Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.08 MB
2008-08-18 11:01:26
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
359
3688
Rövid leírás | Teljes leírás (291.19 KB)

Zalai Közlöny 1896. 023-026. szám június

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KANIZSA. 1896. Június 6-án.
as-i
i_
lintett,i ér: Eftet mt . . - I fct — kr FÜ ént !h»ll
Kaarvedavrt . . . 1 bt Si kr Efjes aaaai M kr. HIBDSTfSSES
b baMBM pttiuorbtn í,-------------
* ¦ ¦iMÍen lotablti Borért 5 kr
N VI l.TTKRBEN tit soronként 10 krért vétetnek K:ut«urí tl.iték nitiiaea efyw unirMarn » kr ateuwió
ZALAI lOZLÖm
XXXV. évfolyam.
A lap uellni ht uw réuet illető ii.de.> tolnáéi; IrJ. WaJ-llta Jézaef McrkMitó-kiidó Derére cziau«ttee 3fcfT-Kutsaira *e intétendők
l.ieirk uea U(U-
KMratek rluuira kIMetMk
A nagykanizsai , Ipar-Testűlet", , a nagy-kanizsai Takarék pénztár részvény-támség •, a .Kotori takarépénztár
részvény-társaság", a , nagjrkanizaai- ét gaiambokiOnkéntes tűzoRó-egvltt*, a .nagy-kanizsai kisdedöeveió egretflei" a ,nagT-kanizsa: taaitói járáskor', a .nagy-kanizsai k-resztény jótékon néegylef, ,,n.kanizsai iir. jótékony nóesjlet", .izegén^gk tápintéaete", a .katonai hadastváo egylet* a .soproni íereakedelsai iparkamara- nagykanizsai kaiválaatímányának hiTaulu lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTA^LMÜ HETILAP.
Szazad v»»ér
Egj nj századba vezet bennünket az idő- A 19. század temetésére készülünk. Éra agg korát, iájó sebeit: kifáradt testé: csak a halál hozhatja meg gyógyító balzsamát." Családja, mely körülötte virraszt. biztosan tudja immár, hogy orvos: tudomány rajta nem segíthet. A katasztrófára n:n denki elő Tan készülve.
A szabadságát, függetlenségét a te érád alatt küzdötte ki nemzetünk ! A vén Európa is a te nralmid ideijében oldotta le magáról ama bilincseket, melyeket a zsarnok keze reája szabott. A magyar nemzet történelmi lapjaira te irád bele ki-törfilbetetlenül Deredet.
Hatalmas alkotásaidért, óh dicső század, hálás az emberiség ! Nyugodj békével majdan, századoknak ékes koronája te! hisz népek óhaját.... teljesítve látjuk immár.
A huszadik szazad küszöbön Tan Bár rOvid, nagyon rOTid idő nemzetek történetében egy évszázad, mindazonáltal a jöró század alkotásaiban dúsgazdag leaz. Amit emberi ésc feltalálni, alkotni tud, az bizonyára megtestesül benne Ebben a kérdésben a tndósok egyet értenek. És a miben köztük a véieménykülömbség, az abból áll: vájjon a béke áldásait élvezheti e az aj század''
Ha, midőn mindenki ama kedies runénynyel ran elteire, hogv a '/. évszázados béke után tartós életűre van kilátás, midőn a nagy hatalmak lwl itt, hol ott barátságos összejöveteleket rendeznek, mégis-mindemellett nagyon furcsa dolog az, hoxy Európa évente milliárdokat költ el hadi cikkekre, hol keressük már most ebben a logikai összefüggést? — A diplomaták minden ízben béke szándék-
tól áthatott trónbeszédekkel, ü»*epi nyilatkozatok alkafaával* prdig a nagy • kis hatalmak egymás irányában raló ,barátságos viszonyok* ápolásáról emlékeznek meg. amely nyilatkozatok, egy ujjabb .alkalomig' lefegyrerezést Toanak maguk után.
Én is rendesen a diplomata ajkáról elhangzott nyilatkozatokat annak tekintem, hogy ő csak Tele gondolatait rejtegeti el. Vtjha a béke egyesület programmji megvalósulhatna, még pedig mihamarabb.
De azért mi C3ak bizzuik és reméljünk!
Most pedig vizsgáljuk meg röviden amaz uralkodó állapotokat, melyek az uj éra preludíumánál jelen lesznek.
Társadalmi életünk is saegérá az ni átmenetet. Az uj század mindjárt észrevesz egy válságot, melyet az egoizmusz teremtelt meg. Társadalmi törvényünk magából kiforgatva, az ideális eszmék leveretve melyek felett a realizmus diadalmaskodott. Az emberi becsület ki van szolgálva nemtelen fegyvereknek : a törvény nemcsak elvétve ...