Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.28 MB
2015-01-28 09:36:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
945
3978
Rövid leírás | Teljes leírás (408.46 KB)

Zalai Közlöny
Hetenként egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap

Zalai Közlöny 1896. 019-022. szám május

Hiányzik: 018. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KANIZSA. 1896. május 9-én.
19-lk szám.
I
Elöfixettsi ár:
Egész <Tre . . . 6 frt — kr. Kél évre . C . . 2 fn 50 kr. .Wgtedévre . . . 1 In 26 kr Kgyea szám 10 kr. HIRDETÉSEK 5 hasábot petiuorbao 7, másud«. s tutidén u>rabbi eorert 5 kr.
NVILTTEKB ES ¡.ctit soronként 10 krért _ vétetnek ~ i. Kincstári il.«*ték minden cgyrt liudrt.rset* *«" üaeteudó
ZALAI KÖZLÖNY.
XXXV. évfolyam.
K lap ízellsrai és anyagi részét illető minden kAzleaény IQ. W»j-dlts József srcrkeszic-kiailo nejére cximx.-ttea Nagy-Kan ixxara bérmentve intéseadók.
Bérmeutetlen levelek :u-m i >gvitatnak rt.
A nagykanizsai „Ipar-Testület", .anagy-kanixsai Takarékpénztár részvény-társaság«, a .Kotori takarépénztár részvén}- társaság\', a .nagy-kanizsai- és galambokiönkéctes tCioltó-eifykt«, t .nagy kanizsai kisdedneveló egyesület« a .nagy-Éanixsai ¿anitói járáskör«, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet«, „n kanizsai itr. jótékony nőegylet«, .szegények tápintézete", a .katouti hadastyán egylet« a .soproni kereskedelmi inarkamara\' nagykanizsai kttl választmányának hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Köszöntjük az elvaaet
A mult hét péntekéi tettük őrök -nyugalomra boldogult szerkesztőnket, ki január 1. óta intézte tá-
punk szellemi ügyeit.
Ö nincs többé!
Elszólította közülünk az Lteu; megnyugszunk akaratában. De ÖrÖ két Jennakarjuk tartani ezután is.
\' Lapunk immár 35 éves.
Oly tisztességes múltja van tehát; mely jogosan megkívánja, hogy fen-tartsuk ez öreg lapot, de nem elöregedve, hanem ifjú tevékenységben.
S az uj szerkesztőségnek, mely e. sorokkal köszönti elöször olvasóit, legjobb Jeladata, legelső kötelessége az lesz, hogy minden erejét, tehetsége javát, ideje jobb részét arra áldozza, hogy a ZALA1KÖZWNY azon magaslaton megmaradjon, melyre boldogult szerkesztője emelte. .
Mi e tekintetben nem teszünk egyebet, mint aboldogult tett: a közügy érdekében az igazság és méltányotság nyomdokain járunk; híven szolgáljuk azt a közönséget, mely bizodalommal várja tőlünk az. irányítás t.
Programmunk sem lesz más, mint az, mit elköltözött szerkesztőnk utolsó czikkelyében oly szépen megfogalmazott: 9A heza dint a *wqy«T-ság üdve legyen mindenkoron szemünk előtt, egymást érdeme xzerint megbecsüljük, mert nincs Jájóbb, mint ennek indokolatlan elmulasztása. Éltető elem ez a társadalomban
fiz a mi irányunk. Ezt jetölte ki számunkra maga a boldogult. Ez irányban tesszük ma az első lépést Isten segítségével.
Ha az a lelkes közönség, mely évek hosszú során át bizodalommal csatlakozott közlönyünk köré, btzodalmá-val megajándékoz minket is: ebben Jöíkljük azt az erőt, meJy oly annyira szükséges, hogy nemzeti ha-
ladásunknak ügyét, társadalmunk előre haladását és minden olvasónknak jogos érdekeit Júoen és^oéa-adással szolgáljuk.
Abban a reményben,hogy olvasó közönségünk nem vonja el tőlünk ezt a bizodalmat, sőt, ha jobban kiérdemel nünk adatik, Jokozza is irányunkban, ezen reményben indítjuk útnak lapunk első számát az uj szerkesztőség kezéből, köszöntve még egyszer az olvasót.
A SZERKESZTŐSÉG.
896-18«.
\\
örökre áldjuk nagy kegyessége det, végtelen irgalmadat hatalmas Istenünk, hogy ezer esztendő Téres zivatarjára közt fentartottad e nemzetet, fentartottad és oltalmaztad édes hazáukat.
Azért is áldjuk szent Fölségedet, hogy megengedted oly méltóképpen megülnünk ezt az ezredik évfordulót.
Ünnep ez minekünk !
S ez aunepeo együtt ünnepel nemzetével a Kéretett király is. A mi oly ritkán adatott meg édes ha zánknak, hogy együtt érezve, egye-netleukédts, vnilly^iSis nélkül ünnepeljen uralkodójával, megadatott most! Ez az, ami olyan jól esik a mi szivünknek. Velünk ünnepel a király is! Az ó jelenléte, az ő rész-vevése emeli a mi ünneplésünket.
De egy ez ünneplésben maga a nemzet is.
Nincs a társadalomnak egy osztálya, egyetlen tagja sincs, ki ne szive szerint ünnepelne Észrevette ezt a király ia, midőn e szavakkal végezte a kiállítást megnyitó beszédét: „Őszintén kívánom, hogy ezen összhang ét testvéries egyetértés terjedjen ki áldásthozólag mindarra, a mi
szeretett Magyarországom boldogitá-s fra ésjöoöjénekbiztositásár a szolgál--katéxhogy axeddigétfrt siker minden
n¡¿¿tiii^/rfi/l/t hathatós ösztönül szolgáljon a további munkás-ségra és haladásra *
Ez az egyetértés kellett volna már e nemzetnek, i*j ! de sokszor ezer éves múltja alatt.
De ósi átok gyanánt nehezedett \' ránk az egyenetlenség.
Vájjon hogy lesz ezntán ?
Annyi bizanyos, hogy jobb kornak kell jönnie, mely ntán
Buzgó imiHi.g eped« Sziiexrek ajkán!
Mert az a lelkesedés, az a tettre készség, az a sürgős munkásság minden téren, mely a nagy nemzeti ünnep előkészítésében társadalmunk mio-den osztályát áthatotta, mindez biztosit bennünket arról, hogy van eró, e népben nagy tettek véghez vitelére csak egy akarat is legyen.
Mert valóban nagy tett számba megy az a hatalmas kiállítás, mely ezer éves országunk szellemi és anyagi előhaladásunk képét mutatja be az egész világ előtt. Van a mult ezer esztendő történetében sok nagy tett, mely glóriát szú nemzetünk feje köré. Earczók siker«!, \'bélésiég áldásai váltják fel egymást történetünkben. E nagy tettekhez sorakozik ezer év záróköve gyanánt e napok ünneplése, A békesség áldásai köré tartozik ezredéves kiállításunk is, melynek dicsőséget kell aratni a ha zánk számára a külföldön is.
A mi számunkra pedig legyén ez egy nagy tanulság, melyet véssünk jól szivünkbe mindannyian, hogy csak egyetértésben rejlik az eró.
Ha ezt a tanulságot megértjük, s a mi szűkebb társadalmi viszonyaink közt is alkalmazni tanuljuk, ak-, kor nagy lesz ismét a magyar, oly
nagy, hogy nagyságát újra látják a népek és csodálják!
De addig ís tennünk és fáradnunk keU. Aa elmúlt ezer év minden küzdelme, minden fáradsága csak erőnket edzette. Ez ujult erővel küzdjünk továbbra is.
Elaxiara t jóra, nem fél re a rottxbil. Királyért, buUrt élni halai kést»; Álulcreoni újra tenger uenvedíten: Ne ntid . rcuúuidhs te Mha »«n rémek, S lépj át » kaszabén ejj uj ezredéinek I (RÁKOSI)
Isten áldd meg a magyart!
Kárpátok ormain, a zúgó Adrián Magasztos fény dereng : egy nemzet [ünnepel;
A hármat hegy « a »égy folyam hős . .. \\nipi taig
Hymnust a mult jelelt, s buzdul . [jövőre /el. —
Az ősi hantokon, nyugvó csaták terén \' Tavaszt: öröm-napot ma munka, [béke tart ;
Egy ezredév után hálával esd imánk. Oh halld meg Istenünk, oh áldd [meg a magyart!
Az új kor hajnalánemlékezet, remény Mint villám hatja át a milliók szivéig
Dicsjényefenragyog.jtlenreglóriát — S a régidök ködén világot hintve [ szét:
Látom lobogni Jel Hadúr oltárait,
S miként a vértelen kereszt győzelme [száll.... Ott alkotó erő, — itt éltető S-m : Árpád a nagy veztr s az első [szení király.
És multak századok, jó s bal-[szerenese közt, Eternyi vész, vihar küzdött csalfáikon;
S bár hullt a vérözön, bár folyt a
[könypatak, Szabadság, hit kövén mint szikla állt [a hon. — Egünk ha elborult, s irtó hadak
[nyomán Hollók tanyája lett virányos Kánaán,
Csüggedt bizalma hö Johászbanegyesiilt És — népe újra élt az átkos éj [után.
Majd bősz pogány harag zudult Jel [ellenünk, S Jélhold alázta meg Budának [tornyait, Csörögtek lánczaink, — oly hosszú [gyász-időn Búban nyögött a dal, nyűgben mi \' [lelkesít ..... De jöttek Jellegek : villám villám [ntán,
S letűnt, a porba hullt hatalma, [csillaga : Megtörte vas Hunyod, meg hősi [szelleme — Zászlód győzelmivel hazánk véd-[angyala.
És annyi vész között még pártos [önviszály, — Majd ármány, hitszegés tiport a
[nemzeten ;......
De .üstökös" maradt Jegyver-csu-[dáival,
S nagy ész-müvében is mint tett-V [erős jelen.
T H a A.
Batorfl
Lajos zete,
emléke-
Bátorfi Lajút halálára.
Letettek a sirba, «irnak fenekére, Rád borult a halÁl »ötét fagyos éje, Itt hagytál, elmentél örök csendességbe.
Sirt a természet is, hogy téged temettek, Beborult *z égbolt 6h költő feletted! A nsp derült fényét is magaddal vitted.
Erdő, mező, liget most ébredez njra S most kellett elmenned ax utolsó útra, Magához hivott el a mindenség Ura.
Visszatérsz-e hozzánk, \\«8xatér-e lelked Árokhoz, akiket e földön szeret Akik együtt sirtak, örrendeztek veled ?
Hogy ha a sziremet ismét bánat nyomja: <>h jöjj le ax éjből vigasztalásom«: Derítsd fel lelkemet — mint régen — mosolyra.
\\vujt-e vigasztalást a hit balzsamcaepje : sajgó, vérző, bánatos síirekre, Ad-e vájjon gyógy irt a fájó sebekre ?
í-oyhül e \'& bánat, mit hordozunk érted-
nélküled folyik ez a rövid élet? >h mi soha, soha nem felejtünk téged ! •</r
Ez a gyarló világ sokat sebzett vágott. Nem fáj már te neked gyógyuiásr* vállo\'t, Találd fel örökre a szép menyorszagot
BALÁSZ MARGIT.
Balsejtelem.
Egy búi sejtelem mély valósággal nyomasztón hatott lelkületemre, támlt fel előttem ma, egész váratlanul, kegyetlen képével:
A mMŐn napok óta levelet vártunk egy érdekelt, s fdnkölt lelkű jóbarátnnk-tól majdnem mellőzésnek vettük a késedelmet, — ma a posta megérkezéskor bizonyoá borzadályt éreztem, egyszerre egy gyászkeretü lap vonja magéra a figyelmet, — de ki is lebet? hisz beteg ismerősüuk sincs ott, —félve nyitottam szét a lapot, a megilletődve látom, hogy a mi jó barátunk, cuüádnnk régi hive, s s mi jó szerkesztő urunk, Bátorfi Lajos nr mélyen érző szívbe szánt meg dobogni őrökre, elszállt magasztos lelkű lete?a szellemek birodalmába, a hol nem ! fáj már semmi.
! Kinoa érzést keltett az a gondolat, ho^ í ismét egygyel kevesebb jóbarát tink szá-j ma, mely tudat könnyet ctalt szemembe, lévén ugy az ő, valamint kedves csa-| ládja rétti tisztelője.
Béke lengjen drága porai felett 11 UNGERNÉ JANDÓ VILMA.
A részvét.
Valóban meghatóan nyilvánult az a szeretet, mely boldogult szerkesztőnket életében körfllvette. balílábas is. Csaknem minden fővárosi l«p és a vidéki újságok legoagyobbi része elsiratta a\\ derék, ninnkás hírlapírót..
Maga W I a a 8 i c s Gyula vallá<-és közoktatásügyi minipzter ő nagy-
méltósága e telegrammban fejezi ki részvétét:
,L<ígmélyebb részvétemet fejezem ki.* A miniszter édes anyja meg igen meleg és rokonszenves levelet irt aboldogult leányához.
Jól esett ez a ré&svét laptársunk, a Zala részéről fs. Kívánjuk, hogy az a nemes érzés, mely Bátorfiról irt sorait áthatotta, hassa át velünk szemben is !

Életrajz.
I<1. Szinnyei József nagy vállalata, a Magyar írók élete Is munkái, iíy közlik az L kötet 687. lapját boldogult szerkesztőnk életrajzát:
Bátorfi L.jos, szerkesztő, polgári családból származott, szül. 1835. ing. 20. Kun-Félegyházán ; iskoláit Hiülölöltléo, majd Szegeden, Aradon es Pesten vé* gezte; 1853-bai nagybátyja Huszki József ügyvéd irodájában működött; 1854-ben az újonnan szervezett ár7aszéknél nyert alkalmazást Kdn-Félegyhirán; 1858-tól 1860 íg Gyürky Antal Borászati Lipjánál dolgozott; 1861. nov.-lól 1864-ig pedig a Győri Közlönynél, 1867-től 1871. végéig a Zala-Somogyi Közlönynek volt segéd <zerkoi»tője; 187S-ben Konatantinápol.vba. később Párisba s Kómába utazott. 1875. óta titkára a nagy-kaniuaikisdednevelő egyesületnek; ugyanott 1871 ben alakult tüzolló-egy-letnek tüzvédőrségi alkapitánya máig; 1887-ben alapító első titkára volt a nagykanizsai keresztény jótékony nőegyletnek. 1885. végén Deák Ferencz buzditó leve-
lével tisztelte meg a leégett bucsu-szent-liazlói ős zárda felépítőére engedélyezett sorsjátéknál való szereplése alkalmából. 1885-tól fogva Nagy-Kanizsa régi levéltárának rendezésével foglalkozik. — Elsó Cíikke B. L jegy >latt 1855-ben jelent meg a Bud. Hirlip szept. 5. számában, ugyvnakkor el:ő költeménye is; azóta saját irodalmi vállalatain kívül számos hírlapnál és folyóiratnál dolgozott, így a Napkelet, Divatcsarnok, Gombostű Alföld, Szegedi Híradó, Somogy, Vasmegyei Közlöny, Z.U stb. lapjknál: — Munkái: l Mezei virágok, Váci, 1858. — 2. Bínalos szív. Pjsí, 1860- — 3. Nemzeti Szikrák. Ddbreczen. .861. (3 kiadásban Nagy-Kanizsán, Győrött összesen 80 ezer példányban) — 4. Juliska, népszínmű 3 felv. Győr, 1s62 (2 kiadás N.-Kauiz» 1885.) — 5 Darázsfészek- Pikáns színdarabok Nigy-Kanizsa 1868. - 6. Hl Költemény (1860 —64.) N.-Kanizsa, 1869.
— 7. Virág csokor. U ott. 1869. — 8. Soneltek. Pest, 1871. szerző féuynyomatu arczképével. (3- kiadás N -Kanizsa, 1886 )
— 9. Jenő dr, 5 Mv. ü. ott, 1871. -10. Antonia, tört. színmű 5 felv. D. ott, 1872. — 11. Konstantinápolyig és visz-pza. ü. ott. 1873. (2 kíadásü. ott 1877)
— J2 Hirza, a szép kunleány, tört. szinmí 3 felv ü. ott, 1873. — 13. A murakőd kérdés. D. ott, 1873. (Többek közreműködésével. Kűlőn nyomat a Zala-Stmögyí Közlönyből.) — 14. Tengerész küzdelme Regény, németbőL for. C. ott, 1873. (Horváth Gyulával.) — 15. Női fegyver, vigj. 4 felv. ü. ott 1872. — 16. Tíz év emléke Zalában 1867—1875. C.
ott, 1878. -^\'17. Parisig és vissza, ü. ott, 1878. — 18. A szülőföld és a hazs. Zalamegye földrajza. D. 0«, 188a (Hoff-mtnn Mórral, 2 kiadás. U. ott, 1881. 3 k ü. ott. 1884. 4. jav. és bőv. kiadás D. ott, 1888) — 19. Anya mint honleány, ü. ott. 1881. — 20. Nefalejtsek. Keszthely, 1884 (Költemények.) — 21 Utolsó Zrínyi. Költői beszély L része, Mura-Szombat, 1885. (Többi részét most rendezi sajtó alá) — 22. Irenke. N.Kanizsa, 1886. (Családi költemények.) -23. Rómáig és vissza. Útirajz. U ott, 1888. — Szerkesztette Nagy-Kanizsán a Kandi Klári cz. első magyar bölgy-élczlapot 1868. okt 1-től decz. 20-ig; a Zala-Somogyi Közlönyt 1872. jan. 1-től és Zalai Közlöny uj czimmel 1874 jan. l -lől 1882. ápr 30-ig; Adatok Zalamegye Történetéhez 1867 —78-ig 30 füzetben; Párisi Lapok 1878 ban (Edelényi Szabó Lajossal, ki Párisban lakott.) A Zalai Tan ügy szer«, és kiadótulajdonosa volt 1880 aug. 1-től 1887. decz. 29 ig; továbbá a Tavasz, ci almanachot Pesten (1861.) és a Győri Naptárt (1864.) Jeleoleg a Zalai Közlönynek(1887. jan. l.óta) szerkesztő-kiadója. 1889 ben Zalai Közlöny Könyvtára cz. vállalatot indított meg. melyből eddig 6 fűzet jelent meg. Legújabban Nagy Kanizsa város monographiáján dolgozik; sajtó alá rendezi elszórtan m.-g jelent munkálatait: Tizenöt év emléke Zalában 1876-1890 czimmel éa a Ps-lini Inkei család történetét irta. — Jegyei: (B. L.) (B..) (Bfi) saL
Lapunk mai Bzámáioz fii ív melléklet van caatolva. "VB
XXXV. ÉVFOLYAM.
Miről legjobbjaink ncmtöje álmodott, Fényes valóra r.yiü.- nevünket [hirdeti — Fennen miként a sas, szabadság \\ szárnyain,
Versenyt ragyogva mind, mi szép, [mi nemzeti
Művészet, ész, ipar tündér-világa ez, Kyugat pompáiban dictö magyar [Kelet-,
Hinnéd: rónánk Jeleit tündöklő délibáb, r-
FÁirópa látja im — S babérral [vyvjt kezet . . A nüttön-nött Jolyam tengerré áradott, Föltárva gazdagon, j61 éke> gyön [gyeit; — S hajónk halad tovább, vezére hit, [remény, így biztos árbocznnk: az Isten [megsegit.
Kárpátok ormain, a zúgó Adrián Magasztos ¡íny dereng : egy nemzet [ünnepel; A merre él magyar, zászlónk magasra leng És búg a hány harang keltvén % [imára Jel. Hegy, völgy, a rónaság mind díszbe [öltözék
Ma szentegyház e hon: virágzó [Hunnia ; — Eget. földet betölt abvzgó ,Te Deum,\' Snevében üdvözöl új ezred hajnala!
HAJGA1Ó SÁNDOR.
ZaUlárBigji fdispánja.
Üdvözöljük a millennáris év kezdetén uj főispánunkat Jankovich László grófot. Üdvözöljük nemcsak azért, mert egy ily nagy megyének. mint Zalavármegye, élén állva nemes ambicziója kielégítésének elég terel talál, hanem üdvözöljük főként azokért a szép és ránk nézve annyira biztató szavakért, - melyekkel városunk üdvözlését megköszönte ! Fogadja is szeretetébe városunkat, mint a hogy Nagy-Kanizsa város minden polgára szeretettel és tisztelettel vonzódik hozzá.
Adjon neki Isten elegendő erót nemes feladatának méltó betöltésére!
A főispánnak Zalavármegyébe érkezéséről és beiktatásáról következőket jelenthetjük:
A vármegye területén.
Az aj főispán május 4-én Komái-városnál ért Zalavármegye területére, környékezte Somogy várraegye előkelőségeitől, I kik hozzácsatlakoztak, hogy szeretetükkel \' ui székhelyéig kisérjék öt. E küldöttség 1 tagjai voltak: Tallün Gyula főispán vezetése alatt: Maár Gyuía alispán, Folly József főügyész, dr. Szaplonczay Manó főorvos. Kapolsfy Jenő és Chernel Gyula orsz. képviselők, gróf ,\'ankovicb Tivadar. Jankovich Bésán Gyula, báró Inkey István és József, Goszthony Mihály. Ágoston József és több főszolgabíró.
Itt üdvözölte először a főispánt uj megyéje. Bogyai Máté nagybirtokos volt
ItzingyérMz—fucsingyéretz
Bizony ezt a két szót meg nem érti i idegen. Furcsán is vsa összealkotva mind a kettő: magyar is, latii is, czigány is A hogy vesszük 1 De azért nekünk nagyon is érthető szók voltak ezek.
Ea bármilyen (urctáo hangzanak is fájdalmat keltenek bennünk.
Ped.g nem arr. voltak szánva: őrömet jelentettek. Az iszingyóre.z i aat fejezte ki, bogy jí világ jár rink, lehet agyét tnnMk s hazáért — a magánk egészségire I Mégis tőrtéat hűsé I geseo.
Ezt mindég megértettük.
1 focsing.yőress nem fért mindig s fejünkbe. Hisz olyan jő! éreszük magunkat, minek roatnk el a jókedvet? Arra az aggodalomra azonban. Te édes öregem, nem igs& ad\'ái. fis egjazer fucsingyőreHz vott, hát -r- fucsingyóresz.
Mért u, mért is nem törődtél egy kicsit velünk is, skik szerettünk téged. Talán akkor most rem lett volna lu esingyóresz.
ZALAI KÖZLÖNY
foglalni. Midőn ezt teszem, legelsé-kó-telességemnek ismerem ő cs. ós kir. apostoli felségének a legkegyelmesebb kinevezte téseért legmélyebb s törhetíen hódolatomst, változhatlan hazafiul bálámat, a magas kormánynak pedig kinevez-tetésem iránti előterjesztéseért átérzett köszönetemet nyilvánítani , s a tekintetes közgyűlést felkérni, bogy e kijelentésem jegyzőkönyvbe foglaltassek. A tekintetes törvényhatósági bizottság pedig fogadja szivem mélyéből jött köszönetemet ama előlegezett szives barátság és fogadtatásért, melyben engem, ismeretlent ma még érdemetlenül részesített s végül szabadjon még ezzel egyidejűleg szülőföldem, tekintetes Somogyvár megye méltóságos főispánjának és tekintetes\' ali-pánjának, úgyszintén az itt megjelent tekintetes törvényhatósági bizottsági tagoknak is" legforróbb köszönetem kijelenteni s kérem, fogadják » köszönetemet oly szívesen, a hogy én azt átérzem.
Kiválóan hangsúlyozom, hogy végtelen nagy kitüntetésnek tartom és nagyra becsülöm az irántam majd csaknem egy évtizeden át tanúsított, támogatott barátság ílyképeni megnyilatkozását, mert szíves és ily nagyszáma kíséretük bizonyítékul szolgálhat tekintetes Zalavármegye közönsége előtt, hogy az ott teljesített tíz évi működésem alatt volt alkalmam s a szerencse szolgált nekem annyira, — hogy magamnak tisztelő tiszttársakat és szerető barátokat szerezhettem, a kiknek jóakaratát részemre jövőben is kérve, egyben biztosítani is báttr vagyok igen tisztelt barátaimat szeretetemről és szivemben semmi körülmény sem törülheti irániak érzett szeretetemet és most engedje meg a tekintetes törvényhatósági közgyűlés, hogy egy rövid visszapillantást vethessek s múltra, egy idei^ a jövővel is foglalkozbassam, a mikor a magas kormány előterjesztése folytán a legmagasabb helyről legkegyelmesebb kineveztetésemet elnyerni szerenesés voltam, első lelkiismeretben kötelességem volt, hogy számot vessek ama személyemre vonatkozó igen nehezítő körülményekkel, melyekkel szemben állok ; midőn tekintetes Zalavármegye ezen történeti nevezetességű főispáni székét elfoglalnom oly elődök után, mint a kiket Zslavármegye közönsége itt tisztelhetni szerencsés volt. Tisztemet s legnehezebb feladatomnak tartom, mert nehéz a feladat, közvetlen elődömmel Svastits Ben* ^méltóságával szemben is, a ki alkotmányunk ébredésétől fogva folytonosan hazafias, szolgálatban állván ezelőtt 15 évvel a főispáni széket elfoglalva, az ez állással egybefüzött méltóságot és kötelességet oly tapintattal viselte és önfeláldozó munkássággal és buzgalommal teljesítette, hogy csak nyomdokaiba is lépni nem kis feladat lesz. - Annyi nagy előd és ennyi előzmények ^Ttán szerény tehetségeimet tekintve a legnagyobb lelkierőre volt szükségem : míg magám elhatározhattam, hogy a magas kormány felszólítására a legkegyelmesebben adott kinevezteté.-em elfogadjam és hogy mégis megtettem, eme bárom körülmény bátorított fel; az egyik ama tudat, hogy zalavármegye, tekintetes alispáni székében egy mindenki által tisztelve szeretett, e vármegye egyik legelőkelőbb sarja ül, a kit a vármegyének tisztikara teljes odaadással nehéz muuká-jában ez ideig ugy a jövőben is készséggel támogatni fog, s igy e bizalmon alapuló erőssége az én erőmet is emeli.
A második biztató reménysugaram volt Zalavármegye\'" magasan kiemelkedj. a közügyért buzgólkodó földbirtokos-\'osttá-lyábaveterttfeltétlenbizalmam, a mely osz-tály.amíkorasiükségkívánta, vérrel is megtudta védeni hazánkat és abban saját érdekeit; s a midőn a nagy idők lezajlottak. nem adták magukat a tétlenségnek, hanem vasszorgalommal ét minden rendelkezésükre álló eszközökkel iparkodtak dicső oemzetűnV\'ébredéaét és toVafejlő-déset előmozdítani, amely buzgó ténykedésük és versenygésűk méltó jutalmául lehet betndni \'a gondviselésnek amaz egyik legfényesebb ragyogó történeti tényét, hogy nemzetünk egyik legnagyobb fiának, Deák Féreneznek bölcsőjét e vármegye területén engedte ringatni. A harmadik biztató érzést bennem Zalavármegye nagyszámú és művelt kereskedő, osztálya, valamint szorgalmas józan földmives és iparos osztályakelti, kiknek munkásságában és hazaszeretetében bízni óhajtok és i-rra legkomolyabban számitok.
Ezek előre bocsájtása után engedjék meg, hogy Zalavármegye közönségének előleges hjzalmát ugy együtt is, mint mmden bizottsági tagtól is kikérjem, hogy annak birtokában saját érdeküket munkásságom és hivatalos állásomból kifolyólag a iegodaadóbban szolgálhassam, s ha már természetszerűleg idegenkednek is tőlem, rossz indulatul ellenem né for-duljaaak és ekkor lehet bizalmam és reményem. hogy Zalavármegye és anoak közönségének érdekeit, ha nem is hiva- I
18V6. MÁJU8 9-én.
a küldöttség szónoka, mely a következő urakból állott: Bezerédy Lajos. Batthyány József és Ernő grófok (mind a ketten fényes diszmagyarban), Hertelendy József és Ferencz, Oltay Guídó stb. A főispán meleg hangon megköszönte a szíves fogadtatást s a küldöttség csatlakozása mellett tovább utazott Nagy-Kanizsára.
Városunk üdvözlése.
Mozgalmas képet nyújtott már délután 1 órakor az állomás. Mindenki érdeklődve várta az 1 órakor 39 perczkor jövő pesti vonatot, mely a főispánt hozta.
A vasúti állomás hossza perronja telve volt a város előkelőségeivel. Képviselve voltak az összes törvényhatóságok, járási lőszolgabirák, tötrényszék, járásbíróság, posta- és távirdahívatal stb. stb. s nagyszámú díszes hölgy közönség. Itt csatlakozott a főispán kíséretéhez Péler Pá1, murakereszturi apát ur is. A vonatról lelépő főispánt Vécsey .Zsigmond polgármester ezen szivből jövő szavakkal üdvözölte :
„ Méltóságos Főispán ur 1 Nagy-Kanizsa város képviselőtestülete és közönsége a tisztelet és az őszinte őröm hangján szólaltatott meg engem, mint e város polgármesterét, azon alkalomból, hogy Méltóságodat útjában e város falai között is láthatja, \'fogadhatja és tiszteletének adóját leróhatja. (Élénk-éljenzés.) Hódolattal és tiszteletteljesen vette tudomásul Nagy-Kanizsa város közönsége a királyi kegyelemnek azon megnyilatkozását, amelylyel Méltóságodat e nemes vármegye kormányzójává kinevezni és-e város érdemes és lelkes közönségének gondos atyjává megtenni méltóztatott. (Éljen!) Fogadja Méltóságod a jelen alkalomból, árikor először vau szerencsénk Méltóságodat e város falai között láthatni, e város képviselőtestületének és közönségének önzetlen örömünk fényes koszorújával övezett határtalan tiszteletünknek legőszintébb nyilvánítását és szivünk melegétől áthatott tiszteletteljes üdvözletünket (élénk éljenzés) azon hő óhajunkkal szentelve, miszerint hamisítatlan szeretetéről és tiszteletéről boldog és számtalan éveken át e város falai között is meggyőződhessék és e várost atyai, de igazságos gondozásában részesíthesse. Isten hozta és éltesse Méltóságodat." (Éljen\')
A zajos, hosszantartó éljenzés lecsilla-podtával az aj főispán rokonszenves hangon válaszolt és köszönetet mondott Yécseynek a kitűntető üdvözletért s a közönségnek a szép fogadtatásért. Nagy-Kanizsa érdekeit — úgymond — mindenkor szem előtt fogja tartani és már előre örvend, hogy mielőbb meglátogathatja a várost. A beszéd végeztével a sorfalat képzett jelenlevők éljenzése mellett a váróterembe vonnlt, a hol de-jeuoert végzett, mely alkalommal több előkelőség mutatta be magát. A dejeuoer végeztével 2 és fél órakor a nagyszámú közönség zajos . éljenzése között a főispán Zala-Egerszegre utazott, bová Vécsey polgármester vezetése mellett a városi képviselők, vidéki birtokosok és nagyszámú előkelőség követte
A megérkezés Egerszegre
A fényesen telduzitett állomáson várta a megye tisztikara és óríá<i közönség az uj főispánt, kit Balaton apátplébános üdvözölt. Innen zászlódisz és a tűzoltók kordonja között vonult a főispán s a menet a megyeházhoz, a hol Csertán Károly megyei alispán fogadta, mely után Koller István birtokos, megyebizottsági tag intézett üdvözlő beszédet\' az uj főispánhoz. A főispán erre meleg hangon mondott köszönetet a fogadtatásért és válaszában hangsúlyozta, hogy politikai párt-különbség nélkül mindenkinek pártatlanul és igazságosan felkarolja jogos érdekeit, mert a megye első közigazgatási tényezőjének nem pártpolitikát, hanem a közérdeket kell szolgálni. A főispán .-me rövid, de fontos nyilatkozatát nagy lelkesedéssel fogadták.
Az egész város lelkesedéssel készült a másnapi beiktatásra.
A beiktatás.
Nagy, szinte káprázatos fénynyel történt m.eg május 5-én Jankovich gróf beiktatása. A vármegyeházán tartott diszgyülé?t ün-nepies „Te Deum" előzte meg. A templomból hosszn kocsisorban vonultak a
fyülés tagjai a vármegyeház nagytermébe, ol megtörtént a beiktatás nagy lelkesedés között.
Eskütétel után a főispán a következő székfoglaló beszédet tartotta:
Tekintetes törvényhatósági bizottságI 6 császár és apostoli királyi felségének folyó évi márczius 20-án kelt legfelsőbb elhatározásával a magas kormánj elő-teijeszMse alapján, tekintetes Zalavármegye főispánjává legkegyelmesebben kineveztettem s most, midőn hivatalos eskümet a törvényhatósági bizottság kezébe letettem, vaa szerencsém Zalavármegye díszes főispáni székét ezennel el-
talbeli elődeim nagy eredményeihez, de talán megközelítőleg védeni es előmozdítani szerencsém leend. -
Magára a közigazgatásra áttérve, szabadjon \'„., enekelótt kijelentenem, hogy részemre ,na már a közigazgatás éllo-mosításának vagyunk bke s ba e nagy kérdés előkészülete-munkálata a magas tcrmáoy bazgó tevékenysége által a törvényhozó testület elé terjesztetik, törvényhozó jogomnál fogva legigazibb meggyőződésem szerint annak törvényerőre leendő emelését fogom elősegíteni. Mert hivatalos multam alatt gyakran sajnosan kellett tapasztalnom, hogy a mostani rtnüiiczípális rendszerünk változott viszo nyoknál fogva igen sok téren túlélte magát.
E kijelentésemmel ne méltóztassanak azonban azt feltételezni, mintha részemről a vármegyei rendszert, maga egészét s annak minden kiegészítő részét feldúlva, kiirtani óhajtanám..Távol álljon tőlem e gondólat, mért beismerem, hogy sok oly kérdés van, a melyet a törvény rideg szakasza szerint ma még megoldani nem lehet, s jem képzelhetem, hogy bármikor is léti essen oly törvény, mint a mely minden helyi kérdést kimerítsen Épp az ily kényes helyzetben az önkormányzati rendszemek régi szokásain alapuló gyakorlata áldást hozó hatású lehet, ámde másrészt, a mikor ma .nár a világon minden, — igy közigazgatásunk is, — a képzelhető legnagyobb gyorsaságot és beható szakképzettséget követeli, akkor az önkormányzat kebelében féltékenyen őrzött gyakori testületi hivatalos közreműködés és intézkedés csak bénitólag hathat. Azért szerény nézetem szerint az államosítás olykép lesz csak czélszerűen megvalósítható, hogy egyes intézményekben az önkormányzat rendszere is figyelemre méltatva legyen s hogy a takarékosság szem előtt tartásával megtaláltassék a mód, hogy a közönségnek közigazgatása egyöntetűvé s gyorsabbá tétethessék s hogy a nyilvános szolgálatban levő elio-lézőknek emberi erejüket tnl nem haladó munka anyag adas.-ék a tisztességes megélhetési feltételek nyújtása mellett Politikai meggyőződésemre vonatkozólag ugy hiszem kellő világosságot vet a legmagasabb kioeveztetésem elfogadása s ebből is látja a tekintetes törvényhatósági\' bizottság. hogy a szabadelvű párt hive vagyok. de hogy a párthoz nemcsak kioeveztetésem köt, bizonyítékul szolgálhat egyrészt hivatalom multam, másrészt, hogy a szabadelvű párt által elfogadott és követett politikai elvek követését hagyo-mányszerüleg örököltem, mert családom mindenik tagja legborusabb és legfényesebb politikai multunkban egyiránt híve volt. Ez irányt • jövőben is- megtartani óhajtom az ideig, mig a szabadelvüpárt oly elveket nem vall magáénak, melyeknek kivitelét az országra károsnak találnám. a mely nem várt esetben feltétlenül meg lesz bennem az az erkölcsi erő, hogy a szabadelvű pártnak nyiltan kijelentsem, hogy továbbra hive maradni nem kívánok. ✓
Az országos politikát tekiotve vegyék tisztelt uraim tudomásai, bogy a politikai pártokat s azok árnyalatait egyenlően tisztelni fogom s hogy a viszonylagos megbecsülés korlátain belül működésűkét a maga helyén törvényeinkben alakulónak tudom. Kérésem ez irányba csak oda terjed, hogy így dicső mulyákhoz képest az országos politikát a vármegye e termébe ne méltóztassanak behozni, hanem azokat a politikai harctéren érvényesíts- k. mert az ide utalt ügyek szerény nézetem szerint nemcsak gyors, de teljesen pártatlan, egyedül a közjó előmozdítására irányuló elintézést várnak.
Állásomból eredőleg figyelmen kívül nem hagyhatom a nemzetiségi eszmével ikertestvér gyanánt feltűnő gyermeknevelést : a valódi nemzetiséget.abban találom, bogy ha valaki leszármazását alkalom ad- ! tával nyilvánítja s annak létjogosultságát elismerni kívánja, de abban, ha az érzést 1 fentartva szivében első kötelméül elismeri, miszerint imádott hazánk s szent koronánk polgára ■ e magasztos tudatra ébredve, annak • hu polgárául megmaradni s a^t utóda örökévé tenni legszorgosabb gondjának ismeri, mely czél a gyermeknevelésnél ugy érhető el, ha a vallásosság magasztos eszközeit kérve, a Mindenható kiszemelt- felkentjeit segítségül hívjuk. Ezt különösen azért kívántam Hangsúlyozni, mert lehetnek a tekintetes vármegye területén egyesek, kik a múltban gyakorolt törvényhozói jogomat olykép látják érvényesítettnek, mintha a vallásosság belőlem, ba nem is ki-veszve, de legalább megcsorbítva volna, Pfdig\' legyenek meggyőződve felemelő, dicső érzete szivemben sértetlen, s mindenkori megpróbáltatásom alkalmakor a vallás volt a legfőbb vigaszom.
Az 1886. évi XXI , XXII. és XXIII. törvényezikkek alapján reám ruházott kötelességek és jogok mikénti gyakorlása tekintetében szabadjon megjegyeznem,
hogy agy a kötelességeket, mint az az zai összekötött kétségkívül jelentéken hatalmas, amint az eddig viselt kötelességeimet is nemcsak tőlem telhető lelkiismeretességgel, de a legnagyobb ügy-buzgalommal teljesíteni fogom az igj7.. ságot emberi erőmből kitelhetől g szem elől nem tévesztve. Azon álláspontra iie-lyezkedve, eleve is hangsúlyozom, liogj elnézést nem ismerve, bármely mula.sz;ást megtorolatlanul nem hagyandók. Az ide-zett törvényczikkekkel reám ruház..\'! ¡^ . gokkal visszaélni nem fogok és a me|. lékkörűlmények figyelembevételévei a la. Dúsított érdemek mérlegelése mell, « f0. , gok azokkal élni.
A közigazgatás nagy szervezeté,^ egyik sarkalatos alkatrészül ismeren t ; községi illetve körjegyzői intézményi | mely intézmény jó vagy nem megfeleli vezetésétől hazánk jóléte függ. Ez indít arra, hogy már is- kifejezést adjak ama szilárd elhatározásomnak, hogy hivatalos működési körömben legfőbb kötelességemül tűztem ki a jegyzői kar ellenőrzését és támogatását, meglévén győződve, hegy 1 ebbeli működésemben ugy a tekintetéi alispán ur, mint a vármegyei tisztikar, végűi a tekintetes királyi bíróságok is hathatósan támogatni fognak. Sarkalatos követelményeink, melyekből egy parányit sem engedek, a teljes megbízhatóság, hivatalos kényszerétől ment ügybuzgalom, pontosság s az ngyís sokoldalulag igénybe ■ vett közönség iránti előzékenység, mely időhöz kötött nem lehet s minden hivatalos működésükben az erélyly&l karöltött tapintatosság. Ha e remélt fővonasok a tekintetes jegyzői karban feltalálhatók, ugy minden iránybani támogatásomra feltétlenül számíthatnak.
Ezek kifejtése után szives megjelenésükért és tanúsított türelmükért még egyszer köszönetet mondva, szavaim a legszentebb szavakkal zárom: „Isten tartsd meg felséges urunkat és hazánkat."
A főispáni beszédet többszőrönként .-za: kitotta félbe a jelenlevők tetszésnyilvánítása és a beszéd végével a szűnni nem akaró éljenzésbe tört ki a hallgatóság.
Az éljenzés locsillapultával Arvay l.ajos megyei főjegyző a vármegye kfcönsége nevében üdvözölte a fói.-pánt:
Zalavármegye közöusége nyílt és őszinte magyar szivből üdvözli Mélló.-ágodat azen alkalommal, hogy méltóságod e vánuegyé főispáni állását elfoglalta. Igj kezdte beszédét, azutáu vármegyénk múltját vázolta, kiemelte nemzet szellemében gyökerező fontosságukat.
Zalavármegye .közönsége őseihez híven, mindenkor nagy gonddal ápolta közszellemét. mely tündöklő vezércsillagként a legsötétebb időszakban és a legterhesel\'b viszonyok közt, is kijelölte számára az egyedül helyes utat mely egyrészt a magasabb államczél: a magyar úemzeli állameszme megvalósítására, másrészt pedig a honpolgári jogok biztosítására, az egyéni és társadalmi jólétre és a szellemi előbaladásra rezet
Ha ily történeti mait csalhatlan záloga lehet a jövő iránynak, — pedig annak kell lennie, meit hiszen ama kőzér/iilet már nem áll alakulás alatt, hanem szabályi s formát nyert, kijegecesed. f é> tűzpróbán keresztülment tényezővé vált közéletűokben : akkor méltán feldobogliat szivünk, mert leli reménységgel bízhatunk abban, hogy vármegyénk az emiitett nagyfontosságú czélok elérése körlil ezentúl is hiven fogja betölteni magas hivatását I
E feladatot azonban hatályosan és mindnyájunk óhajára mégis csak ugy oldhatjuk meg, ba szerencsések leszűnl Méltóságod támogatását elnyerni.
Ezután reményét és bizodalmát fejezi -ki az aj főispán személye iránt s igy fejezte, be szép beszédét:
Az a frigy, melyre Méltóságod ünn--^ pélyes esküjével és kijelentésével in^ye vármegye közönségével lépett: őrömmel tölti el keblünket, mivel remélni, sőt előrelátni engedi, hogy vállvetett munkánk üdvöt és áldást terjeszt drága iw-j gyénk honszeretó népére.
E reményben, melyet az Egek teljf-sülni engedjenek, njból melegen üdvözölvén Zalavármegye közönsége nevében méltóságodat: aion osztailan hő óhajunknak adok kifejezést, bogy a Mmíénhav Méltóságodnak engedje fáradozá>ai gjn- \' mölcseit élvezni és adjon igen hessru boldog életet!
A viharos éljenzéssel követett be> ti T elhangzása után a főispán az ülést ¡>e-. zárta.
Mind az isteni tisztelet, mind a közgyűlés rendkívül ünnepélyes sziaez.-tn volt A törvényhatósági tagok rendkívüli nzgj számban jelentek meg. Sokan -di-\'i-magyarban.
A közgyűlés után az alispán a megyei tisztikart mutatta be Őméltóságának, ezt körette a hatóságok, testfiietek. városok stb. tisztelgése. /
FolyUtíi ■ mii »kitten
Melléklet a .Zalai KSzIfcy\' 1896 évi májm h* 9-ilti 19-* tttaiáHi
XXXV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896. MÁJUS 9-én.
A bankett.
I>éli két órakor az aj főispán a .Korona" szállóban ebédet adott, melyre az összes megyei:" bizottsági tagok bívatalo-sak voltak. A körülbelül ««0 személyt számláló vendégsereg a szálloda minden helyiségét zsúfolásig megtöltötte. A pompás obédet szebbnél szebb felköszöntök fűszerezték: ezek sorit gróf Jankovich főispán nyitotta meg. leikés szavakban ó felsége a királvért ürítvén poharát. A következő szónok dr. Ilandek Ágoston volt, ki á főispán erénveit méltatva, érte emelt poharat sktiMics\' Jenő a somogymegyei íendégekrt/ Maár somogvmegyei alispán aiavármegve közönségét, dr. Szíts Miklós törvényszéki biró Zalavármegye fő- és alispánját Vadnay fóispwi - Zalaváraaegve liirtokosságát, grór Jankovich főispán vár-megyénk hölgyeit éltette, Balaton József apátplébános a megye székhelye felvirág-zásiért Orité poharát. Koller István. Tailián somogvmegyei főispint, báró I\'uUvánszky és dr. Ruzsieska kir. tanfelügyelő az "uj főispánt köszöntötte fel. — A fényes ebéd. melyen mindvégig lelkes - hanguiat uralkodott, csak késő d. u. ért véget.
Válasz.
hű-Komárom fa vidéke történetéből.
Irta: CSIBE ISTVAS n.-baj«a>l lelkész.
(Folytatál.)
Somogyi Seniorok (eapere;ek)
Briccius (Berecz) Dániel. Lámpa esperesnek irja pag. 660, a ki pápii pro-fessorsá^ából viselet« Kis-Komáromba papnak 1639. jol. 1. napján, ekkor kezdvén el ezen Kcclában az ö prédikátori hivatalát Matric: Kis-Komárom p. 33
Briccius Péter a már emiitett Dí-nielnek a fia, született 1643 jol. 19 én, kereszteltetvén meg Fider Mihiiy által, kereszlattya s aoyái levén Nárdai Ma tbias porkoláb, \'Tor ... Vajda feleségestől, Trombitás Győrgyné, Matr. K -Kom. p. 95. Vidi alia in Lampe €60
Soos János, hogy esperes volt lásd Püsp. Élete p. 40. Hogy somogyi esperes volt, onnan világos, mert azon egy papi dipploma alatt, melyet Tatai 1612. adott Szentgyőrgyi Gergelynek, Alsó-Liadvai Péter esperes megneveztetik. Ez a szalai Kcclák aeniora volt. Kanizsai a pápai tractos aeniora, mely a Rábaközre is kiterjedt. — Soos Jánosnak tehát a somogyi Ekklák seniorának kellett lenni. Egyébiránt a kiskomáromi Matnuclában p 203. Kanizssi Pálfi János jegyzéseiben az van, hogy Soos Jánosnak majorja Kia-Komáromban volt és Pálfi vette meg 16 ezüst tallérért.
Laskói Sándor proeeaior volt 1642 p 34. Matr. K.-Komár. igy szól: ,Ao 1642. 4.-26. Jan. Daus Alex. Laskovras Lopnlavit.*____
Íme ennyi ez, a mi Tóth Ferenc?, levéltárában Sárközy István feljegyzése nyomán, emlékül maradt ráok a kiako máromi matrikalából.
Miként a nyájas olvasó a fenti közleményből észrevehette, nem az összes somogyi régi egyházak lettek benne felsorolva, hanem csak azok, melyek a kiskomáromi iskola épitéaéhez segélylyel járultak, ezek pedig felét se tették a somagyi egyházaknak. Az 1681. soproni országgyűlésből a kath. rendek ni *éröí I. Leopoldhoz terjesztett sérelmi te irat szeriot — abban az időben S> mogyvármegyében egyetlen plebáoia sem létezett És ezt nekik elhitetjük, mert a török nem igen kedvezett birtokain a r. kath. alyaüaknak. Midőn Pázmány Péter téritői buzgalmában pár jezsuitát Blattomban a hódoltságba küldött, ezeket a török hatóságok Pécs táján el csipték, s mint közönséges háborúság szerzőket a budai basához kisérték, — honnét pir ezer arany lefizetése után menekedtek meg nagy nehezen a karóba vonatástól. Ezért lett, hogy vidékünkről egy lelkész se került ama gyászos időben 1673. a nápolyi gályákra, mivel, amint a basák értesültek a pozsonyi citatiéról, azonnal kihirdették a hódoltság községeiben. hogy s mely biró a prédikátort Pozsonyba menni engedi, irgalom nélkül karóba huzatik. S hogy e tekintetben a hasak nem isiiertek tréfát, mutatja a Bolbási Aridrás aevü rtf. pap esete, kit a bcrzecezei basa a szentai erdében karóba húzatott.
A mi a közleméaybeli .Somogyi Se-n;orok*-at illeti, meg kell jegyeznem, hogy azok - mint lakhely ők U mntatja-a Kis;Komárom vidékén fekvő egyházaknak voltak esperesei, a kaposi és szigetvári esperesekről itt említés nem tétetik.
Eddig van Cs. közleménye. Most lásuk és halljak Révész Kálmánt:
.Azon becses közlemények ntán, melyeket Kis Komárom történetével kapcsolatban Nt Csire litván nr e lapok 20—tl. számaiban közrebocsátott, al-
kalmat veszek én is magamnak, hogy egy-oly-rendkívül érdekes egyhAttörténelmi adatot ősmertessék meg e lapok olvasóival, a mely nemcsak Kis-Koma-rommal van egyenes összeköttetésben, bánom egybázkortínyünk történetében is igen becses adatokat szolgáltat.
Kis-Komárom vára és Kis-Komirom város (ms Komárváros) külön gyülekezetet képeztek. Ez utóbbinak lelkésze 16601 körül Nagymama! (más forrás szerint Nagy-Maráczi) Balázs volt Ez a kétségen kívül igen képzett lelkész ugyancsak 1650 körfii a tiszáninneni vidékeken járt s nemcsak az ottani kiváló tudós lelkészeket hanem magát a bnsgó kálvinista fejedelemasszony: Lo-rántfy Zsnzsannát, « oagy L Rákóczy György fczvegyét is felkereste s velők az akkor még mindig napirenden levő presbyterián mozgalmakkal kapcsolatban főként egyházalkotmányi kérdésekről beszélgetett A kiváló vallásos kedélyű s egyháza iránt a legőszintébb érdeklődéssel viseliető fejedelemasszony megbízta a távoli Dnnántolnak nála tisztelgő lelkészét, hogy alkalomadtán részletesen iqs le neki az egyházkormányzat azon módját, mely Dunántul s éppen Kia-Komáromban gyakorlatban van. — Nagyon természetes, hogy Nagymartoni Balázs nem feledkezett meg a különösen megtisztelő felhívásról, hanem hazatérte után csakhamar felkereste a fejedelmi özvegyet levelével, melyet a .Történelmi Tár* 1889. évfolyamának II. füzetéhen a 350 év következő lapokon közölt, több egykorú okmányokkal együtt, érdemes tőrténetiudósuok Síi-lágyi Sándor. Szükségeseek látom a kérdéses levelet iu szórói-szóra lenyomatni.
(Vége következik)
Tudnivalók.
— Hirdetmény. A zalaváraiegyei m.
kir. áliamépitészeti hivatal a Muraszer dahely mellett levő Murahid helyreállítására 6699 frt 79 kr. előirányzati ősz- | szeggel pályázatot hirdet Az ajánlati versenytárgyalás 1896. évi május hó 14-én d. e. 10 órakor fog a aevezett hviatalbac megtartatni, a mely időpontig a zárt ajánlatok benyújtandók. Miről az érdekelt körök oly. megjegyzéssel értesíttetnek, hogy a szóban forgó munkálatokra vonatkozó műszaki müvelet és részletes föltételek, valamint a versenytárgyalási ajánlati lapok a zaiaegersaegi m. kir. államépitéazeti hivatalnál megtekinthetők, illetve kivehetők. Sopron, 1896 évi ápril havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A zalaegerszegi kir. tőrvényszék elnöke a vezetése alatt álló kir. törvénysrék és ennek területéhez tartozó kir.\' járásbíróságoknál alkalmazott hivatalszolgák egyenrnházatáoak szállítása iránt pályázatot hirdet. A ezál-litás tárgyai: sapkák, nyakkendők, atillák, mellények, nadrágok, köpenyek, zubbonyok. E\'-ek közül a nyáriak f. é. juniu< hó 15 éig, a téliek pedig f. é. október hó l-ig szállitaadók. Az írásbeli ajanlatok :896. évi májm hó 15. napjának d. e. 9 órsj iig fönnevezett kir. törvényszék elnökénél nynjtandó\'c be. Miről az érdekelt körök oly megjegyzéssel értesittendók, bogy a részletes föltételeket a zalaegerszegi kir. törvényszék irodaigazgatójánál megtekinthetik, esetleg mégis szerezhetik. Soproi, 1896. évi április havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
A kiadóhivatal kérelme.
Mindazon t. előfizetőt és t munkatársak, kik lapnnkat a váratlannl beállott nagy változások következtében rendetlenül kapják, szíveskedjenek az maradt számokat egy leveleié lapon megreklamálni._
K i r e fc.
— Át aj szerkesztőség. Bátorfi Lajos halálával árván maradt lapunk. Felelős szerkesztőjévé ifj. Wajdita József lett, kinek főmunka társai dr. Kiss Ernő, főgimnáziumi tanárt sikeralt megnyernie. Megmaradt lapunknál a boldogult szerkesztőnek fáradhatatlan munkatársa dr. Villányi Henrik, kereskedelmi iskolai tanár is, ki már több mint öt év óta buzgalommal és legjobb igyekezettel osztozott Bátorával a szerkesztés nehéz munkájában. Az ó közremunkálása, ismerve tehetségét, bizonyára nagy hasznára lesz Közlönyünknek. — Az uj szerkesztőség örömmel reméli, hogy mindszok a tisztelt munkatársak, kik eddigelé gyámo-Iitották a Zalai Közlönyt, ezután is azon fognak iparkodni tehetségük javával, hogy e tisztességes multa lspot minél magasabbra emeljék ogy, hogy olvasóközönségünk minden várakozásának megfedhessünk.
— A kultuszminiszter üdvözlése.
Dr. Wlassics Gyula vallás- és közokta-táiügyi minisztert valóságos belső titkos tanácsossá történt kineveztetése alkalmából szülővárosa, Zala-Egerszeg nevében Botíy polgármester üdvözölte. A mioiszter, — mint tudósítónk irja — egy rendkívül melegoingn táviratban mondott köszönetet a város közönségé nek ez üdvözletért
— Hadgyakorlatok Zalában. Az idei őszi hsdgyakoristok — mint értesülünk — folyó évi szeptember havában Csáktornya vidéken tartatnak meg. A déli vaaut főnökségéhez beérkezett utasitá-sok szerint az Ausztria felöl érke/ő katonák Polsvtraaig, a Magyarországból jö vök pedig Mura-Királyig jönnek vonatokkal. agy, -hogy a csáktornyai állomás kizárólag az elit számára lenne fen tartva a magas éa legmagasabb vendégek fogadásira. Aa eddigi disposítiók aaerint e hadgyakorlatokra megjő ó felsége s király is, akinek oldalán, mint vendég, IL Vilmos német császár is részt vesz a nagyszabású hadgyakorlaton, amelynek méreteinek megítélésére felemlítjük, hogy azokon a hidászok is részt vesznek, akik vagy Polszuviaál. vagy Varzadnál hidakat fognak verni a Dráván .az arra operáló csapatok áíkeWsére. A hadgyakorlatok befejeztével a polsztraui és mura-kírátyi állomásokon próba nraagó-sitást rendeznek; mert intézkedés tör ént, hogye két álomásról az összes katonaság mozgó sittassék, amint az mozgó titások alkalmával szokott történni.
— Eljegyzés. Dr. Kovács Vilmos tapolcai! ügyvéd eljegyezte Lőwensobn Róza kisasszonyt, Lőwaoaohn Jakab boglári kerekedő leányát
— Főszolgabíró jelölése. A helybeli megyebizottsági tagok 1. hó 8-án előértekezletet tartottak, melyen a nagykanizsai járái főszolgabírója jelölése iránt egyeztek meg. Miat hírlik, a kanizsaiak szavazatukat Merkly Antal ka nizsai szolgabírónak fogják adni.
— Részvéttel értesülünk, hogy Papp Miklós rajztanárt, ki csak a napokban vesztette el apósát, ujabban csapás érte. Sógorasszonya, Papp Jánoseé úrhölgy, sz. Wellenreiter Lotti Sspsí 8z.-Györ-gyön másfélévi boldog házasság után elhunyt Legyen vigasztalója mindnyájak részvéte.
— Időjárás és divat. A zord időjárás még miadig érezteti fogvaezogtató hatását és megakasztja a tavaszi toi-lette pompának kifejtését. Még derűs napokon is téli gallért hordanak a hölgyek, de nem gombolózrfak be teljesen. A panyókára vetett gallér alól kikandikál a világos 8elyem-blonse melyeknek e\'.eje gazdag redőkben elfüggönyözi a női alak plasztikáját Mert a divat ez idő szerinti szeszélye az ő bouffos ujjaival ja-botjaival és nyakfodraival gondosan eltakar mindent, ami a nő természetes alakjára emlékeztet.
— Vizsgálatok a főgimnáziumban. A főgimnázium 8-ik osztályában már megkezdődtek aa évzáró vizegálatok t hó 4-éc hétfőn Ez alkalommal dr. Pachín-ger Alajos igazgató Veni Sanctet mondott a ajhittani vizsgálaton Pé le r Pál, murakereszturi apát, mint miniszteri blr. tos elnökölt. — Az apátur ez alkalommal a kegyesrendi ház vendége volt, s nagy megelégedéssel távozott annak köréből.
— Színészet. Somogyi Károly pécsi színtársulata megérkezett Az előmunkálatok serényen folynik, hogy az elő adások s .Polgári Egylet* nagytermében f. hó 10-én megkezdhetők legyenek. A régi jó .easemble* ugyan elszéledt, de az énekesnők, amint szavahihető bírálóktól hallottak, kiválóbbak a tavalyiaknál és az énnekkar válogatott tagokból van összeállítva.Most már nem hiányzik egyébb, mint a közönség pártfogása, melyet a társn\'at annál ie inkább megérdemel, mivel az idén fővárosi művészeket is fog vendégszerepeltetni a di rectió.
— Tanítói gffllée. A sümegi tanító-járáskör igen érdekes közgyűlést tartott Sümegen máias 2-án. Kocsis Károly felolvasta az általa megírt járásikór történetét; folytatva 1882 töl, mintán ezt előzőleg t í. 1872—82-jg Bánfi Alajos dolgazatát a kör az időben már kiadta Könnye József elnök pedig Ily czimü tételről értekezett: „A jó iskola képe.* Mindkét felolvasás lekötötte a tagok figyelmét, foglalkozott a választmány aa orsz. bizottság szabályaival; kívánta, hogy 30 tagnál kisebb körök is képviseltethessék magukat a bizottságban. Központ utján helyesli a nyugdij kötelékbe önhibájukon kívül be nem vett tanítók érdekében megindult mozgalmat. A körnek 29 frt követelést is beszámítva 817 frt 02 kr. vagyeaa van. A kör elnöke ujabban egyha igulag Könnye bácsi lett
— HlUenluml ünnepélyek. Hazánk ezeréves fennállásának emlékére rendesendő ünnepélyek száma a héten kettő-
vel szaporodott msg. A nagykanizsai államilag segélyeseit községi polgári fiu- és leáayiskola, valamint az izr. hitközség által fentartott tanintézetek is az ünneplők sorába léptek. A kereskedelmi iskola ifjúsága ez alkalomra díaz-zászlót készíttetett címerrel és szalaggal. Kanizsa város összes tanuló ifjúsága f. hó 9. és 10-én kokárdákkal fognak az ünnepélyeken megjelenni. A hazafi isság nyilvánulása impozánsnak i^rkezik. A városépületei fel lesznek lobogózva. Szóval az egész város közönsége egy szívvel és lélekkel fog áldozni a hazáért és királyért A tanintézetek meghívói következőképpen\'rólsak: Meghívó a nagykanizsai felső kereskedelmi iskola ifjúságának 1896 május 9-iki milleniumi ünnepélyére. Az ünnepély a nagykanizsai Kaszinó dísztermében d.u. 4 órakor tartatik meg. Műsor: Hymuús. Előadja az ífj. ének- és zenekar.\'Alkalmi beszéd. Tarija Kárpáti Manó felső kereskedelmi iskolai tanár. Ébresztő. Irta Bajza József. Szavalja Herlinger Eroó alsó oszt tanuló. Ünnepi dal. Előadja az ifj. énekkar. Ezer év. Irta Ioczédy László. Szavalja Kransz Oszkár felső oszt. tanu\'ó. Magyar népdalegyveleg. Előadja az ifj. zenekar. A magyar nemzet ezer éves történetének legfontosabb mozzanatai. Irta és felolvassa Löwensohn László középső oszt tanuló. Szózst. Előadja az ifj. ének-éa zenekar. Előre Irta Tóth Kálmán. Szavalja Fieischoer Miksa felső oszt tanuló. Induló. Előadja az ifj. zenekar. Az ének- és zenekar Sterneck Zsigmond karmester vezetése alatt áll.— A nagykanizsai államilag segélyzett községi polgári fin- éa leányiskola 1896. májas 9 éa hazánk \'ezeréves feonállásáusk emlékére ünnepélyt rendez, melyre a t szülőket és sz érdeklőié t. közönséget tisztelettel meghívja a rendezi bizottság. As*ünnepé!y sorrendje. Reggel 8 órakor hálaadó isteni tisztelet a helybeli hitfelekezetek templomaiban. Délelőtt 9 órakor iskolai ünnepély s városház dísztermiben a következő -sorreaddel: I. Hymnus. Énekli az iskolai vegyeskar. 2. Megnyitó beszéd az igazgatótól. 3. "Ezer év. Ioczédy Lászlótól. Szavalja Koltay Zsigmond V. oszt. tanuló. 4. Értekezés a honfoglalásról s a magyar nemzet ezeréves életéről. E\'isdja Hoff-manu Mór tanár. 5. Honfidal. Énekli az ibkolai vegyeskar. 6. Milleniumra. Óda Hajgató Sándortól. Szavalja Pollák Hermin IV. oszt tannló. 7 Hazaszeretet Kölcsey .Paraenesis\'-éböl. Előadja Szalay Jolán IV. oszt tanuló. 8. A magyarok Istene. Szavalja Steiner Jenő VI. oszt tannló. 9. Záróbeszéd az igazgatótól. 10. Szózat Éneklik az ő3szes növendékek. A nagykanizsai izr. elemi éa polgári iskola 1896. májas 9 én tartandó milleniumi ünnepélyének müsorozata. 1. Hymnus 2. Az igazgató megnyitó beszédje. 3. Ezer év. Ioczédy Lászlótól, szavalja Rothschild István, el. isk. 4. oszt. tanuló. 4 Ünnepi beszéd, Kertész József, polg. isk. tanártól. 5. Ima, Erődi Benőtől. Énekli a leányiskolái ifjúság. 6. Ki volt Árpád ? Petőfi Sándortól, szavalja Helfi Rezső el. isk. 3. oszt tanuló. 7. Magyarország hősei, irta és elmondja Losztig Arnold, polg. isk. 4 oszt. tanuló 8. Tndjátok e. mi a haza ? Pósa Lajostól, szavalja\' Weisz Izsó, polg. isk. \'4. oszt taimló. 9. Árpád a honalapító, Gatay Jánostól, azavalja Rosenberg Ka-rolin, el. isk. 6 ont tanuló. 10. Magyarország térképének megkoszorúzása. 11. Ki volt nagyobb ? szavalja Weiller Zoltán, polg. isk 4. oszt tanuló. 12. Boofidal, Doppler Károlytól. Énekli a polg. isk. ifjúság. 13. A látnók, Kuthen-töl, szavalja Hirscbel Jolán, el. isk. 4. oszt. tanuló. 14. Előre, Tóth Kálmántól, szavalja Schlesinger Hugó, polg. isk. 4. oszt tanuló. 15. Szózat. Az ünnepély kezdete délelőtt 9 órakor. A t cz. szülőket és tan filmbarátokat tiszteieltel meghívja az igazgatóság — A nagykanizsai izr. hitközség a haza ezredéves fennállásának ünnepélye alkalmából í hó 10-én vasárnap d. e. 11 órakor tem-plomábon bálaadó istentiszteletet rendez.
— Millenáris kivilágítás Nagy Ke-uizai város hazafias, lelkes közönzése méltó példával járt előre a főgymnázium ifjúságának a hazafias érzelmek kifejezéséhen, f. hó 9-én az egész város lobogó diszt öltött-A háztetőkről szebb-nél-sze\'ub áászlók . lengtek. Szembeötlő szép díszítésben pompázott az Első Magyar általános biztosító táraaság helyi-sége. Pajzsainkban a magyar szent korona volt kitéve. A pajza alsó végén a himnusz ezen szavai: .Isten áldd meg a magyart" és: Magyar ifjúság, becsülettel szolgáld a (lazát* mondatok állottak. Az ablak párkáoyxatot végig futotta egy nemzeti aziufi füzérszalag. Egyetlen egy ház sem mutatkozott mindenoapi mezében és- minden háztulajdonos\' igyekezett tehetsége szerint honzájárnlni az ünnepi huwalat tmeléaéhea. Kiváló gonddal volt diszitve a Grünhut-féle ház,
Weiaer J. háza. Kreiaer Gy. kirakata, Fantl M. kirakata, Halphen M. kirakata, a bagykaniasai Casiao háza, Rapoch Gyula, dr. Rothschild Samu lakása, — éa ki tadaá elszámlálni őket mind. Igen jól btott, hogy a honvéd és a közös hadsereg kaszárnyának ablakai is. ki voltak világítva, bár az ifjúság menete a kaszárnya mellett nem haladt el. Kanizsa valóban szép város volt 9 én eete. Örömben és fényben uizott ét. közönsége lelkes szívből éltette az ezer éves drága magyar hazát.
— Dj kereskedelmi Iskolák. A »öz-oktatásügyi minisztérium és a kereskedelemügyi minisztérium közös elhatározása következtében — mint értesü üok — még ebben az évben k é t uj felső kereskedelmi iskola létesül az országban, és pedig Késmárkon és Veszprémben. Ez utóbbi helyen az építkezést mintegy 75000 forint kötl-séggel már legközelebb megkezdik — Mindkét iskida négy polgári osztálylyal lesz kspcsolatbs.
— Érdekes ajltas lépett életbe máj. elaejével a nagykanizsai postahivatalnál. Ugyanis a Budapest felől 11 óra 45 pereskor érkező uj gyorsvonat a hízta pokat is magával hozza s már 12 óra 45 perez körül teljesen kidolgozva ki-ki át is veheti az ujsáját a postahivatalben. A rendes délutáni kézbesítést azért e változás nem érinti, mert a ki nem megy ujeágért 1 óra tájban a posta hivatalba, ansak a levélbordó fogja kézbesíteni, uty mint eddig történt.
— üj orvos Balaton-Szent-Györgyön. Dr. Neumark Sándor, a m kir. Ind egyetem szemklioiks segédorvosa Balaton-Szent-Györgyön, mint oradalmi orvos telepedett le.
— Az orvosi gyakorlatban megbe-csülhetlen haszna van a szolyvai és polenai víznek, mert hngysavoldó hatásuknál fogvs v alamennyi ilynemű hatású hazai és kü földi ásványvizek között , a legerősebbek, s igy az összes hugyelvá-lasztó szervek bsntslmsinál kitűnő gyógy-hatással bírnak, ugy szinte hosszába tapasztalataim alapján a köszvényes bán-taltnaknál is — mondja ezt dr. Hanzély Béla. Ugy a szolyvsi és polenai vizek Nagy-Kanizsán : Fesselholer József és Rosenfeld Adolfoál kaphatók.
— Magyar Szerdahelyen a nille-niutni fákat április hó 18-án ax édes Magyar hazát 1000 ér előtt elfoglal hét magyar vezér nevére és emlékére a tanító a tanuló ifjúsággal a templomtérre ültette ki. A fák kiültetésénél 185 mindennapi és -50 ismétlő tanuló, ugy számos szü:ó vett részt. A. kiültetett fákat vidám leánykák felpántlikázták. Az ültetés bevégeztével egy nagyobb tanuló Inczédy „Ezer év,* egy ieány Tóth Kálmán .Előre* czimü költeményét szavalta el. Az összes tanulók azután a .Hymnuszt" elénekelvén, a tanító lelkes beszédben szivükre kötötte, hogy a fákat híven gondozzák és ápolják, a mai nap emlékét pedig szivekben őrökre őrizzék meg. Adja Isten — végzé a tanító beszédét, hogy a most kiültetett fák hü és gondos ápolás alrtt terebélyes fává nőve, azok alatt a késő unokák is üdülést a haza szeretetben pedig eröt nyerjenek. .É jen-.a Haza, éljen a magyar király* harsons után sz ifjnság szép rendben haza ment A község az iskolás gyermekeikkel a milleniumi ünnepséget május 16-án, mint. arra legalkalmasabb nspen, zárvizsga és kirándulással szándékozik megtartani.
— Mozgalmas félesztendó következik ráok. Az ezeréves fennállás világra szóló ünnepélyei, országos kiállítás, nemzetközi kongresszusok, érdekes törvényhozási ülésszak — fokozott mértékben kihívják az újságolvasó művelt közönség figyelmét; fölkeltik sz érdeklődését sz események színhelyétől távoi élők nek. Ily időszakban senki sem nélkülözheti n napilapot Melegen ajánlhatjuk azért a tisztelt közönség figyelmébe a Pesti Hírlapot, mely ma elismerten a legjobban szerkesztett s legbővebb tartalmú napilap; azonkívül, bogy napról-napra sokkal több olvasni valót nyújt mint a többi napilap, még külön kedvezményekben is részelteti olvasóit. — Ezek közt, a legújabb, hogy havoakint csínos kis jegyzéknaplót is ad előfizetőinek, akik máris nagyon megkedvelték ezt a csinos és hasznos kis mellékletet Azt már említenünk sem kell, bogy a Pesti Hírlap mnokatársai közt a legjobb nevű publicisták és szépirodalmi írók foglalnak helyet s Jókai Mór és -Mik-azáth Kálmán folyton ide írják legbecsesebb dolgaikat. A jövő . negyedben Jókaitól regényt. Mikazáthtól hosszabb elbessé>ást helyez a szerkesztőség kilátásba. A Pesti Hírlap naponkint 20—24, vasáraapokon 32—48 oldal terjedelemben jelenik meg. Előfizetési ára egy hóra 1 Irt 20 kr.. negyedévre 3 frt 50 kr. A Párisi Divat czimü, fényes kiál-
XXXV ÉVFOLYAM.
ZALAI K Ö Z L Ö N Y
18^6 MÁJUS 9 én.
litásu, hetenkint megjelenő divatlappal együtt negyedévre 4 frt 50 kr. Mutatványszámokat mindegyik lapból küld a kiadóhivatal (Bndapest, V. váczi kőrnt 78., -a Festi Hirlap házában.)
— Az Ezerévea Magyarország és a milleniumi kiállítás czimü, Laurencic Gynla kiadásában megjelenő diszműről, mely eddig párját ritkító szép kivitelben jelent meg, már több izben megemlékeztünk. Ezúttal a mú 8 ife füzetét vettük. Örömmel konstatáljuk, ftogy e diszmü most megjelent füzete tulszár-• nyalja az előbbieket, a mi csak a mellett bizonyít, hogy hazánkban most már éppen oly szép kiállítású és tartalomra nézve értékes müvek készülnek," minőket eddig csak a külföld szállított. A nyolczadik füzetben különösen szépen-sikerült Kolozsvár látóképe, ugy-< szintén figyelemre méltó hazánk különféle részeinek, továbbá a kiállításról vett gyönyörű fénykép felvétele, a melyhez a kitűnően és négy nyelven szerkesztett szöveget sem hagyhatjuk dicsérő megemlítés nélkül. Nemcsak magánosoknak, de különösen könyvtáraknak és a tanuló ifjúságnak ajánlható az .Ezeréves Magyarország és a milleniumi kiállítás* diszmü melynek 8-ik füzete a következőket tartalmazza: A New-York Palota az Erzsébet körüton. A budapesti Nemzeti Szinház, A budapesti Népszínház, A dnnakorzó részlete, A Szent-Gellérthegy, Szegedi közúti Tiszahid, A czirk-venicei kolostor, Koj^svár látóképe, A gombosi gőzkomp, Aolkaleb, Kazánszo ros, Pozsony, A történeti csarnok re-nai sance csoportja, A hadi tengerészet pavillonja, Az ezredéves kiállítás mezőgazdasági csarnoka. Kapható minden budapesti és vidéki könyvkereskedésben: megrendelhető a kiadóhivatalban Bndapest, Teréz-körut 38. félemelet (KuDOsy Vilmos és fia müintézetében.) ,Az Ezeréves Magyarország és a milleniumi kiállítás" egyes füzeteinek ári 40 kr, tehát az egész 12 füzetből áiló diszmű, ciak 4 frt 80 krba kerül.
Vegyese fiu
— Sok ít! megfigyelés. Emésztés gyengeségeknél és étvágyhiáoynál ált* Iában minden gyomorbsjnái, a valódi „Eoll-féle seidlllz porok\' bizonyultak a legsikeresebbeknek a többi szerek fölött mint gyomor erősitók és vértisz-titók. Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógysze rész cs. és k. szállító, Bécs, I Tocblau-benl9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Koll A. készítménye kérendő az ö gyári jelvényével és aláirsával.
— A homlokzat festék éppen ugy mint sok más gyártmány ki van téve utánzásoknak, hamisításoknak, aminek csakis a nagyközönség vallja kárát. Kronsteiner Károly bécsi gyáros, melynek üzlete 1860-ban alapíttatott olyan homlokzat festék gyártmánynyal rendelkezik mely mai napig ezen a téren a legjobbnak bizonyult. Ö volt különben az elsó, aki a homlokzat-festék előnyét feltalá\'ta s e tekintetben hasznos újításokat tett. így az ő gyártmánya teljesen homokmentes, elleotáll az időjárás szeszélyeinek: esőnek, szélnek s miután ez a czég az Osztrák-Magyar Monarchia nagyobb vállalatainak, valtjainak, építészeinek és földbirtokosoknak egyedali szállítója, nagyon természetes, hogy egyre-másra teremni k konknrrgnsei. de rövid idő alatt versenyképtelenség híján, csakhamar valamennyien eltűnnek a nagy üzletpiaezról. Kronsteiner ezen a téren ma az első a Monarchiában és azért mint legszolidabb és megbízható czéget ajánljuk olvasóink szives figyelmébe.
— Budapesti kiállításra nlazók figyelmébe! KELETI 1. cs. és kir. sz. hírneves sérvkötő speczialista gyát i czégtől Bndapest, IV., Ko-ronaberczeg-ntcza 17. sz. azon értesítést vettük, miszerint nevezett czég jó eleve gondoskodott az iránt, hogy a budapesti ezredéves kiállítás alkalmával számos vevői által előre láthatólag tömegesen történendő megrendeléséknél is szokott pontossággal és a megrendelők legnagyobb megelégedésére megtelelhessen. — E czélból fenti czég Bndapest. IV, R o s tél y-u t c z a i (Károly laktanya lő ) műhelyében manka személyzetét kettőztette, mely minden idejét a szeméi y es utasításra és mérték sseriatmegrende-lendö csikkek re fordítja. Nevezett czég készséggel meghívja a t közönséget ezen gyári műhelyének megtekint«
sére, hol minden megrendelő^ezemélye-sen meggyőzödhetik a szácjXra késtf-tendó köt- vagy mü-ier I • I k i i • m e-
rates, pontos és szakértő kiviteléről. Különösen gonddal és elismert mü értéssel kékülnek itt a I« g o j a b b szervezett te s te f y e n és z et i készülékek, Hessing rendszeri!
mis derek és más órthopaediak fűzők, nyújtó és járógépei, műlábak és műleges kezek (amputáltaknak) val amint minden e szakmában vágó orvos sebészi acél. áruk, villany gépek stb. Mindezen saját gyártmányú ké szülékék, kötszerei és gépeknek mintái a legnagyobb választékban megtekinthetők e kitűnő czég kiállításában IV. csoport közegészségi pavillon. Egyúttal a t közönség figyelmébe ajánljuk nevezett czégnek e nspokoan megjelent milleniumi nagy KÉPES ARJEGIZÉKÉT, mely nagyszerű kiállítása, de különösen tartalomdúi és szaktudatos összeállítása által a szaksva\'ott körökben mél\'ó feltünéit kelt és melyet a czég Ingyen, bérmentve és borítékban küldi bárkinek a ki azt megkéri Ugyanott megrendelhető a czég főnöke KELETI LEÖ ur által irt: ,A sérvek keletkezése* gyógyítása stb. czimű értekezlet, mely sérvben szenvedőknek igen czélszerű és tudnivaló fel-viágositást nyújt. Vagyontalanok részletfi zetésre is tehetnek megrendelésket. Ismé-t eladóknak lehető legnagyobb kedvezmény. C z 1 e t i e l.v: Szigorú pontos kl«iol-gálás, legjutányosabb árak.
Felelős szerkesztő és kiadó : Itj WAJDITS JÓZSEF.
3NJ yllttér.*)
Fogadják a jóbsritok-, testületek, hatóságok és a nagy kö/öneég bálás köszönetünket, néhai SVASTITS KÁBOLY elhalálozása és temetése alkalmára! tanúsított megható részvétükért.
Nagy-Kanizsa, 1896. május á-én.
A gyászoló család."
Se yen-d.ai.ztok 65 krtál. 14 frt 65 krig mt-ieroakéat valamint fekete, f-h é r a.ine. Henaeterg selyem 35 krtól 14 frt 65 krig méi.reukéot liaa, csikós kocxkácolt. mintátott, lUmust stb. (mintegy 240 ka\'ünbaz* minó.ég 3000 stin és mintázatba stb megrendelt Aru poitabér és rimmenteien a házhoz Sláltitvs miotá- \' k»t postafordultán! küld : Henneberg 6. cs.és kir. ndr. száll, (sel yemgyára Zirlcb-ben. STajesbaezimsett levelek\'« lOkroi és levelezőlapokra 5 krct biiy.fr ragasztandó. Msgyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek
Első
magyar
ir.
BUDAPEST, V; Kárpál ateza 9- saa.
Alapíttatott 1868. Alapíttatott JSSS
í£Éu grapjatfraelök és grapjiiernWiik
a t. ra. figyelmét a kitűnő hirnéraek örvendi gépberendcsést és mosási mitigiert te-Idntre a technika legmagasaftb fokán ÍUó
irányítják.
a mult érben is a hasai gyapjút. rmés nagyobb része zstrbaa lett tssyirva és gyárilag mol.tt állapotban értékeiit.e. mely mods er a termel őre néz.e a lagkedvezóbbaek bli.ayalt a mintán a készletek a gyárilag mo o t gy.pjn élénk kiritele éa kelendősége folytán igen megfagytak; ez. idén annál inkább a avara, eliayöl értékeslteare vagynnk képe.i.,e
Kimentő felrllágoaitáasal éa prag iaail kiránatra készséggel szo gálu-k.
Az Oaazes küldeményeket czégünkhSí Budapest Lipótvárosi pályaodrarho. kérjok ciimeztemi
Az Igazgatóság.
Városi irodánkban Xeugebauer Gyula untál (Oarattya-itcza I. szám) felnlágoaitáaok szintén azireaen nyújtatnak
A Irirsa
as orroai előkelőségek ajánlják.
CONSTANTIN-QUELLE
a gége éa légxö szervek betegségénél-
EMMA-OUELLE
hasonló .letekben ajánlatos, de gyé.gíbb teatalkatoakaak kiválSaa gyermekeknek.
G-leichenbergí forrás só
á. legkitűDÖbbek bébisoaytűt belélegzés aser a légzőszervek (torok és ocr) betegtégeinél. FMMáy Gtaiokeaberihea : *a|aa I tii Sztpl. 30 ¡g
Előkelő, régi jól bevezetett mr minden ágban dolgazé -m
biztosító részvénytársaság
tevékeny föügynököi
keres.
írásbeli ajánlatok .Tevékeny Jő-ügynök" alatt Ecksteín Bernát hirdetési irodájába Budapest, V. Fürdő-ulgta 4. szám alá kéretnek. .
Tete, Mgykólyag, kagjdar» éa kSszTénybá&talmak eUea, továbbá a belégző is emészt«! szervek karatas bánul mainál, orvon lílcintélyek által ,a XITHICN-WEBáS
SALVATOR
sikkerrel rendelve lesz. Húgyhajtó hatású!
Kellemes iil! Kónnren emesitHetö!
Kapható áasáoyviskereskedóa.kbea és gyógyszertárakban A Sal rátör-forrás ígazg. Eperjese«.
•) E rovat alatt kőzetekért j lelôsaéget a
vállal fe-Szárit
Hirdetések.
FEHÉR A. ADOLF
tór és. oipô-relwpéïiel îjifi «tlif» ^
. ars,: aaiyhss éa kltalaybM ===== > : ^ a BDBAP?»I, VII, kereHsl-st Nagy raktár minden-\' néma
h őrök,
czipétzksliékek
és saját készitményQ
«ipö- ftlsörésiekbő1.
Nagy képes árjaiyzíSe« tnost jelent meg. melyet kívánatra bérmentve kíldok, e»y-ssersmiod mindazon, a kiállítás alkalmával feljövendő ciipéaz- és csizmadia-mester araknak ajánlom bírraktáromat megtekintésre
Hegrendeitiek postán te vasúton esaJcis utánvét mellett azonnal esx-kázOUetnek.
Maríné
aramy-remohtoir
gazdagon gravírozva, tartósságáért jótállás. Hölgyeknek vagy uraknak 8 födeles 9 frt, »züst ttranv karimával "VjMoSzámmal megpecsételt 6 frt, finom horgonyszerkezettel 9 frt fém remontoir 5 frt 50 kr Világító Wecker
I. minőségű másodperczeket mutató , a1 1 frt 70 kr. Irányítókat 1 napi felhúzás ütöszerkezettel 5 frt 25 krért kW
2 évi jótállás mellett EUG KARECKER óragyara.
Bregen\', St«. ker. Toralberg. Gazdagon illnstrált árjegyzék icgyen és bérmentve. Nem tetsző ki fog cseréltetni, esetleg az ár visszafizettetni.
5343)896.
Hirdetmény.
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, hogy az alsó-nyiresi vágásban lévő hasáb és botosfa a f. évi május hó 11-ik napján d. e. 9 órakor a helyszínén, az alsó erdőben és a fás" legelő területen levő hasáb és dorong fa, gömbölyű tölgy fekvő fa, tftlgygetenda, galyfa, tuskófa. padló és tófa, forgács ugyancsak a helyszínén a t évi májas hó 19-ik napján d. e. 9 órákor nyilvános árverés htján a legtöbbet ígérőnek készpénz fizetés mellett eladatik.
Nagy-Kanizsán, 1896. május 5
A városi tanács.
GÜDERA
Valikiviteli üzlet és * . * * • • Vad-nagykereskedő
. BÉCS.
Vesz élő vadat minden mennyiségben. — Élő őzeket is; vad tengeri nyulakat darabonkint 50 kr-7 fogoly-tojást á 15 krért., fáczántojást á
30 kr.
Grand Hotel National,
Bécs, Taborstrasse. / <
Régi hírneves egyetlen nagyobb 87állója Bécsnek, melyben sem szolgálat, sem világosság nem lesz számítva, 200 szoba 1 frttól felfelé, fürdők, sürgő iy-hivatal és telefon, indóházak és gőzhajó állojníi közvetlen közelében vannak. Olcsó árak, hosszabb időzés után egyezkedés szerint. Oj parle tonles les lanques modernes.
A. HARHAMMER igazgató. F M. MAYER propriétaire.
„ADRIA SZÁLLÓ"
megnyitása Budapesten.
Van szerencséin értesíteni és a n é. utazóközönség becses tudomására jnttálni, hogy
Budapesten, Kerepesi-ut 41 sz. a
a népszínház közelében saját házamban egy elsőrangú szállót a kor minden igényének megfelelően, a legnagyobb elegancziával berendezve
- ,,Adria szálló"
elnevezés alatt megnyitottam és a forgalomnak átadtam. Megrendelések a kiállítási megnyitásra előzetesen elfogadtatnak. Számos látogatást kérve, vagyok kiváló tisztelettel
Rémi és Adriaszállók tulajdono\'a *
Rémi Róbert
. f.a-uuíf
ÜK i
Gyomor-
aria;* czelli

