Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.28 MB
2015-01-28 09:38:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
783
3522
Rövid leírás | Teljes leírás (290.36 KB)

Zalai Közlöny
Hetenként egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap

Zalai Közlöny 1896. 023-026. szám június


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KANIZSA. 1896. jonius 6-án.
23-llE Bíftm.
L
_
V
Előfizetési ár: Egétz étre . . . 5 frt — kr. Fél irm . .. . . 2 frt 50 kr. NegTedérre . . . 1 frt 25 kr. Efje* szaiu 10 kr. H1RDSTÉSEK 5 hasábot petiUorb&n 7, másodszor 6, i mi mién toYábbi sorért 5 kr.
SYILTTK&BEK petit »őrönként 10 krért vétetnek fel Kincttárí ii.eték minden egy« birüctesert 30 kr. fiietendó
XXXV. évfolyam.
A i*p szellemi és »nysfi résxét illető minden kósleménjr 11}. Waj-dit* József sxerkesxtö-kisdó nercre cximzetten N\'ayj-Kau Imi ra bérmentve intézendők.
Bérmentetlen letelek nem fogadtatnak ei.
Kéziratok rituzaaem kBldetnek
A nagykanizsai , .Ipar-Testület", nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság«, t .Kotori takarépénztár »nagykanizsai- és gaiambokiönkéntes tüzoRó-egylet*, a »nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony izr. jótékony nőegylet*, .szegének- tápintézete\', a .katonai Mastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kttlválasztmányának hivatalos
részvény-társaság*, a
nőegylet*, „n.ianizsai . j««v.v.| » .—©—-----r------> - *--"r^";— - »^wcuuí«. i^run»™ nagykanizsai zaivaiasztmányának hivatalos lapja
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EG Y ES TARTALMÜ HETILAP.
Század végén.
Egy uj századba rezet bennünket az idő. A 19. század temetésére készülünk; Érzi agg korát, fájó sebeit; kifáradt testét csak a halál hozhatja meg gyógyító balzsamát.\' Családja, mely körülötte virraszt. biztosan tudja immár, hogy orvos: tudomány rajta nem segíthet. A katasztrófára mindenki elő van készülve.
A szabadságát, függetlenségét a te érád alatt küzdötte ki nemzetünk! A vén Európa is a te uralmad ide-, .jében oldotta le magáról ama bilincseket, melyeket a zsarnok keze reája szabott. A magyar nemzet történelmi lapjaira te irád bele ki-törülhetetlenül nevedet.
Hatalmas alkotásaidért, óh dicső század, hálás az emberiség ! Nyugodj békével majdan, századoknak ékes
koronája te! hisz népik óhaját----
teljesítve látjuk immár.
A huszadik század küszöbön van. Bár rövid, nagyon rövid idő nemzetek történetében egy évszázad,mindazonáltal a jövő század alkotásaiban dúsgazdag lesz. Amit emberi ész feltalálni, alkotni tud, az bizonyára megtestesül benne. Ebben a kérdésben a tndósok egyet értenek. És a miben köztük a véleménykülönbség, az abból áll: vájjon a béke áldásait élvezheti e az uj század?
Ma, midőn mindenki ama kedves reménynyel van eltelve, hogy a \'/, évszázados béke után tartós életűre van kilátás, midőn a nagy hatalmak hol itt, hol ott barátságos összejöveteleket rendeznek, mégis-mindemellett nagyon furcsa dolog az, ho7y Európa évente milliárdokat költ el hadi cikkekre, hol keressük már most ebben a logikai összefüggést? — A diplomaták minden izben béke szándék-
tól áthatott trónbeszédekkel, Oanepi ojiladc&zstokalkaffflávarpi-díg a nagy s kis hatalmak egymás irányában való ,barátságos viszonyok* ápolásáról emlékeznek meg, amely nyilatkozatok, egy ujjabb „alkalomig-* lefegyverezést vonnak maguk után.
Én is rendesen a diplomata ajkáról elhangzott nyilatkozatokat annak tekintem, hogy 6 csak vele gondolatait rejtegeti el. Vajha a béke egyesület programmj» megvalósulhatna, még pedig mihamarabb.
De azért mi csak bízzunk és reméljünk!
Most pedig vizsgáljuk meg röviden amaz uralkodó állapotokat, melyek az uj éra prelndiumánál jelen lesznek.
Társadalmi (létünk is megérzi az uj átmenetet. Az oj század mindjárt észrevesz egy válságot, melyet az egoizmusz teremtett meg. Társadalmi törvényünk magából kiforgatva, az ideális eszmék leveretve melyek fele» a reálizmus diadalmaskodott. Az emberi becsület ki van szolgálva nemtelen fegyvereknek: a törvény nemcsak elvétve szolgál védőpajzsul. A megérdemlett munka nem lesz érdeme szerint jutalmazva; a rangot az erkölcs, hanoin a befolyás adja meg. A jogot, az igazságot, a vallást, mindezt ma csak a — pénz osztályozza. íme dióhéjban összeszorítva a társadalmi helyzet signatu-rája.
A közgazdasági kérdés az, melynél egy kiásé megállapodni óhajtok. Közgazdaságunk testében a föld az, melyet léleknek nevezhetünk. Magyarország mindig földmivelő osztály volt. Földmivelésünk asztala körül ül a kis s nagy ipar s kereskedelem. Ha a \'öldművesnek rossz termelési éve vagyon, ennek hatását közgazdaságunk minden egyes ága megérzi. És
mégis a föld az, mely őnási válság közepett van. Képzeljük csak, a föld értéke \'/i-ában meg van terhelve, ami azt jelenti egyúttal, hogy a föld már nem a földművesé, hanem a hitelintézetek tulajdona. A föld az, mely államunkat úgyszólván eltartja s mégis mit látunk ? Azt, hogy államunk. iegmostohábban takarít meg minden oly anyagi intézkedést, mely éppen ezen a téren volna leginkább szükséges. Látjuk a gazdának legszentebb érdekeit, a hitelügyet ille tóleg, mindeddig kielégítetlenül.
Mindez még csak eltűrhető volna, ha a gaidaközCnség legalább munkája után gondtaí»jnu!£hajtbatná fejét pihenőre. Ötven év eíott egy , mérő" búzának volt az ára 12 —14 frt. Ma egy métermázsának ára 6—6 50 frt. Mennyire sülyedtek szegény gazdáink. És ennek a bajnak gyökere azt kérdezzük, hogy mi? Hát mi volna más, mint az a börze, mely a gabna árát „papirosan" szabja meg !
Kereskedőink és iparosaink is zúgolódni kezdenek amiatt, hogy csődtörvényünk a gonoszaknak nyit -ajtót, melyen ki-ki tetszése szerint keresztül mehet, anr.áUftí, hogy gonoszság, turpisság szigorúbb büntetést vonna maga után. Bemélni óhajtjuk, hogy az intézők\' tudni fogják a módot arra nézve, hogy és hol járjanak el ügyük érdekében.
És végül állapodjunk meg annál a kérdésnél, melynek neve: nemzetgazdaság A f. hó (május) 10-én Budapesten megtartott népes értekezlet meg fo?ja hozni a jogot: az általános választási, jogot. Hiába mondják azok, akik minden jóra ki-taláhiak valami olcsó érvet, hogy „éretlen gyermek kezében nem való a kés\'. Hiába. Már ki volna az az .éretlen gyermek?\' tán a munkás
osztály? Szabadna tán kérdenem, a mi fiunkásank miben különbözik pld. a francia, svájci, angol, német sót osztrák munkásoktól? Hisi ahol ezen intézmény már régóta dívik, ott ugy látjuk,\' még soha sea forgattatott fel az alkotmány. Sót ellenkezőleg! a magyar nép igenis megérett arra már, hogy az alkotmány sáncaiba felvétessék. /
Azt mondá ott egyik jeles népszónok: ,a 18. század sírjára ültették az emberi jogok virágait, most mi reánk vár az a kötelesség, hogy a 19. század sírjára a népjogok virágait ültessük, hogy azok a 20. században termékenyedjenek meg. így lesz a nép jóléte biztosítva.\'
Hogy e szózatot e század végén megérthette még az a .éretlen gyermek\' is, az kétségtelen.
íme dióhéjban a 19. század miniatűr képe.
A 19. százsd temetésére késztt-iünk. Az nj századba vezessen bennünket a szeretet!
Galambok ét vidéke.
Midőn a Z. Közlöny" folyó évi 5-ik számáoan megjelent szerény cikkelyemet útnak bocsátottam, el voltam készülve valamiféle válaszra. A válasz megjött. Vár a\'mgorombaságot. Az is megérkezett.
Sejtettem, hogy Kis-Komáromct megteszik Tárhelynek. Sejtelmem is teljesült.
Bevallom, hogy a választ Halász Imre uraak több kötetet (?) kitevő jegyzeteiből vártam, a helyett azonban közli Csire István n.-bajomi lelkész ar tanulmányét, melyet figyelmeztetésre máiok szívességéből már uébány év előtt olvastam.
Konstatálom e!őször is, hogy Csire István úr tat.almánya az én állitásom egyikét sem gyengítette meg, hanem inkább azokat megerősítette, mi még annál inkább kifjg tűnni, ba a tanulmányban előforduló alaptévedéseket kimutatom.
Alaptévedés az, hogy Kis-Komáromot
megteszi előkelő helynek ugy polgári, mint egyházi Bze-npontból és szerepelteti azon korban, mikor a mai Kis-Ko-márom még nem is létezett Megteszi erős sáncokkal ellátott végvárnak, hol a kanizsai törökök támadását bátran és véres fejjel verték vissza.
A tévedés beígazolá\'ára hivatkozom a Corpus-Junara, melybe az 16l4-ik évben a törökkel kötött ideiglenes békekötés becíkkelyeztetvén, a végvárak is lelso-roltatnak és a végvárak kőzött említtetik Légrád, Komárváros és Somogyvár, de Kis-Kotnáromról nem történik említés, mert az nem létezett.
Komárvárosről részint mint községről, részint mint várhelyről megemlékezik IV-ik Béla király alapító oklevele (Codex Diplomáticos,) melyben a Vilheimita-szerzeteseknek adományozza Komárvár és Körmend birtokokat.
Kis-Komirom itt sem fordul elő.
Komárvárosról részint tüzetesen, részint vonatkozásokban Írnak Fuxhoffer, Pauer, Pray, Katona, Línyi-Knauz, de Kis-Komáromról nem emlékeznek meg a régebbi korból.
.Különben minden évnél legerősebb az 1713-ik évben kelt és Kia-Komáromra vonatkozó megszálló levél, mely világosan tanítja, hogy az a nevezett évben kezdett létezni.
(Kis-Komáromi urodalmi levéltár.) Ezek szerint Kis-Komáromot nem lebet szerepeltetni 1623-ban sem polgári, sem egyházi szempontból.
A somogymegyei levéltárban vannak akták, melyekben ilyen kífsjezések fór-dalnak elő: ,l kiskomáromi kapitány.\' Ezen kifejezések értelme lölött én igen sokat tépelődtem, míg végre azok magyarázatát boldogult Szabó Imre kúriai bíró úrtól nyertem meg. mely szerint Kis-Komárom a törökhódoltság alatt létezett mint gazdasági paszta ét csendes időben itt lakott a komárvárosi vár parancsnoka is. Innen származik aztán a téves címezés is.
Tehát a mai Kís-Komáromban sohasem voltak reformátusok, ezt állítottam és állítom most is; továbbá állítom azt, hogy a jelenlegi kiskomáromi templom sohasem volt református superintendensek temploma. E két állitá-iom volt etőbbi cikkelyem sarkpontja és azt nem találjak megcáfolva a tanulmányban.
THG A-
Minden elmúlt..
Mioden elmúlt — eltöm r.\'geo Sim egykor rigjtam — égtem Aru ábránd elenyéaxer*, iieljtje) amem óauetépttd
s bogy az arcom mért oly méla, llogvba Uüak néha uéha ? .\'.. Miért husit a holdsugár. Mikor a nap nyugodni átáll ?
s hogy hervadok nap-aaputáu, fcs aöhftjiok egymásután. Mért hPrrad á tét virága. Ha a .ihar átáljirjá ? . ..
Mégij-méjis emlékedtől, \' ;\' ízűen meg-megrezdül t K* urv enem néha-néha . . . i\'h riat tépnéd öswe njra.
RÓNAY BÉ\'ASÉ.
Nagy-Kanizsa várét története.
Irta és a város millennáris közgyűlésén felolvasta HAUS ISTVÁN.
(Folytatát és vége.) \'
Zrínyi löl is akar menni, de eközben 1864. november lg-ikin megölik a zri-nyifalvi erdőben. Máig sem tudjuk hogy Páka látván jáger lőtte-e agyon, gyalázatosan kelepcébe csalva és orvul rátámadva, — vagy pedig egy vaddisznó ölte-e meg.
Az elnyomott magyarok szentül hiszik, hogy bérgyilkotság okozta Zriuyi halálát
és a gjilkos félfogadásával egyenesen a királyt vádolják, kiről az esztergomi érsek L.ippay György azt mondotta elkeseredésében: „ Legyen átkozott a magam két keze is, melyekkel királyi koronát tettem a hitszegő Lipót fejére!\'
Annyi bizonyos hogy Zrínyi megőle-térének hírét sziveven veizís Bécsben az udvarnál épugy, mint szívesen hallják j Kanizsán a „Pogány Törők ebek", — kik életében .mérges foggal, achar-kodnak reá" most pedig még egyszer, .reá ugatnak*, mikor a halálhír fölötti örőrjükben a várban levő összes ágyukból victoriát lőnek.
Zrínyi halála után még 26 évig rabiga alatt nyög Kanizsa végvára, míg a haszootalannl elpazarolt tömérdek em beráldozatutál. Batthyányi Ádám vezérsége alatt 1690-ben 60 ezer főből álló keresztény hadsereg veszi ostrom alá s ez előtt végre megadja magát az éhségtől elgyötört, füvekkel és gyökerekkel táplálkozó 600 főből álló csekély várőrség
• A vár bevételének emlékéré Xipót császár háromféle gyönyörű érmet tere tett. Mindegyik érem egyik oldalán Kanizsa várának képe van.
Szabad élvonaláé levén kikötve, az őrség nejeivel éá gyermekeivel együtt ment vissza Törökországba.
A kanizsai töröltök feleségeinek nagy része keresztény nő vöít. Míg a capitu-latió feltételei Bécsből a császártól helybenhagyva visszaérkeztek, azon idő ahrtt a keresztény táborban levő szer-
zetesük a várba több izben erőszakkal bementek (a török tiltakozása és az ideiglenes megegyezés pontjai elienére,) és az asszonyokat .¿beszélni törekedtek, ho*y váljanak el pogány férjeiktől, mert másként nem gyóntatják meg. De az asszonyok semmikép Be voltak rábírhatók az elválásra. Végre is a barátok kényszeröltek engedni és a makacs löket meggyóntatni s bűneiktől feloldozni, hogy Istennel kibékülve mehessenek férjeikkel uj hazájukba.
Ekkor elhomályosult a félhold fényessége: Kanizsáról való kiözéaök után á törökök végkép eltűntek hazánkból.
A török uralom alatt a következő négy részből állott Kanizsa városa: Óváros vagy Régi vár os (Alte-Stadt,) Újváros (Neue-Siadt) Külsőváros (Vorstadt) és Rácváros (Raitzen-stadt)
L\'pót caá8*ár-1702-ben megparancsolta Kanizsa erősségének lerombolását, nehogy a török njra elfoglalhassa.
A Régi ét az Ujvárbst, — melyek különben is leégetve és öiszelődözve voltak, — elpusztították a várral együtt^-A lakósok a Külsővárosba hazódtak, hova az invalidnsok is házakat építettek a Lipót császártól kapott ingyeo tondu* sokra. ,
A várban volt városrészeknek (0 és Újvárosnak) megsemmisítése folytán nem voltak többé szükségesek az eddigi megkülönböztető nevek, azért egyszerűen a régi néven Kanizsának hívták ezntán is a megmaradóit részeket, de a na-
gyobbikat a Külsővárost N a g y-K a ní-
zsának, a kisebbiket a Rácvárost pedig K i s-K anizsának nevezték el.
Nagy- és Kis-Kanizsa tehát sohasem volt különálló két város.
A régi vár teljesen eltűnt, és a vizsgálódó szem most alig képes helyét megállapítani a V á r i réten a kiemelkedő körvonalakban.
Még két rom van Kanizsa vidékén. Az egyik a Szent-Miklós templom maradványa; csupán néhány tégla-darab a 2Í y i r e e erdő szélén. Ez a templom mintegy kétszáz év előtt pusztult el. .
, A másik a Szent Péter egyházának nevezett pálos kolostor romja, közvetlenül a város határa mellett, de már a Szentgyörgyvári szőlő-hegység területén. A zárda mély viz-árokkal volt körülvéve s kőfalakkal és felronóhiddal megerősítve. Elpusztult a tizenhatodik ssázadbeli törökhábornk alatt. Az épületekből még látható szétszórva néhány eter tégladarab, melyet a nép el nem bordett építkezésekhez, vagy össze nem tört kincsek keresése közben Néphagyomány szerint a föllázadt köznép du:ta szét a kolostort és ő\'dőste le a barátokat, mert az urirend-ből való szerzetesek tűrhetetlenül sanyargatták\'a környéket, nőket raboltak, 8 vadászatban és tivornyában töltötték életüket. A járda helyét a kanizsai nép RomUdék néven ismerni.
A lerombolt kanizsai várat Grasica báró kapia meg, kitől megvette a S z a p £rj grófi család. Szapáry (ü.) I s t v áv« gróf, — ki a vá$tégláiból há-
zat építtetett, melyet máig is ,vár"-nak hivnak, — utódok nélkül 1743-ban meghalt 8 uratlanul maradt vagyonát a fis-cus foglalta el. A koronától padig rövid idő múlva megszerezte magának a kanizsai birtokot Batthyányi Lajos gróf az ország nádorispánja. — Ez á Batthyányi család, mely időközben hercegi rangot nyert, máig is bírja Kanizsát
— A pogány tőrök kiűzése után a vallást viszi túlzásba a sokáig elnyomott, elbutult nép. Feltámadnak Kanizsán is a boszorkányperek.
Molnár Mária ,jött-ment személy" 1714. október 19-én a hóhér kinzása közben bevallja, hogy boszor-kányozott. A vallatás titán még aznap kiviszik a vizhez, hol négyszer vízbe-dobja a hóhér, a bíráknak és tengersok népnek jelenlétében.
É1 ime l — mint a jegyzőkönyv mondja, — „ugy úszik a vizén, mint a toll
As ördög cimborája a következő re£: tenetes dolgokat vallotta be: 1.) rontást tett a teheneknek és elvette tejö-ket; 2.) a töshelyen meggyojtott valami Bzalmafélét és az nem akart elégni; 8.) esőt tud csinálni és esőt elállítani.
Azonban másnap visszavonta vallomását és tagadott mindent. Dicosan állott birái előtt és semmimást nem felelt, mint azt, hogy „úsztassák meg" csak még egyBzer, majd meglátják, hogy le-BÜlyedni fog a viz fenekére.
Csakhogy nem eresztik ám újra vizbe, nehogy valami bűbájos móion elszökjék l
Ehelyett másnap éj hirmadoap. tanú-
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 JUNTOS 6-án
Csíre István or azt állítja, hogy a mai Komárvárost akkor Kis- Komáromnak □evezték ós ionén lenne a református igybáz elnevezése is. De hit kik nézték art annak ? Mikor kezdték és mikor hagyták el azt annak nevezni. Erre nézve nem talá\'unk a Unuimánybao feleletet. -
Hogy Komárvároson és Galambokon református egyház létezett, én azt soha sem tsgadum, hanem inkább állítottam és "hozzátettem, hogy a komárvárosi református egyház alapját renegát fcatho-likus p\'ébános vetette meg.
A törökhódoltság alatt a komárvárosi egyház többször visszakerült katholikns plébános igazgatása alá (t erre vonatkozik a tanulmány azon többszöri megjegyzése .elvették az eklezaiát és a jó szágot\' Szerencsétlen pályatársam Tatai (Tátrai) István, János szintén katholikns pspnak neveltetett és mint katholikus pap küldetett Ko már városra, hol renegáttá lett, kit SenQyei püspök onnan elűzvén, azontúl hasztalanul iparkodtak és erőlködtek Komárvárosi a leformátcsok naguknak visszaszerezni és megtartani.
Ismét állítom, hogy itt e vidéken nem vcliak nagy számmal a reformátusok. A komárvárosi református egyház nagyobb né >ességét azonban megmagyarázza azon roppant dimenzió, melyre az kiterjedt, hozzátartozván Lengyeltóti, Ötvös, Aszaló stt. E?y körülményre hívom itt fel Cjire Imre ur ügyeimét.
;A mull század elejétől fogva a kis-krtnutromi plébániában pontosan vezettetik a katholikus vülásra visszatértek névjegyzéke s a jegyzékben többnyire galamboki és tőllöii (ez a falu már meg-szünt) lakósok nevei fordulnak elő, nagy ritkán lebet közöttük ^gyet találni Komárvárosról, pedig tudrwnmal ma ott nem lakik református ember, bát akkor hova lettek azok a nagyszámú reformátusok ? mikor tértek viasza, vagy mikor költözködtek ki ? Hol található ez fe\'je-gyezve ?
Szeretném még megmérni azon jegyzetek hitelességét, melyekre támaszkodva Csire István ur megírta tanulmányát Alkalomadtán ezt majd megteszem, mert módomban van megtenni, csak bogv ez egy hetilap keretét jóval túlhaladja; de már most is feltünhetik mindenkinek, hogy egy elveszett matrikulából állítólag valaki által történt kijegyzések nyomán egy vidék egyházi történetét megírják és eldöntendő az, hogy a ki jegyző hűségesen. vagy pedig saját izlése szerint dolgozott e? és feltűnik az, hogy ezek a régi iratok majd komárvárosi, majd kiskomáromi egyházról, majd pedig mind a kettőről beszélnek és pedig ugyanegy időben.
Hivatkozom a névtárra és a Stettner-família birtokában levő matríkula adataira.
Állítottam, hogy a törők mindig szigorú éi kegyetlen volt a katholikusok-hoz. Ezt rossz néven vették. A tanulmányban pedig szórói-szóra igy van : .a török nem igen kedvezett birtokain a r. k. atyafiaknak.\' Jól tudjuk mi ezt, hiszen ezt annyi szomorú és véres okmány bizonyítja, hol igaztalanul és ártatlanul végig gázoltak rajtunk, mert
meggyőződésűnk szerint mertük szeretni hazánkat.
Végül még csak azt mondom ki teljes bátorsággal, hogy e vidék történetét én olyan régóta kutatom > annyi és olyan erős adatok vannak birtokomban, hogy e tárgyban a vitatkozásra köztem és Halász Imre ur közölt nincsen meg a pirítás.
Azért én többé semmiféle vitában részt venni nem fogok, mert teljesülne rajtam azon régi latin közmondás: Vicco, vei vincor, semper tamen maculor.
(Akár győzök, akár legyőznek, azért mégis mindig bepiszkítanak engem.)
Végeztem. /
(Galambokon, 1896. V 25.)
JUK JÓZSEF plébános.
vallomásokkal bizonyítják rá a boszorkányságot a nemea Báchmegyey György prefeclns elnöklete alatt együttülő városi tanács és a kirendelt birák.
Eskü alatt vallják érdemes Jagovátz György és Balog Katalin tanuk, hogy csakugyan megtette mind a három rendbeli boszorkányozást. Sőt magának a vádlottnak 19 éves Jeányával Évával is kivallatják valamimódoo, hogy anyja tudott esőt csinálni.
Ezek alapján elítélik Molnár Máriát egy utolsó kínos tortúrára oly. feltétel mellett: ha nem ismeri be boszorkány mivoltát, akkor a hóhérmester lefejezi és testét megégeti; de ha a .Paclum cum Diabo\'oa\'-t bevallja, akkor is megégetik ugyan, de kegyelemből élve hurcolják a máglyára.
Az elégetés nagy ceremóniával történt az egész környék népének jelenlétében.
A népnek ezen szomorú bátramara -dottságan gróf Batthyány József kalocsai érsek segített azzal, hogy 1765-ben Kanizsán a piaristák vezetése alatt gym-nasiumot létesített a földesúrnak gróf Batlhyáayi Lajosnak 10 ezer váltóforin-tos alapítványán, mely intézetnek a megnyitás után két érig tanára volt Simái Kristóf is.
Zalában és Somogyban bosszú ideig nem volt a kanizsain kivül más gymna síum. •
A kanizsai gymnasíumot 1850-ben eltörülte az osztrák cultusmínister, hogy a lázadó magyar néptől a művelődést megvonhassa. És csak sok utánjárásra engedélyezett kia gymnasiumoL, melyet 1867-ben a város főgymnaarammá emelt.
Kanizsa nagy erőfeszítéseket tett, hegy szabad k i r á 1 y í v^r o a a á. le-
CSARNOK
Az angol ié-
(Moglörtént.)
Az ember soha sem tudja, hova szorul néha a szellem. Néha megesik, hogy dióhéjba szorul, máskor rosta alá borítják. — megesik az is gyakran, hogy szélmalom vitorlája hajtja tova a szélrózsa minden irányába.
Az o\'yan fajta szellemet, melyről én írni fogok, köznyelven .sziporkának* szokták nevezni. Keletkezése hasonlít a svédgyufa fellobbanásátoz. egy másodpercig tart, kialszik, nem hagy meleget maga után; azért mégis melegít — s annyi haszna van legalább, hogy szivarra a7agy cigarettára lehet gyújtani s ez is élvezet.
Ilyen szellemi sziporkáró! akarok megemlékezni, melyet egyik szellemes jelenleg ís élő Bzinigazgatónk bocsájtott szélnek, s egyik-másik színész collegám tudom, még most is elmosolyodik rajta, mikor eszébe jut.
Az elébb megint .a szellemes\' szó csúszott tollamba. Félreértés okáért bátor vagyok megjegyezni, hogy színigazgatónk van több, hanem szellem nem igen bőven csúszott közéjök. Kei ülik is ezt az idegen .individitimot" — annál is inkább, mert ez nem igen fér össze a kétszerkettövel — s nincs hivatva küz-deui a deficittel. Ezen kis kitérés után bátor vagyok áttérni a tulajdonképpeni ,szellemre.\' Elmondva az esetet, ugy a mint megtörtént A bírálatot a kedves vagy nem kedves olvasóra bízva, vonja le a következtetést, van-e „szellem\' benne vagy nincs. Ez is olyan egyéni felfogás, a miről tenni nem lehet.
Tehát:
Pozsonyban történt. Az évszám nem szükséges, csupán a nap sraka.
Délután volt. Még pedig egy szép tavaszi délután. Éppen az ott dívó ta vaszi lóversenyek folytak A fent jelzett szellemes színigazgató, ki nem volt fukar a színpadi próbák kiírásában .Olga" című hölgyből tartott emlékpróbát. S miután a próbáló színművészeket nem igen érdekelte .Olga* nagysám szomorú históriája. Sorban kezdték ott hagyni a színpadot és siettek ki a versenytérre hol
hessen. E célból igen sokszor, nevezetesen 1739-ben, 1742 -ben, majd 1791-ben, deputitiókat küldött a magyar királyhoz Bécsbe. De a vármegye és a Batthyányi hercegek mindig meg tudták akadályozni Kanizsa óhajtásának teljesedését.
Ranclder János veszprémi püspök 1863. juliui 7-én a mura-ke-reszturi apátság székhelyét Kanizsára ajánlotta -áttenni, ha a város a plébánia jövedelmét ez apátságnak adja. Ezt az ajánlatot a város, közönsége nem fogadta el a franciscanus szerzetesek iránti szeretetből, .mert a cholera járvány alatt magukat önfeláldozóan viselték.*
Rtnolder János még egy ajánlatot tett. Kanizsának 1868. december 3 -án, mely szerint saját költségén egy ingyenes leánynevelő intézetet akart (esetleg orodával együtt) nyolc apáca vezetése alatt Kanizsán felállítani, A város egy évi tanakodás után ezt az ajánlatot is visszautasította. (Később ugyanilyen zárdát Keszthelyen építtetett a püspök.)
Az 1887-ik évben Eperjesy Sándor városi képviselő indítványára a felsőőrei prépostságnak Kanizsára helyezése iránt tesz lépéseket a város közönségé, de ennek ma lett sikere, m»rt a patrónus Batthyányi herceg semmiféle áldozatra sem volt hajlandó.
Az 1867. éri oct. 2l-én Babochay János városbíró indítványára Kanizsa város fölterjesztést intéz a magyar or szággyüléshez, hogy Zala- és Somogy vármegyéknek Kanizsához közelebb eső vidékei egyesitteasenek és külön vármegyévé alakíttassanak Kanizsa szék-helylyel.
holmi, .Grisetto\', .Nana\', arattak nagy
Annyira eltünedeztek az előadó szinéss jr*k és hölgyek hogy már-már a buzgó igazgató csupán a súgóval és .Olga nagysám személyeaitójével maradt a színen, no meg, hogy ne hazudjak, egy pár színpadi .névtelen bőssel\' (ez is u; szó értsd — korista.) Ezek is elég bágyadtan járkálták fel s alá, a színpad hátulsó részen, holmi álperecest és hordárt - reprezentálva. Egyik ezen nemes fiatai embereknek, még ma ia működő szinész legény meglehetős, bátorságot szedve magába egy pohár friss tíz le-nyelése által, oda sompolygott a tulszi-goruan próbáló színigazgató rendezőhöz meglehetős alázatos hangon kozdet elő-
adni, hogy az igazgató urlenneolyan szíves
engedné el őt, — ki i futtatáshoz a versenytérre, mert ő rendkívül érdeklődik az. ilyeu lófuttatások iránt. És ez nem is csoda, mert ő ezen nemes szenvedélyt már az édes spjá\'ól örökölte.
A szenvedélyesen próbá\'ó igazgató izgatottan fordult a szerény kérelmező koristához..
.Hát mi volt a maga apja?l* A megijedt fiatal ember kétségbe esve tördelve kezét: .Lovász volt a Károlyiak nál.\' Mire az igazgató túlhajtva dobta oda a remegő ifjúnak :
Az én apám angol ló volt s még sem megyek a futtatásra. Nos mondja valaki, hogy oíncsenek az ezeréves szép Magyarországon szellemes színigazgatók. Az igaz, hogy nem sok, de mégis akad egy-egy elrétve.
S ha nem leszek unalmas, egyetmást még elmondok néha-néha "e lap hasábjain. Viszontlátásra 1 >
I!..... FLANINGÓ.
Sűaésset
Pénteken Ohnet György dramatizált regénye a .Vasgyáros" került színre. A szereplők kis közönség érdeklődése mellett mindent elkövettek a darab jellemei kellő kidomborítására. — Első sorban Angyal Ilkát illeti az elismerés. Az első felvonásban az alakítása egy kissé színtelen volt. de a máso\'drk és a harmadik felvonásban olyan művésznőnek mutatta magát, a ki szerepét jól fogta fel és a benne lévő érzelmeket kellőleg tudta kifejezésre juttatni. Kissé gyengébb volt Somogyi, mennyiben játékában nem volt meg a kellő emelkedés, de egyes jelenetei azért elég hatásosak voltak. Bagby is elég jól adta szerepét s a többi is mind megfelelni igyekezett feladatának.
«
Szombaton, május hó 30-án a .Nebántsvirág* operett« került szinre. A szereplők jól megállták helyüket s az előadás meglehetősen összevágó volt. Külöoös dicséretet érdemel Mészáros K o r a é 1 i a (Denise). kioek énekszámait a közönrég zajosan megtapsolta; Polgár (CeleatiD) a harmadik felvonásban túlzott
*
"^-V a s á r n a p, május hó 31-én Bokor
Az országgyűlés nem szólt semmit, de Kanizea ebbeli törekvéseire Zalamegye adott feleletet. Alig négy hónap múlva 1868. febniár 3-án Barc a a Sándor alispán elválasztotta Kis-Kanizsát Nagy-Kanizsától olyformán, hogy kü ön kőz-ségbirót választatott Kis Kanizaára, a két városrész vagyoni ügyeit pedig közös delegalio intézte.
Eza körülmény sok viszálkodás magva lőa a testvér-városrészek között, melv csak 12 ér múlva (1879. év végén) ért véget azzal, hogy a végleges elválasztás lehetetlenségét mindkét városrésznek lakói belátván, — a már előbb fizetett temérdek eljárási költségen felüKfiég utólag fizettek nyolcezer forint ügyvédi honoráriumot, — és megbékültek.
A közvetlen Kanizsa mellett, de már Somogy ¿legyében fekvő Bagola és Alsó-Sánc községek 1884. évben azt kérvényeztík az országgyü ésnél, hogy Kanizsával egyesítse őket. De az országgyűlés sem erre, sem pedig Nagy-Kanizsa város 1891. március 12 én ugyanoda felterjesztett azon kérelmére, hogy Kanizsát a t ö r T é n y ha t ó a ági városok Borába helyezze, — semmiféle intézkedést nem telt.
A francia háborúk idején polgár őrséget állított fel a város, az 1848-iki forradalom alatt pedig nem-z e t 6 r a é g e t. Ekkor vad serezsánok rabo tak és éktelenkedtek Kanizsán, a városi tanácsot kényaxeritették temérdek teimesztménynek kiszolgáltatására, — és még 1862. évben is deputatiót küldött városunk a császár ő felségéhez, hogy » K i 1 i k Péter álul Jelaaics bordáinak kiszolgált a a város álul meg-ízetni kötelezett húsnak árát téríttesse
Józsefuj népszínműve: A .Gyerekasszony került szinre itt eiósiör. Alig vártuk, hogy végre egy eredeti magyar népszínműben is gyönyörködhessünk. A amazé-repet Kézdí Juliska játszotta A közönség sokat apaolt kedves játékának. Méltó partnere volt Kiss Pista (Hamvasmolnármester), ki a közönség tetazéeét;megtudta oyer-ni.ISoross Endre (Ugrón Sanyi) folyton derültségben urtotua közőnaáget; Bognár (Csendes Vince). P. Kovács Mariska (Mariska.) Perényi (Selyem Ferkó), kik mindnyájan jól megálltak helyüket. A közönség te\'::\' \'n megtöltötte a színházat.
K e d 1 e n, f. hó 2-ín itt először került szinre .Mit ö> \'.ént az éj jel. Guzanna(Kézdi juliaka) könynyle-mü iszákos asszonyka, azaz csak néha szeret pezsgőzni, férjB dr. Blanchon (Bighí) léha együgyí fráter, kinek homlok disznőttaf-jén, a aki mindenáron titkolni akaria Ju<Uret (Kiss Pista) barátja előtti hogy Guzanne a felesége, azérfPoularepatikusaal(Bcrosa) Beautien-be küldik, de Suzanne szeretne Nizzába utazni — ráveszi Poulardot, hogy Beaulien helyett Nizzába uUzzön vele. Ottó Suzanne a mézkeverő gyógy azerészt leiUlja és elviszi a virájkor-zóra. Mindketten ittas állapotban térnek vissza, de egyik sem tudja, hogy az éjjel mi lörtént, pedig Pou ard felesége számon kéri sotra férjétől, hogy ai éjjel mi történL De azt egyik sem tudja megmondaoit. Borosa és Ké\'.di Juliaka sok Tervevei játezották szerepüket Kö zönség volt

Csütörtökön .A 3 Kázmér\'
adatott harmadszor.
■ ■ *
Pénteken Válás után. Náday Ferenc a nemzeti színház művésze, mint vendég játszotU Duval Henri szerepét. Előkelő, pábolyképes közönségünk ez idő szerint a fővárosban időzik. Ez az oka talán annak, hogy a színház nem tellett meg egé.zen. Náday keresetlen művészete és tökéletes alakítása nem szorul\' már dicséretre, ö ez idő szeriot a legelső szalonkomiku unk. Ugy tetszett, mintha művészi egyénisége a többi színészre is hatott volna, mert mindegyik szereplő igyekezett beleilleszkedni a keretbe. Kiváló eleven-éggel játszott Boross Endre kinek Bourganeuf-je va\'óban pom pás alakítás volt Mint házsártos anyós-krokodil Benkő Jolán sok sikerrrel operá t Kovács Mariska (Diane) és Bodroghy Lins (Gabrielle) szépen csevegtek s elég sikkel mozogak a színpadon.
Tudnivalók.
Bérletjegyek a vidékiek számára
A vidék nagyobb városaiból, legfőképp a fővároshoz közel eső városoktól, valt-mínt olyan helyekről, amelyek gyora és közvetlen vasúti összeköttetésben vannak Budapesttel, már eddig ia azámos kérdezősködés érkezett állandó" kíállítási bérletjegyek dolgában. Azok a vidékiek, akiket a dolguk vagy az érdeklődésük majdnem minden héten néhány napra
meg. A serezsánckon kivül még a császári katonák is megsarcollak 1848-ban a várost 8000 IrtUl.
Kanizsa régi erőssége posványban és sárban feküdt s igy megkőzelilhetleu volt A török elől behúzódott a megriasztott nép a 30 kilometer kiterjedésű, fákkal és bokrokkal benőtt mocsárba, hova nem lehetett követni, és ott csik-kal, hallal és madártojással táplálkozott.
A végvár megszüntelése után Kanizsa arra törekedett, hogy a mocsarat és sarat eltüntesse, es a várost, miként régen volt, a vidék centrumának meg-UrtML A mocsaras völgyet az összes birtokosokkal közös költaégen caatornáz-tassák, a vizet elvezették, s annak belvén a talaj kiszárítása után a berki pompás réteket megteremtették.
Kereskedelme mái a mult században óriási méreteket vett, a ez megmaradott egész a legújabb időkig, bár azalatt a közlekedési eszközök teljesen megváltoztak.
\' Csányi László 1819 ¡ki közlekedési miniszter Kaoízsán keresztül akarU a Balatont és Marát egy hajózható csatornával összekötni s ezzel Zala- és Somogy megyéknek közlekedését a tengerig kiterjeszteni, gróf Széchenyi István rtesbbi terve alapján. Azonban a nagyutbásu terv a Csínyí tragicus halála ufáo beállott szomorú időkbea aem nyertetett megvalósítást.
A közlekedés emelése céljából a vá ros 1857. ivben hatvan holdnyi területet ingyen átengedett a déli vasútnak.
Szorgalommal és áldozatul sikerült Alzó Pannónia kereskedelmének gócpontjává tenni Kanizsát mely Fiume és
Budapestre bő:, a kéoyelem éa a takarékosság szempontjából is óhajtanak á. landó érvényességű jegyekkel bírni, nagyon természetesen mérsékeltebb ároo akarnak hozzájutni, mint a budapestiek, akik szünet nélkül mindennap használhatják bérletjegyüket
Ezeket a méltányos ét igazságos Kívánságokat latba retre,a kiállítási jegy iroda (Budapest, belváros, Gizella-tér. Hasa-palota) elhatározta, hogy a vidék számára is ad állandó, a kiállítás tartamára érvényes bérletjegyek--; < ezeket azonnal meg is külii bár:, ha a szükséges arcképet és az uss;e get beküldik. Mivel a Tídékiek nem baszná halják jegyöket olya-: sűrűen, mint a fővárosiak, a jegyiroda ezeket „ jegyeket föle áron adja, még p-dig » húszforintos állandó bérletjegyeket tíz forintért, 12 érésnél fUutabb gyerke-kekuek a bérletjegy 5 forint 50 krajcár. Az összes állatkiállitásokra érvényes állandó bérletjegy a jegylu ajdiuo sok számára 2 forint
Ezek az állandó jegyek sokféle szem pontból ajáulatosak a vidéki közönségnek. Elsőbben a bérlők bárhol beléphetnek a kiállítás területére, míg a na] jegyekkel jövők csakis a tourniqué-ke.: keresztül mehetnek, ami néha nagy időveszteséggel jár. A bérletjegyeknek nagy előnye az ia, hogy a jegytulajdonos bármikor kimehet és újra visszamehet a területre, anélkül, hogy hosszadalma-jegyváltá-ssal és várakozással kellene az idejét tölteni.
A bérletjegyeket személyesen vagy levél utján is meg lebet rendelni.
