Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.59 MB
2008-08-18 11:02:06
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
464
2687
Rövid leírás | Teljes leírás (223.74 KB)

Zalai Közlöny 1896. 027-029. szám július - 030. szám hiányzik!

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KANIZSA. 1896, Jellus 4-én.
37-l
Ktttifttmi ér: ^feaa érre . . . i art — kr ¦ ti <TZ» S fn 50 kr
. ihUb
HlKUKTKSKk
¦unoee torábbi •©rert * kr
HV1 I.TTKHBES potll atroakeot 10 krért rvlelawk d
lirdéMa"! 3U kr. taeteatf
ZALAIRÜZLONT
a lap uelleai és aajafi reaset illeti aiadea kfaleaé.j II]. Waj llts Jézser Baerkeaitö-kiidó B«
beraentTe intéteadók MtaeUMha Imlek aea I.
k'nlraukrla
aklldttaei
A nagykaoizssi , Ipar-Teatnlet', , a nagj- kanizsai Takarékpénztár részvény-társsáig', a .Kotori takarépénztár
részvécy-társasag*, a ,oagy-kanisssi- éa galambokiönkéntes tüzoltó-«gyUlr, a .nagy-kanizsai kisdedieveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a .nagy-kanizssi keresztény jótékony nóegylet* n kanizsai izr. jótéiosj nőegjlef, .szegények tanintézete*, a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kfllrálasstmányáaak hiratalos sápja
HETENKiNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Sasj Eaaiaia. 1896 jaliu *
Várewak egyetlen középiskolája rz évben adu ki snilleanári* Érte silóját, mely a 131 éves intézetnek avatott tollal megirt történetét s a jelen iskolai érre vonatkozó tudósításokat tartalmazza.
Az iotézet története úgyszólván szakadatlan küzdelem: a közmíveló-dés lelkes bajnoksinsJt soha nem lankadó kOidelme a — nyomonisággal. Nemcsak azzal a nyomorúsággal való küzdelrm ez, mely a mostoha viszonyok közt a megélhetésért folyt, hanem autal a oyomoruiággsl való küzdelem, mely a nemes célokért magára nem tekintő, egész valóját föláldozó bajnok lelkét öli. midőn miatta céljait meg nem valósithatja
Ez az igizi nyomorúsaa;. Ebből all fógimnáziumouit története.
Batthyány Lajos, a nagylelkű föur vetette m«g a nagykanizsai főgimnázium alapját 1763-ban. Két évig unott, mig a veszprémi megyés pOipfik megadta hozzá beleegyezését De ekkor meg nem volt iskolaépület, nem volt i»ká; a szerzetes profesz-. szórok számára.
Mindjárt ht kezdődött » nyono-rúság Hanem .a kegyes unitóreodiek — igy mondja ezt a történetíró — Isten anyjának szegényei, „paoperes mstin Dei", másutt sem laktak dúsan berendezett palotákban Szegényes, szűk cellákban folyt le kGzdeiemmel és fáradsággal telt. de áldásos, ke vetkezményekkel dúl, Megelégedett, cieodes élei Ok.'
Pedig nemcsak a lakásuk volt nyomorúságos, nemcsak mindenntpi életszükségleteik voltak szóken ki-merre, de nehéz szellemi munkájuktt sem végeihették szivük sugallata szerint. Mintha egy egy leláncolt
Prométheusz lett volna mindegyiktik, ¦ kinek alkotni vágyó kezét a nyomo-rúság bilincsei lekötözték. És ók mégis munkálkodtak. Mert a nemzeti lélek lelkeaitette őket küzdelmeikben, s ez a lélek egy jobb jövendő tandérképeivel csábította őket, annak a jobb jövőnek képeivel, melyet majd tanítványaik hoznak reájuk.
Munkásságuknak volt gyümölcse — de az a gyümölcs nem számmkra érett meg. De meg volt bennünk aí a nemes todai, hogy hazájuknak, nemzetüknek jólétére szolgáltak.
S ez a ludat a nyomomságot is | megédeiitette.
I fii milyen erőt kolejönzoít az egyszerű professzoroknak ez a tndat! Mikor II. József 1787-ben kiadta .érett megfontolás és teljes meggyőződés után* a rendeletet, hogy , németül kell tanítani az iskolákban, — a mi professzoraink között i egy sem akadt, ki hazája édes nyélre ' ellen a német tanítására vállalkozott volna, 6 inkább hárman is megváltak állásuktól egyszerű nevelőkké lettek, mintsem nemeiül tanítsanak. A nyomorúság edzetté, a hazaszeretet lelkesítette férfiú szembe mert szülni a hatalom baszké parancsolatával !
Mert a uesueti lélek mást parancsolt !
Ez a nemzeti lélek azt parancsolta, hogy a kanizsai tanári kar a mi-gyarság védőbástyájává tegye az intézetet akkor is, midőn a német nyelv veszedelme elmúlt. Miotsbogy végvár volt Kanizsa vára a tőrök időkben az ellenség ellen, végvár volt a béke idején is. Akkor az erő fegyvereivel védte hazánkat, most a szellem fegyvereivel védi nemzetiségünket. Muraköz magyarosodásában bizonyára a mi intézetünknek
t is nagy része va«, s az évről évre ideaereglő borrá! ifjak nemcsak aj-
j kaikoo ms-gjrar szóval,
' haaem szivükben magyar érzés a e I is hagyják el giouáziuanukat Másf'lól pedig a magyarságnak lelkes bajnokokat nevelt ez intézet oly helyiségbei<,• nelynek falairól kivált a vakolat, melynek tetején becsurgott az eső, melyek ajtaját betenni alig lehetett Ilyen állapotú helyiségben nevelődött a „nemzeti lélek tüzes ébresztője", Virág Benedek, ilyen viszonyok közt volt itt kis diák a .haza bölue", Deák Ferenc. Milyen jó mondja a gimnázium történetének írója Deákról szóltában: .A baza jörendó böl-cséaek a lelkületére is nagy befolyással lehetett első tanárainak a nyomornsággal éppen az ő ittléte alatt folytatott küzdelme*
Valóban igen jó iskola, a nyomo-ruság iskolája!
Nem is szakadt soha vége, — tart manapság is.
Az intézet helyiségeiről már 1889-ben kimondta Klamarik János, miniszteri tanácsos, hogy sikere* tanításra alkalmatlanok, — s sz idén, tehát 7 év mslva rí, ezt hangoztatta Spittkó Lajos tankerületi föigaz-
¦¦ gató. midűu a minisztériumhoz intézett fölterjesztésében kimondta, hogy az intézet épületeinek hiányai még kirívóbbak, „az állapot tarthatatlan*, a tantermek, a folyosók, a tornaterem szikek és egészségtelenét, a bútorzat kopott és meg nem felelő. íme idejnto.>.uuk 7 esztendő aiatt! Mintha városaoknak semmi érdeke sem fűződnék a gimnáziumhoz, mintha csak Hekuba volna neki ez intézet:
j ugy bánik vele, mint mostoha gyer-
mekével. Osak mikor tüntetni lehet relé, akkor öleli keblére, mint tette ezt akkor is, midőn millennáris közgyűlésén, nagy hangon kimondta a huározalot, hogy még ez érben kiépítteti a gimnázinmot,
— s azotán az ünnepi hangulat le> csiliapodtáral maradt minden agy, ahogy rolt!
Csak az a reménység biztat még, hogy a ráros usgy buzgalma polgármestere nem hagyja elaludni az ügyet és az ó akaratereje meg-ralósitjs a milleonáns határozatot.
Mert ha ez nem valósul meg, akkor — lolyik tovább a küzdelem a nyomorasággal s a magyar közművelődés lelkes bijnoksi, kikből gimnáziumunk tanári kara áll, — csalódott, de lemondani nem tndó szívvel küzködnek tovább a fé 1 s 1-k érért.
i Mert a főgimnázium mai helyiségeiben csakis f é 1 s i k e r t érhetnek el.
Küzdelmük pedig még súlyosabb lesz, mert ha huzzák-halasztják a főgimnázium helyiségeinek kiépítését,
— megjön a minisztérium elmaradhatatlan válasza, mely megvonja az intézettói a nyilvánossági jogot.
t \
A tevéié* utján.
A „Zalli Közlöoy-'beo meejeler.t 8 x á z a d végén cieQ cikkelyemre ugyancsak e lap hasábjain oly megjegyzés törlést, mely TáltK nélkül nem msradhat.
Azt állítottam ugyanis — mely álli-lásom megcáfolva nem l»a, — hogy 56 év előtt egy mérő buzinak 12— U frt volt az ára s ma egy a é t e r m á-s s á • s k nettó felére redukálódott ez. Ée egyúttal e sajoos körülményt annak tudom és tudtam be, hogy a börzén Dem az árj minőségétől teszik fogsoré az árt, hanem ennek árát .papíroson" asabják meg — a bonén. Azt látom,
hogy a L cikkíró úr inkább utóbbi körülményt látszik magú védelmébe viaaL Mieljtt azooban > dolog érdeméra batauóiabbam áttérték, két owcjefvU*-sel élek, melyek megTallom Dem dologiak, hanem egyéniek: az első az. bog; a .haUridőQzletrol gaboanemOekben* cimí >iép értekezlet írója lávo! IáUzik lenni a kereskedelmi élet gyakorlat tarétol. — A má«odik megjegyzésem az tolna, hogy minden egyei érveléaoawt tényekből és nem pedig kőiyvből merítem, oly tényekből, a melyre miodeu dologértóreáati s természetesség bélyegét.
Most pedig áttérhetünk a tulajdon képpeoi tárgyra Azt mondja a nevezett cikk írója többek közt: .Soknak a a aézete (bizony soknak.') hogy a tőzsdén .papiroson' csinálják a buta áiát sat. tat." 8zolgáljoo tudomásul, hogy ha egyedül a buu árit izabDák meg .pipiro »on," tán nem mérnének arra a szegény börzére nemcsak egyes érdekcsoportok, hanem maga a magyar knr-
| m á n y is annyi súlyos esapáat, a mely
l csapásokba ez előbb-utóbb bele fog aaloi. Én legalább uíy vagyok róla «zetlü< meggyőződve, miszerint as liim termények, iparvállalatok réizvé-nyei éa értékpapírotok külaó értékükben a tőzsdén Ies7nek .papi rosoo* megállapítva, melyek nagyon ternénze-tesen egyhangba hozatnak belső éné-kükkel is.
De beszéljünk csak a buziról. — Azt táa megengedni mindenki ha én a p acon effektív veszek 100 mm. butát a nteffectiv is tovább átállítom — mindenesetre nyereményre, hogy az ilyen tzlet tőzsde üzletet nem képezhet. Hát azt hiszem ezzel tiaztábaa volnánk.
I Egészen más az az üzlet, amelyet • papiroson' szállítanak és .pipirosoa* át is vesznek. — Ez különös ulál-mánya vala a spekulációnak, lt az a bnza csak gondolatban van mag. mén pedig a különbségi üzlet gondolatában. Ha ilyen búzát őrölnének* malmaink, alig érnők meg az uj ezer évet. A kü-lömbaégi üzletek pedig batáridőd köthetők. Ueddo dolog volna tehát erről hosszasabban vitatkozót. Tények vlleu
[ pedig abszolúte vitatkozni nem lehet. Ezek pedig, amiket feat röviden kifejtettem, t é n y e k I
TÁRCA
Ckoéaalt a Tíg rautaika. lárma. Be ajniulaa a Iterodet álaa! Fel-fel riad a aafj é^aakaba : Ittoeju a ltU4 fnrtíattaa.
BALÁSZ MARGIT
Ss6! a lese, Téfe aima t daluk, Hétoraif01 anlatOTÉIt cwpuk P«hg ¦ biaaor, TÍf ma tika járj* « ríj r»b lm a li«>«daH»l rarja.
4 pilóta f&tét bortteebea
Nem o,n«b.t,k • faariT M rjtea, KiW aloa utmH le Bea ¦aha, Houik>, aaj ra aoi álaot réj«.
F»lp«xidQ] a fiataliig táocn, 8»p Salwr ja, l„ ,i»pe. jarj.l M>U n Hrrodn kiralruk ifj« i«6l krd.fkra a lairaak :
.Mit adjak éa nép SaJonc aeked? Hffadoa, bér ontafocsat kerj«d v-ítim rri! Feldetrd riros Ktj bá: bár mh uip Balon, láajo.'-
Ki«e„ . I,., , .etkí di U ujjat: Tanactoljo., afTaa aii kerjo aal?
8 aaep Salo» Dnj^?^ to.
Egyet Cordnl a Urem a6i«p*a
5 da«oai láat TÍllaa uim .Mdettm köretkeső letseat Keri-tz eló Janót fejét kérea ¦
Hfrode. kaid . li,, „„„ „,4
Nea jataiaatik kiacdou uarinl.
»*n leU Mkat? Hec Ml >o.t urtaai
.8 aarajiluk- i aal; MrtM ajol.
No« Satoate, aa< Taa kaarad tért. !t™ v»» ra,,ad aeaajaei u mém, taatjaa* an.ed ki.ioaata: tf a> Sstték Jk.oi (éjét tálra.
A ««aj Elza.
Irta: SALGÚ 0. SÁNDOR.
— A .Zalai Xoalta;- eredeti tirci>a —
A kis Hadzsi betört koponyával, bal-<á>yas, lezárt pillákkal feküdt az ágyon, arcvonalai eltorzultak a kinos fájdalom alatt A sztrke fejű Oülbaba szorgalmasan rakosgatta fejére a jeges borogatásokat éa némán intett baráljainak, hogy húzódjanak az ablak mellé, mert a nebéi eigaretftst árt s betegnek. Éjfél tájban alább hagyott egy kisré a fájdalma* szúrás, a beteg lélegzet vétele egészen szabályos lett, ugy hogy nyugodtan alhatolt
8segény Gülbaba kimerültén ereas kedett egy szikre, de barátai, kik eddig ttrelmetieoQl lesték minden aozdulsiát, ¦SftnoaJ körbe fogták éa auuegvs lása-saa kérdeztek, hogy mi törtéit.
— á trikó, az a bitváay kitömött trikó as oka mindennek.
— Hát igaz, boiy a szőke Belláért ____? Éí k vei. . .. 1
— Valami pőkkendi tejfeles naája egyenruhás fickó volt, de az is nyög belé.
— Szegény Hadzai
— Megmondtam éa már rég neki és éra üsjelmeztetiem, hogy ou a festett rilagou olyan csak a >ziv, akár egy
kasírozott fényes kellék, me!y kopik . . kopik, ogy hogy idővel csak a ráragasztott különböző szinü papir&celetkék tartjuk össze az egésset. ö persze ezt nem hitte el, ntut aztán megadta az árát. Hej. ismerek én már ott minden erssáaotat
A fiák szinte mosolyogtak a sztrke feja. haragos kifakadáaaia.
— Nem oly nevetséges, ert miat ki-szilek Megzavarja aí ember agyát as a hamis csillogás, a hangulatot keilö láry melódia oda férkőzik a szívhez éa felkavarja oyogodt vérünket, a kifejező szemek sóvár tekintete megillitji agyunk rendes működését, pedig nem egyéb mind ez, mint incselkedő kererett mu-vészkedés, telve hazugsággal Sok éjszaka álmát rabolta tőlem is el a szín pad e mealerséges ctalárd fénye, a ki
lomöit trikók a felteket nyallábtk, riss poros dobozok, de én még sjm mentem lépre
— Ab a szép Eltárol van szó — vágott közbe a mogorva Diegene*.
— Ba ismeritek a történetet, ut;y nem szükséges, bogy újból elmondjam.
— Ciak beszélj, mert mi nem luduok róla semmit, kiabálták a többiek.
— Jó jó, de ne olyan lármával különben felköltitek a beteget. No igecl Akkor még én is csak olyan keulo rí-portereeake voltam, akár s kis Hadzai, teiv« vágygyal, nagy reményekkel és már titokban álmadoztam ia a jövő dicsőségéről. Egy este aztán megleltem őt. Nem a dicsőséget, ctak egy leányt.
Az Olrmpasoti láttam először, mint ott kevert az álmos Jupiter lábai előtt a tofcbi kisebb és nagyobb kaliberű istenségek társaságában.
Formás szép idomaihoz simán tapadt
oda a lestszina selyemtriko. hsjlékony.
karcra derekát fehér szárnyas kék bár-
, sonyNlző szorította össze, rózsás ujjsi
i között egy kiveszitett ivet tartott, mig
I lelógó tarsolyában incselkedtek s nyíl
¦ vesszők. Valami mitológia paródiában ő
ábrázolta a pajzán kis Ámort.
Minden mozdulata csupa báj és kel lem volt éi lágyan csengő kis hengja annyira megzevirta fejemet, hogy sz elúadJh végeztévé a helyett, hogy az utcára igyekeztem volta, csupa tévedésből fdlkocagtam < harmadik emeletre.
Arról az ingerlő, .rafinált' naivitásról még ekkor mit sem tudtam. 3z4d v.jlt, igésően szép, és as én ostoba huszookét eazteudósiágyamat rászedte, megbénította boa)ály<M szemem, mert én mindent oly igaznak, jónak és természetessek is hittem. Egész éjszaka ciak a kis Ámor lebe-; gett előttem, és következő napon egyik I komédiás umerösöm bevezetett hozzá ; és én azóta napos, jobban moodva esti | vendég lettem öltözőjében. ! -* Valami józsefvárosi özvegy krajzle-rosné egyetlen leánya volt, é» a jó mama miodig btiakén beszélt velem az ó priiaadoams leányáról és joboan megdicsérte, akár a leigaurelmesebb kritikai i Néha ngádkeuem is s toalet cainá-lástá<; ¦azalagot. csipkét taegitiai a | gombostivei, vagy a oyakéket kibogozni
s hajfürtökból. Ha ilyeukor merő rélet-lenségból ínefférintettem alabastrim vállait és elnéztem, hogyan piheg szabadon maradt dagadó kebel a fúzó alatt, —
' agyamra toluit a vér, szemeiéi elhomályosultak. Apró szolgálataimért ő mindig folém nyújtotta bársony puha bacsóit. melyeket éo hódolaUeljeasen csókoltam a színészektől ellesett pózban.
[ Mindesekért éa csupia a hír kürtjét fújtam lelkesen, ugy hogy lassan s többi csillagok elhomályosultak mellette éi csak ó ragyogott a .műrészét tiszta egén." Addig-addigfu/sm dicsőség dörgő harsonáit, mig végre ajnak szele egy vagyoni vége!gyen8ü'léfZjen szenvedő bárócakát cem hajtott feléje. Erről a redakcióban miodenk tudott, csak éo nem A fiuk többszőrönként összesúgtak hátam mögött utoljára is a vén Ali megiuterrivelt ebben az ügyben.
— Mikor is fogad téged a szép E'ca ?
— Délután négylől-hatig.
— fis miért nem keltótól-négyig?
— alert akkor tanulja szerepeit és ilyenkor egyedül kíván lenni.
i — Keresd fel legközelebb agy kelt*
1 és három közölt.
Oly gnnyosan mondta mindezt oekem s véa Ali hogy szinte bouaukodtin raj'am. Ekkor msr házasságról is volt szó közönünk. Az ajtóból meg ezt kiál tolta vissza.
— A héiágs koronával viaskodik a , dicsőség kis kapass, vigyázz!
Gyötört a kíváncsiság és kétség, mertXXXY. <Vr"OLTAM
ZALAI RÖZLÖKT
IMS JTJLTU3 4éV
Hefy a ten&m sll«B aem őrizhető viaezaéléaekkel talalketnak, mi nem bitó-ayitja ezt fényesebben auál, hegy kormányunk ószre ankétet biv egyke, melvbea] • tőzsde .fél-radikális* lesatmlHrfroi törődnek. .Fél radikáiis*-aak MIBM kormányunk kompenzációját, mert • határidő üzletek csak valamelyikére — jóllehet csak egyelőre eauyit — bot ti-lalmat
Teljeeen radikális azonban Kémet otuíi eobeli reformja, ¦ • 1 T » a 1 a-mennyi h a t á r i d ó • 11 * t e t „gililtstt. OUi letéti lileíek-gel elkövetett viaszaélések következtében szinti el magát i birodalmi íyü lés még ped'8 olJ órii"i diadalt aratva, bogy • törvényhotás 200 azóval 39 elleo kimondta a mezőgazdaság éa forgalom szolid?á/a érdekében • gabaa natáriéő-üzletek eltiltóit. El egyúttal az a»rá-rissok első diadala u • merkantilisták íeletL Hogy ezen radikális intézkedés meg lógja hozói a helyzet tetemea javu-Iá-ál, az kéuégteleo.
Hoftj egész Európa követni fogja ezen aiker esel én Németország előljáró példáját, ízt macuk ezen intelmén; elleneiéi sem italjak bevallani.
Célszerűnek vélem kormányunk reform-í tervezetét e helyütt izük kivonatban bemutatni, badd győződjenek meg mindazok, kikel illet, hog; haliakban is a hatirürletnek immár megazaralált napjai Tannak. Világos dolog az, bog; szürke szemüveg szürke látványt nyújt á stem-nek. valamint kéUé«%ien az is, bőgj a legegészségesebb íz a srem, mely semmi-nemű nemüveget nem tor. Ha közvetlen szemlélője lenne a cikk írúja is a bajok fonásának, agy higvje el azt, hogj alig határozná e1 magát újból eg; olj intézmény védelmére, melynek a legjobb védelem ii «ak ártalmára lehet. Méz pedig u mondatott, bog; ,a reá mért — t i. a börzére — «ok csapált egyster csak visszavágja."
Haldokló ember meg botot iem képes kezébe Tenni, még kevésbbé vele az ellenséget rinzaTerni. Ilyen haldokló ember ia a börze, íme a magyar tóisde reformjának terTezete:
I. A tőzsdének az államhatalomhoz való viszonya.
II. A lözsde vezetőségére vonatkozólag.
III. K tőzsde alanyaira vonatkozólag 1) (fel tannak sorolva részletesen: árfolyamok befolyása, alkilnatlan áru ki-niláu. spekulációra csábítás, tisztesség-telén üzleti szokatok stb.) B) Tőzsdei ügynökökről S7ÓI s kérdi: Szigoritas-
Kék-e az ügynökök saját számlájukra
és . n » i c h" ne kóthestenek ügylet*!.
Bünielé.-, fegyelmi hatóság.) C) és D.)
posiok.
IV. A tőzsde alanyai feletti fegyelem.
V. A tőzsdeforgalom tárgya. (Meg-adaado-e a kormánynak ai a jog. hogy bizoayoi árukra nézve a határidőiilletet megtilt! a)
VI A tőzsdei intézkedések és intézmények. (Az értéktóz-dei irjegjzés m a i módja, melynél az ügynök vagy bizományos a n e k i legkedvezőbb irt • tamilba tjameirfelel-eaköz-érdeknek) B) C.) és D ) pontok. És végül. ^ i
VII A reformmal kapcsolatos más kérdések. A) B.) ,C.) és D.) pontok.
akkor még nem bírtam eligazodni a mondottakon utána rohantam ¦ lépcsőn, de ó már valahol a szomszéd ulcákbin bakUIOU hazafelé.
Másnap izgatottan siettem a szép i Elza likasára. A kemoroát, akár csak egy jó MTeléaQ novella komornijál, zavarba ejtett korai megjelenésem éa kérdéseimre uak dadogra adott kitérő vá laszoksl.
Diogeaee szája elé tartva kezét, közbe-közbe nevetett, ugy hogy Gülbaba ia csak moso'yogva tettetett érzelgóséggel folyUtta
Igen, most értünk el szerelmink színi játékában a nagy jelenethez, mert elói'ör álltam szemben vetélytársammal a vagyoni végelgyeegülé.ben .teando báróval. — kit várttlan —Q-'illilim egészen lámpalázba ejtett, ugy, hogy minden végszavát elfelejtette.
Nyurga vézu .alak volt, extrkllló fejje;, mélyen boa. ilő álmoa szemekkel éa ráaeoe képéről az elpocaokolt if/uság fájdal-asHatefütWkctBUWalnani.Ep a kettő-jtk kötött ateabetlai éles elleniét isleréit fel. Hogy szerethet és m ért agy Sala) szép leáay egy ilyea kiauoU zör-nee csoatváaat
Szertefaatlott a színes koajátyol, ó> azért éa nem ármáadoakoajkea, Mm othelosiodtam. hanem betártam a dic-6-aeg. fényea kapuját éa a feayee cailiag ¦und* lejebb-lejébe szállt a mérhetet-"—-*t kitt ¦eayboltoaalról, mif végre -i eamusTsá't fénye.
(utóbbi pont a tóadrado kérdenél wti | fei) '
Tehát látható, hogy kormásyaak ia- | taaciója egyelőre bizonyos árakra aezve a határidóüzlet megtiltása. Láthat* továbbá még az is, bogy a íatáridíUlet aem alapul sohae a száksegtetea, •*•**•. igenis: az árfolyamok maauriatas W-folváaáe, alkalmatlan ára knálaiil, spekuUcióra caábiiá-áa s több ilye*** közt a tiatteaaegtelen lileu nokaea*. mint péréau! az ügynökök .ia aKk* kötött egyleten
Hogy micdezekért az at ártatlaa gatdaközöuíég 6zease meg sz árt, axt objektív ítélő felfogni nem tudja. — Mondjon már most igaz itélelet bárki: alig hihető, hogy nem kárhoztatná a határidő Ötleteket. Hisz, hogy példával füaterezzem ezen állitá't, itt van a múlt év novemberi nagy .krach*, ami szintén s határidöBzIet csodaazSlöltje. Meg is érté azt mindenki!
Alig merem ezekntán még hinni, hogy határidő védelmezője (S. A) ezek után is kétségbevonná olyatén megcáfolni nem tudó állítást, miszerint a gtbua ára .papiroson" lesz megszabva. Korántsem méltórtasaék azért azt hinni, bog; közgazdaságunk egyéb ágazatait is a tőzsde tette volna tönkre Legtöbb baj abban az egyben kulmináJóiik, hog; 29 éven át nincsen önálló vámterületünk és nemzeti jegybankunk, melyek ha éten időn át letetlek volna, u<y 1345 millió frtot takaríthattunk volna meg közgazdaságunk érdekeire. Ezen adat hivatal o i.
Szerettem volna egyúttal a t cikkíró úrtól hallói, bog; a buta árcökkenésé-nek okát hol kelljen keresnünk, ba nem s tőzsdén ?
Azt pedig, hog; a határidí üzlet — mint ez mondva van — óriási (?) előnyeinél fogva oly gazdaaági téuyezó legyen, melyen BOkat mozgatnunk aem szabad mindeddig most elvétve tudtuk meg De ne méltóztassék engem ol; együgyüoek taláini, — mivel én a gazdaközónséget ilyennek nem tudom ismerni, mert — hogy ha ez tényleg ig; volna, mint a hog; ez tén;leg nincs, ugy maga a t. cikkíró sem hihetne el azt az egyet, hogy: gazdaközönségünk maguk alól levágta volna azt a fát. mel;re felmászott.
Hog; ez mégis oly fontos előnyeinél fogva oly hatalmas gazdaaági tényező, arra, nálamnál sokkal kompeten-sebbek — minő Németország — meg adták az igaii választ I
Avagy tán ők nem tudták volna, — hogy mit cselekesznek? — Lehetségei et ? — Ennek bírálatát restemről készségesen átengedem .a határidóüzlelról gaoooaoemüekben* dmü cikkel; írójának.
HlfHCHL JAKAB.
aaWaUMyeink.
Budapest, 1S9« juaiai b6 11-éo
(S. V.) Az emberi élet munkára termett. A nag; miodenségnek egyetlen lénye sincs, mely létfentartátáért aem volna kénytelen megküzdeni — s ez a munka. A szervetlen világban öntudatlan mozgás, a szervesben már céllal és móddal egybekötött munka. Et at élet aktió része, mely küzdelemmel, szenvedéssel, gyötrődéssel jár, de a mely elválaszthatatlan az élet fogalmitól! El-
Nem mondom, hog; nem fájt a csalódás, de jó háziorvofságom könnyen gyógyította a vágott sebet. Azontúl már okosabban szerettem. A festett viláüban elvesztettem ostoba szép büeniet. a | tiszta együgyQ idealizmus elfoinyadt ifjú lelkemben. !
A szép Elza aztán Tídékre kerüli. ' de ott is mindig-mindíg csorbult a még megmaradt fény.
Nemrég hogy Somogybao utaxtaa-----
De itt hirtelen felugrott Gülbaba, mert a kii Hadtai megmozdult fokhelyén és egy pohár viret kért
0 oda nyújtott* a poharat, megigazította fején a borogatást és figyelmesen iatette, hogy csak maradjon nyugodt** ea ae mozduljon.
— Már jobban értem magam, monda WgyadUa a kis Hadtai, — uak beszéld tovább az Elta históriáját, mert magam ia kíváncsi vagyok a végére. — Tégy inkább néhány váokost a derekam alá és csavard tel egy kissé a lámpát, hog; a fiukat il láthassam. Ufy-ugy, kösvöaöm.
— Hol ia hagytam el fiuk, kezdé GUbaba aa ágy azéléa maradva
— Valahol Somogy ban ....
— Igen nemrég Sooioíybsa utaltam. Egy elhagyott kis állomáwu, kői a felülről jövő vonatot kellett bevárnunk, jutott aéfcáay perc egy pohár sörre.
A váróterem előtt eg; sereg borotvált képű sovány éhes arcú ember álldogált, nem meaize tfiük az árnyai fák
untét* a •yi(>loa>, pín«éa «*; wi*-té. moafáa, muaks, a mely utóbb sto.-ku M a MM körtboéajek s küM katáMk kéaynerl ertímínye. hanem l4*ytakMI fakad ¦ átért mint őröm, ««Mt isJwtktiV
ez áktM ves
y^tlyW. M^ Xá* ér«aet, fáradt- étok
Myrási kell aaryatáottaa leanilláauuiek, aa aatja aMf a iteivatetaek az erőt, a filnilagll.
Bocaáaatot kérek tiatt.lt olvasóimtól, kegy il; lobbé-kevéibbé c aV nehezen élve boti absztrakcióra adom a fejőmet — meg vagyok arról győződve, hogy ezzel előre is kihitum ellenszenvüket, első sorban a szép nemét.
B^akartatn azonban bizonyítani, bogy mulatság, Btóratozás néikül, ez a siralomvölgyi állapot vsjmi keveset ér, s ezt legkönnyebben ugy véltem megtenni, bogy felveszem valami német professzor pápasiemét s beienyargalck a teóriák la-biriBtusába, előre tudva azt, hogy ugy nem ért meg semmi, s így mindeoki elbiszi azt, amit kiokoskodni akartam Tehát most már bebizonyított ténynek tekinthetem, hog; az embernek mulatni, pzórakozni kell. Legnagyobb örömömre konstatálom, hog; a mi szép fővárosunk is ett az elvemet osttia, mert a milleu náris esztendő örömére ann;i mulatóhellyel lett gazdagabb hogy méltán kiállja a versen;! skármel;ik világvárossal. Nem elég. hogy minden második kávéház már ab oró mulatóhely cigányo-tári hajlamuuktál fogva, nem elég, bogy a mi g;ön;örü hegyes vidékünk a legdíszesebb korcsmacégérnél is jobban int a kifelé való .zöldülésre' a mint azt fővárosi jargonban mondani szokták, hsnem még hozzá sietett tobortódni, a Magyarországon mindenesetre páratlanul álló, sőt a küllöldön is efféle genreben alig utolért kórkép, a XVL azázad 'korbeli Ós-Budavára éa az érdekesség zomáu cával felruházott Konstantinápoly arany-szarvöbli réazéaek ntánzata, a nielyek eddig a legvonzóbb mulatóhel;eknek bizonyultak be.
