Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.25 MB
2008-08-18 11:00:13
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
468
5426
Rövid leírás | Teljes leírás (392.98 KB)

Zalai Közlöny 1896. 019-022. szám május - 018. szám hiányzik!

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

YMY-KANIZSA. 18%. május 9-én.
Kléfiuetfi ér:
i. t m.'iile* i
1U kr«n »MeUt*
ZALAI RÜZLQHT.
A nagykanizsai , Ipar-Testület", ,
részvém-társaság*, a .nagy-kanizsai- és galambokioukéctes tezoltó-egykf, nóegjlet' ¦ isuizsa' izr. jótéüouj nöegylet', .szegélyek tápiotézete', a ,
HÉTENKINT EGYSZER, SZÓMBA
XXXV. évfolytn.
\ lap uHIkmí ét *»j'tti re*xéi íllrt.i uiq.icB kAíie-»«aj lfj. Waj
KM2Mtj8k «Z
A n.idt hé: péntekéi íéUiik örök nytigolamtra boWujtiTí surktaUmkft, ki /8S7. januír 1. 6ta int&te lapunk szellemi ügyeit.
0 nincs többé!
Elsz&litotta közülünk u l.teu ; megnyugszunk akaratában. De örö két Jennakarjuk, tartani ezután is.
ijapttnk immár 35 éves.
Oly tisztességes mukja van tehát; mely jogosan megkívánja, hogy fen-tartsuk ez öreg lapot, de nem elöregedve, hanem ijju tevékenységben.
S az uj szerkesztőségnek, mely e torokkal köszönti először olvasott, íegjőbb JetaAata, legelső kötelessége az lesz, hogy minden erejét, tehetsége javát ideje jobb részét arra áldozza, lioaya ZALAI KÖZWNYazon magaslaton megmaradjon, melyre íjoídogult szerkesztője emelte.
Mi e tekintetben nem teszünk egyebet, mint abolaogtíU tett : a közügy érdekében az igazság és viéltányoiság nyomdokain járunk: híven szolgáljuk azt a közönséget, mely bizodalommal v-írja tőlünk az irányitált.
Progravimnnk sem lesz máé, mint az. mit elköltözött szerkesztőnk utolsó cztkkelyében oly szépen megfogalmazott: ,A huta áín* m —Wr ság üdve legyen mindenkoron szemünk előtt, egymást érdeme nzerint megbecsüljük, mert nincs Jájóbb, mint ¦ nnek indokolatlan elmulasztása. Éltető elem ez a társadalomban."
Ez a mi irányunk. Ezt jelölte ki szá-v,'m:.ra maga a boldogult. Ez irány-in tesszük ma az első lépést Isten legittégfvel.
Ha as a lelkes kátinség. mely évei hosszú során át bizodabmmal csat lakozott közlönyünk köré. uizodalmá-<:al megajándékoz minket is : ebben Jöileljiik azt az erőt, mely oly annyira szükséges, hogy nemzeti ha-
ladásunknak ügyét, társadalmunk elört haladását és minden olvasónk-uak jegos érdekek M»é* éi -oda-
(idáSSQli »Tl~a/flJ*{ Mfm*_
Abban a reményben, hegy olvasó ko -zönségünk nem vonja el tőlünk eri a birodalmat, töt ha jobban kiérdemel nünk adatik, Jokotza ú irányunkban ezen reményben inditjnk útnak lapunk első számát az uj szerkesztőség kezéből, kotzvntve még egyszer az ohtasót.
A SZERKESZTŐSÉG
nagy, hogy nagyságát njra látják a ; népek és csodáiják!
De addig is tennünk és fáradnunk ! keU. As etaak éter év minden kez-delne, minden fáradsága csak erőnket edzetté. Ez újult erővel küzd-jank torábbra is.
896-1896
örökre áldjuk aagy kegyessége det, végtelen irgalmadat hatalmas Istenünk, hogy ezer esztendő Térés zivatarjáríts közt fentartottad e nemzetet, fentartottad és oltalmaztad édes hazáukat.
Azért is áldjuk szent Fölségedet, hogy megengedte oíy méltóképpen megulnank ezt az ezredik évforduló.
Ünnep ez minekünk !
S ez üoaepen egyfltt ünnepe! nemzetével a siereitU király is. A mi oly ritkán adatott meg édes ha zínknak, hogy együtt érezve, egye-' ilimlwtW., rntRjtiiSií oélkül ín nepeljen uralkodójával, megadatott most! Ez az, ami olyan jól esik a mi szivünknek. Velünk ünnepel a király is! Az 6 jelenléte, az ö rész-vevése emeli a mi ünneplésünket.
D.- egy ez ünneplésben maga a ( nemzet is.
Nincs a társadalomnak egy osz-; lálya, egyetlen tagja sincs, ki ne szive szerint ünnepelne Észrevette ezt a király is, midóo e szavakkal végezte, a kiállítást megnyitó beszédét: ,Őszintén kiváncm, hogy ezen összhang ét testvéries egyetértés ter-jedjei. ki áldásthotólog mindarra, a mi
tntgy k-DÍa*i Takarékpénztár rémény-tánuig", a ,Kotori takarépénztár
, a ,nagy kioiisai liadedneTeló egyesüld* a „üagy-Ékniisa: tanítói jiriskör*, a .nagy-kanizsai k-resztény jótékony
,kato..e.i hsAutjiü «gjlet" a .soproni kereskedolai iparkaiiara" uagykantzaai kttlTálaaitmányáQak faifiuloa Upja
T 0N_ M E G J E L E N Ö_V EG YE SJTARTA, L M UH ETILAP.
S miként a verteién keretztgyőzelme
[száll____
Ott alkotó ert, — itt éltető Sím : Árpáé a nagy vextr t az eltő [szent király.
És multak századok, jó s bal-
[tttrencte közt, Eurnyi vett, vihar küzdött cm-
[tóikon-S bár kulit a vérikön, bár folyt a
[könypatak, Szabadság, hit kövén mint izikla állt
[a hon. — Egünk ha elborult, s irtó hadak
[nyomán
Hollók tanyája lett virányos Kánaán,
Csüggedtbizulma höjohászbanegyesült És — népe újra élt az átkos éj [után.
szeretett Magyarországom boldogüá-s^raésjö'o^jénekbiüositására szolgál-¦hat ahogy •zedd^édn siker nrmekn ribitakodés nílkiilnkíbi kmtkmtétex- tőnül szolgáljon a további munkás-s*fn\ és haladásra.'
Ez az egyuértés kellett válna mát e nemzetDew, .haj! de sokszor ezer éves múltja alau.
De ósi átok gyanánt nehezedett ránk az egyeDetisuég.
Vájjon hogy lesz ezután ?
Annyi biunyoi, hogy jobb kórsak kell jönnie, mely után
üT* a jóra, •«¦ f«l>« * SiraJjén, saláért élai halai Á)ul«eui ajra fl Ne aiad a aabalK u uka S leaj at a
c f
Ssáaezrtk ajkául
Mert az a lelkesedés, az a tettre készség, az a sürgős munkásság minden téren, mely a nagy nemzeti ünnep előkészítésében társadalmunk minden osztályát áthatotta, mindez biz-I tosit bennünket arról, hogy van erő. e népben nagy tettek véghez vitelére csak egy akarat is legyen.
Mert vaióbao nagy tett számbi megy az a hauloeas kiállítás, mely ezer évei országunk szellemi és auyagi elóhaladásunk képét mutatja be az egész világ eiótL V;n a múlt ezer esztendő történetében sok nagy tett, mely gtóriát mű aemzetlknk feje koré. Harczok sikerei, 'bétesség áldásai váltják fel egymást torténe tünkben. E nagy tettekhez sorakozik ezer év záróköve gjanáot e napok ünneplése. A békesség áldásai kóré tartozik ezredéves kiállításunk is, melynek dicsőséget kell aratni a ha zánk számára a külfoidtn is.
A mi szánunkra pedig legyen ez egy nagy tanulság, melyet réss&ák jol szivünkbe ainduinyian, hogy csak egyetértésb?n rejlik az erö.
Ha ezt a tanulságot megértjük, s a mi szűkebb tártadalmi viszonyaink közt is alkalmazni Honijuk, akkor nagv lesz ismét a magyar, oly
Kárpátok ormain, a zúgó Adrián Magasztos tény dereng : egy nemzet
[ünnepel; A hármat kegy s a négy /olyam hős
\nSpe teng Hymntsst a múlt Jelelt, s butául
{jövőre Jel —
Az ősi hantokon, nyugró csaták terén Tavaszt: öröm-napot ma munka,
[béke tart ;
Egy ezredév után hálával esd imánk, i Oh halld meg Istenünk, oh áldd [n*g a magyart!
Az új kor hajnalánemlékezet, remény
Mint villám hatjaátamilliókszivét^
< Dicsjénye fenragyog.jtlenreglóriát —
5 a régidók ködér. világot hintve
[szét : | Látom lobogni Jel Hadúr oltárait.
Majd b6a pogány harag zúdult Jel
[ellenünk, S Jelhold alatta meg Budának
[tornyait, Csörögtek láncúink, — oly hosstu
[gyátz-idón Búban nyögött a dal, nyűgben mi
[lelkesít.....
De jöttek Jellegek : viMm villám
[ntáu, S letűnt, a porba hullt hatalma,
[csillaga : Megtörte vas Hunyod, meg hősi
[szelleme —
Zászlód ayözelmtvel hazánk véd-[angyala.
Ét annyi vett között még pártos
[önviszály, — Majd ármány hitszegét tiport a
[nemzeten ;......
De wüslökös* maradt Jegyver-ctu-
[dóival,
S nagy étz-müvében it mint tett-[erős jelen.
T Á A G X A.
Bátorfl Lajos emléke
B.tsrfl Lajas luiálira.
~neu«k a airba, úroak frlwkerc, R&d bornlt a haUl áttét lagyo* *j«. Itt hafyiál, elseatél &r6k caetrfettéfbe.
Sírt a MroésKt ii, aogy l«gcá teaetltk. B«boroh az égbolt 6h kellő f«lcu«i: A ntp derült feajét it mafaddil vitted
Eiiö, aesó, )i|rt aoat ebradei ojra s most kellett eloteaaed ai atol»6 atra, Matáhot hívott el a Hiindeiiaéf Ura.
Yuuaiem-e boaaáajc, inaaater-e lelked
Arnkhoi, akiket e földún aaeret
Akik eivtm tirtak, ór*eDdeitek veled ?
Hogr ba a ixiffnM-t úmet baaat ¦vonja: i ti jöjj le ai érből niaazuláxuara : ¦eriud fel ielketon _ „,„, rif„ _ „o^l,,
ujt-e TicsKUliu a h t balaaai«aepje ¦ajtó, *énö, báaatoa.siT^kre, W-t .ajjem fjófj.rt a fájó tebekre 1
.ihul t a bánat, mit hordoznak éned. > Délknled foljik ez a rorid élet? mi Kba, aob> gea ielejlaiik upl!
a tyarlö ..la, aokat sebzett ráj«u a fáj aiír te aeked ejőejaiar. rállot, *!d fel Or&kre a tae|i ZMnyortzégot
HALÁSZ MáEOlT
j Beüsejtelea. j
I Egy búi sejtelem mélv valóeá|gal nyomasztón huott lelkületemre, tir-lt fal előttem ma, egész váraüaaul, kegyetlen képével:
A midőn napok óta levelet vártunk i egy érdekelt, s fjnkölt lelkű jób.irálunk-I tói majdnem mellőzésnek vettük a késedelmet, — ma a posta megérkezéiekor* bizonyoi borzadáiyt éreztem, egyszerre egy gyászkeretü lap vonja magára a b-I gyeimet, — de ki ts leket? bisz beteg 1 ismerősünk sincs ott, — félve nyitottam | szét a lapot, a megilletodve látom, hogy a mi jó bará'uak, cwládunk régi híve, iiiii jó szerkesztő urunk. Bátorfi Lajos I ur mélyeo érző szive szűnt meg do-1 bőgni örökre, elszállt magaszto." lelkű ' léte a szellemek birodalmába, a bol nem fúj már semmi.
KinOi érzést keltett az a gondolat, ho^y Í9mét egygyel kevesebb jőbarátúnk Bzá-ma. melr ludat könnyet c«lt szemembe, lévéa ugy az ő, valamint kedvei családja réiii tisztelője.
Béke lengjen drága porai felett II UNGERNÉ JANDÓ VILMA.
; A részvét.
Valóban meghatóan nyilvánult az a szeretet, aiely boldogolt szerkesztőnket életében körtltette, balilábaa is. Csaknem minden lótároii Up és a vidéki újságok legnagyobb része elatratta a\ derék, nonkás hírlapiról. ' Maga Wliuiei Gyula vállát-| éa közoktatásügyi minirater ő nagy-
méltóiága e (eiegrammbaa fejezi ki részvétét:
.L^gmélyrbb részvétemet fejezem ki." A minidztar édes anyja mag igen meleg éa rokonszenves levelet irt a boldogult leányához.
Jól esett ez a réssvét laptársunk, a Z a l a résséról is. Kívánjuk, hogy az a nemes érzéi, mely Bátortirol irt sorait áthatotta, hassa át velünk szemben is 1
Életrajz.
Iil. Szinnvei Józ<ef nagy vállalata, i Magyar Írók élete és munkái, igr közlik az 1. kötet 687. lapjai ttol dogult sterkiuKtink élelrxjzit:
Bátorn L^jie, szerkesztő, polgári cia-ládból szármaiutt, 8iQ' 1835. aug. 20. Kon-Félegybázán ; iskoláit «zulötölJén. majd Szegeden, Aradon ei Pesten vé-gezle; 1853-bai nagybátyja Huszke József ggyvéd irodájában működött; 1854-ben az újonnan szervezett ár7aszéknél nyert alkalmazást Kuo-Félegvhirán ; 1858-tól 1860 ig Gjürkj Anlal Borászati Ltpjáuá) dolgozóit; 1861. no'.-löl 1864-ig pedig a Győri Közlöajnél, 1867-161 1871. végéig a Ztla-Somogyi Közlönynek voltsegéd-zerkeatoje; 187S-ben Koo3la;;:nipolvba később Pariiba s Rómába utazott 1875. óta titkára a nagykaniisaikiEdednevelí egyesületnek ; ugyanott 1 e 71 ben alakult tűzoltó egyletnek lüzvédórséci alkapitáiya máig', 1887-ben alapüo első titkára volt a nagykanizsai keresztény jótékony aőegyletaek. 1685. végén Deák Ferencz bnidtó leve-
j lével tisztelte neg a leégett bucsu-stent-lászlói ős zárda felépítésére engedélyezett sorsjátékul való szereplése alkalmából. 1885-tól fogva Nagy-Kanizsa rég: levél-Urának rendezésével foglalkozik. — Első Cíikke B. L jegy alatt 185ü-ben jelent meg a Bud. Hirlap szept. 5. számában, ugytnakkor első kdlteméure is; azóta saját irodalmi vállalatain kivul számos hírlapnál ét folyóiratnál dolgozott. így a Napkelet, Divatcsarnok Gombostű Al-löld SzegeJi Híradó, Somogy, Vasmegyei Közlöny, Zala slb. lapjknai: — Munkái: i Mezei virágok Váci, 1858. — 2. Bi-natos sziv. P>st, 1860 — 3. Nemzeti Szikrák. Ddbrecteu. .861. (3 kiadásban Kagy-Kaaizaáa, Győrött össaeaea 80 ezer
: példányban) — 4. Juliska, népszínmű 3 ielv. Győr, 1862 (2 kiadás N.-Kaoi»» 1885.) — 5 Dirássfészek. Pikáns ssin-Jarabok Nigy-Kanissa 1868.- 6.1.1 Kőltemtev (1860—64.) N.-Kanizsa, 1869.
— 7. Virág cwkor. U ott. 1869. — 8. Sonettek. Pest. 1871. szerző fénynyoaatu arczképé'el. (3 kiadi> N -Kanizsa, 1886 )
— 9. Jeni ár. 5 f;lv. D. ott, 1871. -10. Aatonii, ön. színmű 5 felv. U. ou. 1872. — 11. Konstantisápolyig és visz-fta. Uotl 1873. (2 kiadáiü. ott 1877)
: --^2 Mirza^ a szép kunleány, tört. azinmí 3 f«lv ü. ott, 1873. — 13. A murákon kérdéa. D ott, 1873. (Többek közremnköláaével. Külön nyomat a Zala-8>mog;i Közlönyből.) — 14. Tengerééi küzdelme Regény, németbó^for. U ou, 1873. iHorfáth Gyulával.) — 15. Női fegyver, vigj. 4 felv. ü. ett 1873. — 16. Tíz év emléke Zalában 1867—1875. ü.
1 ott, 1878. — 17. Pánsig és vissza. U.
olt, 1878. — 18. A szülőföld éi a haza. Zalamegye földrajza. U. ott, 188a (Hoff-m.nn Mórra!. 2 kiadás. U. ott, 1881. 3 k U. OU. 1884. 4. jav. éa Mi. kiadá> U. ott, 1888) — 19. Anva mint honleány. U ott. 1881. — 20. Nefelejuek. Keszthely, 1884 (Költemények.) — 21 Utolsó Zrínyi Költői beszély I. résie, Mura-Szombat, 1885. (Többi részét most rendezi sajtó alá.) — 22. Irenke. N.-Kaoizsa, 1886. (Cialádi költemények.) -23. Rónuíg éi vissza Útirajz. U ott, 1888. — Szerkesztette Nagy-Kanizsán a Kandi Klári ez. első magyar bőlgy-élczlspot 1868. okt. 1-töi decz. ÍO-ig, a Ziia-Somogyi Közlósyt 1872. jaa. 1-tóiésZalii Közlöny nj ciimmel 1874 jan. Mól 1882. ipr 30 ig; Adatok Zalamegye Tdrténr-tébez 1867-78-ig 30 füzetben; Párisi Lapok 1878 bao (Edeléuyi Szabó Li|os-sal, ki Parisban lakolt) A Zalai Tan ügy szert, és kiadótulajdonosa volt 1880 aug. 1-től Í887 decz. 29 ig ; továbbá a Tavasz, ct almanachot Pesten (1861.) és a Győri Naptárt (1864.) Jelenleg a Z.ln Közlönynek (1887. jan. 1 óta) szerkesztő-kiadója. 1889 ben Zalai Közlöny Kőov.-tára ez. vállalatot indított meg. s&elybói \ eddig 6 füzet jelent meg. Legújabban 1 Nagy Kanizsa váro3 monograpbiáján dol-i gozik; sajtó alá rendezi elszórtan Tt-g jelent munkálatait: Tizenöt év emléke Zalában 1876-1890 czimmcl éa a Pa-lini Inkei család történetét irta. — Jegvei: (B. L,) (B..) (Bfi) sst.
m«i 8z»m&hoz fél iv melléklet van csatolva- XXXV. ÉVFOLTAM.
ZALÁI KÖZLÖNY
181 6. MÁJUS 9-én
Miről legjobbjaink nemtöje álmodott, Fényes valóra vyilt: nevűnktt
[hirdeti — Fennen miként a sas, szabadság
[szárnyain,
Versenyt ragyogva mind, mi szép, [mi nemzeti
Művészet, ész, ipar tündér-világa ez, Kvitgat pompáiban dicső magyar
[Kelet;
Hinnéd: rónánk jelett tündöklő délibáb. — Európa látja im — s babérral
[nynjt *««< . .
Anöttön-n/SttJoiyam tengerré áradott, Föltárva gnzdagon, jől ékes gyön
[gyeit; — 5 hajónk halad tovább, vesére hit,
[remény,
s* így biztat árboetunk: az Isten [megsegít.
Kárpátok ormain, a zúgó Adrián Magasztos Jény dereng : egy nemzet
[ünnepel; A merre él mngynr. zászlónk ma-
[qasra leng És fiiig a hány harang keltvén
% [imára Jel Begy, völgy, a rónaság mind díszbe
[öltözék '' Ma szentegyház e hon: virágzó
[Himnia : —
Egei. Jóidét belölt a bvtgó . Te Denm,' S nevében üdvözöl új ezred hajnala !
HAJGA1Ó SÁNDOR
a küldöttség siónoka, mely a kőtelkeié ¦ urakból állott: Beierédy Lajos. Batthyány I Jótsef és Ernő grófok (mind a ketten I fényes disimagyarbani, Herteleady Jótsef ' ét Ferenci. Ohay Gnidó «tb. A főispán i meleg hangon megköszönte * szíves fo-i gadtatást s a küldöttség csatlakozása mel-; lett tovább utazott N'sgy-Kanizsára.
I
Üdvözöljük a millennáris év kezdetén uj főispánunkat Jankovicb László grófot. Üdvözöljük nemcsak azért, mert e-gy i!y nagy megyének, mint Zalavármegye, élén állva nemes arabicziója kielégítésének elég teret talál, hanem üdvözöljük főként uokért a síép és ránk nézve annyira biztató szavakért, meiyekkcl városunk üdvözlését megköszönte! Fogadja is szeretetébe városunkat, mint a hogy Nagy-Kanizsa város minden polgára szeretettel és tisztelettel vonzódik hozzá.
Adjon neki Isten elegendő erőt nemes feladatának méltó betöltésére !
A főispánnak Zalavármegyébe érkezéséről és beiktatásáról következőket jelenthetjük: j
A vármegye temleten.
Ai uj főispán májas 4-én Komárráros- '' nál ért Zalarármegye terű létére, kornyékeire Somogyvárraegye előkelőségeitől, kik hozzácsatlakoztak, bogy szereletükkel ' »i székhelyéig kisérjék őt. E küldöttség tagjai voluk: Talliájn Gyula főispán vezetés* alatt: Miir Gyula alispán. Folly József foagyész. dr Szsplonezay Manó főorvos. Kapotsfy Jenő és Chernél Oyula orn. képviselők, gróf Jankovicfa Tivadar. Jankovirh Bégén Cyitia, báró Inkey latrán és József (ioszthony Mihály Ágoston József és több főszolgabíró.
Itt üdvözölte először a fóispáat aj megyéje. Bogvai Mit* nagybirtokos volt
Bizony ett a két ttot aSg nem érti idegen Furcsán is van Ssszealkotva mind » kettő : magyar ia, Utii U, uigány i! * hogy vesunk! De axert nekünk na grsi » cXheto ttok voltak esek
Éi bároiljea furetáo aaigzaaak ia fájdsjaat ksiUMk bes.lnk/^^
Pedi» ¦«¦ ,rM T0luk szánva jrő-
¦".*"'*"'• Al ""'Sitt,., azt fejezte ki, bogy ü világ jír tUk lehet egyet inoMk a hűiért — a a»-gnnk egeazségrre! Megi. törlést ,a<é
E«t miodég megértettlk-'¦»¦ Csak a focsiogyóreas sw (ért miiéig a fejünkbe HJas olyas jól érouSk ¦agunkat, niaek rontsak al a jókedvet ? arra ai aggodalomra atttbu. Te Mm öregem. neai ifam ad'ál. Bt agjxier foctiogyóreHi nk\ kát
— (lC<Íl|]|TtlL
Mért l», sjért u aesj l»r«dtél egy kic.it velünk a, akik asentltik téged Talás akkor Hit lem lett tolna in «sgyóresi.
Városunk
Mozgalmas képet nyújtott már délután 1 órakor az állomás. Mindenki érdeklődve várta az t órakor 39 perczkor jöví pesti vonatot, mely a főispánt hozta.
A vasúti állomás hosszú perronja telve volt a város előkelőségeivel. Képviselve voltak az összes törvényhatóságok, lirási főszolgabírók, tőtrényszék, járásbíróság, posta- és tárirdahivats! stb. stb. s nagyszámú díszes hőlgykötönség. Itt csatlakozott a főispán kíséretéhez Péler Pá1, murmkeresttnri apát ur is. A vonatról lelépő főispánt Vécsey Zsigmond polgármester ezen szívből jövő szavakkal üdvözölte :
„Méltóságos Főispán ur! Nagy-Kanizsa táros képviselőtestülete és közönsége a tisztelet és az őszinte öröm hangján szólaltatott meg engem, mint e város polgármesterét, azoc alkalomból, hogy Méltóságodat útjában e város falai között is láthatja, fogadhatja és tiszteletének adóját leróhatja. i Élénk /Ijenzés.) Bódolzitsl és tiszteletteljesen vette tudomásul Nagy-Kanizsa város közönsége a királyi kegyelemnek azon megnyilatkozását, amelylyel Méltóságodat e nemes vármegye kormány-tójává kinevezni és-e város érdemes és lelkes közönségének gondos atyjává megtenni méltóztatott. (Éljen!) Fogadja Méltóságod a jelen alkalomból, árikor előszór van szerencsénk Méltóságodat e város falai között láthatni, e város képviselőtestületének és küzönségének önzetlen örömünk fényes koszorújával övezett határtalan tiszteletOcknek legósiintébb nyilvánítását és stivünk melegétől áthatott tiszteletteljes üdvözletünket (élénk éljeo-zésj azon hó óhajunkkal szentelve, miszerint hamisítatlan szeretetéről és tiszteletéről boldog és számtalan éveken át e város falai között is meggyőződhessék és e várost atyai, de igazságos gondozásában részesíthesse. Isten hozta és éltesse Méltóságodat." (Kljén')
A zajos, hosszantartó éljenzés lecsilla-podtáral az uj főispán rokonszenves hangon válaszolt és köszönetet mondott Vécseynek a kitüntető üdvözletért s a közönségnek a szép fogadtatásért. Nagy-Kanizsa érdekeit — úgymond — niin-i denkor szem előtt fogja tartani és már előre ürvend. hogy mielőbb meglátogathatja a várost. A beszéd végeztével a sorfalat képzett jelenlevők éljemése mellett a váróterembe vonult, a hol de-jeunert végzett, mely alkalommal több előkelőség mutatta be magát. A dejeuner végeztével 2 és fél órakor a oagvszámu közönség zajos éljenzése között a fóis-I pán Zala-Egerszegre utazott, hová Vécsey ! polgármester vezetése mellett a városi ; képviselők, vidéki birtokosok és nagy-• számn előkelőség követte
A megérkezés Egerszegre
A fényesen feldíszített állomáson várta a megye tisztikara és oriá-i közönség az uj főispánt, kit Italát- -u apátplébános üdvözölt. Innen zászlódisz és a tűzoltók kordonja között vonult a főispán s a menet a megyeházhoz, a hol Csertán Károly megyei alispán fogadta, meiy uián Koller István birtokos, megyebizottsági tag intézett üdvözlő beszédet az uj fő ispánhoz. A főispán erre meleg hangon mondott köszönetet a fogadtaLásért éi válaszában hangsúlyozta, hogy politikai párt-különbség nélkül mindenkinek pártatlanul és igaiságosao felkarolja jogos érdekek, mert a megye első köztgazgalasi tényezőjének nem pártpolitikát, hanem a közérd, ket kell szolgálni. A foh>p*n .me rörid. de fontos oyilatkoiaüit nsgv lelkesedéssel fogadták
Az egéez város lelkesedéssel készült a másnapi beiktatásra.
A boikwtás.
Nagy, szinte káprázatos fénynyel történt meg május 5-én Jankovich gróf beiktatása. A vármegyeházán tartott diszgyülé?t ün-nepies ,Te Peum" előzte meg. A templomból bosszn kocsisorban vonniuk a gyűlés tagjai a vármegyeház nagytermébe, hol megtörtént a beiktatás nagy lelkesedés kötött.
eskütétel után a főispán a következő székfoglaló beszédet tartotta:
Tekintetes törvényhatósági bizottság1 0 császár és apostoli királyi felségének folyó évi márczins 2O-án kelt legfelsőbb elhatározásával a magas kormánv eló-terjetzatM alapján, tekintetes Zalarármegye Nissanjává legkényelmesebben kinerettettem s most. midőn hivatalos eskümet a törvényhatósági bizottság kelébe lettttesa, na samHsém Zalsvár-aSegye dísze. Oiaaaai székét ezennel el-
foglalni. Midőn ezt teszem, legeh*->6-teiességemnek ismerem ö cs. és kir. apostoli felségének a legkegyelmesebb Sineveitetéseért legmélyebb s torheten hódolalomst, változh«tlan hazafiul hálámat, a magas kormánynak pedig kinevea-tetésem iránti előterjesztéséért átértett köszönetemet nyilvánítani s a tekintetes közgyűlést felkérni, bogy e kijelentésem jegyzőkönyvbe foglaltassék. A tekintetes törvényhatósági bizottság pedig fogadja szivem mélyéből jött köszönetemet ama előlegeiéit szives barátság és fogadtatásért, melyben engem, ismeretlent ma még érdemetlenűl részesített s végül szabadjon még ezzei egyidejűleg szülőföldem, tekintetes Somogy-vármegye méltoságos Bispánjának es tekintetes ali-pánjának, úgyszintén az itt megjelent tekintetes törvényhatósági bizottsági tagoknak is legforróbb köszönetem kijelenteni s kérem, fogadják é köszönetemet oly szívesen, a hogy én azt átértem.
Kiválóan hangsulyoiom. bogy végtelen nagy kaün:etésnek tartom és nagyra beesülöm az irántam majd csaknem egy : ívlizeden át tanúsított, támogatott barátság ilyképeni megnyilatkozását, mert szíves és ilv nagyszámH kíséretük bizonyítékul szo'lgálhat tekintetes Zalavármegye ] közönsége előtt, hogy az ott teljesített j tíz évi működésem alatt volt alkalmam s i a szerencse szolgált nekem annyira, — hogy magamnak tisztelő tiszttársakat és 1 szerető barátokat szerezhettem, a kiknek jóakaratát részemre jövőben is kérve, i egyben biztosítani is bátor vagyok igen | tisitelt barátaimat szeretetemről és szi-i vemben semmi körülmény sem törülheti I irántuk érzett szeretetemet és most en-, gedje meg a tekintetes törvényhatósági közgyűlés, hogy egy rövid visszapillantást 1 vethessek a múltra, egy idei.- a jövővel is foglalkozhassam. a mikor a magas kormány előterjesztése folytán a legmagasabb helyről legkegyelmesebb kineveztetésemet elnyern: szerencsés voltam, első lelki-ismeretbeli kötelességem volt, hogy számot vessek ama személyemre vonatkozó igen nehezítő körülményekkel, melyekkel szemben állok : midőn tekintetes Zalavártnegye ezen történeti nevezeteseégü fő-ispáni székét elfoglalnom oly elődök után. mint a kiket Zalavármegye közönsége itt tisztelhetni szerencsés volt. Tisztemet a legnehezebb feladatomnak tartom, mert nehéz a feladat, közvetlen elődömmel ; Svastits Btn» éawltaságával szemben is. a ki alkotmányunk ébredésétől fogva foly- ' touoean hazafias szolgáialhau áli>án ezelőtt 1 5 év vei a foispáni széket elfoglalva, | az ez állással egybefűzött méltóságot és i kötelességet oly tapintattal viselte és önfeláldozó munkássággal és buzgalommal telji-sitatte. bogy csak nyomdokaiba is ' lépni nem kis feladat lesz. ]
Annyi nagy előd és ennyi előzmények ' in szerény tehetségeimet tekintve a ; legnagyobb lelkieróre volt szükségem : míg ; magam elhatározhattam, hogy a magas kormány felszólítására a legkegyelmeseb-ben adott kinevezteté-em elfogadjam és hogy mégis megtettem, eme három körülmény bátorított fel: ai egyik ama tódat, hogy zalavármegye, tekintetes al- j ispáni székében egy mindenki által tisz-telve szeretett, e vármegye egyik legelőkelőbb sarja ni, a kit a vármegyének tisztikara teljes odaadással nehéz munkájában ez ideig ugy a jövőben is készséggel támogatni fog. s így e bizalmon alapuló erőssége az én erőmet is emeli.
A második biztató reménysugaram volt Zftlavármegyé magasan kiemelkedő^ a közügyért bnzgólkodó földbirtokoö-^ositá-lyába vetett feltétlen bizalmam, a mely osztály.amikoraszükség kívánta, vérrel is megtudta védeni hazánkat és abban saját érdekeit; s a midin a nagy idők lezajlottak, nem adták magákat a tétlenségnek. hanem vasMorgalommal é, m.aden rendelkezésükre álló eszközökkel iparkodtak dicső nemzetünk ébredését éi, tovafejlő-déset előmozdítani, amely buzgó ténykedésük és versenygésük méltó jntalmáu! lehet betudni á gondviselésnek amaz egyik legfényesebb ragyogó történeti tényét, hogy nemzetünk egyik legnagyobb fiának. "Deák Ferencinek bölcsőjét e vármegye területén engedte ringatni. A harmadik biztató érzést bennem Zalavármegye nagyszámú és müveit keres- ' kedö osztálya, valamint szorgalmas józan : foldmives és iparos osztálya kelti, kiknek munkásságában és hazaszeretetében bízni óhajtok és irra legkomolyabban számítok. Ezek előre bocfájtása után engedjék meg, hogy Zalavármegye közönségének előleget bizalmát ugy együtt is, mint minden bizottsági tagtól is kikérjem, hogy annak birtokában saját érdeküket munkásságon: és hivatalos állásomból kifolyólag a legodaadóbbsn szolgálhassam s ha már tennészetszerlüeg idegenkednek is tőlem, rossz indalattal ellenem ne for-dnljaaak ét ekkor lehet bizalmam és reményem, bogy Zahntrn«gye éi annak ' közönségének érdeke*, ba nem is hiva-
talbeli elődeim nagy eredményeihez, de talán megközelítőleg védeni és előmozdítani szerencsém leend.
Macára a közigazgatásra áttérve, au-
¦ badjon ... enekelott kijelentenem, hogy réaaemrv' .n.i már a közigazgatás allo-
! moaitásának vagy unk hive s ba e nagy kérdés előkészület'' munkálata a magas kormány buzgó tevékenysége által a törvényhozó testület elé terjesztetik, törvényhozó jogomnál fogva legigazibb meggyőződésem szerint annak törvényerőre leendő emelését fogom elősegíteni. Mert hivatalos mulUm alatt gyakran sajnosán kellett tapasztalnom, hogy a mostani irruniciipálU rendszerünk változott visto nyoknál fogva igen sok téren túlélte magát. E kijelentésemmel ne méltóztassanak azonban azt feltételezni, mintha részemről
1 a vármegyei rendszert, maga egészét s annak minden kiegészítő részét feldúlva, kiirtani óhajtanám. Távol álljon tőlem e gondolat, mert beismerem, hogy sok oly kérdés van. a melyet a törvény rideg szakasza szerint ma még megoldani nem lehet, s nem képtelhetem, hogy bármikor is letessen oly törvény, mint a mely minden helyi kérdést kimerítsen Epp sz ily kényes helyzetben az önkormányzati rendszernek régi szokásain alapuló gyakorlata áldást hozó hatású lehet, ámde másrészt, a mikor ma .nár a világon minden, — így közigazgatásunk is, — a képzelhető legnagyobb gyorsaságot és beható szakképzettséget követeli, akkor az önkormányzat kebelében féltékenyen őrzött gyakori testületi hivatalos közreműködés és intézkedés csak bénitólag hathat. Azért szerény nézetem szerint az államosítás olykép lesz csak czélszeroen megvalósítható, hogy egyes intézményekben az önkormányzat rendszere is figyelemre méltatva legyen s hogy a takarékosság szem előtt tartásával megtaláltassék a mód, hogy a közönségnek közigazgatása egyöntetűvé s gyorsabbá tétethessék s hogy a nyilvános szolgálatban levő elin-lézóknek emberi erejüket tnl nem haladó manka anyag adassék a tisztességes megélhetési feltételek nyújtása mellett Politikai meggyőződésemre vonatkozólag ugy hiszem kellő világ isságot vet a legmagasabb kineveztetésem elfogadása 6 ebből is látja a tekintetes törvényhatósági bizottság, hogy a szabadelvű párt hive vagyok, de hogy a párthoz nemcsak kineveztetésem köt, bizonyítékul szolgálhat egyrészt hivatalom multam, másrészt, hogy a szabadelvű párt álul elfogadott és követett politikai elvek követését hagyo-manyszertileg örököltem, mert családom mindenik tagja legborusabb és legfényesebb politikai multunkban egyiránt híve volt. Ez irányt : jövőben is~ megtartani óhajtom az ideig, mig a szabadelvüpárt oly elveket nem vall magáénak, melyeknek kivitelét at országra károsnak találnám, a mely nem várt esetben feltétlenül meg lesz bennem az az erkölcsi erő, hogy a szabadelvüpártoak nyíltan kijelentsem, hogy továbbra híve maradni nem kívánok.
Az országos politikát tekintve vegyék tisztelt uraim todomásnl, bogy a politikai pártokat s átok árnyalatait egyenlően tisitelni fogom s hogy a viszonylagos megbecsülés korlátain belül működésükét a maga bel vén torvényeinkben alakulónak tudom. Kérésem ez irányba csak oda terjed, hogy így dicső múltjukhoz képest az országos politikát a vármegye e termébe ne méltóztassanak behozni, hanem azokat a politikai harctéren érvényesíts k mert az ide utalt ngyek szerény nézetem szerint nemcsak gyors, de teljesen pártatlan, egyedül a közjó előmozdítására irányuló elintézést várnak. í
Állásomból eredőleg figyelmen kivül nem hagyhatom a nemzetiségi eszmével ikertestvér irattant feltűnő gyermeknevelést ; a valódi nemzetiséget abban találom, bog;ha valak: leszármazását alkalom adtával nyilvánítja s annak létjogosultságát eKsmerni kívánja, de abban, ha az értést fentartva sziveben első kötelméül elismeri, miszerint imádott hazánk s szent koronánk polgára ¦ e magasztos tudatra ébredve, annak bn polgárául megmaradni s azt utóda örökévé tenni legszorgosabb go»djá'.ak ismeri, mely ezél a gyermeknevelésnél ugy érbeto el. ha a vallásosság magasztos 'eszközeit kérve, a Mindenható kiszemelt felkentjeit segítségül hívjuk. Ezt különösen azért kívántára hangsúlyozni, mert lehetnek a tekintetet vármegye területén egyesek, kik a mnkban gyakorolt törvényhozói jogomat olykép látják érvényesítettnek, mintha a vallásosság belőlem, ba nem is kiveszt*, de legalább megcaorbitra volna, pedig legyenek meggyőződve felemelő, diesí érzete szivemben sértetlen, s mindenkori megpróbáltatásom alkalmakor a vallás volt a legfőbb vigaszom
Al 1886. évi XXI, XXII. és XXIII. törrényczikkek alapján reám ruházott kö-teltaaígiik és jogok mikénti gvakorlása ' tekintetébe* szabadjon megjegyeznem. |
hogy agy a kötelességeket, mint az az tal összekötött kétségkívül jelenteken hatalmas, amint az eddig viselt köte].. ségeimet is nemcsak tőlem telhető .. kiismeretességgel, de a legnagyobb iu . buzgalommal teljesíteni fogom az ^ . ságot emberi erőmbíl kitelhetól f ., :u elől nem tévesztve. Azon s.láspoutr.i .-. lyezkedve. eleve is hangsúlyozom, elnézést nem ismerve, bármely rrtiL- .^t megtorolatianul nem hagyandok. A, |^ tett tőrvényezikkekkel reám rnliáz . jo. . gokkal visszaélni nem fogok és a ,„|. lékkörfllmények figyelembevételt, a ,,. nusitott érdemek mérlegelése mer :i <¦„. gok azokkal élni.
A közigazgatás nagy szerve.*^ egyik sarkalatos alkatrészül ismére* t községi illetve körjegyzői intézményt, mely intézmény jó vagy nem mrefeleü vezetésétől hazánk jóléte függ. Kz adu arra, hogy már is kifejezést adjak >mi szilárd elhatározásomnak, hogy hivatalos működési körömben legfíM. küu-les^g,-mül tűztem ki a jegyzói kar ellfciiürzésft és támogatását, meglévén győzőivé, hngy ebbéli működésemben ugy a lekinMes alispán ur, mint a vármegyei tUztiUr. végól a tekintetes királyi binWick is hathatósan támogatni fognak. Sarkalatos követelményeink, melyekből egy jmririyit sem engedek, a teljes megbizhatósiii:. bj. vatalos kényszerétől ment ugvbuzgrüloa. pootosság s az úgyis sokoldalulag igi-njbt veU közönség iránti előzékenység, melj időhöz kötött nem lehet s minden hivatalos működésükben ai erélylyel kamltött tapintatosság. Ha e remélt fovoná>uk 1 tekintetes jegyzői karban feltalálhatok. agy minden iránybani támogatásomra feltétlenül számithatnak.
Ezek kifejtése után szíves megjeleué-aűkért és tanúsított türelmükért még óvszer köszönetet mondva, szavaim a iee-stentebb szavakkal zárom: .Isten tartsí! meg felséges urunkat és hazárkat ~
A foispáni beszédet többszőrönként ~za-kitotta félbe a jelenlevők tetszésnviha-nitása és a beszéd végével a szűnni n,iri akaró éljentésbe tört ki a hallgatóság
Az éíjenzés li>esi!lapultával Arvay I ajus megyei főjegyző t vármegye kft>üi>M:L'<' nevében üdvözölte a fóUpánt:
Zalavármegye közönsége nyílt és ösziu:-magyar szívből üdvözli Méltó-ágidat a?.<-u alkalommal, bogy méltóságod e vártueKu foispáni állását elfoglalta. Igr kezdte be-siédér, aiutau vármegyénk múltját vá-zolta. kiemelte nemzet szellemében gyökerező fontosságukat.
Zalavármegye .közönsége őseihez híven, mindenkor nagy gonddal ápolta közszv-l-lemét. mely tündöklő vezércsillagként :i legsötétebb időszakban és a legterhesel it viszooyok közt.. is kijelölte számára m. egyedül helyes utat. mely egyrészt 2 magasabb áliamczél: a magyar úenuKi állameszrae megvalósítására, másrészt p— . díg a bonpolgári jogok biztosítására, u egyéni és társadalmi jólétre és a sz*-l-lemi elóhaladásra vezet.
Ha ily történeti mult csalhailan ia. :í lehet a jövő iránynak, — pedig ai ik kell lennie, meit hiszen ama kfjzér ..-t már nem áll alakalás alatt, hanem szabály, s formát nyert, kijegecesed. t i • tazpróbán keresztülment tényezővé *ait közéletünkben : akkor méltán'feldobog'Mt szivünk mert teli reménységgel bizl..i-tunk abban, hogv vármegyénk az em. -tett aagyfontossagu ezélok elérése kör .i ezentúl is híven fogja betölteni maga-hivatását!
G feladatot aionban hatályosa« é-mindnyájunk óhajára mégis csak rjgy oldhatjuk meg. ba szerencsések leszünl Méltóságod támogatását elnyerni.
Ezután reményét és bizodalmát fejez ki az aj főispán személye iránt, s k fejezte, be szép beszédet:
At a frigy, melyre Méltóságod un ' pélyes esküjével és kijelentésével n: vármegye közönségével lépett: öKt ¦•', tölti el keblünket, mivel remélni előrelátni engedi, hogy vállvetett <"-kánk ödvőt és áldást terjeszt drága me-gyénk honszeretó népére.
K reményben, melyet az Kgek telj -sülni engedjenek, ajból melegen üdvözölvén Zalavármegye tözönséev nevében méltóságodat: azon osxta'. ¦'¦•> M "hajunt nak adok kifejezést hogy a Minientu Méltóságodnak engedje fáradou>ai '-^ mölcseit élvezni és adjon igen !" -- ; boldog életet!
A viharos éljeozét-sel követett b< 1 elhangzása után a főispán az Dlést tárta.
Mind az isteni üsztelet. mind a * z gyDlés rendkívül onnepéljes szin.. volt. A törvényhatósági tagok rendk; nagy számban jelentek meg. Sokan -magyarban .
A közgyűlés itán az alispán a m-'i: ; tisztikart matatta be óméllóságának ¦ követte a hatóságok. testSletek. var > stb. tisztelgése.
Fatytattt a: a .Zitmi Kfatfcy 1896 évi e-tájM a> 9-iki 19-* tximitmz
XXXV ÉVFOLYAM.
Z I U ! KÖZLÖNY
18»6. MÁJUS 9-én
A bankett
l>éli két órakor az uj főispán a . Ko-™na* atállóbaB ebedet adott, melyre az ..sszes megyei tiiiotuági tagok hivatalosak voltak. A körülbelül 4"0 Memélyt száaoiáló veudugsereg n szálloda nundeo helyiségét ZMÍolási* me/toltötte. A pompáé ebédet szebbnél >zebb ÍJtkőszőntök tftsserezték: ezek sor*t gróf Jaokovieh főlapén nyiloUa meg. >elkef szavakban ó felsége a királv^rt ürilivn poharát. A következő .szouok dr. ilaudek Ágoston volt. ki a fóispán e/ényt>il méltatva, érte emelt rwhsrat. SkoMics'Jenó a somogymegyei :„lp2íkft, Maár somogvmei'yei alispán avárniegve közönségét dr. SzOis Miklós ,,.uv»zéki biró Zalavármepe fő- és ,.,i-i.aiijil. Vadnav fói.f>Hü - Zalaráraiegye i irt'okossagat, grór Jankovich fCiípán vár-n!r-ffvriik hőlgveit éltette. Balaton József apátpícbános a megye székhelye fekirig-zá^ert nrité poharát. Koller litván. T«ltian somogytnegyei főispáut. báró utinszky é«'«r. Ruz»»-ska kir. Unfel-,-.,'> az uj főispánt köszóotötte fel. — ,i iVuvc"> ebéd. melyen miudvégig lelkes ~ hangulat uralkodott, eaak kenő d. u írt véget.
Válasz. Kia-Eonaron <» vidéke törléaetéból.
Irta: CSERE ISTVÁS a.-kaj«ari lelkész.
iFolrUli.)
Somogyi Seniorok (esperesek) Bhcciuí (Bereci) Dániel. Lámpa esperesnek írja p»g. 660, a ki pápii pro-h MimÉ:áMII Tieeletot Kis-Eoraáromba papaiak 1»M. jni. 1. napján, ekkor kezd-véa el ezen Ecclában az ó prédikátori hivatali;. Matric: Kis Komárom p 33 Bricc us Péter a mar említett Dí-melnek a fia, született 164S jul. 19 éa, kereazieltetvén meg Fider Mihály által, kereszlattya s anyái leven Nárdaí Ma thias porkoláb. Tar . . . Vajda teleséges-tói. Trombitás Györsyné, Matr. K -Kom. p. 95. Vidi alia ia Lampe 660
Soos János, bogy esperes volt lásd Paap. Élete p. 40 üogy aemogyi esperes voU, obbbb világos, mert azoa egy papi dipploma alatt, melyet Tatai 1612. adott Szente-yórgyi Gergelynek, Alaó-Liadvai Péter esperes megneveztelik. Kz a szálai Kcclák aeniora volt. Kasi-zsai a pápai tractas seoiors, mely a Rábaközre is kiterjedt — Soos Jánosnak tehát a somogyi Ekklák aeoiorának kellett lenn'. Egvébiránt a kiskomáromi Matrmdában p '203. Kanizsai Palfi Já nos je(yzéseioeo az van. hogy Soe* Jáaosaak majorja Kis-KomároabaB volt és Pálfi vette meg 16 ezüst tallérért. Laakéi Sándor proeeaior volt 1642 p 34. Matr. K.-Komár. így írói: ,Ao 1642. d. 26. Jau. biuis Alei. Laakovius
p
Ism eanyi ez, j mi Tóth Fereen levéltárában Sárkozy Istvás (eljegyzése nyomán, emlékül maradt ránk a kiako máromi matrikulábol.
Miként a nyájas ulvasó a fenti köz-Iemé8ybéi észrevehette, nem az összes somogyi régi egyházak lettek benne felsorolva, baa?m csak azok. melyek a kiskomároa>i iakola építéséhez segélylyei járuitak, ezek pedig felét se tették a somogyi egyházaknak. Az 1681. soproni onuággyaleaböl a kath. rendek rá ¦zérói I Leopoldboz terjesztett sérelmí fe irat szerint — abban az időben Sa-mo^yvármegyébr-n egyetlen plébánia Bem létezett. És ezt nekik elaitetjlk. awrt a török nem igen kedvezett birtokain a r. kath. a'.yanakaak. Midii Pázmány Péter téritöi buzgalmában pár jezsuitát •latlomban a bóéoKsigba küldött, eze ket a tírök hitóságok Pécs táján el csípték, s mint közönséges bábomság szeneket a budai basához kisélték, — bonnét pár ezer arany lefizetése ntír menekediek meg natty nebexen a kAr6«a> rotutiatól. Ezért lelt, hogy vídéktakrtL egy lelkész se kersit ama gyáaaes időben 1673. a nápolyi gályákra, mivel, amint ¦ basák értesültek a pozsonyi outiéról, azonnal kihirdetlek a hódoltság kozae-geiueo. hegy a mely bíró a prédikátort Pozsonyba menni engedi irgalon nélkll karuoa huzatik. S «ogy e tekiatetbea a basák ann ismertek tréíát, mutatja a Bolaisi A:Jrás .evü ref. pap eeete, kit a berzenczei baaa a tseouu erdibea karóba ouzatotL
* mi a koaleatéeybeli :8omofyi 8e-•mrok'-»t illeti, aeg kell jegyaaeai, bocy azok — mint lakhel.iok i: aratttia-' Kia Kontáron vidékén fekro enká-zakoak voltai esperesei, a kaposi és siigetván esperesekről itt említés nea
E«Ui( van Cs. közleménye. Most lámk é< halljik Réva,< Kaimáo':
.Aue becaea közlemények után, ue ifeaw Kil Koamázom lörtéaetével kap. caoaubaa Nt. Caire litván ur e lapok 20-ta. azáasaieu Uireeeoeatatt, al-
kalaut veatek én íi lasiaanak bogy
•gy-ory-rta«dlnrtl eniekea egThá«l»rte-nelmi adatot osaoertesaék meg e lipok etMaaSiTal, a Bely aeaKttk Ki»-Ke«la romaal van egyenes öMzeköOetéabea, baaan egyaatkercinysnk tdrténetébea ia igea btcaw adatokat szolgálut
Kis Komárom rára éa Kis-Komárom vár«L (ma Komárváro^) külöa gyflleke-tetet képeztek. Lz .iifbbinak lelkésze 1660 kerti h'agimaricíi (mis forrás saerínt Nagy-SÍ»riczi) Baláta Tolt Lz a aétaégen ki«al igen kéyiett lelkész ugyancsak 1650 körCl a tiaiáoianeni vidékttet járt s nescaak az ottani ki-Tálé tniios lelkészeket hanem magát a betgó kálviaisla íry«áela>aaMOfiyt Lo-rántf Zsuzsannát, » nagy 1. Rikóczy György í>zveg>ét is felkereste s vei6k az akko' még mindig aapireodea levő presbytenáo mozgalmakkal kapcsolatban f6keot egyházalkotmányi kérdésekrói be-azégetett. A kiváló vallásos kedéiyO s egyháza iránt a legoazintébb érdeklődéssel viseltető fejedeleaiassxony meg-btxta a távoli Ouaáeuuaak aála tmz-telgó lelkéisét, hogy alkalemadtáB rész-leteaeD icja le aeki az egfháckormány-zat azon módját, mely Dunántúl s éppeo Kia-KoDaárombaa gyakorlatban van. — Nagyon természetes, hogy Nagymarton] Balázs oem feledkezett meg a knlöno-aen megtiszteiő felkivúról hanem hazatérte után csakhamar felkereste a fejedelmi özvegyet levelével, melyet a .Történelmi Tár" 1889. évfolyaaaáaak II. füzetében a 350 év következő iapo-kon közölt, több egykorú okmányokkal egyfltt, érdemes történet'udó'Uak Szilágyi Sáedor. Szakségeseek tatom a kérdéses levelet itt eaóról-izéra lenyomatni.
(Vége következik)
Ttttfairvatök.
— Ulrdetaaéav. A talavárniegyei m. kir. államépitészeti bivatal a Harasaer dahely mellett levő Murahid helyreáll;-táaára 6699 írt 79 kr. előirányzat Ojz-szeggel pályázatot hirdet. Az ajánlati versenytárgyalás 189G. évi május hó 14-én d. e. 10 órakor feg a aevezett hviatalbar aaegtarutni, a mely időpontig a zárt ajánlatok benyújtandók. Miről az érdekelt körök oly. megjegyzésael értesittM-nek, bogy a szóban forgó munkálatokra vonatkozó musxaki mavelet és részletes föltételek, valammt a versenytárgyalási ajánlati lapok a zalaegerszegi m. kir. államépitészeti hivatalnál megtekinthetek, illetve kivehetők. Sopron, 1896 évi ápril havában. A kerületi kereskedelmi és iparkaaaara.
— Hirdetaaéa;. A ulaegeraeegi kir. törvényszék elatke a vezetése alatt álló kir. törvécysrék és ennek területéhez urtozó kir. járátbirós^gokuál alkalmazott hivatalszolgák egyenruházaiáuak szállitása iránt pályázatot hirdet. A azá -htái tárgyai: Bapkák, nyakkendők atillák, mellények, aadragok, köpenyek, zubbonyok. b'.ek közül a BjáriaK f. é. joniu* hó 15 éig. a téliek pedig f. é. október hó l-ig szíllitaadók. Az irá<-beli ajinlatok :896. évi artjai ki IS. napjának d. e. 9 órajiig fönnevezett kir. törvényszék elaőttésél nyajuadó< •& Miről az érdekelt körök oly megjegyzéssel értesittendök, bogy a részletes föltételeket a zalaegerszegi kif. terréoy-szék irodaigazgatójánjt1 megtekinthetik, esetleg mégis szerezhetik. Sjpro, 189C. évi április havában A kcr&leti kereeke-delsui és iparkamara.
A kiadóhivatal kér*! ma.
¦ ladasen t. elilietók ea t aaaakaUr-•ak, kik lapukat a farallasd beállott naa;y ráltoaaaok következtébe! raa-deUeaűl kapják, sxlveskedjeaek az al-auraat aiámokat ety leveleié lapea avefreelam á bi i.
Hint
— Ai aj mrkenlöcéa;. Bátorfi Lajos bxtalával árváa maradt lapunk. Felelős szerkesztőjévé i f j. Wajdita József lett, kinek fömuikaUrául dr. K i • a E r n ő. fogianáziuini uoárt aikertlt megnyernie. Megmaradt lapuok-nál a boidofult szerkesztőnek fáradba-tallao mankatársa dr. Villányt Henrik, kereskedelmi iakolai taaér is, ki aaár több mint őt év »ta buzga-loatasal éa legjobb igyeketeUal osztozott Batorfi'al a sterteaitéa nehéz mao-kijában. Az ó kozramankiliaa, ismerve tehetségét, bizonyára nagy haanára lesz Eözlönytnkaex — Az aj aferkeastoaég örömmel reméli, hogy mindazok a tiiz-telt mankatársak, kik eddigelé gyámolítottak a Zalai Közlönyt, ezután is ason fognak iparkodni tehetségük jtvá-vai, hogy e tiaiteaaéges aaltn lapot minél magaaabbra emeljék usty, hogy ol-vatokóidoaégiak miedea vár.kniisának M
— A kaaUaaaliiaateT MroiléM. Dr. Wlaancs Gyula vallás- éa Wzekta-tásigyi minisztert valéaáges heM titkos taaácsoaaá tértéét kiaeresceléae al-kaimából axtüévároaa. Zala-Eiersteg ne-vébea B)tfy potgáraiaater adv&zölte. A : ¦atinter. — mint ludóntóak irja — etj resdkivQ! aaeiego-ingfi tánratban aieadou kösvÖKtet a város közomégé iek ez üdvözletért :
— Ha4g;akorlstolt ZaJabai. Az idei őszi hadgyakor>atok — miut érteaűlOuk j — folyó én szeptember havában Csáktornya vidakea tartatnak meg. A déii j vasút főnökségéhez beérkezett utasítások szerint az Ausztria fe^ől órke/ö katonák Poí^^traatg, a Magyirorjzágbói jő vők pedig Mura-Királyig jönnek vonatokkal sgy iio?y a csáktornyai álloaás ki-táróiag az elit számára leoae íentartva | a magsa és legmagasabb vendégek fogadására- Az eddigi diapositiék aserint
e kadgyakerletokra eugjő 6 ftlaége a király is, akinek sida!ai>. mmt vendég, \ H. TiloMH aéoiet caásaár is részt veaz \ a nagyszabású hadgyakorlaton, amelynek méreteinek megítélésére felemiitjük, hogy | azokon a i'dá-tzok is részt vesznek, akik vagy Pjlazuviaál. vagy VarzsdoáI bi-dakat fognak verni a Dráván .az arra operáló csapatok ácketLiére. A hadgyakorlatok befejeztével a poJutraui éi mura-királyi allojaiaokon próba asosaró-sitást readeznek ; mert intézkedés tör ént, bogye két álooiásról az öntsea katouaiág mozgóiittassék. amiat az aaozgó litisok alkalmával szokott törtéani.
