Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.63 MB
2015-01-28 09:39:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
796
3484
Rövid leírás | Teljes leírás (225.63 KB)

Zalai Közlöny
Hetenként egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap

Zalai Közlöny 1896. 027-029. szám július

Hiányzik: 030. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

\\A(.V-kA^IZSA, 1896. jolius 4-én.
27-1H Bzam.
El6 f i zetéti ár: Egész évre . . . 5 frt — kr Féi évre .•> . . . 2 írt 50 kr. Negyedévre . . . 1 frt 25 kr figyes szám 16 kr. hih1) k t és k k 5 hasábos petitsorban 7. másodszor 6, • minden további sorért 5 kr.
xyilttü&bkk
petit soronként 10 krért vétetnek íel. Kincstári il.eték miadeu egyet hirdetesert 30 kr. áaetendő
A nagykanizsai , Ipar-Testület", Ba nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság a .Kotori takarépénztár
XXXV. évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény IfJ. Waj-dlts József szerkesztö-kisdó ne vére címzetten Nagy-Kan izsára bérmentve intézendók.
Bérmentetlen lerelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
részvény-társaság", a , nagy-kanizsai- és gal&mbokiönkéntes tüzol tó-egyleta .nagy-kanizsai kisdsdoeveió egyesület* a ,nagy-kanizsai tanitói járáskör-, a .nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet" n kanizsai izr. jótékony nőegylet-, .szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedolmi iparkamara* nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETEN Ki NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A főgimaésiuial
SátJ S»niui». 1896 jaliu» 4.
Városnak egyetlen kSzépistolijl ez évben «du ki milleunáris Értesítőjét, mely a 131 éret iméieinek avatott tollal megirt történetét b a jelen iskolai érre vonatkozó tudósításokat tartalmazza.
Az intézet története úgyszólván szakadatlan küzdelem: a közművelődés lelkes bajnokainak soha nem lankadó küzdelme a — nyomorúsággal. Nemcsak azzal a nyomorúsággal való küzdelem ez, mely a mostoha viszonyok közt a megélhetésért folyt, hanem azzal a nyomorúsággal való küzdelem, mely a nemes célokért magára nem tekintő, egész valóját föláldozó bajnok lelkét öli, midőn miatta céljait meg nem valósíthatja.
Ez az igazi nyomorúság Ebből áll főgimnáziumunk története.
Batthyány Lajos, a nagylelkű főúr vetette meg a nagykanizsai főgimnázium alapját 1763-ban. Két évig tartott, mig a veszprémi megyés püspök megadta hozzá beleegyezését. De ekkor még nem volt iskolaépület, nem volt I*kás a szerzetes profesz-. szórok számára.
Mindjárt itt kezdődött*» nyomorúság Hanem .a kegyes tanitórendiek -- igy mondja ezt a történetíró — Isten anyjának szegényei, „pauperes matin Dei", másutt sem laktak dúsan berendezett palotákban. Szegényes, szúk cellákban folyt le küzdeiemmel és fáradsággal telt, de áldásos, kö vetkezményekkel dús, megelégedett, csendes élei ük."
Pedig nemcsak a lakásuk volt nyomorúságos, nemcsak mindennapi életszükségleteik voltak szűken kimérve, de nehéz szellemi munkájukat sem végezhették szivük sugallata szerint. Mintha egy-egy leláncolt
Prometheusz lett volna mindegyik&k, kinek alkotni vágyó kezét a nyomorúság bilincsei lekötözték. ^___
És ők mégis munkálkodtak.
Mert a nemzeti lélek lelkesítette őket küzdelmeikben, s ez a lélek egy jobb jövendő tündérképeivel csábította őket, annak a jobb jövőnek képeivel, melyet majd tanítványaik hoznak reájuk.
Munkásságuknak volt gyümölcse, — de az a gyümölcs nem számukra érett meg, De meg volt bennünk az a nemes tudat, hogy hazájuknak, nemzetüknek jólétére szolgáltak.
S ez a tudat a nyomorúságot is megédesítette.
És milyen erőt kölcsönzött az egyszerű professzoroknak ez a tudat I Mikor IL József 1787-ben kiadta „érett megfontolás és teljes meggyőződés után" a rendeletet, hogy németül kell tanítani az iskolákban, — a mi professzoraink közölt egy sem akadt, ki hazája édes nyelve ellen a német tanítására vállalkozott volna, s inkább hárman is megváltak állásuktól, egyszerű nevelőkké lettek, mintsem németül tanítsanak.
A nyomorúság edzette, a hazaszeretet lelkesítette férfiú szembe mert szállni a hatalom\' büszke parancsolatával !
Mert a nemzeti lélek mást parancsolt !
Ez a nemzeti lélek azt parancsolta, hogy a kanizsai tanári kar a magyarság védőbástyájává tegye az intézetet akkor is, midőn a német nyelv veszedelme elmúlt. Mintahogy végvár volt Kanizsa vára a török időkben az ellenség ellen, végvár volt a béke idején is. Akkor az erő fegyvereivel védte hazánkat, most a szellem fegyvereivel védi nemzetiségünket. Muraköz magyarosodásában bizonyára a mi intézetünknek
is nagy része vas, s az évről évre I idcsereglö horvát ifjak nemcsak ajka i k o o m a-g y ar szóval, hanem szivükben magyar érzés s e l ís hagyják el gimnáziumunkat
Másf\'lól pedig a magyarságnak lelkes bajnokokat nevelt ez intézet oly helyíségbeü»melynek falairól kivált a vakolat, melynek tetején becsurgott az eső, melyek ajtaját betenni alig lehetett Ilyen állapotú helyiságben nevelődött a .nemzeti lélek tüzes ébresztője". Virág Benedek, ilyen viszonyok közt volt itt kis diák a .haza bölcse", Deák Ferenc. Milyen jó mondja a gimnázium történetének irója Deákról szóltában: „ A haza jövendő bölcsének a lelkületére is nagy befolyással lehetett első tanárainak a nyomorúsággal éppen az 6 ittléte alatt folytatott küzdelme."
Valóban igen jó iskola, a nyomorúság iskolája!
Nem is szakadt soha vége, — tart manapság is.
Az intézet helyiségeiről már 1889-ben kimondta Klamarik János, miniszteri tanácsos, hogy sikeres tanításra alkalmatlanok, — s az idén, tehát 7 év mnlva is, ezt hangoztatta Spittkó Lajos tankerületi főigazgató. midón a minisztériumhoz inté- \' zett fölterjesztésében kimondta, hogy az intézet épületeinek hiányai még kirívóbbak, „az állapot tarthatatlan", a tantermek, a folyosók, a tornaterem szűkek és egészségtelenek, a bútorzat kopott és meg nem felelő.
íme idejutottuk 7 esztendő aiatt!
Mintha városunknak semmi érdeke sem fűződnék a gimnáziumhoz, mintha csak Hekuba volna neki ez intézet: ugy bánik vele, mint mostoha gyer-
mekével. Osak mikor tüntetni lehet vele, akkor öleli keblére, mint tette ezt akkor is, midőn millennáris közgyűlésén, nagy hangon kimondta a határozatot, hogy még ez évben kiépítteti a gimnáziumot,
— s azntán az ünnepi hangulat le-csiliapodtával maradt minden ugy, ahogy volt!
Csak az a reménység biztat még, hogy a város nagy buzgalmu p o 1-gármestere nem hagyja elaludni az ügyet és az ő akaratereje megvalósítja a millennáris határozatot.
Mert ha ez nem valósul meg, akkor — lolyik tovább a küzdelem a nyomorúsággal s a magyar közművelődés lelkes bijnokai, kikből gimnáziumunk tanári kara áll, — csalódott, de lemondani nem tudó szívvel küzkődnek tovább a fé I s i-k e r é r t.
< Mert a főgimnázium mai helyiségeiben csakisfélsikert érhetnek el.
Küzdelmük pedig még súlyosabb lesz, mert ha huzzák-halasztják a főgimnázium helyiségeinek kiépítését,
— megjön a minisztérium elmaradhatatlan válasza, mely megvonja az intézettől a nyilvánossági jogot.
.—-... . Nos, vájjon erre várjunk?!
A tévédéi utján.
A .Zalai Közlöoy-\'ben mepjelect Század végén cisü cikkelyemre ugyancsak e lap hasibjaip oly megjegyzés történt, mely válasz nélkül nem maradhat.
Azt állítottam ugyanis — mely állításom megcifolva nem lón, — hogy 50 év előtt egy mérő buzinak 12 — 14 frt volt az ára s ma egy m é t e r m á-s s á o a k nettó felére redukálódott ez. Én egyúttal e sajnos körülményt annak tudom és [adtam be, hogy a börzén nem az árj minőségétől teszik fügeővé az árt, hanem ennek árát .papiroson" szabják meg — a börzén. Azt látom,
hogy a t cikkíró úr inkább utóbbi kö-rülménjrt látszik magas védelmébe lenni.
Mielőtt; azonban » dolog érdemére hathatóímbbam áttéraék, két megjegjtés-»el élek, melyek megvallom nem dologiak, hanem egyéniek: az első az, bogy a .batárídőQzletről gabnanemQekben* clmü szép értekezlet irója távol látszik lenni a kereskedelmi élet gyakorlat, terétől. — A má-odik megjegyzésem az volna, hogy minden egyes érveléseimet tényekből és nem pedig könyvből meritem, oly tényekből, a melyre minden dologértő reá Hü a természetesség bélyegét.
Most pedig áttérhetünk a tnlajdon . képpeni tárgyra Azt mondja a nevezett cikk irója többek közt: .Soknak ti a nézete (bizony soknak!) hogy a tőzsdén .papiroson" csinálják a buza árát sat. sat." Szolgáljon tudomásul, bogy ha egyedül a busa árát szabnák meg .pipiro son," tán nem mérnének arra a szegény börzére nemcsak egyes érdekcsoportok, hanem maga a magyar kormány is annyi súlyos csapást, a mely csapásokba ez előbb-utóbb bele fog halni.
Én legalább ugy vagyok rőla szentül meggyőződve, miszerint az összes termények, iparvállalatok réizvé-nyei és értékpspirosok külső értékükben a tőzsdén lesznek .papiroson" megállapítva, melyek nagyon természetesen egyhangba hozatnak belső értékükkel is.
De beszéljünk csak a buziról. — Azt tán megengedni mindenki ba én a p ácon effektív veszek 100 mm. búzát s ezteffectiv is tovább szállítom, — mindenesetre nyereményre, bogy az ilyen üzlet tőzsde üzletet nem képezhet. Hát azt hiszem ezzel tisztában volnánk.
Egészen más az az üzlet, amelyet „papiroson" szállítanak és .papiroson\' át is vesznek. — Ez különös találmánya vala a spekulációnak. I-t az a buza csak gondolatban van meg. még pedig a külömbségi üzlet gondolatában. Ha ilyen bazát őrölnének" malmaink, alig éroők meg az uj ezer évet. A külömbségi üzletek pedig batáridőre köthetők. Meddő dolog volna tehát erről hosszasabban vitatkozni. Tények ellen pedig abszolúte vitatkozni nem lehet. Ezek pedig, amiket fent röviden kifejtettem, tények!
V Á R C A.
A tou wy 6skujo
Szól & zene, vége nincs a dalnak, Hétországos mulatozást csapnak. Peng a kionor, víg mu vika járja S egy rab lenn a szabadulást várja.
A palota sötét börtönében Nem nyughatik a fogoly az éjben, Ede« álom szemét le nem «árja, Muzsika, xaj nem hoz álmot rája.
Felpezsdül a Batalság táncra, ° l
Szép Salome jaj be szépen járja! Megtetszik ez Heródes királynak S imigyen scól kedvében a lánynak:
„Mit adjak én szép 8alome néked? Megadom, bár országomat kérjed E.küm reál Feleleted várom. Kérj hát bár mit szíp 8alome lányom !■
Kimegy a lány • megké di az anyját: Tanácsoljon, ugyan mit kérjen hát? Es az anya pár szót suttog »el« 8 tzép Salome Heródeshez megy be.
Egyet fordul a Urem közepén S dámoni láng »illan át a szemén „Feleletem következő lészen: Keresz elő János fejét kérem.«.
Heródes kQzd . . Mit tegyen magával? í»em játsihatik kimondott szavával. Mért tett eskftt? Meg kell most tartani ----8 megnyílnak a mély börtön ajtai.
Nos Salome, meg van kedved téve.
Nem volt vágyad semmihez se mérve, c
Be teljesalt szived kívánsága-
Ép most tették János fejét tálra.
Elnémult a víg muzsika, lárma, Be nyugtalan a Heródes álma! Fel-felriad a nagy éjszakába: Iszonyú a lélek furdalása.
halász margit.
A szép Elza.
Irta: SALGÓ G. SÁNDOR.
— A .Zalai közlöny" eredeti tárcája. —
A kis Hadzsi betört koponyával, hal-\\áoyan, lezárt pillákkal feküdt az ágyon, arcvonásai eltorzultak a kínos fájdalom alatt A szürke fejű Gülbaba szorgalmasan rakosgatta fejére a jeges borogatásokat és némán intett barátjainak, bogy húzódjanak az ablak mellé, mert a nehéz cigaretfüst árt a betegnek. Éjfél tájban alább hagyott egy kissé a fájdalmas szúrás, a beteg lélegzet vétele egészen szabályos lett, ugy hogy nyugodtan alhatolt
Szegény Gülbaba kimerülten ereszkedett egy székre, de barátai, kik eddig türelmetlenül leslék minden mozdulatát, azonnal körbe fogták és suttogva lázasan kérdeztek, hogy mi történt.
— A trikó, az a hitvány kitömött Iriko az oka mindennek.
— Hát igaz, hogy a azőke Belláért ----? És k vei____?
— Valami pökkendi tejfeles nzáju egyenruhás flckó volt, de az is nyög belé.
— Szegény Hadzsi .... >.
— Megmondtam én már rég neki és óva figyelmeztettem, fcegy ott a festett világoan olyan csak a szít, akár egy
kasírozott fényes kellék, mely kopik . .. kopik, ugy hogy idővel csak a ráragasztott különböző szinü papirszeletkék tartják össze az egészet, ő persze ezt nem hitte el, most aztáa megadta az árát. Hej, ismerek éa már ott minden országutat
A fiuk szinte mosolyogtak a szürke fejű haragos kifakadásain.
— Nem oly nevetséges, e7, mint hiszitek Megzavarj« az ember agyát az a hamis csillogás, a hangulatot keltő Iá?y melódia oda férkőzik a szívhez és felkavarja nyugodt vérünket, a kifejező szemek sóvár tekintete megállitjs agyunk rendes működését, pedig nem egyéb mind ez, mint incselkedő kererett mű-vészkedés, telve hazugsággal. Sok éjszaka álmát rabolta tőlem is el a színpad e mesterséges csalárd fénye, a kitömölt trikók, a fe3tékes nyullábak, rizsporos dobozok, de én még »3m mentem lépre.
— Ah a szép Elzáról tan szó — vágott közbe a mogorva Diogene?.
— Ha ismeritek a történetet, ugy nem szükséges, bogy újból elmondjam.
— Ciak beszélj, mert mi nem tuduok róla semmit, kiabálták • többiek.
— Jó jó, de ne olyan lármával, különben felköltitek a beteget. No igenl Akkor még én is csak olyan kezdő ri-porterecske voltam, akár a kis Hadzsi, telve vágygyal, nagy reményekkel és már titokban álmadoztam is a jövő dicsőségéről. Egy este aztán megleltem őt. Nem a dicsőséget, c*ak egy leányt.
Az 01ympu3on láttam először, mint ott hevert az álmos Jupiter lábai előtt a többi kisebb és nagyobb kaliberű istenségek társaságában.
- Formás szép idomaihoz simán tapadt oda a testszinü selyemtriko, hajlékony, karcsú derekát fehér szárnyas kék bár-8onyfüző szorította össze, rózsás ujjai között egy kiveszített ivet tartott, mig lelógó tarsolyában incselkedtek a nyílvesszők. Valami mitologia paródiában ő ábrázolta a pajzán kis Ámort.
Minden mozdulata csupa báj és kellem volt. éi lágyan csengő kis hangja annyira megzavarta fejemet, hogy az előadás végeztével a helyett, hogy az utcára igyekeztem volna, csupa tévedésből felkocogtam a harmadik emeletre.
Arról az ingerlő, „rafinált" naivitásról még ekkor mit sem tudtam. Szép volt, igézően szép, és az én ostoba huszonkét esztendői agyamat rászedte, megbénította homályos szemem, mert én mindent oly igaznak, jónak és természetesnek is hittem.
Egész éjszaka csak a kis Ámor lebegett előttem, és következő sápon egyik komédiás ismerősöm bevezetett hozzá és én azóta napos, jobban mondva esti vendég lettem öltözőjében, \'x / Valami józsefvárosi özvegy krajzle-rosné egyetlen leánya volt, és a jó mama mindig büszkén beszélt velem az Ő primadonna leányáról és jobban megdicsérte, akár a legszerelmesebb kritikus.
Néha segédkeztem is a tcalet csiná-lásnái; »szalagot, csipkét megtüzni a gombostűvel, vagy a nyakéket kibogozni
a hajfürtökből. Ha ilyenkor merő véletlenségből megérintettem alabastrim vállait és elnéztem, hogyan piheg szabadon maradt dagadó kebel a füiő alatt, — agyamra tolult a vér, szemeim elhomályosultak. Apró szolgálataimért ő mindig f-jlém nyújtotta bársony puha kacáóit. melyeket én hódolatteljesen csókoltam a színészektől ellesett pózban.
Mindezekért én csupán a hir kürtjét fújtam lelkesen, ugy hogy lassan a többi csillagok elhomályosultak mellette és csak ő ragyogott a .művészet tiszta egén." Addig-addig fuj\'am dicsőség dörgő harsonáit mig végre aunak szele egy vagyoni végelgyengülésben szenvedő bárócskát cem hajtott feléje.
Erről a redakcióban mindenki tudott csak éo nem. A fiuk többszőrönként összesúgtak hátam mögött, utoljára U a vén Ali megintervivolt ebben az ügyben.
— Mikor is fogad téged a szép E\'ca?
— Délután négy tői-hatig.
— És miért nem kettőtől-négyig?
— Mert akkor tanulja szerepeit és ilyenkor egyedül kiván lenni.
— Keresd fel legközelebb ugy kettő és három között.
Oly gúnyosan mondta mindezt nekem a vén AH. hogy szinte boizaukodttm rajtara. Ekkor már házasságról is volt szó közöttünk. Az ajtóból meg ezt kiáltotta vissza.
— A hétágú koronával viaskodik a dicsőség kis kapusa, vigyázd
Gyötört a kiváncsiság és kétség, mert
XXIV. ftVFOLYAM.
LAI KÖZLÖNY
1896 JÜIJUS 4 én.
Hogy & birtci.ec ellen nem őrizhető visszaélésekkel találkozunk, mi sem bizo-Djilja ezt fényesebben annál, bogy kormányunk őszre ankélethiv egybe, melyben a tőzsde „fél-radikális" reformálásáról törődnek. .Fél radikális"-nak neteiem kormányunk kompenzációját, mert a határidő üzletek csak valamelyikére — jóllehet csak egyelőre ennyit — hoz tilalmat.
Teljesen radikális azonban Németország ebbeli reformja, moly T a 1 a-mennyi ..határidő&xíetet megtiltott. Olt i leUti asletek-nél elkövetett viaszaélések következtében szánta el magát a birodalmi gyűlés, még pedig oly óriási diadalt aratva, hogy a törvényhozás 200 szóval 39 ellen kimondta a mezőgazdaság és forgalom szolidba érdekében a gaona határidőüzletek eltíltssát. Ez egyúttal az agráriusok első diadala is a merkantilisták felett Hogy ezen radikális intézkedés meg fogja hozni a helyzet tetemes javu-lá-át, az kétségtelen.
Hogy egész Európa követni fogja ezen siker esetén Németország előljáró példáját, azt maguk ezen intézmény ellenesei sem átalják bevallani.
Célszerűnek vélem kormányunk reform-- tervezetét e helyütt szük kivonatban bemutatni, hadd győződjenek meg mindazok. kiket illet, hogy hazánkban is a határüzletnek immár megszámlált napjai vannak. Világos dolog az, hogy szürke szemüveg szürke látványt nyújt a szemnek. valamint kétségeién az is, hogy a legegészségesebb sz a szem, mely semminemű szemüveget nem tür. Ha közvetlen szemlélője lenne a cikk irója is a bajok fonásának, agy higyje el azt, hogy alig határozná e! magát újból egy oly intézmény védelmére, melynek a legjobb védelem is csak ártalmára lehet. Még pedig az mondatott, hogy „a reá mért — t i. a börzére — sok csapást egyszer csak visszavágja."
Haldokló ember még botot sem képes kezébe venni, még kevésbbé vele az ellenséget visszaverni. Ilyen haldokló ember is a börze. íme a magyar tőzsde reformjának tervezete:
I. A tőzsdének az állambitalomhoz való viszonya.
II. A tőzsde vezetőségére vonatkozólag.
III- t. tőzsde alanyaira vonatkozólag A) (fel vannak sorolva részletesen: árfolyamok befolyása, alkalmatlan áru kínálasa, spekulációra csábítás, tisztességtelen üzleti szokások stb.) B) Tőzsdei ügynökökről szól s kérdi: Szigoritas-sék-e az ügynökök saját számlájukra és . n s i c h" ne köthessenek ügyletet. Büntetés, fegyelmi hatóság.) C ) és D.) pontok.
IV. A tőzsde alanyai feletti fegyelem.
V. A tőzsdeforgalom tárgya. (Megadandó-e a kormánynak az a jog. hogy bizonyos árukra nézve a ha t ár idő ü zl etet megtiltsa.)
VI. A tőzsdei intézkedések és intézmények. (Az értéktőzsdei árjegyzés m a i módja, melynél az ügynök vagy bizo-mányosaneki legkedvezőbb írt számitha tjameg fele l-e akö z-érdeknek) B) C.) és D.) pontok. Es végül.
V1L A reformmal kapcsolatos más kérdések. A.) B.) ,C.) és D.) pontok.
akkor még nem birtam eligazodni a mondottakon utána rohantam a lépcsőn de ő már valahol a szomszéd utcákbsn baktatott hazafelé.
Másnap Izgatottan siettem a szép tlza lakására. A komornát, akár csak egy jó nevelésű novella komornáját, zavarba ejtett korai megjelenésem és\'kér-déseimre csak dadogva adott kitérő vá Úszókat.
Diogenes szája elé tartva kezét, kőzbe-kozbe nevetett, ugy hogy Gülbaba is csak mosolyogva tettetett érzelgőséggel folytatta.
Igen, most értünk el szerelmünk színi-játékában a nagy jelenethez, mert először álltam szemben vetélytársammal a vagyoni végelgyengüléiben szenvedő báróval, - kit váratlan megjelenésem egészen lámpalázba ejtett, ugy, hogy minden végszavát elfelejtette.
Nyurga vézna .alak volt, szürkülő fejje:, mélyen benn ülő álmos szemekkel és ráncos képéről az elpociokolt ifjúság fájdalmas elegiát lehetett le olvaBni.Ep a kettőjük kőzött szembetűnő éles ellentét ingerelt fel. Hogy szerethet és miért egy fiatal szép leány egy ilyen kiaszott zör-gős csontvázat
Szertefoszlott a azines ködjátyol, de azért én nem ármándoskoí^íam, nem otheiosaodtam, hanem bezártam a dicő-•ég fényes kapuját és a fényes csiliag mindig lejebb-lejebb szállt a mérhetetlennek hitt menyboltozatról, mig végre egészen elhamvadt fénye.
(Utóbbi pont a tőzsdeadó Eérdését «ti fel.)
Tehát látható, bogy kormányunk intenciója egyelőre bizonyoa árukra nézve a határidőüzlet megtiltása. Látható továbbá még az is, hogy a natáridőízlei nem alapul sohse a szükségtelen, hanem igenis: az árfolyamok mesterséges befolyásán, alkalmatlan áru kínálásán, spekulációra caábitá-án a több ilyenek közt a tisztességtelen üzleti szokáson, mint például az ügynökök ,ia sich" kötött ügyletein.
Hogy mindezekért az az ártatlan gazdakőzönség fizesse meg az árt, azt objektív ítélő felfogni nem tudja. — Mondjon már most igaz Ítéletet bárki: alig hihető, hogy nem kárhoztatná a határidő üzleteket Hisz, hogy példával fűszerezzem ezen állítást, itt van a mult év novemberi nagy .krach", ami szintén a határidóüzlet csodaszülöttje. Meg ís érzé azt mindenki!
Alig merem ez6kután még hinni, hogy határidő védelmezője (S. A) ezek ntán is kétségbevonná olyatén megcáfolni nem tudó állítást, miszerint a gaboa ára ,papiroson* lesz megszabva. Korántsem méltóztassék azért azt hiuni, hogy közgazdaságunk egyéb ágazatait is a tőzsde tette volna tönkre Legtöbb baj abban az egyben kulminálótik, hogy 29 éven át nincsen önálló vámterületünK és nemzeti jegybankunk, melyek ha ezen időn át létezlek volná, ugy 1345 millió frtot takaríthattunk voloa meg közgazdaságunk érdekeire. Ezen adat hivatalos.
Szerettem volna egyúttal a t cikkíró úrtól hallói, hogy a buza árc-ökkenésé-nek okát hol kelljen keresnünk, ha nem s tőzsdén?
Azt padig, hogy a határidő üzlet — mint ez mondva van— óriási (?) előnyeinél fogva oly gazdasági tényező legyen, melyen pokat mozgatnunk nem szabad mindeddig most elvétve tudtuk meg De ne méltóztassék engem oly együgyűnek találni, — mivel én a gazdaközönséget ilyennek nem tudom ismerni, mert — hogy ha ez tényleg így volna, mint a hogy ez tényleg nincs, ugy maga a t. cikkíró sem hihetné el azt az egyet, hogy: gazdakőzönségünk maguk alól levágta volna azt a fát, melyre felmászott.
Hegy ez m é g i s oly fontos előnyeinél fogva oly hatalmas gazdasági tényező, arra, nálamnál sokkal kompeten-sebbek — minő Németország — meg adták az igaii választ!
Avagy tán ők nem tudták voloa, — hogy mit cselekesznek? — Lehetséges ez ? — Ennek bírálatát részemről készségesen átengedem „a határidőüzletről gabonanemüekben" cimü cikkely Írójának.
HIRSCHL JAKAB. Mulatóhelyeink.
Budapest, 1896 jusint hó 11-éo
(S. V.) Az emberi élet munkára termett. A nagy mindenségnek egyetlen lénye sincs, mely létfentartásáért nem volna kénytelen megküzdeni — a ez a munka. A szervetlen világban öntudatlan mozgás, a szervesben már céllal és móddal egybekötött muuka. Ez az élet aktió része, mely küzdelemmel, szenvedéssel, gyötrődéssel jár, de a mely elválaszthatatlan az élet fogalmától* El-
Nem mondom, hogy nem fájt & csalódás, de jó háziorvosságom könnyen gyógyította a vágott sebet. Azontúl már okosabban szerettem. A festett világban elvesztettem ostoba szép bitemet, a tiszta együgyű idealizmus elfonnyadt ifjú lelkemben.
A szép Elra aztán vidékre került, de ott is mindig-mindig csorbult a még megmaradt fény.
Nemrég hogy Somogyban utaztam----
De itt hirtelen felugróit Gülbaba, mert a kis Hadzsi megmozdult fekhelyén és egy pohár TÍ7et kért.
ő oda nyújtotta a poharat, megigazította fején a borogatást és figyelmesen intette, hogy csak maradjon nyugodtan és ne mozduljon.
— Már jobban érzem magam, mondá bágyadtan a kis Hadzsi, — csak beszéld tovább az Elza históriáját, mert magam is kíváncsi vagyok a végére. — Tégy inkább néhány vánkost a derekam alá és csavard fal egy kissé a lámpát, hogy a fiukat is láthassam. Ugy-ugy, köszönöm.
— Hol is hagytam el fiuk, kezdé Gülbaba az ágy szélén maradva.
— Valahol Somogyban ....
— Igen nemrég Somogyban utaztam. Egy elhagyott kis állomáson, hol a felülről jövő vonatot kellett bevárnunk, jutott nébány perc egy pohár sörre.
A váróterem előtt egy sereg borotvált képű sovány éhes arcú ember álldogált. nem messze tőlük at árnyas fák
lentéte a nyugalom, pihenés vagy szintén mozgás, munka, a mely utóbb azonban nem a külső körülmények s külső hat átok kén vszerű eredminye. hanem lényünkből fakad s azért miot öröm, élvezet ;elentkezi^
Miud\'J.\' ttónek az élet ez aktió v és passzió ; tizének egvensúlyban kell állnia egyiaáasal. Munka után élvezet, fáradtság után szórakozás, — as ellentéteknek folyvást kell egymásután lehallámzani&k, az adja meg a szervezetnek az erőt, a fi iaseséget.
Bocsánatot kérek tisztelt olvasóimtól, hogy ily többé-kevésbbé c a* nehezen élve hető absztrakcióra adom a fejemet — meg vagyok arról győződve, hogy ézzel előre is kihittam ellenszenvüket, első sorban a szép nemét.
Beakartam azonban bizonyítani, hogy mu;atság. szórakozás néikül, ez a siralomvölgyi állapot vajmi keveset ér, s ezt legkönnyebben ugy véltem megtenni, hogy felveszem valami német professzor pápaszemét s belehyargalck a teóriák labirintusába, előre tudva azt, hogy ugy nem ért meg semmi, s igy mindenki elhiszi azt, amit kiokoskodni akartam. Tehát most már bebizonyított lénynek tekinthetem, bogy az embernek mulatni, pzórakozni kell. Legnagyobb örömömre konstatálom, hogy a mi szép fővárosuuk is ezt az elvemet osztja, mert a miilen náris esztendő örömére annyi mulató-helylyel lett gazdagabb, hogy méltán kiállja a versenyt akármelyik YÍlágvá-rosjal. Nem elég, hogy minden második kávéház már ab ovó mulatóhely cigányozás hajlamuukcál fogva, nem elég, hogy a mi gyönyörű hegyes vidékünk a legdíszesebb korcsmacégérnél is jobban int a kifelé való .zöldülésre\' a mint azt fővárosi jargonban mondani szokták, hanem még hozzá sietett toborzódni, a Magyarországon mindenesetre páratlanul álló, sőt a küllö!dön is efféle genreben alig utolért kórkép, a XVL század \'korbeli Ós-Budavára és sz érdekesség zománcával felruházott Konstantinápoly arany-szarvöbli részének utánzata, a melyek eddig a legvonzóbb mulatóhelyeknek bizonyultak be.
összefüggnek némileg a kiállítással, így áttérek első sorban azok leírására 8 jellemzésére, tnnyiva! is inkább, mert a Budapestet az ezredéves kiállítást meglátogató közönség semmi szín alatt sem mulaszthatja el a fővárosról és tóvárosi életről alkotott kép helyes kike-rekitésére a mulatóhelyek látogatását.
Térjünk először ós-Buda várára.