Összefüggnek némileg a kiállítással, ig; áttérek elsí sorban azok leiráaára s jellemzésére, tnnyiva! is inkább, mert a Budapestet sz ezredéves kiállítást meglátogató közönség semmi szín alatt tem mulaszthat p el a fővárosról és tóvárosi életről alkotott kép helyes kíke-rekilésére a mulatóhelyek látogatását
Térjünk először ói-Buda várára.
Az első hatás őszintén megvallva — egyáltalában nem teszi Ój-Budavár benyomását. A regi századbeli házikók erkélyükkei ¦ kit ablakaikkal oly idegen tzerüen bámulnak le a leat hullámzó életre, mei; modern a szó '.eljea értelmében. Bizony aem látni ott lefátyolo uott sreu nőket, kik lai-u, komoly léptekkel egy férfiúra sem emelnék fel szemeiket — ellenketöleg, a századvég ős budavárának hő'gyközötisége nem takarja el irigykedve arcát, itt ott egy-egy elhullatott rossz bók, nevetés, kacsinl-gatás. Ez mar a mi világunk, beleillesztve ej; elmnit kor lantasztikus keretébe.
Csak néha-néha ugy esténkint, mikor a jámbor mueztim fennt a mecaet lor-nyáa vontatott éneklő hangjával hirdeti, hogy nag; Allah, il Allah, vagy az istenfélő bosnyák törökök isteni tiszte-
alatt néoáay furciáu öltözött bölg; eg; padoa.
Alig léptem ki a knpébó,, at eg;ik szinehsgyotl. kopott, karton nikás hóig; egyenesen felém tartott, eg; kis é sté-g;e»kezve aimitgsUa szoknyáját, bogy ferde sarkú, kirepedezett cipőjét azzal elfedhesse.
— Qülbaha, boeyan kerülsz te ide?
Ezt inkább éa kérdezhettem volna, mertővolt: Elza. Az egykor sxép leány oly azáoalmasan nézett ki Ciontos arcán apró likacsokat hagyott a sok festék, egykor ingerió, kívánatos ajkai most petyhüdten, elernyedve, alig bírták elfedii hiányos fogsorát, agyedül nagy Tizsziaü szemeiben égett még valami ifjú lázas fény.
Bámulatomban nem is feleitea kérdésére
Nos, hogy vagy, kérdé isméi.
Én ? Jól, mint a hogy csak egy ilye* magam futa agglegény leket
Még én is leány vagyok tudod-e . ..':
A felülről jövő vonat hirtelen bero-bog»tt,én siettem felatállai és csak a kupé ablakából k.alltbtUam oda: hogy at már baj.
Erre aztán ő megveUleg bigyeztette rám ajkát.
Voaaluak kirobogott és az ablakból kihajolva Uttam, mint fogja őt egyezerre közre a kíváncsi -ipacs trup, de ő sziote dohosén csapott köztük széjjel éa újból oda telepedett a fa alá a padra éa tenyerébe hajtotta borzas fejet.
laUkhex sietnek, mely keletin jellegebei imák lemonaolgatáaábaa és eg) pir zsoltár leéoeklésében, melyben aajátaá-goaan majd a torok majd az önhang váltakotva érTé«;esül, — akkor rezeg viact> ty-egy fájdalmas húr a múltból, miki mit a bodai várfokos a félhold ciillofot, a úlam fairéi paiancwllak íaeiaknek
Mihamar azonban elnyomja az efféle elme kodéit a zij, s tolongás, a mindenütt felhallatszó teae.
Hiába a kllaő az 6sBudavára, a hangulat az már aa Uj-Budaváráé.
Bőt mi több. meg a régi századbeli falak mögött is rejtőzik modern atel-lem, s ne>n mindig elón;ére legyen mondva, elfajuló irányban is. önök, a kik a napilapokat bizonyára jtorealma-aan olvassák vslószinüleg híUottak már valamit a francia sziabái borzalmas dolgairól, melyet immár nemcsak fnvo-litáaeal, hanem egyenesen erkölcstelen-léggel ii vádolnak.
Kedvei családapát és ti serdülő bak-fisebek! ba nem nézitek meg azt a hírhedt '-ancia uiibázat, at nagyon jó lesz; de b> meg is nézitek, az sem lesi baj.
Vannak személyek, a kik egyáltalában ] nem tudnak gorombáakodni: mikor azt hiszik, bogy most már C3ak elég erélyesen b gorombán léptek fel, akkor is oly cukrozottan aulák be mondani valójukat, | hogy a durvaság vádja akkor sem ér heti őket
így vágjunk a pikantéria világával is.
Mosdatván szájban szennyé, piszokká válik, a Stajua partjain nevelt stelle-measé válik általa.
I Az üs budavári francia színházban ál-| lándóan műsoron van a .le modéle de peintre' és .la ooce de mariée" cimü némajáték. Igaz, bogy eiós leplezetlen-seggel, veszedelmes izgató légkörben játszódnak le ezek, de mégia a kivitelben, a játékban annyi dibzkréció, finomság, i ötletes fordulat van, bog; azok kedvéért bátran mondhat le az ember az erkölcibiróvak különben mindig nevetséges szerepéről Sokkal kihivóbb a .dante da veatre,* melyet a rendőrség — mint hírlik — betiltani szándékozik. E szinbázskboz hozzácsatlátiozik a bábu izioház (á la marionette,) de természetes nüvéazi kivitellel s lechoikával. — Állandóan Iáiba ó .Budavára a törökök idejében* cimü körkép. Ez igazán véve a lulajdonképeni 6,-Budavára; melléje sorakozik a szentföld plssztikus madártávlati képe. Nag; látogatottságnak örvend a 14 napig alvó lakir. Két ind theo'ogui vállalkozott arra a nehéz feladatra, bog? a budapesti közönségnek m»g»uta»sak hogy ők étel éi ital nélkül W napig !adnak egyfolytában aludni, a minő produkcióra — tudvalevóieg — a legiagyobb álomszuszék sem képes. Delejes álomba merítik természetesen, ilyeukor a szuggesztio még a gyomor s a test egyéb követelményeinek elhall gati-ara vibetó. Da aligbsnim .kutya van a kertben", sokan bizalmatlansággal viseltetnek a fakir álmának őizioteségé-vel szemben, sót egyik újságíró kollegám, s ki egyszer váratlan időben talált bokopogtatoí, at alvó mártír vat; fakir ágyat állítólag üresen, öt magát pedig vígan filatozva találta.
Magától értetődik, hog; Ói-Budavára ban tok zeorkar jáuiik, így többek között a híres béc<i Ziehrer karmeateré is, ugy hogy ea<e, a mikor a villamos lámpák kigyulladnak, fényben úszik az egész ráres, a zeue mindeu pontos meg-itólal, a közöoség egyrészt az utakat stálija meg, miirészt pedig valóságos ostromot intéz a vendéglőkre, önkényte'e-nül be kell vallania a legelfoeulubbeak is, hegy mind a fővárosi mind a vidéki közöeaégcek van érzéke hoziá, hog; ueglMcsüiiietse az igarái mulatut* mn-latóhelyekM
(Folytatása következik.)
Felhívás eióaucetésre.
A .Zalai Közlöny mélye* tisztele előfizetőit teljes tisztelettel kérjük at uj félév küszöbén elófitetéseik ativee ¦tegajilására
A .Zalti Köalegy' az uj szerkesztőség keiében a városiak és a vidéknek érdekeit Tedó és gyimolitó lap akar lenni.
A .Zalai Köz'öny' menten minden befolyástól, a társadalom nemei törekvéseinek Bzoazólója akar lenni,
A .Zalai Közlöny* e komoly hivatása mellett olvadóinak kellemes és taoulaá-gos szórakoztatást is skar nyújtani. Ezért nagy gaadot fordít tárcarovatára melyben neme ak városunk éa vidékünk kiváló iroilíl közö uépirodalai mű veket.kaaem fóvároai Írók tói ia.
A .Zalai Kötlöny* arra tőrekíz.,: hogy Táróénak, vidékünk ésközgázds-¦ ági érdekeitis szolga a
A .7jilai Közlöny" nemcsak arru. gondoskodott, hogy a városnak és a vidéknek minden érdekes mozzanatáról ' tudósítást nyújthasson, nanem a fővárosban u állandó tndósitój- van.
A .Zalai Köilőuy' köré már is os... számú munkatársak caatlakoaUá. kik legjobb teheUégükkel eleget akarnák tenni az olvasók várakozásának.
A aZalai Közlöny" essél az Írói gárdával reméli, hogy a nagyközönség kedvelt lapjává is leszeu.
A .Zalai Közlöny* előfizetéii ári Egéaz évre b in
Fél évre 2 frt 00 kr.
Negyedévre 1 frt 25 kr
A .ZlLAI KÖZLÖ.NY* szerkesztősége éa kiadóhivatala.
íí i r í L
— Frigyes főherceg 0 Fensége, az V. badteet par&t)csno!ca, tegnap este 7 óra 5 perckor érkezett városuiiiba, búi-ezredünk 4 ik zászlóaljának megszeinlé lésére.
— Katonai ueHle. Lovag Steininger Káioly vezérőrnagy, a 27. gya.ogdandur paxucsDoka, f. ho 1-én Nagy-Kanurára érkesett és a 48-ik gyalogezred helyben áliomásotó táazlóalja felelt szemlét tartott Behatóan tekintette meg a ki-szárnyát íb, melyet bakáink oiu t ho ¦28 és 29-én alaposan rendbe hotlak —
I rárt kapuk mögött
í — Kitüntetett honvédszázados. Az ezredévei kiállAás hadtörténelmi csoport
1 jiuak bíráló bizottsága, Vágó Ignác belybeli 20-ik houvedziszlóalj száado sáuak, Rákóc; szomoljarjji aikőzetéuek haditérképéi eg;baogulag 500 korona jutaiombao részeaitette.
— Hvmen. Radó B. Beia a ,Nem-teti baleaei btzloeitó társaaág" titkára, a .Közgazdasági és biztosítási lapok' szerkesztője Budapesten, eljegyezte W e i s z-b e r g e r Uor bátorfalui földbirtokom kedves és szeretetre méltó lesByat Irént.
— Gjriazhtr Jaeger FeretiC m. kir. posta és távirds fe.B(íyelót éi családját mély szomorúság érte, 11 éves Ferenc fiacskájukat a gyilkos toroklob kiragadta at önfeláldozó szülök szerető karjai közút A megboldogult tetemeit nagT számú közöoség részvéu mellett e hu 1-én aduk át az örök nyugalomnak.
— Cnttezta üanepélj Az Ernő eg; -let m. hó 28 an tartotta meg a costozzat csata emlékére rendezett ünnepé, yél Bndapenteo. A részvevők mind acustozzai csatában harcoltak éa az ellenség-golyózáporának belyt álltak. Bellobraiaich n;ug. kapitány ez ünnepéi; állalmiból az egyesületiek eg; tesuaényt ajándékozott, mely a 48-ik gyalogezred akció-já' a csatában áorázolja. Megkoazorurták torabbá a csatában elesett hadnak arc képét. Az ezredből mintegy százan eatt . el a harcmezőn. Megemlékeztek >-^. még egy katonáról, a haza dicső h«.i-tiáról és kötegéről, aki 1846-aau a 4í :\ gyalogezredben mint közkatona azolgál Ez a katona aem maB. mint fetro vici Sindor — a saaaad.-ág ifu tője, a hón hilallal kimúlt P e t ó l Sándor. A cuslozzai üauepélyen a ros aant katonák megpendítették att az
; eszmét, bog; Petöfiaek Na«y-Kanizaan mint a 48-ik gyalogezred hadkiogesn'i kerületében, emlékazobor állittaasék.
— Bitka öröaa. Uérics-Tótb Jaoo-dr budapesti kir. táblai tanácselnököt é« családját folyó hó 28 án az a ritka öröm érte, hogy mindkét fiát doktorrá avatták. Az egyiket a jogtudományokbó' az ifjabbikat a gyógyszerészetiekből, t: alkalomból ug; a íelavatottakat, m szüleiket tiagyBzáma jelenvolt i^mer ^ jó barit és rokon üdvözölte.
— A nagykanizsai kereakedók lir-nlata junim »S-ia tartott köigyülOien aa ösasea tisztviselő és választmány *-gck ajból megválasttattak éa pe :
' Ebeaipsnger Lipót elnökké. Un ( Ullmann Elek alelnökké. S c b « » Geaztáv' titkárrá, Maschaatker ki pénztárnok; Bettlheim GyéiS, Fucbr: Sándor, Q r ü n h u t Fulóp, Glttttiei Salamon, (ieJsei üutmann Vilmos éa Rothschild Samu választmányi ta-i «okká.
— PirtBOtfaimak Zal.baa Zala
; Egerstegrol írják lapunknak, hogy az
i egyes pártok körött Zalamegyében főképp
a függetlenségi párt és a néppárt fejt
ki aagjobb mozgalmat. A aéppirt félj' -
ion gyuléaez. Legutóbb pedig 4 hel'ült
végleg megálapilá je öitjeil Zaia-Efer-
ategen Farkai József lőldoinokoa, Altc-
. Leodván gr Z chi Agoton, Ctaktorny"1
j dr Major Fereac, Nagy-Kaaiizaá* (ró!
I Eaterbáay Miklós Móric vaí/ Sebeatyéi.XXXV ÉWOLTAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 JÜLIC? t én
Lajos nagy-kainiiaai tg}véd a jelölt. Ai sgrír-párt t «oll nemzeti marti földbirtokosok közt hódit. Sok fng( s fag«el-;-nségi párt ml induló nagyméretű akciójától, Ml; nagy tért ijerlwl. A kora>á»jpisrt csMMles, helyesekben ninca 11 korssásrynín.
— Záré ftnepaly. A nagykanizsai Kisdedneveló Egyesület ö»stei "ódáinak nivesdékeijnoiosnó 28-án tartották n>i>8 évzáró Qnoepé ynket i Polgári E«y lel kerti helyiségében. A terebélyes fák régóta látlak ennyi öde örömtől ragjogó tiszta ircot árnyekokbaa. A kedves ki« -remeték érteiméi Me. twszédeit él Bzavalatait i közönség bátorító tapsokkal jutalmait*. A közönség soraiban biaba kereslük azokat az .érdekelt fo-lekof, kiknek egyik legtöbb k»lele»se*nk leooe « ki dedneveíés nemes i«yét mia-deuféleltép támogatói.
— A naba Bankánk szakegylete vasármp e te részben a Polgári Egylet kertjeton, részben auBek nagyiéi mében s^kerllit nyári mulatságot reodezett. A uéjveseket 60 pár táncolta.
-1 Klsíedaeveló-Et.eeílel köréből A juuiüJ bó 28 io Urlott fárflnnepéir alkalmával felalfiuilni szíveskedtek: Vidor Samané ' Irtot, Ktnu-i Boldizsárné és Bogeoneder Károlyné2—2 irtot, WuiU Ujo«né, Smon Qábontt, dr. Kim István, Neu Aibertné, és, Práger Béláoé 1 — 1 Irtot, Bosenthal Jakabné 60 krajcár', Güosberger Jakab, Novak Itván, Wei»z. Kereoc és N. S. Í0— 30 krcárt, Bajor lÁsü&né Tasnádi Mihály, Perkó Péter .'•a Tóth Antal 20—20 krt, Tobo'.y Sáa-dorné SvetlJánosoé, N.N e>N N 10-10 kit. A felí'fizetések összege 18 Irt SO kr. ISeépti dijakból befolyt 31 írt 10 kr; a/ ösies betétei 49 írt 40 kr„ melyből a kötségek levonatára! 40—41 foriit maradt az egyesület cé jára. Kogadják imndarftk. kik ebbei hozzájárulni síives-k' dtek ar eg;esú>et hálás köszönetét.
— Eaeazaasa •• aztaMf* ¦ llen nacyot rét-ke :k mm<le..ki, aki kritika DílkOl haaz&aj)a a Hetiében hosszába* kinieUU és laiktuo*: ajtal ajaaloll izépitő aaereket. L lekiatelb*n Macyaroraxifoo meg neaa rojt Ui.ácsadó : caak mióta ár. Jstaaar Jóaaef, u öaaM KwifytiidviBi-irok tudón éa apecialisti börgv6-l\±ii kuifuidi tanalmáarai alapjia kül&oöa s/AkmijArá l«te aa |orroai k 0 t n ( t i k á t, iMk >ioia ulal a kozdoséf ssakemberl, kibea Womolyau rt ttljes bisalosamal fordulhat a ¦ IM'seghibak • 1 tá t o li Iá aa. abör ap ola¦a el a tiépiéf Bt|íilli
e.jii'u). -- A kei- éi arcbőr dnrTaaáfa. üst-[illiDsáfa, 1 a e p 1 ő. Kijloit, anyajéfr, lenra', szrmulc-a. borátka (aait«aax«r;, p 6 r a e o e a • iisiiierli) uaulla, aajkarpa, kajaulláa, krl)«tl«s a=ur«k (női bajaaa «a stakil) ^ b. o«m caodauerrktÁl atolaak él, aaaeas caak sgzern orfoai kezéléalöl Dtraaiotéa a az*paég -f tráaaaak él f^DtartÁunak titka, i* c ak a r iteiat1 haljel apoli<abui n-*4A*, Bxappaa ^n-por att> m«frátuataaa; rejlik aaai afréa rs k^r aserint raltoaó Dr. Jnuaar Ukik Ba-űipeitfí VII. Erifébetkórot ti r-ndtl 10 - 1 3—5 Lérrl«fcrr ráiaaiol.
— Ki ftkmr e^y éves öukénte* íeitiii ? < );vas-a a birdeté*'.
korlati bemnUiisa ciakia ott torteabe-tik meg; miért i> Irlbivjtik t. olruóiD-kat. hojir budapesl: Htogatá»uk alkal-máral ne mulasazák il Geittnerei Eaűirt kSzponti d-.ltt.-l is mestekioteni, hol a legnagyobb káusecgel maUlják be mind-utoo uj éa c^lsxerll eszközöket, melyek > gudasác :par vagy bálUrtt! körtl hasinosak.
Aki ridékrol felráadn! a kiállításra, bironyára valami ajáodekot óhajt vioai hoxzátar:07ÓiBak, rokoaainak, haxaterés-kor Senki fijye mét nem kertiheti el a Kossuth Lajos álca 6. niáom hizban májúd elspjéfl megnyílt, va:odi praktikoa Bxellem.'e valló berendexésQ .E^yfonotos áiahái", melynek látványosság számba meoó meséi gazdagsága Kirakatai előtt folyton tolonganak a szemlélésében gyönyörködő emberek. A főváioii napisajtó is méltán;latsa! ismertette e?en uj to-téiménvt, s azt Budapest világvároai jeleotAsetéaek emeletére tudta ke. De az özletbeo toloDgó váfárlók nagy száma is miod arrú nyer meggyőződést bogy a furintért vett áruk, melyek csodálatokra ej:ó k&löuféleségben vannak az üzlet raktáraiban felhalmozva, valóban értékes és jutányos tárgyak. Mert az az nj, érdekes ebben az Qzletben, hogy minden tárgynak egv forint az ára, s aainte képzelbetlen, bogy mi minden kapha'ó itt egy forintért; egész boréi-szaruja ez ax Őrlet a legszebb diszmú-Teksek éa baaznos eazkóiöknek, uzj bogy mindenki megtalálhatja azt mit ajándékul kedvesnek vagy célszerűnek tart
A fővárosi Etillodák lu zsúfoltságának híre aggodalomba ejtette a vidéki kö/őo-séget, hogy nem lehet likast kapni Bud.'pe&ten-jEz ma már teljesen megszánt, s k&ftoósen a csendes, zajtalan szállodákban mindig vao szoba. Erek között legjobban aiánlbatjuk Berecky Lajos .Erzsébet királynéhoz" cinzett szállodáját, IV., egyetem-utca 5. st. alatt, bol kényelmei. Úszta szobák, a leggondoübb kiszolgálás mellett legjatá-nyosabban kaphatók. Ne adjon senki a bérkocsisoknak szarára, kik a megérkező otasnak azt mondják, hogy nincsen üres szoba aj .Erzsébet' szállodában, mert ezek borravalót kapnak axon szállodáktól, hova viszik b a vendégoek drága árt s/áicitansk. A közönség nyu godtan jöbet Budapestre, az .Erzsébet szállodában" olcsó és kellemes lakást talál mindig.
A kiálhtitrél
Az ezredéves kiállitán látegatói tele rabnak a látottak magaastalásával; a 3/ebbnél-szebb tárgyak egész rengetege köti le a üzemléiőt, b éppen azért meg-turténik, ho«y egyes kiváló éa hasznos MiJüivaló elkerüli a bebató figyelmet, önért ív Bzlkségeenek tarjuk ismertetést*' azon kiállított tárgyaknak melyek sokat is érdekelhetnek, kd-jnek még i-.Ti volt alkalmak a kiállítást Bőgte-kmteni.
A nsgy gépcsarnok egyik legkimagad-
¦¦b és leggazdagabb csoportja a Geitt
>-r és Rausch mö,zaki Bzler, szivaltyu-
'iifec-ikesdo- és gépgyár, Baiomko-grár,
^rcüntöde é.i cinnezó gyártmányainak
kiálliii-ia. A József főherceg nr 6 ca.
és kir. fensége udvsri szillitojs által
nagy BZánnmal é» kivüö uépen b«mu-
taiott I&'i fecskendők és :6zoltó fel-
terelések kitűnőségét bizonyára legjob
un igazolja azon körülmény, hogy az
oi«ágos lotolló főparancsnok ur ezen
«<et tüntette ki udvari szállítói cimé-
>•?!. A Geiltner és Bsuscb malomkő ké-
aiiiaienjei. melyek jó minőségük folytán
valtak közismertekké hazánkban és Hl-
fitldon, igen szép csoportoiatokbao van-
¦lak- bemu'atvi. Kílöoöien gaxdag a
JS tejgazdasági osztályának kiállítása;
:•! litereslü. egéax 30 literes ürtar-
11 ogyságig bemnutott tejszállitó
¦ .¦ak. melyek háromszor cinnezettek,
ínientes elzáró készülékkel vannak
¦va. igen erősek, tartósak, a k6z-
'- -'-'égi szempontból kiválóan ajáala-
¦-<- — Geittner és Eaosck központi
' etében, Andráuy-nt S. az. gaz-la-
- eizkózök, stenrái éa sierszáa-
- -k. mfi«ak! cikkak, háztartási en-
> konyhafelsierelések és toraaeiz-
c ; r gazdag raktára vas, hogy ai
¦ai. rrd>kes és tanulságos látnivalót
r: oxrt sok célszeri eozközamk meg
:.-r^ére vezet, melyek részletes, gya-
íredaloai
E rovatban megjelent irodalmi t-jnné-
kek kaphatók ir'J. WUDITS JÓZSEF
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán.
! A Kagjar Nemzet Története.
Sufkaaui Sailijji Sándor, kiadja aa Atbeuaial I-m. kötet.
Ha akadémia volnék: megkoszornznám; ha kuituizmtoiszter volnék; lelkes szavakban kivnám fel rá a közöseimet; ha gszdag ember volnék: megvennék be 6 e néhány azaz példányt és szét-Otztanám az arra érdemes, jórtraló negények közt; lévén azonban csak poéta: nem tehetek egyebet, mint ódát zengek ró'á prózában.
Azt. Mert ez a vállalat jóval több, mint egy könyvkiadó úrsarág ftzlet) gondolata, — ez egy ideális eszme tMtté formálása, egy nemes nagy és szép cselekedet, méltó ahboz az alkalomhoz, a melv szülte, az ezredév unnepléséo&z.
Jó és bshzerencse kózt megértük ezt a nagy évfordulót s most ünnepre ké tfzü ülik. Ennek az ünnepnek meglesz a naga hivatalos része: ezt az állam csi-¦ája; lesznek kockázatai, nyeresége, veiztesége: ez a kereskedő s vállalkozó világ dolga, de leifenek megható mo-neniQDiai is s ezekben fog igazában megnyilatkozni a nemzet egyénisége, komoly és mély kedélye.
Megbocsáthatatlan hibának tartom, bogy a Vágó-féle diszmenet pnmpás tervét elejtették Éter év hatalmas törtenete hullámzott és hömpölygőt! volna végig előttünk, megjelenítve nagyszert képek ben, lélekfelemeló látványosságban — Magival ragadta volna az idegen szem lélót s jobban megmagyarázta volna neki multunkat, mint bármely történelmi kiállítás, — nekook, magjarokoak pedig minden egyébbel tőiérő dicsőség ragyogása lett volna, leikünk minden idejét besugárzó valóság, nemzedékekre kiható, nagy jótéteméoy.
V ge van. Kimarad az Snaepl pro > grammból.
Mi pótolhatja?
Ha valami: agy u Athenaeam rop-
1 psnt vállalata, Bely szintes nem efyéb,
mint e diadalmas, magát minden Tisaon-
lagsázolcoo keresztül küzdő mait meg-
rögzítése. K.ígytudománya Írók, kik egy
¦tűi lelui haiífiak ia, állottak oaase,
\ kogy egr nagy aráiya a a tönéaetirái
Yeyyesek.
— Badaprstl kUlllUsra aUxók figyelmébe! KLLBTI i. a. és kir. sz. hiroeves sérvköló speczialista g y á t i czégtől Budapest, IV., K o-roaahsrczeg-ntcsa 17. ss. aao« érteaitést vettftk, Btsserint nevezett ezég jó eleve gondoskodott az iránt, hogy a budapesti ezredéves kiállítás alkalmával számos vevői által előre láthatólag tömegesen történendő megrendeléseknél is szokott pontossággal és a megrendelők legnagyobb megelégedésére meglelelhesseo. — L czélból fenti ezég Budapest, IV., R o s te 1 y-u t c x a i (Károly laktanya 15 l mühelyében mnnka személyzetét kettőztette, mely minden idejét a személyes utasításra ¦ és mérték szerint megrendelendő czikkekre fordítja. \erezeit ezég készséggel meg'-ivja a t. közönné | get ezen gyári műhelyének megtekintésére, bol minden megrendelő személyesen meggyőződhetik a szánára készítendő köt- vagy múuer I e I k i t s m e-retes, pontos és szakértő kiviteléről. Különösen gonddal és elismert ; mű értéssel készalnek itt a I e g u j a b b szerkezetű t e s te gy e n és z eti készülékek. Hessing rendszerű miederekéi más orthopaediák fűzők, nyújtó és járógépei mülábak és mülegea kezek (saputáltaknak) valamint minden e szakmában vágó orvos sebészi acél árak, villany gépek stb. Mindezen aaját gyártmánvQ ké sxulékek, kötszerek és gé pekaek mint-ái a legnagyobb választékban megtekintheti! e kitűnő ezég kiállitásában IV. csoport köz-egészségi psvillon. Egyaltal a U közönség ügyeimébe ajánljuk neveseit cxégoek e aapokftao megjelent mll-lealnal nagy KÉPES ÁEJKGTZÉKÉT, mely nagyszerű kiállítása, de különösen Urtalomdúi éi szaktudatos öaszeáliitáaa á'lal a szakavatott körökbei mél'ó feltanéit kelt és melyet a oeg iagjeai, bérmentve és borítékban küldi bárkinek a ki sxt megkéri Ugyanott magresdelhelö a ciég főnöke KELETI LEÖ nr által irt: ,A sérvek keletkezése* gyógyítása stb. cumü értekezlet, mely sérvben sxenve-dikaek igen czélsxert és tudnivaló fel-Tiágoaitást nyújt. Vagyontala olt-részletíietésre is tehénnek BltlKlilsIfninl Iimételsd óknak leheti legnagyobb kedrezmény. 0 z I e t i elv: Saigon B«nt«« klwal-gtUm, legjnUnjosaa* árak.
Felelős szerkenztő és kiadó ríj WAJDITS JÓZSEF
jabb követelményeinek miadeaben meg-fslelc munkában beszámoljanak nemze-inak ezer éves mattjáról s az aj ezer
év küszöbén áll nennedéknek bölcs okiul elmondva, elbeszélve mindent, bitet adjanak, utat matassanak a jövő felé.
Eddigelé három vaskos kötet jelent meg a tii kötetre tervezett vállalatból. Imponáló, hatalmas kötetek, melyek már külső k'állilásukks; is magukra vonják a figyelmet s méltán bámoiatot keltenek. Mintha mindegyik kötet egy-egy száza- : dot akarna megjelölői a halhatatlan idők ; filyamában, mintha mindegyik egy-egy ! nigy korszak határköve volna, — j tömör emlékoszlopként sorakoznak egy-mí- mellé.
N'em lehat az kis nemzet, a melyiknek i'yen nagy története van. Tervezői : jó: teszik, bogy ily sxéles alapokon akarják felépíteni multunk dicső és taualsá gos eszményeinek e monumentális épQ-letét, legyen ez csakugyan pantheonja a '¦ nemzeti nagyságnak, tanus&ga régi d:c ő ségunknek. tetnp onu hazaszeretetünkoek, 8 uj erők, aj élet ku'forráss.
örfll a lelkem, mikor magam előtt látom ezt a biztos terr Bzerínt megindult nagy mankát, mely különben is régi mulasztásokat van hivatva kipótolni és i aktaáliaabb időben jem jelenhetett volna j meg, mint most. K: a; lelkes könyv lel- í késit engem n s megjelenése igazi &>:- j népem nekem, a kr csak egyért tudok I igazán rajongani: a kult aráért, azokért , a tényezőkért, melyek ax embert tovább segítik szellemi fejlődése nagy utján
Üdv ezeknek a derék tudósoknsk, kik ősi hajjal és Sala! lélekkel ily dicső munkára vállalkoztak s Dem Qres szóval, gyarló hűhóval, de egy eléggé nem magasztalható, fényes teltei járóinak ünnepünkhöz, hogy ez igazi ünneppé lehessen s élő termékenyítő eftsmékbeu, jellemző éi racyogó képekben örökítik meg a hazát a haza számára I
Legyen áldás a munkaiakon!
ENDRÓDI 8ÍNDOR
Nyllttér.1
Kitzinst nyilvánítás
Mindazon tisztelt barátaink és ismerőseink, kik a sors álul — felejthetetlen, drága fiacskánk. Fe-rencz elhunytával — reánk mért aiyos cspás mély fájdalmait jól eso. szíves részvétükkel enyhíteni iparkodtak, fogadják ez utón hálás CöszöiMtünket.
K'agy-RanilKán, 1896. évi július hó 2-áa.
Jaea-er Fereaez és neje.
¦rf-aerrsa csakis akkor ratódi, ba kfrxreUeo gyáramból rendelik — a f-kete, íebér éa aaiaes 35 krt6l 14 írt tó krig n^iereokéat — Bima, éaikoa, kocakáaott ¦aioikaou, daaaaxtot t. a. t. [mint egy 240 knlúobozö minőség és 2ÍIO0 BMitásatbaji) *at. a mefmi4elt ini. porcabér éa rimmen lea«n a kaihoz uáliilia éa niatikat poau-íorJuiur.l kaid: Haaaskeri 6 (ca. rí k. ndrari aailiitó satyssstyá^a ZirioaftM Svájcba cximtett lerslekre 10 kroi, éa léreléaő lapokra 6 kroa bélré^ ragaasuodo magyar oyelreo irt megreadeléaek pootuaaa eliatéaemek.
ac, ktsr'ara
éa kassreijbáatalsaaJl élleo, torábbi a
•(¦légvé és esés ztal asérrék ha atos
báuUJnaioal, orroai tekintélyek által a
LITBION-KOREiS
SALVATOR
sikkerrti readeWe lesi. Hú«yhajtó hatású!
Kellékül!
ók bui
Krondorfi savanyuviz.
