Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.02 MB
2008-11-13 15:39:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
717
9471
Rövid leírás | Teljes leírás (654.73 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1882. február - 10-17. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével:1882, febmár 2-án,
HHUttW ir:

egésx ÉTTÉ 8 4
2 frt.
fél im


•ejjed lm , ■ Boy* \\m 10 kr.

HIRDETÉSEK
8 basiboi petiturbaa 7, másodsxor 6 i minden torábbi torért 5 kr.
NYILTTÉRBEN
soronként 10 krért tétetnek M
Kincstári illeték minden egyes fcJTÓ*-
: tétért 30 kr. fixeteodö.

1Q-1K

Haszonegyeálik évfolyam.
A lap szellemi rétiéi illető közlemények a szaítsxtőhóz, acyagi résxét illető közlemények pedig & kiadóhoz bérmentre
Béraent«tlen terelek csak ismert mosk&tan&ktol fogadtatnak el.
Kéziratok ússz*, nem küldetnek.

Na^-KanizsaTáros helyhatóságának, ,nagy-kanizsai Önk. tűzoltó-egylet*, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, ,nagy-kanizsai takarékpénztárB, a .zalamegyei általános tanítótestület* * iMgy-iwizBai kisded-neveló egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kani7.sai külválaszttnAnya" a több megyei és Táros

Hetenklnt kétszer, vasárnap

egyesület bmtalos értesítője.
s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
lema az, mielőtt a kormány és törvényhozás áll, akkor, midőn az uzsorakérdést óhajtva megoldani. 3 épen azért legalább is nevetséges, ha egyik vagy másik" laptársunk oíy megvetó-leg tekiat az uzsora-törvényjavaslatra, nevetségessé teszi a fogalom meghatározást s annak egész szerkezetét. Próbáljon e kérdéssel megbirkózni bárki is\', majd csak akkor fogja látni, mihez nyalt, mennyi óvatosság, menynyi, körül tekintés szükséges, ha e téren tökéletesen föl nem akar sülni. Be a kérdés nehézsége még nem jelent annyit, hogy meg is kell hátrálni. A kezelés nem tökéletes megoldhatása sem ok arra, hegy ismét nyugodni engedjük és várjunk, mig egy nagy theoretikus fejéből kiröpül az .uzsvra" fogalmának akadémikus meghatározása. A kormány is igen jól tudja, hogy az uz?ora- fogalmi meghatározása nem oly tökéletes, mint a hogyan például meg tudjuk határozni a lopás és sikkasztás fogalmát. De az nem lehet ok, hogy egy kórállapotra, melyet ismerünk, ne keressünk orvosságot addig, mig be nem tudjuk illesz-j teni a .rendszerbe", mig a .technikus terminus" nem definiálható.
Azok, kik a tőrvényjavaslatot készítették, nagyon jól tudták, hogy az uzsora meghatározása a javaslat szerint leginkább a bíróra vau bizva, mert végre is ,mi idéz elő vigyoni romlást,0 tényleg fönforog-e a .szorultság" vagy .könnyelműség" — azt a biró fogja meghatározni ? S épen azért a törvényjavaslat a .tö* kéletes szabad bizonyítási elmélet" álláspontját fogadta el s a bíróra bizzs a mérlegelést. A bíró meggyőződése szerint fog ítélni. És sajátságos, hogy a .Pester Lloyd", midőn e javaslatról szól, épen azt a szemrehányást teszi, hogy itt a bíróság egész jnry lesi. A tisztelt czikkiró ur a .Pester Lloyd" másik lapján elolvashatja Kovács Gyula tisztelt barátom czikkét és megtanulhatja
Budapest, Január 86.
Az igazs&gögymioiszter a napokban terjesztette a képviaelöhii elé az uzsora-tórvényjavsslítot — s ezzel A kormány kötelességét teljesítette MO» a tírssdífeát\'iBiiidea ré-tegéWl feiiungzó kívánsággal szemben, mely az uzsora pusztításai ellen * jogi törvényhozásban terest* a menedéket.
Ha széttekintdnis az országban s látják, hogy egyes lelketlen uzsorások miként zsákmányolják ki a tudatlanságot, a szorult helyzetet s a könnyelműséget; ha látják, hDgy jómódu gazdák néhány év alatt miként válnak EZ uzsorás rabszolgába s kérges tenyerük munkáját s ÍZ\' zadó homlokuk verejtékét miként nyeli el az uzsora molocbja, bizony barmit tanultunk is a pénz áruter-mészetéról s a szabad forgalomról, megérlelődik bennünk azon meggyőződés, hogy az állam büntetőjogi törvényhozása nem nézheti tovább tétlenül a lelkellenség garázdálkodásait. — ■
Hisz a kép — a mit az uzsora fest — megdöbbentő képe a rabszolgaság egy uj alakjának, mely nem kevésbé szégyenteljés és lealázó, mint a barbár kor rabszolgasága. Igaza van Stein Lórincznek, ki oly emelkedett szempontból szólott a modern társadalom e nagy betegségéhez, hogy az, ki az uzsorás körmei közé akadt, az az uzsorás rabszolgájává lesz. Ha fölkel s napi munkájára tér, csak kamatokat gyűjt az uzsorásnak, ha gazdasági vállalata sikerül csak. az uzsorás veszi hasznát, ha a gabonáját eladja, az uzsorás viszi el, ha a bornak jó ára van, az uzsorás örül neki, h* a marha jó kelt el a vásáron, már nyomában v&n az uzsorás a mikor egy évi munkáján visszapillant, azt látja a szerencsétlen áldozat, hogy egy könnyelmű lépése, vagy sznraltsága megfosztotta gazdasági . önállóságától, oda dobta az

uzsorts zsoldjába s még azon cselédnél is rosszabb helyzetbe sodorta, ki bérért szolgálja az uzsorást — mert neki még bére sincs annyi Bem, mint az- uzsorás napszámosa nak. Sötét kép — de 1&u. Ki ne tapasztalta volDa azt maga, ha kissé megfordult az életlen? Egész faluk ily rabszolgaságban vannak s nemcsak Magyarországban, hanem má-sntt is s gyaltran egy ember rabszolgái.
Hányat pusztitott. el, — hogy csak az usora egy nemével foglalkozzam például — á korcsmai uzsora? Betér a szegény parasztgazda, estén-kiot, mikor a mezei munkáról ki-firadtan visszatér egy pohár borra. Egész nap izzadott. Jól esik neki. Az ó termése régen elkelt hn3ra, sóra, adóra 3tb. Kapott is a szomszéd nraságtol napi munkájáért napszámot s ki akarta űzetni a horC3-mároenak a. bor árát. .Hagyj: csak kedves polgártárs\' — másra is kell magának az a pénz, nem sokára itt lesz a portio, szóllőváltság stb. soha se fizessen kigyelmed, elvárok én a jövó aratá^g — szói a korcsmáros biztató hangja. Hamar belenyugszik a stegény ember. Még ráadásul meg-áldatja az istennel a korcsmáros ur becsületes jó lelkét — s ugy távozik haza. Másnap, harmadaap ismét betér a szegény ember. Ekkor már előre kínálják neki a jó bort, s még ráadásul adnak neki .piros kendőt* az asszony számára, szép , l-ibli\'-t a gyereknek, azután látja édes Mihály gazda, ha már elfogyott a pénze, miért nem fordul hozzám bizalommai, — látja, a mellé az ökör ti&ó mellé, jó volna ám egy másikat venai, közeledik az . . . i vásár adót én magának szivesen pénzt, még kamat sem kell, csak azután ad nekem a Jóvá aratáskor 4 köböl búzát, egy kis burgonyát, egy kis bort a szüretkor, tndja már maga . . . Oh olyan derék becsületes ember

kigyelmed, köszönöm szépen. Bizony elfogadom. H*amar megvan az alku. Közeledik az. aratás. Jön a korcsmai adósság, mi eddig c-ak*. az ajtó falára volt könnyű törékeny krétával íoiirva, nem is a rézfokosra. Bizony — Mihály gazda — most már nem fér el egy - sorba, most már össze kellett adni s kijött ennyi. Azután a .piros kendő", a .laibli*, azután meg hoztam éu a városból kigyel-mednek só.t, hnst, dohányt — emlékszik rá — de sohase törődjék vele, nem kérem én magától a tőkét, majd ba jó esztendő .lesz megfizeti kigyelmed, most ad egy kis kamatot, a búzaföldje jól termett néhány köblöt ide szállít, szüretkor néhány akó bort ád s a tőkéről kiállítja ezt a kis papirost, mit váltónak nevez a nscaüs ur, s azntán mivel látja ki-gyelmed nem fizetett. kamatot, hogy mégis egy csekélyét jövedelmezzen a tőkém, irjon oii 100 helyett 120-at mert így azután elvárok a jövő aratásig.
Az a -kis papiros lejért követelés lesz. Hosszabbítani kell, mert nincs pénz. Elvár a jó lelkű hite-:zö ismét a jövő aratásig, Ismét csak bort, gabonát kér és egy kis összegei -- csekélyét — kamat fejében oda ir £z uj papirosra . . . .
Nem folytatom tovább. Bizonyságot tehet mellettem mindenki, hogy ez a legelterjedtebb neme az uzsorának s ez a processusa — és a vége ? Árverés. Koldusbot.
Már ha egy államban ilyen eló-f:rdul, — nem is szóioka kisiparos, kishivatalnok, kiskereskedő, uzsora nyomoráról, — akkor -csak üdvözölni lehet azos kormányt, mely teljes erélylyol és buzgalommal közbelép, a a büntető törvény szigorával óhajt véget vetai e garázdálkodásnak.
Kern mondunk ujat, ha azt állítjuk, hogy a legnehezebb prob

méltányolni a szabad bizonyítás elö^ nyeit — s legalább százszor megtanulhatta volna a .Pester Lloyd6 , jogi czikkeiból, hol a szabad bizonyítás mindig mint eszmény szerepelt. Valljuk be egész őszintén, hogy á probléma n«gy, nehéz és mindaz, -mit évezredek óta az államok az uzsora elfojtására nézve tettek, többé-: kevésbé sikertelennek bizonyul-. Valljuk meg őszintén, hogy m* is a kísérlet stádiumába* vagyunk, s ha a magyar kormány a büntetőjog területére viszi át az uzsorát, ngy csak az általános európai jogfejlődést kő-. veti, mert általában ex cathedra ép ugy, mint a parlamenti szószéken az uzsora büntetőjogi sanctióját köretelik. Hogy a büntetőjog nem tud még jegeczesedett elméletekkel szolgálni a törvényhozásnak, hogy gazdag tárhá zában hiában keresnék az uzsora szabatos fogalom meghatározását, az baj, de olyan baj, min sem a „Pester Lloyd" czikkirója, sem mostanig a világ egy criminálistája, sem egy kormánya még segiteni nem tudott, de ezen körülmény nem lehet ok arra, hogy a társadalmunk gerinezén rágódó rákfene kiirtására minden tőlünk telhető eszközhöz ne nyúljunk, az nem lehet ok arra, hogy az állam továbbra is összetett kezekkel nézze mint hull áldozat áldozat után ez aljas cselekmény hínárjába.
Helyes, hogy nem elégszik meg a magyar kormány általános phra-sissal, hogy az uzsorát büntetni nem szabad, az nzsorára nézve jogótalmi intézkedéseket tenni lehetetlen, mert — mint mosdják — az uzsora-kérdés nem jogi, hanem nemzetgazdasági kérdés. A kór nemzetgazdisági, az orvosszernek is nemzetgazdaságinak kell lenni. Tökéletesen igaz, hagy a nemzetgazdasági szerek nem mellóz-
Jietók, sít a baj gyökere ott van.
reicsó, könnyen hozzáférhető föld- és személyes hitel, ezek\'az ellenlábasai az uzsorának. Kern mulasztja el egyTARGZA.
Oh ne YádoJji
Vidolw ? Oh ne ridolj 1 \' luonyan UkolUm Axírt, hogy irántad Ol kű lu
y l ,
Mit régen l»*gjtott Bajit ]«lk-m atka 8 rom ínyem irboccát \' Dirabokn rígta.
MiDt a roüc.olt (tlTft Síéi, vihar d<Ü>«W Ugj járt lelkem is a Yídak tene«réb«a. . .. Oh nk£7 Itten t mennyit SceavodtHc in ottac, Do elretwú mégsem TndUm & h&bokbss.
S miicor meg •l^rtern Volna már a partot A* volt lefbarzustébb Ami Tiisut&rtott, Mart ki lelkem* ott Haat6 kuni Tirtt, \' Te roltil oh áldott, JÓfiJTÖ leiojlu,. ..
Nyelt rolua «1 iok ibb A ríhtx tombol**,-Oh csak est « képat, Est asm látttm -fűlő*.* Vádolss ? Ob. csak rtiolj I Mondj rám éter átkot
BttsOm m«tbocsitod[
HABOSBA LMV SYULA.

Emlékezzünk a régiekről.
— Beteély. —
IrU: C3ÁGOLJ JÓZSEF. IV.
(Folyt, is Tájé.)
nUg/ft megmondtam, lc«dé Mari felé fordúJr* M öreg V&&urj,liogj\' inaea-OQD&O slviuiiek oldalam mellől? Tadod*a ki rolt itt tagnap? Üotnt B.ta.1 padig tár, hogy nem láttad fiketll Ismered itomtié* duókat, a fiatal Halmay grófot? Igaain elegana gyerek! ....
Hát C volt itt 1... Ilit goodoUi ? .. mit, mai kit kerestek ?
Amint hamukban iinjai-s. oéxeU, idegen eg;yén bizonyosul nem apát,d«tü. se§ udrarlót gyanított volna ax öregbea.
,Dd mi bajod angyalom ? Oly halvány as aresod. , , .
Én is megdöbbenve tekintek fel tányéromról — mert ssemeimet es ideig világért sem mertem volna arexara vetni — B csakoíjjs.3 ialsxoU Maris, hogy seec* ved. &étxvé~ttel kérdettem mi baja?
.Semmi, válaszolt 6 mosolyt erői. tétre, reggel tó! óla fejsm fáj, majd el malik. Folytasd otak kedvee papai\'
,De igasin semmi bajod nincs? Ke küldjék orvoeért ?•
BAh, orvost! egy kufőfájás míatt? majd elmalik magától isi Folytasd kérlek!\'
Ai öreg or megnyagodr* f oly táti: ,H4t biíony téged akarnak elvinni éde« Marim: Téged! Öregségem egyetlen ör5 mé! I Mond angyalom, mi válasst adjak nekik?"
„Ugy e ne adjaia oda, —iwl.t mo*
felém fordulva, -Ne?? Mit csmalmik
mi ketten ebben a nagy Istenadta has*
b ?« j ,

,No ,". no ... no! talán maginat U a ísje tij 1 Lincsoa lobogósl néxxea a tükörbe öciém! A hold as ön arcsihoz képest olyan, mint a bsuaróxsa ■
Mikor szememet felvetettem, a Mari tekintetével találkozott as. Végtelen sie relémmel a binatt&l nettem rá, agy, hogy szemeit földre suté s arexa bibor píros lett. Az áa jirciom is uint váltott áthatott, mtrt a jó öreg fél tréfásan, fél boszan-kodva mondta; ,No tessék! Hát tudjon ezeken eligazodni at ember! Előbb azon versenyestek, k: tud köiöliik fehérebb, mos: meg azt próbálják, maiyikük tad pirosabb lentt\'l* ....
„MÍ lelte magukat öcsém ?"
,Hallod e lányom! mindjárt megharagszom, ha meg \'nem mondod, mi bajod."
. Végtelen zavarában alig tndW ki-rebegoi szegény Mari: „Sammi papács kára, semmi! C*ak nagyoa meleg . ., . asa* igen .. . igen meleg van idebonn.*
„Nos? hátmítmondjunkagrófoak? Kosarat csak nem küldesz neki? Vagy igea ? — kerdé Vaszary at sutáitól íel állva.
Kedves hltelgéuel s uüzí szeméremmel bajt Mari atyjakebiére ssosogá: pNe benélj errfil kérlek 1\'
„Hm I Hm ! eredeti í No oak menj te hízelgői de aztán holnapra megmond arn, mit határoltál."
Ezzel mindegyik&ak stját lakotx-talya felé iadolt.
Kinoa fájdalom dalt* bensőmet! Izgatottan jártam szobámban. A zárt levegő fojtólag hatott rám, fogtam bit magamat s * kertbe mentem.
Gondolataimban égessen elmélyedve bolyongtam a kerti utakon Qi

m\'í egysxerre kedves gy»ppio\\>na olótt találtam magamat. LeQltam hát s gondterhes fdjemet kesémre hajtani, ssabad utat engedtem gondolatimnak.
Megressenre, mint csíny-tetten kapott gyermek tekintek fol e hangosan mondott navftimra: „Mari, Mari! éltem egyetlen tserelmel . . . . • ima! ... kit a szerelem hevével\' s a bizonytalanság mtrezangoló kinjival nevesek ... élőt* tem állt.
Hogyan, kisasszony, ön itt ?! , . kérdem megütközve B zavarodottan.
BNe vegye ross néven — azólt Mari — hs tan akaratlanul tanuja vklék bánatának ; engem u a bánat usött e helyre, udci mint Teásom észre önnek is ked-vencs helyére.. LitUun ugyan, hogy a a kertbe jött, de nem gondoltam, hogy e helyen találjam. Nem akarom tovább zavarni, ügyit tudom, hogy alkalmatlan vagyok! Isten önnel!* — tévé hozzá bánatosan.
1 AkaratUaal lobbea el ajkamról: Mari, Marim ! tán megsértettem valami* vei ? 3 a vtssafordulő hölgynek lábai elé vetettem magamat, mi közben est mond-tam:
,Eitem egyetlené! Taauja volt bá-■■satomo&k, hallgassa aiost meg vallomA* socsati Szeretem önt, mint csak egy árra szív Bserotni képes. Szeretem már régóta, do ezt még soha sem éreztem annyira, [•mint ma. Mondja megE akar-e enyém, a szegény (?) hazitlaa emberé lenni? Akarja-e egy egész élet örömét és sssovedéaét i megosztani?\'
Beszéltem sokat, a szerelöm melegével; de beszéltem volna még tovább is, ha két puha kar által átölelve nam éraem t ■ sokogiato\'l elfojtva e szavakat

[nem hallom: .Szeretlek, szeretlek ób
Lajos, mint tankit e világon. Öaé ....
tied akarok lesni, mert hiss te vagy bit-
dogsigom, &dvem, mindenem.*
. Kéjtói ittasan. íUeltsro át a bájo*
[ alakotj tseav*d<Í!yctea owíkolám meg •gysser, kétss«r, vagy uisstor, vagy épeo a jó Itten todoá megmondani, hásyszor.
Boldog ábrándozással, terrezgetes-jsel a jövőre, töltÖUÜkJidőoket alkocjalig. I Ekkor oindketten lakositalyuakbaa vo-naiíunk.
Eljött végre a másnap, amikor is kedves Hariskámnak rilasst kellett adni tegnap fejtett kérdésre. Kétség éVretaáüj-közt léptem — ünnepélyesen Öltözve — az ebédlíbe. Leültünk, elkezdtük s már jóformán be is végeztük az ebédet, mikor végre az Öreg Vasxary megkérdezte lányit, hogy mit határozott,
. Ekkor felálltam s bocsánat kérés
I után így kezdtem, a ráad kívüli jeleset által meglepett Öregnrhoi scólaní:
V.
Bocsásson meg, kedves bátyám, I hogy midőn ön szive miat cyilt könyv | állt előttem, én, több évi együttlétünk atán is, titkot, oly titkot őriztem keblemben, melyet —ha az elirondandó eaetrény köxbe nem jő — síromba vittem volca magsmtQfJ. Kérem ezért bocsánatot s a közlendők meghal Iga tÁsár a türelmét. ,
Att mar tudni tetszik kedvet bátyámnak, hogy lengyel ssarmasasa va-gyrk. Elmondtam, miszerint a dicső magyar nemzet iránti élénk rokoDssenvezé-aem következtében s ÍZ. szabadságért küsdók soraiba álltain he, soU kapitányi\'/ majd őrsagyi rangot viseltem; »lmoadtam

HÜEZ0NSGY8BIK ÍVtQLTAM
ota kormány sem ezen irányban, sem életünket mélyen érinti kérdőt ismét tóle tóhctót megtenni._ De az: elintézetlenül hagyja a nemzet kép-
Dr. WLASSICS GYULA.
hogy az uzsora-kérdés első sorban viselete.
nemzetgazdasági kérdés, hogy a kó
orvosságának nemzetgazdaságinak kell
lenni • nem azt jelfcti, hogy a jog ZaiaTármegye allspanl
e kérdés elöl azért, mert — tagad- t*i4rrfl.
Valamennyi járásig sjolgabirö uralni* Nagy-Kanizsa város t. t a u i c s á n a k.
Trkiolvu, hogy a hiral\'. megyénk
jlí l s a»
hatatlan\'most még nagy nehézségekbe
ütközik — meghátráljon.
A nemzetgazdasági szerek kevesbítik az uzsorára .alkalmas viszonyokat, az uzsora keletkezését ritkábbá
nyokat, az uzsora keletke teszik, de a jog ezzel nem elégedhetik meg s elö kell lépni s az állam büntető hatalmát követelni azok ellenében, kik az uzsora közveszélyü cselekményét követik el. A jó rendőrség, a jó közigazgatás, népnevelés, vallás mindmegannyi gyökeres szerek a lo pás, gyilkosság, csalás stb. ellen, de mit mondanánk egy oly államról, mely az emiitett intézményekkel megelégednék s a jiií\'.etójog sanctiója alá nemhel vezné mindazon cselekményeket. Épen így vagyunk az uzsorával is. Pusztításait, szörnyű rombolásait, szóval közveszélyességét nrndennap látjuk — megelégedjünk-e azzal, mig talán a manchesteri iskola lasisser paner-ja kigyógyitja a bajt? ^ Nem hiában mondjak ezt el. Tudós gyülekezetek nem itt, hanem másutt kimondtát, s agy látszik, itt egyes czikkiró urak hajlanak ehhez, hogy az uzsora kérdéshez jogász nem nyalhat. Az uzsora nem a jog területé. Hagyja azt a jog egész békében majd meggyógyítja a társadalmat a nemzetgazdaság. Adja isten, hogy így legyen, de azért mi csak melegen üdvözölhetjük a magyar kormányt, bopy a jog területére lépett s az állam biiu-
Trkiolvu, hogy a hiral gy
löbb könégében jilrvínyomn ur»lg idillibb rohamosabb [erjedéssel lóp ; eiinilujívii Wvci évi janair 20-án 1157 saám aiült költ reudclewm kapcai-bao ujabban i» fölhívom (ciimel)\' n0W * szóban lévő járvány terjedéténok meg akadílyozisuciéljibíl ar 1881. évi január hó 22-én 800 és 832 síim ahit kiadott •náeletcmb-n elSir: óv- és gyógyintél-kedéacket monual • leg«iif;oriiabban fo tanaiba vétesso ét e végb61 a járási orvosi, a köíeegi sloljiréeagofcat és • kSrorvoso^ kat msgfeleloUg otuitvin, különösen ii e köveik«z5knek pontos és sikeres toga-natosilásál mulfaatlan estközölje, ngVADÍs :
A himlőkor behnrciolasának meg-gnuasa tekintetéből síigoru íoliigjolet gyakorlandó ai iránt, hogy a kösségbo érkeij és himló kórtál lepett idegenek tovább nem bocsáttatván, atck elkülönített helyen a«onoa! ápolás és gyógyi\'ás alá vétessenek.
Ha pedig a köisígbeliek körött lép fel himló kor, minden betegülési eaet a köaségi elöljáróság álul szolgabiró urnák a körorvos által pedig a járásorvosnak rSgtoo bejelentenddk és a stükséges óv-és gyígyintézkedések tibiró ír a járás és körorvosok által a legnagyobb pontossággal alkalmazandók; különösen pedig a himlő betegek az egéflEsóg&aektcl elkülönítve orvosilag gyógykezelendik éa oly igyének által ipolandók, kik már jó Jrédménynyel beoltattak, vagy a termé-uetes himlőt kiáltották.
Szükséges leend további a: oly ha-
a jog területére lepettsaz anam uuu- HTO«^=« IUPHW .W.--..~ ...
j a.ub\'i bivwuu *U**«J ** ■* *■ "wij w^
— könnyen felismerhető jelek által meg-jelelt-tni s a község Jeli lakosságot, az ily
tetó hatalmának súlyával lép ft-l ™ zakat melyekben himl6 betegek — konnven fehamerheto lelek ál
uzsora ellen.
Nem kételkedünk, hogy a ma- házakkal a szomszédos községeket pedig a
1 í^.Hlt.H|Hrt(« >-^«.^^.r.rtl *ra]A irKvUÉ-Brtlifl.
járvinj-lepte köíaéggel val túli tartózkodásra ataaiUni
túli tartózkodásra
i éa tunítói falügyeléa
grar országgyűlés, melynek minden egyes tagja hivatva van a magyar ádl étó bjik ovoslásá
társadalom égetó sebjeinek orvoslásához segédkezet nyojtani — örömmel *• fogadU az iga2ságügymicister törvény- m"u"ü"íko7i"k "\'a "beuTgek az "iskolától távol javaslatát s teljesen méltányolni tudja i tarUndák, Bót ha szüksége ai iskolának
niegoldása jár.
Tagadhatatlan több módosításra lesz szükség — különösen a 15. §. mely a becsületre kötött hitelegyle íekról szól, jelenlegi szerkezetében meg sem állhat, — de az nem jelenti azt, hogy e nagyfontossága s társadalmi
a feladat nehézségét, melvlyel ekérdés bezáratása iránt hozzám rögtön jelentés
_i3í__ -Í_ ««ndú, nem különben intézkedés leendő
végből, hopy az iskolába tanulók oly házakból, melyekben himlő oetegek vannak, — egyáltalában ne bocsáttaseinak ; miért ie ily esetekben, valamint akkor is, ha a tanuló maga szenvedett hitnlökór-
.Ilii & b«t.ájl4iu luac** DáiMU ■ t»u.v**« a*11***v•»■ "•.
mn ; azon hájban a botegség megaiünt**, üeiőlög a kórtól lepett ÍBÍCOIÍB gyermek Ijes felgyógyulása, hatói ági orvosi bí-
kat, miket átélek, úgyis tudom, hogy nem ■okáig élem tol drága egyetlenemet.*
Igaza volt a jó öregnek, mert alig ;ét havi együttlétünk után, kedves fia Ltán költösött
Végrendeletiig minden ingó éa\' in-fatlan vagyonát rám hagyta oly kikötés cl, hogy birtokán egy árvaháeat aUpit-aMak kedves gyermeke nevére. En ai égése összeget, mit a birtok nagyrétjéért kaptam (mintegy 80.000 fn) Ö c«ílr«íor ditátn * miután az épitketéíekat gyorsan bevégextettem,, nem lévén tSbbé butoe e helyű t maradásom, fájdalmas »zivvel vettem bucaut drága fogadott anyám sírjától, hogy megkezdjem vándorlásomat. Bnjdufltam tehát. Egytzer nagyobb kös&égbe érrén, a község hajának iekete tábláján több nnvet, B nevek köít ■ Polt linszkyt, saját nevemot ÍB ulvasám.
.Mit ? Hogyan ? — sz&t most közbe Vaszary báró. — Hát magának Scsém Polesinerky a neve? Hml Hmt Hát rokona volt magának ai Öreg Pole*Ínszky Aurél, ki eselőtt mintegy 7—8eT.il meghalt?"
Igen,kedveaurambáti-ám! Ostyám olt. — válaBzolék.
.Teremtette! Atyja? Igazán atyja? Eh, fám! szólt szemeit törülhetve az öreg ar. — Kedves jó barátom! ki gondolt* colna, bogy irántam mutaioU barátságodat még fiad megmentésével hálálom meg! Az én édes fiam! Atyád az én leg-kedvcsdbb b*rítom volt. Már ne neheztelj ; ha fiamnak e te-nek ssóltttal&k 1 vetkezném kedves Aurélom drága emléke ellen, ha léged, az 6 fiát másnak, mint édee fiamnak nétnilek". . . . .
,No most hát folytatd édes gyár mokem 1 Mit csináltál akkor, mikor neve det a köröztetett egyének nevei kö*t láttad ?\'
Hát biz én édes bácsi, szótfogadtam boldogalt barátomnak s felvettem m Derecskéi nevet s azt ez ideig s exftDtal is mrgtartvs. Háiát)an»agot követnék el drága barátom becset emléke iránt, ha sanyarú helyzetemben ar 6 nevét vise\'ve, moi* mintás bíxlonsigba rigyok, út el-T*taém, hogy a magaméra! Mer«lj«m fal
mindent, mí velem tártént, csak egyet hallgattam eí .. . nevemet.
Valamint DO, ugy kedvea lányr.sa. egátx vidék, sz idfi szerint Derecskéi néven ismernek B neveznek. K nevet egy barilomtól, kivel egy csapatba valék ontva, kÖlcs3nzém. Asserencsétleo, vagy tán az akkori állapotukat tekintve.; Bie-reoceés fiatal embert áldozatul követelte éa vette a harci Istene.
Haláíofl óráján — nemesszivin mutató — két kívánsága volt. Hogy nevét »E anyám helyett, ha a BzUkeég kivin ja, használjam a ha tán magam nere még később ie fenyegetné biztonsagomat, azt — barátságunk Ment emlékére — viseljem ii.
-További, hogy anyját, a jó öreget, kinek 6 volt egyetlen tamásra, Öröme, keressem fel s vigasztaljam meg.
Én e kivánatinak, bir fájó szívvel gondoltam a jelenetre, mikor egy ssereto anyának k«li tadtira adni egyetlen fii halilit, eleget tenni szentül fogadtam B meg is tettem:
Nem akarom, vagy tin ha akarni: Bem tudnám festeni a fájdalmat, mikor megtudta, hogy öregségének egyetlen örömét, a rajongásig szeretett . . . nem 1 . . imádott fiát elveszte.
Kern sirt, nem zokogott, mert hisz ai ígas fájdalom néma 1 Hanem a fájó te kintet- az engem a férfit is eiérzékeoyitett. Nem bírtam fájdalmammal!. . Keblemre vontam a drága anyát B én, az árva, ki jó anyját és apját veszté, zokogva próbál tam vígüMUioi »it, ki a tán aveszteatégei én éreztem széles « világon legjobban.
Mikor aztán látta, hogy Tan részt-~ tevő kebsl, tűikor :..egiudta, hogy fiiban ■ legdrágább ét egyetlen barátomat vesx-ttt-eojj akkor, on ! akkor megeredtek kö nyüi s ateretve ausogi: ,Oh, aranyom, fiamt kedves jó gyermekem! Életemel adtam volna, hogy csak egy óráig is boldognak liisaiak. Lássa édes öctémi 5 ii mindig olyan ezomora volt mint Ön, azér! ha senkije nincs, kit sajnálna, maradjoi nálam; legyen fiam helyett, fiam, edeaiUc meg azokat a még hátralevő kevés napo-

ZALAI KÖ110HY.
tonyit/ioynyaj igaaoltaaaék s lovábba jelentésit várok még aa e««tb«c ia, ha a jirvony nagyobb torjudéio miatt, segéd >rvo» alkalmaiás» volna siakséges.
Himlő kórbani haláleseteknél ha lotti toroktartása atigonian eltiltandó, éa a hallak nem emberek által viendők, hanem Bsekéren szillitandók a temetőbe. A himUkor lefolyásioíl pedig akar halalUl, akár gyógyulással végiodőtt as a fartőt-lenités asabalyaaerüen toljeailendo él a gyógyult bimWbotegek csak a betegség teljes lefoíyása, Ulstíleg tökéletes folgyó gyulásuk s ruháiknak fertőtlenítése ntan bocsáthatók mások közé.
Mindezen óvintézkedésekre nézve még a járvány fellépte előtt is a községi elöljáróságok, kör- és járásorvosok szol. gabini ur álul már eleve kelljen ulasi tandók; bimlokórnak téoylegeselofordults esetében pedig, az összes gyÓ£T és óvintézkedések asounali életbe léptetését szolg.ibiró ur, azok pontos foganatosítása feletti felügyelés és a bfltegek gyógyke zelese azonban a járás- és körorvosok hatáskörébe .tartozván, ezen fontos és nagy felelőséggel járó.kötelességnek lelkiismeretes pontossággal leendő teljesítését ugy szolgabiró úrtól, valcmiut a járási és körorvosoktól elvárom. Kelt Zala-Egeruegen, 1882. évi jan. 27. SVASTITS BENÓ, alispán.
A törvéuykezés kBréből.
Bűnügyi tárgyalótok jegyzik* a xala\'Bger tzsoi kir. tervínytUleaií.
1882. évi tebruár 1-én.
2835. B/81. Sa. l.Caizmadia Dániel tiraai lopáaaal vádoltak elleni ügyben végtárgyaláa.
2890. B/81, Sz. 1. Háry Péter és társa emberölés bűntettével vádoltak elleni ügybeD végtárgyalás.
3093. B/81. Sa. 1. Herczeg Rnaália lopással vádolt elleni ügyben végtárgya-lás. -
3197. B/81. &. 1. Virág József sikkasztással vádolt elleni ügyben végtár, gyalás.
Február 8-in.
2955, B/81. Sí. 1. Láncaik T=réz lopás bűntettével vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
3061. B/81. Sz. 1. Horváth János s társa Bulyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
3199. B/81. &. 1 Toki Imre és w lopáasal vádoluk elleni ügyben véglargyalás
3209. B/81 Sz. 1. Gebbirdt Andrá. tártai salyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
3231. B/81. St. 1. Trombitás Jiaaef és tana sikkasztással vádoltak elleni ügy-ben végtárgyalás.
3238. B/81. Lat. ilsils József és tár3a lopás bűntettével vádoltak eüeni ügyben Tégtárgyalás.
Február 9 én.
2797. B/81. Sa. 1. Lipioa Jízatf és
Megtartom tehát szt B caak annyi ideig kívánok még Polesiaazky lenni, mig két szándékomat ti kereten végrehajtom
Egyik az, hogy drága urambátyám* tói, erezetett atyám barátjatói kedves Iá nya kesét kérjem; másik pedig az, hogy Budapestén • N. .. . bankaál a\'.helyesett s már 7 év óta jókora^ öaeseggé szaporodott 300.000 forint kés*.pénzemöt felvegyem.
Hogy e második fsHételemet kivi-hessem, sefikséges, miszerint ar»mbá<yám érdemcBnsk.tsláljam arra, hogy valóban fiául fogadjon. Kérem azért önt, szeretett atyám drága, emlékére, tegyen boldoggá nép lánya birhatása áltat s engedje, hogy az apával sírba vi\'.t szeretetet & fin felele venitse.
Még tovább is foty.talUm volna na igaz szeretet által mosdatott beszédemet, ha kedves Vautry bátyám zokogástól fojtott e sxavaí engem ie a kSsyezéiig ei nem érzékenjitenek: „Ed& Aurélom 1 Ha látod, a túlvilágról, azeUem-azemeid-del a gyermekeinket összefűző szeretetet, áldd meg te is őket, raint én megáldom az Atya, Fiu, Sz. lélek nevében.
Már ekkor Marim, — anyád - ke xót fogva, öreg atyánk elé térdeltünk 3 fi a fenntbbi szavakkal frigyünkre áldását adván, felemelt bennünket, mondván: .Legyeiéit boldogok gyermekeim!*
Ez eset után négy hétre, ai oltár előtt is megerositetttik eskünket s mint azt ti\'is tudjátok meg is tartottuk, meri boldogságunk derült egét egyesülésünk órája óta még felhó nem homályoeítá.
Hát édes bácsi! kérdem én. — Mi lett az öreg Vassary bácsival, a Mari néne papijával?
„A kedves papa nem sokkal élte tul egybekelésünket. Másfél évi nyngodt élet s csendes boldogság után, szerettei körében jobblétre szenderfilt
De hát mond csak kedves papa, mi oka annak, hogy mindig elszomorodol, most már agyán nem annyin* mint ré gébben, mikor mama „Bntul a lengyelt\' ját«*a? kéráé" Sándor.
„Édes fiam 1 Mikor v.lakri hazáját lotiporvft látja, tsJMdik buája ■zabadati-

tana sikkasztáaaal radoltak ellent ügyben éálá
2741. B/81. 3«. 1. KimáE György
■Qlyos letti aértéuel vádolt elleni ügyben
2-od bír. :>élethird. \'
2743. B/81. Sa. L Bajgato Janoa éa társa salyos \'.estisértésael vádoltak ellesi ügy bea 3 od bir. Ítélethirdetés. .
2860. B/81. Sz. 1. Stera Ignacz és táraa sikkaaatással rádollakeüeni.Qgyben éíilí
2919. B/81. Sa. 1. Somi latrán hamis eskü bűntettével vádolt elleni ügyben vég\'árgyalas.
2975. B/81. Sa. 1. Adorján János súlyos te8li sertéssé] rádoh elleni figyben végtárgyalás.
2982. B/81. Sz. 1. Kusiyán (Kandi) Jóaauf és táraa lopáaaal vádoluk eilooi ügyben 3 ad bir. itélethírd.
2884. B/81. Let. Kodba István es társai lopással vádoltak elleni Qgyben végtárgy.lás.
3036 B/81. Sz. I. Pnjoaek Jisaef es társai súlyos teati aerteu«l Tádoltak elleni UgybeD 3-ad bir. itelethirdetea.
3133. B/Sl. Sa. L Berke Ferenea a Ursa hatósági kSzeg elleni eroaukkaj vádoltak elleni agyben 3-ad biríi Ítélethirdetés.
3157. B/81. S.. I. Horrálh Joa*ef és társai sulyoa testi eeVMaael vádoltak elleni Ügyben 3 ad bir. Ítélethirdetés.
3172. B/81. Let. Dobosi Jozaef ia társa sulyoc teati sértéssel vádoltak elleni ügyben 3 ad bir. itélethirii.
32M. B/81. Sí. I. Ki. Fereacs lopáaaal vádolt elleni ügy ben 2-od bir. ítélethirdetés.
57. B/82. Let. Hésaároa Qereealegi József s társai lopáasal vádollak elleni ügyben 2-od bir. ilélethird.
124. B/82. Sz. I. Orbán Antal sík-kaaatáaaal vádolt elleni ügyben 2-od bir. Ítélethirdetés.
Február 15-én.
3247. B/81. Sz. i. Far Rozália éa társa lopással vádoltak elleni ügyben vég tárgyalás.
55. B/82. Sz. 1. Salamon János éa társai súlyos resti sértéssé! vádoltak elleni ügyben végtárgyaláa.
61. B/62. Let. Hannibál Sándor
magányokiral hamisiláaaal vádolt eür-:
ügyben végtárgyalás.
62. B/82. Let. Mardd Márton gy .
tással vidolt elleni ügyben végtárgyalás.
90. B/82. Sz. I. Latnszak Rudolf sikkasztással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
Február 16 án.
2209. B/81. Sz. I. Székely Ublinger János lopásaai vádolt ellent ügyben vég árgyalás.
2647. B/81. Sz- I. Becze Jocael la pással vádoh elleni ügyben 3.ad btr. ité letbirdetéd.
2725. B/81. Sz. 1. Bakaa József au lyus teati aértésíel vádolt elíeui ügyben 2-oJ itélethirdatés.
3726. B/81. Sz. 1. Primer István
gát s e szabadság harci alatt barátját, atAnna bo\'dogaága magalapiUijAt vessti el, ninc«*e oka, hogy binatw, hogy sxomoxu levett legyen ?•.
sMo«t már mióta dríga hasam egén a ssabadaig bajnál* kasd de rftngtti, derüttabb az én arcsom -is s hs még; megérnem engedné .Jtieo. kedres. Lengyelországom ixabadaigit, soha sem tenne rám oly mély honyomaat, Bem tata a rám oly szomoritolag I*engyolor«»ig mot tani állapotát oly hiren viMzáadó da lünk: aBusul a lengyel." YL
Ezt azonban nem érte meg » kedves etnb«r, a hauijit hÖD ueretfi Lajos bácsi.
Hogy est tíle ÜaH&ni, még c*-k hat éve s Ok már poriantk. L bérlelhetlen halál elragadta őket, legnagyobb fijdtl-mára egy h5n szerető fiúnak > nekem.
Engedje lateniin\'-, hogy mire atal-
viligon talilltotkod ao k, ked veso hírt
mondhassak neki drága lengyel ét szere*
tett magyar hasijáról. :
(As utóbbinak jól-létet tin mórt is közül hatnám vnle.)
Ez elbeszélés\', egy kedves barátom
lói balioitam, kinél felvan jegyezve sok
számtalan esemény, mik még meg nem
iratuk. E jó buratomat agy oívjik, hogy
Memória. ■
Hogyha ablakod...
Hogjha ahUlcod taxélni tadnx Elmotidaná oh leány neked r Titkos, aé>n* fijjelen, hogy HiDj-txor, hányizor líhajtim neved 1
Az akácsfa, ha bo^élsi tvdita, U«]joek ága ablakodba BV^U: TiUo* könyüt mennyit .irtán. írtéi Elmondani: mennri mennrl hoIUl..
Iu állok én. ta tudok S n«a moiwiok ssmaüt. «Maai| aeked : Nem mondom.•M»«Ü*k, i» .»em*imbú> Eit oh lioj-ka észn Mm vtt&ed 1
KOR£1N SÁKDO£.

FEBSÜi-K S-4c 1$8Ü.
súlyos teati lértéaiel vádoli elleni ttgyb a 2-od bir. itíethirdetéi.
3078. B/81. S.. 1. FarkM Fe«K,
ee táraa súlyos teaü sérloaeel »ádoluk el
len: ügyben végtárgyaláa.
3079. B/7I. 8«.-t Pap, István és
társa lopáatal vádoltak elleni ügyben vég-
lárgyaláa. ^ ^
3268. B/81. S^ I. Sairm. Hermán János éj tára. lopáaaal vádoluk olleni ügyben 3-ad bir. itólethirdetéa.
5. B/82. Sa. 1. Horváth Mihály éa táraa aulyoe teati aérteaael vádoluk elleni ügyben 2-od bir. itéiethirdelsa.
27- B/82. Sz. I. Domonkos Péter I.
Uraa lopáaul vádoltak elleni Bgyb™ vé^
tárgyaláa. " ^
93, B/82. Let. Dro,d János é. Ur-
ilonáa«ürádoluk.ll.|1i1a_»w ügy.
sn Tégtárgyalás. • "
P
ttíaíg ellen, er ügjben végtárgyalá 29. B/82 fi
hátság ellen, éráikkal vádolt elleni
gtárgyalá. /82 fix. l Vanudl Jáno. é.
47. B/82. Sf. L Vaxg.J»«o.é.tá«« -1 vádoltak eUeai ttgjnen véjtár-
60. B/8Í. S*. I. ibrahám Lajos áik-áaaal vádolt elleni ügyben vegtár-
Í08. B/82. 8%. 1. Saekér Sándor a lopáasal vádoltak elleni ügy ben vég-
144. B/8Í. Sz. 1. Tóth Aídráí ju-lyoa teati sértéssel vadait elleni -ügykec végtárgy aláe.
Február 23-án.
U3. B/S2. Sa. L Takács xmreio-páasal vádolt elleni agyben 2 ~od bir. iié lethirdetés.
156. B/82. Bí I. Kaj Forencz ma-gáoyokirat hamiaitáasai vádollellaningy-ben .3 ad bir. ilélethird.
186. B/82. St 1. Varga Zugmond hatóság elleni eriaiakkal vádolt elleni ügyben 3-ad bir. Ítélethirdetés.
21 I. B/82. Ss= 1. Ifjú Czélmánn János esláraai hatóaág elleni erőszakkal vádoluk elleai ügyben 2oiS bir. Ítélethirdetés.
212. B/82. Sa. 1. Horváth József és társai lop.aíal vádoltak elleni ügyben 2-od bírói Ítélethirdetés.
Zsla-Egeraaegeo, 1882. ja«. 30-in. MUZSIK KÁLMÁN
A soproni kereskedelmi a iparkamara, karéból.
137-iksu 1S82.
Hirdetmény.
Folyó láSl-ik évi január hó l-«yOl a játékkártyák bélyegiUetékérÓl stóló 1881. évi XXVII. L cs. ilétbfl lépvén a magas földnrívelés . ip«r-ó* k\'ereakedelem-agyi mintsterinamak 49524/1881. aj. a. kelt rendeletéhez képest. kftvetkeaó tóc-yényes intésksdéaekre túrjuk £«J fdkéat ax érdekelt körök figyelmét.
A játékkártyák fisfótazerü a.adaAÁ-
ral fogfalkocaf kivánó It5!a!e« erén
ádókél ü ii
j pf .
ároiitáat megksstii; a pénatigyi batdaág-oál iratban bejeiénUni, továbbá Üjle4Í halyiaégát köl»oleg ic mJatkartyaÍ6la.\'dái>i Üzletet megjelöl ni ét a jitíkltif tyákaí Fi-ót*g mik »- btj >■■■<■« - bolyitégben Urtani a egyedül,abban e.iriuitani. Az iUlethalyisig *áltü»Uta«a n«p alatt a pénzügyi natóaáglíi^ Defelenténdő. Meg van engedve, hogy az ttuteti helyiségben as elárusítandó játékkártyák egy egy nem bélyegzőt/ de j. jálasiara használha-♦ett játszmát1 a nünöVág :\'megizemlólése régett készleten tartassék, de az ilyen :alUrl játasmakra a pH&nsQgyi hatóság által azok rendelteteké rájagyestetik. A bá-zaló kereskedéabol a játékkártyák feltétlenül ki vannak sárra.
Kelt S,>proobaQ 1882-ik évi január
20-án.
s«im.
148 1882.
y
Somogy megye gazdásigt egyea&let f. évi márczias hó 23-án és a szükséghez képest 24-én folytatólag Kaposvárott 16-árv eréét rendé*.
Midőn e* árverésről az érdekelt köröket esennel ért«siteBok, egyúttal tud-tukra juttatjuk, hogj bővebb felviligoit-tás cicljábol Freyit&dter Vilmos kapos-Tári lakothox fordolliatnak.
Kelt Sopronban ]S82-ik évi január hó 21-én.
A kereskedelmi s Iparkamara-
Helyi hln-k.
— Ö felsége* király, dr. Laky Kristóf ka maxis ét nagy kanizsai kir. Ügyészt a Teuprémi kir. tArvényazék elnökévé neTesie ki. JÜg efjrteről örvendünk, hogy 6 méltóUgit ajabb miltó ki-tflnUtá. ért*, ftgyaáweurol mély sajnálat és fájdalom érret* fog el beoaOnket. hogy bonne jogi kÖ*íl*ilBnk egyik lelkei b*Joo^ Utt«Laimaak t-Téktóy taffit

ZALAI KÖZ LÖN Y

\'■■ FEBRUÁR 2rfe 1893.s minden nemes és ssépügy áldozatkész pártfogását vesstjok eL Ye«ipr4a»nek csak gratulálhatunk.
Orsttáf/OS vásárunk silányabb
volt egy közönséges hotí Tatárait.
— Kimutatás ét köazönetDyil-
v-áaitás. A hűlyi főgymn. tegélyzo egye
sülete nevében van szerencsém a o.é. kö
zönségnek becses tudomására horoi,hogy
a íÖgymn. ifjaság által jan. 25 én rendé
.zett tán ez víg alommal e$ybekö:ölt hang
verseny öaszei bevétele 941 frt 19 kr,
melyből a 392 írt 90 kr költség levonása
utáa lisil* jövedelműi 548 frl 29 kr ma
rad, ez/el t-gyelemboD kedves kö\'elnsaé-
gémnek tartom a. t. ez. ixüiőkcek s álta
Iában a n.é. "közönségnek a nömes dél
iránt Bzivea részvétökért óssiute köszőne-
ieme- nyilvánítani. Az igazgatóság. —
A fögymn- ifjusif; által jan. 25-éo a se-
gélyzú egyesület javára rendezett hang
verseny »l**lmaval felülBiettek : nmlu.
Kovács Zsigmond veszprémi püspök ur
10 írt. P*p János ig»*g*tó 3 fr,t 50 krt.
Berzay Elek házfőaők 3 frt 60 krt. Fsl-
kovict Károly 50 krt. Pap ev. János ta
nár 50 krt. Dr. Armándy Miklós tanai
50 krl. Sxeiu Alajos tanár 50 krt. Hám
Jóxsof tanár 1 frl "50 krt. Martin\'Péter
tanár 1 frt 50 krt. Vóneki Pál, tanár 50
krt. Pflancwr Gábor tanár 50 krt, Ebeo-
■paiiger Leo 5 trt. Nagy József ssolgábin!
5 frt. Bab^as László ügyvéd 50 krt: Kai
csag Bála 7 frt. Faica Lajos 50 krt.\' Eé
bay Lajosné 50 krt. Schmidt Frigye* 2
frl 50 kn. L^iwinger Lrnácz 2 frt. Kiük
Bóla 50 kr. Br. G*al Nándor ezredes 2
írt. Piowxer Igaáci 1 frt. Fárnek Kál
máo 2 frt. Gyorffy Jáooa 5 frt. Treilc.
AdoH 50 krt. Srutrts Jáacsné \'50 krt.
Bacbrach Ignácz 2 frt. Sólyomi LipÓtné3
frt. G»dó Mátyás 2 frt. Jaakovice József
% frt. Köler Gyu\'a 50 krt. Hfcuser Jinoa
3 frt 50 krt. ifj. Fwsslhofar József 2 frt.
Baán Kálmánná 50 kr. Etlenyi Istv-n"!
ín 50 kr. Bái* AoUl 50 krt. Scherz Zsig
raona 2 frt. Weisx Sándor 50 krl. ühl
mana István 50 krt. Seme.tke Lajos 1 frt
K.-N. 50 krt. Nagy Béla 50 ■ krU Vusz1
Lajos 3 frL Hajós Mihály ügyvéd 3 {r
Hertdondy Béla 3 írt 50 kr. Kassai An
iái 50 krt. Trotter Mihály 50 krt.\'Serdic
Tivadar 50 krt. Ebenspanger Lipót 5 frt.
Karczug István 10 frt. Hakay Dezsfl \'50
krt. Griiohut éa fi*i 5 frt. Barloa Béla 50
kft. SvuatiU Jinnsné 50 krt. Gozooy Fe-
■ r«auj 50 krt. Talabór Kálmán 50 krt. Eísinger Henrik 2 frt. Stern Sándor 3 frt 50 krt. OasessliAotal 1 frt 50 krt Tultüay Béla 1 frt. Scherz Hichard 1 frt. Petrovich György 50 krt. Kn»usz Boldi-•tsir 2 frt 50 krt. ifj. Gutmaau 5 frt. Stri-vineisz 1 frl 50 krl. Wajdiw Jó«ef 1 frt
— Jtleghivá*- A nagy-kanizsai ál
laláoos ipariársalat Begéfyalapja javán
fo,lyó 1882. évi febr. hó 11-én a .Korona1
atillud* nagytormében tárfljS-estobéd-
deJ egybekapcsolt láoczvigalm&t rendez
amelyre a tisztelt közönséget tiartblet-
Ul meghívja. A vigalom táacicsal este
8 Arakor, as étkezés pedig 11 órakorkes
dodik • álland többféle ízletes ételböi
amiért is a vendéglőt jó hírneve kezeiké
dik. As étkezéi után ismét tánoz reggelig.
Beléplidij teritékkel együtt személyen-
kint 1 írt. Jegyek a pénftáMiálszeínélyro
szóló meghívó slómulatáss mellett vá!t-
bftUjk a a- meghívók másra át aom ruház
hatok. Fel Q\'fizetések
tatnak: A rendetőfcég.
29 én tartolt vál*szlmányi ülésében a n.-kaoizsai önkéntes lüzuLó egyletélónk elő-kéuületeket határozott ax idea — augusztus hóban történendő *asgl6-t eszközlésére Nevezetesen bizottságot lawtott m*g, melynek Msdatailes* as
odázhatlanul szükségesnek jelenteiét \\i tUxrendŐuég szervezése it, mely legközelebb foganatba vétetik. A mnködö 1agok rétiére egy mechanikna létra beszerzése határozUtoit, mely 400 fnba kerül.
— Öngyilkosság. Kalivoda ítnre honvéd Bz&hassrezető í. évi január 28-án d- e. Í\'l és 12 óra köM a zöldfa laktanya padi isin agyonlőtte magát. As Ön^ gyilkosságot roppant elszántsággal és mégis higgadt kiszámítással vihette véghez; — jobb lábáról a bakancsot levetette, lőfegyveréről pedig a ravaszt takaró sátorkanyart lesrófolta, ranrt a bakancs * sálorkanyariil együtt és egy netán sxük séges „reserve* élet töltés tőle oldali ezé pen összerakva, a már félig kihűlt holttest pedig a padlás egyik setétabb zugában ülö helyzetben találtatott; fágyvei-o/mely nek ravasza, a bakancstól megszabadított jobb lábbal atttötle el melléu nyugodott, a lEtrfet egyeDaat asziyhek volt irányozva és a golyó — mint a bonczolásnál kiderült ist keresztül fúrta — a hálálnék te-hátrögtÖo bs keileK következői. Ét törés dördtlléaét senki sem hallotta, mert ax — minthogy a paskacsö egészen a testbea volt szorítva — a mellkasban eihangzott. ÖDgyilkosságának oka a reá várt bűnle-téatóli félelem. — Le Tele" nem hagyott háíra.
— Nemcsak as okkupált tartományokban hullanak derék katonáink, hanem itthonn is, hétfon hármat temettek \'*, egj maf QnyyUko* lön.

— \' Kettőé mulatság Urtatik ma csütörtökön, a Polgári Egylet alakulási évforduló napját ünnepli társai vaeaorá-val, a helybeli önkéntes tttsoho egyesület pedig a Koronában aégélyegylele javára táncivigalmat Urt. Bolépfc d»j 50 kr FelOlfisetések koszöneKel fogadiatnak.
sűlel sz általa Zala-Egerazegen 1881-l\'k évi oktob-x hó 2—3 in rendezett kiálli táson egy duab,\'— ugy a rendszer helyes volta, a ezékterü berendezés és könnytt kezelés, miut az anyagok minS-sége, a szilárd szerkesel, a tiszta ktdolgo sás és a-* egésznek ciinoa kivitele tekio-le.ébea kitünfloek talált két garatn sz6 lőpröst vett 250 forinton a végből, hogy as elÖayoa faltételek moll olt a g*»d*kö-ttonég köréből jetentkezoiuek. átadja. A feltéulexdk a következik; 1 br. A BXŰÍŐ prés ugyanazon áron ada:ík át, melyen az egyesület vette; —-"2 or. Az átvételi árössseg legkésőbb 1383-ik évi dectem-ber bó 31 ig az egyesület pémtárábttQ Zala £gerezegen teljesen kifízetesdó; — 3 or. Áteljes kielégítésig a Urlozásbaa léro összegtol öVt 9%lt öl "áraiét évi kamat ssiate2(ala-Égerszögen a péoztárba\' befizetendő. 4-er. A prét a) többeknek biztos személyes hitelre egyetemleges Le-köteiezés molíett. b) magánosoknak teljes biztosítás mellett adatik áL A jeleotke-sések a .Zalamflgyei gazdasági egyesH-léthez Zal«-%arssegen\' osimezve 1032-ik évi apái hó 29-ig írásban beküldengók. jelentkezők bíányábaji a prés I882<ik évi május hó: I-én délután Zala Egeraxe gen az egysule*. házánál nyilvános árve réseo eladót ni fog. Kelt Z^l a-EgersMgai*, 1882-ik évi janoir oá 9é«. A »Ume> gyni g&sdaa&gi egyesület nevében Sxily Dezsö_m. k., bizottsági elnök.
— Vj postahivatal jyiiuton
Nyirád közegben t. évi febr. L éa. Kéc-
besití ker6leétNyi.ád éi Szócs közsé
gek, D*bos és D.-áki pua.uk képezik.
— Eljegyzés. L&mperth Lajos
Pápaváros aljegyx&ie jegyet váltott EÓsí Jáiiika Visaesionynpilj ÉS*Í Imre kóvá-góe3rsi birtokos bájos leányával.
— Zala-egersxegi tüsesethez
Nem szabad emlitetleoül hagynunk a de
rék tűzoltókat, kik oroszlán báiorsággal
kiUdüttek ax elemekkel, nem kímélvén
életüket, egéizségökel. ICűíonöseu <
rést érdemelnek Kovács és &z reg Hor-válh tüzoÚók, kik az ég6 Utalókból * legnagyobb életveszély kőit burczolták ki a lovakat és a katooák holmiját; ax utóbb szemét is elvesztette, .az előbbi pedig 5cz szeégve bi tegen fakssik. Hint mondják, e kél lüzohó kilüntetésu és megjutalma tása érdekébea mind % katonaság, DIÍD4 a yároB meg:eszi a kwllŐ lépéseket.
— A keszthelyi jótékony nőegy
let yáiasxtminya Sparasam Fái tanai
urat ax egyiet jegyzőjét ar egylet ügyei
iráat tacusi\'.oLt fáradbuilac buzgóságáérl
folyó hó 25. volt névüajaep* alkalmával
egy pár exŰst kézi gyerlyaturtóval éa egy
igen ceinoB esÜst tintatartóval tisztelte
meg. (E tárgyak halbm&s aceriat Bécsből
rendelteitek.) (Jaj oeked magyar ipar
Szcrk.)
. — Meghívás. AB alsó domborni nagy vendégfogadÓbin f. évi febr. hó 8. tartandó zártkörű táocavigalomra. Be-lépli díj : ssKmélyjegy 1 frl — családjegy 2 frt. Kexdíte 7 és fél órakor.
— JfaénéaueL A folyó évi nyári
idényre Keszthelyen tartandó ssioielő-
tdásékra, a* előadási engedély a keszthely
szolgabiróság által Balogh Alajos síin
ígvEgatóoak adatott\'kí.
— Ügyvédi kamarákból. A
Zala egenzegi ügyvédi kamara lajstroma
di", Audorka Elek kaposvári, dr. Bersse
nyi Gero lengyeléin lakos ügyvédek
folytatólag felvétettek: Szalmsy Jóxse
váréi Zala Egerssögro. BeUváry Lajos igati ügyvéd lakhelyét Igáiból Kapoi-várra, a kamara területén belül tették át; további, bogy Gruber János kaposvári ügyréd lakóhelyét Kaposvárról Budapestre — a kamara területén kivöl helyezrea át, e kamara ügyvédi lajstromából ti töröltetett, végül, hogy Psik Gyula kaposvári^„^Ügyvéd ellen csőd nyittatván, as ügyvédség gyakorlásától fölfüggesztetett * irodája \' részére Ka poUffy Jenő kaposvári Ügyvéd rendelte tett ki gondnokul.
— Mamái rövid Mrek. -
Bpeat VII. kerülete ezentúl „Erzaébetvá-róe\'-nak aeveztetik. — Mária Valéria íhoojaii. 35-én rendesé első bálját. Ciegléden a Kcasothoi sarindokolt ssázaa küldöttség még élő tagjai jan. 25-én Ülték meg cullegnoi^atazáauk ötödéves fordulóját. — SzakoJcsán egy föld mi vésnek sszobábac felügyelet nélkül hagyott S kis gyermeko megfult. — Kálinfalváo (Mácmaroa m.) a görög kath. lelkész házát" ismeretlen teltetek felgyújtották a porrá\' égették. — A kassai színházat ís-mé\\ Geröfi sxintársulata nyerte meg. — Kertbenynek gyűjtés utján síremléket emelnek. — Koszorús kohónk Lisxayay Kiltnáa áldott jó seje, H&láaz Ida meg halt. — A izégadi Kziáhas 318 aser forint ba kerül. — 32 \'ezer frtnál többet só ott ki Ktriosvár rárosa bkolai é* nere-lési cxelokrs, £ Táros kultur kiadásai 10 er óta 300 «ásal*kkai «finlkedtit fellebb,

— Háromlába gyermeket hozott a W* lágra Fályoi Mari oovii g^tallány Rákos Palotán. — Ujfalvy derek hizáckfi*, bi-malajai ctuáaából hasaérkeaett — GSr-Woy-Hedák köxaégbía é* a . ssomizédofl falvakban a fány -rablás nap! renden van; most is egy már oljegysett leányt egy o4a való íomán legésy szül&i • rokonai segélyévíl elrabolt. - 153 frlot gyűjtött Össse Ivánka Imre országgyűlési képvi aelö az országházban a beteg Fáocaica Mihály javára.\'— Meteor-esés volt Glo-govácson Aradmegyében, hol a vasúti ál lomas közelében szcmkápráxtató fényű meteor bulit le; A szombathelyi megyeházban .üz ü\'őtt ki, melyet azonban hamar eloltottak. — BooDár Sáodor caaaádi msgyéa püspök művelődési célokra lüO.OOO fo-riotot adománykott — BükkZsigmondnó Makóidról a nemzeti múzeum számára nagy meanjiiógü iromány és okiratokat ajándékozott, melyek as 1848—49 B*a-badságharezra érdekes adatokat tartal-iaxn»k. —
- KüifMdi rövid hírek. -A Franeo-algeriensorsjálék 500,000 frankos főnyereményét egy Gasquet nevű marseillei nsunkia nyerte el. — Leitme-ritzben js.0. hó 25én egy Bilka Mari nevű leány láocsközben a nagy fűzés miatt elájult s csakhamar meg is hah. — A párisi ffizáloghlzbin 80 milló kölc^at vettek sálogra a múlt évben. — A Bon-toui-kraoh négy mii tárd frank kárt oko-sott. — Arábiában megssünt a chclera
— A Gambötta iclois^eriam leköszönt
— Onton cbiaaí városban íöldrengéa
folytán S00 emberoél.löbb meghalt. —
1200 kötetes könyvtárt rendnz ba S*id
Takrn. a maaskali szuliáo 400 nÓból álli
háremának. — HL Napóleon halála év
fordulóját a royalisták Pirisbao meg-
Gcaepeltek. — As osztrák osáotár és olass
király találkozásáról be«él egy olwrn l*p.
A taÜlkozás közelebb raígtörlóooék. —
Cantoaban (Khina) uly "borsasztó föld
rengés volt, mely 250 ember ételt áldt-
itul. — Parisban a ,Drout Hote!u-beo hó 23-án keidiek meg Paul de Saint Víkior hagyatékának árverezését, mely többnyire drága festmények és nagyér-tékü izobrokból áll. — Garfi>]d öívegyé-nek 36L.892 dollárt gyüjtÖttjk Ameri-kibao. — Kios szigete a gyakori,földren-gések következtében közel áll az elaÜlye-déghez. Piriaból irják, hogy Fanlillesbtín a taltáuy és dmamitgyÁrbin robbanki történt, melynek 16 ember eaett áldó tatul- — Kkinában ükázsa] parancsolták tneg az orvosoknak, hogy olcsón és jól jjyopyitaaDhfc, különben & legnagyobb felelőséget vonják fejökre. — Bombayba összeesküvést fedeztek fel ttz eleö roiniaz-icr ellen.—ACanard Compagni „Scrvia" gízöse az utat New-Yorkból Quaeaatov nig 7 nap éa 7 óra aUtt tette meg, mi a leggyorsabb utak közé tartozik. — A karihi ust rend megvalta Herm szigetét 162.500 frankéit. Utol*ó IdŐb-n trapisták laktak e aiigftten, az éshajlaln; azoabao egészaéKtelcnnek találván, néhány hó után elhagytak. \'— Scblagiotveit Hermanu, a minap elbunyt hírneves utazó, koponyáját és agy velejét a müncheni autonómiai iatézet agyveló gyűjteményének hagyó mányosta, — Páriában január 20 án ün napejt ók meg Auber a hírnevet xeneszerzi 100 éves étfordulójának emlékét. — Bír mában trón változás van kilátásban Phiban a mostani király alig gyógyult k a delirium tremesusból már ismét mutat* kötik rajta as órjöngés, — Milánónak legújabb népszámlálás szerint 318.000 lakosa van.
KI nyert?
Temesv.,iaö. 28-án; 65. 72. 6. 47. 68,
Bécs, o , 44. 89. 30. 52. 13.
Grácz, , . 48. 39. 50. 36. 59.
Irodalom.
E rovat- alatt njegemlitott nrnnkt Ngy WjdiU Jdttef kAuyikerokedéia Utal Ó)
—\' BSvaiTettvSrek kiadásában meg jelenő „Gróf Széchenyi Béla keleti utalása\' csima Q»gyérdeku műből a 26 — 29 Bzámuíüzetek is gyönyörű metszetekkel kikerültek sailó alól. Ara egy egy füzet nek csak 30 *kr. 26 fűzet 8 frt, 13 fttse 4 frt.
— üj xeneraü- Táborsski és Parsch
urak zeneműkeriskedásében Budapesten
megjelent .Jász-emlék* csárdások csiga-
nyos modorban, congorára átirta Halmay
Kázmér. Ara 1 frt.
— MtgjtUnt az .Ország Világ X.
főzete a szokott változatos és érdekes
tartalommal. Közli: ifj Abrány! Kornél
.Elvált férj" czimft víg regényének éo
,A báréné szelleme" czimü érdekes frao-
cxia regénynek folytatását. Sxéchy Ká
roly nak hangulatteljes népkölteroényeif
é< egy. vonzó angol elbeszélést Sára:
Lásslóné szabatos fordításában. Igen ér
dekes éi tanulságot csikkéi. A strnoz
tenyésztés Dél-Afrikában* Sz. 0 tol,
,Ai egyenlítő alatt\' Ö. B.-töIl a .Vajo-
hét OrotzországbaB" T. J. tÓI. Igen figye
lemre méltó továbbá Kemeoczky Kálmád
„Öltözék és fényűzés a régi Franoiaor-
■ságbaa- o.imü jelet m&velodéstörtéaeti
raja*. Képei szintén jelesek sőt a minők a
~ ■ ■ \' Déri Kiírnia hirte

festménye után, ^Sebesültek ssállitása" megl ató jelenet a porosa-francsia hadiáratbél, „A győzik\' Wereschagin e nsgy hírre kapott orosz mfivéss featménye után Puliknak .TigrU vadássat kelet Indiában-ciinru kitünfl rajza, valósággal mind egy-egy mestermd. Hoz e jeles és minden tekintetben pártolásra méltó lap basánk földjéről több győayörü képet, minők as .Alcsuthi parkból", „Déva\' vára\', ,A görvéuyi várkastély* továbbá egy bossnisi képst a „Vrandnk váráét." Igen tetszetős kép Prenosxtl S. eredeti rajza, mely a fővárosi typíkus alakokat tárja elénk nagy bőséggel. — Az apró rovatok, mint irodalom, szinhác, seae, társulatok stb. nagy lel ki ismére less éggel és helyes, tapio-ta\'tal s váltoiatossággari sxerkeutvék, e rovatok kört rao k divat is, mely a legújabb divatmosgalmakról ad számot. E kitünó lap dofízetdei ára évenkínt 10 frl, félévre 6 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. Elöfisethetni Wilckens és Waidl kiadóknál.
Vegyes hirek.
27 én számlálták mag. A váróéban és négy
külső negyedében összesen 927,467 lélek
van (513,120 férfi, 414,347 oó.) 1869
óta a növekedés 29.04 perczent volt. Pé
tervárnak 21,051 háza vas, esek közül
10,829 íü- és 9309 fnépület.
— Érdikei vadáizaii ttatUMtika.
Rudolf trónörökös nemcsak sxanvedélyet,
de rendkívüli sxereactes vadási is. 1877.
január elsejétől kezdve 1881. de ez. 31-ig
a következő vadakat lőtte le a következő
számmenDyiaégben: 207 szarvsat, 179
Urvadat, 122 dámvadat, 10Ö őzet, 17
őzeoskét, 260 aergét, 2 virginai szarvast
17 moofloni, 388 vaddisznót, 3 ázsiai vad
disznót, 5775 mezei nyulat, 1 sivatagi
nyulat, 2123 tengeri nyulat, 1 morraotát,
2 medrét, 1 frkaet, 3 afrikai farkast, 9
sakált, 25 rókít, i sivatagi rókát, 3 hyé-
aát 1 párduezot, 1 biuzt, 1 vadmacskát,
1 borzot, I egyptomi petymeget, 2 nyea-
tat, 6 görényt, 3 menyétet, 25 kányát,
33 áast, 4 ubnt, 160 kisebb vadmadarat,
28 fajdtyukoi, 50 nyirfaljdot, 5 császár
madarat, 2585 foglyot, 2 verea foglyot,
12 koszáli tyúkot, lló fürjst, 4119 fá-
czánt, 2 tasikot, 2 dnrot, 7 fekete gólyát,
8 vádiadat.. 2 -pelikánt, 680 mocsári és
viiimadarat, l\'varangyos gyikoi és 867
különféle állatot. Qsszevéve mintegy
18,000 darabot, mely bői az 9t év lefor
gása alatt egy.napra átlag 10 durab esik.
— Maguktól járó órák. Vowryban
(Sváícz) még 1879 ík évi január 16 án
egy régi városi órás a polgármesteri hí
vataluál ogy "lep^caételt csomagot tett le,
melyben két esebóra utaltatott. E zseb
órák észszerű aierkezote as órák felhúzá
sát, mint régen túlhaladott álláspontot
tünteti föl. Néhány nap előtt * csomag
oa?y oéptomeg jelenlétében felbontatott s
midőn a külső burok lehullott, az órák
serény ketyegése hallatszott Az órák 21
hón&pnál tovább voltak becsomagolva.
— Bitka gyémánt. Londonban
Wright ur birtokába egy olyan gyűrű kö
rül t, mely századok előtt a bindosztáni
árulkodó kincstárába tartozóit, A gyűrű
— a mi a legnagyobb ritkaság — oty
gyémántot foglal körül, melyen véeetefc
vannak, míg pedig valósággal művésziek,
ugy hogy a munka okretetlenűl több
ét et vett igénybe. A véset valótUQŰleg persa
művésztől txármkzik s Össsefont hetükben
e két arab ásót tartalmassá: ,0 AlL\'
Ait hiszik, bogy a gyűrű Krisztus szüle
tése előtt miotegy 2000 évVei készült.
— FdakatMlott) «rr#í«s. Amerikai. hírlapok barzaaztő lynchelét hírét hossák Bell M- L. ezredes gazdag telepit vényei Hambourg kötelében, Looisíaaaállamban oly kegyetieaül bánt nejére!, hogy ez a kintások következtében meghalt A txe-rencaétlen aőbarátjais rokonai eltemették a Bzegény áldozalotj de halála annyira felisgatU a lakosokat, hogy egy dühfe aépcsoport alfogta Bell ezredest és nagy kínzások után felakasztota egy fára.
— Vár a Duna fenskín. Paksról
irják a .Tobam. Kösl.\'-nek: A rendkí
vül alacsony vízállás folytán a paksi ,im-
sóéi\' zátony déli részén majdnem egy
hold területű kolosszális építmény buk
kant ki a Danából. Ax öloyi vastag ta-
iak kívül faragott kövekből, belül égetett
agvag, rendkívüli etilárdságu, 1 láb azé
lec, 1 és fél láb hosszú téglákból, a közök
pedig asétzozhatian mész éa kavics önt-
véuyból állanak. Az iszapotái nem engedi
mélyebb kaiatás esaköaléto nélkül mag*
vizsgálni ax óriát mű alakját, beosztását
megbírálni rendeltetését. A téglákon sem
mi jegy nincs. A falak rendkívül mélyre
épitvéfc, mert déli végok né 1 10—12 öl
mély Örvéay zug, mi hogy a zátonyt nem
puextítja, egyedül a rengeteg kofalvéd
nek tulajdonítható. Kutatás bizonyára
rendkívüli eredményeket tárűa itt fel.
— A magyar eUaBvdaptttsn esim
alatt György Aladár igen érdekes felöl-
vazut tartott az iparos körbea. A tárgy
maga elég footoe, bogy reesletetebben ta-
mertessük GySrgy nagy tettséttel foga
dott előadását. A népszámlálási adatok
szerint a főváros lakottága — a katona
ságot ide nem számítva, 360,501 főre
megy. Ea*k Weül magjranuk rallotte

198,842. Budapest tehát tuloyomólag -magyar Táros, a fővárosban laké magyarok száma as összes Iskósság számának felét meghaladja* Mi &c oka mégis, hogy Budapest lakosságában a magyar\' elem tényleg háttérbe van szorítva ? s\'a németek, kik a lakosságnak V, részét sem képezik, a társadalomban uralkodó scerep«< visznek ? Ax eUi ok as, hogy a magyarok a németnyelvet tömegeién tan alják. A németfii tudó budapesti lakosok sxáma £51.075. S a tisBtviseló, kereskedő, hono-ratior csaknem mind tud németül & kész egy olyan ember kedvéért, a kí nem <ud mdgyarul, németül beszélni. Ma a statisztikai adatok alapján kimondhatjuk már, iogy Budapesten a társadalmi életben senki fiának nioos szüksége a németnyelv tudására, bogy magát megértesse. — Még mindig cagy anomália azonban, hogy a a (óváros 198.742magyarszÜlei&ülakoBA közül 123,363 németül is beszél. Sok né-melttl beszélő magyar létezése társadalmi betegség. íjpec Budapestnek kell tósgyö-kere* magyar várossá átalakulnia, mert a némeuég ma már Magyarországon sö kulturális, se polivikai téren nem szíré-pelhet. Legjobban bizonyítja ezt t budapesti oémot.elem degenerálódása. Á. főváros 69.777 tisztán nemeiül besséldpolgára közt alig akad egy-kettő, kinek neve ét működése csak valamennyire is Umeretsá, amt valamire való, az magyarrá lesz, mint ax egykori híres német bürgerdiaasstiák ifjabb nemzedéke. Iga*, bogy a főváros-nttk majd"Yi része ma is német, de a német szellemnek nincs szellemi k&flptmtja, nincs könyvirodalma, s£t a német zsurnalisztikában is tősgyökeres német író nem vesz részt. S hogy még es U anomüra, mutatja az, hogy az előkelőbb német lapok nuakatár&ai egyúttal magyar írók, kik örömmel üdvdslik a jövőt, midőn lap jókat magyarrá alakíthatják át.. A fóvá-roe saegmagyarosodása a nemzet életére nagy jeleatŐségu kérdés ■ most, midSo tudjuk, hogy a fővárosban a magyarság túlnyomó számban van, még inkább kötelességünk nem engedni a magyarnyelv jogait s oem dédelgetni a németet érdemé* tuL
Hasznos tudnivalók.
— A konkolynak ÍB. hasznát lehet
venni. A most terjedésneE indult konkoly -
választók álul a gazda nem ritkán egy
pár felönto konkoly, birtokába jat & akár
hányszor azt mint értéktelen tárgyat ki-
Qati. Pedig a mint egy német gazda saját
tapasztalata után beszéli, nagyon is meg
volt elégedve a konkoiy felhasználásának
eredményére!, ö ugyanis a konkolyt meg-
őrottette s azt a répás szecskára hintve adá
teheinek s exek nemcsak hogy jó erőben
voltak tőle, hanem több tejet is adut Se,
mint annakelőt te.
— lÁmtmadi por, melyből igen kel-
lemes isü hűsitó italt készíthetünk, olyan
helyen is ahol nem lehet uitromot kapsi;
ily módon kell készíteni: borkósav 50
gramm porcsokor 875 gramm, -r c«trom
olaj 50 csepp ; ez utóbbit jól el kell dör-
uölni e oznkorral s külöa eltenni jól be
dugaszolt üregben. Ezen porból egy kö-
tönséges pohár vixben 15 grammot, tehát
két jé kávétkanállal tűnünk a midőn
elolvadt Ülés szenet borkfearat kell
hozzá vegyíteni.
— A wrffHy károt hálása a pet
róleumra. Kedzw a E. taaár MicWgau-
b&n flgyelmestett, bogy tisztított potroh
úm a napfény beíolyáza ÜtM gyors*B
mecromlik. Ezáltal egy kitrány.zerti
uyag fejlődése eszközöl Ütik, mely a*
olajban feloldva marad éa ennek sáxg*
ssÜBsetett kölcsönöz. Üa üy olajba oae-
kély mennyMégü kéaaarat testűnk, egy
nehéz káírinytaertt csapadék szármaaiÍE.
Ulnden petróleum, mely sokáig volt a
napfénynek kitéve, rosszal ég; azért a
petróleum lámpák míg használaton kiv^l
vsának, setét helyen tartandó k. -,,--•.
Paplrsaeletek.
Gortha ft«T»Z«r Jafemann (ki.6bb Het-3«dorf aaesoart) tekiaté m«c IpMgeaiábM. ^ táncomn\'«U^g atáni eiio törtéit í miatin Pittvcs*o5 setn alndU ki majit tele tibikkai játszotta •uatpil.
.Mit mond ön x ttai I{>Big«mabo< ( — kírdí barátja OovthetSl.
.Ha «fé« iletir* Veimarba n«m Tolna ,Mr»5dt.tv." — válaartU Qo«the - .«««< kiáltanám ntána : die Jageroann !\' (n«-etál, die jire manl annyit tezi: el kell ker-
Hlopatock a ífrssiis iróji. egy napon elhatáro-ta, hory a ssászminiiiurt Bem»torf-ot «g íogja UtCfatni. Valóban meg is látogatta miniastert, aanak azonban dolgai lerén, *t slSsKobábait *o4t kénjtalea virakoxni.Sgj ka-tonatiazt huoali járatban — tárwloffifi ke«-dett a löltSvftL .Ön tehát Klopttock, a 5ÍM-•iás irója?" .Ifül" Tálassolt a k»H5. -De IatenemT— íőljtatá a tüzt - hisz »n ■ olyan értelmesen beníl!\'
A fiatal prókátor »anUlen paaas»kodo« ráu &cw#**aok, bogy már mily u-sBin ideje aióu j*gy*«° & aenyaaBoayával, i* aocT Már a btraangnak vig* ■ •■ UkodalOBOak még alac*.
— 8o& la botolj ax*rt bátyáal — dá az Scsca — UgaUbb kiuUl oithoo a astik itt.

HUBZONEGFTEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLŐN?

FEBBCÁB 44-6 i 882.
.«T.°lw"<SjsW. Árpa J.W-I-«0\' Z\'l" \'-S0-7-95 Kuko-1 S™ | í »&"\'.« ™°«- í ""* ^cl^S™ 11.20-11.70 B«. 9 - I 204 ;k>r ,i„t »™»i,|9.20 ^TPL 7.SO-7.8O. Zab 7.40-7.50. Kalo-. al2
Bn-a 11.70.—1230 31S -8^0. Zab 7.80—8 — ■
Eriobte«15k írkejWk C<.. .. kotlígtte.
Ojt munkálataikat »ett* bírálat a!a a«
bdemés elSljirotas . mindannyian \'j^JJ*
ÜL*KÓWt"ísí ellene, iik«lo«»ío uírílntra
iljttéaképea: .Níxleoíny 1 Tekintet™ erfo-
y «l, d.
■ n Iev5 kimuiala* or. Sok tartományokban
járalua lealeg
J »«ralat. .h.tek.
— üülltligo! félreértés. Ai iugíburgi
i- Uprtja elí ejj lintea aíjík* lomjiolí-
■ í aotíWto imidOfro, k?Br-


Kukorica 7.20—7.40.
BUDAPEST. BQU 12 96—13.15
Á 070 Zb 755
PiaezI árak.
EO
BUDAPEST. BQU 1 91 8.80—9.10 Árpa 7.50—7.70. Z*b 7-55-7-95. 30740
IViR.Bnra 11 20-1250 K^oricx, 7.30-7.40.
Bon 8 80—8.40. irjm 7. 7.60. Z»b 7.<0— KÖEHESD. Bni» 11.20-11.80. Rí
- 50 Kokorieia 6 30—6.50. S.SO—.8.60. Árpa T.20—7.60 Zab 7.31
\' pXPA Bn" 11-80—12.20. Eou 8.60 Kuaoricaa 7.-7.50
8-80 Árp. 7.40-7-60. Zab 7.25-7.60. Kn- i
roricxa 6 30—6 60. _„
menetrend.
BOHiCS.Bona 10.80—11.—Eoo 870
8.80. irpa •—•— ZA • Knko-■ T^Ónl
. US
5 10 regg*! 2 30 dálut II 1 4j>! 5 55 r.n.l
2 6 d£!nt. ijj.I
je. »onat) II 20 « 15
nC" VESZPRÉM. Bnsa 11.60—12.— Eosí Vonal jtám 8 60-9—. Arpa 8-1S-8.Í0. Z«» 7.60.-7.80 | J07 E„ik, u
Í.U)


301 r 1160
S15 Saprouba 8 40 dilot
205 Prlterhol Kotlorí, C>ikUn>;a < 55
203 , S47
201 ítjor.T) . 10 50 fiié
Srkasik Sí
210 Zákány folfil 5 27 rtrgel
216 1 41 dílb.
208 m w 11 1 éjjel
SU It\'id*.p«tr5l (rt-ffja* Tauíi) 4 15
203 (potUvünit) S 5 •Jélnt
<«! (rrorivoDU\'i 10 30 éjjel
302 BÍ..1.Í1 4 1
314 10 15
316 Soprvicbó! 12 &<!
204 1 20 délat
206 10 60 íjj»I
202 Prlg.rbot\'}.!( l(K7onron.t) S 37 raggel
Feltl&a uerkMitS: BATOSFI LAJOS.


legjobb Asztali-es üdito ital,
kitiab httástiBJik bizonyull Itíéiátjetnéí, géf« ^ bíjakaií, jyöt»r-ét h6lva| hurutul. EDECSEKaz eawíite* elö»gitéMrt>.
Matlooi Henrik,
45* li—4

-H. IRDETESEK.


Afrikai Mocca Prim* Gi_Jem»!a L«efin. Ceylou P
ha kellőleg felhasználtatik
IJJTT kiálthatok fel í
Ö_EO1 ÍIÍTCD legforróbb
a: öc Wlokelmayer-féie be]-tar]in oyokér essenczláji ét kODÖOíe
vésé
K»m ie\' ktitk-du r, már igoi lürfiű mntttkoíék alig t? 1.(5 J KöazÖaÖn lilenének ej & természet gyógyei-ejówJt önnél, mi
re Btcsbe ciegyök, l=üszínéteméi slóral ftíjeiera ki.
Aj ön Winkelnnyer ■ féle holtorjin gyokw esi
LUt» után parók-uraa.!, milyet küiol egy évijj 1 távoliihattam á* ISbb h*jam Tan , mint vilaha volt
Wenöt J. rcodígló!
in Seusiedl bei Laa &. d. Thijna, I
WinkelBiiYB.--féle bojtorján gyökér essencilájából 2 tígc
lyel hniioíkán, dscuirí. aon*k, XO eves vapyok, kevés n« p ala
egj -agy a népszaiált Ejcrtem. Eteo nton fejezem ki k^iiíin
Loran? M«gD2er jun- ic
K (Ki)
Ltgíarzúbh kasz3aetemet *i ün WlakBln-yer-féle boj tarjái
r eisencziájáért. mclynok 18 nap hwzniiat- utio, egy pom-
teljssakühoz-juték. Csoíilátramíttó omUtváiyát ajánlatom
eoki-ek. Berger J4z<Bf, Ritter v. Jí]g. in Wien.
00 kr
E*en, Tiiamint még sok 100 más kÖszBco éa elismerő i "*- tokát, melyeket eredetben Lirki mcgíekiothflt i il-mk. a Wlaksl mayer-féle "bojtorján gyökér esenc2linsk é» kenőcsnek tosv.bl di csérgcíését feleilegcisé tesxik, mert a jó önsi»fát dicsé -, Egy légdy Wickehnayer-Í«le gyökér e3*e-C_i
Arak: . - . - «=«$« &o kr.
olaj 40 kr.
Postai kíüdeményikél, Tagj- készpénzben, vagy után-Téttel 10 krral totjb a csomagolásért.
Központ, líülrJó-raktSr: Winkelmayer j. Bécs, VI. Gumpendorjerstrasse 159.
ZÍ£T-ábbí.c, MittoJbacber S. gyógy*r , Pozsonyban, Karor J aríamoí, FUcíjorí-orgawe 6. TomesTár, Jeroroii E. gyógya., olourír, Szety Miklós gjípysÉ.. Gyengjői, Meraiu Kerdina_id ógysz r Dobrecsen\' ec, Dr. Kotbich-pek v. Emü üj-6fj»*-, Te-errir, Tar«*y -Istrá-\' prógysz.,- Bpeftto Török J. gyónsz, és a legtöbb |fy63jtir*i:bxn -» perfom kereakodésekbon
Ci&k jura kéreUiak fel i ^erök , hogy s b&miiitjUok elke
rülése régen, mindig WInkeimaye.- valódi bojtorjác Krökúr kéaile-
kérni és arra figyelni, hogy mindea tégelyen WlnlteJmayer J.
Bécs, TL Guffipendorferstr&ssa 155. aég« legyen. -403 <—12. _
ccoo

SOK PÉNZT
ayük, Stilluiiit, kAvéhátak stb, hl tiTísiökaég poitacaomagbAE 9^, iont neu* njgjbani wbu
Mark. Mark.
8.50. Legjobb Varacnibo 3 —.
9 50. Finom Pcri-Santoi 10.—.
10 50- L<>EeslegjQa>b java U.bO.
Valódi ik pogtaat . teljes tÍB
.[aiigírt és fiiiird mértékért
Riek János, Altona
távt-íriíJa YiteJl tzéf.
560. 1831. bv. ttim.
Árverési airdetés.
Alulirt kiküldött végrehajtó a po!g. ik. rátu 403. §-a
érttlinébea cz-ítinel küzbirrii leaai: kegy a. oagy-kaBitani kir.jbiras.iii 7U35/81. sz. vdg^se „Ital Landler Adolf j-ílealcg n. kauiia^i Ukóa cll-u. Sz>ló_i GÁbnr é* nep geiaei lulcblc részére 125 frt köve-eléí végeit elreod^li biulégi\'éai vigrehHjíá* folytán biróiUg fn]U.foglnlt a 1271 frt 31 krra becsüli küíüüfélfi Brobabutorok, gaboca, azóna, íengeri és egyébbil álló ingóságok nyilvinoa árverés utján eSadandók, minek a heljssiuén, vagyis Nagy Kanicaio alperes lakiíín leendő eszkőslécére batáridőül 1882 ik évi február hó 11 ik rjapjáaak délelőtti 9 órája kiLüzöteU, melyhez e. Tenni Btio-dékozók: ezennel oly megjegyzéssel meghivatnak: hogy at érdeklőt\', ingóságok nmez árverésen a polg. t-i. rdft. 40G ^ „ setírint BEükség esfftáben becsáron a!al is eladatní fognak. Kelt Nagy-KaDÚsáD l8S2-ik évi január bó 22. nspján.
Fábián
464 1 — 1.
kiküldött bírósági végrehajtó.
Árverési hirdetményi kivonat.
Az alsó Undrai kir. jaráabiróság mint telekkŐDyvi hatóság [észéről közhírré té\'.elík, írogy Németh István pákái Ukóa végrehajt&tónak H»jJu latrán és D^y- fUci Ro-z-l:a pákát lakósok végrehajtást Btenvídík eílea 917 frt. tőkekövetelés éa járalákai iránti végrehajtási ügyében a zala-egerszegi kir. törrényseéknek ét az alsó lendvaí kir-jár~_birÓB-g területén levi Páka községben fekvó a pákái 14 ss. tkjkvben Á I. 1 2, 4. Bor. ssám alatt felvett Hajda István és neje K&cz Rozália mla)donit képt-u s az sdó Rtapján a tartotékokkal együtt 1472 frtra becsalt éa 1880. é\\\'i janaar 14-én megtartott birói irveréaca Hajda Istvia által 1800 frtért megvett iagatlacok 1300 frt kikiáítiei ár ban az 1882. évi február hó 22-ik napján déMÓtíi 10 órakor Pákán & köcségbiró házánál megtartandó nyilvánon árvemzésen a megállapított kikiáltási áron alul is eíadatoi fog. Árverezni szándékosok tartósnak az ingatlan bikiál\' tási árának 10 % vagyis ISO frt késipémben vigy _s 1881. LX t. c*. 42. §-ában jelzett irfoiyamm_l ■zimitott óvadékkép^s papírban s kiküldött kazéboz leteani. AIBÓ-Lendva 1881. évi deczember hó 31-ik napján. AB aUó lendzai kir. járásbíróság mint telekkönyvi httóaág.
Zábráczky Lajos
461 1—1- . kir. aljaráabiró.

Birtok eladás.
Alibánfai zalamegyei ^Szség hitíriban Szt-Iván zata-egerszegi -rtsati allomáshoi \'/, órinyi tírolsígn fekvá tagosi-tott birtoe — mely 4 hold belíóaég 140 hold jó minőség e »gye-nes fekréstt szántóföld 6 28 h. zalameiléki rétből áll a a behfeé-geniégIából épült lakhiz 6 elegendő gíidasagi épületek léteinek, évenkint 200 mérő gabonás jövedelmező malom joggal s mint egy 4 hold henyehegyi azólóbirtoklial egyitt Srtk áron eladó.
A t. ez. venni Tállalkozókaak at eladási feltételek ir&nt bővebb értesítést ád Mayer Jakab kereskedő ur Z.-Kgerszegeo.
460 2_a
HIRDETMÉNY. I
A Csáttoroyán székelő ,Mankőzi T»Jíart?k- .J^ pínztár" részvénytársnlsU f. évi márczim hó 4-éo |* dőlutioí 3 órakor i Csáktornyái városi tanácsterem- J£ ben elsó rendes évi hözgyülését tartja meg. melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnaJc.
NAPIREND;:
1. Igazgatósági jelentés.
2. FelOgyelö bizottüág jelent&e és a \'/, évi
számadisok fölötti határozat.
3. Határozat a tiszti jőTedelsm mikénti fel
osztása iránt.
i. Hét igazgatósági Ug és a felügyelő bizott-ség választása.
5. Esetleges indítványok.
6. A közgyűlési jegyzökönyvet hitelelesitő két
részvényesnek megválasztása.
A választási jog gyakorolhatása tekintetéből az alapszabályok 59. §-a értelmében a tiszteit részvényesek ezennel felkéretnek, miszerint részvényeiket a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg ti intézet pénztárinál délelőtti órákban letenni sziveskedjenekj
Csáktornyán 1S88. január 28.
482 í-i. Az igazgatóság.
Malom bérbeadá s a.
Zala-szt.-grótU határban leró kisgátd paUkmoJom f. ér február bó 19-én délután 2 órakor alulirt zárgondnok lakájánál nyilvános árverésen két évre, az az f. év április hí I-től kezdve 1884. április l-ig haszonbérbe kiadatik.
A bérbe venni szándékozók 10 százalékkal] bánatpéazt áz árverés kezdete előtt letenni kötelesek.
Kelt Zala-Szt.-Gróth 1882. évi január havában.
; MISNER DÁNIEL,
463 i—.5 - a malomnak gondnoka.OXOI

tpxpxoxo

éc

SSS2SSSS5SÍ

ÜUJ KIADVÁNY!!
Ép most került ki sajtó alul *fag a második tetemesen bővitett kiadás
i „RAJTA LEÁNYOK MULASSUNK"
mulattató kézikönyv magyar hölgyek számára, szerkesztette Wajdits József. Ezen 620 oldalra
terjedő, igen csinos keménykötésü könyvnek, ára színezett borítékban, csak 1 írt 80 kr. diszkö-
tésben 2 frt 80 kr. Postai rendelések azonnal szállíttatnak.

3- \' \' \'..

\'^-\'K\'iiSV i^í\',.,,-

nyoaatott i kjadó tulajiaaüa \'Wajdjta Jómí oromajtójáa.

^NAGY-MNIZ8&, 1882. február 5-én.
EJfitiitíll ár .
egén. éire fél évre oegywi írre
szárú 10 kr.
H hasábos petitsorban 7, 6 s minden torábbi aorérí 5 kr
NYÍLTTÉRIJÉN soronkíut 10 krért rétetaí-Ic tei Kincstári illetet minden egyeB \\:r XHi-Tt 30 kr. fizetendő.

il-llc

HnazonegyécGk évfolyam.
nyék a l anyagi részét illető, közlemények pedig a kiadóhoz bementre <
iatézendök: *
NAGY-KÁNIZSA
•" WltulesUz. /
Bénnentfttlen lei elek CJAÍ ismert munkatársaktól fogadtatunk el.
Kéziratok TÍsua nem küldetnek.

Np-0-Kanizsaváros helyhatóságának, ,nagy-kanizsai Önl\\ tűzoltó-egylet", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztára, a .zalamegyei ált&iáaos tanítótestület\' a ., nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kül választmánya" s több megyei és város
egyesület hivatalos értesítője.
UH cukim kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Adakozzunk Molnár Aladár emlékszobrAra!
A .Balaton-felvidéki néptanító egylet* mait éyi november hó 9-én tartott őszi rendes közgyűlésében fájdalmasan emlékezvén meg elhunyt tiszteletbeli tagjáról Molnár Aladárról, egyhangúlag elhatározta, hogy a boldogult nagy férfiúnál;, a hazai közönség által emelendő emlékszobrára a tanügy iránt érdeklődők ks rében gyűjtést rendez s e czélból az ország összes tanügyi lapja;nak szerkesztőit s tanító-egyleteket, tanfelügyelőket, képezüoi tanárokat s ta narnóket, az elemi-, felső nép- és polgári-iskolák tanítóit s tanítónőit adakozásra, illetőleg gyűjtésre fel-Egyletünk annyival is inkább kötelességének tartja ezen gyűjtést saját kebeléből meginditeni, mert a boldogult nagy férfiú egyletünknek 12 éven át tiszteletbeli tagja volt, az egylet székhelyén, Balaton-Füreden élt s működött leginkább, itt alkotván meg egyik legszebb müvét a balaton-fOredi „Szeretetbáz\'-at s végűi, mert utolsó kívánságához ké ■pest, földi maradványai a b. füredi sírkertben nyagosznak.
Az eszme egy síremlék felállítására, már az országos képviseleti tanitógyülés tagjai között meg lett pendítve, a boldogultnak koporsójár* küldSU koszorúra való gyűjtés alkalmival. Mi tehát tisztelt tauitótársak azt hiszszüic, hogy mindnyájuk óhajtását teljesítjük, midőn Molnár Aladár emlékének megörökítésére a gyűjtést Magyarország néptanítói között ■ megindítjuk.
Biztos értesülésünk szerint a balatonfüredi .Szeretetház" igazgatótanácsa is legközelebb országszerte gyűjtést fog rendezni a boldogultnak s. „Szeretetház, területén emelendő emlékszoborra, v«gy a szeretetházban létesítendő alapítványra, esetleg

mind a kettőre, a szerint, a mint a gyűjtés eredménye engedui fogja. Tisztelt tanitótársak!
Magyarország néptanítóinak becsületére fog válni, ha igazi barátjuknak s a tanügy lelkes bajnokának, boldogalt Molnár Aladárnak emlékét külső jelek által is megörökíteni iparkodnak. Nem csak a boldogult érdemeit s emlékét "tiszteljük az által, ha emelendő emlékszobrához, tehetségünk szerint mi is hozzájáre-lnnk, hanem tiszteletet s becsülést hozunk általa a néptanítói névre s a magyarországi néptanítók nagy testületére. Teljes tisztelettel kérjük tehát a tanügyi lapok szerkesztőit, a Unitő-egyleteket, tanfelügyelő s ké-pezdei tanár urakat s tanárnőket, elemi , felsí nép és polgári iskolai tanítókat s tanítónőket, szíveskedjenek ügyünket magukévá tenni s adományaikkal, illetőleg gyűjtésükkel e kegyeletes eszme megvalósítását lehetővé tenni.
Az adományokat, illetőleg a
gyűjtések e.-edményeit a gyűjtő ivek
kel együtt kérjük Sváb Lajos tanító
s egyleti pénztirnok úrhoz Balaton-
Füredre (posta helyben) legkésőbb
I882-ik évi deczember hó 31-ig be
küldeni. A begyült pénzeket a vesz
prémi takarékpénztárba helyezzük
el, s ha a tanügyi szaklapok szer
kesztői szívesek lesznek lapjaikban
tért nyitni, abban a lapban fogjuk
nyugtázni, a melynek vidékéről ér
keztek be, a gyűjtés befejezése után
pedig részletes kimutatást fogunk
közzétenni. \\
Teljes tisztelettel maradtunk, mint a .Balaton-felvidéki néptanító egylet\' megbízottjai
Balaton-Füreden, 1882. jan.ll. NAGY ÁSÓN,
KA\\OVICS GYÖRGY, !
bltottiigi Ug.
NÉMETH GESŐ,
bisottiá^-i tag.

