Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5.15 MB
2008-11-13 15:41:21
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
844
10884
Rövid leírás | Teljes leírás (735.26 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1882. március - 18-26. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével:

NAGY-KANI^A, 1882. márezius 2-án.

Huszonegyedik éyfolyam.


f .
ocgyed évre 2 „
Egy szám 10 kr.
HIRDETÉSEK
r iiis.*.!\'üs petitsorbir. \', másodszor ü s mináci további tori-.\'. f« kr.
NYILTTÉRHEX
toronként 10 krért vétetn?!. Ití
b\'iüiriliri illetik nünden egyes VHIÍ-
U-sért 30 kr. fizetendő.

A lap azeücmi réuét m«£ VPilemé.
Dyek k Bíerietetöiií/r,
anyagi részéi illető közleményei :
pedig í kiidihoz bemerve
íntéieticők : SAGY- K AN IZE A
-nDcnteüfic lereíek csak ismert uokatAraiitól íog&átalnú eí.

helyhítí áginak, .nagy-kanizsai 5nk. tűzoltó-egylet\', & „nagy-kanizsai kereskedelmi s ípartiknk", ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a .z&lamegyei általános tanítótestület"
„aagy-kamzsai kisded-neTelí egyesület\',, a nagy-kanizsai tiszti 5nsegélyz\'5 Szövetkézéi^"t .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kalvalasztmánys1 s több megyei és város
. " \' egjfflűlet biTífiUis értesitije.- ■ - ■
HetenkiDí kétszer, vasárnap- s esi törtökön megjeleaő vegyes tartalma Up.

Zalatnegre alispánjától.
A Bagyméltóságu magyar kir. belügyminisíeriumnak múlt é?i decz. bú 18-ín 48132. sz. alatt kelt ie iratával, Novan járás orvosi állomás readszeresitése engedélyeztetvén, ezen — háromszázötven frtnyi évi fizetéssé! egybekötött járásorvosi állomás, törvényszabta választás utján, a folyó évi májns 1-én és folytatva Zala-Egerizegen tartandó megyei bizottsági közgyűlésen fog betöltetni.
Annak kijelentése mellett, hogy adóig is, mig a novai és pákái köz-egészségi kőrSk kórorvo\'si állomásai betölthetók leendenek, ezen közegészség; körökben a Novára választandó járisorvos kötelességében álland a iörorvosi teendőket is teljesíteni, miért külön mindegyik közegészségi kör részéró! 120 frt évi utiátalányt fug élvezni, — mindezek azzal tétcinek közhírré, hogy azon orvosok, l:ü: a szóban levó járásorvosi állomásra megválasztatni óhajtanak, a ÍL-ntebb emiitett megyei bizottság közgyűlés alkalmával működendő kijelölő választmány előtt, okmányaikat magnkkal hozva jelentkezzenek.
Zala-Egerszegen, 1882. évi febr. h.í 25-én.
SVASTITS BEKÓ, m. k.
Zalamepye alispáDJa .
A uagy-kanizsaí takarékpénztár részvénytársaságnak 1SS2. február hó 20-án tartott közgyűlése.
(Az igazgatóság jelentése a kösgyüléaheí.)
Tisztelt közgyűlés! Az 1881-iki üzletovben a for galom már évek óta megszokott határok közt folyván le, annak eredménye is egészben véve nagy vál\'o-zást nem mutat a múlt évekhez ké-_est.

Mindazonáltal egye?, fontosabb tételeknél változásokkal ja találkozunk, melyet minden esetre^csak kedvezőknek mondhatók.
Ezek közt felemlítjük legelsó sorban a betéti állományt, mely &z 1880. évi mérlegben kitüntetett 2,033.359 frt 75 kr. 392S arany és 5609 frankhoz képest ismét 175.372 írt 48 kr. 538 irauy és 2705 frankkal szaporodott, miból kitűnik, hogy a na?/ közönségnek intezetünk iránti b?-alma még mindinkább szélesebb körökben elterjed.
Mint további örvendetes változásra utalhatunk a kamathátralékok isméti jelentékeny lesp osztására. E erim alatt tavai 37.423 frt 10 kr. 74 arany és SO frank, az idei mérlegben pedig csak 31.141 frt 89 kr. és 22 frank lévén felvéve, 6290 frt 21 kr. 52 arany és 80 frankkal ke-vesbedett. És minthogy a.kellő intézkedéseket megtettük, hogy a még régebbről elmaradott peresügyek mihamarább lebonyolittassanak, ugy ala pos reménységünk van, hogy ezen hátralékokkal talán már ez évben is oly színvonalra fogunk juthatni, minő az egy nagyobb jelzálogos hitelintézetnél elkerülhető nem lévén, csak szabályszerűnek és mérsékeltnek mond-.tó.
A lefolyt 1881. évben mindössze 77 árverésen jelentek meg az intézet képviselői, ezekből 34 más felperesek által tartatott.
Ezen árveréseken 21 nagyobb, kisebb ingatlanokat kellett az intézet részére megvásá-rolnunk, de mert az év folytában 17-ct ismét eladtunk, ezen czim alatt tavaihoz képest mindössze csak 2244 frt 35 kr. szaporodás mutatkozik, és minthogy a birtokunkban ievó ingatlanok már oly jelentékenyre leszállított értékben vannak felvéve, hagy átlagos jövedelmük a rendes kamatozásnak megfelel, nyugodtan várhatunk, mig azokra illő árért vevők jelentkeznek.

Hogy. egyáltiljáa a mérleg felállításánál tXBUsjgtni szokott.lelkiismeretességen tol iz idén még különös szigorral jártunk el, kitűnik nem. csak azon. kör&lménjlííl, hogy ismét számos nagy őiszeget képviselő tételeket jkihasitva,\' mint kéteseket leírásba vontunk, hanem különösen azon tény által, hogy nagymennyiségű állampapírjainkat csakis s..- általunk vásárolt árfolyam szerint hozzuk számításba.
Hogyha ezen 845.800 frt névértékű papírokat a törvény engedte deczember 31-íki árkelettel veszszttk fel, akkor oly nyeremény-többletet mutathatnánk ki, mely a jelenben rendelkezésre álló osztalékot jóval meghaladná,
A tavali osztalékhoz képest mutatkozott levesebblet pótlására elégséges let-, vala, hogy 532.200 frtnyi szőlüváltsági kötvényeinket csakis csekély 57 fcrral magasabbra vegyük fel a mér. égben. De az igazgatóság még ily olcsó és könnyű eszköz által sem akarta az osztaléknak mesterséges u-.oni szaporítását elősegíteni, hanem igenis czélszernbbnek tartotta és ugy az intézet, mint a részvényesek érdekeinek sokkal jobb szolgálatot vélt tenni aziltal. ha a t. nagygyűlésnek csupán csak a műit év valóságos jövddelme és keresményének felosztását hozza javaslatba.
És ha ezt elfogadják, akkor ha bár részvényenkiuí 5 írttal kisebb mint tavai, még mindig oly osztalék fog Kijutni, mely a jogosult igényeket teljesen kielégítheti, — azonkívül pedig elérjük azt is: hogj-a jövő ^esélyeit is szem előtt tartva részvényeink belértékét jóval emeljük és azálíai intézetünk alapjai is lényegesen megszilárdítjuk.
H&g7 keresményünk és igy a rendelkezésükre bocsátható osztalék a nralt évben miért ke-vesbedett? ennek oka leginkább az általános viszonyok, vagvis az azok szülte rend-

kívüli tartós" pénzbőségben kereshető, mert ennek tulajdonítható, hogy sokszor legjobb akarattal is pénzeinket el nea helyezhetve majd folytonosan nagyobb összegek parlagon hevertek — és mert a biztos kölcsön alapokra mindenütt olcsóbb tőkék kínálkoztak, mi is ha nagyobb kölcsönöket biztos helyekre kiadni akartunk, kénytelenek valánk a versenyt kiállni s a kamatlábot leebb szállítani.
De mert az olcsóbb kamatláb mellett is nagyobb és biztos kölcsőn-vevók mindig nem találkoztak és hoízá még Táltótárczánk is egyre fogyatkozott, nem maradt egyéb hátra, mint . az idónkint meggyülő pénzösszegei egy részét állampapírok vásárlására fordítani, melyek ismét kisebb kamatokat hoznak.
■ Ennek folytán papírjaink állaga tavaihoz képest megint 198.400 írttal szaporodott, — urasban ezen szaporodás «z intézetnek sehogysem szolgál hátrányára. Mert eltekintve attól, hogy ezen papirak i nagyban növekedett betéteinkkel szemben ne-táni tömegesebb felmondások esetén a meglepetés ellen biztosítanak, — ezek mind oly szolid államértékek, melyek nagyobb árhullámzásnak rendszerint kitéve nincsenek és a felvett vásárlati árak szerült mindig illő ka matozást nyújtanak.
A mérieg utolsó három tétele szerint, (melyekből a két első, mint már egyizben adóalapul szolgált, adómentes), a rendelkezésre álló összeg 2i,272 frt 80 kr, 139 arany és 50 frank az utóbbiakat papirértékük szerint 801 frt 90 krrai felvéve egészbea 22,074 frt 70 kr.
Ezeknek felosztására nézve következe indítványt teszszük a t. gyűlésnek :
21.ÜÜO forint, vagyis részvé-nyenkint 35 frt fizettessék ki osztalékul.

Egyezeröt forintot méltóztaaaék fentartani az általunk előterjesztendő jegyzék szerint kiosztani szokott jó-téksnj kízczélu adakozásokra. Az ezek után még ieetmarado 69 frt 70 kr pedig jövő évre volnának elö-irandók.
Midőn végül mig megjegyezzük, hogy a iartaléklap szaporitiaira az idén ismét kerek 2500 frtot for-ditani jónak láttak — remélje!, miként a t. nagygyűlés ezen intézkedésünket valamint egyéb javaslatainkat is helyeselve s elfogadva, nekünk ugyszinte a felügyelő-bizottságnak is az 188i-ik évre s. felmentvényt megadandja.
Jegyzőkönyv.
Felvéve Nígy-KaniiaáB 1SSS. éri feli-már hó 20-án t nftgy-kcnizsal tfika-1 rékpénztár részvény társasigXXX.YII. rendes évi kötgjV.énihen.
Jelenlevők: Tóth Ltjos el«i- ;5U.
elnöklet! tlalt Valbich Hó- »iie=6r, mint jegyt5köoyvve3etö 4e 3lm pt:, BlenLijür, BlauK*ador, Bettiheitt Stmu, Broch Adolf, Bjaaeberg J&t&b, Dobrit Be-Ó, EbíEíp&i-\'^ar Lipól, Kbe-isp^uger
Eperjesy bi^üor, ü, FtMíAlbofar Jötaet FjBiher József, Garai B«n<5, Gőlsei Gu.\'-niica S. iH.. Gu.tniE.nc tíimoc, GrüiiíiUí Flilöp, Halpben MAr, Juhit. Gförsy, KnorcE«r Frigyen, Mviogar Iartol; L3-víngerl,(íű£.jz, ÜínaCíiaOiter Mö-, ííuciecs Józaaf, Pioasier Ignécs, Prsger Bók, Dr, Preasburgar Jttsb, Roatafsld Adolf, Rf-flenberg livcei, \'Dr. . Scb.reyer Ií*jot, S-h<jn Albert, Semeike Lajoi, Slrécc 6& KJein, Slsrn J. M. Soaimor Sindor, $oc;-mer iíikBa, Sacveber J6zse£; I>r. SsaitiU Nándor, Ullmann Jxtí-in, Vigaer íLi-roly, WfcllanBtein Frigyes, Weiis Xuó, Vidor (Welai) Samu, WelUcb S4DJK: Weiíef JÓiief, Weisnnayer Mór, We-liecb. Józeef, Wníiach Lajos, ŰSBIOMC 51 róárróaye* tag, kik ss 302 dartb r&s-ídnyt kópviseinefc.
I. Elnolilá igazgató ur t msgjateni részvényeseket üdvözölve E i-tükntk h^ia.-rozitképes assámbani egyQttléléí coosla-itWa e közgyűlést megayitoUnfck nyií-Tiní\'.jíi és s. jegytökönyT hilelasítéséreTARCZA.
Venite Áüoremus!
Xunkácsy Kihalj-
,,Krisztus Pilátus előtt" képénél.
Harangja büirlrt. bűvöl, \\í*\\}x hoz, És ]olbc*B4vo hivá szöittin,
Hirí, htt-tioc mavu\'i nem bkboc.
Templomba, hív tio o csodis harangsiö ? . ..
Oh souyíféie níset, érzelem, Kevély todís, hínsáp, élrercí vlgf., ■
Templomba ig-y rohww nem megfon.
CsatnokbE megy, — művészet csarnokába
Az emberek t» naRj itraroUta. IIul már & -églet, B. s-rép és rut, orénj1 B bü
E«j-miínak sok találtoiát *áa,
Kgy táríAságb* hosra íokszor okot ,
A izf-p alak mr;iitEífETe ké*i h-talma, Oly bűvölő, ki állhjit oilflEc7
Fessült kebellel nacey az aj csodának,
Csodálatára a kíváncsi rép; Belop, roejdöbbeo, oly icrjtetlaa trzéit
Fakatit stivilítn * mű vési i kép.
Művészi kép? — nem, nem kép . ,. CE valós.\'g Vúrt nomjaiá ádáz embercsoport,
Emberalakban aitin asonvedélyek, Minőket a pokol Hrrénje hord.
A törvínyhísba tídul bon diRllyt, Ho! a bíró most törrénysrékot Dl,
Biró — a gyiT*, félénk ingat*pjag, JgM ügy itt elves* ioentheU«nttl. ■
UögBtte il! B. mégveiő kt.rójyséE,
A itó lé

Mint egy orcszlia a b3»zü;t öreg; AE OICEÍ áru, a nyers néptünieg.
Csík egy a!ík vaa e szörnyű tömegben;
Kis gyermckévöl karján gyönge aÖ j lilítte mind vért ;sf>mj^i, mind halált kír,
CíAk benne van 3 ssiv, Ő a. :.\'«vr5.
Cs*k ú néi atánta & DaíJBi-űoredórü.
Kit o rettentő vészár ostromol . . . Ki mint bótisi:* kösxál í«ngeri--ban,
SyngodUn ill, mint egy mirriny «obor.
Fehér mkábaa jnegktitűtt. fccaekicel Nycgodtaíi £1] a lognemesb aUfc;
Arctan e egísz raJöjin — cmherént\'l
?Snségesebb vonisok l£tS7.anal-. :
AE irgalom, giercUit ta iffízsig
Sagarit JiLjuk raJLi ftuyleai, Ifgy mint noai lítta még emberben ernbírt.
Mert a stifrír,"c fSny — minő Isteni.
SíC3l-ajbi izita. ill nyitva, — megértjíik
A testté lett Igének sióiatát; S=i-ret<!t !■* igazság eí, — s a naEy ss\'\'>:
Síiv srivack, ajk ajaknalt itdja át
ÉÍ atiiadokról ssiznaokm ÍR- íiáíl
A tudomány, költészet és mdrdsict FJ2 ígtüicic ion bij ApostoiA-
A Hzeolirit agy uj iJrtelaiecője,
Most egy majjvi.- BJ Kildi szól nekünk ; EEísz rilig megérti, mit CMUIT*
Mfiv^rhutánkban most ts«mlélhetünk.
Xem, aem & mívésab^t, — Isten úáza mojtez, Hol e§y művéai s-jjostol prédilcál . . .
EI5t1Qnk im a megváltó igstsig, AE iítenember ítent, h5 k^oe "11.
TÁEKÁ2ÍTI BÉLA, apát kanonok.

A jutalom késketiíi. öe el nem marad-
Iru SzarTasi Áraold.
Kégi idúk édes emlékeietébe veztitcm vÍBBza t. ol vasóim&t, ifia éveibe. Némáéért hasíiiáJom aa „édea" kif^jetést, mioíba azt ak&rnim mondani, ncgy iíjakorom derült Dapjei fölé boros felhők nem tor-nyoíulíak voloa, de. mégis ifjú tsvek vaunak &sok ée azért jdeeek, mert akkor a vilá^ i&jií megfigyclai, a.naak eseménye ibaa tevékeny réaii venai, kívánalmaival igényeivel lépest tartani, még ^ieg volt nékom ÍB eegedve.
Bt^iédem hoaével F. bvtráLomoial is £ 10 íves koromban itmerksdtem meg. S évig volt iafeolatáreatn. elég hosszú idó arra, hogy szorgalmát, képességét 5 a mi fő, ritka nemes szivét egé&z teljességemben ismeíoi megtanuijam. Oly nemes BZÍvvel rolt ez ifjú már iegzsengébb korában felruházva, amiaőve! C3ukély ember di^e kedhetik. Mindamellett, hogy nlig volt betevő falatja, m:nda.mellett, hogy Ő maga is a legízcrongatottabb anyagi helyseiben élt, még*em ette meg kegyelemből kapott dirtbkb kenyerét anélkül, hogy azt egy nálánál jobban sajtoltai mug ne osztotta volna a mindamellett, hogy könyörado-mitiykéci; nyújtott pár fiilérnyit a maga BSámára is könnyen felhaaitiiitattá volna, mégis íakább a nálánál jobban a ükölko-dők könnyeit igyekeEstt Tclök leazáriUni sióval ahol esek gyenge erejável aegedel roet nyújtani képest voli azt megtenni, bizonyára el nem mnlftsította. ■
Legjobban jellamezhetem talán BBÍ-véaek Béa*még6t, embenzaretatéBsk TR-

g, egy kis esemény elbeszélése által, mely köite éa egy árva, elhagyatott már majdnem égessen elzülö\'U 6 éve* fin gyermek kötött lejátszódott.
Az esetnek, mely tz 185 ., év egyik hidegebb ősd napján történt, tas>ija va-lék. A mo-.doll napon barátommal egy küzeliköayvroreskedésbeUrtotlaak,hogj ott BÍ ám ómra kulönréle papirnemeket vi-sárcljack. Mjd2o gyorsított léptekkel mír jnajdcem tsélhoi ériünk, egysBetre m g-piliaDtiok, egy ajs utciu sarkiban gaggld rongyos öltösetekbe burkolt ku gysrme-kot, szemei könnybe lábadtak és teste c&ak ugy didergőit a. hidegségtől.
Nemes szivti barátom meg nem áü hatU, hc^/. & fiúhoz ne közelítsen ée 6t meg ae kérd^ue a íeiíj, vitjjcm mi kéay sieritetta azagóny teremtést-e sem t leg-, kéayeloiesebbeti berendezett lakhely e\\-fogitdá-dárs. A kis nu ajcza közeledéíünkor egeacec elbslváa, alt és baráiom aokaso-ros fe«rdesér6, vé^re alig c.-\'jdtő, elhaló siri hangon \'-CnettsUtt saomi cu sorüát, inely bi&úoy s iegaiánalomra méltóbb volt.
Elbesz\'Üésébsn \' megmnadá, hogy édes anyja togcup meghalt, őt a legnagyobb nyomorban hfcgyva hátra és miután niací neki még egy drága fillérje eem ieakí aeia akarja megáhoi fojudni és ő most mir caak Itt fog éhen meghalni. Nemes srivü barátomnak semkeüett egyóbb az árva fiacska e szavainál, hogy ember-baráti páratlan írxetének ujüiag taaujeMt lil. A helyütt, hogy engem a ykídéabe\' kísért volpa, a kis fiat karján rag»Q*t« éa agyik medlékateiri-b levő nyomonilt vulcőjakWa vitte.
Öttooa azonnal u-t ndvaron goado-HD ÖwaegyüjtÖti néhány dariib fa wgi\'t-\'

eégével tüzet rakott, hogy 1 ki& fia mir félig megdermedt testéi"egy kiüsé itmele-githe&se, itatác még aznapslít* kapóit kenyerével kínálta meg; dtciAr* annak, hogy ő maga is nagyon éhas VTJÍÍ, a«»«! seonbic mit sem törődött s lelkének teljse megoyagváiival tekintett kegyanexáre; kt oly mohón ettís s. néki ayujtott kdDyér-darabot Késíbb asutao mejdnem egécseu m«itel«Q teatét, nem ugyan 1 legjobb, de mégis v bel he Lő ruhába burholu stűinden megocitott ftktjívai ápolta. Egéae 12 éver koriig tartotta magicái, megítni-totta. írni, oivagni B belé cwpegtetett némi "műveltséget. Midőn 12 éves korit talha-iadla, eimöQt ssámára rtlami múaely.b&B ^oglaiköiást kereeai, mít^nemiokira la-liltíb e^y\'eKkélC aazUÍoB1 Udéfben Kol ssürgaiina ós ügyáásíga által annyira megnyor\'.e fínSkánek szeretetét, hogy »E fiz egykori megfagyott gyermek, már 2 év óla üzlet veíetŐ. Kinek koaiönhot: mindezt, nemdi az éa neruftiasivii bará-tomank. ki nélfct! tudT Istec mi lett 70lhabjlöle?
Kos lehet-e barüom szÍTéaóí nemesebb szivet kópialni, alkotott e a terme-7et, aikotoli s a képzelet Üy sok angyaliivet — azt hiítem íijddom nem.
Ét iásiátok szíves olTa<éim} mind-zek d&czára sem kedvezett baritomnak sora, mindenhol képződött Tálamí akadály útjában, mi a, rendes hiladiat számtalanszor megg&tolu.
Ha Ő egyiser tévedett. 1 tanító" hit mindjárt észrevette, bá 5 egywer kény-sserOségből raiami itih^Ut követett «f, 1 Unitá miodjárt ráÜSrtgte E rossralia szavait B mindtnrellett; hogy sokoldala képessége, fáradhailac munkíxsigt mic-senkit bimiiUtr* éeltatl, hogy ajtseoeJc

■-\' HraZOSEŐ YJSŐÖÉ\' ÜVÍ\'ÖÍY. AJl -

.11!:-\'. >!liV>\'í Ili


60 kr. Bo£ep«<«le- József 3 Frt 50 kr.
p^.uMinAly 4 frt 30 kr. Grost Miksa 50
kr. Eyveok Károly 5p kr. Hoch tg\'nácz
1 frt 40 kr. Ifj Nagy Ferencz 00 kr.
KxompAchcír Ia-.ván pO kr., Knortzer Ká
roly 5U kr. Ivinic* József í>0 kr. Kaaíntír
Jánoa 1 frt 50 kr Trojkó Féle- I frt
Rózsa Foroncz 1 frt. Tóth Jó**of l frí.
Sz-bc J.izdef 50 kr. Gt&vasici József f>0
»r. n=iíTáíh József 1 frt £>0 kr. Foin.-r
Diniéi 50 kr. Habiak* Vilmos i frt.
Torma Imre 3 frt 50 kr. Cselcier AnUi
1 frt 40 kr. Pichler Ferencz 1 frt 50 kr.
tf 1 frt40*r. Divid I»t-
T..- R^stard József 2 Ut 40 kr. Konrád Guazláv 3 frt. Lukovíi^ Jiooi 50 kr. MerkI Jinod 50 kr. N*gy Károly lfrt40 kr. Lamberger Roorik 50 kr. RoÜad AnUil 5f>Ícri4ju\'kovíéa Andráa 50 Jtr. uimyaMaiuU.y-40.ir. Pőlrim Ödön 40 kr. Beocaik István 1 frt 40 kr. Tóth Károly 50 kr. Ordhoff^r Gu«:iv ] frt 4U kr. Freisílihger .József-1 írt &0 kr- Mo!-nár Antal 2 frt. Kropf Mátyás 40 kr. Németh János 1 frt 40 kr. VVeiner Fe rencz 50 kr, Scitir F«rencj l frt 40 kr. Káwamcs Fírencz 40 kr. Klein Sándor
:í i
Ultyis 40
Garei Bsnő és Nucsecz József részvényes
tagokat felkéri. A tárgyrend 2 és 3 té
telének tárgyalása következvén, feloi
v«s tatul t az igazgatóságnak a lefolyt
Ití81. évi üzletvezetésről azóló jolen-
IÚ.-U, mely alatt mellék el te tik, — vala
mi ut n felügyeifi bizottságnak 6 kÖZ-
gvüléaliaE intézett és a lefolyt évi mér-
Je^-gei együtt kinyomatott — az aUp.-
Be-bilvok 47. § A érldlmóbea a réafevé-
nyesek k-zeihe* keUú időben elju\'tatojt
~ (iít 2 •/. »Uu csatolt jelfiDtástí), meTy-
■Ijiia: * reudbao v,exej.att könyvek .füitp-.
jáq ké-ziih mérleget a vYtó\'di Helyzet-"
híifc\' tényleg : megf«l«Uuek kúiy9atfci>z-j
taiva, — a tiszta nyereményből réaivé-
innikiat 3b. írt (harmincíöi) forintban
lléi é ^4 Íá
ga»gjttGiá£<
ik
uak adja-
a" fe
aVinint z\' feÍÜ<;yeÍő Bizottságnak ftre * ~ftimTOtYéoyt "meg*"
■,:..
Aliuthogy pedig a .mérleg tebar-k 3 ló éíUb kitütttt
gy pg g
lapjának 3 utolsó íéíeUbfn kitüntetett
rendelkezésre Álló oytretaény öszeg á. m :
&)háxbérjövede!era 6,520 fr-t 72 kr.
b) értékpapírokká-
:raatai 10.63& . 30 „
e) tiszta nyeremény 4,107 »_ 7S „ 9
90,
öaszesen\'lehal: 22,074 frt 70kft teazeo, ugy a 600 db részvényre eso 21.00Q frtos«ta-lék Irv után még 1,074 frt-74 kr.
marad fent, az igazgatóság javaslatára clhautro**a a kBagyüléa, miwe-rmt ezekből a következő jótákoBy-ezék adományokra u. m.
1. A gymn&8Íumlmut2 imnak £0 frt.
2. A polgariskola czáljaírá 40 „
3. A község! iskola ezéljaira 140 „
4. A községi .i&kcia szegény
sorai! \' ö<ivend\\ \' ruházatára 60 ,
-5,,Az maeíWa iak.. caéljaira. 140 » 6- As izraeUteisknla szegény-
. sorsú nÖveod. ruházatára 60 1. A városi kereszt kórházra 70
8. A városi israeíita kórházra 70
9. Kereant. házi szegényeknek I50