— Eljegjzés Dr. Kovac Vilmos U-polczai ügyvéd eljegyezte LowensooD Róza kisasszony:, Lówansoho Jakab bogiári kereafcedő leányát
— Foawlgmilró jelölé*! A helybeli megyebizottsági tagok t. hó 3-án ejőértekezletet tartoUik, melyen a nagy-kuixaai járás főszolgabirója jelölése iránt egyeztet* meg. Mint btrlik, a ka-Dizsaiak szavazatukat Merkly Antal ka nii-sai szolgabirónak fogják adni.
— RéaxvéUet erteeíHak ho^y Papp Miklós rajstaaárt. ki cs«k a aapokbaD ' vesztette el apósit, ujabban csapás érte. Sógoras-'zouya, Pápp Jánosáé úrhölgy, sz. Wellenreiter Lotti Sspji Sz.-Gyir-gyön másfélévi boldog bázaaság mán el-bunyL Legyec vigasztalója miodayájuk réazvéte.
— Idójár.s ea alvat. A zord időjárás még mindig érezteti fogvaexogtató hatását é* megakaaztja a tavaszi toi-lette pompának kifejtését Még derű* napokon is téli gallért hordanak a hölgyek, de sem gombolóxnak be teljesen. A panyokára vetett gallér alól kikaodi-kál a világos selyem-blouse melyeknek eleje gazdag redőkben etfuigöoyözi a bői alak plasztikáját. Mert a divat ez idő szerioti szeszélye axő bouffos ujjaival ji- i
; botjaivai és nyakfodraival gondosan el- ! takar mindent, ami a nő természetes alakjára emlékeztet.
— Vizsgalatok a róglnaiilaaaaMui. A logimnizium 8-ik oaztályában már aaeg-kexdódtek a^ évzáró vizegálatok L hó 4-éc hétión Ez alkalommal dr. Patbin-ger Alajoi igazgató Vem Saaetet noadottzajhiitani vizagálaion Pé le r Pál, murakeresztuji apát, mint miniszteri biztos elnökölt. — Az apátur ez alka-' lommal a kegyesrendi ház veadége volt, a nagy megelégedéssel távozott annak köréből.
— Sziarszet. Somogyi Károly pécsi színtársulata megérktzett. Az előmunkálatok serényen íol) n ik, bogy az elő adások a .Polgári Egylet* nagytermében f. bú 10 én megkezdhetők legyenek. A ré<i jó .easemble' ugyan elsiéledt. de az énekesnők, amint szarahihető bírálóktól hallottak,kiválóbbak a tavalyiaknál éi az énnekkar válogatott tagokból Tan összeállítva. Most már oem biáay zik egyébb, mint a kozöaiég pártfogása, nsrlyet a társu'at aaaál ie inkább ¦egérdeanel, mivel az idén fővárosi müvé-Bzeket a fog vendégszerepeltoUn a di rectió.
— Taaitcl ajfilée. A sümegi tanító-járáskor igen érdekes közgyűlést tartott Sümegen máius 2 -án. Kocsis Károly felolvasta az áttaJa megírt járáxikőr törté-aetét, folytatva 1882 tői, miutái ezt előzőleg t- í. 1872— 82-ig Banfi Alajos dolgazatát a kér az idébea már kiadta Könnye Jéiscí elnök pedig ily cn-oü tf-telröl értekezeU: ,A jó iskola kép?.* Mindkét felolvasás lekötötte a tagok L gyeimét, loglalkozoU a váUsztmiav az orsz bizottság szabályaival; kivárna, hogy 30 tasaél kisebb körök is képviaeltet-
j hessék alagulrat a bizottságban. Központ ! utjai helyesii a 9yugdij kötelékbe őnii-
bájukon kivai ke nem vett tanítok ér-1 dekében msgindult noz-raimat. A köraek , 29 frt követelést is beszámítva 817 írt í 02 kr. vagyosa van. A kör eleöke
ujabban esya* i-rulag Könnye bác«t letL
— mUenluml ünnepélyek. Hazánk ezeréves (eanállaaáaak emlékére reede leadó ünnepélyek azáau a héten kettő-
vel szaporodott meg. A natykaniaaai államilag aegélyaaett közaégi polgári fin- éa leányiskola, valamint az izr. hitközség á Ui fenUrtott tanintézetek is az Inaeplők sorába léptek. A kereskedelmi iskola ifjúsága ez alkalomra diaz-zászlót kéaxittetett címerrel és szalaggal. Kanitat várót öuzes tanuló ifjú sága f. bő 9. éj 10-én kokárdákkal fognak az ünnepélyeken megjelenni. A harafitaság oyilvánoiáss impozánsnak igtrkezik. A város épületei fel leazaek lobogóivá. Szóval az egéu várói közőnaége egy szívvel és lélekkel fog áldozni a hátáért és királyért, j taaittézetek meghívói következőképpen' •iluik: Meghívó a Bagjkanizsai felső kereskedelmi iskola ifjúsága iák 1896 míjin 9-iki milleoiumi aouepélyére. Az ünnepély a nagykanizsai Kaazino dísztermében d_o. i órakor tartatik meg. Műsor: Hymacs. Előadja az ifj ének- és íenekir. Alkalmi beszéd. Tarlja Kárpáti Manó felfő kereskedelmi iskolai tanár. Ébresztő. Irta Bajza József- Szavalja Herüoger Ernő alsó oszt tuuló. Ünnepi dal. Elóadjt az ifj. énekkar. Ezer év. Irta Inczédy László. Szavalja Krausz Oszkár felső oszt. tanú ó. Magyar oépdtlegyveieg. Előadja az ifj. zenekar. A magyar neszét ezer éves történeténei: legfootosabb mozzanatai. Irta és felolvassa Löw<jQsohti Lasz'ó középső oszt tanuló. Szózat. Előadja az ifj. énekéi zeoekar. Előre Irta Tóth Kálmán. Szavalja F.ewcsoer Miksa felei oszt taaaló. Iadaló. Elősdjs az ifj. zeoekar. Az ének- és zenekar Stemeck Zsigmond karmester vezetéae alatt áll.—A nagykanizsai államilag segélyzett községi polgári flu- és leányiskola 1896. május 9 éa hazánk ezeréves fennállásának emlékére ünnepélyt rendez melyre a t szülőket és az érdeklő ió t. közönséget tiiztolettel meghivja a rendező bizottság. Ap*aaee«éiy sorreadje. Reggel 8 órakor hálaadó isteoi tiszteiét a helybeli hit-felekezetek Uuploauiaan. Délelőtt 9 órakor iskolai üaeepsly a városbái dísztermében ^a következő sorrenddel: 1. Hymnus Lnekli az iskolai vegyeskar. 2. Megnyitó beszéd az igazgatótól. 3. Eier év. InczéJy Lászlótól. Szavalja Koltay Zsigmond V. oszt. tanuló. 4. Értekezés a bOQfoglalásról s a magyar nemzet ezeréves életéről. Eöadja Hoff-atann ilór tanár. í. Honad-I. Énekli az tkoiai vegyeskar. 6. Milleniumra. Ója rlajgató Sindortól. Suvalja Pollák Hermin IV. oszL tanuló. 7 Hazaszeretet Kölcsey .Piraenesis'-éből. Előadja Szalay Jolán IV. oszt tanuló. 8. A aaa-kvarol: Istene. Siavalja Steiner Jenő VI. oszt tanuló. 9. Záróbeszéd az igazgatóiéi. 10. SzézatÉneklik az összes növendékek. A nagykanizsai izr. elemi és polgári iskola 1396. májas 9 én tartandó mil-ieoium aanepélyének músorozata. 1. Hym-aus 2. Az igazgaté megnyitó beszédje. 3. Ezer év. Inc;édy Lászlótól, szavalja Rothschiid István, el. isk. 4. out tanuló 4 Ünnepi beszéd, Kertész József, pi>lg. isk. tanártól 5. Ina Eródi Benőtől. Énekli a leányiskolái ifjúság. 6. Ki volt Árpád ? Petőn Sándortól, szavalja Uíifi Rezső el. isk. 3. oszt. tanuló. 7. Magyarország hősei, irta és elmoodja Lusztig Araold, polg. isk. 4 oizt. tanuló 8. Tudjátok e. mi a haza ? Pósa Lsjostól szavalj* Weísz Izsó, polg. isk. 4. oszt ta&aló. 9. Árpái a hoaalapitó, Garay Jáaostól. ezavalja Roseaberg Ka-rcliu, el. isk. 6 oszt taouló. 10. Ma-gyarország térképének megkoszorúzása. 11. Ki volt nagyobb? szávaija Weiller Zoltán, polg. isk 4. oszt tanuló. 12. iloondal. Doppler Károlytol. Énekli a polg. isk. ifjúság. 13. A látnok. Kutben-tól, szaralja H.rschel Jolin, el. isk. 4. oszt. tanuló. 14. Előre, Tóth Kálmántól, szavalja Schlesinger Hugó. polg. isk. 4. oszt. tanuló. 15. Siózat. ke ünnepély kezdete délelőtt 9 órakor. A t ez. szülőket én tanüiOrbarátokat tisztelettel meghivja az igaagatóság — A nagyka-^nissai izr. hiiközeé? a haza ezredéves T fennállásának tnaepélye alkalmiból f. hó 10-én vasárnap d. e. 11 órakor tem-plomábon bálaadú istentiszteletet rendez. — afllauarla klvUáglUa Nagy-ifa-'¦ nizaa város hataaaa, lelkes kozőn^éiíd méltó példával járt előre a fógynnázium ifjúságának a hazafias érzelmek kifeje-zéaébeu, f. hú 9-én az eflész város lobogó díszt öltött A háztetőkről szebbnél-szebb -áuiók lengtek. Saembeőtló szép diszitéaben pompázott az Első Magyar általános biztoiito társaság helyisége. PajaeavBfcban a magyar aaeot korona volt ki'éve. A pajza aliuj végén a himnusz ece& szarai: ,Isten áldd meg a niagyart" én Mig/ar ifjojáj. bectS-lettsl saoigáid a barát" mondatok állottak. Az ablak párkánysatot végig futotta egy Deuueti azinu füzéruaiag. Egyetlen egy bái sem mutatkozott mindennapi mezében és minden háztulajdonos igye-barzatt tehetsege szerint hoazájáralni az üaoepi huagulal easeiéaéhea. Kiváló gead-dal volt díszítve a Grünhut-féle ház,
Weiaer }. kasa. Kreiawr Gy. kirakata, Faatl M. kirakaU, Halphea M. kirakata,
a íagvkaniasai Caaiao háza Rapxh Gyula, dr. Rothachild Stmu la-káaa, — és ki taaaá elazám-láini őatet miad. Igen jól hatott, hogy a boavéd és a kötés badaweg kaazirnyáaak ablakai i; ki wltak világítva, bár az ifjuiág mtiiete a kaaaár-nya meUatt aem haladt el. Kanizsa valóban szép város volt 9 én eete. Örömben és fényben úszott é» közönsége lelkes szívből éltette az ezer éves drága magyar hazái.
— Lj kereakadeJBil lakóiak A i«z-ok lati-ügyi minisztérium és a kereskedelemügyi minisztérium közös eUiatáro-záaa következtében — mint érleet Oak — még ebben az évben k é t uj felsé kereskedelmi iskola létesül az oTdzágbaa. és pedig Késmárkoa és V e 11 p r é m b e n Ez utóbbi helyen az építkezést mintegy 75000 forint kötl-séggel már legközelebb megkezdik — Mindkét iskola négy polgári osztálynál lesz kapcsolatos.
— Érdeteí ojltas lépett éietbe asáj. elsejével a oagylumz,ai p»UhivaUln«l. Ugyanis a Builipest telől 11 óra 40 pereikor érkező uj gyorivomt a hátlapokat is magával hozza s már 12 óra 45 perez kórul teljeseo kidolgozva ki-ki át is veheti az újságát a postahivatalban. A rendea délutáni kézbesítést azért e változás aem érioti, mert a ki nem aiegy újságért 1 óra tájban a posta ¦ hivatalba, anaak a levélbordó fogja kézbesíteni, u.ry mint eddig történt.
— Uj orvos Balaton-Szent-Györgyőa. Dr. Neumark Sándor, a m kir. lad egyetem szemklinika segédorvosa Baíalon-Szent-Györgyön, mint uradalmi orvos telepedett le.
— Az orvosi gyakorlatban megbe-csftlhetieu baszna van a sxolyvai és poleaai víznek, mert hugysevoidó hatásuknál fogva v alaotenayi ilyoefflü hatúu hazai és kü fjldi ásványvizek között a legerősebbek, s igv az ösazes hunyelvá-lasztó hzervsk bántalmainál kitűnő Ryégy-hatással biroak, agy szinte hosszabb tapasztalataim alapjáo a köszvényes báa-ta Imáknál is — mondja ezt dr. Hanzély Béla. Ugy a szolyvai és polenai vizek Nagy-Kanizsán : Fes-elholer József és Rosenfeld Adolfnál kaphatók.
— lagfsr Szerdahelyea a mille-niumi fákat tiprilis hó 18-áo a* édes Magyar hí iát 1000 év előtt elfoglal hét magyar vezér aeiére és emlékére a tanító a taouló ifjúsággal a templomtérre ültette ki. A fák kialtetéséné! 185 mindennapi és 50 ismétlő tanuló ugy számos szü.ó vett részr. A kiültetett fákat vidám leánykák felpántlikázták. Az ültetés bevégeztévei egy nagyobb tanuló Iociédy DEzer év,* egy .eáoy Tóth Kálmán .Eőre" czimü költamé-cyét szavalta el. Az ösazes taaulók azután a .Hymouszt' alénekelvéo, a tanító lelkes beszédben szivükre kötötte, bogy a fákat híven gondozzák és ápolják, a mai aap emlékét pedig szivökben őrökre őrizzék meg. Adja Isten — végzé a tanító beszédét, hogy a mojt kiültetett fák bű és gondos ápolás alftt terebélyes fává nőve, azok alatt a késő uookak is üdülést a haza szeretetben pedig erőt nyerjenek. .Éjen a Haza, éljen a magyar király* harsona után az ifjúság szép rendben haza ment. A község az iskolás gyermekeikkel a raille-niumi ünnepséget május 16-án, mint arra legalkalmasabb napon, zárvizaga és kirándulással szándékozik megtartani.
— Mozgalmas feleeiteasló következik ránk. Az ezeréves fenoállái világra szelő ünaepélyei, országos kiállítás, oem-setközi kongresszusok, érdekes törvényhozási ülésszak — fokozott Mértékben kihívják az újságolvasó művelt kozéo-ség figyelmét; fő.keltik az érdeklődését az események sziohdiyétól távoi élek aek. Ily időszakban senki aem nélkülözheti a napilapot. Melegen ajánlhatjuk azért a tisztelt közösség figyelmébe a Pesti Hírlapot, moiy ma etteaierten a legjobban azerkesitett s legbővebb tartalmú napilap; azonkívül, hogy napról-aapra sokkal több olvasni valót nyújt, mint a többi napilap, még kaién kedvezményekben is részelteti olvaaóit. — Ezek közt a legújabb, hogy bavoakiot csinos kis jegyzéknaplót is ad eitsue-tőioek, akik máris aagyoa megkedvelték ezt a csinos és hasznos kis oaeUékleieL Azt már említenünk aem kell. hogy a Pesti Hírlap munkatársai közt a legjobb oevü panliciaták é* szépirodalmi: irok foglalnak helyet ¦ Jókai Mór ée Uik-asáth Kftlmén folyton iáe írják legfce-raesabb dolgaikat. A jövc ae«*dha>a Jókaitól regényt, Mákazáthtél boaoeeae e.tM>iz*ást helyez a szerkevtfsér kilá-táaha. A Pesti Hírlap aaponkiut ÍO— S4, vaaáraapokoti 32—46 oldal lerjwaalam-bea jeieoik mag. Előfiaetési ára egy aura 1 Irt 20 kr.. negyedévre 3 frt 60 kr. A PárUi Divat ezunfi, fényét kiál-xrsy évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 9 én
litásu, hetetikint megjelenő divatlappal együtt negyedévre < frt 50 kr. Mntat-vánvezámokat mindegyik lapból kWd a kiadóhivatal (Budapest, V. váczi kőrut 78., a Pesti Hírlap hátában.)
— Al Ezerévé* Magyarország éa a milltmumi kiállni, czimí, Laurenck Gyula kiadásában megjelenő diszmtről, mely eddig párját ritkító szép kivitelben jelest meg, már több Ízben mec-emlékeztönk. Etutul a mü 8 i» főzetét ˇettfik. Örömmel konstatáljak, bogy e diszmü most megjelent füzete •ulsrár-Dyalja az előbbieket a mi csak a mel lett bizonyít, bogy hazánkban most már éppen oly szép kiállítású és unalomra nézve értékei mfi'ek késitlnek, minőket eddig csak a külföld szállított. A Dyolccadik füzetben k&fonosen szépen Kikerült Kolozsvár látóképe, ugy-szintéo figyelemre méltó hazánk különféle részeinek, továbbá a kiállításról vett gyönyörű fénykép felvétele, a melyhez a kitönóen és négy nyelven szerkesztett szövését sem hányhatjuk dicséró meg omlités nélkül. Nemcsak magánosoknak, de kü önösen könyvtáraknak és a ta-BQ ó ifjúságnak ajánlható az .Ezeréves Mlgvarország és a milleoiumi kiállítás* diszmü melynek 8-ik füzete a következőket tartalmaira: A New York PaloU az Erzsébet körjton. A budapesti Nemzeti Színház. A budapesti Népszínház A dunakorzó részlete. A Szent-Geiiért-begy, Szegedi kömti Tiszabid, A ciírk-vemcei kolostor, Kotosvár látóképe, A gombosi gözkomp ASkaleb, Kazánszo ros, Pozsony, A történeti csarnok re-naisance csoportja, A badi tengerészet paiillonja, Az ezredéves kiállítás nezó-gardasági csarnoka. Kapható minden bud<pe»ti és vidéki könyvkereskedésben : megrendelhető a kiadóhivatalban Bada-pe*t, Teréz-körut 38. félemelet (Kunosv Vilmos és fia müintézetében.) ,Az Ezeréves Magyarország és a milleninmi kiállítás" egye* facetéinek árt 40 kr, tehát az egész 12 füzetből á ló dinzmű, ciak 4 frt 80 <trba kerti.
Vegyesek.
— Sok év! megteltjei. Emésztés gyengeségeknél és étvágyhiánynál álu Iában minden gyomorbajnál, a valódi „lollfele Midlitz porok" bizooyultak a legsikeresebbeknek a többi szerek fölött mint gyomor erősítők és vértisz-titók Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógysze rész rí. és k. szállító, Bécs, I Tuchl.u-ben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Koll A. készítménye kérendő az ö gyári jelvényével és aláirsával.
— A bonlokzat festek éppen agy mint sok más gyártmány ki van téve utánzatoknak, hamiaitáfoknak, aminek csakis a nagykur.őoség vallja kárát. Kroosteiner Károiy bécsi gyáros, melynek üzlete 1860-ban alapittatott olyan homlokzat festék gvártmá&ynval rendelkezik mely mai capig ezen a téren a legjobbnak bizonyult Ó volt különben az első, aki a bomlokzat-festék előnyét feltalá!ta s e tekintetben hasznos ujitá sok«t tett. Így az ő gyártmánya teljesen bomokmentes, ellentáll az időjárás szeszélyeinek: esőnek nyélnek a miután ez a ezég az Osztrák- Magyar Monarchia nagyobb vállalatainak. valtjainak, építészeinek és földbirtokosoknak egyedali szállítója, nagyon természete*, hogy egyre-másra teremni k koukurrensei. de rövid idő alatt versenyképtelenség híján, csakhamar valamennyien eltűnnek a nagy üzletpiaczról. Kronsteioer ezen a téren ma az első a Monarchiában és azért mint legszolidabb és megbízható ereget ajánljuk olvasóink szíves figyelmébe.
— Budapesti kiállításra ilazók Hgvelaiebf! KELETI 1. c« és kir. sz. hírneves sérvkóto* speczialista g y á i i cégtől Budapest, IV., K o-rOBaherczeg-utcza 17. sz. azon értesíteni vettük, miszerint nevezett ezég jó eleve gondoskodott az iránt, hogy a budapesti ezredéves kiállítás alkalmával számos vevői által előre láthatólag tömegesen történendő megrendeléseknél ia azokott pontossággal és a megrendelők legnagyobb megelégedésére megfelelhessen. — E czélból feoti ezég Budapest IV, Roitély-utczai (Károly laktanya 15 ) mühelyében manka személyzetét kettózteite, mely minden idejét a személyes utasításra i é» mérték szeriit megrendelendő c z i k k « k r e fordítja. Nevezett ezég k«useggel meghívja a L kozöaaé-get ezen gyári műhelyének aeftetiate sere. bol minden megre«d«l(Lsteaiélye-•M maggjőzodbetik a száaffra keW-tswió köt- vagy mü zer I • I k i i s m e-
f * t b i, pontot es szakértfi kr-vitelérol. Különösen gonddal és elismeri mü értessél ké.rain«k iU a I e « u ) a b b "•tiiietl t«at«f y enéneti készülékek, B estiig raoatecrt
I misderek és más cr tho p ae d ii k ftzők, nyújtó és járógépei, ullibik éi nüleges kezek
; (amputálUknak) val amint minden e szakmában vágd orvos itbín acél
| áruk, villany gépek stb. Mind-
' ezen saját gjártmányu ké siülékek. kötszereit és gépeknek miitái a legnagyobb választékban megtekinthetők e kitűnő ezég kiállításában IV. csoport közegészségi pavillon. EgyutUI a t közönség figyelmébe ajánljuk neve-
1 zett ezégnek e napúkban megjelent Billl-lenlúml nagy KÉPES ÁaUBGTZEKÉT, mely nagyszerű kiállítása, de klIÖBösn tartalomdúi és szakludatos összeállítása á'tal a scakava'ott körökben mél'ó íeltSné it kelt és melyet a ezég llgjea, bérmeotve és borítékban
1 küldi bárkinek a ki azt megkéri Ugyanolt megrendelhető a ctég főnőké KELETI
; LEÓ ur álul irt: ,* sérvek k e-
Jletkezése1 gyógyítása stb.
j czimü értekezlet, raelj sérvben szenve-dőkoek igen czélaierü és tudnivaló fel-viágositást nyújt. Vagyontalanok részletfizetésre is tehetnek
, megrendelésket. I s ra é-tel a d ó k aak
' lehető legnagyobb kedvezmény.
I Ü z 1 e t i e 1 v: Saigon! pontos kl«z»l-gáláa, letJnUnjoaabb árak.
Felelői* szerkesztő ex kiarió -IQ WAJDfTS JÓZSEF.
J Nyllitér.*]
! Fogadják a jóbiritok-, testületek, hatóságok és a nagy köönsés hálás kö-Könetunket, néhai SVASTITS KÁROLY elhalálozása és temetése alkalmával ta-
: nusitott megható részvétükért.
, Nagy-Kanizsa, 1896. máju.3 4 én.
A gyászoló család.
Ss veai-daMirts* 65 krtái. 14 írt 65 krig ¦ eteraakeot Ttlimiot fíkete. fen i r aaioei Hanaeberg selyom 35 krtol 14 frt 65 krig mÁlireuként aiiai, eaikos koczkáaoa niotáiott, ilAmLatt ttb (aiint-e.|T 240 kOidnbSíI -iní.é, 2000 i.in és ¦JDtaxatht itb megreiKlelt ára potubér is rlmm«atM*a s hazboz uálülva mintákat postiíordiiUáol kaid : Hea«eb«rt ti . « hw kir. odt. izáll. íselyeaiiryáni Zlrick- ^ tea. Svájciba cii«««tt lerelek-a 10 krw «a lerelnölapokra 5 kroa b4ir> R ngmlaUndó Magjtr njel*e& in metreiuieléaek ponto-lao eiiatéxtetaek (
Tew, .. és UasvéarMatalauk ellei, továbbá a kelepé ea eaésiul aaervek kar.Ui
baataJaaioád, orvosi ie.ki<»l«ly«k áltaJ a LITHH'5 rOKBi8
SALVATOR
sikkem* rendelve lesz. Húgyhajtó hatéra!
[elluesizt: Kiiire. eaesitleli!
Kapbitó i.»áojii.kerMked#s.kbe« él A Salvator-fa rrás ifuc* Es*>J»«.
•) E rovat az»u I Iclöaaéftt a
Hirdetések.
5343J896.
Hirdetmény.
Nagy-Kuizu Táros reDdeiett U-Dácsa. resxéröl ezennel közhírré tétetik, hogy ti alsó-nyiresi vágásban lévő hasib é» botosfa a f. éri májas hó 11-ik n«pjin d. e. 9 órakor a helv- színes, az alsó erdőben és a iás legelő terüleieD levő hasáb és do- rong fa, gőnbolyO tölgy fekvő fa, tolgygeitnda, galyfa, tuskófa. padló és tófa, forgács ugyancsak a hely- színéi a f. évi májas hó 19-ik napján G. e. 9 órákor nyilvános ár- Verés tr.jan a legtöbbet ígérőnek készpénz fizetés mellett eladóik.
Nagy-Kanizsán, 1896. május ü A városi tanács.
FEHÉR A. ADOLF
• ióf « tiifé-teltórcitti gjiri
Naf> k««el 4rj«|yzéktai »»• i melyet kivána:™ bírmeoive kolddk, evj-asersmiad miodiion, a kiállitái aikaimáial Wioreaoe cupém- *• ciizmadU-m««t»r nr»k-oak ajá»lo» börnktáromat meft«l'i»t*«™.
Mnrt^Otlttelc postán *« tx*nilo~ ctakút uUmvH meVea atonnal <**-ktxBUHntk
Marine ARAMY-REM0MT0IR
Budaion gravírozva, t rtosságáért
jótállás.
Hölgyeknek vagy graknak 3 födéles 9 frt, "illat arany karinaával "*/iM.számmal megpecsételt 6 Irt. tnom borzooyszerkezettel 9 frt fém remontoir 5 frt 50 kr
Világító Wecker
I minőségű másodperezeket matató a" 1 frt 70 kr. Irányítókat 1 napi fe!hi:íái Otószerkezettel 5 frt 25 krért kaid
2 éri jótállis mellett EUG KARECKEB éranyarj
Bregex, 81*. ker. Toralbpr;;. Gazdagon illustrált árjegyzék ÍLgyei és bérmeutve. Nem tetsző ki fog c«-léltetni, esetleg hz ár visazsfiíettelni.
<Grand Hotel National.
Bécs, Taborstrasse.
Régi hírneves egyetlen nagyobb S7állója Beesnek, melyben sei szolgalat, sem világosság nem lesi számítva, 200 szoba 1 fiitól felfelé, fürdók, surgG ly-hivaul és telefon, iudóhaiak és gőzhajó álloni; közveilen Itözeléb3n vannilt O:csó árak, hosszabb időzéi utáo egvezkedés szerint Oj parle toules les lanques modernes.
A HARHAMMER igazgató. F. M. MAYER prupr„'-:air..
Első
magyar
GÜDERA
Vadkiviteli üzlet és ... « • • Vad-nagykereskedő
BÉCB
Vesz élő vadat minden mennyiség-beL. — filó őzeket is; rad tengeri ni álakat darabonkint 50 kr., fogoly-tojást á 15 krért.. fáczántojást á 30 kr
BUDAPEST, ?•, Kárpát Blca 9- .iái.
AlapiUatoU ISBS. Alttpiltatolt lfHSX
íófeiS"^ sniilfnifli, és gi|jia'r*s.et&
a t. n. flityeliiiet », kiinnö hirnerKek örvetidí 9*pbrmüíewHt la mo*A*i rctuisxer* te-kintre a terlmika Uimaoaitbb álló
„ADRIA SZALLO"
megnyitása Budapesten.
Van szerencsém értesíteni és a n é. utazóközönség becses lu-domására jnttatni, hogy
Budapesten, Kerepesi-ut 41 sz. a
a népszínház közelében saját házamban pgy elsőrangú szállót a kor miuden igényének megfelelően, a legnagyobb elegancziával berendezve
„Adria szálló"
elMveiéi alatt megnyitottam és a forgalomnak átadtam Megrendelések a kiállítási megnyiUsra előzetesen elfogadtatnak. Számos látogatást kérre, vsgyok kiváló tisztelettel
Rémi Róbert • •M?.l,^oy
iráojiljnk
á múlt Crbeo ii a baxAÍ fvaajut'rmei ra-tyohb résie zairkaa l«tt laaylrva át lyarllaf aMsatt iU«4>otfaaD erfkom.e. nelr nodf er atennriöre Kin a la*kM<aztMt»k Uztayall a rainfáo a kráxletek a gvarilac mo n i rjapju éléok k,,it,l r H kelpi.ddi.itp foljtin ig« "efíc^Ttík: » idén uiii&i inkább « iy»rt, ttfeyii *rteknltt»rt T^nok k^pt^u,*
KimpriU) fí-ltil^oonUw'íl *t kiTÍvnttrai kétztéggel ito güu'k
Ai útun kalátnrávek?) ciéfflokböi Lm-d*p**t I,ipotcárom pályám! who. k*rjflk riiniMlMni
Viroti irodá-kbia
A*
U OrfOU riuKiuivnB •j*»"ij——¦
coasTAMTia.auEi.Le
EHHA-OUELLE
basooló .lelekbec ajtalalM, de fj«»f*bb teitalkatnakaak ki^óaa gver»e"koe«.
öleichenbergi forrás só
a legkitírfbbek bebiamjolt belélepéii »» a lég«öe*.m>k (torrt a orr) beiegíege.iiel. t'e«aHa« irata* »a|ai I I* Szaft 30 .<¦
Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.
tafszafffatassal t^. Be|hi.léieknél es az orvosok állal bedórz- A valúdi HorgoQy-Pais-Expeller (gyakorta Horgrcv-Liauneiit üloevezés alatt adta Qtkos azer. hanem ifazi aaaazarf BáziazaT, melynök egy háztartásban sem kellene hiáayozxu. áWkr., 70kr.« 1 frtüvegeokénti árban ma-dDem minden gyógyszertárban kéasletbeii rao; főraktár: TaXk Jázsef ^
• B«váaáriás alkalmával igen óvatosai legyünk.' mm több Uaebbértékü niasiat van forgalombso- KI aeai akar meflkároaodai, at mind«a egyel vvefee Jlartaay" védjegy Déliiü miot sea. valódit :tAsitsa
Rldrtar F. »4. •« társa, üsísí. á kir »íi«r. az^U::A. RudoHfailt T .-.:..
I uá« ffUil»<<»»it»*ok tk
Előkelő, régi jól bevezetett ¦v iU« áebai tWIfiz* -mm
biztosító részvénytársaság
tevékeny foüi^nököi
keres
írásbeli aiánlatok .Tevékeny Jő-ügynök- alatt Eckstein Bernit hirdetési irodájába Budapest, V. FOrdó-nlcza 4 fiám aiá kéretnek.
MlaMv aaaaaia. Ii»H1|Ii.
- J J- >-a . i Ié. .* - f. ,|f
fyvvvfVfOaV, WMMSfBt, ¦fHVUUIWBattnaBT
itflaMfa
• Hathatós pogvueroek bizonyult
uarmazott, gyi-M
.UJoltt-ii, fÜiutiL mélWtk
.i ,
l|
pp net uli kitti- uluk, ¦ mit náz
biionntvanj lamMJc Egy k» ürt»j twniialati aUntájBal esratt 40 kr, tlT^r ára 70 kr.
M fftriklar:
r utcu 13 sx.
ai! Caa <Jv csépeket I
HASTKaNIZsAK PráfíT BéU el n' las U^» i>6iTsi«reai«k«*i BAKCSÓK: kaka! Sá»dcr .
védjegyét éa
Camk akkor valódiak, ha nsiadagyik dobos ktoi
alürúát tfintsti hl.
A aMI A..féle 3aUlltz-Mrek tartói gjógrhatása a lecn^kaciabú ayeaer- él al-taataéatalaiak, gTontor^nrcs in cvomorhév, rdfiott azákrtkaiáa, majb utalom, ver-teWáa. arabTér él a legkal&iiboxőbb ¦•( betsffáfak >ile'i. e jelea báiiuernek «>. ed*k 6ta miodif nafrobb ettfrjedelt iscrzett. — Ára Sfy ltf««látslt sr«4vti éa ktzaak I fri . •
H a ¦ i 111 a • t < tirvsnyilsg fenyittatmk. MOLL-FELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
C«ak tkkW vslldl. " "Wsnrik üveg MOLL 4 T^jje^et n«<-ti tel « ^_^ —------------ .A abll- felin.Hi inoiUUl van lárva A ¦el!-f»l« fraa-
— anatarutu n iá
•=»•« *• » mea-.olei eg i.tt arafcy |>t| „,
fáHalaatasiaflM ttUririlasi sz»r j
kovetkeimeoveingi ^riaaeremebb aeptaw. - tir ••••
,Moll -Salicy). szájvize.
(FSalkatréase fl!io:ria»aa sailue.)
A siüdeiutapi laájúasütáaBál kaiooöa«D fontol bánaelj korii greraekek. avtot i«l-nou«k luaire; aert e taájvis a fnf>k további épiéget bixtosilia • egvasermiad ovsaer logfijU slles. - Efr átall A vá4|eirávs: illatait ivsi ara : •<¦ kra|aiar.
(.691) FóazelkQldés
•Ml A. gyé|yszaréu, c«. és kir. udvari szálütt Utal,
Bécs: 1., Tueblauben ». sz.
VMékl •«»»•»•••••« aanala kí aalaavát awllett lal|aam«to*k A raktárakban tették határozott™ UOLL A. aláirátával í*
védjegyével Ulátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kaitiitán Bmnfald Adalf «» fia.______XXIV. gVFOI.TAM
ZALAI KÖZLÖNY
1896 MÁJUS 9-é»
Aranyérmekkel kiiüntetve
e*. é* kir kizár izabidakn.
Aranyérmekkel kitüotttve "•¦
OKELOKZAT-FESTEK-GYAR
KRONSTE^NER KAROLY WIEN III. Hauptttrasse 120 tzán, táját házában.
Fóberciegi éi herczegi uradalmak, cf. és kir. katonai raktárak, vasat-, ipar-, bánya ét hiatrtársiiiatak., építkezési munkálatok, vállalkiZtk é« épitéasitarek, raliir.iot gyártulijdonosok tzállltjjl — ÉUeo bomlokzatieslékek, melyek mészben oldhatók, *iáraz porított állapotban, 40'különféle sxin-minlábio kilóDként 16 krtói feljebb szállíttatnak és a festéksur.í-k tisztaságit illetőleg teljesen kaionlé az tlajmizMMlMZ. — Mintalapok és hatználati uta-sitánt ingyen é* ssrawiitv* k.íetsek.
Schieht
féle
SZIN-SZAPPAN
igen jól szántott kitQDÖeu tisztit, lenta karékosabb i hiiioilitbtD
Tisztaságáért és ártalmasaiéiért a kezek és ruháknál kezesség rállaltatik. Egyáltalán a legjobb a létezd síin-
auppanok között. Egy kísérletet Maki sem fog megbánni.
Kiphitó t lefi&bb detail-4s!etheD. Képviselője Badkpest részére: , DEUKl.LÉÍi KAROLT. AkatteaU atcu t.
NEUSTE!K-ft\> EPZSEBET laMacavk. E (.Jolik hasoaiú ^kéaxiiwéoyeko'él Miodea te kihtetbea feljebb bectaloarfők ; awatck ¦{¦fen ártál-"l ¦* aitestl MviTek feajaiaa.1 legjobb kawailutráa, gyengéden bukajtók 17 tJ<>u**f *eaa jobb • mei letté oly ¦ iat e pilóták a
Kőszegen
l»r Drriszker J.
SkNATORMMA g
VíZGYÓGYIHTéZETE ¦árctiiis hé 30 ka tel nyitva.
Kt-odszer PrieMlitz és Koripp Villanj o/ás, massage, gyógytornászát és diaetttikai eljárás. Teljes ellátás igen mérsékelt árért. Gondos ur-vosi felugydet Prospektus ingyen.
______A» Igmagutmamg.
OOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOC
c
O 1869-He ^xr úta ismert
O
a legtöbb bftegiegek íorra.s« ellen. Ciakroiott kai-wjak Téfett meg rjftrmekek i« Híresen Tetxik
ftV Ef y !* |>>lata,t tartalsmaxé ¦•¦>•! 1& kr, egy tekére** Mely % dotozt, XékiX ltO pUalát : esak, \ foriat • e.
ó V'Á * Ctiuiaoktól kűlönftten ért ¦ **s * kod uok Kérjünk batarasot XfBBleia Erziiébet ¦lUlát Valódi Jc, ha miaden dobói lörréojílej bejejy-í rédjefTfiakkei piro«-fekete ¦yomu-Uiátbu (SM«t Lipót ét ,feutel» Flls|> ffyafyuMresx* liáirásui tu ellátva A kere«k*delai törféoynikilec | rédett cton>>naiak aiáirisatikkat ran
EUSTEIR FÖLÖP
WIEN, 1, PU<.keo|tai'^ 6. BELDS LAJOS, PÜÁÜEB'BÉLl ERL1CI1 ABNOLD
Magysir
osztály sorsjáték
íjtrMtii i lefieM2iM
1 Millió Korona.
Húzás naponta
1896 Majns 12t»t 28i9.
BEKGER FÉLE ORVOM
§ KATRANY-SZAPPAN
O orrosi iehiat«;vi>k á!ta! ajánivi Au^-tna-Ma-yaroríiágban, Fraoczia-
á
»u atb már
O orsrág, NémelorszáK, tíoUaodban, Sctiweiczbao, Romín
C tiz ér óta fénres sikerrel hasroálutik,
9 IV mlDdeunefflQ bőrkOleget 1
Q mint azinte ax ar^zbör mindenféle ti iLátlanságti t-íle i
Q kQ ÖDŐsen a rflb, ai idült éa pikkely sótnör ellen a knaí
bf a rőmör rpedvény, a fej és sukál ellen, a szepió
*L mijfoit, ugjDfveielt rétes orr, a fagjdag, a lábirzadái.
O a firennekek ralameonji kűlaű fejbetegdégei ellen. Ezei
O * b^rt tisílitó Dtosdó^zer ajinhatik.
Q Ári darabéként baszoálati utasítással agyfitt 35 kr.
Q A Berger file kárány í7.»ppan 40"J. a tömé(.j fnkatrányt Ur
Q lalmar, felettébb goodosan van készilve s l^tiy^gesea kQiöuböző a
a minden ecyéb, a keraakedésekbeo elÖfordu ó kátrány azapp moktól
y mert ezen szappan 35*1. S^'C^erÍB anyvgot tartalmai, finom illaUíeres
O Csalások kikerülése végett
O gyófrizertarakbaa Ttlácoaava BE H6EB feie kiti-iuy-ixAppi.0 kereodÖ ¦ Ofirelni
Q ' kdl a iflld caenutfuláant.
O kim oiiiiTiut tiíiilílldíU i itni KtuUözi .iüliíúui
O Eff7-4IU helyette a kel *« külrtl. restire
0 G. HELL b»ö„. TROPPAU t^í'
O Nagy-Kanizsán Práger Béla s Belus Lajos gyógyszerésznél.
o
OOQOOOOOOOQOOOOOOOOOOOGOi
FOGAK
egyenkint úgymint egén fogtorok, rá-gáthoz használhatók légnyomás vagy
ntgőval 10 évi jótállás mellett ju tányos áron kéttit
% és gyökér hozás
»W fájdalom nélkül. -*¦
Vidékről a millennium ünnepÜy alkalmával kottám jövőknek meg-/eleid megrendelésnél az nti költségei vissia térítem. Tanítók, tisí'.ti-selók és k»tonák 4Q7, elóoyben ré-
szesülnek.
Koos M. fogspecialisto.
Budapest, Kerepesi-ut 34-
Rókas kórházzal szemben.
Nyeremény
1 jntalomdij
1 a
1 „
1 „
1 „
2 „
2 „
korona

5 e
10 34 100 200 2650 22000
25007
600000
400000
300000
200000
100000
40000
20000
10000
8000
6000
2000
1000
200
150
korona
600000
400000
300000
200000
100000
80000
40000
50000
80000
204000
200000
200000
530000
3300000
I jutalom
<* 6284000
III. OHztályu vételMorKJrgvek árai:
6O.—
_______
3O.— 6.—
3.— forint
•rorfvti Mrmjcgj érákon kivOl ajánlott l«vél portói* ^ j«9J«ék*rt 15 Kr. oiollékloitao.
szetküid az úMza b«küldé«« mellett
Heintze Károly
Budapest, Szervita-tér 3. •
Sürgöny czim: LottoheintKe Butlape»t.
és kicsinTbeo.
készpénzben, előnyös tör
leütéssel legmagasabb
összegekig tjinl:
;„MAGYAR LLOYD"
I közgazdasági vállalat
Budaptt. VIII Jtesef kirut 7
W L'gjszintén keresüok és aján-lunk kisebb és nagyobb birtokokat
vételre és bérbe.
Hüllenium
Holg) kalapok szalmalomt 2.50-*61 , FloreDlia«rkalipok remek km-;| tel 3-tól
pn;»l fonaiu tollú kilapok sral I lig é* nr>k«« diszitre 2 80 tói. Sporlkil.pol 1 50-tíl. i]Oyrr«iekkal>p«k 90 knól
Spitzer Fanni
döí kalap raktirában
Budipett,Va Ker.pe«int34
Kilip alüküát 40 kr.
NagjbrD és lucsinjben.
Faj-tojás
ralodi Bra,a«a tyakoktól drbja 15 kr., fekete HollMdi nsjtj fejér bubbaldara-i.mkéüt 25 kr, Headuat drboQkiat 25 kr, raJMi Stel«r tjakoktól drboakiot 10 kr , Eilstin Padnál drboakiot 30 kr., Olau dibookíBt 30 kr.. tirte tjakok* tol drbonkiut 30 kr.. CocktachlaaJ da-rabonkiDt 25 kr, Erdélyi m érlel e-orakaaktól drbonkiD: 20 kr , Dorklafl dikonbat 25 kr., VokekAM* drbooktDt 50 kr, Eadeol óriás laáakUl dan-bonkiot 1 frt, Pektsrl r*ciek drboakint 20 kr, Steleri aa*j réeséktél dara
bonkiDt 20 kr
Faj-tojást kQidök tíuU raJKárBjwok-tél, melj-ek tAbbuör kitooteteabeo réiae-taJtek, a faj tii/ta ét TaJódifla«4«rt jócállá..
K5flach
A M. KIR. ÁLLAMVASUTAK I GÉPGYÁRÁNAK VEZÉRÜGYNÖKSÉGE
BUDAPEST, József-körut 41. szám alatt.
Ajánlja: a magyar királyi államvasutak gépgyárában készült gőzeséplőgarnituráit, ipari czélokra alkalmas „Compound*
lokomobiljait és egyéb gazdasági gépeit.
IS98. évi
rtMS Hői Véesi-klrat 32. és J ó > se f-k 5 r 111
ik szem alatt.1896 MÁJUS 9 fn
XXXV ÉVFOLYAM.
ALA1 KÖZLÖNY
Gyengélkedők és betegek,
kik ryomor todí, vérszegénység, fárR«sag, meghűlés, köhögés. rek«it»ih(Ken sienvednekjenmelogehben liánjuk mint gjójysiert .
H Hoff János-féle malátakészitinényekeí. |
Maláta klvon»<u V|fé«z»é|fl a5r.
30
: előtt fogadj 1 öuinte kot i6n»t emel az 6a malit* kÍTonat
im^ji i-rroek fjAfjereje^rt, m*\j U éréi lein^motk kiiüoő«i h----ih>
annyirt, hogy uentedéM ttaknem Tégleg megtzQtU Küldjön ftf*' * Henltkk L«ji», szál. Ekr*«b*iT, Kiaar
Hf alátM egtmxné^í C horelftde.
A* öo Malája caocolacWj* i legjobb, meljeket én iimrrek, a telin *ln- I meri* neférdetnli fcn e kelents italt idolt Kyooorbaj, illet?e enéutési uvar I H általáuoa fr^PDfeaég mellett egyelőre jo eredménynjel haasoálUs
br Sic»l»l, |7 korié orvos Trieb*!.
Sűrített mMlalM klv*na1>
Csaknem egy w, boy? b.res torok ét mellfájaabao tiecdirdteir, minden I haj dlen hansslt icrr errdmeoftelén maradt. T.s up óta bassnáinn ai ód ' íiQbő maláiijÉt **t örömmel Upasctalom. raiizerínt allapoloa napról-napra , *al. Dr Stvrttrr. Coínif '
A* elsó és egyedül valódi
Hoff János-féle mell-maláta czukorka.
B.veJQl *is fe:aiR.alh*ilan köbö-é>, reked^ég.^elnyálkásodÁH t lészési szerv bánt«!m»kníl.
Régi hírneves kéníürdő F^rvátországban. ----------------------» <wrtrw a Pwta c!
Vasut
melr, forr«. FelOI»nl k6«Ténj uib.. tilko« IVÓGVÖGYMÓD köi.6«í-,
k. Mrbijok í» «
Villamgyógy. Massage.
ProspecaiOk.t mgjeo i, bérment.e küld
Darócz-
szövetek
(Loden)
fórftak- «s höl gyeknek
ajánlj j
BAUR RUDOLF
üroii iarocz-szífe! siéttllisti hi
Ionsbrack, Radolfatnuse 4
ViihitlíO löpfiiei. utóéi pi»i kflifl i;i
Mintakataiogus ingyen is bérm
HoA János csász. és feir. udvari szállító
Bécs, Urabeu, Britno^rstraftse Nro H. rj©ryrek ingyen es b^xrziaexxt.
liAKTÁKAK: Minden gyógyszertár, nagyobb fösrer és cse teitb^, » Lfllőnösen N»eyK«Di7sán: FCSSELBOFER STRÉM & KLKIN, ARMUTH fc KEU & KLEIN urak kereskedéfébec.
Idény: május—október.
A m ét* k. nz. déli vnftpÁlya állomáftlirtyp.
Daruvári ásvánjfürdó'
SZLAVOHIÁBAH. Intéző fürdöorvoB i Dr S FISCHER
Bebizonyult gyógyhatás dói betrgségekaél, mint magtalan ^ sig, sápkor, íehérfolyás, tisztulási zavarok, exsudat és bolyag ^ fájdalmaknál: további köszvény, czuz és idegbajok ellen stb

l'JOSSAX BERE.NDEZETT
hidegvizgyógyintézet. izzasztó kabinokkal.
PriessDilz-nod sí érinti bepólyázás. Villamos fQrdők. Meleg és hideg tnhanyok. M&ssage stb.
Daruvari fürdő a 830 méter magas szlavóniai középhegység alján f-ksnk, pompás parkokkal és fedett séta-helyiségekkel. Csinos társalgóteremmel és zenekarral, olvasóteremmé!, melyben minden jelentékeny hírlap stb. taláiható. A lakások és fürdók a jelen kor mioden igényeinek megfele-loleg vannak berendelve Árak jutányosak.
Felvilágosítással készségesen szolgál a fDrdóigazgatóság.
KXKXKX*
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
T
T. ez. ,
Azon V orülmény, bogy utóbbi idő ben rárosDDkbsn több helyfitt aszfalijárdák készíttettek, továbbá azon czél. hogy vároíunkbin afóvároiiuoz teljesen hasonló és senimincmC más anyag által ft-IQI nem mulhitó kövezetét készitbessdk, indítottak engem arra, hogy egy eUór&ngt aszfalt vállalattal — mely évtizedek óta az égést monarchiában löbb
ODOOOOO
100 000 m' nyi aszfalt járdát és utat készített — összeköttetésbe l^pni.
Azért a d ó. közönség tudomására adom, bogy bárminemQ aszfalt kSvezetet, kapu-bejáratokat. vaUmint mindennemű m*« utczai k5vezé«t elvállalok a legjobb iri
nösérQ és elsőrangú
Siciliai tsrmés-astfalt aaj&ggű
jótállás mellett. ~
Azonkivfil azon előnnyel is bir vállalatom, hogy míg a vidékről ideknldött munkásoknál, a muiikn kivitelénél a felügyelet nagy részben hiányos, addig én mint helybeli vállalkozó, az egéáz mnnkálatu; éber szemmel kisérhetem, továbbá az, hogy azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a legkissebb munkát is azonnal a leggondosabban elkészíthetem, feljogosít arra a reményre, hogy a n é. kö zönség ezen nj vállalatomat is pártfogolni fogja.
Végal bátor vagyok megjegyezni, hogy szakképzett munkaerő mellett állandóan nagy mennyiségű aszfalt anyagot tartok raktáron, ennélfogva minden nagyságú terület beburkolását azonnal el vállalhatom.
Költségvetéssel és egyélb felvilágosítással készséggel szolgálok.
Sartory QsxUr
épitó-anyagok raktára és czememáru-gyára ¦AGY-KAMIZSÁM
A munkácsi uradalom ^yó^yvizei
elsöreoda orvosi szaktekintélyek által a legjobban ajánltatnak
és pedig: a SZOLYVAI
forrás ^ -t» A
» POLENAI
forrás
köszfényDél, a bugy-utak huruíos bántal-maÍDál, Diabetesnél torok, gége éa horgok harutjaÍDál, gyomor és béta jóknál, Chlo-osÍ8 Atonia stb
L»sivc|t ri
légutak haiutos bántal-mainál. sárKaAiftoál s eIxsirogTdia ellen fttb.
A „LUHI
medvt-
reodkivQli kellemes izfi éa uditö saianyuviz. A légzó szervek idült hu-rutoj bánUlmaiBál, túlságos gyoworía^ képződésnél
GrííStliiímiiítür
gyomorhuratnál étvágyUlanaágnál. fertőző jártinyos beteg-nint diaetiet-ivó viz.
NAGY-KANIZSÁN'kiphao. Feaaelhofer József és Ro»anfetd Adolf uralmai
i egészségi és családi kávé, mely Katlnuiiicr gyártási módja által a kedvelt valódi kávé izét nyeri. Eltekintve egyéb előnyeitől, már ez okból különbözik ezen maláta-kávé minden más ha.-onlú gyárt-niúintói. ^
Á Kathreiner-Üle kávé a legizlete-sebb, lege^rszségi-sebb és legolcsóbb pótkávé Természetes tis-.ta gyártmány egész szemekben, mióit is felette előnyösen használható, as őrölt s ez okból a vevő közönség által nem ellenőrizhető pótkávéval szemben, melyek hatósági vlaa gálatok tanúsága szerint gyakorta idegen anyagikkal hamisitvák ;—
Eleinte csak harmadrészben, később felélőn adhatjuk a Kathreiner kávét a -Sulóái-kávéhoz, 8 igy az egészségre megbecsülhetetlen hatása mellett minden háztartásban jelentékeny megtakarítást eszközölhetünk
A Kathreiner-féle kávét a. legelső orvosok ajánlják, s az ugy nyilvános intézetekben, mint családok ezrei körében naponta jónak bizonynii. Sőt magában, azaz valódi kávé hozzáadása uélkül használva, a Kathreiner-féle kávé a legjobb erősítő szer és a legegészségesebb, legkönnyebben megemészthető és egyszersmind a legizletesebb Ital.
Lelkiismeretes gazdasSZOny vagy anya általában kávéivó, egészsége
érdekében perczig se habozzon Kathreiner féle Kneipp-miláta-________
kávét használni. Az értéktelen hamisítványokkal szemben, ' " melyekkel ma is csalják a közönséget, a vételnél vigyázni kell a fehér eredeti csomagokon látható névre:
J
Kathreiner!
Vigyázzanak! S>jit inUkUben » engxtjtt DugakM ^ v&lódi „KftthraÚMrt" wotmtmm szabad mis caomaglúbui, Írtként aUdni.
nritott
Nyo«aU.U Uj. Wsjdita Jóaeí kónyv^yomdájábanNagy Kanizián.mi-MNIZSA. 1896. május 16-án.
2O-lk
Fél évr* , , . . ífti NegTMtérr* ... 1 írt
***** ***" W *r
HIRDETÉSEK kasáboa patitaorb&a 7
SYILTI KKBKH
tit lonakétu 10 kr*rt *to*
-1 KincMih iLMM ¦!¦<¦¦ •»•«
tóMMt W kr. iillllit
XXXY. évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
A nagykanizsai ,,Ipar-Teatttlet", , a nagy karnisai Takarékpénatár résiTénj-társaaág', » .Kotori takarépénztár
A lap iiíllt.i és «ind«= kó»le.
II].
r ] J Mm Jéxaft uerkewrtö-kiidó b«.
iotéiesáok
""¦»«!" levelek o-m (
résiíeny-iáraaaág', a ,uagj-kauitaaí- ** galambokiOnkéutei tűzoIlé-eifjUl", a .nagr-kaoúaai kisdedoeidó egyesület* a .nagj-kanÍBa: tanítói járáskor, a .nagy-kaniisai k-resztéüT iótéko »óe«ief, „».kaaiaaai Ur. jótékony noegylef, .wegények tápiotéxete', a .katonai hadászán e«rlef a .soproni kereskedőin! iparkuaara' nagrkanixsai kalTálaaitoányáiiak hivatalos CL
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Virulunk
Biju
Ma egj hete ünnepelt i taautó jfjmág apraja napja, az ártatlio szírek buzgó áhítattal éa ingható lelkesedésével.
A j6TÓ nemzedéke ünnepelt akkor.
Holoap a jelen nemzedék Dnnepel férfiú komolysággal és méltósággal. Az eró ODtudaU adja meg e ko molyságot és méltóságot, az alkalom footossága fokozza, a nagy feladatok ?egoldása pedig, melyek e nemze-dékre Tártuk. mÍDdenkire Déiie a jog->s büszkeségnek kotforrása kell, hogy legyen.
Mert városunk édes hazánk ezeréves fennállásának megölésekor nagy feladatok megoldására vállalkozik, melyek áldozatkészséget követelnek. Az áldozattól vissza riadnunk azonban uem szabad.
Nem szabad anntk a jörendő nem zedéknek érdekében, mely a mait héten Ünnepelt-Édes mindnyájunk gyermekei Toltak ezek a a Táros millenuáris fin-oepének legkimagaslóbb pontja, hogy ezek számára gondoskodik olyan intézetekről melyekben jörö feladaikra tflókéstfllaek
így hazafias tett számba is megy, amit a Táros holnapi ünnepi köz gyűlésén erre nézTe határozni fog.
népiskoláink többé bem elegendók, hogy befogadják az írni-olvasni tudatlanok nagy számát. Szaporítanánk kell ezeket minden esetre. Azután soknak berendezése, kulsö bel só állapota is olyan, hogy nem igen segíti eló gyet mekeink testi fejlődését sem. Azonfelül gondolnunk keli már egyszer a tanítósággal is, mely oly nagy buzgósággal teljesiti nehéz feladatát Rendelnünk kell a tanítói állatokat, hogy megszánjon
végre az a majdnem neretséges állapot, hogy helyettes minőségben kell tanitoskodnia 8 — 10 évea tanítónak is.
Dflforc kell már ejryaser rianfifik a polgári leányiskola ügyét is — Erezi ezt, ugy látszik, a neaws tanács is, azért Tette föl a millennáris közgyűlés tárgysorozatába á leány iskola épületének kiépítését.
Égető szükség ez már. Azért re mélhetó, hogy nem zárkózik el előle a közgyűlés sem.
Midőn örömmel látjuk, hogy az építkezés nem marad ei, sajnálnunk kell, bogy a millennáris közgyűlés nem Tette fel a megoldandó feladatok közé a leánynevtlis Jejlesttését is. Hogy bozzáillet rolna az finné-pies hangulathoz annak kimondása, hogy a Táros vagy maga erejéből, Tagy ha ez nem lehetséges, az állam hozzájárulására! Jeltöbb leány-isYolát alapit. Ilyen intelligens vá rosban valóban meglepő, hogy leá nyaink nevelésében megelégednek a polgáriskolával, holott ma már mindenfelé azon iparkodnak, hogy nőinknek is magasabb műveltséget adjanak.