cseppek
nagyszerűen hatnak gyonor nélkülözheted és általánosan
házi és népszer., ^ •
A gyomorbeûfçs^g tünetei: toágyU-
Mtajtsá* uvuys. ieMffSgés. hasmenés. Wmmftk, feleslcgp-s, »yálkakirálasztás, sárgaság, undor és hányás, ryomorgöecs szfikttés.
• Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól származott, gyomortulteriielésnél étcíekkel - italokkal, - —-
Említeti hajotnál a náriaezelll »•Morraeppek érek ota kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány tannsit Egy kis üveg ára használati ntasitással egytttt 40 kr^nagy üveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: Tlrik gyógyszertára ~ ■ Király utcza 12 sz.
A védjegyet és aláii tessék megtekinteni! Csak
i le»fek «"^«dmv máyekne.____
^iL^f*«*^ «P«*™ » keszitO »gn^TaJ (C Brády; és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*. t t^f*0"* tfmtnunnk valodian kapbatóL
NAOY-KaNIZSÁH : Práger BéU és B lw Lajos gyógyszerészeknél BARCSON: bobot Sándor gyögysxeréaxné].
rRichter-féle Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.
Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő megpróbálásátiak, "mert mir több mint 25 év óta megbízható, fájdalomcsillapító bedörzsölésként alkalmaztatik kőszvé-nynél, csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél es az orvosok által bedörz-sölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Expeller gyakorta Horgony-Liniment elnevezés alatt nem titkos szer, hanem igazi népszerű házisrer, melynek égy háztartásban sem kellene liiányoa " 40kr^ 70kr.és I frt övegenkénti árban majdnem minden gyógyszert— ban készletben van;xtóraktár: Török József gyógyszerésznél Budapesten. • Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértékü utánzat ran forgalomban. Ki nem akar Megkárosodni, az minden egyes öreg« „Horgony" védjegy nélkül mint nem valódit utasítsa vissza.
Richter F. Ad. ét társa, csász. és kir. wávari szállítók, Rudolstadt (Thüringiaj.
oa QOOOQQQOOOOQOOOOOOOOnOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

g
i i
OLL SEIDLITZ POR
Caak akkor ratàdlak. ha mlndagylk doboa Mólt A. védjegyet ét
aláírását tünteti [el. A Halt A-nia Ssldlltz-pgr.k tartós gj-ógyistisa a leeniikscsabb fy.a.r èt al-tsatkáatalaak, gyomorgörcs és fjomorhér, rtriö\'.t szskrtksiáa, majbánulom vér-t.talás. araejér és a legkûltabôrôbb ail betsgtsgek \'eilen, e jele. hi ilixeroek ér-»•«Mi óta mindig napobb elterjedést sioriett. — ára s|y lepeciel.lt tred-tl i. I frt a. ».
Hami«itáso\'< törvényileg fenyíttetnek.
ÍMOLUFELE FRANCIA!
5*ak akkor valédi, millí«*J>k \'reg holl a. .Jjevyít mut^ü t.i m
V k .A. »all- feliratn änozlttal van lárva. A Kell -féle !"* ás lá ne»exetesen mint fájdaltaeilllavltt bedSrisiléll szer klhKenj, _ * meakülés efjéb kóvetkeiménjeinél ¡«ir.iaeretesebb népwer. - Ejv 4M-z»tt *r*4oü Iw, ara JB kra|«zár._______
,Moll Salicyl szájvize.
i (Fóalkatréue - fsaoljwvas szilMÓ.) \'
A adalemapi lUjüutitasnil ktUSnówn. fontos blraely kom oer»ek.k, m>M íel-nóttek saáaára-, mert e asájrá a togak további épségét bistoskia t »fjrsseiamiod óvásét logfájás ellen. _ Ejjy «all A >ádj<|r.v.l ellát.tt ivt| ára: «0 krs|aaar.
(691)
II
a u
D □
FőszétkQldés: jyégyezerész, ct. és kir. Udvari
A. gyógyszerész, cs. és kir. ódvari szálüté
Bécs: I., Tuchlauben 9. sz. VUákl ■•íre.d.üi.k aapasta p.t astáavét arü.tt tsíjMlttstask
A raktárakban tessék határozottan UÚLt. A. aláírásával
védjegyével ellátott készítményeket kérni. ___Eaktár: Nagy-Kanizsán BOSBüfeld Ad»lf el Fia.
nonorocyToooooboooooooooooőooaoc
által,
XXXV. ÉVFOI.YAM \'/ ZALAI KÖZLÖNY
1886. MAJU8 9-én
Aranyérmekkel kitQntelye.
Első es. és icir. kizár, szabidaim.
Aranyérmekkel kitüntetve
OHILOKZilT-FESTEK-GYilR
• KRONSTE NER KAROLY WIEN, III. Hauptttrasse 120 szám, saját házában.
Főherezegi és herczegi uradalmak, cj. és kir. katonai raktárak, vasút-, ip»r-, bánya és hiosortársiilatok, építkezési mnnkálatok, válj a 1 k• zÓk és építőmesterek, valamint gyártulajdonosok szállitJjr —-Ezen homlokzatfestékek, melyek mészben oldhatók, száraz porított állapotban, 4o\'különféle színmintában, kilónként 16 krtól feljebb uállitutnak és a festékszír.t-k tisztaságát illetőleg teljesen hasonló az alajmázoláshez. _ Mintalapok és használati utasítások Ingyen és bérmentve kü detnek.
Se
féle
SZIN-SZAPPAN
hu óiig: tag bejegyzett véxSJegy
igen jól szárított kitűnően tisztit, legtakarékosabb a haszná1 atban
Tisztaságiért és Artalmasa igáért a kezek és ruháknál kezesség vállaltatik. Egyiltalia s legjobb a létező szin-szsppanok között. Egy kísérletet senki sem fog megbánni.
Kapható a legtöbb detail-OiletheD. Képmelője Budapest részére: \\ DEUEI.LÉR KÁROLY, Akadémia utcaa ».
Kőszegen
Or. Itreisxker J,
SANATORiUMA
é>s
VIZGYÓGYIN TÉZE TE
márczius hé 30-kától nyitva.
Rendszer Príemitz és Kneipp. Villanj o/ás, massage, gyógytornászát és diaetttikai eljárás. Teljes ellátás igen mérsékelt árért. Qondos or-vosi felügyelet Prospektus ingyen.
Az i;azj(aiógág.
KÖNNYEN OLDHATO KAKAO
1k° 00 cícíz<? • taívüc ■
oooooooooooocoooooooocoocooo
c o o o o o o o o c o o o o o o o a o o o o o o o
G
o o
o 0
o o
1B68-1U: év óta. ismert BEKGEB FÉI,E OBVOhl
KRTRAH Y-SZ APPAN 1
orvosi lekiotéivek által ajánlva Ausztria-Magyarországban, Franczia- W ors7ág, Németország, Hollandban, Scbweiczban, Rominbau atb már tiz év óta fényes sikerrel használtatik,
MT mindeuoemQ bőrk üteget
mint szinte az arczbőr mindenféle ti.-ztátlanságai ellen kü\'önösen a rüh, az idQlt és pikkely sömör ellen a kosz. a tömör npedvény, a fej és szakái ellen, a szeplő, májfolt, úgynevezett rezes orr, a fagydag, a lábizzadás, a gyermekek valamennyi kölső fejbetegségei ellen. Ezen kivö a bőrt tisztító mosdószer ajánlíatib.
Ára darabonként használati utasítással «gyött 35 kr.
A Berger féle ká\'rány szappan 40%, a tömény fakatrányt tar talmaz, felettébb gondosan van készítve s lényegesen különböző a mindeu eeyéb, a kereskedésekben előfordu ó kátrány szapp tnoktól mert ezen szappan 35°Jo glrczerin anyagot tartalmaz finom illatszeres
NEUSTEIN-tfj ERZSÉBET labdacsok
E pilalák hasouíó készítményeknél minden tekintetben feljebb becsülenáök; mentek minden ártalmas anyagtól az altesti szervek bajainál lesjobb eredaénj-nyel használtatván, gyengéden hashajtók vértísztitók; fgj gyógyszer sem jobb s mellette olj ártalmatlan, mint e pilnlák a
szöttszoruias
a legtöbb betegségek forrás* ellen. Cznkrozott kfll-sejük végett még gyermekek is sziresen veszik.
Egy lő plLnlát tartalmazó doboz lő kr, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pilalát tartalmaz esak 1 forint o. é.
Áv,\'fi | Utánzásoktól különösen óra t«" • kodjnnk. Kenünk határosot tan Nenstein Erzsébet pilnlát Valódi | csak, ha minden doboz törvényileg bejegy-I zett védjegyünkkel piros-fekete, nyomta -| tatásban ..Szent Lipót- és .Nenstein Fülöp gyógyszerész" aláírással van ellátva A kereskedelmi törvényssékileg ! védett csomagjaink aláírásunkkal van _J ellátva
NEUSTEIN FÖLÖP
„Szeat-Lipothoz* czimzett g/ógyszer\'ára WIEN, I., Plankengasie «. i
Raktár Nigy-Kauizaán:
BELÜS LAJOS, PRÁGER BÉLA.. ERLICR ARNOLD g* gyógyszerész uraknál
FOGAK
egyenkint ugymini egén fogsorok, rágáshoz használhatók légnyomás vagy rugóval 10 évi jótállás mellett ju tányos áron készít
fotr és gjökér húzás
•V fájdalom nélkül. -»■
Vidékről a millennium ünnepély alkalmával hozzám jövőknek megfelelő megrendelésnél az uti költséget vissza térítem. Tanitők, tisztviselők és katonák 4Q*/« előnyben részesülnek.
Koos M. fogspecialista.
Budapest, Kerepesi-ut 34-
Bókns kórházzal szemben.
tJto»*
Magyar
osztály sorsjáték.
Le?H|jobk njereaeij i legkehezíH esetbei
1 Millió Korona.
Húzás naponta
1896 Majns 12tsi 28ig.
. Nyeremény 1 jntalomdij korona 600000 - korona 600000
a ^ — a 1 á 400000 = \'400000
s, =■ 1 1 1 ii 300000 = 300000
o S (a s 1 ii 200000 = 200000
3 « -H, sí" 1 ii 100000 - 100000
* J< e 2 ii 40000 = 80000
g S o S — 2 ii 20000 = 40000
\'so = e r- O 5 ii 10000 = 50000
üt c e S B 10 ii 8000 = 80000
u a 34 ii 6000 - 204000
100 ii 2000 - 200000
200 ii 1000 = 200000
2650 ii 200 = 530000
22000 ii 150 = 3300000
25007 nyeremények éa f jutatom = 6284000
III. OHztályn vételsornjegjek árai:
Vt_\\k_Vto _
«O.— 30,— 6.— 3.— forint
Ezen eredeti sorsjegy árakon kivOl ajánlott levél portoja és nyeremény jegyzékért 25 Kr. melléklendő.
Sorsjegyeket ajánl és szótküld az összegnek postautalványon való előzetes beküldése mellett vagy utánvéttel
Heintze Károly
Budapest, Szervita-tér 3. •
Sürgöny czim: Lottoheint/.e Budapest.
Q készpénzben, előnySs tSr-q lesztéssel, legmagasabb Q összegekig ajánl:
§Í„M AGYAR LL0YD"
O i közgazdasági vállalat
C Budapest, VIII Jizsef kSrut 7.
O W Úgyszintén keresünk és aján-j lnnk kisebb és nagyobb birtokokat g vételre és bérbe.
OOOOCOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOO ————■
Csalások kikerülése végett
gyógyszertárakban világosan BE EGER féle kitrány-axappaa kérendő a ügyelni kelt a zöld caomagoliara.
Számos oUájijil tiliitellíWl a bécsi MHctkái íiil liláson 1883-ban.
ErirdBtl kelyettes a bel- és külfüld réaaére:
G. HELL b»6B*. TROPPAU pafSS&S^
Nagy Kanizsán Práger Béla s Belus Lajos gyógyszerésznél.
Nagyban és kicsinyben.
D Dülleaium
a
S Hölgy kalapok szalmafooat 2.50-\'öl ä Floren linerkalapok remek kívi-•»I tel 3-tól. v ^ • •«§ ¡Kugel fonalú tollas kalapok sral .gl lag éa virággal disiitve 2 80 tél S Sportkalapok 1.50-tíl. a\'Gj<-rmekkal»pok 90 krtól
1 Spitzer Fanul
női kalap raktárában Budapest, V1L Kert pesi nt 34 Kalap alakitái 40 kr.
Nag;btn és kicsinkben. |
Faj-tojás
valódi Brahma tynkoktól drbja 15 kr., fekete Hollandi nagy fejér búbbaldarabonként 25 kr., Hondán»! drbonkint 25 kr, valódi Steler tynkoktól drbonkint 10 kr., Ezüstös Padnai drbonkint 30 kr., Olasz dibonkint 30 kr., törpe tyúkoktól drbonkiat 30 kr., Cochlachlnai da-rabonkint 25 kr., Erdélyi merteién nyaknak tói drbonkint 20 kr, Dorklngl dibonkiot 25 kr^ Yokohama drbonkint 50 kr, Emdeni óriás Indáktól darabonkinti írt, Pekingi réczék drbonkint 20 kr., Steleri nagy réczéktől dara-
bonkint 20 kr. Fsj-tojást köldök tiszta fajszárnyasok -tó), melyek többször kitüntetésben résresültek, a faj tis/ta és valódiságáért jótállás.
vi ax Pauly,
Koflach (SteierorHzág).
A M. KIR. ÁLLAMVASUTAK I GÉPGYÁRÁNAK VEZÉRÜGYNÖKSÉGE
BUDAPEST, József-körüt 41- szám alatt.
"¿p-t-\'.
Ajánlja: a magyar királyi államvasutak gépgyárában készült gőzcséplőgarnituráit, ipari czélokra alkalmas „Compound"
lokomobiljait és egyéb gazdasági gépeit.
IT 1898. évi ai|g szty ■ M6I Váesi-kSrut 32. é* József-körűt 41-ik szám alatt.
XXXV ÉVFOLYAM.
zalai közlöny
1896 MÁJUS 9 én.
Gyengélkedők és belegek,
kik eyomor, tüdő, vérszegénység, sárgaság, meghűlés, köhögé3, rekedtséghen szenvednek,legmelegebben ajánljuk mint gyógyszert
Höff János-fele malátakészitményekeí
Maláta kivonni 11 egészségi sor.
Mindenek előtt fogadj» őszinte köszönetemet az ön maláta kiTonatu egészségi sörének gyógyerejeért, mely 14 éves leányomnak kitűnően használt ugy annyirs, hogy szenvedése csaknem végleg megszűnt. Küldjön még 30 üvegge!. * Xerzliak Lajza, szüL Ehrenberg, Finmeban.
Halát» egészségi Chocolade.
A« ön maláta chocoladéja a legjobb, melyeket én ismerek, a telje* elismerést megérdemli Én e kelemes italt idült gyomorbaj, illetve emésztési zavar és általános g>engeség mellett egyelőre jó eredménynyel használtam.
Dr Mcolai, gy korló orvos. Triebel.
Sűrített maláta kivonat.
Csaknem egy éve, hogy heves torok és mellfájásban szendvrdtem, minden baj ellen használt szer eredménytelen maradt. Tíz nap óta használom az ón kitűnő malátáját és örömmel tapasztalom, miszerint állapotom napról-napra javul. Dr. Steetzer, Cos*-ig
Az első és egyedül valódi
Hoff János-féle mell-maláta czukorka.
Egyedül és fe\'öin.nlhatlan köhögés, reked tség.-^elnyálkásodá* én légzési szerv bántalmaknál.
Hort János csász. és kir. udvari szállító Bécs, Grabeu. Briunerstraase Nro 8. rj©tjrzolt Ingyen éa bérmentve.
RAKTÁRAK: Minden gyógyszertár, nagyobb fűsrer és csemege üzletekben, s lalönösen Nagy-Kanizsán: FESSELHOFER STRÉM & KLEIN, jUIMUTH és NEÜ & KLEIN nrak kereskedéfébec.
Régi hírneves kéníürdő Horvátországban.
SiVARAZSD-TOPLigZA^
Zagoriai vasút (Zágráb-Csáktornya).
Dr. Lodvig udv. tanácsos Unír által e\'eme.v«, 1891 58 fo* CesiM meleg forrás. Felülmúlhatatlan hatással «ti ■ rheomatlkos izü etMotalmait. kösrvény zaábs, titkos betegségek, bérbajok és görvélykórnál sat. IVÓGYÖGYMÓD köhögé.\', melibaj. máj, vese, gyomor éa aranyereire, »a..
Villamgyógy. Massage.
A grógyintézet minden kényelemmel, egész éven í\' =?\'\'« Nyar, idé,,y május l-töl okt.J-ig. Nagy park. Kiterjedt fekvés, állandó érzene tán« hangverseny sat. A vararsd topliczai vasúti állomáson naponta a• «»"¿lek számára omnibus, kocsik. Megrendeléseket a fdrdőigazgatóság késséggel teljesít. — Orvosi utasítással dr. LmghlnO Á. fürdöorvos szolgát.
Prospectusokat ingyen és bérmentve küld a fUrilÖigazgatíMg
Valbdl
Darócz-szövétek
(Loden) v
férfiak- és höl gyeknek ajánlja
BAUR RUDOLF
tiroli iartci-szövet siétitliesi tai
Innsbruck, Rudol fstrasse 4 Tiibtllu löpenjek, ulódi gipji Ifinél; s;i
Uintakatalogus ingyen ís bérm.

Idény: május—október.
A cs és k. S7.. déli vaspálya állomáshelye.
Daruvári ásványfürdő
SZLAVÓNIÁBAN.
Intéző fürdöorvos i Dr S. FISCHER
Bebizonyult gyógy hatás női betegségeknél, mint magtalan Séfi, sápkór, fehérfolyás, tisztulási zavarok, exsudat és bólyag fájdalmaknál; továbbá köszvény, czuz és idegbajok ellen stb.
újonnan berendezett
hidegvizgyógyintézet. izzasztó " kabinokkal.
Priessnitz-mód s; érinti bepólyázás. Villamos fQrdók. Meleg és hideg zuhanyok. Massage stb.
Daruvári fürdő a 830 méter magas szlavóniai középhegység alján fekszik, porapás parkokkal és fedett séta-helyiségekkel. Csinos társalgóteremmel és zenekarral, olvasóteremmel, melyben minden jelentékeny hirlap stb. taláiható. A lakások és fürdók a jelen kor minden igényeinek megfele-lóleg vannak berendezve Árak jutányosak.
Felvilágosítással készségesen szolgál a fürdóigazgatóság.
J A munkácsi uradalom gyógyvizei S
X elsőrendű orvosi szaktekintélyek által a legjobban ajánltatnak 5 és pedig: £
a SZOLYVAI
forrás kàsitéit és poioriajtik sfeeiüesisa
hólyagbajoknál, vesekéné1, hugyhomoknál, a légutak hniutos bántal-mainál, sárgaságnál s elzsirosodás ellen stb.
E két viznek ^é\'ljegye.
a POLENAI
forrás kötvénynél, a bugyuták hurutos bántal-mainál, Diabetesoél torok,gége és hörgök hurutjainál, gyomor és béftajóknál, Chlorosis Atonia stb.
. ;"™r „ . , rosts Atonia
A „LUHI ERZSEBET" forrás
medvr védjegygyei rendkívüli kellemes izü «g idült gyomorhurutnál
éa üditő savanyúvíz. a /fp^ma
,, . JlláaL étvágytalanságnál, fer-
légzo szervek idült hu- l^yS®
tózö járTányos betegségeknél. mint diaetiet-ződésnél vii«l<rre cus ivó víz.
Gráf Sctldm iráttlii iiialosáiáiál
MunKftcson
NAGY-KANIZSÁN" kapiia.ó : Fesselhofer József * és Rosenfeld Adolf uraknál .
i »oocxxKaoooetKxxxxxxoooooooot \\
rutos báotalraaiaál, túlságos gyomorsaj^ kép- ?
XXXXXXX
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
OOOOOOO
ooooooo
OOOOOCO
ooooooo
ooooooo ooooooo oooocoo
Azon körülmény, hogy utóbbi időben városunkban több helyütt aszfaltjárdák készíttettek, továbbá azon ezél. hogy városunkban a fővárosihoz teljesen hasonló és semminemű más anyag által felül nem múlható kövezetet készíthessek, indítottak engem arra, hogy egy elsőrangú aszfalt válla-
_ lattal _mely évtizedek óta az egész monarchiában több
100 000 m\'nyi aszfalt járdát és utat készített — összeköttetésbe lépni.
Azért a n. 6. közönség tudomására adom, hogy bárminemű aszfalt kövezetet, kapu bejáratokat, valamint mindennemű más utczai kövezést elvállalok a legjobb mi nősétü és elsőrangú
jótállás mellett.
Azonkívül azon előnnyel is bír vállalatom, hogy míg a vidékről ideküldölt munkásoknál, a munka kivitelénél a felügyelet nagy részben hiányos, addig én mint helybeli vállalkozó, az egész mnnkálatot éber szemmel kisérhetem, továbbá az, hogy azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a legkissebb munkát is azonnal a leggondosabban elkészíthetem, feljogosít arra a reményre, hogy a n. é. közönség ezen uj vállalatomat is pártfogolni fogja.
Végül bátor vagyok megjegyezni, hogy szakképzett munkaerő mellett állandóan nagy mennyiségű aszfalt anyagot tartok raktáron, ennélfogva minden nagyságú terület beburkolását azonnal elvállalhatom.
Költségvetéssel és egyébh felvilágosítással készséggel szolgálok.
S&ftffiry ösx&ér
építő-anyagok raktára és czementáru-gyára i
NAGY-KANIZSÁMMindenütt kapható - % kiló 25kr.
1
% § %
S q
^nlódi egészségi és családi kávé, mely Kiithi uincr gyártási módja által a ked-^ veit valódi kávé izét nyeri. Eltekintve egyéb " előnyeitől, már ez okból különbözik ezen maláta-kávé minden más hasónló gyártmánytól. | A Kathreiner-fCie kávé a legízletesebb, legegészségesebb és legolcsóbb pótkávé. Természetes tiszta gyártr mány egész szemekben, miért is telette
_. _____. * előnyösen használható, as ö\'rölt s ez okból
^ a vevő közönség által nem ellenőrizhető
, > ^ pótkávéval szemben, inelvek hatósági "ízs
gálatok tanúsága szerint gj-akorta idegen anyagokkal hamisitvák.
Eleinte csak harmadrészben, később felében adhatjuk a Kathreiner-kavét a 4»ló<H-kávéhoz, s igy az egészségre, megbecsilliietetlen hatása mellett minden háztartásbán jelentékeny megtakarítást eszközölhetünk.
A Kathreiner-féle kávét a legelső orvosok ajánlják, s az ugy nyilvános intézetekben, mmt családok ezrei körében naponta jónak bizonynL Sőt magában, azaz valódi kávé hozzáadása nélkül használva, a Kathreiner-féle kávé a legjobb erősítő szer és a legegészségesebb, legkönnyebben megemészthető és egyszersmind a legízletesebb ital.
Lelkiismeretes gazdasszony vagy anya általában kávéivó, egészsége erdekében perczig se habozzon Kathreiner-féle Kneipp-maláta-kávét használni. Az értéktelen hamisítványokkal szemben melyekkel ma is csalják a közönséget,/a vételnél vigyázni kell a fehér eredeti csomagokon látható névre;
Kathreiner!
Vigyázzanak! Saját írdékakben ne eiigedjik magukat ribssaélml
A valódi „Kathmnert" aohasam szabad mis esomaglisbaa, vagy nyitott árúként ela4iii.
t
■ J
Nyomatott lij. Wajdits József könyvnyomdájában Nsgy Kanizsán.
SMiH-UWm. 1896. m.\'Uos 16-án.
20-lk az&tu.