10. Izaeiita házi ízegéuyekaek 150
11. A KisdednevelŐ egyletre 25
12! A tűzoltó egyletre 50
13-. A belegsegélytő egylatro 30
1005 frt.
forditttaseók ; ti m :pt fentmar
.dó69 frt 70 kr.
ám lir
4 ik
elíi randólc.
i. UrgyBorotut velkeívéo; a sorrend
tólele kö- rint kilépi 10 é& lhl 3
p é
idikosben lemoudolí, illotvo elhalt 3 igazgatósági lunácsoí, valaaiíiit a 3 tagból áild felügyel6 bizottság belyébé ujak ebetleg átoknak iamóü megválasztása. — Elnök uc felhívja. & közgyűlést tzi.vazat-öEedó bizutiiág megi-áJasaláaárft, minek folytát Halpheq Mór, EisÍDger .Henrik)
mégsem méltányollak ait kellőleg, hau< ca»k mindig gyenge oldalait veitek akár-mely ügyben saicórm érték ül. Sokszor már"a legvégsőre tokélte el ^magdt és ha azándékát- véghez nem vitta, az\', leginkább mnuk köszönhette, bugy éledi benne folyton a remény e rózaáa színek ben vélte íitoi a jövőt.
Sok . keserű vajudis, sok leiki küz
delem utín, végre elérkezett az a nap,
melyen íekoln idejét bevégetto éa_a nagy
világnak indok raereoeaét próbálói. \'
Azonban ilt is siegény barátomul folytonosan az a látvány „pech* kísérte és as a vándorlási .májai 8. ismét sok keserű cealatkozásű&k vetelte meg alapját.
.Eljárt ügy védi, \\ftreskedői, jegysii, ircdakbn, mert kiváló ügyességénél fogva mindenhez értett, ds mindenütt elutasi-Wtták azon egyaaerü kifogásai, hi^ ruaca számár* semmi foglalkozás. Könyörögni, kéregetni .nemes büszkesége tiltotta B.csak a legnagyobb nyomorban folya* xnodott ezen eszközökhöz, hogy magit az
dohán
á-
l megmenthesse.
De még itt is a ,pech" járt folyto □O4&E ojomiba, mindeoiitt elutasították, ast vetve izemére, hogy nem illik ily műveli kinésétü, magayeró külsőről bíró eryéaaek koVegetoi, aaplopónak, iugv«a éfőnek s még máfcöakdökUrálU.k.,-5 pedig .éhségtói majd megreisekedetL
Oh iBtensm — monda ~ iekintetét égnek vetve, mért sojtsz oiy »utjo»»D epgem, aki uloled falatomat is raegoazloX-tam H keflergű árvákkal, aki inkább magam éheztem, mintsem láttam, e>igem oh.
Midh
rná*okát ellesni
. Mindenható atyám,, mindenhol oly dar?án el ntasi útnak, még akinek oly. sokja van, sem nyújt nékem egy darabka kenyeret sem
Segítenél csak engem Istenem jobbj sorsra, meglálaád, hogy as én híiramból éneaen soha eeoki bem menne ki. £ szavak .elmondása után tavibb indáit
lyígy még "egy,kísérletet tési, de ha es i» itíegÉímiii^ ■üjoBK^rogoi ahitviny.világon tÜboé nem akar. Swrc\'oíaéjére eíen B*e-r»te,u,tolióJti»irlat likerreveíetetL N- fa-Í^,ba.iry» j^ry a ha1*ejVatíw& itóJ ve is gazdag-! c»k laUjú íulajdoafti biiib* mept, beí a jobboldala folyo*ót itkaUdTa ogy Üvegajtó kiliw»ét ragadta mag.
- A kftzigaz?atásf bizottsá
gan a kázgasdasígi érdekek külön
kép visel te ífeét tervezi a földművelési
miDÍ3tcr, mint ugyanis értesülünk, az
idevigó törvény ily értelemben mó-
dosiíisa irint a miDisLertaoács elé
1 a vas Utót terjesztett, mély szerint a
földművelési adoister & közigazga
tási bizottságokba közgazdasági taná-
i k
spgo, PitiBMter Igaácz év Vt
dor Samu .tfrak 7ál&s2t*t-ri*\'n>flg. ezek
«*Vfttatok b«Modóe« s OMseazámititf
áfán kö"velke«Ő jelentést terjesztették\'ető.
* Bdt fe 298 t
B/82..S«. 1. J& l vádolt bllenír
tárgyaJAa.
182
J
j j
Beadatott feueieD 298
apóit mint igaígntÓBágí tag 3 évi idő tartamra i ■
1. Sommsr Sindor : 298 B
2. Blw Pál ■ \'."\' 294
3. Ma§caaii*k«r Mór 29ö
4. Sommet !tfik|a , 2^0
5. 01111111100 Símon 284
. ti.YagQör.Kiroly 276
7. Stern :
182. B/8ÍÍ. Sí 1. Kajdi Jó»oí s társai Butyo* testi sértéssel vidőit elleni ügy be D végtirgyali*.
341 B/82 Sa. 1. Tóth litván ható
ság elleni erfox*kkal véé At eííeni ügy-j
ben vőgtifgyalis. :
g gg
fogna kinevezni az e szakban jártas egyének közül, kik a köz-gazdafig érdekeit képviselni fogják ugy a korinánynyal, mint a törvényhatóságokkal szemben. A vonatkozó tör^ényjaTaslatra .nézve a, miiiister-Uoács atíban állapodott meg, hogy "az" a bélttgymTnTaterrér\'egretértólég\' megillapitaWió szövegezés és királyi jóváhagyás után nyomban az országgyűlés- elé terjesztessék.
388. B/32, Let. Swc»ki Mihály t,
tánui íopáwat Tidol tak-elleni ftgybea
"ég tárgy ARB. "*" \' ■\'--.-
Maratiai 9 én
269
,g 9. Scbsrz Albert 10. Ber^nyi Jóiflef Ai elhal Jk
260 259
; 143. B/82. St 1. MAHOQ kivin suíy. t. íéftéaíe! vMolt illeni Ügyboá végtirgyaUs.
ienwn?
> Ai elhalt Jitck vFrig/eÉf.é* ienwn? dott AíentiJ György \'Tgasgatóéigirtagíík
184. B/82. Sz. 1. Turján Péter s isiüy. ■ taati *éfiéfiae! vadultak ellőni1; V Vógiirgyaláa. 52*/8í 8+
/ Fertmw
ée. tirsa lopáaa&J vádoltak oltení ügyben végtárgyalaa.
y
1. Dr, Sznkite Nándor 243 stavaía
2. GeUei Qix manoTilm. 185 \' B
A visszalépett Kogíáiider Lajos helyébe igargatÓs&gi tagol 1 éW időtartamra:
gg
BlaüLajOB
Mint
Ül 1 évi időtartamra:
16-t sxari i póttagok : L60 SZAVÍ
2. Garai Benő 151
S.RáczAn.ta! . 125
Mint fél ügy elŐ-bizottsági UgOB I. Juhász György
. B/82! Sz. 1. Moínár Dabaj Já-aua lopásaal vádolt elleni ügyben vég-:irgyalás.
A törvénykezés líöréből,
tÜrjifalátokjegyziltt a zali-eger-szegi kir. UíroányazíJcnéL
1882. Márcrius 1-én . 150- B/82. Se. L Horváth Zsófi* lopással vádoll elleni ügyben végtár-gyalájj.
297. B/82. tíz. 1. Lapát Ferenci 6 tiraá lopással vádollak elleni Ügyben
30 kr. Krauar Antal 40 kr. Tóth J^Muf frt. István József 50 kr Kríze Mltyia 4 kr. Kiphaa Jttécf Í frt 40 kr. Jauy Jinn. 40 kr. Simooics Gyula 1 frt40 kr, Hubrr Imre 1 frt. Vuhám Károly 80 kr. Pauaöh Guwtáv40 kr. Krataay N. 40 kr OaMszly
Aotal.l frt40kr. ítokrer Rudolf &Q kr. N. 40 kr. Vö\'.fer K, 40 kr.
Hlatko Jinos 50 kr, L3bl Kiksa i frt 40 ■. Löbentritt Ferírtica 40 kr. S»Uér N.
80 kr. Dn^fovica N. 80 kr. Simon ÍV 40
kr. Banur N. 40 kr. Kripátc N. 40 kr.
Vörös Sama 40 kr. Harasztovics N. 2o
kr. Nagy N. 40 kr. Reinicí 1 frt 40 kr.
An ebauer Sroő 80kr. Liohtenst*ín I fa. »ats József 60 kr. Klein Ödön ^0 kr.
N. N- 40 kr. N. N. 1 írt 40 kr. Leibaici
Jakab 1 frt 40 kr. Péter Jáaofl iO kr
Poll József 90 kr.
— A fővárosban aUknlt .Ba
laton-Vidéki kör« Ú8íitolüib»ti elnukoül
Uuger Alajos Nkgy-Kanizsa keruíeti or-
:i képrisalőt viUaztotta meg.
— J)r. Laky Kristóf va*zpréin\\
kir. torvéaysíóki elnök t\'obrmir 27-éa ;i
délutáni vonattal távozott körünkbe,
máenap Veszprémben a kir. türváoyaziüc
iljea ülésében latatte B.I 6*küt. Dilb >n tisztel 9 tó re disiebéd ad»t<)it. C*aUdj i egy időre Nagy-Ktiiitaáa maradt, dií húsvét tájban érte jiJTeud ú méllóaáiíi « pír napi buoau liaEtelgéiek utin leljesua ii távoznak. Tng-dliatlauuí tiraad^lmi élotüakben o yáltuz-e miAtt nagy itr támadt és egyhamar aligha, isaz pótolható.
— Dr. Tomcsánt/t Jí»rejöi«.;
■ét „A vonzódásról* Huffmaan Mór
t. kollegánk olvasta f«l mull vasáratp este * kereíkede\'lnii ifjak finképsó1 küMi ros« id$ dsaiá/a u azép azámu közönség előtt. A Lapunkban is közlőnU" iaíee mű méltó tetszést aratott s mind \'»■ iterző, mind a \'felolvasó élénk óljeiiiéö-el jatftlmaaUtotL Hulláa i>iiű altá.ixjr-lagy ur ia megliaztolé jelcaíélévul & f"l \'ivaBást.
— íelolvasás. A kereskedő ifj^k
nkápai egyletében azombilon f. hó 4 éa
*te 8-V2 órakor Dr. Schreyar Lajos ur
:eb!vasást tart „A Bzívrú:." Nemiagük.
észére mérsékelt ezáma keltezett, hölgyek
\'észére számozott ülők\'slyre ssóió beiépií
;egj ek csütörtöktől fogva kaphatók Csil-
414. B/82. Sz. 1. Skbuttó Pétor sikkaaotással vádolt ellent ügybe i végtárgy aJás.
287
2. Oitop Samu \'■\'. 281 „
3. Engiaoder Lajos 251 . .
Mint felügyelő-bizottsági póttag:
474, B/82. Ss. 1. Kutasí Jóasef
1 v&lolt elleni ügyben vég tárgyalás,
265. B/82. Sz. 1. Sífike Juli cealaa
aal vádolt eitaaiögyboti 2 od bír. í tbir-
"L .
62 szavazatot,
1. Eisinger Heurik
len jelemével kihirdetett választási ersd-méayt « bSegrtlés tadomianl vcasí.
V~ Etatáa &lnök ne *. ne tini io-dilTAnyok megtótel^ro ÍÚVÍD fel a kö«-gyülósf, miatáa arra, aejiki aam jelentke-sett, a tanácaitotaai tárgysorosatot kimexl-téHtc éea köígy&téat befajezattneknyll-j, mire asen kötgyaléii jogy»6-köayv bexiratott és aláíratott.
280. B/82. S*. 1. Kouofl Mihály
aikkaaztájual vádolt ujleni ügyben. 2-o>
bir. ithirdetós.
281. B/82. Sz. 1. Borsós Jówef éa
gj ,
elleni ügybeo Keléi
társai^ lopáatal 2-od "bif. ithirdetéa.
292. B/82. S«. 1.
Imre
366. B/82: S*. I. Brotiy Henrik emberöléstől vádolt elleni ügybea vég-tirgyaias.
lopással vádolt elboi ügyben 2-od bir. ithirdetés.
507. B/82.Ifj. ÍCisa Foruncz vádolt elleoi Ügybsn 3 «d bir.
397. B/82. S«. 1, Cseb BDCÍKR és tiraai orgasdasig bÜDtettére] vádoltak
ellei
v ég tárgyalás. . 496- B/82. Let- láóticx Láazló
VALBACH MÓB EU k. jegytókönyvvewtí.
Kmf.
pá» bOotettével vádolt ellőni figybac vóg-
Márcziua 403. B/Sl. SE
16-án.
tirgyaláa.
Auu
ell
Hárcxiua 2 án.
magányokirat liamíailássa! vadult ügyben 2-od bír. ithirdelés.
444. B/82. Sz. I. Hompó István y. t. aértéiSfí vadult elleni ügybeu 3-ftd bir itíiirdőtés.
492. B/81. Se. 1. Sohir Lajo társai hatóság elleni erőszakkal vádoltak alleni ügvben 3-ad bir ithirdrués.
517* B/82. St. I. Himchl Samu hatóság ellesi erőszakkal vádolt elleni ügy ben 2-üd bir. ithirdetéa.
Mwczius 23-an.
367. B/82 3s> 1- ZaUmbos György s táraai lupáuai váduluk elleni ügyben 3-ad bir. ithírdoléa.
*Fa KgacszegöD, 1882. február 27-én. MQZSIi KÁLMÁN
— A községi bíráskodás állapota számos közig, bizotts. kebelében élénk megbeszélés tárgyát képezi s tekintettel arra, hegy némely, de különösen a felső éa erdélyi megyékben a községi elöljárók megkíván tató szellemi képességének hiánya oka a községi bíráskodások elszomorító állapotának, némely közigazgatási bízottban — mint az ,0. É.\' irja — szóba lett hozva, hogy ne csak a tulajdooképeni közigazgatási tisztviselők, hanem a községi elöljárók képesítettségének Ügye ÍB mielőbb törvényhozási lag szabályoztissék.
112. B/S2. Sr. 1. Horváth Zsófia lopással vádolt elleni ügyben 2-od bir. ít hirdetés.
157. B&t. Sz. 1. DeuŐ látván ma gioy okirat bamUiüastű vádolt elleoi ügyben 3 ad bir.ithirdetéB.
185. B/82. Sz. i. Woiuí Samu és táraa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni Ügyben 2 od bir. ítbirdotés.
210. B/8S3. Sí. 1. Gál Lajos és társa lopással vádoltak elleni ügybet 2 od bir, ilhirdetós.
213. B/82. Sz. I. Jakabfy Veudel a társai «uiyoh tsati sértéssel vádol1 ik elleni íigyben 3-ad. bír. ithiráotéa. Mircsina 8-á.Q.
2098. 2427. B/81. Ss. Be!»ő Jáüoa társai lopással vádoltak elleni ügyben végtirgyjüás.
Helyt
y. Nagy megnyug áros kőzönfsógánek l ó
Az ajtóra illesztett caengetyü a felnyitással tompa hangol adott, mire egy iiéieB terme\'.U urí ember j*lent maga rtobibao, ki tulajdonképen a házi gazda ?als.
Gyanús tekintetet veleít az ajtónál nogiilt barátomra s mintegy parancsoló, jobbau mondva kihívó hangon kérdezte, mi járatban vao.
Barátom elbeszélve akaratának mi* benvokát, segedelemért eaedezett.
De -*, házigazda ki egyssersmiiid földbirtokos volt, kéuégbe vonta barátom szavait, s azt mondta neki, ne takarja a valódiságot, ne mondja magát oly mii elt aéggol, oly tehetséggel bíró emberDek, aminőrŐl talán raog ritkán is hallott valamit, hanem nyilatkozitm, mi -az igati mestersége s akkor ő itt náta kaphat fog-■UlfcosáEt.
Efcgyeltnca uram — mtindá bánatot barátom a valótlanságok hirdeíésétbűnnek tarlom és kárhozaira ftSTni kivAnonj mindazokat, kik hatagmondásokkal má* sokat tévatra akarnaic veíetni.ÓyfiuMjék meg kt aram mindjárt, hogy igaaán as "SJ0^! aminek mondom magamat é» atulán — kogyeikodjék rölam ítéletet "»ni.
A fóldbirtokort • tzayak egéaien ., asék«t booaitatt barátom MBdélkeróeére, tintát, tolUl, papirt adott ölébe egy kérvény megírása czéljiból, ,ly egy mínisteri t>nác»oshot legyun iotéíve, irnoki álláa elnyerése vógetL
Barátom ki ast gondola, hogy ex próbára tevés akar lenni, minden erejét megfewitotte ém gyönyörű Írással, de még g önyórübb fogalmazás&ai készített egy kérvényt, maly a földbirtokos tetszését aao&nal kiérdemelte.
Édes finn — monda a földbirtokot
— elolvasái után, látom exeo pár sorai
ból, hogy egy igazi genie, befogatom
azonnal tóráimat, melyek önt Budap«trfl
fogják vinni N. Öcaémhez, kiott mioúteri
tanácsot, át fogja néki folyamodványát
nyújtani, ax áitaUm Írandó levél kapcsán
6* biztosiUiatom, hogy ig«o ^ illáaa laaa,
.Caak logysB isorgaJmaí, muakaazeíetfi ■
meglátja, raág »okra Tihetu .. :
Kösaönetre isámot nem tartok, em-j % illő kÖlele*»«got vélek asen te ttom Utal \'gyaltorolfli. VScsSnje úr Istflonól.\' *-- 7 ide TMfcolte.
GyöDgn a£ én tollam azon orom, ason köosönetérséa leírására, mely aselvá* ládDil, barátom Btiyét méltán betö\'tótte, csak annyit jegyzek meg, hogy az illető iraoki illáét elnyerte éa képességű bosgó sága által annyira vitte, bogy most olei-rondö tníniateri fogalmazó.
Annyi szeren oá tlenség, aonyí nél
küiözé« és azükölködés után, bizony ráf<>r
eas igasán szíjreneaés álláí éa ki érdeimelné
3aeg jobban, mint őj kinek nemes ssive|
méff ment asmsxüűt meg dobodní czegé-
nyebb sorsú embertáraai iránt. i
Tüxoliő
tatásául molgálhat
h lé
tatásául molgálha a g
,ag lgnácz egylett i^^zgalóuál a
őiőzabin.
— 4. t0roén!/wi:f9kÖrC\'böl K<ÍI-
rdeklúdÍ3B«l várjuk \\* ffiiud^yájuak !■-aert II B, aagy kaoizsaí volt ktrüakeoVi ücügyében a. végtárgys.1 ís eredményé; íely íebr. hó 24-ik napján a n.-kaaiztifti ir. törvéByarék aWtt foly? le. H. B ea gondallanaiggal lett Cáődiiej"\'*!\'^1 olva, vód5 Ügyvéde Dr. Fáruok LUzlú ipánk munkatársa volt, s rádiotl as \\eue emoh vád terho alól íolm^nteteU a :élatileg bűtttaleaaek cyilvinilUtott.
— TatuU őMteÜtk&Méa t-br. hó
!7-éa a délután 2 éra 20 pnrexkor Kani-itáról induló kanissa-barcs-eszéki 612 sz. on\'at a daráoyi állomáson as Ssiáki-óL "taairaa 6Ö1 »s. vonatul Mimikét gép m.sg«érült 4—5 kocsi suialutt ö*sae. At utazók és vasúti személyek köiii! senkj tem BŰ-iilt meg.
— Öngyilkos. Egy k*iona fóorvua
.gyanakkor a 612. sz. vonattal Féc3 felé tztában, Szeüt-Lőrincznél az .I1\'.* hn~ aégbeo, tőrrel XT.ÍVGQ sr.urta magát.
— Holtán Ernő altábornagy 00
rüloti hon véd parancsnok műit vaBár-,»p Nagy-Kanizsán volt.
. A kanizsaiu»áp lányok .gyík gyöngyét Schiffar JB1<WH k»a«zonyt 26-án vezette oltárhoz Balcakey ván vasúti úsztrisnlŐ Nagy -Kan ÍSSÍD. .z aaküvő délu\'in -i órakor tÖrUíut az ■. imaháíban, hol Pác»r4l érkezett sok azép hölgyet volt alkalmunk láthatni, jáng Fülöp a nemieii\'uioiiái egykori ilea baritoútája u jelea volt, ki kütóc-BD a meayawvonyaak nagybátyja, A ijoa Weliscb Betti kisasssonyoak pedig ibr. 22-én eakttdÖtt 6r5k bü^gel Bern-íffer oiilrik-magj-ar h*nkb,i.vaUJaQfc. íind a két ujpireak íelktgtst-rti bold»g«á-got ktránank l
Az én jó sattleím.
g; p
A templom egere 1 Ép keiéin krrül Honi T*1* *gj*>*»-B árrm 4einjt vett el, A» il«t meséin, ItT koidék * pályát A* én jó MOleína.
■ Kxga volt apia a
Totttrtlt iioigalom : Tul tett a méhen i», J-ív»l tal ti=tt aion. S aldái fényiett anjtm Takarékot keséal. . 8«ép vagyont szer?xtek Ax én jó uulsixa.
Tiienkít grormekbSl Alit n«r«nj ciaiiájok ; Gondot teljCi roérrben Fordítottak rijok. Nem fármdtsk «\' » Jritoltek úréin, Őrangyalok rolUk Az én JA itfll\'^ini.
A gyormekctóporból Heteu most i« &&**.; Apánk i anyánk * mi Legfőbb bfiralce-égünk. Ob mert mind a betot Ai élet Tint\'ia,
a helybeli őnlíéniea tűzoltó egyesület ró-aiérői aion figyelmes ée ktaeliameréat érJemlótelyea inióíkedéa.. hogy stóUész a!k«Jmárai, mint a műit napokban is, az Össze* sserkocsík as írtanya helyiségéből íz épület előtt va!ó tér.tn lartaltük kéaz-etben teljes felsier elésael. Az őr tanyán gjjs éjjal 9 tüioltó 6rküd5tt, mi g a tüz-elt adó kürtös a főtérére éburktxitítt. ED- foUmliiéso kapcsában felhívjuk az n!er5k figyelmét arra a körülményre, Sí eSJ" őrloronyl igeu haiyeB volna | más helyen is felállítani, a város maga laabb Urón, mert a jelenlegi igen alacso-fiiyaa fakezik oly annyira, hogy a felső templom leié eeŐ viroartajare a\\% balhéi őrködŐlüg. Inoun TID az a sokszor tal-mertUeodő paaasz ÍB, mintha a tűzhöz későn érkexaéaek derék tüzoltóiak.
— Meghívás. A nagy-kanizsai
társaskör {. évi márcsim hő 12-éa á, u.
3 órakor aaját helyiaég«sibf.ö rendkivüii
közgyűlést tart, melyre a társaskör reudao
ós külUgj^it üeztfllettol saaghivja ai el-
nökiég. Tárgyioroxat: I) A* idSköáben
mogütült elnöki, péosUrnoki éa háznagyi,
tissuégekcek esetleg válatslsiányi he-1
lyekaek válautia Qtjáo teendő betöltés*.
2) Egy songora besxersé*e iránt vilaszt-1
mányi elöterjewléí. 3; Indítványok. A:
kik bármely önálló ioditványt kivannak
«. törgyölís elé terjeszteni, azok felkérci- \\
cek, hogy ebboli előterjesztésük tárgyát a
küzgyüléát megelőzőleg 8 neppül &z el
nökségnél bejoientsék, mert kédöbbeD!
lóterjessteni azÁndékolt indítványok tár gyaláa aU nem bocsájtatnak. Kelt Nagy-Kanizsán, 1882. évi febr. 2!-ém Dr.\' Horváth Ferancr, társasköri alelnök.
As én jó
ykB Káin — bél tem kord
Ikaroat
Ai én jí s
}«ltek l
IUHÁLT.
— A nagy kanizsai pinczórek
vigalomrendezí bítottotga által az „Oroes-
Un" szállodában mait oeatártö\'kfin t&rtott
táacsestély fényaseo oikerlilt, a terem di-
aaitésére kiváló gond fordittatott, ixletee
ételek ét tissU italokról goadoikodrk
volt, Daráu Mbkn kitUao zea«kara pedig;
husta a •aebbaél *aabb talp alá való nó
iákat a folyVa J6 kedv ki világos kiviradi-
tig. FelülExetéMbkel jirahak a követke
töt, melyért a rendeaÖ»ég ál\'alunk hála*!
köasönetet uavas: Kaoruer Frigyei 1 frti
50 kr. Kulik SV«nc* Ifrt 50 kr. Hirschí
Armia I frt 60 kt, 3»igriU Rfibert 3 frt I

HU8Z0KEGTEÜt SVÍ OLYAM.

ZALAT KÖZLÖK?

2-in 1882.— A helybeli Caeioó húshagyó kedden m. hŐ 2í-en Bajit helyitégeíh^n tiUic-tltoezorucskát rendezett éa ha nem ía volt o\'.y látogatott, mini a.Sy Weazteri mu-Úttá*, itúrt méjie teljesen Bltefültoek mondható, mert igt-n szép kotüCBég \'je-i\'ui niog, magival hozva fesztelen jó kedvét a kedély eeséget, amely tzoíin reggeli négy őriig tarlóit.- Á jelen volt nuk közül mögemSit:ük: Englaüder Cie-CZÜÍH, L»ck6Bbacher Kamilla, Vidor Sa-bia», Sammer náverak, Koha Hedvig, Krocfeki Bövérck, Bo^nfeld Adél, PoUik Mariska, Gompert Josefa, Weinberger Luj*» (ZalaEgoftoagrúl) BJ»u Kftmiilft
Weisz "Francsinka, Presaburger Oitilia \' úrhölgyekéi. Aa i*wionyok koeül Vidor Samuné, Gulyás JenŐné, Blau Eugénia, Lessner Henrikné. Kűhn Maaonó,. Wai-ser JózBtfiié, Dr. Blati Simonné, Golditeii Fülőpad. Bausr Miksáné, W?Í9irraaye Izidorné, Kobn Giborné, Mascbanzker Mór né. áommur Sándorné, RozenfeL Adoifn.;, B;iuer Mikaáné, Ebenapange Lipómé uraikét. Habár a derék rendé ■ zíiiég ülÍBraerést érdemel, mégsatn ma iaszthaljak el becses figyelmébe ajánlani, iiugy egy esli 9 órától 4 óráig tartó lánct-■■ tély«n kévén caak két csárdást huzatai Kem akarjuk hioni, boj*y a ozigÁayoks, féltette, a tánczolókal pedig aoh>u tólue. — Gyáüxhír. Somogy i Henrik jzr. hiiközaégi érdemes titkár urat és aa. 1 adjál mély bán&i érte, kedves jó nej-! ki &ieggyengédebb szeretettel s figyelem inel ápolta gyermekeit, B Hzelid a rokonszenves alak megsiiint élni. Á dicaöiil jó nú ídoe anyja Tolt Somogyi -Ede iró--.fínmnkaak is. Fogadja a tíuLelt csalid őszinte részvétünket. A caalidi gyászje->-otéa igy - szó!: Somogyi Henrik Baját vajmnint gyermekei és rokonai Derében mélyen megBíoc&orodótt BEÍVVCÍ jelenti ij.-rőn ssareiett, elfeiejthetetlen nejének Somogyi seíií. Sauer Terézia asszonynak gyászos kim ultit, ki f. éri február 28-án rövid, de kinos szenvedés alán életének ;;7 ik évében jobbléir$ iszenderüH. A drága -■ihunyt bilit tetemei ezévi márcsiua lirialytt 10 órakor fognak örök nyugalomra tétetni. Áldás ée béke lengjen pora.! f-ilett! Somogyi Ede, Somogyi Samu 1 )bi! Katalin mint gyermekek. Somogyi Ervin. Somogyi Gyula, Obáí Ilona, Obál RnzaC mint unokák. O\'uá! Mihály mint TÖ. Somogyi SÍ. Vfiiaberger AotÓnia mint meny. Saoer Jóraef, Leipoik ez. Sacer Júlia mint teavórob.
— JPurim-bAU tart márcz 5-éi
Weisz Márkus vendéglős Baját helyiségé
ben, Király mez* 1Ü. Beíépti díj 40 kr.
— Merénylet. i.c* Imre kir. tör
vényszéki bÜrtönfelügyelSre múlt vasár
nap eite egyik őr boazuból rálőlt, mirel
hanyag szolgálatáért az ügy és ss égnél fel-
jel-nlé, azonnal lelartóetattalolt. Sseren-
csére a golyó nem talált.
— 2iemes adakozásra hívja fel a:
aradi vértanuk szobra .elállítására ala
kult bizottság ai ország törvényhatósági
Lizottaágaicak tagjait éa i^y ZaUm
is, megküld vén a hivatalos eiiBDoervéayt a Biobui javára fizetendő egy forintról; lelkes felhivást azon megjegyzéssel köböljük, hogy nea] akad egy aeajj k" t^ekéiy öiaztíge: le nem fizetőé. Arad szab- kir. varos közönsége altul kikü düti houvédazobór bizottaágiól. Fölhívás Magyarország tör vény hatósági bizottBá-ííüiimk tagiéhoz. Ai 184**—49-ik évben küzdött gyászos kimanetelü, de LDÍ lua einUkü Bzabadsigharcz dicrö í Damj aüich János, Nagy Sándor, Ernu, Auhch Lajos, DűssewSV Ariaztid, Knéiits Károiy. Túrok. Ignácz, gróf Lei-ciagea Károly, Pöltenberg Erna, Láhner György, gróf Vécsey Kíroly, Sehweíge" Jótaef, Lizár Vilmos, kik a haza. legazen-tübb éa legnemesebb ügyéén szenvedtek Aradon 1849. éri okt. 6 áa vérUaui ha Ült, még mindig jeltelenül porladóinak s. haza atenl földébea a nélkül, hogy a nemzet hálájához mi! ti emlék hirdetné nevüket ét QOTükkel aton magasztos ess mék diadalát, m oly ok ujabb\' korsaakoi . alkottak haxánk türlánetében. Árad szab, kir. TÍTOS kösonsége, mely ttemUaujs volt a hősök vérUaui halálának, már 1867-bem kötelességének ismerte, a 13. vértanú emlék-szobrának felálííthatisa végett Magyaro-szág fm és leányaího felhívást intézni, melyet azután 1375 be; a budapesti szoborbizottság isméiéit. Fájdalom ! a kegyelet nem volt o!y mérvü: hogy a szubor felálli íáait megkezdeni lehetett ro\'.na; mert a magán sdakozá-aok álul btigj ült öiazeg eddig csupán 7O,UXJ forintra növekedett, nololt a szoborra bí-érkeaelt pályamüvekbúi az illető azakbuottflág JaJAnlatira eUő pályadíjjal juUlmajctt, Huszár Adolf hazai asobrá-ezuuk által kéaiitett a olfogadott terv kiviteléhez 100,000 forint szükséges. Á meíy nemzőt szabadság hősei iránt érzéketlen éa nem igyekszik az azok iránti azenV kegyeletet «« elUmeréat ae unokák stivébe áíxnteni, az a n3mzet nem aiá-mithatrokonasenrreLurópa népeinél, nem es&ttuihit lelkaSődátre éa Üjiozat kéai-aégtrt taLJAi&Áuii, \'fa*\'v»- iétfe^iar^f óriáci küsdelnjéüek p*rcte elérkezik. Ea-ziok védúástyAit ez idő szerint is a tör véaj hatóságok képezik. A bizottsági tagok miat & törvéuyhatóaigok naiad annyi

