Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.2 MB
2008-08-18 10:59:36
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
790
4290
Zalai Közlöny 1896. 014-017. szám április

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

. 1896. április 4-én.
_L
i in -'* kr i (n *ü kr
taaaáboa petffaerbaa 1. másudasor . * miodra tor&bbi torért S k
N V 1 I.TTKKBES K-t.it aoronkfui 1'' kren vetetnrk •¦¦ Kincstan il íteb, ousdeo egy
\\\V. évfolyam.
ZALAI1OZLOII
smdes közlemény Bsterft ¦ a«erkeanö-kiado ae.we
ajCuiz**, mentve intet endök
mramlen levelek n*n
,&~aagy-kanizMi Takarékpénztár részvény-társaság*, a .Koiori takarépénziár
részvény-társaság*, a ,oagy-kauizsai- ég galambokiftnkéntes tOJoitó-egylitV a . nagy-kaoizsai kisdedüeTeló egyesület" a .oagyífcaoixsa: tanítói járáskör*, a ,nagy-kauizaa aóegylet", „d.kani i
A nagykanizsai , Ipar-Testftlet-
... ttV a .nagy-fcaoizsai kisdedüeTeló egyesület" a .oagyífcaoizsa: tanítói járáskor*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony jótékony nóegylef, .szegények Upintéute". a .katonai hadastyáu egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai tűJválasttmáoyáBak hivatalos lap;a
egylet, „d.kanizsai irr. jótéoy n^y, .gy p . y gy .sproni kereskedelmi iparkamara nagykanizsai talváUsttmáoyáBai hivataioa Ud
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Betfaanla.
Egyszerűség káza. békesség tanyája, Benne « szerétét égi fényéi lángja.
Megváltó otthona, kíe tért pihenni, enyhületet lelni. Kis időre a $»k bántalmnt Jeledni
S talált oltalomra.
A ház hányat tagja: Mária és Mártha Lázár testvérükkel oiy aivesen látta.
Vgij szerették ötét. isteni Megváltó beszélgetett nékik, — Oh jól enk a szó, hogy ha a szív [ vérzik —
Vigasztald ijJ0f.
. A'e /élj kicsi hajUk s ennek áldott
, [népe, }l'<gy hi/áj * iveUkj néztetek az égre.
Letekintek rátok. A mennyben ix lészen rátok gondom
\nekem,
At ,-ávi szent jobhjátíÁ. visszatér a lelkem Gyakran ti hozzátok.
Szorgalmai vagy Mártha, /áradozol
[értem, Htyy a vntek csak van. ide atÜiasd
{nékem,
Te pedig Mária
A jo*,b részt választód bátyáddal Ll
Mindhármotok lészen örök boldogsággal 1ölem jutalmazi-a.*
Jöttek ezután az Örök gyászn napok. Mitélték Jézust a zsidó Jöpapok,
S a tóviakoszortit
Durván tették /4jŐ, vérző homlokára 6 keresztre /eszitek a kínzás nyomába
És <it ég béborti-U.
De ö /eltántadott és/elment az égbe Golgythának hegyét már csak onnan
| nézte,
Itt maradt a nyája. Bethoiua népe nem Látja Itt többé.
y székel Jézus immár mind
-örökké S onnan néz le raja.
Sincsen már romja se a békés kis
[háznak, Helyén vidám szőcskük, madarak
[tanyáznak.
EUiagyattttt a táj . . . . Jjokóinak teste régen porrá váü»tt. De lelkiik Jézushoz fel «i égbe szállott S ott a sziv már nem Jáj.
HAtlÁSZ "MARGIT.
Trittitia
A nagyliét harangjai komoran szólaltak meg Feketébe ftlíöífttl alakúk apró lépésekkel siettek a templomokba, hogy ájtatosságukat elvé-geziéif. Ott térdeltek le a félhomály bau az egyházak hideg kópidozatára, megváltásért rebegve imákat, meg-vá tágért ? A miséző papok kegyelete* éneke elhangzott Lassú léptekkel haladt a szószék felé egy su vátiy arczu cier^cus, akinek orczáu egy szigorú noviciatusnak nyom»i láTaxottak meg.
Remegő hangon kezdte szónoklatát, mely inkább önvallomáshoz, mint H»gy heti prédikációhoz hasonlított.
„Nem voitam boldegsoln'. mouűá : „Irt", mgy űrt éreztem szivemben. A dicsőség tömjéné nem kábított el Játéknak tekintem az életet Fóldi sikerért nem imádkuzUm az Lrhoz. Megnyugszom -a viiág l rának bölcs akaratában. Az Övé a mindenható tudás, az övé a lét. melyet fonálon tart kezében. A nyeri erő és a durva anyag az ő teremtő erejének kifolyása. Az ő akarata-e, hogy egy akaratának müljók áldozzák fel é.-töket y A szegény pór verejtékkel termeszti a Kenyeret a gazdagok számára. Szegénv napszámosok palo-
táka: építenek az utódoknak, miitjók görnyednek az iga alatt. Gúnyosan moi.'iják a haUumaok ,a szegények piaa-szí- örült beszéd -, a dolog a modera rííís algáé, az élet a miénk." A mi -Dk a szegény uóuec teste, mert az megvásárolható, a pénz pa rancáol, a végzet sodor, sudor a büc örvéuyébe."
Oh mily ellentét a világ harmóniájában ! Hia*ág a morál, a szenvedésért csak mosoly jár. A.? élőké az üdv, a holtaké a béke Azért vette magara az Üdvözítő ezen emberiség bűneit, hogy háláiéval megváltsa azt. Az ó keresztfája ég felé tör. Eif.'i muLattá meg hogy hová ; íieil törekednünk. Az ó szeretete át ölelte az egész emberiséget. E^mé nyiségt; felvitte őt az Ur zsámolya* hoz, mert bösi akartával megtudná az egér. Kcce homo ! : A templomban összegyűlt átmatos ¦ közönséget rendkivüi meghatotta a nöreadékpjpuak ez az első kísérlete. A városom nem beszéltek egyébről, mint Pákozdy kíspap böjti predikí-, ez ló járói Püspöke pedig beosztotta | ót egy a Congo áliambi induló ! kain missz óhoz, Tristitia '
SzéJftink f«lujitása
tvli/e-lek muLaK e, mm Mugyaior h?»^d»1< a friox-fr* által a tt>nk B7é]ére juttató-t szirezeniyi siolómü*elójt-nek érüekét>eo orizá^oi tevékenvsé? íoduit m«K, ami a képviselőház által a múlt h^eo elfoRidottfiltoxera>törvfaybeo nyert ki fejeiéit.
Képviselőink evy hétig urto viuban beszélték men 1 lörvéoy részleteit. Az éraeke* befedek nyomtatá-baa egy kő tetet íesrneit ki.
A .Borászati Upok', ez « t»ár 28-ik évfolyamot éló szaklapunk. n$_ * kote let iDgyea mellékletül adja olvasóinak akicor, amikor a képviselőház fiilo\era vitáját, a hivaUloá gTorsiró. feij*gyzé sek aUpjáa, szóazenoti sxuv^én<;:i é-i a
Bzónok-krpviselők arczképeivel együtt közlu
A .Borászati I^apok" a miUemum al-kalmát)ól, olvasóit e(jv másik diszmuoká-val 13 megiepi. amely Aitaiáuoa érdeiíé-nél fogíi, raiutesj kiegés.itö részét képezi «ionak a Dagy mozdalomnak. im^ly a i-ioiúk le'ujiu^a tekintetében Magy»r-ors7jtgon megindalt
A inuaka ciime: .VCigjarorííá? móló-termeléséDek muitjn és jelene-
Güdig tartalma pedig a következő : „A oiaeyar azolótermelés története" Írja 4r, Herczeg Mihály egyetemi tanár. ,A mai magyar nzólÖterneléd* A s/íiőí-rmeléi mai statisztikája; a szólók területe, bor- és szóiőforgalmuak a Lu.(oJüd;l s'b írja Rubniek Gyula, az országom magyar gazd. uRje ület titkára.
,A Ki/iiaUrsadalom működébe." A g*/il. ei;yieti;ek. i7.őiőí/-eti éa borászán rzt)veike*.etfk és tar-o!atok szerepe a ' szólöniiveíés terén. írja Szilassy Z^ltáo, az O. M. G. E. !<7.M-kt»zt6-:itkárja.
, A szölömíveJéa mai gyakorlati. A Qilox m elleni rétiekezés története, a nzéiiJténeiieié'-i; a/ amerikai, és homoki azóíókuíium d.óhéjban. s?áifl(n ábrával é> a nevezetesebb szakfertisk arczké pévfl. írj* Angyal Dezső, a budai k>*r-; téiteti intézet tmnára.
,A szőlő nOvényi ellensései." A té-dekezéi módjára ia kiterjeszkeJve szá-* mos Ábrával. írja: Mei<?y Gyuía, a m.-óvári K*zd. ak. tanára.
.A *7Ö'ö rovardieürégei." A védeke-véí módjair* i« kirerje^Kkedve.
.A szoőternieléat érdeklő Magyar tör-véiyek." Kiterj"!*zkedve az idevonatkozó íniaitfzteri rendeletekre. Írja dr. Szilárd Fweűcz.
.A szölötermeléi a kiállításon " A bor-1 kiüli ti* és kóatolócsarook. — A dija-, zott kiállítók. — k azóléazeü kiáilitás. írja | Hombár Dezső.
| •, A kutllitás borai." Azok vei;yi vizs-I gáiata és ismertetése. Kózli dr. Liber-' manó LeÓ az orjrágos kémiai ictézet | ieaz^atója.
| .Magántelepek és pioezék.4 A magyar-
i orszáKi jelesebb szölótelepak és kerea-
' kedöi pinezék moaofrranája. Koíte a szó-
I löa-gyáli ' siőiöu-adftloni hosszabb mo-
nofftfiája, több fényképpel- írja Kácz
Sátidor. t>. kir. szőlészeti felügyelő A
peatmegjei telepeket ismerteti Seríozö Géza, a virmeeyei ((aula&ási egflet titkára.
A t. szőlőterme*un és borkereskedők közül azok. akik eiónzetői a „Borá-zati Ltpok"-nak a t-aját érdekükben elekednek, ba ieief.dk leírását bvkúidik a diszmű részére, melyben az díjtalanul tétetik köz/é.
A .Borászati Upoic* uéikiló/het^t-len segédeszköze az uj s-ző^kulturioák. külöuösep most á %7ü Ómonkak nw^kez-déaekor jól teszik a szít ölerme.ok ha olvassák mioden vasárnap meüjfitfoo bő tartaimábin s/«kavatotr czikk»rit. — A .Borászati Lipok" kiadóhivatala Buda-pe^r, .Köztelek ' Klüfi/et«*-,i ára egé^z évre 1} frt; íé évre 2 fr: "ju kr
A kézizálig hitelrél.
Akere^keiieimi bűddel tir^yaiása folyamán vita tárírá- kép»/t-a ké/.iiáloií-bltel odiózui üzye^ > Jió/uioak nevezzük er ügyet mivel a zálo.:üílK?kíit*k c-*apin ároyoi-dalait igyekeztek feitoatetoi. Nitfcs száo-dékunkbaa a kézizáiog'hitel ibsí kamatlábát pártfogásunkba veoni, de tagaii-nunk kell azt. hogy o'y visszaélésekkel állaaáDk szemben, melyek a záloghilei-Ügy aHamo^itá^it tennék s/.ükséüessé.
Ha a törvény intézkedései daczára mé«i8 merüoek fe; visszaéié-ek, asaicnak az ok» %t elnófoku iparható^áeok i/ak-avatlaosáídbau c;tőkerezik. Csakis arról lehet szó, hogy ezen végrehajtó közegek teendőik irágt kitaoiia-*s»nak éa^kö-telea^éifeik pon'o'íabo teljééité->'re uta-sittassaoak. Cíélszerü ieone ez okból, hogy a kereske.lelm; mini^/:er szakértőt oevezne ki. m zálogtotézetek orBzá-EOs íelügyelöjévé. akt a/ elsőfokú :par-batóságokat teendőikre nézve instruaJuá, azok jelentéseit megvizHgálaá és míÓb-kéot, kozvetl-a ts eseköcotne viugá-iatokat.
A kézizálog-kölcsöDüfty,letek állomá-sitását azonban nem pártolhatjuk, sőt aonak vagyunk szószólói, hoyy az állam — a felügyelet sziüon'á-távai — ezen üzleti vállalkozást egészen a matíántö-kének, jelesői a rászvéavursalati és s/ü vetkezeti váltalkozásoak eu ijedj * a*.
A kémálog kulcsooüayiet foiytata^ára a nsagáotöke kézséggel vállalkozik, az áilanlnak pedig dídcs haszna rajta, sót
T A R G L A.
Váwtar te
L(» *kador fiu ™**gy l**»ao, rl(»radv*. S>t«g«D), agy ki¦•TOll, nem tud «i«toi toár. Prdig attlytu kOzti iu nuJdUiuj*
De bi*z már Ifttuik iá a falucik* tornya. SiüIüj* hazának teker homlok*au. Hofy !úttól a kemény tan ax anyai un Megerezr. üofv jOn rfv**tlea D)»ft*n.
A luidoo föií-re a kn dtfmü tetor*. tLft** öuktaxtleu kúai gyűl axeinritie. . L*Trt«j kaiafjat, ¦ krzet Mazc tété . Haladt anL«n lautik. mmt úrul a m**
(>a ! de b*i, üafj ii o«, hogy ii ae orulae. Hitzeo oljaa rrgen latu e uefi tája', ulvan regeo 1**" osfCfy ölet auvjjti. A *ii mar Öleim, hej ' áe oa^jon rajjolt
t>p hal, bog*an ii ne, hiasen ot tve mar, Hofj ixamjra kaparnak txif«b«o a Tacyait, Ot *r«. hog-j elmeot tt nrm gosdola mtf. Mily tkjdainiat okot hu», ozref? anyjának.
Ili é»
baj !
r idü, bosazu. kioot kortxak >-f? aojra aziTebcu órökke *aJ»a4a;. Mert n*t tgjttieae «olt öíiefj anyjának, Beaue öUzponUMuli a» öröm a boldoftáf
Miért ia nem maradt m«f anvja kötelében V A nefenj nsvefjet miért iá "uatyta aaa«át V i'rdif uuf}' talekeit ei airra kSoTörjöti, Hiaz' m?f mou 11 hallja biit, eadeklő asáfát.
J>e hát. mert a táfyák, a táMzánjyu *áaja^.
Kecsegtet re Jteaxték am eitavttsáara,
Hej: de niaian •> ;» megbánta mar regen.
Nij-Ti gooOolt aokasor jó «njji azarára
W aaJa az Égiek I uib.4 iuIwb lebet. Ott >ebérlik huuk nenJOir lepeMjire,
Alig uebanj perei ei oU'leu anjja karján. Ott elpaaauolja oujd btaaiát szive
Mint fog vrulqt majd, mint tarja ki karját. Kint ölelni majdan aiüiöi keblére, Midi air örömében ¦ hm lm ott a caókjaval . . MrgvUaík aiiTenek minden aien*e«l»e.
Majd a kert leié meg; i be nez ai ablakon, üouet moadja neki adj Uteo jó anyán '. Majd, bog; mt deb« a azeretó anya, S atiot Tuti majdan be »)érmekét a karján.
Így tnert-ngett el a szegény vtndortiu. Ki faogy minci előbb ottnon ltbeí»*-n már. KivalaiiloIU a legrúridebb utat, A temetüo által, ea a kertek kl)*n
A mint belepett a riendei lemetdbe, szive elnefaexUlt, a fájdalom dúlta. -Nem rrnoda, hu* naott a kereattfa melleu Éde« apja orck almait aiuaaxa
A mint édet á|>ja airja mellé lép Jtt. S mellette eg> friaaen telh*otoh airt látott, • »Mserogyott.. mefhilt ciak auOTit moodJiatott „Az eu testemet ia mellrjök ássatok -
A frissen bantolt air édes aayjá^ volt. A kit airba titt a aseDvedes,> bánat, fCmewtette sMgenjrt. - az a gondolat, hogy Hiret sem hallhatta egyelien fiának.
y+jmM* mellett pihen immár mind a három, Az apa, a fin ¦ a ixereiő anja. uk a bolilofok. mer; mind eg>Ott lehetnek Megunni három kebel uitenék íájdalma
GALAMBOS ÍSTVÁS
15-énX
A nemzeti ear évea Üoawpct A magjar ma k*Uiiitwfc
I h meg:
Jelenti ez nencsak a Iiod-
t'ofialáat,
I*« a napot is, a meh ma
Cjja tette a hazái I
Marcum tiz*Dotudika*k Nasja azeat ! Ae egek is Onneplik ett ^.Odafeot,
Apáink; a hösOk, a tci-Isteaek
Még a airban is nyernek ma. Nyernek egy uj tletet '
Mert ma a ket ünnep egjOtt Ulkeait:
fCfyatt látjuk megdicariult Hó*eit!
Árpád ei a hét vezér kuzi Mijeién
Koasuth apánk, mint Hefr»U K lenjei aagj Qnoepen '
J-Aguk, mint buli porba a rab. ^zelgaság
Szabad sajtó zsarnokságnak Szab határt, Egyenlőség, testvériség Ultára
Aldas gyanánt uj életet Hoz & magyar hazára !
S bár ez uúa sötét sápok JoUenek . —
Nem vessen el, máig a él A nemzet '.
KI. '¦ aikotmaayos jogául KI nem aJi. Mert máig 11 a Jf^els* Magyar embei a király'
Kzer éi már elvihanon Felettaak L'j ezer éi áll esaatel
Adja mi-g azt a magyarok Istene:
A nemzetnek iiel>b jomj»- — Ki l«gyen nj elete
legyce e nap századokig Oi7 emlék . Lelkesüljön *rU- kén, Ntmxedék i
.Taljira magyar harsogj"" net A haian
Kt szeresse minden magjar A drága hont igaxáo i
TL'BULV V1KTOJL
Az életből
— Irta: VALKRIA. — ¦
Veröféoyes tavaszi délelőtt volt, — mikor háznak verandáját könyökölve egyik lakóház ablaka megnyílt s egy régi ismerős hang megszólított: Jó regjeit kisasszony!
Q<iateiintve láttam, hogy a varró-leáüy, Emma.
-¦- Jó reggelt!
— Legyen szivea bejönni egy kicsit, mobdanék valamit! Éo beteg vagyok, nem tudok átmenni.
— Jó, bemegyek, — mondám s íd-doltam a kis lakóbáz felé. Belépve a leauyt oiár fekve egyedül találtam.
.— Bocsááioc meg kisasszony, bogy fáraaztotum, de nsm bírom tovább, bog; meg ne raoüdjam öanek azt, a mi lei-kjem nyomja
— Talán titttot akar rám bízni Emma ? - — kérdem ciiDUlanul. — de fllkooH)
I níltui, mikor a láo; arczába nézve
láttam áron a fájdalmat. A megtűrt szép vonsaok, a beesett sötét ^Qrüvei körített s^eoi, a/ ajkak fájdalmas resz-ketése hallgatva i> azt láUzutt mondani, hogy az a titok utbéz, - szít-atakasztó-
bgy széket toltam ág; a fejéhez éa leültem.
— M i baja'.' kérdem s hoffl i okára tettem kezemet, mely forró volt é* lázas 1
— Mindenem faj, uem birok megmozdulni . Felsónajtot t. Tudom. bogy ön az egyedüli, a ki nem fog kinevetni azért, a mit mondani lógok, banem meghallgat éa megszán, hisz uouek oly jó szive van .... Elmondom életem tur-téoetét, — mely örökös stenvédés és küzdelemből áll, 3 a melyet a mostani utolsó c«páí végkép összetört. — Mikor emlékeiül tudok magau>ra egy nitfiéh korcsmában-laktunk, messze a falutól. Citkis szegény emberek éa vásáros nép látogatta. Apám Azonban nem eiégedett meg a kevés haszonnal á marhákkal kezdett kereskedni- Kgyszer egy nagyobb vásárlásba mephütötte magát és megbaiL H&iála végleges pusztulást hozott ránk, mindenünket elvett egy utsorá-s, kitúi apám anyám tudta nélkül péo7.t vett tel- Semmi nélkül maradva — anyám három gyermekévei, kik között éu voltam a legidősebb, ebbe a városkába, vetődött Itt a ken)ér sü téa fáraaztó inuakájával tartott fon beo-DüokeL Voltak ugyan jó módú rokonaink, kik kértek engem is meg testvéreimet is magokhoz, de mi nem tudtunk aaeg.
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.XXXV. ÉVTOLTAIT
¦/,
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRUJS 4-¦¦b
ha országos kiterjedésben kíván oá gya- I knrolűi, ezt csak a kincstár válságos j kartval tehetue. A kyzéfilek szempont- I ,át iií pfdig bi/nuvára oű:h állíthatjuk a i ké/izaloKkuiesónüí-yletet a vaMlt, posta, ¦ uvffúval aib párbu/.aniba. Auii pediffa k-^uriség érdekeit ilLii ez a kellő fel- • uii>ele: alatt álló in agániálog intézet e- . ket sokkal szívesebben veszt i«éov*e. \ mén akkor r*. ha valamivel magasabb, j kamatláb mellett dolgoznak. A/, állami ) intf/etekbeu a nehézkes, hivatalos el-járust találjuk fel; mely a kölcsönt ' igénylőkéi ren-ikivui sok idövesztege- ' tésre k^oysteriti. annyira, hogy ezeo ' ;d<ivf-zfe-etí pénzben kifejezhető értéke t*yakiitii meghaladja azdn kamatröbletet. mehet a uia^anzalo.intézetek szednek. ¦
A" t-i^ottsá*: ítzempoutjab''. kétség ki- i wn me-í/e felelte .uiának a nyilvános -/jfThíJ&sra kuteiezeit valialaiok zálog,-. inté/etei. */ elvesek itfta! felállított^ /dio^m^/etekuek. Hogy minő párhu/.a;n áliifh:ttu ff) az állami, résívemtaisulali t, a mat:.iQO;ok által feotartölt zaloií-intézelek kúzi. azzal ]eaiuk^> akéut jühettüuk iisztfba, bosy a ^PiJapesh iifkaiékpéaztár és országos zátOKkül * rsuii ré*zvénytár>aság" viszonyait és uey kezeié -é: megvizsgáljuk. Ezen intézetnek a faé/i?alog kó'cjotiüzleíek körüli s/er«|We*et azért emííljufc- ki mivel a rf"i'%f!iv(ai-*ulat<>k ku/t a k<:/:zal«i: Üz lf*t csupáu e/eii társai! (jvakoroija ki-tcrjeiitrtiih iiM'rvbwi
A „Ituijapfti tikarékp^nztár és or--;á«o- /a;<««kylc-uu rntzvéoytáfsuác'. mel>uefc féo T»lnay Ujos ornz. .kép v >**ló elnök é- H-nkf liyu a vesérigaz-u'n'n ÁilHiiak. imiuíhh részvénytőkéjét .*> ru.. ¦¦ írtra felemelte é* tartaléktőkéjét 4. ¦ •' trtra kifoszt let le kémaloí-u/iet.-i citk a umlt év második felében' kezdte meg, ulykej* hogy a fővárosi lor^a'ou leiieit-ukebb pontjain oésy zálog inié/etrt létesített.
A uri'a-.tz ké/l/á!ojj üzlet**! a feóvel-kt'..i hőiteken vanoak: Krráiy Wcza 07 r. i:.»!> kóiut ItJ.*/. Koroitahercisg 11 S7. é^ Józ-et-kurut .; uzáoD. t pírokra ;*"/„ ék-zurelre 12*,'o, --->kr» i,V/« meilett adatuak hat iraTu^uüciÓnúic. amelyeknek ka-..i*:i- &r. ri'u hó utáu esedékes napokra, iicm pedig egész hónapra sze-
¦ létnek.
h néiiy rálog intézet berendezése a - /éln k :Wje*-*ii megfelelő. A kö'.Önség rt*-r,:re váruterenv áll reodelkezesre. ku un r**iifS7fkh^a veszik á',illetve adják k a/. »rtr<kp<t[iit>ikat. ékszereket éd in-•^••k-Ai me>\fkueli meRtjecsléde valamint ,1 7aíoji»an'/.a kiaililáia és az esedékes : \'-'7fii kiti/et^e oiy gyorsao^ eszközöl- j ¦¦¦: k íiu-v a/, éntektltu«k aliit kell I>err/i^ varakor Dl. A kivá tái :-a:!h;in niecy vécbf*. K tu aj'io ^ e o -»•*«! kereste a fizetendő 'rwetM. niiduu kiváltandú tárgya már :-irl-itirzé>ére áll.
A/ ntékpapirok é-i ék«?y«k tüzmeo-r--* s/ámo/ott tinkkal én rekeszekkel el-latotr sa-ü/ek ién fékben s^ám szerinti -<-r;.ati akkfiif vsuiisk eilhelyezve, ho^y t'anue.> z;ii..Lf:ir^y elóvéte;e c-*tk neháiW-:> .í- Kijieit ít-t menyei. Az toeúk koozer-
¦ .-1: > Mhammal vnaaitot!, alkalmai
1 'Kka t-ü.i'ott raktárak vannak be-
¦ r- ; -; 1" iiit-lyektMD az lo^ók szintén
valiin egymástól, jobbao esett otthon a nyomor, m:nt roásu't a kényelem. — Mikor k)lt*nc7edik évem betöltöttem, oa-iai.c-«t és c/itronot ke/iltecn árul ti hi/i.ii-ha/.ra járva, mit folytattam tizen-h.n om év^-níx. elekor elmentem e«y uaK>há!>.ímhov:. ki varró lába j<ír»rotf. Miti.íen luvfkezeienj »rr 1 irányúit, ho/y mie.iohb ma».nn k--zere dolgozhassak. Mennyi i»é.»/t fonok kere.ioi í Kt a goo-'lolar nyu&afdm volt a fáradságban. Egy ^í múlva haza jotten « a munka még ¦•¦*ak otO-t ke/.dódfltt. fijt oappalt egygyé tft'ein, (rnruyedve a vat^igép fölött, s< mikor kinjerulve fajén alahanyarlotí. Ujjaun guri-ntHn "zontották a tii' $ tné^ a aionihan 1* arra för*-kedtem, hoKy ; -t>k-H<ik pén/t szered/ék! Az örökó--¦1*télben nem vettem é«zre, hogy ar-' /'Mii masát eitüD'ek, termetem múg- I Mtványodo't. Az emberek szántkotUk ! n^tam 1 intették anyámat, ne engedjeu *un\\t dolgozni, mert mabotoap elte^fet Kukor oaár ké.^u volt, oem TolUm ke-\>»' a/ agyból fölkelni, erőm elnagyolt, krueiíii'eoj Anyám or»o*t h írott ki a/t ninadta, hozy tiidövé^zefl vagyok nem lehet rajtam *eitteni. Anyám nem iMuendr meg ¦» az«! a kM pénzzel a mit már os«ekere-tem, fólvitt Pestre a ; kimikara. Ott a/, oryosok azt conita- I taltak, hogy t(H6?éiiei n«m vagyok ; még de ha ezy é»et ie«jO9en nem pihenek, ktiooven m^kapom Alig jöttűok ¦ haza. n\gynátyimiól kaptunk levelet, ki hivoti hozzájuk teij« felüdülés végett. Famentem Pár bet atujra a gosdulaa | élet. a jó élr*aöayira viwzaboiták ©ró- I
akként helyeztetnek el, hogy felcserélés nem fordu hat elő.
Hy berendezkedésre saakU a nyilvános számadásra köteleseit atna vállalatok képesek, Imeiyek bevárhatják, míg a befektetések a haszon utján lassanként megtérülnek De bizonyítékai a/ elmondottak annak is, bos-y a kézizálog kölcsüaüzletek kamatlábát oem lehet leszállítani anékül, hogy a kuzönséi; jogos igényei csorbát oe szenvedjenek. Ahol ar üzlet lebonyolítása véget 0 — tO hivatalnokot. 3—4 szolgát kell alkalmazni, irodahelyiséget raktárakat tartani azokat az igényeknek megfelelően felszerelni, tuz éa betörésmenteasé tenni: abol a fűtés, viágitás stb kliUíé^ei az üzletnek kora reggeltől késő eatig vaió nyitva-tartása miatt rendkívül nagyok, Olt az objektíve ítélkező, a kama'láb mekkora sátrát nemcsak a pénzpiac/- álta-i*ooh beiyzetének, hanem a tár-svak átvételével." ke-telésével éi DizlOMtánával eKyönjiró költségek tnatas-ásának figyelembe vételével lojjja mefáilapitaní. KOKMOS ALFRÉD
a .Magyar Pénzügy' szerkesztője.
CSARNOK
Véres lapok a
Ha a történetet, az élet könyvét furgatjuk. >ok lielj iiit,találunk összt-ra/adt kpokaf. föke'p a Kr. d I. századnál. Xem csoda Talán sohasem s/orult közéjük annyi szenny, tán sohasem folyt annyi vér. .sohasem hullott annyi köny. mint ekkor. Lázbeteg voit az emberiség . . . Le-dubta meleg takaróját, a szeretetet ..
Az életút egyik oldalán sem vol tak Jean l'aul-féle .padocskák", melyeken kipihenhette vuloa magát az agyunhaj<znlt ember; de annál slírúbti alkalmazást nyert az emiitett iró „poétíkus esete" : a szenvedő.
Kbben a korbjn mindenki a sor* keugyelfutoja
A pogány világban mindig közel volt egymáshoz a bölcső és a sir. de tán sohasem olcsóbb az emberélet, miut Kr. u. I. században A császári korona és hóhérbárd egyeuiő magasságban függött /mindenki feje fölött. A koronát fejébe nyomták annak, ki etö mert lepni a pratto riaousuk- (testórkatouáki somiból. „ Az ész es szív kÖzÖUi ut nagyon hosszú Nem sok ember járja be ; még kevesebbnél van a kettő összekötve.
Kbben a korban még nem igen reflektáltak a kettő közti kapcsolatra . . A vágynak, szenvedélyuek sohasem \olt ekkora birodalma
Milyenek még a koronás fók is V! Ott van mindjárt Tiberius (14—37V. A római világ reá nézve í'apnban volt öszpontositta. Az egész világ
met, hogy arezom piros, termetről kitelt lett s később már annyira magamhoz tértem, houy az orvos eng-ídelmével egy arán mulatságon részt vehettem. Jól kellett, hogy kmezek, iu-rt firkáknak feliüotetni s a város eisö gavallérja fogialkoxoít vel-m. Ei hizelgea, jók ese't éretnem azt. hogy fölé helyez &z előkelő a gaidag lányoknak. Gyakran eljárt huzzatik csokrokkal i-, meglepett, midőn egyHzer a/t hallottam, hogy egy gaidag iánynyal ját jegybea.
t/. tőrdöfis volt, de nem a Hiive.Tíaek. hinem a fölébrasztétt inmáiíoiantk. Nem akartam beMmerai, bogy já'ék«zer voltam s az ö hűtlensége jrxak otgyraví-gyásotnat sebezte, mert in ót sohaseo szerettem ....
Járt hozzánk egy szegény mesterember is. kt hozzám illó volt, de éa többre vágytam. Éreztem, hogy az az emser tetszik nek^m, de magamnak is Kzéiíreitem bevallani. A hideg számitáa, ttzeretet majd akad gazdagabb 19, min'-k legyek szeiéoy raesterassíooy. .V^esieiasszony ! Kz nem leszeit sohi! I yenkor ej-t-m be jutott a/, előkelő gar.d^ udv^rló, kit ha ósszehsnoohtotiain a nzeicény mester-emberrel, ^.ivem. az a nagyravágyó hiu ütivero elhallgatott a szégyenem magamtöt, hogy még ra is gondoltam. Kértek má«ok is, oem mentem senkih>z Vártam, egyre várum külombbeket. S mikor az örökös harcz. jqs vet szivem «¦ hiuiágom fi)lytttt»tt. már már szivem ré nzére döit el ükkor ö . . ¦ leioy vttw elállr, mrczát pironá^ futotta át ... akkor ö a »xegéoy mesterember jegyet
forrongott, megazaletett a világ Megváltója és ó mégis csak aranyat és vért szomjazott. Megérdemelte, hogy kegyencze, Macron. legyUkolása után odakiáltsa a szolgáknak : „Dobjatok egy takarót ene a vén ficzkóra és távozzatok!" Mire a nép visszhangja jgy feleit: .Tibert a Tiberisbe!" *"Kmliisem-e Caligulát (37 — 4!;- ki valóságos czimkórvágban Szenvedett, mely utoljára annyira fokozódott, hogy egy alkalommal igy szólott: ,Ha az ökrök, kecskék és bárányok pásztorai azoknál fensőbb lények, Ak-kur az, ki a világ raindxn népének parancsol, iiem ember, hanem isten' — és egész komolyan vette istenségét. Templomokat, arany szobrokat éá áldozatokat követelt: s ha Jupiter mennydörgőit és álmában hábo'r-gatta. követ dubott ég felé és barezra szólította.
Kedves lovát. Incitatust. consul-nak nevezte ki. Vérszomja akkora vol:. hogy még tivuniyáinál is egy hóhér volt jelen, még akkor is a válogatott kínzások és Ly végzések látványaiban gyönyörködött. „ fcrez-zek hogy meghalnak". szokta volt mondani. Az fln»g és beteg gladiá torokat a vadállatok elé dobatta és miiön a hus ára emelkedett, foglyai köiúl öletett ie a vadállatok élelmezésére. Betegségében igen sokan felajánlották érte éle:üket. Szavuknál togta őket és az egyiknek megpa-raucsuka, hogy vívjon a giadiáto rokkal, a másikat meg. mint egy ál-' d >zati barmot főlékesitye végigvezette ti e az utczákon, azután a mélységbe löketté.
Midőn a nép egyszer tüntetett ellens a színházban, ezt monda: . ,Bárcsak egyetlen egy feje volna a római népnek "
Nérót (54 — 68.< mindenki ismeri. Csak 22 éves volt, mikor egyik nejét megölte, a másika.: pedig agyon rúgta, (iyermekét, az élénk Rufas Crtspi nu^t, irt|pnag}On szeretett katonásdit játszani és1 ezzel a császár gyana-kodását magára /unta, a tengerbe taszittatta. Tanítómestereit, sót anyját. Agrippínát is megölette.
Róma. mely minden látványosság elóállitásábin találékony volt. ismert olyan hajókat melyek hirtelen szétestek és százával ok adták ki a vadállatukat. Ilyen hajon küldte el anyját Nem, bűntettét alázatos kézcsókba rejtve. Mikor aztán Agnpptna mégis megmenekült, hálószobájában fjyii -ko Itatta meg Ilyen véget ért ez az asszony, kiró! saját'ityja mondotta: _Mi jó szármachatiii tőlem és Ag-nppinától!" /
váltott egy szép. eaidag polgár ledny-nyal. S mikor e vesetve láttam öt. akkor éreztem huny menyire saerelem ' Az bil!«m megörülök. Mikor ebo ka-buliságombú' magamhoz tértem, elkezU-tem goadoikoxm. Miért (áj hát az ne-ki-m ha ö. a leié/ett éi meg vetett mesterember megházasodik ? mert szeretem. L i a mesteremberi - hát megengedi < ezt hiúságom ? nagyra vágy ásom 'i Igen, : int'^ea^^dik, mentái tem. megalázód!am. : nem vagyok ser.ki.és *emtni, neoi tu dok eryebet :*ak ót szeretni. lsen, iiieo ót szeretni aki elfelejteti? Valjon elfelejtett? EzygootUlat villant agyamon
Beazélek veíe!
I)e hogy V mindenáron, idebiratom. De mi okból y Egyszerűen: beszélni «zer«tnék vele! kentem, s 6 mén u nap délutánjai ejőtt boziánk Ugy igazítottam, hogy pgyajfül legyek s az ablak eldtt átivs e->ten j«:tét. Mikor megpillantottam, szíven nagyot dobbint s önkén yteleoűl kezeci lyomtam reá ne hogy kiugorjék ... 0 belépett a a azoba közepén megállva kösxönLött és kérJé :
Miért hivatott kiussiosy ?
Komolyan szintA ünnepélyesei) kérdozte
— Iliért hivattam V önnek tudata, érezaia kell az:!
— Hogyan kisasuzosy ? aem értem ? Lo, mint az álomjáró, a kit a hold
deleje vooz. aém iát un az Örvényt. — melyet e hideg szarajc rejtotuk, csak róhattam kitStött elérhetetlen ezétom felé.
I<ei, önneat néznie kell ait, hogy éa sMreten ő«L Cgj e m« Ttfegtajr.
Vespasian (69—70), oriíor egy Táros kijelentette, hogy arany szobrot akar neki állítani, odatartá tenyerét és igy s*óit: .Ez a talapzat!*
Ugyancsak ó, azon hivatalnokokról, kik zsarolás hírében --állottak, azt monda, hogy ók azoD szivacsok, melyeket adandó alkalommal kifacsar. De ha csak ezt tette volna ! Csupán az egy Eppooinára hivatkozunk, ki két gyermekével karjában, térden ailva könyörgött neki férje életéért: „Szültem és fölneveltem őket, szóit gyermekeire! mutatva, hogy többen legyünk, kik kegyelemért esedezünk * Mindenki sírt. d^ Vespastan nem indult meg.
Nem sokára meghalt — állva Mert — szerinte — egy császárnak állva kell meghalni * L
Domttiáo császár (81—9<i) meg oiy ei bizakodott volt hogy egyik dagan:i*át feikarczolva így kiáltott fel: .Bárcsak ezen parányi vér kiengesztelné az isteneket!"
Szinté-telket csodálnunk, hogy meggyilkoltatása előtt való este gonosz sejtelmektől gyötörve mé'g a — nyul-salátát (kedvenez ételei is érintetlenül hagyta. .Tegyétek el holnapra, szólt, 4ia még ehetem belőle "
Csoda e. ha a szeretet kötelékeit ezen kor nem ismerte: ha apa fia ellen vádaskodott és viszont? Vagy kalapács, vagy ülló lehetett az ember.
Az önzésnek csak önmagára volt gondja . A rettegés, mondja Ta-atu-v erőszakkal szétrombolt minden emberi összeköttetést."
Csoda-e, hogy Ivóm a gyönyörködik azon sebekben, melyeket akarókhoz körött mezítelen elítélteken téptek a vadállatok ; ha örömmel hallotta, a mint ezek fogai alatt ropogtak a szerencsétiepek csontjai?
Lehet e bámulnunk, ha a rérszomj^s tömeg a gladiátorukat külön étellel, az u n. sagin* gladiatoriával etttte, hogy több vérük legyen 1 Mert a sóvár szem patakokban akarta la:ni a vér kiömléséi
i(K) rabszolga a keresztre feszítve? — sem.ini ! Egy tekintélyes fértiut saját háiában egy rabszolga megölt, azért a báz minden rabszolgájának meg kell halni.*; ez a tör- ; véüy parancsa
IsmerjQk Juvenalis kölceményébi")! azt az asszonyt, ki puszta szeszélyből keresztre feszítette rabszolgáját. ; Mily Döntettél érdemelte meg ? ki UnusKodik ellene ? Várj csak, hiszei, egy emberért mindig el khet haiasz-lialálos Ítéletet ? -zjlottak , Örült, felelt. Ember a rabszolga ?"
ufty-e nem igaz, ugy-e . engem szeret V gyorsas, hevese a beszéltem s nem vártam meg. hogy v&lanzoijoii, tovább folytattam. Éo csak öat szeretem, c-»ak az ön fele-ége akarok lenni! Viszontsze-relroet neio váro<( csak köDyörüietet esdek éo ! zokogásba törtem ki, keblére vehettem mgam s kétségbeejve fuldokoltam :
.... Vegyen el ... vegyen magá-hoi . . .ne sagyjon eíveszm.
A leáay egy qoüzu lé^eKzetet vet', aüg bírván vtaazafojum zokogását. — mtflyet e perez keserű fajdalmának, édes gyönyörének emlékezete keltett. .
A mint ott sírtam, ön feledt eo könyörögve tőle a boldogságot, ó hideg oyu-godtságsai fejtett le kebléről s a közöli izékre helyezett.
— Gondolja meg kisasstony./mit beszél, én - - főltgény vagyok. Most pedig Isten öouel!
Szavaira nea feleltem, haneo ránéztem s minden erő (Bet ösateszedve' kezdem:
— Eijód este ? Oo ! jöjjön el!
— Ó megfltkózve Béxett r«am.
— Oh! jöjjfri el ! ktálték újra hevesen.
— Kijövök — bagyá végre rá belátva, B*8f velem nincs kivel helyesen be-atéloi. De gondolja meg. hogy mi teljesen idegeié* vigyünk egymásra nézve. Nyugodaágot Lsieo öooel !
Kizel eltávozott !
Ln könnyei a latörüive. reméoy -és kétaécbemééeei vártán az Mtet. Any-nyira öokivftletbeo voltaai. hogy viselkedését OMg- nem értve, ctak annyit tudtam hogy láttam ót és ismét fo-
Valóban egy kitüoó nevelésQ, dísze* nyakravalÓTnl ékeskedő angolnát többre becsültek.
A keresztény vértanukról nem 1^ szólok, jóllehet a mamm^-ák tekintélyes helyet kérnek ezei k(ir mozaikjában. Csak azt említem még meg. hogy a különben eaitj,Tsége5 Plineus minor ts sorba öleUc le őket. Bwrt makacsok. .Megkérdeztem őket, így ír Trajio rsá^/án^k. hogy keresztéuyek-e ? Beismerésúk után kivégeztettem őket. Mert r,+n> kételkedtem azon. hugy maií4Css4. guk és törhetetlen öntejú-^trükén meg kell bdohódoiök I" Ver, u. ^ miodenütt vér.
El is kerüli mindenki ezt a bort. mint a bélpoklost.
NEMt).
Tudnivalók
— UirdetméDj N*g)-K*u.i^i váró* tanácsa részéről közhírré tétetik. Iiorv Nagy Kauizna vároa 1M'J6. évi 1. lí. o-ízt. kereseti adó kivetési lajstrom a. 1«83 évi 44 t. ez. 16 és 36 "55. ertel-méoen a mai tiaptól fo^va 8 napon ar a városi adóhivatalba kózszeoilére -.¦¦¦-tetett oly aé'.bá\, hogy a bivata'o* "¦«, belül báik. által betekinthető, boiiv : elieo észre»é'elét lufgtehesse és pedm
• I azoii adóíók, kik az tllftu taj^trouj-ban megáilap to'.i adóuecnaiei awr h múlt évben is meg voltak róva a lajstrom kútizeiclére kitételének napját. bi Azon adózok k;k a kivéteti íajstronj-baa meirá Upüott adóvai folró évneu eltö ízben rovattak meg, adótartozásuknak az adököayvecskében tönéut be jegy re lét kóvetu 15 najj alatt irá»bau a városi tanát^nul benyújthassák. Nagv-Kaiiizsáo. 1896. évi ápnlu h- l-éa Véc-ey polgármesteri, Neuilber; e'ienőr.
— Hirdetmény A budvpe-- ke*-:> pályaudvar ailo uasou a l.'vi -am: f>>i és ieadái f. e. ásrilis b-j '>•> fai ne-szüa'.ettetik, mi2 BudaiMü - !->zaefváro3 álloaiá^ a gyorsáru fel- f- ^X'Íústí — vámkezelést igénylő iEyo:<irjü kivételével — t. é. ratjus hú I-en lusüjivittatm fog. A vámke/elé^t igénv.o gvorsáruk 1896 május hó 1 tói kezdve Budapejt-fővam-h»i áilommrtt c/ira/endök A Bodiptsít-Józselvarod állomásra rendelt, vagy ott feladott gvor^áru kül lemények után ugy a helyi forgilomban, mint az i>*sze.-bel- és kűlfö di forgtimikbao a buda-pes'-keleti pályaudvarm aézve aaegália-pitott gyorsáru díjtételek aikalmaztataak. Miről az érdekelt köröket ezennel értesítjük. Sopron 1896 évi inárczius havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— A kamara 1S».*>. evi tea> lécen bevételeinek es kiadnsainak kiraatatáu Bevétel: Pénztár maradváu) 1Ö94 ti végével 21.402 frt 57 kr, illeték tejében befolyt 13.306 frt 6fi kr. a cs. es kir. *iab déli vasat kamarai illetéke 1.4^1 frt 11 kr.. Kamatjövedelem idóle* elhegyezett tőkék után t.JT frt 37 kr .
Folytatás a mellekletén.
gom látni, hogy beszéltem vele ismét. — tiond ölkor di oem tui agyam tompán, üresen ére/leni. véren] reodetlen gyorsasággal kenc^ett. lettem belyieleo, einéiendö. aem tudUru. fekoudoiüi akkor, most belátom h éo ítélem e! magam le^jobbao. Az eldú b«-nyomas hatása alatt c-eiekedtem. ugy a mint a saivem s nézem örül: tembo-láM !>ugta- Üe mit tehettem mást akkor- akkor a mikor a/, örökös harci véglegesen eldőlt, mikor * gjöxtea fél vesztesége életem volt ." Egy halvány reménysugár yilágitott sötét gon<i-< ¦-Uim közt. Ha eljóu hátha minden ^ változik. De eljön-e.'
A lány nem bírt többet szólam a fájdalom foldulta arczát. oljao^ to'1' mint egy összetépett vná|E> Hez»á \u joltam b gyöbgéaen megfogtam ke/-.
Idővel majd nem fog ex így fárni Ebj. ;*¦
Miseiig .... örökké .... de m. «• enyhítene' A< idő? mikor őt hold •gr1'*' látom . . . ei niég kétmereti • fii**-détemist. Az a tudat pedig megöl. i. ' Ö Fzanakozik rajtam *agy kinevet, t»'. ba»«ke»éíteLn odadobtam Kunykacxajjáni » most mar anynyiia sircs, bojty **¦ moBdbaswm. hogy éo ftztem öt eL — Éo játatodUn vele, Ő is kegyetleoftl - .¦
Ne v«gye olyu) oagyou szivére a dolgot Emma, az a férfi a maga becsüí'"-sére íöbbé nem méltó; b a kit a*m becsülünk, art nem n7eretbetjftk.Ma|ta.el ! fosja öl felejt«Di, a miot megérdealt i — Sohasem ...
— S mit tew akkor? - mily«« te« az élete V¦BT Melléklet a .Zalai Kfcüay- W96 évi április M 4-*i 14-*
\\\V ÍVKJLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
»96. ÁPRILIS
-., t- lajttroMzfai díj fejéke* 10 ;
-zilizeit előlegek 41Ó frt. ae--rt W frt 4U kr.Nitsch Gfírfj
¦er Viklur utazáai öutuodijjai a :u. ti[. k*;re*kedelaii mmiizterramtól ¦ ¦'Mi frt, (Hszeoen 37eeT frt 11 kr. — kmm . lakbér • kaaiart bitíil halj:-^g-ért 1030 frl. é»i liMli Sietéitk, .kdérek njiuüiiakra 7629 frt 87 kr.. .rodaazerekre lyt frt GO kr, hi»alal iie'Uiaeg tu«o»5«ii«áért 72 frt. ajom-t.tvo.íukrn uia frt «9 kr.. k»«jvek, hírlapok >. koujvauto munkákra 2"3 *frl |-> kr. furára lo» frt lu kr.. tiU-titá-ra 11 Irt íl kr. tivbesiítóre 30 írt. j«W» ** távirili aöliae«Mii« 120 Irt a/ • Ju.a/gi.iojok »ixi:iátrt 419 frt ;.'. kr > Whii: forgalmi adaiok be-¦zcki-Wh n*J In. jaruiék krreskeaelai ... .(.jn-k-iákhoi 660 Irt. jirgíek a u>un4i)s<aphaz .Ma frt, ö*nöD«ijakra 4r Irt utazási kö:taégekre 464 frt 56 ki . l.ir.api birü-tésekre 422 frt 30 kr » h.vitti^/u>Kii rufcjataláDva 50 frt. >¦ .¦:»• nem iáiu * kiadásokra 113 Irt *?& kr . n/e'PJ e.uf.-ekre *iu frt. tulBulf-
•Kk < ftniea viwtb«:ie'.t kau illeték 1 frt ui kf.. 1'jUer V.ktor it Siuth i.jontyuek a m. k?re-k-d ruuiuzler iltil e»iedrt»eíett ura/a.i ö-.ltSo*|«l . óim frt. fúrok Isiiáo kurmeodi múizovö a m kir kereked, niiiixter által ej-Kedél>ezen szövéssel! e-izkúzok beszer zésére i-ulriinlewlt 34 frl 83 kr. A l«ui i'ia iiiono^rali>i munkálataiért 500 irt u<a/e-Mi 15.657 frt 10 kr.. Peoz-ur ké-/let 1bS5. et »é«é«el 22.228 frt ¦ ki . Sopron 16»0. éti nárcimi ¦> \atnu. A kerületi kereskedelmi éa ipar-kaiuara óévében.
Előfizetési felhívás
„ZALAI KÖZLÖNY"
IIIV- etfilvaiaiit ll-iit ti
Tisztelettel felkéri ük mindazokat, kikuefc elgfizt-tésok múlt hó légével lejár: Iiory «zt ' mielülib megujitain szíveskedjenek, tithugy > szétküldésben akadály merüljön fel.
Elöfiztteai ár:
apnl jüq:q* évDegyfdre 1 frt 2ű tr. aprtl—szept. félévre 2 . 50. p «pnl—d«z 3 negyedévre 3 . 75 ,
Hazafias tiszteiénél
BÁTOKFl LAJOS
KZerk. és kiailú.
Híre k.
— tBtttog hu.veti ünneplést ki-
>in'"ik lapunk tisztelt párttdóinak, ¦Ir.itú küzotiségünkmek és kedves i •¦ nkntií r»'»inknek ¦— Vécsey Zsigmond |H>ijfárin«*i«lt*r
,i i.i a|T 2-án ü^ziflgfit a városi ti-z- l fúű
it. ki az alkalomhoz int-rt
tHM^ !>«¦-
— Az Hetem fotói már tutároztam és itrm lofa'. meü ben ír tfmini. B«teg ^folótiuoek megyek, ott. a h<») aooviao jártat nak, mz éo fájdalnam is elfér va.ahoftj.
— Hm m*K* • leKbt?tei{ebb, bogy lipolhatn* máat'.'
Az t'ü beietíaégetn reitve ?éq, oem luija >«nki tioloap fölkelek !• ¦ jövő beteo elutazom. Az etkflvöjét uem Tárom .-e. Cjtk az fij ho^T bojtul oem áilbátok rajta.
A következő napok epyikéD t láttam szobámba lépni.
Sájtadtaa, de i»o*olyo?Ta ovujtott át nt-keui eíy levelet.
Klülva^tam. Egy fiatal ember irta Valtán régi tMneröK, kérő levél volt.
— Noa V — kérdéa V
— Hoirátm-gjek.
— l>e ba oem sxereti ?
— Le»iáa.oltxiu az élettel, igy tbrj ukv, mindefjr mar aekeai. » ba oem ta-dok bo^zut áliaai raju, legalább meK-E utatom Déki, bogy — elfelejtene*.
— Ln mégis Bzereoc^éc kirások a
a poljrármerier erőteljes
fcÓVetjeiéswb*!!. d*1
. LM-IU-tik iuíbi tuztur>*i íráat kit a \«ru* kózonsrpf bizalom mai li>z-ttrlt mejr. Mind a krí szóuuklalút bar-•*uv i-ljerizé* kot«*ttf. A -ariíM tuztikar utitii a unitul kar tisztelgett Németh IgUHi-z igazjraUi Vezeléne aluli. A oóegy-
; p
Samuiir uruú fldv.itúlU- l»-ik»-» -Zalákkal a pi}\n*rtifr4Tt, páru'ttjfá-ütita ajánlti »¦ > mú-k.'df-rf Ült-n áida^at krrtf. mítf a polgárin.->u?r f ritílmf^u \*iaöiitlt. ki-j»-lfüHrr. hoey kitt^lí-s^ífrüt-k tikion * tiiimanu^ t-Lrlf>.fk fcl virágzására hatni s oJa liuvkrdui lio^r a kitbzúu y^ktuv-<-z-li>k nniH-l kivitnat.i4» mérrb^u elérr;-
-IM-la
— A daaáatalt oj r«*forn»áta > pü -
pók Folyó évi márciuis 26-áu tette le a bioká^oa esköt Aotal Gábor duuánlu 1 uj ref. pft^pök. az egytiázkerfliet azoo oapoo Kouiaromban tartott kozi,MÜlé»eo. A épülésen Tisza íviionáo fógODduok é* 8zeker«n Mihály esperes eiookö.tek. Anul iiíbor letevéa az e^kiit. úo^szabb be Bzédtn;Q kurvooalozta elvei', m^ijek Ót püspöki ru üködéi ében vezetik, óhajtja a a vallásfelekezetek közti békét. A/, mku-lák fejlesztésére az állami ól iskolai én ¦ egyházi czélokra oagyobb mértékű szab-veDCíiót óhajt. Nem tartja azonban czéi-Bzerüoek a ku/ej- ét elemi n-kolák álla-moiitá-iát én súrüfH a leikéMi gyám lOtézetek fölállítást. A püapók íiaoepiea beiktatására c«pt. második f*Jé: tűzték ki. « beikuiú gyülédt Pápára bírják 03»ze.
— AlalUi-itoni kíállitá>ou két ipárolunk vett rém: H*i*4\ Knjívei ka-lapoá és Spaoits P-Ál arúr^^abú tariytik az íptrte^taift helTÍM%t«tc>ea votak k;-allitva a azokat Véc*ey Z+i%{aom4 pogár-meater. L^ocyel LajCM főjegyző, H*1ií István taoícsoí. Hiatkó JaoCM és Mií-téoyi Sáodor azakbizotuá^i (asíok me; id tekintették a álulábaa dxaéreiUl DTilaikoztak siép>égfik és jóságat érdé mében
— Miháid köia>g képvUelö testülete két taoitojának a milleoiumi ki-állitáa taDulmáuyozáiáaak utikÖitiét;re
„ 25 — 25 frtot szavazott meg.
— Csnrgóa a kormány aetyemgubó beváltáHi bivaUlt állított fel.
— Szaoó kirolj türjei lakos gaz ia-ttsziet a szeatgróti járásra álaodó tu-dóaitói tisztrel bízta ¦•L a földaiveléb' Qgyi mioiszter
— >ftg)Obb mennyia^iiö palaczk a vegek eladók. Ho ' Ue^tuJhato e lap ki-adóh.vaulábao.
— A kicsikék k.«Sfelet« Aaádor-Qtczai óvodás K.vermek eereg egy tagja Wetsr Aodor elhunyt, tirsai krajczáros összeget g\újtóttek n ebból ctioos koszorút veitek a elhalt társuk koporsójára he-Ivextek .
— Láttán az arczáró1, bogy nem ért.
— Igen. maga a legnagyobb beteg, n.aftántk a le ke faj, adja Isten hogy n;»*ctíyó(ryB jon.
H*ron bét malva megtartotta e»kt-vjj^t. S mk'jr mosolygó arc/c^al láttam vüeirénye karjÍB visszatérői a templomból eszembe jutott ez az űrök igaz-ág: Asszony ttiutág a neved.
aodorbao irt s Ua^inkbaa egy része atm rég köxolw iá v«lt, cíiöoi- kiáilitátbaa a köovv^iieira Jtertlt. Kapbató minden bazai köflyvkerBBÉedéibfln. Ara j5. kr-M^recdeBoetó lapunk ezerkeaztóieité-bea is.
— A <UsalaJ tak&rékpéHtar Bár czius»ü-éa UrtoUa26-iik évi reod« koi gyi'éiét.Ajelenléaek tudomásul TétettA. Osztalék 1 drt arany ti 41 írt. lgaxgató-aáKi ta^ok lettt-k : alelnök Hirscbe. Kde Ebeuspanger Leó. belui Lajos. Bettelbeim Üyó/.ó. S/eitl Jáoov Wasiu Lajoí. dr. Szekere j»i*ef, ICiltéuyi Sáodor. dr. Schrryer Lajos, Bo««nrieder Józa-f. tVl ¦«ye:ó turottsagi Ugok : Kéoey György Clager ÜUmana Elek. Haípben Mór é< 'jrönbut Hebnk.
— T«Bitói járátLörfiak i.v«,/i k,,/
i OlS l
sülét április 26-áu délután nádor-utczai óvoda helyiségében tarijt meg.
— A alpkoajka 124 napoo át működött e télen ingjen étkrzésbea részesültek 14644 adagban az iskolás gyermekek, alapítók utalványai alapján 218 egyén, intézetek uialvácvaival 433 éa pénzért 2174. összesen 17770. átlag naponkint 143. Ebből Iái ható ouly öd-vös intézmény ex.
— Megkivó A aagykaaizsai ált. munkásképzö egyesület kebeléből alakult vigalom-rendezó bizottság könyvtár alapja javára húsvét hétion a „Szarvas Szálloda' dísztermében xáriköru táaczestélyt rendez. -- Kezdete este 8 órakor, vége éjfél után 2 órakor. — Belepti díj 30 kr. — Ez élvezetes tíoczestéiyre felhívjuk t. közönségünk Ügyeimét és kérjük pártfogása'. ',
— Résxvéttel közöljük a következő gyászjelentést: Esztergályos AaostM ke-gyw taaitórendi áldozár és Kazter((ály»i Adoif ugy a maguk, valamint az Összes rokonok nevében mélyen megszomorodra jelentik forrón szeretett édea jó atfjuk-nak Eiztergályos Mór urnák, folyó évi márczius bó 28-aa, tevékeny életének 67-ik évében sxivsielhQdéj következteben hirtelen bekövetkezett halálát. A drága halottnak bü; tetemei íolyé" én márcziai bó 30 áa délután fél 4 órakor fognak a gyászházban (IV molnár utcza 13. sz. a) a róm. katfa egybiz szertanása szenat beszenteltetni és a kerepesi uti sírkertben örók nyugalomra tétetni. A< engesztelő steot mise ádozat az elhunyt ielkifld véért kedden, f. hó jl éa d- e 10 órakor fog a szu I-Vrencz rendi atyák templomában a Mindenhatónak benuUttatni. Buda-peít-o, 1896. márcziui 28-íb. Aidáig béke poraira!
— Dr. Wlaasslei Qfila vallás és kÖKokUtásQ'.'yi miatszter élet- édjoitem-rsj/a JyÖrffy János nagykanizsai ugyr*d-tól a,a*jeíent. Ez érdekes és vomó ir-
j
Elöi•iá^t a nwlleoioiui ünnepélt ejtettek érdemérme Szalay Sándor elnök, Hjffmaoa Mór, K-rlt* Vilm* ^ egy |.rd«po^ia k"rdé»ról Kovács M:klóa fo« tartam — A hangverseny taison iug>kuui- ll l l
fp
t-z.....U]f«fK HuksU-A' IrrU kÍMi«sZi>a>iiak
m. ••ufkHiT^^zc: üréai íjam-illat**. liaU-
k.t ivott t >t>t>>/..>, i
* ló- í» a .
ki*- j.<u--
y ^y g y
áriáwl taat lel. ititflyr*- touutki>z»Ue a . líu.ijp^4- i-ziutit liirUp az ubl'bi ki tüut^u'- mj* akkal finl.'-kfzik uifg rúU
.kúloii.^ü Hik-l^ril lrr-11 kelleiB^ Mil-t>fnia>zo baiieja i^ré«**ii inagáiai ra^adia a ltall<:atu»ax«it' ' l'gv a tiirla(4iadó lii-vatali tiaztTiM-lók tiaiigit-nien>^U''k nj...r-
LcrjV I- Olfl^rll tf»Z Cllllltt->t -liLkjfi'fO
a .ü>i Hak>t«Í» Irt-nüukrűl" — miut HU-ov- ^uekfv»*l kitUiit _b«ioí pa->ir laról - I.-ímakbiTi p^irf a mérczin^
'.-> 1 fff luntr^ftt .'IVIr-foll HirilMHl«li''
haujrvfrrteuvfBf» mit>*>níbaii ok-uv-uk n>--\H a tfuet.'^'gt'^ ti«iül mntV»zaóutfk. Az ffvdiin uyt ii*^ «*rről ue-in ismeriük. ii.-nir^vasyuiik E_\ózó<ivf róla, h»»gT wuiUtl i> tap-iokat aratott és -méliú *-ÜMwer«-sl>»*ti részééit. Mo*i ii.i*r innét a uvult».! *>gyelór« .-sak azt iizcujtlk HfLi bn)Ej mietÓbb «nrfuitfzu*v>fu m**g iaiiikt-1 i-fnll^niászó liai^jjaval. •¦ »• vt-yből UUi^^.— s«.ti fi baza fe> es neesak KuéafM'.'.te.i az ,(>ttli>wi--ba.i. han^m oálunk az illltoii-
Irjll is g-Ttiliyfi-bMdtfM^ U-Ztfiúit !
— Heti btxtoaok *• bélf-u iúprili> KltldE
Miltt «>\»xiaibaD Raporli ii;nláu^ <é* Pni-ér Ü'-tánr vÁla.-ztniáiiTÍ tap urook
- Heti íelOgyeló *¦ hrten (április :• ~ 1 i a nagykanizsai onk. t Ózol tó egy-1.-t .'-rtáiayáján Morantfini K-nnsii osztály-jtjr.im^Bpk ur.
- Eapressim szállítás a déli vasúton K^lvu évi január n-'> Im-_ ¦- utu a á^Ií vaxit 5ts2t*s vonaljin »z •¦\pr<<>:>-áru-zúilitásvau btrendfzvf. mt»fyD*-k «¦!/>-nvf aSbau áll. bogr a feladá." é> kia-Lis u^vaiuzun mt-^oti tótifink- mint az uii-p»di;vaA(> «• p szinta-n a poJs'ász(K-n7-
izaarr Somogyi Károly, a pécsi nemzeti aziobáz elöa>ö-sea ÍBinert igazgatója e napikban itt járt KaBiz-un bogy magának a/ *>lö adási enged*.yt biztosit-ta. Mint hírlik. Somogyi a tavalyi cir»o atát tötoszlatu és ; majducni ei{é->z«c uj erőkkel lép »t • aré|» poroadjára. Az előadásokat ct*k májú- eWjén -zándékozik megkezdeni. A Lár^u at utelag f.teadtaüsa biztosítva vaa killuoö eo akkor, twiai «lőadi»ok a Polgári Egylet nagytermében fognak tar tatai.
Vegyesek.
— hlulsó haszsfl atra. JVatrészek fáj laimAi. c^úzüs é-« k^szffovei bajoit ct mindenBema fivalatfá^ok a „l«ll fele francziafe«raze«s'* szel pvóryii^üak biz-tojMkfrrel. r^y üve/ ára 90 kr, S/étkü1-üés napooként utánvétellel Xoll A syójíy-*zeré*z c-*. és kir. udv izáilitó által títc*.
, I. Tucn auben y. A vidéki gyógy szertárak : hal é> anyagkereskedésekben határozót un : K«ll-féic készítmény kérendő az ó gyári jelvényéverés aláírásával.
— TMtogyeBetzett ¦¦•¦létet k-leti i czég Hulapest, IV Koroniher-czeg-utcza 17 az edd ige lé >érvkőtöic é-, betegápolás, évközök kcbzité^ére iétező gyárán kivi! egy nagyszabású a no dero K^bnikitaak t^je.ten meefelelo rau-DeJyt nyírott, iíud-ipest. IV., Kostélr-utcza, (Károly laktanya 15.i melyben orvoisebésieli aczéláryk. teüegyen•nzeti készülékek, Hesmog rendszerű elismert múderékfüzők, nyújtó és járógépek, niu-labik éi n:ük<'Zftk. v*l«mtnc aiiiid>*n e szakmába vágó acéláruk villany»:fpek kötó^serfk atn. kénzittettnek. — S^eo-vedók kiknek ily készülékekre azuksé-
' gtk van. feliéretnek, k'.iveskedjeuek fenti czégiul kAiUégeiőiráByK«tot va<v kppes árjegr/éket kérni. Vagyontalanuk-
' nsk minden lehelő e szakba vágó késztlékek havi részletekben adainak Ii-
: mételadóáDak kedvezmény. Ltleii elv:
| Szigorú p*Qtos kiszoigálád, legjutaojo
' s«*bb árak.
— A Hor*OB»-Paia-k:xBeU©r uazi népjifrfl háziszeiré lett. mely száoiOJ családban már több mint 2j év óta. mindig ké.-aleiben vao. Haifíjaauál, c*ip-fájdslom. itötzvényt)él, csúznái stb-nél a Bor)jpny-PaiD-Expellerrel való bedörz»ó lések SQindiK fáj lalomcsiilapító hatásuké nak bizonyaltak, tőt jirváujkomái. minő: a Lo^ra, háoTÓhaafp'yá*, az altestnek P«* Eapeílerrel valőbédőrzsőlése mindit; igen hair—HBBi" bizonyult Ezen kitűnő házisser jó ered meny nyel hsszná taiott bedorzsoleaként az iafluenza ellen is ét
, 40 kr.. 70 kr. é* 1 fit üvegenként, árba a a legtótib Kyófcy<zertárban kenz-
I letbee vaa, b«uem bevásárlás alkalmával mindig határozottan: mint .Hxh't-r fele H'ireoiy i'am txpeller* va^y .rUeler-l*áe Horgoav-Lioimenf kérendő és a .Horgony" rédjegjre öíiyelendó.
Jégszekrények.
ázétraUsztbató jégtartókkt! LNi.KI.
(iYt'LA méruók által szerkesztve
Kaphatók Béc^beo, HuDdatiarmer-
striM,eNo Ily. ,
A Luhi Erzsébet, Szolyva és Polenai gyógyforrások
tektuletes Igazgatóságainak Munkác*
Hoty ktuok cyoaorbaj és gtoirA ío-fíja-<oniiól uie^^zabadulbasxa'c évek során mud-n yofidolható lí^ó/y-zert használtam é-> sok lé * hirnevajM ás^á-M vizeket itum *z ui.n<renx«*ie« péizbe kerü'téa ahirueveHáivauy\/.ek avoioorbajosa m«ií-
gyakorolták, mert alu ,f>iti arra a tapa'-c-talalra ju(o:tan-, li^y üizoujoi ui/ka ó. szerven anyagot i>ettlea«dé»ti tanalma7u ásváiTT*t7ek keoye- tí^euiorti
pgyy
\i-nv a Madö nifjrknldi a czintz'*ltiii*k. ki .1 niuk slapjüs ffivfhcii az árul. mi im-i--It-u a/.«aban a feladó knánaiára. a rzirazett i'ii-si i-<ik 1-. \»fL\ *i e\pr«*^>árut átvételi <-li-in»Tvény t-lletifU-ii liázbuz >zal-. litiik n^ii Á dijak úgymint az uli-puilivjszaát a tényl^-s I • - 1» iííi>t fi-lt'-i.-kiU-tt iíyof*vonalokiiil .'• •' ..kai M'-iiit-ll Mily után >záiuillatiiak. a uiirf l lk ill
IúIjí . tillr állafnitaloit m>*g K\prt*ss-áruk^nt ki*4.S álUtok'kalitkákban. krí-.v.-i.-k-i.'-D stlt is. é* r>eválul«i-an miod anu kuldt-ménrek foga.ltatoak A. irMi?k a |><>«li;r8^zk[>--sil>au .val<> tcv«hb:U>rj -A-
r*alar« M>l.««-t tO trtél 3 frt 3S krif méterrBk*wt - jap««i. ckim*i tib a l«f«j>t>b niibUx.tial rt aziBrklwa. ¦ m If-\M*. f'brr M limn Hllll»»r| t«tyc«ft 15 arM 4 frt CS kri{«zari| ¦imtkMi ~ Bin>- r»iko». k.«-ikíi<U. mmiuoii da »lb jnmt rfj f4<> kulualiOzö ¦:- í
rltkrt l'i kr.« *• ^vp ' » krvs Ixf.yrf raimutilu Mniiri.w in mefrtmiete*ek poataun eliatrxlrU
gyaaan' talu sz;tllil;iJh.I iiB.-sfii^k kíurta.
-- Hirdetmény Mai alulirt nyou a \kx'-~ tfriilru-ii iS.igár-uli **gv _ Brill iám' k.">»,¦ t-iitett aranv falun függú ei\tüzelt. hVI|n\Jik s UfgtaláJó. bogy azt adja át a reaJ -rkapttanyi hivatalnál, hol a tuiaj-dou^ akJ '¦ uni ionul julaliHakjan re siftitiflit NafEV-ksuizAMij. I -!'t.. ápril
— A vWefci kerenkedók mint a kertészet faktorai. Ne mondja t*enki. hogy' ridéki keroBkedóink dobi bu/dúlnak a* kert^azdaság feileadn^éaeért. Aton nagyszabású uozfalmukksl. bo«y a zárt to-kokbau forgaiomna kerülő Úautaoer-féle eismert kitono magvakat az egész ha-no.n áiu:ánositják a konyhakerté zet min:eg.v varázsatésre országfiMrte ói iát mérveket fog ölteni üogj mennyire karolja fel a közönség e/eo magveka1. ki-tQoik abbó., hogy iizámo* vidéki k«ie-<-kedókoek magforgalma e/. idén tízszer akkora, bmU volt azelőtt, ^ót iutézö köreink is felismerték mii a Bementett magvak (•rgalmának reodkivflli aagy loacottágát és jó indulattal, rokonaién* Tel kísérik a heybeü éi környékbeli kerevk-Uoiok emiitett nagelárá^itá«i uji-
lorrúoM
C0«STAliT1ií.oÜElll-E
Gleichenbergi forrás só
rvk torok M «Ta 30 4
..c..».
kBC)d>r
Vtu.
n k»a>ir.7ká*lalaak rUra, lo.al ba a
belégx* ém c«aésxU*l tMrrck aa- *U«
bfcataJiuiaa>, orr»ai ukinlél;^ álta] a
I.1T-HIO\-HIKRAN
SALUATOR
sikkerrel rendelve les?. Húgyhajtó hitátu!
! ímm euuthtó!
&pkaiú iaté«T*iikcrc«kc4/t«kk«> H 6takk«a
Végre, orvosom r«tid=lete folytán löyi. dre/enber 10 tói kezdve él?k r-nde»en a medve védjeuyi:>«;! e^Utotl Lubi Kr/rr-bet gyógyvízzel és ennek s kituuu víznek mindeneket f«.Ulam^ ::) 04) ereje leirhstatlan jú baUtiaS van ea>é»tó-szer veimre
Inten áldása hazánkra, bogy minden tennék * oly ..éikaiózheierien.ié vaijék. mi üt a - Luhi Kr/.»éoet Kyózylorrás a gyomirbaj er*ágyialansái; ért fufajátbau srenredők részére nélkülu^betetieuué vált.
Kovács Béla
kociitytró mester. Budípe-ten, VI. ker . Swtndy utc/a »3.
2Kc:ber-fLle kocsi rtjlk nif«^ u|
továbbá küOmJéU bútorok, bolti
ablakok, ajtók >ai elk.Ut;*é,
Jo!ylán szibudkézbiU /Hiányosan eladatnak a tnlajdunot
Dr Schrayer Laj««»al
•1 K ra.it «l»it k.iíillrk^rt wm »ai;« I*
Hirdetések.
jlT ik. fs-'i;.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tiszék tkvi cmz táiya részéről közhírré tétetik, bogy Kelekovic-Jsnos eszteregtiyei lskói vhaj-Utónak Ueuke György vaajtást szenvedő eazteregnyei lakói elleni 4t> frt 6ü kr tőke, ennek 1895 január 9 tói járó 6% kaantai ^ frl 45 kr. per, t. frt 7j kr vhajtás kérelmi 7 Irt i>ú kr. e'öiö ár-veiéskérelmi, (.mely követelésből azoabau a már fizeie t 19 frt 7u kr. leszámi-taodó lejz.) továbbá 4 frt 70 kr. jelea-legi.s a még fehnerfilendő ko tuégek íranú végrehajtási Ínyében s fent neveza't kir. tvszék területéhez Urtozó. azeszte-regoyei yt;;í *t. tkvbeo 1. 3 és 4 sorxz. a. felvett 8 344 frtra — éa az eszte-regoyei 530 "¦ tjkrben 1- 2—7, lü. 12 — 14, 17—22 25, 27—25 éá 33 sorsz. alatt felvett h 709 inra b»*c»uit ingatlanok 1<*96 évi áprll H-én i e 10 órakor Ksíteregnye Kőzieg bázáa.i! negurtan-ló nyilvánoi árverésen el-adatitt fog
Kikiáltási ár a feontbb kitett becsár.
Árverezni kívánok tartoznak a becsár 10"',-*1 készpénzben vagy óvadékktpss pipirban a kikQldótt kezéhez letenni.
Kelt N -Kanizsái, a kir. tvszék stiot telekkönyvi batóiágnál 1896. évi ¦•far. bó 5. oapján-
GÓZONY kir t^zéki alhuo
A HaJ»aUc-r»iTas i
Marine
kRAHYREMOHTOIR
:. g
jótállás.
Hóklfknsk |«J uraknak i löüeie.9 9 (rt. eiísl araoj kamuval •"'.„.naioiaai 6 trt. tinóm
hor^e
Ifin reiuoutoir D frt 5U kr
Világit* Weckar
1 m.uüsftu luáaodiKrcirket mutatúfa1 1 frt Tű kr. Iráujitókal 1 aapi te huiás Qiö-ierkfiettel 5 fit 20 krfrt kttld
2 évi jótállis mellett EUS KARECKER érafyan
Br>í»<, íl«. k<-r. Ya aJbíri. Uaidaioi illiulrill irjnlj"^ loljen és bérsem fr. Nem teuió ki fos cv lélteloi. eaeUeg a ir TÍ<*tafizetleiDiXXXV
ZALAI KÖZLÖNY
1896 ÁPRILIS 4-éi
2440 »t. 1896. '
Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött **gretmjió az 1881 Jri LX. t ci. 10X §-» értelmében eseo-Ml köxbiré te«zi hogj & ukioiz**i kir. járásbirÓsM 613|96 stmnu t*«zí-te által Scbleiíer Sándor keszthelyi lakó* vhtjtmló j«*iri Kohó Ga-pir d ó-k*h lakot ell«n •2üü frt 44 kr. lőke, enoeli 1<95 <* decz. b<> 1. oapjától számítandó 6% kamat* i és eddiff Össtesan 6 frt 55 kr. perkö t*4f[ követelés erejéig elrendel kielégítési vbijtás aikalmátal biroilag lefo^lali és 742 frt 70 km bec-ült bolti áruczikkek bútorok, boro^bordók, 1 ffta-borpré-t és egyebekből álló ingóságok nyil*áooH itrveré* ajiq e'adttiuik. Mely árverésnek a 24401199*;. w. kiküldetést r-Diieiö sémién í>,i ti ín a h-iyuzínéo vagyis L>,tokáiban tlp'res la kása u üzleti beiyi-séíébon, ét az ungi piDCzéjéoél leeodó eaikézléséiv 1896 ik evi ápni hó !6-:k aai-jáoik deli órája: halindóüí k* iii/etik é« ihoi a Teooi MÍmiékoióW trí.°nnel oly mevjegyzéise-I bivatnfk mec. hoej tz énmeit itigó-ágok e/.i*n árverésen az l$8l. évi JX. t. cí^107. 5-3* t^rt*-!raébeo a legtöbbet igérStk bee -t*rou alul is eladatoi foeoak. • Az elárvereieudö iagó*ágok véUlára az Ib8l. é»i LX. t. c/.. 108 §-bin megállapított feltételek szerint lesx ki-íizetendö.
Kelt Nany-Ktum-áa. 1896. éri mire lto 31. Dxpján.
BARTá GYÖRGY
lí'r hirrt-iíjíi vhaj'í.
Hti szép olcsó 1h\hs/I **** njiirl
női kőlapokat
eiiut, t.e mulass/uk el a Ke-dói di«at uralom megnézoi.
akarunk
r-pwi-ut __ _ __............„------,
hol ftaaczia és aoeol divaiu kalap óriási raktára bárki által meLtekiütbe;ó. Ugyan itt e fogadnak ju'áDjoa árakoo ka ap áa)akua?okat.
Viupki mecretd élések poDto^an én cyer-an * Síközölte'oek; meg i.em felelő »-uí vi-^xítc-erélieliiek. e efe.í » pénz \ s-za.iilatilf.
.Spitzer Fisai
nagy}>nn IIÜ d'Vat kicsinyben
kalapraktára.
BH<lap?*t. ViL. Kerekest ut 34 >z
ar- Czimre figyelői tessék- -•¦
S'mjyob'' w-egrendtléneknét kafapok füjtal<thul .it'.lakittntnnlt.
Gyomor- IJJ U cseppek*
FozaonT tofibxx.
_____o_. elektfO-thTaphia és
gyógygyanaiztik* stb intezete. W Ejeiz évsn at nyitva ál. "VB
TiUajdünus : a Pozsonyi Iparbank. Igazgató orvot : Dr. íxtíetmger
Mik,a
Pro*pektu okit ingjén és béimealTe kaid
az ijrizjratóság.
Sömörbajosokat
száraz, nedvesítő. piUtelvkomort és az e bajjal lupc-oiatoi d!t ktilihitatlanqi kellemetí-Q „börtlssketént" gyógyít kezesség mellett raég azokoak is, k;k «ehol sem találtak sesélyr*. „Dr. Hebra HÖmörirtója * ÁrialmvtUu kfllaőlegea alkaimazáa. Ára o. é. 6 frt elö/etea be-küldése mellett utánvéttel (lefélbélw-gek if); mire vám- és postameates meáiküldéa köTetketik. — Kapbttó 8t. Harlen Dro^ene Daniig (Németor-i7a>.)
KEU§TEJH-r«:< ERZSÉBET
F. flaláh b«joi o ké*iitnn*ojcLQ-;l taiodea te ki..t*tb*o feljebb WciOlendök n«at«k
Magyar
osztály sorsjáték
le:r:y;lt r.;'.r
';::tt tse'üer
jy EfTT U pllalat UrUIau* áoa«x ti kr, tgj ukrrcK. melj s dolvozt. Ukal IKO |»(lalai lartaiaiaz caak 1 foriat o
íS.'ú ¦ 1 Lrtntáaoktol kaiön&«o o V'as ' kudjaok Kírjunk baiaro«ot iu »B*1rin Erxiiekft pilaiat Va|6di csak ha minden doboz torret^ilFK brjefv-xett Tedjejjunkkel piros-fekí-u; nytmit* tatftabao .aient Lipót- é< .NeasteU FI lop S7i>STi>srrrsx* aláir4>ta.l *aa el lattá A kereakedelm: tör,éoy»*íkil*i rrieu oouarjai&k klaJ rámákkal »aa
ÜlEUSTEIH FÜLÖP
ait-LiMtavz- rziaxrtt ;j*fjaxer'ara WIKN. I, PUok«ocaa.e «¦
Rakur S«fy-Kaui»áui.
BE1.C3 LAJOS, PKAGKB BÉL\ ERL1CH ARXOLD Kjógjuereaz urakoaJ
1 Millió Korona,
Húzás naponta
2V 1896 lWajqsi2ts: 28;a-
Nyeremény k»rorla ^rona
i jntalomdij 600000 600 C00
készpénzben, elÖTiyöa tör
lesztéssel legmagasabb
összegekig i)»nl:
„MAGYAR LLOYD"
közgazdasáfii villilat Budapest. VIII Iszssf körút 7
^¦7* r í.v szid tán keresünk és ajánlunk kisebb és nagyobb birtokokat vételre és bérbe.
FOGAk
egyenkivt tujyminl egén fuqéorok, rá gáslioz használhatók légnyomá* vagy \ Tiioóval 10 évi jótállás mellett jn lányos ámn készít
fos ésgyüfcér húzás
tm- fájdalom nélkGI. "«•
Vidékritl a rtiUennmiii ünnepély alkilviával kezzám jövőknek meg telelő megrendelésnél az iitt kvittéit visszt téritem. Taoitólc, tisztviselők é^ k»tooik 40*,t előnyben ré-szesü'nek
Koos M. fo^specialista
Budapest, Kerepevi-tit 34
llnkus kurházzil szeraben
OOOOOOOOOOOO DC
Kőszegen
l»r DrrlNxker J.
* SAHAT0RIUMM
éa
VIZGYÓGriKTÉZETE
nareiiut hl 30 kától nyitva.
Keorfsler Pnesnitz »ís Kneipp. Vil-lanyozis. nassAge. gyógj'toroászat és ciartptikii eljárás. Teljes ellátás igen mérsékeli árért- Gondos urvosi fel iigyt-let Prospektus ingyen.
1 1 1 1
2 2 5
10 34 100 200 2650 22000 25007
I ?