EUftmetfsi ár: Egé« én . . . S frt — kr Fél érre . . . . 1 fn 60 kr Negyedévre . . . 1 frt »5 tr f.gjr* Hl. 1* kr.
hikdeTések
5 haaáboa petitaorbáa 7, máafdstor 6, .1 miudeo további Borért & kr.
NVILTTKEBES petit Boronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári il.eték miodeo egyes hirdetőért 3U kr. hzetendő
XXXV. évfolyam.
— -CIV------
részvény-\'-ársaság*, a .nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes tűzoltó-egylet", a , nagy-kanizsai kisdednereló egyesület*" a .nagy-kanizsai tanítói járáskőiH\', a »nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet\', „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet4, .szegények tápintézete-, a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kfllrálasztmányának hivatalos lap:a
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ÉS TARTALMÚ HEJl LAP.
A nagykanizsai „Ipar-Testület", .aiiagykanizsai Takarékpénztár részvény-társaság\', a .Kotori takarépénztár ----—
galambokiönkéntes tüzoltó-egylct*, a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a . nagy-ianizsai tanítói járáskői", a .nagy-kanizsai keresztény jótékon gylet\',.szegények tápintézete\',» .katonai hadastyán egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagykanizsai külválaaztmánvának hiv.r.u. i.„4.
a lap Kellemi él anyagi réaxét illeti Minden köziemén- Ifj. Waj-dlta József szerkesxtö-kiadó ne-rére caimzetten Náfy-Ka* izaara bérmeatre intézeadök
Bérmeatetlen terelek o-m f„gad-látnak el.
Kéziratok riaaxaaent klU.Uek
Városunk millenniumi ünnepe
Sagy-Kaatiaa, ÍM*, mája. 16.
Ma egy hete ünnepelt a tanuló ifjúság apraja nagyja az ártatlan szírek buzgó áhítatával ét megható lelkesedésével.
A jövő nemiedéke ünnepelt akkor.
Holnap a jelen nemzedék ünnepel férfias komolysággal és méltósággal. Az erő öntudata adja meg e ko molyságot és méltóságot, az aikalom fontossága fokozza, a nagy feladatok megoldása pedig, melyek e nemzedékre várnak, mindenkire nézve a jogos büszkeségnek kútforrása kell, bogy legyen.
Mert városunk édes hazánk ezeréves fennállásának megülésekor nagy feladatok megoldására vállalkozik, melyek áldozatkészséget követelnek. Az áldozattól vissza riadnunk azonban nem szabad.
Nem szabad annak a jövendő nem zedéknek érdekében, mely a mait héten ünnepelt. \' -
Édes mindnyájunk gyermekei voltak ezek s a város millennáris ünnepének legkimagaslóbb pontja, hogy ezek számára gondoskodik olyan intézetekről, melyekben jövő feladaikra előkészülnek. ____. .
így hazafias tett számba is megy, amit a város holnapi ünnepi köz gyűlésén erre nézve hitározni fog.
Képiskoláink többé bem elegendők, hogy befogadják az írni-olvasni tudatlanok nagy számát. Szaporítanunk kell ezeket minden esetre. Azután soknak berendezése, külsőbelső állapota is olyan, hogy nem igen segíti elő gyeimekeink testi fejlődését sem. Azonfelül gondolnunk kell már egyszer a tanítósággal is, mely oly nagy buzgósággal teljesiti nehéz feladatát Kendeznünk kell a tanítói állásokat, hogy megszűnjön
végre az a majdnem nevetséges ál lapot, hogy helyettes minőségben kell tanítóskodnia 8 — 10 éves tanítónak is.
Dűlőre kell már egyszer vinnünk a polgári leányiskola ügyét is. — Érezi ezt, ngy látszik, a nemes tanács is, azért vette föl a millennáris közgyűlés tárgysorozatába á leány iskola épületének kiépítését.
Égető szűkség ez már. Azért re mélhetó, hogy nem zárkózik el előle a közgyűlés sem.
Midőn őrömmel látjuk, hogy az építkezés nem marad el, sa\'jnáluunk kell, hogy a millennáris közgyűlés nem vette fel á megoldandó feladatok közé a leánynevelés Jejleatétét is. Hogy hozzáillet rolna az ünne-pies hangulathoz annak kimondása, hogy a város vagy maga erejéből, vagy ha ez nem lehetséges, az állam hozzájárulásával Jeltöbb leány-ísíolát alapit. Ilyen intelligens vá rosban valóban meglepő, hogy leá nyaink nevelésében megelégednek a polgáriskolával, holott ma már mindenfelé azon iparkodnak, hogy nőinknek is magasabb műveltséget adjanak.
Valóban szerettük volna, ha legalább elvileg kimondja a közgyűlés a második ezerév küszöbén, hogy erről is gnnritmkodni fog. _
Legfontosabb tárgya lesz a holnapi közgyűlésnek és a leghatalmasabb és legméltóbb emléke a millenniumnak az, amit a Jógimnáxhtm-ról határoz.
Örömmel és hálával üdvözöljük ezért a közgyűlést előre is, mert megvagyunk győződve, hogy egyhangúlag és a legnagyobb lelkesedéssel fogja kimondani, hogy még a mii-millennium érében a városhoz mél-tóac kiépítteti a Jőgimnáxhim elhanyagolt és szomorú állapotban levő épületét.
Ez elől senki többé el nem zár-
kózhatik. Mindenki tudhatja azon állapotokat, kinek fia ez intézetbe jár, s csak-tem-, minden szülő aggódott már gyeitekéért, kit az egyes tantermek egészségtelen volta beteggé tett.
£ kérdésben senki nem klesioyes-kedbetik többé. Eddig az volt baj, hogy krajcáros politikát űztünk. Toldtnk-foldmk az épületet, ráfecséreltük a pénzt garasonként. — mert irtóztunk attól, hogy a garasokat összetéve alaposan segítsünk végre a bajon.
E kérdésben egynek kell lennünk a saját gyermekeink érdekében, kik jövő pályájukra ez intézetben készülnek elő, kik itt vetik m»g jövendő boldogulhatásuknak alapját.
E kérdésben csak egy lehet a határozat, s bízunk benne, hogy az is lesz: millenniumunk hatalmas emléke gyanánt kiépíttetjük a jó-gimnáziumot városunkhoz méltóan a kornak meg feleiden !
Ezt reméljük, ezt váijnk, ezt követeljük a holnapi díszközgyűléstől.
Iskolátok millenniumi ünnepségei.
Minden magyar ember, aki a haza érdekét szivén hordja, örömmel vesz tudomást ama lelkesedésről, melylyel hazánk és városnnk ifjúsága ezeréves multunk ünnepét tolyó hó 10-én megülte. Ez az ifjúság lesz hivatva az elmalt ezerév hagyományait ápolni és tovább fjjleszteni és legyen szabad remélnünk, hogy a haza még nagyobb fényre ¡»g derülni. Szeretjük ezt a magyar ifjúságot, benne istápoljuk a haza jövőjét, reményét, szeretjük és dédelgetjük, mert tudjuk, hogy mily nagy feladatok megoldása vár reája. A haladás, a fejlődés minden téren mind nagyobb követeléseket támasztanak az egyén
iránt, amely viszont csak a nemzet felvirulásában és jólétében leli saját egyéni jólétének forrását.
De a századvégi elanyagiasodás erre nem adhatja meg az impulzust
Erre az áldozatkézség egy magasabb foka, a hitnek egész ereje szükségeltetik.
Azért komoly hazafias munkát teljesített városnnk tanárvilága is, midőn a folyó hó 9 és 10 én lefolyt ünnepségeken az ifjúság emlékezetében fölébresztette hazánk ezeréves történetének kimagasló eseményeit éi egyszerű bár, de felemelő alakban adott kifejezést annak, hogy milyen érzületek biztosítják a haza további
ezeréves fennállását.
• •
I, 4 gimnázium ünnepsége.
A fáklyás felvonulás.
Május hó 8 án mii a délutáni órákban teljes ünnepi díszben volt az egész váró», az esti órákban pedig tarka csoportokban hullámzott a város utcáin az érdeklődő közönség, hogy szem- és fültanuja legyen a főgimnáziumi ifjúság lelkesedésének, midőn 8 Árt tájban egyszerre kápráztató fényárban ús\'.tak a szebbnélszebben feldíszített házak ablak sorai. Ez alatt aa ifjúság a gimnázium udvarán négyes sorokban tömörült. Örömtói reszkető kezekkel tartotta kiki lampionját avagy fáklyáját, s a Himnusz éneklése mellett várta a jelt a fölvonulásra. Pontban 9 órakor a lelkes ifjn bad, a teljes tanári kar kíséretében a tűzoltó zenekar lelkesítő indulója mellett kivonult. Egyszerre csodálkozás és bámulat moraja rúgott fel az óriási közönség körében a pompáa szinváltozatn lampionok s lobogó fáklyafény láttára, sót sokak szemíbe örömkönnyeket csalt a szokatlan láto-mány csodahatása. Ezután folyton emelkedő lelkes hangulatban, felváltva cigány és tüzoltózene kíséretében haladt az impozáns menet, s a városháza megkerülésével a felső templom előtt lévő térre vonult. Itt\' megállapodott s az egész ifjuiág, meg a csakcem tízezerre menő közönség a Szózatot éne-
kelte. Ezután Weiasenbőck Gjnla VIIL o. t. lépett a díszes emelvényre, lelkeseu szavalva el Bartók Munkácsát. Ezt cigányzene követte, majd Stetnberger Győző VIII. o. t. tartott magvas és tar-tartalmas alkalmi beszédet. Midőn erre a hazafias dalokat játszó cigányzene végső akkordjai is elhangzottak, Vajda Elemér VII. o. t. pattant fel a dobogóra s nemes hévvel szavalta el Garar költeményét, Árpád, a honalapitót. Erre az .Isten áldd meg a magyart\' zendült meg vallásos áhítattál.
Ezután a lampionos ifjutóg a gimnáziumhoz vonult s hazafias örömtől sugárzó arccal eloszlott
Az ünnepi hálaadó Istentisztelet.
.Másnap már a kora reggeli órákban igen népes volt a főgimnázium környéke. Mindenki a prograram második pontjának, az üonepíes .TeDeum\'-nak kezdetét várta. Pont 9 órakor érkezett az ifjúság díszes zászlója alatt a templomba, melynek minden mgát előkelő közönség töltötte be. A zászlóvivő a szentély közepén állott meg a kezdetét vette a sz mise. A Te Deum elhangzása után a kórus „Téged Isten dicsérünk\' c. népéneket adta elő. A mise többi részét Kempter Károly ábitatkel ő és igen dallamos C Dnr-miséje töltötte be, melyből különcsen a Glóriát, Benedictcst és Agnus Deit emeljük ki, melynek Largo-ja hogy mily hatalmas, talán csak akkor tünt ki, midőn az egész kórus vette át a szoprán szólóját A Benedic\'ns bariton szólóját Kucsera Alajos énekelte, ki az Epistola után a .Nagy asszonyunk hazáok reménye\' című énekkel az áhítat könnyeit csalta szemünkbe. A nyugodtság, mellyel az ifjú énekelt, mindenkit meglépett
OfFertoriumkor Szepesi Imre piarista tanár Mária dalaiból énekelt egyet a a kar szokott precizitásával. A gyönyörű énekeket Scbüszler Albert, főgimnáziumi tanár ur tanította be és buzgóságának és tadá3ának egyaránt dicséretére válik a szabatos előadás. A zenekart Vencel Rezső zenetanár ur vezette, kinek pom pás orgonsjátéka is emelte az áhítatot.
A éient mise végeztével főtiszt, dr. Pachinger Alajos igazgató or, ki a misét tartotta fényes segédlettel, az Oltári szentséggel áldást adván, kifordult az
T A B C % A.
Bátor« Lajos emlékének.
Könnyeinkbe* íflrdó nap ingára
Nyugodni lér, búcsút mond Dekánk;
Hogy szép legyen, ojra-ébredé*, Mint a Tiéd, kit úgy axerKflnkl
Mert felragyogsz, mint a nap az égen: Fáj* szivnnk szemelt rejtekében!
Küemettek, de riaazatériz hozzánk, Nyári estnek langy (uralmira!;
M.(látogat a jóságos lelked — £* teng ismét a régi dal.
Dallá dal száll, kékjéig aa égnek: Romjai* á gyászos feledésnek ! . ..
-Mégle szálljon lelked le a fűidre; Tftvist ara», aki erényt vetett;
Becsületnek nyomor a barátja, Igaz szemed meg itt a b ü n helyett.
Maradj, maradj, máa az élet ottaa: Igazság van fényes caülágokbaa!
Majd én megyek, jó barát, fal hozzád, Ha réget ér ez ás arasznyi lét;
Auileli lelkemet a lelked " Hiszen váfyva-vágyott Tefelédt
- Eldobjuk a kin*, amely bánt nagyoa t S-a földre küld.ok bulló-csiUagon!!
I-angTiz) ■
KÖ&XEXDT PÁL
A tökéletes fogadé
(«raad Hotel Eayal.)
l«enis fogadó és nem szálló, (ami a berbergnek magyar neve.) Sem nem szálloda, a mely istentelen alkotásért a ciinilója megérdemelné, bogy Simonyt Zsigmondék oda
I guisolják egy jő kemény szótőhöz és I nyelvgyökökkel ép. magyarrá korbácsol-ják \'
Es igenis: tökéletes fogadó.
Legvérengzőbb harcaimat mindig a budapesti vendég\'ő ellen folytattam. Akár mint szűkebb restaurant, akár mint tágabb hotel, ugyancsak bolygatta a véremet i bolygatja még msiglan.
Mert ki bírta még azt a levet, amely ben minálunk a párolt msrhtpecsenyét, vagy a gőzbensöltet betálalják, a kenyerével kimártogatni ? Pedig a lé adja meg az életnek igazi lelkét, mint ád a képnek életet a laznr. A .sance" jelében hódit a francia koiyha, az a mártás, mely itthon megbomlott zsírjával, vaj-savas kozmájával a fenekéig rendit meg minden becsületes gyomort.
S ki lett még látogatást budapesti fogadóban, hogy amíg a folyo-ótt végigment a konyhán egymásba szűrődő szagok ne üldözték volna? Hiszen egyen kint jóleső ingerrel vannak azok ránk; de Ss-tzevergődve: pokolian bűzölnek. Milyen andalító a c 1 s ziol kék hangzata s milyta lelkesítő a d-dur piros akkordjai Hsoetn tessék egyszerre ütni meg a kettőt zongorán 1 Kócöól van sodorva annak az idegzete, amely erreaa attentáfumra görcsösen ösaze nem rándul. Hát még, amidőn e bűzök begyébe á mosókonyhából fó áporodó moslékánál kervkedik, hogy körülötte, megüllep >dése ntio, mint valami veszett orgonapoat körűi kavarogjon e bű ök émelyítő Uuea.
De, ha panaszaimból meg nem értettek: Értsenek meg dicséretemből. Vannak eszményi kríminalisták, akik, hogy megjavítsák a világot, nem a bűnös meg fenyítését, de a jónak megjutalmazását követelik s ettől reményük az emberiség megváltását..
Nem szidok hát, hanem zengek. *
Mint kisértem örvendő szívvel az Andrássy uttá nemesült hajdani Sugár-u\'aí az első ciákány-sujláitól eladdig, midőn az utolsó fakockát ékelték bele az ő városerdei végébe: azooképpen jelen voltam a Körút nagy félivének is a megszületésén. Es valahányszor végigsétáltam e két pompáa utczaazeren, el tűnődtem a budapesti vállalkozát élhetetlen-ségén, hogy nem tudott ide fogadót építeni még pedig olyat, amely nyugati értelemben viselhesse méltóan ezt a ne-v-t. S ím a Kőrúton t legrövidebb idő alatt kettő is keletkezett Ai én ked vemre való azonbin csak egy.
Szeretem a lombot fát — s vallj" ki ne szeretné? — s minden levele, midőn lesodorja az őszi azél, drága hallottam nékem. S midőn a jő minapában látnom kellett, hogy egy régi kertnek sátoros fáiba vágja bele az irtó fejszét, itt ennek a sivár, lombtalan váro-tnak legsűrűbb részében: minden egy-egy ütését annak a kegyetlen vasnak megérezte az éa szivem U. Házért á dozni M élő fa 1 Kárpitnak hazug, virágaival teleragasz-lotl apró ketreczekért, amelyekben oly keserves és oly drága a lakás: kivégezni
terebélyes hársfákat! Ez a civilizáció barátsága. S mikor még azt is meg köl-lött értenem, hogy a helyökbe hotelt építenek, amelyben orgáit üli az a hitvány ketrec arhitektura: elfogott a keserűség. Dobogva mentem el arra minden héten, s mentül inkább emelkedett, annál mélyebre átkoztam bele > roppant gödörbe, amelyből kihajtott gyorsan, miot a dudva. Ily kirtelen keletkezést csak a meséből ismerünk, amidón tündérek vagy ördögök építenek palotát.
Mert egyszerre csak ott meredt fel e őttem a nagy elejü Hotel Royal.
Hogy megsemisitsem bérül is, örvendve győztem meg felőle, bogy jó szellemeknek a müve s nem sajnáltam, hogy végette megölték a szép hársakat * \\
Mint a modern nagy opera benyitója : a nagy fogadó ouvertureje is kicsi és mint maz. hova tovább érve. szintén megnövekedik, míg a fináléban — itt az épület háttt\'só részében — éri el legmagasabb kifejezését. s Ami legott meghódítja a szemlélőt: es épület minden részében derűs, szellős. (A szellőt itt nem azt jelenti,-hogy légbuzamo«.) A kisebbik benyitóbul, abo! a fogadó; hivatalai vannak elhelyezve, a nagyobbikba lépünk. Első lépcaöje minden diszés volta mellett szerény. Nem is fogja azt koptatni a közönség. Minek ? mikor a ház négy liftjének, ketteje a vesli-bu\'umuak jobb s bal részén, szakadatlan szolgálatára lesz éjjel s nappal. Nem bns kalitok ezek, hanem illatos piros
mahagooifaba foglalt, üvegajtós páholyok, abhonnan ki s ahová be lehet látni. Igazi kéjutazás a magasba.
A harmadik csarnokban, megnyílik előttünk az opusnak egyik legfinyesebb darabja: a födött udvar, a Cour Roy&le, voltaképen délövi és honi növéoyek díszébe vont nagy terem. Pallója leborítja neszfogó szőnyeggel; mindenik sarkában hívogató pamlag, marasztaló zsöllye, kényeztető hinta-szék; dúsan fölszerelt íróasztalok kézi könyvtárral (sematizmus, cím- és lakjegyzék, almsnák, lexikon stb. — köll-e még?) Esti világítása gazdag. A padmaly kockáinak rózsáiból százával gynl ki az elektront enyhe lángja, mig az üvegtető felett ív-lámpásnak fehér fénye tündököl alá. Oldalt világos terrász, azon tul a kávéház az ő angol klubbi komfortjával, innen rajta az ebédlők, amnlyeket szintén virágos terrász választ el egymástól. Az egyikből ki van zárva a zene s a szivar — itt a nyugaton vagyunk; szemközt a másikban már vigan szólhat hegedű- b pipaszó, harsoghat a muzsika, gomolyoghat a dohányfüst
A tisztaságnak apró és nagyobb kápolnái (ezek a fürdők) valósággal eszményiek s bőven nyílnak mindenfelől, bár szemérmesen rejtőznek. A mi azt jelenti, bogy nem csak a tisztacárga, de a tisztességre egyaránt voltak tekintettel. A tisztaság kultuszát szolgálja a házak hamupipőkéje is, a szelelő-udvai (magyarul: lichthof.) Négyen vannak s végig fehér kályht-koczkával kirakva, hogy könnyen legyenek moshatók. Nincs épü-
L&pnnk mai számához fél iv melléklet vas csatolva.
1896. MÁJU8 16 ín
XXXV. ÉVFOLYAM.
alai közlöny
oltárnál fi megható, könnyekig megindító szavak kíséretében adta át az ifjúságnak a város nagylelkű közönsége adakozásából készült remek kivitelű millennáris zászlót. Mielőtt a dús selyemtrikoiort kibontotta volna, buzdította a fiatal nemzedéket, édes hazánk jövendő nagyságának reményét, hogy dicaó . őseink példáját követve, nemzeti lobogó alatt karddal és kereszttel kezében, de egyszersmind a más vallásunkkal szemben példás türelemmel és soha nem lankadó lelkesedéssel fáradozzék a már ugy i> sokat szenvedet! haza boldogí$ásán. Végre az £g áldását esdvén le a jövő ezerév alkotásaira s há\'ás szívvel rebegvén köszönetet a vett sok jóért. Szűz Mária, kegyes Pat rónánk, további oltalmába ajánlta a magyar nemzetet. A Gyakorló-iskola. diazgyülése.
A hálaadó Istentisztelet után az ifjúság zászlók alatt ismét a gimnázium terére ment, bogy onnan zenekisérettel űnnepies menetben vonulhasson a „Polgári Egylet" dísztermébe. Megérkezésekor itt már díszes és válogatod közönség várta az ünneplésben fáradhatatlan fiatalságot A közönség soraiban volt Vécsey Zsigmond polgármester is, mint a városnak hivatalos képviselője. Felgördülvén a szinppA függönye, az ifjúsági ének- és zniekar a .Szózat\' eléneklésével nyitotta meg a dísz-gyűlést. Most Kiss Ernő dr, az ünnepségek fáradhatatlan, lelkes védnöke és vezetője lépett a közönség elé. Mindenki különben is az űnnepies hangulat hatása alatt állván, bizonyos visszafojtott várakozással tekintett az előtte ünnepidisz-ben álló tanárra, midőn egyszerre a néma csendben megcsendült megszokott tiszta, érces hangja, s remekül kidolgozott beszédben ecsetelte ezer évea multunk nevezetesebb történeti mozzanatait. rámutatván azoknak ugy szomorú mint felemelő következményeire. Főbb vonásokban, a költői lelkesedés melegségével, a szép stílus pompázó virágaival fűszerezvén mindenütt emelkedett szárnyalás s mély gondolatokkal ékeskedő előadását, mintegy teljes képét varázsolta szemeinkelé az annyi küzdelmek és szenvedések árán szerzett szegény hazánk történetének. De mindig és kiválóan meggyőző erővel első sorban ama megkapó momentumokra hívta fel figyelmünket, melyekből-okulva a múlton hizváat erőt meríthetünk a jövőre, s bizton remélhetjük, bogy a haza fényre derül.
Az éljenzések lecsillapultával az énekkar Erkel Ferenc királyhímnusrát éne kelte el nagy hatással. A lelkesedést rendkívül fokozta Török Mikió«, VIL osztálya tanuló Sántha Károly ünnepi ódájának elszavalásával. Ekkor egy poétikus jelenet következett: a tűzoltó zenekar lent az ablak alatt piano játszani kezdte az Isten" áldd meg a ma-gyart gyönyöiŐséggel töltve be a hallgatók lelkét. Majd az Énekkar is elénekelte Kölcsey Himnuszát.
A diszgyülés befejezése után az ifjúság a gimnázium terére vonult, hol főt dr.
lete a fővárosnak a legújabb kórházat sem véve ki, amely nagyobb mértékben adózna a higiéniának, mint ez a fogadó. >___
Kezdve a Kőrútra szolgáló nagyobb lakosztályokon (a nevűk .fejedelmi szobák") föl a padlás-szobáig: valamennyi egy közös vonással vallja az atyafiságot. Ez a jó ágy. A fenségek és méltóságok díszesebb nyoszolyályában bálnak ugyan, de pihentető tulajdonsága pihényível sem puhább, egy hullámkával sem ringatóbb, mint az odalenn az alsó emeleteken. E részt az 50 forint az 1 írt 50 krajcárral teljesen egyértékü.
És itt minden szoba utcai. Az épitő művész, egy elmés ötletével, utcaképessé tette az udvarit Az épület fővonalát két sikátorral szakította meg. S így bármelyik ablakból vidám kilátás nyílik a mozgalmas, nyüzsgő életre Én, ha ilyen lifteket bocsáthatnék a közönség alá a mentől magasabb lakást annál drágábban mérném. A világosság itt gazdagabb, a levegő tisztább a a kép, melyet keretébe foglal, ai ablak, elragadó. .Soha semmi pontjáról Budapestnek az ö nagyvárosi volta nein oly szembeszökkenő minta Hotel Royalnak játazvael érhető magasságaiból. A látóképe egészen uj aT perspektívája meglepő s mindenek fólött festői. Észak felóUa kiállítás tündéri városa mosolyog W íozzám á tavasznak uj zöldjében viruló városerdő-bűi: délnek a Gellért alatt éa körűi ágoskodik egymás fölé a sok födél és torony; nyugatról az ország palotája s a kettőnek védelmében a királyt várlak nemes arányai kelnek ki aranyos dicsőségében a leáldozó napnak, a ép ugy •érik az ifjú nap első sugarai ia. Ne is mügék le földeléről soha ex a látható istenáldása.

Pachinger Alajos igazgató ur, mindenkit elragadó buzdító beszédet tartott. Csengő hangja nemcsak mesz-szlre elhallatszott, hanem belehatolt az ifjak szivébe is hazaszeretet öntve belé.
Felejthetetlen jelenet volt az, midőn ott az Isten szabad ege alatt megfogadtatta az ¡Sakkal, hogy ezt az ezeréves hazát szivük-lelkűk egész hevével szeretni fogják, ha kell, karddal védelmezik, békében érte munkálkodnak, s inkább viselik a szegénység terheit, mint aranyért eladják! Midőn elhangzott beszéde olyan óriási éljenzésben ¿őrt ki a több ezerre menő közönség, a milyen alig hangzott még valakinek. A jelenlevő urinők könynyea szemekkel üdvözölték a szónokot, kinek beszéde a millennáris ünnepségeknek fénypontja volt.
A táncmulatság.
A gimnázium ünnepségeit este 8 órakor táncmulatság fejezte be a Polgári Egylet nagytermében. Erről azonban másutt számolunk be.
II. Afelső kereskedelmi iskola ünnepe.
Szép látogatottságnak örvendett f. 9 én a felső kereskedelmi iskola ifjúsága által rendezett hazafias ünnepség, mely ügyesen összeállított műsorával a közöoség figyelmét mindvégig lekötötte. A közönség sorában volt Lengyel Lajos városi főjegyző is. A himnusz eléneklése után. Kárpáti Manó felső kereskedelmi iskolai unár- tartott hatásos hazafias beszédet. Herlinger Ernő alsó oszt. tanuló Bajza .Ébresztő" -jét szavalta el. Majd egy zenekari intermezzo után\'Léwensohn László tartott hosszabb felolvasást, A magyar történelem kimagaslóbb alakjairól.\'
Közbe ismét a Sterneck professor vezetése alatt álló zenekar egy opera egyveleget adott elő. Incédy L. .Ezer év\' czimü alkalmi ódáját. Krausz Oszkár felső osztályú tanuló szavalta szép hanghordozással. Méltán megérdemelt tapsokkal jutalmazta a közönség Fleiscbuer Miksa felső oszt tanuló szép szavalla-tát is.
Végezetül, az ifjúsági zenekar nagy tetszés mellett a Kossuth indulót játszotta.
HL A kőzs. polg. fiu és leányiskola ünnepe.
Az államilag segélyezett községi polg. fiu- és leányiskola szintén Istentisztelettel kezdette meg ruájtn 9-én a millenniumi ünnepséget.
Mise után a tauulók a város nagytermébe vonultak^ mely szépen volt díszítve. A közönség teljesen megtöltötte a termet ugy, hogy a tanulókat már alig lehetett elhelyezni. v Az ünnepséget itt is a Himnusz éneklésével nyitották meg. Dr. tártba Gyula, igazgató ez után igen magvas, gyönyörű beszédben méltatta az ünnepségnek nemzeti fontosságát, melyet a közönség zajosan megéljenzett, megtapsolt. Fölemelő
A pincérek hadáról, a szolgálók zászlójáról: erői a kétszázfőnyi személyzetről lakás tekintetében is a legmérgésebb módon van gondoskodva. Örömöm telt a szellős nagy termekben, ott a födél alatt. Ezekben a katonai rend, fegyelem és tisztaság egy külön főnők felelősségére van bízva.
A nagyterem kettős kupolájától jobbra és balra. Szemirámisz kertjei hívogatják a vendéget. Szobájából kilépve büntetlenül andologhat a pálmafa árnyékában és szedbet halántékaira babért, ha éhes rá Ezek a kertek három emeleten virágzanak egymás fölött *
■S most fel a széles, kettős lépcsőn az ascalier d\'honneur sekély fokain az ünnepi terembe Már most látom ellebegni roppant tükrei elő«, ringató keríngöben, röpítő polkában Magyarhonnak legszebb asszonyait és lányait Csak azt nem hiszem, hogy a tüzelő csárdás zenéjét onnan felülről, az előkelő orkesztrnm-ról engedjük magunkra leáradni Már ebben valljuk a\'hagyományt Odaszállítjuk le majd a tersmbe a mi cigányainkat s az egymás hátán az ő lábukon rakjlk szakadtig. Hallgatva csak ugy édes a ntfta, ha ott .mellettünk a talpunk aíá húzzák Barbár mulatság, de fölér harminchárom üdvösséggel.
S itt valahára sikerülni fog, otthont szerezni az elmés, választékos álarcos báláik is. . ,v \'
A terem elragadóan szép s arisztokratikus tagozatával a bécsi várpalota kisebbik redoute-termére emlékeztet, nem ia külsőképen, de inkább azzal az intim hasonlatosságával, mely a distinkciónak kőmives-jele. Mint a nagy méretet enyhíti a szép forma: ezen a termen sem látszik meg, hogy 60 centimé-
.parainesis" volt az a nemzeti öntuaat-ról és azokról a szent kötelességekről, miket édes hazánk a jövő nemzedéktől vár. Méltó volna rá hogy megöröklttee-sék és az ifjnság hazafias ima gyanán. őrizné meg jövő működése idejére. — Koltay Zsigmond V. oszt. tanulő Incédy László .Ezer év\' című költeményét szavalta. Hoff-nann Mór tanár a honfoglalásról és a nemzet ezer éves életéről értekezett, egyes részletekben gyújtó lelkesedéssel. A fiu- és leány-vegyeskar a Honfidalt énekelte. - Potlák Herm-.n IV. osztályú tanuló Hajgátó Sándornak .Millenniumra\' cimü szép ódáját szavalta. (A magasszárnyaláau költeményt lapunk rnult számában közöltük ) Szalay Jolán IV. oszt tan. Kölcsey Paraínesis-éből a hazaszeretetről szótó részletet adta elő. — Steiner Jenő VL oszt tan. Petőfinek ,A magyarok Istene\' című költeményét szavalta. Ezután dr. Bartha Gyula lelkesítő bestéddel zártabe alélek-emelő ünnepséget, megköszönve a jelenvoltak szép érdeklődését. Végül al ösz-szes tanulő ifjúság a Szózatot énekelte.
IV. A nagykanizsai iar. polgári
és elemi iskola üanepe.
Reggel 8 órakor hálaadó istentisztelet volt az izr. templomban. Onnan a.szépen feldíszített és fellobogózott iskolaudvarra tért vissza az ifjúság és nagyszámú közönség előtt ment végbe az ünnep, melyen a várost Nagy Dezső tanácsos képviselte. A himnusz eléneklése után Bún Samu igazgató mondott rövid és lelkesítő megnyitó beszédet Rothschild István el. isk. 4. osztályú tanuló szavalása után Kertész József polg. isk. tanár történeti visszapillantást olvasott fel, melyet az ifjnság és közönség élénk tapssal jutalmazott. A programm többi pontja volt: Ima, énekelte az ifinság; Ki volt Árpád? szavalta Helfi Rezső el. isk. 3, oszt. tan. Magyarország hősei, írta es nagyon szépen előadta Lusztig Arnold polg. isk. 4. oszt tanuló. Tudjátok-e mi a haza? szavalta Weisz Izsó polg. isk. 4. oszt. tanuló. Árpád a honalapító, szavalta Rosenberg Karolin el. isk. 6. oszt tanuló. Magyarország térképének megkoszorúzása. Ki volt nagyobb? sza-valta Weíller Zoltán polg. isk. 4. out. tan. Hoefidal, énekelt* az iíjnaág. A látnók szavalta Hirschet Jolán el. isk. 4. oszt. tanuló. Előre, szavalta Sehle-sinuer Hugó polg. isk. 4. oazt tanuló. A szózat eléneklésével az ünnep véget ért.
V. A községi elmi iskolák
ünnep e.
Az elemi iskolák összes növendékei a
t^eotfereocrendiek plébánia templomé-an adtak hálát Istennek, s azután a több mint 1690 gyermek a népiskola udvarába" vonutt. Az Isten á dd meg a magyart éneklése után Németh Ignác igazgató lelkes beszédben fejtegette az ünnep célját és fontosaágát szeretettel kötve a kis tanulók lelkére a hazaszeretet szent kötelességét A 19 számból álló szép, de nagyon fárasztó program-mot díszes közönség hallgatta végig.
terrel hosszabb a mi Vigadónk nagyterménél.
S fog saolgální hangversenyre is. Ax akusztika kilürkészbetetlen titok a lutrit játszik mindenki, aki ezt a csalóka tündért megakarja fogni. A párisi-/TVo-kadero építője /e. világosság sugártöréséhez képest vetette ki a hanghullámét is, és keservesen csalódott — minden zenedarabot kétszer hallottunk benne. Hanem e terem épitőmesterér.ek sikerűit megfogni a hamis fruskát: a megejtett nagy kísérlet után kitűnt, hogy egyenletesen haugzik benne az enyhe magándal s a zajos brio. Az építész tudniiliik padmaly ét födél közt jókora hézagot engedett a Röntgen elméletét ráalkalmazta a hangra.
Mind a hányunk állandó panasza, bogy köztermeiokből nem nyílnak ap-róbbak. Vágy léghuzámos folyosón, vagy konyha-bűzökön át érjük csak el a teázó, kártyázó, társalgó szobákat Itten mily nagyúri bősége a térnek, s milyen jóleső kényelem I A nagyteremből a kisebbikbe andalogva jotunk el s közepének rengeteg üveg-lemezén keresztül a lánya minden mozzanatát kísérheti figyelemmel az édes mama, míg, féloldalt megfordulva, ott láthatja tarokkba borulva atyuakát Előkelőség > kedélyesség jóleső harmóniában.
S mind a hányunknak még keserűbb a panasza a mi ruhatáraink ellen. Csak mi apák, férjek és sógorok és .hódoló tisztelők\' tudjuk azokat a csatákat, melyeket egy női bundáért vívnak minden hangverseny a tán. Itt világos áttekinthetőségben sorakoznak a fogasok. A belépő jegyek száminak megfelel a ruhatári mám. Semmi izgalom semmi dulakodás. Bunda, kabát, köpe-»yeg gyűretlen kerti viaaza a gazdájához.
Végű! dr. B e n í z í k F er e pe isko-iaszéki - ? adott örömének kifejezet,
geWödéaét^mint\'a \'taStóteatűletnek U-radozását ff
VI. A VI. é a VIL ke rüle ti elemi
iakolákünnepe.
A kíakanizsai tanulók külön ünnepeltek s ünnepük amilyen egyszerű, olyan fölemelő volt. Te Deumot tartottak a kis-kanizsai templomban, s azután, — egytől egyig nemzeti Színű kokárdával a
VII. kerületi ikola csinosan diszitett nagy termébe vonultak, hol Szabó István tanító megnyitotta az ünnepet s a növendékek a himnuszt énekelték. Erre Gergye Sándor tanító igen szépen beszélt a hazaszeretetről; a kia tanulók pedig az .Ezer esztendeje annak\' czimü éneket énekelték el. Több sxavalat után B á-nekovich János tanitó tartott egy kis beszédet, hazaszeretetre buzdítva a kicsinyekét
TH.ii o vo d á k ü n n epe.
A legparányibb, de legkedvesebb polgártársak is ünnepeltek 9-én, az ovodá-sok. Az ő tiszta szivük is szeretettel lángolt e napon édes hazánk iráat, a Petőfi-utcai, ovodábao hol VídorSa-m u n é, egyesületi elnök is megjelent Örömtől sugárzott a kis kokárdás polgártársak arca, midőn hazafias verseket szavaltak és énekeltek. A lelkesedést azonban a köztük szétosztott cukor és sütemény m.<g jobban fokozta.
Hálaadó Istentiszteletek.
Május hó 10-én ugy a katholikus, mint a felekezetek templomaiban hálaadó Istentiszteletek voltak, melyeken a városi tisztikar teljes számban volt jelen s kű-lömböző testületek és i katonaság is részt vettek.
A római katholikus ok Te De urnát\'a felső templomban reggei 8 órakor főt. dr. PaehingerAlajos kegyesreadi bázfőnők és gimnáziumi igazgató fényes segédlettel tartotta meg. Mindenkinek felmagasztosult lelke és összeszorult szivünk azon gondolatra, bogy most e pillanatban, széles e magyar hazában mindenütt, hol esak magyar szív dobog, űnnepiesen az összes hivatalok részvétele mellett hálát adnak a magyarok Istenének. azon sok jóért, melyben drága hazánkat lüOO éven át részesítette. Bár a róm. kath. Istentisztelet nálunk 8-kor volt, ez semmiképen sem befolyásolta az ünnepséget. Jóval 8 óni előtt 5 díszszázad állott fel a templom előtt, hol ekkor már nagy közönség gyűlt egybe. Mindenki a templomba iparkodott, hol az ajtónál valóságos ostrom fejlődött ki! A kiskanizsaiak sohogy se akarták megérteni. miért nem szabad nekik \\ kórosra felmenniök, hisz ez az ó kizárólagos joguk s más az ö protekciójuk nél-kű\' a kórust soha életében meg se pillantja.
A gimnázium ifinsága is visszautasit<-tatolt először, mig végre könyörgés ut>-
Egy pillantás még az amerikai barba, kettőt a futár-szobába a aztán fölkeresem a konyhát.
Ah, a konyha! Rimekben szeretnék szólni erről a remek alkotásról. Nem a tobzódás bálványának — a Jóiznek van itt oltár emelve. Az ízlelés édes testvére a többi érzéknek s egyenlő jogot követel magának mellettöfc. Jliazen 4 kiművelt ideg. féle« a-nely egyes szálaival egy másikba fonódik bele: nem izlelé é rózaa saszamócza ¡Hátát? Épp ugy, mint ahogy édesnek vallunk egy-egy szagot.
A gépszerkesztéssel előrehaladt kony hai vegytan magas színvonalra emelte a főzés művészetét a őszintén bámulom Mr. Dórét (ő a francia chef de.uiiaíne) aki észszel, kézael, tudással s Ízléssel igazgatja a keze alatt működő másodszakácsok és kukták caapataít uralkodik a rengeteg aayagon. A beszerzett czík-kek tisztasága s jósága méltó is a kitűnő feldolgozásra.
Egy birodalmon jártam. itt végig s megerőltetésembe kerül, hogy Raonl Pictet jegesvarmének elmés szerkezetét, sokféle húsok s halak eltartó szekrényeit, s még eser és irodáját említtet-len hagyjam.

Mert hát következik a píncze. Ennek méltó megzengésére pedig egy oktává-val följebb kellene bangolai lantomat ka TOlna- Szinte röstellek silány prózában írni róla. Csak Londonban, az angol bank földalatti tömkelegében éreztem hasonlót midőn Európa milliomosainak oda letett kincseit láttam véghetetlen hordó sorokban egymás fölé torlódni Kert itt ia nagy értékek vannak letéve a hordókban: Duna gyöngye. Szegzárd rubintja ■ Tokaj híg aranya.
ján bejuthatott A templomban a padok előtt a honvéd és kőzöshádseregbell tisztikart, a városi tanácsot a törvényszéket, a postát és vasúti hivatalokat léttuk kép. viselve. A padokban előkelő hőlgykó-zönség foglalt helyet. A kóruson a mii. vész kör férfi és vegyes karát láttuk s azt hittük, hogy az egész misén f„g énekelni. Szerettfink volna- többet jnö-> nyörködni azokban a szép énekekben\' A mit nyújtott, magas színvonalon áll. Te Deum előtt egy klrályhimnuszl hallottunk a férfikartól. A mise többi részét .Vusza kántor Ur értelmes és szép éneke töi-tötte be. Egészen áhítatba ringatta szi. vünket a művész kör Offeríoriuinkor. mikor Mozart ,Av» vercum\'-uut őrökké szép akkordjai ütötték meg ft. leinket A választás .Csolosz Jenő ku. mester ur becsületére válik: A kar oly precizitással, a pianókra fortékra, kre**n-dókra kiterjedő oly figyelemmel adtaelí Mozart dalit, hogy semmi kívánni valót sem hagyott hátra. Agnus Dei-re mé» Mehul ..József és testvérei" cz dalmií-véból bállottuk az imidságot a hazáért. Az ének kifejezte a mű hangulatát. Ha ezt mondjuk, ugy elmondottuk a legjobbat, mit mondanunk lehet, mert hiszen mit akarunk az éneknél elérni. Azt, nogy ugy adják elő, mint a szerző akarta, hogy előadassék. ezt jíédíg az előadási jelek pontos figyelembe vételével érjük el. Kzek ad amussim voltak megtartva. — Hiába a karmesternek finom érzéke van ez iránt s jól teszi, ha e tekintetben nagyon szigorn levén,, ez a sikernek elengedhetetlen feltétele. Megvalljuk azonban őszintén, hogy nekünk a hölgyek kara tetszett legjobban, benne énést fedeztünk fel s ez kell a szívnek a dalból: a vegyeskarban az erő és méltóság hatott, s gyönyörködtünk az egyszerű » mégis oly szép harmóniában. A diszes közönség ■ Kölcsey himnuszának hangjai mellett hagyta el 3 , "-kor a templomot. Mise után Pachinger igazgató teljes díszben megáldotta a téreu álló katonaságot. 9 órakor a közönség egj része és a testületek, katonaságot kivéve a reformátusok imaházába vonult, hol Seregély Dezső lelkész tartott emelkedett hangú beszédet. Itt is énekelt az irodalmi és művészeti kör férfikara.
Tiz órakor volt az ág. evangélikusok Istentisztelete, mélyen Hiltfer Lajos lelkész történelmi visszapillantást vetett hazánk ezeréves malijára; fit S a u »r-m a n n Mihály, polgáriskolai tanár vezetése alatt a polgári fiu- és leányiskola vegyeskara énekelt.
11 órakor volt a há aadó űnnepies istentisztelet az izr. templomban. Az Isten háza fényesen ki volt világítva és az oltárgyertyák folyondár és örökzöld füzérekkel bevenva. Az isten tiszteleten jelen voltak: az izr. hitközség elöljárósága testületileg: a kir törvényszék küldöttsége, a polgármester és a városi tanács; a közös hadseres éa a honvédség tisztjei; a ker. nőegvlet küldöttsége ; a hadastyán egylet és\' a
Folytatás a mellékleten
meg a Rajna kincsei. Csak bogy nem mord Hagen őrzi ezsket, hanem egy jó bácsi, a pinczemester. Hajdan görcsös fagyugyertyával világított volna előttem — most csak egyet csavarit (sajna, nem is a hordó csapján, hanem csak a villamos vezeték rugójáé) s azok az üveg körték sorjában kigyúlnak s eszményileg példizzák a boldog italtól tüodökló orrt. ,
Ezüstös s aranyos bubjokat össze * dugva, jeles pezsgóborok folytatnak balk beszélgetést. Hallani a kiejtésükön, bogy született francziák: valamint franczia az a haute marque diszével dicsekedő, isten tudja hány-csillagos cogoac. De ha csak\' egy-csülagos is. különb annál a hét- ; gombuníl, mely hasztalan igyekszik magyar nyelvet franczia szóra fogni.
E ház megépítője Ray Rudolf, egy derék svájci, aki huszonegy éve él közöttünk s része van abban, hogy a mi Budapestünk ilyen ékessé vált.
Gyorsan emelte ezt a hízat. Az első ásóvágás és at utolsó kalapácsütés közé csak tizennégy hónap szorul. Látni kell e müvet, hogy az ember mesének ne tartsa. Mert fejedelmi palotát könnyebb megszerkeszteni, mint hotelt, amelyeknek nehézségeivel csak a színházi építkezés körmöafontrága vetekedik.
A bútorok és kőfaragó munkák magyar kezek müve.
Ez a hotel, a Glűck testvérek vezetése alatt, hívatva van rá, hogy végre példáját szolgá\'taaaa annak, milyen á t ö kéletea fogadó.
PORZÓ.
XXXV. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY 1890 MÁItjS 30 <n.
1896 MÁJUS 16-ia.
erdőben való tartózkodástól ós közlekedéstől óvakodjék Nsgy-Kaoizsán, 1896. május hó 13-án. A rendőrkapitányság.
— Pöstyén fürdőből irják lapunknak:
Kgy rég érzett hiányon fog segíteni a Pöstyénben ujoon&B épült intézet beteg gyermekek gyógyítására, mint a minő eddig semmiféle fürdőhelyen nincsen. Az intézetben Ízület-, csont- és vérbetegségekben szenvedő gjsrmekek fognak elhelyezést nyerni, i kiséret felesleges) s állaudó orvosi felügyelet alatt állani, a mi sok szülőre nézve valóságos áldásnak tekinthető. — Az intézet a jÖ7Ó hetek- -ben /fog megnyílni s összeköttetésben lesz gyógygy mnastíkai és massage termekkeL
— Az ezredéves kiállítás megnyitásakor ó felségének a körséta alkalmával feltűnt a Zwack J. és Társa e*. és kir.
¿ udvari szállító. \'likőrgyáros czég nyitott pavillouja. A czég főnökeit .Zwaek Miksa és Lajos urakat a kereskedelmi miniszter bemutatta ő felségének, amidőn is királyunk, legkegyesebberv éxtf#klődj»lt aziránt, hogy a gyár mióta áll fenn és láthatólag kellemesen érintette ó felségét, midőn megtudta, hogy a gyár már IS40. évben alapíttatott és uagylerjudelmü kivitele folytán világhírnek örvend\'" úgy, hogy kiváló gyártmányai által a külföldi versenyt eredménynyel küzdi le. Ezekután ó felsége kísérete tekintette meg a czég bámulatos kiállítási pavillonját, mely úgy művészi kivitele, valamint a palaczkok technikai meglepő csoportosítása által oly szép látván) t nyújt, aminőt-ezen üzletágban még nem találtunk.
érdekes a Nagy-Szeben bevételéről saóló rész. A mnnka terjedelme daczára nem veszt sem érdekességéből, sem irályának szépségéből. A legújabb fűzet épp oly élénken van megírva, mint első. Az iüusztrácziók mindvégig szintén jeíesek. A fűzet képei ezek: gr. Bethlen Gergely honvédezredes Özetz János, Bem táborkari főnöke (egykorú arczkép után.) Az~ osztrák csapatok üldözése Branyiszkónál, (egykorú vázlat után. Bészlet a kápolnai csatából (egs&oru rajz után.) A kápolnai csatatér térképe.
ElBő
magyar
fegy
/
Ir.fe
Kiállítási rovat.
— Az ezredéves kiállítás mintegy 290 épületei közt tagadhatatlanul a ieg-orígínálisabb a Mautbner Ödön budapesti magkereskedó pavillonja Kz olyan eredeti; a minőt semmiféle világkiállitáson még nem láttunk. Látni kell azt a sajátságos vadregényes külsejű épületet, mely vakolat helyett egész összeségében faké-reggel van borítva. A közeledői már száz lépésről a diszes kis benyillókert remek tökéletességű virágainak kellemes ¡1 latárja fogadja, de csak közelebb érre észleli, hogy az ebben a pavillonban és előtte folyton tolongó népáradaitól vajmi nehéz a pavillonba bejutni Benn a pavillonban látjuk a szakavatott rendező kéz művét; magvak kristályüveg tartókba réudezve s minden konyhakerti és virágmag-fajta mellett ragyogó színekben festett termé-szethű ábráját, majd üvegszekrényekbe helyezett frappáns hűségű, természetes nagyságú termények modelljeit \'Ä páratlan tökéletességű és tisztásáén gazdasági magvak egyetemben a természetben csoportosított növényekkel, valamint az uzen pavillonban kiállított ritkább magvak gyűjteménye méltó tanulinánylárgyai a gazdának, kertésznek és a természet kedvelőjének egyaránt.
Srftdtlea
— A .Vasárnapi Ujaág" május 3-iki száma bárom Ívnyi terjedelemben 74 képpel jelent meg: Az első íven a magyar nemzet tórtéuetéből ari közleményeket, „dióhéjban" egy íven .Magyarország ezer éves történetét közleményekkel Jókai Mórtól, Baráth Ferencztől és Ceáoki Dezsőtől 43 képpel illusztrállva: a képek nemzetünk ezer éves történetének fóbb jeleneteit tüntetik föl. Árpádtól I. Ferencz Józsefig. — A második iv az ezredévi kiállítást ismerteti, bemutatván a kiállítás rendező bizottságának elnökeit, igaagatóit a többi vezérférfiait, összesen 23 képet s kiállításról és 7 verset 3 képpel. — A harmadik íven Muokácsy Mibály uj nagy festményéről, az . Ecce homo*-ról kőzöl r-^zleteket, (4 képet) s közli egyúttal Mitnkársynak arczképét, melyet a mester mag. festett a tiorenezí LSuí-képtár részér- Irodalom ós művészet. Közintézetek és egyletek. Sakkjáték. Képtaláuy, Egyveleg, stb. rendes heti rovatok egészítik ki a lap tartalmát. A .Vasárnapi Íj-ág* előfizetési ára negyedévre -2 frt, a . Politikai Újdonságok*-kai együtt 3
¡ "riut. Megrendelhető a Franklin-Társu-I« kiadóhivatalában. (Budapest, IV., •■tfyetem-uteza 4. sz.) Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap", a legolcsóbb ujság a magyar nép számára, félévre raak | frt 20 kr.
— Levélszerinti oktatás a német nyelv megtanulására a Bosenthal-féle módszer szerint. Különös tekintettel a magánoktatásra irta Pollaesek Mór, átnézte Dr. Szemák István. Ezen kimerítő és kítünó aémet nyelvtanból, a mely tizenöt — 3u kros levélből fog állani, most jelent meg a levél, Giimm Gusztáv kiadásában Budapesten. Előfizetési ára az egész miinek 4 frt.
— .Az 1848 -49-iki Magyar Szabadságharca Története" czituü nagyszabású mnnkából most jelent meg az 58-ik füzet, a melyben tira-za György Bem tá-bornok tavaszi hadjáratát mondja el. Igen
— EUUő használatra. Testrészek fájdalmai, csúzos és köszvényes bajok és mindennemű gyulartások a „Moll féle fraaczla borszesz" szel gyógyitalnak biztos sikerrel. Egy üveg ára 90 kr. Szétkü-dés naponként utáovétellel Kell A. gyógyszerész cs. és kir. udv. szállító által Bécs. I. Tnchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedések ben határozottan Zoli-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Nem remélt szerencse. Bóvid pár nap előtt még Heintze Károly, a magyar osztálysorsjáték fS-elárasitójának felhívása, hogy február 5-től 8-ig megtartott húzás alkalmával a 20 000 koronát nyert sorsjegy tulajdonosa a nyeremény felvétele j végett jelentkezzék, eredménytelen volt. Végre e bó 3-án a hód-mezö-vásárhelyi -K. P. a fenti irodában bemutatta 29471. I számú sorsjegyét és a 20.000 koronányi
\' csinos összeget felvette. Nagy örömmel sietett a polgármesteri hivatalba ahol a fővárosi szegényeknek 100 koronát és az árvaleáoyok számár i pedig, kik szerencse-számát húzták ki, 20 koronát tett le. Az osztály-sorsjáték igazgatósága közli velünk, hogy a hutás tartama alatt május I— 28-ig hivatalos napi-jegyzéket fog kibocsátani és azokat az összes budapesti és vidéki árusítóknak az érdekeltek számára betekintés végett megküldi Mintán a fö-huzás 17 napig tart. ezen berendezés által alkalma iesz a közönségnek nyertes sorsjegyét az elárusítónál egy még a szerencse-kerékben levő számért kicserélhetni és ily módon részesölhet még azon nagy esélyekben, melyeket a millenniumi kiállítás milliós sorsjátéka nyújt.
BCBAPEST, Y-, üntt-llczt §. Sül-
¿laptttMUM 1S6S. AlapitUUoU 1SSS
iSSSS^ CTJ\'^íW á gjifjiiemws
» t. Cl. figyelmét a kítünó hirtfémek örveadí gépberendezést és moeá*L rendet*** tekintse a technika legmagasabb fokán ¿dió
íroiiittii uimln
irányiájuk.
a mólt érben is--a hazai gyapjntemé* na ►jobb része zslrfcaft l«tt IcByfrira éa gyárilag rassstt á\'.lapotbán értékesítve. mety módszer z termelőre nézve a tegkctivez&bbwk Wzanyait s rainiáo a készletek a gyárilag mo ott gyapja élénk kivitele és kelendősége folytán igen megfogytak; ez idén annál inkább a gyers, tHíyes értékesít étre vagynnk képesítve.
Kimentő feirilágosítátaal -éa —\' kívánatra készséggel sao gálu»k.
Az összé£ küldeményeket ezégünkhöz Bu~ dapest Lipótvárosi pályaudvarhoz kérjük czimextetai.
Az igaag*t6*ág. Városi irodánkban Seugebauer Gyula u.nál (Barettjra-ateu I. aiá»> felvüáco«tasok szína.*« szívesen nyújtatnak.
Szwk üzenet.
Cz. V. T a s n á d. Versét a jövő számban
közöljük.
B á n f i L o r n a k Sümeg. Tudósítását köszönettel vettük; »ajnálatünkra azonban helyszűke miatt csak a jövő számban kö ölhetjük. Üdvözlet.
Ca I. nrnak KBajonc. B válaszának befejezése a- jövő számra maradt.
Fnifelöft 8JM»rkesr.tő é* kia-tó Iq WAJDIT8 JÓZSEF
Nyllttér.«)
Foulard selymet 60 kriél 3 frt 35 krig méterenként — japáni, chinai >tb. a legaj ibb mintázattal és színekben, u. m. fekete, febér és szines Henneberj selyemet 35 krtól »4 frt 65 krajezárig materenként — sima, csikós, koczkázctt, mintázott damasztot stb. <mint egy 840 különböző minőségben és 2000 szin és mintázattal sth. a megrendelt árc póstabér és viaateBtesea a házhoz szállítva, mintákat postafordultával küld: Hennebeestí- (cs. és kir. ndv. szállító) selyemgyá a ZBrichber. Svájczba czim-zett levelekre 10 kros és levelezőlapokra b kros béíyeg ragasztandó Magyarnyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek
Vese, húgyhólyag, húgydara és kBssTéayháaUlaak ellen, továbbá a belégző és emészlfl szervek hn ntos bá\'atalmainál, orvosi tekintélyek által a LtTHIOX-FORBAs
SALVATOR
sík Vérrel rendelve lesz. Húgyhajté hatású!
Kelta út! Inm eiesiW!
Kapható áaványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban A Salratt» r-forrás igazg. Eper Jetem
GliiíclütóTíi forrísn
a (ép
ír <i »Bä szervek betefiéjíoél.
EMÍÉA-tttlELLE
haaooló .jeíekbec ajtalatoa, de (^.(ébb téBtalfattoakoak kfvilteii gyermekeknek.
CHeiehenbergl forris só
a lesáitünőbbek bebiaonj-nlt lieVlegiéal aaer a Mg»6rorv»k (tar&k át orr) betefrffetaél.
■MHMiritaa: ■ajas I Hl
Kőszegen
Bf ÜKtmker J.
SMWATOR/UMA
és
VfZOrÓOriMTÉZETC
■árezúu bé 30-kitéj nyitva.
Rendszer PKesnitz és Kneipp. Vil-lanyozás, massage, gyógytornászát és diaetetikai eljárás. Teljes ellátás igen roérsétredt árért, öoados orvosi felagyelet. Prospektns ingyen.
Aa IgmpitMs.
"«gy*»\' és k csinyben.
Ittilienium
X I
5 Hötgj kalapsk szalrmilm,« 2.50-től ú Florentinerkaiepok remek kivi-■S tol 8-tól.
¿¡Angsí fonaiu ton„ kalapok sral •ol lag é« rirfeiBl diszitve 2.80 tói £ Sportkalapok 1 .50-tól. g Gjeraekkalapok 90 krtól
Spitzer FMMU
női kalap raktárában Budapest, VIL Kerepesi ut 34: Kalap alakitá. 40 kr.
]fi?S/tk. 896.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir törvényszék tkvi osztóivá részéről közbnré tétetik, hogy Fekete Juli borsfai lakós végreh .jtatóuak Tubolv Pál végrehajtást szenvedő sít-liszlói\'lakós elleni 16 frt tőke, ennek 1880. február 7-tól járó 6"/, kamiíai, 0» kr. per. 5 frt 65 kr. végrehajtás kérelmi, 8 frt 65 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási agyében a fentnevezett kir törvényszék területéhez tartozó a szentliszlóí 22. sz. -tkvbea 1 lil bret a /elvett 6 frtra: — a szentliszlóí 81. sz tkvben t 10.2- brcz. a felvett s 08 frtra; - ugyanazon tkvben t 189 hrsz. a. MveU 8 6 frtra; — ugyanazon tkvben t 265 hrsz a. felveti 261 frtra : — ugyanazon tkvbai t 286 hrsz. a felvett 42 frtra; — a börzőnczei 98 sz. tkvbee 1 hrsz. alatt felvett 132 frtra; — ugyanazon tkvben t 568 hrsz. a felvett 2?2 frtra; — a bórzin-czei 99 sz. tkvben I- 538. hrsz. a felvett 112 frtra: — ugyanazon tkvhen f 567 hrsz alatt felvett 132 frtra becsült ingatlanok és pedig a szentlíszlói ingatlanok 1896. évi julius 2-ik napján d. e. 10 órakor Szent-Liszló községházáttál, a börzőnczei ingatlanok pedig ugyanazon napon d. u. 3 órakor Börzőucze községházánál Trojtó Lflos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fórnak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árver\'-zni kívánók tartoznak a beesár 10"/.-it készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságnál 1S96. évi ápril bó 9. napján .»
CÓSONY kir. (széki albíró.
I 3128|l-\'96. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 8S1. évi LX t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróság 2280196 számú végzése által Petrovics Péter koszteiníczi lakós végrehajtató javára Sárközi Kálmán nagykanizsai ellen lakós 34 frt 18 kr. tőke, és eddig összesen 95 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végre-ha Has alkalmával bíróilag felül foglalt és 4á\'i frtra becsült bútorok, réz kazán, réz edény, kádak, hordók. 200 kiló méz, 100 kiló fehér szirop, 3 ¿1. raéEör, fe- ; bér rnha neműek, ruhák és egyebekből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 3128/1896. sz. kiküldetést rendelő végzés folytán a bely- , színén vagyis Nagy-Kanizsán alperes la- ; kásán leendő eszközlésére 1896. évi májas bő za-ik napjának délelőtt 9 órája határidőül kiiüzetík és ahhoz a venni szándékozók ezeimel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-ez 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fpgnak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t cz. IÖ8. §-ban meg-állapilott feltételek szerint lesz kiize-tendő.
Kelt Nagy Kanizsán, 189G. évi ínájus 1 bó 8. napján. 1 -
BABTS GTÖ8GT ;;
Ur. bírósági végrehajtó.
I Nagyban és kicsinyben. |

