ira i j
nak, megeikgedi továbbá, no*v a törött kötvények reactiválanai a fel 6 hó aJatt kérti-s-e
Minthogy uinc" mioJenki abban a hely-retb^, hogy éve« bossiu sorára e<óre flvaWijs az állandó dijLu<*tési. kö'eie zett-é<ret, minden -t»gnait meg v»n engedve. hot*i Ifxá'ább három évi díj-hifién utas, bármely okból további fizuié-eit beszÜDtes-e. A tan e/ ecetben díjmentes kötvényt (leszállított kótvcnyi) kap a bi/Xo-utof d-nzen annyi réstlfttról, mint a hány évi lijréilei^t. az eredé-ttleií megáll, pitou részletekből, befizetett ; ha pi. efty atya 5 éven fid javára 2000 korona tokét biztosit és 4 én díjfizetés után ninct többé abban a hely-zxtfteo hogy üijízete-i-u fjjtathtnsa. ügy eredeti kötvénye kicseréltetik 500 koronáról s?óló díjmentes kötvéoy elle-Dében, miaiiriOKy a kikötőit 16 év helyett csak 4 évig fizette a dijakat. ^y
Ezenfelül arra a kötvényre, mely legelőit, de hasznos iskolája ia lesz mindazon törekvő elemeknek, melyek Magynr-or^zig jövőjét a komoly mauka éi nemzeti haladás biztos siserétol várják és reménylik. '
FEKETE JÖZSEF.
Liak nem tud mefuj.iodn. bíu uir Mint jkUtb permek olyao aTQtUlaa Abriado* te boszld <«» ' **1 percinji tó. cuk nilad *an <>a dör« lélek - btlg* éntnéuj Hui te «oha. aoha da leietac ax
! alább 3
, betizetéi
hető fel.
Az .El hő BiztOvfjió le térét Katooai
Szolgálat Esetére J <¦_¦;. és kir. Fensége József főherczeg védoöksége alatt" egész tisxta oyereségét tagjainak javára for
! tiltja.
A tiszta nyereség f>0 százaléka íz
: osztalékalapba folyik. Ez osztalékból az.
I összes katonai szolgálatot tevő biztosi-
I tottak a réizükre "biztosított tőkék arányában részesednek. AiockiTüi a bizto sí tottak megkapják mindama felet>lei>;et, mely k&löobdzetkéni mutatkozik a be oem Boroiottak részére számadás*zerüieg meglevő biztoaitáfi tőkék és ama dijak őszszege közt, melyek a be nem sorozottnak vissrafizetendök.
A matbemiitikai számitások szerint ekként minden biztosított beioroztatáxa esetén 24 é!e:évének decz. 31-én a biz-lositott tők*o kívül még besorozási jutalom q a k ilévezett nyereség- quótát kap, a mely, tekintetbe véve hogy tz évi feleslegek is a besoiozá*i dij emplésére fordittatoak, a biztosított töke 70*|.-ig terjedhet.
A tiszta nyereség 20 százaléka az alapszabályokban meghatározott bit'o-i-téki alapok begvülése uuin a tiszteletbeli tagok adományaiból alkotott rokkan tak alapj* javára fordHUtik.
Kr. alapból eNŐ sorban az intézetnek báboraban megsebesait vagy egyáltalán rokkaLtikká vált egykori bizTo^tottjai, valamint az intézet volt lapjainak özvegyei és árvái kim utal ott szükség esetében időleges vagy állandó eegé.yössze-gekben réire^itt-ítiiek
A felsorolt előnyök, a mslyeket az .EUö Biztosító Intézet KatOBai Szo'gá lat Esetére' tagjaiotk nyújt, indítsák az atyáka', kinek reményteljes fiaik vannak, arra, bogy fiaik javára lépjenek be az intézetbe.
Ha szerencsés jövője megengedi a gondos atyának, bo^y katonai szolgálatban levő f:át sajá'jából aajagilag támo gaasa. a felvett biztosítási összeg éa abei«orozási jutalom* mégis hasznos czélra fog szolzálüi. Katonai s7Oigálati idejének knőlté-e után módot nyuj: majd a fiául embernek, hogy taDulminyait folytassa, vasy polgári életpályáját megalspitia.
É/en körslményre va.ó tekintettel ajÁolatosnak látszik az intézetnél oly tókéket in biztosítani, melyek nagyobbak axoo támogatásnál, a me<yet az atya a bad^rogben vait-y a badi tengeré-zetoél
i szolgáló fisra fordítani sráodékorik.
, Minthogy a buto-itott összeg magának az atyának vagy gyámnak kezeihez fizet leiik ki, fen marad részére a szabad ren-
. ddkeíps joga a tol ve't tőke felett.
Meuem ttendő még, hoey az intéze'nek a kő cyülénea üléssel és aiavarattal bíró di-utiejai és taKJai által gyakürolt ön kormány/at a vezetőség egész tevékenységének legkitünóbt) elltiDŐrzésére nyújt
módot.
: A rét-zjegytöke; a tartalék- és egyéb al»p<A kuáróiag árv»p*ozek eihelyezé sénél is e.f.jjíadott ériékpapirakba fek-tettetoek.
Teljem joggal várhatjuk tehát, hoüy iotézeiQiik elépjeiben hziinovan fognak részt veoüi innál inkább, mert ez az eUő hazai intézet, a m-ly a katonai szolgálat esetére való biztosítást fel karolta.
r^ AZ IGAZGATÓSÁG.
S ét feléd váfyoa ne(.i acOareleu
Egy éde* titkot t*jté» Toai b«as*d :
ydt«B verését Dek«d ixeaulea
Unt érted e? búa l«lk«n> maásatax
Ved' angyalom »«fj éltes AaTéajéa
Te a ki loaa, toha nem lefedax ai et^éa
M.ért UUIkotánk ni H......¦
Ai atOD, «elv nea kasOt ciélhoí vesét ?
A IHkeai aould Kkhor el-el jár
S folyton yled (otfttkoiom
Te oljaa bizutóaa tenotu felem
De aoha, aeka oen lebetu tajém.
Ki tartan már előtted a uiven
S te, hogr tárnál ri »ele» ...--------
Rteaeai air ba rei (•ndul*k I>c KikéDt i« baohaii! if J v e ! e a ? S négia, atégif mint 'áj u nekem Hocv aoba, toht Km lrbe«x u enjréa
K.r ajkados n«áa momtij dereng Ai eB etjenrakaa aaély aéaatrél bessel, b aig a*** maaiai a aamRku *lmer«Bg, Ax éa Ulkea asa )4T«a*k él.
j bolygónk at ax élet meiejPD • íoh*, tnha oem Ivhotaa eny^m.
Ufy elrejtem ixent fi
Lec nef orni értik itt u eanb«rtk
Dr Tajjoa raclvik boldofUla>»abb
Ki titkon tir tbcj titkon aiem"'
TitkoD u*'rt ¦ agy air axeg*cj asivan
Hogr aoBa. aoba nem lebetK az eajéa
De elrejtem airra bánatom,
Keblemben hordoa írága kioc» pasast
A a«n ba üidíu ember, hofjaa baat Efy mtanjonxifért nem felejtetvén. Akt, hofy te nea lehettél u mjéwu
JULISKA
— Á Mtpir*4alai la^ok kilőtt Da«j
DépsxerQBe^oek örvend t aKépu Csm-ládi Lapok*, mely az elóttUak fekvő 1-só sümiTal a XVIIIik évfolTamiba. lépett, mée pedig > szerkíiitó éf lankadatlan boigaIma mellett, mert a nagj koionnéK meleg panlocau lelkesíti err«. A .Kép«a Cmidi Lapok' olj Up, mM» a m&telt magyar köiÖMég minden réteget kitadja e égiteni. A .K'pes Citláíi Lapok' minden azámába közi! egyszerre három regénjt, t6bb elbe«é-le-.t. rajzot, bamormket é> költemé njeket. Ezenkitül orfo»i es ismeret er-je>zto cukkei általánoí «rdeklek. A .Hölgyek Lapja* ktlon mellékletea pe-dit diiatképeket ét kimentő duattadó ¦itiuku koxol. A ,Kepe« Culadi La-
CSARNOK.
Zalavármagyai halhatatlanok.
1705 — 1825.
Muzsik Istene! Hozzád fohászkodom: Vezesd tollamat, mert különben oem emlékezhetem meg méltóan a mait században és a jelen század elején — Zalavarmegfében — szillé tett, azoa halhatatlan férfak méltó emlékeikről, érdemeikről, kik ma már ott pihenik a rideg föld {Weben örök álmukat, elporladva s Öveiktől is elfeledve.
Most, midón mindent kutat a magyar nemzet, dicső multunk ezer éves Örömünnepe alkalmával, én is sietek ai eredményhez, Zalavárnegye részéről, hozzájárulni azzal, hogy azokról, kiket eddig a feledékenység sötét fátyla borított szülőhelyeiken, az ezer éves ünnepéi)ünk hajnalára megemlékezve, lelki szemeink elé állítva a homályos halhatatlanok érdemeit, melyek megismertetését, talán senki sem fogja felesleges, hasztalan munkának nevezni.
Költők, írók, tudósok voltak ók mindnyájan! íme, álljanak itt születési évok szerint!
Jambresich GyOrgy, született 1705. ápril 16-áu Zilavármegyében, (Mura-kOz) Szülei horvátok voltak, de ő derék magyarrá vált. Állítólag nyolez nyelven beszélt tökéletesen de azért legtöbbnyire csak mai;varul bestéit, mi mellett tanúskodik az is, hogy egyedül magyar nyelven maradtak tőle .dalok, egyházi énekek és beszédek * A tehetséges ifjú korán sirba szállt.