PAP GUSZTÁV,
liiioU«ági tag.
SVÁB LAJOS,
li éiV
Katonabesz&l lásolashoz.
Az e lapok számiban közlöttek-ból a tisztelt olvasót a tieztí szállá- után forgalomba jövő pénzmeny-nyiségról értesítettem és mivel a katonaság után csak is íöredékét közöltem a pénzforgalomnak, most azonban, hogy az e téren városunk kebelében forgalomba jövó pénzmennyiség felől is tájékozva legyen, megkísértem a következőkben előadni:
Az évi illetmény a tiszti karnak rangfokozata után lévén megállapítva, első sorban tehát a tiszti karnál levő forgalmat tűntetem ki.
Egy ezredes évi illetménye 2700 frt. szolgája ntán pótléka 96 frt. két ló tartása 216 frt együtt 3012 frt.
Egy alezredes évi illetménye 2000 frt. tiszti szolga után 96 frt. 2 ló tartása 216 frt. együtt 2312 frt.
3 őrnagy évi illetménye 5040 frt. 3 tiszti szolga utia 288 frt. 6 ló tartás 1296 frt. együtt 6624 frt.
Egy százados évi illetménye 1200 frt. tiszti szolga 96 frt. 16 tartása ] 08 frt. együtt 1404 frt.
3 főhadnagy mint tiszti adju
táns évi illetmény 2160 frt. 3 ti&zti
szolga 288 frt. 3 ló tartási illetmény
324 frt. együtt 2772 frt.
9 L osztályú százados és orvos 10800 frt. S tiszti szolga illetmé nye 864 frt. együtt 11664 frt.
3 II. osztálya százados 2820
frt. három tiszti szolga 288 \' forint
együtt 3108 frt.
13 főhadnagy 9360 frt. 13 tiszti szolga 1248frt.együtt 10608 frt.
1T hadnagy 10200 frt. 17 tiszti azo!g» 1632 fruegyütt 11382frt.
en 53336 frt.
szállísbér és bntor ntán 21832 frt.
együtt 75168 frt

Sorhadnil 18 őrmester i 17
frt. havi pótlékkal 8143frt90kr.
6órmesterpótléknélküll301 , 60 ,
3 tiszth. pótlékkal 1Ó21 „ 65 ,
6 szakaszvezetó ha VT* ""**■
pótlékkal 1926 , 80 ,
26 szakaszvezető pót
lék nélkül 3985 , 80 ,
2 káplár havi pótlék
kal 498 , 10 ,
36 káplár havi pótlék
nélkül 4861 , 80 ,
325 közember 33215 , — .
54354 frt 65 kr. A honvédségi legénységnél: 2 tiszthelyettes 8 frt.
havi pótlékkal 655 frt 80 kr.
4 őrmester havi 40,fttal 1820 , — ,
6 őrmester 2036 , 70 ,
8 szakaszvezető 2073 , 20 ,
12 tizedes 2934 , 60 ,
4 órvezetá 892 , 60 ,
44 kőzhouvéd 4031 , 80 ,
14543 frt 90 kr.
Tekintettel az iránt, mikép N.Kanizsa városban a cs. k. főherczeg Ernő 48. szimu gyalogezredének tartalék parancsnoksága a hadkiegészítő parancsnoksággal van elhelyezve, mi-bői folyólag a tartalékosoknak évenkénti fegyver gyakorlata is Kanizsán foganatosituük, mely évenként közép számítás szerint 1500 ember nyer gyakorlati kiképzést, regyűk art, hogy ezek csak 14 napra hivatnak be s vegyük, hogy mindezek csak kfciitézek és mint ilyeneket számítva ezek 14 napi zsoldja és eltartása fejében forgalomba hoznak 5880 frt. Összegezve pedig a sorhad és honvédség állománya után éven át for-gaiomba jó:
1) A tiszti szállítmány \'czimeo 75168 frt. 2) Sorhadi legénység által 54954 frt 65 kr. 3) Honvédségi legénység által 14543 frt 90 kr. 4) Tartalékosok gyakorlata folytán 5880 frt Összesen 150,546 frt 55 krajezár.

Mely kitüntetett summa Kanizsa város területén jővén forgabmba, bárha ezen összeg közvetve tétetik Myóvá, mindamellett az itteni fogyasztás előzményére szolgilván,mint ilyen összeg a termelő közönséghez szivárog vissza, innét van az, hogy Kanizsa vidéke, melynek piaczárói láttatik el a katonaság,, adójának törlesztését könnyebben eszközölni képes, mint egy oly vidék, melynek kötelében az ily tetemes pénzforgalom, nem eszközöltetik, és mivel vsn-nak olyanok, kik azt illitják, hogy a katonaság csak is terhére van a városnak, azok az iiUlam tett közlésből az ellenkezőről győződhetnek s kell. hogy belássák, mikép a katonaság által forgalomba jüvó 150546 frt 55 kr. oly összeg, mely feltétlenül Kanizsa városában jön forgalomba, mert ezen összegből egyesek vajmi keveset takarítanak Iheg, de feltéve, hogy takaritnak meg akkor is azon összeg, mely egyeseknek szüleik s rokonaiktól hozzájok mint segély küldetik jóval felülmúlja a netán megtakarított összeget. KOVÁTS JÁNOS.
— A közbiztonság lehetőleg helyreállítása, czéljából a belügyminiszter a kővetkező körrendeletet bocsátotta ki az összes tfirvényhatősá gokhoz:
.Ujabb időben s. közbiztonság az ország több helyén nagyobb mérvben megingattatott ngyannyira, hogy a törvényes rend és biztonság helyreállítására rendkívüli intézkedések foganatosítása vált szükségessé. A közbiztonság e megzavarásának főoka az, hogy a községek részérói saját íarületökön a helyi rendőri felügyelet elhanyagoltatik és nem a kellő erélylyel teljesittetik. A közbiztonság érdekéből elatasithatlanul szükséges lévén, bogy első sorban magok az egyes kőztégek saját .hatáskörükben tegyenek meg minden, a közbizton-TARCZA.
Áron zsidó leánya.
GyanyBrí ttíp rirágoi i8]d mezSbe Hol a stir olt idei kéjtel telik •!; — Találkozott Aroa ttidé leánya i-Aczitat, az ör»g bíró fián\'. —
Találkozinak ép Tirigritiruip, Egy síép lijet öreg hársfija alatt; — Seuelea ált tiep Jokin* uivibe, — Sirü Laciinak 6 rolt tzemeféaje. — —
.Bon-bon jó Je(tinim ily ké*S?.. . . BekOJtBa • «iomb»t — félj6 a fény 15 CnÜlAf u juarkák égwn ; — Jebova Akarata, begy ssu&jék meg a munkai"
Egy p«rcrre cuk 6étt »pfja bocsiti el, Á. TÖI^JWH egy T*4OO riisii fcoiok fel, Salló Tiric hftlriaT febér ler«U,
) el holnap A kebelemen. -
Le-le liet 1 rölgybe t%éy Jekioft 8i(U kebelére lehull b*i>fátyolt ; — ÉjÍQrl* Sc5*i fctoc vér r<ÍM* tflzve, Melyet Lidi aóott neki u e*te
Scomon! f&srSl hnlI<S rérgi ltril Vaxaxkxion L*cii ksUpji axéleo; — Baa dal k«l » uegiaj legtuj kjakin; Szeretu>« még isÍTuereJmeia Jekiaim?
SwreU ngj, mint eriílig- a g Ffltál4osod-«, — hx kell « riUfot? . . . Lfad 1 ciillig alihall a fenje* égtől, Hof7 »l«Utet«w riricot a földön. —
B»ép Jakim meg-meg iU is ugj hallja, Mii dalol u S kedrei jé Lázija .... H«fiII — 4fj bent 3 haB{ SOKJA I ne toribb . De tiive TÜa»o|jft ,U)TÍbb — wvibb . . .
; !m vi.i ,
pat oea etafom m«( iohaMl d ipám a, atio*d neg lsiűod - . -BlktmAott atUsb* -kli Tiráfeí —

Éáw apám bociitsad meg te nékem, Hogy ie Bit6 Laczic nagyon tcerettem Lásd — harisát it ic«reü a tanárat Pedig ax elhal ennek csókja alatt. —
Jetetek Áron ziidó~n*k asemei, Örwehiisáaoak kiadott kecel — Atkoua u a(g apa ntme fényét. Aa3 öl a*g . . ktéé h
^tkoiom ozQleté«ea óráját .... Ah ... íierefem mí^-, _ . lűtayomat.. Jekmát, Álraodtam éa?\'.. . toponó .. axeme fáayp... Hem . . nem . . . «. kék itemen . . . ran
míg •xenérem.-
Uért átkötöd örPg Aroc iiinyod? ! . . Eljegyeték ít mir rég is angyalok: — . . EÜikorol éáot apim engemet! 7 . . . Ha — ha 1 ... hisi ez átok air teljei-dett
.Hízd nincs TÍrig . . . megtSrt a kék ibolyn .. . De v«n ... de van — keblem halál virága — — Atkoji! ugy . . agy ... «U érdemli leányod" így íuiog . . . éa axive Löl\'bé nen dobog. —
Imádkoxik ArűG MÍdó at órüit. , . . Jegei tsemei aem látják a b*tat; — &*i teles ajkai folyton stuogják: Laatd nem ölel. .. inkább megöl apid ! ..
Ken öleli Bírd LACIJ Jekínit, De Cl»li az 6 ri«*is fSfáját 1 . . . . ölelgeti napbuuxat . , . reggel, Mfe — 8%*giaj Laoxi bir mar a fsídbe lenne. —
KOEPÁDI BÉLA.
Se Iy mészét
Selymér-teajésztös.
Selymérnek aerexsűk ast a mogbe* csülbetlen hasznos rova/f, mely a seijsm-lftt termeli. AZOD tant, molv a selymér laüjé$»\\éaii taoiija, ■eljmáexűUsonak Bdjuk.
Sdymér yao többfála;
1. IrageW u epexfaaol;m«>«(Boa.-
bix raori*)

2. A tölgyfa seljméra (Bomb.
Qaerci. Yama Maii,)
3. A bálvioyfa seljmóre (Bomb.
Ailanlhi Ciothta,;
í. Bodzafa selymére (Bomb. S*ra-baci.)-
5. Vannak \' még többféle fikni.it
•oljmérei, mint a UiraűCífa selymére, a
barna cbinai Atlaes(Bombix PerByi)stb.
6. Legújabban aí Atlacas Cocropia,
amerikai seljmór mot föl, meij többféle
f»level«l megeméest
Miutio mi & logfioomabb selyem mán törekszünk, különös figyelmünk tárgyát képeci az epería selymére.
As eperfa selymére Chínából és Ja-pinból azirmasik, bol az eperf&Jcooa SZA badbao tenjóetik. Earopibia azerzeteaek csempészték be lyukas botjaikban. Föld réflt&nkön teljeeen meg nem hoooaítbaUi, meri 16 — 18 R. fok meleget kivan foly-lonosan! mioek íulytáa idönkíűt Chiná-hól és Japánból frisa pelékel (tojás, bogármag) kell hozatni, legutolsó1 ily aemü asallitmány 1867-ben jött h*i4ukba. Az a csiszixi hölgy, ki elószöi ássíelte a scíymér hassaosaágát, Silling ct&stiraé volt, halála után haliul & eseilemek kosé soroit*tott.
Mi útin u eperfa selymére ti eperfalevéllel táplálkozik, «ddig a petéket nam kell kikeleszteni, mig u eperfa ki aora leveloduk.
Solyemhernyít, (ha ttitt* belylysl reodeikssüjik, bárhol lehet-, tei feltéve, hogy a megélhetésre 16—18 fok meleggel reodelkexüak.
A selymér-peték kikeltetése.
Midán ai eperfa nemei kihajtottak A levóík* legalább egy krajcsárnji
i I 4tfk lbb

(10—13 foknyi) ireyéko* helyre teau&k, a selymérek 8 —10 nap múlva a petákból kibújnak.
Ekkor hálót bontunk a selymérek fölé, melyre dohányvágáva! laakára Tag-dalt operfaloTelot hintünk, melyekkel együtt a kikelt selymetek a ióczára te-hettk.
Ha első nap kevés kelt ki, axokat eldobjuk, vagy gyermekeknek tanulmányozás végett elajándékozzuk. A második uapon már tömegesen keinek, eteket megtartják ós képesik BZ első osztályt. Harmadik Lapon kikeltek a második OBI-tilyt e a negyedik napi kelés a harmadik osztályt képezi. A maradékot elvethetjük. A selymérek életszaka.
A selymérek élete 5 szakaszra oszlik.
1) Öt nap malva a fejőket fenntart
ják, nem Matoeb, retkötnek (bAm!-n£.k.)
Es az efsÓ életaz&k,
2) éleUsak tart 4 oapig,
3) óietssak tari 5 napig,
4) éleUiak Urt 6 napig,
5) életsxak tart 8 — 9 napig.
Himiis (vedléa, vagy bőrcaerélé.)
alkalmival nyugalomra van isükaégők, cem kell okét háborgatni.
A solymárok táplálása.
1-rf életscak.
Ai eisó éa miíodik uapoa kétuer adunk enni a MIJmérőknek, a 3. é* -4-ík sápon haromssor. As &-Ík napon clalasx-Dak, ha a helyís«g 16-18 fok meleg. As alv6k&t ne háborgaMak, ai élökaek vágót; «peri«Tal«t adunk. A 6-ík ee 7-ik napon mind f&tébrMaek, ekkor ot*tni kell napjában I^NM.

2-ik áletaiak.
A második éle tsukb ao etet Ho k
rio\'gjsier napjában. ÜrüUkiak naponta
ol tivoli itatnak.
Sik eMettuk.
A harmadik iletaaakban ötasr adunk enni, tisztogatjuk mimdon mi-sodnap.
4 ik életasak.
Eleinte oégyster öUsöretetjak 6ket, mig a kisebb oastályt minden oacUlybac löbbazor Útjuk el levéllel, hogy utánuk növekedhessenek. Orttilyoiuak, tisito-gatonk.
5 ik élotuak.
B tájt már ax idó feiiceJjgtUt, rl-gyaaai kell, hogy a légmeraék ah«4ytaeg-ben 16—18 R- fokot felül ne haladja. Elég frisa ét üd« legyeo; az amot minden nap tiastitaat *sQks«g«e. E koracak-bao mi&den oastalyt egyeaí<W OplAljak annyit adván nekik, amecnyit fléi
Agabósa*.
Az ötödik életasak berégettével ai étvágy megartnik., a rovarok nyugtala-aok letsaek, báró boiyot kereaaek, hol nyugodtan befonbasaák magukat. Stiaök ráiuwiak, átlátások kudeoek IODBÍ; ekkor gályákat heiyssttok M állvinyok ló-oaaira, melyekre fölmásznak ém b*fo«jit taagnkat. Jó a osólra a hasi »epro vagy repezekóró, vagy birmeJy galyai iff.
A g alatti idŐbw\'a heíyiaége*.
homályoMi kell tenni, legronat aélktü sselidstetni i t bulláktól megtiastíUaí. A gubók tisednapra ieasadbetdk.
A gubók oastalyosaaa. ló oMtály a lagmagsaabbra kötött ik k*bbk tóbbU*

HUSZONEGYEDIK
sag megvédésére sz&kséges, intézkedéseket: fSlhivom tehit a törvény-hatÓBigot, hogy e részben sz összei községeket, melyek hatósága alá tartoznak, megfelelően utasítsa s szigora fölügyeletei gyakoroljon arra, hogy a közbiztonság helyreállítására hatályos megvédésére a hatóaágol által elrendelt minden lehető intéi kedések megtétessenek s pontosan foganatosíttassanak.
- A behajthattonság czimé
leírandó, földadó ügyében a pénzügy miniszter 82530. sz. alatt körrende letet tesz közié, melyből a köveik zóket emeljük li:
Az 1879. évi márczius i 2S-án 15.390. sz. alatt kelt körre: delet értelmében a megyei és varos közigazg. bizottságok azon batároza tai, melyek föld- és házadónak be hajthatlanság czimén való törlésén vonatkoznak, a pénzügj-mioisiterh kivétel nélkül bemntatsndók. B re delet folytán tett felterjesztésekből meggyőződés szereztetett arról, hogy a közigazg-. bizottságok az 1876. XT. tcz. 60 »a értelmében a saját hatáskörökben leírandó föid-házadónak törlése körttl törvény- és szabályszerűen járnak el. Az erre vonatkozó egyes határozatoknak bemutatása tehát 1882. évi január első napjától kezdve csak azon ösz-szegekre nézve tartalik fenn, melyek a 100 frtot meghaladják. A pénz-figyminiszter most ismételve figyelmezteti a kir. adófelügyelőket, a megyei éa városi közigazg. bizottságokat, hogy a föld- és házadó, tekintettel az 1876. XV. tcz. 71. §-ára behajthatlanság czimén csak oly esetben írható le, midőn a birói végrehajtás utján eladott ingatlan vételárából az árfelosztási birói végzés szerint az adótartozás ki nem kerül s a hátralékos teljes vagyon-talaasága és az, hogy a behajtás körül mulasztás senkit sem terhel, minden kétséget kizárólag meg van állapítva. A behajthatlanság esetét a fentebbiekben igazoló bizonyítékok, ugy a leírási javaslat megtétele előtt, mint a közigazgatási bizottság tdr gyalása alkalmával, a legszorosabb bírálat alá veendők s a leírás csak akkor rendelendő el, ha az arra meg • kivántató feltételeknek elég van téve. — Egyebeknek a régibb körrende let jövőre is érvényben marad.
— A községi elöljárók terhére előirt adóvégrehajtási költségtéritalány eddig kivételesen és csak abban az esetben engedtetett el, ha és a mennyiben az állami adóvégrehajtók álul az 1876. évi XV. tcz. 36. §-i alapján felszámított és részletesen kimutatott adóbehajtási illetékek az il!etéke3 ra. kir. adóhivatalnál befizettettek. Számos esetben
ExekbSl lehet magnak hagyni, himet és nfotéoyt egyaránt.
A btmnek gabója karcsúbb, raig p 1 tojóé vastagabb.
•>.. oit a^evésbé kemények.
ö. O6I(. a be Bem végzettek. A gubok megfojtana.
Az eladásra szint gubfikat, .mielőti a pillék abból kibuJDának, inakba kel rakni s a zsákot kenyérsütés után deszkára a Stemencaébe teft&í a addig beDQ hagyni, míg a gubokban levő bábokélel ielenné leezoek és. megszáradnak. Ily ál lapotban ládákba saillithatók. Lá4ákbi azért kell tenni, bogy be ne szaporodjanak a gobok, mert a borpadlak nem oly kéretettek.
Magnyerés.-
A magnak b&gyott gubókuak fele lBgyeo karoao, iele potrohósabb. A befő-nas atin 16—17 nap mnlva a gnbóból him <a tojd pillék bújnak ki, elaő dolguk • páro«od»>, (mi 6 óráig larloas) minek végeztével a kfelÍEtf petézni teád, előbb barna nedvet bocsijiki msgáWl. A. tojó (peusaJt) függéiyeeeu ogj kell helreni hogy a pspirt vagy viszont, melyre petézik, et ne piaikolja.
Petézni csak az egészségeseket kei engedni, , betegeinket, kifejletleneket el pnsitiuni. A tojókat 36 óránál nem ke1 tovább pMézieini.
A selymérpaték gondozása.
A pttéket Világos helyen kel! tar:
Uni, míg violaszmllvé nem villák, akkp
, Mirai, ts-ÜU, hidegebb telyre elter-;

kir
tapasztaltatott azonbsn, hogy a ... adófelügyelJk az iUetó községi elól járok kérelmére a téritmények f* lését a közigazg. bizottság utján kor is javaslatba hozták, midőn mondott eset nem forog fenn. A jövőben követendő eljárásra ~3zve a pémügyminiszter elrendelte, hogy 1882. évi január elsejétől kezdv a községi elöljáróknak a terhSkr rótt adóvégrehajtási költségtéritmény elengedése iránt * kir, adófelügyeló-höz benyújtott folyamodványa csak abban az esetben terjeszthető fel pártoló javaslattal a minisztériumhoz, ha as 1876. évi XV. tcz. 56. § alapján felszámított adóbehajtási illetékek teljesen be vannak\'fizetve, vag) azoknak a megfelelő adótételekké! együtt való behajthatiansága igazodván. Ezzel ellenkező esetben a ké. vények feltétlenül vtsszauUsitandók. Az" adófelügyelőnek e visszautasító víg/őse ellen benyújtott felebbezés kérvény nem vonható ugyan el a közig, bizottság tárgyalása alól, a bizottság azonban köteles az ilyeu felfolyamodványt hasonlóképen visszautasítani.
— Az alsó-ausztriai ügyvédi
kamara. Az alsó-ausztriai ügyvédi
kamara évi jelentéséből a következő
érdekes részleteket veszszük ki: A
mnlt évben a kamara több ízben
adolf be bejelentést az igazságügy-
minisztériumhoz a bécsi törvényszék
és a védő ügyvédek között felmerült
sonflictus miatt. Ez összekoezczaná
sok, ngy az ügyvédi kar soraiban,
mint azon kivül nagy feltűnést kel
tettek. A zugirászok ellen szinte
emelt a kamara .panaszt. Két eset
ben e zugirkodók elitéltettek; egy
esetben azonban a panaszttevő\' ügy
véd ítéltetett el becsületsértés miatt.
\'gyancsak a kamara leghatározottabban ellene szegült egy magyar jogi és magánügyi ügynökség felál-itása ellen. A karcara tagjai közül lármát törültek ki fegyelmi vétség Jatt, 227 ügyvéd ellen nyujtatott be panasz — azonban csak 7 esetben érezte magát a kamara választmányi indíttatva az ügyvédek eljárás* fölött ijnáiatát kifejezni. Érdekes, hogy a :nmara arra & kérdésre, hogy a tőzsde •eodes látogatása megegyezik-e a be-Külettelés tisztességgel? határozot-in nemmel válaszolt.
— U] tanszék az egyetemen.
A hivatalos lapban olvassuk, hogy a király a budapesti tudományos egyetemen ujon fölállított öslénytani(palaeon-tologia) tanszékre Hantken Miksát, a magyar földtani intézet igazgatóját, akadémiai rendes tagot\' és egyetemi magántanárt nevezte ki nyilvános ren-des tanárrá.
tavaszig. A petélíet vagy a vásznon ehet hagyni, vagy vizbe mártván, gyen géden levakarni s agy ritka szövettt^aca kóba> eltenni.
A gulxszók értékeaitése. A gubókat a in. kir.selyemtenyész it\\ felugjelGséBek illő árért beváltják, m.inek folytán ö hozzájuk kell fordulni, Szegazárdra, Kaasára vagy Fejér-Temp-íomra. Egy maroknyi mustrát beküldvén a gubákból, szoknak árat is forduló poa-tával tudatják.
Imádott leányka.
Mikor még szerettél, Kéj rolt látnám téged; De moit, bogv búilen vsg7, Bioatot ssór kepeó", LnádoU leányka 1
Mikor míg szerettei, Boldogság>oít hangod; Dt moit, bogT btlüen vagy, Saand poklot -alkot, Imádott leányka!
Mikor njíg szerettel, Ör&k létre vánrUm; De mosí, hogy hítlen vagy, Sirba vonszol TágyAin, Imádott lciirrka.
ViBOST MIHÁLY.

ZALAIKÖZLÖKT
- U) ejy forintosok A közfe pénzügyminisztériumban az uj egy forintos államjegjek kibocsátása iránt az előkészületek már annyira elóba-laduk, hogy a fóbb kérdések már meg vannak állapítva. Az uj egy forintosok csaknem ugyanolyan nagyok lesznek, mint a jelenlegiek, mindkét oldaluk tele lesz nyomtatra és a fejedelem arczképével ellátva. Maga a kibocsátás a nyár derekán történend; ezt fogja az ötven forintosok kibocsátása követni.
Az alsó Ieudvai takarékpénztár köréből.
Az alaó-Iendvai takarékpénztár itsletfor galn.i kimutaiisa 1.620.315 frt 59 krt. vesíteség é« nyereménj-szimláj 38623 frt 63 krt, roérlegstámlája pedig
361.475 frt 34 krt tüntet elo. Meghívás.
Az alsó lendvai takarékpénztár rendes évi közgyűlését f. 1882. évi márezius hó ló ik naóján cóleiö\'ti órákban Alsó* Leodván a polgáriolvasó-egyesület nagytermében tartandja, melyre a t. ez. rész-rénvesek oz aUpsz»bálvuk 50. §-a értel-roéb n ezennel tisztelete! megb^vatnak. A közgyűlés napirendjét képező tárpvak a következők :
1) Aí 1881-ifc év ttzlel eredményé
ről előterjesztendő igazgatósági jelentés.
2) Az ugyanazon évi zárszámadás
tekintoleg a mérleg felülvizsgálata s az1
azerint elért jőved-Iomnek az igazgató
sági és idügyeló-bizottsiei jelentés alap
jáxt miként esaközlendó felosztása.
3) Az igazgatóság s a felügyelő-bi-
cotlság részére 1881-ik évről adandó lég
Irges falmentvény.
4) Az igazgatósági óssz*^ 10 tagnak
3 teliifyeló-btzottsiiri 3 \'reoQes és 2 pát-
jgnak három évre alapaeabályszerüleg
leendó megváUuztása.
ő) Az ezek részire 1882 ik évre az lapszabályok 60. §. h. pontja értelmében leguabandó fix-fisetése.
6) As intézeti pénstárnok ar ressé-
rúl fizetésének s a könyvvezető ur eddigi
lakbérének javítása tárgyában benyajlott
kérelem föliKt hozandó határozat.
7) Az intézet javára eseti g Bzüksé
\'esnek mutatkozandó házéphéshez vagy
negszerzéghez az igazgatóságnak adandó
legbatalmazás.
8) A közgyűlési jejyi.ikönvv hi-v
isilésére kiküldxndó 2 résiréoj-es meg-
9) Esetleges indítványok megléteié.
Keh Alsó-Leodván. MI igazgatóág-iák 1882-ik évi jan. 12-ik napján tartott [léséből.
ZARJECZKY VIKCZE ». k.
vezér igazgató LENDVAY MATYAS s. k.
igazgatósáéi tag. .
TASZ PEEENCZ s. k könyvvesolo s j«gyzű.
Jelenlése
alulirt felügyelő-bizottságiak, az alsó-lendval takarékpénztár\'részvénytársaságnak 1882. Hl marra hó ló. napján megtartandó közgyűléséhez,
As áltálnak s az intézeti igazgalo-Ag áital 1881-ik é>i decz. bó 3l-ik napján megejtett részletes Uhározás alkalmával tajáil tényleges, vagyoni a Jerbel. az iíitézet fő- és mellékk\'ioyvűivel it mai tápon tüzetesen összehasonlítván s az ösz zes számadási könyveket behatóing meg -izsgálvin, az 1881. évi zárszámadást s i mérleget eszerint kifogástalannak s B. legkisebb részletig tökéletesen helyesnek találtuk: miért ÍB a mérlegben az alap és tartalék toké utáni kamatokkal együtl kitüntetett 12814 frt 22 krnyijövedelem nek as igazgatóság réizérol indokolva ja. vasolt következő felosztása ellen nemcsak fogast nem teszünk, de sál azt az in\'-é-zet s a t. ez. részvényesek jót felfogott érdekében is a t. közgy ülésnek elfögadáara ajániani kSteleaségQnknek ismeriuk.
Az eszerint általunk is melegen pártolt igazgatósági indítványhoz képest az 1881- évben elért eme tiszta jövede lemből a közgyűlést követő oapon kiSze-tendő s fordítandó lenne :
1) Mint osztalék részvényeukint 14
frt és így 400 darab részvény szelvény
beváltásira összesen 5600 frt.
2) Az ez idő szerint 15.000 frtbói
álló tartalék lökének 20.100 frlra szűk-
ségképen kívánatos emelése s kiegésziué
sere fordiUudó lenne 5100 frt, melyn«k
bizton remélt helybenhagyaaaesetében az
igv kiegészített tartalék tokébői az alap
szabilyok 94. §-a értelmében 10.000 fr
as alaptőkéhez csatolandó lérén; less
eszerint alaptőke 30.000 frt a tartalék
tőke \',0.100 frt •
3) Kétes s per alatt létező köreteié
sok biztosításira előírandó lesne 500 frt
4) As igazgatóság, felügyelő bízóit-
sig, a tiaztek a s* asolga jutalmazásira
1264frt32tr. "
4) Végre jólékooy kozczélokr. 350 irt.
Eme hivatalos jelectésüskst at i téz«t erdekébto s a t dl. réasvényesst

igy a közgyűlés becses figyelmébe ajánlvi maradtunk teljes tiaxt lettel
Alsó-Lendviii, 18^-ikévi j.n. 10.
Az alaó lendvai takarékpénztár felügyelő bizottsága:
CSUK1CS ADOLF s. k.
felügy, biz- elnök.
BELLOSITS JANOá m..k.
feluxy. biz. tag.
KAQY JÓZSEF s k.
M&gy. bit. Ug.
Az 1884ang.ll, 12., IS., H. és 15-én
Zala-Egerszegen tartandó tűzoltó- és mentószerek, vlz- és távirdavezetéki készítmények kiiHltásSnak subilyzata.
1. § E kiillitisban való részvételre
ezúttal minden e szakmába, vágó készít
mények előállításával foglalkozó iparost
és gyárost hiíjuk föl.
2. §. A kiállítandó tárgyak a szük
séghez képest as időjárás káros bebataaa
ellea fognak megfelelóleg oUalmastatni
3. §. Yalamennyi tirgj- as illető
kiállítónak kívánsága szerint és annak
költségére a kitett oladisi ár erejéig biz
tositható. — Ezenkívül a kiállítási pénz
tár keaességet vállal minden megrongált
vagy ulraaztelt tárgy iráut, s kitelt árak
erejéig, a kiáLliiási helyÍBegbe történt ál-
adáslól keidre az illoij tulajdonosnak való
viMZaszolgáhatigig. — Hnlározotlan ki
telt árak nélkül beérkezett tárgyak irinl
ilynemü felelősséget eLnBm,villalba.taak.
4. §. Szabóságában áll a kiálliuS-
nak a kitelt irakbűz mé£ <*gyéb j"gyxe-
lek^t vagy üzleti ajánlatokat ia csatolni.
5. g. A kiállítás larlsma alatt kíál-
itotl tárgyaknak- helvb«n történt elárosi
lasa atin az illeti kiülitó 3 százalékot. Urlozik a kiillitAsi péaktirba fizetni; helydijt azonban nem tizet.
6. § A. kiállitis 1882-ik aaguutas
hó 11-iMi délelőtt njittstikmeg s augnsa
lus 15 én délelőtt fejeztetik\' b«.
7. §. A kiállitók.vagr azoknak meg
bizutijai szabad beíépti joggal birnak:
8. § Tekintse, hogy a kiállító bi-
:ottmány a kiállítás alkalmával iállilolt
lárgyak jttgyzékét — melyhez egy .ÜÍ-
leti Érteaitö" caatoltatni fog — kiadni
szándékosik: szükséges, hogj ar illető
kiállítók miod*& jegyzetel, üzle;i ajinla-
lol stb, melyet HE emiilett aÉrtes lobo*,
P-lvétetni kívánnak, ideje korán oevez-
■««(
tyDemÖ hirdtsttnánjek^rt aránjla-goa nj-omUtiíi dij tiietaodí.
9. § .ÜiAlliuílc, kik érdfmdi|r»
igény: turUoisk, rinkényt bcitttígyeroek
abba, miarerim «i álu\'uk kÍÁHitott tár
& birüó bitott&ig iH*\\ kijelölt prú íU-kuek — «ajit kárukra é* veszélyükre — itivetleMcuek; jofijukbin áll ván a. prób*tételeket eztmé^e*an vesatDi *%y megbisotlji.it altul. rntetleLQ.. A jegr-jlöndő próbatóteleknek aziikiivki\'ott rBi<öBe. vnÍB.mÍDt »s ertdménjTB vo-alkotó jelentéaUlol iránt kerxtisatiget tjujiunk.
10. §. E kiállításra vooHikozo beje.
sutések a mellékelt két bejr-!enté»i iv
zeriut: .* m*gy*r, tűzoltók VI. oraingoi
öípjiiícse Lozpuoti biiottajigahoi Zila
•^prazegen" c iroieudök.
11 §. A bejeíentett tárgyak clfo-;fldáBA iráni a* e végat sUltalt kiálliuUÍ bizottság határos: elfogadás esetében a* :*.\'. BJUlott baj»i
ii ív egyík p:idinya AS illetS kíállitó-ik vUazak&ldtiLik a a7.&k*ógü» azAliilóle-
velek hossáotatoláa* mcllelL
12. § A bejelftBtéaek elfogadiBira
kitüiOtt határidő 1882. jaa. 1-éig lart.
ké\' példányba öierkeMlendó taáiliuiUvél kíséretében .a m«gy»r tusoltok VI. omi> god kőzgyQléiéaek kiálüiási bizottaágáboz Z*l»-EgerazegöD* csíraesve, legfeljebb 1S62. aag. 1 ig beküldendő; kesébben érkező tárgyak viMtautaaiihatok.
14. §r A kiállítandó tárgyaknak a
ipilyáo « Umát a fciilliti*i helyig való
.Uiiaji köhaégai • ki AJ Utók áital vie«
lendfik. \' 1.
.15. §. Kát vagy több kiállító talaj-
it képazfi ÓB köiöa caomagb»n ieiadott
tárgyuk névjegyiékkel liLamíók el,melj-ben az illeíí kiállító, valamÍDt a tulajdonához tirtoiA tárgy pontoain kitÜDteteodfi. 16 g. A beérkezett Urgjak kioso-magoláaárúi é- feláüitássiról — a ki Alii tó kivánalára — a kíállitim bisotlsá^ goo-doskodik: Mélázódért állapotban brérketó gépetétec kivételé?*.., melyeket helyben újból ÖMseállitaui a kiüli ló Urtosik. :
17. §. A kiállított tárgyak owk
aagonttu 16-tól kérdje vehetik TÍMW.
— Ai álT^loli elismer vény ny«l ellátott
stállitólevél viíazaréieli igazolványul, 4—
de egyssaremiod njugtánl ia szolgál kt
ilíetfi Urgyaknat Wlvaseo történt viw"
vételérfll. ■"" ! \'--■\'-\'\'\'
18. §-.\'A» 1882. aag. 22-ig el nem
vitt tárgyak a kiállító saját költségére és
kárára —- isálütás alján — de a bizott
ság felügyelete alatt, s valamint "a valótií
DÜleg minden vaspáWaigugft\'.óság álja!
engedélyesendS részbeui vagy egész GSÍI*
litási dijmeDtobség tekinletbe Tételével
■r- viuiakttldeinek. — A feladási vfevény

5-é» 18*2.
a kiállítási bicottságnák * helyatea tör-tént vÍMzaezoigáltatisr* néiye ígásolrá-nyal sxolgáL A vissxatxájlitáar&néavekü-!öo feltételeket el nem fog ad hatnak.
Egynttal értetittetank m, tiarlelt ki-illitók, hogyaré«rtkajl«tlanií»kfér£ak-bol aUkalt bírálóbizotisig « ktilönö* elia-meréirfl méltó kiillitiai tárgyak elóálli-tott jutalomdijakban réavesitendí.
Zala-Egerszegen, 1881. évi deci., havában.
A m. tűzoltók VI. OI-M. köigyülé-aének központi bizotUága,
Helyi hírek. — FébntÁi* 4~én az izr. n5«gy-
it által rendezett p^rjelmfízhál s t«gkí-lüotíbben sikM-lllt. Minden enrópai pOr-jelmes majdnem képviselve vult. Ai első négyest 134 pár Unczolta. Egy«l6>e kö-ciiljük a lánczreiidet. Jövfire bővebben.
1- Magyar verbuDg! . 2 Csoszogd címet.
3. Faranczia níeros I
4. Kesaetó.-
5 Polák tánc*.
7. Makai csárdáé. Dinom-dáaom.
l.Bokázóéa.kftpogiW.
2. Qsoasogó DÍmet.
(Fehiroóp a fcirfi.)
3. S. S. S. S.
4. Rewelö. \' \':
5.S. S. S.\'S. ■■■•■■" \' ■
6. Repülfi.
7. MirtogntÓB é* haderi cairdie,
hárem a únet, hagy TÓI 1
8. Fólöstoköm.
KössöDjük a malaUigot!
Egy ktsiaz ét «gódei.
— A „Pötgári Egylet\' íonnál-láiinak 4Sr-ik értardulájáa, fobr. 2-i.n
ceorát rendezett, meljon 70-oéI többen vettek réazt. S.itQa6 szép pouárk&szöntédt moodottak: Darás Zsigmond eloflk, Ko-váts János, Fiihit Fan-DCE, Kováes B^la, iy Ferenef ésFriedmaoBBeraáturai.
— A* Onkétues ttisohóknak
lorabí-iával ftgyfajköiöntáoczTigalm* múlt
csütörtökön volt. A. kőzöneég réétvitlen-
lége dacz rn ít )M sikerült, a hajnal ha-
i*di«a sstkitoua fólb.>a kiiöro jék«dvet.
Any»güag is bár werényeo. jőTedelmol
hozott, mintegy $0 frtot. A lomboiatár-
kár, hogy vétel utján szereztettek be, kütSnbeo ifibb jovadtílemra lehetett VUIDB szart tenni. Darái MUka kilönöon húzta a axebboél Biebb csárdiBOkat, mit Vó or iunétoloi kellett. Kö^dioaéret illeti Sxigrics Köbért veodé^Aa ur«t, hogy erroét dijnélküTeágedlé át a pártolásra noélió egyesülfttoeW.
— Lakfováltoxtaíás, Dr. ŰT&D-
hulh Jótsef, helybeli gyakorló orvos, eddigi UktUát (Ujváry féle háx) megváltci-iatU és íebr. l-lóla Grüohuth féle házban, I. em«lelen JMkikr.
— Htiltamtáaítás. A nagy-ka>
nitsai kösöe sirkertbeo Sombor Fero&c*
hull áj* a QU pókban a eaajádt sirtboliból
felvétetvén hatósági eUem5rró* raeilotí
lijnbbkoporsóbaheíjuztetet, s Kere\'.yébe
szálHtatotl. OtcnVáít mondják, hogy *
— . 4 Wvém bál 4n\\t iptrdin Ur-
tl ineg atizarvus teratííben nem nagy,
de válogatott dísze* kÖzöuöég jelenléében. tgen Ízletesen éa dusjtn volt feidissitve « terem, lojelvények^" ziszlók,\' ^fegyverek, virágok egéas erdfit képeitok, Kaxdo* SAn-dor díszítőnek becsüiet«r- válik. Daeás M-ík:i jeles nnetársnlatinsk ridámitöee-néja mellett kivilágos kiriradtig tartott. Az egyesület, különösen a méltó elismeréat aratott
— Oö*türd&nkben]*
téntek, a derék bérlők figyelme dicséretes.
— AM iparo* segédek saját be-
tegaegélyeö egylete jarára ma tartiák
táücsvigalmakat. A méltó pártolásra feN
hívjuk a t, közSaeég figyelmét.
— 8*ép, oaelekmétii/t * )á*k*ró
indulatot Uoosit • n«l>beli piaefér-egy-
let, midőn a Knortser Üá\'roly ar vendég
lőjében rendelendő lánczvigalmnk jöve
delmét a oagy-kuiisaai kisdednsveiA
egy^ület óvodáinak javára ajánU fel.
£ nemes ténykedés elismerő figyelmet
érdemel & méltó pártfogásra aiánÜuUÍ.\'
— Deák iXnncpély, As i. asgy-
kaDÍzsai kereskedelmi ifjúság hasafias
tagylete január 28-án U3"gaQB\'9pelie Deák
Ferenci halálának évfordulóját. Aí\'emel-
kedett hanga emlék bee tódét Huffmann
Mór a „Zala" derék szerkesstójo taftotta.
A bessedet követő «»jot é\\Jeo*é*«fc: le-
csillapultával as egyloti da!árd* eíéaétélle
a ,SiózaLu-ot,mireivz ÜDEiepély negjfet^ért.
— A nagy-kaüi*sai polgári iakoLk fifttal-
eága atiotén megünnöpeheD^ák Fflrohcs
haláláa&k évfordaló)át. " \'
— 2févp*agyarosUá8. Lipsohits
Iz&ak (Igaács.) keszthelyi Ukóa Jóasef nevtt Hwkoro fi* ,ÍAv*i*-r* m»gy»rwi-totU nevét

SVfOLTAM

t At A I KÖZLÖNY.— A x.-sxt.-gróthi kórházbiwtt
■ága 1882. január hó 22 én több szíves műkedvelő közremüködéaévei tánezvi galommal egybekötött hangversenyt rm-dezett, melynek anyagi eredméuyériíl a nyilvánosság eiíu leszámolni, s. kórház bizottsága ezen kötelességét teljesíteni, egy másik ód blraulaszlbatlan kötelességének tartja legmélyebb köszönetet fejezi ki elosorban mliegos gróf Batthyány GedÓ uroak ason fáradhatatlan buzgal mátrt, melylyel az ü^yot felkarolta és an-nnk ker«szmtritf>lét elégítette; mánod-sorban p-dig L«?nni Tina bárónő. Batt hyány Vilma grófnőé* Scbirro<:r Rudolfod úrnőnek, továbbá ViRtarini Gyul», gróf Batthyány Jówof, Mütler J.in s isB-.-rg.ir Jenő uraknak, kik az oly fíuje^n siif.-rült hangversenyben közremükb\'dní szi-veskedick. Felülfizetéseket eszközöltek: Gróf Batthyány Gr«dö ur 40 frt, báró Mikos Jáiioa ur 25 írt, báró Voig«Uberg Géza nr20 frt, Hauaer Richárd ur 10 "fi-t, dr. Kichberg Jóesaf ur 8 frt 50 kr, Ko-záry Aurél 5 írt 50 kr, báró Haan Ernő 5 fr;, Z*bev grófnő 5 frl, Kobti«ch4koé ő uflgjSRjra 5 frt, Bayar Miksa hadnagy ur 5 írí, Herleleudy Jó/sef ur 5 írt, L*skay N. ur 5 frt. Klász Jdzsef ur4frl,Puteany bároné 3 frt, Tuncourlnó ő nagysága 3 írt. Lsekeni-acherFüiöpue urnö 3 frt, Butfy Péter or 3>t,B*rW gi^íaö 4 frt. Lazaríni bárónő 2 frt", bárí Htaű ü\'r 2 frt, Purel Amandine kbasstony 2 frt, Korchmáros János ur 2 frt Foreter Elek ur 2 fit, Kocay Gyula "ur .Ü fn,-N. N Bu dapeat 3 frt. N. 21. Grar 2 frt, Karg Má ria 1 frt 5O\'kr, GUBÉ H.\'.ür "1 .frt/.54-metby JgoÁSK ur 1 frt, WvÚT fUapuJll 5ükr, Vulg«r AluiK ur 50 kr, Scbolz Károly ur jO kr, gróf P\'jjachWich Gábor úr 50 kr, Krausz N. ur 60 kr, B-u-ger János ur Baltavár 50 kr, Varga Károly ur50 1tr, Csak Alajos ur 50 kr. — 07 . drb beMpiijejö-ért fi. 1 frt 50 kr. 145 frl frtóOkr. Felúifizetéack 182 frt 50 kr. Öaazes bevétel 328 írt, abból kiadás 1.6 írt 15 kr, maraj liazia jövedelem 211 frl 85 kr. Az elsorolt Btiv&tfelülnMléaökérl hálás köszönete\'. monŐ a kórházi bieott-ság. 21-Srí ÖTÓihoa, ÍÖ82. ícbe. hó 1-én,
— A ja?iuár \'hónapra "Tóna*koV
égli«ij.au ftlje*ylések.. Kiuép búmérsék
let: 0-3C0. A légnyomás valódi \'küiepft
586. mm. Legmagasabb hőmérséklet:
9-4C0, 18 áu délután 2 órakor j-IegaL-ci.
nyxbb hőmérséklet: —7-6.G0 15 éc reg
gel 7 ór«kor. Legnagyobb légnyomás:
770-0 mco. 15-én eat« 9 -órakor. A oapok
számit, melyeken csapadéit esett: 10. A.
csapadékok összege: 540 mm. N.-Kani-
na, 1882. febr. hó 2. V.
— Soproni keresltödelmí a ipar-
Mór, Eugláudar Lí.joá3 Heocz Antal és
Welliacn József arak s nngy kanizsai
érl\'.-aitenek, hogy WÁsmBJer Hót - ur elnöklete alatt levelezi" bizottsággá ála-.kultak éa rendes .értesítésekkel ixolgá.-■ landuak. örvendetes tudomásul" vételik. A kereskedelmi szakosztálynak -a. kttl íöldre szóló póaUuUlváoypk.- tárgyában felvett jogyzStóny ve következő: Engtfio-(ier Lajoe.jiagy-k»oiuai lakos skaniarm levelező tag urnák azon ioditváuya,, miszerint a külföldre met>6 pénefc tildémé nyéknél ax árf>lyamkülÖnbózet ne a le , hanem a Madásoál hozassák számításba, ae elnökség által a kereskedelmi szakoíz-láiyhoi utaltatván, ez mai nap tartott la-nácukoi-inánya\' ulapjáe kövutkező jelentéit terjeszti be: Az indítványozó ur azon állítása, „hogy idegen pénzért ék ü pénz nem postautalványnyal kiilfsldre küld hetö", tévedésen alapul, miután idegen értékjegyek, csai. záft borUeUbas\' fogadtatnak ej a postán. Ljas, hagy apénsutal ványoxás! üzlet külföldre ia kitnrjesz fttotl, áeaz utalványozandó\' penzÖSizeg osztrák magyar prnzbra fiietemdí "be, at idegen ár\'ókskre való átszámiláa pedig azon or aság haUrposUálicBjáaán UJrtáüifc, mely ben & péns laaxlajuiúV még pedig mindig u. oapi árfolyam «xsint. Hogy sv-fs4* .-jis • k ediá kősli idŐbankiÍ]Büböietek merülhetnek, eít merülnék ia fel, dieíyek a feladó á\'tal utólag kiegyenlitendők, természetes valami; de épper e körülménynél fogva nem látja be a kamara, mint tehetne ele jét venni. Mert az esetben, ha as árfolyam már a föladásnál ssámittatnék fel, a posta vállalná magára a felmerülhető külőnbö xel veszélyét, ett pedig a póitoiaiézménj alig fogja tenni, a minthogy néni ÍB köVB telhető tőle, a miért is a azakoEitály neo javasolhatja, hogy e tárgybaa lepéaek lóteeaenek.* A karaira csatlakozva a k« reskedeliai szakosztály fennti vóieményé1
Camarai leveleső\'tag ur indítványára fel-hosoi: okoknál fogra oempártolja,
— A cshktőmiyaí önkéntes \'tüz-íolló-egylet álul január 28 áa rendezett tánczvigalom Kedvező siker ét vidámság tekintetében minden előzőjét felülmúlta. .Látogatóitaigátpedig eléggé igatolja a*on ■y-MMiat a négyesek*?,! 42 pir
Tetkesók alkották: Beocsák ,
Bucbberuer Katinka, Cvétkovic« AD Uloé, \' G-öncs Lajofoé, Hercser Flóra, Kaiaer Lajoené, KonyAii Mihályoé, Le»-o*eu*oa sórértk, Lnp«riib«k Liaft, M*-

_ ulábé,"- MartiaowvicB nővérek, M»ri.iflCsevic9.?JoUn,, Matanovics Ele\', Kovák nővérek, Lobi N. Rosenberger Dá-vidné, Sárossy Lásxlóné, &xv. Talacsskné, Tódor Józsefné ttb. stb. Ax ö»s*o* bevétel 180 frt 92 kr. éa pedig belépti díjból 126 írt, felölfireiósikból 54 frl 92 kr. folyt be. Az Qssxea kiadás 89 frt 92 kr , s igy a tuiolto>egylet működő tagjainak isgélyalapjára jutott 93 forint. Igen axép eredmény, főleg ha fölemlítjük, miszerint » tüzulió-egylet működő tagjai B ezek családja, valamint a varasdi és alsó lendvai lüzoltó-egyietok képvinnlői a Ú$-lépti díj fiietóaé-öl folmontoltek. Fölülfizettek. Pecornik Károly 1 frt. Szilágyi Gjűla 1 frt, Pecsoroik János 5 frt, Mo-raodmi Bálint 2 frt, Neumann Jó\'-sef 2 frt, Nuzsi Mátyás 1 frt, Neumann Ignác; 8 frt, Lobi Mór 1 frt Séra István 1 frt, Vrantsics Károly 2 frt, Hinchmann Samu 1 frt, Hirschmann Lio 1 frt, Hirachintin: Adolf 1 frt, SJÍVWL AotU 3 írt, Klei Mór 2 írt, Ziegler Kálmán 5 frt, Emst Mihály 1 frt, Schalíeg János 2 irt, Rosen-berg Lajoa 3 frt, Mayer Salamon 1 frt, Milde Vcnci.1 2 írt, Gré*z Alajos 1 frt, Dr. Schwartí Ab rl 1 frt, Báron Lipót 1 frt, EHnrich Lipól 1 frt, Pailesch F*-renci 3 frt, SL-ivert AolalÖO ki..Berny.ik Kiroly 50 kr, Dolmányos Döm« 1 fr\'. Tótior Jóvanf 1 frt 92 kr., összesen i>í frt 92 kr, mint ahogy fóütebb ia mnUtko»ik
— Ax időjárásról\'be*télai álla
tában profán dolog, azt mpndják, bugy
ezi vagy nagyon xiellsmes.vagy »ngyon
" Ösöoség^a emberek ezoklák. A jelen ab
ormís időjárási viszony okra támaszkodva tárgyat napirenden levőnek nevezhetjük, s ime hoEzájsólnnk. — Egy őr«á^i latin könyv igy versel pl. Pál fordulása " tól(jan. 25.)
— Thea-estély A-- keozihelyi jó\'
tékony nCegylet által, íolyó évi január bó
28 áii az BAmazon"dzáíloda nagytermében
rendeseit „ihea-esiély" igen jól sikerült,
mely «ik«r legfőképen. Vértöasy IvAmié
es Ceák Antalnó uraAkn«k, az eetély fá-
radhullanul uuzgólkodott áldotatkóte fŐ-
háztktsszonyainak köBsöohut, — Eliame-
rossel- ksW megemiékesnünk az estóly al-
kattnival felszolgáló bájoa pi öcsém ölt rüí,
kik közölt látmk : Siiuun Id^. Csák Irma
MarÍ9kaéfl Gizella, H\'-ffmaon R-gi, Gróber Lujza, Hiiel Iza, Regnuabör^er GÍZBUA,_ Kohn Ilona, Ehjriich Hermín, Király Lujza, Sliedor Líara, Siockcr Vilma. e« Brever H»Ien úrhölgyeket.
— Kttütiíetés. A 15 ik huszár
ezred parancsnokaága a zala-pgorazfgi
öok. tüzoltÓ-e^yleth-z a múlt héten volt
UxveazQél lörlént fáradhatlan és önfeláldozó niunkáosagáért köseönő iratot, — N. a tűznél megsérült tQxo\'tó részére pedig 30 frt jut»lonHÍÍj.U küldött, ~ f. Főtomajnn (kew^hely: hegység) a múlt héian álliiólugoa gyújtás \'iTretkestében lüt üiölt ki e egy Uk-inct.:- é» présház lőtt csak a lángok martalékául.
— A Csáktornyái állami tanító-
képezde növendékei, a taaárí karfelflgye-
le\'e alatt a képezdeí segély egylet javára
J882,tí-;i február bó 18-án f\'vlolvasásaa.l
énekkel és szavazattal öiszekölatt zárt-
kÖr& polgári fánctmtiratságot rendez a
rendoxjttég. Belépti dij: személyjegy 1
frt. családjegy 3 frt. Fclü\'.fiielések köszö
nettel fug^dlatoaks birínptUg nyugtác-
tatnkk. Kezdete eaü 7Vi órakor. Műairo
zat; I. „Népdal egyveleg" Hubor Ká
rolytól. Elíadja\' a ,képezdei ifjmág oé-
gyeskara, íti ,Szá»; év ©lőtt.• Felolvassa
Dr. Lázár Gyula t*nár ur. III. „Béka
kintáté\' Bvnnig-G.-lől. Előadja V képes
dei ifjueátr négyesüars. IV. ,A bün&s
ójaxakíja" Nyilas Samutói. SxavaljaBe-,
íányi TivfldaV tnoár ur. V. „Fraacxia
négyes* KocV J.-tfil. Zenekar kísérettel.
Előadja a képuzdei ifjúság cégyeakari.
\'-: /- AH*lonc%o*á8 Kesxtheivtui folyó évi márczius hó 20-án kezdődik s ugyan hó 27-én Xog b(íföjöz.tetDL
. — Mániái rövid fiirék- —
PÚM Antal 3& éves férfi öci\'C&e fejét annyira Öflsiehasogttta, hog^ életben Knutásáfao* DÍOCI remény. — E*«tar* gombán rendőri felügyelői mellett kellett egy esküvőt megtárttni, mert & meny-asszcrny a földműves oss*ályboz tartósé atyóbak engedőimé néikil ment férjhez, teítfíait « a.j*gyermekeik megölésével fonyegetődtöít. — A Ferencz csatorna Kis Öxtapár és Újvidék közt befagyott, hol miotegy.láboyi jég réteg fedi fel\'lla tét. — Temesmegvében Pretovoszelio egy lOÍJ-tfvea mslróna, múlt k;r*is.8reg-mindig a legjobb étvágynak örvendett. — 275.000 frt készpénzt raboltak el éjjel Eixefaar bajai Jakóstól. á tettesek Eug-Ieuder 40 évei méazáros, a máaík tettes ♦gy tsmeretleu paraszt. — Földrengés TOli moh hi iB-ia&omogyiHegye Biaya-Sient-Király községében, kár nem tör-
Külföldi rövid Mrek. -
Szent Péter-fir köreiében levő Tievó Fielo? kóxae^beo &x ottani xsídó koros-báxát éjjel r.«bió"k megtámadták, sőt magát, cejét, 16 éves leányát, csecsemő gyermokét átjfcájivai egy0it meg-blték. — Saint Pierre le Camban egy 500.000 litert magába foglaló vixUrtd 15 méter magasságban leiuüudt; 8 hámaí

— ködük as iskolát elborította. Eddig 27 ember esett áldozatni..— Fiúméban január egyes napjain valódi nyári időjárás uralkodott, ugy hogy ax utczán csavargó fiuk szükségét kezdték érezni a tengeri fürdőnek. A rendőrség azonban betiltotta a teogerbeni fürdést. — A párisi nagy krachnál Bernhardt Sarah is oagyba érdekelve volt; állítólag egész vagyonát elvesztette. — Egy 103 éves veterán halt meg Spanyolországban Vigó városiban a napokbaa; részt vett első Nipoleonösaten hadjárataiban és 28 gyermeket hagyott hátra. —
Irodalom
(K nr.it alatt mcgemlitett tnnnka N) Kiuíitin WajdíU Jói»uf kr.ny ki-roiked-fso i
— Mehmr Vilmos kiadásában leg-ujabban mepj-leniek: , A föld éd népoi* nagy mii-53—56 füzetei. Ara egy füzet-auk 30 kr. Feleslegesnek tarljuk e müvet egyébbel ajánlani, mint aital, hogy e nemben egyedül áli a magyar könyvpia> ezon a hogy György Aladár jeK-a irook szerftleUeljftS buzgalommal sierkvszti azt a iUitja öfze. A tősgyökeres magyaro;-ságijaí, élvűzjtte.jes iriJylj-al iro\'.t, száz m-gatii képpel iUustrúlt népísmertBtü füzeteket igazáa nélkülözbetlenné leazí ax, bogy külöaösen tokiatoltol vaa a monarchiára s leginkább Magyar írszágra. Az egész mii :öbb mint 600 képpel van díszítve. 4jel«n Tűzetek.Kelat Európával, tovktbbáPurtiigalia, Spanyolország, Fran-Cíiaorszig. Olaazország, Kagy-Britannia, Irlaod, S^\'éd- és Nurvé^oriSíág víraonyaí-nak behaló iimertelésértl foglalkoznak. Szerxő tárgyilagosan méltatta mindenütt a legújabb eseményeket, politikai változásokat ia. — Ugyana&nak a fenuebb említett lelkea kiadónál jelent mega.Ké pes VilágtiirUnaf 63, 6i," 65 l"il»ete (IV. köt.) E mü na^ry kor^leLo&k ÖrvendeK eddig s peméihh\',5, hogy a magyar fcöiÖn ség réizVéte ezután B<*m apad iránta, mert parttlanol áll nemcsak bősége s feldolgo-xott uDjagbatmaznál fogva, hanem átért is, mert BzamtaSao a szövegbe nyomott képpel, aetán mQm^llékletekkel van ellátva. Nemcsak világí3rtenelem ex, de culturhÍBtorÍK ia, felölelvén nety vonán
i a művészei történelmét is. A m»st m-gjelant füietcfc az angol történelem fi
0 érdfiknB kora\' (angulszáz fuglalás, a
normanapok) t^rlalnaaczák ; ezen kívü\'
utolsó rCarolingiak (Németország) tör
lötéu A 64. füzetben veszi kezdetét a
„Honfoglalás ás a magyar királyság mag-
alapitáaa" czimü fejezet. A szerző (dr.
Molaár Ant*l egy laaár) uagy buzgalom
1 hordott öuze mindent, amivel nem
ink o arép teorszftJeát megvilágított A.
Ara egy fíiTetnek csak 30 kr. Mindkét naü megrendülhető Mehuer Vilmua kiadó ná! (BadHpcsteo, papnővelde-ulcza tí. sx \'
Vegyes hírek.
— Tomesvárott a magyar szinügy
gyámoliíó egyesület a legközelebbi na
polcban fog megalakulni. At alapszabályok
elkészítess végett kiküldött bitoltaágmár
befejezte muakalatait, s az egylet tugjaiaí
máris sokan ajánlkoztak. Az alapszabá
lyok Bzerint a ma2var ezioíelőadások
T«Daeavárott a nagvbojt első napján kee
dődík s virág vasárnapon Tégzudík. Az
egyesület pályázatot fug hirdetői, 8 az
elfogadott ajánlaítevó azJniáreulaiot er
kölcsi éa anyagi támogatásban fogja ré
litsni.
:— Erztébci királyni Angiidban, Mint Bécsből írják B mint már több ízben említők, ő telsége a királyné caütSrt kön 12 óra 30 porcakor indul a nyugaú pálya külön vonatán Combermere-Abreybe. — Erisébe királyné Hobenemas grófnő álnév alatt utazik, Eí alatt a &év alatt utaxott máskor is. u felsége kíséretéb-en lesnek Liechtenstein herozeg, b. Kos^aa fáad var mester, gróf Festuücs Mária ud varhOlgy, dr. Lányi János udvari orvos, Feifa\'ig lovag titkár, Feifaliknéaz udvari todrásznő, Heiozl és Schmidt kísasszoDyok Combermere Abbsyból jefeotik, hogy ax ido a legkedvezőbb, a lehető legalkalmasabb vadászatokra.
— ÉgS primadonna. A nagyváradi
abadiág*-bin olv*s*uk : HegyközSzt.
íatéa is átélték mait rksárnxp eite egy kis rÍDgsxínháxi ijedelmet. Valami kJiror szinésztrupp rendez ott Torday Grimm János- igazgatása alatt asáoi előadásokat. Mólt vasárnap Szigligetinek ,A huszárén kedvese" oximü népszínművét adták a kösségháznál, azépszámu közönség elült Az előadás fényét göröglüzxel ÍB emelték s a görSgtüstál meggyuladt Tocday Bóza. primadonna ruhája. Szerencsére a szt.-imreiak nem vesztették el lélekjelenléiü ket ■ a sstnpxdn.. rohanva, eloHo.ták u égő primadonnát, kinek néhány égési seben kívül egyéb baja sem esett
— SBtök ax ókorból. Különös hir
érkezett Görögországból. CharoneátÓI (*
mai Cao**inától) öt mértfőJdayire felta-
lálUk ima 300 thébai holUestet, akik a
mt csapat* elnevezés alaU harexoltak a charonai ütköxetben (augrusttu 4-én, 33ÍJ-Ean Kr. e.) macedeniai Fülöp ellen. Ax ásatások már néhány hónap óta folynak. Egy 5 m#Ur boasiu, 10 méter síelés

és 2 méter mag-s falra akadtak. Ax eseo fal által kép-neíl négyssögben 4 méter mélységben 185 ;h4bai holtlestét találták meg; 40—40 feküdi egymás mellett, ugy hogy a második sorban fekvők fejei érintik, ax első sorbm fekvők lábait Meg meglátszanak e uontvieakoa a halált okozott sebek. Egyiknek ezombcsontjait zuxta Össte a Undzaa, a másiknak álkap-csát, mig a harmadiknak koponyacsoot-j4\'. Fogj-véreket nem Uláluk, ezeket bizonyára elesed le a győztes ellenség; találtak azonban köxepén átlyukasztott CAUatgombokat éi kettős fogantyukkal ellátott, lerracottából készült csészéket. Az áaa!áíokat fulytalják, hogy felulálják a még hÜnyzó holttesteket.
— A „király himnui\' megalkotása
ügyében látogatott értekezlet volt
az irók és művészek, társulatáüak he-
légébeo. Az előadd lisztére Balogh Pál hírlapíró vállalkozott s hosssAljb beszédben fejtegette annak méltányos voltát, bogy magyar himnuual üdvözöljék ama-grar királyt, ha aéba&apiáu «1 látogat hoxxiflk. — Ajánlotta, hogy az értekerlet f-lhivást intézten ez ország közönségéhez, mert szükségei, hogy a nemzet adja axt a pÁlyadij*t, melylyel a legjobb himnuBt coegjuulmaznák. Boszéde végéu azt az indítványt tntle az előadó, hogy válaz ezon egy bizotuágot az értekezlet s tegye feladatává, hogy s&óittrr fel adakoxáara. a. kozöuség-t s hirdessen pályázatot a király himnus szövegére éa sénéjére. Tán-CZOB Bé!a, az első felasólUló az országos d*)ttgyesületnek ama határozatára emlé keceté az egyesületet, hogy a király himnus ügyéi nagygyűlésen fogja eldönteni, melyet legközelebb fog megtartani Debreczeaben, Kaas Ivor báró as Ugy érdekében kívánatosnak tarja, hogy ax országos dale^resület se vonja meg tőle pártfogását, de azért nem látja át, hogy miért kellene a nuakát elbxiaiz tani. A aztfveg dnIgában nata ajánlja a pályázatot u jobbao szeretőé, ha koszorús küllőnket. Araoy Jánost kérnék fol a kölietnény megalkotására, Toldy László a pályázat mellett van ■ Íd. Ábrányi Korúéi ÍB azt hangostatta, hogy a dallam megírására . ok vetetlenül pályázatot hír-deuecsk. —* Hoffmaan Pál országgyűlési képviselő szintén azt ajánlja, hogy a pályázat mellőzésével Arany Jánost szólítsák fel a szöveg megírására a keressenek módot reá, hogy a megalkatott himausne cuk népszerűvé, hanem hivatalossá is váljék. Komócsy József szerint ex ugy tesz elérhető, ba a kullusminister elr»n deli, hogy a himnust ax iskolákban énekeljék. Azt is ajánlja, hogy alkalmilag szerenádot adjanak a királynak s mutas-sák be a himouBt; GrUnw.ld Béla arról vau meggyőződve, hogy a himnus csak u^ry leaz .udvarivá", ha azt a ,Gotler-halte" helyébe teszik s ezt csak akkor fogjuk elérni, ha a mozgalmat az egész társadalom pártfogasába veszi. A sajtó feladata, hogy ac esxmének pro pagandát csináljon. Felekí Mi klóé at értekezlet elnöke öeaaegeeie a vita eredményét s konstatálta, hogy as értekesiet egyhangúlag helyesli a kiraly-hymatts mrgalkotisának easméjét t abban állapodott meg, hogy bisottság válassUesék, mely as essmét megvalósits& ■ Arany Jánost a hymnua szövegesek megírására fölkérje. A^izottságol meg ia alakitották nyomban. Tagjaivá lettek: Huffmann Pál országgyűlési képviselő, Feleky Mik-lóa az irók éi müvének társulatának el-sSke, Íd. .ibrányi Kornél, GrÜnwald Béla, Kaas Ivor báró, Erkel Ferencs, Odry Lehel, Huber Károly, BarUy Ede, Komócsy József. Toldy Liazló, Aggbáxy Károly, Eogessee Mátyás, Simoofy Kálmán, DoWy Gyula, Táncxos Béla, Balogh Pál. EIBÓ ülését vasárnap délután 6 tfrakor tartja e bisottság,
— QtforsaMág ét gyortaidg,. A leg-
agyobb mechanikai utoc elérhető gyor-
saaág eddig a nehéz ágyúból kilőtt gránát gyorsasága, epy másodperexben 600 méter; ez 20—25-Ör nagyobb, mint a leggyorsabb vasul tehetsége, de valóságos Cfiig* Jassoság as égitestek moxgásábos képest. Földünk a nap körüli útjában egy másodperei alatt 30,450 métert tesx, igy igy 61-er nagyobb gyorsasággal halad, mint a kilőtt graoát. Ez a gyorsaság ismét csiga lassúság a fény és a vüiamoe lág gyorsaságáhos képcet. A fold a naptól 20 milió mértföldre van, ex utat afóld 58 aap alatt tenné meg, a gránát 91/, év, egy gyoravonfct sehol mug nem \'állva 190 év alatt, inig a fény 3, a villamosság 5*/t másodperei alatt megteheti ezen utat.
— Baivan Corvina együtt. AB olasx
kormány beküldte ax őrit- könyvészeti
kiállításra a vele. czei, parmaiéa fioreoc»i
könyvtárakban őrsött hat corvinát Exek
kön vaa egy, - melynek dissiiméayét
Atavante, koráaak leghíresebb miniatort
festette. S küldjoiény által a saálUtásra
beérkezett Corvinák száma elérte a hat
vanat, ami a még létező összes Corvinák
nak kétharmadát te.fi. Mátyás király
könyvtárának saétsallése óu ennyi Cor
vina még soha éí sehol nem volt együtt
es Megemlítjük • halyen, hogy a maros-
vásárhelyi refurmatus koIleKÍui:DOak 1876
óta fennálló nyomdája, a fennállása óta
nyomatott Ossses munkáknak jegyaékével

mint külön Milliláii Urgygyal vestrént a kiállításon éi enaek kapcsán saját nyomtatványaiból külön toftéoeCJ Iriflli* tóst rendé*.
— A k^j\'nfeo íokmány. Kftlönöíeu ■
•jinlhatjak e\'aiálmányí hölgyeink figyel-
mébe, mert kioek "nem volna köitülcegy
kedvenc* állatja. A ssép esíúaa, vagy a
bű Icatyácaka nem ogysaer ok«t«k már
örömöt umflinknak éa ilyenkor *\' finkroa
kívül a mit kapnak, még meg U «imo-
líalják őket. Etek a jó állatták pedig lassan megszokják a simogatást és bizonyára rosszul esik nekik, ha nem értik a puha kéz ama gyöngéd érintését A természet rendje ugy hozsa magával, hogy as emberek éjjel alusznak. Nem ugy azonban a eziezs. Éi a szegény állatot akkor senki nm simogatja. Da ezentúl ne% lesz as igy. Parisban feltalálták K maoskaciirogató gépet, dtely éjjol helyet te* iti a gyengéd k«zekft éa igy a ciicia ntocsen megfosvtva éjjel sem 1 si-mogatás étvezstétÖt. Ugj-e bár kífűaŐ találntány ?
— A közfpfUtkor Ü külömbözB fog-
Ulkozásoknál. Asél&tmó\'d és ío^Ialííozás
íz élet tartamára jeUn\'ékaoy bífolyással rannak áa mégis aton egyének, kik fejükkel dolgffioak, sokkal tovább élnek,.mint azok, kik teati munkával keresik kenyerüket. A gyárak, a. motUra civiilailjo nnatAraégei 4* agást ípjir* o\\? zx±mGá/Té-•*iot vegyi, ré«zint erŐmÜvi,. bátrinynyal vannak ax emberek «géssségére, hogy kellőleg tnéltájiyo4ni i* aJig, ieHetíé^es. Ctupin t. vasút tára alatofc utsxé üf^nö-keioek halandósága múlja felül és pedig jalentékeny mérvben, ezak halaBdósigát. Legjobb helysetbea vasaik *» «rda es mssei munkások, ecatán jOnn«k \'a joga-•sok, esekot követik a papok.57 érrel, kerlésaek, tanitók, móssárosok 5*>Via &v-val, kereskedők 06"/^ tímárok 56\'AJ. balászok 553/i. orvosok 52Vi- PBkek 511/., serfőxŐk BO1/,, ácaok 49l/v kŐmÜ-veseít 48»/3, festők, könyvkötők "47V3. onpésx«k41V4> Qvomdáscok 47, aflsböt 45VS, kőfaragók iSV^lílographok *" rSz-; metszők 40*/, évvel. Mindazon munkások, kik életüket gyárakban töltik-, feol porral ét füsttel kererl Ievfg6> kénftefe-nak belélekseni, a^ek a szervezetnei: ijan nagy hátrányára, vaunak, sokkal rosszabbul jönnek ki, mint a többiek; legszerencsétlenebbek ások, kiktől a szolgálat ai álmot elrabolja.
—Rahlótdmaddi vntuti vonatrú. A Gyorbíl Pápára hal*dó~eiti voaatot*^nult héten Gyöniörő körül rablók támadták :neg és több ptukalövéat is iatéx<ek a mozdonjvezetőre és a ssöigélykocsikra. Ckéljukat axonban e! mm érték aj rablók és sérülést sem szenvedett fteoki.
— 8nmUsigi$. iSwóüiW távirják
e hó 1-rŐl lapunknak: A nemzeti-qgvlrt
helyiségében, i-Űvíddel a színházi előadás
után ma éjjel tűz támadt. Az egész szín
ház, maly fából volt építve, e láogok
martaléka lett. A ttUet b*mar éxxreTették
ha.nem a fa-aikotmányt a lángok oly ro
hamosan boriták el, hogy minden mentő
kísérlet hasxUlanaak baonytriC A kár
Jelentékeny. A szInbax-6püleiben"eTB*-
íyesett levéltár színtéo odaégett.
— A hasai muipw emeWlf^ érd eté
ben. NomrAg Bdlitetlük, hogy a f5városi,
épitésxek k5tt moxgalom indnlt mep.
mu.parciikkek mintáinak kéazitésé iriai,
hogy a magyar muJparosolc ne legyenek
a külföldi minták u ti majára u^v*.
Eddig már 24-en köteleaték magukat Dy .
minták késaitesérs. K«ek köxt van 4
■sobráts, 3 festő és 17 mftépitö, a kik két
ifmert dakorateurt ú fel fognak hitni
csatlakozásra. EUó értekezletek et legk£>
xelebb fogják megtartani a toérnökés
épitésx^gylet helyiségében. Zsi alkalom
ms^megaliapitják a további módosatok*-.,
áfílvárosi ópitésxekhot éa mftí\'éttekoeí
iméseadó fölhívást és a
küldendő körlevelet.
Hasznos tuduivalót.
— A barmok iofcgóv*sa légyBaw«
ellen. MidÖn a nagy nyári hőségben a
barmok légysxurá* által oly sokat szen
vednek, nem feleslegei talán felemlíteni,
mitxerínt a diófáiét él főxete teljes oltal
mat njujt a legyek ellen, ha fris« diót*,-
levelet elegendő mennyiségben ti*»U vá-
b«Q tesxűnk s abban felforralva, a fósstt-
tel rtggfllinkint megmossuk a lovát, vágj
Ökröt, egésx napon át nem ül rá sem légy,
sem dongó, mert kerüli a txagit; sőt még
ast is állítják, hogy ai állat bőrére rakott
lojás is elvésx.
— Zúsúk kiirUsárt.a d.ut*«b«
Iandw. Presse következe1 eljárást\' ajíni:
Sxsdjttnk ösaxe, bangyaféizkéketés axokat
Hatruk szét cty magtárakban, * meijek
a xaixsikek által vannak meglepve. A
hangyák rögtön megtámadják a «sissike-
ket, mely utóbbiak as Ó legvatsedelme-
sebb allensegeiktő) félelmOkben -elh&gy-
ják csőt Wyiség«LS«játUp«sAalá«jtíán
(wiaeeT axakértí) ijánlhitom akövft&e-
tóket: toritBD«k uétylft* v»gy tét-láb
magasságra oly helyiségekbe, amelyek a
xaisaikek áltsJ megUmadUttak, zabot; a
x*b ssagát exen állatkák oem sser«tik «
ettől ú kipoMtulnak. H* ex t«m wgit««


FEBSGÁB 5-éa 1882.
HUSZONEGYBMK ÉVTOLYAM.
tani. A tapaMiaias uuai>. a g-*___-■*-.., -sok holmi apróságra megtanítani, így | ÖQtJütc^ Bűm régiben egy barátom vendége lévén
_ megfordultai a konyhában i. . nagy *"\\A,\'* "J" ""• ™\'\' «"""• «\'?""
bámulatomra láttam, hogy a .lirgí-íbrtf | ^"If8),i)"8I0»Jult,\' «8««™ ■ «• \'«»■
„leven hiiiaai.ony mint dobj. az egyik klf «\'« ««=■ k>viHuk , .mí.6stbe.>teit
Wloritoj4at.mi.ilt uUn félre. Ugyan I holrst kulJ\'"el M .«PP«»al _t»»!ir. .
mi lelt. Lkat a ■ojaaokat? - v.lék bi- ! ■»«g"";\'"k. E mlllétet tobb.zor i.mitel. ;
lor negkoczkiztalni. A! lelte - kapám . v<n. b.«onyo»an ^n,.gt„M,ij. , fát árul.
°, L,_; !_._), Atöl H ^;n \' maa gyanli tudásától. i
akkor egy olyan _tagyság-u edénybe, mint egy itató veder, Outiunk, vixet e e__n mennyiaóghe* ogyvelíUQnk 30—40csepp kösö-ts-ges Curbol sav*t e ezen oldatul loeaoljuk fei azon helyiségeket. JíiakülöD-ben a Carbol-Bav Dagyon hsBiocw sier ÍB-tálóink de«ÍDficáláaár» ÍB ugyan oly mértékben e^yvelitre, nynífennebb emiitém ;
gáxakoak és iü fúrói-iáknak képződéséi, a melyek &t állatok egeaseégére igen hitrá-nyoflik e egysiersmind azíatilók l«7egíje égésien fe.frittiti; heleu-iot kéUzer h*__-aáJra elégséges.
ior megkoctkáz _
vilaazut, — hogy nem kell oke\'- a pin cze~be tartani. Megnéztem köselebbrő!

Htom, hogy a penéai a héjon it bevette magit a beaaejébe a a tojást husnálh&t-lanoá teitu-
— Jóixagu finom tsappan k&tzitftt. Közönséges ásód-szappanból 2 fontot egy reexelőn megre-telíink, és egy agyag-faiékbn iMtuak. Mintán még 1\\\\ főni lftgjobb bor_tes_t tettünk hozzá, az cgé uet stéDtÜK fBlé helyeizük. A fazekat fÖdSvel befödjük. Az olvaM.iia közben egy kéabegynyi sáfriot éa \'/3 lat bodron uszányt teásunk hrazá. Ha már jól f<j!ol-" per-
^^ j
(macsk amét)\' gy ^ji-itt, hol a kiizadt gyanta
10-10 o„pp,t l,„«»i ; mire a, egá
k < « fori

ZALAI KÖZLÖNY
Paplroxeletek.
TBrTinj-sxék előtt, t a vádlottat kirdexni kezdi.
foci
Booaoat eln&k nr, mond a ridlott, iom TMC 3. birik ellen.
Ta<an efy ellen ?
Nem nrara, Talamennyi «H«i.
MiO\'t?
Szftmélres olSenaéKPÍm.
r elitíltek.
Kitalálta. Egy tohaj baladt íj-L tiuak elÖtt.
Ki ai? — kiáll rá ac Gr; de vilant
nom kap«U. 9
Ki vagT parembpr ? kialtA másodsíor ii
Hit mit lármáz, ha agy ia i.mer, — >ntá * tolvaj.
ooéjlC
K ( p í
mroiökhoz
a 1 o ksieledett a v « amint kepeit forga
"\'Hát ez a mk mlrtoila?
Árpidhir! feli-1 a kípároIiS. Tedd Am Inddi az apidat ! Hát i Iiází Durran rá a kérdexűBkúJ\'".

Hivatalos piaetí ink.
KacT-Kuioáti, 1881. f*br. 3-100 kiiocraBmjiTal wi-itra. Boa 11- —11.60—. ROM 850-9.— [Árpa 8.—.—8-50 Zab 7.—,-7-50. Kukoric*a
| —•—.— uj —■ 7.— Cioqantin ó B.
| — — .L*ocae 32 ——.——.B«b hhét IS —.
! Rab tarka 650.-G.75 R*pcia 12.50—13.—
\'Stína 2-50——. S*aJma 1-. ,~.
1 kíloprammjiTtl »*imitT*. Uarbahm 40 — .U. Borjahnj —-56. Ser-líaLni ifi—._. Sulooji* ■—^0—. Diun&xair ■—.--SS. V5rBiUafyma —\'~1U. Fofhatjina -_ ,_20. Cmknr -—.—5». Bon .--—1-40 Paprile* 90.—. Saappa^ ■—.—40.
1 liurjérel nánitTa
Ó bor 28— 48k/. üj bor U-88 kr Pálinka 48 kr. Ecaot € kr.
KB.
meaotrand
Indul Eaníxsiról hor«:
.tim 4W.P«rn. IJÍ.
tik., U.>h&P>, !)i.«l>a.ár b 10 r*tC-
215 . , 2 80 .Ulntl
2<J!t , . . I! 1 ijjrl
| 20? Bud* PM1I« (fyoríYonat) S 55 raf(r]
•X.)\\ . (p-*UTOB*t) 1 fi dilgt.
212 , (v*cyM vonal) 11 SO *JK

SIS
< 16 HC
1160 *ij, 3 40 4il« »ya 4 55 ronrt
. 147 dMBL 10 50 «ie
S1& Sopronba
205 PrácerkofKoUArí, S03
201 .. . (fjom) .
, XrieesHc Kanlstirs,
n.i
d«b. eijel
! 2io z&káor f«iw & &
J216 . I 4í
208 ,. 11 i
211 B..d.-P«u41 (rec** ronat) 4 15 r.mj
203 ,, (potutoaat) 1 [, tó,,,
201 „ (K7««*»Bat) 10 30 4jj.l
902 tUcakfil 4 t rní,
31* 10 15 ijjtí
316 RoprotMl 12 &««U.
804 . r l » 4«M
»G . n 10 fio 4ü«i

Feleli, aurkastf: BAT0EF1 UJ08.
H i R D E T t S.
-FTiVanln "fia
r magjamUiAábaa !*v£ aaep ««j5»^
delmai kit (12*/, koaó) koriig
együtt aaooü.l aubad k«WI ala^wM.
JÓZSEF ur koüy.kw-krdiiaéb...

HIRDETÉSEK.


SKIDLITZ - PORA

Malom bérbeadása.
Zals-szt.-gróthi határfean levő kisgáti patakmalom f. év febmar hó 19-én délután 2 órákor alnlirt zárgondnok lakásánál nyilyáios árverésen két évre, az az f. év április hó 1-tól kezdve 1884. április l-ig haszonbérbe kiadatik.
A bérbe venni szándékozók 10 százalékkali bánatpénzt áz árverés kezdete előtt letenni kötelesek.
Kelt Zala-Szt.-Gróth 1882. évi január havában.
M I S N E E DÁNIEL,
4es 2—3. a malomnak gondnoka.
^ Birtok eladás.
Alibánfai zalamegyei község határában Szt.-Iván zalaegerszegi vasúti állomáshoz \'/4 órányi távolságra fekvő tagosi-tott birtos — mely 4 hold belsőség 140 hold jó minőség s egyenes fekvésű szántóföld s 28 h. zalamelléki rétből áll s a belsósé-gentéglából épült lakház s elegendő gazdasági épületek léteznek, évenkint 200 mérő gabonás jövedelmező malom joggal s mint egy 4 hold henyehegyi szólóbirtokkaí együtt örök áron eladó.
A t. ez. venni vállalkozóknak az eladási feltételek iránt bővebb értesítést ád Mayer Jakab kereskedő nr Z.-Egerszegen.
460 3—3
■V* SOK PÉNZT
megtakaríunak ltida*»Eonjok, uillodák, kivíuái*k atb, ha kívésxük.cg-]«tflket tóletB közvetlenül postacsomagban 9\'j. font nettó nagybani £rb*n bérmentojen Teisik :
Mark. Msrk.
Afrikai Hocc* 8.50. Legjobb Üaracaibo 9.—
Prim* Gattemala 9.50. Finom Porl-Stutoa ]0.—.
l^jfia. Ceyltw Pint. 10.50. Legeilegjobb Java 11.50.
Valódi arabiai Moec* Mark 12 50.
SíéŰcQldik pnatantinTélollel vagy a pínz clóleees beküldése mel
-«U.. Jótállók a telje* tisztaságért éa lailircl mértékért
Riek János, Altona
kávé-árnöe: vrieli ezéo.


Csak akkor valódi, Sí .íí
Ciimlipián x nitott -ségwn

leiuobb líkerak
KíllönBie
sinra.áÉ! vér , kik Q15 élat-
(mint 4.v*fiyhian.T; 1
30 év < betegtégek és t*|ilá8 éi aranyér rll múdut folytatiiak.
Hamlsitttak tSrvfBylies bÜBteUetBak.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
F g,.
bt-Uő é< küls6 ( erncmQ »el.e«Uléfiok, fej-, fül- is
b lí
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL,
g K ellen, min.
r«EÍ .érvek ú« nyílt sobek-epd biinuti* és íértilés Stb,
Qvepekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.

Hal-májolaj.
KrohnM és társától Bergenben.
(Norvégiában.) ,

Fien balmáj ssírc Uj körött ai egyedüli, i
Ara egy üvegnek használati utasítással i frt o. é. \'
Fő Kiállítás
. Moll A. gjógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
TucuUuben.

Kaktir az álUm minden hi.-oeTes gyúgysserLariban vagy füner- eik édesében. Raktár nélküli b^lyi^gekbon m a can egyének nagyobb I megrend elé*eknél megfelelj arie enged óiban résiesdlnek.
i A t CZ. kQt5as\'-g kéretik batárocOtUti MoÜ-féle ké>aitmeayt
l rendelni íi csak olyanokat elfogadói, melyok sajAt ÍTJ«gyem it íliiri-| sommal Tannak ellátva.
i _«_ : , :— -
1 H»kUrak: fUgy-KlfttzU Bilus J. KJÓfjas. Prager BéU gjögyz.
Fs«sol!iofcr Jdzeef, Kosenfeld Adolí, RosenberK Ferenci, Strém és Klein. J — ZtU-EgWWeg Holl6«y J. E. ia-CZaH Uttl F»rd. — B«n)« Dorn.»r I K — Ctiktamyt GÖPOI L. gyágj»s^ré«. — Kapisvár ítabóclmj- Kaim. j Eahn J. gjógjBi. Tb. Kecskése? íj«igr«. — K«JironBia Wcrli M. EjÓgy.
tiueg C*acíii.oTic Ist. &ágjit. — Keaithely\' waitacfa P. — KSraeid I R*t= Jan. - Zágráb lrt»!aiftjho« gjt&at. Hittibaeh £. gy6g)"« Hotjac I V. — Saprn Mc»ey And. fy6gr«. — UtMyt Kxiiwod. J — Kaposvá
n»tt Borovics Ad. — Zaia-Eferszefl Ru.lofiy L E. syA»« <S1 6—62

XXXXXXXXXXSOOOOOOOOOOOCXX
veixtJack Utkoi ifj ókori Tétxtk ét kicaapcosiaok
Dr. mw-ltle
PERUIN-P0R
csak a perain-por alkalmai a nemiS- íí pafllóirertick mledrt- .*ffín«k rihiritisarm « ijr « ttrtaknü a UheUűeits<c <^£QÍ ) B nókoél a m*{t>laDtif ellivolitiairk. HeMktUöot-t-n pítolUliin ai idegrcad.«r mioíeu biat&lmásil, L nedr ét Tir-t-tttétní ilul elerSÜenedéteknél a u«re»et«i«D a licaapongiiok, önf«rt-S«é» ét ai íjjeli mmgöm.éíek [miot a tebetctloQség egyedali okozói] iltú eledéiért férfiúi jEjenjoíégí iHapotoknil, Taiamint * ké« ét liiiak idl^ei rusb^UctB&l. le által oly •*«■ van oyujtra, mely Utal a* eltoaradbatlaa er^dmény okTeteai «léretik Áx* tgj doboznak pornót leirinii egjűtt 1 frt 80 kr.
" S*ktár N.-KaniMin: Prager Bél* gyótyiroréw mmil. Béob«a fű-fljynök GLscLnex S. oki. gy<5íy". 1L KaUer Jotofmnwae 14. Í3i 10—26.

„Betegb arát \'■ ii e czim alatt Richte \'Ipciei r\\ia« iÍDtítet^ben
megj.lerit 1-tíldí.ér ható Lanác rCpir
i, be lok.t rkcrei i.t egé*i»égéseknek AZ elti -gekneV pedig a baj liker ayujt- K köojTet Gsriaoh
kedétte (Uícs, I., IctvásEór bi Ugiégi •• B/igyiU Bk ÍUr.ly 3.) ÍBÍJOU tDoetck !e-sára megbií-^. kir. «gje-íi b«rmentTo
exarnái a evele rS lapérc. 02 6-11

ég t 6 e a szétkillöési ízig,
\' Lctiugyabb uitkiidtal iiltt
i nagybani árakban ajánl Hamburgból postán
| bérmentesen ingyeni csomagolással zsákok-
i ban 5 kilótól kezdve
izim Oattr: ert. írt.
21. Maoea Talaai .nbiai — — — — — — — — — TÍO
22. feaadt igen n.mo _________ 6SO
24. iára 1. farga Dtm« — — — — — — - — — °~—
30. Clka BSld erBLeljei ___— — ____ tr —
27. Perl-l.cca, ijnii kiadis — — — — — — — — fr—
25. JtY. II. Bírja HOTCB — — — — — — — — — * \'0
32. Süííi, jőiBléíH _ — — _- — — — — — 4-06
33 D»i>ta, kiadíB __________ 380
34. BU.er5t<.lj_ és tiBita— __ — __-_- 3\'TO
Sardína
I Tta: \'L ait« 75 fertői írtig 5-&0. BoaalUc: Kroo
MH.I- 467 3—tf.
I kint i kilo 1 75 frt. Ks.r.Üfn BiUalldéa, mn íi ulii I Ui kivé-, tiea- íi niilübil, Tramini ku M»*« MUk k KérjQk b. ajánlatit él ajánljuk mftcnnkftt
FÜNKE & K.0KNBERG HAMBUEG,

ÜUJ Á
Ép most került ki sajtó alul ~^g a második tetemesen bővített kiadás
„RAJTA LEÁNYOK MULASSUNK"
mulattató kézikönyv magyar hölgyek számára, szerkesztette Wajdits József. Ezen 620 oldalra trriedő, igen csinos keménykötésü könyvnek, ára színezett borítékban csak 1 írt 80 kr. díszkő- . tésben 2 frt 80 kr. Postai rendelések azonnal szállíttatnak.

*

^>tO

>tKÚIK

ojoattott a kiidó tulajdonos Wtjdits József gjorsatjtójái.

NAGY-KANI2SA, 1882. február 9-én,

aase.ro.

Huszonegyedik évtolyam.


negyed érre
szám 10 kr.
HIRDETÉSEK
S hasábos petitsorban 7, másodszor 8 s minden torábbl sorért 5 tr.
KYILTTÉRBEN soronként 10 krért Tétetnek tei Kincstári illetik minden egyes :i:rd.i-tésért 30 kr. fixi

A.iap szellemi róssiH íHetö kfjdetaé-
nyék a sierlcesztőbói,
xnyzgi résztít illetű kósleménypl \'
pedig a Irisdwtox1 bementre
iütéxeaáők.: ■ "SA6Y-KASUS A
. : . \' ■ • Vfamlttttz.
Bfnnentéllec levelek esik ismeri mankstársiktól fogadtstnak eL
Kéziratok vissza nem küldetnek.

