Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.32 MB
2015-01-28 09:45:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
740
3857
Rövid leírás | Teljes leírás (387.68 KB)

Zalai Közlöny
Hetenként egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap

Zalai Közlöny 1896. 040-044. szám október


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KANIZSA. 1896. október 3-áo.
40-llt azéLm.
I
Eli fi »«térni ár:
£fé«x érre . . . & firt — kr Fél érre . . . . 2 írt 50 kr. .Semredéw . - 1 írt 25 kr. Egres szfin 10 kr*
hirdetések
5 buiúoi petiuorbu 7, múodvxor 6, t mjuaec további torért 5 kr.
>\' VI LT.TBE8KS
petit »orocicént 10 krért Tétetnek 1. Kiocstari il.eték minden egyee hirdetAwért 30 kr. Stetsadó
XXXV. évfolyam.
Alap szellemi részét illető minden közlemény a felelői szerkeszti nevére, az anyajfi részt illető kö«-leménjek pedig a kisdó nevére cimzeuen N\'agj-Xan ixxar» bérmentve intézendők
Bérmentetlen levelek nem fofad-(atnak el.
kéziratok risxzaoem kSIdetáek
/ : k aaiisti „Ipar-Testület", ,a nagy-kanizsii Takarékpénztár részvény-társaság\', a .Kotori takarépénztár
részvény-társaság«, a .nagy-kanimi- és galambokiönkéntes t^oltó-tgylef, a .nagy-kanizsai kí|de<toereló egyesölet« a .nagy-kanizsai Unitói járáskör«, a .nagy-kanizsai k-.reaztéoy jótékony nőegylet\', „n.kanizsai izr. jótékony uóegyief, .szegények tápintézete\', a .katonai hadistyáo efylef a .soproni kereskedelmi iparkamara« nagykanizsai kaivilasztmányának hivatalos lapja
HETENKiNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYESTARTALMÚ HETILAP.
ilasíoíi« esstaaáS.
-Cj\'\'^-1S9J. vkl 2
A nemzetközi gazdakongresszss
ntáa hazai gazdáiuk ültek össze, hogy megbeszéljék a nemzetgazdaságokat fenyegető sok bajt és keressék. mi a teendő a mindenfelől fenyegető gazdasági válsággal szemben.
A kongresszusnak — a nemzetközi -neképp ügy. mint a hazainak — minden egyes tagja kellő komolysággal és nagy hozzáértéssel szőltafel vetett kérdésekhez. melyek felölelik a túltermelést, a kereskedelmet, a vámot és a valutát, vagyis közgazdasági életünknek miden ágát.
Sajnálnonk lehet, hogy a nemzetközi kongresszus formális határozatokat az egyes kérdéseket illetőleg nem hozott; de működése igy is áldásos lesz gazdasági életünkre. A ta nácskozásaiból meríthető tanulságokat má; is levonta a mi gazdakou-grrsszusunk, melyen Széchenyi bnre gróf igen érdekesen és tanulságosan foglalta össze ezeket. E tanulságokból ránk nézve az a legbecsesebb, mely a utermelés azon elméletéi, hogy a gabonaárak csökkenésének a tál-termeiéi az oka, — eltemette, s reméljük miidörö\'-tre. Azért tartjuk ezt legbeesesebbnek, mert ez elmélet lemondást és Csüggedést hirdet, ami gazdáinkra, kik úgyis fataliz muszra hajtandók és sokszor előre lemondanak a védekezésről, a cselekvésről,, rendkívül hatással kell, hogy legyen — Ezelmélet vette el kedvüket. hogy már előre visszariadtak a küzdelemtől.
Pedig csak a küzdelem edzi az erőket ; a küzdelem az élet.
Ezt hirdeti Széchenyi Imre grőf is. ki e szavakkal zárta be a ma gysr gazdák kongresszusához intézett jelentését: .Ha egyszer elhiszik, hogv túltermelés nincsen,tehát máshol
van a baj, a melyei szabad keresni, lehet keresni — kell keresni — ba egyszer van remény önvédelem által megmenekülni, akkor megjön az önbizalom és ha van önbizalom, akkor megjön az akarat is segíteni, — ha meg van az akarat, — megjön az erő 8 ha az egyes erők összetartanak, akkor győzni is kell.*
Ez a biztatás annak a tanulságnak kapcsán jól esik gazdáinknak, kikre nagyon rossz idők járnak.
Az idei esztendő éppen nem fe lelt meg a hozzája fűzött sok várakozásnak, nem felelt meg á mi vármegyénkben sem. \\
A tegnap megnyílt vármegyei őszi közgyűlésen maga az aliipán fejezte ezt ki a gyűlés elé terjesztett jelentésében ily formán: „Általában az idei év a legmostohábbak közé számitható, s a közönség aligha lesz képes kötelezettségeinek mindenirányban eleget tenni."
Érzik ezt maguk gazdái...