Slsraala triairtaataé Harráa
kltfiuö fcyúf;yylT.,
kedvelt asztali viz. KafT-kuiiai iHfi <\múmttia\*} Upkilú-
*) E roral alau köxlottekért nem ráilal te-ltlóaMgn aSaérk
hiruetkwek
110J|tk. 896 április 23-án.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkri hatóság közhírre tetzi. hogy Zskái tiyula letenyei lakos végrehajlatónak Bína R3ZÍ BizjskBertalanné bánokszentgyörgyi lakos elleni árverési fl^yében a folyó évi április 15 én megtartott birói ár verés Keller Ferenc ajánlata folytán hatálytalanná nyilváníttatván, a bánok-szeotgförgyi 451. sz. tjkvben A f 5771;. hrsz. a. ingatlan a rajta levő 90. népsorsz. házzal együtt 492 forint becsárban, illetve 369 frt 60 kr. kikiáltási árban s bánok-¦xent-györgyi köuégbiró házánál 1896. Ér! jalíuskó '6-an ¦,. e. 10 órakor meg tartandó nyilvános árverésen eladatoi fog-Kikiáltási ár a fennebb kilett beciár. Árverezni kívánók tartoznak a beciár 10*, át készpénzben vagy ÓYádétk»p;s pipirbm a kiküldött keiéhez lete-nni.
Kelt L-teoyén, a kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóiágnál 1696. évi április hó 24. NU.VKOVITS, kir. aljhiró.
7 703]l 886. szám
Árverési hirdetmény.
Alnlirott kiküldött végrehajtó ai 1881. évi IA t. c. 10^. § a értelmében exeo- o*l közhírré teszi, bogy a ukanizsai kir. járásbíróság 6757 96. számú vég/éte által ám. kir. állami kiuc.tár végrebijtató javára Balog József sz jakabi lakos ellen 117frt211|,kr. tőke. ennek 9 frt 95 kr perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bírói-
1 lag lefoglalt és 385 frtra beciült 2 ií, kocsi, tehén és S sertésből álló ingóm-gok nyilvános árverés utjáaeladataak.
Mely árverésnek s 7703/1896. sz. kiküldetés: rendelő végzés fo'rtán a helyszioén vagyis Szt-Jakabon alperes lakásán leendő eszközlésére 18^6 évi jallns hó 14 napján d. e. fél 10 órája
: batáridőül kitfizetik és ahoi a venai szándékolok ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok
i ezen árverésen as 1881. évi LX. t.-c. 107. § a értelmében a legtöbbet igérö-
j ne* becsáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő iagóeágok vételára az 1881- éri LX t. c 108. §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. N -Kanizsán, 1896 jal. hó 2 in napján. B AET3 GYÖRGY kir. bir. vhajtó
1121|tk. 896. iprUis 21-én.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mini tkvi hatóság közhírré teszi, bogy Zakál Gyu a ügyvéd letenyei lakosnak Biró Anna Lukács Istvánné csehi i»»o< elleni 65 frt tőke ennek 1895 február ll-tól jáió 6V. kamatai 9 Irt 45 kr végri-haj í, és 2 Irt 36 Ikr. eddigi, ugy 3 Irt ezatt.'.i költségek iránti TégrehajtÍHi Dgjében a nagykanizsai kir. törvényszék (a lelenyei kir. járásbíróság) területén fekvő a csehi 47. bz. tjkvben A I. 1-8 toraz. ingatlannak s az 52. brar. ingatlanon levő 46 népsorszámu háznak Bíró Anna Gyenes Ádám özvegyét i'iető és 226 forint 50 krajcárra becsült ", részére a csehi község biró házánál 1896. évi jallus hé 8-lk napján d. e 10 órakor Zakái Gjula letenyei lakos ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltani ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tanomak a Ix-csár 10»|,-át készpénzben vagy óvadékképes pspirban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyéo, a kir, jb.'ág mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi íprilis hó 22. napján.
NÜ.S'KOVICS kir. aljniró.
tiallKss.
Bodapest-szálló
a varss központjában. B«c>i utca 2
Szép tiszta, szobák. A kiállítás egész tartama alatt mérsékelt árak. A kereskedő világ kedveit szállodája.
Ifj. Herzer Konrád
szállodás.
valódi atierol
csodabalzsam
TBÜRRY A.
hurutot, (Ülilapítja, * ki bányáját mt f»jó kfifaüj*»t •UáTulitin r's eyútri idült fájdalmakat; * kíral^TT ham
tnindao lá*t: +. ro.j-lpp-.cri o-.g>iiiÉV » gyomor mindet. b«f etaélt**; .".. msaa;-ai5nt*t miitdcr. iajtlalmaJ « gyu-
A lesrvK'^t>. ]wj«l.l>-u.. g.ioujult íi r*. lúdi, mmH^mullett a Ugolca^bb *^_rrt«inc«. Q.paz^ra iuui jjcr»e.v-
külaS *. b*l«ö bík'f-
akkor valud, 4a hamiáiUtlan • biti-Eata.ni, ba aaiiridaj'fi ü v<t^ **f&" "^özit¦
[?pjakoniináVl van !<•¦ mik. Mmdrn il>-nimü l,»lia*in
rnytieD. «X . B tiKM. «*-
i ifuolri
y ttrtyr&l. hol baJEM ^léMt kö.vrttsnül hozzá rt
« B tiKM. «*- a. k.tt vtoáuMi. «.k*rt-.í b^-nyitríny !»iyin ifuolri ran. borr krKitmatayt-m x>tnniin.-iiiii t.l-ott, vir, ts •cétui'frv károa hat^n *nyme<.t tn-m ta>n*l-aa. I ily ttrtyr&l. hol baJEMnioraMi raktér nmn. írsa-tt dlét köttül há Thí P
th puatt ü
apá
»ra t hn
l k
.ll.tt
A vaIódi **8°l
csodaicenöcs
éh ereje.
A EV*-nDfiÉ«T».n5 roa^lbajáBál, tcjtyfilaiDil^a-T.*]. m-H-
a>éSrciVi*at. láb- ^ajO' ra^ntaabaMilláav^k, a#bvk. npyi-dt«á|r : ÜUa-. mxnrkt-. li-. v4,x4a h*t4 in indái: idrtr>4i rrizek. Braw-. fMBaálkif. homok-. asiUnk- *¦ tüsk.
í. Min-tmn«nü da*,------ ^--^-i- —^-._-_
déa. a&t r«Uib*t«»*t •>])«.
*» raldürxaóU UUk n^üttyitá_____________
' k, f»«Tott tt^tn.«xak. betegeknél b.»VA> l.kwi áJU nadt swlvik, iiy«k<l>>(ptna>t. TértorlóAáa. füHnfát «¦ a cy.-i lkoknál e]")iorrlD!<i «.t»erxnexla>»*k •llec itb. sitt.
Ají «MT>1 «
áll*>
_________. .__ __. ____ ..._ kÜklMlk.' a naVtkildrsi k,.
strálu u ö#a»j»f alSlefaa keköl.i»»» va«y padíf utiWivétellel
.ilkMuMlUit.
ni x* mind ifvlynok t^y hiuanaUMi ataztítutia. u|r;yaa am jegTTD"1- nini itt látható, kell twriuDArulvr. lamni Ai s^jedöli «¦• mlódi sUUjT"] <-*od*k«n6e«om kamiaitú i* atáosói, a TMjtkaxytörráuy nln.njiVo. tzdgonuii nldúdotoak,
ajyajinja- ¦ bajni«in-*jiyok i»mí(« lirUBltói
THIERKY A. Őrangyal gyógyszertára
Oly bolyról, bol ntk'4.-
v4.í)*t)T !aj>u-i-iDXXXV. ÉVFOLYAM
K ö 7. 1. 0 X V
180C IUI.IC8
mm- AnayénMkkel kitüntetve
Eltf e* ét Mr. kizár szib.fcla
Arnyérmenkel kitüntetve
||0WIL0KZATFESTEK-6YAR
KRONSTEHER KABOLY WIEN IU. HinptitratM Üt* »zi« táját búábin.
tr^J^
- ¦*¦¦•>*
i.tisek ingyen ét séruMfltre kO'tetnek.
ária-* *czelli
Gyomor 5 Jf cseppek*
liáné* A
hatnak itmmt ét ÜWUmsm
•araaai*. •>
mi
Hal
bitooyult i. életekkd
Említett Sajóknál a Márlan-elll * trrek jU kiio-
bizi>ii\ulUik. a mit atáimet axiz hiaoayitrani unuaiL Eav kia n«aj ára baatnálati BUsUáaaal egrUl 40 kr., nafr trr? ára 70 Kr.
Mafjaroraaáfi Ibraklái JatmacT király ulcxá* I!
A vedjajyet ea aláirúl t aftcftekiateai!
! Csak öl? cwppekrt zkk Urkolatára
NAGYKANIZSÁN Prajer Bel* ea Béla* Uioa cótraaeréaaekati BAKCSÓK KoitU Saador |
Utu-uállitis
rtai 4ij Hk. 120. ¦ ¦gge, Stettin Uttenriek 7.
38 RiUfltetóa, eaek kost 14 ditxoksiáaj <a 18 -------1----- Kyáaitalan búoflvit*áaj elaft orvoai
T. 4a pt. ¦«
lyekb«a B k«*shé«Bó<J f a kODIiHm lefrT-ö tnkttkiattireiMt, nMiit é. nrra«kkor-káiak ntmttIf bixoafitTáiija faftHalutik — kfváutn iugj*» k014 t köt, oiti nktér :
I. SIKLT1I [„ IlULUSaJSE űr. I.
hifi SnUt-Hf {rerM.tiflÍBt Ji tnjór. bvi fotlé-lek mtméfB lq' jO Inw.
Dr. Fmdiaeer, aa ala* ¦naaniai oratifM lelea*.
im Wb tannal
. • fenti !atrxptb*n 2 *»•¦ át 14 afcetjrycagc |y*r«^ktt*l, kik a ts^put ----- _uii. ^—j lk kk
, mi Usal
A* evcfc k*«ass aaraa ál a "—rfi rtU|«be beaaleJl ea i ,, Ma aTl^eB* a< "»¦—— eh«j««lt, at7 *a(v a tleal'é 4le tj •ektaptuat ae«ki aUtt aaa
-
r '
[•Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
Xanlment. Capsici comp.
Lm hinxiBB Iliinii dBBBtilk ál «d' rweprólnlwuoL mert már több mint S ér áca awtoiató. Pj|biI......l~ |" *«<*rzaiUskaM alaalaminm Um*-
korta &n|«ml2a<iit ali»vaas alatt urai titko* aJa~W»oi %d ¦------- "'^—r Berraek asr aáttartiabBB aem k*Q*M lüáuiuaai.
fl Uáuv, *»l7»*k «8J •aa»rti» , 70 ki. ía 1 W. *M»)».t4nli árt«. uj ÍWItalTa*', *Wktár:T»r»l«l»»ft lklÍliÓtkUf
utáasst vam awaaw^'iaii m asai ¦¦ B*sm»«««»i >• -uw
tvt«at _llll|llj' vá«>t-j néttil mint Na raiMK utaotaa ' ____
Battor EAá.á* tán*. CBáBa-ákii F-lv»ri aaiUitók, taallatsát (nürinpv
Bnziás
FOrtiőidény i
lajsi li-líi etletH úl Világhírű lápfürdők és aczélforrások
aSpaaPrymont, Sbwalbachéd pyrawartbi aczélfor rásnkka!. kilOnő meleg él bideg vasaesélfürdőivfl, mór éi áa-ványfard őkkel, t II ko rf II r d 6 vei és aszódival. —HIDEGVÍZ I.YÓGTISTÉZET éa massage. IVÓKÚRA tiiaaő eredménynyel vérszegénység, idfllt gyomor- éubé Ibartr, homok, kő- és vesebetegség, bujakor, ciii, küszvényésfejfijisokkal slb.
BDZIÁS gyógyfardő vatn'i á lomái Te m es • á r 0 n<á t. Tár-saskocaikaziilomáiaái. Áliami hiva'alnokaknak kedvezmény. Ptzar villamoj világítás a 80 holdayi évsrázadoi parkban. Fflrdii zenekar. Elsőrendű konyha és kávéházi italok. -A ftrdin állacdő hírnevei nőgyógyáu van. — Mérsékelt árak. — limerletéseket kivánalra ingyen éa készseggei azolgá] a 27276
Fürdólgszg»lffl**g Bmiásea, a hova a szobam'greDrlelések ktdetni
bTETEK
fai , | a «._ |„
I1 Á h A l_ ffl Pil A I UH Cl I II I II V
Grácz mellett.
Idény: najui—»kttber
¦>« '•¦>«« ™«artal»i |aer*tk>ra,) ,ctél-f.rrm«JOÍokC nrin 2Sf.>k |E.-,24Iok C *. SO |R I »"aekrlt kllaia rrialU rH.lítffí, kilrrjnlt fra,I|.»r4ók. fTÓIJb»u. Mkúwák ra»tlrala. \irrjrr''f** t 'T""11 l''"*111 awnlgira ath. X61 """1<-»ja»r br, eikóljajcata »iiilok.rk ia fjfn.e íj, kk
k"". """}?*«! "«»i.«íb. kád-ord.-.k
GrártbU komival fn
Urirda állómat
u, Blumttitrr Sándor íula)doHoi
Grand Hotel National,
Bécs, Taborstrasse.
Régi hirneves egyetlen nagyobb szállója Bécsnek, melyben sem szol gáiat. sem világosság nem lesz számítva, 200 szoba 1 írttól felfelé, fürdik, sQrgöDylHvsUl és telefon, indóháíak és gózbaj<S állomás koz-re:len közelében vannak Olcsó árak, bosszahb idózés után pgyeziiedé-nerint. Oa p»rle toales 1<"» lanqai^ modernes.
A HARHAHMER
igazgató
F M MAVER
propriélaire.
Maszílót ^ arató iwl,
kéve kittval ét lerak* készülékekkel.
\é»rir» iagnagyttab. ounka . idJ é«
peninegtíkiri tát.
Síéna sxalma és ísjtok, Véd erőre.
Kukorica morzsolok, cséplőgépek, járgányok,
gabna rosták, triffr5k, ekék, hengerek, boi-onák,
vetögépek
>. a. t. fjárUaak és szá'litlatnik jót illái melUu > legjobb kinleibea
Hayfartüi Ph. és Társa
cs. kir. kiair. szabadalmazott gazdasági gépgyárak, yasíntöde. BÉCS, II. Tabtrstratte 76-
390 aranv, eifiat és broni éremmrl.
Ar|i|yz»t iBfyn cl IkmIii táfviaal* él vluaalaraailik W.rdta.l
Faj-tcjás
valódi Brukaia tyakskUI drhja 15 kr, fekete Hollaaül aaK7 íryér bú»baldira-I oakeal 25 ler . lulánl drumkicii 25 kr, Taládi SUler tvakeklúl J Uooki.t 10 kr Elint*. Pa4aal örlxmitn: 30 kr.. Ol*u diboDkint 30 kr. Urpe tjaksk-Ul drtKnkiol 30 kr.. < •cktocklaal át rabmkut S5 kr, Kraelfl »r>telea Drakoaktól drbnakinl 2*1 kr, Un klaa-í diboakint Jí kr.. V«kakaaa driKi.kmt 50 kr tmiitmi iriaa ladakUI dara boaktat I frt. Peklari réexek drbu kint VO kr, Hteteri aag-T réezekUI dara
boakiai 20 kr
rajtojáat koldsi ||„U faj^a aja»«k «*l, ael/ek i6bb*Ur kittairtiabeii ré.«e-•altek. a faj In la fa TaMdiaacien jiiíllaí.
JK Paia.i3r. KSflach (Sielfror</»i;)
Hatttágilag enged ilyezve!
Ki akar egy éves önkéntes lenni T!
•lindizoo iljak. kik a mwkiváal i-koliktt b«b lettnek, e 4ké«rült-sé«flkra éa loslalko áiuVn •sió U-kialet Délkdl mn»zer>->h'iik »J e«Ttv« 6rik»nlf-i jogol Programm rag) ei éa biraiealie.
Líchtblan Albert
PEEL ARNOLD, Győr «r. kir vi ">í tor<énvhalósági állalorvofának
JOCKEY FLUIDJA
Bntosa* baló >ler • lulrróllt-lett állatok nmai*ak folrtoos jó-karban lartisár*. valamint a kime-rtléa. fáradfág iromc líi. vállbéai-*ílz, idő-taki ^áataaá1{. a végtagok loboj bánulmai és aerevnéce eseteiben. Srimo. töai6:ói'at brte kinléore áll.
Főraktár 8i<-»ta«lk«lvi Q|mU fjógyazertárabsB Györötí.
L¦;)' üveg ára 9 kor.
Régi hírneves kénfiirdő Horvátországban.
VARAZDT
Zagoriai vasút (Zágráb-Csáktornya).
Dr Lodvig udv. lanácsoi Unár állal elemesve 1894 58 fok Celsiuit meleg forrás Feltlmnlbatatlao bstásul van a rbeumatikm. iztet bántalmak kő«vé.iv isába, titkos bet^lsi^ek. bőrbajok éa «5 vélykóroal sal IVÖGYÓGYMÖD köbSgéJ, melibai míj. vese, gjomor és aranyerekre, sat-
Villamgyógy. Massage.
* g)óiyirt4zel miuderj kpnyelemroel. egé« éven ál nyitva. Niári idény májas 1-lU okt. l-ig. Nwy pirk. Kileijedt fekvés állandó léneoe, táncz, hangtesenj Ml. A varazsd lopliczai vasúti áMomAson ispinu a vendégek márnára oarnibn*. kocáik. Uegrendelésnket a fürdőigazgaiéság készséggel teljMÍl. — Orioal atasitásul dr. Loagkiao A. fOrdoorvos szolgál. Prc»'pec(ri?ok»t iogven é* bérmentve küld a
eeyévca Ankeate*1! taBfnyaina DUtRKCZKNUKN
Mayer ACLo\l
c<. éa ktr.
SzQleiéii év kJ;lei dő. A ki már a-v alau állolt, fai a<« vehető.
ooooocoooooocoooooooocoooooo
o
1868-IIe *w óta ismert Q
BEHGKH KÉI.E ORVOM §
KÁTRÁNY-SZAPPAN s
orvosi lekiotéyck állal ajánlva Anutria-Magyarorazágbae, Fraocz a U onzá«, Németország, Hollandban, Sehweiczbu, Romínba.* stb már O 1 ii év óta fényes sikerrel hasrnáltatik, O
¦V mliMlonnemD l>őrkOieget "^
mint szinte as artzixSr mindenféle tiMíátlanságsi ellen
kn'önósea a rlb, az idillt és pikkely somőr ellen s kosz,
a a6a6r rppedvény, a fej ét* szakái ellen, a sseplő.
¦ajtóit, ogyaevezeU reses orr, < fagydag, a lábizzadás.
a gyermekek valamennyi kllsó fejliete«>é<ei ellen. Eien kivi', mint
a bőrt tisztító mosdószer ajánlutik.
Ára darabMkéit hataiiati ituitUMi együtt 35 kr.
k Berger féle ká'rány tzippin 40*1. a lömén; (akatrinjt Ur talma>. feletlébb gnndosar, van készítve s lényegesen kUteMlÓ a mindet e>yéb, a kereskedésekben elöfordo ó kátrány »i»pp»t»ktol mert ezen szappan 35^ Kliczerin anyagot tartalmaz fiuom illatszerei*
Csaláaok kikerülése végett
BVáfTBaenirakbaa
IIQER fele kóraaT-saippaa kere*a« a ««lHi kell a ad)d raoaufulaara
kim tiiiiiiTií .ithtcUelttl i Wai lentútii kiiiliUue
ECVaeiU kalvettaa a kel aa k0l(aU r«as«re :
G. HFXL g»*gy. TROPPAU
Nagg Kanntán Prágtr Béla $ Belus Lajot gyógyaertmti.
kova a g koi<Hlá «k ia kgldeadök
8
l 0 0 0 0 Ü 0
o o o
0
o
0
a
Ifj. W«jdit« Jóaef k6«yniyoindljábaji
ooooocx>oooooooooqqooqqooooo8NAGY-KANIZSA. 1896. Jlltos 11-én,
-lk Mr
Elifi fi fi Ari
Ette *we . - . 1 fin — sx
- "fen .... J btt* kr
fcgTes stasi tO kr. H1EBKTÍSKS
i lovtbfci sorért 4 kr.
SVI I.TTKBBEK ¦Mit mnmkt.t ic krtrt .miiek lel. Kwcstari ü.cték kirteus*"- *J kr.
ZALAI KÖZLÖNY.
A nagykanizsai , Ipar-Tntalet", .anagy-kanizss* Takarékpénztár részvény-társaság', a .Kotori takarépénztár
XHV. évfolyam.
A lap
NlttS j j
•Ita J6xs«f a*«rkMUő-kiad« s«-
r*r*
mluMl
bérswntie uueieodök
Btraeautlcn l«.t;»k sasi f^U-Ulaak el.
Ceilra.uk rlmtu. k(U>u«k
részvény-íársasif, a ,nagj-ksniz»ai- és galambokiSnkéntes tozoiuí-egylti", a .nagy-kanizsai kisdednevetó egyesület" s .nagykanizsai tanítói járáskor", a .nagy-kanizsai k-resztény jótékony Bóegylet' n kanizsai izr. jótékony nóegyief, .szegények tápiutézete", • .katonai hadastjás egyief a .soproni kereskedelmi ipark-mara" nagykanizsai kulválaaztmányánsk hivatalos lapja'
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Érettségi
(V. H.) & lúlterhelés kérdésével, miután u egy évtizeden át grasszált, nálunk többé nem foglalkoznak Némi javulás tényleg beállott a kezdő tanulóknál, kik többet játszanak mint tanulnak.
Az exelótt néhány hónappal ülésező érettségi tokéi az Mtaégi •ingák •MgkdBSjekbMaéfel fogtal-kozott. de az ülésezés eredménye az volt, hogy a tudósok törne a szóbeli vizsga felmentése ellen nyilat kozott, még egyet tantárgyakra vonatkozólag is. Már pedig tagadhatatlan, hogy a mai nap diró vizsgsrend-szerben mégis több jut az emlékező-tehetségnek, mint a logikának
Az a kegyelemért etdő arc, az a bágyadt tekintet, az a kapkodó idegesaég. a mit a szigorú enmenator elé álló érettségiző ta-quIód Upasztalunk, eléggé mutatja, hogy mily nagy a drukk, hogy ttltmi emlékezetébe: eltűnhetett. Az érettségi rendszerűnk még mindig bele-ktpaszkodás a maemotecknikába, nem pedig tanúskodás a jelolt általános műveltségéről. Teitomániában tzen-vedüuc, a szegény diák csak ugy Ooti a szájából azt a sok tanait szóveget de a legkisebb kitérés, egy csekély részletkérdés képes öt megzavarni.
Az érettek azntán kilépve ti életbe, vagy folytatva tanulmányaikat az egyetemei, arra a tapasztalatra jutnak, hogy az iskolában elén eredmény oiacs osszhangzat-ban sem az élet követelményeivel, sem a felsőbb tanulmányokkal. A szegény ördögök ezrei, kik a merített papirosra irt Testimonium matuntátist el-oyerték, elvesztik lelkesedésOket a tudomány iránt, s valóságos ápáthiba su-
tyedoek. A lelki funkciók meghibban-nak bennük. Nincs többé kezdeményezel i teketaégök, a jellem is a legelső ostromnak CBged Az érettek való-ságos tesgeri betegséget kapnak a bet&tól és vagy megjryulölik a tado-máoyt, vagy pedig elvesztik érdek-lódésOket a tudomány iránt. Nem kíváncsiak többé a tudományos kóuy-rek tartalmára- Azért is fugy a kooyr-piacou oly kevés komoly manka, asert ninci ember a ki elolvassa Beit a teljes kozoov. Mitatis mu-UDdnm ugyan ezen rendszer divik az egyetemi szigorlatokon is, mint a milyen otthonos a különféle középiskolákban, j
Nem a tantárgyak halmazában rejlik a túlterhelés! Valamint nem azzal rontjuk meg gyomrunkat, hogyha hat tál ételt eszook, ép ugy nem azzal óljuk meg elménket, bog) ha hat hét tantárgyat tanulunk, egy más mellett. A túlterhelés soha kvalitatív, hanem kvantitatív.
Nem attól függ, hogy hányfélét tanulunk, hanem attól, hogy menynyit követelőnk egy-egf tantárgyból. Ha már a tantárgyak számából nam akarunk engedni, akkor szállítsuk le követelésünk fokát az egyes tantárgyakból. A latin közmondás non multa sed multum nem cáfol
Ez a közmondás helyén volt akkor, mikor az iskolában megelégedtek a trivium és a septem artes libera-les tananyaggal.
Ezen kitérés után visszatérve a szóbeli érettségi vizsgákra, csak í azt konstatálom, hogy az nem egyéb mii alakjában, mint a vizsgáló elnök előtt ismeretlen tanulók gyors mene- I telesben való eljefilirozása Öt perc alatt a tanuló megteszi a körutat az agyvelö körül ég ha masinája ki nem siklott, be írják neki a jelest.
Húsvéttól kezdve hozzáfog a deákság a munkából. Megtanulnak 500 képletet, 1000 definíciót, 3000 szót és az encyclosc&a igmoraotiae készen van.
A nagykanizsai róm. kath. f 6li Dni t iUQi Értesítője as 1895—6. évrtL Kosséteizi «r. Ptchinger Alajos, igaz-Itu. — A jelen értesítő milieuáxia, azért díszesebb é» wkosabb, mint más években szokott leom. Bevetetóal az ialéiet lirténetét találjuk, — melyei Kilciok Leotur alapos U)r-teneti tudáisal. M tdatkéuleUel ea ügyes tollal irt meg. Hat fejezetből! cm portosiljta 131 ét törtéoetei, mindenau iparkodva szélesebb .átókórt nyujtaui, hazánk Dagy eseményei keretebe illesztve t fógmnáziunHK érdeldó adatokat. — Eztel magasabb szemponira emelkedve elérte a szerző, hogy tauve nem adatoK száraz halmazt, hanem mély belátással megirt, gondolatokat ébreutó tanulságot olvaamány. Az I. fejezet Kanizsánál állapotát mosdja el a torökhódoluag utál és a gimaázian megalasiuaát 1763-ban. A II. fejezet általánsa tájékozódást nyújt a tanítás menetéről és aljájáról. Dicsérettel emeli itt ki, hogy a kötelező tárgyak mellett az ének, zene és rajz is figyelemben résseauu. Köjii a Wallucb tanuló tujtollrajzaaak fan-azimiléjét 1801-ból. — Azalán a lUtio bdttcauoníst ismerteti. A 111. fejesel a piaristák ssagyar érzel-meioek apotheózisa: as egyazerQ szerzetes professzorok szívós és caoiigedet-len küzdelme van itt megírva 1L József nemetmitó törekvései ellen. A IV. íejeiel a Ntpoleon ellen folyutott háborúk kanzakát öleli 101, míg az V. 1849. szept. 7 ig viszi a lórtéoete' mikor is intézetünket as abszolút kormány megszüntette. A magyar nemzeti érzés lüktetését lehet e lapokon érezni, kivált a 48 as idők elbeszélésekor. A VI. fejezet végre az intézet visszaállítását, főgimnáziummá fejlődését és jelen állapotát rajzolja. — A történethez sok szép kép vtn csatolva, így az alapító Batthyány Lajosé és Józsefé, Wias-
sica Gyuláé, mint az intézet volt nö veodékéé, Spuckó Lajos főigazgatóé Purestaller Józselé és Fekete Endréé, mint vak tanároké. Kár, hogy Deák Ferencé és Virág Benedeké hiányzik; pedig ok is növendékei voltak iatéze-tlnkaek. — Igen érdekesek s mellékelt grafikai tábláitok, melyek a tanulók hullámzárát mutatják 1765-IÓI fogva. Ezek szerint legtöbb tanú ója volt gim-náziuvunkaak 1766— 67-ben : 478 éi legkevesebb. 33 1786—87-ben, midőn a lanitás nyelve német lón.
A főgimnázium történetét az alapításra vonatkozó fontosabb okmányok fejezik be. Ezekhez van csatolva az építendő főfimn. uj tervrajza, mely aion-ban már is régi, mivel tudvalevőleg egy legujtbb tervezet, is van, mely ennél nagyobb tetszéssel fogadtatott, s hova tovább mára megvalósulás stádiumába lép.
E*y meleg hangon megírt keeyeletes emlékezés következik ezután intézetünknek a tanév elején elbunyt tanáráról Oboic Józsefről. ,É.r.lekkel fogja a kő zönség e sorokat olvasni mivel nemcsak nemes jelleme domborodik ki ama tiszteletreméltó férfiunak, hanem aaért i-., mivel oly momentumokat tilál életrajzában, melyekről eddig nem tudott: utolsó porcé:, hőstette a szegedi árvíz alkalmával
A IV. fejezetben a rendes tantárgyak tanárainak névsorát talajuk életrajzi aduokkal együtt. A tanári kar a hitoktatókon kivul 15 tagból állott. Legrégibb tanár köztük az intézet érdemes igazgatóba, ki 29 éve Unit; utánna következik Pongrác Adolf, ki 28 éve Unit s ki sem 9. hanem 10 cyermek atyja ; Hatirké Konrád Unit 27 év óu.
As V. fej. az előadott Unanyagot, a VI. az írásbeli feladványokat tartalmazta Az V. VI. VIII. osztályban volt gyakorlat, mely hazánk ezeréves múltjára vonatkecik. I;eo helyesnek utáljuk, hogy a német írásbeli feladványok is közölve vannak. A VII. fejezetben az ifjúság érdemsorozatát találjuk. A tiazu jelesek aevei vastag betavel nyomatuk ki Pedagógiai azempontból rendkívül fontos, mert ez is csak nemes versenyre, szorgalomra sarkalja as ifjút. Msgem-lithetjuk itt, hogy ezt a jezsuiták kezdeményezték, s hogy az állami intézeteknél is szokásban van.
Helyén valónak találjuk, hogy azon tanulók névsorát közöljük, kik minden Urgyból jeles elöm. tanúsítottak. Ezek ¦ , M.zgár József Tóth István L A.) Roth-Khild Béla I a) Rothsehild Jóa»f, Szabó Vendel fi.) Hőst Jó/sef Euinják Pál, Szadnik Sánúor III, Schwtrz Gjula IV, Allenthaler Ferenc Kanyar. Bélt Deutach Mór Weiter János. Wortmans Samu VI. Kunfi Zsigmond, Veg.le Lt-. jos VII, Bún Jenő, Weis»enböck Gyula l VIII. oszt. lanu ók. — A juulmazottik : nevei csillaggal vannak jelölve. Az ia-! tézetbe beiratkozott 394 Unuló, vizsgálatot tett 365. Ezek kőiül minden tárgyból jeles 19 legalább jó 47, legalább | elégséges 194, elégtelen 101 mely i utóbbiak közti az oszUlyisaiétlésre kő-' telei 37, javitóvizsgálatért folyamodha-! tik 24, tehet 44.
I A rendkívüli tárgyak közt leglátogs-totubb volt az ének (120 Ug.) A IX. fejezetben Uláljuk a párhuzamos B) osztályra vonatkozó szerződest. Nagys. , Gelsei Gutmsnn V. kir Unáesos 1000 ; frtos slspitő levelének máiolauit. j E fejezet hú képét lárja elénk ama mozgalmaz életnek, mely ez évben a gimnáziumban uralkodott. A tanán kar I mindent elkövetelt, hogy ugy vallás erkölcsi, mint fegyelmi tekintetben, ugy s szellemi, mint s testi nevelés szempontjából, a sikert biztositaa növendékei számira, hogy becsületes jó hazafiakat neveljen a hazának. Voltak ünnepélyek, kiránduláiok, melyek as ifjak lelkét állandó tevékenységben tartottá* volt 1 tornaverseny Budapesten és itthon. — Utóbbinak az értesítő 3 la pot szentel. ¦ Hasonló terjedelemmel van megírva az ifjúság millennáris ünnepélye. Mindkettő soká élénk emlékezetében msrad if-jainknak.