oeslopai vannak hivatva elaÖ sorban ,bö-\'gBZoloi u(, hogy keblükben a-izeot-ke-;yolet és háláé elUmerfe~T-Tértamri ha áH szeevadett 13 hAt iránt ki nem halt, ftekik fcellteháténzni éeheümaroi, hogy a. megdic*íjuh h6#5k omlékellek felemel\' Bével a nemzet Öamagát tisstalí meg, Aeért hazaHai [Üdvözlettel fisihivjuk- hasink Össsea lörTényhatósigaioak aigi tagjait, miazerint L szobor alaphoi egy-egy foriottal járalni asjveakedjenek. Ha a. hajai töriinyhitá$&%QÍ bizottaigi tagjai kegyelpttik jeléül egyenként egy frtot iidosn&k\', 8"BEobor»alap oly jelenté keay öaeieggej Jog •es.pcrodni, maiy bix-tositaodja a stobir íelálliiáiiának meg\' kezdhatéaéi. Asért ismételtea hivatkozva & törvéjjhatósági bizottsági tagok hízz-fiai érielmáre, kérjük E netnes czélra és a kegyelet oltácára az egy-^y íotinttrt tSrvéflyhatÓBáguVelstj tisatviselőjénél elküldés végott letenai. Aradon, 1881. évi norember hé 2-ik atpjáa. Jegyzetté: Iustítorifl Kálmán főjegyző."Salicr Gyula, polgármester, azobo; bizottsági elnök.
— Á zala-xjerszetfi elsfi zene
kw által mait hó 23 is a Zöldfa nagy
termében rendesett táoczmulataag a vára
kozáson felül sikerültnek mondható. A
bál kezdetét vette fél tie árakor, a t&lp
alá v&tót Miakolczy Gée% jeles kvArtetja
töltötte be. A ieleo volt hölgykoaioruból
ott láttuk Uiuj Boriska k. a., Hóssás
Ro/.a k. a. Nyiry Klári k. a. Pepita aő-
vérek, Balogh Anüsi k. a , Koató Mári-
aana k. a., Ar«ay oívárek, Horváth Fe-
renezné, Miakolczy Károlyaé, Miszy Fe-
renoeaii, Duhosgé, Tóky Eva, Arvaynó,
Balogh Játwsu* stb.- A "jól mnlatott fcö-
zöneég reggeli hat órakor osziott síét
Kom
□yitlatolt a sala-egerraegi kir. törvénysaóknél egy írnoki
állomási a.
— Ax „\'Egyetértés* napilap
irntípi száma 4 Qagy nagy ivből állt;
így agéss könyv.
— Zalamegye Örvényes közsé
gében márciius hó 1 án uj postahiva-
ta! lép életbe, melynek kerületét a bala-
ton-fűredi pt>st»hÍTatal forgalmi köréhez
tartozott Akaii, Aez<5f6, Balaton Udvari
Örvényes községek éa Ságh puszta fug-
jik kópezai.
— .Molnár Aladár emléisszob
ráraB aj abban a köve tk erő adományok
érkeztek: B. -Füred aav anyu vízi BBál-
bisottság" 813. as. gyüjtíivec 16 frt.
FelBÖ-JJÖVórfil Neubauer János igazgató
ur 195.BZ-gyüjtóivec 1 frt. Tak. Birdosy
öyuU kir. taDfoiügyelű ur 96. sz. g-yüjt6-
ÍV*D Szolnukról 3 frt. - - Eddigi fíöaazeg
65 Ért 40 kr. Sváb L*joa r. k. Unitó,
cgyl. pénzlirnok.
— Meglopott leány. Magyar
BorháU sümeghi (Zalám.) Biüléiéaü 26
évea hajadon panaizt tett a fővárosi rend-
Őrségnél, hogy bizooyoB Beregszászi nevű
Pola Ede kovAcameateroél szolgáló fiatal
itnber, lőle Síéchenyi-utCEa 14 szám aUtti Ukásáró! f. hó 7-én este egy gyé mint köves arany gyiirüt éa mág kél mád gyürQt ellopott.
— I*aesán köielebb tüz volt és
állítólag 4 ház égett el.
— Arveréti Zaki/negyébeti.
Kovács Anna -ÍGO frlrtt b. iogt. márcz. 30. Kuturfóldén (Zala £gerazeg.) — Gai Mihály 385 írtra b. ingt. márcz. 9. Ns.-Apátiban (Zala-Ege \'««»gO — Adim Auta! 2145, fnr» b. ing^ mii-tz. 15. Miadsienlkállán (Tnpoicaa.) — Haas Samu 3494 fr\'ra b. ingt. márcz. 3-án Zala-Égerszög.
— Hazai rÖvUl hirek. —
Magyei régészeti kiállítást terveznek Go-
roörben. A kiállitáe 3 osztályból íug ál
Uai. I. osztály : fealéazeti tárgyak. II.
osztály: fiiobormúvek. III- ojstály v\'J
aégek. A bizottság elnöke Szoontagh
Bertalan alispin. —■ Budapest Munkácsy
Mihályt figyhangalag diszpjlgárrá vá-
iasztottai — Kötegyán köiségben az adó-
Bzedö felakaattotta magát," a
hiánya még eddig nincs kiderítve. —
Caalsán (Aradmegye\' Horoyik incn.ga*-
dál neje, Grurhin Léc* és kedveié Mar
kasz Flórián meggyilkoltak ; — a lette
seket elfogták. — Meggyaszay István a
Dunagoih. társaság magyarorjzági kép-
viselíje meghalt. — Kossuth „Iralai\'-n-ak
Ill-dik köteta is kész. - A Vasárnapi
Újság Muokácsy arczkcjjéi éa featményci-
nek rajzait közli. — Mármaxuaban orosz
íegy vertiket becsempésző favtroaok tar-
\'.áztattak ]<*, — A lippai gozmalum leé
gett — Kaposvárott as országos lóárve-
\' m rcz. 23 áo les \\ —
— Külföldi rövid hirek. —
Nemzoli.Özi vasúti kiállítást rendeznek Bécsben 18^4. érre. — A National Ztg szerint a czár, s német c-ászárnak éa ax osztrák-magyar ura!ködónik sajátkezű, leg levelet irt, iielyben békés intentiói-n\'ak biztosítékát adja. — A Pol. Corr. Bieriot: a fr. acsia kormány körökben KE a meggyósídés, hogy a íranezía köz válemóayt pánszláv edjméítEíai\'JMmyle-. íet jBt^hóditiiEi...— Egyptomban t auesi í£*torfl& *BrtoJfl.t* mellett egy aj viroc épült, mely bí alegyp:uai_araj^oííój alki-" rályiól Port Fevfik savit nyerte. — Skobelevt a csir b^tTDtetfebolf?)"\' K 4 dik
hadtest parancsnokivá níresté ki. —

Nilson Knsxtina. férje Páriában meghal —*"" Chioí ssigbUn .Talamenayt ^pülf leégett — Öalicrá hxtírin folyvást «nS-aitik az oroez helyőrséget. — A stearin gyertya felulilójadr. Hotard Adolf Tnure tneüetti birtokán meghalt\' — Iichíben n*gy h&vazáe volt. —
KI nyert?
Bécs február 25-én: 75. 6. 78. 13, 17.
Gráca „ , 73.54. 15. 27. 6
Tamesvir febr. „ 1. 47. 58. 26. 55.
írodaioin.
(E rural alatt megeiclitett maaka Nagy tln Wajdíts Jóuef kQcjvke^kedéae ilt&i ihó
— Vettük a „Gyümolcsészeti éi
Koaj-httkftrtésxoti Füzetek* III. évi fo
lyamának 1-só éa 2-ik fíii-itét és örömmé
CQDStAiáljulc, hogy eaoa a le^esgyobb el
terjedésre érdemes szaklap ugy beltarUÍ-
mára, mint külkiállításira nézve, méltó
bliiakesógét képezi a hazai stak irodalom-
aak, áa hogy az országos gazdasági egy
lület jogos eiiamérést érdemel azért, hogy
ezen rendkívül olcnő és minden gazdára
é» kortéssre néxve gatdag ismerettárt ké-
pe*5 azéf lap terjeaatéoe érdekébea min
den tőle kitelhetít elkÖv»t —ugyanazért
abból köEletnóüveket is veeadünk át.
— Mtintv Vümot kiadás&ban leg-
ajtbban megjelentek: .Képszerű or?osi
tanácsadó, vagy házi lexikon az egészsé
ges ée beteg emberről* czimü jeles mű 17
18 és 19 íiusetei. Irta Dr. Zifíer Károly
** fiuse* gyígytudományok tudor*. E
nélküldsbetiec műből a jeliett füsetekben
a miBodik kötet egy réssét vossi a hazai
karóaeég. A pompae kiilíitáit, (világos
■árga angol velis papír,) gyönyörű tiwta
ayomiít s a szövegbe nyomott s&ámoa
képet nea is emlil?By a Iogmelegebben
ajánljak a müvet A t. kötúaeégoek. Ná
lunk tadvalevőieg még mindig nincs
aráayban az orvosok ssáma a népeuég
különösen pedig a területek arányával. £
mű. tehát naegbecd ül hellén kincs mioden tit
de kéUzcreaen &.z oit, a hol nincs kóioél
orvos. Nem a különféle azádelgAk által
hirdetett „biztosan gyógyitó" könyv as.
milyenek megvételétől óvjuk a k&iöosé-
gat, hanem komoly, űópiea nyelven irot
órthetű siakmunka, mely — noha beha
tóan ioglalkozik az ezer bajnak kitett
emberrel — oly lelkiismeretes utmut&tast
ad minden irányban, hogy ások utas
bárki bátran i-dulb&t. Foglalkozik nem
csak a betegségek leírásával, jeleivel,
gyógyításival, de kiváló flulyt fektet az
egéazeéges nevelésre, ae egé^uég gondo-
ziflára. Hogy csak egy pillana-tott veasfink
at előttün k fekvő füzetek be, ezekben
vannak tárgyalva: a ÍXs, a lakás, a lég
szesz, a. levegő, a leves, a máj bajok, meg
fegyás, mérgeiének, mói báatalmak stb.
Sgy füzet ára c&ak 30 kr.. ami lehetővé
:eezi Rzt, hogy a müvet bárki megszerez-
heaaa. Mehnf* Vilmosnál jelen meg as
.Általános magyar fraccsiaBzakácakÖnyv
11, 12, 13. füzotei. Emü páratlan a maga
nemdben. Több, mtot -iÜO képpel Jelen
meg s 2-4 siionyomatu külóa mümellék-
\'eltel. Igazat moi.d a füsatek czimének
,20ii áiiiláia, hogy a mű „aélklilözbetiec miadea aástartáabaii-* Nem a szokás s ,áltí\'.fririsok"-kal Vüunek tele a íüseiek, melyekből ugyan Bübatom tanult még xieg főzni eenki eem, hanem gyakorlati ■auitis van ezer meg éter ételre. A képek az&mléltalve oktALatt; a műméilékJelek píd\'g fökép a tálaiáshan íojlc^itik az iz
tet. Az egéas taü 24 füzetből áliand. * janijuk gatdissEonyaiiík ügyeimébe mir z±ak azért is, mert mindenütt tekintet van i műben kis házLartápokra :s.
— Az „Ország Világ* 12-ík füzete
rállosatüs, gazdag tanulómmal megjalent.
Vúget ér benne ifj. Ábrányi Koméi ,EI-
■\'ált férj" czimü mulatságos éí érdek©*
rig regénye s a ,Lemondá£" ctímíz vonzó
iraatsmi. betzél/r m*íyei Sámi JLaaitóné fordított. ,A biróné Bieilemc* cximü ér dekfeaitfi frsQCsia rígéDybíH ii>befeje»é közlemény következik. Méltó helyet fog lal el a jelee csikkek között Mészáros Ist vitj ,L"u5hangok" czimü szip éa haaga latuljft* költeménye. Aa ismeretterjesztő czikkek, mint mindig, most in könnyed, filbeszé.ú mogorbau vannak irva, naóg a .Növényvilág törpéi\' czimü tanulságos csikk is, mely a penészről szól s melyet külbaöaen gazdasazonyaink kiváló figyelmébe ajánlunk, olyan érdekes, hogy birki élvezettel olvashatja. „Az áimtk világa* rendkívül becs%* czikk, mely a mollett, bogy ax álmok mibealéiét magyarázza, izimos nagyamber álmát írja le, melyek )í5(elj&sültbk. „A római harctjátékok" czimü jolea törléceti rajz ví&azavisz az ó-korba, a véres viadaluk világába, hol et-rivel hullottak a bí-jvivók fc látni vágyó nóp kedvéért. Ss.nn.ye. Ottmár: „A könyvek elloüíégei* czimü tirsadalrai é» müvel6clé«t8ríén«ti czikke szinte nagybe-dprő^rovalai a szokott gonddal, t&-piattaJ és isléesel szerkesztvék ; a kép ma-. gyaraiatok vonzók, siépok; a még a U-íAny\'lcisáVélö irjüsig "ÍS-\'BATWI ■ínvflBjn^a."\' maga réezét, mondhu\'íjuk, bogy oly nftgy-frrimó & oíy *Íkfirülí tatáDyok&t^A^-flMp-iem hoz. Képei jelesek ] a „Ssabadsigon*,

,Fölhaszuill alkalom" Prenotíil a ere-j deti rijtai ;,Kia*é ma^as", vPásztor-óra ; firóHiyl^ered^ti-My., .V.Károlycsá azir a Bt-jnste i kolostorba költözik* c«i mü híree tftrténeti festmény; útin-- késx&Jtj ragy rajt, mely kétoldalt is.betölt,„Lob* éa Sigün*, mely rajz égy szép fejezet s Derm&n hitmondihol, .HertoréaPhylax" \\ igen sikorttlt illaíkép és ax 1873-ítí Ví- I DUB átroaalishoz két kép. £ ssim hozna | hírneves MnDkácsynfcaat arczképét is jellemző ftörok kisóretóben. E rendkivüJ becaee, gazdag lap elAfiutéai ara egéo í évre 10 frt, félévre 5 frt, évnegyedre 2j írt 50 kr.E!öfis«the4aiWiIckensésWiiidl! kiadóhivatalában koconshercseg
— Skobelev a jnagyarokrúi- A kat emlegetett orosz tábornokul egy i
sa hozta a magyarországi ; gének. Sajnáljuk, hoci & 1 .lávoka*. ,Ah igen — moBolygott a ti- ! vágyónk áldozatai. Többit sn
bornok — 5a magyar. Ez igen lovagi as
és bátor nemzet. Csodálom, hogy stabad- .
eágasBretots az utolsó hadjárat alatt nem j "V"í
azokra hivta rokonszenvét, kik a stabad- Í
lágert küzdöttek. Hja, önök nem aku- !
jik nekünk az 1849-et megbocsítani. Pe- j JT*
dig most mis idők járnak : akkor Mik- I S
lós czar uralkodott, most pedig\' III. Sín- \\ |^
dor Ül a trónon. A szlávok szabadsága. 2CW Bods Pe.tré (jyi
nem zárja ki, sőt bÍ8toaitja» magyarokét, ftj* . (poi
rokonai; a finnek, nem panaszkodnak\'; S \' M™*"**
nisisifikáCíió miatt.". . ,301
— Magyar zenetanár s brüweli 315 Sopronbt cooservEitoriumbaQ. Hubay J0130 hazisk- 1205. P»igerbof Koítori, fiát, az alig 24 évee fiatal hegedümüvésst, l203 aki jelenleg Belgiumban hangvoraeayw, 1 kinek gyönyörű jitékát mi is élveztük, a< belgs. király a brftjseli kír. zeneakadémia! 2l° Ztti°Jr első hegedütan&ri illomisira nevezte ki, j 216 , \' mely Wienii/wszky halála óta üresedésben . 2t>8 „ van. Et a kineveáée annál Örvendetesebb, \' ás annál nagyohb-funtossággal blr reink íií1? magyarokr*, mert a b r Ü s e 9 1 i 3üi kir. zeneakadémia Európának nemcsak ; 314 legrégibb, de elsői zenei tanintézete, &bo! \'\' 3IS Hubay előtt Charlw Berlioz, utána Wiem- &*
HIRDETÉSEK.
MiGBCKRÖW
! szépminöséjű és cstraképet, 188!. évi termény, kapliatí:
SKÍHKU-T5JST
legjobb Asztall-és üdití ital, i ; wm T Tjp TJljf
iitÜBÖ haiísunak blzmynlt köhögésnél, eéga j i JJJjLLÜÍL Cilii
baloknál, gyomor-éa bólyag btimUil. i a u
ÉDECSEKMercévé,.lasegifain,;. ! i »0pT0HDan. ^ ^3
1 ■! soooooooooeoooc
kezek : 6000 frank évi fisciés, kéí havi ssüaidC nyiron és 6 heti szabadságidő télen. Hnbay két föltételhez kötötteezal-\\Í3 elfogadását. ElsÓ sorban megakarta tariaai magyar áüampoipirfágit es leije-ma. mellem az igsigat^jg által óhajtott QfttursIizaíiDt éa miaotszor kivinta, hogy a hegedű kiképzési osztályokon kivQl a tam»raí eeneosvtály vetélése ie eng-tdlc& sík át neki. — Mtudkéi kivioBigil teljéit ették.
Szerkesztői Üatineí.
.\'• S. ügye rendbea micdcD wkintetbon. it idei Z. T. mwít tett. Cdvöiiet!
4868. Al«ó-LeaaT«. líegksptak.
4a7lJ. Gyftr. 8OÍIE.M biUea rolnx. oly űgjtle.a.mtl olvauitok 4 Upot 4871. M. M. Örönmei TattOk.
4873 P. S»jtó tlait na
irtiScatiónak mi
Indul Eanitiiról kora:
■it 6 10 re£í.l
*ohU*
i«t) \'2 6 dilot.
3 (0
4 55
2 Í7
Srkesik
6 n
1 41
11 1 éjjel
t) 4 Ifi rttfí^
1 % 6 áíbit.
■1 10 30 gj»i í 3 «na. 10 15 ijjel
12 5<?élhoc
1 20 dfiu\'
10 50 fii.!
eR0:
áílb.
11 H.:.U-P*itr5i

Mattoni Henrik, Kirum<uun .
bajban szenvedőt, iit ezen betegségek irfct
érdeklődnek és biztos 3eflélyt keresnek, biza
lommai szerezzék meg Dr. Boas görcs és ides-
bajt gyógyító specialistának füzetét; Hpható
ingyen és bementve, csakis igs 1—■
PAELAGHY urnái,
Paris, 29. Aremie de Wagnim. *^M


COOOÜOOOOCXXX5ÖÖ
ÉRTESÍTÉS
mesterembereknek és munkásoknak, kik Amerikába kivándorolni akarnak.
Az északnyugati mnnkás-száilitás! Iroda Chicagóban ajörandó
óvseukbao 60ÍX) ercbert Ul «1 miodet! igu iparral é» napi muokiv»l.
Mi kertünk rasnt tárüosajoknal, hídépítéseknek, henger- « himoromnkínak, gyalo d« farész malmok, fanaTarok, grpmühe-líek. széngödrök. Tasbányák, köb njak, majorok, meiógaida-
Sigok M i;>- tovább. Hiod » fenlebb omlitrtl mankík tóbbnjiro fOg-jetíeo táranságok £ÍUl veiéDyeheiapfc Ar orexágban. — Mi megMor«-ük 0 szabad Szállítást Chicagóból a kütenfélo munkahelyekbe! it az öaazes helyekért jóláliiU aynjtalik é* % legmagasabb bér Siettetik. Miadcn ayelT betséltetik aj: irodai azoraéljiet ill»l. U t a x 6M B í i 1 1 i t á 8 a végett, valamiat minden mas tudako-sódisórt forduljanak a mi caiasári nótnet cnnaalank itlal megbi»otl f5 úgynőkhM Jallhaber A. ff. urhoi Hamburgban, Alté Qr5nin-gerstraese Nro 4.
~^ Jóravaló,is Biolü al.ügJTlökök elfog&dtalnak. CiimBk a


ÉVFOLYAM

Z A, Lr A. I, $ ö, \\ h O, K Y.

2.-46^88.?.

HIKDETESEK.


♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦«♦♦»»♦»»■
»» ♦♦»»♦»♦♦♦♦< »»»« ♦♦♦♦♦♦♦♦<
Árverési hird. kivonat.
A* H.m\'...,-ndv*. ki., járáfibiróflág. mint iolekieSnrvi háíó-H\'u\' ikerül .ktrahrrrti intetik, lioey Zrim István rakicsáhi íikóa vi:^rcha)"ui(Íii;*:k Fntívecz Hárí férj. Berfindífífl latvánűű ganicw: )mk(\'ni %éfrubsj\'áat szisurrdS ellen 200 frt t£kék6re(«)é8 éfl járójuk ai iránti végrehajtási ügyében a ZKI a-egerszegi ktr. törvány-a/(;It i5* »3t &U«.i«ndP8Í kír. járáabirftiág térülőién levÖ Ganicsn kiizüégben fckvó ganicaaí 61. sí. tkjvben A. I. í — G. sorszám ftluU f<tríkll éi Fotiv-es Mari férj. Berendiis IVv-áunó nevén álló fv -/. udó sUspHn a titrlozékük Kai e^ütt 1Ű50 frlra becaült in guiUu 15&0 fn ukiktAltiUi £rb*n H 1882. éri áprí] há 25 ík n-pjin délMlti 10 árakul- Gaíircsa kiizaégábeű a közaégh iáin AI tncgurlaadú ayitvsaos árverésen R m»gátlapitott kikiáltási áron • a\'ul ie dadáid fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az íngaílnn kikiáltási ái-rioak 10% VB^-iri lóó fri készpénzben vagy ae 1881. LX. Ica. 42,\'^ibjia j-íizeLi i. Íj!y;iram;J SDUEÍUÍU óvadék képea papiíb.- » aXikííMöí; kr^hei\'Iuicnni. * \' \'
..Alsíi l>;ndva, 1S82. Avi jan. hó 28-ik napján. Ai nlnij-k-mlvai kir. iiráabiníeág, mint tkayvi hatóiig.
Nábráczky Lajos,
4Sü -—-; kir. aijbiró.
JL 1
N
Figyelemre méltó.
EflÉZKÓB (Bpilepsia) görcs és ideg
szenvedők, biztos seoélytnycrnel,- módsze
rem által. Jutalom fliég csak a látfzatos
jobbulás után. 4<ra 1—"
Gyógyítás levtílileg.
Prof. CH. ALBERT
Paris, 29. Avenue de Wagram. *9g
~6Í«S ",i ik. 8S0 ■ "
iieszáircs Bártól goricsdni lakósuak kórvéDye Tiszai Franczisk-agoricsftni lakos etlen a goriesáni 1068. sz. tjkv-.liea fölvett ingatlan eladatása iránt.
Árverési hirdetmény.
.-- Tekintve síi. hogy i gorioiini lüűS. »z tkjvbou 4ő5.sr»z. alitl/OlleU hiz qpOírt becsértéket n-m kepvii.fl, az 1881. évi CC\'W 156."g "rendrik\'ezeiliiél fogva & folyamodó kérelme alap-■ijia liftfntíjce, enpeJt 1874. évi jan. 29-tíI járó 6% kamatai 13 fri 50 kr per. 96 frl 88 kr már alábbi végrchajlási <!« árverezési- Hí írt .60 kr folyt végrehajtás kérvényczési és hirdetési díj beuimiii\'a nélkül ez.:ane! 12 fr\' 50 krb«n megállapított árverés :kérr.Say*M:éai khltség-k kielégítése vég-m a mir fizetett 107 frt 7] kr betudásával w ííiele^ilési árverés agnricsáni 1068. BZ. tkjvben 455. «r«t nlalt fölroll bálból ebhel larloíó legeli ÓB erd.5 il-letméDvbűi Di-racsak adós Tiszai FraQCziaka ás enDek jogul(idja ^Kocsia Pétert illeti felére, banem a UrsluUjdíjnoa dr. KrAsovecz %\'ÍgDÍcz cjiktorn^B! lukéa ilíelőaétíéf© és ugy «z egéiz íöot meg. ■^iwvMett iogatlanra readeltotik el és tétetik közzé az árreréa £ti
slíbbi fftliétrfek mfllelt.
í;; L Kikiilláíi ár a becsérték: v.gjU 368 Irt, mel} hs meg"
•■■»em igérte-neTt", ÜZOD alul ÍB ^ludatik.
2. .ír\'.-ervziii kívánok kötelesek a bi\'Cdár 10% VMgyis 36 frt ;80 kr: a kiküldött kézihez lelenni.
3. VevJ kr.lelca a vételin három /■pyínli réízlelbeo »c«ak-
tornyai adúbivataltiál lé&aelni éa pedig:
; a} at elaö réazletet az árverés napjától azárnilva 16 n»p alatt,
b) 5 maaodiVüt ngjansz nnpto! sjimítandó kél hónap alatt
vagyis 60 nap alatt,
c) a harmadikul ugyacaaon naptól BtAmitandó 9ünapalstl
ttlíKionktlr i. érdekuséj napjától uimitaiidó.G\'/o kamatokkal
■ A lelíl binalpénz az ulolsó részletbe fog betudalni.
• 4. VevJ a. megveti iDg»tUat az.-írverí, „apjától .zámilott
. lajiip ellelte utáo i tlkvl HaljUg ih»l kiállt aorió vétdi bizo-■ nyitríúiy ülsijjáfl vübeti birtokba.
^ "-■. 5. A lulajdoDJog bekíblezéje c»«k a vét-lír ét kamatai te!
jlS«íiSs nin hiv»l»lbi)l fojirtai.
6. Az álrabáíási kSluégeí vuvít ti.rh.Rk, valatnrtt at ir-
v.rs. n.pjitól as eladott ingatlan után járó adó és egjéb küaéei
éa állami tartozások. \' s
7. Dr. Krisoveci Ignáci min! liralulajdonM drrerolüként
a bánatpénz felének itEzeléae mellett jelentkezetik ét vétel m
tán i> c-k a ,éulaf felét le = -it kötele. 6zetni, ngmi» : a vételár
te..: mint tulajdonos társát, őt illeti. - "
8. H. vívj az-irver.lé«i föllétsl.knek eleget »™ fOTOo,
ax ISbl. ív 60. te 186. §.* fog alkalmazásba vétemi. " \'
Az -.rverezé,, fohét.-lek- alul:-ott Ilkvi hatő.ientl it Gfori-cx.iib.ii » köztógbáznál !, h.raial,., órák al.tt moglekintb.tSk. Az ámíts fogaoatositáaira 1283-ik aprll hó t-ik napja Bak rsgceh 9 <Sra|» Gnricsinba a könéghaziihoz kitürotik.
Ai r\'xoo<l,jL ar.eréa « fiutirt ijtvb-» fiiljegyeztetni, jelen hirdetmény » biró.ág hirdetmény; táblára kifüggesztem; háromszori t.rlap hirdetéí végeit Közlik János ügyvéd, mint . vCKrchajla\'ú képvi«elojen-k kiadatni valamint kellO közhírré té cl véreit Goriosánn.1 szomszédos Hódosán, 1\'ure.icij, Pálina-VÍCÍ, Abai-Ariloaán, A\'aó-Krályovecs,\' Csehoveci, Dráakovecz, Jíukovecz, Perlak kóziégüanii visssavárólag kiadatik, Goricsiut Kötegének pedig két példioyban kézbesittetni rendeltelik.
A kir. járásbiróüig, mi\'nt tikvi halóaig, Csáktoroyin, 1882 évi január hó 18-án.
í\'Egy Kovíos Ferenca. . ITOBSTEfi ASTAL
>~ ,■««■ l-l , . kir. aljbiró.
je.laSíiS -in hillb)l fll


