Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5.15 MB
2008-11-13 15:41:21
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
693
10554
Rövid leírás | Teljes leírás (735.26 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1882. március - 18-26. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével:

NAGY-KANI^A, 1882. márezius 2-án.

Huszonegyedik éyfolyam.


f .
ocgyed évre 2 „
Egy szám 10 kr.
HIRDETÉSEK
r iiis.*.!\'üs petitsorbir. \', másodszor ü s mináci további tori-.\'. f« kr.
NYILTTÉRHEX
toronként 10 krért vétetn?!. Ití
b\'iüiriliri illetik nünden egyes VHIÍ-
U-sért 30 kr. fizetendő.

A lap azeücmi réuét m«£ VPilemé.
Dyek k Bíerietetöiií/r,
anyagi részéi illető közleményei :
pedig í kiidihoz bemerve
íntéieticők : SAGY- K AN IZE A
-nDcnteüfic lereíek csak ismert uokatAraiitól íog&átalnú eí.

helyhítí áginak, .nagy-kanizsai 5nk. tűzoltó-egylet\', & „nagy-kanizsai kereskedelmi s ípartiknk", ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a .z&lamegyei általános tanítótestület"
„aagy-kamzsai kisded-neTelí egyesület\',, a nagy-kanizsai tiszti 5nsegélyz\'5 Szövetkézéi^"t .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kalvalasztmánys1 s több megyei és város
. " \' egjfflűlet biTífiUis értesitije.- ■ - ■
HetenkiDí kétszer, vasárnap- s esi törtökön megjeleaő vegyes tartalma Up.

Zalatnegre alispánjától.
A Bagyméltóságu magyar kir. belügyminisíeriumnak múlt é?i decz. bú 18-ín 48132. sz. alatt kelt ie iratával, Novan járás orvosi állomás readszeresitése engedélyeztetvén, ezen — háromszázötven frtnyi évi fizetéssé! egybekötött járásorvosi állomás, törvényszabta választás utján, a folyó évi májns 1-én és folytatva Zala-Egerizegen tartandó megyei bizottsági közgyűlésen fog betöltetni.
Annak kijelentése mellett, hogy adóig is, mig a novai és pákái köz-egészségi kőrSk kórorvo\'si állomásai betölthetók leendenek, ezen közegészség; körökben a Novára választandó járisorvos kötelességében álland a iörorvosi teendőket is teljesíteni, miért külön mindegyik közegészségi kör részéró! 120 frt évi utiátalányt fug élvezni, — mindezek azzal tétcinek közhírré, hogy azon orvosok, l:ü: a szóban levó járásorvosi állomásra megválasztatni óhajtanak, a ÍL-ntebb emiitett megyei bizottság közgyűlés alkalmával működendő kijelölő választmány előtt, okmányaikat magnkkal hozva jelentkezzenek.
Zala-Egerszegen, 1882. évi febr. h.í 25-én.
SVASTITS BEKÓ, m. k.
Zalamepye alispáDJa .
A uagy-kanizsaí takarékpénztár részvénytársaságnak 1SS2. február hó 20-án tartott közgyűlése.
(Az igazgatóság jelentése a kösgyüléaheí.)
Tisztelt közgyűlés! Az 1881-iki üzletovben a for galom már évek óta megszokott határok közt folyván le, annak eredménye is egészben véve nagy vál\'o-zást nem mutat a múlt évekhez ké-_est.

Mindazonáltal egye?, fontosabb tételeknél változásokkal ja találkozunk, melyet minden esetre^csak kedvezőknek mondhatók.
Ezek közt felemlítjük legelsó sorban a betéti állományt, mely &z 1880. évi mérlegben kitüntetett 2,033.359 frt 75 kr. 392S arany és 5609 frankhoz képest ismét 175.372 írt 48 kr. 538 irauy és 2705 frankkal szaporodott, miból kitűnik, hogy a na?/ közönségnek intezetünk iránti b?-alma még mindinkább szélesebb körökben elterjed.
Mint további örvendetes változásra utalhatunk a kamathátralékok isméti jelentékeny lesp osztására. E erim alatt tavai 37.423 frt 10 kr. 74 arany és SO frank, az idei mérlegben pedig csak 31.141 frt 89 kr. és 22 frank lévén felvéve, 6290 frt 21 kr. 52 arany és 80 frankkal ke-vesbedett. És minthogy a.kellő intézkedéseket megtettük, hogy a még régebbről elmaradott peresügyek mihamarább lebonyolittassanak, ugy ala pos reménységünk van, hogy ezen hátralékokkal talán már ez évben is oly színvonalra...