Novak J. Chrisoston. született 1744 ápril 4-áo Zalavármegyében, Zalabérben Elemi iskoláit szülőhelyén végezte, melynek kitfioő eredmény-nyél való elvégzése u án a kOzép-tanodai tudományokra Sopronba s 1761-bea a szép tehetségű ifjút Saighó Benedek pannonhalmi főapát a Szt.-Benedek rendjébe felvette, — 1762 ben a szerzetesi fogadalmat ünnepélyesen le is tette és mint böl csészelhallgató annyira kitűnt, bogy 1764. aug. 12-én e tanokból nyilvános vitatkozásra bor láttatott. 1768-ban május 12 én gr. Zichy Ferencz győri püspOk által felszeoteltetvén és Salzburgba küldetett, honnan két év múlva bölcsészet, törtéuy. történet és diplomaticai ismeretekkel gazdagon tért vissza Pannouhegyro, hol 1770-ben a bölcsészet és hittan tanárává neveztete: ki és 1782. julias 12-én a bölcsészeti tudor koszorúval lett felekesitve.
Novak emlékező, itéló, előadási és szónoki tehetsége által vonta magára a nagyok figyelmét. Tflbb nyelvet Folytatás a mellealeito
—^------------------- *T===-
pok* e!őnzeté«i ára etéu évre li írt. félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. Muuuánysmmokst kívánatra ingyen és bérmentve kaid a kiadóhivatal. Budapest, Vadász-utca H Mját baziban.
— Térne Ovii* ömies r»ink«l ¦ak egyeddl jogosított képes magyar kiadaiából a Franklio-Tir-uiat már három érdekfeszitő kínjvet bocsátott közre (A rejtelmes sziget — Utatá" a Holdba. — Utazás a Hold körül.) díszen kiá.litásbat, a jelenleg a negje-. dik munka fizetés kiadása folyik. Aí a hírneves franczia írónak Jangada ctimí regénje nyolci záz mérföld az Amazonon Ebből iámét három ftiet (a I villalat 24—26 ííiete) hagyU el a sajtot. Verne e muakája a világ legnagyobb folyamvidékét ismerteti meg, ogyMólva aí ótvilágot tárja fal. nörény-és állatvilágival, ¦ az ismeretek bo'ité-sét itt is a legváltozatosabb kalandok bíle.iövesével njujtji. A fordítás is nagyon élveihstő, mert Visi Imre teljesítette, ki jól viMiaadja a franczia tró kóonyt éj eleven elbeszélő modorát. Az «j olcaó kiadisoak miaden fi zete telve a fraociia eredeti kiadaa kí-peivel s e«v füiet ára c»ak 20 kr. fclö-ütelhetni 5 fttietre 1 fríjával bármely koay.kereaked«»bon,taty pedig a Franklin Tárj a latnál.¦t-tlékUt i .Zalai KfaHtoy 1896. évi Jawir M 25-iki 4 ik uáaitez.
XIIV. ÉVFOLYAM.
beszél;. A gyón központi könyvtárt több mint 40,000 kötettel gazdagította.
.Visditiae diplomatis S Ttephani* :zimü latio munkáján kivol izámta-tan magyar és latin munkái aarad-.ak kéziratban. mely=k kiadvs, a tudományok több ágára fényességet hintenének
Bolla Márton, született 17 Dl. április !4-én Zalivármegyében, Sümegen. 1784-ben a kolozsvári lyceum történet tanárává neveztetett ki » itt adta ki először: „Primae -linéae t"s turiae noiv'ersalis in usum stndiosae juventntis Clandiopolitanae" czitaü muntiáját J798 99 ben, mely munka bal&ia után 1845-ben megjeleui magtárul is Bodáo.
F.gerváry lgnacz, született 1751-beu Zilavármegyóben. Zala-Eger-szegen.
Iskoláit Kecskeméten, Nagy-Káról; ban és'Njitrán végezte. A szép tehetségű ifjú főleg a bölcsészetben és a matheaiaiikában tűnt ki
Iskoláinak sikeres végzése után a -^yáry grófok nevelője lett, kik mellett bat évet töltött, mely után. mint középtanodai igazgatótanárt Szeged városa fogadta kebelébe, mely hiva-_ talt 12-évig viselte dicséretben.
Artaxenes szomorujátékát csioos magyarsággal lefordította, mely End ródy János . liagyar Játékszín" czimü munkájának negyedik részében Iá-lőtt napvilágot. Sok munkája pedig, mai napig is kéziratban hever
Hegyi József, született !756-ban Zalivármegyében. Zalabérben. Korán a piarista rendnek lett tagja. Szer-ietes életének alapját azonban csak v 1777-ben Privigyen vetette meg Iskoláit elvégezvén: Váczon. Pesten, Kalocsán éa Nagy Kanizsán 16 évig dicséretes, hazafias szellemben vezette a reá bízott ifjúságot. Nagy Kanizsáról Szegedre ment, hol a magyar történet előadásával bízatott meg Itt fordította le Oebhard Lajos német munkáját, melyet Kulcsár István adott ki 1803-bao Pesten a következő czimmel: .Magyarország históriája Gebhard Lajos, Albert munkáiból magyarázta Hegyi József, megigazította Kulcsár István."
Hegyinek egyébb történeti és nyelvtani munkái is maradtak kéziratban. Meghalt 1827 ápril 12 én Veszprémben.
Bacsinyi János, született 1763. május 11-én Zaravármegyében, Ta-polczáo . Tanulmányait Sopronban és Pesten végezte, melyeknek sikeres végzése után b Orczy Lórincz há zánál lett nevelő, hol azonban rövid ideig maradt; m után a kassai kamaránál tiszti alkalmazást nyert ; de itt sem maradhatott sokáig, mert heves hangulatú versei miatt, csakhamar távoznia kellett.
1793-ban gr. Forgách Miklósnál titoknok lett a 1794-ben a Martinovicsféle felségsértési bün miatt két évi várfogsággal sujutott . Honnan kiszabadulva 18O5-b?n a bécsi bankbivataluál, mint fogai mázó alkalmaztatott s ekkor vette nőül Baumberg Gabriella német köl-tónót, mely házasság Bacsányinak sok kellemetlenséget okozott.
Bacsányi fordította magyarra 1809-ben Napóleonnak a magyar nemzet liez intézett proclamatiojá! , amiért l.inzbe száműzetett.
Megjelent munkái: ,A magyarok vitézsége" —megjelent Pesien 1875 -Bacsáoyi János versei" megjelent Pesten 1827. , Bacsányi prózai munkái" második bővített kiadás, meg lelent Budán, 1835. Bacsányi dolgozott a .Magyar Museum" és a .Minerva"-ban.. Kiadta Ányos Pál é> Faludy Ferencz verseit.
Bacsányit irodalmi érdemeiért a magy. tud társaság 1843-ban leve-velezó tagjává választotta. Meghalt születésének 82-dik évforduló napján; vagyis 1845. májas 11-én:
iroi tehetaégéről tanúskodó szellerc-dús gyümölcseinek hátrahagyáaa «tá».
Fehér György. MOletett 1766. ápri! 23-áo Zalivármegyében, Keszthelyen. Középiskoláit végezvén. Pestre ment a központi egyetembe hallgatni a bölc-észetet; a hittudományt pedig 1785 — 90 évekbeíí Pozsonyban végezte, meiynek sikere; végzése után a Featetich és Ürményi családoknál "italt nevelói állást.
Tanárkodon Székesfehérvárott, hol a dogmatikát két évig olyan sikerrel tanitolta, minővel senki más. 1808-ban a pesti egyetemhez neveztetett ki. Később volt a győri tanulmányi kerület főigazgatója.
1824 ben a k. egyetem könyvtár-nokává lett kínevezve. Korában a legtermékenyebb írója hazánknak Irt, magyar, latin és német nyelven. Munkáinak száma fMülhaladja a 200 at. melyek közt első helyen állanak : .A kisdedek vallásbeli okta tása a kath. szülök számára" — megjelent Pozsonyban 1790 , a „Szentek élete" — megjelent Budán 1813. , A tudományok Encydopediája rövid rajzolatokban" — megjeleut Budin 1818 — két kötet, .Mostani és régi geographia Lexikon* — megjelent Pesten 1818. A magyar óse-ink eredeteiről és hajdani íakhe-lyökrói' — megjelent Pesten 1825. , A tisztességre vágyódók" — vígjáték — megjelent Pozsonyban.
Latin nyelven írott munkái köz&í elég említeni: „Dogmatica és Codex Diplomaticus"-át, melynek több, mint 40 kötetre terjedő gyűjteményében 85 évi búvárkodásának kincsét rakta le az utónemzedék számára.
Fehér György, mint történet író is első helyen áll. Különösen sokat irt a magyar nemzet eredetéről — s mindannyiszor síkra állt tollával valahányszor a magyar nemzet jogait, becsületét sértették. Erős volt hite, hogy a magyar nép, mely a múltban oly erős volt, hogy nem törhette meg századok veszélye — élni fog: meg nem hilhat. csak erőben lankadhat. Ezen bité sugárzik : .A politikai forodalmak okairól" ezimO munkájából is. melyet 1850 ben bocsátott közre, l'tolsó megjelent munkája: , A kunok eredete" — megjelent Pesten 1850. Meghalt Pesten 185!-ben, bol a: .Kazárokról és a polgári alkotmányok fótu-lajdonsagai néhány észrevételekkel' czimü munkájának sajtó alá rendezésével foglalkozott Író, költő, tndós volt ó, és a magy. tud. akadémiának nem volt tagja.