Syisaváros helyhatóságának, ,nagy-kanizsai Ön1.;, tűzoltó-egylet*, a „nagy-Hnizsai kereskedelmi s iparbank\', „nagy-kanizsai .takarékpénztár0, a „zalamegyei általános tanítótestület\' „ nagy-karizsai kÍBded-neveló egyesület", a nagy-kanizsai tiszti Önsegélyző szövetkezet\', a .soproni kereskedelmi s iparkamara u agy-kanizsai külvalasztmányae s több megyei és város
egyesület hivatalos órtcsitóje.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap. -


tett. Mintegy SOCO ■poHtikai-, történelmi s irodalmi czikket irt egytől egyik magyar dolgokról. 1855-től 1876-ig munkatársa volt a »I/eip-ziger Illustrirte ZeituDg\'-nak s ez elsőrendű német képes lapban jeleseink nagy részének életrajzát s ismerteié sét közölte. Dolgozott ezenkívül 103 német, 27 osztrák, 6 angol, 8 fr&n-czia és 2 olasz hírlapba és időszaki iratba a „Conversations-Lexiconok"-!ba is ó irta legtöbbnyire a magyar tárgya C2ikkeket.
Rendkívüli mozgalmit itthonról emmi elismerés nem jutalmazta. Keserű érzelemmel irta 1874fben egy barátjának, hogy az Atheneum tisz teletpéldifcva, melyet Petőfi diszki-adisából neki elküldött, rclt az egyet len elismerés, melyet hazájából hosz-|szn munkálkodásáért nyert.
Kertbeny 30 éves irodalmi
munkássága követendő példaként áli
előttünk. Fáradhatatlan buzgalmával
babízonyitotta azt, hogy irodalmi vi
szonyaink ismertetésével nagyobb
eredményeket lehet kivívni a müveit
külfölddel szembenj mint azt a po
litikai konstellációk bármily kedvező
bilancé a tehetné. Csakis ez az a tér,
ahol nemzetünk azt a sokat emiege
| tett régi hírt és fényt visszaszerez
heti. Erre nézve biztosíték előreha
ladott irodalmunk s az a remény,
hogy a hazaszeretet még több oly
önzetlen munkást is fog adni nemze
tünknek, mint amilyen a sokszor
felismert, megbántott, de azért a
hazájáért lángoló szivü Kertbeny
| volt. V. D.
A párisi pénzv&ls&g Ismertetése.
E pénzválság nem egyéb, mint
két pénzcsoport közi lefolyt merész
és sokat koczkiztatott harcz, mely
épen nem hasonlít a 73-iki bécsi
krachhoz, mely tulajdonképen nem
volt más, mint a tulcsigázott spécii
ben egyik főszerepet egy Pepa nevű spa
nyol czigányleiny játsza; s kibe azon kor
egyik legkitűnőbb lovagja sxerelmss lett.
i No hiszen; — csak mott jŐnéaek el
! a néhány évvel ezelőtt itt ídflzStt tőrök arak tudom, hogy megbámullak voln* azokat a gyG&yÖrti hölgyeket, akik a gazdagon redösött aranyoa atlasz ruhájukban, halvány piros — hogy is fojwaam ki. — csipS, — nem, — ciipőcske, — míg ennél is kisebb, — halvány selyem rózsás csokortba tett lábacskákkal föl s alá járkálnak; — de jobb, hogy oem jöltak el, ... BE irigység nem kelthetett fel szivökben, — e törők ni nem a hárem hölgyéhez hasonlít, ez a „korán" által előirt angyalok egyike, vagy" ,az wer egy éjB-től lefestett tündér-királynők kö-eül szállt ide, hogy koszorússá, az összegyűltek nemeMziviiaégét; — de szemei ép oly vakítón csillognak, oly rejtélyesen I mosolyognak, mint aa örökké epedő török I hölgyé . . . török hölgy, de csak kfllseje, 1—ez ie pillanatra, aztán ismét mienk, ismét megvár. — Mond barátom, ki azon tflzea Btemü magyar leány? s CT epedó ! török nfi?l . .
„Vál&sst kérsz tőlem?! ■ . ■ Csak ast ne, no ez egyot megmondom.\'
Nem 1 ftlőbb azon gyönyörű francsia hölgyet nevezd meg; — ugyan gyor-
?;...
■ ,A« . . a* .. barátom 1 megboot&s,
jobbnak látom, ha hallgatok, kérdéseidre lehetetlen felelnem, — ki e* a bájos m*-gyar — a könnyüvórll fraocxia, a sxeszé lye« amerikai?... es mindig agy menne.* HÍBB Tempe völgyébe c»*kis görög luinjk.ák szirtik as örökké Ücio édes léget, e helyen pedig látunk magyart tol-oyomd Mukabaa, — ÍAtuuk frasasia pórt,!
Kertbeny Károly
«al. 1824. fcbr. 23. ffi«gluűt 1882. jan. 23
Irodalmunk egyik legmunkásabb s Iegbuzgóbb tagját vesztettük el a napokban a czikkünk fölé illesztett név viselőjében. Fáradhatatlan elő-: mozditója volt ó annak az eszmének,; hogy Magyarország csak akkor fog-: lalhatja el az európai culturnépek koncertjében a megillető helyet, \'a& inkább irodalmának emelkedő voltát állitja a müveit külföld elé, mintsem politikai előnyök által igyekezzék a kedvező hangulatot részünkre biztosítani.
Ha végig tekintünk azon kevesek során, kik ez eszmének érvényt szerezni ig3\'ekeztek s ha számba vesz-szük azon kiterjedt mnnkásságot, melyet Kertbeny évek hosszu során át kifejtett, lehetetlen emlékének a legnagyobb elismeréssel nem adóznunk.
A következés megmutatta menynyire hálátlan volt az a szerep, melyre vállalkozott. S mi sem bizonyítja inkább törhetetlen buzgalmát ós erejét, mint az az önzetlenség, ■melylyel e szerepet betöltötte s valljuk meg, hogy az önzetlenség manapság oly valami, mely csak kiváló elméknek jut osztályrészéül.
Lapunk, mint a külföldön ólö magyarság közvetítője a hazától elszakadtak s az anyatest között, szo inoru, de elmulaszthatatlan kötelességet teljesít, midőn Kertbeny emlékének, kinek nagy része volt abban, hogy mos: már a külföldi magyarok sokkaita nagyobb büszkeséggel emlegethetik magyar voltukat, mint azelőtt, néhány elismerő szót szentel s átokban kifejezést ad azon\' halaérzetnek, melylyel a külföldi magyarok Kertbeny működése iránt viselkednek.
TARCZA.
Hogy ajkuut egykor Összeérjen\'
H°&T ajkunk egykor östroérjen,
líom hittem Tolna iohuem;
S miért ug»dj*m ? — hiíjjo n*£y«á3 :
Mondhitlan jól etett nekem.
Csodálatos a csók, parányi
Qjitcjör é* raégii Tiuulojt,
A miért cioi-án eped, sóhajt,
T»lilkoiink Kit* tabbiiSr,
Kin éilero ojra hoiizman.
Hogy milj piro«, taotolygi édes,
Milyen pxriayi ajka T&D.
KJgondoÜra, mikor «z ajkai
Kyy pillanatra ír>-íém ;
HoKy édesebb volt, mint ogjíbbkor
A caók kicííiiy fehér kesén.
Öuként ml*, rzerster liiU ! * tuijj n£m volt ri or^^niPoii URJ m gliatoit, nfm U csodálnám, Hí künyezatt VOILS két .temem. Én milj\' isten olj" mé\'yun énem, 1U jók honim ai emberek, savw elful a. boldogéban, ■ £s airni tudnók, miut gyertk.
Óh csak míg egjiser megtehetném, A mit többé »oh sem S"b«3; Hogy ajkamon érubetuém a Már egysser ixlett ajtakat ! Leomlanám ott térdeimre, S még ait ii megtennem talin, Hogy minden ft mi bűnt, gyötör- ftgy Kinox\' híves bevall mim.
De bi>z ei agyit ni érdekelné, Ej-yhaniU a* én életem ; K&J&náot vígjTí. aincs-n inger, Ai én borongót lsikemcia. Kem U tudnilni, hogy megrabo!j«m, Hix Tannak már, kik»t U«ret; Mosolygó Bzembfil mért faetsrjak Ke*«rl — váló kkf

Mi külföldiek, kiknek még annyi j előítélettel kell küzdeuünk & hazánk j felöl uralkodó téves nézetekkel szemben, mi leginkább érezzük a veszteség súlyát, mi leginkább tudjuk megítélni, mi volt nekünk Kertbeny.
Lapunk egj *k munkatársát is gyászolja benne. ígéretét birtuk ugyanis, hogy lapunk számára czikk-sorozatot indít meg, melyben — monksságáról — fog számot adni s ennek kapcsán ismertetést arról, mily méltánylásban részesül irodalmunk a külföld részéről. Fájdalom, a halál meggátolja öt ígéretének teljesítésében.
Kertbeny KároJy Mária, családi néven Benkert. Bécsben, magyar származású szülőktől született 1324. február 28-án. Gyermekkorát szüleinél Pesten és Egerben töltötte. Ez utóbbi helyen cserében volt, hogy a magyar nyelvben tökélesi tse magát. Már akkor feltűnt a gyermek nagy nyelvtanulási képessége s itt foglalkozott először olasz, franczia s angol nyelv tanulmányok kai. Egerben a ciszterciták iskoláját látogatta s kedves tanítványa volt a nagy német epiku kusnak: Pyrker érseknek. Később a pesti gymn&siumba adták, honuét 1838-vban Győrbe került egy könyvkereskedésbe. Inné: ujjolag Pestre ment Heckenaszthoz. de pályájával nem lévén megelégedve, 1841-ben az 5-ik tüzérezred tisztnövendékei közé lépett s mint ilyen, Dalmáciában is megfordult, 1843-ban innét is megvált s irogatni kezdett. Első kísérlete Petőfi másolása volt, melyet későbben ő maga is másolásnak nevezett; szókat fordított & hivatásnak igen kevés jeleivel. 1846-ban Olaszországban találjuk, de már ugyanezen évben adtáéi első gyűjteményét „ Jahrbuch det. deutschen Ele-mentes in Ungarn", melynek azonban csak a fele jelent meg. Ez időre esik barátsága Petőfivel, Jókaival s s a ,tizek* tagjaival, kik nem is
mléke,
Elég egy éd« esók e
Hogy exive nem Tolt j
S ti mlndenDU küérui fog, mert
Huiiám u emlékek hívek.
Ne sióljonlc erről, had merengjek
Torább ts így a mulUkon;
Almodra ctikja minden üdvét,
Mint akkor értem ajkamon.
HALAST BÉLA.
Az iaraeliía jótékony nöegylct pórjelmezbála.
Srombat este van; —- a várva virt nap estéje; napokkal hetekkel előbb kó BtÜltek eií ft nagy eseménye; — Szombati Dap oyugváíra van axinva; — a hölgyek nem nyugodlsk, vagvha kaosóík njugodlak ia, mégis DDIH egy aaépnek vert hangoaabban piczi harangocakája;
— vert vert lassan ; — majd eröiebbea ;
— hasztalan susogták a korall ajkak
.verjél lassabban, na oly láiaaao;" —
mínt a kis madár, agy repdesapiciisriv.
Egy szalag, egy rótsa; — im, mág ida kellene egy halvány bimbó; — do asombaton varrni?! ... ah! .. a jó I»*«« nem fogja vóiekaektekiotenijbiii jótékony óiéira lett kéatitve e ruha; — mégis jó u előrehaladá* ! .. gondolja a exép höigy s Tóaia ajkain hamiskis moaoly játaaik.
Ki-ki tekint as ibiakon ssáwxor, Mer«wr. — Mily gyönyörű idÓ m,\'i ragyogó oülagok oly nsegelégedottsn no-nolyognak; — meg a bai hold ii levetni latssik betege* alakját s a wokottnál nyi-jasabbvi féaylik.
De b«*y\'U oe? i . . HÍM flk IitM teremtményei: * Mindenható örömét leli

késtek 6t íOTábbi muukáságára buzi ditani. Miut fordító 1848-bau lépett fel először s több nyelvből fordított költeményeket, melyek Jenában jelentek meg: E könyvben óriási nyelvtudományáról tett tanúságot s az a hir volt elterjedve róla, hogy 52 nyelvből volr.a fordítva. A magyar irodalomhoz fordnlt azután s Petőfi költeményeit adta ki Frankfurtban 1848-ban s 1850 beo a „Jánosvitéz- * t Stuttgartba n. Ismereteinek szélesbitése végett beutazta Németországot s 1846-tól kezdje több idót töltött külföldön, mint itthon. A forradalom után visszatért Pestre, de onnan csakhamar Bécsbe, majd Berlinben telepedett meg.
Első fordításait maga is elve-tendóknek jelentette ki, de az a sok gúny és üldöztetés, melyet rósz, de jó&baratu fordításaiért el kellelt szenvednie, munkaerejét nem törték meg, sőt további gondosabb munkálkodásra serkentették.
Különös elégtételéül szolgált az a levél, meiyet Heine Henrik intézett hozzá azon alkalommal, midőn Petőfi fordítását neki ajánlotta. , \'
„Ön sok Örömöt szerzett nekem,
— írja a többi között. Petőfi oly
kültÓ, kihez csak Burnst és Beran
gert lehet hasonlítani. Mi szegény
költők, csak azon reminiscenciákon
elődünk, melyet föl ébresztenek, míg
az önök Petőfiéből azon Ős termé
szeti lángészt érzem ki. mely önma
gát testesiti meg." síb.
?crditásainak száma 60 kötetre rug. Petőfi, Arany és Jókai nagyrészt Ó neki köszönhetik, hogy a külföld nagyságukat megismerte.
Az általa kiadott könyvek jegyzéke megtóltene egy füzetet s körülbelül 150-re megy azok száma. Ezek közül vagy 30 még kiadatlan.
Óriási munkaereje azon fáradhatatlan munkálkodásból tűnik ki főleg, melyet a külföldi napisajtóban hazánk ügyeinek szolgálatában kifej-
.>rcsan mennyei elégedettség sugárzik, az égi testek pedig at ö szolgai. . . .
S as angyalkák! ... az ég e kedves teremtményei mini vidorai?! .. . . , MoBt valóban megérdemlik, — gondoljak magokban, — e földi teremtmények is, hogy hoztank hasonlítanak s hogy ókét honiak hasonlítják; raert most lel keink is rokonok."
Végre siérkeiett at óra, a perez.. . Szent ég?! .:. mind tüodérkert ez! Hol is vagyunk, — kérdem önkénytel, nül barátomtól; — „Tehát nem ludod?! Ugyan ne tréfálj 1 — valóban nem tudod?. . . . ElŐizör is Kanizsán; — másodszor egy jótékonycrólra rendezett pórjelmet-bÜon e harmadszor KnorLzer szálloda disxter-lében.-
E fény, e pompa! , . Á gyönyörűn díszített terem szép ligetté lett álv*rrá-rsolva, R földig érő tükrök, a tel- -8 alá bullám tó nimfákat erititorosan tükniste-tik visst*;Tempe viruló völgyében kép zeled magad, — de nem, még sem. — Hisz itt egy ni&gjar menyecske lejt tova a dal iis termetű paraszt legény nyel; — mint ílíenek Össze; — ah!. . nézd, hogy tinczoljík a csárdást, — álljunk tovább, mert aíek mindjárt szárnyra kelnek, — elrepülnek. Ai a serek rövid ró»is szoknya, . . oh !. . mint eimul a fekete bársony meliéoyke, a habsó patyolat ing
— aj, rerftenyt viv a bársony kacaórai:
— amott egy jnhisslegéoy járja a las»Q
magyart Finom Róui7al; — itt egy spa
nyol, ciigáaynfi, aötél-olsjsxinU arczárai,
eper ajakkal; — a-t élen fekete göndör
haj éí&J ellentétet képez a halvány vörös
fő díszei, mely a bájoe kis íót körülfonja.
Eszembe jut Montapennek »£gy ^*-rily ifjmág*a — oiimü ?«géaye, m*ly-

lation alapult vállalatoknak szappan buborékként való Összeomlása s mely természetes következménye volt elkö-ivetetett visszaéléseknek, — mig ez | előre cl volt határozva, fei volt terveivé, útja szépen elkészítve s egyszerre a legalkalmasabb pillanatban oly módon szinrehozva, mely legjobbnak látszott a közösségnek a kétségbeeséssel határos megijesztésére. Hostzu idó Óta minden nagyobb .nyereséggel kecsegtető vállalat s fó-|leg államkőlcsőnök csak Rotschüd és társa közvetítésével jöhettek létre. E pénzliatalmasság befolyása Európában rendkívüli volt. Az álUmköícsönök közvetítése megszerezte nekik az államkormányok barátságát s ert ők fel is használták Önmaguk előnyére, befolyásuk növelésére. Adtak az egyes államodnak kisebb-nagyobb szükségleteikben először ideiglenes koicsöDÖ-; ket, aztán tisztességes szin alatt uzsora kölcsönöket, majd adut ,any-ayit s oly feltételek mellett, hogy az a szükség fedezésére ne legyen elég s kényszerítsék az államokat ismét hozzájut fordulói uj kölcsönért, melyeknek árát aztán Ők szabták meg kétszeres kacoat, vasúti cönces-siók, nagy és nyereséges vállalatok megnyerése — s Isten tudja még minek a képében; közbe-közbe nem hiányoztak ajándékok stb.
Ezekből aztán oly viszony nőtte ki magát Hotschild és az államok között, aki a nagyságos umak hajlong ugyan és hizeleg, de a sok előleg fejében jól tudja, hogy Ő a tu-| lajdonképeni ur és gazda.
Ily viszonyok közepette egyszerre csak elöáU egy ember bizo-" nyos Bonloux, aki valaha tagja volt.. & Rotschild csoportnak* B a pénzügyi manipulátiók terén ügyességét itt , nyerte. Hosszú ideig tartózkodott i Bécsben, mint a déli vaspálya: igazgatója s mint ilyen alaposan kiismerte i a monarchia pénzügyi viszonyait. I Elóail ez az ember s ismeretlen\'pén-
pórnőt, német, olasz, orost, török, görög s tudja ax óg mennyi nemtettégbelit, a müveit Európa, a felnövőit Amerika képviwlre volt.
S e tok népség, a gyengéd ibolya, i. szerény nefoleju, a hsivány liliom, a bünké rúzsa — oly szépen megtért egy-mii meQett, a tsámité aogot, a kSnoyd-vérü frasexia^ a nemzetiségére büsske magyar, a zooekedvelő olasz, a tetterő* német barátaigoean szoritolt késel egy-tnásaai, nsm íientek hadat, nem kűl\'ek hanara, a a mi legíő — még párbajt se | vívtak.
Csak nem szentség tel eni tik meg a aemes tettet?! ..
S fik valóban aemes, Isten s ember olőtt kedve* tettet vittek — viiznek : végbe, — itt inadnak, miután már előbb ; fáradoztak, újra fáradoznak, Öe&zetereg-leaelc, — « jótékonyság uigyalni malat-, Utas,k, s mulatc&k, bőgj a vendégsereg | tzörakozsék.
Az egééi „izraelita jótékony niegy-let" egy személyije vált, egy csel lebeg azwneink alőtt, egy «en: czól, péatt, mÍDél több pénzt gyűjteni a jótékonyéig oltárára; — kogy axon szegényekeo. — akik ei aUtt jótevőikért f.irró hálát boctátnak as ox ásimolyábox — minél inkább »<v gitve legyen.
Sa ezél jórénben toijesüit;\' — a pórjalmssbál sikerűit; — doficiil? \'■ ■ ■ ■ ■ Ha— haí . . bár országot péníügyi vi* ■zonyaínkoat Tolna a defiexit Így lefózrfl, ■ a „doneiit" uó tutb* kerüU!.. .
Evek óta nem iitott K. Kanixsa
városa ily féaye*, ily \'ainden iwSbon si
kerüli bilt, miot <s%6ü jótékeoj czélra
rendezett eatélyui; — ■ búgy viroaank
k Uák&liA ilktl!

HUSZONEGYEDIK

ZALAI KÖZLÖNY

FEBBUiB ,9-ép 1882.
touxékkal semmi Össsek&ttetésben sem állott, megbukott, — iz elóbb szé dili magasságig fölcsigásott BontonE-féle papírokat hirtelen s féláron áruba bocsátottak a tőzsdén, a mi a részvények s a Bontoaxval Összeköttetésben" álló pénzintézetek részvényeinek bTlokosai között irtózatos paniqneol iáézett elő, mely igy maga utón vtmta a többi értékek rohamos esését is ugy - hogy a kik c papírokkal az elótt miliomosnak hitték ma gakat, — vagyonukat teljesen elvesztették, sokan erőszakosan vetettek véget életüknek. — Leginkább a tőzsdei üzérkedést kedvelő párisiak siratták a bukást s azt az óriási mely fel ül haladja a porosz franczia háború költségeit. Hogy Eotschildék is rendkívüli sokat vesztettek, könnyű belátni — de ők nem kímélték a uiiliokat czéluk elérése miatt
Mint mondják XIII. Leo pápa s több miiióig volt ez „Union General e\'nál érdekelve s hogy a pápa esetleges veszteségeit pótolják, a; előkelő és vagyonos kath. arisiokra-ták önmagukat adóztatják meg czélra. Ép ugy veszendőben van az több milióval rendelkező „kiraly-
párti alap", mely Napóleon herczeg ia után állíttatott elÓ királypárti czélokra.
£ pénzügyi harcz tehát Bon ouxra, ki épen a válság pillanatában Magyarországon időzött, végzetessé ált. Mint a lapok irják.az ,Union enerale" febr. 1-je óta csődbe ju->tt s a bűnügyi vizsgáiit, lehetősége ncs kizárva. Nekünk bizon kivána-s lett volna 8 az is — a Bontoux ;yöaelme, aki állami hitelünknek az tala alapított magyar országos bankiul nagyon kedvező íordulatot adott aki a Budapest-Zimunyi vasút ki-itése s a .Magyar tengerhajózási Ársulat* s egyéb hasznos vállalatok teSitése áJtal jelét adta nemzeti s zgazdasági érdekeink iránt való iakaratának, mig a Botschildek fu-rck voltak, nagyon keveset tettek közjó érdekébtiu s csak ott áldoz-,kf hol saját érdekük kívánta. M. II.
lekkel, mint mondják - a Franczia országból kiutasított szerzetes rend pénzével - megalapítja az .Uni\' generálé\'t s ennek működési téré különösen Ausztria-Magyarország választja ki, mint Eotschildék rész lói leginkább volt érdekelve. Ez ne elég, banem szövetséget hoz léi több keresztény bank és pénzintéae között s ennek alapján két pértzha talraasság emelkedik ki: a zsidó keresztény bankárok csoportja nak élín\'Rotscbild, a keresztény féle az úgynevezett „szövetkezett rezény let" igazgatója. líonLoux áll.
Bontoux az európai állam fővárosaiban több pénzintézetet al pitou, elfogadta az allamok kölcsön ügvlftteit és közvetítet sokkal olcsóbban, mint Rotscbild s oda, ho RnEschildek csakuem néUülözbetet-\' leuQeit In ttok magukat, Bontoux i „Union Generálé\' ur.gy tőkéivel ug b3ic.-zkelte magát, bogy elóbb a Bot-schiidék zsebébe folyt nagy előnyöket hnsziiol, csakhamar magának szereztí meg s ezeknek oly károkat okozott, hogy miatta James KoL&child jónak látta magát fűbe löui. llotschildée boizut forralLak a .jövevény" ellen kit a kath. aristokratia is kiválóan kegyelt és pártolt, — meg kellet buktatniuk a2t, ti a zsidó baakir-csoportnak a különböző népr-k zse-beire eddig kizárólag gyakorolt jugait és hatalmát ol> rémöleteseo fenyegette. E boszn engiményezte a párisi pénzválságot.
Á barcz már a múlt évben Tette kezdetét, de az első táraadását Bontoux győzelmesen állta ki s a küzdelem a Kotscliild-csoportra ked-vezútienQl Ütött ki s verességgel kellé visszavonulnia. A harcz azonban folytatását nyerte akkor, niiíióu bn-szojok kivételére az .Union Generálé" — vagy mint ók nevezik a ,katho)ikns Unió* részvényeit mes-t£>\'ségesen a lehető legmagasabb árakra emelték. S mert jól tudták, hogy az ,Union Generálé"-nek nagy vállalatai követke/.túbeD óriási kötelezettségei vannak, melyek készpénzbeli kiegyenlítésére ogy válság esetén hosszabb előkészület nélkül nem képes, midón a „Banque de Lyon\', mely Bon-

A BXŐIÖ ellenségeiről.
Stó)5birtokosok és egyáltalában a loWeléstül foglalkozó kdtőaségnek vélek némi szolgalatot lehetni, midőn egy e téren gyakorlatilag lapantait férfiú Dr. Takács ornak még eddig sajtó alá nem bocaájiott müve nyomán egyet-mást közölni magamat elhatárostam. A mi jelen-
g
tehil
tatja az a «x5lí ellensége. anSljU " " különféle eliei»égekr61. lölk
A asológrtLmölesnek, mert oly ige]
jdwfl, hűti es tápláló, igen sok elle van. A bogár (légy) darázs, dongó, \\ és huros rigó, fogoly, Beregély, cserebogár stb. róka, kutya — mind kedvelői a szŐ-lőuek ; legnagyobb ellensége azonban az etnbif, rnert nálunk, azon rendszabály, mclyuél fogva ax érés. id^jótí] eiürelíg, a tulbjdinoABivk U csak hatósági engedély inelieU szabad szőlőjébe menni behúzva nisus; de ez nem {is eszközöl heti, mer; Bí.él\'jinkbeD gyümölcsösök ét konyhakertek is léteznek, melyekben csaknem min ,ap wükíéges működni. Igy Uvéa a dolog, esért a ceelédaé; — tovább a Bzőlövel nem bíró lakossá-szőlőhegyet bátran bebarangolják mi ízben elegen nem tartják véteknek * szülőé gazdát terményében megkurtitaoi iegroszabb áronban mindaxen elsoroltak kürt a lelkiismeretlen szomszéd! E bajon segíteni réazbnn lehetetlen, részben pedig & nevelés feladata marad.
Térjünk át egyébre A. A töke ellenségei. A tőkében legnagyobb kárt tesz gyökértetú (Phyloxera vastatríx), mely ujabb időben J?r&ucziaor&xágban egét; szőlőhegyeket kipusziitolt. Kién kis álla & tfike bkjsrál gyökereinek bőrét (hámját) felemészti, 8 mivel ezer. bujsiál gyökerek a talajból tápnedvet nem szíhatnak, toké elszárad. — Miután ezea veszélyes ndiíg hazánkba, sót megyéukbe is be huzatot:, lapjaink már iamerletlék ; még is nem lesz érdektelen búvárkodó orvosnak jegyzékkel figyelemmel kisírnunk-A phyloxera létezése a követkető julckből ismerhető fel:
Ezen betegeégben szenvedő tykén a levelek szioe vész, ;i l<:ii:l karimája elaiá-rad, a száradása levél kozt-pn felé halad a luvél lehull.
■ A tűk": hajtáfiíi ayomitrélí, végre elszárad. A azf.irfjirt eleö évbeii nitlg némileg megérik, de ha a lieiegBCg nagyobb l;u, navauj u marad éi muatja »<;maiit sem ér.
JI» a tőke első évben ki nem hal, a másodikban vékony éa kúria vesszőt hoz; iem órik meg e i ■a,l,l-:bull - ,
* kihi. A I
i ránezosak. lur rtvé] éi (Qrl P!
p i mpülve, ruszint :
, — <•?. nyáron iól xllal távol szőlőlév

lapját iUsorja, e nurátokba tojáaaí lerakja, minek folytán a lcrél fellő Upjat itÜnsöloi titka pup támati, i h\\ a férgek kikellek, a papot áteaaik, on né1, á iíSnare, hooaac a gyökérre mennek Orvossága csak a férgek kurtája Ai ily azomőlcsös leveledet összt kell szedai éa elégetni. Ha pedig a beteg aégnagvobb terjedésben uralkodik nincs más mád, mint a tőkéket, sőt az egét szőlőt kiirtani éa elégetni. Kormány un már elég (Jvintósmánytiket test — bár azonban már régebben lett volna tilalma ajresazók behosatáaára nésve!
Ha a.phyloxera nagyobb mérvbe elhar*pódEÍk országunkban, azt majda azoa mániának köszönhetjük, mely\' nzt-rint mind-nb\';n csak az ezép, jó éa czél-ez^rii, u.i külföldről hozalikl Vaunak ba-;áűkbiö eH% kilünó hírre emelt li. h& eg>edüi a veasxo elegeadű axra» valaki jó minőségű bort termeljen, miéri nem botat Tokai, Badacsony, Somlyó sib negyekru!, minek küldi pénzét külföldre ? Ha exak a vesstő qualitása kívástalnék a producüündó búrra, a korFrobuscsisrár ideje ÓU m r Magyarország, bortermő hegyeit, akkiot lehetett volna, rendezni hogy Berlin, Zsiden-java Rajna melléki avágj Opwto, ll*deira izü nedvvel srol gálna a ssuretelt szőlő. Szerintünk íőbe-folyás a talaj, ennek fekvése*.tepgeraaine\' ölÖU, as égtáj, az égalj etb. Ha a külföld embere szívesen dÓzsb! boraink mellett, mi.a végszó behozatás belystt inkább azon legyünk, miként lehetne kedvező vám mellett minél több bort k urálii tani. Esen kitérés utáa térjünk vissza az ellenséghez.
Második ellensége a Mkéoek apaízs tetü (Coccua vitis.) Ez tojásait a vestz&re ■akji- melyen azután pókháló Briaku barnán márványozott emeltedéi eket látunk. Ha a tojás kikelt, a férgek a vesasó héjái (hámját) pusztítják éa a vessző nedvéi izívják, mi által a táplálásban Kavar tá-,d és » a tőkének árt.
Eaerö vehető e baj a baogyák te egléséből, mert a sértett helyen édet íedv szivárog ki, mire a be&gjálc sziveién vádorolnak. Orvowága az ily pókháló [éle anyag öaazoszedóse és elégetése. B. Bimbó, fiatal vesezó én levél ellenségei.
A vesszőn a bimbói szereti megrág-leenui uz Ol.orliyncua litualici Z. Ka — 5 vonal hoeazu fekete rovar (Küfer ) Drro&sága, mivel a luczernál jobb in szo-\'oti. mínt a szíiöbimbot, okosan tesx s izda, ha a esőlö mellett kevés luczeroát et s azxKl a kárttevő rovart isosszeBzidi
A gyenge hajtást éa levelet Bzcrcli
lérteni az Eunolpm vitia F. Kz egy kia
ekete, őnom hamvac szŐrü hernyó, mely
VCEÍZ") és levelek fsluietéa hcsszu von
ikbun pusstit a nem caac a levelek*
ukgatja &t, hanem még a fürt szeme

(bogyóit) is megtiptíSiii az ember kö-zoledMt észreveszi, a fuldra ejti magát. Orvodá». Miután reggel a levél felBŐ l»p. jáo van, legjobb a levelet kúsé merrázoi es a levél alá tartott BÜrll lepke fog6vi] Osszeszedoi és ekkínl puaititaoi.
A bimbót és hajtást még nagyon puazlitja kivált Balaton mentében a caajgő (Lithrua cophalotes [L.) Ez 7—&. voasl hosszú feketés rovar, mely Buját földlyukakban lakík. Orvossága mivel e rovar a délelőtt éa délutáni meleg órákban jün ki rejtekéből, ezen idötijban kell flket elfogni ód kapáláskor pusztítani.
Ugyan ily kárt okoz a vinczellér-bogár. E«en bárom vonal bosscu sárgái-zöld azinű, hegyes, hossza csáp, mintegy ormánynjal ellátott rovar, a leveleket -rivar aUktia aodorja a oda, rakja tojásait, íeí/ek ju\'iuí, áagwzíua hóban kelnek
Orvoasága. Reggel korán vagy hüs
napokban öasiefoífdoEni, uz összesodrott
leveleket pt-dig elége-ni. Továbbá a leve-
eket pókháló alafc?ban öfiízefooja s néha
■a fürioi is emeazti * levélmoly szőlő iloo-
cza (Tortrix .pilleriaaa.) Píazkoazöldazinü
G vouul boaazu 3 6 lábú hernyó, mely ax
Öastefont levél kiízl bábbá leaz a miot
lepke július, augueattibban a Uvélre rakja
Lojásail, honnan kikelve, mint második
ivadék pusztít; később a tőkekéxge vagy
karónak hasadékaiba búvik, ott bibbá
váliosik B íövfi tavaszszal uira mint lepke
jő elő. .
GzáilóhaljelD bábjit
v i r.a g es fürt e 11 on s é g e j.
A fÜrlmoly (Concliylie&mbiqnftHa.) Hat vonal h«SBza 16 lábú barnistőld hernyó, mely a rür-, virágját pókháló alakú
onalakkal üaazefotija, olt n-jlíiaik, megia eszi sigy a fürt oá LO^Ó kiP-jiáaéí- akadályozza. Utább a azn!inakütdekbe, k»ró és lörzskéreg hasadékaiba rejlik, ott bábbá lesz, juüus, augusztusban miat fehéressárga lepke, tojáaaii a fürt Piárára és bogyóira rakja, malrekoo a tojások sötétkék foltokban nmtatkoznuk. EzekbCl
t kia hernyó kiké! a a bogyúkut póbháló ilakn fönn lakkal össz^köli, a bogyók bő-■ét megrágja és ni dvea idújárásaal zöld •ythadá8l okoz.
ilenuél Dedvest;bb és hideg az idő, mnál több kárt okoz. A második ív«.dék :avaazazal kel ki. Irtásukra ezé^azerti éjiéi tűset rakni, a lepkék őutna^uk rohannak Yt-sitükr-; a lángok közé. Esenkivill szüretkor a BZulmakoteleket el kell vug-duini, hugy a tojások ki no kdhesa-nek ; a karó éa torzs haRadékniVpl p--dig üdvön
>ábok kiszbdébe és elíkiut pusztitána. HaazDOe a sudroajoa mivelés, Tálam int karók kátrányosaaa.miuiicü sziíp. minden nemes és jóért Jel késül, ezen lány ia biiOQjitjs, hogy a tiezU jövedtiom Déhaay ezáz forintot tc«z ki.
Kik örülitek enneit inkább, miit az
rgyiet veieiii, rendes és pártoló tagjai;
.— fáradtságuk némileg jut*Jmarva ilt e
fulíiön s tzs.ziz >roaftn az égben, íiísz 6k
angyalok, a já:ckonyáig, a reegények, a*
Ogy«fi>Kyfiltak őrei, s hogy íraagyalok,
Hit bebizonjiloiták naoat it., t adja, ai ég
hogy ítimuluB évtizedükén át bebito-
nyithassák, mert ca*k; *
„Aki nyomort onyfait, sebet hegetst, . Oly íok fajdalmai balzjatauzva be, Én millió köny ezikkad áhak í Ai emburi kegyeiölnek lelint — Sliudcu Vklódi uö őrangyala."
KOEPÁDIBÉLA.
világ eoniissftl mögfll
Franc*!* utin irt,: VHfl H.
Fényárban uscik fi grófi kastély, «i ÍDRSOIC és stolgik totnak-hitnak, midi-í*g)iknek van nia sürgóa teettdflje.
A nagy társalgó teremben már fé-nyta tírtaa*gv«.n egybegyttlva. A K bb-nél Biebb női aUkuk, mind megannyi királynőhöz hasonlítanak ■ agy látszik, Üiogy ilyeneknek ía tartjuk magukat: mert mindegyikők maga kosé csoportosít néhány férfit, akiket aj egyik vagy mátik módon — ugyazólván — lebilincselik, ugy hogy eteké; méltán az emiitett királynők alattvalóinak tekiothetnflk.
Olt iáthatjak ma a* egéez környék at-iaztokraiiáját, mert jelentőségteljes ünnepet ülnek m& a kastélyban B ily alkalommal renkí tem akar Kiinyiani.
A grófaak nép bájteljes leánya Helén, n3öl megy Dufroia grÓfbos s ma van a meayegxi, mely * mint iitjnfc as égési vidék részvéte kdxt megy végbe.
A boldog szülők tnlboldogoknak lálizanstk B örümaugárzó arczcsul fogadják a eok jó barátok tHTÖrlé«eit
Már jó ideje, hoey t társaság együit van B míg mindig hiáDytanak ások, kik-et ■-. e>tély tulajdon képen legtöbbé érdekel. A vendégel; egy rétre már i» \'tiilogm kérdi: ,Ht»l van ar uj pár?* ,M>ijMcnt-•en sión hoMT^dalmaa kétéo?\'
Uo aemtokir* eíoatlul míod o ki-telyt u uj pir A t

[ egyenruhás inna széjjelhuzía\' a füg-ijöket a olt megjelenik : Gróf Dufrois
A gróf egy elegáns kinózésu, nyu-k termetű fórfia; arc/vunásni azonban latjait, hogy élte tavaszát] már tul vau. IIelén, most már Dafroia grófnő, :iv kissé sápadt, ami különben szépééit nagyon emeli; deBápadtságának eenki it eem íuUjdonit, mert egéss vidáman i barátjaí — is barátnőinek üdv-tait.
A szokásos hon erők megtétele u(áo a vacaora a ezzel a toasztok
id. Mig az öregek igy egymást iddig a fiatalok síeltek Terpay-101 iiuk áldozni. A tincs megkezdődött B faijuk Helent éa férjét is a Unczolók
;un a kastélyban aa ünnepély „r„-.j_. Mru\\ látszik, e kőiben lena sötét éj 7ógleien lupel gyanánt borult a ildre, mintha a turmészet matatni akarta olna, hogy neki nincs ma mit ünnepel-ie. Öss Tult s a kastély korul terüli park-an a aátioyok már telni keidének a ehulló faluvelekkel. — A sötétségben egy íatal ember gyora leplekkel siet a pakkon Leresital a kastély felé. Annak nagy k&-íjánál hirtelen megáll B egy kis dobozból kivesz egy szép halvány rózsaasínü ró xsát, ezt egy ép arra siető inasnak ezen ivakkal kézbesi: „Adja át ezen rózsát úéo. nagyságnak, a mondja neki, hogy .rthur küldi.-
As íoas kinsk Artbur es alkalom-— j6 borravalói csuuctatott markába, Jpiw gyorsaaággal aieta ftsl a lépoeózeten i terembe lépve Helént aa ajtó köte-Sben találta, midŐo ezópon egy hosszabb tnoz iáradalmait akarta kipihenni.
Helen a rócsát a küldő izenelével
tvevé, d« látszólag megdöbbent s hiri«
■n leroekadt a mellette levő bársony-
adra; caakhamar azonban magános tért
mennyire lehetséges vala, dpaJástolni
skedott ast, & mi őt bobólec annyira,
■egbénitá. ^ *
Dufroii gróf, amint laUsik, az egész lenetet észrevéve a Hclónhe* sietve rijas udvariassággal kérdét
- „Kedve* oagyaám ngy Utazik, ezen •oasa Mgyon-UvéUrőleg natott ax önka-eljwo! Tán romul e>«i magát?"

Helen eleinte képtelen volt válaszolni, de u\'óbb főfájásról panaszkodva, felkóré férjét hogy kisérje öl boadoir-jába, mert ki kell k.i&sú mtgát pihennie.
A g*Uaa iérj mfghujiiá magát n^je dóit, aki férje karjára támaszkodva öl-hagyá a termet.
Hidú . Helen boudoirjíbin egyedül maradt, i-kkor tért csak C^-MEÜH magA-hoz a gíircsiwen kiáha fel: ó <ÍBT« vette midáo a ró leit átvettem, de ió hadd tudjon meg inkább mindent már m», mint később ! Oh drága szüleim bocaássát\'ok meg szemre hány Riómat, de (1 fosztottatok nsrg boldogságomtól, életemet örömest feláldoztnni volna értetek, de szerelmemről lemondani nem ladok .... Rövid hallgatás ulán f oly táti: .Liitoom kell Arthurt, beszélői vele, bocaáoatot kérni tőle, miudaiséft Etmi történt, oh hogy fáj szivem, de hiix én n«m vagyok oka semminek, mert engednem kellett a tsülői szeretetnek, B a báUérzelemqek, de arérL Arthart síromig smelai • imádni fogom. Sietni kell, Arihur meg fog bocsátani, 6 nemenaivü ■ tudj>v«aik.^nt érzek irácta."
Két perei maivá ott látjuk Hclent zokogva. Arthnr karján a pavillon fnlé haladni.
E?en pavillon volt az, melyben Atthar egy tét év előtt el6izör latin Ho-lent, itt lobbant fűi szerelmük., itt töltenek sok boldog csendes estét B itt láijük ókét ma először boldogtalan együttlétben
^ehéz leírni azon fájdalmat, melyet j két stereimet érez, akik egymást a. vég- \'■. lelenségig Méretik s a kik egymásban vélték feltalálni Őrük boldogságaik.". Nehéz leírni ezen jelenetet, melyben c két lény azon öntudat ra jut, hi<gy minden » mit eddig boldog valónak tekintettek, csak egy «ép üom v»la, s hogy a rideg valÓ oly kegyetlenül eltörli a hiuálmokat.
Kinoa hallgatáabao toltéaek néíiáoy perczet, mi kőiben mindegyíkök aaivét megtörni érx&\', -régre Arlkur, ki Helen belső gyötrelmeit éazleld s felfogi, a hallgatást magasaiéitva kére Helent, hogy hagyjon fel a iirá*i»lf ő tad mindent a meftboc*it oaki, mert meg van győzödva arról, b.og7 Hel-a csakis azért határosa; ei magát eznn végzettejjes lépésre, hogy atyját rs anyagi tSakremeafi.eltÓl meg-mentze.

£z»n siralmas haopon kiejtett stu-■ iikat, HelenneL. ajjóUgoa zokogása kíi-\'ette, agy hog7 tájdalmában észre sím «vé, bogy Arthur ayakába boralt s hugy izpmei is könnyekbe lábadtak.
Kínosan lön azonban megszakít ezeu, máekülönben is siralmas jelenet a gróf belépése által, a ki semmi ingerült jet aeto mutatva cgyeaeat neje felé tax-t, s Arthurt tekintetre um n>éltat elkéré a grófaii, hogy hagyj* ei velő a lavillont, mert kár volna, ha a köxellevő tág a. történtekről tudomisBal bírna. H»!en szótlanal engedett a gMf fel lólitásának s eihagyá vele a pavilioat.
Alig l\'ogy es megtörtént Afthur felkelt helyéről s elsietett a kastélyból. Fent a kastélyban folyt tova a mu-tság a nélkül, hogy \'a társaság a történekről csak a legcsekélyebbel i§ tadta vagy yanitotta volna.
Az estély elmúlt, mindenki boldog-iák hitte az uj párt s ai pgéaz környékjen még he\'ékig beszéltek eme* boldog egybekelésről.
Tizennégy ntppal utóbb a hírlapok
;y párbaj hírét hocUk, mely Dufrois
rót és Arthur da Oxífort báró kost tör
íénl meg • a melynek ez utóbbi áldozatul
ceett.
A* Umerósök közül sokan törték fejőket ezen párbajunk indoka felett s mindenféle dolgokat hireszteltek, a valódi okot azonban senki »em tudta kiutálni, Arihur de Oxfort báró halála minden ÜU reazvct«t keltett, rövid idóre aton-baa KS egé«z ügy eltűnt as ujdonoágok ovaiából s, senki um gondolt e isomoru »aményre, mint Helen grófnő, ki et időtől fogva buskoraoly B szórnom I5n.,
A télen Dufrois gróf sxokás szeriot lakását Fárisb* helyezé iU hnl aa ismerősök mind Bzemélyeaan fejesek ki neki üdvozlüttiket a boldog egy bakelóihea.
A grófaó p"ídip aemsokira híres Ifin, de ne hígyjük, hogy tan ott az el«. gáu páriii szsvlonokban, hanem mint ase&vedélje* sporunü » mist meréu Tftdáss, ki sem ismert sem fáradalmat,
\' Ha Helen grófnő reggelenkAet ked< veucs paripáján kiajiargalt « szabadba, á járó-kelők miod csudilták a Veous &iaku gróíaőt a feltűnő halvány f»hér árosát, »

/ inkább fehér márványhoz, mint természetes színhez hasonlított.
Egy ködös márcziusi napon rémhír \'ulá be a várost. A otépeégérul álul*uo.-.»n sinerí DutroisgrófnO. a boulo^ni erdübi;ii ;gy árok átugratáaánál lováról dúlt aha\', va őn hitaviro a grófi kastélyba.
Az eset álulános f«UüQ«ii kcl(>> s lindenki sielett a sajnáJatra méltó grófnak részvétét kiíejüzni s eenki eem gya-nítá, hogy mily clüzméoyek Bzülték ezen övetkeíméuyüket.
*■ *
A s«erene»éUett 4eAny f-ili4do*(a volt aldogságát s kezét AzúlOi szeretetének ; iert a-gróffsl való egyb-keléie altul legmpnfé atyjAl a tönkremenetellel, da legfosztá magát minden szivbelí renié-lyétfll.
Ily események történnek az; eíókilii ; cuuiiflíái mögött, legyünk tehát mi íözépraogUik, megelégedettek B QO bigy-ük hogy as ások drága kŐ, rociy a guz-igokat ékesíti, boldoggá tenz, mert a ágakövek fénye oagyubbára esek * tUó homályt takarja el.
Megírom most. ..
Uelynek tárgy* boldogít... Boigogits* mugirójjí!, Azaz engem — boltomig.
Vcn, bOsikín, ;\'
Mi\'])\' Ecületik a hei Me\'y a torkon olya Oiyao rig*i> limp^yen
fi vigan küldjük ntjiir* le, Ő meg bixtat, hogT te^-Ok. . . Oii Isteuem! mily barátok Vagyunk kettes mi egjütt!
Csak as .1 ÍJL m ly o\\y Rok(ior Kói5U3nk ill, n<> rolaa: Ai élelem, a* öve 13 Oh be rigan is folyna.
Csak az a fal, mit a viUg Pénxnek wukátbdl DOTCT ... Oh! ez a fal n.kem foly:oo Müyeo sok but is fiorci \'.
Hoat ii ak« vénet irok. Tárgya távol, nincs relero ... . Bár akadna, ki eliifca Potyát inni, Iitenemi
ͻl> 2ULTVK.

HUSZONEGYBDIK ÍVfOLYAM.

ZALAIKÖ2L0K7

FEBEÜlB 9 én 1882.
jrasitot megipérgeztek. — Brts»óbsn as oláh tetbplombao- és a papnál elrejtett tfibb láda fegyvert találtak. — Bonn ár püspök nevefészeti ezéfokra 100.000 frtot adományozott — Nagy-Iklódon földrengést ésilehek. =: Liszt Ferencs Bpestre órkeseU. —
- Külföldi rövid Mrek. -
A korííthnii csaíorna építkezéseinél ma-l\'gyar mérnökök működnek. — Nikíta [élete ellen sikertelen merénylet követte tett el revolverrel, a tettes elfogatott — Bontom elfogatott. — Garibaldi haldok
Ki nyert?
Budapest febr 4-én: 9. 49. 77. 1. 60.
Lincz „ , 73. 23. 30. 62. 43.
Trieszt , „ 31. 12. 49. 48. 86.
Irodalom
{£ tOT»t alatt mi.-gemlitau munka ü*$y-EanÍKsán WajdiU Jinef knuyvkerojkediée ÍJul meETondelhet^O
— ,A név magyar Oiildt\'ról egy
füzetke jelent meg s küldetett be boztánk,
Bekefi (Berkovics) Elek taoitó úrtól, kü-
I5n lenyomatban a ,Vasmegyei Lapok*-
bóL — Szerző három czikkben foglalko
zik a névmagyarosítás tárgyival. At első
ilíalánosságbafi értekezik róla, haihálós
énekkel rostva le m tudaton ál ok okát,
melyek eddig a névmagyarositáanak
többé-kevésbbé útjában állónak és álla
nak. A másodikbao xsidó polgártársainkat
serkenti asinten helye* indokokkal német
hangzása neveik elhagyására; mig a har
madikban — befejezésül, — tömeges név
magyarosításra hívja fal ax illetőket (még
kényszer utján ÍP), mindenütt li»z*fi*a
mnlegséggel bucditva az ez állal kitűzött
csal mielőbbi megvalósításira. —•Ajánl
jak t. olvasóinknak. Ara 15. kr. —ó —.
— Oj tenemtt. Tiborsxky és Pirsch
s«n«mÜkereskedésében Budupesien meg
jelent .Souper-csárdás\' a leányfalvi szé
peknek ajánlva, eredeti magyar, zongo
rára szerzó Nikolich Sándor, ira I írt
Vegyes ülrek.
— A Mxámoló-milvUt kis Frankiról.
A mnlt napokban Bécsben egy társaság-
j ban % kis Bzimolómuvész Frankiról beszélgettünk. Midőn bravourjait egyre di-I csértük, a tarsasig egyik tagja következő i érdekes eseményt beszélte el, — miat-| hogy azon kérdés merült fel, hogyan jöttek rá kitűnő tehetségére A kis Franki atyja szegény szabó volt Pécset — monda at elbeszélő — a szomszédban egy kereskedés Tolt, ahova ez akkor még mintegy 4 éves gyerek gyakran bement Egy alkalommal egy v«vŐ nagy mennyiségű megrendelést tett éj a kereskedés főnöke meghagyta a könyvelőnek, hugy ssántitsa öasze a tárgyak árit, melyeket egyszersmind elősorolt. A kis Franki rögtön csak ritnondj» ax összeget, de rögtön elszaladt; mert attól félt, hogy mint a hivatlaa prókátornak kiteszik a saürét. A könyvelő OsstessámoU és as ossseg a kit Franki által megnevosett Qasxeggel UtkélsUHn megegyezett A kereskedő egy krajexárt adott a fiúnak, hogy visszajőjjö... és egy Bxámadásfeladványt mondott neki, mit a ; kis fia rögtöa meg is oldott. A kereskedő mindéit tudatta a kis Franki atyjával és az egéss eseméDy rögtön nyílvánositutotc. As elbeszélő tserint as időben Pécset egy orosx herexog tartózkodott, ki a fiat és atyját magával vitte Sxeet-Pétervárra, hol európai atját megnyitotta. Sz—r S — r.
— Á királyról. Mint Bécuból írják :
király Ő felsége hetek óta a legnagyobb
mérvben el Tan foglalva, ugyj hogy* alig
pihen. Naponkint reggel fél négy órakor
fai kel, rögtön felűltözik s pár órát (Ölt
dolgosó-Bxobijában. A felkelésről szóló \'
táviratokat mind be kell mulatni a király
nak. — Sürgős esetekre elrendelte ast is
as uralkodó, hogy éjfélkor, alvása közben
is felébresszék. Tiz órakor vonul hilóaao-bájiba, kivoVe aaokai aa estéltot, mikor egy-egy ünnepélyes estélyeo vagy udvari bálon megjelen. Király ó felaége egtbz-sége külöaban viruló.
— TtUdUó vakolat. Djabb idóban a
gyartasaléshes agyag- es savadból álíó
vakolatot hmnálnsk kitűnő eredmény
nyel. A vakolat ugy készül, hogy finom
szaru agyajrot kösdnséges melasseseínip-
pa! egyonletes, iörü tömeggé keverünk
egy lapátul; a használat ugy történik,
mint a kosönieges vakolatnál. Több c*-
gyobb siet tini telep tűzhelye, melyek
elébb chaaioUe-kó\'bói, chamotta-vakoiat-
tal voltak kasritveés bisooyo* idóUrtam
alatt azukaégsserü ujilás által «3 ttslet
forgalmiban nagy zavart okoslak jelenleg
chamotte-kŐ helyett agyagszírup vakolat
tal álliltataak elő és kitűnően megáUiák
j helyüket Mily fontos a folyton mük&dő . ipartel epekőéi a javítást minimumra redukálni, fölösleges föietsiitaai. A hastni-landóssirup ara körftlbetól l1/] forlűt mánánkint.
Hasznos tudüiTalók.
— \'Bogyón Uh*t korai burgpayát termelni, erre Tooatkosijlag a W&rtemb.
iW. f. UndO a kBvetkwo" eljárást ajánlja: Vegyünk lapos 10—12 cm. magasságú
\'liáát, lassnk c! fntkét kis lyukakkal,
A ssőlő fisxelény (Otioryaohus catue) álcxin a gyökerek héját, «6t még & tialal hajtást és levelet is megrongálja.
A ssŐlÓatka (Pbyiopus viíía.) Ei a nyolcz lábú pók a levél alsó lapján bud etemmel csak pontnak látásik, a la-pot megrágja & ott maginak vöröses pók-hiió alakú szálakban tanyát üt; a út i levél alsó lapja mélyedést, felső\'lapja pedig nagyobb hólyagokat mutat; nálunk a levél ezen viltoxasit himlőnek nevetik. Sok kárt ugyan e féreg sem okoz, de a nedv elszívása álul a tőkét gyengíti. Ellenszer* ennek is a gondos össseixedés és elégetés.
Kifejezésül bár minél .ritkábban mutatkoznának ezen a szőlőre iózve ve-Bzéiyes elluaaégek. de ha előfordulnak, akadni fog a goadoa birtokosok kost, kik az ellenszereket alkalmazásba veendik s ekkor búvárkodó sxerxő fáradalma jutalmazva leend. Ha pedig egyesek figyelme többet és sikeresebb módozatot derít fel szerintünk & közjónak siolgál ókkor, mi dia a gyakorlati téren szerzett tapaszta Utait készeéggel nyújtja it a nyilvános eágnak. Okuljunk vaíahárá mások, n< folyton a magunk kirin !
BÁNFI ALAJOS.
Országos magyarjlparegyesölet
Az alu irt magyar iptregyeiület megfelelni kiváuván a hazai iparosok régóta hacgoztaloti és különösen a II. orazágos iparos gyűlésen egyhangú határozatkép kimondott abbali közóhajának, mísserisi Budapesten mi«lőbb »gy valódi nagyobb ttSkbásu országos kiállítás hozassák létre — a szükséges előmunkálatok megtétele után ez ügrben megtette a szükséges kez-deméorezű lépéseket.
A UiÁlliiis, a tervevet Bierint,1884. év nyarán fog megtartatni és aziparmin-dou ágaira, ezenkívül eddig lehetőleg a mezőgazdaságra éa képzőművészeire is ki fog terjedni : — de mindezen ágakban caak a hazai termelés tárgyai bucsájtat< nak versenyre.
Midőn ezt addig is, mig az elSmun kilátok _teljes betejexésével, a kiállítás végleges\'tervrajzát közölhetjük, a t el nokeög szi vea tudomására hozui szerencse Bek vagyunk, el nem mulaszthatjuk a tervétéi: váiinlat nagy fontosságit különös Sgj-olmükbe ajánlani.
H& a mindenféle sűrű egymásutánban rendezett vidéki, kerületi és részben országos kiállítások azt bizonyítják, hogy a közvélemény a kiállításokat az ipar fejlesztés egyik Iughatályosabb eszközeitek tekiati; bizonyára kétszeres fonto*-"ággal bir egy oly kiállítás, mely az ország szivében, az itt rendelkezésre álió telemeá anyagi éa azellemi erők igénybl velőiével, U.Z ország minden vidékére való tekintette], mint valóságos országos kiállítás íiusatik \'étre, s mely épen e körül-ir.é»ycknél fogva, Mátezerekre menő Iá Ingátokra számíthat.
Miután a kezdeményexÓ ipsregye BÜlet tiesta czélludalossággsl arra törekszik, hogy a kiállítás a hátai iparnak miadeu telcialetben teljes és lehetőlegim-posans képét nyuj T» S ezáltal egy nagy hódító lépéssel előbbre vigye a hazai iparosság aton közóhaját, bogy fogyasztó közönségünk bzükaégletei fedezésedéi a hazai iparhoz forduljun és miután esen kiállítás fűhivaláju c szeriut as leend, hogy első sorban az iparosok üzleti érdekeit ju\'tassa érvényre: az összes hazai iparosokosztat-iaj támogatásira annál inkább ssámiihal ui vélünk, mert e kiállítás egyssersmind kedvező alkaimul fog szolgálhatni ax iparosság közszellemének és ax érdekazonosságon alapuló testületi kapcsolatoknak szorosabbra füzesére.
Nehogy a tervezeti nemzeti horderejű villái*t e fófunlossagu czélja egyes vidékek vagy termelési ágak elmaradása álul megcaonkitt*ssélc, — ax iparosság szellemi vezetésére hivatott szak testületek nek egyesült erővel arra kellesd törekedni hogy az erfik elforgicsolása és a kiállítok kiíirasztisa lehetőleg meggátoltassák. Minélfogva exen alkalommal egyelőre csak azon kartirsi kérelemmel vagyunk,lenne szíves a t elnökség as 1884-ben tartandó budapesti országos kiállításra való (ekin \' lettel sajit körében odahatni, hogyakös beeső 2 é? alatt semmiféle olyan nagyobb kerületi vagy ax orsiágos kiállítás ne ren-dezteeaék, mely az iparosok anyagi erBjét és fáradozását nagyobb nemzeti kiállításban leeüdS réixvéttől visaxatarthatná.
Asoa reményben, bogy ex ügyben rövid idő mulva aterencsénk lesz, további közlésekkel szolgálhatni maradtunk házasai {üdvözletlel Budapesten, 1882. évi január 20 áo. Az oraságos magyar iparegyesület igazgatóiiga nevében: Gróf ZICHY JENŐ,
elnök.
MUDEOKY SOMA,
/ \'. (.\'..-■ igasgetó.
A soproni kereskedelmi s Iparkamara kÖrébó\'!.
137-ifc s»im. 1882.
HirtUtminif.
Trí sít Taroaioak a Habsburg! dy-OMtiabos Wrtéot osatolUÜM Ötíiáladik

dalöjt alkalmiból í. 1862-ik évi ugusitQB hi 1 tö! november hó 15-éig termény- ék iparkííllitás readcstetik, me \'yea ** oftstrii-ma^yar monarchia vala □enayi királyság* és tartománya részt -ehet.
A kiálliUs 5l.főcsop«rtttrgyailfu; alja magában:
■■) Bánással s szobrászat. . b) Gudáu^t és erdészet.
c) Ip*r.
d) Teogdrés^et és
e) MivelWés és kereskedelein-Wr-
éaelmi összesített kiállítása az ipartermé
kek s nyers terményeknek.
Az ezen kamara területóu lakó kiállítók f. l8íJ2-ik évi február hó 15-óig alulirott kereskedelmi e iparkamaránál (Sopron templom-Dtcza 25 ik házszám) \'elentkezat tarioznak, a hol a azokott hí-rataloe órákban iilth.-uí tervezetek é* íabálytatok, ugy jejuuiknzeti ivek, oam különben közelebbi atóbeli és Írásbeli fel-iláositások ie ny.erhetók.
Kelt Stpruiiban ISSlí-ik évi február hó 3-4n.
A kereskedelmi s iparkamara.
Helyi hltvk.
— A ntigif-hanl»sai elsí taka
rékpénztár 37-dik évi köígyülése febr
20-án d. e. 10 órakor tartalik meg sejái
helyiségébao.
— A városi templom lornyiban
az uj Ora febr. 16 *Q huzatik fel. Idejt \'
hogy a sok Kavarnak eleje vé\'utik.
— Magyar találmány. Schwarx
Miksa poreonyí születésű bazáokfi^, bécsi
lakos igen pmkticu* és czéiazerü tárgvat
talált faí, a mi sem dekély seosatiót kel
tett és az oaz\'rák magyar birodalom, Né
metország, Francziaország, Belgium, ae
ó«aki.mBrikaÍ EgyeBült-XlIamok slb.
físszosen tit állam álul kizárótagoftBzab*-
dalonimal lett ellátva. Az egész história
e-y ki* tneditiHon, a mi láncsokra legin
kább cÍfc:alm*zhaU), mint ha arczképat
-ejtene. A medaillon egyik oldalán egy
irosalányféjre van alkalmaivá egy karika, a két ajtószárnyat egy kitté meg kell Uwtmni ea a karika segélyével a félig fel* nyitott medatflon egyik azirnyát a másikból kihúzzuk, mint a közönségei ajtószárnyakat sarkaikból kiemeljük. Bílíí! az egyik szániyon egy fnatékváokos van alkalmazva, mig a másik szárny U-bzés szériáit belüket, neveket, cai merek el vagy egftei ciimeltot Urtafmaihat. Est bárki ig pecsétnek baszuájhatja, óralán-caáu függve vele hordozhstijaéa így köny-nyes megszabadul az illeti axon kellemet-tou körülménytől, hogy pscséijét elsikkasztják vagy pedig imitálják; a. mi pe díg a fídolog: sokkal olcsóbb, mintha as ember egy pecsétet csináltatna. Eíen felette practicus medailloa-p>c*étnyomót magyar embor talált fel; SebvrArz ur la iái mányit a bécsi magyar egyletbea be mutatta, ott és lakisin ismaggyo\'sÓdtüak a medaillon practicus voltáról s olcsóságáról. Exen medailloook kaphatók arany, esüit es Dooblé-sranybóí, aiotác ara-nyoiTa, esűstfizve és finom N\'ckeifcöli A közönség rendeléieinek megkönnyebbité-sére ide írjuk a feltaláló czimét: Schwarr Mikaa Béci, II. Orosse Mohreogasse 12. Megjegyezzük, hogy bárki magyar lovo-let iutézsen hozzi; mert nemcsak srüie-tésre nézve, hanem a szó legszorosabb ér-\' elmében magyar ember, Ssommer Sándor, építéesetUn hallgató.
--TélQlvatáa. A kereskedő* ifjak .képzd\' egyletében Hoffmann Mer a .Zala" szerkesztője és az egylet tiszteletbeli Ugji vasárnap f. é. február hó 12-én esti 8Vi órakor felolvasást Urt, melynél vendégek is azÍTesen láttatnak. Tárgy: A nó $. költéscetben. Nemtagok részére be-léptí jegyek boeflijtatnak ki, melyek Slernlgnáoz egyleti igazgatónál a dohány-rŰtóu helyiségében alóre válthatók.
— JDaráMS Miska kitOnfl zene-
társulata tegnap meghívás folytán Ciák-
tornyára utazott, a. szombati tinexviga-
lomra, melyet az ipar társai a t it Öt vacso
rával readez, vissza fognak jönni.
— UjoncMOsds. Zklamegyében:
Sümeghen márczias 1—9. Polgirí elnök
Takács Alajos, orvoe Dr. Fischer Igoácx,
Tapolczin marczi-us 10—18. Polgári elnök
Svastica Benó alispán, orvos Dr. Mangin
Károly, Keuthelyen marc*. 19—24. Pol
ári elnök Bogyay Mátbó, orvoa Dr.
aogia Károly, Pacsán m«rcz. 28. apr.
4. Polgári elnök Arvay István, orvos Dr. Mao gin Karoly, Zala-Egerszegen apr. 11 — 15. Polgári elnök Srastic* Benó, orvoe Dr. Mangin, No/in »pr. 19—22. Polgári elnök Arvay látván, orvos Dr. Maogin, Letenyén apr. 25—29. Polgári elnök Scbmidt Emil, orroc Dr. Hamburger. A sorhad réflxérdl miodexeknél elnök Serdics alezredes, araíétíait Schrott Jó ssef főhadnagy. Kftoissai sorozó járásban márciiíiB 1 —7-ig Polgári elnök Svastic* Benó, orvos Dr. Magoin, Nagy Karnis* városi aoröwi járisbaa marct. 8 — 10. Polgári eloök STSSUO Benó, orvos Dr. Maogin. Al*5 LeadTán marex. 31* — april 6. Polgári elnök Svastici Benó, or • TosDr. Polacsek Arnold, Csáktornyán tpr, H — Jő- Polgári elnök Konyary Mibály, orvo* Dr. Krasoveoz Ignács, Pl*k »pr. 17—2S. Polfári «lB5k Sttbó

Imre, orros Dr. Bóhm Síidney, Sorhad ré«séri51 mind exeknéi fleSk Lovag Púkor Tamás asáxadoB. Avató <iszt nem tudatik.
ssámnnk ■ maitirexiokhoz pótlólag megjegyezzük, bogy a tiszta jövedelem meghaladja a 800 frtot As egyesület farad-batlan elnöke Vídur Samuné sz. Gutt-
on Hedvig úrnő ő nagysága a legnagyobb elismerést aratta, luboly Viktor barátunk, mint falusi biró szinte elemében volt kötötté-bontottá » házasságot » következő rTerse«etnek mennyezete alatt:
Haaaaodjutik, pirosodjunk!
Húsz krajezárba kerül csak,
Kezet ide és jót állunk
Szerencsés lesz, ki felcsap.
Előre hit a bíróhoz,
Aki igaz jó polgár, -
Csak hvisz krajezárt fiaet as is,
Feleségtől ki elvál.
Ma a leányból lem menyaísBony,
Holnap pediglen asszony,
fi holnapután megtörténik,
Hogy lehet kom ám asszony.
1 esztendőre vagy keltűre,
Pirosán jár a mez\'r*.
Végül Dariss Miska jelea lenetársulata a legjobb kedvvel huz;», húzta kiviradtig.
— A .balatonvidéki ukarélc-
pénatar Önsegélyző egylet\' rendes é«i
közgyűlését Siófokon fíbr. 19 ön d. u. 2
órakor tartja meg saját helyiségében.
— IdŐjár(Vi. Múlt Kamunkból
k maradt: ,C!i:4 dies Pauli, bona
tempóra denotat auni. Si faerint ven-
ti, designant pntulia gentí ; Si fuerint no-
bulae, pnreunt animaüs quaeqae ; Si nix
ant pluvia, tunc fient tempóra cara.*
Gyertyaszentelő boidogasszuoy napjára
pedig ilyen jóslat* V*Q : nSí aul jsplendue-
rit, Maris purificante, Május érit frígu*.
post feetum. quiam fűit ante.* és megtold
ja ezzel: ,Sere.nitas festi Purificationi*
copiam cicerie deaotat." E aierint
várhatjuk a jó időt s főleg a kemény hi
deget — A magyar g*sda közmondásai
január hónapra: Isten őrizxen a januári
melegtől t Ha karós a y« januárban, sok
less a bor; dfl ha sok s vit, keres len s
bor. — Ha nedves a január, a hordó ttre
seo áli . : . . . E szerint az idén borban
ustunk! —Február bóoapra a magyar
gazda ilyen observaliókkal jósol. A föld-
míva szívesebben Üt J. szántóföldön egy
ebes farkast, mint embert ia^revetkőzve.
— Ha a msoska napfényen sütkérezik,
márczimhan a kílyna mögé kell kucorod-
— Ha februirbaa nincs erős :ól, a hideg húsvétkor kerül elő. — H-a a szúnyogok hegedülnek, marcziudban hall-gatniok kell.
— Meghívás. Folyó hó 18-án a
keszthelyi csónakázó egyletalaptőkéjének
gyarapításira BE , Amazon* szálloda
nagytermében, sorsolással egybekötött
zártkörű láuczkoszorucska reudeztetik.
A rendezőség: Adamecz Elek, gr. Batthi-
nyi Ernő", gr. B.tthinyi József, Bóaé Gy.,
Caesznák Miki., Chosenszky Miki.. Garay
Sind., Huffajann Soma, Hoffmann Arn.,
Kerekes Lajos, Kiss Joxsei, Kubicsek
Gyula, 01 Uy Goid4, Sparszam Pál, Szi-
lasay József, Vértessy Béla, Vórlessy
Kálmán. Kezdete 8 órakor. Síemélyjegy
2 drb Borajegygyei együtt 1 frt 20 kr.
Cialidjegy 3 drb aor.jegygyel 3 frt 30
kr. Jegyek elfire vilihatók : WuJisch Fo-
reaci éa Lázár Sándor urak kercskedé
Beikben. Kéretik a t. hölgy közönség mi
iéi egyszerűbb Öltözetben megjelenni.
— A Bellatínc* vidéki takarék
pénztar 4 havi működeié alatt már is
szép eredményt mutat fei öss-.es pánsfor-
galma 124.000 frt — volt.
— C*Öd. Spitser testvérek Balta-
tínexon oődS* mondtak.
— Krúb JPái Zalamegye kir. tau-
ftJügyelÓje f. hó 3-in Csáktornyán. idŐsöU,
s mint as ottani állami tanitóképexde
igazgatótanácsának elnöke réost vett a
rxokásos félévi értekezleten. Még e hó
folyamin be fogja utazni Muraköz nagy
részét, hogy meggyőződjék, mily stádi
umban van a horvitnyelvü íekolik mv
gyaros&disa.
— öngyilkosság. Sztrahia Fo-
renex Csáktornyái polgár illábolhatlan
pénzzavara folytán a Drávába ölte magit
Testis temporum.
— JSljegyzés. Bőhm Vilmos caab-
rendeki birtokos s kereskedő 0 hó első
napjin jegyet váltott Balaton-Vőrsön a
bájos s sxeplelkü Ewhaitxer Jetta kii-
asszonynyal. Az ág legszebb áldását ki-
váojuk a kCtendó frigyhez.
— Zula-Egersxeg vároa kebelé
ben 1882. évben tartandó orsságos vásá
rok. Február hd H ón kedden Bilint
vasár. Márczíus hó 27-én hétfőn Virág
vásár. Május hó 1-én hétfőn Sxt-György
nyoiuad vásár. Május hó 30 in kedden
Pünkösd vásár. Július hó 24-én hétfőn
Magdolna vásár. Szeptember hó 11-én
hétfőn Kisasszony vásár. Október hó 30.
án Simon-Jadás vásár. November hó 30.
csütÖrtökSa András vásár. Decs-smber hó
28-iu csütörtökön Apró sxontek vásár.
Zsla-Egerssegen 1882. január hó" 1-éo.
Hissory Igaáos s. k. város bíró. Vöos-
köody Lásxló ■- k. város jegyző.
— 2?ecrolog. Sümegheo f. évi
jan. 29-éa tétetett Moj«r Imre

urnák köstisxteletbdn állott áldott Íelku-[ letü neje az örök üyugalom helyére. A t keseredett család leljen enyhet ar o> inUj >bfll fakadó általános réuvétbeu.
— Polgári bál volt Sümegheo
febr. 1 sŐ napján kedélye*, fesztelen, víg,
élvdos, népes — eredmény nyolcz van frt
47 kr. tiszta haszon, melyeta derék Őn-
képzo\'kö\'r könyvtárára fordít. Igen helyes 1
— KeSMthely rároi bírája követ
kező tartalmú levelet vette; „Tekintetes
városi biró ur. Különösen tisztelt uram 1
Nevünnepem alkalmával szülőföldem
isgytekintetü városi tanács testületének levében küldött igea becses j&kivánai-lokért fogadja szívesen legőszintébb köszönetem kifejezését, szivbŐtóhajtva, hogy a jó Ist-jn áraszsza mindennemű áldást BtütŐföidcm minden lakójára; hogy ex ólettől el v ál ászt ha ti a n terhek minél elviselhetőbbek legyenek. Éljenek boldogul a hatalmas égnek áldiaitól környezve. Tartsák fenn kérem részemre felette nagy becs ü részvétöket é$ nagy értékű szíves hajlamukat; — én a közelgő sírig híven meg fogom őrizni a hálás tisztelet és nagyrabecsülés éraelmeit igen kedves szülőföldem nagyérdemű tanácsinak mindegyik igen tisztult lagja iránt Tok ín tetei biró urnák szívélyes üdvözletem mellett maradiam Csornán, 1882. januir 27-én, hőntisstelő Biolgája Simon Vincae prépost — Effy kuruxsló viselt dolgai.
Zala-Egorízegríl irjik lapunknak, hogy ott Dara Orue neveietü cxiginynő már régebben foglalkozik kirtyavetéssel i nem egy szegény leányt vagy bánatos özvegysssrooyt cnlt balójába, kik attia a jó reménység fejében nem csekély áldozatokat hoz\'ak a sz^-encse istenasszonyának. Dara Őnae ilyen csalásokért mir tóbbazör büntattetett; de ez nem fogott rajiat folytatta 6 azért továbbra is axeren-csejaiékait, ez sokkal jövedelmezőbb volt számára, mint mis kézi munka. Legközelebb egy 16 éves ieinykit, Ekkor II-kit, Grüner Farkas szabómester szolgáló ját csalt lépre, ennek mondott naponkint szerencsét, kitől aztán jutalom fejében pénzt, rubanemüeket, ssirt, lisztet stb. EStrolt ki. A leány hitt eleintén a babonás nőnek, ki mindeu kitelheti ékes szólással bizony Ugatta, ho^y képes megtenni akirmely legénynek azt, hogy a leány után íut sazt sohasem hagyja el,ceak az ő általa sütött pogácsából egyék. A leány hordta a lisztet, zsírt, a kuruzsló sütötte a pogácsát, s hogy a kellő és hathatós fűszer se hiányozzék a süteményből, a leány megnyirisát is szükségesnek találta. Axon-ban a hosszas kuruzslásnak nem volt eredménye,\' a leány elunta a. várakozást, ruháiból majd teljesen kifosztatváa,7égre egyetlen téiikendőjét, hogy ax idő vkzon-lagaigaiuak ellenállhasson, visazaköve tuhe. A kirLyavetŐnó mit sem akart hallant mindezekről, miért Uá leány följelentéssel fény ege tődzött. Nem kellett több ! A kuruzsló felugrott a rikácsoló hangon szélt a leinyhoa: Te; Istenről megfeledkezett 1 Nem félsz ?.z éa hatalmam ét tudományomtól ? Éa ég a f&ld fölött nrJko dom. Hatalmamban vagyon a földből ün-got fakasstani, hogy téged megégesselflk 1 Egy toppan ásómra tüzes kígyók tekered nek nyakadra, libáidra, derekadra. Tú-:ea seprőn vitetlek mindjárt a gyeheoa üzére, csak egy szót merj mondani! A liny megijedt a rémes ssavaktól, hasa távozott, de később a kemény.hídeg mégis kipréselt belőle egy kis bátorságot, fölfedezett mindent urának, ki aztán nem is késett a kapitányi hivatalt azonnal értesíteni. A k urnasió rögtön elfogatott, lakása kik utaltatván, némely ruhadarabok — egy selyem fekete kendő, egy téli kendő, egy felső téli öltöny, egy kötény és egy fejkendŐ — még megtaláltattak. Axonban két alsó szoknyát, egy női inget, >gy piros kocskás téli sagy kendőt már :em találtak. A kuruzsló most a fogházban várja büntetését, mig ismsrŐBei kivin oian várják, hogy a hatalmas jócnó miként szabadítja ki magát a börtönből.
— Táncsvigalom Anagy-kani-
zsái indóhizsil a helyben állomásoxó vas
úti tisztviselők február 4 én tartott tincs .
estélye a várakozáson felül sikerült; meri I
a szélrózsa minden irányiból ^ússseBfrng-
lett vendégek viligos viradtig a. legkedé-
lyeaebben mulatlak; bogy a dolog való
ban ugy illtext bizonyítja aion körülmény,
bogy f- hó 21-én még egy második tinex-
estély fog rendestetni. A tánexrendeső
urak axon törekvése, hogy a tánczestély
as egy begyült veadégköajorut minden te
kintetben kielégitse, sikerült é< fáradhat-
lac busgalműkért méltó dicséretet érde
melnek. Egy jelen volt.
—. Hirtelen hatáU%a*. Sefaerx Gyula áflalasosan kedvelt s művelt egyén alig 37 éves a szombati bálból hazamenve lefeküdt s sxivBsélbüdés követkestéb&n meghalt Temetése 6-án nagy részvéttel történt
— S.ÖUI áiíaU\\ halálra ítéltetett
Veszprémben a várpalotai gyilkos HOJS-
ter Fülöp. A váglargyaUs nagy érdekelt-
s«g kost töt>b napot vstt igécjbe.
— GyásmMr. Vasxier Imre also-
lendvai képviselőnk nővére Appel Rezső
sxásadojoé Bodán 35 év«s korában meg
halt. Férje Boszniában van.
— Hanai rövid hirek. -
Zomborban kéjhGlgrek egy gaadag pa-

ÉVFOLYAM

ZALAI K ö í t 0 H T.

18S2.
! \\
3 cm.-nyí faomokot helyetiün.; bele s ré
tegre )ÖD Bürüen elhelyM" M ag*« T*ST
ráswkre vágott burgonya, * ciira i»mé-
ve) lelfeié tekintve; erre njm * Iád* te
jeaeu ét egjenleteaen bouiokkiJ batöl-
tüiidÖ. IdŰröi idöra meleg vízwl önLö«M
Bük, magát s ládát helyezzük & kiljb*
mellé. H» neUl-B a cairi igen igen gyur-
ain kezd fejlódni, akkor a lidit UOD
•tártabb B hűvösebb helyre vigyük. 10
-16 nap multával aE egé«í a kittltelfcre
éreti lésson sezután fölforditva B ládát,
kiöntjiik tartalmit, mely mivel a gyök
rek egymásba fonódtak, - elmohosodolt
gyepréBzbet bwonlit. Gocddnl kell rá«o-
natnuuk, hogy azok egymástól íiélvajj*-
nak, de különösen figyelmüuk kell arra,
hogy B.Z uj caira a befeketedett régi bur-
gonyáról le ne váljék, igy aztán (legaU
kalm£i8abb»n báci rotemények ktrtjeink-
beu) 30 cm.-Dyi kőiben elüUeleüdő, reija
floom melegtarlti trágya a erre porhtnyó
lóid jó- H» a caira már nagyon it bosz-
Síur* n/ilt volna ro\'-g, ki kell a földös
jynjtaniaigy befödi. Á* így elQitetett
burgonya c*»khamar kií-jled.k a alig 60
n»p multával" uj burgonya stedbatí fei.
Il« e«eii u!«0 termést keíiiut-ke! gundo«an
elváltjuk a tőríl - «t újra jó földdel
befedjük, akkor miiwliiben is termést
kppunk.
Papirszeleivk. »
Krlueaiiívfl fottaJoU ae c^vszem* hogj ü t.\'ibLet I:U A fo^»d:\'is ind^tr.riíui. örült a Jcft íp <r.cmmel t\'irí.
Megnyertem » f\\>K«il.Í.t, rooiid a.* PfT-ín-mQ, mart éu önnek kúí Jieroót lit .m, de t>n csak égyut lU.
Síállitó.Uvál kiUtltre A. küldacoín," se-mo: Fát fi küláí Tárulom: Z»U Apáthi |£r-tékót : Nem i\'om. Rend éllel«.\'sí ltdy. Ar apám liiiiba. Utolíd pojta: HAto! x* iidraron. Haladó ucv.-; K*ui«án úa.

Könyveket kClaCnöíött ej-y fiatal omhor kiíaMsoDTpak olvasiira\', i töbfci kt>«t •ífc L«joi írancila kirily élettörténetét i*. \' \\or kérdi a fiatal «*flbw kisau-,on« Míy meJyik nyertí míf Utiséoit?
NckMD bUoa — felel a kérdett — K* ajoí túrtineU teUtett legjobban. A rí: .»i
H-í*er vivőit pirb-jt pgy nip-olyi neme* tokkal, Lile AríoítOt aagjobb kBltínek »on-ik Dantenil; haliloi igya a barallotta, hogy rvikuok mtlreit s«m olrasU.
j pintrin íx orrot, e» azonban * par«íl*«
yk furciia tets-ett i meg aem UlbatU hogT e wavakat n-\' intí»« JtCroyetCihei;
■ Bolond ei ai orros, nekein ar oldalcí £áj éa 6 a kexemet tapogatja.
SíiCHÜiban egy fírfi ít feleséget bírt vilimcunyi élt s bepin«stolták ; a bíró kérdé i6Ie, COR- miért tette eit ?
UegakATtim ludui, Ulilok-o jóra annyi kötött.
Alig hi*wm, felelt E birí. hogy e ftíldSn LB ját Ulilj, atérl a míiriliiír* kall riadóról-aoá. S a- bűnösnek feje vétetett.
SiftreaeséÜen birtokos. Van-e kendnek\' C-krS jóniíga? kérdi a jo£Yi.5 a pu-ajwtot.
Igen is van, iny^om kit éve feksiik beteker &z agyban.
Furcsa, moml * jejyiíj de csak ingú
Fajdalom, igen. A felcságem aiudoo nap éaxcgea inog.
No es még furcsább! felolt a" jegj^"
Üzlet,
Budapest, 1882. jannxr 31. TormúnyÜzleti ÍIIYÍ jelentés.
Buzi.: Mái dicipmber ho végén jaxnlt : üzlet helyzdtf é* njcgktíZ\'ite at e lióban fo-iiatosan fej]ód;iti *zilárdnláit, mejy csupán ^e feli engedett. A si"lirdul£snak fooka almaiiik kéEiiÍRf* Tanáriá**ikból ís ai id-"-
iciut el& lett afgitvo *ioc Vörillménj- álul

it hogy a hoiatalolc ariaylaj »e«a
Yoltak. A b»ri forgalotn 330—350 000
mottt fel ét u árak iitmbín a d\'ciCmberi Itlag arakkal, 60—60 krnyi •m?lkcáé«t mu-tataak, bar otu uaelkeiéabSl n ntoliú napok lanyha LanguUtáirt 10—16 kr. ciO\'tkeués !•-ronantli F.\'-lrg »t idCjíria agj{a.s«t<3 hanzalata jkoiti « k-u£«i bbtik •inelkedé.ít is, melyekben agy U.T»aiÍ, mint S*ii «illi«lsra ro-Rleh«-t5i iaen-.]yi*úi adatott el. Mai aüag arak uon-naJi uiilüN ra
75 76 77 78
frt 1220-40. 12.40-60. 12.60—80. 1280-33. 79—80 fcilfe 12.&0-13.10-3 b*ti iáíre, vagy kéíipioíért liárom háti kamat loroniji*] 100 kilonkínt itt Budapf.íen írtve \'íiviiri ttállitikra frt 12.45-So, ósxi ss&lliUira £rt 11.35—*0.
Itoíg: Etán csikk aok ideig elhanyagolva volt; c bóbao axonban egyes malmok ét szeszgyárak, késiletfikot WiQrQlTe Ütra. jobban vriték flfy.-lembe 4i f.ikozatos*n drágib-ban fizették; ugy. hogy 60-70 krr.1 drágábba rAlt, luint decwmberbcn v-lt. M*i ára frt 8 SO —9.10 itt értve, késxpétnért, 1ÜŰ kilonkíd.
Árpx: főleg alsóbb retidtl min5»é^b^n, l.bi gabonanemüelt drigaláaa foiyláa, -zín-emelkedett, aionban nagy foríB.!otnrs nem itott, mert agy sztlkscgiet miut a kinílat rial caL-k61y. Takarmánvi frt 7.30-60, ni-[lát* frt 7.75—8.50, irt írtve 100 kilőnie.\'-ot
Z*b : A kis hozatal folytan urLó» emel-kedéibec volt és a deciembori árakkal ufis-hen 40—5ü kr. dricoiiat ért cl Ma. M. 7 50— 8. üt értve 100 kilónként ki\'aipíaiúrt
Knköricea : Haionlákép s kis;hot*ul
» tulaj donorok íziiirdsága folytán keresett
:ikk volt é« /Zapoota drágábban 6rt£ketit:t-
tt. Uj kukwicra is oly kévét jött még eli,
icr annak iiiánya LTethelöleg javiLi ar énak
árit. Az. emelkedés deezembor íta ÍO—50 kr.
il»etű Ma frt 7J0-750 itt ér-.vc 100 kilou
Ecpcze: mar crak elvetve tOrténnrk üzlet *k a visszamaradtak kai, de xz árak minS-Rk izcrint kedveiük. Ai utoi^ó időben f/t 13 50—1-1.50 történtek eladások éi augusitui-zpptomUeri íxiiliUira fit 13 50—75 k»zt vil-
OEOU.
Linít: Malmaink napvobtiré-te M*k fél-rúvel dolgozik ét Így a« plőűllttntt gyhrtminy icnuvíté ge megfelel a mostam scukaéglctirck

exea okiul bár a busfc áí lényegeién drágább t vilt ax N>ak caii íi az ajiáreadO. £*joicoil emelketJtei, míg ai exportra stint finom fajolt rigi poatjokos usndtak, mivel meg ezen árakon tem léuaülbet kmtclt Oskrt; csnpin »i ttolsó bit folTamib&c rolt lehető, valamit el-j.dDÍ, a mennyiben a politikai Iáikor elhomi-lyoiodá". *i a franczia totadoi válság folytán ai aranya^ío annyira emelteJett, bogv a. beállt érlek kttlSnbúzet acl elS.cgiti.
Korpa:-A malmok kisebb Crléae kQvct-keit.-beia drágább ; £uom korpa (xlakostól-frt 4.9-)—5. goromba (rsxkoEtái) fr; 47) -SO.
Midőn kenni, tcraéiiyi-fnrJt itt-ni l.iztj. mányi cU-íáxának rocgbiiá«áért cgyixcr£miud van Bz»renc»em érU-sileaí, boey jnl.i!-kom*t (provizioma\'i leji-bb atillitottaro és p^-Üs txeu-tu! bniinil 10 kr. rozs és árpáuái 8 Lr. ku-koricia .-a E^bllá! 6 kr. srimitandök m-teiaiA-ZíAnkcnt
LOBMAVta J. F.
rcyiltté r.*) Nyilvános köszönet.
Feiedhetlen kedves Gjula fiam el hunyta alkalmából köuel és tiválról, a rueltg rínzvát annyi jeleit vettem, hngy kotel eeaé^emnok tartom mindazok ttatt, kik engem vigunzlalti 8i>r*ikkal frikerea lek, Tfci&miot a t. kuzönrégnek, m^ly a bolduguka.-k \'.eni^tcuC\'i megj-lent, aziv-bül íakudt hála1* koizónelüiinit ei uLuu kiíejczni.
Nagy-K*nÍMÍD, 1882. febr. G.
SCHÜRZ ALBERT.

VaSUtl 333 .©ne \'"Cl *Ö
Indu.1 Eanin iá ról hova:
\'.\'or On t pt ne Mf
2f.7 6 10
■•; SO díluil
20\'J iTOnul) 5 1,5 f\'«el
■itH . (pojUronat) a 6 J.-I..Í.
■212 (vegyei ■ Tonxt) n 2U

f*!í) \' . « 15 r«u.
\' . 11 50 <jje
Sopronba 3 ÍO diiui
PrSgcrlmf Kottori, CsaktorDjra i 55 reggi 1
- 2 47 dilnt.
. (ry«»*) . io 50 ijje Érkezik Kasisa&ra honnót:
l - H 1 éjjei
Bl"íl-p"(r"1 ív«*ty»* Toast) + 15 r»ggel
302 1 314 316 í
206
202
(tjforavonat) lÖ 30 éjjel 4 1 reggé. 10 J5 *Jje|

1 20 délut
:2{jjohb Asztali-és Utlitc ital,
titiinu hatásuoaK bizonyul; kuhüjéínél, gé^o ^ bajoknál, gyomar-és hólyag hárulnál.
EDEOSEK\'azcaéstlttselöaeBltétére:.
Mattani -H
FelelSs .íCrkeM.S : BATOEFI LAJOS.
HIRDET É S.
iázeladáa.
EGY
magyaruxribaü UvO wép és jövedelme háí(12»/, h„6) karttel egy&a aiono.I sz.bhd köibCl elad«»dó. Bővebb érlu«üié«i DV.rliclni WAJDITS
JÓZSEF ar kunvvlie 4C5 2—X

HIRDETÉSEK.
;S§SSS§SSSSSSS§§§S§S§S^§S§§g
; ^ Tánczkedvelőknek érdekes megjelenés.
. : | ;•-."\'■ -.".\'; WAJDITS JÓZSEF könyvkiadónál megjelent: >;. V
i „RAJTA PÁROK TANCZOLJUNK" t
haszíros kézikönyv tánczkedvolők számára, szerkesztette Lakatos Sándor. Ezen 21Ő oldalra terjedő, képekkel és tánczábrákkal igen csinos-keniénykötésü könyvnek, ára színezett borítókban csak 1 frt. 60 kr. diszkötésben 2 frt 60 kr. Postai rendelések azonnal szállíttatnak.

Malom bérbeadása.
Zala-szt.-grólhi határban levő tisgáti patakmalom f. év február lió 19-éu délután 2 órakor alulirt zárgondnok lakásánál nyilvános árverésen két évre, az az f. év április hó 1-töl kezdve 1884. április l-ig haszonbérbe kiadatik.
A bérbe venni szándékozók 10 szAzslékkali bánatpénzt az árverés kezdeíe előtt letenni kötelesek.
i- Kelt Zala-Szí.-Gróth 1882. évi j»nuir liavábin.
MIS K EB DÁNIEL,
4e3 3-3. \' > nulomnlk goodnoka.

jutalmazamió kerewt S
Sr* t> Tíra» lünk _. .. •I Hokit™, gria í, Tina I
4tt 1—1.
biitn* 6x«ié. n^l«u u 184S.

HO. sí. Ik. S32. «8 J-3
Ár.vei\'é s.
Fehér Juli, örv. Koodáltor ItnráDií t-Jperes 144 frl 59 kr o. éri. köveleleí é« jirultkai kieléVité«e ^ég-:! Kuklek. Mihály lováazi Ukóí alperotSI lef o-l»ic s a icríiti 2. í= 3-ik az. tjkvben A 4 | ,or ó< A f 5or 1. 1 —lg törsz. aUct {olvelt cd \\z >ul.í uUpjín a tartozékokkal egTütl 8(17 fr\'.r. beoiüit iugttltnok 1 iíü éri tabr. ho 27 én délelőtti 10 Örskor, BÚat miwdik útel-Mi Batáridőben a fenti szlm »t»tt kot létatt • al«lirt tdtkktajTi hat&ságnál valaaiot u irvsréire kutatott ÜjM >Hft«tliatk«US fdtélelck nerint loviui iöuighiUséi 30 Irt 1U kr »«».lil»l kiUl*k Bt^Utl becsirun »lul i. eltdi.lni fog.
AWLMÉITÜ kir. jArm-birrkág, tolnt lelekkönjri hátúig \\m 1 tajMirU 10. upjia.
i KABRACZKY LiJOS,
kir. aljhírÓ.

. 5^37. iilm. 882. , 4G7 1 — 1
| Árverési hirdetmény.
j Alulírott kiküldött végrehujló az ÍS8I. M LX. 102. § »
érLuImóbea ezeDOsi közhírré teszi, bo^y :t nagy kaiiizaai trvozét \' 5837. B/81. szimu végzése által »z alBÓ-leodvai lutarékpcnilir \' vcgrehaj\'atiS jaTira Kovács Lajos ügyvéd nagy-kanizsai lakos
elloi. 59Ó frt t6ke, eonok 1880. ér d«cx. 9-it oapi<!ól szimitandó
G1/, kamal és eddig összesen 690 frt 48 kr perköltség fcöi-ol«]és
erejéig elrdadell kiclégiiési véer^Viijtis alkalmával biróihglefag-
lah ét 998 írtra bec«ült síoba baiorokból 4116 ir^ó-ájok uyilri-í no. irveré. utjia \'Udatnak. M-ly árv-ró>nr.k n 5S37. f. 1881. \' ] kiküldéit rendelő légzés folytán a h<-\'.y szilién "Hgyij NagJ-
KHDÚuáD nlperes l»ka*ao leendi* eazközlé^érd lSS2ik év február \' 24 ik n.pján.k d\'UlíUi 9 órijk hatiridSCl kulijuk és ahh: i i
venni szándékozok ezeanel oly megjegyzéssel hiva*.ask nr-g: j Lógj az érintett in^ójágnk ezen árverésen, sr 1881. évi LX. t.
cs. 107. § a értelmében a legtöbbe\'. ígérőnek bre^á/on alul :s el*
adatoi fogoak.
Ar elárverezendő ingósígtik vételára az 1881. évi LX. t
ez. 108 §-ábftn mcfr^llapitott feltételek szerint lesz kifizetendő Kelt Nagy-Knnizsán, 1832 ik éri jan. hó 31. n»pjan.
| BARTS GYÖRGY,
! kir. bír. végreli^iS.

BÁRON UEBISr^ MALTO-LEGUMINOSEN-CHOCOLADJA ÉS LISZTJE.

. STWKER & POBUD* cs. kir. Kszállitd BYirábó STUTT6ARTBAM. A MAI/rO-LKGUMIXOSKS-CUOCOIAD a legelső orvosi tekinté-
fe ítélete ^szerint gyenge emésztésben sienreáőknek, vérszegény gyermekeknek, szoptató nliknek, gyengélkedő leányoknak sat. kitflnö, tápláló ós kellemes izii iialt nvuj\\
»ALT0 L£CraiXOSES-IiISZT az előbbi esetekben mint erösitö és könnyen emésztheti levesnek mutatkozik, valamint jóhatisu táplálkozó szernek és kitüoú gyermeli-Iáplálíi.anyagnak
Ivet Á
Legjobb. rértképiö tAp
egy évestől kezdve. A kisebb mértékű árak mindegyik csomagra kinyomtatvák és kaphatók a birodalom összes gvógytáraibin és fdizerkereskedéseiben; ellenben nagyobb mennyisí-ben
a fóraktárnál ECKARDT PÁL BÉCS, I., Weihbnrggasse 24. " {tv, Í-M.)
JUktirakj Zágrábban MITLBAOH ZSIGMOND gyógysz. Eszéken DÁWID JÁNCS gyógysz. Mária Theresiopcl JÓÓ J. gyógysz. Székcsfehérvárott BEÁÜN LAJOS gyogys.z. DIEBALLA G. gyógysz, Zupanje (Szlavónia) MATTER A. gyógysz. Komárom SCHMIDTHAUER L. gyógysz.
Nagy-Kínizsia, nyomatott i kiadó tulsjdonns Wajdib József gj-orssajtóján.

ftAfflNEAMffifc,;1882. febrafc 12-én.

