Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.27 MB
2008-08-18 10:58:54
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
332
3152
Rövid leírás | Teljes leírás (277.87 KB)

Zalai Közlöny 1896. 010-013. szám március

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

. 1896. marcziDS 7-éfl.
lO-llc mw.tt.ru.
EltfiMrltti *r:
f e*r» 5 fit — ar
Kel mt 3 In 50 kx.
. 1 In ö te Frrn iua U *.'¦ H I K !> K T í íKÜ b biulm ptuaoitiü 7. »»»iJit<.T
svilttTTrbek
K»onkfi.t 1U kiért .*»««•«
ZALAI KÖZLŐIT.
ilfcti síiden kMleiMo; BaUrt LJ
re illés e»Uk
Béraealetlea leitlek at. !
Knirauk iluaan kIMrtack
A aagrkamzsai . Ipar-Testület', „a nagv-ktnixaai D4lzalai Takarékpénztári .Önsegélyző izOTetkeietV i .Kotort takarépénztár
eszfénj-iarsasag', » ,oagj-kaaizaai- & gal»mboki9nkéot« tt*oiió-t«ylci". » ,3»gj-kanizsai tiKWneTeló egyMfllef » .aagj-kaaLzaai tanítói jari«kSr\ t .nagy-kanizsai Hreaztény jótékooj oóegvlei" n innixaai nr. jótéiODj aóegylet', .szegénjek tipiotézeuV » .katouái aadastiáo-egylet' a ,»oprooi cereakeiclmi iparkamara' nagykanixaai kOlYálaaitmanváaai hifatalo lapja
HETENK1NT EG YSZER.SZOMBATQN MEGJELENŐ V EGY ES TARTMMU HETILAP.
V. VatvárMgye-réhMk. i
A pártharczok zűrzavarában nem ¦len érdeklején, hogy a ,V«a»ár-megye- (1896 évi 18. síiBábini hogyan enlékei* meg a nagykanizsai laktanya építéséről. melyet Babochay György polgármesterünk | oly szerencsésen oldo:t meg
A .Vasrírmegye- így ir:
ílhen G.vula polgármester tehát, nehogy ezea » "áros és öiszpolgár ságán'k érdekeit s főleg a keres- , kedeiem és ipar fejlődését oly közelről érintő ügy a megvalósulás Há-diumában feltnerQlt nehézségek k8 ¦ Tetkeztében. lenetetlenné tétessék : a lakianya-épités ü?yét beható tanulmány tárgyátá tette, a vároii i hatóság kebelében rendelkezésére állt 9zakköze<ek meghiügatáia után lelkiismeretei alapossággal egy terjedelmes szakszerű dolgozatot készttett, melyet Sopron, Nagy-Kanizsa és L >-soncz tárosoktól beszedett adaokkal felszerelve, ezek alap'ác minden oldalról megvilágított s különösen gyakorlati szempontból bőven megokolt javaslatokkal látott el.
Ezen alapos munkálat, nemkülönben az abból levont javaslatok, mely ; Ijektel a p^lgirmesLer tagadhatlanul '¦ lapinlatának s a táros érdekében kifejtett buzgó tevékenységének egy ujabbi fényes tanujelét szolgáltatta, lehetőre teszik, hogy a városi hatóság a gyalogsági laktanya építésének immár kétessé vált kérdéséi mégis majd a megoldás útjára terelhesse.
íbeo polgármester ehhez képeit Szombathely város képviselőtestületének tag»it f. só 24-én a városház tanácstermében tartott értekez leire hívta agjb-. melynek egyedüli tárgyát a gyalogsági laktanya épité-M-nek megfeneklett Sgye képezte.
A polgármesteri jeientés szerint a szakközegek által csinált számítás alapján a kaszárnya építésre Szombathely városa álul felv&eodó kölcsön évi kamattörlesztésére, — a katonai krocatár évi bazzáj aratási &*szegé~ oek leszámitásautáu, — még mintegy G000 frt jedezetleniil maradna, ezen évi Oiszeg fizetéséről tehát a városnak keh gondoskodnia.
Ennek kapc*án ismerteti & jelentés a soproni lak tanya-építés pénzügyi oldalát, melyre Sopron városa évente csupán 2000 irtot tizet rá a kincstár évi 30 ezer forint hozzájárulásán kivül.
Kiemeli a polgármesteri jelentés, bogy Nigy-Kanizsa város által épített laktanya — az évi hozzájárulási összegek Levonása után. — Kanizsának még évi 1700 frt tinta jövedelmet biztotit.
A magnak részéről semmiféle cotamentárt nem írunk hozzá a szombathelyi polgármester jelentéséhez, de a gondolkozó egyéneknek az oem is szükséges.
— Itllealunii történet. Mmrciaü Henriit egyetemi tanárnak az .Árpádok kora* cnmö nagyszabású monogramja, mely az .\thenaeum" r. társul...