Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.49 MB
2008-08-18 10:57:46
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
807
7542
Zalai Közlöny 1896. 005-009. szám február

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NA<-í-kA*IZSA. 1896. febroár lén.
S-IIe
BUfi E«r«x tm . . . i íft — kr
Fél eTr« ? (nM kr
Nefi^éTr* . . 1 in 25 kr
*»« 10 kr.
H ! R i & i e. ^ r. tk *> baaabo* petiuurtoau 7. tt«aod*
*¦>. t BMDdM urabui torén o kr
S YI 1 tTTk BKS
rjwriit Mroské ot iU krert »éle* »ei
lei Kincstan li ítek Dita4«a e|
k.rdei«Mfi *' "¦ hMWadO
ZALA
XXXV. évfolyam.
A lap trellemi é« tarifi r«iiét illető asndeu kA*leme&j H»Url x ¦xerkeaztő-kiadó nevére
mrairdea levelek n<>m 1
ír* klUcUf
A nagykanizsai , Ip»r-Testűlet", ,* nagykanizsai Délzatai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarépénztár
rfczvén)-társasig", a .nagy-kao'»ai- *• g»l»i»t>oki6okéiitM t«»olió-e«jlíf. t .atgr-sainuu «isdedue»eló jgytuílet* » . niig--k»aia*- üinitói járúkSrV a .ntgy-kínizsii k-resztény jótékony Dóegyief c ka«ixsmi úr. iótékooi nóegylef, .'acgéayek tápíotézete* a .katouai IiíAauyaa enylet" a .s.proli keraakedclai ipariamara ¦ nagykaniisai kOlTál»sztminyinak hiv.taloj lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TAR TALMU HETILAP.
8r. Wiauin lyila ullái- •» kiz-kUUii atiltíir.
A beállott kormányválság, hossiu ¦ kísérletek után. az lSf'S. évi költség-Telis tárgyalása közüen nyert nieg-' uUUsi
Mikur a Banffy-kabinet a kormán} t illette, a költségvetés egy része már le volt tárgyalva annyira hoí.v é['|)rii a vallás- és közoktatás-üeí'i tari-z» költségvetésének tár-jríkl»sa következett.
A rálság hosszas vajadása, a |iar!oknál. klikkeknél és egyesek-m-i reményeket ébresztett a« érvé-utesülhetés esetlege iránt. A" befejezés sok vérmes reményt tönkre tett. sok titkon ápolt aspíratiónak uvakát szegte.
A n;niényökben csalódott elemek in-in könnyen felejtenek s nem egyhamar tudnak megbocsátani. Így az uj ministeri kinevezések által keitett hangulat egyik pártnái sem volt valami nagyon kedvező.
Midőn az uj kabinet a képviselőházban bemutatkozón, az ellenzék lármás, kaozagó. gunyhahotát rendezett A kormánypárt, a túloldalról jövő kaczagást és gúnyos közbekiáltásokat fagyos közönynyei. komor hallgatással fogadta, mintha ebben a szokatlan magatartásban bizonyos káröröm akarna nyilvánulni" Az ellenzéki sajtó gunylap-jaiban a régi ministereket óriásoknak, az uj ministereket pedig liliputi embereknek illustrálta. Mindezen jelenségek az idők jelei voltak, me-lyekböllehetett látni, hogy a kabinet alakitás sikertelen kísérletei alatt lefolyt események sok gyu-aoyagot halmoztak össze a paris-menti életben, melyet a legközelebb sorra kerülő vallás- és közoktatásügyi költségvetés tárgyalása
fog kirobbantani. Előre lehetett látni, hogy > sok ideig visszafojtott vihar, a kabinet legfiatalabb tagjának feje feletl fog kitörni s a vallás- és közoktatásügyi költségvetés tárgyalása közben fogja haragját kitombolni Látni lehetett, hogy ennek a viharnak az első rohama fogja az uj kormány erejét kipróbálni.
Lz magyarázza meg azt. hogy mindenki feszült várakozással nézett a fiatal kultusminister flso fellépése elé.
Még saját ministertársai is. mert a cultusminister első sikere az egész kabinet jövő sorsára befolyással lehetett
Végre elérkezett a nagy nap!...
Az eredmény sokkal kimagasióbb. sokkal ismertebb, mintsem azt e szűk keretben ismételnem kellene.
A fiatal kultusminister első nagy beszédje fényes sikert aratott
Ur. Wlassics Gyulát tárczája költségvetésének tárgyalásán mondott első nagy beszédje után. mindenki a vallás- és közoktatásügy sokoldalú, széles látkórü. komoly törekvést) hivatott szaktekintélyének ismerte el.
Ei volt a válasz a kétkedőknek és aggódóknak. mely sokakat meglepett.
Hogy egy par eicellenoe jogász, a ki életpályául a jogi pályát választotta, a ki hivatalos és irodalmi működésével a jogi téren magasuk ki európahirü tekintélylyé, egyszerre, minden külsőleg látható átmenet nélkül, mint valláskormányzati és közművelődési szaktekintély pattanjon ki Minerva fejéből: azt a nagyközönség, a politikai és parlamenti világ, mély felfogását és következtetéseit csak a közélet külső nyilvánulásaira alapítja, sebogv sem
ludü megérteni és megmagyarázni. Ennek a kulfsát akarom megaWni Dr". Wlassics Gyula gyermek- és ifjú korából vett egyes kisebb epizódok ismertetésével, melyek látszólag jelentéktelenek ugyan, de apróságaikban is nem csupán kedvesek, hanem egyszersmind jellemzők is és rendszerint lélektani alapját képezik a későbbi életiránynak melv a későbbi államférfiu ielki világát <%3 benső egyéniségét visszatükrözik. *
Igaz. hogy Wlassics Gyula államférfiul neve az országé, korszakalkotó egyéniségének hatása a történelemé, élete annyira nyilvános, hogj a nagyközönség előtt nem mondunk ujat. midőn elmondjuk, hogy Zaiamegyében. Zala-Egerszegen születeti 1852. évi márczius 17-én. De mi azért szívesen ismételjük ezt. mert megvénk szülöttével szerelünk dicsekedni.
A kiváló emberek kimagasló egyéniségei mindig telkesitóleg kainak a finomabb érzékkel bíró környezetre s a mely nemzet nagy embereiért nem tud lelkesülni, az az erkölcsi hanyatlás lejtőjére jutóit Zala-Egerszegen életkorának asak
j elsó két évét töltötte Wlassies Gyula.
: mert sziléi u 1854. évben visszaköltöztek Nagy-Kanizsára, a hol az előtt is lakta):. Itt élte át gyermekéveit és ifjú korát. Nagy Kanizsa város képezte szükebbkörü haza-
! ját mindaddig, míg a világba lépő
i ifjút, a nyilvános élethivatás kötelességei, szélesebb körbe, az ország fővárosába el nem szólították
Az elemi iskolás fiúról természetesen nincs sok mondani valóm. Csak annyit emlitek meg. hogy találtam abból az időből egy kis iskolai füzetkét, melyben a második elemi iskolás növendékek- s .
köztük Wlassics (iyula iskolai írásgyakorlatai is össze vannak gyűjtve. Abban tiszta és világos betűket, határozott vonásokat laliitara a II. elemi iskolás Wiassics Gyutától. s ha a vonások az író egyéniségét karakterizálják. akkor Wlassira (iyula már II. elemi iskolás korában nyílt és határozott jellemnek indult.
Az 1862 év őszén. 11 éves korában vétetett fel a nagykanizsai gymnázium I. osztályába
A nagykanÍ7.sai gynmázium abban az időben IV osztályú volt. Ezt a négy osztályt Nagy-Kanizsán el is végezte s az V-ik osztályba már a budapesti piarista gymná-ziutnba ment. a hol gymnáziumi tanulmányait be is fejezte.
Érdekkel forgattam át az azon időbeli évek iskolai anyakönyveit s azokból láttam, hogy Wlassics (iyula az I-só osztálytól kezdve végig, ugy Nagy-Kanizsán, mint a budapesti piarista gymnáziumban. minden osztályban elsó kitűnő volt. 'osztályzata minden tantárgyból, még a rendkívüli tantárgyként tanított franczia nyelvből is. csupa kitűnő volt — egy tantárgyon kivül. Ez az egy tantárgy volt az ének. Énekelni tehát nem tudott. Legalább én magam sem emlékszem arra. hogy'hosszú éveken át tartott folytonos érintkezésünk ideje alatt valaha énekelni hallottam volna, pedig lett volna rá alkalma, mert derűit kedélyénél és őszinte jelleménél fogva nem affeklálta a vig társaságoktól való irtózást. Ezen egyetlen tantárgyból, az énekből nem volt kitűnője és ezt a becsvágyó ifjú nagyon restelhette. mert ebben is igyekezett összes erejét megfeszíteni. Az énekből az I-só osztályban volt -elégséges"-e. a Il-ik
osztályban már _jóJ-ia. a Illik
osztályban végre már az énekből
; is méfc volt a .jeles--e. Ebben a
' fokozatos haladásban kétségtelenül
' nyilvánult már akkor, a későbbi
lérfiu vas akarata, kzívós kitartása
és törhetetlen ereje. Volt tanárai
és iskoiatársai máig is emlegetik
a beszedés szemű, derült arczu.
I gyors felfogású, rokonszenves.élénk
! fiút.
! A kanizsai gynmasiumi értesítő átforgatása közben ragadta meg figyelmemet egy érdekes kis apróság.
Az 1862/3 tanévi értesítőben az I-só osztály betüsoros névsor végén Wlassics Gyula neve mellett ott van V. J. neve is. csupa seeundával. Két éles eilentét egymás mellett nyomban szembe ötlő.
Az egyik csupa kitűnő, a másik csupa secunda ! . .
A hajdani secundás V. J. most itt., nálunk, a nagykanizsai törvény-1 széknél hivatalszolga. Tisztességes j családos ember és mint törvény-j széki kézbesítő irodámban is gyak-¦ ran megfordul.
' Egyik ilyen kézbesítéskor eszembe
j jutót; a secunda és megkérdeztem
tőle. hogy: .Ugy-e József, maga
Wlassics minister ur ó excjának
iskolatársa volt?'
József szemei felragyognak s örvendezve feleli:
.Igenis kérem! Egy osztályba jártunk hajdan a gymnáziumban. * .Lássa József - mondom neki tovább — az iskolatársa már minister. maga meg még mindig hivatalszolga. -
.Hjah. kérem alássan — feleli ó — hát a sors !"¦
Ugy látszik a secunda keserűségét már régen elfeledte, hanem a .sors" ¦ az eszébe jutott.
T A R G Z A-
Ágnes napra.
Kit január Tl é
* j
Annak küldöm en e pár aort; Ke*é» ex, mifit tokíl Bowl !
Adja Itten ked*e» N*f)iW ; Érje ntg httánk jobb ior««t. S i j bidt
Lffjea ette korooáj* t
Minket pedij ue feledjen, S«t, lélektan relOnk legyen — Sokuor jöjjOa «1 B. é c t é r t Müdijkk flrta*r*.
TÜBOLY VIKTOR
StrtjanMfa-
N«v koücyöuétt k«üeoe ahhoi, ho«r uiaki éppen soha — Maimit ne al-dozzoD lalaaelj sieuredélyre. ha nem is hagyja magit elragadtatni, de azért mficts bat rá at a aokat emlegetett .Eg> millió korona." — Hisz auír e aait; szamok ballatira kiué hevearbben dobog a biíi, a ni lazái állapotok ki-iulyúi. Ha érdoklidéalok tárgyáról ba-"*S) ballank, ba öt neclátjnk, <ele •zólkatuok feldobog itirtlnk, — ba a "•lka bálba kéuttl, lalóaággal beteggé "*» i gyötrelem — a kétség, vájjon *•• fog-e pstrezselmet árnÍBi, — mi-"" M> ér, heiei lispaláat éru. —
oem is csoda . . . Betoppan a levél-bordó e?y csomó igénytelenoek Ígérkező kr.jczáro-4 levelet szorongat még nagyobb csomó biriappil, a melynek mmdegiike óriási számokkal lármázza be a világot, eleinte félre dobjuk, bo-szant, bogy az érdekesebb dolgokat ugy tol kiabálja, meg sem nézem.
Napok múlnak a beszélgetni hallom, hogy X . . Y . . . kománj ia vett sorajegyet, félvállal rettem a hitt, s untam j liSla való meíjegyzéseket, a mi azonban szeget ntott, — azt mondja egyik kisaé prózaian: .az is bolond, ki sokat költ lutrira, de az is, ki soha nem tesz." Ez éppen dlég volt arrt, hogy a ko-zöbyból fölrázzon, tehát oíocí igaza annak, ki szélsőségnél marad ... Az egyszerű drótos is azt mondta: .vagy nyerőnk, vagy retzUnk, mindig bizik as ember."
Tehát munkára fel! — de jó volna a főnyereményt megnyerni, ez a vágy kel mioden kebelben, mert a mag nagy lármával el lett hintve . . vásárolnak id sorsjegyeket, h nagy elazáauággal hozzá teszik: .Isten neki. ezt megresz-kérozom ' — tehát a kalc* meg van vére, mely a vágy tetőpontjához vezet-bet, — van benn mód, a nagy eshető ségekre. — Heg is igénk a háznál mindenkinek a reménységen felöli ajándékokat, c-tak jöjjön ki a számom, el-menjünk utazni, itt veszünk egy házat fürdőzés kedvéért, amott egy nyaralót, a tervbe vett kiadás annyi, — ho«y biztosan rá kell majd fizetni ... De
én komán azt igenem, hogy etóexör is községem teibéo könnyitek, kifizetem azt a kiao3 templom adósságot, a min a leghíresebb azánoló sem tud tíigazodni oly booyolalr, .... bizon szép szándék, kár hogy nem érvényesül, — iiyen s oa*ODlő megjegyzések tétetnek.
Álmainkban foljton számok zavarnak, füa-fáa fzámok teremnek képíeletbea, de még X ék ozsonájác a theatüteméar -* ír számokból állt, ez mind arra taltT hogy nrerűük, me«olvassik a társasa got, a HzámoL f&ljttgjeztetaek egyik-misik év számit, a mii elég rosazul goodolUk ki, nert keresztlevél hiányában ugy sem mondják meg at igazat, különösen a Unyoic — no meg az idősebb asszonyok, mert a fiául oknak niacs mit elhalgatai, bocsánat az 6*xinleséiért, de egy öreg láoy vagy nénémnek mondta ralaki, hogy tán hetvenöt éves : lebet, rögtön rá felelte: Oh! dehogy^ csak hetvenhárom.
Jöo a sors hatás aapja, a melyaek mindeaki — kinek sorsjegy* van. érdekkel néz elébe, de még az is, kinek ajándékok ígérteitek. 8 valósággal iá za* sietséggel mohi a kapják a napilapot, egj^k keiben a sorsjegy, miáikban a birlap, ! aki oda fér, at mi>d segít a szánokat komponálni . ..
Tehát vége. a főnyeremények kÖLt nioci, — oany létegzetet véve tovább keresik, végre egy ki jött, de bisz ei zel nincs megfizetve egyik sorsjegynek az ára sem, keid a varázs szűnni- — / Másnap hasonlóan jön a birlap, sietve
szedik le a czimszalagot. főnyeremény foci!! nem lesz villa — biába ! — többit meg kid oézem — harmadik nap benyitok — megjött a posti ? van-e fŐuyereméay '.' mert a többi sem számit, uinc-i 1 \r érdemes rok negyven forintot áldozni ? jobb lett volna a kiállításra útra valónak, — következő nap be sem megyek, nem akarom hallani azt a rosszul hangzó ,nemet,* a házi ur egéiz megadássil. a nyagodt-sig egy oemével kijelenti, „nem is nézi a iapókat, spununta van, hogy az utolsó hozást ö nyeri", a mi padig jelentékeny. — Vége az utolsó húzásnak, vége a reménynek, ba csak a deczem-beri hutis nem rejt valami jót, — tehát hogy a sorsjegyek arra is érvénye sek legyeitek, tessék atánni fizetni, — ba á-t mondtunk, b-t is kell moDdanunk, beküldtflk a jegveket, — vissza jött dupla fizetéssel, — mindenbe bele kell nyugodni, még nincá minden veszve. A húzásokat előbbihez hasonlóan feszült figyelemmel lesik, hogy nagyobb legyen az izgatottság, azt írja egyik jó barátom : .ugy látszik, mióta az eyj nullió koronát megnyertétek, nem lehet veletek beizélni* elcsogedtea válaszoltam : .szeretlek nagyon, de tu megnyertem volaa, régen karjaidba siettem volaa, de mivé. szegény vagyok. — így nem szabad szeretői.'
Lezaj ott minden, kijött két soréjegy tiz forint értékkel. Ismét érkeznek nagy plakátok, — bájos alak matatja a kecseg tető számokat — elfordulok, s a meg-
vetés tgy nemével goadolok rá, a szom-*7.éd szobából Í-í megjegy.éj hallatszik : .de komám nem csapsz be többé.1
Több szereucsé'. a harmadik húzáshoz atraak, kinek még maradt kedve * számokat le-m.
TRITOMA ITÁRlA.
V Tihanernak.
Éle* TAgfjjal aézl-k k>f(ÍTet kic>i gyermek Keblemben feliüanck a regi emlékek. Felébred ielkembeu & üikos Mn váfr Meft egyiier itéloi a ailt bol4ofiif*t.
Aiemem ele tOnik az k kor, mikor mfj Dalolva rin(f»tUai kíi fiam bölcifjét, Ujr* íelepQI a lelkem axeDtegThica Viuxatér inremaek édei boldog ilma
Ha csókolom mindig <uc*ogu ajakadat. Kit keteid álul fooják a oyakamat Megtört lelkemet ai ábránd « képzelem bűbájos karjai riofatjak ^Hraeu.
ÁtrepQlaek velem t keórea viáékre Hol tzép reményeim el Tannak teaetTe, Efy kicsi lirfaalom mlodent el»árt tőlen, Hí egykor örömmel ibté be a itiren.
Oljan boldog xagjok. ha kedve* arcsodnak A-gyal vonásain nemeim nyugodnak. Kedret rseagő hangod kartagáaaal telve linlt idik oróm#t önu a keblembe.
Jer, jer kedrea gyermek, öleld át njaktoat, CiókoJják ajkaid axomju ujkaimat, HajUd ide kebleire kicsi fejecskédet Kdes Dwlodáiba ringaid el lelk>met
ZI.A MARGIT.
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.XXXV. ÉVFOLYiM.
ZALAI KÖZLÖNY
lȒ*6. KKBKVAR
A milyen nagy nr a „muszáj-, olyan alázatos, hajlékony szolga a ,sors." A muszáj parancsol és nem tür ellentmondást, míg a sors.. . „a sors" mindent eltűr, mindent megenged és mindent megmagyaráz.
Miért van ez igy és miért nem amúgy ?
„Hát a sors!*
Igaz-igaz! Persze !
„Kát a sors!..." ,- Ez a magyarázat és ezzel vége.
Pedig deüogy ez a vége.
A ministert és hivatalszolgát nem a íatalistikus ..Sors ¦ véletlen esetlege szüli. Meg van annak az érthető, természetes magyarázata.
Beszél a classiíicatio*! Beszél az iskolai bizonyítvány!
Az élénk véralkatu. kitűnő tanuló tíuknál korán felébred a becsvágy önálló szellemi alkotásokra és ez irodalmi kíserletekben nyilvánul.
A kiváló szellemek ez alapvonása Wlassics Gyulánál is korán jelentkezett, de j nála már a rendszerimi sablontól eltérő alakban.
A diákkori első" irodaimi kísérleteket rendsierint a -versírás, a zsenge költészet fejletlen csirái képezik.
Wlassies Gyula egyéni hajlamból, irodalmi kisér%bép tudtommal sohasem írt verset. Kutató szelleme már gyermekkorában a politikai kormányzat és társadalmi kérdés komolyabb problémai tele fordul, ll.wn volt az ú első irodalmi kisér-iete. Klsó czikkét IV. iskolás korában irta meg a Nagy-Kanizsán megjelenő és akkor is Bátorfi Lajos által szerkesztett .Zala-Somogyi Közlöny 1866. évi 10-ík tmár-¦ •zius ?-ikii számában Oláhfi Gyula álHfv alatt

Galambok története
E czimen jelent meg a .Zalai Köz-iöpy* l"ö szamában Hal tsz In re úrtól egy közlemény, melyre Tan mondani va óm. i
Igaza van Halász Imre urnák abban, : hogy HofliDsü Hali-, urak szerkesztésé i Ufi megjelect műnk tiat foglalkozik uayan j Galambok és vidékének történeté>*-l, de ; héi*go-an. E körű meny a n/erkea7tö ; ur*k aion hvá^OíO't kik öté é*>en ta j Uja inaüjariiaiát ho*y a munkálitba ! felveendő közlemények ezy ív terjedelme' nem mén baladba'jik ta! Tekin-tet'ei ar eidáliita-ii kö'Uegekr*, e kivan->ág nn*ltiuy«n és tisztelői való TOIL
Htlász Imre ur most kosi a galam- t böki r^for.0. egyház történetét, ös*7e-kapcsolva a szom-zéd egvhízak törté ' netevel. Itt téré lés'k vannak s itt kez-dőJik az én mondani valóm
Az epész közlemény a reform, col- : veot által kiadott „Egyetemed Névtárra" támaszkodik.
I-merem ezt a, névtárt s tudom, hogy ¦ az törtéoelmi hiteles-ésrgel a-m bir s mint olyar oem is védet mezi senki. Az egéiz munka az események után sok idő muiva kévéd okmány, sok hagyomány, elbeszélés és m;.«e nyomáü kési ö t.
Igaz a?, hogy a török hódoltság ide jéo Galambokon és vidékén reform a -tusok is to tak, de nem leheüek igen nagy számmal, mert azon időkben e vt dék lakoséig* is igen gyér vo.t.
tey például Acsády Ignác* azoa korra vonatkozó mooo*;rafiija aztállirj*. bogy a hódoltság idején a mostam Z*-lawegye köíaégei kózüi legoépaöeDb volt Becsehely, hol 13 csalid lakott.
Kiskonáromi éa komirvárosi refor-mái uh pspoicról történik említés a rn*t-ricuiábao.
fieiemben volt a K>s Komáromra vo-natkoró a»egszálló-le*éi, mely 1713 ban ! kelt. Zr. elmondja, hogy mivel néhányan , en«ede!em néljfcQi már letelepültek és mindig kérik az eogedelmer. hit a földesor kiadja azt. A jezsuita-rend voit akkor ¦ földe nr. A mai Kis-Koroárom-ról nej emlékeik mag, hogy ott cso pőte és bokor terem, megjelöli az irányt, melyben szabad az irtán éi a földoek művelés czéljábó! való elfog-laiisa
8'ói a kötelezeMségekAl és azzal a ikö csak
mái
ötelezeMségekAl és azzal a kiköténsel végződik, hogy ott csak katooliknsofc iakhjttuk 1* semmi mái
' felekezetnek pásztorai (papjai) le nem telepedhetnek
E megszálló levél elöli is létezett Kia-Komárom Kis-Komár czim alatt mint gazdasági puszta; itt lakott a gazdaság intézője, a cseléde, és békés időben a komárrári parancsnok Ez épB-letek nyomai még mindig föltalálhatók a mai tiszttartó; lak környékén, ée e paszta azért épült ezen alkalmatlan helyen, mert a komáromvárosi vár sáncui eddig terjedtek.
Hogyan kerü iek most már ide a református szuperintendensek,* esperesek és papok ?
Történelmi ismeretekkel bíró ember előtt könnyes világos lesz ez. Tudvalevő-dolog ugyanis, hogj a lörök ható ság mindig a jobb szemével nézett a reformálu-okra és cs&k a bal szemével, azzal mindig igen keményen a katolikusokra. A reformátu-okcak sziveden ade^t menhelyet és védelmet, ha azt kérték Majd minden török vár ur mei-lett lakott magyar ember, ki tolmácso.c. és a rendeleteket magvarul mdufogalmazta. E/t a tisztet többnyire bármi ok miatt állásukat vesztett református p.pok tei-je-mett-k. I^y kerü hetiek a kiskomá-romi lábáéba is azemliie^t szup-rinten denrek éá esperesek; de ö* ott lelkipásztori tisztet nem viselhettek mert nem volt kinek.
A mostani kiskomárorai róm. kaih ten-piom pedig a ÁVII-ik stázadban aeui lehetett református szuperintendensek temploma azon egyszerű oknál fogva, mert az akkor még nem is létezett.
Következőleg bizonyítom ezt: 1687 beoa törökök elhagyták Komár-várost és a fÖld&iuraság — a jezsuiták — azonnal határjárást kért. minek megtörténte után a plébániát Komárvárosról Kis-Komáromba hrlvezték át. A távozott paranc-nok lakása pebáoia lak lett, mellette pedig egy templomot épitet-tek, melyről az 1735 :ki jelentés art mondja ,*at ampia" e<ég tágas, 1770 táján a je/euiták elhatározták, hogy uj temp omot épitenekl Két tervrajztól vao tudomásom, egyikj4zfc mely szerint foí-épflit. F
E tervraj* még az 50-es években is N agy szombatban volt, onnan Szathmárra került.
A másik tervrajz egy kisebb, szegényesebb templomot mutat, ez még ma is a ki^komáromi urodaiom levéltárában van.
Különben is ki kissé járatos a katho-iikus templomok épeitekének stijébeo, első tekintetre láiha'js hogy a oiostaoi kiskomaromi templom épiié>énél re-fernjaiu-' vagy és kéz nem dobozott, a relormatu-ok ugy é$ olyanformán n**m építenek ; hanem ez a teipp om a jez ui->ák hatalmas aikotnaa, me vh *z foghatót vidéken még ma nem sokat találunk
KÖxbevetöUg fájdalmasan jegyzem me*, hoity i/iéstflen módok ezt a ha-^ talma* »iko'á«tc7.irkoizbi va,ó gallenák-* kai csuff. tették.
A templomot a birea DorfiDemer festette ki és a jez-mta rend kitöröl teté«- után is az uradalom viselte t költségeket.
Lakhattak Kis Komáromban református BuperinteDdensek, esperesek é< pt-pok is. de azok csak a várur védelmét és vendégszeretetét élvezték
A néviár és a régi matricáit komár-várúai református papokról emlékezik meg.
Ko már váró wn régi időtől fogra volt kath plébánia, oda tartoTOtt Galambok is, mint fiókegyház. Az odavaló plébánosokat a régi marnkula református papoknak tünteti fel é* nem minden alap dó icfll. Hog> ezt a furcsaságot meg érthessük, vissza kell mennünk a magyar kaih. egyház legszomorubb korszakába, a 17. század elejére A zilált politikai viszonyok és a török hódoltság miatt ugyanis püspököket nem leh-tett kinevezni, vagy ha ieveitek is ki, a mondott viszonyok miatt siékheiyüketn"m foglalhatták el és jogaikat nem gyako rolhuták, ennek következtében aztán az alsó papság körében a fegyelem annyira meglazult, bogy azok, kik hajol uk a rtfortiáuóhoz, a kathoítkns isten itiszte-let szertartásán önként megváltoztatták, de még meg ia házasodtak, azonban magukat még mindig kath papoknak mondották és tartották Ezt az ellenmondást a kath. egyháznak iSrni kellett, mert nem volt móJjábtn a nagy bajt orvosolni. Mikor a/onban a nagy Pázmány vezérlete alatt & kmtnolicziz-mus restaurácziója Magyarországon megkezdődött, akkor az ilyen p !pókkal rövid utón elbántak, vagy alkalmazkodtak a kathohkus egyház törvényeihez éi fele-aégaket elbocsátották, vagy pedig állásukat kénytelenek vo uk eihagysi. Nálunk a veszprémi egy ház mégy ében
ez a resUcriczió kissé későn kezdődhetett, és legerősebb harezos volt az erős keiü Sennyei István püspök (1660 —1687} kinek kormányzata Kezdetén a komárfárosi plébánosokra is rákerült a sor. Ekkor a retormatióhoz hajló Tatai íTatray) István János volt a plébános, ki mások pé.dájára szintén megnősült. Felszólításra sem akart ea-gedelme-jkedni é* a feleségét e.boc-sá-Lani ; hanem inkább e hagyta állasát és a gaiamboki reformátusokhoz ment papnak. Galambokon sanyarú viszonyok közt tengődött 3 éven keresztül, mert a hitek igen kevesen vo'tak, papi já randóságát pedig szeres czim alatt kapta, (házról házra járt »nm )
Hov& ment inneo, nem tjdon. csak azt sikerült kinyomozni, hogy elhagyatva miadenkttól, elhagyatva úgynevezett felesegétől is, a babócsai plébánosnak min: régi bajátjának és iskola-társának bázánál frjezte be boídogta-lan életéL
A komáro™ váróra* plébánia a 17. sxiz'd végén vagy a 18-ik elején megszűnt, mert a jezsuiták azt ki-komáromba helyezték át. de Komárvárowm református eklézsia soha sem volt é< itty noha sem voltak ott református papok han>*m voltak ott egyideig ugyDevezeti katho-likas-református papok és ezekről szól a matricula.
Galambodra nézve a „Stetoer família birtokában e^ő matricula* tele van mesével A mostani ó temetőben volt templom a kathoiikusok temploma volt, 6 öl bo szu éa 3 öí ozéies épület és urunk menvbemHieielének emlékére roh felszentelve. Ebez az elpusztult templomhoz a lakosok fantáziája egy me*ét szót, mely agy s»ó!t, hogy a törökök azt ka-racronyi éjiéh mise alatt rohtaták meg éa pusztították el, a benlevö emberek p edig halálukig védelmeztek, mielőtt azonban e.estek votaa, okmányokat, kio-caeket és a templom drágu szerelvényeit mélyen a földbe ásták el. Sokan bi'ték, hogy a mesének alapja van s így a .St**tner família tinokában levő matricula" is hiszi. Ennek nyomán két ízben is tartottak ásatást, de minden eredmény uélkül. c-upao csak csontvázakat találtak, ami nem abban leli magyarázatát, mintha a védelemben eleseit emberek csonfjni lettek volna, hanem inkább abban, bogy Galambokon ép ugy, mii't régeobi idör>en mindenütt a templom koVretieii köroyéke Lemetkezési helye volt
A krtboliku-iok régi okmánya is említ egy elrepedt naraneot. Ez a katho ikn-tuiké voir. mi: a<n a .golyóbis" tett tönkre, hanem a török hatóság tett hisz uálhautlanni, nen engedvén meg a k^res/ ényekn«*k a hxrángozást. E'-i a s-okán a törők méc ma is megtavja otr, hol megleheti. Az ó temetőbea református templom sohasem vo t, az oit állott temp omot. p-diií a törökök e;óbt> e puiAtitottak, mint Gtlam bókon a rrf>rai tmoi lenni kezdőitek. ^ A ealamnoki re'ormátm pupokró: annyit sineniit megtudnom. bo<y azok inkái* k^vés irast és olvasást tudó
díjazásban részes&tek. , Szeres" czim alatt kaptak fuetesiket és csak kevés ideig maradtak egy beiyben.
, A Stetner-íamiha birtokában levő m&trcuia" a reformátusok raegtogyat-kozásá* a vöröi barátoknak is tuiajdn-nüja. Ez anokronizmus. Ho> voltak akkor mar a vörös barátik, mikor a re-formátuAok állítólag logyatkoiai kezd tek?! Ha csak a jez-mitákat nem teszi
Kar.ta városában (Karos) reform át n sok tud lommal soha sem lakuk.
Egy hirlap keretén kivQl esoéklmÍQ-den tévedésre hosszasabbau válásiolni-Csak tzt akartam vitatni, bogy sem fcZ .Egyetemes N'éttár'.sem a ,S:etner ^ miliá birtokában levő matricü a" hite-ieeséggel nem bir, mert eíienkenk ' mu tbÓ! fon.mar.idL okmányokkal. Nem tudom mit kezdenének el ezek » régiségük miatt tieiteíoi raló Lratck azzal az adatta!, mikor a régi okmányokban igen gyakran olvassuk ,a kitkomarooii kapitanv', .akiskomáromi várkapitány", valószínű eg Ki^-Komáromot megtennék várbeiynek, mint a templomot megtették bopenntendensek temp'omának-
Ezelőtt ugr U évvel, mikor Kis Komáromban laktan. Halász Imre ur egyik kollegájával eijottt komáromi parochiára azon czélból. bogy a régi elpusztult ks komáromi reformál us egyházra vonatkozó ndAtoica". kérjenek.
A kérőien: hallatára éa elbámal-Um pedig akkor nár ismerten Kis-Ko-mÁrom kőz->ég keletkezését és egéat történeté^, de sohasem hallotum, vagy -olvastam, ho*y ott valaha refornUtw eklézsia létezett. Elkezdtem újra kuta'vi, keresni, a legöregebb embereket kihallgattam, de sehol még csak nyomát
! sem találtam annak, bogy Kis-Komá-
: romban val ha reformátusok laktak i volna. Akkor még nem ismertem az , ' .Egyetemes Névtárt", «em a 0Stet&er-1 família birtokábao levő matrica!*" ada-' un, most már ismerem ezeket és meg-f vagyok róla győződve hogy a helyre j nézve névcsere van mert sem & kia- , ! komáromi plebásián, sem az urodalmi i leTélu' u. < még csak egy szócska sincsen, | i mely ».; -^tm engedné, hogy Kts-Komá- -! roiübaii reformátusok ét superinten - i | densek laktak -"*'in*, de még a hagyó- ' I raány sem szól róla. ! Galambok éa vidékére vonatkozó ada-| tokát régi időtől fogva gyűjtöm, tokdt | köszönhetek boldogult Kómer kanonok ! és Subo Imre volt kúriai bíró uraknak, ! de az összegyűjtés nekem még nem sikerük i mert egy bosszú — hoaszu idő még bizony- ; 1 talán elóuem s a*ért meglepetéssel éi iiíaíi örömmel o va-tica, boy Hiiász Imre uraak e vidékre von»tkozó aunyi történeti adatai vtonak, hogr töob kötet telnék ki azokból; éa kérem, sokszorosan kérem, ne rejtse e; azokat, hanem tegye közzé, de ciak akkor, ha töbc történelmi hitelességgel btraak, mint azok melyeket kő/.zé tenni szíves volt.
JUK JÓZSEF
plébános.
8 i r
Levél a tzerkasztéhSz
Tisztelt és bee-ült hetiiapod előző két számában bizonyára uem a legozeo-tebo polgári áhiuital oWa.-u a di-kre* tióboz érió oagyközönség, a mit a pol gán anyakönyvveietés eddigi eredményeiről a polgári tempiom sekrestyése, Juk litván ur, Bicjí Gír<ó aradalmae szavazataihoz hasonló élezés modorban eímoud Efihei azonban semmi közöm, ezt a jómé^Q publikum eibiráia^a alá maga az író bocsátói t».
Ahhoz azonban már, a mit a házasságkötések referad&jái'ál szemé yemet megnevezve meggondolatlan , tusaimat * ladsággal" állít, ahhoz már van közöm, s énné* a .ludaimatlanságnak* elosz látása czéijdból intésem hozzád kedved szerkesztő barátom e levelet, elvárva igtzaagiieretetedból enaek köílését.
Azt mondotta, illetve irta, emez ujabb keletű Bao-i Gerge.y ur, hogy; „az anyakőiiyvvezetó vadháraeságot egyet sem köi (ilyent csak a Horváth Houor tisztelendő atya akar kölot, mert egyedül az izgatja a i ép*t, bogy ne kössenek házasságot") — Ha Juk István ur e nagy mondásávái pértetii akar, 1 akkor csak azt mondom, hogy nagyot nójjön még, a míg odáig- TéTcsep-reiiik, hogy valakit megsérthessen ; ha j>edig é.Cí akar lenoi emez urodülmaa szavazat hát biz ez Öcsém éreüen vicez, s nagy il eileusé^gil páro-ult" taiatlsnsá-got árul el.
„A ki nem lud arabu-ul, az nebeszél-jen arabusul.' üá Juk István ur ara bttsiil tudna, akkor megt udná ettem, hogy a midőn én az uj házassági törvény 33-ik cukk, 22-iic §. 5 p-intjira, vataiiaut a ui. kir. be^u^ymiotszter 1895. évi deci. 9-én 104, 137 sz. a. bo/oit Z. vármeyyi alispáujahoz intézett ie-irátára való hivatkozással a keresztény jegyeseket am tanítom, hogy & polgári háia?»ágkötés alkalmával szt. hitik sé re'rae nélkül a házassági anyakönyvi bejegyzést mint férj és feleség alá nem írhatják, ha arra tanítom, hogv aláír mok nemcsak bogy nem szabad, mert szt, vallások tanítása a a tridenti szt. zsinat határozmán yai értelmében ők még a polgári kötés után nem férj és feleség, s % kötés csak a trid szt zsinat formáinak betartása után válik va-lód', keresztény, s szentségi jellegű bá-| zas^áxgá, ha arra tanítom, hogy a hi-; vatkozott törvény s belügyminiszteri 1 rendelet intézkedései meghajoiDak a kaih. egyház eme felfogá&a élőit, t az aiáirási kéuyszer alól őket felszabadítja. *kkor én Bem vadhizasságot kötni, sem izghtni nem akarok, hanem a törvény * a törvény végrehajtásával megbízott belügyminiszter által nyújtott kedvei-méoyekkel élni s jb kedvezmények fe. használására a ker. jegyeseket ,a köz-éieti erkölcstan magasabb kultuszának érdekében* buzdítani. Ezen az eljárásomon azt his74>m egyetlen egy jóra-való ktbo.ikusnak keresztelt ember sem botrinkoznatik meg.
Végű Juk István arn&k még csak azt a jó tanácsot adom. nogy ba máa kor akar vaUm^ iroi va*y szólni, axt okosan tegye, nehogy a hangjáról meg
lehessen ismerői.....
N'agy-Kauiuán, 1&96 jauuú 30-án. HORVÁTH HONOR
f«r. r. ildoiópap
— Ür. DaUDtttkv Nándor püspök f
E«tergom egy bimeves derék ti* Du-laaizky N'áodor péssi pa-pök muit pinteken este 10 órakor hosszas szeove dés után Örökre lehunyta jóságos aze meír. Veia a magyar kat1-. egyház egyik izmos oszlopa dőlt ki Dulánszlcy Nándor 1829. október 19 én született Esztergomban, ahol anyja éppen látogatóban vott nagyanyjánál. Szoléi Rajnán laktak, ahol atyja, Dolánsiky József, » lovas bravúrjairól híres gróf Sándor urodalmán tiszttartó volt Ugyanott plébáoottkodott Simor János a ké^obbT herczevpnmás. Simor és a Dalánszky. család között meleg baráti viszony ai-iott fönn, ami az itju Duiánszky későbbi előmenetelére és gyors emelke-d-^pre oem maradott lefolyás nél köl. Du.án-zkyVletni iskolait E-ttt-rgomban, a gytDuafiutuot Bndan végezte, azután megict az itteni szem.uánumban kis-p'pOskodütt.Ho-tí/uévekmul'áo 1873-baa miut kanonok került % issza Ea/tergumba de csak egy évig volt itt, mert 1874 ben bácsi majd 1877-ben pécsi pü>pők lett Duiánsrky Nándor püipok híres volt az Ő niű/éezetszeretetérő.. a gyönyörű pécsi székesegyház az ő müve. Mint embert különösen jellemzi az érdekes eset, melyet a Pesti Hírlapból vettünk át: Duiánszky méiy vallásossága és dogmatikus fölfogása dacára toleráns ember volt s minden más vallásbeli embert is tisztelt és szívesen beszélgetett vele. Mik^r még ó-buriai káplán volt, egy otUtu jómódú zsidó valami s/olgá-latot tett neki. Idővel a zsidó teljesen tönkrement s Mohácsra meot -lakni, ahol nazy oyomoru-ágban tengette életét. Eimult haroiiucz év. Szent Gellért uiúiijánck a titkár bejeleutett e^y aze-Kéuyes külsejű, törőd ölt zsidó aggastyánt, aki személyesen akarja kérelmét elmondani az egyházleje leiemnek. — Küldje be, — válaszolt Duiánszky. Ls a szegény zsidó bemegy a fébyea fogadó szobáoa, .amely oly naeyitzerfl voit, bogy bölcs Salamoné seui volt gyöny örübb' és reszkető hanson el • mondja, hogy ö valamikor Ú-budán la kott s akkor, mikor még neve volt < mert azóta csötibe került es niurs nevel Hos^ntbalnak hívlak. Es akart még tovább is beszéljí, de már nem tudoLL Mert a pü-pök, ki égésien közelébe lépett, bOK.v jól njegertse halk. reszkető szavát, áiölelie es keblére sy.u-ritotta. 0 yan erősen, bogy a jó öreK RoHenthalnak a mel csontja megfájiiu.t a nagy arany feszület nyomásától, atui' a püspök vasug arany áoc-on a n>akán viselt Azután a püspök leültette Ro-sentliál Náthant, megkínálta fiuom s/i-varrai, elbeszélgetett vel^ két óra hos/-87at é* mugbivta ebédre is. Mikor pe dig veadége kijelentette, bee/ ő tréflit még egy pü pöki.él *em esrik, a kó>er renUuroczióbaa olyan etedet, ké-zitte-tett számára, smilyet Ro eiitba.1 Ná-tbítD még a lakodalma nafjáo sem evtrt De evett azután akárhányszor. Mert a.' nrp'ól fotcva ismét jói folyt a dolina Rövid idő alatt ismét gazdag ember volt. Oiyan gazdag, amilyeuról le^joob óbudai napjaifao sem mert aimodotoi. LegeUŐ dolga az volt, hogy visszasze-rejte «ive^zteit nevel. — Ilyen ember >olt iMilán-zky Nándor pécsi pü pók. Nem voit nagy s^eJem de nagy leiek volt. Csupi lélek és S7iv. A leké va« volt a szive méz. Puha és édes szi volt. Porladjon békében !
— i. vasutasok Unczeatelyp. Nagyságos Paiaot-k Ferencz fófe.ügyelő e-Fraascbitz Adóit felaKjetö urak védnöksége alatt a cs. és kir. szabio. dé.
. a pálya-társaság nagykanit>ai vonat kísérő személy/.ete 189€. évi február hó 6-án a: .Arany Szarv&s" disztet-roétíen a vasuu szoigalarban megsérült nyugdijképtoieoek feUejiéiyezésére Horváth Lacii jeles zenekara kúzreoiúki áé*e mellett zártkörű tánczestélyt re.-de/. Kezdete 6 órakor. Si^mélyj^y 1 frL C aüdjegy % fit. Karzat 1 frt. Ke-lüifizetések köszöueue fogsdtatuak -• hirispilag nyugtáttatnak. Jegyek eicre válthatók Práger Béla ét Belus L*p-urak gyógyszertáraiban A m-ütir. másra át nem ruházható. A kik mec.: -vól nem kapuk éi ilyenre igén>t t*r-tanak szíveekedjenek levelezőlap u' )*» Koiici Mihály úrhoz (Qaactry ateza Htatkó-léle ház) íarduim
— G/áwhir. Andorka G'ula, kit jirásbiró urat súl?os csap« érte: neje. srlHetett Farkas Emma uroö halt met fájdalmas gyá-abs bontván, a kitQix. hittes ét, c aládanya elve-ziése á t«l lesújtott családot A halale-et bire >gH-ré«v«tet ke.tett SomogT- s Zalamegyek-b«n ^ még szélesebb körben is, bo c«k Andorka Gyula urntk éa csalsd-jánat barátjai és tis>tel6i vannak. A
Folytatás, a ¦etlékleten.v ¦-• o
¦tlttkl+t a .Idái Kfalfcy 1896. évi f+n*r Hé t^éi &-ft .ttáwáhw.
ZALÁI KÖZLÖNY
1896. FEBRUÁR
meieo iMujtott család a koreuexí I/«.7jei-üiést adta ki: A odor ki Gyula ¦igs i a.amint gyermekei Gyula, Emma férjeiét; Borbély Gyuláné, Jolánka, Borbély Gynla, mint vő ; Farkas Mari férjezett Ambrus Vilraoené, Fartaa Zíg-mond, Farkat Matild, lérj. Nagy Sin-dorné, mint tMtvtrrt; K«il Beztoné, ázol. Andorka Mim, dr. Aodorki Elek, Ambrus Vilmos, Nagy Sáater, Faika> Zaigmondné. tzul. Zsoldot Hajiska, «io: sógorok, illetve séganók ; M)«é»n fij-. dalomtól megtört azivvel jelenti a feledhetetlen hitves, ¦ legjobb édet anya, sierető testvér és rokon Aoüorkt Gyu-Uaé Farkai Emmának é.ete 4.3-ik. boldog házassága 23-ik évében hosszas tlenvedés éa a balottí szentsetek fei-ˇétele után f. é január 21 én reggeli 4 ét fel órakor történt gyászos elhunyt tát A feledhetetlen lulott halt teteme t én január 23 áo délelőtt 10 órakor a róm. kstn. egyhá* sxeitarlaaai m-rint t. csurgói ujvártmi temetjbeo fog örök oyugal«ima belyettetni. Az ecgení-telő nzent mi«« a emrgéi róm. kstb templomban január ft<ét dílelSt 10 órakor fog az Ejtek Urának otjtnuuttstni. A feledhetetlen halóit felett őrködjék a ueretet Iiteoe é< adjoo őrök Sdvít re-•tére. C-ura-ó, 1896. jscuái 31.
— Bál Beltsetn. E hó 25 éu Tolt a bilisééi hivataluoicok bálja, a mely mé1-tán aorozható a farsangi bálok lefv keiultebbjei kóté. Már kora délután robogtak be a vidékről jövő kocáik, a veudégeket hozó kfliöa vonatok, a kiket a buzgó rendezőség — elnkön Gelsei GtttmaDD Arthur é« Roseníeld Emit urakkal fogadott, a kik fáradhatatlanul, pi-ratlan vendé,í<zeretettel halmozlak el a vendégeket. Dé után 5 órakor a Guttnaan bazemeletifeuerroeibeo b-mutató ozaoana volt, a melyen az ö'szea veodégek, a melyeknek azáma a 300-et faiclbsltdta, resztvettek. Ezen együttlét kellemes p<*rczeit fűszerezte azon igazi, érzés,, hogy mindenki otthon vélte magát látai aaját körében mert az igazi kényelem és vendégszeretet őszinte volta e<ak ott lelhető fel, a hol teljea odaadással a szivein látott vendégek óhajait lelje-•itik. E-te 8 órakor a rendezőeég e foglalta helyét éa várta a vendégeket, a k.k kevéssel fél 9 óra előtt teljes alánban megjelentek, a melyek dőí tagjainak a bevezetésné' értékes táoczrtoddel kedveskedett. Az impozánsan kivilágított és diszit»tt terem iv-giépfflea; hatott a vso-dé<ekre a melyet előmozdított a termekben fölállított és minden étvágyat ki elégítő buffettek. Pont 9-kor vette a táscz kezdetét A nyüzagő sokaság közepette lehetett a uxgje elíkelóségev, at eszéki tisztikarnak sok tagját, távoli ri-dékek képviselőit, a kik miod-miid a logjobb és legkitűnőbb hangulatban voltak. A jó hír megelőzte minden&tt a bált, még a távoli Kanizsáról is jöttek a muiató fiatal emberek. Gyönyört lái-vány volt, a mint a szebbnél szebb boltjuk a villanyfény árjában tündököl lek. Az el«í négyest 84 pár tánczolu. Az igazi jókedv még másnap reggelig is ott tartotui a vendegeket, és a Didón 9 órakor a vtllásreggelit feltálalták, a malátái szerető fiatalság újból elkezdte a táoczot, a mely csak 11 órakor ért véget. Sok kellemes emlékeknek a leg-axebbike bizonyára a be liscei bál less, a meijet egy vendég sem tőről ki emlékezetéből, mert bármikor arra goodol, ^v tinik föl, mint egy kellemes eldo-r*dói tündér mese, éj a melyet c*ak Belisce eyajtott és fog nyújtani. L.
— 8aj Ojéze ci. és kir. altábornagy a m. kir. V. honvéd kertiét parancsnok* e hó 29. városunkba érkezett as itt hely-őrségen levó m. kir. 20 honvéd gyalog ezred megvizsgálására-
— A tiszti önsegélyző aiövstkeiet megtartotta közgyűlését. Klnök újból Hnttei L«jas lett, igazgatósul tagokol újból Fagyat Lajos. Gyórffj Jtoos, Kotkman Béla, a telugyelő bizotlsá|ba Schaidt Károly, Tóth István éa Wilde Ferscti választattak mef. OaataMk 4-81,
— ¦¦!>»¦*¦ Miller Psulin eoproai uafyktnsMU, a soproni kereskedelmi ú iparkssaaráaak mintegy 20 év óta v>lt elnöke, jan hó 20-án este, 76 évse koriban elhunyt. A boldogu:t s közélet 'erei nagy tevékenységet fejtett ki éa •agyoBos lévén, sok jótékonyságot is gyakorolt LmiáVmazó örököi nélktl hunyván el, több miit 2 milHí vagyonából egy milliót sógora Sáixforffv nyűg. törvszéki elnök családjának hagyomá-üiozott fél Billiót pedig Sopron szegényeinek Üzletvezetőjének 40 ezer lorintot és értékes fus-eríUletét hagyta; azonkívül számos közművelődési ét
ótékoorsig: intézméo.'ről is mtgemlé kexea TenxMéíe ónásí részvét mellett U-it ment végbe.
— Cs*«»«r»»áav Molnár János várea-biró elhunyt 63 éves korábsq.
— HMiMt) 1 Fol;» éri január hó
37-én este a Mnus* DeáJrfereoo-Ur
(fapiacz) és Bitslkiayl-iitezibai egr, tnla ¦ ezüst b6í órt, melyaak háüapian ke: aranyosctt aoirvatka vw osvéne, egy .tála" ezüst lánciczal elvazett. A becse letM megtaláló adja át a rendőrkapitány i hivatalban, hol ilió ju'aloabaa ré szesittetik. Nagy-Kaoisnáa. U9S jiaaár 38-in. A reudórkapitányság.
— K*s;lii<sj sz 18»6 februír hó s-»n a Polgári Egylet aagjletmében a 4*. ryaiogetnd zenekara áiul Urtaadó sene-eetélyre. Kezdete este 8 órakor.
— Taaltó választás A nagykanizsa iskolaszék január ,29-ía tartou Ölesén két megdreiedett tanítói áliái tóne!ett be és pedig az egyiv.» Koráls Miilíj kiskanizsai tanító áthelyeztetett helyébe pedig S/.alai Déne< soDWS'berzeoc^i taa)u5 válasstatott. A asásodik állásra pedig Vla-tsicb J Udúó szótöbbséggé'
' választatott meg
I — CJ elMaelést nyitunk. Ispsnk eló7ő asámátói kezdve a most folyó rendk.vlll érdekes életrajz terjesztése érdemében Negyedévre 1 frt 25 kr. í - Heti fsiugytlt e héten íebrnár | 3—8-ig) a nasykacizasi önk. tOzolté | egyLet örtanyáján Weisiberger Kálmás. azakaseparan&tnok ur.
— Nafl blztosou e héten (február 3 —8-íg) a nagykanizsai Eisdedoeveló
LgyesQlet óvodáiban Weiser Józsefoé és Scherti Hichardné választmányi tag nrnók.
— Á klakomároml ipartestület f. évi juair hó 26 in tartotta Méuáros
J Anulné úrnő védnöksége alatt a kis-komáromi vendéglő termeibrn zánkört I táacimulati^gáL mely miaden tekintetben kitanóen aikerUltaek mosdható és a melynek kedélyességéB még misdig meglátszott a regi híres kitskomáromi báloknak fel-felvillanó lükre A négye-sakel 34—30 pár taociolu, a szlnoi í nem ak«ró jókedlnek cnak a késő reg-gnli ótjlk vetettek véget. A jeieuiolt hölgyek keznl a következők neveit si-kers.t följegyezhatnem: Mészáros Aa , talné. Ash Jánomé (Romárráros,) Ler-ger Simoné, Bsrger Miksáné, Berger Heinncboé éa leánya, Farenczy Jáaoané, dr. Fillóp Kátmérné (N.-Kuizaa) Fo , nnioa Maruka tS/.ulok) Gsrai Melánia (Ewsthely.) dr. HauMr Jóiwfoé, Koz lov»ky Eiéné és leánya, h ibo- tdéné (Komárvaroa) Szíjártó Irma, Fellé Hed-i 'ig. Viche Adolfné, Viokler Vilma és j még számosai. Fe:uifi<«tai ssivesek voltak: MéMiroi Antalné urnó 20 frt. Mészáros Antal 1 frt 50 kr. Folle Gjnla 8 frt 50 kr., Singer József 1 frt, Bőhm Samu 20 kr, naffjkanizsai beteg-| seiiélyzó egyesllet 2 frt Borda Gyula 50 kr. Völgyi Károly 50 kr, Berger < Hoionch 50 kr, FI óp Károly rósad-nagy Nagy Kanizsa 50 kr, Bőhm Mór 1 Irt, Viznya Domonkos 20 kr. Bognár lesre káplán 1 frt, Satler Jenő 50 kr, Méhes Kalmi.il plébánes 1 írt 50 kr, Vacbe Adolf 60 kr Kafka Lá<zló 50 kr, dr. Fülöp Kázmér (Kagy- Kanizsa) l frt. Ferenczy Jánot 1 frt, Viakler Vilma 50 kr, FoiutM Károly (Vrászló) 1 frt 50 kr., Szallos János (Dombóvár) 1 frt 50 kr, Paudur Ferencx (Sárszeg) 1 frt. Pirballa N. 50 kr B.honek István (SíObbl 1 frt 50 kr, Horváth Rezső (tferenye) I frt. Farkas György 50 ír, Muller Leó 50 kr. Polgár Jé zsef 20 kr kr. összesen 51 frt 10 kr. — A kegyes felOlfiietóknek ez utón | fejezi ki hala* köszönetét a rendezőség. I — A. nagykanizsai izr. jótékony nő-agylei 189$. február hé 8-án a .Pjl¦ ; gari Egylet' dísztermében .Találkozó ! egy világfurdóbeB' jelleggel Jótékony-í czélu Vigalmat rendez. A ulálko/át i ideje esti 8 és fél óra. (A viff~!om színhelye egy nemretközi nyári világfftrdő'. jeiképuveo, kéretik sz őltoiék megvá luztisánál erre szíves figyelemmel letiui.,) Bnlépti díj izeaiéljenkiot 1 frt 20 kr. Számozott karzati ülőhely 1 frt 30 kr; páholy (5 személvra) 10 fit. Karzat- és píholyjegvek február hó 6-áo és 7-én délután 3—5 óra közt vá tha-tók a .Polgári Egylet* dúztermébes. A a éj kir. azab. deli vasút a vígalom napján több vonatot indít Budapest, Bécs, Fragerhof és Barct felől Nigy Kanosára és visssa. — Hagy a tiga-lom rendkívül fényes éa sikerolt less, ss nem fogja meglepni ssokst kik tn-domátsal bírnak, mily reeékivuü tevékenységet fejt ki V i d .o r* Samnoé úrnő egyleti elnökkel az élén a vigalomreo-I dező bizottság. Majd naponként értekezletek tartatnak, melyen • jtbbnál-jobb ideák kerülnek felazÍBre és minthogy esek misd reslixál#s lesxnek, az estély oly rendkívül fényeinek ígérkezik, hogy nem vélsnk csslódni, ha azt állítják, hogy ezen világ fardobeni találkozó lesz as idei futaiig non plus altraja.
— Kagkr.nn, A nagykanizsai polgári egylet renden kijgjllését folyó évi február hó 2-á< déleion fél 11 órakor sa-
ját helyiségében tartja meg. Tartyas-
rout: I A választniány és ixánxósagiló bizotuág jelentése, ü A> 18*6. évi költségvetés ée ezzel kapcsolatost s felvételi és tagdijak megállapítana. III. Kötvények ^tsorsoláim IV.. Elnök, alelnök] választmány., tiszti kar és számvizsgáló bizottság megválasztása. V. Netán) indítványok (melyek azonban 4 nappal előbb írásba*, az elnöknek bejelea-tesdők ki azokat a '.agokkil as egy>et helyiségeiofn kifüggesztés utján közli.) Kelt Nagy Kanizsán. 1398 jan 17-én.
— Nasi biztosok a népkonjí'Uál Vasárnap fiuteibeim Sanon*. L<jmn;er Kamilla, hétfőn Ledofszky Armiuni, Hirichei Hedvig, kedden Blumenschein Viltfomé, Mau wurf Malvin, szerdán dr. ríanssr J^nosné, Míkos ateianie. csfl-törtokön Grüohul Alfredaé, Roihcnild Amália, péoteken dr. Tubely Gynláaé, Nyuli Gizel'S é* ssocnbiton Scbertz A>bertn.é, Wajdita Irma.
— Adonmányak: 'A népkonyhánál ujabban adományoztak: Beréoyi József-né 3 ki ó IttUurt, 10 kiló finom lisztet. A városi fókapitányságiól egy jótékony muiatiág eredménye 4 frt, Dobnii Benőié 3 zsák burgonya. Harsai György 10 fej kelkáposzta. Sauer Ignáczuc 1 frt. Mandl l'aloé (Keszthely) 2 frt, Fischer Józsefné 2 frt, Fi cher Irén i hv SaUler Mórné 10 kiló lenesét, PoJákv Arntinné 10 Uter ecsetet, melyekért fogidják az egyleti elnökség hála kőuönmét.
— Beik Ferenci emlékünnep A helybeli polgári nui^kola ez évben is megünnepelte Deák Ferencz halálának évfordulóját e no 28 Aa. Délelőtt 9 órakor gyOlekezelt az ifjúság az iskols rsjzteruében. Az ünnepély Kölcsey Hymnosával vette kezdetét, melyet a polgári 6uiakolai dalkör énekeit Sauer-maaa Mibáij ének'anár vezetése mellett. Or. Bari ha Gyu a igazgató meg nyitó bSHséda következett azután, mely-beo lelkesen mecemiékesve az ánnepély CAéljáról, az ifjúságot Dsák Fereacz erényeinek követésére buzdította. Pond-rács Zoltán 6. oszt. tanuló szavalta Tóth Kálmán : Dsák Ferenci emléke sete czimfl ódáját, mely után ismét a dalkör énekeit nébir.y szép dilL Utáni Hufftnaaa Mór tanár tartott emlékbeszédet, jellemezve D«ák Fareaczet; mint embert éi hazafit, rcint az ujabb alkotmányos kor*zak létesítőjét. Ismét a dalkór énekelte a szózatot, végül az igazgató rárta le néhány szóval ex egysee-rniégében is megható emlékünnepélyt.
— A. aagykaalsnai ipartestületnek folyó é'i janaár hó 27-én megUrtott rendes évi közgyűléséből: Knausz Ferenci ipartestületi eloők üdvözli a megjelent tsgokat éf kijelenti, miután sz alapszabályokban körülirt LéUzám együtt van, a köz^yálé^t megnyitottnak nyilvánítja. Felkéri a megjelent tagokat a napi rendre kküzött tárgyaknak a le-tárgyaláára. — A kitűzött tárgyak a megjelent tagok által szép rendben le-tárgyaltatotl, — ezek után elnök ugy maga, mind az* eiö.járóság nevében az eddigi bizalmat megköszönvén, kéri s közgyűlést a felmeotvény megadására. — A fe>mentvéoy a közgyűlés álul megsdafván — k vetkeznek az ujoon&n megválasztandó elnökié; és elöljáróság megválasztása. Váiaaztási elnöknek a közgyűlés által egyhangúlag Kuaffer József. — Szsvszst szedőbizottságban Németh György éi Scbwarz Mihái'y urak megválasztattak, — elnök kijelenti, miután az alapszabályokban előirt tiz tag által a titkos szavazás nem kérelmeztetetL — A kezeinél levő szavazó lapon kiirt névsort felolvassa, közfelkiáltással elnöknek: Ksnusz Ferenci, alelnököknek Topolics Jácoi, Kaller Mátyás, elöljárósági tagoknak: Hell János, Németh György, Horváth József Miltéayr Sándor. Schmrz Mihály, Haltai Frigyet, Horváth József kován, Söletormos Géza, Spznics Pál, Sapringer Adolf, SzQci József, Taocsicj József, Bozs Ferencz, Urai Károly, Mihályi István, Szántó János, Hicz Lajos, Fehér Pál. Pichler Jóiwf, Stem Károly, Bodia János, Beithofer János, pótxagok : Varga Imre, Munkácsi Nándor, Gyimölcs Lajos, Horváih Lajos, Hoch József, namvizsgáiók: Feíglatok Adolf M»tery Ferenci, Weiasbetger Zsigmond tag arak megválauiaivsn a a gyüiej be-sárstoU.
— Fényesen tiknrttt táncsesUly ssjlott le e hó 25-éo s paesai nsgy-vendégió termeiben, hol a járás éi vi-dékbeli uri családok jöttek öt<ze szép találkozóra. Jelen voltak : Uaranyay Béláné. Bsrsnysy Ödönné, Bssn Kil-mánné. Botks Lászlóné, Csartán Emília úrhölgy, Dervancs Imrené, Qsal Hik-lósné, üruoner Károi/aé, Grunoer Er nőné. Kollár Jánosné, Njáry Kálmánné, Ntukonch Vilmasne, Sseatnihályi De-tnóné, Súly Dezsőné, in. Skublics Sándorné, Toborfy Aladár né, Véssey
Lászlóajé sraók; Baán Uona. Csattan
Ilka, Csal Aula, Ddrvarics Györgyike, Graaner Paula. Botka Bábi, Nunkonch Vilma és Bizsike, Szily Aranka 8knb-l.cs Lincsi és Miczi. Toborfy 0 ga Glsuna Gin, Koller Ráfi Véssey Mi czike és írnia úrhölgyek. E valóban szép társaság vitám kedélynangnlatát mi sem. zavsrta, csak a felkelő nap, molj elég szerénytelen volt, e napon is a rendes időben untatni magát a pa-csaiaknak.
A níssonik magyar osztálysorsjáték első húzása néhány nap múlva (február 5-éí) megkezdődik és ezért tiessen min-Menki, kinek méz ninr^en sorsjegye, ezt megrendelni Legczélizerübb, ha mag-birá-onkkal Schrőder Rob Th. bsaküz-leléoez Budapest, Károly-kórut, Károly-Ksszsrnys 28) forralunk, mert ez a ezég — melynek eddig mindig nagy ménekben kedvezett a szereDCse és 25 évi fennállása alatt már számos millió forint nyeremény t fizetett megbízóinak — pnntosan teljesít minden meitbizájt.
— Egykátmegyei hír Méhes Kál mán a kiskomáromi és Humor János a Bzibári plébánia javadalmakba törvéoye-tea beiütatattak.
— Ónk tűzoltó ogvleti évi rendes közgyűlése lesz február 2-án délután a Dagy'unizsai tűzoltó Egyletnek, melyre nemcsak a működő, de mindennemű tagjai megbivatnak. Egyszersmint tiszt ujitó közeyülés is iesz, mely fennállásának 25-ik évfordulója alkalmával tőr téoik. Ez as ünnepség mikénti megtartása is szóba jő.