— Hirdetmény, ö nagymélt. a m. kir. honvédelmi miniszter ur, a honvédség 1897. évi lábbeli szükségletének 507,-át, vagyis 10.000 pir bakancsot és 10.000 pár barna pimut vitorla szövetből való könnyű cipőt, a hazai kisiparosok álul szándékozván készíttetni,azok szállítására pályázatot hirdet. A bakancsok ára páronkét 5 frt s 3 krban, a könnyű c póké páronként 4 frt 28 krbsn van megállapítva. Az elvállalt bikanc ok illetve cipők legkésőbb március hó végéig száltiundók Budapestre, a honvéd központi ruhaUrba. A kereseti összegek, a vételár már 1896-ik évben történő beszállítvsok esetén ís, csak 1897. évi január hó elején fognak kifizettetni. A fennt előadottak, valamint az 1894 évben kibocsátott tüzetes szállilád feltételek figyelmébe vételével szerkesztendő ajánlatok a pályázó kisiparosok illetőleg azok szövetkezetei álul — ott a hpl ipartestület van annak utján, különben pedig közvetlenül — kamaránkhoz nyújtandók be. A benyújtás határideje jnnius hó 15-ike, meiy határidőn tnl érkező ajánlatok nem vétetnek ügyelembe. A közelebbi szállítási feltéte\'ek. a kamtra irodájában, a rendes hivatalos órák alatt, bárki álul betekinthetők. Sopron, 1896. évi május havában. A kerületi kereske delmi éa iparkamara.
— Hirdetmény. A szombathelyi kir. törvényszék területén levő tíz kir. js " rásbiróságnál alkalmazóit 26 hivaUlszolga számára f.é. 1896. naptárévben szükséges téli és nyári egyenruhásat szállitá-
Tríesten át a tengerrel, nemkülöoben a monarchia fővárosaival Budapesttel és Bécscsel egyenes vasúti összeköttetésben áll.
A horvát nép a forradalom előtt önkényt Kanizsa leié gravitált. Itt adta el terméuyeit, gyermekei itt jártak iskolába. A horvátok magyarosodása céljából a negyvenes években tanítóképző intézetet Urtott fen az állam Kanizsán, melyet azonbin a forradalom utin megszüntettek.
Szintúgy megszüntették az itt volt pénzügyigazgatóságot és később (már magyar ministerium alatt) a távíróin gat óságot
A forradalom levproté e után JÖ -az elnyomatás keserű esztendői.
Sokat kellett türnünk. Városunk eg;\'-\' fiát Pataki (Prringer) Mihály volt hon védazázadost Bécsben kí is végezték.
Hosszú idő után mikor végre 186-évben tördelni kezdettük bilincseinket, akkor Kanizaa városának tisztviselői kara ezt a passust is belevette esküjébe:
.Esküszünk, hogy a magyar alkot mánytól és annak szentesitett törvényei-tói semmi körülmények kőzött\' et-térni nem fogunk] .Isten minket ugy segéljen és Istennek minden szentei I" — Ezt az esküt urtsa meg minden magyar és akkor oly bizton kiáltom, mint a mily tőrheilen hittel kiáltotta ugyanezt a zalamegyei születésű Gáf-páriss Márk ssertetes a vértanú halál előtt:
.Élni fog a hazat\'
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
sának árlejtés utáni biztosítás» céljából, i. é. májtti bó .19-én d. e. 9 órakor zárt ajánlati tárgyalást fog tartani Mire olj megjegyzéssel bitjük fel az érdekelt körök figyelmét: hogy a közelebbi árlej téei feltételek, ezen kamara hívata-los helyiségében a rendes hiiatalos órák alatt bárki álul megtekinthetők. Sopron, 1896. évi májas havában a kerűlstí kereskedelmi és iparkamara-
H i r e
— Eljegyzés. Tóth Láezló kir. tőj-vénjszéki elnöknek leányát Camillát ffl-egyezte -Dezsényi Béla, Dezsényi E\'w . iórichelyi nagybérlőnek fia Mezóhegyaa-r51. — Zerkovitz Lajos, a Zerkotlta Albert és társa bornagykereskedő cég sgja, mult hó 31 én eljegyezte Rapnch
Gjula ügyvéd bájos leányát, Lujzát.
— Űrnapja. Verőfényes idő, fák vitás záss, diszbe öltötött közönség a templomokban és utcákon, ezzel a szép ícenenával köjzöutött be az idéa űrnapja junius 4. Korán reggel már mozgalmas élet volt. A kék kabátos badas-tyánok zászlókkai vonultak a ferencren-diek templomába, hogy emeljék az ünnep fényét. A tüzoltóiág a zenekarral állást foglalt a zárda udvarán. Ejy század honvédség volt kivezényelve él megadta a sortüzet, mialatt a templomban Nith Norbert nagy éj fényes segédlettel végezte a nagy misét A temp\'-Omban megjelenlek: a belyben állomáso ö közős hadsereg zász.óaíjainak parancsnoka, Jemric őrnagy, Reisenauer ale»redrs Csalány ezredes, a honvédezred ps-ancsnoka és a közös hadsereg és a honvédség szímos tisztje, a nagykanizsai törvényszék birói kara a törvényszék elnökével az élén. a tanács a polgármester rel. Mikor a nagy körmenet a templomot elhagyta, a katonaiig. törvényszék és városi tanács azt ax uradalmi épület elé kisérte. hol ölti) vjlt felállítva. Itt a közös hadsereg két szakasza adta a (■őrtüzet. A menetet óriási ájtato t közönség és a helybeli iskolák ifjúsága kisérte.
— Náday Ferenc a nemzeti színház e kiváló tagja, az országszerte Ismeretes nagy művész, bárom estélyen Somogyi színigazgató meghívására vendégsierepel. Tegnap junius 5-én lépett fel Válás után ctmü vígjátékban, melyben ragyogó tökéletes művészetét mutatta be.
— Miniszteri ebéd. Dániel Ernő és neje f hó 3- in a kiállítás ünnepi csar-nokában a főkiállitók tiszteletére ebédet aduk, melyre Weiser J. C. helybeli gépgyáros is kapott meghívást.
— á gimn Ifjúság. Május 31-éc vasárnap délelőtt 9 órakor á gimnázium 50 tanulója, zeneszóval és lobogó diszzászlókkal vonult ki a vasútra hogy a budapesti torna versenyekre utazzanak. A gimnázium összes tanulói kisérték a kollegákat, kik öntudatosan lépdeltek az utcákon véges-végig. A pályaudvar kollégium udvarához nason-itott. A tornászok Pongrác, Kias éi Itaksay tanárok vezetése alatt elhelyezkedtek a vagonokban, míg a kisérő kol-égák érzékeny bucsut vettek, vegyítve az irigység parányi érzelmével, mert i.izz\' mindnyájan szerettek volna dicsérget aratni az ünneplő fővárosban.
— „Ernő Egyletnek" milleniutni ünnepélye. Az .Ernő Egylet* (az Ernő i,;herceg nevét viselő 48 ik számU gya-.0« ezred tényleges szolgálaton kívül ,. ló egyének) az ország ezredéves fenn-.\': á át 1896. vasárnap juníui 7 éi este rrját helyiségében (L kerület, alkdiás-u. II. szám Nosek-féle vendéglő) megűn-r és ez alkalommal a közöt ttadse-r-/- a magyar kir. honvédség, a Borvát
„z osztrák honvédség tényleges szol-;laton kivül vagy volt katonák, tiszte uíy mint legénységet résztvévésre felhívja. Bellobraidits L\'pót nj ttjaim, cs é. kir. százados a körnek elnöke.
— á budapesti orsz. torna verse-■!« a Mybe\'i gimnáziumi tanulók Wfc\':. ■>!■ set Bikáid VL o. tanbló a t-volfij oan IL dijat (bronzérmet) kyert.
— !■\' ászhlr. Csesznik Sándor, Zala-atgye árvaszéki elnöke 49 éves korába\'- hó 1-én Budapesten elhányt.
:ét kegyelettel fogja megőrizni a a közönsége.
Aa Irodalmi és Knvészetl Kör
¡. .-ató-Unácsa mu\'t hó 31-én ülést tatlott. melyen Sümegi Kálmán elnök ízletesen beszámolt a tél folyamán Unott ünnepélyek anyagi sikerér»!. A tnarc. 15.megtartóit ünnepély tiszta jöve-ieitne, a Deák Femc emléktábli előállítására fog fordíttatni. Ugyanezek ülésben elhatároztatott, hogy » kör a vá-rosi erdőben tavasri mulatságot rendez.
— Véres kardpirbaj volt mblt bő ^0:án szombaton a helybeli kőtősSk laktanyájának vívótermében, N. O. tartalékos kadetőrmester éa F. N. tartalékos tiszthelyettes közt Első jobb tfldalán kapott jelentéktelen vágást, míg utóbbi jobb vállán oly kőm« megsérült, hogy
ellenfelének a kardja U eltörött. A párbajra összeszólalkozás adott okot
— A nagykanizsai áll. a közs. polgári Sa- és leányiskola nyilvános és jiagánvizagálatainak sorrendje az 1895 — 96. uoév végén. Junius 13 án délután 5 órakor a fiúiskola tornavizagálaU versenynyel egybekötve. Junius 15 én <L e. 8—12. Az L leányosztály minden Untárgvból. Juníut ¡5 én d u. 5—6. Az I—IV. leányosztály francia nyelvből. Junins 16-án ö. e. 8 —12. A IL leány-Osztály minden Untárgyból. Juiius 16 án d. u. 5—GVj- A leányiskola tornavizsgálata. Juaiui 17 én d—e. 8—12. A III leányoszt. minden Untárgyból és az I. leányom. magántan, Írásbeli vízsgá latai. Junius 17-én d. u. 2-6 Az L leányoszt- magánUn. szóbeli vizsgálatai. Jnnius 18 án d. e. 8—12 A IV leányoszt minden tantárgyból és a II. leány-ojzl magáutan. Írásbeli vizsgálatai, d. u. 2—6. A IL leányoazt. magántan.szóbeli vizsgálatai. Junius 19 én d. e. 8 — 12. A III., IV. leányosztá<y magánUn. Írásbeli vizsgálatai. Junius 19-én
d. u 2—6 A III. leányosztály magán-tan. szóbeli vizsgálatai. Junius 20 áa d e. 8—12 A IV. leányoszt. magántan. szóbeli vízsgá aUi. d. a. Szünet Junius
22 én d. e. 8—12. Az L fiúosztály minden tantárgyból és az I. IL finoszt magántan. írásbeli vízsgálaui. Junius 22-én d. u 2-6. Az I., IL fiúosztály magánUn szóbeli vizsgálatai. Junius
23 án d. e. 8—12. A II. fiúosztály minden Uu\'árgyból és a III. fiuosztá\'y magánUn. írásbeli vízsgálaui. Junius 23-án d n. 2—6. A IIL fiúosztály magántan. szóbeli vízsgálaui. Junius 24-én d. e 6- 42. A IIL fiúosztály minden Untárgyból. d. u. Szünet Junius 25-én d.
e. 8 — 12. A IV. fiuoszUly minden tantárgyból és a IV. fiaosztály magántan. Írásbeli vizsgálatai Junius 25-én d. u. 2—6. A IV. fiúosztály magánUn. szó beli vizsgálatai. Junius 26 án d. e. 8—12. Az V. fiúosztály minden Untárgyból és az V, VI fiuoszt magánUn. Írásbeli vizsgál. Junius 26 án d. u. 2 — 6. Az V., VL fiúosztály magánt szóbali vízsgálaui. Junius 27-én d. e. 8—ll\'/o- A VI. fiúosztály minden tan-Urgyból. Jutius 27-én d. e. 11 \'t—12. A IV., V., VI. fiúosztály énekből, d. u. Szünet Junius 28 áu d. e. 8—10. .Te Deutn" s a tiuév bezárása. Junius 21 —
22-én női kézimunka-kiá\'ütás a leányiskolában. A nyilvános vizsgálatokra t szülőket és az érdeklődő t közönséget tisztelettel meghívja Nagy-Kanizsa, 1896. junius hó Az igazgatóság. — A nagykanizsai köz?, népiskolákban az 1895—96. Unévi vizagálatok következő sorrendben UrUtnüc meg: Juniushó 13 ánd. e. szombaton : a VI. és VII. ker. összes esztálya iban, 15-én héifón: III. fiaoszt d. n. IV. párh. IV. és pirh. ÜL nuoszt. 16 án kedden : d. e II. párh. II. és I. fiuoszt d. u. Arany János-utcai L fin, 1. leány és Eötvöstéri I. leányoszt 17-én szerdán: d e. IV. pirh IIL IV. és IIL leányosztály, d u Szünet 18-án csütörtökön: d. e. IL párh. IL\' és I. leányoszt. A) L B) I leány és Teleky-utcsi L fiuoszt. 19-én pénteken: d e Eötvös-téri I. és Hunjady-u\'cai I fiuoszUly, 20 án szer dán: Szünet. 21 én vasárnap: d. e. Női kézimu ska kiállítás, 22-én hétfőn: d. e. Női kézimunka kiállítás és Tornászat
23-án kedden d. e. Magánvizsgálatok. 28-án vasárnap d. e. ,Te Dsnm\' és az értesítői kiosztása. A vizsgálatok reggel 8 és délatán 2 órakor kezdődnek. Nagy-Kanizsán, 1896. évi junius hó 5-én. Az igazgató ág.
— Zászlóégetó tanuló. Morgen-stern Zsigmond darüvar: illetőségű helybeli polgáriskolai Unu\'ó nemzeti színű zászlót Ulált lakása udvarán. Hazafiatlan érzelmeinek azonban csanya módon adott kifejezést, mert a zászlót megégette és azután.aazal dicsekedett, hogy ó is követhette horvát testvéreit A Unuló kizáratása iránt az eljárás megindult.
— Hirdetmény. Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa részéről .közhirré tétetik, hogy Nagy Kanizsa város 1896. évi házbér adó kivetési lajstroma 1883. évi 44. t c. 16. és 36. §§. értelmében a mai naptól fogva 8 napon át a városi adóhivatalba közszemlére kitétetett oly cé.ból, hogy a hivatalos órán belül bárki
által betekinthető, hogy az ellen észrevételét megtehesse és pedig : a.) aaon adózók, kik az illető lajstromban megállapított adónemmel már a mult évben is meg voluk róva, lajstrom közszemlére kitételének napját, — b.) azon adózók, kik a kivetési lajstromban megállapított adó val t évben első Ízben rovattak meg. adótartozásuknak az adókönyvecskében történt bejegyzését kővető 10 nap alatt írásban a várcí Unácsnál bunyojthaaaák. Nagy-Kanizsán, 1896. évi jnalus bó 5-én. Vécsey polgármester, Non Albwtsttwír.
— Jskolsszékl ülés Kncy-Ksnliaán A nagykanizsai községi IskolMiék mé}
30 án délután 5 órakor ülést tartott Elintézést nyertek a tárgysorozat kővetkező pontjai: 1 A mull ülésből kiküldött bizottaágot.amennyiben a Horváth Mihály-féle házat a polg. leányiskola részére alkalmasnak nem találu, egy a célnak megfelelő épület vagy telek kiszemelése végett újból kiküldte. 2. Jóváhagyatott agy a polgári- mint az elemi népiskolai igazgatók álul előterjesztett vizsgálatok sorrendje. 3. A német olvasás tanításának elhagyásit az elemi iskolákban és dr. Góőz féle olvasókönyvnek Vasa Mátyás által szerkesztett olvasókönyvvel leeodő kicserélését szintén jóváhagyUk. 4. A népiskolai Unitőkoak fejenkint 30 frt útiköltséget szavaztak meg amillen-uáris kiállításra. 5. Szalay Sándor aép-isk. Unitónak — ki f. é. november hóban tölti be segédunitóskodásának 20. évét, a negyedik ötödéves pótlékét a jövő évi költségvetésben felvenni s neki január 1-től klnulnt határozta. 6. Felolvasta tott a pólg."iskolai Untestület jegyzőkönyvi kivonata, mely szerint együttesen kijelentik, hogy a buzaszentelés és ke-resztjáró napok alkalmival urtatni szokott körmeneteken, tekintve, bogy azoknak sem célja sem értelme nincs, sőt paedagogíaí és rendtartási szempontokból hátrányos és szabályellenes is, a növendékeket azokon kisérni nem vállalkoznak s kérik enaek tudomásulvételét Az iakolaszék hosszas és heves viu uUn a kérelemnek helyet nem adván, kimondotta, hogy aUanióf az eddigi gya korlat szerint a közmenetekben tanítóik vezetése és felügyelete mellett rész: vegyenek. Midőn nem vonjak kéUégbe a polgári iskolai Untestület vallás erkölcsös nevelését, lehetetlen elismerésünket ki nem fejezni a tek. Iskolaszéknek, ki ezen valóban sajnálatos és a mai viazonyok mellett, a szülőkben csak a bizalmatlanságot kel ő kérelmet, az őt megíllettő sorsban részesít*. Nagyon csodáljuk, hogy a polgáriskolai tantestület igen tisztelt tagjai az ilyen vallásos Unykedésekben semmi üdvöset és hasznosat nem látnak növendékeik- részére I
— A színbírálat szabadsága. A „Zala- laptársunk*"sziní kritikusát megbot-rinkozUtó modorban inzultálták a tegnapi előadás alatt. Nem kívánjuk laptársunk nyilatkozatát megelőzni azért a tényt ezntul csak megbotránkozisnak regisztráljuk.
— A soproai tüzérlak tanya. A soproni tüzérlaktaaya fölépítésére beérkezett pályázatokat . jn. hő -30-án. délután 3 órakor bontotu fel a\'Priuz Ferenc dr. elnöklete alatt „kiküldött bizottság. Áz összmnnkálatok költsége 498,551 frt\'jan voltak megállapítva. Erre beérkezett Schneider Márton soproni építő mester és Hirschel és Uachrach nagykanizsai cég ajánlaU. Schneider Márton 9.3*/. felemelést kivánt, Hirschel és Bach-rach S-l*/, engedményt nyújtott. Az ajánlatok fölött a legközelebb összehívandó tanácsülés fog dönteni.
— Millenáris ftnnepély Novkn. Szombathely-egyházmegyei rom. kath. tanítóegyesület novai esp. köre folyó évi máj. hó 28-án délelőtt urtotu Novin a u-vaszí rendes \'közgyűlését Gyakorlati Unitást tartott Néro\'th Ferenc helybeli osztályUnitó. Rozner .Rezső a kör elnöke lelkesítő beszéddel emlékezve meg a milleniutni év jelentőségéről s kérve a jelen volt közönséget, hogy együtt zengjék el legalább is a .Szózat*-nak első versszakát, mit -általános lelkesedéssel fogadott a nagyszámú közönség. Ezután Keller József szavalta el nagy hatással Farkass Károly ez alkalomra írott .Ódá*-ját, melyért úgy a szerzőt, mint a szavalót a közönség megéljenezte. Értekezést olvastak: Berényi Miklós, öveges József. Végül a .Hymnus* el-éneklésével a gyűlés. Bezáratott.
— A Unltő pályára lépő Unnlók érdekében. A Csáktornyái m. kir. állami tanitéképző-íntézet osztályába az 1896/97-ik Unévre felvétetnek azok a Unnlók, a kik életük 15 ik évét folyó évi szeptember l én betöltik, vagy miniszteri korengedélylyel bírnak, teatileg is épek és egészségesek s a polgári-vagy középiskola 4. osztályát, vagy a felső népiskola 3. osztályát elvégezték. A felveendő első évea tanitóoövendékek közül 22-ea államsegélyben részesülnek; még pedig bizonyítványaik alapján és ragyoni állapotukhoz képest 15 en hsvi 5 frt nak és 5-en havi 10 frtnak az intézet pénztárába havonként előre, pontosan történő befizetése mellett élelmezés, lakás és mo ásMálló teljes ellá tást a 2-en havi 4 frt segflypénzt kapnak. A felveendő Unitónövendékek további évfolyamokban magaviseletük és előmenetelükhöz képest teljesen ingyen, vsgy havi 3 fctért nyerhetnek teljes ellátást A felvételre vonatkozó s 50 km bélyeggel ellátott kérvények belül s képzőintézet igsxgstóunácsárs címezve folyó évi július 5-ig a csáktornyai állami tanítóképző-intézat igazgatósági-
jához küldendők. A kérvényhez csatolandó: a folyamodó születési bizonyítványa, tiszti orvosi bizonyítvány a tanuló egészség állapotáról és testi egészségéről, hiteles községi bizonyítvány, a szülők vagyoni állapotáról évi jövedelméről. a kiskorú csalidtagok számiról és életkoráról s a családfő polgári.ál-Hsáról. Csáktornya, 1896. május 28. MargiUi József igazgató.
— Szőlőkerteket a peronospora ellen most kell védeni. A tartósan hűvös időjárás következtében korábban és hevesebben lépett fel a peronospora ez érben, a mi gyors védekezést követel, csak a most^még könnyen kiirtható beteg foltok ne legyenek kiindulópontja egy a szőllőkre nézve pnsztitó hatásnak. A peronospora ellesi való védekezésre egész sereg igen jó szereink vannak; vagy ugy a kékkő mii; az azuris de kivált fostit (rézgálic zsirkőlíazt) mely az emiitett szereket, tok tekintetben felül maija, és könyebben is alkalmazható. A tostit előnye az, hogy poralakban alkalmazandó, mely eljárás nemcsak bogy a vizhordást teljesen kizárja, de egyszerűbb és ennélfogva sokkai olcsóbb permetező-készülékekkel is hsjtbató végre. A fostit vé -dőhatisáta benne lévő rézgálic gyskoroljs, mig az evvel összevegyitett zsirkő s levelekre vsló Upadást közvetíti. 0 y kitűnő védő szerrel van tehát dolgunk, s mely — Franciaországban már régóu ismeretes, Msgyarországban is már 2 -3 év alatt közkedveltségre levén szert — ép azálUI hogy por, hathalósabban védheti a tőkéket, mint a cseppfolyós szerek, mivel utóbbiak a levelek hátlapját, azaz a peronospora kiindulási helyét alig érik el, s ha el is érik. rendesen előbb csepegnek le, mielőtt még védő hatásukat gyakorolhatták volna; a fos tit ellenben a szőlőtő minden részébe hatolva, ou Upad c emiatt hivatásának eleget tehet A ki érdeklődik a fo-tit alkalmazása iránt, annak ajánljuk hogy a Mühle Vilmos temesvári udvari szállító cégtől ingyen kérjen egy ismertető füzecskét.
— Ki akar egy éves önkéntes lenni 1 Az olvassa a hirdetést
\'¥eg yes e&L.
— Bizlos gjójBjhaUs. Mindazok kik rossz emésztés vtgy székrekedés következtében íelfavódásban, szorulásban, főfájásban étványhiánjban vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi „Koll föle aeidlltx porok" használata álUI biztos gyógyulást érnek el. Egy doboz ára 1 frt. SzétkQldéi napoota utánvéttel Moll A. gyógyszerész cs. é* k. udv. szállítótól Bécs, I. Tuchlauban 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készit mény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Henri Nestlé-féle gyermekliszt, mely Nestlé regyész által Veveyben 30 évvel ezelőtt taláitatotí föl, azóta nem csak az egész szárazföldön, hanem a többi világrészeken, is óriási elterjedésnek indult s a legelső tekintélyek és gyermekorvosok által -az anyatej helyettesítőjéül ajáltatik, a gyermek tápanyagok közt ma kétségtelenül az első helyen áll Mig a tej, hogy tartósabbá váljék, gyakran szóda, bor és szálicil-savval vegyittetik össze, mí a gyermekek organizmusára idővel legkárosabb következményeket vonja maga után, addig ez eset a Nestlé-féle gyermeklisztnél teljesen ki van zárva, a csecsemők örömest veszik magukhoz, tőle virágzók és erőteljesek, a mi íődolog, egyenletes gvors táplálékuk vaut melynek készítéséhez vízben néhány perczig tartó főzés elégséges, születéskor mint tejet isszák, későbbi hónapban pedig mint pépet veszik magukhoz. A Nestlé-féle gyermek liszt a táplálékonyság minden sajátságárai bír. s ^azonfelül gyártása is felette észszerű A gyermekliszthez felhaszuálandó nagy mennyiségű tej naponta frissen fetve a gyárhoz tartozó tejgazdaságból állíttatik elő. Miután a tej pontosan megvizsgál tátott, egy készülékbe öntetik, melyet gőzzel fűtenek, r— melegítés azonbaa 40—50 foknál magasabbra nem terjed, hogy a tejnek sajátosságai ráltozatlanul megmaradjanak. A szükséges kenyérhéj legfinomabb búzalisztből állíttatik elő. Minthogy liszü Jiez iegfiuoraább részéiben csak a kenyérhéj használtatik föl, a lógenygazdaság ezáltal még nagyobbodik. Ezen tejhez a légenydus vegyűléknek rendkívüli finomsága nagyban .elősegíti e tápláló anyatartósságát. libben áll röviden a tejösszeg tétel előállítást módja, melynek tápláló voltát a laikus is könnyen láthatja. Az előállitás módja nines homályba burkolva, a közönség elé teljes világításban van hefyezve. Végül megemli jük, hogy mint pép egyéb kitűnő tulajdonságai mellett gyermekek katarusánál, cholera nosíras eseteinél mint tápszer a gyomrot izgató tej fölött nagy sikerrel alkalmazható, mely
tulajdonságok a kórházi k ói Unvvf k által is teljes joggal elónyö-cii sorol halók «-ló.
Szarkwztöi üzenetek.
— F.K. Sx^p alkalmi ódáját, ép mÍTel ilkalmi éfmiTel tz alkalom reiok nézve idejét mnlu, nem közölhetjQli. Tudósítását köszönettel vettük ét lrtzzéteaszök.
— 8. Q. S Tárcáját hoz«nk.
, — H. H. Bpest Csak eredeti cikket közlünk, mis lapból tárcát át nem veszünk.
— H J. Cikkelyeit szívesen vesszük, politikával lapank nem foglalkozik.
— J. J. plébános nrnak. A mi az igazság felderítésére való volt, azt szívesen közöltük. Hogy a réeén egy kissé rövidítettünk azt hisszük, a*t megbocsátja. Üdvözlet.
Felelős szerkesztő és kiadó : Itj WAJDITS JÓZSEF.
3>Jyllttér.*j
Fonlard selymet 60 krtél 3 frt 35
kri| méterenként — japáni, chinai stb. a legújabb mintázattal és színekben, u. m. fekete, fehér és színes Henneberg selyeaet 35 krtól 14 frt 65 krajozáríg méterenként — wma, csíkos, koczkázctt. mintázott damasztot stb. (mint e*y 240 különböző minőségben és 2000 szín és mintázattal stb. a megrendelt áru póstabér és vávaentetM a házhoz sxállity*, mintákat postafordultával küld: HennebepkG. (cs. és kir. udv.szállító) ftelyemgyAra Zörtchbeo. Svájczba czim-zett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragisztandó Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
Tese, húgyhólyag, hűgjdara és kÖMTénybántalmak ellen, továbbá a belégző és emészt«! szervek hurutos báatalmainál, orvosi tekintélyek által a L1THION-FORRÁS
SALVATOR
aikkerrel rendelve lesz. Húgyhajtó hatású!
Kellemes izB! KSiinyen emesithetű
Kapható isTáayTizkereskedta.kben és
gyógyszertirakt-in A Salrator-forr a* Isazg. Eperjese n.
•) E rovat alatt közlőitekért nem vállal le-Möwíget a Szerk.
Htrdetések.
2488/tk. 1896.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhirré tétetik, hogy Hajdú Anna B társai kiskomáromi lakos végrehajtatóknak Beís Vendel "és társai mint Parti Juli örökősei végrehajtást szenveiiő kiskomáromi lakóiok elleni 1783 frt 85 kr. tőke. és jár. iránti végrehajtási ügyében a fentneverett kir. törvényizék területéhez tartoző a kiskomáromi 138 8Z. tkben f 435 hrsz : sz. a. fáivett ingatlannak Parti Juli férj. Vida Boldizsárnét illető s 92 frtra becsült l/i része Tibol György korábbi vevőnél kint levő 90 frt, vételár hátralék s ennek 1893. augusztus 10 tői kamatai behajtása céljából; — továbbá ngyanazon tkben 1. 912. hrsz. ingatlannak ugyanazt illető s 132 frtra becsült »1, része Hajdú Ziólinál kint levő 148 frt vételár hátralék éi ennek 1893. augusztui 10-től Glg kamatai behajtása céljából; — végűi a kiskomáromi 486 sz. tkben -f- 375 hrsz. ingatlannak ugyanazt illető s 141 frtra becsű\'t 1, része Vastag Mibály vevőnél kint levő 348 frt vételár hátralék és ennek 1893 augusztus 10-től 6°f. kamatai bebajtá-a céljából 1896 évi jnlins hó 35 én d. e. 10 órakor Ki--Komáro:r] községházánál Simon Gábor felpDre3Í ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. A viszárverési költségek a nevezett vevők ellen egyetemleg 6 frt 70 krban állapíttatnak meg.
Kikiáltási ár a fennebb kitett beoár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*„-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir tvszék mint telekkönyvi ható tágnál 1896. évi április hó 25. napján.
GÓZONY, kir tizéki albíró.
598\'tk. 896. Érk. február 26-án.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhirré leizi, hogy Öjztreicher Józaef letenyei lakósnak Tóth Lsjos s neje letenyei lakósok elleni 78 frt 42 kr tőke, ennek 1895. november 29 lói járó 5•/, kamata, 10 frt 80 kr. per éa 10 frt 75 kr. eznttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kii. törvényszék (a letenyei kir. járásbíróság) területén fekvő letei.yeí 678 sz. tkben Tóth Lajos és neje tn<ajd»nánl filvett A t 46 hraz. ingatlan a rajta levő 104 népiorsafcaa biz 302 fit a letenyei 767 sx. tjkvben Tóth Lajos tulajdonául bejegyzett ingatlan 174 frt, a letenyei
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 JUNIUS C án.
679 sz. tjkvben\' f 842 drsz. ingatlannak Tóth Lajos a nejét illető 246 forintra becsült fele része, ugyanazon tkvben A t 1321 hrsz. a.- ugyanugy felrett 111 frtra bec=ait fele része a béci 71 sz. Ijkben A t 211 hrsz. a 98 frtra becsalt egész és ugyanott 212 hrsz. a. "96 frtra becsült egész ingatlan, az egjjdutai.252 sz tjfcben A t 139|t> 169.frtra, ugyanott t 687 hrsz. 129 frt és az egyedctai 397 sz. tjkvben A t C8G,b brsz. 81 frtra becsült egész ingatlanok és pedig a teteoyei ingatlanok a kir. járásbirősAg tkvi helyiségében 1896. évi junlus; hó 12. napján d. e. 9 órakor, a béci ingatlanok ,béci község-biró házánál 1896 éri junlus hó 12. napjnn d. u. 3 órakoi és az egyedutai ingatlanok az egyedutai kózségbiró házánál 1896. évi junius bó 13. napján d. e. IC órakor Zakál Gyula letenyei lakós felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttévei megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kivánók tartoznak a becsár tO*\'(-át készpénzben vagy óvadékképes pspirban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi miire, hó 20. napján.
NÜNKOVITS, kir. aljbiró. i.---
FEHER A. ADOLF
* bőr « rzipö-frlsórész»* ffrári raktára
ü- »agyban ét kidébe« ===== Bl\'DAPKST, VII, kerepwi-tt 49. I Nagy raktár mindennemű
bőrök,
czIpészkeliékeK
és saját késxitményú
rzipő-felsóresifkbó\'
képes árjegyzéken most jelent meg. melyet kivánatra bérmentve küldök, egyszersmind mindazon, a kiállítás alkalmával feljövendő czipész- és csizmadia-mester araknak ajánlom bőrraktáromat megtekintésre
Megrendelések postán és vasúton csakis utánvét meüett azonnal eszközöltetnek.
Faj-tojás
valódi Brahma Untoktól drbja 15 kr, fekete Hollandi nagr fejér bubbaldara-t.onként 3S kr. Hoa\'dn»»! drbonkint 25 kr, ralódi Steler tyakoktól drbonkint 10 kr . Fzlstőu Padnál drbonkint 30 kr., Olasz d;bookin! 30 kr., törpe tyúkoktól drbonkint 30 kr., Cothlaeklaai da-rabonkiot 25 kr, Krdélyl mr>telen nyaknaktói drbonkint 30 kr, Uorkinfl dibonkint 25 kr, Yokohama drbonkint 50 kr. Emdeal óllá« ládáktól dara. bocikint 1 frt, Peklarl réezek drbonkint 20 kr, Steler! nagy reczektól dtra
bonkinl 20 kr. Fnj.tojitt kűlriók tiszta fajszarnyajiok tói. melyek többször kitüntetésben résie-snltek. a faj tis In es ralódiságáért jótállás.
"vi ax Pauly
Köflach (Sieleror«/.ag).
Nagyban és kicsinyben.
MilleDiam
Hölgykalapok szalmafonat 2.50-tól Florectinerkalapok remek kiví-
tel 3-tól. Angol fonatu tollas kalapok sial lag és virággal diszitve 2.80 tói Bportkalapok 1 50-től. Gyermekkalapok 90 krtól
Spltxer Fanul
női kalap raktárában
Budapest, VII. Kerepesi ut 34 Kalap alakítás 40 kr.
Nagyban és kicsinyben.
5797/896. «
Hirdetmény.
Nagy-Kanizsa r. t ráros által közhírré tétetik, hogy » város tu-lajdonát képező cs. éí kir. gyengélkedő ház javítás ali kerül, »z előirányzott összeg 371 frt 18 kr., azaz Hí romszázhetvenegy frt 18 kr., felhívatnak mindazok, kik ezen épület javítási munkálatot elvállalni óhajtják, hogy az előirányzati össze» lOV.\'ával ellátott zárt ajánlataikat C évi Juilius hó tfo is a T. iktatóba anoál bizonyosabban adják be, mert a később beérkezettek figyelembe vétetni nem fognak
A költségvetés a v. tanács teremben, a v. Irattáraoknál a hivatalos órák alatt bármikor be-tekintbetők. A városi tanács.
Nagy-Kanizsán, 1896. májns 30.
Vécsey. polgármester.
Hatóságilag enged slyszvel
Ki akar egy éves
önkéntes lenni T!
Mindazon ifjai, kik a megkívánt iskolákat nem végezték, elökéizült-ségükre és foglalkozásukra való tekintet nélkül megszerezhetik az egyéves öokéntesi jogoi. Programm ingyen és bérmentve.
Lichtblaa Albert
t igazgató egyéves ínkéntesi tanfolyama
DEBKECZENBEN.
Mayer Adoll
cs. és kir. őrnagy felügyelő.
Születési év kőzletdő. A ki már ■or alatt állott, föl nem vehető.
Schícht
féle
SZIN-SZAPPAH
hatósági lag bejegyzett
véaj eaey
igen jól szárított kitűnően tisztit, legtakarékosabb a h a s z d á 1 a t b a n
Tisztaságáért és ártalmásságáért a kezek és ruháknál kezesség vállaltatik. Egyáltalán a iegjobb a létező szín-szappanok között. Égy kísérletet senki sem fog megbánni.
Kapható a legtöbb deuil-Ozletben. Képviselője Bndapest részére: DEGF.LLÉR KÁROLY, Akademiántda >.
oooooooooooocooooooooooocooo
1868-lk éV óta lemert
BEKGER FÉLE ORVOSI
KÁTRANY-SZAPPAN
orvosi tekintélyek állal ajánlva Attiztría-Magyarországban, Franczia-orszig, Németország. Hollandban, Scbweiczban, Rominbau stb már tiz év óta fényes sikerrel használtatik,
W mindennemű t^LQteget "M
mint szinte -az arezbőr mindenféle tisztátlanságai ellen £ A különösen a rüh, az idült és pikkely sömör ellen a k.isz, a sömör repedvénv, a fej és szakái ellen, a siéplő, W májfolt, úgynevezett rezes orr, a fagydag, a lábizzadás, ♦sfciSte»* a gyermekek valamennyi külsó fejbetegségei ellen. Ezen kivü1, mint a bőrt tisztító mosdószer ajánltatik. / —\'
Ara darabonként használati utasítással együtt 35 kr.
A Berger féle kátrány szappan 401, a tömény fakatrányt tar talmaz, felettébb gondosan van kéazitve s lényegesen különböző a minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány szappanoktól mert ezen szappan 35"J, gliczerin anyagot tartalmaz finom illatszeres
Csalások kikerülése végett
gyógyszertárakban világosan BE RGERféle kátráay-aoppan kérendő • Ogyelni kell a zöld csomagolásra.
■QOQoqoooooogocxioqpgpggogBQSBgpBSfiQQo
MOLL SEIDLITZ POR
akkor valódiak. ha mindegyik doboa *oll a. vidj.„At « aláiraaát tünteti fel. a M>n h ~< 1 <t.ldlltz-aarak tartói gróg/hatiaa a legmakacsabb (yaatr. tl al-taíSLtí , .zikrakadé. májbánulotn. vár-
árLyérTTl^Slönbözóbb nil teta,,é,.k ellen, « jeles "»¡»"nek e,-Ündak Mgfobb elterjedést «érzett. - Ara agy le».«sít«lt .rad.tl d-
karik I frt «. 4-
Ha»i«itá*sk tgryényiieg fenyittatmk.
ÍMOLUFELE FRANCIA]
Caak akkor Vulridi mindegyik Oreg MOLL A. v«Jjegyét tnnUtti lel és *"lf Hall- eliratn ónoa.ttal ran zárra A Mail-fala fra«-czia borazeaz és aj nevezetesen mint rájdalsasnaillapitó ledirzatleal szer köszréuv. canx éa a meghűléi egyéb követkexményeinéi legiamereteaebb. népaaer. — Efy óac-zatt eredaU lv«| ára 90 krajezár._____
Moll Salicy). szájvize.
\\ (Föalkairésxe • (OaBlyaavaa irik»ó.)\'
A mindennapi uájUaziitlanil kQlönójen fontol bármely kom gyermekek, i.int felnőttek iránira; mert e aiájrii a fogak további épiégét biztoaitja a egy«. óraaer togfájáa ellen. - Ejy Mail A véd|«|y«vel ellát«» I»«] ara : 60 kr.. • •.-.
(691) Fószétkaidés:
Ml ki gyógyszerész, ct. is kir. udvari szállító által,
Bécs: I., Tuchlauben 9. sz.
VWékl ■afread«létek aapaata pia aatánvit «ellett t«l|aaltl«task
A raktárakban tessék határozottin MOLL A. aláírásival és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Karuzsán Rosenfeld Adolf 68 Fia.
5343/896
Hirdetmény.
Szúos oliiimi! titiitfitófU t bécsi tenulköii íiillitiset t883-Un.
ggyedlll helyettes a kel- és küllőid ríaaére:
G. HELL TROPPAU
_ Hagy Kanizsán Práger Béla t Belus Lajos gyógyszerésznél. w
OOOOOOOOOOQOQOOOOOOOOQOOQQQO
hova a megbízások és tnd*-kazédiMk is küldendők
a o a o o o
8 a o
o
8
8 C
o
a o
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban.
aVr,VARAZSD-TOPLICZApT^
Zagoriai vasúi (Zágpéb—Csáktornya).
Dr. Ludvig udv. Unécsos tanár álul elemezve 1894. 58 fok Celsiust meleg forrás. Felülmúlhatatlan kaUssal van a rheumaükus, Ízület bántalmak.
Mrb*\'ok & ««"élykórnál sat. HOGYÓGYMÓD köhögés, mellba|. máj, vese, gyomor és aranyerekre, aat.
Villamgyógy. Massage.
máius^SÍ^k! v kéDrelr"el- ^ « Nyári idény
Prospecluspkat ingyen és bérmentve Mid a fSrdöigazgitéság
Nagy-Kanizsa ráros rendezett tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, hogy az alsó erdei fás legelón eladásra kijelölt tiAsáb és botosfa a helyszínén a f. évi junius hé 9-ik napján d. e. 9 órakor, továbbá az alss erdei fás legelón a halom és döngfa a helyszínén a f. évi junius bó 18-ik napján d. e. 9 órakor nyilvános árverés utján a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett eladatik.
Nagy-Kaniasán, 1896. május 30.