A gyakorló iskola szép munkásaágot fejtett ki. ¦ elég pályázat is vo:t. (7.) A rendeletek kőiül a közönséget leginkább az fotjs érdekeim, hogy a III. és IV. o. tanulók előineoetele szigorúan bírálandó meg. nem kevésbbé a közokt. miniszternek azon udvariatlan rendelete, hogy a gimnáziumi leányuoulókat épp oly szigorúin keli megbírálni, cint a finkat 77 Uouló részesült pénz és könyrjuUlomban, 4 tanuló pedt^ ösz tőadijat élvez. Az ifjúsági segélyegylet ez évben 39 Unulóosk osztott ki 365
TÁRCA.
Irta: SÜMEGI JtALVlN.
— A JtM SWOaj- eredeti tárcája. —
A reketyék már zőldeltek, a bodza hajtásai fakadostak, a somfa-bokrok virágain dőnőgve bizKregtek, azorgalmatos-kodlak a méhek.
A faiu alait ragyogva kígyózott az ér. Sebes vizében fur&dölt a aapsugár. A futó habok ugy csilloglak, mintha millió ezüst pénit sodort volna tova az ár. Sziate a csengéauk is hangzott, a mint csattogott a parti fűzes törzsökéibe ütköző patak
Az öreg Keresttesyné ott téafergett a rozzant kastély mögött lévő kertbea. Fején s viseletéé fakó kendó, melyet szelíden bőrzöngeíett a uvaszi szellő. De •aétt a rókalorkos mente ezüst csatja össze volt kapdsolva az öreg anzoay melle fólött, melyből időközönként lől-főltört a száraz köhögés.
— Az első igsii tavaati aap!.. . Hogy utőget, hogy fakadoz minden 1... '.'Iván jol esik ez a aeleg'...
Magáoa dannyögött s kosbe-közbe re kedeten köhécselt.
Lassan, tétovázva kóricáit a kerti uta-koa. A szikkadt avart mindenfelé el-ayomu már az újra sarjadt fi, a bs-rackfák buja pompávsl virágsoUak, t szőlőtőkék ki volu, bontva, az eper, az utazéli egresbokrok hibajtOiUk, a
' veteményes ágyakban meftgőcsyedve mo- '
| toszkált a vén kertész, nagyol károm- :
kodva, makor egy-egy falásk varju-
aereg le lecsspott a frissen vetett
| *gyra.
— Nem látta, öreg, a P.ii urnt ? — kérdezte a tipegő asszonyság s
I kertészt. .
— Láttam biz én, csókolom a Kezét, ' nagyságos asszonyom! Előbb ment ki a kis kertájtón, le t pauk felé. Puska ' volt a vállán. A B I i c k is vele volt.
— A semmiházi I Már megint elillant I örökösen máson jár az esze, fut a könyv- j lói, akár az ördög a tömjéntől. Hej j öreg, a Laci milyen más fin volt 1 Isten nyngoszulja szegényt 1... /Lbból főispán vagy miniszter lett volna. Ez meg valóságos iskolakerolí. Innen-onnan a nyakamra vénül s még majd leányt se kap
a mdatlanaága miatt. Kiveez a Keresi tesy família I
— Lányt, nagyságos ssszooyom, kap ma akár titet is egy Kereazteay Pali. Csakhogy a pitcra nem viszik őkel, ugy áraljak uton-utfélen Tamásdyéknái az : éjjel is nagy mulatság volt, hajnalig táncoltak. Három esztendeje, hogy vége hossza nincs a dinom-dáuumnak, még sem viszik a kisasszonyokat. Pedig innen-onnan négy lesz eiadó. Ilyen világban kár ienne búsulni azon, bogy a Pali nrfi, I ha arra kero> a sor. asszony nélkül ma-rad. Aztán derék szál legény ó már most is. Szívesen megakad raju t leány-szem !
Kereszteayné egyet kettőt köbmteU s láthatólag szívesen folyutus beszélgetést.
Megakad, megakad, hát hiszen valamelyiké csak megakadna raju, ha nem futna meg bújna előlük annyira. De ennek a gyereknek sehegy kell az uri nép. Valóságos paraszt. A Btullkor is, a mint felfel&l haliotum, hajnalig táncolt a nyikorgóban. Eendte forgatta a parasztlányokat. A Cséplő Z-Uiai lakodalmát is kitáocolls. Azt mondják, beje-bajásabb volt a Csillag Andrisnál.
— 8ohae szerencsélienRég az nagyságos asszonyom. Jó mustnak forrni kell, ugy lesz belőle jó bor. Hadd tombolja ki magái az úrn, idejére, órájára majd benő a feje lágya. Az éa Jóssim is olyan szoknya után futó boiood volt, asUn mégis milyeo csendes ember lett be lóle.
Hát ebbe imig; amúgy megnyugodott az öreg aaszoovság s át is vitle a beszédet arra, bogy hát bujik-e a spárga, vaa-e a melegágyban ugorka z nem eab-e a balba a retket?
A Pali úrn )>edig addig messze járt sz ér partján, egészen lekernlt s ta-másdi bttarig « kedvere nasztgsiu a szárcsákat, vízi szalonkákat.
Magasra járt már a aap, mire a túlsó parton s falu alá k erulL
A falu alatt lankát völgy terült el, annak a aözepéa, futott tova a csergó patak.
A patak körűi a gjöaae gyöpőt aápogva caipegették a peiyhea libák. Az atya lod gágogott, a nőrzönkődó gnnár mér gssei sipitott, ha a gyalogöavésyea járó kelő tévedt közötökbe.
A lármás hadat meglehetősen felcse-perecett l^ány ötizte.
Ott heverészett a parton, a fűzfák árnyékában.
| Virágos kendőjét s szemére húzU, 1 hogy ne bántsa a verőféuj. L-e-lehunyó | pilláival addig incselkedett a szender, ; míg elaludt. Körule döngicséltek a mé-; bek, a pauk partján zizergeu a friss j hajtású nád, feje fölött meg megrezzent | a lüi lombja.
Féloldali nyugodott. Arca félig a fűbe volt temetve. Mezítelen lábsi szinte ragyogtak a zöld pázsiton, a mint a napléaj rajok verődött Itmos bokáiról felcsussott a szokoya, karcsú dereka hanyagul hajlott meg.
A Ptli úrt t mint átkocogott a patak bérűjén, meghökkent a lánytól. Volt azon valami megkapó. Bimbó mikor hasid, virág mikor nyílik gvumőlcs mikor érik, akkor elyan üde, mosolygó.
Megpezsdült benne a vér, a miat közelebb lépett aoziá.
— Hiszen ezekisTsIállBötsi! Ko ni, hogy megnőtt I
Pali jól ismerte. Még kis gyermek volt, mikor a koldusok hátra hagyták a faluban. Sftbae tudu meg sec* ki volt az apjt, ki volt az anyja. Pali édes atyja fegadU föl szánalomból, ott nevelkedett a kúrián, főivitte a libapásztor Ságig.
As űrt csak azon csodálkozott, bogy milyen szépen kifejlődött sz uUsélen hagyot, szegény leány. Félig még gyermek, de már híjadon Kipirult trcáról iogerkedve mosolyog a báj, piliegő kebele
- a szemet káprázutjs s egyszerre csak azon veszi észre magát az úrL, hogy a homloka nagyon is tüzel, fegyverét eldobja, letérdel a fűbe a oda borúi a
' hbapásztor fölé.
Hanem a mint sbbs az árutlaa gyermek arcba tekint, viaszaUntorodik L>zi,
: bogy szeotségtelenség lenne meglopni azt a szűzies álmot. Pedig a lányka
. félig nyílt ajkáról ellebbenő lehelet kábítja, a födelleo kebel szakadozott pibe-gése ingerli.... nem, nem, nincs bátorsága csókát lopni tolvaj-módra.
Föl akar kelni h roégBem mozdul. Merően oda tapad tekiatete a kis leányra a ki ulán a búbos kemence mellett baliotl szép mesékről álmodik. Talán éppen arról, bogy aranytói-etöst-től csillogó szerszámos lovon ifjú levente jött s szegény pásztorleányért. Gyémán-tos biotőbs hst fehér ló fogvs, meny-ssszonyrs várt. Már meg is ölelte, meg is csókolta a vőlegény s éppen a kocáiba akaru emelui. mikor a seprőn oda rőbbent a boszorkány s rissiaköve-telte a libapásztort. Hanem az if.u nem adu. Msgáboz kapta nyeregbe. így vágtatott neki erdő sűrűjének, hegyet szirtéinek, árokoak-halomnak, tüskének-bo-kornak. a merre látott. A vén boszorkány felalt a seprűjére s ugy nysrgall utánuk fenn a levegőben. Az ifjú lova rohant, mint a szélvész, de a seprőn
, repülő bosiorkáey azért mindig köulebb-
j közelebb ért Szilaj versengés lámadt. Szakadt a Ujték a lóról, erei dagaduk. hanem a boszorkányt cssk nem tudu maga uUn hagyni. Már-már olyaa kö -XXXV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
18W JUUUS II fc.
bt 20 kr, pénzsegélyt, 55 taanlóaak tankönyveket, a jelenleg 5654 frt 70 krt. kamatozó tőkéjr taa A taaán könyvtárban tat a 750 ml az ifjúsági nagyobb könyvtárban 757 mű a a kisebbikben 548 kötet. A természetűéi, vegytani é> lennészMrajzi szertár ia elég gazdagok, a ez évben 334 frt ért uj szerzeményekkel gyarapodtak.
Az ét legújabb eseménye tan leirrt a XI fejeseiben, t. i az érettségi vizsgálatok. Jelesen érettek: Bún Jenő. Magasat Antal, Schvarz Lajos éa Weissenböck Gyul».
Érdekes ujitás az is, hogy az érettségi vizsgálatok eredméoye is közölte tan a most tehát nemcsak arámokban .tarthatjuk megi hanem oét szerint ia. i kik a jele-sea. kik a jól érettek, s sz \ ttjak közül aselyik milyen pilyáca készül ' Statisztikai táblázatok, a jötí tanét-ben használandó könyvek jegyzéke és egy értesítés s jövő tanév megnyitásáról zárják be az áttekinthetően összeállított és csinosan kiállított. 183 lapnyi terjedelmű értesítőt, melynek betűi és képei a Wajdits József ayomdáját dicsérik.
Asizr. hitközség által fea-
tsrtott felső kereskedelmi
^iskola értaaitójeaz 1895—9C
taa évre. Szerkeszti-* BÚB
8a mu
Az Értesítőbe Vidor Salamon tanár sok gonddal és fáradságul irt értekezést az „Ertékpapir-Arbitragerór melylyei szolgálatot skar tenni % bsokhitatal ¦tokoknak éa a bankodéi re kéazíló felső keresk. iskolai tanulóknak.
A Jelentésből kővetkező aérdekes ada tokát vesszük.
Iskoia ünnepélyeink közül elaó belyea drága hazánk ezeréves feanállána éilordulójáoak alkalmából tartott millenniumi üonepéiy áll. Ezea ünnepély alkalmából máj. 9 az ifjuaág a kas-üno dísztermébe vonult, anol már nagyszámú * közönség srorongott. I'.t az Oaaepi beszédet Kárpáti Manó tanár ssoadotu melyet az Értesítő egész terjedelmében közöl. Máj. 15 én a felső ker. iskola 22 növendéke Vidor S. és Kárpáti M. tanárok telelése mellett az ezredéves országos kiállítás meg tekintése végett a fővárosba ráudult.
A felső ker. iskolát 114 tanuló látogatta. Érettségire jelentkezett 28. kik közti 10 jelesen. 12 jól, 6 megfelelt jeles tanulók az I. osztályban.: Deatack Jakab, Ber inger Ernő, Nagy Jenő. A II. osztályban Fischer Ferenc, Kraust Zsigm. A tantestület, melyaek irodalmi és társadalmi működéséről az értesitó nem bez semmit, 9 tagból áli. Bun Ssmu Kalcsok Leó. Kárpáti Manó, Dr. Neumssn Ede. Dr. Rosenberg Mór. Somosi Vilmos. Dr. Scbwarz Adolf, Vidor Salamot.. Dr. Villányi Heart
A asgyksatzasi államilag segélyezeti községi pol gárifin ésleányiskolsér-tesitóje az 1895—96. t a a é v-röl. Szerkesz tette dr. Bartha Gyula igasgstó Weiss L. és F. kőnytoyomdájs. 61 lap. Az első fejeiét (2- 9 1.1 Vis»zspillsn'ás s múlt tacétre, sok figyelemreméltó észretételt foglal magában A tanári kar a taatert kö tetelményeinek az óhajtott mértékben nem t udjtt megfelelni "a túlzsúfoltság éa roppant sok szünet miatt. — Az igazgató az utasítások szerint az 1.
zel <olt bo«T ktpkodou a libapáratar kaja ? tán, a mist azt a szellő lengette....
L*»et, bőgj csakugyan ilyesfélét álmodó't a May, mert egyszerre fólnkoj- , tolt. fölugrott s a mint meglátta a mellette térdeié úrit, lángoló arccal lukit: lota, le a Tölgybe, sapogó iábaiboz.
Vagy mindennek a B I i c k lett Tolna az oka? A fürge Tizsis. mslj unalma ¦ ban addig míg uokrsTágyó gaadája az aiTÓ Iráayt bámulta, oda futott a libák i boz. Peme a borzoakddó rum sipogTa támadt reá, az anyalúd kétségbeesie gá-fogai keadett. a erre a zajra riadt fW I a May. ,
Ki tudja, hogy ha a azelea Tizsla ga ' lyibát aeai csinál. Pali ar6 a sok aab-•áa utaa tea lopou Tolna-e mégis csókot arról a eaokrm termett, piros ajak-
Apri ftrfuttk.
(Th.) A Unadalmt helyzet a szitául Té-g>n olybá fpjlódöu hogy elmoadhatjuk róla, hogy az ember inkább apróbb fan'aa-g°k TéfbtzTiteiéTel bokiojii, miat a jellm aaat-is m.ójá.al rnt u AfeM- ' c» üastafág. ni. Ha belepirsiístsjak Ur-adaliT' ésetlak azőTeT^aa asette-«e<éfce, slkrpaslaak. ha éezreTeaartk, kMy ' milyen erkSIcBi HMUnimck kajtják ezt ! « •**** gtaaaatac ;
leányonUlyba csak 51 nöreadéket Tehetett fei, de as iskolaasék elrendelte, hogy, .a kiaioniit helybeliek — tekintet oélrtl a rendelkezésre álló belyekre-mind beírassanak. így kertit as I. leánioutilyba 85 taaoló I A tanári kar mindent megtett, hagy noTendékaiben a hazafias és nemien érzületet éleasze és s Tallisos erkölcsös neTelést bUto-¦itja. 11 azámbó' álló aikarllt « lélekemelő millennaris Ooaepélyt rendezett a Tároshaza diaztermében Az ifjn ág egészségi állapon és a tanulók erkölcsi, magaTiselete általiban kielégítő Tolt. Az igazgató különösen a dohaayzál ellen kel ki és szükségesnek lálj» • ui' gorubb büntetést Sijnoi. hogy erre s szfllók gondot nem tordiunak, pedig ha Taa lalaaji a mi az ifjú terasészetet feljodéaében gátolja, ugy bizonyára a dohányzás az.
A gyermeket éatrerétltoül alattomoa-sagboz szoktatja, lopásra tanítja, tönkreteszi annak gyomrát és tüdejét, meg-fosztjs hsngjínak ércességétő', mely a gyermek bangót aonyita jellemzi. Rgéaz cikkeket írtak már a dobáayzás ellen, legutóbb a sátoraljaújhelyi fögrmn. ér teaitojében, s a dohányzás káros Tolláról mindenki, még talán az érettebb ifjak is meg Tannak győzódie. Mi az oka, hogy ifjaink mégis beTenik ezt a ge bulyát- Az, hogy nem büntetjük szigorúan a bog) a azOlök is sok esetben megengedik s dobiorrast. nagyobb gyér mektikiknek, kiknek aztán elsó dolguk a fiatalokat is megtanítani e nemei élTezMre. Teljesen egyetértünk az itazga-tÓTal. szülőknek, tanároknak, koszUdék-nak együttesen kezet kellene fogniok, szigorúan elleaornoi a riukat, s ha rajta
> kcpstlráoak a legszigorubba'i bün'.etoi.
l A UaalókBak a 10 óra után tartott azünet alatt meg Tolt enged?e az ud-Taron Taló játszáí. Hát az óraköxökbeü .' A leányiskolában bÍTstalos látogatások nem róluk. A tanári testi let a bit oktatókoa kiTül nyolc tagból állott a fio- éa ugysaannyi tas-ból a leiayiskolá-baa. A Unán köuyTtirban Tan 854 mű. az ifjúsági könyTtarban 1215 mü, a mi igen tetemes, a többi szertár is szépen gyarapodott. A leányiskolában leggazdagabb a rajzatertár '202 drh. A fiúiskolában oly tanuló, ki mÍDden tárgyból kitűnő osztályzatot nyert volna, nincsen. Jeles tanuló a III. osztályban Vészelj Gy.
' A leányiskolában több jó Uouló akid. Minden tárgyból kitüno Búza Róaa 111 Weisz Olga IU. Riedlmayer Emília IV. oszL taaulók. A fiu- és leáayiskolábsn Tolt öaazeseoataaéTTégéu 395 nörendék. Ezek közfii elégtelen osztályzatot nyert 77 (19.49V,.) Osztilyiamétléare utasit-Utott ezek közül 28. Tandíjmentes tolt mindkét nembeii iskolában össsesea 101. A autitztikai táblázatokat egy jelentés köTeti ai ictézet toroaTerseoyrőL Az ösztöndíjak és jutalmak száma csekély
: A XIII. fejezet alatt az igazgató az uj Tizsgálati szabályzatot közli, a XIV ben pedig utasításokkal látja el a szülőket a szeptemberben tartandó beirataaokat illetőleg s ezzel a csiaoaaa kiállított értesítőt bereke.zti.
Kiállítási séták.
ív.
A háziipar csarnok mellett Tao a millió krajcár paTillooja. Rgy millió sok pénz, még hs krajcárból Tan is. Hát itt látni kerek egy millió újdonatúj kör-möci — krajcárt. A mentők számára
Még országos tekintélyeink, kik emberöltő úta képességeiket = haza rendelkezésére bocsátották, most kishaaguak lellek és múltjuk árnyában karakterjak tisztaságában lélreTOnulTa büsöloek, mert idegenkednek a farfangon Taló élöskő-déstó!. Vannak hangyák, melyek a rózsiférgeket addig csiklandozzák csápjaikkal, míg azok egy édes cseppet nem eresz lenek, amelyből a hangyák táplálkoznak. A mai társadalom stréberjei haaoa -MUnak ezekhez a hangyákba*. Egyéai-Bég é* lehetség helyett szolgálatkészség dominál.
A hátgerinc teljesiti feladatát legjob ban. Es a társadalom ezen béréi, egyéni értékük csekélységének mdaUbsa a közérdek roTásán odaitérkeznek ama hatalmasaknak, kik pozíciót, ranfot, hi-TaUlt osatosathatuk. Éi ha ezek a jóindulatú akornokok elérték céljukat, aaagánunt megelégedetué((el és faayos orTintoritáaaal Tétnek aMf miadra jobb lirekTéjt.
A remény a strébereké az apró furfangok az o szerszámaik. A jobb izléaü •¦berak pedig aéau migiácíÓTal nézik ezt a társadalmi kókler ég«t, aig egy jobb kor harsonája a hiTatottakat fogja kiTálaaztaai, kan • betef Uradalom
azedoek 10 kr. balépSdijat, a saár ebből a samponból is méltó a snaajtekietéare. A Billió krajcár mellett a selyem**-ayéaztea unulságos csarnoka Tan. Hatalmas japán épület, színes tetőzettel, aki ajtókkal, ablakokkal, tarka oszk-pokkal. E caaruokok!>>j a aelyemteoyétl-tés minden mozunau látható A gubó-záatól kezdTe a kéu fisom selyemsso-—tig megtalálunk i:t miadeat.
Látjuk a bzederfsteayésztésl, s guM-kat, a petéket, a hernyókat. Ssederfából véf bi" nzközók Tannak kéjzife. A selyembernyók betegségeit óriási nagyítású modellok ábrázolják, ugy szép mia tázatu nagyított alakban a aeiyember-a?ók állatumlag iá be Tannak mulatra. Van itt nyers selyem mellett késs se-lyemszöret is, melynek előállítási módját a működő gépeken szemlélhetjük. ZakatoiTa motollálja le egyik gubóról a selymet s másik felgombolitja, a baimadik finja, a negyedik már sxötí s szép selyemken dókét.
Modelrokban ki Tan álliua a szeg-szárdi. ujridéki, paacsoTai, zsablyai éa sombori selyembeTáító hÍTStal.
A sUtisztikának külön szobája >an, hol igen érdekes adatokat böngészbot ki az érdetlődő.
így pl. megtudjuk, hojy fgész Magyarországban 1879-oeo mindossse csupán 2507 kgm selymei termeltek, melyet 2809 frt 89 kran Táitotlafc be, míg 1895 ben már 14998 métermszaa selymet szállítottak be a termeiok ejy millió és 460.5G8 frt értékben. Zalameajyé-ben 1880-ban még ismeretlea folt a selyem tenyésztés.
1881-ben 4 községben 4 ess Iád foglalkozott selyemtenyésztésael, a keresetük 21 Irt 43 krra rúgott.
Egyébiráat , mi megyénk a selyem-lenvésztéssel nem Talami sekat törődik, mtrt tsiai; 189: ben is mindoaaze 103 család Qzte a tenyésztést, melyért Í435 frt 37 krt kerestek. Érdekes történeti emlékeket is találnak; a TégTidékeo a katonai hatóság már a század elején buzgó.kodott a selyetnlenyéaztés emelésen. Tolaamegyél illene az ottani szederegyletet még 1847-ben megdicsérte a magyar iparegyestlct .dicséretéé eredményességéért' ; ez alá a dicsérő deere-tum alá gról Battvitcyi Lajos és Kossmh Tinnsk aláirTa.
A selyemteayéitztési paTiüounal srem-ben édonsaerü iiírépOlel áll. Hegyes lornysi Tannal ennek s teratéaíósol épült középkori Furmiju éptleteek, mely a meteorológiai pavirtoo. Kjioek a ci'ra neiű épületiek rendeltetését egy ndéki bátyám uram igen épületesen magya rázta meg: Itt csiaájak sz idöjárá-tt.
N'ohát csmálni nem igeo csinálják, de a meteoro'ogis s légkört Tallózásokból és a lecsapódások körülményeiből megtudja állapitan', hogy körülbelül milyen idő Tárható. Kbbez Taló késsü-lékieV kiumtatások. statisztikai láblázatok stb. Tsnnsk iil felhalmozTa Lá'ha-tók továbbá boldlénykepek. műszerek; a meteorológiai állomások térképe is itt ra«. Külön szekrényben optikai és mechanikai régiségek Tsnnak kiálhtra. A paTilloo Hlao falán 2 tábla lúg ; egyikén az elóbt; nap időjárások; a másikon s tárható időjárás Táitozatossága tso kiirTa. Az időjelző paTíllooaal szemben a kiállításnak egyik igen nagy érdekű és aptciális jellegű része Tsn: Bosznia és HercfcgOTina kiálliláss-
Az okkupáit Urtorcányok G85O négy-szogméter területet foglaltak le kiállításút; srámára.
A kormáay Lágy súlyt fektetelt arra, begy Bosznia és HercegoTisa kultúrái haladásit ezredéTes üeaepélyünkön kel Mltsj twssaUaas.
Mesogaidaaági kézi éi mUipar kiállítása impozáns. Be Tan muUtTa a két tsrtamány gazdasági és aépéiete is. Fa-lálusk itt bosnyák lakóházat, elánmlá1 helyeket. Tásárpiscot stb. >
De atnea igarág sem, melyből ott Kebbaél-szebb tárgyak ki ne lennének állilTl A lerajevoi aszUlos bútorai, a sorfözó söre. a szappanos szsppaaa és parfüm készítménye bátrai kiállja a Teraeayt akármely mát orsuggal.
Ai iskolák is hatalmas kiállításul Teamek részt. Elesni, közép-, techaikai-és ipariskolák kllea ftlkéket fogUIUk le. A seraieToi fógymuasiam. a fíldmi-Tes és gazdaság, iskola Tslamint as épitéazképzó intézet a tanitTáayok munkáit, rajzait állították ki dicséretre méltó csinos elrendezésben.
Látjuk toTábbá a EúTészetek külöa-f<le ágait, festészet et, uobráazalot. a háziipar gyönyört termékeit, atónyegs-ket, az jsmert bosnyák keaaoket, kötényeket, pspucokst, képeket, de kü ö-nosee sok step női kézimunkát arany éa sdjemhimzrssel.
A tcaicai Tasgyár ikskesTitméayei kiállják bármely gyárral a Terseeyt, méltó TasAjtársa a Taresi taamfi A aarajWroi orsaáfot fagyintézet rabmuikái>al mu
I ütközött be, ai országos köay»nyo»da nép ayemuKáa/ail áltitoUa ki, a Uz-: W oerwyir tapu, é. ha^aü eyertrákit, a lukO'áci ammomak é< ! szodsfyár, .egytemékeket, magán.állal-korók gyüanílcsUkóröket, sailTaierméke-ket, áan . zekét és esarfata mávmáa iparcikke. - mutaUak be. — Egy mos-ián bockereakedi Talódi hoaayák bort kóatoltat. Kitűnő bi>' »ér éa see drága. A kormány só és dokányjöTedék. to-: Tábbá a biuyáazaí termékeit áliitorU ki. ; Nagy tért foglal el a sperislis faipar ! is. — Egy bosnyák és egT török llkó-' hátat is taiálunk, melyhez még a radá-¦zati és erdészeii ctoportok sorskosuk. A baanyák piTillon áullenében gyó-i oyöru szép fatörzsekből épilatt pailliont i látunk, melyaek már u iHaU elárulja mit rejt: A Maulhner Ödön mafkeres-kedó paiUlonja ez. Egy tirágoa kert az egész. Nemcsak a pirillon előtt nyílnak a legszebb szegfűk, jácintok, illatos rózsák, hanem a paTilloo teteje függő kertté Taa Tará'solTa, és botiét kandikálnak le a Tirágok. barátságosan bó lingalTS a nézőkre. Bent a paTillonban iTegburákbsa ezerféle magot látunk íz léaes elreoé'ezésbeo. Nem hiányoznak a kertmOTelésoez szükségei eszközök sem, a a szakirodalomnak u jutott bely. Itt Tan s kertészek és rirágkedielők ked-Tenc ujságs a .Kert" is.
S bogy a picike magból micsoda nagy doleok kelnek ki ut legélénkeben mutatják aiok a moslrum káposzták óná<i kalarabék, répjk, petrezselymek, ugorkák, bargonják, s ki tudná elő^o-7 rolni, hogy miféle kerti növények, melyek bámulatba ejtik s szemlélőt óriási ! Tollúkkal. Az egéjz pavilloo olyan caio-| aal, azakantottsággal és iilésaaaa Tan i elrendezte, hogy műkedvelőknek iga sán kár lenne meg nem tekinteni, ezt a paTilloot. melynek méc a felbintett föténye, a kerítése és a füteis kiállilási ocjectum. Ez a pavilloa .Tersenyen ki-t Tüla áJI. Nem csods: otscs a ki Ter-senyezhetne *ele
hazai utuO
T
HiraWttMay
s III out kéme . adón tooaikoió kis^aai-tk«i javulatokat tsrtalsMió Uiatroaok kossé- lefele és as adókivetés kfrraü aljaraa targráWa
Az adókiveló biiottaág elé terjetz teodő adókiaaámiiáti jiTaalatokat kitAa-tetö lajstrom 8 napra a község (Táros) házánál kitetetvén, azokat mindenki megtekintheti, s az őt vagy másokat illető adójaTasIstokra oézve észreTételeit megteheti; ezen észrerételek a fenti batáridő aiatt iramban a kir. pénzftgy-igasgatoságaál, utóbb u adókirető bi-zottágnál — melynek tárgyalásairól az adózók kü ön hirdetmény uiján ludósit-tataak — terjeszthetők elő
Az adókivető bi<ottsá; ülései ayilTá-nosak létén, ott minden adózó magje-leohetik (I 188J: XUV. L-c 24. |)
Az adókivetó btzoltaág a kitűzött sorrend arerint megvizsgálja az adózók beTalláiát ei s kir. pénzügy iga igatóság által kéazitelt adókiszámitási járásiatokat, a tekintettel az ill-tó adózó vagy mások, vaiy pedig s kincstári képviselő által tett észrevételekre k egyéb rendelkezésre álló adatokra megállapiiuatja minden egyes sdókölelesnek sdóö?sze-gét, azt még az u:é< folyama alatt az illető adólaj-tromba bejegyezteti és ob-keli végzé éi kihirdeii.
Az adókitető birott-ág végzé,e ki-hiruetteitén. az érdekelt adóköteles fél twk jagában áll az ules folyama alatt éloszétal az iránt nyilatkozni, kivánja-e az agyét éa ba igea, mely indoknál fogta a felazóismtási .bizottsághoz feleb-bezni.
Hason ayilatkosatra van jogositra a jelenlevő adókötelesek barma yike és pedig cemetak a saját, hanem más adójára nézve is, ha a bizottság által hozott végzés eredményébec aráaytslac-ságot tél bebiuoyithatni, akár a saját magán, akár másra kötetett adótételre aéste.
A felebbesés isdokainak írásban ki lejtésére < Urgyalásnál jelentető ffleb bezőnek a kihirdetéstől azáuiiuodó f aapi határidő adatik.
Kr. az adézo, a ki az adókitető b> zotuit ülésében akkor midőn adóügye tárgyaltatott jelet nem to:t. a bizottság végzése elleni felebcezését az illető ülés folyama alatt megrotott adóaok névjegy lékének a bizottság tárgyalásainak he lyiségeal szolgáló ház kapujára való ki reggesztésétfl számitta 15 aap aaB a pétiOgyigaigatóságnál adhatja be.
Oly esetben, midőn az adékivetó bizottság a kir. p'n'Ulyigazgatóság álu> jataalatba nmoU adóletel felemelését határozta, erről az illető adózót, ba a batároaat kihirdetésénél jelen nem lenne,
írásbeli tegzessel külön értesiti oly
hozzátdással. bogy ba a végzést foieb-
I beui kiTáoja. az ebbéli felszólalás írás- ,
ban a végzés kézbesítésétől ssámitaodó
8 nap alatt az adóügyi előadónál vagy
belyetteséoél TeTény mellett benyitandó
Ellenben azok az adóiók, kik abbaa
a kösségbea (Tárosban) melynek adó
lajstromában adójuk kiTeUjtelt. n^m
í laknak éa az ülésben jelen nem voltak,
j a hozott Tegzesről írásban értesittetni<k,
I s felebbezéseiket a végzés véle «o,
' számított lö nsp alatt nyújthatják be
a pénzügy igazgatóságnál
A lelebbezés a kivetett adónak behajtását nem gátolja, a mennyiben a/on-ban a felebbesés tárgiát képező adóösszege, a múlt érre kivetettnél nagyobb, a felebbezés a két összeg közötti ke-lőnbösetre nézve birtokon belül tor téohetik.
Az adókó'.elas fél a felszólamlási bizottságnak batározatát akkor feteb bezbeti:
a) ha k felszólamlási bizottság az adókivelő-bizottsá; által megállapított adót felemelte, vstry az adőt a múlt évinél nagyobb ősszegben állapította meg, avagy ba az adó az adóköteles félre s kivetés síében elsó ízben rovatott ki:
b) midőn azon kérdés dőnteadó «1. hogy valamely jötedelem vagy kereset az adómk tárgyát képezi e, — tsstt a nyilvános szs'rcadásra kötelezett Tállallatok éa egyletek adójának alapjicl szolgáló Tsllomásokban előforduló valamely beTétel Tagy kiadás a nyerajőTedelemból leTonhaló-e vagy sem;
c) midőn a felszólimli.i bizottság alakulárában vagy eljárásában a törsény azabályai megsértettek.