Horvá-h János, született 17C9. november bó 5-én Zalavármegye Csicsó nevű községében. Iskoláit szülőhelyén kezdte, hol tanuk: társai között korán magára vonta a helybeli lelkipásztor — Jankó Ádám figyelmét, kinek unszolására, a szü-lók hajlandók lettek gyermeküket előbb a pápai, később a veszprémi középiskolákba küldeni, melyeknek kitűnő elvégezése után a bölcsészeti tanok hallgatására a pozsonyi akadémiába ment s két év múlva 1788-ban az egyházi életre szánta magát, a veszprémi kispapok közé lépett — 1792-ben puppá szenteltetett és gazdag tndományokkal kilépett az élet világ piaczára, hol csakhamar olyan érdemeket szerzett, minőt olyan rohamosán senki más.
Zalavármegye árvaiatézetének rendezésénél olyan fáradhatlan mnnkás-ságot tanúsított, hogy Zalavármegye közönsége határtalan bizalmával Jutalmazta érdemeit, mely ót 1808 ban veszprémi kanonokságra, s ugyan eien évben rudinai Szt.-Mihályról czimzett apátságra emelték.
1822 ben a nemzeti zsinaton, mint a káptalan követe, 1825 ben pedig az o'szággyüíésen is megjelenhetett s hol a vitatkozásokban élénk részt vett. 1826-ban a hittudon oklevéllel feMkesitre, a magyar egye-
ZALAI KÖZLÖNY
i tem theologiai karának igazgatója és I elnöke lett. 1829-ben az udvari magyar cancelláritnál előadó, 133ö-bin székesfehérván megyés püspök, 1832 ben valóságos belső titkos tanácsossá neveztetett ki.
Horváth, mint író és szerkesztő is nevet hagyott maga után. Kiadott munkái közül néhány: .Pásztori dal* — megjelent 1796. .Az Istenek imádása' — megjelent 1797, — Danzerből fordítva: „Búza kalász koszom* — megjelent 1801...
Az: .Egyházi értekezések --nek öt évig volt buzgó szerkesztője. K folyóiratban nagyon sok mnukája jelent meg. Az; „Egyházi folyóirás" szinte az ő közreműködésével jelent meg. Kéziratainak azáma temérdek. Irodalmi érdemeiért a magy. tud. társaság tiszteletbeli tagjává választotta
Meghalt 183;-ben; válogatott, nagy könyvtárt hazaLag«oemes tetteket és gyönyörű müveket hagyott hátra. Horváthban a haza nagy, munkás éB ékes-szóló fiát, a magyar nyelv és irodalom hatalmas pártfogóját vesztette el.
FARKASS KÁROLY. (Folyt, köv.)
H i r « t
— Eljegjzée. Brück Sá«d»r, llrück M. és Fia czég főnöke jegyet váltott Fucbri Melánia kiaasszooynyal Alsó-Via-nyéiől.
— Eaküvó. Pataki Victor kotori tanító janusr hó 25 én eaküszik örök büséget Farka* Szidónia kisasszonynak, a kotori állandó gyermekmenhely okleveles vezetőjének. A polgári anyakönyvbejegyzés Kotorbao történik, ellenben ai egyházi egybekötés a nagykaoizsai szenlterencziek pléoáoia templomában történik. Áldás frigyőkre!
— A „Polgári Egylet" évi rendes közgyűlése az alakulási évforduló napján, febr, 2 áo tartatik meg. este társas vacsora lesi 1 frt 40 k-os téri Ükkel.
— Spltzer Fftreiez lókereskedö So mogymegyéből Kagy-Kanizsírs telte át lakását, városunk és vidéke gazdaköiön-ségének lótenyésztése érdekébe! örvendünk Spitzer Ferencz nálunk történt letelepedésének, ki 36 éten át ujy a 'ó-oeve és. mint a lókereskedés terén jú nevet szerzett maginak s a honvédség és közös hadsereg számára bosszú évek Boráo általános megelégedésre szállított lovakat. Mint kücérdek- körülményt föl emlnjük, bogy nagy tulyt fektet'a ló-teoyéaztésre. a mioiftogy nála kivá:ó minőségű alföldi b egyéb vérbeli lovak kaphatók a azok megvételével is üzletszerűen foslalkozik.
— Kővágó Korain jótékony nóegylet alakalt, elnökuő lelt Sigváry E.ekoé.
— A magyar gatdatisztek országos egyesülete tátijait is bizonyára örvendetesen fogja meglepni azoD hir. bogy a megindított actió elsé eredményeként ó msága. galáotbai éa frlkrói Észter-házy Ernő gróf U-, az egyesület alapi ló tagjai sorábi lépett 100 írttal. E nemes
, elhatárolást a február'6 ici választmányi üléseié terjesztve remé;ük. hogy akkorra
; e nemes pé.dinak több követője; lesz
i alkalmunk bejelenteni -
: — Kőzgjulrsét a liazü önsegélyző szövetkezet jan. 26 in délután 2 és fél órakor tartja a polgáriskola helyiségében. Mérlege 9580 frt 29 krt tüntet í»l. — Tagjai szama Jelenleg 112,769 tsletréaszel.
: — ¦tabeotztá* Paallbai. A Nagy-Kanizsa várm tóazomscédaágábao levó
. kies fekvésű Talin közstitben jan. lB-ai tartatott meg a szokáaoa évi méabeoaztáa. Vaa- éa Zalavárniegyék gazdakózöQsége ezúttal is oagy érdeklődést tanuaitott e foutoB gaidasági aktus iránt, s annak nagyszámú előkelő tagjait még a bavas törd időjárás sem tartotta vissza a megjelenéstől. Jelen voltak: gyarmatai Dur-maon Antal táborbok, aaint a fötdmive-lési minisztérium képviselője Svastits Benő főispin a za.amegyei, Kiss Gyula földbirtokos a vasmegyei lótenyésztési bizottság elnöke, továbbá báró Seebtch Rezsi, Farkas József gróf Battbyány Jóisef, Karcxag Béla, Eperjessy Sándor. Baranyay Öaön, dr. Hajós Mihály, Viz-leídvay Sándor, Sagy Valér alezredes, Komposch Alfonz alezredes, Szaoveber József, Somogyi Gyula, dauerba Ármin, Jenszenszky Árpád. Bezerédy Lajos és László, Grunner Ernc é( Károly, Viz-malby Bentí József a az érdekalt koc-
1896. JANUÁR 25-
•égek elöljárói. Beosztalott Zihíba 40 állonáíra 108 méc, vért ló 39, non 69, Vaamegyébe 17 állomásra 24 vért, 21 oori, összesen 45, bérmén 3. Palinban tartalik 2. A megjeleut vendégeket kellemesen érintette a méntelep osztályon tapasztalt rend, mintatzerü ponto-ság és fegyelem a e feletti elismerésüknek meleg sfavakban aduk ¦ kifejezést Par-uetich O'tó ositályparancsDok előtt, kinek egyik kiváló tulíjdooaágát képezi az osztály szakszerű vezetésén kivöl, hogy a <neasze vidék intelligenfíjának szeretelét éa rr>kooszeniét, 4 évi itt tartózkodása alatt teljea mértékben megszerezte. A hivatalos eljárás befejezése után a palini vendéglő éttermében kitűnően sikerült társasebéd tartatott, melyen a vendéglős ízletes ételei s tiszta bamiai-tallan borai bosttzu ideig s derült hangulatban urottik esyüu az illustris társaságot.
— A baialontnellé-Ll viliamos vasut-ból méKÍs lesz valami, ameünyibeu a Uvasízal már építik is. Zalamegyét közepén metszi át Balaton-F'Qred, Ta-polcza Keszthely, Bahól. Binok;zent-györ^v Csáktornyának vitetik.
— Felső és alsó Hahót községek határait a mitúttterium zár alá helyezte, mert filloxera az ottani Bzölökben con-statálva vao.
— Gfáazhlr. Egy törekvő néptanító, nemcsak a tanpályán, de irodalmilas is rokonszenvesen müKödőjóbarátuok hunyt el Juhász Péterben. A családi gyászjelentést mély részvéttel közöljük: Alulírottak mély fájdalommal tudatják a felejthetetlen kedves férjnek, lestvér, bógor és rokc.ni.ak Juhász Péter urnák elemi iBkolai tanító, hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájiatos feliétele után életének 53 ik, boldog h.izastáii nak 26-ik évében, f. bó 22 én éjjeli té! 12 ótakor történt gyászos elhunytát. A boldogulunk földi maradványai folyó hó 84-én délután 4 órakor fognak Teleky ntcza 429. számú házból a róm. kath szertartásai szerint beszenteltelm és a róm. kath. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szén* mise áldozat e hó 25 én délelőtt 10 órakor fog a szent Ferecctrenduek p'é-báaia tetnploaiábaq a Mindenhatónak bemutattatni. Nagy-kaaizsán, 1896. évi juaár bó 23 án. Áldás ét béke hamvaira! özv. Juhász Péterné szül. Mol-uár Mária, Beje. Juhász Rozália férj. Papp Józsefné nővére. P*pp József só-gor. i. helybeli tanítótestület külön is adott ki gyászjelentést.
— BetegMgélrti egyleil köigiules. A nagykooizsai ált betegsegélyző egylet XXV. rendes évi közgyűlését február hó 9 én délu'áo 4 órakor a városház gyú-lésternében fogja megtartani következő tárgysorozattal: 1 Elnöki megnyitó. 2. számadási jeleotés. mely tudomás szerint Dem csupán a múlt évi működésről fog leszámolni, hanem visszanyúlva a múltba — rövid vonásokban bár — általános képét adja majd azon munkálkodásnak, melyet az egylet intézői 25 év óta a jótékonyczélu intézmény fejlesztése és szilárdítása érdekében kifejtettek, 3 a számvizsgáló bizottság jelentébe és ennek alapján a választmánynak a lefolyt évről szó.ó fölmentése. 4. a rálasztmány és háromtagú számvizsgáló bizottság választana ; 5. az 6g7leti orvos megválasztása; 6. Esetleg az egyleti tagok álul beadott indítványok tárgyalása, melyek 8 nappal a köszyulés előtt a választmány elé terjesztve lettek.