A városi tanács.
Hirdetmény
Szemben aaon híresztelésekkel, higy aa exrvdérea orazágoa kiállitáaban ételért é; Italéit mesés árakat azabnak, ezennel kózbirTé teaaank étel- éa Ital árjegyzékünket hogy a n. é közönség meggyöindóst szerezhessen arról, hogy ezen híresztelések a valóságnak meg nem felelnek.
fy
Étel- és ital árjegvzék
kiállítási vendéglői üzletünkben.
Seggeli étinp.
Savaajn ind? citrommal, pirított bo-jumáj, polgári gu\'yáa, borin pörköl\', székely gulyád, bécsi kolbáaz adagonként 50 kr, — tányér hns torma ragy rékláral -~> kr., — roatelyo«, veaepeoenye uelat tojással, borjusseletke tojással 40 kr., — rántottá iá, — egy drb hig-vagy keménytojás 10 kr —\' ^
Déli- és esti étlap.
L«v«a 10 kr^ — marhahns márti>aa! 40 kr., — föselék hntaal 80 kr, — veaapecjeo\\ e á la ertme nagy adag 80 kr, — kis adag áo kr., — borjnsxegy 60 es 40 kr., — lébeosiilt maccarooival 60 és 40 kr., — borjn frícandeau 60 éa 40 kr, — ráotou bárány <0 éa 4U kr. fiatal aertea karbónadi 60 éa 40 kr., — idei liba 90 és 70 kr.
1 pohár •/„ liter Szent latrán vagy Barátaör 1» kr.
1 kor.0 •/„ , • , 18 kr •
SV Előzetes tömeges rendelésnél még kalön árengedményt aynjtnnk. "W Számos látogatást kérnek királó tisztelettel.
Sturm Gyula és József
Tendégloaök
W Kőbányai Polgári Serfőző pavlllonjában W (a Carsaa. a második ftkapaa bajira kizvatlaa kaira.) Hm
w A munkácsi uradalom gyógyvizei *
legjobban ajánltatnak
elsőrendű orvosi szaktekintélyek által és ped:g:
a SZOLYVAI
forrás
ki»iifi; k pMortajok. ipeciieua
bóTyágTüjoknál, vesekőnél, hugyhomoknál, a légutak hurutos bántal-mainál, sárgaságnál a elzsirossdás ellen stb
. E két víznek védjegye.
a POLENAI
forrás kőjzvényoél, a hngy-ntak hurulo; bánta!-aminéff Diabetesnél torok, gége éa hörgök huratjainil, gyomor és bélbajoknál, Chlorosis Atonia stb.
$
Xí X X
X K
)X
A\' %
X X X
X
X X
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kamaáo.
""" "io. r rosis Atonia
A „LUHI ERZ8EBET" forrás
medvt- v^djegygyel
reodkivdli kellemes izO g idalt gyomorhnrutnál
éa aditő savanyúvíz. ¡A ¿fSstf x z . . x x, .
,, . Ili étvágytalanságnál, fer-légzö szervet ideit hn-
rntos bántál mainál, tnl- ¡^M t6lí |írriny03 beteg"
ságos gyomorsav kép- JÉ/ aégeknél. mint diaetiet-
lódésnéi védjegye cos ivó viz.
Megrendelhető:
Muntaosor: * NAGY-KANIZSÁN kapha\'.ó: fesselhofer József w x Rosenfeld Adolf uraknál. S
XXXKXXKXaOOOOOCjCKXXXXXtOOCKXXX
NAGYKANIZSA. 1896. junius 13-án.
24-1K azÉLKii.
Előfizetési ár: Egetz érre . . . i írt — kr Fel érre . . . . frt ?*> kr Nemredén* . . ^ 1 W ÍS kr Egye« nzaai 10 kr. HIRDET ÉSKK
5 hai&bot petittorban 7, má»od**or ■ minden további »orert & kr.
NYILTTKRBES petit toronként 10 krért »étetnek lel. Kincttari il.íték minden ¿gyet hirilcteiert 30 kr. üzetendö
XXXV. évfolyam.
X lap tzellemi ét anyagi rétxét illető Minden kftzlemény IÍJ. WaJ-dita Józtef tzerkeactő-kiadó ne vére czimzetten Na^y-kían lzs*ra bérmentve iotézendők.
|Bérmentetlen levelek n-ia fogadtatnak el.
kéziratok TÍMzaneni kDIUrtuek
A nagykanizsai ,Jpar-Testület;\', ,a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság0, a .Kotori takarépénztir részvény-társaság", a .nagy-kanizsai- és galambckiönkéntes tüzoltó-egykf, a .nagy-kanizsai Misdedneveló egyeattlcf a ,nagy-kaniisai Unitéi jiráskőr«, a .nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet* n kanixsai izr. jótékony nóegylef,\'.«egények tápintézete-, a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedolmi iparkamara V nagy kanirsai kai válaaxttnány inak hivatalos lapja
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
Yégret
\'Kagy-Kaoiiaa UK* jüBitti IS
Alt szokás mondani, hogy a tisztaság fél élet vagyis a tápiálkuzás mellett az életerő legfőbb fentartója a tisztaság. A tisztaságnak mindenre ki kell terjednie, táplálkozásra, ruházatra, lakásra, de elsó sorban a leve góre. a mely oly fontos táplálószere a vérnek, mint akár az ételekben bevett tápláló anyag A tiszta levegő hiánya számtalan betegségnek forrása és szülő oka. míg tiszta levegóbeu gyengébb táplálkozás mellett is lehet az ember ép és egészséges, a mint ezt a hegylakók edzett, erős alakjai fényesen bizonyítják. A városok lakói e tekintetben szerencsétlenebbek, itt több a kipárulgás. a fertőző anyag összehalmozódik és kisebb a légáram lás. E bajon tehetősebb városok nagyobb sétaterek felállításával segi -tenek, a melyek elősegítik a légáramlást s belásitott voltuknál fcgva gyarapítják az éltető oxigén tnenj-nyiségét. Városunk kevésbbé előnyös anyagi helyzeténél fogva ez idő szerint még nem dicsekedhetik nagyobb üdüld sétatérrel, habár e tekintetben meg van az érdeklődés és a jó akarat úgy a várost intéző körökben, m\'ut minden hasznos iránt nagy érzékkel megáldott közönségünkben.
Városunknak eddigelé csak egy nyilvános kertje van, az egyleti helyiség mellett, továbbá egy kis parkja a főgimnázium nyugati és déli oldalán. Mind a két részét azonban ez ideig elhanyagolták. Csavargó utcai gyerekeknek és munkátlan napszámosoknak szolgált játszó terül és heverő helyül esztendők óta a kegyesrendí tátsház előtti befásitott kis parkocska. Este pláne a köz vitézek, meg dézsádéinak pásztoróráinak homáiyos szintere vala. A szom-
szédok legújabb időben hivatalos szemét dombul kezdték tekinteni és elpusztult állatok hulláit oda deponálták. Ez az ntóbbi közveszélyessé tette az egész gimnázium környékét. A járó-kelők, nem különbon az ifjúság minden pillanatban ki volt téve a hullákon táplálkozó légyse reg csípésének s az ebből származ ható vérmérgezésnek.
Ezen az anomálián segített most a figyelmét mindenre kiterjesztő uj tanács. Egynéhány nappal ezelőtt tartott ülésben utasította a városi mérnököt a kis kert kitisztítására s meghagyta neki. hogy miután a parkot az intelligens közönség ugy sem veszi igénybe, intézkedjék annak elzárása iránt. A környék így megszabadult az utcai gyermekek éktelen lármájától, a kegyesrendiek, meg a tanuló ifjúság az állati hullák kellemetlen bűzétől s esetleges vérmérgezés veszélyétől. A park tisztításához már hozzá fogtak s hihetőleg a városi mérnök úr buzgón fog eljárni hivatalában s nem sokára lépéseket ^esz, a park megrongált kerítésének megjavítása és teljes elzárása iránt. Hála és köszönet érte a figyelmes városi tanácsnak.
Tanulóink a tnilletmáris torna-versenyen.
Mint mu\'t számunkban említettük, a főgimnázium 44 tanulója BakeayJózsel dr. Kiss és Pongrác tanárdk vezetése alatt május 31-én d. e. 10 órakor utazott Budapestre, hogy az ifjúság országos tornaversenyén részt vegyen.
Ifjaink legjobb kedvben érkeztek a fővárosba, hol a Rökk Szilárd-ulcai népiskolában szállásoltattak el. Már máznap, bét főn. d. e. kivonultak a versenytérre, hol W I a s s i c s vallás- és közoktatási miniszter jelenlétében főpróbát tartottak a szabadgyakorlatokból. — Fölséges látvány volt az 1500 tanuló.
midőn egyszerre nyújtotta karjait az égnek. Ilyen színekben gazdag látványosság nem mind g tárai halandó szemek elé. A. részvevő\' 123 iiuázat ugyanannyiféle egyenruhában volt, ami rendkívül festői látvány volt. 8zinte káprázott bele az ember Bzeme. — Még az nap voltak a futó -eraenyek, a mi kis- tapintatlanság volt a rendezőség részéről, inert a vidéki tanunk még jól ki sem pihenhették magukat. - Hanem azért Mnsset Rikárd, Vr osztályú tanulónk, mégis másodiknak érkezett be a 180 méter bosszú pályán. — A fő-verseny kedden, jnnius 2 áu volt. — Öröm erre a napra még vissza emlékezni is; r\'fc « z a Atyja megjelent a haza gyermekéi közt, a majdnem 2 óra hosszán át gyöuyörkö lőtt bennük, dicsérve és buzdítva őket. E napon is szabadgyakorlatok voltak, azntáu pedig az egyes intézetek mutattak be különféle gyakorlatokat. A mi ifjaink kissé jobbra ő felségétől, de mindjárt az eiső sorban vasbótokkal játszottak, s plasztikus mozdulataikkai és erejükkel elismerést vívtak ki. Ö Felsége ia észrevette őket, Wlasaícs miniszter pedig állandó érdeklődéssel kisérte gyakorlataikat. Míg a folvonulás katonai rendben történt, ^ s ez alkalommal jól kibuzták magukat ifjaink, — az elvonulás csigavonalban folyt le. a csak nem 1 óráig tartott — Szerdán délután iámét versenyek vol\'ak, s ekkor a kötélhúzásban leverték a mi versenyzőink a nagyszombati diákokat. A kötélhúzást W 1 a s s i c i miniszter is régig nézte, s midőn a kanizsaiak győztek, igy szólt:
— Ezt ugy is tudtam.
Ugyanekkor beszédbe ereszkedett if-jaiukkal, kiknek körében nagy népszerűségre tett szert. — Mintha a saját diák korát álmodta volaa vissza a kanizsai diákok közötti Kiamarik János miniszteri tanácsos ur is élénken érdeklődött ifjaink iráni.
A bárom napos verseny leteltével a kiállításnak és Budapest nevezetességeinek megszemlélésére fordították ifjaink minden idejüket. Láttak is, a mi látni való volt, mindent. Vasárnap délelőtt egy kis küldöttségük a kisérő professzorok vezetése mellett Frank Ferenc piarista rendfőnök helyettes árnál tisztelgett, ki nagyon kediesen vette e fi-
gyelmet. a megdicsérte őket kitartásukért éa jó viseletükért
Hétfőn délelőtt még megszemlélték a hódoló diszmenetet melynek pompája gyönyörűséggel töltötte el őket, azután pedig haza indn\'tak. A kilencnapos kirándulás éppen nem fárasztotta el a derék iQakat, kik az latén áldd meg a magyart énekelték akkor is, midőn a vonat este 9 órakor Kani-zsára berobogott.
Kiállítási séták.
ii.
I
A kereskedelmi pavillonból kilépve, a kiállítási körút jobboldalán József főherceg pavillónját találjuk.
S/.ép tornyos és erkélyed épület mely magában foglalja mindazt, amit a legmagyarabb kir herceg mező- és erdőgazdasági termelés és baladás tekintetében bemutatni képes volt. ^
Van oímrínden. Kitömött őz\'ől egész a pici kis talyigáig. Pontos mintázatokban együtt—láthatók a hercegi uradalom gazdasági épületei és gépei. A falakat remek agancsok ékesítik; ott függ nek továbbá a gazdasági kultúrnövények kimosott preparatumai. Egy nagy térkép tele van tüzködve apró zászlókkal. Ebből megtudjuk, hogy a borosjenői uradalom Magyarországban 578 helyre szállított tenyész sertéseket. A nagy leleményességgel ösazeállitott s a hercegi uradalmakban alkalmazott vetésforgók az ösz-szes gazdasági terményeket tüntetik fel. Mindegyik vetérforgó abban\'a tormában mutatja a növényeket, a mely célból termeltetett. Ott látjuk mellette mindjárt a megfelelő talajt is. A három méternél hosszabb tengeri lucerna és a két méternél hosszabb gyökérzet, mint a mély müvelés vívmánya, külöu táblán van feltüntetve. \'
Szeszgyártást\'célokra történt burgonya termelési kísérletek szemléltetőleg vannak bemutatva, valamint háromszázféle gazdasági gyom mag és különféle takarmány. Az alcsuthi urodalom konzervált gyökféléket. különböző gabonanemeket, magvakat tengerit, füveket stb. mutat be.
Grafikonokból egész gyűjtemény van. Lakások, cselédség, tisztek, földek, állattenyésztés, tej termelés, egyszóval minden-
féle gazdasági dolog szépen rajzolt s óriási nagyságú grafikonon van statisztikailag felmutatva. A "geologiát is lefoglalta magának a fóbecceg: az. »kattlht, urodalmat 24 féle talajpróbával é* elemzéssel mutatja b^Ugyancsak grafikonon látjuk a műtrágya termelés eredményét.
A gazdaember el ne mulassza ezt a pavillont megnézni. Ezer és ezer-féle hasznos és tannlmányos dolgot láthat itt, melyekre kiterjeszkedni nekünk az anyag óriásaágánál fogva lehetetlen.
József főherceg pavillooja átellenében a történelmi kiállítás büszke palotái közelében szerényen húzódik meg a magyar néprajzi viszonyok bemutatására szánt kiállítási falu. Mint a hogy hajdan épültek ez apró falucskák odasimulva a büszke uagyurak bástyás kastélyaihoz, ugy simul a kis mintafalu Vajda Hunyad királyi szárnyához, mintha annak oltalma alatt nőtt volna fel 1 Egy kis Magyarország ez, telve élettel, telve üdeséggel, jó kedvvel, muokával. Egy kis Magyarország ez, mely bemutatja az idegennek a nagy Magyarországot, megmutatja az ország lakosságát, hogyan építi a házát, hojy rendezi be a háza táját, a lakását, hogyan öltözködik, milyenek a szokásai, hogy él, tesz, veaz. jár, kél otthon.
Ez az ,édes otthon* 1
Mikor végig megyek a falu utcáján s betekintek az egyik ablakon, szinte hallom, a mint gazcT uram ki«zól magyaros bÖMÜlettel: adjon az Isten jó napot tekintetes öcséin uramnak, hát itthon tetszik lenni ?
Pedig gazd\' uram papirosból van, s csak most látom, hogy oláh köntöst hord !
A kiállítási falu a templomon kezdődik, mely a kalotaszegi református templom ntanzata. Gótstilü épület, melynek a homlokzatát nagy részben elfogja a körülötte épült bástyafal.
Mintha most is védekeznének a falubeliek mindenféle törók-tatár ellen s bástyával veszik körül legdrágább épületüket, a templomot.
Igaz, hogy ma a bástyáknak sokkal békésebb a rendeltetésük: boltok vannak bennük. Mint a hogy nagy vásárkor, búcsúkor szokott lenni 1 Árulnak ott mindenfélét. Kalotaszegi varrottast, cifra papucsot, tarka korsot, tulipántos ládát, torontáli szőnyeget, ^nagybányai szaty-
T Á ft G A.
Dal.
Barna kit lány, Hogyha tudnám Megrabolni axi.edett
Ellenoék án csalfa világ. Megtennék án oelkűled;
K, ha orcád Szép róxaaját A •elvemre tűzhetném . . . Dehogy hagynám leaxaklui A nlagért, nem bli\' én 1
HAHÚTI ZSIGMOND.
A mi népünkről.
Darabos .á.lalok a tellett tilágből.
— A .Zalai Kczlony- eredeti táicája. —
Ke rettenjen meg a nyájas olvasó, nem az egykor hatalmas nép történetéül akarok egy bibliai történetet elmeiéiül. _ Kem — ilyen nemes világhódító terv nem rezegteti agyamat, más egészen más alakok lebegnek lelki szemeim előtt, kik ugyan nem éltek sem a .Kígyók\' sem a .Birák- idejében, de azért elég tisztességesen játszanak egy-egy királyt avagy birót, legyen az népszínmű avagy operetté.
Tebát sorban, mint a falusi bíróság.
Az elsőség miatt ne legyen harag, — mert engem kora gyermekségem óta ugy neveltek, hogy mindig vidám arcokat lássak s egyáltalában nem szeretnék némi nézetelkttlömbözéa miatt
félelmes szóvitába kevere.ini valamelyik erős izmu, forrón szeretett kollegámmal. Tehát vaktába belekezdek a legyen az első, kinek neve a tollam heg) ére bugy-gyan.....
Berényi Géza, Janiki Miklós, egy személy most már, ő maga sem tudja, bogy tuladooképen hogy hívják, de azért legjobban hallgat a .Hebreocs" névre. 0 annyira tiaztán beszél, hogy csak minden szavából egy harmadát lehet megérteni — a többit elteszi jobb időkre, ha oly gyorsan tndoa gondolkozni is, mint a milyen gyorsan beszél, talán ő lenne a világ legokosabb embere. Foglalkozásra nézve megbízott elég bizonytalan hivatal az igaz, de ó ennek megfelel — van még más mellékfoglalkozása, t i. pénztárnok. Az már igaz, hogy itt Nagy-Kanizsán eléggé mellékes foglalkozás színházi pénztárnoknak lenni, mert itt ugyan j fájdalom, nagyon kevés dolga akad. — Fő-fő szenvedélye a bicikli — szépen is megüli, csak ez az átkozott pokoiazerszám nem akar megmaradni alatta. — Hegesik néha, hogy a kofák közé pottyan s kárt tesz a tojások és bögrék közt, de ö azért nem esik kétségbe, vígan repül tova a nem akkor áll meg, a mikor ő akar, hanem mikor az az átkozott szerszám leteszi a hátáról. Es evvel igy van ő mindenben, nem tud megállani a mikor akar, — de különösen a beszédben Ez az ő erős. a egyszersmind gyenge oldala it. Erős benne, mert
bíija, akár egy szélmalmot is eltudna hajtani szuszszal. Gyenge, mert annyi tarkát-barkát összebeszél, hogy még az összes jelenleg nem élő hét görög bölcs sem tudna belőle kiokosodni. Szóval, ő pénztárnoki kegyelme valóságos lyukai tud az emberek fejébe beszélni.
A mi élettörténetét illeti, igen jó családból származott, saját állítási szerint görögök lettek volna ősei, bár én kételkedem s azt hiszem inkább .beiga\' eredetű, s azt hiszem kedves kollegáim is osztják ezen nyelvismereti nézete-met. Ifjú éveit nem annyira az ismereteknek, mint inkább a pakióc kereskedésnek szentelte. S ezt oly magas fokra emelte, hogy Szeged városának fiakereaeit a sző szoros értelemben elárasztotta ezen finom belföldi ipartermékkel — nagy örömére kedves nagybátyjának, ki tulajdonképen ilyan fajta árucikkekkel kereskedett Da miután a fönt említett aportkedvelő fiakereaek nagyon olcsón jutottak a finom árucikkekhez, a kedves kicsiny pici Janiky úrfi meglehetős drágán jutott a szabadipar üzésébez, mivel az öregebb Janiky ur meglehetős fájdalmas eszközzel vette el kedvét a további szabadipar űzéstől. Ilyen, s ehhez hasonló nemes foglalkozások kőit cseperedett fel hazánk 6 nemes ifja. Ö valósan kerülve mindazt, ni talán némi fejtörést okozhatna, azt gondolva, van elég okos ember úgyis, minek tőrődne ős butulna bele ások tudományos dologba.
Mikor már annyira nőtt, hogy saját maga feltudta búzni a csizmáját, tVcsapott színész legénynek, s lett bslőle
.mindenes." Ezen különös mesterségben oly magas fakra vitte, hogy egyik hírneves színigazgatónk kezét ajánlotta fel neki éa ezer forint bánatpénzt kívánt tőle. Mint előadó színész megmaradt a .kedves bolond" szerepeknél. No bát a kí neta hallotta még ót beszélni s előadni, az nem veszít semmit. Nagy színész ő, csak hogy nem erre a világra való. Mert még nem aka It okos ember, a ki őt megértse. Másként nagyon jó színész — de hát ki tebet róla, bogy mindenkinek van valami különös .pechje" a világot jelentő deszkákon.
Egy két emeletes ház ura Szegeden"
— szóval nincs elhagyatva, van mit aprítani a tejbe. — A vaspariparend tulajdonosa, bár ez az oktalan gép is a falhoz csapja íukazor.
Derék jó pajtás. — Igazi .testvér" I
— ígér — de nem ád. — Egy pohár sört — egy finom szivar! — mindenkinek kijár ígéretképpen — Az ö jelszava .ígérni s nem adni." Igy forgatja ő fel bőbeszédűségével a világrendet
— A nyarat üdülés végett Lipiken tölti, a sok beszédtől-megtámadott gége hang-száilagait akarja kireperá\'ni s egy kis friss erőt gyűjt magának, mert- Nagy-Kanizsán mint .pénztáros" igen igénybe volt véve. Éi ugyan nem hiszem, de ő állítja, már pedig amit Berényi testvér mend, ei kell hinni I (?)
Kü\'ömbn jó egészséget kívánunk neki mindannyian, tartsa is meg a mindenható jóságos Isten erővel, erőszakkal édes mindnyájunk örömére. Meg is érdemli, mert ilyen .különleges\' alak nem
igen sok mozog a földtekén. Mert benne egy igazi nyelvbőség veszne el — csak az a kár, bogy senki sem érti meg.
FLAMINGÓ.
(Folyt, kftv)
Bátort Lajos utolsé levele
Olyan kimondhatatlan érzés sohasem futott végig testemen, mint akkor, midőn mult hó 1-én e sürgönyt felbootva — olvasom: .Meghalt Bátorfi, jöjjön azonnali"
Az első percben hinni sem akarván, hogy a szeretett Öregünk csakugyan egy boldogabb hazába költözött... Nem akar-tam hinni, mert akinek az ember a megelőző nap olvassa egy — cz öreg rziv humorával megírt levelét, lehetetlenséggel határosnak tartja a halál oly rőgtö-nös bekövetkezését...
Haboztam... de mert az ég is köny-nyezett — útra keltem s legnagyobb sajnálatomra, mire folyó hó 2-án Nagy-Kanizsára érkeztem, már a mi szeretett Öregünk a rideg hantok alatt pihent s baráti fájdalmim enyhítésére némi kis irt csupán a sirját díszítő nagy babérkoszomból szakított babérlevél nyújtott, melyet szent ereklye gyanánt őrizek.
Tebát elköltözött közülünk; de szelleme velünk van, mert ő él addig — vagy még azon tul is — míg a .Zalai Közlöny\' köré gyűjtött tisztelő munkatársai egytől egyig nem kövelik oda, hova ő ment, óda, a bnl már nem fáj semmi.
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 JUNIUS 13 in.
rot, békési törlőt, katrincát, debreceni perecet, pozsonyi mákos patkót, kolozsvári szalonnát, kaasai sonkái, liptai túrót, szegedi paprikát és a jő Isten tudja, hogy mit mindent lehet ott kapni.
Bel hl a templomban grót Zichy Jenő állította ki az ősmagyar hazából hozott tárgyait A nagybecsű és gazdag gyűjtemény igen érdekesen van összeállítva, s óriási értéket képvisel. A templomtól jobbra van az iskola, mes az ovoda. Mintaszerű persze Pestmegye állította \\ki, de én alig hiszem, hogy Magyarországban valahol — még a fővárost sem kivéve ilyen iskola legyen. — Feltűnt azonban, hogy hiányaik a torna helyiség. Tanszergyűjteményt se láttam. A templom mögött van a községháza. De micsoda parádés községházai Hej nébai jó 2íagy József uram, a ki valaha .oskolamester és jegyző" valál Szepet-■ ken, ha kigyelmed ezt láthatnál Az üveges előcsarnokból, mely egyszersmint várótermet képvisel balról a segédjegyző hivatalos szobájába nyitunk. Micsoda ménkű sok frotoculluml Ha csak egy bejegyzést tesz is vicenótárins uram mindegyikbe Bnapjában, elég neki
A segédjegyző szobájából jobbra a levéltár nyílik ; balra a főjegyző hivatalns. helyífége van, mely egyszeiBmind a m. kir. anyakönyvvezető szobája is. Itt/ látjuk az anyakönywezetési és a közigazgatási nyomtatványokat, a törvényeket és rendeleteket, a tüz- és ^etőrés-mentes pénztárakat, melyben aiP anyakönyvek őriztetnek.
Innit a tanácsterembe jutunk. Szép, tágas szoba, bosszú asztallal, szinte jól esnék „bírák uraimék" szavát hallani! A tanácsteremből nyílik az adószedő, onnét a pénztárnok hivatalos helyisége. A kisbirónak küiön szobája van. Ott függ a fogaton hivatali jelvénye: a dob.
A tornácoo lóg az anyakönyvvezető fekete táblája, a mi hogy mért fekete, azt talán tudják a félj urak. — A községháza udvarán van a minta-tűzoltó telep.
A falunak persze, hogy csárdája is van, a .Debreceni csárda. Magyar ember el szokott kvaterkázni a korcsmában, ha napi munkáját végezte. Hát ebben a falusi c-árdábau meg lehet azt igen szépen cselekedni, mert akkora, hogy naponkint 4 — 5000 vendég fordul meg benne. A csapláros benne Reisz Gyula az .Otthon\' irók és művészek körének vendéglőse, és a kiállítás tartamára gyönge 33000 frt árendát fizet. Van ebben a csárdában 164 pincér és egy regiment csapos legény. A konyhában 10 szakácsné működik, s ugyan erős a dolguk, mert naponta a falut látogató publikum COOO drb töltött káposztát, meg 1 mázsa kolbászt fogyaszt el, hozzájárul ezekhez persze még a debreceni gjlyás, meg a borjn pörkölt, a jó ünotn túrós csuszával, amihez naponta 500 levél tésztát gyúrnak. Megnéztem a csárda étlapját is, hogy ugyan milyen drágán méri a jót a csárdás uram, de bizony én nem találtam azt a drágaságot, amivel a bécsi jó szomszédok elriogatni szeretnék kiállítási vendégeinket Egy gulyás vagy egy pörkölt 20 kr„ egy adag marhahús 40 kr., egy pohár sör 12 kr.
Ezek az árak még nem igen nyirbálják meg az ember bugyellárisát
HAZAI HUGÓ.
Sxiaésïet
Szombaton, f. hó 6-án Káday Ferenc második vendégfelléptével a P o n t-B iquetcsalád, Bisson Sándor vígjátéka került színre. Náday La Reinette szerepét játszotta A vizsgálóbíró helyettes hivatali méltósága csorbát szenved aráiul, hogy La Reinette Miss Carment a Hotel Aogleterreben 12. sz. alatt meglátogatja Misa Carmen kötéltáncosnő, Dagobert vir.múvész vagy mint Pont-Biquet mondja, a vízi művek kereskedelmi ügynökének felesége. Ott a Hotelben aztán a vizsgálóbíró nr olyan dolgokat müveit, melyeket palástolni nagyon is oka volt Ezt a fále\'met Náday ellentál Ihatatlan, finom komikummal fejezte ki. Borosa Endre nagyon is sablonszerű Pon-Biquet volt Vég h tőről metszett koldustarisznyát ábrázolt. Polgár mint Dagobert eltalálta az önhitt, hireskedő akrobatának hangját. Tehetségét a közönség bőven ismeri és tudja, hogy Polgár erőssége az operett, de sokoldalúságával mindenütt megállja a helyét. P. Kovács Mariska és Bodroghy Lioának nem jutott nagy szerep, de kevés mondani valójukat is dicséretes elevenséggel játszották el Benkő Jolán mint aoyós mindig, beválik.
Vasárnap, f. hő 7-én a Párizsi, Náday Ferenc utolsó-vendégfelléptével. Goodinet vígjátékában Náday remekelt A darabnak érzelgős vége van. Az érzelmek kifejezésében a művész ép oly megkapó volt, mint a nevetséges helyzetek kidomboritásában. P. Kovács Mariska a gyermekded szerepét nagyon szemléltetően játszotta el, szintúgy Bodrogi Lina Geneviève szerepét. Nem volt helyén Boross a házsártos párizsi háziúr szerepében. Végre nem lehet minden szerepben csáncsogó hangon beszélni.
Hétfőn fél helyáraklu! a .Goldstein Számi* adatott negyedszer. Közönség volt.
Kedden nem volt előadás.
Szerdán ,Mi történt az éjjel?\' adatott másodszor az előbbihez basonló előadásban.
Csütörtökön, junins hő 11-én Zeller Károly lágy zenéjü operettje, a Madarász került szinre szokásosan üres ház előtt A szereplók közül elismerés illeti Juhász Ilonát, ngy kedves játéka, mint jól iskolázott kellemes csengésű éneke sokszor tapsra ragadta a kis számú intelligens közönséget Mellette Kis Pista tűnt ki férfias nagy terjedelmű baritonjával és természetes játékával. Jól sikerült alakitások voltak még Borossé, Polgáré, Benkő Joláné és Bodroginéjé is.
Pénteken a ,3 Kázmér" adatott negyedszer fél helyárakkal.
jegy, 4.1 egy ebéd szelvény, mely a .kiállítás, nemkülönben Ös-Budavára területén, valamint a főváros legtöbb elsőrangú vendéglőjében készpénz fizetés helyett eifogadtatik. A mennyiben ezen ebéd szelvények bármi okból igénybe cem vétetnek, a II. oszt. B. szelvény 90 krért, a HL oszt C. szelvény pedig 70 krért — ugy a kíiodulási állomás, valamint Budapesten Gizella-tér 4. bz. a. központi pénztárnál — viasza váltatnak. 5.) egy 1000 koronáról szóló baleset elleni biztosító bárca. 6.) egy di-szes fővárosi utmutaló. Ezeken kiről még egy-egy utalvány van benne, melynek ellenében a .Feszti-féle körkép,* Mnnkácsi festménye .Ecce Homo\' .Párizsi mulató\', Godard féle Ballon Cap-tif, .Állatkert\', .Oculoscop\' stb. látványosságok tetemesen mérsékelt áru belépti dij mellett megtekinthetők, ily jegyfüzetek árai a kővetkezők:
Vonal-
Menettérti jegyfüxet ára jzelví
ebéd szelvénr nélkül mellett nélkül mellett .„ II. ont üt 111 oaztály,
frt kr. frt kr. (rt kr. Irt kr.
Buda-
TIIL 6
IX. 7
X. 7 XL S XII. 9
xin. io
XIV. il
10 4 —
10
W
10 10 11 20 12 70
Én ismerni tanultam Ót 1889 ben, mely idő óta a legszívesebb baráti viszony volt közöttünk, melynek tanúbizonysága 52 zárt és 27 nyílt levelezőlap, továbbá 43 szerkesztői üzenet. Barátságunk fokozódott, midőn 1893-ban zala-teskándi szerény családi körömbe megjelent, megtisztelve szerencséltetett Károly napon.
Olyau jól érezni embernek magát, mint Lajos Bátyánk nálam, még sohasem láttam... átölelt:
.Boldog ember vagy öcsém Károly!
Otthonod olyan, mint egy méh boly —
Boldogabb kedvet (ele»eged . . .
Isten éltessen még soká téged !! ■
1895-ben ismét megtisztelt megjelenésével Károly napján, midőn is Novában megszerette azon ,Szttrké"-t, amelyről legutolvó levelét olyan tiafta, őszinte humorral — április 27-ilri kelettel — tehát halála előtt két nappal — megírta, melynek elolvasása ntán, még azoknak is. kik ellenségei voltak, Ián meg kell hajolni őszinte, tiszta jelleme, becsülete és emberszeretete előtt, mert nagy volt az, ki a halállal vívódása előtt, ilyen nemesen gondolkodott: 0
.Szereíbs tisztelt Kedves Barátom!\'
Bocsáss meg, hogy hcsszu időre ha-láaztottam a bájos (I) szürke űgybeni levelemet. dehát gondolkodtam sokat, fájó lelkemet alig tudom megnyugtatni, hogy a sors nem engedi meg annak megvéte-
Tudnivalók.
— Kedvezményes jegyek a klálli- j táara. A magyar királyi államvasutak a kiállítás alkalmából a VlII-tól XIV-ík vonalszakaszba erő összes állomásai személypéoztárainál, ugy a városi menetjegyirodákban rendkívül kedvezményes áru menettérti 14 napig érvényes .Millenium\' jegyfűzeteket árusít.
Ezen jegyfüzetek tartalma a XIV. vonalszakaszban: l.jegy személyvonatra érvényes menettérti uti jegy, 2) egy kiállitáai, 3.) egy .Ós Budavári* belépőiét; egyiknek sok örömet ad, másiknak mit sem eoged!
Nincs pénzem, követeléseimet nem tudom behajtani. Gyenge vagyok igen s ezért bűnhődnöm kell. Vérző szívvel kell lemondanom a vételről.... Szervusz Szürke I
Isten bizon úgy megszerettem azt a szürkét, hogy le sem írhatom fájdalmamat, sziote köny gyöngyözik szememben! Már az a gondolat is megérintette agyamat, hogy irok a Püspök Úr Őméltóságának, bogy ha szellemi pegazuson dolgozhatom, pihenjek egy másfajta pegazuson agg napjaimban a ajándékozzon meg vele, de hát szégyen lem magamat... Pedig szemérmetes koldusnak üres a tarisznyája Mostani lovam öreges, mint magam, lépésben visz a szőlőbe naponta, ha alkalmas idő van. Délután 5 órakor kivisz a jó levegőre és este az a pár óra az enyém, többi kenyérszerzésre fordittatik, mert hát szegény ember vagyok!
Bocsáss meg édes jó Barátom alkal-matlankodá-omért Istentől minden jót kívánva, kedves nődnél tiszteletteljes kézcsókomat jelentve, ölel busnló bará tod: Lajos.\'
Nagy-Kanizsa, 27. IV. 96.
íme — az ember, — a mi szeretett Öregünk, ily kedves humorral tudott még 2 nappal halála előtt ia írni. Legyen áldott emlékezete.
■•*■ FARKAS8 KAROLY.
Gyorsvonatnál a rendes különbözet utánfizetendö, miről az állomási pénztáraknál pótjegy váltandó.
— Hirdetmény A keresked. m. kir. miniszter ur f. é. április hó 21-én 17-307 sz. «. kelt leirata alapján figyelmeztetjük kamarakerületünk érdekelt köreit, hogy a cs. és kir. hadseregnél tegyverkenőcsül csakis .Ausztria Vaselin fegyverkenöcs* használható. Nehogy azonban ez által a szakbeli ipar károsodást szenvedjen, minden gyárosnak jogában áll vizsgálat és kipróbálás végett gyártmányából mintát küldeni a bécsi tüzérségi szertárba és ha a minták jónak és megfelelőnek találtatnak, ugy az illető cég jegyzékbe vétetik és évenltint a fegyverkenöcs szállítása iránt kiírt ajánlati tárgyaláshoz meghivatik. Az illető cég, ha kiváoja arról is nyerhet értesítést, hogy a fegyverkenőcsnek minő feltételeknek kell megfelelni t a gyártást ilykép a kiránt minőséghez képest rendezheti be. Sopron, 1896. évi jnnius havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. \'A keresked. m. kir, miniszter ur£ é május hó 15-én 31.029/VI. sz. a. kelt leirata alapján figyelmeztetjük érdekelt köreinket, hogy Prága cseh tartományi főváros éakülvárosa, névszerint Karoiinenthal, Smichow, königlícbe Wein-berge, Zizkov éa Wrochowitz községek területein 1896. évi július hó 1-től kezdve — a fennálló házaiisi szabályok 17. § s ezen §-st kiegészítő későbbi rendeletekben bizonyos vidékek lakosai részére biztosított jogok épségben tartása mellett — a házalás gyakorlása eltiltatott. Sopron, 1896. évi junius havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A m. kir. 1IL számú caendőr kerületi parancsnokság Budapesten a m. kir. csendőrségnél az 1896-1898. években hasznavehetetlenné váló ruházati, sserehrényi, lósze-relvényi és egyéb cikkek értesítésiének szerződésileg leendő bíztonitáaa tárgyában folyó évi jnnius hó 30-án Írásbeli zárt ajánlatok utján nyilvános árlejtést tart Mely árlejtésre oly megjegyzéssel hívjuk fcT érdekelt köreink figyelmét, hogy a rendelkezésünkre bocsátott készlet fogytáig kézséggel szolgálunk a vonatkozó hirdetmény tüzetes tájékozást nyújtó példányaival. Sopron, 1896. évi jnnius havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
. f A
i Hírek.
— Királyi kitüntetések. Ö felsége az ezerév alkalmival a közéletnek, a tudománynak, a művészetnek, a kereskedelemnek és az iparnak igen sok jeles férfiát tüntette ki külímbőző érdemjelekkel. A legmagasabb kitüntetést a Szent-István-rend középkeresztjét, S e m s e y Andor, a magyar tudomány bőkezű pártfogója, a legkisebbet ezüst érdemkeresztet, Rátz Sándor belenkemezói bíró kapta. A kitüntettek közt van Frank Ferenc, a piarista-rend tartományi lőnök helyettese ia, ki k i r á 1 y i t a-nácsosi cinét és Bertalan Alajos a piarista-j-end jósíágkormányzója. ki a Ferenc Józsefrend lovagkeresztjét kapta. Ugyancsak a lovagkeresztet kapta Zala György szobrász is, megyénk kiváló szülötte.
— Zalavármegye a kidőlő dltzme netben. A jnnius S-ki nagyszerű hódo ó diszmenetben vármegyénk is méltó részt vett ée daliás éa fényes öltözetű ban-
deristái mindenfelé nagy feltűnést keltettek. A bandériumnak, mely a S-ik csoportban haladt, Veszprémvármegye ntán, külömbőző, de ragyogóbboál-ragyogóbb díszruhákban, ezek »oltak tagjai: Gróf Batthyány Ernő, <t • Batthyány József, Baranyay Ödön, Be.-.édy Lajos Bezerédy László, Bogyay Elemér, Dervarits Akos, Fábiánics Károly, Hajós Kánaán, Herte-lendy Ferenc, Malatinszky Ferenc, Oltay Guidó, Somogyi Gyula, Saectmihályi Dezső, Tarányi Ferenc. A zalaiakkal történt, hogy épp, midőn ö felsége a király előtt vonultak el, lovaik iazonynan toporzékolni kezdtek. Impozáns volt a lovasok magatartása. Merőn, mnzdulat-lanul a királyra aéztek és egyik sem törődött a lova megfékezésével. Csak mikor odább haladtak akkor ragadtak bele teljes erővel a kantárszárba. Milyen kár, hogy a kanizsaiak csak nézői voltak a káprázatos képnek, s városunkból egy banderista sem akadt!
— Kinevezés. A király Nábrácky Lajos nagykanizsai törvényszéki bírót a pécsi Ítélőtáblához bíróvá nevezte ki Az előléptetés a bírói kar egy tevékeny, a jog téré« széles ismeretkörrel bíró tagját éri, aki e díszes állást hosszú hivataloskodással érdemelte ki. Nábráckyt városunkban ugy a szakkörök, valamint ajtársadalmi élet minden tényezője nagyrabecsülte. Különösen az ügyvédi karban voltak számos tisztelői, kik bizonyira sajnálni fogják a derék bíró távozását
— Kitüntetés Klobncsár Győzőt, a 20. bonvéd gyalogezred volt parancsnokát jelenleg ideiglenes dandárparancsnokot Lúgoson, ő felsége a harmadosztályú vaskoronarend adományozásával tüntette ki.