ŐSZEXAEBŐK sokszorosan elismert
módszerem által műtét és foglalkttZÍ8- J
báni \'zairarík nélkül tartósan gyó- |[;
gyittAtn&k. - \' ) ^
lom csat mir bevégzett gjó- T \'
K
*
K
*
g y i t á s utón.
Prof. CH. ALBERT.
Paris, 29. Avenne de "Wagram.
25-15. «..ik. 381.
Xrverezéai kérvénye BUzsics György gárdínoreczi Ukóa végre-h&juUáa-ik, — -Szermek ADUÍBÍ BTÜI. Kollárica Mária gárdíoovtícaí iaJtds vÓgrohajtáet BEenvudölt cllleoi végrehajtási ügyébun.
Végzés és hirdetmény,
A kériiemiiPik az 1881. évt 60. t. cr. 144. í?*n érUlraél^n hely« lévéa, a gárdinovecri 33. ai. tjkvben t—11 ftorar. a. iugaÜnaukbó. s.1 parea Swrmek Anulné érül- KolUric* Máriái iUut& Y, réízórn Itrlo-zéks-i-aí Öaaae*en 7í>3 frt 2ö-fcrra becsült ÍDg&tlaűokra, kérelmező Blazgica György gárdinoveeií lakos 80 frt idtte, 1876. dvi november 23-tói 1377. évi JDÜnfl í-ig lejil-t ló frt kamat kovelelé-ténak ée e.t£! 1377. eri juliun i«S 1 BÖ napjától jiró 8e/0 kamatoknak, H frl perbéii l21 frl 50 kr. (tsszesilett végrehajtási niRr megállapított, valainini. jelen [•■gí biriielési dij oólkilt 12frt8Ok.r. és .. még fölmerülendő költségeknek kíelégitéíö végett a kárt végr.-hujuLii árverés alrandaJloiik és ennek ftitétdlei a kövtitkerökbef. 4llopiUalUH.il; ojs\'g.
1. Kikiáltási 4r a fannebb kilelt b-xiáffcr, melyen alul »t árvere
zés™ kitűzött birtok is el fog adatni.
2. Árverései ki rí Dók Urtoruak ae ingtiüsu becsárao&k 10%
vagjia 75 írt 33 trl iáezp4uib^D vagy óvadékfcépfte papirb&Q » kíktll-
ci ott kezebes: Ifitenni.
3. Varft köteles a r óteUrt aAroci egjenlö résíletben éa pooig : az
elaői az árverezés napjától sztlmiUsdó 15 oup alatt, a másodika, u^jan
:troo naptól azámilando GO nup .ilnit, A ^ürmuílikat ngytnuzOD naplói
Btimitandő 90 nap nlatt mind n egj-a vételii>*i réailet útin *z irvere-
lés napíÁtól asiroitaníió 6% kama-olckitl e^-iiít e«eo a caáfctornjai
kir. adtí-, mint bírói teteti péasiároíl Itfisetoi.
A hÁa^tpéoT RZ UÍOIÍK. r-*ízlötbt5 fog b ■atamíllatni.
4. A= árverés jogerörn emelki-ciésekw rev5 a meív*itt io-
pallan airlokaba magát beíehfflyetie\'heti a jbíróiág mint tkvi bató-
Big áltál kiátliiftiidó vételi bieonyitviny alapján.
5. A tulajdonjog bekeblezéoe caafc a vételár és kamaísvinak teljes
I«6x6tó»w után fog vevő javára hivatalból eeiküiökelni.
Ai átrtihkziai köliaégek vev5( lerbalik.
6- A menoyibea vav ai árvereióai f«itélelek bármelyikének -■leget nem líno«, a medrett ingalUn BB órdakoít ielek birm-ilylkének kSralmére, a prts. 459 § s ártelrnébea vevő vaiéUére és költségére bánatpénzének elvesztése mellett, ujabb árveréU alá bocsátUtDÍ — ée csupán egy határidön-ik kitütése mellett as előbbi becaáron alul in
clüdltoi f\'^g.
7. At árrereíéai feltételek GirdínovecMn a közuégl bírónál agy :UuliroU tkvi hatógigná. a hivatalos órák alatt bármikor m*gtekiot-hetük.
Az irverés megtartáaáia batáridóal 1882, évi raáíaa hó 22-ik oapjának déipl5tti 10 órája Gardiaorecwrü a köswgháího\'z kitüzotik.
At eirendrlt árverés a. fennt irt t]k»bon feljegj-eztetoi, at eiea-nal kiadott árverezési hirdetmény a bíróság kirdetméuyi táblájára kiíQggeaztetni/valamint közhírré tété! végalt G&rdinoveczet siomezt-doo ItözwSgök, Belicza, PodiareD, Novákovaci, Dekánovecz, Alsó Hrás-caáa, Domásinecz községek biráinak 8gV-egjf péidÁnybun, Qá\'dinu-vecz körségbiriijáűRk 2 példányban, valamint hírlapi közzétéle! végett vsgrehajuió ügyvédjének kiadatni rondeltetik.
A végrehajtási jkv. kíkBMöit ketére kiadatik.
Miról Kor.uk János ügyvéd helyben, Szernek Antalnii ssfll. Kollárica Mária GArdmoveczeo, ismeretlen tar(ó/kodá»u biteloaí Kollá-rics Jerom&s részire eíeonel ügygondnokul feinevasett Stelán F«röD(íz ügyvéd helybon, valamint a *.-egehj«egi kir. adófelügyelöseg és pedig as utóbbi aaoc megjegyzésééi érteailtetaek, miszerint a kÍQCStári követelések kielégítése végett kö*v«tlenül az tiulirt tkvi titatóságboz forduljanak,
A kir.járásbir&ág, mínt tkvi hatósAg, Csáktornyán 1882. február hó 7-ik nupján.
Egv Kovács Feronoz. F0ESTEB ANTAL,
kir. aljbiró.
ÍS5 l-l .
líS. SÍ tk. SS3.
Árverési hirdetracnyi kivonat.
Aí aisó-leodvai kir. jarasblrósag, mint lelekkőDyri hatosig réstéríl közhírré tétfjtik. hogy Marosa Ferflncz turniíchai Ukós végri-hajutónak Zíálig Mif_\\i» s»oicj«i lakos vígrehajlisl Jzenirdí ellín 280 ír: lóké követelés és járulékai iránti végrehajtási Ugyüb-\'n A tala-egers««gi kir. törvénjíiék és «i alsó-iendvai kir. iár».ibiA«ig Wrülotén lövi Ganicsa köííégbon lekví, a ganicsai 10 sí. tjkvb™ A I. 3. 5. sor 264 éa 083 sor sz. alatt foglalt és \'/, részben Zsili- JUtyds nevén illó é» a tartó-lékokk.l •ejütesen a> adóalapján 449 frt in;atlaD, -449 l-t kikiáltási árban nz 1882 óvi ápril hó 2G. napján délelőtti 10 órakor Ganicaa kon-sé^^ben a közs.\'j hásáná! megtartardó nyilvÁnos írverésen a megálla-pitott kikiáltási áron alul is oladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak, az ingatlan kikiáltási árának 10% "GJÍ\' 44 frt 90 krt készpénzben vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított úvadékképos papírban a kiküldött keKShe» Menni.
AlsÓ-LendTa, 1882. évi január hó 30-ik. napján.
Az a]w5-]eadT*i kir. járásbíróság tsial telekkönyvi ha\'áskg.
NibrAcilty Lajos,
4Í9-3-S íh. eljbiri.

FÖLÖTTE
az általam njonnan összeállított s a legszilárdabb alapon nyugvó Dyeremény-biztosita8i játék álul havonkint 2~ 500 frt nyeremény elérésére.
A. 15—30 nyeremény 5000 frt értétért, emelkedés-c
Tagy esésre.
B. 30—60 betét 5000 frt értékért, alcár cmelketlit az
Árfolyam, akár esik, a veszteség mindkét esetben a lefu£
tett összeg erejéig rúghat, a nyereség ellenben határtalan.
0. Letéti üzérkedési vételeknéi az értékelinek haszonnal vaín értékesítéséig, mérsékelt födőzet mellett, pontos és megbízható értékesítések, szakszerüer és dijmeatve adatnak.
Hl G-;i>.
Távirati cKim : BőrsH Ageatsr
Halperr.em Bőrse. M. llalpern, BBrse, Bécs.
♦♦♦♦♦♦^^♦♦^♦♦♦^♦♦♦♦♦♦^ ♦♦♦♦♦♦♦♦
GOlO tk. lS3o.
Árverési kérvéuyo Közlik János ügyvéd végr<:h*j:»iún sic,
béli». Savóra György ürökfixei guricsáni lakóa végrahujiáüt B;OD
vedelt ellcui yégrehajtáBÍ Ögyéb**n. ]
Árverési hirdetmény.
A kérelemnek ti 1841. éri 00.144 éa 143 §-ai értelmében beiye lésén a goiíosini 127 sí. tjkvben 1165. 475S. 29Ú5. 2937 és 2979. sorsiam Savóra György nős TOköli Kalalinnal, idjközlieo 1. elhalt goriciini lukós lulajdonaul folve\'.l és ilrökusei .Savóra Fii, Franciska férj. Caigány Zjigmondné és Savóra Iluna férj. leáno vics Már\'onné goricsán] lakosok álla! képviselt alperesek elirn őHszesen 631 írtra becsült ingatlanokra, kérelmező Koslik János cak 100 frt lóké körelclérfoek és járulékaiból 168/S82 vételi. feloazlaai jegyzőkönyv sierint inég hátralevő 12 frt S kr. 1\'2 frt ÓO kr. és a még fölmerülendő kölwégekáak: kielégítése végell a bér: foiyUtóiagoa árverés elrend-Ítélik és ennek fdHólelei a kö-retkeíékben illapittalnat meg és telelnek köxhirré a fenti ing«t-lanok aorazamonként adatnak el és pedig a következő be<a értékíien :
a. 1155 sorszán, -------- 153 frl.
b. 4758 . -------- 233 frt.
c. 2955 . -------- 72 frl.
d. 2957 . —__ — — — -— 59 fri.
e. 2979 , _____--- 114 fr:.
1) Kikiáltani ir a fennebb kilőtt bocaár, melyen alól n a:
árvarásre külüzött birtok e! fog adatni.
2) Árverezni kívánók tartoztak ai in;at!n.i becsáránsk
10% vagyis 15 frt 30 kr., 23 frt. 30 kr., 7 frt 20 kr., 5 frl 90
k.\\, 1 i irt 40 kr. kcsspénibon, vagy óvndékképm papírban a ki
küldött keséhez letenni.
3) Vevú köteles a válelirt három egyenlő részletben és pc
digaz elsőt a: árverés napjától számítandó 16 nap alatt a maso
dikat ugyanazon naptól számítandó 60 nap alatt, a harmadik*;
ugyanazon naptól ^zAmitandó 120 nap alatt, minden egyes vé
telari részlet ulán ai esedékesség n*pjatól számítandó 6% !;>m«-
tokkal együtt t Csáktornyái icir. adó, mint bírói beteli pénztár
nál lefizetni.
A bánatpénz as utolsó részbe fog beszámíttatni.
4) VÍVÓ a megveti ingatlant aj árverés napjáiil liiniitand.i
15 nap után atkvL hatóságúiu! kiállítandó ,yétsli bizonyi\'.váoy a
r.lapjáu veheli bir\'°k:ba, a mogvott ingatlan baszna éj Irrlifi ai
árverés napjálól ót illeíilt.
6. A tulajdoDJog bekeblewSse csak a vételár és kamatainak teljes lefizetése utáa fog vevíjavára hivatalból oszkozőltetni.
As átruházási költségek vevőt terhelik.
6) A mennyiben vevő ai árverezési f;llételek bármelyiké ook eleget nem tenae, a megvett ingatlan at érdekelt felek bármelyikének kérelmére 1381. évi 60. t. 185. § a értelmében y.v5 vaszéljére éi költségére, blnalpéntének elvesttése melleit, ujabb árverés alá bocaáttatni éa csupán egy határidőnek kitűzése mellett az előbbi becsájon alul is eUdatni fog.
7) Ai árverési föltételek alulírott ikvi hatóságnál ó« Gori-csánban a községi irodában megtekinthetők.
Az árveréses meglarláaára határidulil 1382 évi sprilis hó 4-ilc napjának délelőtti 10 irája aoricsinba a köziéj házhoz kitü zelik és foganatosítása végett Molnár József biróíági végrehajtó kiküldetik.
A« elrendelt árverés a fonlirt tjkvben feljegyeztetni, az ezennel kiadott árverési hirdetmény a bíróság hirdetményi táb-iár« kifüggesztelm, valamint közhírré tétal végeit a goricsini elöljáróságnak két piildánybanG oricsánál határos szomszéd községek : Hódosán, Turnicaa, Pállinovecz, Al«ó-Aricsán, Drázsko-vecz és Perlak köjséget elöljáróságának visizaráxílag • hirlsp ban háromszori közzéiatel -végett végrehajtató ügyvédjének kiadatni rendelletik.
A kir. járásbíróság mint tkvi. hi-\'ióaág Csáktornyán 18S2.
évi január hó 18-ik »apján. <ST 1—1
Egy Kovács Ferenci. . Fotfíter Álltai,
kir. aljbiró.

NÁ6Y-KAM&SÁ.Í1882, márezius 5-én.

IS-llt

Hnszanegyedik évfeíyam.

C-ec\'-SJ tTT léi ÍÍTÜ
í^;j/ tízfint 10 kr.
HIRDETÉSEK
>s pcülsorban 7, uiisodszi inden lovábbi aorí;\'. r> kr. J\\T1LTT\'Í31BEN
i illetik mindec egyes iiirii -si\'n 30 kr. fizeten\'dü.

K07I0NY

itellemi résxét üieUi k ■Bjek a íccrtesitühói, -agi részéi illeti kÖzlűm
KAGY-KiSÍZSA
Wtittíctház-BínsíntaÜec levelek csak ismi
Kéiiraiok TÍSEIA nem

Nn\'ry-KanizsaYaros helyható ágának, ^nagy-ianissai önk. tűzoltó-egylet*, a , nagy -kanizsai kereskedelmi s iparbank*, , nagy-kanizsai takarékpénztár % a *zalamegyei általános Unítótestftlet*
a , nagy-kanizssr kisdeü-aerelű tgyesület", & nagy-kanizss üszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-bmízs&i külvál&sztmányaB B több megyei és ?iroi
" : . egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkipl Kélszer, vasárnap- s csütörtökön uiegj^leno vegyes tartalmi! lap.


ki viszontbiztosítási díj fejében valóban kárhozatos.
Nagyon figyelemre méltó az is. miszerint a társaság nem minden
melynek "bécsi fiókja látszólag önálló intézetkínt szerepelt, mg a szigorúbb törvényhozás egyrészről és a kisebb siker másrészről, az önállóság fol-
adását és fiókintézétnek telepítését kétséget kizáró helyzetéről való nézet már a nagy közönségbe is átha-
Zaiamegje alispánjától.
Körrendelet.
A.z 1830. évi decz. hó 6-áD tartóit törvényhatósági bizottsági Közgyűlésen. I4854./1880. Hí. az. alatt alkotott s annak idején a szo-kutt módún kihirdetett szabáiyrende let intézkedése szerint, az esküvők ús lakodalmak, a lakoáaimi és nász-meoeLek s kűiönösen a karácsony ünnep alkalmáv&li lövöldözések, valamint a községekben a lakházak közelében való lövöldözés 50 frt pénzbüntetés terhe alatt eililtattak.
Ennek daczárs több oldalról érkeztek paüaszok, hogy a lakodaimi i\'s níLszmenetek alkalmával a lövöldözés ugy a személybiztonság, mint a könnyen előidézhető tűzveszély folytán a vagyonbiztonság rovására jelenleg is űzetik anélkül, hogy az ily Kihágások elkövetői megbüntetés uígett az illetékes hatóságnak felje-ienteLnének.
A járási szolgabirák azonban az idézett szabályrendelet végrehajtása, illetaleg a kihágások megbüntetése tekintetében feladatukat csak akkor teljesíthetik sikeresen, ha a községi eióijáróságok is pontosan teljesítendő azon kötelességüket, hogy az ily kihágások elkövetését lehetőleg meg-aiiadályozni lörekesznek, azok elkövetőit pedig mindenkor feljelentik.
A közrend f^utartása ezt a község: elöljáróságnak mint az arra hivatott közigazgatás: hatóságok egyikének, elenged hetién kötelességévé teszi.
Ugyanazért, midőn a községi elöljáróságok a jelen körrendelet ta! ebbéli kötelességüknek pontos (■< lelkiismeretes teljesítésére uta-?i ttatnak. együtt a! figyelmeztetnek. Jir>gy minden e részben tanúsítandó mulasztásuk az 1876. V. t. ez. 18. 6-í kor. §§-ai érteimében fegyelmi

utón 500 frtig terjedhető pénzbírsággal fog büntettetni.
A járási szolgabiró urak pedi^ felhivatnak, hogy a községi elöljáróságokat minden tudomásukra jövő ily mulasztásért szigom felelőségre vonják; a feljelentett kihágásokat pedig az idézett SZÍ.bályrendelet értelmében büntessék meg; \'továbbá figyelmezzenek arra. hogy a lövöldözés által eJkövete:t kihágások eseteiben esetleg nincs-e helye az 1881. évi szept. hó 5-én 12410./213. jk. alatt a fegyvertartási\' engedélyről alkotott szabályrendelet azon ia-kedése alkalmazásának is. mely szerint mindazok, kik hatósági engedély nélkül fegyvert tartanának, fegyverük elkobzásán kivüí 1-tÓl 50 frtig terjedő pénzbüntetéssel és 5 napig terjedő elzárással bűntetteinek, önkényt értetvén az, hogy a fegyvertartásra jogosult oly egyéntől is, ki a lövöldözés álta: elkövetett kihágásban vétkessé válik, ezen vfsz-szaélés miatt & fegyvertartási engedély elveendő és a fegyver elkob-zandó.
Jelen körrendelet a járási szol-gabirú uraknak és általuk, a községi elöljáróságoknak szigorú alkalmazkodás, valamint miheztartás és a megyei rendőrség kellő utasítása végeit a főcsendbiztos urnák is kiadatik.
Zala-Egerszegen, 3 882. évi febr. hó 24-én.
k.
SVASTITS BENÓ alispán.
— Ámbár a külföld: biztosító
társulatoknak nimbusa néhány év óta tetemes csorbát szenvedett, mégis néhány külföldi biztosító társaságnak, bízván kimutatásainak nehéz hozzáférhetőségébe — sikerült a hatalom és szilárdság látszaiját föntartani. Ezen társulatokhoz tartozik a LDD donban székelő rThe Gresham* is,

tanácsossá tette.
Hegy ez utóbbinak eredményei nerc kielégítők, mellékes dolog, de az, hogy a londoni központban a kezelés sok kívánni vaíót hagy foo, oly körülmény, mely méltó, hogy általános közfigyelemre ajánltassék. A múlt évi deczemb. 8-án tartott közgyűlés
1830. . jalius 30-ig terjedő
elejbe terjesztett 1-tól 1881. jnnius
időközre\' vonatkozó évi számla oly | sebeket mutat föl. melyeknek győ-gyitása alig várható. Jellemzői hogy a társulat ^frank* értékben számolj valószínűleg azért, hogy nagyobb összegekkel tűntethessen. A kimutatott 288,000 franknyi íiszU jövedelem, 12 milió frankayi bevétel eüe-nében annál parányibbnak mutatkozik, miután a bevételek között kamatok és osztalékok (87*1 milió fraoknyi alaptőke után\', czimén 2\'879 millió franknyi tétel is szerepű!, a tulajdnnkípeni üzict tehát nagyon is vcsztességesne!-: mutatkozik. Ha egy társaság tőkéjének csak sem egész jövedelmét & szimitáson felüli halálesetek fedezésére szükségeii, nagyon kell már áltól is tartant, bogy s folyton növekedő szükségiei kieiégi-tésére magához a tökéhez keüend nyúlni, s, mi tudvalevőleg a végrom lásnak kezdeté: jelenti. Hogy a „Gresham. c-nél tulhalanaóság tényleg előfordul azt félre ismerni nem lehet, habár a mérlegben a halálesetekért kifizetett 5.74é millió franknyi tétel felől minden föl világosi tás hiányzik. Tehát a bevételnek majd ŐYo fizettetett k: halálesetekért, oly arány, mely haiározoítao kedvezőtlen, s világosan muíatjE., hogy a társaságnak azon elve a koczkázatoknak csak parányi részéi viszont biztosíttatni (összesen csak 98,289 frak osztatott

toltnak. Játszik, ami ki&eruí nemcsak a TisszíTásárUsok: roppant nagy öaz-szegéból 845,180 frank, hanem] a tömérdek költségekből is/commisslok 1,109, t27 frank kezelési költség 2.062,941 frank, mely azerint az üzleti költségek a díjbevételek körülbelül 25 7C Tára rúgnak.
Megfontolván hogy például a „Gothaer Lében s versi (A ernngs Ge-seJlschaft\'1 dijberé tel ének csako%-át fordítja üzleti költségekre, világos, hogy a „Gresham ^ csak a; lehető legköltségesebb módozatok fölhasználásával bírja — üzlete terjedelmét fon tartani.
Ezen üzlet terjedelemre következtetési vonni lehetetlen, miután a mérleg elmulasztja & különféle kacbe-guriákat részletezni, de sót a Öszk telezettséget sem említi fö! ugy hogy az ember nem lehet azon. helyzetben miszerint a díjtartalék kielégitösóge iránt ítélhessen. Hogy azonban a tőkék elhelyezése sem kielégítő; kiviláglik .vagyon" állapotból, melyben tételek mint „ügynökök tartozásai" 1.856,010 frk,dijurtoz&sok 2121,415 frank szerepelnek,
A mérleg tartalmaz és elhallgat még mást is, mi a biztosítottakat érdekli s a mire legközelebb térendünk.
Ezen nyilatkozatokhoz csak egy észrevételt akaraci még csatolni, ugyan jut-e eszébe angoi, franczia vagy olasznak ingatlan vagy iu. vagyonára, de még inkább hosszú idörű terjedő életére vonatkozó biztosítást, idegen társulatnál kötni ? azt hisszük, hogy e kérdésre; határozott snema-mel felelhetünk és en-néí fogva rci is kövessík ezen elvet kerüljük meg az idegen társulatokat

annál inkább, mintán van elegendő
nazai társulat, melyeknek mind vagyoni állásuk, ziitd Bzílárd kezelési módjak minden aggodalmat kizár, s. melyek között első helyet foglal d. az első magyar általános biztosító tir-
A\'vonsódfcsrő!-I)r. TOKQSÍÜII-iól.
IIs, walÓtt caiít lisj íiiüi érvt ti-irtette VOÍBÜ m*g vaJt.fc: agy
dologról «rtoi.<íZili; beMédjéank
lk Í hlé jll6
£>t hála. t ítxdidó íiUvUigasoftii a xei loménak, flz ta iái ti EB Elit ém nuMíaoíc CM.lt űemrifiiiiial; rluwa \'.erisóuelt\'jdo-mÍDjok fojUigelés^^ i6: éi«Ux&c*^U-\'■ünkke kezd viici- hogy mináADGxLj amit JLŐriilöHdok éíilalüaL, iátciáaafc „miérl?* és ^mikéaiin* útin kulat\'j,rikr_ vig-y is nem eíégtadok meg svval, hugy Útjuk, mii:dal u. D^p téa, lile fí-löttunk éc fécye iiul tnegviil^ilja Ü;líÖrüQteí eg^-Bísrsminl melegít (si éltet- k&D?m r-\'-dat-lódfííück UQ6EO1, tenjEiaíit ajiaat oie^ie-aieréíére: tulpj^oaképea miért éi mikéűt lörténik mindet igy é& nom mtítépűc ? !
Addig\' míg £. tuáO£CÍQ^OÍt tiilÖB\'
bíiú osztályok és rentUk kiriluÁgoe hir-tokát képesiék \\és óköi t Qigy lűmeg eiítt tiBzleltakki. bámallakki 1*7 ék, pgyszerfimind ama rend-*tii6lc iételái óe httlalmit bitl.ofii-i.ni voltak hiTatvt, nem cs*k hogy féltékecyeD iriilók Ía;n«r«toi-ket a iermésEdben ddzlelt xUkuiúok mikóotjénekj hanem aoiíudöaí\';rti*ég jelié gévol igyekeí:ek körülbüóini miocaot, hogy tt av&UtUaűok bi^^DTü* aaeaí bor-aatUWljsi óvdkodjs.QKk Ü jeleuj-ágek megismerésétől.
Évesredeke^ kérésziül fiikefülí rej-\'-egelüi • tudomicj vÍTEOÍDyait ég addig fuü\'^.rtani a nem aaakértík tiidvi^yit » törlénök raegístneréBétSl; de miként t, gÖE, mely tuleágoi mennyiségben halao-zódott föl at it fogvt Lartini bivbfott haránban, srét veíí korlitaií éa mérhetlac LTÓve! rubbac szét, hogy meatüí nagyobb ;éri foglaljon el, ugy s. iegkQJöabötSüt ismereteket nem asorithiták toribb »E ügy ne vésett Biudominvok templomai\' faltit korlátaí í: ozé: ízétrobb&nttfc « határt vető faiak ét as iamerotek, mikéníTARCZÁ.
Trierl rabbi I...
Jü gyermektco, — stemem fec/c. — A l Káéi apid kér, — válás tolj öarintéc ■ ■ Ifcii-i\' mit a riroiba beuéüiek ?!.. E[;üi.t nytigaltns. toir a. te mvedaek!
Ifjc iorig iiTAtarOE ídóbe Fehír loroc, — hithzó IOTOC jár ilé ; Uig éa hiaxtm, hogj Eahcl icb« pihpn, GyöcjGrködik a t& babos egébec
Miért hiajeti éáei spim beszédock, íít adj hitelt a ripalmaiŐ cj\'Blvaek. \' Nem doboR az íc sii^em aenki misért CÍSJÍÍÍ le érted ; — édes jó apámért ! . ..
GvÉrofkea: eikOdj roeg Qnccpieicr.
lAtod e csillagot a fóoyei égen ?\'.... ZSLLIÚ csiüaguftk neveti kerenténj, Hogf-ncm izcrtUi ! i\'skQí kivin a remi
Hűmül ve tekint M égre írogíny lény, Majd fűidre néz, — aL !. . pimtia már ri M^esliüsECm .. . liogy ártatlic íseTeiom ldíl;ou icbvt ütőt! Ü éa «ivc«je=I

De ■ eiküE zöa-., b ütalad taáo
Mi a ne*\' : aion it íraeíemue
Melyaek mertí n fi lei: Li ccret ad
Le d:.y EO; use : ud Bzi.mitón ttfTfít
£E , nem ! udoi _ r ni ez a sst
Cs. sk irt tado kiéi ■t — dobog
Bú 3 fterle sem . t udja mi s szerel
Pkrjá.1 Te. nxitv e éle:c gyötrelem.
őrtill mo*o!j" jálaiik £ p*p lyakio, KJŐttei _- mint ítemoru fös o. leíny ; —
fclhaJt s SHS k\'ihQlt aj lein, — minű jaj, Egy srép íorig, deli IQn rohan b«,
l>ell iM«g .»típ tcrbífel & lywgBtií
ÖragöMto^ocílt éretlen..

Siakadj le
a3 be
L lelket
Hi =ag , . . mi lei£i avagy csaJc a fcrgelcg ? Rabbi menekülj, Sldöscek bennünket! HahJ reád — itkos h«I£i ! igj STCII, Egy Tad csoport . . , tvagy rsifc % síé! fiövÖlt ?
Mcneküiöír í etivótn vére ... &c ! ho! vapj ? Ráhel: Eshol... drigs. él;em .. . merre v*gy ? De nem . . Qií nem ,. .jobb ha oem úl keresitíav. Sca gTÖDyörködbeUí: t*r=in- tM-mstétt.
Apíd&t, — idea apidnt nem Jeled?
Itt -. itt. . apAm ? h* aieretaz, lógj iierssrtiSiiy
Életedet? «ólj.. mit kÍTÍa«i gyorroelíem ? Mindent ítszek,\' csak ert, ciak es: egjrot nem,
Uia áldoext P3D használhat én cetem.
A trieri palota udvarábac Szis és crer m«QefcQ]fc uidó vas, Stiz éí éter nidó £ücu"s» [lapjiíx Aki fclildostn ős: vallú4^
Szerettetek? Tin t; i:-.ktek csak c&\'Unj ? Akiben Otaipocioaii! icindea remin/. ^ líólkQlo rideg, fiivir e vilip . . . íla Fftn ! ne átkottitok <-l az ajiái.
Uoxt esküszik a trieri ptpiéioy, Arcia Mi ér, iislaváay. mint a iÉárv.-iiy. lícíeg apa *Jj* :ei RÍ üdist, ,Irte:i veled !\' aihsjt a lelke égbe awüli.
KORPÍD1 BÉLi.
Egy falusi tanító története.
Egy kis faluban vagy meziviros-kábftQ élt vtlamíkor egy kia ember, név-eiorint Piptin Nalbaniol. ő mit az egybiskösönségaek tanítója és kántora; a kUfóutczAbfco lakott, egy assróojr hási-

kóban, űam messze a lomplomtói. Napon-kiüt KileoCE óritóí — délalio négyig fáradballanul igyekesett a falu fiatalságába a tudományt csepe^tetni.
Pipfcin Kathaniei igéay telén, barátságos jólfllfcü, pisze orrú éű kisaé kajla libu amb^rke vala, kicsit Banditáit és kicsit BÍnlifolt, idejo megoszlott & templom éi iskola köiött és hitte reoditbet-ieníll, bogy oly okoa ambsr. mint papja, oly ponapie terem, mint a sekrestye — és 0Í7 jól barendecaLt iakois, mint us áré —1 nincs t5bfa £ földkerekségén. Vi-iigéietben agysser, de c*akÍB egyetlen-egyezer-látott püspököt egy teijes di-.a-ijea iéví, p*íókás,. 7aJóeágű3, élő püs-püköt.
Bérmálás alkaimávai lá;ta őt mo-rogni, jiru: és biibttü Baónokojoi, midOű psd\'g« püsp\'ik caüköóéde kőiben — 5t megbérmálaudó — kezét fejére tette: Pipkia Katbauieit a nagy tisstolet él sceat borsalom aur.yira áthatotta, bogy rygiön elájult és a ^mplom szolgáknak kelleti kicsjptslaiök a \'.emplomból.
Esan esetFipkiu Nathaaiel él^tébeo egy nagy eieoiéoyi kiipezalt és talán as agyeduü bevtssebb Bzélroham volt, mely éleié csendes folyamáDttk aimti íeíiileíái hábjrgáaba hotá.
Bekö?evkazeit azonban egy másik
suuiéa jeloütóaágttíljea óeamóay éa ;d<5-
asak éleléb^a — akkor midin egy szép
cyíri-délután a Ubláról, — aioJyrd ép
egy borft&antá Bzaminai felad7áuyt krá-
:árotl, hogy av?ai egy tanitTáaya —
büntetéikép— megblrkóasök, — asemeít
*sórítkoiott*n eiforditi. :
Mobü vágygyal tapwit pillaotáK Lobb- Mari róuú arctir^, u örag Lobtí-.