— l .Nagykaalaaal Társas-Kör" 1896. évi február bó 15-én a .Szarvas" szálló dísztermében zártkörQ Bált rendez, melyre uraságodat és becses családját teljes tisztelettel meghívja a víga omrendezö bizottság. Kezdete 9 órakor. — Belépő jegyek ára: Sieméltjegy 6 korona, caa-ládjegy 3 személyre 16 korona, több személyre 20 korona. Karzatjegy 6 kor. Jegyek-* bál napján déiutao 3—6 óráig a Társas-Kór helyiségeiben előre is válthatók. — A tiszta nevéül a Társas-Kör könyvtára javára ibrditutik.
— A keezthelil jótékony nóegylet f. hó 12-én tartotta meg az évi rendes közgyűlését A nósgy létnek ez idő szerint 150 rendes Uíja van. Alaptőkéje 8200 htot tesz Az 1895. évben a jótékony nóegylet 210 egyént Begel.ver.ett. A megújított tisztujuás alkalmával elnök nővé: Pap Sándorné, alelnöknövé: Hofiaaun Mórmé, titkán • : Sparczam Pál, pénztárossá: Cavallér Józsefné és orvossá : Dr. Illés Igsácz ezeredorvos vi-laszutuí meg
— Zártkört s jótékonyczélu táncz-vigalom Urutik ma. jan. 25-én Kis-Ka-ausan Brmuer Mihály vendéglőjében. Rendezők a nagykanizsai ipartestület kiskanizsai tagjai. Belépti díj 40 kr. Csalidj»gy 3 szetuélyre 1 frt. A főtéren kocsik állanak rendelkezésre.
— Előmunkálati engedély. A kereskedelemügyi miniszter Krajuik Ferencz dr. országgyűlési képviselőnek, a m.
kir. állatnva-uuk Somogy-Szobb álloaaá-sálól Iháros-Berény, Poginysaeutpéter. Horvát Szen'mikló'. Nagy-Kanizsa, Sze-petnek irányában Tóuzentmárlomg « innen vagy Becsehely, Bánok-Szeotgyörgy, Lasztonya és Dömeföid- irányában, a dunántúli helyiérdekű va>.utik Csömö-dér állomásáig, vagy piídig Letenye. Hátka, Alsó Szemeivé, Üobri, Kis La-kOi és Szf'csi-Sziget rrintésével ugyancsak Csömödérig; valamint e vasúttól kiágozólag Iharos-Berénytől Nerae«-Vid esetleg Nemes-Déd és Szakácsi érintésével a balaton-szent-pyórgy-somogy-szobbi h. é. is-ut Maiczali állomásáig veretendő beyérdekü gö^mozdonvu vasútvonalra az előmunkálati engedéljt megadta
— Iparhatósági megbízottak iá laaztása Keszthelyen — mint tudósítónk írja — az iparhsto&Agi nietbizotuk válasziása TakácVjmre járá»i főszolgabíró e:nökiete alatt'folyó hó 5 én a következő ere'iménynyel ment végbe: Braun Mór, Scheiber József és Veháp Lijos lajstromokat ellenőrző . (iyarmatby Lajos, Fizáry Alajo?, Hermann György és Mérei l«nácz unoncziskolákat ellenőrzi , Baksa Rudolf. Blum Sámuel. Horny Alajos. Hass Ferencz, Kuncze Antal Meirler Károly, Pnsznyák István. Rayinon Fereocz, Su-jinszky József és Zaiamek F^r<ncz mühelyeket szemlélő, llermann Lajos, Per-pics Ferencz ét Sandur Elek gyárakat vizsgáló iparhatósái:i megbízottakká vá-lasztatuk s il.etve osztattak be A megválasztott iparhatósági megbízottak jan. 14-én Pölcz Pál jegyző elnöklete alatt tartott aakuló ülésben elnökké Uyar-matby Ltjoat váUsztottáL meg.
— Forgalmltérkép jelent meg G Freytag &. Berndt könyvkereskedésében Ausztria Magyarországra nézve. Ára 1 frt Kapható minden könyvkereskedésben. Ez a legújabb
— A .mezőgazdasággal és erdészet-tel fog'alkozók nyugdíjintézete* igazga-tó^áza nevében f hó 14 én Bujanovics Sándor elnök vezetése alatt Máday Izidor, Bálintffy Pál alelnökök és igazgató voltak tisztelegni a nmsgu. n kir föidmi-velésunyi miniszter urna!, megköszöove azon 3000 frtot tevő kegyes adományát, melyet még a múlt évbeu a nyugdíjintézet javára adott, egyutul további támogatásit és jóindulatát kérve. 0 exellen-tiája 'VáUszábau kiemelte, hogy mily nagy súlyt fektet arra, bogy Magyarország földbirtokai helyes kezelésben részesüljenek, annak alapját csakis a megfelelő gazdatiszti karban látja. Ámde a gazdatisztek részéről csak ugy lebet odaadó tevékenységit követelői, ba viszont állásuk és jövó sorsuk biztosítva van, ezért tulajdonit ö nagy fontosságot a gazdatiszti nyugdíjintézetnek, s reményét fejezi ki. hogy annak működése biztosítva legyen, s kitűzött czél-jának megfeleljen.
— Iparosok segélyezése. Nébai Uoterberger Ferencz, Keszlhelv város volt unácsosa az otuon iparteatület disztagja által elszegéoyeJett iparosak segélyezésére tett 10.000 frtos alapítványa éi 12 ez»r frtot tevő végrendeleti h gyományának 1895. évi s 9C7 frt 81 krt tevő kamatai jaauár hó 6-án oszuttak ki a váTOíi tanács és ipartestület 6 — 0 tagjából álió alapítványkezelő bizottság álul. A segélyért folyamodó 63 iparos közül segélyben részesült 34 iparos, és pedig epy 100 frt, egy 50 Irt, ecy 42 frt 81 kr éi turmisezegv iparos 25—25 frt segélyt nyert.
— Heti feltgyeló e béten (január
26 — febr. 1.) a nagy kanizsai őnk. tűzoltó egylet órtanyáján Brück Sándor szakaszparaacsnok ur
— Heti biztosok e béten (január
27 — febr. 1 ) a nagykauizsai Kisdednevelő Egyesület óvodáiban Jaoda Ká-ruliné és Eisinger Henrimé választmányi tag urnók.
— Napi biztosok e aétan a népkonyhában: vasárnap RotbschildAlbertné, Hock Janka hétfő Heidekker Antalué, Wusztl Mariska, kedd Fischl Pálné. Scnerz Róza, szerda Uaschanzker Móroé, Prtger Sarolu, csütörtök Tauber Aia-josné, Brock Elermin, péntekan dr. Fű-löp Kázmérné. Mikos Hedvig, szombat Ollop Samuné. Vasztl Karohn.
— Meghívó A nagykanizsai keresztény jótékony nóegylet 1896 évi jan. hó 26-án d. u. 3 órakor az iskolaszék helyiségében közg)ülést -art, melyre tisztelettel megbivum. Cléaent Lipótaé védnó. Tárgysorozat: l. Enöknó jelentése a választmány működéséről- 2. Titkári jelentés 3. Pénztár: számadás éa felmentés. 4. Alelnökaő választás. 5. Ketáui inditiánvok.
— Ipartestületi bal. A kesttbelyi ipartestület kebelében alakult bizottság 1896. évi február oó 1-én az .Amazon Szálloda" nagytermében az ipartestületi könyvtár javára Zártkörű Tánezestélyt rendez. Belépt; díj 1 Ir. Családjegy 2 frt 50 kr. — Kezdete 8 órakor. AXXXV. ÉVFOLYAM.
ZALA
KÖZLÖNY
1896. JANUÁI 25-én
k&o^Ttár javára szánt szítm felftlfizeté-wik kötiöoettel fogiduto&k s hirlapi-l&g ojUKtáztatotk. A kik téredfeból meehrrót nem kcptak, de arra igényt Urtaoak azire^kedjeaek ez iránt Gyar-mttby Ltjo-1 r. b. elnökből fordolní.
— A második mtejK osztálysorsjátéit iránt az érdeklődés álialáaot és •tért ajánlatot mindee kinek, a ki az aaDji kedvező esélyt oya'yó aorsjáté-koo részt kíván Tenni, ha megretide-léíét mielébb beküldi ' Scfaröder Rob. Tb b*okü/.ietéoelr, < Badipent, Kiroly-kőrut, Kíroly-ksszánja 28.) Ezt a cti-gtA oimdfDütt előojöseo ismerik, mert pootosao teljesít atiodeo megbízást és rendesen az ö megbízói nyerik a leff-több főnyereményt A czég 25 évi feoo-áltá óta sok atllió fonót oyereményt
fizetett már ki. A Schr&der Rob. fh. -get tjáoljuk t. olvadóink figyelmébe
— Lapook mai számának vezérczik-kébe oébanv s»j*óhiba csúszott, meiydt ezenoel heivreigazitook Az I--Ő htsi-boo alulról náamvt 14 ik sorban hzoI-gá. uitik helyett izolgállássak, a Il-ik hasábon alulról 2-ik sorban eredméojDTé
, helyett ef-eménynyé olTa.s*ndó.