— A Keretitény Jótékony Niegr-let köznyüiéaét Janda Károlyué legjdősb válasxtmányi tag elnök ete alatt tartotta mei. miután Zadubáonzky La-josné elnök úrnő betegsége miatt nem jelenhetett meg. A tárgysorozat a. legszebb rendben slinléztetvéo, sajnálatát f.jeite ki a közgyűlés N'ábráczky La-josns D<tascha Ottooé és Seregély D'nő lemoniá-uk felett. Segélyezésekre 1778 frt foidittatott vagyona 2587 frt 83 kr. Alelnökiiővé dr Tripsmmer Re-zsőné, pénztárnoknsk Sebestyén Lajosné úrnők választattak meg.
— Lapunk szerkeBitője hosszabb idő ótate<ege»kedvén, kénytelen még mindig Bzobájában tartózkodni t igy srámos Ogiebánrt szenvedet-. E'nézést kérünk.
Vegyesét.
dőU_%várat bámslhat meg és mégis-négit qj vásyak és óhajok éb besse, uj reményeket tiplái és épít a korábbiaknál magasabb, jneae szeriot kevéabbé lenge légvárakat. Mm-deoki köooyen íogbat kezet a szeren-csévél, hiszen a sorsjegyek ára cjak: egé«z 20 fél 10 negyed 6. egytized 2 forint. Szétküldés gyors ét tíwcrét.
— KÍ4ÓB a nagyközönség szíves figyelmet Uauhvary Liazó hírneved 121 holdat, cieglédi gyaEnoicifaiskoíájának mai számiakban 1s megjelent hirdetésére felhívjak: egyúttal jelezzük azt >*, hogy btzro* tudotnásuuk szerint Ungh-ˇáry László féle gjamölcífAiskola tel' p egyike a legmegbízhatóbb cyQmdlcsfa-csemete beízerzéai helynek, hoonét bi-i teles fajú, szép növé^Q rendkívül gaz-| dag gyÖkérzetQ életerőd csemetét és ' TsdoDczot. kitűnően Cjoma«o!va, igeo Lágy m«anriségbea s a legolcsóbb áron | kaphatni Igen nagy előnye a faitkolá ; nak az is hogy homokos talajon léte-sölt, már pedig általánosan tudva van, 1 hogy a homok tjlijoóí kikeralö csemete miud.g jobbao fojEamzik, m«it a neíiéz iszapos vagy agyanfóldben ceveit. Nagy előnye ecéiv iskoiíoik továbbá még az is hogy fajainak legnagyobb részét a a leghitelesebb forrásból: Bereczky Mí-téiól szerezte bt* Unehvárr Ltsz!ó kt mentő nagy árjegyzékét kivánslomra bárkinek is készséggel megküldi
KeJelŐs sxerkehztő én kiadó BÁTOaFl LAJOS
kik ros-z emészted Tt^jsiékrekedéa követ-keitébeo telfavódisbu, szomliabao, fó-íájáabtn étványhiáoyban vagy ecyéb ba jokbin szenvednek, a valódi „¦oll féle seMlitx porok2 használata tital biztos tjóajalaat éroek el. Kg» dobói ára 1 frt. Szétküldés ospoaU utáovéuei -toll A. gyógyszerész cs. éi k. udv. szállítóiul Bécs, I. Tnchlaaban 9. A vidéki gyó^y szertárakban hatiroiottxn Moll A- készít meny kérendő az Ö gyári jelvényével éa aláírásával.
— A kereskedelmi minisUenuai múlt év be a 14110. szám aJ&tt engedélyt adott az ó-becsei protestáns egyháznak hogy < templom és iskola építési ezé lókra posta-UkarékpénzUri gyfijtd lapokat kflldhes
1 tten szét ai országban, bogy kitűzött I czélját könyöradomáayokkal érhesse el. : Eczé:cíakré«zbenére*eUel,miveUokU- . karéklap még miadig nem érkezett Tisaza; nevezett egyház tehát hazafias bizalommal felkéri azokat, kik takaréklapot kaplak és azt m.Ddezidetg Ti<ma nem küldték, hogy ait .Templom építési aiipkeielóxé^nelc Ó-Becse" ciim alatt mielőbb vissza kaideoi aziveakedjenek.
— A sxarencM k«rék. a.zdag és hataima-, szegéoy és gyátnoltal&n, öreg et iíjd folyton fulyvárt hajsiolja az állbatat-lan, ingatag ¦rerencaét, melyet pom -p tsan eszméoyit a forgatag szeren-ciekerék. S eddig mégis külföldről hozták be MagyaroratAgba a legszeiiélye tebb idtennőaek ezt t aymbolQDoát; cuk a minap készült az első magyar Bze-reccvekorík; kéatiíetUSteiDÍeld G. n«lj béli bádogosmestor; segédkezett benne Fede L lak.toi mester és rendelte -Oörge Frigyet ouUlysonjáúk-főárus, Bnd.pest, Kossuth Lajos-ntcza U. ki-aek kirakatában ¦ magyar ipar e legújabb terméke látható. Az említett (6-ánu kSlömbeo ia ujitást hoxott be, a a«Diyibea miüdea sordjegy rásárin « meg Teendő sorsjegy számát maga hui-htUja ki a szerenuekfrékbŐI. At ajitás minden bizonynyal nagy tetszést fog a közooseg körében k«liem. A Kossuth Lajoc-otciai föárndi r*vaaz tulsjdooosa kal&nbea is ujátsserfi szint adott helyiségesek, a meonyiben ooltbelyiségéaek fala.il kárpitok helyett a mait osztály-wrtjáték cyeretlen sorsjegyeivel vobu b4 ; a helyiségben naphosszat lóduló közönség tlykipen a falakon lementeién meghiaaaLt renénjt, atimtalán eltemetett ragját éa óhajt, egész legio romba
S« y«a-dafluaztak 65 krttl. 11 frt 65 ku(
«it*r«Dké t T^JuniDt fek«t«, f *k ti r
¦ ¦in"! H.noeberj-wly-m tó krtól 14 frt 86 knf m«>i-r«ukéot lims, esikoa kocskiaott. aiulátott, dtoutt «tb ;mint-«(T 240 köönböiA mi„6ivS? 2000 •«in éa J miotáutba ilb mefr*od*It ára poit«hé> *i TinaioUitii a aiAzkox ttAl'^TA miatá-( k*t pottaiordalt&Tal kQtd Hrai«b«rr * ctü kir. nd*. izill. »elj*m$J*r% Zftrtek-i b«B Svájcshacvteaett <e*elekra 10 kro« 4, ! l»Tet*i<51»pokr» 5 kro* bily>*f rt-eauitui 44 : Mtgjtr aj •Irta irt mefráoialéaelt p«« t»v ; uo eiiarameuiek
mükertész
ezennel kijelentem, hogy feleségemnek seiíkise kölcsönözzön, mert nem fogom kifizetni.
Kronfeld nővérek
folytatják a tanlUMt a magyar-, német-, franczia és aogol nyelvben. Lakás: Vaaatutcia 691. sz.
•} E löé
alatt kCxlöttekeri aeat »*llai :'e
Hirdetések.
6353,tk. 1890.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvazék Uvi osztálya réíifró! közbirré téteük. faogj Varga Maksr I^tráo kiskaaisuai lakos fégrebajtatóaak Varga Makfr Károi; végrebajtast szeovedfi kiskomáromi la-kos ellem 150 frt töke, ennek 1893. szeptember-bó 10 tői járó 6"), kamatai, meljbol azonban az 1895 anfrosstat 7-éo izetett 60 frt lesiimiundö lesz, U frt 64 kr. per. 10 frt 39 kr. ?baj tás kérelmi 10 frt 30 kr. jelenlegi a a még felmerülendő költségek iránti rhaj-tisi nfTCbeD s fent nevezett kir tvszek lerfiletébez tsrtoző, a tikaaizsai 3886. tz. Untbeo + 718 lirsz. a. feltett a Varga Makár Karol; H neje Mihálecz KtU-lin tu'sjdoaát képező 554^0 frtrs be-ciOlt ingstlaa az 1881 éri 60. tezikk 106. §. c. pontja érteimébea, toTibbá a nagykanizsai 4978. sz. tjktben t 2C70. hraz. slatt felvett 165 frtra, — ugyan-ason tklben t 7708. brsz. alatt fclrntt 67 frtra, ugyanazon tkvben t 11S0. hrsz. alatt felvett 128 frtra, — ugyan-aion tkrben t 7491.C. br.-i. alatt felvett 58 frtra, — mégis a nagykanizsai 4712 sz. Ijavben t 71749. brsz. a. felvett 37 frtra és ugyanazon tkvnen 1 7730. brsz. a. felvett 276 fnrs bectölt ingatlanok 1896. evi február bó 27-éa a e. 10 »raior ezen kir. tvezék telekkönyvi helyiségében nyilvaDOl árverésen részletenkintkalö: külön elsdstni fognak.
Kikiáltani ár a feonebb kitett bec-ár.
Árverezői kiváoók tartozóak a becsár 10'|,-át készpénzben vsgy óvadékkéjws papirbsD s kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N'-Ksnizsáu a kir. tvazék mint telekkönyvi hatóságánál 1895. évi n«v hó 13. napján.
GÓZONY kir. tvstéki albiró.XXIV. EVFOI.TAM
ZALAI KÖZLÖNY
1896 FEBRUÍR M<
Dönjre Frigyes Kis
Már » J»v6 héten kerdédik •*
államtól a millenniumi kiállítás alkalmából engedélyeit
Magyar i OsitálysorsiáteH
búzása. - Legnagyobb nyeremény a legkedvezőbb esetben
EGY MILLIÓ KORONA.
Első osztályú huzasa már 1896. február
AjídI és pontosan discreüo mellett
5-8-ig.
Dörge Frigyes,
* Magyar Osztálysorsjiték fóelárraitója
BU(lape8t KoSSUth LajOS-UtCZa 14. SZ., A nemzeti kaszinóval szemben.
— MEGHHrAS.
. Megbízható egyének.
ki. keriskedökoél, korc-m»rosuknn, kávésokoál ismerősök - fitítés alkalmazás mellett egj Bécsi L'quer-szesi ©árban biztos alkllmaiást nyerhetnek, jelenlegi alkalmazásuk közlése mellett. Eiuanuel Alllna Bécs.
T«bor-strasse 22.
1
SORSJEGYEKET
elvállal eladásra egy párisi baokház megbízón ja. Megbízások intézendő.,
BoskovMs Cijulához
budapest, Nyár-uícza 7.
A Kotori Takarékpénztár Részvénytársaság
NEGYEDIK ÉYI
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
"
2978|'k. 595. f.:k. nos. 21-éa.
Árverési hirdetmény.
A leteoyei kir. járásbirósáí miot tkvi natóság kóíhirré teszi, h»iíy a kir. kincstárnak Korovecz Viocxe s neje T»t Ka'alio bodoeáni lako-ok ell-ni 95 frt 50 kr. tSke ennek 1894 nov 19. járó 6*U kamatai 7 írt. 93 kr vhij-tás kérelmi ¦ 7 frt 95 kr. e/uttali kill-ségek iránti vhijr».ii ügyében a nagykanizsai ktr törvényszék (t ietenvei kir. j.rt-birosui terűiéin fekvő rí'.ktl 443. flztjkben A j 483. hrsz. a. vit-sá< kót*les iiu*tlann*k Korovec Viacze ¦ neje Toih Katalint i Imö 226 frtra b«csalt ss r«/e további a rác*«i 630 ¦z. tjkvb-n A t 480 br<z a. a«y«n aaok inlajdoniil bej-'gvzett 316 Írtra beesíllt váltsa? kötelei ««¦*« >ncatlan a rárk.i kö-4i br> hi<ánái H». éri fekraar ki K lapj.a t • 10 in kar mastananrfó ayilTános árverésen eladatoi fog :¦
Kiki*ná<i ár a fennebb kite'.l becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*|,-ál kéíT[,i.ih-n vany óvadékképp papírban a kiktldött keiéhez letenni.
Kelt Lelenyén. > kir járá<birósá( mint telekkönyvi bató-úgtál 1895. éri november hó 23 napjáa.
NUNKOVrrS kir. aljbiro.
3U7 tk 895 Érk di-cz. 9 én.
Árverési hirdetmény.
A letenyei k:r. járásbiróiág miat tkv hatóság kd'.hirré c^jzi. hs/y a királyi kincstárnak Gerencsér Lukács letenrei lakos ellen > In 32 kr. tóke ennsk 1894. május 28-tól járó 6*. kinnu 6 frt 40 kr. perbeli > ( forint 35 kit ezattali 5 forint 20 krajccár jelenles költsenek iránti végrehajtási tfft ben a na«ykaüizs«i k'r. törvény izék (. letenvei kir. lörvénrszék) t trllletén fakvó a bécsi kÖLdégi 70 n. tjkvban A »10;2 hra-.. 21 Irt 210 3 hnz. 53 frt 210 4 brai. 8 frt, 210J5 hnz. 53 frr 2lo"6 írsz 21 frt 210Í hraz 53 frtra becsült Gerencsér Lokics tulajdonául felvett váltsa; kötelei egész ingatlanok a bécii közsécbiró házánál 1S98 évi rekraár kó i* nipjin i e 10 órakar megtartandó nyilvános árverésen el-adatai fog
Kikiáltási ár a famebb kitett bwsár
Árverezni kiváoók tartoznak a bectár lO'.-á: készpéntben ngy óvadLep<M pipirbu a kikfl'dött kehhez letelni
Kelt Lnenvén a kir. ibiriiíj n leiekkönyvi hatóságánál 1895 évi dec< hó 11 napján.
NV.NKOVIC3 kir. aljbiró
_.._.--^v y ,
a]ód'i
csodabalzsam |
THIEERY i,
A közgyűlés tárgyai lesznek:

Dirll minden í-vttx»#(*nél, mfliiti á hurolot, eniIlapitJK m kibenj-iíl •• » fájó kohüp«t eítArolitjfc r> 0**7''
.dűlt ttj.lllimt.t; 2. klTáiulU. ¦»¦•
nát toroknynl.áJínáí: 9. .-UAvoht i Lkait: 4. mcfivp'A^rt ffyóKTÍtl<a
ir.-l.jn tajrli . _
rrúeyitJK ry.ltaLiui u
•éta*ku- bei-Lyo-í-vi.
u •¦< kii|>aJtoia.n)ar *u
mi, • kiu-oa hm- ublma Lncontókct t»fmrltuh-k ¦!. rtiírr Japlím
ÜM..<tBtn-k.
«*. 'Ty
mn«u knrntutr AtÍ bj-rtTifiT
ae til-

A valódi
csodakenöcs
én ereje.
4rk'«i>-k. láb- ragr <>*nDii
, «
iedvD ,d«» Ha* - •• UUkí-fc •:tAv jké
- - '•L-. taataUka-, homok-.
t*a4ra. MirwlMinpinü dacasac. k™oT*«, pokolvar. ' „. ¦DrB. u«m<Slc«, kiVromdáVKanat.
bfy«d(iu
THIERBY A. Őrangyal
PSEOUDiBAI, Rottt.-$Ki.rbnitt
p cjuic
1. A kízgjulés megnTitáía az elDflk <lt»l-
2 Az igazgitóság és felügyelő biiottsig jeleotése.
3 A zárszámla beterjesztése s e feletti meotvéuy megadása.
4 Netáni ioditTányok.
5. Jegyzőkönyv hitel.sitésére két rési?éuye« tag megtálaszliM.
hatiroz»thoiat«l. Az o!zUlétoli
Ai
o; ása é» a fel-
VAGYON.
KotoH Takarékpénztár r*a«vén»tára-aa0 mérlege
1895. deczember 31-én_____________.. :___
TEHEE.
j Kiadatott ^Váltókra . .
7TS 1S35
Kkvi l.pu
RMp
Tartjkl«ktlap .....
OnUlrk ~oll éti fel sem L«t«t......¦
1 Betét........
> Átaeaefi kam&t 1ÍS96 ra i bl
ViMi etíimitoli vllU uiia NveremaDV miot ouulék .
10600 IWa
14 1SS5
8>77t
1S0Ö
1
!»JO4
Kelt Kotorhat, 18ií decseabrr »!-••
RÁBES3TEIN SAHU t k. l«o aérlef kiMatatátt tBMUaen
i
I.UWE ADOLF • k felneveli •> >•<
VESZTESÉG.
fi- é. «,eb ÜteiWefjvtk Keh Kourbar, 189e Jumái ko. BSEGEE MASÓ .. k.
Kotori Takarékpénztár részvénytársaság
Eredmény az&mla. 1895. évrÖl.
NYEREMÉNY.
Betét kaamat náalioak Hwit kamatadA . . Toktatctt kaaat ,
Viaazl««a4avtola». kanat Efjtnt* adó
TiaMU fi«té*
kifiuMt kamato
Átnenet: kamat
lotó .4pu. ¦ K&luét BélT«« illetik TanaJtk «l«p
l>0* 79
le as lS95-r» „ TNtt 10'/. l«iri*ért . . .
- I
Réuvéoj atiratáai PerkMtiec Kasát jovodo4eB -. Kaieléal 4ij . . .
RÁBÍNSTÍIS SAMU •. k
KELE
Kelt Katorbaa, 18»5. leesember •!.
POLLÁÍ LIPÓT •¦ It.
ft^lta BéasUraok.
J«ieo emiara; esáalat tautnoa alviia(4liak, > fd- éa t. vét aalati k«orvekke> toauaaanliuaak, • aMkkal Biodoaliéa
Kelt KMrtu 18M jaauár bé.
LÖWE ADOLF . k. BKBQKE MAKÓ • k. ÍISCatE 808ZTAJ •. k
Mn|T«l> b. taf. Clafjolí b. U|. lolaajéií » ¦»
¦•& F |f{ij

isi
II Üli
*•
|! |l
PSERHOFER J.-fele
gyógyszertár
BÉCSBEN, I. KERÜLET. SIN6CRSTRASSE 15. SZ alatl .zum goldsnan Reichiapfel-
iniv.l citktmyan alix létciik Ketagiég mn'yb >i) niau Ubilic">k rundáa háláinkat
¦aerci^n t>a n*n biionj itolU i roma Kviia«dak 6ta »en labdirmk «l(alAu''* •lt*rJed.-»ii.k nrf«it<li>ni>k #• alig Tau cialá.l, mHy rím kittlntt báaiMrhol k»a.lal u«m volna ulállntó
Ktámlal-n ormi állni tinn labdiirmk háni«arlll ajánliatnik éi ajiu Itattak mind«n oly bajoknál m«>.yi-k a mii eméktié*-éa n#*rak*dé«bol aradnak: mint np»-í*Tirok, májbajok, kolifca, »érlo]ulát»k, aranyér, biltétUuirg ¦ haiui.16 l»-legaé,takiiél VítUinitó tulajdon.ág>ikr,ál fotva kiltlufl ha<a<*al vaunak vAruftgeiiyiAf;, i ahlnl ertilft biioknál ii: Így P*|>kőrnal, .degsuéicini irma-ó f-jfájátoknál «th Kaati vérlíntitó labil ii-#ok oly konuyaii hátiak, nogy a Ug<;i><k4ly«lib fájdalmakal ifin okoiták *• «nnrk folytán m-'f a leggyengébb pgyénnk, drt m*( gyHnntk^'i 4>Ul ii mindaii aggodalom nAlkUI li iTiittxiSk.
A laámtalan bálairaibol, malyel » 'abdacaok lo|-yaiitdi a lo(kUlfí'it»rtnibb éi lagii«b»it)bb bategiégllk után egéméel k ii.tauyaré** f-ijláü lionáuk fntéslek, hi>-i> bel yen ctakli iMináoyit amlltQnk m*g non nia|(J«2yié«(ul, bugy mtndíoki, aki eieu l*b-Inrtcikat «(tyiter haimálta, magyvagyuDk gyo'in'dva, hogy aiakat tovább fogja ajánlaai.
KöId, 199a áprilii hó 30-án . , lyako«k b*ii»ál*ii utiiitáia a P^rhofer .1 uétalliráiial («k<>i*
Tilitelt Pierhof ur! l-egyen olyas nirei és küldjön né- •¦inbvt. él mindin «g)«t dohm fad»la ugyanaion aláíránal jbtiSi
;ptn Ilinél lt> 1fkenie„ »i ön fÖlnlmulLatatliD Tértlmiflo labda- ! ¦linl.en *a» oiUtva 'VS
itibol utáiiTit-liel róiadja eauton ti a legmélyebb koiiOuet«met • l>«111»llU1./l.*ú|« «il»uiaifi*i li^UAr Hernhinl W
labdanai cio<Uhaláiá^il. ! 1)0111 HUl (IH'16 UipeSlIU-llQUer. () |6| ,)r(,
Maradok i.-lj.i tiutelfllte), l'awliitik »>»¦», Köln, Lind-nlhal [ aruthvtl ,.„ ,,„,.„ tlv(.KB,.) s fil 4n kr r.MH»rMel 1 frt 40 kr
HfM.he, Klfldolk m.ll«lt, J»87 »«Pt bő l'J-iii. V- . .
i h-n aktr.u""oi."V h .. M..IB km* t-e AmoriKiu
Hltub, rn>ly*Ni,ak batáaát ea«Dnisl miglror^ ftn gyormnkágyhin tn-flbltltt.m olyannyira, hogy ¦.mmi muukát fm voliam !5hM hípai Tageini {•* bUonyára már a költik kOat *oln*k, ha ai Oá
!.(..> áldja mag 0..t eiért •••mar. Nagy blaalmam van, boXy ri-n labdaciok engem li tOk*l*W«o kifognak lyögyítaui * mini már máioknak ii r„i.,^Klik r ,.„ T .r,,éra iH^fégHI ¦iolgáll»b.
Knínci Trtríi
Héoi Ujhety, 1887 n»*«nh«r » *n. Mélyen llMtelt o, !
A 1«gfo"Al>b kOiiouHtanai m miJoiu •«eini«l Öuoek u'O é**i iiívjii'rém n«réh«n Ai illetfl m ítsii át ¦¦eavndall gyumorhu-fUlban éi tiikúraágban, mar éUté( ¦• mpguDta, m«iyrfl| •gyéh-kant U |» mondott mldfln véletieuOI egy dobóit kapott a* Ou kitdni *érti«atllA labdaotiibdl i aiokunk államid haiiaálaia folytán tnkéUtaaeu kigyigynlt
Ix-gfAhb •iaitalatt.l, Weiuniaitel Joiafa
Kloh«i>ffraberan>t. UfOhl nolUtl, itHl. márci 37-én
Alulírott itniéitilten kér 4 ciomaRut ai 0a valókon hut-! labdaciaibAI. Ki ' '
ino«*gj bátitalmn, t, rSfijái, mtiiaK
Tannohinin haj kenőcs h,!!rí?fe.r«rMu l'Zk-
mnnnyi bajnnTO'itn ir-t k'in'iti n *')*¦>k á'tal a Is*Jutibnak al-lt,..frv,.. Kíy i-l^gatini-i kiáll t .t 1 111^ ¦¦l-l<'r>CF^*i>l -J frt
Általános t,ii|msz ;,'1^,.i,i„:fp.ií;.;k!!;f<mv„.r.'";;"
I«ik .«], nihil hiiiIiim irer IAi, kluriMutlv« ] i^i^yTiOhr IIitiiioiiiv^ 7& kn),.lr.
iafS.' "lll/iíUlIlI unh,. ia mind.,, |4Dlt"ubii- minl-l.'i bitt..*ati}> ikit nllimerv« t kecin^Knl 4>> kr H6rmaiit<e fl.1! kr
Iltít'íillAllv "*> «1"1*"""" I'""' k|ÍH"» K-lia.r, hurnl U I'IIUMUU V, r^kailia^K. gttmoi knlíKfAa ath •ll.'ii I llte
Ám fii kr , 1 i
nDa 1 frl Ml kr.
ftletesszene/áa íő.t*^n...!é»'l'M 34>«"«ar'a'!S.í
kr, l'j Uvt>g J frt
Kelkén
T. i
i)„
liló labdaciaiból egy i-«o-
iái küldeni iiiveakadjék. C.akli a. Ön ciodálato* labdaciaioak kniirt.ihetxm, hogy egy gyomorbajtól, maly engem nt éven át Ryottn, megiiahadultan.. Kaaii labdaciok oálara ioba-ibiu fognak kifogyui ¦ roidöo legforróbb kOaittneteutot ki-fejeKPin, vigyok tintiletul, Zwickl Anua.
fc*»n vértiiititó lahdaciob ciakii a PieHlaTeT J.-f*le, ai
«gfm labdaciot tnrtalmaió dobói ára 91 kr. Kgy otomng, >n*j-b«n 0 dol'Ot tarlalmaiiaiik, 1 frt U6 krbi kerül; bérmentotleu HtAuvíteli kllldóiiel 1 fri io ke. Kgy c«om<«gi]i1 ktvuiuhb n»m
Por a liib'/ziulns ollen. «mű°.i,p.Vdi™*f"Iíui'i
képioiIR knlleincilcn aiagoi, #p''n tanja n lábbelit é% mint árta ¦
mitltii i'.«r vao kipróbálva K^y dobónál 40 kr. Hénnenlve 7ft kr.
40 kr,
fi
tanyo Vf k
|io
lal-
g | ri |
tnllKlik) bérmeiitui kllldén«l egyUlt; 1 ciomag 1 fr .g Ü fit 30 kr :f <u»tnag H Irt 3~> kr , 4 rtl,ma| 4 fit 40 kr , 5 cinmag t> frt '20 kr. •» 10 ciomag B frt 80 krba kerül. KapliaMk TSrík Jéntf ayéfytitrtárákai, BNdaiMleH
pf NB Nagy el(erjrd«lti«<Uk köretkeité ,l..'iok a iegk'UOufalél.b ...-vk •¦ alakok alatt uti uek kfltsíkflitébeu k«r«lik oiakl* Purliuf^i J.-WI
eian lab-
itatnak : mi.
l t,ió Ub
ukat
kalilétiul ífl kr
fiflfá|ál, rhMMI sth fik-..
.inrnll k^iitm«ayek«n kiriH ai o>tlrákla|iokban - éa ktllfoldi gyugyiirréiiati kliloiilegfRií^ok rak trón vatmik ó» a kéiilt-thaii netán nem ICT<k gyonan él olrtón i<-g«iar.-iteln.k - l'.iitai nn-gr*ndelíi.k a TcMgyoriabbau eta köiUlieinük, ha a péoaOnifg «!6r« bekllldelik; nagyobb megfen-deletek utánvételkl kllldaintik. Krr.»outve cakii oly ei-tban tfl.-tanik a kllldai, lia ai íímng elCre l.»*rkfl»ik, maly ei<-tbau a ¦ ¦ ¦ aallK| ménixaltibb.k.BudapMlen kapható ; Ttrík
hínletettO»»i táró
pg p
i éi ciakii a*ok lakiuthötSk *alódiakaak, ra«- ' J6tief gyógyaierén urnái, Királj-uleia IS. ¦¦
5Sl° r ! &*rc=s.
4
ffíífÜ
S. -:i6-;.is

n «
1" ssr
É
I5 ;g-B s-í Lg «,s 3. g
:*lí'-r? 5'
i-sif Illegi. ^
5 i.í-i-i|i ff El?
í *'»' i Sf o. g «: ' ^ "
1
: ?¦_ ¦• s»XXXV. EVKQLTAM
ZALAI KÖZLÖN í
ISflf. FKBRDÁR
2 hid-mérleg
(megrakott kocsik . és marhák mérésére) egyenkint 80 mázsa (4000 lg..) még nj es használatban, a híres Bugáoyi és Társf, czégtől, erős készítmény, vas törzsökkel, vas traverzzel, mérczéjel és vaskőitekkel ellátva, minden nagyobb gyár, serfözde, szeszgyár, mezőgazdaság, község gőzmalom és mikeknek, különbeni 100 frt pénzbírság mellett törvényesen elóirt magyar hivatalos szabályozással, darabonként csak 370 ft rintért (gyáfiár 600 frt), továbbá
2 marha-mérleg
egyenkint 1000 kg, még és uj használatlan kitűnően játszó mérczével és raskörtékkel. korláttal és lépcsővel ellátva, minden gazdászatban ég hizlaldában igen szükséges, hivatalosan magyarul szabályozva, ugyanazon elsőrendű gyártól készítve, darabonként csak 140 ftrintért (gyáriár 225 frt) helyszűke miatti, egyenként 10 évi jótállás mellett eladó: Mérleg és vasbutor-raktár Bécs 1. Seilerstatte 12, az udvarba balra. (A hivatalos szigorú felülvizsgálat épeu tartatnak I
í ! SCHfflIDT J. C. áLSH- Erfurt. j_;
y J Magtermelö Mezőgazdasági vetömaftvak ;-; ÍJ külön termesztése___________ * |
=.¦§ Ajánlok minden lekinletbtn valódi és maga'Joku csiráké- r »r ** *" pességü vetonivgeak'tt ímdapeHi raktáraramiól. S-
!! Megrend.le.ek dlrecte Erfurtba Inléüeudőkü
Árak 100 klIograminonkiBt z»áko«tól
sárgabusu öriai fehercuau óna»
kerek
Tarl&répa bouzu rebír
ruroa gömbölyű Télirepcze thoringa . h*K,i
IH
Takarmányrépa burmadi
aánra. ..Eckrodoffi' öriaai. h*o«? rírto,
aára-a lapos, hvrek ..OVrndorfi' röros >UU( mamiBOt aarga jaulott ónt* olajbofjo IS
Cukorrépa [„p„.,»l" frter 2 :
Takarmány-nturok rafj sarrarépa Itbér. ii.,J(rjü ,nu 30
Daraomarza 29
6VÖ..A«re ,huria|„, „„kamrnin 5«
Perejefömag :et«Ph«Fi,b. »«<¦; ss
lhbb l M
ffebb. oiii
fvmag-keverék ui„tt l««lók. »
azáraz ulajra >
Angol takarmányrépa (Turoipi)
15
árpa jaritott KTéva-.t
..Golden Melón-Zab legkorábbi „Columbus*
Talödi .inderbeekír"
Rozs Oj-ari SchUrrffep U89« Scnmidt J C
ojbóli teovétHéae} 5 kg-oa po'taciomacok-
t>ao, mioiienpoaualloEoa*ra bénBenvre 3 50
njari ihur.opai 11
Káposzta "lódi ¦.BiMMciiwíifi- SO6
1 avftlóoúteu tötseg -• tcraiesxtéir^ ajánlható
5 kg.-oi poiuctomtgokbaa. minden poau-»llomáar* bérmentre trt il
, es ki. udva
Bécs: I., l'urhlauben ». sz
la >aa aataa.él arllitt t(;|«aitl.taak A raktárakban tetsék határuzoWin S»)LL A. nláiritinnl
védjegyévei eld'Uott K'.Kitméuyr.ket K*r,ti tár.- Sagii-Knamán Rosenfeld Adolf ss Fia
igen jól szárított kitűnően ti sitit legtakarékosabb a használatban^ Tisztaságáért « ártalmasságáért a kezek és ruháknál kezesség .állallatik. Egyáltalán a legjobb a létező szín-szappanok kflzótt. '
Egy kisárletst secki sem fog megbúni.
Kaph>lo a leftobt. deta^-űilelUt. K-p.,.eicjr RnJamt récére : US-UKI.LÉR KAKOI.r. Akadr.ia o.c.a V
NEU&TEM-ftie EAZSÉBET .¦M.cMfc
E p>laláat kaJOnio kéuitni«o)-ekf)éi mioáen i* kiftetbea feljebb bec»ül«odök ; neatek »i«4en irtai iM MjaxWt *x tJ testi szernk baJft.B.fcl Icxjobb er^JaenroTe. hatxaálutráii. gyemédeo a*»*»jtók. féniaWtitók; -u; gyógyiisr tetn obb ¦ mellen* olt fcrulmftil&a, ai'ot <¦ pilulák
attaa, miot e pilulák a
azélcazoruias
Ck
ki-
kr.
a lwttbb betr|fS*sek forris. ellro CiakrtwoU ¦pjak Tefí't mrg (tTcrmekck is tMTeseo retuk
m>T KcT 1« pÜBlÁI tarUlM^xa é>b«x 1 .rr tek«rci., mrlj " de bori, tékát 120 plUlá» tartalak* csak 1 f«riat • f.
' f Utiosás«któl kalöaAuB ora-
NroMriM Frxvbet pilalat VtIMi csak ha. mindra dnWoz törréojilfit bejegv-| «ett Tcdjeftyünkkel piros-fetrtr nyomtí t»ii»*»n .Sif nt Lt pót i-t , >' ei« telu Kil<i|> xjjfcjuzemt' alürátMl no pi-tat** A kereak-4e!mí torrény»*ík.lpg védett raomarjaink al4ira«uukkal rn ^ ellátva
¦EUSTEIM FÜLÖP
.Saent-Llpotlioz' crimietl sy»grtz»T'«r» WIEN, I., Plaükonc&i.e fl
Raktár Natzy-K&uiuán ;
;,!,s LAJOS. PRÁOEB BÉLI ERLIC'H ARNOLD, cvorrareréíi uraknál _____
Sömörlíajosokat
száraz, oedveaitő pikkelMömírl (t a> e bajjal kapcsolattá oly kiilihautltoni kellemetlen „bírrüBketenl" SJOSíit kezesség mellett még azoknak is. kik "ebol sem találtak segélyre „Dr. Habra •önirlrtója.' ÁrUlmatlau külaöleges alkalmazás. Ára o. é. 6 frt eiő'etes bf-ksldése melleu utácvétt«l (levélbélyegek is); mire .vám- és postamentes megküldte kivetkezik. — Kipható 81 Xarlen Drogerie Daacia; fNémetország.^ J879, tk. 895.
Vlzgyóg-yintézet
Fouonyban.
Miss&ga. elektro-theraphia és gyógygyinna-ztika stb. intézete.
wm- Egészeven át nyitva áll. ~M
Tulajdonos : a Poztovyi Iparbank.
Igazgató orvos : Dr. Schlerinqer
Miksa
Prospektusokat inejen és béimentve kaid
Férfiaknak!
eségeké: inipolenlia a cs. és kir. »zab. galrano ill!anjo« kéattllekem öobairnáUm a ,-t:-
jobb ..zolcálatokut tenz. aaa> Yolta'.taiir rendazerr. «« Orvosilan ajánlva. Lefrásokal kaid borítékban 10 kr. lereljeRy ellen Augcafcld 1 elektiotéchniku. Wien. IX Türke::S'ras>e i.
az igazjratóság.
Az 1896. ezredéves kiállítás alkal- S inából nz államtól engedélyezett
II. Magyar Osztálv-Sorsjáték
l_ J at «v I
Kibocsátás: 120.000 sorsjegy 45,007 három osztályba osztott nytreménynyel és egy jutalomilijjal.
== II u t. á » o k ^^=
I osztály j II. osztály I Ili. osztály
lebruár »- S-lgc- I 1898 nnircjtlus 11-14 ¦L. | 1»»8 mtáJuM lt—tS l>c
i egész
20—
ÁRAK AZ I. OSZTÁLYUK:
1 fél 1 tized 1 koíz»d sorsjegy
10.— 2.— 1.— forint
J
TELJES SORSJEGVKK ÁRU i>iodhirotn osz' érv.): 1 egész 1 fel 1 tized I buszad sorsjegy
60— ~ 30. - ~ ti.— 3.— fjrint
3OOOO0OOOOOOOOOQOQQ0O00
tised*k ót» mf f j
bazaak t frt •. e.
Hammtasoc törvényileg f en yi t tétnek
MoL Saiicy] szájvize.
I Föalkatréaxe fi.coiyaavaa tzikac.)
¦k"alí»Tára"mm*lj"*°Í1 '"'">°<>t*° í<>°1°" h4"°"J k<"" t^'rm'í''L- ""•' er lojíájaa ellen - E|y ¦•» A >éd|airé«: elláttlt >«•]' iía * 6*í""ra?«
¦•II A. iy»jy«zereM, ct. es kir. udvari szállít* al
A niereménytk teljes adó és illetékmentességet élveznek és mind n levonás nélkül fizettotnek ki; a huzá-ok az iliami hatósíRok felüstelele alatt állanak és egy kir. közjegyző jelenlétében éltetnek meg
Midőn a sorsolási tervezetet footebbiekben közzé tesszük, egyueo köztudomásra -IiozíkI;. hogy a sor»jeg.-ek mától fogva a falragaszokon jelzett elárasitőknál a fenti eredeti arakon kaphatók.
Budapest. 1895. deczember 24.____________Magyar Osziáfr-Sorsjaték Igazgatóság.
Minden
3>ik sorsjegy
nyer.
l!
1
nyújt az államilag engedélyezett
Minden
3-ik sorsjegy
nyer.
II. Mairvar OsztáÍv-Sorsjáték
45007 rom osztályba osztóit péoznveremény Legn.tyohb nyeremény ^p ^ ^r a le 1 edrezóbb esetben -T-J U JL
ttOOOOO korona
f I I L L I
!«>™oa.
Az I. osztály luzása A II. o-ztaty húzása A III osztály húzása
1896. febf-uár 5 8-i0 1896. márcz II I4ig 1896 méjus 12-28-ig
NYKRKMENYrERVEZKT: s XYKRKMÉXYTERVKZET: NY KI EMÉNVrKIiVKZKT:
Nyeremény korona korona Nyereméu korona korona Nyert- nénv koiona kurona
1 á 80000 - - 80000 1 »' 10O000 — 100000 1 jutalomdij tiOOOOO — GOOOOU
1 „ 60000 - 60000 1 . 60000 - 60000 Illll •|0 á 400000— 400000
40000 - 40000 1 ., 40000 — 40000 "§' 1 ., 300000— 300000
] 300t»O - - 30000 1 . 30000 — 30000 1 200000 — 20000(1 .
1 „ 20000 - - 20000 1 „ 20000 — 20000 3 ~% 1 , 100000— lOŰOOn
1 . 15000 - - 15000 1 .. 15000 — 1 5000 .. 40000— 80001'
1 . 10000 - - 10000 1 ,. 10000 - 10000 t — -~ 1 , 200(10— 4000"
2 . 8000 - - ltíOOO 2 ,. 8000-— 16000 5 .. 10000 - JOOOn
8 . 4000 - 32000 8 „ 4000 — 32000 8000 — 8000U
10 . 2000 - 20000 10 ., 2000 - OŰOOO S-S 34 6000— 20400(1
13 „ 1000- - 13000 13 .. 1000 - 1300(1 100 .2000 — 20000(1
100 , 400 - 40000 100 , 400 - 40000 200 1000— 200000
860 , 200- - 172000 860 ,. 200 — 172000 2650 200— 530OHO
9000 . 80- - 720000 9000 , 120 — 080000 22000 150-3300000
íoooo itfrti 12680U0 loooo iTmMiiHaaei. B4800U 25007 i;írei.esrPiiU)e«6284Oou
J
Arak az i. osztályra:
1 fél 1 tized 1 huszad
«O-V 10- 2.- I- forint
TELJES S0R3J. ÁRAI (mindhárom oszt. érv.): 1 egész 1 fél 1 tized 1 huszad
3O
forint
ajánlja és szétkoldi az összegnek előzetes beküldése mellett vagy qtánvéttel
EINTZE KÁSOLY Budapest, Szervita-téi^J*.
SírgftnjCiim:
ÍXJTTOHEINTZE,
Budapest.
¦»¦¦" Biztonság szempoDtjából ajánlatos, hogy a sorsjegyeknek ajánlott leTélben raló koidése kivaoUssék és a fenti eredeti ár»k mellett osxtálysors-jegyekDél ajánlott letelek portói* és nyereményjegyséfc dija fejében 25 kr., teljes sorsjegyek megrendelésénél pedig portó és 3 nyereményjegyzékért 50 kr. küldendő ne.
Az elsó magyar ositálysonjiték alkalmival tisztelt veTÓm között a kftfetkexó fónyareményeket antotum ki: 400.000, 200.000, 100 000, 80.000, 50.000 koronásak stb
SürgSnyczitr :
IiOTTOHEISTZK
Buáaptst
N^omatoit llj
József tóuyvn;o>wiájábu Nagy-Kanizsán.NAíiV-KANIZSA. 1896. febraár s-an.
Stefi MttéH ér: ígém «ttc . . . i bt - kr
6, i «¦¦*•¦ tvrttai Ktreri S kr
SVlLTTtRBES
cvt •oraakéit* i« árén ttuwi
i Kiawstan il.iÜÉ wadM ^jpm
ktrdeta»m 90 fer. &atM«di
e-tic
lap tzellemi *• taraa-i ré%zét illető miodeo kócieoeity Baterl Lajea uerkessiö-kud* nevére sitten >'t>gy-KMÍu*rt b*r-BeotTe iotéiead&k
ZALAI KOZLQHY
A Dkgjlunizui ,,Ip»r-Te«talet:l, ,* ntgy-kiniuai Déiulii TakirékpénzUri .öusegéljió siívetEeief. i .Kotori uk»répéo«ir ~
íígj-k*"1"*'- *» gil»nl)okiönkéot« tíreltó-e»yUi-. i ,n»gjl!«niis»i kisdedDe»eló egyefülef > .amgy-kaniis*': Unitói jiiáskftr', t .ntgy-nniisn kíresitény jótéko«y nötgjlet', ,n k»DU»»i iir. jólékooj oöenylet', .iicgínTek tipiütéieteV » .katonai hadul;io egyl«f a .iiproni kfreakedolmi iparkamara" nt^ykaninai kQIUlaiatoiiiiyiQak hi?atalos lapja
HETEN KINT EGY SZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
XXXV. évfolyam.
Bermeai*tl«s levelek aeai fogul
tatnak fi.
CnlraUk tÍMUuaklMtli«k
Ir. WtaMki lyili ttllts- H kii kUUUi ¦lilttir.
A rendezett t&n&t'su városik az 1868-ik évben is még ai 1S48-XXilI. é« XXIV. i.-oiikkek alapján a városi polgárok sorából választatlak polgármestereiket a kik a városi közigazgatás és törvénykezés élén állottak, á polgármesteri állásnál a hiv.italképesség értelmi i(iial ticatióhoz kötve nem volt. Még akkor nem volt az 1883 : I. t.-czikk megalkotva, mely a polgármestertol ügyvédi oklevelet kivan. Így történhetett meg. hogy Nagy-Kanizsa város polgármesterévé egy kisiparos választatott meg. a ki azonkívül, hogy fontos állásának betöltésére elégséges iskolai képességgel nem bút, a magyar nyelvet is törve beszélte, mert németajkú volt. E felett botrinkozott meg a IV-ik gymnaziáiis osztályú 14 éves tanuló ifjú igazságérzete. Hírlapi <zikkben tiltakozott az olyan veszedelmes irány ellen, hogy valaki komoly tanulás, alapos tudás nélkül foglalhasson el olyan hivatali állást, a mely egy népes viros konnánTtari OpreTiwt Texrtésnr volna hivalva.
Meglepi az a helyes felfogás, az a komoly hang és érett megfontolás, mely ebben az elsó hírlapi czikkben nyilvánul A hazaszeretet meleg tüzének szent lángja, a tudományért való lelkesedés világa sugárzik ki a kis kezdő író ezen elsó nvilvános hírlapi szerep-leséból
Hr. Vlassie8 Gyulának IV-ik iskolás tanuló idejéből. 14 éves korában irt eien elsó irodalmi müvét érdemesnek tartjuk itt az akkori szerkesztői megjegyzéssel
ogyfltt egész terjedelmében közölni. Ez s. következő:
Sóhaj.
Safj^Kanirta, (ehruar vég«n, I&oS.
Ha valaki. u»y én vagyok, ki figyelem-raet kiérem városunk mozgalmait, akar a politika, akár a tudomány terén, s valahányszor egy oly eszme valósul, mely Tarosunkat mioden tekintetben emelheti. dobog szivem s mintegy azt súgja fülembe: .Nayygyá len varosunk, erőssé szép hazánk.*
t frfllök. mondom nagyon őrülök, hí látom, hogy rajosunk majoritása felfogja, s mintegy előtte lebegni látja azon három nemes czélt. melynek valósítása az ember föladata, t. i. az igaz. szép és jó értékesítése, örülök, hs áihttji. hogy csupán a tudományos qiialifiratío az. mely kiemelheti az embert, emberrel a várost, várossal a nemzetet az élet mindennapi köréből, azon polczra juttatja, hova illő. hogy minden európai nemzet jusson.
Vonunk egy pillantást a nemzetek jelenlegi cq!tarai állásira, hasonlítsuk össze hazánkat a többi mOvelt nemzetek hazájával, kétségkívül felsóhajthalunk: „Ha-gyon hátravagyunk - oh. de igaz. nem ntoila. bisi anragi javainkat, mely tevékeny emeltyűje a szellemnek, nem a magyar, banem Bachok es Scnmer-lingek rakogatták IádafióLjokba. mindazonáltal nagyon téved az. ki elégséges oknak találja a hátramaradás ókori eszméjét pengetni azért, mert 18 évig nyögtünk, nem tehettünk többet, elég az. mi kell u-bb. stb. Oh. téved, neai kell-e inkább most, mindea erőnket megfeszítenünk, s küzdve ktlzdenunk azon állásért, hova Í11Ö. hogy egy .Isten ostora*, egy „Árpád*, egy „Korfin Mátyás* unokája jusson, nem kell-e azért az eszméért har-ctflnunk, tiogy . Legyen a magyarnak hazája, oly hazája, mely ív minden önzés nélküli honfikebel hunkén tekinthessen vissz*.- De ismét ne gondoliok ám azt. hogy csak fegyver, kard és ilyen eszközök vezettiek bennünket a eaélboz. <>h nem! tudomány, művészet, íparleodölet azok, melyek kiemelnek bennünket a sárból, hova mind Önmagunk hibáiból, mind a balsors Tigkeze által sujtri ejtünk: nézzük csak a hajdani Kóma nagyságát, váljon mi tette azt oly ragrgyá. kard-e vagy ludománvV Kardiai csak egrkoniit
tudta lebtiitcseliu^ ce síel lem Í mfivelt*é-péTel minket ¦ «. a XIX. atitad. da*i<*tíi-•Matat « lt<v^»fc.4ltfcét MUigi araimból az tonik ki, hogy tanuknak kel!.
De ismét tudjuk azt. hogy minden tény eszköz, molrljel ezélt akarunk elérni, tanulunk remény fejében, hogy egykoron tudományunkkal gazdagítsuk a hazát, pótoljuk tudósainkat; igen ám. de ha nincs méltatva a tudomány, nem karolják fel azt. ki hosszú éréken keresztül küzdve ínséggel, magát a tudorná-«yoklítn Képezi s ha mint szakképzett szülővárosába szolgalatot teendő viaszaid, azt a keserű tapasztalatot kénytelen veaui. hogy a nép zászlóján azt hirdeti: .Nem kell tórrmytudú. nem kell diplomáiifcus."
Hy körülmények között rsuggedni és reményét >eszitenie kellene a tanol<*> ifjúságnak. > nem csoda, ha mar is találkoznak oly szulúk. kik agy gondoikozaak. czélszeröbb azon pénzmennyiséget, melyet gyermekeik kiképeztetésére, forditaaak. kortesek közé vinci, gyernekeikkel demagóg szerepet jáutaoi, áitalok oly eszméket hirdetteuii. melyek a oép náii'énok tetszenek r a népszerűséget megszerzik: azoaban bízzunk abban, hogy n alkotmányos fogalom ezen kinövéseit a hon atyjai belátva, oly törvénjeket alkotandnak. melyekkel a népnek *>zeu véntelje> irányát fékezendik s üdíti-, népnevelési intézetekkel mégis mertjük a néppel az alkotmány s a szaoad.sag fogalmát, de bizon egy-nersmind népünk jó Mellemében is, mely majd idővel megérre, belátandja hogy nem ign b udvhozó irány volt az, melyen haladva, a *zájask«(W eleonok az izgatás gyújtó szavait hiotetlék keblébe *j
Ki első kísérlet sikere után számos czikkf jelent meg a lapban Oláhtí Gyula név alatt. Mikor pedig az lüf;y. évben az V-ik osztályban a budapesi- piá-ista evm ázium tanulója lett. onnan már saját neve alatt dolgozott a -Zala Somogyi Közlöny*-be.
Ezesröi a szép idókiól noab'gen emlékezik meg a mostani cuitus-
*;. Hut/uk c h*tiűav -sóhajt-, haauí füke)> itert, meri. uxriühea uép teheivég aranui Ui-uuuli. i e lércn uik %iép*t enged Kal«nunk. Szolgáljon I>oc4tiáxul fcdre* wtGfjtgyatsAdk'. hojy lovalil.i c/ikVeinet ), kHnéggt* nyitónk lapunk.-
miniater maga is a .Fővárosi Lapok" szerkesztőjéhez in s e lap egyik mait évi számában megjelent levelében. Jó iiü humorral mondja el a szerkesztőhöz irt ezen levelében, hogy az akadémia üléseiről már 15 éves korában hétfői leveleket irt a „Zala-Somogyi-^özlőny--ne.k s ezt most ismét levélben irja meg a szerkesztőnek, mert: „Most már egy levéllel több vagy kevesebb, az mindegy. . -
Czélzás ez azokra az olcsó r'wi-czekre. melyekkel némely lapok a cultusminister szakadatlan levelezése felett élezelódnek.
Kzck az élezek nem találnak, mert azt bizonyitjiik. hogy a vallás- és közoktatásügyi min isler a tudományos és társadalmi mozgalom minden mozzanatára kiterjeszti éles figyelmét Nem elégszik meg a nagyobb szabású, nagyfontosságu ügyek elintézésével, hanem foglalkozik a minotiózus dolgokkal a legapróbb részletekkel is Van saját nézete, egyéni felfogása, önálló iránya még apróbb dolgokban is és azt maga akarja végezni, nem szereti másokra bizni. Ez a lángeszű embereknek közös jellemvonása II. Frigyes, a Bákócziak. II. József. 1 Napóleon mindent magok akartak végezni és rengeteg levelet írtak. Ilyen volt az igazságos Mátyás király is. a ki sajátkezüleg irt leveleivel az akkor még világi hatalom felett rendelkező pápát is akárhányszor megleczkéztette. Wlassics Gyula azokkal a kiviczczelt levelezéseivel, a melyeket folyton minden irányban ir a ministeri székből, egész knlturafís mozgalmat ébre sít. egész közművelődési missiót tölt be. A kezdeményezőket átiratban üdsözli. Jótékony egyleteket, társulatokat tudománvos tes-
tületeket levelekben buz4it. Minden üivös mozgalmat felkarol, támogat, elősegít. Min.len irányban serkent. bízta;, ösztönöz, lelkesií. természetes tehát, hogy sokat levelt-z. Eí a buzdító levelezés azonban a cultu-rális haladás iránti lelkesedés természetes nyilvánulása. a mi szellemét, egész lényéi áthatja s a mi egyéniségénél már tanuló ifjú korában is jelentkezett. Ne zavarják tebát a raltusmínistert azok a kis ártatlan apró csipkedések, melyek folytonos levelezéseit kisérik, azért csak irjon szakadattanul továbbra is haladjon a maga uij;ín feitanór.-! batlanul jörúr.- js. lelkesítsen minden irányban ezután is. Levelei egy-i kor nagy sulykai biro becses ada-! tokká fognak válni Magyarország | fulturalis fejlődésének történetében. 1 Mint gymnúziumi tanuló az V-ik osztálytól kf/.dve szorgalmas látogatója volt az akadémia és Kisfaludy-társaság üléseinek, a színházi előadá-oknak. Az ülésekről jegyzeteket csinált, azokról levelekben .. referált, a színdarabokról kritikákat :' irt különböző lapok hasábjain. i A ..Zala-Somogyi Közlöny ' H6Ö. [ 32 számában. .Lelkesen üd-jvözli Zalamegje müveit j közönségét, mely felkarolva a népboidogitó és alkot-; raányórzó eszméket, egy 1 oknyomozó történelmi tár-! sul&t megalakításán fára-1 dozik."
Általában mindig rajongó szeretettel csüng hazáján és nemzetén. Mindig nemes szenvedélyét képezte | a történelmi emlékek összegyűjtése és Megőrzése Részt vett a bécsi magyar egylet állal 1871. április 30-án Bécsújhelyen rendezett emlékünnepén, az ő indítványára gyüj-, tötték össze és rendezték a magyar
T A a CU
A fala titka
Mint as élet, miat a Tirtg
Virult méf a U*ui-feieo, S Auif issár elttervMloa,
Letették « Mrba tsépen
Mi lelhette, mt báiihatta V -htm p**AuoU fájó okot;
Jé »«jj» Mm tadU liefésy : Ufj felelt, fcofy úrt,
la citk aiayit
Mondixaiou n ofj 5 volt a f
ElamtUk. dtm*Uék, -S«tét felhő nallt ax égte ;
Cwk a talu fazdag fej* Mea iadaft ¦«§ ílj
Ptséig u a ket kii harang S*m *erl Mhs ttomorübti Mialha Haat kort* r*l« b
KalUk stpek — efjU aztáa Arra vetett búi rilacot.
Igyftlíae halai vágyott
Haiaá (7anM leaetőfeea.
Hol levelek aolUdosaak; -
Me«repedi ¦ i«, lepett r«*eay
Sirjaa a n*f liüeawk . . .
SsfUö Uatad áj hantoksa, Ötaf awUö, b***a sir«, —
Ssállt a fáfati iúfT» fcéf»a: 8M»é.y lett a gKdac btr«.
- HaJOATÓ SÁNDOR.
Utazás Ő» Buda várába.
KoTasóciy aram Kassán megkapta a formánt KQpnli Hobamed pinától, a •agjTezértöi, melyben íz iliott irvi, hogy a halhatatlan Allah oöTeije ho*x-Bxura élete iroyéiit a aagj padísah ha«egea Itaitíjbiráojioak: a hitetlen fjaurnak, — de siesseo fői Buda várába, a keleti birodalom arioyos kui-csiba, a próféta fénveá elóhüábi Abdi puához, mert kftlöabea nyakára ereszti ax egri óraégat.. Átok a jaacsárok, , sp*hik pedig üem igeo értik a tréf*t. i Nosaza erre jó Kovasóczy aram ki- adta mindenfelé a paraocwt a ké<zQ-létre. Kagy sargé»-íor<íi támadt ekkor , ax ur paraDCiára. A oebéi tirrttekerek : ijikorgó teogtílyeire máxaaszan kenték a sioi^ák az tvaa hajat; emeletes, pi-héi dunnák, paha párnák bélelték ki ax ekhós szek«rek belsejét. Kftoyörte-; leofli öldöiték a asakácslegények az j apró marhákat éi a közeli oyireit ko-! pástra tarollak a« apród fiuk a sülő ; nyírekért. Súlyos Tuiádákat harcxol-ták elé a hajdúk; azokbaa rasoak a ] nagyaassoBy ruhái: ielyen isoknyák, I gyöttgröi kötéayek, mg villák pisiotni oyoí fókŐUÍk, nehú aranyliocxok, Ifl-i löoílggók, köáöaíyftk, darékuontó arany , piátok, kirakva dújac ékk&Tekkel; | magas sarka karnnuio cxipellők, kj-teremWttézTe ezüst p-kkelyekkei, arany-Mjtátsal gaidagon. A piacieraeateniek Is aegtjűlt a dolga; a jóféie bogjalji ¦talán korsokbv kulic*okhi fejtette. agy heiyeite el parázs bmh kSzé a
sarogiyábau. ^ondoian betakargatra gyé kénynyel, nehogy az utoo baja «sm« a melestSl.
És eliodulának nagy kiséret tel Buda váriba, Abdi pana fényes B/.ioe elé. Nét;y nap:>o, négy éjtzakán keresi.ü ment a csapat, haladtak a rakott tár-szekerek. Nem érte ugyan ókét az utón umiDi baj; de eltöröd*e fáradtaa értek a Dana pesti pirtjira. ahol Órák-hosscéig Teaiödöu KoiAtócij uram az örméoy kufarokkal, migTésrémefrtndtak egyer.ni. h'3^y az örmény a tul>ó pirira szál-Utti a táriaiá^o.. ti szereiciésen meg ia tortént minden baj nélkai, C4ak e^y rexetékió nxrott a Djaibi, oi;gij*íl»e valami baload lóvéitól, mely az Iitea hegy felÖi elbiagzék.
Végre nagy b^jlódái utáa a viiivá roii bistyaréteken kerüitfll raldsággal fólmáizUk Budi rárába, ahol az ut-czákf>B élénk, mozjfaimu élet folyt Örmény, arab kalmárok zagyva lár mája, alkaváu rerte fót a bazárekká átalakított boltbelyijégekbeo a tömf» viszhaogot, meíesondó fellah-k ölnek az utcea sarkokon és mondják el a ae3ét a bírom péri-ről, vagy adjik f9' a ta-lálod Kérdéieket. melyek fíMőLt vígan kactag a szakállas bég, a darra kurd, a mosolygó spihi; söt m^g-aiegáli a aap-féoyei id6!»o egy egy, W salaTáriba bajt, sarAo lefátyolozott asszoay ia. kiket vudga szemekkel kísér pár tépéi-nyire a sárga ircia eassea.
Amodt tovább kaczér ráurtisággal kinílgatja a piláfjt az anatóliai asz-
sr.ony és fürgén siklik ki a j&ocsár őlelÖ karjai kőiül. Sebez a leveRŐ, a mint eltérje ok benne a rózsa-olaj kábító illata, melyet lármás bangód kínál-gat a vén georgiai. Ha ez nem tetszik, itt az édes börbath ; va?y akár gyöngykagyló, vagy gyauroktól elrabolt fegyverek, oyeregtakarók- Vau miben válogatni. A mecset karcsú minaretjéből aláhingzik a nOezzio elayujtoit éneklő szava: .Allah il Allah, mul il Allah!' ti a mint fölkelnek a földről a kelet fiié l«bonilt hívők, ide veri a gyönge szellő a szomszédból a guziica iüm-roögó baagjár, mely mellett a hurik éi bajadérok kelletik magúim edzbontó táaczaikkal a lebajban lebzselő katonáknak A másik utczában kigyőbuv9 lók mutatják tudominyulíat; dühöngő dervisek keringenek öruit-sebe* forgáa-sal, hogy mikor libegve, eltikkadva összaroffjaak fölkeluék a járó kelők figyelőiét.
Víg kedwe , o«m törő ive a háborús Tilággal, dalolja végig a szélei kedvű caaujz a maga nótáját:
Sii gelir taalardan. Kané-ki jaaaclardaa, Toxlo'ana U árejin 0 Mafolln aactardta.
(A tíí jón a kftfekríl, bxealrúcti hegyoldalról ; .Nkdragasáraoi kascaot kötAk Ama pnht hajakból.}
KorawÜczy uram éi Ztazsráoi asz-ssooy, kiket nyomon követtek a hkjdok, kábulvj, elfáradlao bámulták a rziagaz-
dag képet, melyet Buda várinak otezái,
házai és az a mozgalmas élet. mely azokon folyik. — nyujtolUk. Dehogy is gondoltak ök ebben a perecben Abdi pasára éi szigorú parancsára, mikor imboi az asszony megrakhatja a társzekeret keleti csecsebecsékkel.
Lme, ezt a kort, melyben a Kelet uralkodott o't hol világverő holló: Mt-tyáa védett ü-ök emléket a magyar dicsőségnek a történelem maradaodt lip -jaira; ezt a képet; mely a kelet uralmának haldoklása volt Buda virábao és me yben a müveit Svukat kultúráját elölni igyekezett tz ozmán terjeszkedési vágy: ezt a kort, ezt a. mozgalmas, élénk képet fogja elénk varázsolni az a buzgó törekvés az a hazafias lelkesedés és munkásai*, melyet irók, művészek, műépítészek fejtenek ki, hogy létrehozzák az orsz. kiállítással kapcsolatosan, a budapesti áli atkertnek e czélra szánt óriási terű étén ,Ói Buda-Tárá'-t.agya mÍQtazjáliou htriLadfélszáz évvel ezelőtt, összei épületeire!, féihol-daa mecseteível, tarka népeaségével éa ennek szokásaival.
L4 ha jó Koíasóczy uram aiépuno-kaja, bármily távol lakozzék is a szép fővárostól, kedvei élete párjával útra stáadékozik kelői, hogy ezeréves hazánk gyönyörűen kifejlett fővárost és nemzeti fejlődésünket, dicsőségben, tudo-máiybab erős haiadáiuokat bemutató ezredéves or*zágos kiállitásuuk mellett mectekintsék möi Badavárá'-t, hogy ailjea volt akkor, mikor jó Koraaóczj
Lapunk mai számához fél ív melléklet v*n csatolva.XXXV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896. PKBRUÁR 8-41.
történeti ereklyéket, hogy azok az utazók által egy csoportba összegyűjtve legyenet szemlélhetök. Ott látható a pallos, melylyel Zrínyit és Frangepánt lefejezték. Mátyás királytól számos ereklye és egyéb magyar történeti tárgyak. Már eddigi rövid minisztersége »latt is fokép magyar nemzeti irányban Szerzett magának elévúlhetlen érdemekel. Jellemző a mai közállapotainkra, hogy a ..tanügyi bácsik" éppen erről az oldalról intéztek ellene támadást, mikor ünnepelt írónkat. Mikszáth Kálmánt, idegen ajkú iskoláink számára 100 gyakorlati irányú magyar szó összeállításával bizta meg.
E lap 10-ik számában "szidházi kritikát ir a ..Házasság gőzerővel" czimü bohózatról. . C'leriealis lapjaink — Írja — kétségbeesett hangon szólnak SzerdaVlyi Kálmán e fordításáról-......nii m-m szeretünk jezsuita kalap alól beszélgetni, hanem őszintén kimondjuk, minden clausuk nélkül, hogy sikerült bohózat."
E mellett a politikával is foglal, kozott és mint markirozott Deák-páru az akkori ellenzéki Oserná-tonv lapjáról igy ir:
..K héten jelent meg Cserná-tonv [apja. az ..Ellenőr." E héten látott napvilágot, de meddig fogja azt látni, nem tudom "
É< a fiatal politikus nem is volt rossz próféta ]
A laptól azonban, ugy látszik, egy cseppet seni fél. referádáját ezzel végezi: ..Különben az isten éltesse!"
Mintha csak azt akarná mondani: nem tesz nagy kárt.
Az akadémia é< Kisfaludv-társa-sás{ ülésein mar a tagoknak is feltűnt a gyermekarczii fin. a ki az előadottakat folyton feszült figyelemmel kiséri, folyton jegyez és minden ülésen jelen van. Thaly Kálmán volt az első. :> ki egy alkalommal oda ment az írók háta mögött szerényen meghúzódó gyermek ifjúhoz, vele beszédbe eredt. tőle neve és viszonyai után kérdezősködött.
Kitől az időtől veszi kezdetét, az az ismeretség, a mely Wlassies Gyula és Tbaly Kálmán között csakhamar kölcsönös becsüléssé, mindinkább bensőbbé vált. később pedig bizalmas barátsággá fejlődött. Ez a viszony a két államférfiu között különböző pártállásuk daczára is még mindig fennáll és parlamenti szerepléseik közben is a figyelmes szemlélő által észrevehető.