— Anyakönyvvezető kinevezés«. A
belügyminiszter Vécsey Zsigmond polgármestert a nagykanizsai kerületbe anyakönyvvezetővé nevezte ki. < — A koronázás évfordulója csendesen zajlott le Nagy Kanizaán. Alkotmányos életünk e nevezetes napját az ország a fővárosban ünnepelte meg, de azért annak emlékét a távol eső vidék is szivébe véste. Nem volt módunk látványos felvonulásokban, de azért az itthon maradt lakosaág a vároU fellobogózta. Kűlömben az utcák néptelenek voltak, mert fél Kanizsa felzarándokolt a fővárosba, hogy ott szemlélhesse Budavárban a nemzet ereklyéjét, a szent koronát éa végignézze a aemzet hódolatát Szinte Kanizsán képzelte magát az az ember, midőn ugy a kiállítás területén, .mint Ós-Buda várában és a városban is lépten-nyomon földiekkel találkozott Legtöbben, majdnem 300-an gyűltek össze a kanizsaiak 8 án délelőtt a Gelsei Guttmann család Albrecht-uti kies villájában, hol a szíves házigazda pompás lakomával vendégelte meg őket A lakomát Horváth Laci zenekarának játéka fűszerezte. Itt részesült a zalai bandérium leglelkesebb ovációkban.
— A színbírálat szabadsága. Ezen című hirközleményünkre vonatkozólag Roseofeld Lajos úrtól,a .Zala* szerkesztőségének tagjától, a kővetkező sorokat kap uk: .Becses lapjában igazi kollegiá is jóakarattal említés tétetett egy inzultusról, mely a .Zala színi kritikusát* érte Erre vonatkozólag legyen szabad kijelentenem, hogy a Zala szini kritikusa én vagyok, engem azonban semminemű inzultus nem ért. A sajnálatraméltó eset Salgó G. Sándor fiatal munkatársunkkal tőrtént, ki ez alkalommal — felkérésemre — helyettem agy mint már több ízben, az előatiásoo jelen volt ő rajta esett meg az emiitett sérelem, mely azonban a szinbirálattal semminemű összefüggésben sem állt. A színbírálat sza -badsága tehát nem sértetett meg, bánom igenis Salgó nr személye, ki az ügyet személyesnek istekictvén, ezt annak módja és rendje szerint ei is intézte. Ezek szerint tehát szerkesztőségünknek sem oka, sem szüksége nem volt ez ügygyei foglalkozni!"
— Az „Emi Egylet\', melynek tagjai a 48. számú gyalogezred kiszolgált vagy szolgálaton kívüli tisztjei és altisztjei, saját helyiségében Budán, Alkotáa-u 11, junius 7 én millennáris ünnepélyt rendezett Áz egylet elnöke Beltobraidics ny. kapitány, akit Kanizsán igen jó\' ismernek, hazafias beszédet tartott, melyben különösen a magyar hadfiakat s fegyver-társaikat éltette.
— Tanítók kérvénye. Szalay Sindor mint a nagykanizsai járás íanitóköréoek elnöke a kör nevében kérvényt intézett a nagykanizsai izr. hitközség elnökéhez azért, hogy a hitközség által fentartott tanintézetek tanítói és tanárai a vároai tanítókhoz haaoolóan az ezredéves kiállítás látogatkatáaa céljából stazási illetékben részesüljenek. Ismeretes tény, bogy a város a tanítóknak fejenkint 30 frt utazási átalányt szavazott meg. A tanitókör azonban ezen kedvezméayt a kör összes tagjaira kívánja kiterjesateni,
• \' • < .
miért is az iskola lentartó testületekbe! folyamodott, hogy a tanítóság jogos kívánalmait a hatóságok előtt tolmácsolja.
— A nagykanizsai izr. hitközség által fentartott elemi, polgári és :«lső kereskedelmi iskola évzáró vizsgálatainak sorrendje az 1895— 96. tanévben. Május 20-án d. u. a 3. ker. osztályUn hittan, ker. jog, közg. ism., áruisme iskolaszéki kiküldött Ebenspanger Lipót ur, május 2!-én d. e. a 3. ker. osztályban francia, könyvvitel, számtan, magyar, német, történet iskolaszékí kiküldött Weísz Tivadar nr, máj. 22—31. a 3. ker osztályban Írásbeli érettségi. Jnnius 14-én L e. az 1—4 polgári osztályban 11 órakor torna, iakolaszékí kiküldött Bach-racb Gyula nr, junius 17-én d. e. a ker. 1. oszt. hitközségi tanácsterem, hittan, francia, magyar, német, számtan, osztályban váltójog, nemzetg. számtan, algebra isk. kiküld. Baihrach Gyula ur 2. ker. alg., könyvvitel, történet, áruism. isko -laszéki kiküldött dr. Rothschild Jakab nr, d. n. a ker. 1. hitk tanácsterem ker. isme, physika, földrajz, történet iskolaazéki kiküldött Halphen Mór ur. a 2. ker. oszt hittan, francia, magyar, német, földrajz iskolaszéki kiküldött Weísz Tivadar nr, junius 18-án d. u. a 3. ker. hitk tanácsterem szóbeli érettségi, iskolaazéki kiküldött dr. Neumann Ede ur, junius 19-én d. e. a 3. ker. hitk. tanácsterem szóbeli érettségi, iskolaszékí kiküldött Rapoch Gyula ur. d. u. a 3. ker. hitk. tanácsterem szóbeli érettségi, iskolaszékí kiküldött dr. Szűkíts Nándor ur, junius 20-án d. e. a 3. ker. hitk. tanácsterem szóbeli érettségi iskolaszéki kiküldött Ebenspanger Lipót ur, d. u. a 3. ker. hitk. tanácsterem, szóbeli érettségi, isk. kiküldött Grünhut H. nr, junius 21. d. e. a 3. ker. hitk. tanácsterem szóbeli érettaégi, iskolaszéki kiküldött dr. Rothschild Samu ur, junius 20-án el. I. 1—6 leányiskola, kézimunka kiállítás, junius 23-án d. e. az el. L iskola 1. osztálya leányisk. nagy terem az összes tantárgyakból, iskolaszéki kiküldött Hirschel Ede nr, ez el. f. iskola 1. oszt. fiúiskolái nagy terem az összes tantárgyakból, iskolaszéki kiküldött Rapoch Gyula nr, polg. iskola 1-ső osztálya polg. isk. rajzterem az összes tantárgyakból, iskolaszékí kiküldött Halphen Mór ur, d. u. el. I. isk. leányisk. nagy terem iskolaszékí kiküldött Maschanzker Mór ur, az el. 2. f. isk. finlak. nagy terem az összes tantárgyakból, iskolaszéki kiküldött dr. Blan Simon ur, a polg. isk. 2. polg. isk. rajzterem az összes tantáigyakból, iskolaszéki kiküldött dr. Szukits Nándor ur, junius 24-én d. e. ei. 1. 3. osztálya leányisk. nagy terem az összes tantárgyakból iskolaszékí kiküldött Fischl Pál ur, el. t i»k. 3. fiuoszt fiuisk nagy terem az összes tantárgyakból iskolaszéki kiküldött Stero I. Mór ur, polg. 3. oszt polg. isk. rajzterem az összes tantárgyakból, iskolaszékí kiküldött Grünhut Henrik nr, junins 25-én d. e. el. 1. 4—6. leányisk. nagy terem az összes tantárgyakból, iskolaszéki kiküldött dr. Rothschild Jakab ur, el. f. 4. oszt. fiusk. nagy terem az összes tantárgyakból, iskolaszékí kiküldött dr Rothschild Samu ur, polg. isk. 4. oszt. polg. isk. rajzterem az összes tantárgyakból, iskola széki küldött Fischl Pál ur,\' junius 26-án a polg. iskolában magánvizsgík, junins 29-én d. e. 8 órakor istentisztelet. A kereskedelmi és polgári iskolában a vizsgálatok délelőtt 8, délután 2 órakor, — az elemi iskolában délelőtt 9, délután 3 órakor kezdődnek. A nyilvános vizsgálatokra a t c. szülőket és tao-ügybarátokat tisztelettel meghívja Nagy-Kanizaáu, 1896. május hóban. Az igazgatóság.
— Község áthelyezése. Zslavirmegye törvényhatósági bizottsága a vármegyei főorvos előterjesztése alapján Köveskut községet a zala-szent gróti közegészségügyi körből a karmacsiba helyezte át.
— Rendőrségünk figyelmét felhívjuk Özv. Faaciatüné házában levő disznó szállásra, mely a kolera valóságos gyűjtő medencéje. — A msfegebb napok beálltával oly bűzt áraszt, bogy lehetetlen e házban lakni. Reméljük, hogy a bajon minél előbb segitvs lesz.
— Yarasd-Tőplltz. Horvátországnak ezt a szép vidékü és nagy gyógyító ha-táan fürdőjét napról-napra többen karesik föl. Május hónapban 463 vendége volt, s jnnius első napjaiban tizenöttel szaporodott a gyógyulást kereaők szama.
— A azepetnekl önk. tűzoltó egyesület f. évi május hó 31-én tartotta meg a községi erdőben szokott tavaszi táncmulatságát, mely várakozáson felül jól sikerült Bár egéaz délelőtt fenyegetett az idő, az eső mégis elmaradt. Az érkező vendégeket tarack-lövéssel fogadu az egyesület; — egyik fogat a másokat érte s csakhamar szép és nagyszámú - különösen Sagy-Kaaizaáról való.—közönség gyűlt össze, melyet meg-
XXXV. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1896. JUNIU8 13-án
lepett az iziéseaen földíszített helyiség B melyet a kéaő órákig együtt tartott a iú kedv Felülfizettek: Véber Samu 2 frt 10 krt, N. N. 1 frt 35 kr„ Beck Samu 1 frt 20 kr., Berger Károlj 1 frt 10 kr., Starzsinszky György (Galambok) és FíbcW Fülöp Nagy-Kaniüa l-l frtct, Piiéty Guflztiv (Nagy-Ka-nizaa) 80 kr. Csigahizy Gábor, Galambos Istviu (Nagy-Kanizsa,) Knortzar György iNagy-Kanizsa,) Bartos Géza (Nagy-Kanizsa ) dr. Szigetby Károly Nagy-Kanizsa.) Kreznár litván. Grünfeld József (Sormás,) Franz Lajoa (Nagy-Kanizaa ) dr. Franz Rezsó (Xagy-Kaaizsa.) H. dr Márnáin Károly (Nagy-Kanizsa) Tripammer Gyula (Nagy-Kamzaij ét N N 70—70 krt; lenkey Zsigmond (Nagy-Kanizsa) Csitkovics ígnic (tuiöp-Maior ) dr. Mayer Ferenc (Nagy-Kanizsa,) Tóth Antal (Nagy-Kanizsa.) Peiustinst Ferenc {Edelősfa.) Nagy Ferenc (Ung-viz) 40—40 kr. Androsics Ferenc Spit-zer Samu (Nagy-Kanizsa.) Lugosi Miklós (Nagy-Kaaizsa) 30—30 krt, Puneor lare (Galambok^ Gáspár Frigyes (Galambok.) Fnchs György, Kovács László, Scbável Lajos (Nagy-Kanizaa.) Szabó József (Nagy-Kanizsa,) Czitkovics Fe-rencné, Dörslach Konrád (Nagy-Kam-zsa,) Sanauer Péter (Nagy-Kanizsa.) Kéri József, N. N„ Sueman Andrá", N. N„ I.endvsi N, (Nagy-Kanizsa,) N. N. 20-20 krt és Pleifer Jakab (Nagy-Kanizaa) 10 krt, összesen 24 frt 05 krt Fogadják a feli fizetők azives adományozásukért az egyesület őszinte köszönetét.\'
— Tisztességes csalid két, esetleg három szobából álló csinos lakáft kerea aug. l-re. Bővebbet a kiadóhivatalban.
— A kanizaal éa a meg)el kiállító urakat felkérem, szíveskedjenek ví.em lehetőleg közölni, hogy kiállított tárgyaik, mely pavi Ilonban vannak elhelyezve, illetve mit állítottak ki ? Az anyag óriási volta mellett lehetetlen, hogy egyik-másik el ne kerülje figyelmemet Hazai Hugó, Budapest Izabella-utca 52.
— Fiatal tisztviselő csinosan bútorozott szobát, esetleg teljes ellátást keres. előnyös feltételek mellett. Sziras ajánlatok e lap kiadóhivatalához kéretnek ,C. D.\' cím alatt
Kiállítóink figyelmébe.
— Életrevaló esinr. —
A kfilío dról beözönlő hirdetések meg-gátlására s ezzel kapcsolatban az egyea obakurus cégek íruinak propagáiá-á". megszüntetendő, nemrégiben egy nagyszabású hirdetési villalat alakult Győrött, amely miris nagy tért bódított maginak az üzletélet teién. A villalat a legtisz-tább eszközökkel dolgozik s igy az összes vidéki lapok — lapunk ia — szinte viilvetve igyekeznek azon, hogy ezt a villalatot bazafiaa működésében lámogaseik. Most ez a villalat egy nagyon életrevaló eszmét pendített meg. a mi a kiállítókra nézve ¡nagy előny\', a Budapestre felránduló közönségre nézve pedig nagy könnyebbséget biztosit. A vállalat ogyanis a következő körözvény t bocaájtotta ki az összes kiállítókhoz:
,Azoz a nagy áldozatok, az a sok munka és fáradtság, a melyet a kiálll\'ók tárgyaik kiállítására fordítanak, csak akkor vannak arányban az eíérbetó eredménynyel. ha a kiállítást látogató közönség a tárgyak minőségét, azok kiváló tulajdonságait s egyéb előnyeit szemügyre veszik.
A budapesti közönségnek módjában van, hogy a kiállítást gyakrabban láto-catbassa 3 igy ennek a közönségnek alig kerüli el valamelyik érdemesebb tárgy a figyelmét. De nem ugy a vidéki. A vidéki közönség, ha a kiállításra felrándul, egy nap alau mindent látni akar a igj nagyon természetes, hogy áttekintése csak felületes, pillanatnyi lehet Nem mulaszthatjuk el azért t Cimed figyelmét felhívni arra, hogy nagyoo helyén valónak találjuk, ha a vidéki lapokban a kiállított tárgyairól egy kis birt közzétenni méltóztktaéfc, jelezve, hogy a kiállításra felránduló közönség figyelmét t. Cimed kiállítása el ne kertije.
Ennek a hírnek megírására, elhelyezésére vállalatunk, mely az összes vidéki lapokrészéről támogatásban részé ül, készséggel vállalkozik s midőn erre vonatkozólag szolgálatunkat felajánljuk, már előre ía kijelentjük, hogy minden tekintetben a méltányosságot és a legnagyobb lelkiismeretességet tartjuk szem előtt.
Hazafias üdvözlettel
A „Pannónia" magyaromig! Upok
hirdetési vállalat» Qyórátt.
Ajánljuk a vili,latot és annak pro-£>zicioját városunk és megyénk területén lévő kiálhtók azives figyelmébe
Imd*löBa.
E rovatban mezjelent irodalmi termékek kanhaték 1FJ. WAJDJT3 JÓZSEF
könyvkereskedésében Nagy-Kanizaán.
— A caákternyal magy. kir. állami tanítóképző intézet története és jelen állapotinak ismertetése. A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi-m. kir. minisztérium a millenn umi kiállítás alkalmából elrendelte, hogy az állami tanítóképző intézetek, mint amelyek .a népoktatás keretében nagyjelentőségű feladatok megoldásért: vannak hivatva*, írják meg a történetüket Igy íratott meg a Csáktornya: tanítóképző intézet története is. Ez az intézet 16 éves fennállása alatt valósággal a magyarság védőbástyája volt a horvátiig ellen, s a belőle kikerült tanítók mindegyike valósággal egy-egy apostol volt azon eszmék szolgálatiban, melyekből a magyar haza azeretetének szent érzelme fakad és melyekre idegen ajkú polgártársaink is megszeretik a magyar szót. — Valóban érdemes mu-ikát végzett M&rgitai József, az intézet igazgatója, midőn megírta az intézet történetét és jelenlegi állapotáról is bü képet iparkodott nyújtani 1879. julius 9-én alapította T r e f o r t miniszter a tanítóképzőt, melyhez a telket, megfelelő kerttel együtt a város adta. Igy nyílt meg az intézet az 1879—80-ki iskolai évben 27 tanulóval. Ettől kezdve a mult iskolai év végéig 1048 tanulója volt, kik közül 165 tett tanító képesítői vizsgálatot — Közli azonfelül ez a szépen kiállított könyv az intézet tanítóinak életleirását, a könyvtárnak, tanítási eszközöknek leírását stb. Magát az intézetet és C-iktornyát szépen sikerült fotográfiákban mutatja be e mű, melynek Bókkal nagyobb hasznára vált volna a rendszeres feldolgozás. Igy egy kisié száraz olvasmány.
— BA Vasárnapi Újság" junius 7-iki száma 18 képpel, s a kővetkező tartalommal jelent meg: , Az ezredévi díszülés az uj országházban" (képekkel: Az uj országház kupolás csarnoka, a díszülés színhelye; A disziépcsóház, stb.) »Hódoló bandérium azáz évvel ezelőtt" Regényiár: .Zudorék." Regény. Irta Gyarmathy Zsígáné (Neogrády Antal er. rajz.) .Ezredéves ünnepen" költ. Dőmény Józseftől (Bencúr Gyula rajzával.) — .Kirándulás a mi őshazánk felé." Abonyi Lajostól, — ,A fóudvarmestérí méltó aig." — Kármán József emlékoszlopinak lelepzése Losoncon" (Kármán arc-képével és képekkel: Kármán szülőháza, Kármán emlékoszlopinak leleplezési ünnepélye.) .Azezredévi kiállításból." Siívos Bélától több képpel Morelli Gusztáv tanár lamet-zetei a\'án. ,Ös-Buda" (képekkel) Irodalom és művészet. Közintézetek és egyletek. Sakkjáték, Képtalány, Egyveleg, stb. rendes heti rovatok egészítik ki a lap tartalmát. A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre 2 frt, a .Politikai Újdonságok\'-kai együtt 3 frt. Megrendelhető a Franklin-Társulat kiadóhivatalában. (Budapest, IV., egyetemutca 4. bz.) Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap," a legolcsóbb újság a magyar oép számára, fél évre csak 1 frt 20 kr.
— .Az 1848—49-ikl szabadságharc története\' című nagyszabású illusztrált munkából most jelent meg 60-ik füzet, melyben Graca György az osztrák és magyar seregek első döntő ütközetét: a kápolnai csatát beszéli el több szemtanú feljegyzése alapján. Az elbeszélés keretéből, mintegy Bzobormű. ugy domborodik ki Görgei fontorkodó jelleme. A füzet illusztrációi ezek: Nyolc lap Tnssy Béla olmützi emléc-kőnyvéből. Pünkösdi Gergely honvédör-nagy, Bem hadsegédjének arcképe, Cillich honvédezredes. Olasz gunykép 1849-ből.
megrendelők legnagyobb megelégedésére megtelelhessen. — E czélból fenti czég Budapest, IV., R o s t é 1 y-u t c z a í (Károly laktanya 15 ) műhelyében munka személyzetét kettőztette, mely minden idejét > személyes utasításra és mérték szerint megrendelendő czikkekre fordítja. Nevezett czég készséggel meghívja a u közönséget ezen gyári műhelyének megtekintésére, hol minden megrendelő személye-sen meggyőzödbetik a számára készítendő köt- vagy műszer I e I k i i s m e-retea, pontos és szakértő kiviteléről. Különöset: gonddai és elismert mű értéssel készülnek ittaltgujabb szeraezetü t e a te g y e n és z e ti készülékek, Hessing rendszerű miederek és más orthopaediak fűzők, nyújtó és járógépei műlábak és mű leges kezek (amputáltakuak) val amint minden e szakmában vágó orvos sebészi acél áruk, villany gépek stb. Mindezen saját gyártmányú készülékek, kötszerek és gépeknek mintéi a legnagyobb választékban megtekin:I:etők e kitűnő czég kiállításában IV. caopo|t közegészségi p a v i 11 o a. Egyúttal a t közönség figyelmébe ajánljuk nevezett czégnek e napokban megjelent mil-lenluml nagy KÉPES ÁRJEGYZÉKÉT, mely nagyszerű kiállítása, de különösen tartalomdús és szaktudatos összeállítása által a szakavatott körökben méltó feltűnést kelt és melyet a czég ingyen, bérmentve és borítékban küldi bárkinek a ki azt megkéri Ugyanott megrendelhető a czég főnöke KELETI LEÓ ur által irt: ,A sérvek keletkezése\' gyógyítása stb. czimü értekezlet, mely sérvben szenvedőknek igen czélszerü és tuduivalő fel-viigositist nyújt. Vagyontalanok részletfizetésre is tehetnek megrendelésket. Isaételadóknak lehető legnagyobb kedvezmény. Üzleti elv. Szigorú pontos kiűzői-1 giláa, legjntányosabb árak.
kitüntetés, ezek közt 14 disxokmáoy és 18 aranyérem. Számtalan bizonyitvány első orvosi szaktekintélyektől.
Újszülött-
Szerkesztői üzenetek.
— ü. J. F R. Haaonlí kiállítási cikket már közöltünk, aaért köszönettel visszaküldték a kéziratot. . .
Felelős szerkesztő és kiadó : 113 WAJDITS JÓZSEF.
Nyllttér.*]
Se y tar damasztok 65 krtél. 14 frt 65 krlg méterenként valamint fekete, fehér nioei Henneberg-seJyem 35 krtól 14 frt 65 krig mótoreuként »ima, caikos koczkácntt, mintásott, jamaazt stb. (mintegy 240 kQlönbözA minőség 2000 s*in és mintázatba stb megrendelt ára post*bér és vámmentesen a házhoz szál itva mintákat postafordultával küld : FsnnebArg ö. cs.éa kir. udT. száll, (selyemgyara Zürlch-ben. Svájcába, czimzett levelekre 10k.ro« éa | levelezőlapokra 5 kro« bélyeg ragasztandó I jjagyar nyelven irt megrendeleaek ponto- ; un elintéztetnek.
Vegyesek.
— Egy népszer. A Moll-féle franczia borszesz éa ró által a betegeknek egy ép oly gyógyhatá.n, mint olcsó szer nyujtatík köszvényes és csúzos bántal-maknál, sebeknél és daganatoknál. Egy üveg ára utasítással együtt 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll. A. gyógyszerész cs. és. k. udv. szállító álul Bécs L Tucblsuben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll. A. féle kéazitmény kérendő az ő gyári jel vényével éa aláírásával.
— Budapesti kiállításra utazók figyelmébe! KELETI J. cs. és kir. sz. hírneves sérvkötö apeczialista g y á i i czégtöl Budapest, IV., K o-ro na h er c z e g-a t cz a 17. s z. azon értesítést vettük, miszerint nevezett czég jó dere gondoskodott az iránt, hogy a budapesti ezredéves kiállítás alkalmával n.ámos vevői által előre láthatólag tömegesen történendő megren-
, deléseknél is szokott pontossággal éa a ..... 0
Vese, húgyhólyag, húgydara és kSszYénybántalmak ellen, továbbá a belégző és emés ztsi szervek huroios báatalmainál, orvosi tekintélyek által a LITHIOX-FORRÁS
SALVATOR
sikkerrel rendelve lesz. Húgyhajtó hatású!
Kellemes id! Könnyen etetM!
Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban A Salvator-forrás igazg. Eperjese Q>
PERL ARNOLD; Győr 57. kir vá roa törvényhatósági állatorvosának
JOCKEY FLUIDJA
Biztosan haló szer a túlerőltetett állatok izmainak folytonos jó-karban tartására, valamint a kimerülés. fáradság itomoúz, vállbéna-j-ág, időszaki ráataaág, a végtagok lobos báDtalmai és merevsége eset-\\ eiben. Számos köszőnőirat betekintésre áll.
Főraktár SzentmlháljI Gyula gyógyszertárában Győrött.
Egy üveg: ára 9 kor.
Hirdetések
felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
kikaoyjnk által épen nem, vagy csak töké-ietlenül lesznek szoptatva, Nestlé H. féle gye. mekllsxt. használat: folytán okszerű módon fölaevelLetők. Mintaadagot, nemkülömben röpiratokat, me- I lyekben a kéazítésmód s a kontinens legel»ő j szaktekintélyeinek, menházak és gyermekkór- i házak számtalan bizonyítványa foglaltatik — kivánatre ingyen küld a központi raktár :
F. RF.RLYAK I„ KAULERGASSE Sr. 1.
Henri Méföe gtnefctiplist 90 krajcár-Hrnri MMk aiesimfgfs lej ál) krajcár.
Raktár minden gyógytárban és füszerkeres-kedésben.
Dr. Fricdinger, az alsó-ausztriai országos lelencház igazgatója bizonyitTanya szerint Nestlé gyermekiápliszrje 1872-ben történt bevezetése alkalmával Ausztriában, a.fenti intézetben 2 éven át 84 életgyenge gyermeknél, kik a Bzopást nem tudták végezni, s olyanok kik betegség következtében, az oda nyújtott dajka emiöböl nem tiplá\'kozhattak kitűnő eredménynyel lett használva, mi által a halálozások redukálódtak. Ai évek ho«S£u során át a társaság minden rétegébe behatolt és 30 év óta az egész kontinensen elterjedt, ugy hogy a Nest\'é-féle gyer-mektápliazt senki előtt sem ismeretlen.
Kőszegen
Dr. Drriszker J.
SANATQRIUMA
és
VIZGYÓGYIMTÉZETE
márczius hé 30 kától nyitva.
Rendsrer Priesnifz és Kneipp. Vil-lanyozás, massage, gyógytornászát és diaetetikai eljárás. Teljes ellátás igen mérsékelt árért. Gondos orvosi felügyelet. Prospektus ingyen.
Az igazgatóság.
cseppek
nagyszertlen hatnak gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és áttolánosan ismeretes házi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: étvágytalanság, gyomorgyengeség, büz6s lehelet, felfujtság, savanyu, fetböffögés. hasmenés, gyomorégés, felesleges, nfílkakiválasztás, sárgaság, undor és hányás, gyomorgörcs szűkülés.
• Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól származott, gyom\'ortolterhelésnél ételekkel és italokkal, giliszták, májbajok és hámor-rhoi dáknál. •
Emiitett bajoknál a Jláriaezelll gyomorraeppek évek ota kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyitvány tanusiL Egy kis üveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy üveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: TSrSlá József gyógyszertára Budapest, Király utcza 12 sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára .zöld szalag van ragasztva a keszitO aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom1.
A Máriaczelli gyomorcseppek valodian kaphatók.
NAGY-KANIZSÁN : Práger Béla és Be lus Lajos gyógyszerészeknél BARCSON Kohut Sándor gyógyszerésznél.
\'Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
liinimént. Capsici comp.
Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő megpróbálásának, mert már több mint 25 év óta megbízható, fájdalomcsillapító bedörzsölésként alkalmaztatik köszvé-nynel, csaznál, tag szag gatasnál és meghűléseknél es az orvosok által bedörz-sölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Expeller gyakorta Horgony-Liníment elnevezés alatt nem titkos szer, hanem igazi Bépoeri itáziszer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr.,- 70 kr. és 1 frt. üvegenként! árban majdnem mttiden gyóg3rszertár-ban kéázletben van; főraktár: Török József ¿.\'yú^yszert-.szaói Budapesten, c Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértékü utánzat Van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Horgony" védjegy nélkül mint nem valódit utasítsa vissza.
Riofater F. Ad. és társa, csász. és kir. vdvsri szállítók, Rudolstadt (Thüringia).
*) E rovat alatt kózlöttekért nem vállal felelősséget a Szerit.
Hirdetések.
b rEYER gyogyLa tétet;
Tóbel-filrdő
Grácz mellett.
Idény: raá|us—oktober.
330 aéter a tenger szise felett
2 Tasn ti állomás.
Orácxból kocsivcil egy óra. Posta és távírda állomás.
Rég ismert vastartalmú (acrotherme) aczél-forrás 30 fok C meleg 23 fok (R.) 25 tok C. és 20 (R.) mérsékelt klíma, erösitő erdőlevegő, kiterjedt fenyveserdők, gyógyhatás : idegbántalmak, nen-rasticzia. Ideggyengeség, hátgerinezbetegség, hysteria, görcsök, neoralgíczi stb. Iföl betegségek : vérszegénység, bél és hólyag catar. stb. Igen ajánlható üdülőknek és gyenge gyermekeknek. (iyógyeszköz : külön gyógyterem, uszóbazín, kádfürdők melegvízzel, leoyüfürdó\'k, villamos fürdők, massage, znhanygyógykezelés iát. Olcsó étkezde és zene. szobák, viílák, gyógyterem. Kitűnő lakások, egyes Kimeritó prospectu, a fürdőigazgatóságn&l ingyen és bérmentve.
Dr. Blumdyer Sándor univers: orvos, tulajdonos.
Bnziás
ílsöran íwjMí
Fürdőidényi
lájns 15-tól október 1-it-Világhírű lápfurdők és aczélforrások
hasonló aSpaa, Prymont, 8hwalbachéspyrawarthi aczélfor-rásokkai, kitűnő meleg és hide^ va 8 a ezélf ürd ói ve I, mór- és ás-ványfürdőkkel, t ü kő rf ür d ő vei és usz odá v a 1. — HIDEGVÍZ GYÓGYINTÉZET és massage. IVÓKÜRA kitűnő eredménynyel vérszegény s é g, id ül t gyo.m o r- éo bélburut, h o m ok. k ő- és vesebetegség, buj akór, csíz, köszvény és fejfájások kai stb.
BUZI ÁS gyógyfürdő vasúti álomás Tem es vá r on át. Tár-saskocsik arállomisnál. Állami hivatalnokoknak kedvezmény. Pazar villamos világitáa a 80 ho\'duyi évszázados parkban. Fürdői zenekar. Első* rend ű konyha és kávéházi italok. - A fű rdőu állandó hírnevei nőgyógyász van. — Mérsékelt árak. — Ismertetéseket kívánatra ingyen és készséggel tzolgil a 27276
Fürdf Igazgatósig Bnziáson, a hova a szobamegrendeléaek küldetni kéretnek.
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 JÜNIUS 13 t
Aranyérmekkel kitűntetve
Első ct és kir. kizár, szabadalm.
Aranyérmekkel kitüntetve
OZÜLGEZAT-FÜSTEK-GYAll
KRONSTE NEB KAROLY WIEN, 1». Hauptstrasse 120 szám, saját házában.
„»Sí SS
mintában, kilónként 16 krtól feljebb szállíttatnak és a festékszinek tisztaságát illetőleg teljesen hasonló az olajmázoláshoz. - H.ntalapok es hasznaiat, utasítások ingyen és bérmentve kO\'detnek.
5323/896.
Hirdetmény.
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa az 5323/96. sz. végzés alapján ezennel közhírré teszi, hogy a város tulajdonát képező ürülék hordó gépnek használata f. évi julius nó 1-től kezdve egy évre bérbeadatik ; bérbevenni szándékozók felhi- . vatnak, hogy ez érdembeni 150 frt bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat, mely annak idején 10\'/,-kal kiegészítendő lesz — f. évi junius 20-ig a városi iktatóba annál is inkább adják be, jnert a később érkező ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Az árverési feltételek a városi számvevői hivatalban betekinlhetők.
Nagy-Kaí%sán. 1896. május 30.
A városi tanács.
11 égi hírneves kénfürdő Horvátországban.
^VARAZSD-TOPLICZA^-da
Zagoriai vasút (Zágráb—Csáktornya).-
Dr Ludvig udv. tanácsos tanár által elemezve 1894 58 fok Celsiust meleg forrás. Felülmúlhatatlan hatással van a rheumatikus. iz6 et bántalmak, kötvény zsáha, titkos betegségek, bőrbajok és götvélykórnal sat. IYÖGYÓGYMÓD köhögés, mellbaj. máj, vese, gyomor és r-ntnyerekre. sat.
Villamgyógy. Massage.
A gyózyintézet minden kényelemmel, egé« éven át nyitva. Nyári idény május 1-től okt. l-ig. »agy park. Kiterjedt fekvés, állandó térzene, táncz, hangverseny sat. A varazsd topliczai vasúti állomáson napinta a vendégek számira omnibus, kocsik. Megrendeléseket a filrdöigazgatóság készséggel teljesit. — Orvosi utasítással dr. Longhlno A. IQrdöorvos szolgál.
Proípectusokst ingyen és bérmentve küld a fürdöigazgatóság
107/896.
Hirdetmény.
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa részérői ezennel közhírré tétetik, hogy a város alsó és felső erdei, valamint az alsó és felső nyiresi területeken, külön külön, a vadászati jog 1896. évi augusztus 16-tól számított hat egymás után következő évre f. évi junius 30-án d. e. 10 órakor a városház dísztermében, a legtöbbet Ígérőnek, a városi képviselő testület jóváhagyása fentartása mellett bérbe fog adatni.
Az árverési feltételek a városi kiadóban, a hivatalos órák alatt megtekinthetők
Nagy-Kanizsán, 1896. májns 2.
A városi tanács.

Grand Hotel National,
Bécs, Taborstrasse.
Régi hírneves egyetlen nagyobb szállója Bécsnek, melyben sem szolgálat, sem világosság nem lesz számítva, 200 szoba 1 írttól felfelé, fürdők, sürgöty-hivatal^és telefon, indóhá\'.ak és gőzhajó állomás közvetlen közelében vannak. Olcsó árak, hosszabb időzés után egyezkedés szerint. Oa parié toules les lanques modernes.
A HARHAMMER
igazgató.

F M. MAYER
propriéíair.".
E—
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. védjegyét ái
alairasát tűnteti fel. A Moll V-féle Seldlití-porok tartós gyózyhatása a legmakacsabb gyomor- és al
testbántalmak, gyonor^nres ¿s gyomorhév, rögxfttt azékrakedéí, májbántalom, vér- t^ tolniás. aranyér és a legioüftnbftzőhb »ál betegségek, elleu. e jeles háziszernek év- 3
tizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára sgy lepecsételt eredeti do-fcaznak I frt ef. é.
Hamisítás»« törvényileg fenyíttetnek.
ÍMOLUFELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valódi. U mindímtik a,ef MOI.I, A. re.ljeryét rflntetl tel H
-— elirata Hno»tt&] van zárra. A ■eli-féle fraa-
1 ••r,\'e»z él ii nernzeteien miat fájdalaaiotilIapiU kedirziileai szar köizrény, csuz ez a meehüies eujré • következményein ji :eai*:aereteMtit> népszer. — Efly jao -zatt eredatl üvej ara 90 kra|czir
Moll SalicyJ. szájvize.
(Föalkatrésze ■ fücolysavu izikaó.) A raindeunai-i szijtizztitáfnal kRVmdveo fonton birmeiy kon gyermekek, mint felnőttek «zainára; niert e traj.ix a finfak további épségét biztoiitia s eiryazereraiad nvazer tojfája! ellen. _ Ejy lm A vedjegyéve; ellátott ivsg ara : 60 krajezár.
(091)
»v
Főszétküldés: gyógyszerész, cs. és kir. udvari
szállító
Bécs: L, Tuchlauben 9. sz. Vidéki aeireadtléaak aapaata pa. aataavst ■rllatt taníttatok
A raktárakban tessék határozott-in MOLL A. aláírásánál
altal.
védjegyével ellátott készítményeket kérni, liaktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Addlf es Fia.
anDoooQDCxxxjaoQoaaöaaaaaaaóoaaaaabjSiansJa
FEIIEK A. ADOLF
► bör h aipöJflsörrafk piii nllir:
-----«agyban as kinaiaybea -
Bl\'DAPKST, VII, ker«F«ii-4 49 Nagy raktár minden-
czlpészkeliékek
éa táját kéazitményü
ai^ő-felwesiftbó1.
-Saty képes árjafyzékeai mnat jelent meg, ■melyet kívánatra bérmentve küldök, e y-jtxersmind^ mindazon, a kiállítás alkalmával
Ifeljövendő czipé*x- és csizm«dia-me»ter araknak ajánlom bőrraktáromat megtekintésre
Megrendelések postán és vasúton csakis utánvét mellett azonnal eszközöltetnek.
KONNYEl/OLDHATÓ KAKAÓ
k ? • :*.?»200Cíe\'.zt» • TÍ-V-V

GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS
Vegyelemezve a badapesti m. kin egyetemen. Szerencsés vegyi össze!étele, kevés szabad, de gazdag, félig kötőit szénsavtartalma kiváló hatásának bizonyait, különösen tftdöbánlnlmaknál, a hol a szabad szénsav csekélyebb jelenléte megóvja a beteget a kárt», sőt veszedelmes izgatástól, el&nben a félig kölötl szénsav gazdagsága a gyógyhatása alkatrészeknek a beteg testrészekbe való gyors és biztos felvételét eszközli Ezen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azpi kiváló előnyét is, hogy a hol szabad szénsav tartalom--ban erősebb ásványvizek, mint a seltersi, gleiebsrbergi, tüdobajokban, különösen tüdövérzé-seknél már nem alkalmazhatók, a Margit-forrás ijt is a legjobb hatás mellett folyton használtatik. V!
A tüdőbetegek klírh^us jyógyinté^ieiben, különösen a leglátogatottabb GSrbersdorfban a Margit-viz otthonossá vált — Orvosi tekintélyeink Budapesten: dr. Korányi, dr. Gebfcardt, dr. Navratil dr. Poór, dr. Kétly. dr. Barbáa; Bécsben: dr. Bambergetr. dr. Duschek, stb. a legjobb eredménynye! alkalmazzák a !égzö-f emésztő- és húgyszervek általános hurutos bánUlmainál
Jf Mint ivóvíz
priMTvattv jjigyazemek bizonyult a
borral használva * legegészségesebb ital!
eskuty L. ^sr
Pgyszüitén kapható minden gyógyszertárban, föszerkereskedósben « vendéglőkben.
Kizárólagos főraktár
s ellen,

nak bizonyult lódi, mindamellett a legolcsóbb egyetemes, n.\'paxorü hiti gyÓRj\'-szer, majdnem minden kölsö és belső betegség ellen.
Egyedül valódi angol
csodabalzsam
THIERRY A, £JóoaertS/i:
PKK«RAU.Í-lii:„.
Kz a balzsam uja\' U>!«ö|#ff, nnr.t külsőleg használ : 1. n.rg ,al<liK el nem ért butásn gyó(pi/.-r a tüdó és mell minden betegsegéiu-l. . lyluti a hurutot, cxillapirja a kiliait\\»-i és n fájó köhögést eltávolítja iíwi:>it idült fájdalmakat: 2. kivál..»:- Im\'sz-nál torokjcyuladásnál; S. rltávulit minden lázt; 4. meglepjen gvojivitj* a gyomor minden bet« szüntet minden íájdi gyi^ja az mrany-eret, szekelést elősegíti és a vért tisztit;... 7. kitűnően használ fogfájásuknál, a szájbüzt megszünteti; 8. jó szer n \'iszta ellen; ». kitűnően leg mint ej-óeyitAszer n
sebnél; \' 10. egj-altafán ug>- bvísötez külsőleg kétségtelen eredmén.v
zsam. ha minden üvájg kupakkal (K*psel) van i zárva. « melyben czégem: „Thlerry A. gyógyszertára az Őrangyal
hoz PregTttdábaji" belenyomva. Mindi-ti más imiisuiu, mel>\' nem az én kupakommal van \'.«-zárva és mánként van kiázlitva, hamisítvány is utánzat. s kár>s hatású és durva anyagot, mint (rAiOeu és ehhez hasonlókut tartalmaznak. Mindí-n ilynemű balzsam ne fogadtassak\' el. Balzsamom hamisítói és utánzói a védjegytörvény alaiynn törvényesen, szigorúan üldözt«tnek. A m.igas kornmny 77SK. B. 6\\Oi. sz. a. kelt vegyészeti, szakért.)\' \'
tartnl-
alapján igazolva van, horv- készitmányi tott, vag>- az egészségre káros hatást; «nyagot maz. Oly belyröl. hol balzsamomból rakü\'ir nincs. f...«*ék meerrndclént közvetlenül hozzám: Thlerry A Frogradában, Bohlts-Sanerbrann mellett intézni. Ansz\'r.a-Wac.viir«.rszHjr bármely postaállomására bérmentve küldve, 12 kis vaiy 6 duplaüveg ára 1 korona. Boszniába vagy YluKegtninábn bérmintve, 12 kis vagy 6 duplnüv.-g 6 korona. Mv-gri-n-delések csak apénz előleges bekültlés- v.^r utánvétellel ••*z-kőzöltetnek Thlerry Adolf gyógyszerest Progradá-b a n, Soblts-Sauerbrunn mellett.