A ki egy kitűnő ¿S olcsó kerékpárt óhajt vásárolni, az saját érdekében csakis a * Világhírre * szert tett
gyártmányt vegye. Egyetlen belföldi készálmény sen. közelíti meg ezen kerékpárokat, melyek mint tartósságra, mint könnyű járásra, a világ leghíresebb gyártmányaival is versenyeznek.
IHil hiM taltíi i felvége, llkrtckt büiaUr ftkirczi| •
Péter faherczeg i fantégi, Afut SeokMi Mirfi hirczig
i fimj«, Er«i SackMi Clkar«j h«rczi|
• fméH. Hl toekliikiri-Sek*u-4ii kir-
cz«| » fasúft, Itktari k«j ktrez. t fintgi, Hirczij Wiadiichiratz Rugó i
nf jailtótága,
llrtm Balgtnlnff í unetltststa, Wwdischgrátz ktr-
CZtfM ÍU|fMUá*á|a, valamint a legmagasabb aristok-rácia, oszitták. uiagyar, német, olasz, orosz, görög és török-országban legnagyobb részt ..Styria- ki-n-l párt használ.
ép úgy n a versenyzők része, s » versenyek *j4 részben „Styria" ki-rékpárukon lesznek nyerve. Legutóbb SZOMBATHELYEN és BÉCSBEN ¡artolt nagy versenyeken
csakis a „Styria" kerékpárok
győztek.
Kizárólagos raktár és képviselőség
Kj. VajtHts József-nél Kagy-Ranizsáft
a hová minden megrendelés intézendő.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve. — Eladás részlet fizetésre is.
mr »me «tiiépe« ím tss fhébt iífutu.
SZÁLLD\'
megnyitása Budapesten.
Van szerencsém értesíteni és a n. é. uuzékoatvuség kecs« tudomására juttatni, trogy
Budapesten, Nerepesi-aí. 41 wl- a.
a népsziöház közelében saját házamban egy elsőrangú szállót a kor miaéen igáayéaek iMgfeMÓ«!, a legBagjvefck etegaaeziával berendezve
„Adria száiló\'*
elnevezés alatt megnyitottam él a fergaiowoak ítmétam
delések a kiállítási megnyitásra előzeteseit <JTug»átatPak. Számos látogatást kérve, vagyok kiváló tisztelettel
Megren
Rémi Hubert
melléklet a .Zalai Közlöny* 1896. évi május bfc 16-iki 20-ik számához.
1&96. MÁJU8 16-án.
XXXV. ÉVFOLYAM.
zalai közlöny
tűzoltóság küldöttsége; a főgimnázium a városi poígáriskola tantestülete és nagyszámú előkelő közönség. Az istentisztelet a himnusz eléneklésével kezdődött Dr. Neoman Ede főrabbi emelkedett szellemű hazafias beszédet tartott. Végezetül imát mondott melyben áldást kért a királyi házra, bo\'dog jövőt az országra, erőt és támaszt a kormánynak.
Ezután Kártschmároff Leó főkántor egy zsoltárt adott elő és az Irodalmi s művészeti kör dalárdájának hat iagja elénekelte Lang^r .Királyhimnuszát.11
Zalavár megye millennáris ünnepe
Zalavár megyén ek e hó U-én Urtott dÍ3zgyüléáe méltó ünneplés volt a millenniumhoz. A gyűlés megnyi\'áia utáo testületileg templomba vonultak. Az ezután ismét megnyitott dis^gyülésen Rozinán itb Richárd zalavári spát remek hazafias beszédet mondott, mely a főispán indítványára egész terjedelmében jegyzőkönyvileg megörökittetett. Ennek végeztével Skubiits Jenő földbirtokos az ezredév emlékére hármas indítványt tett Az egyik az, hogy Zalamegye 2 jelesé nek, Deák Ferencnek és a szabadság-harcz vértanujának, Csányi Liszlónak, a 48/49. szabadságharc alatti kormánybiztosnak és közlekedésügyi miniszternek szülőháza emléktáblával jelöltessék meg. Másodszor, hogy a most épülő főgimnázium leendő szegénysorú tanú\'ói részére a megye néhány öOo^frtos alpitványt tegyen. Végül indítványozza, hogy a közigazgatás hivatalnokainak nyugdíjazására való tekintetből a millenáris év 3 esztendőnek vetessék. A diszgyülés a megállapított programra értelmében az indítvány érdemleges megbeszélését másnapra halasztotta.
Délben 200 terítékű bankett volt, melyen a lelkes felköszöntések, miket a a főispán a király ő felsége éltetésével nyitott megfegy mást érték. Szellemes és buzditó beszédeket tartottak: Rozmanith Richárd a főispánra, Csertán Károly alispán Rozmanithra, Svastics Benő volt főispán a magyar állam egységére, gróf Jankovích főispán Svastics Benőre, Hertelendy Ferenc/ többekre, — Sztaniszlovezky Adolf I kir. törvényszéki elnök a megye áldozat- j kész közönségére, Tuboly Victor ügyvéd í versekben a főispánra, dr. Ruzsicska Kál- j mán tanfelügyelő a 2-ik milleniumra, j Skublics Jenő a vármegye jóléte és fel- j virágzására, báró Puttheány Géza, Svas- ! tics Benőre, Felber Arthur kir. ügyész \' a főispánra, Haudek Ágoston apát a \' milleniumra; stb.
Este a .Korona" szálló termében fé-nyes tánczmnlatság volt. A bájos hölgykoszorú névsorát, amennyire tehetsé- { gflnkben állott, ekkép jegyeztük fel:
Bogy a y Istvánná kányával, Tersánczky | Ödönné, Zarka Zsigmondné.. Hertelendy I Ferenczné, özv. Gencsy Ödönné szül: ; Tbassy Mariska. Parcsetics Ottór.é, Csertán Károlyné, Koller Istvánné leányával, Dervarics Imréné Györgyike leányával, Skublics Jenőné Gizella és Margit leányaival, Skublics Sándorné Míczi és Lincsi leányaival, Yécsey Láazlóné, dr. Mangin Károlyné, Ruz?icska Kálmánné, özv, Izsó Alajosné Juliska leányával, özv. Botka Mihályné, Malatinszky La-josné, Kemény Andorné. Csertán Emiiia, Nagy Anica, C erá* Ilona, Botka Babi, Tbassy Ilona, Mihálovics Alice, Málics Józsefné, Rác Gizella stb stb. Az elite mulatságnak csak a késő hajnali órák vetettek véget
EGY JELENVOLT.
Suaészet
Azon űnnepies hangulatot, melyet összes iskoláinknak, különösen a főgimnáziumnak, millennáris ünnepsége keltett bennünk, örvendetesen egészítette ki az a díszelőadás, meljljel társulatunk itteni működését megkezdette, bár a program-mot nem tarthatjuk is mindenben szerencsésnek. Kivált nem tndtuk megérteni, hogy a .Hun utódok* első felvonása miért került bele az ünnepi előadásba. Az a felvonás, mely előttünk lejátazódik, erősen megterhelt expozíciója egy drá mának, melyből — bár sokat beszélnek benne — keveset lehet értenünk és olyan disszonánsán is végződik, Attila halálával és a testvérharc kitörésével, mely enyészetbe vitte a hun népet, — bogy éppen nem emelte a lelkesedést
Sokkal jobb volt és többet ért nála Végh István Prologja, melyet Angyal Ilka sok érzéssel, de kevés erővel szavalt Más kezekben aligha veszett volna el a hatalmaa költeménynek sok megragadó részlete, melyek így Alig keltet-iek hatást. Szépek és meglepők voltak a némaképletek, melyek ügyes rendezői kézre vallanak. Kivált különösen Mátyás király bevonulása Budavárába és a vé^sö apoteozis, mely lelkes éehosszas tapsokra ragadta a szépszámú közönséget
Sajnáljuk, bogy ax igazgató nem igen volt figyelme«, éppen a zsöllyeszékeket elfoglaló közöoség iránt. Olyat sokakat beültetett egy-egy sorba, hogy többen inkább hátravonniuk. Azt sem hagyhatjuk szó nélkül, hogy az öltözékül elrekesztett páholyok bedeszkázása éppen nem felel meg az eszthétikai Ízlésnek; sok baj volt a világítással is. Mindez azonbao inkább ■ csak annak tudható be, hogy nagyon
kevés idő alatt kellett berendezkedniük »
A milyen szépen érdeklődött a közönség a megnyitó előadás iránt, épp olyan Vriaaztó hidegséggel tartózkodott a másodiktól, melyet pedig szintén hazafias céllal boxott színre az igazgató. Tóth Kálmánnak az ötvenes évek baza-fiaskodásávai készült darabja, a Dobó Katica, — ha ma már uém elégíti is ki a közönséget, élvezetet nyújtott mégis annak a néhány embernek, ki itt-ott elszórva hallgatta az előadást Mert pompás előadás volL — Különösen S 0-mogyi, mint Balassa Bálint és Angyal Ilka, mint Dobó Katica, állták meg művészetlel helyüket Mindketten könnyedén mozognak a színpadon és beszédjük is sokkal természetesebb volt, •inint Váradi jambusainak szavalásakor. Méltóan sorakozik hozzájuk B a g h y Gyola, ki Hegedűs István ellenszenves alakját igazi alakító művészettel játszotta Sok komikumot vegyitett játékába Homonnai uram személyesitöje, Boros Endre, hangos kaczagást keltve. Csinosak voltak az egri nők, s ügyes komikus tehetséget tanúsított
Benkő Jolán, a .Káplár.\'

A harmadik napon mutatkozott be az operett személyzet Zeller kedves zeoéjű darabjában A bányamesterben. Ez a küiömben jól ismert operett mér nagyobb közönséget vonzott a t-zia-házba, mely /mindvégig megelégedve gyönyörködött az előadásban. J u h á a z Ilona Ficblensu grófnéja, M észáros Kornélia Nellyje, a legkedvesebb színpadi alakitások közé tartoznak. Ügyes játékukat nagyon emelte szép : énekük is, kivált Juhásznak kissé gyönge, de rendkívül kellemes, tiszta és jól iskolázott haogja nyerte meg tetszésünket. Legjobban kiemelkedett azonban Kiss P i 8 t a, a bányamester, hatalmas baritonjával a természetes játékával. Perényi szépen énekelt, de kissé mereven játszott. — ■ Legnagyobb derültséget keltettek Polgár, mint Zwack és Bodroghvné, mint a felesége. Jól kiaknázták "szerepűket és dicséretükre mondva, nem igen túloztak. Tapsból jól kijutott a szereplőknek és Fichtenau és Rodenik kettősét a II. felvonásban meg ís ujráztatta a közönség. *
Fa hó 13-án Fédora került színre. Sardounak érdekfeszítő drámája daczára annak, hogy csakis éves, mégis már egy kissé kopott, mert a darabnak erős localit szioezete van; azért már csak nagyon jó előadásban élvezhető a közönségre nézve. Ezen előadásról azonban jót nem mondhatunk. Breznaj Anna a cz>m3zerepben sok jó igyekezetet tanúsított, de ezzel még nem lehet jó alakítást adni. Szemmeresztés és ajak-szorítás csak külső jelei a szenvedélynek ; épugy a vezényszóra haliható si-kony is. Somogyi mint Ipanoff nem melegített fel senkit A régi gárdából csak Erdélyi játszott szokott elegáncziával.
Angyal Ilka mint Soukoreff grófné ügyesen mutatta be a hóbortos nagyvilági hölgyet Közönség csak kevés volt. •
Folyó hó 14-én itt először adatott Goldstein Számi, fővárosi életkép, énekkel. A darab szerzője Kövessy Albert, a kit közönségünk színészi működéséről ismer. A bohózatnak van egy sovány meséje, melynek hőse Goldstein Saámi, a Munkácsról Budapestre szakadt zsidólegé&y. Számi míadenkit megsajnál, különösen pedig Kádár Teréz törvénytelen gyermekét és gondozza mint a sajátját BeleszeretToncsi varróleáuyba, aki a harmadik fölvonás végén férjhez mégy hozzá. Polgár Sándor mint Goldstoin Számi egéaz este jó kedvben tartotta a közönséget kaczagtató komikumával. Kézdi Juliska (Toncsí) eleven játéka és decens alakitáaa nagyon tetszett Baghí (Tavasay) Ízetlen tnlhajláaai még ebben a bohózatban sincsenek helyükön. Fél -szeg mozdulatai ér hibás dictiija írást kisebb igényű közönség talán elnézéssel lesx. Nagy-Kaniiein a közönség jobb erőkhöz van szoktatva. Boross (Gólya) jártas színész, de nem emelkedik felül a konvencziouális vidéki komikus színészeken.
P. Kovács Mariskát és Erdélyit közönségünk előnyösen ismeri, mindketten kedvelt színpadi alakok. A darabot nagv közönség nézte végig.
Válasz.
Kis Komárom és vidéke történetéből. Irta: -CSIRE ISTVAS «.-baja»! lelkész.
(Folytatás.)
Anno 1750 die »8. Septembris.
Kglmes asszonyom, minémfi modalitást tartsunk mi a mi földünkön ax presbyterium dolgában, mindazt rendszerint ngy le nem Írhatom, a mint kanizaai Pá\'ffi Jáaoi püspök uram Pápán ia anno 1612., a mint ítélem, kezdett és indította volt, melyről való írása rendesen ő kglmének ezen s (azon a) földön, mind Líszkáo espőröst ursmnál s mind Tolcsván Benjámin uramnál írva találtatni, (találtatik) a mint csak ez utamban is láttam ö kglmekné, Ngod omind kéresse és az egész dolgot szemlélheti volta szerint. Mindazonáltal mig az Ngod kezében jön, így értsen Ngod:
A mostani püspökünknek tiszt Gál Imre uramnak két proseaiora vagyon és 8 presbytere a praedíkátorok közül Beszprémben, a vitézlő rend közül menynyien legyenek, nem tudom.
A prosenior az presbyterekkel viai-tál a hová az senior a török félelme miatt nem mehet £s a mely helyben érkezik, az városi falusi presbytereket begyöjti. és a helybeli való dolgokat, mint viseljék magokat városi falnsi, vagy nemes vagy paraszti rend, szemesen igen inquirál. Ha oly eset vagyon, kit istenesen componálhatnak, particu laris vagy generális synoduara (hogy sokkal (ne terheltessék) nem bocsátják.
Az külső presbyterek az egész püspökség alatt mind városokon, falukon, bódulatlan és hódoltságokon, még az praesidiumokbaa is két rendbül áll: nemes és közrendből. Isten ellen és az körősztyéni istenes rendtartás ellen ha mi oly találtatik, azt jó conscíentiájok szerint tartozottképpeo az praedikátor-nak referálják. Az praedikátor begyűjteti az presbytereket magához az egybáz-fival és az causát ott dirimálják, ha megszólításra vagy ideíg a templomból való kitiltásra az obstínatust (sic I) Ha •z olyan eláltalkodott vakmerőjül az templomban menne, ax, praedikátor az templombúi kiküldi, ha vétkeirül emen-dá\'ja magát, s látják a presbyterek, is még a praedikátoroak referálják, inter-cedálaak érette, akkor az praedikátor az presbyterekkei megfontolván az dolgot, az mire rendelik, abban marad.
(Vége következik.)
fi i r fi L
— A föispkn Nagy-Kanizsán. Mint értesülünk dr. Jankovích László
■♦rí f, f ői spán 1 hó 19 én a délutáni bécsi vonattal várososuokba érkezik, hogy velünk megismerkedjék. Ez alkalommal, a város fényesen szándékozik őt fogadni-E fogadtatás megbeszélésére a polgármester 13-án d. u. 5 órakor értekezletre hívta össze a városi képviselet tagjait, kik elhatározták, hogy a főispánt testületileg fogadják az állomáson, hol a polgármester üdvözli. Azután bandéri ummal kisérik a föllobo-gózott utón a »árospalotáig, hol diadal-kapni állítanak. Este kivilágítást rendeznek fáklyás menettel, mely alkalommal Lengyel Lajos főjegyző fogja üdvözölni a főispánt, ki a ,Szarvas-"ban fog lakni. Valószínűleg még 19 én d. u. fogja fogsdni a főispán a külöur^ző tesl öleteket és kivilágítás alkalmával pedig végig kocsikázik f város főbb utcáin. Ugyanakkor est* bankettet ren deznek tiszteletére, melyen egy teríték ára 6 írt
— Kaisateri biztos. Díska Győzőt a pécsi főreáliskola tgzgatóját a közoktatásügyi miniszter a helybeli felső kereskedelmi iskolánál f. é. junius havában megtartandó érettségi vizsgákhoz elnöklő biztossá nevezte ki.
— Érettségi vizsgálatok a glroni liánban. Az idei érettségi vizsgálatok írásbeli része t é. május 16. 17. 18 19, 20 án, a szóbeli rész pedig jnnius 23, 24, 25, 26-án tartatik meg Spittkó Lajos kir. tanácsos főigazgató elnöklete alatt.
— Millenniumi kirándulás. A felső kereskedelmi iskola 25 növendéke Kárpáti Manó és Vidor 8. tanárok vezetése alatt f. hó 15-én a milleniumi kiállítás megtekintése végett Budapestre rándultak. A tanu\'ók és vezetői ez alkalom mai mindazbn kedvezményekben részesülnek, miket a tanügyi kormány a tanuló ifjúságnak a vasúton színházaknál és a kiállítás megtekintésénél biztosított.
— Szerencsétlen éké*. A dr. Sze keres házának cseréptetőit javitó munkások egyike oly szerencsétlenül esett le a mult pénteken, hogy zgylágyulást
I szenvedett. A azerencsétlen munkást a kórházban ápolják. n.ime-
-■ TaautI szerencsétlene n,jme
resztő balesetnek volt a xUány áJlcn mis színhelye f. hó István, }9 éves posta és távírda gyakornok bhsJSosan a vasnti vágányokon kocsik őssxeirásivel volt elfoglalva, nem ügyelvén a tolató^aozdonyra, mely az állomás vágányán fel és alá indult Véletlenül a fiatal hivatalnok oly vagányra került, melyen a tolató mozdony elhaladt — A mozdony Kol-mant a kerekek alá teperte, és több részre szakította. Eltorzított tagjait egyenkint szedték ki a kerekek alól. A szerencsétlenül járt fiatal emberben Koll-msnn Kálmán posta éa távírda szolga reményteljes fiát siratja.
— Főszolgabíró választás A f. hó 11 és 12 éo megtartott megyei közgyü-lé.-ea a Svastics Károly elhaláloxása kö-vetkextében megüresedett nagykanizsai főszolgabírói, állást" tölt ötték be választás utján. Merkly Antal nagykanizsai szolgabíró a jelöléstől visszalépett; egyhangúlag Viosz Ferenci novai főszolgabíró választatc\'.t meg. Viosz helyébe szintén választásutján Malatinszky Ferenc került Merkly, a nagykanizsai megyebi-zottsági tagok jelöltje Malatinszky ellené ben is kisebbségben maradt.
— Hymen Frank Vilmos helybeli kereskedő f. bó 10-én délután fél 5 kor vezette oltárhoz Roth-child Amáliát dr. Rothschild Samu ügyvéd nővérét
— Gyászistentisztelet. A nagykl-nizaaí izr. jótékony nőegylet f. hó 14 én a hitközség nagytermében Birsch Mór báró, a nagy emberbarát emlékére gyász-űnnepséget rendezett A fekete szövettel bevont termet előkelő hölgyközön ség töltötte meg. A vegyes kar gyászdalt énekelt, dr. Neumann Ede főrabbi pedig megható beszédben méltatta az elhunyt jótevő érdemeit melyekért hálával tartozik a szenvedő emberiség.
— Köszönetnyilvánítás. Mindazon nemes szivü adakozóknak, kik a főgimnázium ifjúsága díszes milleniumi zászlójának költségeihez hozzájárulni szíveskedtek, és különösen dr. Schreyer La-josné ö nagyságának, ki a xászlót remek bimxéeű sxallaggal megajándékozni kegyes volt, — ez uton is őszinte köszönetet mond a lőgímnázum igazgatósága.
— Keszthelyi katholikus legényegylet 1896. évi junius hó 4-én a .Nemzeti Szálló* helyiségében alaptőkéje gyarapítására táncmulatsággal egybekötött alakuló ünnepélyt rendez. Műsor: 1. .Hymnus." Énekli a keszthelyi iparosok dalköre. 2 Elnöki megnyitó beszéd. 3. ,A legényegyleti ifjakhoz.* Szavalja: Bokán józaeí. 4. Felolvasás. Tartja: Szánthó László egyl aleloök. 5. .Katholikus ipardal.\' Szavalja: Papp Ferenci. 6. .Szózat* Énekli a keszthelyi iparosok dalköre.
— Esküví. Marzsó Tibor cs. és kir. főhadnagy május 9-én esküdött örök hűséget a helybeli plébánia templomban & bájos Hertelendy Irma kisasszonynak,\'Hertelendy Béla volt országos képviselő s városunk közéletének egyik előkelő tagja s neje szül. Bezerédy Berta leányának. Az esketési szertartást I)unst Ferencz keszthelyi apát végezte, ki az ifjú párhoz megható beszédet intézett. — Frevslinger József mójjis hó 1 :-én vezette oltárhoz a szent Fereoerendüek templomában a szeretetreméltó Szeitl Delphin kisasszonyt.
— A foglmuaaium tanemulalaaga. A milleniumi ünnepségek záradéka, a táncmulatság is fényesen sikerült. Díszes közönség vett benne riszt; s a tánc éppen kiviligos kivirradtig tartott: Jelen voltak: Asszonyok: Belloniné, Berényiné, Baumné, Bogyaíné, Gavoráné, Haydenné, Hoffmanné, Hruskáoé, Hal-phenné, Jandin\'é. Kucseráné. Kochué, Len-gyelné, Lilíkné, Litvayod Maimé, Majomé, Nyulioé, Pongriczné Prágerné, özv. Schönné, Pintérné, Pikétyné, Radáné, Rotschiid Samuné, Rotschild Jakabné, Rapochné.Schlesingerné, Sallerné, Strém-né, Schleiffemé, Törökné, Vagnerné, Weissenbőckné, Wehofaitané, Wallensteinné. Leányok: Belloni nővérek, Berényi Mariska és Camrlla, Baum Malvin, Bogyay nővérek, Bettlheim Aranka, Dénes Imjza, Deák Gabriella, Gavora Hilda, Gersli nővérek, Hoffmaon nővérek, Hirschel Hermina, Hofrichter Emma, Hrnska Terka, Halphen Teréz. Janda Margit Hagyarosi Margit, Kacséra Anna, Koch Zsófi, - Katzenbach Ida, Lengyel Elza Litvay Gizella, Mair nővérek, Major Ilonka, Műller Ertvike, Nyuli nővérek, Oblath Adolfiné, Puchmann Karo-lin, Pongricz nővérek, Práger nőv., Pin-tér Mariska. Píkéty nővérek, Rada Margit, Rothschild Rőxsika. Bapoch Lujza, Schlesinger Berta, Szalay nőv, 8aller Aranka, Strem Ilona, ScbieiSer Ildikó, Szemeey nővérek, gável Róza, Tőrök nőv. Wigner Mariska, Vehofsics Kóxsíka, Vajda Blanka, Wallenstein Cornélia, Weiser Ella, Lítter Gizella. Varga Gi-
zella Ugyanéi alkalommal felüifizettek: Dr Rapoch Gyula 7 frt, Dr. Pachinger Alajos 5 frt Weiser József 5 frt, Dr. Lőke Emil 4 frt, Zerkovritz Lajos 3 frt Baraayai Béla 3 frt Bcherz Richárd 2 frt, Simon Gábor ügyvud : frt Dr. Tripammer Rezső 1 frt Tripammer Gyula 1 frt, Stirling Sándor 1 frt, Sal-lér Lajos 1 frt, Pintér SátJorné 1 frt, Eperjessy Gábor 1 frt Keőmives Izidor 50 kr., Sümegi Kálmán 2 frt, Vécsev Zsigmond 1 frt, özv. Csima Jínosné I frt A nagylelkű felűlfizetök fogadjík a. rendező bizottság hilás köszönetét.
— A gyomor rendetlen működése majdnem minden belső bajnak kiforrása. Van azonban egy másik forrij. a mi a gvomorbajok ellen kitűnő hat.i: sal van. \'így dr. Kétly Károly egye-temi ny. r. tanár, a gyomcrbajokban elismert szaktekintély kijelentette, hogy a Luhi Erzsébet fonás viz gyomorbajosnál, légcső és hörghurutnál, a legjobb éredmétfynyel használható. A LuM Erzsébet viz, medve védjegygyei van ellátva. Nagy-Kanizsán Fesselhofer József és Rosenfeld Adolfoál kapható.
— Déli vaaut F. évi május hó elsején a budapest—prágerhofi vonalon Szántód és Szemes közötti 118. sz. őrháznál Balaton-Földvár megnevezéssel személyforgalmi megél óhely nyittatott meg, melynél a nappal közlekedő 205, 206, 215 és 216. sz., alatt személyvonatok a nyári évad tartama az az május hó elsejétől szeptember hó végéig feltételesen egy-egy perczre fognak megállani. E megállóhelyen menetjegyek nem adatnak ki és podgyász nem vétetik fel hanem az illetékek ntánfizetéskép a kalauzok által szedetnek be. Balaton-Földvár megállóhelyre a vonatok a kővetkező időben érkeznek: Budapest felől Kanizsa-felé: a 205 sz vonat délelőtt
11 óra 6 perczkor, a 215 sz. vonat délután 6 óra 20 perczkor Kanizsa felől Budapest felé: A 216 sz. vonat délután
12 óra 25 perczkor, a 206. sz. vonat délután 12 óra 20 perczkor.
— Óvónőknek készülök figyelmébe Zalavármegye kir. tanfelügyelőjétől felkérettünk annak közlésére, hogy a nagyméltóságú vallás és közoktatási miniszter ur 20975 számú magas rendelete értelmében a magán uton készülő me-uedékháxi dajkajelöltek, vagy kisdedovó nőképezdétlél, vagy tanfolyamokon lévén képesítésre bocsáthatók, a Nagy-Kanixsán május hóban megtart mi tervezett képesítés elmarad. Az érdekeltek tehát kérvényüket axon kir. tanfelűgye-lőségnéi nyújtsák be, hol kisdedovónö, képezde van vagy pedig a mely kir. tanfelügyelőség területén az 1892. évi 44000 sxámu magas rendelettel körülirt tanfolyam tartatik.
— Szesxélyes villám. F hó 11-éo d. után & órakor hatalmas vihar tom bolt Baksán. Éppen akkor hajtatott k Haasz Lipót földbirtokos kocsisa az udvarból, midőn a villám lecsapott még pedig a kocsirúdba, ugy, hogy a két ló megdöglött, a szerszám elégett — a kocsis azDnban teljesen séretetlen maradt Valóban szerencse, mert csak a két ló volt biztosítva.
— Függetlenségi pkrt Zalában.Zala-Egerszegrőt jelentik, hogy ott megalakult a függetlenségi és 48-as párt A központi választmány elnökéül Csertán László andráshidai nagybirtokost alelnökökül Bogyai Máté és dr. Kele Antal zalaegerszegi ügyvédet választották meg. A párt további tevékenyeégét egy szűkebb bizottság fogja redezoí. Az alakuló gyűlésen, \' melyen Hévizy János, városunk országgyűlési képviselője is jelen volt kimondták, — hogy az anyapárthoz csatlakoznak s egyben a következő üdvözlő táviratot küldték Ugrón Gábornak : ,A ma megalakult zalaegerszegi függetlenségi és 48 as párt lelkesülten üdvözli Nagyságodat, úgyis, mint vezérét, úgyis, mint a parlamenti harczokbao elveink fáradhatatlan bajnokát.\'
— Árpád sxobra. A honfoglaló, a honalapító hősnek stobra — még nem áll sehol. Ax ezeredéves évforduló alkalmából a Munkácsés Vidéke czimü munkácsi hetilap lelkes felhívást ad ki a magyar közönséghez, melyben egy Árpádnak feláliittandő szoborra adakozásra szólítja fel. Az eszme oly magasztos, a czél oly szép, hogy oem ké-selkedünk ml is fölhívni olvasóinkat, bogy ax Árpád szoborra áldozzanak néhány fillért, mert hazafias tartozás as, hogy Árpádnak szobra legyen A .Munkács és Vidéke\' már eddig is 250 koronát gyűjtött e czélra. — Az adományok köz-vetí ésére mi is szivesen vállalkozunk.
— Figyelmeztetés. A cs. és kir. 48. szimu gyalogezred póttartalékosai folyó évi május bó 19-én a tölgyes erdő mellett a Bajcsára vezető ut irányában harcászatilag lőni fognak. Errói a közöoség minden szerencsétlenség kikerülése végett oly figyelmeztetéssel értesíttetik, hogy a lövészet tartama alatt a hidogkut és nagy
MOLL SEIDLITZ POR
XXXV ÉVFOLYAM
1896 MÁJUS 16-án.
Stowasser J.
cs. élt kir. udvari hangizer|yáro*
BUDAPEST /
II. ker- Lánchíd utca 5 *z
kaphatók /aV^/
Kaphatók lovábbá
Seide Mzsef
„O
i fűszer, bor és csemege kere*kedè»èben
Budapest, It. ker. Fő-utca 8. szám.
Idény : május—október.
A cs. ¿8 k. sz. déli vaspálya álloinásiielye,
SZLAVÓNIÁBAN.
Intéző fürdöorvos i Dr. S. FISCHER
Bebizonyult gyógyhatás női betegségeknél, mint magtalan szg, sápkór, fehérfolyás, tiszlnlási zavarok, exsudat és hólyag fajdalunknál; továbbá köszvény, czuz és idegbajok ellen stb
ijjonnas berendezett h ideg vizgy ógy in tézet, izzasztó kabinokkal.
Prieísnilz-mőd si érinti bepólyázás. Villamos fürdők. Meleg és hideg zuhanyok. Massage stb. Daruvári fürdő a 830 méter msgas szlavóniai középhegység alján fekszik, pompás parkokkal és fedett sétahelyiségekkel. Csinos társalgóteremmel és zenekarral, olvasóteremmel, melyben minden jelentékeny hirlap stb. található. A lakások és fürdők a jelen kor minden igényeinek -mégfele-lőleg vannak berendezve. Árak jutányosak.
W* Felvilágosítással készségesen szolgál a fürdöigazgatóság.
§ A munkácsi uradalom gyógyvizei 5
elsőrendű orvosi szaktekintélyek által a legjobban ajánltatnak V
w és pedig
x \' a SZOLYVAI
)K forrás
$ tosuéit és gjojorbíjct j-
S specifeiiM
W hőlyagbajoknál, vesekő-
£ nél, hugyhomoknál, a
* légutak humtos bántal-
X mainál, sárgaságnál s
X elzsirosodás ellen stb.
a POLENAI
forrás köszvénynél, a hugy-utak hurutos bántal-mainál, Diabetesnél torok, gége és hörgök hurutjainál, gyomor és bélbajoknál, Chlorosis Atonía stb.
£ két vizoek védjegye.
bor és czifí-ftlsöréuík ftári rillín
-.agyban ás klcal.ybei
BUDAPKST, VH, kerepe«i-nt 49 Cjúí\' Nagy raktár minden-
as -^-^jr aemü
medve védjegygyei rendkívüli kellemes izü » idült gyomorhnratnál
és üdítő savanyúvíz. A ffr^A légzó szervek idült bn- Egrífa rutos bántalmainál, tnl- has^?! ságos gyomorsav kép- 3j|J zódésnél védjegye.
Megrendelhető
étvágytalanságnál, fertőző járványos betegségeknél. mint diaetíet-ens ivó viz.
tdB^vlS* czlpészkeliékek
X és raját készítményt!
& Vnj nipii-telsórésiekbó1.
Naaj képes ÉrjSfyzáke* m.-it jelent mes. melyet kivan.ira bérmentve küldök, ery-szenimind mindazon, a kiállitá* *!k.lmávai feljövendő «¡peu- en mizm.di.-me.ter ur.k-n.k ajánlom börraktáromat megtekintésre
Melrendelések postán és vasúton rsaki* utánrH mellett a tonnai eszközöltetnek.
Ház- és birtokeladás.
Predavac helységben, Horvátországban, Sveti-Ivan-Zabno posta- és vasúti állomástól (a kőrös-belo vári vonalon) \'/• órányira, eladandó a következő birtok:
fából épült, cseréppel fedett 9 öl hosszú lakház,
r » r „ 6 „ „ IStálÓ,
„ , szalmával „ 10 „ „ pajta (ct-ür) ()\'/= hold rét,
9\'A hold szántóföld, szőllőhegy és erdő. A ház és a mellette levő föld területe 4 hold. Az egész birtok tehermentes.
Közelebbi felvilágosítással szolgál
Skrinjar Vinkó Predavac 27. sz.
__posta Sveti Ivaa Zabno.
S Munkácson
NAGY-KANIZSÁN kapha.ó: Fesselhofer József és Rosenfeld Adolf uraknál.
Marine
ARANY-REMONTOIR
gazdagon gravírozva, tartósságáért jótállás.
vfi/ Hölgyeknek vagy uraknak 3 födeles 9 frt, ezüst arany ^Sk karimával Mt/,M0számmíl Ul megpecsételt 6 Irt, finom $m horgonyszerkezettel 9 frt, W fém remontoir 5 frt 50 kr. Világité Wecker
I. minőségű másodperczeket mutatóra1 1 frt 70 kr. Irányítókat 1 napi felhúzás ütőszerkezettel 5 frt 25 krért küld
2 évi jótállás mellett EUG KARECKER óragyára,
Bregent, 216. ker. Yoralberç.
Gazdagon illustrált árjegyzék ingyen és. bérmentve. Nem tetsző ki fog cseréltetni, esetleg ttz ár visszafizettetni.
SZIN-SZAPPAN
batOaági lag bejegyzett
védjegy
igen jól szári t ott k itfl nően tisztit, legtakarékosabb a haszná1 atban
Tisztaságáért és ártalmasságáért a kezek és ruháknál kezesség vállsltatik. Egyáltalán a legjobb a létező színszappanok között.
Egy kísérletet secii sem fog megbánni.
Kaphktó a legtöbb detail-üzletben. Képviselője Budapest részére -. DEGBLLÉR KÁROLY. Akademia-ntcia 9.
Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
Liiniment Capsici comp. . v .
Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő mcg|irólálásának, mert már több mint 25 ér óta megbízható, fájdalomcsillapító bedörz« ölésként alkalmazta tik kötvénynél, csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél es az orvosok által bedőrz-solésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Expeller gyakorta Horgony-Liniment elnevezés alatt nem titkos szer, hanem igazi i.. i népszerű háziszer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. J^^^^J 40 kr., 70 kr. és 1 frt üvegenként! árban majdnem minden gyógyszertár- W «íp ij ban készletben van; főraktár: Török József gyógyszerésznél Budapesten. Ni I .ti » Bevásárlás-alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértékü utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Horgony" védjegy nélkül mint nem valódit utasitea vissz*.
Richter F. Ad. és társa, csősz, és kir. várán szállítók, Rudolstadt (Thüringia).
1896. M A JUS ir.ir,.
XXXV. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY 1890 MÁItjS 30 <n.
Aranyérmekkel kitüntetve. "»• ti*, cs. es wr- —--------------. , ____■ jm IMfe
OMLOKZAT-rESTEK-OYAR
Els£ cs. és kir. kizár, szabadalm.
KRONSTE NEB KAROLY WIEN, III. Haupt.trassa 120 száai, ..ját h«ában.
Főhercegi és hercegi nradalmak, es. és kir. katonai raktárak, va«t- i?r- bi-J,a é,
építéme.terek, rsl.o-.int gyártulajdonosok «ilütijt. - Ezen homlokzatfestékek, melyek mészben fflhstfk. a^ p ,
mintában, kilónként 16 krtól feljebb ¿állíttatnak és a festéksztoek tisztaságát illetőleg telpm hasonló az elajmázeu.h.z. ■inta.aBp
sitások ingyen és bérmentve kfl detnek. ___
vállalkozik és
40 különféle szína és használati uta-
GYÓGYFDRRÁS,
MAGYAR
Vegyelemezve a budapesti m. kir. egyetemen. Szerencsés vegyi összetétele, kevés szabad, de gazdag, félig kötött szénsavtartalma kiváló hatásának bizonyult, különösen «Qdöbéittalmaknál, a hol a szabad szénsav csekélyebb jetenléte megóvja a beteget a karos, sőt veszedelmes izgatástól, ellenben a félig kötött szénsav gazdagsága a gyógyhatása alkatrészeknek a beteg testrészekbe való gyors és biztos felvételét eszközli. Ezen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azon kiváló előnyét is, hogy a hol szabad szénsavlartalom-ban erősebb ásványvizek, mint a seltersi, gieichcrbergi, tQdöbajokban, különösen töilöwérxé-seknél már nem alkalmazhatók, á Margit-forrás itt is a legjobb hatás mellett folyton használtatik.
A tüdőbetegek klimatikus gyógyintézeteiben, különösen a leglátogatottabb Gdrbersdorfban a Margit-viz otthonossá válL — Orvosi tekintélyeink Budapesten: dr. Korányi, dr. Gebhardt, dr Navratil. dr. Poór, dr Kétly. dr. Barbás; Bécsben: dr. B&mberger. dr. Duachek, stb. a legjobb eredménynyel alkalmazzák a iégxö-, emésztő- és húgyszervek általános hurutos bántál mainál
Mint ivóvíz
priservatdv gyógyszernek bizonyult a koleráit.,«!« ellen,
borral használva a legegészségesebb ital! ^
Kizárólagos főraktár
e». ém lu éa wrb k. adv. ájiTiayvix. (lilllUnáJ,
Édeskuty L.
Úgyszintén kapható minden gyógyszertárban, fiiszerkereskedésben « vendéglőkben.
eustein.

fhashajtó
labdacsaii
NEUSTElN-réle ERZSÉBET laMacuk
E pl 1 alak hasonló készítményeknél minden te kiutetben feljebb becsflieodők; meaíek minden ártalmas anyagtól, ai altesti szervek bajainál lejjebb eredménynyel hassnáttatváa, gyengéden hashajtók »értiixtitók; ifj fyógjtier sem jobb s mellette oly Ártalmatlan, mint e pilalák a
széHszorulfta
a legtöbb betefiégek forrás* ellen Cinkroxott kliséink .érett még gyermekek is sxiresen teszik
. Ea- li pllalát tartalmaié doboz IS kr, eg^akeris, mely 8 dobozt, tehát 120 pllalát tartalmaz csajl 1 forlat o é.
-1 óvúfl 1 Utánzásoktól kűlónöseo óra
I vrvas . kodjnuk Kérjünk bátározot tan Seasteln Erzsébet pllalát Valódi I uk ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjefjQakkel piros-fekete nyomta-txtásban .Szent Lipót- és .Neasteln Fülöp gyógyszerész* aláírással van et-; látta. A keresk-delmi törvéoyíxékileg I védett csomagjaink aláirásnakkal tan _| ellátta
MEUSTEIN F0LŐP
„Szent-Lipothoz4 czlmzett gyógyszer\'ára WIEN, I., Plsnkengasie 6. Raktár Nagy-Kauizaán: BELÜS LAJOS, PRÁGER BÉLA. EBL1CH ARNOLD gyógyszerész uraknál.
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
ooooooo ooooooo ooooooo ooooooo ooooooo ooooooo oooocoo
T. cz. „
Azon körülmény, hogy utóbbi időben városunkban több helyütt aszfaltjárdák készíttettek, továbbá azon ezél. hogy városunkban a fővárosihoz teljesen hasonló és semminemű má-t anyag által felül nem múlható kövezetet készíthessek, indítottak engem arra, hogy egy elsörangi aszfalt vállalattal — mely évtizedek óta az egész monarchiában több 100 000 m\'nyi aszfalt járdát és utat készített — összeköttetésbe lépni.
, Azért a n. ó. közönség tudomására adom, hogy bárminemű aszfalt kövezetet, kapubejáratokat. valamint mindennemű más utczai kövezést elvállalok a legjobb minőségű és elsőrangú
jótállás mellett. * ^
Azonkívül azon előnnyel is bir vállalalom, hogy míg a vidékről ideküldött mnnkásoknál, a munka kivitelénél a felügyelet "nagy részben hiányos, addig én mint helybeli vállalkozó, az egész mnnkálatot éber szemmel kisérhetem, továbbá az, hogy az..n kellemfs helyzetben vagyok, hogy a legkissebb munkát is azonnal a leggondosabban elkészíthetem, (eljogosít arra a reményre, hogy a n. é. közönség ezen uj vállalatomat is pártfogolni fogja.
- Végül bátor vagyok megjegyezni, hogy szakképzett munkaerő mellett \'állandóan nagy mennyiségű aszfalt anyagot tartok raktáron, ennélfogva minden nagyságú terület beburkolását azonnal elvállalhatom.
Költségvetéssel és egyébh felvilágosítással készséggel szolgálok. 1 -
S&rtory
/ építő-anyagok raktára és czementárn-gyára
NAGY.KANIZSÁN.
e -i S 5
- - I 3 823 _
® T IS-
® j= ™ e, S 55
s s-si £ S
ti t» ^ « a> ™
S >
O « 0 gí
0 «S «
- N S S
-O5 _ s
S I s I-s g" I
œ
X X
«,
»
s-l ©
_ -E-i = -
c E
N — ■
s =- - - u.
13 £ « S " -ï S
„ ® — ao
BC s — O JÜ "S
-c &
I — 5f
i * z
! o. B a W
il S .2 - I
> ~ u so a *
p - S s "S <
■= s .« © j*
«3 .o
c ^ s
® » z
CD N ^
>• a> s
lódi, mindamellett a legolcsóbb egyet«mea, népuerü hAÜ gyóry-«z«r, majdnsm trinden kül»5 ¿3 belső betegség ellen.
Egyedül valódi au^o) I
csodabalzsam
THIEEEY A. OÓ£?SZtríütl.
!■ II K A 1»A - ba«. (
E* a b»U«<uo baln-.U-i itnlvj külaüleK használ : 1. még .-.Y<\\iE »] nem ért hatosa gyógyszer a tr.di. «« mell minden betegsegánél, enyluti ■
barntot, CttillapiHa a kiliAnvis: , fájó köhögént eltávolitia ús ttv^it idült fájdalmakat; 2. királöai. ba.x-nál torokgyuladásnál: 3 t-lt-Vv.-lit minden libtt; 4. meglepőm gyog* i\'j»
gyitja az arany-eret; 6. /K\'ki , siókelést elősegiti éa a vért tíaztitj; 7. kitűnően használ fogfájósok:>.-\',1, száj bűzt megszünteti ; 8. jó
filiszta ellen; ». kitunOvn hn»m*|
ülaűlt ......
bnél int k el hi
kor _______ ___________
ha minden öreg égy . ziist-
külsőleg mint 10. eg sóleg > ználhat
Kvóeyit-.
ráltalAn agy b.\'t^.i, külsőleg kétsígtflen erwltner el l)*5zoálnató gyógyitóaza-r. <
sebnél 10. egvi g ki
nyel használható gy ^ akkor valődi és bamisitatlan a U>l-
hoi Progr»dában" belényomva.~"Mindeu más bt mely nem az én kupakommal van lezárva és ma.;.-i.t van kiállitra, hamisítvány és titánzat, • kár.-» listása és darva anyagot, mint JUo*u és eltLez liasoit¡ólai tartalmaznak. Minden ilynemű balzsam ne fogndtas«! el Balzsamom hamisítói éa utánzói a védjegytörvény alai.jáii tórvényc-sen, szigorúan üldöztetnek. A magu kormiuijr 67S2. B. 610i. az. a. kelt vegyészeti, szakértői bizonyitvány alapján igazolva van, hogy" készitmányem semminvniü tiltott, vagy az egészségre káros Imtá-tu anyagot nem tartalmaz. Oly helyről, hol balra.unomból raktár nincs. r-«».\'\'k megrer.dt-léMt közvetlenül hozzám: Thlerry A Pregradában, Kotdtz-Sauorbmnn mellett intézni. Attsz\'r a-Miicvnrorszác bármely postaállomására bérmentve küldv*-, 12 kii daplaüveg ára 4 korona. Boszniába vagy Hcrcegoviiül* bérm«r.tve. 12 kis vagy 8 dupb-üve-g ó kor.».«. Xl- rr.ii-delések caaJc anéiiz előleges beküldése v^fv utAnvétell-l "»z , közöltetnek Tilerry Adolf gyógyazeráar Pregradá ban, Kohlts-Booorbrann mellett.
TBjEKtï i. rj\'fjiMrlírx u
A valódi angol
óoKj^VfTV»^ csodakenöcs
iialHsa éti ert je.
Az angol csodakenőcs, ni-lv legjobb eredmenynyel hasznán IZ«r a szenvedő omberiségnel a ieg-Sitlyottabb és idült bajokban. A »«-bek gyógyítása agy-szintén a fajdalon, enyhítésében felülmúlhatatlan ; — »•\'•-alkatrészét a piros rózsa J«" 0«atlf0ll*"-ban lófező csoduzart anyag, más kltflnéen elismeri gyógy anyagok összetételeit képelik.
faitól kWirt «1J.J.
A gyermekágyasnö mellbajánál, tojgyulemlésnél, mell keményedésnél. Orbánc (Szent-Antal tüze), mindenmemi. sérelmek, láb- vagy csontsebesülések, aebek. genyedtséc. dágazit ¡¿bak, söt csontszn ellen : ütés-, szúrás-, 10-, vágH> és zcztHási sebek ellen. Használható minden idegen rí-sz. k a. m- faszálka-. homok-, szilánk- és tüskék eltávolí-
tására. Mindennemű daganat, kinövés, pokolvar. ajjáképzo dés. söt rákbetegség ellen, szemölcs, kőromilaganat. hóíyng és földörzsölt lábak gyógyítását*. Mindennemű égési sebek, fagyott testrészek, betegeknél hosszas fekvés ált« támadt sebek, nyakdaganat, vórtorlódós. fülmgás és a gyermekeknél elöfordoló kisi-besedések ellen stb. stb.
Az aagol osodakenőcs minél régibb, annál kitűnőbb hatásában!
Igen ajánlat>s exen egyedül álló elövlgyáxmtl szerből minden családnál készenlétben tartani.
Két doboznál kevesebb nem küldetik; a szétküldés kizárólag az összeg előleges beküldése vagy pedig utánvét. II l eszközöltetik. 2 tégelv csomaZolá<. sr.ftllitólevál és bérn.^n-
T megküldéssel 3 korona 40 fillér.
Számos bizonyítvány áll rendelkezésre.
Figyelmeztetek mindenkit hatástalan liamisitv.\\in<>k megvétele ellen a kérem szigornan arr» ügyelni. jinden tégelyen a fenti vré^egy ós césnek „Tblerry A Őrangyal gyógyszertára Vreg-ralábai" beleég-t.«• k. II len&i és minden tégelynek e^y hitsználali utasititsbn, olyan jegygyei. mint itt látliató. kell becsomagolva lenni
Az egyedüli és valódi angol rsodakenöcsöm hnniiítt.\'-i és ntánzoi, a védjegytör>-ény alapján, szigoroan ülJözteti>«k, ugyanegy e hamisítványok ismétolámsitői.
Lgyedtll közveUen beazerzéal forrás
THIERRY A. Őrangyal gyógyszertára
PRE^RADAbAH, Rohita-SauerbruBB aeUett
Oly helyről, hol raktár "incs, tessék a roegr. n.f. i-»\' közvetlenül ,.Tbl«rry Adolf Őrangyal gyógyszertárából" Pregradában.J^ohits-^auerl.rutiti mellett címezni
Az ausztria-magyarországi védjegy lajstrom szám« 4Ó3-1\'
Valódi
Darócz-szövetek
^ (Leden)
l férfiak- és höl gyeknek ajánlja
BAUR RUDOLF
tiroli fortK-SZÍTBt Si3ttí]Í?SÍ Ű1
Innsbruck, Rudolfstrasse 4
ViikillH tSfMjft, itMi ,fi«j! Miét Ili
Mintakataiogus ingyen és bérm.
Hégi hírneves kénfiirdő Horvátországban
SsVARAZSD-TOPLICZA?^
Zagoriai vasút (Zágráb-Csáktornya).
Dr. Lndvig ndv. tanácsos tanár áltat elemezve 1894. 58 fok Celsmst meleg forrás. Felülmúlhatatlan hatással van a rheumatikus. izü\'et bántalmak.
Mía\' tilkos beteft9\'8ek. bőrbajok és gőrvélykóroál sat. . • HOGYOGiMOD köhögés mellbaj máj, vese, gyomor és aranyerekre, sat-
Villamgyógy. Massage.
* gyógyintézet minden kényelemmel, egétz éven át nyitva. Nyári idény májas 1--Ő1 okt. l-ig. Na?y park. Kileijedt fekvés, állandó térzene, táocz, hangverseny sat. A vararsd toplíczai vasúti állotnőson napjnta a vendések szamára omntbus, kocsik. Megrendeléseket a fdrdőig.zgatőság készséggel teljesít. - Orvosi utasítással dr. L nghlnt» A. fürdőorvot szolgál.
Prospectusokat ingyen és bérmentve küld fDrdÖigugatéság
FOGAK
egyenkint agy mini egén fogsorok, rá gáshoz haszr álhatók "légnyomás vagy rugóval ¡0 évi jótállás mellett ju tányos áron készít
fői és jryökér Irnzás
mr fájdalom nélkül.
Vidékről a millennium ünnepély alkalmával hozzám jövőknek meg /elélő megrendelésnél az uti költséget visai térítem. Tanitók, tisztviselők és katonák 40\'/, előnyben részesülnek.
Koos M. foiíspecialisia.
, Budapest, Kerepesi-ut 34
I Rókus kórházzaí szemben.
Előkelő, régi jól bevezetett
mm- minden ágban dolgozo -m
biztosító részvénytársaság
tevékeny föügynököt
keres.
írásbeli ajánlatok .Tevékeny Jó-ügynök" alatt Eckstein Bernát hirdetési irodájába Budape,t V. Fürdó-ateza 4 szám alá kéretnek. _
Nyomatúit llj. Wajdits József kónyvnyomdájábau Nagy-Kanizsán.
\\A(,r-KAMZSA, 1896. május 23-án.
2I-lk szám,
Elöfitetési ári Egész évre . . . S frt — b Fél évre . . . . ] InSO kr. XeitvedéTr* . . . 1 frt U EJJM száM 10 kr.
hirdetések
5 ászából petitaorhán 7, málwtizor 6, i minden további lorérl 5 kr.
¡ÍYILTTKRBEH petit soronként 10 krér; tétetnek fel. Kimstári il.eték minden egytJ kirdetanert 30 kr. fezete=d5
ZALAIK
XXXV. évfolyam.
A Up izellemi éa aojaji részét illető minden kózleméov I(J. WaJ-dlts József izerkeaslő-kiedé ne rén czimzétten Hagy-Kaa lzj»4ra
bérmentve intézendök
Bérmentetlen levelek üera f..gad tauak «1.
h\'eil ráták viaaraneoi kltdetaek
A nagykanizsai „Ipar-Testület", .anagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaiig\', a .Kotorj takarépénztár
részvény-társaság\', a .nagy-kanizaai- éa galambokiönkéutet tízoltó-egylet\', a ,oagy-kanizaai küdedneveló egyesület\' a .nagy-kanizsai tanítói járáakör\'.a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet\', „a.ianizaai izr. jótékony nóegylet*, .szegények tápintézete\', a .katonai hadastyán egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagykanizsai küiválaaxtaányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGxJELENÖ V EGYES TARTALMÚ HETILAP.
Birura daru.
Nagy-Kanizsa, 1SM. méjnt SS-to.
Hódoló tisztelettel fogadtak, lelkesült őrömmel üdvözöltük, szivet szeretettel láttuk itt körünkben vármegyénk főispánját, dr. Jankovích László gróf ur ó méltóságát.
Tiszteletünket fokozta, örömünket emelte, szeretetünket lángra gyújtotta, bogy azon rövid idó alatt, meddig városunkban tisztelnünk szerencsénk volt ó méltóságát, minden szavából, tettéből azt olvastuk ki, hogy ezt a várost szeretetébe fogadta ó is, hogy örömmel van köztünk és tenni is fog értünk, ha ideje elkövetkezik.
Végre is Nagy-Kanizsa ugy az ipar, a kereskedés szempontjából, mint kulturális tekintetbon is nemcsak egy nagy vidék középpontja, hanem Zalavármegye legfontosabb városainak egyike. Megérdemli tebát az intéző körök figyelmét t legnagyobb mértékben.
Meggyőzte erről főispánunkat mostani látogatása is, s ha — a mint igérte — többször szerencséltet bennünket, még világosabbá kell, hogy legyen ez előtte.
Mi teljes bizodalommal fordulunk feléje. 0, b munkának embere-, jól megtudja becsülni a munkának értékét. Kifejezte ezt több izben, a különböző küldöttségek szónokaintk válaszolva, de kifejezte ezt legpreg-nánsabban a banketten mondott föl-köszöntőjében. Az ipar, a kereskedelem, a munka, — ezeket hangsúlyozta és ezek virágzására emelte pohárét.
Hisszük, hogy az ipar, a kereskedelem, a tisztes munka érdekében tenni fog a városért, mely jólétét, emelkedését, fejlődését ennek a háromnak köszöni.
Ekkor azntán valóban borura derű következik, mint polgármesterünk
fogadó beszédjében kiemelte. & mi hisszük, is, hogy főiapán. ur ó méltósága ezt a derűt fölhozza városunk egére.
Váratunk millenniumi ünnepe
Lélekemelóen, városunkhoz, mely egy nagy vidék kulturális középpontja, méltóan, s minden részében a legsikerültebben folyt le f. hó 17 én vasárnap, Nagy-Kanizsa város millenniumi ünnepe. Öröm és lelkesedés áradt szét e napon mindenkin, s igyekezett is kifejezést adni ez érzelmeknek A házakat fellobogózták és virágokkal, zöld galyakkal díszítették, s mindenki azon volt, hogy részvevésével ne csak emelje az ünnepségek fényét, hanem hazafias érzésben megerősödve még forróbb ueretetére gyulladjon ennek az ezredéves drága hazának.
Az ünnepségek fénypontja a városi díszközgyűlés volt, mely maradandó alkotásokkal tette nevezetessé e napot. Megoldásra jutottak olyan kérdések, melyek évek hosszas vajúdásai közt Isten tudja mikor valósulhattak volna meg, ha ezen ünnepi nap lelkesedése meg nem oldja őket. Lesz végre a városhoz méltó, a kor követeléseinek megfelelő főgimnáziumunk ; lesz végre minden igényt kielégítő polgári iskolánk; lesz végre 8 tudomány és művészet érdekeit előmozdító városi muzeumunk; rendeztetik végre a szegények ét árvák ügye. — Mindezt megadta nekünk a millenniumi ünnep napja. Legyen érte hála a vá rosi közgyűlésnek, de fóként és első sorban városnnk fejének, a buzgó ós alkotni tudó polgármesternek.
Az ünnepségek lefolyásáról ezekben számolhatunk be:
A 1»
Reggel 5 órtí-st^» tllzoltó zenekar járta be az utcákat, ünnepi zenével hirdetve a nagy nap őrömét. Készülődött is mindenki. A városi képviselet tagjai a városházán gyülekeztek öisze, hogy a plébánia templomba menjenek hálaadó Isteni-tiszteletre. Csaknem minden városatya megjelent, köztük a polgármester, Plihál Ferenc közjegyző, Hertelendy Béla ügyvéd s ilikos G. törvényszéki alelnök, dlszmagyarban. A városházáról vonultak 9 órára a templomba, bol a törvényszék tagjai, élükön Tóth L. elnökkel, a honvédtisztikar, a főgimnázium és polgári iskola tanári kara, az izr. hitközség küldöttsége, a nőegyletek tagjai, az Irodalmi és Művészi kör nagyszámú tagjai Sümegi Kálmán elnök, vezetése alatt nemzeti szinű zászlóval, s nagyszámú közönség volt már jelen. Kivonult a tüzőrség is bandájával és a hadastyán egylet. A rendet nemzeti színű karkötds tend-órök és erdőkerülők tartották fenn. Pont 9 kor kezdődött az Istenitisztelet, melyet főt. Nith Norbert plé bános ur tartott fényes segédlettel. A mise megkezdése előtt az Irodalmi és Művészeti kör férfi kara Csolosz karmester vezetése alatt a király-himnuszt énekelte. Bendkivül emelte az áhítatot, midőn fölajánlásra a művészi kör vegyes kara Mozart wAve verum\'-át, a felmutatás után pedig Mehul ,JózseJ és fiai\' című operá jának egy részletét énekelte oly kiváló precizitással, aminőt csak a Csolosz Jenő buzgó és hozzáértő vezetése alatt működő kar produkálhat A mise többi részén Musza Károly kántor énekelt, s értelmes énekével mindenki szivét áhítattal töltötte el. Szépen segített neki Vágó Ignác százados nr gyönyörű lágy
tenorjával. — Evangélium után Nith Norbert a szószékre lépett és haaa-fias és vallásos szivének tűlár&dá-sával gyönyörű s mélyen megható beszédet mondott, fejtegetve a hazafi nak kötelességeit hazája iránt. A beszéd maradandó hatást tett mindenkire, aki csak az ékes szavakat hallgatta. Mise végén még az Isten áldd meg a magyart énekelte el a művészi kör vegyes kara.
A diszgyülés.