Dak, az átellenben lakó, széitében bi óévéé azijgyártó egyetlen leáayáüak a ciira.
Mert, babir Pípkio qtr^i. pillan-táaaí & templomban ói imitt-t^.ott nem egysser pibentek meg Le bt Marinak bájoe vonáa&ia, ámde Lobb M^*i siemei még BobMem sugirsottak oly ragyogóo ée arass tohaaesi volt oly róuis, mint ép e pillanatban. Nem csoda lehít, bt Pipkic Náthaniel *etcmi áron sem for ditbati el iKeraeit Kari kiiaw^onyról, s igynem caodáüuitjak azt esm, be. Mari ktsa&KODy éasreTevé, bogy egy fiatal ember míljr merev szemekké; báméjz-kodik reá, ai ablikol — uiaijen kib& joll — bezárd ée a ffiggöojöket iebo-oíitá.; de. végre -még asoo Ram ^áod&lkoz-haíunk, bogy Piakin Üalb&niei yre egóai busgalommai Elke&dó piboiui éi derekasan ellátta, ama ysimolásia! bünb6dú tanitványáí.
Micdez nsgyoa t«rmdszeies dolog rals és nem is lehetett fölötte csodái-koioi.
Da "i\'^r & fölött valóban és jogosan csodálkozbaiuak, hogy as emberkeríiló tulazerény szópjövedelmü Pipkin Njilhi-oiol e naptól fogra merészen tervezgoté az indulatos L-ibb leánya kazéaek és szivének rciignyeréaét, l>obb leányáét, a gazdag szíjgyártó leányáét, azon Öres; Lobb leányáét, kiről köitudom4*u dolog volt, bogy a közelfekvi vároa binkjdbac éterei boreraek, a kiről reb egetek, hogy hátsó szobijában a káivht mellett álló ragy kalcsoa vjteszekréoyébeo mérhellen ki^cuket rejt«gdt és a kiről szélúbeü be-atélékj hogy ünnepély** alkalmakkor pert exüstbSI késiül t nagy ér tét Ü the* <

és tejes kanállal. ciukoríarLÓTaj dUxiti aaztalát, mely drágaságokra vonittoróltg
— leikének jogot büiikeiógében — nern
egyezer akkép uyílatkoioti, bogyj azok
mind leányiaak hozományára válnak,
mibelyt ez neki tetsző férjre t&lál.
Mindezeket tadva, unta csodáiko«-batunk e méltán Pipkin Nathaniol TÓg* nélküli nz«7&uettségefúlöLt, hogy iismeit Loijb Martig maréaskedett felemelni? ~Di a is erei em vak, : mict tudjuk már Nátba-nisl mé^ ©eonfoifil bíbií is volt szemeire; lehet töbtt, bogy e körülmények mind közreműködtek z Ttlcdi tényállásnak elferditésére.
Ám ar Öreg Lobb.ba ca&k távolról í; sejtette volna Pipkín Kjvtbaníe! érxal-m^ínek és ób&jucak ityetöo alakulatát bUonyárt kéeeá-.letn 3éll;üi f\'lidig rom-bolu volna ax iskolaépületet; vagy a Pipkin fajt gyökeresen kiirtotta volna * világból, vagy más bmcnlá reUínatwi dolgokat Cdtílekedeít volna, mer:\' ai öreg L-ibb. ba gógját megsértették, vagy véréi fölhevítették, rettenetéé egy legény ala. Ha haragudott — mi tübbosör meg esett rajta, különösen górbaa ée vákony-izira inua lustuiga miatt — álkor oly íérfftgyaaztó álsoiódáaok sugUk át ét régig ar üicxáa, hogy Pipkin NaUianiel-nek a botránkotáa és félelem miatt •w-kábi aiiilott bátorsága éa Unitvinyuna-k bu.ja ka tálai ég fülé meredtek.
Mindenek diczára PipkiD Ntlha-
napi>nkint — a Unórik utín — ablakához ült éa könyvet véve kezébe
— bem olvasott, banam vigyteU pUian-
lásobal vutott ú )alc#a tuJotáalira: ke-
résre Lolib M»r ragyóglf izeméit-
\' Éi nem ia kellett soká viraKOuU, metl A ragyogó [nemek — rűríd i

\'" HÜSEÖff EGYHÍHK -*T!F3IáTláJC.

7 /a flagirzÓ n*p fénye \\ „
niivé, ahonnét eddig hiinyd#tak.
Ennek mcgiöi-téutével a tudomá
nyok ismerete ellen érwtt aaentbontadály
la\'lőn rombolva és helyet adott a vágj
ÜBk : mindennek okit és lólesulési módját
megiatnorni. - "
H-jd.a a különböző gyümölcs — bitiek -*p«n ügy erjedésbs motitek f mepasvaDyodtak, mikcfut ez uapj»iinkb«| történik éa a gazdnaszony mag vult elé* gedve a talált lelett*!, hogy a befőtt megromlott, .tehM!TeíbQtatl<5°> dehogy m ért romlott mag ée jövőben mikéDt i hsíhe \'befőttjeit- a "rotnliUtóJ raegvédani,. arról gondolkozni, ki tartotta volna érdé mesnek, ssÜkBégeanek, elég volt a1 ményt megi||aJÍtatlt í. • ■ Mai- nap i
parányi- goialm. cerü teetecakék úszkálnak, melyek bejutnak jnindtwüvé, ahova a, levegú bejutni képes és kedvelő kőről menyek között ottan f\'tlflt»iporodn*k tcvább fejlődnek .is-fejlődet) ük folytán i lafgkpélt anyagban olyar viUuzisofca idéüiek -e.6, nwiye.k ama megszálló: anyagnak eredeti tulajdonságai, rangvál tozixtják, miként hogy a befőtt gyümölcs czukorUrlalraát erjedés folyláu szeszaz* kd-<OÍ)ben a szeszt eczetté változtatják á
Ez! t^v»-5bttída*brafa awírt adnnk
amiiei. savat, mert errői tudják, hogy erjedést, a znegajLvanyodast rüeggilolja E"« amint « háeUrtá&ban-észlelt es ntény,-fc megfigyelje el&l »«m tartóztak
el,\' got: isT
ggy caálídb«n
emberisig kiwÖU bfi dl
y g
világ raindénságbeo végb«m«afi dol IW s«m térnek-ki, banem a
t-uddivígyá* bísooyo* Bemével érdeklőd űek az frf.nl, a fctetiüuk Üt<l nap és liöld, mi«"g nriliiAro1 csillagok, mi oknál fogvi /nem hullanak reánk és zatzik stét föl dűnket; a megdörasöh pecsélvTaszk, borostyánkő, gyuol* rniérl vonzz* magáhi p.p-rdarabot, s hogy egyik ember a fiikut megpillantva, miért sem tud annak koréból maoeküisi, *Őt folyton keresi ■ alkalmat nvvu.1 találkozni, minél sión sabbao egyesülni, Taig a másik emberi fifljrtöniizftrülftg\' kerüli.
ÉB midőn e tények inditó okát kutatjuk; annak ismére tára jSvunlc, ho^y mindez n természetben véghezmenó von aófl*ai érdnek eredménye, mely erű ai emberi társadalomra alkalmazva .more tet* névvel jelöltetik.
— EF ba már odáig jutottunk, hogy tudjuk miszerint a nagy mindeas^\'j. a vuczódáa, a síerö\'et tartja font, !u ne fci-vAnkornék bővebben megismerkedni av-vái ; mi tehát taUjdonképen « a VODBÓ-dia és az evvel egy írtelnrli, de szemé 1yt:k re alkalmazva BBzar8teta-oek Bevésett le.-méezeii erőV
■ "Egy. .esteJi felolvasÜB szűk kerutébe ftlig leíietnc beíetllestteni mtod IDU raoz-7ftQh.tok megismertetését, melyekü-k pB-rtiűCdoló balalma alatt a vonzód \'s ür vénynye alákuít de meg szélesebb körű K!I"I iscoereték is követelményei mn.-k, a népszerűség jellegétől len-jé mogf >- .■\' va fitne értekesés, pedig ez által czél;:t< :_■!-jeeeu elvesEteoé, — átért marddjun1 .n. ■£ jMiipán a meliett, hogy tudomáal kí=r. \'C .k azon tényrőlj milcént a viügegy iL\'tnet ■ exen erfl tartja fönt, asíemünk c!6 [ \\>\'^-
1 -
— megjelentek ax ablaknál és latsaiig aaintén olvaiiaba merüítek.
,. Uh, mily silvriditó, kéjpfl p-rcak
voluk ezek P!pkin Nabani-il élc\'ébbn ! 1.
Ha mar.« ía boldogilotu, bogy
lírákig ablakánál ülve, mikor a leány ra-
jíyogó ssetneit leaiilötle, a kecae* arezra
. ptBloghatoK: mennyira talhaladta mind>io
. « ni béri ciudáUt és kéj&rieléi, midőn Lobb
}£»ri — "Biemeit könyvéről felömelve T-
Feléje pillantott. ■ !
Végre t^y nap, tudva, bggy aííire,; . Lobb mesier oinca oithoo, — Pipkin Nat-haniclben egy vakmerő siándék érlelő a<itim«K: kesére! »óko-. híjtett Labb ll;,ri felé ét Lobb Mari, _ ahalystt hogr az ablakot bejárt* 4* » fflggÖnyötat lebo-c«ii«.tta voln» — Btinléo c»ókot nintett feléje és M
mOfolygoU. .
min-
Most immár v.eglegelDatáro«U Nat-
h^tnel, hogy _ törtéajék bármi i
d«ii további halasílá* nélköl, keiíí je^éat fog adni lángoló éneiméinek.
A f51d bátio Mhaseii lebegett móe karceubb termet, bajosabb arcs, kecseeebb Ubik, mínt Lobb Marié, ai 8r«(tswi-gyarló feinydé. R-gyagé \'.xemeínele csil jalao pillanliBAÍ, még a P.pkin N-lh-niel kedéljénél keményebb kedélyre is kettő
hatáitgytko-roluk volnt és a \\L
buakomorkbb embergyölöiSnek ít mwoWt walt ajkára -u3 kawajának e»engé«. Még -a. üreg Lobb Btm állhatott -)ltia, Jegdühösebb haogaíaUb.n sem.jwéa 1«4-ny\\liiealgó«eiűeké« bk KatinkiTal — , az ő unokahügdvftl — egy pajkot, gonow-\' ködó, elbavölő kis teremtéaiei JgfMt «r8t«l roaiotUk u Srogre, a mi — ígasat •««»» --Wiíj gj-akraa előfordult, nem ladott ÍSlftk .emmit megUgadní, %* ama fitokíelie* ttekrényben ír- ltttlen tínüfc egy t±*é\\ kérték


hóimon Ö átalakulások, sstporodisok eion eró>& fcöstöpft látelttkeV
Hogy •■tegficrel*«ant kbrátil iá. volafeb MO nagy BBadaWg^en *égh«a-
meg alapjít, a p*sar, s»nvedélyének á dtódi »yr«Sl-napr* megköoy
DVÍÚ
kjoléibe jatá-át.
volabb e«Ő ngy g g
meűíkrti k&nyebbaa sserexb«Münk ío-
galnuU; a ftagy mÍQd«Daégb«n ,vonsó>
di»u-o*k. nevetett ee a társad alomban a
.szerétéivel" asonoiílott mükSdAril exe*
reuüuk előbb megállapodott fogalmat,
sstán k6nnyebb«n;jaiUDk Bonak mégis-
merevéhez, aíért forog afdld. an»p körttt,
miért hullanak ^a meteorok- íöldüokro, *
delej — mágnes — vas egyik végo déli,
miért tassiijl-al; a tnagnea agyaaoijaD
talajdonaággalbirá végét, mig a másikat
e*íalcit aiorosan magához voüica, a;\'viíla-
nyoiság tettlegc* folyami más irányból
jövő szJntén tetüogea foly&romai egjesíll
^ i ^ ti dí \'ő^^i^
Kttlöalkn as floBiereiet épen ugy jogoault, mint » máaok irinti sEeretett és épes oly kerés>é ^rjíi ki a miwk irinti tserete^tt, de kíviU teremti erejét, mint e csaUd"*«eret«íe ki nem sarja * család. tagokoBV&ivftl Alldk, s« Smam emberiség etalétt
Járatait fcépnsi » családokat, társsj»guk*í, lAiíadulmat, **Ü le jótékony \'oőegyletekneic, „vlfroskeresst-*gy)&tek\'~**i ex boa ő«»ze, árvaházak, elaggottak menháxá\'i ét löbb " • félét m: tttifis tótre^ hanenjs: sx«re ét?
Kioeseo .kitaríóbb, eredményében
áldáposabb működés, mini as, melyet
W l
M^reiatt k»[ ; . .... .
Uk lé^Bifénét melyeit ílyaíi indító óknak
teUlegaa \'villajijfáram et a^
Aüegjesek kebelében. Iftmudt síik rák egy irány felé törekedve éra* tftzj \' .lakalna\'í, m«lyek -melege kisngároivái i»ok«k enyniilésére flyujt a réstrét, a kö-jnyőKiiat aUkiba segéiy.L \' . . Vatmak Ugyan esetek aiélet CSÖÍ \\vé yes\' utain, boi annyi mindenféle ei buhatÁaáaak vas alávetve ax ember, bogy egyík érse.mat \' a másiknak «Uja kell rendelői, d" ez\' így r*o a tórmé*fo:b*n
. lükópl ftUob az óijikellm tárgyak
C^Lt létezi\') vonzódásából »K ellentétei
ulujdouaágoknkk, ki fog (Unni — \'izem
)erek íiöiSH is ugyanaz tftpaszulhalé
ifogy KI eHentétas lulKjdonaágokkal birü
egyéaok vonzódnak egymás iránt vugy ú
egyik a másikban ÍÖlfedeii ama laKjdun
Ságokat, melyek saját nénu-jéból hiány
Kanak, s melyeket bírni kivánna, &t eme
önkiegéssitóii títrakvéa, eme vonzódd
ssorelet fnjlődik két eJIeanemÜ ember,
fórfi és DÓ között ama tieDTeéélylyé,
wiy gátat aem skar ienjeraí éa elpusstii
undüDt mi útjába kerdl addig, míg meg
em tünént az t-gyea-jlés.
A termeszeiben a vonződáíí «rí foka. Ölöcböií testeknél igea külöauc^ű és épen KE egyet részek kost e vonzódás képeste Öanetarlás sserint lesznek a külön bö«Ő tárgyak szilárdságai, ösaratartáai fcá-pessége meghatároz\'a.
(Folyt, következik.)
érialkc ve robb-inasí, meírget, viTágnasi gdt fejt ki; tóiként att- l6gált«lá-no»«bbril végbesruonií ■ villámjáé Á& ás egymátiiiOA közeled\' felleglóuieg kíilüoboiö \' yiilauybeságáatili egye*ülédót követő lüe fcépz\'dés, ugyne V«YOU vilÜmütesten látjuk;
tet AramiatiUsját kebelében sajti éujében, ki n» érette volna- már a ~ leolövö tiíxtftU\'irallgaták kosul int Úítieíöt éí ragasíktítiiat pir» érzetét szülei, testvérai, rokonai iránt, — vagy míut saját nén"-jét kiégéazit\'í érzést a\'.ssereimet*, mríye^y tőle-tavr.1 esd in voazdáasa, közeledje éa velő i aülés meg történt sere késsti.
most jött napfényre.
czimet viseli egy a „Budapesti Hírlap- f. évi 47 ik aiámában érdekes, d« a tésyálUdékot eit-rdiió,
\'éaxb«a pedig taljeaen alaptalan s egy41 talán a neveiéit- lap jólártesüluógérö oézve árnyékot vétó, ez alábbi sorokban szóról flzóra iűcikt*tott Bnani hír :"
Levelezőnk irj:i: „Két évvül ezeiőt a Sit.-Mibityról jörŐ poaUköcsit it len tettes kirabolu. A rablónak csak moa< jött nyomára a keszthelyi caendbislo* £gy fiatal legeay volt ts%, azala koppany papnak rokona s a ratlott pénzt Ín a papnál tette le. Nemrég a pap eibuuyt s va-
;yo át gacd asszony ára hagyta. A legén e isi alt etivakodni ke&dett azasasonyuyal híre járt, hogy port fug indítani ellene. A ke«sűielyi csendbizlos elment a legény hesr &gyvédoek adta ki mngÁl. s min ilyen Östinte vallomást caalt ki a legény bői. A legény elbesxéke a«egé&t büntéoyl,
Szeretet tart-ja, fost a világot, — szeretet adja ifttíoietl — títwetot teremt a gyáváböi Wst Aa a vóreogtónsk a-aw-ratet VVBÜ ki k«aébol gyilkos enkGseit; lkot és rombol a szeretet\'— e \' nélkül iiocaen élet; — VoheiJdáfl nélfcfll egy végtelen üb«O68cá OOI1&D«MC 5M»3 a vitág mjo-den»ég 1 Saerotet képesi a* egyBzérü. em-art múvénseé és p.z ad\'a eromtí. erőt ; szeretet adj>t kesébe n Uöl-üuek lanijálj bogy nzonaszivek mélyébe utva szeretstat gyújtson ottan mindenütt munkáasíg, Bzorgalom, itereíot tnöve, i*ogy fáradosátHt által megédes.Ue ások léielét, kik wivébez oly közel állanak. A i hutalom, esarook hatalom, mely éredgába görnyesiti a meghódol iákat és mégis szívesen, örömest viseli ae <U minden megliódolt, rot-rt a uehóz u iix A. a fáradtaág fakasztotta iizadUá ■t púba, gyöngéd ké»el Lörali U hom ioVunkróI s e gyöngédség nyújt erőt to-\'i míiködai, tovább viseloí a jármot.
Vagy a közéUtbeu használt Fa sxo-rolem rót»*J4.iic»a" kif«jes{s nem u^yanU f"jezi e ki képletesen, vagy a „Hymen-járma" kifejuséft nem a aaer«ldin édes ke-kernyéa esaméoyitett fogaimát akarja-e
Vagy a foevényt óheiéa éa né!kd!5-
zések kúiótti kincagyüjtáscben nem a
«í«ret«t, a hibásan érteimez*tt önszarelet
a Utra>tdak)EB által megvételt
non módon való vagyouazerzésben, vagy
*z önző, tobz<Sdó embart nem az önstere
ét betegoa utján sodbrja-e magával ax
igj nevezett „szenvedély* a tiszta, ax ön-
lagÓért égd éteretetnek sJfajnl, fattyu
icövése. ~
De a mennyiben a szeretet akkor is ilkot, midőn Iá Utólag romboló munkát \'égea; a fíwvócy öswekuporgatűtt vagyo-ával előbb utóbb mások jól él ének réti
mnan, míg C3»k Lobb M*ri RZ enyd^Iyt tr* — RZ álul meg nem adj* — bogy t kndveséUl elfng»dja.
A cscades etti tógen dallamosán át-
M^ngett «kkor Lobb Mari fékotlwstlen
acíaja, anélkül aw>nb*n,.hogy ea a le-
vftgúi»av*ri* volaa, m*rt biswo oly vég-
lelenül édesen hangzott, wengett é*
♦«■ istenteleo hngocaka m^g- tékoahaUe-
nebböl kaciagoti tovAbb (* Pipkin
ninl\'még\'tirősebben elpirult. Végre, minthogy a halálosan szerelmes apró ember még HK&dig ecáaen osiro inolU, Lobb Muri odangolt Kaúakának, •wSljöii fi, vhgjbojty Uüáa Katinka ,\'akaratáfeol kndá el, bogy Mari, Pipkia ar bédoUu álul r*odkivöl meg is*U)lv» ér.i magát, hogy caapin atyj* «idelk««b«tik acire és kese főlötí s hogy é^re Pipkin urnák személyes előnyei minden l«he:Ő elúmeréit érdemelnek.
Minthogy pedig mindm k legna-r gyobb komolysággal lőtt elmondva és Pip-kia Nathaniei hnzüf; kísérhesse Lobb Marit, sőt ae elváláskor tŐ!& majdnem pgy csókot is rabolt: tol boldogan hxjtá íejét állomra és agé#i éjjel a* fireg Lobb kegyének megnyeréséről, a vaaláda rnjtol-oiről ét a Mkrival való házasságról álmád oiotU
Másnap Utu Natbaniel, bogy az öreg Lebb agg ssürki poaoyján ktlora-gol és kŐVre-tten erre, — miután ama istent aem félő kis bastarka nagy oaomő, küíönféle jelxéseket integetett feléje ac ablskWl, — (mely titkos joteko*k értelmét Asonbas ő lemmikép snm volt képes kitalálói,) a sovány «s tékogy Ubo iaas futott át hosxá «• ekaondá, hogy gax-d-ja ma Mte nem jSa hasa, asért a hölgyek atrirjak Pifíim arat theára —pont b*t órakar.
ozgatva
Erősen dobogott Pipkin Natbaniel íive, midőn egy azép nyiri alkonyatkor szép Marit és a pajsiokodí Kutinfcát ^ysnazon ösvényen látá séiálni, a tne-fen 6 minden alkonyaikor — egéiz sö-ítig andalogtti wokoU, «bráiKÍ f- Lobb Mari bájairól.
Da akárBinyscar elWírratlo is ily áráibaa, hogy »ily birtelo* ós^ merészen lépne ^et Mari előtt — megvaltandó-néki >ngol<5 érsei.m(Ht — hacsak alkalom kaifhft a\' vele való taltikosásra, - most légit — midőn oly^áratUoul ro^a etkt -.t\'.a őt - minden vÁ"**rc**fea «*ökke»-t nyilváao. karira Ubalaaic, m*ij*k iér-tatalmáktól m^fossUa, •ro«8-kcKtón«a isegni. Ha a idányok *gj-egy virágot tépre vagy a madarak énekét ball->tr» , meg-sMg áJlottak, akkor Natka-EÍ«! is megáliott és méjy tjoodolko»é»ba ÜUtott merülni, a mi egyrésxt ig\'** i" vale, mert folyton ason U>pr«nked«U, ogy ngyan hogyan és mii. caioáljoo, ha leányok visszafordulnak — ami mind-
. leányok visszafordulna jártbeí*követkc*hetin és sumtőlssambe fug állaai velők. Mert bár nem is merte 5ket elérni, de mégxem a kara szem elül ^-onteni nőket, azért ha axok gyorsabban llpegétéaek —X » tietott, ha Isssi-ták lépteiket — ő io lassabban séiálga-tott és ha megállottak — agy ő is meg lllott. % igy tartott voln* ez talán soté-
ez talán sőté-;, ba Jiatmka lopva visszapillantva, Lthanielnek bátorítólag nom inteti rolna. SUtinka lényében vo!t valami «ll«n-áilhatlan ; ágért Pipkia Narhaniel a»on-naleíií fogadá a meghívást eVtftmér-dokpírnláikfiiöttPipkic Nathaníel ré-*i, valamint mlGrenről a« íateotelan Katinka mérték nélküli kacstgsaa kBsepetta • Pipkin Nalh*ai«Í btérdelt haroatöt fttre és SnnefwHyesea meg-kudüt^bogy addig sob* fel a*m kei