A kurucz negvvennyolczas Thaly Kálmán a cultusminister első költségvetését is csupán azért szavazta meg. mert a cultustuinister személye iránt bizalommá! viseltetik
Általában a mostani kultusminis-tei- az ellenzés elótt is — nem a néppártról szólok — rokonszenvesnek látszik Legalább nekem ugy tűnik fel. hogy az ellenzék ót nem támadja azzá. a kíméletlen hevesuram okapja jírt beaoe Zsuzsáooa aagy-aaazoovDTal és deli hajdúival: bizony a csapit bízvást elmaradhat mellőlük; a társzekerek tengelyei tovább száradhatnak a kocái-sziorrea : t pincsetokol is otthon lehet tugyni, — ciak az ünneplő ruhákat nem.
Az órcsapatok pibeubetnek békén. mert ba Kovaaócty aram egyszerűen leiéi atján ¦ badipem Huniam axil lodábao levő .Millenium alAai <* ellátási vállalat" nái annyi részvételi jegyet rendel meg. ameanyire szftk^ége vas. aezal beíeflí a család a voaat egyik kényelmes fa.kéjébe és a vasat rövid pár óra alatt felröpin a Kiékeffóvárosba. ahol a jegyeiért tejet ellátást kap ott, a bok 6 akarja (-eoki sem fogja korlátozni, bo«v hol lakjék, hol étkezzék,) megtekintheti a nevezettesnégeket, az országos kiállítást és kittaoea malat-bat ,(jj Budavárában.*
. KATONA IV1RE.
Béggel, mint reudsierint az egyes miaistereket támadni szokta. Jelen voltam a há7 karzatán, mikor ApponyJ Albert az ..isten béke" feltételeire vonatkozó emlékezetes nagy beszédét január lő-én elmondta es tanuja voltam annak a pompás jelenetnek, mikor a nagy szó nok beszéde végén oda fordult a fiatal eultusministerhez és a várakozó szemekkel ránéző ministernek ezeket mondotta: ..És az igen tisztelt vallás- és közoktatási minister arat arra kérem, hogy azon üdvös reformok körébe, melyeket 6 tárczája keretében már eddig is dicséretes buzga-lommal kezdeményezett és kezdeményezni fog. az olvasás reformját is vegye fel " Ezzel Apponyi ilbert az ideális gondolkozásu államfértiu és Magyarország legnagyobb szónoka, a kor-írnányelnököt. a ki a béke érdekékében irt karácsonyi czikkéból szerinte a sorok között hibásan olvasott, oly módon igyekezett megvágni, hogy a cultu8minister .dicséretes buzgalmának" elismerést, jövőbeli reformtörekvéseinek pedig bizalmat szavazott.
Azokról az időkről, mikor az akadémiai üléseket mint kis diák látogatta, a következőket beszéli a mostani eultusminister a ..Fővárosi Lapok"-ban:
„Thaly figyelmeztetésére egymás után tüntettek ki megszólításukkal — jól emlékszem — Ipolyi Arnold. Toldy Ferencz. Tóth Lórincz édes szavakkal biztattak, hogy ők már régen ésirevették az én jelenlétemet az üléseken, hanem ezentúl ne a térdemen Írjak, hanem üljek a hirlaptudósitók asztalához . . "
Hogy a 'l-ik iskolás ifjú nevével már a történelmi irodalom terén találkozunk, azt a Thaly Kálmánnal való gyakoribb érintkezés befolyásának kell tulajdonítanom. Ebben az időben ugyanis, a zalavári apátság történétéből veit közjogi politikai iránvn tanulmányt irt a ..Pesti Napló'-ba Ugyanezt a tanulmányt később tagiographiai tudományos értekezéssé átdolgozva és kibővítve a ..Századok" közölte, melyet abban az időben Thaly Kálmán szerkesztett. Ezt a tudományos értekezést Thaly Kálmán sz r-kesztói megjegyzéssel kísérte.
Minthogy ebben az értekezesben sajnálattal konstatálja a szerző, hogy a zalavári apátság levéltárából a Szent-István korabeli magyar nyelv emlékek elvesztek, a miért azonban nem az apátságot teszi felelőssé. hanem a török hódoltság pusztításainak és fegyveres küzdelmek viszontagságainak tulajdonítja, ezért a .Magyar Állam- mégis megtámadta. A sajnálkozásban ezélzást vélt látni az apátság, mint hajdani hiteles hely kezelést eljárására. ..Szúnyog a pyramison ' feliratú czikkben harsogott a sajnálkozás ellen, s a támadást azzal fejezte
bt": .....ajánlva Thaly Kálmánnak
és nyiladozó kegvenciének "
Ez a támadás azonlan sem a történelmi tanulmány hitelének, sem az iró személyének nem ártott. Neve az írót világban kezdett ismertté lenni és mikor a gymnáziumi tanulmányok bevégzése után egyetemi joghallgatónak beiratkozott, már az írói körökben otthonos, ismert nevű iró volt.
Jogi tanulmányait & budapesti egyetemen kezdte, de két évig hallgatta a jogot a bécsi egyetem n is. Joghallgató korában folyton munkálkodott az irodalom terén is
Már mint cultusminister írja a ..Fővárosi Lapok szerkesztőjéhez intézett levelében, hogy pesti gym-názista korában: ..Abba a házba kerültem, melyben Beöthy Zsolt lakott 6 már akkor — mint érett-
ségire készülő ifjn — beeiélyeket irt. írói körökben otthonos volt, Elvezetett engem is ai akadémia
öleseire . . .'
Mindezt ?sak azért idézem mert ebből kitűnik, hogy Beöthy Zsolttal is korán megismerkedett. Bizony — kozbevetőleg legyen mondva — eljár az idő! Az akkori BeStby Zsoltnak ime most már a fia is, a 3 Kázmér szerzője, hírneves iró. Hanem hát azóta Wlassics Gyula is nagyot haladt. Mikor — in illő tempore — Wlassics a bécsi jogegyetemre került, akkor már Beöthy Zsolt az ...Atbeneum'-ot szerkesztette. Ebbe a Beöthy Zsolt által szerkesztett ..Atheneum -ba dolgozott legfókép srinházak, képtárakról, kulturális kérdésekről, széptani és művészeti dolgokról, egyszersmind rendes levelezője volt az is73-iki bécsi világkiállításról. Számos történelmi müve jelent meg a ..Századokéban, ezenkívül több budapesti lapba irt világkiállítási leveleket és szini kritikákat.
Már ekkor birtokában volt az európai nyelveknek. A német nyelven kívül otthonosságot szerzett az angol, olasz és franczia nyelvekben. a mi annyiban vált reá nézve fontos körülménynyé. mert ei tette számára lehetővé az idegen források közvetlen tanulmányozását. Ez által sikerült elérnie azt a sokoldalú képzettséget, tágabb látkört és széleskörű tájékozottságot, mely őt az európai modem miveltség magas színvonalára emelte.
Már jogász korában, fókép pedig egyetemi tanulmányainak befejezése után. nagyobb külföldi utazásokat tett. Megfordult majd minden európai államban. Kiváló előszeretettel látogatta a galleriákat. Drezdában az ifjú tudós lelkesedésével szemlélte a drezdai képtárban Rafael híres festményét. a'Siitusi Madonnát és a többi hírneves festmé-i^eket.
Általában külföldi utazásai alatt mindig" a szépművészeti culturális és társadalmi intézmények ragadták meg kutató szellemét.
Sokszor halljuk emlegetni, hogy a nagyszülők többet engednek kis unokáiknak, mint az édes szülők édes gyermekeiknek. Mennyiben való ez. mennyiben nem: a felett nem vitatkozom. Nern kutatok a lélektani motívumok után sem. de ezzel kapcsolatban constalálom magát a tényt., hogy kitűnő dolga volt Wlassics Antaiék Gyula tiirt^k az iskolai szünidők tartama alatt a nagyszülőknél, a kik falun. Nagv-Radán laktak.
Nagy-Hada. Oroszlány. Szabar egymás mellett fekvő községek. Határaik, különösen az utóbbié. Zalavármegye legszebb vidékeinek egyikét képezik Egyik oldalról hul-litnos bortermő hilmok nyújtanak változatos kép t, míg a másik oi-dalon beláthatlan síkságon tárul ki a híres ..Szalavolgy szingatdag pompája Ha ezt a széoatermó rét-ség óriási zöld szőnyegét a szabari hegygerincz balatoni oldaláról látjuk : szeműnk a végtelen rónaság távol ködébe vész. A hol a firna-mentum óriás mennyezete a komoly Balaton tó ragyogó tükrére borul, ott a hatalmas víztömeg remegő délibábja a levegő kékes szürkésé gével nyomtaian összefoly. Lehetetlen a csodalat elragadtatása nélkül szemlélni ezt a megkapó, fenséges képet, s a ki ezt csak egyszer is látta, az sohasem tudja azt többé elfelejteni. Nem lehet szebb ennél a claasicos világ sokszor megénekelt hires Tempe völgye Olympus és Ossa között Tessa-liában.
Ez a költő, vidék volt kellemes otthona a vár»si kisdiáknak a nyári szünidők tartama alatt.
A kies vidék töldmives népe is szép, erőteljes és értelmes. E között az értelmes, vagyonos nép között idők folytán ma már legendasxerü alakká vált a hajdani élénk városi kisfiú, a mint apró kispcni lován bejárta a hullámos határt, vagy a falast kispajtások közé vegyülve, rendezte a késő unokákra is átszálló gyermekjátékokat, melyeket a tudósok kor- és mivelödéstörténeti jellemző adatokként szoktak figyelembe venni.
Évek jöttek és multak azután. Mindinkább ritkultak a falusi ki-ráadulások s a hajdani kis pajtások ma a kőiaégi önkormányzat élén állanak, a hajdani városi urfi pedig a korona tanácsában teljesiti Magyarország culturális fejlődésének nehéz feladatát.
Semmi sem jellemzi jobban Wlas-sies Gyula európai szélesebbkőrü világnézetét, a kóznapiságon tul emelkedő magasabb felfogását, s az adott helyzet befolyásától független önálló gondolkozását, mint a pályaválasztás kérdésének megoldása.
Mindig vasakarat, a lelki erő bámulatos megnyilatkozása, s a kó zöoséges lelkek színvonalát messze túlszárnyaló geniális szellemi képesség szükséges ahhoz, hogy a világba lépő fiatal ember önálló gondolkozással, támogatás nélkül. saját erejéből törjön pályát maga számára bizonyos magasabb czél felé. bizonjos magasabb ideál elérésére Köznapi gondolkozás, középszerű szellemi képesség nem rendelkezik a saját erejéből való emelkedés törhetetlen erejével.
A természeti adománynyal megajándékozott geniális lelkek melyén szunnyadozó .saját erőt" rendszerint a társadalmi állással, az anyagi viszonyokkal való elégületlenség. vagy nagy lelki rázkódtatással járó egyéb életviharok korbácsolják fel a szendergó kényelem tétlenségéből.
Az előkelő állás, a vagyoni előny. a családi összeköttetés kényelmes lépcsőin hiányzanak a .saját erőből" való emelkedés rendkívüli jelenségei .
Ilyen rendkívüli jelenség ritka példájával találkozunk Wlassics Gyula emelkedésénél.
A mint már említem. Wlassics (iyiila szüleinek egyetlen gyermeke volt.
Mikor e sorokat írom, áthallat-szik irodámba saiát egyetlen három éves kis fiam panaszos sírása, mivel anyja, az egyetlen gyermek difteritises torokgyulladását orvosi rendelet szerint maró folyadékkal fecskendezi* Ez alatt a kétségbeejtő szülői fájdalom óriási súlya alatt, ez alatt a halálos aggodalom közvetlen hatása alatt tudom elképzelni azt a remegő gondosságot, azt az aggódó figyelmet, melyek között Wlassics Antaiék az 6 egyetlen gyermeköket. a -virgoncz természetű, élénk szellemű kis Gyula fiokat felnevelték.
A szülők vagyonosak Toltok és előkelő társadalmi állást foglallak ei. Az apa. Wlassics Antal, mint diplomatikus ügyvéd, kiváló jogász hireben állott Zalamegyében. Mint torvényszéki bíró. majd mint törvényszéki elnök nemcsak vagyonánál, de hivatali állásánál fogva is a megye előkelő társadalmi köreihez tartozott. Az anya. Börzsönyi Mária, ritka szépségű barna nó volt. Magas műveltségénél és kedves modoránál fogva a vidéki társas élet központját képezte Mindez bizonyítja egyrészt azt. bogy Wlassics Gyula, mint vagyonos fiu és egyetlen gyermek, teljes kényelem közt nevelkedett, másrészt azt, hogy mikor a kiváló ifjú a jog-tudorí diplomával szQlómegyéjébe vissza jött, a vagyoni helyzet, társadalmi állás és családi összeköt-
tetés minden előnye felett rendelkezett arra nézve, hogy szuló megyéjének élére álljon. 8 a megyei kormányzat vezetését genUűitasá- * val. európai miveltsegénél és jeles képzettségénél fogva átvegye. ~.
Édes atyjának a régi megyei élet tradiczioi közt felnevelkedett vidéki gentrinek ez is volt az óhaj- -tása. De (i vula fia ezért a rendszerinti sablonért nem tudott lelkesülni. Az emelkedés ezen kényelmes utjat nagyon köznapinak találhatta, mert semmi hajlamot nem érzett magában arra. hogy a kínálkozó előnyöket magához ragadja és emelkedéséhez kényelmes lépcsókűl kihasználja. Az ó lelke előtt, ugy látszik, egy magasabb L-ideál varázs alakja lebegett, f.lfoi - i dúlt a nagvképűskódó olcsó népszerűség kiosegtetó kilátásaitói. A komoly munka, a hosszn küzdelem fáradságos útját választotta. Kényelmes támasz nélkül, saját : erejéből rakta le azokat a lépcsőfokokat, melyeken keresztül küzdve : emelkedett, s életczéljinak rr.a- . gaslata felé akadályokon keresztül -a maga számára pályát tört.
Igaz. hogy az ifjú pálya válasz- ' tását a szülői érett ész. az apai tanács és higgadt tapasztalat befolyásolja, de Wlassics Antal az okos ember mivolt leikével meg tudta érteni Gyula fia magasabb ' ideálját. Egyetlen fia eddigi fejlő- '• désében nem érte csalódás. Nem volt oka a fia által választott irány helyességében kételkedni. Bízott az ifjú géniuszában, mely eddig sem hagyta el. Nem ragaszkodott tovább a saját óhajtásához Engedte fiát a küzdelmek utján a maga által választott irányban haladni.
így lépett Wlassics tjyula saját választása szerint arra a pályára. melyet a gentri osztály némely korlátolt gondolkozása tagja „beam-ter pályának" nevez.
Pedig véralkatában és szokásai- ¦• ban nyomát sem találjak a száraz bürokratizmus zárkózott merevségének.
Kern konorságra hajló, hanem vidám természetéről és derű t kedélyéről voh ismeretes niár ta nuló korában
Nem tért ki a nyilvános szereplés alól sem. ha arra alkalma volt
Már IV-ik iskolás karában a tanuló ifjúság által adott fáklyás zene alkalmával ó tartotta az üd-vötló szónoklatot az ünnepelt igazgató tanárhoz. .-' ,. iFolvt. köv.i
GwtJot szUitk fljyelsaeW
A Ugmigyarabb Jöherczeg, JózsejV 6 Jentige védnöksége alatt álló .Eltő biztosító intézet katonai szolgalat esetére," « melynek igazgatóságában UgeUö föuriink i közéletünk tzámos kitűnőségei Joglalnak helyet, ujóíig megmutatta, hogy mennyire szivén viseli a biztoritó közönség érdekeit. Illetékes helyről arról értetilenek ugyanis bennünket, hogy a mondott intézet biztosítási módozaVii közé egy uj díjszabályt vett Jel a melyet nem ajánlhatunk eléggé minden gondos családapa figyelmébe Ezen díjtáblázat alapján gondoskodva van arról, hogy a biztosított tiké a Jel-gyüjtött tetemes osztalékokkal együtt az ijjuvik — ha katona lett — bevonulása napján, ha pedignetn soroltatott be legkésőbb 24 évére fizettetik ki, ugy hogy az első esetben le van a szülik válláról vive azon anyagi gond, a melyei a fmk . védkötelezelUege okozni szokott, ntig a mátodik — be nem tonztatáú — —étben o tanulmányok folyía-táea esetleg valamely polgári ilet pálya megalapítása van lehetővé téve.
a a aMllekloUa. mmwi »
Mi
HIT.
ZáliI tdZLÖIT
1S»6. FEBRUÁR B-m.
L!¦* >á
malmitit n»Kr$- tatjammk lém. í Mtffattw pl*Uf>
j
)«. 11. 13, 13^ 14-és Polcán elsők: Híjéi Mikiiy: Tiraegyei i*f. Poigári «rv«i ér. Hu
„mmjt, ¦
kimmaleté: át fottjá* wm'. cii . «r*<«-' ¦•Y*« ¦»•»«* <«'-jdatáf
9 j j
Durczmi í6- 17. 18, l*-éa Polcári «%ök* Csertíí Kftrotr {«h«pAa Po orv*s: ár. Msteii üít»ít iir. tatit »«me«y«i t. f»orv»á.
L2> , búuwj intézel kotomax mm-
dfran tagjii javán forintja, at m-léixt vtzttlsénél UkáX miruUn aay >g>
ériek ki r-i* zárva.
márciiui iú. 21-éa. P#*f*n eísök : Cienán Károlr ali^páa. Poi^n or»Oí: úr Hacm Kini; kir. uniewi. tít-
itUíititk
Itgtzabadclvüebbek. Az intézet központi igazgatótága BudűpttLen. Erzwibtt tér 1 *zám klatt va*.
ftbnár 5-m
Hagy
!896
Kej^e- !>*ráoin '
A ,Pűiein L<ylet* íebroár Ü-iki í>foriű u..»»i* ünnfpéí már <»ek éta reLű«*en s»flgsioa-taaa jeieooi. Ez idén if aDbai réMl Teendő, eíkéaiullfm reá, ¦ *o!t>gf kis alkaim: tószt is mar ¦lis kéMfétfce*. — *• nokásM arerittt; csakis jdeahler mert a Tfrs-¦ek talajdonképent Irifaragása áittltm csak már a beírsz: óén sxokou etckö-aílleUi. tinoéitíUies jói, Tag? roaz-aco a miot a aaagolatom •i>iikr>r botra HKill '.
At»oe ,L km»e pn>»n, die> in-ao*é:* — roert az ecyuer csirmadLÍt fofr.aa aemcsai: a Terssei. de saét; az meafa: i! '¦ 0>an calaoaitásba sodor-«*:UI8. mriois kéridbetleQB! sí éi-fvrdil1* áéta'újáE hn^rr sió KB ie-fcet?tt arról. aiaamat Mvfeásaal. k:ráll a ke*i «u ankfcaa — e:ka|<autu: aieg >««éi támadta nagfaiérva c*t*a-raiia jffetnó H tirtílcí támadt larok-
g lAi: mou. Bár at ,!•««• kárt« •«¦ imiim. iti!i|im
kidoigozám a Ibf ait. swljr&l t. i. ai egTleti biiqBMtti b^iíéioi akartam — termésreiewn mt bee ! ti e i? kü dóm azt ezeDDe> Ne ked otr keT'^met hogv ert. ha mar lapoflkban botai jósak d«d tálcád la — közöld kérlek azzal, kit taciakább ér dekel. >. i a derék é» lelkea tiámmty Sebeítéoy Lajos úrral '.
Az utóiig kiíaragou vers ime itt ks«tkw<k:
u» «áretl«" 23. 34. 26 ib P^Uirí e«ök: Korárv Aurél fármegrei b tott-uígi i*í Pjleari or*os: dr. M*sei« Karol.t kir saaácios. vimegyej t f*-
A eOtueíhi jiri*bM ajoucxotás már entts 2s. 30., 3l-« fr* apnha l-*n Poigiri elnök : GjÖnörer Jivoa vár-¦egyet túsotuági ug P«igán oftoí . dr U«Bf-a Kiroh- kir. tuici«<, rár Becyei t. f6*nro«.
A ispotcui jéréAaa vjaaczozáE áp-n.i« 6., 9. 10., 11.. IS-áíL. P*>fari e! tok: báró Pareáoi Géza *irmo&m b'-iott*áci orc Polcán t*v?: dr Maoicia Lut> y kir umácsAi. Tirmegrei L fő-
OTTOo
A keavtMiyi járáéb&c ajo%cz«sás ip-n..- 15, 16. l~- Icao. P^Uu-i plaök : Csenáo KítoSt aiifpio. Palgán orvfe : dr. Manpc Kiroij kir. Unácrti, rár-megjei l föorros.
A jncmi jirástmi U)űdccozÍ8 április. 20, XI. 22-éa. P*igári eloók : Bcr»-t*T*v Ödön vánnflgjei bixous&gi t ii^ Polgári orsói ¦ űr. Hár» l»t»áo tb. fó-orTos éa jtrésorros.
A l«te*v«i jári'baB djodciotí^ áp-t.,ís 24.. 25.. 27-éa. P»lgán e.oék: dr. Haasar JéWM TánMgyei bizottaáfi tag. Poigán ottos : dr. B*)<M Sáodor járát-orTM
A perlaki járásban ujonezozás áarilifl 13 U. 15., 16. 17-én. Polgári eloök : dr. Tabohr Gv«la nrme^rm bitmxtégi (««. Pftiga/i orvM: dr. 06tini Sidoey >árá&i orro«.
A ciáktonijai járásba* ajoBcsozái április 20, 21., 12. 23. 24., 25 éa. Poé»n atoéfc: ár Tiboh Gtu» *ár-
ár. Mattfnmáraiy kir. Uaácaot; rár-m«c;vet t főorvos.
A oovai járitbaa QjODCzozás áprílU 27., 2$.. 25-éo- Pálcán elsők: Dena-
lltBID
Polgári orros: dr. Háry htván tb. íó orrot éa járáwrvo.
A -orozáara feihivoct á Irtás kötelesek xzáaka az awész tármafrje larfi.etén az •Isó konmtálybó 4 30* a aáatdik korosztályból 2 180, a haraudik korosztályból 1.976, vagyis 8.86Í.
Akror tvbbM k«lm fflfftel A f'oif.r: E|; ti t4 Kvbrot f-rdowl ír, T«f7
ftb íélád ö
A műt síírabac igazan ne^iepeLés-sel olraaUm, hogr Horrátb Haoor tisz-teieodö nr lerelében a kriükus, joxtu-öóf, Unzeu éa bobóct szerepét jacazra, olyatsmiTei Tádol. m.t éa nem mosdtas és ahery»tt.hofyTé»i«;mezné macit. edáiKelé it már elKöretert sok btneit még hanuBággsJ tetéz:. — pedig m»u meg-eagedve seLkiaek. bőgj palám pflbiiC* hajud>;k. anoál kevésbéegy szl ferenez-rendi Bzenelesnek
É o i« eoronbé^oák«Uék vele. de nem teszem, nem pedig azért, mert vai-lásom iránt nagyobb a éretett*! nae!-tetem. miLtsetn ai UUa igéjét hirdető «Kyéuaé«a«k a közönség előtt fuay-tzarákkal illessem és egy tité*edt jáhert nem akarom az egész nfájai elitéin:, &ői inkább ízt szeretoém, bogy axt »i
iríj *¦ f rirtti '
TÜBOLT TBTTOB-
ast
j 1896.
A sairctiiizaai jtrásWa ¦jooezozá^ márevius 2, 3. 4. 5«a Pai*án edn*k: Hertatondy Bé« Támecyei bixoctaáf laj?. Polcéri orros: di. Maano KAroi.-kir tuácsM, Táraegy* t. főorvos.
Kagy-Euina rarotku i>ooczozú márcztai 6, 7-éft. Poifiri 4n6k : C«r-ua Kánly aüspin. Potcáh ottoi : dr.
UnéL jaiMC ttaybMk ax aiwloa Áttérek tehát a dolog lényegére BáA Hoaor tisztelendő nr itáei- *^»' a; ii^auU rádja alu és pg oly oevetaé«es«n. hogy ó neki a törrény Jbdjt meg a jogo: az ugatásra, és p9dig miről ezt nem iítn*rem el. engom tttteilaaaak Tátíoi, bol«t megvngtati-aan »a«dbatom, k-ogr jűt*ar> tnéom a bírowégi törvényt, miat ó Igu, tkogy kifejti, auöea at az ő ixgatáaa, de ecea védelme oea más. miat k icnfrázott tarh.e«si stat.k mert hogy a köznéoet ac« no mágMtja fel, aui. írje, baaea oly UUiembe ejt; őket bo^y a legnagyobb lész Tissza nad a teafájáétól
idá kft bi
¦Ak. bof a oépet mmdeofeie rowsra és raiiéata>a«aáfTm kéoy«ceritik, bogy agy naaitja riaaza 6k«c a jegjcókóayT ala-irátátóL bogyba aláírják, akkor nem e«-kBdtatt m«f 6k« sea p«üjt a tem-p'omba tMbet be ¦«¦ iiumi. — azt aoo4«M oekik bogy se a^erjé* «ká zasaáguk és ha ott kötik aeg a ká-
t ilii^H, mtt •«¦ lacMk héiucának
1 é« t»» Htm kiiakada*okat z»*! az aayakeoyn híTital eti«, at íruoiba-to« akár W Uot^aJ ia.
EbMi táibtté bw aikxtaktrák a kénvnert és «r»uftk*t-
Nacr*» ttéf és U*ds voltig ha Horváik Hoaor tisztoindé atya a je gyeseket vaJlási szv«pnt!>ó. felnlá^o •itasá. esakkofr nen testi, iakább ¦eggmdoiittea tettévei a főieket bör-tft»b« tk&na jwutai — mert hiszen
. a^ a féi azt mondja: ,Ei oe* háta.
1 aág. ezt éo aaamk oe« isaerea ei " va^oa wen kijeiesté* oes-e oiyaa :ör- oiely bfintetést von m&fa
»» M*Tfc, atswala Károly, Járvás Mihály. MtMaji StetkK. Yéc^er Z..rtoOüd Hja Ossttartofcer László p.ihál Farencz Srasutj Eiroir. Szommfr Nithan, dr. gttcs MikU». dr. TripuonfT Rezjó ero«r Ferencz; számTir&gáió bizott-aa«;: Tnptmiaer Gjula, Ooajl Lajos. Fekreatbeii Giwn. Fafras Lajos. Stéteij Ti?»dar. A riiautts kihirdetése ntái dr. Bandik eloök kotzöin'tet mondott az irúu ujabban is nrilTáoQ.t kittiteta bi.«touén éa a
< Jö leax tokát ax ilyen itg*tikokkal abba bnevoi. nmtho^y ezen agy **a. ér Teie. mert ba már az anyakönTT-Texetó a jegte-eket bázastársakB&k ki-jelenlétté akkor átok atáirjáv a }tzy-
; tóköayret ^agy aom, ax tetjesea jogér Tftjjm. i<t lehat ka oir mmgj büa volna a polcán faitamágkötéa. az' t bőst li'.ri. ftétktl i> elkövették
Efefeö. lecí iatfaitja a úsztelei^lő u: bogy luiom Bit írtam ti eo is.ajd^n-képpai Den. is Ó rá vonaLketoteg ir-taa, hooem hagy a közönségat ¦©gótján a keUeatttieeséctol todváa azt bőgj iúiazttts Umuk azttBoadta: .Add meg a csáezármk, aioi a császáré, u iAevnek. ami az Istené." miért i« kár ralt oJyae inrx*.-»t-»»l aeietn roéanni. meri ai ö oa^yra is cwperedetr. azért nem áii )0$%t>un senkit sem vérteset ti , mert luloatja. hoz? az üres kalász Í4 ajoííasaub a t«<t kaíáazaál.
T«Tát>oá axxai sem tórÓdaxL, bínnicj
; hi»icaJos ela<T«zést fiatnál reá* *o natkoL« .ag. mert eagea ai a i u lat Titíaszui. bog} uüt Tiiiásom min? t itö/.O'-p «rd-iEéb«i rsas jó: 'eszet, imted mint H»r**tti flooor tisztejendó atvaf k:n»c p-dijf tiTtias* volna.
Tivácnra voaatkozó.ag pedig megje^T-zrw, noty ió e unác ot ei nem fogadok nett oiyta ember, akinek teltei railáaáTai és áliá^ávr bomtok egrvne^i e ienkernfk at. uaac*ot aea adbat üMkiaek. de sem iuMímm tt%o:, mert jó. Umö^^^m i^^ bticantea terül) %*m^^J ^^
JUK ISTVÁN.
L v e fc.
tsnotia
Ferenci ^^B^
számbao mee^^tn'- ^ü^^wc ^ közgytlést oaurozatkénesnek y totta éá íeikért* Koorizer Györgr titkárt a va-ztsány jei»oté»éook mee-téteiére. A választmány jelentésének elaÖ része at .eeresnlet Énánczialis éa ad-ministrsc onáli*a«yeU fogla jt magában : áttérre a statisztikai adatocra. je.eoti a választmány, bog; az év -foJjaaaáo beirpett 20 rendes é? 2 ki.Ug: kilépett, elhalt, illetve eltávozott 19. rendes é* 'j kü.tag: maradt az év végével 324 reodae és 41 kültag. — A könyvtár a leíoht évbeo 109 frt 25 kr. értékű művekkel gyarapittatotL — A váiasztmány 10 aíésben intézte el az egylet adaici&trácionális ÜgjeiL Az éri rár»zámadás és mérleg Klein Mu-toa ar egyet ü^rbuzgó pénztárnoka áitai kelifi időben elkéaziuetvén, ez a számvizsgáló bizottság belyeeló záradékáva! t.iátra a kázgruiés el« terjeu-uteu és a választmányi jelentései kapcsoiata^an boi^frslőleg jtutíomásul vé tatea. A szigora tárgyitagoesággal megírt jelentésén Knortzer titkárt a köz g7&íés l«ikesea anegéijenezte. A Mérleg ax ogytet tittta-Tagyooáí 24062 fsnat-baa tftateu ki — A tárfralás alá kertit és alfOfftfett folyó évi költségvetés szerint 3030 forint bevétellel azem-bea 7235 fonni kiadó irányocta^ott eU. A tag»ún janiét atnét az ed-ém- > rmeee tagik 10 frttt, a nár-toió ia«ok 5 frto* iaotnrt; évenkéoL
— Kiaor«olutou a köfetkezó 10 köt-véoy 362. 40&, 450, S&5, »0, 363. :»0. 596, 1&4 éj 411 melynek mindegyike 20 forinttá! fceTáluuk. — Be-tei wi letett okow ijoí™*»«b»»w»i <^j ieti' ug i ko«frtán axoW é» kóuyvur ftgyebea tett indítTánya, nieiy »ötí nxonban a kőagyAiés napir««4re tért,
— A mecejtett ráétmtós eredménye a kö>etkez<5 ?o!t: Baaáaiott omtmen -S azavaxat ; mecváiasziauak : Ei»6k dr. ftonuik Verencz, alelnök geUei G-at-b&m Tilaor. titkár Koortzar György, tjryéii Saiay Lajos, háanagr áebes-tény Lajos, könrrUmok Djbroncs Eszsó gooáaok E^erjosy Gitw, pénz tanok Kiwa Hártoa; viUsztmáayi tanok Bogyay ótóa, Dmmis Kaimáa, Fíjcí Ujos, dr. Pochwr Alajos, &UÍH Hnt 5A>e«i Rálaán. Eel-
; — BsmtMMr. Többször stiroTaU mir az a air. hogr Kiaioda JiíJ!' volt it ten'W grógcsaerész a)egnait, ö maga i ezáfolta neg neorég U, higj MeraD-| ból hazj>erkezeit Most azonban szomom ! való, mert a ciaJad álul kibocsájlott ejás/jeitnté) aennt jaouár Sl^a. 50 éréi koriban, boliog bixaHágánik 21-ik éréften taiip*»tea eihnayt. K Ciaiád-Jií hón szerető, társadalmilag fi ni. teréseny férfin elhunyta iránt méj réirréitei vágynak. Béke barnáin : ^ — IU4a*t> áa egrleti toifjalá Gróf Batmráuy Ltjos cumei kormányzó ar 0 oagymél:óiaga rédoöKsége alat: álió nagykaaizaa: kautaai bida-ityáo-beleiftegélvetési és temetkezési egriét folvó évi február hó S éa déJoUn 3 órakor saját beiyiségében tartja évi rendes köiajyűlését me yre a t. rendes, partod, disz- éd usiteietben tagok üszteieitei meeh:vatnik Tárgysorozat: 1. E nőki és titkári jelentés. 2 Szám-i vizsgálók jelentése éa ezzel kapcsolatban az évi számadások beterjesztése. 3. A: tresedésbea levő fóparanonoki és fásziótarU) tiszti áilások oetö.tése. 4 Netáoi indítványok. Jefyzet: k oe-táni indítványok a kö^yü.és ei6;t : nappal mt elnökkel írásban közlendők.
— Naajj- id*k Unija Január i-ét kísértél örök Dvagalmi beiyére Leíjd-vay József nyngaimazou zaiakoppinyi korjegyzít. 1848—49-iki honvéd tizedest. A nagykanizsai fógymoágiutnbin 13 éves Korában mint ft-ik osztályos und o: c-te a szabadfágharcz kitörése
ivai nODvédnak állt : a szjbadsáteturczot. az oroszok ínvazió-¦i eaetL Ketirveaen ealékeieil viasza agg^unbao is a sok koplalásra. ax:t el^^^M ^ogsácban szenvedDiök kellett. B^^Ps? napon si-keatlt nébínyad maganrsxereocsése& mearazökBie ^ Dai;y ^aHftel-bajja. szö-leihez vutzatfrne'et*.^^^B fa.ubin az osztrák met.-zá k>k MSt^PKreuti! csak latnatuk al. bogy a gazdájukat, felkér.ék. hogy trá-¦intzn tráiryát Tione i ókét i faiubol. ki is a három neoeknlóre szalmás trágyát halmozva szállította á*. őket a? ellenség !-ora'n. tiaza érkezése u'áo %egé>iuoitó lett Moinok-EoinároaibaD majd kánu>r-uniió e.5bn Réc«én. utóbb Zala-Kop-pányhan. tuey U'óbbi helyen ISTJben körjegvzöoek választották meg « mint iiy?n a község tagjaioak osztatlan aze-retetét kivívta. Pár érvel ezelőtt nyűg dij^á vonu>t. nig hosszas betearség uúd január 18-áa elhunyt s másnap nagy ré«vét mellett kisérték örök nyugalmi helyére Béke poraira '.
— Oráaxklr. A ciákiornyai áll. s. köz*, potgán fiu éa leányiskola tautes-tnlete mélyen raegrendlit síiwel tudatja Bzereteít kartársának Weresa Dé-ne- pole. i-k segrdtanár nrsak hosszú szenvedés után. élte 29 ik évében, történt gyász*; e.hunytat A t»!dt>gultnak föld- maradványai foiyó bő 31-én. d. u. 3 órakor fignaí a kath vallás szertartása siennt örök nyuzalonira helyeztetni A gTá'Z^stenirisztelet február 1-én. reggeli 9 órakor, fog megtartatni Csák-tornys. 1B9Í j»o»ár hó 30-án. íltlás és béke porain ' A polc. isk tastMtuleté.
— SeTvaltozUtan Hiracbl Salamon fc Rezső nagykíoiz«a: illetőié** és il-taai lakósok vezétéknevök-t ,Hnvös'-re — gartfchtnaroff Sándor nagykanizsai illefö égt Fogásban Bj-.in.iDin állomásozó c*. és kir. 4S-ik gra ogezredbeii ezredorfos vezetéknevét „ Kanizsai *-ra kért vá<tozutá*át a belugymin:szterinm
— Keoorat p«tló aáowtaj.Folyó én jaoatr bó 29-ét elbunrt Nagy Zti«mondné szft!. Langsfeld Lura ar
1 bolgr kegyeletének jeléül koaorat pótló adomáuy fejében adakoztak : Nagy Zsigmond b frt Spitz Lipót éa oeje ' 4 frt. Spiti Aiaaka k. a. 1 frt, Nagy : Mór 2 frt. Xagy Jakab és neje 2 frt, dr, Váador és neje 10 frt, Dettsch Jó zyei 2 frt, Lukáce Gjuia 2 frt, Weisz Ferenci éa neje 2 írt, Golásehordt Jakab 2 formL Cberra Kadischa Nigy Kanizsa
— Dr. BereexkT Tik tor m kir aagykaaiiani torrényszéki jogyzot az igataáfftgyi aiiiiiszter a X-dik fizetési osztály ete6 fokozatába léptette elő.
— Úik. Uíottó «sgTe*aletank*t"öz-gTaJéoének érdekes i^foirásáröi lapnak jöró számában referáltak wietneresen.
— Canttornja Táron órájává ?ran csics Károly volt m-e??; ío^toiftbirí/ rálaszu^ott m&g
— Eljefrsés. Schwarzeabeig tvárolv méroö* Vroor^kórji jígyet vá iott Scbwarz Angeia nsasszo^jD.ra Alsó íx>mt>oni'»an.
— A nfcanwai mnkaftképző e^je-B*l#t e bó 1 én reitú^zHi ,ie.mei E-.-tfíye.* »e eddigi muiítsagokeerik legsi-kerú teoDjén*k mondóító. A fesztelen jóiedv. amely mind»égie ott oraleott. a azebbnél szebb jeimeieiCfea megjelent böl|ryek tűndérorszaaeá Tarátsoiták a Polgári-Esryiet disziwni-'t. és soka. de nagyon socá feiedbe'Jen marad m dű-azok elÖTt kik ezen estéu jf eDJotMke-*Zvegye>« ?t rigaiakat ns-g:idz>ltéc — A re^ge i urak r etettek ?éget a mulat-ságDat és m:ndegjiii tmi sóhaj Kíséretében táoív» onoai: .Jövőre taiál-kozuDk:4* A jelen volt urhöigTek névsora Aoer Mariska. Bódis Gizelia < babai, iiiaa nővérek. Brúlier íja. Earscb;:zkv Mariska (törökoői Beyer (Camiiia iC-uik' lornyáró]> Doicasz nővértt I*en:sch K»-rolin. I>urcsák M&nska tündér . Üoboi Viloaa. EogeJ Meiám (j>araszUeuy > Fehér Ilka, G-erocs Man^ka Glesincer nü-vérek (babák > GoióS>erg*-r Karo.iD. Go:dfio»er Gizeila i*j(, Heucz Gutelia
spanyo: vsdádrDŐ' Heirtz V:.mi iczifáot -leány i Hiraceozú M&hska < magyar ieány i H.rscbel nőrérek. Heisier "Re-íina H-isier Etel. a«tcbnrger Her-mioa Hir?cbei Fióra i czieánv ieány >. Jaiit>ci Paul* i Galambokról kolarit-Pöske < miirot- ¦ Kolarits MargiL Ko-váts cóvérek. Kovát? Uan-ka. tvaán nővérek. Klem Kizs. és Gizelja <Zala-várról - Komge Teréz ir>*bat Krauu oótérefi KorotíCiy j.oaa i meovecske i. Kammer Aotia imagrar leánvi Lengyel Hermina i Kaposvárro ¦. Lidit L ama í parist: leaayt Lsdi^iaQ Róza f pórleány i LöviDcer Mariska. Mauto-r Berta itorök leányt. MauLcer nővérei. Masyar Ma riska Miklós Róza. Mo nai aővérek. Ofeob-clt Roi'.aa, R»ich E:ei (Vácróli. K bosr Róza (baba. Rozs Doverek. Raáó Janka > Budapestről < Roseofe^d Fraoc/.isk*. Kot- Mar.ska. Stein Lotii (béc^i modóaói Stt*ic aíaroiio tőrűkoői. S'ettier oővértfí. Stocter Mariska. Szidi és Junska. Statnik Fanni bit. remény és szeretet k. Szehg Szid: 'oiáh Jeasj . Szeu-ier Marnia rJssabimbui. SchreiOer nővérek Tachtuer Jouska. T^raM Mar.ska, Tomin Juliska Tersztenyaa^^^vérek. Weisz Iíuua 'cz.;anv]eány. i Weisz ind: ka WeiiKh Beru j» »r«t' l«áay >. síd. — Az első négyes* lüd pár tán-cíoIia- Feiü üz-tn: keiíe*kedtek: Kohó L Lip? 1 frt. X. X 1 fr: 20 kr. Kovács Mibáiy í'l Üviman Bé.a 1 frt. RonMthál jakati 1 frt Fischl Lajos 1 frt. ifj Stero Mór 1 frt, L. Tóth Lajos I frt. Stabók Stake/ylet- 1 frt. Fehér Pai 1 fr: ifj. Wajdita József 1 írt. Hein MraáJy 1 frt Szépe Boldizsár 1 frt Fitos Imre 1 frt. Kotidi- Gyula 1 írt. Siaoó József 50 kr. Kanfaano X 50/r.. KoWcs József 50 kr., -id. OteabecK Ká-roií- j0 kr. Matbea károir b0 kr. Rosenftfld Lajos 50 kr.. Scbrauz L»jos 50 Kr.. Xémetb Gyjja 50 kr. Haivtí._ Fnsjei 50 kr Bicza Jáoos 5$ kr. Fili-povit* Nándor 'C^ákt j 50 kr. Wc.u Izidar 50 kr. B;ró Ferencz 30 kr.. tíirsthl X. 30 kr. Keiler Gyula 30 kr.. BaHiager F#re»ct 30 kr.. Xikitser József S0 kr. Schless Aotsi S0 kr.. Stánitz Józnef 20 kr.. Széli* S. 20 kr. Lrei-,.er Jeoő 20 kr. X. X. lu kr.. Szalay Mihály 10 kr. Dattler István 50 kr. A szíves felalözetőkDek ez utón mond köszótietet a rendeződé*:.
— Posta es tavirda-kiaaoi vizsgát tettek le kitüaő sikerre 1 ref^er Mariska és Koaast Juli>ks kisasszonyon január 31-én a oagykanizsai kir. posta- é? tá-Tiráa b^vatatná1.
— Letört Tirág 1> azuethv Károly kir. tÖrrény»éki és önk. tüzoltó-egyleü orvos 7 éves Koméi fia előnyt. Mély részrét •yilTáaolt a szfllok fáj-dal ma iránt. -
— Deák-ha*$Ter»*BT Csnnrón A Cíwgó: U2yaer<*zett deak-koDczer, mindig a vidéki el'.te bálok közé tartoiott s hogy vadban ar is. az bebuonynit most febr. l-éa. Maca a aüior és az előadás művész; nívón áilt, a tetaxésnyil-ránitás minden szám utáo erősen oyii-ránult de leck:váit Székely Janó* V1I1 osxt tasuió monológja és Eagel játéka tetszett eiőobi midóo a ,Gya*a-"t adta elő vaióban párját ntkitó ügyes alaki-tásávai e stép ergaoitsára. midőn a jelen volt hölgyek körti sokan szemeiket törüigeLték c e sorok írójára is oly hatással vo!r. bogy vár szőrűéi érzi torkai és a köanyeket alig bírta vissza-fojuni. L"gv ö*- mint kérőbb Eogel Gitidó tarárt sziloni oem akaró freDe-t;kns taps jeUlmazia, Eag«: hegedűn adott elő egy angyv ábrándot z*neXXXV. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1896 FEBRUÁR
JaaéreUel, a nála ianeretat mGvésn
precititissal, mely után valósággal tomboló tetuészaj nyilfáoult, agj hogy még egy«*er ki kellett lépnie a pódiumra a eljátsxaoi a gyönyörű ábrándot. A tácci fél 11 órakor rette kexdetét a jártuk céggel 5 óráig olyao aiflnoi nem akart kedvvel, bogy att hittük, sóba se leíi vé^e. Ilye i jókedrö fiatalság masaié földÖQ Qiacj mint Cior^ón a a reodezö-sé? figyelme a hölgyek i/áot feljegyzésre mé tó. Kolyi bandája * kitett magáért. legkiTáit a csárdások alatt, melyeket egy -egy burámban *J, óráig tán ciolmnk fáradhatatlanul éi igazán ,csak szívesen *. A lányok egy felejthetetleo kedve* éj emiékével távoztak a ciak ait bánját, bőgj egy évi* k*l! várai, míg ismét lesz egy „dfák-konczert". Igen úbajuoám, hogy egyszer a kanizsaiak uéíoék meg & csurgói mulatságokat. A négyeseket 48 pár tánczoka konfúzió tiéliüL
— YaavUsok nmlaiAaga. A farsangi üeplár február G-ira jeiezte a nagykanizsai vonatkísérő g/émélyxet ti acz mulatságát mey kedélyesen zajlott le. A tánczolúk feszteleadi mulatuk. a kedélyem együttlétet csak a reggeli órák tavának meg S/ép láuáoyt oyujtottak a ti lanyfé:i^árjaban lejtő párok, a issuLasok embléoiáival feldíszített te rembín. /. ei&ó négyest 40—42 pár tánczoiU. E<y sik-ruit rauiaUáígal töbo van az érdeked farsangi időszakban
— SÍMÍaB«ky Na4 na orosz aeva-xeti énekkarával 1396. évi február bó lti-áu vasárnap, N«u>y-KaDÍzsán a .Polgári Egylet" nagytermében haagrer-beoyt rendez. Kezdete fél 9 órakor. Helyarak : P.<boiy 6 frt. — L Óbelyek 1—4. sorbnQ 1 frt 50 kr, a többiben 1 frt. — Belépő jecv 60 kr Jeajtik előre valtbaiúk ifj Wtjdiu József ur köüy*kereakedéíéij«n. MQ.or:I 1 Marcbe militaire, cziáv motívumok u'áo rendesre Slaviaa^ky Nadiaa. 2 K-lj M te piros nap, szibériai dal (8 'Ibéria meabóditá-a idejéből) rendezte Runsky-Kors*koff. 3 Leányka a foiyóoil, kia-orosz táucidai. 4. N >w^ord. dal a 13. száradból, rendezte 0. Ddtácb. 5. A kovács, orow nemzeti dal, rendezte SUvimsky Kadioa. 6. Kar ,Igor* operából II. 2 templomi ének a capella. ti Mittyánk, zárdtóiyl IC utasadból f&wewi b) Kerubin-ének, Boraian-ky-tőL Sipransoto: előadja a 25 évea törpe T-cburelia UUcba. 111. 1. Anyám Mascbát nem engedi a folyón át. orosz nemieti dal. 2 Édes leány, itt jöacek a bojárok, biixomigakj. 3. Gyá-mnduió. Vilboa. 4 Böicsőiial. Kaxchperoff. reo dezte Siaviansky S'adma. 5 Ur>az czi-gánydat 6. Ei Oucbnem. — A Slaviansky Nadina d, Agreneff vezetése alatt á! ó é< 16-ik századbeli korhű jelmezben fellépő orosz, nemzeti énekkar jelenleg 20 gyermek. 8 nő és lt> férfiéue kesbél áll, küztQk két tQneméuyszerQen mély basszus hso>;. Az énekkar föiQi-multutlao kiképzénéröl és elragadó előadásáról a legkiválóbb zenekntikonok a legnagyobb elismeréssel siónak. A szólamok felosztása páratlan ; ai ö*si-bang meglépő az árnyalatok az átmenetek a pjaniászitnóoó! a fortisszjmóig ét viszont elragadó hatásait vannak a hallgatókra- A fcrfiak mély basszusa az orguna haocjáfhoz hisoolú A hangverseny nemcsak művészeti szeoipmt ból. de etaoffrafiu tekintetben is rer.d ¦ kívül érdekei Felhívjuk közönségünk Ügyeimét ezeo oaiíy élveretet nyuj'ó hangversenyre. Varosunk, raeiy még nem nagyeo rég a legelsörangu múvésrek-tői lett felkeresve művész körökben a legrosszabb hírnévre teTT szert, miután közönségünk a hang verjen vek iraxt nagyon csekély érdeklődést ta-nusit, usyaanvira, hopyaitót lehet tartani, boxy kűzüaséguuk a legritkábban íog magas művészi mvón álló haiigver«e-nyekH élvezhetni. — Bizony jobb lenne ciirknsr, majom színház éj paaoráma hslyett e«y ki* szellemi élvezet.
— Meghívó A caáktornyai knreskedö ifjak önképző egylete saját kÖnyvtárÁuak Eyarapit4iára folyó évi február bó 16-án Csáktornyán a , Hatiyu* szálló diíziertaé-ben tánczkosiorucskaval egybekötött Kelolvasö eotélyt reodez. A. íe-olvasni t*rgy«: .A nők társadalmi szereplésének jogosultsága." Irta és az egylet felkeré sere felölrassa Kárpáti Manó ur a nagykanizsai kereskedelmi iakolit tanára. Btt követi: .Ax öntfilkos" víg monológ. Iru : Gabáoy# Előadja : Kopjár Sándor e*yiet| Ug ur. fielépó-dijak : Személyjegv 2 korona, caalddjegt 5 korona. Kezdete 6 órakor. Fe ö,ize:é-ek küuöoettel fogadutoak és birlapilag , BTURiártaiDik.
— Heti ffilgjeló c héten (febraár 9 — 15) a nagykioitsai önk. tűzoltó ! egylet őrtanyá>án Bódis János szakws- ' paraoook nr.
— H«KbU6 a galamboki öak. tdz- ! oltü egyciüiet alapja jivára 1896. éri '
j február bó 17 ée Galambokon a Mgy-! vendéglőben zártkörű táoczvigalmat rendez. Belépti díj szeméiveokint 40 kr. , Felöifizetéiek köszönettel fogadutnak éa j hírlapuig ftyugtáztatnak. Kezdete este 3 . órakor.
¦ — Napi butoaok e héten a népkonyhánál vaaárnap Polák Anniooé Kobn
- Ilona, hélfőn Lówr Ado-fné llaaivurf
Malvin, kedden dr. Roth$ch:ld Samucé
Práger Sarolta, izerdán Gelttei Gntmann
Vilmosné Ritz Aranka, csötirtoitöo Vuci-
1 kies Jánosné Törik Róza. pénteken Né -
metb Uniczné Mantaaoo Janka éa szoai-
batoa Bacoracb Gyuláoé Hoch Janka.
— Statisztikai adatok a mer.Őgitrta-
1 sági állapotok összeírásából: Nagy-Kanizsán 1895 é« nov. végén volt 2578 szarvasmarha, 1110 ló, 4 kecske, 1653 sertés. 766 joh. 1334Í baromfi. 104 méhkas és I szamár.
— Heti biztotoL e béteo (február 10 — 15) a nagykanizsai Kisdedoevelő Kí.veaület óvodáiban Matosh József né éi
' Székely L*jo«né választmányi tag urnók.
— Váltósatok az anyakönyvi kerületben é< uj anyakönyv>eze'ök. A belügyminiszter Zala vármegyében a picsái anyakönyv: kerületbe tartozó Zala-Szent-Mibá y és buc-u-szeat íátzlói anyakönyvi kerületbe tartozó Pólö-ke községekből fela Szent-Mihály székhellyel külön anyVköorri kerületet létesített. A pacai anyakönyv kertiiétbe a belűgyminiizter Székely Ernő helyettes körjegyzőt, a rala Rzeot-mihályi anyakönyvbe pedig Koltay LajQi fcörjeiíjzőt nevezte ki anyaköayvve/tőkké s őket a házas-iám anyakönyv vezetékével éi a házasságkötésnél való kőzreaiUöléssel iá meg bizta
— A iz6ram. A di(teriii§z gyógyszere, a azénia —bevált. Naponta szaporodó taptszUlatokból következtetni lebet, hogy a diftentisi-íérátTÓ mai kereslete állandó latz, ennek folytán a
, belűiyiniuHzt-r közegé .zsé^Ügyi hiem pon'ból azQksége-<nek látta a szérum , elárasitásának szabályozását. Tíz oritá-got) közegészségi tanács véieiuéayének alapjín a vérsavót oliúdoyagnak lekiuti a miniszter 8 mert a ejóiysEerészek azt maguk készítem nen képesek, továbbá, I m*>rt hatékonyságát ez idó szerint csakis küíőn, labordioriumokbanáJlati kísérletek ' utjáa lehet megállapítani, ezúttal nem ] rendeli el a szérumnak a gyógyszei-könyvbe való felfélelét, vagyis a gyógyszertárakban való kötelező tartását I Add g is. mig a gyógy szertárakban in-: tézkbdés lesz tehető árszabása és ellen-i őrzése tárgyában, közhírré tetzi a mi-; niszter a törvényhatóságoknak, hogy diphteria eileuea véuavsót i teroJftén forgalomba hozói, csupán a < vér«avót termelő állami celepuek és a* I ezután esetleg engedélyezendő hasouió i intézeteknek, tovanbá a gyógyszertárak 1 és a m. évi márcziui 3-án kelt rendeletben megjelölt vera»7Ót termelő kü!-' földi gyáraknak, ílietőieg axok hazái bizományosainak szabad. — Aioa buda-: pe^ti gyógjszeréízek, kik a diphtena-el-: leni vérsavót tartani óhajtják, azt a | gyári beszerzési árnáJ legfeljebb 30 ka) 1 drágábban árusíthatják el- Vidéki gyógy-i sr.eréazek azonbao legfeljebb 50*. baaz-oot számit hatnak. A bvlilüymioitucerinm által felállított véraavótermelő intézet készítménye a torvéaybatóaágoknak a szegény betegek aiámára az eddigi gyakorlatokhoz képes: ezután is díjtalanul fog megküldefoi. A rendelet továbbá a vérsavó eltartásara és hatékonyságának ellenőrzésére vonatkozólag io-¦ tézkedik. Tekintetlel végül arra, bőgj az [ országban a d phtena-elieneá vérsavó-, val végzett védő oltások ét gyógykinér-letek eredményeinek ismerete ugy gva-. korlat), annt tudományos tekiutetben j felette fontos. íeJhivja amintsrier a tór-; véoyhatóságokat, hogy tórvényhatóuáguk területén a vérsavóval végzett gyógy-kisérletek eredniényairöl lehetőleg ma-gánorvoaokpíól h beaierzett pomoa kimutatásokat terjeizszenek fe,. Kívánatos, hogy az orvosok gyakoriati azem-pontból érdeklő klinikai észrevételek-ról is szamot adjanak jelentéseikben. A rendelet lényege ellen vétók miodeo egyes esetben 15 napi elzárással és 100 frt változatlan összegben megállapi-. tott péoíbüntetéssel büntettetuek. j — Erteatéa A U Országoa éa Kgyeten.es Taoűjiyi longreMzai rendező bizottságához számos egyesQlej, testület réwéról érketeu kérdezóaködé-»pk a koogresazusi tagoknak nyujundó kedvezmények felől ; az elnökség mind
¦ k^rdezöaködóknek, miad általábau az érdeklődőknek izives tudomására hozza, hogy az Országos Kiállítás UL.7.cató->aga a kongresszus tagjainak a következő kedvezméayeket BinositotU. 1. Ked-retméoyea uUiii a vasúton: 3 ad osz táiyu jetty a 2-dikra, fél 2 od osztályú jog? a 3 dikra. 2. KedvezménTOa lakás: köiös terembon eiíűggöoyözött így Wl jes telaterlésaeiek napi 30 rért és a
I tiutogstáii áiitrt; deaakafaUal elkfttó ! nitett szobák egyenkint 60 krmjexárírt és a tisxtogatúi díjért.
3. KedvetmáD7«j beaaeaei a kiállt -tatra: 5 jegyből álló főzet 5 korona helyet 2 koronáért 4. Kedvezményei étkezés. A kedvezmények ügye egyébiránt még csak ezután fog reizlet.es tárgyalásra kert.ni s reményű a rendéi. 5 bizottság elnöksége, hogy aikerfiini fog az ealitetteken kívül egyéb kedvez menyeket is kiesiköző.ni. Tisztelettel tudatja továbbá az elnökség, bogy a ;e-leotkezéjek határideje még nem záró doU le. Kéri %j. elnökség a Unitokat tanárokat, iisdedórókat s általában az érdeklődőket, hogy Haarítz Rezső igaz. gató árnál, a bizottság pénztárosánál (Budapest Lovag-u:cxa 18 , főreáliskola) a 2 frt tagsági díj beküldése áltzl mielőbb jeleotkezai »zivei>kedjenek. Ba-dapest IS96. január 13.
— ¦illenlnni albBm. A milleniamra készülő Todaimi diszmoakák kötött e<ső helyet foglal az az album, melyet ma kaptánk. A Magyar Hírlap azer keltője, Fenyő Sándor szerkesztette és a Magyar HirJap adja ki előfizetőinek teljesen díjtalanul, a na^vterjedelmű, több mint kétszáz illauiráczióval disz.tett nagyszabásn albumbas a következő illusztris óévekkel találkozunk: Apponyi Albert, Széli Kálmán, Tisza Ka;mán, Wekerle Sándor Scolauch pt«pók. Karsay pü-pök. Szász Karely plspők, Ferencz Józ^-f pmpök, He,fy Ihuacz. Horánszky Nándor. Horváth Gyula. Gelléri Mór, Birtok Lijos. , Bársony I»tváo. Bródv Sándor, Gárdonyi Géza Szomabázi Intváu, Hentaller l,-; jos L>tdrődi Sándor, Hel-aJ Jenő Hevesy Lajos, Tó h Béla, Benedek Eiek, Rtdó Aiul, Neméuyi Ambrus. 3 zomory Detső, Körlet 1 eh I-ttváo gróf, Nope-ta Elek bíró. Hubay Jeoő, Rihooc^y (juia, Ihét Bditnt. UnotUH Uanoich Aurél, Kuho Sámuel dr., báró Salmes Jeaö Márkus Mik«. Livik Károly, ítb stb. A gyönyörű illti-ztrác/JÓkat Fe-tüy Árpád. F«ragó ÖJöa, Jászai, AHers Homic-mltó. stb. készítették. A p >mpás n«gy album im 2 frt. de a Magrar H>rlap elö&z'töi — az ujouao be>épők m. akik f-jbrutr — márcíiui — április hónapokra 3 frt 50 krral el^bzetnek — mint említettük, dijtalanal kapják meg a kiadóhivataltól Budapest, V. Honvéd utcza 4. az. '
— Egy népszer. A Moll féle franczi* borszpsz t-s só állal a betegeknek egy «*p ofr pyógybatásu. mint o!cs<» sz*>r tiyi^jtatik kószvéojes é- csüzos báutal-nialcná;. sebeknél és 'lázasatoknál. Kgy üveg ári utasítással együtt rtu kr. Szét-k a M és nipoiiU utáoveUfí Moil A> KjÓLrysier*si. cs. és k u.lv suilitú altat BtV.s I TuchUubrti !t. A ridéki eyógy-szertárakbaa hatámzotUn Moll A-Í*U-késlitmény kérendő az .*. erári jplréirrr-
Vfl és ;ll;iini^tv:il.
— tgj virltö rézait 10 — 12 hét alatt e«y mag szemből növeiztetoi, ezen erddméoy kertészetünk soha nem nyugvó ösztönének eddig nem sikerűit Lz a „Törpe Polyaotha taj* egy oly ró zsája, mt:yiiek nagvá' jaíjrfrtoan már-cziusig egy kis fi rág edénybe teszik,. — melybdl aztán legkésőbb l hó után etj síép rózsabokor nő, me'y a legszebb fehér es rózsaszínű róziákkal van teie A tenyészted k)anyü <;¦¦ mindazonáltal az ablakban véghez v.hető. Azon vi-rágbaritoicnak. kik e kedves újdonság iránt érdeklődőéi, készaéggei es Bzive-sen bocsát ily magvakat rendelkezésre az ismert Schmidt J. C. ezéj cs. éa k. virágszálhtó Erfurtban (Németorazág.)
Ki nyert?
Hozás febr. 1-én. Bpe^l: 40 15 19 17 30
Felelős szerkesztő és kiadó BATOttFI LAJOS
^OOOOOOOOOOOOO
' ^áll a«lj«B'z6vcUk«t *i krtél 14 ! frt 85 hr.| métermkaat — vfelaaiat fekatc, j f«h*r, ssiaet ¦na«k«rc-»«lfc« 15 knól 1 14 frt 6& knf aéterenkíat uou. rsikM, kocskazoti, isÍDtám«tt, dwnuil 1 l b {aüst tf] 2*0 kül6o6ó»ó MinÖMg, tUOO UÍd éa b b] a neg^eod tlt án
báshox atállitra
tn potUloriulU**! k g
I tí. (c» «« kir Ddnri »r41litó sclyeai-; R7é,rm Zlrlckbca. StkjciIm, ctimutt 1«tc-; lekre 10 kroi l«releiő itpokr* & krm bt- lye aaUdé M l
•l E ro'U <Un kXIMtcktrt ara tállal ff-l5é
Férfiaknak!
gyecgeségél impotentia a és kir. szab. yalraRO tIIUbjos
kéaafllikem öabauuálatn I Ir^-joba BzolKilttok«t te<z.
¦» Volta tanftr readti0r«. «¦
Orroailag ajáoWa. Lririsokat kOld
borítékban 10 kr. leteljen? ellen.
Aaa^afald J. elektrotechnikus
Wieo, IX Türkeusinsse 4.
___________
oooooooooooooooooouooooööööb
Meghív.:. §
kanlísíl ukarékpéniUr résiiényiirxH-ái: S
1896. «vi február bó 2i-éa d. e. 10 urakor tartaodja *»jít helti- X tégébe. g
51. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT, g
melyre * t. ci. ré«»énye«eket tisttelettel meghitja •*
¦z igazgatóság. Q
Tanictkoziti tárgyak sorrendje:
1. Igazgatósági és felügyelő -bizottsági jelentések.
2. A mérleg előterjesztése: az oszulék megállapítása, az gazgatóság és felflgyelő-bizottság felmentése feletti határho ziul
3. A hÍTitolos kotisny kijelölése.
4 A syagdijuabályut bemutatása, ezzel kapcsolalbac az alapszabályok 80. § ának raódomáss.
5 Az igazgatóság előterjesztése a múlt évi kOzgyOlés ai-kilmáral az alapszabályok 11. §-áoak módosítása értelmében tett iDditvány tárgyában
6. Az alapszabályok 27. §-a értelmében visszalépő elnök és alelnök, a sorrenden levő 9 igazgatósági tag. ugy a három tagból álló felügyelő-bizottság helyett ujak, esetleg azoknak isméti megválasztása és pedig a visszalépő Herteleady Béla elnök, Ebeospanger Lipót alelnök, valamint a sorrendbea levő Ebeo^panger Leó, Gelsei Gutmano Vilmos, Lówy Adolf, Plosszer Ignácz, Sommer Ignácz, Stirling Sándor, Inger Ullmann Elek, Vidor Samu és Weiser József igazgatósági tagok belyett 3 évre, mig a 3 tagból álló felügyelő-bizottság tag helyett egy évi időtartamra.