A hálaadó Isteatisztelet után a városház nagyterme egészen megtellett városi képviselőkkel és a polgári és katonai küldöttségek tagjaival. A karzaton díszes hölgy közöoség foglalt helyet, mely feszült érdéklődéssel követte a teremben történő dolgokat -- Fontban 11 órakor Vécsey Zsigmond polgármester pompás diszma-gyartan, követve Hertelendy Béla, Plihál Ferenc és Uikos Géza v. képviselőktől, kik azintén diszmagyarban voltak, lépett a terembe ée a díszközgyűlést megnyitotta. Beszédében a polgármester hangsúlyozta Nagy-Kanizsa város ragaszkodását as alkotmányhoz és a királyhoz, kinek éltetését a közönség hódolattal és lelkes éljenzéssel fogadta.
Ezután Lengyel Lajos főjegyző mondotta el ünnepi szónoklatát. A magyar nemzet, úgymond, vitézségének, lovagiasságinak és alkntmányszereteté-nek köszöni ezer éves feinillisát Vitézségével bódította meg e haza földjét lovagiaaságával biztosította az e földön lakó nemzetiségek hódolatát és kitartó ragaszkodásával az alkotmányhoz fejlesztette az azon nyogvó intézményeket. Igaz, hogy a műveltségét a nyugattól nyerte, de ezért vérével fizetett, mert védte Nyugot Európát a török támadás ellen. Azután áttért legalkotmányosabb királyunk kormányzásának korszakára. Szeretett uralkodónkért kitör íme a bő ima. hogy a gondviselés őt számunkra sokáig éltesse.
Egy adott jelre lehullott a lepel a király életnagyságú arcképérő1, melyet városunk szülőttje,\' Kovács Etelka, a lelkes honleány, a város közönségének megrendeléséből festett.
* kép a királyt lovassági táboraoki egyenrnhájában ábrázolja természetei nagyságban. Háttérben Zala György sza-badságszobrának kis modelje látható. A képet sajátszerű ködös levegő bontja, melyen a színpompa át nem törhet. Az egész bágyadt színben van Urtva. Az ábrázat hasonlatossága azonban tökéletes.
Hal is István tanácsos, városunk hivatott történésze, ezután fölolvasta Nagy Kanizsa város történetének vázlatit melyet mai tárcánkban közlünk.
Az ünnepélyes ülés ezzel befejeződött.
A polgármester most előterjesztette azon határozatokat miket a tanics ip-rilís 18 in tartott ülésében javaalatba hozott. Ezek azok:
1. A szegényügy végleges rendezése
2. A főgimnáziumi épület kibővítése még a folyó évben.
3. A polgári leányiskolának különálló épületben való elhelyezése.
4. Árvaház alepitása.
5. Sétatér létesítése.
6. Városi muzeum és könyvtár létesítése.
7. A városi tisztviselők fizetésének 5\\-kal való felemelése a folyó évben millennáris utisegély gyanánt Hasonlóképpen a városi pénztárból fizetett tanítók segélyezése, bogy a millenniumi kiállítást megtekicthessék.
8. A folyó év a nyugdij beszámításnál két évnek vétessék.
Mindezen javaslatokat egyhangúlag és lelkesedéssel fogadta el a díszközgyűlés.
Végül Hertelendy Béla v. képviselő ioditvinyozza, hogy a jegyzőkönyvet a díszközgyűlésről, valamint az elmondott beszédeket nyomassik ki, osszák szét a városi képviselők közt és küldjék meg a korminynak és megyei törvényhatóságoknak is A jegyzókőny hitelesítésére a polgármester az összes jelenvolt városi -képviselőket szólította fel.
A fák avatása.
Az ünnepségek sorozatában egyik első belyet foglalta el az ezredévi emlékfák fölavatási; már kora délntini órákban óriási nép. gyűlt össze a kórház előtti téren, hol az egész város intelligentiá-jinak jelenlétében Vécsey ■ polgármester nyitotta meg az elültetett 3! fának ünnepélyesen fölavató aktusát, majd a nagykanizsai irodalmi és művészeti kör
T Á a 0 A.
Bátorfi Lajos tzelleméhez
Nem volt a te utad cáillálokbél «sör*. Mégis csillag tettél — mafTzr bon költője. Nem volt a te utad vi inal beszórva, Mégis virág fakadt mindenik dalodba.
Nem caggötl terijtad egy nemzet reménye, Szeiiemed csodáivá, hatalmadtól félve. Mégis fenoszárnyálvá matattad az nta\', ? Mely eszmékén küzdve babérokon halad.
N»gy volt a te szived igazi józágá. De meg nigjobb enné! bonaxerelmed lángja, s bar a sirt.z tzálltát, mégze baltát te meg: <»n>k az élete a magyar keltőnek !
CIKLE VALÉRIA.
Nagy-Kanizn vár»« története-
Irta: HALIS ISTVÁN.
A Zala vármegyében fekvő Kanizaa városnak régi neve K e n e s a volt, s még. e néven fordul elő egész a XIII. századig.
A Kenesa nevet a történetírók ugyan-azonosnak tertják a szliv Kenezn (népfőnök) sióval, a ebből következtetik, bogy az itt volt szláv fejedelemségben mir a magyarok bejövetele előtt szerepelt Kanizsa. T. L a mosUni Zala-megye terület« keresztény szláv fejedelemség volt mert a bonfoglalás előtt Alsó-Pannooiának Szála folyó melletti területét Lajos frank király adományozta Privina nevű azláv zsupánnak, ki elhagy ta óaei hitét és megkeresztelkedett.
Privina hittérítő papokat kért a salzburgi érsektől (kinek megyéjéhez tartozott Pannooía) és a papok pihenést nem ismerő buzgósággal terjesztették a keresztény vallást az egész fejedelemségben, s lehet, hogy a szliv zsupánságban népfónök helye volt Kanizsa. De erről nincsenek adataink. Annyi bizonyos, hogy a honfoglalás Után Kanizsa az Osl család tulajdonában volt, mely nemzetség a 108 magyar törzs egyike volt — (Az Ost családot szláv eredetűnek is állítják, mely a honfoglalás idején beleolvadt a magyar nemzetteatbe.)
As Osl törzsnek egyik tagja, L ő-rincz mester, a kanizsai birtokra királyi adominyozást nyert 1324-ben, és birtoka után felvette a Kanizsay családnevet.
A Kanizsay család vagyon és méltóság tekintetében lasaankint a leghatal-masabbak közé emelkedett
Így a családnlapitó Osl Lőrinc már Zalamegye főispánja volt
A Kanizsayak közül később ia igen sokan viseltek magas méltóságokat.
Kanizsay Miklós (1387-1391.) Zala Vaa és Sopron vármegyék főispánja, majd tárnok mester volt
Kanizsay I a t v á n t ki a székelve.; ispánja és főajtónálló is volt, egy 1397 ben kelt oklevél Somogymegye főispánjinak írja. Ez a Kanizsay Istvin különben kegyeoce volt Mária éi Erzsébet kirilynékuak, kikért rabságot is szenvedett mikor 1386-ban Diakováraál elfogták. Azután pe-
dig királyát Zrigmondot kisérte, mikor ez a aikápolyi csata után bujdosott.
Kanizsay János. Zalamegye főispánja, (1391-től) esztergomi érsek éa kir. cao-cellár volt A franciscanns szerzeteseket Kanizsára letelepítette 1415 bea nekik templomot és zárdát építtetett. (E zárdából a törökök 1600-ban, — Kanizsa elfoglalása utin, — a szerzeteseket kiűzték, s mostani zárdájuk és templomuk Kanizaa várinak tégláiból épült, mikor a töröktől visszavett virat Lipót parancsára 1702-ben lerombolták.)
Kanizsay György Vaavármegyei főispán volt az 1405. esztendőben, mikor az örvényesi (Kapornak melletti) paulinusoknak sok jószágot adott Zalában.
Kanizsay László Sopronmegye főis pinja (:432 —1434.) mir nagyon gazdag ember volt kit Zsigmond király arra kért, hogy saját költségén sereget állítson ki. .ígérjük ha kérésünket éa parancsolatunkat teljesíted, azoo költségekért, melyeket kell tenned, olyan ju talmat adok, amilyennel méltán megelégedhetsz, és fiaid is a jutalmak édességét kóstolván, érettünk az örök Isten előtt könyöröghetnek\' irta neki Zsigmond király Siena vároósábl 1433-ban.
Egy másik Kanizsay Liszló (ki Kanizsay Ferencinek, a csalid utolsó férfi tagjának volt atyja) Zala és Vasmegye főispánja s ezenkívül Horvátország bánja volt. Ekkor már, mint az egykorú oklevél mondja .különféle tartományokban fekvő" rengeteg vagyonnal birt a Ka nizaay csalid, melyeket részint csere.
részint foglalás, részint adományozás utján szereztek. Valamikor övék volt Za la - E g e r s z eg is, de ezt elcserélték a veszprémi püspökkel Sormásért és 8zepetnekért Kanizsiuak pedig egész vidéke az ő birtokukat képezte, így a többek között L a s n a k, Palin, Újudvar,. S z e gl a k í • S sen t-~M i k 1 ó a és Bille.
Ez a Kanizsay László buzgó hive levés Zipolya János magyar kí-rilynak, .miután a Kanizsay csalid férfi tagjai az Urbzn elhunytak", — a me#-maradott egyetlen leinyt Kanizsay 0 r a o 1 i t, királyunk f i u s i t 0 11 a 1532-ben .néhai Kanizsay Liszló, ugy a közelebb elhalt Ferenc fia virai kastélyai, viroeai, falui, pusztái, szóval összes jószágaiban, nehogy ezek ellenségünknek Ferdinind kirilynak kezére jussanak."
Nagy híibanvalósig lón ez a királyi óvás, mert a finsitott Kanizsai Oraola férje mir meghódolt Ferdináodnak összes jószágaival együtt
Ogyanis Magyarország ez időszerinti leggizdagabbjhajadooit Kanizsay Orsóiét mikor még 14 éves vala, feleségül vette Nádasdy Tamás. A nemzeti király hive .volt Nádasdy, másként nem is kapta volna meg Oraolit, de később Ferdínásdnak legbó-iolóbb embere és az ország nidorispánja lett.
Kanizsay Orsola minta leleség volt, kit félje tanított meg az írás tudominyira, s kinek levelei az akkori magyar csa-lidi életről becses adatokat nyújtanak.
Hazinkat ez időkbeu végső pusztu-
lissal fenyegették a törökökkel folytatott szakadatlan harcok. Kanizsa lakóit is — mint az ország egyéb vidékbeli lakóit, — öldösték és csapatonkint vitték rabságba a győztes törökök. A hizakat leégették, a marhákat elrabolták.
Szolimán szultán 1532. évi hadjárata alatt Kanizsáról rabságba hurcolták Huszti Győrgyöt ki keserves rabaiginak ideje alatt az egész európai és ázsiai tőrök birodalmat végig kalandozta, a eljutott egészen az Indus vizéig. E korszak bires utazója lőn Hoszti, ki le is irta viszontagságos életét és szomorú utazásait
A törők pusztítások ideje alatt Nádasdy Tamis és felesége ráérnek könyvnyomtató műhelyt felállítani egy másik birtokukon, a vasmegyei Cj-Szigeten (1537-ben) s itt nyomatott az első magyarnyelvű könyv Magyarországon: az Dy Testamentum Magar nelvrea. (Megjelent 1541 ben Sylvester Jánosszerzőtől.)
Kanizaa kevés ideig maradott a Nádasdy család birtokában, mert (1566. évben) özvegy Nidasdy Tamásné odaadta Kanizsát a királynak s ezért cserében megkapta a Kőszeg mellett fekvő Borsmonostort és a Nyltra vármegyében fekvő Osejte várit Verbó, Csejte. Kosz-tolin, mezővárosokat Komárnó, Solna-falva, Lezethe, Cherkon, Koritnó, Bre-zova, Krajna. Kosztolna, Ihura, Lubina, Hrussó, Hravhovistye, Keblia, Vísnyó, Zakostolán s Vagyóc helységeket s végűi Dubovin és Brinz portiókat mindenféle királyi jussal együtt Kanizsa így lőn országos (királyi) birtok.
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY

1896. MÁJUS 23-án.
énekkara Huber Fohászát énekelte; mire dr. Szűcs Miklós tartotta meg elragadó ékesszólással és hazafiai lelkesedésb e/telt beszédét. Ismét az énekkar énekelte Lan-ger Millenniumi himnuszát. Inoeo a k özön-ség a fogatok bosszú sorsival Kis-Kani-zsára vonult, hol a temp\'om előtti téren 24 fát avattak föl, melynél Kovács Károly törvény srékübiró tartott nagyhatású beszédet Kivilágítás és díszelőadás.
Este városunk közönsége hazafias érzelmeinek ép oly impozáns módon adott kifejezést, mint május 8 án. A legtávolabb fekvő utcában is minden ablak ki volt világitva. Mindenki tehetsége szerint igyekezett áldozni a hazafiasság oltárán.
Mindjárt a főtéren feltűnt a városház nagy ablaka, melyet egy transparent óriási magyar cimer takart ezen felirás-sai: .Üdv a honnak, áldás a királyra*. A Weiser-ház erkélyét félköralaku fölirat , díszítette e felirattal: -Éljen az ezer éves Magyarország." A ház ablakain sok száz mécs világított, a háztetőről pedig röppentyűk szálluk fel.
Az első magyar biztositó társaság ablakai ez alkalommal is magukra vonták a hullámzó közöoség figyelmét. Blau Pál erkélyét dísznövények bontották, a melyek "között a királyi pár szobrai volt elhelyezve. A felső templom kapuja valóságos lángtenger volt Fényárban úszott a Grünbut-ház, a Rosenfeld féle ház, Blau Lajos & Ebenspanger Lipót háza, Gutoann-ház, dr. Rotschild Samu lakása Franz Lajos lakása stb. stb. Sokan megérdemlik a felemlitést és tudósításunk e tekintetben hézagos, de nem célzatos.
A központi kávéház előtt a tűzoltók zenekara játszott és oly nagy közönséget vonzott össze, hogy életveszélyes tolongás támadt, mely csak akkor szűnt meg. mikor a zene elvonult és a közönség egy része a szinházbs ment, — hogy megnézze a díszelőadást
Fájdalom azonban, hogy a közönségnek csak igen ki.« része sietett a színházba, hol este 9 órakor díszelőadás volt. Tóth Kálmánnak pompás vígjátéka A király házasodik került szinre élvezetes előadásban. A színészek mind a legjobb igyekezettel azon voltak, hogy a pezsgő jókedvvel és igazi szellemességgel megalkotott vígjáték valóban emelje az ünnepi hangulatot. És ezt el is érték. A közönség nemcsak mindvégig jól mulatott, hanem hazafias megilletődéssel figyelt a Nagy Lajos köré csoporto?uló eseményekre melyek — és ez a darabnak legfőbb érdeme, — komikus voltuk dacára sem sértették azt a kegyeletet, melylyel nagy királyunknak .tartozunk Csak az kár, hogy Somogyi a király szerepében ismét hidegen játszott Pedig kiváló partnere volt Angyal Ilka (a Banilla) személyében, ki kedves naivságával és élénk játékával bá jolta el a közönséget Kedves volt P. K o y á c s Mariska is (Fiori hercegnő), bár hangja éppen rifem volt tisztán csengő. Polgár, mint Doctissimus kitűnő alakitást mutatott be; de a közönség tapsait B a g h y (Kópjai Imre} érdemelte meg legjobban, ki jól kiaknázott szerepével folytonos derültségben tartotta. A pécsi studium generale sokat tanult de keveset tudó, félszeg, de becsületes növendékének minden vonását igyekezett érvényre emelni.
A vígjáték után nagy némaképlet következett : Mária Terézia a pozsonyi országgyűlésen, mely alati a zenekar a himnuszt játszotta.
Ez előadással végződött városunk millenniumi ünnep-.ége»
A főispán fogadtatása.
Városunk fel volt lobogózva, fel volt diszitve. Diadaikapu emelkedett és messziről látható fölirattal üdvözölte a főispánt őszinte szívélyes „Isten hozottal." Cdvözlé-sünkhez fűzzük azon reményünket, hogy gróf Jankovich László főispán ó méltósága a megye legnagyobb városa jogos érdekeinek előmozdítója és szószólója lesz Rég: óta nélkülöztük a megyei adminkz-tráezió feje részéről ama meleg, jóakaratú pártfogást, mely nélkül egy még önálló törvényhatósággal fel nem ruházott város, mint a miénk, fejlődésében föl van tartóztatva, meg van akasztva. I>e a főispán személyében, tudásában, tehetségében és gentleman karak--terjében meg vannak mindama garánciák. melyek a jobb jövőre való kilátást biztosinak. Azért a város lakosságával egy szívvel-lélekkel kiáltjuk mi is : „Éljen a főispán, éljen gróf Jankovieh László !"
És ekkép került C s e j t e vára Ná-dasdy Tamás egyetlen gyermekének (ki váratlanul született a házasság huszadik évében) Nádasdy Ferenc kir. fölovászmesternek tu\'ajdonába, Ferenc halála után pedig özvegye a hírhedt Báthory Erzsébetébe. Ha ez a csere meg nem történik, bizonyos, hogy Báthory Erzsébet legalább részben Kanizsa várában mivelte volna a .mintegy 600 azözekke." azon szörnyű dolgait melyeket Sárvárott és Ctejtén véghezvitt •
Kanizsa fontos határszéli positio és az akkori idők szempontja szerint elég nagy és szép város lévén, az országos kincstár annyira megerösitetto, hogy egyikévé lett az ország legnevezetesebb erősségeinek, melynek leírását ős rajzát a régi francia, olasz, holland, német éa latin könyvekben igen gyakran megtaláljuk. r
Kaniz&a vára nagy akadály volt a török hódító hadjárataiban, s azért sokszor ostromolta, vagy legalább szünet nélküli apró kirohanásokkal igyekezett a várat gyöngíteni éa az őrséget kevesbíteni.
Sok jó leventének vére áztatta Kanizsa fö\'djét. A folytonos rablás és c a-tározás közben a török hányat végzett ki iazonyu kínzásokkal, hányat ho<ott karóba, hánynak vágta le orrát 6* fűiét, hány végezte életét szomorú rabságban Törökország rémes börtöneibe, hány szép asszonyt rabolt •J, hány viruló hajadonnak tépte össze azűzi pártáját, — azt c<ak a mindentudó Istrn \'ud^íá ra-g-.iin á ni?
A pályaudvarban.
F. hó 10-én délután 1 órakor a város képviselői összegyülekeztek a városháztéren, hogy az egy ó^j 32 perczkor a béesi vonattal érkező tfcispán elé a polgármester vezetése alatt testületileg járuljanak. Hosszú kocsisorban indult meg a menet melynek élén egy 30 főből álló bandérium — mind nyalka legények — lovagolt A pályaudvarban megielen-tek a főispán üdvözlésére diszmagyar-ban: Yécsey Zsigmond polgármester, Plihál Ferencz királyi közjegyző, Mikos Géza kir. táblabiró, Remete Géza orsz. , képviselő. A képviselők teljes számban és nagyszámú közönség. 1 óra 31 perc-: kor a "harang jelezte a főispánthozó vonat érkezését Mikor a coupét • gr. Jankovich László ruganyos léptekkel elhagyta, a közönség harsány éljenzésbe tört ki. A: polgármester, Yécsey Zsigmond üdvözlő beszédében kiemelte, hogy mennyire örül Nagy-Kanizsa város közönsége, hogy a megye feje, a megye legnagyobb városának t meglátogatására eljött Viszhaugot keltettek a közönség szivében a főispánnak a kanizsai állomáson való első átuUzásakor elmondott azon szavai, hogy nagygyá csak azon megye lehet, melyben minél több a nagy város és kérte a főispánt hogy minél többször szerencséltesse a várost látogatásával. A főispán megköszönte a szívélyes fogadtatást és megígérte, hogy nemcsak a barátság élvezhetése kedvéért fog Nagy Kanizsára ellátogatni, hanem azéft is, hogy a város érdekében, tőle telhető-
De másrészt a kanizsaiak sem maradtak adósok. A vár dobogó hídján \\ keresztül sokszor hurcoltak megkötő- ; zött pogány csoportokat, vagy vittek a j várba lándzsákra tűzött vértől csepegő . tar fejeket, melyeket diadaljelül kirak í. tak a vár falaira.
Felgyújtott házak látása, bnjio ó em- ; berekkeli találkozások, botazások. akasz j tások mindennapi dolgok valának.
Emellett adöghalális pusztított , mindenfelé s 1553 ban azt irja B y k i I Ágoston deák Kanirsíról, hogy .Kani- \' zsán a városban mindennap temetnek, * a várbeli kapunállók közül sokan meg- | halának, még a szegény György ! mester is meghala."
A berzenci, szigetvári, pécsi törökök ! orvtámadásai napirenden voltak. — A berzencei törökök Kanizsán megölték I 1^57-ben a szépségéről hires daliát I Keglevics Pétert majd pedig 1571-ben magát a vár kapitányt a vi tézTbury Györgyöt
Két évvel utóbb 1573 ban a sziget vári török lepte meg Kanizsát éppen hamvazó szerdán, mikor a húshagyói tivernyátdl még mámoros Takaró Mihály tisztet megégették a Rácvárosban a feje fölött meggyújtott házban, egy másik tisztet Posgii Tamást Stam balba harcolták és ott bele fojtottáir a tengerbe.
j (Folyt, kftv.)
Budapesti levél.
■ Megnyiltja kiállítás! Százezrével tódul a vidék közönsége a fővárosba, \'hogy a nagy nemzeti
leg mindent megtegyen. A polgármester ezután a főispánt négyfogatú hintájához vezette és az egész menet megindult a város felé. Az állomástól a „Szarvasvendéglóig sürO közönség állott sor alat A vasúti utcza elején gyönyörű diadal -kapu volt felépítve, melynek felirata r „Isten hozott"-taJ üdvözölte a főispánt. A főispán ezután kíséretével együtt Jak-osztályába vonult vissza, hol 4 órakor fogadu a küldöttségeket.
A tisztelgések.
A tisztelgő küldöttségek a „Szarvasszálló kis termében már fél négykor gyülekeztek. .. ;
A főispán nem sokkal előbb hagyta el az étkező termet s mindjárt a katonai , tisztikarok tisztelgését fogadu. Ezután egy kis pihenőt tartott és pont négy órakor megkezdte a küldöttségek fogadását a következő sorrendben;
I. Városi képviselőtestület (Vécsey Zsigmond polgármester.) 2. Városi tisztikar (Lengyel Lajos főjegyző.) 3. Kath., plébánia (Nith Norbert gvardián.). 4. Ágostai ev. gyülekezet- (Remete Géza képv5) 5. Ev. ref. gyülekezet (Seregély Dezső lelkész.) 6. Izr. hitközség. (Dr. Neumann Ede főrabbi.) 7. Kir. bíróságok (Mikoss Géza kir. tábla bíró.) 8. Közjegyzóség. (Plihál Ferenc közjegyző.) ( 9. Kath. főgimnázium testülete. Dr. Paehinger Alajos igazgató.) 10. Polgári fin- és leány-iskola testülete (dr. Bartha Gyula igazgató ) 11. Izr. elemi polg. és j kögépkeresk. isk. (Bun Samu igazgató.) , 12. Községi elemi iskola (Németh Ignác
igazgató.) 13 Kincstári hivaUlok. (......
nics Ferenc pénztárnok.) 14. posU és távirda hivatal. (Szommer
felügyelő.) 15. Irodalmi és _____
szeti kör. (Sümegi Kálf^elnök.} 16. \\ Kereszt jótékony nóegr^Hkdubánszky Lajosnó elnök.) 17. Izr . j^By nőegylet 18. Kisdedneveló-Egyesüla, 19. Szegények tápintézete Vidor einök. 20.
Nagykanizsai pénzinté^^H < Eperjesy Sándor elnök-nesztor.) ^Kr Kereskedők társulata. (Ebenspanger Lipót eln^^22. Első magyar ált. bizt. társ. (Sümegi Kálmán titkár.) 23. testület. (Knortzer György fóparaJSSók )
24. Ipartestület. (Knausz Ferenc elnök.)
25. Katonai Hadasyán Egylet (Tuboly% Viktor disz-alelnök. 26. Zalamegyei Agg-* harc. egylet (Sailér Lajos elnök.)
A tisztelgések ..körülbelül két óráig UrtotUfffcA főispán a küldöttségeket vezető szónokok beszédjére nyomban válaszolt, azután^ küldöj iségi tagokat magának be mutattatva, mindegyikkel kezet szo-r ritott. Rendkívüli nyájasságával mindenkit meghódított
A fáklyás felvonulás.
Pontban 8 órakor hagyta el a főispán és kísérete a színházat, hogy a tiszteletére rendezett felvonulást fogadja E közben a tűzoltók a lampionokat hordozó ifjúsággal a felső templomnál gyülekezett és mégha ¡ározott időben zeneszó mellett a „Szarvas* vendégfogadó elé indáit, melynek erkélyén a főispán és vármegyénk alispánja, valamint a kuéret várakoztak. Az egéaz teret pedig nagy közönség foglalu el.
Lengyel Lijos városi főjegyző üdvözölte a főispánt *
ünnepségeken jelen lehessen, a kiállítás nagyszerűségeiben gyönyörködhessen s a tündérmesék vi ágai megvalósító sok/éle\'\' látványosságot élvezhesse. Éi c népvándorlás tudatában a vidéken lakók közül sokan aggodalommal gondolnak arra, hogy Dy nagyszámú látogató közönség részére van-e elég szálloda, lakóhely ? Az aggód ók megnyugtatására szolgáljon, hogy a szállodák száma megszaporodott s ezek között első helyen kell kiemelnünk egy uj szállodát, mely »Bristol« szálloda elnevezéssel nyit? meg a Ferenci József dunaparti korzó és Mária Valéria utczára nyíló bejárattal, Közvetlen a »Hungária« nagy szálloda mellett. Uliu József, -,ki nyojet éven át volt a »Hungária« szálloda igazgatója s e téren, mint kiváló szakférfiú ismeretes, alakította szállodává ezen négyemeletes palotát, melynek ablakai nagyobbrészt a Dunára nyílnak, gyönyörű kilátással a bpdai hegyekre, királyi palotára és a dunai éléak hajóközlekedésre A szálloda a modern komfort minden követelményével ran berendezve; feltalálható itt a kényelmesség, legnagyobb tisztaság, egészséges levegő, a kellemes otthon; a szálloda villám világi tásu, az emeletekre felhúzó (Lift) áll rendelkezés^ a leggondosabb és leg-figyelmesebü kiszolgálásra pedig Ulits József személyes felagyelete nyújt biztosítékot. Diszes nyári és téli udvarkertjében, éttermében és kávéházában a legízletesebb ételek és tiszta italok szolgáltainak ki. Mindezekhez járul még, hogy szobaárai mérsékellek s hosszabb tartózkodás esetén az árak leszól littatnak, ugy, hogy mindenkinek a legjobban ajanlhatjuk, bogy Budapestre érkezve a »Bristol« szállodába szálljon. j
»Kóvesi sör csarnokában este 8 órakor!« ez a jelszó Budapesten, ha az a kérdés merül fel, hol találkozunk vacsorára. \'Ez a fővárosnak ujabb idő óta legkedvesebb és legnépszerűbb mulatóhelye, hol azonban ugy a villásreggelire, mint déli ebédre szintén a legválogatottabb közönség gyűl össze és méltán, mert. az óriási, impozáns szépségű csarnok, a legelegánsabb díszítés0, országunk minden megyéjének ctimerét feltantető falfestményeivel, naponta katonazene-hangver*eny mellett a legízletesebb ételek és legjobb borok s a kőbányai polgári serfőző hires kitanü sörének olcsó kiszolgáltatása jaellett valóban minden tekintetben érdemessé teszi azon nagy látogatottságra, mely-
X nemzet politikai életében a vármegyék mindig fontos szerepet játezot-tak. A vármegye élén álló főispánnak nagy működési körjatott. Nagy Kanizsa város közönsége Zalavármegye főispánjának személyében összpontosítva lá\'ja, mindama tulajdonokat és erényeket, melyek a vármegye bölcs kormányzásához szükségesek.
Nagy Kanizsa munkás iparosainak és kereskedőinek köszönheti felvirágzását. Amire Kanizsa felküzdötte magat, azt önmagának köszönheti. A város a főispántól nem kér semmit csak jogos érdekeit ajánlja jó akarata párfogásába.
A főispán valaszában kiemelte, hogy mennyire örül ama szívélyes szép fogad-utaanak, melyben fit a város közönsége részesiti és miatán még aj ember a vármegye élén, hálára van kötelezve. Azétt ezen ovácziókat a barátság előlegének tekinti. A város közönsége meg lehet győződve, hogy ő hatáskörében á város felvirágzása erdekében meg fog tenni mindent és a város jogos érdekeinek bármely magas fórum előtt szószólója lesz. részrehajlást azonban működésében nem fog ismerni Beszédét a város közöuségenek éltetésével fejezte be.
Ebben a pillanatban a nagy piacon készen tartott tűzijáték elsült. Száz meg száz röppentyű szállt fel a levegőbe bevilágítva az óriási teret és a tüzkévék sistergésébe a sokaság örömrivalgása és a himnusz hangjai vegyültek.
« Abankett
A kivilágítás megtekintése után a .Szarvas" nagytermében bankett volt, Ibelq^tóP-an^^ltak jelen.
helyet, alispán
ült. Az egész banketten lelaST" hangulat uralkodott, mit fokozott az a díszes közönség is, mely a karzatot elfc de az ízletes ét lek, a jó borok és bandája is hozzájárultak, még a TőrTej-pezsgö se tudU lerontani. — felköszöntőt a polgármester a királyra. Az egész közönség állva 1
kdr. tt-antzik^ Ferencz t és szé-dt^^V kővetkező toasztot az alispaJ^apta, a—* Sümegi Kálmán költői lendületű beszéddel^a főispánnak bátyját, dr. Szüts Miklós szellemtől sziporkázó toaszttal a somogyi vendégeket köszöntötte föl. Erre a főispán emelkedett fel és gyönyörű Urtal-mas beszéddel városunk jólétére és haladására emelte poharát. Az alispán is szép szavakkal köszönte meg a felköszöntést. Dr. Paehinger Alajos a főispánra emelte poharát, ki a tudományosságnak is híve, hiszen grófi fényes koronáját a tudomány egyetemen elnyert doktori cimmel tette még fényesebbé Ezután Remete Géza Vécsey polgármestert, Árvay Lajos főjegyző a város közönségét, Simon Gábor dr., Mangin megyei főorvost, Szüts Miklós pedig a hölgyeket köszöntött« fel és Tuboly Viktor mondU el szokásos verses toasztját.— A nagy Ursa*ág a hajnali órákban kezdett csak oszladozni.
látogatások és elntazás. j
Szerdán d. e. látogatásokat tett a fő- j ispán. Meglátogatu a róui. kath. plebá- < nost, az ág ev. ref és izr. lelkészeket, j
a katonaság parancsnokait, a magy. kir bíróságok főnökeit, a nóegyletek elnökeit, a kegyesrendiek házát, Vécsey polgármestert Lengyel főjegyzőt, az Ipartestületet, Gutmann Vilmost, Hirschl Edét, Eperjessy Sándort stb. — Bizonyára a véletlen dolga volt, hogy az Irodalmi és Művészi kör elnökségéről megfeledkezett. — Délben a főispán a polgármesterrel együtt ebédelt, azután pedig kihajtattak a vasúthoz. Itt szives búcsúzás után a 2 óra 25 perckor induló bécsi vonatul. Te-rezovácra utazott a szívesen látott főispán.
lm
Torlej-
• h.
ben részesül s a mely legjobban bizonyilja, hogy a látogató jól és kellemesen érzi ott magát. Ezért ajánljuk t. olvasóinknak, hogy Budapesten idözése alatt ne mulassza el Köve&i Nándor Erzsébet-kőrúton levő nagy sörcsarnokát meglátogatni, mert ott a kellemes szórakozás mellett a főváros egyik uj látványosságát is megtekintheti.
A kiállítás legérdekesebb különlegességei közé tartozik a falu templomépületében-levő árubódék közölt Kotányi János paprikamalma villamos hajtással működik s szegedi termésű hüvelyes paprikát őröl, mely szép rózsaszínű és- finom za matu Kotányi János már 15 éve Bécsben tesz nagy szolgálatot a szegedi paprik- népszerűsítésére, s neki lehet leginkább köszönni, hogy ezen czikk a külföldön is nagy elterjedésre jniotf, mert Kotányi személyesen járta be a külföldet, sőt meg az amerikai piaezot is meghódította á chicagói kiállításon, hol elsőrendű kitantetést nyerr.
A miUeninmi kiállítás egyik legbecsesebb és maradandó müve .bizonyára a földalatti villamos vasút, melyet méltán lehet a Siemens és Halske czég kiállítási müvének tekinteni. A magyar fővárosnak méltó büszkeségét képezi/\'a földalatti villamos vasút, mert e tekintetben megelőztük a continens minden városát s ezt a Siemens és Halske czég világhírű, a rillomoisAgi berendezések legismertebb gyárának köszönhetjük, mely czégröl a »Nemzet« márcz. 2l-iU számában a következődet irja: .Mint a villamos vasutak legelső sikerüli kísérletét, azon vasutat keli tekintem, melyei Siemens és Halske 1879-ben a berlini iparkiállításon mutattak be Ezen czégnek lehet egyákalában a villamos vasutak fejlődését kÖMÖnní. az eltó kísérlettől a mostani stádiumig..
A Siemens és Halske czéget nem kisebb di-cső^ég Uetí a villám világítási bereadezés^ terén; a. áltála eszközölt városok és egyes középületek vagy gyárak villan világítása bizonyult eddig min-legjobbnak és üzemzavartól mentessek, , oüt,legjobban bizonyítanak azon általunk is tu-I dott körülmények, hogy számtalan- gőzmalom és gépgyár Badapesten es a vidéken, hol más gyárak által eszközölt vülamvilágítási berendezések ■«« voltak tökéletesek, a Siemens és Halske czég által rekonstrúáltatták azt, mi, tekintve, hogy min-d« gyárban elSkelő gépészmérnök Ítél Uy kérdésben, * legilletékesebb szakvéleménynek tekint-
Millenáris-ünnepségek a vidéken.
Sümegen. f
Május 10-én reggel 4 órakor zúgtak a tornyok harangjai és mozsárlövések hirdették a nap ünnepét. Fél 9 órakor felállott a díszmenet elől az iskolák növendékei a tanítói karral, utána a Sümegen lévő 4$-as\' veteránok \' 184\'8-béR seiyem zászlójukkal. A nőegyesűletek, cassinó, lövölde, hivaUlok, dalárda, egyes céhek, számos nép várt a kezdetre. Eitner Sándor a rendező bizottság elnöke lendületes szavakkal nyitotta meg a polgári kör erkélyérő! az ünnepélyt, a menet zene és hazafias dalok közt az úgynevezett Flórián-térre érkezett, hol „Te Deum" éa hálaadó mise végeztével nt. Vida János káplán mondott igen szép beszédet. Innen ez alkalomra rendezett „Yince"-térre vonult a közönség, itt dr. Kellemen Károly reáliskolai igazgató mondotta el hazánk történelmi múltját a jelen kor fejleményeivel, mit igy fejezett be : Foglaljuk mindennapi imáinkba hazánkat, küldjük ez ünnepies pillanatban is szivünk mélyéből eredő fohászunkat Istenünkhöz : Áldás királyunkon, áldás hazánkon \\a
A „\\ince\' téren hét fát ültettünk, a bizottság minden fa gondozására egy nőt választott a társadalom minden osztályából, ők a bét vezér fájánál megőntözés-kor a következőket mondották:
A vezérek vezérének dicső nevére, Ar-pádra keresztellek! Nézz szembe a tom-boló viharral, emelkedjél ki a hét fa közül, mint kimagasloU a honalkotó Árpád.
Darnay Kajetáimé.
Nólj nagyra, viseld a dicső ELOD nevet sok-sok századon át, — légy emléke a küzdelmekben gazdag fényes múltnak és tacuja boldog jövőnek.
Dr. Bárdió Gjörgyné
Eitner .-vnna.
Hét fényes név közül TAS legyen a tied. Suttogó lombjaid regéljék az utódoknak is a mai ezredéves ünnep magasztosságát.
Epstein Vilmosné.
A honalkotók emlékére viseld OND hősi nevét.
Kovács Mihályné.
Njpved HUBA, magad jelképe vagy annak a kegyeletnek és hálának, melyekkel a honszerző ősök emlékének áldozunk.
Eitner Z>igmondnc.
E fit TÖHÖTÖMNEK keresztelem. A dicső mult emléke fejlesf-ze nemzeti érzületünket 8 tanítsa a késő utókort is költőnk eme mondásának megértésére: Hazádnakrendületlenül légy híve. oh magyar!
Dr. Kelleinen Károlyné.
Folytatás a mellékleten.
hetö. Ezért találjuk alkalomszerűnek mindezek felsorolását, mer vidéki városainkban a villamossági betendezések részint küszöbön, részint terv-bevéve vannak, tehát a tökéletesről való értesülés ugy a köz, mint magánérdek szempontjából szükséges
A kiállításra felrandalók bizonyára felhasználják az alkalmat, hogy a főváros nevezetességeit megtekintsék. Ezek közé méltán sorolható Kertész Tódor díszműáru tárháza a Kristóf-tér sarkán, mely ugy mesés gazdaságú, és változatos szépségű kirakataival, valamint csarnokainak bámulatos sokféle tárgyaival a legérdekesebb látnivalókat nyújtja. A megtekintés alkalmával mindenki meg fogja ott találni azt, mivel hazatérésekor családtagjai ak vagy ismerőseinek czélszerü vagy tetszetős ajándékkal kedveskedni akar s gondolható, hogy a czég erre az alkalomra fényesen látta el raktárát a legkülönfélébb »Budapesti Emlék«-tárgyakkal, kezdve az olcsó csecsebecséktől az értékesebb díszműárukig, bámulatos nagy választékban. Minden látogatónak ingyen nynjtja a czég a kiállítási albumát. Tekintettel a nyári idényre, jó szolgálatokat vélünk tenni, ba a czég nagy árjegyzékéből felsoroljuk azon czikkeket. melyeknek megrendelése időszerű és .szükséges lehet: Lavrn Tennis játék, ennek egyes alkatrészét Faoszlopok, két részből a háló kifesxitésé-hez; »New Sere* holdfast« legújabb angol h»-lókifeszítő, kitűn> minőségű angol »Rakett« gumi foganttyu a Rakettre, Rakett-prés, Rakett-tok, vízmentes vászonból,. Lawn Tennis labdák Halárjelzőgép, Lawn Tennis sapka, czipő, őv stb. s a Lavn Tennis szabályai, Croquet-játék 8 személyre a legkülönbözőbb kiállításban, kugli bál>oW ; lig-num Sanctum-golyók, orosz-kuglizó, tetászó-szerek, uszó-övek parafa vagy felfujhatö^gmni-vászonból, vivó-eszközók. Flóbert fegyver«:, ló-háló, halászó-szcrek, összerakható halászbot, hinta-ágy, sérti szék, kerti gyertyatartó, lampionok, papír-léghajók, .D Fevre«-féle valódi frapezia szódariz készitőgép, fagylaltgép, sodrony ételboritó, utazáshoz sxakséges kellékek : kén koffer, kézi táska, piai ed szij, angol nti ruhát ekercs, berendezett toilette-táska, oldal-táska, uti pohár, cognac-palaczk, toilet szappan, illatszerek, tíJT mosható aranyozó folyadék stb. stb.
Melléklet « .Z»l*i Kfclfay 1896 évi májn lé 23-Hti 2Ht MiaáH»
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896. MÁIDS 23-ia.
KOSI)! neved az ősi mait fényes di-(>ósegének. xöMeló lombjaid a jövő reményeinek jelképe. Pozsonyi Józsefne.
Ai izraelita templom udvarén feülli- j loU oltárnál Kronberger Jakab rabbihe- ■ lyettes moadoU megható imát; a dalárda i himnusszal fejezte be a, délelóttre megállapított programmoL Os magv«r siokis szerint áldomá-ra jöttünk össze két helyen is a polgári önképzőkörben eaa oasinóban. Ez utóbbi nelren a bizottság elnöke Kit-ner Sándor . királyra. Bánfi Alajos a bizottság nevében pedig a hazára mon- | dottsk kóztetszésü beszédet.
Felhasználta liánli koszorús költőnk Kóleseyuek parenaesisében itj ¿efimuo-iát a bazárul. történelműnk hősei példáival pedig a hon iránt való szeretetről szónoki hévvel tudott natoi a nép számban egvütt voltakra
|>éloUu népmulatság volt 80meg e« Rendek között elterülő gyepesen, itt liánli Alajos nép- és felsó leányiskolái igazgató engedve a felhívásnak, a szabadban beszélte el Árpid bevonulását, a pusz- , ta^zeri gyűlés é< a honalapítás dicsó muo-kaiát. Elmondá a liaza fentarlása iránt való kötelmeinket, mivel tartozunk Isten, királv és a hazának, ba azt akarjuk, hogy szép bonunk ujabb ezer és ezer évet éljen. Beszélőt több izben leiemelték, miut egvkor Árpádot, ugy mutatták az éljenző közönségnek Tinr. versenyfutás fösi^-rezték a délutánt. A közben székre illott Simon J. nevQ lakára iparon, oly ídö-rmdo folyamban beszélt történelmünk múltjáról, hogy érdemes volt ót meghallgatni. a nép éljenzéseel jutalmazta fáradozását.
Sóletul a láthatár. Sümeg vir ormin fellobog a máglya és a nép örömtűz és fáklyafény mellett vonni vissza a fellobogózott éií kiviligitoU virosba A Polgári kör erkélvéről dr. Székely Albert ügyvéd tartott befejező remek szép beszédet a sokasághoz. Nem kísérlem kironatilag leirnis ezt egész terjedelmében lenne érdeke, olvasni, de még- érdekesebb volt régig hallgatni.\'
A szűnni nem akaró éljenzések után a lövölde helyiségben megtartott táncmulatság fejezte be a szép és példás rendben lefolyt ünnepéin.
RKFKRENS.
L e t e n y e város képviselő testülete is május 17-én fiuuepelte magyar hazánk ezeréves fennállásának örömünnepét. Kora\\reggel tarack lövések jelezték az ünnep kezdetét, ií órakor a helybeli önkéntes tűzoltó egylet teljes díszben zene kiséret mellett járta be a fellobogózott város összes utcáit. 8 órakor a városi képviselő testület a szabadban templom előtti főtéren díszközgyűlést tartott, mely alkalommal Zakál Gyula ügyvéd helybeli városi képviselő nagyszabású hazafias beszédet mondott. fl órakor vette kezdetét az ünnepies hálaadó istentisztelet, a templom kicsinysége miatt a főtéren felállitott díszesen elkészített lombsátorban. Az összes állami hivatalok, hatóságok, egyesületek több ezer nép jelenlétében Laskovies Ferenc helybeli esperes plébános tartotta a szt-misét. majd utánna nagyszabású hazafias szi. beszédet. Ezek után következett az iskolai ünnepély, melyet Kovács Sándor kántortanító hazafias beszéd kiséretébeu nyitott meg, — utánna egy kis növendék leány koszorúzta meg Magyarország tér képét, — utánna több isko\'ás növendék bátor és nyíltan elmondott szavalatai következtek.
Délután 2 órakor az összes iskolás növendékek élén a diszbanderium és tűzoltó egylet kísérete mellett az úgynevezett Papsürü-ligetbe vonultak, hol a gyermek -majális vette kezdetét, itt az iskolás gyermekeket a város étellel, itallal és cukorkákkal megvendégelte.
A programúiba felvett lófuttatás, valamint a közönség részére a Papsürü-ligetbe tervezett táncmulatság a borongós és hűvös idő miatt elmaradt, helyette Tamás Gyula vezetése alatt 32 tagból álló bandérium diszfelvonalást rendezett, bejárta a város összes utcáit. Este 8 órakor pedig a nagyvendéglőben táncmulatság rendeztetett S külön-külön teremben. Az ott megjelent hölgyek közül ákerült a kővetkezőket leijegyezni. Ott voltak: Aradiné, Bayerné, Babicsné, dr. Csempészné. Cuffrainé, Fr*ytágné, dr. Hajós-ué, Herezegné, Keszlerné. özv. Krausznó, Leitner Józsefné és Lipómé, Piacsekné iVörcsök.) Rechnitzerné. Schíndellicsné O\'jnta-Fa;» Schmídtné. 8zántóné, Timás Gy aláné, Tamás Sáadorné (Borsfa.) Tüassyné, Beyer Czili, Paula nővérek, Müller Anna, Piacik Erzsike (Vörcsök,) H<>senberger Olga (Regensburg,) Schmidt Iréuke," Steru Olga és Malvin nővérek (Rátka,i Strasser Juliska stb., a mulatság 1 esztelen jókedvben kivilágos virradtig -tartott. Az est beálltával a főtéren felállított Kossuth-haiom gőrögtüzzel kivilágíttatott.
Elismerést érdemelnek ¿ rendező urak,
kik minden alkalommal tevékenységükkei { iparkodtak a rendet fentartani, valamint az ünnep fényét emelni > 1
FREYTAG IGNÁC
F e 1 a ő-R ajkon í május 17-én kora hajnalban taracklövések hirdstték az ünnepség kezdetét. A falu örege-apraja Isten házáblí ment igaz szívvel hálát rebegni a mindenek Alkotójához.
Feltűnő szép 8 megható látvány, hogy az urí lakokon valamint egyes épületeken a nemzeti zászlók díszesen lobogtak.
Megható látvány tárult fel a templomba lépők előtt, a midőn a sok fehérbe öltözött lánykái megpillantották, mindannyi koszorúval, nemzeti vállszalaggal volt ellátva, s minden egyes, valamint az iskolás fiuk kis zászlót tartott s nemzeti szalaggal díszített érmet viselL Pötréte községből is Csupor Mihály tanitó ur vezetése mellett, az iskolás fiuk és lányok, valóságos diadal menetben érkeztek meg a misére. A helybeli urak vallás külömb-ség nélkül mindannyian megjelentek, s áhítattal hallgatták végig, — a midőn Pálfy Ferenc pacsai káplán ur lélekemelő hatásos beszédet mondott, kérve a népet a testvéries szeretetre, s buzdítva arra, hogy gyermekeiket milyen honfiak s honleányokká törekedjenek neveim. — Délután két órára voltak össze híva. ugy az előkelőségek, valamint a falu diákjainak szülői, egyéb érdeklődő közönséggel egyetemben, a diszszavaiások meghallgatására. A helybeli tanitó Simon József ur és segéd tanítónő Szabó Gizella kisasszony követésre méltó példás buzgalom rnaí tettek meg mindent az ünnep emelésére, a mi a legsikerültebb is volt. Az iskola teljes díszben volt. rengeteg mennyiségű élő virágkoszorúkkal láncolatosat fel volt* ékesítve. a sok nemzeti zászló egészen ellepte a falakat, Európa térképe a koszorúktól alig látszott ki. Az iskolás fiuk s lányok a legszebb rendben voltak elhelyezve, mire a káplán ur szép megnyitó beszédet mondott, s felolvasott egy püspöki körlevelet, mely a fiatalsághoz szólt, buzdítva az apró nemzedéket a hazafiasságra, l\'tánna egész szivvel-lélekkel énekelték: „Hazádnak rendületlenül légy híve oh magyar." Annak befejezésével egyik iskolás fiu üdvözölte a jelenvoltakat, s ecsetelte a célt, mely őket összehozta, s utolján zászlóiét fennen lobogtatva éltette Magyarországot. A szavallá-. sok hosszú láncolata kezdődött erre. A kis Etlényi Erzsike, Árpád sírját a leghatásosabban szavalta el, — ugysziute az öt éves Bakó Annuska is mondott ver-secskét befejezésül, mit a legharsányabb éljenzés követett. Gruner Lajos ur az egész társaság érzelmeit tolmácsolta lelkes szavakban, a midőn a tanitó ur és tanitó kisasszonynak elismerő köszönetet mondott, a sikeres fáradozásért
Ekkor „Isten áldd meg a magyart" énekkel fejeződött be az ünnepség kezdő része. A zene ismét rázendült, s az ösz-szes összesereglett közönség párban disz-felvonulást rendezett, a zászlókat elől vitte az elöljáróság, a gyermeksereg a legszebb sorrendben fennen lobogtatva kis zászlóját megindult, követve a cigány zenétől, s a falu minden utcáján rózsás kedvvel énekelgetve haladott keresztül. — Vissza érkezve az iskola házhoz, a kis sereg nagy körben táncra perdült, s a legjobb kedvre fejlődött Elérkezvo az ozsonna idő, az urak s a több: szülők adományát a sok kemence kalácsot, hust sajtot, a karszallagos rendezők (Szabó Gizella,. Simon 8zidonia, Unger Margit,) az iskolába hordták, valamint a sok összeadott bort, a gyennekék, kik százával voltak, körül ültek minden irányban sorrendbe, s kezdődött a felhalmozott tele asztal alamizsna kiosztása, üzsona végeztével ismét kivonultak, s apraja 8 nagyja megkezdték újból a táncot.
Míg ez kint folyt, addig az uriközőn-ség,\' mely teljes számban egyetértve együtt volt vendégeltetett meg, valósá-
fros batyubál módra, minden összebeszé-és nélkül a legkényesebb Ízlésnek megfelelő ozsona teríttetett fel, s a legjobb kedv uralkodott felköszöntések voltak a napnak megfelelő haugon. A templom előtti térségen ültették el az úgynevezett millenniumi fákat, melyek a volt vezérekről neveztettek el.
ÜNGEBNÉ JANDO VILMA.
Palinbaa A palini kathoükiu népiskolában május 17-én tartották a- ezredév emlékünnepét. Ax iskola helyisége zászlókkal 6« virágokkal volt feldíszítve. Az ünnepélyt Ma-goai József Unitó szép beszéd kíséreté ben nyitotta meg, melyben kimeritőe® méltatta sz emlékezetes nap jelentőségét Ezután Vigner Ilonka szavalta el Bütt-ner Linának .Ki volt ugyobb?* cimü költéséé, ét, majd Janisch Aranka adott elő azép alkalmi költeményt Az ünnepélyen réizt vett a palini intelligencia nagy réssé, melynek befejezése után
Jeszenszky Árpid az iako\'s növendékeit jutalomban részesítette. _
Tanulóink a kiállításon.
Az ezredéves országos kiállítás igazgatósága s hazai felső-, közép- és népokt. tanintézetek növendékeinek és azokat kisérő tanárok és tanítóknak, tanítónőknek az ezredéves kiállítás és a fő- és székváros megtekintése céljából tervezett tömeges kirándulásai tekintetében a következő / tájékoztatást adta ki:
Az ezredévos országos kiállítás igazgatósága. a kereskedelemügyi m. kir. minister úr rendeletéből, felajánlotta szolgálatait a vallás- és közoktatásügyi minió-^ter úrnak a hazai tanintézetek növendékeinek és az azokat kísérő tanerőknek, az ezredéves kiállítás megtekintését czélzó tömeges kirándulásai szervezésére.
Azou messzemenő könnyítések alapulvételével, melyeket az ezredéves kiállítás elnöke a szóbanlevó tömeges kirándulások elősegítése céljából engedélyezni méltóztatott. a részletére nézve a következő felvilágosításokkal szolgálhatunk:
a) Az összes nyilvá£*>sMeleggel felruházott hazai tanintézetek tanulói és az azokat kísérő tanerők személyvonatokon a ,11. osztályban III. osztályú egész jegy árán, a III. osztályban pedig egy III. osztályú íéljegy árén utazhatnak. Két 10 éven aluli gyermek annyit fizet, a menynyit egy tíz éven felüli. A tíz éven aluli gyermekeknél a kedi 50*/.-ot tej-z.
Falusi és tanyai elemi dékeí (föld mívesek gyermekeij, a mi nyiben tíz évnél JÉ^bbek, a III. osztályban III. osztál^^A?gy árán, a menynyiben tiz évnél ^pEdósebbek, egy III. osztályn jegy negyed árán utazhatnak.
b) A tömeges i^^dulásban résztvevő felső- és közép^^H, tanitóképezdék, felső kereskedelm^Klák. polgári, felső nép-(fiu)iskolák növendéke^^azokaj sérö tanárok és tanítók főreáliskolában Markó-uti állami főgymnásiumban, a iskolában (Lovag-utca 18), a VII. ker. állami főgymnasinmban (Barcsay-utca 5. sz a gyakorló gymnásimban és végül a városi elemi iskolák növendékei-és tanerő a VIII. ker. állami főgymnasiumban (Trefort-utcza 8. sz.):
a tanítónő-, ovónőképezdék, a feflsőbb-és polgári, valamint az elemi leányiskolák növendékei a VI. kér. áll. polg. iskolája tanitónö-képezde, nemkülönben a II. ker. áll. tanítónő-képzointézetben berendezett tömeglakásokban.
a falusi és tanyai elemi iskolák növendékei végül a kiállítás igazgatósága által épített barakkban szállásoltatnak el.
A podgyász megőrzéséről és a lábbeli tisztogatásról az iskolákban berendezett lakásokat illetőleg gondoskodva van.
c) A tanintézetekben elszállásolt ifjúság és azt kísérő tané- Jk következő élelmezésben részesülnek: Reggelire kapnak egy nagy pohár kávét két süteménynyel, ebédre levest, marhahúst mártással (esetleg főzeléket pecsenyével, székelygulyást vagy pörköltöt) és tésztát uzsonnára egy pohár kávét két süteménynyel, estére rendesen hideg vacsorát (pld. retket vajjal, vajas kenyeret.. hentesezik keket stb.) kivételesen egy tál meleg ételt.
A barakban elhelyezett ÍÖldmives gyermekek és azt kisérő tanerők a népkonyhában kapnak reggelit ebédet és vacsorát: mig a tanintézetekben elszállásolt ifjúság, még pedig a-fiu növendékek a reggelit szállásukhoz\'közeleső kávéházban, az ebédet a kiállítás egyik csárdájában, a vacsorát szállásukon avagy a kiállítás területén; a leánynö*enáékek a reggelit és vacsorát szállásukon, az ebédet a kiállítás területén fogják elkölteni.
Uzsonnáját mindkét nembeli ifjúság a kiállítás területén fogja megkapni.
d) Az ifjúság vezető tanárai, illetve tanitó és tanitónói a kiállítás kalauzai vezetése mellett tekintik meg a kiállítást ós a fő- és székvárost
Az ezredéves orsz. kiállítás igazgatósága a tömeges felrándulóknak jegyfüzeteket bocsát rendelkezésére, melyekben a menettérti jegy a három napi tartózkodásra szóló lakásutalvány, a reggel»-, ebéd-, vacsora és utsonnajegy, 3 belépti jegy együtt foglaltatik.
A jegyfüzet ára megrendelésnél előre fizetendő. Harminc jegy-füzet után egy-egy jegy füzet díjmentesen bocsáttatik rendelkezésére az ifjúságot kisérő tanerőnek.
A déli vasút állomásairól utazóknak ugyancsak a kiállítás igazgatósága szolgáltatja ki a jegyfüzeteket. Ezek árait illetőleg esetről-esetre ad felvilágosítást az igazgatóság.
A tömeges felrándulások helyi szervezése az illető vidéki tanintézetek igazgatóságának kezeibe van letéve. Ez eszközli a résztvevők előjegyzését a jegyfüzetek kezelését kiosztását, a felrándulás idő- | pontjának, az utazás programmjának megállapítását.
A felrándulás határnapja jóváhagyás végett az ezredéves orez. kiállítás igazgatóságával legalább 15 nappal előbb közlendő, hogy a szállás és ellátás biztosítása és a jegyfüzetek kiadása iránt az intézkedés megtörténhessék.
Az egész kiránduló csoport együttesen utazik Budapestre és ugyanazon vonattal hagy^ el a fő- és székvárost
Legalább 30 tanulóból és tanerőből álló csoport veheti igénybe a jegyfüzet kedvezményt, — de kívánatos, hogy a jelentkezők minél többen -legyenek.
A tanintézetek juníus 16-tól szeptember 24-ig állván rendelkezésre, csoportos felrándulás csak ezen időközön belül- rendezhető.
A kirándulók külön vonatot is vehetnek igénybe, ha az ^egészben fizetendő menetdíj által a megteendő ut minden kilométere után 2 frt 40 kr. biztosíttatik a m. kir. államvasutaknak. Ezen határoz-mány alól az igen távol fekvő állomásokról utazó csoportokkal szemben és ha a kirándulók száma az 500-at eléri, a kereskedelemügyi ra. kir. minister úrtól esetről-esetre kikérendő engedély alapján kivételek is lesznek tehetők.
Az egész csoportnak a tartózkodás egész ideje alatt való együtt maradása feltétle-. nül kötelező.
A kirándulókat érkezésüknél a kiállítás kalauzai fogadják és kisérik szállásukra, onnét a kiállításba. A délutáni órák a város nevezetességeinek megtekintésére lesznek fordíthatók
A tavasz beköszöntött; ^huni évad megkezdődött; de közöo^^ft csak á tavaszról vett tudomást,^^^a világot jelentő deszkákon végbemenő játék iránt, mindeddig nagy köz^^feéget tanúsít. Színházlátogató ke^^Bünkböl az idén> szicházkerülő köSHég lett, ? Hít í>u- ¿afr műkedvelő e!ő-irré féle zenge-a tisztelt publikum, bír"a közönségnek előírni nem lehet, mit kedveljen, mit nem, de városunk közönsége már ismételten tanújelét adU annak, hogy egy hat hetes színházi szezont anyagi támogatásban részesít.
A kérdéi csak az, milyen társulat tart előadásokat hol tartja azokat és mely évadban ? Mikor Somogyi igazgató tavaly \'először jött el Kanizsára, az összjátékban kitűnően fegyelmezett társaságot hozott magávaL, hol mindenki a helyén volt és a melyben 6—7 kiváló erő ékeskedett. A közönség csakhamar figyelmessé lett az előadásokra és aürüen látogatta azokat addig — mig a tűrhetetlen hőség a szűk zárt helyiségből ki nem űzte. Végre annyi önfeláldozást nem lehet várni egy közönségtől, ha még annyira lelkesedik a színművészet iránt, hogy junius havában türelmesen halgas-Boa végig egy két-három óriáig tartó előadást a Polgári Egylet nagytermében. Junins havában Jászainé is üres padso-rok előtt játszott Nagy-Kacizsán.
Most Somogyi május 10-én köszöntött be először társulatával, a melyből a jó erők nagy részét szélnek eresztette és másodrendű tagokkal pótolta. Megkezdette az előadásokat május 10-én, tehát olyan időben, amikor a közönség egy hosszú télnek szenvedései után örült, hogy a szabadban lehet. Megkezdette az előadásokat akkor, a mikor a millenniumi ünnepekről tudósító fővárosi lapok a vidék közönségében felébresztették a vágyat, hogy saját szemeivel lássa a fényt a pompát melyet az ezeréves haza a fővárosban kifejt És mintha a zavaró tényezőket még szaporítani akarta volna Somogyi, az előadásokat rosszul összeállított műsorral kezdte. Töredékek és élőképek, ozsdi darabok és elkopott operettek a nagykanizsai közönséget nem vonzzák színházba. Fogyatékos előadások a mi elkényeztetett közönségünknek nem kellenek. Es a mi közönségünk, mely télen megtölti a termeket, ha műkedva lói előadásokat tartanak, szívesen elmegy a színházba is, csak tessék ott alkalmaa időben jó erőkkel uj darabokat játszani. Az idei balsikerért közönségünket szemrehányás nem illetheti. Ez minden iránt ami érdeklődését fölkelti, jóakarattal van eltöltve. Csakhogy úgy látszik hogy Somogyi nincs aunak az arcanumuak birtokában, amely, a közönség be a színház látogatókat nevel. Pedig a titok könnyen kideríthető, neve: korai szezon, jó erők és újdonságok. V.
Színészet
Élvezetess valódi gyönyörűséget nyújtó este volt a mu t pénteki G a u t h i e r Margitot adták s Angyal Ilka a címszerepben teljesen sikerfiit alakítást nyújtott Mélyére hatolt szerepének,
melynek minden szavát nemcsak értelmesen eldaklamálni, hanem megjátszani is iparkodott És ez sikerűit ia neki bár, kivált az elején, ingadozott egy kevéssé. Kár, hogy Somogyi volt a partnere, ki Armand alakjába nem tudott elég érzelmet önteni. Hideg maradt mindvégig; a közönség is hidegen fogadta. C»ak a IV. felvonás végső jelenetében fejtelt ki
némi erőt Közönség ismét kevés volt •
Meglehetősen űrea ház előtt került szombaton A Szép Helena cimü eperette is szinre. A darab egyike azon sablonszerű müveknek, melyek inkább pikantériájukkal, mint tárgyukkal vagy zenéjökkel hatnak. A szereplők általában igyekeztek kielégíteni a kevés számú publikum várakozását. Juhász Ilka (Helena) csengő, bár kevéssé erős hangja általános tetszést aratott, játéka azonban kevésbé eleven^ Hasonlóképpen elisme-j résben részesült ^ e r é n y i (Pária) ér-j ces éneke, játékában azonban több volt a pásztorból, mint a királyfiból. Föltétlen . elismerést érdemel, habár csak kisebb > szerepe volt, közönségünk tavaly óta j ismert kegyeltje K é z d i Juliska,\'. ; hangja kellemes, játéka eleven, mozgása I könnyed és kecses általában igen kedves 1 jelenség. Bőven kijutott a tapsból Pol-g á r-nak és K i s s-nek is. Az előbbinek természetes játékát és jóizü humorát j az utóbbinak szép hangját és komoly 1 fellépését már tavaly megkedvelte kö-; zőnség&nk.
*
A vasárnapi díszelőadásról máshelyt számolunk be. Hétfőn a Goldstein Számit ismételték meg s a közönség nagyokat nevetett szemenszedett izet-lenségein. — Kedden a főispán ur ő méltósága tiszteletére ismét díszelőadás rolt Sajnos, hogy még ekkor is csak egy-pár páholy telt meg, mig a földsziot teljesen üres volt. Pedig a Kertészleány zenéje igazi kedves francia muzsika de az operette meséje nem sok érdeklődést kelt Két hercegi csemetének sieszélyes-kedéséből ered az egész. A hercegkisasz-szonyt Mészárol Kornélia igen ügyesen játszotta, bár játékánál sokkal többet ér az éneke. A többi szereplők
kőzöl Polgár és Kiss Pista váltak ki. •
Szerdán premier volt: SudermÁnn Pillangócsat á-ja. Sudermann merész kezekkel mstkol a társadalmi életbe 8 minden tekintet nélkül tárja fol hibáit bűneit. E müvében is a berlini társadalom bűneit ostorozza erős reális színezéssel. Hergentheim asszony özvegyen marad három leányával 8 a szegénység arra viszi őket, hogy kapva kapjanak a fényes partin, mely Mainak, a milliomos Winkeimann fiának, Elzával, á legidősebb leánynyal való eljegyzésekor kecsegteti őket A jövendő reményében azonban nagy lábon kezdenek élni az após költségén. De az após fukar üzletember, csak a pénzt imádja Másrészt meg Keszler, az utazója, egy alávaló férfiú, fentartja viszonyát Elzával az eljegyzés uláu is. Ebből ered a bonyodalom, melyből Max becsületessége és a legkisebb leánynak, Rózsikának, ártatlan jó szive találnak csak ki utat Az előadás a legjobbak egyike volt melyet eMezonban láttunk. Mindegyik szereplő jól megállta helyét, még Somogyi is, ki erősen kidomborította Keszler becsület nélkül való alakját Legjobban kiemelkedett azonban B o d-roghy Lina, ki Rózsikát helyes felfogással és nagy művészettel játszotta. Az ártatlanság bája s a fölébredő becsületes szerelem pírja tették kedvessé alakját. Kiváló volt B a g h y ia Mainak szerepében. A kissé bárgyú, de végtelen jó szivü szegény szerelmes fiúnak minden jellemző vonását sikerülten domborította is. Elzát Angyal Ilka játszotta elég diszkréten. Igen kedves volt ?ol-gárné Laura szerepében és Bognár is megállta a helyét mint Winkeimann. A sikerült előadás nagyobb közönséget érdemelt volna
*
Folyó hó 21-én itt először a Kis \'hörcsög. A népszínház kedvelt darabja főleg mulatságos helyzet komikumával hat Chapássott György alprefétaek (Baghy) gyenge kalandja akad, melyet titkolni kiván, azért meghagyja Leopold komornyikjának (Polgár), hogy urának távozását senkivel ss közölje. Leopold nem igen ügyes ,ágent d\'amour* és hogy ügyetlenségét leplezze, kénytelen De la Charniére tábornoknak magát alprefét-nek bemutatni. Ebből a személy uaurpa-tióból keletkezik ezután a félszeg helyzeteknek egész sora Bohózatról lévén szó, Boros Endre annak vastag komikumát nagyon jól tudta kifejezni, Polgár Sándor a komornyik szerepében brillírozott. Kérdy Juliska nagyon chic-ke» Simonette színésznőt mutatott be. Legjobb igyekezettel játszottak a többi szereplők is.
XXIV. ÉVFOLIAM.
Károly Lajos
kirilvi herceg meghalt. Királyunkat ismét mély, megrendítő csapi* érte. Az örömaapck után, a melyeket magyar fővárosában körünkben töltött e!.ismét a gyás- és szomorúság napjai virradtak reá. A szerető, gyöngéd bátya aggódó gondossága val várta naponta i Bécsből érkező híreket és mintha a nagy beteg ki ma hajnalban örökre lehooyta szemeit, csak azt várta volná hogy koronás fivérét még eftrszer lássa, — a katasztrófa huszonnégy órával azután, hogy a király \'Bécsbe érkezett, tényleg bekövetkezett L hó 19 éu. A temetés pénteken délután 4 órakor volt A beszentelést a kapucinusok templomában végezték azután a holttestet örök nyugalomra helyezték a kapucinusok sírboltjában. Az engesztelő mise ál dozat ma délelőtt 11 órakor tartatott meg. A gyá-zhir városunkban gyor-an elterjedt Igen sok házra, főleg, a középületekre és kaszárnyákra nyomban fekete zászlókat tűztek ki. A katonaság kérelmére szombaton d. e. 9 órakor requiem volt a plébánia templomban. A vá ros, mini értesülünk, részvéifelira-tot intéz a király ő^lségébez.
Hírek.
— Előléptetések a in. kir. posta-és távírda hivatalnál. A nagykanizsai mozgopóstánál Frivísz Károly posta- és távírda felügyelő, címzetes tanácsos főfelügyelővé; Vukasovich Vince p. és t. tiszt főtisztté, Leposa Ferenc, Hikády István, Melics János segédtisztek tisztekké léptettek elő. A városi hivatalnál: Jaeger Ferenc p. és t főtiszt felügyelővé. Lázár József tiszt főtisztté, Wajdits Géza segédtiszt tisztté avanzsirozott. Re mm József p. és t. főtiszt felügyelő lett
— Zárfeloldás. Városunkban néhány előfordult sertészvészes eset miatt még március hóban a sertés zár elrendeltetett. Miután .nost már a vész teljesen megszűnt, városunk folyó hó 2;-én a zár alól feloldatott és jövő szerdán már ser-tésvásár tartható.
— Halálos kimenetelő baleset Ko-hári Péter helybeli napszámos f. hó 22-én reggel egy kavicsvonatról kavicslapátolás közben oly szerencsétlenül esett le, hogy mire kocsin hazaszállították, meghalt. — Vizsgálat és orrosrendőri boncolás elrendeltetett.
— Eshüvó Brück Sándor és Fuchs Melánia k. a. f. hó 24 én délután 1 órakor esküdnek egymásnak őrök hűséget Alsó Vísnyén.
G/ászrovat. özv. Halphen Lázároé Hilpben Mór városi képviselő és izraelita hitközségi előljárósági tagnak édes anyja 73 éves korában folvó hó 20-án délelőtt 9 órakor elhunyt.\' A gyászoló család a következő jelentést adta ki. Halphen Mór és neje szül. Steiner Hanna. özv. Welisch Rudo\'fné sz. Halphen Ludmilla, Schloss Gotifridié szül. Halphen Leopoltfina mint gyermekek, Ugy maguk, mint az alulirt rokonság nevében fájdalomtelt szivvel jelentik, hőn azeretett anyjuk, illetve anyó.uk, nagyanyjuk és nővérük őzv. Halphen Lázárué úrnő szül. Neustadt Rozina 1896 május hó 20-án délelőtt 10 órakor •lete 78-ík évében hosszas szenvedés utáo tőrtént gyászos elhunytát. A bol-dogultoak halt tetemei pénteken folyó hó 22 én délután 3 órakor fognak a helybeli izr. sirkertbeo örök nyugalomra tétetni. Nagy-Kanizsa, 1«9G. május 20 án Schloss Gottfried vő. Scbwzrz Nina, Mauthner Fanni nővérek. Halphen Teréz Halphen Jenő, Welisch Jenő, Welisch . Adélé férj. Dr. Korner Ernilué, Welisch Mór, Weisch Miksa. Schloss Alíce, unokák. — Killer Henrik helybeli kereskedő L hó 18 án Budapesten rövid szenvedés utáo meghalt
— Dili vasút. Pünkösd ünnepe al-alkalmával £ éri májas bó 23 án a déli vaaut magyar vonlainak állomásairól Bécs, Finme, Trieat és Velencébe rend-kivttl mérsékelt áru meuettérti jegyek linziek kiadva, melyek 14-napig érvé-\' nyesek és még azon kedvezményt nyújt ják, hogy viaszajövetkor ezen jegyekkel az utazást kétszer tetszés szerinti állomásokon félbe lehet szakítani. Ezen J«gyek kiadásira és áraira néwe külön hirdetmények adattak ki, a fielyekhez ezen rendkívül mérsékelt ára jegyek ér vényesek, indulási idejükkel fel vannak említve.
— Mnlataág. A galamboki 8. tüzoltó-ejyesület saját alapja javára pünkösd hétfőn 1896. évi májú, hó 25 én a gslaffl boki közaégi erdőben táncmulatságot
— .Zala vármegye községi- és körjegyzőinek egylete évi rendes közgyűlését Csáktornyán 1896. junius 22-én tartja meg. A L é. köz0ü)és tárgyául a kővetkezők tűzetnek ki: I Az 1895. évi pénztári számadás felülvizsgálata U. Az 1897. évi költségvetés megállapítása. HL Az egyleti alapszabályok módosítására kiküldött bizottaág jelentésének tárgyalása. IV. Az országos központi jegyző-egylet indítványa, a tigdíj hátralékos megyei jegyzői egyletek tanácskozási és szavazási jogának al országos jegyzői congressusokoní felfüggesztése tárgyában. V. Az 1896. évi országos jegyzői coogresz-szusra két tag kiküldése. VL Általános tisztújítás.
— Kerékpáron Budapestre Merész eszme fogant meg színtársulatunk néhány biciklező tagjában. Elhatározták ugyanis, hogy a szezon befejeztével kerékpáron mennek föl Budapestre a kiállítás meg-tekin tésére. A merész terv szerint körülbelül három nap alatt tennék meg az utat. Csak se a meleg — le ne hűtse őket, se az eső ne rontsa el aljukat
— A szolyrai víz gyógyhatásáról dr. Bossányi Béla a budapesti szt. Lu kacs fürdő főorvosa ,A köszvény különös tekintettel a gyógykezelésre és életmódra- czimü müvében a legisme-rőbben nyilatkozik. A szolyvai vizet kiváló gyógyhatisán£l fogva p íratlannak mondja ezt nemcsak 8 45*/, natr. bi-carb. tartamáért, hanem azért is, mert rendelkezésére álló balneologiai munkákban hason értékű forrásra nem akadt A szolyvai forrásvíz Nagy Kanizsán Fesselhofer József és Rosenfeld Adolfnál kapható.
— Rossz vasúti összeköttetés Zala-Egerszeggel. Zalavármegyének folyó bó 13-án tartott közigazgatási bizottsági ülésén Eperjessy. Sándor bizottsági tag felemlité, hogy a déli vasút uj menet-beosztása a Nagy-Kanizsa és vidékéről a megye székhelyére utazókra nézve igen alkalmatlan; mert csak 10\'/, érakor délelőtt érkezhetnek be és délután 5 óra 08 perckor távozniok kell; szerinte e bajon ugy volna segíthető, hogy Nagy-Ksnizsáról reggel 7 órakor egy vegyes vonat indulna Sreot-Ivánra s ez a vegyes vonat este 7—8 óra kőzött vissza-indu\'na Nagy-Kanizsára ; vagy pedig, ha ez nem volna létesíthető, úgy a Nagy-Kanizsáról reggel 1 óra 56 perckor induló tehervonat, jiely reggel 8 óra 10 perckor ér Szent-Ivánra és az este 8 óra 19 perczkor Szent-Ivánról Kanizsára induló tehervonat e két állomás kőzött vegyes vonattá alakíttatnék át úgy, hogy menete meggyorsittatván, később indulna el reggel Nagy-Kanizsáról és viszont korábban érne az éjjel 12 óra
I 42 percnyi idő helyett Nagy-Kanizsára I A közigazgatási bizottság kérvényileg megkeresi a déli vasút üzleti igazgatóságát, hogy a fennálló bajon t i\'elemli-I tett két módozat egyike szerint segítsen s egyúttal felkérte főispán óméltóságát, \' a bizottság e kérelmének támogatására, amit 6 szíves készséggel meg is igért.
— A szegények megvendégelése és megajándékozása. A ker. és izr. jótékony nóegyletek 12 közös gyüjtö ívet bocsátottak ki a következő kérelemmel: Kagy-k\'anizsa város jótékony közönségéhez. Városunk képviselőtestülete áthatva azon óhajtól, hogy hazánk ezredéves örömünnepe városunk minden egyes, még oly szegény lakójának is örömnapja legyen, a szegények megvendégelését és megajándékozását is felvette az ünnepségek sorozatába és a\' tek. városi Tanács a két nőegyletet kérte fel az ezen célra szükségelt pénzösszeg társadalmi utou való összegyűjtésre, melyhez kérjük városunk áldozatkész közönségének szives hozzájárulását Ezen kérelem a táros álul megszavaz >tt 120 forinton felül 464 forintot jövedelmezett, ngy hogy 584 forint 30 kr. állt a rendezőségnek fen jelzett jótékony célra rendelkezésére. 17-én délben a Zöldfa-kertben l 78 szegény vendégeltetett meg; a menü a következő volt: leves, borinsült főzelékkel és salátával, tészta, ljsnyér és sör.
— A Gizella-egylet adománya. Egy Mücních Aurél orsz. képviselőből és Marék Arnold vezérigazgatóból álló küldöttsége belügyminiszternek ma a következő levelet nyújtotta át: Nagyméltóságú miniszter url Kegyelmes urunk I A magyar állam ezredéves fennállásának évfordulója alkalmából az egész magyar nemzetet átható hazafiúi lelkesedés nemcsak ama nagyszabású munkálatokban nyilvánul, a melyek Magyaromig mai állapotát feltüntet« fényes kiállítás megteremtésére irinyozvik. hanem az emberi tevékenység azoo terei: is felöleli, a melyek felé kétszeres örömmel fordulunk akkor, a midőn keblünket az eszményi lelkesedés lángjai hevítik. Az emberszeretetnek, ahumanizm annak számlálás- alkotásai kísérik azon fényes ün népségét, a melyeknek Nagyméltóságú szép hazája már legközelebb szintere
ZALAI KÖZLÖNY
--—1--
lesz. Éppen azért mi alulírottak sem zárkózhatunk el az érzelmek elől és egy szerény bár, de közhasznú térv-nyel kívánjuk ujabb bizonyfágát szolgáltatni annak, hogy intézetünk mindenkor érdemes volt arra a védnökségre, a melyet Gizella föherazegnő ő fenségének magas személyében bír, hogy minden alkalommal kész ama nemes és fenkölt intenciók szerint eljárni és tenni, melyek ő Fenségét, a kinek nevét egyletünk viseli, vezérlik és áthatják • főleg, hogy egyesületünk a tisztelet és becsülés érzelmeit ápolja azon ország irányában, a melynek sikerei és eredményei jelentékeny részét kö.zönheti. Ezen szempontoktól • és érzelmektől vezéreltetve egyesületünk választmánya mai ülésében elhatározta, hogy 5000 koronát bocsát nagytnéllóeágod rendelkezésére oly rendeltetéssel, hogy az ezredéves kiálliti* alkalmiból ezen ösz-szegből öt magyar,ajkú, szegény sorsú, érdemes hajadon leány kibázasitására egyenkint 1000 korona fordítassák. A midőn Nagyméltóságodat tiszteletteljesen felkérni szerencsénk van, hogy a fent jelzett összeget kegyesen elfogadói és az intézkedéseket arra oézve, hogy az kitűzött céljára fordíttassák, elrendelni mél-tóztaasék: engedje meg egyúttal Nagyméltóságod, hogy a küszöbön levő nemzeti ünnepélyekhez szívből jövő szerenc-e-kívánataínknak adjunk kifejezést Nagy-méltóságodnak alázatos szolgái : Gizella egyl. dr. Erner Vilmos cs. kir. udvari tanácsos, a birodalmi tanács tagja s. k. elnök, Ludwig Albert cs. kir. kereskedelmi tanácsos s. k. alelnök, dr. Münnich Aurél országgyűlési képviselő s. k. alelnök, Marék Arnold vezéi igazgató.
— Ki akar egy éves önkéntes lenni ? Az olvassa a hirdetést
1896 MÁJUS 23-án.
Kfyiltter.*)
Se ysmdamaiztsá SS krtál 1< írt 65 k,l, .ila®int fekete, feb é r ■ «ín*. .ansberg-jely.nl 35 krtól 14 frt S6 -.,f métarenkést «im, eakos koexkiiott, mi.tiaott, damaszt >tb. (»intet? 240 kOJSabSsMbiaSiág 2000 uin él mintásaiba IIb megrendelt ára poiUbéf »« ftaaMtH.9 a házhoz sxáltitv, micti-bl postafordultával keld : Heaaeb\'rg 6. ei 4. kir. név. lalll. (aelyemg/ára Zlrlek-bea. Svijubi eiiioiett tevelekr. lOkro» 4e levelezőlapokra 5 kroa b4ly.g rmfttalaadö. Magyar nyelven in megrendelések pontosan elintéztetnek
£1180
i
magyar
BUDAPEST; 7-, Kärpät-ateza 9- üíb-
Alapitiaiott 1SSS
¡¡Sffiffi ffiHitímflik á CTjüemketö
a t. ez. flgr Imet a kitOaő birné.nek Örvendő gépberrfütezést és mosóul rendszert le-kintit a technika legmagasabb fokán álló
Vegyesek.
- Megbízható \' gyógykezelés. Zavart emésztéssel ellátott egyének, kik étiágyhiányban, felfúvódásban gyomorgörcsökben és rendetlen székelésben szenvednek, a „Moll féle seldlltz por\' használata által rövid idő mslva visszanyerik egészségüket Egy doboz ára 1 frt Szétküldés naponta utánvételei! Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udv. szállító által Bécs. L Tuchlsuben 9. Vidéki gyógyszertirakban határozottan Moll-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Henri Nestlé-féle gyermekliszt. :
mely Nestlé vegyész által Veveyben 30 érvel ezelőtt találtatott föl, azóta nem esak az egész szárazföldön, hanem a többi világrészeken is óriási eltelje- j dfsnek indult s a legelső tekintélyek j
gyermekorvosok; által az anyatej helyettesítőjéül ajáltatik. a gyermek tápanyagok közt ma kétségtelenül az első helyen áll \'Mu: a tej. hogy tartósabbá váljék, gyakran szóda, bor és szálicil-savval vegyittetik össze, mi a gyermekek organizmusára - idővel leglfárosabb következményeket vonja maga után, addig ez eset a Nestlé-féle gyermeklisztnél teljesen ki van zárva, a csecsemők örömes\', veszik magúihoz, tőle virágzók és erőteljesek, a mi\' fődolog, egyenletes gyors táplálékuk van, melynek készítéséhez vízben néhány perczig tartó főzés elégséges, születéskor mint tejet isszák, későbbi hónapban pedig mint pépet veszik magukhoz. A Nestlé-fele gyermekliszt a táplálékooyság múxfeti sajátságával bír, s azonfelül gyártása is felette észszerű. • A gyerraekltsztbez felhasználandó uagy mennyisége tej naponta frissen fetra a gyárhoz \'.aitozó tejgazdaságból áilítUtík elő. Miután a tej pontosan megvizsgáltatott egy készülékbe öntetik,\' melyet gőzzel fűtenek, a melegítés azonban 40 — 50 foknál magasabbra nem terjed, hogy a tejnek sajátosságai változatlanul megmaradjanak. A szükséges kenyérhéj legfinomabb búzalisztből állíttatik elő. Minthogy liszthez legfinomabb részeiben csak a kenyérhéj használtatik föl. a Iégenygazdaság ezáltal még nagyobbodik. Ezen tejbez a -légenydus vegyüléknek rendkívüli finomsága nagyban elősegíti e tápláló anyag tartósságát Ebben áll röviden a tejössze-tétel előállítási módja, melynek tápláló voltát a laikus íb könnyen láthatja. Az előállítás módja nincs homályba burkolva, a közönség elé teljes világításban van helyezve. Végűi megemlítjük, hogy mint pép egyéb kitűnő tulajdonságai mellett gyewékek kktarosánál, eholera nostras eseteinél mint tápszer a gyomrot izgató tej fölött nagy sikerrel alkalmazható, mely tulajdonságok a kórházi kézi könyvek által is teljes joggal előnyösen sorolhatók elő.
iráayiijak.
A mait érben ii a hazai gyipjnteraéi nagyobb része zsírba, Istt lenyírva ás gyárilag ■esett állapotban értékesítve, mely módi.er • termelőre nézve a ISfksdvszMbask klzsayslt i mintán a készletek a gyárilag mo.oit gyapja élénk kivitele és kelendősége folytán igen megíogytak; ez idéo annál inkább a fyirl, sMsyis értáfcssltésrs ragyánk képeiitve
Kimentő felviUgomtáasal és frtf.aMal kívánatra kéiuéggel szo gáln-k.
Az Összes küldeményeket czégdnkbOz Budapest ÍApotvárosi pályaudvarból kérjük czimestetai.
Az igazgatóság.
Városi irodánkban Seugebauer Gyula ornál (Dsrsttya-etcza I. szám) fetnligoaitasok ssintéa iziveten nyújtatnak.
GleicheM fórrásot
a gége éa légzö szervek beieftéféoél. .
EMMA-QUELLE
hasonló esetekben ajánlatos, de gyengébb tettalkalnaknak kiválóan gyermekeknek.
Gleichenbergi forrás só
a legkitQnőbbek bebizonyult betélegzési »er a légzőszervek (torok és orr) beteftégeinél. Firdiiáéay Gle!ekseksr|ksa «i|"i II« _ Srepí 30 ¡g
Tese, higyaolyag. hngydara és kSszvéaybáatalmak ellen, továbbá a belégző éa eméarM izervek barstes báutalmainá\', orvosi tekintélyek által a LITHlOÜ-FOKKiS
SALVATOR
sikkerrel rendelve lesz. Húgyhajtó hatásul
Ksüeassúl! Eóiifei emesithetű!
.kapható ásváajrvizkereBkedésekben és
fjró^szertárakbaa ▲ Salvator-forrás Igaxg. Eperjesen.
•) E rovat alatt köz\'öttekért nem vállal felelőséget a Szerk.
Hirdetések.
3« kitüntetés, esek Vast 14 dKxokmáay éa 18 aranyérem. Számtalan bizonyítvány ellő orvosi szaktekistélyektil.
Felelős szerkesztő ée kiadó : IU WAJDITS JÓZSEF.
kik anyjok által épen aem, vagy esak tökéletlenéi lesznek ssop -utva, Keitlé H. féle _ gyemekllazt baas-oálat; folytán oknen módon tőlneyelbetők. ■lataaáagst, rrmknlomben rtpiratoku, melyekben a kéuiteamúd , a kontineni legeld l iiktehintélyeinek, menoázak és gyennekkőr-básak izámtalaa bizonyítványa (ojUluuk — kívánatra iagyea keli á kftspoati raktár :
F. BEKLT1I I., SiBLLRtUSSE Kr. |.
lein MHOt UNKtlifliut 90 trtirir-Bein Mí-rdf wtónéps tq ifl kríjcir.
Baktár «»de, győgytárbaa és ftoerkerei-
Dr. Fnedinger, az aliA-ansatriai omágol lelew:-kás igazgatéja bisonyitvanya nennt Sestlé gyermek^plu,,, 187J-ben tónént bevezetése alkalmával An-ziriábaa, a fetó intézetben J " »4 életgje^, „errntkstí. kik a ssopást nem todták végezw, s olyasok kik betegig kSy«kí^4h«i, I, rf. nyojtMt dajka emlóbSI nem táplálkoabanak khnsi eredméaynyrl len haazaálva, mi állal a halálMáaok ndakúóáuk. A, évek ho.ssn loráa át a tinulr minden rétegébe behatol: ée 30 év óta tsegéu kon-
856{lk. 896. Érk. márczíus 6-én.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jbírósáf mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir. kincstárnak Scbvarc, igazabban Zsvorcz Péter szent-máriai lakos elleni 14 frt 14 kr. tőke. 13 frt 38 kr. u án 1834 mtjns 25-től járó 6*/, kamata. 5 frt 34 kr. végrehajtáakérelmi ■ 5 frt Ti kr. eruttali költségek iránti TégrehsjiiUi ügyében a nagykanizsai kir. tSrvény-zek (a letenyei kir. járásbíróság) területéi: fekvő, a zsjki 74. sz. tjkvben A. + lsj. hrsz. ingatlannak Schvorc Pétert jj^j 332 frtra becsült váltságköteles iniztiu felerésze a zajki községbiró hzziaál 1896. évi jnniua hó 17. nzpjia délelőtt 10 órakor megtartandó nyilvános árverises eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*/,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén, a kir. jbiróság miot telekkönyvi hatóságnál 1896. évi március bó 27. napján.
NUNKOVITS kir. aljbíró.
1377/tk. 1596.
Árverési hirdetmény
A nagykanizaai kir. tvszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, bogy a kir. kincstár képviseletében Dr. Tuboly Gyula v. t alügyész nagykanizsai lakos végrehajtatónak Tóth József végrehajtást sziovedő orosztonyi lskos ell-ni 126 ín 40 kr. tőke, ebből 118 frt JC itrnak 189b julius 27-től járó 6\'/, kamatai, 9 frt 38 kr. végrebajtáskérelmi, 9 frt 25 kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti végrehsjúú ügyében a fentnevezett kir. tvszék területébei tartozó, az orosztonyi 623. sz. tkvbeu 1. 1—í. sorsz. a. lelvett 488 frtrs, — ugyanazon tkvbeu f 273|b. hrsz. a felvett 416 frtra, ugyanazon tkvbeu t 273/d. hrsz. a felvett. 722 Irta becsült ingatlanok 1896. évi junius hó 6-án d. e. 10 órakor Orosztooy községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár lOV-it készpénzben vsgv óvsdékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kaaizsán, a kir tvszék mint telekkönyvi hstóságnál 1896 éri mzreius bó 7. napján.
GÓZONY kir. tvszéki albrró
I378|tk. 896.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvszék tkvi osz tálja részéről közhirré tétetik, hogy a m. kir. államkincstár végrebajtatónsk Krompscher Józaef végrehajtást szenvedő uagykanizsai lakos elleni 92 frt 93 kr. tőke, ennek 1894 jsnuár 1 tőr járó 6"/, kamatai, 5 frt 76 kr. végrehajtiskérelmi, 8 frt 35 kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. tvszék területéhez tartozó, a oagyrécseí 172. sz. tkvben t (4616—4621) hraz. a. felvett 470 frtra, a nsgyrécseí 197. sr. tjkvben f (4626 — 4651) hrsz. a. felvett 576 frua és a nagyrécsei 606.sz. tkvben t(4578-4583) hrsz. a. felvett s 562 frt becsült ingatlannak 1896. évi jnniua hó 9-ik napján d. e. 10 ótakor Nagy-Bécsé községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiiltiai ir a fennebb kitett becúr-
Árverezni kivánók tartoznak a becsár lovát készpénzben vagy óradékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék mint^ telekkönyvi hatóságnál 1896. évi márc. hó 7. napján.
GÓZONY, kir tszéki albiró.
| Nagyban ée kicainyben.
Millenium
Hölgy kalapok szalmaíonat 2.50-tól. S Florectinerkalapek remek kivi-
■SI tel 3-tóL
§ Angol fonatu tollas kalapok sral -a lag és virággal diszitve 2.80 tói. I Sporikala^ok 1.50-tóL « Gy rraaekkalapek »0 krtól
Spitzer Fanni
női kalap raktárában
Budapest, VIL Kerepesi ot 34 Kalap alakítás 40 kr.
Nagyban és kicsinyben.
g.
■2
XXXV ÉVFOLYAM.
U UI KÖZLÖNY
1896 MÁJC8 23-án.
ana- ^ •czelli
Gyomor-
cseppek
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, —...... \' általánosan
lélkólfizheteltea és házi es népszer.
A gyomorbetegség tQnetei: étvágytalanság. \'gyomorgyengejég, bBzöí Melet, felfujtság, Mvalryu. fefööffftgé* has ménéi, gyomorégé», llteíleges, nyáJkakhrálaiZtás, sárgaság, undír és hányás, gyomorgörcs szükülés-
• Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól származott. gyOmcrtiilterteiésnél ételekke\'t .-a italokkal, g&szták, májUjok és kfaMr-rhoidáknál. •
Említett bajoknál a JláHaezellI cyomoreneppek évek ota kitörőknek bizonyultak, a mit száz meg száz ;>izonyitvány tanúsít. Egy kis üveg ára hasznalati utasítással együtt 40 kr., nagy Oveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: Török József gvofv szertára Budapest, Király utez lí sz.
A védj g; et és aláírást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöid szalag van ragasztva a keszitD alairásáva! (C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*.
A Máriaczalli g*óm©resepf«k vaiodiac kaphatók.
NAOY-KANIZRÁN : Práger Béla és Be lus Lajos gyógyszerészeknél BARCSON Kokut Sándor gyógyszerésznél.
„ áflríi" szálloda Büdases\'en
Elsőrangú szálloda fényesen, njonnan berendezve. a fő- és székváros központjában.
Kerqesi-it 41- sz » , a ÜépziBliii mellett
Közvetlen közlekedés villamos és lAvontt ál\'al 6 krért az összes pá\'yandvarokkal.
Szobaárak fe kiállítás egész ta tama alatt:
1 udvari szoba 1 ágygyal . . 2 írt 1 . * . 8 .
1 utczai .1 . S .
1 , , . . 5-6ig
1 szalon ........ 10 frt
l külön ágy . ...... 1 .
1 fürdő......... 1 60
Világítás naponta.....—.20
Villanyvilágítás, központi fHtés és vízvezeték a szobákba».
Megrendelések f. é. janim hó 1-\'6I 10 ig c-akis az egéez 10 napi tar faira fogadtatnak el
FEUER A. ADOLF
bór és tzipö-íelsörénfk gjári rütin
--,4gybaa ét kicslaybe« -
Bl\'DlPr\'ST, VII, kerteli-,! 49 Nagy raktár minden-
bőrök,
czipészkal lékek
és saját készít ményü
tti^-felsörészekbó\'.
Nagy lépes árjegyzéke« most jelent meg, melyet kívánatra bérmeníve köldök, egyszersmind mindazon, a kiállítás a\'kaimával feljövendő c<ipé*z- és csizmadia-mester uraknak ájánlom bőrraktáromat megtekintésre
Megrendelések postán és vasúton csakis utánvét mellett azonnal esx-
közoitetnek.
Előkelő, r*gi jól bevezetett mm- minden ágban dolgozó A W7
biztosító részvénytársaság mA fi 1■ -m
tevékeny foügjfiököi „
egyenkint úgymint egén fogtorok, rá
írásbeli Bjá.Utrt .Tevékeny Jö-^" UgByomá. vogy
ügynök■ alatt Eckstein Bernit hir-f*"00\' 10 )UáMl meMt )u
tányos áron készít
fos ésjryökér hozás
mm~ fájdalom nélkDI.
VidékrSl a millennium ünnepély alkalmával hozzám jövőknek Jelelő megrendelémél get vitézi térilem.
detési irodájába Budapest, V. Fürdő-, ntcza 4. szirt) aűi kéretnek.
Kőszegen
Dr. Drriszker J.
SAHATOR/UMA
é>s
VIZGYÓG Y/JH TÉZE TE
március ha 30 kitti nyitva.
Rendszer Priesnitz és Kneipp. Vil-lanyozás. massage, gyógytornászát és diaetetikai eljárás. Teljes ellitis igen mérsékelt irért. Gondos orvosi felügyelet. Prospektus ingyen.
Az igazgatóság.
meg
az uti költté-Taaitók, tisztviselők és kítonik 40*/. előnyben részesülnek. t
Koos M. fosspecíalisfo.
Budapest, Kerepesi-ut 34
Rókus kórházzal szemben.
Grand Hotel National,
Bécs, Taborstrasse.
Régi hírneves egyetlen nagyobb szillójá Bécsnek, melyben sem szolgálat, sem világosság nem lesz számítva, 200 szoba 1 Írttól felfelé, fürdők, sürgöny-hivatal és telefon, indóházak és gőzhajó illomis közvetlen közelében vannak Olcsó irak, bosszabb időzés ntin egyezkedés szerint. Oa parle tonles les lanqnes modemes.
A HARHAMMER igazgató. F I. MAYER propriétaire.
brEYER
győgyistiigt
Tóbel-rordő
Grácz mellett.
Idény: május—©ktober.
230 aéter a tenger színe felett 2 Tasnti állomás.
Gráczl>ól kocsival egy óra Posta és távírda állomás.
Rég ismert vastartalmú (acrotherme) aczél-forrás 30 fok C meleg 23 fok (R.\\25 tok C. és 20 <R ) mérsékeli kii ma, erősítő erdöle regő, kiterjedt fenyveserdők, gyógyhatáa : idegbáatalmak, neu rasticzia, ideggyengeség, hátgerioezbetegség, hysteria, görcsök, neoralgiczi stb. Női betegségek: vérszegénység. bél és hólyag eatar. stb Igen ajánlható üdülőknek ¿s gyenge gyermekeknek Gyógyeszköz : külön gyógyterem, uszóbazin, kádfürdők melegvízzel, tenyüfürdők, -villamos fürdők, massage, zuhanygyógykezelés sat. Ol.csóé kezde ("szene, szobák, villák, gyógyterem Kitűnő lakások, egyei Kimeritó prospectu» a® fürdőigazgatóságnál ingyen és bérmentve. l>r. Wumayer Sándor univers: orvos, tulajdonos
Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
Ldniment. Capsici comp.
Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő roenpróbálásának, mert már több mint 25 év óta megbízható, fájdalomcsillapító bedörrsölesként aikalmaztatik köazvé-ayaél, osáznál, tagszaggatasnal és meghűléseknél es az orvosok által bedórz-sölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Expeller gyakorta Horeony-Limment elnevezés alatt nem titkos szer. hanem igazi--------
I házi szer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni
■toszsrl bázis
4Ókr„ 70 kr. c
1 frt nvegenkénti árban majdnem minden gyógyszertárban készletben van; főraktár: Tőrök József gyógyszerésznél Budapesten. . Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértékü utánzat van forgalomban. Ki Ben akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Horgony" védjegy nélkül mint nem valódit utasítsa vissza.
Richter F. Ad. és társa, csász. és kir. udvari szállítók, Rudolstadt (Thüringia).
Idénj-: május—október. -
A cs és k. sz. déli vaspálya állomáshelye.
> Baruvin &8T&&jfordS
SZLAVOMÁBAH.
Intéző fOrdóorvoa i Dr. S. FISCHER
Bebizonyult gyógyhatis női betegségeknél, mint magtalan ság, sipkór, fehérfolyis, tisztnlisi zavarok, emudat és hólyag fájdaimiknil; további köszvény, ezuz és idegbajok ellen stb.
UJOSNAN berendezett hidegvizgyógyintézet, izzasztó kabinokkal.
Priessniti-mód cerinü bepólyizis. Villamos fürdők. Meleg és hideg «thanyok. Massage stb. Daruvári fSSrdö a 830 méter magas szlavóniai középhegység »Ijin feksrik, pompis parkokkal és fedett sétahelyiségekkel. Csinos tirsalgóteremmel és zenekarral, olvasóteremmel, melyben minden jelentékeny hirlap stb. talilható. A lakisok és fürdők a jelen kor minden igényeinek megfele-lóleg vannak berendezve. Arak jntinyosak.
Wf Felviligosiiíssal készségesen szolgál a fürdőigazgatósig.
OOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOQ
O 1B83-1H év óta ismert n