400000
300000
200000
100000
40000
20000
10000
8000
6000
2000
1000
200
150
• yereméayek é* I jutalom
00
400C00 300GOC 200GG& 100000 80000 40000 50000 80000 204000 200000 200000 530000 3300000 6284000
111. o^/.Ih I \ ti ^ 4'tf .*p(»r»jc» > eK hihi: HO.— ;»O.— «.— :*.— forint
:•* cre4cti •or*í«gy Araken kivttl ajáitlatt le»*l p+rtoim mm •y*r«i»é«y j«gyx«kért 25 Kr. mellékleiMl*. ..
Schieht
•féle SZ IN-SZAPPAN
hai6*áf« Itf
igeo jól szárított kttünóea tisxtit, leg t « t a rékosibb t bismílitbii
Tisr.ttsági^rt éi árUlmassáf;áért a kezek és ruháLoal k'i'ze&aéü rálliltatik ' Egyáltalán a legjobb a létne sun-
szappaook kozóu. Egy kíserletet senki sem fog megbinni.
Iöfcb deUit-uxlMtefl. lLép«iKjő;« BuiiApetI réurre : DE-GKLLLR KAROLT. Akviaúocu t.
Heintze Károly
Budapest, Szervita-tér 3.
Sürgöny czim l/»ll«heinlz«- KudapfHt.
II üsztálju sorajegvekuek a III osztályra való megujitása a
II. osztályú sorsjegy risszaadáa* és a megújítási dij befizet'
sével és pedig:
V, V. 'A. ' _ V» «orJeeT
'SO.— . 10— 2- I— forint
legkésőbben május 2 lg esziozleodő. ¦W Nyertes %on»jt*gyeket minden m&gassigb&n beváltok ^Q
oooooooooodooooooooooooooooo
~-—aoooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxaoooooocxxxic
•Richter-féle .Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capslci comp.
Y il't I i:pr<>tuljA,iii*>. mt-rt Oii>r több miat
fv MkMt a»al—rfMi késm-
yael. cy-nal. Ut1 kiltl k
'fxdoi. riM-!)*fci»4 ímftoiaUra l
MOLL SEIDUTZ POR
ha. mlDdegyik dobos Moll J
•láiriait tünteti fel.
-Wi SetMti-Hrak Urtöi jr^íhiUs* a i*c«i.k*c»»vbh «y««*r- «¦ al-¦ak. .íTw-níír/^rrs >t ^naorhéT, n>fifltt axtkraktátt, mkjb Múlom, var-lát irniytr n a lerkilMDböiőbb «4I kvt«ft*t*k fllfii. e jele) bamiera^k >-t-i*k ut* middn nagvohb eUfrjeiieit si.-rteit — Ara afy l«p*oa«t*it arttf«tl d* kanak l frt a t
Ha»itit»*ií tirvenyileg fenyittetnek.
FRATJCIAj
* BORSZESZ ES SO
C»ak,kktr válté,. \^
) SBiat ifi tjjeb köTütkesaí I ara t0 kra^iár
aereteaetib nepaa«r — I
Moll Salióyl szájvize.
IKö&lkftti4«zc foxolyBftvu tsikat )
____________i uigtiutiUMál kal6o«*Po foatol bárvelT kom Kjrcraeiti
wiUck •¦.aári, aert • utjm ¦ főnk to.ábbi rpwt«t t...U»u,» ¦ ejj""1"""1
.at fei
I69U
Félirtkílítl
, e*. m kir. irivari tzálKtt által.
Béca: 1.. Tucblubeu » >i.
Vrfékl ¦•frw4*lá«A nfif'- pwMtáavét srílttt ttl)««ltt«tMa
/( ru«íííra*t«jTi lettek katinaoHin MOLL A. atáirátátal ét
védjegyével elliíMt kínzitnénveket kérni, liakiár : Sagti-k'.im:>,íh Rotsnfeld Adolf *l Fia
űböö5a3"5öobbBööB5a
ooooooooooooooooooonoooooooo\XXV fVFOI.YAM
ZALAI KÖZLÖNY
Aranyérmekkel k.tüntetve 1
El*é ct és kir kizár izitnctalm
Aranyérmeikéi kitüntetve
nOMLOKZAT-rESTEK-GTAR
n
KRONSTEiNER KAROLY WIEN III. Hauptstrasse 120 szám tájat hazában.
Püherczegi n lierczegi uradalmak, cs. és kir. tatouai raktárik, vaut- ipar. banya él hanortartutOK építkezési munkálatuk, vállalkozók és épi témesterek valamint gyártulajdonosok szállítója — Ezen norElokzatlestékek. melyek mészben ni ihatok. >ziraz puritutt állaputban, 4U különféle szia-uiintihaii. kiluiikctt .'. krtól feljebb szállíttatnak és a lesíékítinek tisztaságát illetőleg teljesen hasonló az olajmázoláshoz. — Mintalapok és használati uta-tk ingyen es bérmentve kü'detnek
|Swi'ic/i inu tWi<Tii"iinVk irvári raktára
atin Mkfnih «-|[J
rníu
r»i óü«**..tlrté«.* lapunak, xyárttnjin\at'«l gyftayvrn talMi k dluk l*
11 áru-\/<<uft-:ul ff* l$lí*<Íar*iibol áHniniou-
utV, meljofk meglektat rtirt ezutUl i»n
Fürst és Schlesiuger
íilllK. klZÍK/l-lilrU 3 tlíl
Külön osztálv f'ckctí' kelmékben.
A MAIjíV. hIR.ÁLLAMVASLTAk
. városi menetEF irofláia állal létesített
ula/.asi és ellátási-vállalat
u 1896. én ezredéves kiállítást itatok számára
ír műit borsát ki igen mórsékí-it árun
UTAZÁS/ ÉS ELLÁTÁS/ JEGY FÜZETEKET
:nelvek ára esetleg reszltlekbeu i=> lí'tizetlietú.
Kzeo főietek vasút* meoettérti jegyet gyors- és személyvonatukra, x váJiilat ujooDftD berendezett
\§}f saja: bérházaiban "W
kényelmes lakást, étkezést, ugy a kiállítás területén, mint a város minden pontján levő első délőkben éa kávéházakb
MMSrMt KIRÁLYI ÁLLáWlfASUTAK
városi menetjegy-irodája
BUDAPESTEN, HUMGÁRIA-SZÁLLÓ.
BejeleDtéseket helyben elfogad :
Ev3
mi
MARGIT"
GYÓGYFORRÁS,
.MAGYAR SELTERS
iapoijt m. kir
jeteni*-if. OK-K-n-je * bel^H a i.ar<7S.'-s.;
* gyógyliaiaso *lkatj-^sw«wt a t-t-tej ;'-
k iószi.niifti « Harsril-f'ffTas iíjii kivál"
uan 'níM-tb «sv»nv.it*t;x mini a *»K*i-si, «l«i, ••*¦*< !U«r »*m aikilniaít.aiuk, a Murj-u-forrá* itt is a ,-rj^fa b»l*s n:e... a folyton
izgaUslol. ell*r.beo a fciig jyttrs «s Lirloa íeivvieiet es v a bol &ubad ss.-ti tavi .i^
i Miu-tfil-Tiz otthon--.-:^» vall - Orvtjcu li-bmMvMt.k BwL<'*-4m dr. Koránya dr. Geblutrdt, dr Nnvr*u dr Poór dr Kétlj dr Bwtis ^B-cti^n dr B^mberiier dr Diuehek. -ítb a l«Kj"!.b eredtu-nw.-.. j.n^nai^n j !^BZ<>-| emetztö- ea hagys^ervaili .iltaláuos burui'rs
Mint ivóviz
prits-rvativ gyógyszernek bazsnyolt a iiZOXd^B. mígbft«ged«a ellen
borral használva a legegészségesebb ital!
Kizárólagos főraktár
Édeskiity Lj.
gyszintec kap'aato m;uden gyógyszertárban, rtiszerkereskedesberi ¦-¦ vendeilokben