Az első hatás őszintén megvallva — egyáltalában nem teszi Ős-Budavár benyomását. A régi századbeli házikók erkélyükkel s kis ablakaikkal oly idegen-tzerüen bámulnak le a lent hullámzó életre, mely modern a szó teljes értelmében. Bizony nem látni ott lefátyolo «^ott arcú nőket, kik las-u, komoly léptekkel egy férfiura sem emelnék fel szemeiket — ellenkezőleg, a századvég ős budavárának hö\'gyközönsége nem takarja el irigykedve arcát, itt ott egy-egy elhullatott rossz bők, nevetés, kacsint-gatáa. Ez mar a mi világunk, beleillesztve egy elmúlt tor fantasztikus keretébe.
Csak néha-néha ugy esténkint, mikor a jámbor muezzim fennt a mecset tornyán vontatott éneklő hangjával hirdeti, hogy nagy Allah, il Allah, vagy az istenfélő bosnyák törökök isteni tiszte-
alatt néhány furcsán öltözött hölgy egy padon.
Alig lépteti ki a kupébó., az egyik színehagyott, kopott, karton nihás hölgy egyenesen felém tartott, egy kis é szégyenkezve simitgatta szoknyáját, hogy ferde sarkú, kirepedezett cipőjét azzal elfedhesse.
— Gülbaba, hogyan kerülsz te ide?
Ezt inkább én kérdezhettem volna, mert ővolt: Elzái. Az egykor szép leáoy oly szánalmasan nézett ki Ciontos arcán apró likacsokat hagyott a sok festék, egykor ingerlő, kivánatos ajkai most petyhüdten, elernyedve, alig birták elfedni hiányos fogsorát, egyedül nagy vizszinü szemeiben égett még valami ifjú lázas fény.
Bámulatomban nem is feleltem kérdésére.
Nos, hogy vagy, kérdé ismét.
Én ? Jól, mint a hogy csak egy ilyen magam fajta agglegény lehet.
Még én is leány vagyok tudod-e____?
A felülről jövő vonat hirtelen berobogott, én siettem felszállni és csak a kupé ablakából k-.állthattam oda: hogy azmárbaj.
Erre aztih ö megvetőleg bigjextette rám ajkát.
Vonatunk kirobogott és az ablakból kihajolva láttam, nint fogja ót egyszerre közre » kíváncsi ripacs trup, de ő szinte dühösen csapott köztük széjjel és ojból oda telepedett a fa alá a padra és tenyerébe hajtotta borzas fejét.
lstükhez sietnek, mely keleties jellegében imák lemorzsolgatásában és eg) pár zsoltár leéneklésében, melyben sajátságosan majd a torok, majd az orrhang váltakozva érvényesül, — akkor rezeg víssj- gy-egy fájdalmas búr a múltból, miki ág a budai várfokon a félhold csillogot, s blam hírei parancsoltak őseinknek.
Mihamar azonban elnyomja az efféle elmé.kenést a uj, a tolongás, a mindenütt felhallatszó zene.
Hiába a külső az Ós-Budavára, a hangulat az már az Dj-Budaváráé.
Sőt mi több, még a régi századbeli fiiak mögött is rejtőzik modern szellem, s nem mindig előnyére legyen mondva, elfajuló irányban is. Önök, a kik a napilapokat bizonyára szorgalmasan olvassák, valószínűleg hrllottak már valamit a francia szinbáz borzalmas dolgairól, melyet immár nemcsak frivo-litással, hanem egyenesen erkölcstelenséggel is vádoloak.
Kedves családapák és ti serdülő bak-fischek! ha nem nézitek meg azt a hírhedt francia színházat, az nagyon jó lesz; db ha meg is nézitek, az sem lesz baj.
Vannak személyek, a kik egyáltalában nem tudoak gorombáskodni: mikor azt hiszik, hogy most már csak elég erélyesen e gorombán léptek fel, akkor is oly cukrozottan adták be mondani valójukat, hogy a durvaság vádja akkor sem ér heti őket.
így vagyunk a pikantéria világával is.
Mosdatlan szájban szennyé, piszokká válik, a Szajua partjain nevelt szellemessé válik általa.
Az ős budavári francia színházban állandóan műsoron vau a „le modéle de peintre" és .la noce de msriée" cimü némajáték. Igaz, hogy erős leplezetlen-séggel, veszedelmes izgató légkörben játszódnak le ezek, de mégis a kivitelben, a játékban annyi diszkréció, fiuom-tág, a ötletes fordulat van, hogy azok kedvéért bátran mondhat le az ember az erkölcibirónak különben mindig nevetséges szerepéről Sokkal kibivóbb a „dante dn ventre,\' melyet a rendőrség — mint hírlik — betiltani szándékozik. E színházakhoz hozzácsatlakozik a bábu színház (á la marionette,) de természetes művészi kivitellel s technikával. — Á\'landóan lálha\'ó .Budavára a törökök idejében- cimü körkép. Ez igazán véve a lulajdonképeni ő¡-Budavára; melléje sorakozik a szentföld plasztikus madártávlati képe. Nagy látogatottságnak örvend a 14 napig alvó fakír. Két ind theologu* vállalkozott arra a nehéz feladatra, bogy a budapesti közönségnek megmutassák, hogy ők étel és ital nélkül 14 napig tudnak egyfolytában aludni, a miuó produkcióra — tudvalevőleg — a legi agyobb álomszuszék sem képes. Delejes álomba merítik természetesen, ilyenkor a szuggesztio még a gyomor s a lest egyéb követelményeinek elball gatá.-ára vibetö. Da aligbansm „kutya van a kertben\', soksn bizalmatlansággal viseltetnek a fakir álmának őszinteségével szemben, sőt egyik újságíró kollegám. a ki egyszer váratlan időben talált bokopogtatoi, az alvó mártír vagy fakir ágyát állítólag üresen, ót magit pedig vígan filatozva találta.
Magától értetődik, hogy Ős-Budavára ban tok zenekar játszik, igy többek kőzött a híres bécti Ztehrer karmesteré is, ugy hogy este, a mikor a villamos lámpák kigyulladnak, fényben úszik az egész város, a zene minden ponton megszólal, a közönség egyrészt az utakat szállja meg, másrészt pedig valóságos ostromot iotéz a vendéglőkre, önkénytelenül be kell vallania a legelfoRUltabbnat is, hogy mind a fővárosi mind a vidéki közönségnek van érzéke hozzá, hogy megbecsülhesse az igajá\'i mulattató mulatóhelyeket.
(Folytatása következik.)
Felhívás előfizetésre.
A „Zaiai Közlöny" mélyen tisztelt előfizetőit teljes tisztelettel kérjük az uj félév küszöbén előfizetéseik szives megújítására.
A „Zalei Közlöny* ar uj szerkesztőség kezében a városnak és a vidéknek érdekeit védő és gyámolitó bp akar lenni.
A „Zalai Közlöny" menten míoden befolyástól, a társadalom uemes törekvéseinek Bzószólója akar lenni.
A „Zalai Közlöny" e komoly hivatása mellett olvasóinak kellemes és tanulságos szórakoztatást is akar nyújtani. Ezért nagy gondot fordít tárcarovatára melyben nemc-ak városunk és vidékünk kiváló Íróitól kőző szépirodalmi mű veket, hanem fővárosi íróktól i s.
A „Zalai Közlöny" arra törekszik, hogy városunk, vidékünk és közgazdisági érd e ke í t i s szolgá ja.
A „Zalai Közlöny" nemcsak srró. gondoskodott, hogy a városnak és s v-dékuek minden érdekes mozzanatát: tudósítást nyujthssson, hanem a főváro -ban is állandó tudósitój* van.
A „Zalai Közlöny* köré már is na--, számú munkatársak csatlakoztak, kik legjobb tehetségükkei eleget akarnak tenni az olvasók várakozásán^: A „Zalai Közlöny* ezzel az irói gárdával reméli, hogy a nagyközönség kedvelt lapjává is leszen.
A „Zalai Közlöny" előfizetési árj. Egész évre 5 frt
Fél évre 2 frt 50 kr.
Negyedévre 1 frt 25 kr.
A „ZlLAI KÖZLÖNY" szerkesztősége és kiadóhivatala.
H i r 6 Íí.
— Frigyei főherceg ü Fensége, az V. hadtest parancsnoka, tegnap este 7 óra 5 perckor érkezett városunkba, házi-ezredünk 4 ik zászlóaljáoak megszeinlé lésére.
— Katonai szemle. Lovag Steininger Káíoly vezérőrnagy, a 27. gyaiogdandár parancsnoka, f. hó 1-én Nagy-Kamzr-ára érkezett és a 48-ik gyalogezred helyben állomásozó zászlóalja felelt szemléi tartott. Behatóan tekintette meg a kaszárnyát is, melyet bakáink mu t hó 28 és 29-én alaposan rendbe hoztak — zárt kapuk mögött.
— Kitöntetett honrédszázados. Az ezredéves kiállítás hadtörténelmi csoportjának bíráló bizottsága, Vágó Ignác helybeli 20-ik houvedzászló<ilj szaldósának, Rákócy s^omolyáuyi ütközetének haditérképét egyhangúlag 500 korona jutalomban részesítette.
— Uymen. Radó B. Béia a ,Nem-reti baleset biztositó társaság" titkára, a ,Közgazdasági és biztosítási lapok" szerkesztője Budapesten, eljegyezte W e i s z-b e r g e r Izor bátorfalui földbirtokoá kedves és szeretetre méltó leányát Irént.
— Gyászhír Jaeger Ferenc m. kir. posta és távirdí fe.ügyelót és családját mély szomorúság érte, 11 éves Fereuc fiacskájukat a gyilkos toroklob kiragadta az önfeláldozó szülők szerető karjai közül. A megboldogult tetemeit nagyszámú közönség részvéte mellett e ho 1-én adtak át az örök nyugalomnak.
— Custozza ünnepéi). Az Ernő egylet m. hó 28 án tartolta meg a custo^ztu csata emlékére reudezelt ünnepé.yét Budapesten. A részvevők mind acusiozzai csatában harcoltak és az ellenség-golyózáporának helyt álltak. Bellobraiaich nyug. kapitány ez üunepély alkalmából az egyesületiek egy íesiméuyt ajándékozott, mely a 48-ik gyalogezred akcióját a csatában áorázolja. Megkoszorúzták továbbá a csatában elesett hadfiak arc képét. Az ezredből mintegy százan este* el a harcmezőn. Megemlékeztek végül még egy katonáról, a haza dicső had-üáról és kö.tőjéről, aki 1846-ban a 48 ík gyalogezredben mint közkatona szolgál . Ez a katona uem más, mint P e t r o v i c 8 Sándor — a ss&bad.-ág költője, a hósi halállal kimúlt Petőfi Sáodor. A cuatozzai üauepélyen a rok-Kant katonák megpendítették azt az eszmét, bogy Petöfiaek Nagy-Kanizaáa mint a 48-ik gyalogezred hadkiegészitu kerületében, emlékszobor állittassék.
— Ritka öröm. Hérics-Tóth János dr. budapesti kir. táblai tanácselnököt ée családját folyó hó 28 án az a ritka öröm érte, hogy mindkét fiát doktorrá avatták. Az egyiket a jogtudományokból az ifjabbikat a gyógyszerészetiekből. Ez alkalomból ugy a felaratottakat, mi: szüleiket nagyszáma jelenvolt iamer s. jó barát és rokon üdvözölte.
— A nagykanizsai kereskedők társulata junius 28-án tartott közgyüléién az összes tisztviselő és választmány: tagok újból megválasztattak és pe -Ebenapanger- Lipót elnökké, ü n s -r Ullmann Elek alelnökké, 8ch»*rz Gusztáv\'titkárrá, Maschanzker Mur pénztárnok; Bettlheim Győző, Fischer Sándor, Grünhut Fülöp, Gstettoer Salamon, Gelsei Gutmann Vilmos és Rothschild Samu választmányi tagokká.
— Pártmozgalmak Zalában. Zala-Egerszegről írják lapuoknak, hogy az egyes pártok között Zalamegyében főképp a függetlenségi párt és a néppárt fejt ki nagyobb mozgalmat. A néppárt folyton gyűlésez. Legutóbb pedig 4 helyütt végleg megá lapitá jelöltjeit: Zala-Eger-azegen Farkas József löldbirtokos, Afcó-Leudván gr. Z chi Ágoston, Cíáktoruyá\'; dr. Major Ferenc, Nagy-Kanizsán grt: Esterházy Miklós Móric ragy Sebestyén
XXXV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 JULIUS 4 én.
Lajos nagy-kanizsai ügyvéd a jelölt. Az I agrár-párt a volt nemzeti párti földbirtokosok közt hódit. Sok függ a függet-li-nségi párt most induló nagyméretű akciójától, mely nagy tért nyerhet. A kormánypárt csendes, helyesebben nincs is kormánypárt.
— Záró ünnepély. A nagykanizsai Kisded nevelő Egyesület ő«zei ovodái-nak növeadékeijnnina hó 28-án tartották meg évzáró ünnepé yüket a Polgári Ekj-let kerti helyiségében. A terebélyes fák régóta láttak ennyi üde örömtől ragjogó tiszta arcot árnyékukban. A ketfves kis csemeték értelmes édes beszédeit és szavalatait a közönség bátorító tapsokkal jutalmazta. A közönség soraiban hiába kerentük azokat az .érdekelt feleket\', kiknek egyik legtöbb kötelességük lenne a kí- dedoevelés aemea ügyét mio-deufélekép támogatni.
— A szabó munkások szakegylete vasárnap e-te részben a Polgári Egylet kertjében, részben «nnek nagytermében sikerült nyári mulatságot rendezett. A négyeseket 60 pár táncolta.
— Klsdedneveló-Egyesfllet koréból.
juuius hó 28 án Urtott zárünnepélr-
alkalmávalfelülfizetni szíveskedtek: Vidor Samuoé 5 frtot, Knau^z Boldizsárné és Bogenrieder Károlyné2—2 frtot, Wusztl Lajosáé, Simon Gáborné, dr. Kiss István, Neu Albertté, és Práger Béláné 1 — 1 frtot, Rosenthal Jakabné 80 krajcárt, Güosberger Jakab, Nóvák litván, Weifz. Ferenc és N. N. SO—30 krcárt, Bajor I.ászióné Tasnádi Mihály, Perkó Péter és Tóth Antal 20—20 krt, Tnboly Sán-dorné.Svetl Jácosné, N.N.ésN N 10—10 kit. A felü\'fízetések összege 18 írt SO kr. Beépti dijakból befolyt 31 frt 10 kr; a/. őszes bevétel 49 írt 40 kr., melyből a kőtségek levonásával 40—41 forint maradt az egyesület cé jára. Fogadják mindazok, kik ebhez hozzájárulni szíves-ktdtek az egyesület hálás köszönetét
— Egészsége és szépségé tllen nagyot vétkezik mindé .ki, aki kritika nélkül használja a szehében hosszában hirdetett és laikusok alul ajánlott ízépitő szereket. E tekintetben Magyarországon még nem Tóit tanácsadó : csak mióta dr. Jntassy József, az ö szes gj-ógytudomi\'iyok tudora és speciálist* bőrgyógyász külföldi tanulmányai alapján különös szakmájává tette az Jorrosi kozmetikát, csak »zoia Ulál a közönség szakembert, kihes komolyau ét teljes bizalommal fordulhat a szépséghibák el táv o üti • a. a bőr apolása és a szépség megóvása céljából. -- A kéz- és arcbőr durvasága, tisztátlansága, s s e p~ T ő, májtölf,\'anyajegy, lenes«*, szemölcs, bőratka (mitesszer), p ö r se n és .«immerll) izzadás, hajkorpa, hajhullás, kelletlen szőrök (aói b aj usz és szakái) s.b. nem csodaszerektől múlnak el, hanem csak ésszerű orvosi kezeléstől. Úgyszintén a szépség megóvásának és fentartásánsk titka i* c-ak & bör (teiot! helyes ápolásában {mosdái, szappan, arcpor stb. megválasztása) rejlik, ami egyén t-s kor szerint változó. Dr. Jatassy lakik Ba-dapesten. VII. Erzsébetkörut 22 rendel 10-1 3—5. Levelekre válaszol.
— Ki akar e^v éves önkéntes !eniii ? Olvas<a a "hirdetést
A kiállításról
Az ezredéves kiállítás látogatói tele vaunak a látottak raagasztalásával; a szebbnél-szebb tárgyak egész rengetege köti le a szemlélőt, 8 éppen azért megtörténik, hogy egyes kiváló és ¿asznos tudnivaló elkerüli a beható ügyelmet, niiert is szükségesnek tartjuk ismertetését azon kiállított tárgyaknak, melyek azokat is érdekelhetnek, kidnek még oem volt alkalmuk a kiállítást megtekinteni.
A nagy gépcsarnok egyik legkimagaslóbb és leggazdigabb csoportja a Geitt-i»er és Rausch müizaki üzlet, szivattyú-, utfecíkeBdő- és gépgyár, malomkő-gyár, ércöntöde és cinnező gyártmányainak kiállitáta. A József főherceg ur ő cs. éa kir. fensége udvari száliitóji által nagy számmal és kiváló szépen bemutatott tü>i fecskendők és tűzoltó felszerelések kitűnőségét bizonyára legjob i an igazolja azon körülmény, hogy az országos tűzoltó főparancsnok ur ezen céget tüntette ki udvari szállítói címével. A Geittner és Rausch malomkő készítményei, melyek jó minőségük folytán valtak közismertekké hazánkban és külföldön, igen szép csoportozatokbao vannak bemu\'atva. Különösen gazdag a cég tejgazdasági osztályának kiállítása; » fél literest ói egész 30 literes űrtartalmú nagyságig bemutatott tejszállitó kupák, melyek háromszor cinnezettek, s égmentes elzáró készülékkel vannak «\'látva, igen erősek, tartósak, s kőx-egé»zségi szempontból kiválóan ajánlassak. - Geittner éa Rausch közponU ioözletében. Andrássy-ut 8. sz., gazdasági eszközök, szerszám és szerszámgépek, műszaki cikkek, házUrtási esz-közök, konyhafelszerelések és törnie tz-közök oly gazdag raktára vat, hogy az valóban érdekes és tanulságos látnivalót Képez, mert sok célszerű eszköznek megismerésére vezet, melyek részletes, gya-
korlati bemutatása csakis ott történhetik meg; miért is felhívjuk t. olvasóinkat, "hogy budapesti Htogatásuk alkalmával ne mulasszák el Geittner és Rausch központi üzletét is megtekinteni, hol a legnagyobb készséggel mutatják be mindazon aj és célszerű eszközöket, melyek a gazdaság, :par vagy háztartás körül hasznosak.
Aki vidékről felrándul a kiállításra, bizonyára valami ajándékot óhajt vinni hozzátar:o7Óinak, rokonainak, hazatéréskor. Senki figyelmét nem kerülheti el a Kossuth Lajos utca 6. számú házban május elsején megnyírt; va\'ódi praktikus szellemre valló berendezésű »Egyforintos áruház", melynek látvácyosság számba menő mesés gazdagságú kirakatai előtt folyton tolonganak a szemlélésében gyönyörködő emberek. A fóváiosi napisajtó is méltánylással ismertette e7en uj intézményt, 8 azt Budapest világvárosi jelentőségének emelésére tudta be. De az üzletben tolongó váfár\'ók nagy száma is mind arró nyer meggyőződést hogy a forintért vett áruk, melyek csodálatokra ejtő különféieségbeu vannak az üzlet raktáraiban felhalmozva, valóban értékes és jutányos tárgyak. Mert az az uj, érdekes ebben az üzletben, hogy minden tárgynak egy forint az ára, s szinte képzelhetlen, bogy mi minden kapható itt egy forintért; egész bőségszaruja ez az üzlet a legszebb diszmü-veknek és hasznos eszközöknek, ugy hogy mindenki megtalálhatja azt. mit ajándékul kedvesnek vagy célszerűnek tart,
A fővárosi szállodák túlzsúfoltságának hire aggodalomba ejtette a vidéki közönséget.. hogy nem lehet lakást kapni Budapesten.* Ez ma már teljesen megszűnt, 8 kü:önösen a csendes,xzajtalan szállodákban mindig van szoba. Erek kőzött legjobban ajánlhatjuk Berecky Ltjos „Erzsébet királynéhoz" címzett szállodáját, IV., egyetem-utca 5. sz. alatt, hol kényelmes, tiszta szobák, a leggondosabb kiszolgálás mellett legjutá-nyosabban kaphatók. Ne adjon senki a bérkocsisoknak szavára, kik a megérkező utasnak azt mondják, hogy nincsen üres szoba az .Erzsébet" szállodában, mert ezek borravalót kapnak azon szállodáktól, hova viszik 8 a vendégnek drága árt számítanak. A közönség nyugodtan jöhet Budapestre, az .Erzsébet szállodában" olcsó és kellemes lakást talál mindig.
Urod&llQfn
E rovatban megjelent irodalmi termékek kaphatók IFJ. WWDIT3 JÓZ8EF
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsád.
A Magyar Nemzet Története.
Szerkeszti Szilágyi Sándor, kiadja az Athenaeum.
I-m. kötet
Ha akadémia volnék: megkoszorúznám; ha kultuszminiszter volnék: lelkes szavakban hívnám fel rá a közfigyelmet; ha gazdag ember volnék: megvennék belőle néhány száz példányt és szétosztanám az arra érdemes, jóravaló szegények közt; lévén azonban csak poéta: nem tehetek egyebet, mint ódát zengek róla prózában.
Azt. Mert ez a vállalat jóval több, mint egy könyvkiadó társaság üzleti gondolata, — ez egy ideális eszme testté formálása, egy nemes nagy és szép cselekedet, méltó ahhoz az alkalomhoz, a mely szülte, az ezredév ünnepléséhez.
Jó és balszerencse közt megértük ezt a nagy évfordulót s most ünnepre ké fzü ünk. Ennek az ünnepnek meglesz a maga hivatalos része: ezt az állam csi-ná ja; lesznek kockázatai, nyeresége, vesztesége: ez a kereskedő 8 vállalkozó világ dolga, de leáznek megható momentumai is s ezekben fog igazában megnyilatkozni a nemzet egyénisége, komoly éa mély kedélye.
Megbocsáthatatlan hibának tartom, hogy a Vágó-féle díszmenet pompás tervét elejtették. Ezer év hatalmas története hullámzott és hömpölygött volna végig előttünk, megjelenítve nagyszerű képekben, lélekfelemelő látványosságban. — Magával ragadta volna az idegen szemlélőt 8 jobban megmagyarázta volna neki multunkat, mint bármely történelmi kiállítás, — nekünk, magyaroknak pedig minden egyébbel fölérő dicsőség ragyogása lett volna, lelkünk minden idejét besugárzó valóság, nemzedékekre kiható, nagy jótétemény.
Vi ge van. Kimarad az ünaepl programúiból.
Mi pótolhatja?
Ha valami: ugy ai Athenaeum roppant vállalata, mely szintén nem egyéb, mint e diadalmas, magát minden viszontagságokon keresztül küzdő mult megrögzítése. Nagytudományu irók, kik egy-Bttal lelkas hazafiak ia, állottak össze, hogy egy nagy arányú s a történetírás
jabb követelményeinek mindenben megfelelő munkában beszámoljanak nemzetünk ezer éves múltjáról s az uj ezer év küszöbén áll nemzedéknek bölcs okául elmondva, elbeszélve mindent, hitet adjanak, utat mutassanak a jövő felé.
Eddigelé bárom vaskos kötet jelent meg a tíz- kötetre tervezett vállalatból. Imponáló, hatalmas kötetek, melyek^már külső kiállításukkal is magukra vonják a figyelmet s méltán bámulatot keltenek. Mintha mindegyik kötet egy-egy századot akarna megjelölni a halhatatlan idők f>lyamában, mintha mindegyik egy-egy nsgy korszak határköve volna, — tömör emlékoszlopként sorakoznak egy-mái mellé.
Nem lehat; az kis nemzet, a melyiknek üyen nagy története van. Tervezői jól teszik, hogy ily széles alapokon akarják felépíteni multunk dicső és tauulsá-gos eszményeinek e monumentális épületét, legyen ez csakugyan pantheonja a nemzeti nagyságnak^ tanúsága régi d:cő ségűnknek. temp\'oma hazaszeretetünknek, 8 uj erők, uj élet kútforrása.
Örül a lelkem, mikor magam előtt látom ezt a. biztos terv szerint megindult nagy munkát, mely különben Í3 régi mulasztásokat van hivatva kipótolni és aktuálisabb időben sem jelenhetett Volna meg, mint most Ez a lelkes könyv lelkesít engem ié s megjelenése igazi ünnepem nekem, a ki csak egyért tudok igazán rajongani: a kulturáért, azokért a tényezőkért, melyek az embert tovább segítik szellemi fejlődése nagy utján.
Üdv ezeknek a derék tudósoknak, kik ¿sz híjjal és fiatal lélekkel ily dicső munkára vállalkoztak s nem üres szóval, gyarló hűhóval, de egy elégge nem magasztalható. fényes tettel járulnak ünnepünkhöz, hogy ez igazi ünneppé lehessen s élő termékenyítő eszmékben, jellemző ás ragyogó képekben örökítik meg a harát a haza számára I
Legyen áldás a munkájukon 1
ENDRÓDI SÁNDOR
yés e
— Budapesti kiállításra utazók figyelmébe! KELETI J. cs. és kir. sz. hírneves sérvkötő-speczialista g y á i i czégtől B u d a p e 8 ^ IV., K o-roaaher-czeg-utcza 17. sz. azon értesítést vettük, miszerint nevezett czég jó eleve gondoskodott az iránt hogy a budapesti ezredéves kiállítás alkalmával számos vevői által előre láthatólag tömegesen történendő megrendeléseknél is szokott pontossággal és a megrendelők legnagyobb megelégedésére megfelelhessen. — E czélból fenti czég Budapest, IV., R o s té 1 y-u t c z a i (Károly laktanya 15) műhelyében munka személyzetét kettőztette, mely minden idejét a személyes utasításra és mérték szerint megrendelendő czikkekre fordítja. Nevezett czég készséggel meghívja a t közönsé get ezen gyári műhelyének megtekintésére, hol minden megrendelő személyesen meggyőződhetik a számára készítendő köt- vagy műízér lelkiismeretes, pontoB és szakértő kiviteléről. Különösen gonddal és elismert mű értéssel készülnek itt a I e g u j a b b szerkezetű t e 8 tegy e nés z eti készülékek, Hessing rendszerű miederek és más orthopaediák fűzők, nyújtó és jÍrógépei műlábak és műi.eges kezek (amputáitaknak) vslamint minden e szakmában vágó orvoMebí síi acél áruk, villany gépek stb. Mindezen 8a ját gyártmányú készülékek, kötszerek és gé péknek rninUi a legnagyobb választékban megtekinthetők e kitűnő czég kiállításában IV. csoport köz-egészségi pavillon. Egyúttal a t közönség figyelmébe ajánljuk nevezett czégnek e napokban megjelent mil-Ieninml nagy KÉPES ÁRJEGYZÉKÉT, mely nagyszerű kiállítása, de különösen tartalomdúi és szakíudato3 összeállítása á\'tal a szakavatott körökben méltó feltűnést kelt és melyet a czég Ingyen, bérmentve és borítékban küldi bárkinek a ki azt megkéri Ugyanott megrendelhető a czég főnöke KELETI LEÓ nr által irt: ,4 Bérvek ke-letkezése1 gyógyítása stb. czímü értekezlet, mely sérvben szenvedőknek igen czélszerü és tudnivaló fel-viágositást nyújt Vagyontala ok-részletfizetésre is tehennek megrendel ésket. Ismételadóknak lehető legnagyobb kedvezmény. Üzleti elv: Szigora pontos kiszolgálás, legjntányosabb árak.
Felelős szerkesztő és kiadó : IQ WAJDTTS JÓZSEF
TsJy lltyt^r.*)
Köszönet nyilvánítás.
Mindazon tisztelt barátaink és ismerőseink, kik a sors által — felejthetetlen, drága fiacskánk, Fe-rencz elhunytával — reánk mért •uiyos csapás mély fájdalmait jól eső, szíves részvétükkel enyhiteni iparkodtak, fogadják ez uton hálás $öazönelünket.
Nagy-Kanizsán, 1896. évi julius hó 2-án.
Jaeger Ferencz és neje.
Heaneberg-selyem csakis akkor valódi, ha közvetlen gyáramból rendelik — a fekete, fehér és szioes 85 krtól 14 frt 65 krig méterenként — sima, "¿síkos, koczkázott miniazott, damasztot z. a. t. (mint egy 240 különböző minőség .és 2000 mintázatban) sat. a megrendelt áru,pombér és vámmen tesen a házhoz szállítva és mintákat postafordultával kQld: Henneberg 6 (cs. és k. udvari szállító selyemgyára Zürichben Svájcba czimiett levelekre 10 kro», és levelező lapokra 5 ktos bélyeg ragasztandó magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintézetnek.
Tea«, húgyhólyag, húgydara és kSszTénjbántalmak ellen, továbbá a belégző és emés zfc»i szervek hantos báutalmainál, orvosi tekintélyek által a LITHH»-FORRÁS
SALVATOR
sikkerrel rendelve lesz. Húgyhajtó hatású!
Kelte út! Kösmei eméstMö!
Kapbaló ásványvizkereskedósekben és
gyógyszertárakban A Salrator-forrás igazg. Eperjesen.
Rrondorfi savanyúvíz.
Sltfáila tiMriUw ftrráa
kit üitö gyógyvíz,
kedvelt asztali viz. iig-hmrit liifa [¡aerkeresketóiKi Ufliló-
•) E roiu tlitt köröttekért nem tí]1»1 íe-lelowéjet »_____Szcrk
HIKDETESEK
1153|tk. 896 áprtliH 23-án.
Árverési hirdetmény.
A letenjei kir. járásbíróság mint tkvi hatóság körbirré te«i, hogy Zakál Gyula leteoyei lakos végrebajt&tŐDak Búsa Rozi Bizják Bertalanná báaokszentgyörgyi lakos elleni árverési ügyében a folyó éri április 15 én megtartott bírót ár verés Keller Ferenc ajánlata folytán hatálytalanná nyilváníttatván, a bánok-szentgyörgyi 451. sz. tjkvben A f 5771:. hrttz. a ingatlan a rajta levő 90. népsorsz. házzal együtt 492 forint becsárban, illetve 369 frt 60 kr. kikiáltáií árban a bánok-Hzent-györgyi községbiró házánál 1896. éTi jnlius hó\',6-án i. e. 10 órakor meg tartandó nyilvános árverésen eladatni fog-
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°\',-át készpénzben vagy óvidákkípis ptpirban a kiküldött kezébez letenni.
Kelt L-tenyén, a kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi április hó 24. NUNKOVITá, kir. aljbiró.