BERGER-FÉÍ/E ORVOSI
ZM
KATRANY-SZAPPAN
orvost tekintélyek által ajanlva Antztria-Magyarországbao, Franczia-ország, Németonzág, Hollandban, Scbweiczban, Rominban atb. már tiz év óta fényes sikerrel használtatik,
MT mindennemű bőrküteget "M
mint szinte az arezbőr mindenféle tisztátlanságai ellen kü\'öodsen a rüh, az idült éa pikkely sömör ellen a kosz, a sömör repedvény, a fej éa szakái ellen, a szeplő,
májfolt, úgynevezett rezes orr, a fagydag, a lábizzadái, _
a gyermekek valamennyi külső fejbetegségei ellen. Ezen kivül, mint a bőrt tisztító mosdószer ajánltatik.
Ara darabonként használati utasitattal »gyűtt 35 kr.
i Berger féie ká\'rány szappan 40*1, a tömény fakatrányt tartalmaz, felettébb gondosan van Irészitve s lényegesen különböző a minden egyéb, a kereskedésekben előíordu\'ó kátrány szapp inoktól mert ezen szappsn 35"), gI-C4erin anyagot tartalmaz, finom illaUzerea
Csalások kikerülése végett
fj6jj"«rtár«kban Tiiicoaac BE RGER féle kátrinj-uappan kérendő ■ S|jelni ke!! a tőid ctomigolMn
Szú« ekiújm! titiitíttetítl t béesi lesueíközi tiülitisoE 1883-ban.
^SjedBti heljettas a bel- és komid résiére:
G. HELL fl»60f. TROPPAU
Nagy-Kanizsán Práger Béla s Belus Lajos gyógyszerésznél.
0000000008
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor Talódiak. ha mindegyik dobol Moll fi. védjegyét éa
aláiráaát tünteti fel. » IMI A.-fila S»ldlit!-„r,k tártál íjáírkatá«« a legmikaeMbh „latr éa al-
taetháatataak, gronorinrca í« ^yomorbér, röfi6;t izékrekidé», mijb intalom, *ér-tatalál. aranyér é, a Iegkai»nb6«5bb aél b<t<tti|ek ellen, e jele, bimieroek «T-tixed.k óta mindig nagyobb elterjed élt nercett. — ára e|y lepaoiitllt ereéatl 4a-bazaak I frt a. a.
Hamiiitátok törvényileg fenyíttetnek.
liiOLL^-FELÉ FRANCÍAl
C«ak akkar valódi. h« »\'ndegyik «.ez MOLL A. rWjejjét inn«i lel é,
. - .*- eliratn onoiatul Tan zirra. A üall-ft!» fraa-
•• >é neTexetMen mint njdalaanall!aplt< kedirzadaai trer kouréoj, ™ M • mejrbülé, egyél kbretkeaméojeinél legumereietebb népiter. — E|y
wwtl ívn ara 90 tralczár. ____"_
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatréue • fOsolyaaras szik.ó.j A mindennapi arájtiirtitianil kQlőnöeen fontol birmely korn gyermekek, mint felnőttek námira; mert e iriiTix 1 fogak toribbi épségét bistoiiiii ■ egysieni- od togfájáa ellen. — Egy Ball A vádjafyáyel ellát»« iva{ ira : 60 kri.líár.
(691) Főszétküldés-
Moll A- gyógyszerész, cs. és kir. udvari száilité által,
Bécs: I., Tucblauben 9. sz. Vláékl > |rMi lii> aageata paa\'.aatáafét arllatt tallaaittabaak.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével "ellátott készítményeket kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adlllf é« Fia.
X A munkácsi uradalom gyógyvizei
elsőrendű orvosi szaktekintélyek által a legjobban ajinltatnak 2 és pedig:
i
a SZOLYVAI
^ forrás f-kösiteij és fjonortajok ¡pfcifiemi
hólyagbajoknál, vesekő-nél, bngyhotnoknái, a légutak boiutos bántal-mainál, sárgtsignál s elzsirosodás elien stb.
A
E két vt7Q.* k védjegye.
tfLÜHI ERZSEBET\'
medve védjegygyei rendkívüli kellemes ixO B idült
és Jtdití saranynvis. A légző szervek idült hu-rntos bintalmainil, tnl-sigos gyomorsav képződésnél Tédjegye.
a POLENAI
forrás köszvénynél, a hugy-ntak hnrutos bintalmainil, Diabetesnél torok, gége és hörgök hnrntjainil, gyomor és bélbajoknil, Chlo-roiis Atonia stb.
\' forrás
gyomorhnrutDil étvigytalansigoil, fertőző jirvinyos betegségeknél, mint diaeüet-cus ivó viz.
s
M ¡¡tlitofí máii\' iíiiatíáBi
Munkácson. NAGY-KANIZSÁN kapha.ó: Fesselhofer József és Rosenfeld Adolf nraknil. XXXJOOOOOOOOOOOOCJOOOOÍJOOOO«)
XXIV. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1896 MÁJUS 23 ár.
MM kitüntetve. « « - * »_ ^ „ M » JÉ
ÖRIIi0EZilT-F13TIK-6¥iim
i/onucTciNFB KAROLY WIEN III. Hauptatraese 120 «ára saját házában.
KRONSTEINEB KAROLY Wltii, I». n P Wwertársulatok építkezési munkálatok, villalkozok és
Föherezegi és hercegi ar.daln.sk, es. és kir. ka.on»> raktárak £ oldhatók, száraz porított állapotban, 40 kfllflnféle szinü
mfn\'tába™,"kilónként\' f^eb\'b ^»"itUtDat^^I^^ te„esen hasonló az ol.tnaz.la.hoz, - «intalapok Használat, uta-
titások ingyen és bérmentve kű\'detnek. ___
Aranyérmekkel kitüntetve
Nateságilag engedélyezve!
Ki akar egy éves önkéntes lenni l!
Mindazon ifjak, kik a megkívánt iskolákat nem végezték, előkészült-ségüíre és foglalkozásukra való tekintet nélkül megszerezhetik az egyé vesönkéntesi jogot. Pro gramm Ingyen és bérmentre.
Lic«tblan Albert
igazgató
egyéves önkéntesi tanfolyama DEBRECZENBEN.
Mayer Adolt
cs. és kir. őrnagy felügyelő. Születési év közlendő. A ki már sor alatt állott, fő! nem vehető.
féle
SZIK-SZAPPAN
batóváfi lag bejegysett védjeity
igen jól szárított kítflnóen tisztit, legtakarékosabb a használatban
Tisztaságáért és árUlmasságáért a kezek és ruháknál kezesség vállaltatik. Egyáltalán * legjobb a létező szín-szappanok között.
Egy kísérletet senki sem fog megbánni.
Kapható a legtöbb detail-OilelbeD. Képviselője Budapest részére: . DEGELLÉR KÁROLY, A kademia mcia ».
Marine
ARAKT-REHORTOIR
gazdagon gravírozva, tartósságáért jótállás. Hölgyeknek vagy uraknak 3 födele8 9 frt, ezüst arany karimával "•/l9t08zámmal megpecsételt 6 frt, 6nom horgonyszerkezettel 9 frt,
_ fém remontoir 5 frt 50 kr.
Világító Wecker I. minőségű másodperceket mutatóva1 1 frt 70 kr. Irányítókat 1 napi feíhu/ás ütőszerkezettel 5 frt 25 krért küld
2 évi jótállás mellett EUG. KARECKER ár agyára,
Bregen*, 216. ker. Yoralberg. Gazdagon illustrált árjegyzék ingyen és bérmentve. Nem tetsző ki fog cseréltetni, esetleg az ár visszafizettetni.
Stöwasser J.
cs. és kir. udvari hangszergyáros
BUDAPEST ker. Lánchíd utca 5. sz kaphatók
Kaphatók "továbbit
Seide iázsef
^fűszer, boré« csemege kereskedőiében
Budapest, IL ker. Fó-otca 8. szám.
A ki egy kitÜIlŐ és olCSÓ kerékpárt óhajt vásárolni, az saját érdekében csakis a * VÍlág"ÍlÍrT8 szert tett
.Styria*
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Azon körülmény, hogy utóbbi időben városunkban több helyütt aszfaltjárdák készíttettek, továbbá azon raél, hogy városunkban a fővárosihoz teljesen hasonló és semminemű más anyag által felül nem múlható kövezetet készíthessek, indítottak engem arra, hogy egy. elsőrangt. aszfalt vállalatul — mely évtizedek óta az egész monarchiában több 100-000 m^nyi aszfalt járdát és atat készített — összeköttetésbe lépni.
Azért a n. é. közönség tudomására adom, hogy bárminemQ aszfalt köwezetet-^kapu
onooooo ooooooo
OOOOOOO
ooooooo
OOQOüOO ooooooo ooooc oo
gyártmányt vegye. Egyetlen belföldi készítmény sem közelíti meg ezen kerékpárokat, melyek mint tartósságra, mint könnyű járásra, a világ leghíresebb gyártmányaival is versenyeznek.
Akdni Danid ultis ftlsigt. Alkrscbt Saiiater fékirczeg •
fensége, Péter féhsrczng i fensége. Afsst Sacktti Cikirgl berezeg
é fensége, Erné Sacksen Cobargi karczeg
i fensége, Pál ■ecklsBbnrg-Scb«arini berezeg i fensége, ■shiaed ki; kircz. e fensége, lercztg ■índisehgritz Hugó i
nagyméltósága,
Verczig Belgerikeff n nagymeltósaga, Windischgrátz berezegné é nagyméltósága, valamint a legmagasabb aristok-rácia, osztrák, magyar, német, olasz, orosz, göaig és törők-országban legnagyobb részt ..Styria" kerékpárt használ.
ép úgy a a versenyzők V része, s a
senyek 8L részben ..Styria" kerékpárokon lesznek nyerve. Legutóbb SZOMBATHELYEN és BÉCSBEN tartón nagy versenyeken
csakis a „Styria" kerékpárok
gyóztek.
Kizárólagos raktár és képviselőség
Ifj. Wajdits József-nél Nagy-Kanizsán
a hová minden megrendelés intézendő.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve. — Eladás részletfizetésre is.
KITÍIÖ ITI8ÉPEK MÁR 180 FRTÉRT KAPHATÓK.
bejáratokat, valamint nóséjfl és elsőrangú
mindennemű más utczai kövezést elvállalok a legjobb mi-
jótállás mellett.
Azonkívül azon előnnyel is bír vállalatom, hogy míg a vidékről idekóldött mnnkásoknál, a munka kivitelénél a felügyelet nagy részben hiányos, addig én mint helybeli vállalkozó, az egész munkálatot éber szemmel kísérhetem, továbbá az, hogy azon kellemes helyzetbe» vagyok, hogy a legkissebb munkát is azonnal a leggondosabban elkészíthetem, feljogosít arra a reményre, hogy a n. é. közönség ezen uj válíalatomat is pártfogolni fogja. • \' \'
Végül bátor vagyok megjegyezni, hogy szakképzett munkaerő mellett állandóan nagy mennyiségű aszfalt anyagot tartok raktáron, ennélfogva minden nagyságú terület beburkolását azonnal elvállalhatom. .
Költségvetéssel és egyébh felvilágosítással készséggel szolgálok. gaCtOQSXÜá?