7. Netáni indítványok.
JEGY ZET A t ci. r*tiréOTt«k fig*clsae<tettetnek, miaxriBt azavizu lapjaikat 189« «tí február hó24-ik aapjáo délelőtt 9-1^. délután 3-5 óra>f ax intestt tMlTiaéfében Urehnik
Megjefrextetik. bogr ai al*p»i»b4]jok ;i-ik l)i utriat ii*Tt**ti jogot csak aj gjikorol&al, kio«k ré*x*éaj* a k&zgjOleit n»<*g«lö«i51«f négy bétul ne rcr« •tintük, '
s s
8 8
O
o
8
O O
Q
ÖOOCOOOOOOOOO^OOOOOOUOOOOOOO
Schichi
féle
SZÍN-SZAPPAN
igen jól szárított kitunőeii tisztit, legtakarékosabb a haszoalatban
TiazUságáért és ártalmasságáért a kezek és ruhákníi kezesség vállaltatik. Egyáltalán a legjobb a létező szin-
szappanok közfkt. Egy kísérletet senki sem fog megbánni.
Ktph«l6
l legtöbb -.—.- _—.___
GKLLÉB KÁROLY
Bu.1ao««1 r^ué Akkdenia utcu 9.
Dt-
2 hid-inerleg
(megrakott Kocsik és marhák mérésére) egyenkint 80 názsa (40 ' kg ) még aj és használatban, a híres Bagányi és Társa czégtól, ( készítmény, vai törzsökkel, vas traverzzel, mérczével és vaskörtékkel látva, minden nagyobb gyár, serfőzde, szeszgyár, mezőgazdaság, kö góraalom és moveknek, kolönbeai 100 frt pénzbírság mellett lőne aeD előirt magyar hivatalos szabályozással, darabonként ca&k 370 riatért (gyáriár 600 frt). továbbá
2 marha-mérleg
egyenkint 1000 kg. aég és uj használatlan kituDÓea játszó mérczével vaskőitekkel korlátul és lépcsövei ellátva, minden gazdásiatbaflX hizlaldában igto szükséges, hivatalosan magyarul sz.bályozva. »Ly-elsírendO gyártól készítve, darabonként csak 140 far latért (i 225 frt) helyszűke miatti, egyenként 10 évi jótállás mellett eladó: M és Tasbutor-raktár Bécs 1, Seilerstaue 12 , u udvarba balra. i» vatalos szigorn feloiviztgálai épen tartatnak )XXIV. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1M& FF.BRt ÍR ».,„
...,_. 18U. ... |
Árverési hirdetmény.
A nagykanizaai kir. törvényszék tkvi esztálya réméről közhírré tétetik, hány Sebeaiénj Lajos agyied nagykanizMi lakos végrehajtatéaak Matalics Ferencz é> seje Kálovics Katalio végrehajtá»t ¦zenVedó kiskaniraai lakóaok elleni 18 Irt 90 kr. töke. eonek 187S. deczem-ber 7-től járó 6*,, kamatai, U frt 35 kr. eddigi, 7 frt 75 kr- jelenlegi, > a még felmerülendő kő tsegek irá»ti végrehajtási ügyékon a feiuevezelt kir. törvényszék terül stéhez tartozó a nwy kanizsai 4029 sz. tkvbeo f 6848^b hrsz. a. felve.tt luron negyei rés»b»o ö/v. Masznyií L>jo«né szül. Ma'ahc Ko/á .a tulajdonába időközben átment <6:; írtra bejsült ingatlan 1896. evi frbrnár hó U. sápjának d e. 10 órakor ezen -kir törvényjzék telekkótiyw helyiségében Sebestyén Lajos felperesi ngytéd vagy kelyetteae közbejöttével mestartaadó nyilvános árverésen el-ád»tni fog.
Kikiáltási ár a feooebb kitett becsár.
Árverezni kiváoók tartoznak a becsar 10*, á' készpénzben vagy óvadékképei papírban a kiküldött keiéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvény-szélt unt telekkönyvi hatóságnál 1895. évi november bó 7. napján.
GÓZO.N kir. ts?éki albiró.
G813.tk. 895.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvszék tkvi csz-tálya részéró! höthirré tétetik, hogy Balaton Ede nkaoizsai lakod végrehaj-tatói.ak, — Aodik Györnyné ízül. Hedli Katalin végrehajtást szenvedő mécsei lakos ellem 9 frt 55 kr. toké. 21 kr. p»r. 12 kr. ingó végrehajtalak, 4 frt 80 kr. tégrebaj'áskérelmi. 5 frt 30 kr. jelemegi a a még felmerülendő költségek iriuti végrebajiá-i OityébeD a fent uevezelt kir. tvszek termetéhez tartozó, a nasyrecei 8i,sz tkvoeu t (2*0 — **1) brsz a. fele rézben Hedli Katalin f: Audik Gtórgvoé és fele részben kiskorú Andik István Qyörg; és József tulajdonául felvett s 226 frtra becsült, haz. udvar és kert az 1881 évi LX. t ez. 156 § c. pontja értelmében egészbea ; — továbbá a nagvrecsei 663 sz. teiek-jegyókünjvben f (3413—3416) hrsz. a felvet szőlőnek Hedli Katalin férj. Andik Gyorjynét illető, s 246 frtra becsalt fsle része 1S96 évi mircz. hó 10 napján d e 10 órakor -agj-Kecse község bajinál Trojkó Lajos felperesi ügyvéJ vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverései! el-adatm fog.
Kikiáltási ár a feonebb kitett becaár.
Árverezni kívánók tartosoak a becsár 10*,-át készpénzben vagy óvadeképea papírban a kiküldött kezéhez letenni
Kelt N-Kanizsán akrr. jbiróaáK mint telekkönyvi hatóságánál 1895 évi jan hó 30. napján. GŰZOXY kir. all'iiú. 7277|ik.
Egytlttaa árvaréii hiniitmeny.
A naxykaoizsai kir. törvényszék tkvi Osz'alya réscéröl közhírré létetik, bogy Simon Gábor Qgyvéd nagykantzaai la-kóa végrehajtatóoak Pető Kaulin férj. Pal6 Györgyné, — Pető Juli férj. Ma-syar Péterné, Pető Erzsi férj. Borsos Péterné, Stabó Erzsi férj. Czerbecz Jáaosné. öreg Kurucz József, mint kiskorú Ki#»J?i Ferenci és Anna t. és t. gyámja sormási, agy ái. Brod Tivadar ügyvéd, mint az ismeretlen örökösök ügygondnoka, nagykanizsai lakos végrehajtást szenvedők elleni 149 frt 45 kr. Vke, ezután 1895 július 1-tól járó 5*1. kamatok, 18 frt 50 kr. perbeli, 12 frt 50 kr. végrehajtás kérelmi. 9 frt 25 kr. jelenlegi. — ugy Pató Péter, mint kiakorn Pető Erzsi és Juli magán igyamja sormisi lakói csatlakozott vég-v üiajtaiónak ugyanazon végrehajtást envedók elleni 210 frt 47 kr. tőke, nek 1882. október 2 tol járó 6", -naui. 100 frt 10 kr. per. 8 frt 60 behajtás kérelmi. 9 frt 86 kr. )elen-i s a meg feimerfltendő költségek iti végrehajtási ügyében a fentneve-¦ kir. törvényszék terflletébet iat-. a homokkonsáromi 561 8z. tjkvben 13 hrsz alatt Szabó Fereacz hagya-tulajdonsul felvett s 474 frtra be-kezépbegyi szőlló és présház 1896. jiarezlm 10 ik nipjan d e. 10 >*or Homok-Komárom kózaégházánál mon liibor és dr. Tuboly Gvu!a fel-'reji úWvéd vagv helyelleae közbe ctével megtartandó nyilvános árveré-^ eladittiii fog.
áitási ár a fennebb kitett becsár. rezni kívánók tartóinak a becsár ,/( készpénzben vagy óvadekképes >¦ > kiküldött kezéhez leunai ^u Nagy Kanizsán, a kir. torvéay-mint telekkönyvi hatóságnál 18»5 •czember hó 21. napján.
ÜÖZONT kir.. Uzéki albiró.
kir. K
mire. U
oooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooaoooco
XXXXXXXXAXXXXXXXHXXXXXXXXXXX
n
X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
-x
X
X
X
X
^ X
Kukoricza-morzsolok
kél és eróhajtásmr egyszeri! éi kettős szerkezettel, szeleiével és szeleié nélkül
Gabona-roaták, Konkolyozók (treúr5k)|
ké/i kezelésre vf. ó Széna- és sza!ma<>sajtók
f'-kvö^n va^y koc-ora ízereivf. Takarmány-fűllesztök, Szálluliató takarék-fózó-üst5k takarmány stb
reizére
Szecskavágók, Répa! burgonyavágók, Darálók elismert legjobb minőségben és szerkezettel készülnek
Mayfarth Ph. és Társa
cs. és kir
kiz. szabad.
gazdatagi gépgyárában BÉCS. II I, Taborstrasse 76. zsám.
Arjpg>7ékek inpjen. -- Kppv.íe ök lelvétetnek.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X
X X X X X X
MOLL SEIDLITZ PO,
Cuk akkor I *-fü«
óu mindig
ha mindegyik dobos atoll
aláirmaát tttntoti fel. ¦tk tartót tjúíjhaUn a leKBikacsaba ayaaiar a. , cm i. ponorhéT, r6,riim azHrakalas na'Jánulom t~ :a:3Dbö<5bb >4I bet>|>áa<( 1U1 r „l„ íaiiaai «
"ÍHaakTÍTe1' ~ *" *" """*"" "«•" ¦#¦
Ha¦ is11ásfcx tirvényileg fenyittetnek. TjOLUFELÍTFRANCtA
BORSZESZ ES SÓ
Csak akkor
y i.nfti lel
»rr4 X ¦•il-fÜt fra« *
ozla bcra^eti át aa nevvzetMen miat fa|aal«aeaii!afits bsdirzailaai ázat- kószréoT, | zstt srséatl Ivaf ara 90 kra|«zár ' !
Moll SalicyJ szájvize. j:
(Fö»vlk»tré«i? (Qtolyi»r»( Síik*é.)
A miodeontH1' tzáfUsztitMoAl kalftDöteo fonfx liArael.T kom fjerarkek, mioi fei nőttek txAmára; mert e itftjriz t ti>K&k tOT*(ihi pps^^At biztosítja ¦ e^rttenmiD í ó*tser toff*ju ellen — L%y M«l| A *tiw*t elUUtt ív«g ara : 60 ki-«|Oi»r.
169Í) Fófti
IMI A. gy»gytzeré»2, ct. ét kir. udvari szállító által.
Bécs: I., TuchUubeu h. sz.
**HXU************XUX*XKXX*HX
o oooooooor?oooooooooooooooooo
A raktárakban tessék határozott-in MOLL A. aláírásával é<
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár : Sagy-Kaaizsán Rosenfeld Adolf és Fia.

ŐRÖK
ellen
Cl ét leír.
éi bel<a kir asabadal-ni ! Kitliiuutt Brtusael '.(93 aran;«r»D t dtszolcoaooTal
KELETI-feleservkotö
orvm itkictíUpk
SORSJEGYEKET
elvállal eladásra egy párisi baokház megbízottja.^Megbízások mteieuddk
Budapest, .Njár-utcza 7.
oooooooooooooocooooooooooooo
Megbízható egyének.
kik kerfskedökoél. koromárosoknál, kávésoknál ismerősök — fizetés alkalmazás mellett egy Bécsi L'quer-szesz gyárbao biztos alkalmazást oyerhetDek. jelenlegi alkalmaiásuk közlése mellett.
Euanuel Allina Bécs, Tabor-strasse 22.
aki jo wvo»tágot tud reco-mendalni és gyogyukerre vezet kitűnő jutalomban
rtszstiil
Bővebbet e lap szerkesztőségében
i riuuik. ikorol ke]l^m«t''po f ^liatolitja cte)
KELETI-f^e rum ml
Ttibcr TMíóíel ét biitoosafij
öttel
Arak; cjryoUalB « S frt krUldala 12- IS írt
gyáram* ao kéBzQlo«lc ezeo tuti] Mii áb>k, múkeiek. < fvecpBiinólc. Hfi»ÍDp.| Me rcodticri ortbopae-di*i töiök ha»kot"k, gdreter oaniDjaJí ét m detfi-ie !racczia tam kmk.
KELETI J.,
Vi
ci. ét kir «i»d köUxertki éa| orros-sebészi mü*xeré*z ?'Áüilet ét lérrkAtéMPtt műhely: Bl DAP1ST, IV k»r«Bahercsrs;-atcM 17 Sebészeti müssergT&r : Ro*tely-itn», íKároly l»kt*BT» ^ j Sijj kfpe-* nrjejj-Tifk lafTfea é» bérM^ctTe j
NEUSTEiN-f-K ERZSÉBET abdiCMk L piluíá-k üjuoaló kétzi'.mCDTekael miadeo te ki..tett>eo feljebb becialeadők . mentek minden árt&l mu u;&Ctél ax »Uestl azerrek ¦ajkiakt licjobb er»daiéoj-Bjel busoáltatTáa. gyengéden hiíhíj^k, tércUztitók: *%i grogjai a«m jobb ¦ mellette oly árt&imttlku, m:at e pilalik a
szélcazoruiaa I
Czakrozott kfll- ' ea reuik
tv legtöbb betegségek forr&M elli ¦ejok régeit még nycrmekek ii n
KWW E«f 1* pllilAt tkrUlmazé doboz li kr • *#! t>kcrcn. bpIj h 4ok>ost, Uhát 120 pllalá* t&rtalBtu CH*k 1 forint o r.
| UUntáiokiól kQlönöMii úti-an * kodjnnk Kínánk luttároiot-funlfiii Erxst>l>#-t plUlát V4IW1 citk, ha minden doboz töríénjileg b^efT-zet: TédjegjOnkkel piros-fekete oyomti-u.wbír. .Stem Lipéf és .Se«»t«in Fílttp |Tjuc79Rfr»»iiz- «liir»iis*! tű el-¦»t^» A kereskndelm; törvén jwikileg r^cett riomtvrjlink • áiriiookk*! Ttn
llEUSTEIH FÜLÖP
..Vzeat-Llpothoi" cii«zett g;y»g?yi««rlár» WIEN, I, Pl&akcBfMW «
Raktár Nafj -kUniMáa: BELUS LAJOS, PEiOEB BÉLI, BRL1CH ABIÍOLD
:M egészségi (ís családi kávé, mely T^ Katlireiner g"ut.i^i módja ált;il a kt-ií- vplt valódi kávé izét im-n. Klttskintve egyéb eU'mvi'itnl. már ez okból külöpil>özik ezen maláta-kávé nniiü>ii más ha*úal<> gvárt-
Ulill;. tt'tl. g
A Kathreiner-féle kávé a legizlete-aebli. h>gegi"ir.si°:.'i'Sfl>b és legolcsóbb pótkávé. Terim-szetes tiszta gyártmány egész s/.iinekben. mii'it is t'clottf elúnvüsen baszn;il!iató. as őrölt s ez ukból a v»-vö küzűns»'-ií ált;il ihmh ellenőrizhető pótkávéval szumbc n. niflyik hatósági »'zs .'álatuk tanúsága szerint gyakorta idegen anyagokkiil hamisitvák.
Eleinte csak harmadrészben, késObb felében ailhatjuk a Eatlin-iner-kávét i valódi kávéhoz, s így az c^f-szségre megliecsülbetetlen hatása meilt-rt minden háztartásban ^Jcntéktny ineptakaritást cszki>»ilhetünk.
A Kaihreinerféle kávét a legelső orvosok ajánlják, s az ugy nyilvános intézetekben, mint családok ezrei kö'ében naponta jónak bizonyul. .S..t n^igábaii. azaz valódi kávé lioizáailása íu'-lkiil iiasználva. a Kathrc-iner-íék kávé a legjobb erflsitö szer és a h-gi készséges, b, k-gkímnyebben megemészthető és egyszersmind a legizletesebb ital.
Lelkiismeretes gazdasszony a;v anya általában kávéivó, egészsége érdekében perczig se habozzon Kathreiner féle Kneipp-maláta- » kávét használni. Az értéktel«*ii hamisitványükkal szemben, melyekkel ma is csalják a közönséget, a vételnél vigyázni kell a fehér eredeti csomagokon látható névre:
Kathreiner!
Vigyázzanak! Saj,t ,-.,unk--i, M engedjék m&gukit rábeszelni! C A. Talódi ^Kjataureinert" *ohas«m azabtd más csotnAgtesban, vagy nj-itott anikéot el*dni.
i
í
XXXV. ÉVFOLYAM.
Z1LAI KÖZLÖNY
1896 .TCBRUÁR fi ín
t
Ikkerebmer Amtal
-----!«¦ ISXSBBVCK. M-Trr**ia-utr— 17 aM-----
Első tiroU darócM-nőret ütlet.
I.egoazyobb széikllldéai háza jótállással a Talód:
TIROLI DARÓCZ LODEN
— ára taaaariltiay. taakiawy faKltia. zaMaay aal -tetjea italé ktazOlékekaek.
ül r y • a a. Miaia <¦¦ árjegrxék ingrec ülniif k en
t


Kúziet.
MiDdmfelf Deaa*-» cicuri-voi mintfgT ah«> wai^MI ,. '
ómenen ¦íoii-kj '7.O4W Otg i'
CtMI6ték t Ai 1— i -3 étri. cmxdAtX fjökert, íltUro* atnd (-wm-lrk dir»iij» á^rai * J **>k riáu4if« Mentit 20 knól 49 nrig.
10) tlrb 40 krcn cit-mete 1 *kf; 100 fajban SS frt
Nagykani ) ^ '. lo .' arak 1 >°>» . 40 . moo . 41 ,
100 100 100 ino
U .
SS .
90 .
A fajok legnagyobb réaze uaktekiotélvnnk Btrcezki Hité bimeiet t«l^|»i-rr>l lett k(K*mrr, miért n aaok btteleaek. Kte* felni a kiadandó nevetek aoaokian nerekeltek ¦ éppen aftrt gaxdag gyokérEettel birok aeartak. baaeai biitoc togam-tarnak edieu wnnci*'tii*>Jr e(eciK>.fe«ekI b 4aiu eletu-k et sieg eies felal igea ol-r»ók ia. A bóurulmu. c«ín>i kiin^utn ei niaden tekintetben Ujék»>ulo aafy arjefj-
t gépgyár r é sz v é n y -1 á r s a s á g
Gutjahr és Müller — Heinhard Fernau & Co.
Budapest Béci
a x elsőrangú malomépitósieti g y a r b » n
BÜAPE3TEN, V., kttl»ö vacti-at 70
^
VULKÁN
"

Sargoaiciim: .Unljahmlkk ¦
jjirtatank
SOmÖDjciiB: „Oltjakmlktn"
GtUjahr-UüUtr éi
A .Lengö-suta
lT Az Orlaménreket t6kéletcseD ^ szitáJjt éj ositáljoií*: — a Dzitilt lisztek U-tzUk. a der< G ci<"k lísitmettM^k ét a )^ d«rák .élesen* Tinnak oaz-tilyoira; — reodkiTÜi egj-sieru kexeléi>; — a szitáit
La. f
r liszioek tisztáulaaitása vgé %
<*eea ki van zárra ; — néphet keTtfi siiUhefoB
4
Sóder szabadalma.
gépnek" előnyei
•zOEégeltelik; — a gép .-> ké> tért él csekély erö: ig. nyel; - a gép járáaa töké-

áráaa töké- ,v ; - «to- M
matikos Özemre igen atka!-nai; — a gép egy egé« cyiinder- rendszert pótol — a gép munkaképataege felül mnlbautlao;
továbbá:
jt tiszti tó- és osztályozó gépekj
Scknelter Ágoston szabadalma,
ti iJ 11 tó éi OKztáljoz«-g épnek elöniei; fc^y^ifrfl +% ctélsxerQ sxerkeiat; Q'em kötbeo csekély kezelést igéojel; a gi*p tokksi töob tiszta dar.it állít elő mint bárm«lf mas Uy fajta gép; agraoazoo népen
^ a Ieg6nomabb derciék rslamiot a legdartáhb áarik iisz<itb«fólt; maokaképtssége reodkiTll aasr. ¦
tT Kép c?«kélv tért igéoycl: birme.7 BMloiobao lénfegej ftzamakadály oéikAI lehet ilteo népekkel egr din
tT liutitáal bereodecDL
A oeTe/ett legújabb maln>í«zati gépeken kirtli gjártaloak még: rögszíták, tarárok, faboaa-oastáljozótíépek Bub* féle reodsxer és muok nzeriot. ,Vuíkáo* gabooatisititó é^ kefe!óiíépek 6r6iirttok, gaboor li««t éj dartíelbuzók .
^ stállitócatgák,- dar«-, Üszt- é* dercxeheogerak, felhoziSgép«k és« járóssékek.
)é^ Tég .agyár ti* i gépek H >top K. hiroeves reod^zere nzeriot.
ifL Njínő n líéoy ek Mját é* idegen minták a'án, fogankerekeket Képpel formázva
fT Miadeeneml scemzánicépek fém, fa és k 6 n^gmuukálá^ára
J Gőzgépek ""próbáit reD*iiier sxerint, vizikerekek, közlóuiú'ek crjo^tii^fziók.)
wtr Kívánatra prospectusok és költségvetések küldetnek- -*•
VAU-KANIZSA. 1896. február 15-éiL
7-11*
XXXV.
gl6fi*ei+*i Ár: , évre b fn — kr
vre -i frt 50 kr.
Miévre . . . 1 ín tó k Keres axáai Ifl kr. H 1EDETÉ^ K K
rabbi torért á
svilttFkbek
rtil aoronkeot 1U krert tétetnek
¦1 Kincatari il.ítík mindeo vfj
íunirteaert í" kr. JUeientie
ZÁUIKOZLO
A lae uHleai «• ufifi reaxét illetá mi idea köziemén? BiUrl Laj«* ixeritetttö-kúdó nerére
A nagykanizsai ,,Ipar-Testület",
iotésmdak
n fogad
réezvéo; -társaság', a
„n.»aDÍzsai iz
Daf^*-kaDÍzaai Délsalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori taictrépéoztár
,nagj-kaniz«a>- és galambokiOoliéDtei tOioltó-eujlíf. a , mg;-kanizsai kisdedneveló t^yesúlei" a .Dagj-kaoiua: unitói járáskor*, a .nagj-kanizsai irreszt*OT julékonj jótékony nóenylet', ,5«gények tipintéxeie", a .katonai uadaatyán egjlet1 a .siproni kereskedelmi iparkamara' nasjkanizsai kalrílaaitainyáoak hiiataloi lapja
*L ifit 0 iaDIXSai lE; - juic«"juj uutjy >&* j • -»——»•-—/ -- —r—------ . — ¦--------------------------j — - -OJ .—- — , - -r- - —.---------------.-----.r—. _-_-.- •¦ —«,j ••"¦'¦«' >ai iai»aki,aiK[ij'&oaa IllVatSiOS labjft
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TAR TALMU HETILAP.
Ir. Wlusici Ijili vallás- ii kéz •líiUtíiji ¦iiittir.
A határozott fellépés, csengó h;ing, tiszta kiejtés már akfcor el-árnlták a nyilvános polititai ílel jövendő szónokát
Hatodik iskolás korábun tette elsó külföldi tanulmány útját Bátorfi társaságában Trieszt-Fiúmén át Velencébe. Kmiegeti Bátorfi. a kit Wlassii-s Hvula nagyapja, boldogult Börzsönyi Ferencz kért fel a rajongón szeretett kis unokája feletti felügyeletre, hogy Kiamébe érkeztükkor éppen az orvosok és ter-méBzetvizsgálók tartották ott évi nagygyűlésüket. Természetes, hogy Wiassics Gyulának, mint fiatal iró-nak. azon résít kellett vennie. Elment Bátortival az ünnepi bankettra is és ott tósztot mondott. De nagyon haragudott, hogy őt — gyereknek nézték és nem igen hallgatták meg.
0 és gyerek! A kit nem vesznek koraolyan!
Hanem hiszen reszkess Byiancz!
A sértett önérzet megtorló daczos-ságával fogott hozzá Fiume nevezetességeinek tanulmányozásához
Azért is megmutatja, hogy ót nem lehet nem komolyan venni!...
A fiatal kor sanguinikus lázassá-gávaj kutatott, tanulmányozott, jegyzett a Tersaton, a Frangepán-vár bástyáin, a tengerészeti akadémián, a papírgyárban, dohánygyárban és mindenütt, a mit megnézett és a hová ellátogatott.
Bátortinak a flegmatikus járása, közönyös lassúsága, terhére volt Azért Fiume-ben már le is rázta magáról és az idegen utasok közt már maga hajókázott át Velenczébe.
Velenezében aztán megismerkedett a többek közölt a boldogult Bernát Gazsi bátyánk által ineg-
énekelt taliánországi híres „ojtotf szúnyogokkal is. Éjjelre t. i nyitva hagyta szobája ablakait éa ittig aludt, a szelíd lagunák éhes szúnyogjai ugy elbántak vele. hogy mikor iszonyúan feid&gadt arezok-kal Kanizsára haza érkezett, alig lehetett ráismerni.
A politikában is korán pártállást foglalt és ó neki neui volt a politika az „cxigentiák tudománya." Kezdettói fogva a Deák-párt zászlója alá eskü'lött. s ott mindvégig meg is maradt A Deák-partboz oly in-carnatus makacssággal ragaszkodott, hogy azt lántoritbatlao következetesseggel, egész lelkesedéssel támogatta.
Abban az időben löbb Cikluson keresztül a nagyhírű tudós Csen-gery Antal volt a nagykanizsai választó kerület többnyire egyhangúlag megválasztott képviselője. Egy izben a Csengcry Antal tiszteletére ado t banketten Wiassies Gyula is mondott egy felköszöntőt. A fel-köszöntő tartalma és formai szépsége annyira meglepte az európa-hirü tudós Csengery Anialt. hogy az éljenek elhangzása után felkelt, óda ment a: ifjú szónokhoz és gratulált neki. Környezetének pedig elmondta, hogy ez a gyermek-ifju szónok korát meghaladó . komoly gondolkozásával és érett felfogásával : ritka jelenség.
Ettől az időtói fogva meg volt kötve a szorosabb ismeretség a Wlassics-család és Csengery-család közt.
A ki ismerte azt a családias melegséget, a mely a fővárosban a Osengery-család légkörében uralkodott, az csak természetesnek fogja találni, hogy Wiassics Wyula a Csengery-családnál csakhamar otthonossá v.ilt A család kebelében
később a két rokon leiek megértette egyn.<st. » i Csengerv család egyik kedves Kgja, * »*f!»s «ú-veltségü Csengery* Etelka Wlassics Gyula nejévé lett, kivel máig is a legboldogabb családi életet é!i.
A gyuinázista szónok és a kezdő jogász nyilvános szereplése mutatja azt a nemes ambitiót. melyből a későbbi ál.arufiTüu kinitte magát.
Nem „beanner- vér ez és nem bürokrata.
Megállapítható ezekből a jelekből, hogy Wlassics Gyula nem azért vonult vissza az íróasztalhoz és a könyvtárak poros fol'ánsai közé. hogy korán vénülő szivü. szürke képű szobatudós legyen, hanem azért, hogy nyilvános szerepléséhez megszerezze a reális értelmi alapot. A tanulókori nyilvános szónoklatok ' már akkor megmutatták, hogy a jövő féi'fiának a nyilvános éiet mozgalmai fogja igazi elemét képezni, de reális gondolkozása irtózott a tartalom nélküli üres harsonák talmi lármájától. Nem akart azok táborához tartozni, a kik alapos készültség nélkül csupán a csengő hang varázsával, hangzatos frázisok üres kong&tá&ával igyekeznek a nyilvános szereples ngorka fájára felkapaszkodni Wlassics Gyula a nyilvános életbe, a politikai szónok asztalához, az államférfin talajára készültséget, szellemi vagyont, mdo-mányt akart magával vinoi. hogy azzal egyéniségének súlyt, szavainak erőt. érveinek megbízhatóságot kölcsönözzön.
Az ügyvédi oklevél megszerzéséhez szükséges gyakorlati működést az 1875 évben kezdte a nagykanizsai törvényszéknél, a hol akkor atyja Wlassics Antal törvényszéki elnök volt. Ennél a törvényszéknél lett ó aljban az idüben először dij-
talan. később díjas joggyakornok. Innen neveztetett ki a budapesti kir. ítétó táblához segédfogalmazónak. Itt találta ót Perczel Béla igazság-ügyministersége, » ki felismerte a fiatal segédfogalmazó értékét, hivatalból helyezte á> a saját ministe. riumába, az igazságugyministeri-umhoz
Azt hinné az. ember, hogy Wlas-sics Gyula kiváló észtehetsége, jeles készültsége és irodalmi munkássága méltánylásául a hivatali fokozatokon, az alsóbb rangfokozatok lépcsőit mintegy keresztül futva, rohamo* gyorsasággal emelkedett a hivatali állások magaslata félé. Pedig nem igy áll a dolog. Emelkedésének laísuságát és kutató türelmét eléggé bizonyítja az a tény. tiogy az igaz-ságügyininisteriumban 5 éven keresztül volt segédfogalmazó, habár időkőzben már az ügyvédi diplomát is megszerezte. Öt év után Pauler Tivadar ministersége alatt neveztetett ki a komáromi törvényszékhez, majd utóbb a budapesti törvényszékhez alügyésznek. Ezeket az állásait azonban a helyszínén nem foglalta el, mert megmaradt továbbra ; is az igazságügymi >isteriutn kébe- ; lében, a hova már előbb beosz- ' taton
Az ígazságügyministeriumban a codifiűatió terén szerzett elévülhet-len érdemeket. A kir. táblai és bírói szervezeti törvények alkotásán kívül kidolgozta a bűnvádi eljárás tervezetét és annak indokolását A mü oly terjedelmes, hogy csupán maga az indokolás 34 nyomatott ívből áll
Ezt a nagy müvet Fabinyi Theotil az időbeli igazságügyminister. a ti a képviselőházhoz be is nyújtotta, de mielőtt az törvénynyé válhatott volna, Fabinyi az igazságügyi lár-e/á'ól megvált.
Ezen sokoldalú hivatalos és irodalmi munkálkodása közben irta meg alügyész korában a „Tettesség és részessé? tana- czira alatt két vaskos kötetben. A jeles munka oly rendkívüli föltünést keltett, hogy elsó kiadása a megjelenés után három hét alatt már teljesen elfogyott, a mi a magyar monográfiái müveknél eddig példátlan eset volt. Csakhamar II-ik kiadásról kellett gondoskodni, a mely a szerző által tetemesen átdolgozva szintén megjelent az 1883. évben. Ez a ritka jelenség bizonyítja azt. hogy Wlassics Gyula irálya formai tekintetben is választékos, emelkedett és világos. Kellemessé, vonzóvá és érdekessé tudja tenni még a száraz tudományos kérdéseket is. Ezt a kiváló müvet a magyar tudományos akadémia a Sztrakay-dijjal tüntette ki. Ugyancsak a magyar tudományos akadémia az 1886. évben levelező, az 1892. évben pedig rendes tagjává választotta.
Alügyészből ministeri titkárrá neveztetett ki az igazságQgyminis-teriumban. Félév mulva kir főügyész helyetles lett.
Habár főügyészi helyettes korában is az igazságügyministerium-hoz maradt beosztva, folyton teljesített közvádloi teendőket is és a sajtóbiróságok előtti végtárgyalásokon több kimagasló vádbeszédet mondott.
A jogászgyuléseken is mindig részt vett, mint ezen gyűlések munkás tagja. Jogi vitái, egyes concret esetekről tartóit értekezései mindig elvi jelentőségű sulylyal bírtak. E tnejlett szakadatlanul munkálkodott . az irodalom terén is. Nagyobb irodalmi dolgozatai ko-szoru/.ott pályamüvén kivül ..A Iiün7:ídi t-ljárás tervezete". .A bűn-
T Á R C Z k.
Flóra.
Szép romAo laay. alif serdült, his p*piiak delviráfi. Arcú h»ltáoy, uecTedíljtős Láogoi ajkt, — pillaDtaii
SAtet a f&luatk niaden kiciioy b4u, Aj>ró ablakait aikong* aitl rizia.
C**k egj kelyrtl árul tárrá* haUTány f*»», Mint a íellobbaaü, H-tlhaló rrménjr.
Flóra ablaka az, ai»utt nöadei miaden, De neki ex éjjel DTafodaJaa DÍacteo.
Tépi, marja lelkét icbés, taljot biaat.... Erőltetik férj he* — Sfc'dag pap fiának.
Jcgv>áttaj lemi holnap, a«ki ki»M haJál! Menekülő utat ab, teholieot talál .....
Najry ur, kit ó iieret, el sem teszi soha. ..! A misé m?g nem letx! birki paraaeto'ja.
Megrózzeo az abUk : „Kyisd ki, nyisd ki Flért. Ko vágjuk, eljöttén csókra, édes csókra.....
f.ibtWiojml a l&Aj, aziréhex kap féWe — • lóságot nafj I»tea máj erőt e pereibe f
.-'¦"¦ igu lenn* ? tafy már ki sem nyitod? >f; ora resskeue nyitja u ablakot.
Bw..fóh a tad éj hideg, ha»M «*ele 8 a piílofó mécset kioltja egyuerre.
8otétséfb«n a ián; séf jobban fél, rettket. Lefejti nugárol az álfoaó kesét.
"H*gyj mafamra eofeni, — eredj kastélyodba ö»YeD]r lány vagyok én, roaan pop* íiny*.
Ne kérdi tőlem semmit, imem. ajkam zirra Isten a Telkemet Un mégse bociitj*.
mégia ....?•¦ ,.tyám np akarja
lteil .. .<: .Hatazeskíld Floia.?
Ast mnndud, hogj szeretsz! Biroi vág? a íiÍTem, Míg a sötétség urt tjökj' relém, jöjj reiem . ..
Nélküled nem megyek fehér (,, -,,.--, . Akkor jöjj el értem holnap iljeo tajoi
Hoiwu, forró cüókkal egjmiitol elralnak
Éi ctak Flóra tad)t, «it hoz mijd a holaap.
Stive báÍTáay»a*k aseretője o^m le»i, Gyűrűt ax ujjara * másiktúl nem te«.
Az apja paraociát élre me* oem ucfi, ... SOtét taoácsot ad az a holaap neki . ..
Roraia pop» híz Tarkán fekcifrázva JegjTáltaiiK kénél Kyuzaog a tok népiül.
Naiy fai<U a kérő • Semmi péut sem kér 6, Caak a lányt akarja Ulelő két karja
Hol vaa? ^dtob Fléra ? Kérdexi . po'pa. De aea tudja teakí Eléje vetetni.
A nagy zavargásba'
UaliKik zárt szobába PiMtoly dBrranáaa. Tor tett a lakoma
S aUsnap hajaal tájoo Fehér ravatalon, Várta grófját Flóra Ssép találkozóra.
CZ1KLE VALÉRIA.
De hm?
Vasárnap vao, « oap már alkon ja t felé hajlik, a kiket a verőfécyes nyári napnak tikkasztó melege eddig a aio-üába tartott, szelnek ki a szabadba, hogy a természet siépaégében gyönyörködve élvezőének az üde esti levegőt.
La)3 napi munkácca1. félretéve kisiettem a szabadba. A miudeti-ié^ nagj njQve a természet fölött gondolatokba merülve haladtam, s akaratliDnl utamat a temető felé vettem.
HereugédemböJ a temetü kápo'oája kisharaxigjáQ&k cseagö haogji riasztott föl. Körültekioteuem, a egy szegéoyed temetési gyúiznt*aet k&zeledelt a temető feli, a az egyszerű festétlen ko pornó: hárox siránkozó árva ki séf te.
Éq 13 a meséihez CáAtlakoztam, bo^y az enyészet birodalmiba egy keveset körültekintsek.
A aioraora menet la$saa baiadt, nekem időm rolt, hogy a síremlékeket, melyek melleit elhaladtam, megszemlé hefsem. Hány iameróa neve folt ott már fölirva, kik a föidi gondok és nyomortól megszabadulva, ama kis domb alatt háborit-laoul alsnzák örök. álmukat, ott várva a boldog tői támadás napját.
A lemetÓD végighaladva, aoiak egy félraeió zugában (51 ásott sirgödöroét a meoet megiilott; s miután a lelkész imájnt elvégezte, a koporsó a gödörbe lebociijiaLotl-
Az alá holló göröagyök döbörgéte, még megaanyi tórszurés az anyái laaul maradt három kit Árra axiréb«>. kik u
elveszett édes anyát hivogttják vissza a mindig magasabbra domborodó sirbóU
Szegéoy szerencséi len árvák nem tudjátok ti még azt, hogy ama hatláb bosszú és mély gödörből, hova szivetek mioden kincse a gondos anya lebocsájta-tott, ninci többé Tisszatérés. Jobb is, ha nem tudjátok, meri ykii sziTecikétek repedne meg. de iey legalább a remény némi viga»zt nyuji; oem tudjátok, hogy *~ a titeket anDyira szerető anyai ttziv, ki titeket annyi gonddal ápolt x annyi veszély ó! mentett me?, ami kis domb alatt, mely. a vilá^oa egyedül a tietek, fogja ki nyugodni magát ott, a hol ü'qci többé bú, nioci többé ayoaor éi f,»j%lt.oai.
A három árva fájdalomtól kimerültén ledől a már egészen fölhalmozott sír-dombra a ott esgetl uut még folyton kitörő fójUalmÁnak.
Éq mindezt egy síremlékhez dó:ve szemléltem, s a szegény árvák fájdalmától meghatóttan észre sem vettem, hogy már sötét e*te lett; c*ak mikor a f sirásó fölszólítja az árvákat — .menjetek mir haza, tovább itt nem marad hattolt' — ocJÓdtim fo1.
A legöregebb mintegy 13 éved fiu föl vétó kőnytelt okoi szemeit e mez-Mzóilitá-tra, s méL a veséket is m?gnyi laJű fájdalmam s a urinó. eibiló hia-rod felél: „de hova".
[gazatok van szegé ly szerencsien aoyátlan árvák, miodeneLek amilek vo't, a hideg hant alá temetve, oincí aki keblére öieljea, anyai ctókjáva! iliesien, oinci aki ennetek adjon, díbcí aki ágyba : fektessen.
Kctazerea csap is ért benneteket, m-írt elveszítettétek a szerető éi gondos anyát. «t hajléktalanokká lettetek, mert eme kis sirdombon kivQ!, abonnét moit elüzettek, uinca hely, ahova árva feje-tekétlehajuátok. Meajetek haza. l'j hova V
— Blahnoé élete és muresxete.
Kíen a czimen egy readkiví! érdekem munka kerül sajtó alá abból az a>ka-loraból, hogy a nemzet csalozáuya, a magyar népszínmű királynője - Blaba Lujza asszony bucsjt ve.-z a sz.npadtól. A mü fényei kiállításban, számos ii-lutztráczióval ;a>eaik meg, s urtalmizot fogja a magyar szinmuvéizet e ragyogó csillagának egész pilyafutását: gyermekéveit, iíjinágát, színpad: diada ait, epizódjait éahsrQevea emberekkel folytatott levelezéseit, melyek nacy részének kul-turtörtéoeti beeje ran. Kgy nagy meglepetés is lesz a könyvben, mely Blaháné fényes tehetségét egy uj. eddig még soha nem ismert oida»ról mutatja be. A mankát a művésznő hiteles adatai nyomán Kéry Gyula írja meg, a ki hálás köszönettel veszi, ha mindazok, a kiknek a művésznő életére vonatkozó adataik vannak, neki megküldik és ezáltal segítségére lesznek az adatok összegyűjtésében. A küldemények legkésőbb márczius elejéig Km Gyula czimére (Budap 'st, Kristóf-tér 3.) küldendők. a ro& márczius bónap vége (elé keroí ki sajtó alól; addig is elójegyxéaeket elfogad a .Uflrészeti Lipok* kiadóai-vaUlav. (Upeat, Krínóf-Lér 3.)
Lapunk m&i számához fél iv melléklet van csatolva.IXXV. ÉVFOLTAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 FEBRUÁR 15-ée
vádi eljárás alapelvei", ,A péra-buntetés jogi természete", „Uj irányok^ a büQtetójogb&n" stb.
Ezeken tirül kisebb értekezéseinek száma meghaladja az ezeréi. Maréi feltűnést keltenek az összes európai tudományos- világban. Kivonatokban kdzöttek ismertetést munkáiból német, olasz és franczia' szaklapok és folyóiratok.
Mikor Szilágyi Iiezsó igazság-ügtminister lett. annak helyére a boaapesti m. kir. egyetem büntetőjogi tanszékére neveztetett ki egye-tími tanárrá Az 1S92. évben választatott meg a zalamegyei csáktornyai kerületben országgyűlési képviselővé s az lS'.'y évben vette át a vallás- és közoktatásügyi tár-ezát a hol a legnehezebb társadalmi prob>m»k és legfontosabb eultu-ralis feladatok megoldásához fogott hozza. Ks én bizoiu nagKatöró széliemének óriás erojében.^izom az általa felv.Hett nagv kérdések megoldásának lehelőségében.
GYÓRFFY JÁN'OS. nagykanizsai ügyvéd.
Az izr néegylet vigal*aa
Msniyi fáradságba került, ennek az estélynek a rendezése! Az eszme .találkozó egy világfürdöben* testet öltött! Kzt csak nük vihették keresztül, nők, kiket az emberszeretet ösztönöz minden nemea cselekedetre. Az egylet fáradhatatlan elnöke. Vidor Samuné, minden napon gyűlésre bivu egybe lelkes gár-dáját bogy a részleteket megbeszélje és kiossza a szerepeket. Es mindenkinek volt ambicziója, bogy egy-egy szerepre válalkozzék. Volt is olyan nyüzsgés-forgás a Polgári-Egylet termében f. bó S án, mintha csak valamely világ-fürdő promeoádjában sétált volpá az ember föl és alá. Nappali féoy hirdette, bogy itt a jótékonyság birodalmában vagyunk, mely nem szereti a sötétséget A .segiUég* forrásából bugyogott a .Champagne" üde nedve, mely gyó gyitó irt fog hozni sok sinlödóoek, azoknak is, kik a pezsgőt megitták, azoknak is, kik a jótékonyság obolusai-ban fognak részesülni. Egy lépéssel tovább mindenki megtudta a .Mene Tekel* jóslatát a mérlegen. Sok megterhelt lelkiismeret megkönnyebbülve sóhajtott fel, mikor elépett a Fair Banks mérleg hidjáról. — Azután a lóverseny-térre mernünk, hol izgató jelenetek játszóduk le. A harang folytonos usi-lingelése jelezte az egymásután követ kérő surtokat és a bookmaker briliáns üzleteket csinált miben a^jury segéd-kerett neki. Sok lí tört le a pályán és a fogadók közül sol>an három orr-bosz-szu-ággal maradlak el a czéltól.
Hogy a lóversenytéren pórui járt lovagoknak .segítséget lehessen nyújtani, a mentőosztály gyógyszertárt állított fel, hol a bevenyébea felavatott doktorok és gyógyszerészek dr. Máikus Blanka. dr. Roth.cbild Samuné, Fischer Irma és Wallenstein Malvin, enyhítő irt nyuj-totuk sajgó sebekre. — de nemcsak silány te*ti bajok orvoslásárt vállalkottak ezen nemesszivű nők, hanem társadalmi bajokat is gyógyítottak a BLetbe* vizével »z .agglegény* hklrrel és Thi-lopbiglemezekkel.
Míg eközben az idő eljárt a közöo-fégaek alkalma nyílott rózrákat szedni a téli időben is A rózsaligetben három virágárusnő, kiknek széprége vetekedik a virágok királynéjáéval, hintettek meny-nyei virágokat a földi élet ösvényeire.
S mivel már a mennyországba is el- ! jutottunk, felemlítjük azr*i«, hogy dú-an ; ellátóit bnffetten a Hébék Kugler-ambró-ziát és Törley-nektárt osztogattak.
A tolongás a nagyteremben oly nagy volt hogy a tánczoló párok csakhamar zátonyra jutottak, mely kellemetlen helyzetből csak a .Haliám* dagálya szabadította meg őket. elűzvén a teremből a lábukkal eviczkéloi nem ludó nyáraja>l-gárokat és philiatereket ' *^
Ide ikutjuk aton nemesszivű hölgyek nevét, kik a jótékonyság szolgálatában állva, a/ eatélyre azerepet vál.aluk, de ez a névsor sem hézagtalan, mert a .névtelen ósök'-nek is jntottolztályrész, kik csendben és félrevonulva végérték áldásos munkájukat.
A .Segítség- forrásánál a nymphák szolgalatát végezték Ledoísky Armiané. Lengyel Kornél. Satüei Irma. Kohó Ilona. Sauer G:z«lía-
A czukrászdában íelazolgáiuk Bluvaeo- ! sebein Vilmosáé dr. Bltu Simonné. Mii-boffar Olga, Saner Adél.
A .Róznaligef beo árultak, Roaea-bent Ribárdué, Priger Sarolt., Rapoch Lojta.
A ióversenytéren azerep«ltek: gelsei Gulnrann Tilmoané, dr. Plihál Vittor, Rosenberg Emma_
Szelvényeket árultak: OHop Samué, klMchanzker Mórné. Sittler Jóuefné.
Orvos volt: Márkus Blsnka (3ndip»-t) Gyógyszertár tulajdonos: Ruth.chivd Sa-mnné. segédek: Fischer Irma, Wallenstein Malvin.
Ujságelárasitónő: W«iss Melanie.
Máisálók : Kaazter Miksáné, Rotachild Amália.
A pénttárnál ügyelt Fischel Pálné. , A főfelügyeletet végezte Vidor Samuné | éa bnzgó titkára Rosenfeld Lajos.
! V. H.
A ¦agykanizeai általaim beteg-tegélyzé egylet
f. bó 9-én Urtotta meg XXV. rendes évi közgyűlését, melynek lefolyásáról a következőket unjuk följegyzendőnek.
Lőwicger Ignácz egyesületi elnök az egybegyűlteket szívélyesen üdvötőlve: miutáa a jelenlevők számából a közgvü-lés határozatképesrégét konsutálu, a gyűlést megnyitja — Elolvasásra kerül az évi jelentés, mely arra való tekintettel, hogy az egylet emberb^ráti tevékenységét immár 25 év óu sikerrel folytltja, ezúttal nem szorítkozik a mait évi működésről való beszámolásra, hanem visszanyúlva a múltba, az intézmény létesítésen és fokozató; fejlődésének történetét — rövid vonásokban bár, de elég terjedelmesen megismerteti, különösen kiemelvén a főbb mozzanatokat, melyek az egylet be'életére és mű-ködéaének zavartalan folyutására lénye ges befolyással voluk.
Megtudjuk a jelentésből, hogy a közjó előmozdítását ctélzó egylet 1871-ben néhány emberbarát kezdeményezése folytán több lelkes férfiú közreműködésével létesül', továbbá hogy egyesek és testületek áldozatkészsége oly alaptőkét teremtett az egylet számára, mely en oek fönnállását biztositotu — kieme-lendőnek Urtjuk még. hogy az egylet a lefolyt 15 év alatt betegek segélyezésére 15.264 frt 70 krt ; gyógyszerekre 3702 frt 58 krt; temetkezésekért 1979 frt 69 krt és kórházi költségek menté ritésére 822 frt 09 krt fizetett, e szerint csupán emberbaráti czélokra 21.769 frt 06 krl foiditott
E számadások minden kétséget kizáró módon fényes Unuságot tesznek arról, hogy a nagykanizaai ált. beteg-segélyzö egylet kitűzött föladaUt derekasan megoldott*, az egylet intézői pedig nyugodun, söt némi önérzettel tekinthetnek vissza eddigi működésükre, hol lépten nyomon a jótékonyság és felebaráti szeretet téoykedésének szép emlékére akadnak.
Az 1895. évi ügykezelést a következőkben foglaljuk össze. 10b esetben 508 ápolási nap után fiiettek 392 frt 12 kr. azonkívül számos fönajáró beteg 209 esetben dijUlao gyógykezelés bea részesült és ingyen gyógvszert ka-po't; gyógyszerekre 93 frt 69 krt fi-zrU-k. A beteg egyleti tagok kőiül ápolás alatt maradt öt, a többi mind fölépült
A közfelkiáltással megejtett választás eredménye a következő. Elnök: Lőwisger Iguácz, alelnökök: Saliér Lajos, Weiszberger Zsigmond. Választmányi tpgok: Fürst Sándor, Hein Mihály, Uiid Ferencz. Horvát György, Lenkei Zsigmond, Lővringer Lajos Löwy Adolf. Munkácsi N tudor, Erning István Pufi Sándor, Prager Béla és Zoll-iier János. Egyleti orvos: Angenfeld Fülöp.
Nem hagybatjuk emlitetlenű!, bogy Fischer József, ki 20 év ÓU alelnöki állása mellett a pénztárosi teendőket ia lelkiismeretese* végezte, hivatkozással agg korára és gyakori gyeogélkedé. sere, a tagok mély sajuálaUra állasáról lemondott és bogy a visszalépőnek az egylet érdekében kifejtett tevékenységéért az egylet hálás -ismerését jegyzőkönyvbe iktatták
A Mfykurizsai iak. Űzette egylet Mrébél.
Tiaztelt közgyűlési
.Nulla dies sine iinea' : Lz a latin közmondás, melynek magyar értelme: .Egy napén se hagyj mankz aéikll*, a nagykanizsai önkéntes tűzoltó testületre nagyon is alkalmazható, mert ha tekintetbe vesszük, hogy a kezdet ne kétségeivel éppen e testületnek Ulán mindenét felett legjobban kellett küt deai s Hintán oroe nehézségeket sze rencséses keresztül knteWe, egy negyed századot, fennállását érte ¦«(, agy oly
< időt, amely idő ntán bátran elmondhat-I jak. hogy testületink, tekintve ai alkotások és tettek nagy számát, a Dunántúlban az első helyet küzdötte ki magának.
Ezen haladást nem lehet másnak tn-I lajdMiUni, mint a folytonos kiurtás éi munkásságnak, mm ha beléletében előfordult is egyszer-tnáskor niegba-soolás, a melyre nézve azonban a good-' viselés ugy intézkedett, hogy alkalom adtán mindig támadt egy-egy oly férfiú, ki a helyzet magaslaUra bírt eme! { kfdni s a testület ege fölé tornyosult vészfelleget bölcs, erélyes és messze kiható intézkedései álul nemcsak hogy eltudu háriuci. hanem ezen a testület keheiében keletkezelt meghasoaUs tüi-1 próba volt, s annak legyőzése az egye | sülét erkölcsi gyózedehnét és a kiiü-! zott feladatnak a ezéihoz közelebb vi telét eredményezte, mert azon eszme lebegett mindig ugy a tagok, mint a tisztikar ;ieme előtt, boiy egyesekért nem lehet, de nem is szabad az egész tes tületet feláldozni, hanem példát véve a folyamok eredetéró. melyek szintéo csak kis mennyiségű víztől ereJve, de folytonos összetartás következteben oly erőt képesek kifejteni, hogy malmokat hajúnak s bajókat bírnak el
így tehát e testületet is e közmondás uralja, mert habár eióre is haladtunk, de haladásunk nem volt rohamos és nem is lehet még .megálljt' kiáltani. Testületünk fennállásának 25 ik esztendejében mondhatni vajmi csekély említésre méltót művelt, mert ugylát-szik a tűzoltó legnagyobb ellensége a rosaboló tüz elem, megérezvén bogy a testület 25-ik fennállási é.etévét éli s ennélfogva az elmúlt évben gyakorlati munkát —viszonyítva az előző évek bár-1 melyikéhez, — vajmi kevese: adftU. nem akarva ezeu a területi ugok örömünnep érét a számulan károsodó :t keserves könnyeivel zavacta:ni, — mind azonálui elmoodhatjik, hogy megtettük mindazt, a mit csekéiy embsri erőnkből j megtenni az ügy felriragozutása meg-; kívánt.
Most pedig áttérünk jelentésűnk to-Isjdonképpeni részére:
Testületünk admiaístrátiooá'is ügyeit alapszabályaink értelmében a közválasztmányi és parancsnoksági üiéa intézvén, lartatott a lefolyt évben 1 rendes évi közgyűlés, 1 választmány, ér 10 parancsnoksági ülés, a melyeken 116 ügy-darsb nyert elintézést.
A lefnf> évoen cakis 1 nagv gya-koriat urtatott jnnius 30 áa délután 4 órakor a főtéren áiló hérc/eg Batthyány épületén, amely tulajdonképpen disz-gyakorlat volt [iskola és rohamzyakor-¦t mentési krsérletekke) egybekötve) a zalamegyei tűzoltó testületek jelen-levő tagjainak tiszteletére, továbbá 12 kis szergyakorUt az .őrtanya udvarbe lyiaégében s ezenkívül az esti őraég iileje alatt a Ugok az illető örparaocs-nokoktól iskolai okutásbaiL részesültek. Az elmúlt évben 7 tűzeset fordult elő. Minőség szériát volt 4 tető, 3 félszer, 5 istálló, 1 ól, 1 fakamra. 3 szalma, 1 szobatűz és 1 vaklárma.
Elégett 2 cserépzsiudelye?, 3 szalma-fedeles báz. 3 azalaaafedeles piju, 5 istálló. 1 ól, 1 fakamra. 12 szekér szalna, 22 szekér széna. 1 dit birju. 10000 drb tojás és 1 ajtó szárfa. Az elégett épületek egy kivételével mind bizlo sitva voltak az összes kár 4759 frt
Működésben állott az önkéntes tüz-olto testületen kivűl, » helyben állomásozó Ernő fóherczeg nevét viselő cs. és kir. 48-ik gyaiogened. valamint a magyar királyi nagykanizsai 20. bon-véigyalogezrtd legénysége.
Az év elején volt a testületnek 106 piriolo tagja, év közben kilépett 1, narad az év végével 105.
Működő ug volt az -év elejéa 109. kiépeu 22. Delépett 28, .maradt az év vécével 116. Szaporodás tehát ez évben 7.
Szolgálati időt tekintve a következő adat áll:
25 évi szolgáati idővel 9, 24 . . .1,
19 „ . .2,
- 18 . .1.
17 -. ." . 2,
14 . . .7,
13 . . .5.
11 . . .4,
10 ,
. .3,
8 . . ,2,
7 . .1
5 ' ¦ * ' "•
J • • • '.
4 . . .9,
3 . . .17,
2 . . ' . 4.
1 . . . 35.
Polgári foglalkozásra nézve: ügyvéd 1. ervoi 2, hivatalaek • építőmester 2, Uailí 2, gyáros 1, lapszerkesztő 1,
kereskedő 1, könyvkötő 1, Vtfittf 1, kőfaragó 1. lakatos 4. czipéaz 10, fodrász 1, molnár 6, kosárkötó 1 szabó
I 2, méezároa 1, sszulos 2, korcsmáros 3, kéfaéavteprő 3, pék 1, csizmadia 1, bognár 2, kádár 1, ács 6, köteles 1, késes 1, kovács 2. fuvaros 3, déli gyü mölcsárns 1. ioldmives 10, kőmives 21, zenész 1, hívaulitolgz 4 éa bádogos. Rangfokozara nézve: Parancsnok és tisztviselő 24 7 őrparanosuok 10 cső vezető 18 mászó
| 8 vizsgázott szivattyús 41 ujoncz szivattyús.
1 A zalamegyei tűzoltó szövetség álul kidolgoztatott éi 1892. éri augusztus hó 12-én Csáktornyán urtott rendes évi kőzgtülésében ellog.dott Unkónyv sze-
1 rint a testületi Ucok közül az elmúlt
| évben 6 Ug jelentkezett a vizsgaletételre,
velfik a vizsgáló bizottság által a vizsga
1 megtartatván, közülök 2 kitűnő, 3 jeles és 1 jó érdemsorozatul ellátott bizonyítványt nyert. C helyen örömmel jelenthetjük, miszerint a kérleibetlen halál a testület tagjai közöl a lefolyt évben áldozatot nem kívánt
Az év folyamán az örunyán minden nap rendes, azonkívül a színházban, valamint a lovardában kellő számú jól ellenőrzött őrség volt jelen.
Siabadságoluiott 1—3 haii időre 10 Ug. Szolgálat mulasztásért megintetett 30. a Ugok sorából töröltetett 2. A zalamegyei tűzoltó szövetség ez év janius 30 án rendkívüli közgyűlését vá
' rosuokban a városház nagytermében tartotta aneg, a melyen a megyei tüzoltó-testületek közül 18-au meglehetős nagy számmal képviseltették magokat
A közgyűlésre gyülekezési helyül az örUnyahelyUég tüzetett ki, ahol Knortzer György főparancsnok fogadu a vendégeket a testület nevében. Az órtanyáró! diszmenetbeii vonult régig a helybeli testület és zenekara élén a vidéki testületek küldöttei.
A városház nagytermében a közgjü-léa megkezdése előtt városunk köztiszteletben álló polgármestere üdvözölte a város nevében a vidéki testületeket, mely üdvözletet a szövetség elnöke Mayer István meleg szavakban köszönt meg s mintán a körgyűlés baUrozat képességéhez szükséges számol coosu Ulu, azt határozatképesnél kimondotta
' és megnyitotta.
A közgyűlés legfontosabb tárgyát az a)apszabá,yok módosítása képszvéa, a mely a kiküldött bizottság által már eióző napon megszerkesztetvén, a közgyűlés által egész terjedelmében elfogad tatott.
A közgyűlés befejezte ntán újból az örtanya helyiségébe történt a felvonulás, a bonnét a polgári egyletben Urtott baiquettre ment a testületek legnagyobb része.
Dálután 4 órakor a főtéren álló Her czeg Baltjhánv féle házon és előtte tar-Utott egy diszgyakorait — Először isko-lailag muutta be a testület képzettségét s azután rohamra támadási gyakor latot tett, a melynek végeztével ponyvába ugriálás, kötél és zsákba ereszke-déti oiuutványokat csinált és egyesek Hitesei, törési és horzsolási sebeket szín ¦ leve a mentők és kötszerek szükségét mutatták be akik. jeleo lévén, a színlelt szenvedőkön azonnal Begitve, sebeiket bekötözve, a muntő kocsiba vitték a az örunyára fölszállitottak. Este 6 órakor a sörgyári mulatókortbe vonultak, ki a bonnét az indóházba kísérte ki a testület vendégeit.
A magyar országos tűzoltó testületek segélyző szövetségének az elmúlt évbeo 109 taggal volt ugja testületülik s azt egy ug segélyezésére SO frt erejéig, — míg [ellenben saját segelyalapuukat két tag segélyezésére 62 fonóiul terheltül, meg.
Ünnepélyes kivoaulásban testületünk az Urnapi körmeneten és József főher-czeg ó cs. éi kir. fenségének varo-unkba történt jövetele alkalmából vett resti.
örvendetes tényről teszünk jelentést, a midőn ez éi 'égével 16 tagtársunk névszerint: Cristóf Mihály, Kovács Andris, Muzikár Vincze és Nenmark József 10 ével, Kovács György, Raffay István, Weiszberger Kálmán, Ziegler AnUI, Fieischhacker Ignácz, Kabát József Novát István, Poradus Antal, Poizovecz Ferencz, Rozsonica János,Tiszay Mihály é« Herváth György 5 évet meghaladott önkéntes tűzoliói szolgálatuk elismeréséül 10 éi 5 éves szolgálati éremmel
; leendő kitüntetésüket uanepe'jük.
'¦ E helyütt mész megemlítjük, bogv ő cs. és kir. Fensége József íóherczeg tiszteletére a testület tekintettel arra, hogy miután az iadóhátnál semmiféle Houe-piea fogadutásba saját kívánsága szerint a kétő esti érkezés miau nem réaze-sult, mindazonáltal teattlMünk a ko-
1 róna elé kivonult, mit 0 featége be)«ve-
telekor észre véve a testületet, kocsijáról leszállv» tdvözelte • másnapra az általa adatott ebédre a testület főparancsnokát meghivts. a melyben szintén a testűlelet kívánta megtisztelni.
József fóherczeg ő felségéhez boldo gult fis László fóherczeg halála alkal-mábóll részvétiratot intéztünk, a melyet ő c*. és kir. fesnsege nemcsak, hogy szívesen vett, hanem azt megható legmagasabb válaszára is méltatni kegyeskedett.
A gyász napjaiban testületünk a szt. Fereoczrendűek által a bold lelki üdveért egy nagy gyászmisét mondatott a melyre a város előkelősége megbivatott. s megjelenésük álul a részvét nagy mérvben emeltetett.
Az év folyamán épugy, mint az e!ózo két évben a helyben állomásozó Ernő föherczeg nevét viselő cs. és kir. 48. gya!. ezred, valamint c nagykanizaai 20. honvéd gyalog ezred legénysége a gépek czé.szerö kezelédében a tentóleü tiszti kartól okutáat nyertek betenkiat egyszer vagyis minden szombaton dél-uUn az őrtanya udvar helyiségében. Megemlítjük továbbá, hogy a testűlet részére a választmány uulványozata i folytán ez évben is 12 drb tűzoltói téli kabát szereztetett be. a melyek czél-szerü és basznos voltáról a testületi tagok a tél folyamán kiütött tüz énetek alkalmával elég bizonyságot szerez-j hettek.
A testület kebelében a menlőosztálr a múlt évi rendes közgyűlésben jóvá-hagyott szabályzatok értelmében 32 Ug-gal megalakult s kik a testületi orvos úrtól kellő okatásban részesültek. — A testületi orvosnak, mint a mentő osz-| táiy főorvosának a helybeli orvosi kar közreműködése folytán sikerűit a mentő osztályt köt- és gyógyszerekkel dúsan mindazonáltal olcsón felszerelni, bogy az bárminemű baleset avagy szerencsétlenség alkalmasa! az első segélynyújtáshoz teljesen elégséges.
Az év folyamán Nagy Kaoizaa város közönsége elég bizonyságot szerezhetett arról, hogy mily szükséges s mi y ti vös volt ezen osztály felállítása, mert nem múlt el egy bét. bogy a mentőknek és a kocsinak dolga ne lett volna s mindeo 10 közüi 9 esetben a mentők voluk azok, akik a baleset helyszínén előbb jelentek meg mint.bármelyik orvos és a rögtöni óvintézkedést avagy köiözést reljesitték s további pyógyke zelés 'égett pedig a kórházba szállitot-[ Uk a szerencsétlenül jártakat. A testületi pénztár összes
bevétele 1534 frt 86 kr.
kiadása 1500 . 88 .
Marad pénztárkészlet 33 . 98 kr.
A segély alapöst-zege a kamatok ld-kéaité>«e után felszaporodott 3119 98 2 tag segélyezésére kiadatott 62'—
Maradvány 3057 98 ^ Felszerelési alap I—V. ker. 457-70 VI. —VII , 65 70
Összesen 522- 6f
A mentő osztály alapja a kamatok tőkésítése után felszaporodott 493 82 kőt- és gyógyszerekre 92 68
Maradvány 40114
Miodezekben foglaltuk össze- röviden
elnöki és főparaiicsuoki jelemé ünket.
melyhez mé& c-sak azt csato juk, bogy
! Kanizsa város áldozatkész közönsége a
! testület iránt az elmúlt 25 evén át ta-
j nusitott jóindulatát a jövő évekre is
i hasonló mérvben Urtsa fenn, a testü-
j leti tagok pedig a szabályzatok pontos
: betartása és lelkiismeretes teljesítése
által küzdjék ki azt a mi a testületet
| az 50 éves jubileum megünnepléséhez
i juttatják é* méltóvá teszik.
! LENGYEL LAJOS s. k.
'elatk. ....