— A • Vállalkozók Upja' és annik nemei kiadás* a 'Bauriutersebme„r a. LeferaDi" ezimü. Budapesten megjelenő «-lc,»pok ojéTTel 17-ik. illetőiéit 15-ik évfolyamokba léptek E tekintélyes múlt igazolja e |lapok helyes irányát és haazeos voltát; tanúságotteaArrói bog? olvadói érdekeit kielégíteni törekszik. Li tényiee ugy is Tan szerkei/tve. hot;y abban minden szakbeli vállalkozó ha*i-dos adatokat ta,alhat Az orsrán összes épitkezé*e:ról. köz- éi magánmunkáiról számot ad. iíötli a múnaki téren előforduló ofszea pályázatokat; a fuálliiáxi . adat , vételi- és bérleti hirdetmények itt mind feltalálhatok, Bióval ku:forra>át képezi azoknak íz adatoknak, a melyek a vállalkozóra, mérnökre, építészre, gyárosra, építőiparosra és kereskedőre haszootbajtók éi érdekesek. Figyelmébe ajánljuk az érdeklődőknek, hogy ma tat-ványitiámot a kiadóhivatal (Budipest, IV. ker., KigTÓ-ntCíB 3 szám) készséggel kü'd.
Vttinaflvak
(Mautbner Ödön tudósítás*^.
V&rösbere. Némileg élénkebb lett íz öílet i mennyiben kiviteli czétrs 4—500 iDétermázsa nagyszemfl áru lett vásárolva. Locz«rnábó< c**k szebb áru kelt érdeket, nwg másodrendű a termelők aránylag magas követelése folytán egyáltalán nem volt elhelyezhető
Bükkönyben meg lehelő-* forgalom voH, eileubeD inubarm&c üíletteien.
Takarmányrépámat. A jelenlegi o:c*ó ár, a gaídaközönséget résrben arra indüj>, hopy szükséglete fedezé*ébez foejon, minek kövei keztében a kereslet élénkebb lett.
Jegyzések nyersárnért 100 kilóokiot Budapesten:
Vörös here SO—40 frt
Lueteroa 34-40 frt
B.Hacnm 10— 10 50frt
Tavaszi bQ.küov 5*50-6 frt
Vegyesek.
— Tartó* 5>oi;j8iker Fájdalmas cttú'nál. a derék , testrészek és a forgó kö'zvéays biiulmaiBál a „Holl-fele fraaczia bortiett es tó" val való b« dór/sólés sikerrel ha.t7uáltattk. Lgy üveg arsHO kt S/ékdldéd napont * utánvétellel Moll A Kyóyytierész c->. és k udvari ttzallito áhal B"ct. I Tuchlaaben 9 Vidéki gÓ7yszertárakbsu e-t soyagkereskedések ben h*tarozoitao ¦••• féle készítmény kért-udó az ő gy«ri jelvéoyé-
vel é« aláírására!.
— Az •utálTt«raj*ték sikert-, a togridegebb p^Muniaiib is .vegdiQo.k, ba latja, hogy a szerencsejáték terén még misdig lehet sikereket elérni. At alig oébáoy bonap előtt lefolyt .Maicyir Ositáiy»or*játék* megért tette miodefl-kivet reodkivQli elöoyeit, mioélfovt az ifiyckezet, bogy abban rétit vegyenek, oly általános. moDdoVoi oly önkéoyte-len vágyat képez, minő semminemű más For&játék papírjainál nem észlelhető. Lehetséges, hogy ezen fenolénál.* je-ien'évhez az I-só sonjáték eredményei is nagyban hozzájároltak. hogy (¦ i a nyerők rendkivDl nagy azáma eme sorsjegyek jó hírét előterjesztenék; vaió-dzinflbb azonban az. hogy a ,11 Magyar O^ztályrorejáték' játéktere, mell hasoolithautlasal kedvezőbb, mint az I ső, indítja a Fokará^oi, hogy exea Fontjegyek birtokába joi va, srerencaéi próbáljon. És itt mindjárt fel is era-htjtk. hogj emui a nyeremécveséiyea oly kedvezőek, mint egy ál U Ián csak gondolbAtó: 120,000 kibtesáutt sor..
,-----------------4---------------
Bált tflvttt znvtUket U krUl 14
I frt 61 hr| nét«rrakfot— tkUbídI fekete, l
! f»b r, Hmtt Bc»B«B«rK-¦«);«¦ *5 krtól '
* 14 frt *>5 krif méteren ke ot tina. ciik«>, ¦
koukáxoti, bíbUmu. dimi^i ¦ t. b (mint
«f7 24u külónbtaő ióK00 i :
b>
ám
joty köiQl 45 007 darab Dy»re»ények-kei hot.tik. köttök oly magú osaze- ¦
1 gQekkel. melyek még egy nábobot is ! , kielégi tbetoéoek. j
A .II. Uagrar Oíiiilysorajáték' ni- ! rom oattáljba osztatott; egy-egy osztályra érvényes sonyeRynek ára 20 írt: azonban teljes (mindhárom osrtályra 1 ér*é07nyel bíró) sor-jegyek is kaphatók. Ha valamely teljes BomjaRynelt a ' száma már az első osztálynál nyer: ngy birtokosának a nyereményösszegen felül az értéktelenné vált Borhegyek második és bS.nna.dik osztályra befizetett ösazege is visszafizettetik. Ugyanaz áll akkor is, ba a teljéi forojeny a < második osztály búzásánál nyeremény- , j nyel hantik, mert akkor a harmadik ' ; osztályra való érvénvestégeért befizetőit ösazegadatik vtsszaa nyereményen felül. Hogy oly .jgyéoeknek is hozzáférhetővé tétescék a .Magyar O*ztáljaoru-játék*. kik egész sorsjegyért 20 forintot vagy nem á dozbatnak, vagy ál-. dozni nem akarnak, kiadatnak huszad ; ! 1 frt, tized 2 frt és fel sorsjegyek 10 : frt árért.
; Az 1. osztály búzása már f. é feb-: már b—8 ig lartatík meg mindazon f ; személyiségek jelenlétében és feiügye-, léte alalt, kiket a magas magyar királyi kormány a* törvény rendelkezéséhez képest kirende!. Előreláthatólag a burás előtti közvetlen napekban a sorsjegyek iránti vételkedv rendkívüli tolongásban fog nyilvánulni, — miért is mintíazokoak, kik;csekély koczkázat mellett oly rengeteg ayereményesélyeket . , oyujtó játékban résztvenni óhajtanak, I becses figyelmébe ajánljuk, hogy igye- ' ; kezzenek mielőbb a „Magyar Osztály-, sorsjáték11 Bor-jegyeinek birtokába jutni. , MmÜen körülmények között ai az egy ' Diiotno*, hogy a „Magyar Oaztalysors-játék" már is a legszebb diadalát üii. — Az onztálysorcjáték fóeláru*itója : a világhírt! Heintze Károly czég Budapesten :
— Testegye nesze ti má Intézet Ke- ; leti J. czég. Büdapesf, IV. Korooaher-ezeg-uteza 17. a: edd ige lé sérvkölűk és betegápolási eszközök készítésére létező gyárán kívül egy nagyszabású a modern technikának teljesen megfelelő mü-belyt nyitott. Budtpest, ÍV. Rostéiy-ntc/a, (Károly laktsnya 15.) melyben 1 orvossebészeti aczéláruk. tesiecyeoMizeti ! készülékek, Hessing-rendszerü elismert ] műderékfüzők, rjujtó és járógépek, o ü-; lábxk éi njükfzek, valamint minden e 1 szakmába vágó acéláruk villanygépek kutó*ier.-k stb. kesziUeUoek. — Szenvedők, kiknek ily készülékekre szükségük van. feli éretnek, szíveskedjenek frbti ezégtő: kö tuégf iöirányzatot vauy képes árjegyzéket kérni. Vagyontalanoknak minden lehelő e arakba vágó ké-szüiékfk havi részletekben adatnak. I-t-mételadóknak kedveztnégy. Ü/leti elv: Színom pontos kiszolgálás, legjntáayo-sabb árak.
Kelelót* *x<?rke^7.tő •*•• kÍA<ln BÁT0RFI LVJOS
i*«gr*Bdih ám
pötubfr éi fám»rawsea * báxhoz uálütra f aistakAt pocuionlaltáTal Ieü^ H«aa«berr G. ,rs ta k.r. ndt%r, u*llitöi *eITea-I a;vári, Zlrtckk«R. Stijcim etiasett l«ie- ' ! )*kr* 10 kroi. 1*t*1«ő Upnkn b kro« b*- ; 1 lyef ragasztandó Mafjar tjel*entrt a«f- ' rcodel^aek pontouo elistéueiaek .
W6«éfrt a
iu alati köilötu kMl M-m Tállal fe-
Hirdetések.
5S95.U 895.
Árverési hirdetmény.
A Dtgyktoizsai kir. idrT^oyszék niot telíkkönjTi bitóiig IcSzhirrí Imii, hoij a kir. kiocstir vé^rehajUlÓDftk öxt. Loptmik AoUloé szQI. Stoic* Knsz-tiDa m Dr kiskora Ctecxilia, JáaOB, áin- dor éi Lódul* gyermekei t. és t giimji zágribbi lakó) tibni 73 frt 96 kr. lóké, eooek 1890. jtnuír i-;6 ]<ró 6',, kamaUi, 18 fit 15 krboz eddigi 7 ír. 85 kr. irirréi kérelmi kötUénekWÍ álió kÖTeteléae iráoti végrehajtá-i ÜKjé-ben a légridi 1218 <l tkTDen T 394> brn2. a. felvett iDgatUaoak Loparnik Cíeczilia. Jásoa, S^ooor é* Ladailla ki.korú.kit illető s 1501 frira becsült •;, része 18M eti fébrlir ká 11 napján d. e. 9 órakor Ltgrid kizség b«ia«ál megtartandó nyilvanoa iiTeré* i aen eladatoi fog, még pedif tskiateUel
arra. nogy a íenti :agstlmot özv. Lo-paroik Antalné özvegyi aaszonélvezel-ből álló szolgaimijogs, sz: megelőzőleg pedig mts hitelezők követelése Tan be keblezve, ennélfogva azon ingatlan a BKoigalBijog fenUrUsával boc iát tátik ugyan árverésre, de csalt ugy. ha a szolgaim jogot megelőző jelzálogos követelések federé*ére BzQk«égesnek mutatkozó s 800 fonalban ezennei meg állapított öaizeg beígérten*, — mert ha ereu összeg be oem ixértetoék, az árverés batálytaUnu váUk s az ingatlan a szo'gaJmijog feuUrtáia nélkül a fennti batáraapon ujabban elfog ár* Teremtetni. ¦
Kikiáltási ár a fennebo kitett bec<sr.