Valóban szerettük volna, ha legalább elvileg kimondja a közgyűlés a aUsodik ezerév küszöbén, bogy
Legfontosabb tárgya lesz a holnapi közgyűlésnek és a leghatalmasabb és legméltóbb emléke a mii lenniumnak az, amit a Jögimnátium-ról határoz.
Örömmel és bálárai üdvözöljük ezért a közgyűlést előre is, mert megvagyunk győződre, hogy egyhangúlag és a legnagyobb lelkesedéssel fogja kimondani, hogy még a mil-milleDnium évében a városhoz mél-tóat kiépítteti a Jögimnátium el-iianyagoU ét szomorú állapotban levő épületét.
Ez elöl senki többe el sem zir-
kózhatik Mindenki tudhatja azon állapotokat, kinek fia ez intézetbe j jár, s csak*tem~minden szftlő aggódott már gyeitekéért, kit az egyes tantermek egészségtelen volta beteggé lett. * ;
L kérdésben senki nem kksiayes-kedbetik többé. Bddig az volt baj, ' hogy krajcáros politikát Sitink. Toldtuk-foldtuk az épületet, rá.'ccsé-reltak a pénzt garasonként. — mert irtóztunk attól, hogy a garasokat osszetéve alaposan segítsünk végre I a bajon. ,
L kérdésben egynek kell lenaünk a uját gyermekeink érdekében, kik ! jövő pályájukra ez intézetben ké- ' szülnek elő, kik itt vetik meg j6 vendé boldogulhatásoknak alapját.
E kérdésben csak egy lehet a határozat, s bízunk benne, bogy az is lesz: millenniumunk hatalmas emléke gyanánt kiépíttetjük a J5-gimnáxiumot városunkhoz méltóan a kornak megfelelően !
Ezt reméljük, ezt várjak, ezt kö veteljük a holnapi díszközgyűléstől.
Minden magyar ember, aki a haza éráikét axivéa iiardja, örAmmel vesz tudomást ama lelkesedésről, melylyel hazánk és városunk ifjúsága ezeréves multunk ünnepét tolyó hó 10-én megülte. Ez az ifjúság lesz hivatva az elmúlt ezeré? hagyományait ápolni és tovább Illeszteni és legyen szabad remélnünk, hogy a haza még nagyobb fényre *og derfllni. Szeretjük ezt a magyar ifjúságot, benne istápoljuk a haza jövőjét, reményét, szeretjük és dédelgetjük, mert tud juk, hogy mily nagy feladatok meg oldása vár reája. A haladás, a fejlődés minden téren mind nagyobb köreteléseket támasztanak az egyén
iránt, amely riszout csak a nemzet felvirulásában és jólétében leli saját egyéni jólétének forrását.
De a századvégi elanyagiasodás erre nem adhatja meg az impulzust
Erre az áldozatkézség egy magasabb foka, a hitnek egész ereje szükségeltetik.
Azért komoly hazafias munkát teljesített városunk tanárvilága is, midón a folyó hó 9 és 10 én lefolyt ünnepségeken az ifjúság emlékezetében fölébresztette hazánk ezeréves történetének kimagasló eseményeit és egyszerű bár, de felemeló alakban adott kifejezést annak, hogy tnilyea érzületek biztosítják a haza további ' ezeréves fesnállását.
/, A gimnázium ünnepsége. A f ilílyás lel vonalas.
Hajas hó 8 áo már a délutáni ónkban teljes flnnepi diszben volt az egész váró-1, az esti órákban pedig tarka csoportokban hu:lámioU a város ntcáin az érdeklődé közönség, hogy szem- é< fallaouja legyen a fogimnsziemi ifjusíg lelkese- I désáoek, midőn 8 óra tájban egysxerre i kápráztató fényárban úi'.Uk a szebbnél-szebben feldisiitett bázak ablak sorai. Ez alatt ax ifjúság a gitnná'.ium udvarát) oegves sorokban tömörclt. Örömtől rész- ; keto kezekkel tartotta kiki lampion|át avagy fáklyáját, s a Himi.tni éneklése mellett várta a jelt a folronulásra. Pont-bio 9 órakor a lelkes ifjn bad, a teljea UDárí kar kíséretében a tQzoltó zeoekar lelkeshó indulója mellett k:\onolt Egyszerre csodálkozás ét bámulat moraja rúgott fel ai óriási közönség körében a pnmpáa szinváltozala lamptonok b lobogó ' fák yifeny láttára, sít sokak szemibe örömkönnyeket csalt a vrokatlan láto-mány csodahatása. Ezután folyton emelkedő lelke: bangnlatban, felváltva cigány és tüzoltózeoe kíséretében haladt az iaipozáos menet, s a városháza megkerülésére! a felső templom előtt lévő térre vonóit Itt megállapodott s az egész ifjuoit/, mec a csaknem tiz- . ezerre menő közöaaég a Szózatot éne- ]
kelte. Ezután Weissenbock Gyula VIII. o. t. lépett , díszes emelvényre, lelkesei szarMva el Bartók Munkácsát Ezt cirányiroe követte, majd 8teuiberger Győző VIII. o. t. tartott nagvas és tar tartalmas alkalmi beszédet. Midöa erre a hazafias dalokat jáUzó cigányzene végső akkordjai is elhangzottak, Vajda Elmér VII. o. t. pattant fel a dobogóra s nemes hévvel szavalta el Garay kől-teméoyét, Árpád, a honalapitót Err» az .Isten áldd meg a magyart" zendalt meg vallásos áhítatul.
Ezután a lampionos iíjuúg a gimnáziumhoz vonult s haza6as örömtől sugárzó arccal eloszlott
Az ünnepi nálaadó Istentisztelet.
Másnap már a kora reggeli órák-baa igen népes volt a főgimnázium környéke. Mindenki a prograram második pontjának, az tonepies ,Te Deum"-nak kezdetét várta. Pont 9 órakor érkezett az ifjúság dUzes zászlója alatt a templomba, melynek minden rugát előkelő közönség töltötte be. A zászlóvivő a szentély közepén állott meg a kezdetét vette a sz. mise. A Te Deum elhangzása ntán a kóras .Téged Isten ditiéroiik" c népéneket adta elő. A mid* többi részét Eempter Károly ábitatkel ö és igen dallamos C Dur m-séje töltötte be, melyből különösen a Glóriát, Benedictcst és Agnus Deit emeljük ki, melynek Largo-js bogy müy hatalmas, talán csak akkor tant ki, mi-dón az egész kóras vette át a szoprán szólóját. A fienedic ua bariton szólóját Kacseri Alajos énekelte, ki az Epistola után a .Nagy asszonyunk hazánk reménye' cimü énekkel az áhítat könnyeit csalta szemünkbe. A nyugodtság, mellyel az ifjú éoek«lt, mindenkit meglepett.
Offertoriumkor Szepesi Imre piarista tanár Máris dalaiból énekelt egyet a a kar szokott precizitásával. A gyönyörű énekeket ScbQszler Albert, főgimnázium! tanár ar tanította be és buzgóságáoak éi ládáiénak egyaránt dicséretére váiik a szabatos előadás. A zenekart Vencol Rezső zenetanár ur vezette, kinek pom pás orgonajátéka is emelte az áhítatot.
A tsent mise végeztével főtiszt. ír. l'achinger Alajos igazgalú ur. ki a misét tartolta fényes segédlettel, az O!Ián szentséggel áldást adván, kifordult az
TÁRCSA.
Bátort Ujts ualékéMk.
KöasjrÍBkUt fQrdő Dip ingán
N>ugo<Í.i -ér, búcsut mond ncktak;
Hogy nap Ieg7«a ajn-ébnde**. Mint & Tiéd, kit úf? tM*«tűnk:
Mert itimfjofn, mot a smp az éf«a Ktj'S uivamk ueotelt rejtekéteol
í:temettek, de *iuuié
Nvári Mtoek U*tJ tanla Mri'luofat » jteáf** lelked -
t> m*« i»«ét » régi d*J I>i),t d^l uáll, kékjéig u éfoefc :
í: mjli. . gyiUM feJ«dé«Mk ! . .
Mégw uálljoa lalked 1« t illán;
Tőtím »r»«, kki «ré«ft retett; Becsaletn«k Djo«or . baritja,
Igaz ainned Mflbibúi b«lj(.U M.ndj, stu-adj. tmái u tíet ottu:
Igiuág t-ao le«TM ^ilkb!
Majd én a«g7ek, >ü barát, l»l kosaid, Ht *ig*t trn u anMafi lét;
Ab-lik itíkemei a leiked
Hitaaa Fi^j»»-»fci7»tt Ttfelédl
~ Eldobjak » kin-, umI; beat sagja*: > t fí>Wrc kaid. Ok holl6-««Uafc» I! IU)
)
XÖ&XE3DT PÁL
A tikétetet ftgadé
Ibraad H«tel
I^eoia (e g • d ó éa ne» szálló (tni a berberének mtRTtr oeTe.) ^em oetn szálloda * matj istentelen tlkotájért a ctioáiöji megérda-meloé, bot7 Simomji Zugtaoadék oda
giuGolják egy jó kemény szótőhöz és DjeUgvokökkel ép.magyarrá korbácsol-
Li igeoia: tökéletes fogadó.
Legvérengzőbb harcaimat mindig a budapesti vendég Ö ellen folytattam. Akár mint sxökebb restaurant, akár mint tágabb hotel, ugyancsak bolygatta a véremet a bolygatja még
Mert ki birU még azt a levet, amely bea minálonk a párolt mar h*pec zenjét, vagy a gözbensOltet betalálják, a kenyerével kitnártogatni ? Pedig a lé adja meg az életnek igazi lelkét, mint ád a képnek életet a laznr. A „sauce" jelében hódit a francia koijha, ax a máriás, mely itthon megbomlott zsírjával, vaj-mvju kozmájával a fenekéig rendit meg minden bee*ölelés gyomort.
S ki lett m4g látogatást budapesti fogadóban, hogy amíg a folyosói végigment a konyhán egymásba uürődő szagok ne üldözték volua ? Hiszen egyen kint jóleső ingerrel vasnak azok ránk; de ős-izevergódve: pokolim bű^őiaek. Milyen andalító a c i s no! kék hang-tata i milyLa lelkesítő a d-dnr piros akkordjai Htnem tessék egyszerre Qtai meg a kei tót zongorán ! Kócból van sodorva annak az idegzete, ame'.y erre^ax attectálumra görcsösen ö*tze oem rán-dal. Hit még, amídöo e büiök begyébe % ffio«ókonvhából íó áporodó moslékáram kerekedik, hogy körfllö te. megalipp>dése útin, miot valami veszett orgonapoat köröt kavarogjon e bü tó émelyítő Utca.
De, ha pi&^szaimbo. meg nem értettek: l^rtseoek meg diciéreleroWl Vao-
: nak eszményi krimioalisták, akik, hogy megjavítják a világot, nem i bönöi meg fenyítését, de a jónak megjutalmazisát követelik a ettől reménylik az emberiség megváltásai.
i Nem Bzidok hit, hanem zeogek.
| *
i afint kísérlem örvendő szívvel az Andrássy nttá oenesdlt hajdani Sugár-u'ai az eitÖ c^ákáay-suj'.á<tól eladdig, midöa az oloisó fakockát ékelték bele az ő vároierdei végébe: azoeképpen jelen volum a Korát nagy feüvének is a aeg-
| sz&letéséD- Ki valahány&EOr végigsétáltam e két pompa* atezuzeren, ellQodd* tem a buáepesti vállalkozá: élbetetlen-ségén, bogy nem tadou ide fogadót építeni még pwlig olyat, amely nyugati
'¦ értelem ben viselhesse méltóan ezt a ne-
i v.t S im a Köraton s legrövidebb idő
I alatt ketU is keletkezett Az én ked vemre való axonbin csak egy.
: Szeretem a lomboi fit — s vall/ ki !
í ne «ieretné ? — s minden levele, anidői
i lesodorja ai fruti szél, drág* ballottam ;
¦ léken.. S midöa a jó minapiban látnom ! kellett, hogy egy régi kertnek ^átoroa
j fáiba vátják bele az irtó fejstét, itt ;
! ennek a nivir, lombUlan városnak leg-
! sttrűbb részében: miodeo egy-egy Ütéaét
anoak a kegyetlen vasnak megérezte az
éa tcivem U. Házért á dozmi fel élő fit!
Kárpitnak baiug virágaival teleragaaz-
tott apró ketrectekért, amelyekben oly >
¦ keservei éd oly drága a lakás: kivétetni '
tereSélyes hársfákat! ti a ci'ilitáció barát-ága. S mikor még att is meg költött értenem, hogy a helyőkbe hotelt Ipíteoek, amelyben orgáit öli az a hitvány ketrec arhitektura: elfogott a kese-rfi&éV. Dobogva mentem el arra minden héten, b mentül inkább emelkedett, aaoál mélyebre átkoztam bele a roppiüt gödörbe, anelyből ki haj lőtt gyorsan, mint a dodva. Ily fcirtelen keletkezést csak a meséből iemerfiak, amidőn IQodérek vagy ördögök építenek palotát.
Mert egyszerre csak ott meredt fel eőttem a mg? eleja Hotel Royal.
Hogy megsemisiUem bévöl is. Srvendve győztem meg felőle, hogy jó szellemiknek « müve e aem sajnáltam, bőgj -;é-geite megölték a szép hársakat.
Mint a modern nagy opera beoyitója : a nagy fogadó ouvertureje is kicsi és mint mai hova lovább érve szintén mesoövekedik, mig a fináléban — itt ai ép&let hátu'só részében — éri el legmagasabb kifejezésé'. ' Ami legott meghódítja a szemlélőt: ei epllet Biindfa részében derűs, szel-16s (A mellől itt nem azt jelenü, bogy tésnuzamos) A kisebbik benyitóbul, ahol a fogadó hivatalai vannak elhelyezve, a nagyobbikba lépQak. Első lépcsője minden díszes volta melleit szerény. Nem m fogj* azt koptatui a közönség. Minek? mikor a bár négy liftjének, ketf eje a veali-bu'amuak jobb » bal részes, Bzakadat-lan szolgüiitára lesz éjjel 8 nappal. Nem bas kalitok ezek, hanem illatos piros
mahagooifiba foglalt üvegajtói páholyok, ahhonnan ki 8 ahová be lehet látói. Igazi kéj a tar ás a magasba.
A harmadik csarnokban, megnyílik előttünk az opusnak egyik legfényesebb darabja: a födött udvar, a Cour Royale, volUképen délövi és honi növéüyek di-; szébe vont nagy terem. Pallója ieboriija neszfogó izöayeggel; mindenik sarkábaa hívogató pamlag, marasxt*ló laöllye, kényeztető hiota-srék; dosan fölszerelt iróaszUlok kézi könyvtárral (sematix-muj, ctm- és lakjegyzék, almának, iexi-kon stb. — köll-e m4g?) Eiti viLági-tása gazdag. A padmaly kockáinak ró-ziáiből szálával gyűl ki az elektront enyhe lángja, mig az Üvegtető felett ív-lámpásoak fehér féoye tündököl alá. 01-dait világos terrási, azon tal s kávéház u ő angol klubbi komfortjával, innei rajta az ebédlök, amnlyeket szintén virágos terrász választ el egymástól. Ai egyikből ki van zárva a zene s a síi' var — itt a nyugaton vagyunk; szemközt a másikban már vigan szóihat he-gedtt- s pipuzó: harsoghat a muuüu, gomolyoghat a dohányfüst.
A tisztaságnak apró és nagyobb kápolnái (ezek a fürdők) valósággal eszményiek s bőven oviinak mindenfelől, bár szemérmesen rejtőzoek. A mi azt jelenti, hogy nem csak a tistt&fárga, de a tisi-tes.-e^re egyaránt voltak tekintettel. A tisztáséig kulluiiát szolgálja a hiza* hamupipőkéje is, a t-relelŐ udvar (magyarul: lichthof.) N'égyeo vannak » végig fehér kályb%-koc7.kával kirakva, bogy könnyen legyenek mosbatók. Nincs épft-
Lajmiik mai számához fél ív Melléklet van csatolva.IXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
oltárnál » megható, rönnyekig megindító ¦ütik kíséretében adu át az ifjaságoak a város nagylelkű közönsége adakozáiá-ból készült remek kivitelű millennáris zászlót Mielőtt a dús selyemtrikoiort kibontott* volna, buzdította a fiául nemzedéket, édes hazánk jövendő nagyságának reménjét, bogy dicső őseink példáját követve nemzeti Iobog6 alatt karddá; é« kereszttel keiében, de egyszersmind a más vallásuakkal szemben példás türelemmel és soha nem lankadó lelkesedéssel fáradozzék a már u«y is sokat szenvedet: haza boldogitásán. Végre az Eg áidását ósdién !e a jövő ezeré? alkotásaira s há'ij szívvel rebegtén köszönetet a v»tt sok jóért, Szlz Mária, kegyes Patronánk. további oltalmába ajánlta a magyar nemzetet. A Gyako'ló-iskol«. diszgjülése. A hilaadó Istentisztelet után az ifjn-¦ág zászlók alatt ismét a gimnázium terére ment, hogy onnan zenekisérettel Dnoepies menetben vonulhasson a .Polgári í-sylet" disztermébe. Megérkezése-kor itt már díszes és válogatott közön-lég tárta az üoneplesben fáradhatatlan fiatalságot. A közönség soraiban tolt Vécsej Z-igmond polgármester is, mint a városnak hiTaUloa képviselője. Felgördülvén a snopai függönye, az ifjúsági ének- és iwiekar a ,Szó-zat" eléneklésével nyilolta meg a diaz-gyülést. Most Kiss Ernő dr, az ünnepségek fáradhatatlan, lelkes védnöke és vezetője lépett a közönség elé. MiDJenki különben is az ünoepies hangulat hatása alatt állván, bizonyos visszafojtott várakozással tekintett az előtte Onneptdisz-ben álló tanárra, midőa egyszerre a néma cendben megcsendült megszokott tiszta, érces hangja, s remekQl kidolgozott beszédben ecsetelte ezer éret) ámítunk nevezetesebb törtéueti mozzanatait, rámutatván azoknsk agy szomorrj miut felemelő következményeire. Főbb voná-okban, a költői lelkesedés melegségével, a szép stílus pompázó virágaival fü<zerezvén mindenütt emelkedett szárnya Iáiu s mé'y gondolatokkal ékeskedő e'őadását. mintegy teljes képét vaniz.-oita Bzemeink elé az annyi küzdelmek és szenvedések árán szerzett szegény hazánk történetének. De mindig és kiválóan meggyőző erővel első sorban ama megkapó momentumokra hívta fel figyelmünket melyekból-okulva a múlton-&izvást erőt menthetőnk a jövőre. : s bizton remélbetjak, hogy a haza íéoyre derül. \
Az éljeozések lecáiliapultával az ének- : kar Erkel Ferenc királyhimnusrát éne kelte el nagy hatással. A lelkesedést ! rendkívül fokozta Török Miklós, VII. osztálya tanuló Sántha Károly ünnepi ódájának elszavalásával. Ekkor egy | poetikus jelenet következett: a tűzoltó zetekar lent az ablak alatt piano ját- : tani kezdte az Isten áldd meg a magyart gjönyöi Őséggel töltve be a ball- '¦ gatók lelkét. Majd az Énekkar is eréne- j kelte Kölcsey Himnuszát j
A disztryfilés befejezése után az ifjú- ; aág a gimnázium terére vonult, hol főt. dr. j
léte a fővárosnak á legújabb kórházat j sem véve ki, amely nagyobb mértékben adózna a higiéniának, mint ez a fogadó.
Kezdve a Körútra szolgáló nagyobb ! lakosztályokon (a nevük .fejedelmi szobák'} föl a padlás-szobáig: valamennyi eny közös vonással vallja az atyafiságot. Ez a jó ágy. A fenségek és méltóságok díszesebb nyoszolyályában hálnak ugyan, de pihentető tulajdonsága pihényivel sem puhább, egy hultámkával sem ringatóbb, mint az odalenn az alsó emeleteken. E részt az 50 forint az 1 írt 50 krajcárral teljesen egyértétü. '¦¦
És in miDden szoba utcai. Az építő művész, egy elmés ötletével, atcaképessé telte az udvarit. Az épület fővonalát kél sikátorral szakította meg. S így bármelyik ablakból vidám kilátás nyílik a ' mozgalmas, nyüzsgő életre. Én, ha ilyeo lifteket bocsáthatnék a közönség alá, a mentői magasabb lakást annál drágábban mérném. A világosság itt gazdagabb, a levegő tisztább s a kép, melyet kere^ tébe foglal, ax ablak, elragadó. .Soha - Bemmi pontjáról Budapestnek az ö nagyvárosi volta nem oly szembetzökkenő, mint a Hotel Boyiltuk játszva el érhető magasságaiból. A látóképe egészen aj ai perspektívája meglepő s mindenek filött festői. Észak Íel6;-a kitint.. tündén városa mosolyog f«y hoztam a tavasznak uj zöldjében viruló városerdőből: délnek a Gellert alatt és körfjl ágoskodik egymás fölé a sok födél és j torony; nyontlöl az ország palotája s a ! kellőnek védelmében a királyi várlak ! aemea arányai kelnek k: aranyos dtcao-aégében a leáldozó napnak, a ép n|y érik ai ifjú nap ekó sstgarat is. Ne is múljék l« földeiéről soha ez a látható i istasáidáaa. i
i Pachinger Alajos igazgató nr, | mindenkit elragadó buzdító beszédet ; tartott Csengő hangja nemcsak mesz-I azb-e elhallatazott hanem belehatolt az I ifjak szivébe is hazaszeretet öntve belé. i Felejthetetlen jelenet volt az, midőn ott az Isten szabad ege alatt megfő gadtatta az ifjakkal, hogy ezt az ezeréves hazát szirük-lelkük egész hevével szeretni fogják, ha keli, karddal védelmezik, békében érte munkálkodnak, s inkább viselik a szegénység terheit, 1 mint aranyért eladják: Midőn elhangzott bezzéde olyan óriási éljenzéaben 1 ^ört ki a több ezerre menő közönség, a milyen alig hangzott mag valakinek. A jelenlevő urinök könysyeí szemekkel üdvözölték a szónokot, kinek beszéde a millenuáris ünnepségeknek fénypontja volt.
A táncmulatság.
A gimnázium ünnepségeit este 8 órakor táncmulatság fejezte be a Polgári Egylet nagytermében. Erről azonban másutt BzámoUnk be. II.AfeUő kereskedelmi iskola ünnepe.
Szép látogatottságnak örvendett f
hó 9 én a felső kereskedelmi iskola if
jusága által rendezett hazafias ünnepség,
mely ügyesen összeállított műsorával a
közönség figyelmét mindvégig lekötötte.
A közönség sorában voll L e c g y e I
Lajos városi főjegyző is. A bimouiz
eléneklése. után. Kárpáti Manó felső
1 kereskedelmi iskolai tanár tartott
hatásom hazafias beszédet. Herlinger
: Ernő alBÓ oszt tanuló Uajza .Ébresztő '-
: jét szavalta el. Majd egy zenekari in-
l termezzo után Láweosoho László tartott
hosszabb felolvasást, A magyar lőrté-
: nelem kimagaslóbb alakjairól.
Közbe ismét a Steraeck professor vezetése alatt álló zeoekar egy opera egyveleget adott elő. Incédy L. .Ezer év" czimü alkalmi ódáját Krausz Oszkár felső osztályú tanuló szavalta szép bang-hordozással. Méltán megérdemelt tap-sokkal jutalmazta a köiönség Fleiscboer Miksa felső oszt tanuló szép szavalla-tát is.
Végezetül, az ifjuaági tenekar nagy tetszés mellett a Kosauth indulót játszotta
IU.Akoia.polg.fiu- és leányiskola ünnepe.
Az államilag segélyezett közsági polg. fiu- és leányiskola szintén Istentisztelettel kezdette meg ruájut 9-én a millenniumi üooepséget.
Mise után a tauulók a város nagytermébe vonoltak, mely szépen volt di szitve. A közönség teljesen megtöltötte a termet ugy, bogy a tanulókat már alig lehetett elhelyezni.
Az ünnepséget itt ia a Himnusz éneklésével nyitották meg. Dr. t artha Gyula, igazgató ez után igen magvas, gyönyörű beszédben méltatta az ünnepségnek nemzeti fontosságát, melyet a közönség zajosan megéljenzett, megtsp-olt. Fölemelő
A pincérek hadáról, a szolgálók zász lójáról: erői a kétszázfőnyi személyzetről lakás tekintetében is a iegmérgésebb módon van gondoskodva. Örömöm telt a szellös nagy termekben, ott a födél alatt Ezekben a katonai rend. fegyelem és tisztaság egy külön főnök felelősségére van bizva.
A nagyterem kettős kupolájától jobbra és balra Szemir&tnisz kertjei hívogatják a vendéget. Szobájából kilépve büntetlenül andologbat a pálmafa árnyékában és szedbec halántékaira babért, ha éhes rá. Ezek a kertek három emeleten virágzanak egymás fölölt.
S most fel a szélei, ketlós lépcsőn az ascalier d'houneur sekély fokain az ün népi terembe Már most látom ellebegni roppant tükrei előti, ringató keringöben. röpítő polkában Magyarhounak legszebb asszonyait és lányait Csak azt nem hiszem, hogy a tüzelő csárdás zenéjét onnan felülről, az. előkelő orkesztmm-ról engedjük magunkra leárailnt Már ebben valljuk a hagyományt OiaazáHit-juk la majd a terembe a mi cigányainkat a az egyuiái hátán az ö lábukon rakj* szakadtig. Hallgatva csak ugy édes a jrdía, ha ott mellettünk a talpnak a<á hozzák Barbár mulatság, de fölér harminchárom üdvösséggel.
S itt \alahára sikerülni fog, otthont szerezni az el*nés, választékos álarcos bálatk ia.
A terem eiragadóat szép s ariaztok-ratikas tagozatával a bécsi várpalota kisebbik redoute-termére emlékeztet, n«n is kulsöképen de inkább azzml az intim hasonlatosságával, mely a distinkciónak kömives-jele. Mint a nagy mé-reut eayhiti a szép forma ezea a termes ses> látszik meg, hogy 60 eeolimé-
I .parainesii- volt aj a nemw- ..——.
I ról és azekríl a szent kötelességekről, miket édes hazáak a jövő nemzedéktől vár Méltó volna rá, hogy megörökittea-1 sék és az ifjúság hazafias ima gyanánt őrizné meg jövő maködé«e idejére. — KolUy Zsigmond V. oszt. tanuló Incédy László ,Ezer év" cimü költeményét : szavalta. Hoff-naoa Mór tanár a honfog-: lalájril éa a nemzet ezer éves életéről értekezett, egyes részletekben gyűjtő lelkesedénél. A fia- és ieány-vegyeskar a Honfidalt énekelte. - PaVik Hermm IV. osztáryu tanuló Hsjltató Sándornak .Millenniumra" cimü szép ódáját sza-va;ta. (A magasszíriyalásu költeményt lapunk mólt számában közöltük ) Szalay Jolán IV. oszt tan. Kölcsey Parainesis-ébíl a haxaszeretelről szótó részletet adta elő. — Steiner Jenő VL oszt tan. Petőfinek ,A magyarok Istene" cimü I költeményét szavalta. Ezután dr. Bartha , Gyula lelkesítő bes'éddel zárta be a lélek-i emelő ünnepséget, megköszönve a jelen-1 voltak szép érdeklődését Végül az öaz-szes tarjnlő ifjúság a Szózatot énekelte.
IV. A nagykanizsai izr. polgári éa elemi iskola fia népe.
Reggel 3 órakor hálaadó istentisztelet volt az izr. templomban. Onnan a szépen feldíszített és fellobogózott iskolaudvarra tért vissza az ifjaság és nagyszámú közönség előtt ment végbe az üDnep, melyen a várost Nagy Dezső tanácsos képviselte. A himnusz eléaekléseatán Bún Samu igaz-; gató mondott rövid éi lelkesítő meg-| nyitó beezedet Rothschild István el. isk. 4. osztálya tanuló sxavaliaa után Kertész József polg. isk. tanár történeti visszapillantást olvasott fel, melyet az ifjaság és közönség élénk t.pssal jutalmazott A programm többi pontja | volt: Ima, énekelte az ifluság; Ki volt | Árpád? szavalta Helh Rezső el. isk. 3. oszt. tan. Magyarország hősei, irta es nagyon szépen előadta Laaztig Araold polg. isk. 4. oszt tanaló. Tudjátok-e mi a haza? szavalta Weisz Izsó polg. isk. 4. oszt. tanaié. Árpád a honalapító. szavalta Hosenberg Karolin el. iak. 6. oszt. tanuló Magyarország térképének megkoszorúzása. Ki volt nagyobb? szavalta Weiller Zoltán polg. isk. 4. oezt tan. Hoafidal, énekel'e az ifjuaág. A latnok szavalta Hirschel Jolán el. isk. 4. oszt tanuló. Előre, szavalta Schle-sinuer Bagó polg. isk. 4. oszt tanuló. A szózat eieoekléaével ax ünnep reget ért
V A községielmi iskolák ünnepe.
Az elemi iskolák összes növendékei a l^entfereocrendiek plébánia temploma I Tan adtak háiát Istennek, s azután a több mint 1690 gyermek a tépiskola udvarába vonult. Az Isten á dd meg a magyart éneklése atán Németh Ignác igazgató lelkes beazédben fejtegette az ünnep célját és fontosaágát raeretettel kötve a kis tanulók lelkére a hazaszere let szent kötelességét A 19 számból áfó szép. de nagyon fárasztó program-mot diizes közönség hallgatta végig.
térrel hosszabb a mi Vigadónk nagv-! terménél.
S fog szolgálni hangversenyre is. Az akusztika kilürkészbetetlen titok a lutrit játszik mindenki, aki ezt a csalóka tündért megakarja fogni. A párisi-'Tro-kadero épitője a világosság sagárlöré-séhez kétest vetette ki a hanghallámét is, és keservesen csalódott — minden zenedarabot kétszer hallottunk benne. Hanem e terem építőmesteretek sikerült megfogni a hamis fruskát- a megejtett oaity kísérlet atán kitűnt, hogy egyenletesen haugzik benne az enyhe magándal s a zajos brio. Az építész tudniilák padmaly és födél közt jókora hézagot engedett — a Röntgen elméletét ráalkalmazta a hangra.
Mind a hányunk állandó panasza, bogy köztermeinkből nem oyilnak apróbbak. Vaey léghnzamoi folyosón, vagy konyha-bűzökön át érjük csak el a teaió, kártyázó, társalgó szobákat Itten mily | nagyari bősége a térnek, s milyen jóleső | kényeiemi A nagyteremből a kisebbikbe andalogva jutunk el a közepének rengő-! teg üveg-lemezéi keresztül a lánya mia-1 den mozzanatát kisérheti figyelemmel az : édea mama. mig, Hloldalt megfontolva 1 ott láthatja tarokkba borulva atynakát. ! ElőJtelGség ¦> kedélyesíég jóleső harae-; niában.
S miad a hányunknak még keerrflbb i a panasza a mi rnhatáraiuk ellea. j Ciak mi apák, férjek és sógorok és .hódoló tisztelik" tudjuk azokat a csatákat, melyeket egy uü bandáért vivőik Binden hangverseny itán Itt világos áttekinthetőségbe, sorakoznak a foga-wk. A belépő jegyek számának megfelel a ruhatári atam. Semmi izgatom semmi dulakodás. Buida, kabát, kope> •yeg gyüretien kerti viasza a......
Végíl ir. Beatiik Ferenc iako-UMéki í % adott erőmének kifejezett, megköt. • ile agy a nagy közönség ér-gekMdéaét, mint a tanítótestületnek fá-radotáaát '
VI A VI. ti VIL kerOleti elemi iskolák ünnepe.
A kiakanizsai unolók külön (tanepe.tek s ünnepük amilyen egyszerű. Olyan föl emelő volt Te Deamot tartottak a kis-kanizsai templomban, a aantán, — egj-tö; egyig nerazeti szioü kokárdával a VII. kerOleti ikola csinosan diszitett nagy termébe vonultak, hol Szabó István tanító megnyitotta az ünnepet a a növendékek a himnuszt, énekelték. Erre Gergye Sándor taoitó igen szépen beszélt a ha-taraeretetről; a k'S tanulók pedig az aEzer esztendeje aanak" czimü éneket énekelték el. Több szavalat atán B á-nekovich János tanító tartott egy kis beszédet, hazaszeretetre buzdítva a kicsinyedet
VII At óvodák ünnepe.
A legparányibb, de legkedvesebb polgártársak is ünnepeltek 9-éu. az óvodások. Az 6 tiszta szivük íb szeretettel lángolt e napon édes hazánk iránt, a Petőfi utcai, óvodában hol V i d o r 8 a-m u r é, egyesületi elnök is megjelent örömtől sugárzott a kis kokárdás polgártársak arca, midőn hazafias verseket szavaltak és énekeltek. A lelkesedést azonban a köztük szétosztott cukor és sütemény m<g jobban fokozta.
Hsűaadó Istentiszteletek.
Május hó 10-én ugy a katholikus. miut a felekezetek templomaiban hálaadó Istentiszteletek voltak, melyeken a városi üsitikar teljes számban volt jelen s ku-lombőzó testületek és a katonaság is részt vettek.
A római katholikusok Te D e u m á t a felső templomban reggel s órakor főt. dr. Paehinger Alajos kegyesreodi bázfónök és gimnáziumi igazgató fényes segédlettel tartotta meg. Mindeokiaek felmagasztosult lelke é* össieszorult szív Qnk azon gondolatra, bogy most e pillanatban, széles e magyar hazában mindenütt hol esak magyar szír dobog, ünneplésen az összes hivatalok részvétele mellett hálát adnak a magyarok Istenének. azon sok jóért, melyben drága hazánkat 1UO0 éven át részesítette. Rár a rom. kath. Istentisztelet náluDk 8-kor volt, ez seraoiiképeo sem befolyásolta az ünnepséget Jóval S óra előtt 5 diszszázad állott fel a templom előtt, hol ekkor már nagy közönség gyűlt egybe. Mindenki a templomba iparkodott. li<>! az ajtónál valóságos ostrom fejlődőit ki! A kisfcanizsaiak sohogy se akarták megérteni, miért nem szabad nekik % kó rusra felmenniók, hisz ez az í kizáróla-gos joguk s más az ö protekciójuk nel-kü' a kórust noha életeben meg se pillantja
A gimnázium ifjosága js i-isstiutasilr t»!otl elóízOr. mig végre könyörgés u»-
Egy pillantás még az amerikai bárba, kettőt a íatar-szebába s aztán fölkeresem a konyhát.
| Ah, a konyha 1 Rímekben szeretnék [ szólni erről a remek alkotásról. Nem a I tobzódás halványának — a Jóiznek vau itt oltár emelve. Az izlelés édes testvére a többi érzéknek s egyenlő jogot köve-i tel magának mellettöV ^Hiszen a kimü-; veit ideg fóiea; a-nely egyes azálaival ; egy másikba fonódik bele: nem ialelé é : rózsa s aszamócza illatát? Épp uiy, mint ; ahogy édesnek vallunk egy-egy szagot. i A gépszei késztessél előrehaladt kony : hai vegytan migas színvonalra emelte a fözéi művészetét s őszintén bámulom Mr. Dórét (ö a francia chef de.taiaine) aki észízei, kézül, tudással « ízléssel igazgatja a keze alatt működő másod szakácsok és kukták csapatait uralkodik a rengeteg aayagon. A beoeriett ciik-kek tisztasága s jósága méltó is a kitűnő feldolgozásra.
Egy birodalmon jártam itt végig s megerőltetésembe kerül, hogy Raoul Pictet j*gesverméuek elmés szerkezetét, sokféle hutok s halak eltartó szekrényeit, s még eier és csodáját emlittet-len hajyjam.

Mert hát következik a pincie. Ennek méltú megzengésére pedig egy oktává-val följebb kellene hangolai lantomat ka volna. Szinte roatellek silány prózában irni róla. Csak Londonban, az angol bank földalatti tömkelegében éreztem hasonlót, midőn Európa milliomosainak oda letett kincseit láttam véghe-tetlei hordó sorokban egymás fölé torlódni Mert itt ia nagy értékek vannak létére a bordoksaa: Duna gyöngye, Szagxird mbintja s Tokaj lúg aranya.
1896 MÁJUS 16 ár.
ján bejuthatott A templomban a [.,,„.,K előtt a honvéd és közösb.dseregr,.-!, i ,:. Ukart, a városi Uuáesot a törvénysz--... a postát és vasúti hivatalokat láttuk k.;. viselve. A padokban előkelő hol^vk,. zőnaég foglalt helyet. A kóruson a"r. .-vész kör férfi és vegyes karát }:,•• ., s azt hittük, hogy az egész mi.*,, .„ énekelni. Szerettünk volna töbWt ._ „• nyörködni azokban a szép énekeklj-!, A mit nyújtott, magas színvonalon á;:. ;. Deum előtt egy kírálybimnoszt hai;,:¦¦ .-.^ a férfikartól. A mise többi részét \! .a kántor ar értelmes és szép éneke :,,:. tötte be. Egészen áhítatba ringatta -2i. vünket a művész kör Offertoriii!(!l:or mikor Mozart „Av» vereom- - ^ örökké szép akkordjai ütötték m>-;.. ft. leiuket A választás X!«olosz Jenü karmester ur becsületére válik. A k^.- oii precizitással, a pianókra fortékra, kr^.-.n. dókra kiterjedő oly figyelemmel ..,,:.. M Mozart dalát, hogy semmi kivárni; lal,,t som hagyott hátra. Aguus Itt-i-r- m.:« Mehul „József és testvérei" a. 'i.t'.:!;"-véből hallottuk az imádságot a ha:-.-:. Az ének kifejezte a mú hangulatát. IU ezt mondjak, ugy elmondottuk a ;-L-itl»-bat, mit moDdanunk lehet, mert !; -zen mit akarook az éneknél elérni. Azt. ...gy ugy adják el<V mint a szerző akaru. nogy elóadassék. ezt p>dig az előadási j.-Uk pontos figyelembe vételével érjük el. Kzek ad amussim voltak megtartva — \ Hiába a karmesternek finom érzéke \an -ez iránt s jól teszi, ha e tekialetlin: oa-gyon szigorn lévén, ez a sikernek elengedhetetlen fellétele. Megvalljuk az. tiban ' őszintén, hogy nekünk a bölgvek kara tetszett legjobban, benne érzést Mez- \ tünk fel s ez kell a szívnek a dalból: ' a vegyeskarban az erő és méltóság ha- > tott, s gyönyörkódtüok az egyszerű * j mégis oly szép harmóniában. A díszes ' közönség Kölcsey hirnnaszának ti&tis-jai mellett hagyta el ' h ''-kor a templomot. Mise után Pdchinger igazgató teljes díszben megnldutta a téren nll« katpuaságot. !) órakor a közönség eLv része és a testületek, katonaságot kitt-re a reformátusok imaházába vonult. -hol Se regél y Dezső lelkész tartott emelkedett hüDgu beszédet. Itt is énekelt az irodalmi és művészeti kör férfikara.
Tíz órakor volr- az ág. evangélikusok Istentisztelete, melyen Hritter Laios lelkész történelmi visszapillantást vetett hazánk ezeréves atoftjáraí lu 8* ¦»r-ninn Mihály, polgáriskolai tanár ^ vezetése alatt a polgári tiu- és leányiskola vegye^fcara énekelt.
11 órakor vott a há aadó Onnepies istentisztelet az izr. templomban. Az Isten báss fényeaen ki vott világítva . és az oltárgyertyák folyondár éa örökzöld füzérekkel bevonva. Az iaten üszteleten jelen valtak: az izr. hitközség elöljárósága testületileg: a kir törvényszék küldöttsége, a polgármester és a városi tanács; s közös hadsereg és a honvédség tisztjei; a ker. nöegyiet küldöttsége ; a hadastyán egylet fe a
Fflytatá* i BMllskleten
meg a Rajna kincsei. Csak hogy nem ' mord Hagen őrzi ezeket, hanem egy jó bácsi, a pinczemester. Hajdan görcsös fagyagyertyával világított volna előttem — most csak egyet csavarit (sajna, nem is a bordó csapján, banem csak a villamos vezeték ragójis) s azok az üveg körték sorjában kigyuloak ¦ eszményi- . leg példázzák a boldog italtol tündöklő orrt u
KzQatös s aranyos bubjokat összedugva, jeles peugóborok folytatnak kaik beszélgetést Mallani a kiejtésükön, bogy született francziák: valamint franczia az a haute marqae díszével dicsekedd, isten tadja hány-csillagos cognac De ha csakA egy-csillagos is, különb annál a hét- ¦ gombunál, mely hasztalan igyekbzik magyar nyelvet franczia sióra fogni.
E ház megépiiője Ray Rudol/, egy ¦ derék svájci, aki huszonegy éve él kö^ zöttüok s része van abban, hogj a un Budapestünk ilyen ékessé vált. ,
Gyorsan emelte ezt a házat. Az els* ásávágás éi az utolaé kalapácsütes közé csak tizennégy hónap szorul. Látni kell e müvet, hogy az ember mesének ne tartsa. Mert fejedelmi palotát könnyebb megszerkeszteni mint hotelt, amelyeknek o<Aézaégeivel caak a színházi építkezés körmoafontsája vetekediV
A bátorok és kőfaragó munkák ma-gjar kezek müve.
Ez a hotel a Glíck taitvérek veze^ téae alatt, hivatva van rá, bogy végre példájátszolgáuaaa annak, milyen a t ö kéletea fogadó.
POBZÖ.XXXT.
ZALAI tOZLÖNT
16-á».
erdttwn rtló tortntNitortl * kfttlato-dest&l óvakodik HqB-Mmmám* 1M€. május hó 13-áa. A ^
— PfiMyén ftrdöMl irjéfc Kgj rég érzett biáiyoft Ug g PüstyeabeD qj*mu «p«h wtttet beteg ^vermeitek fjógyúátán. mint a srinö eddig semmiféle fördóbelyeo nincsen. Az jótéteiben iiűiet, é
g gj g
helyétől nyerni, i kitéret feiesh-get) s állutdó orvosi felügyelet slalt álUni, a mi sok sí ötére BMve valóeágiM áldásnak teicíutbetó. — Az intézet t JStő hetekben fog m«gDjíloi !* Össiekötteté^wn lesi gyégygymustíku és massage termekkel. — Ax ezredéves kiállítás megnjitá-sakor 6 felségének * kön*éia alkalmával Mtftnt a Zwack J. és Társa c< é» kir. . udvari átállító. "!Íkórgj«roR etéjr nyitóit pavülouja A exég ffiuökeit Zwack Hiksa fs Lajos urakat a kereskedelmi miniszter Ixm irtatta ö Mség^ivk • midőn is kirá-ljnni les;ke)?yesel>ber, é<4tfklödüit aziránt, hogy a (tjár mióta áll fenn <*s láthatólag kellemesen éritrt**Ue ő felségét, midöa megtudta, liopy a g\ár már IS40- erbeo alapitututt és DifvUTJcdeliiiO kivitele folytán világhírnek «rrend újrv, hogy kivált gyártmányai álisl 3 kölföldi ver-seou eredméiiynyfl küzdi le Ezekulia .* felsége kiséreV tekintette meg a exég b*imilatoi> kiállítási pavillonjit. mely úgy mii vészi kivitelt-, valamint a palaeikok tei-haikii iivglepő csoportosítása áltat oly siep látván\t nyújt. ainioÓt- eteo Qilet-áfban meg oem Ulátlunk.
KultitMi rmt.
— Ax ezredéves kiállítás mintegy
2'M) épületei kuzt t.tga ibaUÜanul a leg-originálisabb a Mautbnt-r Ödön buiiapcaií magkereBted^ pavilloo;* Ki oUin eredeti, a tníuöt semmiféle világkiállításon mejr tiem láttunk. Ihatni kell azt a sajátságos vidregényei külsejű épületet, mely vakolat helyett egész őssie>-éí(éhen faké-reegvi ran borítva. A közeledői íjiár suti lépégről a díszes kis benyillókert remek tökéletességű wrágainak kellemes il tatárja fogadja, de csak köielebb érre észleli, hogy ai ebben a paríllofiban és előtte folytou tolongó népánuiaitól raj mi uebéi a paullonba bejutni Benn a panlionhan látjuk a siakaraíott rendező kéz művét; magvak kristálvűveg tarlókba rendezve s minden konyhakerti és virágmag- fajta mellett ragyogó színekben festett lermé-szetbű ábráját, majd ftregiekrényékbe helyezett frappáns htW-gn termé»zi-tes iiagy*águ termén tek mfwViljeii A párat-lan tökéletességei és lijíttasájrn goz.il a>-ági magvak egyetemben a tennésxWbe.i e.-»o-portositoU nőténvekkel, raUmint at iten pavillonban kiállított ritiábli magvak gyDj-teménye méltó tanulmánytárgyai a gazdának, kertésznek és a természet kedve- ' lójéuek egyaránt.
trorftlea
— A .Vaaárnapi Ujaaf május 3-iki szárai három ivuu terjedelemben 7-1 k-pp**J jeleot m*L: Az elsi, iveD a raa-Ltar nemiét U>rtéai>iifböl wi köLienéeye' ket. „tJióbéjiMa" e^jr iveu Magyarország eitr éveb Utnnuttét kotleméuyekkej Jókai Mórtól. UaráUi Fereacitil m Ceáüki Ite-íwlbl 43 képpel illtuurállia: a képek nemtetttak elér éves történetének főbb jeleneteit tünte4tk föl. Árpádtól I. Ferenci Józsefig. — A másodic i« az etredévi kiállítást ismerteti, bemutatváu a kiállítás rcfldczó bizottságaluk elaükett. igaagatóil a lobbi vetérférfiait, oaszeses 23 képei > kiállitásrói és 7 rerset 3 képpel. — A harmadik iveu Muokarsj Mibát; uj nagy f^tméojéról. az ni<>t>e bomo'-ról kozól r.-ii^u-ket, {4 kéfet) s közli egjutlal M.uikársjDak arrzképét. melyet a nester utag* f^siea a ftortsaezi üfiizi-képlár ré- . "/•-r.' Ir.tdalom és maréaaei. íbümthK-l-l .-- egrietek. Sakkjáték. KépUláuy. f*<^ v..|eg. sib. ruades beu rovatuk egé-«Hik ki a lap tartalmát. A . Vasárntpi
' J^dg" előfizetési ára uegjedévre '1 frt. i -PoKükai Ijdooságok'-kil egyoW 3 : -ml. M«greudelbe.ts a Franklin.Társu-¦= kiadóbimtalában. i Budapest. IV. -»:vetem~utcxa Á. st. i Ugyanitt megreo-<lflhető a .Képes Képlap", a legolesóbb uj.-ság a magyar néf súiaára. féiérre ! c>ak I frt 2U kr. !
— Levélacerimi oktatás a aémet [)>elr megtaauiá«ára a Ru««uthal-féJe módsxec szerint K'ltöQö.s tekkOtettel a inajnaoktolásra irta TolJaesek Mór. át- | uézte Dr. Sumák Iittráa. Ezeo kimeritó : t-s kilfiBÓ véniet nyeMsubóI. a mely ttZftiöt — 3u kro-< ifvélböl fog áJlaai, most jelent meg a ', kfél. tinmm (lasztáv kijilúábau Kadip<>iti>ii. Riófizetési ára az egész mi'iucfc 4 frt. . — .Az it4S-49-tki Magyar íhabad-KAvhsTcz Tőrtént'lc* cziiufl oagTszabásu mnntából m»st jelc-nt meg az í<-ik lű-let. a melvbra lirarza OyírgT Bem tábornok táraszi bad)áratát BOBdja e]. Igen
a Nagj-8a*bMi har<lalMI autó na. A manka t«ri»é«lai» daeaán Mm naat ata ttciutniagiitl, im irályának aieptsgiMl. A lagiyabb ftiel ea^i oij éiéital »aa ai«girv>. mini a eW. Az iUaMráeuik: mindrégig siiatw jei«ark. A ft»t képei eiek: gr Bethlen Gergely bonvédeirede , Oteb Jásos, Ben táber-kari fiaöke iegyki.ru arnkép ntán.i Az oeztrák «ap»lok alaftzéK buyUikóaál, (egykorú vállat alán Béniét a kapálni csatából (egykori raji utas.) A kápolaai caatatár térképe
— Btilai kaata»latra. Teeirészek fájdalmai, csúzbí it köaavéarea ba)ok é* n'iulcaaeni «j»ta«tá»ok a JUH (fele IVaMsia hamaaa.* szel |ryóltyitaí.aak biz-tosaikmel. Efj tTW ara 90 kr. Sieti0 -dé* Daponként >tá»ételi«l 1*11 A ító<v-szeréíi ». és kir. udv szálliló álul Béc\ I Tochlaobeo 9. A lidéki gjétjwrrUnk bu <aaiya(kn«akad<aekbeii hatirozotun ¦•N-Maa kteitaiéaf kétVMt, az ÓRján
GruiUHSá Is llzuíiyi r.
BÖDAPEST, T, HníMlCíJ S-
1*68. AlapUUOmU 1S9S
a t- d. figyelatt a kitaiií hiirtiaek 6rv«adS •tfatkcmalnM #. i------ — --— -
A Walt *rb*« i* » baxai yyp)tt .jobb r«v« lUrkai Iwtt Itlyirva te |yáril«|
j
• námáa & kculciek a fff fléek kiriui* M k%l«atU»é|e foíytáí if«o nflff<kf7l&k; ei idéo &nnái ínkibfa a W"*«, •li«Tft» értétinlltiri rmfTBut
f kirawtra küiiiilfcil au fi.H«k
Mácaa
dapft Lipótvéromi piljamáTirho. kérjttk rii
— N«fn réméit sserencae. Bűvid pár nap elóU még Heintte Kiroiy. a magyar emtálysorsjáték fo-etáraiutójáMk lei hívása, hogy február 5-től 8-ig uetftsrtoU buxás alkalmával a 20 Goo korosát nyert sorsjegy tulajdonosa a nyeremény felvétele végett jelentkezzek, eredménytelen volt. Végre e bó 3-áo a hód-mei&-vá>árheJyi .K. P. a fenti irodában bemutatta 2047 i számú sorsjegyét és a 20.000 koronányi ' csiuoe összeget felvette. Nagy Örömmel sietett a polgármesteri hivatalba, ahol a fővárosi szegényeknek 10u koronát és az áxvaleáoyok számár^pedíg, kik szerencse-stámát húzták ki. -20 km-onát tett le. Az osztály-sorsjáték igazgatósága közli velOnk, hogy a iiuzás taiiama alatt niáios I:— i'8-ig hivatalos napi-jegyzéket fog kibocsátani és azokat az összes budapesti és vidéki árusítóknak az érdekeltek számára betekintés végett megVOldi Hintán a fo-hozás 17 napig tart. ezen berendezés által alkalma lesz a közönségnek nyertes sorsjegy ét az elárusítónál egy még a szerencse-kerékben levő számért kicserélhetni és ily módon részesülhet még azon nagy esélyekben, melyeket a millenniumi kiállítás milliós sorsjátéka oyajt.
tart feMrt
C*. V TiiDid. Vénét . j*tó «ÍBb.n kftxöljük.
B i b f i 1, nrm. S 0 m í r Tudftwitü-t kA*s6ne«tH reítOlc; •tjnáUtankr* i« hl
nOkc aútU ruk • iö*ö RiatWB Üdéit
Varon kiUl (S
•l g tv* alatt Ua Attakén •»¦
Ci I DrDikKBijorB
Füt^lftK nx«-rkesTt6 ex Icm-tn
[fj WAJDITS J0Z8EF
FMlartl ftF.TKr. M knét 3 IpI 35 krif mélereokent - japánt, cbiuj *ü> a legoj'bb nÍBtaz<:ut H szinfkheo. a m fe-krt*. faliét- ét ixiaei H«m«*»ri •elyeart SS krtól 14 IH 15 kntfezánf ro-i-rrnkéot — iíbi, csíkos, koc*kax<-tt. miitAioit d»-uuztot ttb miDt ety S4O külöobíixó m-&ö*éfbe« H VX» wn ét aiatáxatta! «^. dit irt
Hirdetések.
16?S/tk. «9C.
Árverési hirdetmény.
A nsfTkanitsai kir tfiirómzék ttti oratilTa réfflértl kSibimé tétetik. bo^T Fekerá Juli bánfai takó« vrírpti .Jlaj6»»t TnbolT Pil rigrehajtáal M<mvmtf, sít-liralói" hkó» elteni l« frt töke ennek 1880. íebraar 7-tjl járó 6'/, kamatai, fi'i kr. per 5 frt «5 kr. Tégrehajlás kérelmi. M frt 6f> kr. ieleol#fi. s a még folme-rdlesde kétségek iránti vüftrvbailtó Sfrjíbea a feBtoereMtt kir törréijraíli ternlstébn tartató a ¦müinlói 12. sí tkrb« 1 i'\ hrra a /elwtt 6 frtra: — a KMHIisztói 31 sí tarfem t 102. bnz a felTelt s 68 frtra: - ig;aMt»n tkv-ben t IM bra. a. Mrelt » fi frtra; — . opaoHon tk-rtx-n t 2R5 brat a felrett 2«1 frtra : — •gymoamon tkvbw i 2Si; hrwi a felvett it frtra; — a börtinraei M st t»»b»« 1 r.»7 hrw alatt Mvett I3-2 frim: — unanatol livhea t W;s hrra a felrett «¦_> frtra; — a b6rt*n-ciei 9f' a. tkvbeo (¦ 5H8. hrsi. a felvett l!2 frtra: — UííjaiiatOB tkvhen r : !ii>7 br.«2 alatt felvett l:iJ írtra í>ec«alt iagaüanok és pedig a sxeDtlisilói io^a!-lanoK 1896. évi jaMua 3-tk napján d. e. 10 órakor Szeot-Liszló kőxségbázáuÁl, a bönödesei tl^atlaaiok fwdáf af napon d. a. 3 órakor BöraAnexe hatanál Trojka Lajos felperesi p vag> belvettene k6xbei6ttér«l Taeftar-tasdr ayilránes árverései) efadatui füraak.
Kikiáltttsi ár a frenebb khett becsár.
Árv*" mi kiváoók tartoznak a becaír 10"/. at leéfitpéozben vagr óradékkéffs papirijan a krboldölt ketéliet letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törréoysték j oi« bilekkönvTi hatóságnál 1S*<6. évi , áfril bó ü. Mpjii I
«ÓW)NY kir. hitéki albiró. j
iett léte lek re H> krot éa i kTM b«reg rsKtuiubit. in ai«ffr«s(ie)éMk poatoun
feaJ.tálnak elles, lotábbá t evés *U\ nerrek hm atoi biaUt&uuDi!, orvosi teklnt*ljd( ili»J a MTHIO* FOftfciN
SALUATOR
siktrerre! rendéire lesi. HúajyftMJté Kaiásu!
Knnn
* awai fa mó • • V
lilcIülllHllI ai orron rlőkeUM ÍMMarBTA aarTIf pk ajaalják
'"EMfiia^n VEMJE
buesió «s«t«kt>fo íjUl
(Heielienltergí t l«f«itüi)őbi>*at ttcbixoaj t )eg*ö«ipr*«"V (torA és forrás só orr) bctefft^ftfatf.
kV 31 »
szám. Árverést hirdetmény.
Alulirott kikOldolt végrehajtó az -- 1 . éri LX t. ez. 102. $-a értelroébeo e,zeo-oel aözbirré teszi, hogj a aagvkioizaai kir. járásbiróság -2iS()196 száma régzé.-!-által Petrovifs Péter koszteiniezi lakns végrebajtalú janára Sárközi Kálmán nagykanizsai elfen úkós 34 frt 18 kr. tLke, t*s eddig óaszetten 9ü kr. perköltség köretelés erejéig elrendelt kielégitési végre-haitá.'- alkalmával birúilag felöl foglalt és 44~> frtra becsuk bátorok, réz kazán, réz edéov, kádak, hordók. 200 kiló méz. 100 kiló fehér szirop. 3 Jil. méS«r. fehér ruha aemuek. rabák és egTebekbol | álló ingóságok nyilvános árverés aljul eladatnak.
Hely árverésnek a 3I2P/I896. M kíkdláetwt rended végzés folytán a bely-szinéc vagvis Xagy-KanizsáD aiperás lakásán Ieend5 eszközlésére 1S96. évi ma-jua bó aa-ik nanának delelóu 0 úrija batáridőd kúQzeük és ahhoz a venni Ktácdékozók ezennp! oij megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésan az IS81. évi LX. t.-cz ,07. §-a értelmében a legtöbbet ígértnek becsáron alul is eladatni {ágnak.