TIIBCT 1. ^»riáa « A VaIÓdÍ ^o}
or^iiki\',.^ cscdakenőcs
hatása én errjo.
Az angol csodakonöct. m»lv a legjobb eredménynyel használt szer u szenvedő vniberiségnel a legsúlyosabb és idült bajokban. A sebek gyógyítása úgyszintén a fáj-Valóm enyhítésében fe/aimulliatatJan ; — ffi-alkatrészét a piros rözsa ,/osa oentlfoU»"-ban létező csodás z érti anyag, más kitűnően elismert gyógy anyagok összetételeit képezik.
k<etjietl Hlpj. Az angol csoilakonöes basznál-
A gyermekágyasnő mellbajánál, tej g>-11 lem lésnél, mell-kemén védésnél. Orbánr (Szent-Antal tüze), mindennemű sérelmek, láb- vagy csontsebesüW>sek. sebek. geny<ilt»ég. da«a<it iábak, sőt csonUzu ellen : ütés-, szúrás-, 10-, \'ágas
kinövés, pokolvar. ujjáképzö-mölcs. körömdaganat. hólyag
tására. Mindennemű daganat,
.......... umölci . . . „.. .
________________ Mindennemű égési
bek, fagyott testrészek, betegeknél hosszas fekvés által támadt sebek, nyakdaganat, vértorlódás, fülzúgás és a gyermekeknél előforduló kisebesfdések ellen stb. stb.
Az azL^ol csodokenöos miséi régibb, annál kltfiaóbb hatásában!
Igen ajánlatos ezen egyedül álló elövlgyizatl szerbél minden családnál készenlétben tartani.
ívét doboznál kevesebb nem küldetik: a szétküldés kizárólag az összeg előleges beküldése vagy pedig utánvét. 11. I eszközültetik. 2 tégely csomagolás, szállítólevél és béroien-tes megküldéssel 3 korona 40 fillér.
Számos bizonyítvány áll rendelkezésre.
sitpnnyo\'k
„ „ ______________ni, li..gx
■ inden tégelyen a fenti vé^Jeg^ és ré<rn«>k rThlerry A Őrangyal gyógyszertára Fregraftábas" b.íeégetv.- kall lenni es mintíen tégelynek ej^y h.isznúlati utasit:>sl>H ug\\-an-olyan jegygyei. mint itt látható, kell b<*rsomjigolv>- lenni
Az egyedüli és vxlódi angol csodakenőcsöm hsmisif"i és utánzói, a védjegytörvény alnnján, szigcruitn üldöztotaek, ugyasugy e hamisítványok ismeUdárusitói.
L(yed&ll közvetlen beszerzési forrás
THIERRY A. Őrangyal gyógyszertára
PREGRADÁSAH, Rohlts-Sanerbrunn mellett
Oly helyről, hol raktár \'"ine«. tessék a megrendel.\'si közvetlenül ..Thlerry Adolf Őrangyal gyógyszertárához"
Pregradában. Kobit4-.-aiurl.runn nielleti címezni
Az ausztria-magyarországi védjegy lajstrom száma «634
Utas-szállitái
pt
uti.ti.8i dij Mk. 120. R. MDgge, Stettin
Unterwiek T.
Legfinomabb
m ÉNEKLŐ KAHÁR/K m
fuvola és ives (utarooklial tlrlija S-10-SÍ-J5 és «O Wk
X 8 napi próbaidő. X Szétküldés utánvéttel, ápulásra vonatkozó prospektusuk ingjen. W. Heering, St Andreasberg
Hírt 421.
Njomatutt Ilj. Wajdits József könyvüyumdájiban .Vagj-Kaaitsáa.

NAGY-KANIZSA. 1896. Junius 20m
2B-1K szám.
XXXV. évfolyam.
. 2 fn 60 kr. . 1 Irt S5 kr.
E!6fi*eté$i éri
Egén évre . . . 6 frt — kr.
Fái érn . Hrui rdrrrr
Kjjfa .zán 10 kr. H18b"ETÍ:SKK 5 basábo. pM.Uorr.is 7, ui 6, . mioden torábbi .orert 4 kr.
SyiLTTKSBEN
petit soronként 10 krért rétegek
frt. í:.aun il.iték — —• áinleté>ert 30 kr.
A nagykanizsai "Ipar-Testület", , a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-t^saság", a .Kotori takarépénztár
részvény-társaság", a .nagy-kanizsai- é« gaiambokiönkénte» tűzoltó-egylet", a , nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanitói járáskőr", a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet* n ¿anizsai izr. jótékony nóegyiet*, .szegények tápintézete*,« »katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külválaaztmányának hivatalos lapja
H E TE N KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EG Y ES. TARTALMÚ HETILAP.
t í a o i.
Zalavarmegye bandériuma 1790 ben.
Irta : HALIS ISTVÁN.
— A .Zalai Közlönj" eredeti tirrája. —
.A szalavárinegyei korona őrzó vitéz seregnél szebbet képzelni sem leheti* ígyen kiáltott fel a .Magyar Szent Korona Hiatóriája* című könyvében tttdós Dacsy Sámuel aram.
Most, hogy a koronát kisérő ezeréví diszbanderium zalamegyeí tagjainak névsorát közölte a .Zalai Közlöny" múlt heti száma, aktualisnsk találom a száz év előtti zalamegyei bandérium tagjairól megemlékezni, a egyottal egyet-mást elmondani Zaiavármegyénck éa a bandériumnak dineréről
Zalamegye régi cinere kettős kereszt volt. Valószínűleg azért vette a keresztet címerül, mert a régebbi korban ia Zalamegye volt Magyarországnak legkatolikusabb vármegyéje, miként jelenleg iá a népszámlálás adatai szerint a legkatholikusabb megye.
Pray ,De Sigillis\' cimü munkájában írja, hogy megyei cimerül kettős kereszt volt (.Sigillntu fervientinm De Sala koriráaaal ellátva,) a Zalamegye nemesség* által 1232-ik esztendőben hozott Ítélet pecsétjén.
Az 1550. évi 62. törvénycikkely folytán a varmegyék címerének megállapítását azontúl a királynál kellett kérni, « ennek alapján csináltatta Zalavármegye
15ö9-beu mostani címerét, mely áll: ezüst szalag (a Zala folyó) által két részre osztott vörös mezejü paizsból, a fehér szalagban (a címertan szabályai szerint) jobbról balfelé irányuló arany nyílvesszővel, — és a címer-pajzs tetején a háromliliomos fadeletlen arany koronával.
Zalarártnegye jelenleg kék szinü címer pajzsot használ a vörös helyett, és a korona nem a címer pajzs tetején, hanem apajzs felső mezejében van. (Somogyvarmegye címeres pecsétje néhány esztendővel régibb: 1498-ból származik.)
A nagy emberbarát II Józaef császár, — kit a magyar történetírók nem fogadnak el magyar királynak, mert nem koronáztatta meg magát, s kit emiatt kortársai kalapos királynak hívtak, — eltörülte a megyei címereket, illetőleg eltiltotta a vármegyéknek a címeres pecsétek használatit. (Az igazat megvallva a legtöbb vármegye nem igen hederített a császári rendeletre.)
II. Józsefnek 1790-ben bekövetkezett halálakor a magyar koronát Bécsből nagy diadallal hazaszállították, és az egyes vármegyék által Bjdára felküldött disz-bandériumok őrizték, bizonyos időközökben egymást ¡elváltva.
,A Korona Őrző Nemes Seregbeií Vitézek nem homályos ágybói származott, éretlen elméjű, s feslett erköltaü ifjak-ból, hanem uupán nemes vérből eredett törzsökös éa nemes szabadsággal élő igaz hazafiakból, s mind őseiknek ditaő-ségével, mind tulajdon érdemeikkel
mértékben nyomnák le az árat Hasonló módon segítene a határidő-üzlet nagyon jó t^més tikalmával, az alacsony árakat emelni — a gazdák javára — fedezetkép történt vételek utján.
Sajátosságánál fogva tehát a határ-idóüzlet mintegy a jövőbe néz, akár csak egy j4s, mutatja azon irányt, melyet a gazaasági élet alakulásai a jövőben venni fcjáak. E tulajdonsága révén nagy szolgálatot tesz, mert segít, hogy a bekövetkezhető viharos idők bennünket készen találjanak.
Az árak egyformasága még a gazdasági élet egészséges voltára is mutat, gyakori változásuk ellenben a gazdasági élet romlott és bizonytalan voltára enged következtetnünk, vihart jelent. Ha pedig 40—50 évvel vagy továbbra is visszatekintünk, a midőn a határidőüzlet még nem volt bevezetve, statisztikai kimutatásokból azt észleljük, bogy a gabonaárak fluktuációi amaz időben sokkal nagyobbak és gyakoriabbak Toltak, mint manapság, a határidőüzlet intézményének fennállása mellett.
Számos gyakorlati példát lehetne még felemlítenünk a hitáridőüzlet szükséges voltára, melyeknek egyik legegyszerűbbje nagyobb malmainknak példája, melyek, ha nem egyedül is, de legalább is nagy mértékben á határidöfizlettel bírnak ba-szoonal, hosszabb időn át ugyanazon ár mellett dolgozni.
A búza árcsökkenésének okit tehát másntt kell keresnünk, mint a tőzsdén. A határidőüzlet pedig óriáai előnyeinél fogva oly gazdasági té-nvezó, melyen nem szabad sokat mozgatnunk.
Nem a millenniumról.
Irta: Dr. FiRNEK LÁSZLÖ.
A miHenniumrol egy jó darab idő óta annyit és oly szépet irtak a lapok s olvastak az emberek, hogy ma már szívesen veszik, avagy talán csak szívesen vennék, ha már más tárgyról is, — legalább közbevetőleg — olvashatnának.
Hiába I az ember akár hazaíiságára, akár egyéo érdekére apellálunk, mégis csak ember marad; nem tagadhatja meg egyéaiaégét, nem vetheti el gondolat menetét, hanem bocsátja szabadon s tulajdonképpen csak akkor kezd gondolatai és cselekedetei fölött eszmélni, b. valamivel njra betellett.
Ne tartsanak tehát igen tisztelt olvasók attól, hogy a millennium e cikkecske első szavában előfordul, mert nem arról kivinok értekezéseket tar tani a habii itt-ott némi vonatkozás mutatkozik itt, — mely tollamat feléje vonzza, azért kerülöm a millennáris ünnepségek leirisit, hiszen azokat, az olt látottakat hűen leírni úgysem lehet; a millennáris ünnepség hasonlít egy szép és hosszú ilomhoz, mely alatt tündéri dolgok özönlenek élénk. Lelkünk nem Ind velők eléggé Betelni, víziónk haliáa alatt, felébredünk, látjuk magunk előtt mindazt, mit álmodánk, nem fe-.lejtettünk belőle el semmit, s ugy vagyunk vele, mintha az álom még folyton tartana, de elbeszélni be öle nem bírtunk semmit.
Nos bit ezen varázs álom jelenleg Budapesten az élőket gyönyörködteti Budapest ezen ifjú, de szép város, mely önmagát furja-raragja folyton, s ifjú leányként szépíti magát kedvese, a ma-ttyar nemzet, kedvéért, hogy tündököljék bokréta gyanánt s felséges illata a messze országokba is érezhető legyen. Budapest egy gigerli város, mely minden nap más alakot ölt, de soha sem öltözik régi ruhájábs, hanem ujjakat talál föl, s divatja meghódítja az egész világot.
Az bizonyos, hogy ma nemcsak a lapok írnak a millenniumról, de a társalgás is e körül forog, s igy eszmetársitásnál fogva eszembe jut a sok és szép különféle kiállítás, melyek kőzött nem utolsó helyet foglalnak el a horvátországi dolgok, s ezek között Varazsd-
Teplítz is előjön az ő nevezetességeivel. S ép midőn ezeket szemlélgettem, igen nagy közönség verődött össze a tep-litzi termékek és régiségek körül, s nem lehet csodálni hogy a hírneve, fürdőt mindnyájan ismerik, a csodálatos gyógyító erejéről meséket, — az igaz, hogy e mesék a valóságban is élnek. —■ mondottak el.
E nevezetes fürdőnek híre tehát messze el van »erjedve már. s igy nagyon következetes dolog, hogy ott a kiállításon is már igen sokan találkozást adtak egymásnak ismerősök és nem ismerősök is Varasd-Teplítzre, még a jeleu fürdő évadra.
Különösen szerencsém volt igen sok kanizsai ismerősömmel találkozni ezen kiállításon, s természetes, bogy mi is szóba hoztuk a teplitzi fürdőt s mondhatom, hogy egysem volt közöltük ki ezeu szép és halásos fürdőt meglátogatni nem szándékozik, s igy biztosra vehető, bogy e oyáron is Varazsd-Tep-litzen nagyon sok ismerős fog összejönni és egymásnak a szokásos találkát megadni.
Színészet
Elbúcsúztak színészeink. Azt hiszem, hogy bucsnzásuk nem volt valami fájdalma?. Szinte örültek, hogy végére jutottak annak az 5 hetes szezonnak, mely alatt városunk közönségét élvezetben részesíteni akarták. Fájdalom, csak akarták. Mert bizony a mi közönségünk nem igen akart élvezni. Hogy ez igy volt. az nemcsak rossz emlékezető lehet 8omogyira nézve, hanem egyszersmind tanulságos is. Mi már egy alkalommal kifejtettük annak okait, hogy közönségünk miért irtózott mintegy a színházba járástól. Azért most nem bo-cájlkozuak isinétléiekbe. C*ak röviden mondjuk ki, hogy koraibb szezon vagy nyári színkör és jobb társulat, meg klasszikusabb műsor kell annak az igazgatónak, ki Nagy-Kanizsán prosperálni akar.^*
Somogyinak pedig jobb sikert kívánunk a következő szezonra I ♦
Bucsuzásul még három darabról kell beszámolnunk. — Ezek kőiül a szombati. Toto herceg, premier volt.
szijjakon függő széles rezes kardjok, fekete posztó tarsoljok, mellynek kerülete arany paszomántal vólt kürcyül véve, középére pedig egy mezítelen görbe kardot szájában tartó bagoly, \'«j alatta, az Országnak három nevezetes hegyei ki varva. A\' íö tiszteknek forma ruhaikon, oinor helyett arany paszomant, éa arany bojtok vóltanak, vállaikon pedig párdutz bőr függött. Világos pej szőrű paripáikat réz tsattos, fényes fekete bőrből kékítetett szerszám, és arany paszomántos, fetske fark formára vágatott fekete tsótár ékésitette, mellynek két alsó szögeletében két nagy betűvel Zala Vármegyének neve vólt ki fejezve. Zászlójuk az utolsó, t i. az 1741. esztendöbeli nemesi fel álláskor készítetett a\' test örzö század\'számára. Fejér damastból-vagyon ez, mellynek kerületén és két végéin gazdae arany bojtok függőnek. Egyik óldalára a\' Ból-dogságos szűznek képe vagyou le festve, illyetén fen írással: Patrona Regni Hungáriáé, az az, Magyar Országnak pártfogója, a\' képen alól, Hazánk tzimere. Másik ól-dalán jobb kéz felól Zala Vármegyének tzimere, az az, egy veres mező, mellyet a! Zala vize két részre oszt, a\' paisnak avagy tzimernek tetejére S í István királynak fedeletlen hármas liliomos koronája vagyon helyheztetve. Bal kéz felöl a1 Grófi A 1 t h á n famíliának, melly is ezen Vármegyének fö lxpánságál örökösen búja, tzimere leatetett !e.
Késői maradékaink tudtotokra adom,
részvény-társaság\', * .nagy-kanizsai- és gaUmbokiönkéntea tűzoltó-egylet«, i nóegrlef n ¿aniaaí ixr. jótékony nóegyief, .szegények tápiotéxete\', a .ki
HETENK1 NT EGYSZER, SZ0MBA1
A batir.dóüzlatrll gabcaanemiiKben.
Nszj-Kawzaáa, 189S janiu. 20.
(S, A.) A .Zalai Közlöny• 23-ik számának vezércikke a .Szádad vége-cím alatt többek közt rövidesen a közgazdasági viszonyokkal is foglalkozik. A cikk irója a buzi árának Sz utolsó 50 év alatt beállott csökkenéséről panaszkodik, minek okául a tőzsdét nevezi meg, hol „papiroson" csinálják a buza árát Ezzel másra nem célozhat, mint a határidóttz-letre.
Nagyon gyakran és különös előszeretettel támadják meg régóta, de különösen a jelenben, a tőzsdét, a nemzetgazdasági éiet e „mostoha gyermekét.\' Addig mérik rá a sok csapást, míg azok egyszerre fognak visszapattanni.
Soknak a nézete, hogy a tőzsdén „papiroson" csinálják a buza árát, téres irányon alapul. Röviden akarom ezt csupán néhány sorban kimutatni.
A buza ára a tőzsdén épugy, mint minden cikknek ára a maga piacán a kereslet és kínálat egymáshoz való viszonyán alapul. Ha a buza iránt a kereslet nagyobb, mint a kínálat, ára emelkedni, ellenkező esetben pedig csökkenni fog. Ez oly világos, hogy nem szorul szorosabb bizonyításra Sokan azonban azt vetik fel, hogy a határidőüzletnél és az ezzel teremtett vagy vele egyértelmű külömbségi üzletnél a kereslet és kínálat nem alapul tényleges szükségleten vagy feleslegen, mert t szerződő felek nem fogják a búzát válóságban átvenni vagy átszolgáltatni, hanem csak a külömbséget tartoznak egymásnak megtéríteni. E nemét a gabonakereskedésnek az utóbbi napokban Németországban az agráriusok túlkapásai következtében megtiltották
a német gabonakereskedés nagy hátrányára- Vájjon e körülmény a német gazdának különös előnyöket bizto>it-e, azt megfogja mutatni a közel jövő, mintán a tilalom ez év végével már életbe fog lépni.
A határidőüzlet ellen felhozott legkülönfélébb és legcsodálatosabb vádak nem állják meg a sarat. A határiiőüzlet a tőzsdén szükséges és nagy fontosságú ; ez az, mely az árakat szabályozza, nagy eltéréseket Bem lefelé sem fölfelé meg nem enged; természetes árszabályozó voltánál fogva az árakat egyenlő fokon igyekszik tartani, miáltal azoknak mérlegéül tekinthető. (Hasonló módon nyilatkozott a nagy német nemzetgazdász Conrad.)
A határidőüzlet legnagyobbrészt igenis a szükségleten alapnl, mert bekövetkezett és bekövetkezendő események adják az impulznst létrejövetelére. Ha példánl az hirlik, és előrelátható, hogy a termés nagyon jó lesz, senki sem fog á la hansse, azaz az árak emelkedésére speknlálni. Ha viszont nagyon rossz termést, tehit kevés búzát remélnek, eszébe nem fog jutni senkinek á 1 a baisse, azaz az árak csökkenésére számított határidóüzletet kötni. Mindkét esetben ép az ellenkező müveletek fognak bekövetkezni, melyek azután annak idején az árak alakulására a legkedvezőbb lefolyást gyakorolják.
Tegyük fel, hogy a termés valamely évben nagyon rosszul Dtne ki, a buza ára az óriási kereslet következtében rohamosan szökne a magasba, a szegény ember kenyere mennyire megdrágulna, ha nem lépne közbe a határidóüzlet. Az előrelátható rossz termés következtében beállott bausse-speknláciő elérkezettnek látván az időt, fedezetkép nagyobb eladásokat végezne, melyek nem kis
és virtu iáikkal tündöklő férfiakból és ifjakből állott, és tsaknem mindnyájan tulajdon költségeiken őrizték szent zálogunkat, a koronát", mondja Decsy.
Ekkor (1790. junius 6-án) küldölt Zalamegye olyan ragyogó bandériumot Budára, melyhez foghatók csakis Szat-mírmegye nemes vitézei voltak, és a királyi testőrzők, (de ezek is csak akkor, ha gála vagy ünnepi mhijukba öltöztek,) és a melynek fényességéről még az uno-kák is mesélgettek. A zalamegyei ban ■ deriumban még a lovak ia teljesen egy-formik voltak. j.
II József trónralépésekor Zalavármegye főjegyzője és legfényesebb tehetségű embere jipprai Spissich Jinos letette hivatalát, de a kalapos király halála után Zalamegye országgyűlési követévé válaazlotta Spissichet, kí már Pesten volt az ugyanakkor megnyílt országgyűlésen, mikor a zalamegyeí bandérium felérkezett a korona őrzésére.
Az öaszes vármegyék bandériumában csakis egyetlenegy fiatal gyerek-ember voit: Spissich Jánosnak fia, Antal, egy 13 esztendős koránérett deli fiu ki nem sokára azntán meghalt (Spissich Jánosnak 8 fiu és 8 leánygyermeke közül 7 fii és 7 leánya halt meg fiául korában.)
A zalamegyei bandérium kápráztatóan fényes egyenrubázatában legjobban figyelemreméltó a címer, melyet a tarsolyon kivarrva viseltek.
Nyitra vármegye bandériuma is ilyen címert viselt
Ez a címer: fekete mezőben zöld
hármashalmou figyelve álló bagoly, szájában mezítelen görbe kardot tartva. — . (.Tudomány és vitézség őrei hazinknak.\') Az országod címerből régebben a kettős - kereszt, később az Anjouk liliomos koronája, most pedig a hármas halom vétetett át Zalamegyő által.
A zalamegyeiek egyenruhája igazán elragadó volt, csak a fekete csizma bántja a magyarnak keleties szinérzékét annál is inkább, mert a dísz-ruházathoz a régi magyarok sohasem viseltek fekete csizmit.
Z.lamegye bandériuma előtt arany csipkés kamuka inget viselő két magyar tárogatót fujt, és a bandérium közepén hat darab muzsikul volt, különös egyenruhában és szintén lóháton. Mikor mu> latságos utazás után a bandérium Bu dáboz közeledett, félórányira elébe jöttek szintén muzsikaszó mellett Pest, Bihar, Szabolcs és Tolna vármegyék bandériumai és igy kisérték be Pestre, hol a zalamegyeiek kovártélya vals.
Es ezzel átadom a szót Decsy Sámuelnek :
.A Szala vagy helyesebben Zala Vármegyei nemes őr álló sereg mentéjének Bfine világos kék vólt szürke bárány bőrrel prémezve, aranyos gombokkal és sibórrál, hasonló szinü, fekete posztó salaváris arany sinórokkal által kötött nadrágja; arany paszomántos fekete posztó kamizolja; veres -ti lüggö-vei, arany vitéz kötéssel, és magas kót-sag tollal ékes gerényböl kalpagja; arany boritásos, és meg aranynzott sar-kautyúi fekete tsizmája. Karmazsin szinü
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 JUNIUS 20 ín.
Még pedig u összes magyarország színpadokat megelőzőleg nálunk kellllt először azinre. — Bármint szeretnénk is e figyelemért hálásak lenni Somogyi iránt, nem tehetjük, mert Toto herceg. Sylvau és Clair*ile »ig operettje, inkább egy orfeum színpadára való vastag pikantériái és obszcén jelenetei miatt. Zenéje se emelkedik felül egy c a ff e chantantba illő zenén. Szerencae, hogy Juhász Ilka kedvéért a III. felvonásba betoldottak egy madárdalt, melyet azután igazi bravúrral adott elő.
Legszebb volt .az egész darabban a g a v ott, melyet\' Hertzeuberger táoc-mester Ízléssel tanitott be. a színészek pedig méltósággal jártak.
Sokkal többet ért a szombati estnél a vasárnapi. Rutkai uj népszínműve a Holtomiglan került azinre. A színházat majdnem félig betőlfő közönség mindrégig jól mulatott a darab ferde helyzetein, kü.önösen sokat nevetett Borossés Polgár jóízű alakitá-. sáuak. Kedves volt Kézdi Juliska is. kinek egy pár dalát megtapsolták. Jel.emzetes alakat mutatott be L a g h y Holló Endre szerepében. Sok sikerűit jelenete volt Általában az egész előadás a jobbak közé tartozott.
Hétfőn június hó 15-én Herceg Ferenc ni társadalmi drámája .Honthy háza* került színre.,/, darab meséje ügyesen kigondolt, jellemei különösen Nemeréé és fiáé jók, a főbb szereplőkből azonban hiányzik a drámai erő. A szereplők közül Angyal lika. Bodrogi Lina tünt ki, az előbbi pdhetíkájával. az utóbbi ügyes naivitásávji. A férfiak közül Coroas Endrét, Baghyt és részben Somogyit illeti elismerés. Ez volt színészeink utolsó előadása.
Tudnivalók.
— Kérelem a t. közönséghez A
Budapestre szóló levelezéseket a hiányoa címzés miatt még mindig nem lehet a kellő gyorsasággal kézbesíteni, mert a cím -iratban a t. közönség többnyire csak az utcát é.s a házszámot tünteti ki, holott ha a közigazgatási kerületet és lehetőleg az emelet, ajtószámot is feljegyezné, a levelezések kézbesítését meggyorsítaná és a postai közegek teendőit is megkönnyítené.
Az utazó postai alkalmazottak — ngyanis — a Budapestre érkező mozgó-és kalauzpostákkal közvetített összes levelezéseket már nt közben közigazga-lási kerületek szerint rendezik oly cél-bő1, bogy a kézbesítéssel foglalkozó székesfővárosi postahivatalok a rende-iett levelezéseket a közigazgatási kerületekben alakított levélhordói kerületek szerint gyorsan szétoszthassák.
Ha a levelek cimzése hiányos, az utazó postai alkalmazottak, nemkülömben a kézbesítő postahivatalok feladatukat a kellő időre megoldani nem képesek és ennélfogva kellő időre a levelek sem kézbesíthetők.
Újból felkérem tebát a t. közönséget, hogy saját érdekében a levelezések gyorsabb kézbeMthitése s-a postai alkalmazottak amúgy is terhes szolgálatának megkönyitéae végett a Budapestre szóló cimtratában az utca és házszámon kivül
kik leltenek legyen ezen deli nemes ör álló seregnek felsőbb \'s alsóbb rendű tagjai.
Fö Kórmanyozőja vólt
Galaolhai Gróf Fekete Jánoa Ta. K. Kamarás, és General Major.
Fö Strazsa Mesterje.
Tólnai Gróf Featetíta János.
Tábori Káplána.
Rosty János Hahoti Apatnr éa Készt helyi Plebánus.
Kapitánnyai.
Bezerédí Bezerédy Ignátz. ndr.ri Taoátsos, és F. Septemviralís Tábla Biró. Győmőrei Gyömörey György, több N. Vármegy. Tab. Bírája. Kiss Ignátz N Zala Vármegy. T. Bírája.
Fö Hadnagyjai.
Kiss Jánoa N. Zala V. Tabl. Bírája. Palényi Iakey Menyhárt Nedetzei Né-detzky János N. Zala V. T. Bírája Far-kas-Pátyi Farkas Lajos N. Zala V. All-Sz. Bírája. Skublits Imre. Szalabéri Horváth Imre G. Eszterhazy Imre Huszár RegementjAek All-Hadnagyja. Tábori Számtartója.
Domjánszeghi Dómján Jósef N. Zala Vármegyének vólt AU-Sz. Bírája.
Kvártély mestere.
Deák Péter Zala Vármegyei Itilö Széknek vólt áctuaríusa. ör állt Vitézei A 11-& a dna g 7 i r a n g a I. ?
Jápprai Spiasicb Antal 13 eaztendős növendék vitéz.
Auguatita Litván V. Eak.
a közigazgatási kerület (I-X-ig) éa lehetőleg az emelet és ajtószámát is kiírni szíveskedjék.
Budapest, 1896. május 28-án.
DÜRR, s. k.
— Hirdetmény. Shanghai «konzulátusunk , Austung* kábeleimet az érdekelt telegraf-vállalatok összes keletázsiai állomásain bejegyeztette, mihez képest a jövőben az .Austung Shanghai* címen érkező táviratok azonnal a föntemlített főkouznlátushoz fognak írányittatni. Az érintkezés kényeimére és olcsőbbitására szolgáló ezen könnyítést a közös külügyminiszter ur tengerentúli más foatos képviseleteinkre is kiterjeszteni kiváován, ugyan ily- eljárásra ntasitotta a washingtoni, rio de janeiroi, tokioi és yokohamai konzulátusainkat, nemkülönben a kairói és tengeri főkonzulátusunkat Miről az érdekelt körök ezennel értesíttetnek. Sopron, 1896. évi junius havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A m. kir. csendőrség ruházati, szelvényei, lószerelvényei stb. szükségletének biztosítása tárgyában f. é július hó 23-án Budapesten a m. kir. III. sz. csendőr kerületi parancsnokságnál zárt ajánlatok utján nyilvános tárgyalás fog tartatni. Miről az érdekelt köröket cly megjegyzéssel értesítjük, bogy a versenytárgyalási és szál-litá\'i részletes foltételeket tartalmazó hirdetmény az alulírott kamara hivatalos helyiségében a hivatalos órák alatt megszerezhető. Sopron 1896. évi juaius havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény, A különféle katonai csapatok számára f. é. szeptember bó 1-tól 1897. évi augusztus bó 31-ig szükséges széna-, szalma-, t ü r i f a és kőszén mennyiségek szállítására a cs. és kir. 5. hadtest pozsonyi hadbiztosságinál továbbá a komáromi és aoproni cs. és kir. katonai éle\'-mezési raktárakban f é. j u l i u a h ó S. és 8-ika közti napokon verseny -tárgyalások fognak tartatni. Mire az érdekeltek figyelmét oly megjegyzéssel hívjuk «1. hogy a vonatkozó hirdetmény az alulirt kamaránál és á föntemlitett katonai hatóságokoál, a részletes szállítási föltételek azonban csak az utóbbiaknál tekinthetők meg. Sopron, 1896. évi junius havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
H i r 8 t
— A honvédség köréből. Zurna dandárparancsnok tegnap Kanizsáo át Keszthelyre utazott hogy ott a honvédhuszárezred gyakorlatain jelen legyen és a terepviszonyokat Keszthely és Kis-Komáromközttanulmányozza. Oda kisérték őt Csalány ezredes és Kovács alezredes is. — Mint értesülünk jut. hó 20-án a helybeli honvédcsapatok felett fog szemlét tartani.
— Kaíonai szemle. Pokorny altábornagy f. hó 13-án Nagy-Kanizsára érkezett, hogy a 48-ik gyalogezred egy zászlóalja feleti szemlét tartson. Foga-dására a pályaudvaron megjelentek Jem rica őrnagy zászlóalj parancsnok és Beísenauer alezredes.
— Kinevezés. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a nagykanizsai felső
Bezerédy István. Botaárdy Gábor. Csákány Jósef V. Esküt. Dely Boldizsár V. Esk Diskay Jósef.
Dómján Jósef Ali Sz Biró. Domokos Gábor. Farkas Mihály V. Esküt. Fater Pál V. Eafcüt. Fekete János. Gerets Jósef. Györfy László. , Horváth Antal V. Hadn. Horváth Jósef (sz. Gróti) Horváth Jósef (Kopányi) Kerkápoly Jósét Kutassy Jósef. Lelovitz Ignátz. Marton György Répáas Ferentz All-az. Biró. Rozsos Ferentz. Salamon Ignátz. Sydy László. Szabó Mihály. Szigety Ignátz Takite Dániel, V. E k. Tbassy János V. Esk. Thasay Mihály V. Eak. TOry Jósef." Varga Jósef. V. Esk. Meily nagy öröm éa vigasság között utazott légyen ez a\' nemes ifjúság hon-nyai királyainknak ditaő hajléka falé tsak ebből is ki tettzik, hogy a\' sereg «lött két alföldi magyar lova g-lott\'s fnjta tárogató aip-j á t, a\' kik arany taipkés fekete kamuka ingekbe, arany paszamáatos vilá-
I iskolában megtartandó érettségi vizsgálatokhoz Gelsei Gutmann Vilmos kir. tanácsost 4 évi időtartamra miniszteri biztossá nevezte ki, mivel Kirchknopf Frigyes ieresk. és iparkamarai titkár, súlyos betegsége miatt a biztosi állásról lemondott
! — Elismerés a nagykanizsai gépgyáriak. Weíser J . C. nagykanizsai gazdasági gépgyárost szép kitüntetés érte. A király megnézte Weíser J. C. gazdasági gépgyár és vasöatőde kiállítását A cégtulajdonost Weiser J. C. t be ís mutatták ő felségének. Nagyon tetszett ez elsőrangú gépgyár által kiállított Zála—Drill-féle vetógép és az altalaj-művelő eszközök, melrek e gyár különleges gyártmányai. Ő felsége a gyár-tnlajdanostól megkérdezte, bogy alkalmazásban vannak-e a gépek és jónak bizonyultak-e? Az igenlő válasz után nagy megelégedését kifejezve távozott.
— A főgimnázium Gyakorló lakottjának zárófinnepe. Szép és előkelő közőoség jelenlétében tartotta meg a Gyakorló Iskola ez évben záróünnepélyét a főgimnázium rajztermében, melyről ismét bebizonyodott, hogy ünnepségek rendezésére egyáltalában nem alkalmas. Valóságos gőzfürdővé alakult át a rajzterem s dél leié az állapot már alig volt türbetó. A közönség mégis a szokott érdeklődéssel, melyet az iljuság ünnnepségei iránt mindenkor tanúsított, 8 a legnagyobb figyelemmel hallgatta végig a programmot, melyet a zenekar nyitott meg részletekkel Sonpé egyik dalmüvéből. A királyhimnusz elhangzása után Tőrök Mikiós szavalta el Vörös marty Himnuszát, s ezután következett az ünnepség legérdekesebb pontja: a pályázatok eredményének kihirdetése. Kiss Ernődr. a Gyakorló Iskola vezető tanára. rámutatott a pályázatok fontosságára felolvasta a bírálatokat és kiadta a dijakat a nyertes művek szerzőinek, kiltet a közönség lelkes éljennel juUlmazott. A nyertesek ezeV: Kunfi Zsigmnnd VII, Weissenböck Gyula VIIL. Steínberger Győző VIII. Bárány Sándor VILL és Harkányi Soma VII. osztályú tanulók. A versenyszavalás győztesei voltak Horváth István VIII., Steínberger Győző VIIL és Vajda Elemér VII osztályú tanulók. A pályadijak kiosztása után az énekkar magyar népdalokat énekelt, melyeket a növekvő hőség dacára meg kellett újráznia. Főt. Pachiager Alajos dr. igazgató ur lépett ezutáa súlyos paksamétával az emelvényre, s lángoló szavakcal ecsetelvén az öuképzöíörök feladatait, az ifjúságot kitartásra, munkára, hazaszeretetre és vallásosságra serkentette. végül pedig kiosztotta a jő és szorgalmas magaviaeletü tanú ók között azon Oltalmakat, melyekhez a főgimnázium egyes nagylelkC adakozók jószívűségéből jutott Nem maraduk hatás nélkül a közönségre, de az illető ¡(jakra sem az igazgatónak szavai, melyek kíséretében 2 horvát fiúnak, kik a magyar
^elvben nagy előhaladást tettek, a jutalmat átadu. a magyarok iránt való szeretetre buzdítván őket Végül köszönetet mondott a t publikumnak szíves megjelenéseért. A közönség már eltávozott volna a hőség völgyéből, de látU, hogy az énekesek már a pódiumon vannak, Nagynehezen Indult meg a Torna
goa kék nadrágba, és arany paszomántos fekete tsákó süvegekbe vóllanak fel öltöztetve. A\' »erégaek közepén lovag-lottak hat músikusok flautákkal tagotokkal és trombitákkal Ezeknek őltözetjek állott világos kék nadrágból, \'s muszka dolmánból, tollakkal körayül rakott ket-töa taákós süvegből arany paszonáotra, sarkantyús piros tzismából, és rezes kardból.*
A ni népünkről.
A .Zalai KfrzlOar* eredeti tárcája.
(Fíljrtatáa «• ráf«)
Letérve kissé a megjelölt sorozatról, kénytelen vagyok a kedves olvasót egy kia útvesztőre vezetni a bemuUtom a mi népünk high-hftjét mint edzett sport maaneket
Ugyanis hosszas megbeszélés után elhatározták — t. i. ók, a sportmannek, hogy egy nagyobb kirándulásra indulnak és célpontul a kies fekvésű Keszthelyt szemelték ki — megunva miodig egy taposott körön futkosni, összeszedték magokat, mint az edzett férfiak, kiket szerencsés leszek névsaerint felsorolni, mert igazán méltók a megörökítésre. Tebát, miután a, repülő gépek vagy közönséges néven, a biciklik kellőképen megvoltak kenve és igen tisztelt Schavel or teljes megnyugvását lejezte ki, gyülekezni és készülni kezdtek a szó legszorosabb értelmében. A fulajtárok azt ladgáluk jobbra-balra. Előadás nem lévén. mint holmi ifja sasok fészkelődtek.
induló, de- aztán annál hamarább ia volt vége. Az ének és zenekarok vezetéseért Schűszler Albert és Wencel Rezső urakat illeti a dicsőség.
— Te Denm Mint értesülünk, a főgimnázium évzáró Te Deumja ju,dua 29-én, d. e. fél 9 órakor lesz a felső templomban.
— A nemzetközi sajtókongresazuson
lapunk ií ,\'viaelve volt Hazai Hugó ur budapc .1 munkatársunk által. A napilapokból olvasóink értesülve levén a kongresszus működéséről, e tekintetben nem adnnk hírt csapán tudósítónk jóizü leveléből közöljük a következő néhány sort: — Az Isten tudja hogyan verődtünk ugy össze, mintahogy ültünk. Ugy a mint az tyaágüók szoktak: jó kedvvel és kerdiálitással egymás mellé telepedtünk le ós már a másik percben folyt a diskursus. Már" t. i a ki tudott beszélni a szomszédjával. Valami véletlen ugy akarta, hogy én a hidegvérű északiak közé kerültem, Dinia éa Norvégia képviselői közé Mikor kicseréltük a vizitkártyáckat, a kővetkezőket olvastam : Hermán Hartvig Redacteur; ,Af-ten biadet* K\'openhágen. — a másik: Amandus Schibsted Redacteur en chef du .Affen posten" Cbristiania; a harmadik pedig: Thooras Bang Redacteuren chef du .Dramment s Bland* Dramen, Norvégia. Törték persze a németet kegyetlenül, a franciát meg ugy beszélik, hogy Olleo dorf menten szörnyet halna, ha meghal -laná. De azért megértjük egymást. Amit nem tudok franciául, azt megmondom németül, amit nem tudok németül jellel magyarázom, s tanítom őket magyarul, hogy .Éljen\'! Schibsted legrosszabbul beszél németül. Meg is interpellál, hogy nem-e tudok svédül. Svédül! Hogy ne tudnék én svédül! Mindenféle ivadékom svéd ábécével jött a világra 1 Odaszóltam hát neki nagy hetykén hogy: Sa kerbets tandstíckor, után svafoel ocb fos-for. láode endast mot ladans plan — Tovább nem futotta a dicsőség, mert nem állt több a gyufás skatulyámon I
— Tornaverseny. A főgimnázium holnap, vasárnap, délután 5 órakor tor naversenyt urt, még pedig kedvező időben a katonai gyakorló léren, kedvezőtlen idő esetén pedig az intézet udvarán és tornatermében.
— Déli vasút Péter és Pál ünnepe alkalmával f évi junins hó 27-én a déli vasat magyar vonalainak állomásairól Bécs, Fiume. Tríest és Velencébe rendkívül mérsékelt menettérti jegyek lesznek kiadva, melyek 14 napig érvényesek és még azoo kedvezményt nyújtják, hogy visszajóvetkor ezen jegyekkel az átázást kétszer tetszés aze rinti állomásokon félbe lehet szakítani. Ezen jegyek kiadá\'ára és áraira nézve külön hirdetmények adattak ki, melyekhez ezen mérsékelt áru jegyek érvényesek, indulási idejükke. fel vannaí"emliive.