13-112:

Huszonegyedé\' évfolyam,

A lap szellemi réwéi, illető köaemt-
nyck a. siarkeiztÖQúz,
anyagi részéi illető köuleményi-íc
pedig a kiadóh&z bérmentre
intézendők :
"" \'"TÜ AGY- KAV1ZS A
\' \' WUtilcikii
liéiwnUden levelek csak ismert " nmnlcct&rsnlttAl fngadt
Kéziratok TÍSSE.I nem I
ti hasábos petjtsorbaa L, ti s micdcn l<iTábi>í &>«:■ l NYlI/TTKItlSKS
■<mként 10 krvrt
ZALAI
U,\'rt 30 kTfoelS \'\' * - m^g M^H HB ^^^B I | ^m ^kV^ ^^t^l Í^HI ^h^^ I\'\'^B \' B 1 H ^iratok risae!V űem ^üldetn.-k.
N^y-Kanizsaváros helyhatóságának, .napy-kanizsni önk. tűzoltó-egylet", a .nagy-kanizsai kerekedd mi s iparbank". „na^r-kanimi takarékpr.aztár", a .zalanaegyei általános UniuUestület* a .nagy-karizsai kisded-neveló\' \'egyesület1-, a nagy-kanizsai tiszti önsegéljzó szövetkezet\', a \'B>.ip-«mi. kereskedelmi s iparkamara nagy-kttiusai kaíválas; - oya*- s több megyei és város
egyesület hivatalos úrtcsitiijc. ;
Hetenkloi kétszer, vasárnap-t s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap. í


egy legnagyobb fiának em.ékezetérol van KEÓ? JíJs mégis fizeniet hunyt, pedig tizenegy ív oly rövid, igen rövid időszak a közéletben és csak egy pill.uiatuak niondbaió egy nemzet életí\'beu.
Megdöbbentő úa kétségbeejtő jelenség, melyünk hord.-ívj c sokkal nagyobb, mint a/ talán első pillanatra feltűnik. A hálátlanság vádja erkölcsileg lesújtó; éreznie kell azt mindenkinek, «i csak némi tudatával bír annak, mily magasztos lélek lakozott báró Eötvös Józsefben, de meunyire pirulniuk kell azoknak, kik szivét, elméjét, jeliemét és érzelmeit ismerték.
Miért megdöbbentő és két-.ég-beejtÖ ? Mert hiányzik a nemzetet leikesitö azon köteiességérzet, a nemes j és magasztos eszméket ílló és állandó tiszteletbeli tartani, hiányzik a nagy férfiak iránti hü elismerés — vagyis egy nép legszebb legkiválóbb erénye. | Beszélünk a raiveltségi állapotok j fejlődéséről, dicsekszünk a haladással jés e feledjük azt, ki művelődésünk történetének egük legkimagaslóbb alakja.
A méltányossági érzet e kiha | lása élénkbe tarja társadalmi életünk minden, hibáit, bűneit és nyomoru-ságai r.
Mi csak kis körnek írunk, de ma kötelességünknek tartjuk\' e talán hangzatosaknak tetsző szavakat használni, mert elfeledték odafenn elmondani nekünk és mindenkinek; a miként a hírlapirodalom napról-napra feláldoz- minden iiy ü^yet a külföldi agyalkábitó politikai esemény eknuk és szövevényes combinntióknak, vagy a kíváncsiságot zaklató bünkri\'mí-káknak.
És a közönség elveszti érzékét minden niás törek vés iránt. Kz-zcl h\'apcs latban érintünk eííy házi ügyet is.
Hogy főlapjaink csak uagy ritkán vesznek tudomást a hazai álla-
potoknak - tör vény hatóságok és\' községenkiuti - beléleteről s a vidéki mozzanatok israertetéséb MI csakis a poiitüai pártok életére figyelnek, rég ismert dulog. De feltűnhetett az ií: hogy a vidéki iapok iráni a legnagyobb közönynyel viseltének. Így például nem említik soha .: város emelkcdé-i\'re vonatkozó adatokat, e hei/ett azonban gyilkosságok.a, far kasvadászutokat s egyéb furcsaságokat, mind szórói-szóra átveszik; egy-egy levelező vad krákogasait és idétlen combinátiójait hűségesen kinyomatják, mert azt ,nekik írják", — de a vidéki lap egy értékes czikkét sem közöiüék, mert talán clá kellene jegyezni a forrást, már pedig Bécs, Paris, Berlin, vagy London lapjai távolabb esuek, hogy a kioilózásért rájuk pirítsanak. E közönyösség nem elnézés többé, h nem czélnélküli elnyomás, így természetes, hogy a vidéki lapok soha sem képesek a keltő tekintélyt megszerezni, mert elveszik tőle még a függetlenség csiráját is, — a közönség pedig ma már oly általános hírlapi kö.eielményekkel áll elő a vidéki lapokkal szemben, mi ket oda fenn is csak óriás mcgeról-ik j tetesse! teljesíthetnek.
Éppen e röviden felsorolt okuk adják meg egy vidéki lapnak létjogosultságát, nekünk kell az ország egyes vidékeinek gazdászati és helyi érdekeit megőrizni. És e törekvésért miért ne illetné meg egyes vidéki lapokat is az elismerés ?
Időszerűnek tartottuk ezt elmondani, a .Pécsi Lapok", mert az elfeledett báró Eötvös József Pécsett mondotta néhány hónappal halála elótt egyik beszédében: ,mindenkinek ki van szabva kötelessége: e város fényes inultjuból merítheti azt. Ha az egyes erekben kifogy a vér. megszünend a sziv lüktetése is, a vidék külön hivatásának felismerése eredményezi az összeség jólétét"
A vidék Inidalmn.
Tizenegy éve c-ak, hogy báró Kötvös József, a nagy hazafi, költő, iró publicista meghalt, jNéhány uap eiott voit halálának évfordulója. Csak tizenegy éve és a magyar hirlapiro-liaioin, melynek egykor ó is kiváló munkása és disze \\olt, elfeledte öt és «. szomorú évfordulót még csak napi újdonságai közé sem vette fel ; de elfeledték iiagyrészt az egyletek, az iákolák, a jótékony intézetek, a népnevelési társulatok — senkinek sem jutott eszébe bíró JSotvöi József emlékezetére a kegyelet mécsét meg-jjyujtani hogy fényével visszatükröződjék mindaz, a mit e nemes, fen-köít ferfiubao veszitettüak. Tizenegy öve auoak, midőn gyászkeretü, ékes necroiogok hirdették a haza .pótol-hatlan vesztesegét,* midoo* mély fájdalom szinévtíl elmondották: ,ajka elnémult, szive megtörött, de szelle me Őrökre éli ki fogja öt pótolni?" lűidóa gyászlobogókat tűztek az ó atyai gyámsága alatt álló iskolái;, az ö nemes szabadelvüségét hirdető izraelita imaházak, az ó fényes irói tehetségéi, méltányolni tudó akadémia, a ragyogó költűiségét dicsóitő szépirodalmi társulatok, a szelidségct és magasztos jellemét elismerő felekezeti intézmények; midőn országszerte, a városok, falak, sót a legkisebb ..üzségekben is imára hívták a harangok a hi vöket, hogy egy nagy lélek üdvösségéért könyörögjenek. .. és ma.. tizenegy év után?.. Csönd és némaság mindenütt; ama. nagy névnél százszorta érdekesebb t-gy délvidéki összezörreués hire, egy közembernek neve, ki ott tul c. her-czegovinai hegyekben lelte halálát, vagy egy közönséges gonosztevő bün-pere. De hiszen a sensationális lii-rek özönében is juthatott volna egy kis hely a megemlékezésre; a politikai világ sem hunyhat szemet a hála és elismerés elolt, midőn hazánk

A nagy férfin szelleme mégis utat fog törni, még jön idő, midőn megi-aili-keznek róla!
Nevezetes elvi határozat -.«.,...™-_. A böntetö törvénykönyv 116. §a igy szól: ,Ea a bűnvádi
J eljárás a sértett fél indítványának visszavonása foiytáu megszűnteit élik, a sértett fél köteles a felmerüli el-
jjárási költséget megtéríteni." Rzzel szemben a legfőbb itélőszék a következő nevezetes elvi határozatot inon-1 dotta ki: A magánvádló, ha indítványának visszavonása folytán a bíiu-j vádi eljárás megszüntettetik, köteles a felmerült költségeket megtéríteni.
A takarékos állam. Az adóintéseknek postai utón való szét küldését. * pénzügyminister legújabban Lelt rendeletével beszüntette,! miután ez az eljárás nem vezetett a\' kívánt eredményre. Minthogy azonban |az intézmény életbelépésekor 20,OUU drb ily intő lap nyomatott... melyek bői még 5000 drb van készletben, az uj rendelet csak ennek, felhasználása után lép hatályba.
— Az erdészek oklevele. A
földmivelés\' ni. kir. minister értesítette az összes törvényhatóságokat, hogy az erdészeti államvizsga sikeres letételéről az illető vizsgáló bizottság által kiállított oklevél, annak tulajdonosát azon joggal ruházza fel, hogy adójának a virilisck listájában kétszeres beszámítását követelheti.
- Az áilanco pbilloxerabizott-
ság febr. 7 én tartotta rendes havi üiésót K-xizoúca László elnöklete alatt. — Mindenekelőtt a borászati kormánybiztos jelentése olvastatott fel, melyből kitűnik, hogy Szent-Endrén, Vilonyán, Hajmás-Kéren s több kiseBD inficziált foltokon aszén-kóneggel való teljes irtás befejezte-

tett s Súlyon, Ve szpré mm egyében\' a gyéritési eljárás lett alkalmazva. — Ez etjará?ok sikere a tavaszai -le.-szén megítélhető. ■- EMbgyatztatoit pedig Összesen 407 méiermázsa szén-i-émeg, mely Gacsországbó! hozató!t. Remény van reá, hogy ez év tavaszán már a. hazai szalatpai gyár is megkezdi működését s ekkor nem .-zurníiiak szénkénegért a külföldre. A bizottság Emich Gusztáv felszóla-lása után ugy vette e jelentést tu domásul, hogy kéressék fel a kormánybiztos; hogy a }övó ölesre -évi részletesebb jelentést is terjeszszí-n a bizottság elé. Ezután dr. Horváth Gézaaphylloxera kísérleti állomás fó uöke tett jeientést a kísérleti telepeken eszközölt munkaiatokról, nielv szintén tudomásul vétetett.
Jász- Nagy - Kun- Szolookmegyc felvilígositást kér az iráutj vájjon Szandárúl, mely Szolnokhoz tartozik, száraz venyige vihető-e a városba? A bizottság az 1»81. évi 7B76. sz. rendelet értelmében a kérdésre igennel válaszol.
Zemplémiuegye kérléat tesz, vaj-jou az eg}\'cs határokból egy más b* szabad-c szárai tótét és venyigét átvinui, mire a bizotUág nemmel válaszoit.
Békés megye be ü fekvó Üsorvá" községben eddig nincsen sxólü: -ost a megejteti tagosítás után a . .*zbir-tokosság 40 holdnyi szólót kívánté lepiteni. Arra kéri tehát a bizottságot, engedné meg, hogy a telepítésre szükséges siinavesszót valamely szomszédos és phylloxera-mentes s?:ű lóhatárböl beszerezhesse. A bizottság Emich Gusztáv, Molnár István ful-izólalása után csak oly feltétel alatt s igtn szigorú ellenőrzés uú\'llou merné a kérelem teljesítését a mi-nisternek ajánlani, ha kitűnnék, hogy Gsorvás község határa tiszta homok.
Egyúttal ugyancsak Emich és Horváth azon eszmét pendiü meg, hogy elérkezett az ideje, hogy a me-TÁRCZA.
Sárosy Gyula emlékeiéte.*)
(Meghalt nor. 16. 1661.)
Még liailom a bút innia, bangókat, Meiyekrö * «ii»em riisshíngnt ad i O.K£ Eitom Bit a. gjiBx-kisértetet, i\'in: níoiieti, buruí n«gy ftlleíoi, Mei/ bősT. villámit rejtegetre el KÜltújéL sirjiig k sérte el.
Mely rezg. tt a »ziv<.>kboa szufttsiút; Mc>; *t c»d5 hiugok felcaengciiok. Melyek ciit egy lerúlktit kértének,
Katin * bucíuiii -kt-gj-clft
Még a.íoi* ÍH c!ótt-m elivl>-b-;
Nlb T]i
ÜL ü« * lobbit Hogy miDi lio.tá A kolló — sit-n Kik össaeboroltii
j j
** drszigb u hliról-híira cyásii\'ljálc *it a. bús daln mioden Aa.U üdá.nt vir.! itynlt, mely vígig húzódik iú minden lepleietc dalin : tfrU imijoii „izebb jövő*,
Vagy Klha Tán
ö» NomtSje ha e nemzetet
yia, mint l<-irhöiebb gyerm
airt n. fátyol takarj* eí, vérUnujs szeat köl*5jeűt!
\'i MutiWiny RikoBi Liszldaak most meKJcleni .kolucoéDy»i--b31 Ára l frí. K«p-hatÖ Ai-nor Litjosná! BuJapejtto ét Kmgj--Küíii^siü c Up .zerkésstSiÉgi irodíjábaa Taxii jíT*d»i*m a nertt, tiremlikére foróíiüuik

*.! most stobájábau magam vagyok : Elöltem a gykuva íAklyijji ±f ; A lukija., Biislyiyul ál kiicrlt-m fi. Ahol vvlo olt uum maradli^t.\'k \' Oly*u kitts Tiligut vet reim,
ogykor
ébe
olmél\\odém
i le
Wiut .z 0 lelke luiiiueii biuata, Hogy ix mit imádott M eidokult. Ai a unit rutg ftl licül vi^uib^tA \' ÜoJUftt. riK-g az ő íiülleiu* . . Üli u> ra .ii *z éu nagy bin&tom : Hogy tw ó bálváoykipoért jeJ-u
Ötí légy ujiiguiit, ugy üairenSlt saivi\'i Éi telkemueit biráij t, taendejeD :
Móhíi.e visstt veti nagy tiis-eaen! Éi uiujd TI áfut holt 3 •iroduB, Hogj & ki jár wírtyr íisvéiiycdL-u . íludd eki\'oiÜjSu fül Tiríjival — KI n»in íelealmtó em.\'íked-n . . -S a.kk,;r hia h .nouidűiik n nigjaio, Meiytíke\' muat a lég ii rejtóget\'. Ucgiiiűuhiu i Ti*szh*iigoi kebel — Imado t uemiolud rDegL-mleget ! EIS eídttt osimtd Ii fölmcrQ!, S ildiioa nap le«» a dorülí egén Mert * te váj-müSoJyíó »rC*odil Leltinui láijuk a véglÖllegou. De auin ott jfisz fel utaua majd: A nemsct Nrmtójinck karjain: Midőn i ^ÍkOp ÍMJVturoük baE&VJtdoTi A tiltott tzÚKdus bú é« a kint. £a teljesülnek csdett vá^iaid. Mulyekk\'l uipUitad LC atpoJff-MidSo a feltámadt ua^y rszmo m-vja Scabad Hligot a sirudta vet!... r, dicsöoífuok fenje vc*c k-rül, iídy előtt a váltott uéy leborul 5 É( hamTadón áldó imil rebeg. Mint ki eíójStt ua borúiból...
Do B«m balti1 mart tQ«sJÓsol&á -Tul él költáisógMl Kt-Ileme, S elhat minden kebtíi rediibe, M«rt titjcí és nem lehet Er ellene ■ • ■ Éi míg turnéid betmüoít íiöok im, Addig BS«7 lB\\kedt5l itlketBltmk i

á újig i1 üciar-\'t :i h\'<■ teuekre kéiz : Addig lionufluk él sí, *ddig éUs v .-Ifink !
ilugy néni 14\'hátiad tuttio * nipvt : Do íátb&tod, hogy mír bu< sírod u Abból cgy:két jövő aiigárt kapott.
Do lOTfrím tmídó lelkedet. Mely ai Utüiseggci ii aikarék, Uulyat a mlrlyr kostoraival Síivcseü m«ghal[gath»tott az ég : HOÍJ im, ba meghalnod kell, k«IU>nc, Legyec a, uemret búja a tied .. . Ét sziTCsea moghalii öjökro igy — Csak e bú ;s haljon meg mir Víledü
Télhl Takács József könyvtárából.
A magyarországi Írók munkainak köny-nyebb kinyomtatását tárgjazó gon* dolatok. íS?S. \\^%
Először. Bizonyos eumma pént fog meghatároilatDi, hogy abból cszteadflo-kéoí némnlj könyvök a magyar iit\'era-torok Bzltleménjei, töanyebben jöbe«se nek a világ elébe; oiy feltétellol raiad-azonáltftl,
Másodszor, hogy a kiadandó munkák a ceosara álul heiyben hagyat-lássanak. *
Harmadszor. Hogy előbb némely tudóé uraknak vélekedéseik irántok ki-kérelteBsenek. A végra, v*gy elkQldött-nek a vizsgáló urakaak biztoe alkalmatossággal a műn kik és eleintóa caak es fug megeBoi, vagy utóbb u kirendoleodő helyre a köielloví urak közül, a kiknok kedve fogja UrUni, ÜBescjöbeluek és olyankor as atiköluég is megtéríttetik.
NegyedMör. D; hogy a beküldött muokiról nanAl egyoneaabb il^let boiat , dk iiJúk DO légysD tudtáfa,

ki at iró. Sít még ax egévs táraaság c )• titokban maradhat, ha akarja a sioní ée olyankor c^ak egy TálassioU muodád áítai jfgyeEie meg, neve helyett, maga muokájat-
Ölödssör. A köDyvek tirgj"ai a liUoralurának miadűa ága. iiítév^Q, a meiyak vagy ezeméiyea sénófleka:, vagy csivűdiar* szolgáltató alkalmatosságot foglaloáDak magukban.
Uatudssur. Haszoos leaoe, ha az akadémiákban és gymoasiumokbaii akar m«)y reiigióbeliek legyenek ií »tok, a nsveZricuebb tnaiiók szamba Vövöduének és azokból jótevő ő> in unkáé uruk kike-r eétéca uémelyek kiví!nail»:Qiuak.
Hetedítsr. Ezen kivalnaiioit urak segítségéve! egy ulyuu lu.JB:rum kéaiiltöi-sék, a molybAl kiloheoseo voaoí, kik ét miben dulguznak tuost a lítteratarábaD, THgy milyea- munkáik vágynak mir k.é-•z-a kéziratokban. Jó leazeo aunak í« vé-geiu járni, kikoél találi^toak régiül logra oyomUtAJt érdemlő kiísz niuakák.
Nyoicfadseor. Biíunyu* idúUjbau, p. 0. október elején meglehelAe a baküJ-dö;t munkákat rémial olvaagniní, ré&zínt a már alulolruott késtralokról huiott ítéleteket előadni s okokkal támogatni, íA kiadt;ndó.:at maghatározó:, a többieket pedig, ha a uerz( kívánja, riwiaküldeoi.
Kilenczedazor. A hely bdubigy ott munkáén az iró juulom nőikül nem fog maradni A legnagyobb juulom ölszu eXemplárbtta, a legkiaabb stizötveaban állhat- Ha pedig talán inkább kész péait kiváüDu asienő, jókor jöleotae meg *sán-dékjat és ugy fog azután küimegjogy-zóaeel a, ju\'-alom méghaLárostatni. Tudni 1 aló, hogy ax erodnű munkák mindenkor nagyobb b&oaben tarlatnak, mist a íor-

ditáa^k ; míndatoniltal a jeloaebb könyvek fordítóira ís ülendő tekiulct tug I«nni.
Titediier. A ayomtutcUt könyvek eladásából bejütl póoi több éa több munkák kiodasáru, a szükségeiébb tárgyak kidolgoz\'atáxára, a tzQköikö\'dúbb Ludótok elÓíegéléíére fug fordiltalni.
Titcn.gyedaior. A kijött munkák eladására a 6. cikkhelyben Eoeguove*oU férfiak küzül egynéHuy levelező barátok uk meg, hogy a könyvárusok ménéklstien DJ erek édesén ok gá^retea- ■ sék éa a beveti pént aanál biiűayosiibbau kéxh z kerüljön.
keiledaíer. Miképeu kflilwafték a máinvátelt, roudbu hozni, jó lesseo »rró! így projec iiooi kidolgozói.
13-w. Egy áilandó levelcaün0k kell lenui, a kioél miQduü barátok Írásai egy-
ljk é* a tárgyal illő tő ludóíi\'.A- k
l-l azúr. Kgy ulj\'ftD férfiút U kolle Lik rilaailnui, > ki 1 holj banh»£yoit munkák csíuos • A oyotBUUsbeii hibtík-lói ment koirebocaftlásíra ágyelmruea & oélklii, bi)g>- > azörtó megü^jciéd ejlau
it tnegví\'libsuioi Oieré^ztiljau.
l5-»zor. Ha*«Qoa Tol ni., h» a XJ^"
.. itoek megegjeiéuebőí, »i orthígra
pbia magilíittamék, et áU*l u u*g}- kU-lömbnég » mugjar írásra n*»v« leg%Jább jövendőre ai^Almuiat megaiüono.
16 »ior. Nem áruoa lalúaiin 5
jobb elkeled e n g^tljtecuÖByoek egysége
ÖMiekttpcdolAsit végat: egj kösunaéget)
g iudenik
noTet rag»Bztani
éb l i
gni
elébe, a melj\' mivel icmtni haaznun tudomány nem lenne kiraküsitvo, «■ inhfttod: Xd4k OháM<


HU8Z0NEGYSDIK ftVfOI/YAM
jjszigorabb
s indokoií les s?*.bá-
le ivétel
rev korlátozás alól a íe ellenőrzés kikötése mellett körülmények közŐUi "kivét Ívok is -élkottasranak.
lu
lako meg.\'akat i kiiérleti jlszólalása
gy
Mélnay I^nácz tótfa. amerikai LzólövenjJgéket s kér i<nalmányozés végett £ állomásiul. Szalay ínye U folytán elhatároztatott, hog gék most ne adassanak \'A.
a bi kérné valóidén azokat sgyesd
ányi
rásból
Végül Molnár arra kéj zottságot, hegy a kormánv fel. hogy megbízható forrást ban ellená\'lú ^ólófajokból is S7.erez?.en be magiakat s a szakiskoláknak, gazdasági leteknek s egyes törekrő T dáknak oszsza H.
Hazai vás/onlpuruuk fejleszté séuek módozatairól
értckeeésl irt jagucsi ■fcéteríy József s az az ipurügy; miuisiicrnek ajánlotlj. figyel ruébe. Sserzí mindenekelőtt aíon okokkal foglalkozik, .-neiyek régi vássooipa* runk hanya\'láaát előidézték, tíz tikok a pamutipar fejlődése, illetőleg a mechanika: orBÓk elterjedése, mely mxga útin Tonta az egé« világon a mecb>iiiksi szövőszékek felállításait, mely a :óni.-„\'t^rmc lésnek vetette meg alapját. A IÖIHLJIS gyors termelés sxükflégeísa telis a v.ígyé ezi fehérítést, ezsel kfröltve fejlűiiuti BI iipretura, vagy & mi: t most uilunk nevetik a ,csinozásu s igy úr1 aló\'-t a pi»cira u. sok olcsó, e mellet: ttí«/et\'\'s, viseletre pedig kellemes és egésiségcs psniutváffron, mely a ieogyócsot mindig jobban éi ji>b ban leszo; itotla, míg az ugy ü-:veE«lt háziipart egyes vidékeken mi-\'gszünlL-tte,mf s vidékeken pedig átalakította. Nagy mu lasztás volt fŐ!^ szepesiazővóink réazérÓl, hogy már a 4U-tiik:vekben nem igyekeztek, csoportoi.kint (JMteáilva. fonodákat létesíteni s mechanikai szüv úazékekui al kaltauíiii. Tűké íe let volna elé^. A-ÍS-HB esetDCjyek utdii pedig Eáíun* cj^k a m>.-stűghSdasáj; fejii-íz:éíy f«lé forduli a kiiz-ÜgyeU-m. az ipar ^Ihanyegoltattni, de teljes erővel indult meg a nagytjabisuipur-iejlraztési akczíó — Ausztriában. Ez ti a ki=Üú tígyeiena, a vállalkozni kedv hl* nya okuz\'.a elmaradt-aunkat. Ezuláo szerző behatÓau foglalkozik a sziivűipsT nagy. ioGloűsHgíLval Cs aí -zt\'n ipy~ m»*írtcpein-léséhez erükíégei. előfeltételekkel foglal aozva, arra a Kwv\'etk\'iztötCáre jut, hogy náluok &z államnak kellene az «1BÓ rugy sziiv úgy árul, pu a tukiszUkBéglet egy iim-déiíck fedezése vagy elúlegtzéie áiu! — aíepiuni. Utal szerző számos külföldi példára, midúc ÜZ állam egyea nagy iparvál-lala\'.okat létesített és a. mi állami kedvezményre hivatkozva,, kimutatja, hogy az adó cl engedés, a mint azt moat a gy*kor-U; ujuuij.i. nem elég, mivel ez bennünket a néikülözhetlen külföldi tőkebefektetésekhez nem fog segíteni. Jelzi továbbá


ala
hogy ipart jó tanácsosai, a kellő anyag\\d ré» erkölcsi btifektAltSek n«lkül sehol sem\' teremtettek éa nálunk Bfim fognak terem :eni. Majd a pamut-fonodák létesítésedet Bsukségeiségérói szólva, határozatlan ál-litja, hogy a vA^zon«s5vés mint házi ipar oálnnk caak akkor fog czóijínak megfelelni, cink akkor lesz nemzeti vagyonoeo dásnnk igatí tényezője, ha az p*mut é íenfonodAkka!, a gyári Bzövéue] és u. tae c haflikai MÖT fazék ékkel őaszhau^aatba houtik, míul&n szerzi ez álüUiát bi nyitja, kév irányt JHIÖI m^g arr.i néz hogj" basánkban a legrövidebb id<5 ül ele") pamutíonoda orsói mozgÁaba \'z-aaanak a felkeltessék az aduit példa Ital a váiUlkoeáai szellem A vásxon t iránt ugy, tnio ftilkeltrített annak idején a malomipar :~Ánt, lévén egyiknek úgymint a másiknak hazánkban L ^gnngyobt jüginuitaigá.
Ezek, mint Merzo1 konkrót java^la taib.-o feUorolJH. a következük:
.tai sseékkel t pamuífonoda ft
Egyik az álUm, másik & n»gjbir-lukosok kcidtméoyezcie. E kezdemönye-TÓ3 egyszerűen abból áli, hogy t\'dggeile Dtil minden — »i a.Ufiitriaiipar;elepekkel viazuuvban álló ugy nevezőit Bzaketnbe-roktől, — bimoisdH.likejíveíerueLaz.b.ogy ~«v 20-30. ;er ufóval láO—203 me-f.-béritúve! fdl.
. ilása 8íándé!;ol
■Í pedig
liuden kurüiméuyek ko-a vagvölgy.
.„_. j alkalmas he
lyc*. Kimonda\'.ik iuv.:bW. hogy az <■•/.■ n " "iil&\'.hoz m-gkirániali! t^ke 1-gaUbb tt •ídzben akár a kt-zci ményezö nagybirtokotok, akár az áiiam ált*! iüdoiicük. .ürvnnaiazaiidók, — a kezdemény ez6k ...Ul hn!ározot;an rniud: ÍOU kedvezmények, melyek az állam részéről nyerht-lük. Kimyodaadó" a Ifgb-.tározottabban, rt\'iavények áital, akár míi ulon jöuuc létre, Ü vállalat, :.Í6pitíl\'íJ kóltié^ k cziniüp semmiféle kiadja B.m engedélyeztetik. Egy ily nyilatkozatiul é- az e mellé adandó mpgbizáss:t! VKIIUÍ-kozüi m^rek éu mc^tim, — ha tn;rs i:em találkozik — HITH, hogy m-*gfölelő három négy ed r»Wnyi túkvizükség letel Svájcból, vngy SzÁoiürsziigbi:! az ölíó szakmunkásokkal ugyüll megízerzem.— A válloUtoa, bu Itellű dz^kércelemom! éa Igei veifUeük — mi iránt a lényegesen nagyobb külföldi tOLe tulaj Doosai elég bittosiiékot nyújtanak, vc-iieui teljes lehetetlen ; d<j éppriD ugy ki van asrva a terméizetellenoe raunkautil-küli gyors gazdagodás. Áz a mitclérünk. kü-.ctkezö kél tételben íoglalható ö-sze: elfrö, ho,;y a befektetett tóke nu^hozza a 1~ 10 százalékát; és ez jogosult; a másik az, hogy meg lesz törve az ut » ■ Ikulasáboz, mi legalább azon a. vídekeu, melyre terel(eük, kedvező anyagi c\'a erkölcsi ámh kuUsl fug lerem-
Ajánljuk e figytttfímre miii:ó érte-at H szftkfrtrfiiik es ;i pé:i2- >m\\>i;rfrk •rojéb* és párlolásába.

ÖNY
A kártyajáték és a kártya.
Ki n-m ha.]t, sem i«f, ■<• érti, tem b«uél, mit icat u ..kirtráz I"
Most, midűn.kopár mo*ő ée liget » H hideg alól a t*rló fele" ÍÖiyöl, miuden ki ipnkodik a bosszú estéket kényelme* családi vagy jó baráti körboB kellemesen tölteni s Örömest nyúl am embor a nieg-kndvelt vagy m«gsiokottk4rtyáboT., hogy a. jitékbüü uUljon üdülést a nap fArudui maitól és tr<rhoit\'\'l. H« mar most nincs is ssokáeb-in, miül THCÍ\'US idejób.-n, hugy valaki vagyait, uejói, gyHrmek^ii, s\'>\' azemélyca s/^bad^gat i-gy« kártyára; ha már most nem io togudlaük. a szi-Ten-cs.;s oyorú diadalul, min^ XIII- éa XIV Lajofl id-jébun Francziaursz^fíban éa II. Károly hl ttt Angliában, mégiaazm egyén. ki ;i azokáíoa játékok kö~ül még epybeu atm: jártas, különcznek és a társaa <;letr.-né ve. féiig elveaztounük tekintetik.
Világi éi egyházi lilalinak ugyun ui;:.r fenyegették ezuu dr\'gn szóriikuzidt, d h&szlaiau; n«a.k egyes hazardjál(;ko;; ■ ■\'.. o volt hatásuk; töfukcdtek a^nbau ,i népneveléa s az erkö\'lcwi éiet Bzilárdi-t.-i-.i akti a játék ördögét kiuiui.
A kártyajáték kUloaíélt nemei, va-Uu.int a játéknál ^ízrevchctó m<idok éa inniiorok, a néptörtéuész elútt meg nűta v*::endfl fontopsig^nl birnik; bisz az em- 5 n-;mzeteküt leginkább a j*St->kn;ü t-.inu3Í:oti szcovedé\'ykről ieh«t megismer és rnugitólui.
Jelen idúbeu, hol u népek éj noiuze t«k knu_) ira közeU.didk egyuiásboz, bogy tnivellebbek más"k nycivú- is é.-iitc és uozélik, a iegtöbb népek játékai mindenütt játszanak. A franciia P.qur.t, a Préíárence, az ngynevftzott L\'h»uil>r-, a7 l Whiit \'\'s ae olasi_ Taroic nálunk i;
te* játékok Piquet ós Whisl a ieg ujabb, Tarok elLnbso a legrégibb jáiéi nemekh- z t-trtoznak. Az ugynt-vezeti Lanaqueuca (melym-lt a Piqu-t egv,ik vál í&y) körülbelül a XV. a/.ásadmáaodik f ben vette eredetéi s jófurtnán ez az claA éiieít\'fc által felialilt kártyajáték, iue lyet va!Ó37.inüJeg láudzá^ok (L"iDzkn ch-:e) ter.i sztettek Ftanczii-országban, de íoai nap már nem igiíQ ismerik annak yk-:ékmódját. Kétségkívül hazárdjáték voU, melyoél az agyvelöt OJUI nagyon keliet\'-róltetni, miért ia az í.kkr>riban durva é? nüvelütlen zsoldosoktól Annyira kedvel ételt s általán a hiboru fiai közt" azivea ügadltitásban réssrsült,
A. Tarok 1419-ben Bolognában U-áltatott fel Fibbia Francciko által, « Whiai még csak a XVIII. században jött divatba.Capistnin mikor mont a népeket % török ellen felizgatni,ak:irhová érkezeit, a legelaií teendője volt, a l^gnagyubb alkokat a^ok ellen azórui a a pokol \\ éghetet -n kinjui; a?ok ellen f\'i.ypg-tni, kik u kártyának hódollak. Utjál olégűtt kártya halmok iuiöiték. Addig «1 ueni kezdé prédibátiójáí, mig kártyntüz melleit ffln
nem evutl; de megboosj\'juk neki ezen nagy vétkét már azért ÍB, mari dic»>\'> Hunyady Jánod tesli lelki barátja .*oh.

S most Istea veled kedvna olvasóm, kívánok jó roulaUtt s jörö préférence-parihieboz ; de ha ogy jó barátod taoá
Caára hailgntní akarat, kövesd C \'piairint! J. K. B.
Holyl Siirck. — A nagy-kanlxMaí hr. n\'n gy-
letnek f. hó 4-éo tarli>tt pórjelmex es\'é lién kővelkezú felUl670lÓBak történtek: Gelset Guttinaon Lázár 10 frt, Ujiaky Hirchier és fia A. Domború 10 frt, Vidor 8amuné 10 frt, Siommer Sándornó 10 fVl, Gebei Gmmann Vilnn-s 7 frt 60 kr., \\V.:\'lSer József 7 frt 60 kr., Báró Q*V Nndür honvéd ftxreH* 4 frt 80 kr., Urűnhul Heurik 5 frt, Blum JÓZB\'ÍÍ Be ^ohely 5 fn( Blau PiJné 5 frt, Fi»cher ■.■átverek 4 frt, Roaenfütd Sándor 5 frt, Bettelheim CaroÜna 3 írt 80 kr., Gc.sei Gutmano Henrik 3 frt 80 kr, Stern Sándo.- 3 frt 80 kr., Scher* Zsigmond 3 frt 20 kr., L^aaner Henrik 3 frt 60 kr, R.»s-;.iberrt- Israel 3 frt 80 kr., Dr.Szukits Nándor 2 frt 60 kr., Eising^r Henrikné 2 frt, Fjeischer Koia 2 frt, Grünhut Al- 2 ír., Piihál Ferooc; 1 frt 40 kr. Oazeezly Anul 1 frt 80 kr., Gatmanu Verona 1 frt 80 kr., Smnuety Henrikué 1 fn 60 kr., E singer S-om 1 frt 80 kr:, Mny.M-hof^r Henrik 1 frt 80 kr.f ifj. Fej.-elhofer J-iw-f 1 frt 40 kr., Eisinger H<:rtri*ué 2 frl Dr. Scbrüyer Lajoa 1 trt. kr., B.dcr íi-nrik 1 frt, Walluch j.o 1 fn 8U kr., Klein Illés 60 kr., Scher* Tivad.r 80 kr., }W»b,Tg Ádám 80 kr., RoBuubTg Ernő SO kr.. Oliop Ernó 80 kr., Dr. W.;isa Ziii;tnoad 80 kr. JmmtT l^Dáci 80 kr., E igiár.dor Olló kr , SchmiiJt Fngyee 60 ter., Dr. G\'irú -efíiO kr., tínsenuerg K^z»ö 80 kr., Fríed N bO kr. Riich-^nfeld testvérek (50 r. Piskor a. kr. k~pilány 80 kr., Bach-.eb I. H. 60 kr. K*pocb Gyula 80 kr., \'povici íúbadna^y 50 kr. Schwarz Ig-uácz 6U kr. íót. Háin \'auár 80 kr. Kel
LMJUS 60 krajezár. Kroísler Samu 60 Tsrijczir," Blau PAI 80 kr, Singcr Józtef 40 kr. Ifj. Dr. Blau Simon 60 kr. Kiiríchner Ign««2 90 kr. Steru Oacar 80 kr. Danneberg Jakab 60 kr. Wagner Karoly 80 kr. Dduiach 30 kr. Wcliiach Vilmos 40 kr. Neumann AdoÜ 30 Kohu Gibor 20 kr. Pollák Lipót 20 kr: Di-uuch Mór 80 kr. Schrrz Gyula 80 kr. N. N. 80 kr. Pollák Armin 60 kr. Fiscbl i 80 kr. Schere Richárd 80 kr. Kohó Henrik 20 kr. Ollop Imre 80 kr. FŐIÍSEI. Grn!.siu»nn tauir 80 kr. Lausch Jakab 50 kr Fridetzky c. k. őrnagy 60kr. Tóth L^jos 20 kr. Bogyay Öááa Győrből 80 kr. FogtidjÁk az igen tíszteltjó tevúk adoma lányaikért az egytnmlel \\égmó\\ ebb ko-wnétéL Az üeates bevétel 908 frt 30 kr. iadáa 208 frt. Marad tiul* jövedelem 700 t 30 kr., mely összegből 350 frt a helybeli szegények közt vaJiáskülüjbség oél-kül elosztatolt, 150 frt iskofapéne fizettu-tf.tt szegény gyermekek helyett, a maradány pedig az egylet egyéb.— szintén jótékuuy — czéljaira ford:tutik.

FEBRUÁR.
— Persely van i*erke*i;oeégi
irodánkban letéve a baUlon-fUredi »ie
r>-tt^házréazéről,;artiilmasít\'iaára liáláakö
szönettel veszti a k bármi e*«k<í!y pénx-
béli adományt, m^lyot annak idejében ren
del\'.ettiee helyérn ju-itaiaok.
— LekőfiXŐnés.S&iUf Lajos több
mint ót ÁV óta váruat főjegyző, OE állasá
ról lekÜíEönt é* Nagy Khiiizsáu H Bitori
ulCíáb-in ügyvédi irod-u nyitóit a zala-
4g-rB7e^> ügyvédi kamarává! lör\'éat b.s-
iegy\'és mellett. Sajnáljuk, midőn <;<;y
8zCpjöv/»jü s törekvő szellemű ifjú ^mber
fpy oly pályáról vitsza lép, mely abbin
íeii f^nyt-s megoldÁafc.!,hogy (iletbuaszigliiu
Urt * n közönségnek a torvénvseerü hú
Itiiteienséfí le\'j^BÍléao mellett gyakorlati
ismum\'tjt szerezve a körülmények igénye
m-rint mozdítja elő a kötjóléut. Sznlay
Liijoa tisztelt buraiunktól függ igazolni
vÍBSzaiépésém k indokát, a benne helye
zőit bizul\'Kii lánczának onkéuteí megsza
kítását, minditniellett nem féltjük jövőjét,
mint higgadt gondolkozása e luvékcnv
mukndéíil ügyvéd meg fogja ÍÍIIHDÍ he*-
lyét s ki ttifjjn oem e lubhet tehet függet
len alláMb&D a közjónakT mint lekötött
hi--lyzeLéb<;n. Mig egyrészről mégis viwza-
lépése íű\\fíl sajnálatunknak adunk kife
jezést, ugy midréozröl felhívjuk a I. kö-
ziin-ég buz^ó őgyolnirt: uj ügyvédi \'.roda-
jának asives igéovbi vételére.
— Kítnuiat&s éiköszönetnyilvá-
A nagy kanjai iparos segédek be-
tegaegélyiö egyl«le folyó hó 5 én a .Korona" vendéglő terméb -n iiínczvigalaint rt.ndeztttt, tnw\'ycn i".Bsz«s.;n b-jótt 109 frt 83 kr. a kiadás pedig voli ")5 frt. ijry te hát maradt.tiaiía jiivedülmul í>4 frt 83 kr., mely üusf-ghes a krivetk«zö urak voliak szívesek f-lülfizeiuí : Prág«r Bála 1 frt, B\'ilus J.izaef 60 kr. Wajdils Jóuet
60 kr. K. N. 10 kr, N N 50 kr, (;„)j.
hofer Athanást 20 kr, Farkas János pékmester 50 kr, N. N 50 kr, Cwtal JÁW> 50 kr. Piutór SAndor 50 kr, N. N. 80 kr. N. N. 50 kr, Gyírffy J, I frt 50 kr,|N, X. 85 kr, fi-konyi Péler BiakwBzvcza\'ii 20 kr, összesen 8 frt 85 kr, m-lyért legrué-lyebb köazönatet SK^var a rendezfiség.
— M&ghivó. A Hagy-kunirs i
pijCíór óa méaE.iros ifjúság fojyó éi\'i fob-
Truár hó JS-án a kiadedovoda javára hínorlzer btiryly .Kórsához\' czimiou vendégli\'jAheu zártkörű lombulápal egybekötött táuczví^almat rendez. Brléptidíj 50 kr , esaiádjcgy 1 frt 20 kr. Fc!ü!fi»v-lések k\'iszüiiölUiI fo^^dutcak é* hiriapí-Ug nyugtáitataak. üezí\'títe 8 órAkor. Á meghívó másra áL nem ruházható. Nyo-reménytÁrtcyak k^szün^ttel vétetnek, melyek a társaskört fúpinctérhez küldendők.
— Hymen. Wajdiu Irma kisusz-
;t néhai W-jdits Alajos aüép leányát
febr. lÜ-eu vezeti oltárhoz Nagy József Zala novai kereskedő. Kiférje boldogság frigyüket !
— A városi templom toronyórája
elóbb elkészült, mint •■lűbbi stámunkban
[jeleztük, a leíulyt heten már mmik&lfcod-t»k rajta s tegemp. febr. U-én úlölt ulo-i szőr.17-szer. Azonban nem csupán a magyar nyelven Íratott munkák fogadtatnának e] akiadás véreit.
Jé szór. Mindezeknek elkezdésére ezer íoriut j.jánhatik esztendőnként. iJc mivel nők mellékes kóluégek és Le talán tübb előadandó lárgyak miait, ez nem ÍBCQC elegendő; ezen jámbor szándéknak lilifcudóságára nézve ÍB, köz-ianácakoi.\'s-bul i>ly módok Lalákassanak ki, hogy miu-deu erűltelés aéikiil máa jólterŐk ia sie-i<:z\'.«iB<3nek.
Hogy e2ec közhasznú szándéka im-veic\'ea-bb írók tudtára adasaék, külöflöa lovfi\'ikben megiralutott: Szabú Dávid; Gróf Gvbdányi, Molnár Borbála, Kulcsár Iütviu, Virág Benedek, Révai Mik Ida. Veazprémi Totván, Keszthelyi Lássló, Dugoflica Andris, Szatbmáry Pap iL-hály — uraknib, hogy ha vagy magoknak kiadandó kész munkáik volnának, vagy- máeokn^.! nyomtatást érdemlő kéziratokat tudnának heverni, adják Takács Jóütfatík érlésére, aki mind a roviBÍóoak, mind a közrebocsátásnak blómozditííában egéaz hűséggel elfog járni ét\' bizonyoásá tcazi ókst a S). asám aiatt megígért jutalomnak megnyeréséről.
inden
Kedved poéta! költeményeidet vevéms £ nag\\ halk kai és vigyázva végig oi vasára. A tárgyat eltaláltad. Epited B nemen Vigságra vonzód olveflüíd 6?.Íveit, Szép a találmáo \', a felosztás, ós ecset Melyiyel tudósaa fested & terméslelet. Ha végbe tudoám vinni, hogy
kezet
Elüljön e kincfl! Oh ha váíott ifjdink Urvofluíeredre tanogatnak pénzeket, Mölyet veszélyre tókotolva költenek! Gfondolkodások s életük mily vihozást Érbetoe nemsokára ! Bár azok ;B, kik a Mennyei poeziat estkcizüi íogják, dühödt Sxerelmek hintésére, vagy máaok Mocsokba kiverésért: me^l^kicteuók ! TukáCfl barátom! mecj t.zerenO3ta uíadon 8 hazánk javára fáradozs helyettem is. Za már-kidőltem a cohér teher miatt £ Bieni igából. Él>»»ká éar«rt*dSw
JL.

Akrá.
Nem kezdettek volt még » kutyák íiajian Akréon egy űzet ktzd megeajditani. Elhagyja a posztját, megyii lábnj .hegyui Hogy majd megelőzze valahol a begyen. A vad balUgdogál a nagy árok BZŰIÓU, Az urü is suhan fenn a béreznek élén. Hej! hej! ífju vad^sx, eihagyád az állást Hátha majd megbánod még x.zt asétált\'st Egyszer tTeszkodui kezdu iejebb. lejebb Nem tudván micBoda világ volna beljebb. Tuduiülüi egy ke Íves völgye Diániaak. Holott 6 et nymphák sokszor muiatáaak; Még pedig nyájasan, még pedis; kedvökre, Ott a -szép természet játszadozván kezükre
Ott a czícze futó drág* térmezőnek Sikja, közepében egy szálas erdőnek, Csillagos szép bársony szőnyeggel "bevonva Gyertyánfákkal mintegy bekertelvefonva
. Közepén pedigle vógíg csergüd\'_;vÓD Kriatálypatak s beELeBneffek íiiradözvén. _!_. felöl a partján titmötten sorjában Fűzfa strazsán állnak árnyékotgLMában. Pi\'.ycgö társaság tűltvéo idejöket igüi közt tartván nyájae concertoket. Melyekkel a fülek, ha szerelmesednek, A puha pázBiton el-el szeederednek. Legalul a kies legel írnek torka. FejQl egy vennyigt\'i boltotott sátorka: Mely alatt a partok kétfelé görbülnek A. tekergő vizek utánok kerülnek.
. Diána jöl tudja, gyakran méregette ; Mert föiödí helynek leginkább szerette. Aminthogy ekkor is félig levetkőzve Méregeti vala, benne förödözve — Be szemérmetesek s vigyázok valának, Kövelkezt\'bekor annak az órának, Legelőbb is & szűz is lenasszony kának Felséges czcmélye körül forgodának. Tegiét p^ntallérjál, nyííját, kóz-iveii Atalvetiéka minden egyes fegyvereit. Az ■•-gyik saruját oldozía iábárcU. Máaik goadoakodott lebegő bajáról, Bemegyen előre a vízbe Hialé, Utina Rhania Bytophaj Pwkas éa Fiaié, Tisztitől fenekét az olyaa kövektól, Nehogy megbántódjék 3kba majd esőktől. A királynét, más két BzQzek bevezetik. .Ejnye! be jó meleg;* a víi dicairtatik

A többek pediglen, minthogy fűrí\'dtenek, iCgy kis Biabadeágot mn^okuak vfjvt.\'ik ti mii: az istenasszonyt ktitten loe-.olgHij S közbe-közbe hn-zin nyukát roosoga-j Mim ems friss viirü leányok szoktanak
yj játékokkal ár!ailackod:anak. Vagy kezükkel pajkoázkportctinii^alv\' Vagy tenyerükké! a folyón tapsolg-tviin, Hiczogt:ik Í iczüítük, fel-ti! ugrándoz\'.nk, Llódk, öiíze meg ÖJÍÍB fogódziak. Sz-ippaűüxták egy mást marok fövényekkel Trúféa, barátságos ártatlan kezükkel. Midún tehát ők igy nagy ártatlanaágga ELcveukffdnének egéaz bitori.ftgg.il: A lévelgő vadász íme otl tuppauva — Nagy megdobban á;aai azivuk icegdob
bánva.
Mindnyájan legotlan nagyot eíkukának, A szép itttenrsszony körül BzaUdának, E ott, mint a ciirkék, eggyüvé buváuak. Mint AT Ülú-csapáa mikor megret\'.enii A buzgó koilót a az mngát megkirrentí. Mint reggel a piros, hajnul Qai*d4ia, Orczájoknak olyao löa clpiruláso, Héj! ha most hirtelen nyilr kaphatnának, Férfi aramnak is tudom, majd adaáoak I Hej de az, hogy akármerre tekintsenek Vizí fegyverüknél egyébjők nincsenek. £iz«l ugyan eU:g tüziisan harczolnük, Hál meg ül feléje eleget locsolnak. Az ifjú mondhatom, maga is meggyula S nem külöoben, oiiut úk, o is elpirula. Alind&zálUl ia ion uszony 6 felsége Minthogv igen tíiies. indulattal óge i.íikrázó szemeket stegezvén ellene, (K.eméoyebb büntetés tán nomía kellene}) aItt kell-e orczátlan, mond. a vedat leaoi IiL-e ha v&dáaz vagy, a szarvast keresni Hüiit: art magadban mindjárt megt»ltkd tí ezt, \'.udom senkíuek ki nem irombí
tálod.\'
Ab! mint megdobban a szegényke, ezekre A melléje csapott kemény mennykövek Szive táját ah ! mely nagy változás éré ! Mely is legutolsó kínjáig kiaéré. A belső* változást a kdlsó követé — Mihelyt keze súlyát urna rsi veté; Mert irtattuo feje kezde asarvaiotlni, A tsarva pediglen águbogbaodai; Sld ábráutja elé gömbólyödoi,

Kéi ki^d d f.Üei neki öblös.«ini,
A nyak* megnyúlván, göi WQ bagáro<iik,
HA- még a két lába.! mind megvé*u-
nyodik.
H^f kezeit szegény a porba bocsátj*1. S hál íme lábaknak, nem kezeknek látja. Vaddaci ruhája, válik t*kó es^rré, H-rczegi pütyoUt búra atarvs.»-bőrré. Vidszftiudü! az elhagyott hajtás felé ri bát nagyokat szökik a térmezŐD elé.
Mást ftid. — Egy gavallért, vúriia kal-
pHgosao,
ép d-íli ti-rraettel, barna bajuazo^an. Csuuloa jobb kezében, &wü kardot forgasson,
Másikban kinyitolt könyv legyen — olvasson,
Elóuo feifuló grádicsot rakjanak, 8 azon magyarok, mó két íézt, dolgos-
zanak. Ugy fesd, hogy egyszersmind fel u ki-
Bérteasék,
S oda lel nyxkáUá aranj lánci tétessék. Neki a dicsőség halmán tapsoljanak, VaUkik véle egy vérből származtanak. Mert mit ? ^ert .üik-e a vérét magyar
n&k
Szíjába iDuBnyköve csattogó agyarnak? S act az irigységnek, ülik a kifeoni, S magyar tiólontáar* mintegy vele menni?
k-u hozzátok, jói lermeti vitówk, Kikben én megannyi ércibáatyáktitDé-iek Hug\\ ai Ábelekhez, a kik testvéretek Kami feMúhodl szívet viseljelek? Hogy a tt CiókoLuk judlíi caókokavk NevezteiheBsenek, vagy m*>g-» pókok-
nak?
^°g7 >g)\'i mídón nóae namzetÜok felfelé Saját vélko miatt, no mehessen elé? Stjt inkább, kér múísára, titekotoh marok Nemzet! bennetekat virÁgzó magyarok, .Legyetek, mint axsn egy testnek tagjai, Egymásnak szíves a nem azinoa baritaíl* ^L&gvetck hármas és nem egyes kötelek, S szepió nélkül való, legtisztább kebelek.\' Mert így a felséges szárnyak árnyékában, Hágtok a legdicaíbb nemsolek nyumában Lesztek jútali mn*k a érdemnek fiai És a otudálkosó vilá^aak tárgy aj.

A hazai utazásnak gyümölcsei.
MÓl\'ó. BŐI Bzükségea dolog, hogy a tanulí ifjúság -tíz hónapot fordítván a jó-x.a.D s mély tudományokra kipibeujo raa-gát. Valamiiit u test, ugy a lélek sem bírhatja ni a szüntelen tartü a egyenlő munkát. D<: van a terhes munk» z z puha henyéled között küfönbeeg. A szorgxlmatos tanulás egyszersmind gondatlan lustasággal cserélni fel, vélekedésem szerint oly vsazedelmen, mint az izzasztó hévségból kíazökoi B azonnal a hideg levegő mentében kdülní. JI*r pediij nem <zz lürtéüik-u küzöuségeaen a tanulókkal, a kik az is-kola-esztendó végéve! félre ve tv-éo ■minden könyveit, egéssí MiQdinentnapig reájok nem néznok ? így lassanként miodait szerecctesen olfelojtik, a mit ho&ssas itJeig táradtaággal és ítüioiknek nagy kc\'ÍUége-vel taimluk. Kir ez kéuégkivül és nagy kár, de ez még nagyubb, hogy a mo»d*t-lan seiju cselédekkel a» iaUlóban vagy az agarázás kost, sséltében össsekevered-vén, erkölcaOk is fedik és eldurvul. Nem volaa-e tehát tanácsosabb svakatiő idejét ez esztendőnek legkellemetesebb hat hetét as utazásban egy oly no hasznos foglalatosságban tölteni, mely gyönyörűséges mulatságra 8 toelet lelket erősítő időtöltésre szolgálna?
Ugyanis az utazó ifjonak neki ke-mányedik a teste, midőn a piroa bajoal-lal felkel é* KÍJ» a ]«gtís»iAbb legeL Napközt majd a kocsiból nen » saép természetet éa ezerféle kincseit, mcst loasáll, gyalogol, felmegy a mesnelátó hegyekre, igy izmosodnak in-i; jól emészt a gyomor, megjön as egészséges sxájis, ,as eleven színnel « vidám kedv ébred as unalmat tartó éEséggel és szomjnaággal, nem válogat az ételbea italban 5 oegaiokja a levegónok váito«Ásít. Kedve telik as uri a tudót emberek táraalkodásában, nem fut az idegenektől, nem bámul nokásai-kon. Örömmel hallgatja mások oktatásit, Örömmel b<ft*eUi saját fapasstalástt; gyönyörködik benaök, mint egy vilés, kiál-lutt b*jutnak buagd eló*támlálá*ábsJ). A miket azelőtt csak a magánot falak kost hallott, már iMüiáTel látja. Látja a hs-

ftVTOLYAH


— yáa ipartörvény módoeitaait tütelmotieotíl várják a vidéki ipartárau-Ulok. Ujabbao a nagy-kaQÍMauáltalánoa ipart&rsul&t egy három Ugból álló kül-dötuége {.Eger Iguáca aleinOk^.Földj_F«-rencz j^gyiB^éí-Siitier tísjosJ-jÍTl ttriptW ügyi miuisiierDél B egy terjedelmes emlékiratot nyújtott át iLeki. A« jBmlókir.at
itj mely irányában általánosan nyiivá-ü\\ A fívirosi lapotban egyébként a :ÚL olrAssuk : Miklós Ká/fly tg áaii (Tolnamegy«^-««i*í\'-5í3i-w««-j««a*»-
mettek cl az Eim« medrébe. A folyó talpalj án is mutatkozik egy hasonló szarko-pág, de ez a kél végéaél kelet óa nyugat-
,ak fekszik. Érdem\'-a volua, hogy régé-
zeink kissé figyelemre mélti
: Irma. Mindl a>z«lia ét
i t-ir**1 &°-
Ift, NeufoW-Hwm. \'eufeld Anna, Ul&si Szidónia kiaasaso-
ír Imréné, Sxlámek Józarfné, Kengyel er^iűapíif tíE4.-AUriirúJ PiplAriCí Üt vinné, Ádivi^ríi ^Knsniat Fcrencscí, L*g^ ad.ól Horvát Jánoené, helyből Neufcld
"..- áeA.-i \' ""*" * \'
éjjel képiró-uteta 5. szám I. emeleti U
g7
lellébe lfitt. Az egyik fplyó ariv tt keresztül, agv, hotíy a ^xace Il Mkló
— C
zigány-sene
: herczegnei.
fúró
bucu-iiFtélyt .í&cü awzonynak Garobutt;i bizaIrnf»s\'barárLe6-
f
bi Fouuit. —Óagyilkosaági tervét!
barátai 8eittflejtat:ák idff
azo\'moru visxoDyokat, m«lybe a tudatlan aag éa kootarság terelte iparunkat éa iparosainkat. Elért oum RZ ipartörvény bi-EOnjoa rdazdinek, hamim a mostaaí rend szernek változtatását súrguiik. Kívánalmaikat .a kóveikezú pontokba foglalják öasze: 1. Külön iparkamarák melyek egyúttal a felsőbb iparhatóságot ie képeziék. 2. Kötelező ipariársulK! ■> segédmunkások és Uöoocw.k folüii kólc&i feliigjeleli joggal, hogy aserkölca-telenedéo meggátoltathatok. 3, Kézműipar Önálló fulytaiha.tása c-ak anoak un gc-dtettsék m-g, a ki nzoii iparíjat szak-aitíriim inuulia, l«;u!i<: nuikutliíu cs m ipuriÁnuUt vegyos biintUjiga dúti címé lelt én gi&korlati vizsgát t tt; hogy ezáltal » bun/.\'i\'Cii-sésbü! éakapweágból er^d-j Bzéde!göftL-u alapuló éflUelcu v\'o:s«oy rom bolö balosa é& az" ére:lea kónlArkülíö! BiapDrCKiiiiiiüóI.ii^d\'ójjtéliilHrizmus t -rjü déae aegHkudály-oxi&f&é^. 4. Ejryíd.:jtil-j inindi;uki c-*»k egy helyeu fo!yuuha»soi

>U tapaaxtalt bu>koinontágáiiak atitp tu
ijdcniiottak mélyebb alapot. MJÍ .reggel
"iáí.mö*te)ri)éj a ki Miklós ruháit tuctl-
ii gxoktft, u mint 8 ór-* lAjuaa: {elméét
lelc lakására, a szoba ajtajai atofeA*
Vnéro zárra tajáka.. 8 káig sBrgetttlt,
h&szl alánul. ÁzuVm !i>mnot és felhívta
íérjet, » ki, mUttáu szialéo jó dártbig
iredménjtelaDÜ! rörgeiett, a BZum8Íi3!a
lájiokíjül öaazefutotL embT\'-kkel aeki
d^ltna HJiijpiUc-éa uet aarfcubó! kifiiri"ltck
A »£ub»bau mugdübbeDU") látvány lárul-
emeik. ulri. A fi«;»I omber -Cé\'.\'ig 1-r
ízvej n;igy ,rén(jcaib*!i f-küdt u p
lnn «í|fíUi\'lnpül; mell-td! heveri •■*y D
vi\'iü röTujv.\'r, mt-lybűl ké- -,;olyó
U. Ai assiaj.jii i^gy ^oma^ot ti
mely HS óiigyliku- e-j jk rokouá.uí
,e/.TS. A lóvéd- »z w^i&fcp «t.ki haüo\'ta Ai-s.\'Sn\'U deleitt íolyiv-\' ■ts-t-;k JI retidűrségnól éö t >ikAHókuakórhAzbH biauttyoasa nem md-k. Az; iiiazitc, gyüfcjitbaiiau belBgatíg.
s5>í**,>-:X--■;:-.- ■ ■\'-■ ";\' ^íS
— BecseJielyen K
>* vnl^ine.y alkal<ira*ia
40 pír tHOCZulu. A jui-gjelent
izép buigyuk kózüJ H küvüikuz i
ül. fi\'ljo^vezDom : Kohauürúr.\'k Kgt-P-*, Kohif Hrrmin, St-mer l\'\';tni fí Krera«i,-.r M»ri a.rsu\'Uiui. Xcszib-ly, LÖWo M»r;, I!";rger N. C íXaúni DiÓ8-K«l, S-hi
ek reudszerxeiu-ss-rue ckkci ILE id<\'g\'-\'ueknuk
Ó: 7, KiUfáidj«öi»í|oisttOt
ECÜirukrt kulim tugyaaztási vagy W.-ég itdó rovsuék. 8. A fegjvucitliuyiti oly
cxikkc

kiKduitcég as iparegyeBaiítei i*f
» kéne kérvényének fáiaoguLJgira .A ko
locsváii ip»regyl«l ia" »ürgtjlöi-:g for.du\'
i kürniÁoyh-.z az ip^rlörvéDy iriídtiatUs
ügyében éa azt kérr, hogy a kész törvény
javagUt, m kiült aa onijtággyülé* fiié ke
ruiae, szakt-nü iparosoknak adnBsék. k,
vcleméoy&dás végeit. V-aiprém én Szé-
k«*f«hérvÁr
n&k nz\'üg-rl
bau rnásfeíől is várható
- Gyiutnhir. k Miklós\' táraly helybeli
biró éa htily-íitea eladk urat óa caaliidjá méy gváaz ériu, szép remén vekre jugu s-uli fiuk ifj. Miklós Károly \'lll-ad évt
joghallgató Budapesten febr. 9 éu reggi hirtcltu uiugbalt. A niéiyun sújtott uy u veti Blumuru :&vimt fűlj lau AZ IU délután vou-*tiM.l a fővárosba utazóit. Fi gadja liazeli buraiunk mély réazvéttin
3 faárum;pia«*e.t-pui\';t égutt u]
edüv^élrCgíit.-Ojjy tudtílk
,. hoiy.a"tW>í lek- hányták íölddel.
zeib\'61 niítn aoutókép iueesel«t
16. Kigy:iezról hí
but •tk^fiilt iátnnr i-lnjnmni
— A.-domborul bál. Becses :ap Qaakb-ÍJBy^ea^tánczraulitíiigról leli
vidéke
tartatlak
. Mi
tí-^a, (mo^iick hirde\'&iet b. lapjá-:tíiár:áCr* í> vaa^uk) t--y ily vidék kÜ zsrlkürü liucsmuiatspgol ta tack, meíyet eonyibóí tarlómérdumc 1 t. olvasó kfizooee^ i\\é IIOZÜI, mim geo fényeaea sikerült, mert nem"~csíik ívu^y viratiiig, hiúéin .roásuHp fél tizoráj. a umíaUttk. Díszes ho!g.ykoái.oru köiö >!: iáuuk Oyelek\'JVecaról Dobrovoj ki i"uzóujV Légrádról Borváth Gabricll
bol
teteoebb dolgok tör lón-
l Üd l
y bl ute dlgk
t k dicsi\'i elődjei á.tal. Ürven\'d bz olya tájou, a hol kedvezvu szolgált aezerencai tia ueveködítt e haza diCjsöaégc. E*zéb juloak ama halh&iallac liirü"férfiak, k hadi éa hiizi _ BtulgáiuiJAÍtban, "azeDi m^gteleltek külule=Bégeika-ek. A Bzumon usalninoEÍkat látváo, megkomuródik ez: VB, kezdi érflzni a nyert aebeknek fájdalmát, keaeregpe aézi a gazáén d. uűou óleaett magyaroknak kurülöue lc: •begó 4ra*ékit. Boesaakodik a-törtétit_iii bákoo, éa ha rajta állasa, tüstént meguj vosoluá, az agyarkodó szerencae bo?ezi j t l éiké ikdk
gvermekek,\'rongyuaaÍL ;v komor ábráíati szülök, m ed dák. A p.LrUgb «u havurúszán lófóld\'-k : szabadon kóborol Hgörheamai
» legáíoit aár^\'a pyep!?r. Ntaca körül. b«l&i erdű; mAr menszirul érnani « sovány üihelyeri » biͣͻ\'gö ^au^jt éa inépaégryu-;<3 pojványokivt. LehototlcL, hogy ax ilyen szambetliDŐ külonbségnk ^yvlta^má o--legyék ^8 gondolknzáar* ne ké\'iyszerilaék tz ulazó ifjút. H* mást nem lehat, leg-.lábli e^y radíyat tóbajt éaigytiktsik ki tioutui mtod«zt)kn«k okát.
Ne \'i jobba az üytea ttipasztalás . henye otthunülésné! ? Mfávu így virág-ik; ■•& «gé«**ág, ébred a vizsgálódó édtre ■eleit Bev\'et\'edík az iani-retség, gyerupo-áHt B^anuliság, lerj<;d H e/ép ■ magavisu lüineK. s jókat Ígérő észnek b«ci<t« bire, lámád a boldog, jóvL-üdúvel Jjitiaió ro
erazéti 8zórg"a"loW;- mönDji "fcSi* \'é3f dolgozik inaltetlé, mely c*ádál*ú>«- ialál raáoyokkal akarja az idol, fáraduágoi költaégel kipótolui. Szemébe tüövén.mol,
sok vérea veríték kusdi okosan bccaüla hogy oiöbb* tizuzör ia megt\'ordiLja keiéb mig egyazer kiadja. Kiválttópen, b.i lúeggouduija, iiogj keaarvea\' i ~" látnak lok-esar miaolc és -Ulí olyanok, vágy szinte azok, wkíknelt j*i -buruágri ■ . ecyrgalnaa\'toiijíga cuöletí kogy 6 k uaycbbeo jut i- köitaághu átért oem érzi, miu iuség. Kótxivén kellene lenni, h*meg;netn ittdnloa-H «: génység sorsán 3 vételinek1 nem \'lartu «x irg»tmaiUa zakUtia:.
Látja a fővize\'; fulyásait, mely at orsság fuluaztisárs. Btolgalruik, ée msijekbe lieuiek u többi a*#j.í>bb, k «l»i. folyók ifc.V^őím énre, mely nag; hasznot aierezhetnek ezek R -közel ie^ városokoak és az egész vidéknek, szitu ken hordozván a megrakott hajókíit,v&g BokkerflkÜ malmot haju-áu; midúu má utt nap--Btig kereng a Bzáraí nialmokb í\'ogcit nyotDorult barom vagy pára-szi kadva vonja a terhes szekeret; do elh\'i üen azt íi éatroveazi, mely teteméi -kin k&t okothatoak a kicsapó vizek, h* partokrt s lültéeekre uiocsen gocdVB SEum. EÍÖDtiii tenger módjára i.z \'■gűdz lÁré^at, mihelyt t«T(d#abb. tájorok huj.
Hogy a* utazásnak ttlüazáoilált a
mé^ azoknál la felettébb hafisnaíbán része-
.üúljön HS.uiftzp, szükBégeií, b»gy meg ne
\'ioduljua.y\'jkktábui, haaem taUöriotmio-
d*» ogrébfoDioa dologra, aijjj .e««B ;\'ör
rehdtítes", do egyözuramted oyomoiífügla-
rátoflsagra jöKelkéaziiljüu.
...... (J?olyt. kivetkezik.)
Karolj
dcs, cérna esten
\'Sttcrn n"\'gjo!eii1 il rebogéra :
ól Átok. Kéj\'ed S fAjó s
" H& bi..*. » jfltít blatt fekete gyiízf«tyoliív.il körül v Istenbe helyei ott hitem 8 &bi 4 5k
II* víg * jó barát^iíu^ nagy nélw. meg-meglátogatom, C,=k te rólad beisíIgeUok, . Eo> lékünkben föl ideiünk : d*»» barit, édej j* Kxt&ypm l.
UA bajoal huiadíiviil^ . hwnoLg «t.tíra irntdkotom. ^ imámat ai-kod wí-DtojSm ;"
ides sorban é üodür, akácz
Fijó
matoa. Dyes j ágaikkal,
^adrei
> lcelt-k- és lekszem le,
vagy gyümöl .jól ruhásoUJ
Etiel vé^e\'ín
-ilUuí «Maké« nlegyUtt w>a<ul u»l»d kiU ^ «jk*°. hogy r»l»-|Bflt«bb irlo.ülií! nyethetm WAJDIRi (?) királ/t w-1 JÓZSEF ur kO»7Tk««k«M^lw..
WEHPK PÁt.-
félboo y
hók, aiig Biolgálhmtnak
ktl ki HÓ ét uéí flll
riligoa fedeleik-\' Msiiloloaok 11
ironyt. Kanizsáról Gadlío Irma k a. vetaek az egyesület tagjai; miodenképen
: nyorai a közvéleményt s -eg *t.HJid utján akarunk különöa^n ^--bogy-»» «r»rttit oéz-íícket a modura lének megnyerjék.
«S»»V VV*WV\'--"V V"\'
í» f. hó 4-»* Budapfs\'.aii a redoute-.fendexett fanangi ütme ói , íáiy, riptia és siker dolgában az e^dig \'BAT-biíükat meeaze fululmuijK. Volt lamoa világítás, tclefog^\'i/Ví"\'í ho lemzeti
ták, azatin drámai ée o p adáo \':- B\'al.a Lají» .-aek-U. A „ »bl» é.deklMáBt kelte: lek azonbftQ a r. Zidiy J^uű a>;al rendezett étóképek. ^ l»g»i<.k«Wbb korei+MJI. miut.-gy adtAk iti egymásunk, találkozót
in jói. bb -7
EbWi -W^
;
4a-ón
AH-jótó ^ lbi
P.
bált
. A Bo?é.tíl igj hat H-Í semmi lein oiarKtl\'.
lehetett * uz
niu moxogui
ut ia csak knvó* és
1 ■■^Ijesoo. Míndoü^c
h A bÍl
tt ni
Az.
lső

g D
Wolf Józané, Koh\'i M.kaáDé Jóaseíoú, HeumjoD L- oé, L-i Eg\'-rAracsa, Kohn M Móricíué, títciuer Far^- M.-ná
:„\' t:/.iméu. A vádoltuk leftzt vunniU Dr. N w Jd jbrulii, a város vol\' fiip*ilgAr ■?tijri-. JüBDor Gyula s/inbáztgargttló, .iKjUiuiner\' Antal ründűraéK\' tanácaoa,
^eü 8 órái^, a mikor .ie W:-lf JiW.s;-:
c t-veudégekei uiagáhcn fairt a. r-;g£
ék i; i t
!je:Sü i,u. is 4 D.tW-i£álban ..mu -enS ríifii AS egyik feadv** toveli ap, a m-rlyben aíralmasaii ludóaítj "gy. nem j-ibut bl » bálra, merted-ayjit paraacsara cm hon tollút kall* frwi uiity. i
- Gyásxhir. Viuey Irma, D
sswiíy AUdárné, Vcsíey Antónia ni; ■gy<:rtnekek, L-hner János. Er^ébeí; Vil mos éa Deofle-wiTy Antal mint-.uiiokákJagy
mewfFy Alad-ir mioL v . D dott uivrtil jöiiülik aiyok, nagyaiyok. é* ■pa lek. Vés-si Vásaey Antal SÜ dik évében vé^olgyenKÜl iiii február 5-én :íirtént huay\'ái. A me^ÍJiIdoguítnak ■. IiiíTt iut« mci február 7-én délután 3 urakor s. aei BJrkertben őrük nyugalomra téteti Vétó, )Ö82. febrair G-án.B^k« lmmvaira\\!
— Árverés Zatoin egy ében —
Öxv. Ta-wáa Mih%né 43Sfrlra.b. iu febr. 23. TVmáctoa (N.-K*tiiz*a.) — J logh József 3:-fü írtra b.-io<r(. február
"liheim Adolf, a Sudtbauumt mórnitk^, iscliJ Jótsef, n Kingsíinház volt világi-:áii feiüjíyufejje, továbbá «gy városi IÜK-:T és két aainhán muakia. A Jjofi\'sr eü*n -egyellen tgy vádat inel^azl t. i., hngy a\' vidlof. kél 67Ín .ázi rounkáii, a helyatt, hogy hivatAiuk-boz kép-íat a viz-V\'-zeiékíCfíovekuél bőgyta ÍB, má* fo^I»jkox>isrH reodeUr-. A tár\' gyulád ra^rosiusban vagy áprilisbua fo-z; tartatni ÍJÍ mintion vafósziniiség sze-két v«gv három h»;t^t fuj i^ényb-ti, mt:rt i. pfrben h.-.romszáz tanu" n*k a kih-iíIg^hKaGzükségea. A tárgy a! ás 1 :qjtintettel a per reodkiviili terjodiméri;, _iSgv bíróból álló t-vr.ács előitfogjsik m_*íj>-tartRiií, de mind\'.:uHk daczára «r^eak\'tij|i-azéki ten-mbon.
— Ujabb lelet Pompejiben. Poni^e-< egyik még a baniabói eg«sMn ki isolt hisbaa uj, igea ssép ugró kütei találtak, snejy két aUpon caig£. foglal yal moiaik munka, E ku\'. ÍB, min1 a többiek, rotundu uLtícu. de fülülmuljs eivet mind az eddig tafáltakal it VeoaB Aphroditét mutatja, a mini e^y c^igálxlJ kiezál. Az iaicunO kar
425 írtra b. inge. febr 13: Bajwái Mtxfa.)*—-Uttllsr Sliri öÖOtr
b. iuffl. fohr. 13. ZaU-S»ont I>«w!
(SUmegli.) =.Damjiu Ann* 3uO friri marci. 14. S*uut jErz*éb«ttn. (Z«
visból kiemelkedő kia "Ámort körüiötta\'t lóbb kis amorettek játszanak t uUit agy Aojor ejíy Pelphint ölel, meíjr -?gy Ne\'reida előtt halad- B»lra puriun két u<\' alnk van, az egyik 11, ttK\'zérel ajkát fi^rv amisükül éa jobb B9év<-\\ cioiiükozási kif-jizó mozdulatot ■ez, a másik oldalon ia egy nőalak vnn, fcSjK\'p pj;ntou kis Bzekréoy előtt lérdi-lvi-
hullai fordul. A lelet igen érdekes éa doskrd\'a már hö>j- R kutat- Í»raj-
í«lé hull
goudoskrd\'a tolják.
rövid fUrek.
inházat nándt-koi
vesztek el. Aazira-
— Haittdzft
Egerben állandó
építeni — Caeley Gérahonvádalmi téri foffítlmaxó f-lmntasattoFTsitsbolehB\' — A iázaaáe t«-jed é« fokozódik. — deíngatiot-epr, kösopér» -ismás &Efwbi jik. - AUkarl öt érzék\' képczyklu» viasza leüldik Bécsbe. — Ka-ton»i Jcz? aiületés! hízAra «mléklíb!át tesznek* kecskemétiéit. — Budapesten a
t terreiaede.
rövid }»r*k.
Dánia fegyverkezik. — Qarij-ildi fi:
chánbói irjik a Itfndoni ,StandaVd"-nnk, hi.gy nugjon valószínű, hogy 600 haiáa» vesitettii el életét a Vol^a torkolatnál. A, haláizokcak M I ít^kiict, hogy nagy haj^caapatokbfn ítonclnafc n _h^fc»Ptrr, A múlt héten\'mintegy 600 hal£u indull (4, mire egyszerre vihar támadt,; .taUy! u jég megindulását elóidéite. Azt hi«ik, hogy a halánok nem menekulheitak. A vihar Moszkvában is dühöngött, a bo! az uj-fcGUlitási épület tetejét elsodorta.
fíderalío elDöke
akarják a Bal áli
j
egválasztani. — Wekaiaben egy uzai
t**irt éí gasdit3«onyitt lakásakor* féV
n*ppal. njaggyükoítik.-iÜá
V+gJ ■ sikerrel. F»dÍM Aoigliibaa.
lorőlt-gcrög batáxizéí\'kérdés iáméi
nyegre került. _ ..
\'táiodeD !,To platí t^littilt itieeL dük 5. krajasác mellett $3gadtauék:el az állam pénztára-:í(i4I. Nébány,_»yft8i" pa^k-Jii akarrá^ kerülnie mtgftrtól&tf1 PVAgti^V í^ pénzjegyeknek a csah feliratot vÍBelfi fe-hé»a szelét V^T^tofiftfót; 6á \'teok^. & pÁnT^ratrn^j JMoit Bxámoa UjF tízes van ~«aby- » Morvaorttég. egye* f.Á\'" atólökos* csehek cse--jtrto\'ttifc, mert-at«B«lrák-miigyar bank csak 9 frt 50 kr. fizrt íly meg^anfakitott tízekért. Igj\' j}z»zer oly
■\'■ — Hogy járták meg a csehak az nj tízesekkel. Aí uj tízesek caehesitéae gyors í"égít ért, mí&elyt a csehek éssrevatték, ,h.ogy az, osstrik-magyar bank erélyesen foganatoeitja azon intézkedését, hogy id T lí d^^hf E^itUl
KI nyert?
Swbws, Píigí, Lembarg.
febr. 8 áa: 37. 82. 73. 34. „ 16. 62.\' 4.34.1 , 38. 57. 49. 17. 2
•\'". " Vegyes hltftk. ..;<?■:■■..".-
minőt ki akarlak kerül
■ , <-i. fiöjnt\'roJfc az Enna folyóban Az Eiinfl vlüllása az idei tél rendellenes- vi-s^qoyawU fogv^jgea a^OBonj;. Kubgngi
tBzM^elhatij^ták, jfeogy i*lfgvijp|ál parton kímeredexett. ASokkar^safnEickal fölfeg|verjcezveíelkez4lék a kiUpot f«-szegoürí éé titfioi; hogy W löSap így négy naé\'-er bosszú, éa 150 centimét-r széle* Birtok a Maié, ;A. kalapon e^y kőko-BEtrril\'ifyomaV íí\'ízairak; \'e.s égé*z födél élénkeq emiéke^^vt as egyptomi múmia l^ÍMíÍA rtpá Magj
— Gyémánt lakodalom volt S,
g^de^ « hi 3-án. Csula . Sándor toay
gáxdi é« neje taplogo RóW ^tartiMU
arany lakodalmukat. Lobogóé kocsisc
hojta be" a* agg házaspárti; yi.to#b», h
Kremininger prépost harmadszor esketi
meg. A firj 32 érés, as aaazon^ ,/S. S
tnÍMz kO4»Í telt meg az 5»gefe ^aal
vfj-£z.mlt szás eeztefldJ íta «seUo
taiát 1 A<ü3&loni- Szegedén. A feSÍYan
együttlét alatt a két öreg básaslárs ali
volt beteg. • ■ i; ■ ■ >
— A holttésíégetéB mindinkább ken
tér\\ ÍQgUüoi. Barliobon* * holU«^té
esy\'e*ületoek eddig 156 i&gja van? s
tfik bankárok, ügyyédek. müvéaiok,
«P*ot Stoüb^rglüifi^vea odráéiBzid
■zintén belépett az egyeivülfit Ugjai közi
A« egyoeülctpek már kellő »lapja is yai
még az iszapban ~áll és a két vég és délnek fekszik olyan formán, hog
. « wkig j eiéi mír «ai. asárt i« reni- k
n j titttli árd -j« mc»d» - müírjii
ielijlokttili. E>> g.n . Ec-

ceit részt. A vendéglátó b^rczeg 1 igyekeifiu kitüntetni Adam asz-tízyuyt, hogy tiüztán az 5 kedvéért ina-gyur czigány-zűiieka.rt bozatolt Páier >:\'irrii. Adam asszony ugyanit kiválóan •tfdveii a czig.iiiy-z"ni^(, s n hereiig elŐ-/ékrny^ége a icgkeliemfitjebb leple meg. — LtányrabbiMí A üiép Erica Zsi-v»nkíi. H gr»bnvxczí (MUrovicz mellett) -ij\'.crb ifjak szivének zsiványkája, e hó 15 p"iidoiatlatiu! dalol%-u ment vizért a falu
oraójAt,
nhbí
l%l:it; t;.lt i>-%y l^iiir^tttii^mMeltt, :5it-.- pedig a/qfwriuki fia:af Ktíjics Be-j.u üii 6 juf itrfbert. A leá.iy rtisaiat ejtve, minden erejóbúi tutoi kti3*tt, c« a!ig tehetet1-\' p.ir iűpóát, mert a két fegy-3 férfi átkarolta kar\'au d^rekií, s «gy Ubb VATJB^ kocáihoz vitte. Piüteltólt a kocsira, a kÜ fegyveres férfi oieílé UÍ--tKojiCft Buján "pedig a [ov ak, Jtííé vágott, kocái L\'lrobjgotiíi Tovarnikba vazwiő n Paulclija és Drezga Utrán grabo ni Ukó^uk meghallották, a leisy ae-ykiáltá»;iit, vissz^fatot\'ak a faluíia, sttek magukbo:, ióra kaptak a
;egyv g p
utánok oriídtolt a icányrabióknak. Utol i
•iriék . űke.i.^_ii_. Siruk-Jib.wítt*l|._ %
uga
»>»b\'artvi*n\'J" di^uaimafl knrjuugaUa- vi:ték vUsza GraLovictra.

Tekií itatöj-bir 6 ar, fele ! * vtíl olt h(l

^3. I\' □ e?. ■ —-
Mit <
Wrd i a fii rvos a borbélyt, ki nolc kora jei kü-
tütt a>lu k. i l>-lkét a . betej;.
Crxir 1. YJtl&JsZO ■!t a borb ily, én a 10KI íyir-
taio. megliurotv.iltan 1. mt-gköpülyóatom , f
ret vigU .m rajui, aEit tudu
dtoi ■ mpppr i\'ibáltJiin, 3 hog-y ni sm h*aziii íll,

— Mi a= n,ryvíiJ? Olvan ok aÁsdk holDnüívicábúI 41."■ érti g-t,_ hupj- a p-rt í-o clien.e arct-í
Hivatalom placzl arak.
100 kiTo BUM Il; 3,-r —S.írí
íiÜ -3.—
-■ Kost
\'.—,\'-7-50. Kukorícea
iá.—- ■ —.B*b fehér IS —.
.Bab. tark* (V&iV 5.7fi At-pwa 12.50-13.—
\'a-56 - —. Ssalma 1 . .—

40—.4-1. Borjnhui -\'56. Ser-trtWi fie — —, SKkioosx —.&>-. Diwoíl.ir

■—.— 2£k Cinkor ■—.—56. Bon -—--^Í-4U P.iPrik» 90—."S«aPp»« ■-.—!:). ^ /.,,"■ k litM-Jór«l síitnitva

Ú uor 23-43 kr. Uj bo»- 16-28 kr Piiinka 43 kr. Kcxet 6 kr-
K. B.
Indul Kaiiisaáról hov»:

J
2l5 B
, « ■ " : .
ftO9 Ritdx-Peftre (gyorjTomt)
204 . (poiuvonlit)
312 , <T«g;y« vonat)
iíáM
5 55 t 2\' 6 I! 20

fe!é) .3ÜI v. - . 315 Sopronba * 205 Prígerhof Kottori, Ciiktc
sós .
201 .
6 15 r .11.50.

i 4 55 i £ 17 10 60
Érkesik Eaniisára honnét:

210 Zákéay felől 216 ,
208 B
5 ■>! rfcCgel I 41 áí!b.
(poi
(gjo
11 1 éjjel
l) 4 15 regEűl
\', 2 * 5 délut
i io ;ÍO 4jj*í

4 1 reKga. 10 15 ijjd
12 5.U!bec
1 20 délnt

Jtj2 Pr*j
iá: BA.TOP5H ]
f H 1 R 0 E: T É S.

HÜ82OHEGIBDB: -Vf__Y__f.

2 A L A I KÖZLŐN?

PEBRTTÁB 12-étL 1888.

HIEDETESEK.

xxxxsooooooooooooooooocxx
SKIDLITZ - PORA
Dr. IBüKlf
PERÜIN-POR
,P,TUÍ növényekből k.íiitTB.)
ilkalm&i a neni.fi. £i itfliói-prnek mindéi
Egyedül c**k a peraiWp\'
14 131 11-85.
oooooc
xxxoo
imÉny- alapján, a Scb-JThao-enbeo lakó
3__\\ pvÓRnf.v^yeklw! ki.-^tt tveitii labda-*\\ cíok*\' mf!j-ek.-erenc»é-ö»--etét^ök Poljt-.li £-\\ nélkül hogy a te*t iiulmira volnának,


(^.\'.pn-é-^ya-k^ ^iTcTbi"--"^-
eii t*it«n, hol Rjg
é- „yák-kíüriiíwk, vírÜBztítií, as •?,_■»
" !íckít.»e, crósitéie fcfll
ajdalom nélkül hat* olee©
t*Tt, mindeckinek !cgmel«gebben
MJnk. 391 3-V
Vitelkor Braodt Rich-rd R^íT*"-
pe-ií ldi
Ubdieaai kéreadiífc, melyek b_do(c«-ele_-iékbe_ ad-U_»k
*■■= 7l) kr ** kiiebb prábkdoboz 15 nemmel 25 kr. o é.
A l ilii l»bd»c»ok minden ««!enc«éj<n a fontielxetl rálépj
rau fehér JTBÍUÍ koránt TÖrös meríbeii, » kétailő níralÜrMÍTal. — A h_»___l-ti nUiitia az aiibb jeii£-U gyógyixwtirakbaa ingyen kapható Batíír: Beíni Jóaef gyógys-. S-ftj-Kani-iin.
rveres.
Fehér Juli, ö_v. Kondikor Imréné íclparoa 144- frt 59 kr o. 4rt. kiiveteléaíe jiralékai kielégitéae\'ég«tt Kuklalc Mihály lo»á__i lakás alperestől lefoglalt a a lovászi _. és 3-ik sí. tjkvben A 4 f sor ét A t »or *■ 1 — 18 sor*-, akit felvett és as adó alapjAn a tarto-ékokkal sgjiiiL 807 írtra becsült ingatlanok 1882 éri f.br. hó 27 én délelőtti lü órakor, mint miaodík. irreréei h-tAridóben a fdati si&m »Utt k5x téteti a alulirt tolekkónyvi hitóaignil valamint »■ axvoréwo kü&xötí U\\yeo megtekiDtheto fellélelek «erinl IOVÁBÍÍ közíéghisinil 80 frt 70 kr báiialpéDZ letéiele mellett beraardn alul i» eladatoi fog.
Alaó Lendv»i kir. jéráabiróság, mini lelekköoyvi haló-íg
lSb2. éví január bó 30. napján.
IÍÁBBACZKY LAJOS, kir aljbiró.
ét i h e a szétkBIiéti czé|.
nagybani árakban ajánl Hamburgból postán bérnientesen ingyeni csomagolással zsákokban ő kilótól keadve
Otatr ín. fit.
eea valódi wfcbiw — — — — — ____
gn nemes - — — — — — __■_
5-_ j._ 6_ 4-40 4-os 390
llvt I. lirf. cemw ___-.__ -__
CH .öld •rSteljet _________
««_ f Itvt II. t—g. neme. St iiKí
33. DMÚ^*, kU46. __________
34 Rlt er5t«lí<rta ti«_ ______ ___ 8^70
Tkea: "|, ki!o 73 krtól £rtí j 5-50. Rni.Hk : KroQ Sardin* Iwnlán-
Í,:,,I 5 kilo 175 frt- Ks.Tsües „íuoldéi, ntn ti Mliá inWit in»n«
k.L kivi-,.Ma- í. rumiból, „l.mi:\'. kis p.ita pctUi dl.ia«t«oc W1J.,.
■ick K^-nnk b. £jial._l és ajinljok m^űokat _7 4—.„
FUNKE & KOKNBEKG HAMBDHG.
*<!|(K(!^¥<*«»«1|Í^^

Csak akkor valódi, t^t\\^^x^:
li>nyúniT_.
_fek *• MtUtitl lk»_ály»k, l»i»t ítT_rThii<iy, haat-flr-laa) * t Él ariij-ér ellen. K-t_n-_.-ir oly rgjénekuek ajtbilTa. kik (llú «! t r~]yUt«.-.k.
Ka-daitittk tir*í_y!!efl kiiltttBtnk.
Egy lepectéteit ervdati dot#z ára. I frt. t. é.
i
mheri»*f--k b lctopíg ellen, mm. i téri eV éa nyilt sebük-
fRANCZIA BORSZESZ
has2Báiati Htuitással együtt 80 kr. o. ó.

KrohnH. és társától Bergenben
\\ tnindpu b«U5 •« kfÜsS E/űIUdistiál, a de_»emO »«l(^_ié*ek, fej-, föl- ■*» f«i(f-.jjía. rikrekéJjek. iiiifik. •temjJ-\'^J-" :ni:idcnni ■tb. oll.r
Esea kaloij uiroUj ralameii-fl, - k«r*-kedo!en.b n elGfurdulí-f»j kSifitt «■ •f7«d_ü, Dlfly orrcii c-éVokm ha_£n_l__ló
Art egy Bvcgnek httználati irtaaitá—a! I frt a. é
Fő mii 11 ít ás
Moll A. gyógyszerész,*cs. kir. udyari szillitónál, Bécs
Tucblauben.
Raktár az ill_m roi_-en LimoTos jf¥Ígjsrer__rib*ti v_cy fOner-t]. EUktir n^lkDli h<-lyiigekben :O«.Í-negyénak ax^yobb Jl fleío .-It.\'ufod\'é.bet, r黫»Gl-ek
A t ez- kSiöatíg kéretik liatiraiotU- M(.i féla kwiíLménrt reoáeini í» ci*k olyanokat elfopwlni, moljek aajit xjefy-cn _■ aliiri-loi_i7uü rannak olliír-
FUkUrak: Hagy K_>Lrta R-Íns J. gjáfju. P\'***t B4U fty-ej-«. Fe»-elbofer Jdiief, Roi^n(-Id A.O\'I Rosen-er^ Kerc.ic*, Rtrém éi Klein — Zalt-EgtT-Ztg Hollói? J. ti. üt-ezill U-t! Férd — B*tt Dom-r K ~ Cláktaraya Qeoox L. ej\'ityi\'-ré*! — K-Mtvir "ab6c-»y KiJnt-Kvho J. B)ógj«. Th Kec*kawv ^yúgy--. - lttpra_OZ_ We.li M eyójiy.
tltzeg c>&ctÍDori.i Iit. K7-H7.-. — Ketztkeiy wansch F. — C|r«eiá
RiU JÍ.Q - Zifrib lrg_!m_thoi py.-gj-a-. Milt!bach S. grog)./ H-ljnc V. — 8«prei Mciej- And. eyóg\'«i. - Leteay. KsüwodsJ — Kap«ivá rftt Kororic- Ad. — Zalt-Efartz-C H -llo.iy I. K. gyófjtz -151 í— 5_„Nagy köszönettel ^ cbtpr
ib\'-n ti llPt
Btifcf torit\' cuaQ röpirat lafl^kUldé í_tt, m^r: _ st lát; rab,
UIDBU lorel«k naponu órk-inek be ■ t i.\'de!*ts űélkOl meg krllem- boaatui B k mert fté^Wil-k IUr«Íy c^yeteiai kr,ny riot^r 6.) dijUlmal küldi mef. yen <JÍ <■!«• tért miadei imyv-sc-két, « kere*_eJfse b3U-g nnyiva
(Bír* 41*. ni.
iok . 1. 3- tar-ké-
ább, Ut--1
Fölötte kedvező tőzsde-üzérkedés,
az általam ajonmua összeállított s a legszilárilabb alapon nj-agvó -yeráaiay-biztMiUti játék Alul havookínt 2— 500 frt nyereuiény „érésére.
A. 15-30 nyeremíny 5000 frt értékért, eaeltedésro
ragy esíare.
B. S0—60 betét 5000 frt értékért, akár emelkedik az
—-folyam, akár esik, a veszteség mindkét esetben a Iffiie-
tett faszeg erejéig rngbat, a nyereség el—sben határtalan.
0. Letéti uzérkedési Tételeknél a: értékeinek haszonnal való értékeütéséig, mérsékelt fdiözet. mellett, pontos és megbízható értékesítések, szakszerűen és dijmentve adatnak.
4T1 1—10.
TárirAti cxin : BifMB Au—lü
Halperoem Birse. Jf. llalperD, BSrse, Bécs.


Árverési hirdetmény.
4 1..I\' . L\'i ni j.-.i _ r . l. :.J__I_I_I *-*^* , .*.
y
LX. t. ct. 102. ni—ni kir
Alul;.! kiVQldMl \\i$reh~\'yt .t 1881. é §-. érlt\'lniében rieuntíí ltnzh>n? l"li, ticgj
i!-«s<Sk 6837. .«. B.81. végi,i.c 4h_l .< .l^l^dvw i.k.rét pánitár végrehajt.tó j.vir. Kovic* I—jo* ttgyvéd n.-k.ni—*i í.kó. ollen 595 frt. tök-r önnek 1880 ér dset h<i 9-ik oapjA-ló! irimii.ndí 6»/t k»m»l»i é« eddig a..seioii 690 ín 41) kr porkóH.<g körömiéi orejéie elrendelt kielégité_ yégreh.jtíi ,1 k.lmird biróil.g l.logUh _ 998 ftlr. bocOlr ..übíbuiorokUI illő ineóilgok nyilviDOi árvetés utjín el.datn.k.
Mely irveré.nok ..= 5837. .z. B. 81. kiküldeti r-ndelí T<gi_ foljlin > hely «inén, r.gyit N.w-K.nii.ia «lp«r s [.. kiUn líondi e«kö_é^re 1882 ik ovi febr. hí 24-ik nüpiln.k délelSlli 9 írij. b.Uridíal kilQiotik t. .hho, . venni ..indéko-!Ók oisnuel olv m.gj,g7«W| hir.tn.k meg: kog7 » írint«n mso»«gok non irver_«n. n 1881. évi IX t. o_ 107 S . értelméb™ . Ugtöbbet igéríock beoáron «!ul u.l.d.tni fogo.k
A. olarvorerendS ingóUjok vételir. ., 18-1. «>•; LX 1 o«. 108. § b.n m-gáll.pilo t WUtelok aurini >_. kifi^líndí.
Kelt N.-Kaoizsin 1882-ik janoir hú 31. Mpjin.
B»rta György,
kir. biói é
JOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÍ
Malom bérbeadás.
Bocsiul községében IZYÓ S • p-lisi urod-lomhoi Urtocó
Vtzi\'WÜMI 1862. éri márczias elsején 3 i-gymís otio
következő évekre 1882. -ijus 1-tól kezd re hiszonbérbs
kiidiüt. Az árverezés » helyszínén dé\'elótt 10 órtkor
tartatik meg. Bővebb értesUés Palinban £ g_uksági
felflgjelöeégnél szerezhetó. (70 , _:,
Halljátok és bámuljatok!
Egy naty britt-ui-e-tl-t-grir c*Cdt-«iiili-- k_v«k «ztéD>_ áivact drii-i raktár becüi-on m ul ii giíljía I_*-i.;it~:ta- ad>t>k rl ■ frt 6<) kr. bekdldéie *afj- p-t% ati-i-ti-Hel mindenki kaj) f£j külSanton aj-oj tott é> 51 -Úribból dl 16 britíiokexQ.t -tke.ü e-t^Btl. (mely pt.bb 4l)
- Uztall kél «_ÍOÍ ac-élpf-ngéti
B ]fKfin..m_bb britticii-eiQi: Vfit € t_—iöt L QiAa^iT bnft lauiaoxUst 91 12 l-t-iiom -rittá-i-t-eö-t 1 uvh-i li: itliniaozüi
• WWljrtUrtt. "^
,
á-otu-bb f.ju, 1 igen »*íp 6_«fe«f- ét h«r«t_rti
e drb britUuincxn>t tajáaktsál
I
HehitaujitÁtti\', h-tf elta hirdotí* orm scú_clg««e« (\'apwik, i njilTánússÁcra -(jiok «^jr pírt ax ei»r«kre muiS küisSaű- ác utiiíren-
i >-gara vonatko-^U^ t&l.b .rí bai-nil-ti atln cycrwm *• kötelo\'-m m»-[ g_na»t nyÜTaxtotan, ba -■ ím oem t«twik, a«t miudtíii köluíg nélkül »í-i3_-
I Zilftk. Ki tebit egy ju it tolid ara. ak_r, M f-rdulJM e_aku •« &<y»(-[ 1. n I_-(roudoU»t belyn-:
L NELKEN brlttanlaesfiat gyár-
-\' Bécs, TI. Wi-fotUeuM Nr. 36.
örOlbelfll 14 _-_* 1J1J«1 telje-as n kflldéM W8 le
_ut51 »(y bric- fa kír.k
N-gjon t. ar! ti-iai_1Ut t*roitur_-, ecattal míg vcT-tn- »
KliShlkb í
juttatni.
P*r_M««Í 8<<»eB,
•r lelkén.
M.lr>- tí-ztelt S«lkt*e or! Éo u ÖA 5Tor. .riU-_í_(i_i»t klt-.tit nefk_pU_0 A< Tele tülJMeB u«c T-C7Ok «Uc»dro. — Öc »f_s_ joff.1 hir_*tte, _oj7 oc SMB __*d»lfí«. Lefrra erirea n«k»a aéf «£f_»er i f_ol •Blitelt k£t-l-t*t acfk-idMu- Las_ H.i-rici iong Lammk kir.
•aoicao* a c_- k. íS_Í7at__ail ít p-DrOri aárimii (_ri_ba_. .
Toribbi rácnak k-iaOnati j-ilTÍoitá*sk él at-rendelí««_ a köret-
L<?r6 ör»ktJl : V"ilm*r, fróf Pilfj-Daoii S\'QbioiU-, Pmck. Károly KoKá-
bu, W.oUchama F«rd. a. kir. adÓbinUU _<j__ktt61 Jt__DÍt-__D, M»-
rettar K_jetint<Sl Trieotbeo, Di«U t_- kir. pottueeíMrtSl Hottoricabau.
S-T«lt__yer a kir. cseadArtSl Bac_*i_ie_ (Ce«bonzif\', Bolzer Fercoci
FWixdoríUn, Gróf Forjáci Kiroly 3hyt_<-i. uU »_t 3S5 1S-HJ
fitztnéMT brit-iai- eazkösem »_ÍB1T_ _»O cotuagb-n 15 kr.r nilam kapUtó. Oriiii _iegr«ad*I£t(-k Téjstt kértük c mi*15bbi ■»(

Tánczkedvelőknek érdekes megjelenés. ,
WAJDTTS JÓZSEF könj-vkiadónál megjelent:
„RAJTA PÁROK TANCZQLJUNK"
hasznos kézikönyv tánczkedvelők számára, szerkesztette Lakatos Sándor. Ezen 215 oldalra terjedő, képekkel és tánczábrákkal igen csinos keménykötésü könyvnek, ára színezett borítékban csak 1 frt 60 kr. diszkötésben 2 frt 60 kr. Postai rendelések azonnal szállíttatnak.


nyoaatott a Hidó t_ajdono« Wijdita Júztef iyomajtójáu.

á.- 16-án,

Huszonegyedik é bolyain.Egy atám 10 kr.
■ HffiOETÉSEX
h üasábos petítaorban 7, másodszor 6 t minden torábbi sorért f kr.
" 3ÍYILTTÉRBEN\' soronként 10 Vr\'írí \\étctn,\'k ip.j KiDRtári illetik mimira cgyrs Vr-i\'-t.-sf-rt 30 kr. fixctc-ndS.

ZALAI IOZLOIT.