Az elárverezendő ingóságot vételára az 1881 évi LX t. ez. 10H. J-ban megállapított Mlételek szerint lesz kilze-t«nd6.
kelt Nagy Kauiztán. 189G. éri (nájm bó g. napján.
BAETS 0YÖ8T.T Kr. bírósági régrebajfó.
vnoráonwTáiETL
MáreziM hé 30-kát* nyitva.
Rendszer PrieniiU és Kneipp Vil-lanjoiit. aaaaiage, gfógytoroáaiat és diaeteükai eljáris. Teljes ellátáa i<en mérs*«e(t árért ftoadoj orvosi felagyelet Prospektus ingyen.
Aa
HíDemom
| Hö»n kalaa«k siainnfonat 2 SO-tfti í Ptcmilanrfcaitpak remek kirí. ¦•l tet M6I
í'Aa^aí f«nata tolta kalapok <ral %\ lag éa vn-actt* diiritve 2.80 tói í 8prtaa4»»»k ] M>-tí>. Í Gjrraiekkalaiwk 90 knói
noi kalap raktárában
BoiafNMt, V1L Ktreftm nt 34
Kalaf aiakiiái 40 kr.
I Nagyban ért kicsinyben.
A ki egy kítÜIlŐ '••< OlCSÓ kerékpárt óuajt vi»a-
rolni. az saját érdekében csakis a * VÜSÍgllirrö *
síért tett
gyártmányt vegye. Egyetlen TD©lföldÍ kés/.itraéiiv scn közelíti meg ezen kerékpárokat, molvek mint tartúanágra mint könnyű járásra, a világ leghíresebb gyári Hiányaival is versenyeznek. .-----------------------------------.
Páter tikircui i (titi|i, ít*tt taokMi Stiirfi tarczii
i finti*. Erai SackMi Ctk*r«i
é fméfi.
ez«|
¦tkiaifi itj kircz. • Itrczii ffjiéiukiritz lifí o
llnzt| tilpriktfl • «n7aHJUts(», iwiligckgrau ktr-
U(|M * Mt|f MUÍ«á|a, valauiiiil .i legmagasabb aristok-rácia, oszioák. magyar, német, olasz, oru.v. göröjj cs töröi-orsiagban legnagyobb részt ..Styria" ki-n-ipárt hasinál.
ép uty n a versenyzők *'» része, s»ver"
senyék *j4 résibcii ..Styria- ki-rrkpárukmi les?nH- nyerve. Ugulóbb SZOMBATHELYEN és BÉCSBEN lartolt migy versenyeken
csakis a „Styria" kerékpárok
Kizárólagos raktár és képviselőség
tfj. Wajtflts Jözwf-Bíl li§y-laiH2SM
a hová minden megrendelés intézendő
Árjegyzékeit ingyen és bérmentve — Eladás részlet fizetésre is
¦V KrtM ITMÉPH ¦*« IM FHEIT lifMUTM.
megnyitása Budapesten.
Van szerencsén értesíteni és a n. é. uUMkaatuség beesn la-domására jntatni. kngr
Bndapestett, Kerepesi-«t 41 ss. a.
a Bépsnohai küi«lébaa> aaját kajánban egy elsórtngs szillót i kor it etegaitcziiutl t»-
„Adria szálló"
«4nCTCTéi atatt negnritattam éi a Ia«ga4aa«aak áaadtMi
Jelesek t kiállítási megnyitásra e(6«et«K?r> JTug»tta«Bák
Számos látogatatt kérve, vtgrot krriló (mtersttei
Rémi HubertMWüat a .ZaUi Kfethy M96. évi wájm h* 16-iki 20-* ttimUmi
1*96. MÁJUS 16-án.
XXXV. ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY
tűzoltóság küUöttsége; > fogimáztma a Tármi poigánskola tantestülete én nagyszáma előkelő közönség. Az isteo-tiaztelet a himnusz elénekléaével kezdődött. Dr. Nenman Ede főrabbi emelkedett szellemű hazafias beszédet unott. Végezetül imát mondott melyben áldást kért a kirilji házra, bo'dog jövőt az országra, erőt és támaszt a kormánynak. Ezután Kártschmá.-off Leó fókántor egy zsoltárt adott elő és az Irodalmi s művészeti kör dalárdájának hat tagja elénekelte Laogór ,Kirá!yhiaanuszái.L
Zalaviraa(y« ¦illtMÍri«
Zalavárn«gyének e hó 11-én Urtott diszgyülése méltó ünneplés volt i millenniumhoz. A gyűlés megnyi'áia alán testületileg templomba vonultak. Az ezután ismét megnyitott dis'«yüléseq Roz-manitb Richárd zslavári apát remek ha-zafias beszédet mondott, mely a főispán indítványára egész terjedelmében jegyzőkönyvileg megörökittetett. Ennek végeztével Skublits Jenő löldbirtokos az ezredér emlékére hármas inditváoyt tett Az esyik az, hogy Zalamegye 2 jelesé nek, Deák Ferencnek éa a szabadság harcz vérUnujának, Csáoyi Lútzlónak, a 48/49. szabadságharc alaUi Iiormánybiz-tosnak és közlekedésügyi miniszternek szülőháza emléktáblával jelöltes.ék meg. Másodszor, hogy a most épülő főgimnázium leendő azegéoysoAU tana ói részére a megye néhány 5(M^Irtoa alpitványt tegyen. Végűi indítványozza, hogy a közigazgatás hivatalnokainak nyugdija -lására való tekintetből a millenáris év 3 esztendőnek vetessék. A diszgyülés a megállapított programm értelmében az ioditvány érdemlegeB megbékélését mís-napra halasztotta..
Délben 200 tentékü bankett volt, melyen a lelkes felköszöntések, miket a a főispán a király ó felsége élteiéiéve] nyitott meg. egy mást érték. Szellemes és buzdító beszédeket tartotuk : Rozmaoith Richárdafóispánra, Csertán Károly alispán Rozmanithra, Svastics Benő volt főispán a magyar állam egysegére, gróf Jankovrch főispán Svastici Benőre, Hertelendy Ferenci többekre, — Sztaniszlovszky AJelf kir. törvényszéki elnök a megye á'dozat-kész közönségére, Tuboly Victor ügyvéd versekben a főispánra, dr. Ruzsicska Kálmán tanfelügyelő a 2-ik milleninmra, Skublics Jenő a vármegye jóléte és fel-virágzása™, báró Pnttheány Géza, Svas-tics Benőre, Felber Arthur kir. ügyész a főispánra, Haudek Ágoston apát a milleüiumra ; stb.
Este a .Korona* szálló termében fényes tánczmnlauág volt. A bájos hől;y-koszora névsorát, amennyire tehetsé-gtnkben állott, ekkép jegyeztük fel:
Bogysy Istvánné leányával, Teraánczky Ödönné, Zárka Zsigmondot Hertelendy Ferenczné, özv. Gencsy Ödönné szil: Tnassy Mariska. Parcsetics Ottó-.é, Csertán Károlyné, Koller Istvánné leányával, Deivarics Imréné Gtörgyike leányával, Skublics Jenőné Gizelta és Margit leányaival, Sknblics Sándoroé Miczi és Lincsi leányaival, Técsey Lászlóné, dr. Mangin Károlyné. Ruzncska Káimánné, özv, Izsó Alajosné Jaliska leányával, özv. Botka Mihályné, Malatinszky La-josné, Kemény Andoroé. Csertán Emília, Nagy Anica, C er'ái Ilona, Botka Babi. Tbassy Ilona, Mihálovics Alice, Málics Jozsefoé. Rác Gizella stb stb. Az elité mulatságnak csak a késő hajuli órák vetettek véget
EGY JKLEtiVOLT.
Sxiaésxet
Azoo Onnepies hangulatot, melyet összes iskoláinknak, különösen a főgimnáziumnak, nillennáris ünnepsége keltett bennünk, örvendetesen egészítette ki az a díszelőadás, melylyel társalatunk itteni működésit megkezdette, bár a progrtm-mot nem tarthatjuk is mindenben szerencsésnek. Kivált Bem tudtak megérteoi, hogy a .Hun utódok' első felvonása miért került bele az ünnepi előadásba. Az a felvonás, mely előttünk lejátszódik, erősen megterhelt expozíciója egy drá mának, melyből — bár sokat beszélnek benne — keveset lehet értenünk és olyan disszonánson is végződik, Attila halálával és a testvérbarc kitörésével, mely enyészetbe vitte a hun népet, — hofy éppé* Mm emelte a lelkesedéit.
Sokkal jobb volt és többet ért nála Végh István Prologja, melyet Angyal Ilka sok érzékel de kevés erővel aza-valt. Mis kezekben aligha veszett volna el a hitalmas költeménynek^ sok meg ragadó részlete, melyek igr-*lig keltettek hatást. S.ípek és meglepők voltak a •émaképletek. melyek agyea rendezői kézre vallanak. Kivált külfciotra Mátyás király bevonulása Bada várát* és a végső apoteozia, mer; i^j,,, és hosszas tapsokra
Sajnáljuk, bogy ai igazgató nem igen volt figyelme', éppen s zsöllyeszékeket
i e foglaló közönség iránt 0 yat sokakat beültetett egy-egy sorba, hogy többen inkább
1 bátravonultak. Azt sem hagyhatjuk bxó nélkül, hogy az öitözckil elrekeaztett páholyok bedeazkázása éppen nem fele! meg az esztbélikai illésnek; sok baj volt a világítással is. Mindez azonban inkább
.csak annak tudhstó be, hogy nagyon
I kevés idő alatt kellett berendezkedmök
I ,
A milyen szépen érdeklődött a közönség a megnyitó előadás iránt, épp olyan'e'riasztó hidegséggel tartózkodott a másodiktól, melyet pedig síintén ba-
, zatias céllal hozott színre az igazgató.
I Tóth Kálmánnsk at ötvenes évek naza-fiaskodásávai készült darabja, a Dobó Katica, — ha ma már nem elégíti is ki a közönséget, élvezetet nyújtott mégis I annak a néhány embernek, ki itt-ott elszórva hallgatta az előadást Mert pompás előadás volt — Különösen So-
: mogyi, mint Balassa Bálint és Angyal lika. mint Dobó Katica, állták meg művészetiéi helyüket Mindketten könnyedén mozognak a színpadon és beszédjük is nokk.l természetesebb vc't, ¦ mint Váradi jambusainak szavalásakor. Méltóan sorakozik hozzájuk B a g h y Gyala, ki Hegedűs István elleoweo-ves alakját igazi alakitó művészettel játszotta. Sok kosikumot vegyitett játékába Homonoai uram személyesi'ője. Boros Endre, hangos kaczagást keltve. Csinosak voluk az egri nők, s ügyes komikas tehetséget tanúsított Benkő Jolán, a ,Káplár.'
A harmadik napon mutatkozott be az operett személyzet Zeller kedves zenéjü darabjában A bányamesterben. Ez a küiömben jól ismert operett mér nagyobb közönséget vonzott a t-zia-bázba, mely mindvégig megelégedve gyönyörködött az előadásban- Ju hász Ilona Fichtenau grófnéja, Mészáros Kornélia Nellyje, s legkedvesebb színpadi alakitások közé tartoznak. Ügyes játékukat nagyas emelte szép énekük is, kivált Juhásznak kissé gyönge, de rendkívül kellemes, Úszta és jól iskolázott hangja nyerte meg tetszésünket. Legjobban kiemelkedett azonban Kiss P i 8 t a, a báByamester, hatalmas baritonjával a természetes játéka- . val. Perényi Bzépen énekeit, de kissé mereven játszott. — Legnsgyobb derültséget keltettek Polgár, mint Zwack és Bodroghyné, mint a felesége. Jól kiaknázták szerepüket és dicséretükre mondva, nem igen túloztak. Tapsból jói kijutott a szereplőknek és Fichtenau és Rodenik kettősét a II. felvonásban meg is ajráztatta a közönség.
*
F. hó 13-án Fédora került színre. Sardouoak érdekfotzitő drámája daczára annak, bogy csak 13 éves, mégis már egy kisté kopott, mert a darabnak érés localii színezete van; azért már csak nagyon jó előadásban élvezhető a közönségre nézve. Ezen előadásról azon- i ban jót nem mondhatunk. Briznay Anna • a címszerepben Bok jő igyekezetet i tanúsított, de ezzel még nem lehet jó ! alakítást adni. Szemmeresztég és ajak-szorítás csak külső jelei a szenvedély-
: nek; épogy a vezényszóra h&liható si-kony is. Somogyi mint Ipanoff nem melegített fal senkit A légi gárdából csak <
] Erdélyi játszott szokott elegáncziával. !
Angyal Ilka mint Soukoreff grófné ügyesen mu'atta be a hóbortos nagyvilági hölgyet Közönség caak kevés volt.
Folyó hó 14-én itt először adatott Goldstein Számi, fővárosi életkép, énekkel. A darab fzerzője Köves»y Albert, a kit közönségünk tzinészi működéséről ismer. A bohózatnak van egy sovány meséje, inelycek bőse Goldstein Számi, a Munkácsról Budapestre szakadt zsidólegény. Számi mindenkit megsajnál, különösen pedig Kádár Teréz törvénytelen gyermekét és gondozza mint a sajátját BelesieretToocsi varróleányba, aki a harmadik fólvcaás végén férjhez mégy hozzá. Polgár Sándor mint Goldstein Számi egész este jó kedvben tartotta a közönséget kaczzgtato komikumával. Kezdi Juliska (Toncsi) eleven játéka és decens alakítása nagvon tetszett Bagbi (Tavassy,) izetlen tulhijlásai még ebben a bohózatban sincsenek helyükön. Fel -szeg mozdulatai és bibás dictiója iránt kisebb igényű közönség talán elnézéssel lesz. Nagy Kanizsán s közönség jobb erőkhöz van szotutva. Boross (Gólya) jártas szinész, de nem emelkedik feli! a konvenczionális vidéki komikas színészek eo.
P. Kováci Marilikát és Erdélyit kő-zönségünk előnyösen ismeri, mindketten kedvelt szinpadi alakok. A darabot nafy közönség nézte végig. ^^
VilMZ. '
Eta SosaárOM rs vidéke törtéaetéMI.
IrUiíSIBI ISTVAS a.-kajwi lelkéaa.
(Folytatás.)
Ano 1750 die J8. Septemb-ts.
Kglmea ssszooyom, minémfl modalitást tartsunk mi a mi földünkön az presbyterinm dolgában, mindazt reod-szerínt ngy le nem irh*tom, a mint kanizsai Páti Jáaoz pü«pők aram Pápán in anno 1612., a miot Ítélem, kezdett és indította volt, melyről vsló iráaa rendesen o kglmének ezen s (aton s) földön, mind Liszkán espőröst ursmnál s mind Tolcsván Benjámin uramnál írva találtatni, (találtaiul) a mint csak ez utambsn is láttam ö kglmekné, Ngod omind kereste és az egész dolgot szemlélheti volta nerint. Mindazonáltal mig az Ngod kezében jón, igy értsen Ngod:
A mottsni ptspökűskaek tiszt Gál Imre uramnak két proseaiora vagyon és 8 preíbytere a praedikátorok közül Beszprémben, a *itéziő rend közül menynyien legyenek, nem tudom.
A prosenior az presbyterekkel visi-tál s bová sz senior s (örök félelme miatt sem mehet Li s mely helyben érkezik, sz városi falusi presbytereket begyöjti. és a bekben való dolgokat, mint viseljék magokat városi falusi, vagy nemes vagy paraszti rend, szemesen igen inquirái. Ha oly eset vagyon, kit istenesea cemponálbatnak, particn laris vagy generális aynodusra (hogy sokkal (ne terheltessék) nem bocsátják.
Az külső pre-ab.vr.erek az egész püs pökség alatt mind városokon, falukon, bódulatlan és hódoltságokon, még az praesidiumokbaa is két ren(*b&l áll: nemes és közreodbü.. Isten ellen és az körösztyéni istenes rendtartás ellen ha mi oly Ulálutik, azt jó contcientiájok szerint tartozottképpeo az praedikátor-nak referálják. Az praedikálor begyöjteti az presbytereket magához az egy ház-fival és az cau-iát ott dirimálják, ba megszólításra vagy ideig a templomból való kitiltásra az obstinatnst (sic 1) Ha az olyan eláltaikodott vakmeröjül az templomban menne, az praedikátor az templomba! kiküldi, ha vétkeirül emen-dá'ja magát, b látják a presbyterek, is még a praediká'.ernak referálják, inter-cedálaak érette, akkor az praedikátor az presbyterekkei megfontolván az dolgot, az mire rendelik, sbban marad.
(Vége következik.)
avedett A szerencsétlen munkást a
k
'hó 9-éf KÓif" &.?& posu és'uvirj.^ Mk hi-^own a v«ut. vágányokon kocsik összeirásávrl volt elfbglilva, nem ügyelvén a tolaió.iozdonyra. mely az állomás vágányán fel é. alá indult Véletlenül a fi.tal hiraulnok oly »á-
zella. ügrmiiM alkaiOB-al MUtutUk: Dr R»P«b Gyula 7 Irt, Dr. Pachittfer Alajos 5 frt, Weiser József 5 frt, D-Lőke Emil * frt. Zerkowitz
gánvra került, melyen a tolató mozdony elhaladt - A moidonj Kol-maat a kerekek alá teperte, és több
K i r t t
— Á főispán Nagy Kanizsán Mint értesülünk dr. Jankovich László i %r i f, f ő i s p á n 1 hó 19 én s délutáni bécsi vonatul várososunkba érkezik, hogy velünk megismerKedjék. Ez alkalommal
a város fényesen szándékozik őt fogadni* E fogadtatás megbeszélésére a polgármester 13-án d. u. 5 órakor értekei-letre hívta össze a városi képviselet tsgjait, kik elhatározták, hogy s főispánt testületileg fogadják ac állomáson, bol a polgármester üdvözli. Azntáu bandériummal kisérik s föllobo-gózou nton a fártitpalotáig, hol diadal-kapói állítanak- Este kivilágítást ren- < deznek fáklyás menettel, mely alkalom- ! mai Lengyel Lajos főjegyző fogja üdvötölni a főispánt,ki a ,Szarvas-''ban fog lakni. Valószínűleg még 19 én d. u. fogja fogsdni s főispán a külSaroqző testületeket és kivilágítás alkalmával pedig végig kocsikázik jf város főbb nt-cün. Ugyanakkor este1 baukettet ren deznek tiszteletére, melyen egy teríték árs 6 frt.
— Miniszteri biztos. Diska Győzőt a pécsi fóreáliskola ígzgatóját a köz-oktatásügyi miniszter a helybeli felső kereskedelmi iskolánál f. é. június hava- j ban megtartandó érettségi vizsgákhoz elnöklő biztossá nevezte ki.
— Érettségi vizsgalatok a glmni zinmbaa Az idei érettségi vizsgilstok Írásbeli része f. é. május 16. 17. 18 19. 20 án. s Bióbeli rész pedig június 23, 24. 25, 2*3-án tarutik meg Spittkó Lajos kir tanácsos főigazgató elnöklete alatt.
— ¦lllennJn-til klnUdulás A felső kereskedelmi iakola 25 növendéke Kárpáti Manó és Vidor 8. tanárok vezetése alatt f. hó 15-én a mifleniuni kiállítás megtekintése végett Budspestre rándul tak. A taou ók és vezetői ez alkalom maj mindazon kedvezményekben részesülnek, miket a tanügyi kormány » tanuló ifjúságnak a vasúton színházaknál és a kiállítás megtekintésénél biztosított
— SieresMSetlen mes. A dr. Sze keres házánas* cseréptetőit javító muo-kasok egyike oly sie-ntocsétlenül esett U a múlt pénteken, hogy agylácjulast
réazre" TzakitotU. Eltorzított tagjait egyeokint szedték ki a kerekek alól. A szerencsétlenül járt fiatal emberben Koll-ninn Kálmán dobU és távirda szolga reményteljes fiát siratja.
— Foaulgablró v.laaztis A l. hó 11 és 12 éo megtartott megyei közgyü-lé.-en a Svaatics Károly elhalálozása következtében megüresedett nagykanizsai főszolgabírói állást töl ötték be válasi-tá^ utján. Merkly Antal nagykanizsai szol-gabiró a jelöléstől viaszalépett; egyban gulat! Vita Ferenc, novai főszolgabíró választat";-t meg. Vi-asz helyébe szintéo rálssi'ás ntján Malatinszky Ferenc került Meikly, a nagykanizsai megyebi-zottsagi tagok jelöltje Malatinszky ellené ben is kisebbségben maradt.
— Hyzwa Frank Vilnios helybeli kereskedő f. bő 10-én délután fél 5 kor vezette oliárhoz Rothchild Amáliát dr. Rothschild Samu ügyvéd nővérét
— GjáazlBtenltltztelft A nagykk-nizui izr. jótékony oőegylet f. bó 14 én a bitközség nagytermében Hirsch Mér báró, a nagy emberbarát emiékére gyász-ünnepséget rendezett A fekete szövet tel bevont termet előkelő hölgyközön ség töltölte meg. A vegyes kar gvász-dalt énekelt, dr. Neumann Ede főrabbi pedig megható beszédben méltatta az elhunyt jótevő érdemeit melyekért bálával tartozik a szenvedő emberiség-
— KiazönetavilváJattás. Mindazon nemes szivü adakozóknak, kik a főgimnázium ifjúsága díszes milleniumi zászlójának kö taégeibez hozzájárulni szíveskedtek, és különösen dr. Schreyer La-josné ő nagyságának, ki a zászlót remek bimzéeü sz&llaggal megajándékozni ke-gyes volt, — ez utón is őszinte köszönetet mond a tögimnázurc igazgatósága.
— Keszthelyi Uthollkus le-teny-egrlel 1896. évi jnailts hó 4-én a .Nemzeti Szálló' helyiségében alaptőkéje gyarapítására táncmulatsággal egybekötött alakuló ünnepélyt rendex. Műsor: 1. .HymDus.* Énekli a keszthelyi iparosok dalköre. 2 Elnöki megnyitó beszéd. 3. .A legényegylet! ifjakhoz.' Szavaljt: Bokán józeef. 4. Felolvasás. Tartja: Szánthó László egyl alelnök. 5. .Katholikus ipardal.' Szavalja: Papp Ferencz. 6 .Szóiaf Énekli a keszthelyi iparosok dalköre.
— Esküvő Marzsó Tibor cs. és kir. fótiad uagy május '.)-én esküdött örök húséget a helrbeli plébánia templomban a bájoK Herteleody Irma kisasszonynak, Hertelendy Béla volt országos képviselő s városunk közéletének egyik előkelő tagja s neje szol. Bezerédy Berta leányának. Az esketési szertartást Dudhí Fereocz keszthelyi apát végette, ki az ifjú párhoz raegbató beszédet intézett. — Freyslioger József májjis hó 1: -en vezette oltárhoz a szent Ferenerendüek templomában a szeretetreméltó Szeitl Delpbin kisasszonyt.
— Á roglaauuium taacmnlauwa-a. A millenicmi ünnepségek záradéica, a táncmulatság i! fényesen sikerült. Díszes közönség vett beLne reszt; s a tánc éppen kivilágot kivirradtig tartott: Jelen voltak: A s s z o nyo k : Belloniné, Berényiné, Bautnné, Bogyainé, Gavoráné, Haydenné. Hoffmanné. Hruskáoé, Hal-pbenné, Jandána Kucaeráné Kocbaé, Len-gytjlné, Lilikoé, Litvayné Maimé, Majomé, Nyuliné, Pongráczné Prágerné, őzv. Scbonné, Pintemé, Pikétyné Radáné Rotschild Samuné, Rotscbild Jakabné, Rspochné.Scblesingerné, Salleraé, Strém-né, Schleiffemé. Törökné, Vagnerné, Weissenböckné, WehofsiUné, Wallensteinné. Leányok: Belloni nővérek, Berényi Mariska és Camilla. Baum Malvin, Begyay nővérek, Bettlheim Aranka, Dénes Lujza, Daák Gabriella, Gavora Hilda, Geraű Doverek, Hoffmann nővérek, Hirschel Hermina, Hofrichter Emma, Hruaka Terka, Halphen Teréz. Janda Margit Hagyarosi Margit, Kacséra Anna, Koch Zsófi, Kauenbach Ida, Lengyel Elza Litvay Gizella, Mair nővérek, Major Ilonka, Müller Erzsiké, Nyull nővérek. Oblath Adolfiné, Puchmann Karo-lin, Poagrácz nővérek, Práter nóv, Pin-
! U>r Mariska. Pikéty nővérek, Rada Margit, Roihscbíld Rizsiki Bapoch Lujza, Schleainger Berta, Szalay nőr., Saller Aranka, Strtm Ilona, Schieiffer Ildikó, SzemeBy nővérek, 8ável Roia, Török nőv. Wagner Mariska, Vebofsics Bozaika, Vsjda Blanka, WalleMtein Coraelia, Weiaer Hla, Litter Gizella. Varga Gi-
Dr.
Lőke Emil 4 Irt, ienowin ujus 3 frt Baranyai Béla 3 frt, Scherz Richárd 2 frt. Simon Gábor Ogyv^-d : frt Dr Tripammer Rezső 1 frt Tnpammer Gyala 1 trt, Stirling Sándor 1 frt, Sal- : lér Ltjos 1 frt, Pintér SátJorné 1 frt, Eperjeesy Gábor 1 frt Keümives Izidor 50 kr., Sümegi Kálmán 2 frt, Vécsej Zsigmond 1 frt őzv. C»ima Jánoané : frt. A nagylelkű felfllfizetők fogadják a. rendezi bizottság hálás köszönetét
— A gyomor rendelten mnU dáae majdnem minden belső bajnak ku*- ( forrása- Van azonban egy máaik forris,
a mi a gyomorbajok ellen kitűnő hatás sal van. így dr. Kétly Károly eg;a t»mi ny. r. tanár, a gyomorbajokban elismert szaktekintély kijelentette, hojy a Luhi Erzsébet forrán viz gyomorbajoknál, légcső és hörghurutnál, a legjobb eredménynyel használható. A LuW Kr • zsebet viz, medve védjegygyei van ellátva. Nagy-Kanizsán Fesselhofer József és Rosenfeld Adolfnál kspható.
— Déli varat F. évi május hó elsején a budapest—prágerhofi vonalon Szio'.ód és Szemes közötti 118. sz. őrháznál Balaton-Földvár megnevezéssel r-személítorgsimi megál óhely nyittatott v meg, melynél a nappal közlekedő 205, 206, 215 és 216. sz., alatt személyvonatok a nyári évad tartama az az május
hó elsejétől szeptember hó végéig feltételesen egy egy perezre fogoak meg-állani. E megállóhelyen menetjegyek nem adatnak ki és podgyász nem vétetik fel hanem az illetékek utánfizetéskép a kalauzok által szedetnek be. Bilaton-Földvár megállóhelyre a vonatok a következő időben érkeznek : Budapest felől Kanizsa-felé: a 205 sz vonat délelőtt
11 óra 6 perczkor, a 215 sz. vonat dél-u'án 6 óra 20 perez kor Kanizsa felől Budapest felé: A 216 sz. vonat délután
12 óra 25 perczkor, a 206. sz. vooit délután 12 óra 20 perczkor.
— Óvónőknek készülők Hlyeimébe Zalavármegye kir. tanfelügyelőjétől felkérettünk annak köpésére, hogy a nagy-méltóságu vallás és közoktatási minin- ' ter ur 20975 Bzámu tnsgis rendelete értelmében a magán utón készülő me-nedékbáti dajkajelőltek, vagy kitdedovú nöképezdénél, vagy tanfolyamokon lévén képesítésre bocsáthatók, a Nagy. ¦ Kanizsán május hóban megtsrtini tervezett képesítés elmarao. Az érdekeltek tehát kérvényüket azon kir. tanfelügyelőségnél nyújtsák be, hol kisdedovónó, képezde van vagy pedig a mely kir. tan-felugyelöség területén ar 1892. évi 44000 szúxu magas rendelettel körülirt tan-folvam tartatik.
— Szeszélyes viliim. F hó 11-én d. után 5 órakor hatalmas vihar tom bolt Baksán. Éppen akkor hajtatott k Haasz Lipót földbirtokos kocsisa at udvarból, midőn a villám lecsapott még pedig a kocsimdba, ugy, hogy a két ló megdöglött, a Bzerszám elégett — akocaia azonban teljesen séretetlen maradt Valóban szerencse, mert csak a két ló volt '¦ biztosítva.
— Függetlenségi part í»l«ba».Zala-EgerszegrN jelentik, hogy ott megalakult a függetlenségi és 48-as párt A központi választmány elnökéül Csertán László
t andráshidai nagybirtokost, alelnökökül Bogyai Máté és dr. Kelé Antal zalaegerszegi ügyvédet választották meg. A párt további tevékenytégét egy szűkebb bizottság fogja redezni. Az alakuló gyűlésen, melyen Hévizy János, városunk országgyűlési képviielője is jelen volt kimondták, — hogy az aoyapártboz csatlakoznak s egvben a következő üdvözlő táviratot küldték Ugrón Gábornak : .A ma megalakult zalaegerszegi fogget-^ lenségi ét 48 aa párt lelkesűlteo Id- ¦ vözli Nagyságodat, úgyis, mint vezérét, úgyis, mint a pirlamenti harezokban elveink fáradhatatlan bajnokát*
— Árpád szobra A honfoglaló, a honalapító hősnek stobra — még nem áfl sehol. Az ezeredéves évforduló alkalmából a Munkácsés Vidéke czimü munkácsi hetilap lelkes felhívást ad ki a magyar közönséghez, melyben egy Árpádnak feláliittandó szoborra adakozásra Rzólitja fd. Az eszme oly magasztos, a czél oly Bzép, bogy nem ké-selkedünk mi is fölhívni orrasóiokat, bogy ' az Árpád szoborra áldozzanak néhány. fillért, mert hazafias tartozás az, hogy Árpádnak szobra legyen A .Munkács ét Vi.iéke" már eddig is 250 korinát '. tyOjtöit e czéln. — Az adományok köz-veu élére mi is szívesen vállalkozunk.
— Figyelmeztetés. A cs. és kir. 4R. számú gyalogezred póttartalékosai folyó etri májas bó !9-én a tölgyes erdó mellett a fiajesára rezetó ut irányában har-cászatilag lóoi fognak. Erról a közönség minden szerencsétlenség kikerülése regett-oly figyelmeztetéwel értesittetik. bog; a lövészet tartama alatt a hidegkút t» nagyZALAI KÖZLÖNY
1896 MÁJUS 16-
Gyomor- IJJ jj: cseppek*
ak gmmtt IMJlllll
lll-l'll......t. ¦*•• W**,
, amaja. lifUlil .......ll
¦, III ll..... arflkakí ¦ '
aaé* fa ktorú. SJ<
Kaphatok lorábbá
Seide Jóxsef
fűszer borét csenegs kartsksdétélwn
Budapest, It. kcr. Fó-utc& 8. stám.
• K*th»to* jrvopysiernek bizonyult le|fáfừái. a iW. nyiben « a fyomorttl ^rtHhHil tkkH
uni...z»lt. gy .•» iu^ktuL |«iszták. rtMMdikúl.
_ evek ota kitO-n&tnt-k bizonyultak, a mit szax meg ssáz iiizonyiiviiny tanúsít. Ejy k» fiveg ára használati uUsfcaaaal evyQU 40 kr.,iugy Ovej ára 70 tr.
Magva rországi f&nk Ij Jszaef fyoeyszertara király ulcza 'I n
A védjegyet és aJa.irsst tüzetesen Itrssek raeytHÉinlf ni! Csak oly neppeket lessek elfogadni. mW) éknek burkolatán zOid «alag ran ragasztra a keaxitD aláírásává] t". Bridy) « ensn szavakkal: .Valódiságát bizonyítom".
kapbatok.
.NAGY-KANIZSÁN Práger B*-la rt B^ * Lajoa rj ótysier^ueknéi BABCSON otíut Sáador pó(y*zeré«x»él.
FCIIEK A. ADOLF
•¦ kör és izifi-felsirtHík gjári nllín ¦»
él klnl«ybM —— BlDAPrST,
VH,
!
Nac> kéfíS árjtfyzékaa m.it jelent atf, m^lvet kivAoatra b-rro.iir- kftldök, erj-
tiemiBinil tnitnUion, a kiáJliut >!ka)imáfai ffljflvendö cn\*-*t- H rsixmadU-Bieiterank-Iwjrrakuromai n.«fiek.Blé«re
-*rk póttá u
*nki* uiAnrH mrtíftí atomnál közölteinek
Idény: május—október.
A cs. é« k. s*. déli vaspálya Rllomá*helye.
4
SZLAVOMIÁBAM. Intéző fürdöorvo* i Dr. S. FISCHER
Bcbizoinult gjógyhatás döí betpgségekoél, min: ma^ulan sí([, sipkór, feliéifolyis, liszioláai ztíarok, exsudat és hólyau fijdalm»tnal; torábbá köizvény, ezuz és idegbajok elleo stb
tJON'N'AN BEBEADEZETT
hidegvizgyógyintézet, izzasztó kabinokkal.
Priessnitz-mód s; érinti bepólyázis. Villamos fürdők. Meleg
és hideg zuhanyok. M&ssage stb.
Daruwéri fürdő a 830 méter magas szlaíoniai középhegység alján feksrik, ponipás p&rkokkal és fedett séta-helyiségekkel. Osioos társalgóteremmel ts zenekarral, olvasó-teremmel, melyben minden jelentékeny hírlap stb. található. A lakások és fürdők a jelen kor roiodeD igényeinek -megfele~ lóleg vannak berendezve Árak jutányosak.
¦9* Felvilágosítással készségesen szolgál a fardóigazgatóság.
¦anne
ARAMT-REMOKTOIR
gazdaeon eravirozri, Urtósságáért
jótüláa.
Hől^jekoek vtfcy unkáik 3 födelei 9 írt, eiSst iru; karimáral tm/imtazámmtl megpecsételt 6 írt, fioom horRoojszerkezettel 9 frt. (em remODtoir 5 fit 50 kr.
Vilagité Wecker
I. mi»68éíü másodpereinket aaUlóra' 1 frt "0 kr. Irányitólut I oapi fe!bn7áa niSsierketettel 5 frt 25 krért kaid
2 évi jótállás mellett EUG KARECKER éragyira,
Bregeac, 21*. ker. T»nüberr. Gazdagon illujtráll árjeg;iék logTen éa. bérmeotve. Nem tetsző ki fog cse-éltetoi, esetleg u <r fissiifiietletni.
Ház- és birtokeladás.
Predavac helységben, Horvátországban, Sveti-Ivao-Zabno posta- és vasúti állomástói (a kőrös-belovári vonalon) V. órányira, eladandó a következő birtok:
fából epülr, cseréppel fedett 9 öl hofazu lakbáz,
6 „ # iatáló,
r. n szalmával n 10 n n pajta (ct-ür)
li'A hold rét,
»7i hold szántóföld, szőllöhegy és erdő. A ház es a mellette íevö föld területe 4 hold.
Az egész birtok tehermentes. Közelebbi felvilágosítással szolgál
Skrlnjar Yinko Pred<ivac 27. sz.
ptsta Sveti Ivai Zaűng.
['Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capaici comp.
Lx«n biraeres háziitz^r pllmilfillt aí iú," m,-!_'i.ruli.ibi.vrtiial. iiert Kiíi töbfc mint 28 6t óta mrgbichstó. fijdlloanillapito btiin-cUtínt akatauitadk ttom. ¦yail, Minál, taftanaUtul i> »t(lu.lt«ek»€l .-> az wYoaok ilttl beden-aöfáaekre is mindig gyakrabban rendeltéül. A valudi Horgony.PaiD-ExpeUsr ^7a-korta Horfoar-IJniment elnerezés ajatt acm mkos tzer. hanem il ¦ tllTirl aéütitr, melynek eg? Mitartaaban sem k«llene biáay 40 kr^ 70 kr. és 1 frt. öreg«nkénti árban majdnem minden ú ban kiuletben n; fdnktar. Tlrit iéaef gyigjtieneznéBadilcttta « Berésájiáa-alkalmáral igen óvatosak legyünk. mPTt több kvabbértekú otáníat Tas torgalombai. II m> akar »m>irmial, a< minden ecres ingK Jitrtwy" Tedjecr nélknl mint utm val*dH ntadtra riata.
¦Wtar t. AJ. é> tam, ™ási él kir. riv»n eállhók, «J<lHU« (T
MOLL SEIDLITZ POR
Cmk akkor »alodl»k. ha. mtnderrik dobó. Koll A. , alálráut tflntaü fél.
Lüí' if*í '•""""'•"k ¦»"*• fT*f?»"«" a le«m.k«c.bb cmwrc t, „aaori,i,, ro^4u „,,r-l,.„T . rer é. . l^nJ6.bo.5.b wM .«tH.é^k ,H,„. , jele. -,ndi, n.„»öb .l.e^t« „,™,„. r\r. .„ ^
Hiaitltitc': tirygnyilej f en yi t tet nak.
BORSZESZ ES SÓ
C«ak akktr vaUaai. «« •indea-jik aref moi.i. v. ,^ijeoei ,Ont.ü tei «.
------------- •*¦ ¦»"* leltratn ónoxutal Tan tárra A Mdl-fila fraa-
««-••»« a|tallll^« L*"
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkurtue IqxoIti«>u izikió.)
A mindeiiaapi ásl)tiastiláanál kHlenMen (omol barmelr kor.i fjermekek mint kinőttek uain; »en e tsájm a foják torábbi epiéfét biit<«iija ¦ efytier.mind1 ellen. — Lay «WI A «á«|e|yival tllálall lvt| ara : 60 kra]«iar.
(691)
FitiétkQldes:
IMI A. yyigyKerétz, ct. át kir. udvari azallit* által,
Bécs: I., Tuchlaubon 9. sz.
VIMkl ••|rM<aléisk H|MI| M>aalaa«ll ¦rlltlt t>l|«altlalatk A raktárakban tették katdruzottin UOLL A. aldirátával és
! _____
O védjegyével ellátott készítményeket leérni.
q ______liaktár : Nagy-Karuttdri RoMnfold Adllf es Fia.
5oöB6SBg0oc»0áoaooáOáoo60Bboeö«3őö5öb
A munkácsi uradalom gyógyvizei
elsőrendű orroíi siaktekintélyek által a legjobban «|ánltatoak
és pedig: • a SZOLYVAI forrás
tiwm is
bó y«gbi)okná], vesekí-Dél, bngyhomokoil, a légutak harjios báiUI-roaisá], sárgaságnál b elKsin>B}dás etleo stb.
a POLENAI
forrág
kőszréDjoél, a hugy-utak hurutos bintal-mainá!, Diabetesoél torok, gége fs hörgők hurutjainál, gyomor és bélbajoknál, Chlo-, rosis Atonia stb.
A „LUKI ERZSÉBET" fonás
medvr védjegygyei
1 d Q11 gj'omorhurntnil
L két Tíznek védjegye.
reDdkiTfili kellemes izü és Dditö satanyoviz. A légzó szervek idült hu-rutos bántalmainál, tul-ságos gromorsav kép zódésDél
étTágyUlanságnál, fertőző járráovos beteg-Bégekoél. miot diaetiet-css iió tíz.
Megrendelhető:
MunkÉicson NAGY-KANIZSAN ktpha o: Fesselhofer József és Roscnfeld AdoH uraküil
Sohioht
féle
SZÍN-SZAPPAN
igen jól szárított kitflnöeü tisztit, legtakarékosabb a b a s z o á 1 * t b a n
Tisztaságáért és ártalmasságáért a kezek és ruháknál krzesség vállaltatik. Egyáltalán a legjobb a létező szin-
szapp&Dok között. Egy kísérletet secV sem fog megbánni.
Kapbuó a letiöbb deuil-úxletben. Képviselője Bndapett részére: DE GELLER KÁBOLY, Akademianteia ».
1
s i
i
A M. KIR. ÁLLAMVASUTAK I GÉPGYÁRÁNAK VEZERÜGYNÖKSEGE
BUDAPES^, Józseí-körut 41. szám alatt.
Aiánlja: a magyar királyi államvasutak gépgyárában készült gőzeséplőgarnituráit, ipari ezélokra alkalmas „Compound"
lokomobiljait és egyéb gazdasági gépeit. " |V IS«6. évi augusztus l-t 61 Váczi-kBrut 32. és Jtfzsef-kfirut 41-ik szám alatt. -«¦1896. MAJD 5 H ,
XXTV. ÍVFOLYAM.
ZALAI KÖZI, ÖNT
c* ét kir kizár azabulila
Főherceg, és nercei nr.düm.k, «-. é.
iitáMk ingyen és bérmíntve kfldítnrt
GYÁR
Hwptttrm. 120 «i». Mjit h«>"an. lttlt!
kato-a, raktarA, vaj-t- ipar-
hí munkálatok, — ¦jntalajpk ««
-
„MARGIT"
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR
Vegyelemezve a bndapesti m. kir. egyetemen. Szerencsés »«fyi fl«szetétele. kprw szabad, d« gaioag, fálH kötőit szénsartartalma kválú batásur.ak bizonyait, kütöMŰMii tfltf4at.4ntalama.kMel, a bot s. azabad nénuT csekélyebb jetenléte megóvja a beteget a károa, sőt vt*zedeime« izgatástól. eil«?iil>en a félig kuióH szénsav gazdagsága a gyógyhalása alkatrészeknek a beteg testrészekbe rató gyors és biztot fel véle Ut esiküii; Ezen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azon kiváló előnyét ». hojry * ha! szniiad azénsavlarUloiii-ban erósehb ásványvizek, mint a «*Her«i, el«Mch«rfc*r«Í, tMJfcfcajofcfca*. külüuosen «**•*•"**-nem alkalmazhatók, a Margit-foná* itt iá a legjobb hatás mellett folyton liasználtaüs
A tMttfc«t«f)«k klimatikus gyógy iniézEieibr-n, különösen a leglátogatottabb Glrfcer»*«rfl»aii a Margit-víz ottbonosaá »álL — Otroai tekint*h-eink Budapesten : dr. Korányi, dr. Gebhardt, dr NaTra.til, dr Poór. dr Kótly. dr. B&rfaáa; Bécsben: dr. B^mberger. dr. Doacfaek, stb. a legjobb «redni«nvnyc! alkalmazzák a léfjzfr*, iMéuti. «a feuvyszarvek általános buratos bánLalraainál
B:Mint ivóvíz^
priaervatÍT gyograzernsk bizonynlt a ,COX6Xl&-m«gb«teg«dés ellen.
borral használva a legegészségesebb ital!
áT
fmktir
ügy szinten kapható minden gyógyszertárban, fíiszerlcereskedésbes " vendéglőkben,
NEUSTFlN-fele ERZSÉBET
E j...iuiki iikioalo keuiimécTeJcaél mioden te- .
kittéiben feljebb becattiendők; ateaMk amiaden árkai- |
mu aaj>«t«l, u kltesti wterrek fcajalaál leijobb \
errduénynyel hasiaálutráa. gyengédéit hunajtok '
fértitxtit'ók; igi fTftgjwor «!« jobb t mellette oly '< 4rt&lmaüac, mint e piiaiák a
B
a legtöbb betépé^k Lorrá»» ellen C«nkro»oU kliséink Téten vtéf (tyermeltek ti tii»«*ea »etiik
,-^tkerc*, "el/ 8 4»fc«t, Uh4t 1M plU.it lírUl»k* C»»Jí 1 ferlat • 14 7 ÜU
víaS * kodiauk Kiqaak tatarocot ián Se«»l«l« Erisedet pllalát Valódi eaak ha mindea doboz törrénjilejr bejegy-tett rédjegyQakkel piros-fektfte cyomta-Uiásban .Ssent L.pot' éa .SeMateln rilöp ryégjt.x*réw aláirátul rao cl-latca A keretk*deimi iorréayu*kileg réáetl Cíocjtpjaink aláiráiuakkal vao _ ellátTa
¦EU8TEIM FÜLÖP
ciimzett R7*fjizer'á,r» WIEN, I, PU«keng».*e «.
BELCS LAJi'j PRÁGEB BÉLI EBL.1CH ARNOLD onkiál
SdCKKXSCtt
ttttXKXKK XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
T. ez.
Azon körülmény, hogy utóbbi időben íirosonkb«D íöbb helydtt a8if»lijirdik készíttettek, további tzon czél. hogy íirosunkbín sfóvironhoz teljesen hasonló és seraminenia mii anyag által felal nem malható kSvezctet készíthessek, indítottak engem arra, hogy egy elsórAogi aízfalt vállalattal — mely évtizedek óta az égést monarchiában több aszfalt járdát és utat készített — összeköttetésbe lépni.
kOrönség tudomására adom, hogy bárminemű aszfalt kSvezetet, kapu
ét lál
ooo ooooo oocoo
iOOOO'l m' nyi
_ Azért a n. é. gy e
bajératokat. vaUmint tnindennemD más utczai kSvezést elvállalok a legjobb an nósértl és elsőrangú
Siciliai termés-aszfalt
y\
jótállás mellett.
Aiookival azon előnnyel is bír íálU.aiom, hogy mig a vidékről idekaldott mnnkásoknál, a munk» kivitelénél a felügyelet ;nagy részben hiányos, addig én mint helybeli vállalkozó, az egész nmnkálatoi éber szemmel kisérhetem, továhbá az. hogy az..n kellem-s helyzetben vagyok, hogj- a legkiisebb munkát is azonnal a leggondosabban elkészíthetem, leljogosit arra a reményre, hogy t. n. é kö zönség ezen uj vállalatomat is pártfogolni fogja.
Végnl bátor vagyok megjegyezni, hogy szakképzett munkaerő mellett állandóan nagy mennyi-séa>0 aszfalt anyagot tartok raktáron, ennélfogva minden nagyságú tertlet beborkolását azonnal el vállalhatom.
Költségvetéssel és egyébb felriligositással készséggel szolgálok. ; " '
épitö-anyagok raktára és dementára-gyára
magy.kanizsAh
s ©
Isii
1-11
i iií

^o^-s
s
s
Egjedül Talódl an-ol '
csodabalzsamé
THIEERY A. DÓOSZpitSiU piii-:(.r% i» 4 - bt,«.
bornlot, c.rtlfcp
fái6 köhoiféat idillt fAj^lttkk
__ kgyulat
mind CD liit. 1.
üTCi>?I»Tt>Jt í. Ta-
-----------ODTttlt 3
lódi, ttináamaiL .. >b anatéma*.
najdnam irmáén
indan b*tec*j Ut unicdan ta/Ulmat
*l «ruij>«ret; fl. * •••kolttn *l&M(iti *• » v«rt
7. krtí.n5en huuitil iOfímy. uAibiiit Bi«suttnt«>ti; 1. )
«iii»t» *it«
kul...!eK min b*l 10
kopakomonal van Irxarra AUUDÍá1ÍtTaVnkV hí QtaJ)LAt, I
Bulitunom havmiaútAi b» i
I(H. sí. t- k*(t veCv*itrti, »v
gau10'7* t«dt bon* kéaxftmim
ás a)géaisn'Li ^ káYre* kftiA^u
Thterrr
*áWrt
A valódi »ngol
csodakenöcs
<¦» rr<j<.
Jt,C>v;i lábuk, tót caonU bt ¦ci.y'áJi aab«k •llati. p. m urat-, fiúsaik a-, bt
(ie«. ÉÖt nUb^«ar*>( bIIf ét raldürcaCilt 14t>ak _
k*k. tmtjou t«rtr*a«*«."b.t.tt*néi----------
Camiujt Mibsk, nytlijannat. Tit-orlírdu*, fBlzn«B4 ii > i mikekuil eiStordoK. ki.rt««fr.t**«k cllsn itb. »th
AVfE ajaSjal a4aa>a^aa>aa\áas avJaj^L i4ar^a^a\ tt^aaiái a>^t.ftui
a«l mindsn caaiadnal kauaulctl.tm b>r K*t doboini.1 ke>e»íhK n.-n. kül.U
«*k áüö Itáfik *2*tí.I«l / rll mlc"'l'^"a)" t*» BMtkOldaHel > k«r«m« 4O tllaz.
bto«7ihrá»7 áil rtattlktsásn.
t*k mindi-nkít l,ilMta:u
»i(i>nian arra **Í
lúdi urnl rvén.y nUpi
avak timíU
a
DtasitMbn, <^ > caoiBanlira 1" * k*nAcaöni Imi- ¦• ' J
i tarrá.
Őrangyal gyógyszertára
R»htti-$*»rl)r*BB
VMödt
Darócz-szövetek
$ (Lőtten)
férfiak- ás hol gyeknek
ajánlja
BAUR RUDOLF
tirtü iarac;-:;öíc! \>t[\\\i°,ú Ú:
Innibraek. Radolf^trasse 4 lukja tiftqti, uWi pj|i kHwt üt-
ttiraakaialogus ingyen íi bérm.
Hégi hírneves kéníiirdő Horvátországban.
S.VARAZSD-TOPLICZAK
Zagariai vasul (Zágráb—Csáktortiya).
Dr. L»d»ia; ud». lanácsoi Unir áilai e emene 1894. 58 fok Celai«ft melfK forria. Felolmnlbatatlan hiUasal xaii ¦ rheumatikoi. ii» etbintalmak. k5«?énj uibi. titkos betepifgel,, borbajok és uSrTélykórDál ut. IVOGYÖGYMÓD köhö^éí., meübaj mij, «5e, íyomor é. arao.erekre. aat.
Villamgyógy. Massage.
A Kyó«jintizel minden kfDyslemoiel. egéa é»eD át nyit?.. Njirí idény május 1--61 okt. l-ig. Najrj park. Kil.ijwit fekié* állaadi térieoe, Uau. haligversfiir sat. A taraisd topliciai rasoti ál!om6ron aapiaU a »endéfek ¦zamtra omnitniv kocsik. Uegreodeléaeket a fdrdiicalgatóiai készsígíel teljesít. - Ortoal ntauubul dr. L igfclu A. Hlrd6or»o< azolgál. Prwpectiijokat iogjen éa bérmeutfe küld
FOGAK
egyenktnt tigym'nú tgén fog$orok) rá hasz*álhatók légnyomás vagy rngóuai 10 évi jótállás mellett ju tányot áron ké$tit
L és gyökér hiizás
•aT fájrialom nélkül. ~M
Vidékről a miüennium ünnepély alkilmával hoaám jóvoknak meg 1/eUtö megrendelésnél ai uti költséget vitai térítem Tanítói;, Ifszui-aelók és katooik 40'/, clónjb«n ré-BzcsOIoek.
Koos M. foiispeclalhia.
I Budapest, Kareasoai-ut 34
I Rókoa kórhiii.l aiemben
Előkelő, régi jól bevezetett •ar miiMteit »cban Mgczo -m
biztosító részvónytársiiNi?
tevékeny fÖOg)Bököi
keres
Írásbeli ajanlatok ,Tm&e»y fr ügynök' alatt Eckstein B.Tnát hirdetési irodájába Budape,t V*. Fürdó utci» 4 rzám alá kéretnek. __
ilj. Wajdiu József könyvnyomdájába!! Nagy-Kaniraáii.\AGT-MNIZSA, 1896. mfltiS 23-álL
-
KlifitltiH tr:
Kf*ai érre í (n — fa
F«l «¦ rr« . 2 tn 50 kr
Sf*r« 1 frt t» kr
E«rn saáaa W kr.
HIÍ.DÍTI SIK
¦ . —...A. atran 5
', ¦ • i«4a« tarakM
SVILTTKEBKlí
petit lavnUca 10 1 a*R r«Mi aat
lei ICntatati il.cték aú»4t« q
ietcs«n 3U kr

ZALAI
a lap udleaii él aarafi restet WU »l»de« ko>]<«é., 1<J. WaJ llts J«i»ef Mfrlrwnft-kádA M-
Hraeotre lalesndik B«m«tctla> lerclek >« r.^U-
KnJmtak rlaum
A nagykanizsai ,,Ipar-Testulrt:1, ,s nagykanizsai Takarékpénztár részvény-társaság', a .Kouri takzrépénztár
részvény-társaiig', a .nagj-kanizsai- ét galzmbokiönkéntet tíioltó-egrlít', » .nagy-kanizaai kiidedDevelí egyesület* i .nagv-kaninai tanítói járáskor',a „nagy-kanizsai kwtatétj jótékoo uóegylef, „a.kanizsai itr. jótékony nóegylet', .szegények tápintézete1, a ,ka.tonai hadastyáa egylet* > .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kUrálantaisyántk hn»t»loj lapj
HETENKÍNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Bánra átri
Maaj-aUnlsaa, KM. mk^a f-tm.
Hódoló tisztelettel fogadtak, leí-keault örömmel Üdvözöltük, táti* szerelettel láttak 'U körünkben vá/-megyénk főispánját, dr. Jankovich László gróf ar & méltóságát.
Tiszteletünket fokozta. örömünket emelte, szeretetünket lángra gyújtott*, bog}- azon rövid idó alatt, meddig városunkban tisztelnünk szerencsénk Tolt ő méltóságát, minden szavából, tettéből ízt olvastuk ki, hogy ezt a várost szeretetebe fugadta & is, hogy örömmel van köztünk és tenni is iog értaok, ha ideje elkövetkezik.
Végre is Nagy-Kanizsa agy az ipar, a kereskedés szempontjából, mint kulturális tekintetben is oem-csak egj mgj vidék középpontja, banem Zajzvármegye legfontosabb városainak egyike. Megérdemli tehát az intéző körök figyelmét t legna-g}'obb mértékben.
Heggyőzte erril főispánonkat moi-tani látogatása is, i ki — a arint ígérte — többször szerenciéltet bennünket, még világosabbá kell, bogy legyen ez el&tte.
Mi teljes birodalomnál fordulónk feléje. Ö, ¦ munkának eihw^ jM megtudja becsülni a munkának értékét. Kifejezte ezt több ízben, a ko-löobOzi küldöttségek szónokainak válaszolvi, de kifejezte ezt legpreg-náoaabh&o a banketten mondott föl-koszöntójében. Ai ipar, a kerttke-delem, a munka, — ezeket hangsúlyozta és ezek virágzására emelte poharát.
Hisszük, hogy az ipar, a kereskedelem, a tisztes munka érdekében tenni fog a városért, mely jólétét, emelkedését, fejlődését ennek a háromnak köuöni.
Ekkor azután valóban borura derű. következik, mint polgármesterink
fogadó beszédjében kiemelte. És mi oíwjAJl is* boKJ főispán, ur ó z&éila-séja ezt a derít fölhozza városunk egére.
Várom*
1 Lélekemelőén, városunkhoz, mely | egy nagy vidék kulturális középpontja, j méltóan, s minden részében a legsikerültebben folyt le f. hó 17 én vasárnap. Nagy-Kanizsa város mil-lenoiu*ni ünnepe, öröm és lelkesedés áradt szét e napon mindenkin, s igyekezett is kifejezést adai ez ér zelmeknek A házakat fellobogózták és virágokkal, zöld gályákkal diai-tették, s mindenki azon volt. hogy 1 részrevésével ne csak emelje az ünnepségek fényét, hmetn hazafias érzésben megerősödne még forróbb szeretetére gyulladjon ennek az ezredéves drága hazának.
Az ünnepségek fénypontja a városi díszközgyűlés volt, mely maradandó alkotásokkal tette nevezetessé e napot. Megoldásra jutottak olyan kérdések, melyek évek hosszai vajúdásai közt Isten tudja mikor valósulhattak volna meg, ha ezen ünnepi nap lelkesedése meg nem oldja ókéi. L"sz végre a városhoz méltó, a kor követeléseinek megfelelő főgimnáziumunk ; lesz végre minden igényt kielégítő polgári iskolánk; lesz régre •. tudomány és művészet érdekeit előmozdító városi muzeumunk ; rendeztetik végre a szegények és árvák ugye. — Mindezt megadta nekünk a millenniumi ünnep napja. Legyen érte hála a vá rosi közgyűlésnek, de tóként és első sorban városnak fejének, a buzgó és alkotni ludó polgármesternek.