A felebbezéa a felsiólamlási bizottság
batirozatának kézbesítésétől számítandó
| 15 nap alatt a kir. pénzagyigazjatősáE-
; nál adandó be s felette a harmadfokon
I a pénzügyi közig, bíróság ítél.
A feiebhezésnek halaaztó hatálya uitcs (1883: XUV. t.-c. 34-lk §) Kelt Zsla Egerszeg, 1896juhus ho 7.
M kir. penzat;, igas«atószla;.
FelMváa elélsetésre.
A .Zalai Közlöny méiyen üaztelt előfizetőit teljen tisztelettel kérjük sz uj félév küszöbén eiítiieteseik azives megu;itására
A .Zslsi Közlöny" sz uj szerkesztőség kezében a várjsoak és a vidéknek " érdekeit védó és grámoliló Isp akar lenni.
A .Zalai Köslőoy' menten minden befolyástól, a társadalom nemes törekvéseinek szószólója sksr lenni.
A .Zslsi Kör-iösy' e komoly bitatáaa mellett olvasóinak kellemes és tauulsá-co- síórakozutásl isakar nyujuni. Ezért nagy gondot fordít tárcarotatára. melyben oemc-ak táró uok és tidékűnk kitáló íróitól közöl szépirodalmi nsú Tekét, nsnem fővárosi íróktól is.
A .Zalai Közlöny* arra töraksssk. hogy tarosunk, vidékünk éaközgszds-sági érdekeit is szolgálja. A .Zalai Közlöny" nemcsak arról gondoskodott, bogy a városnak és a vidéknek miíideo érdekes mozzanatától tudósítást nyújthasson hanem a fővárosban is álUodó indóniója tao.
* .Zalai Közlöny* köré már is nagy azámu munkatársak csatlakoztak, kik legjobb tehetségükkel eleget akarnak tnnni az oltaaók tárakozásának. A .Zalai Közlöny' ezzel az írói gár dával reméli, hogy a nagyközönség kedvelt lapjává ia lessen.
A .Zalai Közlöny" előfizetési án. Egész étre .'¦ frt
Fél étre 2 frt 50 kr.
Negytdétre 1 frt 25 kr.
A ,Z»LA1 KÖZI.ÖNT" szerkesztősége és kiadóhivatal
H i r t t
- Stefánia ezv tréaírökoeae é fensége Stefánia őzt. tróoórökötaé C->> éjjel 3 óra 40 perckor tárosuakw ¦'-."' utazott és Siófokról kedden déleJöt: s Baross gösyachtOQ Balaton-Füredre érkezett. A hajóállomáson a fönercegasszon., t Fehér Ipoly pannonhalmi főapát fogadta.
— Frigyet fotwrceg Nagy Ka»l«aaa. Szombaton július hó 3 án tartott Kngyea főherceg Ö fensége a 48 ik gyalogezred helyben állomáioió 4 dik zászlóalja felett szemlét éa legmagasabb megelégedését fejezte ki a legénység rendaseraa kitűnő kiképzéséére Délbendiazebéd tolta közös hadsereg tiazti étkezdéjében, melyre ép városunkban idéző Zurna resérirnagy dandárparannnok a Csalányí üézabenTed-esredea állomáspsrucanok is hitstaleaak toltak, ó fensége atéf a délutáni toaat-lal UTább utuou. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886 JTJUOS U-it.
— isrms TtMiJ t* és kir. rnér-ornagy. daaíéramranesnok, szos»Wtes „említ tartott • helyben állomásozó íű-.k boavsiszá«l«elj faiact fa me«olé-gedé»ét fejezte ki a legéaység rand tzerea kiképzése Matt.
— l'wtajtt Ol-la cs. és kir. ka-vaasági tábornok. honvédségi ádletu-, szerdán éjjel városunkba érkezeit és csttortőkan ajysocssk • honvédségnél unott szemlét és szin'.éo kedvező elii mérését fejezte ki • hjéijíi poitw endszereleu felelt.
— Hévizr Jaaoa boazasaoWja. Be-várniuk íz O'.záíhit kapni é> e ka-aikulai időben az orstággyül<si képvi-teluk • fürdők helyett váleszlóterűlí-u»kbe rsadalaaa. Va-ámat deWott 11 óra 45 perekor értéseit Kagy-Kaaisaára Hérisy Jáaos városnak orezággjUssi képviselője, tartalékául vagy jaboao moodvi támaszul mtgávai botu ligron üábort és 4.8-es flgselleotégi párt lá-borkarat és pedig: Pázmáody Deaes, Szslay Károly, Szalay Imre é< Sima Ferenc tm. képviselőket és t heUlmis termetű és nem éppen nyájas szavu Körsler Auréit. Az á lomásoál Ddrvsrirs Imre kilimáni földbirtokos üdvözölte az érkezetteket, és innen egyenesen « .Szarvsa" szállodába hajtottak, — nol Ugroa tjábor a salamegyei választóké rnletek kíldötteit fogadu. A pártgyűlés ti u. 4 órakor kezdődött a Stécfceoyi téren, bol 8—900 lélek verődött ö.aze, fele részben gyermekek, a másik fele pedig asazoayo<t>ó< é» valu^tópilsárok-oól állott Tuboiy Viktor nagykanizsai ügyvéd ojitotta meg az értekezletet, jegyzőül Babosa Lászió nagykanizsai ügyvédei kérte fel. Azutáa Hévíz; Jáaoa lépett ai emelvényre é» elmoDdta beszámolóját. A fővárosi ellenzéki lapok tulaokal bOíUk zárjel közölt az ellenzésről, melyekből fele aem bsogsott el, de igeo kihsgilák m nda/okst, melyek m Wekene kormány említésénél felzug-u«, ea a melyek a képviselő arakat kissé zavarba ib hozta. Uáaaa Pszmáody ll*nes. majd meg U«-ron (jábor beazélt, ki lerángatott mindent, a mi aem tar-touk a tuggelleoségi p*rtnoz. Főrster Aurél a .Wek-rle éljeozóknek' válaszolt és aem átallott néhány Seifeuteioer áslamon-féle plágiumot megeresztem a hatás kedvééit. S.ma Ferenc, Hé'iiy nzorgalmkt magasztalta. Vejül Dervarics Imre földbirtokos rekesztette be a gyű-
. lest. A Széchenyi iérr6i Kis Kanizsára ' isnJuitak át, hol akkor ép bucsu Tolt, de u{jlstazik, o'.t a politikai aacjaágok jelenléte nem igen vetett gálot a kis-kaaizaaiak mulatsága elé. hite diszla-kooa követte a fáradslaas oapot éi a reiígeli vwii:tal Hévixj kivételével a fu^etleniégi párt tagjsi elhagyták vá-rj<uakaL
— Enlékaiotor Petőinek A; ,Kroí tüviei" fáradQatatlao és baxatiis érzelmű e.uOke. Beliot>r<i<lich L'p6t oy 48-ik eT&tibeii kapitány, alig, bo^}* az etTvlet Custozza-lnaepélvén megpeadit-Kte a< eszntét, bőgj Petőfinek Nigj-Kam nán einlékszobor állitassék. már ta az eunlu megvalósításából m»gtette a lépteket. Mindjárt e hó elején levelel intézett Vécse; Zsigmond p tlgánoeiter-bez, melyben ót vaegkéh, bogv szobor-biiotbagot alakítson, mel; az Ernő egy iet elnükségét a szobor létrejöttéo:o lá-mogaiMa és egvuital öná lióaa járjoa el a szobor helyének kijetölé ébea. A szobor Pelón't a 4S-:k gyalogezred 1846-iki amiormieában fogja ábrázolaL Be.lobrsi-dicb Lipót százados egyottal arra kéri a tiriuexve és a város közönségét hogy ailományjkst kü djenek a szoborra vagjr Buj.pestre u Ernő Egylethez I AitilU-otca 46 s^án aiatt rágj e lap szerkesztótégébez Nagy-Kalizaán. Hogj Petőfi ténvlex a kanizsai háziezredbeii katonáskodott, a, ról bizonyságot tesz a 48-ik gyalogezred lörzalapja, — melyet bellobraidich kapiiá it kolatolt fe!. — Petóo* 1!^ eves korában 1839. mint önkéntes lépett a 48-ik gyalogezredbe, mely akkor a Giliuer nevet viselte. A (orzsiap siáma 39, a butim toraaáaia 127, a köllo 27 frt foglalót kipoU — I<t40ben az ezreddel KinnUia éa Krimin at Zágrábba ment. bol 1841 ben egészségének helyreállítása végett aza badwolutott _ Az e-redp.rsocsaoka Moatbo.sm erredes, Pelífi hadnagyi l>edig mazyar ember, bocsán Svastics Aiajos volt
— t Dr. Sthrejer t>jos Viroaim!i •r'o-i karának éa közéletlak érdemes « 'e.ekeny Ugja, dr. Schreyer Lajos 1 ¦" éa bosazaa szcnTedés alán meg. ul: Az dbanyt, a natTuu évek ele-*> l-lepedett le mint orvos Nagy-Ki •'«>iu Széles körű orrosi ismenUrtal ¦ag.nak gyorsaa sierzelt elismrrest *.» innyira, nojy 6atal éveiben a tiroa ¦a vidék legkeresettebb onoia loa. A wli vupálya kinenute pálya orvosaai. '871-ben pedig, mikor Kanitmáa torvény-•"bt áilitottalr, torréíjszéki oivo. I«U.
TiiMkinti érlf u izr.aakalMaA
k j é
f
é<u elíljároaágnak íagjarot, és esee lisi-teletbeli állásait nagy bazgslommil látu el. A hetvíDOT éTekoee upnakba »»rtee irt. koaatéaaa«gí?yi cikkeket, meiyek a tadosaáay auctMét mindig iMfilMtft. á halilax bauosf el«jel«i már walott kit évvel motatkoalak rajta, de ő uem tö-rtdöu vete, folytatta arorvoai gyakorlatot, míg az ádáz bategsig eielótt 9 bóaap pal ágyba nem dóntStte Naje, utletett dtaölki- Pick Joiefia feláldozóan ápolu 6t aaoa leaajt^ tadatban, bogy férje betejaege gyo{yitbatian. Uáiaaaágából 2 leány és egj 6u ¦ lármázott de egyik leánya Berts még atyja életében elhnnyt. Temetése Tasártap délelőtt 10 órskor megy végbe Dr Nenmsno Ede föiabbi elhagyta aassee-i nyaralóját, bogy egykori háziorvosának és barátjának meg adja a végtisztességet. A család a kő vetkező gyászjelentést adu ki: Schreyer Lijosoé született nemeadőmölki Pick Jozeno és gyermekei Kornélia és István I valamint glbo*aii Leó ci. k. helyUrtó sági főmérnök, mint tó. ftjdalomíóí megtört szivrel jelentik magok. Talamint a gyiszoló rokonok nevében a legjobb férj apa és após. illetve tokonnak dr. Schreyer Lajos kir. törvényazéki. déli vaaati i es ib. megyei fóorvosnalt f hó 9 én i délatán 3 éi fél órakor oemes és farad-i hatatlan életének 62. évében hosszas axenvedes n án törtéot gyászos elbaoy tat. A halotti szert art m f. hó 12-én délelőtt 10 órakor helyben. Takarék-péasiár-alC4 tartatik mes;, hoonao a drága halott a ki-celii családi airboltban tetetik őrök ayuzalomra.
A Kisdednevelo Etjyeaalet a következő gyászjelentést adu ki: A kani oagy-zsai Kisdedoevelő Egyesület mély szomorú ¦ sággal jelenti dr. Scbreyer Lajos ur az Egyesület öozeUen és fáradhatatlan tevékenységa orvoeának folró jalias bó 9 én dé.után 3^ órakor tevékeny életének S2 ik étében, boaaaaa szenvedés otaa történt elhaaylát A gyász-szertartá< után mely folyó bó 12 <a déiilótt 10 órakora gyáuiáznál (Takarék peoztár-otcs) fog megurtatoi, az érdemekben gazdag frriu balt teteme Kie-Ceilre s/á littatik és az ottani családi sírboltban fog örök nyugalomra helyeztetni. Nagy-Ktnizsa, 1896. július bó 9-én. Aldas emlékére !
— Gyáazalr A 48-ik gyalogezred egyik legrégibb tényleges s/olgslatban leró altisalje^ Maroca János őrmester, e bó 2-áo hosszas szenvedés után elhunyt
\ Nagy Kámzsán Haláláról hajtanai adtak , ki gyászjelentést, a tisztikar pedig egy azép virá^koszorut helyezett a derék katona koporsójára. A megboldogult tetemeit katonai pompával, szombaton délután aduk át az örök nyugalomnak. 1 — A oagykaalzMi ügyvédi kar L bó 4-én tisztelgett Nsbrácky Lajos kir. táblai bíró urnái hogy ól ktnereztetéte alkalmából üdvözölje. — Remete Géza ftgyvéd országa?, képviselő intézet hozzá szép bruédet, melyre Xábrácky Lajos meffiodnlun válaszolt és aztán szívélyesen búcsúzott el a jelenlevők mindegyikétől.
— Téglegealtes. A kereskedelmi m. kir. miniszter a Zala vármegyei állam építészeti bivaulboz beosztott Puskás Kálmán idaiglenes minőségű kir. segéd-mérnököt állásában véglegesítette.
— BeadklvDII közgyűlés A nagykanizsai malátagyár és serfőzóde rész véayiársaiág f bó 4-iki r»odkiTÜIi köt-gjilé e kissé zajosnak ígérkezett, de
! mindamellett szép csendben folyt le Gelsei Uutmaan Vilmos elnök elnöklete
j alatt, 25 részvényea jelenlétében, kik
i összesen 2693 részvéayt képTiaeltek. A
I köigyOés ogyedlli tárgyát képezte: ,Je I iá I og k ölcso a feltétele elsőbbségi kötvények ki-becaátása utján." Uelaei Out-
' mann Vilmos elnök üdvözölvén a közgyűlésen megjelenteket, ezt határozatké pesnek jelentette ki A jegyzőkönyv vezetésére Rapoct Gyula, ennek hitelesi-téaere pedig Blau Pál és dr. Toboly Gyula részvényeseket kérte fel. — A
| réeivényeeek egyhangulag megazaTaztik as igazgatóság előterjesztése azeriot a 350.000 frt 6*/, jelzálog kölcsönt, — melyre 3500 drb. 100 frt névértékű sonolái utján 35 é< alatt törlesztendő elsőbbségi kötvény bocsáltatik ki. — A kölcsönt a Hazai Takarékpénztár adj* és ez öt évig fel nem mondható. A réaz-véayeeeknek az ehőbbeégre nézve eó-
' vételi joguk ran, mely azonban a köz-gytlés napjától szán.lundó 3 boaap alatt tyakorlandó.
— TnmIUk Rlléaw BaiifMtM. Az ortt. izraeliu unitó egyeafl et f. bó S-áa readkiTftli kózgytléat unott Bu-dapjaten. melyen Nagy-Kaniasárói HocT-maan Mór polgári iskolai tanár iá jelen tol-, éa szép beszédben válaszolt Schöü előadó lejtegaiueire. — l'1 u?yaaia azt tartja, hofy Magyarorazágon vaanak isidó valaiaa magyarok, de magyar zaiook
biacaoxk. .liihelyl magyar, nem zsidó " Magyar zsidó történet nem ismer. Legföljebb kronikizhstunk a zsidók tldozé-I aériL a minek a zxidok az egész vilázon i ki voltak tété Ntm barátja innak, hogy I a zaiuo gyermek lelkében a martiromeág I érzaVét leikeltik. .Olvadjon azsidó teljesen a magyar nemzetbe, I annyira, hogy szecvedeU báaUlmai soh I h jusaaaak eszébe. A beszédet zajos teames nyilvánitáa követte. — Boffmann Uaár ugyaacsak ott á'H azok között kik Wlansics kultoszmiaiazter előtt tisz-teleKtek, áudta a milleoiumra irt .Zsidó iskolák monográfiája" cimA mfivét és meghívta a miaisztert a vasárnap urUadó millenniumi diszgyfl ésre A miniszter szívélyesen fogadu a küldöttséget és elismerését fejezte ki a zsidó anilók biz.6 is müköaeae felett. A diszgyOlésen azooban csak képriael-tete nugát, mert akadályozva volt ab-bsa, hogy azemélyesen megjelenbesaék. A küldöttség aztán Zsilinszky állam-! titkárnál tisztelgett.
— A varasdtOi-UcaJ fürdőben Julin 5-ig 25C fürdőveodék fordult meg.
— Tfla. Kis-Kamzsáa 5-éa reggel 7 órakor a temető utcában Btegaivics János szénapajlája kigyulladt, a tüz hamiroaaai átcsapott s szomszéd KudUa György paj:ájába. de mie ótt ez nagyobb mérvekel öltött volna, Igyes tűzoltó nk mindkét részről birtelea olt termettek a aziahelyen és aauak tovaterjedését hamarosan meggátolták. A pajták mellett volt még Ksncsalics János és Farkas Fereacsek egy-egy bogiya szénája, melyek söntén elégtek ; a kár mindamellett jelentéktelen.
— Betörés Schlesnger Mártoooé magyar utcs- üzletébe a napokban ismeretlen lettesed éjjel behatollak éa az o t levő 75 forint készpénzzel ssép cseadbeo elillantak A rendőrség erélyeséé nyomozza sz Afeodakisi ur ogyea követőit, kik valóstiaüleg aem taksák
1 távol Nagy-Kaaiziától.
- Szökött katona Filaul János házi-ezredünk 4-ik zászlóaljának :3. századánál szolgáló vitéze már rég meg-unu * kaszárnyát és a katonai életet. Honvágy fogú el és vasáraap f. bó 5-én a tiszti étkező kspuján át éjnek idején megszökött. A cseodörségnek azonban nsm sokáig kellett keresnie a legényt, megtalál u őt ouhon Galambokon biztos fedezet alatt elberu Kati zaára és áudta a parancsnokságnak.
— Baean Kts-K*sriieá>- Sem a reggeli tűzvész, sem a városoukban le folyt nagy politikai esemény nem zavarta meg a kiakanizsai legények mulatni vágyó kedvét. lUsk sort, ittak bort és bogy mulatságuk tökéletes legyen — ami a gatyás gavalléroknál el-maradhaUtlan — végre elérkezett a .csülökre legények* ideje, tiogy a paraszt fejeken bsay folytonossági hiáuyt coQsUtáitak. az* a rendőrség tndja legjobban és dr. Rac orvos ur, ki azokat ujbó ösazevar'a ott a bely-•zinén.
— larntaló cls;a>yaasz«ny Már jó ideje, hogy Tóth aáaci korcsmáros arra vsl.alko/ott. hogy 9gy kukaoizsai ko-vicsmealernek Sáncban műhelyt fog állítani. 15 forint foglaló fejéLen a mester áudu Tóthnak tehenét, a ki sokáig élvezte a foglaló természetes kamaUit, anélkül, hogy a műhelyre gondolt is voloa csak. A türelmes mester megnou végre a bosrzu várakozást és így a dolog oda került a zöld aaiul elé. — A törvéuyazék 35 frt befizetés ellenében Tó'hnak Ítélte oda a jószágot. De a majsztemé asszonyain nem birt ebben megnyugodni és fo'yton siratu az ő kedves riskájál, míg végre egy oda tévedt keborló cigányasaanai; ¦ogigérte neki. bogy risszsvarázsoija a tabaaMt, hs megadjs hozzá a szükséges eszközöket és pedig három színes viganot. há-
< rom fehér alsó ruhát és inge.t két fehér lepedőt, azonkívül meg három zsákot. A kovácsoé megadott mindent, és asp-jában többszór megnézte sz istillót. — vsjjon tit van-e már a riaka, de az csak szomorúan üresen állott, mintha ö is régi iakója után busakodn'k Végre is a rendőrséghez fordult, kik hamarosan kézrekeritették a csaló cigáayssazoayt éa átadták a királyi tőrvényazékaek, hol kunuaás miau fognak törvényt Ilii felette.
— Serteaziéaz. Zalavármcgye legtöbb vidékén a aertések kőiőtt újból kiütött a veszedelmes járvány és már városunkban is n<pról-uapra hullanak el sertések, miért is hivatalosan megalapították, hogy ujabb intézkedésig a kanizsai heti vásárokri sertéseket hajuni aeaa szabad.
— Aszfaltozások Zala EcerssegvM. Zala-E?ersze« várói t»bb álcájának Mzfaltul való burkolása iránt f. é. j u 11 u s bó 1 -én az otuui polgármesteri hivatslbaa árlejtés UrUloU. Cgy érte sülünk, hogy s benyújtott S ajánlat
egyike sem telt figyelembe vébe 16, mivel a meghirdetett feltételeknek egyikük sem felelt meg. A városi Unáca u j a b b i versenytárgyalét kiírását halá-ozu el Vájjon megfoganjuk s eszme aálunk ia
— A kapsMvtr feayédi Tant mű Unrendóri bejáráss f é. július bó U-én fog megurutai. A ruuiat 15-én adják át a forgalomnak A vonal hossza 53 kilométer.
— As Cj Tllág csodái! (Laurencic GyaU igazgatói Nagyszerű, leirhaUUa-nul érdekes az as amerikai diszmü, malyet a .Pseti Napló' kiadóhivaula elóttetőirjek és a közönségnek nyújt Kzen diazmű 16 hetenkénti fűzetekben 16 gyönyört képesiödéi alatt csak 40 krért kerül kiadásra és Magyarországon mindenütt kapható agy magyar, miat
— C|ésisafS at szsfaeos elleo nsfyot vétketik aiude: ki, aki knüks sélk&l bsssaai)a s aséltében-bosatibsa airdeteu ét lukasok alul tjialott atepit* tsereket. E tekintetben stst7Sroruir>s aef na .olt Uuulo : esik aióu dr. Jnuiij Jóitef. ti i>azei fjófTIiHowi-.yek tudors ét apecisJiett bőrfVÓ-fyáu külföldi tanBUniov.ai altpjaa kalóaoe txskatjsvs tette kx orvoti k o s a e t i k S t cisk utu UU s katonáéi taakeabert, kiket kostalvta ee teljes biulooaal loitiulbu s tsépsé(kikik •Itivolititt. sbör tptlán ét s tséptég aéfórSas cijsiel - A két- ét arcbor dvrsssim. tatnál*, 11 e p 1 5, aSjuli, soytjen lexaa, llts. kórtlkt (ntitessser), porteaét ¦erii) itudia, kajkiirpa. bijbuMii,
kelletlra Hurok (• ö i b aj ns s és SS ak il) l.b. oea rsodAeserekúl aráinak- el, ssaesi csak éatzerfl ortoti keseiertöl L'rraaislen a aaéptéf B4fi>*tun\k é, kourtitsosk titka l« cisk a bór iteiet helyet ipoliitbto imáidat, axsppsa. Srcpor Mb. aeyrslsittSJUi re;lik Sat ecyéa éa k .r tsens! Ttlioió Or. Jauta; lakik Bn-dtp et le a. V|| . Erstébst-kovsl »« rendéi 10-1 3—5 Lsvelekre viUsiol.
— Teckulogia! Lapok Szerkeszti Taborsky Ottó, a m. kir. techoelógiai ipsrmuzeun igazgstója Ennek a havon-kéot S-sser megjelenő gépészeti elektrotechnikai és,gyáripari szakfolyóiratnak folyó évi 10-dik száma a követkeió Ur-ulemaul jelent meg: Sózfejle<ztésí ás Közfogyasztási kísérletek a c-ányi mamalom ujgőzgéptelepéa. Tatmajer Károly. A magyar gépgyártás és musierésiipar története. Edwi Illés Aladár. Többféle for duiatszámmal jíratható elektromotorok. Weyde J. F. Vegyes közlemények En-gedélyezelt szabadalmak. Hirdetések. E kiváló szakfolyóiratot, mely pártolásra csskugysn érdemes, ajánljuk az érdekeltek figyelmébe. Muutványsrámot a ki-adóhiTata' Budapest VII. Egri-utca, ki-vánalra ingyen küld.
Veg-yes
- lagblikaté gyógvkezeléá Zt-
vsrt emésztéasol ellátott egyének, kik étiágyhiánybaa, felfuvódásban gyomor-górcsőkben és rendelten székelésben szen-vedoek, a „H*l| féle seMllts por* hasz-nálau álul rövid idő múlva visszanyerik egészségüket. Egy doboz ára I frt Síét-
, küldés naponu utánvété.ell loll A. gyógyszerész, cs. éskir. udv. szállító által Bécs. I Tucblauben 9. Vidék' gyógyszertárak
j ban halározotUn loll-féle készítmény ké-reedó az ö gyári jelTéayével és aláírásával.
— BndapesU kiállításra uUzók Igyelaaébe! KELETI J. cs. és kir. az. hírneves sérvkotő speczialiita gyái i czégtfl Bud apest, IV., K o-r o n a h e r c z e g-n t c z a 17. s z. azon értesítést vettük, miszerint nevezett
i ezég jó eleve gondoskodott sz iránt, hogy s budap«8ti ezredéves kiállítás alkalmával számos vevőt álul előre lát-, hatólag tömegesen történendő nMgrea-deléseknél it szokott pontossággal és s ¦ megresdeiók legnagyobb, megelégedésére 1 megleralheasea — E czélból fenti ezég Budapest, IV., Rostéi y-utezsi (Károly lakUnya 15 ) műhelyében munka személyzetét kettőzlette, mely minden idejét a személyes utasításra I és mérték szerint megrende-1 leadó czikkekr e fordítja. Nevezett í caég készséggel meghívja a t. közönséget ezen gyári mühelyének megtekintésére, bol minden megrendelő személyesen meggyőződhetik a azámára készi-. tendó köt- vagy müsser I e I k 11 a m e-retes, pontos 6t szakértő kiviteléről. Különösen gonddal és elismert mü érteesel készülnek itt a I e g n j a b b szerkezetű t e s te g y e nés z et: kés sül ékek, H e s s i n g rendszerű m iedertfk és más orthopaediák fűzők, nyojtó és járógépei mű láb a kei nlliin keiek (amputálukmk) valamint minden e szak-m ban vágó orvoa sebészi acél árak, villany gépek stb. Mindezen saját gjfrtmányo ké s|sülékek. kötszeiek és gé péknek mintái a legnagyobb vilaazifkbtn aMgtekintholők e kitűnő csag kiállitáaábas IV. csoport közegészségi psviiloo. Egyattal
a t kozoaség figyelmébe sjáaljak aara-zett ezégnek e ntpokbsn meicjeient nai»-lealaaal aag, KÉPES ARJEUVZÉKÉT.
mely nagyazerü kiállítása, de kiíönösen Urislomdúi és szaktudstos összeállitáss áial a szakavatott körökben mélió feltűnést kelt és melye', a uég Ingjen, bérmeotve ás borítékban küldi bárkinek a ki azt megkéri Cgyan-att megrendelhető a ezég fotóké KELETI L E Ó ur alul irt: .A sérvek keletkezése* gyógyítása síb. czimü értekezlet, mely sérvben szenvedőknek igen czélszeru és tudnivaló fel-viágositást nyojt. Vagyontsla ok-részletfizetésre is tehenaek megreodelésket. Ismételadóknak leható legnagyobb kedvezméoy. C / I e t i elv Szigorú poatos ki«aa)^ gálás, legjntánjoaabb arak
SztrktwztÜ. IzMMtok.
- R. B.-oé A lircsasli ét kóluaéavwk leiktaelebb torit rjljlk I d.u 1«
- M-r Dán Sisadékuak koltnéa;«Iet r»k slkaloD adtAn kosAlai, de ittn s ver-sekaek ia atoriluoK belvet cssjf kit latelmat kérttak
— Fa. KoatODeud vetluk s kzép dbecaé-lést és boxzuk is CdvoaletaokM :
— H. !. Becaet cikkének belvet Bár Beat asoritkstoDk mott pedif air lekéataak a kta-léatel. Leiyea uiiei s kozlesaéijéba foflslt •aaséket esrj véiértikkbea Mdolioivs nekaok
kOUtni
fkOUtni.
— E. Antii Cikkét terjed.la«t toIu miatt a«*a kosoliiettak
— T. B Bnaspsst. k aakkiateni trombitás aeséje érdekesebb Allsado tsresiró lea«ta«, bt u elreodeséabez értése Taasék aát tbt-aival próbslkoxni, a knldótt d«lf»tsi aca kusölhetd
— H. 1 Lekéstünk Ki olvasai rnéf napla-jsl s toraaverseajről '<
felelős szerkesztő éa kisülő Ifj WAJDITS JÓZSEF
Sa >sa Saaalrtet 65 krtsl 14 frt 65 kri, I ¦éureakédt TSlkMiat fekets, fea é r I
' iiiiki HeaacDerr-selyea 35 krtal 14 7 frt S6 kric aéi-reuként tiaa, csikós
1 kOCSSásoU, Btnti*'>tt. dsaiUSt alb l«int-egj 240 kOlfinbűso niuotéx 2000 Sun ét miatiialb*, atb megrendelt lm p*tt*b«r él vásaoiaaua*n a baxbox aaallitva aintá- 1 kst postaiordoita*sl küld . HeaaékArr i* ! cs.éa kir. •«». tsall iselyestfTftra Zlrleh-bea. Svije«b*caimteu loelskra 10 eroe ie l.TeletóUpokr. & kro. biljrf rtcsstludo , HS47SX ajelvsn irt aefreodeléeek poato- < Mm sliatésteuek [
Krondorfi savanyiiviz.
Sttfasit triairikltaa ferria k I < fi II Ö aj}' Ó g j v i r,
kedvelt asztali víz.
!iufrtrrn.r*óiti
•) E rovat altit közIMtekért 1 lelösaéfet a
villái fe-Sierk
i Hirdetések.
j 1291|tk. 896. május 7-án.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járísbiróaág mint tkri hatóság közbirré teszi, hogy Zalaroegye ftaazesitett árvatárának Varga József és Varrfa Kati mint néhai Varga József örökösei egyedutai lakosok elleni 13 frt 1 kr. töke. ennek 1891 július 1-tSljáró , 6*/, kaaiaUi, 2 frt 20 kr. per. 5 frt 70 kr. vhajtáakérelmi s 6 frt 86 kr. eddigi, 3 frt 20 kr. ezutuli költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizaaitkir. tör-ényarék, (s lelenyei kir. járásbíróság) te-Qietén lekvő az egyeduui 33 az. tjkvbeu A I. 9 — 16 sorsi, ingatlanok s a 30|s brsz. ingatlanon épült s végrehajtást szenvedetlek tulajdonát képező 70. népsorsz. Lái 1102 frt vételárban as egyeduUi közséz bíró házánál I89«. ívl jalias hó 29 napján d. ,e. 10 ólakor dr. Tubo y Gyula felperesi ügy-
, véd v«gy helyettese közbejöttével meg-
: tartandó nyilvános árveréseo eladatoi fog. Es p»dig a 39/a és 600/a hrtz. ingatlanok e 15 alatt Varga Józsefné Dávid Juli javára bekeblezett szorgalmi jog épségben hagyásával.
Kikiáltási ár a feanebb kitett becsár.
j Árvemni kívánók tartóinak a becsár. 10*1,-át készpénzben vagy ó'adékképea papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Leteoyén, a kir". jb-ág mint telekkóuyvi hatóságnál 1896. évi május bó 8. napján.
i NUNKOVICS kir. sljbiró. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
18i«. JÚLIUS Uh
Aranyérmekkel kitüntetve
Elet ce. ét ktr. kizár szibidalm
Aranyérmekkel kitüntetve
OOTLOKZATFESTEK-GYAR
Fóherczegi és herczegi urada
líDOMQTPJáFR KáRflLY WIEN III. Hauptjtrss.e 120 tztm «aját házában.
KBOMSTEWER KAROLY Wltri.^ P ^ h«aiertár«latak, épiíiezés, munkálatok, váilalkezok í,
.imák. <*. és kir. tatonai raktárak-, nm . V _• » e|( més2ben oldhltúk, Miriz porított állapotban, 40 különféle Sz„iu
...... ¦*'-¦ •------- -- '------------¦-*¦ yja.