X X X X
X
X X X
A munkácsi uradalom t__...,_..._.. -
elsörendjl orvosi szaktekintéjjek által a legj'ubban' ajánlatnak
« p«|ií:
a SZOLYVAI a POLENAI
forms , •"'In forrás
¦ . . . . ' *. -. kitezyénynéh'a hu-í>
utak hnrutos bái::al-maini'. Diabetesnéi "torok, gége ^ hőrtiitk faorutjainál,
íni yi^b
UUKVUU.I1UKUHI . B .....
khu.utosbint.l- h k«_"««k I. fírgasáítnál s végjei ve.
'.t' ,!Híl ERZSÉBET" fwSs
Faj-^cjás
Brahms ttakitktoí 'Irhja Hollandi ;„e; tn-r l.db
és bélbaTőknáf: Chlo- X |
rendkivtli kelieaes izü és dduó savanyuriz. A tégzö szervek idült bu-rutoa bántalmainál. túlságos gyomorsav képződésnél
idült gyomorliurutuái. écvigytaianságnál. fer-tüzö • járványos betegségeknél, mint diaeteti-
«JS "*» ViZ
Gróf ScMníiorí ofafldlmi lLazLíiíósáLánál
MunSÉtcaon
NAGY-KAN'IZSÁN kaplia.ú : Fesaelhofer József Roseafeld Adolf urakná.
X X
I
X X
i
tu kr I-:xBk1Ű« Haénai drbo.kim W kr.. I),»H/ dflic.nk.at 30 kr.. tür(.r tjukok-loi .Irlwtnk-ist :'¦'' kr. <*cki»rliinai da-ril)..nkiDt kr, kr. |>d*-lji !»f,l»*lf-« Dvak!isktoi/drb..nkii,i ¦_"' kr , lt«rki-ei .lil.oükiiH l:- kr.. Vwkokaw* drtio'iikmt 30 kr. KmV"> ¦¦¦<*>• l-«l»kt1 íktra-boükiűi 1 frlTÍVkins-1 irrifk .írt.i.okiat JO kr. StrlWi aaei rfrzrklol Jira
IxtokiDt 20 kr
Fij-tojaít küldök tisiU f»j«x»rBy»J'»>k lói. ineiT** tulti-sior kitönt*-tp*b*-[i rrwe-nulu-L, a faj tis fa "s valodiaápurT jntallas.
>vi« 3C Pauly KÖflach
Valódi
Z-szö vetek
< Loden)
férfiak- «s hölgyeknek
ajánlja BAUR RUDOLF
íircii iariisz-KöTBí .zetttlie-i h&z
Inosbruck. Kudolfstr»sse 4
A M. KIR. ÁLLAMVASUTAK I GÉPGYÁRÁNAK VEZEUÜGYNÓKSEGE
BUEA^EST, Józaei-körut 41- sz^m alatt.
Ajánlja: a magyar királyi államvasutak gépgyárában készült gőzcséplőgarnitUrait, ipari czélolsra alkalmas ^Gompound*
lokomobiljait és egyéb gazdasági gépeit.
1896. éTi agguiiloi l-től Váczi-hörut 32. és Jóitef-körut 41-ik szám
itt.ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG BUDAPESTEN.
KIauAíOK.
tlarmin;»nyolc<ádik
/. TŰZ-, SZÁLLÍTMÁNY- ÉS
lárarámla 18115. januur 1 -röl december 31-ig. 1IKVKTKI.KK
jtca/zros/rASi üzlet.
VAiiVON.
tisiontbizloaitoit rész
1 Túlbiztosítás. K Azeli-ti károk i
levonása után Ftggóben maradt kiírok tartaléka tg* . IgerzéKÍ köliségek a viszontbiztositotl.
!^z alám bevétel Ifvoná-ival jJOvadelmi adó éa bélyegillrWkek . . i
Adakozások kö-bas>nu ciéokra 6.920,' : frt 75"kr. tariaé.k Icvow után . jj
A tUlblttoaiiáu Qzlrtet terhek) igaagsK táti kolltétjek .......
Behiithatlan követelések leirása . . f
A következő évek kéazpém-dijtartaMki a viszontbiztosított rées levonása tttán é« minden megtel heléa uélköl
II. Szállitmánybiztoartás.
Kifiietett káiok a viszontbiztosított rész levonásával.......
FtClíöbeo maradt károk tartaléka
A azállumán)-bl'.tosiiá*i üzletet terhelő tzerréai éa Igazgatási köliségek . .
A következő év díjtartaléka a vissoat-biztositolt rési levonásával ....
III Jégbutositáa.
Tiaioilbiitositáok és lörlé'ek . . . Kifizetett károk a vÍHronthizlolitott rét*
levoia-ával..........
Bserséti éa igazgaláai költségek avlaxont-
bialosilásek utáni bevételek levonásával Bebajlhatlan követeléiek lelráia 1896. évi nyeremény ....
j • fon
Mérlennzámla 1895. dt>
mlier 31 i-n
teBer.
1.668,690 07 96 019—|
261,792 09. 129,SíOb'36 48 349 56
h
605,0*6 63, 5,588 81
2000,000]-
45 60S81 23 067 75
20,650 OC 20 000
206,612 89 I 246 080 67
202,589 94 I 32IJ38
4.703,688 77
109,821 62
I. Tűzbiztosítás
1.666,664 88
Az 1891. évről áthozott kénptni ilijtartalék • v(m>onlbiztonitott ré*z levonatával és min ! den raeglerhelé* nélkül ... .!
405 033,145 Irt 03 krnyi kúiőlt { biztoetitáitok u'áu, valamint a f. évbeo lejárt díjrészletekből ,
befolyt dijak......5 480,520 1(1
levonva: tori. dijak 531059 79
isioultmtO'. dijak IÍ35O21 93
¦járt visKiljiztoxi-
aii dijré»zletek . 1.168,547-59 2334 629 81
íz 1894. évben lUncOb.ii maradt kiírok t»l-talrka........
II. Szállitmánybiztositás.
,i 1894. évről áthozott dijlartalék . . 5,367.436 frt 17 krnyi kötőit
biztosítások utáni dijak . . 223,000 08| svonva: töri dijak II 191.96 isronlbiztos. dijak 126,459 18 137,661 14 Az 1894. évben íilspiVirn maradt károk tár
taléka . .....
III. Jégbiztosítás, frt '24 kinyi kötött bizlonilátok
71 826,789 ?tani dijak
IV
Egyéb bevételek.
Bevallott szelvények után, valamint egyéb be folyt kamatok én árfolyamnyereség eladott órlékpap rok é« idegen pénznemek után.
827,189 03 Társaniiíi hasak tiszta jövedelme
Erzaébeitért házak eladásiból eredő nyeret
KlhHly.vpll lokei.i'ii/rk l.k.n'kiiwii' 2.085,9tlli— M«n),r löldhilelinliiiet
4" „-Óikor. érí.7Hlo«lpv.a!IM 75 — -. 680 000 - M ki. italméréai joi! kár-
tálaimén 4'|,*. u« kotv. ;i 100 — 480 000- l'e.ti msí). kni.-.k bank
é'/n*01* xáloxlevflrk á 100— — 320.0110 -- Mit). In (Illll .|»|„-(l< lll«j
jav. t-» */.al-iily. /áoRlev. a 97— — 325 000— Magyar jrlzslOühitelbank
4'i,"/!, os /áluxleveiek á 9'l'50'— 136,(11111 Kny. b|iesli íov. lakarékp
4'|,#,o« zalotlevelek a 10O-— -¦• 11 924 dl, Mag), franczia bin. réazv.-
lúrKaxáKi réizvények ti 100'— -1,209 darab Hícbí biztosító tinasági
rénzvények . . . á 240 — 16 400 — I'eiti l.loyd társ. kötvények á 100— — A fenn éitékpipirok után az év végéig
eiedrkts kamatok . , . .. Learániitolt, visBíleBzámitolt és epyéb vtiliók .
A társaság házai ..............
Krz'éltettt'ri házak jelzálog-kölcnön xzámla .. Ktllönlélp ailóaok :
a) l'énzkpazlet én maradványok a képviselóié
b) Mursdványok idegen butositó Inteleteknél
JpKbiztonilúsi osztály folyó nzátnláD.......
Korponli penzkó«let............
A kiiietkeio ívt-kleu lejáró dijviltók
é» dijkStelezvények összege . . 13.922,748 frl 7likr.
irak- <•* bnnkokDúlj 2OtV.),H2i,frt'ifi kr 580 000 „ — „ 480 000 „ — *, 310,400 „ — , 223 875 , — Ü.5 000 , — .
16,400 . — 26 765 , 15
forint ki'i
T.74l,907 79 lé.üvényalap'ókn: teljenen belir.
#00 egétz rénzvany á 1000 frt 2 000 000 frt • Htarvényalaptoke: teljesen befiz. 0011 fei részvény á 6110 frt . 1.000 000 . -
Hr"a«áKÍ tartaléktöke......
Külön Urtalék>oke*.........
Til/lii7linil»Bi díjtartalék kész-pi'ngben a virtzontbiztoailott rész levonásával 4* minden
niei(teihelé« nélkül.....2.000,000 ,
íálhiiiiánybi7.to«itáM díjtartalék készpénzben a TMEOntbiKtosilott ré^z levonásával éa minden meKletht-léti nélkül . . , . 20,000
5.S73.828J4O
809 216 34 660.000!'-' 510 000-
'U7.bi>losilá«i [ilgrfö károk tartaléka . . . Síállitmány liizloíitási fllggö kiírok tartaléka.
Különféle, hitelezők.........
Előbbi (bekről eddi({ fel Bem vett osztalékok Kl»ö magyar Altalános bimositú társaaág Lévay-a1ap rip7.lvÍBelók nyugdíjalapja . FltHbi/.tositií<i osztály folyó sztitnlán 1895. évi nyeremény.....
¦rnn nmL "I * kule° tartalék ai U95 njírínínjbol |o«,7IO frt 300,088 23 ,„ kr„ ,m,|k.,d,„, 11
213,058 3i 71208 61
lorint i kr
3.000.000 —
'3.000.00o! —
500,1)00 —
2020.000
95019
33 667 75
338 312 69'
2,908 —
82,871 01
524 838 43
117,494 59
897,189 03
10 032,30050
KIADÁSOK.
Harmiooihsrmadik évi lániámla
január 1-tol dectenber 31-lg.
LETBIZTOS
IlKVf.TEI.KK.
ITÁSI 0 Z LET.
VAUVON.
Mérlegnzámla 1894 dec7ember 31 éo.
TEHER, forint Ik
TOrlwatett kötvények dija . Viiaiaváltoll kölvényekért . Haláleaetek ulán kifizetett kg Lejárt k 1 házantisi tokékéri . . . Kiháiatitási biztoniláioknál haláleset k6
te'kéziében dtjviaszatérilét . . . rtggöbpn íevo károk tartaléka . .
É.járadíkokért.......
Viaiootbiztositáai dijak......
Bély«««kért..........
Irodai bér, postadijak, nyomtál váayok,
I oti- éa egyéb költségek.....
Tiaiti öietések.......
Jövedelmi idóérl ........
Orvosi dijakért........
Baerzéai ée dijbebajlási kö!U<f«k . . Kttoraolt blitosltáwk tarUléka . . . Baoajttiatlao tartozások leírása . . . Díjtartalék ez év végén......
1896 éii .yerensény......
forint kr 144 584 43
287,498 11*
1.108 930 03
896,187 C9
61,708 85 400 688 50 96 049 03 99,882 37 82,894 50
190,409 25
81.652 63
6 3IÖ3M-
37 396 8«|
976,049 íol 17,000 — 14 032 461
forint Iki
múlt ívhól álhoiott dijtarttyk .....
Befolvt dijak: ez évben kífflitolt kötvénypkl
u'án.........j
sz előbbi években kiállított!
kötvények után.....I
a biztosiiolt Kke emeléniref fordított nyeremények . ., Múlt évi fOggöben volt károk tartaléka . .[.'
Illetékek.........'.....J
<amatjővedeletn.........
4 0OO.Í81 13 27.779,69849
180,018 97
fonni |krj__forint Jkr
25.910,095 66'
494,758 01
3.974,734 I
i frl
kr»ntyanii
4.48",515 29
297,769 33
98,690 63
1.171.788 78
!w,T00 Kor. o. e m kir i'í.-ot koronijáradtk »H irt « krjaval 88,7<K) foMDinyi magy klr. 4*i(-oi .vaoyjiridfk 181 frt 25 krjáiai tí.tJít.M'O Irinyi »i|T»r lOIdhileüat 4°.,-oi iélt.(l*» 98',( frtjával « ÍB^,6'ü frluyi m«gy»r földhitel, otéieti 4°|,-oa t»l»jj*Til*ii *»*«¦-
: Ulroit»Í **lo|lnrlfk 97 fiijára........
,MISIIM) Kor d é mipjur löltlhíteliDtízftl 4'1,,-os koroo* lálog-
| ]p»flik W Irt Tb krjfcitl..... .....
2AI0CO trinji prilt m«ny kereik Imik 4'|,*|a-oi xáloul 100 fi-tjávtl eH.fUJO foriDiDji pfiti m>K)ir kereskedelmi bank 4'i/ig-oi kön*gi I kotoOokúlTí'oj*. )»<• (ríjiTkl ¦ . .
HM,000 frtn)i kiiliiri orti frtldhit í'./l.-oi lálogl. 100 frijá-6,0K) frlnyi hiibirtok urti. [ulhdbiteliut Oe,t)i Uiof). lüü (njiitl »7,U(Hi trttivi kinhirt. or.i lOldhit 6 ét íé\ *i,-oi lAlngl. 11)0 frtjirfcl 144.000 f-lnyj m om. krtip Ukp 4 +t fel *fB-oi r.ilogl KK) frtjáva 04',fXi0 frtajfi rfnrcMilt hudapfití töt*roii Uktrékpéoitkr 4 «¦ fé
•|, oi i^ogU-Tefei 100 frlji.il...........
10/vOÜ ftiDji mafjir jeliálog-híltlbiiik 4'i,oi nyfreméojkolciöi
I kutfíoyri 12« frtjiTtl...........
64.0CU (rtDji rotgy. jeli.-b (•Di 4 ét fél °|0-oi nilo(l. yfl'l, ínjára 2.4M.TOO trto)í Bpeit (6i. i\,*!t oi kolcanokotféoyek 100 írtjával 1 fjftít.ÖUO frlnyi m»ij klr. államTamli niüitköl.-ntD 4 él fél *|,-oi
1 hötTeojek 1O<) frtj&val . . . ........
M.60 i Irtoyi mafjar kir. keleti vaititi állimkolciöD 5',-oi tr»ij
kOlTéDjn V2\ frtjáfal ..............
19l/.H>0 frluji ro kir 4v,-oi (Aldtfbermtnteiitéii köt*. 96 frtjáTal l.71Ö,fiOO Irtoyi magyar kir lUlméréti jog kártalaniláti 4'f/i,.
" >utajtk 00 frtjáiai . . -......
ttercifbáiiya lirtxovai él pitki »»jd»huDj»cli vaiuli elf. kdiTÍo* '14/00 torintoyí fgjeiilttt álUmadölfág 4'1,/1,-or papirjkradék
(najui-DOTeniher Ifjir) L*9 frt 60 krjá.il........
498,3.9 l,ire 06 •-. olnt 6*j,-o» jir*d*k d kamatai . . . . . INb-ben eívdekei kamatok éi rliiámolt péDtkaldeményfk . .
Jeiiilojt köhii-iuok .............
jKSutiiy-kúlctöDök...............
A köipont tarii i*ia loljó itiinláD.......
Vrxcr ti foniyaakiéRek Ai máink tartoiáiai . . . . .
forint kr
A 094 12Í —
28.191,646 frt 05 kr.
613 047 frt 56 kr.
8i.9b9,749'59
68 000 _
lOl.lHX,
6.OW
»;,'«io
114,1)0(1 -
100,000 -
^7,800 _
2 miooo I
l.«99,'00 —
119.806
191,904 -
4 71V-00
1 O89,u7l 41
34.IC2
197 MJ 86
27I.5S1 53
466,680 b'i
2 aai,&49
9,887 Ht
117,4>)4 f-9
6ti8,O.ri« 90
Í9J20.4Ü7
DijtarUlAk . . .
levonva tvisiontbir.-toaitáHÍ díjtartalékot
h.zlosHági alap.....
Kiháí.iíitáHi tök-^k nyereménye KUgKÓQBt. levő karolt tartaléka i)ijlcH7.állitáiokrft voontkoió Dyereméuyck tartaléka -;iőre fizetett dijak lS'Mi —1898. évekre . . , n vptt iijflrftmóoyek 1894. évről . .
Kisorsolt bi/.toHitáiok tartaléka.....
'isiODtbittositó intésetek ói máaok követeléiei 895. évi uyeremény . - .,.'...
27.779,598 49
312,259 48
519 824 4í-
400 588 50
447 44
1 471 08
97 46
17 OoO —
109.131 99
180018 97
29 220,427188
Budapnl 189r. d«M«ber hó 81 én ' -A-« lOA.aSO^LTOSA.0:
A008TON JÓZSEF, al.gamaló, miBt ai él«tbUroaitási oaitálj »»«k«- »>W HARKÁNYI FK10YI3 JKSKY UJ03, I.ÍVAY IIKNRIK. ORMODY VILMOS, báró SCHOiSBKIKiKIt ZSIGMOND, gróf ZICMV NANI."lí.
A fenti IáriiímIákat éa mérlegektt megvizcKálváo, aiokat a (ör?énvbeD ¦ at alapuabálvokhau mwthalárofott elvek sieriut kéHiQlteknck ét azok puyn t^tpleit a ffi é» Neitíitkrtiiyvekkel teljéién árctius Ü 19-én y^^HIlL.'CröYHH^O-B * * O T TT « j*. C^ :
Uróf BATTBYANTKof,/v "IC?.ry SAMU. Jkkii fai i SSY i,*J»1s - lAfi/i.o zsiumonh.
j|uk
Budaptst, 1896
SZKNIiF KAROLY, a kíip. kíoyveiés íónöke KACZVIN8ZKY JÁNOS, élelbi»in«itá>i könyvifí.
HZM'ANYI IZlllOlt
IUM-kAIIZSA. 1896. április ll-éu.
Í úr: i frt _ kr
H ! K li KTH S K,
tvdea io**Mh mr*i .. ttr.
XXXV. évfolyia.
ZALAI KÖZLŐIT.
A nagykanizsai , Ipar-Te»*ölet;', ,a öagy-kanizsai Takarék pénztár részvény-társaság'*a .Kotori ukarépénztár
|A lap izellt-m illető ^mdeo
Mti^aklI^
a ,c agy-kanizsai és g«l«nboLiflnként« lOjoltó-ecyUf, a .nagy kanizsai ntdedDeveló egyesület' i .oagy-kanitsa: taaitói járáskör-, a .oagy-kaDizaai r-reaztény jótékony uóegj.ief. ,oi"izaai izr. jótékony oóígyief, .igények tápmtézete'. a .katona, badjutyáa egylet' a .soproni tereafcedcla; Ip*rka«ara' oagykanizsa. kttlválaíztmáoyáuac hivaialoí lapja
HETENKIN.T EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Az imetlé <sk»4ak ktrdéM.
Amidőn a KÍllenium tanügy huugre^^züia a tintervrevuiót is fölvette progranmjába, ugyanakkor az i-métió iskolák kérdése elöl sem zár-/haiik ei.
Az 1868. évi 38. t. ez kimondja. bogy a 12—15 éves gyermek ismétlő i&kula köteles.
Hogy mennyiben jut ezen törvéoy intézkedése érrenyre, azt csak az tudhatja, Li több ridéki tanítóval is érintkezett.
A tapasztalat sajnosán bizonyítja. ,-z\ valódi ismétlő iskola csak pa ¦in létezik.
A* igaz, hogy ahol az ismétlő
- 'alánért minden gyermek külön
. i[ tartozik fizetni, ott a tanitó —
ji>vf>kiméaek szaporítása czéljáböl is
— berendeli az erre kötelezetteket; de ahol ezért a község bizonyos meghatározott dijat tizet, ott csak az jár, i-nek kedve tartja, vagy kit a lelki-
:i sörétesebb szttlók szorgalmaznak.
ily körülményeit közt pedig akik vasárnap — mert más napos szó siocs róla — 1, esetleg 2 órára be-leütnének az iskolába, azok a lerv-szerutici; eljárás miatt ugyan semaii >em tanulnak, de legalább az írást, olvasást és számolást némi eg gyakorolva, azt egészen még sem felejtik el.
Ez azonban a tanügy rohamos fej iödésével így fönt nem állhat.
Hogy az ismétlő isko'ák jelen szervezetükben mennyire uem leleltek meg az általános ezé Inak, azt megmutatta — az égető szükséggé váit
— ahófoku ipariskola fölállítása. Nagy városokban, hol a tanulók
az e.emi iskolát elvégezve, vagy középiskolába, tagy ipari pályára lépnek. ott külön szervezendő ismétlő, illetve gazdaasszouyi iskola csak a leányok számára szükségeltetnék.
Amint pedig nagyobb városokban az ismétlő iskola helyett — az iparos tanulók tovább képzésére — felál-httatott az iparos inas iskola, épugy kell kisebb helységekben a földműves azulók gyermekei számára a jelen ismétlő iskola helyeit alsófoku gazdasági iskolát felállítani, hol a tanulók az őket érdeklő gazdasági uszonyokkal öntudatosan megisnerkedbesseBek
Ezen iskola épugy szervezendő, mint az ipariskola
A tanítási idő nyáron csak a vasárnapokra, télen azonbaa két hétköznapra is kiterjed.
A gazdasági iskolát vezesse a községben levő tanitó, kinek szakoktatására a tanítóképzők vannak hivatva, hol l gazdasági és háziipari oktatás elég teret nyújt az ily nemű elméleti és gyakorlati képzésre.
A már működésben lévő — és a gazdasági iskolában alkalmazandó tanítók pedig pótunfolyamon a fané-meaitést, a szalma és resszó fonást annyira elsajátíthatnák, bogy annak a gazdasági iskolában való gyakorlati tanítás* semmi nehézségbe sem ütköznék
Legfen a gazdasági iskolának ép oly reális olvasókönyve, mint az ip&r-iskoláuík. Ez magába foglalja mindazt,
mire egy értelmes földművelőnek szüksége van.
Nevezetesen : általános földrajzi és történelmi ismereteket; a tuiajdonképi gazdaszatból : a főid megmunkálását a különféle termények termesztési módozatait gyümö.(^termelést, uűlő-mQvelést, állattenyésztést. méh-Sszetet, seiymészetet s végül a fogalmazás, levelezés és ügyiratok különféle ue-meít.
Az olvasókönyv mellett az életbe .vágó számolási műveletek és példák gyakorlandók.
A kézügyesség és háziiparból a szalma- és vessző fonás tanítandó.
Az ismétlő iskola épugy átataki tandó leányok számára gazdaasszony! iskolává. ' ^
Ezen iskolában a működő tanítónő, esetleg a tanító nej: külön a kézimunkát és főzést is tanítja.
Ily alapon az ismétlő iskola kérdését e nézve — az egyes tanítói köröknek — a követke/.ő javaslatok megvitatását és a milienium tanügyi kongressu*ához való beküidé-ét ajánlom :
1. Az ismétlő iskolák reformja mulhatlauul szükséges.
2 Nagy városokban, hol a tanulók az elemi wkeláí -elvégéivé, vagy kft-' zépiskolába. vagy ipari pályára lépnek, ott külön, szervezendő fcjmétló-, I illetve gazdaasszony i iskola csak a . leányok számára szükséges.
3. Kisebb helységekben a földműves szülők gyermekei számára a jelen ismétlő iskola helyett alsó fok b gazdasági, illetve gazdaasszooyi iskola szervezendő
4 Ezen iskolákban is a községben lévő tanítók — illő díjazás mellett — tanítsanak, kik esetleg külön tanfolyam hallgatására kötelezvék.
5. Ezen iskolákban — a helyi
| viszonyok tekintetbe vételével — a
'• népet leginkább érdeklő ismeretek
külön olvasókönyv alapján tanitandók,
valamin: a háziipar megfelelő ága
gyakorlatilag kezelendő.
B TÓTH LAJOS. A BAlanboki tűzoltásig kör ebéi
Mélyen tisuelt közgyűlés!
: ki alapszabályok álul megszabott köteles sejtünkből kifolyólag vad szeren-cséok a galamboki önkéntes tűzoltó egyesület 1895 évi működésből jelétté süi.kfct következökbeu előterjeszteni:
A lefolyt 1895. «v folyamio az egye bü et működő tagjai 12 najtygyakorlat-. bao vettek részt, és 7-szer etméieü ok-¦ táláéban réoraeüitek-
Az egyesület taitjii kőié felvett b iíj tan, oévsienot: Pangar Imre, Varga Józaef, Síüci Fereoci. Tótb Fereoci ét Salovecz Jinoí (eljesea kikép«itettek es beoiztva lettek, kik közöl Puagar Imre a tiszti vizsgát letette és 1395. évi augusztus hó 11-én tartott közgyűlés alkalmával titkár és segéd Liszté meg-válanztva lett.
A működd tagok magaLartáxa, ugy k kiképzés, miot i reod éa fegyelem te-kmtetébeL tetjeaen kifogástil»n A nü-ködÖ tagok közül 4 réeteiült iogyeoe^ orvosi gyógykezeléiben, Dr. Mayer Ferenci ur egyeeolet&Dk orvosa által.
Az ónési BTOigálitok egeez éven át miodeo éjjel poatossc történtek te iga-zolall&i: iLUimeiZlis nem fordail elő. A községben tartani szokoit bucsu és a
2 országM vásár*o a felügyeletet 9 tagból álló Ór»ég syaKorolta.
At 1895. «t ítflvamáa 2 kÖzgyfMéV, 2 %ála»ztmaayí és i i ptr*oc^oük*agi ^yfliéit tartatott, bol az rtívesüieiet érdeklő és baiadúá; bizLObitÓ flgyek nyertek fllDté/ést.
Pánuió tagok sorába Gereowér József Simon Imre Sirbó Ferencs Gyuri, Fiiak Józteí röjö-i, Szilt József éa biftc» Já-ooe Rálambok: lakoéok vétettek fel, ijry ez idő szériát »z ef yesflie'De^ 54 működő és 47 pároló tagi* van
Az 1895. évb?B i (üzoltő egyesület DiitkótiÖ tatjai eröa küidelmeknek voltak kitéve. itaeöDysbtn a község twltí-rüietéo 2-»zer. a kőíség halárában fvkvü «iöíóbeay»*tbeti pedig 4-szt volt töt és Bíindaooyiszer a ie^aasyobb erÓfe»zué»>el lehetett c**k a iü/ iov»-terjedéáét mesikadáiyozLi a a lioczék-b*n Qagyburdókbao levő borokat meu-m«oteuj, lelemluéNt érdemel Bedikc (ivörny Raíarabokj lakos kárára kiütött pincze tüz, bol az ojtii bóval telj^itte-tett » rö«id idö alatt a iuz e:nyomva és a pk ezé ben elhelyezett le^ki^sebb tárgyik is mpsinentve lettsk lovábbá Török Bódi Ealanibokt lakon kárára kiütött piocie löi bo?a a oaey partokén rossz ut miatt a vizizá'iitád nebezHé-gekbe atkő'öit, my a pioczébe elbel\e zeU 45 akúr« o>enÓ bort. me-ydek hordói is égői kezdtek, fö.dtJel ieb^teu megmenteni és a tüzet etfujtaiu.
Efly fc-etbt-n a ezomuzédu* Ciapi köi-BáKben kiütött tozvesz elfnjtáiáaál is közre múltodét! az egyevfiiet
Községünk be-terflteíén és a srólöbe-gyeo kiüiüt: lüivé-ii körei 1 goodat-laaságbó , 1 gyermekek álta:. játsfiw kö/ben ueletkszett, 4 tüie^et pedig leuieretleo ok bő. azánoa^ott.
Kgyetiületöuk 189C> én juqíuí bú 30-áo 44 mükódó i*KKa' 'éizt vett Nagy-Ka-nusao tariot; Zalafáraiesyti lücoitó szövetség r«odk:rQii közgyűlésén.
A üaftykantzsai önkéotes tüto.ló egylet fáradhatlan fóparaocsookát két izbeo volt szerencsénk körüükben üdvüztlhetoi, a mikor gyakor^Lainkat Ügyelte meg és arról elisneréanel oyilatkozoit
tcTesüleüJDt 18U5. évbeo i mulat ságot rendezett, melyat féDvesea sikerültek, s az e^y<»íület-ek 127 fit 31 kr. tmtta jöveteimet eredményeztek.
Ezen isB.atságok jövedeioiéből ado mán) ok és pártoló tagsági dijakból a ie-folyt évben áíű írt ér:ékü szereivény-nycl gyarapítottuk egyletünk ragyooit
Siabó Laj*a egyleti pénitárnok ur utal ezúttal bemuutoU statnadas bévé teleink én kiadáainkiói bő Ujékozáat ?yujt. mely szerint L>sszes bevétel 375 frt 59 kr. az öjaxes kiadá* 34C frt 08 kr. pénztár: készlet 29 frt 51 kr., melyhez hozzá jön a kint levő 85 frt követeié tünk s így Ödzeseu 114 fit 51 krral reodelkezüolr.
Tormási KroÖ Btertirook a? a.tal be-o.utatst: éi mai napoo kieijéazitett leltár tfzehDt az egyesület vagyana felsze-reiéiiekben 1572 frt 42 kr. értéket képvisel. A szerelvények oevezett szertár-nok ti aNzolgáiat fezető t»iranc3nok köíbejottével miodeo hét vasár napján megvizagáiÚtnak b azok ttazta éa jó karban tariataak.
Ezek ben jeJentésünket előterjesztve kér-j3k a mélyen tiszteit közgyűlést, bogy azt todonáaul venni szíveskedjék.
Keit Galambokon, 1896. uárciius bó 22-én.
JUK JÓZSEF
elnök. STARZSINSZKY GYÖRGY
főparaac^nok. (Jefyi6kÖDyv jövő számbsn.)
Váitsz.
A JózMÍonakama nwréuss oagv-o*agL alIiuaaiTal, melyekkei a .Zalai Köslönr* 5. »iimabafl Galambok történetéről több <í»olttá«il, oúttAnéoetitudaaui mef-Ukák küét, )u>f\ a XY'I
wk, ~-
X ottával
irtot
txaiadbaB Zalam«g7éb« tubb pro- tiráfzntt ¦ koJöoiwec Kit Ko- pútpukúk et -ly^rewk isíkal- étk B^fczafottfi, söt n*mi uro- ni ¦ i^j erköldi b«ci-
fttelc* tisstelctből. — Ciíre Itttja •otDogy uAfTtra.oaii lelkélxat-k » .[)nt*Dton Prot :^b**- 1S»O. erbea BM-gjelent, t r»fi kukonaroa* re! exyhax múltjára vonatkoi* rfyhazt&rtáaeti UnuJiDioyjU * seresen lap akkori ¦ <rrkeiztcjeaek. Rere i K&lotániulf, kiogé-•eíu- rziket *afjok bátor f*l*et. illcttt talt** fvanáat kusrebocsajtam, a mist kovetlfeuk:
kíft-k»M*r*» ea vidéke főrtéftetébói.
Irta : Ctirt litru n -bajomi lelkei*.
K.-Kunárox. Zalamegyéoek e jelentéktelen kis városa, bajdin ugy polgári mini eg\hiri tekintetben, fontos szerepet jiuzett nemzeti törtéaetünkben. — Mint végvár, bástyáival határt vetett az iziam-dradatuak. s különösen a kanizsai török várőrséfiet fékeoUrtva, nem egy fczer véres fejjel üzé vissza auuak a déloyugoii vidéken csatangoló hordáit.
Minket azonban kiválóan eíyhin tekintetben érdekel e város, mely miot fRykorOL püspöki és eaperesi ^zékbely, egyik vitágitó torony tolt gyülekezeteink között ma pedig réti d c«őtége romjain bú-tan sóhajt a ref. S oa angyalt: .névben ét csak, tönbé nincs jelen.*
Hogy oiikorreíormá tatottK -Kdmárom. anuak euiíekei mint legtöbb gyülekezeteinknek, elmosódott. Dd bozy korán megerűiödött falat közt a meeiisztitott evaogeliomi tudomány s e< Ős protestáns fészek volt, mutatja az a [őrteneti tény, bogy a XVII századbeli nemzeti har-czoat idején, melfek — mint tudjak — (.aliasi kazdeimek is vaiának. Bocszray. Bethlen ázattad csapaui elölt kéóinéne-sen kaput tárt s zászló! emelt mellettök.
A vakDuzgÓ II. Ferdinánd uralma alstt ázott embertelen térítések templomion isiáiOk alkalmával K-Komárom is el-ves/tt"vallií4Kyakorla:i szabadságát, temploma tói iskolájától s egyházi javaitól megfoAZtatotr, de a iinczí békekötés alapján, az 1647-ikí orizággyfilésen elébbi jogaiba viMzah«lye/.teteit. A ro oatkozó oriziggyaiéii végzés Pipin az akkori cupermteodeni Czeglédi Pál ha zatiái birdettetett ki s'küldetett el K.-Komáromba gróf Nádasdy Boldizsár é* Stegbi János királyi biztosoktlui eképen: „Somogy vármegyében*) Kis-Kotoáromi varosban azt a áázat. mely a 90 res-tisuslaqdt' teibpiomok kozöi való éi ennek etőtte is az evang. mmister bírta és tmzte szerint valú bivíluljí' ^erágálta, miadeu perUnentuval. u,-y mint foldével, vetéseivel, erdejével és akarni néven nevezendő pro ven tusival együtt, miért, hogy a töröknek feleim--mimit ad ftciem loci nem mehettünk, árért isutét Pápáról refltiauáluDk."
Ámde az orazáxityafésiieg biztositolt vallásbeli szabadalom alig tartott fél századig. A török tuyan.s ki veret vén hátaikból, kiskomirorai éa xzentgróti egyházaink a/ou ürü^y alatt, hogy csak mict végvárak dvertek vaüásuk azabad gyakorlatára joi{»>i, e jellt^űk pedi^ EnegBzQnvén. jo^uk i<t elveszett, a rjmiu katbolUiusok által e<ío?'a<láttak, lelkészeik, tanítóik eiűzettek. — A ve-z prémi r. kath pdspökség uévtárs sze-1 rint ÍG1'5-ben a'apitutott a plébánia Kiz-Komáramban. — Az ekként elárvi te«- két gyOiekeze*. egyházi javaiból egyebet meg nem menthetvén anyakönyveit, uraszuli készleteit jobb idők reményében Somojty Nagybajomban a Sártoiy csaiád' kezei közé tette le metförixés végett. Későbben a szent-grótiak az 1800. évben N'.-Bajomb&u : unott egytmkerületi gjöiéstöl vissu-kérték és nyerték az őseik álUl, említett uri ciaJadoal lelett egyházi iogósá-gsikat a következő jkönyvi pont igazolám szerint: I- Olvastatott a szentgróu ekkla kurátora lÓbb tagjai luataotiája, melyben a V. Coasistohumot arra ké
¦^ Ki(-Iom*roni, KruthcK, Kanisaa m iáá-b*n SoowfyaefyebM tartósuk; 1715-ben c»* toitanak Zílihoc.
rik, hogy birja arra néh. T SirkŐ7y Gá^or successorait, bogy azou ezlst aranyos poharat Uiacskajával enyftU, nzinte keazkeuöket, egy abroszt hirmn •zöoyegei, proiocullom könyveit és 15 darab jo-iaeleveleket melyeket oébai T. Sárközy János urM1. Sarközy Gábor urnák édeaatya 17 i C Aziendöben áprilia 25. napján az akkori háborgói időkre nézve, az öekkiézaiajoktó! reversális mel-lelt, pondviseléoe atá vett, már most mivel ők nemes vallásuk pyakoriá*ára üzabadaágot nyerlek, uétiek visszakdoi ne terbelte^aenek. Jelenlevő T. Sárközy István cofcdiusor ur. ugyanazon redpieus néhai Sárközy Jánosnak unokája, jec-larálta, hogy a praeteudált mobiliák kezénél vágynak, melyeket a szeotgrót:ak-nak kész azoonal visszaidm. mihelyt azok neh. T. Sárközy János ur ohgisa-iís reversahsát producá ni fugjik."
L jegyzőkönyvi adat nyomán, megkerestem a üai^ypinti azr.-leiké'z arat, mnt a kinek egyházához tartoznak a BZt.-gréü, ma már kevés ref hívek. — kérve jóakaratu értesítéseié régi ereklye, a matríkula felől a kuvetkezö választ nyertem: ,Ln is érdekkel viseltettem s viseltetem aovaszenLegyházunknak múltjára nézve, e tekintetből kutattam én is a 8z.-gróti protocuiiumot m-iy a nagypirit! évkönyvben is .igeu régi ét igeo bpc^tsoek seveztetik, de mindeddig is nyomára nem Aonyit bizonyít a pinti egyház törté neti évkönyvbe is, hogy az 1800. évbeo a szL-gróti ejiybát ka idol tjei nú eiíyéb tárgyakkal, átvették a protocutlumot is — bár most is a t. Sírközy családnál volna.
Haionló sora érte a kiikomáromi anya-, köayvet is, mely szintén nyomulanul* oltQot.*) Szerencse, hogy Sárkőzy l»tván a b. somogyi egyházmegyének nagytu-dományu gondnoka ki nemcsak névleg — mint sokan — de tényleg i* a szó legnemesebb értelméueo 52 évig, hív gondviie!óje volt nevezett egybázmegyének, a kezei közf* levő ezen anyakönyvből, az érdekesebb adatpka: Tóth Ferencz számára kiiroxatu, ki azok nagy részét egyháztört4aetében, kQlÖnÖ-sen p^dii; a .Tú a dutai it»f- püspökök élete* cí.imü munkájában feldolgozta. Adó? marad a/ónban eey ígéretté . — Fmíitett muükáji 154 lapjáu a somogyi enperességekről ezt írja : ,ezea esperes-gégékben (Somogyban régeden báron: efperesség volt: a kiskomáromi, kaposvári éa szigetráfi, melyet gjüagyösmel-lékéoek is neveznek) sok és szép ekklé-zsiáink voltánál. — Ezen hiányosságot mákUtt kipótolod), közü'vén veiem a lomogyi ekklák. curatora T. Sárköxy látván ur a somogyi espetessége'tben volt régi ekklézsiák nereit s kiikomá-romi tnatnculából*
Tóth Fereocz levéltárát veje éa Öre-köie Liszkay József fő ö?leges óvatosságból a nemzeti múzeumnak adoma uyozvár, több fáradozásom után, sikerült onnét Dr. Kiss Áron ur szívességéből a kiskomáromi anyakönyvi érdekes kivonatokat s köztük több somogyi régi egyházaink neveit megszereznem. Cgv hiszem hasznos szolgalatot teszek vele, ba azokat e becses lapban is közzétéve, a végenyészettől megmentendein.
aA kiskomáromi és sz.-gróti ekkiik matricuIájából tett jegyzések etc.
Lz a matricula kezdődik 162S.
A kiskomaromi eccleeiárói-
A legelső prédikátor volt itt, ezen matriculába a ki a nevét beleírta és az általa megkereszteltetteket is bajegyezte :
1. Pathai latrán pü3pök 1614. — lakott itt 1626-ig
2 Deáki Sámuel pappá lett 162S.
3. Patonai Lóriocz pappá lett 1627.
4. Paxi István pappá latt 1628.
5 Kanizsai PÜ6 János 1634-beo lelt
") Ben UNlaitT 1890. a kiakoman»i rtp aara
tm iraton, acita
a kiakoman»i rtp aarakAnyr megktralt, ¦ meglátható Pipán a r*f. ecTbáiktrlllM Wtél-
iábXXXV. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
pappá, a ki így irta be nevét u uya-könyvbe i_ Efio Jchanaes Paulidw Caoi-saeus Ec^lamm Orthctdo\»rum Hnivet!cae coufessionis id comitatibus Cis Üt DubUms eviateotium Episcopus iodig-dus io praesidii Kis-Komaronuenaia Ec-c e-i*e Pdstoratu Dtto annueot*). successi ^rendo viro Steph. Paxio. aono rai--rii mei XKI. meune »ep:imo cur-. ^;o Lpiacoptlus quioto.iaoense tertio meunte, salui 10 satum per Christum Dominum partae 1634. Prédikált legel-sőbeo Domioica Rogate napján Jáo. XVI 24~?Ü.
A Főurak akkor ezen ecclábao ezek voltait, miotfejenyzettepae-PáliiJioos Matri^-«ula IC. gupreraua Capitaoeu-i Gen *c M&fíoiticu Doni Stepbanus Sárkány de Ar-ko-háza. meghalt 1636. elitének 67 ík évében pag. J*> p*j?- 206. Vicecapita-uta* Gt?u. D. Volfg. Lengyel de Tóthi — K+luestna Tnbtinus Balthaaar Saakó. Pedestrea Vajvodae Joh. Baranysy, Joh. Szabütom, Bened. Baiatia Aid. de Reczy, Jii'licas Exercitus Matti. Nardai, Joh. lYuniötztaitó.
Mohait kanizsai Pálfi János 1639-ben
Folytatása következik.) Előfizetési felhívás
„ZALAI KÖZLflUY"
IXIV. eiíolyanüDat II-iii emífelers
Tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek ciófizotésOk muít'M régével le járt hoey azt mielőbb n*í|ujitar.i -< leskedjenet. nehogy « szétkíildés-
: akadály merüljön fel.
Előfizetési ár:
apní |uo;us évüegytdre 1 frt 2j fcr aprii—szept. félévre 2 , 50 . april —dwi " negyedévre 3 , 75 .
Hazafias tisztelettel
BÁTORFI LAJOS szerk. éa kiadó.
— A fpltnmadáfl oagy ünnepe s?o-kctt kepyee:eM>*>g|tel tartatott meg. kz impozáns kftnnenetea jelen volt t polgármester a íaaác-c^al, e kír törvényszék h euyíb hivatalok képviselő: A tü'oitói zeoekar jÁt>zott s a tűzoltók é< haiia-ivan e«yiettHjes díszben megjelent. Tuborí ntltte volt s pgyazersiuiot a hoBVPij újoncunk f-leakelée aka'ooai Ktakorió téren Mtk-ek M^ichiades ait-s7Óook által tvelebrilvi. szent>>«sxéde meghal l> v«li. Nem itülóübeu dalán déza ezredes alkalmi hazania beszéde nac> hatá-i idézett elÖ.
- EakbTO Iivoít Gyula" ksposvár kiver e hú 22 én esküszik űrök ha*é-Ifet Puiin iVter helybeli iparos kedves leányának Mariska kisasszonynak.
- Hilleofam vitatom Az .KIsonaRy-kaituutai magyar asztaltársaság jótékony-cEélu e^-^ülef a sze*é-ny éa árva üvermekek felruházasi aiapj> javára fohó év májú* hó előnapjaiban egy na^jo'ib szabá-u cár: körű jótékonyczém ujtile-niuoii vijfalmat rendezeod. tuelyrö: a ren-dps és pártoó taeokat, valamint *z ér-dekiódö n. é. kö/üi)-*ét;et jó eleve tisztelettel értesiii. — Bővebbet a kiboc«áj-tandú meghívók szolgáltainak. Kr. el-