Az ünnepségek lefolyásáról ezekben számolhatnak be:
1. \ Te
' Reggel 5 éría-jr** ttzoluS zenekar járta be az utcákat, ünnepi zenével hirdetve a nagy nap örömét. Készülődött U mindenki. A városi képviselet tag ai s városházán gyülekeztek ő>sze. hogy a plébánia templomba menjenek hálaaáó Isteni-tiszteletre. Csaknem minden városatya megjelent, köztük a polgár-; mester, Plihál Ferenc közjegyző, í Hmtelendy Béla ügyvéd s Mikos G. törvényszéki alelnök, diszmagyarban. A városházáról vonaluk 9 órára a templomba, bol a törvényszék tagjai, élükön Tóth L. elnökkel, a honvédtisztikar, a főgimnázium és polgári iskola tanári kara, az izr. hitközség küldöttsége, a nóegyletek tagjai, az Irodalmi és Művészi kör nagyszámú tagjai Sümegi Kálmán elnök, vezetése alatt nemzeti szinú zászlóvai, s nagyszáma közönség volt már jelen. Kivonult a tozőnég is bandájával és a hadastyán egylet. A rendet nemzeti színű karkttós iend-órök és erdőkerülők tartották fenn. Pont 9 kor kezdődött az Istrnitisz-telel, melyet főt. Nüh Norbert plé bános ur tartott fényes segédlettel. A mise megkezdése előtt az Irodalmi és Művészeti köt férfi kara Csolosz karmester vezetése alatt a király-himnuszt énekelte. Bendkitül emelte az áhítatot, midőn fölajánlásra a művészi kör vegyes kara tiozart ,Ave verum'-át, a fC.sutatás után pedig liehul ,JózstJ is fiai' cimú opera jának egy részletét énekelte oly ki váló precizitással, aminőt csak a Csolou Jenő buzgó és hozzáértő fizetése alatt működő kar produkálhat. A mise többi részén Musza Károly kántor énekelt, s értelmes énekével mindenki szivét áhítattal töltötte el Szépen segített neki Vágó Ignác százados ur gyönyörű lágy
tenorjával. — Evangélium után ffith i XűrbtK » imiMn l*a*ti és kua-fias és vallásos szivének túláradá-sával gyönyöre s mélyen megható beszédet mondott, fejtegetve a hazafi Dai kötelességeit hazája iránt. A beszéd maradudó hatást tett mindenkire, aki csak az ékes szavakat hallgatta. Mise végén még az Isten áldd meg a magyart énekelte el a művészi kór vegyes kara.
A diszgyülés.
A hálaadó Istentisztelet útin a városház nagyterme egészen megtellett városi képviselőkkel ét a polgári és katonai ktldöltségek táljaival. A karzaton disz^s bölgy kózöaség foglalt belvet, meij feszült érdeklődéssel követte a teremben történő dolgokat
Pontban 11 órakor Vécsey Zsigmond polgármester pompái diszma-KTarbao, kötetre Hertelendr Béla, Plihál Ferenc és alikos Géza i. képviselőktől, kik szÍLtéo diasmairrarbaa vottak, lépett a tarembe é> a distközgy'lésl megnyitotta. BaszéiUbea a polgármester haag-anlvozta Nagy-Kanizsa varoj ragaszkodását ai alkotmányból éa a királyhoz, kinek éltetését a közönség bódulatul és bites éljenzénel fogadta.
Kidtío Lengyel Lajos fő-jegrKő mondotta el ünnepi szónoklatát. A 'ttagrar nemzet, ugjmoDd, fitésségének. lovagiasíágáoak és alkotmaovasereteté-?ek kostőni ezer érés teaeállását. Vi-lézségárel hódította mec t baza földjét, loragiasságával biztositolta az e földön lakó nemzetiségek hódolatát és kitartó ragaszkodására! su. alkotmáoyhoz fejlesttette az azon nyagró intézményeket. Igaz, hogy a mareltségét a nyugattól nyerte, de ezért vérével űzetett, mert védte Nvugot Európát a török támadás ellen Azután áttrrt le«alkotmáiiy«aabb királyunk korteánfrásának korszakára. Szeretett uraikodóakért kitör íme a bő ima hogy a goodriseléa ót áramunkra soküg éltesse.
l^sy adott jelre lebnüutt a lepel s k:rály életnagysága arcképérö1, meljet városunk szülöttje, Kovács Etelka, a lelkes honleáoj. a város körfnségéoek megrendeléséből festett.
¦A kép a kirá'yt lovassági táboraoki egveorunájábaa ábfázolia tertoétz«t*a nagyságban. Hittérben Zala Ojörgy sza-badságszobriDak kis modelje látható. A képet sajátazerü ködös levegő borítja, melyei a stinpompa át nem törhet. Az egéaz bágyadt moben van Urtva. Az ibrázat hasonlatossága azonban töké-letea.
H a I i s István tanicsw, váró-Bünk hivatott történésze, ezntán filoi-vasta Na«y Kanizsa ráros történetinek vázlítát, melyet mai larcánkban közllnk.
Az ínnepélyes ülés ezzel btlejezőíott.
A polgárme«rer most előterjeiztatte azon határoutokat, miket a lanác. április 18 án tartott ülésében javaalatba hozott. Etek azok:
1. A ssegényngj végleges rendezése
2. A fógimoáziumi épület kiböritése még a folyó évben.
3. A polgári leányiskolának különálló épületben való elhelyezése.
4. Árvaház alapítása.
5. Sétatér létexitese.
6. Városi múzeum és könyvtár !éte-aitéie.
7. A városi tisztviselők fizetésének SX-kal való felemelése a folyó évben nillennáris utisegély gyanánt. Ksaoaló-képpen a városi pénztárból fizetett tanítók segélyezése, hogy a milleoaiami kiállítást megtekicUeuék.
8. A folvó ér a nyugdíj beszámitássWU két évnek vétessék.
Mindezen javaslatokat egyhangúlag és lelkesedéssel fogadt: el a díszközgyűlés.
VégSI Uertelendy Béla v. képviselő inditránTozta, hogy a jegyzökönyvet a díszközgyűlésről, valamint az elmondott beszédeket nyomassák ki, osrztk szét a városi képviselők közt és küldjék meg s kormánynak és megyei törvényhatóságoknak is A jegrzóköoy hitelesítésére a polgármester az összes jelenvolt rárosi képviselőket szólította fel.
A fák avatása. Az ünnepségek sorozatában egyik első bejei foglalta el az ezredéri emlékük fölavatása; már kora délutáni órákban óriási ncp. g)ü!t össze a kórbát előtti téren, bol az egész város intelligentiá-jáoak jelenlétében Vécsey polgármester nyitotta meg az elültetett 32 fának ünnepélyesen fölarató aktusát, majd a nagykanizsai irodalmi és művészeti kör
T i B C A.
Bátort Lajta szeUméfeez
Nm rolt a le utad níliacokbiíl atörr, M*t> nillag lenéi — BagTar k«« kt!lL> Nru rolt k le utad rí afgaí beatórra, alpfii rirá| íikiA auatoik dalodbt
^i ter^jtad effv nevset rsaenve, m«d raodalra, aatalaadtói fclr«, t«DuuarajaJra vataltad as nta*, Msaíkén kos«*c kabérotuM kalad.
'•' mr, BI(,0bb k )
^ t>tr ¦ tirhti uaUtát, adgae kalta] IC SMg: "ról ai éktc a -afjar UW»t!
CIILE TiLÍJBti.
Nagy-KamzM vám tirtéMU.
Irta: HALIS ISTVÁN.
A Zalatármegyébsa lekro Kamizsm városnak régi neve E e ¦ • s a volt, a még e névea fordul elő egész a XIII. századig.
A Keaeaa tant í történetírók ugyan-azonosnak trrtják a azláv Kenezu (nép-főnök) a;órai, s tbből köretkeztetit, bogv u itt rolt tzláv lejexlelemségbea már a magyarok bejövetelt! előtt szerepelt Kanizaa. T. i. a mostani Zala-megre terftlsu keresztény azlar fejedelemség volt, sMrt a bonfogialáa előtt Alaó-PaaKWáaak Szála folyó maUetti '.ertUetét Lajaa fnak király adományozta PríviM aerl asdár zsúpjának, ki elhagyta ősei kátét •• megkeraaztelkedett.
Privina hittérítő papokat kért a salzburgi érsektói (kinek megyéjéhez tartozott Pannónia^ és a papok pihenést nes ismerő buzgósággal terjesztették a keresztény vallást az egész fejedelemségben, s lehet, hogy a szláv zsnpán-ságban népfónok belye volt Kanizsz.
De erről nincsenek adataink.
Annyi bizonyos, hogy a bokfoglalás után Kanizsa az Osl család tulajdonában volt, mely nemzetség a 108 magyar torsa egyike volt. — (ás Osi családot sztáv eredetűnek is állítják, mely a honfoglalás idején beleolvadt a magyar ¦emzatteatbe.)
Az Osl törzsnek egyik tagja, L ő-rincz mester, a kanizsai birtokra királyi adományozást nyert 1324-ben, és birtoka után felvette a Ka n iss ay családnevet.
A Kanizssy család vagyon és méltóság tekintetében lasaankint a leghatal-masabbak közé emelkedett.
Így a csaiádalapitó Osl Lőrinc már Zalamegye főispánja volt
A Kanizsayat közül később ia igen sokan viseltek magas méltóságokat.
Kanizsai Miklós (1387-1991.) Zala, Vas é^ Sopron vármegyék főispánja, majd tárnoL mester volt.
Kanizsay Istvánt, ki a székeire^ ispánja ét főajtónálló ii volt, egy 1397 ben kelt oklevél Somogvmegye főispánjának írja. Ei a Kanizsay István ktloabn kegyoace volt Mária éi Eri sebet királynéknak, kikért rabságot u azesindcHt, mikor 1386-ban Diakováraái elfogták. Azutáa pe-
1 dig királyát Zsigmondot kisérte, mikor ez a nikápolyi csata után bujdosott.
Kanizsay János Zalamegye főispánja, (1391-tcl) esztergomi érsek és kir. can-cellárvolt A franciscanus szerze-i leseket Kanizsára letelepítette 1415 ben j nekik templomot éa zárdát építtetett ! (E zárdából a törökök 1600-ban, — Kanizsa elfoglalása után, — a szerzeteseket kiűzték, s mostani zárdájuk éa i templomuk Kanizsa várának tégláiból ! épült, mikor a töröktől virazavelt várat Lipót parancsára 1702-bealeromboltík.) Kanizsay György Vasvármegyei fóis-páa volt az 1405. esztendőben, mikor az örvényest (Kapornak melletti) paulinusoknak sok jószágot adott Zalában. Kanizsay László S«pronmegye főin 1 páaja (:«J—143-4.) már nagyon gazdag ' ember volt, kit Zsigmond király arra ' kért, hogy saját költségén sereget ál-: Utána ki. .ígérjük ha kérésünket és parancsolatunkat teljesíted, aioo költségekért, melyeket kell tenned, olyan ju ; talmat adok,"amilyennel méltán megeié-I gedketaz, és űaid is a jutalmak édewé-I gét kóstolván, érettünk az örök Isten I előtt Unyörögbetnek* irta neki Zsig-| mond király Siena vároósábl 1433-baü Egy másik Kanizsay László (ki Ka-¦izaay Fmencznek, a család utolsó férfi | tagjának volt atyja) Zala és Vasmegye főispánja s etenkivol Horvátország bánja 1 volt Ekkor már. mint az egykorú ok levél mondja „kalöfféle tartományokban í fekvő' rengeteg vagyonnal bírt a Ka I nissay család, melyeket részint csen.
| részint foglalás, részint adományozás ; utján szereztek. Valamikor övék volt Zala - E g er sz eg ia, de ezt elcserélték a veszprémi paspökkel Sormásért és 8zepetnekért Kanizsának pedig egéss vidéke az ö birtokukat képezte. I«r a többek között Lasnak Palin, Újudvar, SzeglakiSüent-•M i k I ó ¦ és B i 1 1 e.
Ez a Kanizaay László bnzgő bive Ie-véa Zápolya János magyar királynak. Bminlán a Kanizsay család férfi tagjai az Drbsn elbonytak', — a mfcg-maradou egyetlen leáayt K a n i z r a 7 0 r a 01 á t, királyunk f i u s i t 0 11 a 1532-ben .néhai Kanizsay László, ugy a közelebb elhalt Ferenc fia várai kastélyai, városa:, falui, pusztái, szóval Össze3 jószágaiban, nehogy ezek ellenségünknek Ferdinánd királynak kezére jussanak.*
Nagy hiában valóság lón ez a királyi óvás, mert a fiuitott Kanizsai Orsola férje már megbódolt Ferdinándnak összes jószágaival együtt.
Ugyanis Magyarország ez időszerinti leggazdagabbjhajadooát Kanizaay Orsolát, mikor még 14 éves vala, feleségni vette Nádaadr Tamás. A nemzeti király hive .rolt Nádasdr, másként nem is kapu volna meg Orsolát de később Ferdináadnak leghótolóbb embere és az ország aádorispáBja tett.
Kanizsay Orsola minta feleség volt, kit férje tanított meg az irás tudományára, s kinek levelei as akkor, magyar családi életről leesés adatokat nyújtanak.
Hazánkat es idökbau végaő puiztu-
! lássál fenyegették a törökökkel folytatott ' szakadatlan harcok. Kanizsa lakóit is — mint az ország egyéb vidékbeli lakóit, — öldösték és uapatonkint vitték rabságba a győztes törökök. A házakat leégették, a marhákat elrabolták.
Szolimán szultán 1532. évi hi-djárata alatt Kanizsáról rabságbs hurcolták Hutzti Györgyöt ki keserves rabságának ideje alatt az egész ínrópai és ázsiai török birodalmat végig kalandozta, s eljutott egészen az Indss vizéig. E korszak birea utazója lön Hoszti, ki le is irta viszontagságos életét és sumoru utazásait
A török pusztítások ideje alatt Ná-dasdy Tamás és felesége ráérnek könyvnyomtató műhelyt felállítani egy másik birtokukon, a vasmegyei Uj-Szigeueo (1537-ben) s itt nyomatott az első magyarnyelvű könyv Magyarországon: az Dy Testamentum Magár nelwei. (Megjelent 15tl ben Sylvester János szerzőtől.) Kanizsa kevés ideig maradott a Ná-dasdy család birtokában, mert (1566. évben) özvegy Nádasdy Tamásné odaadta Kanizsát a királynak s ezen esetében megkapta a Kőszeg mellett fekvő Borsmonostort és a Nyitra vármegyében fekvő Csejte várát, Verbó, Csejte Kosz-tolán, nezővárosokat, Komároó, 3olna-falva, Lezetbe, Cberkoo. Koritoó. Bre-zova, Krajna. Kosztolna, Ihora, Labiaa, Hrussó, Űravboriiitye, Keblis, Vanyó, Zakostolán s Vagróc helységeket, s végtl Dubován és Brinz po-tiókat mindenféle királyi jussal együtt Kanizsa így lön országos (királyi) birtok.
Lapunk, mai gzánihoz fél iv mslléilet vu cutalTtvXXXV. ÉVFOLYAM.
ZALÁI KÖZLÖNY
18S6 MÁJÜ8 21-án.
éjwkkara Huker Fohászát énekelte ; min ái SiOc! Mikii! Urtotu meg elragadó ékeawólásMl la hazafiui lolkowl*s.e/telt bMtédéi. Inti >i énekkar euialto Lu-ger Millenniumi biountiát. loaea t k özto-ség a fogatok* bosszo torairal Kis-Kaoi-xaáriTODalt, bolilemp'om etóiti t^ren 34 fát arattak föl, meljnél Kotacj Káról? 101-éCb bá
Kivilágítás es díszelőadás.
Este városunk közössége hazafias érzelmeinek ép oly impozáns módon adott kifejezést, mint május 6 áo. A legtávolabb fekvő utcában i« minden ablak ki volt világítva. Mindenki tehetsége szerint igyekezett áldozni a hazafiasáig oltáráa.
Mindjárt a főterén feltant a váróénál nagy ablaka, taelvet egy traospexeat | óriási magyar címer takart ezen feiiráa- j sai: aCdv a honnak, áldás a kirblTjra-, A Weiser-báz erkélyét félköralaku fölirat díszítette e felirattal: -Eljeo az egér éves Magyarország* A ház ablakain sok száz mécs világított, a háttetőről pedig j röppeni) di szálltak feL % !
Ax első magyar biztosító társaság ablakai ez alkalommal ia magukra voaták a hullámzó közösség figyelmét. Blau Pál erkélyét amznövények bontották, a melyek között a királyi pár szobrai Tolt elhelyezve. A íelíő templom kapuja ra-jóságos lángteoger volt. Fényárban usiolt a Grünhut ház. a Roseofeld féle ház. Blau Lajos & Ebenspanger Lipót háza, Galmann ház. dr. Rouchild Samu lakása Frani Lajos lakása stb. atb. Sokan meg- [ érdemlik a felemlitést és tudomásunk e tekintetben hézagos, de nem célzatoe. '
A központi kávéház előtt a tűzoltók zenekara játszott és oly aagy közönséget vonzott össze, hogy életveszélyes tolón- , gás támadt, mely csak akkor szint aMg. mikor a zene elvonult és a közösség egy része a szinházbs ment, — bofj .Mf-nézze a disaelőadást
Fájdalom aioebaa, bogy a közóaaégsek csak igen kii> része sietett a uinházba, hol este » órakor diszelőadái volt. Tóth Kálmánnak pompái vígjátéka A király házasodik kert't színre élvezetes előadásban. A színeszek mind s legjobb igyekezettel azon vol'ak, hogy a pezsgő jókedvvel és igsz- szellemességgel megalkotott vigjálék valóban emelje az ünnepi hangulatot. És ezt el is értek. A közönség nemcsak mindvégig jól mulatott, hanem hazafias msgiUetödesael figyelt a Nagy Lajos kürt csoporto-u ó eseményekre melyek — és ez a darabnak legfőbb érdeme, — komikus voltuk dacára sem sértették azt a kegyeletet, melylyei nagy királyuakaak tartozunk Csak az kár, begy Somogyi a király szerepében ismét hidegeo játazott Pedig kiváló partnere volt Angyal I 1 k a (a Banilla) személyében, ki kedves naivtágával és élénk játékával bá jolta el a közönséget Kedves volt P. Kovács Mariska ia lKion hercegnő), bár hantja éppen oem volt üsz-tán csengő. P o 1 k á r, mint Doctiaaimtti kitOsó alakítást mutatott be; de a közönség tapsait B a g h y (Kópjai Imre) érdemelta meg lenjobbaa, ki jól kiakaázott szerepével folytooos derültségben tartotta. A pécsi stúdium generálé sokat tanult, de keveset tudó, felszeg, de be csaletes növendékének minden vonását igyekezett érvényre emelni.
Es ekkép kerQlt C s e j t e vára Ná-dasdy Tamás egyetlen gyermekének (ki váratlanul született a hazastáK huszadik évében) Nádasdy Ferenc kir fólovászmenlernek luajdonába, Ferauc halála után pedig özvegye a hírhedt Báthory Erzsébetébe. Ha ez a csere meg aem történik, bizonyos, hogy Báthory Erzsébet legalább részben Kanizsa várabaa mivelte volna a .miategy 600 asazekke." azon azőrayfi dolgait, melyeket Sárvárott éj Ciejtén véghezvitt. •
Kanizsa lontos határszéli positio és az akkori idők aaempoetja szerint elég aagy es szép város lévéa, az országos kinotar annyira megerősített;, hogy egyikévé lett az »rsiág legneveieiesebb erősségeinek, melynek leírását éi rajzát a régi francia, olaaz, bolktnd. német és latía könyvekben igen gyakran megtaláljuk. *
Kuizu vára nagy akadály volt a török hódító hadjárataiban, s azért sokszor ostroejolta, vagy legalább szoaet nélküli apró kiroeaaáwkkal ieyekezett a várat gyöogitasú és ai őraéget kevesbíteni.
Sok jó leveatéeek téré áztatta Ka-niaaa fö'djét. 1 Mjrteama rablás és c a tarozás keteea a ttrek b áa y a t vég-zeu ki aueayu kíasáeekkal, k á a y a t huott karéba, b á a j a a k vágta le orrát é. felét, h á a y végezte életét aio -moru rae«éfbu Törökország réme. bor-löoeiber, háay sae> aasaasyt rabolt el, k á ¦ y viruló hajaaWeaak léete öiaze aatai pártáiét, — azt c<aa a mieaes l ¦ ti 6 I»tf-n 'odiá ¦••g-itn á at ?
A vígjáték után BS*J némaképlet kö-letkezetl: Mária Terézia a pozsonyi or-atáfgyuléeen, mely alatí a zenekar a kizunusst játssofca.
Ez elöadáasa; végzódöa téreanak amúl-lenniumi ünnep ege.
A fóispin fogadtatása
Városunk fel volt loboíózva, fel voh disiitve. Di»d»Jk»pu emelkedett és messziről látható fölirattal üdvözölte a főispánt őszinte szí- : vélyes .Isten hozottal." f'dvözlé- i síinkhez fűzzük azon reményünket, hogy gróf Jankovieh liszló főispán 6 méltósága a megye leg- , nagyobb yárosa jogos érdekeinek előmozdítója és szósiólója lesz Rég: óta nélkilloitük a' megyei adminiM-trá^-zió feje részéről ama meleg, jóakamtu pártfogást, mely nélkül egy még önálló tőrvényhatósággal fel nem ruházott város, mint a miénk, fejlődésében föl van tartóztatva, meg van akasztva, l'e a főispán személyében, tudásában, tehetségében és gentleman karak-terjében meg vannak mirxlama garanciák, melyek a jobb jövóre valé kilátást biitosi^ák. Azért a varos lakosságával fgy gziwel-lé-lekkel kiáltjuk mi is: .Éljen a fé-ispán. éljen gróf Jankovich IászIó'"
A pályaudvarban.
K. hó l'l-éa délután 1 órakor a város képviselői össxegyulekezt«k a városháztéren, hogy az egy 6>j 3< pirezkor a bérsi vonallal érkező TRspaa elé a pol-gármMter vezetése alaU testületileg járuljanak. Hosazo kocsisorban ÍDdult meK a menet, melynek élén egy 3U föb&l állú bandérium — mind nyalka legények — lorsgolL A pályaudvarban megjelentek a főispán üdvözlésére diszmagjar-ban: Véesey 7«tifrmond polgármebter. Plibál Kerencz királyi közjegyző. Mikos (iéu kir láblabiró. Bemete liéza or»i képviselő. A képviselők telies számban é* oagyszámu közönség. 1 óra 31 perckor a harang jelezte a foispánthozö vonat érkezését. Mikor a roopét ¦ gr. Jsn-kovieh László ruganyos léptekkel elhagyta, z közönség harsány éljenzésbe tört ki. A polgármester, Véesey /aigmood udvúzlú beatedében kiemelte. hogy mennyire öral Nagy-Kanizsa város kö~ züusége. hogy a megye teje, a megye legnagyobb városának i meglátogatására eitött. Viszhaugot keltettek a közönség szivében a főispáonak a kanizsai állomáson való első átutazásakor elmondott azon szavai, hogy nagvgrá csak azon megye iebet. melyben minél több a nagy város és kérte a föíspáut, hogy minél többször szerencséltesse a várost látoga-lásával. A főispán megköszönte a szivé-Ives fopsdtatá»t é^ megígérte, hogy nemcsak s barátság élvezhetése kedvéért fog Nagy Kanizsára ellátogratn.. banem azért is. hogy a város érdekében, tőle telhetö-
De másrészt a kanizaaíak sem maradtak adósok. A vár dobogó bidján kereaztQI sokazoi hurcoltak megkötözött pogány csoportokat, vagy vittek a várba lándzsákra tnzött vértől csepegő tar fejeket, melyeket diadaljeln! kirak tak a rár falaira.
Felgyújtott házak látása, bujio ó em-berekkeli találkozások, botozáaok. akasz tások mindennapi dolgok valáaak.
Emellett a döKhalál is pusztított mindenfelé s 1553 ban azt írja B y k i Ágoston deák Kaoirairól. bogy .Kanizsán a városban mindennap temetnek, a várbeli kapunállók k5zul sokan maghalának, még a szegény György mester is meghala.'
A berzeoci, szigetvári, pécsi törökök orv!ánádasai napirendea voltak. — A berzencei törökök Kanizsán megölték l5S7-b«u a siépségéról hiras daliát keglevics Pétert, majd pedig 1571-ben magát a vár kapitányt a vi tetThury GyöriyöL
Két évvel utóbb 1573 ban a sziget véri lirok lepte meg Kanizsát éppen hamvasa sserdán, mikor a húshagyó; tiranrártl még mámort* Takaró Mihály tisatet megetetlek a Rácvárosban a feje fölött neegyujtott bá< baa, egy másik tisitet P o a 8 a i Tamást Stlmbalba harcolták és otl bele Iuj'oIUí a lengerbe
Budapesti levél.
".hogy a m»c
leg mindent megtegyen. A polgármester ezután t fóiauáxtf négjfogstu hmtajihee vezeUe és az égése, menet megiodnlt a Táros felé. >z állomástól a .Szarvsa' vendéglőig süro közönség álloU sor alaL A vasúti nteia elején grinTört diadal-kapu volt felépítve, melynek felirata: Isten hoiotf-tal advöaöltea föispáot. A főispán ezután kíséretével együtt lakosztályába Tonult j-issza, hol 4 órakor fogadta s küldöttségeket.
A tisztelgések.
A üszttJgo küldöttségek a .Szarra*-szálló kis termében már léi négykor erőiekének.
A főispán nem sokkal elóbb hagyta el az étkező -.érmet s mindjárt s katonai tisztikarok tisztelgését fogadta. Ezután egy kis piheoól tartott és pont négy órakor megkezdte a küldöttségek fogadását a következő sorrendben;
I. Városi képviselőtestület, l Véeaey Zsigmond polgármester, i 2. Tároá tisztikar (Lengyel Lajos főjegyző.) 3. h'ath. plébánia. (Nith Norbert grardün.) . 4. Ágostai ev. gyülekezet (Remete fíéza képr | 5. Kv. ref. gyülekezet (^Seregély Dezsó lelkes, i C. Tzr. hitközség. iDr. Neumann Ede főrabbi.i 7. Kir. bíróságok iMikoee déia kir. tábla biró ) 8. Közjegyzőség. ll'lihá] Ferenc közjegyző.) 9. Kath. főgimnázium testülete. Dr. Parhinger Alajos igazgató.) 10 Polgári Bu- és leány-ikkola testülete idr. Bartha Uyula igazgató i 11. Izr. elemi polg és kögépkereak. iak. iBuo Samu igugaló.) VI. Köxaégi elemi iskola i Németh Ignác igazgató) 13 Kincstári hivatalok (jMá-nies Ferenc péostárnok) 14. M^^a. parti és távirda hivatal. (Saommer^Hk felügyelő) 15. Irodalmi és larlYé-oeti kör. (SQmagi Kereszt, iótekony _ Lajosáé elnök, i 17 Izr. IS. Kisdedoeveló-Kgya uyek tápintélete Vidor Nagykaaixaai Sándor elnök-nesztor, i társulata, i Kbeospaoger Lipót e Első magjar ált. bizt- társ. iSQmegi Kálmán titkár.) 23. testület. < Knortzer ti vórgy föparaaVaaok )
24. Ipartestület. (Knausz Kerenr elnök i
25. Katonai Hadagyán Egylet <Tnboly. Viktor disz-aleloók. '2li. Zalamegjei Agg-harc, egylet. {Saller Lajos elnök.)
A tisztelgések körülbelül két óráig UnottaffcEi főispán a küldöttségeket re-zetó szónokok beszédjére nyomban válaszolt, szótan a küldöltségi tagokat maga- I nak bematattatrs, mindegyikkel kezet szorított. RendkifQü nyéjasságársl mindenkit megbóditotl.
A fáklyás tel vonulás.
Pestban 8 órakor hagyta el a főispán és kísérete a sziafcáut, hogy a tiszte-leiére rendezett felvonulást fogadja. E közben a tüzoltóa a laaipioaokat bordoió ttjusággal a fel&ő templomnál gyülekezett éi megha:ározott időben zeneszó mellett a „Szarvas" vendégfogsdó elé indult, meiyaek erkélyén • főispán és Táraié- I gyénk aliapáoja, vatlaaiiat a kuéret várakoztak. Az egéaz teret pedig uagj L közöaség foglalu el.
Leegyel Lajos rárosi föjegriő odvö-aoite a tóicpsoL
Ínj»«p«égekeD jelen leheuen, ib 6«kVlb
A seauet pohtikai éaetébea a vmr-zaegjék miadaf fesatava szerepet játnet-tak. A vármtarre •*» álló főí.páatak na«y működési kör Jsjtott. Nagv Kanizia várea közönsége Zala "ínegye főupil-jáaatk axeaaélyébeo ösazpoatoaitva lá'ja, -=-¦*—in IDlajdoookat éa eréayekel, me-lyek a lármegje bttcs kormáajiájáhoa
Nagy if«nn" moakás iparoMioak éa kenakedAnek koaaonheti fel virágzását. Amire Karnisa nlkflzdAite magát, iát oamagának köazönheti. A Tárót a ftis-pántól nem kér Bemart, csak jogos érdekeit ajáolja jó tkaratu parfofásáha.
A főispán vaiaazában kiemelte, hogy mennyire órfll ama szívélyes saép fogad-Ialánnak, nelyben -t a város közönsége részesíti és miotáa még uj ember a vár-maajje éiéa. hálára van köteleivé. Azéit ezen ovácziókat a baráuág elólagének tekinti, a város közönsége meg lehet gyósodve. hogy ó haláakórébeti a város felvirágzás, erdekében mag fog tenni mindent és a város jogos érdekeinek bármely magas fórum eiótt szószólója lesz. részrehajlást azonban működésében Mm fog iaaerni. Beazedé* a város közönségének éltetésétől fejelte be.
Ebben s pillanatban a nagy piacon készen tartott tűzijáték elsült. Száz meg száz röppentyű azállt fel a levegőbe bevilágítva az ónáai teret és a tflzkévék aielergéaébe a sokaság ortmmaigása ét a himauaz oaafjai vegyültek.
' A ba n k e 11.
A kivilágítás megtekintése után a bankett volt. ; jelen. helyet.
_ l alispán
Olt. Az egész banketten lelaTT hangúját uralkodott, mit fokozott az a díszes közönség is. melv a karuu* elfa de az ízletes él< lek. a jó boroké*1 bandt'ja is hozzájárultak, még pezsgő se tudta lerontani. — relköszöntöt s polgármester aziráiyra. Aiegwnkotóaseajallral _
d R«tzik t'lr.in
m
toMttot n itisf-^TmpU, -aSv S ft m e g i kilrcin kóliói lend0t«U kwraéddel.. a f&íspánnii bátyját, dr. SxQts Miklós sielieintÓ) mporkázó touttt&I i nomogji vendégeket köszöntötte föl. Kire i fó-ispáo emelkedett fel és g;Onjört. úrul-más bestéddel virosuok jólétére és haladásán emelte poharát. Ax alispán U nép szárakkal ktaiöate meg a felkösiöoiést. Dt. ]*arbinger Alajos a fÓispáor* emelte poharát, ki a tudomáojosságnak ib hire, túszén grót fénjes koronáját a tQdomáar egjetemen elnyert d o k t o r i címmel telte még féoVesebbé tiauc K«meU-Géza Vécsey polgármestért. Árny Ltjo* föjegytó a város közönségét, Simon Üáoor dr.. Mangio megyei főorvost, SzQts Hiklód pedig a bögréket köszöutóttH fel és Tutwly \ iktor mondu el Htokásos Terwra toasztját. — A nagy társ*>ág a hajnali órákban keidéit csak oszladozni.
^A látogatátok és elett.á..
'Szerdáu d. e. látogatásokat tett a fö-upau. Heglátt^atU a róni. kath. plebá-nost, u ág ev. ref és izr. lelkészeket,
tí agat sMgraloaitö %okítit' lairaa^otkagut éiv«i-boM!. fc* c n«i>*kBaada> tsauabaii a rid«ken lakok k&xdl tokán -gL"-'mlj*~^il gondolnak arra, bugy ily Dagjuáaiu látogató kocOsttg rt*Ute vut-« eltg ualUxU, lakúbelj ? \i Igaljoa. hogy i
* eack tötótt eUü h«ly«ai keU .eladok egy uj siall.Mlat, atclr .Hríatol. nal-
j For
¦Aiiarti kortó «S Mart jaraliaL, IC&zreClen a molku. Uliu Jim»*í.
j Mcsárm nyüó be-
eien negvcBcletes palotai, aisl^sak -K1*^ai
gyobbríut a l>ai _
a b»ilai befrekre. kiialvi paiucara
eleok hajókoxlekedeirc A atálkMla | komfon SMMicit koTdelMéavével rmm I f-K.lhUutA ju a k«tr«lsMsaec lamaáTObfc Hu-Inaji, a • -^^" ¦
cég riligkirt, a i
kL tékritak
>cluo laaHr
óta Uck.d»».hb él
í»™is»»«. kotr
aaabb tan lat. Ha aaMia u árak
hogr BaihasailT* Mm a *Brtatol. uatljoa.
a«fcam»okaaa> eau S onkof !* e* a II fd. hol Ditaat saabb US
a katoaa«ág parancsnokait, a magr. kir bíróságok főnökeit, a nŐegjletek elookwt, a kegyesrendiek házát. Vécsey polgármestert Lengyel főjegyzőt, az Ipartesta-letet, GatmaoD Vilmost, Hirsrhl jfidét, Kp«rje«sy Sándort stb. — Bizonjára a ˇéletlen dolga volt, bogy az Irodalmi és Művészi kör elnökségéről megfeledkezett. — Délben a főispán a polgármesterrel együtt ebédelt, azután pedig kihaj-tatUk ¦ viöuthoi. Itt sxives bocsátás után a 3 óra '25 perckor induló bécsi vonattal. Te. rexorácra utazott a szireseo látott főispán
Millenáris-Ünnepségek a vidéken.
Sümegen.
Május 10-éo regjel 4 órakor zúgtak a tornyok haraogjai és mozsáriöréM-k hirdették a nap ft a népét Fél 9 órakor felállott a dtsxmeoet, elül at iskolák nüren-dékei a tanítói karral, utáoa a Samegen levő 4^:»« "veteráaok r^48-befi getrem sászlójokkaJ. A DŐegyesületek, cassinó, lövölde, hivatalok, dalárda, egyes céhek. számos nép várt a kezdetre. Ritner Sándor a rendetÓ bizottság elnöke lendületes szavakkal nyitotta raep a polgári kör erkélyérö: az Banepélyt, a menet zene és baz-fias dalok közt ax áfcjnevezett Plóriáo-térre érkezett, hol „Te Deum" é.i hálaadó mise végeztével nt. Vida Já-| nos káplán mondott igen szép beszédet. Ionén ez alkalomra rendezett „Vince"-térre vonult i közönaég, itt dr. Keltemen Károly reáliskolai igazgató moodoUa el i baxánk történelmi múltját a ielen kor ; fejleményeivel, mit igy fejezett be : Foglaljak mindennapi imáinkba hazánkat. | kQtdjQk ez unnep.es pillanatban is szi-' vQok mélyéből eredő fobásznnkat Istenünkhöz : Áldás királyunkon, áldás hazánkon '"
A „\incea téren bét fát Qltettt.uk. a bizottság miaden fa gondozásán egy nlt váJtsitott a társadalom minden osztályából, ók a bél vezér fájánál megÖntözé«-kor a következőket mondották:
A vezérek vezérének dicső nevére, Ar- . pádra keresztellek! N'ézz szembe a l»»- ^ boló Tibarral, emelkedjél ki a bét fa kotol, mint kimagaslott a boa alkotó ÁrpM.
Dtrnay Kajetánoé
N6I] nagyra, viseld a dicső ELŐD nevet sok-sok századon át, — légy emléke a küzdelmekben gazdag fényes mult-r.ak és lacnja boldog jövÓDek.
Dr. Bárdió (.yörgyoé
Eitner aRH.
Hét fényes név közöl TAS legyen a tied. Suttogó lombjaid regéljék az nló-doknak is a mai ezredéves ünnep mt-gasxiosságát.
Kpstein Vilnosoé
A hooalkotók emlékére viseld ON'ii hőii nevét.
Kovács Mihály né
Neved HL'BA. magad jelképe va?y annai a kegyeletnek és hálának, melyekkel a bontfzerzó Ősök emlékének áldozunk.
Kimer Z>igmondoc. K fát TÖHÖTÖMN'EK keresztiem. A dknő mait emléke fejiesMW twmzeli érza-tetDoket s Unitsa a késő otókort i* költőnk eme mondásának megértésére: 8a-zádnak rendöletlenül léívbivc. oh magyar! Dr. Keileinen karoly né.
FtlyUUs a
ben reu«%{U i
:. hogy Biulap«aten idóiéM el ICdvesi Nándor Eiii^ImI' koraion le*G nagy *úrc&an)okat aa«gl>túgalai aaen oa a ke)les*ct uorakoiás SMllett a fdraiot egyik a, hU, A ktallitai
tanoaik a I»U ti anilnaataialsiÉlii l~ii" ármbódek koiott Kotanyl Jai kajUaaal aiukMik ¦
paprikát örol, aiely ncf> ronaaalsa te a autu Kotanyi Jano> aur 15 eve aatgy »«olgálatot a ategedi paprik- a
leginkabtk kúuAnni, hogy eien czikk i» nagy eltetjedeaiv fsfott, smtI Ka-l»*r' mmtíjrfm jArta be a kAlf&ldet. %ii »eg a* aaiariiai piadot á at ' "
.........ebirorf. kn
kliltta. ec Mmyén 1
" bet a SieaMai et lUlake **^;*-—1 A Magyai to--aégét képezi a f&ldalaiii •«•«» oul. saan e taUautba
^ b»«d.»e- koaaftai>etiak. aely ,I|| kU
« eaaaet -ima. ,I|.| akmUm a
koi«tke<okat Írja: .Illat a Tillaaiof niulak le«-efaó aikeral kUérkset, aao. ra.au! kdl tekü-" l Si
to Halaké aeg« «, kiaAt, J,-
*a akab aukoaok varosok ei
^sT sTtna viJLMTaVLtfcsss Uzöaymk
hetu. Ljert találjuk alkaloaBuerünek aiiadexek fel»oTolá>at, aw ndéki varaaaiaAban a villámot-vági beiendezrtek réuini kttuobAB, réuinl terv-beve.e raoaak, tebat a iokeleiecrül nüo crtesSi^ ugy a kAz, aiiat aaagkoerdek ueaapoaljaböl izak-
A kiálliiawa ftlriadalók bitooyívra (j ai alkalouu, bogy a föirirji D«Tei«t«stAgeit aeg-t«lt«ml*4tk. Eiek kőit mtíÜM íorolk-UÓ Kert^ Tudor disaM&ni lártai* a Kriat«(-l<H Mikás, BMlf agy snetés fjaxtUkiiju, « íáJtotaltj* uatp-»égtl kirakataival, valaaiiaM -f"yfciinatr b*m«-Ulo. xAftle largyairal a IcgírJek^cbb liloi-Yllokal nyujij*. A megtekint^o «lkaUaBaTal KHwtettki ¦Mf (ofja (Xf talilnt axt, HÍTel híuatérHmkoi
C*aUmdt(aCJaal *k Vagy ÚBaerÖtCÍaiek CléLa*«rÍl Taagy
tciuet&i ajántUkkai kedve«kedu akar t gottdvl-hátú, hogy a ciég erre u aJkalotmrs fényeién lélta el rakurat i icgtülCaftUltb -BitdapeMi E«i-fck'-tivrgyakkal, keul*« ax olo* csccsebecséktwl ax trtaikesebb diaxanuámkig, báasulaKM mmfj %•-Uast«kbam. lUndm UiOgalMnk <¦(*«• ^J*!*)* > ci*g a kiáUíliksi albunát. Tekinietiel a rnytti iJényrc, fó aiolgalaUoku relúmk tew>, ba a oég
Mlf^Mk ¦miiiwilillii idűmura -*-m: Láva T«míi félik, tmmtk *&m tü rtsML F.K>a*lO)>-*. két réuböl a kaiú kife*Mt hea; >N«w Scrc« boUrtut* )«fvi-bb l
löki[e«xÍtÖ. kltftn > atunütégü aagol >Rakatt foganltya a Kakcltrc, IUk-«i-pr*>v, lUt i átl U Tb h
, Lawn Te. L.™ fea»d. _ ... . . .
a laa%B»tebos&bb kiallMabaa, ksgb s*1ia
uer«k, HMtV-ftvnk p«r*f> gf ráuo-ixkl, *iv<y-*axk&iak. Fl«bcrt gj, háte, k*lá*i*-**«rek, OaUenkkUÓ ht.rn.Mrti m. Ubu ágy, ««ftí nék. kerti gymtj**t%6, ^k kVkk I> Fttt ifcH
pg,
•iavia kéMJtftgép, fagylakfip, K>á«««r ¦us4«koi uaktége* k«U*k«i : kid ko««tt tadu, ptaiwl uij, angol «ii rakatakwc., b üak U]k i U
, ] ^p {Uatnerek,
folyaVdtk ttb. Uh.0 t .z
HJV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 MÁJUS 2S-áa
KOND! wntá m W ¦> «¦»«• «-
...oségéswk. zíMeló lombjiid • jevt re-ményeúwk jelkép* Pozsonyi Jóiaefué. At nneliu templom udvaráé felállított oltárnál Itromberger J»Jt«to rabbihe-lyettet Beadett SBegható imái: • dalárda hinnisazal taiette be t délelőttre meg-állapított pn«iuMl <* "MgT" *•«**• szériát áldoiná>r. jott««k tan két helyea is i poigán öukepzóktrbeii Át eatiaóban. Ki utóbbi Helyen » bizottság el»eke Bt-ner Sándor • kirüyra. Bánfi Alajos • báittsag a*>eben P*** • I"*1" m<>"-
^MMk fcozletszesO bestédet. ....
Felhasználta Uiai koszorns kőltonl köl««y»ek pareMesMebec .0 denutuo-¦íl a bazárul, történelmünk nés« Deldai-val pedig » bon ir>nt "'" «Mrít«tro1 szónoki bevvel tudott hatni • ««p tzám-bu rfiü" voltakra
íhdmún népmulataée volt 8«ni«g ni Rendek kezeit elterülő gyepesen. « ltáai AJáje* eep- és felső leáajiakoui igazgató enged", i felhívásnak. • szabadban beszélte el Árpád bevonulását, a pusztaszeri gyűlés é- » hoealapitáí dicső mun-k»,it. Klmoods i bsu fenlaruxa irán: való kötelmeinkéi, mivel tartótunk l«le". király e» > hazának, bi azl akarjuk, bogy * szép'liouuuk ujabb ezer e* ezer évet éljen, Keszélí.l több ízben leiemellék. mioi egytor Aradot, ogy mulatlak az éljenző közöeséxnek Táa.-. versenyfutás fosz«-reztek a délutánt. A kőiben székre állott Siroul J. nevű tikáfti ipxro«. oly dó r.iiilo folyamban beszélt történelmünk mnltjáról. bogy érdeme* tott őt meghallgatni, a nép étjjenzéaael jutalmazta fára-i|..zá.«át-
Sötétül a láthatár. Sümeg vár ormán leilobog a magija »i x|i í.rómtúi és fáklytíéoy mellet! toool vissza a fellobo-gózott és kivilágított városba A Polgárikor erkélyéről 4r. Székely Albert agyved tar-toll Drfrieio rrmek nif kotMct a aoka-ságbui. N<-m kinérfeoi kironlihg leimn ezt égési terjedelmében lenoe érdeke, olvasni, de méjr érdíkesebb volt láfrig hallgatni '
A szQddi D*m akaró élpinéftek ntaA a !,.«,.Ide h»lT»égbeo megtartoU lállr-mulataáf fejetle be a «xvp é« példái reod-l«-n lefoM On»»pélTt
RKFKRKNS
I. e t e ¦ v r
város képvi-seló tentfilete » majim 17-éo fiuuepelle magyar hazáok eieréves fe«D-áiláaáiiak örömünnepet, kora reggel la-raik I6véaek jelelték az ünnep keldelel, i. órakor a belibeli önkéntM tOzoltó egj-lei teijra dianbeo tene k mer el melIeU járta be a fellobogózotl város oaaxes nt-i-áit. s urakor a váro«i képviiieló testD-Iri a szabiiban templom előtti főtéren ,i^ikoi|»«le« unott. m«lv alkalommal Zalai HvuU u^viéd belvbeli városi kép-M>eló Da^VKiabásu hazalias beszédet raon-diill » órakor fetlf kezdetét ax QoDepieb balaadó istentisztelet. a templom kicftiDV-si-ge miatt a f&téren felállitott ditieaen <rlkészitettlonbaátorbaD. Az összes állami Imitálok, hatóságok, egyesületek lobb eier oép jelenlétében Laskovies Kereoe lielvMi esperes plébános tartotu inl-misét, majd utánna nagyszabáfia hazatiai* «it beszedet. Klek után következett at ¦ >k<>lai nnnepelv. melyet k'ováos Sándor La[iu>rtanitu hazafiad beszéd kuéretébeu iijiiott meg. — utánna egj kis noveodék l^»nv kosiomzu meg Magjaromág tér kepét. — titánná több iako'ás növendék f«b>r és uriltan elmondott naralatai kö-k
intkeztek.
JMutáu *2 órakor ai ö&sxes iskolás ¦L venaekek élén a diszbaDderiom Át tfitolté egylet kuíérete mellett al QgyBevezett l'apiturfi-ligetbe vonaltak. hol a gyermek-majális veue kezdetét, itt az iskolás gyermekeket a varos étellel, itallal » cukorkákkal ¦ itnwiíii.allii
A proerammba felvett lófnttatás. valamint a közöaaeg részére a Ptetllrt-li-üetbe tervezett táncmulatság a boroigás es bufös idő miatt elmaradt, helyette Tamás (iyala rezetése alau 3í tagból álló baoderíam diazfelvoDolást rendezett. bejárta a város összes uteáit. Kst« ^ órakor pedi^ a cagyveüdegióbeü táucmulat-ug retKteiieteU ~< Hlon-kllín teremben. Az ott megjelent hölgyek közül sikerült a következeket leljegjetni. Ott voltak : Aradiné. Bajerne. Babksné. dr. Csem-pesziií. Cuffrainé. CrejiágM, dr. Hajót-ue. HerrzegDé. Keszlerné. özr. Krtuuat, Leitner Józse/oé és Lipuiné. Pnanekaé (VCr.wk l Bechniuerné. Schiadslliíané ÍFmu-Ka. Srhmidtné. Száatóné. Timás livnláué. Tamás Sáodorni- iBoraía,! liiaa»j»é. Beyer Clili. Paula Doverek, MQller Anna. Piawwk Krzsike i Viraok ) H..seaberger Olga l Befeaabarg. i Schaauit Ireuke; Sler» Olga és llalria nővérek lKátka.1 Strasser Jiliska atb., a nnlatság latl jókedvben kivilágos rirradtig taru.tL Az eai beálltával a fóterea M-.-illiUKt Kossstll-btioB göroglnzul kiri-lágittatott.
Klismeráit érdemelaek a reodeió urak,
kik minden alkalommal levékeoységdkk^ iparkodtak a rendet featartaoi, valamint at íanep fénvét eaíelaL
PREYTAO IGNÁC
P € 1 s 6-R ajkon
májas 17-éa kon hajaalbu Urtdtlövések hirdettek az onneptég kezdetét. A falu örege-apraja latea hiaálM await igaz ttivvel bálát rebegni a miadenek Alkotójából
Keltán* nép s megható látvány, hogy tx urí lakokon valamint egyes épületeken a Qemxeti zászlók disteseo lobogtak.
Megható látvány táru.t fel a templomba lépők elölt, a midón a sok fehérbe f>l-tözött lánykát megpillaDtották. mindannyi koszorúval, nemzeu vállszalaggal volt ellátva, s minden egyes, valamint az iskolás 6ok kút záizlót tartott s nemzeti szalaggal diaxrteu érmet viselt Pstréle kötaégból is Csupor Mihály tanító nr ve-zetéae meJlett. az iskoüú tok és lányok. vsló>ágos diadal nienetbeo érkeztek meg a misére. A helybeli urak vallá* kQiömb-seg nélkül miodaouvian megjelentek, s ábilaltal hallgatták végig. — a midőn Pálfr frVren*- pa<-sai káplán ur lélekemelő hatás**, beszédet moodou, kénre a népet a testvéries szeretetre, s buzdítva arra. hogy gyermekeiket milyen honfiak s honleányokká törekedjenek Develm. — Itélntán két órára voltak össze hiva. ngy az előkelőségek, valamint a falu diákjainak szülői, egyéb érdeklődő közönséggel egyetemben, a dittzszavaiások meghallga-tá«árv A helybeli taoitó Simon Józsel ur és segéd tanítónő Szabó (ítzella kisasszony követéire méltó példás boz-galommai leUek meg mindent az ünnep emelésére, a mi a legnkerOltebb i? volt. Az iskola teljes diniben volt. rengeteg meDiiyúiégu élő virágkoszonikkal lánrota- ! toiiao fel volt* *k«sitie. a Mjk nemzeti ! sáazló egészea éllepti* a falakat, Knrópa I térkéae a koszorúktól alig látszott ki. Az ' iskolás fiuk 8 lányok a legszebb rendben toltak elhelyezve, mire a káplátt ur szép megnyitó beazéaVt mondott, s felolvasott egy paspöki körlevelet, mely a fiatalság- > hoz szolt. bazdHva az apró nemzedéket a hazafiasságra, l'tánna egész szívvel-lélekkel énekelték: .Háládnak rendoleUennl légy hive oh magyar." Annak befejezésével egyik tskoUa fiu üdvözölte a jelesvoltakat. « ecsetelte a cék. mely ökel össze-j besta. n Htolián táralóiát fennen lobog-, tatva éltette Magyarországul A szavalta-sok hosszt! láncolata kezdődött erre. A kis Kdényi Krzsike. Árpád sírját a leghatásosabban szavalta el. — ugysziute az ól éves Bakó Annuska is moDdott ver-, aecskét befejezésül, mit s legharsáDyabb 1 éljenzés követett, (iruner l^ajos ur az egész társaság érzelmeit tolmácsolta lelkes szavakban, a midőn a tanító ur és tanító kisasszonynak elismerő köszönetet mondott, a sikeres fáradozásért.
Kkkor .lsleo áldd meg a magyart" étiekkel fejeződött be az ünnepség kezdő része. A lene ismét razendült. s az ösz-szes ósszesereglett közönség párban disz-i felvonulást rendezett, a zászlókat elől ! vitte az elöljáróság, a gyermeksereg a i legszebb sorrendben fennen lobogtatva kis zászlóját megindult, követve a i-igány zenétől, s a falu minden álcáján rózsás kedvvel énekelgetve haladott keresztül. — Vissza érkezve az iskoi* házhoz, a kis sereg nagy körben táncra perdült, s a legjobb kedvre fejlődött. Klértezrj u ozsonna idő. az urak s a több: szülők adományát t sok kemence kalácsot, húst, sajtot, a karszallagos rendezők (Szabó | (iizella. Simon Szidónia, üager Margit, i i az iskolába hordták, valamint a sok összeadott bort, a gye.mekek. kik százával I voltak, körtl ültek minden irányban sor-: rendbe, s kezdődött a felhalmozott tele \ asztal alamizsna kiosztása, l'zsona végeztével ismét kivonultak, s apraja b nagyja megkezdték újból a táncot. ! Míg ez kint folyt, addig az nrikózön-ség. mely teljes' számban egyetértre együtt volt. vendégeltelett meg. valóságos batyubál módra, minden összebesié-lés nélkül a legkényesebb Ízlésnek megfelelő ozsou téríttetett fel. t l legjobb kedv uralkodott, fel köszöntések voltak a napnak megfelelő haugon. A templom előui térségen ültették el u ogyneretett millenniumi fákat, melyek a volt vezérekről neveztettek el.
UKGKBNÉ JANDÓ VILMA.
Ptliibaa.
A ptiini katbolikui aápiakolábaa atájiu 17-én tartották ar exr»*év eailéküaaepát. ! A> ukola helyiseié tái-iKarktl ét rirá- i gokkal volt feldisiitva. Az saxfrflyt Ma- | «oai József taaito azép baaaM tíaénti | bes nyitotu mef, axlybn tiaientom : méltatu az emlékezetes nap jelentőse*ét. \ Eutia Vi(ner Ilooka atavaiu ti Btu-a«r Uaáaak .Ki veit aagyebb ?• da>« koltaaaé. <c aujd Jaandi Aranka adott elő tzép alkalmi költeményt- At laac-pályes rédt veit a palim iatall«|*ana tag; része, Bajiaak befitjaéM ntáí
a Ili. osz-t neny-
. egy 111. utazhatnak, ilásban résztvevő tanitókepezdek. polgári, felső
Jeazeaatky Árpid ai iako'a növendékeit jatalotibaa rénasilotte.
Tanulóink a kiajlitáaon
Al ezredéves országot kiállitás igazgatö-tága a haza^ felső-, közép- és népokt. tanintézetek aöveadékeinek és azokat kitérő tanárok és taoitőknak, tanítónőknek az ezredéves kiállítás es s fő- és székváros aiegtekintése céljából tervezett tömeges kirándulásai tekintetében a következő
tájékoztatást adta ki:
At ezredé', .-s országos kiállitás igazgatósága, a kereskedelemügyi m. kir. minister úr rendeletéből, felajánlotta szolgálatait a vallás- és közoktatásügyi mini*-ter úrnsk a hazai taointézetek növendékeinek és az azokat kisérő tanerőknek, az ezredéves kiállitás megtekintését ezélzó tömeges kirándulásai sserretésére.
Azou messzemenő köDnyitések alapulvételével, melyeket az ezredéves kiállítás elnöke a szóbauievó tömeges kirándulások elősegítése céljából engedélyezni méltóz-tatott. a részletére nézve a következő felvilágosításokkal szolgálhatunk:
at Ai összes nyilvá&ra^eleggel felruházott hazai tanintézetek tanulói és az azokat kísérő tanerők személyvonatokon a 11. osztályban III. osztályn egész jegy árán. a Ili. osztályban pedig egy III. osztályú féljegy árán utazhatnak. Két 10 éven aluli gyermek annyit fizet, a meoy-n/it egy üx éven felüli. A tn éreo alali gyermekeknél a ked< íxi"..-ot ten
Faluái és tanyai elemi dékei iföldmivesek nyiben tíz év lályban Hl nyiben tiz év o»a*Uja jegy
bl A tömeges felső- és " ' felnő kereftkede! nép-i fiu nskolák növ< serő tanárok es tanítók foreáliskolában Marki állami fogy na nási ti mbar. a iskolában ILovag-utca 18). a VII. ker. állami fögymnartinmbtn (Raresay-ulea 5 sz a gyakorló gvmnásimban és végül a városi elemi iskolák növendékei és tanerő a VIH. ker állami főgyninasiumban iTrefort-uteia ^ sz.l:
a tanítónő-, ovóoóképezdék. a felsőbb-és polgári, valamint az elemi leányiskolák növendékei a VI. ker. áll. poig. iskolai tanilóoó-képezde. nemkülönben a II. ker. áll. tanítónő képzt'-intézetben bereDdezett tömeglakásokban.
a falusi és tanyai elemi iskolák növendékei végül a kiállitás igazgatósága által épített barakkban szállásoltatnak el.
A podgyász megőrzéséről és a lábbeli tisztogatásról ai iskolákban berendezett lakásokat illetőleg gondoskodva van.
cl A tanintézetekben elszállásolt ifjo-ság és azt kísérő tané A következő élelmezésben részesülnek : Reggelire kapnak egy nagy pohár kávét két sQteménynyel. ebédre levest, marbahnst mártással (esetleg főzeléket pecsenyére!, székelygulyást vagy pörköltöt) és tésztát, uzsonnára egy pohár kávét két sübeménynyel. estére rendesen hideg vacsorát Ipld. retket vajjal, vajas kenyeret, heotesezikkeket stb.i kivételesen egy tál meleg ételt.
A barakban elhelyezett földmives gyermekek és azt kisérő tanerők a népkonyhában kapnak reggelit, ebedet és vacsorát . míg a taniLtezetekben elszállásolt ifjúság, még pedig a - fin növendékek a reggelit szállásukhoz'közeleső kávéházban. az ebédet a kiállitás egyik csárdájában, a vamorát szállásukon avagy a kiállitás területén ; t leánynö > eodékek a reggelit és vacsorát szállásukon, az ebédet a kiállítás terlletén fogjak elkölteni.
Uzsonnáját mindkét nembeli ifjoság a kiállitás területén fogja megkapni.
d) Ai ifjúság vetető tanárai, illetve tanító és tanítónői a kiállitás kalauzai vezetése mellett tekintik meg a kiállítást é* a fő- és székvárost.