7703|1886. azám
Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó as 1881. évi LX t. c. 10?. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nkanizsai kir. járásbíróság 6757196. számú vég\'ése álul am. kir. állami kinc<tár végrehajtató javára Balog Jóuef sz. jakabi lakos ellen 117 frt 211, kr. tőke. ennek 9 frt 95 kr perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt éa 385 frtra bectült 2 ló, kocsi, tehén és 3 sertésből álló ingó<á-gok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 7703/1896. sz. kiküldetése rendelő végzés fo\'yláo a helyszínén va&yi* Szt-Jakabon alperes lakásán leendő eszközlésére 1896 évi jnlius hó 14 napján d. e. fél 10 órája batáridőül kitfizetik és abor a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel bivetnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi IX L-c. 107. § a értelmében a legtöbbet ígérőnek becaáron alul is eladatni fosnak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX t. c. 108. §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
N.-Kanizsán, 1896 jul. hó 2 án napján.
BAETS GYÖRGY kir. bir. vhajtó.
1121|tk. 896. április 21-én.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, bogy Zakál Gyu a ügyvéd letenyei lakosnak Bíró Anna Lukács Istvánné csehi lakos elleni 65 frt tőke ennek 1895 február 11-től játó 6\'/, kamatai 9 frt 45 kr végrehaj\'á*é« 2 Irt 36 Ikr. eddigi, ugy 3 frt ezutUli költségek iránti végrehajtói ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. járásbíróság) területén fekvő a csehi 47. sz. tjkvben A I. 1-3 íorsz. ingatlannak s az 52. hrsz. ingatlanon levő 46 népsors zámu háznak Bíró Anna Gyenes Adám özvegyét illető és 225 forint 50 krajcárra becsült Vi részére a csehi község biró házánái 1896. fcvi jnlius hő 8-ik napján d. e. 10 órakor Zasái Gyula letenyei lakos ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni-.kívánók tartoznak a becsár 101,,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezébez letenni.
Kelt Letenyén, a kir, jbfág mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi íprílis hó 22. napján.
NUNKOVICS kir. aljbíró.
Maptst! areiéres üállitas. Budapest!
Budapest-szálló
a város központjában. Bécsi utca 2.
Szép tiszta szobák. A kiállítás egész tartama alatt mérsékelt árak. A kereskedő világ kedvelt szállodája.
Ifj. Herzer Konrád
szállodás.
A loerógibb, legjobbnak bizonyult es valódi, mindamellett r legolcsóbb egyeteme«, népszerű házi gyógyszer, majdnem minden küls5 és belső betegség ellen.
Kgyedül Talódi angol
csodabalzsam
THIEREY A. rózsrátöl, PKüduni-hM.
Ki a balzsam ugy bv\'.si.Iorr. i__
külsőleg baszni] : 1. még eddig cl nem ért hatA«a gyógyszer a tüdő \' mell minden betegségénél, enyhil hurutot, csillapítja a kibányást .
^bögést eltávolítja gjógyit idült fájdalmakat; kivil„»n haíz-nál torokgyulladásnál: 3. eltávolít minden láxt; 4. meglepően g>-..g>-i)ja a gyomor minden betegségét ; .".. megszűntet minden iájdatmat é* gyógyítja az srany-eret; 6. h küruiyü székelési elftnegiti és n vért tisztítja: 7. kitűnően használ fogfájásoknál, a szájbfizt megszünt.-ti; 8. jó »
Eiliszta ellen; ». kitün."»er. hnszuél ülsőleg mint gvógj-itf.szer minden sebnél; 10. egyáltalán ug\\- belsőleg, mint külsőleg két^gtelen eredmé..?-\' > ^<\'gyit..szer. l\'SKk
lOgy készitinányer tt, vagy az egészségre káros lintá.i: an;. _. az. Oly Helyről, hol balzsamomhói raktar r
akkor valódi és
zsam. ha mindi.. ___n . ^ _____
kupakkal (Kapsel van ) -zárva, a melyben ezégem: „Thlerry A. gyógyazertára az Őrangyalhoz Pregradáhan" belenyomja Mindet, más wSan. mely nem az én kupakommal van lezárva és másként van kiállítva, hamisítvány és utánzat. s káros hutás« és durva anyagot, mint „aloe" és ebhez hasonlókat tartalmaznak. Minden ilynemű balzsam ne togadtassék el. BalzsHmom hamisítói és utánzói a védjogytőrvénv alapián törvényesen, szigorúan üldöztetnek. A magas kormány " 6103. sz. a. kelt vegyészeti, szakértői bizonyítvány n. hogy készítményem semminemű tií-égre káros hatásu anyagot nem tartal-. . .tol. hol balzsamomhói raktar nincs, tessék tdelést közvetlenül hozzám : Thlerry A. Fregmdában, Bohits-Sanerbmnn mellett intézni. Ausz\'rta-Magvarország bármely postaállomására bérmentve küldve, li kis vagy dtiplnüveg ára 4 korona. Boszniába vagy Hercegovinába bérmentve. 12 kis vagy 6 dnplaüveg h— f> korona. Megrendelései csak apénz előleges beküldése utánvétellel eszközöltetnek Thlerry Adolf gyógyszerész Pregradá-b a n, Sohlts-Sauorbrunn mellett.
thíkeet 1. n^tururx « a val6di
éru^wth««^ csodakenőcs
hatása és ereje.
Az angol csodákcnőcs, maly a legjobb oredménynyel taaznált szer a szenvedő emberiségnél a legsúlyosabb és idült bafokban. A sebek gyógyítása úgyszintén a fájdalom enyhítésében felülmúlhatatlan; - »6-alkatrészét a piros »ttfolU.w-ban létező
Ulítííihí ^oM tíl> J.
anyag, más k:
összetételeit ké-
Az angol csödskenöos használ-
A gyennekágyasnő mellbajánál, tejgyfilemlésnél, mell-keményedésnél. Orbánc (Szent-Antal tüze), mindennemű sérelmek, láb- vagy csontsebesülések, sebek, genyedtség, dagadt tábak, sőt esontszu ellen ; ütés-, czur&s-, 18-, vágás és suzó^ási sebek ellen. Használható minder, idegen részek, u. m. üreg-, faszáik.a-, homok-, szilánk- és tüskék eltávolítására. Mmdcnneimü daganat, kinövés, pokolvar. ujjáképzö-dés. söt rákbetegség ellen, szemölcs, kőrömtíagapat. hólyag és feldörzsölt lábak gyógyítására. Mlndennemö égéal sebek, fagyott testrészek, betegeknél hossxas lekves által
Igen ajánlatos ezen egyedftl álló elövigyáratl szerből minden családnál készenlétben tartani.
Két doboznál kevosebb nem küldetik; a szétküldés kizárólag az összeg előleges beküldése vagy pedig utánvétellel eszközöltetik. 2 tégely csomagolás, szállítólevél és bérmon-tes megküldéssel 3 korona 40 fillér.
Számos bixonyitrány áll rendelkezésre.
Figyelmeztetek mindenkit hatástalan hamisítványok megvétele ellen s kérem szigorúan arra ügyelri, liogy ginden tégely«-, a fenti^jrá JJ^egy^ és^^cégnek „Thierry A
lenni és minden tégelynok egy használati utasításba, ugyanolyan jegygyel. mint itt látható, kell becsomagolva lenni.
Az egyedüli és valódi angol csodakenöcsöm hamisítói és utánzói, a védjegytörvény alapján, szigorúan üldöztetnek, " imisitványok ismétolárositói.
Egyedül! közvetlen beszsnési torrá*
THlKHRY A- őrangyal gyógyszertára
PEEGRÁDÍBAN, Ronlts-Sanerbrunn mellett
Oly helyről, hol raktár nincs, tessék a megrendelés közvetlenül ..Thlerry Adolf Őrangyal gyógyszertárához-
Pregradában, Rohíta-Sauerbrunn mellett cimesni.
Az ausztria-magj arországi védjegy lajstrom száma 4604
XXXV. ÉVFOLYAM
Z A 1. A I K Ö Z 1. Ö * Y
W Aranyérmekkel kitüntetve
Első c* és kir. kizár, azabadalm.
Aranyérmekkel kitűntetve
OMLöElAf-FlSTlE-üYAE
KRONSTE\'NER KAROLY WIEN IU. Haupt.trass« Ku szám. »aját hazaban.
. , . , , , , ... ,..,„„„; „t.4r.ir ujuit- í2»p- bánva ét hi»~viár«ti!at-k. épi/kezési munkálatot, vállalkozok es
éBltlm ^ek5 S SSdi^k tóllt-^\'-tabeo ,ldhVszárL poritott álltban, 40 különféle sziiiü Ü.JKVi.íntof\'lVStisztaságit illetőleg teljesen hasonló az olajmázoláshoz. - M.nt.lapok e. ba.zn.Ut. uta-
«ittuk ingyen é. bérmentve kfl\'detnek. \' _ _
uagyszerfien halnak gyomor bajoknál. nélkC!8zh«tellM és ártoiádosut ismerttcs házi és népszer.
A gyomorbetegség lOnelei: étvágyls lansáj, gyomorgy engei ég, bűzös lehelet, leHojűág, savanyu, lebfiffögév hasmené». gyomorégés, ieleslegcs, ajilkakiválasztáj, sárgaság, nádor és hányás, ryomorgírcs «ükülés.
• Hathatós gyógyszernek bizonyult fefiájásRÍL a menvnviben ez a gyomortól származott, gyom\'ortulterheléiaél ételekkel italokkal, filisrták, májbajok és hámor-
Eiuhtett bajoknál a Máriarzelli gyemoreseppeh évek ota kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítván) íaiiusiL Egy kis üveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy Oveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: T6r€k József gyógyszertára Budapest, Király utcza 12 sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen lessék megtekinteni! Csak olv cseppeket lessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a keszilfc aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom".
A Kánaczaiti ffirnsrcupuk valódin:
kaphatók
NAGY-KANIZSÁN : Práger Béla és Bc lus Lajos gyógyszerészeknél. BARCSON Kohut Sándor gyógyszerésznél.
Utas-szállítás
yfltfli-NBvyprt
Utazási dij Mk. 120. R. Mügge, Stettin
Unlerwiek 7.
38 kitüntetés, esek közt 14 diizokmány és 18 aranyérem. Számtalan bizonyítvány elsó orvosi saaktek.otély éktől.
UJuOlIH
kik anyjnk Utal épen nem, vagy csak tökéletlenül lesznek ssop-tatva, Nestlé H. féle — Kyermekllszt. h&sz. Bálati folytán okizérí mr>don tölievelhetök MIata*dairot, nemkalömbeo röpiratokat. melyekben s késaitésmód s & koDtiaens lefeT-ó ■zaktekiatélyeinek, menházak és gyermekkórházak számtalan bizonyítványa fogl.lutik — kEráutni ingjén kfild a köz,onti raktár :
F. BERLYAK I„ KAUI.ERGAHSE Kr. 1.
Huri Mié-fele grmtktyliat 90 Injór. Bfiri Mlt-Teie »esimtgö líj jfl Infir.
Raktár® minden gyógytárban és fülierkerei kedésben
Dr. Friedinger, as alaé-aoiztriii orsságoi lelencház igazgatója bizooyiiranya szerint Nestlé \' gvennek.ápliszt te 1878 ben történt bevezetése alkalmiral Aniztriábsn. a fenti intéseiben S éven ál M életgyenge gyereknél, kik s iir.piit nem tudták régezrn, , olyanok kik betegét köretaesteben, áa nds ny..jiott dajka rm\'óböl nem táLplálko.katlak.fkitOoó eréa!.énynj,| len használva, mi álul fclhzlalozálok redukálódlak. As érek ho*asn során ál a társaság minden rétegébe behatolt és 30 év óla sa egésa kos tinensen elteijedt, agy bojy a Kcst\'éXle ,y r-mektáphizt senki elölt aes ismeretlen
Richter-féle Horgony-Pam-Expeller
Tii ni ment. Capsici comp.
Ezen hírneves háxiszer ellentállt a= idő megpróbálásának, mert már több mint 25 éx óta megbizbató. fájdalomcsillapító bedftmSIeakétrt alkalmaztató köazvé-nynél, aaúznál, tagszaggatasnai és meghűléseknél es az orvosok által bedörz-3ö!ásekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgonv-Paín-Erpeller gyakorta Horgony-Limment elnevezés alatt nom titkos szer. hanem igazi népszerű bázi\'szer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 írt üvegenként! árban majdnem minden gyógyszertárban készletben van; Rraktár: TörSk lózsef gyógyszerésznél Budapesten. • Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kísebbértékü utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Horgony" védjegy nélkül mint nem valódit utasítsa vissza.
Rlckier F. Ad. és társa, csász. és kir. »ivari szállítok, Rudolstadt (Thüringia).
Buziás
Fürdőidényi
lajüs 15-tôl otlober 1-ií-
Világhírű lápfürdők és aczélforrások
ha.Honló a Spa a Prj mon t, S h w a I ba e b éa p j r a w ar t b i aczélfor rácokkal, kitQoó meleg és hideg ▼ a s a czélfQrdöi ve 1, mér é* á s-ványfördőkkel, tükörfürdóvel és uszodával. — HIDEGVÍZ íiYÖGYINTÉZET éa maasage. IVÓKÚRA kitöttö eredményevei vérszegény 9 é g, i d QI t gyo m o r- éti bélbaro\', h o m o k. k ő- és resebetegség, baj ikór, ciút, köszvény és fej fá j ásókkal stb.
BUZI ÁS gyógyfírdí lífn\'.i álomis Te m es v á r o n«á t. Társaskocsik azátlomátoái. Állami hivatalnokoknak kedvezmény. Pazar villamos világítás a 80 holdnyi évsrázadoi parkban. FQrdői zenekar. Elsé-re n d Q k o n y h a és k áv éhá i i i ta lok. - A fürdőn állandó hírnevei nőgyógyáiz van. — Mérsékelt árak. — limerleléseket kívánatra ingyen és készséggel Fzolgál a 27276
Fürdélgmxg&tóaág Bnziáson, a hova a szobam-grendelések küldetni kéretnek
bTEVEK
Tó bel-fürdő
Grácz mellett.
Idény: május—.ktiber-
330 méler a teagsr iziae felett 2 vasnti állomás
GrftrzIM kocsival óm* Porta éa távírda (ülotafts.
Re(t Ismert.vastartalmú (aeroUerme) aczél-forra« 30 fok C. meleg 23 fok tS.\', 24 tok C és 20 (R ) »ersekeit klíma, erisllí erdőlevejö, kiierjedt fe.yve.erdók, gyögvhatás : iderbánUlmak. nen rastlezla. idertTyesirejér. katrerl.czlieteicsér, hytlena görcaök. neoralgiezi stb. S6I beleirsérek ■ vérszegénység béléi bólyagcaUr. slb. Igen ajanlbats OJriloknek és gyenge gy, rmekeknek (iyo5yesxköz : külön gyog)terem, nazöbvzin, kád\'Qrdök melegvízzel lenyilfúrdők, villamos fnrdík masiace znkaaycr.gjkezelés lát. Olcsö éik^de . • zene pzoMk, .illak, gyogyter.m KilOnó lakások, egye. Kimerít« pro.perm. a fűrdőigazgatóaágnál ingyen
él bérmentve, t* Dr Blumatter Sándor univrrH orvos tiűajdonos
Faj-tojás
valódi Brahma tyúkoktól drhja 15 k\', fekete Hollandi nsgy fejér búbbaldirs-l ónként 25 Itr . Hoadan.l drl.onkint 25 kr. valódi Steler tyakoklól d bonkint 10 kr . Exístö« Padnál drbonkint 30 kr. Olasz dtbonkint 30 kr.. törpe tyúkoktól drbonkint 30 kr., ( .chlarkinal da-rabonkint 25 kr., Krdélyl n r>trle. nyakuaktól drbonkint 20 kr, tlo Lln-i dibonkint 25 kr.. Yokohama drl.oi.lint 50 kr, Emdenl óriás ludakMI dara-bonktnt 1 Irt, Pekingi réczek .Irbo kint 20 kr, Stelerl nagy réezektúl dara
bookiot 20 kr Faj-tojást küldök tiszta faj^ai ayasok tol, meljek löbbszór kiipot. teihen rés.e-lültek. a fáj tis ta fs valódiságáért jótáíla».
Pauly
Köflach (8ielerori/aK).
I
Hatóságilag engedélyezve]
Ki akar egy évea önkéntes lenniTí
Mindazon tljak. kik a meekhánt i.-kolákat nem végezték, e\'őkésrült-ségükre és foglalko ásuVrá való tekintet nélkQI megszereth\'lik íz egyéves énkéntííi jogot. Programot Ingyen és bérmentve.
- Liehtblau Albert
igazgató
egyéves önkéntest tanfo\'yama DFBRKCZKNUEN.
Mayer Adoll
e<- té kir. őrnagy felügyeli.
SzOleiési év kSzlet dő. A ki már «•ír "alatt állott, (8; nem vehető.
PERL ARXOLD, Győr st. kir vá
roj törvényhatósági állatorvosának
JOCKEY FLUIDJA
Minden ,nászi,áss aálkilizhetdlas.
Biztosan ható szer a túlerőltetett állatok izmainak folytoros jó-karban tartására, valamint a kimerülés, fáradság iromc úz, vállbéna->ág, idő\'zaki tántaaái;, a végtagok lobos bántalmai és merevsége eseteiben. Számos köazőnőirat hete-kiölésre áll.
Főraktár Szentmihályi Gjnla gyógyszertárában Gyórőtt.
Egy üveg ára t kor.
Grand Hotel National,
Bécs, Taborstrasse.
Régi hírneves egyetlen nagyobb szállója Bécsnek, melyben sem szol gálát, sera világosság nem lesz számítva, 200 szoba 1 frttól felfelé, fürdók, BÜrgönyhivat&l és telefon, indóházak és gőzhajó állomás közvetlen közelében vannak Olcsó árak, hosszahb idózés után egyezkedés szerint. On parle toules les lanqnos modernes.
A HARHAMMER
igazgató.
F. M MAYER
propriétaire.
Fiaszálút ^
kéve kötővel ¿1 lerakó készülékekkel
lóerőre, legnagyobb munka, tdS és
pénzmegtakaritát. Széna szalma és sajtok, kézi erőre, Kukorica morzsolok, cséplőgépek, járgányok, gabna rosták, triSrfik, ekék, hengerek, boronák, vetögépek
». a. t. gyártanak és szá\'littatmk jótillás mellstt * legjobb kivitelben
Mayíartk Ph. és Társa
cs. kir. kizár, szabadalmazott gazdasági gépgyárak, vasöntöde. BÉCS, II. Taborstrasse 76-
—---- ■ gnn»t«iv. 390 arany, ezüst és brona
Ar]«flyzék lafyia és kéraealva Ke,vilii«i él vliziitiraiiték fl\'veti!nt
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban.
ViMtilVARAZSD-T0PLICZAP08ta
állama s
■ Távírda
Zagoriai vasút (Zágráb—Csáktornya).
Dr. Lndvig ndv. tanácsos Unár állal elemezve 1894 58 fok Celsiust meleg forrás. Felülmúlhatatlan hatással van a rheumatikui. ízület bántalmak, kőszvé.iy zaába, titkos betegségek, bőrbajok és gő vélykórnal sat. IVÓGYÓGYMÓD köbőgés, melibaj. máj. vese, gyomor és aranyerekre, sat-
Villamgyógy. Massoge.
A gyógyii.tézet minden kényelemmel, egész éven át nyitva. Nyári idény május l-l ól okt. l-ig. Nagy park. Kiterjedt fekvés, állandó térzene, táncz, hangverseny sat. A varazsd lopliczai vasúti állomáson napinta a vendégek számára omnibus, kocáik. Megrendeléseket a filrdőigazgatóság készséggel teljesít. — Orvosi utasítással dr. Longblno A. fürdóorvos szolgál.
Prospectusokat ingyen és bérmentve küld a filrdőigazgatóság
OOOOOQOOOOOOCOOOOOOOOOCaOOOO

KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
k ^ Itf\'-\'i-XKsfs*«» • -,.>•- -
1Q68-1K év óta ismert
BEItGES-FÉI.E ORVOM
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekintélyek által ajánlva Auiztria-Magyarországbac, Franczia-orezág, Németország, Hollandban, Schweiczban, Rominbau stb már tia év óta fényes sikerrel használtatik,
W" mlndciinemü bőrkDleget m
mint szinte az arezbőr mindenféle tieitátlanaágai ellen ko\'enösen a rfib, az idült és pikkely sőmőr ellen a kosz, a sőmőr repedvény, a fej és szakái ellen, a szeplő, májfolt, úgynevezett rezes orr, • fagydag, a lábízzadás, a gyermekek valamennyi külső fejbetegségei ellen. Ezen kivü1, mint a bórt tisztító mosdószer ajánltatik.
Ara darabonként hasznáati stasitással együtt 35 kr.
A Berger féle ká\'rány szappan 40"|, a íőmény fakatrányt tar talmaz, feletlébb gondosan van késziive s lényegesen ktt őnbőzó a minden egyéb, a kereskedésekben előfordn\'ó kátrány szappanoktól mert ezen szappsn 35^ gliczerín anyagot tartalmaz finom illatszeres
Csalások kikerülése végett
gyógyszertárakban világosan BE IIGER féle kiiráay-atappan kéreodó ■ Ogyelui kell a zöld esomagolásra
Súwa élaújiul titiitellílftt t bécsi untUüi kiálliiisoa 1883-taí. «
E*yedlll helyettes a bel- és knlfsiá rétiére:
G. HELL nyög,. TROPPAU r^Z^^T-
Nagy Kanhsán Práger Béla 1 Beitu Lajos gyógyszerésznél.
o o c o o o o o o o s 0 0 0 0 0 c 0 0 0 Ü 0 o o o 0 o c 0 o o o
Nyomatott IFj. Wajdits József köayrayomdájábaa Nagy-Kanizsán.
ooooooooooqoooqoqoqooqqooqoo
NAGY-KANIZSA. 1896. julius 11-én.
28-iU: sz&m.
J_
J fn. 5C kr llnllb.
Elift tettil *n Etet* évre . . ■ S bt — kr Fél évre . Nejvedévre
ECjes wam 10 kr.
HIKDETískk
& basába. peutsorb*n 1, maaodisor 6, • mioden további sorért 5 kr.
HÍILTTKKBES petit loronkeot IC krért Tétetlek [él. Kincstári il.eték minden kirdelesert 8U kr. fiseleadó.
ALÁI KÖZLÖNY.
XXXV. évfolyam.
A lap \'cellemi él .aj.fi réaiét illeti xindea közlemény I(J. W^J-öita József sserkesztó-kiadó vére cimzetten Sagj-Kan iuara bérmentve intéiendók
Bérmentetlen levelük nei tatnak el.
fofad-
Kezl rátok vissza aem klld.taek
részvény-társaság
n.kanizsai
A nagykanizsai ,,Ipar-Testület", ,a cagy-kanizsar Takarékpénztár részvény-társaság*, a .Kotori ukarépénztár .nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes tozoltó-egyitt\', a .nagy-kaniísai kiidedoeveló egyesület\' a .nagy-kanizsai tanítói járáskar\', a .nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet* n kanizsai *izr. jótékony nőegylet\', .szegények tápintézete\', a .katonai badastyán egylet\' a .soproni kereskedelmi ipark-mara\' nagykanizsai kllválaaztmányának hivatalos lapja\'
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
érettségi vUsgé&
N\'aay Kanizsán, in&.oi 11.
(V. H.) A lúlterhelés kérdésével, miután az egy évtizeden át grasszált, nálunk többé nem foglalkoznak. Némi javulás tényleg beállott a kezdő tanulóknál, kik többet játszanak mint tanulnak.
Az ezelőtt néhány hónappal ülésezi érettségi ankét az érettségi vizsgák megkönnyebbítésével foglalkozott. de az ülésezés eredménye az volt, hogy a tudósok zöme a szóbeli vizsga felmentése ellen nyilatkozott, még egyes tantárgyakra vonatkozólag is. Már pedig tagadhatatlan, hogy a mai nap dívó vizsgarendszerben mégis több jnt az emlékező-tehetségnek, mint a logikának.
Az a kegyelemért esdő arc, az a bágyadt tekintet, az a kapkodó idegesség, a mit a szigorú examenator elé álló érettségiző tanulón tapasztalunk, eléggé mutatja, hogy mily nagy a drukk, hogy valami emlékezetéből eltűnhetett.. Az érettségi rendszerünk még mindig belekapaszkodás a mnemotechnikába, nem pedig tanúskodás a jelölt általános műveltségéről. Textomániában szenvedünk-, a szegény diák csak úgy önti a szájából azt a sok tanult szóveget. dc a legkisebb kitérés, egy csekély részletkérdés képes őt megzavarni.
Az érettek azután kilépve az életbe, vagy folytatva tanulmányaikat az egyetemen, arra a tapasztalatra jutnak, hogy az iskolában elért eredmény nincs összhangzat-ban sem az élet követelményeivel, sem a felsőbb tanulmányokkal. A szegény ördögök ezrei, kik a merített papirosra irt Testimonium maturitátist elnyerték, elvesztik lelkesedésöketa tudomány iránt, s valóságos ápáthiba sü-
fyednek. A lelki funkciók meghibbannak bennük. Nincs többé kezdeményezési tehetségök, a jellem is a legelső ostromnak enged. Az érettek valóságos tengeri betegséget kapnak a betűtől és vagy meggyülölik a tudományt, vagy pedig elvesztik érdeklődésűket a tudomány iránt. Nem kíváncsiak többé a tudományos könyvek tartalmára. Azért is fogy a könyvpiacon oly kevés komoly munka, mert nincs ember a ki elolvassa Beüt a teljes közöny. Mntatis ffiu-tandnm ugyan ezen rendszer dívik az egyetemi szigorlatokon is, mint a milyen otthonos a különféle középiskolákban.
Nem a tantárgyak halmazában rejlik a túlterhelés! Valamint nem azzal rontjuk meg gyomrunkat, hogyha hat tál ételt eszünk, ép ugy nem azzal öljük meg elménket, hogy ha hat. hét tantárgyat tanulnnk^egymás mellett. A túlterhelés soha kvalitatív, hanem kvantitatív.
Nem attól függ, hogy hányfélét tanulunk, hanem attól, hogy menynyit követelünk egy-egy tantárgyból. Ha már a tantárgyak számából nem akarunk engedni, akkor szállítsuk le követelésünk fokát az egyes tantárgyakbői. A latin közmondás non multa sed multum nem cáfol semmit.
Ez a közmondás helyén volt akkor, mikor az iskolában megelégedtek a trívium és a septem artes libera-les tananyaggal.
Ezen kitérés ntán visszatérve a szóbeli érettségi vizsgákra, csak azt konstatálom, hogy az nem egyéb mai alakjában, mint a vizsgáló elnök előtt ismeretlen tanulók gyors menetelésben való eldefilirozása. Öt perc alatt a tanuló megteszi a körutat az agyvelő körül és ha masinája ki nem siklott, be itják neki a jelest.
Húsvéttól kezdve hozzáfog a deákság a munkához. Megtanulnak 500 képletet, 1000 definíciót, 3000 szót és az encyclopedla ígnorantiae készen van.
iskoláink beszámolói.
A nagykanizsai róm. katb. főgimnázium* Értesítője 11 1895—6. é v r 6 L Köziéteszi dr. Pachinger Alajos, igazgató. — A jelen értesítő millennária, azért díszesebb és vaskosabb, mint más évekban szokott lenni. Bevezetőül az intézet történetét találjuk, — melyet Kalcsok Leotur alapos lőr-téneti tudással, bő adatkészlettel es ügyes tollal irt meg. Hat fejezetben cso portositja a 131 év történetét, mindenütt iparkodva szélesebb látókört nyújtani, hazánk nagy eseményei keretébe illesztve a főgimnáziumot érdeklő adatokat. —-Ezzel magasabb szempontra emelkedve elérte a szerző, hogy müve nem adatok száraz halmaza, hanem mély belátással megirt, gondolatokat ébresztő tanulságos olvasmány. Az I. fejezet Kanizsának állapotát mondja el a törőkhódoltsag után és a gimnázium megalapítását 1763-ban. A IL fejezet általános tájékozódást nynjt a tanítás meneteröl és anyagáról. Dicsérettel emeli itt ki, hogy a kötelező tárgyak mellett az ének, zene és rajz is figyelemben részesüli. Közli a Wallisch tanuló lustollrajzanak fakszimiléjét 1301-ből. — Azután a Batio Educationisl ismerteti. A 111. fejezel a piaristák magyar érzelmeinek apotheóziaa: az egyszerű szerzetes professzorok szívós és caQggedet-len küzdelme van itt megírva li. József németesitő törekvései ellen. A IV. fejezet a Napóleon ellen folytatott háborúk korszakát öleli löt, míg az V. 1849. Bzept. 7-ig viszi a története\'., mikor is iutézetünket az abszolút kormány megszüntette. A magyar nemzeti érzés lüktetését lehet e lapokon érezni, kivált a 48-as idők elbeszélésekor. A VI. fejezet végre az intézet visszaállttá,át, főgimnáziummá fejlődését és jelen állapotát rajzolja. — A történethez sok szép kép van csatolva, így az alapi ló Batthyány Lajosé és Józsefé, Wias-
sics Gyuláé, mint az intézet volt növendékéé, Spiukó Lajos főigazgatóé PurgsUller Józselé és Fekete Endréé, mint volt tanároké. Kár, hogy Deák Ferencé és Virág Benedeké hiányzik; pedig ők is növendékei voltak intézetünknek. — Igen érdekesek a mellékelt grafikai táblá-atok, melyek a tanulók hullámzását mutatják 1765-IŐ1 fogva. Ezek szerint legtöbb tanú ója volt gimnáziumunknak 1766—67-ben : 478 és legkevesebb, 33. 1786—87-ben, midőn a tanítás nyelve német tőn.
A főgimnázium történetét az alapításra vonatkozó fontosabb okmányok fejezik be. Ezekhez van csatolva az építendő fógimn. uj tervrajza, mely azonban már is régi, mivel tudvalevőleg egy legújabb tervezet, is van, mely ennél nagyobb tetszéssel fogadtatott, s bova tovább mára megvalósulás stádiumába lép.
Eity meleg hangon megirt kegyeletes emlékezés következik ezután intézetünknek a tanév elején elhunyt tanáráról Obalc Józsefről. ¡Érdekkel fogja a kő zönség e sorokat olvasni, mivel nemcsak nemes jelleme domborodik ki ama tiszteletreméltó férfiúnak, hanem azért is, mivel oly momentumokat talál életrajzában. melyekről eddig nem tudott: utolsó percei, hőstette a azegedi árvíz alkalmával
A IV. fejezetben a rendes tantárgyak tanárainak névsorát találjuk életrajzi adatokkal együtt. A tanári kar a hitoktatókon kívül 15 tagból állott. Legrégibb tanár köztük az intézet érdemes igazgatója, ki 29 éve Unit; utánna következik Pongrác Adolf, ki 28 éve tanít a ki nem 9. hanem 10 gyermek atyja; Matirkó Konrád Unit 27 év óu.
Az V. fej. az előadott tananyagot, a VI. az írásbeli feladványokat UrUl-mazza. Az V. VI. VIII. osztályban volt gyakorlat, mely hazánk ezeréves múltjára vonatkozik. Igen helyesnek Uláljuk, hogy a német irásbelj feladványok is közölve vannak. A VII. fejezetben az ifjúság érdemsorozatát találjuk. A tiszu jelesek nevei vastag betűvel nyomatuk ki. Pedagógiai szempontból rendkívül fontos, mert ez is csak nemes versenyre, szorgalomra sarkalja az ifjat. Megemlíthetjük itt, hogy ezt a jezsuiták kezdeményezték. s hogy az állami intézeteknél is szokásban van.