A lap szellemi rí-sxét iJIe:ú k nyek a sj.erkesztöhús, anyagi n\'\'3zrt illető ki>/Jra
X A G Y- KAN IX S A
Bí-nnenUtlcn levdrt cs.ik ismert munkatársaktól fpgadL.Uir.lorl.- -
^-Kanimviros helyhatóságának, .nagykanizsai ónk. tűzoltó-egylet-, a .nagykanizsai kereskedelmi s ioarbank-. ^agv-lcaaizsai Ukaríkpiwtir-, a .zalameyei dluiáaos tanit.ítotttlel\' „nasv-kamzsa, bsded-nevelo tgyesaiof, a lagy-kanizsai tiszti 8-segílyzó szövetkezet\', a „soproni keróskedehui s iparkamara aagy-kamzsai killvdlasHmdaya" s több m^yei és riro,
egyesület hivatalos értesítője.
_ j? ej,_e.nfe{n_Lhétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú Up.
A nagr-kanlzsní
ögyébea! ..
„Reményiek : a láng szépen emelkedik; — D-ondja költészetünk clhervödt Virága .Mozimhoz" czí IUÜ- versébe©-;-- — „a láog szépen emelkedik,* lassan, hogy sikeresen e. — azt a jövő fogja megmutatni. — Városunkban is emelkedik a színház ügyének lángja, — az élő zsarátnok lobbot vet, rajtnak áll, hogy el ne hamvadjon. — Nemes, buzgó, minden jó és szépért lelkesülni tudó Zalaiak! Hozaátok szólok, szerény intésemet ne vegyétek rósz néven, nem vehetitek rósz néven; — mert a szent igazság, a szent meggyőződés fáklvája világit előttem.
Kérni közöny nyei vádolhatom Zalatuegye iegnagyobb közönynyei ennek környékét; — miben áll a honszeretet?! JÉrte, h& keli éltünket s vérünket feláldozni ; — jó s rósz napjaiban gyámolitani ; „mert a nagy világon e kívül nincsen számodra hely" ; — tettük e azt?! neu! . , . ennél sokkal kevesebbet sem!
Ápoltuk, -- pártoltuk-e az édes magyar Oazai nyelvet, — az édes magyar nemzeti érzelmet?! Pirulva kei! válaszolnunk, — nem!
A nemzeti nyelv terjedésénekj emelkedésének egyifc hatalmas tényezője a szinéizet; — szegény Károlyi, Geröfy — s több más jeles színtársulat, bizony szomora dolgokat regélhetne N.-Kanizsán töltött napjairól ; — s táu még ma is itt ül-néjek, ha egyes nemesszivüek nem künyörüitek volna sajnos állapotukon. Mig más sokkal kisebb várostan a színészet hálás talajra talált, uálonk nemcsak hogy nszott a felszínen, — de többnyire el is súlyodéit. Pedig- mi pártolandó inkább, mint a színészet?! mi DÓ erkölcsi hatása van\' az emberiségre ?! — Ne , mesit — tettre buzdít, a kor nevet-j

séges féiszekségeit szemünk . elé ál-litjf., — a sulyedó erkölcsöt feJemi szóval hasznosan gyönyörködtet.
Ami Bpest az országnak, az K.-Kanizsa 2al a ni egyének, — itt összpontosul a megye in teliigen ti áj a,
— ide jő az ifjúság a tudomány alsóbb kiképeztetése végett; — ide jónek a falusi gazdák pillanatra elfelejteni a nyomasztó gondot, — ide jó a kereskedő bevásárlás végett; —-remél, hogyha az est cl jő, lelkének "vezetóus pillanatokat szerez; — s
alóbaD szomoritóUj leveröleg U kedélyre, ha a keresett szellemi élv helyett egy-egy bűvész nyomorult játékát kell végig nt\'-ziii, — vagyha ez sincs, szépen haza balhg s busán mondja: „Bizony nincsenek színészek K.-Kanizsán."
A dunántúli kerület főbb váró saiba, Papin, Szombathelyen, Fehérváron stb. állandó, színház építtetett; s hogy a fáradtságot siker koronázta, hogy a hozott áldozat megtenné ;yümölcsét, eléggé van alkalmunk tapasztalni.
JS".-Kanizsa városa folyton emelkedik szépség és nagyság tekintetében ; — Zala azon megyék közé
.rtozifc, mely hazafias érzelmeit mindenkor kitujjtette : — nem sajnált pénz és véráldozatot, ha a haza üdve, a bon, e közös anyánk boldog sága óhajtja.
S hogy a színészet pártolása ;erén hátra maradtunk, valljuk meg, hogy legnagyobb részt az az oka; mert városunk intelligentiáján-k nagy •észé járatlan volt a hazai nyelvben; — de még egy mát oka is van; ;okan annak tulajdonították, — mert a gazdagabb osztálya nemcsak váró mnknak, sót megyénknek is gyakran megfordul részint a fuvarosban, részint külföldön.
" Én e" nézeteken "kívül főleg sok-;al inkább tétlen egy kedv üségnek .ulajdomtom a szinűgy laza pártolását; — nem volt aki a húrt meg-


pcodiise, aki az eszmét érvényre emelje ; -■ egy város, mely oly középületekkel dicsekszik, aminthel ke vés provincziális város, — e^y megye, — mely minden nenicMTt o\'.y édes örömeit lelkesül, — ueiti retten vissza semmi áldozattól , — de hiány-
az ifjúság erkölcsösebbe, — komo-
lyahbá válnék.
y eró, mely ezen ügyet
zott a lelkes felkai ólja. Y
Felhozzák sokan, hogy a színpadok pikáns -- érzékoiklandüzó jelenetek szintere; — oly jeleneteké, melyek inkább károsan, mint neme sitüleg lü\'ínak az ifjúságra s általában a hallgató közönségre.
Yégre feltbredtüuk; a zsarátnok égő üszőkké változott, izzadt — izzad, — ? láng szépen emelkedik ; — egy színház építésének Ügye ko-mcly kérdés tárgyát képezi; — szükségét érzi enuek gazdag-szegény.
A gazdag, aki folytonos kényelemben él. szem előtt tartja: ,varié tas deleCíat;" — ma tea estóly, hol-
De a vslódi szín ház?, l meg keil különböztetni a félig szmpadias jel legü, — tutaj omúiag azonban egyes komédiások által sziübáz névvei el-nevezettektói; — kell. hogy a darabok, melyek eljítszandúk, a szigorú bírálatot kiállják; — s hogy viro-sunkban csakis erköics-temesitő, az emberi szellemet emelő, — hazafias darabok s nem „Kiniss\'-ftíle dara-nap bál. de a leiek is megkívánja a ■ bok fognak adatni, arról biztosit beo táplálékot; -■- folyton a fővárosba J Dünket a színészet ügye körül ernyc-
sem tartózkodhat családjával titerjedt üzlete, vagy más okok megkívánják hléé
honnlétét, — hng;- lehetne a hosszú j Én valóban ugy beszélek, mintha
detlen buzgalommal fáradozó urak jóakarata. É
már a*.színház gyönyörű épülete díszítené a főutezát, — vagy a elsó darabot eUül
héten életét, hosszá-
téli estét kellemessé tenni ?! Az s szegtinv aki egész
ten napot
este játszanak, pedig lávoi állunk, — bár
keserves fáradtsággal — dolgozik éjt —
ban, hogy a számára Isten által j tudom, hugy a nemes szándék nemes
nyugalomra szánt vasárnapon testé-1 pártolókra fog találni,
nek és leikének egy kis élvezetet Hazánk nyomasztó, szomorú kö-
nyujtson. — hova menjen?.1., mit [ rülmények között van, a hol pedig
tegyen?!... Számára egyedüli hely korcsma , - s miért ? . . . mert ncs más szórakozás; -■ itt gyűl össze társaival, barátaival.
A bornak az
hatása van,
hogy minél többet iszuuk, annál inkább elvarázsol, — a szegény ember először 2, majd 3 pohárral iszik, neki lievül, iszik,, — iszik addig, mig elfelejti emberi méiíóségás.
De ha van hely, ahova egy-egy vasárnap este el-el látogathat. — ahol oly solc szépei s jót lithet, bizony inkább odaadja megtakarított tudja, hogy ezálial
filléreitj mert
az édes anya szenved, ott a gyermek sem marad érintetlen; — ip azért gondolkodtak a színház ügyében fá-radozók. hogy a szép terv anyagi áldozat nélkül jöhessen létre; — részvényekre lesz épitve — s az egyes részvén)\' után 5% kamatot fognak az egyes befizetők kapni; — ugy mig egy rész: öl a hazának, a polgárságnak üdvös hasznot hoznak, mig egy részről a színészet Múzsája nak oltárára áldoznak, — másrészt az illetők azon előnyben is részesülnek, hogy bizLos helyen fekvő pén-zök kamatozik.
Isten s ember tesz. —
Színház állandó létesítése által a zilált társas élet szilárdulna; —
előtt kedves dolgot
De megvagyok győződve. h:gy anyagi haszon nélkül is pártolná Zalamegye a. helyben építendő színház létrejöttét; ~ kinn a határon tul

foly a harcz, hullanak c -\'magyar ifjak, folyik píros verők c drá.^a honért:* - de nem, nem . . . egy-eréí-nóikü! semmiért .... egy rab\'.óbaB-ttávaí kell inegmórközniök s ók "teljesítik- kötelespégóket.; - ■ a mp<rt5rt szivQ agg édes anya in.\'gnyug\'idra küldi magzatát egy vad, barbár csorda ellen, azt véli a szegény orrg, hogy általa mindnyájai]I; édes anyjának, a szent hazának hajnal; az elhagyott kedves megtört ssivvcl vesz bncsut rendetlen, bizonytalan harezba induló kedvesétől; de itt az ídó, — menni, engedelmeskedni kell. Lepjétek meg hazatérő kcdv<-soínket s mutassátok meg1, hugy mig ók a harcz véres mezején eltPIcct,
— verőket ontották, ti sem nyugod
tatok ; — s habár ez áldozat cse
kélyebb ; — habár itt áldozatról
szó sincs, — de megmutathatjátok,
hogy a haza -- a hazai nyelv, —
honi ügyek terén ti is megtettEítck
azt, amit megtenni tini kötelééi;.
Hazánk e részében különösen fontos hivatása van a színészetnek1:
— itt, ahol mindenfelé -degeníjlcu
nemzetekkel vagyunk körülvéve, -a
színészet által fejleszteni Sebet, sót
kell az édes magyar ha-zai érzelmet,
a zamatos magyar hazai nyelvet.
azon n vei vet. mfiy annyi üldözés
nek, oly sok elnyomatásnak voií már
alávetve s most mint a rózsafa. .—
mely a hosszú télen a föld oíi ásva
lassan sötétben fejlődik. — virágok
nyelv büszkén, gazdagon.
Azon megye, mely egy Deákot nevezhet szülöttének, félre fog tenni minden szükkeblüsógct és magyarhoz illő férfias erővel fog támogatni -oly tervet, — mely ha létre jó, — a megyét, — 2i~.-KaaizsiTÍCosát csakis egy megdöbbentő fűktől fogja- ie mosni.
Mert valóban megdöbbentő látvány, minő kevés pártolásban részesültek eddig Xbália papjai, azoc papok, akik — mint a üszteletes atyaTARCZA.
Szeretnélek....
ck, de édes tx
A sors
lehet- - s cngomet.
Serül aésak s ga»yt Ulilolr,
Legjobb ha szop Qj-ugsIómban Áhi:stta! imidkotoin:
latenem, s = i»<-k Istsne!
Helyettem * koldulást is Adiil nyuffc*-.oaib életér. Eüvéo> * bú, & megvetés, A rjomor. Crök nenvedia. Bánt a: ember, bánt a férrg; Amit Ciien — inom — uóreg. Tövi#«kre ht.f-C/m fejőm. Itt sem biztot xz ia bfiircn: S hogy őség meg íiotc érült P»ie-u Cíupá-n neked k&nSatiíieiE !
- ljr>^ fortCA SMZ ^\'- Í£0Uü
Élő hjűoU Taeyoi én \'mir hltemetre; elffledrr\\
■SíiTen-L-\'ou meg jlykurolj kor *-E7 ártatlan kis vkgy iámatl : Váljon lelkem m«glátj»-e H« rcegClcled fejflnikt?!
BÁTOBfI.
Téíhi Takács József könyvtárából.
A magy^rorszig* írók man kainak koüy.
nyebb kíuyamUtását Urgyuő gon
doíatok. 1799.
Szükeége* ixtindenek előtt, hogy liei;-cstu CÍTUDÍ, gyuraan irni 6» miveí arj ursEiguas eli sokféle ayelrckro aulyoa *

oft szert tenoí, legalább ms.gja.rul, rteiíil, deákul tudjon beszélni. KüJum-bto, &ngj^rtekrzhelaelc máaokktl as o!ó-íorduló doig-ík feíűl ?\' Tudnivaló ug/aa, hogj 1 őszen érteimé^ kiséri tirsa, ki bi-ven kezére fogjam:, de b* mindent mis siemáve! ját, v&gy mindennek, magjari-taljil a második, harmadik írijbűl virja: sok elvéit &z uUsáíQak míod keilemea-étxM, miud baainiból. A i*ját orioelt ar ,korIÍBK egyik fő ciélja sz uUiáeaak. Igen szép dolog BZ ie, a ki a rujzoliabbD HDnj-íra rapot, bogT a gjönrörii kilátiaa kornyéket, cgv régi várnak búa düladé két, egy roppant épiiletnuk cainoa alko\'i-sá1., & faaginavüDelí ri\'kább ezerscáiLűk&t síb. letudja emlékezet okáén b&rQHrjában rajrolai. Jolr« pcli&t adett ebben is a. serdülő ifjusígnak gróf Teleki Domokos ur, arna nemea igyoketetü derék hazafi, | egynéhány haxni ulaiáaaiban, melyek Örökös tanúi lesznek «zemcs őgyeliDiites-tégének s szép u.\'Iűmiűjí.nak: B annál többre fogunk bt-csüHetni, minél nagyobb érdem járatlan csapiiflon küz-kalauzu! szolgálni aiokoatr, kik dicséretes njomdo-kit fogják kövctDÍ.
I r i a b e x. A terméstat értékanyen Szerelemre iniegot Az ég érte nagr keménj en Biiutelésae] fenyeget.
Á természet ba erútlcn. Vsgj a lörvény távoiték : Vagy * iBrTÍay ha kegyetlen, A termÓAKBt Tiiiotzék.
gg A világ mog»ért»Uk,

S a veliiak colt gyarlóüiggal Nevi-m kie-bittetik.
DB oly két szem tűz" elien Mint a *.ied, szép Iris! Hurczot űzni leheteilea ; Ktnber vagyok ám én is.
Nagyérdemű ar!
Három részre oaztt-edó rouaeAtdeák nyelven készítek, melynek eieó réue esi! a kardéit vizsgálja: Quie g^udet juro cu ndi educatiiinom, itt c?up^ mou»rch.ai lélek uralkodik-. A roisod1k: Per quoa hoc jus exerceodiitn sít? itt profícus ló k. A harmadik: Quoroodo aiirniaistran-dum sít? itt csupa anli j;isuít«. Nevel az tudom, hogy egy szép köpönyeggé! kirácok elóre betakuródzani. ho^y & da-átaok hozzim ne férhessenek. Ügy rs-nénylem, hogy sem a nemzetségnél, sem a városi lakosoknál nom ieezaek azok az ideák kedvetlenek, melyeket én ide már alintéitem. Azért, ha lesz Draiiggyülé*, 2S&k kiadom. A kassai caihedrán, o-m Igon aggódom, mert egy referens os co-misaione már ide megírta, hogy & Sáfáron kirül a többiek itt maradunk. Be nevet-iém, ha Bécs aaért ie, hogy Révai előbbre suszszék és igy a directoraághoz közelebb legyen, engeffiet innét odább tenne Somogyi éa Rosos reíerenderiuíok filve-hetnék, hogy a baritn»k ugyii pensiója les.-, nemsokára és a szegény világinak nagy bajjal lehet valamire_ vergődnie. Halsziz forint ü jó v-lna. Örömeit 12 aranyat ajánlanék annak, a ki reá segi-e. Midin még S»lbansen ia megiemeri, hogy megéfdemlen*im, könDyen lehetne rajUm icgitíci. Tudom éa azt, hogy <

olyanok is neveztetlek, pedig jur p
fes»orokká, akiket nemcsak nem candi-
dált a fídirector, hanem egy becaiiletefi
íiót aem mondutt felölök. B« i-éha, a hol
nincs, a Ckncelléria ia csin&l cftndidatiót.
Noha mit okoskodum? már eddig ugyía
meg van a propositíó éa éa csakugyan
Esztergomban maradok. Jo! in !csz
már elkezdettem a hetedik azení:
faló készületet. J£gy pénzes leáayt el-
veazek és olyan catbadrlm lesz, hogy a
Pestivei aem -cseré.ek. Már két személy
vagyon számomra kijelölve. Ha ezekke-i
m-jg nem efhelik. németet vesztik. Acért
kérem Í£ az urai, hogy nézzen ki ezá-
memra olyat, uhui remél balek bizonyos
liz, izénké: ezret. Éa hudvótra íelaiehe-
lek megnézni, a v.»caliób.in p<;dig mindeu
éb h
Maradok tisztelője
Ktiltóár István.
Nagyérdemű ur!
A med doc\'or Veaiprémi Istvin pum uramnak folytatott levelezéseiben íz umak, már volt aierencséra két izben a oly jelentést és emlékezetet látni, hogj ilkezdeli magyar Termésteti Históriámnak kinyomtotlatáaára a mcltóstgos gróf ur kegyelmea hajlandósigga! éi ígérettel ;enni IátU.uk. Ezen becsea hajlandóság ruir előre is ssivea és háEadatoe mégko >nésro 5utönöz eegemat. De ha már ezen kegyes ajánlás tökéletoiitétbe ie fog éödoi: Biük^égeíuek ítéltem, magam róe&ATÓl ia oly tudóiitást adni, hogy az a munka miben van, ezélona e igyoke«elpm mibeniieea teendő oyoiüUti* rainoroö-ití-gsben ia, alAiato* óhajUtom mi roln* ?

I Ez az oka., bőgj ismeretlenül is KZ urc&k j «sen esek ál 7 levolsmmel imzuár magún-. DeTO alatt aikalmattaakodoi bi<,jrko<\\t>m. Tehát tnindeaekxól minti.1 rövidebbcB.
Az én föltett cíé\'om e igyeke»eiwiE »8, hogj s termeszei h«roii ora»*g*if.ái birom egjenló középsserü pcrtiuJI li,mmi irjtk-, meljek köiüi első as aíUtok QC-aaigft, a mely már egészen ke&z*n ít, v«n. Ciélom volt ait BiBtcmaiiceirni, terej*íi*ra. rendekre, nemekre, fajokra éa bssunf*-jokrs. vagy külömbaég^kre. Kbb^u elö-aiör a magjsr, ima tán a deák és neo>eí ■eket rnindor. iDdi^iduoabiin fei:mini íu a aiatematiciiB eameric\'ó caracierc-ket röviden. Aeulán hazáját, és nz\\i\'-í n miről nevcíötea, tsrmé»ietéről, lu\'tjáuQ-jÁgaíríl e Lecbnologiai haaznárúl stb. hogv igy valami még nevezetes éd sicp rövideden toind olöadúdjék. Czéli m vuit ki-•411 a hazabeii ÜUiok»t, a mennriru ehet mind előadni ée miaden mag^B" QÜ-v^kel iamerotesebbekké tenui B folj"a-malba hozni. Egvssóval, bogy QÜ mintíen-kor fádoijanuk bennünket aszal, hogy nii magyarok, mini az árva gyermekek, mindenkor csak az ócskát via-ljük, azaz ujat nem dolgozunk, hanem íél éa eg^fiz szizadok u\'in dolgozunk s (ordítunk mi-i-ok utáo, én megmutaltam, hogy a magyarok ezen becses tudománybac is, \'.ehtl naBani mái nemzetekkel parallf!?; srr» embere is ,7an. nrelre is alkalmatos.
E szerint SE €gész természet BÍSI--májál ngvanatoD oat;v bőségében, mint asl most legujabbii Linné szerint Q-meho kiadá le nem íriam, meri ai igét sofc. rolna, s talán még a magyarok eUV.t bae»-tclen is, de irtam annyit, a mtnayi\'** ulrftJÓval a t«rmc«at«L megismertoUc a»t-a liitomáhoK édetiiae é« ait necMic mag


HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM
& templomban, — hiveo, féláldozón teljesítették kötelességeket.
Kicsiből lesz a nagy, a kis magból lett a nemes olajfa; — oiaj-igért küzdött a görög ifjú; kicsiből i&sz a nagr; -- ki tudja, mennyi nemesnek, ezé 1 szerűnek alapja Tettetik meg egj\' színház építése által;
— az ifjúságnak gyógyító balzsama,
— menhelye lehet, hely, ah^va a
gonoszság csábjai elő), a kártya —
teke — E tudja Isten mi minden
féle szenvedélyes játéktól, — rósz
tettektői, — melyek idő multával
keserű könyökét sajtóinak szemébe.
— TODZ el; ami legfő, — hazánk
e részében lassan- lassan diadalra
emelheti nyelvünk jogosultságát.
Munkára tehát. — átkos párt-viszály, — mdy fajunknak egyik átka, — ne rontsa el a nemeset, a jót; — nem kell ez alkalmat elmulasztani, tegye meg mindenki kötelességét, — kötelességét csak — áldozatról itt szó nincs, — egyesült erő ! . . s a színház virulni fog; — , az édes magyarnyelv ismét egy lépéssel előre halad; sugározzák ki a nagy-kanizsai szinház, mint a hajnali csillag a többi csillagok közül, ne legytink önmagunk vádolni, — belátjuk, hogy égő szükség van egy álUnáó színházra, engedjünk a kor követelményeinek s s. haza virulni fog; — NagT-Kamzs- utánzásra fog találni, a sziöpadj a D;UV terjed,
— terjed, mig minden ót megillető
tért vissza nem íogial, mig ősi jo
gába nem helyeztetett; „talpra te
hát!5 — ne csüggedjünk! ... itt
ax idő, — most. — vagy tán többé
soha, — KOKPÁDI\'BÉLA.
— A magyar tevélczimek t*> a
borvát posták. Előfordult hogy a postahivatalok a magyar és horvát-szlavón hatóságok és községei: közt váltott leveleket kézbesitetlenül vissza-küldöttók azért, mert a levél cziwét nem értették. Miután az említett ha-ióságek közti levelezés nyelvét illetőleg teljes viszonosság állváu fenn, az ily leveiek vissza nem utasíthatók, a postahivatalok utasitUttak,hogy ezentúl azokat, ha czinairatuk miatt kézbesíteni nem tudják, a ezins lefordítása végett postaigazgatóságukhoz s utóbbiak, ha az illető nyelvet értő közegük nincs, a közlekedési mini.ite-riumhoz haladéktalanul terjesztek föl.
— Kozma Sándor, kir. főügyész
hivataloskoáílsa tiz éves jubileumát

roárczias I8-án fogja megtilni, midón az ország ügyészi kara ez alkalomból [aagyértéfcü aranyos ezüst Josticsia-szobrot ayajt át főnökének.
— Mennyi katonát adunk? Az
1S73. évi 3T. tőrvényczikkben meg állapított 342,988 ember helyett jöröre csak 331,414 főnyi hadi létszámot szolgáltatnak a 8000 fő-bil álló közös hadseregbe a magrár korona országai; a folyó évben 39 áZ~~> főnyi ujonczjutalékot és 3955 főnyi póttartalékot adunk a haza védelmére.
— Zichy ienő gróf a kereske
delmi miauterium költségvetése al
kalmával határozat javaslatot fog
„oadni. nK\'ly utasítja a kormányt,
hogy a magyar kormány minden ál
tami mnnk-U csak magyar iparosok
által legyen köteles készíttet ni; to
vábbá, hogy a közös kormány által
készítendő munták a quóta arányá
ban szintén magyar iparosoknak adas-
sanak. A határozati javaslat jó órá
ban született. Népszerűségét tanúsítja,
hogy\' már is több képviseió által
van aláírva, mint mennyivel valaha
határozati javaslat a ház asztalán
megjelent. Aliiróinak száma száznál
már több s igy elfogadása is kétség
telennel* látszik.
— A megyei esendő izto sok kö
zött nagy a riadás. A belügyminister
ugyanis értesítette a főispánokat,
hogy a csendbiztosok a iövő február
1-tól tiszti vizsgái tanfolyamot tar
toznak hallgatni s legfeljebb 6 hét
alatt tiszti vizsgát tenni, — a mi
után majd kineveztetnek hadapró-
dokká s idővel tisztekké, — mig
végre valahára ismét eljuthatnak oda,
a hol most vannak; a ki pedig a
szti vizsgát le nem teszi — degra-dáltatik közcsendőrneíc. Tekintve, hogy a megyei cseodbiztosok 1872-ben vég-égésen Iónok állásukra kinevezve : em csoda, ha a ministeri rendelet .ltalános forradalmat idéz elú közöttük.
I Második értesítő Frlm -T. alial
ngeelraéjfiek <:s iiehézkórosak száraára alapított H fenfÁrtott elsó magyar grj-ógy-, nevelő és ápoló intézetéből Budapesten
líud*, Alkctis-uicz.i IG íiim SIM: Egy évre való vinszulekialéa min iií okot iá hálára m iránt, kinek jósága naponkint aj s kinek kegyelme nagy.

ZALAI KÖZLÖK Y.
A mait év különösen ösztőnoitet beenüüket lílon dicsérelére és m&gan-talásirs, mert a többiek közt gazdag volt isten jóságának uyaVanitásaiban Í kiváló hűséggé! Őrködött tteme ójjei-nVppal hasunk felett.
imbir as elmult évben nörendé-keíak szám* egy íckon állou at eiútte /alóTni, ai egészségi viszonyok olyan kedvezik valáoak mint sob« etelő;t.
Egyetlen egjsier B«m aratott a halál hasunkban^ éa a többiekre nézve gyermekeink súlyos betegségektől nteut-vók valának ée csak könnyebb múlandó betegségek fordultak oiő melyek mindegyike kívánatos vójíet ért.
Valamint Isten iránt, egy vieaia-intAsunk alkalmával embsrok iráüt ÍG tartozunk mély hálánk kiffjezéíécel, művünk sok rrisitvővü biw.it ja iráni, kik art ai elmúlt .ívben ia lira<jgauá.lc. Küliínos bálával tí.\'torunk. C <a. kir. ..poet. felséges dícsS királyunknak. Igaii atyai aieri-töttel ment elö példájával. Ö fölség-i és két izben utalványozni kegyeskedni1, nekünk 300 frtot Ugfelaíbb mEgánpénz-tárábúl. EISD példa ösztütióttetetl éi egy intézőt, mely végkimerüló félben volt az által annyira Hegitletelt, hogy még fennáll. A nagyin, ia. kir. vallás- ée közokt. mi-niaierium ŐUO frtnyi kiszállítóit segély dijt utalványozott, ninlagy a tekintetes irofli tanács 150 frioi. Kíilönöe örömöt seti oekiink egy 200 írlnyi adomány két év eÍ6tt, mely /ncasze tápolbói jött s még pedig Luadonból X. Y. Z. név alatt ÍB 58 frt egy játékos Ura»»áglól anoal ukább, tniulán an:tak bizonyítékát lerakja, hogy müködé-mek külföldön ii el imoróire talál.
Karicaonyi ajándékokbvo aera volt hiányunk; budapeetí malmaink hoeitabb Id6re godoskodt&k íisttbeai eziikség-etÜDkröl.
Mindeseo támogatások ált&l lehet-iégL-e lett, inlézetünktt tüvábbra is fenn lartnni éa müködésüaket be nem aziin-Lctni. Hogy ezío iaiéxalnek alapot vet tieasÜDk, kivánatOB ienne, fgyaébácy j:abüd helyet szegény árva hülyék számára aUpiUni
Az ur áldja meg mindai ajáudéko-iil és visnonozEa SieretctéL, kegyeimé nek gazdaság.1 szeri ot, uxnanak, kík gyermekeiQek legategényebLikeit jó éte-méayben rédst^ilelték.
Eddig vult 28 niivíodéküuk, kik al jf.letileg még 13-an viDoab neve-ea ée ápolásban. A ?5 küépellek kü-\'A i\'lhslt aa ÍDtétctbeB ; 1 arfilöiod!; 1 mint javult bncaátlut\'Mt el éa 1 mint mivűléare képtelen •zülúinuk vio^zHadwíott A 20 férfi kőiül:
2 halt meg szülűiué!.
2 keriéaiszű lett;
"l bürken-akedéibiíu vau «lital-
y g
Istbao ái).
ti kézmúved.
2 BÍterrtsl látogalja a. aviívÁnus ■kolit.
4 a aiüííktúi vi,»i»rÓLe!tük ós liuden további érteaiiéa felölök fenn-tart étik.

A jelenlegi t tartoskodó 13 közül
nz ápoltak: oailályiban van 3 éc axúko-,
lázisbfta réaxetittet 10. :
B«»tolni tad 8. éUkotaemit 1, &éma 4, kik kösül 2 a mondolUkat bmllja ée érti. E kettő képe*i ax etókóaiitő o*x-talyt
3 növendék oebéikóros és 1 siket-Déroa ét uehézkóroi, 6 tökéletesen bossA,
1 —1 gagyogva és akadozva. Hilvallil
2 r. kalb., 2 ev. hítv., 1 reforma\'.ue és
1 izr.
A tanítás magában foglal : beszedés értelmi gyakorlatot, bibi. történetet, magyar olvasás és irist, rajzot, aUktau zámvetés, ének és torna. A műhelyb«» « kertben \'u. ezorgalomhoz tartatnak a gyermekek.
Ha Talaki k^rdexíaködik gyermekeink haladása falói, szabad állitanunk, hogy tonnebbi összeállttá* válui & kérdésre
Nem mul ásítjuk el itt felhozni h..gy 26 növendék kOzQl a «íü!fik egyszersmind vérrokoook, m. a bulyedég okát valóiiziuüleg képeii.
Már ezen kevé« közlés elegendő le-betne, az intézet raükodé^^I képM al kötni, ámbár még a. következőkben ké-nzek vagyunk egy néhány résxletea tudó-síiást adni:
R J. A. születéíll liJ75 évi 6<ikor 17 évea Ikorában as intézetbe jült. Híi-nyoBan olvasott s irt roagyarai, alig Futte adni, de friss, "-^éaioéges ki céléi Ü volt. Teát hossza. 168 cmt. e fejkörüiete ÓO5 cmt. mélyen fekvő orr!Óvet (miorocep-balis). Karjai izmosak, da mindenféle munkáhoEÜgyellsnek voltak. Ma minden tekintetben normálisan képzett ember benyomást teeii. Magyarul és némotö! értelemmel olvas éa ír, fogalma*, törtekkel i 4 alapmiveleteft és a hártna*»rab*4yljai számol, megleheti* kiterjedt fSldrajsi i történeti ismeretei vannak éa itt ax intézetben megtanulta a ládakénitást. Moet eatülúíné! a aiíllökertbun van és arorga\' ma&an dolgozik aszólűTövön, vaEamiat a gyalupadon. E^y óv asulvác irta:
A. 1881. márcáÍuA25.
Tisztelt Igazgató Ur !
Azért nem küldtünk önnek isA, mtrt a termés igon kevéa volt, de SE idei termés talán jobb lesz és éa nem fogok akkor üorói megfeledkezni Éa mir 1 é katoü.i vagyok. Ke haragudjon ön átér!, hogy nem írtam öunok levelel, mivel ugy al volum fugluK-a, hogy nem értem reá, bogy írjak önntík
alázatos szolgája KJ.
D. J. B. ból 3 évig volt az intéseiben, inegU. uiia itt — miután as ország rai-.Q.\'n lac- s uevülöialézatét BÍker nélkül látog-i\'.ta — a népiskolai tantárgya-kttt és a kerléacBtet, Most k rtées E. n.
V. L. D.-ból. Mint 22 éve* süket-néma ifjú 1877. éví husvéikor lépatl & tniéiatbe. Durva, elhanyagolt fiu vala, ki a-mmi munkához s.eno Brokott, nagy haj-Ittmraai bírt a lopás és Íráshoz. 4 ér alatt a un tárgyak mellett & kertémitet is megtanulta és a társadalom csendes és rendes tagjává lett. lí;8l. évi aieptemb. j végéa elhagyta az intésetet. Kü¥0lk ;5en irt:

FEBEUÁS 16-1*1889.
D. 1881. éiri Borotsb 23.
Igen ti»»t«lt Igwg«tó Ur 1 Nem reméltam **% hogy D.-on mi-r*dok, de S. bátyám oly jó UrtTér, bogy a telel házánál tói töm öl, mog ia igértom, i teitvóremnnk, he*/ jé ét lutfogadó leitek. 8ráodökomb* volt u idéc asfllöt t* birsalmát küldeni, — mit tMtréVemmef is közöltem — dt oly ro«azak voltak, ,hogy nem volt érdeme* k&Ideaí, de ha a [jó Iitao éltetni fog, ugy jöröro nem fogok I megfő led kemí.
A\'látom éi beUmorom ant, hogy annyi évek óu, mint éa tekinle<e«éged* I oél \'^llőtlQm ol, lokiior de igen sokisor kellemetlen órákat eserwtaH, de ait is beösmerem, bogy ott igen *okat taaaltam, — it tekintetífcwgedaflk köítónhotek, hogy életben .anulUom álul boldog lehe-Uk M.
Éa igen asépefi k&súa&D as igai-
itó urnák, hogj írint*m oly tdrelmas
jit éi engem a kertészetben ét agy a
fafaragásban kiUmitott, mit eiután »*ját
aíorgalmam álu! haeználhfttok i*.
K-dvee nejének keséit csókol v a ugy az egé-ti c»»lájját QdvusÖlve marad Um egéu iitsteJMtíl u igwgttó uruk alásatoc »*olgá}a>
V. U
P. A. E.-WI 7 ittt volt, midóa 1876\'bui *x Íutés«<be jött, nyugtalan, i lármátó, majd nétn*, píesko*, piromaoútban MÖOFödött, egy bolya, ktnek eddig \' <ité*etUnkbea párja nem TOH. 2 ét tél ó7 _,ulva lökéleteten be*aél\', kis b«tOkkai meglehetősen olvuott, óO-ig aaámoU, fel-őltöxótt 9 leretkóxÖ-t, áaU volt, nem ayalt t£bbé A gyertyáíios>en tiUhes, egy \\%áv<A a fia » legnagyobb reményekre jo-^(Mitott Ai Öcüm aemeoki Unandó TOIL Egy nappaJ a fia *pj» ol)5v*n, inagáv*; ritte. Ottton a gyermek T»gy magára b»gy»tott, ragy pedig iclküicnfirsUen ixamélyre bízatott, tnert & mint értwüi: tünk egy etie * gyermek maga égr ég6 gyertyávhl árnyéknékre m«nt s olt megéget1.
L. B. P.-bőI. Egy U eVe« leány 1880. ayaráo jött ax intéieibe: Bijotas s sEépen épit«tl v»la. C#ak ú g7*gyogva ás értelmotlcoöJ boBalt egynáháoy iiót, T&-\' iamit de alaptalatid kötött; levctkStni ée enni ai asiulnál rendesen bírt, & meliett nagyon titilatlsD, losts, nyugtalan, pajkos rala és megféknshatlen faláti vágya volt. i£gy év lefolyta alxtt megtanult rendesen kötni, varrni, mtaoí, vaaaioi. takaritaoi, minden azüktégee hasi munkát megtulajdonitott, szorgalmú lett, ruodesebbeti éa értelicssebben bostélhe-tstt és fwak egy elhanyagol gyermekinü benyomást tett. De a nulűk viasiavstték, mind a mellett, bogy jótAÓdmk. FÖlTétoU feltételek.
1. Valamely gyermek fölvétele vd
getti jelenrések as igasgHÓ*Aghoi, iatétst
ápalciben in teendők.
Minden be>eleDtéabes a kóvotkeaík mellékleadok: A mellette kérdő Ír ki-ilve és * tiiileiési valamint «c oltási bitonyitváuy.
2. Mindsn felveendő gyermekért az
ápolási díj, réssint * íeWeooiő állapou s
kora Btoriat, részint övéinek kövc:?!A«ei
\' vagyoni áil&petok Heriat 300-600kedve:tolíc. hanem egyenes értelmére kuloso; adjon. E íégrö telyeaebb l-.-sz műnkéin mint * Blumunbach göuingai proícstur Haadbuch der Naiurgescbich-laje, még a harmadik kiadáa* Ín; leiye sebb mint a BaUcb jénai profkor uré; telyesebb, mint a Leseké lapaiai kisdia*, melyek m& Németoraiágban a legvirág-sábbak. Mondhatom, hogy mindee-nnuk asépe, jr.?a és még Millernél., Fun kenuk,
(7^^0imQfik S tb> IS GODCCOlr&l V& v üli,
Ereken ki vül v*gy tizenöt enleotieigÖaiJu ■ magam dotermiuaíási, tapsiízttia-si a BÍ-mely aj és még senkitől nem ilUiett aj felfedezései. ííngy kiváosaggttl ea eürge-téesel » Tárják exeu munkát Dcbrec^eu ben, Patakon, Páp^a «tb. ée bizonyos datmuiic vannak fel fii e, hogy mind éten hlyeken (ttito, ha megismerik meg ctthalicum ^ytűnaaiuniokban is) kíizü séges Oskolai könyvvé fog lenni egyszeri ceak már t munkához képest hiendő tiszteeaégea és tzerencsó. kiayomtattaláa. U, minél \'íiőbb lehelne. La ee as, a mibei ■ok koítíégitanek. köny vbeszerzéaimuek és eok estteudeí fáradozásimoak hasíi Qtán voia* mosUai második íntézeien: figyel mezesem. Ez az : Az ilyen munka-nak kiDyomteláaára különös gond, figj el-mis és, íileadá formata, jó eorrectur, jó ijpographia, küiönb meg különb betii-formak kivtntatiiik. Tudom é^ azt, hogy tgy ily mágnástól és Bécsben mindenek\' u ieboUégasek, da van okom reá, mién teuek m indexeli rí 1 előre emlékezeiet. É meg életemben egyetlenegy magyar könyvről löbb jói njomUtoli magyai kónyre\'t nem játtam. ncha. az is as éi fcdotl ac\'.emám Bzeriat valü ; de mégíi abban sem té-elell mi-jdenekbeu e\'ég E; a debreczeni magyar gramtnatica, mei} Byomi. Eécabon A\'berii betűivel 1795-b*fl. A mai fukarkodó köny vnyoru ínkoak megrÖviditeU, elaprócoti, mi-grit-kilott, ntgyobb uio«roa £olyuto::. aa $•!«& «er»l6 homo^klriat Unó (Uuí

csalárd kis actuvn formatájokkiü én lulje-sé^íel nem vagyok magüJégfdv-. Kz arra IŐ hogy az árkusok ssároa nevekedjon éa B. nyoa?laUatú bővebben fiteaeeo. Csa-.i nyomulóra nézve, de a könyvnek ltlenaége ia. Ezen Alb-rti betűivel van Ülöm a magyar Minerva el«5 kötője is. Ritkított s egyforma sorait, sok puaz-tftit, a verseküük B ienjd«raboknak talaj doniiutn, nz mis. de EX én munkám igy kél kötíítbe sem fér b©, melyet Vét kö-U;i be i.y om ta.UaIüi tely esséj;gel ncns akarnék, hanem a. mint már feljebb ÍB emInérn, a lerméetet három orazigait, mind itülöo t^ybe e^yb* Ohajtaoám tehát, bogy kbnvTtm illendő nagyobb nyolcaa* htj;ás formátiban nyomUltat uék. Ezt kívánnia monka nagyaága; ■t meg igy is lelik a könyv vagy 30—Ó2 trkinr-. Oly formatiba t. i. mini imliteit QiHgyar grumioalica. Óhajtanám, hogy igen m>-gkülönböxtele\'t b tűkkel. Máaaa! a sereg, rend, nem és f*j : "náaaal a nemek carrteterjei és & rólok .dott tudócitáa, a fajucvek, ároknak :arRCtcrj--i ée a rólok adott mdósitás. E nind kitelik az Alberti betűkből. Ez i:Ív.inj» u tudomáu\\nak mivul:a éa mind isnineK, miad az érielemn\'ik első tt kintesM való viiágoiodása a keresésben. sial a m-igyar, d-ákjéa DÓmel neveket. A német nevek czifras.^n^k s világoe ságnak okáért iegi.\'lendőbbek h-nnéuek német betűkkel, Az ezekkel Hlenkezó BzUuteliin vsió homomelria, egymértékü-Béga belükben (ette egyik élhetetlen, labirinthueos tévelj-géaüs erdővé a Zav ur magyar MÍDeraloeiájál, meiy ayomt Kom.-.roiabm V<b«rilul 1791-ben. E*v nrivkl mustrául ^dnim ebben maga a BiumenbHcb H^ndbuoh der Naturj;*. i-chicb"ejét. Ohaj\'a&ám orthographiáma-richtigmegturiaui és nem SEeraioém, hogy ■tkár Bitcsányi or, nkfc^i, n kiadó, bsnnu oly aubadon rend ej oe, piszkálna, for-gutn^, lold-oina, foldoxna, mint & marvar Minürráb»a

Mind-itekat a legnagyobb aláialoa ígal közlöm, válasxvótel végett ax jr . Ha a roélt. pref ur 6 nagysága még azon kegyrs hajlandósá^ibac fog eee re találtain:, aminéffiii engemet eset inUra it g-rjeastett; méítÓKtauos megirni at ur niné! előbb, ea ha a mnnka hucep\'áJ\'atik innak IKI küldésére ís idejében módot nuiutni. Nemkülönben arról u, ha keli e ;gykia BJinlin vagy dedicatío?Éa ebben ovid éa CBIQOÍ akarnék Irnai. De rrre a Í gróf ur rendes telj-a ésazokotl Otuluiil íe sajnálja tudtomra adni ai ur.
iűj^ s barátja
Földi Jánor
Béral a kedre« Takátsuk minden bol dogs^ot
Á múlt héten neked csak röviden írhattam. Paintner prépost ur nem kétiem j kőzlötte veled hozxája ada\'.ott leve lemet. Tudod már, és bitonynjal Grilleí neki, hogy Si^rL-zibányi oly aeiesetes segedelme: nyújtott a régiségeknek folytatására- Rtj\'a Ín vagyunk buzgó píiroly Téréssel, mivel o\'y jó fúvót és clegandó siemnl küldött a jó iaten. A Grammutic* :s már anuyira munt, hogy az oJEtáauk
xerict kívánnám már az ajánlások*.;
igyulUl közbenyomtatni. Paintner Uná-Csa !jián istennek nevében megvetettem » hálói, csak jó halászató\' engedjen már. BuzgÓBágodról igy írt hozxára Paintner: Tkkácsius no»ter indrfessud est in pero raudo. Itt is érzem, valamint az édes hazához, ugy szintén hozzám ÍB hív szeretetedül. Folytasd kérlek, a mint kezdeted, a. grammatikám mellett való szószóiláso-d»t. Ma tdom a pó*tár& Zsolnai, Herta-lendi, Nedecxki és Hornyik uraknak szóló seeddíésímat.
■-> A mánk a n»gy költségat kivim. 1600 ÍTlOt, mftrtBa^T maciban is, & mos-

tani drágwág ú ékttdeo. Átért kell négy r^azre oeztaDom. Ha a kegyet urak kőiül
icdftirk. egy negyed ré#tben feUsgit, 400 forint adafcosiiáral jelétemén véook ax voltában gyönrörkúdheák, mart em ú megment atoden aggndaiomuil, a kasitii mioélolíbb Örvendmieti kéu i4dusatj& i
ozdi\'ott muokimmtl. HA II saáe kikí, |at»! io boldogott, c»*k w-aél bixUthaMMB a relém »Jkab« Upett oyoictatáfoiaat. Mert ő m igM fti ávml lart; de praMenti g»*d«\\ Ext IAt»á* s *x öregebb jé t mir & m«rkáb*a Urtvia kucnyebbeB fogja rlvársi ■ bánik kipótol utasát, a M*IJI folicfit a jó I.Uo bármi kteéfMáa«*n rfikkel ii. Da roméajlam aif<—ie * kepyet arakbas a D«Bf« botfiáá*, ■ metyljel feitadalt U«rcsibáojÍB>k t* ■
ITC, hagy Pkiatoersél nem Uwsasli aiábbvalók a ki WTÍDV pr^potUigiból *» 4(0 forintot oly óröroMt áldozhatott. Májak ár mint fordul ií a dolog, várjuk el M
Mélióaágoa Somogyi árnak toháax Lodisiról wakagyan irnom kellelt P»iat aornak. Otvaata előtted s már tadod te :e a do!.-g biWjét. Kegyea a királyThiv So-mngyi a magyarsághoz — de mi húznom ha azok gonosilelkück és a magvaraágnak eakűdf ellenségei, a kiken fordul a feU5 végzéaeknnk végbariteluk. Megint perta keveredjem-e ? S mikor é* miooda kimé ne\'tei vígtem ? Inknkb mindenemet K. Iliébe vetem. Egy fütéwi ropgkÖDnyeb aietn; ugy is drága mos\' a f», iezooynká-peu drága, a többi élelem ia. HuVá lessünk a kik csat: fizoléabűl élünk?
Egéaxségemról is eUget értettél. Stombatioak köíaüűfjtn. C»ak elhúzom é!e>emet jó ideig a síppal ia, ha mie nyavalya nem ér, a dagályo» indulata Bacaá* nyinbk boamjára. Ebből a mardotó dii-h&dt kutyából már §oh**arc 1*M aulosb.

&M&a magáaak A világ hátán senkiről üuse Dem térhető, poffadozé, b&atka cw-dija a termAtietcok- De mt bu-átságuas éljünk esek ntáa Ís, egymiahoz raM «<-ret^táakUa &ömyirkÖd*L Pnt Nor. 2. 1808.
A v«b«B ««k álluiak :
Bacsáari B«gWil*áa b*rátoiatól beteg-
tkdd ÖVö»4b*m; jól vaa agrmond,
h*l»oUvai, cár aípj* d
iU
stppJ do
(Foljt kfivotkauk.)
Hajdaa és most
L
,-m hajdan cztklavlr volt, dSathetkn bistjáival, míite a aagrt.li.got;
Él»tem mott rombadoit vár, Aiupja ii siítriporra, FBH v.bar ci»k aiért jir ; Hogy e romot kijanjalja.
Hogy\'« romot kiggnj-olja. Amelyn*k niir mindjárt ürt. Az öldöklő d£mun karja: At áluok, . rut esslMU.
KÁROLYI L. QYDLA.

fiVfOLYAH.

ZALAI

FBBEÜÁB 16-án 1882.ifjasig vidám jó kedvben mulatott. So ■ u:\'ot kír. bistost, a tárgyalásokat a nom. batem hittük rolna, hanem látják, hogyL\' .ihe!-: püspökkel folytatni fogja » kor-mennyí asép leány Tan iparos polgártár-jmáay.— ürráry Lajos : A vála« baltáink tűzhelyénél; valóban a romlatlan 1 lisa után kevés remény van, hogy » mi-magyar ivpnst Unulmioivoíó fe*-ő ecse- nister aa ügyet as or«ígoBé.-dokaek megfelelően íogja elinlórni. Itt 70,000 ember.
Ükre is Un Ujak, felekeseti intézotebken (s esek ttáma 48) gyakran germánizáló vtgy pánszláv irányokat pártolnak* nincs senki, ki ez ellea batátsal felszólalhasson. A kisdedóvás ügye törvényes rendezésére szükség van s azü .aég mindenekéiett es Ogy terjesatisére. S ki tadoá egyetlen szóval indokolni, hogy e moig*]on) meg indítása időszerűtlen. Nem b^Üottam egy józan azót sem e mellett B nem ia hiszem, hogy valaki képes volna ilyesmit f-Jhot-\'. Hogy as országos tani ógyüléa lé.esi-IO miatt egyes egyének küzt p~ríckcdé« folyik, eK nem tarto/ik a dologra s netr ok, hogy az ügy elhagyatva legyen. J)< másrészről vau sok fontos ti lényege* ok,
léhez a legméltóbb anyagot szolgáltatta.
= Nyilvános kő#M<htet. A n-
kaaita-i Önk. tüzohó-egylet f. é. febr- 2. megtarioli rigai mának eredménye be-lépti jegyek mán 67 frt., tombola játék min 54 fr 11 kr., felütfisetézek uUn 12 frt 70 kr. <Wes bevétel 133 frt 81 kr Ki»d s 79 Irt. Tiaita jüved^lem 54 frt 81 kr. Fclú nVtiük : Bátorfi L»j,.« 50 kr. Oílop Imre 50 kr. Fleiscbh»eker Jak*b 50 kr. Keicheníöld Kde 5ü kr. FUipovita N. 50 kr. TVb JóíSif 50 kr. ifj. Samu József 50 kr. Bau-r Károly 50 kr. Szóm-mer Józs.f 2 ín. HofiW Ed« 50 ír. Weisa ayer Mór 50 kr. KováU N. 50 kr. [»Dtaánó Jtízatf 50 kr. Oizeszli AnUl 1 t. Witt-nger Aulai 50 kr. Unger Alajos frt. H\'iin -Mihály 1 frt., « melyet a mí-ÍÖD kű/stiteaiek, nem mulaszthatom al ;lyun lisztéit közűuségnek részint a « m^j-jlönésért, résziül pedig a fe úlöcetéaekért az egyle: részéről halas i
őlvaaasó; oly emberekről, kik erze-iemre ép oly hasafia&ak, miot az ország bármely vidékének lakosai. Es«n kszánk-ga:, t. his, elvannak határozva arra ia, hogy a mi a uyelvei illeti, az országot, at állami nyelvet elsajátítsák; de e tekintetben »c egyházi éa az iskolai hatóságok részéről igen nagy sajnálatukra teljes elhanyagolást szenvedoak. A klérus ellen kevés kifogás* vau, mart egy ré*zo a* országos nyelvet bírja, de a magyarosodás ellen nem fej" ki a kellő buzgalmat, mert nemzetiségére néxve id-gen. A mi-isler álul fölhozott kél ügy \'ddig nem volt Összefüggésben a, saobmo forgó tárgy-gyalí most már a mínisler összeköti, de w uem les* javára a magyar államiságnak. Kéri az ügyet úrgyalásra kitűzni — Tre-
A- viszonválassa utina háí a váíant . udomásul veszi.
_, ir. Egy jólellcü, s»g<-
oreket ia\'ápoló gondos magyar ni haoyt ■Íróiunkban f=br. 13-in éjj«l. Oi<-egJ Szilagyi Józíefné, az. Ma-kus Mírlha aaszony azélhüdéiib5i eredt boasiaa azeo-
lely e mozgalom meginditásátidfazirüfé teszi.
Nem ■ karok lényegtelen dulgokki élőállatai. Jl«g azt sem hozom fel, hogy a kUdeduvás turjitszíéttének élén jelenleg Tirfa Kálmáuué áll, oly nő, kinek ügy buzgalma éa tapiaUlu magas nll.Ua lói különválasztva IB országos ulísuiurédt vi-vott ki, s ki e mellett egy ily tOrvé^iyja-
, gy y
aalat iétesiiéatíi halálosan kép:t
előmozditaoi; nem említem azt
á é i á kdd
gy t nyilvániuni KnorUser György
hogy
pár év mulve. at uruzágos kisdedói-ó-egy letbj olvadt nagy egylet B képiűiaiézet fannállásáuak feljzámdos jubileuma következik fl azt tiagyobb eucménynyel kell rocgüünapülni; mellőzök mád foulus uko ksl, ceak egy tényt emelők ki, niuly oé-teiem BXTÍDI e tárgyban döa\'ő li»láiu s ei a magyarosodás eszméjének uj életre ébredése.
ámítok r-nkit, megmondom
;gyleii titkár.
— Meghívó. A a. kanizsai pinczó rek vigulom rendest bizottsága 1882-febr. hó 23-án *x .Oroszlán" szálloda étterme-_ ( líiíka zeaekara közre\'míikö-dósé mellett zártkörű táncíeslélyt rendet. Belépii d j 60 kr. Családjegy 1 frt 50 kr. Felülfizoléiek köszönettel fogad\'.ati \'- \' hírlapilag nyttgU*ti.touk. Kezdete órakor. A m*gbivó mAsra át nem hfttó. A tiazta jövedelem a nagy-kanitsai " \'.. kávé*, mVdzáros át pinozé* rek egylete j<tvára forditta.ik.
— J>onAth LajOS nagy-kaníesa
daí főnök urat és családját mély bá
nat érte, múlt vasárnap éjjel hunyt el
dy phteritiBbao nagyreményű, kedves, szép
Aranka leánya. A kis angyal ;rendtívüli
tehetségű volt, agyreólvan önszorgalmá
ból tanult meg olvasni, iraí 6 egyszeri
hallás után számos versot elmondott. A
kegyetlen halál okoala fájdalmat enj biUe
a számos ismerős őazinle részvéte. Leng
jen béke a kis kedvednek poraio.
— Gyásxhir. Mauiurdt M.hály
kir postiLtiszi elhunytáról értesít benaün-ket znU-egerszegi leveletőnk. A kilünÖ vat.lnok mindenki irányában előté rny, figyelmes éa jóezivü emberbarát )Miaa bütfgeskedéső már elÓre sejteté or* halálát, mégis oly fAjdalmas-n aeatl gyászliír. Miad-in köi- és hutnanas in-Ssmáu; ek buzgó pirlolój* volt. Tcme-iaa nagy iéizvél\'.-\\ törtónt, síimoB ko >»oru dLstitette a koporsói., különöaen kiló szép volta nagy-kimis-si kir. poeUtia*-karé. A cflAládi gyisíjfleotés így azói: iohard: B-.ru szül. F-scíátti maga ugy erroekciSUiviü.Kuiloifé.Jűlá-i nevébe isezomorodoU szívvel ludeijaszeralett férje illetőleg aÉyjukntú M»anhardt Mihály
vedétbe eavén n«8r fájdalmak közt azeo-dsrOlljobblétre a balo-li szenlségek ájla-•os\'felvátele után. A bo\'dogultnak férje Sziiigyi Jóraef urasftgitiszttartó 1B\')5 beo hunyt el Zala Egersiegeo. A korio őí-vecVBégre jatotl nemes lelkületű a6 gyermekei gondos lolnevelésén buzgólkgdoit s eg^jk legmagasztoiabb öröme volt ezek f.jlídése s »*on jóonlekaicuy, melyljel ^
g
lyiltan, bogy ón ett divatnak Urtom. — Nem becsmérlem esáltal a dolgot, cs»k jollemzam. Dív*t coit egykor a népnév lés ügyének felkarolása, divat a barai ipar ápulása s kegyeletéé íinnepek arlása, mindez szép é^ nemes dolog volt, b»bá — miud mindnyájan tudjuk, caak din*: !y divat most u m»gyaroaoáaa. A név változtatásuk rubacQosan íuduitak meg, s B<jtó B iiözv élessé a y éiéaken Qldöii a ger isáió lorekvéieke!, Báaó Józaef ma
fájdalma:
meg. A jó ná hala
y
y Miria > anya Hsd- kk
»yászo]jak 6« Szilágy iUihily telekkönyri Eiratalnok és nejo sz. S»mc-~ ""\'■• \' e:eknek gyermek-i, mégte vi", férj. Tárnok Imréné s WOIUJ=.ÍI», ugy a Tárnok caaldd mindenjegyes tagja aszimoamkon.iE. A« engealteH azent-mise ildo.at f«br. 15-<n mutatlatott be sí Urnák a szon:-ForenczrendQek templomiban. A hűlt telem a Tárnok cialad kápolna alatti íii-bohjába helyeztető" el őrök nyugalomra. Aldas emlékezetén!
— A Csáktornyái jótókoDy oó-egylet által febr. 4 én rendezett estily fényesen sikerült. A cíáktornyai balok filtüno eleganliíjit tnir meg.ioktua,; de ami az óa--z:4 féuyt, augarzó pompit ii fölülmaija, aminok kijel:ntéso kelleme-aebben érint vaUruennyí nehéz 6* köoy-nyü aelyem »uliog«inil, az atlasz éabir-rony kecaea hullámzásánál í az
ekszlk 8 uemieií léiüűk oiinoen áf a o*in Q3^?i oo ti 11 a mozga\'C gyáva éi önérdeké: mellőző kudedóvó ki a kor e divatját fd nem has/nalja. magyarosodás terjídeoe egyik legtekinté lyesebb eszkö^cuuk Urtutták. h^jd^n \'Ltad\'idÓTÓ iotéietekut a larthutja jó-cm □ iedunki, e tzecnpoDlbóI ajánlották irszággyÜléstítj, megytí-termckbtíD s s»j-
tokban. S most, mid ón a UJ - ?y u roiodás ztnéje diadalt ülői látszik, mehŐEÜk e t az idő K létlenUl u*rtdjunk? Bizony méltán róhmj-i tneg a kisdedóvókat az utókor, ba ez: «i idői ü&azQiett kezekkel élnék át.
A ki&dedúvás ügyének törvény ut
ján rendezés; m* nemcsak leheti\', de
könuyebbun ín lehetú, mint máukur. íi ■■
hapyjuk figyelmen ki vili a nyilramcgyri
tumlók nZBi-iit. .Szólaljuuk fe! mindenült,
liul ezt előradídiuni l^hct. Az országos
XÍsdiriióvás-eKj létnek s a kiadednevelők
egyletének e!sö so-Lan kötelessége ez, de
köoleaség.i miod-o tanító egyletnek a ta-
nilüb->rámak. H kjk k
múlik ol az év t
tiszta elszi-
ítólá Tolta.
jövedelem ékesen molis még Bem tfjr.ént iceg bivalah>ean, de annyit tflórű ia koczkiztalbamnk, miszerint a ti*cta jövedelem mintegy 300 frt. CdodAlkozni a világ minden kiDcaeért sem merünk ezen a gyöngy eredményoD, tudva, hogy „nöegylet," pláne megfcorzá .jótékony,* rendezi- az; a féoyce eatélrt. Merthitviny tapló az és nem Bliv, amely ellen tud állji, hogyha a«ok a.jótékouy-kacsok kinilva-kínílják a lombolajegye-ket. £1 i« kell az 600 j^gy, mind egy siálig; s siaint az aorémj szioll atlastbao leb«gö éizbontö jelenség beszélte: még egyszer annyi ia elfogyott volna. Da még ez nem minden; ime a feiülfizelok: Zieg-ler Lajoa 3 frt, Dr. Krasovelí I^uicz 1 frt, Ziagler Kílmáono 2 frt, Pecsornik Karolj 1 ín, Woisa Károly éi neje 2 frt, Baumback Frigye. 2 frt Palliuob N. S/n, Konyáry Mihály 3 frt, Hu.zar Nándor 1 frt, Heg\'düi Béla 1 frl, Moluar Elekné 1 frl\' Merandini B. 1 frt, Sziiigyi Gyula 1 Irt Storn Jakab 1 frt, Dr. Sohwarz Albert 1 frt, Mayer SaUmon 1 ín, Fehér Jótsol 1 frt, Uolnir József 2 frt, Loebl M. 1 frt, Bosínberg Lajos 2 tr», ifj. S«ei-vert AnUl 1 frt, id. Szeivert Antal 2 frt, Tialér Józaef 1 frt, Göncz Lajca 1 frt, Kuzay Mátyás 2 frl, Peceornik I. 1 f«. M»yertcsik N. 4 frt, Scbnlleg Jánoané 0 frt, Strausz N. 1 frt, Dolminyoj D.ime 2 ín Maodl N. 4 frt, Húachler testvérek 10 frl, Kiss JÍMef 2 frt. ösasesen 67 fel
etőleg ntyju y
:. póítaf.\'.nő\'knek hosszas síenvedéa után, iletóuek 33. érében f. é. febr. 12. történi lalílát. A kedves halutn^k bült totemei \'. évi februír bó 14. d. u -4 órakor Iti.ot-
gy g
kisdedóvó inté-
gy
akarjuk s t-fliünk, nem t a kisdtdóvást [örvény LtialoíiUni. GYÖRGY ALADÁR.
. bitv.llis iierintörölc
i ágost.
yugalomra. Kell Z*la-Eg«r«tegeu 1882. !ebr. hó I3-án. Béke hamvairal
— Akis-kaniicaai nagyvendéglf. érmében folyó 1S82. 4.-i február hó 18-án :ártkörü láncavigaiom fiíg tartami Szalay jánoa zenekara köiremükődése mellett. Simon Kálmán vendéglős, a jó ételek és italok pontos kirsuljráltatásáról gondos kodni log. Beléptidij 50 kr. Kezdete esti 8 órakor. Bérkocsik az .Oroszlán\' caimü szálloda előtt (személyenkint 10 ír) találhatok.
Helyi hlrvk. — Nagyaterü áiarotos menetei
hozzá táncsvigaimat rend\'!* a nagy anízsai önkéntes tüioltí-egylet jövő
ziulataag
iirnak a Szarvas termeiben, ily idezésiSrúl márrég kiválólag
Vuckica Jánoa tűzoltói csapatparancsuok or vette kesébe az ügyet. Bővebb értosO léd a falragaszon szerezhető, jövő atámuok egycbkéot lios meg köíleményt. Alkalmilag megemlítjük, hogy a zászló lelava taai ünnepély t. évi aug. 15-én fog meg látni.
— Igen érdekes felolrasiat tar-_.t Huffmaau Mer b .rátunk a tisztelt koi legánk mait vaeirnap este a bazafí a íra nju kereskedelmi ifjak önképij körének helyiségében zs^lol»Big megtolt teremben Halas themája volt, a megoldás níbé gét bo olvasottaágiral, slapoa é« körültekintő néztte, ugy sajitlagoí hajlamával szépen vittí keresztül. Caime felolvasta* nak:N5ka költészetben 1 Nsgy czim ragyogó pbanlasia kell bo«zá s e«t pár órát igényli tololvasáaba szorítani tndoi é) bi\'ni - - nem (artoíik a mindeiinapi ténykedések közé. Egyébként a mQ ön illol»e is megjehnik s alkalmuk le"\' azoknak is oivasni, kik a lelkes a«en«l nem hallották. Mi eiultal teljes elismí résünkkel adóiunk a kitüno dolgozatért annak a saerzó il:al törléntfololvaaáaiért. Utánna Stera Zaigmond gordookamüvésí, Biachitzky éj Qrünhut Henrik urakkal zajos éljenzée közt adott élj darabokat szokott fioomsiggal. Hoffmann urat agy a terembe lépésekor, mint a felolvsíis végeztekor zajos éljínséasel és Upsvihar-ral üdvözölték.
— AM {parem/esfUetnek köz vacsorával egybekapcsolt Undvígalm. febr. 11-éo virakoíáaon felül kilfinóleg sikerüli, közel 300 teríték volt • oly isletes d <^k?1 "o\'«ÍítU>\'VÍ\'
Pp e retorm. egyháime-gye febr. 28 án közgyűlést tart.
— A muraköti kérdés megöl
dására nézve a képviselőház febr. 11-ki üiéaébol a következőket közölhetjük: Tr-fort A| ügyi
vallás- és közokulás
.goalon
ir: T. ház! Urviry Lajos «zt
a« interpellicziót iotózto hozzá: hogy a Muraköznek a szombatbelyi püapökaég
Iá helyezése ügyéaen folytatott tárgya
tolása tárgyában a kinevezendő püspökkel ujolag megkezdeni a tárgyalást. Szükségesnek tart azonban megemlíteni kél momentumot. As elsó az, hogy Szlavóniából körülbelül 40 község tartoiik a pécsi püspökséghez. Ha a Muraköz ki iog kebleztetni a zágrábi érsekségből, terme sietesen, a logika következménye szorint, mi is Wnylelenek leszünk a szlavóniai 40 községet a pécsi pü»pők»égból kikeb-leztetoi és a diakórari püspökséghez csa tolhatasil megengadni. Másodszor b» « Maraköz el fog kulöniltetni a zagribi ér sekaég dL a zagríbi érsek ezentúl nem lesz magyar püspök éa igj nem is fog ál lani a magyar kormin« haloaága alall.t, két momenlum képezi u mígoldás uthéz-aégeiL Ennek daaaara a»nban, minlin e kérdés már felvottetett s 8 felsége 6 emi-1 w neocziijit az ország primi.it kOldte ki, • r.
GrészAlajoané, Sirossy Liazlóné, Zakál HenriknéKayzorLajosné, Tódor Józsefné, Qresz Lásllóné, Hegedüa Béláoé, Sziligyi. Gyuláné, Pilya Mihilyné, Wiaasits övörgyné, Göncz Lajoané, Beik Józseféé, Szeiverl AuUlné, Dr. Schwarti Albertné, p-<aomik Ignáczné, Bitcsik Ferenczoé, B«trS«ik S«wna, Horváth Delinké, Wit-.eoSorfer Emma, Sza olits Mária,Ziegler Karolina, Cury Anna, Nuaay Mátyásáé. MaVW Cbarlotte, Baranics Man, Zrínyi Janosné, Matauovi s Pélerné urnjk, további Pecsornik István, Halics látván, Neumann Ignicz, Botenbarg Dávid és N\'kolito N. urak. Amint ez a fealői ren detlenaégban tündoklJ nétaor i» eonata- tálja, n^y«ámu és «3bboél B.bb «•• blák gyűltek ^ J^**^
. tálja, n^y - bol.-lárgyak gyűltek \' alamint minden egyes
és d H! ? í,tVÍ
Saigritz vendéglés ur, bogy valóban bi< nuUtos a mai öága világban. A Unezol
és dus
mu javaslatot l«rj«uceo a képviseJőhái de, molj a kuded nevelést képiéit óvók ált.l törvényileg kötelezitek mondja ki. Egyúttal agy MIM *s egylet körlevélben falssal ttotta* basái lanió egyleteket, hogy M ügyet pártfogoljak. A kép-iseőbita kérvényt kwtj* a r*Jlás éa kösukUtis-ügyi mi». -vtcroek .taualmiayoiii" végalt, % hasai laní tó-egyletek nagy része kösönyosea Teád aj Ögyet, némelyek még >st u állítják, bo?7 « kérdés idfezertnlc-n ■ a kwdedttrisssJ foglalkozó mintegy asáz egylet törül egy sem ke! védelméro.
C**kugy«n idcsz^rüileo. vagy közö-nyóa tárgy-ee kérdés ?
Annyi téoy, bogy régebben, &ei tfti tolták közönyösnek- Eötvös Jóxs-f br„, ki a közoktatásügy miuden ág* iráni oly meleg érdeklődést unu«nlo:t, híre* nép-oktn.lasl.gyi lorvényjavasUlánakkere ébe a ki&dedóvás dgyét ii félve.te s onn«nfo kép Cíengery elhalasztó indítványára szorult kí; Molnár Alt>áár javaslatára a kio-dedórók ia bevétettek a nyugdíjtörvénybe s P. Sxathmáry Károly l«?6-bsn benyújtott taditványár* as országgyűlés maga mondta Vi ily törvény léleiitésénefc esik ké^éi. Da nem caak a magas korökbeu érdeklődtek ez ügy iránt. Nem említem R»pos József ■ » kisdednevelők egyletének sürgetéseit, csak *zt hozom fel, hogy a harmadik rgyelemea t«DÍiógyülé* 1878
írtig TiltosUtik, »«ly negyed évi i*s!a ükben elóiegt««n fiateteadő. — Hihelyes. azonban w\' iíiózet esetleges jövedelmei. Tag/ a kös&Dség réssérót történt jótékony adakozások a tökéletesen szegények felvételét u lehetóvé teszik, as igazgatóság al nora mulatfUndj* csekélyebb illetékét
i httii
3. Apolandók mindkét nemből vé-
tétnek fel.
4. Ál intézetbe adott gyermek csak negyedévi elÓleges írásbeli főlmondás után vétethetik ki. Ha awnban as intéseiben levő gyermek kényszerítő oltóknál fogva övéinek visszamdatnék, akkor az élelmezési díj illető róiie kívánatra TÍSS**-
űkor a i eih«l
5- Ha * gyermek felvéte
ssülfii vagy rokonai részéről
I i d
gattatott volna, a mi a goudozást inegoe-hezití, vagy IU intéseinek különös költséget okoz, nagyobb tápdij pótlandó.
6. Minden gyermek az intézetbe léptekor borson magával: 4 teljes oltöté két, 12 inget, (fiák még 6 gályát ii,) 8 pár iuritnyat, 4 nyakkendőt, 6 töriilkö-sőt, 4 asztalkendőt (sservietta), 12 zseb-kendőt, 3 pir csípőt vagy csizmát, 4 le padit, t paplanlepedőt, 4 vánkoshéját, 2
vánkoot, 1 paplant, (leányok még csen
kivül 3 éji felöltönyt).
ban egyhangúlag t fogudta e törvény létesítésének eszméjét s több m a javaslaton kívül legköselebb az egyetemes lani-tógyülés ötvenes bizoiisága «tok közé * sürgős Loendók közé sorolta ezt ia, melyeket u eUő képviseleti »lapon múlt aa-gusztns hóban öuxegyült országos lanitó-gyülésnek sürgetni e előkészíteni kellett l,
S íme mos\', akadunk mégis tanítók, kik ex ügyet id szerütlennek tartják éa sok oldalról kell act tapasztalnunk, hogy az ügybtt:gó egyének köiöayöíoa fogad ják ast. Oíy aunyíra megváltozott voloa-e az idők járása?
P. Sza bmary Károly la Gábl é Mlá Al
7, Ha kívántatik, külŐQ szoba Eu-
lön ápolóval i* nyújtható.
8. As intézet ellátja „a növendékeit
lakással, élelemmel és ágygyal, mégha
tarozás szerint öltösésflfll is gondoskodik a
tanításról, orvosi kezelésről, egyátialán
mindenről, a mi azoknak gyógyítás*,
velése B ápolására Mükségea. o
i 9. Ai ig*xgaió idÓről időro tudósítja gyülésn
a gyermek síÜlöit vagy rokonait anoak TÜ[04_ állapotáról és a gyógy keséié* eredményeiről.
Megjegyzés. Mindennemű pénzkül demények as intézet igazgatóságához in
Kérdések,
nelyek az orvuB, illettVleg lelkócz vagy \'
káaán Várady Gáborral ée Moloár Aladárról négyen megállapítottuk egy uj egye>tilet urvezetét, Enely előbb „kisdedóvó" majd „országos kisdedóvó egyesület* neve aiatf *zóta nagy tevékonyeéget fejt kis ugyanakkor megkezdtük as agiUtiót a kisdedóváá törréuyes readezése érdekében. Sukan vanuiak és mél<ó okoekodá-suk, hogy a kisdedóvás Ugye asóta batal-nma lendületet vett. Komjáthy Qyorgy, Feregrioy Elok amindonekfeloit P.iáíath-máry Károly körútja az omzág kíilönbözA réiziáben nagy tár&adalmi forrongást idézett elő es ügyben. S miadauuskdaczára mi as eredmény ? 1868 bao K.pod Jduef 0A közalapnev eléé Ügy mulij* és jelen< hazánkban\' czimü müvéb-n 173 az ideig felállitot: s 92 tervben levü kisd^dóvó intézetet cz*mi o:t f-l Tudvtttei\'6 do\'og. bogy a közoktjuáaüfíy épon «z időiól ra miod»D éren ruhamofl-tn feji odúit s u virágzásnak indult. S a kisdedí-váa ügye? A vallás- éd közoklatádü^yi oitniszterleg\'
UnitÓ Alia! a felvételre jelentkező gyér
mek MÖÍ teenditc.
1. A gyermek család* és kereszt
neve; annak áietcora. Hány ifjabb teal-
vére vao, v*gy volt a hülyének?
2. A szülök csalid- és keresztneve;
életkoruk, lakásuk és foglalkozásuk ?
3 Mily tájon fekszik a család Uk-heiye egészségi aiemponilxSl? Van-e mocsár, I&ssu folyáau viz aanak közeiébea ? Ki van-e a hát téve a napfénynek ? Róoa, erdő, kert, hegy Ít*l ?
uióbbi joleutfesa szeri hik
zelek sztma hazánkban 278 s ebből 39 lik a fővárorr* s az egées az<lmból 2 állami s 49 községi. Tehát a Br»porodá-már ssámra nésve ia jel^nttiktelen. Jelen-,éktelén, h» tekintetbe vesszük, hogj az ország kőzoégeinek síim. 12.814 s a vá-losi elem ujabb időben oly feltűnően gya rapodott, hogy jolenle^ közel asáz ráro-Book van, me!yu<-k UkoaaágA a 10.000 et meghaladja-
Pe talán a bttnaő élet lett virág-tóbbi.
Készséggel elismerjük, hogy h» az orsíágos kisdedóvÓegyiet, mely másfél ssásezernyi vagyonával as ország legle-kÍDtélyesebb egy létei haz tartozik, sokat tett s kttlöBÖten képzőíntézste a mai ta\' ÖMaebasonlilva óriásit haladott; elismerjük, hogy * fővárosban a némely nagyobb kösségekb-sa mintaszerű ioiézetek &ak, minők azelőtt (Almoson. Doh atb) a kivételek közé tariutUk, de lotieu siómét hunynunk a nagymérvű zi-lállaág és Bok hiány miatt, mely még min-dtinütt mutatkozik. Cütk pár adatot sorolunk fel. A kisded n ere Ifik országos egye •ttlete, mig a néptanítók egyletei virágos na-k, ko«l egy éviised óu folytonosan anyagi és asellemi bajokkal kOxd; az 1880 iki Összeirás szerini az országban letetett 419 kisdedóvd kőiül alig egy ti aedrésse érdeklődött tottleg iránta. Akis dedóvók kösel fele részének (182) oklevele még most sincs s mogválasitásuk i elbocsátásuk az intézeteket fenntartó ma-gáa-egyesülelek sokweor sxesiélyeskedö eljáráiátói függ. A fizitési minimum nincs megállapítva s külön alta tárgyát képezi s ann-k kevelkeztébes megtörténik oly oset is, mint most a kírá!y-u\'c,=»í ki»d d-óvó intézetben, mely egykor az ország kisdedóvó közé tartozott,
4. Előfordul e ot( gyakran a val
ló J ás ?
5. Vannalt o örök Ölt bajok a csa
ládban é* melyet ?, No vezetvén fordult e
elí gyakrabban elme- és kedélybsj vagy
egyéb id^gbántaloni, mint nyavalyatörés,
rsBikeiéa, angol-betegség? B:b.
6. Milyen a, szülök: egóazaég* r Iszá-
küo e az atyja ragy as any*? Vórroko
uok e?
7. Milyen volt a terhesség? Beteg
volt e ez idó alatt as anya, ■sejvedett-e
külónöaea váítólázban?
H. Milyaa volt astülós? N«m vult-o a köldökig felkavarodva? slb. Természetes rolt-e a szülés vagy mesterséges? Mi módon tőrtént?
9. Természetes volt e a gyermek tápUláM vagy mesterséget ?
10- Mikép ment * végbe a íogsáí? Mikor tanult * gyermek járniéabenální? Mikép Foly.ak le egy általán a gyermekévek V
11. Mikor lehetett rajta a hölyeaég
el»Ó jeleit észlelni. Öröklölinek vagy ké
eóbb támadettnak tartják e éa mi okbó! ?
12. Milyen jelenleg a gyermek
egészségi állapota?
(Kérjük, hogy az általános tettle-irisun kivtti különösen a fej alakja és nagysága, as areskifeJAséi, a nemek, bsáj és ha-szerrek véteasenek tekintetbe.)
IS. Tud B tOBgkülónbőstotoi, fel fogai, be#*élni, vagy képrt e ha nem be mól, magát egyébként világosan megér tstni? Érti. e, sa bo«á Waéínek? Ké-SBMÜlt-e mar iskolai oktatásban • mily eredménynyel ? Volt-e könnyebb szolgálatra alkaimasható ? Milyenek tehetségei T Van-i emlékező éa atáasó tehetsége?
g önfertŐzteié> bü-
14. Milyen a kedélye? Akaratos,
vagy dajresáa, c&Öodes vagy aa}ong4?
K«dreli-« a társaságot vagy magányt ?
15. Vannak e a gyermeknek feltűnő
szokásai, külöocíködesei B melyek?
16. Kedveli-e a gyermek a tisztása
got? Jelenti e természeti szükségleteit ?
g
Kern gyanúsítható-e
nável ?
17. Jariihaiónak tartatik-e a gyer-
?
18. T.ssLabőrS-fi jelenleg » yer-
mek ?
bogi a oe»«lín6oek 30, mond barmmoz forintot adoak haronkint s Dioglörtinik olj eset, közvetlen az országos kjsdedóvó-„zyU aromszédsigabso, hogj a nor-l« oknélkal elbocssljak. (?) A. egy« aillklWéaét >tm ellenjrsi senki, leni i»o, daígolt eg/<»=k larthatoat káded-6,6 iaj&f k.t, . hot? a «ttlít kegy* B*J jobban m.goy«rj<k, t gycnnek«ket a paiagogia »lrei «lleo<r« «l«mi »«"►
A Hűlik Tagy rokonok aiairiu: Ai orvos diiráaa.:
A klsdedóvás ügyének n)es rendelése
A nyilramegyei Unit(Wgjlet napi rendre tw.la a kiadeddyaa ttgye torrínysa rendraMnek kérdMt. Kér.éoyt intézett a iéfrMihitbat, nUailu > rajiáa- ea k5«okuii.flíTÍ minUtert, bogy oly írtai.

HUSZONEGYEDIK 8TPOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

\' /.T,1t;-:\' FEBBDÁB 16 in Í882,


végén tűi ülött kí, mely 33 hizat elb •posztóit; rö*id ídó mulva a falu —\'
N. 1 frt Somoáú János 1 írt- M vics Lajcxj 1 frt. Iiotí Alajos 1 írt. Jalcabfi L.io. (Hetfc) 50 kr. Kíiner Ilié. 20 kr. A felülfijoléíok őííiogo 30 frt 70 kr. Ai
■an mir igazolra é« u okmányokat ai kÍut*»itoU*k * tUiolt^k tinkörü béljiW \'tetők budapesti ügyvéde Bóth Reu6 be • ezt a izegéoj nő anojir* nívere v»tt
At egjlat derék tilMítmínyit illatáé a legszebb bók, amelyet
tómjonezö hiselgtSs, v»gy elíomeré*
gyűlt T.i- Ekkor azonba
jtó* M G
ilfuglik a ; is icUlddtteakalü^ymioistariiioiiDvk. Mott | hogy münip elméje meg*«.v»ro<iott
podig valah,
rtiiu>í»aio.; sere oiacBar uiapir. — A reménykednek, bo^y két, l^gfolobb hi- \' U*rmada«pra meghalt. A BMgóuy leáBy knyei fürdú bírberelele irint beküldött rum h<$a»p múlva iit lesz a heirea milió weie naüil M UfcgyoUb ráwvétet kelleti
odott, azért ai ügy buzgó fár»do«áaert
meljet » »zeBeoyok njomorinak enybi
tées-ciüjabó! tíijeiítolt; ennél b
alkalomBíeriibb ar .Isten fizesse meg
_ 8. *J«
pályazatokat e b{5 17-én tarjtwztilc a Sel- forint. Kívánjuk, hogy e hír DB lagjen mert elhalt anyjit négy kioti lestvérkéjc
1/ _,_. . — I__L: —..-._ji.:_;;t:i.-_ \\.r..i. i nieJlált «\' neiyette»ité gyöngéd azűi-eteilal.
„„•„ bevétel 232 frno kr.
iban
— EaleÜVp- Folyó hó 8-Ar. l«rti! meeibányara egybobivott rendkívüli kői kü/ér kacsa.
Siőke Kálmin oltarcji tanító esküvője: i gyűlés elé. — Puacsovan két hirj cdt — Méhek dltal uatromoit falu ügy
PIJICZI árat.
SZOMHATÍIfil.Y. Ilui* 11.30 — Roi* Sft>--y.-.Árp» 7.80-8 -. 2».b 7 4o_ lv<ikorU;-ia 7.40— 7.00.
BUDAPEST, BUM 1200—13.~
8 SO —9.10 Árjia 7 f.!J—7 70. Z*fa 7-J& KQkoricr.a 7.30 -7.40
PECH. Bui* ll.2O-ll.7o Ho«i 9.20 „rp* 7..10-7.80. 2»b 7.40—7.50 K ■*wu fi 30— fi 50
OYÖR. BUM H.W—12.K. Ro,, s 8 90. Arp» 7.3.1-7.40 X*fa 7.60—7.&ÍÍ K ririn 6.>"0 —G 90.
PAPA UHU I2.3S—12^0. R<,ri
\'.» — Árpa 7.40-7-$0. Zxli 7 80—8—
rorirw 6 KI)—7.10. " \'
buniteoberj-or urnák kedves lányával | páosilav izgatót elfoglak. _ Kév Komi- peiinsylv.ni.i (Egyesült államok) falubal.
v „
olt.
Ijáráa kovetkeztéWa 130 méb bői kidzsb^dultak & kiéhezett méhek x a hámkbao. boltokban t éléakamarak-bau kerxHaek édejaégokul, Axóta a izó l<\'írszorotsubb értűlmflben ostrom áll apót ulutt vannak a falu lakosai, a móbek el lepik JÍ BíobAkitj mérges fulUnkjüíkkal m^gazurják az embereket, el állj ik az aj-
Hrrminíval BeriancaSo. No enel hitele romban 401 híz van bírói irvoiía »l»tt. H :j-:-
S-»".JXVo"%7\'i".»«i\'.lkTempir j "el "tl.m i^eiazfl, k6tel«wég.m«k ! Ha | - M.gyar Jogi., ciimü _ napiUp „.;;. k
akat lo
m«tt«h.«i.l -roboéi.t»?m i. hall-i l.irm, .mit « ember I.U. utín felsége-1 dűlt be C.er.ndó Antónia a g.«d..ig.
".«"\'. Wjí nt\'ge"ík j".k.r..it sem i n.k ..1.1. Ha . vüig Dind.n „i.éWl ! ■nui.umr.ak megvág£li, c proo.téu.
naiia, J ,. b J . , , . «_ ! v0]Da Untára 8 agj tudnék azzal feat-rni,; végett. — A fovarot Kaua Ivor bi.ru in , . .
érthette meg elég gyorsan. A lo-botcienség volt rögtön megállitsci s cank is akknr arüotek meg futni., midin » aze-rencaéíIeEí-n a kocsit ie végi? röpitellek. A szegény aiszonyaak fejéo mfo; keresz líii a kerék, suiyóe sebet hagyva maga után. A lovak vonakoritaiv raiépui s csak ennek köflEÖnheló, heff,/ a szTeuwéllen aavólta életéhez remény van. A kocíist egyelőre &z«bad!ábrk helyeiték-
— Ríbaigaxitáx. A „Zalai KÍ>Z-
löny" f. évi 11. a;ániaban a csántomyai onküEiea íüzoluiegyle: báijárói kürséiett tuiiófiitáabaa egy-két lényegeaíibb aujtó-hibn csúsznit be. Nem is emiiive ama csekélyebb hibákat, hogy oakéuytca he lyett öDkéntes, tűzoltó h. lüizr>lt<j bzed-i-teli s hogy-íi feliilötetőSí névsora ciői m-g v&n bontva: cíupáa üiiaak kit kérem, hogy lloraodi::i Báiint u hanam b frtot. Keu.
j
adhitnám a
nint Rafael a oly hűen miot a világ leg- \' állványára Árpád sírjának kulaU»&ra tokul, a^y hogy egyes házakbtn az abla-
■Isfi köllíie J-iii akkor magkörelitií képét I újólag ásatáaokiU rendüli el. ; kukon kcres*tUl kellett kimenekülniük a
ilalaAgnak, á< átsi! Bocsássák lem dioaekszt,-m x franczia négyeföl BZÓ-r iS.ké&őbbSÖpárlejfctle. mellett, uh! csudák csu-
■ J \'■•■•" _ Külföldi rövUl hírek. -\' lakóknak. A mi »tJlő, gyümölcs, vtgy
eg fia kérem.)
Sienlpétarvárott jeluulíhi; 40000 /-BÍd<Í CSA- - éden eledel volt a hizakban, act mind Iád tartózkodik. — A becsi k«::Ú3 gyil-: rauíetiék R f-lánk méhek a az «mbi \'
talságomi hogy "Itjsziir . lok! Ez: t\\&*: A pompás z-jt daja! még pá
k ( i
:T tetteee\'. a Iegn:iiíyuljlJ " sím fedezhették fel. ,\' ozelijtt X>ood jubiifi ti
kossá" tetttaié\'. a iegnniiyuijii kutárás d:.-- Nóbáuy . uöb\'.) pipái és
bunió: azflenciét árverezlek cl, ez-;k között wltak azok ia, mulyek u szerencsó: ke i len Miksa Mexitcíi gvajt«naéayébűl azár-IDUDIIC. — Bécsben Bay^r iUtyáe azért követett el Öngyi\'kosaági kióérleict, rendjeleit elloplak. — A d-von\'.pori jó^yárbao a már hoainált kundercd gok oiL-ggyuladtak, mi által zettj — a kár 20,000 f«u Benat párisi nagykövet állá;
12.-. -12 ŐO RltIi 8.80. Zab T.rxt -730
■TIég az utcriíu sfm biztosak a hivatla: renJé^ek fulláiikjai elíl. — Hogy vaj . jnu e méhek, n-.-m kacták e. arról ball-t
ű.ííT -7.21).
■reg ur is elf-jicitettchogy
HíRD E T É S.
j ftíl.-ddkeoy volt, hogy 22 é fiatal urnák képzt\'lla magát B k inult, hogy en^em ia uram! atyámnak nem szólito\'t. N\'» k<;rt:n. a zákányi bortól m^g ilyen gororobaaílg ÍB kitelrk. A hölgyek kotM: R\'^za Viima. Tóth GiseiU (Kába Hid\'-é-röl). Tóth Gua (Cdurgoról), Maró-m-g uica Anna, dn még sok kisa8?r"ny a jó lá.-^t lo.en tudjh honnét, oly ekeesé tették a ni 2, hÖ.Ltvhoszorill, minőt c3sk egy 21 év^B | — As n-ci \'. h\'-ital "mb*r itépzelelében osar.eáliitRni emei
— Anyi éi csecsemS lángok kö ■ :ÖU. Borzaastó us-lri51 hoztuk hirt tagnap \\ » ategedi aUóréazi tanyákról. Hevesi I nerl\' Imre gazda f. bVi 3-án esla 12 évea kia ! bii ( ti ár A biztn a HI\'ÍCS-H m;ggyujtáaát s ez el j lúercdoii)^ \'U végezte leeod\'ját ugr, hogv a Caolád s keietkt;- i nagy rémüln\'.ére ciakha-\'iar HZ egész la terhng. — liiya láogban Ali!. A nagy ijedelemtfil iü!íadozik.| tn-grémüive ruh.iniak ki H-\'vesí é-i fele
olasz király h ey német ének
aő:. - Nikiía fe- ÍUT. a ..ti\'ibb milió fri I h"cy .lék a Ddili Lán
g
e-tett fölül: 93, ha
, tiaíU < tu<: ii 1 frt.
A vendéged számáról némi tájéko- jedelem caaládi uvujtaodo megemlitem, miszerint est j ellopatoti. — BL
, hanem 3 irtot Ö pedig ne
legjobb Asztalí-és ttdiíö ital,
tüíiü hntásunak bizonyul; kőhojjiintl, gége ■ bajuknál, gyomor-és hólyag hurutnál. I
j
Meg kell meg .\'egyeznem, misz tképezde núvendé*ei által rend tunczmulateág n-;m n/.avazatml, lu BzavuUtUUtb. iesi egybekütvs. —E nek megeml lésévei az igazságnak tu zott s. ,Zalai Koziónj \'d caáktomyai I l
: udrarm éi csak itt jutott a ! : n c s é t J e n asszony nuJe" eezébe, I \'i hÓDs.po-kis e-ecooraűjs bent ! egő hás alatt. „Julié- j
kiv&Ieti
nya éj mielíít sikerüli : f\'j!!ar;<iztatui, boruhant skét mcgmonieni. E omlott büigerendá-za:, mintha c-ak épen még ÜI anyára vftrt volna. A kéiségbeeselt g^zda a fc\'e éégi ütáo rohant, kit a szoba ajtajánál cl terülve, iszonyú fcinok között talált. Hi-viisi iisBZcsz-\'dvéa inínd-u erejét, fólka-roiá lüleségüL ÓK küzdelmes ver^dó\'j mán kijutott vak az udvarra Vírfagyaait je Icuet küvetkoia-.t wrutáu Keserves zoko-gái<aal borult A sie-e ácsét len ember IÍBZ-Bt-égelí f»íle-«égére és a kórüUlló lányai lányok, aaszonynk cgyü\'t eok«g\'nk ve)-
é^o-t. Aaztígéuy kia Juliskát r^-^^fl azénoí égre íiláitak meg a rom\'jk Itözött, RÍ n.uyt pedig é^eAÍ sebeib-ü élftt és hn!á! kösiüt vergődik. A aagr nz-roricséLleBség okozóját, a 12 évea kic\'Piam, c- «ic dól-b:^ tatálUk m-.*^ a kukor:cia«í... kiitett. li\'jva fólelíoéü-o "ibujt.
— Kitsí hihf.te.tUn Mint hírük : Ercaibtu egy jó házból vjtló azép leáoyt
k;ira ■ JulUkAm!" ki.-ili
asz | parancsára ]
ka.bolikm hittéri tót,
ebédkor 82 égvén foglalt helyet
p
olna Oí ferjj E ógő hátba illb
últ év szeptember havában Tib :rt rt. holttestét is me^caonki tolták. —
tálnál; pumpie toásztot mondott Novak i k t. káplán ur. éltütve az uj párt, az Öröm- \\ berj j apát «■■■■■ Wé kezdet c nyája nyuga:
zerint a; áll.
gye
anyát. A vundégsereg caak 4 órs j E oó 6-án éjjel ismeretien lenesek betör-
Mattoni Henrik, I
ek-
ek Auersperg herexeg sírboltjába
lj A Vi
6 órakor lért mind pg g j
yg Cságoli. 1 utoljára ölt^metett Auersperg Vinci
Felelői azerkesztő : BATOBFI LAJOS.
Nyiltté r.*)~
— A xalci-egeruzefft ">ü
le: augusztuE bó elején tartandó tűzoltói ünnepély költségeinek f< f. hó 11-én únczeatély reodeztü léiy várakoráaoo felül sikerült.
keltett némileg nyomott hangulatot. h"gy : — Thálűaclz György 4Ó6 fr:ra b ingl. a bálanya T«r«QyÍ Ferenctnéfl Bt.gys.igA, ! febr 26. Sztrahonioecz i^CsÁkiornya.) — pyeügélkcdése miatt nem jelcnliuí-ittm-g. | Oiáh Is*.rá" 347 frtra b. ingt. fnbr. 23. A cíinoflaa die-r iteii terem zauf\'ilásig me?- ; Palkouyán (N. Kanizsa."l — Kocsis Krzsa telt a < fi^talaág viradtig kedélyes jó -II2 frtra b. ingt. febr. 24. üfijtüron. — kedvs-el tánc-zoh. A bflépti jegyek bú\' be . Dehelecz Pál SÓ3 frtra b. ing:, marca 11. )1 ír.. Felüiüz-ütek: Graviac La- ; AUÓ Hrá«&.án. (Cöáktornva.)
— Árverés Zalamegyében — i bornok rubíjirot G d>-.r^b gombot és uz
hÓ-:gy-j Márton Imre 24Ö0 írtrA b. ingt. febr. 20. ;iranymjtokat --lloptik.
rszágos Köveakállán. — Stornb^rg Jóieef 1004 jw( HJ\'Crt ?
eíesér-. frira b. in?l. febr. 18. Pölrétén. uN\'is.r- Tsraeuvár febr. 11-én 74.1!) U". 90 titj-
\\z .-s-" Kanizsa.) — FaU József 766 frtra b. ÍDg;. . y^ gj -^ ^ g^ 09
Nyilvános kÖS2Ö»ct
Dícaialt kedves Aranka Jeányoro temetést; alkdlmával tanaaitott rész vétért fogadják n megjelentek a ma-gum és céladóm Úazinte köai-Öne--cí, uiélyen Bujtft: szivünk égő fsj-dalmára jól esett az oly nagy mérvben nyilvánult részvét baliöanm.
N.-Kacizsa, fer.r. 15. J882.
I>onáth Lajos.
ak az | f.br. 27 én ü^ruy^foJdöa (N.-Kani«»). | ü,ácz \' " fiá.\'ül 4Ü^ 5l! őá!
r:ra b ingl :
Vegyes hírek.
foly: 191 i
jos főispAo ur C moltó=Á^a4 frt. tJvastila Benő aüfpán cr 3 fri. Handier Iaiván 3 trt. Schell Mátyás ^Körmend"; 2 írl. P-rt Sándor 2 in. K\'.Bonberg Ölndoroé 2 Ír;. Koibio József 2 frt. Skublics László 1 frt. Csillag GYUU 1 fr; Pnuch Ede 1 frt. llolczhammcr Józeeí í trt. Farkas Imre
— Megint amerlkni Srőksfg. Budapest Terézváros )eglrigycl\'.ubb embere «ss idűazerint Lftitersdorfer Jakab mé-iZÁro*. , A legkomolyabban értCBÍ\'euek ugyanis,
Haxaí rövid hírek.
Aradon febr. 8-án az 1049-iki fényes cza harci évfordulóján gyász Un Dnp< uriottak. - De Koch kolouvári m Gyuialrlkén egy 70 funLOd oagy és i iiiui-bb d^rab meteor követ talál [. Nyitramegyében K.oritó faiubaa múlt
— " h\'my Leittír«d<Tf.*r J:tk;ib bud^p-öti éa
u\'v Witz M. gyöngyösi lakus a ku!ú-ryminti
lyt ; icrium inján a napokban érteiühek arró!,
ÍX-Í bátyjuk és utáni \'.\',b milió d I\'.ár iir.ikié,,\'
— m.Lradl. A nevezettek rok»iiaá_»a az ün.k-
hó ■ hagyóval forrásunk szerint hhcleinu be
HIRDETÉSEK.


Jakös A A f ao együtt 10 óra
70 kr 188Ü.
•Í4Ü. s
Arvere s.
Fehér Juli, ösv. Kondákor Imréné i-jlp«res 14^ frt 59 kr o. veteiéo éa járulékai kielégítése végett Kuklek Mihály iováazi tlperestöl lefoglalt s a lováezi 2. és 3-ik as. tjkvben A 4 f sor éa - 1. i —18 aorsz.-alatt felvett éa az adó alapján a tartozékokkal S07 fnra becsül: ingatlanok 1882 évi fobr. hó 27 éü délelőtti sor, mint második árvyrtíai határidóbsa a fenti sz^m aiatt kös alulirt telekkönyvi hatóságnál valamint ac árveréwe kilüsött megleitjpthelö feltételek Bzeriat lovászi kozaégbázáná! 80 frt bioatpénz letétele mellett becsaron alu! i« eladatni fog.
Al&o Lendvai kir. járAabiréaág, mint telekkönyvi balóság ivi január hó 30. napján.
i . ■ . ÍÍÁBRÁCZKY LAJOS,
kir aijbiró.

Malom bérbeadás.
Bocska községébea levő s a palini nrodalouilioz tartozó ! vizi-malom 1882. évi márczins elsején 3 egymás után ; következű évekre 1S82. május 1-tűl kezfive haszonbérbe
líiadatík. Az árverezés a helyszínén délelőtt iO órakor
i tartatik mpg. Bővebb értesülés Paliuban a gazdasági
; felügyelőségnél szerezhető. ^7y 2 - 3.
! 387 1S81 "im Árverési hirdetmény.
I Áluü-t kiküldött vég.chajtú ai IöSl. évi LX. L ez. 102 S-a írMraiSiiPn
; erenntl köEhirrí teszi, hogy a tekinteti-a x)t■i-lcadv.ii kir. jirisüirósig 4671. p.
j 80 szimu íégiés" á!t»I Zíiísck Miklós hotizai .»koa TÚírchajtaiú javira Toj--
!ak J»r.o« Iiutizai Ukos ellem 27 írt t5ke, ennek 1S74. év táijus hó 29-ik ii.-p-
j*tól -zimiuiidó G°/ü kamtai t-a eddig 5-«Meii 3fi frt G\'i kr. pcrkCltség ki3*e.
tolás erejíip elrtnéelt kielegif-i végrrhRJti* aJkilmával biríihc fogalt é* 397
frl 70 krr* btcaü\'.i 2 drb ló, 2 drb tchín, 3 drb «ertvís, kíUűi-böiS h.ízi- és
gaxuáAdgi a?a7k6i6kbő! alí<5 iu^ósa^ok nTÍlr4jioi j(r%\'eriía utjin tlud&Uiak.\'
Mö]y árrcréanfk t 4367. p. EI. kiküldéi: r^nd-1." TÉgií. folyrán a h^ly-aii^íu, vapla ToplaJt Jánoa ixk^ná! Uoüzín lread.1 L-*íkö»!^aéro "lS82ik ér február iiú 20-ik iiapjinik dól^lótl 10 úrija luiULridotil kituz«ik é« ahbo= a Tenni a*ándékuzók tzenne! olj megjegytesse! hivatnak mtg.hoify ai éiinwit ingósx\'^ok e/fn árverísen. ai. 1»S1. évi LX t Ci. 1U7. §-a úrlolip^ben a l\'-glCbbet igí-rü-nek bec.ároc alul is eladatni íogoak.
At plirv. -etendS inEóíagok vételára ai 1831 évi LX t. c* 103 íi-ábaxi mogáliapitott ftitételek Sierint lest kifiietcodő.
Kelt Alsi-Lcndíán 1882-ik évi í5bruar hó ít-ik napján.
VRESIT8 ELEK
4« l-l- kir. l.ir/.dci vM.ohíiH.

FÖLÖTTE
az általam újonnan összeállított s a legszilárdabb alapon nyngvó nyereméay-biztositisl játék álul havonkint 2— 500 frt nyeremény elérésére.
A. 15 -30 nyereméDy 5000 frt érté&ért, emelkedésre
Tagy esésre.
B. 30 — 60 betét 5000 frt értékért, akár emelkedik az
árfolyam, akár esik-, a veszteség mindkét esetben a lefiie-
tett összeg erejéig raghat, a Dyereség ellenben határtalan.
0. Letéti üzérkedési vételeknél az értékeknek haszonnal vtló értékesítéséig, mérsékelt födözet mellett, pontos és megbízható értékesítések, szakszerűen és dijmentve adatnak.
471 S—10.
Halpemem Börse. M. Halpern, BörseJ Bécs.

oxoxox xoxf ■

Tánczkedvelöknek érdekes megjelenés.
WAJDITS JÓZSEF könyvkiadónál megjelent:
"

„RAJTA PÁROK TANCZOLJUNK

nyomatott t kiadó tnlajdonoe Wtjdita Jóaef gjor«a»jtíján.
hasznos kézikönyv tánczkedvelők számára, szerkesztette Lakatos Sándor. Ezen 215 oldalra terjedő, képekkel és tánezábrákkal igen csinos keménykötésü könyvnek, ára szinezett borítékban csak 1 írt 60 kr. diszkötésben 2 írt 60 kr. Postai rendelések azonnal szállíttatnak.

XA6Y-KANIZSA, 1882. febrnár 19-én.

is-iut

Huszonegyedik, évfolyam,Egy stám 20 kr.
HIRDETÉSEK
s hasábos petitsorban 7, misodsz 0 s minden további sorért 5> kr.
NYILTTÉRRKK
soronként 10 krírt T^tttaök ft-i
Kincstári illeték minden egyes íiirü
u-sért 30 kr. fizetendő.