melyről a gasd^sssonynak is tudomása -oít- A bistos eldobta ílarcxU ét miaá fcettőt elfogU"
A betyett, hogy esen fWületwi, ho-
milyns logika nélküli éa — mist mon
dám — a dolog mi beaté tél, egénen ha
misan feJtüntotő köalemény aprólékot
helyreigat^ralásaibaboesátkocnitD, jobb
satr Isisún inkább ax égess történetet ugy,
amint ranYötfcondani és eaálül tüntetni
M * va1ódía£gtól vaW óriási Ürolban fek-
véáót » »f*i ^irt hiroeV. . \'■-"■■■
aki voltaképen a tett, t-i. a .\'BÍkkatitá* •Ikővotíje volt
; Ennyi, mit a dolog érdemére névre
óhajtandó, hogy a\'„Budapesti Hírlap\' valamint azon lapok, melyek utána, ♦ agy más levelezők után uíferditve hoz-tik ezen nem másképen mint *s általam loirt módún .napfényre jött" büntényl: b«i vreigaíitó soraimnak helyet adjanak
Zala-Koppicy, február hó 20-áu
FolyÓ évi jaaudr bó 30 án halt meg
;uppáAy.i plébiűo* ÖaJaJBOö Jó**ef,
kí végréod^ltitében minden vagyonát
gas-daaszonyiinák hi\'gytár H<Ula "hirefft
megjelentek » rokonok, (kostÜk a sxt.-
ibálík i) é éülé ól h
BÉKEFí ELEK.
gj , (
mibályíak is) és értesülvén arról, hogy
í ^ j
A aoproul kerested^! ml s Iparkftmnra kSrébó\'t.
kii-ül l>flly«if!tT^a;.a:Tá«[Í8Barhák ezentúl Biios környékére is álulában egész AUó ArtBZtriaba, aj- ottani á!latogéa»ae>üKi i törvÁoysk ■§. bétortáM\'totttleU akadály-tulanu! tovabbterelhetŐk, ha •
1. A ^sálíitAÁayról a bécai vöaári
bizottság lói rasrbnjw-latalliti»tiic kí, mely
járla\'.ot a lulajdonoá á Bzállilminy
dléo hefyéa lerő községi lttjóg
nak megér káté *ak or^ asono«l Uemutatc
köteles,
2. A sz&ilítmány asoubao stét nom
osztható, iianem agyíittesun Uajlaudó azau
helyre, mely a járUiban íeijegyezve vau.
Ü. Atn nuyibon podig RZ ily szállit-áoyoknál a város vétetnék igénybe, a rakodás mindig azon áilomiiiuil eizknz-lendö, mely a rend«ltetési helyhez \\o"kii-bb esík.
Sopron 1885, febr. Lób*n.
A kereskedelmi s iparkaraanu
Hrlyl hlrrk. — Királyi tanácsossá neve-íte
k: ő folaó^u geUej üulmaiin Vilmos urat par és kereskedelem fejl-iszléíe és a, a közügyek lerén tanúsított ügy buzgul-máórt dijmeute
egy Ungar Sámuel tnírexetii\'helyb koshoz éi ctt ösen vallomást ÍQÜA.
3 semmit aem féí aí\'ú1 - agy mond ^- faogy **tt MikáJyiak a végre«deletet aikarrtal. mo • tára»djlk( inert ő econonl kimoodjjít Bit (mi^ti pap ójetóbea gorom-:ba, durva tennéazettjtől a papnak nagyon félvén kimondani, nem mert) hogy azon :péne. mit ők a papnak «dtak — lopott pénil Ugyani*: eljöttek ígyiraer n rokonéit a pjphoz és áladlük neki egy IOOO~« bankót *,zoo kérésééi, hogy mivel ők ezt ,ugy loptak & SiL-mihályi pauán éi. érte gy*nusfl7a, sőt vizsgálati fogaidba i» vol-Uk éa végre nwrt- ily ssegény emberek egy iOOO-est ujnbb gvnnu nélkül fel aam: váUhntaánakí; tehát legyen sxiv«s ő — • P"P — falváltalui és miért est teszi, egy pár száz .forintig elvásárolhat\' belőle. A pap az ezeresi elfogadta és 6 vele t: i. a gaidasstoayayal Saombathelyre m«nt, cltM 1000 oal a Geisz féle boltbab (ma gát miebová val<5 plébánosnak D eveivé a) felváltait*; belőle ugy .160—170 fr.ig elvisároHak — éi ez azon péaz, mi miutt a ezt. mihá1yi;.k a végr^ndelötel (400 frtig) ro*g*ikarják támadni, ped g a többr nekük TÍsüza lett adva
. A magyar korüna lH82-ik évi 2 ik löYvóoy-
jbb kl
j
országaiból, ikk él
czikk értelmében, az uj«bban eszközlu riépa-imíaláa .lapján, 39.Őó2fíDyi ujonci jutalék oá 3955 főnyi pótUrUlékt jtttA-Mk lévéa kiállítandó; ezsc jutalékokból esik : *.) M».g) arorsiigru, va^yis » bu-esti főbadparnncs ét a nagyasebeni hioparnuc uolcBÍg térülőiére, u. uép<3&&vg aránya az^riat, 34753 ujoncs éj 347;") pÓUaVtalékoa; b.) Horvát Silavon or-Bzáíra, hasonlóköpen a. népesség arány i azerint, 4762 tijoűCí és -i póturtalékoa : c) Fiume varosra és kerületére, \'szintén a népesség aráoya »terint, 37 ujoucx és 4 pÓtUrtaíékos. Az ujoocx- é» póttaris-léki jtii&lékok kiillitána atáu fennmaraut miudaxon hadkötelesek pedig, a kik a hadiszolgálatra alkalmasak, a véderíról szóló 1868 ik évi 40-ik törvénycikk 32 ik szakaszához képest, a hoovédaét;-hea suroíandók be. S e«c jutalékok fedezésére, az általam szerveiéit a^rczó j-t-ráaok szerint : I.) a tapolezai sorozó já-VÍA 88 ujoncz éa 9 poitartalékos. 2.) a aümegbi soroló jiráíbói 76 ajosci ée S póturulékoa. 3) a keezthelyi soroio ji-"ból 62 üjonci és 6 pót\'.art-lékos. 4.) a kanizsai sorozó jiráaból 74 ojoacj; éa S póttartaléltoa.\'S.) a pftösai ooroíó jirí.4-ból 60 iqtfncz.áa & pditartalékos. fa-., n zaU-^güraiegí sorozó j^rifibil 59 ujuiiCi és 0 póUartalékoa. 7.) a novai aotoió járásból 22 ujoniri -él 7 ,póttarta!ékos. -
Ungár éten vallomást hallván, rfig-in Pacsira a jár.iai siolgsbíróság székhelyére sietett é# főleg miíiőn értesült, hogy előazür: Merkly a po»tameater az eltűnt péűzt még moat\'is íizeigöli, máaod-zor: hallva a közönség koréban egyes és lyatén hangokat, melyskbeo ftlerklj oég gyauutittaúk is — miav alulirtaak mondta — kéUieres vagyon vissxaadb asa (páor éa becsülni) siettette t. G-± MíkíÓB szolgabiró urboz. Hol a bűntényt a föntebbiekben elmondotta; ki is-ísriik* ;ss intétkedéáeket megtette, a helybeli csendbiztosi Uvíratí utóo & hely sziliére kiküldötte. Ét itt ígai a „Budapesti Hir-p* levelezőjének azon állitása, bogy * iendbiatos ügyvédnek éa pedig a sz.-mi-hályitk iigyv-ódjének adukim«git, bogy .őazintü v-ailtfraást" csaljon ki ft legénybői, hanem agazdasswnyió!, moly fugásra egyébként stükség nens lett volna, mert asszony mindent a fentebb köxlöuek tte rint toljea készséggel és mulaUággal el-moníott. Ekkor elfogU Ct w » papnak Egtírstegej lakó lestvéréi Salamon Károlyt, valamint a jelenleg katonai zo\\ gáialb.m lev-ő löjbasőretulegetettlegényt,
Hogy n napon roikép multak el a anórák, Pípkín Kathaniei azt később m ladri. sóba elmondaoi.
uj j
.Uó-lendvai sorotó UrÁ lk 9) á i
b I 73 uj
ét 7 píttarulékos. 9.) á iotenyei aoroi.i járiiból 53 njoocx éeó jxilUrtalékOí. 10 ) a perlaki tonti jacaíból 63 ujimez o.. 6 póttarUilékos. 11.) a Csáktornyái .orutí jáibó! 70j é 7 pótlartalé
6 pó ) y
járisbó! 70ujooCJ é. 7 pótlartalékoi. kiMa viroe sorotó járásbó
j p !2.1
osgy-knüiMa viroe sorotó járásból 32 joDCz és 3 pöttartalékoA. Öáuoa\'n 724 ujooo él 73 póttartalékol állítandó ki. Budap«st«n, 1882 ik évi febniir 2\'-ií». A miaUtw sacghigjúaból : Cu°í»r/ tmre t. k. rotfiisitari tas&CKM.
- K&suinetnifUvánitíu. AIul-t kedvm k6tole»ségemiiok t.rtoir. a nagy kauiíiai takarékpénztár rí«»»éoy rsaaig lettea kőzg.\'aléiéaok a helji fogjmn. muteuma részére aag) lelküeu megszavazott éí kélbesíteü 20, Irtot a ve*i*Swmre biiott intését n»v8beo haia-6ui köszönetemet nriWaBilani. N.-Kani. z,án, 1882. maroz. 2. A« igazgatóság. Gáhi TUztelt bari
ilindaxilUl elmúlottak ; sz ifjúság ,z UkoUból szétszaladt és Pipkiu Nátha tinek a feunmaredó idő ngéai hat éráig ,«lji-sen ssükséges volt ami, hogy kánjára clollozködb&s^ék. oem épon azon okbola mintha ily húsáru időre lett volna esük-azoo mrigálUpodásbús, hogy min<5 nihikbiöliőzködjék, mert bilién e te klntetben egyáiuUn semnaiféle válogatni ralója a^m volt, baoem a mi ép oly ne néí é* döotŐ kérdés v*ín reá nésve, b«gy iinl öl\'se a meglévőket akként magira, aS7 leginkább ktlü.ojenak eiŐnyei.
Nathaniai kedves ki« táriaságol talált együtt, mely Lobb M.riból, ennek húgából — Katinkából é* <nég hároai r»gJ négy mis h-tam, vidám éá rtVuáa .rezu leánykából állott.
Az eUt> piliaDtásra átlátta NrUhaniel, hogy a hír eomniivai ttern lulotfi KZ üreg Lobbaak gazdaságát.
Tiaitelt barátunk
Szaulw Gyűle "helyUli ,kir. póitaíőnök urat éa csnládját mely fájdalom ért*, marca-3 án léggel 5 órakor kedven kis Jeoó fiuk hoasaas meoved.ee után j?bblétr« 8»enderÜlt, A korán ettisrradt kisdednek por-i nyugodpinfik bíkéb«Oj ■ BHJlott «»lid p. dig leljen némi vigastt a« álU-;ános rét*v étben.
A verte«iiatbői késsűlt theás edény-Ó4*let, tojeskanna ée csuka-tartó mind c asztalon állottak s nem volt hiány as :üatkanalakbaQ, porcselUntálccák- és lemagés tányér alakban sem.
StmdUottatA. A tem»»iri
kir. torvénysíák elftrl lovag bangenbergt Slorbeczky Jó«ef nj. oa. kir. (dozrede. Simottana FerMOlTánaú a6Üli.bi.lmunkat örtkt* fogidu i MíJtói neríwk »i-■etélére foljogotitottt*. A hÍT»tol« T*(-
A* egész a mit látott, elég megelé-edéaéro swIgáJt Pipkin Nathaoieinek, csupán egy szálka báatótu szemeit: L»bb Murinak egy unoka s Katinkának édes fivére, a kit Lobb Mari egftsí bízalmsian ,H«nri8-nok:neve«gébett-i!ii a kJ Marit íz asztal egyik sarkáii — egyedül a maga isámára fogtalta le.
(folytatása ■

HUSZONEGYEDIK IVfOLYAM

ZALÁI KÖZLÖKT

MÁECZIÜS 5-én 1882.
Árpi jeleutíktPleti €zl«tul í < f kanaiojí fajokban néatltg arCsebb I az csak it easé! járniuk riUmít, mit egjíbfa fijok ráitozatluiok. Mxi áruk tak* misri irt 7 40—70, aaláu frt 7.7fi—8.59 itt. 100 kiion-
j kéat kéíipíoiért értre
i Z*c [eiftono»tr: njlárd mtruil, mer*, a
■ köwiat i* boűtxl •gyxcast e*ek*ij volc Uai
j in fn 7.50- S—, 100 kilónként itt. kétt-péűiért értre.
Kukorica* ki**i ec([*deB mnlt }U.T[ ia-; a basa Q»U; lurUxifa cémil^t yu, de kttJ&o6wn a Ukxrmi&yi irpt elónyosebb coovniiencriiie hatott annyin, ««n ciikknü, nogj a m«ll B*ri árakkal uamboci 10—15 kr. caökkwiéit nredntíajtíMi. Kai Ln 6-k-akotitxÍBXk irtí kéiEfiaaért 100 tüonkéot
; érlie frt 7.20 -35.
1 Rtpcte kén trabtn kévéi flii.t fordolt
■elő, teiuGs^ uerinv IS frt 50-t5! li frt 50-if. ^Ao^i-Szept.: uilliUara fr IÍ.7&—18.90 j»
■. nyertetik kötés liiUttel.
\' \' I.ití.. A milm&k feláréi rmlí, manki-
jok Dagy küs«!ci.el a--a: cQged felgjCltú és tioia
j «»*jj mtaoyitig is Utbbaek liuúk lsiuú, mist
7 Í&l fliUtt U
folyaaiiiban — Taónlatt, hogy a jötá hí ölén-kóbb fixlcli aauonja o* (ojja f^u\'aaxiuii a t&aí iöhblptcí. Es»n niaít TiTiIkoilhatoit maltcaiclt-nál, hofCT t«kíotve & tóit CiIet Lanöi lanjtx-eágoL, áraikkal ksTCsc; rtliottalc- Ái logol-orafcáfp Oilet iraí íifroc elrtraloUak és ezért ni.^7 forgaloBt e 16 fojytia oda nem irinjTÜt
jit, alig it fog nafTobba. h. iak% ke\'é.bí hí.-ladatoisi válni.
Korpa bir kitebb caoncyijéf úrSlteÜK* 3e kítsebb roírrö » fo£jaiit£*a i* 6* e»éri oi-u6bbá vált, Caoffi korpa. Ux£ko*tól) 4.60—£Ü foroinbi korpa í«iko»ioii frt 4.50—70.
teljéi üirMlettcl
BÁT0SFI LAJ08.
e
O\'dik az. d>idás ezredorvo&a iljoficxQsi-iA
végett atazoit Széke*febéívárról Pestre.
:A hulla Ecegvis^gáláeára Dr. Baoíou
birá, Dr. Glrárd! törworws, Santke::^: ^_~
hadnagy küldetlek ki Tr^lerníölgabl/o*
ben A látlelet szerint te*léc hat stnfást találtak, harmadik vo.\', a halálos, mely a áüvkamrába liatolt, srozesa! a földön fi küde, rubá,i mellén fejsz aggatva, az agy ái-Upota bizonyítja, hogy tettét teljesen be-aziniibküan állapotban követte el. Mellette egy becsukott zaebkéa feküdt, órája, láncza, gyütüjí, pénze és Ira\'ai órÍDt--U iü,l loJálta tak. Gyomra teüjeaen üres Tolt
összuhuzTH Tettének indokát kfireaik, bogy egy nőt szereiéit, ki tile megtagadta kezét s & farsangon máéhoz ment férjhez,,
— Hazai rövid hirek. — jyi ErnÖ Balyos botegen feltszik Abbaziiban. — Mankácsy nagy festményéi Sedlmeyer nem adj*, el. — Mnn-kácti ő fel&égétöl a Lipótrend középke-\' re»tjét kapja, melylyel bár6: fábg jir. — Jámbor Endre meghalt. — A p*nnon-
if U:
szepminöségű és cstraképss, 1881. ; évi termény, kapható:


tét körelkex&ég azdl, malyet egész terjedelmében köjslílnk ; kivan s-in, hogy tinteh bari tünk. aj nevét Bokáig hordós* hassa állandó friss jó egészségben a ca»-iidi boldogságban 1 1930/1882. polg. EEÍED. Lovag bingenbergi Sterbecxky Jóiaef nyűg- c«. kir. alezredes ét temesvári lakos által Örökbefogadott Símcrt-tao& Ferenci nagy-kaoi»w lakos örökbe fi<gü.daaáuak bírói megeifcirése iránt. Végzés. AE e*en kir. törvénydiéknek bemutatóit 1881. évi iteptembJsr 3-án kötött örökbefogadás; nerzoctés, mely ua riat lovag bangeabergi Sterbeciky Jó zaet 70 érés nyűg. cs. kir. alozredot és líme*vári takós Szmeltans Fértncz 36 év«s nagy-kanitsai lakóé fiat Örökbe fo-gtdLa ugy, hogy az nevét & nemesi rang-, jit törvényes ntodjai7s.l -risalboue —. nriattű a bemutatói: többi okmányok és a felvett tárgyalási jegytoköuyv tzeriat ai örökbafogudta ellen semmi törvényes akadály fana nem forog, — ezennel biróilag megeriaiUelik, ai örökbefogtuiú heljbenbagyatik és onúek alapján Semct i»na Ferenci — tiierbíCiky Józaef örökbefogadott fiának aszal, bog; fogadó, uak csaiidi vezetéknevét éa söryí utódjai ezaalal viselni jogoeitrák — bi-róiUg eininertetík. iliröl ugy S:erbecikv József fogadó atya, mint íogadott gyet1 ineke Sanintlana Ferenc* jelen v£%zé* ki bdüa molleU érteaiLletnek. Kel: Temea< várt, a temesvári kir. törvényeseknek 1882. evi febr. hó 23 áü unott ülésóbAi. ^P. H.) Máty litván e. k. törvényszéki eí-nők, Kariiy István, törvényszékijogytő.
— Visszaélések .piaczunlcoa. Már
többször említettük, heLi váairok alkal
mira] ai oly terményeket, molyek Eták
b*n adatnak el, salyrs néssve hamis be-
rsüáfiok történnek s a vevő gyakorta je-
ientékeay károsulást síén ved. így van a
burgonyával, fél kilónak mondjak & alig
i»si felét, persze a vavő jó h issem boú
megveszi, ac eladó pedig markiba nevei;
aiért helyéa lenne olya lén intézkedést
leaui hogy egy kiló. fél éa negyed kilóra
eirtló mennyiségben bocsáttassanak áruba
Fulhivjak e kÖrQlméoyre az intéző körök
íigyelmét és intézkedését.
— Gyásxhir. Egy derék c&aládíó
hunyt el ujabban, ki gyermekei neveié-
bében ! ni te legmagasitosabb örömét és
mél\'án a kos tiszte letet vívta ki magának
miudezért; oly fiút adott a házinak, mini
Stsusz Gyula jeles szobrászunk, kit t f6-
vároaí sajtó Iaoó uiódjiai jilölt ki. £ do
rék íérfin Szász Karoly, ki hosswibb ideig
rajztanár volt Nagy-Kanizsán. Aldáz em
lékezetére!
— HálanyilvánUá* Mindaeok-
nak, kik forrón szeretett, boldogult núm betegsége ét temetése alkalmával réetvé-
lükiies és szíves bariti érzésűinek jele ivei vuitafc szívesek elénk járulai, & tea tiliei.ek.Bek és egyedeknek a njAgaia c eí-iidom scvábeo ezennel forrón ínoU és hálás koszöQe\'.cm-it nyii /Unitom. Nagy Kt-niz aa, 1882. marczius 3-Ác. Somogy HaDrik.
— Jterulőrt hir. Febr. 28-án J
vntuii álíomásOQ úrködó rendír altul egy
gyanús egyén tart óz-a Itatott le, ki bejövő
ax it kisérj rendir koi\'iget 5 írttal, a bi
vaialnál Dedig a: fit asoonitl ki\'ha\'lgntái
K\\Í vevő aikapitáoy urat 10 frtul akart*
— megvesztcgotni, ataivei ugyaucoak fel fcUi:, meri az .álul csak fokozta gyanúsánál ée utó\'uiji által . naál is inkább le\'ar tózlattatolt. A megvesztegetési kiacrle büntéaye miatt átadatott a kir. vizsgáló biróságnak,
— Meghívás. A keszthelyi
kerytés lüioltó **gylet folyí évi márcr\' hó 12-én délntáD 2 drakor, Kee«t Ü város h.iZ laűicatirmébuD köz^ tart, melj re ai egylet tagjü* íiszl meghivatnak Társ^Boroiat: I. Elnöki já-l«nlég a lefolyt évről. 2. .A azámTÍTSgáló-biiottsxg jelentése az egylelnck 1882/82. évekről vezöteUfizámadAsa-nS! áa leltári■ ról. 3. A folyé évi költség aMirinyul megállapítása. 4. A mükodo tagok tag sági dija Ügyében taendó iotéskedes. 5. Egy 3 tagból álló számvizsgáló bii választása. 6- A müiíftki tÍBítikar Iek5^ szöoéae, & az elap&zabalyok 17 ik §-alapján újból leendő m eg válási \'fai. 7. Egyéb előterjesztések s ne tini indítványok letárgytláaa. Keszthely, 1882. feb ruír hó2Ó-éo. Az einökaég megbízásiból: Pöhz Pál, egyí. titkár.
cgyiöt alHpszabályht jóvá hagyatlak.
— öt gyűlés tarUlott Sümeíí f. évi fabruir Üő ét 2ö in. Szombat 25-éc déJalött 10 órakor keidfidírtl .Sümeghi népbank éi segély egylet" é renden ü\'iéie. Aközgyiüéat Eiiüur Sándor ur ez alkalomra választott elnök vezette. A beterjeazleti mérleg múlt évihez képest emelkedést mutat, ba sajló alól kikerül, rése Jelesebben fogjak ismsrLetni. Az igazgatóság ajból )«tt három\' évre megvá laBztvs, !ag]a\': Kp3tein Vilmos, eddig ÍB elnök, Mojser Jóasef, Varga. József, F&rtt Mór Könnye Jfaeeí, Eáodi Antal, B^o-rein Miksi, Jaűdó Ferenci és Sebeibor Upát, FplÖgyeJí bieptUigi .(agák : Schei-bsr Sándor, Pozaonyi Jó*sef és Wurxbur-ger Jakab, Kitartást a működéshez ! 25 én delutáo két óra: a vitáé, kórbix biiott-

g rg vörös kerent
gy AJapitó tag:
yáos Zaigm«id veszprémi
jíL 180 óhi
gylet" megkereaeeére, két UgAS szobil bocsájt habom etetén aebetQltek rezére, recdelkezétre, huxüiJni engedi .M orrot otút£ aiareket, egy b«teg Étin ápolás és és tartás díjban naponkint 40 krt kfire tel. 25, délután 3 óra Süjnegh iakola ttéke egyébbelUgyeinek tárgyalása atác. a fi iskolában lev£ csemeték eludloát , darabja 30 — 40 kr. 26 in. ap déíelött a Tárosi képviselő tes-UÜet néhai Bamas«tter párnak 2000 frteyi alapiíFÍny kamnát x£0 frt Eolba Veronika az elmalt farsan^b&n Ko^ín I>Aaího« férjhez ment, erköl4»ös, jó maga viselete, egyé-aaok itéke kiszolgáltatni. Ax alapítvány nemes őséit, leányok igV*-kc*Eetek-fcetóle r^WHuibg\'ai \' 26-bQdel-í\'4n; A „SíiQieg?;, vídéki v&rös fcereaaí egylet" tartott t\'íiUé AJió 0 JH«Mló*ága k
püipök: rendes tagjainak 280 B&t.-grótbi fiók egyletóböa 56, Ö*szesen 236. Tapol-oxárói az ;vek még nesm érkeztek be, do tudomás szériát ott is azipen folypak az aláirások. Pénilári maradék 290.frt. S«bkö»öt és poíyát 200 darabot küldött a budapfisií központba, boan&c a h&dse regkos tétetik 4t. Ai ©gyj*t orvosinak Dr. Lakoniob Gibor ráiasztaloll, ki ha* ■bont «satés & Sumeghes. eltelyesendő s«-b*stillekct díj nélkül fogja gyógykezelni-1. Sumborszky László oümegbí gyógy-Biecéii pedig a gyógyszereket 25% ea. gedménnyel kész kiszolgáltatni. Z. Srt--Grótbról a vörös kereszt £&k epyiet elnöke: 1. Berger Jánosnó éa Ks. .íaíén-yl Antal titkár szintén jelen volt e gyiiló-Ben, ssép tanúságát nyajták az ügy iránt érdeklődésüknek, (éljenek !) ok mindketten a valasvtmáoy tagjaivá, választattak. A válasttmány még a következő ti gok-kai egéeziUetött ki: Húle József, Báaíy Aiajosné, Könnye Jórsefné és Jobbany Irma orbölgyek, KZijitt EUk és Szigetby István urak Sümaghrol, L5b Ignáoz tagtárs Bendekról. Köetönot tcoodatoti mind&zokuak, kik az egjiet vesetése, vagy \'egyéb hozti jifttlia\'iital közremü ködái stivesűk Toltak, valamint & várói elóljárósAgáaak ÍB a tanács teremnek gyűlésre álenfjedésérí. A aümaghi tago-
kat pedig jövŐbej látni, í
számosabban
tnnál inkább is ezük
ségcí, bogy Ü tájékozatlanok meggyStő-
déat Bzerezzenek a vörös kereazl egyle
czéljáról és működés köréről, ekkint tö
megesen állhatunk emberbaráli tettek\'
gyakorolni. X.
— A „Balaton vidélci kör\' mely rövwi fönnállása daczára már több mint 110 taggá! bir, f. évi febr, hó 26-iu tartott k&zgv&iéo&o a tikstvíselók riUss iásít megej;ette és p. következS ered ménynvel. Elnök D-rras Aladár. Aleínök K^nde\'ldám. Titkár Lengyel Artui J«gyi6k Bandi Miksa, Wtiw Frigy.: Könyvtárnokok VeiöbeJg GyuU, Puliik József, zaUi. PénztárDok Friedriel Jórseí Háznagy Halász József. — A kqr.föaélja az öamuvölúdéa lévén, egy 7 tagból &V.& bráló biiottaágot ia választott, melynek íeledata, a fólolvaeiara beadott mű\'ek eiiiziítes mfgbirálásAra. £zea bizottság tagjui lettek: (a titkáron kivü!, ki az nUpsi«bályok énelroóoun ezen bizoilság elnöke) D^rvaa Aladár, K\'>nyi Iziiio Lövi Jakab, Pollik Józief, (»omogy KaufmanD Simon éi B.«]n.3M Banfi. Válasz tatotl további 15 választmányi rendes és 5 póttag. A köBgytiléa örvendetes tud:j másul velle, kórunk egy alapiló taggü szaporodott és bogy lelkes tagtársak ügy buzgóságáéü nagy ialküiégafoly Ián, könyv tárunk 50 követtel gyarapodott. A köz jgy&Léal társas, vacsora körulte, melynek hangulatán és magyaros pohárkötzöniés< iiieglátíto\'.t, hogy a magynr Lenger által áciule,U 3 mt^ye fiai vannak ott
pg nrék fópsp WgyógynlisaX—
— Sfent-Lörincfen történt ün gyilkot&ági esethez kimeríiú éricsitést ol vaaank a „Székeafcbérvar .8 Vidéke* ez lapban. Dr Schrottmacn 42 évesé* ai

-Ki-nyert?
— 1864-iÍd sonjegyek marci. 1-i hosiaánil 2i7 tor 78 aüina •omjegy a tóajarí, 1348.aar.66 ssina miíodik, 109? tor. 19 Mán harmadik, 1029 sor. 79 «xim negyedik, 1095 tor. 20 uím 6000 frt, 4484 sor. 68 wim 5000 frt. Ewnki-TÜJ kiha&attak a követ ke ti sorosatok : 1Ö3Ö. 3741. 1023. 2333. 672, "i89. 1090, 484. Brium marcfi. 1-i*.£26. 23. 67. 72. 44.
Vegyee
kí a J?idsi-ezige.t lakéiról-, Mhatóbbat: fogloikouk ^ ittkóío«k ft«bflrha£J után v
hwevÖÚ Gurdoo uj könyvéi adott iólSávébea
után v«I6
ittkóío«k
«bflrh «I6 jid
Tágyinaat megfej lésével. Sterínté e szigetek lakÓi azért tsokuk rá az emberhasra, mert a stigetekeo nagyon zjér Tolfas állatvilág, sót a most ott található hízi állatokat is máshonoac vitték oda be. Á szigetlakoknak pedig f>r6t táplálékra, hasra van. eankségüc- A. Fidsíssi-geten a dene-éren és patkányon kiv&l azelőtt nem volt mis Bégyiibu illat, a dÍBEnót « Tonga^ltigetokról vitték oda be. Imporilt áUatok még a macska, a ind, % tjoka juh a kocako a tehéa\' M
jub, a kocakoj a tehé&V tigyók aíncsenek a uugeteu, ds annál több a mérges növény. Egy bizonyos fának csalányszerü levelei vannak B a ki e Ifivolekbea osupasz testtel hozzáér, heves fájdalmat, szórás, égést érés. S ei
t iílap«H a*pokig UTL Még mérgesebb növény & kankaro. Az az ácss vagy faragó, k.t.«cen fát megfogja, veazelyes bör-bö(eg3Óggtl bűnhődik vjgy&satlansigáért vagy tadaÜaDságáért. £ fa érintése »Í.Ujt-v5rűB folfokát okos s testen, as idegeket mod nélkül föüsgatjft setai állapot már nem nupjkig, hanem hónapokig t&rt- A. yangonagyökérnek egéaeen mífi hatása van. Belile kiazítik a kawa cevü bóditó italt. Mikor .múlt éri Beeptember 1-én «. valesi herczegnek két fii a szigeten látó. gutást tett, Kukoban ex király legöiegebb e gyökérbúi készül: itallal Bzolgáli uekik. Az italt a hercsegek sz-jniöláttira kés«i-telték «!. Csinos fidfli-i nSk szívták ki a gyökér nedvét, & egy csészébe bocsátották stápkból. Egy czfck.érló fiatal em bar a sótat folyadékot forró vízzel eresz-tol te fel, itsulalt pedig & fidai béliek v&-rázsigéke1, mormollak \' mellé. Ez európaiak is igen frissítőnek mondjak. Do bCségbeo élveivé petyhüdtté twisi ai oStat t némi mértékben bat &t agy-Jro U. A ki sok knwai isiik, %z tohe tétlenül esik a földre, nem bírja 9g;
Agját sem mo«ditani, de azért teljesen
>azméleí^ál Tan.
— Érdekst lesz lisstelt olvasóinkoRk
udni, mily mérvben balad hazai gépnuű
P*ro*k fejlődése. Ugyanis mint értostt lünk kx\'edSígi Brogle éi Mülier-féie «ég
o^öke Brogle József u.r, Budapesten
ácni-körüt az oszt. állam vaspálya kö> leiében egy;*í»»gyt>bb styt «wioti-£yé«sA épittat, mely trieurök (konkoly válat*!*
y ||
leicecck további min dia
gép-jk mini: járgá llőák kk
p y
ateielík, -rosta
nernü gg gp jg
nyok, cséplőgépek, szelelőrosták, kuke-rícza mor»4o]ók stb fgyáptisi-vai foglalico cik. Noha a gyár épíléae csak most Lex duüött, mégis képes lesz az Idény beiltá ?al & közönség minden kivin alminak megfeloiui.
Paplrszelettík.
Gyorsa«ig. Egy uri eaber egj- t£rj*-lágban *ital dicsokádeti, ángy 5 egr:ixbe ol; jjorzan lovagolt, hogy irn.víka nem vol Vípos Bt kSTetal T iwnte^y- ncgy«d Arányira
m&r&dt ei tőle.
hoj — feissen ha Így csapkodjs, még kiflt3d a felold Jóska
Jubileam- Stobaleíny : Jsj ! míljro a Znus; Udia rálátni Oniiepe T : A biaoij. Ha Sorgottak el h
l^JtbíL
Ruta 11—II 80—- Ro« 8-
_ ._ 7.— —8^0 Zab 3.—.-S20. K.. .r_
—■—.- — —■ 1Á0 Claqfatínő 8.——
—•—.Lencse 32 — ■ —.E*b fohár 12.—.
Bab társa ._.—.— Repcie 12.50—13.—
2&0.— —. SisJma 1--. .—.
1 kilo£mniTxijii7Al fleámí tv a.
Harhshos 46—--18 Borjohus -\'50 Ser-
GC> .—. Sialonna ■— .74 —. Discnórair
-20. Cznlnr --.~5Q. Bors .—•—1-—
ika B0._. ..Saappm "—.—40.
Óbor82-48kr. üj bor 20-82 kr
ka 46 kr. EcioL 6 kr.
PlaczI árak.
100 kílor túmit>L
PSCS. Bnza 1J-60—12.—. EOM 9 80— 10.20 l^\'. 8.S0.-S—„ Zab 7.80—8.10 orícxa J-ae^7.50.
8ZOMBATHKLT. Bnu 11.60.—12-2ö Eoza S.Sü—9 — Aip* 7.60—8 20 Zab 7.80—S.20 4 ■
1-9.20."" Kőkorion 7