Helyén valónak találjuk, hogy azon Unulók névsorát közöljük, kik minden tárgyból jeles élőm. unusítotuk. Ezek • Mezgár József. Tóth István L A.) Rothschild Béla I B.) Rothschild József, Szabó Vendel IL) Hosa József Eutmák Pál, Szadnik Sándor III., Schwarz Gyu.a IV., Altenthaler Ferenc, Bagyar. Bélé, Deutsch Mór Weiser János, Wortmaun Samu VI. Kuofi Zsigmond, Vegele Lajos VII., Bún Jenő, Weissenbőck Gyula VIIL oszt. tanú ók. — A juUlmazottik nevei csillaggal vannak jelölve. Az intézetbe beiratkozott 394 Unnló, vizsgálatot tett 365. Ezek kör.ül mindén tárgyból jeles 19 legalább jó 47, legalább elégséges 194, elégtelen 101 mely utóbbiak közül az osztályismétlésre köteles 37, javitóvizsgálatért folyamodha-tik 24, tehet 44.
A rendkivölí tárgyak közt leglátoga-totubb volt az ének (120 Ug.) A IX. fejezetben Uláljuk a párhuzamos B) osztályra vonatkozó szerződést. Nagy.. Gelsei Gutmann V. kir tanácsos 1000 frtos alapító levelének másolatát.
£ fejezet hü képét tárja elénk ama mozgalmaz életnek, mely ez évben a gimnáziumban uralkodott. A tacsri kar mindent elkövetett, hogy ugy vallás erkölcsi, mint fegyelmi Ukintelben, ugy a szellemi, mint a testi nevelés szempontjából, a sikert biztosítsa növendékei számára, bogy becsületes jó hazafiakat neveljen a hazának. Voltak ünnepélyek, kirándulások, melyek az ifjak lelkét állandó tevékenységben Urtotlák. volt ternaverseny Budapesten és itthon. — Utóbbinak az értesítő 3 lapot szentel. Hasonló terjedelemmel van megírva az ifjúság millennáris ünnepélye. Mindkettő soká élénk emlékezetében marad if-jainknak.
A gyakorló iskola szép munkásságot fejtett ki, s elég pályázat is volt. (7.)
A rendeletek közül a közönséget leginkább az fogja érdekelni, hogy a III. és IV. o. tannlók előmenetele szigorúan bírálandó meg, nem kevésbbé a közokt. miniszternek azon udvariatlan rendelete, bogy a gimnáziumi leányUnulókat épp oly szigorúin kelt megbírálni, mint a fiukat. 77 Unuló részesült pénz és köuyvjuUlomban, 4 tanuló pedig ösz töndijat élvez. Az ifjúsági segélyegylet ez évben 39 Unulónak osztott ki 365
TASSA.
A libapásztor.
Irta: SÜMEGI JtÁLMiN.
— A .Zdai Közlöny- eredeti tárcája. —
A reketyék már zöldeltek, a bodza hajtása: fakadozuk, a somía-bokrok virágain dönögve bizseregtek, szorgalmatoskodik a méhek.
A falu alatt ragyogva kígyózott az ér. Sebes vizében fürödött a napsugár. A futó habok ugy csilloglak, mintha millió ezüst pénzt sodort volna tova az ár. Sziale a csengésük is hangzott, a mint csattogott a parti füiea törzsökeibe ütköző patak.
Az öreg Keresztesyné ott téafargett a rozzant kastély mögött lévő kertben. Fején a viaeletes fakó kendő, melyei sze-líden börzőngetett a tavaszí szellő. De "ért a rókalorkos mente ezüst csatja ös.ze volt kapdsolva az öreg ajszoay melle fölött, melyből időközőoként töl-föltört a száraz köhögés.
— Az első igazi tavaazi nap!... Hogy ütöget, hogy fakadoz minden 1... Olyan jól esik ez a meleg ,\'...
Magáoa dünnyögött a kőzbe-közbe re-kedeten köhécselt
Lassan, tétovázva kóricáit a kerti utakon. A szikkadt avart mindenfelé el-nyomU már az újra sarjadt fü, a barackfák buja pompával virágzottak, a szőlőtőkék ki voltak bontva, az eper, az útszéli egresbokrok hihajtotuk, a
veteményes ágyaknál meggörayedve motoszkált a vén kertész, nagyot káromkodva, mikor egy-egy falánk varjú-aereg le lecsapott a frissen veteti ágyra.
— Nem látta, öreg, a Pali úrfit ? — kérdezte a tipegő asszonyság a kertészt
— Láttam biz én, csókolom a Kezét, nagyságos asszonyom I Előbb ment ki a kis kert ajtón, le a pauk felé. Puska volt a vállán. A B I i c k is vele volt.
— A semmibázil Már megint elillant I Örökösen máson jár az esze, fut a könyvtől, akár az ördög a tömjéntől. Hej, öreg, a Laci milyen más fin volll Isten
I nyugoszulja szegényt!..: Abból főispán vagy mioiazter lett volna. Ez meg valóságos iskolakerülő. Innen-onnan a nyakamra vénül a még majd leányt se kap a tudatlansága miatt. Kivész a Keresz-tesy família 1
— Lányt, nagyságos asszonyom, kap ma akár tizet is egy Kereazteay Pali. Csakhogy a piacra oem viszik őket, ugy árulják uton-utféleo. Tamáadyéknái az éjjel ia nagy mulataág volt hajnalig táncolUk. Három esztendeje, bogy vége-hossza nincs a dinom-dáuumnak, még sem viszik a kisasszonyokat Pedig innen-onnan négy lesz eladó. Ilyen világban kár ¡enne busnlní azon, bogy a Pali úrfi, ha arra kerfli a sor, asazocy nélkül marad. Aztán derék azál legény ő már moat is. Szívesen megakad rajU a leány-szem I
Keresztesyné egyet kettőt kihintett^ láthatólag szívesen folyutu a beszélgetést.
I Megakad, megakad, hát hiszen valamelyiké csak megakadna rajU, ha nem futoa meg bújna előlük annyira. De ennek a gyereknek sehogy kell az uri nép. Valóságos paraszt A múltkor is, a mint félfelül hallotUm, hajuaiig Uncolt a nyikorgóban. Rendre forgatta a parasztlányokat. A Cséplő Zsuzsi lakodalmát is kitáncolta^ Azt mondják, heje-hnjásabb volt a\' Csillag Andrisnál.
— Sohse szerencsétlenség az nagyságos asszonyom. Jó mustnak forrni kell, úgy lesz belőle jó bor. Hadd tombolja ki magát az úrfi, idejére, órájára majd benő a feje lágya. Az én Józsim is olyan szoknya után futó bolond volt, azUn mégis milyen csendes ember lelt be lőle.
Hát ebbe imig7 amúgy megnyugodott az öreg asszonyság s át ia vitte a beszédet arra, hogy hál bujik-e a spárga, vaa-e a melegágyban ugorka a oem eszi-e a balba a retket?
A Pali úrfi pedig addig measze járt az ér partján, egészen lekerült a ta-másdi határig a kedvere riasztgatu a szárcsákat, vízi szalonkákat.
Magasra járt már a nap, mire a túlsó parton a falu alá k érült
A falu alatt lankás völgy terült el, annak a zözepén, futott tova a csergő patak.
A patak körül a gyönge gvöpöt aápogva csipegették a pelyhes libák. Az aaya-lud gágogott, a bőrzönködő gnnár mérgesen sipított, ha a gyalogösvényen járó kelő tévedt közelükbe.
A lármás hadat meglehetősen felcseperedett hány őrizte.
Ott heverészett a parton, a fűzfák árnyékában.
Virágos kendőjét a szemére húzU, hogy ne bántsa a verőfény. Le-lehnnyó pilláival addig incselkedett a szender, mig elaludt Körüle döngicséltek a méhek, a pauk partján zizergett a friss hajtású nád, feje fölött meg megrezzent a íúz lombja.
Féloldalt nyugodott. Arca félig a fűbe volt temetve. Mezítelen lábai szinte ragyogtak a zöld pázsiton, a mint a napfény rajok\' verődött Izmos bokáiról felcsúszott a szoknya, karcsú dereka banyagul hajlott meg.
A Pali úrfi a mint átkocogott a patak bőrűjén, meghökkent a lánytól. Volt azon valami megkapó. Bimbó mikor hasad, virág mikor nyílik, gyttmölca mikor érik, akkor olyan üde, mosolygó.
Megpezsdült benne a vér, a mat fcö-zelébb lépett nozzá.
— Hiszen ez a kis Talált B őzail No ni, hogy megnőtt 1
Pali jól ismerte. Még kis gyermek volt mikor a koldusok hátra hagyták a faluban. Sc-i.se tudu meg se íz. ki volt az apja, ki volt az anyja. Pali édes atyja fogadu föl szánalomból, ott nevelkedett a kúrián, fölvitte a libapásztor ságig.
Az úrfi csak azon csodálkozott, hogy milyea szépen kifejlődött az útszélen hagyott, szegény leány. Félig még gyermek, de már hajadon. Kipirult arcáról ingerkedve mosolyog a báj, pihegő kebele
a szemet káprázUtja s egyszerre csak azon veszi észre magát az úrfi, bogy a homloka nagyon is tüzel, fegyverét eldobja, letérdel a fűbe s oda borúi a libapásztor fölé.
Hanem a mint abba az árUtlaa gyermek arcba tekint, visszatántorodik Érzi, hogy szentségtelenség lenne meglopni azt a szűzies álmot. Pedig a lányka félig nyílt ajkáról ellebbenő lehelet kábítja, a födetlen kebel szakadozott pihe-gése ingei li.... nem, nem, nincs bátor-sága csókát lopai tolvaj-módra.
Föl akar kelni s mégsem mozdul. Merően oda tapad tekintete a kis leányra a ki ulán a búbos kemence mellett hallott szép mesékről álmodik. Talán éppen arról, hogy aranytól-ezüst-től csillogó szerszámos lovon ifjú levente jött a szegény pásztorleányért Gyémántos hintóba hat fehér ló fogva, menyasszonyra várt Már meg is ölelte, meg is csókolta a vőlegény s éppen a kocsiba akarU emelni, mikor a seprőn oda röbbeut a boszorkány a vissraköve-telte a libapáazlort. Hanem az i(\'U oem adu. Magához kapta nyeregbe, így vág-Utott neki erdő sűrűjének, hegyek szirtéinek, ároknak-halomnak, tüskének-bo-kornak, a merre látott A vén boszorkány felült a seprőjére s ugy nyargalt utánuk fenn a levegőben. Az ifjú lova rohant mint a szélvész, de a seprőn repülő boszorkány azért mindig közelebb-közelebb ért Szilaj versengés támadt. Szakadt a tajték a lóról, erei dagaduk. hanem a boszorkányt csak nem tudu maga után hagyni. Már-már olyan kő-
XXXV ÉVFOLYAM.
zalai közlöny
1896 JULIUS 11 én.
fct 20 kr„ pénzsegélyt, 55 tannlóoak tankönyveket, s jelenleg 5654 frt 70 krt. kamatozó tekéje- van. A tanán könyvtárban vae & 750 mü, az ifjúsági nagyobb könyvtárban 757 mű • a kisebbikben »48 kötet. A természettani, vegytani -és természetrajzi szertár ia elég gazdagok, a ez érben 334 frt ért uj szerzeményekkel gyarapodtak.
Az év legújabb eseménye van leim a XI fejezetben, t i. az érettségi vizsgálatok. Jelesen érettek: Búd Jeni, Magassy Antal, Schvrarz Lajos és Weissenböck Gyul».
Érdekes újítás az is, bogy az érettségi vizsgálatok eredménye is közölve van. s most tehát nemcsak számokban tudhatjuk meg. hanem oév szerint is, kik a jelesen, kik a jól érettek, s az ifjak közül melyik milyen pályára készül.
Statisztikai táblázatuk, a jövő tanévben hssználandó könyvek jegyzéke és egy értesítés a jövő tanév megnyitásáról zárják be az áttekinthetően összeállított és csinosan kiállított, 183 lapnyi terjedelmű értesítőt, melyLek betQi és képei a Wajdits József nyomdáját dicsérik.
Az izr. hitközség által fea-tartott felső kereskedelmi iskola érteaitőjeaz 1895—96 tanévre. Szerkeszti.* \'Bún Samu
Az Értesítőbe Vidor Salamon tanár sok gonddal és fáradsággal irt értekezést az ,Értékpapir-Arbltrageről* melylyel szolgálatot akar tenni bankhivatal-nokoknak és a banküzletre készülő felső keresk. iskolai tanulóknak.
A Jelentésből kővetkező a érdekes ada tokst vesszük.
Iskola ünnepélyeink közül első helyen drága hazánk ezeréves fennállása évlordulójáoak alkalmából tartott millenniumi ünnepély áll. Ezen ünoepély alkalmából máj. 9- az ifjúság a kaszinó dísztermébe vonult, abol már nagyszámú \' közönség szoroDgott. Itt az ünnepi beszédet Kárpáti Manó tanár moodotta melyet az Értesítő egész terjedelmében közöl. Máj. 15 én a felső ker. iskola 22 növendéke Vidor S. és Kárpáti M. tanárok reietése mellett az ezredéves országos kiállítás megtekintése végett a fővárosba rándult.
A felső ker. iskolát 114 tanuló látogatta. Érettségire jelentkezett 28, kik i közül 10 jelesen. 12 jól, 6 megfelelt | . jeles tanulók ax L osztályban: Deutack i Jakab, Her ioger Ernő, Nagy Jenő. A IL osztályban Fischer Ferenc, Krausz Zsigm. A tantestület melynek irodalmi és társadalmi működéséről az értesítő nem hoz semmit, 9 tagból áll, Bnn Samu Kalcsok Leó. Kárpáti Manó, Dr. Neumann Kde. Dr. Rosenberg Mór, Somosi Vilmos, I)r. Schwarz Adolf, Vidor Salamon, Dr. Villányi Henr>t.
A nagykanizsai államilag segélyezett községi pol-j gárifia és leányiskola ér- I tesitóje az 1895—96. tanévről. Szerkesi tette dr. Bartha Gyula igazgató. Weiss L. és F. I könyvnyomdája. 61 lap. Az első fejezet (2- 9 I.) Visszapillantás a mult tanévre, sok figyelemreméltó észrevételt foglal magában A tanári kar a tanterv kö vetelményeinek az óhajtott mértékben nem tudott megfelelői \'a túlzsúfoltság és roppant sok szünet miatt. — Az igazgató az utasítások szerint az I.
leányosztályba csak 52 növendéket ve- : betett fei, de az iskolaszék elrendelte, hogy, .a kiszorult helybeliek — tekintet nélkül a rendelkezésre álló helyekremind beirasssoak. Igy került ax I. leányosztályba 85 tanuló I A tanári kar mindent megtett, hogy növendékeiben a hazafias éa nemzeti érzületet élessze és s vallásos erkölcsös nevelést biztosítja. 11 számból álló sikerült és lélekemelő míllennáris ünnepélyt rendezett a városháza dísztermében. Ai ifju-ág egészségi állapota és a tanulók erkölcsi, magaviselete általában kielégítő volt. Az igazgató különösen a dohányzás ellen kel ki és szükségesnek látja a szigorúbb büntetést Ssjnos, bogy erre a szülők gondot nem torditansk, pedig ha van valami a ¡ni az ifjú természetet feljődésében gátolja, ugy bizonyára a dohánvzás az.
A gyermeket észrevétlenül alattomossághoz szoktatja, lopásra lanitja, tönkreteszi annak gyomrát és tüdejét, megfosztja hangjának ércességétó1, mely a gyermek hangot annyira jellemzi. Egész cikkeket irtak már a dohányzás ellen, legutóbb a sátoraljaújhelyi főgymn. ér tesitójében, s a dohányzás káros voltáról mindenki, még talán az érettebb ifjak is meg vannak győződve. Mi az oka, hogy ifjaink mégis beveszik ezt a ge bulyát? Az, bogy nem büntetjük szigorúan s hogy a szülők is sok esetben megengedik a dohányzást, nagyobb gyermekeinknek, kiknek aztán első dolguk a fiatalokat is megtanítani e nemes élvezetre. Teljesen egyetértünk az igazga-; tóval, szülőknek, tanároknak, kosztadók-nak együttesen kezet kellene fogniok, szigorúan ellenőrizni a fiukat, s ha rajta kcpsttráoak. a legszigorúbban büntetni, i A tannlóknsk a 10 óra után tartott I szünet\' alatt meg volt engedve ák ud
szednek 10 kr. belépődijat, s már ebből a szempontból is méltó a megtekintésre.
A millió krajcár mellett a selyemte-nyésztés tanulságos csarnoka van. Halaim sa japán épület, színes tetőzettel, cilra ajtókkal, ablakokkal, Urka oszlopokkal. E csarnokokban a selyemtenyésztés minden mozzanata látható A gubó-záatól kezdve a kész finom selyemszövetig megtalálunk itt mindent.
Látjuk a szederfatenyésxtésl, a gubó-kat, a petéket, a hernyókat Szederfából szép házi eszközök vannak készítve A selyemhernyók betegségeit óriási nagyítású modellok ábrázolják, ugy szép min tázatn nagyított alakban a selyemhernyók állattaoilag is be vannak mutatva. Van itt nyers selyem mellett kész selyemszóvet is, melynek előállítási módját a működő gépeken\' szemlélhetjük. Zakatolva motollálja le egyik gubóról a selymet, a másik felgombolitja, a hatmadik fonja, a negyedik már siővi a szép aelyemkendőket.
Modellokbau ki van .állítva a szeg-szárdt. újvidéki, paacsovai, zsablyai és zombori selyembeváltó hivatal.
A statisztikának külön szobája van, hol igen érdekes adatokat böngészhet ki az érdeklődő.
Igy pl. megtudjuk, hogy fgész Magyarországban 1879-ben mindössze csupán 2507 kgm selymet termeltek, melyet 2809 frt 89 kron váltottak be, míg 1895 ben már 14998 métermázsa selymet szállítottak be a termelők egy millió és 460,568 frt értékben. Zalamegyében 1880-ban még ismeretlen volt a selyemtenyésztés.
1881-ben 4 községben 4 család foglalkozott selvemteovesztéssel, a keresetük 21 Irt 43 krra rúgott
Egyébiránt a mi megyénk a selyem-tenyésztéssel nem valami sokat törődik.
zel volt, bogy kapkodott a libapásztor haja ulán, a mint azt a szellő lengette____
Lehet, hogy csakugyan ilyesfélét álmodott a leány, mert egyszerre fölsikoj-tolt, fölugrott, s a mint meglátta a mellette térdelő árfit, lángoló arccal futott tova, le a völgybe, sápogó lábaihoz.
Vagy mindennek a B 1 i c k lett volna az oka? A fürge vizala, mely unalmában eddig mig csókravágyó gazdája az alvó leányt bámulta, oda futott a libák boz. Persze a bőrzőnködő gúnár sipogva támadt reá, az anyalúd kétségbeesve gágogni kezdett, a erre a zajra riadt ÍM a leány.
Ki tudja, hogy ha a szeles vizsla ga lyibát nem csinál, Pali nrfi, a sok habzás után nem lopott volna-e mégis csókot arról a csókra termett, piros aiak-ról ? 1... • \'
Apré furfangok.
(vb.) A társadalmi helyzet a -rf-J végén olybá fejlődött hogy elmondhatjuk róla, hogy az ember inkább apróbb fuifaa-gok véghezvitelével boldognl, miét a jellem magja nívójával, ir-nt az £tköl-cők tisztaságira!. Ha belepillantunk társadalmi életünk szövevényes aserke-zetébe, elképedünk, ha észrevesszük, hoev milyen erkölcsi motívumok hajtják ezt az abszurd gépezetet.
varon való játszás. Hát az óraközőkben ? mert tavaly 189- ben is mindössze 163
csslid űzte a tenyésztést, melyért ¡435 frt 37 krt kerestek. Érdekes történeti emlékeket is találunk; a végvidéken a katonai hatóság már a század elején buzgólkodott a selyemtenyésztés emelésen. Tolnamegyét illetve az ottani szederegyletet még 1847-ben megdicsérte a magyar iparegyesület .dicséretes eredményességeért" ; ez alá a dicsérő decre-tum alá gróf Battyányi Lajos és Kossuth vannak aláírva.
A selyemtenyésztési paviKounal szemben ódonszerü várépület áll. Helyes tornyai vannak ennek a terméskőből épült középkori formájú épületnek, mely a meteorológiai pavillon. Knoek a cifra nevü épületnek rendeltelését egy vidéki bátyám uram igen épületesen magya rázta meg: Itt csinálják az időjárást.
Nohát csioálni nem igen csinálják, de a meteoro\'ogis s légkört változásokból és a lecsapódások körülmenyeiből megtudja állapítani, hogy körülbelül milyen idő várható. Ebbez való készülék^ kimutatások, statisztikai táblázatok stb. vannak itt felhalmozva. Láthatók továbbá holdfényképek, műszerek; a meteorologiai állomások térképe is itt van. Külön szekrényben optikai és mechanikai régiségek vannak kiállítva. A pavillon külső falán 2 tábla lóg; egyikén az előbb; nap időjárások; a másikon a várható időjárás változatossága van kiírva.
Az időjelző pavillonaal szemben a kiállításnak egyik igen nagy érdekű és speciális jellegű része van: Bosznia és Hercegovíoa kiállítása.
Az okkupált tartományok 6850 négyszögméter területet foglaltak le kiállitá-auk srámára.
A kormány nagy súlyt fektetett arra, hogy Bosznia és Hercegovina kultúrai haladását ezredéves ünnepélyünkön kellőleg bemutassa.
Mezőgazdasági kézi és műipar kiállítása impozáns. Be van mutatva a két tartomány gazdasági és népélete is. Találnak itt bosnyák lakóházat, elárusító helyeket, vásárpiscot atb.
De nincs igarág sem, melyből ott atebbaél-szebb tárgyak ki ne lennének állítva. A aersjevoi asztalos bútorai, a sörfőző söre, a szappanos szappana és párfüm készítménye bátran kiallja a versenyt akármely máa országgal.
Az iskolák ia hatalmas kiállitáaaal vesznek részt. Elemi-, közép-, technikai-és ipariskolák külén fülkéket foglaltak le. A sersjevoi fügymnasium. a földmíves és gazdasági iskola, valamint az épitéazképző intézet a tanítványok munkáit, rajzait állították ki dicséretre méltó csinos elrendezésben.
Látjuk továbbá a művészetek különféle ágsit, festészetet, szobrászatot, a háziipar gyönyörű termékeit, szőnyegeket, az jamert bbsnyák kendőket, kötényeket, papne-okat, képeket, de kü ö-nősen sok szép női kézimunkát arany és selyemhimzéssel. >
A fenicai vasgyár vaakészitményei kiállják bármely gyámi a versenyt, méltó vetélytársa a vareai vasmű. A sersjevoi országos fegyintézet rabmuakáival mu-
A leányiskolában hivatalos látogatások nem voltak. A tanári testület a hit oktatókon kívül nyolc tagból állott a fiu- és ugyanannyi tagból a leányiskolában. A tanári könyvtárban van 854 mü, az ifjúsági könyvtárban 1215 mü, a mi igen tetemes, a többi szertár is szépen gyarapodott. A leányiskolában lecgazdagabb a rajzazertár 202 drb. A fiuisko-Iában oly tanuló, ki minden tárgyból kitűnő osztályzatot nyert volna, nincseo. Jeles tanuló a III. osztályban Veszely Gy.
A leányiskolában több jó tanuló akad. Mioden tárgyból kitűnő Buza Róza III. Weisz Olga III. Riedlmayer Emília IV. oszt tanulók. A fiu- és leányiskolábsn volt összeseo a tanév végén 395 növendék. Ezek közül elégtelen osztályzatot nyert 77 (19.49\'/..) Osztályismétlésre utasíttatott ezek közül 28. Tandíjmentes volt mindkét nembeli iskolában összesen 101. A statisztikai táblázatokat egy jelentés követi az intézet tornaversenyről. Az ösztöndíjak és jutalmak száma csekély. A XIII. fejezet alatt az igazgató az uj vizsgálati szabályzatot közli, a XIV ben pedig utasításokkal látja el a szülőket s szeptemberben tartandó beiratásokat I illetőleg s ezzel a csinosan kiállított ér- ! lesítőt berekeszti.
Kiállítási séták.
IV.
A háziipar cssrook mellett vsn a millió krajcár pavillouja. F.gy millió sok pénz, még ha krajcárból van ia. Hát Itt látni kerek egy millió újdonatúj körmöci — krajcárt. A mentők számára
Még országos tekintélyeink, kik emberöltő óta képességeiket a bsza rendelkezésére bocsátották, most kishanguak lettek és multjnk árnyában karakteijük tisztaságában félrevonulva hűsölnek, mert idegenkednek a furfangon való élőskő-déstől. Vannak hangyák, melyek a rózsa-férgeket addig csiklandozzák csápjaikkal, mig azok egy édes cseppet nem eresz tenek, amelyből a hangyák táplálkoznak. A mai társadalom stréberjei hason -litanak ezekhez a hangyákhoz. Egyéniség és tehetség helyett szolgálatkészség dominál.
— A, hátgerinc teljesiti feladatát legjob ban. És a társadalom ezen béréi, egyéni értékük csekélységének tudatában a közérdek rovásán odaigérkeznek - ama hatalmasaknak, kik pozíciót, rangot hivatalt osztogathatnak. És ha ezek a jóindulatú akorookok ..elérték céljukat, msgánunt megelégedettséggel és gúnyos orrfintoritással vetnek meg minden jobb törekvést
A remény a strébereké, az apró fur-fangok az ő szerszámaik. A jobb izlésü emberek pedig néma rezignációtal nézik ezt a társadalmi kókler, éget, mig egy jobb kor harsonája s hivatottakat fogja kiválasztani, hogy a bfteg társadalom orvoaai legyenek.
Ütközött be, az országos könyvnyomda szép nvomtatványait állította ki, a Us-lai gyertyagyár Inpus és használati gyertyákat, a lukováci ammoniak és szódagyár, v egy termékeket, magánvállalkozók gyürólcalikőröket, aulvaterméke-ket, áavr. zekét és eierféle más-más iparcikke. - mutatnak be. — Egy mos-tári borkereskedő valódi bosnyák bort kóstoltat Kitűnő bi>*vér és nem drága.
A kormán? aó éa dobányjővedék. továbbá a bányászat termékeit állított* ki.
Nagy tért foglal el a speciális faipar is. - Egy bosnyák és egv tőrök lakóházat is találunk, melyhez még a vadászati és erdészeti csoportok sorakoznak.
A bosnyák pavillon átellenében gyönyörű szép fatörzsekből épített pavillont látnók, melynek már ax illata elárulja mit rejt: A Mauthner Ödön magkeres-kedó pavillouja ez. Egy virágos kert az egész. Nemcsak a pavillon előtt nyílnak a legszebb szegfűk, jácintok, illatos rózsák. hanem a pavillon teteje függő kertté van varázsolva, és onnét kandikálnak le a virágok, barátságosan bó-lingatva a nézőkre. Bent a pavillonban üvegburákban ezerféle magot látnnk is léaes elrendezésben. Nem hiányoznak a kertmüveléshez szükséges esakőzök sem, a a szakirodalomnak is jutott hely. Itt van a kertészek és virágkedvelők kedvenc újsága a .Kert* is.
S bogy a picike magból micsoda nagy dolgok kelnek ki. ázt legélénkebeo mutatják azok a mostrum káposzták, óriási kalarabék, répák, petrezselymek, ugorkák, burgonyák, s ki tudná előso-rolni, hogy miféle kerti növények, melyek bámulatba ejtik a szemlélőt óriási voltnkkal. Az egész pavillon olyan csínnal, szakaratottaággal és ízlésesen van elrendezve, hogy virágkedvelőknek iga sán kár lenne meg nem tekinteni, ezt a pavillont. melynek még a felhintett fövénye, a kerítése és s füve is kiállítási ocjectum. Ez s pavillon .versenyen kívül" áll. Nem csoda : nincs a . ki versenyezhetne vele.
HAZAI HUGÓ
Tadaivatáfc.
Hirdatmény
a III. out. krreae i adóra vonatkozó kiatámi-táai javaslatokat tartalsaxá laiaaroawk közzététele és aa adókivetés körüli eljárás Urptóao
Az adókivető bizottság elé terjesztendő adókiaxámitáu javaslatokat kitüntető lajstrom 8 napra a község (város) házánál kitétetvén, azokat mindenki megtekintheti, s az öt vagy másokat illető adójavaslstokra nézve észrevételeit megteheti; ezen észrevételek a fenti balárldő alatt Írásban a kir. péuzűgy-igazgatóságnál, utóbb az adókivető bízott-ágnál — melynek tárgyalásairól az adózók kü\'őn hirdetmény u\'ján tudósíttatnak — terjeszthetők elő
Az adókivető bizottság ülései njilvá-nosak lévén, ott minden adózó megjelenhetik (I 1883: XUV. t-t 24. §.)
Az adókivető bizottság a kitűzött sorrend srerint megvizsgálja az adózók bevallását éa a kir. pénzügyigazgatóság által készített adókiszámitási javaslatokat, s tekintettel az illető adózó vagy mások, vagy pedig a kincstári képviselő által telt észrevételekre s egyéb rendelkezésre álló adatokra megállapíthatja minden egyes sdókötelesnek adóösszegét, azt még az ülés folyama alatt az illető adólajstromba bejegyezteti és ebbeli végzé ét kihirdeti.
At adókivető birolt-ág végzé,e kihirdettetvén, az érdekelt adóköteles fél nek jogában áll at ülés folyatna alatt élőszóval az iránt nyilatkosni, kivánja-e az ügyet és ha igen, mely indoknál fogva a felszólamlást ^bizottsághoz feleb-bezni.
Hason nyilatkozatra van jogosítva a jelenlevő adókötelesek bármeyike és pedig nemcsak a saját, hanem más adójára néive is, ha a bizottság által hozott végzés eredményében aránytalanságot vél bebiionyithatni, akár a aaját magára, akár másra kivetett adótételre nézve.
A felebbezés indokainak Írásban ki-lejtésére A tárgyalásnál jelenlevő feleb bezőnek a kihirdetéstől számítandó 8 napi határidő adatik.
Az az adózó, a ki az adókivető bi zotttag ülésében skkor. midőn adóügye tárgyaltatott, jelen nem volt, a bizottság végzése elleni felebtezését az illető ülés folyama alatt megrovott adózók névjegy zékének a bizottság tárgyalásainak helyiségéül szolgáló ház kapujára való ki fűggesztésétől számítva 15 nap alatt a pénzügyigaigatóságnál adhatja be.
