Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.02 MB
2008-11-13 15:39:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
686
9382
Rövid leírás | Teljes leírás (654.73 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1882. február - 10-17. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével:1882, febmár 2-án,
HHUttW ir:

egésx ÉTTÉ 8 4
2 frt.
fél im


•ejjed lm , ■ Boy* \\m 10 kr.

HIRDETÉSEK
8 basiboi petiturbaa 7, másodsxor 6 i minden torábbi torért 5 kr.
NYILTTÉRBEN
soronként 10 krért tétetnek M
Kincstári illeték minden egyes fcJTÓ*-
: tétért 30 kr. fixeteodö.

1Q-1K

Haszonegyeálik évfolyam.
A lap szellemi rétiéi illető közlemények a szaítsxtőhóz, acyagi résxét illető közlemények pedig & kiadóhoz bérmentre
Béraent«tlen terelek csak ismert mosk&tan&ktol fogadtatnak el.
Kéziratok ússz*, nem küldetnek.

Na^-KanizsaTáros helyhatóságának, ,nagy-kanizsai Önk. tűzoltó-egylet*, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, ,nagy-kanizsai takarékpénztárB, a .zalamegyei általános tanítótestület* * iMgy-iwizBai kisded-neveló egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kani7.sai külválaszttnAnya" a több megyei és Táros

Hetenklnt kétszer, vasárnap

egyesület bmtalos értesítője.
s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
lema az, mielőtt a kormány és törvényhozás áll, akkor, midőn az uzsorakérdést óhajtva megoldani. 3 épen azért legalább is nevetséges, ha egyik vagy másik" laptársunk oíy megvetó-leg tekiat az uzsora-törvényjavaslatra, nevetségessé teszi a fogalom meghatározást s annak egész szerkezetét. Próbáljon e kérdéssel megbirkózni bárki is\', majd csak akkor fogja látni, mihez nyalt, mennyi óvatosság, menynyi, körül tekintés szükséges, ha e téren tökéletesen föl nem akar sülni. Be a kérdés nehézsége még nem jelent annyit, hogy meg is kell hátrálni. A kezelés nem tökéletes megoldhatása sem ok arra, hegy ismét nyugodni engedjük és várjunk, mig egy nagy theoretikus fejéből kiröpül az .uzsvra" fogalmának akadémikus meghatározása. A kormány is igen jól tudja, hogy az uz?ora- fogalmi meghatározása nem oly tökéletes, mint a hogyan például meg tudjuk határozni a lopás és sikkasztás fogalmát. De az nem lehet ok, hogy egy kórállapotra, melyet ismerünk, ne keressünk orvosságot addig, mig be nem tudjuk illesz-j teni a .rendszerbe", mig a .technikus terminus" nem definiálható.
Azok, kik a tőrvényjavaslatot készítették, nagyon jól tudták, hogy az uzsora meghatározása a javaslat szerint leginkább a bíróra vau bizva, mert végre is ,mi idéz elő vigyoni romlást,0 tényleg fönforog-e a .szorultság" vagy .könnyelműség" — azt a biró fogja meghatározni ? S épen azért a törvényjavaslat a .tö* kéletes szabad bizonyítási elmélet" álláspontját fogadta el s a bíróra bizzs a mérlegelést. A bíró meggyőződése szerint fog ítélni. És sajátságos, hogy a .Pester Lloyd", midőn e javaslatról szól, épen azt a szemrehányást teszi, hogy itt a bíróság egész jnry lesi. A tisztelt czikkiró ur a .Pester Lloyd" másik lapján elolvashatja Kovács Gyula tisztelt barátom czikkét és megtanulhatja
Budapest, Január 86.
Az igazs&gögymioiszter a napokban terjesztette a képviaelöhii elé az uzsora-tórvényjavsslítot — s ezzel A kormány kötelességét teljesítette MO» a tírssdífeát\'iBiiidea ré-tegéWl feiiungzó kívánsággal szemben, mely az uzsora pusztításai ellen * jogi törvényhozásban terest* a menedéket.
Ha széttekintdnis az országban s látják, hogy egyes lelketlen uzsorások miként zsákmányolják ki a tudatlanságot, a szorult helyzetet s a könnyelműséget; ha látják, hDgy jómódu gazdák néhány év alatt miként válnak EZ uzsorás rabszolgába s kérges tenyerük munkáját s ÍZ\...