Az ezredéves orsz, kiállitás igazgatósága a tömeges felréndulóknal jegyfDte-leket boesál reodeikezeaére, melyekben a menettérti jegy t bárom aapi tartózkodásra szóló lakásatalváay. t reggeli-, ebéd-, vacsora és aisonaajegy. s beléptí jegy egyOU foglaltatik.
A jegyteel ára megrendeléaael előre tzeteódő. Harmine jegy-f»zet ttán egy-egy iegyfttzet dijmenteeea boeaáttatik rendelkezésére at ifjúságot kisérő tanerőnek.
A déli vasút állomásairól utalóknak ugyancsak a kiállítás igazgatóaága szolgáltatja ki a jegyttietekel. feek árait illetőleg esetről-eaetre ti íelvilágoaitást a> jgazgatotág.
A tömeges felráadnlátok helyi szervezése az illető vidéki taointézetek igazgatóságának kezeibe van letéve. Ez esxkötli a réntvevők előjegyzését, a jegyftzetek kezelését, kiosztását, a felráadalás időpontjának, sz utazás programmjanak meg-
A felrándulás határnapja jóváhagyáí végett az eiredéves orsz. kiállitás igazgatóságával legalább 15 nappal előbb közlendő, hogy a szállás éa ellátás biztosítása és a jegyfületek kiadása iránt az intézkedés megtörténhessék.
Az egész kiránduló csoport együttesen utazik Budapestre és ugyanazon vonattal hagyja el a fő- és székvárost
Legalább 90 tanulóból és tanerőből álló soport, veheti igénybe a jegyfüzet kedvezményt. — de kívánatos, hogy a jelentkezők minél többen legyenek.
A tanintézetek június Jó 16-tól szeptember 24-ig állván rendelkezésre, csoportos felrándulás csak ezeo időközön belül rendezhető
A kirándulók külön vonatot is vehetnek igénybe, ha az egészben fizetendő menetdíj által s megteendő ut minden kilométere után 2 frt 4n kr. biztositlatik a ui. kir. államvasutaknak. Ezen batároz-mány alól az igen távol fekvő állomásokról utazó csoportokkal szemben és ba a kirándulók száma az űOO-at eléri, a kereskedelemügyi m. kir. minister úrtól esetről-esetre kikérendő engedély alapján kivételek is lettnek tehetők.
Az egész csoportnak a tartózkodás egész ideje alatt való együtt maradása feltétlenül kötelező.
A kirándulókat érkezésüknél a kiállitás kalautai fogadják és kisérik szállásukra. onnét a kiállításba. A délutáni órák a város nevezetességeinek megtekintésére lemnek iorclit hatók
A tavaaz beköszöntött; ^teiai évad megkezdődött; de loióa^^B csak s tavaszról vett tudomást ^^^a vili jot jelentő denkákoo régbeatetö játék iránt. m!udeddl# nagy kozi^^kteet ta-nuait. Színházlátogató ko^^Hinkből az idéav saiBházksriUó klRBag lett. ,? "m l"~ a*Í műkedvelő e!ö-^Barrc féle zenge-Wm» • tisztelt pub-\ köiSBSjiek előírni nem lehet, Bit kedveljen, ont nem, de vá rotunk kötöoaege már ismételten Unú-jelét adu annak, kogy egy hat hetes színházi szezont anyagi támogatásban rész étit.
A kérded csak az, milyen társulat tart előadásokat, hol tartja azokat és mely évadban? Mikor Somogyi igazgatő tavaly elóazör jött el Kanizsára, az ottz-játekbtn kitűnően fegyelmezett társaságot hozott magával hol miodenki a helyén volt és a melyben 6—7 kiváló erő ékeskedett. A közösség csakhamar figyelmrssé; lett az előadásokra és aürüen látogatta azokat addig — mig a-.srhetet-len hőség a szűk zárt helyiségből ki nem Ozte. Végre annyi önfeláldozást nem lehet várni egy közönségtől, ha még annyira lelkesedik a színművészet iránt, hogy június havában türelmesen htlgas-¦oa végig eey két-három óriáig tartó előadást a Polgári Egylet nagytermében. Junios havában Jászainé is üres padsorok előtt jáUzott NaRT-Kacnaán.
Most Somogy: május 10-én köszöntött be először társulatává1, a melyből a jő erők nagy réa*ét szélnek eresztette és másodrendű tagokkal pótolta. Megkezdette az előadásokat míjoj 10-én, tehát olyan időben, amikor a közönséf egy hosszú télnek szenvedései után örült, hogy a szabadban lehet. Megkezdette az előadásokat akkor, a mikor a millenniumi ünnepekről tudősiió fővárosi lapok a vidék közönségében fe.ébresztették a vágyat, bogy aaját azemeivei lássa a fényt, a pompát, melyet ai ezeréves haza a fővárosban kifejt. Li mintha > zavaró tényezőket még szaporítani akarta volna Somogyi, az előadásokat rosszul összeállított műsorral kezdte. Töredékek és élökápek, ozadi darabok és elkopott operettek a nagykanizsai közönséget oem voazzák azioházba. Fogyatékos előadások a mi elkényeztetett közönségünknek nem kellenek. Ei a mi közönségünk, mely telén megtolti a termeket, ha mükedrt lői előadásokat tartanak, szívesen el-ategy a azinfiútba it. csak tessék ott ¦ifr.i.... időben » erőkkel uj darabokat játszani. Ai ide; baltikerért kötóaséfrOn-ket aaeorekányáa aem illetheti. Ez minden iránt, ami érdeklődétét fölkelti, jóakarattal ru eltöltve. Csakhogy agy látásid, hogy Somogyi nincs aunak az arcainasuak binokábaa, amelx a közöo-tégbet azioház látogatókat nevel. Pedig a titok kftaoyen kidehihető, neve: korai tzezOB, jó erők és ajdoaaágok. V.
SxUészet
ÉlTeaetaasvaiódi gyioyörü>eget nyújtó eata volt a ma t pénteki. G a u t b i e r Mari i tot adták > Atgyal Ilka a cntnrepbM teljetea sikerült tltkitást nyújtott. Mélyére batolt tserepének;
melynek minden szavát nemcsak értei-meaeo eldaklamálni, hanem megjáUzaai ia iparkodotL É« ez ¦ikerüit is neki bár, kivált ai elején, ingadozott egy kevéssé. Kár, bogy Somogyi volt a partnere, ki Armaod alakjába nem tudott elé; érzőimet önteni. Hideg maradt mindvégig; a közönség is hidegen fogadta. Oak t IV. felvonás végső jeleneiében fejtelt ki némi erőt. Közön tág ismét kévét volt
Meglehetősen üres hái előtt kertit izombalon A Szép Heléna cimt eperette is színre. A darab egyike azon sablonszerű müveknek, melyek inkább pikantériájukkal, mint tárgyukkal vagy lenéjökkel hatnak. A szereplők aluliban igyekeztek kielégíteni a kevés száma publikum várakozását. Juhász Ilka (Heléna) csengő, bár kevéssé erős hangja álulános tetszést aratott, játéka azoibaa kevésbé eleven. Hasonlóképpen elismerésben részesült Y e r é n y i (Paris) ércet éneke, játékában azonban löl>b volt a pásztorból, mint a királyfiból. Fóltétlen elismerést érdemel, habár csak kisebb szerepe volt, közönségünk uvaly óta ismert kegyeltje Kezdi Juliska, hangja kellemes, játéka eleven, mozitsa könnyed éa kecses álulában igen kedvel jelenség. Bőven kijutott a upsból Pol-g á r-nak és K i s 8-nek is. Az előbbinek természetes játékát és jóizü humorát, az utóbbinak szép hangját és komoly fellépését már uvsly megkedvelte kö-zouegluk.
A vasárnapi díszelőadásról máshelyt számolunk be. Hétfőn a Golditeii Számit ismételték meg s a közönség nagyokat nevetett szemenszedett izet-lenséf ein. — Kedden a főapán ur ö méltósága tiszteletére ismét díszelőadás volt Sajnos, hogy még ekkor is csak egy-pár páholy telt meg, mig a földszint teljesen üres volt. Pedig a Kertészleány zenéje igazi kedves francia m-izsika de az operetté meséje nem tok érdeklődést kelt Két hercegi csemetének aseazélvee-kedétéből ered az egész. A herceckiaasz-Bzoayt Mészáros Kornélia :gen ügyesen játszotta, bár játékánál sokkal többet ér at éoeke. A többi szereplök közül Polgár és Kiss Pisu váltak ki.
Szerdán premier volt: Sadermaaa Pillangőcsat á-ja. Sudermaoo me-résL kezekkel msikol a társadalmi életbe s minden tekintet nélkül tárja föl bikáit, bQoeit. E müvében is a beriÍBÍ Urtadi-lom bűneit ostorozza erős reália tzine-rénel. Hergeotheim asszony öivesyea marad bárom leányával a a szegénység arra viszi őket, hogy kapva kapjanak a fényes partin, mely Mainak, a milliomos Wiokeimann fiának, Elzával, a legidősebb leánynyal való eljegyzésekor kecsegteti őket. A jövendő reményében azooban nagy lábon kezdenek élo: az após költségén. De az apót fukar üzletember, csak a pénzt imádja. Másrészt meg Keailer. ti utazója, egy alávaló férfiú, fentartja viszonyát Lizával az eljegyzés uláo is. Ebből ered t bonyodalom, melyből Mai becsületessége és a legkisebb leánytak. Rózsikának, ártatlan jó szive találnak csak ki utat. Az előadás a legjobbak egyike volt, melyet e szezonban láttunk. Mindegyik szereplő jól megállta helyér, meg Somogyi is, ki erősen kidomboritetu Kesiler becsület nélküi való alakját. Legjobban kiemelkedett azonban 6 o d-r o g h y Lina, ki Róisikát belyes felfogással és nagy művészettel játszotu. Az ártatlanság bája s a fölébredő becsületes szerelem pírja tették kedvessé alakját. Kiváló volt B a g h y is liai-nak szerepében. A kissé bárgyú, de végtelen je bzítü siegécy szerelmes fiuaak minden jellemző vonását sikerültén dom-boritoUa is. Elzát Angyal Ilka játszotta elég diszkréten. Igen kedves volt Polgáráé Laura szerepében én Bognír is megállta a helyét, mint Wiokelmaon. A sikerült előadás nagyobb közönséget érdemelt volna.
*
Folyó hó 21-éo itt el&azör a Kis börciög. k Dépszioház kedvelt dt-rabjafóleg maUtságosbeljrzet komikuni-vtl hat ChapoMOtt György alpreféUtfc (Baghj) gjeoge kalandja akad, melyet titkolni kiráa, azért meghagyja Leopold komornyikjának (Polgár) hogy uráaak táTozását seokifel (• kőrölje. Leopold nem igea flgjes .igent d'amoar* és hogy aíyetleüiéget leplezie. kéoytelaa De ű Cturaiére táborooknak magát alprefét-aek bemutatni. EbWi a személy usurpa-tióból keletkezik ezután a felszeg helyzeteknek egész sora. Bohózatról lé>én szó, Boros Endre aaoak vastag komikumát nagyon jól tudta kifejezni, Po.gár Sándor a komornyik sierepébeo briUi-roxott. Kérdy Jalisk* ainyon chic-kei Simonéi te mnésioót mutatott be. Lur-jobb igjekeMttűl játazoiUk a több. sse-' raplokim.XXXT. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNT
1886 MÁJUS *S-ea.
Károly Lajoa
királyi herceg megtilt. Királyunkat ismét mély, megrendítő csapi" érte. Az örömnapok után, a meljtket magjar fővárosában körünkben töltött el,ismét a gjás: és szomorú •áj napjai virradtak reá. A azeretó, gjöugéd bátja aggódó gondossága val várta naponta a Bécsbíl érkező híreket és mintha a nsgy beteg ki ma hajnalban örökre lehunyta szemeit csak ait várta Tolna hogj koronás fivérét még egyszer lista,, — a katasztrófa huszonnégy órá-nl azután, bogv a királj 'Bécsbe érkezett, ténjlrg bekövetkezett L hó 19 én. A temetéj pénteken délután 4 órakor volt. A beazeotelést a kapnrinusok templomál>aii végezték aután a holttestet örök nyugalomra helyezték a kapucinusok sírboltjában. Az engesztelő mise ál do/at ma délelőtt 11 órakor tartatott meg. A syá-zhir városunkban eyor-an elterjedt Igen tok házra, fölpii. a középületekre és kas/ár-nyákra nyombao fekete zászlókat tűztek ki. A katonaiig kéVelatére szombaton d. e. 9 órakor requiem volt a ptebáoia templomban. A ií ro*. mint értesülünk, részvélfelira-tot intéz a király ó,|l<égébez
; H i r t L
— Előléptetések a in kir postl-és távirda hivatalnál. A nagykanizsai mozgópostánál Frivisz Karolj posta- és távirda felügyelő, címzetes tanácsos főfelügyelővé; Vukasovich Vince p. és t. tiszt főtisztté. Leposa Fereüc. Hikády István. Melirs János segédtisztek tisztekké léptette1: eló. A városi hivatalnál: Jaeger Fereur p. és t. főtiszt felügyelővé. Lázár József tiszt főtisztté. Wajdits (iéza segédtiszt tisztté avantsirozoU. Remm Józsel p. és t. főtiszt felügyelő lett
— Zárfeloidáa Városunkban néhány előfordult sertészvészes eset miatt még március húbau a sertés zár elrendeltetett. Miután nőst már a vész teljesen megszűnt, városunk folyó hó SV-én a zár alól feloldalott és jövő szerdán már sertésvásár iartbatú.
— Haláloa kimenetelő baleset *>'-hári Péter helybeli napszámos f lió 22-én reggel egy kaviesvonztrúl kavicslapálolás közben o!v szerencsétlenül esett le. hofry mire koc«iu hazaszállították, mephalt — Vizsgálat és orvosrendóri boncolás elrendeltetett.
— laktvá Brück Sándor és Fuchs Melásia k a. f. hó 24 éa délután 1 órakor etkudnek egymásnak örök husé„-et Alsó Visnyén.
ti ászrovat Özv. Halpben Lázárné Halpben Mór városi képviselő és izraelita hitközségi elóljárósági tagnak édes anyja 73 éves korában folyó só 20-án délelőtt 9 órakor elhunyt. A gyászoló család a következő jelentést adu ki. Ha'phen Mór és neje ízül. Steiner Haina özv. Welisch Rudo fné sz. Halphen Ludmilla. 8chloj> Got'fndaé szül. Halpheo Leopolótna mint gyermekek, ugy maguk, mint az ahilirt rokonfág nevében fájdalomtelt szívvel jelentik, bőn szeretett anjjak, illetve ujó,uk, nagyanyjuk és uővérilk özv. Halpben Lázárné úrnő siti. Neustadt Rozina 1896. május hó 20-án délelőtt 10 órakor •leli 78-ik évében hosszas szenvedés utáa történt gyáizos elhunytát A boJ dogultnak hí t tetemei pénteken folyó hó 82 éo délután 3 órakor fognak a helybeli izr. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Nagy-Kanizsa, 1190. aájui 20 án. Schloas Oottfríed vő. Selmán Nina, Uauthner Fanni nővérek. Halpben Teréz, Halpben Jenő, Welisch Jenő, Wa'.isch . Adélé férj. Dr. Korner Emiiné, Welisch Mór, Weisch Miksa. Schloas Alice, uaokák. — Siller Hennk helybeli kereskedő í. hó 18 án Budapesten rövid szenvedés után meghalt
— MII vasat. Ptukoad ünnepe ai alkalmival f. évi május hó 23 in a déli vaaut magjar voamlainak állomásairól Bécs, Fiume, Trieat éi Velencébe rend kívül mérsékelt ám menettérti jegyek lenzoek kiadva, melyek 14-napig érvé-njesek és azég asoa kedvezmésjt njojt jak, hogj viaazajovetker ezen jegyükkel az utazáit kétszer tetszés szerinti állo-ansaokon félbe lehet szakítani Eien jegvet kiadáíára éa áraira nézte kOlós kúraet menyek adattak ki. a ínyekhez esea readkival atérsékelt áru jegyek sV-•éavesek, induláai idejükkel M vaaaak aaalitve.
— Halataág. * galaaiboki 0 tflzoltó-egjestlet saját alapja javára pünkösd hétfős, 1896. évi májai hó 25 él a gála* •aki községi aroaVea táeeaelatságot
— .Zalartrmegye kankfi- e* Mr-
jetjjzóluek egjlele évi ráadta kósert- , lesét Ciáktornyía 1896. junhu 22-éa I tartja meg. A t é. kózpoléa tárgyául a kivetkezők tlaetaek ki: I Az 1895. évi pénztári nzamadái felfilviiagálata II. Az 1897. évi MlUégvatéa megállapítása CL A.z egyleti alapaaabilvtk iLodositá-sárs kiküldött bizottság jelentésének tir-(tyalaaa. IV. Az országos központi jegyzí-egjlet iaditvioya, a Hgdij hátralékos megyei jegjzói egjletek tauicskozaai és szavazási joginak az onzigoj jogyzői congreasosokoni felllggesztése tirgyaban. V. Az 189C. évi országos jegyzői congreii-szusra két tag kiknldése. VI. Alulánoa tisztujitás.
— Kerékpáron Badaptatre Merész eszme fogant meg !tzmttri<ulatuok néhány biciklezó tagjában. ElbaUroztak ugyanis, hogj a azezoa befejeztével kerékpáron mennek föl Budapestr: a kiiihtá< meg-tekia lésére. A mérési terv szerint körülbelül barom nap alatt tennék meg az utat. Csak se a meleg — le ne bútse őket, se az eső ne rontsa el útjukat.
— A axolivai vii gvogvkaUstrol dr. Bowinyi Béla a budspest! szt. Lu kacs fírdő főorvosa ,A köszvény ko-lönös tekintettel a gjugjkezelé>re is életmódra* czimQ müvében a legisme rőtben nyilatkozik. A szolyvai vizet kiváló gyogyhatisinál fogva piratlaonak mondja ezt nemcsak 8 45'/, natr. bi carb. tartamiért hanem azért is, mert rendelkezésére álló balneologiai mankák ban hason értékű forrásra nem akadt A szolyvai forrá'vu Sag; Kaniasán Fenelbofer József és Rojenfold Adolf-iái kaphatí.
— Kaau vmuU oaaxeköttetéa Zala-Eajersseggel. Zalavármegjéuek folyó bó 13-aa tartott közigazgatási bizottaagi ölesén Eperje*sy Sindor bizottiági tag felemlíti, bőgj a déli vasút uj menet-beosztása a Nagy-Kanizsa és vidékérői a megye székhelyére utazókra nézve igen alkalmatlan; mert csak 10'/s órakor délelőtt érkezhetnek be éa délután 5 óra 08 perckor távoxniok kell; szerinte e bajon ugy volna segitbetö, bőgj KagJ-Kimzsáról reggé: 7 órakor egy vegyes vonat indulna Srent-lvánra s ez a vegyes vonat este 7—8 óra között viseza-indu na Nagy-Kanizsára ; vagy pedig, ha ez nem volna lét«sithetó, úgj a Nagy-Kanizsáról reggel 4 óra 56 perckor induló tehervooal. jiely reggel 8 óra 10 perckor ér Szent-Iviara és az este 8 óra 19 pereikor Szem-Ivánról Kani-ssára induló tehervoaat e két állomás között vegyes vonattá alakíttatnék át úgy,bogv menete meggyorsittatváo, késóbt indulna el reggel Nagy-Kanizsáról és viszont korábban érne az éjjel 12 óra 42 percnyi idő helyett Nagy-Kanizsára A közigazgatási bizottság kérvényileg megkeresi a déli vasút üzleti igazgatóságát, hogy a fennálló bajon a íe'emh-tett két módozat etrjike szerint Begitaeo s egyúttal felkérte főispán óméltúságát, a bizottság e kérelmének támogatásán, amit ő szíves készséggel meg is ígért.
— A szegények megveri dégeiése és megajándékozása. A ker es izr. jótékony nóegjletek 12 közös gyújtó ivet bocsátottak ki a kr.vetke.zo kérelemmel: Kagy-kauiz&a váró* jótékooj közönségéhez Városunk képviselőtestülete áthaua azon óhajtól, hogj hazánk eiredéves örömünnepe városunk minden epjes. még olj szegény lakújának is örömnapja legjen. a szegéujek megvendégelését és megajándékozását is felvette az ünnepségek sorozatába és a lek. városi Tanács a kei ü&agjletet kérte fel az eaen célra szükségelt pénzösszeg társadalmi utoo való összegjojtésre. meljhez kérjük vá-rosnnk áldozatkész közünségének szíves hozzájámlását rjen kérelem a varod álul megszavaz Ht 120 forinton felQl 464 forintot jövedelmezett, ugj hogy 584 forint 30 kr. állt a rendezőségnek fen jelzett jótékony célra rendelkezésére. 1 7-én délben a Zöldfa-kertbe.!! l ín sze-getiy vendégelletett meg; a zaenü a következő volt: leves, borjusult főzelékkel és salátával. Tészta, k&nyér és sör.
— A GUelU-egjlet aéozaaalja. L*J Mtaaich Aurél oraa. képvisalob«i éa Marék Arnold vatéri«magatóból álló ktl-dőttséga Ma^raúaiamtanak ma a következő leveJet ayljtMU át: Ka(7aa«Uaaágu miniazter wl KagyaaaMa nraak 1 A ama-gyar illaa amradavas faaaáiláaáaik év-fordulója ntVali-t'-" u afén magyar ; nemaaut álható aazanui lalkuataai aaaa- j uak aaaa aagraiahá-.u auatkáluoaibaa i nyilváaol. a melyek Magyaronaág asai ! állapotát feltüntető fényes kiállítás Mg- I teremtésére irányozvák hanem az ern- j bari tevékenység azon tereit is felöleli,
a melyek felé kéUaeres ortasajel for- j daluk akkor, a a>i<Ma keblSnket az 1 eazaaenyi lelkeaedáa lángjai havitik. As eatbersiereteUek,ahumanizasaa»skszim-iala» alkotásai kitérik azon fényei tn ' •eaaéget, a naivaknak NagyméltóOgod azép hazája már legközelebb színtere
len. Éppen azért' mi alulírottak m zárkózhatunk el az éneizMk elől a> egj sterény bár. ee közhaazao U»t.
nyel kívánjuk ujabb bizooytágit arol-gáltatni annak, hogy intézeUlak mindenkor érdemei volt arra a védjaókaisrre, a melyet Gizella foaerczegoj ő fenaégé nek magas személyében bir, hogj minden alkalommal kéaz ama nemes éa fenköt intenciók szerint eljárni éa tenni, melyek 6 Fenségéi, a kinek aevét egyletünk viseli, vezérlik és áthatják a főleg, hogv egjoeölelnnk a tisztelet éa becsulés érzelmeit ápolja uoe ország irányiban, a meljaek aikerei él ered-méajei jeíentékenj réasét köiftaieü. Ezen szempontoktol - éa érzelmektől vezéreltetve egyesaletflnk válaaztmá:<ja mai ulfeébea elhatározu, hogy 5000 koronát bocsát aagyméltóséftod rendel-kezé»r« oly rendeltetésre!, ho^y az earrdéves kiállitáf alkalmábó: ezen ösz-szegből öt magyar ajkú, szegény sorsú, érdemes hajadon leány kibázaaitáaára egjenkiat 1000 korona fordításiak A midőn Nagy méltóságodat tiszteletteljesen felkérni saerencséok van, bőgj a fent jelzett összegnt kegjesen eifogadni és az intézkedéseket arra nézve, bőgj az ai-tuzölt céljára forditussék, elrendelni mél tóztaasék: engedje meg egvuttal Nagy méltóaágod, bogy • küszöbön levő nemzeti ünnepélyekhez jzivből jövő 8zereoc-e-kivánatainknak adjuuk kifejezést. Nsgj-méitó,agodnak alázatos szolgái : Gizella egyl. dr. Erner Vilmos ca. kir. aánri tanácsos, a birodalmi taaácj tagja s. k. elnök, Ludwig Albert a. kir. kereskedelmi tanácsos s. k. alelnök, dr MBaaich Aurél orsziggjalési képviselő s. k. alelnök, ilarek Arnold vezéi igazgató.
— Ki akar »gj éves önkéntes lenni -' Az olvassa a hirdetést
Vegyesek..
- legbizaato g)ógjkezeléa. Zavart emésztenél ellátott egyének, kik étiágjhiánjban, felfúvódásban gyomor-görcsökben és rendetlen stékelésbeu szenvednek, a „loll fele eelalltz aor* használata által rövid idő múlva visszanyerik egészségüket. E«j doboz ára 1 frt Síét küldés sapoota utánvételen Mail A. gyógyszerész, cs. éskir. udv. szailitó által Bécs. 1 Tucblaubeo 9. Vidék1 gyógyszertárak -ban határozottan leli féie készítmény ké-reedő a> ö gjári jelvénjével és aláírásival.
— Henri Nestlé-féle gyenuekliszt. melj Nestlé vegyész által Vevejben 30 évvel etelótt találtatott föl. azóta nem rsak az egész szárazföldön, hanem a többi világrészeken is óriási elterje-fósnek iudult s a legelső tekintélyek e^" (ryennekorvosok. állal az anyatej heiyette.s:tőjéül ajáltatik. a grermek tápanyagok kűzt ina kétségtelenül az elsú helyen áll Mi« a tej. hogy tartósabbá váljék, gyakran szó4a. bor éa stálM-il-savva! v«gyittetik >>a«ze, mi a gyermekek organizmusára - idővel legkárosabb kóvetkezaaénjeket voaja maga után. addig ez eset a Xestlé-fele gjerroekliflzt-nél teljesen ki van zárva, a rneeaemók örömest veszik magukhoz, tőle virágzók és erőteljesek, a mi fodolog. egyenletre gjors táplálékuk van, melynek készítéséhez vízben néhány perrzig tartó főzés elégséges, szütetéakor mint tejet isszák, későbbi hónapban pedig mint pépet veszik magukhoz. A Nestlé- fele gjermekliszt a táplálékoojság minden sajátsáéival bir, « azonfelal gyártása is felette észszerű. A gyermeklisztbez felhasználandó nagy roennjiségr l«j naponta frissen fetw a gyárhoz .aitozó tejgazdaságból áUittatik elő. Hiután a tej pontosan megvizsgáltatott, egj készülékbe öntetik.' melyet gőzzel futeoek, a melegítés azoaban 40 — 5U foknál magasában nem -erjed, hogj a tejnek sajátosságai változatlanul megmaradjanak. A szükséges kwjérbéj legínomaW) búzalisztből állittaük eiö. Minthogy liszthez legAnomabb réaseibsn csak a kenyer-béj nasanáltatik föl. a légenygazdaság ezáltal akég nagyobbodik. Kzeo tejbez a légenydas vegjaléknek rendkívüli finomsága nagyban elősegíti e tápláló anyag tartósságát Ebben áll röviden a tejösaze-tétel előállítási módja, melynek tápláló voltát a laikus bi könnyen láthatja. Az előállítás módja ninea bomáljba burkolva, s közönség elé teljes rilágitásbaa vau helyezve Végül megemlítjük, hogj mint pép egyéb kitliaó tojajdonságai mellett gjerntekek fttarusánál, cholera ooatras eseteinél mint tápszer a gyomrot izgató tej fölött nagy sikerrel alkalmazható, mely tulajdonságok a kórházi kézi könyvek által is teljes joggal elóajoeaa sorolható t eló.
Felelős szerkesztő éa kiadó Ifj WUDITS JÓZSEF
1 ta vasi sMaaitak W krtsl la ! j
¦•tar*** raimaiíat fe k • t «. f•* é r
. >iia> -:aa*»«rf-«lv»si Sö krtíl 1< írt 56 ..•« aiii>r*Kaé»l naa, csikón koejkákolt. BiiatasvtL 4a«a«ai atk (mídI-«f7 240 kaaBbaa^^iB&Uf 3UO0 »*iB é« ¦uataaatba atb aMgrsadeU ara p«sUb*r 4a riai»«iUM3 a káabos axáliitva aaioti-ami pottaionlalIával kaid : HtBaekerg tí ca.éa kir. DriT tsáll. iaelr«vagfiu-a Ztika- SÍjb lh i
yg r
Mafjar Byelven in awfréadelétek poato-aaa eliméstetotk
B1BÖ
az orvoá MktIMttk ijáalják
OOMSTAaiTli.aUELLE EaMA-aUELLE
M«Ukbofi »já«il»to«, de gjrengrbb UUutDftkuk kiriiúM •Tjernwkfknfk.
Gleichenberg' forrás só
{torok ét om b^teftéfíin*-! »Wft 30-tf ______
7
ak rllro, tofábU >
báuUlvtvini', ot-Toti tfkmUljrt álUl a 1.ITHIOS FORKiS
SALVATOR
sikkerrel rendelve lesz. hatéau!
lóurti eieulieló
SapaaU aa>áavvid»reas*ics»kt»a tt
fvAa7*aertárasi>ai á 8Jalvsta;r-f*rráa lrasar. Ks«rjet«B.
•) E mai alau kta (nrtm uva vállal fe- Siert
Hirdetések.
B kitöntrtéi, «ek kfist 14 di*zokaiaf U IS rmmjtrrm. >tástmUa biMMjitTánj dtó tmii ktk
in)jr,a ailai Cpea nem, v«jj raak tükí-letleno! iraasek aiop látva. »ill« H. fele __ tveraaBllast aaaa. Bllat feljtáa •aassta aiaia tUBnalselík m«iaaaa«*t. >ea>ktlas>»as rasiratokai, ~-rrekkea a aaaaitéBaaa s s sesfiaeas lefelé a sataaUaasIreiart, asaálill és |y*ra>akkér-aáaaa atialalas básaavrlváava forl-Hatik — bvásatra iagrea kaid a koai«eb raktár :
F. BÉRLIK |„ J»«LkESl8íll űr. 1.
Bfin MHt'lt jiffiftliilial 90 initir. Bein Vtüt-rílr Mtcaipi t«j J) tráf
Kaattr aais
gvMirWa)
Dr rnranfer, u alai-aaaatriai omaiot leltac-•*a BjaasaMja bóoarilvaava annat lleatlt sysiaia>ist«issij» 1STI bea ttMéai k«va<«*Be alaalasáasl áa^tnaWa. a háti iatssataae S '— ** ** "Híjsaas sjsiaiaaall. ils ¦ ---[¦-ászt laahak vlaml, s •Ivaava kit asjasiés UmlMihss. as a4a arv4«ai sajka V-16WJ
manyar
GruJuosoiislii.oBiiiyir.tars.
BUDAPEST l, Kariíl-iltza 9- sui
AlmpiUmlM 1888. Atmpittmftt ISII
a kíiteS kir»**B«k
ét mmmóMi rendűiért tr-
lúniln
irmavitjok
á nult tibea ¦¦ a áaaaj tr'pin^rBiei na-fTobó reaae zslraaa lett Isayl'va és lyarilaa ¦esett iilapotbaa énikeutie. nttlj modaier aumelin ¦««> a lastasrtzstaaO tlzujralt s Bústa* a keatletea a grárílaf ato.na |7apja éleaa kiviule ea keindöaeae folytán ii«a BMffofjnak; n iáéü anaál inkább a syara, ailafls artékssttáara vágynak képMitve
Kimeritö frl'ilácositaaaal éa sra*. sasul kiváaatra kéaxaeggel aso gála.k.
As Oaaaa kaldeaMavtkel néslakbíi Bu-M lApotvirvi paljuilvarbo< ktrjok i
Varoai irmlaakbaa Ntugebauer g sraél (Derertya-stsza I. azáaii [elnlacoaitaaok aaiatéa aviveaea arnjtacaak
856|tt 896. Érk márezms 6 én.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jbirösár aamt tkvi
| batoság közhírré teszi, bőgj a kir.
j kiocatána. Schvarc, igazabban. Z.vorcí
! Péter aaeat-máriai lakos elleni 14 írt
1 44 kr- take. 13 frt 38 kr. u án 1834
j -nájua 25 tói járó 6*/, kamaU 5 frt 31
l ki. vegrehajtáskérelmi a 5 frt Ti kr.
eiuttali költségek iránti végrehajtó
ügyében a nagyksniiaai kir. törvényszék
(a leteajei kir. jirásbiróságj terü.etei
fekvó. a zajki 74. az. tjkvben A. t ijj
hraz. iagstiannsk Schvorc Pétert ij>(ij
332 frtra becisall viluágköleles iniztiu
feleréata a aajki közaegbiro hazaasl
1896. évi juniua hó 17. napját
délelölt 10 órakor megtartandó nyilvános
árveréses eladatni fog.
Kikiáltási ár a fenoebb kitett beesár Árverezni kívánók tartoznak a necaár 10*/v-át készpénzben vagy óvadékképes papirosa a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenjén, a kir. jbiróaág mint telekkönyvi hatoaignál 1896. évi március ) bó 27 napján. | NTNKOVITS kir. aljbtró.
1377/tk. 1S96.
Árverési hirdetmény
A nagykanizsai kir. tvszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, no«j a kir. kincstár késviseletében Dr. Tuboly Gyula v. t alflgjéiz nagjkaniz*ai lakói végrehajtatónak Tóth József végrehajtást szenvedő orosztooyi lakot ©ll-ni 12L fr: 40 kr. töke, ebből 118 ín JC irosk 1895 juliua 27-tól járó 61/, kamatai. 9 frt 38 kr. végrehajtáskérelmi, 9 frt 25 kr. jelenlegi a a még felmerülendő költségek iránti végrehajÚM üityében a fentnevezett kir. tvazék területénél tartozó, az orosztonji 623. sz. tkvsen 1. 1—4. sorsz. a. lelvett 488 frtrs, — ugvanaioa tkvbeo t 273|b. brsz. a. felvett 416 frtra, ugjanazos ütvben t 273/d. arsz. a felvett. 722 (ru becsült ingatlanok 1896. évi június hó Bán d. e. 10 órakor Oroaztony községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatai lúg.
Kikiáltási ár a fannebb kilett beesár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár IOVit készpénzben vagy óvadekkepb psptrban a kiküldött kezéhez letentii.
Kelt N-Kaaizsán, s kir tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 18M éri nurcms bó 7. sápján.
QŐZ0NY kir. tvszéki albrró
i 1378|tk. 896.
Árverési hirdetmény.
A nagjkanizssi kir. tvszék tkvi ost tálja réizéröl közhírre tétetik, hogj a m. kir. áilzaakiacstár végrakájtalóaak Krompacher József végrehajtást esaavedó nagjkanizssi Iskos elleni 91 frt 93 kr : tiké, eanek 1894 január 1 tol járó 6*/, | kamatai, & frt 76 kr. végrehsjtáakérelmi, I 8 rrt 35 kr. jeleelet' • a Bég felmera-I lendo költségek iránti végrehatási Ofjé i bea a featoevazett kir. tvsaék területéhez tartozó, a nagjrécaei 17 2. az. tktfcen t (4616—4621) hrsz. a. felvett 470 frtrs, a nagjrécaei 197. ar. tjkvbea t (46Í6— 4651) hriz. a. felvett 076 frtra éa a nagjrécsei 606 sz.tkvbea 1(4578-4583) hrsz. a. felveU s 562 frt becsalt imgat-lanaak 1896. évi juniua hó 9-ik a apján de. 10 óiakor Nagy Bécsé koatagháránál megunandó ajilfánas árveréses eladalni fog.
Kikiáltási ár s feuaebb kiteu beoaar. Árverezni kívánók tartoznak a beesár 10",-ái készpénzben vagy óvadékképea psptrbaa a kiküldött kesébez let^asi.
Kelt N.-Ksaisráa, a kir. tvesek aaiat telekkiayvi hatóságnál 1896 évi aaárc hó 7. napján
GÖZONY. iir Uréki albiró
| Nagjbsa és kicsinyben.
luic
--.'cn___
Milleniam
Í gTkalapé*, szatanafesal2MKOlJ| S FlereEtiaerkalaaek reaaek kívi-jT "" tel 3-tói.
alva, aai alti
i. énk s**asa asraa át a tátsaaág alasaa k Matsh as 30 tv au as at*aa s»a ajaaijiaa, ap assw ajns»a aatearír-
áagel fonatu tollaa kalapok sral lat: és virággal dtazitve 2.80 tat 1.5O-t*. ek 90 król
Spltxer Fanni
a*i kaUp raktárákaa
Budapest, VIL Kerepesi nt S< Kalap alaknál 40 ar.
Nagyban ú sicsiajaaa.XXXV ÉTFOLTAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 MAJU8 23-án.
Előkeli, r*gi jól berexeteU
tm- minden ig.an tWgtzt -«. |^i"kr^ * W 7
biztosító részvénytársasáp: w\ I llw /% Ml
tevéké foQg)nököt ^^«^»«
kfres ejyenKní ii^jraimj egén fogwrok, rá
Iráabeli ijiilatok ,
)OOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOO
1863-lls
óta ismert
Gyomor jL cseppek'
lnak |T«>« >¦!¦*¦"¦ a> á«llaaaaia I I......
• H*th»tó« groryszemek ------,-
táfaü menvnyiboi ez > gy°«"HM gjamui lanaraaafaaei etetette*
Említett bajoknál m HairiakeacUa
.,»—»¦ «—»p»fc érek oU tan-•,oin«* bizonyaiul, a mit nu mit eaal „zonyitriny tanttait Egy ka Oveg ara naíznalat; .taaHajaal egytm 40 kr„ nagy jvee ara 7U kr.
Maíj.rorsxági fonklir IMk Jssaef popszertara ¦¦almmtiaw, fciraii utez 11 w
A Tédj r.M *» ahüraal tozeiesen Matt aaegtekaiteni! Caai orr eaeafeket umA eTfogaJai. melyeknek UrtoUtira tóid azalag Tan ragaaftra a hüntl ,u™S»al!c.Brfcrr)éae . Valódiságát Maoavfitoan'.
ietést irodájába Rndtpesi V. Fnrtió j ntcia 4. tiaro alá kéretnek.
I Kőszegen
Dr. DrrlfMtker J.
SAMATOfí/UMA
VIZGYOQYIKTÉZETE
¦ireuat b« 30 kat»l nyitva.
Rendszer Priesniti és Kneipp. Yil-laojoiis. mtsuge, gyógytornaiiat és diiew-titu eljárás. Teljes ellátás igen mérsékelt árért. Gondos or-tosí felügyelet Prospektos ingyen.
Az
10 évi jó
tányot áron kémt
foí és iryökór húzás
•-T fájdalom nélkDl. "••
Vidékről a millennium ünnepély alkalmával hazám jövőknek meg Jeleid megrendtlémS sí tUi kóltté-get vittti térítem. TftniUik, tiutTÍ-selók és krtoüák 40*/, előnyben ré-siesttlnek. i
Koos M. fo^speclailsta.
Budapest, Kerepesi-ui 34
Ró kas kőrhizztl szemben
Grand Hotel National,
Bécs, Taborstrasse.
Réfi biroeTej egyetlen nagyobb axállójt Bécsnek, melyben tm szolgálat, sem Tilágotság nem lesz számitTt, 200 siobi 1 írttól felfelé, fürdők, s&rgOny-hivaUl és telefon, indóházak és gőzhajó állomás közvetlen közelében vannak Olcsó árak, hosszabb idÓzés otáo egyezkedés szerint. Oo p»rle tonles les lanqnes modernes. A HARHAMMER igtzg.tó F ¦. MAYER propríétaire.
J kaphatók.
KAOVKAKIZÚK Prtger Béla ét 8c los Lajfta gjóiryazeréBzéknét BARCSON Kobut Sándor (rrogyazeréazoé!.
u iziilod* feaj»*e * f©- ét aUÉkUro
41. u 1,1 Képziitú
ál'il 6 krért tz Itnrt fi'j«iKÍTu-okk»l
Ssobaárak * kiállítás tféu ta taaa alatt:
a<ÍT«n íioba I áar^gjal . .
Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
f. é.
hó l-'M
j
:0 ig c-ikia u ef.éei 10 aapi Ur sa-*r» fogad Utoalt el
KKIIIK A. AD0I1
»» wr es aifö-felwttoei jjiri tíklirí«
•atrkaa t> kloiiarHa =
BlDAPraT, VII. aarafM'-** ** Na«7 raktár niodra-
bőTök,
melyet kir*o».tr» bénneaiTe kaldök, e.y-axerusiiKl miodiiou, a kiillitú s'ktimáTa] tVIjffreoáö c.ip*«- H rtiim»di»-me*t*r ar»k-n»k ájáalom bfirnkuromu megtekintésre
MegrendéLtmek pomtán é* vasúton r*€ŰtiM utánvét metíett ttmonnni e*s~ kötöttének
bTEYEK
gyögyiatéxet
ToliH-lílrdo
Grácz mellett.
májut-tkttlMr
Eéf liaaert TMUriaüaia (acraUcraae) acx«l- hrráaSOfokC aielcg iS í ok (R. 15: ok C é. JO iP. ¦éraékelt kllaia. «ráalt« Cr4öl«r«ső, kiterjedi fcayTet«r4ök, tjófroatái laexiiáatalaiak-, aea rwtlcsia. laefC7eareiieg, aátK-eriaczaetefBef. bjtleria. főrcaök, aearalficEi ftb. >*«1 aetegseffek. Teruagéayaég bél éa húijaf cilar. itb Ic«ii ájáolaató Qdalöknek éa ryeiife ^yennekekDek tiyéfjeaakdz : külön fyorylerem, Qtcúhuia. kadf&nlök Belef* riitel, teayürardök, rlllaaios flraöa, aiaaaaf«, lahaaytTárTaeaeléa Mr. O^ctéé ksade citeoe. tzobak, rilak, fít^jívrem Sttaa6 laxáaok, afjei ICimtritó proapedu* a' (OrJíiciijaUiaifai' ia«jea M
26 «Y óta aa^ibiibatt. (a)<alaa«il»>»
qnil, áléiail, lá|lia||alliaH ét an|aáHa>ka»l « a< orroeot
ifiUwai I a ia niiMlic gTaanbfaaa reodeltetik. A valódi Borgoa7-Pais-LipaU&r sra-
buta Horgooy-Liiiuneiit eliieveaét alatt neit ntkoa aaar, haaaBa ajaxi '
¦llauil iÚtxtt, me:j™i tfr hiztanáalu sem keuaw küamim ¦---------
44) ar_ 70 kr. ea 1 frt. Ivageakéoti árban majdDeia iaiod«o gTÚcyaMrtár. ' bac kiaaktaai ra«; Btaklár: Tlfi ltoaf gogTaméaoéf Hllaaiitia . BeraaarUia alkalnáTal ipm óraloatk larjink. mrrt tobk UaebWjtaM I utamat Tan forgaloBbaiL «j aaa akar 111111111111111 a> aWn e«J<« I •Twt Jkfaaar Tádj^j Déliül miat aea nkMH itaaitaa riaaia. I
Baaktar F. Aá. M tina, cbásx. áa kir. vrlvarí uállittA, ffcaáalataat Jbaricfiaj.
Idény: május—október.
A cs és k. bs. déli vaopálja állomáshelye.
átsvá-nyfürdo
8ILAV0MIÁBAM. Intésö fflrdöorvoa i Or 8. FISCHER
Bebizonyult gyógyhatás nói betegségeknél, mint magulan ság, sápkór, fehérfolyás, tisztulási zararok, enudat és bolyig fájdalmaknál; továbbá köjZTény, cznz és idegbajok ellen stb
ÜJOSSAN BEBE.SDEZETT
hidegvizgyógyintézet, izzasztó kabinokkal.
Prietsnilz-Bód serinü bepólyázás. Tillanoi fttrdók Meleg
és hideg zuhanyok. Massage stb.
Daruvári fürdő a 330 méter magas szlavóniai középhegység alján fekstik, pompás parkokkal és fedett aéu-helyiségekkel. Csinos társalgóteremmel és zenekarral, oWaso-tervmmel, melyben minden jelentékeny hírlap stb. található. A lakások és fürdők a jelen kor minden igényeinek megfele-lóleg Tannak beresdezfe Árak jutányosak, sjsy Felvilágosítással készségesen azolgil a ftirdőigazgitósig.
BER6EB FÉl<E ORVOSI
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orron iekiotólyek által tj*nlT» Amztru-MtgyaroriszAgbin, Fraoczia-orwág, Xémetorizág. HollaodbaD, Schireiczbu, Kom inban stb sár tiz ér óta fényes bikerrel hwroáltatik,
WrW mindennemQ bőrLOteget
miot KÍDte az arezbőr miodeoféle tieztátUosigai elles
kfi'öcöseo a rflb, az idült és pikkely sömör ellen a kosz,
a íöoiör repedTéoy, a fej éa szakái eileo, a szeplő,
májfolt, ugynevezett res«8 orr, a fagjdag, a lábizzadís,
a gyérnekek valamennyi kalsö fejbetegaégei ellen. Ezen kiTÖl,
a birt tisztító mosdószer sjánltatik.
Ara daratoakéat használati uUtiUtsat sgyatt 35 kr.
A Berger féie ká'ráoy szapptn 40\ a tömény fakatrányt Ur talmax, felettébb gondosan Tan készítve s lányegesea köLönböző a minden egyéb, a kereskedésekbe;] előfordu'ó kátrány szapptaoktÓl mert ezen szappan 35^. gl c/.erin anyagot tartalmaz, finom ütaUzerea
Csalások kikerülése végett
gTÓgTuertánkbu TÍUtfO«ax BE RGER féle kitrásy-tsappu kértmái t kd! t tötd c*om&(olácni
Szám stwinu kithUUM i *w MaieUni küllitiui \m-ki.
G. HELL o
Nagy-Kanizsán Práger Béla t Belus Lajos gyógyszerésznél, rt
foOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOO
MOLL SEIDUTZ POR
Caak akkor ralidlak ha mlad«>7tk dobos HollJ A. Todj»cT*' aa
alaiiiaat tlnwti fel.
* Ml A falt S^MIIK-fwak urtot sróiraatáaa a le(iaskacsabb tyaatr- ti al-taatbéatafaiak. 170 norsnrc« ^a fjotaorbér, röfx&tt aziartttééa, majfa tutajom, vér-taialia. aranyér «t a Iet^úl0obös5»b aAI feataftéfaa ellen, e jelei hattaaeroek év-tnedak óta mindig nagyobb átterjedést aaenett. — ára aly ItfMaitalt 9rM*tí 44-I (H I. •
Hanititáttk tirvényilag f en ylttgtnek
• BORSZESZ ES SO
akk«T Valédl °* mindeg»ik <t,n MOI-I. A r^ljegyét tonWi lel ea
-------------.A. Mali' eiirata oaozattal rao zárra A üeil-fftl* fraa-
------------ál aé nerezetaaea miat 1a|aal«ataal!laalU atMnatlnl >tar koazrény,
c*az éa a mereuiéa efré-y koretkeaményeinél :egi«meretetebb aéptzer. — Egy &aa-lalt ¦emu tn, ,r. >0 ar^tn,_________________________________________
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatreaae flLaolyaaraa azikic.)
A mindennapi azijtiaatitaanal kolönöten footoa bármely kom gyermekek, mint felnőttek zxamára-, mert e azAjriz a fogak torabbi épaégét biitoaitja ¦ egyazerar od öraaer iojf«j" ellea. — E|y ¦«! * >aa]eayére! ellalatt i>H ara : 10 ara.aiár.
(ésTj IMI
Fóllil kO
(yéfyizvéu, ct. ét
uállit* á'tal.
klr. udvari
Béu: 1., Tucblaubeo ». "¦
Vi4aaJ aicgi aaaalaaaa aaaaata aal-.aatáavat Brllatt ttlfatlilataaa. A raktárakban Uuik határozotlin UOLL A. aláirStával ('
védjegyévei "ellátott készítményeket kérni. Raktár : Nagy-Kamiin ROMnfeld Addf >« F'»_____
A munkácsi uradalom gyógyvizei
dsóreoalO orroii sxaktekÍDtéiyek által a legjobban" ajánl tatnak é« pedig:
a P0UNAI
IoitAb
kftuTénynél. a hog}1-nUk hnrnto« bántal-maiDál, Diabetesnél torok, gége ét horgok E két nt
a SZOLYVAI
forrás
liuúv a
5
bólfagbajoknál, vesekö-néJ, bogybomokail, a légutak huiulos bánUl-mainál; sárgcságDál 6 eluiroodás ellen itb.
hurutjainál, gjomor
és Mlbtjoknál, Chlo-
ro,i8 Atonia stb.
»LUHI ERZSÉBET" forrás
medve védjef?ygyel rendkívüli kellemes izS éa oditi Mtanynrit. A légió szeriek idült hu-rstos bánta)mainál, tul-sigos gyomorsaT kép- ^
ródésnél Tf*J»rye eru iió ni.
Gróf Wái\\ iratalii isaiiatóiáiil
SkXu n íx Aotaon.
NAGY-KANIZSÁN kaphi 6: Fasselhofer Jézscf és RosaMlftrlt. AdoK araknál
i d 111 gyomorharnlnál étrigytalansignál, fer-tóiő járrányos beteg-mint diaetiet-
|
i
•X;
\\[
!'¦
tXXIY. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLŐ NT
IS9B MA«3S 23 i*
Elti ts éi klr kizsr. uabiiaM
ÖMLOKZáTÍBSTÉKOTAIl
h«oolé az *l.j*izMá*k«Z. - »«t»l.|»k
épiti
miotib
(itiMk ingyen és bérmentve
Hatésáfilag engedélyezve!
Ki akar egy éves Snkéntes lenni T!
Uiaduon ifjak, kik « mefkivánt iskolákat nem végeitek, e!őké«zü!t-ségfl!r« és foglalkozáickra raló tekintet DélkOl meftszerethítik ai esjévesaokéoUMi jogot. Pro«T*mm li|;n és bermentTt
Lidfetblan Albert
igaatató
enyéies Snkénteii tanfolyama DEBRECZENBEN.
jviayor
cs. és kir. őrnagy felügyeli. SzOletési ér közlendő. A ki már sor alatt állott, fö' Dem vehető.
Marina HRkMY-REMOMTOIR
gud*KOD (crarirozTi, tartóságáért
jótállás.
Höljcyekoelt: vagy araknak 3 f&deles 9 frt, eiösi arany ktrimiTil aaa/1MS9xímmal mefipecsé^elt 6 frt, 6nom horgonyszerk etet lel S frt, fém remontoir 5 frt 50 kr.
Világit* Wwker
1. miDÓaépü masodperczeket mutatóra1 1 frt 70 kr. Irináitokat 1 oapi fe'hu-ás ütóflierkeiettel 5 fit 25 krírt küld
2 évi jótállás mellett EUG. KARECKER éra«yárs,
B7«|re», 21é. ker. Wraiberf. Gazdagon illustrált irjeftrzék infryen ét bérmeotre. Nem teUió ki fog cac-réltetői, esetleg u ír visputizeticini.
Schicht
féle
SZIN-SZAPPAN
igeo jól szántott kitflnöea t i s 11 i t,
legtakarékosabb a használatban
Tisztaságáért és ártalmasságáért a ketek és ruháknál
kezesség vállaltatik. Egyáltalán a legjobb a létezi szm-
axappanok között Egy kísérletet senki sem fog msgbinai.
Kftpbati a legtöbb deuil-fl«lrtb«D. Képiiielője Budapest részére : DEGKLI.f.R KÁBOI.T. Akadesusnteu t.
^.filtzer. btrés
B'jdspes',
KaphatólTiov&bbá
Seide József
ciemage keretkídeaében
ker. Fó-utca 8. siáni.
T.
ez.
Aton körfilmén}, hogy utóbbi időben Tarosunkban tSkb helyütt aszfaltjárdák készíttettek, továbbá azon ezél, hogy városunkban a fövárosiboz teljesen hasonló és sestminenü más anyag által felQI nem múlható kövezetét készíthessek, indítottak enfem arra, hogy egy elsórangi aszfilt vállalattal — mely évtizedek óta az egész monarchiában több
cnooooo
JOOOOCO
ooooooo
OOOOUOO
ooooooo oooocoo
100000 m? nyi aszfalt gárdát és utat készített — összeköttetésbe lapui.
Azért a n. é. közönség tudomására adom, hogy bárminemű aszfalt kBwezetet,. fc»p«-bejaratokat, valamint mindennemű mit utczai kSvezéet elvállalok a legjobb mi-ncué^O és elsőrangú
Siclliaui termés-assfalt
jótállás melleu.
AionkivQl azon előnnyel it bir vállalatom, hogy míg a vidékről idekfildött munkásoknál, a munka kivitelénél a felügyelet nagy részben hiányos, addig én mint helybeli vállalkozó, az egé« munkálatot éber szemmel kísérhetem torábba az, hogy azon kellemes helyzetbea vagyok, hogy a legkisebb mnn-kát is azonnal a leggondosabban elkészíthetem, feljogosít arra a reményre, hngy a n. é. közönség ezen uj vállalatomat is pártfogolni fogja
Végnl bátor vagyok megjegyezni, hogy szakképzett munkaerő mellett állandóan nagy mennyi-aé*O aszfalt anyagot tartok raktáron, ennélfogva minden nagyaágu terület beburkolását azonnal elvállalhatom. m Költségvetéasel fe egyébh felvilágosítással készséggel szolgálok
épitó-anytgok raktára és c«a»ent4rii-gyára
magy-kahizsAh
A ki egy kítÜnŐ és olCSÓ kerékpárt óhajt 'Mi-rolni, az saját érdekében csakis a • Világhírre *
síért tett
.Styria'
gyártmányt vegye. Egyetlen belföldi készítmény sem közelíti meg ezen kerékpárokat, melyek mint tartósságra, mint könnyű járásra, a világ leghíresebb gyártmányaival is versenyeznek. r
IMil Umii tiltii filsiij, Alkrickt Saltatír fékirczti i
ltltt|l,
Pttír (ikircni i ftni|i, í|*tt tachiii Ciiirgl hirczi|
i (mi|i, Erii Sackm Cikirfi kirczi|
Pál ¦ickliikiri-tckwiriil kir-cr»| i ÍM*é|t,
¦•ktnil kif bircz. i fmi|i, ltrsz«| lirtiicbiritz li|t t
Nrtzi| klfinkift i U|,BiUua|a, Wiaiiscbgrátz kir-Ul|li I M|)aiítti«*|t, valamint a legmagasabb arístok-rácia, osztrák, magyar, német, olasz, orosz, görög és túrök-orsiágban legnagyobb részt .Styria'- terétpárt használ.
ép úgy a a versenyzők *;» része, * & «f-
senyek *|4 részben ..Styria- kerékpárokon lesznek nyerve. Legutóbb SZOMBATHELYEN és BÉCSBEN tartott nagy versenyeken
csakis a „Styria" kerékpárok
győztek. Kizárólagos raktár és képviselőség
Ifj. Wajdíts Jozsef-nel lagy-Kanizsan
a hová minden megrendelés intézendő-
Árjegyiékek ingyen és bérmentve. — Eladás részletfizetésre is. IITlli ITIÍÉPEI Iái \U FITÉRT UMI4TII. "««
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban.
^.VARAZSD-TOPLICZAS
Zagoriai vasút (Zágráb-Csáktornya).
Or. Lodrij udt. tanicsoa Unir által eienwave 1894 58 fok Ol* ¦ melpR forrja. felHlmuibatxtlao hatással t»o a rbeumatikus. iiü et báaula •• k5<rvénjr uába, titkon betegségek, bírbtjok és pö vilykóro*! »at. IVÖOYÓÖYMÖD köböKés melíbaj máj, vese, gyomor és aranyerekre «!¦
Villamgyógy. Massage.
A gjoirviiitézet minden kéojelemniel. egéia évei it avitva. Njrári ul«.' májú I-'ól okt. l-ig. Najry park. Kitstjodt fekiés. állandó tériaae. taK<-hangverseny sat. A varazsd topliciai vajmtt áüotDásoo aap-tnta a veadf2» ¦iáméra omaitras kocáik. Megrendeléseket a fürdőig.igáiéiig lr---ti<!? teljwit — Orvoal ntasitáaaal dr. LoaghlüO A- Iard6orvoi szolga
Prospectu^okat ingyeD és bérmentve küld a fllréétgtzf atosap
A M: KIR. ÁLLAMVASUTAK I GÉPGYÁRÁNAK VEZERÜGYNÖKSEGE
~ BUDAPEST, Józseí-körut 41. szám alatt.
Ajánlja: a magyar királyi államvasutak gépgyárában készült gőzcséplőgarnituráit, ipari ezél okra alkalmas „Compou-iif
lokomobiljait és egyéb gazdasági gépeit.
|V »•••¦ *
vi aiimitui l-t ö I Váezi-kBrut SS. és J4mMilr«t 41-ik
én alatt.. !8%. május 30-án.