Oly esetben, midőn az adókivető bizottság a kir. p\'n\'ügyigazgatóaág által javaslatba hozott adótétel felemelését határozta, erről az Illető adózót, ha a határosat kihirdetésénél jelen nem lenne,
iráabeli végzéssel külön értesiti oly hozzáadással, hogy ba e végzést feleb\'. bezni kívánja, az ebbeli felszólalás írásban a végzés kézbesítésétől számítandó 8 nsp alatt az adóügyi előadónál vagy helyettesénél vevény mellett benyujtandó
Ellenben azok az adózók, kik atban a községben (városban) melynek adó lajstromában adójuk kivettetett, a-m laknak és az ülésben jelen nem voltak, a hozott végzésről írásban értesíttetnek, s felebbezéselket a végzés véte éld, számított lő nsp alatt nyújthatják be a pénzügyigazgatóságnál.
A lelebbezés a kivetett adónak behajtását nem gátolja, a mennyiben azonban a felebbezés tárgyát képező adó-összege, a múltévre kivetettnél nagyobb, a felebbezés a két összeg közötti különbözetre nézve birtokon belül töt ténbetik.
Az adókő\'.eles fél a felszólamlást bizottságnak határozatát akkor feleb bezheti:
a) ba a lelszólamltíst bizottság sz adókivető-bízottság álul megállapított adót felemelte, vagy az adót a mult évinél nagyobb összegben állapitatta meg, avagy ha az adó az adóköteles félre a kivetés évében első itben rovatott ki:
b) midőn azon kérdés dőntendő el. hogy valamely jövedelem vagy kereset az adónak tárgyát képezi e, — vagy a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adójának alapjául szolgáló vallomásokban előforduló valamely bevétel vagy kiadás a nyersjővedelemből levonható-e vagy sem ;
c) midőn a felazólamlási bízottság alakulásában vagy eljárásábao a törvény szabályai megsértettek.
A felebbezés a felszólamlási bizottság határozatának kézbesítésétől számítandó 15 oap alatt a kir. pénzügyigazgatósás-oál adandó be s felette a harmadfokon a pénzügyi közig, bíróság ítél.
A felebbezésnek halasztó hatálya oitcs (1883: XLIV. t-c. 34-ik §.)
Kelt Zala Egerszeg, 1896. jnlius hó 7.
M. kir. pénzügyigazgalóság.
FeihlváN előfizetésre.
A .Zalai Közlöny« mélyen tisztelt előfizetőit teljes tisztelettel kérjük az uj félév küszöbén előfizetéseik «zi»es megújítására.
A .Zalai Közlöny* az uj szerkesztőség kezében a városnak éd a vidéknek érdekeit védő és gyámolitó lap akar lenni.
A% .Zalai Közlöny" menten miuden befolyáitól, a társadalom nemes törekvéseinek szószólója akar lenni.
A ,Zalai Közlöny" e komoly hivatása mellett olvasóinak kellemes és tanuUá-pos szórakoztatást is akar nyújtani. Ezért nagy goodot fordit tárcarovatára, mellben aerooak váró unk és vidékünk kiváló iróitől közöl szépirodalmi műveket. hanem fővárosi íróktól i 8.
A .Zalai Közlöny" arra törekszik, hogy városunk, vidékünk éskőz gazdasági érdekeit is szolgálja.
A .Zalai Közlöny" nemcsak arról gondoskodott, bogy a városnak és a vidéknek miaden érdekes mozzanatáról tudósítást nyújthasson, hanem a fővárosban is állandó lodósilója van.
A .Zalai Közlöny" köré már is nagy számú munkatársak csatlakoztak, kik legjobb tehetségükkel eleget akarnak tenni az olvasók várakozásának.
A .Zalai Közlöny" ezzel az írói gár dával reméli, hogy a nagyközöuség kedveit \'apjává is leszen.
A .Zalai Kö\'löoy" előfizetési ára Egész évre 5 frt
Fél évre 2 frt 50 kr.
Negyedévre 1 frt 25 kr
A .ZtLAI KÖZLÖNY" szerkesztősége és kiadóhivatala.
Hírek.
— Stefánia iiv. trónőrőkösn? ó fensége. Stefánia özv. trónörökösné 6-án éjjel 3 órs 40 perckör városunkon átutazott és Siófokról kedden délelőt: a Baross gőzyachton Balaton-Füredre érkezett A hajóállomáson a főhercegasszony: Fehér Ipoly pannonhalmi főapát fogadta.
— Frigye« főherceg Nagy Jtaslssán. Szombaton julius hó 3-án tartott Frigyes főherceg ö fensége a 48-ik gyalogezred helyben állomásozó 4 dik zászlóalja felelt szemlét éa legmagasabb megelégedését fejezte ki a legénység rendszeres kitűnő kiképzéséért Délben díszebéd volta közös hadsereg tiszti étkezdéjében, melyre ép városaokban idéző Zurna vezérőrnagy dandárparancsnok a Caalányi Géza honvédezredes állomásparancsnok is hivatalosak voltak, ö fensége még a délutáni vonattál tovább utazott.
XXXV. ÉVFOLYAM
1896 JULIUS 11 én.
_ Zorea Karoly es. és kir. vezérőrnagy. dandárparancsnok, szombaton nemlét tartott a helyben állomásozó 20-ik honvédzászlóalj felett és mezeié-¿rdését fejezte ki a legénység rend izerea kikérése felett.
— Foriayák Oyala ea. és kir. lovassági tábornok, honvédségi ádlátn*. szerdán éjjel »árosunkba érkezett és csütörtökön\' ugyancsak a honvédségnél uriott szemlét és sxintén kedvező elia mérését fejezte ki a lsgéay-ég postoa endszeretete felett.
— Hévizy János beszámolója. Bejáruluk az országba\'. kapui és e kánikulai időben az országgyül,<ai képviselők a fürdók. helyett választókerüle-teikbe randuluaá. Va-árnap délelőtt 11 óra 45 perckor érkezeu Nagy-Kanizsára Héiizy János vároatink országgyűlési képviselője, urtalékául »agy jobbi-n mondva támaszul magával bozu Ugrón Gábort és 48-as faggetlen.égi párt táborkarát és pedig: Pázmándy Dénes, Szalay Károly, Szalay Imre ét Sima Ferenc orsz. képviselőket és a haUlmis teimetü és nem éppen nyájaa szavú Kőrster Aurélt. Az állomásnál Dervarics Imre kilimáni földbirtokos üdvözölte az érkezetteket, és inneu egyenesen a .Szarván* szállodába bajtotuk, — hol Ugroa Gábor a sala megyei választóké i-oietek küldötteit fogadu. A pártgyülés
d. u. 4 órakor kezdődő» a Széchenyi téren, hol 8 — 900 lélek verődött ö.sze, fele részben gyermekek, a másik fele l>edig asszonyosból éa válazttópolgárok-uói állott Tnboly Viktor nagykanizsai ügyvéd nyitotu meg az értekezletet, jegyzőül Babosa László nagykanizsai ügyvédet kérte fel. AzuUn Hévizy János lépett az emelvényre és elmondu beszámolóját. A fővárosi ellenzéki lapok túlsókat hoztak zárjel között az éljen-zésról, melyekből fele sem hangzott el, de igen kihagy Iák mindazokat, melyek a Wekerle kormány említésénél felzug-uk, és a melyek a képviselő urakat kissé zavarba is hozta. Uáona Pázmándy lünes, majd meg Ugrón Gábor beszélt, ki,lerángatott mindent, a mi oem tartozik a függetlenségi párthoz. Förster Aurél a . Wekerle éljenzőknek* válaszolt és nem áullott néhány Seifensteiner Salamon-féle plágiumot megereszteni a hatás kedvéért. S.ma Ferenc, Hévizy szorgalmát magaazUlta. Véjül Dervarics Imre földbirtokos rekesztette be a gyü-
. lést. A Széchenyi térről Kia Kanizsára \' rándultak át, hol akkor ép bucsu volt, de ujyláuzik, ott a politikai nagyaágok jelenléte oem igen vetett gátot a kia-kaoizaaiak mulatsága elé. Este diszla-koma követte a fáradalmas napot és a reggeli vonatul Hévizy kivételével a függetlenségi párt tagjai elhagyták várj- uokaL
- Em lékszobor Petődnek. A «.Ernő Lityiét* fáradbautlan és bazabts érzelmű
e.nóke. Bellobraidich L-pSt ny 48-ik e/redbeli kapitány, alig, hogy az egylet Custozzs-lnnepélyén megpendítette az eszmét, hogy Petőfinek Nagy-Kaoi-
| zsáu einlékszobor állitaasék. már is az eszme megvsIósiUsáboz megtette a lépéseket. Mindjárt e hó elején levelet intézett Vécsey Zsigmond p ligárinester-litsz, melyben öt megkéri, bogy szoborbizottságot alakítson, mely az Ernő egy let elnökségét a szobor létrejöttéoiu támogassa és egyúttal őná llóao járjon el a szobor helyének kijelölé ében. A szobor Petőfit a 48-lk gyalogezred 1846-lki unitormizában fogja ábrázolni. Be.lobrai-dicb Lipót százados egyúttal arra kéri a varmegye és a város közönségét hogy adományokat Lüdjeneka szoborra vagy Budipestre az Ernő Egylethez 1 Aitiila-utca 46. arám alatt vagy e lap azerkeszlőségéhez Nagy-Kanizaán. Hogy Petőfi tényleg a kanizsai háziezredben katonáskodott, ai ról bizonyságot tesz a 48-ik gyalogezred törzslapja, — melyet Bellobraidich kapitá-iy kutatott fel. — Petőfi 19 éves korában 1839. mint önkéntes lépett a 48-ik gyalogezredbe, mely akkor a Gollner nevet viselte. A turzslap száma 39, a húzott sorszáma 127, a költő 27 frt foglalót kapott — 1840-ben az ezreddel Karinthia és Krainán át Zágrábba ment, bol 1841-ben egészségének helyreállítása végett sza-badsagolutott - Az e-.redpsraneauoka Moulholaud e-/redet, Petőfi hadnagya pedig magyar ember, bocsán Svastics Alajos volt.
- t Br. Schreyer Lajoa Városunk •"<"< karának éa közéletünk érdemes "Jt\'ikmr tagja, dr. Schreyer Lajos 1. no 9-én hosazaa szenvedéa ntán meghall. Aa elhunyt, a hatvanas évek ele-1« leiepedett le mint orvos Nagy-Ka-•\'Zíán. Széles körű orvosi ismereteivel »«ganak gyorsas azerzelt elismerést J|J «nnyira, bogy fiául éveiben a város ■a vidék legkeresettebb orvosa lőn. A "éli vaspálya kinevezte pálya orvoanak, >»\' l-ben pedig, mikor Kaoizaán törvéby-\'»ket állítottak, törvényszéki orvos letL
Tizenhárom évig az izr. iskolaszék elnöke és az előljáróaágnak tagja volt, és ezen tiszteletbeli állásait nagy buzgalommal látU el. A hetvenes években lapunkba sűrűen irt, közegészségei cikkeket, melyak a tudomány mértékét mindig megütötték A halálos betegség előjelei már ezelőtt két évvel mutatkozuk rajU, de ő L-em törődött vele, folyUtU arorvosi gyakorlatot, mig az ádáz betegség ezelőtt 9 hónappal ágyba nem döntötte. Neje, uülsteit dömölki- Pick Jozefin feláldozóaa ápolU őt azon lesújtó mdatban, hogy férje betezaége gyójyithatlau. Házasságából 2 leány éa egy fiu származott, de egyik Iránya Berta még atyja életében elhunyt. Temetése vasárnap délelőtt 10 órakor megy végbe. Dr Neumann Ede főrabbi elhagyU aussee-i nyaralóját, hogy egy-
1 kori háziorvosának és barátjának meg
] adja a végtisztességet. A család a következő gyászjelentést adu ki: Schreyer Ltjosné született nemeadömölki Pick Jozefin éj gyermekei Kornélia és István valamint Elbogan Leó cs- k. helytartósági főmérnök, mint vő, fajdalomtól megtört szívvel jelentik magck, valamint a gyászoló rokonok nevében a legjobb férj apa és após, illetve tokonnak dr.Schreyer L a j o s kir. tőrvényazéki, déli vasúti es tb. megyei fóorvosuak f. hó 9-én déluUn 3 éj fél órakor nemes és fáradhatatlan életének 62. évében hosszas szenvedés u án történt gyászos elhuny-tát. A halotti az eltartás f. hó 12-én délelőtt 10 órakor helyben. Takarékpénztár-utca UrUtik meg, honnan a drága halott a ki-celli családi sírboltban tétetik őrök nyugalomra. \\
A Kisdednevelő Egyesület a következő gyászjeleotést adu kí: A kani nagy-zaai Kisdednevelő Egyesület mély szomorúsággal jelenti dr. Schreyer Lajos ur az Egyesület önzetlen és fáradbautlan tevékenységű orvosának folyó jnlius hó 9 én dé.után 3 \'j, órakor tevékeny életének 62 ik évében, hosszas szenvedéa utáa történt elhunytát. A gyászszertartás után. mely folyó hó 12 én délelőtt 10 órakora gyászháznál (Takarék péozUr-ntca) fog megurtatni, az érdemekben gazdag férfin bűit teteme Kis-Ceilre ará\'littatik és az ottani családi sírboltban fog örök nyugalomra helyez-, tetni. Nagy-Kanizsa, 1896. julins hó 9-én. Aldas emlékére!
— Gyászhír. A 48-ik gyalogezred egyik legrégibb tényleges szolgalatban levő altisztje, Maroca János őrmester, e hó 2-án hosszas szenvedés után elhuoyt Nagy-Kanizaán Haláláról bajtáraai adtak ki gyászjelentést, a tisztikar pedig egy azép virátkoszorut helyezett a derék katona koporsójára. A megboldogult tetemeit katonai pompával, szombaton dé\'után adUk át az örök nyugalomnak. \' — A nagykanizsai ügyvédi kar L hó 4 én tisztelgett Nábrácky Lajos kir. táblai biró urnái hogy őt kineveztetése alkalmából üdvözölje — Remete Géza ügyvéd országgy. képviselő intézet hozzá szép beszédet, melyre Nábrácky Lajos megiudulun válaszolt és aztán azivélyesen búcsúzott el a jelenlevők mindegyikétől.
— Véglegesítés. A kereskedelmi m. kir. miniszter a Zala vármegyei állam építészeti hivaulhoz beosztott Puskás Kálmán ideiglenes minőségű kir. segédmérnököt állásában véglegesítette.
— Rendkívüli közgyűlés. A nagykanizsai malátagyár és serfőződe rész vényiársaság f hó 4-ikj rendkívüli köz-gyülé e kissé zajosnak ígérkezett, de mindamellett szép csendben folyt le Gelaei Gutmann Vilmos elnök elnöklete alatt, 25 részvényes jelenlétében, kik összesen 2693 részvényt képviseltek. A közgyűlés egyedüli Urgyát képezte: .Jelzálog kölcsön felvétele
[elsőbbségi kötvények ki-bocaátáaa utján.* Gelsei Gutmann Vilmos elnök üdvözölvén a közgyűlésen megjelenteket, ezt határozatké-pesnek jelentette kí. A jegyzőkönyv vezetésére Bapoch Gyula, ennek hitelesítésére pedig Blan Pál és dr. Tuboly Gyula részvényeseket kérte fel. — A részvényesek egyhangúlag megazavaztik az igazgatóság előterjesztése szerint a 350.000 frt G*/. jelzálog kölcsönt, — melyre 3500 drb. 100 frt névértékű sorsolás utján 35 év alatt törlesztendő elsőbbségi kötvény bocsáttatik ki. — A kölcsönt s Hazai Takarékpénztár adja és ez öt évig fel nem mondható. A részvényeseknek az elsőbbségre nézve e ő-vételi jogok van, mely azooban a közgyűlés napjától azámiundó 3 hónap alatt gyakorlaodó.
— Tanítók gyülé« Budapesten Az orsz. izraeliu Unitó egyeaü et f. hó 3-án rendkívüli közgyűlést unott Bu-dapsaten. melyen Nagy-Kanizsárói Hoff-manu Mór polgári iakolai tanár ia jelen volt, és azép beszédben válaszolt Sebőn előadó fejtegetéseire. — Ő uijyania azt tartja, hogy Magyarországon vannak zsidó valláan magyarok, de magyar zsidók
nincsenek. .Mihelyt magyar, nem zsidó.* Magyar zsidó történet nem ismer. Legföljebb kronikázhstunk a zsidók üldözéséről, a minek a zsidók az egész vilázon ki voltak téve. Nem barátja annak, bogy a zaidó gyermek lelkében a martiromság érzáét leikeltik. .0 1 v a d j on a za idő teljesen a magyar nemzetbe, annyira, bogy szenvedett bánulmai aoh ae jussanak eszébe. A beszédet zaios tetszés nyilvánítás követte. — Hoffmann Unár ugyancsak ott állt azok között, kik Wlasaics kultuszminiszter előtt tisztelegtek, átadu a milleniumra irt .Zsidó iskolák m o# o g r a f i ája" citnű müvét és meghívta a minisztert a vasárnap UrUndó millenniumi diszgyü ésre A miniszter szívélyesen fogadu a küldöttséget és elismerését fejezte ki a zsidőtanitók haz.fiis működése felett. A diszgyűlésen azooban csak képvisel, teté magát, mert akadályozva volt abban. bogy személyesen megjelenbessék. A küldöttség azUn Zsilinszky államtitkárnál tiaztelgett
— A varasdtOj.\' Icai fürdőben julim 5-ig 256 fürdővendég fordult meg.
— Tűs. Kis-Kanizsán 5-éa reggel 7 órakor a temető utcában Btegtfvica János széoap.jlája kigyulladt, a tüz hamarosan átcsapott a szomszéd KudUn György pajtájába, de mie őtt ez nagyobb mérveket öltött volna, Igyes tűzoltóink mindkét részről hirtelen ott termettek a színhelyen és annak tovaterjedését hamarosan meggátolták. A pajták mellett volt még Kancsalics János és Farkas Fereocaek egy-egy boglya azéuája, melyek szintén elégtek; a kár mindamellett jelentéktelen.
— Betörés. Schlesínger Mártonná magyar utcai üzletébe a napokban ismeretlen tettesed éjjel behatoltak és az o:t levő 75 foriot készpénzzel szép csendben elillantak A rendőrség erélyesei nyomozza az Afendakiai ur ügyes követőit, kik valószinüleg nem laknak Uvol Nagy-Kanizsától.
-- Szökött katona. Filanf János házi-ezredünk 4-ik zászlóaljának :3. századánál szolgáló vitéze már rég meg-unu a kaszárnyát és a katonai életet. Honvágy fogú el és vasárnap f. hó 5-én a tiszti étkező kapuján át éjnek ide jén megszökött. A csendőrségnek azonban nem sokáig kellett keresnie a legényt, megUlálU ót otthon Galambokon biztos fedezet alatt elhoru Kani zaára és áudu a parancsnokságnak.
— Bnean Kls-Kanlzsán. Sem a reggeli tűzvész, sem a városunkban le folyt nagy politikai esemény nem zavarta meg a kiskanizsai legények mulatni vágyó kedvét. Ittak sört, ituk bort és bogy mulatságuk tökéletes legyen — ami a gatyás gavalléroknál elmaradhatatlan — régre elérkezett a .csülökre legények* ideje. Hogy a paraszt fejeken hány folytonossági hiányt consuUiUk. az* a rendőrség tudja legjobban és dr. Bac orvos ur, kt azokat újból ösazevaru ott a bely-azinén.
— Kuruzsló cigányasszony. Már
jó ideje, hogy Tóth sánci korcsmáros arra vállalkozott, hogy egy kiskanizsai ko-vácsmesteroek Sáncban műhelyt fog ál-liUni. 15 forint foglaló fejében a mester áudu Tóthnak tehenét, a ki sokáig élvezte a foglaló természetes kamaUit, anélkül, bogy a műhelyre gondolt ia volna csak. A türelmes mester megunta végre a hosszú várakozást és igy a dolog oda került a zöld aszUI elé. — A lörvéuyszék 35 frt befizetés ellenében Tóthnak ítélte oda a jószágot. De a majszterné asszonyom nem birt ebben megnyugodni és fo\'yton siratu az ő kedves riskáját, mig végre egy oda tévedt keborló cigányasszony megigérte neki. hogy visszavarázsolja a tehenet, ha megadja hozzá a szükséges eszközöket és pedig három szioes viganot, három fehér alsó ruhát és inge.t két fehér lepedőt, azonkívül meg három zsákot. A kovácsné megadott mindent, és napjában többazör megnézte az iatillót, — vájjon ott van-e már a riska, de az csak szomorúan üresen állott, mintha ő is régi lakója utáo búaiakodnék. Végre is a rendőrséghez fordult, kik hamarosan kézrekeritették a csaló cigáiyaaazonyt éa átadUk a királyi törvényszéknek, bol kuniza ás miatt fognak törvényt ülni felette.
— Sertószvész. Zalavármugye legtöbb vidékén a aertések között újból kiütött a veszedelmes járváoy és már városunkban ia nspról-napra hullanak el serté-rek, miért ia hivatalosan megá lapították, hogy ujabb intézkedésig a kanizsai heti váaárokrz sertéseket hajtani nem azabad.
— Aszfaltozások Zala-Egertxogen.
Zala-Egerszeg város több utcájának aszfalttal való burkolása iránt f. é. jnlius bő 1-én az otuni polgármesteri hivatalba« árlejtés tartatott, ügy értesülünk, hogy a benyújtott 3 ajánlat
egyike sem volt figyelembe veholő. mivel t a meghirdetett feltételeknek egyikők sem felelt meg. A városi Unács u j a b b í versenytárgyalás kiírását hatá-ozu el. Vájjon megfogamzik-e eszme nálunk is
— A kaposvárfonyódi vasit mű tanrendőri bejáráaa f é. julins bő 14-én fog megtartatni. A vasutat 15-én adják át a forgalomnak. A vonal boasza 53 kilometer.
— Az Uj Világ csodái! (Unrencíc Gyula igazgató) Nagyazerű, leirhaUtla-nul érdekes az az amerikai diazmü, melyet a .Pesti Napló* kiadóhivaula előfizetőinek és a közönségnek nyújt. Ezen diazmü 16 hetenkénti fűzetekben 16 gyönyörű képesfödél alatt csak 40 krért kerül kiadásra és Magyarországon mindenütt kapható ugy magyar, mint német szövegben.
— Egészsége •> uepiég. ellen napot vétkezik miude Zi, .ki kritika aélknl használja a széltében-hosazában hirdetett és laikusok álul ajánlott aaépitó izereket. £ tekintetben M.gysror*zágo. meg nem volt tanácsadó : czak mióta dr. J ntiuy József, az ö ize* gjógrlnlomáiiyok tudora és specialista börgjó-gyasz külföldi tanulmányai alapján kolonna azakmzjavá tette as orvosi kozmetikát, csak aaóta talál a kóaöuáég szakembert, kihez komolyan es telje, bizalommal fordulhat a szépséghibák eltávolítása, abór ápolás, é. . szép.é| megóvása c-Íjából — A kéz- és arcbőr durvasága, tiáz-tallaasága, liepló, májtól!, anyajegy, lencse, ázemülcs. b íratta (milesaaer), p óráén és (vimmerli) isaadás. haj korpa, hajhullás, kelletlen uörók (a ö j hajasa éa saakál) á.b. oem csodaszerektől múlnak- el, hanem csak ésszerű orvom kezelésiül. Dgyssinten a szépség megóváaánsk é, íentartáaánaV titka !■ ctak a bór (teiot helyes ápolásában (mosdás, szappan arcpor Kb. megválaiztáaai rejlik ami .gyén é. k»r szerint változó. Dr. Jutauy lakik Boti a pesten, TII. Er z sé be t-k órut\'Z2 rendel 10-1 3—5 Levelekre válaazol.
— Technológiai Lapok. Szerkeszti Taboraky Ottó, a m. kir. technológiai iparmnzeum igazgatója Ennek a havonként a-szer megjelenő gépészeti elektrotechnikai és, gyáripari szakfolyóiratnak folyó évi 10-dik száms a kővetkező Ur-ulommal jelent meg: Gőzfejleiztésí és közfogyasztási kísérletek a c-ányí műma-lom uj gőzgéptelepéa. Telmajer Károly. A magyar gépgyártás és műszerészipar története. Edwi Illés Aladár. Többféle for du\'aUzámmal járatható elektromotorok. Weyde J. F. Vegyes közlemények Engedélyezett szabadalmak. Hirdetések. E kiváló szakfolyóiratot, mely pártolásra csakugyan érdemes, ajánljuk az érdekeltek figyelmébe. Mutatványszámot a kiadóhivatal Budapest VII. Egri-utca, kívánatra ingyen küld.
Ve g-y es e
- Megbízható gyógykezelés Zs-
vart emésztéssel ellátott egyének, kik étrágyhiányban, felfúvódásban gyomor-görcsökben éa rendetlen azékelésben szenvednek, a „Koll féle seidlita por\' hasz-nálau álul rövid idő múlva visazanyerik egészségüket Egy doboz ára 1 frt Szétküldés naponu utánvételeit loll A. gyógyszerész, cs. éskir. udv. szállító álul Bécs. I. Tuchlsuben 9. Vidéki gyógyszertárakban halározotUn Moll-fóle készítmény kérendő az t gyári jelvénvével és aláírásával.
— Budapesti kiállításra ntazók ügyeimébe! KELETI J. cs. és kir. sz. hírneves aérvkötö specsialista gyál i czégtöl Budapest, IV., Ko-ronaherczeg-ntcza 17. sz. azon értesítést vettük, miszerint nevezett czég jó eleve gondoskodott az iránt hogy a budapesti ezredéves kiállítás sl-kalmával számos vevői álul előre láthatólag tömegesen történendő megrendeléseknél is szokott pontosaággal és s megrendelők legnagyobb megelégedésére megtelelhesaen — E czélból fenti czég B u d a p e a t, IV., R o a t é I y-u t c z a i (Károly lakunya 15 ) műhelyében munka személyzetét kettőztette, mely minden idejét a személyes utasításra és mértékszerint megrendelendő czikkekre fordítja. Nevezett caég készséggel meghívja a t közönséget ezen gyári műhelyének megtekintésére, bol minden megrendelő személyesen meggyőződbetik a számára készi-. tendő köt- vagy műszer í e I k i i a m e-retes,pontoa& szakértő kiviteléről. Különösen gooddal és elismert mű értéssel készülnek itt a I e g u j a b b szerkezetű t e a te g y e n és z e ti készülékek, H e s s i n g rendszerű miedertfk és más ortbopaediák fűzők, nyújtó és járógépei műlábak és mülegea kezek (amputálukmk) valamint minden e szakai ban vágó orvos sebészi acél árok, villany gépek atb. Mindezen saját gyártmányn készülékek. kötszerek éa gé peknek mintái a legnagyobb vilaaztékban megtekinthetők e kitűnő czég kiállításában IV. csoport k ö z-egészségi pavillon. EgyutUI
a t közönség figyelmébe ajánljuk nevezett czégnek e n.pókban megjelent miI-lenlumi nagy KÉPES ÁRJEGYZÉKÉT, mely nagyszerű kiálliUsa. de különösen tartalomdús és azaktuditos összeállítása á ial a szakavatott körökben méltó feltűnést kelt és melyet a czég Ingyen, bérmentve és borítékban küldi bárkinek a ki azt megkéri Ugyanott megrendelhető a czég főnöke KELETI LEÓ ur álul irt: ,A aérvek ke-letkezéae\' gyógyítása stb. czimű értekezlet, mely sérvben szenvedőknek igen czélszerü és tudnivaló fel-viágositást nyújt Vagyontala o k-részletfizetésre is tehennek megrendelésket. Ismételadóknak lehstő legnagyobb kedvezméoy. Üzleti élv: Szigorú pontos kiszolgálás, legjntányosabb árak.
SzerkesztÜ, üzenetek
— R. B.-né. A tárcának é. költeménynek legkózeiebb sorát ejtjak Cdvó.let
— M—r. D-án Szándékunk költeményeket r«zk alkalom adtán közölni, de azért a verseknek i. iioritnna helyet csak kis toielmet kérőnk.
— F. A. Köszönettel vettük a szép elbeazé-lést és hozzuk is. Cdrötleinnket!
— H. I. Becses cikkének helyet már nem szoríthatunk mott pedig már lekéstank a kös-léssel. Legyen zzives a közleményében foglalt ettméket egy vczércikkbea feldolgozva neknnk megküldeni.
— B. Antal Cikkét terjed.leset volta miatt nem közölhettük
— T. B. Budapest. A sákkiageni trombitán meaéje érdekesebb Állandó tárcairó lehetne, ba az elrendezéshez értene Tessék más the-mával próbálkozni, a knldótt dolgosat nem közölhető.
— H. J Lekéstúok Ki olraaaá még naplóját a toraaversenyről ?
Felelős szerkesztő éa kiadó -Ifj WAJDITS JÓZSEF.
JNíyllttér.\'j
S. yem-d.m.zzt.k 65 krtál. 1< frt 65 krlg I méter sakéut valamint f r k . I e. fehér I 1 salD.a lUnneberg-selyem 35 krtól 1.
frt S5 krig mél.reuként sims, csikós 1 kocskásott, mintázott, damaszt atb. (mintegy 2.0 kQlsobözó miuózég 2000 s«in ét mintázatba ith megrendelt áru po.tabér éi vámmsotesen a házhoz azállitfa mintákat poatafordultávil küld i Henneberg 0 cs.és kir. oov. zsáll. (selyemgjara ZBrlch-ben. Svzjczbs czimzett lerelekr. 10 kro« éi levelesőlspokr* 5 kro* bélyeg ragssstandó. ¡áágyar nyelven irt megrendelések pontosan elinieztetuek
\'7K :
Krondorfi savanyúvíz.
St.fáaia tráaieikiué farrá.
k 11 ii ii ö Kyójcyvlz,
kedvelt asztali viz. Nip-Kiiiisiii sildet lisjertfrnWtsiiri tipblii-
*j E rovat alatt kózlöttekért nem vállal fe-lelózzégpt a Saerk.
Hirdetések.
129l{tk. 896. májm 7-én.
Árverési hirdetmény.
A leteoyei kir. járásbiróaág miot tkvi hatóság közhírré teszi, ho*y Zalaroegye összesített árvatirának Varga József és Varga Kati mint néhai Varga József örökösei egyedutai lakosok elleni 13 frt 1 kr. töke, ennek 1891 jalins 1-tól járó 6•/, kamatai, 2 frt 20 kr. per, 5 frt 70 kr. vhajláskérelmi s 6 frt 85 kr. eddigi, 3 frt 20 kr. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsaiéin törvényszék, (s letenyei kir. járásbíróság) területén lekvö az egyedutai 33 sz. tjkvben A L 9—16 sorsz. ingatlanok s a 30|* hrsz. ingatlanon épült s végrehajtást szenvedetlek tulajdonát képező 70. népsoraz. ház 1102 frt vételárban az egyeduUi község biró házánál 1896. évi jnlius hó 29. napján d. ¡e. 10 ólakor dr. Tubo\'y Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. És pedig a 39/a és 600/a hr«t. ingatlanok e 15 alatt Varga Józsefoé Dávid Juli javára bekeblezett szorgalmi jog épségben hagyásával.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár. 10*jo-át készpénzben vagy ó\'adékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén, a kir. jb.-ág mint telekköuyvi hatóságnál 1896. évi május hó 8. napján.
