Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.59 MB
2008-08-18 11:02:06
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
322
2429
Rövid leírás | Teljes leírás (223.74 KB)

Zalai Közlöny 1896. 027-029. szám július - 030. szám hiányzik!

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KANIZSA. 1896, Jellus 4-én.
37-l
Ktttifttmi ér: ^feaa érre . . . i art — kr ¦ ti <TZ» S fn 50 kr
. ihUb
HlKUKTKSKk
¦unoee torábbi •©rert * kr
HV1 I.TTKHBES potll atroakeot 10 krért rvlelawk d
lirdéMa"! 3U kr. taeteatf
ZALAIRÜZLONT
a lap uelleai és aajafi reaset illeti aiadea kfaleaé.j II]. Waj llts Jézser Baerkeaitö-kiidó B«
beraentTe intéteadók MtaeUMha Imlek aea I.
k'nlraukrla
aklldttaei
A nagykaoizssi , Ipar-Teatnlet', , a nagj- kanizsai Takarékpénztár részvény-társsáig', a .Kotori takarépénztár
részvécy-társasag*, a ,oagy-kanisssi- éa galambokiönkéntes tüzoltó-«gyUlr, a .nagy-kanizsai kisdedieveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a .nagy-kanizssi keresztény jótékony nóegylet* n kanizsai izr. jótéiosj nőegjlef, .szegények tanintézete*, a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kfllrálasstmányáaak hiratalos sápja
HETENKiNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Sasj Eaaiaia. 1896 jaliu *
Várewak egyetlen középiskolája rz évben adu ki snilleanári* Érte silóját, mely a 131 éves intézetnek avatott tollal megirt történetét s a jelen iskolai érre vonatkozó tudósításokat tartalmazza.
Az iotézet története úgyszólván szakadatlan küzdelem: a közmíveló-dés lelkes bajnoksinsJt soha nem lankadó kOidelme a — nyomonisággal. Nemcsak azzal a nyomorúsággal való küzdelrm ez, mely a mostoha viszonyok közt a megélhetésért folyt, hanem autal a oyomoruiággsl való küzdelem, mely a nemes célokért magára nem tekintő, egész valóját föláldozó bajnok lelkét öli. midőn miatta céljait meg nem valósithatja
Ez az igizi nyomorúsaa;. Ebből all fógimnáziumouit története.
Batthyány Lajos, a nagylelkű föur vetette m«g a nagykanizsai főgimnázium alapját 1763-ban. Két évig unott, mig a veszprémi megyés pOipfik megadta hozzá beleegyezését De ekkor meg nem volt iskolaépület, nem volt i»ká; a szerzetes profesz-. szórok számára.
Mindjárt ht kezdődött » nyono-rúság Hanem .a kegyes unitóreodiek — igy mondja ezt a történetíró — Isten anyjának szegényei, „paoperes mstin Dei", másutt sem laktak dúsan berendezett palotákban Szegényes, szűk cellákban folyt le kGzdeiemmel és fáradsággal telt. de áldásos, ke vetkezményekkel dúl, Megelégedett, cieodes élei Ok.'
Pedig nemcsak a lakásuk volt nyomorúságos, nemcsak mindenntpi életszükségleteik voltak szóken ki-merre, de nehéz szellemi munkájuktt sem végeihették szivük sugallata szerint. Mintha egy egy leláncolt
Prométheusz lett volna mindegyiktik, ¦ kinek alkotni vágyó kezét a nyomo-rúság bilincsei lekötözték. És ók mégis munkálkodtak. Mert a nemzeti lélek lelkeaitette őket küzdelmeikben, s ez a lélek egy jobb jövendő tandérképeivel csábította őket, annak a jobb jövőnek képeivel, melyet majd tanítványaik hoznak reájuk.
Munkásságuknak volt gyümölcse — de az a gyümölcs nem számmkra érett meg. De meg volt bennünk aí a nemes todai, hogy hazájuknak, nemzetüknek jólétére szolgáltak.
S ez a ludat a nyomomságot is | megédeiitette.
I fii milyen erőt kolejönzoít az egyszerű professzoroknak ez a tndat! Mikor II. József 1787-ben kiadta .érett megfontolás és teljes meggyőződés után* a rendeletet, hogy , németül kell tanítani az iskolákban, — a mi professzoraink között i egy sem akadt, ki hazája édes nyélre ' ellen a német tanítására vállalkozott volna, 6 inkább hárman is megváltak állásuktól egyszerű nevelőkké lettek, mintsem nemeiül tanítsanak. A nyomorúság edzetté, ...