I
Riéfi»mté»i úr:
Fél etr» . . 1 fn 50 kr
.^ETedén* . . . 1 fn 4* kr
Kg?** ntvai !• kr.
H 1 R IUCTK 3 K t
kAUJXM (MbUoriMW 1, ¦MIUMlBf
. ¦ BMutleB UtiMm *o«-«n & kr.
.\ vi i.ttTkhkn
Miit aoro«k«>t W kfért l.<*ék
ék aiaiéw «agr*« kr. fcMMadi
ZALAI lOZLORT.
\X\V. évtofyaiB.
A lap astlleai «a aavafi „„t, ÍUelö aiadui k6«l«.»0, [fj, WaJ ¦ IU Jázstf sa«testtL-kia44 ae tér.
Knlnuk viaaaas»a ktlaWtaek
A nagykiaiziai , Ipar-Testtiet", . a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság*, a .Koton takarépénztár
", i ,nagy-kanizsa:- és galsmbokiönkéntes tozoltó-tgylcf, » .nagy-kanizsai kiídedneveló egyesület- a .Qagy-ktnissa: tanítói járáskör', i .nagy-kanizsai k-resztény jótékony nóegjiet'. „n.ianizsai iir. jótékeny aoegylef, .szegények tápintézete', a .katonai hadastyán egylet' a .soproni kereskedelmi iparkamara' nagykanizsai kUrálaaztmányának hivatalos lapja
HLTENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Na|y zaatzsa. 1SM mH. S*.
\:gy i* nevezhetnem őket, a nemzet uapszámotai. Mert valóban napszámos munkát végeznek, de > legnemesebb anyagon, a fejlődő gyermeki leiken.
Az édes anya védőszárnyai alól veszik a kis g\ érmeket kezükbe, liogy fejlesszék, ápolják és megtermékenyítsék lelkét. így gondozza a kertész is a csemetét, melyből később enyhülést nyújtó árnyékos fa leszeo.
Szent ez a mnnka, mert e munkával teszik a Teremtő képére formait lelket falóban hasonlatossá Teremtőjéhez.
így nevelik emberben >i embert. De nevelik benne másfelől • társadalmi egyént is, ki nem magára hasira teng ez életben, hanem emberek társaságában, embertársai javara él. Ők csepegtetik bele a kisded leiekbe, hogy ez a társasig szent kötelékekkel van egymáshoz kapcsolva, ai emberszeretet kötelékeivel ; ók gerjesztik fel az ártatlan szírben a szeretet tizét az Isten, a szülök, az embertársak, a haza iránt.
Kit a munkát végzik e napszámosok, de nem napszámba hanem tudással, odaadással, szeretettel
Ezt a munkát végzik azok, kiknek munkásságát alig szoktuk figyelembe venni, annál kevésbé szoktuk meghálálni, s fajdalom, csak ritkán -zoktuk még csak meg is fizetni.
Ezt a munkát végzik a mi tani lúink.
Dk alkotják társadalmunknak csendben és észrevétlenül dolgozó osztályát.
És mert csendben és észrevétlenül dolgoznak, átért nem szoktunk ügyet vetni rájuk.
Mindnyájunkért élnek, mind>yá jaaMrt dalgmnik.
De az élet a maga rideg valóságával olyan gyakran ntjukba áll, s midőn épp a legnemesebb hévvel dol-geznak másokért, akkor figyelmezteti őket, hogy gondoljanak magukra is, — hisz alig van betevő Jalatjuk.
Egy tanitó gyüléáen voltam egyszer.
A gyűlés végeztével egy öreg, tisztességes arcú, kissé félrehusódó Unitóval álltam szóba. Ő egy szék karjának támaszkodva kelletlen hangon, mint aki már sokszor ptnasz-kodoti hiába, mondta el állapotát: 54 év óta tanított, s most öreg-aégére nincs miből eltartania családját. Végig néztem a kopott alakon, s láttam, amint egyik lábával aggodalmasan takargatja a másik lábán levő cipője lynkait.
Vigasztalni akartam. De egy köny-csepp jelent meg szemeimben s én gyorsan elfordulva más dologra tértem át.
Ezt nem tudom kiejteni soha.
Ez a kép lebegett akkor is előttem, midőn a nagykanizsai községi tani tasaknak a tekintetes Iskolaszékhez Mttézett lolcaaukdásái olisxtftaa.
Harminc községi tanitó jajkiáltása 67. kik közöl csak alig néhánynak van megadva a m d tisztességes megélhetésre, míg a többi se megszerzett képesítéséhez, se nagykanizsai tanítói állásához mérten meg nem élhet.
.A nélkülözések tengerének" nevezi e fo yamodás a helyettes tanító állást, és nem túloz.
Számítások igazolják, hogy egy intelligens, szerény követelések kei bíró, nőtlen fiatal emberiek niiadent beleszámítva 450 Jrtot kell költenie a megélhetésre ; egy »-><. de csak egv gyermekkel megáldott ember 800
1 Jrton alul itt naivok meg nem él-
; het. — Éi ¦< sr> tanító közfll <ix*n-hatnak 500 és 325 frt közt válta-kuzik a fizetése es csak a legrégibb rendes tanítóé emelkedik, — lakás pénzzel együtt, — 650 írtra
Azt hiszem, azt földileges rsmé-teinem, hugy Nagv-Kanizsa drága város. — Azt.is tudja mindenki, hogy nem a gazdag emberek fiai lesznek tanítókká. Már most ha idc-szakad egy magára hagyatott fiatal ember, kinek nincs egyebe, mint fényes diplomája a zsebében, buzgó-ság és jóakarat a szivében, — nem a nyomorúságban töltött tanulói évek ujulnak-e meg előtteI De mig fiatal erővel, fiatal kedvvel mibe sem vette a tanuló évek nyomorúságát, — lesz-e tovább is ereje, lesz-e tovább is kedve küzdeni a nyomorusággal ? Nem látja e be az ilyen fiiul ember, hugy kár volt ezért az életért any-
i nyit küzdenie, tlrnie, fáradoznia. S midőn ezt belátja, mi történik akkor ? Vagy kedve szegve kelletlenül végzi kötelességét, s a rábízott gyermekekkel nem fug törődni, — vagy ha még ifjú erejét érzi, mindent elkövet, hogy meneküljön minél előbb
: a .nélkülözések tengeréből.- Más városba folyamodik. — vagy más
' életpálját kezd.
Hogy mi haszon háramlik ebből a tanítás ügyére, mindenki beláthatja.
; — De legjobban kell ezt érezniök a szülőknek. Lik legdrágább kincseiket félthetik az ilyen tanítók kezétől.
Reméljük, hogy az lskolaaék it belátja ezt, — hisz tagjai közt apák is vannak.
A tanítók beterjesztették már folyamodásukat. Ctekélyn'g az, amit kének: csak annyit kérnek, hogy megélhessem';. Meg kell ezt értenie végre mindenkinek, ki városunk igaz
érdekeit hordja szivén. Nem szabad e kéréi teljesítése elöl kitérni azial, bogy ninci miből.
Kelt lennie. — Egyébként a tanítók kérése alig okoz költségtöbbletet.
Mitor eltávoztak, vagy elhaltak egyes rendes tanítók, helyükbe helyettesek léptek. így megtakarított a város 1150 frtot. Ez összeget alig kellene megkétszerezni, s már eleget lehetne tenni a tanítók kívánságának.
Mindöisze 2237 jri 60 kr. kívántatik, bogy tiszteségesebb helyzetbe jussanak. De ez is csak elsó évben volna ennyi. Mert az eddig itt mü-ködö tinitek közül hárman mar a jövő évben a 600 frtoi fizetésbe lépnek amúgy is, ezeknél tehát ciak tgy évi különbözetről van szó. Jövőre tehát mtr csak 193K frt 50 krajcár szükségeltetnék a fizetés emeléséhez És így fogyna ez évről-évre.
Látjuk tehát, hogy mily csekély összeggel elláthatnánk .városunk knl-tnrájának 30 napszámosát és ezek családját a mindennapi kenyérrel és a legszükségesebbekkel."
Ezt kérik a tantlók az Iikola-azékiől folyamodásukban. Vegyék fontolóra az Iskolaszék tagjai, és gondolják meg, hogy nem alamizsnát kér városunk kultúrájának e 30 napszámosa, hanem munkásságának, fáradozásainak méltó díját.
Tengeri fwgalmnk.
Fiunf, május közepén
(—zker.) Ba Széchenyi István ma felkelne, s végigtekintene az ezeréves MagTárortfiagon. a lélekemelő pompa láttára örömmel tapuzUlDá, hegy a mai nemzedék becsülni tudja azon nagyságot, ami .veit* — és ha megakadna magas tekintate itt a tengerparton, úgj bitekén vallani meg bog; íme .van,"
» !öbW nem jóaiat, hassa tmészet-adu kOvetketméiT, hogy J—. ¦
Foglalkozzunk a .vsn'-oal. — Ez a mai nemzedék eleme, ei a lükteti élet. A társadalom testében az artéria: a foraalMB, amely kötvetiti az életadó nedvet, beforraajtja a tebeket. A len-ger mint főfr h o I z a ezt. ti a vanut-bálózat — akar euk a izétágozú erek — elhordják az egészséges állarcuat minden réizébe és ugyancsak visszajuttatják a fölösleget.
És a tni lóerőnk, az Adria, derekaaaa szolgálja a mi állaniteslünket — Több-kevesebb beveiiéggel lüktet a iflrrnill eró, de mindig élettel teljesen.
A forealom í I t a I á n o ¦ képe miidig kielégítő, mert ba a mérleg egy h«Watt meKbibbao kÍ9sé. a mis oldalon emelkedik, amint az időizak igazitiá.
Trkinuuk lehat első sorban kivitelűik s azután behozatalnak jelen stádiumát.
Föcikknnk. a gabona mint ilyen, miodeu igyekezet dreira w.n viheti ki tengeren. Mindhiába a tarifapolitika és a nagvarinjú Elevátor. — Elleobea egyéb mezei termények, mint a tengeri, kaiőnÓMB (Olaszországba) és a b a b meglehetős élénken irányulnak Fiaaaea át. — Ezen cikkek ariiylag cMÉély forgalmának egyik okául ukiitheU a raktárak elégtelensége, éa a meglevökaek' adminisztratív viszonyai, mely kárui-¦éDjen folytonos ujépitéiekkel legíte-nek. — Őrleményeink azoanan Ipea ez idő szét int nagyon szép kivitelnek örveiidenek. — A magyar malmok 0-isát ki nem szorítja a prwriet búzája. — De sajnos, csak ez az egy .type* áz. melj ¦ viteldijakat, egyéb köivetitési illetékeket kibírja, H uj piacokat »zerez. — Ai .Adria' Brazil járata ciak ezért füzetödik ki. — Kmegy még keményítő is.
Reméljük, bogy ezen kedvező helyzet maradandó és emelkedő lo<z.
Méltán vetélkedik a cerealiakkal a lakivitel. — Ezen cikkBnkre a külföldnek egyenesen szüksége vaa, ea ebbéli forgalmunk virágzásáról tanúi-kodnak a milliókat érő ámkkal telt kiterjedt rakódóhelyek és az e céln szol-gá!ó .Baross'-kikötö. — Köztudomású, hogy a do n.g akivitel t Fiume teljesen elbódrtotta Trieszttől és nagyon tekintélyes mennyiségben szállítja Fran-
T 1 R C 1
S égi Qdie a Blft
Grtck rialaitMl
i
Lifaafjo)l ki. k«rt Sivár, ré|i, Mikor jöa nstu, ? Ct&k txt kérdi.
A D»p tvogirí Herr»*tt»a»k. Bern* & ki, méh B ¦»«¦ iü Bf es«k
Tőled oly meuie Mte ken Tirnl, Sieaem h* Útja Köoyl»e borul.
Oda t*rt cundbe 8 pibeaest ielt Vad ririf m ott Siitc t»*irti
H
I'dkU as ttáó N.Dcae. lomkj*, a kopirácMk
Hoaant a ár, Herrai a baWr Móló a bír.
Hurrád a riráf KArtja áll. Ortadak aolaap Baaatn >ál.
Kinő xaau htk * ->• alut, Ai i> alif Mr Már lekalU.
Caak addic lift nig
El
FanBtotta: HALÁSZ HUGIT
várt* tirtaMU.
IiU: HAU5 ISTViN. (Foljlalai,
Az 1599 étben pedig: .egy igazhilü tőrök fogoly a kanuaai lóporoa tornyot felrobbantotta s ezáltal nébáoy ezer keresztény diazoót a pokol mélységes fe-•ekére küldött, önmagát pedig a »zinlé» ez alkalommal meghall 170 mutulman fogolylyai egyfltta paradicsombajuLUtta." (Fejzi)
Végre egy 60 ezer főből ártó török és tatár nadiereg, 1600 évi szeptsatberben, a Kanizsa közvetlen azomsaédságábaa levő Baj ci a erősséget elpusztítván, minden oldalról köruikwitette Kanizsa várát
A szorongatott váriak Undolf császár aegitségéi ¦ knldöu 25 ezer katonát Hercoeur Fülöp lotbahngiai herceg vezérVge alatt, de a vezér Szemenye táján iHin mellett késlekedett — Igaz ugyan, hogy miután Kanizsa két ¦égbeejiő helyzetét agy ssökevénytől megtudta eljött Kanina alá, söt ntkö-latbe i> bocaájtkozott többsaör, de végre is vwi^vonnlt s vedeled éa segítség oéJkOl itthagjta a csekély várőrseget a tőrök aurtatékáil.
A kit*é(bBMatt őrség szökdoui k«-
dett s a vár töboé eJlenállaui nem tnJ-ván, Damad Ibrahim nagyvezér elölt kapitulált :6OC október 22 én.
Minthogy pedig a nevezetes végvárnak elvesztését mindenáron megtorolni kellett: tehát kivégezték a várőrség fejeit, mint hazairulőkat, minthogy végső kétségbeeeésökbeo a töröknél pictáltak Paradeiser György várparancsnok, iMy Kugler György zászlóliszt és helyettes kapitány mindegyikének levágták a jobb kezét s azután Bécsben a Hof-téren pallossal lejöket vették. No is Pongrác hadbíró és főstrázsamester-nek pedig előbb a nyelvét kivzakasztot-ták, s aztán a bécsi Graben-térra felakasztotuk a kitepstt nyelvet a bi-tófárá feje fölé szegezték, ¦ holttestét 3 napig a szabadon álló akasztófán hagylak.
— Kanizsa végvárában ezután török lett az ur, s iaaen mint biztos fészekből bosszú kilencven esztendőig zaklatta a szoausédos várnegyrk lakosait.
A karesatéuy sereg sokszor megpróbálta visszafoglalni Kanizsa végvárát a töröktől s az esztendők folytonos h&r ezokban löltek al. (A többi közt az 1601. 1602. 1604. 1664. 1688. évek.)
II Ferdinánd magyar király (még mint főherceg) 29 eier főből álló. oagy had-aereg élén eljött (1601 ben) Ksnizaára, bogy á várból kiverje a törököt.
E ssrngoen volt 18 ezer főnyi pápii ciapjl. melyet VIII Kelemen papi küldött sngitséiiül Kanizsa várának a po gánroktóli visszavételére.
Ewn hadjáratot dica«itaU<k az olasz éa német egykaru köayvek. Padig bizony
nem volt érdemes. Ferdinánd csúfosan megszaladt a török elől, hátrahagyva ágyúit, sátrait és podgyászait. Sőt otthagyta a nyomorult sebesült katonákat is minden védelem nélkül, martalékul a dühös töröknek és kíléve a rendkívül kemény tél miatt a bizonyos halálnak. A sebesült katonák (¦ mostani Kelsőerdó és Béláitól erdő között levő halmon) a fősereg háta mögött voltak sitnrokban elhelyezve, — és ugyaeolt vesztek is el rettentő nyoaoruság között. Ez a bely máig is katona temetői dőlő néven fordul elő a telekkönyvben.
Amint Fejzi irja, a keresztények núat egy ezer sátrat, sok zászló', ládát, szekeret, eieaégct és hadi készletet >¦>-szitettek, s Kanizsa parancsnoka Hasban bisa két hónapig éjjel nappal dolgozott. hogy a trákmányt a várba szállíthassa.
Ferdinánd gyalázatos megfntamodására a törökök Utasok lettek az örömtől éa csuhajt kiabáltak Allah dicsőítése helyett. Stambulbsn pedig fényes diadalünnepet rendezett a szultán a kanizsai győzelemre.
f>8 t kanizsai .törökök ellen a legerősebb ostromot Zrínyi Miklós intézte (1664 ben,) ki Kanizsától 2 órai távolságban csak kevéssel előbb (1661. évben) építtette Uj-Z«nn várát a törökök fékentartására és aki sohi nem lankadó erély-lyel sargeUe Lipót császárnál a kanizsai vár megvételét.
Zríayi hadjárata is szerencsétlenül végződött. A keresztény sereg nerama-gyar vezérei csuayán viselték magukat. Hnhaaloe gróf a fű növése előtt nem
akarta megkezdeni az ostromot, Strozzi F'eter pedig, mibelyt hírt hallott lörök segitó-capatok közeledéséről: a rögtöni elszaladást indítványozta Hiában tiltakozott Zrínyi Miklós, hiában vásta földhöz elkeseredésében kardját hiában ea-pjcilálta a vezéreket: a keresztény hadsereg elvonult Kanizsa alul, bár a várból kinökött keresztény foglyok hírei szerint a törők várőrség még leg'.ölebb 5—6 napig tarthatta volna magát. — (Zrinyinek a királyhoz intézett jelentése szerint, — Buchtler bajor tábornokot kivéve, — sem egyetlen tábornoknak, sem egyetlen tisztnek nem volt őszinte szándéka kiverni á törököt Kanizsáról.)
Da még mindez nem volt elég. Mon-tecuccoli gróf hadvezér a Zrínyi elleti vak gyülöietből kiparancsolta Uf-Zena várából az őrséget éa csopán németeket hagyván benn, ezek (nyilván előleget parancsra) a Kanizsáról jött ötven török 9iöl elfutottak és Zríayi erős várát gyalázatosán izellenség kezére játszották.
— Zricyi Miklós! te ragyogó tünemény 1 nayánk ezeréves ünnepén italával éi szeretettel adóiunk emlékezetednek I
Bosmia, Horvát- es Dilmátországok zsupáujai voltak elődei a U rab iri grófok, s a török mihelyt megjelenik Európa földjén, attól fogva a Zrínyi calád soha nem szűnő vitézséggel éa elkeseredéssel viaakodik vele.
Mikor Zrínyi azzal foglalkozik, hogy Kanizsáról miként lehet kiverni a törököt, akkor már több mint 300 eutaadő óta harcol nemzetsége a törökkel.
A költő édesapja Zriiyi György
Lapunk nai számához fél iv melléklet vin csatolva.XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI löZLONY
1896. MÁJUS 30-íd.
cia-, Olaszországba és Algírba. Puhafa . ugyan most kevesebb megy a különben , fófogyasstó Olaszországba, de elien- j súlyozza ezt a tölgyfa minden alakban j való. terjedelmes nyngati exportja.
Meglepő mérveket öltött a hooi cnkorkivitel. Nyers állatpotban < Olaazorazág, Atollt, sőt Amerika (kivá't ! legújabban) képezik . piacainkat, míg raffinált cokrot az earópti Kelet szerez be tdlQok. Itt állacdóan jókora mennyiségekben raa transito berakta- | rozva.
Nevezetes méz a slavoalai c s e r k i-?onit, különösen Angliába iráayjló exportja, ami ezen termény rendszeres elöallitáfa mellett toronyit.
Megemlitendö kiviteli cikkeink még a mai forgalom szerint az á a v á a y v i i ek, , melyeket Francíaorazágban, Éizakame- [ likában becsinek nagyra, továbbá [ pamutáruk és kész fémárak.
A dolog természeténél fogva változatosabb képet mutat t bevitel tengeri forgalma.
íLlia t filoxerának, a délvidék borai bőséeeaea jönnek lel hozzánk. Az olasz borok domináló helyzete mellett mindinkább kiemelkednek a dal máidba! kábi és görög szigetborok, melyek garmada-vaT lepik el tekintélyes nagyságú hordókban a .ponto fraDeo* rakhelyeit (a tengervi? veszélyes közelségében.)— Ezen cikkben nagyon vitázik a Fmmé-ben oly bonos bí/ományi Űzet. ami a kereskedőknek ugyan javára, de azálta lánoa Üzleti eiellem rovására töttéutk
A déligyümölcs (agrumeu) idény már hanyatlik Az ezidei termés kedvezőtlenebb volt előzőinél, s e körülményhez hozzájárulván Olaszország poli tikai viszonyai, e cikk árai általiban magasak.
A .Magyar Kere&kedoimi Részvény társai ág* sikeres törekvéseinek köszön-bető. hogy kikötőnk a kávéflzlet-b e n miodinkább független iti magát | Trieszttől, bár e tekintetben még gyönge | hajiá?, a triejzti pláne a hamburgi piachoz képest. Az emiitett társaság itieoi fiókja a »Kereskedelmi Múzeum" -mai ; egyött igyekezettel lancirozza ezen Qr- ; letet, h modern berendezésű selejtező és j S7áiliímányi raktárral rendelkezik.
Készben az itteni, részben egy nagyobb budapesti magán rizshántoló részére ; ujabban nagyfokú direkt beszerzések j (örténtek Indiából nyersriz&ben. Megjegyzendő, hogy leginkább angol váJlalatok bajói hozzák e Urményt s igy malmaink csekély mértékben szolgálhatják a monarhta hijórállalataínak érdekeit. A kezelés itt oly praktikum, hogy a m eDoy is égben i átvételneL kikötőnkben alig vannak akadályai. Hasonló módon kerülnek hozzánk a juta, gyapot, és némi állati bőrök. Különösen az első cikket szerzi be a Lajtaujfalusi fonógyár egész .chtrter-party') számra és tízezrekre megy az utolsó hónapokban behozott bálok száma (57 bál 1 wacgoD.1 — Másodrendű emellett, de roégii megemlítendő a vitorlásokkal importált tenger: fu (afrik ) Lgéöz ujkeletü. s máris nagyon kiterjedt egy itteni nagy raktárválialat álul keideményezett egyptoini hagyma-üzlet. Itt is Trieszt ellensúlyozásáról van szó, ami, az eddigieket tekintve, sikerülni is látszik. - Magán a termelő
uerzódet.
kibérlésért Tooatk-wó iiillit.
helyen beszerezve, a vállalat olsss ét Uojdhajókon zsákokban teljes rakomány »kat hoz fel és az itteai kezeiéi után waggoaszámra szállítja szét Ausztria-Magyarország, Orosz és Németorazág fogyasztóihoz. Az arabé 'ermelók hagymája (a mienktfl eltéröleg, sárga) állítólag bőségesen bírja a beiföidi termék előnyeit, és a körülményes beszerzési méd dai-ára árai nagyon mérsékeltek.
Többrendbeli okból azonban szúrja ezen agylet itteni kereskedői körök we-mét, mely körülmény azonban kerésbbé fog ártani annak, mint az Egjptómban most uralgó — járvány.
Növényi termékek közfil még a dohány és gyantabebozatal érdemel említést; az előbbit bálokban szállítják a boni gyárakba.
A mait Leli hónapokban meglehetős sok mazsolát és aprószől&t importáltak, éi pedig igen szép minőségben.
Az á^vánvtermékek sorából főleg behozatnak: nyersvas vagy félig feldolgozott vas- és acélrudak Angliából a magyar kohókba — Utóbbi időkben sokat emlegetik itt egy magas olvasztókemence létesítését, amely terv ténynyé váltával ismét Trieszt húzná a rövidebbet.
Kőszén szintén Angliából, főleg a magyar királyi „Adria* számára mely társaság a részvényesek veszélyeztetése nélkül) nem használhatja fe! hazai termékeinket. Azt azonban kivívta az angoloktól, hogy saját hajóin boiza, — mintegy rekompenzicióképen ezen anyagot.
Kénkovtnd Spaayolor37á*bó! an-„'ol gőzösökön a vegyi Szemekbe.
Chilisalétrom érkezett egy elsőrangú dán vitorlással és a .gabona" elevátor caissoojaiban helyeztetett el.
Kőolaj Kisázaiából az itteai flao-mitógyárba.
A hajóforgalom általában szemlátomást emelkedőben van, a mit tanául egyrészt az idegen lobogós hajók szaporodása, másrészt az p Adria* menetei •ek mindinkább táguló köre. E társulat 2ő elsőrangú góiose alig győri a forgalmi követelményeket kielégíteni, s a társaság cartelUzerzödéibeD is van nagy angol ,Line" kkel is rheederekke' (Cunard, Leyland, Wilson, Bailey stb) A .M. Uíz és Pv. Bk. KSzraktArt Vállalata" kezelése alatt á lanak a .Navigaziooe Italiaoa* owoetei és az .Oiztr. L'oyd fiókjának in bőséges doi» akad. A .Magytr-Horrát-Hajósiársaíág" kisebbszerfl, de kitűnő modera gőzösei kiválóan srolKálják a táfolabbi parti kőzlekedéaf. (Dalmácia, szigetek, Isztria, Velence.) Hasonló célja va.n a Schwtrz és Tsa c*g hajójáratainak. A vitorlások közt legtöbb az o'ia, de rzépszáma a görög s oroszoké is, sőt amerikai is kerül.
A kikötőépitkezésck egyte terjednek, különösen a part nyugati részén, a a hajógyárat is igyekeznek ojböl fcltámasitatii.
Ha végigtekintünk tengeri emporia-amnkoii, úgy azon erősítő tudatot nyerjük, hogy ez biztos eszköze azon emelkedésnek, mely a magyart améltóa, régi Miép nevéhez" az uj ezredévbe büszkén fogja átvezetni. — Hibák és hiányok ugyan észlelhetők némely téren, de az alap egészséges és kívánjuk, hogy -elétet teremtsen.
Kiállítási séták.
Ott pompázik a gyönyörű mű
hazánk
I
is mindig Kanizsa megléteié fölött tanakodik álmatlan éjszakákon. Sohasem pihen. A kormány adós marad a hadi nép 6zetésével, de Zrinyi György (ép-u;v mint később 6a Miklós) a magáéból fizeti őket. Saját maga beoson mint i faáruló paraszt Kanizsa várába, s ki- \ kémleli az erős várat. A török meg- ; tudja a rettegve várja támadásait a jó' ' megerősített, ágyukkal Bürüen megrakott : várfalak mögÖU. I
A kanizsai török wkszor feldúlja í Maraköt t, da a Zrínyiek is Terik zaklatják ót még béke idején is.
8 a m i 1 basa, Kasizba ara, egyik je- , entésébea keservesen panaszkodik a ; budai baaának, bogy Zrinyi emberei ' tokákat leöltek. |
A ciáktornyai vár termei éi fo- < lyo ói félhoidas zászlók-, görbe tjrök kardok-, utár kézijjak- és a töáTktci elvett egyéb diadaljelvényekkel vannak disx gyaaáat tolhaimotva. ;
Zriayi György a harmincéves hábortxk j elején megnait 28 éve* koriban. Alii- : lólag az nrálkodó járvány lepte meg s ; ez oko>ta halálát, de a magyar nép Wallenstein fővezért gyanánt ja, bogy BMgmérgezle re'ekkeL
Apja nyomat balad Zriayi Mi kló*.
Zala és So«ogy fÖir piája, horvát bát ' kir. kamara*, f6lovi*xa.ester éa léKrádi i főkapitány *e)t Zrinyi Mikléa a kfiltŐ. kitek Bemzetaéce a bibliái J 4 p b e t i g
visszamegy * ki wmhiábao viselte a Zrínyiek híres címerét, a röpftlŐ sas-szárnyakat, mert dic?ö égétől, vitézfégé-től, zengett egész Európa, ragyogó érdemei elismeréséül, önzetlen nagy szive megjatalmazásáu! VII. Sándor pápa emlékpénzeket veret, éa ó az egyet- len magyar vités, kinek tiszteletére Earópa országaiban még életében egy házi körmeneteket tartasak.
Zrínyi Miklós Kanizsa vissza véül ének tervével kel fel ágyából és azzal fékezik le A bécsi hadi tanács gyűlöli őt, miként gyűlölte apját, öregapját és minden elődéi.
De Zrinyi Mikló- miadezek dac tára ernyedetlenul xaklatja a törököket, kik ecjszer majdfwm elfogják, mikor a ka- nízssi vár alatt kémkedik 2 szolgája kíséretében. (Néhai Ipolyi Arnold p&Vpök ennek a történeti mozzanatnak megfestését ajáolu a magyar festők ügyeimébe.)
.. . . Éa a hó.'ök böié%, az édesszavn kő tőt, — ki a németnek napoekiati erőszakoskodáaát tátvi, kéuégbeeaik sem - zetének jövője felett h alkenerviw azt írja, bogy ninc-t már a magyarnak más választása, ha a német iga alul szabá-do ni akar, miat Amerikába vándorolni, — owzemkflvéasel vádolja halálos el- )«uége Montecaccoli fővezér, s megidézik Bécsbe
szivében és öröm tölti el minden mfcgjsr keblét, hogy kiállításunk sikere nem maradt el. Maga ő felsége, koronás királynők már tóbbször megtekinteti"? es iniodannyisior^ legmagasabb megelégedését nyilvánította. Es eit a kitüntetést meg is érdemli ez az éter év emlékére létesített s jóformán kizárólagosan magyar kiállítás, mert az intézS körök gondoskodtak erről, hogy a nemzeti munka méltó keretben leg-ven bemutatva
Kgy családi uniep ez, Magyarország hat hónapig tartó családi ünnepe, amelyet a magyar nemzet, a migyar nép Örömmel fii meg, örömmel annál is inkább, mert kérés nemzetnek jutott osztályrészül, bogy fennállásának ezredik évét ünnepelhesse. Ks összegyűl majd köieíból és távolból a magyar és az wlegen, hogy bámulja, mit létesít az emberi elme, & hogj megelégedést vigyen baza a magyar, s nagyrabecsülést a magyar iráut vigyen baza a nem magyar.
Tisztelet ada^sék a&nak a nemzetnek, mely annyi balszerencse közt s oly sok viszály után, kölháborak és belső versengések, nemzetiségi és faji gyűlöletek daezára ezer érig fen tartotta magát, és tiszteiét adassák azoknak az intézőknek, kik ez ezredéves emlékünnep méltó meg Ünnepléséről gondoskodtak.
Várositok és vidékünk lakó séga is biioayosan készül a kiállítás megtekintésére, és igy hasznos szolgálatot vélünk teljesíteni, midőn a kiállítást illető tájékozó cikkek sorozatát megkezdjük.
Hogy ismertetésiíük minél szakavatottabb legyen, felkértük Hazai Hugó budapesti hírlapíró kollegánkat s lapunk rendes tudósítóját, — kinek nevét lapunk olvasói már régebbről ismerik, — a kiállítás rovat szerkesztésére, s igy módunk lesz minden számban a kiállítás ismertetését hozni. Ismertetni fogjak az összes pavillonokat, — ha nem is aprólékos rész-itnes&éggel — i vaskos köteteket lehetne ertÓl írni, s mindez kevés lenne.) de miudenesetre ngy. bogy a kiállítást látogató közönség smertetésöűknek hasznát vegye. A kiállítás megtekintésének ei&o alapfeltétele : ne takarékoskodjunk az idővel. Egy napra eljönni nem érdemes. (.iondoljuk meg, h^K a kiállítás ."iiíO.Ooo uégjszög méter te^retet foglat el s ebbe az áüatiiállitás nincs be'eértre,) ht>Ly e területen 280 épület van - s wm kicsiny épület! — hogv 23 OJ körül jflfc* kiállítók száma' És't kiállítóit érdekesnél érdekesebb tárgyakat egy nap alatt még futólag sem lehet megtekinteni, no már peoijf arait itt láthatni, azt nézze is meg mindenki, mert a teg-utulsó csavarig haszDOá és tannlmányos dulgok ezek. s kár lenne csak egy csarnokot is ellíerului. mert nincs pavillőn, a Imi mindenki oe Utálna valamit, ami ót érdekelné.
A pesti ut pedig sokba nem jöu. A dolí vasút 14 napi érvéuynyel bíró ¦(>*/. ai mérsékelt meoettérti jegyeket ad ií, s ijry ezt a költséget m-m leint >zÁinilani. -A pesti tartózkodás persze, hogy nem oU'mj, de hát állapodjunk rae;- ennél a s'óuál egy kicsit.
Azt már régen tudjuk, hozy sliboi kiá'Htásra sem iolt szükség, hogy Budapest egyike legyen a kontinetus legdrágább városának, az volt mindig. És hogy az az óriási befektetés, melybe a kiállítás jött, veszteséggé ne járjon, az áras némileg, de mérsékeljen fel raiinax emeke j kiállítási belvizeiben Mérsékeljen mondjak, mórt ba egy pohár k a n i i s a i ¦tört Budapest*1 q a kiállítató, i 13 krért mérnek, egy e,észe kávét meg _>n krért. — hál ai még elviselhető. Termésxeles, lt<>*ry vauuak drig.i helyek is. a francia konyhában s l^oiesóltb eledelből egy porció I frt ;")() kr. f)e bát bi*z m i úgy se oda megyünk: rendes ebédet pétiig 80 krajeárért bárhol kapni K* a lakásokkal sincs má-tkép. rVr*ze. hogy «z .Angol kiralynúbea" uem adnak 1 frt 50 krért szobát. I>: aduA másult — olcsóbbért. A főváros hatósági lakás irodát rendezett be, mely a keleti és nyugati páiyaad.arokon fiókirodát tart. Itt nyilván vannak tartva azon mi^anosok lakásai, kik szobát vagy ágyat kiadni hajlandók. ^Megrendeléseket ez*az iroia lefélbea U elfogad. Azoofelol töraeglakások vannak berendezve, hol egy-egy nagy iskolateremben 10—20 ember lakhatik. Fuet vi krt egy napra. Kiért kap egy berendezőit va«ágyat; szék. polc, ruhafogas, mosdó és írókészlet rendelkezésre á'i: a .ábbfclijét kitisz-liiják, a podgyászát megőrzik. A írnek sö-l>n fülke kell !>¦> kréit kaphat A f l.hni ve* és munkás nép stá nara i k rali mit mellett barakk épolet, iit lu krért kap ogy sxemély nipbzállá*. s a borikkal kapcsolatosan népkonyhát állítottak fel, Iwi ogyaocsak u krért egy tál meleg ételt kapói.
Ebből khottk. nogj okkal-móddal ki lehet tönoi kevés pénzbóljs.
A kiállítási Terület * van* Jgetben van, 8 «J SJ^og 8ÍDCS ttag.T0Q m08*1*. de jobb ralaroi közúti közlekedő essközön kimenni, mert elfáradni ott bftol is elég időnk ieezt Villanyos vasút (föld ilait és föld fölött) ló vaspálya, tér&askocsi egy pár krert (6 —:o kr a távolságból képesti kiuiszi az embert.
A kiállitiu reggel 8-tól éjjeli :1-ig van nyitva. A parii ionokba délelőtt 0-tol , esű 6-ig lehet bemenni. Bel ép ti díj hétköznap reggeltől esü 7 ó éig bo kr. azontúl 20 kr. Vasárnap. 30 kr a belépő díj. Tért. jegy nincs. Vagyis aki kijött a területről előbbi jegyével, vissza nem mehet. Kutyákat bevinni nem szabad, úgy szintéi] el van tiltva, csomagok bőröndök bevitele, etek a főbejáratnál levő ruhatárba letP^odók. Mi'gőrzé^i díj 10 Icr. Dohányozni egy pavilIonban sem szabad, azonban a szabadban iiwg van engedve, kitéve a fala területét, lioí ott áll a falusi tábla
I Pl PÁL ÁS KS I KOLDULÁS I TILOS |
Ha valahol megakad a látogató és nem táti eligazodni forduljon csak a kiállítási vagv rendőri kötegekhez. Mindenffit előzékeny útbaigazítást nyer.
Posta, tfviró, telefon és rendőrségi lit-vatal is van a kiállítás területén.
Általánosságban ennyiben régezrf, csak még azt jegyezzük meg,, hogy G órakor *nem kell kiszaladni a kmliiuisi U>rületról. A corso akkor kezdódik és az iparcsarnok elŐttí téren a főváros színe java sri egymásnak találkát: este a színes szökőkút pazar fényű játékában gyönyörködhetünk, miaden oldalról szót a zene, sióval élreiet ott lenni
Valttz
Klt-K*Hár«ra és riééke törWietéból
Irtai CSŐÉ ISTTiN ».-fc*J«*l Mkém.
(FoIyUtái és tége.)
Ha valami capiUle Událtatik, az olyan hoz a magislratns nről prmedikátorokon, mestereken és áfáitokon kivQl.
Ha az presbyter városban, lalabaa vagy praesidiómban illet»eofll viseli ma gát, egy néhány intések után ha nem jobbul, deponálják és ogyaoaz presbyte- : rium előtt s máBt választanak helyette ' avagy helyében.
Minden héten nem egyezer de toties quoiier ha mi történik, vagy esik oly istentelen s elszeovedheietlen dolog, az kttl;ó presbyterek urtoznak a praediká-toraak volta szerént megjelenteni. — Egyébaránt de occuitia ecctesia. non ju-dicat. Ha pedig elmulatja az kül ó pres-byter számszáodokkal és a praedikátor eszében veszi, aa olyant ugyan az pres-brtereif ftlótt szólítja meg róla bogv máskor ne legyen In téri ra az rtus sem megyén sfóltitatlaü el mellei te.
Pipán numero 24 presbyter vagyon az külió rend közül, nemea éi polgári személyek istenes böcsoletesek. ., KiB-Komárban az szerént 24, kik kő r&tt Könczöl Mibá y Somogy vármegye fészolgabirája, Bornemisza András vármegye tseessora, Botthváai Látzlo, Csa-bay György százados vajda, értékei, jószágot emberek; azonkívül Ropoly Fcr-ka*. Cepeá Gergely, Karácson tamás, bócsöietes értékes kereskedő személyek, az sereg biráji is éi többek etc, kik az ougwtrmtu törvénroséktben is tisztviselő asseasorok.
Az Kiakomár városában ia és galamboki városban, mely filialisoo nro 20 j Tsanak birákbul. tanácsból állók. I
Körmendi seniorságtan as azeréot tu j dom kglves asszonyom, hogy nemesi ! rf odbfll katona rendbal *e polgári reid-bfll áll, mivel Botthyáoyi Ádám fógeoe ralis ö nga praesidíomoa bel/e, három reodbül áll. Nevek szerint kik legyenek, nem tudhatom, mi'el tA.Qsk távol.
Püspök uram és senior uraim inspec- < tiojok alatt mindes városban, falukban ; megvannak a presbyterek, kik az 6 hon- ; jókban rendesen éa istenesen vigyáznak : ai köiao reodekre.
Ha genenlia vagy patricularis sy-nodut l««zea vaiaaely helban, ez ilyen prestajtereUti vilaaztnak istenes és eobenegea íegaiuiokat, kiket is püspök armsi két reodbo. álló praedikátori é> hallgatói ttám»i öszvegyult sereg eíőtt paMoe igea megexaminál é> ugy t fúggo j csusákat ai articulmok szerint deceo-ter diícatiálja Beniorival, prosemorivai 1 éa pre»bytérivel együtt. Az praedikáto rok dolgain k.vul, Melyek ojak azintén fórum spirituálét concroálnak, az kaieö Mgy értelmit bocsftletes pre»byter uraim közül ii ad m itt ál útnak ¦ axok ii voiol- : Bak u olyaa kuleő causákbu etc i
Blasius Nagy-Mariciy dmister ec-clesior oppidi Kískomariensis, m. p,
íme exekbeo megtalálja Juk József ur a felvilágosítást ama nyilatkozatára is. ,Ai adatok ősszegyöjtése nekem még -' Bem sikerült, mert egy hosszú hossiu -idő még bizonytalan előttem." Hiaii vagy nem hiszi: ama hosazu-bosszu idő — pár ¦xázadig — a protest&ntismusi.
Hiszen a veszprémi r. kath egyházmegye Schematiámuáa szerint (ezt csak hitelesnek tartja Juk ur ?) a ki-komaromi t kalh- egyhát kezdődött I(i9ó-ben, anyakönyve vezettetik 1736-tól; & ga' lamboki pedig 1303 ban alacult, még az újra alakult refortnátu-nál is 12 évvel később; tehát a k irdéses időszakban, a reformatiónak itteni wrágzáea idején bizony Bem voltak itt sem plebauusok, sem plébániák, és hogy a salamboki temetőben látható rom, református templom és az ott talált harang, mely újra Öntve ma is a ref. templom tornyában hívja a híveket tstenüBiteletre a régi reformátusoké volt Az a hiteles történelmi adat pedig, hogy „Sz. István a salavári apaságot 1019-ben megalapítván, a több községek között Kolum-b a k dézméját is ajándékul adá" (mo-nasterologis,,) Galambok nevének Colon-Becck iBeck colooja-ből) való Bzárma sását alaptalan meaéoek decralálja.
Még csak annyit jegyzek meg, bogy Németh István pápai theol. tanár s egy-házkertlleti levéltáros árnak f 1896. évi márcz. 21-én kelt, hozzám intézett levele szerint a rtf egyes egyháznak amaz ereklyéje, a sokat emlegetett kiskomá-roojí régi Mátríkula bizony megvan. kezdődik 1G23. márcz. elején, végződik 1715. november 11-éu a szeotgTÓli be-jegyzénael. A ki kételkedik az itt köxöit {} adatok hitelességében, ba nem resteli a fáradságot: menjen el Pápára s hasonlítsa össze azzal a hiteles éi egy-háztörtéitelmi szempontból rendkívül becses Codexjzel.
Köili: HALÁ8Z IMRE lelkész.
CSAJOK
Nézetek.
NagyoD eredeti, hegy egy és ugyanazon dologról homlok egyenest ellenkező vélemények vaaaak, de még eredetibb rolüa megtudhatni, melyiknek Tan igaza, — pl. két poro&fél — ha külön ki lesz hallgatva, ngy tanik fel, mindegyiknek igiza Tan, — ép azért ha, a vélemények gvüjtte leunének vagy szavazatok, tan eldönthető lenne, melyik a helyesebb felfogás. *
Aztán el ne maradj öcscae a csütörtöki jonrról, legalább legyen több tánczos, hogy a lányok ne unatkozzanak — milyen páratlan jóság, mikor a házi asszonynak minden irányban, annyira kiterjed a figyelme, de milyen jó gondolat is volt kitalálni azt, hogT bizonyos időben, a kiválasztott jó barátok majd egyik, majd a másik helyen öss/e jönnek, egy kis ártatlan plansra. — Nagy költséggel nem jár — mert egyéb thea, sonka és kuglófnál nem lesz feladta, valóságos folyamodvány kell hozzá, ha valaki még pl. vagy hí- -deg sültet, vagy esetleg egy kis frissen sült kremrétest akar töl-adni, aztán a kötés el ne marad joa, (mindtféle hasznot hajtó dologi elhozzátok veletek, mert ogy köny-nyebb a beszélgetés, a pauzákat p<>-tulni lehet vele. —" (habár beszéd ^ kAzbe olyant senki ne keressen)' Öisze is jönnek szépecskén, hisz Pillérek jourja eleogedbetlen, mert ott mindenki csak is jól mulat fiatalja, örege, a házi asuszony mióta minden tekintetben. — figyelmes, még arra i< néz, hogy az nj tánezot, ki még kevésbbé gyakorolta be, még sokszor megismételje, — hogy bele .. jöjjön, — ki kerül a tagok közül minden, a gyönyörű ébenfa zongorához oda 01 egy remekül játszó jogász. — > oly érzéssel zenditi rá, hogy a nénikék egy perezre elhal-gátnak, pedig arr» ok kell, — a./ nem győznek eltelni, a kis Gerófy Julcsa nézésével, a miod táuezra indul. — Milven kedves kis lánynyá
F»lyt»ti* a ¦eUékietM.¦•Héktot a .Zalát Kfalfcy H96. évi rnkju M 30-ftl 22*
XXXV ÉVFOLYAM.
fejlődött, — rs»k >ég igra Mg-
látszik rajt a zárdái szokás, — szembe alig mer nézni, ba egy fiatal ember megszólítja, láncba borai, szeme szikrát hár,v az édes nyártól.
— Ue kellemes is ez a keáre* kör, emlékezetes marad irökre.
* *
K Ciliék eitélje híres mioden időben a kiváló gonddal összeállított vicaoríjáról, a mit szem, száj meg-kirán, ott fellelhető. Klmaradhaüan théma aj, hogy a .jourok" milyen keliemesek, — Oh! urani bocsásd — mond egyik, ciak azt a szót De hallanám mert midőn valaki kiejti azt a szól. hogy .joiir," akkor egész vOrfts leszek, annál Tatami borzasztóbb nem képzelhető, miodeu héteo a kiválasztott napon van nagy készülődés, mert a sorrendből nem szabid kijöoni, aztán az az örökös thea délután, valósággal betegséget szerez, a gyomrot határozottan sl-rontja, s olyan alélás formát idéz elő. — s azok az örökös egyforma arcok, minden béten ugyanazokat együtt látni, — Oh! az valami borzasztó, s ott íz ország dolgát bet-venhétszer. hogy megvitatlak, de belátnak a jövőben is, s fogadni mernék, hogy a legrémesebb események nem j«Uek volna létre, ha egyik tag; másik .jouron" azt nem suge-ráljik.... én mondhatom a legnagyobb ellensége vagyok, s sem is fogok meuni soha, oly ellenszenve* nekem. Az igaz, szollal meg nagy komolysággal Mihályfyrjé, néha éppen nem vagyok hangolva higy vendéget fogadjak, múltkor is a zsörtölődő hiz-urával jól elfeleaeltonk, a pecsenyét ismét kissé jobban megsütötték, — illetve nem volt olyan fél nyers, mind a hogy az ó ízlése, volt ezen sok tűnődés, még azt is moDdta ma, isten nemlátom itthon, — megré-mfiitem, hisz ma Tan a „joar," ntána rohantam, mindenre kértem, hogy csak ma el ne maradjon, megjönnek a szokott vendégek, s én mit mondjak? Megjön az idő, >z én híveim megérkeznek, s én kénytelen vagyok a legjobb arccal eltbfik lépni, — pedig ha látnák aggódó bensőmet, igaz, hogy szórakozott- j gombán azt feleltem egyiknek, — hogy bizon nagyszerű időnk járt ma ! mit nagy kacagással fogadtak, mert j a bó ugyancsak sürüen esett, — s ' a szél zúgott, egész orkánszeruen, mint valami perpitvarkodui szerető pár. Lz is olyan dolog, mint egyéb más, hogy meg van a jó és rossz oldala. — s a siokás pedig néklü-lözbetetlenné teszt a kellemetlent is.
— Jobb ha nincs lekötve a látogatás, hisz az mindig gonddal jár, holott ha az nincs, nyugodtabban intézkedik dolgairól mindenki.
TRITOMA UVÁRU. '
Színészet
F. hó 23 in Tibnii felesége éa Crenooai hegedős. Tabmrín fdleségécek hűtlenségét éi Tabarin bo-szaját dolgozta fel Citulie Uendés egy-f-jlvonásoa tragikomédiává. Ai emberi weovedély vidságét rút jelenetben tárja ••lénk a szerző. A íojzereplök Somogyi w Breznaj Aooa jelesen oldottak mof « mit<i»ii finomabb lélektani iratalatot nelkú üiö szerepüket. A Cremoniti be-Pedís Hubaj jMÓ ),„,„, djimujj.^ melynek errszerfl, de meghaló librettóját Co|j]*e Ferenc uerzette. Ai njabb olaaz iakola betolja* Hnbay u«emú-vere kdouyen Mismernetó, de «aind •mellett ei ai opera a laghatáaoaabbtk •óié tartozik. A unekar Békéasy karmester vezetése »laU aagyoil saép«a 'ctei-pretika a mttvet és igazán dicséretes izorgalommal tanulta meg a nehéz 1'ártituráL Colámban hegedíprimis a "agy tzolot tiaztán, érzelmesen" és finom •rojalas»al játazotta el. A szereplők közt -Isó helyen nnlitendók Jnhau Iiooa, Kin PiiU éa Polgár 8 indor. Juháaz Ilonának nincsen ugyan eröa, drámai hangja, de "t a fogyatékosságot szép előadással t* tgyazert, de hatásos játékkal pótolja. A nsdárdalt megtapsolták. Kin i-iau
•ok énénél éswkelte Giaiiao atenpéL Ai flgyef^yott popot Giamnot kiaté erős realiinmsaal adta. Polgár •átékáva; és terjedelmei hangjával meglepte a közönséget, a mely ezt a nem mindennapi Mkoldalnságot, — Polgár buffo, operetté éa stakakomíkui és ha kell. drámai szinéu ii méltán megcsodálja. >'««¦ elégített ki Perényi, mint Fiiippó. A haagléírs itagasabb haagjait elkiabálja, pedig szép torokbangokkal ia rendelkezik Perényi L oadása pedig egyhangúságával elf-'eszti hatását Az énekkar derekaaan megállta a helyét
Vasára&p détntá i 3 órakor ingyeaea előadásul i K á n i t adták. Hála Isten aek a terem zsufoláiig megtelt
Szépen megtelt a oabau eate ii, midőn Beatby Laci szellemes bohóutja, .A 3 Kázmér' került színre. Fehér Jáaoa aram csak n$j hagyja özveiryére és leányára vagyonát, ba Kázmér lesz a jövendőbeli neve. KalcXaj Kázmér szeretne az örökséghez jotoi, de aa Pistának bivják a Sát. Eszébe jut azonban, hogy volt neki Kázmér nevfi fia ia, ki a katonaság elő! Amerikába rzökett a ott bizonyára már meghalt. Kiadja tehát a Pista fiát Kázmérm'c a magalik a lakodalmat. Aa amerikai Kázmér azooban már kötött házasságot, még pedig telefonon at egy fciss* pikáns, de különben kedves amerikai hőlgygyel, Ellen B I e c k kel. ki fóHierekedik s eljön Magyarországba férjét keresni Kalifornia csillagának, John Sock, zenetohócuak, ki egyébként imádója, kíséretében. Ebből a ¦ok különféleképen bonyolult helyzetből aok mulatságos félreértés után ngy tőr-léoik kibontakozás, hogy aa egyetlen valódi Kázmér, aa eladósodott Kalotay Kázmér, elveazi őzv. Fehér Jánosnét. meg a vagyonát, Margit és Pun boldogok lesznek éa John Sock szive vágya is teljesül; övé lesz Ellen Bleck kisaasxocy-asszony. Sok érdekes, ha egj kicsit nUr elkoptatott helyzetet tár elénk a fiatal azerzó. kiuek darabja a hétfői második elóaüá8On is sikert aratott. — Juháaz Ilona játékban és étiekbe] agyaráit meg felelt szerepének. Azt hisaztlk azonban, az ilyen szerep több eltvenaéget igényel, mint a mennyi Juhász I'ona temperamentumában megvan. Mészáras Kornélia (Ellen Bleck) aokkal jobb magyar nő, semhogy angol is lehetne. Borosa, mint Gelb, kitlnöen találó típus éa Polgár (John Sock) valóságos orfeum-beli zene-bohóc alak volt. Szerepét kacagtató komikummal éi soha ne-n tévedő rutinnal játszotta meg. Gyarmaty, mint Kalotay Kázmér, továbbá Erdélyi, Benkó Jolán éa Bodroghyoé hozzájárultak az est sikeréhez.
Kedden a ,Kis hörcsög' ismételtetett üres ház előtt.
Szerdán, f. hó 27-én a .Szultán-Verő György ismert operetteje. Juhász Ilona Szel'mje ugy ének, mint előaflás tekintetében kifogástalan, kedves és számottevő alakítás. A közönség nem is fukarkodott tapsokkal és kihívásokkal. Mészáros Cornelia, mint Roxelane kedvesen csicsergi nótáit, de játékában vau bizonyos merevség, mely vinzatetaző. Polgár. Erdélyi é& Boross legjobb igyekezettel jó kedvben tartották a közönséget, különösen Polgárnak azép hangja támogatja annak jó alakítását is. Késdi mint görög leány kielégítő volt A zenekar feladata magaslatán állott és Bé-késay vezérpá'cája alatt kitnnöeo játszott. A pidokon gyér közönség Olt.
Csalóitokon a .Tabarin felesége* ót a .Cremonai hegedts' adatott másodszor.
Todniavlók.
Hirdetmény.
Az ezredéies kiállítás területén ,Bu dapest-Kiállilá) I. szám* elnevezéssel f. évi jaanár 16-áu megnyílt posta és táv-irda hivatal f. évi aprilb 25 tői aem-csak felvételi, hanem leadási szolgálatot ia teljesít, ennélfogva a jelzett naptól kezdve az ezredéves kíál.itás területére, valamint a szomszédságban épü>t .Öj Budavár' telepre czimzett összes levélpostai küldeményeket (leveleket, kereazt-kótésQ nyomtatványokat, árumintákat, hírlapokat slb.) táviratokat és távirati utalványokat a nevezett hivatal kézbesiti.
A kiállítás területére éa .Ős Buda-Tárra' telepre címzett péazeeleveleket, csomagokat és vözőflségas utalráayokat a kiállítás területén az egyea csarnokokhoz és Új Budavárábaa a telepre szállítva a verseny utcában levő budapesti kézbesítő postahivatal kézbesiti, illetve fizeti ki.
A fent jelzett postai küldemények és táviratok azonban késedelem nélkül csak akkor r. zbesithetők, ha feladó a C7imzatt tartózkodási helyét esetleg foglalkozását is pontosan megjelöli, minélfogva felkérem a t. közönséget, hogy a kiállítás területére vagy óa Budavára te-
ZALA1 KÖZLÖNY
Itrrt szóló ktldeminyek cisjiralábaa I*. hetőleg a cziazett foglalkozását ia, de a csaraok tevét vagy számát, melyben címzett tartózkodik, okTetleaol pontosan feljegyezni szíveskedjék. Pl.
Kádár János uraak gépész
Bndapeat kiállítás, H8 ik crarsok. vagy:
Kiss István úrnak bui*r kermkedó
. Budapest kiállítás, iparcsarook. »ag) :
Fekete Imre uraak cukrász Budapest Üi-Budavár, 150. aa. helyiség
Mialhojy azonban a postai kSIdemé-nyeke: és táviratokat ily módon csak a
kiállítási carnokban, vendéglőkben «at. állandóan tariizkodók (tisztviselők, kiállítók, ezek a:*almazottai, tSzérségi, rendőrségi j feiüigelój személyzet, el-amsilók sat.) umeztetbetik, intézkedés lörtént az iránt, hogy a kiállitátt látogató vidéki nagy közönség is a kiállítás területére cimeztethesse postai küldeményeit és táviratait.
Ezen célból agyanis a kiállítási igazgatósági épületben működő posta éa táv-irda hivatalban .posu-resztante" osztály rendeztetett be. a hoi a kiállítás tért.. téré címzett s .poste-reaztante' vagy .postán visszatartandó* jelzésael ellá-lotl (pl. Budapest kiállítás .posta re«z-Unte* című) levelezéseket, utalványokat táviratokat. p4nz és csomagküldeményeket visszatartják éa a jelentkező feleknek a levelezéseket és táviratokat a személy azonosság igazolása nélk&l, a többi küldeményeket a személyasonos-ság szabályszerű igazolása mellett reggel 8-tol nt» 7 óráig bármikor kwéjak
Intézkedés történt az Ój-Budavár te-1-pre cimzeU és ,paaU-resstante* jel-zéase! elUutt levelezések kézbesítésére nézve is.
ői Budavára telepen agyania f. évi május 1-én .Budapest Ói-Budavár" elnevezéssel posta és távirdahivatal lépett életbe, mely a .Budapest-kiállítás I. sz * posta és távirdahivatallal összekötve közönséges a i.ániott levelek, táviratok, poatai megbízások utalványok, postata-karékpénatári teendőkkel foglalatoskodik.
Az Öi-ündavára telepre .poste reaz-tánte* jelzéssel címzett közönséfes levelezések kiadásával, illetőleg a feladó vevényre felvett postaküldeményekről kiállított értesítők kézbesitével, tehát a a bpest- ősbndavári posta- éa távirda-hivaul bizatotl meg.
A kiállítás -ertletéo a posta távirda és távbeszélő csarn^^ban , Budapest-ki-állitái i. sz." elnevezéssel szintén posta és távirdahiTaUl rendeztetett be, mely levélpostai, pénz és csomagküldemények valamint táviratok felvételével és postatakarékpénztárt közvetítői teendőkkel foglalatoskodik és a t. közönségnek délelőtt 9-től délntán 6-ig rendelke lésere áll.