Árverezni kiváüók tarlóidat a becsár 10'^-át kéorpéozben vag? óvadékképes papírban a kiküldö:t keíéiei leteooi.
Kelt Xigy-Kanizsán, a "kir. lörvéoy-srék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi október hó 30 napján.
GÓZON, Vir. tsréki aljbiró. ( 5878,tk.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről kóihírré tétetik, hogy Tar József gelsei lakó-, végrebajtatóoak Záúrávecz Míri féri. C-izmadía Jozwfné g'lsei lakos végrehajtást szeovedö elleni 160 frt töke. — ennek 1895. május 1-tő! járó 8 kamatai, 14 frt 70 kr. per. 8 frt 80 kr. végrehajtás kérelmi, 8 frt L5 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtani ügyében a fent nevetett kir. törvényszék területéhez tartozó a gel ; sei L61 ax. tjkben f 115 hm;, alatt ' feUett s 27? frtra becsült ház^ udvar h szántóföld, s a gelsei 488 íz.' tjkhen ) I081> hnz. alatt foglalt 8 480 frtr* : becsült oretíhpgyi xzőlő 1896. «vl feb- 1 raár hó 17-IL ii.pján d. e. 10 óraksr(i Gel^e kozaég báztnál negtartaodú nyit- -tíoob árverésen eiedatui fojí. :
Kikiáltási ár a fenm-bb kitett becsár .
Árverezni kivátók (artO7.nak a b*>c*ár ' 10',-at készpénzben vagy ó*a<lékképes ' papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kun zsáo, a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. év. október bó 25-ik napján. '
GÓZON, kir. tszéki aljbiró. :
2880) k. 895. Éik.. nov. i'2-én.
Árverési hirdetmény.
A letanyei kir. jára>btróság m.ot telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr Pótszer István nagykanizsai lakosnak Bedó Istvác bocxtfai lakos elleni 100 frt 3C kr. bátraiékor tőke, eo»ek 1895. októher 19-'ól járó 5*|a kamata 8 frt 60 kr. e?atUti költségek iránti végrehajtási üdében a nagykanizsai kir. ^tvenyazék U lezenyei kir. járás-biióság) terö e'en fekvő bor-íai 21 bz. tjkvben A f 24 oríz. ingatlan s a rajta levő 15. oéps^ni7á<nu háznak Bedő Is'váat íl.etŐ 630 frtra becsült fele részre, a t>ortifai 47 sz. tjkvbea A t 78|a hr.-»z. a airjanazx illető 568 írtra b*c>Qit egé*z iugatlan a borafai 160 sz. tjkben A f 248|t. hrsz. váliug kötele^ tnRatlamak B-dő Istvánt illető 370 frra becsült felp ré^e s a bors- ; f«i 196 sz. tjkben A t 439 br-t. in- ; gaüanmk ugyaa bedL Istvánt illető 34 frtra becsült '|1k ré-rre a howíai köz- , Főbíró hazánál )896 évi jaaaar «Ó SÍ k Mpján d. e. 10 órakor dr Plos*zer Iii*átj oa^ykaDizsai lakos fel-íperesi ÜKyvéd vajiy helyfttese kö*be_y jöltével mesurtandó nyilvános árverlK ; tten ei adató i fog !
KikiáitáM ár a f«»i»ebt> kilett becsár.
Árverezni kívánók Urtoznak a bfc.tar IO*U-át k«87pénzbei vagy ÓTa4ékk»>pert papírban a ki ki üld ott kezéhez léten a i.
Kelt Lelenyéo.-a kir jára*b;ró*ág mint telekkdnyvt tuKóságnál 189b. évi november hó .4 oaf>ján.
NUNKOVITS kir. aljbiró.
•ú. 13310/895
Hirdetmény.
. Nag^-Kaniz^a ráros taoicsa részérói közhírré tétetik, hogy Szeitl Já nos Királv-atczii háza telke mellett levó si.itor két régén tervezett vas-rácsos kapnk építési maokálatai 1896 febniir hé 3 án d. e. 10 órakor a varosbái tanácstermében nyilváeos szóbeli árlej'^3 G^ján kiadatnak.
Ratatpéozn! a kSltségelóirin;zat TégSsszegének 10'/. « árlejtés megkezdése ejó:t leteendő. A terr és töluegteleí hivatalos órák alatt a v tanácsteremben IxteJúmhetók.
Nagy-Kan isán 1896. jannár 18
A VÁROSI TANÁCa
266 2b sz.
Hircf-tmény.
Nag) Kanizsa ráros eendeiett u-nácsa részéről ezennel KOihiTé tété j ik, hogy a váro3i rendőri éi erdő- ; úri, valamint hifatal szolga személyzet részére 1896. évre az alább felsorolt rubansmüeii szerzendók, u m.
1. A v. hivaul szolgák számára: 8 drb attila
8 , zubbony és mellény
16 , magyar nadrág |
8 , nyári pantalló ¦
8 , posztó sapta
8 . nyakkotO.
2. A városi rendőri személyzet számára:
30 drb attila
30 „ zubj-ony és mellény
60 , magyar nadrág
30 , nyári pantalló
30 , posz'ó sapka
30 , téli sapka
30 , nvakkötó
30 | ár kesztyű %
3. Az erdőórOk számára : i 8 drb nadrág
8 , mellény
8 . kabát
8 . kalap
8 , nyári nadrág
8 . téli sapka. '
Vállalkozni kiváaők felhiTatnak, hogy a fent elősorolt ruhanemfiek szállítására vonatkozó 50 kros bélyeggel ellátott ajánlataikat a Ezftvet-mintákkal együtt 1896- evi február ht 4 lig a városi tanácshoz annál inkább adják be, mivel a később beérkező ajánlatok figyelembe vétetni sem fognak.
Nagy-Kanizsán, 1896. január '8.
A VÁROSI TANÁCS.
Használandó csakis :
lris-Créme-*»z»ppan és I ris-Créme- Rizspor.
Egy fazék vagy (Carton 3 drb. szappan tartalmaz.) 1 frt. Mindenütt kapható. Weitf ét TárM gyógyszerész Geisseoben.
10771 SZ.1895.
Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bírósági végrehajtj az 1881. évi LX t. Cl. 102 § a érte-mébeo ezennel közhírré teszi, bogy a nagykanizsai kir. törvényinek 9067 :.& számú végzése álul Dr. Tuboly üt „la ügyvéd nagykanizsai lakos javára Lant, István éa S pos Lajos habon lakótok v ellen 120 frt tőke, enntk 18^15. év sreptember hó 18-ik oapjárói s/átni-tandó 61B kamatai és eddig ó-meaea 34 frt 45 kr perköltség követeiéi erejéig elreodelt kielégítési végreti»jtáii i. kalmával biróilag lefoglalt éa ,r. (.; 50 krra becsült sertés, südő. pajta, ?j kereszt rozs, széos, szalma padló, eke, taliga, borona, trágya, kocsi oldai és szelelő rostából álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 1O77.|1895. ar. ki küldést rendelő végzés folytan ahelysn. nén, vateyis HahótOD alpeteaek lakásán leendő eszközlésére 1896 évi február hó 8. napjinak délutáa 12', órája hatándóQI kttüietik és ahhu/ a venni szándékozók ezennel oiv megjegyzéssel hivatnak meg : hogy az érintett ingó-Eágok ezen árverésen, az 1881. évi I.X. t. ez. 107 § a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eiadatni fognak.
Az elárverereniő ineósá^ok vételára a* 1881. évi LX. t. ez. I01*. §-abai, megállapított feltételek szerint le^z ki . fizetendő.
Kelt Nagy Kanizsán, 1896 ik évi január bó 23 napján.
vákga jános
kir. bírósági végrehajtó C230|k. 1895;
Árverési hirdetmény.
Á nagykanizsai kir. törvényszék Ikvi osztálya részéről kOzhirré tétetik, hogy a in. kir. államkincstár végrehajtatúuak Hihálecz Juh végrehajtást szenvedő orosztonyi lakos elleni 44 frt 40 kr. tfike, enn k 1892. febrmr 27-töl járó 6")0 kamatai i; frt 3U kr végrehajtás kérelmi fi írt 55 kr. elózó árverés kére mi 5 frt 60 kr jelenlegi, a a még felmerülendő koit-eiifk iránti végrehajtási agyében a lentnevezett kir. törvényszék terültéhez tartozó az orosz-tömj 619. Sz. tjkvben t 195|i. 9 bnl a fe.velt s 240 frtra és uiíyaoazou tkbeo f I95ta 10 hrsz. aUu felvett h 288 frtra beoQlt ingatlanok '1896. evi február hó 14 én d. » 10 órakor Oroszton) községházánál meiíUrian>ló nyilvános árveré>eo eladaini fog.
KikiáltÁdj ar a fenoebb kit«it bec>ár
Árverezni kívánók tartoznak a becsár IO*t-át kéBrpénzbeii vagy óradékké|>es papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy K«nizsau. a kir. törvétii-fzék mint telekkönyvi hatoságnál 1890 évi okióber bó 29. natiján.
UÓZON, kir. tszéki albiró.