ZALAI KÖZLŐIT

A lap siellemi réstí-t illető VPzlomé-
:nyek B Bzerkcsxlűaüz, xarzfi r&zót illető ktalcménj-clc
\'pedig.a kú&thoz búrmeiiLve
SAH- £ AN 12 S A
Bírmor-Ullen levvlck csak iwr-munkatársaktól fialhatnak fiN^y-KanizsiTáros helyhatóságinak, ,nagy-kanizsai 5nk, tüzoltó-egviet", a „nagj-kanizaai kereskedelmi „ iparbank",\', nagykanizsai takarékpénztár\', a .zalamegyei általános ünitótestület" a „nagy-kamaai kisded-nuvelo egyesület", a nagy-kanizsai tiszti ónsegéljzó sriretkezef, a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kalrabsztminya\' s több megye! és varos
Ueteojtln^kétszer, vasárnap

egyesület hiratalos értesítője.
s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
biró földnép sözt oly népszerű lett] Mindenki tudja, hogy ez baj, s hogy
v (ideiét és tehet
nánk adni. Mi megelégszünk ezutíal|^ltatás ag5-<^ek- szeatcije; ha mél ázzál, hogy konstatáljuk a telepítő- ( követeli az állam ús társadalom, hug
eszközlésbe vételének sürgősségét
imbe, ineiyben Aiboinnak egy irás hatotté az itthon maradtak képzele-
A kivándorlásról.
E veszélyes betegség terjedéseik: meggátlására közöljük a .Sárré;1 helyes irányú s kellő felvilágosítást uyujtó következő cziikét. A üijkünkön — hála Istennek! a ki-
vándorlás eszméje még nem vert gyökeret.
Boldog Minnesota! Ez aztán az ország! valóságos paradicsom. Legalább igy van az megírva egy könyvecskében, melyet Minnesotta állam kormánya készíttetett és különböző nyeheken kioyomatott a kivándorlók tájékozására. Minnesota az északi szélességek körülbelül ugyanazon fokai alatt fekszik, mint ez az árva Magyarország — hanem azért menynyi kuiönbség. Minnesota tele enyhébb, nyara .hüsebb, talaja\' terméke uyebb, sőt — a mint ugyancsak a frnnebb említett s _ Hova tartsanak s kivándorlók, vagyis Mirnesota az észak-amerikai Egy.-Allamok gyöngy e" nevezet ü könyvecske rádbizo-nyitja, — jóval felettünk áll a gaz-caságí boldogulás amaz eszközeit illetőleg is. melyeket a természet nem, hanem csupán a czirilizáczió nyújthat, a minők p. o. az utak. csatornák, hitelt közvetítő intézetek stb. Mikor a könyvecskét elolvastam, nagyon elszégyeltem magamat. Eddig tartottam valamit a fantáziára s iine van egy ország, mely sokkal különb a valóságban, mint a minőt én idáig csa; elképzelni tudtam. Már-már szinte kedvet kaptam, hogy felhagyjak az ujságirássai, elmegyek Minne-iotába, kihasittatok magamnak egy kis 20.000 holdas domininmot és leszek yankee és milliomos, mikor vé-ictlcnül egy angol újság akad a ke
fia nagyon kevésj respektussal, de annál több és czifrább titulussal U\'aktálja a boldog Minnesotát és annak kormányát, mely — igy ir az udvariatlan anglus — kecsegtetetú ígéretekkel csalja magához a kivándor-


racxsából már vissza is kéredzenek azok a bús román hazafiak, a kiket nemzetiségi ragaszkodás is vezetett, hogy az aj királyiig polgárai akarjanak lenni. E mellett azonban a kivándorlás egyre tart, g csak a minap olvastuk, hogy jóformán az egész 0 BessenyÖ község bolgár lakossága hazát kivan cserélni. Megdöbbentő jelenség ez nagyon. Hisz hazánk népességi viszonyai nem épen kedvezőtlenek abban a tekintetben, mintha túlságosan s^kan lennénk, földünk termékeny és eielmi szerekből míg kivitelre való feleslegünk is van. állami franeziáink rosszak, az adók nagyok, sokszor igazságtalanul kirovatnak ugyan, de egészben a nemzetnek gazdasági viszonyai korántsem két-ségbeejtók, honnan hát mégis, hogy épen az oly konzervatív hajlamokkal
lókat, hogy egyrészt a vankeeknek j Bulgáriába. Az igaz, hogy a Dob-fehér rabszolgákat szerezzen, másrészt eíkaparitsa azt a pár dollárt, melyet a vén Európából magukkal hoztuk. Következtek aztán épületes históriák, egész kivándorló csapatok elpusztulásáról, emberekről, kik elhaltak ébxég és hideg miatt, vadon erdőkről, bozótos mezökrölj maizmas mocsárokról, zordon éghajlatról, szóra! az „északaraerikai Egyesült-Államok gyönge" olyan csiszolatlannak s olyan kevéssé értékesnek van lerajzolva, hogy ezt a mi szegény hazánkat a világért se szabadna cserébe adni érte.
a kivándorlás eszméje.
A felvidéki, most meg a bánáti tömeges kivándorlások története mel lett tanúskodik, hogy a kivándorlások szorosan agrárius természetű kérdésekkel függenek össze. Itt is, ott is látjuk, hogy a nép elszegényedésének és ezzel a kivándorlási hajlamnak oka : a földbirtok helytelen megoszlása. A felvidéken a különben sem nagy jobbágy telkek, adásvételek, örökösödési osztályok stb. utján ma már sok helyt annyira felvannak aprózva, hogy egy-egy test nemcsak hogy egy családnak az el tartására nem elegendő, hanem ki sebb annál is, hogy olt, ahol magasabb indusztriális művelésről nem lehet szó, teljes termelő képesség szerint kihasználható legyen. Ez a baj, ha nem is annyira feltűnően, mint Zempléniben, megvan Hazánk más vidékein is s azért országos érdek köveieiiié e részben a törvényhozás intézkedését. Szabadelvű theo-ria, hogy tulajdona iránt mindenki korlátlanul rendelkezhessék ; de nagy
N^m igen hallatszott, hogy ma-gyaroL nagyobb számmal mentek volna ki Minnesotába, s igy még nekünk alig van nemzeti tapasztalatunk a felöl, hogy a fiatal amerikai állam csak belekokat akar fogni a vén Euró-ában. De Minnesota nem az egyetlen, a ki áz európaiak túlzott reményeire spekulál. Azok a felföldi atyánk-fiai, kik az Oczeánon tul mentek jobb hazát keresni, haza irott leveleikben majd mindannyian bevallják, hogy itthon félannyi munkával is szépen megtudtak volna élni. A kenyérért ott is meg kell izzadni még keservesebben, mint idehaza s e mellett egy két nemzedék még mindig ide génnek is fogja magát az uj hazában , a kit nem kötnek családi, baráti, nemzeti kapcsok, a ki tisztán kenyérkeresö, s híjával van amaz ideális vonatkozásoknak, melyek a lakóhazat otthonossá, a lakóföldet hazává teszik.
A felföldön alább is hagy már
reg
olv
kivándorlás, melv
lót, s ezek kezdik belátni, hogy munka nélkül sehol, munkával pedig mindenütt meglehe: élni. Hanem most meg egyszerre az alndékeí lepte meg a kivándorlási láz. Szfizával mennek ki a családok a Dobrudzsába meg
ijesztő mérvet kezdett ölteni. A vérmes álmodozók csalódása üdvösen le-

kár volna, ha csnpán azért, hogy szab.-.ilulvüek maradjunk, lemondanánk egy szemmel Iáthavj baj orvoslásáról. Hogy a fold1 jó1. ■ mi vei tessék és lehetőleg sofeat térdeljen, aa általános szoczi&lis\'érdek es azért az\'állam jól teszi, ha a földtulajdon gyakorlásának bizonyos föltételedet s határokat szab. Ilyec korlátozás; szüksége mutatkozik a birtoktestek feldarabolását illetőleg. Mekkora legyen a birtok minimum, azt természetesen vidékenkéat. a talaj termé-kecysége s a földtulajdonosok élet-igénye: szerint kell megállapítani, de kimoüdani az elvet, hogy a földbirtok csak bizonyos határig osztható, az országos törvényhozás feladata.
Egy másik véglettel találkozunk
a Bánátban. Itt meg egy-egy részen
nagy birtok komplexumok vannak s
mellett sok a birtoktalan zsellér.
ezen a bajon telepítéssel lehetne segíteni, üinthogy az egész országban a legnagyobb latifundiumok majd mindenütt az állam kezén vannak) e részben minden szükséges dolog jó sikerrel megtörténhetik,, mihelyt a kormány valamely helyes telepítési terv keresztülvitelére magdt elhatározza. Hogyan kell eszközölni ezt ?. telepítést, a fölött már sokat vitatkoztak s nekünk nagyon messzire kellene ki terjeszkednünk, ha most mindjárt mi is részletes tervet akar-
sek eszközlésbe vételének sürgősségét ma fóleg a Bánátban, a mi azonban, épen nem jelenti azt, hogy másutt cem volna szükség hasonló intézkedésekre.
Sót nagyon is van. A kivándorlási láz is ragadós betegség. Ma itt, holnap ou üti fel a fejét; ellátogat mindenhová, a hol ínséget, nyoooruságot talál. Az éhség, a fá-zás, ezek Mirnesotának és Bulgáriának a legjobb ágensei; ezek azok a.

varázsszerek, melyek az embert hajlandóvá teszik arra, hogy kiragauja magát eddigi környezetéből s men jen idegen földre, bizonytalan reményre, bizonyos csalódásra. A kivándorlási ügynökök, közvo\'.iiúi-: ellen van már szigorú törvényünk; palia-tiv sserj mely nem árt. de egymagában nagyon kevés a foganatja. Változtassuk, meg — s erre minden pártoskodás nélkül van lehetőség — azoküt a gazdasági viszonyokat, melyek a kivándorlási eszméket okozzák s akkor a kivandoroltaié ügynökök mestersége sokkal rosszabbul fog fizetni, semhogy akadjon ember, aki ráadja fejét.
INCZÉDI LÁSZLÓ.
— ismét szőnyegre kertm a
a biróikar! mínt jQtell:geaí> osztály
biróikar fizetésének javítása s az ország különböző részeiből egyre érkeznek e tekintetben a kérvények a képviselőházhoz, mert szomorú téuy, hogy É. biróikar mostani díjazása nincs aranyban azon nehé:-: munkA-val. melyat az állam nekik nyújt, sőt mindennapi szükségleteiket Í£ alig képosek csekély űzetésükböl fedezni. Mi szivünkből oardtai vagyunk a bírósági tisztviselők anyagi helyzete javulásának, mert, ha megköveteljük a bíróiul, hogy ra^gveszteget-netico, ho£v pontú; legyei] s minden ideiét és tehetségét
meg nemes feladatát; akkor is kell annak a hivatásához fizetést adui.
oldja meg szükséges tisztessé;
— A CSÖdbejlKQtt&k leveleiről. A közlekedésügyi min^ter értesítette a postahivatalokat, hogy a csődbe-jutottak névért, szóló leveletet is egyéb küldeményeket, ha a postahivatal a csődnyitási végzést Megkapta,TARCZA.
Vidéki
UriJL.i vn.es Pl*k:ií Uctil el a kocsma falit — És rajta nagy belükkel &U : „Les* megjei júiúkoisy bái."

ítt nincs «állás, ott mcginvú, — Cotilloujpgy van e& kiló — K*er A g"nS ! a nem ppy fogat tVlurói iioz s«ép lányokat
A Uincztcrmot koszoruiíálí — A «ÍKwiy«k m.p rihurziilc... Otthenn mnl*t már sok nrfi, y lí^dlőbec fogy a — murczi —
Künn oz alatt minden mosng, Kíiaz virflíi »flr5e, (oros . . . KiviiikipeB lányt\'.-\' bázb.i, Kaoek majdnem idoglá\'íba. .
Sít! « sok fánk íi » kolbász, 1,,\'tl — fut ssabú, czipész, iüdr;isz Holtos dolga mírvet öltő. Megfordul ott sek pí-niköltí ...
Divatárut, csipke, krigiit Viszik, hordják a kurtÁndiik — S ti a jeauQBS áorcf t-igj«\':
\\z a hajat sümi hagyj.i.
Éa mit senki B.cg ne IMÍOII, NGk ÖltŐsnck — egy rakison . . . 8 kilence 4rAt amint veri, A ikaaU-Tfim ir.imir t«-li-
il»5
Ab mily ki} a* ■8 kiuos regícl Bi»at lép meit SiÁk

s xzonkivQl pezsgőa palánk
Sok hever at ajistal al:.u — Sünt fJrfiak, mint lióaOk tik — Ktil*>»55cti a — zcadczr.k !
Mert mindenki elígedw Távozik ol a. i-.íggííüiP, C-L-kólys-\'prtW mt.it n.ár »z»niot Sem k?Ti.i-k .1 gard de dimok !
Jönnek űnszc rgyre-máírA, Akkor limik meg egy kiraitj A kor Bíöruyo a — deű.-ii 1
Jouy f
Sem pcdigli\'u uizaasigot — K5siGuÜ;!k ily miilü\'sStfot.
TUHULV VJ;-:TOR
Téllii Tafeaes József kí>ujvt&
rából.
A magyarországi írók mnnkainak köny
nyebb kiayomtaUsát Urgyazó geu
dolatok. 1799.
(Fol)tatM.)
Froncziaország.
Júliusban 1793.
Ez az a hegy ? melynek kies hu tárában A ifikék ülteire Alltak azép sorjában, 3 a told IerelekQek védü árnyékában, K flzőllő azem kincsét érlelte magÁban.
&z az! Ili hit oki. gyászra vált asivéoekV Fogy gyámoU, pasztán caüggó vesszeje
Ellia! nyersesíge sárga levelének, Nyög letiport földia mesrtelen tövének.
Meghozta ennek is az ŐHS esztendeje ! Ki kellett állnia a szüret id-jét; \'Már hiDorog a must, okidja seprejet, Hogj bora elorerje jóltevfi erejét.

Franci föld ! a világnak irigy esiuájára Felkaptál a fényes diesúség polczára, Annak is elértél annak fó pontjára, Ilonáét lediiiss, több DBgy ország mOá jír«.
Tudom r.ijtad függnek, a népsk azemni, Suk megindult BZÍvack csorognék kocv
nyei.
Mórt orvoslóidnak oly rosszak szűrei, llngy nem gyógyulhatnak fiaid sebei.
Gyilkosság k testnek jó topját mcLaaeni II* máaként is le.bel baján uegitení. Kár jámbor eiáudéxba btle is küzdeni, Ha az ééz igy Ptokta czélját !éveaztt-ci
gróf! Ki\'demeoi felett való nagy meltóságos uram\'.
Nagyságod iépáse, mely a közjót és :Uő ncveléa: :árfya22a oiy moiduláfla lagjaágodn&k, iio^y zz minden igwzán érző és a kösjót kivan-\') li-.zafio&k egéaz öröme és vigaazlftlása l<ih<y. Engedje meg nagyságod, hogy én is egy m^gánosbágbaa élű hazaö eDnek tap3olhi.ssak. Erre Ugyan nagyságodnak szükség o nincsen, mivel s. nsgy lélekbö] eredatt cs\'j]ek«dat, dicséretét mindunkor magával ezoktü hordozói, ezt megeaelekedoi iunyi, mint azonnal jutáimaztutai. Ehhez z. dicsűssges iasiiíu-lumhoz hozzákapcsold ír.ée; ;izt is nagyságod, a mely nélkül cp;- bíilcaöjéböl kikelt óa magárahagyatott pub\'icum soha. ember-kori nevelóat magának nem vehet, t. i. hogy magát a magyar lit<:ratura mafcce-násaának elszánta. Kulaéges gcudo!at! — díszen, avagy nem jobb-c aamzetet erce i] éa gondolkodni tanitani, mint vóren-ezui? FogftdoiDj hogy Bonwparte \\B éde-

sebben erezne mást, hogyha a ksd^ee tudományát a mathesist egy colK-giumban tani\'.hatná, minthogy &z arabsok vérét onljü. A fáin érxést éa gondolkozást, egy nemiét soha különben meg nem tanulhatja, hanem, ha a mag& anyanyeivénolvtis-hat. ileonyiri; nem törekedett ez-;n BO\'K igaz magyar í.izafi áa mennyit nem írtak tnagánoaeánokb^n? Ds mi haszna? aiok selótségben maradtak, mívei maecenások uinc3enek. Már nagyságodban találunk egyet, vagyon tehát, múzsánknak, kihea folyamodni. Viszi tehát nagyságod "leibe múzsám Miltonnak epicumi poemáját as ,íílve zett és viastanyert paradicsomot." Eít.a munka: ugyan már két enztendóvel ezolytt a pnblicum eU-ibe terjösr\'ettem a magam köl ségéo, de fájdalom, a magyar többség még a melafi\'ica ideálaok mog nsra érvÓn, az \'-x^mpUrok r^jt^mm^rmj t»k. Ha Eagysijjod Magyarországban vé-2je alá nem veszi, elfiiyós-íik Milton és aza a belíÜ siéptŐl mcgfoszUtik.
Ha. nn-ypáo\'cd v:iUrntíiy muuki1 íetbe vagy frn.ncii:lb.., a tn<;!y a£ ia s\'-iiuluuiüt IB kedvere cl.■*segíti, ni-k«m :ijegyez, muzsAmmal pftr-nwiiljoi:, nmgál . fúrd\'.tiára biv«n ajáulj*.
V. mc\'.iítt, h^ \'.okai ncc\'.xrr.i nsgy-ágodmk a/ükségo V:.gyoo, ennek nm^g-Z\'zrzéaéhe n hiveu ti fogok járói. Nem iirr psdig, *ninl Bp^cuIanSj li^Dem oiml D,gyBágod.iak nlizatos biv szolgájn. Tuk«j Fbr 11 ik 1798.
B-sauuyei Sáüdo: kapíiány
Kedves barálom Takács! E hóobpnak 7-én kelt Icvoled cakk apelöf. júve kezemho/, mert Rozival <Sa Tóniva! wgyütl nrnap tijiu egy ciaca-

big Téthcn az atyámnál és ^Off^muál mulatozván, ^17-ikétíl fo^va mostaniy Egerar^gan tartózkodtam, ahol generális gyűlés volt; én asaoaaorrá lettem és u csalárd prépost ellen Kori nevében a megesett osztályra )né»vc a váxnjegye «U>lt solenniter prolefiffUtam. Ue elhaUgttván. mindezen gyüöletea dolgokat, Csak l<jre
-.karok vtilaaeoini.
Örülök, hr:gy inegaz-abadultál & ne-
terhétől, és hogy prókátorrá luttéi, mert ezentúl raár jobban a magadé lehetsz. Csak prókátopkodjü Bódí öcséoa lársas.i-gában éa meg |í"god Iktui, hogy többet nyertél, mintsem hu Zilavármegyébe jiil-lél voína, ihjl moaí rut "factiók uraikod-.t, tuclyekVst csak &t ka.czagha.lja ki ói irhvi meg; aKi teljaaséggol a firmegyé-rc n»m »zoruU. Ma id6 muivs. Jegyütt 1«-sziihfc\'.-atóval annyit mondok, Logy aze-
o»ai tanícíotncrt. mely tiíged a.z ui-ji ■n!eUóiI«iijt\'E«t»ll. l-t-Í meny lein, Imgy ;i jií I-itcn é< ni, idú mt\'fjadj^ azt is, hogy
g:iiii. Hí p«<l\'g \'>\'>\' ifi\'!" azoriíted a vúr-□3\'gviit, hit inkáub mqnj Gyirre, atiol lakn\'nd i-t h-lyeaebb vuJua ahvl kovtseb-bek x. aubjt-c umok. ahol Annádé, Bezu-rédi Ignácx éa nz ittyim állal elübb rao-hitnél valamin-; h.i telj&saéggel Utalod a prókátoroskodiis. d; igv még ia ezüksóg egy darabig prókíuorkudnod, m-\'rl tudod,
ztsé; a törvényen (ípui. SZOPNI ti:óbb \'öl ia több-U Mind-zínáltal nní\'. i.- <;a tk
ir;tdj Pesten és pruk.-itork.rdj il clUn. _ ^íibzkodiái ÖÍTV ö:i<Ty töu tiiü3 hi"ht^Zi hogy wz-oltani viiáp M toegiainerjn «nl-i-és jól.f<»g maoni dolgod. Ami lit-*-rá;cri kivái:aáirodat tlloü — qu\'\'d dili\':."-

HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

FEBRUÁB 19énl882.az abban a végzésben megnevezeti csödtömeggondnoknak szolgáltassa ki mint a csődtörvényben meg Tan írva
- Adatok a büntető igazságszolgáltatásról az 1881. évben. Ha-lálos ítélet végrehajtatott 2 egyénen, u. m. Thujvel Jánoson és tío zuk Danilóii. Rögtönbirósági eljárás (íiigndélyeztetett 3 helyen, u. m. Zala-, Arad- és Veszprém megyék ben. Azonban e helyeken egy esetben sem fordult elő halálos ítélet. Királyi ke gyelemben részesült 315 egyén é: p^dig a fogházak és börtöuök vizsgálata alkalmával 7 8, Rudolf trón Örökös ó fensége esküvője alkalma bői 191, esetről-esetre tett előterjesztése ntján, a halálos ítéletet királyi kegyelem 4 esetben változtatta meg, az egész büntetés elén-gedtetett 20 esetben, a hátralevő Vt esetben, szabadságvesztés pénzbünte tfcsre változtattatott 4 esetben, per törlesztés következtében 1 esetben
Munkácsy Bécsben.
(Eredeti tudósítás.)
Bács, 138\'.\'. ft-br. 15. TegDMp az eati órákban következi gyom éneditiúit kaptam bécsi magyar ön képző és társalgó (segély) egy lettel: ,Muo kácay Mihály hazánkfia, ma este 8Y,óra kor e^yle üulcet meglátogatja, minélfogvi iegkébúbb 8 órakor okvetlenül megjnlen jék. Bécs, febr. 14. Láng alelnök, Ollop
És ki ne "engedne az ilyen felhi vasnak? A magy. egj létben mintegy 6C tag gyük öasze, ho! R bécsi magyar ó; német, a pesti és magyar vidékisajtó képviselve volt. 3/i 9 órakor a várravárt művész m-igjelent nejével a bpeati irók é<* müveitek küldöttsége Asbóth János éa hírneves zeneköltőnk Aggházy Gyula urak kíséretében.
\'*" Az egylet nevében Dr. Hirschl ar üdvöziiLe & magas vendéget, ki társaságával az asztalnál helyet foglalt; Munkácsy rövid, de velős szavakkal adott kö szünetének kifejezést.
Munkácsy C"gy érdekkel kérdezőn ködött az egylet ügyei iránt és minden tekintetben megelégedését fejezte ki.
Munkácsy oeje — magyarul nem tudván — németül beszólt s a többek közt monda; „Hier ist es bequemer ein-i;uriehtet ulti im Pariser ung. Vegein ; aacli iat es bier beteulend heimlícher!" Asbólh ur A vendégek nevében megköszönte a fzives fogadtatást éa következő humoroa mondat ml zárta beszédet:
,Látum már, intenem kel) * távozásra; mert barátom (a Láng alelnök ur-rul beszédbe mély ed t Munkácsyra cxé-

lozva) itt talál maradni. Pedig akkor eJ
késünk a grofné soiriajáréi."
,Igat !• — monda a müvéss — „■ urak megboctiUnak, ha elmegyek ; csa rövid időig loi«fc Bécsben és a haza egyletek meghívásainak eleget Leli ten nem s igy «gy" korét idő jut.*
A vendégek a vendégkönyvbe y evezték neveiket 4e miatáu Munkácsy krinyvtirt, Kossuth, Deák és Petőfi faU>D függő képeit megnéste társaságával együt ép uly háromszoroB harsogó éljenek kös távozóit, mint jött. A nagy vendégek ot: léte alatt különösen kitüntette magái Reissmann ur agyleti t&g,ki — bár rövid, ie _ oly velős szavakkal árulta el patrio tismuiát, bogy dicsóreléra vallott. Külön ben Riiiemann ur egyike l.-gtevókoiiyeb és Ipgbaígóbb tagjainknak és KazasRort iele, m..gy*rsága nem szorul dicséretre. SZOMMER SÁNDOR, épUészutt&u hallgató.
Jn. 1 f « 11 ** V
a soproni kereskedelmi és Iparkamara 1881. évi dees. 29-IkI ölesének jegyzőkönyvéből :
A kereskedelmi szakosztály h<nt jeszii jelöniedét a közraktárak kérdésébe O")y a folyó évi nov. hó 21 én tartott Ülésből beható tárgyalás e kellő feleiére !&j czéljáliól hozzá utaltatott. A azako*z táiy ar összes vonatkozó iratokat szakértő tanulmányozás és megoldás végett Meller Manó urnák adá ki azon kéréssel, hogy véleményéé ieka\'ésát egyenesen a kamR-rához nyújtsa, be, a minthogy az képez is a mai tárgyalás alapját. Mellár ur a Sopronbsn és Szombathelyen tervezett közraktárak térdésót agy kereskedelmi mint nemzetgazdasági szempontból meg világítva, különösen kiemeli azoknak a termény és gyarmatára kereskedelemre gyakorlundó befolyását a azon eredményre jut: „hogy egy nyilvános aözraktár, mely kellő helyiséggel rendelkeznék, a vasút közelében alkalmas helyen építtetnék B az átmeneti diJBzabálytat kedvezményeiben részesülne, ugy azon városnak, melyben áll, mint asinte a körülfekvő vidék Kereskedelmének, nemkülönban a mezőgazdaságnak h rendkívül nagy hasznára rtina." Ajánlja tehát, hogy ft magyar le-zámitoló s pénzváltó bankkal a Bzükt-é ;ea statisztikai adatokat az iroda utján leszerezvo, bocsátkozzék a kamara ez-■ánti tárgyalásokba.
Fenti jelentés kapcaán felolvaatatj* ilnök ur a nagy-kuniasai kereskedelmi agyssületnek a déli vaspálya igazgatóságához intézett emlékirata ide aNagy Ka-oizsán szervezkedett levelező-bizottság ál-al be\' erjesztett másolatit, melyben ne-rezett kereskedelmi testület a nagy kani-:BÉLÍ ptaczon falálliUndó közraktár kérdé-fejtegetve, különösen kiemeli egy anek felállítása esetéa » déli vaspá-mársaságra eső roppant hasznot s végül . déli vaspályának a közraktár értelmeién leendő közbenjárását kéri. A levelező

kamarai tag urak ei emlékiratot a ka mára figyelmébe ajánlva, annak acs. kir déli vupályatáraaságnál leendő pártolása kérik.
A kamara Isljesen meg van gy5 sődve azon el tagad Katlanul nagy befő lyásról, melyet a kfx.aktárak kereske delmünk fel\\irág*á*ára általában, különösen pedig termény-kereskedői műnk re gyakorolni hivatvák, elhatánxsa tehát: hogy a. Sopronban, Szombathelyen és Nagy-Kanissán felállítandó közraktárak tárgyában a magyar leszámítoló és pénz-váluj bankkal érintkezésbe lépj ezen kérdésnek ugy kereskedelmi, mint nemzetgazdasági nagy horderejét ogy beható Unuiniáoy álul kellüleg (kitünteti; egyúttal pedig az iroda által beszerzendő adatok aUpj-in ezen közraktárak jövedelmező voltát a nevezett banknak számszerűleg Í9 begyőzí.
EMB határozat folytán tárgytalanná lőn a kamarai levelező U-g araknak a be-küldött emlékirat pártolására vonatkozó kérelme.
Evvel a napíreud tárgysorozata ki lévén merítve, elnök ur a nagy-kanizsai kamarai levelező urak következő nebéz-lónyeit olvastatja fel:
,A helybeli kir. póstablvalwiu^l a ívelek gyakran caak a késő es\'i órákban ada\'nak kí, miután a pos\'akocsi a helybeli vasúti indóháznál valamennyi vtteuti vonat beérkezté:, melyek kCsül igen sokszor egyiknek vagy mágiknak, gyakran többnek is kés éne rsn, várjn s valameny-nyi pistát némelykor két-három órát késve, egyszerre szállítja be, a miáltal a kereskedői kar azon kellemetlen helyse tbc hozatik, hogy ajánlott leveleit vagy péntküldeményeit cs*k másnap kaphatja kézhez, de a közönséges levelekre sem válaszolhat azonnal. Oda terjed tehát kérelmünk, mállóztassék ezen bajon a m. tri- postaigazgalóság u\'ján oly tormán ée-□ i, miszerint a postakocsi jövéra ne várja be a megkéső vouatokul, hanem esetleg kétszer szállítsa apoltát a várnába. Továbbá ujabb időben a m. kir. postán az hozatott szokásba, hogy a ter-lény-mustrákat tartalmazó zacskókra irt legjegyzések kitoröltetnek s ol vashat--inná telelnek. Miután azonban a keres-:edŐ világ ily jegyzetekre nagy aulyl :ényielen fektetni, ajáiilandő, ba már a n uetrákat tartalmazó zacskókra tilos jegyzeteket vezetni, hogy a czimzeltől szedussék be minden egyes ziCskó utáa utóltg"ían két kr-*jczár, azaz a levelezö-ip árának megfelelő dij, do a j»gytetek
A kamara az első sorban fel hozót anaszt teljesen méltányolva, elhatAruz/.n.. iszerint a tekintetes postaignZE*ió*á;;>- l iiratilag fogjf. a neheztelt in\'.ésk edé« legváltuslütására felkérni; a mustrákat -írtalmazó zacskóra veretett jfgvzotoket IletŐ második kérelem tárgyában azonban LÖiboajárasát nem találja indokoltnak, □iután ezen megjegyzések egyidejűleg itnak indított levelező lapok utján is kö-

íölhetők a ctimtettel, ax ajánlott kát krajezárnji dij utólagos beuedéae ptdig előreláthatólag csak fokozott panaszra szolgálhatna alkalmat.
A% idei tél.
Mezőgazdasági szempontból.
Aki vidéken jár, mostanában alíg ball egyebet, mint amaz aggodalmas kérdéi feszegatését: minő hátrányai lesznek az idei abnormis téiaak. November és deczumber hó folyamán gazdáink az enyhe, hó nélküli (éltei egésr -.u m^vcl-tak el^gddve. A talaj még ■■ on.».fv.jbb részt nyilt volt s megengedte a munkálást oly évszakban, melyben egyébkor még a tető alá burdáara lehetett gondolni, a téli vetések baján zö\'ldeltok s eróe szart kaptuk; szőlőhegyek és gyüraölcskfirlek jól &eki vették maguicat; a fáknak ideje volt szépen kihajtani, a íe«élbullás megtörtént, mielőtt a rettegett benyomás ai erdő és faültetvényékben pusztításokat okozhatott volna.
Az évszak e ritka kedvezményét a tevékeny gazdák lehetőleg kí is zsákmányolták, hogy oly juvi iátokul már a tél ílejéu meglegyenek, miknek rendes idő-izaka egyébként a tavasz, amikor pedig különbin is meggyülik a munka s épen azért sokszor a legszüks<íg<ísebb roeliorá-cziókat is mellőzni keLl. A kisebb birtokosok srdúibon Sajókor s kiváló gonddal lehetett végezni a munkálatokat, nem <ig\\, mint mikor mély hó alól kell kikaparni a fatörzsöket.
Mikor azonban a farsang sem ho xotl havat, csak julentékeny fagyot, for dúlt a koczka. Az elégültség helyét komoly aggodalom váltotta fel s méltán, nert a téli vetéseket lehet is félteni, bár álunk még nem i« áll oly rosszul a do log, mint a „fekete földön* Oroazonz\'.g ban, a lulajdooképnni gabonatermö tartó mányokban, aho! a főkormányzók jelen té<e szerint majdnem -~ egész téli vetést újra kell szántani. Továbbá a szőlők líalt is aggódnak szőlősgazdáink, attól rUnak ugyunis, hegy hólcpel hiján tar-.08 fagy esetéa sokat fognak a szőlőtők ;envedt:/. A fiatal gyümölcsfák is annál ikább veszélyezíetvék, mert az enyhe ;óí elején a földei. mcgkapálUk körülöt-iik s most a. fagy még méirebbre hatol >t. Hegyvidékeken azonkívül sok a pa isz a száaut hiánya miatt is; & fát nom ;udjii % hegyeken feíivő erdőkbúi le, a ■ágyat a magasabb helyekre felszkllúaci Mind e hátrányok háttérbe szorul-ak aionban mnaz aggodalom előtt, hogy rendellenes meteorológiai viszonyok i<\'g egész más Icrmiiszetü kalamílásükat is vonnak maguk után. Egyelőre ily ka-lamitáaícént jelentkezik a vízhiány, amilyenre még az»k a bizonyos „Irgorfgebb emberek.* sem emlékeznek. Kutak, melyekben erab\'Temlékozet óta bő viz volt, kiapadtak, hegyi forráeok bwfugytak, kia erdui patakokbúi vékony jégszaiug marüdt, melyből caAkácy segélyéveloeia lehet vjz-

nret fakasztani. S hogy e baj mily általi-no*, matatja a Dana vriiliiaa. £i oly-alietony, atnínŐ évtisedek óta nem voltf; \'S7 pl- Tullo raolletta« átkelők miadeaütt elérik as evezővel a fenekel; oly kavics-halmok, melyek egyébkor folyton & vi« aUtt voltak, most jóval a visszioen felül emelkednek; oly helyeket, melyekbe* eddig caak bajóa lehetett jutni, most sétálok Bzáraz lábbal elérhetik.
Mindezekből azt köretke Etel hetei, hogy az egész jeleotékeny viakésrlet, mely őizutóján még a talajban öwse-gyülve volt, laiBan-lassan bewívárgott, v&gy leíolyL Most önkónylelenül »«on kérdés merüi fel, honnan potolutíke VIE-kóatlet, honnan kdrüljön a tavaszi s nyári lenyésiethei szükséges nedvesség ? Kó\'.-sé^et sem szenved ugyan, hogy még bő esőzéseket várhatunk; ami télen nem esik. esik az majd tanszszal, vagy nyár elftjén; hiszen az éei lecsapódások átlagos összege meglehetősen állandó De es még nam nyújthat elég vigaszt. Ha például ax KI enyhe időjárás beállta előtt meg bőven esik a hó, aickor ez csak a sík területo-tekan, de nem egyattai a magaslatakon s lejtőkön válik a Ulajnak hasin ára. A hó-lepel alatt konzerválja magát a jég a fagyos tmlajban, mint valami jégveremben s megakadályozza az enyhe időjárásban felolvadt hó viíáaelc a fdldbe való benyomulását. Esek aztán gyorsan tova rohannak, anélkül, hogy bessivatnának a talaj állal, hírleleu s lulságo* viz^yölomnkot fl pusstitó árvizeket idéznek elő a völgyekben.
Ha a lecsapódások későbben állanak be, midőn a talaj már fölengedett, akkor tartanunk nedves hideg tavasztól a vele járó, majdnem kikerüihetöttan ivasii fagyoktól. A legjobb esetben lesz késői tavaszunk e fehér hmvélaak, ha >k fel nem fordal es évben minaea természettörvény. A fóldesgaxdik csak aT-val vigasztalódhatnak, hogy az idójóíláa íerón egyáltalában semmí bizonyost sem tudui, s hogy itt minden eshetőség lehetséges, amiért is nem szabad raég feladnánk a remó yt aránylag kedveifibb ki-látásokra.
Egyelőre időjárásunk szignaturájn jezéat ayer ama meteorológiai luctó-ukban, melyek napról-napra merev következetességgel néhány fok hidegről, a „normálison atal" t á. lecsapódás teljea hiányával tosznek említést.
Helyt i.imk.
— AtJiélyexés. Barabás Béla m.
kir. honvédtúhadnagy ur Nagy-Kan itaáról
\'\'ápára helyezletett át helyettes csapat-
>arancsnukul.
— WellUich Hennán nagy-ka-
iif.6ai ezQIetéaü fóldink 10 év előtt Ame-ikába költözvén Tucson, Arizonában ebruár 12-én vezotte oltárhoz Brocon
Lujza urbolgyet. A szétküldött érteflilőbői punk kiddúiulüjdonoaának is juttattak,
roe\'y ig«n Bzép és méltó a megtekintésre.tuz, non ru£Fertuz. Ugy fordulhat, hogy mÓ£ hivatalod lészen aiiteratura, ez pedig . cousűiiminak & gondja — a consilíum pH,ii,í Budán vun. aki pedig közelebb a rüzhfiz. uz\'bamarább megéghet. Ha mHg-ölnél, se tudnék jobbat.
K>ítai ugyan már rég kívántam ve-*. led feííVÜy lehetni, most még se bánom, -flbugy kiVtibbru halasztód hozzánkjövetedet swb ok^til nézve. Az osztály moBt nem-Bokára\'fu^ végrehajtatni, ami alkalmasint egy-ké\'. nap ala\'.*. meg nem történhetik a ceufpB kórnyilláilások miatt. Még azt sem tudom bizonyosan, ha Siimeghen fogok-e lakni, vagy Kámban Vasvárai egy ében, ds akárhová megyek, mindenütt épiltut-nem kell.
Leveledből értem, bogy Bódi is irt nekem, de én sommi levelét ae vettem. Mivel pedig levelem ötét ugy is nehezen érné ímmár Pesten, tehát nem is írok ne-kie. Ha mindazonáltal mégis ott volna, hat mondd meg nékie, hogy csókolom és az oszlályra hozzánk várom.
Hogy a Minervának saánt írásaimat most néked általadjam, as lehetetlenemért azonkívül, hogy títstán te kellene mindent iruom, még mindent kí i* kellene gyalulnom, hogy jó legyen ét arra méltó, \' hogy a Minerva helyt adjon néki. Erre pedig nem érek, vaUmeddig az osztály meg nem lett, roaguakébar- le nem telepedtünk és utóbbi gazdaságunk fundamentumát meg nem vetettem. A jövő télig tebát ne is várj semmit tőlem. Ha meglátogatsz boüDÜnkot, tehát Himfy szerel\' meinek eleÖ réazét a kesergő szerelmet neked álial fogom adni. Második részéből most ismét zárok ide egy néhány dalt. Minthogy mieden jobb embernek tets« nek verseim, már csak én is elhitetem moBt magammal, bogy megérdemlik \' a nyomtatást. Ast mindazonáltal, ha lehetne, kikérő éra magamnak, hogy olyan ember, a kinek síivé nincsen, 7érteimet soha ne olvassa, mer: nem annyira aiétx-hee, mict a uivhec MÓlok.
Rozim, a kK napról-napra jobbac szeretek és becsfttók — noha mindig ast gondolom, bogy már jobban nem lehet, — téged Bshesan köszöntet. Koasöntad

.aciit különösen. Adja 4 m»gyarok istene, Ofjy »gy maradjon fi. a milyen kezeidből ijűU. Írj barátom. Élj boldogul éa sze ted Sándort.
eres a maga lövegő-égi szekerét Tripto-imusnak ajándékozza, Linicast hiuzsá változtatja.
is igy Aré huea itt végire szállván történeteik s beszéde megállván: \'eres kocsisának a parancsolatot
"ja: fut, hozza a büszke állatot .ét repülő szárnyas sárkány l*) vételeken riiliántos Bolyem szárú kötőféken 3üfogják, hámozzák zabolákat Vetnek, indal. — A paripák előbb csak ügetnek eki jobbaD, jobban haladnak, vág latnak már majd a fellegek tetején hágtainak. yors szirayakon tűnik sebesen elillant .thenasban van, míg kettőt-hármat pillant.
MegsEáil\'aí Attika kegyes királyánál, Mint még a minap is ködre* gazdájánál**) És itt Cftéiások, igy tetszvén Cereanek. Eercxeg, Tríptolómnak birtokába esnek, Azt kordod, hogy néki mert ajáadákoaaa? Aaért, bogy a kenyér titkait hordozza. Hogy E. Cerei légi azeketében ülvén, Jt* az egész földet aszal bekerülvén, Kónnyobbiise a bus bíl-ndók iuségé; Tanítván a szántás, vetés mesterségét.
.z ifja hát, ez az uj áldások atyja, A népeket immár régen látogatja. Már Európának, már Ázsiának is Lecakót hagyott, hagyna már Scilhának
is
Sebajut a Linkus***) király udvarába Sí örömet matat befogadásában ; De midőn kérdi, ily nemes vendégének Hogy mi volna nőve s czélja jövesének, E pedig felelne: Triptoiemus vagyok A levegő égben járok, hordós nagy ok sttt Megértvén a dolgot a Scitbák királyt,
*) Cer&t caerii paripái rendszerint két >pO15 fárkánv volt, meljekk*! fenn a len ~ » r*pfllL
\'*) H4ff a miborCeru ellopott leánya
:erHé«ib*a- fáradozott, nagy tisztelettel foe*H.
atlk Ctíöoitól, Attica kiraljáUt, Víoek fli
^ilmnt volt. \'
*^) BcUkiai kizály voU

Nem jól kezd állaui vendégéhes mája. Mindjárt az alacsony irigységnek íérge Megmássaa kebalét s vesztegeti mérge. Az, hogy azt forgatja nemtulen 8r,ivéb:o : Mely halhatatlan IÜBI már & jó hirébuo! Mint lesz már a világ annak kötelese ! Mint lesz mindörökké miről emlegesse ! No hit, hogy a vizet a maga malmira. Vegye a maga üljön a hirnuk szárnyára Gyilkos fegyvert ragad öldöklő kezébe, Hogy megrédzegítse amannak vérében. De ime! hogyha ő liirt s vári szomjuho-
Neki husalkodván, hiuzzá változik.
Tanulság.
Linkua a hajdani aeytháknak király a, Nekünk a hiuzok közü! prédikálja: Hogy mi eredetet akárhonnan vegyülik Egymáshoz tealvérek, ne Linkusok lo-gyünk !
. -jha. unokái a nagy Attilának, Meg megannyi hajnalcsillagok voloának ! S mindenik a maga saját érdemének Gyémántköveivei villogva égnéoek 1 S vaj ha, midőn irigy szemek borgadná-
nakr
Utasok, fenyőktől mind megvakulnának, Te idegen ffilő! most mindjárt letöröld A mit fentél. Ezt a képet tüstént megöld! Hisz ott a dicsőség £énye3 szekerében, Brtjaszoit vitái ül, kuruezos maliiéban, S miniha mát gavallúr, basouló ruhában, Mezítelen karddal állana útjában! Tova eló pedig, miniha m ib pipÁzuu 3 azonban emennek, alája minázna; A harmadik pedig voriuat áíogatua Alája s rá csalárd fedélt rakogatna? Piktori ennek árát éa mindjárt megadom Neked, La kezembe üslököd ragadom.*)
Méltóságon gróf! Megszomorodva értettem A magyar Minerva megezünését. Alig kezd* a ma gyarok. Upsolásai bőst napvilágra jöni s már is a sirban fe!,sz:k ! Mely számos iió-kai támasatott volna nyelvünk előmozdi-
*) \'u «fkben csak ária TagjoD cxíliáí, bogy az idegSnemutbeli irók, neraietönk fe-1S1 olyan \'ionom irtanak, mint a melynek uralkodó bQno 10 In*; u •rynás Allén tiló irier-

táttára; Nem vizsgálom a dicsőséges szán*
dék mogmásolásának okait. Szabadsága
ban állott oly nagy méltóságodnak mind
az elkezdés, mind a félbenhagytU. Kil
lőn ös köszönettel tartozom azért is nagy-
ságoduak, hogy esek élj költemény imet
szárnyai alá méltostalott veit fogadni. Az
azokhoz való jó reménység fejében, meg
t\'jUcm magúm is, a már nem használandó
f.irad\'ságot és költséget. Már most Bécsből
vísiaavárom mindennap az od£.£Üldótl
mitnkáiniaLVelem együtt ezek iaelenyéoi-
lialneit. Azonban a míg élni fogok, min
denkor különösen tisztelni fogom nagysá
gúdnak pdes basánk kai te;t szimUlan ér
demcit. Záloga legyen pzen igéretemnok
az az egy néhány vera, melyet számne
tasiendök a minden jék bazgó kiváceágu
mellett benyújtani bátorkodom nevenup
járu nagyságodnuk. Szabó Divid.
Kolozsvár, január 18-án 1799. Nagyérdemű hazafi!
As árnak hozzám küldeni máitózta-tott költeményei munkáit nagy köszönettel vettem és oagy örömmel olvastam. Eddig való nosssas hallgatásomnak mentségén agy tetszik elég lészen as a nagy romlás, melyet az elmúlt esztendőnek ve gévol ii\'.en « lüz által szenvedtünk a mely miau még in* is szinte miuden dolgaink rendütleniégben vanoak. De hátráltatott az iráaban eteken kívül még az ÍP, hogy egy itten levő mind tudamányiint, mind erkölcaéro uézvo igenlő hirü, tiezteUtes predicátor Vis&i Pál uram *z Ovidiua Metamorphosidát magytr nyelvre -fordít ván, ast álulam az urnák, az ar tihal pa dig a magyar publikumnak aján\'&ni ki-vánván, azt csak most vettem kezeimhez és küldhettem meg as urnák. Esen mun kácakájít Viski Pal uram nagyon kivan ná, ha azokkal a conditiókkal, melyekkel a gr^f ar ő excellentiája, a magyar haza fink munkáit kinyomta Itat ní méltó* tátik, ai olvasó pnblicamnál kesében láthatnál Melyre nevezetesen két okért cza fordítás mól ló Íi Lehet, midőn elsőben egy jó éa tisata magyarsággal van irva, és m:dőc másodszor itten már MÜletett nyelvükön olvashatják ts asstODVOk áapöotríak azon

pÖetica fabulákat, melyeknek tudása a jó verselésre ugy megkívántainak. Ha & munkák a kinyomtatásra érdemesnek gondolja, meltőztaason annak kinyomtatását siettetni am.yival is inkább, mivel féghoz vívén az ur egy nagy jót cae-ekszik e^y jó jellemü derék emberre], a íihüz u Eieruucöe még eddig kedvezó n«m gen volt. Mely reméDyBégem mellett ma-hdok az urnák lakóteleiéit hív szolgája Szaihmári Pap Mihály profeasor.
Nitgyérd\'jmti tudós hazafi!*) A váratlan visionlagságok okoaták, io-y kedves urnák igen bocs<is leveléro )ly nagyon elkéde\'.t kö\'.elea válnszooi. Vlindegyre rcméoyloUem a jobbra fordi-áat, dc b.iíEtalatiul. Most tehát már ki-fj\'.em az egész dolgot. Tudóivá.ó, több ujságolibóli ho^y M. Gr. F. G. ur esztendőnként 1000 forinto; igért a magjar H túra gyarapodására, de a Minervának második kötetjo »em látult világot, midőn egysserre tudósít, hogy szándékát megváltoztatta és a meghatározott summát inkább másra fordíija. Ennek okát fel nem érhetvén, lóbb izben egéss illendőséggel & fontoasiíggal kértem nagyságát, logy ez t-n basuSui hasznos igyekezetet ie bagyja kihalni. De semmire nem me-iHicm. Fajt Bzivemnek ezen állbatatlttn-iág, annyival is inkább, mert a reám bi-lt hivatal szériát, több tudósokat bus-t\'itiam munkáiknak beküldésére. Ilyen k;iriiyüláll:>sokban lévén, köilőltem a dolgot Görög Demeter kedves barÁtcmmal — sziveinkben hordozván a ludomAuyo-kat éa a hasai nyelvet, arra határoztuk muguukal, hogy a ilincríát továbbra is akarjuk, folytatni, legalább is két kötetet adváti ki e^atondúnként. Oly jutalma\'. mint nz elŐbb-ini planam gondolt*, nem ígérhetünk. Készek vagyunk mindazonáltal a Ludós szerzők fáradsága vagyis inkább költségeik néminemű megléritésérs, a díszesen kioyomt*tott munkáikból szép isátnu exemplárokat odaengedni. A h«r-adik kötet Virtlg Benedek köllenúényea
i Jánúa.

HUSZONEGYEDIK SVTOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY,

FBBRÜÁK 19-én 1882.
volt 26 frt 20 kr., mely 1/ bevételből leesámittatván & fiók réaére fenn* áradt öaszeg teaz 297 frt 38 kr. A stlm-ringaló bizottság által megvizsgált számadások helyeseknek találtatván, pénxtar-ok ressére a kfisgyülés a telmentvényl :iadja. Fiók egyletek alakítását a kör-gyülr\'s megkibérti Pacán, Zala-Apátiban Tapolczánj S;en-GrÓtbont B.-EderioseB, Vitán, Terdemicsen (\'■ Gulácaon, Karma-csőn, Szántón ás V.-Lakon, Sármelléken, Balaton Magyaródon, Kis Komáromban. A közgyűlés a központ felkérésére 500 drh lebkStöcsomag beszerzését mondot-
taki.
takarékpénztár ■é*z vény társulat folyó hó 15-én tartotta
ieg rendes évi közgyűlését. Beck Sándor igazgató a közgyűlés kezdetével a lefolyt Üzletéről jelentést tett, mely küiönö->en at intézet helyzetét tünteti ki és as uslet minden ágiban történt működését körvonalazta. Az intéaet múlt évi nyereménye 5520 frt 37 krt test, mely a kö retkezóleg orataott fe!:l. Osxtaldkul a 300 részvény után 11 frt 60 krjáv*l 3480 i\'.-t. — 2. A tartaléktőkéhez ceatol-
itott 1500 frt és pedig 7C0 frt a rendee
irtaJékt5kéhei 800 ft pedig egy külőnala pitandó tartaléktőkéhez, — 3. Jótékony czélokra 350 frt. — 4. A folyó évre itvi-" 199 frt 38 kr. (W 5529 frt 37 kr. A jótékony czélra megszavaztatott 350 frt következőleg osztatott fol: 1. A keszthelyi azegényekiiuk\'l tO frt. 3. A keszthelyi községi iskola javára 20 frt. 3 iskolád gyermekek felruházására 40 frt. 4. A balaton-füredí azereteth&znak 30 frt. 5. Deák Ferenqz alapítványhoz frt. 6. A keszthelyi kÓrhi* felszereli\'vére 30 frL 7. A keszthelyi önk. tüzdtó-egyle; javára 40 frt. 8. A keszthelyi gaadaiági tanintézet segély egyletének 15 frt. 9. A keszthelyi prot. imahás építésre 20 írt. 10. A polgári iskola tanszert^ r& 10 frt.
1. A polgári iskola segély egy léte javára ő frt. Öisecaeii 350 frt. Az iga»g»lóta nádból k:lépŐ 7 tag ujbó! megváltsxta-lott mig az időkötben megürrsedett iges-gatói tanácsoii tiiz\'iégre Kollár Ferencz és Dr. SHger Berját urak választattek.
— Alarcxos báU K^tthelyen ax
lázon" atálloda nagytermében, hm
hagyó kedden álarezos bált rendez Tála bér Károly, az említett szálloda bérlője A keszthelyi óuk. tűzoltó egylet maködő tagjai f. hó 4-én a „Győr mati-.féle kavéhií helyiségében szépei sikerült íánczvígammal rendeztek, mely-nek tiaxla jövedelme 57 írt 1U krajezi tesz ki.
— A nagy-atádl takarékpénztár
résivénytársc^ág IX-ik évi zira/ámadái
beküldelett haxráck, melyből liijuk, bog;
forgalmi kimutati\'-ía 927.920 frt 87 kr
Nyereség és veszteség száinlája 2402
írt 33 kr., zármérlűge pedig 2íi 1.445 fri
18 kr.
ty L ijos budapesti j> hirnovü Di^gkeresked\'iéntík árjagyzéki a U-ik évfolyamát érte el, melyet kivi-ni-tra orrbora megküldi. A t. bözönsi^ méltó párlfog.-\'w- éi figyelmébe, midői jó lélekkel ajAnljuk, kurievalébol közöl jük a következő tájékoztató Borokat Amint eddig, ugy jelenleg ia főtörekvó\' sem oda irányult, jó régi hírnevemne ícuiitartása s a mindinkább növekedi versenyre való lokintettel a megbízhatóknak áltn.láno3an ismert forrásokat, bár teiuiű-3 iidozatokkal fülkére "ni. hogy vevfiíninek ba nem ÍB föltétlenül olcó de mindeueBetre a legjobb minóaégü, frii éa Cöíraképes árukkal szolgálhatni. Hogy ezen törekvéíemDél, a magkereikec terén szerzett sok évi tapaszUlalom numceak a bel- C: azárazfóldre, hant Anglia éa Amerikára is kiterjedő Öaezo-költtítéseim nagy előnyömre voltak, ké ■égtelen, miért ia aa igen tiszle!t közön aéget íelkérem, hogy ae eddig Un untat bizalommá! jövőre is szerencséltetve, k gyes megreadeléaeirel, melyekot ponto aan éa lelkiismeretesen tel jeti ten dek minél előbb megtisztelni „m. AB alszállitáa a megrecdeli veszélyé\' r« történik. — Előttem még ismeret len t. ez: megrendelőket felkérem, hogy rendel mony eikhes a járandó összeget készpénzben mellékelni szíveskedjenek, vagy megengedni ast utánvét által k egyenlÍLheLoi. — A leveleket és pénze ket bérmenU-ien kérem küldoni. — Arany, ezüst ei más pénznómek a napí árfolyam
p p
szerint azáraiUntnak. Az áruk
ztrá
ért^teben értendők.—Aauly kilogramm bao. (100 kilo — 2 vámmá7s.i, 50 küc l vámmizsa, 1 kilo — 2 vámfont, kiló — 1 vámfont, 20 gramm — régi lat.) As árak emelkedése vagy cjök< ken\'F3e iránti kbzc^acg nélkül. Az ár 12V,kiio vételénél 1O kilónak, 1 kil vételénél 125 grammig, 125 gram alc 20 gramnak ára számitlatik. A uáko Bajái költségemen Bzimittatnak. Levélr és sürgönyre c^iuiül «lég8éges: Főldesöi Lajoe Budsp: >:.
— ILaxuL rövid hirék. — Détón egy moi.vas8 iy az oltártóli tá. voziakor saörnye: halt. — Koszorús költőnk -Vörösmarty neje ax.- Caajighy Elao nora .meghalt, 56 érés vuit% — Aeenai árok észettetanárnók ügyletet alakítani Bpasten. -r- Lisst Ferenc* a oyáfis íőv
A szöveg angolul van, mely febératlaszra ayomatott kis nyolczad alakban, telü! kis csokor s stóle kibojíozva, hosuaká* vastag papírra ragasztva, alatta két kis viritkártya van, mely rézsutosan a menyasszony éa vőlegény nrvét tartalmazza. Üdvözöljük a messze távolban az uipirt í Kisérje boldogaig frigyftket!
— A nagy-kinlztai ipartársu-
Útnak t. bó 11-én tartott jótékonyczélu vigalminak jövedelmi kimutatnia. 230 beléptijegyértbetolyt 230 frt, fe!ül£z< lésekből: Domborui Hirscbler tntvérok 5 frt, Grucbuth és fia 2 frt, Oszrtxly Antal 1 frt, Miltenberger Sindor 1 frt, Engl Adolf 1 fri, Tót Károly 50 kr, Filipovics K. 30 kr, Kocsis Ferencz 20 kr, Ku\'icbe-berektil 2 frt 50 kr. Összesen 243 frt 50 kr. Kiadás 189 írt 88 kr. Maradt 53 frt 62 kr. Amidőn est a n. é. közönségnek becses tadmná\'ára hozzak, egyiltal bilis köszönetünket fejezzük ki ugy afelülfize-tók kegyes adományáért, mint a t. közönség azives látogatásáért is. A rende-zűaég.
— KŐvetkexő sorokat véltünk:
A lS-ik februárra birdeíott pinczór- éa
néftiros ctim alatt zártkfirü tinczestély
rendezése csak agy személyre vonatkozó
lag piuczérbál. Mert: a nagy-kanízaai
pinezérek között az illető báheodezó ur
egészen ismeretlen egyéaitég, mrgenged
jük azt, hogy a n. é. közönség előtt isme
rős, hanem köstünk nem, A pinezérek vi
galomrendero bizottsága.
— CryáStJlir* Hrubant Miksa déli
vasuttársasági tisztviselő hosszas szenve
dés útin fubr. 13 án délelőtt hunyt e] a
nagy-kanizsai pilyaudvar tiszti lakisin.
Nőt és kiskorú linykit hagyott hátra.
Hűlt teteme febr. 14-én délatán a halot
tas hám ál beszen teltetvén Aísgorsdorfba
száíittatott vaspályán.
— Daráxs Miska jelea zenetir-
bulalának .egyik kitüno tagját Oiáh Mi
hály urat c-iaiádí fájdalom érte, 10 év
óta meHbetcgségben sinlődó neje élete 42.
évében meghalt. Temetnie február 16
án volt.
— Túxelcm pusztított Bocukán
íelsó vidéke a falunak múlt szerdán tel
jesen leégett. Ugyanekkor a kis-kanÍ7;&
vágás ÍB égett a katonai lőhelyiség köze
lében.
— Pacsa vtdékjröl irjik. Mig
Albánia H Herczogovina vidékén dörög
az igyu, ropog a fegyver, addig nálunk
éa vidékünkön gőzölög a füstöt veU sok
jóravaló polgárnak izzadsággal szerzet
háza, csűrje, iatálója. A gyakori tüz\' nte
ket nagymérvben előidézik a különféle
con^ortiumok, melyek minden tovább
munkáil f.sgják tenni, mivel örömeit a folyóbeszódü munkát a kötöttel váltanak fol (ígymásután. A n»gy«dik kötet, Éd-i ar természet. Históriájának elsó darabja bói állhatna,.ezavunkat adván, hogy a folyutá-t ia ily renddel a kiváut külön-bözú belükkel kinyomtatlalnink. Sót a munkának líikel<) tőségéért még a főbl oaatáljok bélyegeil éi mindenikből egy egy álUtot réiremetazotaénk. Hogyha le hát teUzik az ui nak eztjn ajxnlr.auak n terhel tessék róla tudúailaui, hozzáadva nzt ia, hány cx-implárt kívánna magána a munkából.
Takáca Jóisof.
Mészároshoz. Nom tehettem, inég azért Ányosnak tol
Ura,
Hogy víg dalt Írhatnék nevednuk napján Vegyed ezen képei, ro«!yen axunt hain
vára
A szomorú Lóidnak Bzulgál bus sugara Gyakran el eljárok torae\'.ő helyére, Reá umlákezvén hazafi szivére ; S addig figyelmezek oktató könyvére, Míg el nem juthatok dicsí érdomóre.
A leányka.
Beteg, A Uinjrka, imUviny ai aroia,
D* 6 nem mondja, iaeg
A bajit lenkinek ■
Kiig h* 5 tutija...
Hiába wdekal
Könyeíű Ki-mekkel
A jú édesanya, A leányka CMIE hallja:, nem mondja mi !i
Érzi bár, tudja bár; Reczipc, gyógyszertár, JUjtft m-::; sogíthet. S f;yjitörjo bár min-lig Oly maka-a b»t«g«íí, Míg ak^ur ÍCB lebut, . Hogy 5 azt ki vallj*, init hzir.; rejteget.
Tmljs a, k!a hamis, hogy nnm tart sokáig
S hogy mához kit hétre Minden mc£vá!U)iiJc.
Itthon lent. már akkor A várva-várt tlokt-r,
N m hal 6 m-g addig," IIÍ«t nem oly ttagy A baj, müj-cna-k képxolik
Ka tudom a. b»ját, megmondta G nekem, Mikor a arait este, , A kertbe mellette,
De ífl nc^& ori9*££&
A titkot oly hivou, S ki is rallom itten,
Ai At*egész baj: hogy raeieime* * lelkem 1 KÁROLYI L. GYULA.

egfigyeléa nélkül conceaBÍot nyernek
lazánkban, ilyenek a „Szlávia* ,Biuni
ie" Btb. tirar ságok. Múlt évben Pacsa
tüzesetek színhelye volt s habár a tové-
:eny hivataliban oly erélyt kifejti köz-
az^at^i bíróságunk, valamint a rend-
lügyelot \' * megfigyelni tekintetében
indent elkövetett as üy v isssaóléiek
meggitlásának határozottan elejét venni,
— még sem sikerült, mert mindéi nagy
és fáradságos pnhalol-ist igényel. — F.
bó 13-án » déli órákban ismét egy boly-
buli zsidó iai.ilója gyuiadt ki, a tűzesetnél
>tt láttuk as elsők közt birósí<*uukat a
legnagyobb erélylyel intézkedni és sike-
rü\'t is a tűznek tova harapdozí^it gátolni.
— Hírlik, hogy sikerült bírósagunknak
felfedezni azon 6000 frlos postai kalausi-
oltulítjdonitíít, mely két év éeelótt Ssent-Mihályon történt, a tottcaek elfő-gatAaán moBt foglalkoznak, melyről a jö vőben többet. Hála, utaink is javulnak
;oaban azt aemcaak a jelenlegi száraz télnek, — hanem köszönhetjük részben erélyri alispánunk ^ intézkedő bíróságunknak, — mert ba utaink építése ta-kínte lében annyit tettek volna a múltba, mint\'jelenleg • Keasihc^y Regedéi ut ki-épíU*éné\\, ugy utaink külföldével vetekedhetnének. — Z&lavölgy mentén pedig □ agyba grauil as agynevezelt himlő, de e tekintetben ii ugy liti ík, hogy bírói beavatkozás alján nagy intézkedés tőrtént. A papokban meglőtték a szentmar-toni erdóat, a nagyérdemű. Joiiuiia con vént erdőse, nem tudjuk, hogy a vizsgá-
t nem fogja-e Midenleni a szándékos, vagy véletlen /övéit, melyet az erdői többszőr be nem számítható állapotában követett el. — A ko; ?i?BOüyok, melyek közt élünk, kiváaatos lenae, ha egy job b?l víhatnók fel.
— Meghívás. A zak-sgerjzegi
ilai zenekFr ugy a helybeli pinezérekiöbb
tápja álul f. évi február hó 23-ái
„Zöldfa" vendóglő nagj termében zari\'cörti
tánczv igalom rendestől k. Belép ti dij
Bzemólyeakint 60 t ■. Kezdete 9 órakor,
órakor. A meghívó másra Ár. nem ru-
bisbati.
— Aer.urjci izr. Litkösaég temp
lombnak átaiakiti\'-.a (-.áljából kiküldőt
bizottsága folyó é\\ i tnárcziae bó 6 án
Csurgón a „Fehér Ló\'-hoz ciímzetl ven
déglöben aártkörü lánct?igalmat rendez,
a kikü\'dötl bizot\'iág r." zeril: Mayer-
hoffer Jó/sef (Udvarhelyről) Musqaitle
Mihály és Unger Samu. A bilrecdeztséf
rísiérő! . Jükner Sándcr •\') Ur^erlíer
man. Beiápú dij: ezemélyjogy 1 frt vQ kr
caaládjegy \'ó ír. Kezdöte 8 órakor. A
megbivó másra át aem ruhásba* >. Vidék
ről jövő vendégek eWUátáról gondi ,
odva le«nd.
— Esküvők- Kfirmendy hJ\'->}<
káptalant ispán Garabonczon febr. 15-é
Vizelte oltí.rboz a művelt lelkű St«*fanif
Aranka kiar^szonyt Hadán. A vőlegén,
lővérét Körmendy Lujza kisriszonyt pe dig előtte való c;tp vette nőül Hankc kár Bislymori gazd^t\'^zt. Nagy-Ki.ru la azéj Slelzer Ju\'c3a tim.sEOnyny aúvnapjáu esküdött őrük hüiéget Cd földi Tóth Alad<:- v.-su>\' forgalmi elleu Sz-\'gcdről.
— Uj po.. ifiíüatU lép-jtt él»tb
k\'\\r. postahivatallal áll Ő83z«k(itt(;tífiben
— A he tzlhziyi „áltulánoa
t/reulat* j\'ivő héiíőn az .Amazon" ará!
luda ntifjy termében enját tagjai 1*1 fit
tualádjai rt\'síére kozvac-.orát rendes.
— NyilváilOS nyugtázia a krw
helyi ünk. tűzoltó\'-g>-let inűkódó tapjsi á
tal folyó hó 4 éu rcudüZ\'itt táncieslély al
kalmával történt szíves íelülfiteté-ukrő
Gyarmati Lajos 10 frt, idősb. Röiscli
Venciei 5 fri, Liiiter Ferenca 1 ír;, Fülö
Antal 50 kr.. Nóroetby Ignáci 40 kr
Hajdú Jíooa 50 kr.f Hoffcnann Arnold 5(
!cr., Schltíiffjr líidor 40 kr.. N.N 40 kr.
Hoffraann Miksa 1 frt, K. N. 40 kr., Pulj
János 2 frt, Weltn«r Adolf (GaliciJ 4C
kr., Böröcii Jónet 50 kr., Schmidt Ji-
z«ef 40 kr., Reyman Ferenoz 3 frt 70 kr.
Ssilyné 1 frt, Kosa János 40 kr., Parragi
György lfrt, Giber József40 kr. C*uklv
Lajoa ü frt, Vórtewy Iván 2 frt, Vórusa"
Béla 40 kr., Növik Mirton 50 kr., Hor
vith János 40 kr., Baum Iíidor 2 írt
Kenyeres József 50 kr.. Göttbaum Jánc
20 kr., H.ffmann Sotna 40 kr.,Gnray 1
40 kr., Frieaz Ferencz 40 kr. Vadászi P.
40 kr. VőrÖM JánoBÖOkr, Meiov Jé*
1 frt, Hencz Lajos Sí frt, Kemény K. t
kr., Suj>inezky Z^igmi od 2 frt. Öaszev
46 frt 48 kr. Az itt felsorolt szivei ad\'
minyozóknak hálás k axönelet mondana!
a rendeaő bhol(-&% nevében: Fátyol F\'
renci, Háazaros Sándor ás Stegmüllt
Károly rendtiü bízotUtágí tagok.
— Ax cmxágos vöróikorea£t-cgy
,keszthelyi fiókja\' folyó hó 11 én küz
gyűlést tartott, mely fontosabb mozzana
tairól kópez.ák : A gondosan összeállító
ulnoki jelent*\'; — melyből kUüut, hogy
fiókftgyletnek e lefolyt években 13B tagj;
■olt, k\'.\'s. közül egy alapító 5-10 frlo
lyesló tudomáaul vétetett A tagok által lofülyt cpekbeo bcfiíatatt ö£szeg ten 449 frtoí melyből 125 frt 42 kr. » központhoz tényleg beküldetelt 323 frl 58 kr. pedig a fiúk-egylet pénz (árában visszamaradt

•tunkban marad. — Ssent-István asobra kalmasint Heoosi ssobor helyére álitU-k fel. — Esstergomm egy ében a himlő járványtterűlep lépett fel: — A Ssidon ávéiiá»bao Budapesten saocnajísticus lémet proklamációkat találtak • vendégek kalapjaikban. — Komócsi Károly nagyváradi bádogos sgy hás csatornáját igazítá, földre esett s rögtön meghalt. — Vulkapordinybsn a tűi 7 épületet bam-awtott el. — Debrecseaban a színpadi lesskák alatt levő gázcső meggyuladt, de jókor éssrevehették és igj nagyobb bajnak eleje vétetett —
- Kül/Odi rövid hirek. -Garfield gyilkosának pőre 200.000 ftjiba került ax államnak, — A párisi krach ddig 19 Öngyilkosságot idézott elő. --25 ezer süket-néms. él a földön s 364 in-ézelben vannak elhelyezve. — Garíbald iti\'ela\'érp Rómában érdemet bocsátanak i. — Béciben a burgnál építik az ideig eiies lakot, melyben a számviteli irodák Í-. rajsszobák luznek elhelyezve. — A íerlioi aqaariumban egy vizíltígyó 2i apig mit sem e»etf, — sí utóbbi napok ban megetették & ekkor ía csak egy ga lambot evett. — Uj tuzoltószert mutato\'t be Kohl Henrik svájctt vállalkozó Bécsen. — Vasbingtonban a Kational Ko-pablican régi és uj szerkesztője agy ösi-sze veiítek, hogy a sserk esetőségben revol véreiket sütögették egymásra. —
ki nyert?
Brüca, fsbr. íó-én: 58. 89- 41. 82. 17
Irodalom
(.t rovat alatt m^«mI>teUB isia Wijditi Jésaef kAuj-tkerei
déUt
— Az ,Orsxdg Világ* XI. fuiete a szokott gazdag, változatos éa érdekes tar lalommal megjelent. Ifj. Abráayi Kornél .Elvált térj" czimü mulatságos, érdekes regénye e ,A báróné szelleme* czimü fiancziti regény be fejeiéihez közúiedaek, valamint a „Lemondás* czimü vonró el-bessélés. K&dó Aata: fordításiban közli % jelen szám Leonardo de Am&li ,Egy Völcao mellett" csimü gyönyörű szonettjeit. Iamerotterjesztó eztkkei, mint mindig a mostani füzetben is ugy vannak írva, hogy az olvasó figyelmét ugy loköük, minthaa legérdekesebb novellák volnának, iiyenek , A régi magyar táncáról* K. F. jeles müvelődéstörlénet: rajza, ,A térnek királya* S. J.-től. „A. kirgizek házassági stokásai* és KemenczKálmán .Fényűzés régi Fracczíaoraágban* czimü türté-neti czikke. Az apró rovatok, mint Biin-házj irodalom, zene, társulatok, eUtisa tik a stb. nagy gonddal éa taptn lattal szerkc\'ztvék, szóval
p
egéai ái k
szám az
irodalom éa akozóneég iráűli kéttűs figyo-\'emrŐl tesz tanúságot. A ktípek igen díszesek, hogy esik Munkácsy .CsavargóK czimü híres festményének sikerült rajiit, K&rlorszky „Édes bizonytalanság" czimü vomó rajzát, Picbltir ,A czigányok bu cauját\' említsük, melyek mellé sorakoz-.Kiaértet históriák", .Alkalom szüli a lolvajl*, rPlevna vidéki mecset\' (igen íigyelemremélió raj-) egy „Csendélet* czimü silbouette s a lázadás színhelyéről három sikerült kép, melyek a felkelők vezérét, ennek szülőházát, s egy vadászzászlóalj partra szállását a kattarói öbölben- ábrázolják. E füzethax van mellékelve a „Megbüntetve* czimü fénynyo-matu kép ingyenes havi mellékletül. A kitűnő képes lap előfizetési ára egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedéere 2 frt 50 kr. Etőfizotóscket elfogad Wiicktms ÓB WaidJ kiadóhivatala.
— A „Magyar Rtginy-Ctárnok
61 füzete is megjelent a szokott csínon
kiillitásbaa érdekes gt>zdag tartalommá\',
mely rövid pályafutása alatt már ie álta
lános kedves olvasmányoyi lett a ma
gyar közösség miauin rétegénél. N*gy
e]terjedésétn»gyban előmozdítja terjedel
met vclta daczára is nagy o!c»óságs s
helenkinti megjelonése. ^A 2\'/t—3 ívnyi
osiao* ffciot áru oeak 12-kr.) A batodtk
füzet tartalma a következő: Köd, ere
deti regény Go/sdu Elektől. Fel fegy
veire! Cid-ro:náncz, főid. Beksics Gusz
táv, Doc\'.or CWillo, eredeti regény Go-
lenich Fevencziől. A b^gyi caoda, élbe
széle*: Mikszáth Kálmdmól. Mo»ik, ér
deke: éa mulattató apróságok, fiurau-
risztilíus képek. — Aj*D\'jük o valóban
pártolásra méltó derék vállalatot t. olva
sóink figyelmébe.
lilrek.
— Tévedés jiUka. Ezelőtt néhány
nappal ure4flt" jelenet íolyt le CormoDs-
ban az osztrák-ult^z haláron, Nóhány
olasz dngáros különféle gyarmaiárakat:
g kávét, lizst s.b.
gy t az osztrák határon
átcaemp-\'iani s áruifckflj reggel el i» indultak. Ütjük egy erdőn vezetett koreait ül s alig hogy kiárlok abból, nagy rémületükre oastrák Támhivatataokokkal, talil-koztak, kiknek láttán; eldobták iruikst aelmeaekűljek. A yájnhíva\'.alnokok azonban csak átöltözött osztrák csempészek .voltak, kik.qagFOO;\'xB>«görfi!lek az el* bult áruicuak a. «sx kai felvéve, aa oszt határ falé vették atpkat. LV; ezek már

mtán valódi vámhivaUlookokkaJ Ulil-kosiak s most rajtok volt a sor a csempészett tárgyakat eldobni s elszaladó 1,: Aionban sikerült őket elfogni s mostCor-memsban a börtönben várják bünteté-süket
Gieuhübtl-í\'HchHtinból. (Karls-badnál) értesülünk, hogy az idei töltés aü ismert Giessbüblí savaoru kutból as erős utánkérdexŐBk9dések következtében február elejegóta teljes folyamatban van és a Btélküldés már megkcsde^etL
— Magyar király Afrikában. Portugáliai Tápok jelectéae szerint Bibekirálya és szomszédja a kuenzai király között Dél-Afrikában habom ütött ki. Bennünket magyarokat e hábora annyiban érdekel, mert Bihé királya magyar ember fia. Magyar László az iítnerí magyar utazó ugyanis Dél-Afrikában nőül vette . B;héoes akkor uralkodó király leányát. N"j\'.- így fiúval ajándékozta ót meg s e gyermeket aagyatyjt, a király, utódani ievezie ki. Néhány évvel később meghalt U ö\'. unokája követte az uralkodásban,. Ei birodalmát, melynek 50.000 lakosa van, egy alkirilylyaj kormányoitatj*, A maga p\'dig Loando portugál varosban lakik es nagyban üzi a rabszolgakvreske-désL Atyja, Láaxló, már régebben halt meg, anyja él ugyan még, de mindkét sxeméro vak.
— Agptórids. A bécsi fegyvergyárban épen most készült el egy borzasstd nagy vaságyatalp. Nem kevesebbet mint 30,000 klgnn! nyom, hosatt, 10 m„ ssé-Ueaége 6. A talp a pólai pánczéitorDyok-nak tzánl óríáeí erödágya számára készült S -wen ágyuszörnyet, melynek egyetlen lőportöltéae egy máxsit, egyetlen Ibvegepedig4 maisát nyom, egy ember fopja igosithaui. £4 m távolságból képe* az ágyú lövege 396 mm. vastagságú vas*
pánczéloQ keretitől törni.
Buda
a Duna medribm. ó-iargitszeget felsó csact*
és a peeti oldalon levő tábori kórbás kötött a napokban kotrás alkalmával érdo-kes régiségeket találtak. A leln\'.bea van többek közt egy pinczéÜng és páccaélör, egy sarkantya, egy nbla, Iándzsacsucs, lófog^k; lovibbáegy keLtős kweast, melv valószinül?g a fehérvári templom valamelyik sírjából kerüU oda. A lilt tárgyakat J«zovits Kornél mérnök, ahi a kotrást eszközölte*, sértetten állapotban bókul-dötte K nemzeti múzeumnak.
. 15.
Ntty-KanU<in, 1882. Ubr. 100 kilogrimmjáni iiámitTS..
1 Bn« U-— HSU—. Ró** 8- S—
P* 1.—.—3.50 Zah 8.—.-»2f). Kukor!c«a
•—.— uj — ■ 7.40 Cínqío^c 0 8.
— —-L«ccae32.~- .B»b fehér 12.—.
Bab tarka S 50.—6.75 Eepc« Í2.5O—13.—
Stóna 2-50.—■—. fjsaim& 1-. .—.
1 kilogrammja?*] itim-tv*. Uirhxiio* 46 — .48. Borjnhnr —\'50 Ser-ti»hui 60—.—. Swűonaí-. •—.74 —. DisMÓzair \'—.~&8. Vörflíhagyma -—.—la Fotiaü«« ■—-20. Csokor ■—.—&6. Boré .—-—1-10
-—.—40.
P*prik« 80.—.
20 - 32 k
K.B.
6l»r32-48kr. Uj Hor Pálinka 46 kr. Eexot 8 kr.
Szerkesztői Üzenet.
4851. K. S. Pipa. S*jniljuk, hojy L p-ny«l nfttn Eiolgilh*toiik.
■18&8 8. S. A jelzett lapot flgraieRiael kísérjük.
4&Ó9. Béc*. A fidnhaiépitóe kérdéta méf nioca eldönt™, de aiírt a «akért5i cxlkk jó-het, mire kérjQk ia.
43G0. Hpeit E?y tii éret A csikket oévtolstial a cm kOsGlhetjOk. . 4361, F. tíem lehet.
Mindazon jóbarálim éa ismerosím, klktOI gyön tárcÁásom miatt személye«*a bncaut nem vehettem, fogadják e térsa iriatam tanúsított tzives barátságai s jóindulatukért bili* köuönetem nyÜTáoi-tásái. TarUik meg a távolból ii ssJTes emlékűkben önöket sgyenkiut ósÖssxesen fiszíntén tisitelö b rátju a\'.
Kelt Kis-Márion, febr. 17. 1882. SZEIDL ÁGOSTON,
Herex ü**terh*ir urad. töoyrelóje.
Vasúti zx
Indul Kanizsáról hóra:
Or. P*re. U*
207 Ki.ók,
G 10 r
, Uombovir

215 . 2 50
2-* ■ \\ 11 I iÜ-i
2ffi riud. pn«t.-e (m or.vonxt) 5 Sü r.„.l
204 (pojuvonat) 8 6 dilnt.
212 íín£ TC» von«t) ii 2U
3n "Bly, Sopron
fetí) 3 lt> r*CX*
jni U 50
3 15 Sopronha 3 AQ dílut
2U5- Prigfirlmf Kottori C»iktorny» i ÍA rf g([i]
2f\'J . s« dilul.
2ÖÍ * * (p yoriT.) . 1050 íjje
Érkezik Kan s s á r a honnét
SIO XUloj. felfii 6 27
216 ■ \\ ii
2H8 11 1 éjjel
ifi" ^•<».-P**tröl (ve rj« vonat) * J5
->O3 „ (|)Ditxvonat) 2 6 délut
^01 ( ■pnvonü] 10 20 íjjol
S02 4. \\
314 10 15 ííid
316 SoPrö\'nb61 12 5Jélb«u 1 20 -1"1"\'
■* íjjá!
SnS fyotmTon-t) 6 37 r«{pcei
Fel ;16« szorkeanö: BATORFI LAJOS.

HBSZONEaYKDK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZ LÖN?

FBBEUÁB 19-én 1882.

HIRDETÉSEK.i ta-riviz Kiölt mist lejliaUsosaM vas fanár

Budapesten. aKfi:üoÖian * \' állal tűnik ki. boRJ-\' ;ben biitói hatása
♦ Dr. Kézinárszky taaár fo^ÍTLiwf\'LoSoÍ; I
legkedveltebb bjubajtók to- , . ráb* emelkedett.*
Dr. Gebhárdt tanár
SEt.-Hókbc* kórban ifiig. Pe«ton
kevesebb mennyisében hoc kedveiS ■edméiiyl ""
♦ Dr. Darányi kdrh- igazgató, ^inS*
* * á lopjabb
♦ tüntette ÍL-J.
jDr. Ámbró bábakópzőint. igazg. ^oaaVo.
♦ kitűnő hashajtó
nint
Dr Kiss ktírfr. igazgató,
Lj!hat<S.
. ,Ju].!
oJin. kj gyo
h»tíUa ilUi tűnik ♦
.«- ... bühartilsi], meg- ♦
széki-tkedíseltnél, TÍr:o- +
Jajoknál, aranyérmí! 3tb \' ♦
Kapható Feszíhofer József, Raxrnberq és Weíllsefc, Rosenberg Ferencr,
RosenMt! Adolfi Sütiwartz én Tasber és Strém és Klein orUnáJ Nagy-
Kanizsán, valamint gyöaysíertirakbaa és mgyobb fűszeráru kereakedé-
sekbea Kívánatra Mindenütt eiáayös föltételek mellett raktárak allittíí-
" ínütiíik Nyomtatványok B szétvöldés!
itcza 18 476 \' \'
sekbea Kívánatra Mindenüt
Rak fel, ha az ii-ánt óhajtás nyll
476 1—4 ^
igazgatóságtól Budapesten, váczi

FÖLÖTTE
lűuű tozsfle-tízerfcedes,
az általam ojonnan összeállított s a legszilárdabb alapon nyugvó nyeremóny-biztositasi játék álul havonkint 2— 500 frt nyeremény elérésére.
A. 15-30 nyeremény 5000 frt értékért, emelkedésre
vagy esésre.
B. 30—60 betét 5000 frt értékért, akár emelkedik: az
árfolyam, akár esik, a veszteség mindkét esetben a lefize
tett összeg erejéig rúghat, a nveroség ellenben határtalan.
0. Letéti üzéncedési vételeknél az értekeknek haszonnal való értékesítéséig, mérsékelt föduzet mellett, pontos és meg- bízható értékesítések, szakszerűen és dijaientve adatnak.
■171 3 —lü.
Távirati ceiro : BÖrsen Ageatür
Haipeniem Börso. 3f. Halpcm, florse, Bécs.

BERGEIl or
KÁTRANY-SZAPPANA
rópai ülni ak
nK-a., a icptóbb hatással haszn
mindenr t ~nü bőrkiütések ellen,
különSat-n idQlt is sfimörök, rflb, dtvar és é-ádi kiüt&ick, ogjszinte veres orr,
fagydsg, ijtzólib, fej- és Ezakál pikkely, Bergtr kitriayöappAi 40° of«kAtriiyt
UrUliűtti és igen eUcfliöaitendíj a. más forgiigmbaa U-vű ká.tráuysi*ppjinokt<il.
Á csaliiok elkerüli se végett kércBiík vPigosau Berger kátrány-nsppaiia í-%
Ogydtessík-az ismert Tédjegjrc. 47-1 1 — 14.
Makacs bárszenvédéseknél t. ítátriny-sz«pp*n helyett hatisíaJ liasccilutik
Irátpáiiv yiiálij\'
kséseltetne, ugy kúres»ók csiKis a Berger-fele
:.ippin, roint Mint |" gye
gy a. killfülíii utinzígok cr-dm£nylelen kótiitmén bb káu-jín v-s raji pan meiiö3ié3ro miűilen
tisztátlanság a, toorön,
bür- és ícjkiütúick pTcrinckektiíi, vaht-Tiiut eddig eli\'rb^tcllen Síépitij ao2St is fürde-szappan mind-nna^i hasenü.itra szolgál
BERGER GLYCERIN KATR AN Y-S Z APPANA,
mclj- 35"e Glyccint tarlttlmar L-S finoman van illatoaítra.
WW Minden fajtának darabja 35 kr. utasítással egjütt. "1 Főszétkü\'dés: KELL É gyógyszer és zsél TROPPÁBAN Raktárak:
I\'KÁIÍEH HÉl.A .
. t\'Graktir NJ
i UELUS .
1 py.r.-y-
HŰI.

SEIDL1TZ - PORA
= K Á
és tliea szótkílldési ezég.
Legnagyobb szétküldés! Szlet
nagybani árakban ajánl Hamburgból postán
bérmentesen ingyeni csomagolással zsákok-
80 ír áíx s li^iobb sÍkr>-eV mallett fennAU miu>ieiinoma gyonor beÍEDSéflek *8 emésztési akadityok, (mint ítvízhiány, iui)iji*orn!á*). vér teinlás és »raiyér ellen. Kfllö(H.*cu oly e^yénoknok aiinlr-i kik ülő úl«i-módot fclytataitk.
Hanisítisok törvényileg büntettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
ban 5 kilótól kezdve

21. Maeca valódi ambtsi — — — —
-2. U«sad9 igen nemes — — — —
24 Java I. lÁrga □ eme* — — —
30 Cuba ■ nid or Stcljes — — — —
27 Per! Mocca. i pen ki&dÓE — — -
25. Java II . lirgj » nemea — — — —
32- SautOi, jditlfi sü _ —
33. Domíngi 0 kiac
34 Rio .-rC ■toljw és tiszta — — — —
Thea: Tj. kilo 75 krtól írtig 5-T.O. Rusiiik ■ Kron ?irdina hordón-\'
k\'\'m ■ kihi 1 75 frt. Kíieveilpti jszé-tküidés. gyors ii solid ezotjá\'at. Árjepyií
kt-k kávé-, thea- t-s vanillihól, vnlami.it kii pasta próbán diimflntesen külde;-
r.ck f.\'-:-r.Hlk b. ajialatát Os ajánljuk ra^giinkai \' -157 6—-\'G.
CRANGZIAJORSZESZ SÓVAL _
1 minden belső é< külső ejulladísflil. t. lejíttíbli li.\'tj-ffsÍK ellcr., min. dcnncniü iebc»Qlú*ok, fej-, fül- ín fogfájájt. ripi nérvflc v* njilt soh^k-rskrckélyek. üszők, Jii\'Bi({jul!»di«. mindfinnr-raü l-i\'-iiulis is si\'irillús stli, Stb, elles.
Üvegekben használati utasitásss.l együtt 80 kr. o. é.
Krohn H- és társától Bergeiiben.
(Norvégiában.)
FUNKE & KORNBEKG HAMBURG,


Kételkedve kurdi mi^-a un g OnmaKatÚl a elj-ik cyópysicr
t lehet hitelt ailni ? t\'.z v*gy * na hirdetí.i nxg} sági által tűnik
f«l : -i b-í cgTÍlsm i a leglübb #»etben ssiAbbat! A ki
ai i yi-D c nlódist a a hliba VÍIÚ p-\'-nzkia díst ílteriiiní i k«jj« annak ti.
nAcnoljnk icjy Gorifschek Károly, c«. k r. Cifyetcmi kö: yvirustill (Ii6es-
ér 6.; hozAsíaroej; ttngArmk n ., 3eíeflbarátB czi r.fi könyvOL-skít
mrrt abba s legi-.bbaknak bízonvult gyó írysifrek tárpyf adósán éí kim^..
fltuCC V.XU nak UmertrtTe, Dpj- hogv inindi ii belog teljuí jyugaloramal >i-
r.iiiiat C-s legJDbbai válajítbatj» ma gána k. A iVnntíbbi, maj- 29 kiadást
t-rt -könyre Cíkp ingyen és bérmeotve V\'ildo ik mec a megr endolonefc tehát
Lübl) köttiéget, mint 2 krajciirl A lo vűlczo latjet T rflci v EQAFyfLr
405. B -10.
XXX>OOOOOOOOOOOOOOOCXXXXX i Ara egy üvegnek használati utasítással I frt- o.é.

F Ö H I IÍ f I ! 1 á S
stttsek ütkoE ifjakori \\ílkek úa kicsapongi
Dr. WRffl-ffle
PERÜIN-POR
Moll -A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál. Bécs ■
Tuebiaabca. \' !
itorcakedííébon. Ilakíir nilltflü holyiigekben macAiiP^j\'é\'jek nagyobb cnegriíDdel^sokDÍl megfelelő úrle enged énben réaiosiUnok.
A t. C2- kStSusíg kéretik batirotettau MuK-filo ki:«ittaény. reudolm is css.k oíyariokat elfogadru, mely ok saját .\' TJ agyetn <JS al^Ura
Raktárak: Higy-Kaalzst B*]QS J. gyÓKjsí. Prá^-T Bí!a pyr.gy**. Feeseihoícr Júzsi-f, lto3MiMd Adoll. Roscnberg Kercnes, Strím és Klein.
Ral
(perai növéayekbál kístitvo.)
Kg; üdül csak a poruin-por alkalmas a nem-.Ö- és siQlőSiernck miDdcD- pj-ongfsédének elliárítáúrs, s Így » fárfiakoil A tebotcüonaíg (férfiúi íség] s B. núkncl a maguUnsic eltivotiti*ír*. KemkQlönbca pótolliatlAD lypyszer a* idcgri-adüer minden b in ml mánál, a. nedv és vírvfsztések álul ■ISidézett fflcrőtlenedéiieknél * acvetctc«en & kksapongisok, önfertúzén i-n ai ■jjeli magöialúsek [mint a tehetetlenség esycdüü okozói] által «15iiUiett fér-ini Kvcnpvségi állapotoknál, vsiatnmt a kfa; és lábak ideges rMelíetiíiéníl, Io .Ital oly »icr von oynjtva, mely által a* eiiniraUbatlau eredméoy okveleoi ■gy dobóinak ponloa k-irísaal együtt 1 frt 50 kr.
Raktár K.-Kanic&in: Pcager Bili gyógys«régx urnái. Bécibcn f3-ilgyo-jk CiiscbníT S. oki. gyógysi. II. Kaiser Jo«efBslrft«se 14. 431 12—z.i.
xx^ooooooooooocxxxxxxxxxx

Halljátok és bámuljatok]
Egy nagy briHiöinoiilal-cyir CAodmoudiiit kiivci-kcitóbcn iivett óriisi raklúr b^csáron »ul i« üiL-ljen leszállito:i*n adatik ol. 5 frt GO kr. bcküldi;i.c vagy pe\'lip után vitel Ifi mindenki kap OBJ kOIönCsPn "jynj-tott ét Í>1 \'larjibbril álló britlÁni-\\eiflst £t)ce/5 e<«kfiit, ,\'mi-ly előbb 40 fríori foiíll v<ilt kuphatíl) is an evoossküiük /chC-rroar*<l£iái;rt 26 «TÍg Ifsi jotillv* da pedig .
6 asztali kés )ui;n] aciélpengével
G tömött nuisjiv hrittáuijifüiist evökaná
12 it-pflnom. bcitUtniftfzQ-t kávéskanál,
t r\\chíz briltáciarzUnt ievesmerí,
1 nebO* briitíni»ezüst tejmerö,
2 ek-sam gyertyatartó.
6 -izíj» mx*iiv tojisse\'lejj.
3 ^yCnyörii ÜJOTTI CZQkortálcza s
1 £u3£SZuro Ipj^Ertiimabb f.ijtA,
1 ig«i BI-P cinkor- és borslartó 6 drb brittánlaeiíliit tojáskanál,
nyilvAtiossÁgra horok ogj\' pirt »z ezerukro menü kiiszOuŰ- c« tiiátircn-őí-lÜ icv-lekUGl, -aelytket én útltdiŐsíaremuek elónyr^^i-po ói nyolókouy-sAgAra vonaikoiólMg több évi bJutuÁlxti után nyertem ú* küteleiam mx-
rcr.n. HlDden nis czegek ákal hirdetett étkezáizerek értékteien Dtán zások- Ki tob.it t-e? jó is solid iíru aknr, m furduljon csakij ». egyetlen megrendelési helyre:
L.
NELKEN brittanlaeztlst gyár-főraktár
Bi\'-cs, TI. Wíndmfihl^asse Nr. ÜÜ.
--l»tt hoxalUm r,ut"l n^y g v.igyok eliigoJvc ki ki Erim juttatni. Ti«s-.lf?l«i FarncoEal Sí-
Najít.-a t. ar! IÍ5riill>clQl l-l h-\'.ti LR.zQjt (jxniiturAt, mclylycl ttlJMcn IULI HIÚK *Rjs2<-r egy küiitím boíö 1-! ltiu-Schcikwibon (KnirOyorisá*.)
őn,
Mí-lycn tiízicl\' N\'elkon ur! Én ai V,n gyor* brittiiií\\«eOst klilJését m(-Rk*i.Um is vvl« t(!lji.«n mec vagyok Blégcdve. — Ün effíaz jogsai hirdelLe, lirg-y ez nem aicd-Igt-n Lep yen *\'ivcs Ilctbin mOg igyuter a fent emüteU kéwlctct megkiildi-ni. Lat.í Heínrich loia^ Lamrnb kir.
iauacBoi a cs k. ÍGhlvaUluí! ét pénzürL udv.irnál Grátban.
További vannak kösniueti-yllvioitísok ís- utórendfléiok a követ-
ketü líráktól: Vilmar, fcnif Hilfy-Iíaiin SiQbiagbrn. Prnck Károly Koltá-
ban, WnoUfbama Kcr-1. ca. kir. aJúbiv.iUÜ a.tljunkit\';i JamniUbin, No-
retter Kajciúntúl Trienlbcii, Diehl cn. kir. po-tamCítcrtni Hoi,tovi.:*b«n.
Scvolmayer CS kir. ciemiórtúi idlcb^mb.Mi (Cf«-liOrszág), Ilukfr FrrcifJ.
Fellidorfbun. (iníf Fo^ách Károly Gh-jme*. S.TL »at :iS.r» 19—20.
Tisitítópar briliáaU e^kü^í-n .zámÁra n*([y e>om&Kban ly krrrc LÜftm kapUató. Uriisi megreuJclúá. k vépclt kúretik a mi-l\'ljbi mi,-road. lét.
OO0OO0OOOOO0OOO0O0OOOOO0OOO0OOOOOMO0OOOOOO0OOOO
0 0
§ Malom bérbeadás. %
0 0
Q Bocslca községében ICTÓ S a palini uradalomhoz tartozó Q
Q Vizi malom 1S82. évi nuirczms elsején 3 epymds után 0
Q következő évekre 1882. május 1-tól kezdve haszonbérbe Ö
Q kiads.tik. Az árverezés a helyszínén délelőtt 10 órakor Q
Q tartatik meg. Bővebb értcsülén Palinban a gazdasági Q
Q felügyelőségnél szere/.hctó. 470 .-; 2 0
00)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOŰC«0000«iOOOO^^

Tánczkedvelőknek érdekes megjelenés.
WAJDITS JÓZSEF könyvkiadónál megjelent:
"
„RAJTA PÁROK TANCZOUUNK\'
hasznos kézikönyv tánczkedvelők számára, szerkesztette Lakatos Sándor. Kzcn 215 oldalra terjedő, képekkel és tánezábrákkal igen csinos keménykötésü könyvnek, ára színezett borítékban csak 1 frt 60 kr. diszkötésben 2 frt 60 kr. Postai rendelések azonnal szállíttatnak. *oxo*o*<

A lip areBemi részét illeti któei
wiyajp távét illető köriemén jt jjedig & kúuiírlios LénutnUr
X A G Y- KAKIZ SA
írmenuücs levelek csak iím mankatáresktö! fi.gxdutaafc
t ara kiil<ietaek.
Huszonegyedik évfolyam.
NAGY-KANIZSA, 1882. február 23-án.
■ ■
iiiilcn további sorérl f> tr. MIl.TTÉRiiE>\'
sorén
Kincsliri illeték minden egyes tésért SO kr. Szelendő.
ZALAI ROZLQNY.