•itiaak ingyen e» bérateatve küldetnek.
Grand Hotel National,
Bécs, Taborstrasse.
Régi hiraeves egyetlen nagyobb szállója Bécsnek, melyben sem szol gálát, sem világosság nem lesz számítva, 200 szoba 1 fntól felfelé, fürdők, surgönyhivatal és telefon, indóházak és gőzhajó állomás k»z-vetlen közelében vannak Olcsó árak, hosszabb idózés után egyezkedés szerint On parle toules les lanqoes modernes.
A HARHAMHER F « MATER
igazgató. . propriétaire
Legfinomabb
9 ÍK EK LŐ KáHÁRIK ü
fuvola és ives futamokkal drbja N-1O-I9-I* és »O lih
)»r 8 napi próbaidő X Szétkaldéa ntánvéttel. ápolásra vonatkozó prospektusuk ingjen. H. Weering, St AaarMaaera
Harz 421.
sys*l, eaaaaál. tafazaffatasaal éa awfhiléaakaal soleaekre is mindi^ gyakrabban rtodeltctik. A ralodi Horgoor-ftia*Ki kort* BorTOay-Ljninient aloerezés alatt Mm titkol azer. baöeiB ajasj ¦ipniil Mater, mejraak gfj háztartástan aam k«Uaa» hiányolni 4«kr, 7 ...........
sanda
tál- I
70 kf. és 1 M. ir~™k™ti árban maj<h> lu kisilrtbn to; főraktár: TV* >szi«l fjÓR
• Be*ásárlá« alkalmával igen cvakaak l«(rv«nk. nn^töM> ká^Wftéti I tit tu forgaionban. Ki M« tkv a«fkár*»«4*i, u minden «gyea 1
IMUUI ".
aidltK [M.« ttru, oúi. « b;
EitílÉTCS Hallllíi.
Budapest s/álló
a várat kizpOTtjaban. Bécsi utca 2
Szép tiszta szobák. A kiállítás rgész tarUma alatt mérsékelt árak. A kereskedő világ kedveit szállodája.
Ifj. Herzer Konrád
álllí
Utu-szállitás
UUziaí dlj Mk 120.
R. MOgge, Stettin
Uoterwiek 7.
arató tépefc,
iert- és laíoa
kéve kitövtl ét lerakt ketzüiekekkel
Szén.
léarirs.
legaagytbb munka. i(tö ét
penzmsgtakaritat
Széna sxalma és sajtok, kézi erőre,
Kukorica morzsolok, cséplőgépek, járgányok,
gabna rosták, triSrök, ekék, hengerek, boronák,
vetőgépek
f. a. t. gyártanak és szálittatoik jótillád melleu a Idgjobb kivileibeo
KíyftrtEi Ph. és Társa
cg. kir. kizár, szabadalmazott gazdasági gépgyárak, vasöntöde. BKC'N, II. Tabaratratie 76-
- Kltfiitetve S9O «r«nj, fzü«t és bronz >rn»»rl irjtmtí lair> ti ktravlve ><frlMlik •¦ .li;.il.r.«trt w.ttataik
PEBL AKX0LD, Győr üt. ktr. vá ros törvén} hatósági állatorvosának
JOCKEY UHUJA
Biztosan haló itzer a tulerólte-tett állatok izmi inak folytoooi jó-karbaa urtására, valamint a kimerülés, fáradfág Í70mcsúz. vállbéna-rág, idö'iaki rántaság. a végtaROk loboa báaUlmai éd merevüéee eseteiben. Számod böszönóirat bete-kinléare áll.
Főraktár Szfltmihálvi Gjnla fjógyszerUmosn Gjőrdlt.
Egy üveg ára t kor.
MIIRGIT"
GYÓGYFORRÁS,
MAGYAR SELTERS
\efyelem«re a budapesti m. kir. efyetetnen. Szerencsés retri összetétele, kérés i
¦Osj sGUU aaénaanartalma nváló hálámnak bizonyult, kalonosen tsMsaaaatalaaakavél, a hol a szabad •ataaav csekélyebb jelenléte roejóvja a betefM a káros. aOt veszedelmes izgatástól, ellenbea a f*Ul koUHt aséDsav faxdataága s eyöerbatáao alkatrészeknek a beteg teatríszeki* ralo jyors át biztos Wréteiét eszközli Ezen lolajdonrifának köszönheti s Mittil-forrás aion királó elónyél » hoey a hol saabad azeasartartalom-ban erősebb ásrányvizefc. m,„, , ..H.rrnJ, (l«iob«r*WT«i, tMMajofcbaa, kalőnoseti tM»«érzé-"*"* ""ar nem alkalmazhslók. a Matiu-lörráa itt a a kajjoss> batás aieileU folyton haaználtatik.
A tMühotatjasi klimatikus ryory »"¦¦'"¦ a» UMtítmn a leflátafaloHabb B«Vk»rs<1orfkaa
a Marpt-rú otthonossá ralL — Oto* takintilyeink *t Poac. dr üti,, dr. Bubi.; Btobn. 4r. alkalmarrtk a l«aja»i ,
dl. loriuji, dr (hkkudt, d>. Nanatil. dt. Itaa«kak, ab a lecjotti «™dn>«iiyiiy«l •k iltalaooa bunloa
Mint ivóviz
jriasrvstfv srógjaseraak bisoa^üt a KOXOFa^tanctiMagviéa aUen,
borral használva a legegészségesebb ital!
•aaUUMaUU,
nnsHatém kapható minden gyóíyszertartai, fataerfcareak«4esbeB - Teadefllökben.
Bnziás
Fürdőidény i
Hajíts 15-iíl ettoúer l-iL Világhírű lápfiirdök és aczélfbrrások
basooló aSpaa. Pryinont, Shwalbaché<pyrawartbi aczélfor ráaokkal, kitűnő meletj és hideg vasaezélfardöivpl, mór- én ásva nyfü rd ikk el. t Q kö rl« r d ő vei és u sz odá t a 1. — HIDEGVÍZ GYÓGYINTÉZET és nmige. IVÓKÚRA kilínő ereilménynyel vérszegénység, idfllt gyomor- éo bélbura', homok kő- és v e seb etegség, buj ak őr, ciúr, k üs z vén r és fej fájás ok kai stb.
BUZI ÁS gyógyfürdő va>u'.i á bmá< T e m es t á r o n á t. Táf-saskocsik azállomáínál. íl;ami hivaialnokokoak kedvezmény. Pazar villamos viláfritás a 80 holdnyi évszázadom parkban. FQrddt zenekar. Elsőrendű konyha é$ kávéházi italok. — A fnrdórt Áilatdó nevej nógyú^yá^z v^in. — Mérsékelt arak — Ismertetéseket kívánatra ingyen és készséggel szolgál a 27276
F&rdoigasgmtóság Baaiáaen, a bova a szobamegren'jeléaeit köidetni kéreiofk
6425/896.
Hirdetmény.
Nagy Kanizsa város reodezett tanácia a 6425,'96 «7. a. hozott végzés alapján ezennel közhírré teszi, liogy az összes kongó tégla bur-kola'u utak, utcák és terek kijavításának biztosítására zárt ajániii versenytárgyalás tartatik.
Versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy ez érdemben zárt ajánlataikat 400 frt bánatpénzzel ellátva a f. évi július hó 14-ik napjának d. u. 5 óráig a v iktatóba annál inkább adják be. mert a késólil érkező ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
A z árlejtés! feltételek a v kiadób-n a hivatalos órák a megtekinilirtúk
Nagy-KaDÍzsán, 1896. július 4.
A városi tanács.
loooooooonooooocxxxxxxxioocxxxxxxxxxxxxxxxae
(yiOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiaV. ha mtadegyik; dobos sf->ll X.
aliiraast tűnteti fel.
A Mail A faís sa)éUtz-a«rak tartós (r6vrliata«« a lecmsks^ali)! fysaar ét ¦ t<a**astaaaiak. fyonor^rca *a rjnnnrUét, ríVtzfttt székrakaaas. Majlisntalom »* IsWáj iraaiér és a lagkiMAnboiSbb mtl bila<«s«k allén. • jelei hásiaaernek -ti«ed*k óu aüodit aáfrnbh elterjedést sserze't. — Ara éfy laywsélalt •rtéctl d
Ha
j
kazaak I frt t •
sisitáta't törvényileg fsnyittatnak
fMOLÍ>FtLE~FRANCI Á
»BORSZESZ ES SO 7
Ctak akkar vnUdi.
"
»v
.A. ¦•)>* elirato
^ jíoi.i. í
Mosattál raa
*ám A ¦•il-ftli I'"-
--------—- ~—----'--------a - ¦* ^^"» b»« i aw " —^^^^« ¦ — ¦ • ^^ ^^n *h- , « sas ais i ¦«
tl'i krii,, „ ,, a«*ex«0)teo aint l%jtUlMa«ill«».U b*44riOi«>i taw I
c«ni e» « ma-almiéi egyé i lcöTetkeimí*oyeÍQ ,, :»>fi<iaer«u>S4?)>h oepszer. — EfT " Ivtaf in 90 krtfaztr
(Foalkatréaze fusolysavad *sikac.)
A aindeona>í szájtiizütásaál kQlftnoseu fnntoi hármRly knru nőttek s&aiaára; mert e ssáj*is a foa>k továhlii eufégét bútositia óraser toffajas ellen. — Eay H«l A "" .......
Moll Salicy) szájviz
•lláUtl •>•! "ára : S0 i'-i'1"
691) FöazrtkSIdes
¦ail A. gyagyazeréaz, ca. és kir. udvari uáliitá aüal-
Bécn: 1., TucbUtb«n 9 u.
Vkttai BMtraMMláMk aaawta Ha aatáavit arUaM U|aslll««ak A raktárakban ttuék határozott-in UOU. A. alíiráiáa.d »
védj«gyivel ~Hlá2ott kétzituiénycket kérrü. Raktár: Sagy-Kaiuuán BaaenfaH Adslf «» Fi»
iij 'A'»|JéU Jozset könyvnyomdájáb»u Nagy-Kanizsán.NA<;Y-K4N1ZSU8»6. jallus 18-áa.
-ll
térni ár;
i fn — kr-¦1 fn M kr. . i fn tt to lC,t. U4» W kr.
H I HI) K fi 5 K K
kuaboa pMilaoitai 7,
d áMx >".n 4 k
.SYI LTTKRBCÍ rtil toronként 10 krért
KinlcM>«rt 3U kr. f
ZALAI IÖZLÖI1.
JLXXV. évfolyam.
A nagykarjizsii
A lap uellest! é» asyftf. réasét 5 Mímleo kftslenéaj 1Q. WaJ itta Jéztef titrtMxt4~ki*do tw
CHULttLV WaVyy»y a^as JHfcra
bérmenm B«ra«UMla
ipar-Testület-, ,a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság", a .Kutorí takarépénztár
részvény-társaság', a .nagy-kanizsai- é< galaabokiönkéntes toioltó-egy'"", a . aigj-kaniz»ai kisdedneveló egyesfllefj > .nagy-kaaixaa; tanítói járáskor-, a .nagykanizsai k«reaztény jótékony nóegylet" n kanizaai zr, jótékouj noegylet", .szegények tápintézeie", a .katonai uadastyáo egylet' a ,«oproni kereskedelmi iparkamara' nagykanizaai k Hl választmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYESTARTALMÚ HETILAP.
A tz«g*ayify rmtukt*
Sin-Iano, 'i^lK ki IS
Napon.éol, sót oráaként tltálkornnk kiéhezett, sápidl arcú emberekkel, kik remegve nyújtják felénk kia;zott. vézus kezeiket. »z alamizsua útin. Az iiy rongyokba burkolt alakok puasios tekintete, megíagyasztja a jobb érze<uek ajakán a vidám mosolyt és könnyeket fakaszt a pillák alól. De szánalmasabb a nyomor a magi penészes falazatú, fdlledt levegőjű odújában.
Vannak éretlen agya, ferde gon-dolkazásu egyének, kik önmagukra erőszakolt érzelmek tultengésében, a nyomor csiráit nem a aiostoha természetben vagy e szegények szerencsétlen múltjában keresik, hanem a könyörtelen szít nélküli, haszonleső vagyuuos osztály uralmában. Itt kezdődik a szocializmus, mely már hazánk egyes ridékeio is felíté borzas fejét. Gátat Tetni az álomlátók gondolkodása elé rajmi nehéz dolog, mert az ily rilágboldogitó rajongók száma, — kik a szónál tovább soh'sem mennek — igen nagy és fzinte el-mandhatlan kiegészítő rétté a mai társadalomnak. Régi dolog, hogy az ellenietek örökös faarca képezi az éleiéi A sociáli? eszmék stréberjeinek kezei között hatalmú fegyver a nyomor, és szinte nevetséges módon utalnak az eszközökre, melylyel a bajon segíteni lehet.
A szegénységet megakadályozni lehetetlen, mert az ezt előidéző okok sokfélék és nem áll hatalmábin sert-iíinek ezt meggátolhatni. A kifejlődött kereskedelem és iparvállalatok zajos hullámai egyik oldalon egy anyagilag bukott embert vetnek (I, - ki tegnap még százezrekkel bírt, mig ugyanazon percben a másik oldalon egy alig néhány garassal rendelkezőt vagyonossá tesz és viszi előbbre.
Az államhatalom hivatása a nyomor enyhítésénél csak abból áll, *«gj ott, bol már egyesek jótékonysága nem igen használ, a nagymérvű nyomor tovaterjedésénél el-háritólag lépni fei. Nehezebb szerep jutott ebben az ogyes községeinek. Az 1871.18. t. c. értelmében aszegény-ügy kezelése a községek teendői közé tartozik, ezen törvény 131 §. előírja, hogy minden község > helyi viszonyok arányiban mindazon szegények ellátásáról tartozik gondos-kodui. kik magukat közsegély nélkül feantaruni képtelenek Ezek szerint a községekre rótt terhek a tzegényügy rendeletével mindig kisebbek lesznek.
Nagy-Kanizsán vannak nemes sziva emberbaritok, jótékonysági egyesfi letek és a viros maga is nagyban hozzájárul a nyomor eoyhitéséhez, de ez'.el mindazonáltal szegényügyunk nincs rendezve. A legnagyobb hiba ebben az, hogy ép a jótékonyságot gyakorló egyesületek nagyon ú elszigetelve állnak egymástól. — Ha az emberbaráti szeretet üdisos cselekményei egy kötpontiói, egy irányban indulnának, ugy ennek jótevő hatását hamarosan megéreznek ugy 1 segéljzett szegények, valamint a ae-gitó. humánus egyletek központi vezetősége Erre kell törekedni, ha igazán érvényesíteni akarják tevékenységüket
Városunk jótékonysági egyleteinél — a barátságos összeköttetés mellőzésével — valóban nemes verseny fejlődött ki t. í. hogy BeJyik gyakorol több jót a szegényeken. Eltekintve atiól, hogy sokan ebben a hiúság versengését látják, mely maró szemekkel kandikál elő a szeretet magDsztos érzelme aiögfll, mi az ó szeműkben divatgyakorlássá sülyeszté a jótékonyságot. — mondom elte-
kintve ez idétlea vádtól, hibát és még hozzá egy nagy hibát találnak, melyet ép az elszigeteltség szQlt meg. '¦
Egyetlen és legfőbb hátránya e vi-szás állapotnak az, hogy minden egye-sQlet a mnwga' szempontjából osztja ki a könvöradományokat, és igy sokszor megtörténik az, hogy míg egy kar^i erőszakoskodó szegény — az uuie<"4tsté*ek hiányában -több intézettül kap segélyt, addig egy igazi szűkölködő*minden tárnán nélkül marad A kiosztásokban szép összhangot csak az egyetértés teremthet meg
A városnak magának kell az első lépést megtenni, hogy a *Z"gény-ngy ily irányból induljon ki Küldje meg az összes elszegényedett polgár : társak állapotáról szóló jegyzéket az egyes jótékonysági intézeteknek. Ez már maga is köztlebb hozná egymáshoz az egyesületeket, mert a tisztákról közös megegyezéssel válogatnák ki mindazokat, kik valóban rászorulnak a segélyesésre és ekkor sohsem kapna egy -.ulsokat, mig mis semmit. 'y,
KiiUttMi VI
1 boszniai ciánok itáa a » i « é p i-Ifin: következik. Ebben a csar-nokban a Magyarország területén esz-kMMt folyamszabályezáaok tervei és ábrái, lecsspolási éa ia.ajjavitási munkák, tervezett vizszabályo:ások, valamint vi-ziuiakra vonatkozó térképek és ábrák vaunak fcreltitva. A kiálüfók legnagyobb része állami hivatal és vizszaoilyoző tánvkt. Utóbbiak kizt van a zaiaeger-szegi, váiickavSIgyi vizitársulat és a zmlaapálhi vizlecsapoió tár-niaL Magáa kiállító kevés va», — többnyire mérnökök, kik zsilipszerkesztésre veaatkoyó tanulmányokat, kotrtkat, psrtvéiimúve-ket > több eféle siakbeli dolgokat állítattak ki. Yergrá/'; Károly él Pongrác
Károly fostők vizítájképeket festettek, előbbi a tiazamenti töltés építését és aanik árvédeimét atóbbi a Dana és Tuia vidékéról tijkéj>«t festett. A pi-villon kdzepéo impoiáns szobormű vaa Készítette Sinser Antal akadémiai szob-r&tz, tárgya gróf Széchenyi litván és a tiszai ái mentesítés emléke.
A vizépitészeti ptvillonnal Bzembeo a tejg«7d»»áei e«rn*k van, melyben a tej gazdálkodásra vonatkozó tndományozó gyakorlati adatokat, gépeket, eszközöket lálhitni. — Ebben a csamokbfn naponkint valami mái tejtermék előállítása szemlélheti. Villamos és kézicsovel csi-niloak vajat, kemény éi lásy sajtokat, továbbá Ifj pezsgőt. A pincéb:n síjtok Tinink kiállítva — fából. — Lithatók továbbá mindenféle tejgazdasági eszközök és edények, üvegek, kannák stb. A központi tejcsarnok srép gyűjteményes kiállítással vest részt, u(y a gazdák tejegyepülete is.
Vidéki tejcsarnokok közül a pécii, Kzombatbelyi és aradi vesznek részt Tejgazdasági iskolák közül itt találjuk a sárvári szakiskolát, a munkácsi és záki tejgazdasági iskolát, valamint a magyaróvári és keszthelyi intézeteket A liptai tirót két gyáros mutatja be. A csarnoknak a körúti részében a központi tejcsarnok árusítja a tejtermékeket je drágád! Hogy miért számítanak egy ciésze tejért cukorral és egy darab kenyérrel 23 krt, azt jó volna tudni. — A tejcsarsok meilett vaa a Drei'er fele nagy vendéglő. A drágábbak köinl vaió.
Ezzel szemsao Fülöp szász coburg-Rothai herceg pusztavacai, fohki és ba-logbvári urodalmatnak vadászházikót ábrázoló pavilloaja van. Az érdeklődőknek a pavilloaban külön kaulógns áll ilijtalann' rendelkezésikre, s igy részletesebb leírásra azfikség ninci. csupán azt említem mez, hogr a főhercegi uro-dalauk 207 484 kat holdat tesznek ki.
A főherceg pavillonja mellett ar erdészet es vadászat érdekes csarnoka következik A pivilloa eiou két árboc radon zászlókat letiget a szél. Az ár-bocok mindegyike 42 méternél hosszabb.
A kiilKtáwa megragadja a figyel mtotel a kaWubőzó térképek, öisze lu»«aliló ti statisztikai táblázatok. me:ypk erdés?etQnk nultját és jelenét
tüntetik elő. Ott látjuk az erdészet szolgálatában álló különféle eszközöket .i dékenkint csoportosítva. A cemeteker-tek mintái, a csemeték csomagolási módja, a fatóhomok megfogása, a ka-párok befá-itása, a gyökér éa torz* képződés mintái szép ö-tsteállitásbtn a gondos szakavalo'Uázeal vaunak bemutatva
Az erdővédelem szempontjából ott találjuk csoportositvi e kártékooy rovarokat és növényeket, az ezek által okozott károk báo>»'linak kimutatását, az erdő védelem különfle módozatait. A kibaszná'ái módja, segédeszközei, a kü:öaféle c-msztató, úsztató c-t&toraák, zsilipek, bakok, gerebek és vi/syüjtők miutái elökeiö helyet foglalnak e! a pavillonbao.
I Nagyon érdekes az Brdö termények csoportja, meiy a pavillon mögött mintegy 1000 méter területet foglal el. — Itt találjuk az összes fanemeket- kezdve a benye fenyőtől esés* a lölgyóriáBO-k>K, melyek még a szakembert is bámulatba ej'ik. — A dongók, szálfák, rönkök, gerendák, deszkák, zsindelyek s ktönféle gyártmányok égési gyűjteménye ki vaa állítva.
A vadászati osztály egyik a legérdekesebb látni valóknak. Itt találjuk a vadászat fejlődését és kü őnféle módozalait a legrégibb kortól maiit, a kitömött állatok tömege és kSönféleségei bámulatra ragadja a szemlélőt s mulatja vad-állomáuyunk gazdag voltát. Kivált a fó-i vadakból gyönyörű példányok vannak. A { különféle vadászati eszközök, fegyverek, | hálók, tőrök, csapóvasak csapdák is ki vannak állítva.
A kiállítók száma 210, kőzttk igen sokan Zsiamegrébőt.
IUZU HUGÓ
Az ezredéres orszigoi kiáliitái időle- geb kiállításnak keretébea e hó 15-lfl! jövő hő 15 i? terjedő idűiukbio tz ípirosUoulók segédek és munkások készítményei bői külön kiállítás rendez-tetik, melynek tz a céljt. boa;; ¦ fiatal iparos aemzedékoek alkalma legyen Dem- réti kiilhtásaDktniD szorgalmának és ügyességének ervdoénjét bemutatni i
TÁRCA.
A ¦irváoykél vaié.
Irta: 8 V.
— A .Zalai
i tárcája —
Kedves barátom !
VUlunk !
Mién ? Kérded !
„Hisz oly kedves egyetértésben éltünk én és fnliaitgi in — aaját szavaid szerint — hogy valósággal elbájolt idjl-übus boldogságaak."
Kimondom . . .
Bar a feltorlódó emiékok keserűsége újra fellázítja véremet, s újra énem \ fájdalmamat; a megcsalatott dühöngő ^ tehetetlenségét. '
lsen megcsalt .. . miért ? '
Tuiom is én!
Taláo még ő aem tudja.
A mikor ót először magamhoz szorítottam, > ráleheltem reszkető ajakkal oúkjaimat — nyugodtan maradt, mintha egy márványszobrot öleltem volna meg, °ly mozdulatlan, hideg.
Csókolj meg. csókolj meg! snttogtaa Háaorosan. Bám nézett nasy fekete ' nemeivel — a aztán megcsókolt. Két meleg ajk ériatéae volt. — mágia megborzongtam, oly hideg, oly fázékony.
Pedig mivé vá hat egy asseoay a fér- I fikar öleléseiben! \
Mindsz az elíojiott szenvedé'y, pa- ' raisió luz, a mi nyugtalan verében, ' üyenge idegeiben összehalmozódva van. '
ilyenkor, elemi erővel tör ki .... lángol és gyújt.
Először azt hittem, hogy leányos szégyenkezés, vagy a veleszületett tartóz kodás erőszakolja reá azt a hidegséget. De továbbra is ilyen maradt, iá, engedelmes feleség volt különben Eny rósz szót tőle nem hallottam, egy ferde tekintetet tőle arm kaptam. Néha fel vidult. Szokott hallgatósága ilyenkor megtört. Csevegett ó is asazony módra, pergő nyelvvel, gyors e<zmefutamban.
De szemei, azok a oagy mélységes szemek nyugodtak, hidegek maradtak. Egy hang már akkor suttogta beanem: Bem szeret, mást szerel. Boszusan elfojtottam. Tanulmányozni kezdtem. Sokszor elnéztem arcát, a mint munkája fölé hajolt Egyetlen egy izom sem rándnlt meg azon, mozdulatlan volt minden vonás mintha kőből faragták volna.
Márványból való, villant meg bennem — inén márványból való, s azóta — hahaha — megnyugodtam.
Vaanak szivek, melyek lassan, kimérten dobbaonak, iodular, szenvedély nem háborgatja őket — vannak kedélyek, melyek nyugodt békéjét sem tájdalom, sem gyönyör nem tudja megzavarni. Márványból valók!
Mentek tiok a vér gyengeségeitől, az emberi természet gyarlóságaitól, mert van bennók erős, fjntoló akarat.
Mentői többet gondolkoztam e bolo id okoskodáson - annál jobban beleéltem magam.
Eloszlott minden kételyem, eltont minden gyanúm, a megállapodtam abban, hogy feleségem jó, okos nő, — de sokkal hidegebb természete semhogy Bzeretni tudjon.
Csalódtam
Egy este rósz nasgalalbaa voltam. A szokott kártyajátékon csinos összeget vesztettem A játék befejezte után bizalmas baráti körben beszélgetéssel tol -töltük el időnket. Természetesen ai asszonyokról volt szó. Ai a cinikus felfogás uralkodott,. a * mely most s nem hiába annyira divatossá vált a férnvilagban.
Csupi ellemmoodáji viszketegaégból a lovagias védelmez* szerepét vállaJUm magamra, s derekasan síkra szállottam az asszonyok nunyolt becs&leleesége mellett
Nagy megütközésemre, mindegyik elhallgatott akkor. Egyik sem felelt, lopva pillantottak egymásra, némelyik elhúzta a száját, miotna valami vigyorgásfélét akarna elnyomni, másik pedig, mintha sajoálkozva néaett volna reám. Nem értettem őket. Bosm-.an a szokottnál korábban búcsúztam. Ky«gtaiag voltam. A mint otthon a lépcsőn felbotorkálok, hangokat hallottam. Halk nesztelen lép lekkel lopottam fel, kinyitottam az ajtót ......ét... elhomályosult minden
előttem, vérszomjas díbvel rontottam becsületem megrontójára, boldogságom szetdulójára.
Ekkor tőrt ént meg a kiheteüen.
Mint egy íuna állta a*a u utat.
Haja szétszórva mmii — azok a máskor hideg szenvtelen szemek — vadul
lobogtak, minden ize, porcikája remegett az indulattól.
.Ne bántsd........ én szeretem,
mindig öt szerettem . . . nekem kell bűnhődnöm! kiáltotta felém.
Meglepette, zavartan bámultam reá.
A márvány megelevenedett I — hajh, de nem én ébresztettem fel.
Szinte eszméletlenül támolyogtam ki-folé.
Ne higyj a nőnek!
Mélységes oceáu a lénye.
Sima tükör alatt mély szenvedélyek, vad indulatok lappanganak.
Ártatlan a nézése, gyermeki a mosolya, hideg a tekintete, mig keblében az indulatok árja kavarog.
Magába tud zárni egy titkos bűnös világot. Csalódó!, ha azt hissed, hogy megismerheted.
A fitaifut
— A .Zalai KoilMj- ereJíti tárcája. —
Vult nekem egy filozófus barátom.
Sajna — filozófus létére is elkövette azt az alig menthető hibát, hogy megnősült
Pedig na valaha valaki a nős&lés ellen prédikált, ugy ö volt az, a mi először ét fSképpeu magyarázza meg, hogy miért tartottak mi filozófusnak. Jókedvében, elkeseredettségében egyaránt azidte az asszonyokat, idézte Schopenhauert, s vé^re is ott végezte, a bol a többi — a nósaiésen.
A mikor ezt a végzetes szándékát tör«saszta!unkBál bejelentette, először
\ nagy hanota támadt, s egyhangúlag \ konstatáltak, hogy a mi Floridor bará-- tünk ma ugyancsak tréfás hangulatban van. Csakhamar azonban be kellelt latnuk, hogy itt egy szomorú valóság előtt állunk t eej fia ismét kidőlt vibar edzette agglegény compániánkból. Mi volt mit tenni : — gratuláltunk. Egyik másik természetesen nem mulaszthatta el. hogy ; aggodalmának kifejezéit np adjon, ba-1 ráttágosaa figyelmeztetve a férjjelöltet, hogy egy kissé nehéz lesz talán a nök-'' röl eddig táplált véleményét agy megváltoztatni, a miat az egy jó nevelést) férjhez illik.
— Te aztán őrizni fogod az asszonyt ? Ostromolták. Te, a ki egész tudományos apparátussal bizonyitgattad, hogy az asszony a föld legálIhatatlanabb, legin-gatabb teremtménye?
— Dehogy — válaszolt a mi Hondo-runk filozófus nyugalommal: fentartoa minden nézetemet — igazította helyre — de azért nem őrzöm, a nem féltékeny-kedem.
— ? 1
Nagyon nevetséges alaknak tartok — folytatta — egy féltékeny férjet.
Egy gondolkozó embernek ilyen oe» tobaságról le kel! tennie, nem méltó bofxá, ostoba, aki féltékeny.
Egy higgadt, megérlelt álláspontból indulok ki. Ha az asszony torésaé szerelme oly erős. ha szerelmének ellenálló képessége oi kevéssé szilárd, bogy a kísértés erőt vénet rajta: bizonyára megcsal, s ha az arkangyalokat sorjában lángoló pálossal állítom melléje őrződi.
\XXXT. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNT
189« JÚLIUS 18-ía.
hogy e kiállítás révén további fejlődé-Bére és előmenetelére buzditást nyerjen. Ez időleges kiállítás iránt országszerte élénk érdeklődés muUlkesott s a már ma is konsutilbató eredanéoy után ítélve az meg fog leleim kitűzött céljának.
Tekintettel e szakkiállítás speciális hivatására, felhívom a t elnökséget, hogy a fiatal iparos nemzedéket arra figyelmeztetni és b. hatáskörében odahatni szíveskedjék, hogy a 12 372. 8J. a. folyó évi január havában a kereskedelmi- és iparkamarához intézett rendeletemben biztosított kedvezmények igénybevételével a vidékről ia minél többséged munkás tekintse meg ez alkalommal az ezredén országos kiállítást és közvetlen tapasztalat és szemlélet ntján szerezzen tudomást ennek az iparra messze kiható ^fontot unuságaiból.
Egvszeramind tudomására hozom, hogy e szákkiálliUs f évi július hó !5-én nyilik meg a kiállítás területén levő .időleges kiáliitások csarnokában' s e megnyitási ünnepélyre t cim képviseletét meghívom.
Budapesten. 1896. július hó 10 én
Az ?zredév6j kiállítás országos bizottságának elnöke:
DÁNIEL kfTÍ aa. kir. aaiaiazter.
A tömeges felrándnlás aaódeiaUira I litás kalauzai fogadják éa kísérik ssál-
.............. lásnkra, onnét a kiáiliUsba. a délutáni
órák a város nevezetességeinek megtekintésére lesznek fordíthatók.
Gondoakodás történik arról, hogy aiok, kik a színházat látogatni akarják. ut kalauzok kíséretében kivételes áron kiadandó jegyekkel tehessék.
További részletek. Mindenkinek, a ki kia*er»krfök «en közgazdasági szempontbei j« eoté-
aézve részletes felvilágoailássa! az idezárt tájékoztatók szolgálnak.
A> iparos-tanoncok és negédek kiállítása július hó 16-től augouioi bó 15-ig tart.
TijéteztaU*
a asaa^o*ebb aonn kiaiparoao*
éi ipari Mgédaankásoknak u
lilái ia ¦ fó- ti siékriroi m.jtekmé* oíljá-
ból Wrrexett ttmefel Mrindaláaai lekiBtrtében.