Schicht
•féle SZIN-
SZAPPÁN
igen ;ól szárított kitüoőeu tisztit, legtakarékosabb a használatban
Tisztaságáért és ártalmasságáért a kezek és ruháknál kezesség vállaltatik. Egyáltalán a legjobb a létező sxin-
Bzappanok kOz&U. Egy kísérletet senki sem fog uegbiini.
Kaphiu> a l«ftűbb díU:'.-Qsletl>«D keptiielójr Buóappst réuér« UE-ÜKLLÍR KÁROLY, Akadraaiantcu » ÉVFOLTAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1S9B JAM'AR 25 ín
MI-
^ujabb megkü
n m ldte.
előtt sérvkité. hat e« kMSkkitt. tart*, trttptéiai fázó ailab mtkez mindennemű kittzar saspenMr, irrigater fact-keauKkT gwMiárvk v.gy tármely » hoteg-áptlástaz szükséget eszkizt beszerelni tet-si.it testek
Polgár Sándor
gyakorlott kotszerésztól BUDAPEST
Tll . F-ru^brt-ktrvt 60. »*.
egjelent nagy képes árjegyzéket kérői, mely bérmejite
(Feu:i- czinre ügyelni tessék.)
j
OO OOOOOOOO
; SOMOGYI VILMOS
S engedélyezett katonai elókt^zltó lakolfcja Budapesten IV. Kecskemét rt ' utcza 4 rz 1 era
utcza 4. rz. 1 era. apiftatolt 1802-ben Eddig 1800 tették 1« »z egj évei inkéBteal - %l"gát
Kgv éves öakéiitesi. tanfolyam
* oly iljik számára, kik csak 8—3 osztályt végeztek.
Vidéki ifjak 3—4 hónap alau előkészulbetaek a vizitgára, a jó ered-
meny biztos reménjével.
A vizsga jé S'edménfaert kezeiségat vállalak, a mennyiben
a beiratatkor a tandíjnak ctak a fele fizetendő a maiik fele
csak a ja eredaiényQ vutgi után fizetendő.
|,.,-.ettt) felvilágosítás irodámban nyerhető IV Kecskeméii-nic'a 4. u. I. em Levélbeli Tálamra 20 kr. brlveg melléklendő.
SOMOGYI VILMOS,
ÍKaieató-lanir.
2 hid-mérleg
j
gépgyár rés z vé n y-t á rsaságj;
>lótt
Gutjahr és Müller — Reinhard Fernau & Co.
Budapest t BécB
az elsőrangú malumöpitészeti gyárban
BUiPESTEN, V., kaisö vAczi-üt 70 .üotjalirialkái.' gyártatunk Sürgöuyctim: „GntjahrvQlkái
* a * •
Az Itazaa Iparari á>,ai
aaa azakafalaazva
4 4
4 A
Az ftaszM laarizé álla- ^ ¦•kkaa azafeatfalaazva ^ i
GtUjahr-Miuler és Sóder szabadalma. ^
A .LengÖ-síitagépnek- előnyei: i
Az őrleményeket tökéleteseo szituja éá osztályaira: — a síi tilt lisztek tiszták, a derczék liszt mentesek és 1
a (Urak .élesen" vannak osztályozva; — rendkívül egyterű Le/.elé-*; — a »zitilt lisztoek tis/táUtaDitÁ^a J
egészen ki vao tárva; — a eéphez kevés azitáhevunat «üaég«lteiik; — a gép csekély térr és csekély erőt Í
igényel; — a gép járása tőkéleie->eu cyugodt; — automatikus üzemre igen alkalmas; — a gép egy egész H
c.i'cder-reDdszert pótol — a gép ajunkaképesáéne felü malbatatlao : ^
tisztító- 'és osztályozó
Sekn étzer Ágost un sza hada írna. A ti s z ti tó és osi-tály ozó-gépnek elí
:i.;:jkott kocsik és marhák mérésére; egyenkint 80 miiM (4000 ki: . még uj és ha$2oáiatbao, a híres Bagáo^i és Társa czégtől. erős lit-í/'iaiéo). vas törzsökkel, vas traverzzel, mérczével és vaskörtékkr! el-
i-u minden nagjobb gvar, serfőzde, szeszgyár, mezőgazdaság, község t'i/.miiox és DiúvekDek. különbeni 100 frt pénzbírság mellett törréoye->,i, iKiirt magvar hivatalos szabályozással, darabonként csak 370 ft-rintert (gyáriár 600 frt), továbbá
2 marha-mérleg
Egysrerü éa crélaterü
szerkezet; fliem közbeo csekéy
kezelést igényel;
a gép sokkal több
tiszta darát állít e'ő
mint bármely mis ív
hjta gép;
A oe»e^U legújabb féle rendszer és mások
ugvaoazon gépen a ieg- T
finomabb deresek ve. A
latnipt a legdurvább ^
darák tisztíthatok ;
munkaképessége rend-kitill r>ac>; a t>ép c«e kély tért igenjei: bármely malomban lénye-cea üzemaksdálv nél-kui lehet ilyen gépek- 4 Kei egy daraüsztitást ? berendezni.
ilmí-n: tepika-i kivü; eyirlaloak még: rögsziták, tarirok, íabona-osziilyoióiifpfk Boby- 4
k ízerint. .Vulkii" gabocatisztiló és kefé.ögépek. Srlöjáratok, gaboci. liszt és darafdhuzók ^
állitöcsigák,- dara-, liszt és úerczebengerek, felhuzógépek és járószékek. j rtási g é p e lf" H)top K hiroeves rendszere 8zeriot
1000 kar. még és uj használatlan kitQnóen játszó mérciével és
ellátva, rcindeu gazdászalban és
g é p e lf" H,)top K. hiroeves rendszere 8zeriot
idegen minták uiáa, foga-kerekeket géppel formázva k f f
hizlaldában igen szükséges, hivatalosan magyarul szabályozva, ugyanazon
emu s z e rs 7. á m ti é p e k fém. fa éa
csak 140 ftrintért (gjáriar
Kipróbált ren<l3zer szerint, vizikerekek, közlómüíek
helyszűke miatti, egyenként 10 évi jótállás mellett eladó: Mérleg
Kívánatra prospectnsok és költségvetések küldetnek.
¦•- vasbotor-raktár Béc, 1, Seilerstitte
vatalos szigorú felülvizsgálat épen tartatnak l
-vsierOen (jain-ii. nroaior ha}«k»ái. hlltzb«t«tlwi *» ílkAimottm iiihéii
kitn-
Kína.'*" hüjoknai
KJ •"¦•rr»»epipeli ^vrk ot* nötüet hii>muiL»t. n niit sxai meg szai brzimyilvjny unusrt. Egy kis Qve? ara ilaü utasltaMHl t^yött 40 kr . nafrf iveg int 70 kr.
Magyarországi f&rtktár: tét gyoersurtára Bi ríiraJy utcza íz td.
A íwijepel « alairasl _______
tewék meftekinleni! Csak 0)7 cseppeket tessék elfogwjtii. melyekoek bartolalán zútd anlaf *an ragasztva a koala aláirásfeTal C. Briáy) és erén szárakkal: .VaJorfiságát bitoarHom*.
kaphatók.
NAGY-KiS'I/SAS Bellis Lajoa ger Béla tfófjuvriuekoé). — BARCaO> Kohnt Sándor 'XXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 JANUÍR 25-,;,
IHMEREBMER AkTAL
—¦¦ 1SSSBBLCK. M-Terétío-iUcmx 17 ¦¦>—
glmö Hroli daréem-M/lvetüilet.
Legnagyobb siétkSIdéii háza jótállásai! a valódi
TIROLI DARÓCZ (LODEN1
— m-i twftrlltíay MfeépMy ftllltéfc zabtoly itt. — teljes utazó késitlékekaek.
i
frt 40 kr. ért január i-tól márcziui vegéig
megszerezheti bárki t
1
3 leaj»l>l>, legérdekesebb, független. demoHratB jpoll-tikal uBp:iapot és bérmentesen a „MGUR HIRUP" nagy
viüiciiiiiiiii Albumnt
- Bolti ára 2 forlní -
^=p_____ __ ^^ ^ minden újonnan belépó
I JN l_T I tii előfizető s rendkívül érdekfeszitó,
,,LAURM> HUGÓM"
czimü regényünk eddig megjelent részét köny tálakban


t—
Előfizetést levélj-gjetben is elfogad a
„MAGYiR HÍRLAP" t i aflúllí Yaí a la
BUIiAPEST.
V. kerület, Honvéd-utcza 4. síim. (Az uj orsiággyfl-tési palota szomszf'dsáeáhan. i
30333330030300
303000000000000000000
MOLL SEIDLITZ POR
Csak ftkkor v»lódi»«. fa» mindegyik dobos ttolí A., T«djeryét -im
Alftiriaat tű.nt«ti fel.
A Hall A fala $a|*Iítz->«T*k ur;ot rróerh»t*»» * leftnkk&cstbh fyaatr- a« ¦(-tMtfcaatalMk. tyonor^rca •¦ fyonori.ér, n>n&tt uéfc,nfc«4éa, BájbutaJom, vér-t«i«iát. »r»nyer ea « le^kti:"cböiőbb «4I ketaftéftk ellen, e jelei hiiiií érnek ct-tt»eii«k ou mindig BSfyohr- elirrjedeit ix?rzeti — Ara afy Itfttlétctt trrttll ¦ •-kenik t frt a a.
Hamititáso; törvényileg fenyittetnek
1

ORSZESZ ES SO
Cíak akker yilodi b* ""^''í'k "¦" moi.i. a. »„jje»j«t mm-u tel «•
-A- ¦•!<' felintn noo*«laj r»a dm A BMI-félt frM-ut.t •¦ H n-.«»t««n mi.i fa|4alMHajllMiU MUririlHl tnr k6».eiir, i m«T:bQlfi fj^ . krtT«keio»énjcin*i :er<n«releiebb népner — Efly ÍM- ill ít«| «ri 90 kra|our
Moll SahcyJ szájviz
Főlké tl
md,i.o.,.i utu.ot.lunll küldnív, u-k i7.„ár., mm , u.j,„ a f,„k er lo«f.ju tilt. - L<y I|.|| A ,t
)
htra.l, kor.i tjerrnrkek. ni fel. , ,,,*,« bnlo.it.. ¦ rir.Ier..,nd .l tlljl.H j„, ,r. : |0 krijuir.