építő-anyagok raktára és czemeni áru-gyára NAGY-KANIZSÁN
Régi hírneves kénfiirtlő Horvátországban.
a!\'«\'*» V A RA Z S D - T 0 P LIC Z A rVviria
.. ,\'Zagoriai vasút (Zágráb—Csáktornya).
Dr. Lndvig udv. tanácsos tanár által eletneave 1894 58 fok Celsiu t meleg forrja Felülmúlhatatlan hatással van a rheutnatíkns. izü et bántalmak kötvény zaába, titkos betegségek, bőrbajok és rö vélykórnél sat. IVOQYÖGYMÖD köhögés, mellbaj máj, vese, gyomor és aranyerekre
^ Villamgyógy. Massage.
A gyógyintézet minden kényelemmel, egész éven át nyitva. Nyári idéa.r májas i-től okt. l-ig. Nagy park. Kiterjedt fekvés, állandó térzene, tintt hangverseny sat. A vararsd topliczai vasúti állomáson napinta a vendégek számára omaibns, kocsik. Megrendeléseket a fdrdőigazgatóság készség teljeaiL — Orvosi utasítással dr. Losghlno A. fürdőorvoi szolgál.
Prospectusokat ingyen és bérmentve küld a fűrdöigazgatósáj
A M: KIR. ÁLLAMVASUTAK § GÉPGYÁRÁNAK VEZERÜGYNÖKSÉGE
v BUDAPEST, József-körűt 41. szám alatt.
Ajánlja: a magya? királyi államvasutak gépgyárában készült gőzeséplőgarnituráit, ipari ezélokra alkalmas „Compound"
lokomobiljait és egyéb gazdasági gépeit.
W \'896- évi augusztus l-t ól Wáczi-kSrut 32. és József-körut 41-ik szám alatt. "
KAfíY-KMIZSA. 1896. május 30-án.
22-llC BZéLXXi.
Előfizetési ár: Egész énre . . . 6 frt — kr. Fél érre . ." > . > frt 50 kr. SeSTedérre . . . 1 fn 2& kr Kgye» szam 10 kr.
HIRDTTÉSKK
5 kaaál>oa petiuorban 1, buoüho: a miudea további aorert & kr.
NVI LTTKRBKN petit sorookésrt 10 krért »ételnek M. Kincaiari il-^ték minden egyes hirdetésért 3u kr. üsetendó
XXXV. évfolyam.
A lap azellemi éa anyagi részét illető aindeo kösleméay IQ. Waj-dits József szerkesztő-kiadó nevére cxiaszetten Nagy-Kan izsara bérmentve intéxendók.
Bérmentetlen levelek n útnak el.
Kéziratok visszaBea I
i fogad-
A nagyk&oizsai , .Ipar-Testület", , a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság-, a .Kotori takarépénztár részvény-társaság", a .oagy-kanizsa:- és galambokiönkéntes tOzoltó-egylei-, a .nagy-kanizsai kisdedneTeló egyesület* a .nagy-kanizsai tanitói járáskör*, a .nagy-kanizsai k-resztény jótékoay nőegylet-, „n.ianizsai izr. jótékoay *óegylet-, .szegények tápintézete-, a .katonai hadastyán egylet- a .soproni kereskedelmi iparkamara- nagykanizsai kaiválasztjnányának hivatalos lapjs
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyestartalmú hetilap/
Tanítunk-
Nagy Kaaizsa. 1896 aaáj. 3«.
(Így is nevezhetném őket, a nemzet napszámosai. Mert valóban napszámos munkát végeznek, de a legnemesebb anyagon, a fejlődő gyermeki lelken.
Az édes anya védőszárnyai alól veszik a kis gyermeket kezükbe, hogy fejlesszék, ápolják és megtermékenyítsék lelkét. így gondozza a kertész is a csemetét, melyből később enyhülést nynjtó árnyékos fa leszen.
Szent ez a mnnka, mert e munkával teszik a Teremtő képére formált lelket valóban hasonlatossá Teremtőjéhez.
így nevelik emberben az embert. De nevelik benne másfelől a társadalmi egyént is, ki nem magára hagyatva teng ez életben, hanem emberek társaságiban, embertársai javára él. Ök csepegtetik bele a kisded lélekbe, hogy ez a tirsaság szent kötelékekkel van egymáshoz kspesolva, az emberszeretet kötelékeivel ; ók gerjesztik fel az ártatlan szívben a szeretet tüzét az Isten, a szülők, az embertársak, a haza iránt.
Ezt a rnunkit végzik e napszámosok, de nem napszámba hanem tudással, odaadással, szeretettel
Ezt a munkit végzik azok, kiknek munkásságát álig szoktak figyelembe venni, annál kevésbé szoktuk meghálálni, s fájdalom, csak rítkin szoktuk még csak meg is fizetni.
Ezt a munkit végzik a mi tanítóink.
Űk alkotjik társadalmunknak csendben és észrevétlenül dolgozó osztályát.
És mert csendben és észrevétlenül dolgoznak, azért nem szoktunk
ügyet vetni rijuk.
Mindnyájunkért élnek, mindtyi-j ltokért dolgoznak.
De az élet a maga rideg valósigával olyan gyakran utjnkba ill, 8 midőn épp a legnemesebb hévvel dolgoznak misokért, akkor figyelmezteti őket, hogy gondoljanak magukra is, — hisz alig van betevő Jalatjuk.
Egy tanító gyűlésen voltam egyszer.
A gyűlés végeztével egy öreg, tisztességes arca, kissé félrehúzódó tanítóval illtam szóba. Ö egy szék karjának támaszkodva kelletlen hangon, mint aki mir sokszor panaszkodott hiába, mondta el állapotit: 54 év óta tanított, s most öregségére nincs miből eltartania csa-lidjit. Végig néztem a kopott alakon, b láttam, amint egyik libival aggodalmasan takargatja a másik lábán levő cipője lyukait.
Vigasztalni akartam. De egy köny-csepp jelent meg szemeimben s én gyorsan elfordulva mis dologra tértem it.
Ezt nem tadom felejteni soha.
Ez a kép lebegett akkor is előttem, midőn a nagykanizsai községi tanítóságnak a tekintetes Iskolaszékhez intézett folyamodását olvastam.
Harminc községi tanító jajkiáltása ez, kik közül csak alig néhánynak van megadva a m:d tisztességes megélhetésre, míg a többi se megszerzett képesítéséhez, se nagykanizsai tanítói állásihoz mérten meg nem élhet.
.A nélkülözések tengerének" nevezi e folyamodás a helyettes tanító illist, és nem túloz.
Számítások igazolják, hogy egy intelligens, szerény követelések kel bíró, nőtlen fiatal embernek mindent beleszámítva 450 Jrtot kell költenie a megélhetésre; egy nős, de csak egy gyermekkel megáldott ember 800
Jrton alul itt nálunk meg nem élhet — És 30 •\'-nitó közül tizenhatnak 500 és .325 frt közt vilta-kozik a fizetése es csak a legrégibb rendes tanítóé emelkedik, — lakás pénzzel együtt, — 650 frtra.
I Azt hiszem, azt fölösleges ismételnem, hogy Nagv-Kanizsa drága viros. — Azt.is tadja mindenki, hogy nem a gazdag emberek fiai lesznek tanítókká. Mir most ha ideszakad egy magira hagyatott fiiul ember, kinek nincs egyebe, mint fényes diplomája a zsebében, buzgóság és jóakarat a szivében, — nem a nyomorúságban töltött tanulói évek ujulnak-e meg előtte! De mig fiatal erővel, fiatal kedvvel mibe sem vette a tanuló évek nyomorúságit, — lesz-e tovább is ereje, lesz-e tovább is kedve küzdeni a nyomorúsággal ? Nem litja e be az ilyen fiatal ember, hogy kár volt ezért az életért any-nyit küzdenie, ttrn\'e, fáradoznia. S midőn ezt belátja, mi történik akkor ? Vagy kedve szegve kelletlenül végzi kötelességét, s a rábízott gyermekekkel nem fog törődni, — vagy ha még ifja erejét érzi, mindent elkövet, hogy meneküljön minél előbb a .nélkülözések tengeréből." Más városba folyamodik, — vagy mis életpilyát kezd.
Hogy mi haszon hiramlik ebből a tanítás ügyére, mindenki beiithatja, — De legjobban kell ezt érezniök a szülőknek, kik legdrágább kincseiket félthetik az ilyen tanítók kezétől. . 0
Reméljük, hogy az Iskolaszék is belátja ezt, — hisz tagjai közt apák is vannak.
A tanítók beterjesztették már folyamodisukat. Csekélység az, amit kérnek: csak annyit kérnek, hogy megélhessenek. Meg kell ezt értenie végre mindenkinek, ki virosunk igaz
érdekeit hordja szivén. Nem szabad e kérés teljesítése elöl kitérni azzal, hogy nincs miből.
Kell lennie. — Egyébként a tanítók kérése alig okoz költségtöbbletet.
Mikor eltivoztak, vagy elhaltak egyes rendes tanítók, helyükbe helyettesek léptek. Így megtakarított a viros 1150 frtot Ez összeget alig kellene megkétszerezni, s mir eleget lehetne tenni a tanítók kivinságinak.
Mindössze 2237 frt 60 kr. kivin-tatik, hogy tiszteségesebb helyzetbe jussanak. De ez is csak első évben volna ennyi. Mert >z eddig itt működő tanítók közül hárman mar a jövő évben a 600 frtoi fizetésbe lépnek amúgy is, ezeknél tebit csak egy évi külömbözetről van szó. Jövőre tehit már csak 1936 frt 50 krajeir szükségeltetnék a fizetés emeléséhez És így fogyna ez évről-évre.
Litjuk tehit, hogy mily csekély összeggel elüthatnink .városunk kultúrájának 30 napszámosát és ezek családját a mindennapi kenyérrel és a legszükségesebbekkel."
Ezt kérik a tanítók az Iskolaszéktől folyamodásukban. Vegyék fontolóra az Iskolaszék tagjai, és gondolják meg, hogy nem alamizsnát kér virosunk kultúrájának e 30 napszámosa, hanem munkásságának, fáradozásainak méltó díját.
Tengeri forgalmunk.
Fiamé, mijaa közepén.
(—zker.) Ha Széchenyi István ma felkelne, a végigtekintene az ezeréves Magyarországon, a lélekemelő pompa láttára örömmel tapasztalná, hegy a mai nemzedék becsülni • tudja azon nagyságot, ami .veit\' — és ha megakadna magas tekintete itt a tengerparton, úgy büsikén vallaná meg hogy íme .van,"
s többé nem jóslat, hanem természet-adta következmény, hogy .lesz."
Foglalkozzunk a .van\'-nal. — Ez a
mai nemzedék eleme, ez a lüktető élet. A társadalom testében az artéria: a foreutom, amely közvetíti az életadó nedvet, beforrasztja a sebeket. A tenger mint főér h o z z a ezt. és a vasúthálózat — akar csak a szétágozó erek — elhordják az egészséges államtest minden réizébe és ugyancsak visszajuttatják a fölösleget.
És a mi lőerőnk, az Adria, derekasan szolgálja a mi állati,testünket. — Többkevesebb hevességgel laktel a közvetítő erő, de mindig élettel teljesen.
A forgalom általános képe mindig kielégítő, mert ha a mérleg egy helyütt meghibban kissé, a más oldalon emelkedik, amint az időizak igazítja.
Tekintsük tehát első sorban kivitelünk a azután behozatalunk jelen stádiumát.
Főcikkünk, a gabona mint ilyen, minden igyekezet dreira sejt vihető ki tengeren. Minohiába a tarifapolitika és a nagyarányú Elevátor. — Ellenben egyéb mezei termények, mint a tengeri, különösen (Olaszországba) és a bab meglehetős élénken irányulnak Fiúmén át. — Ezen cikkek aráiylag csekély forgalmának egyik okául tekinthető a raktárak elégtelensége, éa a meglevőknek\' adminisztratív viszonyai, mely körülményen folytonos ujépitésekkel segítenek. — Őrleményeink azonban épen ez idő szerint nagyon szép kivitelnek örvendenek. — A magyar malmok O-ását ki nem szorítja a prairiek búzája — De sajnos, csak ez az egy ,type" az, mely a viteldijakat, egyéb közvetítési illetékeket kibírja, és uj piacokat szerez. — Az .Adria* Brazil járata csak ezért füzetödik ki. — Kimegy még keményítő is.
Reméljük, bozy ezen kedvező helyzet maradandó és emelkedő lesz.
Méltán vetélkedik a cerealiákka! a fa kivi tel. — Ezen cikkünkre a külföldnek egyenesen szüksége van, és ebbeli forgalmunk virágzásáról tanúskodnak a milliókat érő árukkal telt kiterjedt rakődóbelyek és az e célra szolgáló .Baross\'-kikőtő. — Kőzntdomású, hogy a d o n. g a k i v 11 e 11 Fiume teljesen elhódította Trieszttől és nagyon tekintélyes mennyiségben szállítja Fran-
T A S C A.
Grock dalaiból.
i.
Elhagyott kis kert sivár, régi, Mikor jöo , isti ? Csak azt kérdi.
A ntp augiri Hervasztanak. Benne a ki, méh Biiu zúag csak
Tőled oly mrasze Msb ken viml, Szemem tu latja Kőn,be borai.
Oda tért csendbe S pihenést lelt. Vad virág nő ott Szive felett.
H-
1\'aszta az erdő Niocien lombja, A kopár ágnak íiiac* dalosa
R6vjd az éUt Hosszú a úr. Hervad a babér Móló a bír.
Hervad a virág Kórója áll. Örömünk holnap Bánatra vAL
Nincs aemmi ötök A aap alatt, Az ia aüg kél. Már lehalad.
S égi ndve a Szerelemnek Caak add in tart mig Etemetsek
Fordította: BALÁSZ MARGIT.
Nagy-Kanizsa város történet«.
Itta; HALIS ISTVÁN.
(Foljtatáz.) -
Ai 1599 évben pedig: „egy igazhitű törők fogoly a kanizsai lőporos tornyot felrobbantotta s ezáltal néhány ezer keresztény disznót a pokol mélységes lenekére küldött, önmagát pedig a szintén ez alkalommal meghalt 170 muzulmán fogolylyal együtt, paradicsomba juttatta.* (Fejzi.)
Végre egy 60 ezer főből áHó török és tatár hadsereg, 1600 éri szeptemberben, a Kanizsa közvetlen szomszédságában ievö Bajesa erősséget elpusztítván, minden oldalról körülkerítette Kanizsa várát ..■..■■•-.
A szorongatott várnák Buda If császár segítségén küldött 25 ezer katonát Mercoecr FüIöp lotharingiaí herceg vezérsége alatt, de a vezér S ze menye Uján a M u r a mellett késlekedett — Igaz ugyan, hogy miután Kanizsa két\\ ségbeejiő helyzetét egy szökevénytől megtudu, eljött Kanizsa alá, sőt ütközetbe is bocaájtkozott többször, de végre is viits^avonnlt s védelem és segítség nélkül itthagyta a csekély várőrséget a török martalékául.
A kétségbeesett őrség szökdösni kez-
dett s a vár többé ellenállaui nem tudván, Damad Ibrahim nagyvezér elölt kapitulált 160G október 22 én.
Minthogy pedig\'a nevezetes végvárnak elvesztését mindenáron megtorolni kellett: tehát kivégezték a várőrség fejeit, mint hazaárulókat minthogy végső kétségbeetésökbeo a törökkel pactáltak Paradeiser György várparancsnok, u^y Kugler György zászlótiszt és helyettes kapitány mindegyikének levágták a jobb kezét s azután Bécsben a Qof-téreu pallossal fejőket vették. Nn zs Pongrác hadbíró és főstrázsamester-nek pedig előbb a nyelvét kínzak&sztot-ták, s aztán a bécsi Graben-téren felakasztották, a kilépett nyelvet a bitófára feje főié szegezték, s holttestét 3 napig a szabadon állá akasztófán hagyták.
— Kanizsa végvárában ezután török lett az ur, s innen miot biztos fészekből hosszú kilencven esztendőig zaklatta a szomszédos vármegyék lakósait
A keresztény sereg sokszor megpróbálta visszafoglalni Kanizsa végvárát a töröktől s az esztendők folytonos har-ezokban tölték el. (A többi közt az 1601. 1602. 1604. 1664. 1688. évek.)
H. Ferdinánd magyar király (még mint főherceg) 29 ezer főből álló, nagy hadsereg élén eljött (1601 ben) Kanisaira, hogy a várból kiverje a törököt
E seregben volt 13 ezer főnyi pápai cupat, melyet VIII Kelemen pipi küldött segítségül Kanizsa várának a pogányoktól! visszavételére.
Ezen hadjáratot dicsőítették az olasz és német egykorú könyvek. Pedig bizony
nem volt érdemes. Ferdinánd csúfosan megszaladt a török elől, hátrahagyva ágyúit Bátrait és podgyászait. Sőt otthagyta a nyomorult sebesült katonákat is minden védelem nélkül, martalékul a dühös törőknek és kitéve a rendkívül kemény tél miatt a bizonyos halálnak. A sebesült katonák (a mostani í\'elsőerdő és Békástói erdő között levő halmon) a fősereg háta mögött voltak sátorokban elhelyezve, — és ugyanott vesztek is el rettentő nyomorúság között. Ez a hely máig is katon.- temetői dűlő néven fordul elő a telekkönyvben.
Amint Fejsi .írja, a keresztények tzíat egy ezer sátrat sok zászló\', ládát, szekeret, eleséget és hadi készletet veszítettek, 8 Kanizsa parancsnoka Hasrán bisa két hónapig éjjel nappal dolgozoit. hogy a zsákmányt a várba szállíthassa.
Ferdinánd gyalázatos megfutamodására a törökök ittasok lettek az örömtől és csnhajt kiabáltak Allah dicsőítése helyett Stambulban pedig fényes diadalünnepet rendezett a szultán a kanizsai győzelemre.
De a kanizsai -törökök ellen a legerősebb ostromot Zrínyi Miklós intézte (1664 ben,) ki Kanizsától 2 órai távolságban csak kevéssel előbb (.1661. évben) építtette Uj-Zerin várát a törökök féken-tartáaára és aki soha nem lankadó erély-lyel sürgette Lipót császárnál a kanizsai vár megvételét
Zrínyi hadjárata is szerencsétlenti végződött. A keresztény sereg nemmagyar vezérei csúnyán viselték magukat. Bohenloe gróf a fü növése előtt nem
akarta megkezdeni az ostromot, Strozzt Péter pedig, mihelyt hírt hallott török segitő-capatok közeledéséről: a rögtöni elszaladást indítványozta. Hiában tiltakozott Zrínyi Miklós, hiában vájta földhöz elkeseredésében kardját hiában ca-picitálta a vezéreket: a keresztény hadsereg elvonult Kanizsa alul, bár a várból kiszökött keresztény foglyok hirei szerint a törők várőraég még legiolebb 5—6 napig tarthatta volna magát. — (Zrínyinek a királyhoz intézett jelentése szerint — Buchtler bajor tábornokot kivéve, — sem egyetlen tábornoknak, sem egyetlen tisztnek nem volt őszinte szándéka kiverui a törököt Kanizsáról.)
De még mindaz nem volt elég. Mon-tecuccoli gróf hadvezér a Zrínyi elleti vak gyülöietból kiparancsolta Uj-Zerin várából az őrséget és csupán németeket hagyván benn, ezek (nyilván előleges parancsra) a Kanizsáról jött ötven török elől elfutottak és Zrínyi erös várát gyalázatosan azellenség kezére játszották.
— Zrínyi Miklósi te ragyogó tünemény 1 ha?ánk ezeréves ünnepén hálával és szeretettel adózunk emlékezetednek 1
Bosnia, Horvát- és Dalmátországok zsupánjai voltak elődei a Urstiri grófok, s a török mihelyt megjelenik Európa földjén, attól fogva a Zrínyi család soha nem szünö vitézséggel és elkeseredéssel viaskodik vele.
-Mikor Zrínyi azzal foglalkozik, hogy Kanizsáról mikéot lehet kiverni a törököt akkor már több mint 300 esztendő óta harcol nemzetsége a törőkkel.
A költő édesapja Zriayi György
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
XXXV. ÉVFOLIAM.
cia-, Olaszországba és Algirba. Puhafa ugyan most kevesebb megy a különben főfogya8ztó Olaszországba, de ellensúlyozza ezt a tölgyfa minden alakban való terjedelmei nyugati exportja.
Meglepő mérveket \' öltött a honi cukorkivitel. Nyers állatpotban Olaszország, Anglia, sőt Amerika (kivált legújabban) képezik j piacainkat, mig ralftnált cukrot az európii Kelet szerez be tőlünk. Itt állandóan jókora mennyiségekben van transito beraktározva.
Nevezetes még a slavonlai c s e r k i-vonat, különösen Angliába irányjló exportja, ami ezen termény rendszeres előállítása mellett bizonyít.
Megemlítendő kiviteli cikkeink még a mai forgalom szerint az ásványvizek, melyeket Franciaországban, Északame-rikábas becsülnek nagyra, továbbá pamutáruk és kész fémárak.
A dolog természeténél fogva változatosabb képet mutat a bevitel tengeri forgalma.
H-la a filoxerának, a délvidék borát bőségesen jönnek tel hozzánk. Az olasz borok domináló helyzete mellett mindinkább kiemelkednek a dalmát^balkáni és görög szigetborok, melyek garmadával" lepik el tekintélyes nagyságú hordókban a „punto franco" rakbelyeit (a tengervi? veszélyes közelségében.) — Ezen cikkben nagyon vifigzik a Fiumében oly hooos bizományi üzlet, ami a kereskedőknek ugyan javára, de az álta lános üzleti szellem rovására történik.
A déligyümölcs (agrumeu) idény már hanyatlik. Az ezideí termés kedvezőtlenebb volt előzőinél, a e körülményhez hozzájárulván Olaszország poli tikai viszonyai, e cikk árai általában magasak.
A .Magyar Kereskedelmi Részvénytársaság\' sikeres törekvéseinek köszön-hető, hogy kikötőnk a kávéüzletbe n mindinkább függetleníti magát Trieszttől, bár e tekintetben még gyönge hajtás, a trieszti pláne a hamburgi piachoz képest. Az emiitett társaság itteni fiókja a .Kereskedelmi Muzeum\'-mal együtt igyekezettel lancirozza ezen üzletet, s modern berendezesü selejtező és szállítmányi raktárral rendelkezik.
Részben az itteni, részben egy nagyobb budapesti magán rizshántoló részére ujabban nagjfoku direkt beszerzések történtek Indiából nyersrizshen. Megjegyzendő, hogy leginkább angol vállalatok hajói hozzák e terményt s igy malmaink csekély mértékben szol-cálhatják a monarhia hajóvállalatáinak érdekeit. A kezelés itt oly praktikus, hogy a mennyiségbeni átvételnek kikötőnkben alig vannak akadályai. Hasonló módon kerülnek hozzánk a juta, gyapot, és némi állati bőrök. Különösen az első cikket szerzi be a Lajtaujfalusi fonógyár egész „chsrter-party») számra és tízezrekre megy nz utolsó hónapokban behozott bálok száma (57 bál — 1 waegon.) — Másodrendű emellett, de mégis megemlítendő a vitorlásokkal importált tengeri fű (afrik ) Egész ujkeletü. s máris nagyon kiterjedt egy itteni nagy raklárvállalat által kezdeményezett egyptotni hagyma,, üzlet. Itt is Trieszt ellensúlyozásáról van szó, ami, az eddigieket tekintve, sikerülni is látszik. — Magán a termelő
*)Az egésihijó kibérlésére vonatkozó szállít, szerződés.
is mindig Kanizaa megvétele fölött tusakodik álmatlan éjszakákon. Sohasem pihen. A kormány adós marad a hadi nép fizetésével, de Zrínyi György (ép-ujy mint később fia Miklós) a magáéból fizeti őket Saját maga beoson mint faáruló paraszt Kanizsa várába, s kikémleli az erős várat. A török megtudja > rettegve várja támadásait a jól megerősített, ágyukkal sűrűen megrakott várfaiak mögött.
A kanizsai török »kszor feldnlja Muraközt, de a Zrínyiek is verik zaklatják őt még béke idején is.
S a m i I hasa, Kanizsa ura, egyik je-entésében keservesen panaszkodik a budai baaának, hogy Zrínyi emberei rokakat leöltek.
A csáktorny ai vár termei és folyosói félholdas zászlók-, görbe Űrök kardok-, tatár kézijjak- és a tőt&tól elveu egyéb diadaljelvényekkel vannak dtaz gyanánt tulhalmotva.
Zrínyi György a harmincéves hábornk elején meghalt 28 éves korában. Állítólag az uralkodó járvány lepte meg a ez okoita halálát de a magyar nép Wallesateia fővezért gyanuaitja. hogy megmérgezte retekkel.
Apja nyomain halad Zrínyi Miklós.
Zala ós Somogy főífpinja, horvát bán kir. kamarás, főlovászmester és légrádi főkapitány volt Zrínyi Mikiit a kőltő, kitek nemzetsége a bibliái Jáphetig
helyen beszerezve, t vállalat olasz és Lloydhajókon zsákokban teljes rakományokat hoz fel és az itteni kezeléi után vraggonazámra szállítja szét Ausztria-Magyarország, Oroez és Németország fogyasztóihoz Az arabs termelők hagymája (a mienkt£l eltérőleg, sárga) állítólag bőségesen bírja a belföldi termék előnyeit, és a körülményes beszerzési mód danára árai nagyon mérsékeltek.
Többrendbeli okból azonban szúrja ezen ügylet itteni kereskedői körök.szemét mely körülmény azonban kevésbbé fog ártani annak, mint az Egyptomban most uralgó — járvány.
Növényi termékek közül még a dohány és gyantabehozatal érdemel említést; az előbbit bálokban i szállítják a honi gyárakba.
A mult téli hóttpokban meglehetős sok ! mazsolát és aprósaőlöt importáltak, és pedig igen szép minőségben.
Az ásványtermékek sorából főleg behozatnak: nyersvas vagy félig feldolgozott vas- és acélrudak Angliából a magyar kohókba —, Utóbbi időkben sokat emlegetik itt egy magas olvasztókemence létesítését, amely terv ténynyé váltával ismét Trietzt húzná a rövidebbet
K ő t z é n szintén Angliából, főleg a magyar királyi .Adria* számára mely társaság a részvényesek veszélyeztetése nélkül) nem használhatja fel hazai termékeinket Azt azonban kivívta, az angoloktól, hogy saját hajóin hozza, — mintegy rekompenzacióképen ezen anyagot.
Kénkovend Spanyolországból an-aol gőzösökön a vegyi üzemekbe.
Chilisalétrom érkezett egy elsőrangú dán vitorlással és a .gabona\' elevátor caissonjaiban helyeztetett el.
Kőolaj Kisázsiából az itteni flno-mitógyárba.
A hajóforgalom általában szemlátomást emelkedőben van, a mit tanasit egyrészt az idegen lobogós hajók szaporodása, másrészt az .Adria* menetei nek mindinkább táguló köre. E társulat 25 elsőrangú gőzöse alig győzi a forgalmi követelményeket kielégíteni, s a társasúg cartellszerződétben is van nagy angol ,Line" kkel is rheederekkel (Cunard, Leyland, Wiison, Bailey stb) A ,M. Le«. és Pv. Bk. Közraktári Vállalata* kezelése alatt álaoak a .Navigazione Italiana* menetei és az .Osztr. Lloyd fiókjának is bőséges dolga akad. A .Magyar-Horvát-Hajósláraarág\' kisebbszerü, de kitűnő modera gőzösei kiválóan szolgálják a távolabbi parti közlekedést. (Dalmácia, szigetek, Isztria, Velence.) Hasonló célja van a Schwarz és Tsa cég hajójáratainak. A vitorlások közt legtöbb az olatz, de szépszáma a görög s oroszoké is, sőt ameríkti is kerül.
A kikötőépitkezések egyte terjednek, különösen a pírt nyugati részén, s a hajógyárat is igyekeznek újból feltámasztani.
Ha végigtekintünk tengeri emporin-munkon, úgy azon erősitő tudatot nyerjük, hogy ez biztos eszköze azon emelkedésnek, mely a magyart .méltót, régi szép nevéhez* az uj ezredévbe büszkén fogja átvezetni. — Hibák és hiányok ugyan észlelhetők némely téren, de az alap egészséges és kívánjuk, hogy jólétet teremtsen.
visszamegy s ki nembiában viselte a Zrínyiek bires címerét a röpülő sas-szárnyakat, mert dicső égétől, vitézségétől, zengett egész Európa, ragyogó érdemei elismeréseül, önzetlen nagy szive megjntalmazásáu) VII. 8ándor pipit emlékpénzeket veret, és ó az egyetlen magyar vitéz, kinek tiszteletére Earópa országaiban még életében egy házi körmeneteket tartanak.
Zrínyi "Miklós Kanizaa visszavételének tervével kel fel ágyából és azzal fekszik le A bécsi hadi tanács gyűlöli őt miként gyűlölte apját öregapját és minden elődét.
De Zrínyi Míklói mindezek daczára ersyedetlenül zaklatja a törököket, kik egyazer majdnem elfogják, mikor a kanizsai vár alatt kémkedik 2 szolgája kíséretében. (Néhai Ipolyi Arnold p&pök ennek a történeti mozzanatnak megfestését ajánlta a magyar festők figyelmébe.) *
----És a hősök hősét, az édeaazavu
költőt, — ki a németnek napookinti erőszakoskodását látva, kétaégbeeaik nemzetének jövője felett a elkesenéw azt írja, hogy nincs már a magyarnak más választása, ha a német iga alul aaaba-dn\'ni akar, mint Amerikába vándorolni, — összeesküvéssel vádolja halálos el-leasége Montecaccoli fővezér, s megidézik Bécsbe.
(Vtip következik)
zalai közlöny
Kiállítási séták.
■ Saját tudtólit jn.tól. —
Ott pompázik a gyönyörű mú hazánk szivében és öröm tölti el minden msgyar keblét hogy\' kiállításunk sikere nem maradt el. Maga ó felsége, koronás királyunk már többszőr megtekintette és mindannyiszor.legmagasabb megelégede* sét nyilvánította. És ezt a kitüntetést meg is érdemli ez az ezer év emlékére létesített s jóformán kizárólagosan magyar kiállítás, mert az intéző körök gondoskodtak erről, hogy a nemzeti munka méltó keretben legyen bemutatva.
Kgy családi ünnep ez, Magyarország hat hónapig tartó családi ünnepe, amelyet a magyar nemzet a magyar nép örömmel ül meg, örömmel annál is inkább, mert kevés nemzetnek jutott osztályrészül, hogy fennállásának ezredik évét ünnepelhesse. És összegyűl majd közelből és távolból a magyar és az Megen, hogy bámulja, mit létesít az emberi elme, s hogy megelégedést vigyen haza a magyar, s nagyrabecsülést a magyar iránt vigyen haza a nem magyar.
Tisztelet adassék annak a nemzetnek, mely annyi balszerencse közt soly sok viszály után, külháborufc és belső versengések, nemzetiségi és faji gyűlöletek daczára ezer évig fentartotta magát, ós tisztelet adassék azoknak az intézőknek, kik ez ezredéves emlékünnep méltó meg ünnepléséről gondoskodtak.
Városunk és vidékünk lakó sága is bizonyosan készül a kiállítás megtekintésére, és igy hasznos szolgálatot vélünk teljesíteni, midőn a kiállítást illető tájékozó cikkek sorozatát megkezdjük.
Hogy ismertetésünk minél szakavatottabb legyen, felkértük Hazai Hugó budapesti hírlapíró kollegánkat s lapunk rendes tudósítóját — kinek nevét lapunk olvasói már régebbről ismerik, — a kiállítás rovat szerkesztésére, s igy módunk lesz minden számban a kiállítás ismertetését hozni. Ismertetni fogjak az összes pavillonokat, — ha nem is aprólékos részletességgel — ( vaskos köteteket lehetne erről irni, s mindez kevés lenne,) de mindenesetre ugy, hogy a kiállítást látogató közönség ismertetésünknek hasznát vegye.
A kiállítás megtekintésének első alapfeltétele: ne takarékoskodjunk az idővel. Egy napra eljönni nem érdemes. Gondoljuk meg, htyav & kiállítás "tiiO.OOO négyszög méter teflfcetet foglal el s ebbe az állatkiállítás nincs be\'eértve.) hogy e területen 280 épület van - s nein kiesíny épület! — hogy 23 OJ körül kiállítók száma! És a kiállí-
tott érdekesnél érdekesebb tárgyakat egy nap alatt még; futólag\'sent lehet megtekinteni, no már pétiig amit itt láthatni, azt nézze is meg mindenki, mert a legutolsó csavarig hasznos és tannlmányos dolgok ezek,/s kár lenne csak egy csarnokot is elkerülni, mert nincs pavillou, a hol mindenki, ne találna valamit, ami ót érdekelné. -
A pesti ut pedig sokba nem jön. A déli vasút M napi ér tény nyel biró :0*/. al mérsékelt menettérti jegyeket ad ii, s igy ezt a költséget nem lebit számítani. ■ A pesti tartózkodás persze, hogy\' nem olcsó, de bút állapodjunk meg ennél a s\'óuál egy kicsit.
Azt már régeu tudjuk, hogy ahhoz kiállításra sem rolt szükség, hogy Buíin-pest egyike legyen a konlineus legdrágább városának : az volt mindig. És hogy az az óriási befektetés, melybe a kiállítás jött, veszteséggel ne járjon, az árat némileg, de mérsékelten fel vaiinaz emelve a kiállítási helyiségekben Mérsékeljen mondjuk, mert ba egy pohár kanizsai, sört Budapesteo a kiállításoj 12 krért ntiVnék, egy esésze kávét meg 20 krért. — hi£t az még elviíelhetó. Természetes, hogy vaunak drág.t helyek is, a francia konyhában a legolcsóbb eledelből egy porció I frt ÖO kr. fit hát hisz mi úgy se oda megyünk: rendes ebédet pedig 80 krajcárért bárhol kapni.
K* a lakásokkal sincs máskép.
Persze, hogy az .Angol királynőben" nem. adnak 1 frt 50 krért tzobát I); admk másutt — olcsóbbért. A főváros hatósági lakás irodát rendezett be, melv a keleti és nyugati pályaudvarokon fiókirodát tart IU nyilván vannak tartva azon magánosok lakásai, kik szobát vagyágyit kiadni hajlandók. -Megrendeléseket ez az irola lefólbeu is elfogad. Azonfelül tömeglakások vannak berendezve, hol egy-egy nagy iskoltteremben 10—20 ember lakhatík. Fizet i\'i krt egy napra. Ezért kap egy berendezett va«ágyat; szék. polc, rubafogas, mosdó és Írókészlet rendelkezésre áll; a lábbelijét kitisztítják, a podgyászát megőrzik. Akinek kulin fülke kell, 90 krért kiphtt A foldmi-ves és munkás nép szá nára a kiállítás mellett barakk épület iU It) krért kap egy személy napiszillást. s a barakkal kapcsolatosan népkonyhát állítottak fel, M ugyancsak la krért egy tál meleg ételt kapui.
1896. MÁJUS 30-án.
Ebből kitűnik, nogy okkal-móddal ki lehet iönni kevés pénzből ¿8.
A kiállítási terület » vároiUgetben van, s így atyaiog sincs nagyon móssze, de jobb valami kőznü közlekedő eszközön kimenni, mert elfáradni ott bent is eleg időnk leszi Villanyos vasút (föld alatt és föld fölött) lóvaspálya, térsaskocsi egy pár krért (6 — lu kr. a távolsághoz képesti kiviszi az embert.
A kiállítás reggei 8-tól éjjeli 11-ig van nyitva/ A pavillonokba délelőtt 9-től esti 6-ig lehet bemenni. Belépti díj hétköznap reggeltől esti 7 ó-áig ío kr. azontúl 20 kr. Vasárnap. 30 kr a belépő dij. Tért: jegy nincs. Vagyis aki kijött a területről előbbi jegyével, vissza nem mehet. Kutyákat\' bevinni nem szabad, úgy szintén el van tiltva, csomagok bőröndök bevitele, ezek a főbejáratnál levő ruhatárba leteendők. Megőrzési dij 10 kr. Dohányozni egy pavilfonban sem szabad, azonban a szabadban meg van engedve, kitéve a falu területét, hol ott áll a falusi tábla
PIPÁLÁS KS KOLDULÁS TILOS.
Ha valahol megakad a látogató és nein tud eligazodni forduljon csak a kiállítási vagy rendőri közegekhez. Mindenütt előzékeny útbaigazítást nyer.
Poéta, távíró, telefon és rendőrségi hivatal is van a kiállítás területén.
Általánostágban ennyiben végezve, csak még azt jegyezzük meg., hogy 6 órakor "m-m kell kiszaladni a kiállítási területről. A corso akkor kezdődik és az iparcsar-nok előtti téren a főváros szine java ad egymásnak találkát: este a színes szökőkút pazar fényű játékában gyönyörködhetünk. minden oldatról szól a zene, szóval élvezet ott lenni
Válasz.
Kia-Komárom éa vidéke történetéből 1 Irtai CSIBE ISTVÁN n.-bajoiel lelkén.
(Folytatás és vége.)
Ha valami capitale találtatik, az olyan hoz a magistratus nyől praedikátorokon, mestereken és deákokoo kívül.
Ha az prasbyter városban, falabaa vagy praesidíomban illetlenül viseli magát egy néhány intések utin ha nem jobbul, depouilják és ugyanaz presbyte-rium előtt s mást választanak helyette avagy helyében.
Minden héten nem egyszer, tle toties quotier ht mi történik, vagy esik oly iBtentelen s elszenvedheietlen dolog, az külső presbyterek tartoznak a praediká-tornak volta szerént megjelenteni. — Égyébaránt de occaltis ecclesia non ju-dicat Ha pedig elmulatja azkfll ópres-byter száttszándokkal és a praedikitor eszében veezi, aa olyant agyán az presbyterek előtt szólítja meg róla. hogy máskor ne legyem laterim az reus sem megyen sróllitatlau el mellette.
Pápán numero 24 presbyter vagyon az külső rend közül, nemes és polgári személyek istenes becsületesek. ~ Kis-Komárban az szerént 24, kik körött Könczöl Mihály Somogyvármegye fószoigabirája, Bornemisza András vármegye assessora, Bottbyáni László, Csa-bay György százados vajda, értékes, jószágot emberek; azonkívül Ropoly Fzr-kas. Cepeli Gergely, Karácson Tamás, böcsületes értékes kereskedő személyek, az sereg bírája is is többek etc., kik az magistratus törvényszékiben is tisztviselő assessorok.
Az Kiskontár városában is és galamboki városban, mely nlialison nro 20 vannak birákbul, tanácsból állók.
Körmendi seniorságkan az szerént tudom kglmes asszonyom, hogy nemesi rendbal katona rendbfll és polgári rendből áll, mivel Botthyányi Ádám fógene rális ö nga praesiűiomos helye három rendbül áll. Nevek szerint kik.legyenek, nem tudhatom, mivel tőlünk távol.
Püspök uram és tenior araim inspec-tiójok alatt minden városban, falukban megvannak a presbyterek, kik az ö hon-jokban rendesen ét istenesen vigyáznak az kűltö rendekre.
Ha generális vagy patricularis sy-nodus leszen valamely beiben, ez ilyen preabyterekbfil válaaztnak istenes és emberséges legatusokat, kiket is püspök uram két rendből illó praedikátori és hallgatói szimoa öszvegyült sereg előtt publice igen megexaminü it agy a függő causákat aa articulusok szerint decen-ter discatíálja senioríval, proaeniorival és presbyterivel együtt. Az prédikátorok dolgain kívül, aelyek csak aztntén fórum spirituálét conc* reálnak, az külső nagy érteima böcsületes presbyter araim kötOl is admittáltataak a azok it voiol-nak az olyaa külső caatákban etc.
Blasíus Nagy-Maráczy tnmister ec-cletior oppidi Kiskomariensia, m. p,
íme ezekben megtalálja Juk József ur .a felvilágosítást ama nyilatkozatára is. .Az idatok összegyűjtése nekem még nem sikerűit mert egy hosszú hosszú idő még bizonytalan előttem.* Hiszi vagy nem hiszi: ama hosszú-hosszú idő — pár századig — a protestantismusi.
Hiszen a veszprémi r. kath egyházmegye Schematismasa szerint (ezt csak hitelesnek tartja Juk ur ?) a kiskomá-romi r ktth. egyház kezdődött 1695-ben anyakönyve vezettetik 1736-tól; a ga lamboki pedig 1803-ban alacult, még az újra alakult reformátu-nil is 12 évvel később; tehát a kírdéses időszakban, a refbrmatióoak itteni tírágzása idején bizony nem voltak itt sem plébánosok, sem plébániák, és hogy a gal\'amboki te -metőben látható rom, református templom és az ott talált harang, mely újra öntve ma is a ref. templom tornyában hívji a hiveket istentiszteletre : a régi reformátusoké volt Az a hiteles történelmi adat pedig, hogy „Sz. István a zalavári ipá\'-ságot 1019-ben megalapítván, i több községek kőzött K o 1 u m-h a k dézméját is ajándékul adá\' (mo-nasterologia,) Galambok nevének Colon-Becck (Beck colonja-ből) való Bzárma zását alaptalan mesének decralálji.
Még csak annyit jegyzek meg, hogy Németh István pápai theol- tanár s egyházkerületi levéltáros urnák f. 1896. évi márcz. 21-én kelt, hozzám intézett levele szerint a ref. egyes, egyháznak amaz ereklyéje, a sokat emlegetett kiskomá-romi régi Mátrikula bizony megvan, kezdődik 1623. márcz. elején, végződik 1715. november 11-én a szentgróli bejegyzéssel. A ki kételkedik az itt közölt idatok hitelességében, ba nem resteli a fáradságot: menjen el Pápára s hasonlítsa össze azzal a hiteles és egy-háztörténelmi szempontból rendkívül becses CodexszeL
Közli: HALÁSZ IMRE lelkész.
CSARNOK
Nézetek.
Nagyon eredeti, hegy egy és ugyanazon dologról homlok egyenest ellenkező vélemények vannak, de még eredetibb volna megtudhatni,\' melyiknek van igaza, — pl. két pörösfél — ha külön ki lesz hallgatva, ngy tűnik fel, mindegyiknek igaza van, — ép azért ha, a vélemények gyűjtve leunének vagy szavazatok, tin eldönthető lenne, melyik
\'a helyesebb felfogás.
*
Aztán el ne maradj öcscse a csütörtöki jourról, legalább legyen több tinezos, hogy a linyok ne unatkozzanak — milyen piratlan jóság, mikor a házi asszonynak miaden irányban, annyira kiteljed a figyelme, de milyen jó gondolat is volt ki-talilui azt, hogy bizonyos időben, a kivilasztott jó baritok majd egyik, majd a másik helyen össze jönnek, egy kis ártatlan plansra. — Nagy költséggel nem jir — mert egyéb thea, sonka .és kuglófnil nem lesz feladva, valósigos folyamodviny kell hozzá, ha valaki még pl. vagy hideg sültet, vagy esetleg egy kis frissen sült kremrétest akar föladni, aztin a kötés el ne marad jon, (mindaféle hasznot hajtó dologi elhozzátok veletek, mert ugy köny-nyebb a beszélgetés, a pauzikat pótolni lehet vele, —~ (habir beszéd közbe olyant senki ne keressen) Össze is jönnek szépecskén, hisz Fe-hérék jourja elengedhetlen. mert ott mindenki csak is jól mulat fiatalja, örege, a házi «uszony minta minden tekintetben, — figyelmes, még arra i< néz, hogy az oj tinezot, ki még kevésbbé gyakorolta be, még sokszor megismételje, — hogy bele . jöjjön, — ki kerti a tagok közül minden, a gyönyörű ébenfa zongori-boz oda fll egy remekai jitszó jogász. — s oly érzéssel zendíti rá, hogy a nénikék egy pereire elhal-gataak, pedig arra ok kell,\' »— s nem győznek eltelni, a kis Gerőfy Julcsa nézésével, a mind tinezra indul. — Milyen kedvee kia lánynyá
Fslytatis a mUéktotaa.
Melléklet a .Zalai Kizliny- 1896 évi májút hé 30-iki 22-ik t/ámához.
xxxv évfolyam.
fejlődött, — csak még igen meglátszik rajt a zárdai szokás, — szembe alig mer nézni, ha egy fiatal ember megszólítja, lángba borul, szeme szikrát hány az édes zavartól.
— De kellemes is ez a kedves kór,
emiékezetes marad őrökre.
* *
Ciliék estélye bires minden időben a kiváló" gonddal összeállított vacsorájáról, a mit szem, száj megkíván, ott fellelhető. Klmsradhatlan théma ai, hogy a .jonrok* milyen keliemesek, — Oh I uram bocsásd — mond egyik, csak azt a szót ne hallanám mert midőn valaki kiejti azt a szót. hogy „jour," akkor egész vörös leszek, annál valami borzasztóbb nem képzelhető, minden héten a kiválasztott napon van nagy készülődés, mert a sorrendből nem szabad kijönni, aztán az az örökös thea délotán, valósággal betegséget szerez a gyomrot határozottan elrontja, s olyan alélás formát idéz elő, — s azok az örökös egyforma arcok, minden héten ugyanazokat együtt látni, — Öh! az valami borzasztó. s ott iz ország dolgát hetvenhétszer, hogy megvitatják, de belátnak a jövőben is, s fogadni mernék, hogy a legrémesebb események nem jöttek volna létre, ha egyik vagy másik .jouron" azt nem suge-rálják.... én mondhatom a legnagyobb ellensége vagyok, s nem is fogok meuni soha, oly ellenszenves nekem. Az igaz, szóllal meg nagy komolysággal Mihályfyné, néha éppen nem vagyok hangolva, hogy vendéget fogadjak, múltkor is a zsörtölődő hiz-urával jól elfeleseltünk, a pecsenyét ismét kissé jobban megsütötték, — illetve nem volt olyan fél nyers, mind a hogy az ó ízlése, volt ezen sok tűnődés, még azt is mondta ma, iszen nemlátom itthon, — megrémültem, hisz ma van a „jour," utána rohantam, mindenre kértem, bogy csak ma el ne maradjon, megjönnek a szokott vendégek, s én mit mondjak? Megjön az idő, az én híveim megérkeznek, s én kénytelen vagyok a legjobb arccal elibük lépni, — pedig ha iátnák aggódó bensőmet, igaz, hogy szórakozot-á-gomban azt feleltem egyiknek, — hogy bizon nagyszerű időnk járt ma mit nagy kacagással fogadtak, mert a hó ugyancsak sttrüen esett, — s a szél zúgott, egész orkánszerüen, mint valami perpitvarkodoi szerető pár.
Ez is olyan dolog, mint egyéb más, hogy meg van a jó és rossz oldala. — s a szokás pedig néklü-lözhetetlenné teszi a kellemetlent is.
— Jobb ha nincs lekötve a látogatás, hisz az mindig gonddal jár, holott ha az nincs, nyugodtabban intézkedik dolgairól mindenki.
TRITOMA UVÁRIA.
Sziaészef..
F. hó 23 án Ta bar i n fel esége és Cremonai hegedűs. Tabarin feleségének hűtlenségét és Tabarin bo-szuját dolgozta fel Catnlle Mendés egyfelvonásos tragikomédiává. Az emberi szenvedély vadságát rűt jelenetben tárja elénk a szerző. A főszereplők Somogyi és Breznay Anna jelesen oldották meg » mitden finomabb lélektani árnyalatot nélkülöző szerepüket. A Cremoniai he-sedüs Hubay Jenő ismert dalműve, melynek egyszerű, de megható librettóját Coppée Ferenc szerzette. Az njabb "lasz iskola befolyása Hubay zeneműdére könnyen felismerhető, de mindamellett ez az opera a leghatásosabbak közé tartozik. A zeoekar Békéssy karmester vezetése alatt nagyon szépen interpretálta a müvet és igazán dicséretes szorgalommal tanulta meg a nehéz pártiturát Columbán hegedüprimás a nagy szolot tisztán, érzelmesen* és finom árnyalással játszotta el. A szereplők közt első helyen említendők Juhász Ilona, Kiaa l^sta és Polgár Sándor. Juhász Ilonának nincsen ugyan erős, drámai hangja, de ezt a fogyatékosságot szép előadáasal és egyszerű, de hatásos játékkal pótolja. A madárdalt megtapsolták. Kiss Pista
ZALAI KÖZLÖNY
1896 MÁJUS 30 án.
sok érzéssel énekelte Gianino nehéz szerepét Az ügyefogyott púpos Gianinot kissé erős realizmussal adta. Polgár játékává; és terjedelmes hangjával meglepte a közönséget, a mely ezt a nem mindennapi sokoldalúságot, — Polgár bufío, operette és szakakomikn) és ha kell, drámai színész is méltán megcsodálja. Nem elégített ki Perényi, mint Filippó. A hanglétra magasabb hangjait elkiabálja, pedig szép torokhangokkal is rendelkezik Perényi E őadása pedig egyhangúságával eltéveszti hatását Az énekkar derekasan megállta a helyét
Vasárnap délutái 3 órakor ingyenes előadásul a N á n i t adták. Hála Isten nek a terem zsúfolásig megtelt.
Szépen megtelt a onbau este is, midőn Beöthy Laci szellemes bohózatja, .A 3 Kázmér\' került színre. Fehér János uram csak ugy hagyja özvegyére és leányára vagyonát, ba Kázmér lesz a jövendőbeli neve. Kalotay Kázmér aze-retne az örökséghez jntni, de ka Pistának hívják a fiát. Eszébe jut azonban, hogy volt neki Kázmér nevü fia is, ki a katonaság elől Amerikába szökött s ott bizonyára már meghalt. Kiadja tehát a Piata fiát Kázmérnak s megülik a lakodalmat. Az amerikai Kázmér azonban már kötött háiasságot, még pedig telefonon át egy kissé pikáns, de különben kedves amerikai hőlgygyel, Ellen B 1 e c k-kel, ki fölkerekedik s eljön Magyarországba férjét keresni Kalifornia csillagának, John Sock, zenebohőcnak, ki egyébként imádója, kíséretében. Ebből a Kok különféleképen bonyolult helyzetből sok mulatságos félreértés után ugy történik kibontakozás, hogy az egyetlen valódi Kázmér, az eladósodott Kalotay Kázmér, elveszi özv. Fehér Jánosnét. meg a vagyonát, Margit és Pista boldogok lesznek és John Sock szive vágya is teljesül; övé lesz Ellen Bleck kisaaszony-asszony. Sok érdekes, ha egy kicsit már elkoptatott helyzetet tár elénk a fiataí szerző, kinek darabja a hétfői második előadáson is sikert aratott. — Juhász Ilona játékban és énekben egyaránt meg felelt szerepének. Azt hisszük azonban, az ilyen szerep több elevenséget igényel, mint a mennyi Juhász Ilona temperamentumában megvan. Mészáros Kornélia (Ellen Bleck) sokkal jobb magyar nő, semhogy angol is lehetoe. Boross, mint Gelb, kitűnően találó tipus és Polgár (John Sock) valóságos orfeum-beli zenebohóc alak volt Szerepét kacagtató komikummal és soha nem tévedő rutinnal játszotta meg. Gyarmatv, mint Kalotay Kázmér, továbbá Erdélyi, Benkő Jolán és Bodroghyné hozzájárultak az est sikeréhez.
Kedden a .Kis hörcsög* ismételtetett üres ház előtt.
Szerdán, f. hó 27-én a .Szultán" Verő György ismert operetteje. Juhász Ilona Szelimje ugy ének, mint előadás tekintetében kifogástalan, kedves és számottevő alakítás. A közönség nem is fukarkodott tapsokkal és kihívásokkal. Mészáros Cornelia, mint Koxelane kedvesen csicsergi nótáit, de játékában vau bizonyos merevség, mely visszatetsző. Polgár. Erdélyi és Boross legjobb igyekezettel jó kedvben tartották a közönséget, különösen Polgárnak szép hangja támogatja annak jó alakitáíát is. Kézdi mint görög leány kielégítő volt A zenekar feladata magaslatán állott és Békéssy rezérpá cája alatt kitűnően játszott,. A pidokon gyér közönség ült.
Csütörtökön a .Tabarin felesége" és a .Cremonai hegedűs\' adatott másod-
Tudniavlók.
Hirdetméoy.
Az ezredéves kiállítás területén .Budapest-Kiállítás L szám" elnevezéssel f. évi jaauár 16-áu megnyílt posta és távírda hivatal f. évi április 25 tői nemcsak felvételi, hanem leadási azolgálatot is teljesít, ennélfogva a jelzett naptól kezdve az ezredéves kiállítás területére, valamint a szomszédságban épült ,ós Budavár\' telepre czimzett összes levélpostai küldeményeket (leveleket, kereszt-kötésű nyomtatványokat, árumintákat, hírlapokat stb.) táviratokat és távirati utalványokat a nevezett hivatal kézbesíti.
A kiállítás területére és .Ós Budavárra\' telepre címzett pénzesleveleket, csomagokat és vözőnséges utalványokat a kiállítás területén az egyes csarnokokhoz és Ói Budavárában a telepre szállítva a verseny utcában levő budapesti kézbesítő postahivatal kézbesiti, illetve fizeti ki.
A fent jelzett postai küldemények és táviratok azonban késedelem nélkül caak akkor kézbesíthetők, ha feladó a czimzett tartózkodási helyét esetleg foglalkozását is pontosan megjelöli, minélfogva felkérem a t. közönséget, hogy a kiállítás területére vagy Ós Budavára te-
lepre szóló küldemények címiratában lehetőleg a czimzett foglalkozását ii, de a csarnok tevét vagy számát, melyben címzett tartozkodik, okvetlenül pontosan feljegyezni szíveskedjék. Pl.
Kádár János urnák gépész
Budapest kiállítás, 148 ik csarnok.
vagy:
Kiss István úrnak bútor kereskedő
. Budapest kiállítás, iparcsarnok
vagy
Fekete Imre urnák cukrász Budapest
Ús-Budavár, 150. sz. helyiség
Minthogy azonban a postai küldeményeket és táviratokat ily módon csak a kiállítási csarnokban, vendéglökben sat állandóan tartózkodók (tisztviselők, kiállítók, ezek alkalmazottai, tüzérségi, rendőrségi s felüsfjelőj személyzet, elárusítók sat.) címeztethetik, intézkedés történt az iránt, hogy a kiállítást látogató vidéki nagy közönség is a kiállítás területére címeztethesse postai küldeményeit és táviratait
Ezen célból ugyanis a kiállítási igaz-gatőaági épületben működő posta és távírda hivatalban .posta-resztante* osztály rendeztetett be, a hol a kiállítás terűiére címzett b .poste-reaztante" vagy .postán visszatartandó" jelzéssel ellátott (pl. Budapest kiállítás .posta resz-tante" című) levelezéseket, utalványokat táviratokat, pénz és csomagküldeményeket visszatartják és a jelentkező feleknek a levelezéseket és táviratokat a személy azonosság igazolása nélkül, a többi küldeményeket a személyazonosság szabályszerű igazolása mellett reggel 8-tól este 7 óráig bármikor kiadják
Intézkedés történt az Ói-Budavár telepre címzett és .posta-resztante" jelzéssel ellátott levelezések kézbesítésére nézve is.
ós Budavára telepen ugyanis f. évi május 1-én .Budapest Ös-Budavár" elnevezéssel posta és távírdahivatal lépett - életbe, mely a .Bodapest-kiállitás I. sz." posta- és távirdahivatallal összekötve közönséges s ajánlott levelek, táviratok, postai megbízások, utalványok, postatakarékpénztári teendőkkel foglalatoskodik.
Az Ós-Endavára telepre .poste resz-tánte* jelzéssel címzett közönséges levelezések kiadásával, illetőleg a feladó vevényre felvett postaküldeményekről kiállított értesítők kézbesítővel, tehát a a bpest- ősbndavári posta- és távírdahivatal bízatott meg.
A kiállítás területén a posta távírda és távbeszélő csarnr\'tban .Budapest-ki-állítás 2. sz." elnevezéssel szintén posta és távírdahivatal rendeztetett be, mely levélpostai, pénz és csomagküldemények valamint táviratok felvételével és postatakarékpénztári közvetítői teendőkkel foglalatoskodik és a L közönségnek délelőtt 9-től délután 6-ig rendelkezésére áll.
A sajtó csarnokban .Budapest kiállítás 3 sz." elnevezéssel hasonlóan posta él tivirda hivatalt állíttatott fel, mely a hirlapiróknak áll szolgálatára és csopán ajánlott levelek és ááviratok felvételével vau megbízva.
Budapest, 1896: május 2-án.
DÜH.
Másolat hiteléül.
^TÓTH KÁROLY m. kir. posta és táv. föt.
Meghívó
aa ezredévei országos kiállítás VI. (Hesögu-daaág) ét VII. (Eniésaer ím vadáasatj ooporijaiban alakítandó bírálóbizottság tagjainak választására.
Az ezredéves országos kiállítás VI. I és VII. csoportjaínak tisztelt kiállitóít van szerencsén f. évi jaaius hó 6-án (szombaton) a mezőgazdasági csarnok mellett levő jnry-pavillon tanácstermében tartandó juryválasztó gyűlésre tisztelettel meghivni és pedig a VI. csoportban :
a) C s o p o r t.
az 1. alcsoport (Talajnemek, trágyaszerek, meteorología, földmágnesség és időjelzés) a 2. alcsoport (Mezőgazdasági üzleti berendezés, mezőgazdaságok ismertetése. Gytjteményee kiállítások), a 3. alcsoport (Kenyértermények, hüvelyesek, takarmánynövények) és « 17.. al-\\ csoport (Geológia) tisztelt kiállítóit hét jurytag megválasztása czéljából reggel 9 órára.
b) Csoport.
a 4. alcsoport (Kereskede.mi-, gyógy-, és r os tos növények), az 5 alcsoport (Dohány) és 7. alcsoport (Kertészet) kiállitóít hat jarytag megválasztása céljából reggel 9 és fél órára.
c) Csoport
a 5. alcsoport (Állati termékek,) a 10. alcsoport (Méhészet,) a 12. alcaoport (Selyemtenyésztés). a 13. alcsoport (Tejgazdasági termékek) és U. alcsoport (Állategészségügy) tisztelt kiállítóit hat jt^ytag megválasztása céljából reggel 10 órára
d) C a o p o r t
a 11. alcsoport (Halászat,) c 16. alcsoport (Üdülő telepek éj turista-ügy) és a 18 alcsoport (Vizépitészet, vizrendé-azet, folyamszabályozás és talajjavítás) tisztelt kiállítóit hat jurytag megválasztása céljából délelőtt 10 és fél órára.
e) C b o p o r t
a 8. alcsoport (Szőlészet és borászat) tisztelt kiállítóit busz jurytag megválasztása céljából délelőtt 11 órára.
Végül a VII. csoport (Erdészet és vadászai) tisztelt kiállítóit nyolc jurytag megválasztása céljából délelőtt 11 és fél órára.
Ezen gyűléseken a kiállítók személyesen vesznek részt, vagy írásbeli meghatalmazás alapján más kiállítók által képviseltetik magnkat.
Egy és ugyanazon csoport választó gyűlésében minden egyes választó saját szavazatán kívül képviselet alapján még 2 szavazatot gyakorolhat Saját szavazattal nem oiró meghatalmazottak megbízás alapján hasonlóképen 2 szavazatot gyakorolhatnak.
Budapesten, 1896. május 20-án.
KRISZTINKOVICH EDE,
mioisiteri oftitálytanáctos, a ffildmivetésogyi m kir. mmisteriam kiállítási irodájának igazgatója.
H i r e t
— \'A honvédség köréből. A magy. kir. honvédség Nagy-Kanizsén.állomásozó 20 ik gyalogezredétől áthelyeztettek a 8-ik gyalogezredhez Lúgosra: Munkácsy Adolf őrnagy és dr. Bruck Béla ezred-orvos. Ide helyeztetett Demeter Béla őrnagy a 17. honvéd gyalogezredből.
— Vizsgálatok főgimnáziumban. A nagykanizsai kath főgimnáziumban az 1895—96. tanév végén tartandó vizsgálatok sorrendje : Junius 11. hittanvizsgálatok VII.. VI., V., IV., li hittanvizsgálatok III, IL, I. A ) I. B.) 13 VI. GŐrög,y Magyar. Latin. V. Mennyiségtan, Természetrajz, Magyar. IV. Latin- Meny-nyiségtan. Természetrajz, Magyar. II. Magyar, Latin, délután Francia, Gyorsírás. 14. A Gyakorló Iskola zárógyülése és a jutalmak kiosztása. 15. VII. Magyar, Latin. Görög. III. Magyar, Latin, I. B.) Magyar, Latin. 16. VII, Mennyiségtan, Természettan, Rajz. VI. Német, Gör. p. Történelem. I. A.) Magyar, Latin. 17. V. Rajz, Latin, Görög. IV. Német, Rajz, Történelem. III. Fiz. foldr. Számtan, Rajz. 18. VII., Német, Gör. p. Pol. Földrajz. VI. Rajz, Természetrajz, Meny-nyiségtan. II. Számtan, Rajz, Földrajz. i9., V. Gör. p. Német, Történelem. III. Német, Történelem. I. A.) Földrajz. Számtan, Rajz. I.\' B) Számtan, Rajz, Földrajz. Julíus 20. Magántanulók Írásbeli vizsgálata 21. Délután intézeti tornaverseny á katonaigyakorló téren I—VII. 22. Magántanulók szóbeli vizsgálata. 23., 24.. 25., 26., érettségi vizsgálatok. 29. Te Deum. Nagy-Kanizsán, 1896. május hó 29-én. A fogymn. igazgatóság.
— Temetés. Özv. Halphen Lázárné, a köztiszteletben álló matróna porhüvelyé t f. bó 20-án nagy részvét mellett kisérték utolsó útjára. A gyászháznál városunk értelmisége jelent meg, hogy részvétének kifejezést adjon. LA vidékről számos részvéttávirat érkezett a családhoz. Hérics Tóth János kir. táblai ^tanácselnök levélben fejezte ki részvétét a családnak, a melyhez a barátság {kötelékei fűzik a magas állású birót.
— Záró ünnep. A főgimnázium Gyakorló Iskolája június 8-án d. e. fél i i órakor tartja zárógyölését, melyen ének. zene, szavalás stb. lesz. Ez alkalommal osztatnak ki a kitűzött pályakérdésekre beérkezett pályaművek jutalmai is.
. — Az „Első nagykanizsai magyar asztaltársaság,,tjótékonycélu egyesület" f. évi május hó \'3-án tartott táncvi^almán kegyesek voltak\' felülfizetni: Tóth Sándor, Princ N., Mayer József, Schwarz Ignác 1—1 frtot, Freislinger József, Sőlétormos Gézá, Fabik Tivadar, Galuvics András, Feiner János, N. N., 50—50 kr., N. N.. 30 kr., Vajda Ferenc 25 kr., Mun-kácsv. Nándor 30 kr. Kobált N. 50 kr., N. N., 20 kr., Nagy Antal, Szternát N., Stocker család, Újhelyi Ferenc 10—10 krt és a 4^-ik ezredbői a „Háza megyünk club\'\' 2 tagja .65 krt, összesen 9 frt 50 kr. További szíves pártfogásért esedezve, hálás köszönetének ad kifejezést a vigalomrendezó-bizottság.
— Tanulóink a millenniumi torna-versenyen. A főgimnázium 50 növendéke Baksay József, Kiss Ernő dr. és Pongrác
Adolf tanárok vezetése alatt vasárnap d. e. fog Budapestre utazni, hogy részt vegyen a tornaversenyen, melyre" majdnem 5000 tanuló sereglik össze az egész országból. — A mi versenyzőink d. é. egy negyed 10 órakor tűzoltó banda kíséretében fognak az állomásra kivonulni, s 10 órakor indulnak „tovább. — Szép sikfert kívánunk az ambiciózus versenyzőknek.
— Blclclopolig. Biclclopolisban az emberek nem járnak többé gyalog. A pörgő gummikerék gyorsabban szállítja a békamódra levegőben tempozó embereket, mint a közönséges talp. A kik hátrafelé tanulnak biciclizni, azok a Hungáriá-hoz esküsznek, kinek érdemes elnöke Szigethy dr. a ráktermészet ala-poa ismerője. A .Germ-nia\' club tagjai, azok csak él^re haladnak, a legelső sör állomásig. A könnyű múzsa\' klubja nőtagokat is befogad. Feltétel: fekete harisuya és igen rövid szoknya. Történt pedig, hogy Biciclopolisban egy ember jelent meg, aki semmiféle jármüvet nem használt, lábain cipő volt. Egyszerre csak a város Ő3szes polgárai összesereg-lettek és csodálkozva kiabáltak: .Nézzétek, gyalog jár! gyalog jár! Nagy népcsődület keletkezett Az idegent ki-váncsi kérdésekkel körülfogták: Hogy lehet barátom kerék nélkül járni? Az idegen hires ember lett a városban. A város péuzes emberei gyalogjárásbac taníttatták magukat és a mi idegenünk óriáíi vagyont harácsolt össze. A gyalogjárás sportja hóditott Biciclopolia eleven divathajhászó városában.
— Párbajvivás pünkösd vasárnapján. Párbaj volt biz ez, csak azon külömb-séggel, hogy a jegyzőkönyvet ezúttal nem a segédek, hanem Bay rendóraikapitány vette fel, párbajorvos sem volt a helyszínén, hanem dr. Rátz városi orvos eszközölte a tátongó folytonosság hiányok össze varrását. Kristóf József és Bauder Ferenc kiskanizsai csordások valami felett, a mi a csordás becsületbe vág, ősszé-pördültek és ennek lovagias utoni elintézését a hagyományos pásztorfegyverre, a kisfejszére bízták. A párbaj színhelye a kiskanizsai nyires, feltételek: „Üsd, jiem apád.- Dr. Rátznak akadt öltögetoi valója elég és a kapitányság most a látleletek alapján átteszi az ügyet, mint súlyos testi sértést a bünt. bírósághoz.
— A kiadóhivatal felkéri azon t. előfizetőket, kiknek lapunk ez én 1. 2.4. 6. 8. 16. számai birtokában vannak, kegyeskedjenek azokat sürgősen beküldeni, postai dij esetleg 10 kr. számon-kint készséggel megtéríttetik.
— Majom a háztetőn. Az uradalmi épület háztetője f. hó 26-án szokatlan látványosság színhelye volt. Egy a körhinta vállalkozó tulajdonát képező majom megunta otthonát, megszökött és az öt üldöző gyerekhad elől a főtéren levő alacsony uradalmi épület tetejére menekült. A holdkóros makinak sok bámulója akadt. Nagy nehezen sikerült az olaszoknak a majmot egy pár narancs-csal lecsalci. Az elfogatás után náspán-golás következett.
— — Tanitők a kiállításon. Az ezredéves országos^kiállítást a 400 forintnál kisebb fizetést élvező tanitók, tanítónők tudvalevőleg teljesen díjmentesen látogathatják. Dániel Ernő kereskedelmi miniszter most ugy rendelkezett, hogy az ingyenes látogatás kedvezményét azok is élvezik, a kiknek éppen kerek 400 frt fizetésük van. A kedvezmények ügyében a kérvényeket a kiállítási igazgatósághoz keli beadni és akkor, a mikor a fővárosba akarnak jönni, a m. áll. vasutak megküldik nekik a szabad utazási jegyet, az igazgatóság pedig a kiállítás látogatására szóló szabadjegyet.
— A Wajdits-féle kölcsönkönyvtárból kiknél még könyvek lennének, felkéret-nek szokat haladéktalanul visszaküldeni.
— MUIennáris ünnepség. Folyó hó 17-én tartatott meg Mikefán a millennáris ünnepség. — Lélekemelő volt nézni az ember áradatot, mely a koszorúkkal, nemzeti iszalagokkal díszített és zászlók alatt vonult.gyermeksereghez csatlakozott Nováig, hol isteni tisztelet, ,Te Deum" és szent beszéd tartatott Istentisztelet után zeneszó mellett vonult a gyermeksereg haza 8 délután 2 órakor a zöld ággál, koszorúkkal és zászlókkal feldiszitett iskola udvaron nagyszámú közönség jelenlétében megkezdődött az ünnepség, melyet Farkas K. oki. tanító hazafias beszéde nyitott meg. Ennek végeztével a .Szózatot\' énekelte a tanuló-sereggel a nagyszámú közönség, s utánna 18 népisk. tanuló leány éá fiu felváltva szavalt hazafi is költeményeket Végül a „Hymnusz" eléneklése után a jelen volt közönség z-íszlók alatt, zeneszó mellett a karácsonyfái erdőben tartandó mulatságra vonult, hol a gyermekek versenyfutásában is gyönyörködhetett, melyért a gyermekek könyvejándékokban részesültek.
XXXV. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1890. MÁJUS 30 áa
— Sierenceétlentég Sajnálatrsméltó
baleset étte Klein Ignác, a Neu ás Klein cég főnőkének feleségét. A fiatal nő egy hajsütógéppe) vigyázatlanul bánt, s a szertefolyó borszesz a szerencsétlen asszony baját érte, minek következtében fején és arcán súlyos égési sebeket szenvedett. Az orvosok azonban megállapitot-" ták, bogy életvesrél\'y nincs. J
— Tűzoltó majális Galambokon. A galamboki ön zéntes tűzoltó egyesület, folyó éri május hó 25-én délután tartotta meg tavaszi mulatságát (majális) a galamboki szilasi erdőben. Dacára annak, hogy az eső közbeo-közben permetezett. a táncmulatságot legkevésbé sem zavarta meg, mert ax a legjobb kedvben s hajnali órákban árt véget Tekintve az idő nem legkedvezőbb voltát, a bevétel az egyesület részére kielégítőnek nondható. Befolyt beléptídij és felülfizetésekből összesen 75 frt — üzen összeget nagyban elősegítették felülfizetéseikkel nagyrabecsült vendégeink, — nevezetesen felülfizettek: Rosenthal Jakab 2 frt, főt Jnk józsef plébános 1
/ frt «0 kr. Hauser János ügyvéd -1 frt 60 kr, Tripammer Dezső ur 6 társai 1 frt 60 kr. Ferenci János I frt 20 kr- Singer József 1 frt 10 kr , Star zsinszky György 1 frt, Dénes Jenő 80 kr., Dénes Béla 70 kr., jjechnicer Jó-zsefné 70 kr., Forró F«enc 70 kr-
i Knortzer György 60 kr.. Polgár József-né 60 kr., Szólák Imre 60 kr. Szili István 60 kr- Koma József 60 kr., Dőmötörfiné 60 kr, főt Méhes Kálmán plébános 60 kr- Skopál Fülöp 60 kr., Káfka László 50 kr., ünger Jenő és társai 40 kr, Kálóczi János 40 kr-Franz Lajos \'30 kr- Kincses József 20 kr., Sramer Jánosné 20 kr- Horváth Imréné 20 kr- Kelemen Pál 20 kr., Joacbimstad Lujza 20 kr- Hórömpölyi Gyula 20 kr., Pánnet János 20 kr.. Polgár József 20 kr.. Kápolna Ferenc 20 kr- Kovács János 20 kr, Velner Lajos 20 kr.. Prenner János 20 kr-Pungor Imre 20 kr., Plikta Lajos 10 kr.. Tóth György 10 kr- Tormási Ér-nőné 10 kr., Matyi Mibályné 10 kr., Tóth János 10 kr- Szabó Jánosné 10 kr- Kálóci József 10 kr., Bentzik József 10 kr., Bagyari János 10 kr- Imre Antal 10 kr., Veiszmaver N. 10 kr. Koszlovszky Ede 10 kr., Kálóci Mátyás 10 kr- Török János 10 kr., Kicli János 10 kr., Pál József 10 kr. Sxatler József 10 kr- Kitpál Ferenc 10 kr.. Az egyesület nevében, összes vendégeinknek hálás köszönetet mond Szabó Lajos öok. tűzoltó egyesület pénztárosa.
— Tanítók »latyántj«. A Benedek Elek azerkesztésében megjelenő .Nemzeti Iskolá\'-bao olvassuk egy elkeseredett tanitónak a következő imádságát: .Mi atyánk Wiassics, ki ülsz a bársony székben, szenteltessék meg a te neved Kárpátoktól Adriáig, legyen meg a te akaratod, hogy minden tanttóval parolázz. Add meg a megérdemlett kenyerünket és bocsásd meg bűneinket, bogy unitók lettünk, amiképpen mi is megbocsátunk neked, hogy miniszter leltéi, ne vigy minket a kísértetbe a kurátor uram leányával, de sót inkább szabadíts meg a gonosztól: az isko\'aszéktól, mert tiéd az iskola, a hatalom és a dicsőség Amen.
ír&daíosa "
— A Klökner-fele Budapesti dalbok-réta kötve Blaháoé Komáromy Mariska és Küry Klára közkedvelt músordarabjai-ból. s legújabb magyar dalok, népdalok, műdalok, eouplék és chansonok legjavából Az ünnepelt 3 művésznő legújabb arcképével díszített díszes kiállítású kötet. 104 oldalon tartalmaz 60 remek letételü divatos magyar dalt az 1895—96. év daltermékeinek legjavát énekhangra és zongorára — továbbá 18 legkeresettebb
• műdal couplé és chanson újdonságokat_
mind magyar szöveggel énekhangra és zongorára: u. m. I. D\'Acre. Ting-a-líng Couple.- 3. IVAmant .Finálé- műdal. 3. .Megyek a regiment után" couple. 4. .Máskép van az manapság" couplé. 5. Decker. .Miként valljam meg" ntiidal. 6. Franz, .Ave Mtria" műdal. 7. (irieg, .Solvejgs bölcső dala" műdal 8. tium-bert, .Dalom" (Meiu I.ied) műdal 9. Harris. .Kié szived" műdal. 1". Horá-perdink, ..Bózsa keringő" műdal. 11 Linké .Édes kalauz ur" (Ach lieber Sehafuer) couple. 12. Línke, .Kis hízelgő." Couplé 13. Orth 1. .Régi história" ez. couplét 14. Sehilf .Jolán*p Jolán te rossz leány\' eouplétTlí. Schuberté. .Bevésném tölgyfa erdő kérgibe" műdal. 10. Schumann, Nem átkozlak" műdal. 17. Székely I .ószi rózsák- mú-. -Mond hát hogy «xe-
retsz hát" dal Gavotte. E kötet 2-dik kötetet es folytatását kepezí a szintén nálam megjelent .Küry Klára daloskönvvé"-nek. melynek ára szintén 2 forint.\' Ára a .Dalbokrétának" nettó 2 frt. Bérmentve
2 frt 20 kr. Budapesten csupán a kiadó Klökner Ede zeneműkiadóhiratalától VI. Csengery-utca 62 a. rendelhető meg. — Vidéken mindon jobb könyv-, zeneműke-reskedésben kapható. Legújabb képes zenemű árjegyzékemel mindenkinek ingyen és bérmentve megküldöm.
Közgazdaság.
A trieszti általános biztositó-tártaság
(Assieurazioni Generáli) mult bó 29-en tartott 64-ik közgyűlésén terjesztettek be sz 1895. évi mérlegek. Az előttünk fekvő igen terjedelmes zárszámadás 54 oldalra terjed és számos rendkívül érdekes statisztikai adatokat tartalmaz. A mérlegek valamint a nyereség és veszteség számlák már az 1896. március 5-iki osxtr. miniszteri rendelet értelmében vannak felállítva.
Az évi jelentésből látjuk, hogy az életbiztosítási osztály díjtartaléka 1895. évi december 31-én 3.519.501 frt 41 krral 45.231,976 frt 76 krra emelkedett. Az ugyanakkor érvényben volt életbiztosítási tőke összegek 177.718,756 frt 13 krt tettek ki, míg az év folyamán bevett díjak 7.402,467 frt 03, krra rúgtak.
A tűz- és szállítmánybiztosítási ágakban a díj és illetékbevétel 10.435,513 frt 31 kr. volt miből 3.0^8.827 frt 06 kr., mint kártartalék, minden tehertől menten, a jövő évre viteleztetett át A jövő években esedékessé váló dijkötelezvények őszszege 31 112,823 forint 6G krajczárra emelkedett.
Károkért a társaság 1895-ben 9.21S.277 frt 67 krt folyósított. Ehhez hozzáadva az előbbi években teljesített kárfizetéseket s társaság alapítása óta károk fejében 281.357,098 frt tíl krnyí igen tekintélyes összeget fizetett ki Ebből .t kártérítési összegből hazánkra 5 \',626.271 frt 37 kr. esik, mely összeget a társaság 162059 káresetben kifizetett
Az értékpapírok értékesökk.-nése, mely az év végével az alacsony árfolyamok folytán beállott, egyéb rendelkezésre állott összegekből kiegyenlített ugy. hogy az értékpapírok árfolyam ingád tzása fedezetére alakított tartalék változatlanul 2.282,011 frt 44 krnyi ös-zeggel uj szám-láaa átvihető volt Azonfelül azouban még az idei nyerességból 500.000 frt egy az árfolyam ingadozása fedezetére szolgáló külön tartalék számára átutaltatott ugy, bogy az egész árfolyam tartalék 2 782,011 frt 44 krra szaporodott
Az alapszabályszerü nyereség tartalékkal. mely a részvénytőke felét teszi ki, az összes nyereségtartalékok 5.487,0:1 frt 44 krra rúgnak.
A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek első rangü értékekben vannak elhelyezve az idfí átutalások folylár. 58.071.673 frt 8) krról — mintán a vagyonbiztosítási tartalék kivétetett — 6i:o.V,21i frt "3 krra.emelkedtek. Ezen értékekből több mint In millió magyar értékekre esik.
Az elért tiszta nyereményből a társasig osztalékul, részvényenklnt 136 frtot aranyban, vagyis 340 frankot fizet.
— Széna, szalma, takarmány (Fuehs József nagykereskedő jelentése. Alapíttatott 18N2. V. Fürdö-utca 4.) Budapest 1896. május 22 én. Széna és szalmábau való kisebb behozatalokoál az árak változatlanul megmaradtak. Eladatott jobb és elsőrendű széna 2 30 T 2 6 > frt, közép-minőségü 2 --2-30. frt. Muhar 2-50. frt. alomszalma 1-30 —1-51»- zsupszalma 2 25. szecska 2.—2.2.Í- 100 k ló szerint, fuvaronként házhoz szállítva. Préselt széna 2 —2 (0. frt. préselt szalma 1 25. —1.40. frt. 100 kilónként a Józsefvárosi pályaudvaron átvéve. Gabonanemüek: Zab 6-20 —6-50. frt tengeri 3 90- 4 .15. rozs 615.—6.40 árpa 5 frt. jobb minőségű valamivel drágább, állomás szerint, köles 5-20—5-60. árpadara 3-90—4.20. 100 kilónkint nagyban.
f a £ y e s o
— Tartóé gyógyslker. Fájdalmas csúznál, a derék-, testrészek és a forgó kötzvényet bántalmainál a „Moll-féle francain borszesz és só" val való be-dörzsölés sikerrel használtatik. Egy üveg ára90 kr. Szétküldés oaponti utánvétellel loll A. gyógyszerész cs. éa k. udvari szállító által Bécs. L Tuchlauben 9 Vidéki gyógyszertárakban éa anyagkereskedésekben határozottan Kall féle ké szítmény kérendő az f gyári jelvényé vei és aláirásávaL .
Szerkesztői üzenetek.
*
— Többeknek. Sajnáljak, hogy a mil-leoaáni naoepaéfekrM irt b. tndóiitás.kat tér-•zokr miatt czak róviditve adhattok. - Kérjak •zivez ! ad Azi lázaikat jövőre is
__c. J V. Ftlzö-Rajk. Bégebben beküldőt!
do\'gczatai közül cak a .Nézetek- raa me» Ezt
Bai izáanakfczn közöljük. .....
_ T V. untak helyben. Béke vétónk ígérjük kofy legközelebbi z z o k áz • t toazj-tjáróJ bírebben fognak megemlékezni.
— Furbi József ernzk Bodzpezt. Becses Indóittázzlnzk legnagjobb kézziéigel adunk mindenkor belj«. Iiozy meit **
bol kimaradt, z nzgy iárg,h.lízzíuzi t«zík tulajdonítani. A lapot illeti!« ■«tézkedttok
— H J. tnzk Bpezt. Cikkelyét e»j kio* m.gbnzgálvz inkább a magnak telelőnegére kaaöliük. de czak a jövő zzámbza
— B. 8 oriölzj Veráét kntzirette\' veti Ok él lorát ejtjük. Tárcija ulitcz meg. Rztveaked-jék még agjzzer beküldeni
— 6 3. araak Bpezt. Mi nem fis»r«zank önt ki, dehogy íguráaznk. Czak ezt akarjak, hogy később .hanagrobb lezz önérzeie ne azégjet kezzék vtrzeioi." Tehil csak jóakiráiból ne» közöljük most azokat \'■ . \'
— F. K urnák Mikefáa A Tormák nem elég erSzek A tárcát közzö^tlk.
40. népsorszáon ház 224 fonnt a becse helyi 1090. számi tjkvben A. f 1. sorsi., usvanaonz\' dajdanánl felvett ingatlan 36 frt, méfc.. a becsehelyí 397. ss. tjkvben A. f 1. sorsa, váitságkőteles ingaüau-nak ugyanazt ill«tó\'H4 frtra becsült feierésze a becsehelyi községbiró házáaól 1896. éri jmnlns hó 2!. napján d. r. 10 órakor megtartandó nyilváaís árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N - Kanizsán, a kir tvsxék mint telekkönyvi hatóságnál t896 évi április hó 7. nspján. s.
NUNKOVITS, kir. aljbíró.
Felelőt szerkesxtő ét kiadó : 113 WAJDtTS JÓZSBF.
IV yllttér/j
Heaaek.rfl-zetyasa csakis síkor valódi, ha közvetlen gyáramból rendelik — a frkete, fehér és azines 35 krtól 14 frt .<5 krig méterenként — fi»z, eziko«, koezkázott mintázott, damasztot t. a, t. (mint egy «0 különböző minöaég éa 2o00 miatáaatbaal zat. a megrendelt ám, postzbér éa vámmen lesen a házhoz zziltitva él mintákat postz fordultával küld: Htaa«Mr| S (cj. éz k. ndvari zzáliitó Mjraaiyát ZlHaktaa Svájcba czimsett levelekre 10 kros éa levelező lapokra 5 kroa bélreg ragaaztan<ló. magyar nyelven irt Begrendetiaek ponto zan elintésetaek.
Vese, hárrhól;ag, htgjtara
éa UszvrarbáaUlaaak eUea, továbbiba belégző éa eaaéazbi aa ervek hsratoz báatalasMoál, orroai tekiMéijek által • LtTHlOS-rOBBÁS
SALUATOR
sikkerrel rendelve lesz.
Húgyhajti hatású!
Kellem út! KfiamcB emesitbetö!
Kapható áziíajvizkeretkeiéz.kben ét
gyógyszertárakban A Síűvator-forrás Igazg. Eperjesen.
*) E rovat alatt köz\'öttekért i lelőázéget a
vállal (e-Szer*
Hirdetések.
T^tk. 896.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvsxék tkvi osx tálya részéről közhírré tétetik, hogy Légrád község végrehajtatónak Bán József végrehajtást szenvedő légrádi lakos elleni 40 frt 20 kr. por, 9 frt 25 kr. vhajtáakéielmi, 7 írt 65 kr. árverétké-relmi. ö frt árverét megkisérlési s a még fe\'merülendó költségek iránti vbajtáai ügyében a fentnevezett kir. Urék területéhez tartozó a légrádi 300. tz. tikban I. 1—3. és 5. soraz. t. felvett ingat-lanoknak Bán Józsefet illető s 545 frtra becsült feletésze 1896 évi jnnlus hé 20. napján d. e. 9 óraker LégrádJ^-tég házánál megtartandó nyiliáuot áiv verésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a oecsár lOVát készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizeán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi eárc. hó 31. napján.
GÚZONY, kir tszéki albitó.
941/tk. 1896. április 4-én.
Árverési hirdetmény
A letenyei kii. járátbiróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Tamás Adám letenyei lakosnak Hajdú György becsehelyí lakos elleni 18 frt 75 kr. tőka, ennek 1894 január 1-től 6«|, kamata, 8 frt per, 5 frt 50 kr. végrehajtáskérelmi, továbbá 18 frt 76 kf. tőke, ennek 1832 január l-től 6«|, kamata 5 frt 25 kr. előzőleg lejárt kamat, 6 frt 50 kr. per 5 Irt 60 kr> végrehajtáikérelmi, mégis 18 frt 75 kr. tőke, ennek 1893 jsauir l-től járó 6*J, kamata 1 frt 50 kr-, előzőleg lejárt kamat 6 frt 20 kr. per, 7 frt 40 kr. végrehajtáskérelmi t 6 frt 3b kr. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanimi királyi törvényszék (a letenyei királyi járásbíróság) területén fekvő, a becsehelyí 33. uáma tjkvben A. L 10. ét 14. sorszám\' alatt Hajdú György talajdonánl felvett ingatlannak * a 14. szorssámu ingatlanon levó
38 kitántetéa, ez-k közt\'14 ditzokmány éa IS aranyérem. SzámtalAa bizonyítvány ellő orvon szaktekintélyektől. .
Újszülött
kik ao)jnk által épen nem, vagy czak töké-letleoQl lennek zzop tatva, Nestlé H. (éle _ tjermekllszt haaz-ailati folytán oktzerO módon tölnevelbetők. Hlntaadagot, nemkülömben röpiratokat, melyekben a kéazitéimód z a kontiuem legel.o 1 a aktekintély einek, menházak él gyermekkórházak számtalaa btzoayitvánjz fogi.Uatik — kívánatra ingjea küld a központi raktár :
F. BERLVAK I., SAULEBOASSE Sr. 1.
Bari. Mü-Klí gemila^U 96 In jár-Bari Srsllé-ftlf mtimpt líj ifi kraj-ir.
Baktár minden gjójTtártin és laszerkerei
Dr. Friedioger, az zizó-a*ztri*i orz^goz lelencház igazgatója bizonjítvaaya azerint Neatle gjermekiipBiztje 1S7S bee történt bevezeté* alkalmával Aa.ztrizba», a feMi intézetben 2 éren át S4 életgyenge gyermeknél, kik a azopáat nem tudták végézai, a olyanok kik betegzég következtéhez, az oda nyújtott dajka emlőből nem táplá\'kozhattak kitűnő crvdménynyel lett búzzál íz. mi által a bálálozázok redukálódtak. Az év»k hwizn során it a táraaaág minden rétegébe behatolt és 30 év óta áz egész kontinensen elterjedt, ngy hogy a Xezt*é-féle gy r-mektápliazt aenkí előtt sem »meretlen
855jtk. 896. Érk. március 26-án.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jbiróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir kincstárnak Iván János polai lakos elleni 5 frt 16 kr. tőke, ennek 1891 november 16-tól járó 57, kamata, 4 frt 67 kr. végrehajtáskérelmi, 4 frt 60 kr. ezuttali költségek iránti végrehsjtáii ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. járá-biróság) területén fekvő, a becsehelyi 195. ez. tjkvben A. f 458. hrsr. a. Iván János tulajdonául bejegyzeit s 326 frtra Decsült ingatlan t becsebe ti községbiró házánál 1896. évi junins hó 15. napján délelőtt 10 órakor megtar tandó nyilvános árveréses eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 104/,-át készpénzben vagy óvtdékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén, a kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi március hó 28 napján.
NUNKOV1T3 kir. aljbiró.
FEIIEK A. ADOLF
tór és ciifő-feisóréüek guri raktára
■ »agyban éa kloainybea ==
BUBAPrlST, VII, kara^eai-at 49
Nagy raktár mindennemű
bőrök,
czipészkel lékek
éa saját készítményü
ciipő- felsőrészek bő1.
Nagy képes irjagyzékea moat jelent meg. melyet kívánatra bérmentve kftldök, ery-Jsxersmínd mindazon, a kiállítás alkalmával
feljövendő czipénz- és csizm»día-mester urak-ak- ajánlom bőrrak táromat megtekintésre
Megrendelések postán és vasúton csakis utánvét mellett azonnal eszközöltetnek.
A ki egy kítÜIlQ és olCSÓ kerékpárt óhajt vásárolni, az saját érdekében csakis a * világKlrre szert tett
.Styria1
I-
StyriaFmrráher
alj
gyártmányt vegye. Egyetlen t)6lfÖlCÍÍ készítmény sem közeliti meg ezen kerékpárokat, melyek mint tartósságra, mint könnyű járásra, jí világ leghíresebb gyártmányaival is versenyeznek.
IMil laaM tslUi a faltim. llkrackt Szlvatsr faksrczai a
íitsi|i, (■tar lakartzai a fiasift, í««st Sackaat Csbargi karczai
a (aasé|a, Eraa tackaaa Csktrfl karczai
i fauáia, Píl ■acUaákars-tekwarliI karczai i faatá|a. HakaaU ka; karcz. a faaii|i, larczai llaiiack|ritz la|á i
aa|;síltáiá|a,
larczai laliarikafl i aauaaltisá|a, liaáisek|ritz har-szaiaa i sx|;séltisá|a, valamint a legmagasabb aristok-rácia, osztrák, magyar, német, olasz, orosz, görög és török-országban legnagyobb részt ..Styria\'- kerékpárt hasznai.
ép «gy a a versenyzők *], része, «a ver-
«enyek *j4 részben „Styria" kerékpárokon lesznek nyerve Legutóbb SZOMBATHELYEN és BÉCSBEN tartott nagy versenyeken.
csakis a „Styria" kerékpárok
/ gyóztek.
Kizárólagos raktár és képviselőség
Ifj. Vajdits Jozseí-nel ^agy-Kanizsán
a hová minden megrendelés intézendő.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve. — Eladás részletfizetésre is. . IITiaj ITWÉKI MÁ111« FRTÉRT IIPIITII.
/
XXXV. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1890 MÁItjS 30 <n.
A munkácsi uradalom gyógyvizei $
elsőrendű orvosi szaktekintélyek által a legjobban ajáoltatnak és pedig:
X X
,VÍ X( X N\\\'
X ,W
X
y
x
X X X X
a SZOLYVAI
forrás lüsiféif és poBortajol spKiSeimi
hólyagbajoknál, vesekőnél. hugybomokhál, a iénurak huiutos bánta! -mainál, sárgaságnál s elz.iiosidás ellen stb.
L két víznek védjegye.
a POLENAI
forrás kösz\'ényoét, a hngy-utak baratos bántal-mainál, Diabetesnél torok, gége és hörgök huruijainál, gyomor és bélbajoknál, Cblo-rosis Atonía stb.
tózö járványos beteg-
A „LUHI ERZSEBET" forrás
medvt- vt\'dje^ygyel rendkívüli kellemes izO B idült gyomorhurutnál
és üdító savanyúvíz. A ^^ étvágytalanságnál, fer-■ légzö szervek idült bn-rutos bántalmiinál, tul-
ségeknél, mint diaetiet-redjegye «>9 ivó VÍZ.
Gróf Scliíorí iratiii isasialosápiál
MunHö-CHon
NAGY-KANIZSÁN kaplta ő: Fesselhofer Jóxsef és Rosenfeld Adolf uraknál ¡K
ságos
gyomors&v ződéánél
Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.
Ezen birnores háziszer i-llei/túllt az idő -inojrprvlsiljwiuak, nvert már több mint 25 év óta megbírható, fájdalomcsillapító bedörz ölesként alkalmai tátik köszvé-nynél, esezoát, tagszaggatasnál c> mtghúleseknél cs az orvosok által bodórz-NolfS- kre is mindig gyal.r4t.Utn rendeltetik. A valódi Ílorgony-Pain-Expeller gyakorta Horgony-Liniment elnevezés alatt nem titkos szer. hanem igazi ■ népsztru haliszer, melynek egy h;iztartá.sian som krlleno hiányozni. 40 kr., 70kr.és 1 frt. tivegenkónii áriaui maid nem minden gyógyszer tárban készletben van; főraktár: Török József gyógyszerésznél Budapesten.
Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértékü utánzat van forgalomban Ki nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Horgony" védjegy nélkül mint nem valódit utasitsa vissza.
Richter f. Ad. és társa, csász. és kir. révari szállitók,^Rudolstadt (Thüringia).
Schicht
•féle
SZIN-SZAPPAN
ható,igt lag bejegyzett
védjegy
igen jól szárított kitűnően tisztit, legtakarékosabb a haszná1 atban
Tisztaságáért és ártalmasságáért a kezek és ruháknál kezesség vállaltatik. Egyáltalán a legjobb a létező szín-szappanok kőzött. Egy kísérletet senki sem fog megbánni.
Kapható a legtöbb detail-azletben. Képviselője Budapest részére: DEGKLLÉB KÁROLY, Akademia-nlcza 9.
SrEYEK
rvôçvsBtéïet
Tó Ii cl-fii rilő
Gràcz mellett.
Idény: május—október. 330 méter a tenger «zine felett-2 v«8ali állomás.
ii ráczitái kocsival egy óra Pos"* é* távírda állomás.
Rég ismert vastartalmú (acrotherrae) aczél-forrás 30 fok C meleg 28 fok (R/, 25 tok C és 20 (R ) mérsékelt klíma,\' erősítő erdölevegő, kiterjedt fenyveserdők, gyógyhatás : Ideghántalmak, neu-rasticzia« ideggyengeség, hátgerlnczbetegség, bysteria. görcsök, neoralgiczi stb. Kői betegségek : vérszegénység, bél ét hólyag catar. stb Igen ajánlható üdülőknek- és eyenge gyermekeknek tíyógyeszköz: külön gyögjterem, uezöbaxin, kádfürdők melegvízzel, lenyü fürdők, villamos fürdők, massage, zubanygyogykezelés aat. Olcsóétkezde és zene. szobák, villák, gyógyterem. Kitűnő lakások, egyes Kimeritó prospectQ» a fürdőigazgatóságnál ingyen és bérmentve. j)r. Blumai-er Sándor vnivers. orvos. \' tulajdonos.
I - N&pybao és k:<»inyben.
KÖNNYEN oldhato kakap
ffiillenium
[üőlgykalapok szalmsfonat 2.60-től Floren tineríalapok remek kivitel 3-tól. Angol fona a tollas kalapok sral lag és virággal díszítve 2.80 tói Sportkalapok 1.50-től. Gyrrmekkalapok 90 krtől
Spltzer Fanul
női kalap raktárában Budapest, VIL Kerepesi nt 34 Kalap alakítás 10 kr.
Nagyban éa kicsinyben.
Grand Hotel National,
Bécs, Taborstrasse.
Régi hírneves egyetlen nagyobb szállója Bécsnek, melytn sem szolgálat, sem \'.ilágosság nem lesz számítva, 200 szoba 1 fittől felfelé, fürdők, sürgöny-hivatal és telefon, indóháiak és gőzhajó állomás közvetlen kötélében vannak. Olcsó árak, hosszabb időzés után egyezkedés szerint. Oo parle toules les lanques modernes.
A HARHAMMER igazgató. F. M MAYER propriétaire.
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban.
aV|0 m a, V A RA Z S D - T 0 P LIC Z A T ív \' *
Zagorí^i vasút (Zágráb—Csáktornya).
Dr. Ludvig udv. íanácsos tinár által elemezve 1894. 58 fok Celsiust meleg forrás. Felülmúlhatatlan hatással vau a rbeumatikus, ízület bántalmak. k8"vét,y Zíálw, titkos, betegsépek, bőrbajok és föivélykórnál sat. I\\ OGYOGY.MOD kűhöeés, mellbaj, máj, vese, gyomor és aranyerekre, sat.
/ Villamgyógy. Massage.
A gjózyintézet minden kényelemmel, egész éven át nyitva. Nyári idény május l-től okt. l-ig. N«y park. Kiierjedt fekvés, állandó térzene, táncz, hangverseny sat. A varazsd topliczai vasúti állomáson naponta a vendégek számára omnibus, kocsik. Megrendeléseket a fdrdóigazgatóság készséggel teljesít. — Orvosi utasítással dr. Longkino A. fürdőorvot szolgál.
Prospectusokat ingyen és bérmentve küld a flirdöigazgatóság
aria-* ^czelli
cseppek\'
nagyszerűen hatnak gyomor bajokaál. nélkülözhetetlen és áftoiánosan ,»meretei házi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: étvágytalanság. gyomorgyengeség, bűzös lehelet, lelfujtság, savanyu, felböffögés. hasmenés, gyomorégés, felesleges, nválkakhrálasztás, sárgaság, undor és hányas, gyomorgörcs szűkülés.
• Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortói származott, gyomortulterheiésnél ételekké! és italokkal, giliszták, májbajok és hámor-
MOLL SEIDLITZ POR
C«ak akkor valódiak ha mindegyik dobos Moll \' A. védjegyét éa
! aláiráaát tünteti fel. . A IMI A.-ré:« Seldütz-parak tartós cj6gjha;isa z ieziaakaczabb |yavar éa al-
teatháatalaak, gyomor<ítrcz éa gvotrorhér, rögz&tt szakrakades, jnijbintalom. ver-talaláz. aranyér éa a legkalsobttzöbb >41 hetagzégek ellen, e ¡elet bá zizzenjek éz-tizedak ÓU mindig nagyobb elterjedést szerzeit. — Ara agy lepecsételt aradétl tl tazzzk I frt a. á.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.