KNORTZER GYÖRGY t. k.
főparancsnok.
; (Vég« következik.)
JCSARNOK
Ztlaváraegyei tultatatUMk.
1705 -18Í*.
i (Kílyt. és Vége.)
Baiiuth Aotal, született 17 7 7. jan ¦ ls-án Zalavármegyében Zala-Eger-szegen. Iskoláit szülőhelyéi) keidé, 1797-ben az ájutos rendbe lépett mint e rendűek tagja páratlac szorgalomnál folytatta az oktatás nemes ügyét 1847-ig
Tanárkodott Stégeden, Kecskémé
[ teo, hol mindenütt a magyar nyelv
1 Felytataa a melléklett*.MMktot a .Zalai Klrifay- 1896 én
ixrv.
és irodWom magvait caepeMMé növendékeinek aznébe.
Szegeden adott ki egy: .Magyar irodslmi kézikönyvét' növendékei számira. Kéziratban több munkát is hagyott hátra. MeghaU Váczoit.
Tass László, sslletet: 1780. jia. 9-én Zalavármegjében SslosMárott. Gyermek éveit szülőhelyén toitítte, honnan rask a középtaaodai tudományok megismerésére szollitotu Szombathelyre, hol l?9T-ben a növendék papok közé lépett s mist ilyen hallgatta a bdicsésceti tudományokat, melynek küanö sikeres végzése után 1S03 ban pappá szenteltetett, 1805 ben már az «gyháztör-sénet tanításával bizato't neg a szomba:helyi papnöveldében, honnan 1815-ben — udvari kinevezés — ugyanezen tanszékre tzólitá Pestre a magyar egyetemhez, melynek bú szukája volt haláláig.
Legkedvesebb műkőre Vassntk s tanterem volt ugyan; de az írói pályán is törekedett érdemeket szerezni.
Mnnkái ezek: .Öröm vers' — megjelent Testen 1830 .Demos-thenes és Ciceró" — (8 kötet) meg jelent Pesten 1833 ,Kiis János, Socretes nevezetességeinek vizsga-Ista" — megjelent Pesten 1835 „Észrevételek K. J. aotikritikájára"
— (16 kötet) megjelent Pesten 1836. stb.
Latin nyelven is irt töb1) munkát melyek között: .Institntio his-teríae ecclesiaaticae növi ioederis*
— czimü a legnevezetesebb, otegje lent Pesten 1828 ban.
Több évig ügyesen szerkesztette s „Tudományos Gjüjtemény"-t. 1828-ban a magyar hittudományi karának nagyságos rectorává neveztetett ki. 1832-ben irodalmi érdemeiért a magy. tadományos társaság tisstbeii tagjává választolta.
A keresztény anyaszentegyház történeté'-nffc kiadásán fáradozott,midón a kegyetlen halál 1842-ben elragadta az élők sorából.
Császár Ferencz. született 1807-ben Zatavármegyében Zala-Egerszegen. Irodalmi érdemeit lá^d a .Zalai Közlőn)" 1895. évi 48 ik számában.
Gyarmatby Chrys János, született 1810. jan 24 én Zslavárrai-gyében Kís-űörbón Iskoláit: Szent-Grothon, Jászberény, Eger és Pesten végezte. A veszprémi kispapok közé felvétetvén, a hittudományt a pesti központi pap növeldében hallgatta s mint másodéves bolcsészethallgató nyitotta meg irodalmi pályáját az .Eredeti bűnről" saó'.ó magvas értekezéssel.
Szigorlatait bevégezvén 1834 szept. 30 án hittudorrá avattatot'. 1835-ben a pesti központi papnöveldében tanulmányi felfigyelő, 1836-ban pedig ktayvtárooka lett. Itt kezdte 1838-ban a: .Magyar Sión* egyházi lapot magyar nyelven szerkeszteni, meiyet máig Knausz Nándor esztergomi kanonok szerkeszt.
Gyaraatbysak kiadott mankái: .Vallás barát." Olaszból fordítva,
— megjelent Pesten 1844. .Közhasznú múszótárs s tiszti írásmód.' , Az Isten országa, vagy egyházi áliamtan." 2. kötet „Tisztelet — oltár, melyet a magyarok Nagyasszonyának emelt' — megjelentek Pesten 1S36. „Egyházi szózat az irgalsus nók ügyében' - megjelent Pesten 1842 .A je.es hazafi a béke és a harcz idején' — megjelent Pápán 1846.
Irt sok értekezést a .Magyar Sión' „Hasznos Mulatságok" és „Keligio«-ban.
Nagy Ignácz, született 1810 ben Zalavármearyében Keszthelyen, hol atyja gazdatiszt volt. Iskolái:: Gyöngyösön, Újvidéken, Baján, Pécsett, Budán és Pesten végezte.
Nagy már gymnáz.su korában kezde.t németül verselni. Midőn
ZALAI (ÖZLÖNY
)f»6 FEBRUÁR 15-én
Ptatre ssmt, a*g««s keveset toíott; do egy sza-bo'.esi magyar tölgy uinn lelkesítette * magyar nyel- itást, hogy 18SS tan faár magyar ayeire* kezdett betai apróságokat irogatni.
Nagy»bb csikkekkel 1835-beo lépett a ayilTárnsstig eié és 1837 ben már eaissos bescétfei áat&l keidett feli San í a »«gy MxOnség előtt.
Ez évben lett a „Jelenkor" segéd szerkesztője te megalapította a politikai lapokban az njdonsági rovatot.
1839-»en saját költségén ittftotta ' meg a ,Sziumütár*-t, melyből három ! év alatt 48 fizet jelent meg, s ösz j szesen 56 szindarab, közlük Nagy
Igoáczé 12.
, Nagy port vert 1842 ben az ' „Aihenaeum'-b-io — .Zajtay" név alatt megjelent . BnJapesti élet' czimü éles, csípős lorzképeireí, és a magy. tud. társasig által 100 drb. aranynyal jutalmazott .Tisztnjitás" czimü színmüvével.
; S«k munkája jelent a>«g zsebkönyvekben, folyóiratok és acépiro-dalmi lapokban.
Kiadott munkai: „Nagy Igoácz
munkái" 3 kötet „Torzképek' 4
| kötet. „Hajdan és a*Ht' 2 kötet.
I .Manyar titok.' 12 füzet —
i ..Menny és pokol" 3 kötet naeg-
| jelentek Budán 1843—46. Eredeti
1 siQBtita kiral sxáatalan fordított
munkáival is gazdagította irodai-
mánkat
Mint szerkeszti is nevet sagjott maga után, azerkesztette a .Kisfaludy Társaság" által kiadott: „Külföldi Begénytar" czimG gyűjteményt; továbbá a „Magyar Életképek," „Hölgyfntár" czimu lapokat.
Irodalmi érdemeiért 18 40. szept. 5-én a magy. tsd társasig levelező ; 1842-ben pedig a Kisfaludy Társaság rendes tagjává TJlanttfrtta
Jíárkffy Samu. született 1811. i márcz. 29-én Zalavármegyében Cse-rencsóczon. Zsengébb tanulmányait ! szQlói házánál végezte. Középisko : Iáit Alsó-Lendván, Kőszegen és 1 1826-ban a szén: Benedek szenet növendékei közé lépett, melynek 1832 ben tagjává avatták, s 1834-ben a magvar egyetem bölcsészeti karától — a szigorlatok sikeres kiállása után — aittudori koszomra érdemesítették, mely ntáu az Borópa-hirü bécsi szt. Ágostonról nevezett intézet tagja lett honnan hár^m év múlva tért vissza Pannoohegyre, hol a görög és héber nyelvek tanításával bimou meg, 1846. ér végén pedig a pesti egyetem tanárrá lett. Sokat irt; de nyilvánosság elé, csak baráti kérelmére lépett, mely utánanyomós tollából sok érdekes czikk kerfllt ki és jelent meg s „Religió" hasábjain ; de mindig név telenOl.
Önálló, megjelent mnnkái: .Hitkételyek" — megjelent Pesten 1849. „Szent Szakaszok" — megjeleDt Pesten 1854. Kiaita a „Szt. István-Társnlat."
Kiadatlan munkái pedig több kötetre terjednek, melyek csinosan tisztázva és bekötie Tanuk. Kár ki ness sdni Márkffy ezen munkáit 1 | Szabó Sámuel, született 1813 -tan Zalavármegyében F Eórata, hol re | foraátos lelkész v-olt Iikoláit Pápán végezte, melynek végzése után nevelő lett. Első unokája, mely hírt szerzett, egy haáetti emlékkéned, melyet „Nőnem" czimen bocsátott a nyilvánosság elé.
Előbb csóri, hajmáskéri, tiszavár-kooyaí és végül tisaaföklvárí lel-készszé lett.
Siabó már d«ák korában Népett fel az irodaion serén egy-egy czik-atla .Tudományoa-Gyfljteaény* ben. Később, mint nevelő, lelkész több vezérelik kel, tadomanyos értékelést és sxéptani czikteket közölt
t&t lapok hasábjain, de többnyire álnév alatt.
Pap latrán ref. esperesnek, kiadta .A keresztény raUás' czimC Bankáját, aaját ioltaégén.
Vass József, született 1811. márcz. 19 en Zalavánnegyében Zala-Kger-tzegen. Tanulmáayait azalóhelj-én^ kezdés a kegy esrandiek közé felvétet : vén szorgalmas bivára lett nemzeti- : nyelvünknek. j
.Ékes latin szókötéi" cnmO nyelvtant :rt igen czélszerü rövidséggel és tartalmassággal.
Sokat fáradozott a .göcsei tájszavak' gyűjtésével, mely gyűjteményt a magy tud társaságnak ajándékozta.
Talabér Ján<n, szOletett 1825. jan. 4-én Zalavánnegiében Keszthely mellett fekvó k.es Diás hegységben, bol a'yja — a városi >ort kerülve
— boio.ee megelégedésben élt ne-¦esi birtokán.
Első oktatásai' Talabér egy kiszolgált hnszárormestertól nyerte. 1835-ben Keszthelyre ment a premontreiek tanodájába, hol hat évi tanfolyamot végezvén, 1841-ben a panaonhalmi szt benedekiek közé lépett, 1843-44-ben Győrött s philosophiai tudományokat hallgatta a szerzet hazában, hol Czuczor Gergely rolt a magyarnyelv és irodalom tanára, ki csakhamar észrevette Talabér költői ibletségét — szívesen megovitá előtte ;eles magyar könyvtarát, melynek szorgaunas olvasgatása mellett megszülettek az első zsengék, és 1845-ben már a , Hon derfl"-ben a nyilvánosság elé lépett s ez id&tól fogva többször találkozott a magyar olvasóközönség, részint saját, részint álierek alatt ¦unkáival az .Öraagyal," „Kain Néplap* .Családi Lapok*-ban.
Uegjelent tőle unokabátya. .Egyházi beszédek" — német franczia hitszónokok nyomán 3 kötet. Tóráiba Grnber, a hires érsek halhatatlan catecbeticai munkáit is sajtó alá rendezte Saját mnnkái pedig nagyobb részt kéziratban vannak. »
Íme! bemutattam 17 Ztlavánne-gyében — 120 év alatt — született halhatatlan! rövid életrajzban, kik daczára annak, hogy nagyobb részt megszerezték a halhatatlaaitó érdemeket: mégis ma már a feledékenység sötét homályos tömkelegében tűnnek.
Elfeledve érdemük, munkásságuk
— tehát mégis csak igaz: hogy minden és mindenki felejthető?!
Zaiavámegyeiek! kik mindenkor és mindenre készek voltatok áldozatokat hozni, miéit nem ébredtek a többi vármegyékkel a milleniáres leleplezések korszakában leróni a kegyelet adóját azok iráot, kikre büszkék tehettek, hogy veletek egy negye területén látták a nap elsó éltető sugarait.. .
Bölcsőjük a kies Zala vármegye volt, a hoonan azután elszéledtek, atnt az apostolik a szélrózsa minden irányában széles e hazában ; de azért Zalavármegyeiek mini-nyájan ők — a halhatatlanok1
FARKASS KAROLY.
H i r • fc.
— A (laáitsdl ref. ptiBokváUsztis G»6rWi aegtörtéat A. presbiteri o é*en Ctike Lajos tett (.vóun Aatal Gábor felett. Amaz H, emaz 8 szavazatot kaptak.
— üamgveraeavét a nagykaoizsaj. fogvmnáüiiimi ifjn-ág nagy bojt közepén Urlja.
— Haiiamai aéoaéij. Halis Itiváa ét Hoffaaa Mór alul iserkeszteti zala-várBfjgyeí BilleoDinxii évkönyvre Keizc-sely liros iDteliigenB közönsége 40 Irt segélyösitseget adott A szép teu ön-macát dics*h s atáazáwa nétió hazafias cselekmény.
— FHiros a«kav«. A gelsei p'obá-aia toorplomban fényes esküvő tartatott
febrnír hí 8-in, e napon esküdött aty.nii örök batéget Rákócty Parcse-tich Ottó cs. éa kir. kapitány a vármegye egyik ünnepelt szépségének, a müveit lelkű éa bijm Koller Irmának Alsó-Bajkról. A szőnyegekkel és drape-nákkai földiszitatt templom minden za-gibai mafitel'. a váraet;e minden r«-uirtl megjelent előkelő közösséggel. A násznép piros kmdökkel és kokárdákkal foldinileu lovaktól vont gyö-nyőro négyes fogatokon je*eot meg az eakfiföre. Kásznagyot voltak: Harte-lend.' Ferenci ét Somojyi Gyula, naaz-asszonyok: Hartelendy Ferenczné éd Sujerné Paicsetich Irma. Négy ragyogó szépségű leány Koller Vilma, Vesser Kmiiia és Irma s Töreky Margit ké-pszte a nenyasssony koszorús gárdáját, mindnyájan balvánv rózsas^iuü selyem öltözetbea Vőfélyek voltak Szily Feri, Vizlendvay Sándor. Dertancs Ákos, Molaar litván és Jáger Árpád. Az es-ketési Bíertartást Modrorics János esperes plébános végezte ki az uj pir-boi megkató beazédst intézett. Esküvő után a násznép fényes lakomára gyűlt az örömuülők alsó-rajki kastélyában. A fiatal boldog párt nj otthonában Pdlioban a szeretet és ragasikodás megható nyilvinulásaival fogadiák, mely annál kellemesebb hatást idézett elő. mert előre nem sejtett meglepetésazerü volt; a lakás elé gyönyörű zöld növényekből készített diadalkapu volt emelve, kivilágított traniparentekkel. Hódolamnk jeléül fílirásoktal. a megérkezéskor ki-gyalt a förög tüz. — t annak ragyogó világánál üdvözlő beszédet intettek az uj házaspárhoz.
— A mtliealnm programja Hivatalos jeieatés szerint s millenáris ünnepélyek véglegesen megállapított sorrendje a következő lesz: Májas 3-án istenitisztelet a budai Mátyás templomban ó felsége jelenlétében; az isteni-jtisztelet Vaazary Kolos herczegrimás czelebráljs. Május 10 én országszerte aouepi utoaitiszteletek. Juaius 5-én a koronát átviszik a Hályás-templomba a hol három napig közszemlére lesz kitéve. Június 8-áo hódoló felvonuUa a két ház együttes fllése a Bzent korona jelenlétében.
— Gfászhlr. Ijapunk alapítása óta és igy 35 éven át egyik legbuzgóbb munkatársa Neuüedier Jánss okleveles erdész vasárnap éjjel meghait. A barátságos érzelmű s vendégszerető kedves tarítuok rég idő óu betegeskedett. Jobb időkben joviális életet élt. utóbb kezdés volt neki az élet, de azért magasztos gyönyörrel szemlélte szerető családtagjainak gyarap>itát és a nemes munkásság a'.ján való haladásukat. — Szókimondó czikkető voit s ezért sok kellemetlenség érte. Talpra esett toszt-jai e vidéke:] ismeretesek s általában a társaságok kedveltje volt. Temetése nagy részvéttel történt. Benső fájdalommal közöljük a családi gyászjelentést : Nemiedler Jánosoé szül. Wajdits Mária a saját, valamint gyermekei és az összes rokonság nevében mélyen szomorodott szívvel jelenti felejthetetlen férjének illetve atyjuk, nagyatvjak, ipi éi rokonnak Neusiedler János nyűg. aráin urnák folyó hó 9 én éjjel 12 órakor éietéaek 60 ik, boldog házasságának 33-ik évében, hosszas és kmos szenvedés és a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát. A drága halott hűlt teteme folyó hó H-én d. u. i órakor fog a gyúzhizban beszen'.eltetni és a helybeli római kain. sírkertben örök nyugalomra ré-elni Az engesztelő szent mise áldozat pedig e hó 12 én d. e. 9 órakor foj a helybeli Szent-Kerencz-rendüek templomában a Mindenhatónak bemutataatn:. Nagf'Kanizsa, 1896 február hó 9 én. Áldás és béke poraira! József, Kornél, fióoert. Jenő, Irma, Etelka (rjermeioi. Nensiedler Józsefné szül. Hegel Janka menye. Bandi, Margit unokái. Újlaki Józaef, Neusiedler Károly, Újlaki Mátyá«, tíina térj. Szei der Petemé, Lujza férj. Márft Gyuláné, Hermina férj. Krausler Bé'áJÍ testvérei. Újlaki Mária, Szommer Mária sófornői Márfy Gjula, Erausler Béla sógorai
— át iir. jótékony BÓtjjlet kö rekol A folyó hó 9-én megurtott jó-tékonyczé'u vigalmnnk alkalmával a czakrászda felszerelése, illetve az üditó italok s>esxerzé*éhez járultak: Vidor Ssmnué, Blau Pálné, Szommsr Sándor-né. Rmenberg Izraelné, Ebenspanger Lipótoé gelsei Gutmaun Vilmotné, Wei-Ker Jóasefaé, KartschmarorT Leone, Kürschnar Ignáczni, Rosenfeid Adolfné, dr. Rothscoild Samoné. Kasier Mik-sáné, Fuch. Pálné, Pollák Arminné, Le-dofszky Armtnné Blumenscbein Vil-mosné Klein Ulésoé, Oilop Samnné, dr. Blau Saaiuná, Rapoch Gyuláné, Lőwin ger Lajosoé Mascboazker Móroé, Djb rin Benőné dr. Ntumacr. Edétié, Bettl-
heim Samuné, Tauber Alajosné, Strem Vilmosné, Rolhschild Aibertné, Lőwy Adolfné, dr Schwárz Adolfaé. Blau La josné, Mookácsy őrnagyné, Djnneberg Jakabaé, Mlnz Jó'.sefné, Scbwarz Samnné, Msyerhofer ^ándcroé, Grnnhut Alfredaé, Zerkovitz Aibertné, Práger Béláné, WeÍ3ZbergerZ<igzoondné,Scbw*r-zenberg Ignáccné. Márknsz Blanka, Hiracal Arminné, Fischer Igaáczoé, Krausz Lipótné <s Sommer Ignáczné. Feltlfizettek : Gelsei Gutminn Vil-: mosné 20 frt, Stern Sándor, Weiser ; József, alsódomborui Hirschler te-tvé rek. Vidor Samnné, Sommer Sándorné, 1 Blau Pálné, Eöenspanger Lipótné, Eben-spanner Leo 10 — 10 frt, GrOnbot Hen rik 7.60 krt. Rapocn Uyn a 6 40 krt, Blan Lijosné Hirschler Jakabné, (tlsó-! Domború) N N., Bisenfeid Adoifné, Frivisz Károlyné, Scbwarz Gnsztáv, Zerkowitz Albenné, Sommer Isnáczné, (Ciapi^benspanger Er«ó, Weiszmayer Lipót, Dobrin Rikhard, N N ifj. Fes-1 selhofer József, Dobrio Benőné, Grűn-I hut Alfredi.é 5-5 frtot, Lówmger I(-! nácz, dr. Kiuch Z-iigmoi.d 4—4 frlot, Beck Jenő (Budapest) Sümegi Kálmán, ! Remeti Géza 3.80 3 80 krt, Kartrch-! maroff Leone, Scheici Irén, dr. Neu ! roann Edéné daidekker Anna 3 —3 frtot. dr. Obersohn iZils Egerszeg) Márkás Ármin (Bud.pest), dr. Blau Simonné. Piacbte Hermina (Varazsd) Strem Vilmosáé, Kitin lllésné, 2 60 — 260 krt, Fischl Pálné, Kflrsehner Ig-náczné, Rosenberg Izraelaé, Eisin^er Samuné, Tnpammer Gyuláné, dr. Lóké Emil. Eisinger Henrikié. Danneberg Jakabné, Práger Bfiáné, Gutmann Si-| mooné, Sattler Mórué, Lővy Adotfné. i Deutach Lajos, Széke y Tivadir, dr. | Hausar János. Klem, 2—2 frt, Otzler-buber László, dr Slocker AbUi. Rei-chenfeld Sándor, Matchanzker Mórné, Reisenauer alezredes. Rosenfeld József, | Strem Tivadar, L'nger Ullmann Elek 1 1.80-1.80 krt, Englaoder Onó, Fi-echer Ignáczné Friedmann Károly, Rosenberg Ricliárd Saller Lijos 1.60 — 1.60 krt. Kasier Miksáné, Saner Ignácz, Keller Mátyás 1 50 —1.50 krt, Scherz Richárdné, SatLer Ernő Le-doíszky Arminné, Miiboffdr Ödöa, Leit-ner Simon (Eger-Aracsa) dr. Scbwarz Adolf. Véciey Zsigmond, Plihil Kerencz 1 40—1.40 krt, Z^rkoítitzOizkár; 30krt, dr. Fried Ödön, Neu Aibertné, Fi?cher Sándor, Kohn Sáodorné, Weisz Beroát-né, Bachrach Samu, Lengyel Iguáczné, Breier Ignácz, Neufeld Henrik, Weisz Béla. Blau Béla, Belus Lajos 1—1 frt, N. -V, Kitzeabach József. Munkácsy őrnagy. Horváth alezredes. Csslányi ezreoe8, Morgenthaler Lsjo^, Mond-achein Lajos. Tinául Lajos, Kovács gyógyszerész, Hirschler, Berger Adolf, Matbea Kiroly, N. N-, Kürachner Jaques, dr. GoldmanD Lipót (Zákány) Weiszmtyer Lipót, Tass Simon, dr. ázűts Mikiós. Lengyel La;os, dr. Weisz, Outerhuber László, Csesznyák Miklós, Bogenríedtrr József. Szegó Gyula 80—80 krt, Goldschmied Jskab, Ro-senberg Pál, Bett',be:m Siegfried. dr. Viola (Gehej. dr. Hausner [Kis-Komá-rom), Weisz Ferencz, dr. Rothschllú Jakab. Stírling őrnagy 60—60 krt, Márkus Frigyes 50 krt, S. N, N. N., Satt-ler Lajos Gerstl százados. N. N. 30— 30 krt, Ho6hnmz, Kaufnann Béla 20 — 20 krt; összesen 345 frt 80 kr. Összes bevétel U46 Irt 76 kr. Kiadás 440 frt. Tiszta Jövedelem 1006 Irt 76 kr.
Kedves kötelességet telje»itü«k, midőn a fentebbi nyilvános nyugtázás kapcsán a szíves adakozóknak es felQI-fizetoknek, valamint miodazoknak, kik vigabnunk fényes sikeréi bármely irányban eiomozdiloltíz, hálás köszönetünket nyilvánítjuk.
Az izr. jótékony nöegylet elnöksége.
— A nagykanizsai muukásképző egyeaűlet február hó 1-é i rendezett Jelmezesláiye anyagi tekintetben is sikerüknek mondható, amennyiben jegyek és feiülnzetésekből befolyt 221 frt 25 kr., ennek ellenében a kiadá, 128 írt 63 kr. marad tis.U jövedelem 92 frt 62 kr.
— Gy«szhlr Takách Alajos sümegi ügyréd febr. 6-án 76 éves korában elbuayt.
— Gazdasági tudósítók. A fóldmi-veléaügyi miniszter Kintli György zala-szenclászlói lakost a zalaszentgróti, és Köves Ede felsőeőrsi lakost pedig a tapoterai járásra az állandó gazdasági tudósítói tisrttel bízta meg.
— A vidéki sajtó a kiállításon. Mint az országos kiállítás igazgatósága tudatja velünk, elhatározták, hogy a sajtó -kiállítás bezártáig mindet vidéki újságot a közönség rendelkezésére bocsátanak. Ily módon az ejéiz jelenkori magyarországi sajtó be lesz matatva. Ezenkívül minden egyes lap féliveyi terjedelemben megírja saját történetét.XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI IÖZLÖKY
1896 FEBIUAR 15íí.
— A nagykanizsai katonai hadaa-tyán egylet évi raudes közgyűlését folyó bó 9-én dé után tartotta meg Orosz-váry Gyula egyleti elnök elnöklete alatt 1 ) Elnök ur délután 3 órakor az tagok üdvözletével a gyűlést határozat képesnek és megnyitottuk kijeleBti, Ezután a tárgysorozat 1. p értelmében Horváth István egyleti titkár álul a kiváló gonddal szerkesztett elnöki és tilkiri jelentés, számvirsgá ók jelentése s az évi számadá-ok olvastattak fel, melyeket-s. kőzgynléi jóváuazyólag tudomásul vett. 2.) A tárgysorozat 2. p. értelmében megejietett a tészleges tiazt-ujitis éii pedig főparancsnoknak Veieo-vits Kde 18, zászlótartó tisztnek Varga Mihály U szótöbbségnél; áölétormos Géza és Viola József pedig választmányi tagokká egyhangúlag megválasz-tattak. — Egyéb tárgysorozat nem lévén a gyűlés az elnök zajos éltetésével feloszlott — A katonai badastyái egylet tíz éves fenálláiáusk emlékére e napon tartott disivacsorio a tagok nagy szambán jelentek meg. A vacsora kezdetén dr. Mayer Ferencz az egylet diszelnőlte eme1! elsősorban .poharat a nagykanizsai hadastyín egylet védnöké nek líróf Batthyány Lajos fiumei kormányzónak eíéiz-é^ér.?. Ezután számos feikős/öiitís törtéot és ezok között az újonnan választott%paraocsookra Vei norics Kjére Zrínyi Józ-ef emelte poharát, to/ábtú TuboW Viktorra, mint az ogylet másod elnökére, ki viszont dr. Mayer Ferenczet köszöntötte fel nagylelkese-lést kelteit rögtönzött tréfás rythmu^okbin eképen:
Té«y a7. hogf a hadaatyánok Díszei Nagy-Kanizsának ; Lobogója az egyletnek Jelvénye — honszeretetnek.
Kit a jelvényt ülvözlötn én, A .tnillenium" küszöbén! 3 kívánságom arra ébred; Érjen meg uj ezer évet I
És ha szükség volm raja, Ha vészben lenne bazsja, — S baj lenne tan a városban ; Ott legyen ö elsősorban.
De mit mondjak én ma többet E?eo a lelkes ünnepen? Hol sz Oroszvárj Gvula Elég ross ul nincsen jelen 1 Csak azt moudom igen sokzttor: Hogy éljen a Mayer doktori
Eltette még a nagykanizsai ipartestület jelen volt képviselőit Koausz és -Muraközi urakat és még Horváth Istvánt, mint az egylet derék jegyzőjét, mire a/u án Csillag Károly egyleti tag ugy Veisovics fóptraocsuok stb. nagy-bttást k. Itett ^Ipákkal emlékeztek meg az egylet erWete. zászlója é* tent állásirci! és éltették Tubo'.y Viktort, mint ki a sajnálatukra ez ünnepé yről kimaradt llroszváry Gyula elnök .helyett annak tnztjét teljes otUadassal töltölte be. Az üonepéiy Bajor László polgári vendéglős kitűnő borai és jó crigáoy-zene mellett a ké ö éjjeli órákban ért véget.
— Napi biztOMk a népkonyhában e héten : Vasárnap Roseoberg Izraeloé, Weisz Karóim, beifón Kaster Miksiué, Rotbschild Amália, kedden Wusztl l.a-josné. Farksa Vilma, szerdán Rapoch Gyuláné, Broch Hermin, Csütörtök Scberz RichárdLé, Sámuelt Olga, pénteken Náb rálzky Lajosoé, Rátz Aranka, szombaton dr. Kothschiiu Jakabné, Maulwurf Malvin.
— Aaoaatajok a népkonyhánál: Szeolgyörgyvári Stirling Sándoroé egy zsák burgonyát, 8 liter babot. Blau Palué 1 zsák burgonyát. Maschanzker Mőrné l kosár burgonyát, Schmid'. Fri-syesné 2 zs. burgonyát Steinitz Hermina 1 <s. burgonyát, és Fiscber Józaefaé 1 koeár burgonyát valtak Mívesek adoma oyozni. melyekért köszönetét nyilvánítja az elnökség.
— Heti felogyelé e héten (február 16 —22 i az önk. tűzoltó egylet őrtanyá-ján Morandini Rotaán ezakaazparaaci-nok ur. •
— Heti biztosok e héten (február 17-221 a nagykanizsai Kisdedoeveló Egyesület óvodáiban Gelsei Guttmaon Vilmosné és Roseofeld Adolfné választmányi tag nmők.
— Kaltunlnistertnk az idei tanévre álianu segélyképpen a Kiadedue velő Egyesület részére 20Qéonntol aéo- ! mányo/ott. ^
— * korok ára vidékünkön: 1896 iki közönsége, fehér vaiy Schiller U'l—Ul frt, 1894 iki 18—20 frt. !
— A Mproal ker«ak»áelmi és ipir- ! kamara február 7-én tartott teljes ülésében elnökké Fnednch Ágost téglagyáros', alelnökké Boor Nándor építőt í választó u egyhangúlag. — Frieorich j elnök székfoglalójában fölemlítette I
hogy a kamara négy év aaolva fonállá-sának ötvenedik évlordalóját méltó gai-dasági és ipari kiállítassál fogja megünnepelni.
-- ¦egklvó Az .tUiő nagykanizsai magyar asztaltársaság1 folyó évi február hó 23 in vagyis vasárnap délután 4 órakor tartji Pintér Sándor urnák a Szentgyörgyvári-utctában levó.Petóő'-hez czimze^t vendéglője aagytermében évi-rendes beszámoló kozgyü ését, melyhez a rendes tagokat és a társaság nemes czélja iránt érdeklődő emberbarátokat tisztelettel meghívja. Ar elnökség. Tárgysorozat : l. Elnöki magnyitó beszéd és a társaság czéljának rövid vizlata. V. Jegyzői jelentés a lefolyt éf forgalmiról és az évi müküdísről szerkesztett mérleg előterjesztése. 3 Ai elnök és tisztikar lemondása esetleg azoknak újbóli megválasztása- 4 A jelenleg érvényben levő alapszabályok módosítása, 5. Netáni indítványok. Az indítványok a közgyűlést 24 órával megelőzőleg írásban foglalva az eluökséghez nyújtandók be. Este 8 órakor társas vacsora ugyanolt, euy terité» ára 80 kr. Alíirisi i* ki-bocsájtva.
— Gjászbír- Mély megiIMődémel vettük a azomoru hírt hogy Fsrkas Ferencz községi "orvos Légridon februir 1 t-én délután elbunyí. A sokit utazott s különösett a keleti viszonyokat bőven tanulmányozó kedves barátunk s munka-társunk elhunyta valóban fájda'masao hat széles körben mirMen ismerősénei Eddigi küzdelmei után Legrá-lon csendes nyugalomban élte világát, szerették, be elüllek, mert szorgalmas és emberíze rető volt A családi gviszjeleotést mély részvéttel közöljük: ö<.«. Fsrkas te-renezné szül. Komesz Katalin a maga és a rokonéi Fsrkas Gé/a, Farkas Árpid, Klein Anus férj Kirchknopf Ká-rolyoé testvérei nevében fajdalommal telt szivvel jelenti szeretett, feledhetetlen férjének és rokonnak, Farkas Ferencz Légrád város orvosának 1896. évi febr. 11-én fél három órakor délután rővi.i szenvedés után Légrádon. életének 62 dik és boldog házasságának 33-dik évében történt elhunytát Hűlt tetemei Légrádon február 13-án dé.utáo 4 órakor tétetnek a róm katb. szertartás szerint örök
. nyugalomra. Az engesztelő szent mise I áldozat ugyanaznap délelőtt 8 órakor tirtalik meg. Kelt Uxradüo 1S96. évi februir hó 12-én. A:dás és béke b>m Tain !
— Nyilvános kőszenet Fogadják mindazok, kik boldogot férjem Neuszied ler János elhunyta alkalmával részvétüket nyilvánították, s a temetésnél megjelenésük álul az én és c-aládotn fájdalmát enyhítették, tiszteletteljes hálaköszönetünket. Özv. Neusziedler Jái.ostrt) hz. W«jdits lítria és családja.
— Hnn(T«r8eDTs felolvasással e^ybe kötö't tá icz<-stél»t rendez a nagykanizsai irodalmi és művészeti kör febr. 18-áo a PolKárí Eiíylel nagytermében. Jegy ára ülőhelyre 1 frt. állóbeljre 50 kr.
— Uj koniomato* A Korponti Sajóiroda kiadá-iban. tnek a .Vidék' báli kónyomatost adja ki. most uj kóoyomn-tos napilap jelenik meg Szilágyi Gyula felelős szerkesztésében. Az Országos Tudósító, mely hivatalos értesítője a Maeysr Tudományos Akadémiáink, két kiadásban jelenik meg naponként: reggel a vidéki napilapod számira, este a fővárosi napilapok részére. A köojoma-tos iránya pártoutivaK
— A regi Pest Ői-BuJsvárábau. liarmadfélszáz évvel ezelőtt Buda várának minden jelentő-ég nélküli külvárosa volt a régi Pesl. Inkáob a Tabánból áijövö hajóhíd pesti fejének védsanczul szolgáló őrhely volt. terü'etre kissebb a mai belvárosná1. Kettős sáncz futotta körül. Három kapuját nehéz bástyatornyok védték, a bo! töltött ágyú meliett égő kaoóczczal álluk ört a bud i basa ' válogatott jaacsárjai. A bástyafaion tul futó homok lepte el a vidéket a fóthi hegyekig... így. követelte ezt a hadi ' fortély is. nehogy az ellenség meglephesse a bidfó őreiét Ide kékellett iá- j tóiból a Mátra. A Duna pariján hosszú tömött sorban állottak a török gályák
a rácz hajósok hadi ezé.okra is alkalmas könnyű hsjói és kiríit közü ők itt-ott az örmény leánykálmárok tarka baldacbitios hajója. me>yné szerecsen haj -totu apró uri sajkák Lö öttek ki, hogy a budai urak megtekintsék a georgiai válogatott portéka' A mozgalmas képre komoran tekintett le a v«n Gellérthegy sziklás oldala a az egész tájékra ti lehelte délibibos zomáoezát a sajátos alföldi nap rezgő >u?»rs. . Ezzel a szia-dúi ujképpel gyarapítja a tni'leo.umi ünnepségek látványosságait Ujvary ig-nác>, a nagytehetségu festő Nrhoty azonban az óriási kép hatását meg-rooua a kellő keret hiánya a paoorátna-szerüen festett kép ugy ,«sz felállítva, hogy üs-Budavár látogatói elé, a kik [
báttyatornyon át fótiak ki a Duiira nyilí aáncz fokira — egyszerre, mind a valóiigos tájkép — ei a csodás panorámája a mut időnek. Hangosabban dobban majd minden maiyar sm, az eleven színeit bee eléjetirt régi Pest láttára, a mikor ugy is kápráiatoa csalódéban ringatta már ezt' megelőzőleg a látott-hallott élet. meiy' vissza vitu hirmad-félszáz év a'őtti iddbe, s ott nyuragótt kördlötte. a török »ilágot Magyarorszá gon visszatükrözi Ös-Budavárában.
Vegyesek.
— Sok évi megfgjeléa Emésztési Igyengeségekné, és étvágyhiánynil álta-liban minden gvonaorbsjnál, a valódi „¦oll féle geiéJItz porok" bizonyuiuk a legsikeresebbeknek á többi szerek fö ött miotigyomor.erősítők és vértisz-titók Egy doboz ara J frt. Szétküldés naponu utánvétellel' Moll A gyógysze rész ci. és k. szIHitd, Bécs, I Tuchlau-ben 9. A vidéki gyógyszerurakban határozottan Moll A. Készítménye kérendő az 6 gyári jelvéoyémi és aláíróival.
— Nen mondusk ir)at, midőn azt állítjuk, hogy a gép par hazánkban olyan lendületet vett. miszerint Európának régi iparüző államai irigységgel tekintenek ránk. A számol utóbbi idóban ala-kult iparvállalatok között a .Vu cau* aépgyár-részvénytársasigé — ezelőtt Gut-jahr és Hüller, Reiuhard Fernau & Co. Budapert, V., Viczi-ut 70 (öokgyir Bécs) — a legelső helyet foglalja el. Számítva a technika és szaktudományok haladásává! ezen vállalat gyárait a legújabb és iegjobb iBiiokacépekkatf látta el és ez álul olyan képesítettségre tett szert, hogy a Duiapesti és béc*i gyárak megtekintésére meghívott bel- és külföldi szakemberek osztatlan elismeréssel
I árasztották el. Nagyon messze vezetne, ! ha ezen gyár összet* gyártmányait akar-| nők elősorolni, miért is csak a malotn-berertdezési é$ tnalomtépeket, minden nerrü szerszámgépeket fém. fa és kő meg-muukilására említjük fel. A millemunv kiállítás látogatóinak kü önben bő alkalmuk nyílik a „Vulcan* gépgyár készítményeit megtekinteni.
— . Örömmel UDasztaljuk. hogy Unghvárt, László 121 holdat czeglédt gyümölcs-faiskola telepe nemesik a hazában vált min-denti előtt ismeretessé, hanem most már sziresen keresik azt fel Romániában, Boszaia. Hvrczegovina Gtli-L czia s fóleg Ausztriából is a reode-iök Ls hogy a kényesebb ízlése ktUfoldiek, mint vannak az l'-igh-varytól szállított csemetékkel megelégedve, arra nézve többek közt szolgáljon tájékoztatói!: UmlaMft caász éa kir. udvari kert igazg Béc* Schönbrunm slább következő eredeti levele -
.Külgott tri«r. vilik íat értíil-tm'- rvny ideküidött cstmtUi kififcl.ttlMM »i v»l«bui ««p»k. Én etilt •liMlierétM! nyil«tk«hi-tMi íz ilyen iitünl min«»«jű anyag eléálliUUart é> ezemel felkarea •it. kwgy kawnU k'ftgátUlan ni oiMgbM az itt lah-andtkat kilidem •zivctkadjálc' Umlttuft c«. es k udvari kert lcazi;Htó ; Bers-Scli»iil»runn •)
Hirdetések.
Ki nyert?
Prága: 7« 17 41 43 49
Felelőé szerkesztő és kiadó BÁTOBFI LlJOS
U ym laaiaszta* SS krt»l. lt í« 66 k.ls mitcoakéJt TKlAntiot íek*t«, f«b * r .iio-i H.aoebe'c-se'r™ »S krtil U frt 85 *H| ait«rei.kéot •i«*. Mifcoi ko^ki*ott ¦iiiMV.t, dJKitll »tb. t«int-,„ no kn ínWíl- «io5t<< 4000 i"i*i naintisatba atb Daezread^lt ani poaub^r if vi<a*wil«iaa a ftixhiK axállitra miatá- < iku poii«l»nl«li'»l knld : Hr«.r»e'j ö !cs ét «ir o<i*. tsill (aelyesa^rá-a Zlrlek-kea 3 t*íc»^« c»im«eu le»al«lcr« 10 kroi ia , l..«l-.íí.pokr. 5 kroi MIT«f r»iu«.nd6 >l«T>r nyelnn in m««rendíl*i* ponto- ¦ un elintéatetoek ^
Maison Joel Budapest
tisztelettel érteíiti a n. í. közönséget misrennt Joel Mór ur
GYERMEKDIVATBANI
megrendelések végett e hó 20 in két napi Urtózltodisri a .SZABViS SZÁLI-ODÁBi" megérkezik
A. legújabb párisi ditatu mintákat és szöveteket magival hozza.
Tisztelettel
Maison Joel
(Bpeat. Váeu ulcz». Városháztér sarkin.)
•t K r««a akB UjlMukert •»• villái (e- Ssatt
.Szark Uz»n»t
— „Arta; aapok.- L«»ODk profTtmmjaba s«a> ulesiüirü a igr n«« kfizdlhetjük
— H H A TiizonrAÍ4tat.lelietPtlea kO<&l-D&nk. Oly leplesellea k% inarxto-. boRy kózlé-•ével kbióanégioí joialesét aerttfaők. MinileD-Dek tsd htlái*.
— N E. Efy tó Ukhflycl DTilráooiaa D«m adbitjuk tudoatásara a«okiQ«k aem.
— Daflte tiriasif. Niaca teruok, ha less — uitmo.
— B. V. Bet«fS«gem korlálosou. Jobban vagyok, aawat asir rakrrQI a aor.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék tkri osttálya részéről közhírré tétetik, hagy a délzalai ukarékpénztir képvi..;eté. ben Eperjessy Sándor elnök dik hu,. zsai lakos végrehajtatónak Lakat"- Kt. oes őzv. Sémrth Gyuláné végrehajtást szenvedő budapetti Iákós elleni 400 frt bitralékos töke. ennek 1891 évi i október 36 tói járó 8*'. kamatai e. n. nek 8*„ késedelmi kamatai, 14 ¦:: 23 kr. hátralékos eddigi, 6 frt 60 k . ,». leulegi s a még felmerülendő költéjsk i iránti végrehijtási ügyébea a leimen zett k.r. tőrvényszék térteiéhez ur- ' tozo, az alsorsjki 18 sz. tkben - 561. hrsz. a. felvett s 1194 frtra é< uiysn- ' azon txvben *l 2^a. hrsz. a. Mvett n 203 frra becü t ingatlanok 1S96 évi ' aáreslai ké 1. napján d • it> (,,.. kor Alsó-Rajk községházánál ineutar-tauiló nyilvános árverésen eUdstot log^—~
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsig
Árverezni kívánók tartoznak a becsár ' 10^-áI készpénzben vagy óvadekkép>*s papírban a kiküldött kezéhez leteon'-
Kelt Nauy Kamzsin, s kir. törvény, azék mint telekkönyvi hitósá{uál 1895. november hó 17- napjin.
GÖZOSY. kir. tsiéki albiró
90)1896 sz.
Árverési hirdetmény.
i Alulírott kiküldött végrehij'ó az 1881. évi LX t. ez. 102 § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbiróiág 11519J95 számú vé<-ié>e álul Friedr.ch Ltmkert, z. szeol-balizsi lakos végrehsjutó javára S/üca Mihály és neje l. szent-balázn lakósok elieu 270 frt — kr. tőke, ennek 1891. év február hó 1-ső nipjitol szimiundó 5*, kamatai és eddig összesen 39 frt 70 kr. perkö tég követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmival biróiiag lefoglal* és 678 frt — krra becsült lovak, gazdasági gépek i» eszközök, takarmány, és egyebekből siló iogó'ágok njiWánoj árverés utján (:-adatnak.
Melv árverésnek a 1395J96. p sí. kiküldetését rendelő véglés folytán i helyszínén vagyis ZíU-Szent Batázson alperesek lakásán '.oeudó esíkoziésére 1896 Ik éti február hó 18-lk naijáV ¦ak i t 10 öraja hsUridőul kitüie— tik és thoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivato.k mec. hogy az érintett ingóságok ezen ir'eté*i;n az 1881 évi LX t. c/. lo' « • «"='¦ mében a legtöbbet ígérőnek bec-iiron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő müó-sgok vételára az 1881. é»i LX t. c/.. 108 5-°" me*'. állapított felLéieek szernt Iüsi kifize-teodó.
Kelt N. Kanizsán 189C. évi j»n. hó. 31. napján.
BARTi r.YÖBGY kir bír. rhsjtó. .
frt 50 kr ért negyedévre
megszerezhet bárki a
.MÁiYÁS HIBLÁF
legjobb, legérdekesebb.
i. demoKrat tlaca.1 nap lapot bérmentesen a ,ÜGY»R HIRUP" "agy
JJO11-
MillHlilHjli AlllUJIIill ÍIH)
- Kolll^rM 2 forlnl - ' ll^
P" EloTixetést levéljegyekben is elfogad »
„MiGYiR HÍRLAP" tltiiiTltll!
. BUDAPEST.
V k«rület, Honvéd-utcia i. sxam (Ai uj oretiggyO-lési palota sioraszédsigibin.i
T
0R0K
SORSJEGYEKET^
elvállal eladásra egv párisi
bankház megbízottja. Megbi
záiok intézendök
Budapest, Nyir-nlcza 7.
Férfiaknak!
férfigyengeségeki.éi impotentia a cs és kir. Bzab galvauo vlllanyoa kéulleken önhaszuálatri a legjobb szolgálatokat te»z. st» Y*IU tanár renolszarr ¦m Orvosilag ajánlva. Leirisoktt Itala borítékban 10 kr. le»él)egy ellen. AngenMJ i. elektrotechoiku< Wien. IX Tarkeii8!rss»e ¦.
¦•OJelant i
FR0MMER A. HERRMAN UTÓDA
FMzIet: ¦V., T<lkAr-utoi
km
BUDAPEST
mely türáiatrá wm és Dermeaive
XXXV RVFOLTAM.
ZAJ. A I KÖZLÖNY
1896 FEBRDAR ;3-<
valódi
csodabalzsam
TMEBÍ A. aiasma%
4*t •• a mi hui-
».„. .•* 14ít »/ j- t«t B. 11.(1 ¦ '-'¦•.'•léit •!..-xitübl' -u li 1HJ--UaHl tájiiai *1 1* - :¦- .»¦»-»ok*ál, a
uMft 2ÍMU •ll-D : » kutla&av ktttunal
•lilái*' ¦a
¦ikor t. ni.lt iiiii &«-? Uávnul ittaa«r. (nk látatlan tv bal-
rbb** hj
Ana jagrtörtcB.r
fttdbitatuak. A nk<u 4i ki 6
7-- ü ¦:.¦'. «. ív. költ *tNCr«»-t,. ------------------- .
..i«.(jjr Rióira »•». hotf kAuitaúnyaiu m-oim.nrinii lj -
t<.t". v»i;i U •az>r«ataVrCrr Qntt BnaVta'U llll'aji'! nt-Dl tsrWl-
ii.au. i Ív ti*lyr..l. ímjI I ~
.O-arr— dVli*t k;.»^tl-.HÍl_
.-----'r>- JJ.>#taVaall.,ll,»»ar» birOl-astVl- 1
>1u)>1mvüVfk -ám 4 koron*. BrUttaiáh. ._..
___, A valódi xngol
^ csodakenöcs
a. HaMcnailhatA roinii«in kUc^d rru^-k.
a. m Urt-if. favtwtUk*., homok-, u.tánk- ét tüa.vk <-)u>vui,. "Uua4nt. MmrirtioiiijO d^jiCmt. kinuvém. pokolvttr. njjavkobi,,. •lés. mut rmi-htirga^g «lltm. mícilc*. kürümaitvniisl. bolvavn •• (*¦.,!,.n*.lt ,áWL C76)nit4>ára. Wiai¦>¦¦¦*.¦ *«é-d •*-Ifsk. f-fcv >ti r^trétuak. b«»Crkin-l hi'mu tekert Hu,;
^tirliayif ta>l>*k. nVaakdaUTaVTiat. T«Írt<iti^><1*#. l^lBMffáVst «*> kV |ypr-
k-kr."! ílrt.-rdnló kitwbMwltMk rttrn «th. ttb,
A» ulkoI ultHiaiin tailmél r^fffbk, •AstU kUubb
.^_________________ ____4U4 ,
V«l wrad-c c»»l»dB»l ktUswlBtt+n ttu-toe<
K^t doboioéJ k*v*a>*br) a»a küldetik a u*tktüdcl k>-Lar.,laK « '%•»«(; •iai«SM beküld*** ftn pftic utánvét* 11. I r.ii.(.i.,lt,-tik. 2 «**•-./ uointurnbt. ««»uliti(«i-íl 4. barmai-t*» naffküldtut.] 3 kM«M «• ailéT.
-<iBit)ztetak roindrckit Lttsitalati likmitúrránvoL !r Bllv-n ¦ k^rrm uie<T<i>n ar<a OtU'i-lni " ¦ f-nti «*¦' ' '
Az fKit-rlü;i r« vnl.,4] «mj[i.; rióilKaUit^rtoro bmni*it<>i -a utani"i.B T«>1j«i{ylfir^iij alsxpjin. iliforaiin iildüit«rn*L.
THIERRY A. Őrangyal gyógyszertára
n RoUts-Sancrbruo m«U«t!
r-jtradábmn li<.bit«--iti"Tbnllir mvltvtt .-in.
Megbízható egyének,
kití kerfskedőkaél, korc^mirosokaái, kávésukDál ismerősök — fizetés il-kilmizii mellett egjr Bécsi L-quer-szesz gyárban biztos allcilmuátt DTerbetnek, jeleDlef; ilkalmtzisuk közlése mellen.
Eiuanuel Alliaa. Bécs, Tabor-sirasse 22.
(.azdak figyelmébe.
Vetni való fe^r zab, heetoliterenkint 4$ kilogramm súlya, kapható mig a késilet tftrt
Lázár f^nácz Sándornál Keszthelyen.
2 hid-mérleg
(megrakott kocák és marhák mérésére) egyeokiot 80 iflázw (4000 kg.) még Ql és használatban, a híres Bugányi és Tirsa czégtól, crós kéaiitmény, rai :OrzsAkkel, »»s trarerzzel, mérczéfel és vaskőrtékkel ellátva, mioden nagyobb gyár, serfőzde, szeszgyár, mezőgazdaság, község gózmalom és müveinek, különbeni 100 fn jénzbirság mellett törvényesen előirt magyar lnnUlos szabályozással, darabonként csak 370 fi rintért (gyáriár 600 fit), toyábbá
marha-mérleg
681»tk. 895.
Árverést hirdetmény.
A Digykaaizui kir. tőrvéDyBzék mint
«ilekkinjrvi katóiág hözbirré teszi, hogy émeth Józaeí k6>eteléséaek befaajU-sirt Q^yKOoduokal kirendelt Sebesténv Lijo< lK;v4<toek Németh litván elleni légreDíjtfi Ixyében 55 írt 65 kr. tőke, ennek 1884 oklélw, 6-IÓI G*{, kamatai, 39 fn 05 kr. per. 5 Irt 90 kr. vhajtás kérelmi, 9 frt 50 kr. írtért.kérelmi > 8 frt 50 kr. jelenlegi költségekből álló kivételesének bebijtása czéljaból az oroaztoavi 572 rt. tjkvbeo I. !—2
som. a. felvett ingatliiiokDak Németi lit'áít illető f 552 frt-i becsült ', része Orosiioov Ibiét háziul 189 6' evi ¦trezlu hó 18 napján d. e. 10 érakor Sebestén; LajOd felperesi ügyvéd vágj helyettese közbejöttéfel megtar-taocló DTilváDOd árveréseo eladntai fog.
Kikiáltási ár a fenoebb kitett becttár.
Árverezni kíváaók tartozóak * becsár 10*0-át készpénzben vaef óvadéképes papírban > kiküldött keféhez letenni
Kelt N.-Kanizsáo. akir. jbiró^ág mint leiekkönyvi hatóságnál 1895. évi decz-bó 20 aapján.
GÓZONY kir. albir^
epyenkint 1000 kg, még éi uj használatlan kitQDÓen játszó mérczérel és Taskörtékkel. korlátul és lépcsővel ellátva, miodea gazdászatban és hizlaldában igen szükséges, hivatalosan magyarul szabályozva, ugyanazon elsőrendű gyártól készítve, darabonként csak 140 tartatért (gyáriár 225 frti helyszűke miatti, egyenként 10 évi j6t*JIás mellett eladó: Mérleg és vasbutor-raktár Bécs 1. Seilerstatte 12, az advarba balra. (A hi-vataloi szigorú felülvizsgálat épen
Karos .község lakosai volt úrbéri erdejükten a tűzifának alkalmas, s még fennálló faállományt eladni óhajtják. A venni szándékozók az eladási feltételeket f. hó S7-ig Karos község birájánál megtudhatják.
IC»5TEH-(«< ERZSÉBET liMacut E p(lu]ík huoalo kétxitm«ajeka«l minden te ki..utb«s ffcijebb becsfilendök ; Beatek Ml>4eu irtm.1 ¦M mavagiol. az altesti n*rvek bajalaal leijobb ervdséofOJel oAUdAlutTio, fjen^e^en hiahtjtik, *énjnütek; *%y rjocruar wn jobb ¦ mellette olj fcrtalmltlu, mint e píialÁk i
> ieR*6bb betegiépek forriw elien Cxakraxott köl-ipjuli *egeu méf •jrrmekek n tzÍTeaea rnxik.
ÜÉ^- Egy Iá puliit UrtalBUó iobox U kr ¦ e^J Uke.c*, mel? S éolMxt, trkit 120 pflalát tArtalMftx csak 1 fsrist o t.
, - 1 Utánzásoktól kalftBíVsen ö»fc-^ • kod)mik Kínánk batárocot-N>«^1*im Enti«b«t piialát V«I*dt t cuk ha mioden doboz törTéoyil«|[ bejefy-I t«t Tédje|jQokkel píron-féket* ojants-' '*c .Sseat Lipót és .SeuUin i fybyjtwere»i- &iá^rái«aJ >u el-A ktrretk*4elnj tönéoji*íki:e(
OOfDalHaüQaC sVljŰr lH|s»asl^ %M
~MEÜSTEIM FÜLÖP
.s^eat-Lla^taM* ezlzazett Z7éa;ytzer'ara WIEN, I., 1
BSI.LS LAJOS, PBaGER BÉLI. ERLlCH ABSOLD
VaU«M várisi g-yartstiav, «re4etl cs«a«a«olásbaji j*tál!ás aaell«tt. orvosi toklatr).*ek ajánlata sze-
riat t«lj«s«« kizta* H ártalmatlan. Guroibi és aalaolyaf taesaloskint Eredeti
caooMfolaabaa.......1------< —
Capottas ac««rícaa« (rövid).....S.------5 —
Párisi a* szivaesas.......J-----«_
Imjstor . ....... . 1 80 - 5 -
Eredeti petssriom KlnsiTom (Pelipoms*
MexiBta tanár szerinti vesetofel *ssb havibaj >iluii katílíi ,D>saai-«>'
niaden holfj' ek aétkalózheutlea !
Grojtesley uraknai.......^ — i» —
10 frtnyi Biej[r«jodeleaoel 10-15'/, arkeavezzséaj msf-
rendslések pontosan és diic:et-a eazkosoltetik arrl TTI I <* ** királyi azab kotss«ra7árto. KtLt.ll J. Bs4ssMt.IV (lfs<>iMr*niltani;s4 ParK llt»BbriMe3t ArjfTse* m|j«n Un borltékaáa
!.» -5 —
8 — 10 —
^alódi egészségi és családi kávé, mely Kuthi-uiner gyáiíási módja által a ked-vilt valódi kávé izét nyeri. Eltekintve egyéb előnyeitől, már ez okból különbözik ezen maláta-kávé minden más hasunió gvárt-manytól. a
A Kathreiner-féle kávé a legizlete-sebb, legegészségesebb és legolcsóbb pótkávé. Természetes tiszta gyártmány egész szemekben, miért is felette előnyösen használható, as őrölt s ez ukból a vevő közönség által nem ellenőrizhető pótkávéval szemben, melyek hatósági >nzs gálatok tanuságár>"szerint gyakorta idegen anyagokkal hamisitvák.
Eltinte csak harmadrészben, késObb felében adhatjuk a Kathreiner kávét a valódi kávéhoz, s igy az egészségre megbecsülhetetlen hatása mellett minden háztartásban jelentékeny megtakarítást eszközölhetünk.
A Kaihreiner-féle kávét a legelső orvosok ajánlják, s az ugy nyilvános intézetekben, mint családok ezrei körében naponta jónak bizonyul Söt magában, azaz valódi kávé hozzáadása nélkül használva., a Kathreiner-féle kávé a legjobb erősítő szer és a legegészségesebb, legkönnyebben megemészthető és egyszersmind a legizletesebb ital.
Lelkiismeretes gazdasszony vagy anya általában kávéivó, egészsége érdekében perczig se habozzon Kathreiner-fóle Kneipp-maláta-kávét használni Az értéktelen hamisítványokkal szemben, melyekkel ma ia'' csalják a közönséget, a vételnél vigyázni kell" a fehér eredeti csomagokon látható névre:
gy
4 valódi j
Kathreiner!
álját tnléküWn im engedjék maiakat rábeszélni! *" tolutam u>bad mis csomAglásbui, vagy ojitott
ixrv. Évfolyam.
Z A "L A I KÖZLÖNY
['.........„VULKÁN'' 1
l gé pg yá r rész vény-társaság
ezelőtt ¦
Gutjahr és Müller — Reinhard Fernau & Co. Budapest
az elsőranga mtlamépitéiieti gyárban BUAPESTEPí, V-, kfllső vácii-at 70
Sürgönyczim: .GoljahrvulkUi • gyárUtnal Sargönyciim : „GutjakrTUlkan"
1896 FEBRUÁR 15-é«
Gutjahr-táülur és
A ,Lengő-szita
Ai őrleményeket tökéletesen izitilja éajsztályoü*: — a ¦zitált lisztek tiszták, a deretek lijttmentesak és a darák .élesen" vannak osztályozva: — rendkívül egy-szerü kezelés: — • ¦xitált lisztnek tiszUtalanitása egé szén ki vtn zárva ; — a géphez kevés sziuberonat
gépnek- előnyei:
sitségeltelik; — a gép csekély tért és csekély erőt igé nyel; — a gép járása töké-leieseo cyugodt; — aato matikus üzemre igán alkalma: — a gép egj egész cyliader- rendszert pőtoi — a gép munkaképessége feiüi milbaUtlan; t
tovább*:
tisztító- és osztályozó gépek
Schnetzer Ágoston szabadalma
ti sí ti tó és osztályozó-gépnek előnyei; Egy»zerO ís ciélszerü szerkezet; Őzen közben csekély kezelést igényel; a gép sokkal több tiízU darít állít eló miot bármely más ily fajta gép; ugyanazon gépen a legfinomabb deresek ?elamint a legdurvább dirik tisztitbatók; mnnkatepcssége rendkival nagy; a Eép csekély tért igényel; bármely malomban lényegei Szemakadály nélkül lehet ilyen gépekkel tgj dara-
ÜBZtitást berendezni.
A neveiét! legújabb malmásaaU gépiken kivHI gyárlatnak még: rögszilák, Urárok, tabona-oeitályozógépek Bob-
féle rendszer és misok aierint, .Vulkán' gabonatijztitó- ét keféiö?épek. drlójiratok, gabom, lis'.t és darafelbuzók
szállitócsigák,- dar*-, liszt és dercwhengerek. felbuzógépek ét járószékek.
Tég lagyártás i gépek H>top E. hírneves rendszere azeriot.
Nyersöntvéoyek saját é< id«gen minták uián, fogaskerekeket géppel formázva
Miodennemu szers zá m gé pek fém, fa és kó mesmDnkálúára-
rtőr.gépek kipróbált rend.irer szerint, vizikerekek. közlömü>ek (lran<misf7Í6k.)
Kiá
Kivánatra prospectnsok és költ9égveté»k küldetnek,
MOLL SEIDUTZ POR;
Caak akfcor T»lódl*k. h» mindegyik dobos Moll A. védjogyét et
•iálTMét tünt«Ö teí.
A •*.[ A.-ftlt StltfHtz-Mra^ tartói fyónyháU4»* i iegmi.k*c8»t>t> fy*m«r- tg a|. tntbáitalamk, gyoraor^irct *¦ fyooaorhÍT, rA)[xAU székr^MCt, tBljbt>atxi0DI tét-tclilát. *r»ofér éi 4 leftral&obötöbb »4I kcttf«éf*k ellen, e jelei hátiaai>ritek ér. tisedak óu »iodn ufyobb eherjedéat exerxett. — Ari tfy tpttéttlt trtétll U ktnak I IV* • é.
Haaititistk tirvényileg f en y it te tnek
franciái
BORSZESZ ES SO
Ctt* tkktr ValCdl. h* »i»df«7ik o.eg MOL[. „Jj^él taol.: lel t,
———------------ .A. Mell' felirata flaozltu! raa sarva A ¦•Jl-ftls fraa-
oilaktrueiz ii aa pminorn mint fa|<alMoil lia<l< aaMrzailaal azar kíii.eat ctox es ¦ metbúlel <^cré'i kAretkesméajeiaíl !eLniseret«Bebb a«ptier. — Efr éaa- l 0
z»lt
t c
lva| ara 90 krx|«zár
Moll Salicy] szájvize.
Fl fl ik^)
(Főalkatreaze f&iolvaarai itAI kOJAö [t hA
(FoaJk»tré*xe taxojt*ru itilc«i.)
A miodeauri HájtifttitáSBá! k0lAr>6««fi íoatoi hármelT kom gyermekek, mint felnőttek iKámárs; mert e u«jru 4 fogak további épséget biztoiuja • egyszenmind óvuer loffajii ellen. - Efy ¦•>! A vé^ifytw! •Jltttt iv«| ¦<¦« : 60 krtjtiár.
1691)
•Ml
Fószr tküIdei
gyégyuerátz, ct. sí kir. udvari
szállít* által.
Bécs: I., Tuchlauben ». sz.
Vtftkl ¦•ffTMdtltBtk MfMtl p«t MlMVtt MfUttt Itij«lttltlt*
^ rafcídraifc6on teííáfc határozott™ MOLL A. aláirásávai é»
védjegyével ~elláiott készítményekéi kérni Raktár: Nagy-Kaiuzédn Rosanfeld Adílf 6» Fia-
Schicht
féle . SZIN-
SZAPPAN
katóiagilac bqctriett
igen ;ól szárított kitúaüen t i s 11 i t, legtakarékosabb a haszni1 atbad
Tisztaságáért é» áttalmasságiért a kezek és rónáknál kezesség rillaltatik. Eüyiltaláo a legjobb a létező szin-
szappaook között. Egy kísérletet senki sem fog megbánni.
Kapnttú a legtöbb deUi'-üiiftheo. K'ép»iieíöje Bujapeit ré«ére : DE-tíKLLÉR KÁROLV, Akadémia ulcia 9.
W»jdiu JóaeíkftoyTnjoBidájibM
JSAGT-KASIZSAli : ¦«. Lajo. e. Prt LT»»ta tj4tvta«««aa»4l. - BABOSON "*¦* 8t»««' ottjaairtMailKANIZSA. 1896. február 22-én.
8-llc
Snn*<ievi» F.(Tr«
HIRUETK5ÍK
t, ¦
SÍ-tt-TTKEBÜS
I»«k atnkéi
ZALAI IÖZLÓIT.