Tidzieletüok jeléül Márkui c-alad. — Részvéte jeléül Martoo és Huber. Béke haniTaia !
— A Takéexió Alighogy vége a h-isvéti aranyszabadságoak. deákjaink már is arról áojadoznak, ho^y az év harmadik harmada már májas bóbao fog bezárulok Uy olvasták ők a fó;ar*ii lapokbm. 0 ba az ujsá«ban áll, akkor van valami a dologban. Sajnoa, ez az őröm cuk a (úviroá tanulóit éri, akik májút végéa >zab«duloak meg az igkola szenvedéseitől és z*Mk szepLember 20 áo vonóinak ismét be. A vidéken szabad a»pok :*ak a iBilienám ünnepélyek alkalmábó máj. y-éo éa koveikezó napjain lesíoek^Re-méBjeiKb^n tehát nem egédteo cftlat-kox'k a deák&ái éa a buiveti vakiciió-tól vaó búcsúd ujabb örömaapak be-köve'kezésév* Lalao tué* sem von oly keserve*, mint nádkor
ay! Oi^rt tart a Kis-dedneveiő Egyesület ma, ápnl i.-é, köxgyolét.<t aáju-i 7éffé h
| — Herteleadv Be la tgyvéd ar *ai
i Ónk., taioltó egylet cxéíjaira 20 frtot ' adományozott, melyért hálás kösxönet«t ' nond ar egylet parancsooksáKa.
— Tavaszi fegyverttyakorlatok 1S96-évi ápril hó 13-án 2fe5. 27 én 390 éa május hó 9 én 400 cs. és kir -48 gyalog ezredbeli tartalékos U oapi fagy-fergyakorlatra vonul be városunkba.
I —' Teesey Zaigmoad polgármester I urnái a küldöttségek foirvást tisxteleg-! sek, igy a husv&i annepekben u Öok. | töíolió egylet, az ipartestölet, a katonai \ kadastyán egylet sat. tiszteleg'ek Dala í a mindannyihoz barátságos és nyájas : modorban válaszolt as üdvözletekre. ' — Vörös kakas Hímét napjáa uagy szomoru^áz érte Sándor háta lakosságát j Szilvágy közelében, este tüz ütött ki 1 1 csakhamar 14 lakóház és számos mel-.éképület eseit a tün martalékául. Állítólag gyujtogatás eredménye, egy kis pajta (tyuadt ki először.
— Tanulók hangversenye Hofrichter Emma k a. hegedüunároő április hó 12-én d. u. 4 órakor a Canino nagytermében Uuit ványaival bangverdeayt rendez. A miikor két rés/.re oszlik, az
r eleö részbea a kezdők, a másodikban a 'haladónak: produkálják magukat a következő sorrendben : Kezdők: 1. Magyar dalok eloldja: Gutmann Henrik. •2. TyroiienneRoaaioitól előadja Rothscbild Béla. 3. Váiidordal Wetastól előidja: Roibschild József. 4. Dál változatokkal előadja: Rothscbild litván. 5. Vadászkar Vébertöl előadja: Rothauser Imre.
6. Dal Anbertól. tteoueU. Oussektól [ előadja: Hoftmano Henrik Haladottak:
7. Accalay: Hegedűverseny a — moll előadja : Z-írkovitz Zsigmond, zongora 1 kisen Gutmann Lilly, 8.Chopin : NocturD-Simonetti: Madrigale előadja: Gutmann AoDie. rongoráa kiséri Gutmaon Lilly. 9. Daocla: saloadarmb — Alard : Scherzo előadja: Weiser János, zongorán kisen Práger Sarolta 10. Singelée: Fuotasie
! Pastorale előadja : Práger Ilona, zongorán : kiséri Práger Sarolta. — Belépti díj pzemélyenkint 50 kr.
— Á déli »asut oazUléka. A déli vasút 189j. évi mérlegének elkészirésc-vel már annyira ha^adtak, bogy két-három hét múlva közzé fogják már tehetni az eredményt. Amennyire most át iehat
' látói, ar osztalék nagyobb lesz, mint ata-' valyi, mert j— 6 fraokról beszélnek. Az 1 1894 ki diYidenda tudvalevőiét; 4 frank volt
— A cxakorlasrrár már üzemben vaü a Fiíchel-fée oádor é$ kai.incL.v-Htczai sarok épüietbeo.
— HlrdetméBj Folyó hó 7é» délután a város belterületén (Wittioger czukrázdátói Csengeri-utcza Gózony bá zift) egy ezüat láncz*zemekból készült karkötő elveszet). A becsületes megtaláló telhivatik. ho^y azt a rendőr kapitányi hivatalban adja aí, hol a tulaj-doDOi által illő julalomWo részenittetik. Nagy-KauizsáB, 1S9Ü. ápril 9-án. A readörkap láiiynáK
— Fig-felmextates A m kir. 2o ik ionvéd Gyalogezred helyben állomásozó csapatja lolyú évi apri! bú 21 én Kis-Kamzsa és Bajcsa kón a Toltyes erdő meliett éles töltényekké. harc/á-<zati ¦övésze'.et tart Miről a kózöueég minden ^zereacsétl^aaég kikerü éa védett oly fi^yeiroeitetéssel értesittetik. bogy a lövészet urtara% alitt a .h.degkut és nwy erdób^D" való tartózkodástól és köziekedéitói tartózkodjék. Nagy-KaDi-
. zsán, 1896. ápril y-éo. A rendőrkapitányság
, — HanfTerMay. tlzelötL céháuy év- vei a művészvilág el só rend a tagjai sztvesen látogattak el Nagy-Kanizeára, boiy muértő közéoségünkoek müvésze- tűket bemutassák A tiáreozt és kőlai vonói négyes, Helraesberger tanár vooój négyese, a bayr^ulhi zenekar Wi'fné asszony coacerijei még élénk emléke- zetébeo vannak az idődb generacc-únak. Ezelőtt néhány évvel még Barbi ét Ab-ráorioé próbiikoztak Qiiuak — Alóla azonban leijes szélcsend *an Mo*t uj-bői alkalom nyílik nemes műélvezetre D. Hiüiiel BerU a m kir, operaház ki váió énekesnője és Birger Ziigmoad a m kir. operaház első gordonkása f. bó 2fc>-in Nagy-Kanizsán hangversenyeznek. Közönaégüok bizonyára ismeri miodkét művészt akiket a fővárosi sajtó min- den alkaliMnmal dicaérattei halmot el és a kik a főváros aüAésxi életében is szimottevS, előkelő helyet tudtak ma- guknik kivívni.
— HirdelméaT Az adózó polgáraink öüTeméb* ajánljak, hogv ai 1874. fj 33. t. ez. értelmében mindazok a kik megelőző évi adójukat ápril hó lóig be&zették. az országgyűlés képvise'ő választók névjegyzékébe feiyeendók A ktlc tehát a mu.t 1895 évbeo adójukat mé« teljesen le nem fizették, ebbéli kötele-zettaégökoek ápril hó 15-ig tegyenek eleget, m«rt kQldmbeo az 1S97 ik évre, az ofíiagölé képviselő váUaztók név
kikagratuk i irj i jévő { évre rálasztó jogosultságukat elvesztik. [ A városi tanács Jíagy-Kanizaán, 1396 április 7-éo. Vécaey Zsigmond polgármester. N>u Albert elenör.
— Elismerést ét »$ltó dicséretet érdemeloek Weiser J. C. nagykanizsai I syáruVdonosoak mlteoiami kiállítás tárgyai mind jóság, mind szépségre nézve. A hírneve* gyár termelménye a moderi technika legszebb vívmányának i tekinthető, különösen a Zala Driil éi Perfectt néven ismeretei kitűnő vető-gépek, egyes éa kettői aczélekék járgányok, különféle alulaj készülékek, répa vágók, tengeri morzsolok, czecska-vágót és sselelőroiták. Összesen 41 darab lett e téten Hkü;dve Budapestre. Bizonyára diszéie váiiaak a kiállításnak és méltó eiisraeréiti-o részééinek. Az utolsó napokban számom nézője akadt b nvndenki dicsére eüsmeréiben részeltette Nagy-Sanitsa vároj gépiparáiak büszkeségére szolgáló e szakkiállítást.
— Faültetés a milenium emlékére. A földmivelésügyi m. kir. mioisztenum 17 732|56. sz. fö3ii vására Tapolcza város képviseó testületének kiküldöttei-, a m. kir. vinczellénsko & igazgatósága- és a , m. kirenlö goodooksá^ tisztikarából ala- ! kuit rendezőség a város tulajdonát képező a vasúti ál kun ás mellett levő park- ' baa, hazánk fún&álUUáiak ezredik év íordu ója tartói emlékére 139C ápril hó 11-én délután " órakor faültetést rendez. A iaültetés ünnepélyére a helybeli ÖBHzes testületeket meghívták azzal, hogy kebetökbö! istütrfóket nevezzenek meg. — A diszki vonulásra, a városház udvarán gyülekezik a közönség. — A reo de/üiég taejai: Faigb Józseí Giázer , Sándor, Kovács Vilmos dr„ Nagy Pál, ; S/vatT Béla, Tus Antal Vastagb János. ; Vertén Jenő.
— „Hód-Xezi-YásárfcelT' czimü je-lestnszerk&ixteu laptársunk már ez. 28-án ünnepelte 25 éve* fennállá-ának jubi- j leumát. Híza&as üdvú'.letüaket küidjük. -
— A ke«ztholyl partestűiet mire; ¦ hó 22-én tartotta évi rendes közgyűlését. I melyen Pál ez I'át ipartestületi jegyző 1 teít jelentést a testű et 1895. évi mii- j
; ködéséról. A jegeméi szeript az ipar- j testület a boldeguU emlékű linterberger Feraocz alapítványa és végrendeleti ba-I gyomáoyáoaltj22,595 frtot tevő tőkéjének 1 967 frt 81 kr: tevő kamata az évi jv ' nuár bó 6-án 100, 50 s illetve 25 frtos , részletekben 34 segélyre szorult ip ros segélyezésére k.oiztatott. Az ipartestü-j leti kőoyrtár atl "90 kötet műből. .— i j Eúméztetett 250 ügydarab, nyilváotar- \ tato'.t 675 xegéd és 296 taoonci. — A j bétiéltető bizottság eLatézett 14 panaszt , Az iparostaaulók által készített muuk«- . kiállitásbaa résrtvett 21 iparágból. íl \ mester(^65 tanuló 112 drb tárgy nyal. A^Sátnviisgáló buotuág á tal ff iülv zsgáit .számadások m-rlyek .«2-íriot tadtená-u; vetetett/s Salamon J-inos pénzuraokoak * foímentvéi.y kiadatott. A toítTirelőíéií rnjegválatttása a kővetke-* ió!e*L ment YÁíbe: Elnökké általános lelkesedés m^liett újból Braun Kudolf választatott. Eip jiródági taíokkí: (jerstl Károly, Salamon János. Wilim Péter, Bakja Jáo*', Sckaiber J»íief, Szibó Jino4, Beroátk József, Polgár Aűtal. Ke^eospTger Fereoez, N :uwild Adolf. Károlyi Gtbor éi Hass Fereoct rendéi, — tenyerei József Pintér Janói, Fab . sic Jáoos, Monler Károly, Loky Péter é-i Bisztró vi cs Jó/sef póttagokká; — Hoíinao Arnold, Webáp Ferenci éi Fizáry Alajos pedig számvizsgálókká -, válssztatuk.
— Heti feKkgjjelö e iiéten (április W—18 a nagykanizsai önk tlsoltó egylet örtaayájin Brück Sáador szakasz-
— 8zl»kör Laptársunk a .Zala" egy nyári szinaíz épitéie mellett foglai állast. Nagy-KiiiX-ta város évtizei ófa állandó sziuháxra gyűjt alapot. Azért aem u hisszük, hojy a város képviselő te* flléte v«lain hsuájáruljo t a tervhez, hogy város, költségen 7—8000 írtért BZinkőr épöijoa. Ilyen provizórium épsn-té^gvl semmiíél*. mfligényekoek meg neu felelne és legfeljebb ciak egyes B7iutár-ulatoknak könnyítené meg azt, hogy itt nyári sláciió: tarthass*a, de korántsem otocditaaá elé annak lehetőséget, bogy Nagy Kanizsán éppen télen, aroicor szellemi szórakozása és magasabb műélvezetre legoagyobb szaksa* van, állandó üzintártu'at múköahesaék Atert is a> eszmét nem pártolhatják. Annak azonban, ^bogy valamely sun-ifazsató 'aréaát éptuea, mi sem áll arjában.
— He I biztosok e béteo (április 13—13 a nagykanizsai Ki*dcdieve:6 E*yeaület ovodattmn Dr. Rothsch Id Sa-anné éj LtKiofszky ÁrsipDé váiajit-mányi tag arsók.
— A Bit kitecetftak A fővárosi lapok folyton arról pauszkodeak, bogy
nemcsak a köveset borpadáaos helyeit igaritják folyton • fővárosban, haaem
méü • régi j61 m«flU«pe4ett helyeket is folyton föl írásit;'- M. ilyen abaor-mis állapotról nem ,-laa»ikodiarUok. A mi kongó kÖreze'.Qak, mely a gunit és asztalt Byomábi se léphet az utak fenurtáaár& Tállalkozó csépet cs»k kevéssé feglalkoztatjs. — A nyár folyamán ugyan néhány nagyon horpadt mélyedést kijavítanak, de azért gödör van elég a városban. 1)<j ha oégis javítá-tok történnek, akkor is a régi téglákat baszDálják, melyek egymástól tótágasc álnak bbbe a burkolásba mely a városnak temérdek pénzébe kerül. aztáa b*iebotlik a járó kelők j<» része. Jelenlegi polgármesterünk főkapitány korában tforgalmasán ráírt a báitviiajdonoíokri. hogy a járdát javíttassák. Az erélvea felszólításoknak sokszor me? is veit a foganatja. Da a szekérútr»! már hatásköre nem terjedt ki. Jelenleg fökapitányi ínierreguum van. De itta tavasz is,itt az ideje annak, hogy újból erélyesen hozzá fonjanak a bu.->koláshoz. Most már kinek informácziójara ÍOüják a kövezést elrendelni? A kope-hupás kövezel el-sioiitását ki fogja végeztetni V Bizalommal fordulunk a városi tanácshoz, akibea elég eiáy van, hogy a kalapálás víg munkáját divatba hozza.
— A népkonyhára ujibb adakoíá sok: Geizl Victomé 5 frt. H.rsch'er Ödön 1 in, Klein Jóuefoé 1 frt 50 kr és Oblath Morcé I frt, összesen 8 frt 50 krt voluk szive-M;k adomáuyozni, melókért báiás köszönetét uriiváüitja az elúökiég
— V-roai kípvíatlók köiyjülése F. hó 9 én déiatán urtotU meg az ujonaa alakult képviselőtestület teljes Ülését Yécsey Znirmond polgármeater elnöklete amiatt. A városatyák majdnem tei]«K számban jelentek meg- A polgármester meg nyitó beszéde kapcsán azt indítványozta, hogy a gyt'ésterembeo a helybeli sajtó képviselőinek a képviselőtestületi üléseken hely jelöltessék ki, mely indítványt általános helyezéssel fogadták el. Yécsey 'Ls, lökapitáayi állásáról való lemundiút jelentette be Ez alkalmat Herteíeody Béla v. k. megragadta bogy Vécseyuek ebben a minőségben uausitott kilöoó szolgálataiért a képviselőiéi? által köszönetet stavaztaasou. — Polgármester beiyettesoek Leoxyel Lajos főjettyxő vá-Iftíztatott mec. Eiy millenáría bizottságba 30 képviselő választató t, kik e ftzoitságot 10 a képviselőtestületen kívül álló polgárokkal fogják kiegészíteni. — A gyámpéoztárak a város két taka-rékpéoztáráoan fognak eihelyeztetm. — anrn névszerinti szavazáa.^ emeltek ha-táror.atba. A városi szervezet szabályainak revíziójára 7 tagú bizottság küldetett ki. — Végül az ö'sr-es bizottságok együttesen ékszerre alakíttattak meg. — A oévaort terjcdeimesséee folytán csak lapuak jövő *zimát>aa köböljük.
|y Ki akar Öik-ntw leaai { 01-
— Kz első migyar általános bizto-stti> társasig rnaivíiu< 2^-án tartotta íz evi n'wies k'izjíyillését C^elírtDÍ<'# Ködre Lmt flQökle<f aUltv Vz i^az^atótág j<*-lentés^i Jfoey [j*jos i^sijratú terjesztett'1 elő. K íeriat az Hít5. üzletév az üs»z-»redménvl'en kedvező volt. NaLv része van fhbea az ÍLt?o fontos tüzbiztositási ^jtCjetágnak.. a inelv a lefolyt évben in&ga-•aw) díjbevétel mellntt jelentékenyen kevesebb kárfizetési rótt a társaságra mint a szintén Ltelé^itó l^folvúsu rU'ui' eszteu-döbeo. A szál litmány biztosítási üíletag áldozatot kívánt a társaságtól, mert * gabonaárak hanyatlásával a jégbiztosítás: díjbevétel is csT'kkeut. a na^yobh számú jHjrkárok pedig e díjbevételt annyira igénybe Tették, hogy a szerzési és igazgatási köJt&gek ebben már fedezetet n*>m talállak A kamatbevétel, a tőkék rzél-szerü elhelvezés? folvtán emelkedett. A tftz- é* száltitmányosztály díjbevétel ó millió 60T.05O frt 07 krréi 5.7UÍ.52O frt 34 krra emelkedett. Ax életbiztosítási díjtartalék 25.010.035 frt 6ti krrói 37 millió 77<t.598 frt 40 krra. a külön tártaiét 500.'00 frtnVI IÍOÓ.72O frt 80 krra. a rLévay-alap" 80,979 frt 39 krröl 82,871 frt 01 krra, a tisztviselők nyugdíjalapja 531,410 frt 65 krrói 544,982 frt 59 krra ¦Övekedetc. A zárszámadásokban ősz-szesen 1.007,208 frt nyereség mutatkozik. Javasolja at igazgatósás, hogy ebből 50 százalék, vagyis 142.214 frt 98 kr. atán az életbiztosítónak nyereménye részéül 17.107 frt 49 kr. fizettessék ki. a kttlön tartalék részére 10 smáxalék. vagyis 100.720 frt $0 kr . b százalék az igazgatósági nyerertieuvosztaiékra. 3 százalék a twimselŐ* nyeremény osztalékára. 2 százalék a tisztviselők nyugdíjalapjára for-dittasaék. Az akként fÖDmaradó 7J4.586 frt 83 krból resiréaveokéat 230 frt &»-
1896 ÁPRILIS ll-5n
tendő osztalékul, a mely hétfőtől kezdve a-társaság péoztáráDál fölvehető. Javasolja végűt az igazgatóság, hogy a míllenium emlékért' tegyen & társasáé az ez é\i 34,5Sf» frt és SZ krtiól alapítványt, am^lv később Mi.uiiO frtra tesz emelendő > amelyből az intézet sz^éüvebb -orMi hívatalu^ifainal: és ugyn.ik^inek olvan s\t-meke'i iiyerjwo«lí egyenként 450 forrni segélyt, akik a kereskedelmi akadémiát vagy az egyetemet látogatják A közgyűlés a jelentést tudomásul i>tte. Ái. igazgatóság ös^es jara-^lauit eifopadta > a fölmentvérjyt mindi-n iránvhan n..-»-adta A honved-iemügv: miiii<zter azt^a kérelmet intézte az igazgatóság'riOí no-'v a B*uve(|-árvaU>Huyr>k Derflésér^ ^"m alapítvány kamauiuak egy részét M „, honvédti-iztek árvalfínraY Dfi-^ésér^ U fordítsák, k közgyfijé< *a kt-relem tflje*i-tesehez hozzájárult. A fcőzgyfilés here-' lisztese iitáa Thuróczi- Vilmos részvény.-.^ koszóii.'tet mondott az elért sikerekért az igazgatóságnak. Lévaj Henrii wzérigaz-gati'tnak •% általában 'a vezn6Mfrnek »•« tisznisflóliarnak. a mit a közeyiilé* áha-lános helyeslésül togadntt
Y e g y e s ö li.
— Megbízható gyógykezelés. 7,\
vart emésztéssel ellátott egyének, kik ét vágy hiányban felfúvódásban, gvomor-görcsökbenésrendetlea székeiéiben szec-vednek a „Holl-fele seidlitz por* használata által rö'id idő múlva visszanyerik egészségüket Egy doboz ára 1 frt. Szét-küldésnaponta utánvétellel Moll A. eyoey szerész, cs. és kir. udv. szállító által Bécs, I. Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszer tárakban határozottá a Moll-félekéazitmény kérendő az ö gyári jel vényével és aláírásával.
— 1 magyar Osztály -Sorsjáték sorsjegyeinek a 111. osztályra való megújítása kezdetét vette. Ezen nemcsak nálunk, de k öl földón is gyorsan népszerűvé lett sorsjáték utolsó fühuzása május 12-től 2^ i? ej te tik meg. A ki nem húzott II. osztályú sorsjegyek azok visszaszolgáltatáia és a megújítási dij, éi pedig-, l egész 20 írt, e«y fél 10 frt 1 tized 2 trt «s 1 huszad 1 frt lefizetésével a sorsjegyeken jelzeit elárusítóknál legkésőbben május 2-ig ujyaadók me#. Teljes sorsjegyeket (a»i»d a bárom osztályra éi-véayaa sorsjegyekéi) nem keli ¦tagajiUai éi a III. Oiitily rnuá-án minden további nélkül réíztvesznek. A rendkívül kedvező nyereménye <é vekből ciaktum mindeoiti igyekszik a maga részét kivenni éi iíy elképzelhető, mily óriási erömegfeazité-sültbe kerül az elárusítóknak, hogy * közönséget a tömérdek sorsjegynek ki-öieté-iével és megújításával kielégíthet sék. HsLotze Károly főeláraaitóhoz Buáa-pesten oaponkéot ezer számra érketpek a levelek résziot a ki ce-n húzott soca-jegyeknek m<tgujaása, részint a nyertes soríjegyefenek kmzetése ciéljábói Eeeo
I leveleknek elintézésénél terméizetesen a I legnagyobb praecisitással és pontosság-: gal kell eljárni. Épen azért csaknem lehetetlen azok igéuyeit kieléfiiteui. kik [ sorsjegyeik megújítását az ntolsó na pókra, vagy pláne a határnapra (májú*-2-ra)'hagyják. A pontos correct kiszol-! gálás érdekében tehet ajáalatot, hogy a | megújítandó sorsjegyek az illető elárai1. | toknál minél előbb praeseoláttassanak, | illetve bekűldessenek. ! — A Mdve Té^jegrgyel van eilátva a Luhi Erzsébet forrásvíz, melyről szaktekintély a orvos unárok behatóbb vizsgálódásai kiderítették, bogy a gyomorbaj, étvágytalanság é* légzőszervek báo-Ulmaioál nélkülözhetetlennek bebizoa yult. Ez az ásványvíz a Scolyva és Pokoa közt eső völgyben, tehát a Kárpátok tövében fakad, értékét kulönöaen növeli as, bogy semminemű szerves - nyagot (Üledéket) nem tartalmaz, mert oem va'acui mocsaras vidékről való. A forrásvíz tu-lajdooosa írof Schönborc uradalma Mun-kácsoo s mint igen mmu^zerüen kezeli ezt a forrást, mint a természet ntka adományát a forrásvíz, mely jótékony gyógy-hatásánál fozva a maga nemében pá ratlao Nafy-Kanizsáa Fetselbofer Jézsef és Rosenfeld Adolfnál kapható.
¦ét » trt
l
vea káwtrmfcakbM taU k#>> *Í krtol *2 trt 75 krif e«» yrt — Tasson- *s Sfcantnnp- iiamiot fekt*«. íeWr, *• a»»ei MMtan-ulva 36 artol I í frt S5 kri|
Aw«t 4aiM"it. •. «. t «¦!« «f? **u ¦*- DÖ^f, ÍOOO tűn él «inti«atbaB c,rewi«lt án: poit*t>ér et **»- Uafcos a«aUiiTa. «iatáka> po^ ! kaid : Hfii^rj h ta és ndTin Miliito nelTf»«yara Zirtcfc-,. gfajcsba e«imxett >íkr« m krot *ele>ó lapokn 5 kroi ijt f yar ayelten irt »«|n!>de*eM* ékXXXV fiVFOLTAM
Ismén jMfn és síjét Uiálatányn
Permetező gépeimé
a/ idénj közeledtével ijánlom a szuló-birtokosoL ficelmébf' 3 én jóUllás mellrtt.
.liviiásokai gjorstn és jutáijMM pjzköilok
Ifj- Samu Jazaef
Z A I. A 1 KÖZLÖNY
APRII.IS 11-fa
Gleich«nb«rgi forrás só
k k
G MhwbK|k« SafM 1 t*
yfy 85 n. tjkrbea A. 1 160. alatt felvett ingatlan az axoo levó 58. népsorsiámii hájjal psyüit 474 frt becáirtNU a biook saent^yörgyi köxaée-b<ró háxá»á> 1S9«. évi áprilhi fco ». zapjú Zakil Cralc leteiyei lakoa ftgy-véd na belyeUese közbe)6ttev«l meg-lartaadó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáttáai ár a feanetob kitett becsár.
Árverezni kitánók tartoznak a bee-ár 10% at készpéazbftn vagy óvadékképe* papirbaa a kikü döU kezé'bez letenni.
Keh Letenyéo, a kir. joirósác mint telekkMiyvi batóságoál r89C. évi február hó 4 oapjáo.
N'UNKOVITS, kir. iijbiró.
UTHION-FOmUS
SALVATOR
sikkerrel reodt-Ue iesz. Húgyhajtö hatása!
Kellne, ui: Kóiiki .leszlkeló I
\ >a.i«ti<r-r«t raji irajta;. I-:»rrjr»i-a.
2
KöIber-í=le
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvszék tkvi oiz IáJya reszéröJ közhírré tétetik, hogy a Dagykanizsai kir. üsyédu-ég által képviselt m. kir. államkincstár végrehtjtaió-nak Lövi Samu végrehajtást szenvedő kiokonaromi lakoí elleni li)i frt 36 kr hátralékos tőke. 9 frt 05 kr. jelenlegi. -a més felmerúleodó költségek iránti végrehajusi Ogyébea a fent nevezeit kir. tszék lerületébez tartozó, a kitkomáromi 36. sz. tkvben I. 47. es 49- hr>?. alat: félve't s 19 frtra, és oytnu.on tkvbei 11. űO. és 61. hrxz. alatt t-*Ivett n 873 frtra beoűlt ingatlanok Ví96. eri má$á» hó 12-éi délelőtt lu órakor Ki"-Komarom községbaíáiiál \ arga Lajoa felperesi iígj-véd ta»ij bslyettese közbejötté vei meg-Urtandú njüviiooi árverése eítditai fognak.
Kikiáltási ár a feonebb kitett b-*c-tár
Árverezni kivánók tartoznak a bec<ar 10tt0-át készpénzben tagy óvadékk<p;s papírban a kiküldött kezéhez Jetrnni.
Kelt N.-Kasizt-áo, a kir. tvszék mint leiekköuyri hatóságnál 1896. évi lebr. hó 13. Dipján.
GÚZONY kir L^.eki *.buó
u|
küi-mjéle bútorok, holti ablakok, ajtók >at elköltözés
Jolytán szabadkézből }tUámjo*an el ódat nak a t ulajdonot
Or. Schreyer Lajosnál
Hirdetések.
Árverési hirdetmény.
Alulírott kiköldőtt véxrehjjiú az 1881. é*i LX. t ct, 108. §-» érelmében ezeu-nei közhírré teszi, bojj) a nagykanizsai kir járásbíróság %557j95 számú vé^-zéi>e áital Keiler lgoáci javára 27 frt 50 kr. és Htrschler és F<*taér czéi? javára 3u frt tóke végrehajtatok javára Paalusz György kiíkaniuiai lakói ell**n összes b~* frt 50 kr. tóke, eooek 1895 év január bó 1. napjától számítandó kamatti és eddig öistesen 16 frt per-küit*é« követééi etejéij; ereadelt kielégítési végrehajtat alkalmával biróüag le és felü.fo^la.t b 620 frtra becst.lt kocsik és cséplőgépből álió ingóságok uji.otito- árverés utjáu eladatnak.
Melv árverésiek 1076/1896. az. ki-küi<>té»t rendelő végzés fohtán a belj-síinpD vagjia Kis Kaoi/sáo alperes mai-mánál leendő eszközlédére 1890-ik évi úpril bó 25-ik napjának déiutáo 3 órája batándöul kittuetik éa abox a vei.ni szándékozók ezennel olj mefjegyzéssel hivalóak meg. hogy az érintett ingóságok ezen árveréaen az I8S1. évi LX. t-ez 107. § a érceimében a legtöbbet igéröoek becsárooaiul is eladatni fognak.
Az elárverezendő logó-ágok vételára az 1881 évi LX. L ez. 108. §-ban megállapított feltételek sier.nt le»z kifiie
Nagy KanizMD, 1690. évi nárczia* j bó 31 napján- \
BAKTS GYÖRGY ; kir. biróeági végrehajtó.
318 896. ik f-rk. febr. 1
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi hatóság, kö'hirré teszi. bogjZakálGjula ügjTéd letenyei lekonoak özvegy Sax Uogóné Dgjmint kitkoro Sax József 1.1. gyámja, most kiakomárom lakos elleni 65 frt tőke, eooek 1894 október 23-tól járó 8*J» kamata, 6 Irt 10 kr. végre-bajtánkérelnH, 8 frt 65 kr. ezQttali költse gek iránti végrehajtói Jgyében a nagy- Na*oY.kasiz-«án kanizsai kir. törréoysxék (a leteoyei kir. \m ) járaibiroaági terület«o fekvő a bánok- koitut'Sándor
ana-» *czelli Gyomor- ^J cseppek'
tln ét ÍIWÍnui
H^f, Wnlnii. ^iJ
tárfnáf. mmdf ét há>*á*.
• Hat)i:i1.t~ jri iijt
Egy kis Ovef ára <efrQU *O kr., nagy
fOraklai
f(7
Kiraly ulcia !S sí
A »«if«(rTfl w aláírást l tess*^ meyteiinteni ? C*ai olv pp tea** eirufradDi. iitclyetuet bnriol&tán told tulag tu rafKMtva a kcnitQ alainuával C. Brády) ts «ho savakkal: .ValoHtságat bizonptom*.
A Mrtezttt ifMMnM
^a. szép ét* oIcmó tavanxl c> nj«rl
fiéi kdlapokat
érakon k«