Na^-Eanizsaváros helyhatóságának, .nagy-kanizsai Önk. tűzoltó-egylet*, a ,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", ,nagy-kanizsai takarékpénztár\', & ,zalamegyei általános tanítótestület* 2. anagy-kanizsai kisded-nevelő egyes&ietc, a nagy-kanizsai tiszti Önsegélyző szövetkezet*, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kinizsíű kalrálasztmánya1 s több megyei és város
egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkiní kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Az iparos ügyének kérdéséhez.
I.
Nagym-éltóságu miniszter ur!
A legutóbbi trónbeszéd alkalmával a király ajkairól hangzott el az ígéret a fennálló ipartörvény módosítására nézve ia. Nem szabad e szerint -.kételkednünk, hogy ezen: az egész nemzet közvéleménye iltal hibásnak- itélt törvény a jelen országgyűlés tartama slatí szőnyegre kerül. S* talán abban sem, hogy .némelyek\' kivételével a nagy többség és a magas kormány maga is annak fogja tekinteni ezen kérdést, a mi, t. i. nemzetgazdászati kérdésnek s mint ilyent, egyszersmind a nemzet boldogul hatásának egyik fú feltételének-.
Be bármennyire megvagyunk győződve, miszerint nagyméltóságod ezen ügyet régóta szivén viseli és legjobb szándékkal akarja a közjó érdekének megfelelően megoldani ; nem titkolhatjuk el aggodalmunkat a szállongó hír folytán, hogy olyan befolyások találtak érvényesülni, amelyek, ha csak téves nézetből eredőének is, következéseik igen károsak lehetnek ; annál aggasztóbbak, ha rósz szándék kifolyása.
Aggaszt bennünket ugyanis , hogy azon nagyméltóságod tájékozna tisa végett kívánt javaslatok és Enquette tanácskozások alkalmával tett nyilatkozatok igen sokat mondottak ugyan, de a helyzet megismertetésére alig valamit, sót nagy részéből a valóságos roszakarat szólt. E szerint nagyméltúságoQ legjobb • akarata ellenére hibás értesülést nyert s ennek alapján igaz lehetne a szál longó hirj mely szerint az ipartor-vény csak kevés részben lenne mó-dositanöú, legveszedelmesebb része pedig: a korlátlanipaiüzhetés érvényben maradna.
Azon tudós urak az ó szempontjukból igen szop beszédeket tar-

tottan a szabadság mellett s az emberi szabadakarat korlátozása ellen. Hanem tekintve, hogy azon szabadelvű nézetek*, kiknek ajkairól hangoz-attak : engedje meg nagyinéHús&goü, hogy azok legnagyobb részének az iparügy iránti őszinteségét és jászándókát kétségbe vonjuk, mert a fennálló törvénynek épen az emiitett része íegkárosabb, tehát eltörlése nemcsak szükséges, hanem fenntartása a nemzet és társadalom ellen elkövetett büT volna. És mert azon tanácsadók egyrészc, megengedjük, jó-szándékn, de elméleti egyénekből, a másik nagyrfeze azonban a kereskedelem kép- iselóiből állott. Pedig épen a kereskedelem Magyarország iparának legnagyobb ellensége, mert csupán külföldi czikkek behozatalából
annak csak itt az országban el-árusításából élódik. S mivel a bel-iparczikk helyteli eladása az- ó köz-vetitésök nélkül is megtörtánhetnék, az ó érdekök nem kívánja a belipar fejlődését. S ha azt is tekintetbe veszszük, hogy az egész kereskedelem csupa kosmopolita elemből áü, nem v;írhatjuk tőlük, hogy hazafi-sigból lemondanak biztos jövedelmük ról. Aki ezt várná, az nem ismeri a almár szellemet.
\' Más államokban lehet szava iparügyekben a kereskedelemnek, mert minden valamire való államban ez éltetője s gyácnolitúja az iparnak : a világ piaczára horcUán készítményeit Minálank azonban megfordítva áll a dol:g, mert nemcsak hogy nem keres cziH-üoknek piaczot E egy garasban sem részesiti a bclipart, hanem vüág minden részéből ideiepert áruival agyon nyomja s a megélhetésre szükséges falat kenyeret veszi ki szájából s száx milliókat teper ki éveukint az országból, miáltal a nemzetet is koldussá. te;zi. Innen var az, hogy csak azon faj gyarapodik amelynek a kereskedelem kezében van, a iöbbi p\';dig pusziul s csak

kereskedelem ilyen minősége az, a mi Magyarországon az ipar korlátlanságát kívánja, minden más érdek ellene szól.
De ellene szól még azon államokban is, ahol a kereskedelem nem ellenség, mert erkölcsi súlypontját minden nemzet erős és tehetős polgári osztályában birja s ezt az ipaosztály van hivatva képezni. Épen ezért káros a szabadipar-rendszer, mert ezen sulyegyent felforgatta. Az érzéketlen Üzérszellem kiszorította a cselesebben, de biztosan haladó szorgalmat s becsületes munkásságot ősi tűzhelyéről s a pro-Ietarizmus táborába kényszeritette s felütötte helyén erkölcs és becsülettel egyaránt knfárkodó zsibvásár bódéját, amelyből a társadalmat méte-íyezó dögvészes lég áramlik s fenyegeti az államot s társadalmi rendjét. Azon államok azonban végre felismerték a veszélyt s egyszersmind a gyógyszert is és nem szégyenlik habár más név alatt az ócsárolva eldobott régi rendszert visszaállítani. i pedig, akinek nemcsak társadaimi, de nemzeti létezésünket támadta meg. szégyenljük beismerni, hogy gyenge erőnkkel e téren tul mentünk a kellő határon s tétovázunk követni azokat az építésben, akiket követtünk a rombolásban. Pedig nem szégyenkeznünk, de erkölcsi kötelességünk visz-szamenni, ha kell, inkább a régi rendszerre, mintsem a szabadság ezége alatt f elburjánzott erkölcsié lenség és tudatlan léuaíág kedvéért a nemzet fennállását koczkára tenni. Pedig koczkára te-szszük, ha Bazon° szirén hangokat követjük azon az utón. amelyről erősebb nemzetek is visszafordultak.
A magyar nemzetnek szükséges, hogy iparát fejleszsze kulturális és nemzetgazdászad tekintetből egyaránt, de csak £ nemzet jól felfogott éi dekéuek megfelelő módon. Iparrendszerét tehát saját számára, er-

kölcsi alapokra kell fektetnie, nem pedig a szennyes kapzsiság és Lzaba-daimazott zsebelés szabad vásárává tenni. A magyar nemzetnek az anyagi gyarapodás mellett erkölcsi erósbülésre is szüksége van. te hát nem szabad megengednie, hogy egész osztályai elpusztuljanak, nem szabad megengedni, hogy a kultúra hamis ezége alatt a tőkenralom által leigázva kosmopolita elemek által as-simitáltassanak.
Pedig csak egy tekintet az ország állapotára. — olyan kép tárul elénk, amelytől minden jó magyar elborzad. Az előbb meglehetős jő móda iparos osztály megBemmÍ8Ítte-tett, ma legnagyobb része csak az élet napról-napra fenntartatásáért küzdő proletár s megtestesült kétsé; beesés. \'
De nemcsak ez! A birtokos és földműves osztály birtokai ijesztő mennyiségben jut idegen faj kezébe, •i nagy birtokok szinte azok bérle-:ébe. Elzáita: a vagyonuktól megfosztott birtokosok s a szélnek- eresztett gazdatisztek földönfutókká téve. nyomorba taszítva, nem a nemzetnek fenntartó oszlopai többé, hanem annak roncsai. S ha a nemzet törzse elpusztul, kik fogják helyettesíteni ? Az uj birtokosok? s az iparos osztályt leigázc szédelgó üzérek ?! az a szomorú vigasztalás, hogy a nemzet legjava azok uralma alá jutva megsemmisül I
Eltekintve azonban mindazon rombolásoktól, amiket ezen rendszer anyagilag és erkölcsileg okoz s csak az államra nézve, adózási tekintetből véve is, azon ezer meg ezer szorgalmas iparos, akik életczéíul választották azon pályát, hogy általa saját lételük fenntartása mellett a hazának üü, áldozatkész fiai , hasznos polgárai lenni s gyerm ekeik ben ismét azokat nevel a i akarnak, tehát s. nemzetnek anyagilag és erkölcsiles gyarapítói volnának, a rendszer foly

tán azonban a nemzetet korcsoíuó proletarismus zsákmányául esnek. Alázattal kérdjük kegyelmes ur! nem hoznának-e ezek rendes viszonyok között az államnak is több hasznot, mict hoz azon kedvezmé -nyes csoport, amely legtöbb ovi re nxirozott tőkével mától holnapra szédelegve, ma emez, holnap amaz iparágba kap s többnyire hamis bu kassal végzi, szédelgésre alapított versenyével azonban a becsületes szorgalmat megöli? Üi azt hisszük kegyelmes ur, hogy ezek az illámnak még adójövedelmi tekintetéből is tetemes kárt okoznak.
Sót ha mindezeket mellőzve, csak az ipar fejlesztését vcszszük, az is bebiz6nya.lt, hogy ezen szabadipar rendszer kedvezményese: az ipart nemhogy fejlesztették volna, hanem tönkre silányitották! De hogy is lehet az ipar fejlesztését olyanoktól Ivárni, .akik nem is tanulták? vagy !ha tanulták, de legelemibb ismeretével alig bírnak," Ezen tiszteletteljes észrevételünk legyen eg; úttal leielet is azon vádra, ataeiyet az enquett tanácskozás közben elicnün.í felhoztak, de ami épen az általuk diesói-tett rendszer elítélése. Mert „az iparosok tudatlansága* e rendszer elmíradhatian következménye. Azon .tudatlanok" a rendszer kedvezményesei, nkiktöl :iem kívántatik más kellék az ;par öiiállu foly-u\'.hatására. mir.t 3 írcos béiyeg.
Van azonban még egy más alázatos észrevételünk is.
Megengedjük ugyanis, miszerint neiu áll együünií sem a tudománynak oly magas fokán, hogy még valami reink nem férne. De ki az Magyarországon, tki az iparos esz- \' tály előhaladására edái£ valamit te,tt . volna ? Bizon azon iparlramara , amelynek elnöke a „tudatlanságot 6s élbetetleoséget szemlnkbe vágta" ] miaél kevesebbet és mások is annyit ! [Csak saját emberségünkből vágyunkTARCZA.
Hamvazó szerdán.
Felre liít s. ti:icnrz»l!
Félre £»I1*1, vlg senivrl
S édes mulatsággal !
Könnyet mcitsn csak Ktcmank
És sú\'ua.jt IIivünkbe . ..
Ne & lfij-mi* kflIviligLi,
Magunkba nűizOn* b* !
Tdadcrnip volt a rig farsang, S elonlt. jíémt éj leit; Csillagokkal — könyeitikke! — Gazdagon tolék meg-E setíc íj s o csi]lag"k Ált BUgJik fülückbo : Ke a lármás Vülvilágbri, Mipuukba. n>l«íinit be I
.Porból lettíl s porrí. !c z sí,"
Zengi n p*p ajka,
Uidön k--« a «.-nt bimvr.i
Uomiokuú.ra iisija.
E uect hamu, s e az ul ígúk
g bit\'
Dinitíl orosiUnni
Lelkönkboc a. Tétkek -,
SsegíiiJ ldküuk! ÍZÍZ *zi-r
Hogy ussic i.fci te]>cik.
ayCzrBk le c gyilkosokat,
Bit fegrvert kezlinlíbb ! . . .
l bit\' kaiilib
nk.be\'.

Tótli Rálmáu emlékezete
a Kisfalndy-Társaság nagj-gyBIéséa.
BudiLi.es: 1382. íebr. 12.
Már ogy éve nyugaíik. a föld aUtt & koilü, már cgj éve eluenault orúkre ai az RJk, nmsiy oiy szépen, oly ssivhei BZÓIÓ^E tudott daloloí, amely pályája kr.zdetén megjóalá már, bogy Szecvftdok:, meghalok, h*nem költóleBiek:
Szenvedett, meghalt, hanem költő lett; olyan költi, akinek dalai olvasására miedenki szivében mogrczdíií ftgy hur, ■ mindenki éfsí, hogy az a\'hang a leg-aseotebb értelem hangja.
Lélekemelő voii, !u!d<ja a£ JLunyt tímiékét megujiuí enaek if^jüLb barátja, Vudüai Károly, nivel 23\' óveí tíjhett tigyiiit, egymást segilve é* buzdítva, hogy ul UÖ Cíiiggedjuűek járni ÓZOD az utón, melyen járni akkor a legnehezebb vull. S u jó büril mufll o\'y Lévrel, (ily itílkesUii* «éggel BZÓII az elbuaytró\', annií; pilyu-fulásáról, ayilvánosésmagánéietórijl, hogy alig tudult megválói tőle, mic;ha foijU\'.ui akarná as együttlétet, de amely elmúlt már örökre.
Elébúnk rezetít; a kie gyurtneket, hki ott jiiBZOl: e. n»gy diófa aluLt, hallgatva a dajka meséjére, a aki később szerzetessé lelt, mrOy elhalánjz*aát a meg-ttnidkerú a magányosáig éi ábrándozás föití hajló lelkületébe! igyekezik magyarázni. Helyén valónak tartom, ha itt egy eddig kéziratban lévő 8 ismeretlen ifjúkori költenjéoyét ismertetem, mely ép 8 lép&e megmagyarázásával fogMkoxik.
18óü-ik év február havában irtfc e költeményt, melyben első seerelme történetét mondja ?t. Ha elolvastak e köUe

méayt, melynek tárgya uar egyszerű és miudaaaapi, mégis megiep bennünket a: \'■rzeiem beűBoaége s a fogékony lélek, Tti-i\'.y * nem viazonzott szerelem miatt már gyermekkorábín egész éietére fonloi I péore vitte. 14 éves gyermek volt még, midiin Mitildo; mágiát ta: .megállt, nézt. és &em meni tuvibb. szoborrá bűvölte i halvány leány " K perez.öl fogva, egésx lóikéi a szerelem foglalta, el, a már ekkor igaiu.il szépen dalolt;
Az alkotó, midőn teremt vala, Ekkóp ezólotf; hogy legyen szerelem ! S azóta cseng a vizadó pstak, Azóta van virág fc-így völgyeken."
Azóts. reng- - tzép ai«diró,TCg, -Azóta van nap, hold aa ég ;vén . . . Azóta lón a tarka nagyvilág, AxóLa bú. keservvel élük éa 1
iliáÖD ismét msgiátla, kószSat neki, 6 & leány — tíaevcV.e őt. L-ltU most. hogy hiába remélt. IiUz a leány főm iga és gaid-\'g, ő pídíjT yy-.TműIc ős vagyon talao.
Azórt hát a világo1. el hagy im, Es olven: ellen — szerzetes levék !
Dó iUsem labetalt nyugodt, mari h^ai mint szeraoteanüic \'.uljesea Its kel] mondania arról * remóayrúi, iiugy ted-vesé; bírbaftea. A tépeíűdái beteggé tévé B ó iBmét htizii rnanL. Of.bon fel gyógyult s egy bálban találkozóit ábrándja tárgyával, ■ íütérLáncában fal kérte B táncz közbe e BEÓÍ eugá füleb9 : s^retem. 5 & leány .kacugu & szerelmes siai.vecőu* Mkjdjk kesébeo Uví> róssát kérle el M>1B & k leány ast — má*Q*k- áphí. A fijda-lom.annyira áthatotta lelkét, hogy sjra beteggé Jín. Egy bóoap tnaJva felkelts

laiku nyagodt volt, do érté. hogy teogÓ dés B uara ó.e\'. ez, melyet nem éd-íit s. aserelem !
Végre talált e^y igénytelen scép leányt, akit aroretai boídogság volt.
íme az agyszerü történet! Ta!áo kelleténél tovább ts időztem ek.öU-jrnécy-oól, de nem tudum ibontakozni abbói a batáabó!; m^Iyot lalkamre & költá elaó szerelmének tői-lén ;te gjnkorolt, maly mir ;* cij" boldog:alan roltj mint a többi mi ad. S ha régig lekin\'.&nk a koltó egéaz életéu, attól ke*dv°i midűa el«5 stsr^mé-nek bcldogtalaái&gfi kórigjra iöaié, egéaz addig, toidöa szüli városának hí-\' ÜtUasá^a KBUJOB ágy\'.ra fektetéj láíhai juk, hugy minden boltiogialauaágit mélyen érzű atire okozia. Ó biiott minden ftmberbm s \'m csalódott^ «*nivédett érte, de újra bízott.
A megemlóközi vé^ígkisén "A egész életén, megCBu:a\'r.j.i mint raltoionk tae-eiaiéiiük t".rgyiv,; d-í mini msrad 0 min* lig egy éa u^y-tua/: a szoretój 8seav.:dá költű Í aserelmc, ^ lögtiaitibb, E íegidu-áüsabbeierelem. J? óriáaí aíkerci középütte is, midin dalait íierte énekeltek az egéaz \'írszágb. n, dü-r-bui: tapsribar mel\'oU adták e a magyar nők eillst kodzoruval liaztelték tr.íg, \'\'--\'ég akkor is boldogtalan volt.
Eláttüak ái\'ott 6 minden sokolda-luságátaa, mint B-inmüi-ó, mint puli\'ikm; mint UpaserkeBSlc: oSóltÜalc mint ember, tuint fiu, ki legboldo^abboak akkor érti magát, ha anyja ölébe b»jibatja íejét s elültünk állott ű, .iki mindent, tnladaut k azüiúíöldűért akart tenni. ■ •
Eazembe jutott ekkor, hogy mit lati 6 érte BKüTÖfSldJe. hogy leljesitva van-e1 a azent kötelesság, moíylj-el emlékének

t*rí(íiik ? Nem akarok iLt Bzerr::ebRiiy»-&oka.t \'.enni, még caak figy-jiűüi\'.et^i é= butditan: sem. hisz ai bizooyoi&i! tudja, mi a kötetessége. En Csak gofláolataiioaí irora le, amik ax imíékbsdiéd hallásakor bennem támadtak.
JÓZSEF.
János
du Ieáii)&.
0Ítt fűi a halvnuy leány e£ beteget 6u ;— B jó, c gondos azü.ók ezor-got ipoláss. alatt naponta erátbodtek, a halvány MariakE. gyÜDyörü hüjadc-DEÁ, — a btteges Jaüc^ikíi tet\'-erös ifiúvá lett.
Mariska apja gazdag voii — örül: leánya szépségének, hisz ai uraaág ti i flligüügy megjön az egyetemről, — eljött hosíájfjk lii(ig*tóba, — dicfiérte Marieti karcau terzaetóí, mégis caípkedle rózsái: arcait éiaaemeire aet kegyeskedett mondani, hí\'i^y aiok jobban cíiliognak, miut azok -s ég caillagai-
ÍJriiií végtülecü! ezen az öreg János gaidii. hizeigelt neki, hogy a nagyságos u ii láto^utáeAval — s fSleg, nogy leányával érákig elbeírelget,
nSlár c«ak megláiarik, fltól hiíe:-hogy a nagyságos urő sokat taoo\'t, és hogy nagj virosi — olyan finom — í még csak fairét aem
Cink Marissal nem vidította fel a .agyságos iirfi hijtelgtíae: — nyájiusága reá lareröli\'-g bittolt, arezt rónái eiltai-váhyultok, vnlaháuyaior Gyula arfi Jelije köaeledalt — g^eog^d lerm«tét nidg-

HUSZONiGYEDIK ÉVSOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY.

PÉBBCAB 33-ÍB 1882:
II. A ezimzett iparUrsuUtnak.
Titiielt Ügy t ársa k
Köztadomása dolog, hogy tz 1879-évi országos ipiioa coitgrewua
találna tlyek egyúttal a felsőbb iparhatóságot [is képezzék.
"2-ik. Kötelező ipartársulatok. A segédmunkások és tanonc.z<>k fölött erkölcsi felügyeleti joggal, hogy az erkölcstelencdés meggátoltathassák,
3-ik. Kézműipar önálló folytathatása csak annak engedtessék, aki azon iparágat szakszerül cg tanulta s benne működött és az ipartársulat vegyes bizottsága elült elméleti és gyakorlati szakvizsgát tett.
Hogy a csupán haszonlesésből s kapzsi vágyból eredő szédelgésen ala puló esztelen verseny romboló működése és az éretlen koirárkodók szaporodásából eredő proletárismus terjedése megakadályoztassék.
4-ik. Egyidejűleg mindenki csak egy helyen folytathasson üzletet.
5-ik. A segédek részére munkakönyv rendszeresittessék.
6-ik. Kész iparczikkekkcl idegeneknek a házalás eltiltandó.
7 ik. Külföldről behozott kész kézmü iparczikkekre külön fogyasztási, vagy községi adó rova^sék.
8-ik. A fegyencz munka aképei!
rendezése, hogy a létező iparágaknak kárt ne okozzon.
Miután ezeket ugy az ipar emelésére, m:ut az iparos osztály megmentésére és ugy erkölcsi , mint anyagi szempontból a nemzet érd -.-keire nézve is szükségeseknek hisz-szük; nem mulaszthatjuk el Nagy-méltóságodnak ujolag is kegyes figyelmébe ajánlani és alázatosan esedezni, miszerint azokat foganatosítói méltóztassék, ho;;y ezáltal megadassek az iparos osztályúak a képesség az állam és társadalomnak azon szolgálatokat tehetui, amire rendeltetve és hivatva van. Amely legalázatosabb kérésünk után a legtisztább hazafias tisztelettel vagyunk K agy méltóságodnak alázatos
kész szolgái
A nagy-kanizsai ált. ipartársulat Ösz-
szes tagjainak megbízásából:
HENOZ AKTAL,
elnök. KGER IGIii.CZ,
alciuök.
FÖLDY FEEEKCZ, jegyző.
egymásra, megelégeaznek azzai, amit a jó atyaBzamokra leroroto\'.t.
És a kis virágok, mintha félnének attól, hogy önkénytelönül tanoiváleszutk egy rémea jelenetosk, móíj melyebben hajtják bágyadt fejec&kéjöket édes any-jk föld
jókra a föld.
Mariska is elérte czélját, — rcegill izomoru füs susogó lombjai alatt, — fé-léoken, balsejtelemtől gyötörteivé takiat örül, ajkain ismét egy velőtrázó BÍkoj .jbboQ ol, lérdiii remeguuk — iisaze-Caak Ők nem aludtak, az Ismó; hal- | roskad.
Hah! u-hátakis fehér galamb ki
repült a kalitkából ... szól egy ifjú, aki
ben ÍJyula nrfira Umerünk ... Mariskám
íónye, — mi\', keress* iiy késő
ká ü iellemek
y zellemek
y, órában . . . nemsokára üt
ábn . . . nemsok
drája, s ie még miodig czóltaUuul bo
l ?!
j,
lyongás ?! J
g
.Jánosoml b
*üg baühtUólag illái
Maruku, miközben égő ssompillám sgy íorró könyc*epp göfdul *lá; Jánotom! . . hozzád jöttem . ■ • moodani .... kérdeni . ■ • szeretsz e ? 1
Siórétiek-e ? válaszol Gyula a félig aUit l«áoyk« fölé hajolva, ugy hogy ajkainak torró, kábító tehelloie az Övével etegyédoU; — asoretíek-e? . . . örtlllan imádlak, . . . imádlak mint a snáraz nö vény as enyhet adó harmatot, — mint eaos idő atan a virág a nap*ug«rat.
Mindenem vagy — folytatja életem, Üdvöm, — ohl ne vond AI Üdvömet, nélküled kiég, ki bal a jobb érzelemnek szikrája ía keblemből; e tóid, mely eddig csak virágokat to.-mett, tövisekkel sebzi meg léiemot, légy őrangyalom.
A. leáuyka míndiukább tüleszmél, szólj Jáuosom, miért beczéUz igy, — ily szomorún, ily leveroleg; tán félsz a nagyságos urfi tol. Ugy nem ütőered Mariskádat I Csak egyet mondok, nélküled nem éJbelek ! iht es iem nyugui meg, ha a bizalom moat sem tér vissza ldlkedbo,
. ugy aohse szerettél. A aura köd osalik,
bágyadt éji
királyŰ5 aranynytl áttört kék uszályával ismét utat tűr magának — ümét mosolyog, mintha nü aem történnék, vidám, mintha caak boldogságot hoxna magával. Maradj Í o.hiégy irgalommal, Ukard bj márrány arcáodat ai éj »ürQ fátyolá-va!,\'ba irgalmai itatert? é* iim&rnedkell, mart bttft Uremtiaénye ¥»gy, — ott U-
tchlt olyanok, amilyenek s kisebbítést nem érdemlünk azoktól, akik javunkir. soha, csak mindig megrontásunkra törtek.
Mindezek daczára pedig, habir a rendszerből eredő ár sokat elsodort s heh ettük csak iszapot hagyott ■ volnának még Magyarországnak ipa-rosui, aki; a magyar nép igényeit kitudiiftk elégíteni, ha ózon nép legalább sajáí érdijét tekintve a hazai készítményt a külföldi litn-loiu-n:il többre becsülni tudná. Erről azonban gondobkodik kedvére gazdái kodharú élelmes kereskedelmünk. Ezzel azonban nem azt akarjuk mondani, hogy nem szükséges tanulnunk. Sőt a magas kormány gondos-lóriását az ipiros oktatásra nézve há-Usiin fogadjuk. Hanem azt akarta\' kimutatni, hogy az ipar hanyatlása uakokai nem mi bennüok,hanem az ált; lünk előadott körülményekben rejtenél
jó iparosok azonban a képződnek, nem nézetünk szerint a szakiskolák csak azon iparágakra nézve szükségesek, amelyek techoi-cus és vegyészeti ismereteket kíván nafc. A kézi ügyességet és gyorsaságút igénylő kézmü iparágaknát nem czélra vezető, mert valószínűleg több követelő, mint ügyes és szorgalmas munkást fog nevelni: magával hoz van az iskolából némi felületes ismeretet, mi elbizalkodottá teszi. S ha a szabad ipar rendszer életben maradna míg, több félképzett iparosaiuk lennének, mint most vannak s meglehet hangosabban követelnének — kénye
Az iparos oktatásra nézve azonban bátrak vagyunk azon tiszte letteljes észrevételt tenni, roíszerin téves m":/et volna, hopy ez^el min sokan hiszik, az ipar fejlesztésén már eleget. tettünk, vagy azt valami nagyon előmozdítjuk. Mert az ipái fejlesztésére aanak gyámolitása megvédése is szükséges, mivel a legképzettebb egyén sem fejtheti ki képességét s minden tudománya mellet éhen halhat, ha tétlenségre van kár hoztutva. Eklaíijis példa erre, hog) világhírű művészeink vannak, de csa külföldön élhetnek meg, itthon nyo mórban vesznének el. Jó az isko! szűkké.
gyakorist által iskoiábau. És
niagyarÁíhallaű Tömeges fogta el, — azi hiszi, hogy kezei ériatéiw alatt oesze kel roskadni.
UŰ ha Jánossal beszélgetett, ha annak nhpbarni tolta becsületes aroxiba tekintett, — ereiben a vér izzó lávaként keringett, tzive Usas dobogását alíg volt kepea fékezni. Oh! his* vele töiiötte gyermekkora boldog oapjait, egy üt i jártak isitulábH, ugyüu tanulták a katekizmust és ha sár veit, ha gazdag apja *o!gál akart vele küldeni, ő tudta, hogy wm keli senki, mer\'. Jttucsika vár már reá.
Egy ült j»rtak ki a mezűre, aho! Jiooa k\'-dvéért Mariska sarlót vett ke-zéb«-. s hu. atyja ictutte, hogy neki, mint & falu leggazdagabb leányának, aem kell aratni, G a mellelte dolgozó Jánosra kacsintott, s pujkosan válaszolt: .Nem fá-raBZt el a munka, hits én csak mulatság bú) eii-dem János Qtáa a rendet."
Jiodt ÍB aratásról térnek visaia, a fiatalság énekel, vidám» enyeleg, óregebbsk tanácskoznak az előforduló munka beoaslá&ii folelí.
Jaacsi Mariakával egymás mellatt li&Ldn&k, aésik a ragyogó kék *get, a balvftuj holdat, mely astUto* sugarait a tó kek egébe fUrÖnti.
Hirtelen elhalványul a leány, görcsösen ragadj* meg Jánoa kezét és szól: „Látud e csillagot, mily Őröltén futott le az égről?! ... Ah ! éc ugy félek, valahányszor caHlagfatákt Iá lob — ilyenkor eszembe juioak boldogult anyám szavai 1 hogy valahányszor ep*y csillag marul a tengerbe, mindannyiszor valaki meghal" — s többnyire az, ; ki meglátja falasát.
Bár az ifjúra sem téveezté el leverő hatását, — mégis bátorította a leánykát, 8 igyekezett előbbi kadélyea lelki álLpo-tát visszahozói.
„Emlékezel azon jelenetre, — szól homlokán csókolva a piruló Mariskái, — a midin a fehér nyárfák ártatlan szinti levelei alatt örök szerelmet esküvel?! Isten — aki miudnyájuuk atyja és mindent lát, — a fénylő hold millió kiaéretó-vel a susogó lombok közt csattogó csalogány voltak egyedüü tanaink; — tse retiz? e szó lobbant ol ajkaimon — »ste-rétink" — ez volt édooi ajkad boldogító Tálasra; — éppen midőn a varázawó eU hangzott, futott le egy csillag »« örökké JmUámtó BaUio««*júfr UkjiW. Kitér1

ret — azaz a soczialismas termékenyebb talajra.
AJ alázattal előadottaknál fogva tehit ami meggyőződésünk szerint a; ipártörrénynek nemcsak részleges módosítása, hanem c rendszernek gyökeres átalakítás Bzükséges. É< bár minket, sz iparos osztályt saj-tott legközvetlenebbül s legérzéke-nyebben a rendszerből eredő csapás; egyszersmind és fókópen a nemzet érdekét tekintve vagyunk bátrak a helyzetet lehetőleg leplezetlenül feltárni. És mert mi, hátralevő élet Öveinket — ha nyomorban is — át-küzdjük ngyan, de a nemzetnek élnie kell!
Ennek érdekében teszszQk leg-.nkább észrevételeinket s ennek érdekében kérjük nagyméltóság^dat, miszerint az alább elsorolt pontokat, mini közvetlen tapasztalásból meri\' tett meggyőződésünk szerint az iparfejlesztésre is, de agy erkölcsi, mint nemzetgazdászati szempontból Js el-ker&lhetlenül szükségeseket az a. törvény alapjává tenni méltóztassék.
Ha ezen tiszteletteljes észrevételeinket s alázatos kérésünket figyelembe venni inéiEóztatik, nemcsak az iparos osztályt mentendi. meg s adja vissza mint hasznos tényezőt a nemzetnek nagy méltóságod, hanem a nem-
y
zet boldogulna\'ásának s magyar szel-lembeni fejlődésének veti meg alapját. S nemcsak a jelen nemzedék ha-íafias része, de a később kor is áldani fogja működéit. Ellenben, ha ezen romboló rendszer gyökeresen át nem alakittatik, Nagy méltóságodnak minden jó igyekezete kárba vész. Mert a jelen iparos nemzedék egynéhánynak kivételével nyomorban ész el, jövőre pedig csak azon tn-dattal léphet valaki iparos pályára, hogy egész életén át valamely kosmo-">lita Qzér szolgálatában napszámos-:odjék, vagy vándor útra kel jobb hazát keresni, mert itt polgár nem, sak szolga lehet, vagy éhen halhat.
Az általunk szükségeseknek vélt pontokat a következőkbej van sze-■encsénk elősorolni.
1-ső. A kereskedelemtói clkfllö-ített iparkamarának felállítása, atne-
iult el atóta, kút boldog év — e meny-yei boldogságunkat raí sem zavarta; ir titkon, de annál forróbban BíereUük, izortjQk egymást."
Beértek a falába; az aratók elaxé-
yedtek, elhftDgsott a dal ajkaikon ; csak
ké h hll é
y g j
így két hang hallatta még: a A legény~4ziv galambjáért megreped, A leáayezir megkönyebbsztk é* felejt*
IUQ caand, néma nyugalom lengett ae vó falu fáradt lakói felett.
ácy leány, a beteges ifjú, — lázas n
álom gyötörte mindk «ttŐt; — holnap iesz a nap" susog a Bzép lányka, arctan «UÁrd elhatározás tükröződik, holnap beszélek édau apimmal — egyetme vagyok; — Vagy Jancsimé leszek, agy a nyugtot adó édae sír öléba\' ...
Gynla urfi ablakának függönyei fel nnak huxva; tán hog? a nyári éj üde egét szívhassa ?
Az ablak uelyemviakosira lám asz-.odva merevenjefcint át az átellenes ház blakárz; — Ag& szemekkel, ki gyűlt rezcza! leu nem mozdul e Yilaki. nem j£ a Tárva virt I netzt hall . .. avagy caak •itt dobogása, keble randetlen hullim-w?t ... Nem ... arai . . . egy ék&\\ ik — oly szép, oly gyönyörű, mint a \'.árpátok VíIlije ; — a bájos alak lenge j ■pletke] halad előre élűre; — megáll, laszatekint, halk sikoltás lebben el eper kain, — szívéhez kap, nmo*l már, mind* ;y« susog, s sietve megy a kitűzött czól:
le ablaknál álló ifjú ingadozik,
ikleit gQrc«ó«en -szorítja bssxa, nem tudja
It tegyen. „Józao é*t uo hagyj el" —
isog ijedteo, s visszahelyezi helyére a
Ikapott fegyvert. ,Nem . . . nem" . . .
tlytatja, hátha mégsem ö — bÍBonyosaí
karok, e kétely megöl . . . Ha ha ba 1...
laciag fel örült kacsajja] — a kia falusi
bácaka ilyenformád éji kalandokra jár
?1 9 ha tejtolmecD nem os»l, ha szerei-
Lem .... aserejmem ... ha írült szén
\'edóly emet miatta kell elfojtani, agy nincs
galom, DÍDO kegyelem, j
A holdat ezalatt sötét átláthatlak ,öd borította el; á madárkák mélyen, édesen saannyiatak a galyak bársony \'iveiéin. Istenem t mi i*6pen megteVoek

Óta leg.i
grotib réssé a congrasaason kifejtett aék a\'apján nyotuósaát nyomósabb érvü kérvényeket inlézntt ai ortzággyüláshez fennálló\' káros iparrendazer megváltói tatása órdakében. Mindazon kérróiyok-nok aioaban annyi eredménye f u hog\',
szakminíster által összehívott az iparos érdekak iránt ellensége* ölem ok bői alnkulvH az ügyet olyan irányba terelte, hngy a kiszivárgott híreit szerint törvényfln, ha lesz is valami lényegtele módosítás, az csak arra való l*sz, hogy egy jobb jövőre még a kilátiüttiftelvigy mert az iparos oszt&ly megíilŐje az ipar endazer korlátlan HZub.dosdágábua rejlik s épan ezt akarják rpflégban fenn tar Un daczára hopy más etóbuladottabb oemu tek la megszüntetik.
Alulí-ott társulat ismerve a veszélyt, a melyet eznn rondsz-r már eddi^ is oko zoll a jöTÖbrin még inkább okozni fog, a n«racs»k uz iparos osztályt, de erköl (íg a ncroieiet ÍB íoiiyi\'goti. tizükségca u-it lálta intő éa kén* szavát roó^ egyszer mielóU a törvény megalkotva Ica na, fel IOSIIÍ és m^gje!6}va a pnoiokut, a mulye l az ipariiifvéay nlapjÁul blkprülhettct Bziikségeseknülc t»rt, s f^llárva a hetyee et » maga valóságában, kérvéa évei igyen«ien az íptrrigymÍDÍ>torh« menni, ihol alkalma volt kaldötl&égunknek ÍLI nellékelt kérvóayüuket sió?»! is índ\' kuloi éa f-i került annak helyedségérői ds |ogos?ágíról a ministert meggyözn
D-i mírcl azt is tapasztalta, hegv UZOQ magas körük be Ű a korlátUn ipar-enduz&r iránti elAswrotoL igon mély gyökerei vertj sikerre csak ugy srámithA-uúk, ha ügyünk mellett sxavuokat mi mi* y-ian felemoljük. S miutau az egész ág ipjxoBiiinak helyzete éa érdekei ■gyenlök, nemcsak szükBéges, hanem er kolesi kötele^óg ía az erélyes és egyhangú
Felkérjük o o
n\', caimzett ip*r-
társulatot, hogy az itt közlutt pontoknak a törvény alapjiul falvétolö végett b«n-ullakcl támogatni B ez erdemuen az ipar ügymiaialurhcz m eiőtt mé^ kéaö l«nne, kérvényayel, ha lehal küldő.iöég általjá* rului sziveak\'djék, uiiu.áo oi*k ijjy lébe: remónyünk, hogy a törvóoy érdekeiuk-u«k megfelelőbben, s netp veazedulmünk re fog vóglög^aen megalkotUtni.
Aké.-elmezendŰpoolok kii (Az eU5 csickban foglaltatik.)
aki
..JO! ahol 6, annak gj gy
a megUslewüli jóaág, ne bontakoztál ki,
\' A halvány hold D«IS iamerirgalmat, lll ^t flmélt leány
hol 6, annak a siolgAj* vagy, bkál
Ezeket becsea figyalmökbe «j4nWa mély tisitelettel vagyunk Nagy Kanizsán 18S2. január 15.
IS g,
feleszmélt leány-
y
62ÍÜÓ mosolylyal t kji
kára, akit k.rjai kö*í tart ... a nagysá-eoi urfi ; a leányka rátekint, nem aikoll í«l _ nem ... * megtört Üliom Boraaaz fa^yaMlo lebellete alaf. eihervad hirtelen, Qüm las*u haUlUl.
MarUkit rémes csalódását látva, — ztfmui m->KJ-= gesednak. agyában a gondoltok BzabilyuUnul kergelődznek; ba!
nézd . , és J«noe .
i BZtvronditÖn zokog . :.g —
rJuád hervud . . ,. Csillagunk . . . lefu tott . . . Szeress ... A j^g zajlik, szivenj tajuug . , . megyek . . . megjek hozzád szüt . . . anyám megtestesült ártallan-lág . .. hi, ugy — agy" . . . At órüii ieáoyka Balaton örök kék habjaib-tn lelte örök nyugalmát, óp UOD órában, melyben csillag leszaladt az égről.
Néhány perczezol kéoőbb egy halvány ifjú ajUgUUnul szimláka a por-cseket, — várt, várt . . . kire vársz sie géoy ifjú ? . . . nem hallod, nem érted a boilámzo Balaton panaszát, mint nyogdi-ctel, minő keservesen azdl tiosxád, ssaba-diUálok ki t. kedvei terhet, melyet köny-ayQivel megázLatott ... oh QO Tárj . . . e várj . . .
Másnap a nagyságos urfi útra kelt, Dép áldott* jóságát, nyájas&ágát, — ai ifjusig bánta, hogy a nemes urfi, aki va-jarnapoukénl rendozni azoku jáiék^ikat, — eltávozik, — csak a beteges ifjú, a szu ;óny ifjan elaggult Jánot^szórt átkot utánua.
Most mindkeU-5 nyugszik, egyik a tusogó nyárfa.k sörü lombjai alatt hallgatja azon panasz ló hangokat, melyek & negtört sztvQ édefl *ty«, a gazdag JinO? gaada szívfájdalmából kelelkezaek — 8 u ik . . .
Oit nyugszik, a hol annyi hfia magyar ífju, ideoen föld, idegtű hant zárj* karjaiba, — miután egyik, keávote meghalt, alán vágyott; itt a haza, a magyar ifjú élűit mindennél kedvesebb, elmem Botxaíába, a mély scikiák égig nyúló upjaikkal védik á h& szívót, akinek cs*k aír jege* öle adhatott valódi nyugalmat.
KORPiDl BÉLA.

A nagy-kanissu általáno* íparUrsulat
nevében : HENCZ ANTAL
elnök.
EGER ÍQNXTZ alelnök.
FÖLDY FERENCZ
A foldmiveiés-, iparét kereskedelemügyi miniszter leirata érlelőiébe, az erdészeti ügyekbea választott szakértők csakis olyan egyének lehetnek, kik a 79. évi
érteimébea
évi XXXL tcz. 33
megszabott államvizsgát letették.
állapota.
Sfolamegye
(A megyei bizottsághoz február Wéu
beterjesztett jelentés.)
Méhóságus foinpán ur! Tekintetes kó\'zigaxgaLáíi bizotlaág!
Szabilysz«rü félói-ea, — illatfllögaz IBÖO—ai.tanávröl f tol ti jelentésomut van ss^rencaém következőkben olöterjeazttjoi. ZiUmegye tor ül elén as óvodák és ic<-reakedQ]mi maflán íekoUhozzáadásival volt iiutZHii 399 iBkola, ftzek közül 5 foi«fi a^p-, 5 polgári, 6 ovuda, 1 kereflkeda\'mí iskola éa egy Bzitelotha*; jöliegra nézvs rult 9 állami, 74 kösiégida 3J6 íeUke*etÍ, mely uuibuiak közül 2Ú5 róm, katb., 2Ü belv. hi.v., 19 ág. hilv. és 22 uraeJUa.
A tanitlsi nyelv tisztán magyar olt 339, -iaztán vond 2, ÜSZUID borvit 14, német-magyar 14, veod-mapyar 8, horvát-magyar 21 éa háromayelvü magyar, oétuat és horvát 1 iskolában. A. ikolák száma e Uaóv fulyamáu fogyott l-el.
T»ni;ó volt alkalmazva 542, ezek kotül képesített 44Ó, Aem képesilatt yT, rendéi 439, segéd 103; ezenkívül lanitutt még 2 proL letkéaz, .1 rabbi éi S nem ta-oíto s igy unitáaaal foglalkozott az i«80 81-ik. tanévben 553 egyéo. Azon iakolák kötUl, melyelcnél az 1879 —80 ik tanév en nem Unitok müködtek,egyotíiikürült mdazireaí-enija. melynél képeailett tanító ilt alkalmazva.
Az alkalmazáaban [ev6 tanítók kó-11 szolgál 0-5 év ó-.a 103, 5—10 ó/ óta 83, 10-15 óv óta 79, 15—20 év óla 62. 20- 25 év óla 56, 25-30 év ÓU 39. 30-35 év óta 45, 35-40 év áu 34, 40 éven felül 41; eze\'< közül bírja, a magyar nyelvel oktató képesééggul beszédben éa rjUbíu 517, némileg érthetően 19, sem nit aem 6. Az óvodáknál alkalmazott 11 ívó levonásával volt a tanítók száma 531 i igy azok sza na c tanár folyamán aza-Mrudott 11-el.
Szabad legyen itt a xalamegyei ta-litói testületre nézve azon Örvendeleeeeo-nényt megftralitenem, miszerint ő cs, éa poBtolí kir. felsége ]88l-ik évi októbor LÓ J2 én Scbönbrunnban kelt legfoloóbb ilbatározásával Weisx Joel £ala-eger«zegl községi iskolai ig. tanítónak az arany ér-d«mkeresilet Ugkpgyelmesebben adotná-lyozní méltóztaioU, mely Scilün!etéaÍ jel-ény ]&U ik éri november hó 12 óu : ér bes ít te tett általam akilüntetettoek.
Á Z^lamegye területén lavó népia--olákat itt s a következő adatoknál nem zámitTÁu BZ óvodákat éi kereskedelmi ikolát — a 39085 mindennapi és 15163 ismétlő tanköteles kóitil látogatta az in iát G —12 ig 34155, 12—lóig 9331 ianköteleSj — a tankötelesek kwiül lS3 átogatta a szomszéd megy«boli, sőt átrídii idókérél a a\'ajarorstági iskolákat, ezek zonbAc &z ÍBkolát litogatók számánál tilvóve mocsentík. — Eszerint a lanköte-k azáma a múlt évi le ima la Iádhoz ké-, a Un kötél esek pontosabb öatzeiráia láu B«aporodo:t 2202 ve!, — az 1868* k\'évi 3Ö-ik Lcz 4 § án*k itigornbb \'égrehajlása folytán, úvú iskolát láloga-ók azáma 4663 al,hozzászÁmilváa a itom-sódmogyei iskolákat tátogaló 183 taokö :e!est 4S4G-aI, a szorgalmi idol megtartók uáma padig 10745-9Í gyarapodott.
A tankönyvek bírók asáma az illa* ános eístegéayodé« folytán apadt a tnult hoz képest 998-al- A bat évi tanfulya ot végzett és iskolából kilépett tauulók >zül olvasni éa irci tudott 5038.
Ai i.kolát hanyagul lá;ogaiótankÖ-
ölosek *zQlHÍtfil M 1868-ik évi 38 ik t.
:z. 4 §-a értelmében b-hajlatott Í9Ö frt.
\'6 kr. mulasztási bimág, mely összegből
iskolai könyvtárra forditatolt 75 frt; i%-
ulók segélyesóaére 34 frt % kr, taaesz
üzökre 14 frt 60 kr, lőiesitéseVe 11 frl
50 kr.
At iskola! épületek kőiül a község Ulajd.ma volt 373. bórelt helyiaég 22, s ;y a tuUjdoul képező iskolai l.ely\'négflk láma szaporodott ^-vel, — a béreltek iVraa aanyi, a menuyi mnultéTbtn volt. A Unitáfl eszközöltetett 678 tante-imbeu, etek asáma szaporodomt 17-él; íek kSxdl legrvtább 3,5 méter beU6 ma-;áaeágnál többet hírt 362, kevesebbel 317, &?\'*&! lannlÓra legalább 1 Q mater lör-Vgutnál tbbb e»ik 267, keves«bb 320 •a.1)teremben; helyas padokkal s minden utorral bír 412, kevésbé ccéltserQ pa dokkal és bátorral bir 158, u iskolai pa-

HUSZONEGYEDIK ÍVFOIiYAM

ZALÁI KŐZL-ÖKY

PEBEÜÁfi 23 ia 1862.
dókat helyetu*ilik másnemű bátorok 3, rendea pad, lócsa, úttal vagy bútor nincs 4 tanteremben.
A faiskolák szama volt 210, az is ko\'ai kertek 77, a múlt évi adatokhoz nézve a tiískolik száma eznporodolt 6 al, „z iskolai kerteké 13-a!.
Teetgyakorló tér volt 64, szaporodott 1-el, torcaeizküzökk-l felszerelt helyiség volt 24, szaporodott 6-al.
Közöe taneszközökkel e követketóUép \\oltak az iskolák felsrerelve; fnkete író-tábla volt 671, szaporodott 10-al, fali ol-v*sótáula gyűjtemény volt 375, kevesbe-dett 4 el, fali térkép volt 908, k=vesbe-dett 155-el, földgömb volt 334, kevosbe-dett 2 el, termééretrajsi eszköz volt 263 gyűjtemény, szaporodott 10-el, terméazet-tani gyüjle\'raény volt 71, kevesbedett2-el. ÍBkoUi könyvtár volt 77 iskolánál, ezek száma gyarapodott 17-?1 és ezekben volt üiazesen 8406 kötetnyi munka a ezek kOziil ti«ta mBgyar nyelven volt írva 7üStj, Htm magyarnyelven 720.
lakolai t&karéhpénztár volt 13, gyarapodott 3 al, 366 betevővel a 1338 frt 5 kr. betéti \'feszéggel.
A Zulamegye területén levő iskolák 1881—82 tanévi kiadásai a következők voltak: R rendes tanítók fiietésére íordi-tatiilt 185,796 frt, a múlt évhez kép».s többet 558G frt. a s«gédt*nitók fiietéaér* forditatott 33,S04 frt, többet 1845 frt, fü len, tisztogatás és javításokra tordiiatoit 4ti 037 frt, kevesebbet 2320 írt, tanszerekre adatott 2453 frt, keveeebb 435 frt, azeRény gyermekek könyvére adatolt 8670 frt, kevesebbet 865U frt,megUkari-tott 6975 frt, többet 2521 írtja*, isko\' " fenntartásira forditf&tott e. szerint összesen 283,735 frt, a múlt évbe* képest ke vesebbet 1462 frt. Ezen összeg a következő forrásokból fed ztele\'.t: ingatlan vagyon jövedelméből 2418Ü frt, tekepénz kamatjaiból 3917 frt, undijból 49.984 írt, államsegélyből 51.165 frt, községi ee-gélybol 56.885 írt, egyházi aegélybŐ] ay.]34 írt, egyéb forrású jövedelmekből 8461 frt, összesen 283.73őfrt. (Folyt, következik.)
fdfcomlatskg* féayesei
sikerűit, dácsára, hogy fcpdn vasárnál
«iie esett az esi. Knortzer Frigyes ur ter
mfi meritek B D-iráze Miska víg tenéje
melleit ki viiágot. kiviradtig tartott. Arin-
dini rnüBíoljjti kereskedés éa a cbinaí ze-
uckar bevonulása az óriási tevével bnű\'
goe kactajt és taps vihart aratott. Vuca
kicfi János főrendező éa C*iIIag kurmesiei
zujoaan éljenesleteU. A tissfa jövedelem
meghaladja a 200 luriDlot. Alkalmilag
megemlítjük, bogy Knorlxer Frigy
é álldájá i él l
gy czélazerüon alaititá
j gy
asép szállodáját ige
át én pedig küilaég
1
. Az azelulli ,Di jrem konyha let
a régi konyha piaiig a kávéházhoz oazti ti>U be. M\'jet a kényelem tagadhattam ulóov\'Jsebb. — Kourtzer ur oly áldozati hoz e tekintetben, hogy valóban buzgóbb pirloíáat érdeme\'.
~A keresJcedö Ifjak öokép;
f-cyletében vasárnap í. hó 26-án este fél 9 ór»kor Hoffmnnn Mór a rZa.i«.\' szei keaztfija Qr. Tumcsányi Imre tollábó eredű „A vonzódás" czimű íermdizettan iriayu. feiolraaájt íog Urmoi. Nu:nt*go réazére korlátolt számú ea keltezett (hölgyeik részére ezAmozOtt ülúualyre szóló\' beié"p\'i jpgvek fojrnak kiadatni, m«lye! csütörtöktől fogva Stern Ignácz . egy igazgatónál a di-hiny fölűzs helyiségébe kaphatók. Ez ijjen érdekcsnok igérkez i^iolv&sás: ajánljuk t. ulvnaóííözünségiiu figyelmébe.
— 8xfp díszítést etfzkö^oli Knor
íier Károly ur m\'ilt szombaton a nál*
rendezett láncrvigalom alkaimáv&],ízletes
ételei és jó bora mellett a muUlság reg
íjaiig tartott. Daráia Miska jeles zenetár
huUta működött. A 10 kroa sorsjegye
elkellek, a tiszta jövedelem, mely az ovo
dara ajánltatott, meg nem lu^alik.
— J£ikü&0- líiraeve* írónk Dóczy
Lajos iulügyminiateri tanácsos nővéréi
Dóoy Mária kisasszonyt febr. 19-én dó
előtt vezette oltárhoi Nagy-Kanizsái
Hirschcl Mór stolnoki könyvvivő, az es
küvőt reggeli ktiveUe Kuortzer Frigy
vendéglőjében, melyen Fashl főrabbi ■
Lfiwy József szép toasstot mondottak
KülügyminieiT: Unácsofl ur ez aikalornbi
3 napig időzött körü\'iltben.
~ Gyásxhir. Kklér Károly VSB ulí íospector éleiének 72 ik évében hosz BzaB s-xenvudéa u:án eliiunyt. Temetése Nupy-Kanízsán múlt vasárnap történt. részvét muUlá, hogy az elhunyt derék mind.-nki álul tisztelt hivatalnok voi
— Helflivjufc mai ezáinunk bírd
tési rovatába iktatott Iliid testvérek t
tnelkexési hirdetésére olviisó\'ink figyelme
A derék vállalkozók jutányosán ós kel
megelégedésre intézkednek, mt-Iyrői üzi
tünkben számos bizonyit?&ny|ol vasba lé
— Magyar fwitténxet. Gcn
Andor kassai BS in Urául ata Nagy-Kai zsaru szándékozik jünni, hagy a b*lato füredi idény elint itt jáUzbassanalc.öröi nael Üdvözöljük körünkben s bi onyin a»gy pártfogásban résxesülend.
— Eljegyzés. Csigoli JÓzaeí ok
leveles taniió, kitélénk étik keiből lapunk
t. közönsége is it mer, jegyet váltott Sza
lay Károly ar bijtM lányival Jósaa kis-nonynyal Aidáit kivannak a kötendő igyre!
— Mpen lapunk Mártakor a
tücollók kürtje vészt jelzett, szerencsére azonban csak egy kémény gyaladt ki M agy ar- u tezán.
— Felhivás. Az .írók és Müvé-
«k Társságának aj tagcsiklusa (3 évi kö
ilezottséggel)márczias 1-ével kezdődvén,
elhivatnak mindazon irók, műrészek B
.z irodalom ée művészet pártolói, kik a
levetett társaság tagjainak sorába fiSlve-
etni óhajtanak, hogy ebbéli kivánatakat
társaság tilkári hivatalihoz (Budapest, ;em*eti színház bérháza) intézett levélben
é. febr. végéig bejelenteni sziveskedje-iek. Tagdíj évi 24 frt. Vidékiek 10 frt. ,Az írók és Művészek Társ&Bág-\'ának .Inöksége.
— A x -Bzt.-gróthi volt axolgabi-
ói hivatal visszabelyeztatése ügyében f.
hó 21-én egy Bzimoa helybeli éa vidéki tagokból álló küldöttség Bessenyei Ernő oroz. képviselőnk vezetése mellett fog a niniBWeluök ur 5 tnltflágánál megjelenni t felkérendő, méltoztatnék a szolgabirói nvaU.1 költségeit a megye részére meg* izavaztatsi.
— Marcxali falói hétíőn este
Lágy tüz volt látható.
— Balatonfüredről irják: A
Balaton Füredi Néptanító-egylet" nevé-ien teljes lisztezettel kérem tek. szerkesztő •at, bogy a .."Molnár Aladár emlékasob ■ára" kibocsájloft gyüjtőíveken begyűjt s hozzám beküldött adományokat a .Zalai Közlöny\' ben időnként közzétenni, illetőleg az adományozók megnyugtatása:-* lyilvinoflságra hozol kegyeskedjék A >2\'ó. számii gyűjtői ven vdomány óztak Kanovics György ur gyüjlóivéo,:, £cfii .áazló 3 frt. Écai Józsii 2 frt. Koltef Károly 1 frt. Schün József 50 kr. Ar-uer Tóbiás 1 ír\'. Herrmann Ede 1 frt. ■ Engel Gyula 2 frt. Hoppé August\' >0 kr. Károli Nándor 1 frt. Mirkue Elek 20 kr. Barsi Sándor I frt. Török Sándor frt. Jirdinházy DersÓ 20 kr. Segetdy Miklóa 1 frt. Steiner Lajos 1 frt. Zollner Sámuel 1 frt. Dr. Weisz Miksa 2 frt Obtatt Sámuel 1 frt. Oblatt Adolf 1 frt. ihíeld Sámuel 2 frt. Heuman Lizii >0 kr. Lichter Lipót 1 frt. Oblatt MÓzes 1 frt. Schleainger Jükab 10 kr. Koha Mihály 50 kr. Jirai Géza 1 frt. Ernáit Márk 1 írt. Weiaz Sámuel 50 kr. Weisr. 3 50. Weisz József 50 kr. Chepely Üroly 1 frt. Kanovici György 2 frt. in 35 frt. Sváb Lajos, r. k. tanító, igyl. pénzlárnok.
— Hazai rövid Mrek. —
pökiboí (Pozsony közelében) e hó 14 Molnár Szidónia ottani Ufcoe nyomtalanul oltüoU EZ eset Püspökiben oagy ft-ltünéat keltett. — Cssnlavér bácamegyoí püapük ségmárczius hó 1-én ül: meg fennállásának 100 évei fordulóját. — Püspökiben epy lakodalom alkalmával két egyén boazuból a nászmenet közé lőtt, hárman súlyosan ibeaültek. — A-anymeQyegzőjüket ülték Szabadhttgyen Csap Mihály és neje Lengyel Anna. — Ali«odí színházat épi
Egerben. — E a lék táb Iával jelölik
mag Ka
t József születés: házát a kecs-
kemétiek. — Nagy tüz vwlt e hó 10 én Tatdn, hol az Ö6*zes gyapjú mosó helyiségek leégtek. — Meggyilkolva találták Vajo Sándur VÍJUÜ írt és feleségét a deb
álon. -
"Czen vámo*pénc4Í vasúti
Gaiky Ge-g-ily ,iíyarspo!gjtrok" ciima uj Bzindnr^b >n dolgozik, mely a nép^ziti-bázban fog eiüudalni. — Halason egy 13 :vea pí.B2loifiu belegeltette a szomszéd -elesét, s b"gy egy 12 é*-t;s pásílortáraa ,1 ne árulhasaa, agyonütötte üt. — GtírOfy Andor Kassáról K.-KanizaÁra és önné Füredre megy. — Mikszáth Kálmánnak „ A. jó palóciok" czimü rajziötete legközelebb angolra fordítva jelenik meg LOD-doLbüC. — Poiőfi Ö»NZCI költeményeit uj kiadásban adta ki seAihaeneum 1 frt 50 krért. — Brtvourból a jégre feküd: egy Ebrlích nevű fiatal ember Mezőtőrön, bogy forrúsigát csUlapília és egy fél óra L megbj.lt. — KülfOMÍ rövid hirek.
f
g yg
10-éa halt meg biíouyoa Gugg Mátyás
ű áljd U dél
h-ílységbca 0 h<
G M
Ausztria Mörsing
0é hl b
y dél
g y
vű gyártulajdonos. Ugy
á hl j é j
u\'.in h*lt meg neje é« ujonezülüit gyér meke, — Lángéban, az Arlberg alagu\'nil diuftmitul ult Uda robbant fel. A robba násoak 4 ember és egy ló esett áldozatai — Egy igyu: öntöttek P. bécsi f«gyir«r-gyárban, melynek súly* 30 e*tr kiló — Telefon vezetéket készítenek Bukarestbon ég Hamburgban, meiyot Puskái a fűvá roaj telefon váll»\' IÍUDÍ. — Sándor
fölál
_ Egalóji bolgár fejedéi
veszi Milán szerb fejedelem sógornsszo nyit. — Hering-királyt fogUk a Norvég partokon, mely négy mé.er ho^jzu volt. — Nagy robbanás történt a osedeaesi kő-szénbányibun és több munkádéi stét vesz letté. — Háromkezfl. gyermek szülelet Zalczburgbun. — Ciylon szigel " földrengés volt.
nagy
In.Mialom
(E ror*t *Utt megemlített munka N*gr KA0l«in Wajdits Jóweí k»»jf»kerMkodííe LIU mfigrendoIhetóO
— Jelenlát a ,Pesti Hirlap" pilyá zatának eredményéről. A .Pdeti Hirlap* állal mait év december 17 én tíz darab


Vegyes hírek.
— Furua W. Tácaoa ét környé-
~ irjt a Ssékwfehérvár é* Vidéke
— íz a hír, hogy Hoazterert, a várpalotai mészárlás elitélt hfiaeért a másika kor-lány 100,000 rubelt igért, ha neki ad ák, minthogy nagyon alkalmat volnt Szentpé tár várra csandoYbiUosnak, avagy tán nagyobb állásra is a nihilisták ellen.
— Ssomtm dictBtfg leez 111. Sán
dor esár ,korona«isi Ünnepélye." A Ti
mes meMaserÜ óvintézkedésekről hoz
bírt, melyek ssarint a szegény csár, mi
után va*utra Qlni nem mer,— Szt.-Péter-
várról Moszkváig u u\'at részint kocsin,
éint lóháton fogja megteani ét u ut mentén türü sorokban katonák lesznek elhelyezve. Moszkvába a bevonulás & Pe-trov»ky-aton történik és a*on utexákban, melyeken » mennt végigvonul, csak azon ablakokat szabad kinyitni, melyek sxígorű vizsgálat alapján kijejöhetack, s melyek, nyitva tartására az engedély megadatik. ín ablakok mindegyikénél egy községi caoe köteles állani, ki feleifis mindazért a mi körülötte történik. A közönség csak a csapatok mögül néibetí a bevonulást é« a fontoaabb közlekedési ke-reizleífipontokon ezenkívül ráciozat vo-natik, Dgy, hogy a nézők alig fognak
y sajátunknak
Vöt
g aunyit mondha
könaocsi arany nyal jutalmazaadó tárexa
dolgosatra hirdetett pályáitt eredméoyé-
rgl alólirtak, mint a jutalomra igényt
tartó dolgosatok megbirálaaával megbí
zott pályabirák, a követieiíkbea ter
jesztjük eló jelentésanket: A beérketett
225 pályamű köaül (egyet, a 212-ik
taámut, »e«fxŐje idökSzbes vijaxavoata)
öeszoten négy volt olyas, mely annyira
kimagaslott a többiek sorából, hogy a
\'utalom odai\'.élésénél komolyan lekia-
etbíi jöhstett. £ nögy dolgozat kSzül a
pályabirák fobr. hó 12-éo tartoLt ülése
ben a jutalomra legméltóbbnak szótöbb
séggel a 211. számú pályamű nyilvánít
tatott. Czime: A tisedik gyerek. (Rajz)
Jeligéje; „Sic vot et vobU mellifiuatis
ape«." Eszerint a jutalma! kitűzött 10
darab aranyat ez a dolgozat nyerte el. A
■zeriő nevét rejtő jelígea levél fölbuuUt-
ván, kitűnt, hogy szerzője Coáktornyai
Lajos. Légrády testvérek, mint a „Pesti
Hírlap" kiadó-tulajonosai, kik a 10 ara
nyos pályadíjat kitűzték, idoküzben még
6 darab aranyat bocsálváa r e ad siketé-
B&akre, hogy azokkal as aránylag leg
jobbnak nyilvánított többi három p ily amü
jutalmaztassak, két két arany jutalmat
siíjrint a köretkezo három pályamű
yert:22. BZ. „Sohasem foglak elfeledni."
iligri: ,A meany:t a sziv felfoghat ma-
áb jkk A i dh
látni
g j y
tunk.* Vörösmarty, bz. az. ,A Gózoi Vicza esete." (Rajs.) Jelige: .Eiore.* 105. as. ,Ai IsleQ bar«.gja.* (Rajt.) Jelige: „As isten ia haragszik rám.\' E müvek aaeraoi síivoekedjenek érte<iteni a „Pesti Hirlap* azerkesztóségét, vájjon beleegyeznek-e Ü jaligés leveleh felbontásába a hajlandók-e átengedni dolgozataik közlését a fonsübbi jut&lom mellett PU HU<k KléÍ4k6
■anyját. Egy
\'alamit. — MegtzöJctetU a nag
,íU Hp 5
ilyamüvek ajinHatnak: 5- t>udu (raji.) íelig^ : „Bimbóiakadás.\' (Edolgotat elö lye daczára nem volt fölvehet a jutal Daiottuk sorába, miután tárgya iellünösD utouül Ouida ,Egy pár f*czipG* czimü jres beszólyáuek meséjéhez.) —- 17. Medicis Katalin.\' Jel. .Remegve félt a lányka tfile." — 23. Siegóty Sára asz izony (Rajz.) Jel. "Szomorúság." — 61 .Töviskoronák." (Jel.J ,Diea irae.\' —
new-yorci lap b«széli; hogy Indiában; bizonyos Thurman nevű gazdag ember, ki azonban már 70 éves volt, u£üL vett egy gyocyora 20 éves leányt. A lakoma a ti a t\'vőlegény utorgalm&aan szürcsölgetvén az étkezés ri*tt a madeirát, elaludt és mikor éjféltájban felébredt, látta, hogy 24 éves-unokája Tburman ERis, a kisek o^.íiaaiepélyes napomlékére 15,000dol iirt \' R^tDdókoBott, bájua nagyanyjával megszökött. V*iószÍnB, bopy nagyanya éa unoka most agy ol&SKnzagi nyar*löb»D, vagy Dél-Fraccziaórezágban élvezik a boldogságo B
g
— Borkivitel Dr. Thiel Gyula oa záoküa Ps.nkmiből irot: leveleiben az mondja, hr\'gy Amerikában a magyar boroknak píaciDt szerezni fóleg agy lebetae, be. Vulna vagy alakulna egy részvény
magyar
botoknak kQifcildÖa plactot szerezni, minden áron^ Legelső teendője lenne e társulatnak Fiuméhao alkalma* borraktárról gondoakodni, olt egy hajót megrakni mindenféle borral, tzerz&dtetsi ne hány csínoa magyar korcamarosnét, egy jó banda magyar czigányt B ily készlettel útnak indulni Amerikába é* Dél-Amerikának minden kiköiöjét torba látogatni B mindenütt hosstasabban id^tve & parton bordéréit ayitni mi gyár menyecskékkel e« oeigiayxeöiToí. így a tártol&t bittó a etámiLhatna arra, bog? borait elkapkodnák s annyi szerződést kötnécok /ele, bogy Fiume nem győzné ■ nxállitást s Amerikában mindenütt csak a magyar bort éa a magyar nevet emlegetnék.
— Sebesültek kórháza Budapt*ten. Az orsz. vörös kérésit egylet, elnöke: Károlyi Gyala gróf által, — mint meg-bizbató helyről érteauliiak, megkereste a főváro«Í tanácsot, hogy mintán a délen megsebesült hareztaok részére, G00 betegre Bzámitott kórhasat kell fölszerelnie, engedné it neki a Uoéoae c«élbol ■ dologház épületét. Gerlóciy alpolgármester a tanác* nevében asonnal válatxoh, hofy & kérelemnek ily alakban elégetnem tehet, mtntáa a dologhü nem nélkülöshtstő B egyébként is tul van tömve; ellenben fölhívja a oaiafiíP jótékony egyletet, hogy cxéijának alkalmas egyéb épületet keressen; a fővároa kéisség-^en segtUé
61. ,A kabíkw felesége." (Ballada pró-^l társulat, molj acélul lűzné ki a
ban.) Jelige: „A szerelem egy végtelen óceán, melynek határit még nem látta senki!1 Pelí6. E dolgosatok írói felhi-vatn&kj hogy tadaseák a .Pesti HirUp* Bzerkeaztőségével, vájjon belcegyernek-e ti )eligés levelek fölbontásába Bdolgozataiknak a BP«stÍ Hirlap" által- a BioWásos írói tiszteletdíj mellett leendő közzétételére. Bud-pest, feb.-. 13. A pilyabirik : BoroBtyioi"Nándor, Győri Viimoj, Tors Kálmán. A lön&ebbi jeleutéa ktpuiban kijoleatjúk, hogy foctartjuk maguknak a jogot, mikép a pályaművek közül esetleg még másokat ie a közlendók norába ig-taesunk az íllefó szerzők beleegyezéséve!. Budapest febr. 13 A BPe«ti Hirlap" Bze.r
lÓBégd.
gy
end-8 csiooa bo kiillitásban, gazdxg vá lhíjk
— A „Magyar-Regény Ctarnok 7.
,e is megjele
lókban éa iiiésej
gére aka
i as embarbáráti oxélnak.
Taial e u agyes^let mi*, alkalmas ét egyatUl nálkoiöxhetó Tielyet, aa kérdés. Azt hisszük, a boa védelmi mínia törnél is ctélsisru volaa lépéseket tenni esés ügy ben a LuácvikS\'épQlet egy rétsének át-engodéM iránt, miután ezen épület épen oly jól tudna taolgalni a kijatóU osélaak mint a nuonló ideig!. szolgálatra 36 réts-ben már be is rendesett utfói nti kaszán nya. — AB egylet gyüj*é»oi a déí«n har ezoló katonák részére eddigelé már számot téli ruhadarabot eredmény ettek, melyek már el is küldettek a szerajevÓi Í6 hadparanetsoksághoz.
— Gtod\'ílaioi egyetem. Athén egye teme, bár tudósai, tanárai kitűnők, mégi* olyan sajátaágoe, hogy talán egyetlei. a miLga nemében: különösen a tekintetben, hogy oda főIreaznsV.mindenkit, anélkül, bogy megelőző tanaírnányok végestét kö-telee volna kimutatni. Bőnek kövstket-tébea a tanulók k&zCU Ulálhatni ssámo* pínezért és szolgát, akik megtakarított pénznket, vagy ciak siab^d idejüket la nulásra forditjik, hogy eifikclőblr állást fogialbasaanak el. Egy hiriupiró inasa kikötötte magának, .-iolgáláiba lépésekur, hogy az egye\'emre járhatni Bzabad ideje u legyen a ugy&ier aaon lepték meg a jó fiat, — neve különben Miltitdes — hogy Hornért tanulja. Ezek a tanutók mindazonáltal nagy mértékben fokozták a görög nép. mteliigeoüijának niveauját. Kü tooSwn ax ügyvédségért rajonganak B ennek következménye^bogy Athon^OOOO Ukójft köeöu aáhaay azer. ügyvéd "■#i^J*tr-»^ki?iláglik ai is, hogy egyik azakáca vagy caizmatissütó, tuíajdooké
zatos tartalommiti. Ismét felhívjuk e derék vállalatra t. olvasóink figyelmét, kik píiraíiaoul olcsó áron, kellemesen zórikottató s szivAemeaitó olvasmányt lyercek benne. A 7. füzet tartalma : K\'id. £-edeti regecy Üoteda Elektől. — Ki aíí-reti n magyar népet? Költemény Krő-di Dánieltől. — Doclor Castillo. Kredeti regény Golenich F.-től. — Boldogkő var Csinos kis elbeszélés t\'rancz\'iból. — Mo-K»ik cíim siatt érdekes aprÓBagok s Aprópénzek, hamoroa képeit. — ÁM.-Eegóny-C-,hrnok bntenkint jelenik meg S1/*—3 ivea fa*etekben ; egy füzet ára 12 kr. Előfizetési ár egész évre 6 frt. fél évre 3 forint.
— .£*>« Ctaladi-Lapok" 21 ik
ixáininak tartalma: As apa bosiuj*. El-
beazélés; irla CserhalmiTM.(Folytatás.)
— Oh ne kérdezd . . . üötteméay, irla
Perényi Kiírnia.— A balálig. B--szflyko
F. C. E. után Városi MalvioáUSl.(Folyta
ti*.) — Ne csalj mefc! Kajz. 4Irta Lévay
Sándor. — A frakról. Művelődéstörténeti.
csevegés; irt* Phílant-op. — Csak játék
hói. Beszély 5 irta Aigner Ferencz. (Foly
tntás. — A karpercez. Hutnoiietíkafl kar
ctolnt. Irta Gopcevic Spíridion. — A
véletlen játéka. Fiirsacgi tréfa; irta B.
Zs. — Egy madárkához. (Áurelio Con-
stanzo után.) Hogy oiy gyakran szemedbe
nézek . . . Költemények Szirtnay Lajoe-
tól. — A hónapos szoba. Novellette; irta
Nipon H. Fordította Hamlet. (FolyUtas.)
— Kópeinkher. — Mindenféle. Képeink:
A lizadáa színhelyéről. Élelemszilhtó
Ciapat megtámad tatása a felkelők áJUl.
—A „Jcannetle* gŐzoa szerenceétlen sark-
utazása, — Vig czimborák. Mailektől: A
kíncs ciima regény 129— 144. A boríté
kon: Heti naptár. — Sakk talány. —
Szimrejivóny. — Talány megfejtések.—
Megfejtők oevei. — Kérdések, fejeletek,
ajánlatok. — Á szerkesztőség poétája. —
Hirdetések, — A kis lottó húzásai. Előfi
zethetni : Mehiiftr Vilmosnál, Budapest
IV. ker. papnövelde ntexa 3. SB. Egész
évra 6 frt. fél évre 3 frt negyed évr* 1
frt 50 kr.

kan jogtndó*. Hasonló állapotban vaa at4~ ni* itnéei orvos minden gyakorlat aél" üí; esek közül többet vettek ffil nearég rvofloícal a görög hadseregbe, bár sebéasi \'olgyógyáaxati ösmereteik lehető alacsony okuak.
— JC&töltük rndr aanak idejében,
ogy Fasella oevu olaax gróf egy papot
encíégül hitt ■ miután te\'emet pé&zöss-
zegiől szóló váhót citkart ki tőle, mtg-
yilkolu ás a kútba dobta. A gyilkosság
napféayre kerülvén, Faa«la. grófot elfogták, Bologoiban t_rgyalutik most esea pír. Fjtsella gr. azonbao tárgyalásnál nem ár tovább egy-két óránál jelen lenni, ni vei é:elt magához venni rockkodik ém ;xért nagyon gyenge. Csupán cinkor- és \'ízzel él. A bírák megptrancsollák tehát, iogy ax orvosok erósxakkal adják neki j eleit.
— Egy nő lord. Birmingh«mb*n a
napokban ogy Mary Jes.ne fiatal Hölgy
állt a tőrvényszék előtt, mivel több éven
it mind lord Artbur Polham Clinton n»
:pelí éa ily módon többektől 7000 font -iterlingnyi Összeget kicealt. — A hamis lord még azt a tréfát is engedé maginak, hogy több fiaUl hölgygyei szerelmi vi-•sonyba íépett. Egyike azoknak a hirtelen történt metamorphozisról értesülvén, est annyira szivére votle a megcsalt, hogy m eg téboly odo IL
— Hugó Viktor sttrinytégt. Villtin Viktor ép mostanában fejezi be Hugó Viktor szobrát, ■ e müvén egj hónap óta a költi tudoBJibaa dolgozik. Míg a művész fehá? marvinyból az osz költő arcait véste, Hugó Viktor tekintete többször esett arra a Bsoborra, melyet Dávid (U\'Augenj sok é\' elö\'.t, mikor még élte virágjában voll, kétcitett róla. VilUio uj mnve megtaólalisiphasonló, Hugó Viktor sokáig vonakodott a szobrásznak megengedni, hogy az a j»obor fejét babérral ékesítse. „Lássa co — monda Viliain — a bibért Dávid sem a&gyta el.* — Ko akkor bele kell ogyeíuaeui — felelt Hugó
gy g
— különbe
[h
t hicaek, hogy a borottyáat i elvesztettem."
— EJIJIJW lelek. Egy l kes kimuUtást állít Ö*»ÍC 11
lap érd»- 1133. óta
mokatino mewg ídőjiris s egyéb küto-öaaév által kitűnt tolekrŐL E kimutatásból következő nevcxíte*j.bb adntokat kösöljUk- 1133 ban decseaiberbec vsrig-ücttifc « gyamölciÍÁk, a uőlók f>fidig februárban ; májuab*.c K-aisdték a gyü-ölc*Öt ■ jttiiuíban dtüreteltok. — 1268-basjanaarban ibolyát szedtek t. réteken Rxjaa partjain t áprilisban virágzottak szőlők a Mozeí pariján. — 1572-beD JR-uij-ban mai tel a vékák & fák levelekkel. — 1621-ben februárban általánosan vi-rigozuk a fik. — 1658 ban nem volt sem fagy, o*aa hó. — 1792-ben rendki vüli maiegek urai kod Uk x leli bóotpok-ban, a voltsk oiy napok, melyek akúr augusztusba it beillettek voi a a.* — 1821. ben szintén igen melog tói volt r c* ?ok egyúttal a tíiiad legtermékenyebb esztendeje. AB utolsó raalep tél 1875. volt. — D*dkDobrtdJi*ikyr<tt- Most, hogy arégebben gyakran emlegetett Dobnám.:-ky Adolf Byug. helyUrlósági Unácaost, pánszláv üxelmek mii-tt, íájiyc«Lal együtt befogták, Lembergbcn soknak eazóbo juthat as a tör tea étke, mely haaasEiegy év elÖtt történt a aaaseumbaE. Akkor gyűltek öisze először írja a sFővárosi lapok* a magyar képviselők a Bach-kortzak atin a aéaegetlék a muzttom dísztermét, mely öléahelyéOl volt berendezve. Köztük volt Vármegyéből Dobnioizkí is a hirhödt páoszláv. Mosolyogva limait Deák Fe-renezbex, hogy be«xélbeasen vele. Sp a terem díszéről volt twó. .Nagyon jó" — mondi D^brsáoasky \'ootéazolva, — hogy as ablak a tetőn vao.c Ai V6reg arH ri-2*«ít s ast föleit* : ,Fense nagyon jó, királt ásóknak, akik különben attól félhetnének, hogy kidobhaUak okét at ab-[.kon." Dobrzinasky rögtöa el»mpoly-gott s nem környékezte meg többé az Ö
— Kkinai hasonlítok. A khinaiak-
nak sok gnayos s a mellett Ulaló ■sólás-
módjuk UQ. A. ntgyasaja, ds a komoly
dolognál megijedő natvenkedŐt ,papír
tigría"-Qek nevezik. Ha valaki tsrbfl-
csüE magát, azt mondják róla ,patkány,
ki a mérő serpenyőjébe esett ■ most slagit
méri.* A ki ttiíoz, at. steriatCk .magát
meghajtó panpa." A pazarló ,egy*«Arro
el pukkanó rakéta." Az oly emberi, ki ide
genekkel sok jót tesz, de saját családját
koplaitaija, egy .magasan tuggő lámpa*-
hoz hasonlítják, me y a tácolbao meseta
látszik, de alal nem ad viligOMigOt.
— Kitkangu embtr. A lipcsei aii-
éaziskola egyik legatőbbi előadásán egy
alal ember lépett fSl, ki azzal % tüno-
lényszerű sajáuiggal bir, hogy bariton*
hangja meJle\'.t egy er&s, női hanghoz hasonló sopranaal reodelkexik. A 25 éves
p
g h»o-
gy , gy p
got két különösen kifejlett ixom hozza lére, melyek a légcsőid! sipalakara Öas-aieízoritjak s ily helyteiban képeset tar-Uni R hang mcgerőltutéte nélkül. X\'fiaUl éneke? sop an sz-rpcit Orpheus, Rotneo, T*nkréd kt\'psrffc. T*au.lmaDyainak fcefu jezé«ö uLáo nagyobb azinpudokon, külö-SO Am2ríkáb<«n akar vendégszerepelni.
embert több híres orvoa g ugy tatáiiák, bogy e mezzosopran ké külöö kfjlt i

HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZ1ÖS?

FEBRUÁR 23 án 1882.
— Egy hirhe.dt gonosztevő elfoga-MuU szombaton érkezett Montnwi deo ni Ii.Jía olasz gőzhajó, mely magává, h\'fflta * hirhedtr»biógyÍlko8tCarlíniPiet\' n.t; kit, noha erSsen volt bilincselve, négj matt-fonak kellett őrizni töltött revolre-r-kltel, hogy meg ne szökjék. Carlini óriási" wrojü ember, genuai azüle\'ésü ér szütuiéú városában élethossziglani bör-iiinre voh itiilve, do onnét megszökött ée Moutevideoba Dél-Amerikába meneküli. Iií is löbb ízben fogságba került utonál-1 írért, de mindannyiszor mngszcikótt B bili tüutiül. Egv ízben ugy eikerült a BSÖ-kéac, hogy a börtön káplárját megölte, ..nuiiít szakálUi levágta és állár* ragaax* totta, kámzsáját magára íiltöltn B kisétált M börtönből Most>montevidoi korcoáav ót az oiaer konzolnak kiszolgáltatta, ki fit
— Ö\'ikénytes remete. Rumán egy
tmbi-r már 24 év Óta elvonulva él a vi- j
Ifljj\'.ói p.dUsái), aicrt akkoribaD kedvesei
elhagyta. Haja már egy méler bosszú, I
szakáll* térdig ér. |
— Köd Londonban. A londoni köd, \'
mely körülbelül rnár három hele borci \'
Bürü fátyolával az óriási városra, a mait),
szombaton érte e! sűrűségének netovább <
ját, délután b érakor a tulajdon orra he-j


| gyét nem látU a a ködöt késael rághatta | ai ember. Á gát- é» villaoyot lámpák egé&s napon it égtek, de nagyon kevés szolgálatot tettek. A városban a kocai-fl a TKenuén * hajó*közlekedés majdnem td-jeaan aiüoetel* A városban igen sok ate rea esetlenség történt.
Miért apellál a pöroyertea ? Kgr falud I *VcbenX?<l
Atyafinak pflre volt i izerencíéien megnyerte,
de jjiírt ln\'Ttaen kijelenti, hagy 8 apellál. A
i ái k ükÍtlét
j, gy p
bíró kezdi majTjarátai annak «üka.Í£tí>lo
D í i i
Indul Kanizsáról
liiík, Muhic.*, Durubo*ir
j
megiiaroni mulatn igazam 1
L-g:ét
*gy i
--.k is,
tirt --r-. ÍJ.\'
botár 5 10 reggol
215 , , , 2 80 dilut.
2<)9 , , , II 1 íjj*
Két utolgílú b*(3*mín(ít nevetve csevegett irodát a! axomsiédifágliin lt-vő konyhában. Van es»ed t* lotny! riVilt rá a j-cy\'5-
203 Bnd* r».itre fgyoraTonst- 6 ftő r«gge
204 . (poiUrooat) 2 6 délat.
Paplrssseíetek.
ki Biiapadou „Korona és vórpfcd"-ol
jfin i« van i(jn cram ott a korsóban, j 813 t. egjflgyü leány, ki a kordái alatt o«a- j
301
feleli
tet érteit.
ÍT«gyo« »onat) 11 20 íjje
:S».jmlí»il,„1y, Sopron
Teli) 6 15 reggé
1150 íjje 3 40 dJlm
■Ilik. —
S15 Sopronbn
205 Pri?erh0fKottori. CUktornya 4 55 reggel j
203 , ,2 17 d*3oL
201 ■ . (K7°«Y) - 10 50 éjit
Zrkesüc Kanisaára honnót: [
210 Zikiuj felől 5 27 reggel
1 41 dííb. I II 1 éjjel | ■••tró! (végje. Tonat) 4 15 rogg^j j
Ufjyaii mii j itatni ik ma a tzinéizek
Fizetői aem tudd rcnd&g kérte a korca-
tá lékéb
papa? tcrui a ten»E.swoay haraórkozS fárjét B

Ugy hallottam a casinótiac : valami tro-; máruit, tartaná meg «m)ékébei
íons és vénpajiot-" \' addig, taig kiegjenliteni fopj«- Seíve
|a »endígl5», aaonbaa a krétát kell „ „_
i vonnom. S csalcngjan fel is irta egy nagy tib-
FeUQnS tolt, hoejeer kereakedS boltja !lir* ^Dfl DaC^iEn betöktel ai adrti ootít, ijujáb ha kinéíett ai ntczira, mindie mogorva i inisát is aáónágát De hisz igy *z ogísx fi-
bwAFOs volt, ellenben vev&i iriot a bo\'tbaj ! rot olyx batJ&\' hoe7 ín Önnek mdós* vagyok, j „
„lelte kedélyes és ridám. Egr barátja kÉrá«í Wpreakedik a vendég. Tndj* mit, szóla.a\'
.kit. melyre röviden feleié: \' ^ korcaníiros, hagyja öo Itt a küpoayegét, majd
5 déíl
oat) 10 30 éj^-1
4 1 recÉe.
30 15 íjje] •
12 5.ió[btn ,
1 20 délut\'
10 50 éjjel I
»t) 5 S7 regélj
(gyo
S.-.1.S1 ipronhóí
PrAg«rl,nf \'í
VevÓim azt hiszen, rígi *diíia£g4Íkat j assal cltak*rjnlc.
fizetik ki, pedig ujakat c3ÍDÍÍn*k. i —-» -■
■ | A piraazt elG.zö:- »t»oU a vanoton. El- "*
■ indulás ctia caakhamiir jű a conducteur s ! "*\' Bl
Uirtokoa. ~ Bálinil Mifél*. gawmberéi . litaiDOíáial jetyít kéri , 204 >
: a disiaOk Ott a kenem mellett? ,\' Mit? R j^grömít! kiált döhSinn a* utazó 2üf)
BATORFf LAJOS.
Bálint. - Köretem áíMü u öuíi nagj- ae mio axUuit oda nem «dom, Bt i»öngS frtírt. 2o2
3 ur\' -vsttem- Ba aksrja, Tügyön magának ö^yet. ^^


legjobb Asztalf-és üdítő itaJ,
kitüiÖ hatisunalt bizonyult köhögésnél, gége ^ bajokaál, gyomor-éa bólyag mnttnil. EPECSEKjaz eméiités
Mattoni Henrik,
(17S l-l.,
469 2-48.Épitő és műköíaragó üzlet,
TEMETKEZÉSI VÍLÜÜT
HILD S.
\' tisztfileitel bátorkodom a nagyérdemű vároai óa vidéki ko» é%«l értesileni. hogy az itteni épÍtt:8X- c\'skö&ngő fizletem-
Ü raalt cvben ^;y teljosea felbzereit scakenihos tartuzó és illő
Miihely és Iroda :
M-tí\'f 2. Wisssits-íélt te.
....*....,....,., I
be, gotidoabodom teljesen minduzon szükBég!etekről, iBflyelt a h&lo\'.li szertártásokhüí tartoznak, — egyaterstnind ajánlati, bátorkodom nagyarorüen feldieiiteUlialottaS koesllmat; — az Árjegyzékek v&l»n:;ot máa nmgyarázatok a tiszteli kösön-BPgnek ac üzletemben randelketéaéri illának. Olcsóság és lelkiismeretet eljárásért több helyről érkuaett elismeri nyilatkozatok teBmek lanabi*onysigoi.
Ismételve bátorkodom kőfaragó-üzletemet
kíizfinS(;<T hecsw fieye)mób« ajánlani, — hol miedenféle építé
szeti-j mű &s szobrászati mnnkiik, lovábbá sir oszlopok gra- ■
nit-, niiirT&Dy, liomokkóböl kisii te:oek, rakmint oltárok, j
sírboltok, keresztelő és szentelt víztartót. i
Amidőn n tiszlolt közönségnek eddigi BZWCB pártíogá- \'
siérí hálás kfisEÖnct-to nyilvAailása m?lleti ujolag kinyilatkoi^ j
taini bátor vagyok, hogy mint eddig, ugy ezután is leb^tfi olcaó \',
$ a tellett ponioa, srigoru, lelkiigmeratea uljiris le^z jeUt&v&m, >
siives pártfogásért továbbra is uaedazik m-ily tiszteletté! !

okfct-temetkezések refidezéwíre, rasy barmi caás íb-tu, elfogad a főuzlet, munkatér és iroda Király- uUjdoD házambau. — Raktitr Dokk Fereucztíir
. 39
ffV Éjjel bekövetkező eseteknél j-ilcntketfaetni Hild Lí&zló ■ msgán Ukásáo, K^reazt utcza, 13. BZ. a, ezelőtti Jubiaz féit; házban, vagy aluliroUiiál Baját lakáíáu. TUtteletíel
s- \'.AVWWÍWWWWJVWW.V

HIRDETÉSEK.
178 BX lf.82.tk.
^ Árverési hird, kivonat
Aa alsó-lendvai kir. ^áráabiróSág. miut leldkbönyvi ható-aág részéről közhírré tétetik, liogy Zrim IulvAn rükic»A.oi Uk^is végrehajtatóoak FotivoM Mari férj. Berendiás Ist\'.-ánoű ganicaai lakóa végrehajtást szeovedo fclkn 200 frt tükékeivel-lés és járulékai iránti végrehajtás: űgyebea a zu.1 a-egérszegi kir. törvényszék éa az alsó-iendvai kir. jírásbiróaág türillelén levfi Ganicsa küzftégben fekvő gaaicsai 61. &z. titjvbea A. I. i — G. sorszára alatt frglalt éi Fo;ivecs Miri férj. Berendiás Isiváaaé aevéa álló és az adó alapián a tartozékokkal egyült 1550 frtra becault in-gatlau 1550 frt akitialtáat árban a? 1882. évi ápril hó 25 ik napján délelőtti 10 órákor Ganicaa küzeégében a kozíégbázáaál megtartandó nyilvános irvorétias u. megállapított kikiáltásj áron a\'ul ís eladalüi fog.
Árverezni ssándékos^k Urlomak aa iag-itiao kikiáltási árának 10% vagyis 155 fri káazpAntboo vagy « 1881. LX. tcz.\' 42. § ábac jeiseLt árfolyammal ajimitott óvadék képes papirbaa & kiküldött kezéhez letenni.
Alsó Lendva, 1882. évi jaa. bó 28-ik aapján.
: iknj-ri tmtóiii;.
Aa alaó-lendvai kir já:
Nábráezky Lajos,
kir. iljbirú.

i |
I

FÖLÖTTE
í tizsic-flzértsflés,
az általára ajonnan Összeállított s n lcgszilárilabb alapon nyugvó nyeremény-biztositasi játék által hivonkínt 2— 500 frt nyeremény elérésére.
A. 15—30 nyeremény 5000 frt értékért, emelkedésre
j vagy esésre.
B. 30 - 60 betét 5000 frt értékért, akár emelkedik az
árfolyam, akár esik, a veszteség mindkét esetben a lefize
tett összeg erejéig rughaí, a nyereség ellenben határtalan.
0. Letéti üsérleedési vételeknél az értékelvnek haszonnal való értékesítéséig, mérsékelt födözet mellett, pontos és mes-bizható értékesítések, szakszerűen és dijmentve adatnak.
TI 4 -II). Börees Ag«stirr
Halpernem Borsé.
M. Halpern, BÖrse, Bécs.

BÁRON LIEBIG-FÉLE MALTQ-LEGUMINOSEH-CHOCOLADJA ^ LISZTJE

vrrtkcpzá tnpanj-af
STiRKER
d"
ST
Ivek ítélete szerint qyengz emésztésben szenved. A HALTO LEGVmÓSES-LISZT M «lóbbi esei
egy
sy étestúl lieidve. A kisebb mértéfcü Srak mindegyik csomagra kinyomtatvák és kaphatók a birodalom összes gyógytaraiban és fa^zerkercskedéaeiben ; ellenbea nagyobb mennyiségben
főraktárnál ECKA.RDT PÁL BÉCS, I., Weihbnrggasse 24. " " (it c-acj
liaktirak: Zágrábban MTI.KAOH ZSIRMOMTl gyógysz. Eszéken DÁWID JÁNOS gyógysz. Mari a-T her esiopel JÓÓ J. gjígjsz- Szúkesf chér váró tt BRAU> AJOS grógj-sz. DIEBALIiA G. gyógyuz, Znpanje (Szlavónia) MATTEB A. evógysz. Komárom SCHMIDTHAUER L. gyógysz.

Ujsíli
P sl VI
CS

P^ -1111 flsííifiilí £E5£Ü
isit Si=-& iS ■- sís ■■••**
5|l!l at
4 _-S
i3s =j|;


sW^-í
iiffltl
Ü m

173. .u tk. 882.
Ápverési hird. kivonat.
Az alsó-iendvai kir. jiráabiróság, mini lelekk<)iij" vi bntúág réazérí! köihirré tétetik, bogy Marosa Ferenci tu^sijchai lakóo régrsb»jl»tónak Zsilig Má^áa ganicsai lakos végrehajtási sseovedű ellen 2S0 fri töke követ-.\'lós &í jiniMkui iránti vé^rebajtá-Í ü<;yéb\'.-D a zala-egarsiegi kir. törvéojsíék és az nl&ó-iendvai kir. járiabirÓBÁg tiiriilülűii !ev6 Oaaicsa községben tekv/1, a gunicsai H» az. tjkvbsn A I. 3. 5. sor 264 és G83 sor sz. alntt fo»la!t éd \'/a réíab^n Zsáli" Mátyás noven álló ée a tsrto tékukkal eKyatteíi«n ae BdÓHÍipjAn 445! frt infjatlan, U9 frt kikiáJlási árban uz 1882 évi ápril hó 2G. napján déi-siútti 10 w.\'akor Gunicb* k;\'>i-eég^btío a kozéég Lázánál tDClű\' t.ndó nyilvános ír verésen a megállapított kikiáltási áron alól is eUdntoi fog.
Árverezni szándékozók íiirtotnak, az ÍDga\'<laa kikiáltáai árának IO°/o ^yi* 44 frt 90 krt késziwnsbm vagy as 18S1. LX. t ez. 42. §-ábaa jelxett árfoIyAtnmal számított óvadékkóp»i papirb»n a kiküldött keséhez letenni.
AlSÓXendva, 1882. éri jina».r hó 30 ík oapján.
Az klsó-leDdvai kir. járásijirÓBág mint Ulekkönyvi ha\'.öíág.
Nabriczky Lajos,
kir. sljbiró.

Bfomatott a küdó tulajdonos Wijdits Jóssef


\'. iip szellemi ríbcOt illető k^zlra*^
sn) ifi rvtzét illeti Itiizlvtaéajvk
pedig a kiadóhoz u\'?n)«*nt FI>
intézeedők :
N >. a y - K AX IXSA
munkatársaktól f;>p.tiít»üiik pi Kéziratok TÍSSZS u^rr. kfiM^taek.
NAGY-KANIZSA, 1882. február 26-án.
ElSíntttl ir
epé« éne 8 írt
fél évre * ,
negyed érre 2 •„
Egy szám 20 kr.
HIRDETEiEK
-; hníiliOE petitsorban \'. rntisodaznr C Í minden további sor,.\' f- ír.
XYILTTÉRIfEX
soronként 10 krt-rt ri/tetní-S 1*^i
EjKrstári illeuik mindenegyes \'rii-
tísért 30 kr. fizetendő.


az&m
Huszonegyedik évfolyam.
KÖZLŐIT

Na ^r-Kanizmáros helyhatt ágának, „nagy-kanizsai öak. tűzoltó-egylet", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, ,nagy-kanizsai takarékpénztárE, a »talamegyei általános tanítótestület\' a „nagy-k&rúzsai kisded-neveló egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet\', a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kaniz3ai külválasztmáEya" a több megyei és vároB
egyesület hirataloa értesitóje.
Hetenkiní kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.