XXXV. évfolyam.
A ntgjkamiMi
11, ,a nagy-karnisai Dékaiai Takarékpénztári .Önsegélyió sxóTetkezetV a „Kotori Ukarópénztir
A l«.p Mellem! ét iBjm illető imdN köiletB*.T Lajos Htrkmstó-kisdi)
a«at*e intés eoáófc
,l**tü} tiniaig*. * .nagy-kaoiiaai- ét galambokiftnkéntet tüzoltó-egrltt*, a , nagj- kanizsai kisded Dereié egyesület* a ^oagy-kaDixsa: taoitói járáskör*, a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nóegjiet" ^o iaaixaai lar. jótékony nóegylet", ,»cgénjek ti-piDiéMte", & .katooai tudastyáo agylet' a .soproni kereakeáeimi iparkamara" nagykanizsai k&lválasztmiayáQat hivaul<» Upja
HtTENKINT EGYSZER,SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
.A haz* mMm tUtt!'
Mottó .»€¦ "MI" M. ai «a
.1000 esztendeje annak, hogf a magyarok itt laknak.' Hallom iskoláról iskolára énekelni. Helyesen. A gondolat és a tények fenságe ragadja és vezeti tollasat!
Igen is itt élnek, aankálkodnak, dolgoznak egyik kezökben a honalapító faj történelmi joginak fegy>e-rérel. kimagasló múreltségökkel. másik kezökben az örök szem béke jelvé-Djérel — a magyarok.
Rijta ttlöit, pusztította a tatár; másfél stázadoo át rabigábanyomta a félhold hatalma, a mikor a magyar vér folyt és ez a vér mentette meg a szomszéd külföldi tartományokat a török inváziótól, eltiporta-ta-tul; főuraink elfeledték Árpád nyelvét, nemeseink cnriáján is Cicero beszélt: csak az a mezőn, erdűa. hegyeken bolyongó lóidhoz kötött nép beszélt — dalolt a hon-szerzók édo«en csengő-bongó dalán, szaván.
Szent István első apostoli királyunk hozia be az örök szeretet és béke vallásit; aem is eseti kár e niati a hazára uka ! D<s ma sen!
Igazán elszomorító jelenség, hogy ma a felvilágosodottságnak nevezett század korszakán k végén, a honfoglalás megünneplésének ezredik évében találkoznak magokat — mellö-ket verve — igazi magyaroknak nevező ,,sóg o rok," — de nem „a tya-ti a k," — legfeljebb „talmi* k.1 a kik elfeledik, hogy nem minden nép nemzet és elfeledik, hogy Nyelvében él a nemzet '
Szomorúan hallottuk, hogy vannak elemek, a melyek nem akarnak tudói a honfoglalás ezredéves ünnepéről!
Fájd érzet kelt fel bennünk és méltó boszankodás a fölött, hogy
Tannak még naig is olyanok, a kik nem szégyeclik kijelenteni, miszerint a magyar nyelv tanítása erőszakos térfogl»!á°.
Ezek beilleoek igazán a történelmi ,gyászmagyarok*-nak.
És mert az örök béke barátja vagyok, nem jellemzem őket alaposabban.
Igen is itt az ideje annak, hogy mozduljon meg'minden járassak ki-válasxtott hazafias magyar eleme, hiv-jon Assze első sorban előkészítő értekezletet alkalmas időben a járás - székhelyére, arra szólítsák fel részvételre az összes papságot, a hivatalok vezetőit, a körjegyzőket, tanítókat a községek biráit — értve hozzá az értelmiségi osztályt, hogy tanácskozzék a fölött, miszerint a milleni-umot inegünnepii é9 Kely tormában.
Népek jártak itt e haza vérrel altatott földjén, — el is tűntek nyom nélkül; a mi idegen itt maradt, avigy bevándorolt, csak a magyar lovagiasságának, barátságának, jóakaratának köszönheti azt, hogy ma is vendnek, németnek, horvátnak, oláhnak tarthatja magát.
Ezen egy részről végtelen malasz tást. másrészről axonban határtalan nag; lelköséget ne feledje el egyetlen idegen nyelvű nemzetiség sem
Az egyesülésben, egyetértésben rej lik az erő, a ha alom és kOzil.apo tokbao az áldás ; onnan az égből.
Ismételem: „Nem magyar az, ki ma háiramarad."
A ki Árpád szerzetté földön látta meg a napvilágot, kell hogy magyarnak vallja magát; ez nem csak erkölcsi, de politikai kötelesség is.
Megköveznék azt a francziát, aki a némettel szimpatizál
Már most eleve óhajtanán, hogy a honfoglalás ezredéves ünnepe alkalmából :
1) kérjlk fel a járás területén működő össíes papi és lelkészi hí rátátokat az iráot. hogy Bidipest fő- és székesrárosban megnyitandó millenium aJK&lmából ünoepies istenitiszteletet tartsanak hazafias szónoklat mellett, a mely uapon minden hivatal zárva legyen az iktatóit kivéve.
2) a járáaoL' székhelyén minden hivatalnál, minden házon legyen ki tütve a nemzeu icbogS, — falvakon a körjegyző és a községbiró lakásán :
3, nagyobb és vagyonosabb községek önmagok. — szerényebb sorsú községek — iskolai kerületek szerént tegyenek alapítványt szegény soron jó tanulók segélyezésére taneszközökben és ruházatban való ellátásra,
4} a járások székhelye rendezzen be kivilágítást a nagy nap estéjén.
5) nyilvános és magáo társai-1 gásban, bivstalokban. uradalmi tisztségeknél, felülről lefelé az utolsó emberig — akik magyarok, magyarul tudnak, értenek és éreznek : éljenek a legszebb nyelvek egyikével, a'magyarral !
6) Isteni tisztelet után minden ' fstoíában rövidesen; ie ünnepélyesen mondja el a tanító az ünnep jelentőségét az iikolaizéki, vagy gondnoksági tagok együttes jelenlé tében támaszkodva a történelmi fényes adatokra.
{ Lelkem fohásza felszáll a magas magadba, a népek királyának Királyához, bogy szavaim ne legyenek a .pasztába kiáltanak" szavai! Quod Drin avertat! , Ad majorem ' Dei glóriám!
Isten után hazámért, királyomért!
TÖRÖK KRNŐ
II. Kfegyttési
,Yé4E*4
Felvétetett Nagy-Kanizsán, a nagykanizsai önk. törolló testületnek 1896. évi február 2 án az őrtanya helyiségében megtartott rendes évi közgyfiléáröl.
Lengyel Ltjoa elnök a szép tizámban megjelent tagokat szívélyesen üdvözölvén, őket a közgyűlés :fontos tárgyaira figyelmeztetve, azt határozatképesnek kijelenti, s megayitia, egydzersmind a mo=t felveendő jegyzőkönyv hitelesítésére Tbomka Endre é= Bodis János arakat kén fel
Tárgysorozat:
1. Az elnöki éa főparancinoki jelentés, a mely a titkár álul felobastat-ván, egész terjedelmében jóváhagyó <u-domá&ul vétetett s megőrzés végett irattárban teletni rendeltetett:
2. A számvizsgáló bizottságnak az évi számadásokra vonatkozó jelentése és ennek kapcsán a felmeotvéuy meg* adása.
A beterjesztett számvizsgáló bizottsági jelentés szerint, uey a testületi péu7tír. valamint a segély-, — mentő és felszerelési alapokról vezetett számadások, nemkülönben a vagyon mérleg és leltár helyesen vezetve, illetve ötsze-áliitottoik jelentetvén s igy a felmentvén? kiadtutónak javasoitatolt.
UatároztatoU a bizottság jelentése 1 Indomáml vétetvés, t»nnak a'-apjáa a felmeatvény a sriaadók részére a fea-* tartacoéfc feetartásával msgadatik.
Eízel kipcíO^tbau kimondatik. hogy a számadások és a vagyon mérieg egy-egy példinya N'agy-KaDÍz*a Vsroi Tanácsának megköldetik. ; 3. Az 1896. évi költségvetés megálla ] pitása. Erre nézve a választmányi ja-1 vaslat előterjesztése u'án a következő megilUpítáfi e?tközölteiéit :
ívi bevétel:
I'én?Uri készlet 33 frt 98 kr.
N.-Kaniisa v. adón anya 1000 ,--------
N.-kinizsai takarékpénzt. 50 , — —
Pártoló tagoktól 315 „--------
Áitalány az I. magy. álta-
i Iáoos bizt. társaságtól 50 ,--------
| B-zt. ügynökségi jutalék 35 ,--------
Várdtlau jövedelem 15 . — —
öiázesen 1498 Irt 98 kr.
L v i kiadás: 3 szoigs hzetéae 826 frt, ruházata 182 frt. 1010 fn — —
' 3 szfrga jutalmazása 25 . — —
Kürtösök 35 .--------
N'yomtatváDyok. Írószerek, fosták 25 .--------
Tűzi szol-álatok- fogatok,
fáklyák, üditó itatok -,b , — —
Zalai Kozlöoy előfizetése 5 .--------
Országos és megyei tűzoltó kör tagdíj i; , — — Tűzrendészet. Lapok előfiz. 3 . — — Mosás 5 . ¦ ¦ — Titkár éa orvos tiszteletdíja
; 125 frt gjógyzerekSfrt, 131 ,--------
Beazedett Ugs. dijak 2* , 6 . 30 kr. Jutalmazásra 15 . — —
Szerek javítására 33 . 68 kr
Szerek tuzelleni biztosítása 5 .-------
Világításra 19 . — —
Uj bőszeizésekre IQo „-------
Összeseo 1498 frt 98 kr.
¦ Ezen elótprjesztett javaslat egész terjedelmében helyesnek találtatván, elfő-gadtaott, & költségvetés a.apjáui s hí-valotcaií részéről figyelembe ajáoltatik. 4. Szolgálati érmek kiosztása: Az 1895. év végével szolgálati éremre jo-gosnltak, s következők és pedig:
10 évesre: Ctlristof Mihály. Kovács Aodrás, Uuzikár Vincié és Neamárk Jó«eí. 5 évesre: Kovács György, Eaf far István, Weiazberger Kálmán, Zieg-ler AiUI, Fieisckhicker Ignácz, Kubát József, Novát István, Poredus Antal, Po«zaveez Ferenci. Eouanics Jóiseí. Tiszai Mihily és Horváth György.
Elnök a szolgálati érenre jogosul-takhoz üdvözlő beszédet tartván, felkérte a testület főparancsnokát a kitüntető jelvények felcüzésére, a ki ugyanis buzditc szavai közepette a jogosul-Uk mellére tüze:
Az elnökség, választmány és működő tisztikar, valaroiot a számvizsgáló bizottság megválasztása.
Testületi eloők nr ezen alkalommal köszönetet fejezvén ki, ngy a maga, mint a választmány, de egyúttal a működő tisztikar nevében is a tagok azon megtisztelő bizalmáért, amelylyef őket ezen állásokra az 1893. évi január bó 22-én tartott rendes évi közgyűlésen megválasztanák s miuláQ negbizaiá^uk most ez alkalommal lejárt, arra kéri a
T U C U
FelMtgea uflieUt aapján.
„Mii kiviajak : boldocaafM . . ?
ÍAc. bnKi «1««?' Kora kajull xa taaUta —
S' mM„ , O ' Illlttrillall: kibklt a kaag ajfcaiw**,
L ii rt
aHi ajtr«rt«n
lelea é« dszomltfáf Sulu Brg a l«^e«rt:
> ¦ u.uí . .. Él lU kllok A itl.fi unl küsstbca:
.Nviukaiok-e >rlnd «o .." Tivaau a avat — iot • nrd l«l
T«rv«n aMrál kiveti . Icv k« tÚaméf cmak,
KAzénk Mtfát éfteli. ¦ —
Aludjkl Iái; l!a<j
Éd dr>(a hitves Aluodjil jót, álaodj as«p«,
SttT«tcu ió Wail
A'adjaJ Ut, Um
áll iU«
i Ki( as tan
A tíl hava
Hifiin a butjaia Teleti Kikelrt kintkeal
tn ucána 'if J Edéi- boaaa
Ki u íür^tó u Sok eier u«*
Ero*. bírket - b
Lkkor euoiélj, ekkor ébr«dj !
Ekkor aj uvaji oókja LeMJt* kftral •' ákráadi4at, Tartuo^a vaUra!
Ekkor a«t4a . . ekkor taián ¦ Efj lant húrja raegresdül
Melyaek tuaf varáxH alau Álmod — i imáaa teljesül. -
D .
UtazáMabÜ.
Nem uiíoiha kz valami felt 11 aő lenae, egj rilágvárosba megfordulni, d« i ki 13-aieri awle járó élményeket, sakioemis, • ha oem is moodaok veJe ujjat, (de hisz ran-e ojj a Q*p alatt ?) aonak eredetisége néha összevág ebesek ha-sodíÓ élméojKirel, b ba egyébért nem, már atéft is kegyesen ától Tassok.
ElleoáJlhatlan Tágytól Ozve u ra kel-lOnk, egy bizonyos czél acáo törekedve, látói, őrüldi b megoyogodoi.
A cupéba szállva, elhelyetk«dés utáo az utasok egymást jól szemügyre veszik, tetőtől Ulpig, mindegyik igyekszik azzal tisztába ieaui, rajjoo milyen a szomszédsága ? ha oem lesz elég fesca az utazó rab* ha ni ne-* nett utazótáska a ovakba s ha a bőrönd kopou, ha egyéb botmik iziértelen bogyrokbi vaooak, skatulyák a lomtárból vannak előkeresve, ez mind aira vall, bofty a közéletben is enged az elegáncziábói. Átért lehet szive aracy, lelke gyémánt, da u ö nézete ilyen, nem ád a pompára, a mégis némelyik előítélettel van, ilyen jelek folyiáo. Az udvarias ember atODban mindenből kttftoik, ai rögtön .bolyét eoged segít a beszállásoái, fői-ajánlja a biriipjt stb... S?ép verofé* ¦j« nap van, a mezók csillám la na* a
bó'ól, stép siálas feoyőerdöa Wbogtuok kérésztől, a midőa gvönyörfl tarka tollú ficsánok repültek fel ijedten, e^y va-dáfzó szellemű on ember önkéntelen puska után kapott, rajok is c/éhott, de fegyver nélkftl. — E$yea helyeken a vetés zöldje élénkítette a fehér lá<halárt, s mintán méi miodéut nó födött, így mindeo csepp zöld téráénból nyulak szágaldozuk tova párosával, feltűnő mecQTieéstbeo. látszik a vadakat arra spórolva fogyasztják & nem öldöiik oly határtalanul.
Igj érkectöok Ca____ra a fenkölt
Inlku miDdeokitől iiiádva szeretett .Döme bácsi' hoz. kölciŐQÜM Örvendezed, kérde-róskodés után megpibeniünk, az aranyos kedéyfl bácsika a szokott humoros s jóizü ha'iguiaiba vo.t, sok jó mondásaival mindenkit a szokott mólon lebilincselt Elmesélte, bogy őnüit meg ő vegy éjjel" atb - - ¦ bele unván a haj-festésbe, egyszer elhatározta, többé soha vele nem vesződni, elég dolgot adott neki, de egy éjjel addig most* mig le oem ment rota, reggel megjelenik a refektoriumba. senki sem tudta elkép Kelni, mi ö rajt oiyaa. kllöoő¦? régre kisölt, b Tóit nagy „L jeniéi.' Fordnló vonattal szándekozttiali tova oUzni, de mivel páratlan vendégszeretete arról hallani sem akart s wt mondta : hogy^ne-kaok mobt bíocí akaratuak" — iR>' meg hajoltunk ÓMjínak, s élvaziuk a szép miuta virágaái őaom illatát, gyönyörködtünk a sok szép tetőig érő pálmákba, érett űaraacsok, czitromok mo-
solyogtak a fákról, hj&cintok részint etvintva, de annál nagyobb pompával aozta virágát a kamelia. Azaleák teljes díszben, ? egyéb minden oly üdén mosolygott felénk a gyönyörű téli kertben. A cs . .. - i szép napokat még a t5bbi kedves jó rokonok duplán fűszerezték, — a mi sokáig emlékezeted marad. A legmelegebb értésíe! bucsut vettQnk, s az elmulasztott időt pót -landó, gyorsvonattal siklottunk tova. -Kár volt bogy az esti homály előiünk mindent elfödött, igy csak mindenki saját gondolataival elfoglalva tunÖdőtr, mig egyezer a cupé ablakán át ezrivei csilloglak oagy messzeségben B . -lámpái, a sötétben gyönyörű képet mutatva.
Közelgett a czél, az óriási álló-mát^nappali fényben -mou. megállva érdekes képet nyajtott a tengernyi utas hullámzása, az emberek minden osztálya képviselve, kí-ii hordárért kiáltozva voqszoIU pikját, több gigefli bámulatos könnyüséggel röpült át e. síneken, mig h járatlanabbak fejvesztve futkostak Ö33ze-vi«za . . . folyton tekingetni kellett, hogy a négy tagból álló család egyikét az ár el ne sodorji, mert még teljén megállapodás nem volt a mállásra nézve . .. nagy barczczal a tömegből kibontakozva, a tengerayi ko-ciik egyik kényelmes píldányábi elhelyezkedtünk, mely sietve rohsut velüak az ,4rany bárioy" felé, — a kocáik nem győzték egymást kerö'getoi, sflrti tömegbe nyargaluk össxe-vissu, az
u te iák gyönvuni pmorámát képezlek, a mint mellettök (ryor^an elhaladtunk, a lámpák fénye kimondhatlaü hosszúságban valóságom tüzes lioiát képszett. . . M(Mt aár kifogyhitlanul jó lesi az erszényt kézbeveoni, mert miüden lépés pénzbe keriii, megérkezve, szobáinkba sietünk, a portái 1^-as szamu kulcsot nyújt ,azt nem fogadom el*, mire ó jelentősen rám nézett, keresve az okot, hogy mi a kifogásom. A legvégső idő lévén, meg kei kísérlem, tán méí lesz egy megmaradt páholy véletlen az egyik nevezetes színházba, újra kecíiba, bogy időt nyerj a ok, végső idö a megérke-résre még épp egy páholy van, .elsietünk Lehat 13. szám, úgyis játékot üz velem ez a szám. — nem titkolhattam e feletti boszutágomat. A darab cziue : .General Gogo" — vége-hossza nem volt a darabnak, az örökös .hoch-al, a darab szerzőjét Muilert folyton a színpadra hívták, a darabot először adták, nagy szenzácziót keltett. — zenéje igen cáinoi é-4 dallamoi volt, ugy a darab egyéb része a alakításai, ugy láiszoU a közönséget nagyon elragadták.
Még két n&poo küiömböző sziahá^at látogattunk meg, a hol szinte élvezettel vettunk réizt. A nap egyéb részeit is alkalmasan használtuk fei, a két szembeniéi ór.ási alkotása, remek építkezése, gazdag muzeumokban gyö-nyörköliüok, s pár míadeo izében mű-védziei templomát néztünk meg a melyek egyed ablaktit gaidig családok ajáudékozták, hihetetlen nagy összegek-sxrr. évtolt»»i.
ZALAI KÖZLÖNY
1M6 FEBRUÁR »2-éo
közgyűlést, kot; > Tárfjjorozat toiábbi vezetésére egy korelnököt válasszon a ekkor Kooruer György tesllleti fő-parancsnok indítványára egyhangúlag újra 3 évre eltöknek megválaaztalott < akkor koreiűök mellőzésével • közgyűlés további vezetésére felkéretett, aki ugyanis ezt elfogadva, a választás megejt é aét tovább folytatta
Grünhol Henrik, Réti Lajoa, Dr. Sziget by K. I>r. Fried Ödön, ifj. Fesselbofer J. tagok m egybsugulag Dr- Bentzik Fereocz,
Alelnökké eg'luuig Titkárrá Orvossá .
Cgyészszé , -Péoztárookiiá , Választmányi megvál asztaliak
Ebenspaager Leo, GyörBy János, Jihász György, KünchKT Igaácz. Ló»inger Iguácz. Szomaer Sándor. Szegő Gyula, Thomka Endre, Ungrr Ulmaan -Elek, Wagner Káról; és Véesey Zsigmond
Póttsgokul: Keller Ignácz, Szommer József é» Tripammer Gynla.
Szánivizsgálókul : Bódis Jánoa, Kper-jeasy Gábor é. Ploasser Igoácz.
ParaDcanokokul :
Főparancsnok: egyhaog. Ksortzer György. Alparaicook " " ' —'-
Mászó osztalvps-
rai csnok Mászó o>ztá'ypa raoc*nok I. hely, Mászó oszlálypa-raucsnok II be!y, szivattyús osztálj parancsnok Szivattyús oszt. 1 szaK.
Istváa, Bódis János, Meako láttán.
Mnzikár Vincié. Morsodicii Román,
Weis%erge> K.
A II szivattyusi szakaszparancsnoki alléra 11 lag aláiráaával titkos szavazás kéretvén, mi az alapszabályok 21. $ a értelmében elrendeltetvén, szavazat szedő bizottsági tagoku! Lengyel Lajos, Knort?er György. Uoger Ullmann Elek ás Kéti Lajos urak kérettek lel a szavszsuzedó bizottság működési idejére s közgyűlés fölfüggesztetett. A szsvs/stszedő bizottság auukálalát befejezvén jelenti hogy besdatott összesen f.9 szavazat, melyből Schsvel Lajosra esett 42 Juk Istvánra pedig 27, mely után 11 sziv. szakaszparancsnokul Scbável Lajos 3 évi időtartamra meg-választottnak kijelenletett. Szivattyús oszt par. helyettes egyhangúlag Heffer József. Szivattyús I. szak. helyettes egyhangú ag Juk István, SzivattjuaU. szak. hely. Árky László, Szertámok egyhangúlag Scbável János, Segéd iszt egyhangúlag Brück Sándor, Turreudórkapitány, Lengyel L.jos,
alkapitány Bátorfi Lajo*, . szakparaocsook Poredus Antal, Zászlótartó egyhangúlag SUab Jóasef, Malom i>zak. oszt. psr. Franz Lajos.
VI. VII. kerület. Mászó oszt. par. egyh. Tiszai Mihály, Szivattyusi oszt. p. . Fleisehakerlg., Segédtiszt „ Varga István,
Szertáruok , Pouavecz F,
Mászó o.p helyettei . Mátéki József Szivattyús p , . Novát István, MentöOHZtaly
parancsnokául , Dr Ollop Mór.
Meolöosztály szakp. , Brandbofer A..
Ezek után Violí Kálmán testületi
ért vásárolva. — Megnéztük a fejedelmek kriptáját, megbatottan állottunk meg egy frts* éö virágokkai felkoszoruzott sírnál. ho<y miodanoytan könnyet ej-teltünk balála évfordulója lévén, még a virágok egész üdék voltak rajta, az egész társaság lehangolva hagyta . el a balotuk szomorú birodalmát. — Mária Terézia sok drága emléktárgyait is megtekintettük, bámulatos az a nyeregtakaró, mit magának ö hitnzett, művészié* gazdag kézimunka, ott van a trón széke is, a melyről ut a koioszális monumentumot, vittek le, a sok rengeteg összeget képviselő koronázási s egyéb kocsik m»g-azánilálhstlan mennyisége melyeket csak-h fejeié.mi ezelokr* használnak, s melyekből a kiállításra is visznek feL. esek mind lekötik a figyelmet, érdekes a lovagló iakola, hol az udvar azámári képezik a azukséges egyéneket.
Eljutottunk a megfelelő idóbeo a zárda sx. faiai közé is, mint cselünk netoiábnjáaoz. az ábiut lengi át ott mén a levegőt is, azon falak rejtették azivembez nőtt kincsemet, — tehát láttam s győztem «diadalmaaaa, mert legyőztem aggodalmamat, a boldogaág kimondbatlan érzetével teltéül el ... s midőn buc máara került, egy pár kedves zárdái növendék oly azeretetlel karolták a ragadták el karjaim közfii a ki-caikét, hogy egészen elfelejtettem bá ¦atoaut kllteftseo egy zordon portáaaé ¦rcz« esjéawn magánhoz tériuu . . . Isten hozzádot mOQdva egy m^k czéi felé b«Udtank már messziről láthatók voltak a B .. . . i kimagasló várromok, a melynek kötelében oly szeretetteljes napok lolytak le tt*k az bántott, miért lakunk a 13-aa i
tag nr indítványára Jack Ede ur tiszteletbeli asiv. oszt. parancsnokul élethossziglan megTálasztatott.
A tárgysorozat ki merűlése után Knortzer György főparancsnok a testület nevében meleg szavakban aondott köazö-netet sz elnökség, s választmánynak és pártoló tagoknak a testűlet -ránt mulatott készség és ragaszkodásért s egyúttal kérve a tanúsított készséget és ragaszkodást a testület részére jövőben is fentartani Ezen elismerés nyilvánítást Longyel Lajos elnök ur ugy a maga mint a választmány, valamint a pártoló tagok részéről köszönettel viszonozván, további; támogatásukról a testületet biztosítva, aközgyOléttberekeszteltnek(nyil-vánitja k. m. f.
RÉTI LAJOS titkár.
Tirutkéri bál f é. fobr. 15
Vidéken s rerdezóségek szótárában nem igen fordul elő ez s szó .bál,' mert hát .bál* rendezése nagy felelőséggel jár. .Bál!* Ez valami fenséges, szemkápráztató vigalom, mely összehozza a társadalmat a azélrózsa minden irá-1 nyáról. A bál szó hallatára megzendfil a fiául leány szive. Mril'an a fény a mama szemében é> felnyílik a pap erszénye. A bál a virágok álma, jutalom az élet egyhangúságáért a falusi lak magányában, vagy a városi élet zajában, mert városban is lehet elszigetelten élni S ép, mivel anayit várnak a báltól, azért rendesen csak a azeré nyebb .tánczvigalommal e^ybekött atb."
azót olvashitni a meghívókon .....
A nagykanizsai társaskör, msly városunk é< a vidék előkelő táriasAgdt tömöríti, folytatja az egykoron o!y hi~ res január 7 íki bál tradiczióit. Milyen élet volt valamikor Nagy Kanizsán jan. 7-kén a .megye bálon' Akkor méii tengelyig sülyedt el a runtó az országúton, a sok viczinália mé/ nem szelte a megyét, de azért itt volt a fél vár megye. R"gi jó idők. A czeotráiizáló Magyarország megboronálta a megyei bálok termeit is és onnan nem egy vi ragot tépett ki. De azért a Társaskör rendező bizottsága az öröklégkép átvett hagyományt corbiutlanu: tartja fen B igazi gavallenával teljesít tte s házi gazdatisztjét f. bó 15-én. ' Nem sokan jelentek meg a .Szarvas" | vendéglő fényesen díszített nagytermé-j bem, de akik eljöttek, azok letéve a ! bálokon dívó feazességró , mint jó iame-! rOBÓküdvözölték egymást és hozzáfogtak a j mutatáshoz, mely nzavahihető szemtanú vallomisa szerint, eltartott kivilágoa-kiviradlig.
A hölgyek felnyíló aranyozott meda-illont kaptak, melynek egyik oldala tükröt, a másik oldala a táoczrendet foglalta magában.
Jelen voluk: Asszonyok: Télh Lászlcné, Gelsei Gutmann Vilmosoé. Her'eleody Béláné, Pnhil Ferenczné, Mikos Geiáné. Nagy Valérné. Rogosin-zky s'ázadtsné Jemrics örnáiryué, Dr. Tubo y Gyuláné, Vécsey Zsigmondul. Weber Károlyné, Ajkay Miklósné, Somogyi Gyuláné Vésey Lászlóné. özv Vaadinyeiné, Skubhcs Sándorné, Nyjli Szidónia, Bogyay Isi-Négy Bzmdarabot még ^egoézve fájón hagytuk el a kedves helyet. Még utsakba egy kedves város Gy .. . ki-kerülbetlen volt a hova gyermekeinkért rajongó szivünk vonzott, mindenütt az élet. farsangi rózsás jó kedv uralkodik — a legkényesebb ízlésnek megfelelő asztalra vártak, gyönyörű zongorajáték fűizerezte, a különben is aranyos hm-gulstot.
Távozásunkor óriási élő virágcsokorral kedveskedtek a jó barátok. Még egy utolsó kendő lobojutás, s eltűntek a szem elől. a kérlelhetlen vonat mest-sze sodort szereletteimtól. — Lehangolva húzódtam egy zujba, s midőn raegba-rátkoztsm svval a gondolattal, bogy ez örökké így volt. s ilyen a világ folyása, hogy minden a mi jó s örvendetes el-muhk, — vettem észre, hogy milyen két kedves ulitarsaövel utazom, egyiket is másikat is a szeretet vezérli, egyik megy gólya hoiti babácska látogatására, másik s fiatal menyecskelányát tekinti mez, bogy gazdálkodik, — a másik cnpéba ssomoru lehangolt család utazik, keeeroseggel telve, szomorú kötelesség teljesítésére utaznak, egy állomáson legsseretMtebb barátom szólít meg, — kérdem, hova mentek drágám 1 .lakodalomba.* Es ez így megy folyton, örömnek mindig bánat a nyo-stában, nézd az emberek özönét, egyiknek ssa vsn öröm*, másikntk ma van , bánata .... s a holnap is ép ugy váltakozva folyik le, de síért nem ks.l caüggedni, mart megvac mondva, hogy .ember küzdj és bízva bízzál*
UNQERNÉ JANDO VILMA.
Oekorics V .-na, uímbmm______
Leányok: Tóth Etailla, Tóth Mariska, Mikoa Hedvig, Melani, Herteleody Irma, Vécsey Gicsi, Nyuli Gizella, Ajkay Gizella, Ajkay Enma. Deirvthcs QyörKyike. Csertáa Emilu. Vésey Emiiia, Vasdt-nyei Mariska, Sk«bi'.cs Miczi. Skuolics Leocsi, l-ió Vilma, G avina Manzit, Bo-gyay Stefánia. Hajós Ella, Nunkovics
Aranka.
V.
( vausé, 1*5 Ferwicué, Htjos Mihályné, 1 ditoji, alapos és jelwképzettsétgel bíró NoikoticiV.-ná, Dénrarics I-nréné ! Unfériu kitűnő s nerttve üutelt ktxi-
-- - - •¦ —^ u.^.i.. I TM ú h,rm,aI1i| Tito, Liastli fögym núiansnak volt közbec-ülésben részestUt igazgatója, hosszas azenvedéa után Tatán elhunyt. Mély réizvettel Kiöljük a Utal társkái álul kibocsáto't gyászjelentést : /. K v « uaitorend UUi tir.-házának tagja ély fájdalommal meg
Biret
— ő Felteaja gróf Festetics Ta-szilónak az aranygyapjas rendet adományozta.
— Tessetea. Folyó évi. február bó 13-án délután 4 órakor vitetett az örök nyugalom helyére Légrád város lévé kény orvosa Fsrkas Ferencz. Csak másfél évig töltötte e minő-égben közölünk hivatalát, de ezea rövid idő elegendő volt arra, hogy községünk polgárainak nagyrabecsülését és szeretetét kiérdemelje. Ennek aegoyilatkozásakép tekinthető ama impozáns temetés, melyre Légrád m. város apraja, nagyja kivonult, hogy kegyelete adóját a megboldogult irányában leróbassa. Felejthetlen halottunk ez u'ol ó útjára kivonultak a róm. kalb. népiskola növendékei tanítónőik, a helybeli tisztet cŐTérek és tanítójuk vezetéke alatt : '.óvásba a városi képviselő, testület, az olvasóegylet, az öok. tüz-
. oltótestnlet, az ipirtestület és métj szá-mossn Barátai és tisztelői közül. A gyászszertartást Tiszteieodó Gsdó Mátyás plebáncs, Filipecz Viocz* imbroveczi lelkész és Fucsek ;inm'é helybeli káplán segédletével végezie. A .Csillátokon tui' czimü gyászéoek elhangzása u*.án, melyet a rögtönzött dalárda adott elő, megindult a halotti menet, kisérve a vigasztalhat-lan bánatos özvegy -— kaniz>ai rokonai és nagyszámú közönség állal. Elmond* bitjük, bogy Légrád m városa ily nagyszámú haiotti gyülekezetet még nem igen látott utczáin hullámzani. — A szép. koszornkkal bontott koporsót az ipartestület tagjai felváltva vitték, s útközben s légrádi öok. tüzoltóteatrilst zenekara gyászinduót játszott A tetne töbeo a gyászszertartás elvégezése után, I Szilvágyi Gy«la ev. lelkész az olvasó* | egylet — Kováls Gyula jegyző, mint i tűzoltói főparancsnok, a tűzoltó: egylet nevében — mely egyletnek a megboldogult tagja volt — mondtak megható búcsúbeszédet. E gyászbeszédekre a dalárda a .Szunyadozz' czimu gyász-dalt intonálta, mire a zokogó halotti gyülekezet azon kívánsággal: .Béke leng jen az Istenben boldogult hamvai felett, emlékezete örökké éljen közöttünk" — szétoszlott. Fogadják ezúttal, a mélyen sújtott özvegy köszönetét mindazok, kik dráu halottjának a kegyeiét utolsó adó : játroótUk és bsaataaan résztvettek
tört arivrei jelentik, ' hogj azerített resKttánnk nt Farkas l'mó tintelet
resKxtának nt Farkas l '«iO luiteiet — A«.------,.^
béli rendi kormáaysegta báti lelki.tya | Strem Dénea BOkkösdról háföók é nyugalmazott ••¦»n kánoxitát. FOrst
é n résztetek
— Sagj bérlet. A gróf Somsich-fele balbá^i nnxraloo) bérbeadása most
j mar befejezett -ény. A zágrábi .horvát leszámítoló baak' «t uiadtlmat, roe'.y mintegy 4000 catastráhs bold terjedelmű, 18.000 frt évi bérért haszon bérbe vette s aár a szerződést aláirta.
— Á perlaki járás községeinek neveit magyarosítani fogják.
— Ál Irodalmi éa művészeti kör estélye. Impozáns módon nyilvánult a közönség pártfogasa az I. és M K. f hó 18 áu a .Polgári Egyief nagytermében megtartott oanarversenynyel egybekötött tánczmuateága iránt. Ott volt
j
___ . . JluiujnaLu, u-_.-------, .
érdemeaült házfónök és nyugalmazott gymsasiumi igazgató-taoár. folyó bó 15 én, este 8 órakor, a halotti szentségek ájtatos felvétele után, életkora-nak 66-ik, szerzetes életének 38-ik, áldozárságának 3lik évében, hosszas betegség utáo csendesen ethunyl. A bol dogultoak halt tetemei egyházi beazen-telés útin folyó hó 17-én, délután 4 órakor fognak a városi temetőben örök j nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent mise-áldozat pedig ugyancsak f. | bó 19-én. reggel 8 órakor fog a Ke- I gyesrendiek házi kápolnájában a Min- ' denbatónak bemuututni. Tata, 1896 febtaár hó 16-án. Az örök világosság fényNkedjék neki! I
— Heti felfigyelő e héten (február 23—29) a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet örtanyáján Brfick Sándor szakasz-psrsncsnok ur. '
— Heti biztosok e héten (február 24—29) a nagykaniz.si Kisdednevelő ' Egyesület óvodáiban Gyöiffy Jánosné és Bogenrteder Józsefoé választmányi tag í urnók. ;
— Slavlansky Jvad na hangversenye Az e néven ismeretes orosz társolst f. hó 16 áa harmadszor mutstts be ének-előadásait a nagykanizsai közönségnek. Ugy látszik a szép Nadina és paraszt fiukból és legényekből álló dalárdája még mindig nsgy vonterőt gyakorol közönségünkre, mert telt báz előtt énekeltek ez alkalommal is. Bár Nadina társulati nem vetekedeetik apja lársu-Intáral. mégis megérdemli a közönség pártfogását. A mélabus, részben régi egyházi, ré-izbeo ujsbb orosz népislo-kát az énekkar kifogástalan össztung-Záttal és a piano éi forte gyönyörű
j változatával adta elő. Méltó feltűnést kellett az egyik férfinak phenomenális basszusa. A névtelen művészet a közönség háromszor tapsolta ki. Különösen tetszettek még .Novgord* dal a 13. századból, a gyászindu ó Vilbatból és a ,Bőlc»6dal." A hangversenyt ifj. Waj-dits József rende/te.
— Közgyűlések A sümegi Népbank folyó évi február 9 én Btnfi Alajos el nöklete alatt rendes gyüléit tartott, melynek főbb mozzaoauit a kővetkezőkben közöljük: 1895 évi forgalma
' 1.008788 írt 56 kr.. tiszta nyeremény
; 4157 Irt 12 kr, mely ekkép osztaiik fel 400 részvényesnek á 9 frt 3600 frt, tartalékalaphoz 415 frt. a nyugdíjhoz
. 100 frt jótékonyczélokra 42 frl 12 kr, összesen 4157 frt 12 kr. Az intézet 23 év óta áll fenn. A takarékpénztár
1 Sümeg februír 10-én tartotta 26-ik beszámoló gyűlését. Elnök: Gyömöre;
I Gi-.pár részvényem Gógánfáról. A mérleg u. : 40000 frt alaptőkét, 28885 frt 50 kr. is I tartaléktőkét és 3355339 frt 24 kr. forgalmat mnUt. 1895 rők tiszta nyere méiy 9690 frt 26 kr, mely fő ölt a gyűlés így határozott: Részvéoyenkmt 18 frt 7200 frt. a tartalékalaphoz 1614 frt, nyugdíjhoz 652 frt tiszteletdíj és jótékonyságra 224 Irt 26 kr., összesen 9690 frt 26 kr. Fölemeltetett a tisztviselők fizetése a titkáré 200 frt, a könyvelő pedig 100 frtUI fog jövőre
tlzea .Bordal j
meggyőződhetett arról, bogy *áro sunk tehetségei egyesültek, bogy s ne me iebb tírssdslnsi' élveteleknek nj otthont létesítsenek. Szaiay Sindor "zipor-kázó bumorrsl dlaélkedett a házasságról és odsi lendülettel dicsőítette a családi élet kelteméit és ha valakinek, ugy neki sikerülhetett s megcsontoso-dott vés legényeket .s megpuhitani. A zenekar tetszetős darabot adott elő Mohrtól. A kiváló teneuégekből óssze-válogttott .bsoda' Sterneck vezetése alatt philharmoaiai műérzekkel és pre-cziziUssal játszót'. A daloskör ped'.g .éoekpróbát' produkáJt, nem olyat, saely s fület sérti, banetn olyan főpróba félét, mely beillik előadásnak is. E 6-adás utáu a teremörők hozzáfogtak az akádUyok ellávohtáaáboz és most már a linczverteny kezd&dölt. melyben rafty 150 pár vett reszt, akikre a hamvazó szerda virradt, Kikor elhagylak a termet.
Gyaazhlr A kegyes unitórend kk áá
Nagy-Kaniz»a színe-java, a z-ufolt b^Ol ««»bet kapu. Azoi Hétre, hl a Boba-ez egvszer nesn volt epithetonornans. ' Tapolczáig menő vicz.aális vasul Le-MikoT az esve-llet zene, és énekkara seocze-Tomajból K«zthelyig- épülne hoz-dobogóra lépet'. ¦"•kor elhangzottak a j zájárul a UkarékpéozU 2000 forinfal tüze? Bordal* akkordjai, a közöwég segélyezné, Tspolczától Bsdacsonyig m«>. .o. _ - ^— ^ építendő vonalat is. Kivetkező három
évre tiastujitáa is volt. Néhai Takách Alajos szeretett alelnök elhanyU felett méiy részvétét fejezte ki a gyűlés és helyette IUrnay Kajetánt választotu alelnöknek. Igazgató: Eitoer Sándor, igazgatósági tagok : Balasits Antal, dr. bárdió György, Szakmáry József, Lui-azer Lajos. Darnay Ká.man. Felügyelőkké Bánfi Alajos. Eitaer Zsigmond és 8ü megi Tivadar. Mindkét intézet jótékony-czéiul az iskolákat szokta Aryolembe veosi. A népbank, valamint a takarék gyűlése megbízta as igazgatóságot, hogy Somegec s milleniuin ünnep rendezés költségeihez belátása szeiint járu'joa.
— Gyanklr Sebestyén Lajos nagykanizsai ügyvéd édes anyja ösv. Sebes-téay Józsefné febr. 16 án éjjel végelgyengülésben meghalt Temetése febr. 20 án részvéttel történt. Béke hamvain 1 ! — Varos képviselőválasztások febr < ^6 án sera^eUtokint tartatnak meg.
— njaasaiir. a négyes laniiorenu — Napi blzto«Ok a néskouyhao e
egyik érdemei tagja, körünkben álu'á bélen vasárnap Samaely Hennkaé. Lő-nosaa tisztelt je ismerős, egykor tár- mnger Kamilla. héUóa Vécsey Zsig-sas életnek élés* a tevékeny elónoz. I raoodoé, Tóth Kamilla, keddee Saller
Lajoané, 8cherz Róza. azét dán ir. Blau Simonné, Práger SirolU, Csűtortököo Ol'op Sarouoé, Weisz Karolia. pénteken Tauber Alajosné, Broch Hermina és szombaton Kürscbner Ignáczoé, Scherz
Amilia.
— A vlrulnlaazlvar márczins l-t', kezdve régi árába visszamegy. Mo-5 és fél kr. darabja, ezután ismét kr. lesz.
— Adományok a népkonynáuál: airem Dénes Bükkósdről 20 kiló savanyu kápOMtát, Fürst Mór Budapest ról Veigeltsock úrnő álUI i frtot vo|. lak szívesek adományozni, melyekért fogadjak as elnökség köszönetét.
— Hlrdetsoely A múlt bó végén a város belterületén uláluio-.t egy lánczocskán lógó ,jou jou'-kból siló ékszerecske, ski ebhez való tulajdonjogát igazolni képes, azt a törvényes időn belül a rendórkapitányi hivatalnál a hivatalos órák alatl átveheti. Nagy-Ksniz-án 1896 február bó 18'án. A rendórkspitáoyság.
— Közgyűlését a helybeli fürdő részvénytirsulat márczius 8-án tartja a délzalai takarékpénztár helyiségében.
— KSagjllléset a helybeli kereskedelmi és iparosuk febr. 16-án tartotta meg. A kilépett igazgató-ági és felügj-elö bizotuági ttgok újból beváhuzlattak Osztalék 6 frt.
— Képviselőtestületi ülés tartatik ma, febr. 22-én Nagy-Kanisain.
— Technológiai Lapok. Ennek a gépezett, elektrotechriikai és gyáripari szakfolyóiratnak február 15 én kelt VIII. évf. 3 dik a<áma a következő érdekes unalommal jelelt me*: Az elektrotechnika a bányászatban. (Vége.' — Vas-uUink és a mlllenium. Weyde J F. A tivoli római rendresazör állomás és az a ttól táplált elektromos közúti vasnt. H ... r dr. — Vegyes közlemények. — Engedélyezett szabdalnak. — Hirdetések. — Mindazoknak, a kik gépészeti és elektrouchotkai ismeretek és tevékenység iránt érdeklödnek éi a ba-
: zai mQ'zaki irodslomnsk fej őilését pár lolni hajlandók, ezt a kiváló bazai szakfolyóiratot, melyei Taboreki Ottó a ni kir. technológiai iparsuzeam igazgatújs szerkeszti, a legmelegebben sjsnljuk.
| Mutatványszámot a .Techeológiai Lapok' kiadóhivaUls (Budapest VIII, Rotten
i biller utcta 12.) ingyen küld.
— Salamon király kincse, regéuy két kötetben iru: Ridder Haggard. A kiváló aagot regényírónak ezen müve azok közfll való, a melyeket az olvasó ba egyszer kezébe vette, le sem teszi többé, míg csak az utolsó betűig el nem olva*U. Csodálatosan érdekes meséje és az eredeti humor, s melylyel slakjnit jellemzi, adják meg ennek a magyarázatát Mint Haggardnak egy másik regéuye. amely szintén az Egyetemes Regénytárban jelent meg — az „ö" czimO ez is Afrikában játszik, sbbsn a bűvös rejtélyekkel teljes léckörben a melyben még fö elevenednek a hajdan-kor régét. Kalandtól kslandrs viszi bőseit éa mindegyik érdekesebb a megelőzőnél. A két'kötet, a melyet Fái I. Béla fordított le kitűnő magyarsággal az Egyetemes Regénylár-ban ;elent meg és ára 1 frt. Kiadja Singer és Wolfoer Budapest.
— Verne Gynls összes munkáinak egyedül jogosított képes kiadásából a FranklinaT«rsulat kiadásában A Jatigada (800 mérföld at Amazon-fely*mon) a most megjelent 27—30 ik Illetékkel be van fejezve. A geoiális franczia író az Amason folyam vidékén tttt nUzá^-sal, viszontagsággal, érdekfeszitt kalandokkal az ő,világ éleiét muutji be, együtt adván a szerakozutót a tanul ságos ismeretekkel. A mnokát sz eredeti fraoczia kiadás képei árdekesitik A fordius Vidi Ircre tollából vaió, k: magyarosan, as eredeti könnyű élbe- > szelő modorának megfelelőn lltette a' j az érdekes munkát Verne aaüveioek %^ i füzetes kiadása lehetővé teszi, bogy minél többen megszerezhessék stokst. A Egy füzet árs 20 kr, s m.adenik gat- . j dagon van illusztrálva és szépen kiál- -J litva. Díszei bekötési tábla hozzá 40 i
Vegyesek.
— Ktlié kassai .latra. Testrészek fájdalmai, raúzos és köszvéoyes bajok és mindennemű gyuladások a »¦••¦ ¦»•• fraaeila borszesz' szel gyógyiutnak biztos sikerrel. Egy üveg ára 90 kr. Szélküldés naponként utánvétellel Moll A gyógyszerész cs. és kir. udv. szállító álul Bécs. I. Tuch.auben 9. A vidéki gyógyszerursk has és anjagkere«kedésekben natározotun loll-féia készítmény kérendó az 6 gyan jelvényévtl és aláírásával.
_ H lagyaroszl.lyMTsj.tek. tlíö
oszUlyu sorsjegyeknek a II. osztályra
való megújítása a aors)egJ<*M J«"M"
i elárasitóknál, kikael a sorijegj táíirol-XX*V ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
FKBRl'ÁR 22 «„
tatott, sz L oratálvu sorsjegj tissi*-szolgáltatása ét a megújítási dij — 1 egész sorsjegj: 20 frt, - 1 íél: 10 Irt. — egj tised: 1 Irt, - t) ««T "°-azad: i Ír.. — be6zetésével lejkésíbo márciios 1-éig esikSzíendó. Ai I no zásuá! ki nem aorailt, mind három osztályra érvénvei teljes sor<j«}ek meg ujilásanak ttukiége íeon nem ío">«. ezek minden to»ábbi n«küi » II. és III. osztályban i« részt vesznek.
- Te«t«a;j«é8xetl ¦ii»»*«t Ke-ieti J. czég. Budapest, IV Koraikét-czeg-utcza 17 az eddigelé sérvkotök é« aeugápolasi eszközök késtitésére létezi KíiráB k»ttl fii °ag?szabá»u • >»¦> dern lecnmkának teljesen megfeleli mű-Mljt nyitott. Budipeu. IV. R.atély-jrtc/a, ^Károi; laktanya I5.J melyben ..rvossebésieli aczéláruk, teslegjenésreti készülékek. Hessing-rendszeru elismert iiüderékíiizök, nyújtó és járógépek, B.Ű-iábak éa ojúlcerek, valamint minden e szakmák* vsgó aciéliiuk villanjgépek bóijsinvk. stb. készitleltnek. — Sien-vtdok, kiknek 'ly készu.ékekre 6;ttksé-cük fan.' {elterelnek, szíveskedjenek fenti c.ég ó: köitségeióiránjiatot vagy képes árjegyzéket kérni. Vagyontalanoknak minden lenetö e iiakbt vágó ké-szüiék'k havi részletekben adatnak. I--mételadúVnak kedrezmí;!r l/leli elt: Szigorú pontos kiszolgálás, legjutáojo >abb árak.
Ki nyert ?
Húzás február lo-éa. Bpe«t: 48 53 4S 86 56
Huni február 19-én Fiága: 2S 75 17 39 85
Kele.óü szerkeszt* és kiadó BÁTOBFl LAJOS
Hea«*MTtlHyaai caakii akkor való*. b» közieden jjsraobol rendelik - (-kelt. fthír n ni i« S5 kn«l 11 Irt 65 kru mcttreattal - almi, cnktw. koeakasMi. auiásoti. aaaaazui •. « '. "»iot efj »4" koltnbozo miDÖset ea 2"OO miotaialksíl .11 • meJreiHelt axu, |K»i iber es ttinmto l«s«a a bixboz azalüMa él miatakal poas* toHuluol kaid: HmaMri S (c>. « k. t Ivari Uállitó •«IO«iri'i XiriahaW >*ajciba czinuett levelekre 10 kroi, ea i^elnő lapokra j kral t>élreg rajasilanió Magyar nyelten irt mefrendeléaek poatouo e inteztetBck.
•i L rovat alatt kozieitekert nem vállal le Iei5*éget a Szerk.
Hirdetések.
.Megbízható egyének,
ki> kereskedőknél, korc mirosokoii, kávésoknál ismerőtök — fizetés al-kaiaiaiis mellett egy Bécsi L-quer-sze-z (?arb»D biztos alkalmaiást nyerhetnek, jelenlegi alkaJmaxisuk kúi.ése mellett.
Eiuanuel Alllna Bécs.
Tabor-str»ase 22. l 74O;3. 895.
Árverési hirdetmény.
...jliri kikQ'dőtt birótá?i végrehijtó. ezennel közhírré teszi, bőgj a !>»«»-kanizsai kir. járásbíróságnak 7742^893. sz. vég/ése. folytai Pollik Jóisef kipot-ván lak,:,4 jivára 103 frt tiké s jár., • fil28",><93 -!. végzése folytán Ooiteii Mór kspj.var, ifkos javára 230 frt tőke " Jár. a II599J893 u. végiéae folytán Kurier Amal nagykanitaat lakoj javára "2 frt töke s jár., «l 1631J89*. sláiao >épésa folytán Haaaer é< Palroschiti urácíi kereskedő javára 19 frt 63 kr. 'óke s jár., a 153^895. s». Tégiése folj-tán Goitein liói javára 105 frt 63 kr. tóié a jár., a 3856^95. sí. végzé« fc.ytán Kaulmano Mór nagykanizsai lakú, javán 16 frt 50 kr. t6k« s jár, • i 192^95 sí. vigzése foljtán Boschán Teréz jivára 53 frt 50 kr. tdke s jár., * 6720jit. végzése folytán Hamburg M:ksa Dagykaoii^ai lakói javára 31 frt 'óm s jár, a 7463já5 n. végzése folf-isii Halpben I, és fii nagykanizsai c/«g javára 100 frt tőke s jár, a 9289J95. az. véjteJ* folyiio FiáloriU Lajos nanyk.nizsai l»kóf javára 12 frt 70 kr. tóke s jár., a 939*L95 ¦!. végzése folytán Órárdi József budapesti iikói kereskedő javára 184 frt 55 kr., tőke a jár., a 122I8^9Í. ií. végtése folyián Robmann ÖJdu javára 839 frt toké a jár., a 6119^95 at vég«esét»l Kraioer Gyula nígykioiuai lakói javára
. 100 frt 70 kr. Uk« a jár., • 3113^95.
; az. vé«ie»ev»l MUMfer Ó*6a sagrta-liaati ékazeríiz javára 343 frt 68 kr., teke ¦ jár., végre Hlatkó Jánoa >•«;-kasiLsai lakóa javára 53 frt 30 kr. töke a jár., ertjéig Bogray ódon és neje
; Bagjkaoiaaai Ukó*ok eileo elreBdelt vigrebajtások foganositása alkalmával biróilag lefoglalt s 581 frtra ueraalt
- bútorok, zoagora éi egyebekből álló in-gósáiok Nagv-Kaniisái.' alperesek iúá •ád 18»8 «vi Marcalit ko 4 Ik up-ján d. e. 9 órakor nyilvánoi árveréc gtján eladatnak.
Ezen árverésbex a veaai sxáaJekozók ezennel oly megjegyzéiael hivataak meg, hogy az (lárvereieodó ingók a legtöbbet Ígérőnek készpénz fizetés mellett becsároo alól is eifogoaT adatni
Kelt Nagy-Karnisán. 1896 január bó 12 én.
1ARTS GYÖRGY kir. végrehajtó.
761 i;t« 1895.
Árverési hirdetmény.
A nagykinizsai királyi tervényaiék | ifHsOsltilya rácéról közhírré tétetik, hogy ozv. Höffier Sinsuné á:tal képvi-i selt kiskorú Hóffier Gyula és Jeoó sze-petoekt lakóa vécrehajtató'xnak, Favkas János pacsai lakos végrehajtást szén vedö elleni, a kir. kincstár részéra bi-, rói letétbe helyezendő 61 frt 82 kr. adótartozás ennek 1S92. jaoaár 1-töl járó 6*1, kamatai ugy 44 frt 96 kr. azőllö dézsma váltsági töke, 8 In 90 kr., végrebajiás kérelmi, 9 frt 95 kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent-nevezett kir. törvényszék termetéhez urtozó a pac-ai 410 sz. tkbeo ,t 2278 brsz. a. foglalt iagatlannak Farkas Jánost illető 152 frtra becsült fele résie, a pacsai 890 sz. tkben t 2283 b. hrsz. a. foglalt iogatlanuak ugyanazt illető 140 frtra becsült fele része a paciai 568 az. tjkvben | (1352-1353) hrsz. a. foglalt ingatlannak ugyanazt illető 55 frt 30 krra becsült e»y tized réaze, a pacsai 788 sz. tjkvben f 3132 hnz. a. f')glalt ingatiaomk ugyanazt illető 64 h'r* becsült egy tised részének, — a picai 788 >z. tjkvben t 2122. hrsz. a. foglalt ingatlannak ugyanazt illető 84 forintra becsült egytized része — s a pac ai 559 sz tjkben f 915 áraz. a. foglalt ingatlannak ugyanazt illető 124 frtra becsült három huszad réssé, továbbá a pacsai 33 az tjkben t 451 hrsi. a. Farkas Apollónia, Juli, Károly, Teréz, János, Rozi, Mari, Esster éa György tulajdouáu felvett 31 frtra, a pacaai 786 ti. tkben t 2567 hrsz. a-Farkas Juli. Farkas Károly és neje Ko váci jlari, Daocsak József ós neje Farkas Teréz, Farkas Msri férjezett Ko-váci Károlyoé, Farkas György és Fxrkas János tuiajdonául felvett II foriotra a |iacsai 787 szán.u telekjkvben f 914 hrsz. a. ugyanazok tulajdonául lelvelt 134 frtra, — a pjciai 560 sz. tjkvben j 49 hrsz. ugyaoazok tulajjo-t^ául felvett 45 frtra bec^Qlt ingatlao-uak az 1881. évi 60 tezikk 156 §. a.) pontja érteltnébeo egészen — végre a pacsai 560. számú tjkvbeo t 42 brsz. a. felvett 160 frtra beejült ingatlan utyanazop törvény § d.) pontja értelmében egészeo még pedig apacsai 538. 78S, 559, 33, 787 és 560 sz. tjkben foglalt ingatlanok Voller Anna öxv. Farkas (Vlám.) Jánosié javára bekeb-le'.elt össze^Q haszonélvezeti ezolgalmi-jog épségben hagyásával 1896 éli épr. 4ó IU. napján de. 10 órakor Pacsa községházánál Remete Géza felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen el -adatni fog
Kikiáltási ár a teonebb kitett becsár.
ixvereani kívánók t rtoznak a bacsár ÍOaJt át készpénzben vagy óva4ékképes papírban a kikn'dőlt kezéhez ktteaiaü.
Kelt Nagy Kinizsin, a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságnál 189Ö évi deczember hó 31. napián,
GÓZOKY, kir. tszéki albiro.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOCOO OOOOOOOO
ária-* *czelli
cseppek
U,Uv,-í jTomor bajoknál.

t bizonyult z ;. gyomortól
Emi:len h^jo^f^ gy•MtTfwpppk tfvet ola tilO ndlnt-L biuiti) j:Ut. í uiil siat mey siii liiionyitTinT laBustt. L^y ti* fiv«f ára használati oUatlánal egyült 40 kr.. napj üvev nra 7U kr
<#«XMCf ifToryszerUra Király ulrza 11 sí
A TFíijfrfryrt .-« aUira-l lüwtirs*ii lt=s*k nteytekinUni! Csat ol> r*ep(*kfi iess«-k dfofado:, n^lyekn*k burkoUlsra zOld tzaia; van n^msztra a. kozitO 3ÍairasáTal C Brady. «• «en szárakkal:
| kaphatok. _
2íAGT-KaSIZSaN Bdtu Lajta *• Pri-
(«r Béla i7^l?*svéaz«ki«}. — BBCsO.N
Kohat Siód01
Kéulst. Miadeartle Mates alvó ai caeaaaaMI aúlefv iemz4«MI IMIM UO0M0 n.tw.two / darab
1 Ü*aa»i lea niou Cy l7.tOS.Ht í
Ctemték irai: ( ! Ai 1_s -ások rioaa 3 évea. gazdag gvökaru, nnt 20 tartó! 44) kr eletenu nemea csennék ia rabja
árak :
100 drb 40 k <« caenete 1 va«7 100 fajbaa SB frt.
«» . « . . 1 . 100 . SS , 1
*O0 . *0 . . > . '00 . 34 . '
I0O0 . 40 , . i . 100 . 39 .
¦ SO00 . 40 . . 1 , 1O0 . SO ,
A fajok legMfjobb rétté szaJnekiBtelyBek Btraazfcl Mátá airo*vea telepéről lelt bcuereirf, miin is axok hitelesek. Eieo felbl a kiadaadö csemeték boadtban oerekedtek a eppcfl azért fasdaf tTfikérzette! biraik neo caak. buiem bizlo* lo^am* láaoak edaHt IvméaaetDek, eaéaue«eaek. bosszú elettek ét aaef ezea felal igen olcsók it. A bóurtalmo, cainol kiilliia=Q es roindeii tekioteilteo taj^k<nulu oat7 arjafv-lék kiTánam ttenBenue kaldetik.
OOOQO 300003O0000O000OOO00O0000QO0O00000000O00
HEUiTE,*- :n LRZSL8L7 .aMacaak L ptlaitk kaao3>0 ketzitménjeknel mindeD te kt,.tetbeo feljebb aecsaieadök : aieaiek ailMtea artaj aa* aaraa:t«l, aa alt«»U szervek bajalaal lefjobb orail^éuyoyei haaaoaltaxváa, gyeo^eJea liashaj'.ók, reniaztilok; efy grofrazar aem jobb a mellette olj artalaiatlan, mint e pila Iák a
székszorulas
a legtöbb betegnek íorrasa ellen Czakrozou ka,-apjak (Bfett mtg Kjersgekek ii izitexeo reazik.
gJAf. Lgj 1« pllMlát 4a,rtalaaaxé S*b«z lő kr , efV tekerca, »elj s aakott. tékát 1M pllalat tartalBaaz csak 1 foriait •. e
, UtájuáaoktoJ kaloaoae* ova-djnak KirjSak * Erzaebet pilali .oden doboz törvényi | aett téd,egvQnkkel piroi-fekete
.Szeot Lipót- éa aXe*aate.tR az" alairáaaai ^flaji el-Vereak^lelaii lorreoyuikilef i alálraaankkal van
MEUSTCm FÜLÖP
WIEN,
Eaktát ü BEI.OS L4J0S, PRÁ3EH BÉLI ERUCH ARNOLD.
MOLL SEIDLITZ POR
akkor valodiaV ha mindegyik dobos atoll A
alálraaát tftnt«ti fel
__ I A -nia SeMJÜZ-tertk tartól gTÓcrliatiaa a lecmakaczabh ayapte- it al-teatkáatalaiak. g70^ior^orcs «¦ grosorhéT, rocsött székrakaaéa. májnaauloni. vár-tallláa anayér ét a lefkolonboiöbb ail ketafsiaek ellen, e jelei haziizeraek e*-^xed«k óu isiadig aagrobb elterjedéat si?rzei: — Ara aty lata«Bé4alt araattf át-• ezaak I M a. a
Haaititás«< törvényileg fen yit tétnek.
MOLL"FELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
indeiyik Hrej HOi.I. 1 ..jje,yét tnnwt lel ei
__________ •¦• A «.H- felirata *n.aattal van zárva A alall-fHa fraa-
akwueaz •. aá nerezet«en miot fa|<al~oaüla,,l« befariatlaal azar koazreof, , koietkezméojmiijl :«r"n«releaebl! aepaaer - E|> oM-
zatt araaall ivaf ara 90 kra{«zár
Moll Salicy) száj'vize.
(Fóalkatreaie fllaoljsa'aa i«ik.í | dennavi »»jUazutaaaal kQlöoöae. fontos har.eUí kor,, (jreraiek.t aual W-
,69D röiittiiiitt
¦tll A. gytgyi2«r»ii, ct. ét kir. m»ari tzalliU által,
Bécs: I., Tucblaubea «. sz.
VMékl s»niia<iláiat aaiMla a*aa.taa.él -»ll.tl Ulf-ituta* A raktárakban t,Uék határozott-in MOLL A. aláird.íval é,
védjtm/éveí tilátott készítményeket kérni. Raktár- Nagy-Kanil,dn R»»»flf»ld Ad.lf »«
BEVÉTEL.
Ujlakj, Hirschler és fia czeg vállalati betegsegétyzö pénztár kezelésének
IM5. éwi méHage.
KUDAS
Fökri
lapát.
Píastári Icésalat 1895 január 1 én . . 841 »4 A tagok résaeríl befolyt.....622 9«'
A Cíég résiértl befoljt Pénibí.itetía«t fejébea befoljt TakarékpéDitari kamatok .
261 43
80
»5 7S
1 Táppénzek fejében kiadatolt ...
2 Ov6g)Sierek fejébea kiadalolt . . .
3 Irodaszerek és eszközök lejében kiadatott
4 Fiseté»*a, és tiszteletdíjak fjében kiad.
5 Vefvos kiadások........
Pénztári maradvány.......
J6 Pánt i
Kotor, 1896 éri január hóban.
UJL4KY', HIRSCHLER ÉS FIA OZÉG raktár és flréatkescloaéf mukáaainak l píaaára.
380 59
440 70
7 79
IS 95 437 64
1706 77
llilelv.zeto egrleti elaok.1896. FEKRUAR 2í-er,
XXXV fiVFOLYAM
IOOOOOOOOO
§
Meghívó.
A nagj-kaBlisat takarék pénitár résívéuyiamasit; q
'M6 é»i febroár hó 25-én d. e. 10 órakor larttníja saját helji-•é*éb"' .. , .
51. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT.
melyre a t. ez. résiTeujeaeket Uaztelettel meghirja
az igazgatóság.
TaaácikMiai tárgyak jarrendje: '
1. Igazgatósági fe felügyelő-bizottsági jelentések.
1. K mérleg előterjesztése: az osztalék megállapítása, az igazgatóság és felogydó-biiottság felmentése feleti .utáro zathozatal.