NUNKOVICS k»r. aljbiró.
XXXV ÉVFOLYAM
alai közlöny
1816. JULIUS 11 én
Aranyérmei kitüntet».. "»■ C\' 88 — — _ — ■ __ ± _
OMIi0ElilT-FSSTEE-G¥ilR
_____________uuru in u^imtatrsíMa 190 pram .aiat házában.
Elii ct. és kir. kizár, szabadalm.
Aranyérmekkel kitüntetve
— - —
kr(1M<!1TIHER KAROLY WIEN, ÍU. Hauptstrasse 120 szám, araját há2ában.
KRONSTEINER KABULT witi.,.1 p ^ hamortársulatok, építkezési munkálatok, vállalkozók és
Fóherczegi és berezegi uradalmak, «. és t.r katona. r. JW« . . me\'yek mészben oldhatók, száraz porított állapotban, 40 különféle színű
^kVó^ -"t— - - "inUlapok M uta-
sitások ingyen "es bérmentve küldetnek. ............
Grand Hotel National,
Bécs, Taborstrasse.
Régi hírneves egyetlen nagyobb szállója Bécsnek, melyben sem szolgálat, sem világosság nem lesz számítva, 200 szoba 1 frttól felfelé, fürdók, sürgönyhivatal és telefon, indóházak és gőzhajó állomás közvetlen közelében Tannak. Olcsó árak, hosszabb időzés után egyezkedés szerint On parle toules les lanques modernes.
A HARHAMEXER
igazgató. /
F. M. MAYER
propriétaire.
Legfinomabb
H ÉNEKLŐ KANÁRIK m
fuvola és ives futamokkal drbja
lO-lS—15 és 3PO Mk
8 napi próbaidő. Szétküldés utánvéttel, ápolásra vonatkozó prospektusuk ingyen. H. Weering, St Andreasberg
Harz 421.
Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
Linimént. Capsici comp.
Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő megpróbálásának. mert már több mint 25 ct óta megbízható, fájdalomcsillapító bedörzsöléskent alkalnuutatík köszvé-nyné!, csóznál, tagszaggatasnál és meghűléseknél es az orvosok által bedörz-sólésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Erj>eller gya-. korta Horgony-Iiniment elnevezés alatt nem titkos szer, hanem igazi népszerű háziszer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni 40 krn 70 kr. ét 1 frL övegenkénti árban majdnem minden .gyógyszertárban készletben van; főraktár: Török József gyógyszerésznél Budapesten, c Bevásárlás alkalmával ¡gen óvatosak legyünk, mentőbb kisebbértékü utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Horgony" védjegy nélkül mint nem valódrt utasítsa vissza
Richter F. Ad. és társa, csász. «8 kir. pávdri szállítók, Rudolstadt (Thüringiaj.
arató mi,
BadapesU! Eiretéres tíallit&S. Bidipesl\'-
Budapest-szálló
a város központjában, Bécsi utca 2
Szép tiszta szobák. A kiállítás egész tartama alatt mérsékelt árok. A kereskedő világ kedveit szállodája.
Ifj. Herzer Konrád
szállodád.
Utas-szállítás
ytíia-Myoit
{ Uli.zásl dij Xk 120. R. MDgge, Stettin
ünterwíek 7.
here- és latna
kéve kötővel é* lerakó készülékekkel.
Széna
lóerőre,
legnagyobb munka , idó- és
pénzmegtakaritas. Széna szalma és sajtok, kézi erőre, Kukorica morzsolok, cséplőgépek, járgányok, gabna rosták, triörök, ekék, hengerek, boronák, vetögépek
s. a. t. gyártanak és száilittatnik jótíllás mellett a legjobb kivitelben
Skyfartü Pb. és Társa
es. kir. kizár, szabadalmazott gazdasági gépgyárak, vasöntöde* BÉCS, II. Taborstrasse 76-
— - Kitüntetve 390 arany, ezüst és bronz éremmel ■ .
Árjegyzék lajyea és btraeilve »épvlselsk és vlszsstárasitik Mvátstask
PERL ARXOLD, Győr st. kir. vá ros törvényhatósági állatorvosának
JOCKEY FLUIDJA
Miaden gazdasagbss aél kilizbetetls«
Biztosan haló szer a túlerőltetett állatok izmainak folytonos jó-karban tartására, valamint a kimerülés, fáradság izomcsúz, vállbéna-i-ág, idő\'zski sántaság. a végtagok lobos báDtalmai és merevsége eseteiben. Számos kös?önóirat betekintésre áll.
Főraktár Szentmihályi Gyula ejógyszertáraban Győrött. Egy üveg ára 9 kor.

eaai

Éssai

gggül

sssai
t^\'sa

Bnziás
Fürdőidényi
Majos 15-tól október Hí-
Világhírű lápfiirdők és aczélforrások
hasonló aSpaa. Prymont, Shwalbachéspyrswsrthi aczélfor-rásokkal, kitűnő meleg és hideg va s a ezélfürdói vei, mór- és ásványfür d őkk e I. tükörfürdővel és uszodával. —HIDEGVÍZ GYÓGYINTÉZET és massage. IVÓKÚRA kitűnő eredroéoynyel vérszegénység, idült gyomor- ét) bélburu\', bomok kő- és vesebetegség, bujakór, csűr, k ós z vény és fej fájás ok ka 1 stb.
BUZIÁS gyógyfürdő varrni á lomái Temesváron át. Tán-saskocsik azállomámál. Ál;ami hivatalaokoknak kedvezmény. Pazar villaruo-világítás a 80 holdnyi évszázados parkban. Fürdői zenekar. Elsőrendű konyha és kávéházi italok. — A fürdőn állandó hírneves nőgyógyász van. — Mérsékelt árak. — Ismertetéseket kívánatra ingyen és készséggel szolgál a 27276
FQrdclgazgatóság Buziáson, a hova a szobamegreudelések küldetni kéretnek
Hirdetmény.
GYÓGYFORRÁS,
MAGYAR
n
Vegyelemezve a budapesti m. kir. egyetemen. Szerencsés vegyi összetétele, kevéí szabad, de t"d»í. félig kötött szénsartartalma kiváló hatásnnak bizonyalt, különösen tQdobántatnaknál, a hol » szabad szénsav csekélyebb jelenléte megóvja a betegei a káros, sít veszedelmes izgatástol, ellenbea a télig kötött szénsav gazdagság, a gyógybatásci alkatiézzeknek a beteg testrészekbe való gyors és bízta, felrételét eszközli. Ezen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azon kiviíó előnyét », hogy a hol szabad szénsavtartalomban erósebb áaványvizek, mint a aeltarai, gleicher-fcergi, tüdöbajokban, különösen tüdövérze-Mkaél már nem alkalmazhatók, a Margit-forráz itt is a legjobb hatás melleU folyton használtatik.
A tüdőbetegek klimatikus gyógyintézeteiben, különösen a leglátogatottabb GSr+eradorfbaa a Uargit-viz otthonossá vált — Orvosi tekintélyeink Bnóapssten : dr. Korányi, dr. Gebhardt, dz. Havratíl, dr. Poór dr. Kétly, dr. Barháa; Bécsben: dr. Bamberger, dr. Dnschek, stb. a legjobb eredménynyel alkalmsrrik a lég»., aaiéaaita- é. húgyszervek általános huratos hántalmamál
S^ Mint ivóvíz
prtwrvtóv gyógyszernek bizonyult a kolei*arn»gbetege<Us ellen,
borral használva a legegészségesebb ital! >
Cdeskuty ZLb. ____
Pgysriatén kapható minden gyóíyszertárban, fnsw-rkareikeíesben TeHdéglökben.
k. adv. bTiBjrit. ■lilUMail,
6425/896.
Nagy-Kanizsa Táros rendezett tanácsa a 6425/96 sr. a. hozolt végzés alapján ezennel közhírré teszi, hogy az összes kongó tégla bur-kola\'u utak, utcák és terek kijavításának bizto-itásira zárt ajánlati versenytárgyalás tartatik.
Versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy ez érdemben zárt ajánlataikat 400 frt bánatpénzzel ellátva a f. évi julius hó 14-ik napjának d. u. 5 óráig a r. iktatóba annál inkább adják be, mert a késóbi érkező ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
A zárlejtési feltételek a v. kiadób.n a hivatalos órák a. meglekiutltetók
Nagy-Kanizsán, 1896. julius 4.
A városi tanács.
ÍOCXXXXiOOOOOOOOOOCXJOOOOOOOOOOOPOOOOOOc
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll X. védjegyet és
aláírását tünteti fel. A Kall V-féls Ssldlltr-psrak tartós gyóíyhatáss a legraaksesabh fysasr ás «1-
teslbáatataak. gyo norgnres ti gynranrliév, rögzfttt szskrsksdss, fflijti antalom. ver Islelá;. aranyér és a legkiUftnbözőhb sál kete,*égsk ellen, e ieles házisaeroek -tized.k óu mindig nagyobb elterjedést szerze\'t. — Ara efly lepecsctalt eredeti d* tszsak I frt s. é.
H amis itá so\'t törvényileg fenyíttetnek.
IMOII\'-FÉIE FRANCIAI
Iá BORSZESZ ÉS ÔÔ ï
Csak akkor valódi b» »\'»Jégyik nreg MOLI. A. vejjegyét I«nt-ti tel
-----J .A. Sslt* eliratn nnozatul ran zárva- A Mail-féle
ff**"*z *\' »4 nevezetesen mint fa|dal<aeiiila,ltd kedérzailssi ller ko.z<«v. csnz és a meghűlés egyé . következményein 11 legismereteseltb népszer. — EfY
srwsu iv^ ára 90 kra|ezár_____
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésze - ICzolysavas nzik.6.)
A mindennapi szijtiutitásnil ktllönóseo fontot hirmely kom gyermekek.
alul fried
nőttek szamára; mert e szájvis a fogak további épségét biztositia s *\' 6vsaer logfájás ellea. — Egy Hiti A véd|sgyévsl elláUtt iv«j ára : 60 kr.joi\'^
691) FószétkBIdés:
Mail A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által. Bécs: I., Tucblauben a. sz. Vláékl ae,r«idsléssk aajcata pss aatáavát aellstt te:]«sittstssk
A raktárakban teuék liatdruzotlm MOLI. A. aláírásáéul «
védjegyé vei ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Karaitán Rosenfeld Adílf OS Fia.
Nyomatott Ifj Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
NA(il-KANIZSA. 5896. julius 18-án.
28-1K azaru.

EUfitettsi ár: j-lfett tm . . . 4 frt — kT Kél érré . . . . 2 In 50 kr Segvedérre . . 1 fn íi kt Egye« uám 10 kr.
HIKDTTÍSKK
5 báttboá petiuorbáa 7, k»wI«w 6, i miodeji további torért 6 kr.
nyiltterbkk petit soroakéot 10 krért léteinek (el. KuictMÍ il-eték miodeo efye. ktnleteiert 30 kr. li.eleodó.
ZALAI KÖZLÖNY.
XXXV. évfolyam.
a; lap szellemi ét »nyafi réizét illető minden közlemény Ifl. Waj-dlts József «zerkeiztő-kiadó i rére címzetten Sapj-Kanizaara bementre intézeodök.
Bérmentet]sn levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok viiwzanem küldetnek
A nagykanizsai ipar-Testület1\', ,a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság", a .Kotori takarépénztár részvény-társaság\', a , nagy-kanizsai- és galamboki önkéntes torol tó-egykf, a , oagy-kanizsai kjsdedneveló egyesület J a .nagy-kanizsa: Unitói jiriskör\', a , nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet\' „n kanizsai izr. jótékony nőegylet-, .szegények tápintézeie\', a .katonai hadastyáo egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagykanizsai külválaaztmányának hivatalos lapja
HETENKiNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A szegényügy rendazéta
NtlT-Enivu, ■ ialini .ki IS.
Napomtént, süt áriaként találkozunk kiéhezett, sápidt arcú emberekkel, kik remegve nyújtják felénk kiaszott, vein- kezeiket, az alamizsna utin. Az ily rongyokba burkolt alakok panaszos tekintete, megfagyasztja a jobb érzésüek ajakán a vidám mosolyt és könnyeket fakaszt a pillák alól. De szánalmasabb a nyomor a magi penészes falazatú, fdlledt levegőjű odújában.
Vannak éretlen agya, ferde gondolkozású egyének, kik önmagukra erőszakolt érzelmek tnltengésében, á nyomor csiráit nem a mostoha természetben vagy e szegények szerencsétlen múltjában keresik, hanem a könyörtelen szir nélküli, haszonleső vagyonos osztály uralmában. Itt kezdődik- a szocializmus, mely már hazánk egyes vidékein is fellté borzas fejét. Gátat vetni az álomlátók gondolkodása elé vajmi nehéz dolog, mert az ily világboldogító rajongók száma, — kik a szónál tovább sob\'sem mennek — igen nagy és szinte el-maradhatlan kiegészítő része a mai társadalomnak. Régi dolog, hogy az ellentétek örökös barca képezi az életet A sociális eszmék stréberjeinek kezei között hatalmas fegyver a nyomor, és szinte nevetséges módon utalnak az eszközökre, melylyel a bajon segíteni lehet.
A szegénységet megakadályozni lehetetlen, mert az ezt előidéző okok sokfélék és nem áll hatalmábsn senkinek ezt meggátolhatni. A kifejlődött kereskedelem és iparvállalatok zajos hullámai egyik oldalon egy anyagilag bukott embert vetnek fl, - ki tegnap még százezrekkel bírt, míg ugyanazon percben a másik oldalon egy alig néhány garassal rendelkezőt vagyonossá tesz és viszi előbbre.
Az államhatalom hivatása a nyomor enyhítésénél csak abból áll, \' áwgy ott, hol már egyesek jótékonysága nem igen használ, a nagymérvű nyomor tovaterjedésénél el-háritólag lépni fel. Nehezebb szerep jutott ebben az egyes községeknek. Az 1871.18. t.c. értelmében aszegény-ügy kezelése a községek teendői közé tartozik, ezen törvény 131 §. előírja, hogy minden község a helyi viszonyok arányában mindazon szegények ellátásáról tartozik gondoskodni, kik magukat közsegély nélkül fenntartani képtelenek. Ezek szerint a községekre rótt terhek a szegényügy rendezésével mindig kisebbek lesznek.
Nagy-Kanizsán vannak nemes szívű emberbarátok, jótékonysági egyesületek és a város maga is - nagyban hozzájárul a nyomor eoyhitéséhez, de ez tel mindazonáltal szegényügyüuk nincs rendezre. A legnagyobb hiba ebben az, hogy ép a jótékonyságot gyakorló egyesületek nagyon is elszigetelve állnak egymástól. — Ha az emberbaráti szeretet áldásos cselekményei egy központból, egy irányban indulnának, ugy ennek jótevő hatását hamarosan megéreznék ugy a segélyzett szegények, valamint a se-gitó. humánus egyletek központi vezetősége. Erre kell törekedni, ha igazan érvényesíteni akarják tevékenységüket.
Városunk jótékonysági egyleteinél — a barátságos összeköttetés mellőzésével — valóban nemes verseny fejlődött ki t. i., hogy melyik gyakorol több jót a szegényeken. Eltekintve attól, hogy sokan ebben a hiúság verseogését látják, mely maró szemekkel kandikál elő a szeretet msgssztos érzelme mögül, mi az ő szemükben divatgyakorlássá sülyeszté a jótékonyságot. — mondom elte-
kintve ez idétlen vádtól, bibát és még hofzá egy nagy hibát találnak, melyet ép az elszigeteltség szült meg.
Egyetlen és legfőbb hátránya e vi-szás állapotnak az, hogy minden egyesület a ,moga\' szempontjából osztja ki a könyöradományokat, és igy sokszor megtörténik az, hogy mig egy kanli erőszakoskodó szegény — az összeköttetések hiányában --több intézettől kap segélyt, addig egy igazi szűkölködő*minden támasz nélkül marad A kiosztásokban szép összhangot csak az egyetértés teremthet meg
A városnak magának kell az első lépést megtenni, hogy a t-z -gény-ttgy ily irányból induljon ki. Küldje meg az összes elszegényedett polgártársak állapotáról szóló jegyzéket az egyes jótékonysági intézeteknek. Ez már mi;a is közelebb hozná egymáshoz az egyesületeket, mert a tisztákról közös megegyezéssel válogatnák ki mindazokat, kik valóban rászorulnak a segélyezésre és ekkor sohsem kapna egy túlsókat, mig más
semmit. \' 0,
%
Kiállítási séták.
VL
2. boszniai csarnok után a v i z é p i-t é s z e t következik. Ebben a csarnokban a Magyarország területén eszközölt folyamszabályozások tervei és ábrái, lecsapolási és ta:ajjavitási munkák, tervezett vizszabályozások, valamint vi-ziutakra vonatkozó térképek és ábrák vannak kiállitva. A kiállítók legnagyobb része állami hivatal és vizszabályozó társulat. Utóbbiak közt van a zalaegerszegi, válickavőlgyi vizitársulat és a zalaapáthi vizlecsapoió tár-uiat. Magán kiállító kevés van, — többnyire mérnökök, kik zsilipszerkesztésre vonatkozó tanulmányokat, kotrókat, partvédmüve-ket s több eféie szakbeli dolgokat állítottak ki. Vergrá\'; Károly és Poográc
Károly festők vizitájképeket festettek, előbbi a tiszamenti töltés építését és annak árvédeimét utóbbi a Dana és Tisza vidékéről tájképet festett. A pa-villon közepén impozáns szobormű van Készítette Singer\'Antal akadémiai szobrász, tárgya gróf Széchenyi István és a 1 tiszai ái mentesítés emléke.
A vizépitészeti pavillonnal szemben | a tejgazdasági csarnok van, melyben a i tej gazdálkodásra vonatkozó tudomány ozó | gyakorlati adatokat, gépeket, eszközöket j láthatni. — Ebben a csarnokban napon-I kint valami más tejtermék előállítása | szemlélhető. Villamos és kézicsővel csi-i nálnak vajat, kemény és lágy sajtokat, továbbá tej pezsgőt. A pincéb3n sajtok vannak kiállítva — fából. — Láthatók j továbbá mindenféle tejgazdasági eszkőzök és edények, üvegek, kannák stb. A központi tejcsarnok szép gyűjteményes kiállítással vesz részt, u?y a gazdák tejegyesülete is.
Vidéki tejcsaraokok közül a pécsi, szombathelyi és aradi vesznek részt Tejgazdasági iskolák közül itt találjuk a sárvári szakiskolát, a munkácsi és záki tejgazdasági iskolát, valamint a magyaróvári és keszthelyi intézeteket. A liptai túrót két gyáros mutatja be. A csarnoknak a körúti részében a központi tejcsarnok árusítja a tejtermékeket jé drágán! Hogy miért számítanak egy csésze tejért cukorral és egy darab kenyérrel 23 krt, azt jó volna tudni. — A tejcsarnok: mellett van a Drex\'er féle nagv vendéglő. A drágábbak közül való.
Ezzel szemben Fülöp szász coburg-gothai herceg pusztavacsi, fülski és ba-loghvári urodalmainak vadászházikót ábrázoló pavillonja van. Az érdeklődőknek a parillonban külön katalógus áll dijtalanuí rendelkezésükre, s igy részletesebb leírásra szükség nincs, csupán ait említem meg, hogy a főhercegi uro-dalmak 207 484 kat. holdat tesznek ki.
A főherceg pavillonja mellett a-s erdészet és vadászat érdekes csarnoka következik. A pivilloa előtt két árboc rúdon zászlókat lenget a szél. Az árbocok mindegyike 42 méternél hosszabb.
A kiállításon megragadja a figyel -minket a különböző térképek, össze-hasonlító és statisztikai táblázatok, me.yek erdészetünk múltját és jelenét
tüntetik elő. Ott látjuk az erdészet szolgálatában álló különféle eszközöket vi dékenkint csoportosítva. A csemetekertek mintái, a csemeték csomagolási módja, a futóhomok megfogása, a kopárok befá-itása, a gyökér és törzs képződés mintái szép összeállitásbin s gondos sz^kav&t oksággal vaunak bemutatva \\
Az erdővéaelem szempontjából ott találjuk csoportositvi e kártékony rovarokat és növényeket, az ezek által okozott károk hányadának kimutatását, az erdő védelem különf-.-le módozatait.
A kihaszná\'ás módja, segédeszközei, a kü:öaféle csúsztató, úsztató csatornák, zsilipek, bakok, gerebek és vízgyűjtők mintái előkelő helyet foglalnak e! a pavillonban.
Nagyon érdekes az erdő termények csoportja, mely a pavillon mögött mintegy 1000 méter területet foglal el. — Itt találjuk az összes fanemeket, kezdve a henye fenyőtől egész a tölgyóriásokig, melyek még a szakembert is bámulatba ejtik. — A dongók, szálfák, rönkök, gerendák, deszkák, zsindelyek s különféle gyártmányok egész gyűjteménye ki vau állítva.
A vadászati osztály egyik a legérdekesebb látni valóknak*. Itt találjuk a vadászat fejlődését és küőnféle módozatait a legrégibb kortól máig, a kitömött állatok tömege és kü!önféleségei bámulatra ragadja a szemlélőt s mutatja vad-állomáuyunk gazdag voltát. Kivált a fő-vadakból gyönyörű példányok vannak. A különféle vadászati eszközök, fegyverek, hálók, tőrök, csapóvasak, csapdák is ki vannak állítva.
A kiállítók száma 210, köztük igen sokan Zalamegyéből.
II AZ A1 HUGÓ
TaáaiY&íöfe.
Az ezredéves országos kiállítás időleges kiállításának keretében e hó 15-től jövő hó 15-ig terjedő időszakban az iparostanulók, segédek és munkások készitményeiből külön kiállítás rendeztetik, melynek az a célja, hogy a fiatal iparos nemzedéknek alkalma legyen nemzeti kiáilitásankban szorgalmának és ügyességének eredményét bemutatni s
T A S E A.
A márványból vaié.
Irta: 8. V.
— A .Zalai Kö*]0oy- eredeti tárcája —
Kedves barátom I
Válunk I
Miért ? Kérded I
„Hisz oly kedves egyetértésben éltünk én és feleségem — saját szavaid
szerint — hogy valósággal elbájolt idyl-likus boldogságunk."
Kimondom .. .
Bár a feltorlódó emlékek keserűsége újra fellázítja véremet, a újra érzem fájdalmamat; a megcsalatott döhöogő tehetetlenségét.
Isen. megcsalt... miért?
Tudom is énl
Talán még ó sem tudja.
A mikor öt elöször magamhoz szorítottam, s ráleheltem reszkető ajakkal Cfúkjaimat — nyugodtan maradt, mintha egy márványazobrot öleltem volna meg, oly mozdulatlan, hideg.
Csókolj meg. csókolj meg! suttogtam mámorosan. Rám nézett nagy fekete szemeivel — s aztán megcsókolt. Két meleg ajk érintése volt. — mégis megborzongtam, oly hideg, oly fázékony.
Pedig mivé vá hat egy asszony a férfikar öleléseiben I
Mindaz az elfojtott szenvedély, parázsló iflz, a mi nyugtalan vérében, gyenge idegeiben összehalmozódva van.
ilyenkor, elemi erővel tör ki.... lán-j gol és gyújt.
Először azt hittem, hogy leányos szégyenkezés, vagy a veleszületett tartózkodás erőszakolja reá azt a hidegséget.
De továbbra is ilyen maradt. Jó, engedelmes feleség volt különben Egy rosz szót töle nem hallottam, egy ferde tekintetet töle nem kaptam. Néha felvidult. Szokott hallgatósága ilyenkor meglört. Csevegett ő is asszony módra, pergő nyelvvel, gyors eszmefutámban.
De szemei, azok a nagy mélységes szemek nyugodtak, hidegek maradtak.
Egy hang már akkor Buttogia bennem: nem szeret, mást szeret.
Bosznsan elfojtottam.
Tanulmányozni kezdtem.
Sokszor elnéztem areát, a mint munkája fölé hajolt Egyetlen egy izom sem rándnlt meg azon, mozdulatlan volt minden vonáa. mintha köböl faragták volna.
Márványból való, villant meg bennem — igen márványbői való, s azóta — hahaha — megnyugodtam.
Vannak szivek, melyek lassan, kimér-ten dobbannak, indulat, szenvedély nem háborgatja őket — vannak kedélyek, melyek nyugodt békéjét sem fájdalom, sem gyönyör nem tudja mégzavtrni.
Márványból valók I
Mentek azok a vér gyengeségeitől, az emberi természet gyarlóságaitól, mert van bennök erős, fontoló akarat.
Mentől többet gondolkoztam e bolo td okoskodáson - annál jobban beleéltem magam.
Eloszlott minden kételyem, eltűnt minden gyanúm, s megállapodtam abban, hogy feleségem jó, okos nő, — de sokkal hidegebb természetű semhogy szeretni tudjon. Csalódtam
Egy este rosz hangulatban voltam. A szokott kártyajátékoo csinos összeget vesztettem. A játék befejezte után bizalmas baráti körbea beszélgetéssel töltöttük el időnket. Természetesen az asszonyokról volt szó. Az a cinikus felfogás uralkodott,,a "mely most s nem hiába annyira divatossávált a férfi világban.
Csupa ellemmondási viszketegségból a lovagias védelmező szerepét vállaltam magamra, s derekasan síkra szállottam az asszonyok gúnyolt becsületessége mellett
Nagy megütközéaemre, mindegyik elhallgatott akkor. Egyik sem felelt, lopva pillantottak egymásra, némelyik elhúzta a száját, mintha valami vigyorgásfélét akarna elnyomni, másik pedig, mintha sajnálkozva nézett volna reám. Nem értettem őket. Boszu-.ac a szokottnál korábban búcsúztam. Nyugtalan voltam. A mint otthon a lépcsőn felbotorkálok, hangokat hallottam. Halk nesztelen léptekkel lopóztam fel, kinyitottam az ajtót. .....és .. . elhomályosult minden
előttem, vérszomjas dühvel rontottam becsületem megrontőjára, boldogságom szétdulójára.
Ekkor történt meg a hihetetlen.
Mint egy fúria állta nőm az utat
Haja szétszórva szemei — azok a máskor hideg szenvtelen szemek — vadul
lobogtak, minden ize, porcikája remegett az indulatfőt.
,Ne bántsd........ én szeretem,
mindig őt szerettem . . . nekem kell bűnhődnöm 1 kiáltotta felém.
Meglepetve, zavartan bámultam reá.
A márvány megelevenedett I — hajh, de nem én ébresztettem fet.
Szinte eszméletlenül támolyogtam kifelé
Ne higyj a nőnek I
Mélységes óceán a lénye.
Sima tükör alatt mély szenvedélyek, vad indulatok lappanganak.
Ártatlan a nézése, gyermeki a mosolya, hideg a tekintete, mig keblében az indulatok árja kavarog.
Magába tud zárni egy titkos bünős világot. Csalódó!, ba azt hiszed, hogy megismerheted.
A filozofus.
— A .Zalái Közlöny" eredeti tárcája. —
Vult nekem egy filozófus barátom.
Sajna — filozófus tétére is elkövette »zt az alig menthető hibát, hogy megnősült
Pedig ha valaha valaki a. nősülés ellen prédikált, agy ő volt az, a mi először ét fűképpen magyarázza meg, hogy miért tartottak mi ülojtófusnak. Jókedvében, elkeseredettségében egyaránt szidta az aaszonyokat, idézte Schopenhauert a véjre is ott végezte, a hol a többi — a nősülésen.
A mikor ezt a végzetes szándékát törzsasztalunknál bejelentette, először
nagy hahota támadt, s egyhangúlag konstatáltuk, hogy a mi Floridor barátunk ma ugyancsak tréfás hangulatban van. Csakhamar azonban be kellett lát-nuk, hogy itt egy szomorú valóság előtt állunk p egy fin ismét kidőlt vihar edzette agglegény compániánkból. Mi volt mit tenni : — gratuláltunk. Egyik másik természetesen nem mulaszthatta el, hogy aggodalmának kifejezést ne adjoo, barátságosan figyelmeztetve a férjjelöltet, hogy egy kissé nehéz lesz talán a nőkről eddig táplált véleményét ugy megváltoztatni. a mint az egy jó nevelésű férjhez illik.
— Te aztán őrizni fogod az asszonyt ? Ostromolták. Te, a ki egész tudományos apparatussal bizonyítgattad, hogy az asszony a főid legáilhatatlaoabb, legin-gatabb teremtménye?
— Dehogy — válaszolt a mi ílorido-runk filozófus nyugatommal: fentartom minden nézetemet — igazította helyre — de azért nem őrzöm, s nem féltékenykedem.
— ? I
Nagyon nevetséges alaknak tartok — folytatta — egy féltékeny férjet.
Egy gondolkozó embernek ilyen ostobaságról le kell tennie, nem méltó hozzá, ostobs, aki féltékeny.
Egy higgadt, megérlelt álláspontból indulok ki. Hs az asszony kevéssé szerelme oly erős, ha szerelmének ellenálló képessége oly kevéssé szilárd, hogy a kísértés erőt vehet rajta: bizonyára megcsal, s ha az arkangyalokat sorjában lángoló palossal állítom melléje őrzőül.
\\
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896. JULIUS 18-án.
hogy e kiállítás révén további fejlődésére és előmenetelére buzdítást nyerjen.
Ez időleges kiállitás iráat országszerte élénk érdeklődés" mutatkozott s a már ma is konstatálható eredmény után Ítélve az meg fog felelni kitűzött céljának.
Tekintettel e szakkiállítás speciális hivatására, lelhivom a t elnökséget, hogy a fiául iparos nemzedéket arra figyelmeztetni és b. hatáskörében odahatni szíveskedjék. hogy a 12 372. sz. a. lolyó évi\'január havában a kereskedelmi- és iparkamarához intézett rendeletemben biztosított kedvezmények igénybevételével a vidékről is minél tőbbjsegéd munkás tekintse meg ez alkalómmsl az ezredéri országos kiállítást iés közvetlen lepaszlalat és szemlélet ntján szerezzen tudomást ennek az ipirra metsze kiható fontos tanúságaiból.
Egyszersmind tudomására hozom, hogy e szakkiállítás f évi julius hó 15-én nyílik meg a kiállitás területén levő „időleges kiállítások csarnokában" s e ■ megnyitási ünnepélyre t cim képviseletét meghívom. \' Budipesten. 1896. julius bó 10 én.
Az ezredéves kiállitás országos bizottságának elnöke:
DÁNIEL
kereiekedlemflgyi bi. kir. miniszter.
Az iparos-segédek és tanoncok ! munkakiállitása.
Hszánk általános ipari bemutatása mellett, iparneveléei szempontból országos érdek a serdülő munkás fiatalság ambíciójának fólkeltésére. szorgalmuk és ügyességük ösztönözésére a mi|fl|nninm alkalmával külön kiáliitást rendezni az iparostanoucok. segédek és mnukások készítményeiből. Hogy az ezredéves kiállitás hazánk kulturális viszonyainak e tekintetben is hü tükre legyen, e kiállitás érdekében országszerte s a külföldön is élénk érdeklődés mutatkozott, amennyiben a külföldön továbbképzés céljából tartózkodó fiatal iparosoknak a kiállításon valórészvétel meg volt engedve.