»enui, ne moliMzuk e! • Ke rrpeai-ati Dói dim «i«lonl nie«Dfzoi, hol fraaczui ét «o«oi di»«tn kilap ó r«lUr» bárki ill Hl ffog»do«k á mi»kná»akiL
Vidéki menreidcléMk pontosan is g;or<aa iszkozölteioek; meg i em Meli ínik tifBaucréllfiiiiek. Meí!e< ¦ p*m dül
Spitzer Féaai
•.agijian ntl d Vat kicsiny'htn ¦alapraktara.
Btuiaprtí. 1"//., Kerepesi nt 34 n
mr- Comre figyelni testek -«•
Sagyatjt megrendeléseknél kalapok díjtalanul átalakíttatunk.
Hatóságilag engedélyezve!
Ki afcsir egy éves önkéntes lenni ? !
Mindazon fjilí. kik a megkhánt i4ío^kat nem végezték, e óké-tzült-ségülre és foglalkozádtiVra vilú tekinget uelküi megiizere.ht'ik az t*}vvesörikéiiteM jogot. Programm iHgiea és bér ment ve
Lichtblaa Albert
DrBRKCZKNBKN.
aaayer Aaoll
c*. és kir. őrnagy feiü^yeló.
5/ölefési év közlendő. A ki már ur alatt á-iott, föl nem vehető.
FOGAK
egyenkint úgymint egész fitgsOrok, rágáshoz használhatók légnyomás vagy ntgóvai 10 évi jótállás mellett jutányos áron k étzit
ü; és iryOkér húzás
¦V- fájdalom nélkül. ~W
l' irfíkr'jl a müUnninm ünnepély a;k-imával hozzám jóv-iknek meg-JeleíO megrendelésnél az uti költséget vissza térítem. Tanítók'. tisztTi-selóte és knonáic 40',, eiönybeo ré-szesfllpek.
koos M. fo^specialista.
Budapest, Kerepesi-ut 34
íit'tkus kürházzdl szem! .m.
Maríné iRAKf-REMOKTOÍR
gravirozve. Urtóaeágáért
jótállás
Hölgyeknek vagy araknak 3 (Ö'ielei 9 frt, ezüst arany kanmtvtl *"*/ll-a8zámmai Ohí(ípec4é:elt 6 írt, finom bora;onyszerkezettei 9 frt, fém remontoir ő frt 50 kr.
Világit! Wecker
I o.inó»éeQ máaodpereteket mutatóvá1 1 ín 70 kr. Irányítókat I napi fe:hutás üŐHierkezettel 5 frt 2.1 krért küld
2 évi jótállás mellett EUG KARECKER ér agy ara
Bre&'fR'. 51C ker. T«ralb^r^. 'iizdagon illastitált árjegyzék íaeyec és bérmentvt. Nem tetazó ki fog c*e->éltetnü esetleg az ár visazifizettetni.
FEHKR A. ADOLF
¦ Kr ti 'li^-ftis/irrsttl gt: nv'^i ¦*
Natj # s
'ly*t kniuair* Lt-mi^ont- k aljuk etj-¦xertmtDd miudaiuD. a kiállítat a'kainufsl MTeiMlő r,.ípé*i' és <-*MMdia.iM»tfr tirak- ajanlum Uörnktaromat »*ftekiotnre
evrrndel'-**k pogtáit r* ioinIon
393OOOCX
xxxxxxxioooogOaooooooocxxxxao
MOLL SEIDUTZ PÖ.
akkor valódiad ha mindegyik dobos Moll A. védjegyét ea
aláiráaat tünteti fel. \ A -fá.t SeJ4litl-#*r»k tartót <vóLrh*ta»i a ;eLnik*--,il,i> |yaB«r et a).
y fH
aÍD<i.K Dafvot>t) (-llerjedeat K.rzi-b*i«ak I frt
Ara egy
Hamn.taso( törvényileg f«nyittetnek TJfÖLUFfTE'FRANCIAl
BORSZESZ ES SO
( akkor valódi. bJmin:I"'í>;'k *«* moi.;. \ ^j-p^-i hdmí m *
•rtítti t) M oev^ieieten tatot faiaa.MKaiilaaité *tHn*il*%t inr kt.-u.fa?,
rchülrs egy i kATctkezmenjeio •¦ '.•¦guraTrImW>I> a'-pner — E|y ó«á-
Moll Salicyl szájvize.
qJ A mÍDdeDDa>i >zá]ti^ttlMual ktllnuosru iootoi l.armelv kom gyermekek, m nt ir\-q DotSek i«**iira; mer; «• aiajfii a fogalt turaubi p|>3e*«i buitniüa i eKTummiii'l q' o>-»it-r loffajaa t-Den - E|y Hall A ve«|*fytve: ellátott i*B| ara 60 krajozar.
§ ¦691; FÓN%rtkülilt*R-
U Moll A. gyógyszerész, cs es kir udvari szállító által,
q Bécs: 1., Tucblauben :*. sz.
Q Vidéki ¦•|r*a4«t*tk aajaata M* aataavit arílatt ttl)wltuta»k
O. A raktárakban tessék katáruzottin MJLL A. aláirásáonl' é*
védjegyével elídtott Készítményeket Kérni. Raktár : Sagy-Kanwidn RotSnfeld Adllf 68 Fia
OQoooooíöbooaoooooocxxxxxJoooocxiooaaoooooao
Swoicziiim toh^rneinuckirvári raktára
Houza faradoiái otáo nkfnlh egj el»önii(íh si-hw^i.-ti nAi ff-bímemö (ryir raí úaazekutt étéibe Irpuu^k, noeljnck ryárticaaiából gyOujiirü laWíílfku aru-raktart r^odeitOok be.
Az.jufelal egj 13lí< dar*bboíáUó tuiiU-yyíljtfn)eD\ neljM kelenfjeTelBieríJetl all a Dagjwdemu kóiúmef; reodtlktrr-Wri*. melyaeL meftekintciérf e*úttal van tzrretraéDk ai ei iránt t-rdrkli>döné.yeo tiizte't kutöweget [isitclettcl wegliTDi
Fürst és Sclilesin>rer
GVÍIE, klüK/l-llrZl i! Sllí
Külön osztálv fekete kelmékben.
^¦r Réla\í» Be - BAKOSON:
pon tt dé
ki: 6)
kir. isab köt*aer*»i éi bétn mávceréaz
FSttciet ét •erT>6t«zeti nűhelv Bl DAPEST, IV kaitiakercxcr-atcia 1T
¦naserpár : BsaUlj-atcsa (Karoly lakianjí; 5 j kepei árjftf-viek imgym m b*rmetlTf
KELETI J., rrt,
gy&gyiatéxet
Tóhel-fOrdő
Grácz mellett.
Idény: mijui — okttber
Réf Isarrt vuUrUlau i»rrotk«ra«)30rol. V meltfc, 23 fok |K- 21 tok C ei 20 (K 1 ¦fr»pkflt klima, rró*Hi fr4o]*t*(ro, kiterjedi ffnvr^-críök.gTufjhatat idagbaatálnak. n*«ra-»tirii».
i itr>. Nól
üdulöknek «• gjtagt tjenaekekatk. itytgjtt külón gvujjterem, nti-.í.aiio, kádfürdők i ths«1, t'rovufürdők, tillaMOH flr4ök, -a.' iikaaT^jépTkcselíii far. Oi< m iakátok. izobák, TÍllak, tyogyttTra. Kitöoö étkezde t> 330 Mlar - ttn"" «i" '•*•« KitJWII(i prep,;,,,.' 4 furdí-ga^atówgni'
2 vaaati álloma* é< b«ni>cDt*<-.
i&Atwo&t icoc&tviwi Qfftf o^n. Ponta én tárirda állomás
el-g-
M>r. fítumttfer Sándor univ^rn tmlafdcnosXXXV EV.KOI.YAM
ZALAI KÖZLŐ XT
1896 ÁPRILIS 11-én.
Aranyérmekkel kitüntetve
ct e» kir kizár azabadalta.
Aranyérmekkel kitüntetve
OMLOKZAT-FESTEK-GYAR
KBONSTEMER KAROLY WIEN III. H»upt»tra»»e 120 azam. tájat hazábic
Foflerczee, « hercz«. uradalmak, cf. és kir. katonai raktárak, »Ml-, ipar, bánya ét háaaartárauiitoK, építkezési munkáitok, vállalkozók és élitinattarek talajt gyártulajdonosok azállltJj* - Ezen horclokzatfeslékek, mslyek mészben oldhatdk. száraz porított állapotban. 40 különféle >z,„. miwa'.T küo'keut'fí, krtól M,ebb szállíttatnak é. a fes.ékSzi„..k tÍMUaági; illetőleg teljesen basoolé a, alajamoláth.z - Mintalapok e> használati uta-aitáaak ingyea ót bérmsntve küldítnek '_________~______________________________
pooooooooooocooooooooooooooo
O 1B68-1K ö-v óta ismert O
9 RKKf.KK FKI.E ORVOM g
§ KÁTRÁNY-SZAPPANs
orvosi lekinlf xrk a.iai ajánlva Ainztri«-Mi2jaror«á«bao, Frioczi'-(tr-zá:;. Neu;etor</.it!. HoKaixatiaii. Scbweiczbim. Romínban blb már ti/ év óta? fénye* sik-»rfe>-lus7oáltat!k.
90" lulndeiuirmtl börkűieftet ~VS
o o
s
o o o o
8
o
g
o
g
8
o o
§ G. HELL «»*«i- TROPPAU 'ZX3??ÜLLM- \
O S,így-Kanizsán Práger Béla s Belus Lajos gyógyszerésznél. {
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCO"
mm; s/iute ¦/ &i\ zbor hu.ideáiéit* tii-ztátJanságai ejlen
ku .>ii(><pn a iQWai nliilt ^ pikkely *ómÖr elleD a kosz
a -uniőr ripedwny. a ffj *•-, szakái eilen, a siejilo
nujfolt, utunffíelt rezfs orr, * fagyd*.?, a lábi^zadád.
a üvermfk-k valamennyi káisö fejt>etef!sév;e! ellen. Ezen kívül onot
n hrtrl tH'hto n.o-<ló^i'*ír -cinllatil:.
Ara darabonként használati utasítással együtt 35 kr
A iíer^ei í-lt- kj'ráoy szappan 40*1, a :öméi»_v fakatrány', tur 'nlma7, fHit-Mét>l> gondosan van készilve s i>uy^t.'esea kü oubőzu a [iiindea ecyéb, a kereskedések ben előforduló kátr-oy •zappn-októ1. meri e7r-n -zappin 35%, eliczerm anyteot tart sima 7. .unom iliatsieren.
Csaláftok kikerülése wégett
* (rv.^vtzenarikl^n vilifosao BKllüKR -f«!f k.trám-»appa\a kérendő t t-gyeloi krll a zAlil rmmtfoliiíi
'Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.
M*rz-,Ht*k.e*t alkataartatft kétn
V \*!¦-!: Hurp-*\-í'ijB-Ex|-l:(.r
'>»t'-r Tlrik
rjm -,v«t-*«t li^yunt. ntrri t..i>, Ls^- Ri — «Uf ¦tgfcirillÜ.. U mind
oooo ooooooooooaooooooo ooo
8
o
n
o
o o o o
o o o
o
é.S
<e*ea\*éi. t-ái'üaitáe.
^, kóhöiíéi.
HoffJá
fi'tla\.lj4 »»ini<> köiz6a«trmet az öo maláta kiíooitu nf>er«-jwn, n«>l<r 14 frt« l^iay»tno»lc kjiüoő f/*-D'i*d*-**- i^akacoi Té«l^f nef«zUat Küldjön mé Xrtiiiak I.ijta, síül. Fhrratxrf Fiumvba
Wj'^'b. BJjíkft én ismerek, • tei*4 *li»- üalt idült ^Tomorbaj. illette em^iztei. tatár jel^r* jó errdnéajoye) haizaattan
A n m ]
it«>( me^f rdrolt Ki*- krlea > aiulatiut f .etifecéf taVIctt
I>r Nfc*lai. Kj.kori* orroa Tnefc«l
Hűrllelt iiimIaIh kivonat. .
Csxkoem t*g| «*«, Imcv b«i« tnrok él melIftjasban aKQd'etrm, BBÍnd«D t cllra haassa 1 «i«r rr«áiB»o^ieleo maradt. Tis aap ott haaxBáJon az öd :1i1qü malataiat r* orftitmel Upaixlilua. miasrríot állapotom napról-napra i.'il * Dr SUetxrr. Conif
Az elsó es egyedül valódi
Hoff .lános-Me mell-maláta c-iiikorka.
j.r.lü, és f.-o.-u ha;l-n köbö:é<, rekedurii. ¦ éz%**\ szerv báDUlBaknái.
Hoff János ciasz és Sir. adrari szülitó
B ». (Jr*>po, HrMorntruM »o V VrjBtcy^eU: lmyen «a bormantve.
IUKTÁRAK: Mi'densi.'i >«/-rl«r i.«cyobb lu-<i-r és wt-¦ ,Hrtb n. > kiliincifii S ."> K»ni.sin: FíSSK.l.HOKÉMl áTRf.M KI-KIN. ARMITH n KEU .t KLE1> ur.k írre.k-de-ébei.
ooo ooooooo.jooo looooQ
Magyar
osztály sorsjáték
1 Millió Korona.
Húzás naponta
1896 Majusl2töi28ig.
Nyeremény
1 jutalomdij 1 i
25007
600000
400000
300000
200000
100000
40000
20000
10000
8000
6000
2000
1000
200
150
I jutalom
600000
400000
300000
200000
100000
80000
40000
50000
80000
204000
200000
200000
530000
3300000
6284000
^a| II. o*y.tál> «
#O.— :*O.— «.— :«.— iorint
cr*4«tf ••rsjcgy arakon ki«M ajánlott levél portója «• iért Í5 Kr. melléklett**.
Heintze Károly
Budapest, Szervita-tér 3.
Sürgöny czim: l<ottoh<*intir.<- Bit«la|>«-»t.
II. úsztál} u sorejrgiekuek a III osztályra való megajitisa a
II. osztálru -ors]en> Tisszaadisa és a megnjitási djj kefiieté-
sével és pelfy:
V, •¦ 7. '/,. "A. *orJesT
Í0.— 10 — t - " I — forint
legkésőbben májas 2-ig eszköxleodó. 19^ Nyertes sorsjegyeket minden magasságban berál'.oV 'VS
Schicht
•féle SZIN-
SZAPPAN
balAaéftl
igeo \6\ szárított kuunóeu t i s t t i t, legtakarékosabb a haiinálatbfto
Tisztaságáért és ártai.másságáért & kezek és ruháknál lenessé* vilUlutik. EgyálttLáa a legjobb a létező szin-
szappanok kOzöu. Egy kisÁrletet senki sem fog megbánni.
UKI.LÉR KAROLT. Afc '
Ku-.iediil valotii alu.,,:
csodabaJzsam
TIIIERRÍ ». tj
* ií.. .mnr nnn.i«i L,rtrnir.t: '.. »,rli.
¦xu'.trt tnimi.,. táj^aümat +. j[v...
Cyitja. «i lraii,-,»t: «. a k...\v ¦a*ka>]«al -J-w^-ítj ei ¦ t.rt t,,.-tl?M 7 khü
A injfr«t;ibt>, ]«CJi>lh^ 'iivk biiourult t« vav-164 jllM
Utr. n, aj.in •in irindac
ov«l 1i»ji«iiÉ4É»1-. jyof.vilmi.r : .-1, ¦Jtkor *¦•,!¦ «ii 4a haBiiutaiU; ¦ '.ti. h l 6
nit-lv iM.ni v *ii kupakon.mai mi 11 kiáll itTH. hamiailvá
<>Tv ualyrül. bi>l IdUurntnibAI raktár tiinr. r. .*-

HrundWh^M. csodakenocs
lialát.a «»» «*rt-jr.

i ?j»7 alkatrxi^I a p.ro. ^ •«aUf«lte>*-b.n l.r-^^O •ar«tT. »** "**¦ hntalla. . 1 -Ma 11—iMW
hat 6 .
tt. n3 u vmf- inai ¦!¦" a- b^m^'k- gji^|^j|- HB t uaava *' t*»* t4aár*. Min.'lfun.-trü <U*nc-i kinov,., pokolvar ^j.~L-
támiadr *«b*k. nyatl>iU^*n-ai Tar-arludaa. lliliufáf ra a gy. «tac*I n»tH«>anar. aMis^i réarftk, aual kltftacb
aiálili
;» [..-Iliid.!* 4O üí*r. HaO.yltTaBT ÉU