3. A hiiat&los kfjzlony kijelölése.
4 A Dfogdijszabáljzat bemutatáw, ezzel kapcsolat bit. az alapszabályok 80. § áriak módoiitása.
5. Az igazgatóság előterjesztése a mait éri kozgyQlés alkalmára! az alapszabályok 11. §-áoak módosítása érteimében tett indítvány tárgyában
6. Az alapszabályok 27. §-a értelmében viaszalépő elnök és alelnök, a sorreodee leró 9 igazgatósági tag, ugy a három tagból álló felfigyelő bitotteág helyett ajak, esetleg azoknak isméti megválasztása és pedig a risszalépó Herteieody Béla elnök, Ebeospanger Lipót alelnök, valamint a sorrendben leTÓ Ebenspaoger Lii, Gelsei GutrotDn Vilmos. Lówy Adolf, Plosszer Ignácz, Sommer Igtiácz, Stirling Sándor, Unger Ullroano Elek, Vidor Samu & Weiser József igazgatósági tagok helyett 3 érre, mig a 3 tagból álló felügyelő-bizottság tag helyett egy évi időtartamra.
7. Netáni indítványok.
MAGYAR OS|l|LtSOHSJS!E|
korona ömérlékbeh.
Legn-fjobb nyereaiény a ie edrezőbb esetben
öy mi llio
koruna.
A II. osztály hozása 1896 mérc« II 14 ¦¦
Nyeremény koro«» korona 1 á 1O000O— 100000
II. >!-ÍTÁLYD VÉTEL-SOBS
JEGYEK ÁRAI:
1 egész 1 fél 1 tized 1 ha szid 40— 20- 4- 2-Irt.
8
O
s
o o
o o
o
8
o o ;ooooooooo^o:ooooouooooooo
XXXXXXKX4XXXXXXXNXXXXXXXXXXX X X
* Kukoricza-morzsolok $
1 1 1 1 1 1 2 8
10
13
100
860
9000
60000 - 60000 40000— 40000 30000— 30000 200Ü0 — 20000 15000— 15000 10000— 10000 8000— 16000 4000— 32000 2000— 20000 1000— 13000 400 - 40000 200— 172000 120 — 1080000 lt>4*00o
é* III. OSZTÁLYÚ l'KLJKS SOBiJKQYEK ARII:
tized 1 huszad
A III osztály hozása 1896 májú. l2-2»-ig
Nyeremény koron a korona
Ijut»lomd.j6000oo_ 60000c 1 á 4000ÖO— 40000 ,
II.
1 egész 1 fél 1
80— 30
----Timi "• S" =
— TrX -5J3—*
Ezen eredeti árakon kivol II. osz tályo sorsjegye; megrendelésénél ajánlott levél portója és nyeremény-jegyzék dija fejében 25 kr., teljes sorsjegyei",' megrendelésénél pedig ajánlási dij és 2 nyeremény-jegyiéiért' 40 kr. küldendő be.
1 1 „ 300000 — 3OOD00
1 ,, 200000 - 20000'i
1 „ 100000- 1000U"
r-t ' 2 „ 40000 —
1 2 ., 20000 — 400'
I 5 ,. íoooo - 5000'
10 8000 — 8000i
34 6000 — 204000
. 100 2000 — 20000U
200 1000 — 200000
2650 200- 5300(11'
22000 150- 3300001'
25007 Dverem esfPJiUlo«628*oo»
JEGYZET: A t. c*. rfMféojreatk fig)Hiatr<tetaek, misMnat iz*taiu lapjaikat 189«. éri február hó24-ik napján délelőtt 9-Ti. délatio 3 -fi óráif kx intOict oclyiaégébei. átrel.«tik
MefjCfyeitetik, hogy ai aUpixattUyok ll-ik § * izmot •UTaiatí jogot caak u gyakorolhat, kioek réatrénve a kuzgTiklétt raegeloiolef nt-jry héitel De
Az Osztály Sorijegyeknsk II osztályra való magujitása az I esztályu urtjegynek t»kU aaie ét a torsjagy árának beflzetesévH legkéiibb márcziut l-éig aszkiz'endd
Sorsjegyeket ajánl és szétküld az összegnek postautalványon való előzetes bckö:dí'se mellett vagy uiáovécei
l KÁEOIiY Pndapest, Szervita4ér 3.
í Min i. — ——
Sürgönycziin: LOTTOHEI*TXE BlItiPKíiT
X X X X X X X X X X X X X X X X
5
X X X X X X X X
kéz és eróhajtásra. egyszerű é* kettős szerkezettel, szeletővel él tzeleló nélkül
Gabona-rosták, Konkolyozók (treuHík)j
kézi keieléare való Széna- é> szalma-sajtók
ffkvöen vagy kocsira nereive,
Takarmány-fQllesztők,
Szállítható takarék-fözö-Dst5k takarmány stb
réslére.
Szecskavágók, Répa, burgonyavágók, Darálók elismert legjobb minőségben és szerkezettel készülnek
May far th Ph és Társa
cs. és kir
kiz. sz&bad.
¦azdatági gépgyárában BÉCS. ll/l, Taborstrasse 76. szám.
XrjeKvtékek ingyen. — Képviselők tulvécetDek.
x :
s
s
X X X X X X X X X
* XV
X X
X í
«í
X X
X X
X !
X
X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Schicht
SZ IN-SZAPPAN
igen jól száritett kitSnóen tisztit, legtakarékos*bb a haszna.latban
Tisztaságáért és irulmasaágáért a ketek és robáknll krieuég vállaltatik. Egyáltalán a legjobb a létező szio-* . szappanok között.
Egy kísérletet senki sem fog megbMmi
iló a Ifgtftbb detai!-axlfü>f(i. K«ptiMlcjr Hn '&i>«st rétx re : DE-GKI.1.&R KÁROLY. AludrnU uru f.
PSERH0FER J.-féle
' gyógyszertér
BÉCSBEN, I. KERÜLET. SINGERSTRASSE IS SZ alatt .zua goldantn Reiebtapfel'
Yértiszfcitó labdacsok,
Kóla, láSS áprilii hí SO-án
Tiaxtett Pirrhole ar' ?.?g;je& olyas azirei ea küldjön né
kem italét lb irk^rctet az ön folalmalhataxlan Téniaxtitc Labda-
raaibol ntaaiél«lM-. I'biadji ezúton ii a fefmelyebb kotx6iietei&ei
labdacaai aodahatitUi t
Maradok í
,ljck a éf • baaauln
i,j >i|>k<irnil, ,it|...«,i.íl rájialaakat a'm okozták ai aanek
:ak atái agaetaé|Lk ndenki, ak> ezen ltn-
eaal&it ailaláaet lahaUtek ne^a alatt; aa utóbbi ne"t telj-a joj jal ni ¦férdemlik, ibíi,-I Ct.kmyan alij léte.ik batafaif. mí>b n ei»o labdac. <k i-.odá< ka;áaatat aaermerfatn b. nam b aonjitottil »oina. Erliiedak 4la n, linduaik általénoi all.rjedéaaak nrr.nJe»«Jí J.«J.« ••« caa.á i. ••IJ-bea etan kiülnE káa aaerból kéaalet nem Tolna tilálkkto. . , .
júsíilu orroi tltul uee labaaeaok .i.a..r»i ajánliatnU éa ajialutlak nindan oly haioki.il, maljeí a roat aaeitiei-Ml éa at#»rakedeabol arnbak: ~inl apa-záratok, aajbajdk. kólikl, .arlol.li.o*. aran;i Teniaaiito lo'ajdoonjukr.i fo|.a kitnnS ba'íual -»ooa. Tt'ateca-iraei, ¦ abb)l tr.dí t . ttimiaio f<jíija>okaal iib K.ac •érlltttiU labdieaok olj .óaaj.o b.t >»k, 10(7 e i.»ci •« »''•" » íol.li. m'c a Iect7«nj«bb <a;;«nek, de njaf lrim'l.< á.ul ia anadao a(rada'o> nslkul b .»«k«iöl
1 aUauJan sllairaibil, maijai a labdscaok n,[ruiii> a la/kalo ibotább él ;ej«ab lajbb aa»|i »itatanyaret« írfiyUn boaaink intettek, ptea helyen caakii néhiajU amlitttnk ¦•< aaoj waijefyaaaiel, aofy naaaokat a^yazar eatanálta, aiac vafvank {j5%&4n, bocj aaokat torább fi>KJa ajánlani.
i.aknák haitnalati uUaitáaA a P«erhofer J. na.alí.ir»aa«l faketa iziob». ét aindtn afre. doboa f«l Je niyanaaon alüraaaal »5rS<
Bernhard-téle alpesiíű-liquer. BSro,h6;t„w
titzteleltel. I-awliitik (rreoct Kóln. Undeelhal „0,ben egj e»étz íref!el 1 fn 60 kr , félmfif«l 1 f« 40 kr. -------- M etj-netjod ore«el 70 kr
Amerikai köszvénykenőcs, fi"'^,1
.iadrn kes«»<n,e. t. c.„.oa k.jnk, I m. : reri.e.-ea;,
"tapt
h6 It-S
Hraacha, FüHnik mailet'. 1 Takiatatei Rr!
IJen akarau lolt, b ,, „ j, labdaeaai k«fi« ku.« k«-r«!t.k, aialyakaak bataatt t.enael n^iro... Én a"" **»!¦«. »eRlinlteM oly.nn-ira. boaj a.nmi maakkt a." »oltam U>bbí kapaa Taceani ea bi.onrára nár a holtak kazt »o!nak, ka aa Oü ceodálat-amelto lab l.caai .¦(.« .ám naeetaitak rol.a m*l- Aa Jtu> ÍWja ..„ önt eaírt ...ruar. Nap biaal»a» »u, h»,y e«»n liMu,»l enrea it tokal.t «a kifofnak íJOJJ.tani a ¦.nt a«i. miaok.alí ia etea.aéfllk .iaataay 'reaer. ieiit.éjíl .tolfihak.
Beae-Ujhe'y, 1S«7 norembar 9*n. ¦félje- tieatalt .1 T
A lagforrób* kftaaoaetea.t B»odoin aMnnal Onn«k 60 erai oee7n«néai narébM Ai illetS ot a*an át aaearedait e^oaiorh'i-lUlban ai Tiík6™ácba«, ™ár életat ia nft""". ""Ijr^l fji--kent 1« ia moodoU aidSa Teletleafll ecr dabo«t kinőtt aa On kitünS rjrueatiie l.bd.ctaibal a átoknak áüaadó baaanilat. fa 7-ti. tBktlateMD kirjOKjolt.
ffib^fiaat, Ofohl cUa or! Ateilw kér 4 c.o™
, miinú.a, id.,ia tojf.jáa, fífájaa, f«lt«ei gatia ít~i. ilb allén 1 frt 3U kr
l'annohiaiu
tmeaaji h ijtiflTeamtŐ
ll.nerte. Efj «le(tuitftri kiállított n«<j- aseleacaÁT*! 2 frt.
AlUlIÜIlOS UlpílSZ iitti okoiott aebekoél miif* d»-(•.utitaknil, ojjkuka,'"-*, iibH rajy f jaladt-oeü »Hf7 ••* ily b»-j_ok .41, mint kiiaoS %*r - .«.lf)rób4l»a. 1 ié|e 7 50 kr. Bwm.i.tTi Í5 krajcs&r.
PMrtMftr J -t* Sok *t óu * Htro* t&-
t>ÍBtosa.bb .«er «iisv*r*« 1 k&c,3tl.l ^ kr Bérncntr* t5 kr. •tj ilt«l4no«*« i«n?*rt ktQn5 kÁsirtar, karút rsk*dt*if, gdrcafla k0haf*i »tb. •üoa. 1 ü'« , S a>«C b*r*e>t*« 1 frt 50 k'.
Életesszencíia
Altalános tisztitó-só ü$L, ZLJL2L
I«bi. Kata* htiiairátoai teus«í-u«nati b*tia»l»jir» 6ot e k&U.i u«a. T»lj»a tiasulettel, Hd
«,k»T.tke..4»y.i, o._ -.
ti kr., t3 rH* A W iuer > ro f5f» ia, •¦••iCIii,
GoUrkdorf, K.l
T. «! Petkérea, ¦ia««rÍBt ¦* Öi
Bdl-H, Sailtaii 18«8 okL s á.
ery cao- dl
, .• ö„ ..,t,.,„io l.uA6„i,4l ery cao-
a»tol a-doko.t.1 k«ld«ii a.i..aka4jék Cukia aa öa naodalaloi labdacaaiuk koazSabeu>, koa;j efj uo.orbajiaJ. a.l; n,^. flt avea ál fjötsrt ntecazábidáitajai. Ga.n labdacao'k aálaaa aoka-
»"
i 1 írt.
•sr ki..
Zwi«kl .
fciea
jraa,
0T
'értiuüió Itvbdstwok e**kia a FMrtttW J.••»!«, ti
Stfritr—— 15 u. a hí«itt o»k raJ<M. aiaíaéibta s «fy IS — * "^ ' i**m labdacsot tarta.li-----' ' ' '
Angol csodabalzsam. U'.^
Por a lábiraadás ellen. !ui°hi^i.':'.c^:1l
k«pt^6 k.!Ua>stíeii aufot, «pea Unja a lá»b«l(t ét -unt irt*, -Ut!u u*r ráta h'prábtiiTa EfJ dob jssal &0 kr. Bértaeaitre 75 kr
(iolyva balzsam, Sií.iSLSrwSSi.'aírí Stoll-fele Kola-v» ".lék 3SLK .",JSÍ
atearaUk. ét a balek bt., .M.uaáM. 1 liser Sola EIjiii tan
kr
b0 kr , I frt.
aacm labdactot tartolaiat^ dobol ára 11 kr. K«j eaeaaá "ííalj^ bam 6 4«i>oa-u,rtalnMtutik, 1 frt 06 krbi kerti- birmentotlee. kaS'aíilf'e"1*""' ' '" '" k'' EfJ ct'">«»ál'k--'«"»b ,..
rtjjísz&sz'sijss! "^..'.-"^"'".o'rrt: e~ "• •*— .*—^.- b* •• —»^'»
4 fr. 40 kr., Ii nao.a, i f„ !O kr i7 10 eao.it, » irt M ÍÍIÍ 1 *"• *"•** 4| » •*"'«»« "¦*¦ ¦•» '"" n«rt»- «t olctóa kerti Upkelea Tb* leiaef venuartaratetTVIilLtl. ¦ar»«Jil«a.l - PoaUi aefra.dele^ k a l.irJoraabb« a«
Kaiser-Kola-Elixir "fiZÜf-
r«,f4JÉi, r*MU »tb elten
aapkelea Ter* leiaef íreajyüertaráAaa, ••¦ «• Saej eltarjnlettaetak k«ret>e«t«bea Janók a legkülönfélébb n«vek aa alekok ale.ii •ek kSrakeitébee kéretik Matli P.«rbo(« J.. ét caaklt aa>k ukintketU
l«b- ieléaek .
E: em- i teáik a I
6 lab p,atak>i'
, m- ', Mttef
¦«fr»
oatMn( «l$r- ;
l k«l<l»i*ek. B*r«e»tre e aki u rJMte( elCre !>>v«rkeaik,

p l. KirAlT-ut«* lí. iT
líj. Wajdita József könyTnjondóiban[JGY-K AMZSA. 1896. február 29-én.
Etófitetémi úr:
x r*n . . 4 fn — b-
2 ín 50 kr . 1 fit M kr &V7e* uma M kr.
H 1 H DÍTé 5 E K waboa petittorbaa 7, i»»htii1-i— í miadea további aorert i *r
NYILTTüRBKS - t Mronként 10 krert Tetetaek Kincstári liftek tmiadeti •-«?•*• t 3ii kr. fiset«t>dő
ZALAI KÖZLŐN.
A nagykanizsai .ipar-Testűlet"
IXV. évfolyam.
4 lap tae!lemi él 10.1,1 rétiét illető siódén kóaleméof BaUrl Lajoa aaerkeastö-kitdó nevére
u,t«nSaa;j-Ka.aiaaara bér-¦eotte lotéseadök
oMln letelek o-» („gaii-tataak rí.
, a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Ousegélyzó szövétkeiét•. a .Kotort takarépénztár
s;vény-társaság', • .nagy-kanizsai- és galambokiOnkéctes títoltó-egyUf, « ,nagj kanizsai KadedDereló egyesület' a .nagykanizsai tanítói járáskor-, a .nagj-kanizsai nresztény jótékony «>lef. ..n.iauizsai iir. jótékoay ooegyiet', .jzegények tápintézeteV a .katonái badastyán Igylef a .soproni kereskedelmi iparkamara' nagykanizsai kulválasztaátiyának hivatalos lapja
HETENKINT EG YSZER.SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az .Utvüt-aUp-
A magyar nemzet szobrot emelt a Natálián Eötvöi József bárónak ; fceptaniuik azon kívül, hogy hálás íteletet éreznek szivükben iránta. t a névéről nevezett jótékony et által is megörökítették. . blotvös-alap országa^ tanítói egye-[.¦;• 20 évi fennállásának ideje tt minden február hó 2-án szokott aepéyesebb módon kifejezést adni { nemzetneveló nagy államférfiu üvos Józset br érzett kegyeié-tek.
íiea a napon hirdetjük ki az ötvös-alap" ösztöndijaira és segély-yegeire is a pályazatot Sajnos, a hozzánk folyamodóknak a fe sem tutijuk kielégíteni, mivel : most sem csatlakozott eg'esü-fiukhoz annyi tanító, mint a hany-L kellene csatlakozni, hogy* évi étjeink nagyobb összegre emél-li-nek.-
i jelentéseink tesznek leginkább u>ag •: arról, hogy mily nagy isee volt ilyen jótékony egye-e:re. A még legújabban is szegé-¦sen díjazott azon néptanítókon, gyermekeiket magasabb taninté-uben lanittatjik, ösztöndíjakkal t tz .Eotvöi-alap ;• az elörege-aiutikára képtelenné vált vigy ;; ;ban nem részesülő tanitók-t-zek özvegyeinek és árváinak ig segélyt ad.
ny év óta még ezeknél is yobu jótékonyságot gyakorol az Uvús-alap országos tanítói egye-if a vidéki tanítókkal az által, r a budapesti tudományos egye ekén vagy egyéb fo- é9 szakisko-Ht tanulj fiaiknak — i buda-szállodás és vendéglős urak oltavil — ingyen déli ebédet tositott Ily formán a jelen isko-
lai évben 53 Lnitoi gyermek részesül ingyen déli étkezésben. . AJaltnt«i»inkh,.nliiHini-ÍMol-»»-| nevezeit szállodás és vendéglős urak I méltáo megérdemlik nemes szivre ; valló jócselekedeteikért a hazai tani-tóság tiszteletét s háláját. Ua a tar-! sadaloo nagyobb része tanimtana ; ilyen jóakaratot irántunk, kö: nyen : megvalósitbatnók régi vágjuo'cat; felépithetnók a Tanitók názá:
Zágráb, Bécs, Berlin városokhfui már felépült a .tanítók háza;-csak mi magyar tanitók nem dicsekedhetünk még ilyenuel. Nsgy lelkesedés-; sel karolta fel hazánk tanítósága a i .tanítók háza" eszméjét; de nincs | hozzá elég ereje, hogy felépíthetné mások segítsége nélkül Beméijak. ¦ bogy megérkezik a segitó kéz s mi
áldani fogjuk azt mindörökké. i A hazai tanítóság javarészében : már felébredt a kartárs] érzület, él bannok a testvéri szeretet, mely a nagy Eötvös eszméit meg figja va lósiuni. Eddig csak 1700 tanitótar-sunk csatlakozott az Eötvös-alaphoz s mégis 45 ezer forintot osztottunk már azét ösztöndíjak és segélyek alakjában 72 ezer forintot pedig I tőkésítettünk. Ha mind a 26 ezer ' tanító szent lelkesedéssel karolja fel az . Eötvös-alap" agyét csodás eredményeket mutathatunk fel.
A segítségre szorult tanítói özvegyek és árvák, a betegségtől nyomorba döntött kartársak érdekében is mutassuk meg, hogy összeforrtunk kartirsi szeretetben s tudunk áldozni 1 — 1 forintot ai Eötvös alapra.
Különböztessük meg az ezredéves örömünnep idejét mis évektől. Áldozzon legalább egyszer, ebben az esztendőben, e nagy nemzeti évfordulón minden tanító és minden tan-ugybarát 1 — 1 forintot a szeretet oltárára. Áldozzon legalább bálából,
hogy Isten megeagedte érnie ezt a dicsó finnepet.
Ha ttü sraTuok.t meghaüga'ják a tanítok e- tánugybaiitok' egy-két év molva felépül a'.Tanítók Háza,' melyben a magyar tuQominjoli forrásait szomjohozó és istApoiásra szórok tanítói gyermekek is elhelyezhe-lók lesznek, kik egykor gazdag kamatul fizetik fissza bogy őket fgye-temeinkaa s más főiskoláinkon kinevelni és kenyérkeresetre képessé tenni segítjük.
Az .Eötvös-alap* múlt évi tiszta f-'leiméből, tovibbá a Gjerlyanffy , Jordán-, Léderer , Majthényi , Örley-, róierfy-,Rö«k Pá. , Rökk Szilárd- és Zirzen Janka-féle alapítványok kama-tuböl 2795 frtot fordít egyesületünk a jelen évbeo ösztöodijakra és segélyekre. A Néptanítók Lapjában és több nevelés oktatásagyi lapban közzétett pályázati hirdetés értelmében írandó folyamodványok f. é július 10 i(; Lakits Vendel egyesületi titkárhoz (Budapest, VI. ker. érsek uicza < sz. a.) küldendők be.
PÉTERFI SÁNDOB LiKITSVESDEL
Jtlutf és
A milleoiris év aemcsak a bi»*i»Wa Magyarország üoney Rojai volna ba a lellRuedéit paragrafusok imák elő na Dem benső meggyö7Ödésböl fakadaa ax az ünnepi hangulat, a mely az 1896 ik esztendő mioden napját piros betsvel írja be a világhistórii nafry kalendáriumába Csak ba minden magyar ember kiveszi belőle a részét, akkor len még nagy jelentősége nemzeti üunepUBknek, me.y páratlanul ál: a népek történe-tébeD.
A kérdések kérdése termenzeleseo az : milyen módon adjnek kQl^oeg is kife-zést nemeaitö, bazinas érzelmeinknek a millenáris eszteDdőoeo ? }irilvin ngy, bogy ezzel a kultúrát szolgaijuk, a otely hatásköre az elmúlt ezer éviek és bá-
zin jöveodő századoknak. A művelődés, ba az áthatja a társadalom összes ré-te^át. a if^UiirtOitanp tátog* aaoak, bogy Magyarország további ,i megdac/ol az időkkel és a kelet biUrán nagy misszió ját ezentol is teljesiti.
A művelődés elbö eszköze pedig: a könyv. A magyar társadalomnak mindig HiTik rrgiaégfoitja az, udgy szívesen olvas, de kevésbé szivesen vásárol könyveket Minden egyébre, a mi — tiogy kereükedő-Dyelveo beszéljünk — .loxai czikk' örömest áldoznak akár-Aánytin s cnak éppan akkor- lesz egyszerre mindenki takarékos a mikor k önyvet kell vennie.
Sziveaen elismerjük, bogy ma már ebben a tekiutetben is rohsmosati balx-duDk a nyugat felé, a boí az értékesebb irodalmi müvek egy két hét alatt néha tiz-tizenöl kiadást is érnek. V.nnak már Magyarországnak is olyan irói, a kiknek könyveit nemcsak olvassa, hanem meg i| vásárolja a pablikum. Iiyeu kivételes alakja a mi liieraturénk-'nak Jókai Mór is.
Az igaz; hogy olyan azeoi, mint a mi koszorúi regényírónk, a vt4ágirodalotn-ban sem jut minden századra. Meg is bt-csultuk s irói működésének ötvenéves lordulója ünnepe volt egész Magyarországnak. Ez az ünnep pedig, bár két esztendővel megelöz-te a milleniuroot mégis az ezeréves Magy.rordzág lelkeB közérzuletének az. impozáns megnyilatkozása volt. A Jókai- jubileumot tehát bátrai od a sorolhat ju k a m i 11 e d i o m bk7&&&a Quuepségei k a / é annál inkább, mert bisz ez a jubileum még nincs befejezve a Jókai müveinek akkor §ajló alá rendezett nemzeti diszkiadásából, csak a minap je-leijt meg a negyedik sorozat.
Jó lesz tehát, ba a magyar olvasóközönség számolva ezzel a körülmény- < nyel, fölveszi a millenáris esztendő prog-rammjába Jókai Mor összes müveinek magszerzését is. Oiyan páratlan a maga nemében ez a könyvtár, mint a hogy Jókai müuájínak bámulatos termékenysége pé dátlaoul áll a világirodalomban. Mindenki számára hozzáférhető s árát a legelőnyösebb részletütetéiekirel törleszt-beti gatdag szegény egyaránt.
Ua a magyar közőiség igazán felkarolja ezt a vállalatot, a melynek tar-
talmi értékéről azt tmaeük fölösleges beszélni, mérhetetlen hasznirn válna ez a Bagjrar irofetoamk is. Jókai ;zát kötete egy kész könyvtár, a melyet könyebb szívvel egészítene ki mindenki egyébb müvekkel is. Ha több a millenáris év, mint patetikus föllendülése és szalmalángja Magyarország tizenhat millió lakosságinak — és bátran mondhatjuk bisz jcval több - akkor azok a kik tehetik, meg fogják ragadni az alkalmat a msgyar irodalom föllendilésére i? Mert semmit sem leket olcsóbban pártfogolni, mint az irodalmat és semmi más neaa áraszt annyi tényt és dicsőséget a nem-— zetre, mict az irodaio-n.
Jókai Bzázkőtetes munkájának megszerzésével adjuk tehát a millenáris esztendőben tanúságát annak, hogy Magyarországon már nemcsak olvasnak könyveket, hanem vásárolnak is.
CSARNOK
Állítsunk emléket Btraczky Háténak :
Hazánk nagy pomologusa nincs többe! Kihullott az iró-toll a soha nem lankadó kézből, a sir örök homálya borult a hazája üdvén karddal, tollal és egy hosszú munkás élet ' összes tevékenységével fáradhatatlanul (x <tza.ka/Utlazial Itoxdi fiára. ' Siratja öt Pomona. kinek hivatot-tabb apostola magyar földön máig sem volt nála. Mac?** voti o miu-dan izé ben. kinek hazája iránt lángoló szereteténél talán csak igéoyle-len szerénysége volt nagyobb. Olyan volt ő, ki nem a dicsőségért, nem a hírnévért, nem a haszonért, hanem egyesegyedQI honfitársai jólétének emeléséért, a gyumölcsészetnek hazánkban addig elhanyagolt ügyéért önzetlenül munkálkodni nem szfint meg haláláig. Jó részben az ó akadályokat, fáradságot nem ismerő munkásságának érdeme .az, hogy a hazai gyiiraü'.csészet agyé addig nem sej-
T 1 B G U.
Atyáa balálára.
*C!- aedoek s«ét foljoUjAn ':. . ,u x búa Mdd|léi mii r i lt„rt tettoek T6fb*Ul tasfcján
¦t; h rnaéujiéf bámult twifW*.
> hallott * könnyek tipor iij&
lalnil nem toU i ninca«e irgilom,
3 bftnDált t buí([u itaik miliárdja
rif-tó hitTes apolo ttriu*
du ... . egjedal cwk a tirkalom.
ink ma*txe
*txe id«c«*be, az marut r«aok,
upin a ¦ ttj6 tép«tl got> lettA tQx fvaaáol or^k ildout oltára mt-jlűrt, veftebwtt ixivnnk . taroa eg ti élet Urnája -.rk.íiekoe* lotáha soha !
iet lelktm ei*k axt kérdi.
aui báo&toi (Ülőn - -.fTnck, minek akkor *1bí -.•J Imi efjkor joul<m
:>kuk bal paoats narát
r.pOl Tilláa rokasáMal - még sok ereroji .Tafjfyal :.ver]flk a ridef balJi ?
•r. a«rt ily«a et a -ril* • mruital t holnap ck t .. >: üvti,» rona illatoz* *if*f
,e;,.r, t .uq (m H-fiiam afoUi í -— V k^d ai »tMr «¦*•*•**" ^
fc «<t ea»é«rt kiaaaléH «MT«d«ti . ¦ pia«aai a tótét drb* "r
uh ti dicaőaflget aagr^atalMU lateo :
Ktoek irODuaa>»i arúgalaat ulalt.
Add mef neki, mk Bem adtai meg ittea
Ki jotaJmaad meg a izereto atjat
S igj bár aetaa* tefede négii Tálasára
Üaaztjöa majd egykor aaétaaakadt atimk
Szétfoazlik életdak titkol kodhomalva
b a maaviUcoo ai Arokoa ba^abas
Foaat a neDijjbeii *egre majd ulaia-oznak
N J
A P€*t4.
Irt*: SZOUOBT EMIL.
Olyan most, a milleniumi kiállítat kSszöbén t'udapest, mint egy bálba ké-stülé tdnaérszépségü szőke asszony. aki bodrot baját fésülve, ragyogó boldogságában azon lönödik, el fog • hódítani mindenkit, aki reátekiot, elkápráztatja e azokat, akik közelébe érnek Pedig tudjuk, hogy meg van győződve löprengésének igazságiról éa ssépíége önftlsdt tudatában szinte lebeteilsn, hogy teljes sikerében csak egy pillanatra t» kételkedbeaték.
De a készülődések közepett jól tsik az elábrándozas s mialatt körfilte min denki azon van, bogy a maga picziny segítségével hozzájáruljon a siépiég eklatáns diadalához, az asszony maga hallgatagon gyönyörködik az oituüaa siker, megelőző izgalom •zenzácz-ójában.
; Én Istenem, sokat, nagyon sokat tudnék még önöknek mondani a bod
' rosfeju aranyszőke asszonyságról, haaáb-uiara tudaék iri»i megkapó egyszerfl-aégérol, népété taráMérol. atiTe min
den jóiágától, de hiszeo jól ismerik önök is. és immár ismeri miodeoki, bár üemcsak t mi •rstágunkról, — de égést Earópáról beuélek..
Nem, nem akarom töiíeáeziit önöknek Budapestet és nem óhajtok Önök oek az ezredéves kiallitásró. sem szőlani. Hiszen itt méitózuCB&k majd lenni teljes súmb4o, a legapróbb résztelét is látják majd eoaek a mi Iegoevezetesebb Qoiie-pünkoek, amely előre vttett féoyeugtraifal máris betr&ojozza az egé*i látbatárL
Éi szinte jól fog esni, hogy e boldog. éi niadeoek föiöu Tidáw Dooepségek elragadó árjában akadunk oWao dologra, araelj a maga ntgy éra ékességére], komoly raotiTumaival egy maga szánára ia követel va-ország iázu érdeklődésé-
y
mély és perezre a lamit az
bő; .... Valljuk k
Valljuk be őszintén, bogy meréüz, bőt vakmerő vállalkozás például egy mulató társaság asztalára egy koponyát odavetoi. Hány ember van Magyarországon, aki ezt valaha megcielekedte ? ÉQ, fájdalom, egyet sem ösmerek é* ha vsn, legfőkép azt sajnálom hogy velem aem kísérletté meg veszedelmes experimentumát. De miijén furcsa ii leheti Esy halálfej, araint ott gurul bosszu-c«ói% finoman metszett poharak között, amelyekben nem tndom miféle Extra Dry gyöngyölik. Pecig semmi sincs a dologban. A halálfej nagyon szép va-iami, cuk rideg egy kisaé és mindenek-fölött igaz túlságosan ... [ S most engedjék meg nekem, hogy
egy tovagöri»lő halálfej ré«én a Pokolról beszélt
A millenninmi esztendőre Budapest főváros oiyan látványosságot kap, amelyhez fogható eddigelé nineftn sehol a világon. A megelevenedett pokol lesz ez, Dante hatalmas fantáziájának meg-valóútás*. A városligeti fasor legvégén Márkus műépítész által tervelett kolosz-srális, kívülről is monumentális palotájában ugyanis májustól kezdve meg elevenítik Allighieri Dante isteni szin-jitékinaF~megrenditő részét: a Pokolt.
Ahogy a látogató egy léiig homályos, temperált levegős folyo3Ón végigmegy, egyszerre barlaugszerü sviláshoz jut, amelyen belépve, megkezdődik az a meaeazerü ut, amelyet Dánt* Virgi-liustnak a társakágában megtett, minden poklokon keresztül.
A Styi folyó sárgái-véres habjai folynak előtte, amelyet Caaron kormányozza óriás,:* kínlódó lelkekkel szinte rogyásig mftgtelt ladikját. Halálos rettegés fll niodön arezoo, menekülni iparkodik férfi éé asszony, őre; él fiatal bűnös, men már látják a pokol vérvörös tátongó szájít s elől az őrködő hí-romfejn Cerberus félelmetes, vérfagyasztó alakját, amint vörös szemeivel tekint alá és körmeive) szaggatja le a lelkek-ről bőrüket.
S a kapun tul yégigmegyünk a bét poklon s minden apró fázist a leghívebben, legmegkapóbban litunk, szakasztott ngy. ahogy Dante harminezhá-rom énekben megírta. Elől 'égtefon
sokaságban menekülnek a darazsaktól üldözöttek arezukrói és testükről vér csurog a sok marástól. A távolbao hét-Bzeres kőfallal körülvett vár látszik, tövében néhány nagyszakálu öreg ember áll, köztük nagy pallocára támaszkodva Homér: odébb a pokoli forgó-szél forgatja, rángatja a sötét fedett háttérben a lelkeket, melyek, mint a madarak repülnek tova.
Itt látjuk egész rémségében a kigyó-firku óriás Minoszt, amint tüzes szemmel, vicsorgó foggal bámul alá az örök zápor éi jégesőbea vergődő sokaságra.
marczangolják egymást az elkárbozottak A mocsár véfén torony áll s a hit-térben az izzó belsejü kínok vára. A torony tetején a három fnria vert tanyát. Elhaladva a szédítő magas várfalnál, az égő sírok mezejéhez jutunk, amelynek koporsóiban öreg emberek fekszenek. Itt van Anasztáziutz sirja is, amelyet elhagyva megpillantjuk a bika-fejü, könyező Minotauruszt. Lent a völgyben feltűnik a vérpatak, melynek egyre szélesedő partjainál a centaurok lövik halálos nyilaikat.
A vizpatak túlsó oldalán az ember-erdő minden rémes szépségében tárul eléük. Az öngyilkosok erdejében a fák is emberalakuak, melyek tetejében aa ,
Lapunk ni míbáIioz fél :v melléklet van csatolva.XXXT. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
IM« FEBBTÁI: »,(,
tett rohamos felleodulésnek indult országszerte és » nemzet legszélesebb rétegeiben egyre erősebb gyökeret Tért.
Kiváló honfoglalásunk maradandó emlékét mi >em biztosíthatja jobban, mint az ő nagyszabású négykötetes munkája, melyben a magyar pomolo-gia alapja az 6 örökberatt megfigyeléseire sziklaszilárdsággil Tan letété és a meljen u anyagi eszközök teljes hiányában is soha nem lankadó buzgósággal és ráltotatlan munkakedvre! élete végső napjáig dolgozott. A Mindenható különös kegyelméből hosszn élet jutott neki osztályrészül és ó azt bölcsen használta fel. Csak így létesülhetett ai a nagy alapvető muoka. mslynek minden perczét feláldozta.
S ha mi, életben maradt pályatársai és tisztelói mégis arra gon dolnnk, hogy a legnagyobb magyar pomologusaak más maradandó emléket is állítsunk: tesstuk ezt azért, mert tudjuk, érezzük, hogy sokkal tartozunk elhunyt emlékéner. Meg akarjuk mutabii, meg kell mutatnunk, hogy öozetlef, egyedül a közjóért íiő fiát a magyar nemzet meg tudja még becsülni és emlékének az egész világ, a nyilvánosság elótt áldozni k.Tán !
Emléket óhajtunk emelni tehát a hazafiai eredményekben oly kiváló Bereczky Máténak, a munka f n ¦• nek, a gyümoleaészet felkent sposto-láosk. olyan emléket és szón helyre, mely méltó hozzá és azokhoz a kik az ó áldásos életének legtöbbet köszönhetnek, a kik az ó működését ismerik és méltányolni is tudják
Adakoztunk a nemes czélra, ki mennyit képet! Ne hiányozzék a jómódú adománya mellől a szegényebb fillérje sem : hisz az ó működése — saist • •>•* •- » ' '..— u'- tű**,,:* »J<i»«'>i ht'átát ¦ >•-
•uunyajua*. ..,.,.
Budapesten, 1S96. évi lebruár 5-én.
Jt. Scidtai; kinti hiú litui
az emlékb. jasiyzeje'. az emlékb eli
Az emlékbizottság tagjai: Angyal Dezső, Baranyay litván, Emich Gusztit, Fekete József. Forster Géza, Fucht Emil, Galgóczy Károly, Gyóry István dr , Hsgara Viktor dr . Ilsemano k'eresztély, Kodolányi Antal. Magyar György. Magyar Kázmér.
emberaó arcán hárpiik alnek. A fák kö lótt nósiény kutyáktól tldözött emberek ftteek. kik közti aéháni eléri i belithautlin bosoksivatagot, amelyre lángpelyhek omlanak alá A aivitagnik azikli vet határt melynek tetején egy aranyfejQ ónáa öreg áll.
Tovább hajadta Qeryont, az ember-•rczu sirkinvt pillantjuk ateg. AlatU a kéuécbeejti, fgllaattó gólben ósase-vi'aia futkoauaJt az éieibea gazemberek éa az árkok, barlangok és mély kálikban keraaMk SMSMdéket sí őket üldöző ördögök döl
Ai é*t lábak mezeje, a jósok <s ku rutalók buc.ujáriaa után a kolosaaális aagyságn azurok-tó vonja magira figyelmünket, amelviek góiölgó buborékain át felmerülő ilikokat az öidógok villa-val nyomják vissza.
Odébb a három karótal i földből erősített Pilálu- utánuk i tolvajok lün-nek M Fölóuük e*t centaur bátin lovagié sirkiny roban eléak, mely ádáz dühében tizet okid. Etek • lángok aiiaién emberalakot öltenek a minden müvéaaettel Mutatják be kiaos sieave-déiüket. Ezek közt Ülysses és Diosae-des bnlliáaaan megcsisált alakjai domborodnak ki.
A polgári és vallási viasályt azilók karddá: vaaaak ¦steaoskitva éa körme, aetben haladlak ssjttet sövetó éa pallosát esselgelo ördöf elölt. Etek a kulodók miatha egy végteteaaek láuió völgj fe'é tartuáaak, aaadynk e(y : ónia gödrében már ett hevének a belet alikti hamisítók éa egyitfssal ösne-gabalvodvi, earapdiljtk asjasisl I
A bitiérben a meglaacseh keit 4ni-'] aok lálhttók. I
Mauthner OeUa, Kádár Izidor. Niemetz W. FeMnct, Pecz Ármin ifj, RakovnkT öé» dr.: Szilassy Zoltán.
Mityarvuin írvaMslarai.
(Kérelem a madártan barátaiból.)
Felejthetetlen emléke Rudolf trón Srökfoank, köztudomásúlag nagy szen-vedélytyel foglalkoxott a madarak és kiválóan a szárnyas ragadozók tanulmányozásával s az omithológis e specziell ágát ralóságg*1 divatba bottá; közre adott, mindig tndomá-nyos háttérrel bírt vadászkalandjai s pompás útleírásai révén — minó például a .Tizenöt nap a Dunán* czimu — széles körben megkadvel-teté Diarának különben indolens hi-veivel is.
Általiban bízvást hsngoztataatjuk, hogy a madártannak hazánkban való ujabb fellendülése, elválaszthatatlanul hozzáfúződik elhunyt trónArAkOeftnk aiesó emlékéhez; ahhoz a buzgó működésiéi ugyanis, melyet e téren kifejtve, mintegy életet lékelt a lu-dományszooj lappangó atomjaiba, melyek nálunk a szellem ez irányban oly rég senyvedő szféráikan, a teremtő erő közrehatását oly rég hiába ihnik . .
Tagadhatatlan azonban e meHett az is, hogy utóbbi időben a madártan iránti nagyobb fokú érdeklődés fejlesztésére, a .II-ií nemzetközi madártani congresszus' tudományos mozzanatai, a hazaszerte kSzérdekln dést keltó kiterjedt mozgalmak szolgáltatták (újságos, tetszetős voltuknál fogva is egyré8it) azt az úgyszólván varázshatásu elemet, azt a gyújtó szikrát, melynek éltető melegében ma már, a madártani tudomány ngy szóiván közkeletűvé vált, szinte asic" számba menó s miod "¦ --'xvofcbu tarjedé divatos
központ .Aquila" foljóirauasm, M-zooykodnak legjobban. Mint egy varázslatban hozza vissza ama j*égi szép időket, midón a magyar Wui-thológia atyja első úttörő bajaoka és megalkotója: Petényi Salamon, oly törhetetlen buzgalommal és kegyelettől áthatva, terjeszté s .honi madártan" szép eszméjét s annyi lelkes hivet tudott dicsőséges zászlaja alá toborzani. — És hogy a
Végül követxez.k a jég a fagy. a negaemmiaülés örök halija. Ai elitérben levő alakoknak a ssemtk ia be tan fagyva Egyes alakok a jégből kiemelkedve, dthösen harapdiljik egymia fejét. Aa alakok azájábő; él orrából pára eyanint izill ki a lélegzet A h« tar bei ura;jelenik Uczilernek arnyékszert áriái alakja biulmis. Bt téaziea kid<
Mindeziel aionbaa csak lapjából éa felette baivinyaa tudtam önöknek a Pokol rémei szépségéről elmondani ecjet Kiti. Kezdbetaém íjra a Dante poklánk itt megtastatutt hermiiunarom éneke birsMlyikélél vatjy folyUtiiitaém ott. abol a mefbtahtttU gonoitok ve zeklése vettet ér. sMgtissinl a levegő, tiszta, izurkék len u éltbolt a a meaize sugaabao egv fényló uillag ragvoi a megtiaatalt ielkekeek, az orók béke, nyugalom, udroaseg határa: a meonysik nek orsrigi, amely megboetit a meg-téró, böobánó buaosaek. a megvigaatul bensőnket ia, akik végigeéttal: kiaszsn-vetlésuket.
S az emberi («ntiiia e legaagyotb alkotáait Cieadeien. miadea elóuces zaj aélkll sugyar aziiiUli heUatré-szek nináljik, akikiek volt bátoraágak merész eazaésySkkel elébe váfai a knifold hírneves mlréizeiaek. de akft-nek aehéz. évekig unou muakájaktail j •egiué{5kre voltak a aiinhizi leitiat- | vé«zet összes ujabb vivakieyaio kivttl az eleklrolpchoiit széles uodü. Mert a művédz fáradballan bazgósáfin és szilárd kitartásán k.vul caakii u opokaí fortélyokkal mesterkedó aziibiai festészet alkothat erról olyaa világraaiolé litviayosiáiot amely Duu ' '
jelben ezen szé, időket éljik újra, az laakidhautlu tevékenységű tudósunk: Hersun Ottónak az ér deme. Nefc vagyunk érte mi. a régi madariugtrda köikatonái, lekötelezve — a haladat nevében.
Min! emiitéra, fileg a ragadozó madarak azok az ornitnológiában, melyek iránt nagyobb érdeklődéssel fordul, a madártannak immár szépen felsiasorodolt, todomány-azomjas serege. Sajnos és igen lehinjolo kirSImény m azonban a kezdőkre nézve, hofy mind ez ideig hiányzik szakirodalmunkból egy oly szakmü: egy jó- magyar kondoktor, mely az oly fontos és érdekes deter-minálásokboz a pontos és helyes irány: megadná s eligazítaná az embert, a hasonlóságok és rokonos for mák raaiékony otveaztójében Szóval nincs meghatározó konyvOnk
Ai én, 1882 ben saegjelent s felejthetetlen Rudolf troDorokostuk által kéziratban előbb átnézett s csak azutáa kinyomatou. a .Magyarország nappali orvmsdsxai" ezimB meghatározó könyvem — mely mű kfllon-ben is mint hazánkban e nemben el-6. tehát uttoró munka : pótlásokra szorulna, — ma már alig kapható; Dr Loiassy Sándor jeles ornitholu-gusunk idevágó specziell monogrsfiája > ragadozó madarakról) pedig még mindig készülőben, valamint Hermán Ottó madaras kOnyve is szinte, még a .jövő tenéjéf képezi. Máshonnét meríteni pedig nincs módunkban. ha cssk idegen, például a legiokább kézagyben eső német müvekhez nem fordulnánk. A régi jó német madaras munkák Imin az Öreg Brehm é Seu-man-e s még néhány kiválóbb orni-tholognséi; izonbln már legfeljebb ruk antikvárius utján szerezhetők me< s így is ritkán juthat hozzájuk az ember ; az ujabbak pedig italán az elég lelkiismeretes Fridnch-lélét
-ihat-..^
í V
' "¦ ¦¦ '¦!.. - :.Jb* íuiszu - t
: eresztett — iura««u«., a lh;... fLx*r tintásai nem igen állasak ös^haog-zatos viszonyban . . .
Tényleg alig van egy is köztük, melj a tudomány mai állásához ké-p?st. a fajoknál oly fontos faji (ty-pikus) karakterre, mint a legbizlo sabb ntbaigazitórs — nagyobb súlyt fektetne, vagyis azt kellőképen kiemelné.
kóltemécjét a kellő erővel teheti azem-I él be tóvá
Molaár éi Trill featOmavéazek az 18OO-ik párili világkiállitáin kiiaitet lék körképüket éa a magyar éi idegen iegjeleaebb asinházi (eat64.^«aobráacok ea lépésiek segítettek boali hogy ba-talmaa BAv«k aiépségével faitaaziiku Bíval éa beosztásával miaden más látványosságot felnlmnjon. l)e i hazaűság áiul veséreive, itt krzd k meg világi korutjokat a miUentiám kiillitásoa.
Vajjoa mit azól majd a kozOaaég. midÓD belépve a saiaa Miklakipao megpillan'ji a híres Lasciate ogai spt-raaia felírást éi sziklák és engyatake-dékok kitt a pikloken kereaatal ha-laJva. a caillagoi égboltozat ali tér viasza ?
8 aaott eszembe jot az a bodroil«jH araayszola asneaysig, aki szépsége ek liláit diatiübu, a aikert «Wf«l6zó izgilom miaoraa szeoaiciíójábaa ueago kaczagissal kérdi őíMgátó! :
— Fogok e tetazeai estére?
Hl fafliáaa «-j>lea» virultok agviaal [l>r» b«f -erfe* il fcI
la «« t
vtiMiial
l [likasaira bftf ;9tteafe aejtelB* iifciaal, ,~ DgJ ftj la üet tark*. ti liio U MaySfSl Ina viimiuI a~fa ajart —ivaiu
[V fel tekintek a* Irt*. «¦' mrt at iliu Si-utiKl ...rí «illi«» isfjcM t íi «^>i aiu. élik & «wn<iwtn ciak rváat le aaillM hat
JUUSC1
Bgyik ortainaí a másikból p kUeirástit, egy-egy kicsivel megtoldva
- ssját tudásából; a sok lemásolái
mert ez a végtelenbe Begy -folyáa aztán a nésaet szskatvek t bessuswr; hibák, okoskodás aztllte ferdítés** t felületességekre alapított, ép azért nagyon is kétes értékű j .adatoktól' csak ngy nemiségnek ; É-i ha mindezekhez boziáképzeljtk i méf itt-ott minden bizonnyal előfor-j dúló u. n. txinvak leírók tévedéseit ' is (ami nem kicsiség), — akkor tüz-tán áll előttünk a legtöbb német madaraskOoyv gyakorlati értéke, a leiró-ter«é»zetrajz — illetve a meghatározás tudományára nézve. És ne feledjük azt se. hogy a németnek nemcsak külön midárnyelve. de saját i külön terminus tecnikusa is van . ¦ I Általában szólva — ismétlem — tény az, hogy eredeti leírásokkal ma már alig találkozunk. Példának hoiom fel erre nézve — hogy többet ne említsek — a dr. Fritsch-féle híres prágai .madaras könyvet, melynek összes leírásai majdnem szószénnt a ! Keiserüog et Blasins-féle munkából vannak átvéve — ibsolut kritika ' nélküli felületességgel, ép azért Összes hibáikkal együtt, melyek kOzott nem utolsó az, hogy a typusok megállapításánál a karakter és leírás sokszor egyetlen példányra alapitutik! Ami pedig — mellesleg szólva — irányadó alig lehet, kivált a nagy színváltozásoknak — illetve varíátióknak alávetett fajoknál.
Aztán egyik nagy hibájuk a német muakáknik még az is, hogy rend-: kívül drágák s ennélfogva nem mindegyik műkedvelő által szerezhetők | meg. Az angol szakműveknek is ez ' a sajnos bibéje : hanem benső értékre nézve aztán annál megfizethetetlenebb értéket képviselnek Egy kezdó : madaramnak érdemes megtanuloi i angolul, hogy a nagy britt madará-' azok komoly remekműveiből ismer-| hease meg az oroithologiai tudomá-I nyokat... E tudományban ugyanis , — elfordulva a német érzelgöségtól
— nincs szükségünk Michleti ideáliz savra, ha bár aa már a mindenben «b>atnstá vált hangulat rovására történik is az, mert a madár magába véve is már, a természet költészetének egyik legszebb kifejezése.
A toot előadottak — mint indo-I kaim — elórebociájtisa ntáo, elju tottam volna mondanivalóm azon részébe, melyek e czikkelyem révén tulajdonképen kifejezést adni akarok és az ujTjaais, hogy tekintettel arra, miszerint tudományos irodai mtnkból absolute hiányzik egy oly madártani szakmü mely orrmadara inkát „külem* tekintetébet) pontosan ismertetve, azoknak eredeti, a valóságnak mindenben megfelelő le írásait adoá s a determinánsoknál oly fontos karakteristikumot {oemi éa f.ji jellegek) a tndománv mai állá sához képest absolut poatossággal megállapítani. — elhatároztam ha. zánk orvmadár faunájának egy na . gyobb műben összehozandó leiru | teratészetrajzit megírni, még pedig I lehetőleg húsban levő, tehát a preparálás következtében színeváltozást. fakulást etc. me< nem szenvedett. 1 — rtsaint pedig élő példányokról ven eredeti felvételei alapján; aaely otélra lagy östtehasoolitó anyagra vaa szükségem
Azon tiszteletteljes kéréssel fordulok tehát a hazai vadászkOzön séfhez, az trdésx- és hivatásos rs-dász urakhoz .kalOnosen pedig a rendezett vadáuterüleiek nagyon tisz telt tulajdonosaihoz, kik az orvmadarak pasztitása — illetve elevenen vaW fogasához oerendezéssel (csap dák, fogó készt ékek) rendelkeznél, hogy a frissiben IÓU, aragv legfőképpen eiovenen kézrekerült orvmadár példányokat (baglyosat is) a jelzett tadoasáayos czél érdekébtn — ügyen szives.elóiefitése végett, kültaégemre
hozzam Szegedre (Villa M n szent P«ter-u 18. és H szíveskedjenek. Megjegyező) kiri, hogy a hivatásos vadász uraknak táglíákkal szivei örömest állok rj del kezesükre.
Nagjobb uttkaégem lenne frá, lótt, különösen élö kánvtk réti héják (Cirkos), sólymok (Faj, és sasokra (Aquill) valamint tztt ölyvekre (Arcbibuteo lagopus i
Minden korú és ivaru élő béjaí és ölyvekkel (Butao vulgáris e lőre bőven el vagyok látva s t jókban preparált madárgyüjtetnésTi ts teljes; mind a melleu pariagii vekből (B. Tubjraris) feltűnőbb íetü példányokat, péltiu! igei , lágos, fakó (esetleg fehér i és tsliv rnóan veresedöket: nags halárai f gadoáui.
LAKATUS KAEOLY, .A maatyar ornitbológiai központi obienatora.f?
Hírek.
— Zalavármegje törirnj blzettaáfa folyó évi márczins bő 10 délelőtt 10 órakor reDdkitúli kő«ii Itat tart, melynek tárgysorozata a k< vetkező: 1. 29010Ü895. méltóságú m. kir. belügTu Disttcr 512«|eín-, atiniu rendelete a macj állam ezer éve* fennállá&ícak ei
a folyó évbea tartandó oonepéivek rán a koronázás évfordulóját]. 0 Fi sége előtt, s bodai királyi várlaki a legmagasabb uralkodóbáz feni tagjai jelenlétében elvonuló bódoio netet megnyitó törvényhatósági a riumok mefalakitáu tirgyiban. — S0168—761 ni. ni. 1895. ni. 13'" milleniam megünneplésére tartandó véoyhstósági bitottaági diazgjülés ba napjának és tárgysorozatának, valai a milienium megQooeplési módozatai megállapitiia és a május havi ret kötgyolé* napjioak a negfaatiro: Kiről a törvényhatósági siiottság jai tiaztelettel értesittetoek Z»la-K. szeg, 1896. évi február ha 12-én. 0. Un Károly sk , Zalavármegye ni.-pá.
— Kilgjílks. A .C b e v r a Ki d > • a* tenMikezési éa betegápoló síéi egylet f. bó 21 én tartotta me< é rendes közgyűlését az izr. hitközség u oicatermében Lőwt Adolf elnöklet alatt Mogy az egylet meinyiMa isii meg kitaiött emberbarili cié. szegélyek Umogstisa. betegek ipolis és elhuoyuk elteme'ése alul arról évi jeleotés adatai ékesen szólnak. A egylet szegények közt U4a Irtot osztót ki A zsidó kórházat at izr. hitsoisono azegények és magánosok egyarint gvak raa veazik igénybe. A lefolyt évben ': betrget 315 napon át ápeltak a kó házban. Örök nyugalomra tért az i folyamán 50 személy, 23 léri él i~ n Etek kozQi 18 halottit díjtalanul lín: tett el ai egylet A ftzetó ugok «i 317. A azép jelentéit, melyet az ti' titkára Qoldmann Samn ur aserkeasu! a közgyűlés éljeniésnel tudomáanl veti A hal kilépi, választmányi ugok kön négyet újból választottak meg. Uj v laasuniayi tag lett: dr Qerö József i Bergen Adolf Az ezredéves kiülni igazgatósig felatólitására az egylet erek IjíiU régi ^rlegeket éi tóra diazt k fogja állítani.
— á galaakekl ónk. tűzoltó eg" aület iltai f. bó 17-én readexett Um' mniauií vinkozásoa felöl aikertlt 9 < jótékonyctélu egyesaietaek 50 fri •< krt jövedelmezett Ezen malataág atka! mával felnlniettek a kóvetktoAk: Jut Jóssef 1 ín, Koieathal Jakab 1 Irt Sunsituzky Oyórgy 2 frt, Woiaa Ja kab I frt 10 kr. Kovád Jenő 1 frt Hirkály Itíria 1 frt. Sláger József 1 frt. Bián Barnabás 1 frt. Bajor Lán)
1 frt Polgár Jóuefné 70 kr., Kápolna Tóth Ferenci 70 krt, Gaul András & kr,. Szabó Oéza 60 kr., Bóbm Sam 80 kr., Pisti Utrán 50 kr. Pangc. Imre 50 kr., Péka Jánoi 50 kr, Mau kovica György ío kr., Varga Jinoa « kr.. Török Boldisaár 40 kr, Bagyar Jáan 40 kr, K»les»ea Pál 40 kr, P. kia Hikály 40 kr, fttrompíly Qyuláné 40 kr, Neuield Sándera* 40 kr., Becb muer Jóueíaé 40 kr, Küóu. Jaooi 10 kr„ Eiyed Györgyaá 20 kr, Giv pár Frigyse 30 kr, Kálóczi Mátyáa }0 kr, Kati János 20 kr Szabó Jánosi' JO kr , Tormási K.raóné 20 kr. Minős Lászlé 20 kr, Tóth Péter M ki ü József 20 kr. Török János 20 kr-Kiaess* Jóiaef 20 kr, Piih's JójhI
r"«yUtu a 'Mlékkt t .Zikü KkWay- 1896 M Uknár té 2»-ftl 9-ft
XXXV ÉVFOLYAM
ZALAI K.ÖZLAKY
1*96 FEÜRl'AR 29-ea
20 kr., Oarai Józtefté 10 kr.. Varga István 10 kr. Kupái Fereacz 10 kr., Bazaó BiUiaai 10 kr. Beacaa latváa 10 ke.. Perketitf Fereacz 10 kr, 8ttt-ler Jeaő 10 kr, Penck ÖdsM 10 kr. Paaer-Jáae* 10 kr . aely toHMmln kot ezattal Begiyaf-atja és s feMlase-tők jotxitieejjeért hálás kösaooetet eyilváai'ja at egyeselel.
gyógytzeréazek kongresszusa, aiat ¦ég-legeset aegállapitották. július hó 26-áa ea 27-én leaz a kiállítás koagreaszasi epü etébee. A konabeaUaaMtyi auaitt-
i kongresszusét réstttettket - A> traayárketa«a*a»a.
& kita-
Ulat Up egyik száat a r— — -tehumnak azon iitézkedé^ét Uali, súly tzerioi a támiiletékektrk ezaataaa ler-ténó fizeté»énél vagy bizloaitátáaál a torvéay értelaébec szedeedó eratyár-kelet-pótlék HM éri aárcziaa hon liuiz és fél (20* t) százalékbaa sKtpiUt-tott* aieg.
— 18*6 eti ssáreziat bó l-éa két havi kiképezteéire betonul Nagy-Ka-mzaára 450 m. kir. 20. hoevéd gyalog ezrtdbeii ijo.cz ét póttartalékos.
- Az Irodaiul és művészeti kór hangversenye Az érdekes műsor aagy számú közönséget votzott f. hó 23-áí l Polgárt -Egylet diszteraébe hol felolvasással egybekötött hangversenyét tartolta az írod. és müv. kór. A mii >or elao pontjául Lehass Róbert gyö mórt Netraree-je volt kitözvt melyet ibfricbter Eiamui k. t. adou elő kuűnö kíséret mellett, preczizításaal és kitűnő iiKolázottságia valló technikával. A gyö oiurü ábrándot upsokkal fogadta az auditórium és meg is njráztatla. A mü--or második pontja Dr. Kies Eraó lel-o.vasasa tolt a .Hoafogalaláa kölUuelé-m - Ha nem is sktaálti tárgyat választott, mégis miadtégig lekötötte a kő j..n»éj figyelmét. Rövid bevezetés atán a felolvas* Biadjárt áttért a Beefegta-a-t felölelő kiaebb-esstyobb arivekre Majd a tulajdonképpen fejtegetendő thé mára: Vörösmarty 1825-ben kiadott . 'siár, futásá-'ra. Részletesen mutatta be . kö tót készülődéseiben, éléak színek i : -l festi az akkori kor viezoayait, | melynek tespedó volu kéezteue Vorat I nisrtyt nagyazabáau és váratlan sikert ert eposzának megírására. A upiok le-colbpultával léptek az emelvényre a dalárda tagjai, kik dicséretre aéltó harmóniával éaekeltek engvar melódiákat.
— Loraear Érzekljvárelt A tyitra-megyei gazd egyesület által a f. XIV szer
•adezendó érsrkujvári nemzetközi aagy
vásár a f. étbea ia éppen agy miit
I vz előiö étekben aájut bó első hét-
..jéo és ai ezt megelőző taaáraapoa
vagyis május hó 3— 4-éig fog BOgttr-
. titni Miután a haszaáJatl lókiálIrtás a
Ziigmoad. Takács Jóttef csizmadia, RMhsebild Albert. Póttagok : dr. Brtjd Tiradar, Rom Fereacz, Faigelatock Adof. Ko-ác. Gjörgj Rada IatTáa. II. kertlatbea. Reades tagok : Saaefi tál-aOa. Lóké Kail. Pliaál Vikter, Rotk-ackiM Jakab, Ostterteker LaaaU, J. kóby FUop B«a Sasa, Baiaitz Jázaef Poitagok O:u>p Mór. Wcrtaor Vilmos, öreg. UobrouM MilA, Weiaaaerger Zúgmond, Kehér Pál. III. kertlotbaa Raedea tagok: ka V«de4, E»srjeasy Gábor, itr Lóké Eail. Varga Lajos, dr Neu.*dler Aaul. Bouaaaa Boldizsár, Stirling Sá^4or. Staagi íáiaia Pet-tagok : K^-iaa grafor Jáaoi, Sáifári Jánoe. Ponc Péter Faii Alajos, Andh | Ferencz ifj. IV kartletbea. RoadM U-I gok: dr Puhái Viktor,~Cóka Máader. Csizaadia liimiL dr. Tripsaaer Raiaí, Szegó U/ala, dr. Pachiager Alajos^ Póttagok: Takács Péter. Siabó József bábos, XgU József, Mesteri Ferenci, fivetean- Fereacz V. kerllerbea. Rea-dei tagok : Remete (séza, Reiaici Lajos. Krenusz lózaei. ifjn Zealák, ,ifja Palaj Ktfreoci, R tti Lajoi Póttagok : Knaosz Laazló, Benkő Józaef. Kastner János. I'dtc Imre. Tollár József ács. VI kerdletbeii Rendű tagok Siodlmijer Uazló, Kiu Kenu József, Korács Ká rolr tazéki bíró, ifjú Faics Józsel (eos Varga Annára!,) BunczoB József (aói Krisztián Jnlital) róttagok : ifja Káló-Tici Józaef (nfc Varga Ersaétel,) Hor-Tátb Boldizsár, Öitoj Grirg; (nö> Kriazuaa Apolloaiá>al.) VII. kertletbea. Riades tagok: l'ukaaaa LtatM. Bagó nrai G/órgj, Begedfls Józief, ifja He-ged&s GfArgy, Steszlin Farencz. Anek Liszló, Pláader Gjrorgj (nős 8'^azlin JahaasáTal.) Póttagok: Matés Liazló, Márton Jaaot, Gaál Fereacz.
— lártzlas S-4* leiz a képri-iteló teat&iel nj alakulása s hirsaeriat nárcxiui 13-áa a vároni tisstajitás lartatik ae g aJirpín ur jolaalétébaa-
— Utf jtléeét a aagjkaaizaai la-
karékpeaztár ault azerdán tartolta aeg t.áuk érdeklődéi melleit. Emók Kben spiager Lipót, alelnök Hertalend' Béla lett. A jelentést és je«ii6koojte: regi aiokái szerint egész terjedelmében kö zolai fogjak.
— Egj jé házból Talo 8-4 közép iskolát Tégzett Su grakoraoksl keres tetik ICj WajdiU Józaef kösM és |ja-
pirkereskodé<ébe.
— Kottiaet aylitaaiiUa Az .Elao iigTkaaizsai magyar aaztaltáraaaág jó-lékoayczélu egyesület1 folyó éti február hó 25 én gyülbelyitéiébet meg tartott társu estélyén Tskiotetet Oroutáry Gyula ügyvéd ur viromnk . előkelő polgára a szegény éi árva gyer-
------------------_--------------------------- - | BMkek felruházás! alapjának gytrapilá-
budapeeti ezredétea kiállításét májai ; &t ti ronl>t készpénzt adomáayezott. bó 5 én nyittat* meg, a lokaretkedokre ; lofuil, , umel eaberbarát ezen
c*elekré>eért e lapok baiábjain nyíl-támlott és az asztaltársaság mist jó lekoaic/élu egyesfl.et tagjsi rdtzéról kifejezett legháláaabb kóizöoet nyílta nitasát. Ai .E.ső nagykanizsai magyar asztaiUriasátf jólékoayczéiu egyesüie." képviseletében: R-Kksusa Béla a t. elnök.
ji«i e.óny. hogy egyidejűiét a vőtáros !• ;i 2 óra alttt elérhető hiraetee s :niLdenkor jeles lótayag felett rendelkező ereekujváh lóvásárt is aegtekial-tiet.k i itt beváaárláaokat teheuek. A mutevi íeíhsitás 2000 drb volt, a péai furdalom pedig az eladott 500 ló alán : i'-MXK) írt.