A kereskedelemügyi m. kir. mioister ur, mint az ezredévei kiállítás országos
kény éa aa egész országban tindó mozgalomban tevékenykedni óhajt, k ki a kisiparosok és Begédroonkasok érdekeit szivén viselvén, s tömeges kirándulások eszméjét terjeszteni óhajtja:
bizottságának elnöke, messzemenő kőny- j a kiállítás kerületi és helyi bizottságai,
a kereskedelmi és iparkamarák, ipartestületek, iparoskörök lógnak a további részletekre felvilágosításokkal szolgálni. Budapesten, 1896. évi jmuár hóban.
to' varMtagétfak m
I BMHikakiíllitáta.
Hazánk álulános ipari bemnUtása mellett, iparnevelési Bzempontből országos érdek a serdülő munkás fiaUlság ambíciójának fólkeltésére. szorgalmuk és ügyességük ösztönözésére a roiteoninm alkalmival külön kiáHtást renduni az iparesUnoucok. segédek és munkások készítményeiből. Hogy az ezredéves kiállítás hazánk kulturális viszonyainak e tekintetben is hú tükre legyen, e kiállítás érdekében országszerte st külföldön is élénk érdeklődés mutatkozott, amennyiben a külföldön továbbképzés céljából tartózkodó fiatal iparosoknak a kiállításon valórészvétel meg volt engedve.
Több mint ezer kiállító jelentkezett számot érdekes tirgygyal, melyek együtt a jövő iparosnemzedék mai gvakorlati képzettségért; fognak a nagy közönségnek képet adni
L kiállítást Dániel Ernő keresk. miniszter ur július 15-én nyitja meg a kiállítás területén levő időleges kiállítások csarnokában s a megnyitásra az összes szakteslületeket meghívta.
A kiállítás igazgatósága pedig a keresk. és iparkamarákat, az országos iparegyesület és a hazai ipartestületeket Imi figyelmeztette e spéci álu hivatással bíró kiállításra, hogy ez volna a legjobb alkalom a vidékről az érettebb iparos-tanulókat, az iparos-segédeket é» munkásokat az ezredéves kiállítás tanulmányozására — az engedélyezett kedvezmények igénybevétele mellett — föhozni. hogy a kiállítás tanúságai mellet a »«|it dicsőségüket is közvetlenül látba-wák. Ez a fiatal iparos generáció önérzetét is emelni fogja.
De ha igazán szeret, akkor nem csal meg, ha mie oly szabadjára var, eresztve, h» a kisértő démon még oly hízelgő szóval támad reá.
A mi magam illet, ugy megvagyok arról győződve, hogy az a leány, a kit én veszek el, az szeret
— Alt már a vízözön óta minden vő legény mondta.
— Barátim, a nők— igiz -, gyarlók de az a leány, a ki nemsokára enyém lesz, az egy kivétel ... az más, mint a többi kacérürea teremtés, egy gyöngy az asszonylengerben .... Olyan lelke-süliséggel beszélt már, hogy jónak véltük elcsitiUni! Egész szokatlanul hangzott itt a mi körünkben az ilyen dicshimnusz, a hol csak kriüka szigora kritika várt kivétel néikül a női nemre.
S bizony a mi Ploridorunk, nyugodtan tűrt* csipkedéseinket, s megnősült. Sem törődött azzal, hogy a menyecske egy egész sereg ndvarlóval vette magát körül i
Hiat ő filozófus volt
Megfigyelő-képességével — arra roppant sokat tartott — konstatálta, hogy az asszony nagyon, de nagyon szereti. Logikája szerint tehát nem csalhatja meg — szórakozni ? hát miért nem szórakozhatnék ?
Még egyszer mondom — Floridor barátnők nagy filozófus volt. de még sem akkora, hogy azt is tod-.a volna hogy az asszonyoknál a logika és filo zóna mindig caunyáa felsül.
Az asszonya rővidéletí érzések, a pillanatnyi hangulatok rabja; ezt Floridsr nem tndta. mint minden szarvakkal ékeskedő férj ezt nem tudja.
De Bioek is tudják?
Csak kell egy pár megelégedett fág-nek lenni. g yP
nyitésekkel óhajtván lehetővé tenni szegényebb sorcu kisiparosok, kiskereskedők és ipari segédmunkásoknak az ezredéves kiállítja és a fó- és székváros megtekintését. elhatározU, hogy s legalább 30 személyből alakult cso|K>rtban felrándalók részére:
a) (Utazási költaég) a m, kir. állam vasuuk és ezeknek üzemében álló vasutak vonalain 25"/,-nyi mérséklést engedélyez a zóoareDdszerü személy díjszabás szerinti III. oszlálju menetjegy-árakból, továbbá intézkedik, hogy a nem állami kezelés alatt álló vasuUk vona-laiD, nemkülönben a gözhajózási Ursa-ságok által fenntartott személy-járatokon hasonértékü kedvezmények adassanak ;
b) (Szállás) a fő- éa székváros állal, iskolaépületekben berendezett szállásokban lakást biztosit Egy-egy leremben 10—20 egyén nyer elhelyezési akként. hogy minden személy részére egy teljesen felszerelt, függönynyel ellátott vaságy, szék polc, ruhafogas, mosdó és Írókészlet áll reudelkezésre;
c) (Élelmezés) a kiállítás területén épült csárdák és vendéglók tulajdoné aaival létrejött megá'lapodás alapján 2 tál ételből álló ebédet szolgáltat;
d) (Kalauzolás) díjmentesen megfelelő Bzámu és nyelvismerettel bíró kalauzokat bocsát az érkező csoportok rendelkezésére, kik hivatva lesznek a csoportokat egész időzésük alatt a szükséges felvilágositátokkal és magyarázatokkal támogatni és kisérni.
e) (Belépti jegyek) busz krajcárra mérsékelt belépti jegyeket adat ki a kiállításra,
f) (Jegyfüzetek) jegyílzeteket hozat forgalomba a kiállítás igazgatósága ut ján, melyekben a menettérti jegy, szállás nUlvácy, a kiállításba való belépésre jogosió jegyek, az ebédjegy együtt foglalunk a melyekért a díjfizetés egyszerre éa egy összegben történvén, az utazás kényelme biztositutik.
Összköltség. Eienfeisorolt kedvezmények mellett lehetővé válik az,hogy a XIV. zónához tartozó vidéken lakó iparos, illetve segéd 2 napi tartózkodásra (az élelmezést szálláat. belépti jegyet is beleértve) I forint költséggel;
a X1U. vonaltiakaazboi lartoió állomásról 7 30 S-7O
XII. • XI. a X a IX a YIII.
a VU.
a VI.
ai V
a IV.
a III
a II.
ai I
6-90 6 -S» 5-10 «7O « JO
3fc> 3 10 z-0 ISO
költséggel teheti meg az utazást Buda pestre és vissza.
, Szervezés. A lömeges kirándulókat ; a kiállítás kerületi és helyi bizottságai, a házai kereskedelmi és iparkamarái, illetve ipartestületek, társulatok, iparoskörök szervezik.
A résztvevők előjegyzése, a részvételi dijak beszedése, a jegyluzetek kezelése és kiosztása, a felrándulás időpontjának az utazás programmjáoak megalapítása, vármegjénkint, vagy ezeken belül kör zetentént a nevetett tényezők nzkörlik. A felrándulás határnapja az erred-éves országos kiállítás igazgató ágával legalább 10 nappal előbb közlendő, hogy a szállás és ellátás biztosítása és a jegyfüzetek kiadása iránt intézkedés történhessék.
A kiránduló csoport az intizök álul kijelölt vezetőkkel együttesen utazik a fő- és székvárosba s ugyanazon vonattal hagyja el Budapestet.
Utazás és Urtózkodás. A kirándulók külön vonatot, ia vehetnek igénybe, ha az egészben fizetendő menetdíj állal a megteendő ut minden kilométere után 2 írt 40 kr. biztosiiutik a m. kir. ái lamvaíuukoak. Ezen hatánnmány alti az igen távol fekvő állomásokról otazó csoportokkal szembea és ha a kirándo lók száma az 500 at eléri, a kereskedelemügyi m. kir minister ártól cselről esetre kikérendő engedély alapján ki vételek i» lesznek lehetők.
Az egész csoportnak a tartózkodá* égés; ideje alatt való együtt manóim feltétlenül kötelező.
A kirándulókat érkezeiükaél a kial - i
Az errtdévea orstágot kiálütái igazgatósága
— Hirdetmény. A szorúbuhelyi kir. tőrvényszék elnöke a vezetése alatt álló kir. törvényszék továbbá a területén levő kir. járrásbiróságok és a szombathelyi kir. ügyészség részére az 1897—1899 évben szükséges irodaszerek, steanng-eyertya. valamint az 1897. ,<vben szükséges tűzifa mennyiség és könyvkötő munkálatok biztosítása tárgyában f. é. augusztus hó 10-én rárt ajánlati Urgya-lást Urt Az erre vonatkozó ajánlatok ezen időpontig okveteoül benyújtandók. Miről az érdekelt köröket oly megjegy zéísel értesítjük, hogy a részletes föltételek a föunemlitett kir. törvéoyszék iroda-igazgatójánál a bivataios órák alaft met-tebinthetők. Sopron. 1896. évi Juliin havában. A kerüle'.i kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A jövőre Bulgáriában, a nyilvános árlejtések alkalmával fölmutaUndó és az illető versenyző cég szállitóképeaségét bizonyító igazolványok. kiállításuk napját követő csapén három havi időUrtamra érvényesek. Miről az érdekelt körök ezennel értesítettnek. Sopron. 1896. évi ju'ius havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény New-Yorki főkonznlá-tosuttk , Amtung" kábeleimét színién beje gyeztette. Miről az érdekelt köröket ezennel értesítjük. Sopron, 1896 évi julins havában. A kertiét i kereskedelmi és iparkamara.
Felhivá*. eléflzeté^re.
A .Zalai Kőzlósy" mélyen lisztéit előfizetőit teljes tiszteletté: kérjük az uj félév küszöbén előfizetéseik azives megnyitására.
A .Zalai Közlöny" az uj szerkesztőség kezében a városnak és a vidéknek érdekeit védő és gjámoliló lap akar lenni.
A .Zalai Közlöny' menten minden befolyástól, a társadalom nemes törekvéseinek szószólója akar lenni.
A .Zalai Közlöny" e komoly hivatása mellett ^a.-óinak kellemes és Unnlsá-go* szórakozutást ia akar nyújtani. Ezért nagy gondot fordít tárcarovatára melyben nemcsak városunk és vidékünk kiváló Íróitól kŐ7öl szépirodalmi mii veket, hanem fővárosi íróktól is.
A .Zalai Közlöny" arra tórikszik, hogy városunk, vidékünk é» k ö r g a z d a-sági érdekeit is szolgálja. A .Zalai Közlöny" nemcsak arról gondoskodott, hogy a * árosnak és a vidéknek minden érdekes mozzanatáról tudósítást nyújthasson, hanem a fővárosban ia állandó ladósilója van.
A .Zalai Köflöny* küré már is nagv számú munkatársak csattakozUk, kik legjobb tehetségükkel eleget akarnak tenni az olvasók várakozásának. A .Zalai Közlöny' ezzel az írói gárdával reméli, hogy a nagyközönség kedvelt lapjává ia leszen. A .Zalai Közlöny' előfizetési ára. Egész évre 5 frt
Fél évre 2 frt 50 kr.
Negyedévre i fn 25 kr.
A .ZsLAI KÖZI.ÖNY" szerkesztősége és kiadóhivatala.
Hifit
- Táro«( közgyűlés Városunk kép viselő testülete f. hó 16-án 3 órakor tartotta közgyűlését a városház nagytermében Vécsey Zsigmond polgármester ur elnöklete alatt A főjegyző fel-olvasu gr. Jankovics László Zalavámagye főispánjának köszönő válaszát, melyben ez megígéri, hogy a város jogos érdekeit mindig szivén fogja hordani. A főgimnázium rajzUnárí állására egy pá lyáz.t érkewtt be Folyamodott Uterbach ' Jenő rajztanár, akinek jeles oklavele Tan. Dr. Pacbinger erélye^n stóUl fal '
Dferbach aegválaszUtáaa mellett — Dferbach Jenő nagy sléUbbséggei meg-választatott. A Katincy-atcai régi isko-Uház megépítése ügyében a Unács eió terjeszti hogy a polgári leányiskola aMgépitéae immár elodizhatlan és az építkezést a képviselők határozaU alá bocsátja. Ás építési Ultaég 25840 frt. a regi épllet becsértéke 2500 fr>. A képviseli testület az előterjesztést elfogadta és a pályázat aaooaaii kiírását elhatározU.
— Tenetés. V&nárnap délelőtt nagy-axámu közönség állta körül Dr. Schreyer Lajos orvos koporsóját, hofc_ a végtiaz-tességec neki megadják. A megjelentek között ott lát'ck közéletünk számos jeleseit: Tóth László kir.törvényszéki elnökit a kir. tüévényaiék küldöttségével, Vícsey Zsigmond polgármester a városi hatosig élén, az ur. kitközaég elöljáróságát, az izr. jótékony nőegylet és a kia-dedoeve!ó~ egyesület küldöttségét, az izr hitközség tantestületit, a kanizsai orvosokat mind, a déli vasút, a posU és távirdi, a délzalai takarékpénztár képviselőit es végül az izr. hitközség Unioté setéinek növendékeit zárt sorokban A gyászháznál Dr. Nenmaun Ede főrabbi Urtott mrgindiló beszédet, utínna pedig Bun Samu igazgató az Izr. Uatestület nevében búcsúzott el aa elhunyt iskola-széki elnöktől. A pitzoló család diazes k»szoruiú kívül Aég az Orvosi kar, a Weiier család, a Dali vasúttársaság mozdonyvezetői éa helyettes mozdonyvezetőknek remek koszorúi fedték be a gvász-kocsit. A gyülekezet hoszu meuetben vonóit ki a pá yaudvarhoz, hogy öröare elbúcsúzhassanak a megboldogultlói, kit a déluUni vonattal Kis-Cellbe szállítót-uk, hogy a rsaiáti sírboltban helyezzék örök nyugalomra. Kis Oellbea a gyász szertartás hétfőn délelőtt 11 órakor folyt le. melyen az' eresz város közönsége megjelent. A gyájzbeszédet itt is Dr. Neuman Ede nagykanizsai főrabbi Ur-totu. Az elhunyt özvegye a helybeli szegények között 50 frtol osztott el, boldogolt férje nsvére pedig 1000 frtos alapítványt fog teui. « — öjásabir Tass Simon a saját, valamin! gyermeki Gizella és Janka, ugy rógora Gtebenc Lajos. özv. Greheoc Heorikné mint sógornő és azimos rokonaik nevében fájdalomtól megtört szívvel jelenti drága felejthetetlen neje, anya testvér fc rokonnak, Tass Simonné, ftíl.Ürebenc Viktóriának folyó bó 15-én reggeli 1 órakor, rövid szenvedés és a haldoklók szentségeinek ájUloi felvétele után, életének 44-ik, boldog házasságának 21-ik évében történt gyászos elhunytai. A boldognltnak hűlt tetemei folyó bó 16-áu délnUn 4 órakor fognak Hunvsdy utca, aaját házában a róm kalh hitvallás szertartásai szerint beszentel-tetni és örök nyngalomra helyeztetni. Az engesztelő szent mire ádo?»t folyó hó 17-én délelőtt 9 órakor fog a helv-beli szent Ferencrendüek plébánia templomiban a Mindenhatónak bemutalUtni. Nagy-Kanizváo, 1896. évi jolini bó 15-éo. Atdás és béke lengjen hamvai felett I
— Er»ö egylet. Az Ernő-egylet elnöke, Pellobraidicb Lipót ny. százados, a 48 ik gyalog ezred kihzolgáll katonái hoz és nyugalmazott lisztjeihez a kö vetkező felhívást intézi: Az .Eroő" egylet Budapesten I. Alkotás-utci 11., nagy pirtolásnak örvend a volt Eroö ezredbeli katonák részéről. Az Eroő ezrod két év malva százéves fenállásának emlékét fogja megünnepelni és ha lehet, a Petőfi-szobor leleplezését fogja foganatosiuni N.-Kanizsán. Mi öreg katonák, akik ezredünk hírnevét meRÓvtuk, ezea ünnepélyek alkalmával kell, hogy méltó módon képviselve legyünk. Alakitauok tehát szép megyénk területén is fiókegyleteke t a budapesti mintájára. Az elnökség szívesen ad felvilágosítást minden az alapításra vonatkozó ügyekben. Az Ernő-egylet nevében Bellobraidich Li pót ny. k-apitány, Budapest I A t i I I a-u t c a 46. 1
— Aszfaltozás Nagj Kanizsán A Király utcában majdnem a legtöbb ház előtt aszfaltozzák a járdák a \ csakhogy : ez csupán az egyes háztulajdonosokérdeme, — lí, kani- I taaiak még nem haladtunk annyira mint a zalaegerszegiek, hogy a városi tanács hirdetne nálunk aazfaltozási ár ! lejtést.
— ¦tvéexetparUiáa Nagy. Kubai a. Miért kárhozutja sok elmés mfibiráió a azasadvégi, dekádens irodalmi iráovl?! N" »'*"?!...... - Vasárnap 'este
!í.7<Mr.r klk" w*iú *»'•« k«'-
nelyiségében a terebélyes, vén fák alatt I hullámzó díszes közönséget szemléltek, i hol hatvan évM nagymamák éa tizenhat eszteadős bájos. Me arcn leánykák vias- > kodtak egy-egy üres helyett igy sóhajtotuk lel: .ozegény magyar színészet i ,Sze-
; gény Somogyi I* - Egy Luciferképt | nrieaber pedig elég hangosan ezt augu I barátja fülébe: E kíváncsiak szünetlen i mozgó képe arról tanúskodik, hogy közel már at idő, midőn az tranyhaju, alamuszi kis bakfisek a guvernant beleegyezésével olvashatják Zolát. A leányaik erkölcseire féltékeny mamák pedig bzü-letéa és névnapi ajándékul a szőke-fürti kis angyaloknak — nehogy a mo-dera írók megrontsák az .irti.li-; b 0 k" képzelet világát—a régi tisztességes, szeiid irók müveivel kedveskednek és megveszik: , Bourget, Calnlie, Mendés, Mnipassait, Prévost, sőt ezek atyamesterének, az erkölcsös Boccaciónak egy-egy kötetét 1« — Annak a Lociferképü ismeretlen uri embernek sokban igaza lehet. Somogyi színigazgató 4—5000 forint deácitt«>l Uvozott tőlünk, mert a szinbáz estéről eatére csak ugy Utongott a nagy ürességtől. Persze rossz időben jött: a millenniumi ünnepeégek, a fürdő évad, elszólitotuk minden embert Kámzsáról. Honnan került elö akkor a vasárnapi közönség Ab! most már az a mentse;, hogy ha a szabadban játszot-Uk toloa a azinészek, ugy minden más-, ként történt volnál Hát miért nem igye-I ke/nek a kanizsaiak a nyári színház kérdését megvalósiuoi? Somogyi személyzete volt roszl ügy! Hát minő volt a tndom is éo ceogerájos ur truppja? Bizooynyal remek művészi és hazafias ! Taláa nem is a közönséget illeti az egész vád, mind inkább a kapitányságot, mely ilyen ídovetodő t komédiásoknak engedélyt ad a játékra. Már két hét óu űzik nemes művészetüket Kanizsán, kedden elhagyják váro^nk&t és szombaton már újból itt teremnek, hogy más igazgatói uév alatt kérjenek engedélyt. A bpesti nemzeti sziuházbao cemrég előadott ,Félszüzek"-et a sajió jó előre lerángalU. él csak az igazgatói cenzúra uUn került Bziore, e ki cenznrálu nálunk e gokleroknak programmjit, melynek minden sora sérti a közszemérmet
— Sétatér A szépítő egyesület erelőtt pár héttel a jövendőbeli séutér megteremtésével foglalkozott. A tagok többsége amellett emelt szót, hogy a séutér a r. k. temető tőszomszédságában létesittessék. Szerencsétlen tervi Eltekintve attól, hony a temelö szomszédsága leverő, bzomoritó, az a hely teljesen nélkülözi a jő ivóvizet. Temető | közelében kuUt ásni pedig egészségügyi I szemponthói kifogásolható. Alkalmas | helynek tekintik még a Nagy-Kanizsa éa Kis Kanizsa közt elterülő rétet. — Ósziulén megvallva, ha ez a terv testet öltene, akkor a város ipar és gyári fejlődésének vágnák útját, mert ez a terület a vizbősége köveikeltében, valamint azért, hogy a városhoz közel, . de mégis azonkívül, esik gyárak és más iparágak üzemére kiváló alkalmas. — Hátra volna még magában a városban telket váaárolni. Lle a városi telkek oly drágák, hogy egy nagyobí fundus meg vétele a város pénzügyi erejét, mely a közoktatásügyi építkezések által amug; is igénybe fog vétetni, teljesen kimerítene. Őszintén, megvallva az Egyletkert gyér látogatottsága éppen nem bizunyit egy sétatér létesitésének szüksége mellet De a meglevő fákat az eoyéstettól óvói, ez volna a városi adminisztráció feladata A fák a főtéren és a nagy piacon tengődnek. Az esőviz a megtip-rott talajról lefolyik, nem hatol a gyö kérig, miért is ezek az ültetvények éhínségben szenvednek. A fákat ne kell kentem n a kerítést körül árkolni, bocy a viznek elég ideje legyen a földbe hatolni A város némely utcáiban ültetett nyárfákat pedig ki kell vágni. Nyárfa nem városba, hanem az orszagutra való. Addig, míg ezek a viszás állapotok a városi kertészkedésben meg nem szün- -nek, séutérról szó sem lehet.
— Polgárlakola tervezeae Csak tornyán C Iktoraya község egy 6u és leánypolgári iskola terveire és költség vetésének elkészítésére nyilvános pályá-xatot hirdet. Első díj 1000 korona, második dij 500 korona. A pályaművek f. é. angosztus hó 15 iit Csáktornya nagyközség elöljáróságához nyujundók be.
— Tiz Tapolcán. Tapolcán Scbwartz kereskedő házat, — állítólag Jx>szuból, azombaton délután felgyújtották. Az erős északi szél csakhamar azerte hordu a< egész városban a tüzetovákat, ugy. 0°g7 egy két perc múlva már három ruca állt lángokban. Az óriási lángten-ger oltására gondolni sem lehetett Al- f kooyatig 67 hál égett hamuvá a melléképületekkel és begyűjtött laiarmá nyokkil együtt ug> hocv 120 caalád maradt vagyonától megfosztva, hajléktalan. A leégettek javára gyűjtést indítottak ; adományokat Tapolcára az elől-jároságeak lehet küldeni.
— A keszthely-upeleal vaaat kiépítésére Keszthely város folyó bó i 1 éa Urtott közgyűlése 15.000 frtoyi hozzájárulási összegei szavazott megUXV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 JÜLIÜS 18 á».
Kijj.! A h«rkn állo-•m-otó «. és kir. 48-ik fjtiatoxni 4-ik ^.zióaija foljó éii jnlim hó 21. éa 23. kV-Kuiu*. Supstoek, Bijm éa a Principalia kuálii Alul hitirolt t»kotl „rcrületM bai»ier« céWS»éiwt« tart. f-rói • k5l6oség minden Biere«ei«le«-.-.¦ kikertlfee »égett o>/ fiajelmwtetéi-., érteuitetík. hograje.Ktt lótarítottól ¦ ¦" lépéiDé: közelebb ne Urtótkodjék ... oe kSilekedj^k. Nagy-Kaoii»ái). 1896. . ;uí 17 én A reDdórkapilánjraág.
— Déli Tasat Folyó évi juiias 25-161 L(;J„ Nagy Karnisa én Si.nobatheíí Aüi;Jlt mindkét irányban egy uj, t hely; íorealon ¦•buayolítáMra nagyon kedretó mn-oJn-BJ* Meméljíooat fog i» »taló ím.ií:-.; érdekéb«a forgalomba boiilni. t mi:i»i SaíT-KaaiMiról ratK*! 5.óra
j.-rckor, Z»la-Sit.I»i«ról racfri T 4ra .. perckor indul s 9 úra 20 (x-rckor díl-„,,, er Siombalbelyri-, mig u ellen-.aoibau Szombathelyről 7 óra » perckor r'le Zílí-Sieot Ivánról 8 óra 53 perc kor e«te indul él 10 óra 3S perckor psltér Nígj-KaDiifin. Ezen tnnaiok al u«szes állomásokén « megíKóhelycten meg fok'iiak állani.
— Vaakrnapl moniaaiímft Sser «eMtösésünke! már több ízben paoaazoa levelekkel kereslek lel, helybeli irodai alkalmazónak, a vasárnapi monkasifinet kerdéaében. — Megfoghatatlan — írja s többek között ai egyik, — qokj míg a reodór>ég oly éber ügyeiméi uauiit n-aniap reggelenként, bőgj tíz órakor mar egyetlen kofa u 6gyele(tjen a |i acon. tátiig mi még délután is kény .,,-ruve vagyuok négy Lal köidu ai üuiíztal elöt sönyedni. A rendőnég-r.e< erről jólébet aincs tudomása, men Mik olyan irodákban dolgoztatnak, bol íz udvarról is van bejárat (Zárjel között ». is e.nionJum, hogy Kaoizaán njajd-i-i: nuuden irodának van udvari ajtaja ,. A külső zárakat erővel sem luduá Miürni egy-egy Afeodikaji sierepél kö-\etu frrriu! de tordoljon csak be al udvarra, otl maga a pnncipália a: fogadaá ; fiikor, azon biszembeo. hogy a tisi-tcit ur bizoornyal cutork&tédt akar esi-kuiülni vagy legalább ia bo«i bekto ¦ :•?» ruünget akar vásárolói. Mi at«-üríiy ittárok tűrésre vagyunk kárhoz-t«:va. mert a nyílt íelsrólaláí a« elbo-•..* ;a^t vonria maga után. — Vasárig oe.ulánonkéot megtö. tinik gjak--«-. hoav a íiabadulás vágyaiói ok-;..,»..,,.. az ablakon át kitekintünk i< n cára. hol a lajoi járo-ke.ók kSzott ;i:.-C a kiöli özöi: inasok is bottal keink-:.-n cigarellel fokaik kö'ölt, vigan du-.wriznak, akii csak egy ízü.etett porig-fJ Szemtelenül ai ablakon át belujják a lustőt. mintha c«k euel akarnának üMii.öuket bo.szantani. bogy mi kéoyte-i^i: vagyunk ott sloi a fókÖDyr e>ötr. lenkor meglörlénik az, hogy jogos fel-híóorodásunibao a Tartozik rovat he-iiett a Követeibe írjuk az öMteget Ei ^Jik nagy hiba I Vájjon eljő-e ai idő, n.kor mi kanizsai irodai aJkaluaioUak
- jicsekedhetttnk aital, hogy >elunk ./•-iiiben is nagy jót gyakorolt a meg-6o iloKUIt Baroas miniszter, mert aai ú • ar |!3iunk vasárnapi munkaaruiietet. — \.,z- U\*i\ be ai illelí jó humorral ni-nirt panaszos levelét, melyben a imnatat an állapotokat váiolja. Eaetzavaa «s azepatat ellen i le„k miLJcki, aki Imtika nelkul h«aaj » íi-liebro-hoMtabau hiníelfti e» laikusok uu ijjalou tzepitö uenkei. L iekiaf«tb#B H\t>»fntitott nég o«ai fwlt tanácsadó: caak ».,,'. ,lr. Jutáit; Joaaeí, ax •«•¦ |. .^i,i l.,ma«Tok tedora H a»«áal*rt« börfjó-i\±,~t k>iifbidi uwilaaásyai alapban kulAaoa sÍí*-,j,íí» t*ue ax orvot, koiaMiUl, : ,ak azotx ulil a koxooai-g *takeab«rt, kibes kla„.;>aü e* teljes bixaloamal fordolkal a ii'^ribibik -ItáTolitáia. a bőr i]^Iiii es x nepl^l megávaia
-ijkUl A kex- n arcbőr dvraaaga, uax- r p 1 ö, aujlolt, anyaj«(y. Ivbcsc, tk (lMam pírltlti
wBerli) iuadái, luj korpa, hajbulláa, IlMleii «--..nA (nöibtjnuéiiitkíl) i. orm ("lodaax erek tői auláik el, tiiw csak zen orvosi késeléstől. L'gyaziotea a uéféf K<iráuaak c» Jra tartásának titka i* ctak a iteint helyi apolitábao <•©•*!*.•., tiipini, l»ir ub aief*ala>ataMi) rejlik aai •»**¦ k t ¦seriot valtt,íó Dr. Jauar lakik Bn-r»'f». VII. Ertiébetktrii ti xki 10-1 3—5 Legekre
Irodalo
o.atoao mexj«lent irodtlmi k.pbatók IKJ. WAJDITS JÓZSEF
ItkolUnk 6* T«-
¦•nik t líilleaniuíD EszteoOejében. A ^"esk. S/Akink0111 Uaárok 0r«. Eitje-•¦^-> tnegbixásából trU Dr. Schack BéU ; ^a;5i,f-t, Lttnpel R. biiüminja 26Ü lap. ; ¦^a kutve 1 trt W) kr. Kereskedelmi ^ :sko .unk zűrzaTaros. foroagéátlipoUbaD 'zükdég volt ilj k&ajvre, mely íelderíti ^resk. szakokItfáannk maltját s min-dec résíleiífel egyetemben pontos*d r«J'ol|« a jeteo helyzet* Schack könyve tórtet *st névkÓnyT ja. Ktg; tuHga- d
got, ¦ bátru BMKtfaaijok, bofy ilyea bű okUtátfftyfiak e«;etten áfáról sem jelent meg eddigelé hiráaltUo. A scorgaJor. unái elitimerévre méltóbb, mert a mű ¦iiideo kQlsö tÁmotíAlAstó', menten jelent mag. Négy fótdjezeire oiiük a keresk. iakolák fajai izenot As ti tó a legterjedelmesebb, a felső keresk. itskolikkal foglalkozik Harmincöt működik jelenleg, néhíny akadémia címmel. Érdeken, a mit Scback 8t*tisttíkai adatokkal dent fel. hogy 1895-beo e keresk. iskolákbu 5000 iaau ó volt, miK « össies gymua-smmok és reáliskolák G., 7. éj 8 oszta-Iját a. aíon étben együttesen tízezer s néhány Uggó látogatta. Ax abitarieo-sekoél a^y&ueíen arány nyal találkozunk 1895-bea gymo«siui!' érettségi bizo-Dyitráoyt nyert 13G9, jáhskolait 307 ifjú; a&jauakkor a felső keresk. iskolák 1089 üaUl euibsroek adt^k érettsé?i bÍ70ü>it»ányf Lassaokiot tebát a krresk iskolák valóságos harmadik köz^piskoU-fajjá adUek ki magákat. Seback érdé-kesén fejtegeti, hogy <iy gjskoriati isko-lánra BzQkaég *to ugyan, de a ralóJi szakoktaiái szented azzal, ba az uoi formizilló törekvés annyira megy, hogy ef:yes iskolák fejlődését gsiolja A 35 isko'ábtn 364 tanár Unii; könyvüi'k-ben beane van valamennyinek pontos életrajza és müködé e. A második réu a felsőbb szaktanfolyamokkal foglalkozik, jelesen az egyévi és a keleti tanfolyammal; a haroiadik a dói keresk. taa-folyamokka.1; ilyen jelenleg 16 vao 592 nő-veodékkel. Az utolsó fejezet a kereskedő taooticiskoiákoak van sreoteive ; 74 Önálló Tan éj 23 kapcavlatos. Az egem öt e?y 10 lapra terjedő b?tQsortH nétjegy-ték fejdi be. Ajíuljnk e/. igeo csino-sao kiállított köoyvet nemcsak a keresk. iskolák tanárainak, hanem a gyakorlati kereskedelem embereinek és a szülőknek is, a kik fiaikat keresk- iskolákoao járatják.
— Ax aradi vértanuk klTégiéfle. Ai aradi vértanuk kivégzése, Tborma óriási festméoye most már a kiálJitáx fö-kapajáoak szomszédságában, a Wampe-tics dísztermében látható. Este villamos fénynél, belépő dij: 30 kr. A kép tárgya ez:
... Szombat van, búj októberi regg, I8Í9 okt. hatodika Hatodfél óra reggel...