Csak akkar valódi. ^ »inde*tik n»eg moll i »ejjeyjét mnt«ti tei és
.--.A. Ball\' elirata f.aozzttzl van zárra. A Mell-féle fraa-
«zwaarazeaz és tt nerezeuzen mint (á|dalaaseaillapit< bedirzailesi szer kéazréoy, ezoz ez z mezhtues egyéb kftretkezményeinii legiameretezebb népszer. — Egy Sac-\'»" «exzti ivag ára 80 krajezár. ____"_
Moll SalicyJ. szájvize.
(Főalkatréaze ■ fUzolyzaraa azikaő.) A niodennapi zzájtisztitáznál külőLösen fontos bármely korú gyermekek, mint felnőttek számára; mert e azájziz a íogak toxábbi épségét biztositia a egyszersmind őrtzer togfájás el.ep — Egy Hall A véd|ejyéve! ellátott ¡reg áea : 60 krajazár.
Fószétküldés: gyégyszerász, cs. és kir. udvari szállitc álul,
Bécs: I., Tuchlauben 9. sz. s
Vidéki aiBfreadalések aapaata pea\'.zatáazá ■ ■ellett teljaslttaUak. A raktárakban tessék határozott-in MULL A. aláírásával és
(691) Hall
A.
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kunizsán Rosenfeld Adolf es Fia.
OOOOOOOOOOOO nonfyvVnrmnnrmrsfv^nnn^no^^rjririfin
Emii tett hajoknál a Jláriaezelll gyomoreneppek évek ota kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány tanusit. Egy kis üveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy-üveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: TfirAlt József gyógyszertára Budapest, Király utcza 12 sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen Lessék megtekinteni! Csak olv cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a keazitö aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*.
A Mánaczdli gyómorcseppek Talodian kaphatóL |
NAGV-KANIZSÁN : Práger Béla és Be lus Lajos gyógyszerészeknél BARCSON Kobut Sándor gyógyszerésznél.
Kőszegen
Dr. Drelszker J.
SAHATORIUMA
és
VÍZGYÓGY INTÉZETE
márczius hé 30-kátol nyitva.
Rendszer Priesnitz és Kneípp. Vil-lanyozás, massage, gyógytornászát és díaetetik&i eljárás. Teljes ellátás igen mérsékelt árért. Gondos orvosi felügyelet. Prospektus ingyen.
Az igazgatóság.
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS"
Vegyelemezve a budapesti m. kir. egyetemen. Szerencsés vegyi összetételé, kevés szabad, de gazdag, félig kötött szénsavtartalma, ki váló hatásúnak bizonyul!, különösen t&döbántalraaknál, a hol a szabaü szénsav csekélyebb jetenléle megóvja a beteget á káros, veszedelmes izgatástól, ellenben a félig kölött szénsav gazdagsága a gyógyhatású alkatrészeknek a beteg testrészekbe való gyors és biztos felvételét eszközli. Ezen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azon kiváijo« előnyét is, bogy a hol szabad szénsav-tartalomban erősebb ásványviaek, mint a tetterti, gleicherbergi, tüdöbajckban, különösen tAdövérxé-már nem alkalmazhatók, a Margit-forrás itt is a legjobb hatás mellett folyton használtatik.
A tüdőbetegek klimatikus gyógyfetézeteiben, különösen a leglátogatottabb EBrbersdorfban a Margit-viz otthonossá vált — Orvosi tekintélyeink Budapesten: dr. Korányi, dr. Gebhardt, dr. Navratil, dr. Poór, dr. Kétly, dr. Barbie; Bécsben: dr. Bamberger, dr. Duschek, stb. a legjobb eredménynyel alkalmazzák a légzö-, emésztő- és húgyszervek általános burutos bántalmainál.
U M i n t i v ó v i z
praservatáv gyógyszernek bizonyult a koleraizxktstsdis ellen,
borral használva a legegészségesebb ital!
Kizárólagos
főraktár
ea. és k. «i szerb k. adv. iavásj-vlc-ssAllUtfaá!. . Budapest.
Úgyszintén kapható minden gyógyszertárban, fnszerkereskedésben vendéglökben.
XXXV. ÉVFOLYAM
zalai közlöNY 1890 MÁItjS 30 <n.
Aranyérmekkel kitüntetve
Elei cs é* kir. kizár, szsbadalm
Aranyérmekkel kitüntetve
irmeitBi smuiuoivo. «»■ -— — -- __as®:^» jtm m^fe
OMLOKZAT-FESTEK-OYAR
KBONSTEiNER KAROLY WIEM, IIL Haept.trwse 120 szám, saját házában.
—, * berezegi nr^ak, c. és £-
sitáeek injyen és bérmentve kű detnek. _____
THIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG
ASSICURAZIONI GENERAL! Hyeroég- és TCsileaég-suaU u A Béi1g|tet._Eleml- tt baleset-bUtoslUsi ág 1885.
- Tűzbiztosítás. levonva^P viszontbiztosítók rrszét
i. Szállítmánybiztosítás. levonva a viszontbiztosítók
3. JegbiztosiU*. levonva a viszontbíztosít-k részét
4. Balesetbiztosítás. levonva a viszontbiztosítók reszet I. Üzleti Heáéirtk levonva a viszontbiztosítók térit-
1. Surwti költségek (a folyószámlán teljesen
törlesztve) .......
2. Jutalékok.........
3. Fol>-<. igazgatási költséget.....
4. Adók illetekek ... ...
1. Leírások kétes követelésekre.....
2. Egyéb kiadások : Járulék és kamat i hivatalnokok
ellátási penztaraba.....■
IV. Tartalék rüggo károkra:
1. Tűzbiztosítás. levonva a viszontbiztosítók részét
2. Szállítmánybiztosítás. levonva a viszonthiztósitók
X Jégbiztosítás. levonva a víszontbiztositók részét
*. Balesetbiztosítás. levonva a viszontbiztosítók részét
V. A biztozltási zlapoi Utu a iriMttii év véféa:
1 Díjtartalék.........
al Tűzbiztosítás. levonva a viszontbiztosítók részét b) Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét........
e) Balesetbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók
2. Tókesitett nyereségtartalék:
35016 852397 8160»
345186
283690 420 30941
2843653 815173
_»11773
1312500 1027514
____________________Mit évril:
1. Díjtartalék, levonva a ri<zonU>izliMÍliik rénzet •
2. Tőkehitelt nyereg-tartalék.....
3. Értékpapírok árMyaintarlaléka -
4. Hete* követelések tartaléka -
2380014 77 , 833751 I 5t 12090243
2. Szüli tmánybi zlosí iás
3. JegbrxtosiUs
4\' Balesetbiztosítás -
fl. 83WJ289 i 3382 «■.) u3 ! . 17.tfwsl 56 ¡1
M2T*ií»l 67 ¡1 --
7:tfC.9B
(levonva a törléseket): 1. Tűzbiztosítás -le: viszontbiztosítás 2 Szállítmánybiztosítás •
le: viszontbiztosítás • - - -
3. Jégbiztosítás .... le: viszontbiztosít»« ...
4. Balesetbiztosítás le : viszontbiztosítás
I*. A tüao«fektetése* touMit:
1. Kölcsön- és leszá.mitnlásí kamat, továbbá hitelintézeteknél
és takarék pénztarainál eszk. beletek kamata -
2. Jelzálogkóvelelrwk kamatai- - - -
3. Értékpapírok kamata - - - - -
4. Ingatlanok tiszta hozadéka.......
Egyéb bevételei:
1. Kötvénv illetékek........
a) Tűzbiztosítás .....
b) Szállítmánybiztosítás .......
<í) \'Balesetbiztosiá» 1
Nyereség- és veszLeség-számla a B mérleghez.
I. Essdéke« biztosításét ét jiraééfcci tetté*» :
1. Halálesetére szóló és vegyes biztosítások, levonva
a viszontbiztosítók részét .....
2. Béles esetére szóló biztosítások, levonva a viszont-
biztosítók részét .......
X Járadékbiztosítások ......
n. FtattMk viaaxavátárfllt kítveoyeké-t. levonva a \\issontbiztostasok részét
(levonva a viszontbiztosítók térit-
1. Szervezési költségek» (a folyó számlán teljesen
2. Szerzési költségek ( törlesztve) - - - . X Folyó igazgatási kötlWek ..... 4. Behajtási jutalékok - - • ,
5 Orvosi költségek - . . . . .
6. Adók és illetékek
Myél3 IÜ*"*ot: kétes követ*.
VI. FBeaíTká£k tartalik« :
1. Halaiesetre szóló és vegyes biztosítások, levonva
a viszontbiztosítók részét.....
2. Eleié«; biztositások. levonva a viszontbiztosítók
részét ---,.----..
X Járadékbiztosítások......
VH. A kirtotlttaJ alapok állása a Diatíiü év vérta : 1. Di-tartalek
a) Halales. szóló és vegy. bizL. ler.
vision tbixL részét - - fl. 3450386313
b) Délesi biztosítások, lev. a viszontbiztosítók részét . . »26*5338
c) Járadékbiztosítások - - - . 137048180
2. Diját vitelek
a) Halales. szóló és vegy. bizt. ler. a viszontbiztosítók részét -
b) Elelrái biztosi tápok, levonva a viszontbiztosítók részét
i Tőkésített nyereségtartalék - -4. Értékpapírok árfolvarotartaléka -5 Ketes követe lesek tartaléka -6. A baztositotuk osztalékalapja -«1 £vl--
0 3217133.« $ . 21424476
"" Életbiztosítási ág. (189 5).
13390243 ; iö"
3431378 1312500
J070482 86768
1. A Mztsstttsl tivwk áttezatala a amtt évről:
4 Kjüviteíek }\' <1\'vonTa « visaontbiztesitók i^jzétf
3. Tőkésített nvereségtart alek.....
^ Értékpapírok jríolvamtartaléka . ...
5. Kétes követelések tartaléka .
«. A biztosilotLik osztalékalapja.....
t FBhö károk tartaléka a anrit évről (levonva a víszont-biztositok részéi) . , ...
3SI-52U •H772:U l:il ¿Tio 1 löWJü
1. Halálesetére szólö és vegye* biztosítások, levonva
«ttuzontbiztositási dijat.....
— Eleífti bizIosita>itasok, levonva a viszonlbízlosi-
a Járadékbiztovibiaók . |
1. Kölcsön- és leszámítolási kamatok, .«umi a
bitelintezetekne! es takarékpenztaraknal levő betétek kaanaUí.......
2. Kötvényekre adott kölcsönök kamatai . a Jelzálogkölcsönök kamatai * - rak kanulji.....
k tiszta hozadéka -
U Kötvényilletékek a Egyéb üzemi be rételek
6768 213747 841 Kl 1504001 ¿ói IÍ:
48430377 !
780142
™5Í$W1«~T84
----1 \'«nioü 1 a* 0»,
Az ASSICURAZIONI GENERÁLI vagyonállása 1895. deczember 31-én.
A tótel neve
1 töke be nem
----adóslevelei
fizetetelt részért» Ingat\'an birtok "
a) Városi ingatlanok.....
bi Mezőgazdasági birtokok ,
Uazdasagi termények
Epites alatt álló int.^zeti ház Práyában " "
K«c»önök a társaság éíetbiit. kötvényeire bl Jelzálog által bút. a felek haSalakor felveendő tőkék .......
Kamatozó jelzálogilag biztosított t&ke\'kölcsőiiők
ingatlanokra .....
Kölcsönök értékpapírokra , . .\'. Altam- es mas értékpapírok \'
Folyó kamatok Váltok
Rendelkezésre alló pénzek "hilelintoiteknél é»"
. takarékpénztáraknál ......
Ke.zr„z£észle, az intézet igajgatóságánál és
Maradvány a viszontbiztosítók" »ram Iái hú] .* Maradvány az ínb\'-zet fiókjaízük s\'áialáiból Maradvány az a mérleg v Múmiájából (L. Teher) al Aaoau.k kBL\'.nWtír, ,.i_«4
b) Adoeok jelzálogul \') Letétek kczi-ssej .. u,»,.,,,«.. , (> Letét Uclschmiedt alapi I vanv A Besso József alapítvány
juatokkaí
•) --------r_
f) . Calabi R. alapilvunv . ... Bútorzat és vaaszek renyek a Ur>a«ág.-ssze» hivatalaiban, ciégtahlák, papír- es nyomtatvánv összes raktárakban .... Előlegez U jutalékok és szerv, «-.; költségek
Ax veü. deczember31-éna jSvA évekreér-.-énvb-n maradó dijkötelezvenyek érteke ■ f.l ~
A
forint
1837509 1*77600
4S74Í6 96
378324 \' 20
>145513 \' 80
setfr« i ss
roo — OVSíl »•00
125851
$4 «
41905 29 47i .09S77 45HO
1.-361=5
m
Összesen
»»7760« | _ auaa ! 56 «06716 76
t»36i7 4 19145"> 349858
TJ«<M5 ?S IS C7f4<7 3 MM
A tétel néve
Alaptőke . v . • . . . , • . Tőkésített nywrességtartalék
Tarta^al^) az értékpapírok árfolyam íngaiiozá-
Tartalékalap kétes követelések, fedezésé\'re !
Díjtartalék folyó biztositásokríí az
A mérlegen 1 ő
Martalék folyó biztosításokra a í 5 = a fi mérlegen I — 2 Í
Díjat vitel a 8 mérlegen Tartalék fügj-őben levő tésekre
az A merhgen a 8 merlegen Osztalékalap az életbiztositásbac. nyereménynyel
biztosította» javara......
A hivatalnokok etlatási pénztáránál vazvona Jelzáloghitelezők , . . T .
Egjen\'eg a viszontbiztosítók számláján Egyen leír az intézet fiókjainak számláján
a) Hitelezők különböző ezira ken
b) letetek kezé-jfg.és bü.^sÜék gyanánt A B mérleg folyó szilának egVeMUge .
Gidoni alapit------
Qirard alapit\'
tváriv
Goldschmíedt alapit, Besso József alapi In Calabi R. alapítvány Evi Oz\'.eti nreres«g
a jövő évben lejmandó lüzbi/tr.-«ít—á dijak v
frt 3ll4JW2;e6

5i««l65 | »4 TEHER.
FOGAK
egyenkint úgymint egén fogsorok, rágáshoz használhatók légnyomás vagy rugóval 10 évi jótállás mellett ju tányos áron készít
fo£ és gyökér húzás
tWT fájdalom nélkül.
Vidékről a millennium ünnepély alkalmával hozzám jövőknek meg Jelelő megrendelésnél az uti költséget vissza térítem. Tanítók, tisztviselők és kstonik 40% előnyben részesülnek.
koos 31. fogspecialisía.
Budapest, Kerepesi-ut 34
Rőlins tárházzal szemben.
B
"~torinT \\kr
7C94H 12531 4Í8730 1536-121 7
472876 «4 59«!^ ^
¡9169 \' ~
\\
Be,» József, 0t:to ^ y
MacvarOrS7áH VOTlirilounnL-eói-. UK-fCL-n^c o _______ .
Össiesea
Torint jT
3K*> _
6" «00 í —
s xx) ! —
isyast : a*
!
1 , »k»MU O l«,. ---\' ---m«>, "-----
Magyarországi -a^yno^r,JÓZSEF, ^
és élet r\\bL^mdÍSÍBjelehf; Ír *l,ntÍ®6g.r*íkSégDél k»Ph\'-tÓk- felvilígosilisok a legnagyobb késxséggel adatnak
és élet-, tűz-, szállítmány- es Bvegblztositiesk az Aasicurarioni Generáli ióobiztesiUsnk a Ha«.» li^ x T- !
birtotótö r^szv.-társaság é, b.feeet eBeni biztosi,A,ok « Eltó •. Ji ¡TŰ elteT
-ir. a legelőnyösebb feltételek és .eg.le-bS dijak ellett fogadta-nak el b««to«rt* társaság
szá-
A nitgykaiiizsat röngrjiiakség
Scherz és Englánder.
Nyomatott llj Wajdíts József könyvnyomdájába» Nagy-KanizsáT
Egyedül valódi ansol
csodabalzsam
fflEBBY A. TOaeréS7löl, PKKGRAnÁ- bfcn.
Kz a bsluam ujo" belsőleg, mint JtGIaSIcg lioaznAl : 1. móg «Midig el nean ért hntósa gyócjaxor a tCüö és mell minden betegségAnél, enyhíti a hurutot, Oftillapiri* n kiliAn.vást és a fájó köhögést eftárolitin és iO\'6g} :t idült fíyjilulmakat; kiválóan basx-nil torokgjnladáanúl: 3. eltávolít minden lázt: 4. moglepöen gv\'ógyitja a gyomor minden betegségit; 5. meg-aziintet minden tájdalmitt és gyógyítja az aranyeret; tS. a könnyű azékeléat ©lösegití és a vért tísztitja. 7. kitűnően használ fogfájásoknál, a szájbnzt megszünteti; H. jó s««r n
Cihszta ellen; kitűnően hnsxri^l ülsöleg mint gyóryit.\'azer minden sebnél: 10. egyáltalán ugy bvUöl«.*. mint külsőleg kwtségtvlon eredinéi-v-nrel használható gyjjgyitósxer. fsn\'k akkor valódi és ha^>«itntl&n a bnl-. zsám, ha minden üveg - egy laöst-
, . ---kupakkal iKapsol) van I zárva, a
melyben czégem: „Thlerry A. fryóry«z*rtAr«. az Őrangyal ko* belenyomva. Hindui, más halasiam,
mely nem az én kupakommal van lezárva és máskei)\' ynn kiállítva, hamisítvány és utánzat. s káros !.»-tásn e, durva anyagot, mint „AJoe" éa ehhes hasonlókat tartalmaznak. Vind^a ilynemű balzsam ne logadlas-u-k el. Balzsamom hozmaitól és utánsói a védjegytörvény alaj.já.\' torvonycsen, szigoruar> üldöztetnek. A magas kormány \'\'T*0-..8- «*- vegyészeti, erakértöi biaonvitvám
alapján igazolva van, hogy készitroányem semmíneinü til-tott< vaev az egészségre káros batátu anvagot nem tartn max. Oly helyről, hol b^lrsamomhól raktár nincs. te*svk iegrendelént közvetlenül hozzám : Thlerry A Prerreulábaa.
3hlta-RflndrSnfnn «.11.*, ...A___ .____ll ...
- -ixonyult fa valódi, mindamellett a legolcsóbb egyetemes, népszerű házi gyógy-— , majdnem minden ■S és belső b aég ellen.
Bahlts-Sanerbrrma mellett intézni. Anai\'r.a-Magvurc bára.ely postaállomására bérmentve küldve, la kis v
aiO
1 korona. Megren-

dnplaüveg ára 4 korona. Boszniába\' bérrnentve, 12 kis vagy 8 duplaüveg dőlések csak a pénz előleges beküldés
kocoltehiek Thlerry Adolf gyógyszerész P r e g r a d a b a a, Roblts-Eauerbruon mellett.
TBíttfí 1. gyrpnKi. B A VSÜÓdÍ
csodakenőcs
lialRK« én errje.
A2 angol esodakenőcs, mely a legjobb eredményziyel hasxsált azer a szenvoló omberiaégnél a legsúlyosabb és i<3ült bsjókban. A sebek gyógyítása - ugyszíctén a fnjnalom enyhítésében felülmúlhatatlan; — lő-alkatréseét a piros rózsa „rosa oeatlfoli«."-bar. léterö csodaszert anyag, más kitűnően elismert CyógyonysLgok összetételeit képezik.
As angol csodakcnöca használható:
" A gyermekágyasnö tnellbajánál, t«jg>-<ilemlénnél, mell-kem^nyedésnéi. Orbánc (Szent-Antal türe), mindennonm sérelmek, láb- vagy csontsebesülések, sebek, genyedtség. dagadt iábak, sőt csontszu ellen ; ütés-, sznrás-, 16-, vágás és «úszási sebek ellen. Használható minden idegen r> sz. k. u. tu. üveg-, faszái ka-, homok-, sstlánk- és tüskék eltávolítására. M.ndennoznü daganat, kinövés, pokolvar. ujjáképso-dés. söt rákbetegség ellen, szemölcs, körömdagai.st. hólyHK és feldörzsölt lábak gyógyítására. Ktndezmemfl érési sebek, fagyott testrészek, betegeknél hosszas «>kv-s áltai támadt sebek, nyakdaganat, vértorlódás, fülzueás es a gyermekeknél elötordnló kisebesedések ellen «tb. stb. .
Ax angol osodakenócs minél régibb, annál kltttnobb hatásában1
Igen ajánlatos exen egyedül álló elovl^yázaU sxeí-
boi minden caaládnál készenlétben tartani.
Ket dobosnál keTesebb .->em küldetik: » szétkii\'.des kizárólag az összeg előleges beküldése vagy pedig utánvét. 11.1
eszközöltetik. 5Í tégely csomagod, saáUlitilevél és bérme.»-tes megküldéssel s korona 40 fillér.
Számos Uzoayttvány án readelkezesns.
Figyelmeztetek mindenkit hatástalan i.amisHvin.mk megvétele ellen s kérem szigorúan arrs úgyelm. Unrv yinden tégelyen a fenti Té \'Jegy és oéenek -Thlerry A őrangyal gyógyszertára. Prograíábaa" heloégetv« kell lenni és minden tégelynek eg.v hiaszuAl»ti ut»sit*njci an-olyan jegygyei. mint itt látható, kell Ueesomasolv* lenni
As egyedüli és valódi angol csodákonÍVcsőm hnniisít.\'.i it utánzói, a védjegytörvény alapján, szigorúan üldöztetnek, ugyanagy o hamisítványok ismeUlárusitói.
hqjti111 közvetlen b«a«rM«i torrá»
THIERRY A. Őrangyal gyógyszertára
PRESRílDÍBAH, RoUts-Sacerbraaa mellett
Pregradában. Kohits.>»nerhTOtin mullett
As ausztria-magyarorazági vé>lj.-gy lajstrom-száma -4534