PÜ-A Basa 12.20—12.40. Sou 8.60 ■— Árp* 7.60—8-—. Zab 8 80—8.40. Kn-oric»s 7.70—7 90.
KŐSZEG- Bo«i ÍZ—12^0 EOÖ 9.10— .40 Árp» 8,—8.50 Zab 7.80—8.20 Kakori-t* 7.50^-TW-
FELSŐ -EÖE- Bo» 11.—UJaO £oze
.26—6.40. - . . , ,
SOPRON. Bux» 11 9(1 -12.30. EOM 9.20 -9^0. Árpa 8-——8-50. Zab 8*80—8-60. Ea-:0rici8 7-íO—7-60.
KÖEMEND. Buxr 11.3Ö-1L80. Soa 8.30—.8.70. Árpa T.10— 7.3Q Zab 7.Í0—7.S0 Eokorícu 7.—3.50
ŰzJet.
Budapest, 188Í. febr. 2d-án Enta : A lefolyt b<5 — ojr^eB ntpoSc ki-r«I — eféss«c a iíökkeoü iríajtU áltál
flmiíiilTa ; miiies főinditó okol" a \'kíJl-
rSl£ lanyha bangulct tekintbetS,. melj Atotri-cábó ÍÖTP, AJJÍHÍ^. is t conünoctt erőien be-
>rdn]i»it, ic«a UrtJxkodíkkÁ Ttjuk. váaifU-, iltbau ós biiOűyira. uigjoob értik ciökkanéit ttn«k magok eliu, iü a ktnáUt, B. mérsíkrfl Oi*UUpk- fcjytia" néto litt TÖlax cy^E*- A *>& vé?e felé ttfyan* jaTnlt kisié a hftaffa1*^ Ae tüJfSidrSl tijra ron je^jzetek érkeztek í* a. \' b teljeten etreazett i íorgdJoin alig ;t-250,000 a/m-nál többre iünj srj kr Ctölckenéue! símben & mait hxri 4 rak kai. Efltéti bütikbic íiúrtía nyomott hutpiJaüi üzlet volt és ih>: csökkenés 40 kr. te sí ki. fcltcoi ^tlair arak isonnalí sxállitúra
S5 76 11 ■ T&
ÍA U.9ff^IÍ.2O 12 20—50 ÍÍ.40—6Ó 1260 -80
■:-"■* 79/80 kilós
■\'■\' IS.70—90
bari idóra, vfv^y kiaapéuért s 8 havi kamat ivcmifival 100 kilúnkftnt Tarsvi EzilUtiara ■t 12—12.05, óazi sxsilitásra írt 10 &5—ll-— ROSB : A Unyn* SAnguUt által kerésbí rl-rtotett, nohs. n hó elején Iü kr. olcsóbbi L-.i de keréuel reá r kis késsiet H kearetebb ftslriii folftiu újra ritsza OYtrU d£bbi &Uá-át, m« *n frt 8.70—9.— 100 Jtílona-éat kéiz-■éniért itt értre.
E K.
H I R D E T E

Bieses aene litterarische ÜEteraíhawii brispí ír &lcicíunÍíeigM t JÍÍ redigierten nnd sciön geírnektm rttsT-Auígabca enn ?rsffi« TOI aar
ffir den elerant lt Lcinw&nd febondenea Baud von «. tíOO Drcelcseite! die üiuiifMhei DieliterwBfte DeitBehJuJí ma d» Auiiíik «. A. öe Werke TO Goethe, Síbiner, Ltí>fas, Sl«lMpe»rt, Holltre, Dnite, Ctídmm, PUtes, H. T.ílelst, Leo»n, Ci»ml»««, K5rner. - ille 2 bú 8 Wodni t!» E»üd.
ttin Vanr aof dje gaazB Serié oder aaí eisselne Dichter iub-BtnMereli- Auch eiaielne Bande werden\'&^rtg^b«t
\' ftlítide Beiípiíle aöjel" iu iiiMeroriciiüScle dicsra Mtti 0it«r-netmeas klar macheii: Sclotlírs alatt. Gttiűiíc eleg. geb. werdea 60 Kr. tOBteji, öoethee Patut 1. nnd 2. Theű mammei ín 1 Batd get. 60 Kr. eU.
Aufiröhrliclie Pr«spei.t£, aowie Frobeliájide dBPci
Josel Wr*íatt -***Tt1TTt
TAKARÉKOS GUZDASSZONYOK
flgyeimefae! rj (7 rt 1 |fO¥Q I \\ta ^*a *yen *\' * Budapesti Uüű.l"ü.U ! G ! |ife."auth. orthadox hftc8z-a iegjolib,iegmegbiz>iatóUi és eszs- > ««S áüandé fcfflgytlet» alatt rint legsicsóbb kávépótolmány, ! készíttetnek kávépótslíán Raktárak: ai óraiig minden íagyobl) IDsier-Ctiletelbeii.
I. magyar csokoládé pót- és fügekávé-gyár
61_3. Budapest.
PILEPSIA,g5re9és32lT
bajbau sienvedők, kik ezen betegségek irint
érdek:-:^Dek és biztos tégelyt keresnek, bíza
lommii szerezzék meg Dr. Boas görcs és ideg
bajt gyógyító specialistának füzetét; ktphutó
ingyen és bérmentve, csakis i83 2—*
PARLAGHY urnái,
S, 29..Ámenné üe "Wa^ram.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦*♦♦♦♦♦
Tókepénz- és •
NYERÉSZKEDÉSI?!
Vásáriatok minden esoportofitáiban a y
szabad nyerfeflzked&aben, egyez- •
kedésben fes jutalékban, •
elismert szftirdsigbu e> fcia éiy«»*í- 0
b«o u ered«t> folyamhoz. W uegyut- ^
len irinytió Aiurtfii-lt*ByargrMá| ^
siimárt *vq 9
BÉCSI TŐZSDE S
Sopronban.
topái íffnjitík ter*et«t«V, ui-i/-- ^ toi a tfeéct-, nyerííak^dés módjairól • értíkptoírokrfil itb ) iaf^r, it bír- •
■.Uitkt" butkWr (Halmai) Béoa Schot- C; tenriDf; 15, BxakíZerO gjon él próbált • értetitéstJt •t.-göGyileg, probasiimok a •

ÉVFOLYAM

ílti! KÖZLÖNY.

H I R D E T E S É K.
SKIDLITZ- PORA
K
ÖSZESTEDÖKsotszorosaneEsmért X
óm alul műtét és foglalkozás Jfc
báni zavarok nélkül\' tanúsán gyó- }*

X X X X
illatnak. )(
Jutalom Caak már bevt-gzett g }■ ú* . ^*
g y ! t á s utón. J*
Prof. Cfl. ALBERT. *
Paris. 29. Avenne de Wagram. "-.\'V*.
X*«*K*XXK*XXKK*XK**»*
UüBüEll o;
KATRAiNY-S
ur.i-»i t- kiiil-\'-lyrk :u::il Rjdnlv.. a lr-j
j Csak akkor valódi. l\\Tn/^o!
Itínyomv*.
mtt gysnor jrnUi). vftr
ik ma &•:-
I> ~P A TV
80 ír ÓH Jl ]pSinl>h vilcrreV mi-Hit
betB§aftaek éa emésité»l akadályok, mim to|BÜ8 úi aranyér eil«i>. lítilőnBmn ai? ef
HanliltiKk iir.. nyilai bliletletuk.
mindennemű bőrkiütések ellen,
Egy lapeeséteit eredeti d8b«2 ára. í frt. o. é.
C
I

y. Bergar kátriByMappm 40° „fütafrityt
más fnrjjalombin Ijvő ká.trBtiy&xa.ppamíkW>i-

n lifluó é\' t(ll?.S ^TnílaJixii\'^í a " k. fistók,-»lM»iíyoJ!ajii*, a.iiitisn
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. ff. é.
HíiI-inájolaj.
KrolmH. és torsától Bérkénben-
8t\'»6ER GLYCERm KATRANY-3
:\'-íien baJmij curolnj valamennyi, A icrwkcdplcmlw-n flöíordi f.ij kTfcüli aa Ojíyo^Dli, moi;- orrosi rac-kikrc liAirtiilliatá.
Ara egy üveynek használati utasítással I frt o. é
darabja 35 kr. utasítása*! egjíítt.
r
Foszélku-tlés: HELL E- gyógyizeréKaal TBOPPÁBAN Rtfctárafc - Kw-
Fö f J. n I i 1 1 a s A. gyógyszerész, cs. kir. üdvari szállítónál, BÉCS
Tueltlasbcii. inden bimcí.\'s t:yógyni^r[.ilrlb2u \\agj- fOsicr-
l k
\\.\\xs miudea earnpú cyójiysznrtirbaű. Jt\'üraitir Nagy-Karjizn. sy.ím.\'íra " BÉLA és BELUS JüZSE*" gyaffy««rti=ekuél.
ül í1!
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ! ,rr„ÚHL?&
8 "tSL-i
A t. D2. kfixfo-i\'g kí.-etik h.\'.tirusottnu W. I tl-U .k nljanokxl i-]f-»([a.!ol, m-IycV hajii ij"«Eyei
o
lUktirait: N*gy-lMl2*» IMui J. gyúíy^. Prág^r B.;U ?J-^y.r.
- Z«ls-Egertzeg Holló^y 3 B. li.eull 1«Ű F-rJ — Bírsa Doia^r K — Ctáktonys GOnci L i(\\6gj*s>tvix — Kspösvír itabftcliay Kilm . X\'Ati J. .jiúíjyíi. Tb KBCJICOÍJJ Kj«gr«i- — Kaproncza SVcrli M. eyi^y-tg C:»\'ÍIMT;M In. gyiij*. — Keaitbely ffiímci K. — K»ra*Bd
ha keüőlEfl felhasználÍÍÜk. ijry kíüit.at .k fel- iu il»lliatr>m
kfiiiüui-tvt,
Hl hala I&ífiniifil
ír ön WíBke!Bcyer>fele faoi-torjai lyökér ejieoczi^t ti ktndcse !;atljaiDi>í.n K
ír)!- It l.m\'flm kr6ir)hUit ílUd
kwío^Mn^3í\'lII;a4:.
KiifftaliH P DuHa
Hét évi tarfejüség és szakáltalansag.
iíiíz Jin _ Zág íb lrcilm^lj..! ry.\'.gyíÍ. Mittlbacli S. gy.\'.gyii H-ijac V. — Sap.-on W.-ioy Atni t-yógvíí. - Letenye K*:;«od^J — Kaposvs r9Ít BorűviCT A-I. — Zate Eg«raiefl fi .H.my I. E. gyigjsz Í51 10—ü2.
Figyelemre rnóltó.
(Epilcpsia) görcs es ifleg
bizfOSSeflélytnyernek módsze
rem álra]. Jutaicuu meg csak a lál.c2a!os
jubbulús után. i\'-»i -\'-•
íyó^yitás K-v. lili\'H.
Winkelrusyer-féte bojtorjiu flySfcér strMcztája " ke Dicsének liiis .üata ilt»l mdya.-k K-iri-jr.viiío ma-
. —. .^v, sűrűn nitiüUkoíék alig 2 hd «Iatt.
KoBionom Istenének\' fet ■ t«méazet tyógywejéad. űonél, i
Prof. CH. ALBELiT
!er J
Badipei\'-eu.
Parii, 29. Aramé de Wagram.

Épitő és raűkftiiiraíró üzlet,
I NAÖY-KÁNÍZSAI TEMETKEZÉSI YÁLIAÜT
MihUy ii Iradi E|If Ik ^í ílalctar:
líirilf-ilta 59. sas. HlliU k\\ iKik-iír 2. Wta-Ki kii.
Míij tiasíeleltol bátorkodom a na^yúrdemü városi és TJdik.i ki\'-
t naégnt értoaiteai, bogy ai itt-ni épit\'-sz-ts kőfaragó üzletem Í6Z a múlt övben egv teljesen fuUzecoit BKftkroÁbus l&rUisó éi illő
TE METKEZÉSI ÜZLETET
readeslem be, goodoatodom teljesen mindtton B tüoiyek 8, -haloUi raerltrlisokhoz tarlóinak., — aJAnlaai bi tor kódom nagyaasrönn frldissiteli halO\' — az árjegyeékak valionnt ró\'is mRgVuráiatoic * tisít-jlt -kösfía*
- *égaek tz űzietambia rend-lkezéaér* áltanaif.
: Olcsóiig éslelttÜBinereLeBeliáfiBfcrt több heljról -írkai-m
QÜBmerS ayil&tkasatok teásnak tuntibiionjaátiot.
íeméieivo báiorkodom kőfaragó Üzletemet ia % liaaieíi közRnÉ^í &f>Cí!«s fieyiij\'móbe ajánlani, — hol mindenfií!* építi1-
szeti-, mú és siobriiszaíl mnnkük, lovábbá sir oszlopok gra Hit-, rakrr&ny, homokkóbül Wi;»zi t«i.o«ic. valumint oltárok ElríKJitok, keresztelő és szentplt rixtftrtók.
Amidúo B ÜHEtoll kíisíiiiaégnek eddigi utirfts pártín^i BÁéri hálás koaröu-jtöm nyilváailáca m -ílcU aj«l»ff kiuyiUlkoa . latoi ii-itor va^yuic, lic>gy mint orfdi^, agy omUn i<* leiistö «lcs^ 2 a m-líeil p!nkl09..atigoru. iclkiisDaarfllsfl\'eljiris test jeiáEHVkm. öticM pirtfocriaért iavibbrü is owdesik mély lieztotfttél
|f Áj-iuUlokni t\':mntkazÁ«ek rtíttdBitísflre, vagy bármi mii iLyueniü ü^yokb rii, ^Ifos-d » fönzlot, monkatér ésiroiU Kirniy-atcza 39. BZ. lu\'ujd.uo liÁi»mbrtu. — Raktár Doak Ftreueztér W!íLssifs-hkz 2. szitm.
INT Kjjel bBkiiv«ik«Ű eurfiftícui! j-ÍMnlknzhütni Híid Uwl6
lemoikesw^í reodczú ŰS raklárve?«lfi ma^ío l»ká*in, K-r.tast ul.
CXB, 13. az. fttüLt, etdúai Juháaz Íé!f házbun. vagy ala\'iroUnái
saját Ukádir.* TiKlctfiUpI
m s-a £3LXX,X3 S.
Kételkedve k,TtJi mioaiMi bt-i^ anmagátúi, n.cJjik eréfrysxcr
!i:l dfti\'atick Ii-linl liitoit a:!:ii ? Yx. va^v .tni.-v hitdcttl-n nngj\'ság 1 álui! tiluilí
xz i V\'I>ÍÍ cA3.!í>diit » & iiíátta VKIÚ p "ii/kí.niíit olktríilüi nktrja. Jlnii»k t»-nirioljuk IIORJ- GorLtchek Károly, c*. kir. ejrj-eUMs. kü^riraJlú! tfcéc*-ben N(.i-:iiili-r (*>.) liní*si-n. ai.-jj migiiuik A B6B^ghtráI\'\' CKJiitft kJnvTorakáí, racit M.limi * leciotil.attnnk Iiixoi.yuli (yigj-szi-rfk L-ircy;i.ig.--in ó* kime■ ritSt-:! vani.sk Iumcrtrtví. Ofy tio-y mindra hetrff tc-tj-í nyue-tlomm*! bírálhat ít *. legjobhal T-aUnAtli.itj-tmiRJlNitc A f.-nnt^Lhi, mir 23 kísdájt i1 küldi\'lik nieg a m«sri-inlol5tii\'k, tehát kr^jciirt » Iov«iei3 Ivén. mely nj»gy*r 4\'l-j. C ]0.
y py
okfn töljl) kr.lt«jt-et
Árverési hirdetmény.
Alulirl kir. bir. vígn-hajto a= iSSI. íi| I.X t. ci. !<>\'.. S-a i\'r-ultaiíbv-n cttnnel kBiliirrí te"ti, bogy a wil i-OpOni.\'ei kir. jA:á.iliirósáp 79i s=. véjiéfe álta! Uujjir Samuol kcliid«í likú* ró^rehajtitd j*rim Ji:r! Molnir Patent «iÜi. N*gy Rozália, mint kiskorn gyermpkei K. ir.irény«-«iy» olloo *> [rt lőke é« tnuek jíralckii Pf«jéiK elrcndflt ki-
40 U^lolitcr uj bor, e^y kél Jikís k>»u í* *gy uűlűprí«bCI áUÓ iag-ú-síp^kijik nyilvxncí Ár^fr ts ittjmi ÍL*C£ifiő ***tkn i t*n ^irínQ^jtoITUti í*nnck a ÍiHy**!H^n, vapris c*nfurdi Lugyon alpert-s lakssiti let;üdG esrks*l-\'i«\'\'rc 18h3-ik évi mÁrcx. bú 15 ik n*Pjínik iSílelStti Hl 6ráj» hnt-írí■I6fll fcitíl-
it 10<
ini\'c: b.-ev hí ÍTÍIIÍCII inRŐsBíok eieu juveiíscn, íz lÜ»I-iL Évi I,X. t
T
iidíí itisoíiírí lt ÍL-1 Le t-iek
tclira az 18S1. éri I.X less kiűietend-j.
Nemes Sándor,
kir. bir. vu^rebfljló.
er-fítfi *ijtormái tyőkér eBse
rúk .ÍCIA;, m ■ ij-et küiei "RV <\'VÍR horflU bl. kajára TM\'; mint vtlrts rolt &«« i*ggy."x ídheiiic. ciUm.
in Nru,i-dl bíi Laa *. á. Tbayiii, K -Oest
Ö ViliarBBji leiírüíiz tűzött nini legklísosafö \\n el-sn^ene. | § Dr. Korányi tanár S^jKl."jS^fe-j
l.""i ÍJJUíiiMVnn, dieiirs annak. 20 íres vá(ryok," Jc«Vi.ls nap ll*tt\'
(ryok," SCB aLon fcj«ím

AOOO€>OO €>€>€> i
FEflENCZ JÓZSEF
KESERÜVIZ-FORRÁS,
$ Dr. Gebhárdt tanár ^\'-^^„Af^"\'„K X
* L-vi^ebb mcnnrisésbíii hoc kedixtS *
0 Dr. Darányi kirh igazgató, \'^"LI^J^"^ ° bábaképzéint. igazg. íiííV.^\'A\'.n"".^ 0
betpjipy&iokii.iímiiii Q
kilfiau buiujtó ixbi A
• iaalbatú.- V
iliai tacik Q
igíBU rjékrcfcedésckotí, TÍ?1 ínift\'oknil, ai&iijéruűl itb \'
KAPbaia FeuiMer Jazief, Ran afcerc éö WeJllacl. Rueak^rg Farűwí, W a»K«fHd Adelf, Soawirii ia TaaliK- ti Slréa é> Kleic arataál «»ir-0 u»laii. Vílualat lyíjyjrerlirikbia ti aigyatb fiuerin k"""4";
0 tefcbta Klvánin ajstfeaütt tllaySs fettételek Mellett r&ktartk allitlat-. nk ti: la «2 if»>! *Hll«i »y<lV««ittalU 18
* •" tOTt.*ld«»l ¥ 4TC 2—4 0
, g
!0fl m« k&si&nE és ki me-\'tekiutl-L\'t \'U -nk & Wítfcel-
»ezíaak é« kcüouak to-it,w-át.
í
gySktr SUnszliJiirt* ^clyuek" "a" alp hL^tlTtV\'uti" eyy P2
pii li-Ijszqkalhn^ játék. Croriiiatriiníltó motatriojJt EJinlhüi
iBindwjkiRek. Serflar JAztef, Riitcr v. Elg. In Wien.
60 kr.
40 kr.
Arak: ,
olaj
\'- --véttel 4ö"krníl több ^csomagolásért"
. Kczpoat, küidö-raki4r:
WmVetmayer J. Bécs, V). Giimpendorjerstrasse 169.
■ Zip-iLbin, Míoílbacher S. gyógy111 = PoziooThiB. Ktrer J.-i"\', Fistíi erűi ordíts se 6 t TemesT&r , Jararair. K. gjógysi. ,. vir, Szety Miklós gyógri*., GyOngyöi, MÉMÍII- FírrftBaad \' ,. s., I>ebreczea\' or. Dr Rotbíciinét* T- Smil (tyógyet., To-Tiif, -T»r^«y I«t»a.n ty^ysi-, Bpesten Török J. gyógyti-, éi a. ú!»S) gyújyiit»kban és parfnm kereik©déaekb«o
üök r-m. kéretlek fe; .1 revők , hogy * kambütiíok c]kc-
1 rfllísc végett, min\'dij; Wlokd«ayer valódi bojtorján gyö-kér kittit-
t^it ktmi ÍF arra figyelni, rio^y minden tópelrcE Vilketwyer J.
-■;Sc*i, Vj. GaapeQÓörf«ntni»c 159. cségo legyen 4OS &—12.
JOöOOOOOOOOOO

sí iltalam njonnan ősszeillitotl s * legszilárjabb alapon 0 ^r\' KézmárSzkj\' tanár njagTó «yereménybiztO8Íti8i játék által huonkint 2— 500 frt nyeremény elérésére.
-\'A. 15-30 nycremSny 5000 frt értétért, emelkedésre vsgy esősre.
B. 30—GO betét 5Ö00 frt értékért, akár emelkedik az
árfolyam, akár esik, a veszteség mindkét esetben a leíke-
íett összeg erejéig rúghat, a nyereség ellenben határtalan.
Dr
C. Letéti üzérkedési vételeknél az értékednek haszonnal való
értékesítéséig, mérsékelt födözet mellett, p>ntos és meg- 0
bízható értékesitS\'sék.\' szakszerűén és díjmentve adatnak I
471 7—10. B&rsen Ageatar
ii, Börse, Béc
M.
Halperiem Börse.ajos&tott a kiadó

Júxsef

* ö
.f,.yKmz»megy«dik évfolyam.

Lasihoa pctitsorban T, oiisoö 6 s niiadcn további sorért f« NYILTT ÉRBEN
soronként 10 krtrt Tétetnd. («i
incstári illeték minden egjea\'-t!r
téat-rt SO Jtr. fizetendő.
ffAQY4EA«gB»f 1882. márczius 9-én.

réí*ét ÍIÍPU" k^ilemí-Bjek i SLeritMrtŐhrtz, yig! r&zrt illető lcf>rltTaíaj i-V ppdíg a. kiadóhoz bérrocatTt
intézendő*:
N A »T- K AN T Z S A Wlatkiciiuz.
mankatintaktöl í.^a.iLttiinlc el KÍ-xiratnW TÍKSM nem kniflcuiek.

Ns^-Kanizsaváros hely haté ^ágának, .nagy-kanizsai Önt. tűzoltó-egylet*, a .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", ,nagy-kanizsai takarékpénztárba „zalamegyei általános taniíótestQlet* a „cagy-kaiúz&ai kisded-nevelá egyesftlet0, & nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet\', a ssoproni kereskedőióf s íparkaorara\'nagy-feinizsai köÍválasitaiányaE s több megyei és riros
egyesület hivatalos értesitóje. ;
Betenklot kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Az életből az életért*.)
(A .Zalai Tanügy\' izdmdra.)
A jelzett közlSny 4 it számában ,A_z életből" czim alatt hoztam egy czibket azon czélból, hogy a dyptathpritis rovására feltüDtethesem, mikép hibázhat valaki jó igyekezetével is némely dojgok elintézésében, melyekhez nem ért. Ez által részben figyelmet is akartam kelteni olvasóinknál az óvatosság iránt, nehogy hasonló esetekben megrovást érdemlő visszaesések történjenek.
Azoknak hozom e czikket elsó sorban, kik a dyphtheritist csak rósz hiréból ismerik és nem tudják, minő állást foglaljanak ei azzal szemben orvos hiánya esetében.
Elmondom tehát ezúttal, hogy tulajdonkép mi az a dyphtheritis éa minő védelmi állást legjobb elfoglalni azzal szemben.
A dyphtheritis;
magyarul: roncsolék, evölék, tehát a torokban roscsoiékos, evü-lékos (orok-gyalaáás — Angina dyph-thpriiika, — (roncsoló toroklob.)
Fertőző, némely években járványos betegsége a gyermekeknek, nem kiméi senkit, többszőr is megtámad egyet, régen ismert betegsége a toroknak, csak ujabb időben nyert határozottabb elnevezést.
2 időszaka van, n. m.:
Kezdeményező vagyis gyuladá-SGS és átmeneti, vagyis roDCSolékos, évülíkes időszaka. A kettő köz i különbség a következő :
1. Kezdeményező, vagyis gyula-dlsos időszaka;
Buslakodás, nyugtalanság, hullámzó aevülés, enyhébb vagy xak-htóbb láz beköszöntő, riaszti- jelei. 2 — 3 nap mnlva megnehezül a Bye-
cl közölj^ fcogy minél
Hazafias l\'.rt iikkeí, óhajtv bi-u terjcijci:

lés, az emlőn táplált csecsemő nehezen szopik, szopását többször félben hagyja, nyak mozgásai fijáalmat lát szanak kelteni és most, ha torokba nézünk, vörörséget fognak találni. A mandulákon, a Dyelesapán, néha e mögött, sőt a nyeivtó oldalszélein is valamivel élénkebb pontozott, foltos vagy csikolatos vörösséget Jehet észrevenni, mely nagyon gyorsan változik sötétvörösre. Rendszerint most még nincsenek féltflnö daganatok, ilyeket esik kivételcsen lehet látni, kisebb mérvben. Mégis az allalatti mirigyek dagadoznak, emiatt a ny»k megvastagszik, a szemek könnyeznek. Az arcz pedig pnffadozik.
Itt & kezdeményező vagyis a gyuiadásos időszaknak határa, mely azonosnak lenni mutatkozik í közönséges torok gyuladással és bizonytalanságban, aggodalomban tsrtja az érdeklettéket.
2. Átmeneti, terjeszkedési, vagyis roncsolékos, evQlékes időszaka.
A 2—2 napi kezdeményező időszak után 1 — 2 nap, rohamos folyam mellett néhány óra múlva is észre lehet venni a roncsolékos, evtt-lékes izzadminyszerü fejlődést, haladást.
Látni lehet tehát elszórva ap^ róbb, nagyobb, utóbb egymásba olvadó, fehér-sárga, vagy szürke-fehér foltokat, melyek rendkívül gyorsan szaporodnak é3 terjeszkednek a végsóig, v-mikép következik
a) A mandolak felszínén az említett foltok legtöbbször igeu is gyorsan szaporodnak, terjeszkednek, egybe olvadnak, egybe olvadás által nagyobb tért foglalnak el; ezzel párhuzamban pirosodnak a szomszédos takony -hártyák; más helyeken is lehet ilyeket látni.
1>) Legtöbb esetben a .torokra szorítkozik és leginkább szenvednek -a mandolák, mégis igen gyakran oda tovább terjeszkedik és ha fejlő-

désében akadálya^ nem. talál, ugy
felhuzódik az orv ■iregbe, leszáll a
bél-, légszervekbe és e terjeszkedése
áitil növeli a votzélyt. :
Hogy feihuzódótt eazorr-öregbe, fellehet ismerni az által, mert a beteg az oxr-uregben megszaporodott izzadmánjr. miatt csak nyitott szájjal képes lehelni, orrhangoksl ad; és minthogy\' abban a takony-hártya fej-ledzödik, azért is orrából edző ev foly ^i, mely a szomszéd részeket feledzi, emellett a fájdalom nem marad el.
Hogy az emésztő szerbekbe\' is )ehuződott-e meglehet tudni £ jelekből: ha még csak a nyelőcsőbe hn-zódott, akkor megnehezül, vagy v6g-kép is lehetetlenné válik a nyelés, fájdalom áll be a nyelőcső \' hosazá-ban,, H» már a gyomorba is leszállt akkor a beteg gyomra Ujáa is érez fájdalmat, de emellett hány is, és ha még tovább húzódott volna t. i. a beledbe, akkor bélfájdalom, hasmenés állnak be, a végűéi,nyilasa körül pedig- feleazések támadnak. ■. ííogy a gégébe, légcsőbe szállt, meglehet tudni a hang változásból a nehéj légzésDől,,a fuladisi és az agyi bántalmak jeleiből, mert az izradmányos gyülem és a légcsere hiánya ntját állják a szabad iégvé-telnek és lulladást okoznak.
3. Kimenetele:
Mig a betegség a torokra van szorítkozva, ha s.- gyermek oera ua-gyon fiául, njegeiózó súlyos betegségek áital nem lett igen elgyengitve, torokbaja nem szSveíIkezett más súlyos betegséggel, addig nem ■ jelezhető iger veszélyesnek, azért is ilyenkor legtöbb remétyt köthetni a\'meg-gyógyüláshoz, holott ellenkező, eset b*n ige» nagy a veszély, de oh -nagy; hogy a betegnek- életben tarthatásához alig köthetni reményt. .
Mindig nagyon kétséges .a.kU menetele, ha mélyen hatolt az Ofrba,

a nyelócsóba, vagy ennél is odább terjeszkedett s a beteg hány, vagy hasmenést is kapott.
Még kétségesebb a kimenetele, ha a torokbajboz máe súlyos betegség is szegődik, - mellette az erők gyorsan fogynak és erősb láz csatlakozik ho^zá.
üalalus kimeneteire számíthatni, ha a roncsolás, evülés, izzadmáuy a _ jébe; légcsőbe szállt; mert ez által agyi bántalmak kíséretében eMbb utóbb megszűnvén a légzési képes ség, a- betegnek megfulladás által k&ll meghalnia.
Iíy veszélyes betegséggel szemben megoldandó kérdés; mit tevők legyünk a betegekkel és. minő álláspont:! foglaJjDük ei orvosrendésieti szempontból \'is, hogy a betegeknek és .a közönségnek, ugy a törvényeknek is_ eleget teiessttnk?
4.-A segély.
■A betegnek nem meleg, hanem hideg .való, ezenkívül 3 szer vau, melyeknek :egyikét vagy másikát keli alkalmazni, ityok-. a músiviz, kár-b\'olsav és\'a clílorsJVES kalinm.
iHideg vizbeu, jégen hűtött ruhával kell szorgalmasan boroagstoj «■ egész nyakat, hideg vizzcl öblt>-geftetjük a 3zfij. torok üreget: jfig-darabokat nyelegetttnk, hutött hidegvizet, tejet, figylaliot engedünk iuni, eani, kezdettói végig. És e kezelés által sotízor jikerul a baj fejlődésének otját állni s a beteget a kezdetleges, gyuiadásos állapotban meggyógyítani.
Amint észrevesszük, hogy a torokban izzadmányok képződnek, a hideg hasinÁiasi, mellett a fenti 3 szer egyikéhez, vagy másikához folyamodunk.1 Nem mondható egyike sem feltétel nélkül biztosan czélhoz vezetőn-k, de\' .mindén közt legbizha-.tóbb hutáit gyakorol bármelyike, is.
MészTizzel übiögíítstjük a száj-és torok üregöfc. -míg. a reocsoiáfe,

evnlés szttkebb térre van szorítkozva, jó szolgálatot tesz ez utóbb is. Használhatni e helyett t
Karboísavat. 5 kávés kaniira való karholsav oldatot öntünk 1 liter vízhez s ezzel öblőgettetj&k a száj 6s torok üreget majdnem 2 óránként; és ha a roncsolék, evfi-lék nagyobb mérvben mutatkoznék, ugy e szerrel ecsetelni is kel! a torkot, legkevésbé reggel, délbéo és este. E czélra 1 rész (1 kávés k»-nálra való) karboísavat, 6 rész (G kávés kanálra vsló) giyczerint (vagy e helyett tiszta híg mézet) összekeverünk és vele gyengéden bekesjQk |a szenvedő részeket. Egy darab szi-
vacs holmi SZÍVÓS botocskirt, hal-
I
\'csont vesszőre kötve jó etaeWf id. Használd" lehel továbbá s. raésrviz, a iarbolsav helyet a
Chlorsavas kaliamot — kaiium chlorícum ■- 5 kávés kanáln vi-iót kikeverünk 1 iiter vízzel, ádiiuk hozzá i kávés kanálra való mézet és felhasználjuk száj, torok öblőgetétre, de be is vetetjük hogy a beteg e keverékből 2 óránként 1 káífe k»-_ náíra valót fogy&szszou el.
Yünnaií, xik a karboí^AVat lüsz-nálják és vaunak, kik z. chlorsavas káliumot v4!asztják és vannak ismét, kik a kjrboU&T&t. a c\'nloraivó.-. k&-linmmai eg>ütt veszik igóuyLű és pedig clykép, hogy a Urbolsavus vizo!d»ttai öblögettetik a, torkot, a kafiolsavas glyczeriu (mézes) vegyi ■ tékkel ecsetelik a roncsol&s alalti részeket, a chiorsavas káliumot pedig .bevetetik a miiép stjit oeve alatt írva vac.
A Upaszttlás mindegriket, ha nem csalhatatlannak is, de mindenesetre megbízhatónak állapította meg. Bármelyikével is bátran állhatni szembe a dyp\'utheritis-szel.
Járványkor jó kéznél tartani mindegyikből 100 grammat sajit ne-vévd sevezve. As eiölétben tartásTARCZA.
volt.
Gyönyörű
Virázok fejeitek, H.kür i;k5d éÓ-S,
rám lehel
S kinyílt stáp ttvuu Keblem ««ntlméuek, Te í» moiidttd, ín it,
gg
EInyonitilTB íltflnL, TQcáír tEerelamról, HJbégrfil mnaéjttluk.
Uíng ingaril nyír jött A. liTisi heljébe, A kirÁIji nttpualc Ragyogott * képe.
üe s mi aierelmCsk Jdvg forriit)!ian ágcil. A1Í£ viilt határa Língoió tüzínek.
Boldog Toltam éa is. Te iá boldog Toltil, Sierelmtm iolt * p&p, Kebeled ac oltár.
Mikorra, ai ő*z jöt; Hulllak Í rí rágok, Títko* köuoyeimuek Árja hullt rwijok.
Mert i te izcreim»d H&Udt as időrel. .. Nem T&gjogoit többe Oly Y\\TAZ* <rS7ci.
Ppdií hö&7 ítereUa még,
Hlk dtud