- Urrdetaieay. Budapest széke fő ¦.•ős területére szóló levelezések gyors ic/bseitéeét leiette hátráltatja azoa körűi m-cv hogy a leteleaesek cziazése
• i>o; A czimiratban ugyanis legfeljebb >. ,-czs és a házszám vsa fetttetotte, : ". a levelezések gyors szétosztása -¦ tézbesitéee érdekében igen kitáea-to- 3ö;j n cziairatbae a közigazgatási keru.et íI-X ig) az emelet ét ajtószám >< i. etven ttitette. A kötelező ttzöi-•« nJekébet e reodeltetett agyán, hogy s Bpe,ire érkező eapiposiék s székat-l'^sre. terUetéreszóló levelezéseket köz-'C'zm'áai kertietenként dolgozzák fel, N; vkép azoknak a budapesti fő-P«--'--i >atalnál, levéihordói kerületen kio: a.u szétosztása gyoraitassék, etet iniezke<e. azotbat a gyakoristbaa ép a fenteto j,izett hiányos cnattét k»»«-iKztében nem jár a kalló ereaaseey-OT<-I- A t. levelező kezoeeeget tehát uját érdekében it felkérem aisaariat s Pesu-e imézendo a iu kézbeaitead* levelezéseinek cziairatábta aa ateza es •azzztiLon ktvúi még a küisgB'P'" «ni.Kr. tiiamiat (az easeletet ét ajt* ^*" i kiírni sziteskedjék p L Btnil •***» uruk Badipeetea IV. koroa»-7"»|iiczi 14 ii.Uí. ajtó. Peetett, 1W« f»Tuár 22 ét Opris.
~ kVpTlaelei valanUtok A folyó 7»''-ir. megejteu városi képtiaeloi '¦"•i^.oí itálaaztó polgárok rendkívüli "C fa-í.ődéae aelwtt telytak la. A re-'«'W jelöltjei aiad t VU kertletbOT °*Ile« KépTiaeloUI aegrálaazttuak
• "..étkezek: I. kertlttbee. Ba»iat
Nátháa
poataKeM.
Uj« tgrnt bUlpne* -¦'¦ Iavre, Mikeet Géza. dr Baaci
E'jofiua. TiTolt Ujula kapós fan kaies e bo 26-án eljegyezte Polin Péter helybeli iparos Maritka leányát.
— HaJaieiáa Dr Szabó Klek kir tóriéayssózi birot éa dr. Szabó Imre ku-czeih kir. járáabirót mély gyáaz éne, azeretett édeuayjuk aáni Szabó Iaréaé, szil. Sellyéi Emília urboigy elhaayiáHl. - A boldogult áldott leik! amó, aki minden oji erényekkel ékeskedett, a jóságnak és aeaearziTt- aégaak ragyogó páMáaykéa* >eJt • el busju a lagaélyebbea aajtja család-ját a a Tidék népet ia, aelyaak igaii féuaiLgyala tolt. — A család által ki adott gyáazjelentés igy haagzik: Nársi Szabó lare ugy fiai Elek, Imre; leáaya Bailia férjezett Hodáizy Miklóeaé, ezek gyersekei Utiáo. Daaea, Jadilh ét Feraaci azossorodott auvTel jeleaük. azeretett aejenek, legjobb aayáaak. aayósaak éa aagjaayáaak Sellyéi Eai-liáaak hosszas azaaredas atáo életének 7í-ik. baMog hlsaeslgak S» ik étében t halotti siaalsága* ájtttos feliewl. .táa f. hó J4-éa aékjtáa egy órakor tortaat gyáates alhaiytáL A baldognit rtldi awradiáayai a római kathoUka aayttaeatagyház szertartása szerint est-tortokoa í- hó 27 én délelőtt 9 órakor fogaak a ttske szeat-gyórgyi air-kartbet örök nrngaloara tétetni ; as uaiasilnlii sxeat miae áldozat agyaa-akkor fog az Uraak bemu autai. AlsO-PuuUkoTecz, 1896 február bo 34 éa. Á dás éi béke poraira:
- Az E te lat-Tar Gazdasági Gépgyár Besz»éeytár«aaág megszerezte a ttabadalaut képezi Aadreae-HU *eg<ng actél-barona kizárólagos gyártási jegát.
L boront egy szeri, tartót ét czéznerü szerkezete által sokká jobbat felel meg t kitáaalmekau, miat bármely eddig baazaálaloi ily eszköz. Helyes éa jó előállítására biztosítékot nyújt, hogy a-e-vezett gyár e berooát ktlta t kotatel-BétyekMk ataajtoltMea knmtaiiii u-lej és a*réayBt*aU (épek és aaaközok otítályáean ftfjs lyártati NéaMtorttág ban az Andreáé boroaa az utóbbi két évben nagy mértékbsn terjedt el éa ha iánkban ia már .11 ott alkalmazták éa a hozzákötött várakozás oknak fényesen megfelelt Szerkezete o y egyszer*, hogy az óssaas buzansos hiaztáltt kóAen szikaégetsé válható janiitokat aiadea fslu.i kovács ragezaeti, aaelkil, hogy ui.k jó mutütskápesaéfét efreatuá A boroaa járása Byufeéi, sgjtesWtsi s működik, t talajt erelyteee és mélye. lazítja, eltomódés nem lordul e», a rö«öt jól töri éi jól gyomlál. Külőtö-rea kötött UlajMi kiváló ered mén veket lehet vrl> elérni Megte. beire, r'ét-müveléare is alkalmas.
— Képflaelö tetltseil ület Magy-Kaaizaa város képviselő testülete feb-iuir 22-in Uitoua közgyűlését a városháza nagy:ermébea nagy számban megjelent tagok élénk érdeklődése mellett. A tárfyaoroztt első poénját t közkórnizba 20 agy beaterséséaek kérdése képezte. I'ahál Fereact, Ebea-spaager L'rót. Szekeres József, Schwarz Adolf, Oyőrff' János és Varga Lajos felszólalásai utln a közgyűlés csakis 20 izOkségbeti ágynak ieiáUilását ha laroua el Hstszabb ntit idézett elő Herteleody Béla és több társának a póttárgysorozatba felvett azoa indítványa, hogy a megyei kozigazgatáai bizottság határozatával azembea, — mely az tayaköavvi felügyelőséget Nagy-Kani-ssárél Egertzegre kívánni átbtlyeatatai. írjon föl a képvisel', testület a korsaáayhoz. Hertelendy Béli az indiltáay fölolva-sáaa előtt kijeleBtette, begy benyújtó társai netéb^n indítványát tisszavooja. Ebenspanger Lipót azonbas a bestuj ták éléak ellenzése dsezára is az ia-ditvánvt magáévá tevés, a közgyűlés aanak tárgyalását elhatározta. A kérdéshez hozzá szóltak EVeoapaoger Lipót. Puhái Fereoci. Schwarz Adolf Varga Lajos és Gyorff. Jánes. Valóságat vihart idézett elő Varga Lajos azon állitáaa, bogy az indítványt izén tonu tisaza, mert Ben bízott t képviselő testület tobbségebei. Sckwarz Adolf kijelöltette, hogy ó sokkal jobb véle-exétynyel vaa a képtiaeső teuület mit-dea tagjáról, mint Varga Ltjot, ki ogy-aotd egyedül csak azért tette riaszt beadott indítványt!, mert attól félt, begy az el lesiet togadta irigjelte a lóobséctól az elisaerést, mely az tlfe-gadással r«á hároajiana és sokkal at gyobb tolt ez irigysége, nini a tárót érdekei melletti bsugalaa, aiaak er érdekeket egész koaayl térrel felá.-deuá. A közgyűlés megbízta a táron laaácaot, hogy az aoyakönyti felügyeli usékhe<yétek Natj-Kamzaái lee.dó megkagyáaa ércekében feliratot intézze* a kormányhoz. Az igazoló válarzt-máeyoa két twot választoltak, s a péuzügyi bizo tság javaslatára a .Za-laaecye éa varjsai* ctimO évkönyv anyagi támogatására 2ofl lonatot sza-vázuk meg egyhaagl haurezatul, e jelet mátka támogatásával a képviselő tes tűlet aemet érzületéről t-ti Unaságot.
— A diákok aungyar rthaja. A fővárosi iskolák körétét mitdinkább tért bódit az a terv, bocy a taaaló ifjastg a ailleeioara magyar ruhát öluőo. — Töeb iskola Unán kara awga jár elöl a jé példával s mar az idti marctius lö-iki ütiepre magyar ruhái ölt.
— Oleaékb a (yágytter A belűgy-minuzter a gyógyaaer árakat il.fóleg uj ánaabályzalot állított eaize tawly árszabály márezias bóbsn lép éleibe. Eszerint a patikaszerek i3 szazalékkai olcsóbbak leazn-k.
— Karolát 14 lkét az idea az irodalmi és mavészeti kór űiiepli meg t aetezetes t«iy t«P jelentős igftli Béltott.
— Trefaa jela*z-et:eltt rendez a caaino aa, szaabatoa febr. 29-én saját helyiségeibse. Belépii dij: szentélyét kint 1 frt. családjog.' 2 frt. Kezdete 9 órakor. A L közönség kéretik lehető leg tréfás jelmezt* ategjansrti. A liazta jötedasea a kotryttár ja.ars ford.t-tatik.
_ Bittat nálatok. Oráczból Nótára 10 darab százas Jelzéssel 1000 Irtot péazas letel küldetett a tápokban Ctiazett amint a lttelei lel boa lotta, legaarrobb BeglepetOaére a le»é-bea aaátas bankók helyett itatós papírt ta'álL NyoBbae táviratoztak Gráczba a feladóhoz és a pécai [ostaigazgatósághoz. hoaata t felügyelő azonatl kiküldetett b alat halljak, a letel le) vágass és itatta aedomi leragaastása coastatalvi lett. A nyomozást erélyeset folytatják.
— Heti Mato«k e héten (aárcz. 2—7) a aagykanizaai KiadedneteW Egye amlet otodáiban BluBenscbem Vilaosaé és Neu Albertié választmányi tag araok.
— BeU foMfjeM e hétee (márcz. 1—7.1 a aattkamzai ftak tazorló egylet ortaayáján Wenabergei Kálmáa nakasz-aarancsnok ur.
— üapl blztoeek e héten a népkonyhában: Vaiároap Dokrio Beaöné, Wolbeim Fanni, kétiea Frtaz Lajosáé. Török Szidi, kedden Blau Lajosáé, Wajdiu Irma szerdáa Heidecker An lale>, Wuiztl Manaka, csltórtököD Fttchi Pálaé, Scherz Lujza, pénteken dr Neumaaa Eaéné Saautly o;ja és stomaaloa Bittlheim Samtné Lowiwter Ciiila
— Adeeatay a aépkoayhánál: dr Flló. EázBéroé 10 kilo babot, r koszom vóroatagymát és 1 koaár sárgarépát tolt szíves adomi-vozai, melyért bálát köazoaetét nyiltániija az eitókáég.
— leghit*. A nagykanizsai iiodaim és mtvészeü kór 1696 éti márczius hó 1 én a Polgári Egylet nagytermé-ben.feloltaaátaal és termeizeUani mutatványokkal egybekötött délniani hangversenyt rendez, melyre a tisztelt kö zönséget meghívja a kör elnöksége. A hangverseny délután 4 őrskor kezdődik. Jegyek árai : fölazinti és karzati ülőhely 50 kr. Állóhely 20 kr. Jegyek váthatok Belua Lajos ar gyógyszertárában éa a aaagterseoy előtt a pénztáráéi. Műsor: .Borassz ég.' Rieger Györgytol. Énekli az irodalmi és mú véizeti kór lérfi-kara. A villamosság köréből. Eladás, természetuni mutat-vásyokkal. tartja : Dr Vörös Czyrill ur. Czicányzme. Mohr Manótól. Előadja az ircialmi éa müvéazeti kór zenekara.
— Fekele, k«aM)kee havazás tolt febr. 2fi án virradóra nálunk is, ugy-látazik az Adriától Sopronig terjedett A babonásak tér nyílik ilyetkor.
— Iirdetaséar Február hó 9 én a várói beltertletée elveszett egv ezüst karperecz felhiratik a beciQietes meg találó, hogy ezeo elveszelt karpereczet
a readórkapilányi hitatsjuál helyezze '; letétbe ugyanott részére illő jutalom biztoaiaatotL Nagy-Kanizta, 1896 február ha L3 án. Readórkapitányaág.
— Hirdetaséaj A I. évi február bó 5 éa megtartott, s a nelybeli pattá és tátirda tiszti kar által rendezett mulataágon egy karperecz találtatott, aki ezen karpertezhez való tulajdonjogát kizárólag beigazoiai tudja, azt a resdórkapitányi hivatalnál egy éven beül a hivatalos órák alatt bármikor átveheti. Nagy-Kanizsán 1698. február bó 25 én . Rendőrkapitányság.
— (át •ar.talyMnjátek mint iskola alapító) Budapestről írják lapunknak : Hogj m szerencse istennőjének szeszélyei mily kifarkészhetelleeek eklatáns példs Marjarorjzágnaf egy távolesö falva: Kántor-Jánosi. Szatmármegyéaek egy egyszerű patriarchálisán berendezett, mintegy 1200 lelket tzátnlá.ó falucskája. Ezea helységbe néhány aap előtt oly tekintélyes pétzösszeg érkezett be, mennyi az ottani postahivatalban lalát aég soha sem fordult meg bsen aránylag óriási péaresszeget a Semize Károly c-.eg i Budapest. Szervita-tér 3 ) küldötte és elképzelhető, hogy azt a vén postakocsit, mig a mátfélórai útját az utolsó tasuti állomástól: Nyir-Bátortól meg Hitt, ilyea eaedvs még eebtsem tárták. Az a péazessteg pedig, swlylyel ez a postakocu Káator Jáaos'ba bedöczögött, eem tolt más, mmt az oaztálysorsjálék legutóbbi huzáaán kisorsolt 60 000 ko rooas nyeremény. Nevezett falasak egy 15 tagból álio társaaága megbisU C<uja Imre poslameatalt, hegy költségükre Heintze Kárelywil sorajegyekel tásáral-jot. A postáméira- ¦agreadelt egy hu •saookbs feloazlott I. osztályú egész sorsjegyet, melyekből a láretaág aiad-egyike áttett egyet-egyet Bgy kimilot a pastiantltr maga azáatára tartolt ¦ag, négy hwaadet pedig aiat az ot-taai retecmátat egykáz goadaoka, ezea hiikozsegaek ajándékozott. A aegrea-dett sor'jegyet. melynek száma 22.65« tolt. az eazlálysorsjáték búzásán 60.000 koroaaT lyeraméaynyel kihúzták. Magától értetődik, hogy az a aap, melyei a szemete kir a Káater Jáaoaiak todo-aiáíira jutott, valódi örömaaaeppé fejlődött. Hiszen ezea eaeBeay leacsak az ó igéaytelea, egyaaeri étetaarsnkban jelett nagy változást, de ssoet aUr agy régi be okajtatakat is ¦ofnlátiUatják, L i az Ufjaaciak tekintélyes ötazegbea résiaaolt hitkösaegaek iskolát eaolaet-nek. így tehát az osztáiysonjáiék ezúttal egy nugaazlea kolur-ciét moidi-tott eó.
— Tene Oytlt ösazes muukáitak tj olcsóbb kiadását hrytatja a Franklit-Tánalat aely agyedll jogosított a képet kiadásra Már az öUdik maikát
| adja közre, dútao illusztrált füzetekbe** .Üt bét a léghajón- a ztoat llzelea-kint megjelenő regény, melyre Ve-ne Gyula oly helyekre viszi a légha ón olaatit, a bovs különben nehéz eljutni. Afrika belsejébe, s öt heti kslaadokbau Boád fi tok ismertetést Afrika legsö-ttttebb részeiről, és sd elő érdrkre»z;t( tiszontagaágokat. Veroe ötizes mco-kainak uj olcsó kiadásából eidig ,n füzet jelent aeg. 11—9 ,A rejtelmes azigef; 10— is .Ctazás a Holdba" 15-21 .Ctazás a Hold korul' ; 22-30 .A Jaagada-'i Az .öt hét s léghajói' a 31 ik füzetnél kezdődik, s ebbő: s 31—33 füzetei hagyták el a sajtút. a wokott dirzes kiallilásbau éa aiámoi képpel. Egy füzet ira 20 kr Mnden könytkereakedésben ksphaió A JVraag-lin-Tártulat mind a müvekhez díszes bekötési táblákról is gondoskodott. -melyek színei s aranyos nyomiauak. s egy egv munkánál 40 krba keru.De>. Ezek is megrendelhetők a könyvkereskedésekben, vag) egtenesen a Franklin-Tár.alatnái. Budapesten
Vegyesek..
— leghlzkaté. gyigykezelii. Za tart emésztéssel ellátott egyének, kik étvágyhiáoyban felfúvódásban, gyomor-görcsökbeaésretidetlea azékelésbeo szentednek, a „Mell-fele aeldlltz por- hu7-nálata által rövid id5 mulra viaaxanyerlk egésztégük^t. Eiy doboz ara l frt. Sz-i küldétnapouta utánvétellel loll A gyóty szerész, a. és kir. udv. szállító által Béci. I Tuchlaubeo 9 Vidéki grógyszertárak-baa határozouai ¦oll-félekéazitajéay kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— II íagtar o«tálysorsjáték Eiaő" osztályú sorsjegyeknek a II. osztályra taló megújítása a sorsjegyeken jelzett elárusítóknál, kikoe. a sorsjegy vásároltatott, az I. osztálya sorsjegy rieszs-szolgálutáae éa a megújítási dij — 1 egész sorsjegy: 20 frt — 1 fél : 10 frt, — egy tized: 2 Irt, — és egy bn-biad: 1 frt. — befizetésével legkésőbb márczita 1 éig eszközlendó Az 1 húzásnál ki netn sorsolt, mind három osztályra értényel teljes sorsjegyek megújításának szüksége fenn nem forog. ezek minden további nélkül s II. és III osztálybao is részt veszaek.
— A kiletÖBOs biztosit.s kadarrza. M; miudent nem hordanak manapság <Hsze a kölc-önöi biztosítás üdvő^ é. o c-ó voltáról ! Kötetekre meane ez, ha könyvekbe gyúj lelnék, sőt mél erekbe sem férne bele minden d;«>érel. S míg a kölcsönösségi forma dicsőségét zengik, nem mulasztják el rárontani a részvénytársaságokra nem. melyek természeteset, biztosítottjaik véres verejtékét híznak nagyra. E- ennek daczára, olyan keserves tapasztalatokat, mint a kö'csoaös biztosítóknál, a réazténytár-saságokeál soha sem teltek a felek. legújabb adalék erre Déive a berlini .Ger-mania* kölcsönös jégbiztosito társaság esete. E társaság már a múlt évi augusztusba* SOO'J, dijutánnzetést követelt be feleitől s miotán ezzel sem ttdta szükségleteit fedemi. most ujabb 500'/. utánfitetést ró ki ugysnazokra a sze renciétlen felekre, vagyis a társaság biztosítottjai BTokzstáz százalék után-fizetést tartoznak eszköiölni enyetlet egy évben. T«rmésietes. bogy a leg-tudatlanabb sutit körében hódit leginkább a kö csöaösségi forma, mert a képtelen ígéreteknek amelyekkel az ezeket propagálók elóáilanak, a aait lelkek adnak leghamarabb hitelt, mig a muteltebb, ujsáüolvisó eleme tudja, hogy a .kölcsönösök' még ott is, hol több szakérielemmel és több péatzel dolgoz-aak. egyre-máars a feleket saj'ó katasztrófákról leszaek hírhedtekké. így aea régiben az .Ausztrs' osztrák kő'.caoeös azörnya botráoytital toltak tele a lapok, most a .Oermania* uémet kölcsönös okoz megdöbbenést azzal, hogy fe-leitil SO0*L-oi ttáafizetéat hajt be. vagyi) tönk egy étben aem ketetebb aiat ayolczazoroa éti dijat ized. Miat » .Neiaeer Zeitoag" irja, a neiaai kerület egye'len falujában 93 szegény pa raazteaber az éti díjon felül több, miat 3000 Bárkára rigó összeget tolt ként-taiea a kóletotos biitotiU pénztáriba «>t etzteadf alatt befizetni
— zUgjarerazágvkrtaegTéiaekase-aagrataja Regi panaaz az, bogy mi aagyarok legkevetbbé igyektzüak meg naerai aazáak azépségeiL Ezzel a pa-naazszal maaaa áll a tagyisatl étek óta, a Mtteeeg fokozódó érdeklődén, aellett folyó munkásság melynek ctéljt Magyarországot s annak egyet részeit, a lehető legaagyobb goodeasaggal aeg-ismertetői A földrajzi éa ettografiai ismertetések terén, a jele. században Féeyet Elek ét a Hualaltyak alkottakXXXV ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖKT
1896 FEBRUÁR 49-et:
legtöbbet tok derek munkásuk társaságában. A réesletes geográfiai es törtéaeti munkák nagv folramíhoi pedig réuiot egves megyei monogrsfiák, restint a kü-lönboiő tudományos vagy ünnepi alkalmakkor kiadott kisebb monograísk adtak a forrásokat.
A megvei nonografiák ciélja ar, hogy (orrát mnnkanl atoigüjanak. Ei októl a a nagrkoxonsegre-uéive a legtöbb eset bet aiig biraik értékkel.
A .Magjarorslág Viroegjéi és Városai' csimü eccvkiopedikus mnnka ilyen na. melynek előmunkálatai orarágsierte folynak és mely 1896. .nárciras navá ban már megaxerejbetö lesi. A diszkö-tetekben megjelenő vállalat tudományos munka, de népsiert. Minden érteket rénletet felSIel, a tirtéietet. foldrajtot, néprajiot. kó/mfivel6déat. kösgazdsaágot minden nrilvánulásában : de ugy, hogy ai kellemes olvasmány'legyen egyúttal. Tökre letyen valósáwai minden egyes vinne gyének. A nü becsét emeli ai a siámos disies kép, me'y minden neveietesseget, tájakat, köiépíietekef, népalakokat, tőr téneti személyeket stb. bemutat. Ko-lón térképek és distes munrfMékletók járulnak a munka értékességének emeléséhez.
A „Magyarorsiág Vármeíyéi éi Városai" oíjes réaxleteit a legelőkelőbb helyi irók irjak; sierkestti dr Síiklai Jánoj ét dr. Boromky Samu, egy siak ró«-bol alakult reerkesitóbiiottság Um«i-tása melielr, mely bizotiságnak elnöke Rákosv Jenő a .Bud-pesti Hírlap" Í5-síerkesnóje. A ml kiadásit u .Apolló' irodalmi részvénytársaság (Budapest. Kotteob Iler-aucia «R) biztosította.
A .Magyarország Vármegyéi és Városai' Barinkban eddig páratlanul álló diazes irodalmi munka, mely az esred-éves ünnep kultúrtörténeti jelenségei nek egyik neve>«tesebML lesi Széle-»bb kora annál a német munkánál, mely a német városokat (de csak a vá-rosokatl ismerteti, még pedig az állam oesi vállalkozbatik arra, a mit a hatalmas Németország test. de annál inkább várható a hatóságoktól és a köiönréx tói egy UsgyarorMág baszkeaéjére táló műnek lelke* felkarolása. S ne a. ért igyekezzenek könyvtárukat gyarapítani vele. hoey szórakozásképpen forgassák, képei kedveért, melyek kitárják as egész szép Magyarországot végig utaztatják a képzelmet annak béresein, völgyein, regényes romjai közt Nem. A munka lájékoztaió lesz minden egyes ecetben ¦ azoknak, a kiknek tudomást kell szersr-»ok Manyarország életének bármily iránu működéséről; a tanárnak, tisztviselőnek, gazdának, kereskedőaek iparosnak és katonának szóval mindenkinek eyyaráat, a kinek tfibbet kell meg tudnia ar. ország állapotáról, mint a meonyit a iexikon nyújthatna. Ekképen a .Magyarország Vármegjéi és Vároaai' ctimu mii nem csak nagy, de szOkséget kielégítő alkotás is lessen.
MOLNÁR ÁRPÁD
— Kit kell a fogyasztónak egy táp-gyógyszeröi kívánni? 1. A szer elisoe-^ét fejedelmek részéről hitznsUt után.
2. Az orvosi tudomány előkelőségeinek elismerésit. S. A szer rendelését betegség esetén. 4. A rendelést és hasz aálatot koródákban. 5. Mindig meguju'ó köerönetnylvacitásokat gvógyuUak'ól. 6 Folyton növekedő fogjas;tását a szernek Mindez egy szeméi sem fordul elő, mint a valódi Hoff féle maláiakésr.ilmé-nyekné'. bizonyíték: 1 E szerek 43 éves készitetéslk óta a bennük levő táp-és gyógyero folytán 76 legfelsőbb és legmagasabb elismerést nyertek. 2. A legtekintélyesebb orrotok illik mint a legjobb étrendi szere? vannak elismerve.
3. A HHdteke mindkét felében több mint 5OO00 onros rendeli emésztési zavarok és vémeséov«ég eseteiben 4 Legalább is 400 kórodábaa élvezik a beteg katonák a valódi Hoff-féle szereket és vér-vesztéa eseteiben a legfényesebb eredményt matatják, mint azt az 1664-kt 1866 1870—71 háborúk után hints knan evttaurték. 5 E szerek 41 ivén át több mrnt egy millió Marino iratot eredményeztek a lakmaaaj minden réte-géból és sáponként uj gyógyulási jelentések íolymk be, melyek s kózsa-sewel hirletéaek utján ismertetnek 6 A valódi HofT-féle szerek nagy fogyasztását a folyton nagyobbodó gyárihelyi-ségek is bizonyítják.
— Nagj factfis történt Czeclédea a hirea alföldi városban. Ugyanis Cagb váry Láatló gytlmölcsfaíakola tulajdonos, kinek tudvalevőleg a város hatirában aagyazabásn gytmólcafa telepei vaoaak. arra fogadott agy»ottani tekintélyes tanokból álló társasággsl, hogy hozzá Magysrorsíág és a siomszédos tartomá nyokból a csemete szétküldik ideje alatt a rendelőktől naponkéot 250—300 levél érkezik. A fogadás feltételei igea aato-z»k, de híaszlk, bogy abból U aga váry
diadalsaaan kerti li, mni nsegszok luk már mindazt elbÍBni, mi Bankájával, állításával, illetve nevével essze-ftggéatwa van. .látndasonáltal mégia kíváncsiak vágjunk •rra, hogy vájjon a fogadásban ki len a nyertes?
Szert Unnct
— H. Kta tudjak kiack M kota kaldjak • késiratet?
- at t. Upook siak Ifra »•¦
— S V. uoaaal
— SL Lelkes MujtWoJén kitti kMaUM.
ailyeaem.
Felelős szerkesztő és kta<ló BÁTOüFI LAJOS
¦rerasalreat »s»atk aut » frt *i krUI ti In 75 k.if <aT
lelj-s «lt««Tr« - Tossor«- »¦ ShantoOfS-Pootees vstsmiDt fakvu. teoér. és mnes Iljasikail aaljasa M knol ] t frt Sí krig awaMsiif. siaw oikos. kocxkixou, atia-táswt, dasuttt, i. i. t (Bliat et7 2*0 ka-U.b«ü aicősrf, 2000 uio és .inául-io t. a t. a mefremielt ára postsbér it TÉm-notesea • kubos ssálliiTa. .mtik.i po4 tatorinltarsJ kaid : He.a«k*rg S les. és k. advtri szállító! Mlvessf-vára Zlriea-bea. 8rijc«b» ctimiett levelekre 1-' trw, lerele«ö Upokrs ,^ krol bélvef rtruxtaad* BUfvar ayelven irt ¦CfTwJ.-lesek poatoun litéttk
ii orton r-lökrló»ffek •jftnijálí
COHSTAMTII-aUELLE
EHMA-aUELLE
basoalú «setekb«c
tesulkAloskDk |j
Gleichenbergi forris só
s lefkit&DŐbbek hebiionvnlt belélefieti s«f
a léfíösserrek tlorok és orr) bel«a>éfe-oél.
FaraKiaay «ms>aaasralaa: aUtsa 11«
Szs»t 30 1
A Szolyva-Poienai és Luhi
Erzsébet-források ;
aradi:tai igazgatóságának ; ¦uakáoson.1
| Nem mulasithaton el. hogy Istennek adott hála alán a nedve véd jegyfl Luhi Er«ébet-forrás forgalomba való hozataliért, mely a gyo-1 morbajban azenvedók bajira oly jó-tékonygyógyhatiasal ran. köszönetemet oe nyilrioitsam. Ezen kiváló gyógyvíz rendes használata eagemet éréken at kinzou nagymértékű g)i>-morhnrnt- éj étrigrulansáj;omtól j teljesen kigyógyitott, pedig ezelőtti esztendőkben ittam sokféle hirnérre vergődött ásványvizeket, melyeknek azonban rendkívüli gvcmortsjom megszfititetésére legcsekélyebb eredménye sem olt.
diák most tudom, mióta egéizié-ges vagyok, mi az igazi boldogiig. ezt pedig kizárólag házi orrosom legvégső ntasittsa folytán rendelt ti-váló gyógyhatású Lahi Sraébei-(orris rendes fogviutásánsk köjifla-
i hetem.
i Kiriló tisztelettel
Bwger Hária,
U Szegényhú-ulcza 21.
•) K romt alau kblDUekért aea vUUl k-S.ert
7S4«tlk. 895.
Árverési hirdetmény:
A oagykanizsai kir! torvényazék tkvi oazUlya résaéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár képviseletében dr Tu boly Gjula mt. alOgyftz nagykanizsai lakia vacreliajialóaak'areg Lörincii Pál végrehajtást szenvedd nanykanizsai la kos ellent 100 frt 78 kr. tók», ebből ö5 frt 21 kraa* 1895 május i tő! járó Gi0 kamaui 13 frt 65 kr. végrehajtás kérelmi 9 frt 35 kr. jelenlegi, s s még felmerulecdö kö tségrk iránti Wg-rrbaj!asi ügyében a fe&tnevezett kir. törvényszék területeim tartozó a naey-kaaizsai 639 sz. tkvbezt a t 705 brsz. s. le vett a 658 frtra becsnlt ingatlan 1SM evl narczlas ké ti aaajaa d. e. 10 órakor ezen kir. törvényszék tkvi helyisecében dr Tuboly Oiula felperesi agyvésl vag; helyettese közbejöttévé, megtartandó nyUtánoi á'veréaen elkdatni fog.
Kikiáltási ár s fennebS kiett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a bec^sr 10'1,-it ké.-zp$rizben vagy óvadékki<pn papírban a kikflldntt kezéhez letentíi.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvényszék mint trlekkóuyvi hstóaágáosl !895 évi deczember hó 17. napján.
aflŰZO.NY. kir. tszéki albiró.
Ksfi!iil
antrol
csodabalzsam
THIEPiBY A. tfOflaereSTtöL
PHKÍÍR4 « % - bitrt.
nssm ért tmtémi ga-Amur > tiaato *• mtot, c.ilUpiij* s kíháuijút H ¦> !á k>bűl ltájit > úoil
ni! UnokjtyTl*
•¦¦jbfütt m»c.rf,lt,ti;VjTii.r a
filiiuU, fil»ii. V. kttÚA..cb h*arnái BlaTileC mint rneyit..m,rr m:i»<«Ti •*bné- 10. t>(nItKtau uar? l>*l»ül««. mmt köU.'.Lr* kmtt'g'. I-n rrodmáci nval tiauxnaUiHt.. ajn-jydosm-r (.'Baik nikc.rr.UjJ, u C»ixr.i.it.tIna • b.l- i
A tpt"^«<**Cr"»nű m*Ubt»á«u] tajcj fiUaileaiiU. MO ka-v^n-^l^ntM. OrUiw 8»5«t-AriNÜ trU.,. Aindaeaaamt
d^ml; IJrLk ütH t á «
; tt«-.
MMk »Urti. HaobMUM MiBt m ai-«-. fMŰUk>v. Lorrok-, uiláak- ••
l**ára. MinrfnnotnÜ d*Knm*t. >¦¦¦¦+¦¦ »»fc«>.W. ojjAk^pí;, •ll*n' atfc
THIERRT A. Öraniyal gyógyszertára
Olj¦ hrljtri,. hol.r»k.*r -írj-',. ,,«.,« . Bia*tT^..WI. ¦ ktavKUaál . TMÜmf A*tolf ftniVijiI ¦jéfjMiwli^É^ir"
F-^fTwlaÜia>> ¦tokiM-^a.Barrltfann an«Ua>«l tim;-a»a.
Magyar-utczában saját házamban levő korcsmái tatást az összes korcsmai felszereléssel' együtt f. évi máj.u8 1-én. bérbe adom. B&vebb écte-*üJés nyerhető nálam.
TMOJKÓ PETEM.
| 5877ilk. 1895
1 Árverési hirdetmény.
A nagjkanizsai kir törvényszék tkvi osztálya részérói közhírré tétetik, hogy i a kif. kincstár képviseletében dr. Tu-: boly Gvula mt alugyész n*gykanizaai lakos v'égrehajUtónak ilj. Siíta István 1 komárvároú ngy Bor János ét neje ; Kénesei Imre galamboki lakos végrehajtást szenvedők elleni 651 frt 32 kr töke. ennek 1894 szeptember lO-'ől Járó 6% kamaui 1T frt 80 kr. végrehajtás kérelmi hirdetési d<j néiköl, 16 fr' o. kr. jelenlegi, a a még felmerd-lenJ köluégek iránti végrehajtási ügyé-1 ben a fentnevezett kir. törvényszék te rátétéhez taf'-zó a csapi 544 sz. Ikbee 590a hr.i a fe'velt s 1054 frtri becsült ingatlan öreg Sánta István éa neje Németh Kataün haesoaélvezeti szolga'mijogának ép égben hagyá^áta'. — ujy a csapi 170 sr. tjkben f 590jb lirar. a. teivett s 1054 frfxa beuQlt ingatlan 18*6. évi máreilas hó 20. napjának d. e. 10 órakor Csapi község báíana dr. Tuboiy Gyjla felperesi ngj-véd vagy helyeUese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. Kikiáltási.ár a lennebb kitelt beciár. Árverezni kívánók t rtoznak a bacsár iO'l, át készpénzben vagy óvadrkképes papirba'n a kifcfl dóit kezéhez leteuni.
Kelt Nagy Kanizsán, a kir törvén;-szék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi wvember hó 7. napián,
1 GÓZONY. kir. Uzfki slbirí.
Elsőrangú műtrágyagyár
a negye területére teljesen megbízható ; hépwUelőt [
j kere«. ki a meg>e gazdaközOL-ségé-i Dél állandó összeköttetést tart fenn. . Sészletps ajánlatok továbbítás végett I GoldbfTgcr A. V. hirdetési iroda-i jába Budapest, Vácji-utcza 9 kQl- ! dendók (189. sz jelige alatt) j
tiOkn*4c bizonyullak, a mit uaz m-v ~z.> ' liizonyitvnny UinusU. Egy kis Dvtv ..:.. lusirrilalí utasita-»«il t>gyDtl 40 k~ . :....- Qv-f^r itt 70 tr. "
Magyan. r«aKi fftraktar: TtriL ^•¦aef gyógyszertára Bn4«pr*>l. irí>ly ulrzu'T**!
A védjegyet és alatra*t *LzH'--le»»ék megtekinteni! Csak oly cwj.^--i leméi elfogadni, tn«-ijéknek burkoi«:.1: zAfil szalag Tan ragmsztva ;i kr^v ' ¦.UirásáVMl C- Brády) és ezen siavaLk.. .VaVxibáffit bizonyítóin*.
tajjhatók.
I.ij'U ff)6gyizeréneknel. — BAÍÍ' ¦ Kobtit 8*ador gjttgytxtr-^i ur»knii
frt 50 kr ert ntQyedevre
megszemnen bnrki a
HÍRLAP1 :
leüjohb, legérdekesebb.
U
független, cieoioitrat4 pOl
t-llcetl nap'iapot u
cs bérmentpsen ;t .MAGTARHIRL4P n«íf.v "**
Hiileoiumi Albumát i 11 o o i í
ltolli ára 2 forint - I ll.iU T Oll
" Hófiietést levélj^gjekbeD is elfogad a
„MAGYAR HÍRLAP' fe iafl ó üiyaí al a
BUDAPEST.
V kerflleí, HonTéd-utci* 4. szjiai (Ai uj orsiüegv: iési palota .szomszédságában.)
Hoíf János-félo maláta-késziriiióuvt'k.
**
4S év 6t» f«nnaHII.
77 lataaivaka
kltiatatatac aiaai arat. kratyak éa fsjt-tstoattil >at
** **
Köhögés. y Hieli. gyomor, cs Ke^ebajok ellen.
Maláta Ufiutii. m<M sör, iiliii clmc illata aituta, sfirítitt iiitt kit
Én 16 bónapja. bőgj bevos görcaös kóMiéiben sienveJ esj' awljlwi ajálkaíiornlái éi estima is járult. Mnderi alka maro't síít eredméev nflMI maradt Uióta axwban a Hoff-féle mais a kivonata sort és maláta ciakoriiákat ba-tailom egejien egésiséges-l*™1 magamat, mert a nyá:ka váladék faonakads. nélkül tör ténik Einélfogva tistteleltel kérem Uldeai sat
So'lro"- Bár* Leo.bardl
cs. éa kir Ör«at7 a 9. buuareired^D
S ktr.
.áu, a „to. COr»7S™.L k.ril,
Brea Grakea, BriaatraVcaaM
KLiDÓBKÜEK : G.ógyszertár és nagyobb íúwer is "'?.e*™1- K'l$^íi!»1' NaGí> KASU84JÍ: FÉSSELHOFER, : KLEIN, ARMTTH és NEC t KLED) urak kerotkrdéséo.
v^i ¦41IÍÍ..J.TXXV. ÉVFOLYAM-
7 A F. A I
Cl n kir.
pí bel** kir
KitftntitMt BrUsaad 1S9S.
uerkrecte**. foarttai •*rrkftl6t biáftjraii.
KELKTI-fee ginnl
kiitl Mut>k aúkrzek. eMinj- bopae-; d,a. u.rók
bariwjak M
deoíVie trarezia tan mi »n»k.
Megresdelatseket poa tnun ét
1896 FEBRLAR 2»-*a
MOLL SEIDLITZ POR

amk mikor »aloiia< ha nlnlatrik dobol Koll I
¦jlái-a..at tflnteti fal.
A IMI A -lila SMHb-tarak tanoi potrbatasi a Ittmtkaeail.h nMHr aa al-taatkéatalaMk. gyo.aorf'írca '¦ ajnmorhéf, rOfiftu atéfcrafcaéaa. májbaauion »ar-
aa, araarér ét a láffcaiteböaobb ail fcaiagataak ellea. . jelca aáan I-k ou miadig aajjol.h .linjedéat a«*f»r:t - Ara a|v lamaaaMall Ima I Irt . t
Hiaisititci tirvéiyiieg fanyittataok MOLL-FELE FRANCIA
BORSZESZ ÉS SÓ
Ciak akktr viMi. <"
—.A.
.A Hal
aKataruau ét té nt'rieuata crai M & merbuln p^ve i kAreckaiaiiinjeiii iali aratási i»ea ara 10 krataü
c ,n moi.i, v ^wh um i.i n
ll' felirata <tnozuul m tarra 1 Nefi-Wa fraa- »mt SlaklaillafiU UMriOKti uar ktu>éaj, .#T(^tn^rf«*«t.b n*p«*r — Eay iaa-
« Ki IIAPf-ST, IV K»i*»fcg
műiscrf7Ír &*tte)j-«tci» i Karul? laktanya ,-, , r t*t** árjefyxék '¦??*• « bermeelíe"
Gazdák figyelmébe.
Vetni való fehér zab, hectoliterenkint 48 kilo-grfcmm sulyu, kapható mig a ké8/.let tart
Lázár [gnácz Sándornál Keszthelyen.
Megbízható egyének, !
kik kereskedőknél, kor&mároeoknál. kávésoknál iatrerósök - fizetés alkalmazás melleit egy Becsi I/quer-
szesz marban biztos alkalmazást
Dverlietnek. jelenlegi alkalmazásuk
közlése melleu. Einanuel Alllna Bén.
Tsbor-strasse 22.
VlzgyógyIntézet
Főzetőnkbe*, ix.
Mássága, elektro-theraphia és gyógygymnasztika stb intezete
aW Efetz •»•» at nyitva al. t*
Tulajdonát : a Paztonyi Jparbank igaigatd orvot : Dr Schhánger
liikta
Prospektusokat ia«jen éa béimealve k«ld
az ijraigatóság.
Moll Salicyl szájvize.
.Főalkatréax. foasljaatai azikae )
A mindmaa.. fiAjtmtitaanal kalonotea toot«i hirmel* knpi g7.rm.kek, aaint fel-aőttek Mamára; m«rt . aaajvit a fogak to*ábbi .piég.t biatotuta ¦ ea7«ieraiB.iid ellea - Egy gMI A rtd|a|yá>tl .Halait írat ara : •• krajstar.
(6911 FilItltiUrl-
A- lyéfytzarMz, c« ét kir. udvari uállita aüal,
Bécn: I., Turblauben «. ai. mrtadaliitt lajMi a«a amlanat a»u.tt toléaatnrtuk
A raktárakban tették iialározottm IKJLf. A. aiáiráiiíonl és
védjegyével ellátott kétzitményeket kérni. Raktár- Sagy-Kantian RaMnfski Aéalf IlJFia_____
ecx»ooooocx)oooo
A munkácsi uradalom gyógyvizei
elaóreDdO orrosi azaktekintélfek: álul » legjobban •jánltatoa é di
a 8Z0LYVAI
forrás
m
_ - ajánl t»tn»k éi pedig:
a POUNAI
forriB
köszréDynél, a bugy-utak hnmtos bántal-mainál. Diabetesnél torok, gége H bOrgOk hnruljamál, gyomor éa bélbajokDál, Cblo-, roeis Atonia stb.
A „LUHl ERZSÉBET" forrás
medvt- védje(r>"tíyel
idolt gromorbtirntnál,
haíThomokníl i k haiu'os báitml-t fárgiiáíiál s á ellen Etb.
retidkirOli kellemes iiO és fiditó saTanyaviz. A légző Bzervek idolt hu-rutos bántaJmainá], tal-ságos gyomorsav képződésnél
Megrendelhető:
Grif SclSiiliBn iraialffli „„=.
MunkAcaon NAGV-KANIZSÁSkaphaó: FasseJhofer József és Rosenfeld Adolf uraknál
étvágyulanslgnál. fertőző járványos betegségeknél, mint diaeteti-cos ivó viz.
TAVI MA
í ? t
Cd s
Sömörbajosokat
siáraz, DfdTMitó, pikMjaomort és as e bajjal kaicaolaUt oly kiilitíUUáüui i.ellemeUei ,Mrvlssk«té<rt« gyógyit kexesaég rsellett még azoknak is, kik >ebol aem találtak segélyre. „Dr. LUbra aiaaérlrtíja. • Aruimatla* UlaMafea alkalmazás. Ara 0. i. 8 frt eliietn be-koinéac BMlten uUaTétul ilertlbélye-fak t-i; mire vám- és poatagaentes raexkü.Je, kórMkei*. — Eapbató 81. | üarlea I)r«>-«rie Dalalif (Néawbmxág.) '
csak
3
frt
RÉVAI TESTVÉREK
IRODALMI INTÉZET R É 3 Z V f. S Y T A R 8 A S A G
aital (Boiiin!. 7aczi-jlcia i. w
Hari részi
részlet Q
Öl
valamint mlndan leöny vlt»r»«iat«>tl*a>t>ejcx Kapliató :
JÓKAI MÓR ÖSSZES MŰVEI
100 kötetben ditzkítesbflfi 250 frt
A MJLó D^ntl) ¦jllatV.ouU Jókti Mór
J'»KAI UO(L. 1 ő MtéTtl kndjttk c
izl>(*fH m w, ununk melyeket u ő aúvész mi-
at uúItb olTARóiiikuk kű-ei • lt>I«kb61 fakautot- kkooyU^ot tiiof. írsei,
ki rz Atfcu é? aisLt tak m ttfMttéfrt kkczij- tx6kiaftH, •> n4picaM k & r uóh »b " " ' ' ------ ....
e§ bűv«í Deateti dUtkisdAtiról
resti i-ittálI
ÚTAmMJ formtU. — át a. I
kl>x. Mcn oíbo)
smQk- ett ra-
en. melyre tiuU t
mafytt e'besz^- «latl
Iraark piacso', tsoktatta »t «-¦
m*2T«rk5oT»lH>í m oifmtik ¦ *c
.me.rru; u átu:. bofj d.l.r ií,l
ptMrt** I«U •*!><«««« kik előtte
e. irt . rila haiaíat tani
zfctok el
tngjiT aii-piro-¦1 Bávrtd ? azok, italt tértek, Bem
b«r ai orvzÁfbao, ki Júkki ¦ak ír -rone Mkuorocan
.^cU. . Wk-eJra.rt.fclHHai.dka.dMik.ei.
_ a forrt*, kiaptd- Jök.MOl k.pu. Cl
bi.t»ti4n bóté(r>Tel inuk uteBfcdomaaja es
ti ittMiliiáSBak, »Hjér. éaznrk, meW elMrDea
az aoiik aürrinei külöi nuTeknét ^letéret
kihaazt irt elé kúton ua mákot »;kot t>VonokWa ei a koiti^xet Joku nélkül Wm a
1> mit köuAa Joktinik irodalom aes asaak
félsiAr fTe« költii nnakfcf mr^t UtrÉbb
a. f
¦ÜTeazi«ef&ttejWdé*et,a jel tette ax indmlaiavt'» <Uü Ttfyuak aáiAüaiiok irtotuk,
ifontia járt, tőle tanait i kik elölte t#kjnteljek, bh.
ilttx tbbbi aBiod, a ki ma irni terek toltak, ba kimondjuk,
Iá f- tud •>¦ olvaau-ik Jókai a bogi at ő múT^asetak ,de-
nagy tBrfT, aaeW kerflU-iakoiája, gta miotakn követett t
kor- r-rdokaliaraja tamailt a Jókai telkül a majyar u«p-
••ipiroclaiomBak uij-iaölra próa* fejÜdéte U koxmo-
' ~»' mafaiól. - At; tneaterOnk. p iltc* irányt, aaárajakat
miauaképQKk rult Jókai Mór kapott toIm Jókai a nea.-
>h«x Ttxerelte a mai
As eddif B^ujt-lf-Bl 4 .orozaJ, iAeit 40 kMet Urialaja oiazekei. ^00 .
1 r.nirl kora S* T6r6knlaf Ma
bob Ml" <; Kárpatbj Zoliáo 1 A jaaicai ok Tejalapjai — Keber rosaa ! P. Hétkúuupok ! 9. A rr-fi jo tabla-
birak
10 Cwiaképrk a aaajar iubi«l-aifturcsból , lll.S Ut-kaser 1 H 14. Ár.rképek 1. Saef^o; faxilac 16 Népiilá« 17. Politikai dijatok. 16. ^zoauni oapok. 19. Vér** köajT SO [téi.irifok —
anloy- 21 [iaagok • *ibar
tt Viioi Tiricai
13. Érdél) i képrk
14. l'j föltWar
15 Milj.aU a lük
Mirreuk > t.r<Uk
ISIIT Et7aiIalJ|ll.
S8«üíolok
! brr Sa. I II
31. Ai .Iáik. nalád It 13. Kén. Tár i;il. II Felhntali fU4f. Luak koaábél A d.brKacu lanalikm
15. Saélat.4 alatt AiéletMIellMT.. ••». Aaiagjar.loaok-dói É»J aaauiaji bajasal 17. Noidlák. 38 4« SuoailTí MII.
r.- í. Ik, oak
«lb«,-. A. í imaékeavitf
Hiriap" 4
l
;
C
o u
20M ivaa, ária !«»•'" ayaiauérét alaltaa. < akitaat
Ejtet.Dké« at)a( 20 rvr.l Falcv kitat JaWIk aai ii kuJd«ik
GyOjtókatek
fauai rendel** atáa efT diauotéte 2&0 frt ér-
téka tiwteleqvéldiayt.' efjei reodelétek ut4a
két*péo«jaU!ekot fiietűok. — 0Tfijt6ir«k
isfy«a adatnak
M\ 1ÓR íssjm ííi'iiH mtli iiiíisi
Kiadtuk, által b«ucr.ilMt«
3 rrtayi baTi rénletlutéa mellett
jabi^.a alkalaubil alattali doiof.
kö.SU pi>»Uaa. de l.,b«««bb .laíarok Maío. • au. tíU, prodakál A. Molaé 50 é. -afra, "*»"? bl « k* "
™,i. -dj b
. W ^ j
ja », a »«)f ae tolna mik... a» Lo.aafoa Ne« ^,1 ••l~Pr* ° ba»f» ifj rapn. ».ljrt az apá.ak
ak Hllrtaa ite-
nemn k6oyrtáf, ha ainci Ixone míuih Jókai W'M- H * 1S98 b*t 4
Harilurow foriato* r«talettiiiAeM«i boctájtja ki a r^*t
Jókai Mór oswea Blreicek acaurU kiadaait- A neaneti kiadaanak
Ara kMHátMffi foría* a SMrjr töri*»atl»*tó tetuéi aieriaf, de
I«f«l4bb birotj fonsani <****j aan ré»aVTÍi.tf—I- *------
kiadáa kötetei tj&Bjora. raI*bM aaiTéasÜeg kéaxtl "' ttok az elüüM-tök keiébe. Mi a aiapiaJt r*a«*rfl _ tjtoljnk olTBMiokDak «at a réilala*-* .Pr«t- NapW l8M már. 1 A kiaaisk — Ke*a< TeatTÓrtk — le^cséreaJAbs dolfot aaoaban akkor cteleke4t«k. mikor Mindettkiork h&aaá'érbrtÖ-e akar*aa teosi. retaVetli«<éti mód eatokkal urietstia; a nugyar kAsTTpiaca et orökbeesa nagj tailaUíát Sokkal •acytbfc ¦ gu-«ac*bb irodalom, a int a nueok, baaike lehető* üj KTfijtenéiTr*, mríj kttlaí kJaJlnuioaJ fofjTa it balaáást jekoi a artfrar köajT kiadia tönéDelavében .Ef>e4ertéi* 1895. jan 16
TESTVfiREK írod latítet ritjvTtsrtArtaaáf' koarrktcmaka^áaé
t^l Bndap«tt«a, IV., Vaczinicxa l etenael na«freodei«a :
Fiz«tnidé BodapeatíB
Jókai Mór összes műveinek
n«mz«ti kiadásét
100 k*teil>«E. 2000 ivén, S00 TÍ9i«adlsikötéab«a 260 frMrt
1 L'táavétUi feW>*etuti-t 10-10 köt. 85 frttm aiáavét. * Han réaaietftaeUtre, me« pedif :
a) Han S iTtoa réaalctflsetei mellett efjelőr* as
1 aeroaat BxáJHtaaát kérve , ..___
b) Bbtí 4 frtoa réai'etfiaetea DMllett. ea^elöre as 3 ki Tant I—II aoroxatot kérTe / módosatok
c) Bari b trtot readetfisetes mellett, egyelőrt aa i átbuxaadók I-I1I Mrocatot kerre. !
d) Ha»i • frtoi réuletfiivttt m«U«tt, egyelőre ai I I-IV. aorotatot kerre.
k Uvibbi aoroaalokat 10 -10 r*asletlefisat«M u'i* 1 r*«al«fitelesek be M» uniaa <aetéo asÍT«akedjék a rxéf az « oaaaefet postai mefbisii utjaa, a postaköteÁf koxaáacáa tA«a t bebajtaai A ;>oaui v«fbíaa« be »*¦ TÜtáa* eaelép a réaztetfiie-e«teLuiedv mi*L"0tii* es a tetjei mti Títeiai eaert*íLeaae tblik Aláiréa ét fmtoa tóm-XXXV. gVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896. FEBRUÁR 29-ea
Hirdetmény.
A nemea-Tidi takarékpénztár rész vény társaság 1896. évi február hó 9. napján tartott évi rendes közgyűlésében alapszabályai 2. §-a érteimében 20,000 frt részvénytőkéjének — 300 drb nj részvény kibo-caájtásával — 35,000 frtra leendő felemelését határozta el.
Az nj kibocsájtás feltételeit következőkben állapította meg és teazi közhírré a részvénytársaság:
1. Kibocsáji a00 drb. ötven forint névértékű és 491 — 700.folyó számmal ollátott névre szóló 1896. évi január 1-től kezdve az üzleti nyereményben a régi részvényekkel egyenlő arányban részesülő uj részvényt
2. Tekintettel aion körülményre, hogy a takarékpénztár tartalék-és nyugdíjalapja együttesen ma már 25,716 frt 60 krt tesz ki s igy ezen alapok együttes összege a 20,000 frtnyi részvénytőke összegét meghaladja, az uj kibocsájtványok átvételi árát a régi részvényesek részére darabonkint 100 frtban, uj részvényesek részére pedig 120 írtban állapítja meg a részvénytársaság, melyhez az uj kiboesájtás költségei fedezésére darabonkint még 2 frt fizetendő. Az ekként meghatá-
'- rozott átvételi Írből 50 frt a részvénytőkéhez csatoltatik a fent maradó 50 frt és a kibocsájtás költségeivel esetleg fel nem használt 2 frt jegyzési díj maradéka a tartalékalaphoz csatoltstik.
3. A régi részvények tulajdonosai az uj kibocsájtványok jegyzésé nél 4 régi részvény ntáa 3 újnak jegyzésére előjoggal bírnak, mely előjogot a részvényesek esetleg együttesen is gyakorolhatnak ; szükséges azonban, hogy ezen jogosultságuk igénybe vételét jelen hirdetmény kibocsátásától számított "30 nap alatt a részvénytársaság üzleti helyiségében Nemes Vidon bejelentsék, ellenesetben előjogukat elvesztik.
4. A részvények jegyzésével egyidejűleg azok átvételi árának '; -6d réaze a 2 frt jegyzési díjjal együtt lefizetendő; a hátralékos '/, öd részt két egyforma résükben, még pedig ! -öd részt f. évi jnlius bó 1-én. az utolsó Yi-od részt pedig folyó évi október hó l-ig tartoznak a részvényesek a takaréktárnál befizetni; szabadságában áll azonban n. átve-vóknek az egész részrényárt egyszerre is lefizetni.
A jegyzés alkalmával történt első rész fizetéskor részvényjegy jellegével biró nyugtát kap ai illető, melyen azután a többi részletek fizetése is nyugtáztatni fog, a teljes fizetés után,pedig a névre kiállított részvény kézbesítve leend a részvényesnek. Tekintettel azon körülményre, bog}' az uj kíbocsájtváoyok 1896. évi január hó 1-tól részesülnek az üzleti nyereményből, minden egyes részlettel együtt befizetendő annak 189G. évi január 1-tól számított 6% os kümata is.
5. Ki a részletfizetéseket elmulasztja, arra nézve az igazgatóságnak jogában áll vagy a hátralékos részleteknek és kamatainak per utjáni behajtását elrendelni, vagy a jegyzést érvényen kívül helyezni s a már befizetett összeget a tartalékalap javára fordítani.
6. A mennyiben a régi részvényesek nem mindnyájan élőének fent körülirt elővételi jogukkal, ugy a fenmaradó uj kibocsájtványok a na^y közönségnek ajinltatnak fel darabonként 120 frt átvételi ár és 2 frt jegyzési díj mellett, mely czélra e hirdetményben foglalt kötelezettségek mellett ezen hirdetmény aláírási iv gyanánt is felhasználható.
7. Tnljegyzés esetén a leszállítás joga az igazgatóságot illeti, mely e tekintetben végérvényesen határoz.
Nemes-Vid, 1896. évi február hó 10.
A nuMs-vid! takarékpénztár rétzvénytártatág igazgatotaoa

35ÖÖT^niyéremény T932OOO Urona flsszerlpkbei,
= ~~ ~ G Y ' M I L L I Ó k°ro"
Schicht
•féle SZIN-
SZAPPAN
0
igen jól szárított kitűnően tisztit, legtakarékosabb a használatban Tiaztaaágáért és árulmasságáért a keze* és ruháknál kezesség rallaltatik. Egyáltalán a legjobb a létező szín-szappanok között. Egy kisírletet senki sem fog megbinni.
GELLÉR KAROLV. Ak.df.1, olc„ ».
2 hid-mérleg
(megrakott kocsik és marhák mérésére) egyenkint 80 uázsa (4000 kg,) nég uj és használatban, a híres Bngányi és Társa czégtól, erős j készítmény, ras törzsökkel, tai traverzzel, mérczével és vaskőitekkel el- S litva, minden nagyobb gyár, serfőzde, szeszgyár, mezőgazdaság, köiség gőzmalom és müveknek, különbeni 100 frt pénzbírság mellett törvényesen elóirt magyar hivatalos szabályozással, darabonként csík 370 f* ríntért (gyáriár 600 frt). továbbá
2 marha-mérleg:
egyenkint 1000 kg. Bég és uj használatlan kitüoóen játszó mérezétel és raskörtékkel. korlátul éa lépcsővel ellátva, minden -gudáazatban és hizlaldában igen uokaégej, hivatalban magyarul szabályozva, ugyanazon elsőreoda gyártól késiíSe, darabonként csak 140 ftrhtért (gyáriár 225 frt) helyszűke miatti, egyenként 10 éri jótállás mellett eladó. Mérleg és rasbntor-raktár Bécs 1, Seílerstatte 12 . az udvarba balra. (A hivatalos szigora felülvizsgálat épen tartatnak )
LegQueyobb nyeremény a legkedvezőbb esetben
A II. osztály húzása
II 14 •«
II. O3ZTÁLYÜ VÉTEL-SORS JEGYEK ÁRAI:
Nyeremény korona korona 1 egész
2
8
10
13
100
860
9000
á 1OO00O
, 60000
„ 40000-
. 30000
, 20000-
.. 15000-
„ 10000
3000 ¦
„ 4000-
2000
1000
400
,, 200-120-
- 100000
- 60000
- 40000
- 30000
- 20000
- 15000
- 10000
- 16000
- 32000
- 20000
- 13000
- 40000
- 172000 -1080000
1 fél 1 tízed 1 huszad
! II. éi III. OSZTÁLYÚ TELJBS : . S0R5JKGYEK ARAI:
1 egész. 1 fél 1 tized 1 huszad 60- 40- B- 4-frt
ioooo itrmrn itstnn 1648000
Ezen eredeti árakon kivül II. osz-tálju sorsjegyek megrendelésénél ! ajánlott levél portója és nyeremény- , jegyzék dija fejében 25 kr., teljes sorsjegyek megrendelésénél pedig ajánlási dij éi 2 nyeremény-jegyzékért 40 kr. küldendő be.
A III. osztály húzása IB96 májw l2-2a-ig
Nyeremény korona korom ljuUlomdij 600000— 6OO1O11 _ 1 1 á 400000— 400D ji) 300000— 300<i>u 200000 - 20Oi 110 100000— lOC'iOO 40000— 80000 20000— 40<>«0 10000 - 50000 8000 — 80000 6000— 2O4OO0 2000— 201)000 1000— 200000 200— 530000
1 1 1
2 2 5
10 34
L 100
200
2650
22000
25007 |Wl
150-330000(1
Sorsjegyeket ajánl és szétküld az összegnek postautalványon való előzetes beküldése mellett vagy utánvéttel
Budapest, Szervita-tér 3.
Sürgönyczim:
I,»TTOHI-I>T/E BIDAPEST
,VULKAit;
r
í gépgyár részvény-társaság
ezelőtt
Gutjahr és Müller — Reinhard Fernau & Co Biacl&ipeot böob.
ai elsőrangú malomépitészeti gyárban BUDAPESTEN, V., külső vacit-at 70
Sürgönyeim: .llatj.hnplkau ¦ gyártatnak Sürgönjciim : ,l)atj»hrvi!ká«"
[ Ai ium Itirili illaMi- T
I , tai izafeidilBizvi I .
| U
Gvtjahr-mUer ét A .Lengő-síita
Az őrleményeket tökéletesen izitálja éi osztályoua: — a szitáit hsztek tiszták, > deresek lisitmeotesek és a dtrák .élesen" vannak osztályozva; — rendkivűl egy szerű kezeié?; — a szililt liszlaek tisztátalaaitást egé szén ki van zárva ; — » : gé>hez kevís sziubevonat
Suder tzabadalma.
gépnek" előnyei:
siuségeitetik; — a gép csekély tért és csekély erőt igé nyel; — a gép járása tökéletesen nyugodt; — snto maUkns üzemre igeo alkalmas; — « gép fgy egész cyli&der- reodszert pótol — a gép munkaképessége feiül malbiutiao;
továbbá:
tisztító- és osztályozó gépek
' Schuttur Ágotían szabadalma.
tisztító éi ositályozó-gípaek eloavei; Egytxer* tt ciélsierí Merteiét; Oiem kőiben csekély kezelést igéajel; a góp ukkal több tuzu darít áliU eló mint bármely mis ily f.ju íép; agrai>azon (répe'n « legfiDomabb deruék velammt a legdurvább darik tistütbatók; muikaiépsssége rendkívül nagv: • gíp csekélj tért igén jel; bármely malomban lényegei üzemakadál; néikal lenét ilyen gépekkel »gy d'ir«
tisztítást berendezni.
* net<s.ett iegniabb malmi<zati gépsken ki.ll gyártatnak még: rogKiták, Urárok, gaDMa-MStályozóiépek Bob-»lt re.dd«r é< m«ok reennt, .Vnlkán- gabonaUsititó éi kefélígépek orWSjiratok, gaboas. liszt ét daraWhuzók
szállítócsigák,- dsr.-, liszt é. derc;ehen(erek, felhozógé.ek és járossékek. léglagyártási gépek Hjtop E. hiroevee rendszere nerint. Nyersőntvények ssj«t t* idegei minták máo. 'oga.kerekeket géppel formií»a M»d»n«.»s,.r,záBgép.k fém. f. é. kő i»g<nuDkálá.ára o 61 f é p e k tipróMIt reo-üíer szerint, v i z i k e r « k e k, kózlomtfek (transmissziók.) ¦»- Kivinatn prospactruok és kSltaégTetések kflldetnek. -^
i
i
4
i
i X
FR0MMER A. HERRMAH UTÓDA
maBnagykererteaéiének
* BUDAPEST * ^. ^JL™^ *.
Xyomatutt Itj Wajdits József "könyvnyomdájában
iniins.8, m.r üfftutrjyiow w níruitri mmi