A tizenhárom vértanú közül négy dicső már megd,csőölt, fél órával előbb kényelmesen agyonlőtték őket az aradi Tárnaocfra. Fél bét óra ran reggel, kilenc vértanú még fogoly 8 még hős, még él. Dd exek már az utolsó percek.
Éa ez«krői az utolsó percekről festette meg képét Tborma János.
Az aíávaló gyilkosság színtere: az aradi vár előtti tér, Zsigmondbáza é* Uj-Arad előtt terű! ei a vesztóhely, itt a magyar Golitotha IJe hozták a ktleac foglyot: Damjanicb Jánost, Pöltenberg Eroot; Török Ignácor, Lahner Györgyöt, Knézich Vilmost, Nagy Sándor Józsefet, Leiniogeu Károly grófot, Aulich Lijoít, Wcsey Károly grófot. A nyirkos Őszi tajoalban ö«ze«yBitek már a vár déli kjpüjáoáJ, innen jöttek gyalog, megvasalva, láncra verfe. Oamjanicbaak béna volt a lábi, nem tudott gyalog meam, a't felteitek egy pl^a3zt^teké^Tf1 a szekeres az birt e^éix utoo, a tábornok vigasztalta. Egy r.ásilóalj osztrák gyalo-goi kisérte a kilenc bőst a veszt (melyre. Itteo m«Káí'Uk, a katonaság naey négy-szöget forrná't éi bezárta a kilenc egy-forma bitót, a kilenc vértanát, a papo-kat, a hóhért és pribékjét, a porkolábot.
Felolvasták a halálos ítéletet, s por-koláb -- igen, a porkoláb! — formából kegyelmet kért. A gyilkosságot vezénylő őrnagy moudta: „Istennél a kegyelem!*
Megkerdödik a .munka,* mely a aa-gyarnií örök dicsőség, a másiknak Örök Hxégyeo.
Itt kezdődik a kép:
A bakó — brűoi fajtat — Pöltenberg Ernő nyakára keríti az egy ujnyi TMtag-aágo kÖteleL
Vele szemben nyolc társa a halálban még élnek éj szembe néznek a halállal. Nagy Sándor áll elói merefen és gőgösen oéxiahóhérokmunkáját. Damjanich János az, ki a szekéren ul és csillogó Bzemei-ből az elszáatság és a gydlöiség villog ki. A uekér veodégoldaláhox Lein<egea gróf támaazkodik.
Török Ignác alakja az, — a mely a keresztet emelő pap mögött látható. A Vécsey Károly gróf keiét fogja. A Vécsey karjába fonja karját Lahoer György. Mindkettőjük Táiláoál látható a Knézicb Károly feje. Aulich Lajos a sorban a legutolsó.
Két szakasz gyalogos látszik mögöttük.
Et i kép; i ni azláo követkesik, mindnyájáé tudjuk. Meghaltak mibd ebben a sorrendben; Pölteoberg. Török, Lahner, Knézich, Nagy Sándor, Leiniogea, Aulich. Damjanich, Vécsey . . .
— Bvdapettl íapHap mo«t annyi tm, bogy a vidéki ember sziole xa-va»a jon, nwlyi'-et járassa luUjdookép-
! pw. A legtöbb azonban pártpolitikát (ki éa & választás a lapok között éppen óén nebéz, ha egy fflggétien s minden izében demokrata napilapot akarmnk jíratoi. A .M.gyar Hírlap" ama kevea lap kozftl való mely semmiféJs pírtérdekuk oem áll szolgálatában. A kor-mánynyaJ szemben éppoly fftcgetien, miot az ellenzéki pírtokkal sze*aben éa nieci mái meggyőzödébe, miot a saját meggyőződése, dííc< mis érdeke, mint u ornzáx érdeke. Főszerkesztője Horváth Gvula pártonkivflli országgyűlési képvineíő, Fen(6 Sándor felelős szerkesztőre] • gyefceniben oem tartoznak 1 senmifée politikai fagy társadalmi klikkhez és ez a ,Magyar Hiriap'-nak könnyévé teszi a bátor azókimo adási éa nyílt ál'ásfoglaiást szemben misdazzal. ami Magyarország magyarságának, r&g-get'eoüégéuek éa liberalizmusának káréra váiik. Zfcroalúztikailag a .Magyar flir-lap" magaaan felette áll a legtöbb oa-i pilapnak. Tárcái szellemesek és szóra-I koxtaiúk, .Tíraa^ág" rovata a humornak van szentelve, , Kiáliitáíi meaék' címen naponkínt közöl érdekes és ma -láttató dolgokat. Újdonságai bővek é* frissek, hírszolgálata egyáltalában a legtökéletesebb. Naej tnlyt fektet a köz-gardaaágrs és ku Önősen a vidék érdé keire. E mellett számom értékes kedvezményben réazesiti előfizető kőröosé-gáf. Regényeit kőoyvalakban adja közre, a ,Kib Világ" c képért gyermeklapot ingyen küldi, csak szállítási kö U>ég fejében szintit ncc-yedéveatot 50 krt. A A milleniumi albu-aot (100 oldass oagy ! Vötet) ttfíjraociak &j tannal KtVái a ! negyedébe* előfizetőknek; az BLrs7akB : c. illusztrált divatlapot feláron oegyed-! érenkint 65 krért kapják meg azok. a kik retííktáinik rfk. Minden kedvez-mé&yek mellett a legolcsóbb napilap a .Magyar Hirlep* (negyedévre 3 frt 50, egy hónapra 1 frt 20) Mindszek meg-magyarázzák, miért ajánljuk olvasóinknak, bogy a .Magyar Hírlap*-ra fizessenek elő. Az előfizetési összegek leg célszerűbbeo podtaatalvinjon küldhetők Budapeatre. a Honvéd u.4.sz. uj-a?házhoz.
Vegyesei:.
— Tartós gyógytiker. Fájdalmas csúfnál, a derék-, teatréazek és a forgó koszvén yes bántalmaioál a 9Holl-féle fnuiczU borszMx és só* Tal t»1ó be-dőrzsőlés sikerrel hanználtatik. Lgy üveg ára90 kr Siétküldés napooia utánvétellel loll A. gyógyszerész cs. és k udvari száJlitó által Bécs, I TucUaaben 9 Vidéki gjógjszertárakbaD és anyagkerea-k ed esek ben határozottan Hol I-féle ké azilmény kérendő az Ő gyári jelvényé vei éj aláírásával.
— Hen ri N estié-féle gyermekiiazt. mely Nesilt1 vegyész által Vevevbeo 30 éveeí ezelőtt találtatott fül. azóta nem vsak az egész szárazföldül], hanem a többi világrészeken is óriási efterje-rl esnek iudult s a lejfel áö tekintélyek és gyermekorvosok által az anyatej helyettesitójéöI ajáiuük, a gvermek tép-
[ anyagok közt ma kétségtelennl az elsó ' bflyeu áll Mi? a tej. bogy tartósabbá i váljék, gyakran szoda. bor és szálí^il-| savval vegyittetik i»s.sze. mi a gyerme-• kek oreau izmusára idővel legkároftabb I kővetkezmeDyeket voni* ataga után, ad-i dÍÉT ei eset a NesÜe-féle gyermekliszt-: n^l teljesen ki van zárva, a csecsemők 1 i>rümest veszik magukhoz, tőle virágzók és erőteljesek, a mi i&dolog. egyenletes ! gyors táplálékuk ran, melynek ké,szi-; léséhez vizbeo a-bány perrzic tartó \ főzés elégséges, születéskor mint tejet i isszák. későbbi hónapban pedíg mint i pépet veszik magukhüz. A Nw«tlé-féle I gyermekliszt s táplálékunyság minden i sajátságával bír. s azoaielDl gyártása 1 is felette észszerű. A gyermek liszthez | felhasználandó nagy mennyisegQ tej napoDta frissen fetve a gyárhoz tartozó tejgazdaHágbó! álüUatik- elő. Miután a U»j pontosan megvizsgáltatott, egy k>-sznlékbe öntetik, melyet gőzzel fütenek. a melegítés azonban 40—M> foknál magasabbra nem terjed, hogy a tejnek ' sajátosságai táltozatlaaul megmaradjanak. A sxöksége* kenyérhéj legfinomabb búzalisztből állitutik elő. Minthogy listt-1 bez legfinomabb részeiben csak a kenyér-héj haszoálUük föl. a légenyeazdasag ezáltal még nagyobbodik- Ezen tejhez & légenydus vegyüléknek reodkivOii finomsága nagyban elósegit: e tápláló anyag tartósságát. Ebben áll röviden a tejösszetétel előállítási módja, melynek tápláló voltát a laikus is köonyen láthatja. Az előállítás Bódja nincf homályba barkóira, a közönség elé teljes TÜágitásban van helyezve. Végül megemlitiak, hogy mint pép egréb kitfioó tulajdonságai melleit gyermekek katarnsánál, cholera oostras eseteinél mtat tápszer a gyomrot izgató tej fölött oagy sikerrel alkalmazható, mely tulajdonságok a kórbázi kézi könyvek áltat is teljes jogg*l előnyösen sorolhatók el6.
Szarkmtü tzmut
— H. J Ckkél miit. ujülUtiuikrt »n tefa«^«k kőiw, mm EBn&k [.eliükli nia«sete '«• Hi • lalusrin jot aem politika, kit aktot ai toIu iMltlikl ? — A munkálok helj-•<¦!» aei>»Ék koicuduáii. kun eiTiitul pdittkai ktrit*. Polidxai ktrdtMkkel »eéig aea »er focialkosai i reiéiöa uerketziö
Vasúti atattread.
Ent..jct 18*6 éri mi} •s bó l-tól
Toaatok Irkezéae
Pragerhot 5 óra 33 p. reggel győrit.
59 . délben szemv.
¦ '' • 22 . e»ie
59 . retgel yegjy.
* . 56 . d. 'i. gyors?.
Béc.(Wies) 3 . *» . 04 reggel szsnii.
34 I délben Bsemv.
05 . eatc gyor«T.
L udap >st 3 . 52 . reggel 8ie»T.
1 . 39 . déibeoszemv.
8 , 65 e»te tegy».
12 . 10 , íjjel grorsv.
11 . *'¦> . délben .
li.rci 1 , 29 . , szeniT.
11 . 34 , este szemv.
8 . 38' reggel vegyv.
Voaalok lidalása.
Pragerbof 4 óra 42 p reggel szemv.
2 , 35 p délt/en szemv.
12 . 30 . este gjonv.
12 .' __ délben gyorar.
B«-(Wie„) g . 55; reggel gyorsv.
, Z -Kfer«i 5 , 15 , déiutáo vegyv.
2 . 05 . délben Bzemv.
. 1 ^ • 45 , éjjel
Budipent 5 . 47 . re«gei gyorjr.
10 . — „ reggel vegyv.
2 . — a délben szemv.
12 . 15 . este szemv.
5 . 06 . délután gy. v.
BaiCJ 4 . 57 , reggel szemv.
2 . 25 . délben
7 . 20 . PBte
Kelelóí sierke»zt« és kiadó Ifj WAJDITS JÓZSEF
Krondorfi savanvuviz.
. .SuL"* ''•aírtUaaé farras
kltfiuó gyégyvlz,
kedvelt asztali víz.
ÜHT-Kuiui. PAUK JAKiB, KEU M KLEIN «¦ FESSKLHOFEB J „rthtl k.pb.U,
HIRDETÉSEK
7080 szám 189',.
Árverési hirdetmény.
Alnlirott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróság 461./1729/96. néma végzése álul Bemauei Lajos ét Bejgi József végrehajtatok javára Börőndi Amándus kihmám lakos ellen 71 frt 10 kr és 20 frt. 25 kr Wke, ennek 1S9Ó évi augusztus hó 16 napjától számítandó 5*|, kamatai és eddig ósszeaen 32 frt 20 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrelujtáj alkalmival biróíjag lefoglalt és 16Ü8 ínra becsült 1 Clayton-Suthleworth 11875. az. göz-moztiony. 1 cséplőgép, és 2 kocsiból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. Mély árverésnek a 708011896. sz. kiküldetést rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis Kiiimáooan alperes lakásán leendő eszközlésére 18SK>. évi jnliss hó 23-ik napjának d. e. 10 órája batáridőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok ezeu árverésen az 1881. évi LX. t-c. 107. §¦» értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul eladaui fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t-c. 108. §-ban megálla-pitett leltételek szeriDt lest kifizetendő.
Nagy-Kanizsán, 1896. juiias 10. ________BABT8 GYÜRGY, kir. bir. vbajtó.
E ror&l alatt kőilotiekert nem ralial felelősi get a irerkeiítő,
KBsziMt nyilYinittt.
- FeiejtheteLleo emlékű férjem Dr. 8c h re jer Lajos orvos ur
elhunyta alkalmáral hatóságok testületek é^ maKáDOsok a kegyelet éa resztét oly számos, megtisztelő jelét adták, bogy ezekért ez ucod nyilvánítom mélyen érzett hála mat.
A jól e.ó részvét mellett, hálás köszönettel emlékezem meg dr. Bjlau SioioD orvos úrról, ki boldogéit férjemet hoaazu betegsége alatt az igazi coltegiálitás meleg éné aévfl öüfeláldozóan gondozta; pí-hené-t nem isnerő fáradozásaibao támogatták: dr. Gerő József és dr. I'ollák Eroó orvos arak, kiknek sziDtéa köszönettel adósom.
Nagy-Kanizsa, 1896. július 15-én.
Özv. dr. Schreyer Lajosnt,
mhII. nemesdomölki Piek Joieía.
HaailiiltaU ftket« »flyi!M. L«euftak fi
ef* minin a vt>»oi ¦zándékolt ¦fljcmböl, én
a hintsiU* rögtön kidért I: Mert mig &
falód) > joi irttett telkein &i e!»?tett?«Dé:
BTombtn úi»rpöd6rúdik é-s ctakhun»r
kjaluik, mif* uun cinkelj barna hámot
baijTáa; adái< a haani-oc. selyem nnely
líiro* atinft aaalonoit len *« köooyeo tönki
i*«s»a lOTibb e< (miaihojTT r»itstálisi a
feManyaflól teli letten torabb iziaoak' *• \
tóteibarna hamut hag) a«» Jt*n, meiy ralódi i
'. ¦elyem módjára ¦oh* ftwif nem podúrödik, I
ruk tnep(Úrl.ul. Ha a valódi selyem hasúját I
öaue nyomjuk, elporiík, a haniiitTÉtir^
! nt-m. — He«wb*rt- «. (« kir. ad». :
1 taál)it6) »elye«rjára Zlríchk«a, hi*ho«
1 «iillitr» póttsbér- é* rámaenteseo HÍTMeo
' kaid l>*rk iwk i* miutákat, »kár e^yei 4l(Ö-
. nyökrt **ló , aktr e«é« Téfekben leró Ta-
, 16di lylyem <xATetei bSI S'ájczbaeximzeaie-
Í telekre 10 krot-, és levelezőlapokra & kroi
; Uélye* racanundó MafTU- arelrea irt
i tBetre&delésrk potftouo -1 int éltetnek ;
Tcm. h«rjk«ij»c hiyjiara
éa kSasrearbáitalmak ellen, további a
keUcxé ** e»é» sUi wertek karit»s
bájtalaukiaa!, orrasí tekintélyek áha) a
LITKIUNFOKRÁS
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz Húflfhajtó hatásul
Kqqqt&d emestlieti!
Ksphuú aaTt*vTÍ*kereske4*i*kben ét
jyéfjuertárakhao AyS*lraUr-f*rr4* Ifhtf. Bperjett ».
Kledül valódi aneo)
csodabalzsam
THERBT A. tlócaertötól,
PKKGK.tn.4. b't.,1.
nem ért htuáau ¦
hnmlot, oaillapina a kiKanyaWt «a a idiilt fífdiS^aktt; "kV".J'"»5>hO'rt
««k»I.« .l^^niti W . vért ÜMUitf, : T. kiliinum huxni] lotcfsjáaoknál. ¦ uájbiist m«K"fintrti; 8 |ö sx*r M. K'UtttM. rll-m: H. kitün.iFii hiimil k.u].,.le)C ni Int ry<Sjp-rtL«i«.r mw<lrr. ieUi.ol 10. ^ej-íltaián oo b^J.Sl-e mjDt k&Ui.lw k^ttu^toleri .r^m.ni nvtl h«jün»Uli«t.j ryurriu.tirr t ank akkor vakl0.li tSi Eaniikitatlui m. Ul-
k k k 1 K l I J
Urt&
tuűuavm n* lo|r»dta«*ek
¦lapján iguolvB ru,. h..^ kwitniúym uromiD.njú t.í-U>It. vaip u •grn*,Kr. k»r.»» h~tá*n «uivn«o! o«n) tartnl-
K*Ut»-a«m*ra<T«mB mllctt int-mi A:*z'r.*-M*gi*r„r*im.g l.aMDrl> poiUúlluu.uark N.rm.mv. klldv. 1; kia **& fi da(,l.ü%-.-í árm i korona rWu-.Ar.. v»(-> Hrrf^uvm.l..
k*u(f
Alalf b
mallátt.
csoda kenőcs
baláMa én rrejr.
idfllt b»|okb»n.A
y |
•Ejhítfíí-brc felülinu[h»;«.tl»E t„ ! tt**t
k pr ••¦Uf•ti*'*-tiui i*tei n
^ ft»n«tét«l«tt k»-
r ro«)lb«jána], tajej'üUmlomel, an.ll-
kaméi)T»pBQél. OrDií.,- CSieiit-AnUl tüze), mindsnormú •*rvtm«k, láb- ng? rsontaobaiü!•***, aebek. Kenyfdl^ic. dacailt ikbmk. «6t .-wdUis allfc ; ttt.«-. Muri*-, ló-, r*.gL> im miMáai s*b«k »IUn. Hajjn*lh*t4 minden ÍUeai'U rmrk. n. m. 0t«-. fatwalkia.. homok-. >ailauik- «i tü»krk oltávoli-tiafcra. Virulonnoinfi daganat, kinövi*, pokűlrmr uiiikwpiij-dét s5t T*kbM««a|r »I1«1, M*m<-,]t*. kunmnikcmnnt. liolyu é rkil láWk &!itaai WIII é*l
.fi I
x-kwi által
tinód! avbek. nrakdannat. Tárturluda*. flilcnitaa Fll(j,r-.•kekn«] elíltordnlo kiB^beat-J»*»k t-llw .ti. atl>.
lvg u 9ni*t
oaakötöltstik. U t t küldl
l i k*m* 4O
i 411* •fcaTlC74a«a u*r-
küldetik: % (i«1t.ü!d~a ki. küldm r*ey p»dÍK utknvftrll.-! Koláv •iállit..lsvél •¦ b*m«n-
áll
<lmszt«Uk mindmkit h*tájt»Un immmitTjmyok n.fen u-(f«-l*fn a font. Té^UCT •¦ <-órn*k .W«DT A
»ms7*l rr*CT«MTtám tr«cnlU«B" b.ÚcHtv, k^ll
m rí mtnilen féfalvnek «<k,t h**mhlati ulAsibuibav. nc^'an-otj-sn j«cjrvl- mint itt láth*to, kt-11 bm-aumka-aiva lanni
Ai f(p-»dS)i éa T.l-idi ancol csodák an&r«e ír. basiaitói •• ntájiiúi, a vadjvfytörven.T alupján. uífonuM üldüMattiak, 00-B0047 « bKtniutTánjok i«mí*^14r-n»ÍUii
L«y#d8ll k&xreUea betMnésl lorras
THIERRT A. Őrangyal gyógyszertára
PREOBABaBU. RokttB-Suarkraai Mltott
Oly brlyW.], hní rnk'ir .-iu<-». l^-k .1 n.«cr-«t]ül TU A4lf Ol *rtAXXXV ÉVFOLYAM
KÖZLÖNY
1896 lUI.IUS 18-í
AranyénMfcksI kStftitetv*
ElM c* és kir kizár tzabidahn.
Aranyérmekkel kitüntetve
OZHLOKZAT-FESTEK-GYAR
KROHSTEiMEB KAROLY WIEN III. Haupt»tras*e 120 tzua táját házában.
Fóberczegi és hercegi uradalmak. *. és kir. katonai nkunli, MMt-, ijW-. báaya éi fetetrtárMatok, épiíkezési *™">"°J;. »*•'» «"• J « építi... terek, vl.a-.iot gyirtnUjdoaosok .zilliUJ. - B«o homlokaatiesLékek. melyek .tabc. oldhatók, száraz por.tott «'»P?L». 40 "'^f'* '™u mintában, kilónként 16 krtól feljebb srillitutnak és a festékeinek tisztaságát illetőleg teljesen basoale az tl.jmazoia.MZ. - ¦mtalapolc et titátok ingyen ét bementve küldetnek
1279, MSS, ISSSltk. 896.
Árverési hirdetmény.
A leteojei kir járásbíróság mint ttvi baUság közhírré taszi, ho«v Szekerem József véftreaajutóoak valamint az ezottal cutlakozQ vjgrehíjlatófciiak kimondott d«lxalai takarékpénztár, Ci-gáay I$nác é< Tóth József, dr. Csempém Kálmán, aUóíendvai takarékp éaztár és pedig Szekeres Jánosnak SS frt tőke, ennek 1894. éri Juliin 21-tíl járó 6*/. ' kamatai 1 frt 32 kr. per, 9 frt 50 kr., ' végrehajtani, 7 frt 10 kr. ezntuli költ-seíek, Cieáov Iitnác és Tólh JúíWfoek 1? frt 90 kr. és 6 frt 10 kr. költségek, dr. Csempéi Kálmánnak 07 frt 55 kr. löké, ennek 1894. éti augusztus bó 20-tól járó 69/t kamatai. 13 frt per, 8 frt 20 kr. végrehajtási költségek. — az ahólendvai takarékpénztárnak 342 frt 46 kr. töke. ennek 1895 évi februír 28 tói járó 8'i, kamaUi, 10 frt 60 kr, végrehajtási költések, mégis 22 frt ti ke.
3 frt 70 kr. p<%. 3 frt 70 kr.. végre hajtást költségek, végre a délzalai takarékpénztárnak 1000 frt töke, ennek 1895. április 25 tói járó 7V(, kamaUi, "V. késedelmi kamatai, 49 fit per, 26 frt 95 kr. végrehajtási, 12 frt 95 kr árverés kérelmi költségek iránti végrehajtási usjében a nagvkauizsai kir. törvényszék u letenyei kir járásbíróság) területén fekvó Bánok Sienl-Gjrörgv községi Gl sz. tkvben I. aiatt felvett, de kérelmezés foljtán részié lenként elárverezni rendelt A I 92 hrsz ingatlan én a rajta épüit 35 nép sorszámú ház 360 frt becsárban a 3 sor 235 hr<z. ingatlan 77 frt becsárbau.
4 sor 291 brsz. ingatlan 133 frt bec-árbaa, 5 sor 302 brsz. 122 frt becs árban, 6 sor 342 hrsz. 167 frt bec*ár-ban, 7 sor 347 brsz. 81 frt beexarbao 8 sor 580 brsz. 162 frt nec^árban, 9 «or 654 br.«. 29 Irt bee árban t 1 «>r 432 hrsz. 81 frt becsárban, 3 fOt 496 bi>z. 20 frt bec*árnan, 4 sor 812 hn>i 438 frt becárban 5 »or 883 hrsr. 182 frt becsárban Bánok Sr.rnt ü>örgv kő*-aécliázánál 1896 éti aagiailas ko 21. ¦a«j«> d. e. 9 órakor Zakái (iyula le teorei. dr. Tuboiy G>ula ua|íykauiz?ai lakos felperesi ígyvéd vacv helyetteseik és a többi végrehajtóit közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen el-adatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsír.
Árverezni kívánók tartoznak a twesár. 10*],-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldőit kezéhez letenni.
Kelt Letenyén., a kir, jb~áü mint telekkönyvi hatóságnál Ig96. évi június bű 5. napján.
NUSKOVICS k>r. aljbíró.
PERL ARNOLD, Gyór sr. kir. vá n» törvényhatósági állalorvosának
JOCKEY FLUIDJA
Biztosto ható szer a tuleröltf-tett állatok izmainak folytonos jó-karban tartására, valamint a kime-rtlés. fáradság Í7omesni, vállbéna->ác idóizaki tanúság, a végtagok lobos bíntalmai éi merevséee eceteiben. Számom köizöQöirat betekintésre áll.
Fóriktir Sieitalhálri Gfnla cvdgyszertárabtn Győrött
flvear ira * kor
Utas-szállitás
L'tazani dij Mt 20
R. Mügge, Stettin
L'oterwiel; 7.
Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
Liniinent. Capsici comp.
^ ji
¦ynel, ctnaál, tagszagtatisaál és ¦ejfc«é»ek«éi es az orvosok ülai soliístkre .8 mindig gj-nlrabbau recdsltctik. A valódi Horgony-Paio-Ex\*eHer gyakorta Horgon T-Iinimcnt elnevezés alatt oem titkos ai«T, han<-m ifazi ¦épntri kázítzar, nwlpwt egy háztartásban sem kelleM biáovozni. 4Okrn 70ir.w 1 frt öYc^enkéDti árUo majdaein mixrden gjógyt>x*rUi-han kéBfletbenraa; formktár: Tfc* léatf gjógysxerésmél BmUfttíVi. v Beváiirli-1 alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértéku ntiaxat "ás forgalomban Ki ¦«¦ akw aefkárMedRi, ai minden egyes arffít „Harfosy4 Tédjegy néikuí mint mi vi}*ifit ataeiw* vissz*, fiiektar p. Aá. ét tárta, <*asx. « Lú. vrlvan üz^iUuik. RaáslsUtft (Tb
Grand Hotel National.
Báís, Taborstrasse.
Régi hírneves egyetlen nagyobb szállója Bécsnek, melyben sem szolgálat, sem világosság nem les/ számítva, 200 szoba 1 fiitól felfelé, fürdők, sürgönybivaul és telefon, indótiá'.at és gőzhajó állomás közvetlen kezeiében vaunak Olcsó árak, hosszabb idózés után egyezkedés szerint. On parle tonles lrs lanquos modernes. A HARHAMaiER F. M. MATER
igazgató. proprietaire.
prxocxxxxxappogjwagooooogoooQOoooopQQggoggo
50***
A ki oey kitlíllö «* olCSÓ kerékpárt óli.ijt visá-rolni. a* saját érrlekcbi>n caatis :\ * VÍlágtŰlTe *
szert tett
.Styria1
gyártmányt Tegye. Egyetlen b©lfÖl<Ü kiszitmény s<-ni közelíti mffr nm kcrvlcpárokat. melyek mint tartósságra. mint könnyű járásra, a vilig leghíresebb gyártnisnyni-val is verspnyo7.nek.
IMil laaid tiltai i filségi. iliricit Salial.r fiktrcz.|
hiti|i.
Pitír fkirczii i fiiiép! t|itl Sacitn Li.ir|i Itirc2i|
Erié Sacktii Cibirji kirezii
• futifi, Pál iKkliikiri-tckviriii ker-
CZI| í fllttfl,
¦•kitilt kif kircz. i lnti|i, l WMiick|ritz Ilii i
9
lirczii l.l|.nkiff • lairaXlitiii, Wiriiici|ritz iir-
CZI|lé i M|;BÍItÍS>|l, valamin; :i legmagasabb aristok-
rácia, osztrák, magyar, német, olasz, oro.sz. görög és török-országban legnagyobb részt .Styria" kerékpárt használ.
ép úSy a a versenyzők \ része, *»">•-
senyék *|4 részlie.n ..Styria ¦ kerékpárokon leszm-k nyrrvc. Legutóbb SZOMBATHELYEN és BÉCSBEN tartott nagy vorspttveken
csakis a „Styria" kerékpárok
gy óitek. Kizárólagos raktár és képviselőség
Ifj. Wijditj Jíztif-nél lagy-ltiizsan
a hová minden megrendelés intézendő
Árjegyzékek ingyen és bérmentve ¦- Eladás részlet fizetésre is
iiTlia vmm aái tu fitéit uputíi.
MOLL SEIDÜTZ POR
Caak akkor valódia'i. ha ralodeiyik dobos II?U A.. vidj«ivót im
aláiriaM tünteti fel.
A H»ll » fil« Sírtdlitz-Mi-'k Úrtól fiót/hlti^í • let«ík«c««bh |y«ar it il testbaatalaak. X.Tonor^^rci '¦ cyoninrliér, rArzfttt szákrvfcsa'ái. mM>>*nulom. vér-találás innycrM » leyk.l:Tit»oiőbb *4I beta««átek ellen, e i«fl^< hiíiixernek p»-UMdak óu Biadiit oafr»i>b tlifrjetléit Bxorze:t. — Ara siv l«a«flaéli!t art4«tl a* kazaak l frt a. é.
H aai« i tá sa'c tírvinyileg f en yi t ta tdek.
FÉLE FRANCIA
ORSZESZ ES SO

Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatrésce faxolyt**aa ¦zik*é)
A mindennit,! axaitiaztitúoit knl,lnúafa foncni bUmtiy kom Kyerarkek, nitlt rel' nótvk ¦r.iaÁn; dlírt 4» tzájrii a-f'H»k to**l>lii épsé|(éc liizloiiija a «fy ó'aur loftaju ellen - E|? *•" • vad|afyá>el ellatatt •»•! ari : 60
(091: t'ilir t kii lil e»
IMI A. jy»gytzeré»z, cs. e« kir. udvari szállító alul.
Bécs: I., Tuchlauben '.). il.
Vi4éki aiaflrasaaláaak aaavala t«a aitáavél «fll*tt tai|nltlata A raktárakban tetsík határozott m MOU. A. aliir,Udo,
é»
.^.j^yéoel tlliíioll ki,zU,né,i;i'ke.l Kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán RoSBnfeld AŰJif «» f'^¦____
cxjoooooooooooaoáooocs uoooonoooo*
oooooooooooocooooooooooooooc
8 1SSS-llt L>-v óta Ismert (
HEBGER FÉI-E ORVOM
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekiotélvek által ajánlva Au'ztria-M&'Tarordzá^ban, F'raoczia-onTÁn, Kémetor^zájí. Hollandban, SchwviczbaD, Rominbau Htb mar ür év óla féoyes sikerrel hasíűáltatik.
W mlDdenneiuÜ borkOtes;et "W
mint sr.iDtc a?, arezbór nnodeoféie tiíxtáüanságai etlen
kü önösen artih, az idflli é* pikkely sömör ellen a knsz,
a FÖmör rrpedv^ov, a fej ** szakái elieo,
májfolt, nívnnTeíeU reiM orr, a hgydag, a
a gyermekek valamenDji kfltmü fejbtscegtégei elles. Exen kivi1, miot
a bőrt tisxütó mosdóster ajinlta.tik.
Árt áarabMként batnáati utasitátut egyfltt 35 kr
A Bereer féle káirány szsppan 40*1, a töraénj fakatráoyt t«r-(alnaz, felettébb gondosan vau készítve b lényfKeseo különböző a mindet, eeyéb, a kereskedésekben eiőfordaió kátrány siapptnoktúi mert ezen mappán 35*J, gliczeno anyagot tartalmaz üootn illatsi'.ere^
Culiiok kikerQlése végett
rilácuaa BE RQER-féle kátriDy-axapuD kír*odö i t kell a xftld ,
O
o o
o a
0 G
o
0
o o o
í.u»M ükitifiTtl tiliiWlíWt i béoi mitúm kil litü»i
U Iare4lll keljettae a kel. é> kílfitd rémétr L
íg G. HELL q»*«». TROPPAU *SX2?LLLm' °
' O Hagy-Kanizsán Práger Béla s Belus Lajos gyogyaeréttnél. Q
o o
OOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOO
Njromatou Ilj. Wajdtü József kdnyTiyoiDdijibaj.