— A vizsgálatok. Amitől egyaránt remeg kis és nagy\' deák. most folynak a vizagálatok a viros összes tanintézeteiben. Legszebbek ezek a leányiskolákban. hova garmadaszámra hordják a virágokat. Ezeken vai legtöbb közönség is. Legtöbb drukkot azonban a gimnáziumbal. okoznak a szigorú professzorok. A kereskedelmi iskolában megkezdődő.t csütörtökön az é r e t t s é g i is, me -
Kiss Pista mint fö fő matador összegyűjtötte híveit s még egy nagyhangú beszédet intézett lelkes híveihez a tren -ningről — mit természete-en nagy lelkesedéssel szívott magába a lelkes hallgatóság s mintán elénekelte .magasan repül a daru* népdalt az edzett sportmannek neki indultak. Köd előttem köd utánnam éa fel Keszthelyre.
E\'ől repült i termetes vezér Kiss Pista, utánna Erdélyi Miklós a fó-fő titkár. majd Tallian az elválhatatlan gentry azármazék, — ezt követte Gyarmaty Guszti — majd Boda Ferenc száguldott, mint oldal fulajtár éa legvégül Polgár Sándor vágtatott könnyű kerekein. Még a szél is bámulva nézett utánnok. — Hajrá! volt repülés a legjavából.
Cgj volt hogy Berényi Jaaiky testvért is magukkal viszik — de hát öt véletlenül lefelejtették — lehet, — hogy készakarva, mert bál hiába, szó ide szó oda, nagyon maliciozns ez a mi népünk.
De bát ez nem ejtette kétségbe Be réayi testvért, talált ő kárpótlást, ő is kirándult — s addig repkedett, míg egy árokba bele nem pottyant, még most is fáj a helye — nem az ároknak hanem neki a keze. Sőt első ijedségében a lepottyaaás után, szentül hitte, bogy egy pár csontja ott maradt az árokban — de Bombay Gnaztáv szakértői szemléje után kimászott a mélységből s megtört testtel éa lélekkel vánszorgott haza azon biztos el határozással, bogy a sok csávára angol gépen fnl ad, de nem váltatta be azent fogadását, mivel ő sem-mit sem szokott beváltani. Na de leg-
lyen Diaetika Győző, a pécsi reáliskola igazgatója, mint miniszteri biztos és Gelsei Guttmann Vilmoi. miot a ke reske-delmi miniszter biztosa elnökölnek.
— Hadgyakoriátok Zalában Mii, már május havában jeleztük, az idéo nagyobb lovassági gyakorlatok lógnak Caáktornya környékén szeptemberben tartatni. A hadgyakorlatok, n ő felsége is jelen lesz. A király ez alkalommal is Festetich Jenő priviszlaveci kastélyában fog lakni.
— Lelkiismeretlen építkezés A Seitl János királyutcai épülő félben levő emeletes házának bomlokpárkányzata mivel gondatlanul rakták a téglákat, f. hó 19-én délelőtt nagy robajjal le\'zu hant. Az állvány az omlás következtében összedűlt és Tőrök, Follár és Szekeres nevű kőmiveseket maía alá temette, kik mind hárman súlyosan megsebesültek. A rendőrség a mentőket nyomban értesítette. Ezek a szerencsétlenül járt munkásokat a kórházba szállították A megsérüli kőmive^ek életben maradásához kevés a remény. A rendőrség és a vizsgálóbíró nyomban megindította a vizsgálatot Tóth építő vállalkozó ellen.
— Késelő cigány. A Magyar-utcáo a Búzás-féle korcsmában vasárnap délelőtt Szalai Gergely és Kovács János letenyei muzsikus cigányok összeszólalkozul;, s mivel a korcsma helyiség hevességük kifejtésére szűknek bizonyult, áthelyezték tebát a harctért az utcára. Alig, hogy kiértek. Szalai egy zsebkéssel ugy 3zurta fül-tövön Kovács Jánost, hogy ezt rögtön elöntötte a "ér. Egy vasúti kalauz és egy rendőr a sebesültet és n szurkálót a városházhoz vezette, hol a városi orvos a sérültet megvizsgálván, a rendőrség beszállította a kórházba, a szurkáld morét pedig oltalmába vette. — Folytatása következik a büntető bíróságnál.
— Temetkezési ügyesület. Váró unk jótékonysági egyesületeinek számát akarja szaporítani Hild László egy oiyau egyesület alapításával, mely éppeu a legszegényebbeken volna hivatva segíteni. Régi szokás-mondás az már, hogr a magyar ember adósságot csinál ha születik, ha házasodik, ha meghal. Azt az adósságot, melyet születésekor csinál csak kifizeti nagy nehezen lakodalmáig, alakodalom költségeit is csak letörleszti haláláig, hanem az az adósság, amit ekkor csinál, az vagy maradékaira marad vagy nem fizetődik meg sohaaem. — Azért már ebből a szempontból is helyesek az úgynevezett Temetkezési egyesületek. Más részt meg az a jó oldaluk is megvan, hogy halál eset alkalmával annyit fizetnek, hogy abból nemcsak tisztességeden lehet temetkezni, banem marad ís belőle. Ezéit fontos dolog, hogy a mi népünk, kivált a kisiparos és munkás nép, megismerkedjék az ilyen egyesülettel és tagjává legyen. Ugyanis csekélyilO—12 kr.) havi befizetés fejében 25—30 frtot kaphat halál eset alkalmával. — Ilyen egyesület már majd minden nagyobb városban vau. Egyik legrégibb a pozsonyi, mely lS34-beu alakult Ennek mintájára akarja Hild László náiunk is megalapítani ez egyesületet Aki bővebb felvilágosítást óhajt aa lépjen vele érintkezésbe. Szegény népünk érdekében kívánatos, hogy legyen foganatja törekvésének.
alább a bicikli ha nem is fel — de leültette az árokba ez egyszer Beréuyi testvért. Ezen kitérés ulán felveszem elbeszélésem fonalát.
Elég vidáman haladt a bátor nép, — csak hova tovább haladtak, annál kevésbé vicelödtek — sőt Polgár Sanyi már holmi baromorvosokról kezdett morfondírozni, sőt a futás hevében "azt hitte, hogy lovoo ül — és a lovának valami baja esett, pedig lulajdonképeu az ő ereje kezdett logyni, mint afagygvu gyertya fénye.
A kugyagi azartnazaau Guszti holmi palóc rabló históriákról beszélt — a előadta ugy rőptiben Boszniában viaelt dolgait, hogy hogy ették meg ott elevenen a katonákat t i. a bakákat. 0 is csak gyora lábának köszönheti hogy most itt vasparipázik az érdemes társasággal, a mennyiben már fel is akarták aprítani gulyásnak, de ő kiugrott a lábasból, sznronvt szegzett a nagy étvágyú bosnvákokra s ezek ugy megijedtek, bogy elment a látáank és o hősiesen elillant — Ezen nagyhangú hősies elbeszélés alatt ,«>ár Keszthely mezején száguldott a bátorröptü nép. — Erdélyi Miklós még egyszer behintette magát, mindig magával hordott finom
parfnnnjévet egy illatos cigarettára gynjtva énekelte: .Csak előre kedvesem, nincsen baj már semmi sem!* — Midőn egy dörgedelmes .Halt!- Megállj! rewkeUeti meg a nyári illatos levegőt íi balt meg 1 általános zűrzavar. Caapáa Polgár Sanyi nem kérdezősködött, ő aniyira el volt lágyulva akár a jő fajta sárga
ZALAI KÖZLÖNY
1896 JUNIUS 20-án
— Az Iparotok\' politikai akciója.
\\ közgazdasági kiegyerés következtében árosaink körében éléak politikai mos-„.os Tan keletkezőben. Ezt a politika, akciót legjobban jelzi dr. Horváth Jánosnak, az .Iparügyek* szerkesztőjének uu b«a.:édje, melyet e bó 7-én a szolnoki iparosok millennáris ünoepélyén az egész hazai iparossághoz intézett a melyet az .Iparűgyek* janin» 1»;\'« •zárna .A szolnoki programot\' címen közöl E beszédből közöljük a kővetkező részt: .Ha kedvezőtlenek iparosunkra nézve a munks- és üzleti vissonjok. akkor valóban leanjtó az iparosok Helyzete a közéletben. Mindenből, • még az • ipari mozgalmaknál is háttérbe szorítva, az iparosok uszályhordozó, egyes politikai pártoknak és politikai meggyőződésüket vagy elhallgatják, vagy rendé-lőik kívánalmainak vetik alá. Arról, hony a közéletben az iparosok érdekei érvényesüljenek, iparosaink beszélni sem mernek. Nem megszégyenítő e az, bogy midőn 1893-ban a miskolci ipartestületi kongresszus az iparosok választói cenzusának leszállítását határozta el a midőn azt is kimondot\'a, hogy ez: országgyűlési képviselők álul a képvise ö ház elé terjeszti, — akkor ma három év múlva sem látjuk és tudjuk, hogy bol van, vagy van-e oly képviselő, ki az iparoaok e jogos kívánalmat előterjesztette volna. Az a szomorú tény ébreszsze töt hazánk iparosait közönyösségükből: szervezkedjenek és mozogjanak. Foglalják el a tért a községi, városi és a megyei közügyekben; iparkodjanak bejutni a közsési képviselő-testületekbe és a törvényhatósági bizottságokba, mert ezekben közgazdasági és ipari ügyeket-is tátgyalnak; s így ezekben ar iparosokat is előkelő hely illeti meg. Azután itt van a közgazdasági kiegyezés meckötésének ideje és uj vá asz-táaok küszöbén állunk. A magyar iparosok ugyan nem fognak egyelőre, mint . az osztrákok, külön ipari pártot alaki tani és nem ia fognak mint az oszrtá-kok az ipar részére 100 milliót kérni az országgyűléstől, hanem iparkodni fognak jogos érdekeiket a jelenlegi politikai pártok keretében érvényre juttatni. Mint a magyar iparosság egyik zászló tartója ezen hazai vezéripirtestület előtt felbivom az egész hazai iparosságot, nézze meg és vizsgálja meg, kire fogja ezután szavazatát adui. Mi a képviselőjelöltektől elvárjuk, megköveteljük axt, hogv az iparosok ügyeit jövőre az or-szággyülesen szakavatotton tárgyalják, az iparosság érdekeit érvényre emeljék, mert ezek egyúttal országos érdekek is."
— Plébános e. jegyié. Zsiden történt, bog, egy áttil pár bnzaaodni készült Mint az s*ép\'ker*nztény szokás. esküvő előtt eljár-tak a plebaooahos taoitaara. A plébános a.tan arra ia kioktatta őket. bogy elmenjenek előbb az anyaköuyTrezetöböz, tiazt easéges ruhaba menjenek hozza, banem koszorút csak akkor legyen tejere a mettayaaazooy, ha a templomba mégy. Mindezt megfogadlak a fiala ok Hanem a jegyző it kioktatta őket At történt ugyanis, bogy midőn maaoap az anyakúny,vezetőből akartak me„ni, rajuk izent a jegyző, bogy ko azoru nélkül ne merjen a menyaszony menni; meg a ciganjt ia houák magukkal- Ugy is történt. Csakhogy a plébános megiatta at ab-lakabol. bogy hogyan mennék a jegyző elebe, éppea lorditva, mint a bogy neki ígérték Kern r.ods. ha megharagudott érré és midőn a fiatalok a templomba mentek, erős hangon lá-
spanyol viaszk. Annyi az egész, hogy valahogy betámolygott Keszthely nagy-vendéglőjibe, s a miat a fáma bestéli — el lett volna ájulva. Én ugyan nem hiszek a rossz nyelveknek, de annyi tény, hogy nagyon ecetazagu volt másnap. — Ott a vendéglő kies kertjében aztáo elkezd\'ék a tejet inni annyira, hogy Keszthelyen azóta felment a sajt ára. — Miután egy kisebb fajta trennin-get tartottak, a melyben ugyan Polgár nem vett részt, elhatározták, bogy visszatérnek Kanizsára bár nem sziveseo, mert most egy szuszra körül kerékpározhatnák a világot, de tekintettel a vidámból szomorúra vált Polgár Saiyi terhes állapotára gőzzel fognak viaszatérni. Föl is kapaszkodtak a kupéba, miután a repülő gépeiket kellőképen elhelyezték éa a gőzmasina szerencsésen baza hozta ökeL Meglehetősen lehűlve eikeztek meg. Teljesen lemondtak most mar azon magasztos tervről hogy kerékpáron nézik meg az ezer éves kiállítást, Kiss PiiU szomorúan hajtogatja .bogy most már a XIX-ik század végén .Oroszlánok i„ szülhettek nyúl fiat!" — Mihciozus Célzás Kiss uramtól,.de hát to\'e nem kell felvenni. Mint krónikás oátor vagyok feljegyezni, hogy a nemes kerékpáros banderisták közül Boda Franci és Gy.rmaty Guszti vonniuk be Nagy-Kanizaára biciklin. Hiába .Hu-íyay* kivivu az egri nevet. Éljen II így tortéot meg aj első és utolsó kerékpár kirándulás N agy-Ka nizán ontok születése után 1896-ikév juaitu hó 2-áa Nyugodjék békével 11II
flamingó.
madt rájuk, sőt, omt a tanuk állítják, pisa kos belyoek neréate volttá az anyakönyvvel hivatalon helyiségét. Ezért azután a jegyző, ki fa-asi tiaates bagyomanjok azennt Igen jő* barátja a plébaaosaak, bepöróite öt. — Ezt a pört tárgyalta szerűn a nagykanizsai törvényszék, mely Tnpamme.- Reraó hatbatőa védelmére négy napi áliamfogházra Ítélte Féket. Gergely zaidi plébánost, kt egyébiránt fölebbeaett.
— Egészségé éa Sztpa«|B ellen nagyot vét-kenk mindenki, aki kríuka nélkflt használja a sxelteben-hosszában hirdetett és laikusok által ajánlott azépitő szereket. E tekintetben "jéagyarországon még nem volt tanácsadó : csak mióta dr. Jntaaay József, az ó<azes gyogytndományok tudora éa specialista bőrgyógyász külföldi tanulmányai alapján különös szakmájává tétté az orvosi kozmetikát, csak azóta talál a közönség szakembert, ktbés komolyan éa teljes bizalommal fordulhat a Szépséghibák el tá vo litáaa. a bőr ápolása és a szépség megóvása céljából — A kéz* és arcbőr derraaága, tisztátlansága, szeplő, májtolt^Jtnyajegy, lencse,
; azemólrs, b ő ra t k a (mitesszer), pórsenes (wimmerli) izzadás, hajkorpá, hajhullás, ltelléüen szőrök (női t ajusz és szak ál)
j atb. nem caodaazerektő! múlnak el, hanem csak czzzera orroai kezeléstől, ügyaaintea a szépség megóraaaaak é. feaurtásának titka 1* c.ak í bőr (leint- helyea ápolásban (mosdát, szappan, arcpor stb megtálasvtsss, rejlik, ami agyén es kor szerint változó. Dr. Jntasay lakik B u-dapestea, VII. E r s s é b e t-k ö r ut tg, rendéi 10-1 3—5 Levelekre válaszol.
— KI akar egy éves önkéntes lenni ?
Olvassa a hirdetést.
• . . •
Irodai oua.
£ rovatban mes jelent irodalmi termékek kaphatók 1FJ. WAJDITS JÓZ8EF
kőnyvkereskedéiébea Nagy-Kauizsán.
— Paraiuesis. Irta Kölcsey Ferenc. A legnemesebb ttzivü, a legtisztább lelkű Kő csernek ez az aranykönyve telve ax élet bő csesség szabályaival, a legajáol-hatóbb o\'vasmany a f-jlődő gyermeknek. Megnemesbedik ettől a szive, meggazdagodik az értelme. S a bölcs mondások s/ivébe, eszébe vésődve, biztos vezérlő gyanánt kalauzolják életét. Nem volna szabad, hogy legyen szülő, kt ne olvastatná újra és njra ezt a magasztos intőlevelet gyermekével. Nem volna szabad. hogy legyen tanitó, ki ne Kölcsey Paraiuesisét adoá tanítványa kezébe, midőn e/. az életbe lép. Örülünk, hogy mig eddig c«ak iskolai könyvekből \'tehetett megismerni, ez u\'áo könnyen megszerezheti mindenki ezt a megszerzésre eléggé nem ajánlható kis könyvet. Fi<chel könyvkereskedése igen c i n an, kemény táblába bekötve adta ki. Ara 40 kr.
— Jubiláló százesztendős könyvkereskedés! Az országszerte ismert Lainpel tt féle (Wodiáner és fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedés és kiadó-hivaul, Budapesten (Andrássy-ut 21 szám,) ezidén — a milleniummal egyidejűleg — üli meg százesztendős fennállásának a mai kereskedői világban igazán ritks, szép ünnepéi. Ez alkalomból a tekintélyes magyar cég, mely az ezredéves országos kiállításon is annak öt csoportjában vesz részt, eddig meg-jelent kiadványairól egy illusztrált katalógust bocsát közre. Egy gyönyörűen és fraocia módra kiállított könyvjegyzék tudományszakok azeriot van rendezve s végén betüsoros cimmoUtóval ellátva. Beone van a Lampel-Wodianer cég története ia A melléjeadott tudományszakok szerinti ststisztikai kimutatásból érdekes megtudnunk, hogy a magyar Un-és ifjúsági irodalom körűi nagy érdemeket szerzett kiadócég ez idöszerint nem kevesebb, mint 1-495 kiadváoynyal 1769 kötetben s azonfelül igen számos térképpel, szemléltető képpel, rajzmin-tával stbvel gazdagitotU irodalmunkat.
— A magyar nemzet története. Az .Athenaeum* r. társaság kiadásában megjelenő ,A magyar nemzet története" cimü tiz kötetes munkának (millenniumi kiadás) 69, 70. és 71. füzete megjelent, melyek Fraknói Vilmos dr. ,A Hun.vadyak és Jagellók kora* nagyszabású monográfiájának, a vállalatban a negyedik kötetnek, {folyatását képezik. A tudós szerző Bunvady László kivé-gezteiésének és V. László halálának körülményeit nagy részletességgel ilja le és a köztudatban elterjedt felfogással ellentétbeu kimutatja, hogy V. László a pestisszerü járványnak esett áldozatni bárom nspi betegség után és nem méreg áltel ölték meg. Ezután megkezdi Fraknói Vilmos a harmadik könyvet, „Hunyadi Mátyás király" dicsőséges uralkodásának történetét melyben Mátyás királylyá válaszutásátói kezdve, Mátyás kiró ynak a pártütőkkel, a császárral és a törökökkel folyutott küzdelmeit irja le és a csehországi háborúkig halad. Az élénk leírást eaen kívül erre a korszakra vonatkozó számos képes ábrázolat ia emeli, a melyeknek nagy része ezúttal jut először a nagyközönséghez. így mindjárt a 69 füzethez Sebedéi krónikájából ,Róma középkori látképe\' és a párisi Dreyfuse-gyüjteméuybe« őrzött ere-
deti után .Beatrix királyné ifjúkori mellszobráénak fécyuyomaU; a 70-ik füzethez pedig Matejko Jánostól a Magyar Nemzeti Muzeum képtárában levő .A váronai csau" olajfestaiéoy pompás szin-nyomaU, valamint a velencei állami levéltárban őrzött eredeti etán .Mátyás király 1478. október 28-án IV. Sixtnj pápához intézett levelének* sikerült hasoomása van csatolva. Egy füzet ára 30 kr Előfizetés cegyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr. Félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr Kapható minden hazai könyvkereskedésben. Az elóűzetők minden szom-batoo egy-egy iQ-.etet kapnak.
¥eg yes
— Sok évi megfigyelés. Emésztés gyengeségeknél és étvágyhiánynál álu Iában minden gyomorbsjnál, a valódi „Xoll-féle seldlltz porok" bizonyultak a legsikere^i beknek a többi szerek fölött mint gyomor erősítők és vértisz-titók. Egy doboz ára I frt. Szétküldés naponu utánvétellel Moll A. gyógysze rész cs. és k. szállító, Bécs, I Tnchlau-ben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítménye kérendő az ő gyári jelvényével és aláirsával.
— Budapesti kiállításra utazók agyelmébe! ¡TELETI J. cs. és kir. az. hírneves sérv^ötö specsialista g y á i i czégtől Budapest, IV., K o-r o n a b e r c z e g-u t c * a- 17. sg. azon értesítést vettük, miszerint nevezett czég jó eleve gondoskodott sz iránt, hogy a budapesti ezredéves kiállítás alkalmával számos vevői által előre láthatólag tömegesen történendő megrendeléseknél is szokott pontossággal és a megrendelők legnagyobb megelégedésére megtelelhessen. — E czélból fenti czég Budapest, IV, R o s tél y-u t c s a i (Károly lakunya 15 ) műhelyében munka azemélyzetét kettőztette, mely minden idejét a személyes utasításra és mérték szerint megrendelendő csikkekre fordítja. Nevezett czég készséggel meghívja a t. közönséget ezen gyári műhelyének megtekintésére, bel ouuden megrendelő személyesen meggyőződhetik a számára készítendő köt- vagy múscer lelkiismeretes, pontos és szakértő \'kiviteléről. Különösen gonddal és elismert mü értéssel készdinek ittalegnjabb szerkezetű l e s l e g y e n és z eti készülékek, Hessing rendszerű miederek és mas orthop aediak fűzők, nyújtó és járógépei műlábak és müleges kezek (amputálukuak) val amint minden e szak -mabau vágó orvoesebészi acél áruk, villany gépek stb. Mind-ezeo naját gyártmányú készülékek, kötszerek és gé péknek mintái a legnagyobb választékban megtekinthetők e kitűnő czég kiállításában IV. csoport köz-egészségi pasillon. Egyutui a t közösség figyelmébe ajánljuk nevezett czégnek e napokoan megjelent mil-leniumi nagy KÉPES ÁRJEGYZÉKÉT, mely nagyszerű kiállítana, de különöseo tartalomdús és sxaktuds\'os összeállítása által a szakavatott körökben méltó feltűnést kelt és melyet a czég Ingyen, bérmentve és borítékban küldi bárkinek a ki azt megkéri Ugyanott megrendelhető a czég lőnöke KELETI LEÖ ur által irt: sérvek keletkezése* gyógyítása stb. czimü értekezlet, mely sérvben szenve dőknek igen czélszerü és tudnivaló fel-viágositást nyojt. Vagyontala ok-részletfizetésre is tehennek megrendelésket. Ispételadóknak lehető legnagyobb kedvezmény. 0 z 1 e t i elv: Saigoni pontos klizo J-gálás, legjuUnyosabb arak.
— H. B. Bpest. Eálbtáai sétája é hétre i késett
Felelős szerkesztő és kiadó -Ifj WAJDITS JÓZSEF
KI ylltter.«)
Hirdetések.
Hamisított fekete selyem. Égessünk el j egy mintát a Tenni txándékolt selyemből, és j a hamisítás rögtön kiderül: Mert mig a valódi a-jol festett selyem az elégetésnél \' nyomban ösnepödörödik és c«ak hamar kialszik, maga után csekély barna hamnt hagyrán: adtii< a hamisított selyem (mely ! zsíros azioQ szalonnás lesz és könnyen törik) lassan tovább ég tminthogy rostszállal a • festanyagtó! telítetten tovább izzanak) és sötétbarna hamnt hagy maga után, mely valódi gelyem modjara soha össie nem pödörödik, csak meggörbül. Ha a valódi selyem hamuját össxá nyomjuk, elporzik, a hamisítványé | nem. — Henneberg ti. (cs kir. ndv. szállító) selyemgyára Zürichben, házhoz •zálliiva, póstaber- és vámmentesen sziveseu ; küld bárkinek is mintákat, akár e;yes öltö- \' nyökre való , ak»r egész végekben levő va- | lódi selyem«sóveteíből. S»Ajciba czímzett le-velekre 10 Icros-, é* levelezőlapokra 5 kros \\ bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt j megrendelések pontosan elintéztetnek.
Vese, húgyhólyag, húgydara és köszTen/bántalmak ellen, továbbá a belégző és emés ztti szervek hoi ntos báatalmainál, orvosi tekintélyek álul a LtTH ION-FORRÁS
SALVATOR
sikkerrel rendelve lesz. Húgyhajió hatású!
Kellemes ut! Kmfei emeszítiető!
Kapható ásváuyvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban ^
A SalraUr-fo.-raa I gazg. Eperjesen>
PERL ARNOLD, Győr sr. kir vá ros törvényhatósági állatorvosának
JOCKEY FLUIDJA
Mádén jazdaaajbaa aelkllizketetlM
Biztosan ható szer a túlerőltetett állatok izmainak folytonos jó-karban tartására, valamint a kime rfllés. fáradság, izomcsúz, vállbéna-ság, időszaki sántaság. a végtagok lobos bánulmai és merevsége eseteiben. Számos köszönőirat bete kiütésre áll.
FőrakUr Szentmihályi Gynla cyógyszertárában Györött. E(cj űvej ára « kor
Krondoi*fi savanyúvíz.
Stafáala traairökiaaé forrás iá 11 \'fi U Ö S)«S)TÍZ,
kedvelt asEtali viz. Kifj-Kiiiittii Bilden lúztrkírtslíiléski kaphatö-
UUs-szállilás

| »I E rovat alatt köalöttékért nem vállal fe-lelőaaéget a Szeri
^tBttii-yiwyort
Utazási díj Xk. 120. R. Mügge, Stettin Unterwiek 7.
Grand Hotel National,
Bécs, Taborstrasse.
Régi hírneves egyetlen nagyobb szállója Bécsnek, melyben sem szolgálat, sem világosság nem lesz számítva, 200 szoba 1 frttól felfelé, fürdők, sürgöoyhivata! és telefon, indóházak és gőzhajó állomás közvetlen közelében vannak. Olcsó árak, hosszabb idózés után egyezkedés szerint. On parié toules les lanqacs modernes.
A HARHAMMER
igazgató.
F. M. MAYER
propru\'taire.
A félév lejártával figyelmeztetjük a t. olvasóközönséget, hugy alulirt könyvkereskedésben megreodelhetó mindenféle bel- és külföldön megjelent szépirodalmi-, bir- és divatlap az eredeti árban s ezenkívül az előfizető az utalványt s erre szükséges bélyeg árát megtakarítja, mert ezekért nem számitrnk fel semmit.
I89B. julius—szeptemberi negyedre :
Szerkesztői Bzaaetek.
— 8. A. Köszönettel rettnk. — Ütjük továbbra ia
— ,8a .... dalaiból. Legközelebb sorát
— Fehér rőaaa. \'Jobb szeretnénk helyette egy kis dalt közölni Olyat kfüdjőa.
— 8. V. Bo da p esi. Köszönet. ^
— Cs. I urnák Nagy-Bajomban. Jobb aae-tétaém, ha már vége volna az egész dolognak. Végre la egy társadalmi heti lap nem adhat hosszas éa tudományos polémiának helyet. Háta Istennek, vannak már tudományos folyóirataink, melyek szireaen nyitnak tért szakaiéra dolgo-aatöknak. Csak a kicsinvaskedések éa aiemé-lyeakedéaek elől zárkóanak él. De ezeknek éa sem nyitok tért lspoqibaa. Azért b. cikkelyét illetőleg is alig Ígérhetem, bogy közöl* hessetn szó szerint. Kérem vegye caak minél rövidebbre a dolgot, mm legfólebb két folytatáat adhatnék köxra. .
Budapest . . Budapesti Hírlap Egyetértés . . Fővárosi Lapok Magyar Hírlap . Magyarország Magyar Újság Nemzet . ... Nemzeti Újság .. Pesti Hírlap
3.— frt
3.50 ,
5.— , 3.50 . 3.50 , 3 50 . 3.— ,
6.- . 3.50 . 3.50 ,
Pesti Napló . . f 4 50 Szabad Szó . . . 3.— , Neues Pester Journal . 3 50 „ Pester IJojd . . . 3.50 „ Neues Freue Preaae . 3.50 Extrablatt. . ... 3.50 .
Ugyszintéa Fliegende Blatter, sorolt lapra előfizetéseket elfogad
Budapesti Bazár Divat Szalon Divat Újság . Évszak . . . Gyermekdivat . Magyar Bazár
2.50 frt
1.50 „
1— .
1.— „
—.50 ,
1.50 „
Patyolat.....— .50 „
Wiener Mode . . . 1 50 ,
Modenwelt .... —.75 „
Grosse Modenveit . . —.75 ,
Berliner Bazár. . . 1.60 ,
Illustr. Frauenzeitung . 1.60 .
Elegante Mode . . . 2.06 „
Frauenfleiss .... —.50 .
Universal Modezeitung 2.88 ,
Élet, Uj Idők s bármely itt fel nem
IQ. Wajdits József
könyvkereskedése Magy-Haiiizsáti.
! Az előfizetéseket lehetőleg e hó 16-ikáig tessék eszközölni!
XXXV. ÉVFOI.TAM.
1896 JUNIUS 10 ín.
Aranyérmekkel kitűntetve
El só es és kir- kizár, szabadaha
Aranyérmekkel kitüntetve
OÜILOKZAT-FESTEK-GYAR
KRONSTEíNER KAROLY WIEN, HL Haupt.trasse 120 szám, saját házában.
Főherczegi és berezegi ^ ^^^^ ^o\'
illetőleg teljesen hason* az ...jmáz.lá.n.z, - «in.alapok es „a.zna.ati uU
sitások ingyen és bérmentve küldetnek.
k-r.es
Hatéságilag engedélyezve!
Ki akar egy éves
Snkéntes lenni ?!
Mindazon ifjak, kik a megkívánt iskolákat nem vécézték, elókészült-ségükre és foglalkozásokra való tekintet nélkül megszerezhetik az egyéves önkén tesi jogot. Programm ingyen és bérmentve.
Lichtblan Albert
igazgató
egyéves önkéntesi tanfolyama DEBRECZENBEN.
Mayer Adoll
cs. és kir. őrnagy felügyelő.
Születési év közlendő. A ki már s<jr alatt állott, föl nem vehető.
cseppek
nagy szertlen hatnak gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és áttolánotan
házi és népszer.
A gyomorbetegség tOnetei: étvácytí-
fertujtság, savanyu. telbífTÖgés. hatmenés, gyomorégés, felesleges, nyálkakiválasztás, sárgaság, undor és hányás, gyomorgörcs
• Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a menvnviben ez a gyomortól szármázott, gyomod»Itariioiésaál ételekkel -s italokkal, giliszták, májbajok és klmor-rhoidáknál. •
Emlitett bajoknál a JIárlarz?JII Kjonioreneppek evek ota kitűnőknek bizonyultak. a mit száz meg száz bizonyítvány tanusiL Egy kis Oveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy Oveg ára 70 kr. \'
Magvarországi főraktár: Török gyógyszertára Budapest, Király utcza lá sz.
A védjegyet és aláirást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket lessék elfogadni, melyeknek burkolatára zold szalag van ragasztva a készít6 aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonvitom*.
A Háríaczaüi ^■irciippik valodian kaphatók. f
NAOY-KASIZSÁN : Práger Béla és Be" lua Lajos gyógyszerészeknél BARCSON Kohut Sándor gyógyszerésznél.
FE HER A. ADOLF
►ürs rzip-fclsifíwk gúri ratlin
-aafyhaa él Ueaiajtbaa -
BCDAFrST, VII, kara£«si-*t 49 I NafJ raktár minden-
czlpészkeliéltek
ás uját káaxitméayQ
aifWelsöráuWi1.
>\'acj káf<> arjasyzákM mott jelent Bar. melyet kiránaira bérmentre kftldftk, ttj-wenmiod mittdazoa, a kiállitix alkalaáral
teljareodS eúp^a- éa catanylia-mester nr»k-ajánlom bőrrák táromat meftekintéirr
MeffrendMÍMik portAn ta vasúton rnaki* tuAnvU nWtdt ""\'"■t lelnek
107/896.
Hirdetmény.
Nagy Kanizsa város rendezett tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, hogv a város alsó és felső erdei, valamint az alsó és felső nyiresi területeken, külöo külön, a vadászati jog_ 1896. évj augnsztus 16-tól számított hat egymás ntán következő érre f. évi junius 30-án d. e. 10 órakor a városház dísztermében, a legtöbbet ígérőnek, a városi képviselő testület jóváhagyása fentartása mellett bérbe fog adatni.
Az árverési feliételek a városi kiadóban, a hivatalos órák alatt megtekinthetők *
Nagv-Kanízsán, 1S90. május 2.
A városi tanacs.
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban.
áímás V AR A ZSD-TOPLICZ A
a
Távírda
Zagoriai vasút (Zágráb-Csáktornya).
Dr. Ludvig udv. tanácsos tanár állal elemezve 1894 58 fok Cel.iu.t meleg íorráa. Felülmúlhatatlan hatással van a rheumatikus. ízület bántalmak, köszvény zsába, titkos betegségek, bőrbajok és görvélykóroál sat. IVÓGYÓGYMOD köhögés, mellbaj. máj, vese, gyomor és aranyerekre, sat.
i Villamgyógy. Massage.
A gyógyintézet minden kényelemmel, egész éven át nyitva. Nyári idény május 1-től okt. l-ig. Nagy park. Kiierjedt fekvés, állandó térzene, táncz. hangverseny sat. A varazsd topliczai vasúti állomáson naponta a vendégek számára omnibus, kocsik. Megrendeléseket a fdrdőigazgatóság készséggel teljesíi. — Orvosi utasítással dr. Longhlno A. fürdóorvos szolgál.
Prospectusokat ingyen és bérmentve küld a fflrdöigazgatéság

STEYER
;yágyiatéz6t
Tóhel-fO nlő
Grácz mellett.
Idény: május—«ktober.
330 aéter a tenger szine felett
2 vasuti állomás.
GrftrxbM kocsival egy óra. Posta és távírda állomás.
Reg ¡.«mert vastartalmú (acrotherme) aczél-forrás 3D fok C meleg 23 fok (R.125 tok C. és 20 (R ) méntekeit klíma, erődítő erdölevegő, kiterjedt fenyveserdők. gyógyhatas : idegbántalmak, neo-rasticzia. ideggyengeség. hátgerinczbeteg*eg, hysteria. görcíók, neoralgiczi stb. Női betegsegek: vérszegénység. bél és hólyag c&tar. itb. Igen ajanlbató Qdülóknek és gyenge gyermekeknek, Myógjeatxköz : külön gyógyterem. nszóbazio. kádfürdők melegvízzel, lenyűfürdók, villamos fürdők, massage, zuhanygyógykezelé* saf. Olcsó étkezde es zene. szobák, villák, gyógyterem Kitűnő lakások, egyei Kimerítő prospectu* a fürdőigazgatóságnil ingyen és bé.-mentre.
Dr. Blumayer Sándor univers orvos, tulajdonos
^cxxxx:poooncxx>aoocxxxxxx)aocxxxxxx2pooooooog
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A., védjegyét ós
alairaaát tünteti fel. A Mail A -féle Scldtitz-porok tartó« gyógyhatása a legmakacsabb gyoaor es al-testbáataimak, gyomorgörcs ¿s gyomorhév, rögzött székrekedés, mijbántalom, vér-telaiás, aranyér és a legkülönbözőbb oéi betegségek ellen, e jele« háziszernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti de beznak I frt e. é.
Hamisításod törvényileg fenyíttetnek.
\'Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
Iii ni ment. Capsici comp.
Ezen himeves háziszer ellentállt az idő megpróbálásánai, mert már töbfc mint 25 év óta megbizható. fájdalomcsillapító bedőrzsölesként alkalmaztatok kSszve-nynél, csúznál, tagszaggataanál és aeghiléseknél es az orvosok által bedórz-solésekre is mindig gyskrabban rendeltefck. A valódi Horgony-Pain-Expellcr gyakorta Horgony-Liniment elnevezés alatt nem titko6 szer, janem igazi i»épszeri_ háziszer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni 4© kr^ 70 kr. ée 1 frl üvegenkénti árban majdnem minden gyógyszertárban készletben van; főraktár: Török József gyógyszerésznél Budapesten.
Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértékű utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Horgony" védjegy nélkül mint nen valódit utasítsa vissza. _
RicJrter F. Ad. és táraa, ceász. m kir. irivari «záilitók, Rodolstadt (Thunngia).__
ÍMOLL"FELE FRANCIA!
tf BORSZESZ ES SÓ
Csak akkor V&lödi, 114 ,DÍO<legyjk Oveg MOLI» A. vw.ljegyét fOiit»-ti fel ¿s
" . -A. Bell* el irata nnozattal van Tárva. A Moll-féle frae-borazesz ét sé nevezetesen mint fájdalomcsillapító bedörzsölesi szer köszvény, csnz es a megbules egyé. következményein¿1 :egi«meretesebb népszer — Egy ómo-tt ero^t; iv9§ ara 90 kra¡ezir ____
Moll Salicy] szájvize.
(Föalkatréaze • ÍCzoIysavas szikaó.) A miudeuna i axáilisztitásnal kQbVnósen fontos bármely kom gyermekek, mint felnőttek sxamára; mert e szájvíz a f»gak továl»bi épségét biztosítja ■ egyszer«raiud órazer logfájaa ellen. — Egy Moll A rédJogyé»el ellátott üveg ára : 60 krajezar.
Buziás
elsörano oooffll
Fürdőidény i
Hajos 15-tól október 1-ii-
(691) Mali
Fóazrtküldéa-gyogyszeresz. cs. és kir. udvari
szállító állal,
Bécs: I., Tucblauben 9. sz. VMékl ••freaáeláaek aaf.ata paa aatáavát nellatt ttljeiitl.lasfc
A raktárakban tessék határuzolt in MOLL A. aláírásával és
Vüághirü lápfiirdők és aczélforrások
hasonló a Spaa, Pry mont, S h w a 1 ha c h és^í war tb i aczélfor-rásokkal. kitűnő meleg és hideg vasaeaélRri^ői vei, mór éa áa-ván y fürdőkkel tülíörlürdórel és u s zjj^d á v a I. — HIDEGVÍZ GYÓGYINTÉZET, és massage. IVÓKÜKA kiiünő eredménynyel vérszegény s é g. i d ül t g y o m o r- éu bé 1 burt)\', h o m o k, k ó- és vesebetegség, bujakór, csúz, köszvény és fej fájások kai atb.
BUZIÁS gyógyfürdő vaau\'i áhmás Te m es v á r o n á t. Tár-aaskocsik azá lomásná1. Ál ami hivatalnokoknak kedvétmény. Pazar villamos világítás a 80 holdnyi év.srátados parkban. Kflrdői zenekar. Elsőrendű konyha és kávéházi italok. - Afü rdőn álla:dó hírnevei nőgyógyász van. — Mérsékelt arak. — Ismertetéseket kívánatra ingyen é.< készséggel szolgál a 27276
FürdéIgazgatóság Bnziáson, a hova a szobatn\'grendelések küldetni kéretnek.
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosanfeld Adalf 6J Fia.
ooooocoooooocooooooooooooooo
Jelentés.
A cs. és kir. hadsereg és m. kir. honvédség Sopronban, Szombathelyen, Nagy-Kanizsán és Kőszegen állomásozó C\'.apitai és intézeteinek
széna, szalma, fa és kö.széiiszfikséglete biztosítása végett 1896 sztptaabar l-tél 1897 augusztus végéig terjedő időtartamra a cs. és kir. hadsereg ellátási raktáránál Sopronban 1836. évi jullus 6-áll d. a. II érakar írásbeli ajánlat versenytárgyalás tartatik, mire vonatkozó feltételek megtudhatók a .Budapesti Közlöny*. „Pesti Napló\', .Pester Llovd". .Nemzet", .Köztelek\', .Magyar Géniusz", ,Egyetértés\', .Képe« Néplap", .Magyar Újság1 és .Vasárnapi üjság\'-ban megjelent teljes hirdetésekből.
Bővebb felvilágosítás a soproni ellátni raktárnál, valamint Sopron és Kőszeg szab. kir. városok hatósága, úgyszintén a megyei hivatalokhoz Sopronba, Szombathelyre és Nagy-Kanizsára beküldött erre vonatkozó feltételi füzetből tudható meg Ilyen füzetek beszerezhetők databenkint ,60 krért az Ellátási-Raktártól.