Munkácsy Mihály bámulatos terejutő ereje a legfényesebb bizonysága a magyar teremtő erőnek, a magyarság teremtő ereje pedig bizonyság arra nézve, hogy a magyar nemzetnek missziója ran 1
Szeretettel, csodálattal közeledünk hozzá és ősilste örömmel kö-,Az Isten éltesse! Isten
hozta !•
F. G.
Törvényjavaslat
a mozgósítás esetében behívott állandóan sz»badsigoltak, tartalékosok, póttartalékosok, honvédek és egyéb jogosultak gyamol nélküli családjainak az 188Ö. én XXVII. törvény-czikk 5. §-a alapján nyújtandó segélyezés módozatáról.
1. §. A mozgósítás esetében behívott állandóan szabadságoltak, tartalékosok, póttartalékosok és honvédek, úgyszintén a véderóről szóló i 18B8, évi XL. törvényezikk 18. §-a értelmében tábori szolgálatra berendelt védkötelesek és a népfelkeléshez tartozók gyámul nélküli családjai
következő határozatok szerint segélyez tétnek.
2. §. Segélyezésre a behivottak
családjainak következő tagjai birnak
igénynyel:
a) a behívott törvényes neje}
gyermekei és unokái;
b) apja. anyja nagyapja, nagy-
"yja ;
c) apósa, anyósa ;
d) testvérei;
de mindezek csak akkor és annyiban, amennj iben ellátásuk egészben vagy részben a behívott keresményéből vagy szolgálati béréből fedeztetett.
3. §. A segély az erre jogosí
tott minden egyes családtag részére
fejenkint jár s minden fő utáa és
naponkint azon katonai átv&nulási
élelmezési illeték összegével számí
tandó, mely a bevonultnak állandó
I lakhelyére nézve meg van állapítva.
Munkácsy Mihály.
Ugy tett, mint a jó fin, aki üres kézzel hagyta el a szegényes apai házat1 és elment idegen gazdag hazába, ahonnan csodás kincsekről, ragyogó, fényes gazdagságról hozott neki hirt a rege, elment idegen hazába, hogy lássa mind azt a fényt, mind azt a gazdagságot, mert mond-liatlan vágy lepte meg vágyakozó lelkét, elment és gazdag kincsekkel rakodtan tért meg, ahol fényes öröm, Őszinte szeretet, ragyogó dicsőség .kiséri minden léptét az apai házhan. Nem - jött üres kézzel, nem akarta, hogy pusztán a ragyogó külföldön szerzett dicsőségéért, amelyben * mi is részesek vagyunk, mondjunk neki köszönetet, hazajött remek alkotásával együtt, hogy megmutassa az apai háznak, amely szeretettel, tisztelettel említi nevét, amely csodálattal emliti müveit, amely a büszkeség érzetével hirdeti, vallja, hogy Munkácsy a mienk, a mienk volt mindig és a mienk akar maradni mindörökre!
A régi idők nagy mestereit ta Ián több fény, nagyobb gazdagság vette körül. Sanzio Rafael a császárok császárának, a pápának volt ba-:átja, ott ragyogott a pápai fény-űzönben; Benvennto Cellini barátsá-: áért fejedelmet vetekedtek; a francia udvar központja volt, a franc/iá király és az olasz szuverén here/egek barátságában, czimhoraságá-ban élt derült, vig napokat. A nép, amelynek a nagy mesterek fiji voltak, nem ismerte ókét, a nép nem emlegette nevüket, nem volt rájuk büszke, nem szerette, mert a fényes udvarok bűvköreiben éió mesterek alakjai elvesztek a csillogó ragyogásban.
Hála a népek sorsát intéző ha-talmakDak, ma mindaz ami szép mindaz, ami nagy, mindaz ami magasztos. 6des mindnyájunké; közkincs-

csé váltak a jiagy mesterek alkotásai, mindnyájan megnézhetjük az ész teremtő erejének csodamuveit, mindnyájan lelkesülhetünk és lelkesülünk a nagy emberek alkotásaiban ezért mindnyájan leróhatják a szeretet, a hála adóját.
Nekünk nincsenek kincseink, nincsenek fényes udvaraink, a mivel mestereinket jutalmazhatnánk, nekünk csak szeretetünk, lelkesülő szivünk, ölelő karjaink^ örömtől, büszkeségtől sugárzó orczáink vannak, amivel tiszteletünket, szeretetünket, hálánkat kifejezhetjük, a minden idők, minden országok legnagyobb mestere, legnagyobb költője, Munkácsy Jíi-hily iránt!
A gazdag külföld bámulata, a nagy nemzetnek tömjéné, dicsőítése, amelylyel ót a világ legnagyobb mesterévé avatták, nem kábította el tiszta, egyenes magyar lelkét, pedig olyan nemzetek ismerték &\\ nagyságát, amelyeknél dicsőség még középszerűnek is lenni és l egyenes ma gyár szivével még sem tántorodott meg, hanem büszkén hirdette, büszkén hirdeti, hogy ó magyar és mikor legnagyobb alkotását a világ megbámulta, hazajött, hazahozta ma- hogy megmutassa idehaza, mit csinált a csodás kincsekről hires külföldön és hogy mivel szerzett halhatatlan dicsőséget hazájának !
Hányan vannak magyarjaink közül a külföldön, akiket Munkácsy diadalának egy ezredrésze megtánto-ritott. akik az első tömjén felhócs-kérc megrészegedtek és egészca el felejtették szegény hazájukat. Nem siratjuk, nem sajnáljuk, mert az, aki még eddig a legnagyobb volt -vala merni; i közölt, akikot az istenség teremtő erővel megáldott, a miénknek vallja magát; az, akinek híre, dicsősége, művészete az emberi tör ténet végtelenségéig megfogja aranyozni a magyar művészet történe-i tét, a mienk maradt.

Nyolcz évesnél fiatalabb családtag részére a azemélyenkint meghatározott segélyezés fele számítandó.
Amennyiben a segélyezett család saját lakházzal vagy egyébkint ingyen lakással nem bir, lakásille-tékkel is ellittaöl^ mely rendszerint az ellátási illetéknek felére számi tandó, a csalid által fizetett lakbér összegét azofiban meg nem halad-hatja.
Az egyes csalid összes tagjai részére engedélyezendő íegély együttesen véve nagyobb nem lehet, mint azon bevonultnak beigazolt átlagos bére vagy keresménye volt, ki után a család segélyre tarthat igényt.
4. §. A.mennyibeB a segélyezett csalid, illetőleg ínnak egyes tagjai a behívott által csak részbea láttattak el, a segélyezés is csak a korábbi ellátás arányában állapítandó meg.
5. §. A községek és magánosok
által nyújtott állandó segély, vagy
te állam részéről egyébként nyújtott
állandó ellátás az ezen törvény alap
ján járó segélyösszegbe beszámítandó.
6. §. A család segélyezése azon
naptól kezdődik, amely napon a be
hívott tartózkodási helyéről csapatja
hoz elindult és rendesen akkor vég
zódjk, midőn hazatért.
7. § Azon behivottak család
tagjai, akik elesnek vagy a ténylege
katonai szolgálatban kapott sérülés,
vagy az ezen szolgálat által okozott
betegség folytán, a mozgósítás tarta
ma alatt halnak meg, — a hehivott
elhalálozása napjától számítva még
hat hónapon át részesittetnek az ál
taluk addig élvezett segélyben.
8. §. Kivételesen megszűnik a
j-ezés:
a) ha a behívott esapatjából
megszokott;
b) ha a behívott súlyos börtönre,
vagy ennél nagyobb büntetésre ítél
tetett.

-. §. A segéíyre igénynyel bíró családok összeírása a beiügyminister, illetőleg a horvát-, szlavjQ-.dalroát-orszigi bán rendelete folytán az illetékes közigazgatási, járási tisztviselők 41t*l az illető városi és köz-egl e!5!jaiík u^tuilgaiAsira és a \'igosultságnák áJtilttt leendő igazo-. , lisa s mindkettő felelősége mellett eszközöltetik.
10. §. Az összeírás az alispá- .
nok (kertüeti fonákok), illetőleg pol-.,
gármesterek által megvizsgáltatván,,.
általuk a magy. kir. belügyminister-
hez, illetőleg bánhoz felterjesztendő.
11. §■ Az összeírások a bei
ügyminister, illetőleg a borvát-szla-
von-dalmátországi bán által a hon
védelmi mlnisterhez küldetnek, aki
.. pénzügyministerrel egyetértólee a
segélyezendők igéayc és & segéive
zési ísszeg iránt vegérvéoyeaeri üa-
tároz.
Budapesten, 1882. febr.hó 17.
SZENDE BÉLA, honv- mirjíter.
— Kat»íiatis2t9ti na orvosok.
A bclBgjminister-«!j esctBeic-\'jött tudoniisárar Hogy hatősdgi orvos egy nyugalmazott katonatisztet vizigilvíji. oly bizonyítványt állított ki róie, hogy ennek elmezavara csatában nyeri sebe következtében támadt. A. kaíűQai hatóság azonban utánna nézett a dolojoak s kitűnt, hogy az illető katonatiszt csatilan sem i; volt soha. A belügymínister tehá.t körrendeleüleg fölhívta a hatóságokat, hogy utasítsák orvosaikat, miszerint hasonló vizsfíilafoknál, ha az okokról közvetlen biztos tudomásuk nincs, véleményükbe irják be az „állítólag" szót, hogy így a katonai hatóság figyelmét a további vizsgálatokra felhívják.
— HadgyaksriaUk n idea ép
ugy tartatnak, mint rendesen s azTARCZA.
Bátorl Erzsébet.
yggy yp
Erzsi-be:, — a kejsiülte uŐ ; — Kelilúben a vadon vágj- D\', Kurall ajaka megnyilik :
SEOÍ kebeiéo ÜSE mfclj- sebet,
Hogy rám «5kel!jík msjd * rir,
Nyíljék fel «. gyenge kí> ér, —
, KttÖl Íti3ul Dicg azivetn. —
De még»em... egy réme* okos GondoUtot adott az ég\'. — Síoliáwba van hely míg elég .. . — Alliti nekem oda sxubort.
Külneje ép oly sstp legyen, Mint rnilaaói Véntisí ; — Hogy aki ca*k kö*e!g M«, — Karolj* üt ünkí»jM«n. —
H*llod ta is, — mi kínt /.ajoi.R, Miként Küvöll Üvölt a ízí! ? \' Eaj^ - Biiori liay ..cm fii!
Hah! ni piroalik & f.alou ?
Néíd\'. vér keién — í;alia i - n- f Íj !
Knsébet oh mug^d itúfj, —
Elég e nógjaíí.1 -.irJjalom?
"Sem . . nem clé^ ; ~ még,wak epyu\'t;
S ixaiia elhervadnk.
De nem lehet, — én nem tudok Mást inui, — »>nt píros tejet.
Kési * szobor, fürdik ft hilgy ; K» néirod ex égi srép föt, Keblébe réaies tenre c5lt, ~ Kligazott niHr, mint a t5!gy.
Litoí ott ami szép leAnjt ? A bijo< Irinyi I/íu, Hlriiny Tirág retg kebelén, — az íj ildota-tit. ?

S>-ép Irciiám jutaltnidol, Fogadd en-n drágakiivyt, Me:y r,ssieUrtja üT^met : — — Mí-rt ka-zag Erísíbftt vadnl.
Kiéri mir as oszlopot.
Hol! kobeléról a viráy. —
rMi-gil)j ! ob na SÍÖES tovibb :
Ék-sre fent X&t rejlik ott "

Soií-i Kőit ien!
bő hei ve az
i őt a rtün, -- ha □j i loiny, lovac ; irkos U\\*k rad Tiríií-
IS Eü volt, ii, b5rt!ii hí Uja susog , f-A: a. i-zól,
Le se KÍJ.5 m kúra i mii: w tv -
,Sián tíikcl: "fi Ufjjt,
KORPÁDI HÜLA.
Ki (ette !e a berkiíalvi agí;lc génjeit fundiitióját?
Napfényre dcrilete : B&CZ Míirton.
Ci&kilay Péter uramnak aeiomi baja nara vul". ldüj ^rás, termés, sokféle adónem ellen semmi kifogás:, megjegyzést nem leh\'He í<5i\'i baiísni, s ami legmogdöbb^n tííób vult, még Szesies rector uratnrs aam volt panasza — pedig rector uram kihágásait az egész f»lu megróvta-
Hrt reclor, hát legyen reclor, feleljen meg állomása hagyományos talajdo-nainak, BEokta volt megjegyezni Csákány aram. írni, olvasni ezideig mindenki megtanult kese alatt, többet meg mi A pttrart kiráujon tőié *s ember.

így persze nem ránthatták ki rector uram alól a, székét, mert a legmódosabb [razdí-embert Caákány Péter uram lsemé lycben tisztelte az egéaz ec\'.eaia.
Védelmi palástja alá pedig azért vette Cíákány uram az eclesía buatusá gára a rectort, mert azon regény\'.eljea ígéretéi birU, hogy Imre fiit, ki már & megye hites nótáriusa házasságra fogja birai. A nótárius ugyanis P,3 ipa kifíjei nutlen fájdalmára a házasság estméjét nem akarta meg valósi tani.
Kzen körülmény nem egazor aggo-Qalombs. ejtette Caátcáay P. uramat, mert az ó he;yes Cömbiiiatiója 3zerint, ha a fia koaokui visszhütasit minden házaasigi ajánlatot akkor; » nemesi fundus Bábán é: veszti a végru mujd holmi aiapilrá-kra prcdáltatik cl, — ez eilcö pödig 1 sírjiból ia kíkiJ tiltíikoz»,ndó.
Ka nem ak^r. nem hajt sem szóra, sem ráb-.s2élésre, rá nura külhetek senkit em; hatba nem, nem éanemivkkor hátéa igen, hozzáía^ok fölélni hmim van, jobb kesém lesz ebbtn "idom Szeszes recior. így monolugizúlt Osáluiny urjitn. Elmt; zavaró itiüddédeí alatt frgyatzlntta nemesi l\'undusánuk júizú levét elkea^rudetl kitartással — s folyton azun tűnődött míkéat fogjon ax elíékoziás munkájához, mert 6 más teremtésnek, hsa maga hirétéaoevói meg5rÍEQi hivatott sarjüdéknak nem sse-rezhetett, oem fog gazdálkodni.
Üi eltökéllelt szándéka volt. A kedv embero készült lenni, ami jót adhat íQldv lét ki fogja aknásni. Mig ez eliziot határozatát megárleite, haUlmaa cseppek go-molyodtak le homiokarúl — caiUogó jelei lelki kütdeSmeitiek. A legnagyobb vivó diaai közben nyitott be a hálái pártfogolt Sxetwes uram E. büszke önérzetet kifejd

bangnyomkttat köaiSolí & baba — bánatba temetkezett Caákány Pétert.
Legyünk vigau Csákány aram, sohase epecííc magát, mig bora, kenyere Iaten jóv-oUiból megterem.
Hisiec az megvolna, csak anntk ~ gyereknek konok magatartása Qe jutna mbe.
Tuíeaönk aton is. Ha most nem
teszek én belŐie házas crmbert, akkor még
at ég aam t-esi belőle aohanapján sohasem.
Ezt férfias, átgondol l határosottaágga!
mondom B tudja Ciáká&y gazdáéit aSta
szea rector mondta. I
Hallom, hallom édeerecl\'ram, hanoin |
belegyökereíett ai én fiam fejébe száz
Örökös legényélet eszméje, semtni sikert \\
;8em k6tÖk biztató íelíépéaéb-z, ha ugyan i
oem hallottam még. !
— No ehhez fcölheiünk. |
— Ig-^zAn?! \' |
Ha a Szesze* rector állítja, akkor
gazin, jugyzi m--g r^\'r-\'^ram jóieaí őnér- | zettel. Ed\'dig csak kU\'érieiel tettem, de | most már kipraktizAl- talenUim Bzámitá-I iáivá! lépek föl, ismerem Imrét. Verba! i olavt, BCrípta m&neur, azt valja a deák : :mbcr Ecce mit Írnak egy fiivárosi vezér-izer^pet játató ujaágba, hallj* csak Csákány uram.
Nem segít azr»jtam, jegyti megagy hossza sóhaj kíséretében az aggódó apa.
De csak is ez, replikái SZMS&S rec-UT. NO de hallgassa meg előbb ■ ngy törjön pálcxá\', as irá« nem csal. Ecce: ,Egy komoly básassági *jÍDlftt!M* Itt három föJkiáltó jel figvelmestot az érdé ke* ajánlatra, mugyaiázsa t rect-.r.
— Perué mert hazog lárma.
— Ne "nigyjfl Gtakáoy amm, men.
jank tovibb.

,Hü»zoa;négy évus vagyos, eddig velem ssQletett ..tulajdonijai fogva férjaei menni hajlamot nem éreztem, azonban előre nem látott ciatádi fordulat szirem lankadt borjait kifoazitelte a azokat most ■n«nrettetnom kell. Van 120 hold birtok-részíetem, 8 ezer frt kéfiipéacem é* árra vagyok.
Egy művelt, jp, hivatalos álláau, kösépkorbeli féraat szívesen látnék ebbéli komoly «zia<léka megvulóaiti** dolgában Bakófü[r»Q...K. M. KB. Nerem kezdfte-tüi nyomra Tesetoodík a kijelentett kellékekkel bíró pályáíókat.-
A» Örag Csákány bale.Tieru.it a bail-gela s /efiiük figyelemre mé] tattá a fontos fölhiviat.
MU *tol ehbei Cuikáiiy uram ?
Ez vág: „művelt, hivatalos állású, ép, k3zépkorA>oU.* Ás, óü fi*m.exekkft! rendslkecik,.d« talán még.a rérktiria^ésúií igyforma.
— Már ódea C^ákáay uram, » vóg-
zet müve iehet ei.
— Holnap mindjárt hazacitálum lm-
ét éa viaszuk noíena, vo\'eofi líüköíalTira.
Megjegyzés — megjegyzés!, bizU-áa — biztatja!, jóslás —jíi lást k^veíull s a folyton ürülő kanwók követkézr^é\'uyo ujjongó kedvbon n ílvlnuit mincíké\'.rúaz-n5l, melyoek haogoa működése alatt „!upii3 Ín fabula" Imre toppant bo.
E»t Urtotta Csákány uram » leg-kedvesóbbotDQoaak, B alig Tárta a beszéd íorduUtit, mely a legújabb tervre vonatkozó legyen.
Mi * manó jutót1, eazedbj, hogy .magad exerini* j>tléí látogatóba, szólalt meg « öreg. .
Egy komoly gondolat mogvaiőaiU •áAkk M«néje.roc\'or iiram ayplvo tkudo


H08Z0NEGTEDIK *VK>LTAM
ezekre vonatkozó rendelet S2erint be fognak hivatni 1. az 1873, 1875 187í"-ik soiozási évből való tartaléktisztek ; 2. azon ta rta lék tiszte k kik önkénytes szolgálati évüket oly kúsüre halasztottak, h:gy azontnl rendes 7 év ki nem telik; 3. azon tartalélítiszteic, kiknek az 1881-ik évi elmulasztott gyakorlatot utána kell szolgálniuk; 4. a többi évben sorozott egy éves Önkénytesek, kik a 2-ik sz. alatti kategóriába, bá legényst\'g létszámába tartoznak; 5. a legénységből az 1877, 1875, 187i3-jfc évben sorozottak; 6. a3-ib
pont
alá esetiek alá tartozó legény-
ség. — A tisztek szolgálati ideje 4 hétig tart, a legénységé 13 napig.
tókhoz rendeletet jelzi. Hogy panasz szerint —
— A vallás- és közoktatás ügyi minister a tankerületi főigazga dlt küldött, melyben ioKwiAii aiuuanoa a modem nyelvekben, sör. a magyarban sem érik el a jogosan várt eredményt. Ezek tanítására tehát különösen felügyeljenek s neki tapasztalataikra! -éven* kónt jelentést 4egyenek., .
Kalamegye
(A megy
tanügyi állapul a.
ttsifho* febr: íi-éa b,ot« tett jolyntég.)
Mái tósigoB í Ő i a. p i n ur Tekintetes közigazgatási
bizottsági (Folytatás és vége.) A* 1881—82-ífc tanévben iéteaitte-tett ehessen uj iskoia\'2, aj iskolában épült 11, uj tanítói állomás BZftrvezlt:t<:tt 2.
Zaiamegye területén l_86SMöl 1881 — 82-ik [.név végéig egészen \' uj\' UkoU nzerve*ietett 67, uj ískcdabáz épült 92, a tantermek száma szaporodott 171-el s uj tanítói állomás szer vei tetet t 156.
Az iskolák. szellemi életére voiiatko zóUg van Bíarenwétn.jflleatqtg^/jiDiAzerinl a közoktatási törvényben; előirt, tantárgyak ok utasában e következő eredmény éretett el: a hit- és erkölcstanból 230 "«■ kólánál jeles. 158 iskolánál jó, 4-né] csekély , Írásból 151 iskolánál jeles, 18ü nól jó és 5U-nél caeteélyj polgári ügyiratokból 97-nó! jele*, 122-oél jóéal73 nál csekély ; olvasásból 153 iskolánál jftles, 196 oá) jó és 43 nal csekély ; jegystim veiéiből
154 iskoláDil jelBs, 260-aál jó és
Dál
csekély; anyanyelvből 147 iskolánál jales 175 uél jó és 70-néí csskéiy ; beizéd- és értelnragyakorlaukbói 145 ísko.áD&l jelei, 172 udl jó, 7d-nél<Meitély;-itmuifold-* raizbcl 141 iskolánál jel™, 190. nél ]&. 52-Dél csekély ; hazai" tfirténetbfi! 147 iskolánál jet«s, 189-aéI jó és 66 iskolánál csekély; általános földrajr é» törtdn^brtl 94 iikolánál jelet, 127-aél jó én 171-oél csekély ; természettanból 87 iskolánál jeles, 115-nél jó, 190-nél csekély ; természetrajzból 152 iskolánál jelei, 195 néi jó é* 45-Dél ceekély ; gazdasági és kertészeti

gyakorlatból 88 Ukoliná! jeles, 95 nél jó és 209-nél csekély; polgári jogok és kötelességből 123 iskolánál jeles, 143 ai\\ jó és 126-néHesekély; én*kMI 100 í«ko iánál jeles, 153 nál jó és 139-nél csekély ; teitgyakorlatböl 104 i»koUnil jele&,;lOl-nél jó ás 187-nél|e*ekély; rajséjflzép\'irás-ból 93 iskolánál jeles, 70 nél jóés22í< ncl csekély ; végrenői kézimunkából 32 íski> rend\'^ett, lénpesen sikerült, segyike volt Iánál jelei, 21-nél jó éi 339-nél semmi.
A házi ipar egyik vagy másik ága 10 iskMáaái.
Anyakönyv vezettetett 280, felvételi napIó.3H és mulasztási napló 392
A másDtt isk"!izék D naplójának vezetése a közíágí elöljárók rezéről mín-denüit elhanyagoltatott.
Az J879-ik évi 18 ik i. ez. rendel kezeséhez képest a magyar nye!v a megye területén levő nem magyar tannyelvű iskoláküái mint kötelezett tantárgy általában jó sikerral taníttatott, kivételt képeznek itt azon tanítók vezetése alatti.ló \'",, kik caak nómüag érthetvén vagy bírják a magyar nyel-
gyáltíűábttn vei, ae C3&K la H lIk
biin gyaltoroItáktanilvaDyaikat. \' \' Valamint a mnlt féíeVb«n,ú;rv Í kéoytelen vagy*k^jol«nte»i1\' faog}- sok helyea a -jáxffángos: g^srmekijeteg^ég miatt hosszabb vagy rövidebb ideig be .kfillett szüntotpi a lanitia\'t Ssepetk\'«n\'
p
és 0*LrlAD ócbftDj":ia ". íotökgyilc, Fazvölgyöu, Ba-ehelyen\' ta Nagy-KanrMin a v.örbeuy. icjíBheiyen A kanyaró é* Nagy-KfCíéc a bimiő uralkodott.
Több helyen, is jelentkeztek a be
tegségek, azonban az axről\'értesített járás1
kj m^fX folytic
ejrn tartották BtÜk-
Az i&iSközben elöfuríult egyéb is ügyek esetről esetre a "tefc. kösigaz- bizötfaág áltat titgyalutván, I hozott határozatok véRrehajláBával AB illotó küzi,;aigatási közegek megbizattak. Végrn a zalamegyeí Í880—Sl-ik tanügyit állapotot elítüntetÖ ss»- statntí^ai táblázatot VSA Bte- tÍMteiettajjeaen bumelt^kelni; Möiy bivfiilos jelaptós után mély tisztelfttul maradok a méhósígoa fóispán urnák s » tekintetes köxigargaliaí bizott-ignak
Z.EgrirBzefíen,lH82. febr. 14. Alázatot ícolgaje
KÜÓB PÍL m. k. kír. Uníelügy&Ií.
kt iparosok Ogyéneb kérdéséhez.
ur.
Nagyméltó.ságu Somssich Pál kir. <elsö titkos tanácsos ur ö kényelmességének. Kugjelmea ur I Amidőn tisztelettel itt mnllékslt imlékiratunkat nagymel\'ótágodn^k meg-küldeni bátorkodunk, tae/üzük \'ezt azon bítaiotnoál tugva, amelyet a. DflmzBlDrfk így onztílys a nemzetnek oly képviselőiéhei viseltetik, aki mint nagymékósa

ALII KÖZLÖKY
őd nemietének jól felfogott érdekeit, mint jó atya saját gyermekeiét hordja -tivén s őrködik fölötte. És, mert tudjuk, hogy nagy méltóságod szavának milyen atily* van, ha mérlegbe vetői szükségesnek latja.
Mível psdig a sors keze igen meg-nen>i*.GU a magyar nemiéi folStt, annál : nagyobb szükség van az éberségre, nehogy viszonyainkhoz nem íllű ferdr in tézkedések által jövőnk ÍB koczkára tétessék.
Ilyen ferde intézkedés kifolyása a fennálló iparruudazer, amely állal az iparos osztály megaemmiailtetett s raé^ís fren erkölcsromboló minőségébuu czéloz-tátik mogörőkitletni jővőro is.
Rég kérvényezünk már ezen veszedelem ehárít4saért kegyelmes ur! de mind pusztában hangtik al szavánk, sót a rendszerből aradö nyomoruságiírt mint okot tudatlanságunkat dobják Bítnuüak kosé. Végső kísérletüt tehát aaiparugyminister árhoz mentőnk emlékiratunkatB vázoltuk előtte szóval ia a hel. zetet és kértük a benne foglalt pontoknak a törvénybe fól--ételet. X>e tudjuk, mily caekély euly-ij-l Ur Sro«ff- savunk ; pödig aomQO-.lt
jSEját érdakünkbaH szólónk, a nemzet ér-jdíkébe mélyen bev&»éfeérdÓ»ez egysKere-mind s igy méltán várhatnánk támogatóst. —
Azért fordulunk bizalommal na«*y-íóiágodhoz i., a ki ftílúl :udjuk, ho^y
nfem 8zok\'a
i séYjtilr\'&ráxatul, nmearini-Ír*ittnk*t ce gyesen figyel mába Venni jé* WE ip»xt£ir-fénynek aaon .értel,6mb*mi módosítását hathatós befolyásával.elŐmozditni méltói-tatnék. Mert as ilyen rendszer, mint á jelenleg fenaálló, azóníajdalmasícényBZ*!i ii* légbí visz, hogy gyetwikwnket elküld-
jök más hasát karosai, mert íaej. földjén
\'nincs számukra ker^ér.
Araidon tehát alázatos kérésünket
\'kegyes\' figyelmébe sjinlnánk cgyreers-
inind hazafiul méíyjfíi«léltiUel vagyunk
yraáltóeigodna!\'- bcstszoSgiia n»gy-
isaai áltaiánoa ijiartársulat választmá
nyának megbízásából
KÉLL\'EB XGNACZ,
íielyetlfts elnök.\' EGER 1GNACZ,
aleloök. FÖLDY FEKENCZ,
társulati jegyiő.
IV.
Méltóságos Gróf Zichy Jenő uriutk
M&kóidgos fírófurl Ha van.ajbazábin,|afe;i nngy Szoc yink magHBEins eszméit felfogta, bizo-iyára méllúaagod az, aki mm mánhaa-;oztaija csupán, mint aokan azua raoada-;oi: „M R g y a r. o r a z á g 1 e a /.* , ba nem tettel munkál azon, hogy ,1 ■; gy " n* S jól választotta incg az csskiiz: is,ame!y lyel a czél e!fírhetf>, amikor az ip.ir RIÜ. mozdítását tűzte magae feladatául. Mert van hivatva valójában Magyarországot agricultur volta mellett ia oemcsak megmenteni az elpusztulástól, de az államok között őt megillető síin vonalra emelni és azon megtartani ÍB.

Igaz, hogy fáradságos mankálko \' dásáért méltóságodnak is csak íz utókor fogja leróni háláját; a jelenben is, azon ban ha más nem, az ország ipar« osztálya bizonyára egész nagyságában tudja azt méltányolni. S különösen mi — a n*gy*kanizsai áluJáooa ipar társai *t — hálás elismeréssel vagyunk méltóságod laokadhatlan működés? -.ránt.
Amidő azonban szerény eliacae ■&. junkoek kifejeeést adnánk: egyúttal iL\' gaa pártfogását kérjük méllóságodnak \'.ísctelettel itt mellékelt emlékiratunkhoz; imelynek egy példányát íparügyminister i sagyméltÓHáginak küldöttségünk által már benyújtójuk.
Hathatós támogatásaért aaedezfink. méltéságos gróf ur! hogy a benue jelzett pontok as ip&rlörvéoy szerkesztésénél tekintetbe vétessenek, miután caak ason elv kérészül vitele mellett, — hogy a kézmüiparos OBítály a nemzet számára mint pöigári osztály fentartaasók — lehet az ipar törvény módosítása és az ipar fejlesztése is a nemzetre, mint nemre*re hasznos és üdvös; mert ha ezen osztály egyfelől a koflmopulíta tőkének prédául dobóik, másfelől a koní:\'. (jícezrei által szaturálva elcs^nevéezedik : ezáltal a nemxet tátsada.\'magyökerében támadtattk nteg. 11B Whá; ett tekinteten kivüi hagyjuk, adhatunk tdUn-(?^ az ip-Aruak űómí \'end&rétet; s."\' oumzotre nén-e hzonLan iera le&z feösiíjiiét benue, mert ezea az ulon oe*k azt érendjaifc él: hogy „leaz" jgy*n Hagy arorazág, «meiy hon a magyar .uhut aaol^a és,napszámcs; de oem polgár.
Ennek bekövetkez-éaét meggáto-.aiidó tartjuk ssuksti^educk iratunkban foglalt pontoknak az jpartörvány alapjául véte(ét:s eneek; keresaiülvitelére eaeda-zunk méltóságod támogatásáért.
Atnely alázatos kéréaiúik mellett hazafiui mély líeztdlettal vagyunk méltó.-Bagódnak té*zszolgái. A nagy-kanizsai áll. ipartirsalkt vila*zt-
IGHÁ.CZ, ■ hely. elnüíc. KGBR IGNACZ,
alelnök. FÖLDY FERENCZ,
tára. jegyzfl.
ll>lyl hírek.
— A nagy-Kanizsai takarék
pénztár közgyűlésének közleményeit, ne-
vezeteaen a jelentést éa jegyzőkönyvi
ipánk joví Bzámáru ralánk kéoyttíleo halasztani.
— Helyes mozgalom indult meg
iagy-kanizB&i kereskedők közt, eddip
már 73 kersskedő irta alá. hogy busvéttó kezdve minden vasárnap délután zárva tarlják üzlethelyiségeiket.
— JPt\'Uyáxat nyittatott » nag>-
izstti kír. ügyészi állumáprii.
— A Silmegh vUUJti vfiröa ko-
reszt-egyle: fölhívására az nlabb irt I. ta
^ vászon foszlányt voilaksziveanka kór
házi Letf^ek részerökdoraányozni, amely
ért köBZÖnetót fejezi ki Sűtnegh, febr. 12.
1882. A váWunány.—ApfelKÜminné,
Baboa Gynláné, Csigfi Mária, Dómján
P»ula, Dorner Ann», ^doskutj Sándfrnó,
Kitner Sándomé, Epíieín VUnioaná, Fer

bar Józsefné, Füeík Gyuláné, Fekete Ig-uicsné, Fodor Aurelné, Jobleány Inna, Kijácz Elekné, Kováts Lászlóné, Maog \' Zsófia, Nesscer* Béláné, Németh [Béláné, Petrich Györgyué, Raile Jósaefné, Keit-hofer Ferenczné, Stambo»zky Paulia, Scbulcz Ferenczné, Székely Gusztávné, Dr. Takács Jánosáé, Takács Vilma, Tóth JóíBefDÓ, Tóth Antftlnó, Varga Jóí8e:"né, Wí^klsr Jóxscfa..
— Közgyűlését az aUÓ-lendvai
takarékpénztár márczius 15-én tartja,
ugyanazon nap ft vu& zalamegyei el»Ő ta
karékpénz\' ír Körmenden ; a uugy Icáni
4 bankegyesület p^dig márczíod 5-én ufán.
— A farsang befajezéoe előtt
SQmegheo f. évi febr. 18 án batyu bál
aríatott, nmlyi.ük köha^geit húsz család
edezta; jelen volt ÖS^ZOSOD 75 egyén kik
mindnyájan szívesen emlékeznek vi&aza a
-áléban fesztelen kedélyes estélyr*. E
ó emlékért a fóérdam okvetlen a köíürtz-
:n álló háziduszuuyt Duruer K.aj<j-
ánué urnŐt és a [házi kÍB&&dzony lisztét
ily pontosan betöltőit kedves lcinyát
Dorner Anna kisasszonyt illeti ; fogadják
helyen ie RZ eliflmeréanek cackéíy jólét.
Mog kall emliteaünlt M\'ijzer Jói eí vea-
dóglős ur éi szere leit nejét VauizsipEiuy.
oura, kík bir a bannliok-ot is érzéken \\ ea
talált caáládi\'gy de^uk folytáxi a vigajiűon
részt tteró vehuttak,-mégia a íermatj <3VŐ-"
U3ke!, a piakerlit rundezá esaisdoli
nák oly készaégg&l mindéD beizámiUs -
néikü! álüdtu ízi\\t^mk vu!tak. A IVŰUŐS
kösiönet iiyilráoiláa ut.n tegyük 1Ü Vol-
luukat 6a tartauíc humlukuokat a hamva-
zásra. X.
— Laki/ Károly kamarás, kör-
,i honvédörnagy a térpáraneanok, \' earedparaocanoickáüevestetíéiik^aPécöre helyeztetett át.
— Csáktornyán a faraangi mu-,
tor-áaokat az állami íanitókípezde im-
SDdékeí állal Abruár ]8-án rcndfczett
eatély iárta — vagy nem tnlozaok, ha \'^y ezólunk: korooázta b<i. If^en, mórt n*=ra Ciiipin a t*r*ang folyamán iarlolt bálok sikerei; HciUKa tul, hanem CJ fŐk\'g — rn^rt éppen 18 csiteudejü, hogy Csáktornyán íiy kiválóan BÍfc:-riiit táncz-celólvt látott. Készt vett ebben mÍBÜeriSci, aki Caáktomyán a kellemesén d* hztjíú.\'t lelkesülve a mepjeleübeiéjn-k sz-ré> \'-j-leni kép;s volt; 8 ez ae, ami csl-ilyünk sikeréi és becsét m^gha\'.ámzz*. N\'-ra Cdáktornyáa, de nagy városokban is a ritkább caetek közé sorozzák nz oyaunö-pes bálukat, ho! a négyeseket 10 nél több pár Í*jiÍ. A képazdei segély egylet javára lévén rendeave, (ennek tíszía jövcd-\'liTie ircft 200 frt) énekkel, felolvasása il éi lavitlattal kültateti egybe a (áncz\'-eliíij. Az errűl siólii\' prugrarouiot op>ik mult-kűri száuiuuk liozU. Az erudoiéay köiUií-aeaek kritikai i>Jd.i!a ..-ICJ -Z^DUUD t] k-11
ínunk, mivel ugy is t-lég han^n^^n
ztalta cet a sikert is a személyes meggy("zí\'désnk alapján nyilvinult fénvns \'"" rés A szereplők töroénteli\'n tapsot
L nagybtuü kéíSKoritAat kerűa.ok be, m«lyekí\'t icáprisi:tló Bzcmau^tiriiU iu«-
oil igüeáa értékeflokké. Aoi.yi azé-pet esíyüvt láiui! Eiluflál.\\ij.:\',».a bájt és gert kdoit az eslélynak ennyi kec 1:3sott, hódító vonzerejű planam* dicijöilé-eével szeretett volna föllépni, azonban styldsát a rendes kerékvágásba nem birla terelni, — a kifejezés eröteljessóge igazi helyérfil az orcoVba szilit.
Ilit mi a kő jutott volna eszébe Imre öcsémnek, mégn csak közbevágott Bacchus legyintésétől le&eberedő szem^ pielt\'gutissai rect\'ram, benőve érzi fej babját, megházaaodik.
Már csak belevágok, történjék velem bármi. Ezelőtt 20 évre! búcsúztunk el egymástól, mint iskolát irstk B azon megállapodásra jutottunk, hogy 20 év után találkozunk, s aki köjrQlíipk nőtlen leaL, fizetni tartozik a fölmerülő vigalmi költségeket. Nőtlen pedig ft tok közül éa v»gyok egyedül * Így ke&ervee.szerzeményem tőn kresi lány itása van kilátóiban, Boióti könyvecském Tan fenyegetve, s hozta szégyenpir, is inkább meghása-■odom.
Eit már szeretem fi«ra. Vivatl Hadd virágozzék s DŐmÖs Crákáoy faj tekintélyes fája.
Érdemes rector bátyád kieszelte a nÖsülés plaoumát, azonban jobban esnék apai szivemnek, ha saját nézetedet, izle eedet vessed mérvadóul.
Szegény anyád ba élne, kifürkészné hol Tan mőd, takarosság, igy bísony csak dagad válassz.
Ezalatt rect\'ram bfisske önánetet-sé?gel a magába tzállt ifjn keteibsnyum ta a reclamot. Imre végig olvasU.
Éljeo, helyes! Van bypothóka B vÓralkata, amint következtetem teljesen egybevág as enyiramel. Tudom nem-tokai fogunk egymással törődni.
Holnap útra kelünk egészíti ki a gnatoas szériát történi essmeoi*rét «, nang-vigawtalódott apa, r«c:\'r*m !(« eaives » kérdi tiaziet elvállalói.
De kr is tndna ma« helyt illani •rfisíté maga rect\'ram.

Csákány uram szivéről egy nehéz kŐ esett le a mai esemény folytáu. Egész \'jjelToBemfektldt.
A holnapi fontoe utazás készülődéseivel volt elfoglalva j falig várta a hajnal hasadását, lí-ictor uramért sem kellett átiteuai — megjelent idejekorán, hogy nyugtalankodó gyomrát n«ve drusaájával kibékhae. .
Orzse néni is sok sxttrencsét óbajivá h fittül nézőknek , kocsira ültek.
Ho Imre öcsém le*z asszony, boldogság, még a kedvező időjárás is biztató jel törekvésünkre nézve, cük- as »z öreg Örssé aeszvny oe kiváöt volna azurencaéi., vagy as útközben, nynl ne fusson el élőt-;ünkr mert akkor hiába, járunk B*kófal-vár>.
Tudja, is as a nyal, ki mi járatban van, jegyzi meg Imre.
Tudja e? Már tndod öcsém praxisból beszélek, nem vagyok babonás his dnimQ, midÓD boldogalt Zsuzsim beteg ágyához orvost hivattam, hát egy nyúl futott el a kocsi előtt, de el is vrte Zsu zsím egészségét. Kern használt annak semmi recept.
Különösen szóváltás, fejtL-gefődsés alatt észrerétien az indóházhoz., értek Jegyváltást Csákány uram telj-, sí: ette. Azonbau a végzelta&erüség ester vuáza deltae is kezdetét vette, pi*dig nem is láttak nyulat.
A harmadik coengatés elhangzik s ■e «. hős el palás tolhatatlan pyoint>r\' zaklatás követkestében kényteJen rol
A vonat elnyargalt, a leglényegesebb közeg nélkül.
Ksér veszedelem mi, losf velünk sóhajtott föl as apa. -:
No már as igas. S öcsim uramnál van a bőröndöm, azzal s jó fajta ieveles BEulokíral, mit sxívok addig, míg utolér hfik

Mit, mit, amit én, ott az éa bőröndöm van u.b:uan naszméiyi
Akkor már ki van ngyenlitva a diffe-rentia.
Megeresztette most reci\'rom a hi zassági fól ülések tarkasággal fii le reszté-t episódj it, csak ugy dűlt szájából a eok hahó tára kéiztető kaland, mullott, tellett az idő, míg egyszercsak az esli vu dobörgéiét is ki lehetett venni — ma 1 hozván as apa örvundetes megnj ug-sára a gyomorbántalomtÓI most mAi megaxabadull Imrét.
Nagy volt az Öröm a találkozás fo lőtt, d-; aunál ijjöitrtóbb ejjy ruudóri hnng. mely Imrére vonalközét*.
— Uram a törvény nevében í
lyuak
— Micsoda az én fiam, tört ki
»ps, K. megye fóaótáriutia, micsoda v
merő tévédéi.
íme a hivatalos sürgöny, melyben foglalt személy loirás alapján köele-ia^ gémet teljesíteni. A bőröndben elidegeai-tett etüstn^müek vannak — fo!y:atá a rendőrtiszt.
Dictum faclum a bőrönd tzuSok larlalma lelt conaUtálva, n lé ved\'.is kid.-rült, azoubun a CiUmiUs m**gest-tt. A aaulnki persse rest ram a i terhelte.
Pénteki nap vult s ehli^z niir Cíi kány uram is sok baljóslatú esemény fűzött.
Be is következett a caíamttás, nem ugyan a pénteki nap ominomis volta eredményezte azt, babem azon körülmény mint azt egy BxavahihetŐ polgár kideri ibtlt, hogy a ház\'üznéző urak által emu t«tt 8 jó viszunyoknak örvendú hölgy nincs Bakéfalván. At egész határ sem több 120 holdnál.
A hír szárnyalása onnan <;r. &, hagy «helybeli tanító fogadott ac erd^z. hogy Doni fog találkozni oly könuyenh ki as efféle házassági ajánlatnak hitel: adjon. Akinek annyi hozománya volna.

megkeresnék azt, ha uly alakkal bírna és mint a MiooitttiroBok.
Ejnre a collega, hi:\\ elvesztette w idást, mi meg átkozott, veszedelmes cealódáab&n réazesÜttÜnk. Ezt nem hittem *o!na.
Volna azonban e községben rgv jóravaló pápibU leány, szorgnn, takpru^ ij.inlanána.
Ha már unnyíra julo\'.\'.unk vallásunk svg.\'Ü nc eraázkedjüuk konfi-reutiÁba — izMt a fin, íii jubb fzcrcl-.-\'.l vuina a r-irn-lombázb-in elmélkedni.
* *
Odahaza p^díg már hivatalos BÜr ^öny ádáz tart alma üdvöiölte a visszcáü-f.m embereit. Irnre nótárius ogyaoía hi-■ataltnuiaastáji cwimén lett megróva a fa ;jelmi vétséggol fenyegetve, ba azonnal il nem foglalja hivutftlát.
Dehogy megyek, üogy még sikere
len szereplésem tudomásukra JUSSOD és igyonzuktaesanak. Elég volt szereplésem
bűi ennyi.
A* ifjú Csákány kereke 20 év. mull, hogy jobiiiétre BzciidnrSíU B«rkifal ván, s e történetke is & k-áuykereiéfl szo moru végzaUz^rÜBé\'gn n\':k róízluleivel maoHp is a község ládájában fi>glal lielyet, Maga. Csákány Imre az utolsó sarj, irta K2l meg. A~ égést vidék szcgéoy lakóira kiható iBkola fundütiót tett az utolsó (UA-káoy a egy tekintélyűé összeget a meg-dzoruit agglegények fo"segítésére is hagyott, oly megjegyzései, hogy abbó\' valláskUíönbttég nélktil róazeaülhe»aon a vidék — csak abakófalvi tanító és vadáéi ivadi\'kRÍ semmi esetre eem.
Aki BerkifalváQ járt tudja, hogy minden háznál van egy-egy agglegény, mert esekre u ki törjed a segéjv, Igen Iog4id**k — van roág * Cnákány funda tiójábói.

» hát csak házasodjil.
Ha ir-,rnoni agy Iri\'yvl.-á,
S boidotf cfiali>ií lótam !
ÍU azt hi«z.!d, a lűn-ifc it:
^f\':p irryii gincs ax ípen
Ha a*t hi-ied, agy ]csi a miat
Mikor m-R ilmadoííá) ;
Ni: h\'sa tpy icrczi? in, sics :
No hit csak bixasodjái.
Kpedv« caftrt Tárnak ott,
MeU-s kis tüzÍH lyfdiu-1,
A kik ^.ereinek, dl: V«r í-
Kilcsobb tud^t míg cím-\'-] \'■\'
A f„i \'-re bama íjj «iil,
Iicpusvo jönnek Ott pléd; No hit ca;<k haxa»odjil 1
De ajiatok lezárva,
Csákot leheltek édeset, •
Esrmis tDi.es rjkír.i.
il* tán ked^tlon roltál; Lelked, sitvcd Tidim moffint, No hát caalc bxtModjil!
Ki álmodj még aoH, ne tr.<ld
Az ébredni kesírvíí;
í> ív útin vét- Icgyffl,
Xh/y is í*fti> ifjasiC\'ídliól, Miil.\'. r-mlóltct hoílál, Id""vcl lifiilín les* ez is, No hát ci*k hiííiíodjo!.
Gt.tid I.-ÍÍ elú,-, bir gyülüliiJ,
BarátodJ.i npgödik :
Mikor a ait ari-l higjott,
Ai évek mÍQíl moKÖrlik.
A tV.lc axUi k-nyúr is kel!.
Butort, l:ir_it. S\'.n rongál ;
Ha mindent mcjhinTOii — t wu-J,
No bit ciik liiiasoájil!
I\\.j.ui51.l> a :.üt rac^tarse 6* KöuyeitfC. ni-va Ütorf, SivA.rá" tette a Tsíá, Féayí8 tíludór rlligod. ljeiBtó rém (ryanint t&tin, Ili/nd VliaobjAn vtt Úll A "zillc^ég (Apadt, ronjtyo*ni: . .-No i.át ciak káxaiodjál.
~"-y HALAST

HÜBZONKGYEDIK

ZALAI KÖZLÖNY.

FEBRUÁR 26-ín 18S2.
gyháton (Z.-Egeraieg )—Hectelendy tváoné 1152 frtrm b. ingt. mirct l.Ba-.aceon-TomajoD. (Tapolcz*,) — Lopot i\'erencz 487 fura b.3ngt.márct.l.Lesdra\' j falában. —
— Hasai rövid hirek. — obáoycsempé^zetb^o való
virágból fout hűig) kuazoru.Mialatta con-\' mint értMÜluok — 300 stbkötócsomago
ruri-pódiamotkíküsz&b-Hték: darázs mód- \'küldött a körponti igazgatósághoz Bu
iára lévelyegve az ott látott fakadó, fesló \' dapestre. "I-
- \\J. _jfc„^1.. *j.Urt-.. l.;;-f.t *]../v>.íA.^^-n fwtn. — TJ _i . l_tiLM.-.t... IKHV A
mcaujs ás az uj főispán Wikta\'aaa. Mi-Ltán Vermes Dénes főjegyző felolvasta a tügyminisz\'er leiratát, mely tzerict abó Kilmin a főiapúa! alláslól raját éreimórs foloeo\'etett és helyébe gróf Khaea Hóderváry Károly ő felsége által kÍDeveztetett, Dr. Ziskay Aalai tömör, .agvas beszédben veaz bucsut a volt főpántól, ki a megye és a város szolgálatában annyi érdemet azerzett s végül in-ditványozzt Szabó Kilmin érdemeinek |egyzőkönyvb« iktatását, mit t-gyhaogu-lag elfogadnak. Ezután Nog*ll Károly üspöki helyettes egy kaldSUsig élén eut az uj főispinért, kit a megyeház irmébe léptekor éljenzéu«! fogadták. Az dvözlő beezédet Vermes Déaes főjegyző tézte borrá. Az uj főispán fiital, k5zép rmeiü. rokoosserves alak, ki ez alfca-ommnl bíbor-vörös díszben jeleut meg. !íogali Károly és gr. Lastberg ilispán ;Özött lujyet foglalt. Gr. Khaen Héder-\'áry Károly föispánhoa u legazebb reméyeket köú Gyírmegye ét Győr rároea, m«rt kúpsett, buzgó, közügyekért Ulke-idí férfiúnak ismeri mindnnkí.
— Haroutkesü gyermek, Saiaburg-ac, mint irjit, a napokban egy gyertek született három kézsel. Jobb karja endes fejlésü, míg a bal a váltói a kö* ayökig egy hosszú ujjat képes. Ás elíkar gésson hiányzik s e helyett a válpersci-ől hajlik ki egy fear formája tatrési, E karoa & kél. egéazen el van nyomó-odva, de azért mégis mozgatható. Orvo-ok veszik közelebb pontos viugálat alá természeti ritkaságot.
— Hogy fizetUk hajdan a hotero-kat? Nem less érdekleien egy kis kimutatást adni arról, hogy a középkorban hogyan fizették-a hóhérokat. Akkor termac zutesen a hóhérok nemcsak kötéllel, hanem más ezerszám ok kar is könnyítették a" halálra Ítélteknek más viUgra való jut-hatását. A Bzeriat, miot a kivégzés neme különbözött, váltakozott az érte járó hóhéri honorárium is. Valának pedig az árszabályok a következők: Olajba oWusláaárt 24 frt, négyfelé tagolásért 15 f-t, kerékbetörésért 5 frt 30 kr, karddal való iorá-gásért 15 frt 30 kr, darabokba s*edé*ért 18 frt, eltemelésér\'. 1 fr;. akasztásért 10 írt, égolóíéri 14 írt, kiazianil kötreaiü, ködósért 2 fit, apanyolcdwmik ráippliká-aáárt 5 frj, fal v#gj- orrlevágáiir; 5 frt. E fölsorolt honoráriumokon kW dl akkoriban még azabad lakást is kapott a hóhér ■ mailé némi kedvezményben is réueault.
— Tüx. Zü* Aplihiban huahagyó-
:edden a délutáni órákban ttU Ütatt ki.
L kár — mint tudósítónk irja — mégi*-
i éretlen. Ugyanazon napon esti órákban
rent-Péu-rurott is t&z TCJI. Ezekről a
jövő Hámbao b&vebben.
— A csabrendckí ^karékpénz-
tár IX. évi üzletének kimuU\'áBÁt 1S81 re
megkaptuk, üzleti forgalom 9+4.352 trt
24 kr. mérlege 245.617 frt 97 kr. Veszte-
ig s nyereség számlája 22 853 frt 94 kr.
— Vasúti baleset. Múlt pénteken
:ggel a Budapestről Kanizsára induló
omt egyik kocsijából, SiofokjSe Szántód
közt, Udvari, Bzék^febirviri vasúti hi-atiinok öt éves kis fia kieseit. Valószínű ~ogy az ajtó vélttlenaégbúl maradtayitva, melyen a gyermek kiesett. A VODR/OI azonnal megállították éa felvették a tiut, ki oly szerencsésen ételt, hogy éppen fiammi b»j sem érte.
— Mendörí hlr. Kaszás Gábor
kocsis a a.-kanizsai v. rendőrség erélyes
sége következtéd n elfogatolt és lopáBÍ
gyanú végett a kir. jbiróságnak átadatott,
a hol kiduriilt, hogy a pc»u magyarÓdi
jlébánosnal elköveteti rab\'áat ó éi iflme .vllcn hclyeu tartózkodó Tóin György és Ziibrik István t/ővctték el. — Oroi; iban egy tehén borjúval ellopatván, e tehén a bajosai határba a lekötve megta-1 áltatott, a 3 luttesek a a.-kaníz«ai kapi lányi hivatal által felfedés teltek. Egyik le;tes állítólag megmérgezte magát.
— Nyilvános Icősxönet ás ny ag-
tázás. Eimulaazhatlan kedves kötelessé günknek teszünk eleget, mídún a Csáktornya.: állami Unitoképezde eegélyegy
y ilügyeleti
résxes«ég éa á? egy fővám hivatali k b
gy yg? gy
alv:BeIőt felfüggesztettek a barom nap-ktámost elbocsátottak. — A nagy becake-reki ref. magyar egyház megalapítására Angliában ia többen adakoztak. — Ra-kovaiky János már&raarosraegyei ísaigö-ög-kathoükus lelkészt hír azerint pan-lár üzelmek miatt el akartak fogni, de legezökölt. — GrummicbLa}oít a PÁl£Fy íéle rácsai nradalom vadászát f. hó 15-én gyonlúve taíáltak a réc»ei erdőben. Jrummich állítólag urudalmi pénzeket ikkaaztott el. — Jókai Mór február 19-n üDneplé nületési napját4 — Munkácsy Lriettua Pilátus előtt\' ez. világhírű •JBtményél 80 ezer fr tért a magyar nemit veazi meg. — Munkácsy nagy képe lárczius "égéig IEÖZ Badapeaiea Azután Londonba viszik. — Felaö-Eíröo 20-án oppant lüz volt, több ambnrélet is oda meszet . — Királynénk 0 felsége márcz. .0. érkezik vissza Angliábo! —A ,Vesz-prémi Független Hírlap* bilmunkatáraa Magyur Gyula a biheí király köiel rokoa, a mert ennek eddig niocsenijk gyér aekei esetleg a trónt fi Örökli.
— Külföldi rövid hirek. — Haiwoa Károly dandárörnagy Bécíben evolverrel agyonl. tte m^gát. — Berlin-fa egy E, nevű bankárt és tartalék\' hadnagyot párbajban agyonlőttek. — BarÓ Valois Sándor B\'caben * Wandl hotelban agyonlőtte magái; Würtembergrú!
való s aiig volt 22 éve*. - Bassado
sban (Sardinia sziget) koeeíébb 22 r
áhát hU é
mi tnióképezde sgélygy ra február lÜ-án rendezett tánci fólülfizetők lekötelező
bló
iete javára
a városházat megrohaoU éa kítositott*. — Az A.elna forrong. Radazzóban gyakran érezni földrengést. — A tűzhányó fölött állandóan íehér füslMhÓ lebeg. — X czári koronázás júliusban lesz. Fran eziaorazágban 2000 írónő van. — Bukaresten e hó 5-éa bizonyoa Costeska Mari oevü n5t gyilkoltak meg, 3 25000 frank érUkü román államjáradék kötvényeket raboltak el. — A nápolyi lupák jelentik, hogy egy BÍkumémanak »zül«teU ember teljesen meggyógyult, Giampetro tanár gyógykezelte egy újonnan feltalált módszer szerint. —
ért -J helyen is h&lis köszön\'iTünknek adunk öszínle kifejezést 5 aíkegyes adományokat nyugtázni szerencséseknek érezhetjük magunkat. Fölülfizetoí szíves kcdiek : Bárány Igaácz 4 írt. Ziegler Kálmán 3 frt. Dugovich Pál 1 frt. Dugó vich Betti 1 frt Granilz József 3 frt.jLrva Miksa 1 frt. Lukovnyák Jinos 2 frt. Schwarcz Károly 1 frt. Neumann Ignátz 2 frl. Löbl Mór 2 frt. Caeaznák S. 1 frt. Konyáry líiliáiy 3 frt. Rhéd«i Ferencz
1 frl. Szilágyi Lajos 1 frt. Pecsornik Ká.
roly 1 frt. WetUndorfer N. 1 frt. Kra&o
vecz Ignácii 1 frt. H rlinger N. 1 frt
Dolmányos Dómé 2 frt. Pecsornik Ignát
2 frt. Lfeppcn Alajos 4 frt. Schwa.-c
Adolf 1 frt Ridli Mihály 1 frt. Csizma
dia Jánod 1 fr:. Z^kál HennK 1 frt. Sal-
legh János 2 frt. Gréaz Aí^ios 2 frt. Fejéi
JÓEWÍ 1 frt. Zrinyi Károly "l frt. Majer
caák Gyula 3 frt. Sieivérth Antal 1 frt
Lupeiazbeck J. 2 frt. Buctbarger F. 1 fr
Mandl &jboit2 fr;. Halasy Károly
... Tóth htvin 3frt. Mándly N. \\ ír Ujl«ki Hirachler 3 frt. Tódor József 2 fr Szilágyi és fii 1 frt. Az aradi képezd Dörendektti ő f. l. Ernszt Mihály- 1 fr1 Bora lalvtin 1 frt. Strausz Béla 1 frl. Kiss Lénárd 10 kr.Prág«r Izidor GOkr.Kram-mrtr Károly 30 kr. üászeaon 77 frt. — Csáktornyán 1S82. február 23.
— A keszilietyl „Georgicon
gazdasági kör alapszabályait a b1; liüisterium mcgerGdileíte.
- Polgár János zala-egerszegi kir. lörvényaiéki írnok Tnpolczi!.ra neveztetett ki BOgédti-lokkönyvvezeiúcé.
- A balatonvidéki kör f. h
19-én, h^lyidtfgébsn sugárul 8 EZ. G\'ün-
eck kávóh-izba.n este 7 órakor közgyü
lést tartott, melyen % kör alapszabálya
tárgyaluttsk s ezik elfogadása alán SBCŰ\'
te-itcs czéljábóí a m. kir. belügyminisle
riumhoz előtérjeszíettek. Jöví ülés f. l
26 án vasárnap íe&z Tárgya; A üsztvia
KI nyert?
Budapest, febr. 22-én; 54. GS. 79. 3. 11.
cz „ 15 6. 58, 27. 83
Trieszt , r 49. Gó. 83. 45 48
Hassnos íurtulyalók.
— A házak feitéte legczélazerübben télen végezhető, mert BZ ekkor fölként festék kótanoyi ideig Un, raiat a nyári. Hidegben a festék lkst>abban szárad,* erő-aebb lesz a festékre teg és ugy az időjárásnak jobban képen lesz ellenállás.!. Nyáron ellenben a fa vagy fal a falókból at olajat és vizet, ínin: egy tüva&t hirtelen magába szedi, mi által s feetókrésza-ket összetartó anyag eltávolíttatván, a gyor<wn kissáradt festék folpattodsik ét lehull.
~ Ajuiok szörfirge tütn a meck-lcnburgi gazd. egyesület egyik ülé^bea egy gazda a juhoknáí előjövő wőrféreg ellen fenyő gályákat sjánl a juhok rieftá-bn té\'.etni, a miről & jahok nemcsak a leveleket lerágják, h<tnem annak véko-ny«bb részei*, is. Az illaiő garda e tzert UptLSiUlt aiter aUpjáo ajánlotta.
Irodalom.
(K roval aJjitt mcgomlitutt D
— A Quzdaiági Mérnök crírnü zógazd*sági \'éa műiiaki heiihtp lugulóbl megjolentszámának gazdag tarlalmából éi dkk Ljuk fölemliteci & küve\'.kezJ nagyubb csikkeket: Vizi ügyeink kézi lése és az ügyvitel c^hézaégei (3 czikk Miky Imrétől. — A Kába szabályoz: sa. Aleisznar Ernúiíl. — A vasúti vasfel építméoyi rendszerek. Speidl Bódogtól. — A ritka aorv^tés közeinek olctó roegmu volése. Péter Dén^tŐ!. — SzökőkuL (5 ábrával.) — Bitnek bússal való ellátása. — A liezlgyártáa haladása. --AJ állati teet arányossága. (A Wilckins-fél eranyvágáe 1 ábr.) Rónay Gyulától. Uj szerkezetű iróaszta!({\'3 ábr,) — Az angol mezőgazdaság hanyV.Uáa. — A vote meny magvak és a kereskedők. — Az óssi bükköny előnyei. S^obonya Barta-iamól. — Nyári vendég!\'" (4 képpel.) — Az örléai adó Olaszországban. — A Bzín-hizak tűzbiztonságáról. — Ideiglenes dalc^araok (ót ábrával.) Az állati test arányosságához (1 ábr.) Löcherer Andor-
Papi reze letek.
Klntik. — V&áloUl Vas VAISIOI Aondaní
xMjtL a védbeiicdheiT
V£.JJ.,ti. — Seomi: C«k kegjoi elnézésüket leérem védSQgj-rídem fjenge beiií-dert!
elyt csónakázó-egyl
f. hó 18 án az „A
d ái
Anya. — Jézoi Miria, hol v*n t vir.li ? —
Fitt. — Én ettem oeg. Anyu. — Hiia Iitenoek, mit féltem, hoyy siegíny kis k-jtyis elte xatg.
javára Kuazlb
zon" tánczlermében rendezett lánczvigalo iínt hallottuk igen jól sikerült.
— Közvacsorát rendezeti a készt
helyi „ipartársulat" folyó hí
21 en ax „Amazon" szálloda nagy terme
ben. A háromsorosán felállított asztal okot
120 teritéket számláltunk meg s orvén
düak azon, hogy iparosaink — többe
közölök családjaikkal — oly szép Bsámm*
jelenlek meg, hogy a fentebb fnilitett te
ritékek közői csak mintegy hat marad
gazdátlanul. Akedélyesín lefolyt közva
csora után táaczra pandült^k tehát a pá
rok. A vidám jókedvvi;! füf.zerasett mu
latságnak caak s reggeli szürkület vetet
igei. Eien oly szépen sikerült mulatság _^a a fOérdem az Ípar:ár„ulatnak éa kü\' lönösen Talabér Karulynak, a vendéglí fáradhatlun bérlőjének tulaj donitható aki szokott Upinlatos4áfával, valamin a múlt évban, ugy az idéo ia mindoal e követelt, hogy a már többször emiile malatságot iparosainknál mrgktdvelte hcase.
— Árverés Zala-megyében —
(A hivataloe lapból.) Pölczmaan Péter
2891 írtra b. iugt. raárcz. 29. Xagy Ka
nizsáu. — Polgár Katalia 100S frtra b
ingt. febr. 28 Keastbelyen. — Simoi
litván 6163 írtra b. ingt. márcz. 1. Zala
mindsienter (Zaia-Egeraieg.) — Ujj Jó
zaef 280 frU-n b- ingL márcz. 3. Szent
tói. — A e-salorná
hanza
Herrich Károlytól. — A dohány trágya-íása, Dr. KoKiutány Tamástól, atb. — Ezeken kívül minden számában van legalább 10—14 gyakorlati érdekű kisssbb közlemény, haaznoa tümutatás atb. — A Gazdas&gi Mérnök megjelenik minden hó en, díszesen kiállítva e kepeiekéi gaz-dapim iliuszlrálva. Előfizetés pgész évre 8 frt, félévrs 4 frt, negyedévre 2 írtjával tu«.;L- tfZ év elejétől ia folyvást elfogad a k:.id.ibiíatal\'tBudap->Bt1 KecBketrétt ateza
Hfvataios placzi árak.
Na(T-Kan>csaa, 1882. febr. 22. 100 kilogramm JÍTLI íximitva
Buta 1 t-—l 1 80—. BOM 8- 9.—
e. 7. á.;>0 Zab S.—.-8 20. Kukoric«a
-.— ttj —■ 7.40 CinqánUnőS.
-.Lencse 31.— "—.B*L fehér 12—.
tarka C50-—6.75 Repcia 12.50—13.—
ia 250 — ■—. Ssalica 1*-, .—.
1 Jciio grammjÍT»l amiroitT*. Murliabm 46 —.4.S. Bo.-jnhuo —"53 §er-tí» 60 — —. 8t*loim4 •—.74—. Disnúzsir -SS. VörBihagyraa •—.—IV. Fog-hagyma -20. Cznkrtí -—.— 56. Bom .— —110 rikB 80.—. Swppai -—.—43.
Ó bor 32— 43 kr. Uj bor 20—*2 k üti 46 kr. Scset S ír.
K. B.
Szerkesztői Üzenet.
4StiL\\ Pipi. DelíCfcj-: Amih*l»d, aJ com id. üég «g7 jó lin-xát. (De n«m píiucit) Ztíb kűldhetnél.
4^63, L. Siemé]}Cíkedél\'« n«n nyitok et, o:t a nyUttér.
4864 Bícs. BAJ mwujiri őrreudüak uk g}\'Üjt£*éaek. a kÍTÍmt 6-dík azimot nem betjüle m*g, ha valaki rendelkexévünkze ijtja, kssst>nctt«l TeoixtUc 1 Saaek nira-
4íi6"i. It.. Mt-gkéaett. 486Í: Vaavir. BigTáci a.
Arp:
Vegyes hirek.
— Petőfi gallárköpcnyege. Tudva lovöleg Orlay Petri\'js Soma elaő képe Petőfiről a költ": guilér köpenyeggel ábrázolja. Egy Cscriia. nevű flomogyi uri ember irja most « i*. L.-ban, hogy e g&\\ lér-köpenyeg Udvtrdy Ceerna János nyugalmazott uradalmi mérnöké volt.ugyan-azé kí akadémiai tagságának 50-ik éves jubileumát üli most. Udvardy a köpeoyi 1843 ban a levélíró rokonának ajándé kozta, ki azt elkopása után Papin 3 váltó írtért eladta Kiss János jelenlegi theolo-ii ák E ié Pőfik d !
g
etőfinek adt ki árát, mert
giai tanárnak. Ez ismét de Petőfi nem fizethette
de Petőfi nem fizethette ki árát, mert nagy nyomorban volt. ,Éi TÍsehe az egri köpönyeget, — olvassuk a levélben — nappal mint tintowéges ruhát s többi
— Kustá
Andráson (ZalaE^erflEeg.) Ku
György 399 írtra b. ingl. márex. 8. Cfión-
Andráson
és viruló fisnak tábora kürül, ilyenforma nérsort Bikerü.i összeállítanunk : Alsre ■;hy Alajoané, BJ1JÍC3 Sandorné, Bukó Mária Bülányi Tivad.Tcé, Bencsák nővérük. Buchbeig«r Katinka, Cvetkovici AnUlné, Dugcvics Pilné, DugovicsBatti, 1-Vhér Józs^fné F«hér L:.na, Frischaour Fr.iniíXÍBKa, Germann Benjáminná, Gréüz \\laiosűd,Göncz Laioané Gramcz JótseiiJö> fjraner N-, Herünger Mórné, Hocnfuss Miksáue, Hochsinger Sándorné, Huszár Naudurné, Hvchainger Kauliu, Jurkovics S:ef,í.ni;s Kaizer Lajosué, Koiiyáry Mi-h&lyaé, Lsmbhammir nóvérak, Lsscaa-necz nővérek, Löb! Linka, Löbl Sz., Lu-perszb^ck Józsefi. Luperszbeck Li aa, [ Lukovc) :;k N.-cé, Margilai Józaeiné, " MartÍDCsevicí cúvérek, Marticc evipe Jn lia, Matanovics nővérek ,Majban Antónia, (Szl.-J(ártimbój)M»jerc6akGyulaDé,BárÓ ;. Nut\'czt;rn N. (Mibov.yáuból), NikolicsN., i Kovák nővérek, Neuwirtb Mr-gdolna, | Keuwinn tíamuné, Uvegia nflviirok (Pá-I karói; Pálya Alihályne, Péieríi nővérek, r Pinterics Tamasné, Polyák Uáiyáttné, S Kogenspurgctr Gizella (K«Bithelyral.)Khé + duyj F-:reaczn\'i, RoMiob-irgsr Kó.sa, Eo-; Hfijberger Kaioliua,R(wubergerD.ividno Dr. SchwarU Albertné, Sirossy Lászlóné
, y
Séi a Jsiváiinc, Sim euczné, Schw»ru
Aioizia, S\'.sfán Fe
reuczné, Schw»ru nű vé p
uúvérek. fc»v Sándorué, Szy Laura, özi Gé Silái L«nó, í?zmko eknc, Vallc
érek. Schlumpf
L i
r, y ,
Ügyi Gvuiáoé, Szilágyi L*}O«nó, í?zmko viea Fere&czné, üzv, UVlk Vll Vilmosáé, Vollik Kszeűcc, Vt^nLaiu^Ká rolyaé, Weltandorfer Di^idDÓ, Zaki liourikne, Zi^glar Kálmánná, Zrínyi Já DOBD fi sut. sat.
— Dr. Laky Kristóf ur helyébí
L-Iuöküi a „UiigyarOflilü-egyleL\'\'-néL Ko
d ki
„gy
l. munkatársunk
— Vr. Laky Kristóf ét Barabás Béta urak tiszteletére rendezett bucsu ustély Ü ,Koroná"-bün fényesen sikerült
n y e
lalva. Toass\'.ot mon ga Imre, Byrzay
166 Iriltík volt elf dottak : Varga Laj Klk Báó Gál
dottak : Varga Lajos, g , yy
Klek, Báró G^ál, 6;mun Gábur, ÍJjihál í, HofFmaoo Mór, Laky Krialóí Balaton Jótsef, Barioa János, Lisiiák Fe Gl Tk G
J, j Terawicsky Gy
volt a vároa
váto J&noa ügyvéd választatott njeg egyh
incz, ÜrOízváry urak stb.
— Kisebb erdóé-é:
a\'fló erdőben. Mire oltani meDlek, kíalud a ttiz.
l e
aok küzül : Baáu
Marg Szabar. Bcrédy ilona Hentse. Buttka Ilona, Ilka, ÖrzBÍk\'e és Htlcw Hahó\'. Bottka Polic ée Róza DjfJu. Csiliag Kornélia éa Irmácska ZaU Egerszi^g
hó. Botka Polic ée Róz Dj Kornélia éa Irmácska ZaU -
■— JPacsáról írják nekünk: A „batyubál" melyet Paccan e vidék töb Daalult csuladjti s a titUlbágaak töb vágj* f. b. 1 tí-an Pacaáa a nagy vendéglőben rendeiett — fényesen bikerüít, egj ik volt azokoak, melybjl s. lőigyöktrea ma í^yurue zamut é& kedély nem hiányzót liftízi veitek abban a környék szép é «ubb asszonyai éa leánya-i és jóns.1 jobb oUiie* és 1\'ú.tcÍ — iio m<;g a kitünöbbnel kiiünú^b borok, a U-gválo^a\'talb igényeket ia kítílé^ilettéit. A Uiculiiói vacaora óai vcndégBzereLulütikról udott niígyar caa-iádainknál még ma is feltalálbató Óletjelt. A Iiiuyes bikúT az áiluláiios éfdekeitíé^Dek. l6i^(r üzouUitii a reiiijiizük ™~ tíiii^ ^urüan U Buitka Foreucx pacsai eegédszoígaijiró urnák lapiatatoa ea fáradbaiiüii buygai-roának a Bzer«teireniéilÓcá^áuiik az ér dötno. S üobtt A özüuui utím akiinj csárdá-Buk oiöüa a többi Ünczukal tuiáradz1. otttt is, uz nem csak megboc^ajüialó, hanem érdeme ie a IÜÍCB vérü tűagytr fi«tUleág niiir, muly a bnlyuuiíl szépuinek varrtizaa aiuU ttJíütt, s azt hiszem, begy kedves ttzuigál&tut teszek, h* »tok közül megne\' Vüsni Löreksz-jm aébányht, mint a kik ez tat fényét és diazét íüledbeteüenül lík, ilytnek voltak Margit Szabar. Be
kisasszonyok
onyok, J\'K Gá
ZaU Egerszi^g Károly né ur- G
aÓk R»J\'K". G-ál Aula P«csa. Geier Otília Ludbreg. Kohn Malvina Igricze. Kerká-polyí Magda és Mili Sat.-Tamás ki&a&aso nyok, Kollár Jáuosné úrhölgy Pacaa. Merkly Gabriska kiíasaz. Szeuí-Mihály. Nunkovics Vilmoané úrhölgy Kélye. K*j-ky Izabella é« Kinr.ika F. Rajk. Sípos Ilka Rád. SkublicH EUa, Rafiella ée Zaeniketízt.-Mihály. Szablicc BúlU Z*la-Egarszeg. Sladovícs Marí kiaasszoDyok Boldogfa. SkublicsSáüdorné úrhölgy Szt-Mihály és Viiezk Mariska kiaasezuuy Andráshidn és uiég többen, kik az élve-z-y.iis ejt veiünk együtt késő reggelig kitartással és b \'jaíkkal íüsz-jrezléí. Meg v^yvok győződve, hogy e batyu bálra
,
itióg aoki, igen soka
olt lévők mé fognak
— lirób JPá-l Zalamc^ye kir.ian-
felűgyeiojc február lö-től 22-g Mo\'nár
Elek míniezteri bialus éa Vraulsits Ká
rul v Csáktornyái szoigabiró kíséretében
me\'glá\'ogatta mindazon muraközi iskola
kat, njülytikben a magyarosodás ügye
gyanúsabb lábon áll, hogy aviezonyukról
személyes meggyőződéit szerezzen. 18-án
jelen volt az áll. tképezde növendékei ál
tal Csáktornyán rendetelt tánczeatólyen
is, 20-án axsáktOTDyti Ucitók Által ti«-
teletére r?ndeze» banquellen votl részt.
— A országos v&röa-kereazt-egy-
let ,k Hit be ly í f i ó k j %\' —

rongyaintk takaróját, éjjel pedig mint párnát éa takarodwH hibán unokatestvérének, Petrios Samuj&k ládáján, jmely mellé ragasztóknak egy roizant eealma-szék volt téve * a széken egy tcstea 31a-IuatioB, mely föjaljo.1 szolgá\'a neki. — — Pelroviw emez unokatestvérével,\' Pei rics Samuval, lakott agy V&rSe nevű aza-bónál, közvetlen a kollégiam szomsiédsá-gában, mely háxat azért a pápaiakkegyelete csakugyan emléktáblával jelölt meg. Szobájuk csak akkora volt, hogy egy agy, az ablakban >-gy kis aaetal 8 az ágy végében egy puhata íida állhatott, — és ez volt a Petőfi hálühalye, köpauyug-ágy-". I:: k\'-plsU a sre óoy, mini :gy TaCQtr. Mi, a kik egy asztalnál et ünk, szirusen megosztottuk volna vele eonviktURi étkeink?*; de nem leh-teti ■olna neki aonyu igernij mennyi rábírta olna, hogy ni-.-.)*)*! hozzánk ebédre jöjjön. Sokkal büszkébb volt, minthogy azt megtegye. Eile is, mind a négyen, kik aaztal-:ára-k voltunk, ha átmentünk érette, a tzó szoros értelmében erőszakkal vitlük lóha át, hogy egy kis meleg levest egyék. Jyen viszonyok kört nem csoda, ha igán ovány kilátásom lebetett három forinlom-hoz, a mint hogy kitavaaiodváo az idő, el is párolgóit PetCfi Papiról. Oioráig ta riodokolt, hol egy árva szinésztruppot talált. Megírta itt ax igazgatónak s társai-s»ives fogadtatását: ,niz ispinytól izcsombot kapánk s a káposztából ia vol ilég maradók atb.". Biztosan tudom, hogy íkkor még gkllérköpenyegében hazta k~ nyarat; aztin csináltatván magának magyar nadrágot és pitykésdolmányt valamelyik óaii hónapban Szegaxárdon, a liiztujttason nem a köpeny égben többé, hanem — az akkor élők bámulatára fen unlilett uj ruhájában jeient már meg . . Sokszor tréfálkoztunk ifjúkori\' ismerőseimmel, hogy ha már elvitte ia Sanyi gallér-köpeny egamet, legalább — mii Megyori .Sárga kibitját" — enyémet is megénekelhelte volna egy halhatatlan dalban."
— „Tapénz ét nyerészkedés
hirdetésre ,Leith»° binkbáttó!
kéretik különösen figyolui.
E ujvíg a dohánytermelőknek, Franczia tudósok vizagálaUibó! kiderül hogy a dohányzás hátrányos a szellemi tehetségek és a tanulási képseségre nézv miért is a franczia kormány az állami- i kólákban teljesen eltiltotta a dohányzást Ast mondják, hegj a harwardi egyetemen még egyetlen rendes pipázó sem nyerto el a legfelső ludori fokozatot.
— Kinek van a legtöbb tzerstöj
San Franciskában nemreg egy zenj-tanj
hangversenytér ót 50 dollár jutáim
Ígért annak a hölgynek, akí a leglübl
Bzcrrttővel, vagy .\'udvarlóval jelenik me;
a hangversenyen. Voltak hölgyek, akit
nyolcz vagy tizenkét kísérőt heztak öaaze
a dijat azonban Miss Liedsey nyerte el
aki hetvenhat izerető kísérőiében jelen
meg a hangversenyen.
— Ötvenhat évig ágyban. Chaloni
franczia viroa mellett e napákban egj
Maqaart nevű 74 éves öreg ember hí
meg, ki 56 évig feküdt a» ágyban. Tizen nyolcz éves korában egy megvadult biks agy megaebeeitette, hogy nzóta téboly dőlt és magával tehetetlen volt. Kern bi kikelni nz ágyból a a napot is CBA az ab lak ro&télyain áL láttc.
— Ami hun év Óta nem történ A .Szegedi Hírad<jc írja; Ez a nevexe\'.ee ritka esemény tegnap reggelre követke-te\'.t be nálunk a ez. az, bogv a folytu apadó Tüia elér\'c & 0 pontoí. Körülbelü kéi| évlixed óta nem következett b
üyen
mély vízállás. Bz hát oáluni legnagyobb, taert legrilkáb
~ -~o Q; - — — 1 ———- - O " — — — •
újság. Érdekes a Tiszát megszemlélni ai
foly
ifjabb nemzedéknek, mely
látta már legmagasabb állá&ában a ki ludja, fogja-e még egyálulábau, v»g mikor fogja láthatói a mostani aluc&on; vízállást. Érdekes látványt képez a foly\' igy tehetetlenségében, silányságában, ói szea ugorod v a medre fenek eh ea közel, h visazagundoluaka legmagasabb vízállásra, mely csaknem 30 lábra emelkedő ropant magasságban kerekedik a mostani hitván pocsolya tetejébe. Féi évtized cta sirai masau íáliuk afulyót, miot óriást, d kavsrgá«ban psrljuink folŐU, szörny küjsdelctnbec ^gyasztva a Tísiavidék népéouk erejét, vagyoiiJ.L;.;i4SUuk tengerré izmosodva, amim lelörülií váiotunkat a; Alföld térképéről; b^szEaljuk töl hát atkáimat most és Uísuk n-z egyszer a tzi laj úriást nyomora lórpoaégéi^a.
— Fdispdni Uiktatéi. GyOrből ják: Gr. Kbuin Héderváry Káruly fóS páni székfoglalója u hó 6-\'4n nagy fény-nycl ment végbe. Mar reggel fői 9 ór«ikoj díszes közönséggtii teít meg a megye háj terme. Á tisztviselői kar: az alispán, fö jegyző, Bzolgab;rák, pénitárnok, árvaszék üinokok, fizámvevÓ és jegyzők, nemkü lönbon a megyei bizottsági tagok közül ie számosan magyp.r díszben jelentek meg. Ott voít Győriaígyo három országgyűlési képviaolője; Krisztiakovich Ede, Hatko vics János éa Szemenyei János és Győ város öttagú küldöttsége. A karzatot di sxes női kSzÜiiiég foglalu el Beg?e! órakor gróf L*tzbergJl**a6 alitpia megnyitva ax ülé«í, előadja a »ai r*ndk.ivűl d»agjúi«:««ron4jé;: a ioköazönt fóúpátt

\' HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZIiÖNÍ

FEBBUÁB 26-in 1882.

HIRDETÉSEK.


MAGBDKKÖNY
szépminöségü és csiraképes, 188!. évi termény, kapható:
(MELLER El.
Sopronban.
♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦»♦♦♦♦♦
Tökepénz- és •
XYERÉSZKEDÍkSlS
vásariásolc
iidon
. j szabad nyerfcszkedeslien. egyoz- •
I • kedfesbeu i>s jutalöklian. •
[ ben az eredet, folyamhoz. QV szegyet- A
idé Aasztris-Hagyaro*8zág ^
19 - számára -*■ ^
BÉCSI TŐZSDE J
.lUaij Bécs .Svlict- •
tnúdjaírú! • is búr- •
ékp*v\'-\'<>kc6l sth ) ingy bónnentve,
1 -iS2 I -8.


?"zxs_."fcl __.__L©_r©
Indul Eaoilsáról hova:
! Brke-ü Kanissára honnét:
f 210 Zikíjij Í«i81 5 27 recgcl
1_1G , , 141 dílb
5 10 rezd.l _ 30 dviol. 11 1 éjj.-l
208 , . 11 1 éjjé
_ll ii.«U-Piwttr_I (vegyen vonat) 4 15 reggé
l_(i3 , (postavonat) 2 r\' délut
■JÓI .. (g7..r»vo_at: 10 :iO éjjo
4 1 --„_-10 15 íjjc. 12 5.ié!bor. 1 20 dél.-. 10 50 6jje: i»tj & 37 «gg«_
( Jl.illXVI
A * (iilii. :3 í
II *i J.j. : 31*
i , ük S«fr
6 15 ..«\' 2"* .
11 r.o Jijjo soi; „
.f Koltori. C*£kto:
,>A _•_•<_ OOOOOOO
jgg 171.. .« ,k 6*2.
-?>0 Árverési hirdetmcnj\'i kivonat.
SsO ^y \'-"\'-lendvn: kir. ji;j\'űibí"Ji;áfx, mÍDt telckktiuvvi halösÁ£ rászéröl
^Q \'\' .".^Ilit rr. fétetik, hojíj Marosa F«r<>acz turni-tcbai Ukós végr-lmjt-lónftk
^|g ZK»:ir; Má\'.yá. g»mc«»i lakóa víj..-i;h:ij!««l sí-nvt-dí eH\'--ü 280 fr: iík»
JJ>/» !<iiv..t.-i.\'S és járulékai irAnti vé£r.:lif<jl:i.i ügyilK-n a „ln-eg-ír;zt-f;i kir.
. V iii:vtín^tí/.ék t-a HE uieó-J.indvHÍ lijr. jÁrRtbirúiag türüinlén ievt\' Ganics^
■*>U k..í_!jb»n f-kvfi. R g.niesai 10 8í. tjkvb«i. A I. 3. 5. sör 264 „ GS3
\'\'.0 ««r * _..tt f.i-la\'t is \'/, r_«li\':n Zmlig Míi.r— nuvin liiiu És H tarló
•J>Q ném,kk»l icvutle.cn sí adö aUpjiu 449 frt in"s»tl«n, 449 frt kikiáltási
^>rt vrban jiz 1882 évi ápril hó 2G. n«pjáti déltjlítti lü úraknr Ganicja ktíz-
^>A H\'.^ÍV,,:Q * közi^s.házánál ra^jjUrtandíj IÍJÍIVÁOOIÍ érveréseu ít medállá-
^jt oii.ui kikuli_i »roa utol i» oUd.tni fos.
ST ■ Árv.«--..,t>i »cin.i,il..>z6k t»rl(.i-.n:ik ai iroUl.n kikiíitísi árának
";\'„■■ ijis 44 írt 1X1 krtt«»zpcn«bcn V»KJ «i 1SÜ1. LX.
kikíil- Ö
0
8«i évi j»nr,ir hú 30ik n.pjiu. £
kir. jintsbirá»jig mini Ulekkönj-vj b&tóodg.
■}>0
i árfolyumrűal »zá
iiiott
i )\'J
Az nisó-lco.lv
3 40 dílllt 202 PrA
4 55
Nábrftczky Lajos,
-£0 :7a ■>. 3 kir. aljbiró.
■5?0 ooooooo-ooooooooooooooooo

8. ■«. Ért- j»». 28. 1882. Üt. 882.
II-od árverési hirdetmény.
A n.-kaoi-sai kir. trvs-ék, mint iknyvi h*tósi£t ré*t&r6\\ köibirré tei_li\':,
" ■ - \' \' v~" \' iiceJiÍD\'.? .s
edűk ell-a,
-„- ,- _, \'beQ A fi.
2 4—10 -orí«. 278 frtra _ diÓakáli 55. BZ ;kvLe_ A j 1, 2. 5. 6. J3-18. 30.8reE. 8. 325 frtra becsült iagatianSk u 1S82. évi febr. 27 ik napján délelőtt 10 Órakor mint második határidőben Dióskál közsegbiiánil masttrtandó DJÜVÁIIOB árrcré-í een feSvetkeíŐ föltételek alatt eladatni fog. u. m :
AB ingatlanok külön-külön szükség esetén hruz. részletenként boc&íjt&t-nak árverezéB alá.
1) Kikiáltási ár a fenti becaár; az«>nb_n ezen Il-ik árverésen a fent körülírt ÍDf»atlanok becsáron alul is elfognak xd_t_i. 2) Árverezni kívánók tartósnak «_ ingatlan becsáránmk 10% Tvgyit 27 frt SO krt, illitTe 32 frt 50 krt kéazp^nzben vagy óvsd-kképus papírban s. kiküldött kezébe lelennj. 3) Vevő köteles _ vételárt három egyenlő réailetben éspedig: az dlaít az árverés jogerőre emelkedésed"! azámilandó egj hónap alatt, » másodikat ugvansizon népiül azámítendó kél _ó_»p alatt, a harmadikat ugjanazon aap\'ól Bzámitttnílú 5 bdoap ulati, minden e^yca vé-lnlári rdízlul utAn a birtokbalopá- nHpjíió! szAmi\'andü 6°/0 barnátokkal ejfjült v. ,-kanizsai m. kir. adó, mint bírói letéti pénz\'iírnAi a bírói lul.tck kezelése tárgyi _D 3942Ő.M. J.JI. kiaíiottig_zsií;ögymiat8terirundei.U Ü. §. álul ulöirt módon kTizíLci. A b^riütpénz az ululaí\'. rúbxleibe fo^ bee_ámitt_!ni. 4) Vt^ő kütdes az épü!ettíkot» birlokbalépéi u_pj_v«.l tűzkár OHBD biztnaitani. ó) Aa árverés jogerőre emelkiJ\'i-aoicor VQVÖ a mugvult ingatlan biriok__a lép, onnéifogv_ x inegvatt ingatlan h-^_-D_ ót terhei e_ idítúl ót ületik. 0) A lulíijdonjog b_kebiezéje csak a véteiir és fc« uialainak teljea icfiz\'itÁi\'j után fog ve?ö javára hir_talb-I eszközöltetni. Af átru-liri_4ei köllfltíg«k v+.vüt terheiik. 7) Amennj-iben vevő az árverési feltételek bárme-Ivíkénck »le^<M nem U-nnis, a mogtrett iii[;s.tlaD u_ érdekelt fnieb bármelyikének kérTlm*ir« » p^íg. ikrd:. 459. §. ftrlelme\'b-ín TCV<" Tesiólydro és küllségére, bá-at. piíiiz^nck eivfsztéáe miíllftit ojabb ílrvuréá alá bocsáttatni és csupáa egy haU.rid.j-Uük kitűzése mcllciil M előbbi bű\'Jrtárou alul ía eUdatoi fog.
A n_gj--kani_sai kir. lürvénynzék, mint telekkönyvi hatóság 1882. _ví jp.nuár SÍ. napján.
TERSÁNCZKY GYULA,
kir. tvnki jegyző.
GÓZüNY FKRKNCZ,
kir, törvinyszóki eíntikl elyettes.
ül<)\'LL SKIDIATZ - POKA

Or .\'.yi * lectjoMi wikfirelc mellett renoill mimlonncina gyomor seaek és enéeztcsl akadályok, (mint ét várnán v. h&s«r.ornUit). vér
Hamlslli-ok ISrvioylIes tüoletltlnek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt o. é.

á Q.iuc^n boJí5 é< kfilső1 RjulUdiaűil, a leBtóbl. ^*V-gtéf< ellPn, min. .. 1 M\'iuG ..:i,c.nlí«.k. fej-. OI- .\'. fogíijíi. r«Ei »érvel Í-. cjilt í.kpk. r.\' ■■ k.\'!_v.I: ^ev.r>k, menigynüadáa. mindennomü l.iinn!^ ss sérülé. stb.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. 0. é.

Hal-májolaj.
KrohnM. és társától Bergenben.

(Norvégiában.)
V7.en balm.j _mrol_j TRiamrnnyi, a ker«*l:ciUIe_ibPn clSforáuli
faj küifitt s.7. eevedűli, mély OrToai c__lokr_ használhitő ^-.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt. o.é.
F 5 9 i a i 1 i t n s \'
Moll \\. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tucliltuben.

UaktÁr az HIIATTI t_in<lcn hírneves í^yÚET^-GrtÁráb—n T_gy ÍQJÍXCT\' kt-rfflkcdfsébep. R\\kl_r nélküli \'helytégekben maK-ánogj-í-ck nagyobb \' n-im-adeleseknél mcgfelelá irleenKedíabeu réssasülnek.

A t. OZ. itösÖBíég kórctilt haLirosottan MuU-f.le ké*_itmény-t■ nrtí-lni &i csak olyaijiat elfogadni, melyek gajftt , fjogyom éi *Uiri h-iininal rana_k ellitrt.

lUktir_k: ÍUgy-IUllZM Belns J. g?6gju. Prigor BóU gyógy*-,
i■".—-üiofer Jíizsiíf. Koseníeld Ado!í, RosenW* Kerenct, Strém éa Kleio
Zala-Ece.-íZefl Hollósy J. K. K«rC2all IuU Férd. — BirOl Dí.rnpr
lí Cíáktomy* Gönci L. ej-óffymerész. — Kapuvár Hubóchay KA!m .
K"li" J. (j)ó^y*i. Th. Kecskessy gyógy*-. — KaproDOZS Werli M. Tjfizy
tószeg Cs_caiiio»in ut. gyó:yi,_. — Keszthely Wünsch F. — Körmend
__iu Jiu -- Zág-áb lrg_lm„!,_(i_ gyógy*/. Mittlbach S. gyigysz H-ljac
V Soprca Mt\'aey And. pyÓgysz. — Letenye Kaliwodj J — Kaposvi-
rott Síorovic- AJ. — Zala Egcrszefl Holtosiy L, K. gyógysz -(51 9—52.
■,8fltegfaarát". A» e cz\\m alatt lücuter lipcsei kiadóiutisol

gt-jjEíígesoknek at els5 bi\'tcgíégi tünetek le-
1 küzdúaírc, bet-geknek pedig a. baj gilccroi gyigyitisir* megbíz-
! aló Unicsok*t nynjt. F, könyTet 6oritohek KáTíly e«. kir. egye
temi könyvkereskedése (BÍ-M, I;, IstTcatér 6.) IDKJCD C-t bermeutve
klUdí meg s így a mcgrcndelSnelt nem okoi több költsíget 2 kraj-
rriraAl ». icTelesö lapért. 402 7—11

Kpitő és műköíarafíó üzlet,
NAGY-ÜMSAI TEMETKEZÉSI YÁLLlLiT
Műhely és iroda:
39. szút.
HILI)
S_E_.al3_tár: 6 Deik-üir 2. Wiassits-fé!e tóz.
Mfliy tjsztcUllttl bátorkodom a nagyérdemű városi éd vidéki kö-
z iinejí^L értoüiieiii. hogy az iiieni építesz-f:skőfaragó üzletem-
he_ R mn:t fcv_i-n »^y (eij^sen ftsis_eri:it ö ükraiiliuz tartozó éi illő
TEMETKEZÉSI ÜZLETET
rendeztem be, gondoskodom tiíljoa^n nii_da70;i s^üks^gloiííkről, melyek a nalo\'.ti az\'sriartásoklinz Urtusinak. — f:gy„sersniind ajániaui bátorkodom nagys-erüe- frtL_.ia_Uo:" Ii^lotíus IcOCSÍÍmat; — az Arjogyzékp.\'t vnl-mi-t más tn_gyi»r_7ftt\'ik a ln.zt.iit közön-
s^goek az Ü7.!»ietnb«;n rend-jlk^zéa^r-. jillnortk. OlCBÓaAjS \';^ l ■!kiÍBm-r-V.P3*iljárÁBért *>il)b haljrfii érkezett olisraerö DjUatkoiniuk tcBznak tanubbonyaAgot.
hmóteU-e bátorkodom kőfaragó üzletemet isatisíielt
kriző-sét; becaaa fi2T<JÍracbe aiiulaoi, — lio; mípd-nf-\'i\': vpitú*
szeti-, mú fes szobr_szafí munkíik, továbbá sir oszlopok gro-uit-, mkrTkny, homokkőből \'RHZ\\ tetuek, valamint oltárok, sírboltok, keresztelő fes szentelt riztartók.
Aoiidő- B. tisitt-ilt kózii-8Í2_ek. eddigi »_ivca pártf>j<»Á-
sáért hálás kösiöoetem nyilváailásn mellett ujolag kinyiUtko*-
tatni báíor vagyak, hogy mint <-dclí^, ugy ciuíán is lehelű olcdó
8 a mdlctt puntoa, ssiguru, Iclkiism-jret-a elj*ráa !ea_ jtíldE_vam,
üíives pártíogásért továbbra is asedozik mély " \'
W Ajiu!atok»t temetkezéípk rerid^z»!.«c1rft, vü^y birmi máa ilyneraü ü}:yekbí!nt elfogad a fóüzlet, rannkatilr es iroda Kiráíy-ui«» 39.«z. lulajdnn hizamk»n. -- Raktíir Deák Ferencztér Wlasslls-hkz 2. szám.
)WP~ Éjjel uekGv\'lkezö esoloVnél jrlemkeíhelni Hilü László lemeikezéai reűduzú éa mkLárvez«t5 magAn lakásán, K-ri:"z;-ut- l Jhfél háb vagy Blulirottuál
uzú éa mkLárve«t5 g czclótt; Juháaz-féle házba Tiretelettel
HILD S
és thea szétkDIdési ezég.
Legiigyubb tzíUaldisi Ü2lei
nagybani árakban ajánl Hamburgból postán bérmentesen ingyeni csomagolással zsákokban 5 kilótól kezdve
■ ZÍm Oiltr: t-lt. frt
21 Hocct valrtdi aral.iii - — --._ — — — — — 1 10
■^2. Mmado IK™ nemo.. - _—_-__ ^ — 6 r,o
24. livi I. iirEa neiníj ______ --— 5 —
30 Cib« lűld erSlcljca — — — — — — — — — 5
—\'. Perl-üacot, igen k»dós ____.-__— 5 —
25. Java II. _rrji nemes ____ — — — — — 4 40
32. Ssntoí. jálilísü _ — _-___-—— 4 05
33. OímiijO, aiadí> — ___-___ — — 0 90
34. Rio erönljes és túzt» __.__-- _ — - , 3-70
nei: \'|, kilo 7S krtól írtig 550. Ruidik ■ Kron Sarfina Uorjén-
!íént fi kilo 175 írt. KBtTOtlen «étkQídÓ8 gyOTS i^í SOltd &Z0l9á\'*t. ArjeRyxá
k.k ki»í., th„. is vmiilibíl, raUmsni kit P«»ta pribik dijmentoicc kilLlo!-
o«k Kérjük b. aj.tal«ui í. ajánlj™ miguokst 4ó; e—-26.
FUNKE - K0RNBEK& HAMBUBG.

FÖLÖTTE
ŰUÉ tózsűe-üzerlceflés.
az általam újonnan összeállított s a legszilárdabb alapon nyugvó nyeremény-biztosítási játék által Jmonkipt 2--500 frí nyeremény elérésére.
A. 15—30 nyeremény 5000 frt értőkért, emelkedésre
vagy esésre.
B. 30-G0 betét 5000 frt értékért, akár emelkedik az
árfolyam, akár esik, a veszteség miudkét esetben a lein
tett összeg erejéig rúghat, a nyereség ellenben határtala:i.
C. ÍJ etetni zérkedé sí vételüknél a^éríékelcnek haszonnal valá
ertékesitéséig, mérsékelt fődozei mellett, pontos és me^-
bizható értékesítések, szakszerűen és dijmentve adatnak.
! 471 5—10.
Távirati csira : Borsén Ageatar
Halpernem Börse. 31. Halpern, BOrse, BéC :.
♦♦♦♦♦♦»♦»♦»♦♦♦____♦♦♦<♦♦»♦♦»♦♦< :
. 173 u. 1582. üt. \'■•■■■■
Árverési hird. kivonat.
\', Ax alsó-lendvai kir. járKsbiróság, mint telekkönyvi hatO-
s»g részéről közhírré létetik, l\'Ogy Zriui Iatvín rakicsáni lakó_ végrehajtat(ínak Fotivi\'cz M_ri férj. Berendifis latvinné gacica/-
, lakóé végrehaj:iüt szeüTedö eíleD 200 frt tekekövetoié- és jiru lékai iriüti végrebajtáai ügyében a zala-egi:r6zegi kir. törvéoy-B_ék és ai alsÓ-lendvai kir. jirá*bíró»ig terü.ieté_ Isvö Ganicíi kG_iégben-.fekvő ganicsai 61. ft_. tkjvbeD A. I. 1—6. sorsz-tn alatt f( glalt éi Fotivec- Miri férj. Béren diáa Islvánné a evén iít\'\'1 és-\'lt adó alapiáa a tartozékukkal együtt 1550 frtra becsalt in-gn\'-lan 1550 frt a kikiáltási árb_n ai 1882. évi ápril hó 25 ik napján délelőtti 10 órakor Ganica* kiízségébea a közBégbáEftn^! megtartaado nyilvános árverésen u m^gilUpitott kikiáltási áron alul ia -iadalm fog.
XrvereiDÍ ezAudélcoz^ik tarlóinak .íz ingatlan kikiáltási árának 10% vagyis ló:"í frt kéizpeozben vagj.as 1881. LX. tCx. 42. § iban jul-elt irfoíyaramal számított óvadék képes papírb. u a kiküldött kuiehez letenni.
Alsó Lendva, 1882. évi jan. hó 28-ik -apján.
A_ alsó-londvai kir. jirásbiróaág, mint tkny vi hatóiig-
Nábráczky Lajos,
■180 2-3 • -■ kir. aljbiró.

Bjoaatott a kúdó t-i-jdoiiűö W_jdits József