tfT**t'i kfixreUw kKtseraat) torrti
THIERRT A. Öríngyal gyógyszertára
"""jllZÍlflíMICaÖIÓaít készpénzben, »lőny5« t6r lesztésael legmagasabb összegekig a;ini
„MAGYAR LLOYD"
közgazdasii;! vállalat Budapait. VIII luaef korát 7
^ay L'gjsuntéo keresünk és ajánlónk kisebb és nsgyobb birtokokat vételre és bérbt-
Daróez-szövetek
i Loden)
férllak- *» hölgyeknek
ajánija
BAUM RUDOLF
iiroli ürtti szírét uetttlieu la:
Imibrnck. Rndol fatrasse 4.
Nj«autou llj Wajdita JóiselkönyTnyonidájában Kagy-Eauicaás.NA(.Y-KANIZSA. 1896. április 18-án.
. . » In - kr ífitMb.
. . 1 Irt U kr H»je« Kán I* kr.
HIRDITÉIEE
aaaab«s aaUzaorbaa , S, • aulai tavikai torari i kr
SV1LTTKKBIR ¦Mit a»<tni 1U kralt ¦»«¦¦> il.Mak auaoaa w* JU kr tt««aitf
XXXV. évfoiyaa.
A nagykanizsai , laar-Testtlet
i Takarékpénztár réazTény-táiitaég*, a .Kotort takarépénztár
i lap ssellaau fa ••rafi
Lajai uertessü-kud* aevén eaiauiuea lafr-EaaUatra ber- tatéi eadSk.
B*m»l«lei tavelak na fopj-
Kealntak iliuna kll«.u*a
.auagy-isniz.
jtmroiT tánaizf*, * .nagr-kanizaai- ét gaiambofcir>akéntes tazotto-egrltt", r .nagy kaniztai kisdedneveló egyeaolet* a „otgy-kanizsat tanítói járáskor", a .Mgy-kauitaai k*rezztéBy jótékony nóegylef n kaaizaai izr. jótékony nóegylet\ .szegények tápiatézete* t .katona: hzuaatyin egylet" t .soproni kereskedelmi iparkamara' nagykanizsai kuliálaaztaányáuak hivatalos lapja
HETÉNK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTA.LMU HETILAP.
Rét énétt hunyt tan hivatva pó tolni a haroM ér itt foeaállé Magyarországi munkások rokkant- es nyugdíj-egylete, mely miodennems aoli-ukálói menten ai öregség napjairól »aló gondolkodás nemes eszméjét ihajtja a munkások közt meghooo sitaai. Ez a törekvés mind társadalmi, mind nemzetgazdasági azem-poatból igen fontos s megérdemli mindnyájunk figyelmét; mert arra az osztályra óhajtja kiterjeszteni áldásos hatását, mely még eddig'' Tajmi csekély méltánylásban résxeault s tetjesen rá Tan szorulta a gondoskodásra Mert míg a társadalom tsbbi osztályai biztosítva Tannak öregaé-gök napjaira, addig a szegény mun kast, a ki életét, mig dolgozni bir, nebéz munkában, a mindennapi kenyerén Taló kDtdésben tölti el: öreg napjaira a legirtózatoaabb nyomor fenyegeti, mely ellen nem volt módjában magát ragjot gyűjtésére! biztosítani. Hi a uakadatlao munkában ereje elfogy- mikor idó előtt munkaképtelenné lesi, s kihull ke-zéból a kenyérkereso szerszám : ennek helyébe kezébe kell rennie a koldusbotot, hogy szomorn életét kegyelemkenyéren tengesse tovább Ennek tódat a érlelte meg a munkásokban az eszmét, hogy hasotili sors ellen biztosilaák a jelenlegi munkásaemze-déket Dicséretekre Tálik, hogy öu-erejökoól vállalkoztak a nagy feladatra s az égés: országra kiterjedő, kölcsönösségen alapuló szerrezettel vé lik azt eiérhetőnek. Ezzel igen fontos társadalmi bi tatást teljesítenek, mert kevesbítik a társadalom gondoskodására szorultak számát s az egylet ez emberbarát! hiratása teljesítésében joggal számit a aagy társadalom támogatására. Tagja lehet ar
egyletnek minden munkát kor- és nemkuloabség nélkül, nemkülönben oly egyének is, a kik bem tartóinak a munkásosztályhoz, tót nók is.
Az egylet harmadik éri működéséről m'jst megjelent éri jelentés alkalmat nyajt Deka ok az egylet kí-Táló kedrezaényeinek ismertetésére, s ajánljuk azt t olvasóink figyelmébe
Az egylet tagjai 10, 12 és 15 kr. heti tagilletéket fizetnek, s eanek fejében a tagok, ha tiz évi tagság után saját szakmájukban munkakép teleiekké Tálnak, élluk régéig 420, 4-90, illetve 5 frt- 95 kr. heti segélyt kapnak, mely összeg gondtalan életet biztosit számukra. A segélyezed összege a tagsági idó arányiban érről érre nó, ugy hogy ha valaki tagsága huszadik érében leiz rokkanta, már akkor 4 80. 5 60, illetve 6 frt 80 kr. segélyt kap s igy tovább: mig négyrét éri tagaág után a tag G, 7, illetve 8 frt 50 kr heti nyugdijat kap, s ezt élte régéig élvezi, bárha munkaképes is. KzenkiTtl segélyezi az egyHet a tagok ozregyeit ét árváit is, otyképen, hogy az elhalt tagot megillető ae gély az ó halála u'áo gyermekei «e-velte'ésére fordittatik, mig a fink a 13 ik, a leányok a 14 ik éret be töltik. Az Özvegy pedig megkapja végkielégítésül t férje álul befizetett összeg 30 százalékát
Az egylet magasztos czéljához méltóan igen szépen halad, mert ma már ..özei kétezer lagja s 14035 frt tiszta vagyona van, mely a Hazai BaDkrészvénytársaságnái van elhelyezve s folyvást gyarapszik. Az egylet szükséges és támogatásra méltó voltát maga a kereak. miniszter elismerte, midőn az egylet nemes eszméjének síkeres terjesztésére 100 frtnyi postabélyeget ado
máoyozott. Vajba a társadalom is követné jó példáját!
A budapesti kozpőatT egyFétnelT öt fiókegylete van: Ö-Bodin, Diós-gvórött, Zomborban; Miskolcion éa Apa'inban, melyek a központ fenha-tósaga *latt miad önálló szervezetiéi bírnak Táróinak iparoaaiaak és munkáaainak ajánljak, hogy a Baját jól felfogott érdekükben e fontos intézményt honosítsák meg; tegyenek első aorban önmagok, mert örökké igaz marad: Segíts magadon 8 az Isten is megsegít!
Az egylet elnöksége (Budapest, VIII, József-kOrut 68.) szívesen kaid mindennemű felvilágosítást, ha ez iránt hozzá fordalaak.
A várati képvitaJé tattllst HzttUágai
— építészeti fciiottíii: KI nők Eperjesy Sándor, alelnök Vidor Samu. Tagjai Gatmana Vilmos, Grlnhnt Henrik, Síitós Imre, Knortzer György, dr. Löké Emil, Ploaszer Iriáei Unger Uümaan Llek, Blaa IfSJoa, Moraadini Romín. Ki» Feru Jóueí Ebenspmger Lw, SmúsI Júe«, Pilfy AKjosKiáloiiti Uj«e. Hl.lkó Jáno». ilj. Ptllir Feraatz, dr. H&Uí«r János, Uirackai Edd, B-ma Jouef FiKbl Pál, Szommer Nátbáa. Sável Jaoo«, BaK»« Józant.
— PéDtflgyl bizottság: elnöke Piihil FersDCi. aielaök? Outmua VilB0>. Tagjai: V.dor Samu, Kperjas; Sáidor. Sümegi Kájnin, dr. Lök* Emil. Varga Lajos, bseoapaager Lipól, Selmán GuaztáT, Weuer József, dr. Rotaacaild Jakab, átera J. klór, dr. BeoUik Fereaez, Gaál György. PiéMtm- János, Rotenfeld Adolf, Gríihot Alfréd, Ha'plwo Mór, Tripammer Gin, BiUíheim Samu, Milteoji Sándor, Sisvári Jáuoa, ifj. Kre-nauJozaeí.Lovinger Itfaács, Faici Lajos.
— Árv.njíéki bizottság: Ei-nök Veciev Zimmood pokjármester, alelnök Len«rel Lajos fójegyao, uluőkók Sebestéor Ujos, Sinoa Qábor, Sialaj Ltjos, GrOahni Fülöp, Bettikeim Gyezo, Uwinger lenicz dr. Fried Úiöu, Berdin Martoa, dr. Ollop Mór OrojiTárj Gyaia
I- — Iskolaszék: Tagjai: Mikos | Géza, dr. Szakiu Nándor, dr. Tripammsr
, Tóik Láaló, dr Neuúedler Anul, Szalay I Ltja*, Kovács Károly, dr. Pachioger ' Alajoe, Simon Gibor, Eperjassy Sándor,
¦ Samegi Kálmán, Vargt Lajss. Faic< Lajas, ör. Hegedűs László, dr. Bentzik Ferenci, dr. G<ró József. Lówy Aiiof, Rapoch Gyula, Bún Samu, Sebestyén Lajos, Fi.-cíl Pjí. Csiitmadii József Jákábi Fulőp, StierliiK Sándor, Práger
. Béla, pioaszer Ipnáti Goldschmied Divid,
1 HuSmann Mór, Knortzer György.
; — L e g e 1 ó é s e rdő b i z o t ts ág
elnöke Hertelendy Béls, alelnök Varga U , tagjai: Gctmann Vilmos Puhil Ferenci, ^ Kovács Károly, dr. Szekeres Jótsef
Sebestyén Lajo-. Hertelendy Réla. Pilfy
¦ Alajoi, Varga Lijos, Beoczik F^reacz, Gí«pár Ferenci, Bagonyai György, Plawler György, Míninger József, Horváth Líszió, Szmodics László, I^engyel Beruá . Sommer Sindor, Ffl'öp András, Anek Györgr. őr. Fasselhofer József, dr. Hetadus Lász:ó, Siedimayer LiVzló, Knlovici Li'zló, S ern Sándor Székely Tivadar.
— Kórházi bizottság: Elnök dr. S<qkit» Nándor, alelnök Mikoss Géza Tagjai: dr. Riccli Ziigmond, Tóth Lisz ó, Eperjexsy Gábor, dr. Scbwarz Adolf. ír. Bl.o Simon, Tripimmer Qyua, Reinila Laj is. Farkia Gregor József,
I dr. fttti Kálmán. Rith-child Albert.
— Föftymaasiumi bizottság tagjti: dr. Trrpaaimei Rezső, dr. Pa-chin?er Alajos, H^rteleody Béla.
— Szecénv légügyi bi/.ott->ág elnöke Kovác- Karolj. Tagjai: Szegő Gyula. dr. Szekeres József, Pukmann László, Seben Richárd. Sartori Oszkár, ScbwmrzGusztáv, Blau Lajos, Ara Vendel, Berger Mór.
— Szinhástsjyi bizottság: elnök Gntmaan Vilmos, alelnök Sumogi Kálmán.
. Tagjai: Dr. Tripammet Reznó, Szegő Gyula, Gríohut Henrik, dr. Oilop Mór, dr. tíeusiedler Antal. dr. Tunoly Gynls, O'zterbober Liszló Plibál Viktor, dr. Beeczik Ferenci. Ebenspsu«er Leo. Bspoch Gyula, dr. Lóké Emil, Lendvai Satui.
— KőzegéssségOgyi bizottság: elnök dr. Szekeres József síel-
; aöke di. Síukita Nándor, tagjai : át-.
Kaaca Ztigmoad, dr. Piekiagar Alai«* Imrai László dr Neuaun Ed*. Prágel BeV„ *y Bim Brmm, Maar Káadsr, QuUer I.tjoj. Boo Sima Náavttb l&náci dr. Gerö Józ»ef. BdIus Lajoa, Seregély Ddzao, Nitb Norbert, dr. Bácz KálaUo, dr. SaigMhy Károiy, dr. Stokzer Henrik dr. Miyer Károly, dr. PoHák Eroo, bnriieh Arnold, dr Baru Gyuia, Stepanek Albert, Harsay György.
— J o í 0 g y i bnotuág elnöke Tóth Lúiló. Tigjai: (t-mete Géza, Simon Gábor. Gó?ooy Sándor ar. Svhw^rc Adolf, dr. Fried Ölön. Oroszráry Gyula. Rapocb Gjula, dr. Huier János, ii. Tnboly Gjula.
— Száatrizagálóaiztttaág elnöke Szalay Lajoi. Tagjai Réti Ltjos. Knortzer Gyönry. Remitz Jó/.tef, Stolczer
.. Guutiv, ifj. Hegedni Láizló, Stedlmarer Liszló, Go'dbamaer Károly, WaJleutein Frigyes, Buu Samu.
', —Nyugdij-kezelö válaszúnál* 4 tag. P.ihál Ferenci, Sümegi Kalmáa FaiU Lajos, Ksiaitz József. Pótug ' RoUmann Boldizsár
I — V i 11 a m e 11 e n A r z ö bizottság elnöke Sebeatény Lajos. Tagjai Plihál Ferencz Goldhammer Károly, Szalay Lajo«, Eperjevy Gábor Szaidemann Sattu, ZerkowiU Lijos, llogenrieder Jézsef, ilj. Fesaelhofer József, Aaek litván, Uager üllmmn Elek, Strnm Tédor Pollik József gzommer Náifaia, Eoeo-spanger Ernő. /—™
Válttt \
Kia-Komárom es vidéke törWaetébál1
Iru - CilEt ISTÍAK n.-bajoai lalkeaat (Folytatás.)
6. Briccini Dániel 1639. d. I. Juli lett pappá. A felesége volt Pálfi Anna, a ki felett prédikált Laskói Sáaxjor Sapient IV. 7—IS A 1644. d. U. Nov. Matr. pag. 65. Meghizasodott 1645 ápr. 20 án Blvevén Sientgyörftyi Miklós Deák öivegvtt, Somotyi Örzaikét Co-pu'álU Bélysi Tamái ciökli prédikátor pae 171. Meghalt Í655.
7. Ri'kay György 1655. Aug. 20. tételeit kiskomáromi pappá de ő oct. 9 én ment oda, a <niból az látizit, hogy a papság öazszel változóit. 165S. már hogy senior volt, oaasn lehet kinozai, mert s nupennt gyflléMB eua köliloa-
T Á ft C t A.
¦agyar aalatazát
- í dvaxlet a tavwó Horrátb
Torkig voltam a citilizált világgal, á háztómegek flrtjéböl elmenni vágytam valahova, hol tarizeuiok és filiaz-teusok n«m vonják azigoru ráaczokba bomickilkat, ha valaki tevMéaM: igazat mond. Tag; pedig elrikkantja magát jókedvében
Januárilla bóoap egyik vasárnapján szánra Q'ten barmadiuafEaiztmal. Ha aani ín foglalkozásra, de termeszeire bizoay-nyal eztgányok voltunk mindbármaa, iLicii, Guazti es én,) kiknek lelke mintha megszabadult volna valami nehéz nyomás alul, mikor az éjjel esett astz bó felelt röpOltlnk a szánul.
.Nem állónk meg a tengerig!" Kiáltott Lacii csauos kedvéDec-, és a lovai vágtattak arra, hol ,»¦ parascMl Fa-reatz Jóska i uaaiár!'
Igazi UadérviUgban jártunk. A zuz mára behintette az utizéli fákat gyó-uáfltvirágok millióival, a körötiflnk, lejDnk felett éa alattosk síinden fehér volt. a szepMtleo teraéuet ixokitlac gyöoyáraaégbe rmgaiott beantaket.
Hajnaltól fogra száguldottak a lovak: már eluaraggották a delet, niikor elhagytuk t Balatont > egy magáaosag álló csárdához éntnk: — a Becnliboz. Uugráluak a azáaró'i.
Micaoda pompás caárda ez a B*caaJ|í Nem látnak senkit a tágas udvaron.
teljesen uras az istálló és kociiszia — még agy baromfi ragy egy komondor sincsen sehol.
Senkise jö fogadásunkra : elbelyezzftk tehát a azant, bekötjük a lovakat éa elindulunk felfedeaó útra.
Végre rasadunk egy élo emtwrre; Makira a karcsmároira Tóié megtudjuk, hogy nótclen, hogy rajta k,vul arakisem lakik a Bacsaliban, sot ó maga is Páhok faluból .kosztol', hol buga éa édes anyja laknak.
A aagy ivószobábau fcái r«gi asztal és négy bosszú pad képezi az egész : bútorzatot- Egy másik — aziatea tágas — szoba pedig tanúskodik a kényeim-u<e bútorzatnak teljes magvetéséről. Nekook kezd a dolof totajKai.
Kariak valami ennivalói MukilóL — Nujcson. Erra alkudoauak veta: taláa lesz egy darab azalooaa, iám talán akad egy kia kwyér? .Niacscn semmi 1" jelenti siukt nagy sajnákozásaal, amiért- ! való öromankben majdnem megöleljftk StnklL (.Ilyen ember kel! nekünk. — ez ax ember pompás [')
Azoaun árnyék vatödik lelkinkre: üuki két üvegben állít elénk egy liter bori 1 Elmultak már a csárda aranyos napjai!
De hit igazán kiveszett már miadw romantika ? Itt aa mérik pintekben a bort?
Maki mihelyt megérti sarunk ks aarvét, azonnal pjite* úvegeíat tölt — és miután ekkep a piauat viasza állítottuk volna régi jogaiba: igazi elragadtatással iszunk — éaoaua.
Nem ett&sk egész nsp semmit s emiatt plebejus g-c.mmak lázongani kezd. Félő, bogy kényizerQlunk k.vonulr.i az Aveo-tiousra. .Cjititgatjuk. attatgatjnk biába', a gyomor a«m Mmer iréfát.
A UDrongatutás pi ianaU:t>an Muki-nak eszébe jut 3 pár régen alfolejüstt frankfurti virsli, melyet uiben le is hoz a palikról
El fozésbtz látnak késedelem nélkül Negyén sffrrflódünk a luiholy körül. Lacii bizUtja a nedves luzelofát, l.lnj-jad csak, fújjad csak kmervaaen I') — Muki egy fazékban vizet tesz a ttzhez, Guszti és és vigyázunk éi meg-mjg emelgetjük a fazék feoöjét. hogy a nagy eseményt mikor s tíz torroi kezd ké-sedeieiii nélkül majttidhassuk-
Végre eljön a boldois pillanat, melyben a legfeketébbszma virsliiét ne'yak k»-iiiléai idete a messze időkbe vésc, — mennyei élvezettel bekeb eizftk.
Ciak az a baj, hogy evés közben |6 neg az étvágy. Már padit; lejenkint egy pár Tirsli mi a toager sima tflkré-hez ? Beádéinak tehát ebedet Páaok talnban, és délután négy órakor nagy kosarakbau szálttják az edéuydket éo ételeket hozzánk.
Mukiaak húga, Irén. {ózta az ebedeb ki utaga is eljoU a csárdába: megin*-lagiteai a porczelláa oáényeket éa be teritani az asztalt damaakaa abrosz-ssal. Csakhamar a ssakáumuvéaut mii-den rafinériájával kiállított ebéd párolog elóuuak a Patkó PuU egykori asztala i.
Gombóca leves éa atlt Usamáj «iel-lett du«kálgatuak a fó'di javakban. —
| Fekete kávét is iszunk, (mely olyan punpís, hogy bizsergésbe hozza a vért) és kávészurc-tölés közben Guszti rezignálva kérdezi: .Talán kapunk még hírlapot is?' í,Hí újságot is adnak, haza-szökdm I* súgja falembe Guszti.)
8>ereucsére nem volt njste, de azért ; asínden kényelem megadatott nekönk. : Azt mir neon is merem elmen-í daai, bogy e/tst kanalakkal ettuok | a Becaaliban, mert most már előttem is valóniaOtlennek tetszik ez a dolog i És ott sjorgalmstoskodik mellettQnk ' aa Mti Irén, ki olyan erőteljes és oly { igen szóké, mint valami germán női I iaaen, és akinek gracziózus mozdulatait vágyódva követik szemeink.
Kközbea szállingózni kezdenek a tendécek.
Eli* egy Kossuth-izakállc támadó jaháu, ki önérzetes hangon rendel léi Mert és leül a szomszéd aszúihoz.
Nem aokára egy paraszt szán áll meg. Az abtskbó! kényelmesen oda látnnk. HárOK ember ult s szánon, egyik bejön a szobába és a számsdó mellé telepedik, a maiik kettő pedig a gyeplöt tartja kian a szánon.
- .Hit azok mér nem gylonek be Józtep?" kérdi a számadó.
— ásér, mer ekk:c?it mögvertem ftket.
— .Osztán mér?'
— .Hát matattunk a sármelléki kocsmába, oiztán azok kést vöttek eló : kát evöttem lű ö>c a bicskit és mö^pofoztam &ket. Most osztán, — mondok aekik, — ha<arisz!ek benneteket a szányomon I
Guszti arcza ragyogott ezek ballatára, f.u pedig meg nem állhatUm bogy " közbe ne szóljak: .De háths azok el-nyargalnak a szánnal és magát itthagy-jik atyafi -'
Az atyafi félrállról válaszolt, miaths ralami magától értetődő dologról adoa magyarázatot: ,M«r hogyan nyargalaá-nak, mikor eoyimek a lovak 'í*
Ez bisony igsz. Guszti ugy kaczagou rajta, majdnem binyatvá^ódott.
Hogy magunkhoz édesgettak az atyafiakat : bizalmatlanságot szavaztam a kormánynak és az adót borzasztó soknak jelentettem ki Liczi előtt.
Miután pedig minden magyarnak ugyanaz a vallási, és miutáa minden magyar született poiitikus: tehát aam csoda, bogy rövid je;yzékvá!tá4 után megbarátkoztak velünk és asztalunkhoz Öltek.
Java diaknráiáa közben jönnek a közeli majorokból ünneplő ruhába öltözött szálas legények. Ki bojtár, ki béres, de mind jóképű gyerek. Mindannyival pa-rotázuuk igax magyar módra, és bamar megismerkedve szíveskednek elfogadei mechivásuukat, hogy együtt igyunk.
Megjön a kézségi biré ií néháay más diguitással. Muki pedig gondoskodik, bogy az ősi pint ismét tündököljék régi dicsőségében.
fis jé kedve kerekedik az egész tár aaaáfaak. Guszti egy generális hangján piranctolja: .Ciigányt ide akár Pábok-ról akár pokolból I' Egyszerre három legény fut czigáayokért és alig félóra múlva azár busza a ftáhoki baada .JajXXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1S96 /PEIUS 18 án.
Bégből megjelent.-Msrt. pag 133. 138. 1664. juo. 14 éig mikor > torok Kis Komáromot elpusztította, ő volt itt pap, pag 1*9 '
PalrODooi voltak, a feljebb mondottakon kivük LorántS Zsuzsáana, i ki 320 tallért adott az eceláaak. Simon Pál odavaló Vajda aki az odavaló oskolára é> harangokra 1656. éa 1647. sokat adott
Oskolája a kiskomároaii ecclának a várban más volt, más a városban. A várb«i oakolák mnutrei exek: 1S33 éa az e!6tt Szenczi András, de est részegségéért elküldötte Pálfi píspök. 1634. 15-ik jul. a komáromi oskolából hóna PilB Goudáu István tatai aiüle-tésű, Utai ifjat' 1636. aug 24. Nagy Gáspár fogadtatott meg oskolamesteroek. 1644. Lévai Márton 1647. IUésialvi Istváa, 1650. .Fuji István. 16S4-be« halt meg Miskolczi Istlán, 1655. Sa-lánki István. 1657. Sallai Balázs, 1660. FOsi István, 1663. Igmándy Símnél.
A városi oskola rectorai : 1657. Szakál-lasi Geiifely, 1660. Révkomáromi Gergely, 166». Szöllósi Gáípir, 1656. épiltelett ajra az oskola Rátkai prédikátor és Saláiki rektoraága alatt, melyre a hely -béliek de a somogyi ecclák is «ok sege-delemmel voltak.
Papfizetés 1650. rf. 28. No' megia. vittatott (p. 143) .A kiskomáromi'Helv-conf. lévé Sccl. végeztük egy akaratlal, hogy as Ötvösiek adójából rendelünk prédikátor uramnak 20 köbei butát, 16 szekér fát. Li az oskajsmesternek 5 köböl borát és 4 szekérTát.
A kiskomáromi egyház jószágai voltak : t. Eötve-, 2. Aszaló, 5 hál jobbágy.
3. Illés puszta, 4 lvántalu.
Eveitek a templomot és parochiát s mindeden jószágor, de azt 1647. visszaadták.
(FolyUtása következik.
Tuttvaiék
— Hirdetmény ! Nagy-Kanizsa város rendezeti tanácsa lészérói ezennel köz-hivré tétetik, hogy a sipadombi szent-györgyvári.hid mellel ti, kétágúi ésa birói r« tek külön-külön 189C. évi április hó 24 tói fogva számított egymásután következő hat évre a f. évi április hó 51 én d. e. 10 a órakor helyBZÍnéo a leglöbbet ígérőnek a v. képviselő testület jóváhagyásának fenntanása mellett bérbe fog adatni. Az árverési feltételek a v. kiadóban a hivatalos órák alatt megtekinthetők. A városi tanács Nagy Kanizsán, 1896. ápril
4. Vécsey polgármester.
— Hlrdelaaénj' Naey Kanizsa város rendezett tanácsa részérói ezennel közhírré tétetik, hogy az efrybegyfi.t trágya a helyszínen a Rózsa, Honvéd és Garay utczákban a pásztor lakásoknál 1896. évi április hó 20-ik napján d. e. 9 órakor SinC'btn a volt akasztófa helyén ugyanakkor d. e. II órakor a legtöbbet ígérőnek árverés utján készpénz fizeted melleit-elada ik. A városi tanács Nagy-KaníiFáu, 1896. ápilia 4-én. Vécscy polgármester
— Hlrdetaaéay. A keresked. m kir. miniszter ur a pesti magyar kereskedelmi bauk áiui alapított s külföldi tanulmányútra szánt 675 frtoe ösztöndíjra pályázatot hirdet E pályázatban valamely hazai kereskedelmi akadémiát raji? felső kereskedelmi iskolát kiváló készü tségjel végzettek, a következő föl tételek szem előtt tartásával vehetnek
be hangos a Becsali csárda, muzsikaszó pohárcáörRés járja."
Eihuzrák a Rákóczy indulót ia melyre eljárja a kanáutánczot egyik magyar, kinek Lélek volt a vezetékneve s ki Udja milyen régi magyar vér folyik duzzadó ereiben.
Kanáutánezot láttam már. de ez másfajta volt. Amint nézem, egyszerre eszembe jut: hisz ez a kereaztes-táacz!
A keresztes tánczot már régen elfelejtettük, agy látszik, csakis a pesztor-népek, — kik ezer esztendő alatt alig változtak valamit. — tudják egyes vidékeken. Maftam is csak a régi iratokból tudtam, kegy 300 eaziendö előtt a pogány török elleni harczok alatt, kereszté* táacaot (Kreutr-tanz) jártak a kanizsai hajdúk.
Bár a Becsaliban petrolenm világítás helyettesítette a tábortüzet és két farkos bot az éles kardokat, de azért Lelek barátom, a te erdemed nem ki-Eebb ezek mailt! Járjad csak. kad gyönyörködjünk a daliás idők tuaradrányábsn.
Háron ízben egymásután eljárja Lélek a fárasztó láaczot melynek nézése közben leikem elkalandozott a mn'tba. Láttam táborban levő slodeíttet : ezer aáior előr. ezer tüs fényük, a tábla toli danolgaiuak és a bor vsainkba* jár közlik kéziól-kéire. Hegedtsnk, f»-ralyának vagy kürtiek hangjai fellüze-Mk a harezorokar és aiilaj verőket landolásra hajtja A földön két kardot ke-
reszt. A kereskedelmi akadémia, vagy | felső kereskedelmi iakola kiváló siker- j rel való végzéie iskolai végbizonyitváay- | ayal igazolandó. A íol;assodványb»n sjeg-jétSIendó azon speciális ieajeret, ¦*•!»¦ aek elsajátítása <agy tovább tanulmányozása véjett az illető 6 tanulmáay-utat megtenni szándékozik. Fölemlitou-dók folyamodónak esetlege* szakmunka latii az illető íí!ner«tkőt*ei>, valamiét ! a nyelvismeretek éa a Arvezett tsasl-mánvut pro-rramtnja ésid«artams Végül megeralite»iiőafo'ramodvfsyban,iie»7fo- ; Iyamod6jniként véli szerzett ismereteit és tapasztalatait a tanulmányul befejeztével itthon értékesíthetni Oly [pályázó, ( ki jeles iskolai képzettség mellett a tanulmányozandó vagy elsjátitandó specziá- : iis ismeretek körében más elméleti vagy gyakoriali irányú tanulmányokra i hivatkozik és ezt igazolni képe?, vsia-mint kellő nyelvismereitel is bir, az ösztöndíj odaítélésénél előnyben fog ré-szesitletni. A pilyaoyertes tanulmány-útról a keresked. m kir. miniszter nr-boz jelentést tartozik temi. A föntiek fiiiyelembe vételével szerkesztendő folya j modványok a keresked. m. kit. minisz- i ter úrhoz czimetve, a Mosoo-, Sopron-, Vas- vagy Zalamegyében lakó pályázók j részéről f. é. április hó 30-ig az alui- \ írott kamaránál nynjtandók be. Sopron, 1896. évi április hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
H i r • ti.
— Zalavárwegve bandériumában U-en vesznek r^szt Battbányi Józarf gróf vezetéxe mellett. A bsndéhum tagjai leaznek: Batthyányi József és Ernő írófok, Bezerédy Liszló Beaerédy Lijos, Bogyay Elemér, Detvarics Ákos. Fábiánica Káro'y Hajós Kálmán dr., Hertelendy Ferencz, Malatinazky Ferencz, Oltay Guidó So mogyí űvu!a, Szentmihályi Dezső, ilj Tarányi Ferenc, 6 csatlós a vármegye kültóéíén le<z küldve.
— Tanárok ttaztelgíae A helybeli felső kereskedelmi ii-kola rendes tanárai f. hó 13 án tisztelegtek Vécsey Zsigmond polgármesternél Búi Samu igazgató vezetése alatt. Bún Samu beszédében kiemelte, bog; Vécseynek polgármesterré választatisátiál iutott érvényre a közmondás igazsága : „vox populi vox Dei* és kéri. boey a polgármester sz intézetet, melynek felviráeoztatá-áért a tanárok és a fenUnó hitközség buzgólkodnak,
I vegye aziolén pártfogásába. A polgár mester megköszönte a tanárok megjelenését és biztositotta őket, hogy a tan-&Ky ily szakavatott képviselőinek sziveden ígér meg minden tőle telhető támogatást. A szokásos bemutatások után a kűldöuaéstől szívélyesen elbucsuzot'.
— Tanlók kamgvenenre. Folyó hó 12 én a szttlők örömnapja volt, már azoké a szülőké, akik jelen voltak a Casinó nasjtermében, HofrichUtr Lmma hegedű tanár&ő által tanítványaival rendezett hangversenyen. Az iskolajelölttól kezdve a menyasszony jeHöltís a mű vészoöveodékek minden korfokozata ezen a conc-rteo képviselve voit, kikért a sz8lők drukoltak. Kezdődött a hangverseny a leghátrabb s)űvéez.-sel, aki valaha a hangverseny terem dobogójára lépett. A kis GuUtnaon Heiirik, aki uemrég töltötte be hatodik életévét, már is bs-bérokon nyogodbatik, mert néhány ma-
resztbe tesznek (élükkel fölfelé) — éa a tüz fényében kilép egy-egy dalia, — gyors ütemben, de ritmiiiuaaa, eljárja lábujjhegyen a keresztestán cwt x ki fent kardok között. Sarkantyú pengés kíséri szabályosan a ouazke mozdulatokat.
.... Lélekfdlbagy a táncto'áual mire a czigányok uj nótákat húznak és ez megszakítja merengésemet
A számadó hosszan elnyújtott nótákat kezd énekelni. (A többi közt w.t ia:
Jefersieere »et7 a p«sta. Jaj ae asépaa ásói a üptya, Jooa vitsi « tajsáfot, NékOa a az omoniiáf ot')
Csakhamar tánezol az egéiz vendégsereg, Guszti a gömbölyű istennővel forog oly gyönyörűséggel, miathi e táoczlól függne lelke Qdiö-sé^e. Csak Laczi marad minden emberi biraágoktól mentesen, ugy ül mellettem, mint fa lami indus bálványistea.
— Azt a nótát húzzátok, — kiáltok a ciigányo\ra, — „Erdő, erdő jaj de sürü erdő. közepén van egy szál arany veaszói' (Ez a Lacii nótája. Mindjárt leszállasz te ia a halandók közé Liczi barátom !)
Persze a banda nem tudja muisi-ká'ni ezt a nótát végig énekelem tehát a szöveget mintha a ciigáuyokat tanítanám :
Kátaállatt s sadár as áfra. De SMf vaa aafcasve a ¦aárara, _Lj aaj falaaboa, rou bindM
gyár saaulu. «4fdslt oly k« gedült el, kogy a kis mfivésat kas »ártlogoja két •*•>*L---val MsHotte ki A «•*•*'?•* fia „_ sz ováeziót önénetes hajloasrásaal l*v ssonte meg. A kis Eothsckild Béla B-tlaó tanuló, de félénk tekinteteket »-tett a világot jelentő deatkákrs. hová öt szerény terméssete nem vonzza. RossnM Tyroliennejét tisztán értelmesen játszotta végig. Rotnsihikf Jóisef jeles turista, hegymászó és geofrrafo'. Ha a hegedia [ áttéred. «P oly gyorsan lud eigezodai, i mint a msppán. EllenUllbaUtlaa vándor | btjlam messze orslá<rok felé Tull'.ia ő ; | Esnek aa érzésnek sdott kifoieaéjt a i bejedün is — váodordslt játszott, de [ turista-szerencse. lenséK aem történt. -Testvéröcscse Roth cnild István ínkáb* j itthon marad és as egyhangú életet varia- j cziókkal teszi váltoiatoasá Vanatió de-lectat A közöméinek is öröme telelt korrekt játékában. Rolbiuser Imre, aki Karinthia bércz-iról került ide, a ,BÜ-vos Vadász'-bót, játsiotta a .Vadász-kart" Hottmsan Henrik, a fiuk leg-idősbíkje C-re hangol' hegedűn játszott A-ra hangolt zon;orakiséret mellett. A haladó partiak •áborábsn hallollnk Zer-kovitz Zsigmond bravúros játékát Accalay hegedűversenye aebéz darab és az előadó szépen juttatta azt érvényre, amiben Gulmana Lilly precíz zongori kísérete hathatósan támogatta. Gutmana Acine k. a. gyönyörű színezéssel játszolts Chopin Nahirnjét. Az i-mberi hang minden timbreja szólalt meg hegedűjének húrjain. Weiser János két szalondaranot figyelemre méltó tökéletességgel és ki-fogásulan technikával játszott Práger Sarolta zongorakisérete mellett Práger Ilona játszotta a hangverseny nto'.só számát, Smgelée íantsisie pasloralejét. Ez a teUiős zenészdarab a hegedűiochoika minden finom-ágait veszi igénybe, hogy érvényesüljön és a fiatal Práger 1 oua ezen igényeknek derekasan felelt metf.'ugy hoiij az o előadása méltó betetőzése volt a hangversenynek, melybői azt a taoulságot merítettük hogy Hofrichter Emtna hegedüunárnő szakértelemmel oktatja növendékeit Virágokban és tapsokban nem volt aiáay. V.
— Heti Mlgreló e héten (április 1 ¦. — i6> az öak ttsotló egylet őrta-nyáján Weiszberger Kálmán szakaarpa-rancsnok ur.
— HeII kittének e héten (április 20—25) s Kwdedoovelő egyesület ovo dáibaa Janda Utroryaé és Eisiager Hon rikt.é választmányi tag urnok.
— Harv.th Laczlt, — ki e hónap végén Budapestre viszi jól szervezett ban-úáját, hol a kiállítás ideje alatt a Bs-iatoai csárdában fogja huzai búbáoatot al-taló gyönyörű nótáit. — a múlt héten be zsriák* a városházánál. A dolog ott veszi kezdetét, bogy Markó Miklós bud.pati 4vSM|apiró kiad egy .magyar czigáuyxe-neszek albama" czimü díszmunkát, mely ben Laczi és baadsja is megörökittetni fognak .írásban és képben." A képe ket e hó 9. napjára Matkea Károly megcsinálta, a szövegnek megírására pedig Halis István vároai tanácsos urat kérte meg Laczi. E napon vároai közgyűlés volt, de Bürigős ljvén a dolog, s taaá-csos nr gyűlés utáara rendelte Laciit az életrajzi adatok közlése végett. A közgyűlés lefoyá-sát a karzatról keleti nyugalommal nézte Laczi. Mikor a gyű-létoek már negyedóra óta vége volt éa
Még be sess végződött az ének, már Laczi kesébe kapott egy hegedűt és gyönyörűségesen buzit .az arany jWjüz-szót' Utáni elmuzsikálja Guszti nóta-ját is. (Persze Guszliaak nem lehet tnegállsni, kogy stövegét ketri ne énekelje:
Itt alAlc > ttnemaélai A rtnlaaik ai öl«*., OvODtTaorfiaiak cser caakbdi raja: A rt—Émnafr srujti aj-akara . ..)
Lacii abbanbagyai szándékorik s ma-zsikáást. Hohó! nem addig vas Lacii! Hit a .Kondoros! csárda mellett!"
Mradeo czigásyaak van egy nótája melybe képaa beleonteai égést lelkét Ilyen a kondoros: csárda nótája L'Cioak
S.rni kezd a hegedű Ltczi kezében az Isten kegyelméből vsló művész ihletével muzsikálja est a közönséges nótát
A Becsalibtn misden elhallgatott- — Ilyen mutaikaaró a vén Becseli vastag (slai koiött aokasem hsagaatt naét: A pásztoros, méláró nóta. (melyet nem szerzett kisebb ember, mint Arany János), Laczi elbűvölő Játékával igéaet alatt tartott mindenkit Az egytsert eaaberek ératék a ojbgfegtiaUaa ttaataé lyt, ao-gyaa aralkolik -ti veiken agy esaber a hegodOTOnoial. ügy hallgatták, mint as imádságot.
Vége lett s nótának. Ltczi leteszi a hegedűt, mire as egész csárda risstn-kadik neki. hegy még csak egyszer kutsa le azokat a mony béli húgokat Hiába,
aindeaki eltávozott a városházáról : t Uiácsos ur, — feltűnőnek találván a késaaWmezést, — Uczit keresni a kar-táti ajtóhoz megf. Mpései iájára poksfi dorosakoléa haHaUstk s bOiárt ajtói á.< sokléliva -» itngtMnteketeBlegetvekér kibseaátás. . aásOMter Li. i közgyt-léa aláa bezárt ragy hat darab kése-33lateza polgirtáraa< > kotttk a hindu satrafaik itadáká!, laczit ii Mikor azutáa kittyitották az ajtót. LiLtt, — elmond-rán babérokat «s aranyakat (yüjtő életét, — a taaácsos ur aszlalára. hoaorsrioai gyaoást letesz exy gyönyörű óriás-szivart, melyet évekkel előbb még Don Cartos apaayol trónkövetelőtől kapott mikor veneziai nsloujáftsn fülébe huzu a gyújtó magyar nótákat, éa amikor méü Cubáhaa a lázadók nem pusztították ki az illatos dohányokat. A fejedelmi szivarnak méltó elpipálaaa a milleniumi ünnepélyen fog eszközöltetni s bizonyára az üinepély fénypontját képa-tondi.
— Lóraaar Erseknjvárott. A gyakori kérdező kódések következtébeu ismét közhírré teszi a nyi'rameizyei gizdasági egyesület jogy az érsekujvári nemzet közi lóvásár a f évben májas hó 3 ál d. u. és 4-éu (vasárnap éshéitőn) vagyis közvetlenül a budapesti használsti ló-kiáiliUj megnyitása előtt log megtartatni. Ez az érsekujvári lóvásárra azért előnyös mer. a külföldi kereskedők miat a két helyen váaárolhitnak, miután Budapestről Érsekújvárra éi visszs min-¦len két óiábao lesz vasúti közlekedés. Lakások és istállók az érsekujvári rendőr-kapitányi hivatalnál megrendelhetők.
— Mlllenlnsal ünaenoegek A fő gymaaslua ifmsága fényesnek ígérkező ünnepségeket rendes hazánk ezredéves tenuáilávának esnlokezetére Lesz fáklyás Blionu'.ás, di'znés és táoczmulatsá; is mely, bogy méttnlegparjnyib^ bakfisek kivehessek belőie s részüket, délután 6 órakor kezdődik. A teljes progrsmmot s jövő szambán közöljük.
— Bailia f. hó 13-án este razziát tartott a rendőrség aSugár-utoo keresztjárásba véve a két laktanya területét é< nemkevesebb, mint 11 csavargó celéd és nemcse'éd leá tyt kisé.tjk be, kik a laktanyák körül ólálkodtak. A nem helybelieket kiutasították a város területéről.
— A Gizella Egylet melyuek Nagy-Kanissán és vidékén számos tagja van, évi reades közgyűlését áprilii 26 án Bécsbea saját palotájában (Ferenci Josef-yosi li Meló t 10 órakor Unja meg.
— Hirtelen kalál. Farkas Árpái 26 éves helybeli szijgyánó segéd f. hó 13 án délután hirte<en meghalt — Az orvos-rendön bonczolás szivszélhüdést állapított meg a kalál okául.
— Néppárti nagygyűlés most vasárnap ápni 19 én le.sz megtartva. Bepzé-det tartanak gróf Zicny Nándor. Mo aáV János apát, riorvith Hooor sztfr. áldozó pap, Kálmán József p ebános. dr. Major József és Markos Gyula a Herkó Páter szerkesztője.
— Takolj Tlctor t;yvéd, mint a nagykaeissai .néppírt' alelnöke, a következő leveet intézte Horváth Hooor hoz, mint a néppírt jegyzőjéhez: Igen tisztelt jegyző ur! Tisztelendő uram I Legyen szíves kérem s pírtelnökségnél bejÁiettteei, hogy a .Néppari" kötelékéből kilép'k és alelnöki tisztemről ezennel loanndok. Azt hiszem, ezen elhatározásomat indokolni nem srük&éges:
Laczi ismét az előbbi érzéketlen bál-vany, ki nem hallja meg földi féreg kö-aytrjését !
.....Éjiéi körül jár ai idő, kinézek
kocaisaiak után. Néhány falui legény soiKolődik az istállóban, kiktü megu'-dma, kogy s lovakat csak a lagéayek látták el éltemmel; a faluból hoztak sseaát, árpi. részekre sot meg is iut-ták okét kellő időben, - mart kocsi-sínk nem gondoskodott semmiről : al-
| szik wít hit órája.
: Bomvaló: akarok adni a derék ónknak és az árpi árát megfizetni. Mélut-
; lankodva visszautasítják, hiszen bsrát-
I Ságból tettél. Azt hiszem kedvűikért saivesen agyonütnének valami németet Gusztinak elmondom, bogy bocsipett kocsinak miatt alighanem iit kell aa radnnnk. Micsoda ? Azonnal induljunk ! Kern kell félsi majd lesz 6 kocsis ! (Félórával eldlrb még oiya-imit mosdott hogy nem megyüak hsia az egész monarchia 1saz»- kincséért som.)
A legények befognak. Maruztd bennünket sz istennő, a bíró, a csárdás, szóvá, mindönki, de azért aegmiradnak Idrhetlmtl atatási azándéknnk melleft Mindegyikkel parolázuok. .Hí balpirtí követ akar lenni st nr, kit szó'jon !• kiáltja mee a számadó ntáansk, mikor krropal szánunk az udvarból és neki vánnk a fekér éjoskáaak. Istes wloaek Mifyárok I ¦ J.
mert politikai tekintetben a ltját meg-győzidóaét követni mindenkinek jogában áll. Mégis nehogy alt higyjék, mnterint ezen lépésem egyéni, kicsinyes érdekekre vezethető vissza: kijelenten: bogy elhatározásom tisxtáo politikai azempoatból történt. Én már a szervezkedő gyűlés alkalmával tartott beszédemben is hangsúlyoztam, hogy az országos flggetlen-íégi 48-as ptrti elveket, melyeknek már tóbb miut 20 év éta táatorirhatlin híve és még énfeláldozásoaitial is gyakori előharexosa voltam, a melyekéit a nép * szabadsága éa iáláU érdekében nem egyszer s győzelem sikerével is küldöttem
— s néppárt elveivel: — a 67-e« alapot ( kivéve — összeegyeztethetöpek s meg-férltetönek vélem és ezen elveket a ke rfiletben továbbra is faauruni kívánom Minthogy azonsán a párt kebelében később tapasztallak után arról győződtem meg, bogy a néppárt a függetlenségi . elvek politikai hitvallásától magát teljesen isolálj* és azokat — legalább egye- f lőre — saját pártkörében — még haa-gozlatm sem enged : indíttatva éreatem ¦ magamat a néppirtból, — melynek hazafias törekvései előtt egyébiránt ezentúl n mély tisztelettel bajlok meg
— sajnálatomra — kilépni. Hazafiui tiszteletem őeziate kifejezése mellett ma- ; radtam igen tisztalt jegyző urnák Nagy- < Kanizsán 1396. április I4-én. Alázatos ' szolgája Tuboly Victor.
— Aa a^agyilkee gróf Baleznay só-bérpsl oss ez idósserÍDt Nagy-Kanizsán látható. Utána tudakozódunk s jorő számunkban bővebb lerást közlünk róla. •
— Ab Ukolassel. elnöke Eperjesy Sándor, alelnöke dr. Pacbiuger Alajos, gondnoka Faics Lsjos és jogyzöje Németh Igvso lett megválasztva.
— A Polgári Egylet egyik bérlő társa visszalépett s most egyedül Rum-pold Gyula tevékeny s figyelmes bérlő maga tartotta meg. '
— Nagy-Kaaizsan február hóban elhaltak. Tersztenyák László b bosvapoe meghalt á án, Jámbor Sándor 1 bóoapos meghalt 5 én. Polgár Anna 2 éves meghalt 8-án, Scbönfeld Lotti ózv. Rech-nitzer giianionué 62 éves meghalt 8 án, Mondruschak Rudolf 67. ezredbeli katona 22 éves meghalt 7-éD, Magyar Katalin özv. Horváth JáaosBé 71 évea meghajt 7 én Ugor Antal 11 éves meghalt 8-án, Neusziedler Jáooa L0 éves moghslt 8 án, Szabó Karolin Varga Jánosné 21 éves meghalt 10-én, (éri Magdolna 6 hónapos meghalt 10-éo, Tiszai Mihály 15 éves meghalt 11-én, Matahcs Ferencz 6 hónapos megállt 11-én. Varga Julianna 18 hónapos meghalt 11-én. Igor Terézia 9 hónapos meghalt 12 én. Lantos István ko'ácsmester 48 érea meghalt 12 én, Hegedűs Rozália özt. Bakos Jáoomé 60 éves U-eu, Aaek Jótsef 11 napos meghalt 14-én, Baranyai Margit 6 éves 13 án, Bagoayay ¦ László 3 éves meghalt 14 én. Miriloieg Simon vasúti géplakatos 59 érés meghalt 15 én. Krug Mária 5 hóoapos meghalt 16 án, Miilei Ferencz fóldmives 14 éves 16-Jn, Frommer Gizella 2 éves meghalt 18-án, K!eÍL Araoka 10 hónapos meghalt 18-án. Ueimler Mór 8 hónapos meghalt 18 án. Szered Fereccz özv. 8ebestény Józsrfeé 70 é»es meghalt 19-én, Flur Ferencz bádogos 54 éves meghilt 19-én, Piát Irma 2 (vas meghalt 21-én. Magyaro-y Jóuef mészáros segéd 40 éves meghalt 21-én, Polai Julianna özv Lak; Keresetné 61 éves meghalt 22-én Uirecol Márkus 82 évea meghalt 22-én. Horváth Irma 21 bónapos . meghalt 22 én, Bognár József foldiauvea
6*2 éves meghslt 22 én, Battyáni Ková;s Rózsa 3 éves meghal'. 23-án. Kristóf József 9 hetes meghalt 23-áu. Bago-nyai Rozália 4 é'es meghalt 24-én, * Gordán János földmives 73 éves meg- -balt 24 én, Krenuz Teréz 14 hóupot ' meghalt 26-án, Szerdahelyi József földmives 89 éves meghalt 28-án, GMóroaiy Utván 72 éves meghall 29 én, Horváth Mihály téglás segéd 68 éves meghalt 28 áu, Aodert József ustalot 72 éves r meghalt 29-én, Mihalec Mátyás csíz- ' madia mester 68 éves meghalt 2»-én_
— Flgfalaaestetéa! A cs. és kir. ' 4S. siámu gyalogezred helyben ál osaá-•oró csapatja felni évi ápril. 23-án oiáj. 5-án Kís-htaniisa' és Bajcsa közt á tölgyes erdő mellett éles töltényekkel ': barczáuati lötészetet tart. Miről a kő zönség minden szefMcMJtleaség kiké- ' rüléae végett oly figyelmeztetéssel érte- , sittetik, bogy a lövészet tartama alatt
a .hidegkút és nagyerdőben* való lar-tóikodástói és közlekedéstől tartózkodjék. Nagy Kanizsán 1896. ápril 16-áá ^ A readorkspitányság. '
— It-gkivó A .Zalamegyei ált ta-oitotosrtlel" aagykanissai járási köre f. é. ápril 30-án ti e. 10 ónkor'Gelse 8zigetsa unja félévi rendes közgyűlését, melyet aillen nmi üoMpséfjgel s as ezeréves aenzeti lét emiekén készült járásköri lobogó köt ötsse, — a követ-zalai k ftz lAkt
ÁPUU8 18-áa
keto aapireaaeal: 1. Hyawe*. Éaeklik t járási kör teajal. 1. A jetinkén táatló :-lavatáea a kor elaoke által, alkatai setzéd kíséretében. 3. i. kozgrtlel mef-ayitáea éj íolyo ftgye" elintézése. * Hoffmana Mór nr. oagykaniaaai tag al-salsai boazeisje. 6 , Viasaapillantás itt iryarorazág ezerévM tanügyi múltjára.' Felolvasás: Farkas Vilma i. a aagj-kanízaai tagtól 6 A niíajrogu'.' — Felolvasás: Kormeody Pál ír, langrisi taftól. 7. .A testi nevelés foalouáfn, kftloaas tekintettel a háti Bevésésre." — Fetorvaaái Ko»áes MUfc ar, aafrka-niaai la«tól. 8. Indittáaiek. 9. .Millenniumi óda* Hajgató Sáidor ar, nagykanizsai tagtól. 8<avalja : Selm'czy Ittre ur, geltei tag. 10. .Szózat." Éneklik a járási kór tagjai. E kozgytllé»;e « járási kör i. t Ugjsit *¦ a tanücy iránt érdek ioiöket oély tiszteiette! meghívja. Nagy-Kanizsán, 189*. ápril : 2. Ssalay Sáaéor. jtrúkön elnök. A <agYkair--lai ét i Nagy Kaaizaán átutazó tagok kéretaek, hogy ápril SO-an reggel '-8 óra kitt a polgári iskolása: szíveskedjenek gyí-Usktzni, honaaa lobogó alatt, kocsisorom ttrtémk a kivonulás OUe gsigetr».
- JUreleea-Mintán ebúvégéreUzlete met ff I hagyom a Kanizsáról elköltözöm felkérem mindazon tulajdonotokat, akik nek nálasi. javításban órái vagy ttom-Bvegei vaaaak, azokst e kó 25 íg átvenni szíveskedjenek tiszteletté! itj. Caealta Károly nIMa mt-órás ét lát-
- ái egyfor ntosot bevaaáaa. Az
egyforintosok száma annvira megapadt, .nogy ma már ritkaság száajbi megy, ba a forgalomban itt-ott előfonta Inak. Az 1891 jolán 94-éa forgalembaa von 57 883 861 rorratnji egy forintos állam-jegybol et eV márczius hónapnak vegéig 56 9I25Í9 fori itot viltoltak be, ujy bogy a forgalomban miodöoae 970 832 darab miraiit, me'yek aligha kertinek valaha beváltásra, Iy nagy meaayiségfl papírpénznél aránylag sokkal több szo-kett e.'kaBódai.
— Leeiaert — Olaaaereaágka. Nagy-Atádról Írják a következőket: A aehi-sebb fajta kitfino igái lovakat az olaszok mindjobban keresik; a lefolyt hónapban Somofty vármegyénél több mint 200 drb lovat szállítottak ki Olaszországba, t»e* pe4iü olyan árakon, a mtnó árakat e TÍdékea ritkán lizeuek. Egy-eKyjé irányban balaaó éa okszerűen tenyésztő gaids e»y lóért 400—500 frtet kspou > ba pároukiiit is aJbsuKt el lovakat, 900 loríntig emelkedett a mngajáalott ár. Már a mu!t február bavábin is a Dnnántnl-ról, lökép pedig Somogy és Zala var megyékből minte«y 600 darab nehéz igds és háus lovakai is szállítottak el az oiaazok földjére Nem szorul magyarázatra, hogy mennyire jól esik mo:t a gazdáknak lovakból pénzelni, mert hiszen Uiíjs/ólván mitiden más forrás bedugult: nem a szarvasmarháknak, s«m a térteteknek, sem pedig a gabonaféléknek nincsen árak. A azarvasmsrba él gaboaa igen olcsó, a sertéskivitel pedig a ser. tegvéu miatt vesztegel. Jobbsn moadva tettesből alig lebetoe kivitel, mert a készlet igea csekély.
— át etrátéTM Bonepéivet mi jaj hó elejével kezdelét veszik az egén orizágban é* az iskolai és egyéb Ooae-peiyek rendezői jnsr cagyban készllod-oek ezekre. Av. Snnepélyek rendezésénél előtérbe lép a uemr.eti szalagok be-sierzé ének kérdése is. Eddig kizárólag o-zirák gyártuáoyokkal voltunk kénytelenek Ragunkat díszíteni, de most már iuhon is be ,zerezhetjak nemzeti színeinket Báctmeryében Kulin van Berka-vils Rezső első migytr selyemszalag-lyára mely OMzágoj jó hírnévnek örvend és a nagy nemzeti ünnepekre való tekintettel nemzeti szalagot miadeo. szélességben raktáron Urt Igen ajánlt-tos, bogy u auoepélyek rendezői már moet kizlositsák »züksé<letüket, hogy e ¦agy nemzeti ünnepen igazán magyar nemzeti szalaggal legyünk díszítve.
— Kendóri Lapok. A czim után ítélve eey száraz, unalmas szaklapot gondolna sz ember, pe4ig valójában ar. élvezetes hasznos és szórakoztató olvasmáayok Urháza. A .Bandori Lapot" muttea izama tele Tan érdekeinél érdekesebb bűnügyi események Urasával. . mUett kifól állandóan egy érdekfesziUS bín-%ryi regényt és több nagyobb bínugyi elbeazélést A lap ismerteti a goaejzte-v6k fortélyait és fogásait és oktat az •lak ellen ralo rédekezésre. A lapot ér dekes illusztrációk díszítik ét mindet nzáina egy csomó kírőiőtt gonosztevő arczképét is boita. E rövid ismertetet uUn melegen sjánljuk a lapot minden intelligens embernek de különösei, kávé-házak , vendéglők ét szállodáknak vala mint kaszinók és olvasóköröknek A .Readori Lapok' a magyarországi rendőr-hatóságok bivatalO' közlönye lévén igea teraséatatw, bogy mine*a aatoaágnak éa • kozaégi éa korja^zoaégeknek elto tor
ban erkölcsi köteletaíge arre
é* ezzel egy ilyen fontos, kozérdekl válla-
, *al fatviráariálát előmozdiUní. A ,Seod-
! iri Lapok* kiadohivtula (Baíípest,
IV., Károly-korat 18) aiivesa* kttd bár-
kiw*, teljeaea dijUlanul, siutatváay-
uáawt
¦ - .lagjar aslllealaai" E eziaiea kaptunk egy revdkivti diazesta kiállított 8 tdrél kstelecskél, melyot GeiKri Mór az oraságos kiállitáa-aajtóoutályáaak főnöke állította össze A szítes éa aikertlt ; illusztrácziókkal Urkitot. k&tMba, a legaw-: vezetesebb Írok, iiUaférfiak ét tgdesok írtak köuokJíkai Mór. Wekerle Sándor, dr, Kaik Hikaa Horváib Qyuía. Vambéry Armm, Rákosi i-ib. Hermann Olló, Korányi Fngyes s!b. E ni egyidejtleg németé , frsncziául, angolul és horvátul in megielenik és az lenne a főetélja az idegen nyelvi kiadások által, kogy Magyar orarágot, a augyar kuli arát, hisforiát, néprajzot, mú?éazetet. irodalmat, ipart, kereskedelmet, közlekedést, szóval aa összes magyarországi viszonyokat, a magyar fővárost és a millesainmi kiálli-(.,« a küllőiddel megismertatai és kllaő országokban népszerűvé legye. E* éppaa érért, mert Magyarorsugot és nemcsak Bodapestet akuják a k&lMUdel mégis-martetoi, e különbéit pomaAt tartalma könyvben talán bővebben kaalett volna foglalkozni az oraxággal, a mely tok tekintetben érdemelne époly figyelmet a ko.fold részéről, mint a mi azép fővárosunk. A könyv a kiállítást readezö igazgatóság hivatalos kiadása éa ára 1 frt, míg azt külföldön nemei fraaezia, angol és horvát nyelven fogjak ingyen terjeszteni.
Yeyyeseü.
— Tártét gyégyalker. Fájdalmat
csú nál. a derék , testrészek és a forgó kö<zvényes bántalmainál a „¦•U-féie frasKlia korazetz et aó" val való be-dörtaölés sikerrel haaználtatik. ügy üveg áraiOkr S '.elküldés napontt utánvétellel
i loll A. gvózytteréaz c^. ét k ndvari szállító ál'al Becs. I Tncblinbea 9 Vidéki gyógyszertárakban és anyagkerea-
- kedésekbeo határozottan Moll-féle ké sxitnéay kérendő at 6 gyári jelvényé vei é< aláírásával.
— Ai erreal gyakorlatban megbe-ciBlbetlen haszna van a szolyvai éa polenai viznek. mert bogysavoidó batá-
I avknál fogva valamennyi tlynemfl hatású I hazai éa külföldi áiváayvizek közölt a legerő ^ebbekl s így sz összes hogyelvá-laazto szervek bántalmaiaál kitasö gyogy-batással bírnak, ugy szinte hosszabb ta-psszulstaim alapján a köszvényat bán ultnaknál is — moadja ezt dr. Haozély Béla Ug) a srolvai és polenai Tirak Nagy-Kaniisán : Fesselnofer József és Rosenfeld Adoltoál kapbalúk.
rnlarl seljatet te knet 3 art 19
kn| Beterrskést — >asáJii, caiaai tta. a
legqjtbb mistasitul ét tzintkbes, a m fe-
krtí. í.t,T él uiocs M»m»ir| tlytmti SS
krtAI 14 frt (S krajetáni aiéumkéa!
— *im4, caikoa, kocxkax'-u, aÍDtázou <U-
: naastot no. mint etrj tw kalöBböxó mí-
, aftséffaeii ét KKN) izin éa miotautu. stb.
: . aetrasdtK an settaaer tt váanmHita
: ahixaoa ixállitTk, mintákat postafordultára!
Mld:Heiaebfrt-8. 'rs éa kir udi uáuitol
aelT*aiR7á a ZartchWv. Svájuba c«im-
seu lerrlekre l'i kro« éa lérelesPlapoars
t kros biljeg fi-"'H" Magyar avalvén
irt aefraadeléaek pontosan eliatéxutaek
Vese. hktjjfeúlj és UnvésrMssBaasamk dtoa, maaai a »•)«(<• és eatosstéal sserrek karatas
báaulmaiaai, orrooi tekiatMvfk által a LlTHIUSF01Jti«
SALVATOR
aikkerrel rendelve lesz. Húgyhajti hatátMit
UaesiJl! Kónrei eaeuttetí!
Eapkatö ásíaarTizkaraakeo&Mkaoa és
gyógyszertárakbaa A SalraUr-forráa Igaaff. E*«rjaaea.t
i Itmert jóaága éa saját találminyu
| Perinetezé gépeimet
| su idény kSzeledcérel tjániom a szóle-• birtokosok tjeimébe 3 éti jótállig ; Bellett.
Javításokat gyors 10 éj juUsyosan taxkoiiftk.
10- SaiOM J«z*«f Nagy-Kaaitaái,
•)5mva> altat Wsni»»l« aea vállal fa-
^
^