A sajtó csarnokban .Budapest kiállítás 3 sz.' elnevezéssel hasonlóan posta és távirda hivatalt állíttatott lel, mely a hírlapíróknak áll szolgálatára és csupán ajánlott levelek és táviratok felvételévei van megbízva.
Bndapeat, 1896: május 2-áa.
DÜR.
Máaolat hiteléül.
JÓTH KÁROLT m. kir. posta és táv. főt.
KegkiTÓ
ai esr«dévea onaáfoa küiiitás VI. (Meaögaz-
i*»*f) «a VII. (KrdCTin «• ia<Uasat) oofort
jaibaa alakitudó biraUMiotlaac Ufiaiuk
raiuatartra.
Az ezredéves országos kiállítás VI. és VII. csoportjainak tisztelt kiállítóit van szereoeséfi f. évi jnaius hő 6-áa (szombaton) a mezőgazdasági csarnok mellett levő jury-pavillon tanácstermében tartandó juryválasztó gynlésre tisztelettel meghívni és padig a VI. csoportban:
a) Csoport.
az 1. alcsoport (Talajnemek, trágyaszerek, meteorológia, földmáarnesség és időjelzés) a 2. alcsoport (Mezőgazdasági alkati berendezés, mezőgazdaságok ia mertetése. Gyűjteményes kiállítások), a 3. aleaoport (Kenyérteraiéaiyek, hüvelyesek, takarmánynövények) és * 17. al-csoport geológia) tisztelt kiállítóit hét jurytag megrálasztáu czéljából reggel » órára.
b) Cioptr:
a 4. alcsoport (Kereskede mi-, gyógy., és rostos növények), az 5 alcsoport (Dohány) és 7. alcsopor. (Kertéízet) kiállítóit hat jarytag megválasztása céljából reggel 9 és fél órára.
1896 MAJCB Mii.
i c)Cloport
a 5. alcsoport (Állati termékek,) a 10. alcsoport (Méheszet,) a 12. alcsoport l Selyemtenyé»zte») a 13. alcsoport (Tej-gazdaaáfi termékek) éa U. alcsoport I ÁUalegesssegltf;) ti»«telt kiállítóit hat jifrtag megválaaztása céljából reggel 10 órára
d) C a o p o r t.
a 11. alcsoport (Halászat.) a 16. alcsoport (Cdllt telfpek é« lorista így) és a 18 alcsoport (Vizépíléazet, vizrendé-azet, folyamszabalyozáa é8 talajjaritás) tisztelt kiállítóit hat jurytaft megválaaz-tása céljából délelőtt 10 ia fél órára.
e) Cuport
a 8. alcsoport (Stoleizet éi boráizat) tisztelt kiállítóit ba» jnrytag mecjTi-
, lasztása céljából délelőtt 11 órára.
Vegíl a VII. csoport (Erdészet és
¦ vadászat) tisztelt kiállilóit oyolc jnrytag
I megiálaailása céljából délelőtt 11 éa
^ fd órára.
i Ezen gjQlíjekeo a kiáliitók szeméi jeseD Teszaek réazt, vagy iráibeli meghatalmazás alapján más kiállilók álul képviseltetik magákat.
Egy éi ugyanazon csoport választó gyűlésében miudeo egyes válaaztó saját ssarazatán kirai képviaelet alapjáo még
: 2 szavazatot gyakorolhat. Saját szava-
| zatlal nem oirc megbatalmazottak megbízás slspján hasonlóképeo 2 szavazatot gyakorolhatnak.
Budapesten, 1896. májul 20-áo.
KRISZTINEOV1CH EDE. i omtiljlaaicMa, i m kir. nioisteriani ijai|«ttja.
a föUmitelét&fjr kiaJlitái id
Hírek.
— 'A fcOMTééatg körébél. A magj kir. boorédség üá$j Kannsin íllomisozó 20 ik Rjtlogexredétői álhelyeztettek a 8-ik cyalogexradhez Laxo»ra : Muokác-T Adolf órotgy és dr Bruck Béla ezred-orvoí. Ide helyeztetett Demeter Béla Őrnagy a 17. honvéd gyalogezredből.
— Vizagálatok főgimnáziumban. A nagjfcanii.sai kath f6gimnáziumbaD az 1895—96. taoév rég^o tartaodú vizsgálatok sorrendje: Június H. hittaímzsgá-latok VII.. VI, V.. IV.. lí hittaovizs- gálatok III. IL. I- A) I. Bi U VI. titirítg. Magyar. Latin. V. Mennyiségtan, Természetrajz, Magyar. IV. I>*íid Menv-nyiségtaii. Természetrajz, Magyar. II- Magyar, Lalin, d^intin Francia, (iyors-irás. 14. A tiyakorlo Iskola zárógyulése és a jatalmak kiosztása. 15. VII. Magyar. Latin, (iörög. Hl. Magyar. Latin. I, K.) Magyar. Latin. if,. VII. Mennyiségtan. Természettan, Bajt. VI. Német. Gör. p. Történelem. I A.) Magyar. Latin. 17.
: V. Rtjz, Latin, Görög. IV. Német. Rajz.
i Történelem. KI. Fiz. földr. Számtan.
: Hajz. 18. VII.. Német. Gör. p. Fol.
Földraji VI. Bajz. Természetrajz. Meny-
nyiségian. II. Számtan. Rajz. Földrajz.
.«)., V. üör. p. Német, Tórtéoelem. III.
| Német, 'lörtéBelem. I. A.) Földrajz.
: Szántán, Rajz. I." Hí Siamlan, Rajz.
I Földrajz. Jucire Í0. MagáDtaaulók irás-
I béli vizsgálata 21. Délután intézeti tor-
! naverseny a katonai gyakorló téren I—VII.
| 22. Magántanulók szóbeli vizsgálata. 23..
[ 24 . *5.. 26., érettségi vizsgálatok. 29.
I Te Delim. Nagy-Kanizsán, ir-9f>. május
oó 2íí-én. A fógymn. igazgatóság.
— Temetés, f'zv. Haiphen Lázárné.
: a köztiszteletben álló matrona porhorelyét
! f. bó 20-án nagy részrét mellett kisérték
j utolsó útjára. A gyászháznál városunk
; érteJmisége jeient meg, hogy n^zvétének
j kifejezést adjon.,A vidékről számos rész-
véttárirat érkezett a család hoz. Hérics
! Tótb János kir táblai tanácselnök lerél-
tigjí fejezte ki részvétét a családnak, a
melyhez a barátság kötelékei fűzik a
| inagss állású bírót.
í — Záró ünnep A főgimnázium Gya-
j korló Iskolája janin* 8-án ri. e. fél i >
i órakor tartja xarógyülését, melyen é:i*A\
| zene, szavalár; »tb. lesz. Ez alkalommal
: oszUtnak ki a kitűzött pályakérdé^kre
: b*-érkezett pályaművek jutaimai is.
] — Ax . EUÖ nagjrkaaízsai magyar
i asztaltársaság/ jótékonyeéla egyesület1- f.
évi májas hó 3-án tartott táocvtzalmán
kegyesek voluk felfii6zetni: Tóth Sándor.
Prínc N-. Mayer Jóueí, Schwarz Ignác
1 — 1 frtot, FreisJiager József. Solétormos
Géz«T Fabik Tivadar, Galavics András,
Feiner János, N. N., 50—50 kr., N.
1 N.. 30 kr., Vajda Ferenc 25 kr., Mun-
| kácsy Nándor 30 kr. Kobalt N. 50 kr..
i N. N\. 20 kr. Nagy Antal, Szteraát N.,
i Stocker család. Újhelyi Ferenc 10—10
i krt éá a 4-;-ik esredbÓI a .Hiii me-
j gyünk eltib1 2 tagji Grj krt, összesen 0
\ írt 50 kr. További suves pártfogásért
esedezve, hálái' köszónetéoek ad kifejezést
a rigaiomrendezd-bizottság
; — Tanulóink a millenniumi torna-
i versenyen. A fogimnázinm ftO növendéke
! Baksay József. Kiss Ernő dr. és Pongrác
Adolf Unárok vezetése alatt rasántap d. e. fog Budapestre utazni. hogy részt vegyen a torna versenyen. m*ÍTre* majdnem 5000 tanuló seregük Össze az egész országból, — A mi versenyzóiolt d. é. egy negyed 10 órakor tozolk> banda kíséretében fognak az állomásra kivonulni, s ld órakor indulnak .tovább — Szép sikfrt kívánunk az ambiciózus versenyzőknek.
— BlelelopoiU. Biclclopol iában az emberek nem járnak többé Ry.log. A pörgő gummikerék gyors*bb*o aiáJlitja a bekamódra levegdben teuipozo esba-reket, miot a köiöatt^öB talp. A kik háir&feié Uoulnak biciclízoi, azok a Huagár.á-boz eskttsznek, kinek érdemes elnöke Szigetby dr. a ráktermeszet ata-poa ismerője. A .Germsnia" club tagjai, azok ciak elvre haladnak, a legelső sor állomáiig. A .koonvö múzsa" klubja nótagokat is befogad. Feltétéi: lekete harisuya és iijen rövid szoknya. Tórtéot pedig, hogy Biciclopoüsbau eey ember jeleot meg, aki aemmiiéie jármüvet nem haaznált. lábaio cipő Tott. Egyszerre csak a ráros összes polgáni öjszeaereg-Iettek és csodálkozva kiabáltak: .Néz-létek, gyalog jár! gyalog jár! Nagy népcsödQlet keletkezett Az idegent ki-váuoi kérdésekkel körülfogták: Hogy lehet barátom kerék aélka járói V Az idegen híres ember lett a Tárosban. A város péuzes emberei g/tlogjárásbaa taníttatták magukat éa a mi idegenünk óriá-'i vagyont harácsolt öaaze. A gya-logjárás sportja hódított Biciclopolia eleven divttb»jhá«ó vároaíb«r>.
— Párbaj vívás pQnkosd vasároapján. Párbaj volt biz ez. csak azon kulömb-séggel, hogy a jegyzőkünyvet ezúttal nem s segédek, hanem Bay rendóralka-pitány vette fel, párbajorvos sem volt a helyszínén, hanem dr. Rátz városi orvos eszközölte a tátongó folytonosság hiányok öss«varrását. Kristóf József és Bauder Ferenc kisksmzsaí csordások valami felett, a mi a csordás becsületbe vág. üsszé-pőniúltek és ennek lovagia* utoni elintézését a hagyományos pásztorfegyverre, a ki.*fejszére bízták. A párbij színhelye a kiskanizsai oyires. feltételek: ,Csd, nem apád.- Dr. Rátznak akadt öltögetii valója elég és a kapitányság most a 'látleletek alapján átteszi az ügyet, mint súlyos testi sértést a bűnt. b Íróság hoz.
— X kiadóhivatal /elkéri azon t. előfizetőket, kiknek lipuok ez én 1.2.4.
| 6. 8. 16. számai birtokában vannak, 1 kegyeskedjenek azokat sürgősen beküldeni, postai díj esetleg 10 kr. számon* ; kint készséggel megtéríttetik.
— Majom a hájctetóa. Az uradalmi épület háztetője í bó 26-án szokatlan látvioyoMág színhelye volt. Egy a körhinta vállalkozó tulajdonát képező majom magunta otthouát, megszökött *a
| az 6". Üldöző gyerekhad elöl a főtéren
i levő alacsony uradalmi épület tetejére
| menekült. A boidkóros makinak sok bá-
i mólója akadt. Nagy nehezen sikerűit u
olaszoknak a majmot egy pár narancs-
csal leculai. Az elfogatás után náspán-
golás következett.
| - Tanitók a kiállításon. Az ezredéves országos kiállítást a 400 forintnál kisebb fizetést élvező Unitok, tanítónők tudvalevőleg teljt-sen díjmentesen látogathatják. Dániel Ernő kereskedelmi miniszter most ugy rendelkezett, hogy az ingyenes látogatás kedvezményét azok is élvezik, a kiknek éppen kerek 400 frt fizetésük van. A kedvezmények Ügyében a kérvényeket a kiállítási igazgatósághoz kell beadni és akkor, a mikor a fővárosba akarnak jönni, a m. áll. vasutak megküldik nekik a szabad utazási jegyet, az igazgatóság pedig a kiállítás látogatására szóló szabad jegyei.
— A WajdiU-féle kö!csönkŐnyvtárbót kiknél még köuyvek lenuáoek, tel kéret ¦ nrk szokat haladéktalanul visszaküldeni.
— llllennaría Ünnepség Folyó hó 17-én tartatott meg Mikefm a miilenoám ünnepség. — Léi ekem elő volt nézni ax ember áradatot, mely a koszorúkkal, nemzeti szalagokkal díszített e- záazlók alatt vonult gyérineksereghez csatlakozott Nováig, hol isteni tisztelet, ,Te Deum" és azeot beszéd tartatott Istentisztelet után zeneszó mellett vonult a gyermekiereg haxa s délután 2 órakor a zöld ággal, koszotokkal és zászlókkal feldíszített iskola udvaron nagyszáma közönség jelenlétében megkezdődött at ünnepség, melyet Farkas K. oki. tanító hazafias beszéde nyitott meg. Eanek végeztével a .Szózatot* énekelte a tanuló-sereggel a úagvixama közönség, b utáona 18 oépiak. unuló leány éi 6a felváltva szavalt hazafi v& költeményakeL Végfii a .Hymnosz' »léoeklé*e után a jelen folt közönt í-isilók ilaiL zeneszó mellett a kArictonyfai erdőben tartandó mii-ialBigra vonult hol a gyermekek ver-Mnyfutásábao is gyönyörködhetett, melyért a gyermekek kőnyvtjáodékokban ré-
lXXXV. ÉVFOLYAM
— SieKBOteUesjaBa; Sajaálalrao>«lto baleset ette (Mi Ifaat, t N« és Klein eéf Beokéaak felezget. A fiatal aó egy hajiHatfrasI Tifjíiíll.íu' bánt, b a szertarolyo karaaeaz a szereocsetlen asszony baját érte, süaek következtében fejéi és arcáa súlyos siési sebeket iia-Tedett. Ai orvosok axoabaa aegállapitot-' lik, hoíy életvesrély nincs.
— Tswlta ssajális UalaMboken A galamboki ön aéates tűzoltó egyesölel, fotjó é<i május bó 25-én délután tartotta meg tavaszi mulatságát (majális) a galamboki szilani erdőben. Dacara aDnak. hogy n esi kSzbee-kozben permetetett, a táncmulatságot legkevésbé sem zararta meg, mert az a legjobb kedvben a hajnali órákban irt vénet. Tekintve az idő nem legkedvezőbb voltát, a bevétel az egyesület részére kielégítőnek nondható. Befolyt beléptidij és felü!6zetésekból összesen 75 frt — Ezen összeget nagyban előléptették fe-lefizetéseikkel nsgjrabecsolt vendégeink, — uevezeteaeo felürfiteUek: Rosenthal Jakab 2 frt, Í6L Jnk jóisef plébános 1 frt 60 kr. Hauser János ügyvéd 1 frt 60 kr, Tripammer Iiezső nr és tirsai 1 frt 60 kr Ferenci Jáoo« 1 frt Í0 kr.. Singer József 1 frt 10 kr, gtar uinszky György 1 frt. Dénes Jenő 80 kr., Dénes Béla 70 kr., Jechnicer Jó-zsefné 70 kr.. Forró Ferenc 70 kr, Knortier Gyönry G0 kr.. Polgár Józtef-né 60 kr.. Szólók Imre 60 kr. Szili litván 60 kr. Koma Júuef 60 kr.. Domötörfiné 00 kr.. fót. Méhes Kálmán plébános 60 kr.. Skopál FOKSp 60 kr., Kafka László 50 kr., Dnger Jenő és társai 40 kr, Kálúczi János 40 kr., Franz Lajos 30 krn Kincses Józaef 20 kr., Sramer Jánosáé 20 kr.. Horváth lmréné 20 kr.. Kelemen Pál 20 kr, Joacbimstad Lnjza 20 kr, Horömpolyi Gyula 20 kr., Páonet János 20 kr. Polgár József 20 kr. Kápolna Ferenc 20 kr.. Kotács János 20 kr, Velner Lsjos 20 kr Prenner János 20 kr.. Pungor Imre 20 kr., Pliku Lajos 10 kr, Tóth György 10 kr, Tormá-i Er nőné 10 kr, Matyi Mibályné 10 kr, Tóth Jínoa 10 kr. Szabó Jánosáé 10 kr, Kálóci Józaef 10 kr, bentzik Józaef 10 kr. Bacyari János 10 kr, Iurre Antal 10 kr, Veisznayer N. 10 kr. Koszloniky Ede 10 kr". Kálóci Mátyás 10 kr, T6rSk János 10 kr, Kicli Jáaot 10 kr, Pál József 10 kr. Szatler József 10 kr, Knpál FeresK 10 kr.. Az enye-sulet nevében, összes vendéglőknek hálás köszönetet mond Szabó Lajos üok. ilteoltó egyesület pénztárosa.
— Taalték ¦ latyántja A Benedek Klek szerkesztésében megjeleni .Nemzeti Iskolá'-baa olvassuk **/ elkesere-íett Unitónak a köreikéin imádságát: ,Mi atyánk Wiassiea, ki alez a bársony izékben, szenteltessék nctí a te Dered Kárpátoktól Adriáig, legyen meg a te akaratod, hogy minden tanítóval parolázz. Add meg a megérdealett keayerflnket éfl bocsásd me« bűneinkéi, bogy unnék lettübk, amiképpen mi itt megbocsát uek neked, begy miniszter lettél, ne vigy minket a kiséttetbe a kurátor uram leányával, de sőt inkább szabadíts meg a gooosztó': az itko eszektől, mert tiéd az isicola, a hataloa és a dicsőség Ámen.
ZALAI KÖZLCNT
189C MÁJUS 30 ál
— A Klökner-féle Budapesti dalnok-réta kötve Blaháné Komaromi Mariska ~ és Kory klára közkedvelt músordarabjai-ból. a legújabb magyar dalok, népdalok. múdalok. couplék és chansonok Ipfrjavá-ból Az ünnepelt 3 muiésznú legújabb arcképével diszitett díszes kiállítású kötet. 104 oldalon tartalmaz U0 remek letétéin divatos magyar dalt az 1805—96. év daltermékéinek legjavát énekuangra és zongorára — továbbá IS legkeresettebb • múdal couple és chausoo újdonságokat — mind magyar szöveggel énekhfflgra és zongorára: u. rn. I. D Arre. Ting-s-ling. Oonple-'i. lIAmant .Kinále- midii 3. ¦ Megyek a regiment után- wuple. 4. .Máskép van az manapság" ronplé. r>. Decker. „Miként ralijain meg- múdal K. Franz. .Ave Mária- müdal. 7. Urieg. -Solvejgs bolcsó dala" múdal s (iom-bert, .Dalom- (Mein I.iedl mödal 9. Harris. .Kié szived" raúdal In. Hom-perdink, .Rózsa keringő" mídal 11 Linké .Édes kalaui ur" iAch lieber Sehafuer) eoople 12. Línke, Kis hi-•elgí." Couplé 13. Orth 1. .r^j his. 1 tóna- ez. eouplét u. SchiM .Jolán': Joláa te rossr leány eouplét *li Schubert^ „Beré«éi» telgyf, erdó kérgibe" I "Hidal 16. SehumaoD. .Nem átkoxlak"
W. 18. \ar<,iiei. .Mond hát, bogy a»-f«n >t" dal Gavotte E kötet 2-dik kötetet « !„\,IUÁgil kfpeli , Kiotéll ^ «™ megjel^t .Ktry ÍBra dtlo«köiirv,-."-
JT"1*' *™ "«"*• - '•"»•¦" Ara kr«ás*k- nettó 2 frt Hérmentve
2 frt 20 kr. Budapesten csupán a kiadó Klúkner i'Ae zenemükiadóbiratalától VI. Csengery-ntca 62 a. rendelhető meg. — Vidéken' raindon jobb könyv-, zenwnűke-reskedésbfn kapható. Legújabb képes zenemű árjegyzékemet ramdenkinek ingyen és bérmentve megküldöm
Közgazdaság.
A trieszti általános biitosrlo-táramság
(AssicnrazioBi fieneralíi mólt hó íO-^n tartott 6i-it közgyolésén terjesztettek b.' az 1895. évi mérlegek. Ai előttünk fekvő igen terjedelmes zárszámadás 54 oldalra terjed és számos rendkirtl érdekes sla-tintikai adatokat tartalmaz. A mérlegek valamint a nyereség és vesxtetúg szániák már az 13911. március S-iki osltr. miniszteri rendelet értelmében fainak fel-állitva.
Az én jelentésből látjuk, hogy az életbiztosítási ositály díjtartaléka 1*05. évi
| december 31-én 3.5I9.5O1 frt 41 krral
! 4ó.23l.97f, frt 76 krra emelkédeU. Az ugyanakkor érvényben volt életbiztosítási töke összegek 177.718.756 frt 13 krt tettek ki. míg az év folyamán bevett dijak 7.40S.467 frt 03, krra rngtak.
A tüz- és nállltmáoybiztosilásí ágakban a dü és illetékbevétel 10.435,513 frt :l I kr. volt miből .1.(T>8.827 frt Of. kr, mint kártartaiék. minden tehertől menten. & jövó évre viteleztetett át A jövő években esedékessé váló dijkótélezvények ösz-szege 31 112.8J3 forint 6i» krajczárra emelkedett.
Károkért a társaság 1895-ben O.21S/277
\ frt 67 krt folyósított. Ebhez hozzáadva az előbbi években teljesített kárfizetéseket a társaság alapítása óta károk fejében 2Hl.357.i98 frt ül krnyi igen tekintélyes összeget fizetett ki Kbből a kártérítési ösnegból hazáakra 5 ,tvi(\:r, i frt 37 kr. esik, mely usftzeget a társaság lii-1059 kárewthen kifizeteU.
Az értékpapírok értékesökk.-iié^e. me4y az év végével az alacsony árfolyamok folytán beállott, egyéb rendelkezésre állott összegekből kiegyenlített ugy. hogy ax értékpapírok árfolyam ingád nás* fedezetére alakított tartalék vállozailanm 2.282.011 frt 44 krnyi ös-l-ggel u; sum-láaa átvibető volt Azonfelul azonban mé^ az idei nyeressegbol 5O0.O0U frt egy az árfolyam ingadozása fedezetére szolgáló külön tartalék számára átutaltatott ugy. bogy az egész árfolyam tartalék 2 7b?.0l I frt 44 krra szaporodott.
Az alapszabályszerO uyereség tartalék-k»l mely a részvénytőke felét teszi ki.
; az összes nyereségtartalékok .V4S7.OM
, frt 44 krra ragnak.
A társaság összes tartalékjai é* alapjai, melyek első rangú' értékekben vannak elhelyezve az iriei átutalások folyUr. .r-8.o71 t>73 frt S4 krról — mintán a
, vagyonbiztosítási tartalék kivételeit — f!l.0V,21i frt í-3 krrxemelkedlek. Kién értékekből több mint ló millió magvar
| értékekre esik.
| Az elért tiszta nyereményből a lárrta-
! ság oeztaiéknl, részvénreiikint 1^6 frltH
i aranyban, vagyis 34(1 frankot fizet.
— Széna, szalma, takarmány (Fucbs József nagykereskedő jelenteié. Abpit-lalott 18«2. V. FordO-uU'a 4.) Builar<«st 1896. május ti én. üzéna és szalmában való kisebb behozataloknál az árak \á!to-zatlanul megmaradtak. Kiadatott jobb és elsőrendű széna 2 30 -ilii frt közép-minóségo 2--2 30 frt. Mohar > 50. frt, alomszalma I 30 — lül zsupszalma 5 25 szecska 2.— 2.8V !Ofl k ló szerint, fuvaronként házhoz szállítva. Préselt széna 1 — 1 10. frt. préseli szalma 1 2i—1.40. frt. 100 kilónként a Józsefvárosi pályaudvaron átréve. (íibonanemOek: Zab ti-20 -6 so. frt. tengeri 3 90 - 4-.1D. rozk f. II—640 árpa 5 frt. jobb minősége valamivel drágább, állomás szerint, köles s 20—5-f,n. árpadara 390 — 4.20 10^^ kilónkint nagyban.
Vegyesek.
— Tartót gyagysfter Fájdalmji
Cíliinái, a derék-, testrészek és a forgó i kötzvényea bánulmatnál a „Bell-féle i frsaeslm kenun ea tó* val való be-dönaoléa sikerrel hmanáiUük. Egy üveg ; ár»90 kr SzetkSMía Mponta utánvétellé! j ¦•II A. gTÓLrtseréas cs. ea k ad vari oállitó állal Bécs. 1 Tucilsuben 9 Vidéki gyógysiertárakban ea aayagkures kedésekbec haUrozotUn 1*11 féle ká •titmény kérendő az 4 gyári jelrényí ve( éi aláiráaávsl .
SnrkMztiH lz«wtek
-Ttbbekatk. Sajaáljdi
~ taa^rkk in b. S
__rj. J T. Ftta»-B«jk- Biti*»«n l»«nUJ«
p,,.^ rtrtl ak a .Kesénk" "• "^ ¦»•
¦¦•»¦¦¦ loa»tjar41
~ Fucbi
_ G í%r~k tfat. Mi « ta ki, dehogy aguranuk. Catk ul akarjak. bo«7 ketóbb ,hi DafTO3b leu 0B«riel« ¦« MéfV«t kmtk nnaiai.- Tebát oaaa jaakaraibil o«" k&s&ljak bmi axokat
— F. K nmak Uikttt A Tormák Beat el»f rriark A tircál
Felelős sterkeszlő éa kiuló Ifj WAJDtTS JÓZ8BF
i ya« caaais .>><* valMi, aa kaarcllea oáraab«l re»delik - a fi-kcw. febia- éa ssiuei 35 krtól 14 frt .65 krif •iunaUat - ai»s. cák—, kocikiaon BMatáxotl, daaaaaat«t r. a i. <*iat tfj t«« kalOabftzS aiaoacg o. 2iaw .i.lmikui sat. a n4ffreaJelt ám, poacabár éa fáainefl le»m a btakoi laiUina éa a>i»takal poau fordoltáTal k>!4: Haaaa>ir| « la i * o4vari aaalüu aily»aip»a llrls»s« Siajcba caiaistci LcveWkra 10 kro*, éa irrelcsS laaokra 5 kraa hé\j*t raxasxlaa'ló augyar 0T«lven irt Bacfrtadfrleaek poauiaaa eliotnetaek.
Tes«, kana»i;a«, bajjáara, H k*atvrs7k4ata0aakk rüm, to«ak«*< a Wl* éa «meast»i a«cn«k aaratoa
tiiatalasaioál, omm ukiMélfdc áUal a MTHlUX-FOHsUS
SALUATOR
sikk érrel reudelrc lesz.
KeUeees ízt' Shitci tiesiiieto!
Kaplnu á>iii>;iUaamk«4ét>ka«ai H gyógyazectankbaa
Árverési hirdetménj.
A nagykanuasi kir. tvsaék tkvi osa lilya ré.iéríl kőziiirri létetik, bogy Lftgrád község végreb.ju.ónak Bán Jó'-aaef végrehajást sienvede légrádi lakos slleni 40 frt 20 kr. per. 9 Irt 25 kr. ThajtáskéielBi, 7 frt 65 kr. áneréaké relmi. 5 frt árveréi o>egkiaérlé»i s a még fe'icerulendő költségek iránti vhajtáai ügyében a fentaevezett kir. taiék levü-letéhez Urtoíu a légrádi 300. sz. tkv. ban I. 1—3. és i sorsi. i. fíiveU ingat-Uaokaak Báa Józsefet illető a 545 írtra becsült fele.ésie. I896 évi j»>M h* 20. napján u. e. 9 óraker Legriú J^-téf há^áaái laegiaitaadó nyihánoa ár^ veresen eladatni fog.
Kikiáltási ár a feaaebb kiteU beesár.
Árverani kiváaok tartotaak a becsir 10*. ál készpénzbea vagy óvadékkepee pspirban a kiklldött keiébes letenni.
Kelt N.-Kaniaráa, a kir. Waaék mint telekkönyvi hatósagajál 1896. éri Bárebé 31. napján
GÓZONr. kir tszéki alb.i4
»kr auau caak rtmiitn a4ka<l«k. - kéciak rta loiiaikaaikal jMn >¦
»(l/tk. 1896 április 4 én.
Árverési hirdetmény
A letenyei kii. járáibirójá» miit tkn hatosai; kftjhirré lant, kog; Taaaáa Ádám IReoyei lakosuk Hajdn György becsehelyi lakoa elleni 18 frt 75 kr. toka, eoaek 1894 január 1-től 6*|. kamata, 3 frt per, 5 frt 50 kr. vogrebajtáakérelBi, továbbá 18 frt 75 kf. tik., euak 188J január 1-tíl 6% kuau 5 frt ii Kr előzőleg lejárt namat, 5 Irt 50 kr. per 5 frt 60 kr" végretujtáakérelDu, aiécu 18 frt 75 kr. toka, euank 1893 ,Muá, 1-Tői járó 61, kuau 1 frt 40 kr. ea»-z61e» lejárt kamat 6 trt 20 kr. rm, 7 írt 40 kr. vé»rehajUakerelaJ ¦ 6 írt 3* kr. ezuuaii kö.uégek iránti végrehsjtia Igyeben a oagykaaimi királyt tdrré»y-azék (a letesyei királyi jári»bjr*ság) tertleté. fekvő, a becaehelyi 33. sxá«. tjkriien A. L 10. éa 14. aoruáa aiau HajdB Gyor<y tilajdonáiil f.lvett iogat-lanaak . a U. siorsaámu iagatlanoa let*
mlruk »ioa«kor tó^l So«y »e« «« aate-Ml kiBaradt « o«aT nrrkll««"^k. uTék
_ H J. snakTpest. Cikknél tfí kis-_.j,L_.H » írtabb s aafBs* lrlel6aa<t«re aa«aljük, de c«»k t jétú ixá"b*a
_ B. B o*4l«j V««« litaa*«ett.l ,«mk H .őrit »jli«k- Tárcája »\«* ¦«« "uvtaked-
k bkalM
I 4a aépsorazimu káa 13é lorwt, > bees. ; bein W9O. «i»i tjkTbe» A. t 1- ¦•«»*-. ' ««.«.naa ,laj*»á«l fel»tt i>mU)M l S6 Irt, mt*.. a b*»«*fcelyi 397. ai. tjkr-! be. A. t 1. mt>i táltaágköUda. in«U»i-
Mk ugyanazt illxó 244 inra becsült ' Weríaze a bacsehaty koiiégturo háiáaW
18M. évi jmalai ké ». Mnái d. r.
10 órakar ¦egtartaadó nyilváMS árre-
rt JuUibí fof.
|t,mi(t.i ír a fennebb kitelt beuár. Arrerejai krváaok tartoznak a beesár
10%-át keszpénióen vagy óvadekkiápes 1 papírban a kikiMúlt keiéhei letenni. i Kelt K-Kaziiisáii, a kir '.vuék mint : telekkőayvi hatőaáfBál 1696 évi április
hó 7. napjáa
NUNKOVITS, khr. aljbiro.
*> E r«*at alau k*K'M(*kert aeai vaJIaJ fe-lrl«aaéf« a Sifrt
Hirdetések.
I kitABtetea, es^k kfiat 14 liiuoksaiiT *a 18
aAvereaa. Sxaalalaa biaoBptváii) első orvosi
saakukiaielytktöl.
UjszOIStt
küa«);.,k állal *Beo nem, vagy csak lüké-iftleDfll leaaaek atop lat»a, Ktatlé H. tt
¦aiati folytan okaaerü atodoa litlaevelbetók aTl-|1tnJTJ"* aenkalOBibea röpiratokat, a»e-lyekben a kétiitetoiód a a koatiueni lefel-ö ¦ <aktek»lelyeÍBel,'. BKBliasak éa nenaekkóe-aásak ¦iaeatalaB oisOBVitvaaja fe«l»laatik — tiltsam iafjea kjW a kfi»|>o»u raktár
F. ¦KELTÁK I., flKLIMlSSI Kr. I.
85S|tk, 896. Ert mániát 2Cán.
Arrerési hirdetmény.
| A letenyei kir. jbiróság mint tkvi bató&ág köthirré teszi, bogy a kir. kincstárnak Iván János polaí lakos elleni 5 frt 16 kr töke, ennek 1891 november 16-tól járó 67, kamata, 4 frt Í7 kr. vegrebejUskérelmi, 4 frt 60 kr. ezutuli költségek iránti végrebajtá <i ügyébe* ( nagykanizsai kir. tórvényezék (a letenrei kir. járá-birosá?) tért leién fek-vó, a becse-herji 196. sí. tjkvbea A. t <58- kr-7. a. Iváa Jáaoa tulajdonául bejegyzőit s 326 frtra UecsDlt ingatlan a becsebe yi községbiró házáná 1896. évi joniua hó 15. napján délelőtt 10 órakor megtar tandó nyilvános árverésen elsdatci fo^.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becaár.
Árverezői kiváDÓk tarlozaak a beesár 10'/,-át kéaxpéazbea vagy óvsdékképes papirban a kiküldött keiéhez letenni.
Kelt Letenyén, a kir. jbirótág mmt telekkönyvi hatóságnál 1896. évi márciu* hó 28 napján.
NUNKOV1TS kir. aljbiró.
¦^\\ FEIIER A. AÜOLF
>»W
Imi. Mi4k ffnriliflial W knjetr-hiri IfUk-Hr wlmé{es Ifj Ml injór.
Baatar wiadea gjócrtarbaB éi laazeraerei-
Dr Fnedufar, az ala4-aMsirüi on^goa lelenc-bál igaatatója biann; itvaaja aaeriat Neatle gjK-art.aphmjí !»72 b«« iWíBt bn«eléa«
ém 4t M W*tfT«*e* fj«r*cko«l, kik » txapMt mem tudtik Tégeoi, • o<;»ook kik bvtef*f< kÖTelktttéb***, *x né& njujtott d»jk* emlőből ¦ea ttpU kosbittttk kirtnő f-redaav^tijtryfl lm htunálts, ni Uul a twlitortiok rednkáM»>k. A* éwk W**u MCáa Ét * Urusáff ¦nntee rfirfél* betutolt M 3ü ct 6u u ff^« ko«-lintnsta plurj«dt, agr hogy * Nct'é-ffrle (y r- , B«-ktáT«lint •ettki «lótt w» itotn-etlM |

VII, kir^t«t-*t 49 Nk^y ravktir mimieo-
czlpészkeiiékek
éa aaját kéazitm^oytl
nipi-Wiöréaftiiii.
Nafy kéats arjaflyzákeai Boát jeleat meR. ^eljet kirinacra bíraniTt ktMok, *(7-wiadaxon, a ktillKáa alkalmÁTal
ta börraktáromat BMftefciDtt-arf
f postAn én vasúton
amki* utéurH mrtltM astmmat >-mx-
A ki
rolni, az saját érdekében csakis a * síért tett
Ö és olCSÓ kerékpárt uliajl vásá-
.Styria1
gyártmányt vegye. Egyetlen belföldi készítmény som közelíti meg ezen kerékpárokat, melyek mint tartósságra, mint könnyű járásra, i> rilág leghíresebb val is versenyeznek.
AMil IllM tlllll i Ultlit, Jtlkrtckl S»l»«(«r fiktrczii i
fattr likarczq • frntti, limt lackMi Ciiiril karczij
Erii Uckttt Uktrü
Ptl akcU«i»v|-ttkwiriii kir-
C2t| i flitl|l, ¦aa»a<s1 kt] IHTW. • f«Kt|a,
lirc?»| ffiaiittkiri ____
¦<|;ajlltllt|t,
ltrez*| l«l|*riiitt t u|rBilti»|i, ltMUtck|ritz k*r-U«|M a lt\|fa>étlUá|*> valamint a legmagasabb aristok-
rácia, osztrák, magyar, német, olasz, orosz, görög és tőröfc-oraiágban legnagyobb ré«it ..Styria- kerékpart basznál <4> úgy a a VerSenyZŐk "]» réSZe, « » versenyek *|4 részben ..Styria" kerékpárokon lesznek nyeTV. Uyatóbb SZOMBATHELYEN és BÉCSBEN tartott nagy versenyeken
csakis a „Styria" kerékpárok
gyóztek. Kizárólagos raktár és képviselőség
If). WiJíiU Jezsef-nel 8agy-Kanizsán
a hová minden megrendelés intézendő.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve. — Eladás részletfizetésre is IITlf. ITIÚKI Iái tll FRTÉRT UfltTH ~«MXXXV. EVFOI.TAM
ZALAI KÖZLÖNY
IS9C MAIL'S 30 aV
A munkácsi uradalom gyógyvizei
eteórenda orvot; ataktekintélyek által a legjobban ajásltainak éa pedig.
a POLENAI forria
köizrétiyoél, a hngy-„.___„_„___ utak hurutos bánial-
tfxikui
robajoknál, vesekő Imgy bonokkal.
a SZOCYVAI
forrás
, s bánta!
t két víznek
*
X X
ellen
mainál, Diabelesnél torok, gége és hörgők huruijaioál, gyomor és bélbajoknái, Cblo-rosis Atonia stb.
Grand Hotel IVaíional.
Bécs, Taborstrasse.
Régi hírneves egyetlen nagyobb szállója Bécsnek, melyb m wm sxolgálat, sem -ilágoaság nem lösz számítva, 200 stoba 1 fittől felfelé, fürdők, sürgöny-bi»atal és telefon, indónliak és gőzhajó állomás közvetlen közelében vannak. Olcsó árak, hosszabb idézés ntán egyezkedés szerint. Oa parle toales ies laoqa<?s modernes.
AJtARHAMMER igazgató. F. M. MATER prophétaire.
A „LÜHI ERZSÉBET" forrás
X X X X
rendkívüli kellemes izü és üdítő saTanyuviz. A légzó szervek idült bn-rutos bántalmiinál, túlságos grovorsav kép zódésnél
idolt gyomorliamtnil étvágytalanságnál, fertőző járványos betegségeknél, mint diactiet-cus ivő tíz.
Megrendelhető:
«*1
I i
X
i
X
i
X
Uégi liirneves kén fürdő Horvátországban
ri^i vasút (Zágráb—Csékternva).
Dr Ladrig ud». Mnácsoa tinír állal eiemeive 1894. 58 fok Celsiust melri; forria. Falöinniluünáao hitisMl v«u • rbeumatiim. iiaet binulmik. kö^víny i»íIm, tükaa. b«tegsípel<. NSrbajok éa föivélykómil sat. nOGYOCYMOD köhöeéa, melibaj. máj, vese, gyomor éa aranjerekre- sat.
Villamgyógy. Massage.
A R?Ó2.TÍi1tézet minden kényelemmel, egéii é«tn ál Djitva. Niíri idénj májm l-iól oki. l-ig. Nafj park. Kiieijwit fekvés, állandó térxea*, tincz, hangverseny gat. A varazad tophuai vasúti Éllomáion nspmu a vendégek számára ommbui, kocsik. Megrendeléseket a filrdóigazga!Ó*áfr késnéggel teliosit. — Orvosi ulasitisaal dr. L->agkl>« A. fürdóorvoi aiolgál.
Pro-pecta«k»t ingyen éi bérmeiitve küld a fOrdÓíftZgItétig
MunKAcaon
NAGY-KANIZSÁN kaplu ó: Fe»*elhofer József Roaenfeld Adolf nraknál
fRichter-féle Horgony-Pain-Expeller
Ci
g
Liniment Capsici comp.
terülwU
p
nwrt mir több
Lien LiruoTta, liaziM*.-r i-ltflutull
j: ev óta nnvb^íuttó. fá)é«lMMniMtti bHórz ble«kéat ilk«tMíl«hk kfezv»-¦ywl, Ctézrf. UguaH»ti»*»l <* ¦c«hi.le»ekj»l o» az orvo«ot által bedorz-v.ji.*kre is ttindif: gynl.r4i.lwfi rend.-lntii. A vaknli llorgooy-Pain-I-JCpellor gy»-L.nn Uoncoay-LiHiméiit elncvM** »lait w-m titkos ator, tutMMti ii uasztri tafltzer, niclrnek <vv háitarti»t«n Mm k-Ucne hiin 40 kr^ 70 kr. rá 1 frt örcgmkónii kHmui maid n tan k«ezl<-tbtt> \-an; föniktúr: Tirik József fry j^ymicpésinrl Badaftstem
Beráúriiat aikjűnuivavJ ipti óvsIomL karunk, m^rt több ktsebbortöt ¦,tani*t r«B forgatómban Ki •«¦ akar >MfkirM«4ai, u minden egyw uvn-et „HMteay" T«lj^y néikú! mint ¦«¦ valéM uüafiiua vimxa.
Richter t Ad. •• táraa, csáu. •« kir. rivaii MaUitúk,
Sohicht
féle
SZÍN-SZAPPAN
baió'agt lag bejegyzett
igen jól szárított kitűnően tisttit, legtakarékosabb a használatban
Tisztaságáért éi árUlmasságáért a kezek és ruháknál kezesség vállaltatik. Egyáltalán a legjobb a lélezó szin-
szappanok között. Egy kísérletet senki sem fog megbánni.
Hajító a legtöbb detail-tlxlethen. Képviselője Budapest részére : HE üti.LÉP. KÁROLY, Akadesjia ateza ».
MOLL SEIDLITZ POR
Camk akkor valódiak ha mlDdagyiz: doboa atoll J
alainut tdnte-tl f«l.
A Ml A.-fáia SaMIJtz-a«rik tartót jrófjhatasa a lefiaakaeaabb ayaaier- as al-taatbaatalaiak. (yomorgtrej is cynvorhér, r6|T3Ut azékraftaaaa, mjbaatalom vár-találás, armyér éa a lefkul&sbozóbb a«l aetafúaak ellen, e leiéi bAiiszenek éi-tized.k óta nisdif. aagyotb elteijedéat szerzett. — Ara aiy lafaasátalt araalall U tazaak I fn a. á.
Haaititáftk tirvényiltg fenyittetnek
MOLL-
BORSZESZ ES SO
MOLL A *cjje77ét !Qot«-ti te! et attal Tan xirra. A Mail-fala fraa-
C««k ikktr valrt!, ta -i.dé„.ik ,
^^^^^^^^^^^^^^^^* ^^^i^^B^«^B^«* ^ í*i. HVLI CJI [~aLu ^uiuajtui v aiu a#; Tafc. ^x Hm1 "" I
ozia btra/eu ti *• aeTnetcten mint fafáalMWtillatiU kaétriaütti tz«r
Mell Salicyl szájvize.
(F6aUutréa*e - tüxoty«*TM izik«6.)
A atíadejinapi txájtmtiUaaál kalöuövío footoi barmel.T kom gyermekek, miat felnőttek tKámára; mert e axajris a fojaJc in rabbi epiegét biztosilia ¦ etya«er»miotl óT«ter toffajás el.ea — Efy HtK A vM|*fytvel elletett lvt| ára : 68 krajtzár.
(691) Főszrtküldés^
Moll A. gyégy«7erétz, c*. és kir. udvari szálli té ál tat,
Bécs: I., Tuctiiaoben 9. ez. Vt«ékl aitfre*«tlés»k aaptata a** c*Uarr ¦fliitt ttljtstttatati
A raktárakban tessék katározott-in MOLL A. aláírásával és
védjegyével ellátott készítményeket kérni Raktár.- Sagy-Kamzsán ROMUfftJd A4«lf 68 Fia.______
őoöSbooooa
g: cseppek
iia^rtzerOen hatnak
¦ei.flBt.tiHi i. i
liázi és népaxer.
1 nomorbetegs^ loneteí •UMif. |jiwii||ii|ii4a, hiz 1t«a*»á«, ttnaam*. 1ilÉUl,á»
«>•¦¦¦ i|<i, t.......... álk
áá rf ét
Halliatú* grofjy«2-Tnek biionyult iá a menynyiben ea a gromortól mixzotu lyawtaHa.ha.áMtél Vtelekkeí iLalokkn!. ftazták, wajiaiak t- afaMr-
Emlilett bajoknál a JlártecsclU CyoaM^rrweata^k evek ota kitűnőknek bizonyultak, a mit azá» meg száz
bizonykváRT Unusit. Egy kis Qveg ara használati utasítással együtt 40 kr., nagy
fiveft ára 7ü kr.
Magyarországi fora
ralodian
•¦•BáWaT gyógyszertára
Király utcza 12 n.
A Tédjegyet á aláirast tOxeteaen tessék roeftekinteni! C«ai oly cseppeket tosek eirofjadoi, melyeknek barkotatára tóid szalag Tan ragasztva a keacU aláírásával C. Bridy) «s ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*. k UriacaM tr-rnnm ^¦fhatM.
NAQV-KaMZSÁX : Priger Béla és Be lui Lajos gyónyszernEekiiei BABOSON kokat Sándor gyöfyueréaKoé].
Kőszegen
Dr. Drelszker J.
SÁMATO/tlUMM
és
VIZGYÓGYIMTÉZETE
márcziut hé 30-kátél nyitw.
Rendszer Priesnitz éa Kneipp. Yil-laDvozás, massage, gjógjtornásiat és diaetetikai eljárás. Teljes ellátás igen mérsékelt árért. Gondos orvosi felügyelet Prospektus ingyen.
Ai óá
STETBK
K^f UMfrt TaUtart<aB ikcrwtkenne) *c%é\~ fvrrM 3>) fok C meleg 23 fok (R. 25 tok C *• 10 (R ) ¦ér««k«lt kllwfc, crMltŐ c-íwlfTejp, kiterjedt r4Sk 6h t4blk
Tóhel-flrié
Gric* mellett.
Idény május—vkttber.
l'O tieter ¦ tt«|ffr utM ftíttt
":'»•/ kontirui e^y óra ^i'i .* távírda éitomás
fjfg r
bysteria. görctik. seoralgiczi slh. Nöl trr iér*z*féaj»e%. bél ét fadljif ctUr. atb Igen aj&altuiti ddQlőkaek •« rjenge gTt-noekekaek UjégreAzköi: külön fjófjteren. tuxóba.xiQ, kádfürdők me)«|-vitiel. iecjűíardók, rtII>VB«s flrdok. ¦»*»*«*, i«haVai7r7*B7k«tetéa ••'. O!ctóé<k«tde n sese. tzotoik, rill&k, fTófyler,>« KitOai lkkások, egyes
7)
tő prMpectQ.
ei bérvent
Biumaver Sándor
líd
Naivban és kcstnyben. j
Millenium
(Hőig] kalapok szalmafout 2.50-löL Flortcüaer<«lapok remek kíTi-I lei 3-tól.
Aogol fje. u tollú kalapok iral l>e ét v:i«i;b«í diatitTe 2.80 tói. Sportkal.pok I 50-tíl. 'tíjTMíkk.l.pok 90 krlói
SpUxer Funut
Dói kalap raktáriban
Budapest, VII. Kerepeli ut i*
Kalap alakxát 40 kr.
Nagyban éa kicaiajbeB. |
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS
Veí\elemen-e a bodapeali m. kir. en«'mec Sieienoés refT> üssietétéle, kevéí sialiad. de gaidag. falúj k5UHl aienaarlartalma kiváló I..I.—.t búanyoll. kilómlaen UMakbantalaiakaiél, a bol a siaLaü aientaT oekelyebb jeienléle metórja a beteget a kiroa, «« mandelmea ujatástól, ellenben a felij kö:.nt szenaar razdafaáfa a gyógyhatÁaa alkatrészeknek a beteg teab^anfcfae való gyorj éa btttos (elvéielét esztOiii Eien tnlaKU»«ííanak kSaxüohetj a Maijit-íorráa azoo kiváló eWaytt «, kofy a bol tiabad aiéliaavunaloin-baa ei««bb iavanyv.jek. mini a a*H.r.i, (teielMrfeM-al, WaHtl«Í«aTll««, Wlüoíiaei. taal*»*n*-
mar Dem alkalmazhatók, a Haf^i^forrás itt ia a legjobb batáa neUeU folytOD baazDáluúk.
A taaU»fc«tea*k klimatikna fy^CT^lealeiben. tiüöMtM a leglátogatottabb SSrb*rma1oi-fb«ai a Maifit-viz otthonon vált — Orvosi tekintélyeink Badapeaten: dr. Korányi, dr. Oabbanlt, dr Navratü. dr Foór, dr Utlr. dr. Barbaa; Bécsben: dr. Basbargar. dr. Dvacfaak, stb. a legjobb eredménynyei alkjunarxák a léaz*-( *aaiéfts*«W aa anaayaMca>rvaA áitalajtoa hurotoa bantalmainái.
XS~ Mint ivóvíz
priaerntiT grogyaaeniek trisonriit a
borral használva a legegészségesebb ital!
KiiárolattB főraktár
nty
Dgysziiitéii kapható minden gyógyszertárban, füsierkereskedésben •• vendéglőkben.XXXV ÉVFOLYAM.
¦V AruyénMkkel kittat.tv.
ZALAI KÖZLŐ NT
Etf ct- m kir. kizár, anbasiha
I89fl MÁJUS 30 ár
ÖMLOK ZAT-FE STEK GYÁR
Fóheraegi és herczegi
i uta
titáaek mim »« kérMBtve kBéíHek.
TRIESTI
ASS1CURAZ1ONI OENEKAU
biztositó-tArsrság
;arff
1. Lnrítttt. ketw ktn<«MMkit .
I En*» kudaank . UnM — ki
rilitui p
X jMtaxtawta*. Irvtnra * n *. BaJ*ertauteaitu. knan a i
I Dijiartaii* . ¦ i TaxbizU>utH. l»*ea-bi SraJKtaataarrsútoeitas. Inwn * Támtatbixta-
MM73 . 47 111773 _4I_ NBSU ; 77
Nyereiéy- és veszic»ég-azámla a B mérleghez. — Életbiztotitási ág. (1895).
mit áwll: ..________4. iVvom* j vHzaataait.Ml.* ríew*
2. TAkwáiMt ayrf~«i>rfUk. . - -
3. tríftpapin* nrfejrattirlakta ¦ t. Krtai kiwUirrfk tartaMa
Haji Urak tárta*** a aaM taril (imun aitat !*aatt>:
1 rassz-'
f_ MattiatAnWwt í. fcMkaafán* kaaaat ¦. 1 j' ¦ tiaxta a.
1. UMkt aMafcafc al TMárteattáa ¦
t|S.....
¦iMMk -fttClmtiliioatáa
ttS47 i «J
Ax ASS1CURAZ1ON1 GENERÁLI va^yonilliu 1855. deoember 31-én.
A tétel neve
| t«**tetl r*aaáfól ¦ M'« kariak
i*M-f« « jataMtet ai ian^
Őeiesu
TwlalUalay ¦» *r*ftp»p.fot aHdtyaa* tagad
T>«MJfcatw fc^kM " 'Vili. f- OttlartaUl Wy^ halawl—taJM
T>«MJfcat
OttlartaUl
1 4 ' ¦ [ | *
¦ ! A htTat
I* Ali U Gttoa
17
» fcjat-R. «l^t7i, ..."
18. Éti fti'.ati B-rrr*«É( #
A ca. klr, uab. Aa«*our«xioni O«n*rat! ktte ponti i
U, Dr. B«za Curillo. KréjlnrtjHij. ^ ItoniMi

(kom.
: 3-ojs —
M3.t:a ! m
Itt I g» a:tu; 1H
SKW —
___rij „,__. > •kinirf. léz«ef. S*a*é V.
Maryarországi vozérüeynöksé t: MHiHltli g.JMPOR. v.TpalúUiifcK*. RÓTT JÓZSEP Bo(i
Bdvebb limánodísi jelente, k i> alint< főOgrnökségnél kiphítók. U?yaoott felTilígowtiMk i legntn ,bb készséggel adatnak tfa . «áll,t«..y ésBv^büt.sittnk az Aaaiour.rioai Generáli jáibiztatiUtsk a Man.r J69. és^iaro.t-réttv.-tArsasag éa bafttat •Reai bitíosiii-ok u Elad o. ÚH. baleset ellen biztosító társasán síi-¦ári a legelnnjfcekb feltéieii'k <k Irgelej.bS dijak B»llett fogtdta'nak el.
A nagybani jcsat TiAgfuiWnés
Seherz és Englánder.
FOGAIK
egyenkiní úgymint egész fogsorok, rágáshoz használhatók légnyomás vagy rugóval 10 évi jótáll** mellett ju lányos áron készít
és gyökér hu/ás
BT fájdalom nélkül. "•¦
Vidékről a millennium iinnepÜy alkalmával hmzím jövőknek meg Jelelő megrendelésnél az uti költséget visszi térítem. Tanítók, tisztviselők és kutooiii 407, előnyben részesülnek.
koos M. fo^specfalista.
Budapest, Kerepesi-öt 34
Rőlas Imrházzal szemben.
K^t'dnl Ta!ódi ingó)
csodabalzsam
MEREY A.
Ki a balaum U21 HU
: l.
l fc. ^
borutot, oülapirj* k kitutn.iiut «• a fuj.j kühúg^at •iLkTolitjn <-• x>óio:t idült fájdalmakat: V. kintunn baas-r.MÍ torokXTnladámiii; 8. rltkrolit
MÜDt*t minden . _
aaékaUat •lüaaciti ea a. vart tisatit w. 7 kitünürn hnasaal (ortijá^oknAI .
», ^fnam irinden k&laS éa belió b«u,r •a* ellrc
njat hauutiaJuató f^vftyit^aKrr. rmk akkor raJÓJii aa ham>«(t«tla* a I..I
m. ba mindau ÖT*aT rgy
------------ _.. ,,-k ka I . K apaal n> ! a»rv a. a
M#lrb*B ra^KFin : „TaleTTy A.. kr*tT******** *¦ Anmt7aJ hH FlHiUákai" b(|tl,v..", M.nd,,, Ci« UlSin, ai»íí nem ai in kn pák ómmal *as Intrrt Aa mjmk-i ¦ van kiállítva, bamuilTio}' ea nt4Di*t, a kár^a !.•-taan ea .lnrra tttjmgtv, mint „Ai*«" *• »bbe> kasonK-^ ¦¦' kartalmazoak. Mindru ilynamü bej>a*aa na toa^ulias«-l BalBBamoni bainiait.il éa atAocAt • Tadj. ~ twrv^nyeseB. a»t«onia^ öl<)ö»t*t»»k. A 1.7*. B eiOt il ». keli TecyeaaM.. irat alapján ifaaolTa r»n. Irnrr kesxitmAnyw
totí, vatv <u> •grw^st* tároTStta' m*». < !>¦ i.íij-röl. hol b^rs.-vraon>Í'AI nikt mi>rT.-i'd>-le>itk.'4t|.
dopUüví* ara t koroaa, Boawij*b« ra»y Btrrt|t«viiial» bantuntv*. ]x k.a van- 8 daplnüví-a; k— 6 koron* Mt-irr.n
raodaJfan&«* baaiaál-
hat.'. 'A fT^nBekagrunú tn.llb*>icfcl. t»j^-ilanileim*!, mrV.
-------Jr- " Orbánr {Haeot-Aatal luu),
'•Cf c»ont*»b*»ü)aaek. arW_. „_-, t caODtemo elleD . 6t*a>, ainraa-, 16-. i*<«
. _ __ _______k *llea. HaMuáthalo m' *
_. -m. üveg-, fasxalfc*-, hotrvok-, aaiUak ta*Ara. " n'aiiafil da«a&at. kii "-'~ éf étied. «x.m.
bek. fagyott taatraauk „.._„__.______ ____
támadt aebek. nyakdacaiiat. Té>tarl^d«a. rulnu->" "»DW-vvkafcn*] elat.,r4«,tó7.arb**«i*^k elUf. •((¦ «i fc_
A« ¦¦>*» Hlla>wiiii —*¦ rafffbb, aaaAl Utas***
" !|«a aMnlaVM » ita- -
Ka*
Mtaada* eaaJadoaJ kaa««]*ib™ tart*. , .
Ka* dohawtl kjfwU .-,«« kaUe*ik a i1*^;r",^
¦ll*r.
PlcrrimavtetAk Mindnikit ti»Uat.l*i> 1 Bt^etfreáiale allaai a kétfrm axivorrian Arra u -1 * ¦ a kati »*" ' ' — -1"
I ;
mERRT A. Őrangyal
;M( Ilj Wjjdüs József k5o}-Tnjo«»dijibM N»c-Kaiiiz>M.