' 1 ' KÓBzrCküldtK
Mtll A. gytgyueratz, fit e< kir. uávari uállitl által,
Béc»: 1., Tuchliubea H. sí.
/t ratWrai6on (««ít AoíáruMÍ/jn UJLL A. aláirásával (t
védjegyével ellátott készítményekéi kérni. Raktár: SogyK;nwin Rosenfeld Adllf 68 Flí.
f030303ooo3oaooooooaoooaoooooacx]öaaadö5ö
Takarmányrépa burcun •incs. ..tekaodora* önáai.
11SCHMIDT J, C. *HH Erfurt. i-
El Magtermelö Mezőgazdasági vetömagcvak 1| * |__________haiön termoxtése 31
^1 Ajánlok minden tekintetben valódi és maga*joku csiráké-?w pességü vctönigoakit budap€*ti raktáraramhól. L• *"
!! «egrend-lé<ek dlreete Erfurtba Intéieudőlí! !

nt
T6rO> TftlU|t BKIBaM
uip tt>it(Mt ónu oUjbofyó
Ctukorré,,a ,Amp^i« r..ér

Árak 100 ¦íloeri-jBOnklat uákontól.
fem«r-a«. ónál OS
kerek ftt
TariórérHi boMiu fafcér 43
.0 undort'-
80 16
ffhrr i6'4r-jQ 6nái
g ^
. ulau wA .lbu,d4
Angol takarmányrépa
etók.rto* aatalajra *€
te tfcnri.g.-,
ÍtoU C7évi.. H«íob-
Rozs njttl Schl.rHT«o i1«9« Schaidt J C ujb*li ter étwéie] 1 k| <m po«uoaoMa<ok-b»a. niBdea po«t*»ilom««r» bérseatn S 50
oyari ihürnfisi -,4
Káposzta «*•<!> ,BrM»*cbwei|i'va05 {KaiAoöwn tö*«g'i termeastétre ftjialbuó i
& k« -0. po*tac*oBacokba,a, miad«D ••>•«*-énawtrc ín 11
Kukoricza-morzsolok
kéx és erőhajtásra, egyszerű és kettős szerkezettel, szel » °1 éa szelelő nélkfil.
Gabona-rosták, Konkolyotok (trear«b)|
kézi kezelésre való Széna- és szalma-sajtok
fekvőén vágj kocsin merelve, Takarmány-fOllesztök,
Siállitható takarék-főzó-0st5k takarmány stb
réarére.
Szecska«á«ók, Répa, burgonyavágók, Darálók eiismert leg.obb minőségben és szerkezettel készülnek
fflayfarth Ph. és Társa
cs. és kir
kiz. szabad.
gazdasági gépgyiribn BÉCS, tirt, Taborstrasse 76. zsám.
Árjegyiékek ÍDgjen. — Képviselők tei»étetDek.
n *
* x x
s
X X
5
X X X X X X
i i
X X X X X
KLU3TEiN-f»l« ERZSÉBET labéacttk
L pdalék aMoaló ké«iiUneotekoél Bund^a kinteüwD feljebb bectúlmdSk ; «emt*k aU4tn u ui aafaftól, u a! testi uerrek biJaJB&l kfj erMtaiajvvei husaáluuá*, pemédea hutü -*értiastitók; rfj pögy««r m jobb ¦ nellouc , Búnt e pÜalik ¦
4 leftöbb b«U(>erek íorráta elleo C«nkro*.tt lejflk véfctt aéf iTjeraiekek is uirea«c rcnik
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ejj Ukerea, mc)j 8 4«fcoit, Uhát ItO pililát UrtAlMM csak 1 fórt Bt 0 e.
ÓvAa f Utinzltoktól kQ'&Dö»eii ó>«->O3- koíjonk Kírjöa* bAtárotot-tin Nr«st«ÍB ErtHrbrt pllalát Valódi C4&k h* miodrD doboz t6r»é«yüef bejegi-xett TedjegjQnkkel piroi-fekvu nyon,-.i t«ii»b«.D .Siítt LifMif él .NenM-lu Fliftp KyödJMrrrK' .lálrMuI *&u 14t*> A kereskedelmi tArTéojusk r( ffdett ctoaim{j»ink aJáirktnnkk*. ?» «j ellátta _ _
¦EUSTEIH FOLÖP
.Steat-Ltpotaei* ciiszrtt gjügjtttrikrm WIEN, I., PI»nkenf«Mí S
BEI.OS LAJOS, PRÁOER PÉLl EKL1CH ARNOLD
Az 1896. ezredéves kiállítás alkal- S inából az államtól engedélyezett
Ií. Magyar Osztáiy-Sorsjáték
Kibocsátás: 120,000 sorsjegy 45,007 három osztályba osztott nytreménynyel és egy jatalomdijjal.
' Húzások :^=r
I osztály I II. osztály I III. osztály
!»»«. február 4-»-l|C. | ISaMt márczlus lt — 141c;. | 18»«. máJUM lt—•§-I*.
io —
ARAK AZ l. 03ZTALYRA: TELJES SORSJEGYEK ÁRAI (mindhárom oszt. érv.i
1 fél 1 tized 1 hnuad sorsjegy 1 egész 1 fél 1 tized 1 huszad sorsjegy
10.— 2.— 1.— forint 60.— 30.— 6.— 3.— forint
A nyeremények teljes adó és illetékmentesséfet élveznek éa minden levonás nélkül fizettetnek ki; a hozások az állami hatóságok felügyelete alatt állanak és egy kir. közjegyző jelenlétében ejtetnek meg
Midón a sorsolási tervezetet fentebbiekben közzé tesszük, egjoen koztndomásra hozzak, hogy a sorsjegyek mától fogra a falragaszokon jelzett elárusítóknál a festi eredeti árakon kaphatók. Budapest, 1895. deczember 24.
Minden
3-ik sorsjegy
nyer.
nyújt az államilag engedélyezett
Minden
3-ik sorsjegy
nyer.
II.41ajryar Osztály-Sorsjáték
45.007 K. rom oszUlyba osztott pénznyeremény StOOOOO liOTOlin Öttsxértéllben Legnityobb nyeremény xp /^_ ^- A,f T T T T T Ő korona, a le kedvezőbb esetbei -C^ VJT X Jl X 1 X^i li X KJ
Az I. mzialy hazása A II. osztály hnzása A III. osztály húzása
1898. február 5-8-ig. 1896 márcz II 14 ig 1896 május 12-28-ig
NYEREMENYTKRVEZET: NYEREMÉNYTERVEZET: NYERBMÉSY TERVEZET:
Nyeremény korosa korona Nyeren lény korona korona Nyeremény korona korona
1 ¦ 8000C — 80000 á 100000— 100000 ljnUlomdij 600000— 60000.1
1 . 60000 - 60000 , 60000 - 60000 1 á 400000— 4000ŰÜ
1 , 40000 - 40000 „ 40000— 40000 1 „ 300000— 300000
1 , 30000 — 30000 . 30000— 30000 1 ., 200000 - 200000
1 20000 - 20000 S i . 20000— 20000 1 , 100000— 100000
1 15000 - 15000 1 „ 15000— 15000 „ 40000— 80000
1 10000 - 10000 1 „ 10O0O— 10000 2 ., 20000— 40000
2 ftOOO — ltSOOO 2 „ 8000— 16000 Sím 6 ,. 10000-¦ 50000
8 4000- 32000 8 „ 4000— 32000 10 8000— S000O
10 2000 - 20000 10 „ 200Ó - 20000 .3-5. 3* 6000— 204000
13 1000 — 13000 13 1000— 13000 100 „ 2000— 200000
100 400 - 40000 100 400 - 40000 200 1000— 200000
860 200 — 172000 860 ,, 200— 172000 2650 200— 530000
9000 80- 720000 9000 120 — 1080000 22000 150-3300000
íooou iwtiér haan ¦ 2Ö80U0 íoooo ntmetrimati. ii*4soüu 25007 Heren. «(fiitoloi6284ooo
AftAK AZ I. OSZTÁLYRA: egész 1 fél 1 tized I hasiad
TELJB8 SORSJ. ÁRAI (mindhárom oszt. érr.): 1 egész 1 fél 1 tized 1 huszad
«O— IO- 2— l._ forint BO— SO^ 1-
ajánlja és atétkOldi az összegnek előzetes beküldése mellett Tagy utáoTéttel
fOPiatt
HBINTZB SÁBOIiY, Bndapest, Szervita-tér 3,
SQrgonyczim:
LOTTOHBINTZE.
Budapest.
—' Biztonság szempontjából ajánlatos, hogy a sorsjegyekoek ajánlott Téréiben raló küldése kitáotassék és a fenti eredeti árak mellett osziálysors-jegyeknél ajánlott le»el«k portója és njereményjegyték dija fejében 25 kr., teljes sorijegyek megreadeiéseoél pedig portó éa 3 nyereményiegyzékért 50 kr. küldendő be.
Az eke magyar osztálysorsjáték alkalma tal tisztelt vevőim köttu a kötetkezó fónyertaéoyeket osztottam ki: 400 000 200 000 100 000, 80.000, 50.000 korooiaak stb.
Sorgoovczim
LOTTOHEINTZK
Budapest
Nyoaa'ort Ifj. Wajiits József kSnymjondájában Nagy-Kanixain.