92
~93

nmí
^^^^:? grji
l

30GOOOOOOOOGÍ
ygj,seó nél, hagyboaeknál, a légutak huiutos báatal-raaiaál, sárgaságnál t elzsirosidás ellen stb.
A munkácsi uiudalom gyógyvizei
elwrtndu orron suktekiutélyek álul a legjobban tjánltaUiak
és prd g:
a SZOLYVAI » POLENAI
forrái > .*. z forria
köszvéoynél, a hogy-ntak hnralot bántal-maináj, Diabetesoél torok, gége é« horgok homt|niiiál, groanor él bélbtjokDái, Chlo-roíia Atoni» stb.
A „LUHI ERZSÉBET" forrás
medv
rendkivttli kellemet U« é> aditó saianyufii. A Iégz6 szervet idolt hn-
E két vioek
ratos Dáotalmaioál, tnl-
ságos gjomorsav kép
zödéaDél
idfllt gyoasorborataál, étvágytalanságnál, fer-ti«6 járványos betegségeknél, asiftt diaeteti-ras ivó víz.
NAGYKANIZSÁN ksphi 6: F*sa>«lhafer Józsaf és Roa*nfald Adolf uraknál
*czell8 Gyomor- ^J g: cseppek*
EmbUMt tugokoai í MaWiMBeUI «>—•r»aiepa>eai evei ou kJta-naknet bizonyulUk, k mit uai meg nai
bitotiTitvany Unusit. E«7 kit ftvef ára baunalati DtasiUsul efTSU 40 kr. narr Hv~ in 70 kr.
Mafy>^>rsup (íiraktár Ttfgai
ktrálv ulcia' lí sí
Qzetn
t«i! Cssk oly weppeket lessék rifo^adni, melj-ekuek bnrtLolatái* zCiú szalAf van ra^puzlTa a kentO aUimMTod C. Bridv) ét ezen aavakkal: I .Valódiságul tnzonyilom*. I
A HérteouHi wf^m^nm^tk valodias I kaphatók. |
NAQY-KA.M/SAh : Priger EUit ét L U« fJó-jMei-éMeknél — BÍBC9ON Siodor pórtél
Koknt
U*U*UH*UUH*MU
l&di Sfészségi és Oíalídl kivé, mely
Kathreiner gyártási módja által a ked- veltYalódi kávé izét nyeri. Eltekintve egyéb előnyeitől, már ez okból különbözik ezen Maláta-kávé minden más hasónk') gvart-
A Kathreiner-féle kávé a legizlete-aebb. legegészségesebb és legolcsóbb pótkávé. Természetes tiszta gyAit-mány egész szemekben, miért is felette elúnvösen használható, as űrölt s ez okból a vevő közönség által nem ellenőrizhető pótkávéval szemben, melyek hatósági *nzs gálatok tanúsága szerint gyakorta idegen anyagokkai hamisitvák. —
Eleinte csak harmadrészben, később felében adhatjuk a Kathreiner-kavét a valódi kávéhoz, s igy az egészségre megbecsülhetetlen hatása mellett minden háztartAsban jelentékeny megtakarítást eszközölhetünk.
A Kalhreiner-féle kávét a legelső orvosok ajánljak, s az ugy nyilvánoi intézetekben, mint családok ezrei körében naponta jónak bizunyul. Süt magában, azaz valódi kávé hozzáadása nélkül használva, a Kathreiner-téle kávé a legjubb erösitö szer és a legegészségesebb, legkönnyebben megemészthető és egvszersmind a legizletesebb Ital. ^
Lelkiismeretes gazdasszony vagy anya altaláb&n kávéivó, egészsége érdekében pernzig se habozzon Katíireiner (éle Kn«l|ap-maláta-kávét használni. Az értéktelen Jiamlsitványokkal szemben, ^
melvokkel ma is csaljak a közönséget, a vételnél vigyázni kel! a fehér eredeti csomagokon látható névre:
Kathreiner!
Vigyázzanak! S>j»t éi^kUben nt tnge^ek magokat ribeasilni! ^ ralódi „Kataromért" sohasem szabad i ártként i
. XXXV ÉVFOLYAM.
!«!« ÁPRILIS IS in.
MOLL SEIOLITZ POR
Cárt akkor Talódia< h» mindegyik dobat Bto'.i A »»dj«ijöt aj
!"'--•> tüntati fol.
A Ml A-HM SaMttl-pjnk t«rtO4 rfótrltitui » Ie»«altae»al>b |T«a»r é. il- <• [ro-orké., rtfi6u uttntMn aijkúulom, »«r OcbóxSkb Mtl ket«|««ffflt »He«. r j«lef kiiiss«rnek ^r- eiterjedítt o«nett — Art «tr XrMnUHt tr k«uk 1 H . é.
Hiaiiitatti tirványilsg fen y itt stnak
üolufeleTrancía]
t*W4« anayér éi idk tedi
BORSZESZ ES SO
Ctak akkw v&léái " »i»<i?K-ik on* sjoll a
- —»^™—¦. _A Hc||. fe)jrttu öaO]tUUi TtI1 sárrv. A ¦•lUfUc trat-ada tarumli aé itmMMi mnt fa|4«.«aet4l lapité Mlriafttai atw k5«^y,
can* éa a mertalét «gvé'i kftretkexményeio it >»;niB«Tei#»«hb n»piier — Cfy »M-wtt araiul. ivai ári 90 fcrajezár. ________'.
Moll Salicyl szájvize.
(Föa..katré*ae füwriywuai tzik*áj
A Biodenaavi uájüutitáaaál kAlÖBftMo tantoi harvely kom ty^mekek, uhil fel-oóttek tcáoUra; mert e i»*jtíi a f«gak tortbbi pp*efét bittusitja d t%jn*nta>aú ó*mser toffajáa elicn. — Efy Mali A ratffvaytvfll tllátatt i*^ ára . 60 krajezr.r.
Tai*41 páriái fjvrtmimj. ír^rtl e*»ai»*«li«k*f J*UIIÉJ «Uett. «rmi lekiatélyeli aJá»UU mm^
^------¦ «a kaiUlyac tKCzattwkiat Er^^eü ^
1.80 -5 —
Panai n* »>ract'<a ....
Irnfmlttr . .......
Eredeti pesaarítia oclaai»a». (Pelip«nitj
Mezínra uair u*riou *«a*tirrl 1 8O-t 40j ^Kab baribaj ri>eiu kswlrt: ,D>>—4t 2J0 -5-
nia<t«« hi.lcrt.fk arlkOlöihfUúen! Gj&tmttj vrakaak . . S — 10 —
10 frsnvi m*»rei>del*MiíI : o 15*,. áiiredTM«r*»y. "«f • mxl«léa«k ponloMo "» duc^taa e**ki*Al'etik.
arri rTI I " r> kiralji tub. /
RtLtlI J. talaaMLIV H»raaaaw>ai4lalal7él
39 Ájék bikb
Pária RttltertaM«39 Árj-fr«ék l
i
aanboritrkbaa
(691) Fómrtküldéi
IMI A. gyégyszeréu, ct. ét kjr. udvari tzal.it* által.
Bécs: 1., f'dcblauben 9. sl.
VMéU ¦aara^alétak aaaaata pwiaatúvét «rl.«(l l«l}wtltataik ^4 ra/tí4raifc6an teasák határozotttn MOLL A. cúáirásávaL és
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán RöMilfeld Adjlf M Fit.____
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban.
irda
Zagoriai vasút (Zágráb—Csáktornya .
Dr Ladfig udv. tanácsos Unár állal elemezve 1894 58 fok Cels;us rae^K forrd a. Felülmalbat^lan hatással van a rheumttfVQ- izQ (^bánUlmak. köwény uiha, titkos betegségek, bőrbapk éa pörvélvkórníl fiat. IVÓGVÓGYMÖD köhftKé.t, mellbaj, máj. vese, gyomor e* araoyerekre. n-t.
Villamgyógy. Massage.
A Ky*ftyii'téxei miodeo kényelemmel, egén éten at nviivá. Nyári idény május 1-től okt. l-ig. higj park. Kiteijedt fektét, állaidó terxeoe. Udcz. hai^grerseoj s»l. A Ttrazsd topliczai va&ati *!'o»á»oo napaoti a vendének B7áaiéra omoibm. kocsik. Megread*ié>eket a filrdőiizazgaió^áx kéir.*é^e\ teljesít. — Ottoíí uUwitással dr. Loagfalno A. ÍQrdőorvo^ «7ol-.'ál. Pro^pectUíokit ingyen és bér mentve küld
«EU$TE.M-t>t
K violát luao tio ké*xi[i*éD;«kuél Ío e
Ln,.leu>ec t'eljetb t>«iül*odói: ; MeaU>k ¦iáién ártal mm Mtatul, u aJimU .uerTek kaj«!aivl ljbb
t«rtitetit*k: ifi fy^grvtM- sen -]ot** ¦ mellett* »if
fcrt*Jai»tiao, mint e pi^ulik k
Bzeüiazorulas
fórrá** e!lfn CukrouU koí-
O-.1i-1 UUn*á*oktot kQlö *»3 • kod,a»k Kírjűak
caak k* mínaín doboz törfeuj
xett T#djgyünkkel piro? fekrt* nyoa**-
Fllop gj»fj-Jtere«* aliiráasal rao ti iat^a A k<-reak-é>iiai tArrenjiatt.Uf; védett cjoBafiaiQic aláiraauakkal tan
¦EUSTEia FÖLÖP
.ÜB>a(-Llr«lk.i' ci-a.trti (rr.ifm-r ara
WIKN. 1 , Plaukcafaa,; f.
BKl.rs LiJus PKaGEk'bÉi.í. KKLICI1 ABJiOLD KJÓsyiwreii arakaal
„M H R GI T"|

GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS
Vefvelemexre a bodapcsli n. kir. rgyelemen. Sx«nacaw «*yi Sstzetételü. teres na)>.-td. de ga^bg. ftiig kölött sz«n»«rlai-til»A tiváió hatásusak bizonyait. kaiflaOta ISaiHitwl¦liiimhaál, i hal i su.Ui<l namx cs*kelv-bi, jntnlM* megóvja *. bel^-l » káros, sőt veszedehDei irfai»>iól, eüenlicn a léiig ku:>.ti náumv gatdapéga a (tyúgTbalása alkairwzKnHc a beteg (f«tré«z-kbc vaW pon és biztos felrélelé'. esztfeli Ezen tulajdonságának töttöniieli a MarxK-forrus »ton kiváló tktoyét ta, bogr a hol tzahad swrmvtarlílöm-bas erÖKbb úványv.zek. mmi a a^ltartti, «l«ieh•««•->«i, tMMMÜokbaa. tülu-.-vr, t*«l*vérx«.
már Dfm alkaloiazhalók. a Murjil-íorris itt is a iegjobfa balás melicLL folyton használl»!it
klínattko. nóc
a l*acfit-rii otttion<«-»á vált — Orvosi trkmlttLy-r.uk Budapesten dr. Koriafi, 4r. Otbhaxdt, ál Hanatil, dr PoAr. ér Kétly. dr. B«rbA*; Bn^hmi: dr. Baatbergw. ix »a»chek Btb a !ejy.4,h aredménvny*! aikslaiauák ¦ t*»**-, awétxl*- éa tHtajyBa:«rv«ll áJtaláaea huralos baatalroainá'
Mint ivóviz^J
prbemtiv
ek buonjmlt a
borral használva a legegészségesebb ital!
%*.*. -Edeskuty
OjíiiiEteij kapható minden gyogyszertarbai, ftsterkereskeáésbei«'
Magyar
osztály sorsjáték
LqHDtU ijmMlj i *|a»*w»tt MM
1 Willto Korona.
Húzás naponta ¦
1896 Majns 12«»i 28.»
Hj-nmény
i jatalomdij
1 -
1 ,.
1 „
1 „
2 „ 2 „ 5 „
10 „ 34 „ 100 „ 200 „ 2650 „ 22000 „ 25007 -
koroiui
korona
600000
400000
300000
200000
100000
40000
20000
10000
8000
6000
2000
1000
200
150
600000
400000
300000
200000
100000
80000
40000
50000
80000
204000
200000
200000
530000
3300000
6284000
III.
6O,—
SO.— W^ ».— (orint
jin éraken kiw«l ajaalott l«««l i r*%fRékért 25 Kr. m.lléktena*.
Metkúld az daa^egn.k potUutalvanyon való
Heintze Károly
Budapest, Szervita-tér 3.
Sürgöny czim: l^»ltoheint»e Budapesti
II. osztályú sonjegyekuek a III osztályra ?ató meuojitáM a II. osztályú sorsjegy TÍsgziadáaa és a argojitási díj befizetéseiéi ét pedig:
80.— 10— ^t~^ I— forint
Irgkésóbben májai 2-ig esikozlendó. W Nyertes sontjt'gyeket minden magasságban beváltok, ^a
Schicht
Tele
SZIN-SZAPPAN
igea jól száritstt kitínóen tiiztit, legtakarékosabb a használatba n.
TuxUságáért és árul másságáért a kezek és ruháknál knenég tállaltatik. Sgyáltaláa a legjobb a létező szin-
sxappaook kftzötí. Egy kísérletet senki sem fog megbánni.
GEI.LÉE KÁBOL1, Akadr
Ifi
"^
Daróc/-szövftok
lLo««i.) férfiak- «s hölgyeknek
ajánlja
BAŰR RUDOLF
iiroli iaríc:-.;(T.t uettll.-u \n
Innsbruck. Rudolrsiritjt- 4
Vnhtllii \qt*\A, iil*L (Ufji kíto* Ui
lüntakataiogHiNA(,Y-KA!TOA, 1896. április 25-én.
17-llc
té*i ér: ¦
i éwn . . . fc frt — tr m j fn M kr
»<l*m* . 1 írt 25 ki
Effn íz** I" kr.
H1B hKTKSEK
itMáfci
4bbí mntrt i fcr.
nvii.tVTbbkk
pvttt •oronk-'Dt 10 k^*1^^ KiaiCaHJtn ilíték * —
ZALAIIOZLQIÍ
A nagykanizsai , Ipar-Testület:, ,a nagy-kamasai Takarékpénztár részTény-lárzaaágV i .Kotori takarépénztár
JLHV. évfoljia.
A lap uellnai «¦ i>.V r«u«l illeti aimtei kttleiaiav liUrl LajM IKrketttó-lrildó ne**r* enmxittee !íaf r-Kaalnara bér-¦enw« ialéi eaéfrk
Btmesletta Inetek Ma Iafa4-tauefc d.
•-é TLnv úraiság* & .Qigj-kwiixsai- és gtlainbokiODkéDtet tDroltó-c^ylct*, a ,n*gj Kanizsai kisdeiinerejó egyesülei* i ,Qagj-kamxsj>i tanitói járáskor", a ,aagy-kaoizaa) k*resztóoj játék* ylet' n junirff' ízt. jótékony DÓe^let*, .txcgéoyek tapiotéiete" a .katouai hadasiyáa efjiet1 a ,soproni cereskedcimt ip&rka-ura1 oa^jkanitsai kaiTilaiittninyioak hifataioi U
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
ony lapja
-A~Tallae U "kSsaAt m kir. aalnaBz-terleU
S17BS M.
rt cs. fe kir. Fellegének 25 évet koronázási ODiiepe emlékére .Első biztosító intézet katonai szolgálat Esetére' 0 cs. és kir. fensége .József fóberczeg Tédooktége alatt" czinmel egy intézmény létesHh oly Ciéizittal, hogy a Téderó kötelezettség teljesitéséte! ugy » besorozol ukra, de kalOrjoaen a Megéoyebb néposztiiynál a fó«aunkaeröt Tesztelt családra nehezedő súlyos terbek köny-nyebben elriselhetókké, s a háta oitalmara boiott áldozatok keresőbe érezhetőkké váljanak.
Ezen humánus dél ériekében kívánatos, hogy a társaaág szervezete minél szélesebb korhen megianer-iessék. s hogy az intézetoeí min-denfttt állandó képriaeleti közege legyen, — a kik a nép körében élre, annak e tekintetben a'tzuksf-gea feMlageátáat és ntbaigazitá^t megadhatták — Ily képvisele'i ke-zegekal kiTálóan alkalmasak a ta Bárok és néptanítók, a kik ily módon míg a közjótekonyságot szolgálják egyszersmind „annyagi helízetnkoa ii segítenének*
FelhÍToa tehát a Unfelngyelósé-get, buzdiua a hitósága alatt álló tanintezetek tanítóit, hogy a szóbin furgó intézet részéről képriseleti és ügynökségi megbízást Tállaljanak, amire ax en?edélyt az 1868 évi 3 8. t-cz 141. § a alapján ezennel megadom.
Bndapwt, 1895. jomoi hó 1 és.
WLA83ICS GYULA a. k.
Fei vétetett Galambokon, 1896. éri márczras bó 11-én u önk. tQ/ultó egyesület rendes közgyűlésében.
Jelen TOtak: Jak Jóisel sloök, Szibó Lsjos pénztárook. S.arzsinszky György főparancsnok, Hörömpő!y Gyula alpa-isjicsook. Pungar Imre titkár és segédtiszt, Garu József, Kálóczi Ferecc, Bdocze József Lörinez József osztály parancsnokok, Tormási Ernő szertanok, Ferencz Lijoí alszertárnok. Mstyi Jó zsef. Szabó János, SzoUk Jíbos. Egjeá Oy&rgy szskaszpcrancinokok, ffzeokiffll 38 működő, SÍ pártoló tag ts > községi elöljáróság.
Juk Jór-seT egyesületi elnök ¦ megjelenteket üdvözli, a gyoíést megnyitott-nik s aitározatképssoek cjilváoilvs elő terjeszti, miszerint az alapszabályok 8. §-a értelmében a izolgálati kötelesség tekintetében mefutllspitott 3 éi letelt s azon reményének ad kifejezést, hogy az egyesület tagjai ezeatnl is megma-radnsk a testaiet kötolékeben, hogy községünk ezea legnagyobb közhasznú intézménye felosztani nem fog, sőt a közjó érje kében tőmörQi és folytatai fogja áldásoi muokiiságát.
I
Ezek utáa felolnatatott a aalt' köz-ItyQréi jegyrőkónyre. mely mindéi éax reiétel nélkQI bitelmittetett.
Előterjesztetett az elnöki és főpa-rsBesnoki jelentéi 1895. érről, mely helyesléssel tndomátul Tétetett éa bz irattárban megőrizni hstároztatott.
III
Scabé Lajos egyesoleti pénrtárook álul 1895 érről bemutatott szárosdás a azámrizügá ó bizottság fdlalTizs-jálata ntán egybaogulag jóváhagyatott és a pénztárnok réazéra a felmeatvény s szokaaot óvái fmtartása mellett meg-adatolt.
1895. évben önzés bévé ele volt < testületnek 375 frt 59 \r., kiadása 346 frt 08 kr. igy pénztári msrsdráoy 29 frt 51 kr., ezenkirur kmilevö követelésekben 85 frt.
IV.
Tormási Érne lianantatja *z ecjeaClat : aok, Kálóczi Ferencz.
t<-I surkMur'i leltirt, Jiety isariot az egyesület Tagyo^a felszerelések bee 1572 frt 42 kr. beesettét** Kéevne) Tudomásul Tétetett.
V.
Starzsinszky György főparanCBaek elő terjeszti, miszerint a működő tagok torából 3 évi szolgálati idő kitö! éle után 9 müköJo tag bejelentette kilépését, kik kö<ül eil agg koráiál, 1, betegsé généi, 7 terhes anyagi ok és e: nem hárítható családi ügy miatt kénytelenek működésüket megszakiuni, ezek köpött van Lőrinci József oszt psraacsnok, ki áldozatkészségénél az egyeslletnek on<gó Ugja vált, ugyanazért iadilvá nyoua, hogy érdemei elismeréséül tisztb. osztály p íraacioukoak megválaszlLs-sék. Ezen ind tvinyt a kötgyi éi egyhangúlag elfogad a « Lőrinci József tisstb. oszf. parancsnoknak aegráiasztTa lett.
Előterjeszti továbbá hogy az egyesület kebelébe felvett 8 uj tagnak névsorát, kik az Bi.p éa szolgálati szatká-lyok megmagyarázása után az eskftt letették. Tudomásul tétetett. VI.
Elnök maga éi m. egéaz tiaztikar iesBon-dáaát bejelenti éa kéri a választás m»g-ejteaet Surzsmazky GyörffJőparancsnnk az őssfeajeleatmak MfékMtsakérifétiaa. telaazM Jak i&aat plshism urat, hegy
g
sziTeskedjék, ki ia itt elfogadván, rezd-téae alatt a választás köTe'kezóleg ej-teteti meg:
Válaaatmányi tagok lettek: Kálóczi János, Benc» Andrá<. Torok Bódi, Molnár János, Kápoin. István é. Beocte János rendea. Kilócii Mityts és Tóth János póttagok.
Számvizscálók: Beoeze József, afol.ir János, Bszsó Bódi rendéi. Szabó János és Csire Imre póttagok.
A tisztiáUasok kóietkezóleg töltettek be: Fópirioc-nok Starzsinszky Oyörgy. Apirancsnok rlörömpöly Gyula Orvos dr. Haver Fereuc/.. Péuztárnok Szabó Lsjos, Titkár és segédtiszt Puogor Inre, Szertárnok Tormisi Kroó alszertáraok Fereuczi Ltjos, Mászó oszt. parancsnok Garai József, R^ndfentarló oszt. parancs-
I. Szivattyú ;
p Jaaof, ii. ..
Szitattrns oszt. parancsnok Egyed György, láiszó szakasz parancsnok Uatvi József, Rendfentartó szakasz parancsnok Tahin FereDez, L Szivattyús szakasz piraacs-nok: Garai János, II SziTattyna szakasz : parancsnok Takáu Gíbor, CóTezetók HoTTáth József, Komaromi Ferencz, 8<abó Jáoos. \
Paraoonokaág által s mászó osztályba beosztottak : Molnár János, Kápolna ' József. Bsranyai Sitfdor, Jorols Fereocz, Molaár Ferencz, Kápolna Ferenci, Varga j István, Pásti Jáaos és Qarai György. |
vn. j
A hooalkotás ezeréves fordulóját az egyesület május io-én fogji megünne-psíni, az tnnepély rendezésével a pa-nncanokság és választmány bízatott meg.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Tahin Fe- ' reocz, Kálóczi Ferencz és Marton László ! Tálasziattak meg. j
Jegyzőkönyv felolvastatvin lezáratott | éa aláíratott.
PUMGOB IMRE titkár.
Sagead, Ciakna 166L pred. Bokor
, rslEE
a.-kal»l lelkéaa.
(Folytaiás.)
Ez a ssit Írtnak, a Tárbeli ecdára Urtozoit, de a Tárosban ia (mostan
I KoMárráras) *elt pedesia. Eonek papja.
' 1656 Nagymartom Balázs, 1S55. Tatai
i János, 1661. Lévai Márton.
: Somogyi régi Ekklesiák a kiskomáromi
! Matrikulábói.
' KU Falud 1655. padláadeaskit adott a
: kiskomáromi iskola építéséhez.
Gige 1655. gerendákat, 1660. a ha-
! rangokra 1 frt 91 dénárt adott
Déd 1659. Prédikátor Vátzi István, 1663. Szentlórinci Ltízló (Ez is adakozott.)
¦ Inke, Pred. 1644. Sellyéi András az
j előtt 1634. galambok1 prédikátor, onnan
: idehozalott.
I Deau, Vese, Görgeteg, Lábad Korpád, Szabás, Asaaló. (Mind adakozásaik miatt 1655. építésre emlittetnek.)
Somodor 1661. pred. Komáromi János, magh 1664. máj. 28.
Válasz.
EJa Eeaaárssi éa fláéke történetébóli
Zabsr. 1654 pred. Gsljóczi Jánoa Ment Szabásra. — i66O. pred. B*di IstTáo.
Szenna, Kisasszond, kiére, (moit Mérő) Galambok. Egt 1720. tett inqui-¦isio szerint mely a Stettner famíliánál Tan, Galambokon 1670. esztendőben, mire a fateusek emlékeztek, Tolt prédikátorház és egy tából csinál; or»to-rium és hogy ezt i parochiális házat a koruez világban égették el. k komir-Tárasiak is ezekkel tartottak egjutt pspM, miután 1692-ben az ada való parochiális bázat a károli (talán karosi ?) plébános elfoglalt*.
Lajstroma a somogyi Ecelikcak. melyek a kiskomáromi Scbolának epületére fa éi téglabeh segítséget aduk 1665-ben és 1660 ban.
Martzali 1658. körül, papja Szigelhi István.
Galambok, 1634. Sellyéi András, 1656, Lévai Karton, lett kiakomáromi pap, helyébe ment Tatai Jánoa 1660.
Cenrgó, 1657. pap Ori Jakab, 1660. fennállott ez eccla, rektora ekkor Szo-kolai Dániel.
Sz. Beaedek, Pacua Szomajom. Várda. Egret 1660. prédikátora Marton-Visir-helyi György, Hetes, Csókon., Újlak, I6«O. Kia-Miklós, VÍMnta,Eecze (Bécsé) Po fódi Kutas, Ki* Bajom 1660, pap Rimaszombati Iilvin, Csökő!y 1645 p.p Betvjrei iUTán, 1704. Körmendi Mihály. Vid. 1663. pap BOi Péter 1644. Her-czeg Benedek, 1646. 9t«thmiri János. 1654. Demeter Pál Jádról nozstott ide, a hol 1641. körül pap voit. Merke. — Nagy-Bajom, 1064. pap Tatai János. Jsd. 1641 pip Demeter Péter. Mere-Újlak (ma Ksposujlak.) Szenta 1660. pip Kisvárdai Jinos, Bolhás 1060. pap Herczegsró lősi Jíbos, Tapson, 1660. pap Zvooarics Mihály, Szakácsi, Tere-bezd, BOkSave 1660 pred. Váczi M irton. 1662 Samiracus János, a ki azon 25 knkomáromi katonának eltemeté-sére, kik azept. 22 én s kanizsai törökök álul megölettek, bebivstrán, szakát Kia-Komarombanelpapolti.Jerem.1V. 6. 7.8.
(Folytatása köTetkezik.
T Á E C
Tavaszi ial
Fe)«bndl«k • ririfok Eftsniek * isiru 4gftk, torrt >) kouuk krkasiBat SuvOakbc aj «r«««t tel
TAvuzodik aj remtBjra, Cültaf Bár ft fai>BBIc, Tárol nik a bábaast. 84 |A txiftva aj *4f j Uatail.-
Tél Iwi aujd Idokrr wuc, VeU . jót fel«jutZf, Tavau aélkal halfa volu 8wbb Mpakfól mit vm néto.
(X a rtmtnj bó kirtrt, hn 4rt» •' bioaz tti, Nilkale kneriea volu, É« kíjröi ritkaa >ülu.
ifin
adveseiidí
kaaaea M«a, K«qu<i > B.I.H u|« , Ke ti) latutouak keljét.
MUir^ial ,«,, «„„ kllüi Meri aiivM a daluk örül Véfrejart B téli alo«, T»aft ntaa b. réf tí, «,
Fclcbrrdok a virifok ! KltBattk itlkk i váarsk' Ttl«t ki«nt. ItliU ; l«j If uina b^
bojEnberu hksriette.
A deák i« tud szeretni
Rózaavölgyi^Árpád gymuazisU uram TOlt aztán csak fair ityerek. Nem volt az jobb BOk Laczioál és Pistiaál, haaem még ; rosszabb a deákoé vásznánál. Nem volt I néki ideája t szép rózsás Tölgy, aem I is taenlgatu a honalapító Árpád bistó-! haját, hsnem még mikor természetrajzból felelt nátriumból, akkor is a leányokra gondolt.
A atép Margitra, Rozikára és tudj-lalen mily szebbnél srebb leányokra. De egy tetetett saeg neki l>tea igazában: a szép Kliz. Ejjel-aappal róla álmodozott. 8zerette ót, pedig még nem is ismerte, nett tudá szokisait, de a női arcz oly TarázshaUlOüima! bír, hogy a férfi minden ugját beviiianyozza. Törte fejét, hogy megisaeruasse, de sehogysem tudó a kifaadálai valamit. Kgyaaer autr lemondott minden reményéről és a Borsra bizu magát. így fakadt ki tohbtyire ,nan enged eageaa latén a Fortuna szekerén járkálni ¦ Drf a mit az 6 furfaa-goi eszével eléiji nem todou, meghozta a véletlen. „Francziául is Uult, de azt sem tudomány szomjból, haaem, hogy ábrándjait időtöltés Tégett a vén dáma előtt kitőltheaae.
Ugyaaia tlu kiaaasaomy ia akart fraa-eaiáal tanami, da takarékosaiéból társat keresett. Mert tára aelkftl 6 frt, tárásai pedig 3 fct a tsaitáai díj.
Be tán lavai jetaoftezett. Kapn az likaim Ar»td Utttmk, elsaaw a dí-
mahoz és megmondU, hogy ha a kisasszonynak n ncs ellenére, ő aziresen együtt Unul vele. Az első órán elő áll Árpád ^és iiy *szavakkaLközelit Elizhez. .Nagtsáin, miután a véletlen ktlönös játéka folylia szereBCSém tsn önnel eien gyöuyöríl^Dyeivet uouln>, ainde. nek előtt kötelességemnek urtom magamat bemutatni, nevem Rózsavölgyi Árpid.'
Ezen diákos frázisokkal lett bes7é-decake utia megéred a szók árja, k&lö-nöieo Árpád urfi részéró'. Oly bókokat mond Elizuek.^bogy az füligTpiru1, »öt még a fuie is piros lesz. Ezen órától kezdve iszonyú kanyatiáa áüou be. Árpád bsráluok mára — bonzsur—saót ia alfelej tette és bonjournak olvaata. Fejét vala-háayszor órára ment, szédnlés fagU el, tántorgott, mintha részeg voIob.
Azon órák a.stt, mig Árpád Elizzel egyott Tolt, agj érezte ó magit, máat a aaerencae dédelgeteU kedvencze. — A sors aaegis csak kegyetlen játékot Azött Árpiddal. Eddig sem erőltette ugyan meg magit a tanulásban de asoat, midéa a réletlen Elizéket abba az nt-czába bozu, hol ő lakott.... De ea Bég semmi, koivellet áteUeebe.... ,..
.Ez lest még csak pompás,' monda Árpád éa esténként promenadot urtott, Elu ablaka alatt. Sokszor megállt mé-lázTa az ablak alatt és aézte Eliz bájos arczál éi ogj tetaaeU néki, mintha Eliz mindig reá mosolyogna, (pedig dehogy mosolygóit.)
Egyszer a mint az ablak mellett elha-
lad egy ifja deákot lát az ablakbzn Elizzel beszélgetni éj kőzbe-közbe oeTBt-gélm. Árpádot a féltékenység maja1 őrültté teszi, felmegy szobájibs, magira
. zárja az ajtót azon szándékkal, bogy öngyilkos leiz. De még itt is pech? Tan Árpád ornak 1
A bócap Tége felé járván, az erszény üres és puskát nem Tehet. Mikor már
' soká törte a fejét, hogy hogyan lehet pénz néiiüi paskát -enni, jut csak eszébe, hogy mis öngyilkossági eszköz i is létezik. !
Gondolkozik, hosy mi a legalkalmi-sabb. A felakaiztást vá>asztjs de eszébe jut, bogy nincs pénze kötelet venir. Véfrre heves le.ki küzdelem után elhatározza, hogy gyufa-oldátot Űzik. Di csak Talami kileucz szili gyufája vslt, (a miből ugyan nem iebet halálos mér- : get csinálni.) Legcsinálja a folyadékot, vagy háromszor szájához emeli a poha- 1 rat, mig végre megissza. (Eredménye ! teroéazeteaen nem volt más mint egy ;
| kis baacaikarás.) j
Sftat éjjel ijugUianol járt fel s alá ! saokájábao. Éjiéi felé kocsi zörgést hall. Ablakhoz siet, kinéz s a hold fényénél látja Eliz szülőit kimenni a Tasgtra az ifjú diákkal, ki történetesen Eliz unokafivére volt s eljött s uunidőre rokonait meglátogatói. .
Itj ért véget Árpád első szerelme, a miből az előbbiekből következtetve valóazinaieg kiábrándult.
ZKNEGÓ.
— MiUeauuml történet Az Athe-naeaffl r. társaság kiadásábsa saegjelenó .A msgysr nemzet története' ez ima tíz kötetes nagy munkának (mJleniomi kiadás) 62. és 63. fozetévs! a második kötet, be lón fejeive. A birmadik kötet, az .Anjouk kora' tudvalevőleg két bónappaljezelóu megjelent. Ezek a főzetek külőnesen azért érdekesek, mert ezekben Marczali Henrik az Árpádzor-beli művelődés történetét írja meg rené-kivoli elevenséggel és alaposaággal. Szól pedBg az alkotmány ft-jlödésérol, a tör-TéByhozásrú! s kunok leteiepitfeérel, az egyházi viszonyokról, az irodalomról, építészetről különösen a CMCsíres építési modor elterjedéséről, mely az uloiao Árpádok korszakába esik Nagye* M. nulsácossk M.rczali Henrik fajtetaUaai az akkori Ursadilmi Tissonyokról, nevezetesen as urak és nemének állásáról, a Táraaegyei életről és ebben a tekintetben igen sok érdekei adtttil Tiláfitje meg a meg^e azerepét és fejledését. A jeles monORTaíU. a mely legteljesebb azok között, melyek eddig az Árpid-kordzakró! megjelentek, lendületes .Vég-szótbI" fejezi be a tudói Bzerző, a meiy-ben rámuut arra az óriási baladisra, amelyet a magyar nemzet a honfoglalástól számítva 400 évig tett az utolsó Arpidházi király kiha'áaáig, ami 1301. évsen következett be. Ezalatt a 400 év alatt ?aló*ággal Eurepa legműveltebb nemzeteinek egyikére küzdötte fel magát a magyar. A közel 700 lapra terjedő kötethez kimerítő Urtatoojegyték vaaXXXV. ÍVFOLTAM.
Tittvalék
— HMetaseay. A pénzügyi m. kir. miniszter ur Turóczy Adolf miniszteri tanácsolt éi fóvámigszgs:ót felhatal-bhiU, hogy t jelenleg érvényes határ-vám-törvéayeket és szabályokat óssze-.gyOjtvén, azokat saját DtK «1»U sdji ki. Ai ezen felhatalmazás alapján ÍJ-szült éa mintát; 40—49 ívre terjedő na, nel; ugy sz érvényben leró vámtörvények és határozmányok, mint a tennálló vám- és kereskedelmi szerződéseinkben foglalt mttgállipodásoav iránt biztos tájékozást fog nyújtani, már sajtó alatt van és f. é. április vagy májas havában aj előfizetőknek megküidhatő lesz. A mű ára 5 frt melj a mű szerzőjéhez (Budapest, FóTámbii) küldendő. Tekintettel a szóban levő műnek különösen gyakorlati szempontból való jelentőségére, amennyiben mindazon bi-vataloa közegek és magánosok számára, kik vámkezelési ügyekkel foglalkoznak vagy ezek tekintetében megfeie.ö tájékozást szerezni óhajtanak, hasznos segédeszközt! fog szolgálLi, e müoek meg-rendelését az érdekelt köröknek mole-gjn ajánljuk. Sopron, 1896. évi április havában. A karületi kereskedelmi és iparkamara. ^
— Hirdetmény. Az „Adrrs" a. kir. .tengerhajózási részvénytársaság (. évi április havában aj hajoösszekóttetést létesít Fiaméböl és Trtssztból Oaiker-' gübe. Ezen aj hajózási vonal, melynek fóczélja rendes összeköttetés létesítése és előmozdítása az észak fraucziaországi fontosabb ipsri piaciokkal, mint a mi-lyea Latié, Krabix, Tarcoiog, Vsleecien dm, Cambrai 3zt-Quenün, Arras stb., a .Báthori" gőiös ut;ával Fiuméböl április 25-én Triesztből ápnli> hó 26-án nyílik meg. A későbbi indulások e vonalon havonként történnek. Az egyea gőzösök rakodá«i határidejéről as .Adna* havonként kétszer megjelenő menetrendje nyújt íelvilágoaiáit. Díjtételek ügyében valamint egyéb felvilágosításokért legczélszerűbb az .Adria* fiaméi üzletigazgatóságához vagy a társaság vezérügyoőkségébez (Hofnii J. és V. Budapest, Bécs éj Triest) esetleg Lein-kanf József 1 bécú szállító czéghez fordalni. Sopron. 1896. éri április havában A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény A kéjmárki állami szövőipari szakiskola az 1896—97. tanévet teljesen újonnan épített és fölszerelt épületben fogja megkezdeni. Mnt-bogy a szakiskola a nyert fölszereléssel tetemeden bővülr, abban a jövőre eddiginél is több tanitvány fog fölvétetni. Midőn tehát megjegyezzük, hogy a polgári vagy kö'ép'tkola 2 osztályát vagy az elemi iskoli 6 osztályát sikerrel végiett tanulók se-n tandíjat sem be-iratási dijat nem Sietnek, tőt s kiválóan szorgalmas és tehetséges ifjak a 2 ttn-évben esetleg már állami ösztöndíjban is részesülhetnek, ez oton értesítjük az érdekelt köröket, hogy a szakiskolára vonatkozólag az intézet igazgatósága esetleg rz alulírott kamara készséggé: ad részletesebb folulágosltáít Sopron, 1896. évi április savában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
csatolta Ennek a két utolsó füzetnek is pompás mümellékletei és sikerült szövegképei vannak. Az egyea füzetek íra 30 kr. Előfizetés negyedévre (12 lüzeti 3 frt 60 kr. Kapható minden huai könyvkereskedésben. Az előfizetők minden szombaton egy-ecy fizetőt kapáik.
— fivers egymásaiéiban érik magokat a Lampel-czég (Woiiáaer F. és Fiai)kiadásábanmegjelenő , 1848— 49-iki magyar 8zabadjáfharcz törtéoeU* nek füzetei Qracza György rendkívül érdek-feszitő irmodorában leírva. Most már az 55-ik füzet iá'ott oaprilágot. Ebbeu befejezi a bánsági rácz felkelés törtenetét, mely Hadik M tábornok fésyes győzelmével Szeged mellett vejet ért Aztán a téli hadjárat többi mlveleteit irja le sorba, mint végrehajtattak a azok közt a várostromokmak ét bevéieleknek juttat előkelő szerepet E'ragadó , lelkesítő a piskii hídnál Bem apó vezér léte a>att vívott csata a maroknyi magyar seregnek a teafernyi soí orosz ellen, • ép oly gyászos emléket örókit meg a szerző Nsgy-Esyed puatulssá-uk leírásáról, aMly közben az 55-ik fizet szövege megszakadt A képdia*-. nzetbjB a méltóan sorakozik a atef-süli fősetek puu illu-ztrscziói mellé. '» a képek aon: A komáromi csata 1848 jul. 3-áa (agykom rajz.) Kész wt az aradi vár oatromábó . Nagy Enyed paszta á<a 1849. ju. 8-ái. Vízakna látképe. A visuatéró honvéd. A vizakaai sóbáeyábaa 1893-bsa talá t Weiel aelt-Uaie Reaslet Naejssebe. estraaaáfcil. A pukli diadal 184«. fekr. » éa.
— Hlrdetaaéuf. A 1 é. június hó 15-étől augusztus hó 1 ig Dsnzigbao .Westpreusische Ludeaaasstallung* czi-tne alatt tervezett kiállítást illetőleg «z araiirt kamarában fontos informácziók nyerhetők. Miről a fentneveiett kiállításban esetleg résztvenei szándékozók azennei értesittetnek. Sopron. 1896 évi április bt iában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
a i r e k.
— Zalavtrnsegve főispánja. A hivatalos lap mait szombsti száma következő királyi kéziratot közölte:
Magyar belügyminiszterem előterjesz téaére dr. gróf Jsnkovics László ló-szolgabiró! Zzlavármegye:fóispánjává kinevezem Kelt Bécsbea, 1896 márcz. hó 20-án. Ferencz Józtef s. k Perctel Dezső s. k.
Az uj főispán legifjabb fii nem rég elhunyt gróf Jankovich László aomogy-vármegye egykori jeles főispánjának a közügyek buzgó harczosa. hazaíai szellem s minden jótulajdon egyesitett esz- } méjének jútire előzi 6t meg s így leg szeb reményt táplálja Zalavárrnegye kö- | zönsé^e. A hivatalai' beigtatia aiájas 5-éa leaz_"Z«l« Bjenzegfn ^aef Urtva E'óző nap pedig fényes bevonulás.
— Spitkó Lajos kerületi főigazgató e héten Nagy-Kanizsán időzött s a helybeli főzymnaiiamról teljes elídnerésiel dicséróleg nyilatkozott.
— Knortzar György ónk tlzoltó főpirmciookot^ névelősjtéjéQ & tűzoltói zenekar Szerénáddal tisztelte meg, . mit a tevékeny férfiú méltán meg is ér- ! demelt. i
— A néppárt grnlése Nagy -Kan! z«ks. Apnl hó 19 én tartotta a néppárt nagygyűlését Nsgy Kanizsán a katonai gyakorló tiren. Már a reggeli órákban mozgalmas képet matatott sí egész váró*, vidéki arczok voltak mindenfelé láthatók. A gyűlés megtartásának s a vidékiek bejövetelének nagybsn kadvezett a taVHBzira fordult verófcnyes szép napos idő. A párt vezére gróf Zichy Nándor délu án 8 órakor érkezett meg s budi p&>ti vonattal, kibes az indóháznál dr Kiss Ernő kegyesrendű tanár üdvözlő beszédet intézett. A gyűlést a gyakorló téren zászlókkal és kóborukkal folditzitett emelvényen Oroszváry Qyula elnök délután 3 órakor nyitotta meg. le'kea hanga beszéd kíséretében üdtózölvs gróf Z'Cby Nándort, kinek a kerület néppárti hölgyei nevében diszes babérkoszorút nyújtott át s egyben föl kérte a íTülés vezetékre. Utánna gróf Zicby Náador fejtegette a néppárt po litikájit. Az isteai gondviselés megengedte, úgymond, hogy ezért a politikáért, mely a kereszténység szent hite, keijü k sikrs, hogy ezért küzdhetünk, érdekében sorakozzunk, — a mi politikánk az örök igazság, a kinyilatkoztatás, tz evangélium politikája, szavait az apostoli király éltetésével fejezte be. Ezután Horváth Honor emelt szót. beszédébeo s néppárt egyik urkalstos elvével a revízió kérdéiével foglalkozott bőven és a hallgatólag élénk érdeklődése mellett. Dr. Major Ferencz székeafejérvári főorvos lépett most az emelvényre és fejtegette sötét rziaekkel s kisbirtokos és kisiparos oaztály szomorú anyagi állapotát, melynek minden nyom.oro<á- I gáért a kormány: t-tte Melőjsé. A néppárt szerinte e bajok orvojlá-át tűzte egyiK főfeladaUuI. Molnár János komáromi rpátplebános a gyűlés etyik le:- : érdekesebb szónoka a válits '.tói jogosalt-ságot (ejtegrtle s bu/ditotta a válaiz-tókat, hogy leadandó szavazatiknál semmiféle pre-uió vagy a«yagi elöuy által ne engedjék magukat befolyásoltál!,!. Ezuán Markos Qyula a tterkó Páter szerkesztője szavalu el Tatlre fél ctimü ' költeményét. M<jd Kálmán Károly sói ku:i plebáoos tartott egy sieven temperamentumra valló gyújtó beszedet. — i Végűi Zichy Nándor záró beszéde kö retkeiéit melyaak befejeséee uun a ' mintegy 8-9000 re tehető ha!!galó<ág
a sormási tűzoltó zenekar kísérete mellett a legnagyobb rendben Teaalt a vá- i rosba. A gyűlés alatt felolvasták Eiz-terbázy Mikló< Mórícznak az érsekig-vári népgyülésbő: küldött üdvözlő táviratát. A gyűlés folyamin Sorrá'h Bo-nornak egy azegrl és babérlevelekbei készített nemzeti szaiagos koitorut nyaj-tották át a következő ar<uybetüs fei-irs>aal: a kanizsai néppárti nők Horvá'B Heaoraak a ifppirt főrendesőjéuek — Eiiv« 8 órakor a Szarvas venden'ó dísztermébe! 180 teritékü társa* vas-tora volt, melyen száasos felkőazöntő mondatott az ejsöt Fal ér Pál apát moaaotu a pápára, Zichy Náador a kjráiyt éltette, Sebwtéay Ujos 2ie>; grófot, Balaton egerszegi apát a távollevő Eiz-tarházy Miklóst koaaootötta föl. — A baaket a késő éjjeli órákig eltartott a
Z * I. A : KÖZLÖNY
azon mindvégig lelkes hangulat uralkodott P
— a kereszté, hafcon*. Ei é'bea 800 éve, hogy gurépaszerte aagy"18"1 mozgalom indult meg, mely arra : törekedett, hogy a szent földet kiszabadítsa a törökök hatalmából. — Ez a mozgalom, mely kiválóaa vallá-os butgósagból támadt, voltaképpen az emberiaég baladásának oly aagyszerü ténye, melyet figyelembe nem veaaűnk alig lehet — 1096. tavaszáu iidalt meg az ebe csapat kelet felé s- ettől fogra kétszáz éven át uaknem szakadatlan sorban küzdöttek a keresztáayek a szett fődért Küzdelmük csak ideiglenes sikert aratott. De nem is ebben van e hadjáratok fontossági. Az earópai mü velődés képe változott mog e hadjáratok következtében. Megindult a kereskedjem, v:rágzásnak indult az ipar, széleobalt a tudományos látókör, terjedt a műveltség < legszebb virágként kihajtott a szivekben a hamsnizmnsz. — E nozgalmak közt emelkedett fel a polgári osztály is. Miodeien mozgalmak hazáikat is érintették s méltó megemlékezni arról ezredéves ünnepléieiík között is, hogy mindjárt ez első keresztes hadjárat vezéréül Szent László királyunkat választotta meg a II. Orbán pápa elnöklete alatt tartott piaceazai zsinat. De őt még a készülődések közbei elragadta a hslál (1095 jul. 29-én.) Azután II Endre királyunk vezetett hadat a szent fö dre, de nem sok siker koronázta vállalatát. Mineazáltal édes hazánk is részesült e mozgalmak áldá-los eredményeiben. Méltó azért, hogy e nagyszerű hadjáratok nyolezszázados évfoidulójáa felújítsuk és megüljük em-< lékezetükeL — Ezért dicsérnünk keli a a főgimnáaiun. Gyakorló Iskoláját, hogy az éífordá'órű megemékezve f. é. áp rilis 26-án d. e. 10 é< fél órakor disz-üiést rendez a főgimnázium nagytermében. Raméljak. hogy közönségünk óröamel ve;z részt ez ünnepségbe*, mely változatos program ujával amogy is nagy élvezetet ígér, lest felolva-át, szavalás, ének és zene.
— 10 nslllló« örökség K napokban sz a hír járta be a fővárosi sajtót, hogy berczeg Porcia Ferdinánd Karinthiában meghajt és IC millió értéket meghaladó olaszországi h tbizotaányi urodalmsk a Porcia család a ma egyik magyarországi grófi tagjára gróf Porcia Lijosra szállt, a k: ezzel egyszersmiat a berczegj rangot és czimet is örökölte. Azért tartjuk érdemesnek ezt a hirt megemlíteni, mert Porcia Lajos gróf, illetve most már her-caeg, et-yik leányát Elvira gróloét váro-«uak ^yik családtagja dr. Tbomka litván fővárosi orvos, Taomka Endre nagykanizsai város' tanácsos fia, vette e. A Porcia ciaiad 2000 évnél régibb, mert a hajdani hatalmas római birodalom hires államférfiétól Catótól származik, fejedéin i ős is volt a családban, a mennyiben egyik Porcia hajdaaában velenczet eoge volt
— Adomány. Keőmivea Izidoráé úrnő a mpokban 5 frtot volt szíves beküldeni a ker. jót. nősgyiet czéljaira, mely adományért hálás köszönetét nyilváaitja az elnökség.
— Alaatváay. A nagykanizsai izr. bilközség az országos közalaphoz 2500 frttal járclL & közalap ezéji öszión-dijak létesítése éa hitközségi alkalmazottaknak fölsegélyezése
— Hinek aUriei t)»ro kalkia. A legnsgyobb emberbarát f. bó 20 ár Ú-Oyallán Komárommegyében elhunyt. \ bulla Erseknjrárra szállitUlotL A nagykanizsai hí község a nemes ember elhalálozása alkalmából az özvegynek rész vétrtrgöayt ktldőu. a báró nevére alapítványt tett és az ersekujtárt temetésen magát Dr. Neoainn gde főrabbi álul képviseltette. ,
— Tlkaajkam hazafias ünnepséggel űltettettek el a millaaiumi emlékfak.
— KefTlaelo.eattletl ülés tartatott ápril. 10 áa Véc-e> Zsigmond polgár-mester ur elnöklete alatt, melynek tárgysorozata a következő volt: a. városi számvizsgáló bizoltsig által felülvízagált 1895. évi gyáispénztári számadás efy-hsagaaag elfogadtatván rendes mód szerint a sMgrékez felterjeszteni re»delteiett. A n»iykaaizMi ssépitő egyesületbe a vá-n>i képviselő testületéből annak alapszabályai értelmében négv tag választatott be 'és pedig Tóth Liazló, Faics Ltjos, dr. Bentzik Fereocz ée Prager téia városi sésviaeJók. Az erdők és legelők jövedelmi eateléséra kiktMItt bizottaágba eay aj tag beválasztása eztk-aégaltetvea, P.ikál Feraaez kézivuelő tag kelyes inditváayára az Így az erdő* éa legelik uakbizallisgaask véleiaé nyes jelevtés tételre kiadatai hn-rji tatolt. Kiutas a azakoiuttaág újra alakalt, azea kebelbéli szűkebb bizottság-aak u újra alakulása kívánatos. Az ösezes bizettaágok raegalakulása s rea-
18»C APRILIg g«-én.
rfaikedéae «¦ -miaui vétetett, Friedl Vut erdótiaz. -WleteteléTel a kozgjüléa
1 — EmtJmv Síbí* njooaa .Tálaaa.' tett ;3olaa.ék, eln»kiiél a •<*«•"»« tanitó taslüiet 18 án tiaztelgeU, Hittfii Iínia igazgató lelket beszedfce. ídvö-zílte a kérte, hogy a város »•••»*• teljes virágzásra juttatni WTatkadjék, Umert buagalma s a taaUfj iráati láago o azeretetéaél fogva, mire válaaaswaaf ki-L53; tow bár » kfcpürirólIWépai óhajtott ugyan, de a biaalomaakeafrtett. agt aapjait nem tekiatve, újólag a tevékenylég terére lépett, minden lehetőt elkövet a város érdekei- és a tanügy felvirágzására szolgáló intézkedések sikeres keresztül vitelére, kérve a testületet, hogy irányiban bizalommal viseltessék.
— Heti blzlosek e héten (április 27 — május ?) a Klsíadnevelő Egyesület óvodáiban Weiter Józsetné és Seben Richáriné válaMtmányitaj uraik.
— Heti felügyelő e héten (április Í7 - máj. 2) ai önk. tűzoltó egylet őrtaeyájáu Bódn János OJZlály-parauci-
— Ái elhajaaodáa ellea a legjobbnak bizonyult szer eddig a Luhi Ensé-bet forrásvíz. Widerhofer dr. tanár cs. és kir. udvari Unácsos a legnagyobb készséggel igazolta ezt s azt moadji a Luhi Erzsébet vízről, hogy az víztartalmánál fogva az elhájasodassal egvbe-kötött vérszegénységi állapotokoál nagyon kedvező hatist matatott A szolyvai tt poleaai vizet a fenteevezott tanár viszont a légutak hurutos bántalmaira nézve is nagyoa hasznosnak tartja. Mind a bárom forráiviz Nagy Kanixán Ftaselhofer Jó asef és Roienfeld Adolfnál kapható.
— Hírlapírók orsz. kongresszus. A magyarországi hírlapírók országos egyesületük megalakítása ügyébea ápril. hó 19-én tartottak országos értekettetet. Az egyesület alapszabályait már kidolgozta a kis bizottság. Az egyesület kebelében segélyalapot létesítenek, a melynek javára még ápril búi>an Budapesten hangversenyt rendeznek, a kiállítás alatt szinten rendeznek ünnepélyt.
— li hr. jit neegylet választmánya 37 trtot gyűjtött Zalamegye ditz-lobogójanak költségeire, mely ösazeg ren deltetési helyére el is küldetotL
— Helyi ¦Illenluml ünnepélyek rendezésével a képviselő testület következő tagjai bízattak meg: Eperjessy Sándor, Piibál Ferencz, Tóth László, Mikoss deza, Scherz Richárd, dr. Rothichild Jakab, Ebenspanger Leó Unger UUmann Elek, Bettlheim Győző, Szommer Náthán, Sümegi Kálmán, dr. Lőke Emil, ur. Ps-ckinger Alajos, Nith Norbert, dr. P''"1 Victor, Eperjeasy Oábor, Faics Lajos, Kovács Károly, Szedlmayer László, fju Hegedűs Lászió, dr. Neusiedler Aolal. Jákóbi Füöp Bún Simu, Keller Ignácz, Reinics Lsjos, Lenayel Ujos, Halis István. Nagy Dezső, Knortzer György és 8;-beslény LijOi. Ezen bizottság a táraa-dalom kebelebői még 10 tagot választ
! maga mellé, ugy. boiy a rendezőbizott-
I ti} 40 tagból fws illani.
| —A kereak betegwgélyző pénztár-
I nál Schwirz Gusztáv ideigl. titkár he-
i lyébe Rosenfeld Lijos választatott meg.
| — „l veszpreas egykazaaegjel Tanítók báza* gyűjtő iveit, kik ilyet
_ elfogidai sziveaek voltak, kérjük a beküldési haáridón tul is belátásuk szerint ez év végéig megtartani s minél eredményesebben felhaazaálni.' A gysjto íven alulirt bizottság.
— Jótekoaysáf A népkoiyha czéljaira ujabban adományozni szíveskedtek. Dálzalai Takarékpénztár 50 frtot, Keö míves Izitorné 5 frtot, domoayi Brill Miksa 5 frtot, mely adományokért hálás köszönetét nyilváailja az elnökség.
— legaivó- Nagy-Kanizu rende'-ett tanáesu város képviselő testülete I89S. éri április hó 28 án dumán 3 órakor a városház nagytermében közgyűlést Urt. Keit Nagy Kaaissán, 189*. április hő 24. A polgármester. Tárgysorozat: 1) 4a 1886. évi április bó 9 én tartott közgyűlésből a millenáris f.oeepélyek readaiéaére kiküldött bizottság javaslata
! — Á tallleniaaa ünnepségek mikéaü < megtartására alikiit 40 taiu bizottság értekezletét megtsrtotu s a miJoza | toktan ategá lapodott, mely a képviselő testUe* elé terjesztetik. Miután i jövő számunk épen nájss 2 án jelenik j meg. a kiállítás mectriUsának tapjáa, • ! milleiiria véleményezéshez bövebbaa 1 szolnak
— Yeesey íalgmead városunk polgármesterénél folyó bó U-én déleiéit
I 11 órakor tisatelgett az ,E1»Ő nagykanizsai augyar asztaltársaság, mint jóté-: konv ciélu ogyesül-f 10 tagú kü'dett-i aége. R>ihminnB«l Unasági alatt Id i vőzU szavai uiaj polgaraiaatsr ar meleg szavakkal tejazvaa ki könöaetéi, | haagsalyoiván lóképpen, ko«y a hualá-i Mi scyesületek iránt érzett jo indula-
tát, az asztaltársaságtól sem vonja meg, sőt, hogy a társaságot közelebbről a egéas ralijában megismerhesse, azon nemes obijának adott kifejezést bogy a tagok sorába belépni kíván. — Ugyancsak f. hó 13-én megtartott választmányi gyüléi Vécsey Zúgmoud polgármester urat aaev lelkesedéssel a tagok sorába ik tslta Igazán leiekemelő buzdítás polgármester ur ezen szép cselekedete, fókép s tagoknak, kik csaggedetlenűl már hossza éveken át mily aafy .küzdelmekkel ~és fáradalmak árun ipirkodtak a jótékoayezálu intézményt . virágzásra hozni; da hisszük, bogy po . gármesterünk e,tette buzdítás lesz Napy-Kanizss város nagyon tisztelt közön é. géhez is, hogy az Első usgykaniza magyar asztaltársaság szerény, de munkás körében látva [polgármesterünk kimagasló egyéoiségér, tömörülni fognak minél számosabban azon zászló kőié, . melyre az van irvs: sdj ruhát a szülötte* s menteién árváknak, nyújts a!-kaimat tanitatásukra, hogy ök meg 1 mentve, megszabadítva az elzülléstől — a táraada'omnak éi hazaiak derék polgárai lehessenek.
— Haagveraeny Diósyné Hsndel | Berta a m. kir. opera első drámai énekesnője, Bürger Zsigmond tanár, a in. kir. opera első solo cellistája. holnap vasárnap a .Polgári Egylet* dísztermében hangversenyt rendez. Kezdete 8 és fél órakor Helyár.k: Páholy 8 frt.
; I—IV sor 1 frt, i többi 1 frt 20 kr. Karzati ülőhely 1 frt. Belépti-dij Go kr. Jegyek előre válthatók Uj. W.jd>u József könyvkereskedésében. Műsor. 1. Hsyden gordonki-hsngverseny. Adagio és Allegro. Bürger Zsigmond tanár. 2. s) MsscsLni. Románcz s .Psrasztbecsü-letből." b) Gaatoldooi. Musica proibta.
\ D. Banda! Berta asszony. 3. s) Bruch
: M Colnidrei. Héber dallamok után b) Moszkowsky. Guitarre dal. c.) Popper.
; Spsnyol tánci. Bürger tanár 4. a) Scbu- ' manu. Widmung. b) Rubiastein. Es blinkt der Thau. c) Schubert Gretcben am Sp nnrad D. Hasdel B. asszony. í ai Bizet. Adagietto. b) Dividoff A szökö-kutnál. BOrger tanár. 6. Magyar népda-
' lok. D Handel B. asszony. A zongora kíséretet BUchitzky Miksa ur volt szí. ven elvállslni — Nem tudjuk közönségünknek ezen ritka élvezetet nyújtó :
. hangversenyt eléggé figyelmébe ajánlani s hisszük miszerint a jeles művészek s
j legjobb impressziókkal fognak tőiűnk ti-vizni. — A nyilvánuló nagy érdeklődés folytan ajánljuk a jegyek ecőzetes megváltását.
j Vegyesafe.
— Biztos gjóiy hatás. Mindazok kik rossz emésztés vagy székrekedés köveí-
: keztében felfúvódásban, szorulásban, főfájásban étványhiányban vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi „Moll fele seidlltz porok" jhasználata által biztos gyógyulást érnek el. Egy doboz ára l frt. Szétküldés mpoita utánvétlei leli .A. gyógyszerész cs. és k. udv. asállitólól Bécs, i. Tuchlanban 9 A vidéki gyógyszertárakban határozottan Mell A., készít meny kérendő az'ő (jári jelvényével és aláírásával.
— Baíaprsll kl>llltasrs utalók ¦fyelaséke! KELETI J cs. és kir. st. '.hírneve* sérvköti s p e c z i s I i s t s gyii i czégtől Budapest, IV., K o-ronaherczeg-ulcza 17. sz. azon értesítést vettük, miszerint nevezett . ezég jó eleve gondoskodott az iránt, hogy a budapesti ezredéves kiállítás alkalmával számos vevői által előre lát- ,. halilag tömegesen történendő megreu-
1 delejeknél ia szokott pontossággal és a megrendelők legnagyobb megelégedésere , megfelelhessen — L uélból fenti ezég Budspest. IV. Roetély-ulcssi (Károly laktanya 15 ) műhelyében munka személyzetét kettőstette, mely mindé1. *
¦ idejét a személyes utasításra éa mérték szerint megrende ^ lendő czikkekre fordítja. Nevezett
| ezég készséggel meghívja s t. közönje get ezen gyári mühelyének megtekiatp
| aén, bel minden njegreeje ó száméi;-
< sen meggyőződhetik > számára kész teadő köt- vagy müszt-r 1111 íj i n e- ' reles, pontos és szakértő ki-Titeléról. Különösen geaddsl és elismert mű ^értéssel készülnek itt s I a g u j s b b
! iiéntittO t es teg j enéa seti ~ készülékek, Hessing rendszerű misderek es más ertbopaediak fűzők, nyújtó és járógépei, műlábsk és műleies kesék (smputáltaksuk) valamint ajisden e szak-miban vágé orvos sebészi acél árak, villany gépek stb. Miad- / eaea saját gyártmásyu k é-saulékek, kötszerek és gé péknek mintái a lefsagyobb
j választékban megtakintJaetok e kitűnő
< czag kiáilitáaábas IV. csoport k ö z-
; egészségi psvilloa. Egyúttal (XXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
lse. Április 25 fa
, t kaxoaWf ipilpiai ajá*lj*k mm- i
lett czégaek e Mpokoan megjelemvt asll-lenlmulucr KÉPES ÁRJEGYZÉKÉT, mely aaajaaacl kiállítása, de MktaoMs
tinalomdíi é* azaktadatos Seeaeállitaaa ,:tl • ankavatou korokba, raélié felttivétt kait éa aMlvet a caaf IsYf jea, bttciiua é> borítékban kaidi bárkinek a ki azt nefkéri Cgvan-ou aMgreadelbeto z ciét Wnake KELETI LEÓ ur állal irt: .» sérvek ke- i letkezéte' tívógyitáaa atb. cziBft értekezlet, melr sérvbe* ezeavre-doknrt igeo czé;azerl és tudnivaló felvilágosítást n * íj j t. Vagvostslaa ok rHzlet.'í .etésre is tekela«k I megrendeléseket, [smételadoknak lebető iejuagyobb kedveiméaj. ] C 11 e 11 elv: Szítom »oat« kleza)l-gálaa, legjgtájtvoeakb árak. :
HaaUltatt fekete «elje». Égeataak rl eg. aiutat a reaai itaadékolt aelTemböl, ét
¦ kiamitaa rúitön kidertl: Mert mif a r.lódi t jól festett teljem at elégetetnc: DTotabaa oat»epúd6rödik ét csakhamar kíalasik, laagi után ctekély barna aaoDt hafyran; addic a tamiti:ott teiyenj mtlj uirot lEind ualoeBát l«ai ^a köaDjea tAnk) iaataa loráhb eg Imialkofr rotutállaj' a fHUoytfftal t^hteuea torabb iaaaaak) aa «>l«tiúru haaiut hag; aafa Bláa, atrij TClMi aclTna m6d,4ra toaa Mate —m ¦tatctaik, ,-sak .fKírtul Ha a nWI mívmi aamajal Ljttae DTimjuk, elporzik, a kaatiattvéar^ Lfa — Htaaracrff (i. let kir. odT. uailiU'' trlrrM^vára Zliic.b«., aáakot
¦ lallitra púatab«r- ét raaBHMAteaea taÍTaaao cj:d bark ark tt aiintákat, »kar ?Qret fillö-Li«kr« való-, akir egeat réaekbea levL va-
idi telreaiuúvetetbftl S'ajctba eiimxettle ielrkr« 10 krea-, ^t Iffreletólapokra 5 kroi t>elreg ragatztaodó Hagvar Djelvcn irt BMfreod»ea«k poatoaaa «liatétt«uiek.
Sleícbeibeni forrásot
&s ortoti í*lŐ.tetó»*fek íjiolják
COHSTABTII-OUELLE
a gége éi 14f»ű iMfrek b«teg*éfféaé:
EMMA-OUELLE
aló •MrUiatiM-i. aj4ül*to», de gyengébb UlkaUUavkaftkkiTáláiB gyermekeknek.
Gleichenbergi forrás só
.. legkiU.DŐc>b«li bebizosfoh 4 \égtötzerjvk [torok éa orn Mr fi liaéMbtrfkw Si^t 3tl|
e< kSlzréiijbáaUlmAk ellen, totábbi » beléfK* ét «Mésxt«i ntHTek InritM
báaUJmAiDál, orrod tekinti)jwk álal • IITH10N FOREAs
SALVATOR
síkkerrel reodelve lesz. Húgyhajtó hatéMi!
üt: üHrusiüi
é*ika*YÍikentkeiH»kktm
•) L
t al»tl köt fittekért i
Hirdetések.
80C. Cik. február 29 én.
Árverési hirdetmény.
A leienyei kir. járásinkig kotlurré teazi. bőgj a kir. kiocstárnak Stiván Jáaoe és neje PinKrics Zsuzsa jelenleg bodőnczi lakosok eUeai 85 frt 40 kr. tőke, ennek 1894. évi november 25-líl járí 6"/, kamau 10 frt 95 kr. véaje-bajtáj kérelmi, 7 frt 35 kr., ejuttali • öltaégek iránti végrehajtási ngjében a Bigykanizsai kir. törvényszék (a léte->ei kir. járáa*ir6ság) terotetéa fekvt i a beciehelvi 1034 sz. tjkvben A t 54/a hrtz. íngatuu a t rajta leví 55/J6O Dépaorszátnn ház 1180 frt, továbbá a becsehelji 1052 az. tjkrrwn A f 68Í/Í ' ^rsz. váltaág köteles iogatlan 364 frt oecaárbsn a bec«helvi kSzaégbiró háza- ! •-al K96 évi májn hé lű aapjai d. «. 10 órakor megUrUndé nvilváaos ár-rerésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a feasebb kiteu becaár.
Arvprezoi kívánók tartoznak a becaár •'At-át készpénzben vagy óvsdékfcéMi pipiraan a kiküldött kezéhez letcaai'.
Kek Letekén, a kir. jbirésig mint ¦-ekköuivi katóaáfaaU 1896. évi jaa :"j 20 napján.
NU»K0VTT8 kir. arJMri.
Mariit* AHAHYREM0HT0IR
u graviroiva, tartóaaégiéri
jótállás.
Holprekaek »a«j nrtkaak 3 föde^ea 9 frt. eiöst artoy karinatr^i >M/>aM8LáiDmti megpecsételt 6 frt. önöm bOTRoorsxerkeiettel 9 frt fém retnontoir 5 frt 50 kr
VUftti WMker
1 mutÓAéftfi méaodpercLeket motalóra1 1 frt 70 kr. Iránjitókat 1 aapi lebuzás S'íszerkezettel i frt 25 krért küld
2 éri jótállás mellett EUG KARECKER éragyari,
¦refaai, íia. ker. Taráikért. Gazdagoa üloatrált árjefcjzék iogyea és bérmeotTe. Nem tetsző ki fog c^e-rélteloi, esetleg nz ii Tissztfizettetoi.
készpénzben, előnyös törlesztéssel, legmagasabb Ssszeoekig'ajánl:
„magyar lloyd"
közgazdasági vállalat BoiisMt. VIII JMtof kérut 7.
a|gB~ Uiíysimtán keresőnk és íjáti-lank kisebb és nagyobb birtokokat vételre és bérbe.
\ ' tJIHf4fíwh iUB
' t *sukpozott
Pafusnia- KH EIZIÉUT la_______
E p.ialák kaao«l« k éaait-«a,.k.« wadea _, ki.utba faljeM Wrrtlaaaék , ai.atek .l.áe. irtaJ-atu aa;a«Ul ai alteatl aaerrek kaiajaál larjoU erMJaéoj-Q^ei aataailtatráa, (jeazédea Bttaijtók »eniaatit6k: efj C7úf7sx*r ae« jobb t mellette al; ánalamlaa, bubi e stlalák a
é
a lagUbb oeUcaagak forrása ellea. Ctakrotatt k«l-arilk regen »af gjeraakek u aajreaea rovk.
aaar Ea-v >< Illatai tartalaua4 4»k«i U kr e|T tekerő, >•<; 8 a.kait, U.a*t im .Hátai tartajataa eaak 1 farlat • é.
I lívrú a t UtaaaiaokUl klltaftaei «•« I"'*3' kodjoak KarjOok aalároioi iaa Xeulei. Ereseket .11.I4L VMiauk ka Biadea doboz tbnáajüaf bej«f jr-tett rédjeyjaakkel pirot-feketc ajoaua-Ulaabaii ,9ml Llp41' ét .lentsla ' Fllap rvéffraaereax* alairaatal raa el-i'at*4t A kereakadelai tdrréajaaak:ieg féóeu ctomagjaiok aiairaanakkal vas
KUSTEIM FÜLÖP
Lipatkax' exlauett gr«a7azer:ára WtEN, I, Plankengaau <
BE1.CS LAJOS, PfiAOKB BÉLI ERI.1 "II ABNOLD
9598 sz.
1S96.
íj
Sí f i| I:ÜB S"lf í
Ii ii
If»Iifi!IF lÍiÉ?||5í5.a.É
? m 1