Sopron, 1896 júoias 16
K a. K
Hilitä- Verpflegt Magazin in Oedanburg.
1 SS3-1 ls; év Ota ismert
HEUGEK KÉI.E OKVOM
KÁTRANY-SZAPPAN
orvosi lekiotélyek által ajánlva Au<ztría-Magyarorszázban. Franczia-ország, Németország. Hollandban, Scbweiczban, Romínban atb már tíz év óu fényes sikerrel hasrnáltatik.
\\
mindennemű bőrkOleget
uiint
mint szinte az arezbőr mindenféle tisztátlanságaí ellen különösen a rüb, az idült és pikkely sömör ellen a knsz, a sömör repedvény, a fej éa szakái ellen, a szellő, májfolt, úgynevezett rezea orr, a fagydag, a iábizzadás, a gyermekek valamennyi külső fejbetegségei ellen. Ezen kivi) a bőrt tisztító mosdószer ajánltatik.
ára darabonként használati atasitassal együtt 35 kr.
i Berger féle ká rány szappan 40*|, a tömény (.kátrányt Ur talmaz, felettébb gondosan van készítve s lényegesen különböző a minden egyéb, a kereskedésekben előlordu\'ó kátrány szappanoktól mert ezen szappan 35*^ gliczerin anyagot tartalmaz finom illatszere»
Csalások kikerülése végett
(yöfjaaertárakbaa víláfnaan BE ltGEB-réle kátriny-aaajip.. kéméi a ngi\'lni kall a aáld caomafuláara
Sáíos okaáirijal. kitiateUclfU »fai Kuellöii liillitisu t^-hu-
Egyeátll helyett« a kel- éa kftlFSM réaaére:
G. HELL w*oy. TROPPAU t^í^íT
Nagy Kanttsán Práger Béla t Belus Lajos gyigyszerétznS.
o o o o o u o o o o o o
8 o
O C
o o o ü o o o o o o c o a o o
Nyomatolt Ilj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kaaízsán.
OOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOO
NAGY-KANIZSA. I896.junius 27-én,
26-1K sz&m.
KlifitrttMi ár:
Egrax im . . . fi frt — kr
Fél évre . . . . i In 50 kr KamUn* . . . 1 Itt-41 kr ül" 10 kr. HIKDKTÉ3ES
r
5 hasiboa petitsorhan 7,
s miuden további sorért h kr.
NYILTTEüBEN
petit toronként 10 krért vétetnek lel. Kincstári tl.^Cék nundeu egye« hirdeujsert 30 kr. üseteudő.
XXXV. évfoljm
A lap szellemi ¿t anyagi ráaxál illető miadea közleménr IIJ. W.j. dlta József tzerkesztö-kisJó »e ráre címzetten Kagf-Kaalzaara bérmenUb ÍMéáeadik
Bérmeotetleo levelek npm íi-fiJ útnak el.
Kéziratok Tituaaem kftldeUek
,a , nagy-kanizsai keresztény jótékony
megromlik. A javulás, melynek kezdő és kiinduló pontja saját hibáink felismerése, lehetetlenné válik. Ilyen módon rontja meg a helytelen szeretet azoknak a szivét, lelkét, a kiknek őszinte javát kellene óhajtania, kiknek boldogsága érdekében a legnagyobb áldozatoktól sem volna szabad visszariadni.
De hiszen melyik szülő az, aki nem áldó\'.na gyermekeiért? f
Ruhával, étellel, itallal, minden szülő ellátja gyermekét Sőt némelyek drága kosztpénzt is fizetnek érettük. — Nem áldozat-e mindez?
Glhisszük, hogy az; de-mindezek nél igazibb áldozatot kell a szülőknek gyermekeikért hozniok: magukat kell nekik áldozsiok a családi élet szentélyében.
Ezt nem teszi a szülők legnagyobb része. Ebben rejlik gyermekeink sok hibájának forrása, iskolában való előmenetelük kevésbé kielégítő voltának legtöbbször az oka.
Hiányzik gyermekeink legnagyobb részénél a családi nevelés, melyet pedig nem pótolhat, legfőlebb csak igen kis mértékben, — semmiféle iskola sem. Az. édes anya szeretete, az édes apa jóságos szigorúsága, mindkettejük gondoskodása, hogy a gyermek csak jő példát lásson, jó szót halljon, jó társak közt forgolódjék, — ez az, ami a családi nevelést teszi. Ez a nevelés óvja meg a gyermeket mindattól, ami ártatlan lelkét beszennyezheti, s lelkével együtt szivét-eszét megronthatja.
Csak a ki a gyermekek közt forgolódik, a tanító tndji .azt, hogy mily kevés az a gyermek, ki ngy kerül az iskolába, hogy ne vinne oda már a családból olyas valamit, amit csak a leggondosabb utánjárással irthat ki, vagy ki sem irthat belőle.
~f~ A. nagykanizsai ,,Ipar-Testület", ,a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság", a „Koto" takarépénztár
részvény-társaság", a .nagy-kanizsai- és galambokiönkéntea tűzoltó-egylet*, a .nagy-kanizsai kisded nevelő egyesület" a , nagy-kanizsai tanítói járáskör"
nőegylet* „n kanizsai izr. jótékony nőegylet», .szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán égit*-» .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kttlválasztmányának hivatal«""lmja
HETENKÍNT EGYSZER, SZOMBATON MEGviELENÖ VEGYES TARTALMÚ H E TIL A P.J
Az iskolai é? vé?éa
Nagy Kanizsa, 1896 jnnína 27.
(K. L) Még egy-két nap s bezáródik az iskolái év. A tannlók, az aprók is, a nagyok is, örvendező vagy aggodalmas szívvel viszik haza bizonyítványaikat. Otthon a szülők mar várják őket. Talán először várják az egész iskolai év folyamán ilyen izgatottan gyermekeiket. Mert bizony sokszor nemcsak várni nem szokták, hanem tudomásul sem ve szik, hogy gyermekük már otthon vau.
Hanem az iskolai év bezárásakor várják őket, — sót érdeklődnek is irántuk : első dolguk, a bizonyítványukat megnézni. Utána a bizonyítvány minőségéhez képast következik a dicséret vagy megrovás. Csakhogy, itt a szülők sokszor igen téves okra szokták vissza vinni >z eredményt.
Tisztelet a kivételeknek, igen sokat léírevezet a gyermekek iránt táplált szeretet A jeles eredmény majdnem kivétel nélkül a szülők kritikája szerint egyedül a nebulók érdeme, a meiyhez sem az iskolának, sem a tanítónak semmi köze. Egészen mása kritika iránya és vonatkoztatása a rossz tanulóknál. A rósz osztályzat. s a belőle következő bukás oka a legtöbb esetben a vezető tanító rossz akarata, igazságtalansága, tudatlansága, a kosztadó goodatlansága s ezer féle ok. Magában a tanulóban sajnos, csak igen ritkán szokás keresni vagy meglátni a hibát. Ennek aztán meg vannak a maga rosz következményei. A kellőleg meg nem büntetett tanuló egyrészt megmarad régi lustaságában s tovább bukdácsol, másrészt hozzászokik a maga hibájának okát másban keresni, tévedéseit, bűneit hazugsággal, mások rágalmazásával palástoloi, s így nemcsak ellustul, hanem szivében is
Kis magból fesz a terebélyes nagy fa. Kis hibából a lélekölő bta
Szívleljék ezt meg a szülők, kifiit igy az iskolai év végén, mikor egy esztendő jó avagy rossz felhasználásáról számolnak be gyermekeik bizonyítványaikká
Kiállítási séták.
IIL
A faluban kórház is van, minden szükségessel berendezve. Szép fehérre meszelt épülei a lálu közepén, .Gondviselés" a neve.
És most .kerüljünk beljebb," mint a hogy mondani szokták. Nézzünk szét a faluban. Két utcából áll a kiállítás falója, de egész Magvarora/ágot bemutatja . Minden vidék, minden megye majdnem ott ált előttünk.
Jász Nagy-Kun-Szolnok megye építtette a szélső házat, melynek eredetije Jász-apátin áll. Mellette Csongrád megye mulatja be a szegvári magyar házat Kolozsmegve is magyar házat állított ki: Kalotaszegit. .Anno I89ö"*ben épített egyet Torda Araoyos megye: a torockói magyar házat. Somog/megye Csököly közaégbelí magyar háza áll e mellett. A kishartyání palóc házat .Isten segítségévei építette Nagy- Patyik András," a pénzt hozzá Nográümegye adta.
És most haza értünk: Zalamegyébe, Gő-caejországba. Zebrckén vagyunk a Cseresnyést István házában, amelyet .épített 1888-ba\' Ez a ház az őa magyar épi léai modort mutatja be: a rátoiformáju tetőt. A háznak verendája is van, előtte a kis kert. A szobában a novai polgár-visrletet mutatja be egy fiatal pár. míg a konyhában a kiskomáromi pásztorvi-Feletet látjuk. A mint belépünk a kis kapun, a kézi kamra melleit haladunk el, azután jön a szoba, a konyha, az éléskamra Élethűen ott áll a c,-éplő-pajta is. a lóistálló, a tehénistálló, \' a kijáró disznóól. Az ndv.roo tyúkok kot -kodácsolnak, az v.ethü bábuk ránk mosolyognak, az öreg paraszt asszony sonkával kiná ja az urát, szóval olyan kedves és éleibü ott minden, bngy nem győzzük bámulni! A konyhában szépen oda vannak állítva a konyha edények, vizes sajtárok, a mozsár, * sótörő, bent
a szobában látják a tulipántos ládáf, a fogason lógnak a parádéra szánt tányé rok, 8 hithű bazgósággal rakták körűt szentelt barkával a falon függő szent kopeket. A banya kemence elő t elüldögél a zebcckei ember, ha a hó magasan fekszik, az asszony pedig szövi a s?ép kendőt, melyből egy minta példány gyönyörű szövéssel ott lóg a fogason.
A bábokon kivül egy eleven lakója is van a zebeckei háznak, Pormány István a nagykanizsai főszolgabíró kocsisa, aki a kiállítási Zebeckén korlátlan or, 8 házgondnok, s kinek egyéb baja uincs, mini hogy .nem jó ilyen urnák lenni, akinek semmi dolga sincsen.* Egyébként panaszkodott, hogy az „arak" otthon nem igen törődnek a ,böc*ülettel." Lám a vasmegyeiek, meg a svábok mind kaptak haxalról leifásokat, melyben a mpgye pár sorban ismertelve van, s mit a látogatóknak emlékűi szétosztogatnak, csak a zalai ember nem tud a vendégjének semmit sem adni, .pedig a mi megyénk is van olyan, mint a rusznyákoké," mondá Pormány István, s jóformán helyesen mondta. Ajánlom az illetékes körök szíves figyelmébe a dolgot. Még nem lenne késő néhány száz egy oldalos ismertetést kinyomatni, s elküldeni szétosztás végett a kiállítási Zebeckébe hadd tudják meg a rusznyákok, hogy mink is élünk. Egyébként arra is bfisike nem kevésbé a zebeckei gazda, hogy az arcképét elhordták mindenfelé, még ta\'áa „külső országba" is, mert a látogatók kőiül sokan lefényképezik a házat speciális jellego miatt. * Zala megyével Szabolcs megye a szomszéd: Büdszentmihály szép magyar háza áll a zebeckei ház mellett. Ezt követik szép sorjában a mezőkövesdi ma tyók ház Borsodmegyéből, a szentgáli magyar ház Veszprémből. A hétfalusi Ciángóház, melyet Brassó megye, épített azt mondja hogy\'.Imádkozzál, dolgozzál, ugy lesz áldás házadrái " Szeben megye Schellenberk községe szép tiszta ijéract házat épített Tiju e ftiliMtt&l: Der Kö-nig föhrt das Schvert, der Bauer führt den Pfljg, wer da beide nicht ehrt, der ist gewiss nicht k\'.ug. — Metzenzéf nagy község háza következik most a felvidék jellegével, tteli6tte Toroniál megye -háza Nagy Jécsáról. Hohó a jécsaiak; micsoda derék svábok azok, milyen szép buc*ut
tartottak nemrégiben a kiáliitásoa. — Mintha most is latrán a szép jécsai sváb leányba mint a .Vortanz\'-zal kezében járja a hopazpolkát — Nyitra megye emeleteo házat épit-tt, padlásnak ú lehetne ugyan a handlovaiak házát nézői, de laknak benne. Román ház van a szomszédjában SzáPá patakról, Hunyadmegye építtette, ennek legalább van pajtása is, mert mellette Krassó-Szörény megye a kornyarévai házat. Torontál megye Crpajáról szerb háxat, Temes megye Vingáról bolgár épületet .mutat be, Bereg megye pedig a vereckei ruthénok fábó! épitett házát állította ki.
Vasmegye a pereslyói vendek, Bács-Bodrog megye a szántovai sokacok házát építette fel, mig Sáros megye a felvidéki tótok szegényes házikóját küldte el a kiállításra.
A falu végén ugyan ki lakhatna más mint a cigány? József főherceg állított ki egy putrit, egész családdal, az öreg dade veri a vasat, a gyerekek cigány-kereket hánynak, a cigány mama pedig szopogatja a pipaszár keserű végét. — Szivarvéget cem kérnek: papirosból vannak. — A másik falu végén a magyar pásztor életet látjuk. Ott van a liptói juhász, a debreceni és a hortobágyi pásztorok és csikósok nádból fonott kunyhója.
A pásztor élet mellé, habár kivül a falun, szegődött a ha\'ász mesterség. — Szeged városa olyan halász csárdát épitett, mint a parancsolat. A csárdás benne egy jóképű szögedi halász mester, Jo-ránovics Ferenc. Micsoda fájn illat üti ; meg az ember orrát, ha a csárda mel-i let elhalad. Szegedi halászlét főznek itt ! tiszai halakból, jól megpaprikázva, ha-: lászosan A halakat a gazda Szegedről hozatja, de mekkora halakat! Egyébként nemcsak a szegedi halászlével lehet itt jóllakni, hanem pusztaszeri pörkölttel, meg szegedi lepénynyel és\'túrós csuszávai. Az ördög tudja, hogy mit 1 rémisztgetik a vidékieket a drágasággal! Egy hatalmas bográcsban hoztak nekem halászlét; nem fizettem érte többet 60 i krajcárrá\', pedig ugyan jó volt ám. A pohár sör amit hozzá ittam, az sem | volt drágább 12 krnál. Éa ugy tudom, j bogy Kanizsán se sokkal o?c;óbb, pedig I ott nincs ám 15000 frt árenda hat hó-| napra!
T A R G A.
Bátorfi Lajos emlékezete.
— t 18»6. ápr 29. —
Eltávozál tőlünk. Drága kedves komám ! Kit u;y megszoktunk mi Hotiza évek során . .
Megszoktak szorgalmad, S a bü munkál kodást Mely óntadatban él <
S kerüli a hatást!
Szorgalmas méh gyanánt Gyajtél ismeretet; Haza irodalom S a barátság felett.
Társas életünkben — Kivált ifjúságod — Csokorazámra h nté A sok szép virágot.
Név- és születésnap Lskzi, bncsn, szüret, Paszita, disznótor Jubiláris ünnep, —
Nálad nélkül egy ses . Múlhatott el talán — . Velünk mulattál a Vidámság asztalán!
Siavadjárása volt Ekkor: .úzingyórest* Vége már! az élet Csak egy „facsingyóresx*!\'
»Zalai Közlöny"-nek
* A boldogul tnak széles jókedvéi használt •ajátos kifejezései.
Nagy a* árvasága! Érzem ezt én mint 1 e g-Régibb munkatársa I .
De még is ha hozzák Szombaton a lapot — Mit tifz tel étből már Harminc éve kapok,
Ugy tetszik hogy élsz még! S hogy !í öxtünk vagy talán 1 Szellemedet látom A lap minden során!
Nem is haltál Te még! Legalább nekünk nem; Élni fog emléked Örökre szivünkben 1
TUBOLY VIKTOR.

Szőlőkötéskor.
IrU: SÜMEGI KALMÁN. — A .Zalai Közlöny* eredeti tárcája.—
Két tömzsi, pirospozsgás lány ugrál nagy vigan a kis présház előtt. Majd ÖBSzecaimpaszkodoak 8 ugy járják, majd meg Bzétváloak s pördülnek, mintha csak a kopogóst táocolnák. Szapora lábak röpke ütemre dobban-fordu\', e hogy a vig oóta gyore dallama szóK mely csattogva hangzik cserfes ajkaikról.
A mint igy pörögnek, forognak, mesz-Bziröl úgy tetszik, mintha csak dévaj játékból botolanának, pedig hát dql-gozoak i \\
Lábuk alatt ott van a megáztatott zíúp, szélesre terítve a kéve; azt törik-zuzrák puhára, hogy jó legyen a kötés,
könnyen el ne pattogozzék, pazalni se kelljen és mégis erősen tartsa a venyigét...
A tűzfalas présház körül csomókban rajzik a munkásnép. Az öregebbje a hosszú padra kerül, mintegy tisztességből, m6rt hát\' azon a hosszú padon máskor az urak szoktak pihenni, ha alkonyat felé ki-kinéznek a szőlőbe Egykét vénasszony z szabad-tornác falépcsőin guggol, a civódó terefere közben majszolja a földnél is feketébb kenyeret. Dehogy hallgatnának, dehogy állana be a szájuk, még addig sem, a mig esznek. Második kebyerük a pletyka. Rágják a fekete karajt 8 rágódnak a mások dolgain. Meghányják-vetik az egész falu sorját, 8 jaj annak, a ki a nyelvükre kerül, leszedik arról még a keresztvizet ist
Árnyékos diófa alatt évődik a fiafalság. Kötekedő legéay pajkos leányzó mellett, könnyebb a lelkének, ha csak egy egy pillanatra is átkaphatja a karcsú derekat, 8 kebléhez szoríthatja a sikongó lánykát. Még azt is eltűri — lánytó!-nem szégyen! ha civódás közben csók rávágyó ajka csattanó csók helyett a csóknál csattanóbb villanó pofont kap, a mint az a kis leány szinte kedvteléssel röpit azarcára.
Hej. galabom, megfizeted te még ezt bú\'ásan 1
— Már osztán mért fizetném meg?!
— Hát csak azért, mert kölcsön-kenyér visszajár! 1
No\' iszen csak még az kéne 1
— Ne-félj babám, kegyelmesebb leszek, miot te voltál hozzá<n! Kenyérrel doblak vissza a kő helyett, mint a pap tanítja!
A lány elérti, mire céloz a legény. Talán örül is magában, hanem dehogy árulná el.
— ügy e költene?!... Kapsz ám majd . . . hanem nem köszönöd meg!
— Sohse kérlek rózsám 3 Ha nem adsz, veszek. Az olyan lopásért nem kerül biró elé az ember. Aztác meg ne félj, visszaadom ha kell I Vissza bizony, akár kamatostul.
Hanem hát az ingerkedés sem tarthat örökké KeskenyÜl az árnyék, meg-lippen a szellő, s az Öreg vincellér azt mondja, hogy.elég a pihenésből; vége a reggelizésoek.
— Dologra, hé. szaporán!
Maga addig, a mig a többiek szedőz-ködnek, még egyszer betekint a présházba, 8 egyet kortyant a" pálinkás üvegből, a síit Ott rejteget a vak .ablakba" a vizes .vászon-koreók* meg a po8ztószél tarisznya mögött Meg is nézi, mielőtt korlyauUna. hogy nincs-e hijja az italnak, no mert ismeri a népét, macskától nem kell ugy őrizni a tejfelt, mint attól a pálinkát. Magáról tudja. Neki Bem igaz szerzeménye a», & törkö-lica. ügy csente fejtéskor a pincéből, no de hát nyomtató lónak nem kötik be a száj át!
Ott űl; ¿brázatán ez a ravasz okoskodás. RáncoB ajka körül a csöndes vigyorgás ^nyi szemeiben röpke, villanó
láng, mint a macskáéban, mikor a tejes bögrébe kandithat. Cantri, tarlózott bajuszát kéjelegve simitja el a tolvajkorty után, 8 egyet csettentve a oyelvével ugy nyalja meg a szája szélét, mint a kis gyermek szokta a csorgatott méz után. Rajzolni való alak. Igazi kétlábú kandúr. Va\'óságos házi tolvaj.
A vén Csóriné, — a legnyelvefebb teremtés az egész faluban, — nem is hagyja szó nélkül mindezt Hiába, az ilyen vén csoroszlya hamar átlát a szitán 1 A mig a rendekhez érnek, a sánta Vincénének töviről-hegyiről elmondja, hogy milyen alattomosság rejlik a hosszúkezü vincellér fekete lelkében, melyre már rége n kezet tett a sátáa.
A sánta Yincéné ezen természetesen elkezd szörnyűködni, sopánkodni, s rövidesen ugy megszapulják a vén rókát, hogy ha az uraság csak úgy félfüliel hallaná is azt a sok kígyót békát, a mit rákiáltanak, hát menten azt mondaná neki: föl is az ut alá isi
Folytatnák a tereferét munka közben is, hanem ne szólj szám, nem fáj fejem,", a többiek előtt tanácsosabb hallgatói, mert könnyen akadhat besogó közöttük. Azután meg mikor a három kapitulációt szolgált Rtngos Dömötör bátya beszél, egész fül legyen akkor mindenki s befogja a száját 1 LegfÖlebb egy-egy katona-legény szólhat közbe-közbe, a mint a katonaélet tarka soráról beszél a Vitéz Háry János uram, mert hát nem ugy van már, mint volt régen, nem az a nap sfit az égen! — no hiszen kelet-
XXXV Éy.TOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 JÜNIU3 27 én.
A szegedi caárdával átellenben a báliipar és műkedvelők csarnoka van. Kívülről az épdlet a pozsonyi városházat mutatja. Földszint a háziipar, az emele ten a műkedvelők készítményei foglalnak helyet. A háziipar kiáilitás magának az előállítás módjának és a készi lés technikájának bemutatására is szorítkozik. Papírmasé alaknk csinálják a szalmakalapokat, kötik a kosarakat, a felvidéki tót asszonyok csinálják a játékokat és bábukst, a fehérmegyei gerencsér pedig a fazekas mestereéget llzí.
Hölgyeim, ba .önök gyönyörünél-győ nyörübb hímzéseket akarnak látni, itt azt megtalálják. Parasztasszonyok béref-nék, olyan arany- és selvembimzést állítottak ki, hogy mindenkit\' bámulatra ragad. Vannak itt misemondó ruhák, oltárteritők. abroszok, mind magasabb műízlést és ügyességet tanúsítva. Lomb-fflréazet, drotfonás, papucs csinálás. gnmbf készítmények, gyékény munkák, szővéi,, hímzés, kosárkötés, mindenféle íamurkák, bognár-kerékgyártó és asztalos készítményeket találunk továbbá itt, dicsérve a magyar ember ügyességét. ..-A* amateurök is kiteltek magukért. Nincs talán egy kézimunka, mely be ne leune mutatva. Tiszta finom dolgok, méltók a megtekintésre.
. HA»I HUGÓ.
A fógymn. tanuld ifjúság helyi tornaversenye.
Folyó hó 21-én igen szép ünnepély lolytle a katonaigyakorlótéren. Méltó folytatása volt ez az ifjúság által eddig rendezett és fényesen sikerült millenniumi ünnepségeknek A ki figyelemmel kisérte és nyomon követte azt a lelkes kis csapatot, mely vasárnap délután a gimn. udvarhelyi égéből zászlókkal dobszó pergése meí\'ett büszkén és \'katonás magatartásban, a felső városi templom meg-kerülé ével a kijelölt és kordonnal elzárt térre vonult: fogalmat és képet alkothatott magának a magyar tanulók orsrános tornaversenyéről, airól az elragadó látományró1, melyben a legelső magyar rmber, a király 3 óra hosszat gyönyörködött. Kis kiadásban ugyanolyan felvonulás, ugyanaz a tarka mozgó kép. hasonló lelkesedés éi hasonló feltünte-tése^a magyar faj életrevalóságának, az őrök Vitézi és lovagias telteit feltüntető s az ebben gyökerező hazaszeretetnek a nemzet biztató reményeiben 1
Az intézeti igazgatósági Pongrác Adolf lelkes tornatanárral karöltve, el is követett mindent, hogy méltóképpen bebizonyítsa azt. hogy a gondjaira bizott fiatalságnak nemcsak a lelki s erkö\'csi motívumok és a tudományok kultiválá-rában, de a testi erő fej esztésébeu és ápolásában is a leghelyesebb irányt törekszik megszabni és megvalósítani.
Az Így felkeltett kíváncsiság csakugyan óriás közöm éget csalt az Isten szabad ege alatt elteiülő pályatérrs, hogy egy élvezetes délutánt szerezvén magának, gyönyörködhessék a kipirult tornászok produkcióiban.
Eiefáns és szép hölgyközönség köré csoportot ulva ott látlak a város képviseletében a főjegyzőt és több tanácsost; képviselve volt a papi testület, a bírói, ügyvédi és tarári kar; ott voltak to-
kezik is a feleselgetésböl nagy di.puta, a minek még csak a napszám sem adja meg az árát. Felényit sem dolgoznak mint kellene.
Hangos a begyoldal a zajos vitától. Nyugszik a venyige a munkás kezében, szárad a szalma a .srógsfán.* Ha a vincellér rájok nem mordulna, stációkat tartanának egy egy tőkénél. Nem hiába mondja az öreg Rigó Pál, hogy olyan puha munka ez a azólőkőtés. Szaporább mellette a munkás nyelve, mint a keze. c.ak. olyan .anyámasszony embernek* való dolog 1 A férfi fogja két kézre a kapát; a kötést meg a trécaeléat hagyja az asszotiynépségnek.
De bát mikor mindig akad egy-egy olyan nép bistóriav a melyeken órák-szám jártathatják a cserfes azájukat pletykálkodhatnak hajnaltól napestig — Csak mindig történik valami a faluban fctfyszer a Liptákné ludjaí vesznek e> máskor a Cséplő ék tehene döglik meg azután a Csukáék gyereke házasodik s nem 1» aFonyóék Zsuzaikáját veszi elj a ki mellett annyira legyeskedett a télen-, \'onoban. hanem az özvegy ÍSslszárné Paomjat, mert hát ott rögtön kezére kapja a gazdaságot. Hanem\' iszen ott sem lesz valami angyali sora, megszenved őkelme azért az egypár hold földért, mert hát tüskére va\'ó vénasszony az oreg Csiarárné ki még a maga édes gyermekével is ügy bánik mint a kapca-rongyával... wázazor boldogabb lett voloa Csuka Laci a Fonyó Zsuzsival I... Igy megy ez naphosszat Délig csak
vábbá a kir. közjegyző, Somogyi Gyula és Baranyai földbirtokosok, számos ma-gán- éj társulati tisztviselő és sokan mások az értelmiség köréből.
A felvonulás után legott a programm többi pontját mutatták be a tanulók a következő sorrendben:
1. Szabadgyakorlat ok. E név alatt mintegy 6 számból álló kéz- és lábgyakorlat preciz előadását élveztük
2. Kiváló tetszésben részesültek a vasbotgyakorlatok, melyekkel ö Felsége figyelmét is magukra vonták ifjaink
3. Egyik igen érdekes pontja volt a műsornak a versenyfutás 10 csoportban, 10—10 tornászszal csapalonkint. Jutalomban részesültek és elismerést srattak a következő taonlók:
I csoportban: Törők Lajos, I. B.) o. t. (jut 2 kor.) és Orlicky János I. A.) oszt. tan.
II. csoport Schertz István. L A) o. t. önt. 2 kor) és Marvalits Lajos I B.) oszt, tan.
III. csoport. Szabó Vendel, II. o. t. (jut. 2 kor.) és Erdélyi János II o t.
IV. csoport. Katzenbach József II o. t. (jut. 2 kor.) és Lajtmann Györpy 1L o. t.
V. csopoi t. Kávetz "Elemér III o. t. (jut. 2 kor.) és Jakóby Jenő. III. o. t.
VL csoport Balogh György. IV. o. L (jut. 2 kor.) és Deztö János, IV. o. t.
VIL csoport. Weíszberger Béla, IV. o. t Out. 2 kor.) és Németh Gy IV. oszt. tan.
vm csoport. Prack Károly IV. o t. (jut. 2 kor.) ét Varga Sándor s Etlényi István V. oszt. tan.
IX csoport. Jakóby Győző VII. o. t Qut. 2 kor.) éa Tőrök Miklós VII. o. t.
X csoport. Mussét Richárd VI o. t. Out. 4 kor.) és Horváth Gyula V. o. t.
4. A magasugrásban kitűntek: Bur-kovits Gy. VII. o. t. Ont. 2 kor.) Balogh Gy. IV. o. t. Ont. 2 kor.) Vidákovits A. VIIÍ. o. t és Vidos J. III. o. L
5. A távolugrásban az első (4 kor.) dijat Tőrök Miklós VII. o. t„ a másodikat (2 kor.) Vucskics János IV. o. t. vitték el dicséret illeti még Horváth Gy. V. és Jakóby Jenő III o. tanulókat
6 A bakugrásban elfők voltak Fes-selhofer József VI o. t (jnt. 4 kor.) és Vucskics János (jnt- 2. kor.) IV. oszt. tanú\'óz. Elismerés illeti még Burkovits Gy. VIL és Jakóby J. IU. o. tanulókat.
7. A rúdugrásban, mint egyik legszebb és leglátványosabb mutatványban csak kevés felsőbb osztályú tanuló versenyzett. Legmagasabbat (2 60 m.) Vidákovits A. VIH. oszt. tan. ugrott. Aradi J. VIII. o. t. 2-Ö0 m.
8. A tújdobásban el;ő volt Gálos Béla VIII. o. t. (jut. 4 kor ); dicréretet arattak: Pusztai VI, Aradi VIII. és Birck VL o. tanulók.
9. A gerelyvetésben különösen Szedl-maver A. és Horvá\'h Gy. V., Rózsa Ferenc VI., Kalivoda J. VIL és Aradi J. VIII. o. tanulók;jeleskedtek.
10. Ezután a nyújtón produkáltak a tanulók szebbnél-szebb mu\'alváoyokat, s a közönség sttrü és zajos tap.viharral adózott a számos résztvevőnek. Közöttük azonban részint szabatos részint nehéz gyakorlataikkal leginkább kitűntek : Vidákovits K VIII. Iváncsics J. VL, Horváth Gy. V. Török M. és Vajda E.
elrágódnak a régieken, dé.b >n az ebéddel meg ciak hoznak valami friss újságot a faluból; néba kerül olyan is, a mi egész forradalmat éieszt
Ott ülnek a nagy diófa alatt likfcadlao, fáradtan. Még a legénynek lánynak aincs kedve incselkedésre. Pilledtek. Gyöngyözik a verejték barna homlokukról, tüzel az arcuk a nap hevétől, keresik az árnyékot, a hosszan elfeküsznek. mint a fáradt barmok. Végezték déli imájukat, utolsót kondul a falu harangja, s a hegyre vezető csúcson meg-megvillan egy-egy tarka kendő, a kendő tetejében meg egy-egy teli kosár, a mit a munkás ugyancsak epedve vár.
— Tudják-e, mi történt ?l — szól azntá\'i az elaö jövevény, a mint a fejéről leemeli a kosarat.
— No?!... Ugyani... Mond csakl ...
— Nagy szerencsétlenség 1
— Jézus Máriai Micsoda?!
— Hát a berki vadászt agyonütötték! A tólaki juhászok ma virradóra találták meg az erdőben; már akkor fekete volt az egész teste...
—r Talán csak zsiváoyok?!
— Dehogy zsiványok! A gyilkos .is kitudódott már. Ma délelőtt fogták el a berek alján. Uraús Isten, ki hitte volna?!.. Hát gondoliák csak, a Bízás Istók 1
— A Búzái Istók ?l
Az ám I Pedig ha különben milyen becsületes ember voltl Da bát a feleségei...
— Persze észrevette a ciapodársá- |
VII., Aradi J. VUI. és Pongrác Jenő V. oszt tanulók.
11. A korláton sziatén szép testtar tással csinos és nebéz darabokat mutattak be.
12 Végül a kötélhúzásban a VI. osztály győzött a VII osatálylyai szemben.
A versenybíróság (dr. Pachioger A. igazgató, elnök, Bakaáy József és Ka.-csok Leó versenyhirák) mint minden tekintetben jeles tornászokat jutalmazta meg a kőv. tanulókat: VidákoviU Árpád,
VIII. oszt. t. Ont- 1 drb es. és kir. arany); Iváncsics János VI. o. t. (j«\'-10 kor.); Aradi József VIH. o. t- 0"\'-10 kor.); Horváth Gyula, V. oszt. tan. jnt 8 kor.); Pongrác, Jenő V. o t. Out. 4. kor.); Szedlmayer Antal, V. o. (t. (int 4 kor)
Minthogy az idő elörehaladottsaga miatt a jutalmak a helyszínén nem voltak kioszthatók, a progsmm ntolso pontja szerint az ifjúság körgu\'át képezett, s Török Miklós Vll.ro. t. szép szavakban köszönte meg a díszes közönség meleg érdeklődését.
Végül még léhány szóban az igazgató buzdította a tanulóiakat testi ere-jők további fejlesztésére, majd kőszöue-tet mondván a jutalmak adorányozói-nak, az emlékezetes ünnepély véget ért s a poros hsd minden csüggedés és fáradtság nélkül visszavonult a gímn előtti térre, honnan szép csendben eloszlott.
B.
S í f 9 t
— Képviselői beszámoló. Hévizv János, a nagykanizsai választókerü^t országgyűlési képviselője jnliui bő 5-én tartja első beszámolóját. Ki-méretében lesz Ugrón Gábor is, akinek Hévízy párthíve. Mióta Hévízyt megvá-laszttoták, a kerület politikai színezete alighanem megváltozott.
— Joggyakornokok kinevezése. A pécsi kir. ítélőtábla elnöke Bacbrach Lajos és Eisinger Géza nagykanizsai illetőségű végzett joghallgatókat a pécsi kir. Ítélőtábla kerületében díjas joggyakornokokká nevezte ki.
— Éretségi vizsgálatok. Kedden d. e. kezdődött a főgimnáziumban az érettségi vizsgálat, me yuek eredményét pénteken d. e. hirdette ki ngs. S p i t k ó L jos, kir. tan, tankerü\'eti fóigsrga\'óúr, ki a vizsgálaton mindvégig elnökölt. Az eredmény a következő. Jelesen érettek: Bun Jenő, Magassi Antal, Schvrartz Lajos, Weíssenböck Gyula; jól érettek Aradi József, Horváth IsTfcn, Lőwy Lajos, Setinberger Győző, Szabó István Trcheik Gusztáv. A többiek kö/ül ketten egy évre, hatan hét hóra buktak, tizenegy pedig egyszerűen érettnek nyilváníttatott. — Sokkal fényesebb volt az ereredmény a keresk. iskolában a helybeli felső kereskedelmi isk. bol vizsgálatok f. hó 19-én és következő napjain tartattak meg Dischka Győző pécsi reáliskolai ,ker. igazgatónak mint a zözoktatásügyl miniszter és Gelsei Gutmann Vilmos kir- tanácsosnak mint a kereskedelmi miniszter kiküldöttjének elnöklete alatt. Vizsgálatra jelentkezett 28 tanuló, kik közül 10, Bilnkenbeig
gát!
Hát bizony csak azért történt a szörnyű eset. Teste-lelke gonosz volt aonak az asszonynak... régen az ördögé... noa\' iszen a pokolra is kerül !...
A berki vadász esetét persze, bogy megsinli a szóilökölés. Egész délutáo arról foly a beszéd. Még a véo vincellér is bele belekottyan a nagy szóbeszédbe. a minek se vége, se hossza. Mert bát ilyenkor mindenki ind valamit; az egyik akár meg ia esküszik, bogy az a cudar asszony maga\' csábította el a fiatal vadászt, a másik meg látta is a mint .fijézáskor* oda Olt az ölébe s ugy ölelgette, a harmadik meg már azt ia tudja, hogy kivel izengetett neki, mikor az ura nem volt odahaza, meg aztán mit izent... szóval megered a tárgyalás napvilágra kerül minden titok, megtoldva, kibővítve, a mint már ilyenkor szokás.
Hogy aztán lefelé jár a nap, hosszabb lesz az árnyék, eliogy a .szógafáról* a szalma, a imára kondnl a harang, kiki alig várja, hogy haza juthasson. Üzi-hajtja őket avkiváncsiság, kivált a vénasszonyokat, a kik ugyancsak gyorsan tipegnek a kigyózó csapán le, a falu felé.
Csak a legények-lányok maradoznak el s kötekednek. Közbe aztán nótára gyújtanak, még pedig arra bogy:
.árra alá kii kalapot viselnek,
A legények házasodni neia mernek
M.rt mind olyan a mostani aenyectke
Saíp ai ura, de míj szebbet uerrtne\' . .
Imre, Bún József, Krauaz Oszkár, Lőwi Jenő, Líwy JS lei, Nyitrai Lajos, Rosen-berg Salai.- , Schléeíuger Ferenc, Strauss Lajos, Singer Kálmán jelesen. 12 jól és 6 egyszerűen.\'asgfelelt. Javítóvizsgára nem utasíttatott senki. Az elnöklő biztos ezen eredményt a tanulok alapos készültségének és értelmes tudósának tulajdonítja és a záróértekezleten a tantestületnek komoly bec-űletes munkásságáért hálás köszönetét fejezte ki. Gutmann Vilmos kir. tanácsos, aki bokros teendői dacára bámulatos kitartással teljesítette biztosi teendőit, örömét fejezte kí a felett, hogy ilyen jó eredménynyel végződő vizsgán mint társelnök jelen lehetett. Végül Bún Samu igazgató mondott köszönetet a biztosoknak jóindulatu dicsérelökért. Mikor a tanulóknak az eredményt kihirdették, azok lelkes éljenzésbe törtek ki.
— Megyei hírek. Zilamegye adóhátraléka 478513 fit volt május végén. — Csáktorn-in az elemi iskola I. II. s III. osztályában a német nyelv tani. tsát beszüntette az iskolaszék. — Stridói plébánosáé Jákó János peleiánci plébánost nevezte ki gióf Festetich Jenő kegyúr. — Zala-Egerszeg városa kü -dőttségileg kéri lel a kőzokt. minisztert az ottani felső keresk. iskola további főntartásáért. A vallás- és közoktatási miniszter Egerszeg összes népoktatási intézeteit államosította.
Felhívás előfizetésére.
A .Zalai Közlöny* mélyen tisztelt előfizetőit teljes tisztelettel kérjük az nj félév küszöbén előfizetéseik azives megújítására.
A ,Zalai Közlöny\' az nj szerkesztőség kezében a városnak éaavidéknek érdekeit védő és gyámolító lap akar ienni.
A .Zalai Köz öny* menten mi iden befolyástól, a társadalom nemes törekvéseinek szószólója akar lenni.
A- .Zalai Közlöny* e komoly hivatása mellett olva-óinak kellemes és tanulságos szórakoztatást is akar nyújtani. Ezért nagy gondot fordít tárcarovatára melyben nemcsak váro-uok és vidékünk kiváló íróitól közö ssépirod .1 ni mű veket, hanem fővárosi íróktól is.
A .Zalai Közlöny" arra törekszik, hogy városunk vidékünk és közgazdasági érdekeit is szolgálja
A .Zalai Közlöny" nemcsak álról gondoskodott, bogy a városnak és a vidéknek minden érdekes mozzanatáról tudósítást nyújthasson, hanem a fővárosban is állandó tudósítója van.
A .Zalai Közlöny" köré már is nagy száaiu munkatársak csatlakoztak, kik legjobb tehetségükkel eleget akarnak tenni az olvadók várakozásának.
A .Zalai Közlöny\' ezzel az irói gárdával reméli, hogy n nagyközönség kedveli lapjává is leszeo-
A .Zalai Közlöny" előfizetési ára. Egész évre 5 frt
Fél évre 2 frt 50 kr.
Negvtdévre l frt 25 kr.
A .ZiLAl KÖZLÖNY" szerkesztősége és kiadóhivatala.