Több mint ezer kiállító jelentkezett számot érdekes tárgygyal, melyek együtt a jövő íparosuemzedék mai gvakorlati képzettségérői fognak a nagy közönségnek képet adni.
E kiállítást Dániel Ernő keresk. miniszter ur julius 15-én nyitja meg a kiállitás területén levő időleges kiállítások csarnokában a a megnyitásra az összes szaktestületeket meghívta.
A kiállítás igazgatósága pedig a keresk. és iparkamarákat, az országos iparegyesület és a hazai ipartestületeket azzal figyelmeztette e spéci ális hivatással bitó kiállításra, hogy ez volna a legjobb alkalom a vidékről az érettebb iparos-tanalókat, az iparos-segédeket és munkásokat az ezredéves kiállitás tanulmányozására — az engedélyezett kedvezmények igénybevétele mellett — fölhozni, hogy a kiállitás tanúságai mellet a saját dicsőségüket is közvetlenül láthassák. Ez a fiatal iparos generáció önérzetét is emelni fogja.
De ba igazán szeret, akkor nem csal meg, ba máe\'oly szabadjára van eresztve, ha a kisértő démon még oly hízelgő szóval támad reá.
A mi magam illet, ugy megvagyok arról győződve, hogy az a* leány, a kit én veszek el, az szeret
— Azt már a vízözön óta minden vőlegény mondta.
— Barátim, a nók — igaz —, gyarlók... de az a leány, a ki nemsokára enyém lesz, az egy kivétel ... az más, mint a többi kacérüres teremtés, egy gyöngy az asszonytengerben .... Olyan lelke\'--sültséggel beszélt már, hogy jónak véltük elcsititani! Egész szokatlanul hangzott itt a mi körünkben sz ilyen dicshimnusz, a hol csak kritika szigorú kritika várt kivétel nélkül a női nemre.
S bizony a mi Floridorunk, nyugodtan tűrte csipkedéseinket, s megnősült. Nem törődött azzal, hogy a menyecske egy egész sereg ndvarlóval vette magát körül.
Hisz ő filozófus volt
Megfigyelő-képességével — arra roppant sokat tartott — konstatálta, hogy az asszony nagyon, de nagyon szereti. Logikája szerint tehát nem csalhatja meg — szórakozni ? hát miért nem szórakozhatnék ?
Még egyszer mondom, — Floridor barátunk nagy filozofus volt de még sem akkora, hogy azt is lodta volna, hogy az asszonyoknál a iSgiks és filo zófia mindig csúnyán felsül.
Az asszonya rövidéletű érzések, a pillanatnyi hangulatok rabja; ezt Floridor nem tudta. mint minden szarvakkal ékeskedő férj ezt nem tudja.
De minek is tudják?
Csak kell egy pár megelégedett isinek lenni. S. V,
A tömeges felrándulás módozataira nézve részletes felvilágosítással az ide-zárt tájékoztatók szolgálnak.
A» iparos-tanoncok és segédek kiállítása jnlius hó 15-tól augusztus hó 15-ig tart.
Tájékoztatás
a szegényebb sorsn kisiparosok, lostareskedök és ipari legédmnnkásokoak az e.redévw kiál-litál és a 15- és saékváros ■•ftbití« céJjá-ból tervezett tömege! felráadnlásai tekintetében.
A kereskedelemügyi m. kir. mioister ur, mint az ezredéves kiállitás országos bizottságának elnöke, messzemenő kőny-nyitésekkel óhajtván lehetővé teuni a szegényebb sorsú kisiparosok, kiskereskedők és ipari segédmunkásoknak az ezredéves kiáilitsís és a fő- és székváros megtekintését, elhatározta, hogy a legalább 30 személyből alakult csoportbsn felrándnlók részére:
a) (Utazási költség) a m. kir. államvasutak és ezeknek üzemében álló vasutak vonalain 25%-n»i mérséklést engedélyez a zóoarendszerü személy-dij-szabás szerinti UI. osztályú menetjegy-árakból, továbbá intézkedik, hogy a nem állami kezelés alatt álló vasutak vonalain, nemkülönben a gőzhajózási társaságok által fenntartott személy-járatokon hasonértékü kedvezmények adassanak ;
b) (Szállás) a fő- és székváros által, iskolaépületekben berendezett szállásokban lakást biztosit Egy-egy teremben
-10 — 20 egyén nyer elhelyezést akként, hogy minden szemSly részére egy teljesen felszerelt függönynjel ellátott vaságy, szék polc. ruhafogas, mosdó és írókészlet áll reudelkezésre;
c) (Élelmezés) a kiállitás területén épült csárdák és vendéglők tulajdonosaival létrejött megá\'lapodás alapján 2 tál ételből álló ebédet szolgáltat;
d) (Kalauzolás) díjmentesen megfelelő számú és nyelvismerettel biró kalauzokat bocsát sz érkező csoportok rendelkezésére, kik bivatva lesznek a csoportokat egész időzésűk alatt a szükséges felvilágosításokkal és magyarázatokkal támogatni és kisérni.
e) (Belépti jegyek) buiz krajcárra mérsékelt belépti jegyeket adat ki a kiállításra,
f) (Jegyfüzetek) jegyfüzeteket hozat forgalomba a kiállitás igazgatósága utján, melyekben a menettérti jegy, szállás utalvány, a kiállításba való belépésre jogositó jegyek, az ebédjegy együtt foglaltatik b melyekért a díjfizetés egyszerre és egy összegben történvén, az utazás kényelme biztosíttatik.
Összköltség. Ezenfelsorolt kedvezmények mellett lehetővé válik sz, hogy a XIV. zónához tartozó vidéken lakó iparos,illetve segéd 2 nspi tartózkodásra (az élelmezést szállást, belépti jegyet is beleértve) 1 forint költséggel;
a XIII. vonalszakaszhoz tartoió állomásról 7 30 «\'70
5 50 5-10 * 70
a XII.
a XI.
a X
a IX
a VIII.
a VII.
a VI.
az V.
a IV.
a 111.
a II.
az L
, . 3 50
S 10 í 70 2 30
j költséggel teheti meg az utazást Budapestre és vissza.
Szervezés. A tömeges felrándulásokat a kiállitás kerületi és helyi bizottságai, a hazai kereskedelmi és iparkamarák, illetve ipartestületek, társulatok, iparos-körök szervezik.
A résztvevők előjegyzése, a résivételí dijak beszedése, a jegyfüzetek kezelése és kiosztáss, a felrándulás időpontjának az utazás programmjának megá\'lapitáss, vármegyénkint. vagy ezeken belül kör zetentént a nevezett tényezők eszközük.
A felrándulás határnapja az ezredéves országos kiállitás igazgató ágával legalább 10 nappal előbb közlendő, hogy a szállás és ellátás biztosítása és a jegyfüzetek kiadása iránt intézkedés történhessék.
A kiránduló csoport az intézők által kijelölt vezetőkkel együttesen ntazik a fő- és székvárosba s ugyanazon vonattal hagyja el Budapestet
Utazás és tartózkodás. A kirándulók külön vonatot is vehetnek igénybe, ha az egészben fizetendő menetdíj által a megteendő ut minden kilométere után 2 frt 40 kr. biztositutik a m. kir. ál lamvasutaknak. Ezen batároxmány alól az igen távol fekvő állomásokról nlazó csoportokkal szemben és ha a kirándu lók száma az 500-at eléri, a kereskedelemügyi m. kir. minister úrtól esetrőlesetre kikérendő engedély alapján kivételek is lesznek tehetők.
Az egész csoportnak a tartózkodás egész ideje alatt való együtt maradása feltétlenül kötelező.
A kirándulókat érkezésüknél a kiál-
litás kalauzai fogadják és kisérik szállásukra, onnét a kiállításba. A délutáni órák a város nevezetességeinek megtekintésére lesznek fordíthatók.
Gondoskodás történik arról, hogy azok, kik a színházat látogatni akarják, azt kalsuzok kíséretében, kivételes áron kisdsndó jegyekkei tehessék.
További részletek. Mindenkinek, a ki ezen közgazdasági szempontból jelentékeny és az egész országban megindi-tindó mozgalomban tevékenykedni óhajt, a ki a kisiparosok és segédmunkások érdekeit szivén viselvéo, a tömeges kirándulások eszméjét terjeszteni óhajtja: a kiállítás kerületi és helyi bizottstgai, a kereskedelmi és iparkamarák, ipartestületek, iparoskörök fognak a további részletekre felvilágosításokkal szolgálni.
Budapesten, 1896. évi január hóban.
Az ezredéves országos kiállítás igazgatósága
— Hirdetmény. A szombathelyi kir. törvényszék elnöke a vezetése alalt álló kir. törvényszék, továbbá a területén levő kir. járrásbiróságok és a szombathelyi kir. ügyészség részére az 1897—1899 évben szükséges irodaszerek, steanng-gyertya, valamint az 1897. ívben szükséges tűzifa mennyiség és könyvkötő munkálatok biztosítása tárgyában L é. augusztus hó 10-én rárt ajánlati tárgya-lást tart Az erre vonatkozó ajáalatok ezen időpontig okvetlenül benyújtandók. Miről az érdekelt köröket oly megjegyzéssel érlesitjük, hogy a részletes folté-telek a fönnemlitettkir. törvényszékirodaigazgatójánál a hivatalos órák ala£t meg-tehintbetők. Sopron. 1896. évi julius havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A jövőre Bulgáriában, a nyilvános árlejtések alkalmával fölmutatandó és az illető versenyző cég szállítóképességét bizonyító igazolványok, kiállításuk napját követő csupán három havi időtartamra érvényesek. Miről az ér-dekelt körök ezennel értesítettnek. Sopron, 1896. évi ju\'ius havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. New-Yorki főkouzulá-tusunk .Austung* kábeleimét szintén beje gyeztette. Miről az érdekelt köröket ezennel értesítjük. Sopron, 1896 évi jnlius havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Felhívás előfizetésre.
A .Zalai Közlöny" mélyen tisztelt előfizetőit teljes tisztelettel kérjük az nj félév küszöbén előfizetéseik szives megújítására.
A .Zalai Közlöny" az uj szerkesztőség kezében a városnak és a vidéknek érdekeit védő és gyámolító lsp akar lenni.
A „Zalai Közlöny" menten minden befolyástól, a társadalom nemes törekvéseinek szószólója akar lenni.
A ,Zalai Közlöny* e komoly hivatása mellett ^pasóinak kellemes és tanulságos szórakoztatást is akar nyújtani Ezért nagy gondot fordít tárcarovatára, melyben nemcsak városunk és vidékünk kiváló íróitól kőről szépirodalmi mű veket, hanem fővárosi Íróktól i is.
A .Zalai/ Közlöny* arra törekszik, hogy városunk, vidékünk és közgazdasági érdekeit is szolgálja.
A .Zalai Közlöny" nemcsak arról gondoskodott, bogy a városnak és a vidéknek minden érdekes mozzanatáról tudósítást nyújthasson, hanem a főváraiban is állandó tudósítója van.
A .Zalai Közlöny" köré már is nagy számú munkatársak csatlakoztak, kik legjobb tehetségükkel eleget akarnak tenni az olvasók várakozásának.
A .Zalai Közlöny" ezzel az irói gárdával reméli, hogy a nagyközönség kedvelt lapjává ia leszen.
A .Zalai Közlöny" előfizetési áru. Egész évre 5 frt
Fél évre / 2 frt 50 kr.
Negyedévre 1 frt 25 kr.
A .ZALAI KÖZLÖNY" szerkesztősége és kiadóhivatala.
a i r « t
- Város* közgyűlés Városunk kép viselő testülete t hó 16-in 3 órakor tartotta közgyűlését a városház nagytermében Vécsey Zsigmond polgármester ur elnöklete alatt A főjegyző felolvasta gr. Jankovics László Zalavármegye főispánjának köszönő válaszát, melyben ez megigéri, hogy a város jogos érdekeit mindig szivén fogja hordani. A főgimnázium rajztanári állására egy pá lyáaat érkezett be. Folyamodott Ulerbach Jenő rajztanár, akinek jeles oklevele van. Dr. Pachinger erélyesen szólal fel
Uferbach megválasztatása mellett — Uferbach Jenő nagy szótöbbséggel megválasztatott A Kazlocy-utcai régi iskolaház megépítése ügyében a tanács előterjeszti hogy a polgári leányiskola megépítése immár elodázbatlan és az építkezést a képviselők határozata alá bocsátia. Áz építési költség 25840 frt, a régi épület becsértéke 2500 frt A képviselő testület az előterjesztést elfogadta és a pályázat azonnali kiírását elhatározta.
— Temetés. Vasárnap délelőtt nagyszámú közönség állta körül Dr. Scbrcyer Lajos orvos koporsóját, bog, a végtisztességet neki megadják. A megjelentek között ott láttuk közéletünk számos jeleseit: Tóth László kir. törvényszéki elnököt a kir. tűévényssék küldöttségével, Vécsey Zsigmond polgármester a városi hatóság élén, az izr. kitközség előljáró- ! ságát, az izr. jótékony nőegylet.és a kis-dedoevelő egyesület küldöttségéi, az itr. hitközség tanlestületét, a kanizsai orvosokat mind, a déli vasút, a posta és távírda, a délzalai takarékpénztár képviselőit es végül az izr. hitközség taninté zeteinek növendékeit zárt sorokban. A gyászbáznál Dr. Neurpaun -Ede főrabbi tartott megindító beszédet, utánna pedig Bun Samu igazgató az Izr. tantestület nevében búcsúzott el az elhuoyt iskolaszéki eloeklől. A r/áizoló család díszes koszorúid kívül még az Orvosi kar, a Weiser család, a Déli vasúttársaság mozdonyvezetői és helyettes mozdonyvezetőknek remek koszom: fedték be a gyászkocsit. A gyülekezet hoszu menetben vonult ki a pályaudvarhoz, hogy örökre elbúcsúzhassanak a megboldogulttói, kit
a délutáni vonatul Kis-Cellbe szállítót-Uk, hogy a családi sírboltban helyezzék örök nyugalomra Kis Deliben a gyászszertartás hétfőn délelőtt U órakor folyt le, melyen az\' egész város közönsége megjelent. A gyászbeszédet itt is Dr. Neuman Ede nagykanizsai főrabbi tar-totta. Az elhunyt özvegye a helybeli szegények között 50 frtol osztott el, boldogult férje nsrére pedig 1000 frtos alapítványt fog tenni. « — Gyászhír. Tass Simon s saját, valamint gyermeki Gizella és Janka, ugy sógora Grebenc Lajos. özv. Grebenc Henrikné mint sógornő és számos rokonaik nevében fájdalomtól megtört szívvel jelenti drága felejthetetlen neje, anya testvér éc rokonnak, Tass Simonné, szül,Grebenc Viktóriának, folyó hó 15-én reggeli l órakor, rövid szenvedés és a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után, életének 44-ik, boldog házasságának 21-ík évében történt gyászos elhunytat A boldogultunk hült tetemei folyó bó 16-án délután 4 órakor fognak Hunyady-utca, saját házában a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni és örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent mise á\'dozat folyó hó 17-én délelőtt 9 órakor fog a helybeli szent Ferencreodüek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutaltatni. Nagy-Kanizsán, 1896. évi jnlisi hó 15-én. Áldás és béke lengjen hamvai feletti
— Ernó egylet. Az Ernö-egylet elnöke, . Bellobraidich Lipót ny. százados, a 48 ik gyalog ezred kiszolgált katonái hoz és nyugalmazott tisztjeihez a kő vetkező felhívást intézi: Az .Ernő\' egylet Budapesten I. Alkotás-utci II., nagy pártolásnak örvend a volt Ernő ezredbeli katonák részéről. A z E r o ó ezred két ér múlva százéves feaállásának emlékét fogja megünnepelni ób ha lehet, a Petőfi-szobor leleplezését fogja foganatosítani N.-Kanizsán. Mi öreg katonák, akik ezredünk hírnevét megóvtuk, ezen ünnepélyek alkalmával kell, hogy méltó módon képviselve legyünk. Alakítsunk tehát szép megyénk területén is f i ó k e g y I e t e-k e t a budapesti mintájára. Az elnökség szívesen sd felvilágosítást minden az alapításra vonatkozó ügyekben. Az Ernő-egylet nevében Beliobraidich Lipót ny. k*apitány, Budapest I A ti I la-utca 46.
— Aszfaltozás Nagy.Kanizsán. A Király-utcában majdnem a legtöbb ház előtt aszfaltozzák a járdák«\', csakhogy ez csupán az egyes h á_z t u 1 a j-donosok érdeme. — Mi kanizsaiak még nem haladtunk annyira, mint a zalaegerszegiek, hogy a városi tanács hirdetne nálunk aszfaltozási árlejtést.
— Művészetpártolás Nagy-Kinizsin.
Miért kárhoztatja sok elmés műbíráló a századvégi,dekádens irodalmi irányt?! Nos miért?!......— Vasárnap este
egyesek - kik -a Polgári Egylet kertihelyiségében a terebélyes, vén fák alatt hullámzó díszes közönséget szemléltek, hol hatvan éves nagymamák és tízenhat esztendős bájos, üde arcú leánykák viaskodtak egy-egy üres helyért így sóhajtottak fel: .Szegény magyar színészet i .Sze-
gény Somogyi!" — Egy Luciferképü úriember pedig elég haogosan ezt sugU barátja fülébe: E kíváncsiak szünetlen mozgó képe arról tanúskodik, hogy közel már az idő, midőn az tranyhaju, alamuszi kis bakfisek a guvernant bele-egyezésével olvashatják Zolát. A leányaik erkölcseire féltékeny mamák pedig születés és névnspi ajándékul a szőke-fürtü kis angyaloknak — nehogy a mo-dero irók megrontsák az .ártatlanok" képzelet világát — a régi tisztességes, szelíd irók müveivel kedveskednek és megveszik: .Bourger, Calulle, Meodés, Maiipassant, Prévost, sót ezek atyamesterének, az erkölcsös Boccaciónak egy-egy kötetét I* — Annak a Luciferképü ismeretlen uri embernek sokban igaza lehet Somogyi színigazgató 4—5000 forint deficittel távozott tőlünk, mert a színház estéről estére csak ugy tátongott a nagy ürességtől. Persze rossz időben jött: a millenniumi ünnepségek, a fürdő évad, elszólítottak minden embert Kanizsáról. Honnan került elő akkor a vasárnapi közönség Ab 1 most már az a mentség, hogy ha a szabadban játszol-Uk tolna a színészek, ugy minden másként történt volnál Hát miért nem igyekeznek a kanizsaiak a n y á r i színház kérdését megvalósítani? Somogyi személyzete volt rosz! Ugy! Hát minó volt a tudom is én ceogerájos ur truppja? Bizonynyal remek művészi és bazsfias 1 Talán nem. is a közönséget illeti az egész vád, mind inkább a kspitáoyságot, mely ilyen idevetődött komédiásokoak engedélyt ad a játékra. Már két hét óta űzik nemes művészetüket Kauizsán, kedden elhagyják városinkat és szombaton már újból itt teremnek, hogy más igazgatói név alatt kérjenek engedélyt A bpesti nemzeti színházban cemrég előadott ,Fé!szüzek*-et a sajtó jó előre lerángatta, és csak az igazgatói cenzúra után került színre, e ki cenznrálta nálunk e gokleroknak programmját. melyoek minden sora sérti a közszemérmet
— Sétatér. A szépítő egyesület ezelőtt pár béttel a jövendőbeli sétatér megteremtésével foglalkozott. A tagok többsége amellett emelt szót, hogy a sétatér a r. k. temető tőszomszédságában létesíttessék. Szerencsétlen terv! Eltekintve attól, hogy a temető szomszédsága leverő, szomorilő, az a hely teljesen nélkülözi a jó ivóvizet. Temető közelében kutat ásni pedig egészségügyi szemponttól kifogásolható. Alkalmas helynek tekinlik még a Nagy-Kanizsa és Kis Kanizsa közt elterülő rétet. — Őszintén megvallva, ba ez a terv testet öltene, akkor a város ipar és gyári fejlődésének vágnák útját, mert ez a terület a vizbősége következtében, valamint azért, bogy a városhoz közel, de mégis azonkívül, esik gyárak és más iparágak üzemére kiváló alkalmas. — Hátra volna -még magában a városban telket vásárolni. De a városi telkek oly drágák, hogy egy nagyobb fundus meg vétele a város pénzügyi erejét mely a közoktatásügyi építkezések által amúgy is igénybe fog vétetni, teljesen kimeri-leoe. Őszintén, megvallva az Egyletkert gyér látogatottsága éppen nem bizonyít egy sétatér létesítésének szüksége mellet De a meglevő fákat az enyésaettől óvni, ez volna a városi adminisztráció feladata A fák a főtéren és a nagy piacon tengődoek. Az esővíz a megtip-rott talajról lefolyik, nem hatol a gyökérig, miért is ezek az ültetvények éhínségben szenvednek. A fákat be kell keríteni és a kerítést körül árkolni, hogy a víznek elég ideje legyen a földbe hatolni. A város némely utcáiban ültetett nyárfákat pedig ki kell vágni. Nyárfa nem városba, hanem az országútra való. Addig, míg ezek a viszás állapotok a városi kertészkedésben meg nem szüu-nek, sétatérről szó sem lehet.
— Polgáriskola tervezése Csáktornyán C -ktoroya község egy fin és leánypolgári iskola terveire és költségvetésének elkészítésére nyilvános pályázatot birdet. Első díj 1000 korona, második díj 500 korona. A pályaművek f. é. augusztus hó 15 ig Csáktornya nagyközség elöljáróságához nyújtandók be.
— Tűz Tapolcán. Tapolcán Scbwartz kereskedő házát, — állítólag hoszuból, szombaton délután fel0ujtották. Az erős északi szé! csakhamar szerte hordta az egész városban a tüzesovákat, ugy, hogy egy két perc múlva már három ntca állt lángokban. Az óriási lángtenger oltására gondolni sem lehetett Alkonyatig 67 ház égett hamuvá a melléképületekkel és begyűjtött ukarmá nyokkal együtt ugy hogy 120 család maradt vagyonától megfosztva, hajléktalan. A leégettek javára gyűjtést Indítottak; adományokat Tapolcára az elöljáróságnak lehet küldeni.
— A keszthely-tapoleal vasút kiépítésére Keszthely város lolyó bó i 1 éo tartott közgyűlése 15.000 frtnyi hozzájárulási összegei szavazott meg
XXXV ÉVFOLYAM.
1896 JULIUS 18-án.
— Figyelmeztetés! A helyien állomásaié c«. éi kir. 48-ik gyalogezred t-ik ,iszlóalja folyó éti julius hó 21. é> 23. ki-Kanizsa, Szepetnek, Bajcaa és a principális kanális álul határolt aiokott ¡¿területen haizszerü céllövészetet urt. flrröl a közönség minden szerencsétlenség kikerülése »égett oly figyelmeztetéssel értesitetik, hogy a jelzett lóterülettől 61)00 lépésnél közelebb ne tartózkodjék és ne közlekedjék. Nagy-Kanizsán, 1896. július 17 én. A rendőrkapitánysság.
— D»li vasút Folyó évi julius 25-tól keziive Nagy Kanizsa és Szombathely kö; ölt mindkét irányban egy uj, a helyi forgalom lebonyolítására nagyon kedvezi mi-odrentiü személyvonat fog a* utazó közönség érdekében forgalomba hozatni. A vonat Nagv-Kanizsáról reggel 5 óra sí perckor, Zsla-Szt.-Ivánról reggel 7 óra 30 perckor indul s 9 óra 20 perckor délelőtt ér Szombathelyre, mig az ellenirányban Szombathelyről 7 óra 5 perckor este Zala-Szent Ivánról 8 óra 53 perc kor\' este indul és 10 óra 32 perckor este ér Nagy-Kanizsára. Ezen vnnaiok az összes állomásokon és megállóhelyeken meg fognak állani.
— Vasárnapi munkaszünet. Szerkesztőségünket már több ízben panaszos levelekkel keresték lel, helybeli irotíai alkalmazottak, a vasárnapi munkaszünet kérdésében. — Megfoghatatlan — írja « többek között az egyik, — bogy mig a rendőrség oly éber figyelmet tanúsít vasárnap reggelenként, hogy tiz órakor már egyetlen kofa se őgyelegjen a p.acon, addig mi még délután is kény
,terítve vagyunk négy fal között az Íróasztal elö\'t görnyedni. A rendőrségnek erről jólehet nmcs tudomása, mérv \' csak olyan irodákban dolgoztaluak, bol az udvarról is van bejárat. (Zárjel között azt is elmondom, hogy Kanizsán majdnem minden irodának van udvari ajtaja is.i A külső zárakat erővel sem tudná feltöroi egy-egy Afendikasz szerepét követő férfiú, de lordnljon csak be az udvarra, ott maga a principális ur fogadná ilyenkor, azon biszemben. hogy a tisztelt ur bizonynyal cukorkötést akar eszközölni vagy legalább is busz hektó 91:es rizlinget akar vásárolni. Mi szegény latárok l üresre vagyunk kárhoztatva, mert a nyílt felszólalás az elbo-csájtást vonzza maga után. — Vasárnap délutánonként megtöiténik gyakran, bogv a szabadulás vágyálól ösztönözve \'az ablakon át kitekintünk az n cára, hot a zajos járó-kelők között még a kiöltözött inasok is botul kezükben, cigareltel fogaik közölt, vigan du-iloráznak, akáicsak egy született portugál. Szemtelenül a* ablakon át belujják a füstöt, mintha csak ezzel akarnának bennünket bo.szanlani. bogy mi kénytelen vagyunk ott ülni a fököoyv előtt. Ilyenkor megtörténik az, hogy jogos fel• háborodásunkban a Tartozik rovat be-lvett a Követeibe írjuk az összeget. Ez pedig nagy hiba I V\'ajjon eljő-e az idő, mikor mi kanizsai irodai alkalmazottak is dicsekedhetünk azzal, bogy velüuk szemben is nagy jót gyakorolt a megboldogult Baross miniszter, mert mi is tarthatunk vasárnapi munkaszünetet. — Kizel fejezi\' be az illető jó humorral meitirt panaszos levelét, melyben a tarthatatlan állapotokat vázolja.
— Efészsése éa azepsefe ellen nagyot vét-keuk mindenki, aki kritika nélkül haaanálja a sreltében-hoasaában hirdetett és laikusok alul ajánlott azépitö aaereket. E tekiatetben Mafvarorstágoa még nem vult tanácsadu : csak kióta dr. Jotaaay J o * a e f, az öáaes g}.,g>luiioűsáayok tudora és speciálist* bőrgy«-gjasi külföldi tanulmányai alapjao különös szakmájává tette áá orvosi koametikát, csak azóta talál á kóxúuség szakembert, kibet konokan ea telje« bizalommal fordulhat a 11 - pségh i b ák e 1 tá v o litá aa. abőr apolasaéa * szépség megóvása \'«íjából A kéz- es arcbőr dttrraaága, tiax-UUsnsága, iirpló, májiolt, anyajegy, lencse, saemólca, büratka (mitesszert, pörsenés ívirnmeríi). izzadás, bajkorpa, hajhullás, kelletlen szórók (n ö i b a j u s a é a aa ák á I) stb. oem rsodáazerekiúl múlnak el, hanem csak ésszerű orvosi kezelésiül. Úgyszintén a szépség ó\'egóváaáuak és fentartásának titka Is Csák á bór ileint- helyes ápolá.ábaa (mosdás, szappan, arcpor atb. megválasztásai rejlik, ami egyén M -szerint változó. Dr. Jutaaay talcik Budapesten, VII. Eralébet-kfirat M "-odel 10-1 3—5 Levelekre válaazol.
IradalQffl.
£ rovatban megjelent irodalmi termékek kaphatók IFJ. WAJDItS JÓZ8EF könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán.
— Kereskedelmi Iskoláink és Ta-Qaraik a Millennium Esztendejében. A Keresk. Szakiskolai tanárok Orsz. Egyesülete megbízásából irta Dr. Schack Béla Budapest, Lampel R. bizománya. 260 lap. Ara kötve 1 frt 50 kr. Kereskedelmi iskoáink zűrzavaros, íorongó állapotában «ükség volt ily könyvre, mely felderíti kere»k. szakoktatásunk múltját s minden részletével egyetemben pontosan rajzolja a jelen helyzetet Schack könyve történet is, névkönyv is. Nagy szoiga-loaunal látjuk benne összehordva az anya-
got, s bátran mondhatjuk, hogy ilyen mű oktatásügyünk egyetlen ágáról sem jelent meg eddigelé hazánkban. A szorgalom annál elismerésre méltóbb, mert a mü minden külső támogatástól menten jelent meg. Négy főiejezetre o«iik a keresk. iskolák fajai szerint. Az első, a legterjedelmesebb, a felső keresk. iskolákkal foglalkozik Harmincöt működik jelenleg, néhány, akadémia címmel. Érdekes, a mit Schack statisztikai adatokkal dérit fel. hogy 1895-ben e keresk. iskolákbin 5000 taou ó volt, mig az összes gymna-siumok és reáliskolák 6., 7. és 8 osztályát u. azon évben együttesen tízezer s néhány tanú ó látogatta. Az abiturien-seknél ugyanezen aránynyal találkozunk 1895-ben gymnasiumí érettségi bizonyítványt nyert 1969, j^liskolait 307 ifjú; ugyanakkor a felső keresk. iskolák 1089 fiatal embernek adtak érettségi bizonyítványt. Lassankint tehát a keresk. iskolák valóságos harmadik középiakolt-fajjá aőitek ki magukat Schack érdekesen fejtegeti, hogy ily g>akorIati iskolákra szükség van ugyan, de a valódi szakoktatás szenved azzal, ha az uni formizilló lörekvés annyira megy, hogy egyes iskolák fejlődését gátolja A 35 isko\'áhan 364 tanár tanít; könyvünkben benne van valamennyinek pontos életrajza és működé-e. A máiodik rész a felsőbb szaktanfolyamokkal foglalkozik, jelesen az egyévi és a keleti tanfolyammal; a harmadik a női keresk. tanfolyamokkal ; ilyen jelenleg 16 van 592 növendékkel. Az utolsó fejezet a kereskedő tanonciskoláknak van szentelve; 74 önálló van és 23 kapcsvlatos. Az egészet egy 10 lapra terjedő betüsoros névjegyzék fejezi be. Ajáuljuk ez igen csinosan kiállított könyvet nemcsak a keresk. iskolák tanárainak, banem a gyakorlati kereskedelem embereinek és a szülőknek is, a kik fiaikat keresk. iskolákban járatják.
— Az aradi vértanuk kivégzése. Az
aradi vértanuk kivégzése, Thorma óriási festménye most már a kiállítás főkapujának szomszédságában, a Wampe-tics dísztermében látható. Este villamos fénynél, belépő díj: 30 kr. A kép tárgya ez:
... Szombat van, hűs októberi regg, 1849 okt. hatodika- Hatodfél óra reggel. . .
