Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.84 MB
2008-08-18 11:02:43
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
362
3985
Rövid leírás | Teljes leírás (370.4 KB)

Zalai Közlöny 1896. 031-035. szám augusztus

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KANIZSA. 1896. augusztus 1-én.
Stéftmelémi ér: évre . . . i (B — kr Fii évn ....
. . 1 Irt Sí kr. teret ssáa 1* kr. H I B DETÍSEÍ 6 kaséboa petitsorkta 7,
XYILTTtBBIH »ut toroakéM 10 krért véts<s»* Kincstár, il.íték »ia4ér egy** h.rJruurt 30 kr. ia*te*4<
ZALAI IOZLONT.
A nagykanizsai ,,Ipir-Te«t»lat", . a nagr-kanizsai Takarékpénztár részvény-társasig •, a .Kotori takarépénztár
JLXXV. évfolji
1 !a> aseUtai ti tsrafi réuét HU Jisser Kerkaaot-kisiU u
bérswiitvc int«xndLk
BémaMetka letetek •«¦ í tataak •!.
ré«ve»y-támiá«-, » ,n««y-k.»«'»u- ét gaUmbokiönkénte. tOzolto-«arjkl*, t .nagykanizsai kisdedneveJÓ eajjertlef • , nagy-kanizsai Unitói járáskör', t .nagy-kanizsai kvesztény jótékony oóegylet', „i.ksmizaai izr. jótékony noegylet", .szegények tápintézete', a .katonai hadastyán egylet' > .soproni kereskedelmi iparkasBara* nagykanizsai kulválísztmányának hivatalos lapja
KETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
», 1BSÍ
(S. A.) Régi hiba az már mmi-lunk, hogy a tersaésnjeUdu körülményeket, melyek városmnk fejlődését nagyban előmozdíthatták volna, mindig fijyelmen kivüi hagytuk, hogy azon érdekeket, melyek nagy jövőt biztosíthattak volna számunkra, mindig mellőztük, szomszédaink pedig idejekorán felismerve azok fontosságát, kivették kezeinkből s jól kiaknázták, mi pedig sz elért eredményeket látra boszankodtunk, hogy miért cselekedtünk igy és miért cem amúgy.
Vessünk még egyszer futólag egj tekintetet a főgimnázium történeté nek azon táblázatára, mely a tanuló ifjak hullámzását tűnteti fel. Kivéve a németesítés, az elnyomatás idejét éi azon időket, melyekben az ifjak toli helyett tardot fogtak kezOkbe, az ifjúság száma aohse volt éppen csekély. Legtöbb növendéke volt az intézitnek 1765, 1770 és 1896-ban. H> e mellett azt olvassuk a gimnázium történetében, hogy sem Zala-varnipgye, sem a város a gimnázium -nu! :iem törődik, hogy az való ságos romtelep úgy nem tévedünk, ' ha azt mondjuk, hogy a szülők soha- ' sem négték az épület siralmas állapotát vagy azt, bogy romtelep, m'nt a premontreiek praelátusa mondotta, mikor 1806-ban átakarta -enni a j kanizsai gimnáziumot, binem tisztán az intézet iránti bizalomból hozták j ide gyermekeiket. Szükségessé vált ' az intézet bővítése s az intézet jelen alakja nagyon is feltünteti azon korszakokat, melyekben hozzáépítettek, hogy az ifjak, kik hajd&nta a Muraközből csak úgy özönlöttek Kanizsára, miod helyet kapjanak.
Az utolsó évtizedben megint sza-
porodott a tanulók száma s ngy látszik évről-évre több lesz a jeleotke-zéfc uáaa. Vagy tán sretn szaporodás az, mikor 1770. óta annyi tanulója nem volt az intézetnek, mint a jeles iskolai évben. Ebből ismét csak azon örvendetet jelenséget konstatálhatjuk, hogy sem Zala-Kger azeg, sem Keszthely közelléte nem kisebbíti s nem U kevesbítette soha sz intézet növendékeinek a számát. A jelentkezők sokasága tette szükségessé a mait évben a párhuzamos L osztályt, a városra peJig elodáz-hatlan kötelességgé vált az épület kibővítése és modernizálása. Kétség most már az iránt, hogy Kanzizsá-nak uj modern főgimnáziuma lesz, nem lehet. A tervek már itt vannak, csak a költségvetés hiányzik. Ha ezen legfényesebb dologra nézve a viroai atyák egyessé?re Iádnak jntni, úgy az előmunkálatok meg-kezdhetők.
Egy kérdés azonban függőben maradt. Nem táplálunk ugyanis valami vérmes reményeket, ha jövő szeptemberben nagy konknrzusra számítunk. Ezen eshetőséggé' a város sak okvetlen számolni kell, mielőtt a mélyebbreható reformokat megkezdené, pedig ng...