c i! 1 rf 5*
fi II
L
I

i
FályázaU Hirdetmény.
Nagv-Kasitsa rend. tan. Táróinál ardiedéioea levő városi readír rtkapiláoyi állasra, melvlre! 1200 frt évi fizetéa vaa öjaszek6tve, pálfátatot bírdeiek.
Felbivatoak mindazok, a kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogv axabálvtzerflen felszerelt lér-léoraket. Hé toaagos Dr. Gróf Jíníoiich Lialló Urbcc Zalavárnegve főispánjához czimesve, ide L évi májai 0<S 20 ig unáliakébb beterjeszizék, mert kéaőbb érkező folfamidváovok figyelembe aem vétetnek.
ZiU Egemben. 1896. évi ápril bó 19-én
Csertán Károly Ztlavánnegje alispásjt.
Haszonbérlet.
Zala-Szeit-Hihály község kttáxában fekvő birtokom 1897. éri június hó 1 tői 12 évi időtartamra bérbe adó.
A birtok áll : ¦ iltaí>
1094 hold 18 négjsiOg Bl szántóföldből 353 363 , rétből
299 30? . legelóból
2" „ 316 , belsőség
8 „ — B . szőlő és gyü-
mOlcsös kertbél.
Magyar
osztály sorsjáték
1 Millió Korona.
Húzás naponta
1896 Majis
28ifl
korona
korona
1 jntalomdij 600000 600000
* *; u cd 1 * 400000 400000
1 ii 300000 300000
3 — 1 •i 200000 200000
3 * -2. íj! 1 ii 100000 100000
* 1 -öl 2 ii 40000 80000
E S 0 ?L* 2 ii 20000 = 40000
<= e 5 ii 10000 - 50000
í S 10 ii 8000 = 80000
34 » 6000 204000
100 •f 2000 200000
200 1000 200000
2650 ii 200 530000
22000 25AA7 ii 150 3300000 A 9fiA AAA
III. oHKtál.va
árai:
6O,—
Soraj«syok«t ajánl a» tz*tk0U az
b«*ald*M maflati vagy
3O?— 6.— S.— forint
i«4l mjaiaSatt l«»ét atartoj. ti Kr. tm+Uékl*má*.
DOttautalványor való aUzet
Ujszesen 1782 hold 304 négyszOg öl.
Esetlegei, ajanlatok 1896 évi május 5-éig hoz am alanti czimemre küldendők, és a bérleti feltételek ugyancsak nálam vagy Dr. Rothschild Samu ügyvéd urnái Nagj-Kaai-zsán tndhatót meg.
Vsjsek Hann Bécs I. Kolovratring 12.
Helntze Károly
Budapest, Szervita-tér 3.
Sürgöny czim: I^ottskeiatxe Hudaptttt.
It. osztálya sorsjegyekuek a III. osztályra való megújítása a II. osztályú sorsjegy visszaadása és a megújítási dij befizetésével él pedig:
_ _ _ 8».—
_____
10.— t- 1— terl.it
legkésőbben májai 2-ig eszkOzlendó. Nyerte* aersjegyeket minden oagasságban beváltok.
Hoff János-féle maláta-készitménvek.
un
*B év óta fenaáll.
77 '¦¦¦¦II ¦» iHiatttatat auatarak, klralja* ét Ma ___________MkMkM aat.
**
Köhögés, elnyálkásodas, rekedtseg, mell, gyomor, !«s gégetoijok ellen.
Maláta tiromto wjmtí sör, laláti ciocolsíe, maláta cmdíís, sintiít lÉia' ^
Lo 16 bónapja, hogv beves görcsös köböxésben szeevedtem, aielybez aváakaaaanléa it astbma i> járult M Ddeo alkalB>an>lt szer eredaiéay léiktl maradt Mióta azonban a Hoffféle maláta kivonata atet é> salaU ezukorkákat hamálom egészen egéaaaéges nek érzem masamat,, mert a nvaVka válladék leooakadás nélkal tör-téait Ennélfogva ti ztelettel kéran ktldeni sat
Sopron. Báró IXahawtf,
ca. *a kir Sruf; a 9. hiuaanandbea.
BoS JtVnos
c- ét kir. adván aaálUt*,'a|«raaa, icrtf et nnaaa airalj ad tan taállitójt
Béea, Gr.kea, Briiaeratraaae 8 ¦akxaenjT-méilK tnaryan •« txeiirm.a»n.t;v4».
ELADÓHELYEK : Giogyszertár é« oagvobt Inszer és títnn^e üzletekben. K<Slönö<ea NAGY KANIí8AN : FESSELflOFER, STRÉW A KLEIN. ARJÍLTH és NEC & KLEIN urak kereskedésébe*
bd.vtgbajoknál, vesckó-,é<, bbkél
A munkácsi uradalom gyógyymi
elsőrendű orvosi szaktekintélyek álul a legjobban ajinlUtiiak
él pedig: i SZOLYVAI i POLENAI
A. a 3wSfes? kíszvénynél, a bngy-
f a RMNalJN ^/KBSSt*. * ntak hnrntos bántal-maitiál, Diabeleanél torok, gége /t hOrgök hurutjainál, gyomor és bélbajokíkfcl, Chlo-j,i, „ii,, ltD rotia Atonia stb
A „LÜHI ERZSÉBET" forrás
medvt- védjegygyei
idült groBorhurutnil
ettagytalansignil. fer-tózó jirrinyoa beteg-
E két viin€,k
rendkivOli kellemes :zu és ud.tí wtanynviz. A lé«zó azerrek idillt ha-retos báaulmainál, tul-Ugos gyo^omv kép-zMéaoél
ttgtkuH, mint dUetiet-
vé«jerre ™' i'ő tíz.
Gfíí Scöííöcrí mük \uih\mim\
Munltaoaon
NAOY-KANIZSA.Vkapha.o: Fesselhofer Jöxsof és Roaenfeld AdoH uraknálXXXV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
I89G ÁPHlf.lS 25 ér,
Aranyérmekké) kitflntetv*
Elai ct. é* kir ki^ár
ArtnyiruMktl kitüntetve
OMLOKZAT-FESTEK-GYAR
„.. . . .
KROHSTEMER KAROLY WIEN III. HaupLtram 120 tzáa. ujat házában.
t- i;»r . bi«y« éí kiatrtár«ti!at«k, építkezési munkaiatok, villalktzak es
tittttk IsgyM e« bér«entv» kfl'detMk
gooooooooooocooooooooooocooo |^| 4-T1 4 |a
egyenkiM úgymint égést fogsorok, rá
gáthoz hasmiihatók UgnyomtU vagy
rugóval 10 évi jótállás melled ;"
tányos árnn készít
fog és tryftkér húzás
•W fájdalom nélkül. "••
Vidékről a millennium ünnepély alhilmávai hozzám jövőknek meg jelelő megrendelésnél íz uti költséget vissza térítem. Tanítóit, tisztviselők és katonák" 40*/. elönvben ré-t szesülnek.
hoos VI. fo;rspéclalisía.
Budapest, Kerepeai-ut 34,
Rókus kórházzal szemben.
év óta ismert IIKIIGEK-FÉIK IHMOM
KÁTRÁNY-SZAPPAN §
orvosi tekintélyek által ajánlva Auszt ri a-Ma* ra romádban, Franczia-ország, Német ország. Hollandban, Scbweiczto&n. Romiaban stb már tíz év 6t& fényes sikerrel hurniltatik.
" W&- mindennemű
mint aziote az arcibör minclenféle ti-itátlaoságti ellen kQ'önfaea a rüb, az idült és pikkely ?öa)Ör allén a kngz, a tömör rrpedv^ny, a fej é» azaKiíl ellen, a sieplő. májfolt, ugvoeveiett rezes orr, « fagydag, a lábir.iadia. a gyermekek valameanvi kaisö fejbetagségei ellen. Eieu ki a bdrt tisztító niosdósrer ajánltatit.
Ara terabMkMt baszMUti utasitassa, együtt 35 kr
A Berser Me káráoy tzuppan -10*1, » tömény fakatrányt t*r Ialmai, felettébb gondosan vau k?Biiivn 3 lényegesen kQ'öDbÖzÖ a minden egyéb, a kereskedésben elófordu'ó kátrány szappmektó1, mert ezen szappan %S\ ^l-c?erio anyagot tartalmat finom illatszere*
Csalások kikerülése végett
K7Ógy ttertánk b*n
_ Szim tiitiTiiil titiikllfiril t kni Küfilim tiilliltSM
O KtTraali aelycttn a bel " kolföU Ténérr:
§ G. HELL ¦»*«»• TROPPAU hZ^T^^l^'
Q Nagy-Kantisán Práger Béla $ Belus Lajos gyógyszerésznél, rt
OOOOOOOOOOQ00000000000003000
hiiRE RCíER féle káirany-suppau kéreaáö s fifyeli. kell a zöld rsomafuláara.
Régi hírneves kénfürdő Horvátországba!
SVARAZSD-TOPLICZA^
Zagoriai vasút i Zágráb-Csáktornya >.
Dr Ludii? udv. tanácsoa tjn«r állal elemezíe 189* 58 fok Celsiui melfg forrií. FBlalnm'.bMMlan hatisml víd a rhcuiiatiku?. izttlet bmtalmik k*A^ílA I**b*' tilkoi bete«sfSelt. Mrbajok és görtéljWroél Ml IVOCiYOGYMOD kahogé-, meiibaj. mij, vese. gyomor ée irmnjerekre. s.t.
Villamgyógy. Massage.
* gjógjii.téiet minden kéoyeleannel. egé« é»eo ál dtíHi. Nyíri idéuy május 1-161 oki. l-ig. N«?y park. Kileijadl fekvés állaidó térien, táncz hangveraenj sat. A varazxi topliczai vasoti állónkon nipoota a vendégek ¦lámán omnibus, kooit. Megrndeléseket a fardíií.igat6»ág késséggel teljesít. — Orvosi utasítással dr. Lmgklllo A. fírddorvos szolgál. Proipectnsokat ingyen éj bérmeotve kaid
FKHKK A. ADOLF
cj kéa«« ar.afyzéacw m II jrleot a*i. melyet k.vuiaira bérmentT.. haldúk, e j-benpnad nindazoa, a kiálhtii a'kutnavi! ürreodfi r.tipé*i-ti <-iú«*di«-Be.li.Tunk-Kk a>áal >ia börrakUromai nettthistnr..
Metrrn4Hr*ek yoiá . r, vasmtan «ua*i< <W»r« atrl/MI iioimI
ÍVIOLL SEIDLITZ POR
CMk mkko»
*'c. ha mtnlogyik doboa Moll JL. vádjegyét <
alálráaát tünteti fol
• Hall * f«:« UM! »arik tartót fj6i;h»tá«» a letiaakac««lii, |y»lr ., ,,. X
InlUalalaiak. ryo nor<nrc> •¦ ajnnorhef, rő«i»tt •iUrfaaan ra»jl>án'.«i¦„„ ,«r. 'ÍJ
laWaa. araajír M a lafkniUMaSMi aíl aala|ia|<k ellen, e ielí) ha«iiler„,K ..,. q
txed'k 6u sindit aasr»>-l f'ierjedéat txirttn — Ara afy laaasiálalt arsatü do u
Itlaak I frl • . g
Hanntilata: tSrvényileg fenyittetnek g
TjÖLL-FELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
C«ak akkor vilodi b* «•!»
ewi éa a meíhülé« egye i kórrtke Mtl ¦rt4«|j lv«f Ér« 90 krajezá
r ra|dalMMtfii*pité
a «*.l-f*t« frtt t<l«*í anr kAix^euy, t-piser - Egy ¦i«0-
Moll Salicyl szájvize.
(FSalkatréace fc^olfiavai ^ik^.)
A Biudeoca: i ua|ti«zliráaaá! kalAndwa íotuii Itamielv knr.i gyernickeh, ibiiii Tv oöuek tKaaira; mert « uajiit a fofak taval'bi »|i«e^éi lnitouu* ¦ ettytcwnwt óvaxer logfajaa ellea — Efy Ka!) A vtajaayáve: tllátatt iv«) a>>4 : 60 krajtu
(6911 Fiiiil
¦•II A. gytgytzerétz, cs. és kir. udvari tzállita alul.
liéci: 1., l'ucbUtiberi H. u.
Vrtéa.1 Bafraadaláaak aaaaata p«a aataavát ¦rllalt laijaútlatask A raktárakban tessék határozottul MOLt. A. nláir.ítiod é<
védjegyével ellátott készítményeket kérru. llaktár : Nagy-KamzsAn Rttenfsld Adilf ei Fu
•Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.
Ezfn hírneve* hanszer t-il, ti'i'Ii uu. ¦! ¦ n >r|" ¦'¦' .-.>n:ii;. íjifrt mir több mmt J.r- ér óla m<-xbizhni.,. rájdaltHHcsinaBit* bectörz ykskMrt atkaaMZtatlk kéacv«. ¦yaél, eaazaál, ta|uapaatatnal i* aeihaleMkaél cs u onasük áitai bodorj-*oie«*kT* a niindif: ^atnbban reodoJtetiL.. A vaiuUi Horg-wy-Pain-ExpcHer gya-knrr» Horgony-Liniment c!nevezés aíatT nem titto* «/.cr. haoein l aéfaiari winiitf, melynek egy háziartáslKui tern k-]U'D« hiányo 4wkr 70 kr és 1 írt. úvpgonténti árban majdnem mioM bu kéMlotbenvan; (8iaír»r:Tlrtk Jéliff gyögyMrt* « Berasárlji tlkaimávil ipen üvatoMk leff.vüi.k. mfrt \vhh kisebbártéku uiáaMl van torgaiumbao Ki Bea akar BMfliaroaodai, a/, minden egye* uv«Y« Jitwy" vWje^y nélkül mint m« vatotfH ut**it«« Ti«za."
MoMar F. AA. éa tana, usk*. « br vívju. suliit^ fU
Valódi
Darócz-szövetek
iLoden)
férfiak- ás hol gyeknek
ajánlja
BAUR RUDOLF
űrön larjcMüis! sietttllesi in
InDibrnck, Radol fatrtsse 4.
ViikUai kifnií.. uitii rifli isúi «b
JfitUq/cotalogus ingyen ét bérm.
szép és olr»ó íhvhnzI p» nyári
női kalapokat
akaruük vecui, r.e inultsB7ak el a Ke r»pear-^ttt nét divat ht»Iób>, meftnésB), hol fnociia étt aDRol áiftrú ka ap óríá»i raktára berki álul Betekinthető. Ütiyan- ' ht ellofidoak ja'ányos árakon ka ap á'alaknátokat :
Vidéki meereudelén*' k pooto*ati (bt \ cyor-an i azkdz<e:nek; meg i>em fetelft í urak vtsfsacrferéltetitea;. «a«íle^ a pént l
nagytan flií dívftt ktetinyhen. kl
, 7//., Kerepesi ui 34 sz C?áaire figyelni temek. *•• megrendeléseknél kalapok, áijtalantil átalakíttatnak.
¦féle SZ IN-SZAPPAN
b»tó<4»TÍ l«g bejegyzet
védjegy
igen jo I stáritott kitűnően tisttic, 1cKlatarekosabb a ha aináI *tban
Tisztaságáért és ártalmassáitáért a kezek és ruháknál kezesség villaltatik. Egyáltalán a legjobb a léteid sím-szappanok kOzótt. Egy kisérlelet senki sem fog megbinni.
Kapbató a Irfióbh delaii-üUMh^D. Képtiaelöje Badapeat reazére : DE. UKLLÉR KÁRÜI.V Akadnia urna •
A M. KIR. ÁLLAMVASUTAK I GÉPGYÁRÁNAK VEZERÜGYNÖKSÉGE
0 BUDAPEST/József-körut 41. szám alatt.
Aiánlja: a magyar királyi államvasutak gépgyárában készült gőzcséplőgarnituráit, ipari caélokra alkalma* ^Compound"
lokomobiljait és egyéb gazdasági gépeit
i.Téí Wáczi-kSrut 32.~é. Jö,..(.H5rut
.xém alatt.
Sjonialutt Ilj Wajdits Józíeí kőayTojomdájábaa N'*gj--