— Zala-Egerszeg a kereskedelmi Iskoláért. Zala-Egerszeg város képviselőtestülete küldöttséget meneszteti .Wlassics közoktatásügyi miniszterhez, hogy a zalaegei szegi felső keresk. is kólát továbbra is tartsa fenn Zala-Egerszegen. A küldöttséget, mely f. hó 20-án tisztelgett a miniszternél, Jankovich László g óf főispán vezette Megyénk területén van még egy második lelső kereskedelmi iskola, mely azinléu megérdemelné a kormány támogatását — Könnyű kitalálni, melyik ez a második intézet. Ez a kereskedelmi iskola 50 év óta nagy «zolgá atokat tesz a magyar kereskedelemnek. De ugylátszik, ezek az irányelvek nem elég nyomósak arra nézve, bogy ezt az iskolát a tanügyi kormány párfogá ába vegye.
— A eukoradó felemelése. A cukor-adó fel-tmeléséről szóló tőrvényjavaslatot jelenleg tárgyalják a képviselő bizban. Az ellenzéki képviselők minden erőlködése dacára a javaslát törvényerőre fog emelkedni. Ezáltal Kanizsa város közönsége, mely évenkint 1800 métermázsa finomított cukrot fogyaszt, 3600 frttal több adót fog fizetni, ami f-jeokint 17.1 krajcárnak felel meg ha városunk lakosságát 21000 lélekből állónak vesz-saűk.
— A sörfőző és malátagyái köz gyűlése. Aeerfőző és malátagyár rész véay-lársaság igazgatósága julíus4-ére rendkívüli közgyűlést hirdet, melynek tárgya 350000 frt értékű elsőbbségi kötvények kibocsátása. A pénzügyi mivelelet az első hazai takarékpénztár Budapesten, vállalta el. A részvénytársaság a kő -csöoért 6"/, fizet és azt 20 éven belül csak storoodij mellett törlesztheti. Az elsőbbségi kötvények kibocátá\'á\'. rész-
ben régibb beruházásokért felvett kölcsönök visszafizetése, részben ujabb beruházások tették szükségessé
— A Nagy-Kanizsai Kereskedők Társulata vasárnap, junius 28 áu, d. e. 11 órakor a Városház tanácstermében tartja ez évi rendes közgyűlését. Napi rend: 1. A választmány jelentése 2. A zárszámadás éa 3. a költségvetés előterjesztése. 4. Netáni indítványok tárgyalása, a melyek azonban junius 25 ic az elnöknél írásban benyújtandók. 5. Uj választás é. p. választandó: c) sorrend szerinti kilépés folytán elnök, al-eluök, titkár, pénztárnok, hat választmányi tag Bett heim Győző, Fischer 8ándor, Grünhat Fülöp, Gstettner Salamon, gelsei Gutmann Vilmos és Rothschild Samu váasztmányi tag urak, akik azonban ajból megválaszthatók; b) hi rom tagból álló számvizsgáló bizottság
— Katonai szállítás. A soproni ka-tonai ellátási kerület részére 1896- 97.
Í évre szükségei tető széna, szalma szén és fa | mennyiség szállításának biztosítására | vonatkozólag f évi ju\'ius 6-án d. é. 11 ! órakor a katonai ellátási raktárnál Sop-\' ronban. nyilvános targyalás lesz tartva.
— Egy YIII. osztályt vfcgzolt ta-
i nuló a szünidőben ügyvédi irodábau, vagy mint instruktor alkalmazást keres. Cim a kiadóhivatalban.
— Egy csinosan bebutorozott szoba 1—2 személy részére azonnal kiadó. Ugyanott esetleg teljes ellátás is kapható. Szives jelentkezők forduljanak e lap kiadóhivatalához.
— Két jo házbél való és 3 - 4 középiskolát végzett fin igen előnyös feltételek mellett gyakornokul kerestetik if). Wajdits József könyvkereskedésébe.
— Egészsége és szépsége ellen nagyot vétkezik miiide-ki, aki krí ika nélkül haszuálja a szeltében hosszaban hirdetett és Isikusok által ajánlott szépitő szereket. £ tekintetben Magyarországon még nem Tolt tanácsadó : csak miót* dr. Jutassy József, az ötsze» gyógy tudományok tudora és specialista bőrgyógyász külföldi tanulmányai alapján különös szakmájará tette az o:vosi kozmetikát, ciak azóta talál a közönség szakembert, kiheí komolyan es teljes bizalommal fordulhat a szépséghibák eltávolítása, abör ápolása és a szépség megóvása céljából — A kéz- és arcbőr durvasága, tiaz-látlansága, szeplő, májtolt, anyajegy, lencse, szemölcs, bőratka (mitesszer), pörsenés (wiznmerli). izzadás, hnjkorpa, haj bullái, kelletlen szőrök (női bajusz és szakái), s>b. nem csodaszerektől múlnak el, b&nem csak ésszerű orvosi kezelésiéi. Ugysaiuten a szépség megóvásának é* fentartásának titka c.ak a bor (teint helyes ápo[á*iban (mosdái, szappan, arcpor stb. megválasztása) rejlik ami égvén es k .r szerint va\'tozó. Dr. Jutassy lakik Budapesten, Vll. Erzsébet-körút 22 rendel 10-1. S—5 Levelekre válaszol.
— A homlokzat-festék éppen ugy, mint sok nus gyártmány, ki van téve utánzásoknak, hamisításoknak, aminek csakis a nagyközönség vallja kárát. — Kronsteiner Karoly bécsi gyáros, melynek üzlete 1860 ban clapittaiott, olyan hom:okzat-festék gyártmánynyal rendelkezik, mely mai napig ezen a téren a legjobbnak bizonyu t. ó volt különbeu az első, aki a homlokzat-festék "előnyét feltalálta s e tekintetben hasznos uji tásokat tett. Igy az ő gyártmánya teljesen homokmeutes, ellentáll az időjárás szeszélyeinek; esőnek szélnek, s miután ez a cég az Osztrák Magyar-Monarchia nagyobb vállalatainak, vasutiainak, ép -tészeinek és földbirtokosoknak egyedüii s-.állitója, nagyon természetes, hogy egyre-másra teremnek konkurreosei, de rövid idő alatt versenyképtelenséá hiján, csakhamar valamennyien eltűnnek a nagy üzletpiacról. Kronsteiner ezen a téren ma az első a Monarchiában és azért mint legszolidabb és megbízható céget ajánljuk olvasóink szives figyelmébe.
— A Pesti Hírlap, mint mint minden éviién, ezúttal is gondoskodik meglepetésről olvasóközönsége számára. A Pesti Hirlap Naptárába, mélyet minden " előfizető ajándékul kap, összegyűjti az ezredéves Magyarország legszebb asszonyainak és leányainak arcképeit a ífy a Naptár — gazdag és változatos tar-talman kivül — ezúttal valóságos azép-Bég-albumot is fog képezni. (Az arcképbeküldés és kiválasztás módozatait a szerkesztőség később fogja publikálni.) Kétségtelen, hogy a most megjelenő napilapok közt a Pesti Hirlap a legbővebb tartalmú (hétközben 20—22—24, vasáin >p 32—36—40 oldal terjedelmű) 8 egyedül nyújt különböző kedvezmé nyeket előfizetőinek; ily az évi nagy képes naptáron kivül havonkint jegyzetekre ?aló csinos naplót s a Pesti Hirlap előfizetői a Párisi Divat cimü, hetenkint megjelenő gyönyörű divatlapot negyedévre 1 trtért rendelhetik meg, vagyis éppen fele áron. A Pesti Hirlap büszkén hivatkozhatik arra. hogy, x hazánk két legelső irója Jókai Mór és Mikszáth Kálmán rendes munkatársai, akik körül jeles tárcaírók csoportosulnak. nem kerésbbé j*les vézércikk irók-
XXXV. ÉVFOLYAM
1896. JUNIUS 27 én.
í C Q Ji & i a ÍÖL
— A „Vasárnapi Ujsag" jnuius 14-iki száma 21-képet kőzöl tz ezredévi ünnepé jekről, magáról a junius 8-¡ki ¡¿nyes diszmenetről 12 képet Tartalmából félemiitjük a következőket: A ko rooa átvitele a Mát}ás-templomba a (iiszkocíin; a koronaörség egy csapata, Krdéljri fényképei. — .Képek a diszrae-netböl" (Divaidnak az uj Országház és a/, uj igazságügyi pilóta előtt fölvett fényképei, Biló és P«iur Géza feátömü-vész amateurök fölvételei a -megyek bandériumairól.) — ,A királyi palota alap-köletételi ünnepélye" (Kimnack Líszló uagy rajzával) — .A magyar szent ko-roaa tisztelete és a magyar királyi udvartartárs." A magjar tanulók országos tor na versenye" Krécsy Bélától (képekkel Erdélyi fényképei után: A király a torua-verseuyen, a csapatok, stb.) — .Stefánia főhercegnő a néprajzi missziókiálli-táson a Nemzeti Muzeumban* fképek-kel.) — „A cár koronázása\' (képakkel.) — .A magyarok" kö.temény. Irta Lam-pérth Géza. —\' A .Regéuytár-üyarmathy Zsigáné „Zu.iorék" cimfl regén)ének folytatását közli Neogrády Antal eredeti rajzaival, a Verne .Senki fia" cuhQ regényét a francia kiadás eredeti illusztrációival. — Irodalom és mü vészét, Köziotézetek és egyletek, Sakkjáték, Képtalány, Egyveleg, stb. rendes heti rovatok egészítik ki a lap tartal ■aáf. — A .Vasárnapi Újság" eiófize-iest ára negyedévre 2 frt, a .Politikai l |donságok--kal együtt 3 forint. Meg-rtodeíhető a Fraoktin-Társultt kiadóhivatalában. (Budapest, IV., egyetem-utca 4. az.) Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap"magyar ttép számira, fél ívre csak lfrt 20 kr.
— A csók*» tanya, regéoy két kő-\'étben IrU Cherbuliez Viktor. Jó és gördülékeny magyar fordításban olvashatja ^a magyar közönség az .Egyetemes Regénytár\' révén a kiváló francia
kai. A következő negyedévben Jókaitól l regényt, M\'kszáthól elbeszélést fog a |
P? ti Hirisp közölni, nem is emlitve ,
,.,b időben sürün megjelenő nagy-r irkü tárcáinkat Mutatványszámokat
lodenkinek küld a kiadóhivatal (Bu- | •ispest, váci kőrút 78..) hova az elöfi-7(»tésí pénzeket is küldeni kell. (Egy 1 óra 1 frt 20. negyedévre 3 frt 50, Párisi ÉivattaL együtt negyedévre 4 frt 50.)
& § z g a x (I a s é
Banfcegyesüieti válté ö/let r.-társ.
Befizetett részvénytőke 3.200 000 k.
Budapest, 189«. Junius 26 in. Ilrti jelentés az ériékpspirvásárláaokról.
Hosszabb megszakítás után ezennel niegujitjuk rendes tőzsd-i heti jelentéseinket, hogy -ez által t. c. üzletfeleink -kel- közelebbi érintkezésbe jussunk. Né-yeiünk szerint ugyanis a már hónapok óta stagnáló üzlet, ha csak lassan is, ismét élénkebbnek Ígérkezik.
Noha az emelkedő irányzat, mely *z i U zó hetekben érvényre jutott, a lefolyt héten folytatást nem nyert, az ipy beállott szélcsendet nem tekinthetjük i rányzat-váltóvá nak, a mennyiben a csekélyebb ellanyhulás — melyet részben azon megszorítások, melyeket a német tö/sdéfcen alkalmazni kivábnak, részben pedig a kisebb politikai események következtében történt eladások éa különösen a kontrexnine fedezések megs/ü nése okoztak, — nem volt maradaudó liitáisal. olyannyira, hogy a csekély árfolyamveszteségek csakhamar behozattak.
A hangulat ugyanis alapjában véve inkább szilárd, amennyiben a kö/eledó . júliusi szelvény, mely a piacot tőkebefektetések által minden évben befolyásolja, ez alkalommal valószínűleg még nagyobb hatást fog gyakorolui, mivel a hosszantartott tartó/kodá* itnroár engedni kezd és a tőkepénzes közönség ismét érdeklődéssel viseltetik áz oly ez idő szeriut olcró és jó értékek iránt, melyek tökebefektetésre alkalmasak. E mellett a vetések jó állása és ezzel kapcsolatosan a jó termésben való bizodalom sem maradhdt hatás nélkül, ugy, hogy első torban és különö en tz ál-lamvasuti részvényeknek kell árfo\'ykmuk-ban nyerniük, amennyiben jó terniés és az ezzel egybekötött emelkedő forgalom az eddig elért jelentékeny bevételi-többlettel kapcsolatban kétségtelenül magasabb osztalék fize:ését teszi lehetővé. Ezen kilátások valószínűleg annyival is inkább arra fogják serkenteni ezen papírnak azelőtti francia birtokosait, högy ezeu értéket ismét visszavásáro ják, mi vei ép egy év e ótt a mainál 100 írttal magasabb árfolyamon luladtak rajta.
irónak ett az erőtől, költészettől éa igazi élettói in»pirált müvét. J^berbuliez a francia fóldmives m\'p körében keresi többnyire regényének alakjait, PÁrist áten: gedi a többi irónak, de a saját terrainu-mán az első helyet, foglalja el. Nem idealizálja alakjait, nem rejtegeti hibáikat. hanem olyanoknak mutatja be érdekfeszítő mese keretében, a miiyenek valósággal. Készakarva hangsúlyoz"uk az érdekfeszítő mesét, mert különben a falui történetek rendszerint unalmasak szoktak, lenni. A Cherbuiiez-é soha sem 1 A csókás tanyában bemutat egy fiatal falusi leányt, a kit a hiúság é* a nagyra-vágyás ördögei fogva tartanak és elrontatják vele azt, a mit nagynehezen és ravaszsággal főllépitett. A regényt Kar lovszky Endre fordította magyarra és kapható minden könyvkereskedésben, di szes bekötésü két kötetben egy forintért
Fegfösefe,
— Külső használatra. Testrészek fájdalmai, csúzos és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások a „Moll föle franczia borszesz" szel gyógyitatoak biztos sikerrel. Egy üveg ára 90 kr. Szétküldés napouként utánvétellel Xoli A gyógyszerész cs. és kir. udv. szállító által Bécs, I Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárak ban éáanyagkere-kedésekben határozottan Moli-féle készitmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Budapesti kiállításra utazók figyelmébe! KELETI J. cs. és kir. sz. hírneves sérvkötő speczialista ; g y á t i c/.égtől Budapest, IV., K o- j ro n a h er c z e g-u t c z a 17. s z. azon j értesítést vettük, miszerint nevezett í czég jó eleve gondoskodott az iránt, i hogy a budapesti ezredéves kiállítás alkalmával számos vevői által előre láthatólag tömegesen történendő megrendeléseknél is szokott pontossággal és a megrendelők legnagyobb megelégedésére megtelelhessen. — E czélból fenti czég Budapest, IV., R o s té 1 y-u t c z a i (Károly laktanya 15 ) műhelyében munka személyzetét kettőztette, mely minden idejét a személyes utasításra és méjték szerint megrendelendő czikkekre fordítja. Nevezett czég készséggel meghívja a t. közönséget ezen gyári, műhelyének megtekitaé-sére, hol minden megrendelő személyesen meggyőződhetik a számára készítendő köt- vagy mützer lelkiismeretes, pontos és szakértő kiviteléről. Különösen gonddal és elismert mü értéssel készülnek itt a I e g u j ab b szerkezetű t e s te g y e n és z eti készülékek, Hessing rendszerű m iederek és más orthopaediák fűzők, nyújtó és járógépei műlábak és müleges kezek (amputáltaknak) valamint minden e szak-rnaban vágó orvos sebészi acél áruk, villany gépek stb. Mindezen saját gyártmányú készülékek, kötsz e i e k és g é péknek mintái a legnagyobb választékban megtekinthetők e kitűnő czég kiállításában IV. csoport köz-egészségi pavillon. Egyúttal a t kö/önsrg figyelmébe ajánljuk nevezett czégnek e nspokoan megjelent mii-leniuml nagy KÉPES ÁRJEGYZÉKÉT, mely nagyszerű kiálntasa, de különösen tartalomdúi és szaktudatos összeállítása á tal a szakavatott körökben méltó feltűnést kelt és melyet a czég ingyen, bérmentve és borítékban küldi bárkinek a ki azt megkéri. Ugyanott megrendelhető a czég főnöke KELETI LEÓ ur által irt: .A sérvek keletkezése" gyógyítása stb. czimíL értekezlet, mely sérvben Bzenve-dókoek igen czéiszerü és tudnivaló fel-viágositást nyújt. Vagyontala ok-részletfizetésre is tehennek megrendelésket. Ismételadóknak lehető legnagyobb kedvezmény. Üzleti elv: Szigora pontos kiszolgálás, legjntányosabb Arak.
— Henri Nestlé-féle gyermekliszt mely Nestlé vegyész által Veveyben 30 évvel ezelőtt találtatott föl, azóta nem csak az egész szárazföldön, hanem a többi világrészeken is óriási elterjedésnek indáit s a legelső tekintélyek és gyermekorvosok által az anyatej m helyettesítőjéül ajáltalik, a gyermek táp-\\^ anyagok közt ina kétségtelenül az elsó N helyen áll Mig a tej. hogy tartósabbá váljék, gyakran szóda, bor és szálicil-savval .-egyittetik össze, mi a gyermekek organizmusára idővel legkárosabb következményeket vonja maga után, addig ez eset a Nestlé-féle gyermeklisit-nél teljesen ki van zárva, a csecsemők örömest veszik magukhoz, tőle virágzók és erőteljesek, a mi fődolog, egyenletes gyors táplálékuk van, melynek készítéséhez vízben ifihány perczig tartó főzés elégséges, születéskor mint tejet
isszák, későbbi hónapban pedig mint pépet veszik magukból. A Nestlé-féle gyermekliszt a tápláiékonyság minden sajátságával bir, s azonfelül gyártása is felette észszerű. A gyermeklisztbez felhasználandó nagy mennyiségű tej napont« frissen fetve a gyárhoz tartozó tejgazdaságból állittatilc eló. Miután a tej pontosan megvizsgáltatott, egy készülékbe öutejik, melyet gőzzel fűtenek, a melegítés azonban 40—50 foknál magasabbra nem -»erjed, hogy a tejnek sajátosságai változatlanul megmaradjanak. A szükséges kenyérhéj legfinomabb búzalisztből állíttatik elő. Minthogy liszthez legfinomabb részeiben esak a kenyérhéj haszaáltatik fol, a légenygazdaság ezáltal még nagyobbodik. Ezen tejhez a légenydus vegyületnek \' rendkívüli finomsága nagyban elősegíti e tápláló anyatartósságát. Ebben áll röviden a tejösszeg tétel előállítási módja, melynek tápláló voltát a laikus is könny«^ láthatja. Az előállítás módja nincs homályba burkolva, a közönség elé teljes világításban van helyezve. \'Végül megemlítjük, hogy mint pép egyéb kitíinó tulajdonságai mellett gyermekek katarusánál, cholera nostras eceteinél mint tápszer a gyomrot izgató tej fölött nagy sikerrel alkalmazható, mdy tulajdonságok a korházi kézi könyvek^által" is teljes joggal előnyösen sorolhatók elő.
Szerkesztői üzenetek
— 5!. L-né úrasszonynak Kis-Pöié j Kájla\'juk fcptegsé^ét, - d« tolakodni nem szokásn-jk Dobiatokkal el rAgyank Útra
— Tritonja C»ária. Tndo»itá»ait síí-rcsen vesszük s a lapot tovább kQ\'djQk
— H I Bpest Sajnáljak, bogy atki\'.om-hot kö ött ü.\'yes cikkelyének térszQke miitt helyet nem adhattnoK. D<: most kQldóu cikkelyét ¿geo szívesen közöljftk, annál is itfkibb, mert a mi álláspoa nakat is kifejezi a kérdéses dologban. Egyébként tessék\'ránk hagyni a felelősséget és kaidjön minél előbb minél több cikkelyt.
" H. M Üil&miok Milyenje is annak, akinek oly szeretetre méltó rédőOgyvédje van, mint Cs. I. u.nak Csak az a kár, hogy egy jcissé epébe mártotta tollát, midőn az apologiat irta. Hanem azért mi mégis megfaaj ank bizonyító okai súlyos volta előtt — és fönt tartja* a mult stámban kimondott elvűnket: társadalmi lapban hosszadalmas tudományos cikkelyeket nem fogu-k köxölni. Aiért Cs I úr cikkelyének is bevárjuk második részét s közöljük, belőle a*t, ami szorosan a dolog érdemére vonatkozik Ezzel ugy hiasaük, tisztázódik az ügy és — befejezést is nyer. — Nagysádat meg<arra kérjük, tegye le védőügyvédi komoly álarcát és legyen ismét költővé.
Felelős szerkesztő és kiadó : IQ WAJDITS JÓZSEF
jm yllLter.*j
Hamisított fekete selyem. Égessünk el egy mintát a venni szándékolt selyemből, és a hamisítás rögtön kiderül: Mert mig a valódi s jól festett selyem az elégetésnél nyomban össsepödörödik és ciakhamar kialszik, magi után csekély barna hamut hagyván; addig a hamishott selyem (mely zpítos szinü szalonnás lesz és könnyen törik) lassan tovább ég (minthogy rosts>állai a festanyagtól telítetten tovább izzanak) és sötétbarna hamut hagy maga után, mely valódi selyem módjára soha össxe nem pödörödik, csak meggörbal. Ha a Talódi selyem hamuját össze nyomjuk, elporzik, a hamisítványé nem. — Henneber^ -4J. (cs kir. udv. szállitó) selyem^yara Zürichbea, házhoz azállitva,póstabér- és vámmentesen szívesen küld bárkinek is miutákat, «kár egyes öltönyökre való*, akir egész végekben levő valódi selyemszöveteiből. Svájczba czimzett levelekre 10 kros-, és levelezőlapokra 6 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
Tese, húgyhólyag, hugydara és könzTénybántalmak ellen, Unábbá a belégző és emészt«! szervek hu ntos báutalmainál, orvosi tekintélyek által a LITHIOX-FORKiX
SALVATOR
sikkerrel rendelve lesz. Húgyhajtó hatású!
Kellemes üt! Önjei emesiM!
K.pható ás»ÍQjviikere8keá^s.kl>ea és
gjugjsiertinücb^i A S.lTator-forrái If«ií. Ep^rjetea.
elíiíleg lejárt kamat 17 frt 20 kr. per 9\' frt 25 kr. véfrebejláskérelmi 9 frt, 35 kii eiuttali költségek irÍDti végre-haj\'ási ügyébe ti a uagjkaniiMi kir. tdr-Téojazék (a letenyei kir jíriabirójág) terlletéa fokTÖ » tóiazerdabeljri <86 at. tjkvbeo Biaknpícj Klára lul.jdonáttl felvett A f 333/a hrsz 30 Írtra ugvanolt QgjaoQgj felvett A f 1005/b hróz. 60 írtra továbbá a tótazerdahelvi <87. az. tjkvben Varga Remus nevére bejegyzett A t 616|b hraz. 65 frtra a tótszerda-belji <38 8Z. tjkvben A f 816|a hrsz. Bibanici József és ifja Hederici István tulsjdonát képező 86 frt és a tiítszerda-belji 32. az. Ijkvben A H 1198/a hrsz. a. Jalsek Remus és neje Dobos Mári tulajdonát képező 65 írtra becsült io- \' gatlanok a lólszerdahelyi község bíró házánál 1896 jullus hó 13 napján d. e. 10 órator megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett be\'csár.
Árverezni kivánik tartoznak a becsár 10", át készpénzben vagy óvadékkípes p pírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N-Kaniz-án, a kir. tvszék mint le ekkőuyvi ható,ágnál 1896. évi április hó 2<. napján.
NUNKOVITí, kir. aljbiró.
1813/ k. 89«.
Árverési hirdetmény.:
A DAzykanizsai kir. törvényszék tkvi o ztálya réazéröl közbirré té\'erik, bogy a kir. kincstár vhajtatóuak Kobn Ber nát vhajtást s?envedö orosztonyi lakos elleni 59 frt 16 kr. töke. ebből 5< frt 8< krnik 1895 julius 2<-lől járó 5*lo kamatai, 9 frt 92. kr. vhajtás. kérelmi, 7 frt 20 kr. jelenlegi, s a még felme-> illendő költségek iránti vbajtáii ügyé ben a fent nevezett kir. lövényBzék területéhez tartozó az orosztonyi 167. bz. tjkvben f 312 brsz. alatt Strassbergef Ádám és Kobn Bernát tulajdonául egyenlő arányban falvett s\' 118 frtra becsült ingatlan az 1881-. évi 60. tcikk 156. § a pontja értelmében egé ízben 1896. évi jullus hó 13 kn d. e. 10 órakor Orosz-tony közíég házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitelt becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*,-át készpénzben vagy óvadékképes ptpirban • kiküldött kezéhez letenni.
Kelt K -Kinizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi április hó 16 napján.
GÓZONY, kir tszéki albiró. 1162/(k 896. április 2<-én.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jtráibiróság mint tkvi hatóság közbirré teszi, hogy a kir. kincstárnak Vlastcs Tamás és István lót-szeotmártoni IskoscK ellen 55 frt kr. lőke ennek 189< április 21 tői járó 67, kamatai 1< frt 87 kr. végrehajtás kérelmi 6 frt 85 kr. ezutla\'.i költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. járásbíróság) területén fekvő a becse-helyi 660. sz. tjkvben A f 1279 hrsz. alatti váltság köteles Vlasics Tamás, Vla-ici Remus, Kustán János és Iván Éva nevére felve:t 650 frtra becsült ingatlan a becsehelyi község biró házánál 1896 évi jullns hó 18. sápján d. e. 10 órakor ■ megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 12 forint 75 kr. végrehajtáskérelmi továbbá 56 frt 25 kr. tőke ennek 189< január 1-től járó 67, kamalai 17 frt előzőleg lejárt kamat 15 frt 90 kr per 1--ŐI járó 67, kamatai < frt 50 kr
10*lo-át készpénzben vagy óvadékképes
papírban a kiküldőit kezéhez letenni.
Kelt Latenjén, a kir, jb^á^ mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi épriüs hó 25 napján.
NUNKOVIC3 kir. aljbiró.
Utaa-szállítás
^mgort
Utazási dlj Mk. 120.
R. Mügge, Stettin Unterwiek 7.
•) E rovat alatt kíxlMUkért nem vállal íe lelSaséget a SrerkD
Hirdetések.
U<5|tk. 896. április 23-án.
Arverési^iirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré testi, bogy Tamás Ádám letenyei lakosnak\' Lu-ztek Máiy-.ss neje Lakács Mári tótszerdahelyi lakosok elleni 56 frt 25 kr. töke, ennek 1893 juuár.
® czelli
Gyomor-
cseppek
nag)szerüen hatnak gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és áltolánosan ismeretes házi és népszer.
A gyomorbetegs/-g tünetei: étvágytalanság. gyomorgyengeség, bűzös lehelet, felfujtság. savanyu, telböffögés. hasmenés, gyomorégés, felesleges, nyálkakiválasztis. sárgaság, undor és hányás, cyomorgörcs szűkülés.
a Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól származott, gyomortúlterhelésnél eleiekkel •s italokkal, giliszták, májbajok és himor-rhoidáknál.
Emiilett bajoknál a fláriarzelll tyomorrMeppek évek ota kilü-nöknek bizonyultad, a mit sz:\'iz mejr száz bizonyítvány tanúsiL Eg>- kis Oveg ára használati utasítással együtt tO kr.. najry üveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: TSröU JnzKrf gyógyszertára Biidapeitt. Király utcza 12 sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen lessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zoid szalag van ragasztva a keszi\'tö aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*.
A Máríaczelti gyomorcseppek valodian kaphatók.
NAGY-KANIZSÁN : Práger Béla és Be lns Lajos gyógyszerészeknél. BARCS ON" Kohut Sándor gyógyszerésznél.
here- és taiia
kéve kdttvel és leraké kaszülékekkel.
legnagyobb munka , Idi- éa
pénzmegtakarítás. Széna szalma és sajtok, kézi erőre, Kukorica morzsolok, cséplőgépek, járgányok, gabna rosták, triSrSk, ekék, hengerek, boronák, vetögépek
s. a. t. gyártanak és szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben,
Mayfaíih Ph. és Társa
cs kir. kizár, szabadalmazott gazdasági gépgyárak, vasöntöde. BÉCS, II. Taborstraaae 76-
Kltüntelvs 390 arany, ezüst és bronz éremmel.
Árjaiíták lafysa é> hirasatvi kifvlMlit él vlizsatiniittk f«lv»l«HU.
ZALAI KÖZLÖK Y
1896. JUNIUS 27 én.
Aranyérmekéi kitüntetve. " "__1 ____ _____\' ^^^
OMLOKZATTESTEE-GYAR
______ — .. . ._____ inl\\__-_ .»ti*
Aranyérmekkel kitűntetve
KRONSTE\'NER KAROLY WIEN HL Haopt.trasse 120 »zám. saját házában.
Főberczegi ? herczegi ^^^ 5 Síteljesen hasonló az eiajmázolashaz. - ««.talap* és használati uta-
sitások ingyen és bérmentve kü\'detnek.__
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxaaocxxxsgaggaaog
MOLL SEIDLITZ PO
iT2
T
:ol), A. védjegyét és
Cwk akkor valódiak, ha mindegyik dobos aláírását tünteti fel. A Ml A.-HM MMIl parik tartói gyógyhatása a legtnakacsabb gyaaar- ós al-teatbastalmak. ^fcmor<ftrci \'a gyniaorbév, rógsótt izékrlkadét. mkjhantalom. vér-IslalÉa. aranyér ét a Irrkdl\'.r.hAróbb ail betegségek ellea, é jelei háztaaernek éj. lixed.k óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ara agy lapaesátatt »redeti d* faazaak I frt a. t.
Hamisításét törvényileg fenyíttetnek.
\'MOLL\'-FELE FRANCIA! ~
□ESnmHHSBSB
Csak akkor valádi ha mindegyik öreg MOLL A/reJjegyét mufti tel éi
—-— \' .A. ■•!!- eliratn onoz.tul van .árra A Hsll-féll fraa-
ezla karazeaz él ai nereseteseii mint rá\'daleaciinapita bedórziélaai anr kösxreny, esns ¿a a meghűlés egyé*i következményein il legi.meretesebb népsser. — E|y óac-zatt araan |tt, ara 90 krajarar_____
Moll SalicyJ szájvize.
(Föalkatrésze - fCtolyaaras izik.ó.) A mindennapi ssijtisstitáaná] különösen fontos bármely korú gyermekek, miut fel- \' nőttek iwunira; mert e azájviz a fogak torábhi épségét biztosítja ■ egyszersmind órixer tógfájás ellea. — Egy Halt A védjegyével ellátatt Ivag ára : 60 krajezár.
(691)
Mell
Főszétküldés-. gyégyszerész, cs. él kir. udvari
A. gyégyszerész, cs. él kir. udvari szállité
Bécs: I., Tucblauben 9. sz. Vidéki ■•graadelésak aapaata pai aatáavit aellatt teljesittelaak
A raktárakban tessék határozott™ MOLL A. aláírásával
által.
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Bosenfeld Adülf es Fia.
Régi hírneves kénfürdő ^Horvátországban.
StVARAZSD-TOPLICZA^
Zagoriai vasút (Zágráb—Csáktornya).
Dr. Lndvig ndv. tanácsos tanár által elemezve 1894 58 fok Celsiust meleg forrás Felülmúlhatatlan hatással vau a rheumatikus. Ízület bántalmak, köszvény zaába, titkos betegségek, bőrbajok és görvélykórnál sat. IXÖGYÓGYMÓD köbögés, mellbaj. máj, vese, gyomor és aranyerekre, sat
Villamgyógy. Massage.
A győgyii tézet minden kényelemmel, egész éven át nvitva. Nyári idény május 1-tól okt. I-ig. Nagy park. Kiterjedt fekvés, állandó térzene, tincz, hangverseny sat. A varazad topliczai vasúti állomáson naponta a vendégek számára omnibus, kocsik. Megrendeléseket a fürdőigazgatóság készséggel teljesít. — Orvosi utasítással dr. Longhlno A. fürdőorvos szolgál.
Prospectníokat ingyen és bérmentve küld a fürdöigazgatéság
PERL ARNOLD, Győr sr. kir vá
ros tórrénvhatósági állatorvosának
JOCKEY FLUIDJA
Mladan gazdaaagbaa aitkliizbetatlaa
Biztosan haló szer a túlerőltetett állatok izmainak folytonos jó-karban tartására, valamint a kime rülés. fáradság izomcsúz, vállhéna tág, időszaki i-ántaság a végtagok lobos b ínul mai és merevsére eseteiben. Számos kőszőnőirat bete kíntésre áll.\'
Főraktár Szrntmlhályl Gjnla gyógyszertárában Győrött.
Eyy üveg ára t kor.
Legfinomabb
m ÉNEKLŐ KANÁRIK ¡Ü
fuvola és ires futamokkal drbja
8—10 —lí—15 és to fflk.
8 napi próbaidő. X » Szétküldés utánvéttel, ápolásra vonatkozó prospektusuk ingyen. W. Heering, St. Andreasberg
* Harz 421.
kroiulorfi savanyúvíz
Stef.ra trjairSkisaé farrá! k I t fi ii ö g) »K) VÍK,
kedvelt asztali viz. faff-iuinújijto faategMáta bjtaji
^Pályázati hirdetmény.
A Bellatinc vidéki takarékpénztárnál a halálozás folytán megürült pénztárnok! állásra
ezennel pályázat hirdettetik.
Felhivatnak a pályázni óhajtők, hogy sajátkezüleg irt folyamodványokat, életkorok, képesítésük és eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmányaikkal felszerelve
1896 évi augusztus M l-ig
alulírott igazgatóságnál nyújtsák be, mivel később érkezettek figyelembe nem vétetnek.
Ezen állás 750 frt javadalmazással jár, azonkivfll az alapszabályok szerint megállapított évi (o 120 frt) jutalékban részesü\'.
A pénztárnoknak az iítézeti házban 3 szobás a megfelelő mellékhelyiségekkel és kerttel rali lakás áll rendelkezésére 100 frt évi lak bérért. j.
Megválasztott tartozik előzetesen fiíetósének kétszeresét óvadékul készpénzben vagy óvadékképss papírokban letenni s állását szept. hó 1 én elfoglalói. Végleges állandósítás csak félévi próba idő otán eszközöltetik.
Nyugalmazott tisztviselők és azok, a kik a magyar nyelven kívül még a német és a szláv nyelvet bírják, előnyben réizesQlnek.
Bellatinc 1896. évi junius hó 22. A Bellatinc vidéki takarékpénztár igazgatósága.
6427/896 - Hirdetmény.
Nagy-Kanizsa város tanácsa által közhírré tétetik, hogy a városi kath. fógymnáziumnál szükségessé vált meszelések és javitási munkálatok, melyeknek költségelőirányzata 660 frt 45 krt tesz ki, árlejtés utján ki fognak adatni, felhivatnak a vállalkozni óhajtók, hogy ebbe\'i zárt ajánlataikat az előirányzati összeg lO\'/.-kával ellátva a v. tanács iktató hivatalánál f. évj jnlius hó 1 ig bezárólag adják be, mert a később érkezők figyelembe vétetni nem fogoak.
A költség etéj a hivatalos órák alatt a városház tanácstermében a v. iraltárnokoá! betekinthetők.
Nagy-Kanizsán 1896 junius 20._A városi «Blláes.
Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
Liniment Capsici comp.
Ezen hírneves háxiszer cllentáüt az idő megpróbáláaának, mert már tőbfc mint 25 óv ita megbízható, fájdalomcsillapító btdörzsíleakért alkalmaztatik klazvé-aynél, caaznál. tagszaggatáaaál és meghüléaeknél - - aa orvosol- állal bedórz-solcsckre » mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Expeller gyakorta Horgony-Iinimcnt elnevezés alatt nem titkoe izer, nanem igazi népszera háziszer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr, 70 kr. ca 1 frt övegenkónti árban majdnem mindon gyógynaertár-bas készletben van; fóraktár: TSrők Józaef íy,;s-yszcn.-sztiél Badapeataa « Bevásárlás alkalmával igen óvalonak logyünk. mert több kisebbértéka utánzat van forgalomban. Ki Ben akar megkárosodni, az minden egyes íveget „Hwioay" védjegy nélkül mint aeai valódit utouitwi vimza.
Rickter E Ad. éa társa, ceáiz. ¿a kir. edvari azúllitók, Radolatadt (Thnnogu^
Grand Hotel National,
Bécs, Taborstrasse.
Régi hírneves egyetlen nagyobb szállója Bécsnek, melyben sem szol gálát, sem világosság nem lesz számítva, 200 szoba 1 fi ttói felfelé, fürdők, sürgöoyhivatal és telefon, indóházak és gőzhajó állomás közvetlen közelébeo vannak. Olcsó árak, hosszabb időzés ntán egyezkedés szerint. Oo parle tonles les lanques modernes.
A HARHAMMER F M. HAVER
igazgató.
propriétaire.
Bnziás
Fürdőidényi
lajn 15-tűi ottóter Hí-
Világhi^ji lápínrdők és aczélforrások
hasonló a Spaa. Pry mont, Shwal bach és pyrawartbi aczélfor-ráaokkal, kitűnő meleg éa hideg va s a ezélf ürdői ve I, mér és ásványfürdőkkel I ükírfürdővel és u sz ídá v a L — HIDEGVÍZ GYÓGYINTÉZET és massage. IVÖKURA kitűnő eredménynyel vérszegény s ég, id 911 gy o m or- éu bélhuru\', b o mok. k ő- és vesebetegség, bujakór, c sú z.^ ős z vény és fejfájásokkal stb.
BUZI ÁS gyógyfürdő vasotí álomái Te m es v í r o n á t. Tár-aaakocsik ará lomásoá\'. Állami hiva\'alni\'koknak kedvezmény. Paaar villamos wlágitáa a 80 holdnyi évszázados parkban. Fürdői zenekar. Elsőrendű konyha éf kávéházi italok. -A fürdón állandó hr-neve. nőgyógyász van. — Mérsékelt arak. — Ismertetéseket kívánatra ingyen éa készséggel szolgál a 27276
i*ardí Igazgatóst« Bnziáson, a hova a szobam-greodelések küldetni kéretnek
-

GYÓGYFORRÁS, t
„MAGYAR SELTERS"
Véfyelemezve a bodapeati m. kit. egyetemen. Sierencaéa vegyi teszt tétele, keréa azabad, de gazdag, -íflig kClöu szótlanViartalma kiváló hatásának bizonyult, ktUdoCaen t&débántalsaialKaél, a hol a aiabad ázénaav csekélyebb jelenléte megóvja a beteget a káros, a«t veazedelmea izgaláatől, eüenben a félig kötött aiénaav gazdagsága a gyógyhatású alkatrészeknek a beteg testrészekbe való gyors ás bttlos felvételét eszközli. Ezen tulajdonságának köazönheü a Marg.t-forzis azon kiváló előnyét is, bogy a hol azabad axénsavwtiloni-ban erösetb ásványvizek, mint a aattarai, gleickarfeergi, tMMajokkam, különösen tüdö.ori.-■akaél már nem alkalmazhatók, a Margit-forrás itt a a legjobb halas mellett folyton haaználtalik.
« A tOdöbategek klimatikus fy^ymltoteiVn, kalönöna a leglilogalotlahb BSi-beradorfbaa
a Margit-víz oltbonossá válL - Orvon tekintélyeink Bodapesten : dr. Korányi, dr. Oebhardt, dr. SavraüU dr. Poór. dr Kétly. dr. Barbáa; Bécaben: dr. Baanb«,«, 4t. Do^h.k, stb. a legjobb «»dménynyel alkalmazzák a •■»«!»- éa hü0y.«.r..k általános bumtoa bántalnmnü.
¡^ Mint ivóvíz 5J
pviaarvatlv gyigynanuk bizonynlt a kol6r&u(b<tagKM< ellen.
* borral használva a legegészségesebb ital!
.53^ Edeskuty L.
Dgyszintén kaptató minden gyógysíertárhaa, fSsnrkereskedasbei» vendéglőkben.


1
<
E-\'
Nyomatott llj Wajdits József kóoyvayoindájában Nagy-Kanizsán.