A tizenhárom vértanú közül négy dicső már megdicsőült, fél órával előbb kegyelmesen agyonlőtték őket az aradi váraáncou. Fél hét óra van reggel, kilenc vértanú mé^ fogoly s még hós, még él. D<$ ezek már az utolsó percek.
És ezekről az utolsó percekről festette meg képét Thorma János.
Az aiávaló gyilkosság szintere: az aradi vár előtti tér. Zsigmondháza és Uj-Arad előtt terül el a vesztőhely, itt a magyar Golgotba Ide hozták a kilenc foglyot: Damjanich Jánost, Pőltenberg Ernőt, Tőrök Ignácor, Lahner Győrgyöt, Koézich Vilmost, Nagy Sándor Józsefet, Leiningen Károly grófot, Aulich Lajost, Vécsey- Károly grófot. A nyirkos őszi hajnalban összegyűltek már a vár déli kapujánál, innen jöttek gyalog, megvasalva, láncra verve. Damjanichnak béna volt a iába, nem tudott gyalog menni, azt feltették egy parasztszekérre, a szekeres az sírt egész uton, a tábornok vigasztalta. Egy zászlóalj osztrák gyalogos kisérte a kilenc hőst a vesztőhelyre. Itten megálltak, a katonaság nagy négyszöget formáit és bezárta a kilenc egyforma bitót, a kilenc vértanút, a papokat, a hóhért és pribékjét, a porkolábot.
Felolvasták a halálos ítéletet, a porkoláb — igen, a porkoláb 1 — formából kegyelmet kért. A gyilkosságot vezénylő őrnagy mondta: „Istennél a kegyelem!\'
Megkezdődik a .munka," mely a ma-gyarnac örök dicsőség, a másiknak örök szégyen.
Itt kezdődik a kép:
A bakó — brüni fajzat — Pőltenberg Ernő nyakára keríti az egy lynyí vastagságú kötelet.
Vele szemben nyolc társa a halálban még élnek és szembe néznek a halállal. Nagy Sándor áll elől mereven és gőgösen nézi a hóhérok munkáját. Damjanich János az, ki a szekéren ül és csillogó szemeiből az elszántság és a gyűlölség villog ki. A szekér vendégoldalához Lein\'ngen gróf támaszkodik.
Tőrök Ignác alakja az, — a mely a keresztet emelő pap mögött látható. A Vécsey Károly gróf kezét fogja. A Vécsey karjába fonja kaiját Lahner György. Mindkettőjük vállánál látható a Knézich Károly feje. Aulich Lajos a sorban a legutolsó.
Két szakasz gyalogos látszik mögöttük.
Ez a kép; a mi aztán következik, mindnyájan tudjuk. Meghaltak mind ebben a sorrendben; Pőltenberg. Tőrök, Lahner, Knézich, Nagy Sándor, Leiningen, Aulich. Damjanich, Vécsey . . .
— Bndapestl napilap most annyi víw, hogy a vidéki ember azinle savaiba jön, melyiket járassa tulajdonkép-
I pen. A legtöbb azonban pártpolitikát üt és a váiasztás a iapok között éppen nem nehéz, ha egy független s minden | izében demokrata napilapot akarunk I járatni. A »Magyar Hirlap" ama kevés ! lap közül való, mely semmiféle pártér-, deknek nem áll szolgálatában. A kormánynyal szemben éppoly független, mint az ellenzéki pártokkal szemben és nincs más meggyőződése, mint a saját meggyőződése, nincs más érdeke, mint az ország érdeke. Főszerkesztője Horváth Gyula pártonkívüli országgyűlési képviselő, Fenyő Sándor felelős szerkesztővel t gyetemben nem tartoznak semmifé\'e~\'politikai vagy társadalmi klikkhez és ez a .Magyar Hirlap*-nak könnyűvé teszi a bátor azókímoadást és nyilt állásfoglalást szemben mindazzal, ami Magyarország magyarságának, füg-get\'enségéuek és liberalizmusának káréra válik. Zsurnalisztikailag a .Magyar Hírlap" magasan felette áll a legtöbb napilapnak. Tárcái szellemesek és szórakoztatók, .Tírsaíág\' rovata a humornak van szentelve, .Kiállítási mesék" cimen naponkint közöl érdekes és mulattató dolgokat. Újdonságai bővek és frissek, hírszolgálata egyáltalában a legtökéletesebb. Nagy súlyt fektet a közgazdaságra és kü.önösen a vidék érde keire. E mellett számos értékes kedvezményben részesíti előfizető közönségét. Regényeit könyvalakban adja közre, a .Kis Világ" c. képes gyermeklapot ingyen küldi, csak szállítási kő.tség fejében számit ne^yedévenkint 50 krt. A A milleniumi albuaot (100 oldai&s nagy kötet) ugyancsak &jtajanul küldi a negyedéves előfizetőknek; az .Évszak" c. illusztrált divatlapot féláron negyed-évenkint 65 krért kapják meg azok, a kik reflektálnak reá. Mioden kedvezmények mellett a legolcsóbb napilap a j,Magyar Hirlap" (negyedévre 3 frt 50, egy hónapra 1 frt 20). Mindezek megmagyarázzák, miért ajánljuk olvasóinknak, hogy a .Magyar Hirlap\'-ra fizessenek elő. Az előfizetési összegek leg célszerűbben postautalványon küldhetők Budapestre, a Honvéd u.4. sz. uj-ágházhoz.
¥ 6 g f 6S 6 & .
— Tartós gyógysiker. Fájdalmas csúznál, a derék-, testrészek és a forgó köszvényes bántalmainál a „Moll-féle franczia borszesz és só*-val val<$ be-dörzsölés sikerrel használtatik. Egy üveg ára 90 ki Siétkűldés naponta után vétellel ■oll A. gyógyszerész cs. és k. udvari szállító által Bécs, L Tuchlauben 9 Vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Xoll-féle ké szitmény kérendő az ő gyári "Jelvényé vei és aláírásával.
— Henri Nestlé-féle gyermekliszt, mely Nestlé vegyész által Veveyben 30 évvel ezelőtt találtatott föl, azóta nem csak az egész szárazföldül), hanem a többi világrészeken is óriási elterjedésnek iudult s a legelső tekintélyek és gyermekorvosok által az anyatej helyettesítőjéül ajáltátik, a gyermek tápanyagok közt ma kétségtelenül az első helyen áll Mig a tej. bogy tartósabbá váljék, gyakrau szóda, bor és szálieil-savval vegyittetik össze, mi a gyermekek organizmusára idővel legkárosabb következményeket von.ia maga után, addig ez eset a Nestle-féle gyermeklisztnél teljesen ki van zárva, a csecsemők örömest veszik magukhoz, tőle virágzók és erőteljesek, a mi fődolog, egyenletes gyors táplálékuk van, melynek készítéséhez vizben néhány perczig tartó főzés elégséges, születéskor mint tejet isszák, későbbi hónapban pedig mint pépet veszik magukhoz. A Nestlé-féle gyermekliszt a táplálékonyság minden sajátságával bír, s azonfelül gyártása is felette észszerű. A gyermeklisztbez felhasználandó nagy mennyiségű tej naponta frissen fetve a gyárhoz tartozó tejgazdaságból állíttatik- elő. Miután a tej pontosan megvizsgáltatott, egy készülékbe öntetik, melyet gőzzel fűtenek, a melegítés azonban 40—50 foknál magasabbra nem terjed, hogy a tejnek sajátosságai változatlanul megmaradjanak. A szükséges kenyérhéj legfinomabb búzalisztből állíttatik elő. Minthogy liszthez legfinomabb részeiben csak a kenyérhéj használtatik föl. a légenygazdaság ezáltal még nagyobbodik. Ezen tejhez a légenydus vegyüléknek rendkívüli finomsága nagyban elősegíti e tápláló anyag tartósságát. Ebben áll röviden a tejössze-tétel előállítási módja, melynek tápláló voltát a laikus is könnyen láthatja. Az előállítás módja nincs homályba burkolva, a közönség elé teljes világításban van helyezve. Végül megemlítjük, hogy mint pép egyéb kitűnő tulajdonságai mellett gyermekek katarusánál, cholera nostras
i eseteinél mint tápszer a gyomrot izgató
! tej fölött nagy sikerrel alkalmazható, mely
! tulajdonságok a kórházi kézi könyvek által
\' is teljes joggal előnyösen sorolhatók elő.
Szerkesztői üzenet.
— H. J Cikkét vettük, sajnálatunkra nem tehetjük köxzé, mert annak politikai sxinezete raa. Ha a válazzfási jog nem politika, hit akkor mi volna politika? — A munkálok helyzete nemcsak közgazdasági. hanem egyúttal politikai kérdés. Politikai kérdésekkel pedig nem mer foglalkozni a felélőt szerkesztő
Vasúti menetrend.
Érvénye* 18»5 évi május hó 1-től.
Vonatok érkezéae
Pragerhot 5 óra 33 p. reggel gyorsv.
. 12 , 59 , délben szemv.
11 , 22 . e*te
7 . 59 , reggel vegyv.
> 4 . 56 , d. u. gyorsv.
Bécs (Wiea) S , 42 „ reggel szamv.
. Z.-Eceru. 8 . 04 . „ vegyv.
« 1 . 34 . délben szemv.
• 7 , 05 „ este gyorsv.
L udap -st 3 , 52 . reggel szemv.
. ! , 39 . dé\'ben szemv.
» 8 , 55 este vegyv.
. 12 , 10 . éjjel gyorsv.
11 \', 45 , délben . t»arcs 1 „ 29 . , szemv.
, 11 , 34 „ este szemv.
8 . 38- , reggel vegyv. Vonatok Indulása.
Pragerhof 4 óra 42 p. reggel szemv.
. 2 . 35 p délben szemv.
, 12 . 20 . este gyorsv.
T . 28 „ . vegyv.
. 12 , — , délben gyorsv.
Béct(Wien) 8 . 55 . reggel gyorsv.
» Z -Egersz. 5 , 15 , délután vegyv.
, 2 . 05 , délben szemv.
12 . 45 . éjjel Budapest 5 , 47 . reggel gyorsv.
10 . — „ reggel vegyv.
2 . — . délben szemv.
. 12 , 15 , este szemv.
, 5 . 06 . délután gy. v.
Baics 4 , ,57 „ reggel szemv.
2 . 25. . délben
7 , 20 , este
Felelős szerkesztő és kiadó : Ifj WAJDITS JÓZSEF
Nyllttér.
E rovat alatt kőzlöttekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.
Kö szenet nyilvánítás.
• Felejthetetlen emlékű férjem
Dr. 8chreyer Lajos orvos ur elhunyta alkalmával hatóságok, testületek és magánosok a kegyelet
és részvét oly számos, megtisztelő jelét adták, bogy ezekért ez uton nyilvánítom mélyen érzett hálá mat.
A jól e.-ő részvét mellett, hálás köszönettel emlékezem meg dr. B.lau Simon orvos úrról, ki boldogult férjemet hosszú betegsége alatt az igazi collegiálitás meleg érzé sével önfeláldozóan gondozta; pihenést nem ismerő fáradozásaiban támogatták: dr. Gerő József és dr. Pollák Ernő orvos urak, kiknek szintén köszönettel adózom.
Nagy-Kanizsa, 1896. julius 15-én.
Özv. dr. Schreyer Lajosné,
szül. nemesdömőlki Pick Josefa.
Hamisított fekete selyem. Égessünk el e*v mintát a venni szándékolt selyemből, és a hamisítás rögtön kiderül: Mert mig a v*16di s jól festett selyem az elégetésnél nyomban össxepödörödik és c«akhamar kialszik, mag* után csekély barna hamut hagyván; adui?\'-a hamarott selyem (mely z*iros azioü szalonnás lesz és könayen törik) lassan tovább ég (minthogy rostazállai a festauy ágtól teli tetten tovább izzanak) és sötétbarna hamut hagy maga után, mely valódi selyem módjára soha össze nem pödörödík, csak pieggörliül. Ha a valódi selyem hamuját össze nyomjuk, eiporzik, a hamisítványé nem. — Hea«®b«rf G. (cs kir. udv. szállító) selyemgyára Zürichben, házhoz ■zállitva, póstabér- és vámmentesen szívesen küld bárk nek ii miutákat, »kár egyes öltönyökre való , akir egész végekben levő valódi selyemszöveteiből S»ájcxba czimzett levelekre 10 kros-, és levelezőlapokra 6 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
Yeae, hágyhólyafr, húgydara és kSsxYénybáatalmak ellen, továbbá a belégző és emés tUl szervek haratos báatalmainál, orvosi tekintélyek által a LITHÍON-FOREÁS
SALVATOR
sikerrel, rendelve lesi. Húgyhajtó hatású!
Kellemes izt! Kónnreii emésilhetü!
Kapható áaváayvizkereakedés.kben és
gyógyszertárakban /Salvator-ferrás igáig. Eperjese ..
Krondorfi savanyúvíz.
Stefánia tráiirikiué foVraa
kltüuö gyógyvíz,
kedvelt asztali víz.
N«tJ-K.m„i. PAUtC JAKAB, SEU éa KLEIN\'
ea FESSKLHOFER J. óráknál kapható.
hirpexüseh
7080 szára 1896. ---
Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hoey a nagykanizsai kir. járásbíróság 461./1729/96. tzámn végzése által Bernauei Lajos és Bej-gl József végrehajtatok javára Börbridi Ámándus kilimáni lakós ellen 71 frt 10 kr, és 26 frt. 25 kr töke, ennek 1895. évi augusztus hó 16. napjától számítandó 5\'|0 kamatai és eddig összesen 32 frt 20 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróiiag lefoglalt és 1628 frlra becsült 1 Clayton-Sutbleworth 11875. sz. göz-mozüony. 1 cséplőgép, és 2 kocsiból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. Mely árverésnek a 708011896. sz. kiküldetést rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis Kilimánban alperes lakásán leendő eszközlésére 1896. évi julius hó 23-lk napjának d. e. 10 órája határidőül kitüzetik é.s ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-c. 107. § a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsároa alul eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. L-\'c. 108. §-ban megállapított feltételek szerint leaz kifizetendő.
Nagy-Kanizsán, 1896. julius 10.
BART3 GYÖRGY, kir. bír. vhajtó.
Eeyedül vaiódi linkül
csodabalzsam
HEREI A. irászerM,
PREGRAUÁ - ban.
Ki s bslzsjam ü0 beUl.lng. mint külsőleg használ : 1. mvg edtlic el nem ért hatúu g>-ójp»rer a tü«lo él mell minden l>etogg»gén«l, enyhíti s hurutot, csillspitjR a kihánvá«t *» at
f»)ó köhögvst eltávolítja KVciKyit
idült fájdalmakat; a. kiviluaii ha»z-nál torokgyaladájnál; :\',. eltúvolit minden lixt: 4. meglep...-n R>\'>\'ic.vitja
legolcsóbb egyetemes, népszerű házi gyógyszer, majdnem minden külső é* belső betegség ellen.
iden íájdal _
gyitja az arany-eret; 6. n könny székolést elősegíti és a vért tinztitjn 7. kitünueo használ fogfájásuknál. nzAjbüzt megszünteti; 8. jó szer giliszta ellun; tí. kitűnően has.cn« külsőleg mint gyógyitószer nwile: sebnél; 10. egyáltalán ugy bel*Sl«.n
külsőleg kéts-gtelen eredn nvei használható gyógyitósz> akkor valódi és hamisitatla
bal-
------ — _.inden üveg ______
--■ knpakkal (Kspsel) ran 1 zárva, a
melyben czegem. „Thierry A. gyógyszertár* az Őrangyalhoz Pregradáboa" belenyomva. Minden más balzsam, mely nem az ón kupakommal van lezárva és másként van kiállítva, hamisítvány és utánzat. s kárt»« ha. tásu és duma anyagot, mint ..AJoe*4 és ehhez hasonlókat tartalmaznak. Minden ilynemű balzsam ne fogadtassék el. Balzsamom ham isi tói ím utánzói a védjegytörvény alapián törvényesen, szigorúan üldöztetnek. A magas kormány r>Tti. B. tílOl. sz. ». kelt vegyészeti, szakért..i bizonyítvány alapján igazolva van. hogy készitmányem semminemű tiltott. vagy az egészségre káros hatásn anyagot nem tartalmaz. Olv helyről, hol balzsamomból raktár nincs, tessek megrendelést közvetlenül hozzám Thierry A Pregradaban, Bohlts-Baaerbrtmn mellett intézni. A>>sz\'r.a-M*gviirur»z*g bármely postaállomására bérmentve küldve-, 1.\' kis vagy 6 dupiaüveg ára l korona. Boszniába vagy Hercegovinába bérmentve. 12 kis vagy ti dnplnüveg á—• korona. Megrendelések csak apénz előleges bekOM^.- utánvétellel eszközöltetnek Thierry Adolf gyógyszeres* Pregradaban, Sohlts-Sauerbrunn mellett.
TBIEttT 1. n^mrú« « A Val6di ol
csodakenöcs
halába é* ereje.
Az angol csodakcnőcs. mely a legjobb eredménynyel használt sxer a szenvedő emberiségnél a legsúlyosabb és idfllt bajokban. A sebek gyógyítása úgyszintén a fájdalom enyhítésében felülmúlhatatlan -. — íö-alkatrészét a piros rózsa ,/oia oenüfolla"-bsr; létező oaodaazerfl anyag, más kitűnően elismert gyógy anyagok összetételeit ké-
hiiörJit kto»« uitj.
A gyermekágyasnő mellbajánál, tejgyüleznlésnél, mellkeményed esnél. Orbánc (Szent-Antal tüze), mindennemű sérelmek, láb- vagy csontsebesülések, sebek, genyedtség, dagadt iábsk, sőt csontszn ellen ; ütés*, szúrás-, lő-, vágás és irazó\'lási sebek ellen. Használható minden idegen részek, n. m. üveg-, faszállta-, homok-, ssilánk- és tüskék eltávolítására. Mindennemű daganat, kinövés, pokolvar. ujjáképzö-dés. sőt rákbetegség ellen, szemölcs, körömdaganat, hólyag és feldörxsölt lábak gyógyítására. Xlndennemfi égési sebek, fagyott testrészek, betegeknél hosszas tekves által támadt sebek, nyakdaganat, vértorlódás, fülzúgás és a gyermekeknél előfordult, kisebesedések ellen stb. stb.
Ax r-ngol csodakenoos minél régibb, annál kltftnöbb
Igen ajánlatos ezen sgyed&l álló aio vlg^yíxatl szerből minden családnál készenlétben tartani.
Két doboznál kevesebb nem küldetik; % szétküldés kizárólag az ősszeg előleges beküldése vagy pedig utánvétellel essközŐltetik. 2 tégely csomagolás, szállítólevél és bérmentes megküldéssel 3 korona 40 fillér.
Számot bizonyítvány áll rendeUcuwsre.
ijpinden tégelyen a fenti és cégnek „Thierry ¿.
Őrangyal gyógyszertára Pregradában" beleégetve kell lenni és minden tégelynek egy használati utasításba, ugyanolyan jegygyei. mint itt látható, ken becsomagolvn lenni.
Az «gyedüli és valódi angol csodakonőcsörr. hamisitúi és utánzói, a védjegytörvény alapján, szigorúan üldöztetnek, ugyanugy e hamisítványok ismetelárnsitói.
Bgyed&U közveüen beaserxásl forrás
THIERRY A. Őrangyal gyógyszertára
PRE8RASÁBAH, Rohlta-Sanarbrann mellett
Oly helyről, hol raktár >iincs, tessék a niegr.-ndelés« közvetlenül ..Thierry Adolf Őrangyal gyógyszertárához"
Pregradában, lU>hits->nin-rSr>iiin mellett cimesni.
Az ausztria-ioag>arországi védjegy lajstrom-száms «4J4
K
189G JUMU8 18-in
XXXV ÉVFOLYAM ZALAI KÖZLÖNY ____
Aranyénnekkel kitüntetve
Elsí cs. és kir. kizár, szabidaloi.
Aranyérmekkel kitüntetve
OftlLOKZAT-FESTEK-GYAR
KRONSTElNER KAROLY WIEN III. Hauptstrasse 120 szám, saját házában.
Fóherczegi és berezegi uradalmak, es. és kir. katonai ráktárak, vasút-, ipar-, bánya és hámartársulatok, épííkezésí «nűntálatok, vállalkozók fe épltímesterek, valamint gyártulajdonosok szállitojv - Ezen homlokaatfestékek, melyek mészben oldhatók, száraz pontott ¿"aP^". « ^fe s „u mintában, kilónként 16 krtól feljebb szállíttatnak és a festékszínek tisztaságát illetőleg teljesen hasonló az olajmazolasnoz. - Mintalapok es használati utasítások ingyen és bérmentve küidetnek. i, ____
1271) 1433, 1533[tk. 896.\',
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir járásbíróság mint tkvi hatóság kózhirré teszi, bogy Szekeres József végrehajtatónak. valamint az ezúttal csatlakozó, vigrehsjtstóknak kimondott dálzalai takarékpénztár, Cigány Ignác és Tótb József, dr. Csempesz Kálmán, alsólendvai takarékpénztár és pedig Szekeres Jánosnak 68 frt tőke, ennek 1894. évi julius 21-től járó 6°/« kamatai 1 frt 32 kr. per. 9 frt 50 kr., végrehajtási, 7 frt 10 kr. ezuttali költségek, Cigány Ignác és Tóth Józsefnek 17 frt 90 kr. és 6 frt 10 kr. költségek, dr. Csempesz Kálmánnak 57 frt 55 kr. töke. ennek .1894. évi augusztus hó \' 20-tól járó 6"/, kamatai, 13 frt per, 8 frt 20 kr. végrehajtási költségek. — az alsólendvai takarékpénztárnak 342 frt 46 kr. töke, ennek 1895 évi február 28 tói járó 8*|, kamatai, 10 frt 60 kr, végrehajtási költ-égek, mégis 22 frt töke,
3 frt 70 kr. t#%, 3 frt 70 kr., végre hajtási költségek, végre a délzalai takarékpénztárnak 1000 frt tőke, ennek 1895. április 25 tői járó 7 VI. kamatai, 71(s°> késedelmi ksmstai, 49 fit per, 26 frt 95 kr. végrehajtási, 12 frt 95 kr. árverés kérelmi költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a letenyei kir járásbíróság) területén fekvő Bánok Szent-György községi 61 sz. tkvben I. alatt felvett, de kérelmezés folytán részletenként elárverezni rendelt A I 92 hrsz ingatlan és a rajta épült 35 nép sorszámú ház 360 frt becsárban a 3 sor 235 hr«z. ingatlan 77 frt becsárbau,
4 sor 291 hrsz. ingatlan 133 frt bec--árban, 5 sor 302 hrsz. 122 frt becs árban, 6 sor 342 hrsz. 107 Irt becsár-han, 7 sor 347 hrsz. 81 frt becsárban 8 sor 580 hrsz. 162 frt becsárban, 9 sor 654 hrsz. 29 Irt bee árban f 1 sor 432 hrsz. 81 frt becssrban, 3 fo» 496 hn-z. 20 frt becsárhan, 4 sor 812 hrsz 438 frt becsárban 5 sor 883 hrsz. 182 frt becsárban Bánok Szent György községházánál 1896 évi augusztus hő 21. napján d. e. 9 órakor Zakái Gyula letenyei. dr. Tuboly Gjula nagykanizsai lakos felperesi ügyvéd vagy helyetteseik és a többi végrehajtók közbejöttével megtartaodó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb ki lett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár. 10*|f-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén, a kir, jb-ág mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi június bó 5. napján.
NDNKOVICS kir. aljbiró.
PEEL ARNOLD, Győr tr. kir. vá ros törvényhatósági állatorvosának
JOCKEY FLUIDJA
Minden gazda»ágbaa nél kilizketetlni
Biztosan ható szer a túlerőltetett állatok izmainak folytonos jó-karban tartására, valamint a kimerülés. fáradság iromcsúz, váll bénává?, időszaki táotaság. a végtagok lobos bíntalmai é* merevséee eseteiben. Számo* feöszönőirat betekintésre áll.
Főraktár Szentmlhálji Gjnla gyógyszertárában Györdtr.
BfCy flvcy ára * kor.
Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.
Ezen hírneves háziszer elientállt az idő megpróbálásának, mert már töbfc mint 25 óv óta megbízható, fájdalomcsillapító bedörzsőlésként alkalmaztatik köszvé-nynél, csöznal, tag szaggatással és meghűléseknél es az orvosok által bedörz-Mjlusckro .-s mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Expeller gyakorta Horgony-Liniment elnevezés alatt nem titkos szer, hanem igazi---
népszerű házi szer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 írt üvegenként! árban majdnem minden gyógyszertárban készletben van; főraktár: Török József gyógyszerésznél Budapesten, c Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértékü utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Horgony\' védjegy nélkül mint nem valódit utasítsa vissza.
Richter F. Ad. te társa, csász. és kir. »¿vari szállítók, Rudolstadt (Thüringiaj.
Grand Hotel National, J
Taborstrasse. §

gálát, sem világosság nem les/, számítva, 200 szoba 1 fiitól felfelé, § fürdők, sürgöiyhivatal és telefon, indőhátak és gőzhajó állomás köz- □ vetlen közelében vaunak Olcsó árak, hosszabb időzés után egyezkedés q szerint. On parle toules les lanquos modernes. □
A HARHAMMER F M. MATER g
igazgató. proprietaire. □
noGCWOPOOTTnonpMagngpnn^
oi . - --------lg
\'5
Régi hírneves egyetlen nagyobb szállója Bécsnek, melyben sem szol-
miwmmm ,
Caak akkor valódiaV. ha mlndogyik doboz Moll A. védjegyét éi
alairaaát tünteti fel. A Mail A-fél« Seldlitz-porak tartó« gyó«ybatá«a a legmakacsabb fly««er és al-
testbáatatMak, gyomorgörcs \'I gynmorhév, rögz&tt szákrsked««. mtjbáotalom. vér-talslás aranyér és a legkimnbózőbb «41 belsőségek ellen, e jele« hiziixernek év-tised.k óta mindig nagyobb elterjedi« saüraett. — Ara efv lepecastsll sradéll da hsznak 1 frt a. é.
Hamisitáso\'t törvényileg fenyíttetnek.
A ki egv kltÜIlŐ és olCSÓ kerékpárt óliajt vásá-rolni. az saját érdekeben csakis a * VllágllÍrr6 * szert tett
gyártmányt vegye. Egyetlen belföldi készítmény sem közelíti meg ezen kerékpárokat, melyek mint tartósságra, mint könnyű járásra, a világ leghíresebb gyártmányaival is versenyeznek.
Abdil Danid síitát i felsége, Albrecht Salvator fókerczeg
fensége, Péter fherczeg o fensepi Ágost Sachsen Caknergt herczeg
feisóge, Erne Sachsen Coburgi berezeg
i fensége, Pál lickltabirg-Scbverlii berezeg é fensége, Hehemad be; kircz. a fensége, Herczeg Windischgrátz Hugó i
nagyméltósága,
Herczsg Dolgomkoff ö nagyméltósága, Windischgrátz berezeg« i nagyméltósága, valamint a legmagasabb aristok-
rácia, osztrák, magyar, német, olasz, orosz, görög és török-országban legnagyobb részt .Styria" kerékpárt használ.
áP ú«y» a versenyzők *|s része, «»ver-
senyek s|4 részben ..Styria" kerékpárokon lesznek nyerve. Legutóbb SZOMBATHELYEN éf BÉCSBEN tartott
nagy versenyeken " , •
csakis a „Styria" kerékpárok
győztek. s
Kizárólagos raktár és képviselőség
Ifj. Wajdits Jázsef-nél Nagy-Kanizsán
a hová minden megrendelés intézendő
Árjegyzékek ingyen és bérmentve. - Eladás részlet fizetésre is.
W IITSia ITI6ÉPEI HÍR 160 FRTÉIT UPMT8I. *8
[MOLI^-FÉLE FRANCIA!
Csak akkor valndl mindegyik üveg MOLL .1. v..ljegj*t i£tnt.-tl tel é.
-» *»»»■\'• >A „,„. eHrlto ^no„tta| Yln zarva. \\ ».H-fela \'ra.-
ozla ksrszesz és sá arrfaetesen mint fájdalvMosillaailá bedtrzsöissi szer kósz.eoy, csox és a meehülé« egyél következméuyeio-ií iegi«merete«ei,b oépsxer. — Ejy óao-zatt «remii jvH ara 90 kra|ezár.___
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésze • füzolysavas szik«é.) A mindennaui szájtisztitásnil kflUinöaen fontos birmely korú gyermekek, mint felnőttek számira; mert e szájvíz a-fogak további épségét biztosítja s egyszersmiud óvszer togfájás elleu. — Egy Mail A védjegyével ellátatt üveg ára : 60 krajozar.
§
F ö a r. r t k Ii I d é « -gyógyszerész, cs. és kir. udvari
által.
szállító
Bécs: 1-, Tucblauben !». sz. Vidéki ■s|rsa4«lé«sk aapssla pai aatúvét ««ellett t«l|«slttstisk^^
A raktárakban tessék határozottm MOU. A. aláírásion?) és
" védjegyével ellátott készítményeket kérni. lg
U Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adjlf OS Fia.__
t^nannr>ryy7nnnoryjr?nr\'^rir]^3an3G3cx30oo{xxyxrx3
oooooooooooocooooooooooooooo
1868-llt év óta Ismert
HEKGER FÉLE OKVOhl
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi lekiotélyek által ajánlva Ausztria-Magyarországban, Frauczía-orszá^, Németország, Hollandban, Schwetczban, Rominbau stb már liz év óta fényes sikerrel használtatik.
■V mindennemű bőrkdieget 1H
mint szinte az arezbőr mindenféle tisxtátlanságai ellen ko\'őnösen a rüh, az idült és pikkely sömör ellen aknáz, a Fömör rrpedvéuy, a fej és szakái ellen, a szeplő, májfolt, úgynevezett reses orr, * tagydag, a lábi?zadás. a gyermekek valamennyi külső fejbetegségei ellen. Ezen kívül, mint a bőrt tisztító mosdószer ajánltatik.
Ára darabonként hasznáati utasítással együtt 35 kr.
A Bereer féle kátrány szappan 40\'|, a tömény fakatrányt Ur-talnaz, felettébb gondosan van készítve s lényegesen különböző a mindeu egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány szappanoktól mert ezen szappan 35°). gliczerin anyagot tartalmaz finom illatszeres
I -
Csalások kikerülése vége«
gyógyszertárakbas világosan BE RGER-féle kátrloy-saappan kérendő s ügyelői kell a sóid csomagoláara
r\'
Stúos skiiiTiTil titiilílleWl 1 bécii MKltöii tili lil«oi «-kti.
F.gyeíSll kelyettas a bel- és k01 tóid réssére:
G. HELL óvó». TROPPAU ^Matraía^f1\'
Nagy-Kanhsán Práger Béla s Belus Lajos gyógyszerésznél.
o o o
o o o o o o o o o o 0 o 0 c o o o
G
o o o o o o c o o o o
OOOOOOOOOOQO0000000000000000
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában "Nno-Kaiiizsáu.