Be kSaiiatstt R t
■Hí [frfé a- táj»t, ■
Miut f%jö lelteméi
é 1 :
Bidi-g leU keb Mii\'t .* jég, E. Mit
KJfdedtél v S kitépted
Srerelmcm
SercHU kioa M élet.
S \'hallóm V uVwtssal
BoJdog >agy leáujka, Tadas sxar«tui mée te. De szivein a biaat Régen öwsotépte.
MABOSHALMI GYULA
Egy falusi tanító története.
(Folyt. 6s rége.)
Nagyon asép a Ci*ládi korben & liazta vonzalom éa Bzemtet, ámde ez olykor talsotti ie vilhitík és Fipkin Natha-QÍÖI folt too áron tűnődött, hogy mily rebdkivül BEerőtheti rokonait Lobb Mari, ba annyira szereti valamennyit, mint tuioka bát ját. — A*atán p«ü^ ésire-vette Nathaniel, a midÓn thoa»ia a tán —. ÍLZ UteDttík!? Katiakn ioditváDyára szóm-beköu5«iit jiUzasak, bogy majdaetn mindig & olt & „csicza" éa ha a „bácsit* megcsipű: Liobb Marit mindig eoaek kő»lében Uláíi.
És habár A gonosr kis Kftúaka éa a, többi lányt* fit csipkedék, haját ráocii* giltik (U több effále pajkosaágot mÍTel-Uk is vele- mapáa Lobb Mari nem jött, ■oba kteelébe.

Egyszer :p-?dig\'ugy rémlet Pfpkih adiB]\' elöttr\'1—*\' s^trr-r meg mert esVÜSnJ — miiitha egy csók tlcsat t-—■ 8 erre X.\'ötí) M,«ri ínisogáfii fajeöti níT^léíöicet\' h*!Iotta :: \' \'\'\' "\'" ""
\' ■■J\'!£*eÍrWíb<I kurSoSa, rec^lvQl kfr
ISDSS dolgot.voftak éé kt"ég \' túAjz, Pip
kin Nathanielt mindéi nem indította\'
I voloa-e vált mi biEoaytftlaD cihatirotiara,
ha. gondolatai rögtön más irányba nem
lettók volna terelve, ■ -■
.■■■\'.\'!E "tÖrtttípaSnyt1 a pitvar\' ajtónak hangos tópdgutia* idezie eíí\'és-\'a ko-pogtetf nem csákílyetiT] egyániság Volt —■ mint maga ai öreg L\'>DD, kí riraU lanal megérkeive, fol} toc h*t*Ima dörömbölt, mert rendkívül éhes láv Pacsoráji alán ititozotL
A vékony labnzám, gőrbea hias alig rontottbeerattanctes hírrel,már a leányok A lépcsőkön suhantak fel H&i iaakhálóáío. bajába, a .bicsika\' éa Pipkin Nsthaniel pedig — czélaierübb rejtekhely biáayá-ban — két falisiekrénj be leitek begy&-músíóJre, miután pedig Lobb Mari és a £uuot*zsággal teli Katinka Sket keilöon elhelyezték éa a szobát gyorsan rendbo-bozák a még folytoo d5römbÖz6 öreg árnak kínyiták az ulccaajtót.
Terméatete vol: pedig az öreg Lobbnak. hogy dbss gyomorral rémití mogorva Biokoli iénai. Pipkin Natbaaiel vil&gosao hallotta, hogy agy morgott, mint egy „rekedt tarka házőrző állat B ralahinystor a bildogtaian, rékonynáru jörbea ÍD&S a szobába lépett, pogásy-módra kezdett ar öreg káromkodoi, fe-ygetSíBi, ayílvánvalóan oaku a*on okból, bugy meggy ülemlett baragját valakire kíönthesse. Végre behosták tst-

ebédjét, tnint ébffl öroezlio «f tt ae- evés
nek éa rftvid mí alatt; «!l&at&tái-uakmá-
óyi*. Most itttö)iaí--inj»ge6Ófeoiá leányát ée
pipiját téré taií ■- ■■ :
\'•Flpkia >if-1ih%*iel tárdeií. «■ termo atet- öKgyon köíel bölyotó a^ymiahot, nÜnÜáEsíta! taeghatíviíi, hogy mz öreg Lotb pipáját tceri, Hgy- rángatóxtak ■ — egymi&tó! eltérő irinybaa, raintba l&por ral afcarnak síArobbantaoi, «Wála«t>ni Bket^ dt nagy rolt b srVű. az ok, mert hinesaa 6 nekrécyébm oU t«igott ama eíüfff fcttpitil^ptfj^aMlj** öt év ás- reo-Heuk\': raimkat íiitttáe éa esi« az öreg Lobb Májában látoU J-gui. .
Middkét iáány kiment a pipái rasni é* kereitek miocVeoatt, kivéve ott
— hol búUM UtdomátUK w«riet — ok
vetien feltalálhatták rolna; es id6 alatt
pedig az öreg Lobb 1 ár másolt, károoko
dott irtózatosao.
Végre a szekrénye vetette azemait
éa köseiedeu íaléja. • .. Hiába ralóiársdt-
ság. midiin oly yéxna ember, mint Pjpkin
Nathaniel befelé husee az ajuSt, ba oly
nagy és erős aikotmícy, m>at ai öreg
Lobb — kifelé rángatja azt. — kz öreg
csupán egjot rántott még raj: éa vgéssen
kinyiit — éi ime ott.áiloU aazekréayben
&z öreg elótl merev egVtmséggel, afélttlem
miatt remegve, a scercccséilec Pipkin
-Kattan le]
Én Uram, Iítenem! — Mily irlóxa tóé dühval husta ki aa öre^g Lobb — gai ióron csípve — a tartá markát köEultl.. ,Ördög és ppkol! mit akart maga ittea ?\'
— dargöírai öVeg Lobb fétóje.
Pipkin NMhsnici nem tudott felelni
— miért ia ax 6n% Lobb peresekig hatal-
ii& ^ii
g rendelését.

„Mit akart maga itten?* — nv&l újra Lob-b,aísijgydrto, — ,kesdem hioai hogy Itiujtxc miatt jött talán ?\'. . .
Ái Őr«g csnpa ^anyból mosdá eit, mert a vtlágárt sem jutott Foina Miébe, bogy M embon vakmeroaégtxiáig terjedhetne, bxt^y Pipkic Nathanielnek komo lyBD üy essméje tám^dh^Mon. Ki fetűwl Kit haragja*, mikor a boldogtalan ember rálassolá:
ylgen Lobb ar, igjnii loányi eaiatt jöttem. Eo •■éretem leányát Lobb orl\' ..
„Mi — micaoda?... Maga - kol-daE i . . filreítája .. . görbe gaxember !*. . — faidokoU a* Örejf Lobb, msrt e vallomást halltaft gati.Qtés koralgoté.— „Hit jelanUen. ei, maga mer üyöot iiemambe mondani? . . . kárbosiam el, de mag kol! fojtanom !* ....
Nem lehetetlen, bogy as Öreg Lobb irtóratos dühében tenyegetéaét be i« vál -totta volna, ha egy váritlan jolenség meg nem akadályozta volna e asándékábao \\ cgyaüií as unofcafivér, a ,báe«" kilépett a másik aaekrónybői óa as Öreg Lobb eié állva, imigyen etóU:
.Kern engedhetem meg bátyám, hogy esen ártatlan ember, kit a lányok ctakU trófk kedvéért bituk ax Sn háiá-hoi: iíy aemetlelkQleg magára váilaJjt a vétket, (már haaf egyáltalán vétek lesne) melj vétek elkövetése egyedül engem terhel JÉB eierstem ax ön lányát ét éa jöttem ide leánya miatt.*
Ai Öreg Lobb lumei ero^so kitágultak, de laégseiD anoyira. mint Pipkio Nathantelé.
„Bsismersd ezt?* ordi.ott Lobb — lélckaethus jutva.
I bia

«VFO£TA1I

5ŐZLÖHY
kedvesen fog hatni a megérkezendő\\$*aJ UBuWUwaik t* népközök kei
ő\\
orvosra is, mert bizalma szerint| l.*
nyúlhat űgvikéhez-míisikiihoz azonnal. A glyczerinnel kevert karbol-i-f>4s keverék jobban eltartható bi-zonytnlan időre a mézes keveréknél, utolsó hamar erjedésbe megy, amaz soha.
Betegeimnél szeretem haszoASni, a chlorsavas káliumot, mert ezzé - .készíthetek .torokvizet, ezzel ecsetel iiett-nj a roncsolt részeket és be íi v^tftlifítíim." E sokoldalú* jó tulajdonságánál f«gva legtöbbször sikerült is áliftla üt ját íUlai\' a terjeszkedés nek*\'á TíetegRt megmenteni.
egylet alapját nagyobbrészt ön munkásság (lambfüránelt lirgyak készítése és elár sitaaa) altai sserzett — holven forii képezi.
El össseg a«onban a fent jelzett ezé! elértéhez Kevés lóvén, teljes tiszteiéitől felkérjük a tanügy iráót lelkesedő és n-meseu értő emberbarátokat, togy egyszer és ^miüdeakorra fizetendő öt forininyj; ósezegge], segély egy létünk tagjaira
ÁZ aláírási ivre jegye* ek es alapító
^gi díj fűjében Esettek.
B-lás Árpid gnxd. in*, igszg. ui
fíeiachl Veaczel várO*biro" .
Beck Kálaao
Lénárd Eroű „
J P
Jankó Péter Schleiffer Sándor
Lipót éa fia Premontrei lárabás Mérei Ignácz Beck Viltoofl Gyarmati Lajos Öiv. Qüosberger Siodoroé
5 5 5 5
a
6
5 5 10
i Miks.
Hu£Fai
Hoffmana Adolf Wünach Ferenc*
aronyí Igaács Brey«r Gyula Wieae Károly polg í»k- i Ijicter Jáno* , , Hencs Lajos » > IHy Joz.ef KlMi
Klug József , „ .
Pekoto Gergely wgédlelkéaz
A keszthelyi tfoegylet
A keszthelyi takarékpénztár
Békey Ignác*
Ladányi J. or pártoló Ug
g,
jüaiivQi*age és bőkezűsége bíxooy Qftgjobb mértékben van igénybe révs ez elég örvendetes eredmény. Fogadják tehát a nem&sszivQ adakozók hálára gyenge jeléül & legforróbb köesöoetemat a asivea pártolásért, de legyen legszebb jutalmuk »tuo tódat, hogy filléreikkel uegeny •or«ti gyermekeket miveh iparoaaá Imi ni ■cgiiettek és így közvetve vároaunkBak éa taUo a hasának ii saolgálatot lettek.
Szabadjon tekintetei sterkesstó or géíygylet alapstabilyaibál ii egyet mást idéznem.
dás tagok u intést oÖTCpdékei, kik hotenkint egy krajctári Si«toek.
Pártuló Ugok, kik évenkint Bgv forinttal járulnak ai alaptőke gyartí \'h
A mai világban, midfla ax emberek
Q é bőké bí klláé!
Az egylet li
Klafik. jegysí ól (
péostárnok éa egy hat ragból — (*i o«-tijyok szimáaak Diegfelelőleg) álló vá
A segélyezés módja: Sagelyórtcaak les tag folyamodhatik. FolyamodrA-nyát i z egylet elnokfl vélemeDyezés ré-gett a ttátMtaUt elé torjeszti. (Igj »ál hátik a ssgélyegyfetegyssersaiiodneT«lesi easköcaé.)
A segélyt a választmány hstirozsa meg es ítéli oda.
Segélyezésre fordíthatók az alap. tőke kamatjai, a rendes tagok áital be-fisatett\' osssegek kit harmada a lombtu-r*«elt tárgyakotánsyert tiast*jövedelem - egyéb sdomáByok.
pipiját a »«krényból s r« gyni tott. Míg kall itt «mliIonom, hngj ilctí-beo aoba oly édfs dohioyt Ben atitt ét hogy a pipici, ,oh> olj élvoietet nem orsett neki. mint »i alkalornmal.
FipkiDNaünoisllegokotabboak ttr tib> titkát QHS áralja el é> etilül nuu fokra hagotl a.4feg Lobb kegyibeq, ki idtjirtáo ül pipatgi „ negtauti. £• így töltenek el ik kettős )í pir éret tl. enyh« eltekén kiülve as oretí ala é> ittak, dohaoyo.uk nép caeo °H7 mélto.eggaJ e. UaydtmmaL
Katbuiet oaakhuBar la(rjrÁ«fce bol-doglalaa atsrslm« fötötti keserraií. Bí-iMiyitja ett, hngy a Lobb Uari éi ,bi-caija" e<kGro}ük alkalmával már Uaa-képtn aserepelt ét ily miaotegben irta alá kéi jkötád i
p p y
as eeketéti jegysoköoyTB dokumeotamokbÓI itmét ax
ámde mit kit&aik.
bogy a náasjjen a köxeégbáxáaál be volt bQrtönösve, mert axoo alkalommal eroteo lere\'ezegedveD, — eaec beisiDiithatlaa ültpoUb.n és <itko«,^!keier«letuégéb<D a ftlnban kfilönfole randellmtesiégeket pakkot csiQeket követett el, melyeknek kiTÍteléoél a vékoQyaxára, gorhet ina, réaciot oaábitoja-, rétxint cziakoatársa-képen Tsle atterepeU. Dicl.nj Kirolj .Fickvick Klnkbjiból- — „4.
N.i.
után forditá :
Eaja.
BélitóL
Forró nyári aap íolt, u é^ fényei yoíje tOsas •agarakat lűvalt as bsó
földre; 4 naadárkák l«oauggeawt«tt íóvel ^dögeitek a told £ák Unkáit, Monjas ieveieu), — ballgaüak, kissártdt haAg-
bogy az egészséges gyermek soha ne érintkezzék ■ a .\'beteg tárgyaival, kendőjével, étkező készleteivel stb.
A ki betegét ilykép védi, nagyem sokat tesz. mert megtarthatja .butegét orvosa számára, hogy ■ el ne, késnék a teljes segély Jy el.
Ez íiü képe a, roncsolékos^ evü-lükestorokgyuladásnak, ennek tudo-. iuá.-ulvétele után köiuiyü leend egy-utUl a vtidckezcí is orvos érkeztéig és végre rkönnyű belátni, hogy miért , nem tanácsos a betegeket orvos nél-, küi házilag gyógyítani, de könnyű felfogni,, .hogy mily viszonyok közt ; , adliuí maénvt. a legképzettebb orvos is. .
Qrvós rendészeti szemponthói .c helyen elégségesnek tartom megemlíteni, hogy midőn valamely köz ■jglíei. egyidejűleg több esik dyph-Lberitisbe. arról a közegészségi ügyek-"beii első fokú lialóságot rögtön kel értesíteni, mely jelentés tételre nem csak , az . elöljáróság, Ütném általán
ily bébi r-
kőtelcztetneK, kik tegülési esetekről tndomá
nák. J
kötelessége mindenkinek az
e jelentésből kifolyó orvosrendészeti szabályrendéleteket pontosan mt:g-figyélfaí is foganatosítani, az 1876. \'évi 14-ik: közegészségügyi t. ez. 7. SO. §p ai szerint, áthágás eseteiben a rajtakapott 300 frti^ terjedhető birsággal és nem fizeihetés esetében 60 "napi fogsággal közigazgatási utón büntetendő.
TEESÁM3ZKT JÓZSEF,\'
mepjCt tiseti jiráí
Á ke«zth.
Tekit
köréből.
Bzerk-eastŐ
ír 1
hogy b^c*»6 b>pja< utján a helybéli polgári iskolában iu-giilaltalt Bdgély^gj.etrfll a t. ez. kö-ziiuaégnelí néhány adft\'tot tudomására hozzak,1"- \'
A -.keszlh-lyí\'polgári iskolai i
gélyegyiai* múlt év deczenaber 1-én t
jJiull.mtig. J£i (ilkalpmmal egy aláírási
\'bn\'csajtMtottki a:kpVelk«lí felirattal: ,
" keszlheh-í polgári \'fiu iAóIs ifjasá^ B,
-ÉB
■; rég-n
m tihoMaia m«g nók«d mip küszöbécek átlépését t" l-oU igen és ép ezért kellett hjö"
*~* Lobb érdekében rösteiem eimon-i; l>t>gy hiatem, hogy a „niosikát* ütötte vuba, ha bájos leáoya fény
vilM : temetvei közbe nem lép
e£ *tyjénak lesaksBi
ízulu kurjit. .
„Ne akadályozd m«£ Mari* — szólt
i»tál-eraher,-—;ks megaláz Qtni
IOB caifc, eD?eda. A világnak nincs oly lose, mely reá biroa, hogy én felemel.
E fejő a|leí
At
burkolt
■nyAara lrsUté s
t.rft LiányáDAk könytelt uem6ÍTeI. haoyazl(r — gondolom — mondták már b--íy e azem^k ragyogok vaiinak és ha^ b:ir moat kónjek boriiák i9 azokat
Né-
TEri.
tekintete tsjálko-
tsukat
Ík viriaíit ke-
íari, bo.
At. őr-;* Lobb félrefordiU arozit tmnlhii ki.karta voln« Ík «»»i. de « vslell
g fivérein
tlen ugj
g »tn« i.tentolen hugooki ek ki Mljdü fi
vedj-oek, k éb
r«mígv^ ré.zb-iD pedig PipkinKatfasaíel t(.;.iit ueveLve - oly elra^adóan,oly ked-v«seu éa pajzánul néiett ki, hogy ogysser-c&üít mind elragadtatva Lestek."
Hizöligve simult azí ör«g urtos és
TaWt augott neki... . Akárhogyan ML-
biatette pedig magát as öreg ar,nem áll
fc*tU meg, hogy e] ne mtwlyoajék s las-
\' \'*° egy köny gCrdÖlt végig arosia.
: nyok is nugj aftégye«ke«ve és laasao oai-Tu??l* leso»polyoguk:Mari hilószobi-jából és mialatt » ^^talság saindjokibb
* TigBbbá és zajosabbá vált _ az öreg Lobb


Év végéa a kosgyülé* a kezelési eljárást álTipgálji.
Ex idén segélyeztetett könyvekkel, író- és rajsőszkíHökke] 6 tanuló egy pedig
kólységét, mely valóban oly kicsiny l hogy. mihelyt aion kortitok kÖz*l mmbm*. daibát a lömeg, mely eddig feaxetftrteAf; őket, axonnal azerte folyva elválsak az eiryos cseppek, majd a lég ét nialegség behatásira "elpárologva, lek*tő legcsekélyebb párámokra bomolra köd, gőz ftJak
tóli cripővel.
Végül midŐD t-i iigyn
izihelyi
t, ci. kótÖOftég biiCiea figyelmét f<-lhi?ni bátorkodom, azon reményemnek ie -tdok kifajeséat, misxwint oem sokára fordulok m»jd megint kérelemmel a tiezleit szer-kennAtégfaex, bogy ai ujonnan belépett aUpttd éa pártoló tagok noVsorat közsé> em és ax ások által beBxe\'ett ösne-gt nyiKaoCfean tyu^táanom megengedje. — Addig ii maradok,
Kearthelyeo, 1882. rnárcs, 2. kitűnő ütizleleltel BÉKEY IGNÁCZ.
y p^ ban omlanak
— A iégnemö anyagok kötött pf
a vonwídá8n*lc még csekélyebb fokát ti*
Jaljak u?y, hogy a gisok, Metjekhe««
földünket Svoxfl levegő u tarteaife, • meg
érhet len világűrben nzéloBEolva a vég-
iens^nck smberi fogaltnalio* mérten
betöltenek minden tért, melyet mii tárgy
jfll tt é é éhék
két üvejrgömbbJÜl ÍII; ■ teely eömbök a mellett, bngy igen vastag fxlú üvegből késtülvák, még surflen be is vannak há lóira erős sodronyszálakéi- ij mivel a vegybomláakor, m»iyek a Bioünvizelíálii-tására me^indinuik. Miálwl, lion\'v a feis\' ibbü b*sÍrereVt bork6*^7 é* kelted-lairm szódához kevés viz\'it bocsaj-tünk, & készülék bnUejében igin en*m, belülről kifelé haló nyomás fejlődik, mely yomás ssioiéa a vonzódás eredméuv-, i. H szabiiddá vili ménia^ a küllftveg\'\'.-az vonzódva kppaz nyomási az üveg béí-
A két «(V nemű Irwt, mit ezea fÓ)v
ej foglalja nnm tart éW époa a eme terjengési — törekvése folytán nyomást gyakorolnak minden tárgyra.
A vonsódas történje nemcsak SjS egynemű réttecikék között van meg, hanem kÜlSnböso" tealek iá nagy vünzídáat gyakorolnak cgj másra, mely vonzódás a kutató tüs fölismerve saját czéljaira érte" kesít. így tudjak, hogy a móe« és homokból készült nement t ^ éi tégla részecskéi kh ex sokkal inkább TÖD sód ik, miot magák a keUé vilssztott kövek \' \' es asért, m
K&darabuk. köveit
tástboe *
yea ket"(--d
szénsav nátron, vagj szódu stAra/ou üzsze-ke verve megmaradnak egymiie metÍKit
g gy
áttozáínélkttl, úa ha. moat
1 ; mefycek
tndeu
ft
j
■gömbjebeu m vn ké
y a beot tóei-mind
5 frt, 10 frt. 5 .
A vonzódásról-
et teát űtgy v«Axódá\\uái birran » abban Molvadnak; d-i aroo purcibun. midőn olvadni kezdenek, mii az itt látható pezsgés jelez a kettőd enínsav^i seőda alkfttréiíeir-í bomlik ; K szóda e^y---BÖÍ a viza,,| és e.bocsájija iz^HSavát, tí- az oldatban a borkőaav is föl levon o!íiv» <M ezen aav erÖaoUb lévéa ^ isóoBavoaí, axoDELaJ egyesül a szabaddá vált égvéay -nyel; a szadival és az eredetileg, őaanj-öntőit ketnemÜ sóból egy Önálló só, bor-kosav ssóda létesül, ra»ly mint ilyen a vzettsavat teljesen nélkQlfixhglí éa ha edény aljában vis nem volot* is, i gyülekeznék öeszi, lesve a kedreiú j natra, hagy íog;
Dr. TOKCSANYI-tól.
R
egymásfölé ö
csemenitel tűlijük ki, mely a voozódá*
törvénye iserint azokat sioros»ű egvmás.
mellett maradni kénysieriti. A fihoa as
enyv bír nagy voazerőve4 éa két darab
fát azért egyesítünk köibelelt enrrfreF.
Éa azt tapasztaljak, hogy az ily módon
létrejön vonzúdka a két idegen tee k&
zött oráíebb, roiot at u^yi-.uazon testré-
ké k *
is, olian
(Folytatás és vege.) — Hogj pedig a termósietbea előforduló tárgyak egy némelyike k&z4tt mekkora Ö*a*etarti* létezik, azt bizonyít-ják azoo eszközök, melyeket alkalmasaiba hosank az Összetartás, a von-Isódii megszakításra, mid ón fejsze, fura, főrész, vésd, lőpor, d namit és nem tudom mi mindent igénybe vesztük arra, hogy a fiból pg^ darabot elvágjunk, vajy annak tetszésünk szerinti alakot adni kívánunk, vagy midin u flzikUtSmegből le akarunk választani egy részt, hogy a levált ré«st cséijainkra f&lhssEijáljuk, do hogy annak nib!yébe kutatásaink ceéljai.
, ^y
reá néxre nagyobb vonzerőval bíró ÍJVI:-gívoí vegyülhessen, de yiz &igUIváa o * gömbök alsó restit at össits Biab*ddá lett széosar menoyiáég a vízbe nyomul. tje evvel összeköttetésbe nem lép.
Kzen edényben tehát létesült mostan, borkősavas sz6da é* sEáasavval telített víz. Miut említve volt a. azias*r i vastag Üvegfalon át annyira yfiuzódik A leve^Öhös. hogy a vontódáa utcozU f*szii-lés fenyageti ax üreg fulát ( Moat ha. elnyomjuk . ramácacsát, az üvej
nat utat nyissunk.
A termésselben elöfordaló
testek
résa«03k«Í kősStt iaitUtkostf von tód áa, Öassotartás sseriit oaaiályonak a lestek ; wilárdakra, melyek iunét ai Oanetartác nagyobb mérve sserist a sxilárdaág, keménység kfilönboio fokival bírnak, — folyékonyakra ás iégnemúekre.
A Biilird testek alakának megváK
tottatására &lkaitaaxott eró" iránti ellent-
állás adja mag ama tea\'.ek kaméoységi
fokát. Ai egyik tfiitro alkalmazott er6
kalapícaRti, ama testaelc rés^rcskékké
i*ttanása jellemzi; vagy is az apró ré-
teoskék oly >-.HSva] ve siódnak egymás
hoz, bogy inkább ítélpatiaLáasal térnek
ki at üté»ok elöl, semhogy atukjokat A
kerüld hatása folytán julltozUtnák. Esen
testek tö>-ékenynek neveetetnek. Ida tú
k ák é d
Bseeskéi között fanoáHó v*oasódás,m«rtha ÖaazeenyTesett fadarabot akarank ragass-táauk helyén egymástól aséiváJaasUai, iegtöbbnyire a fa vagy koVészefc öaasefüg-géseBzaküd meg as erönik olőtt és a kőiben lé vÖ \'idegen test okoz\'.a össseiiiggéi •értetlenül magniaratL
:m« Syphoa légiárt kiíelé vOQzódf
» jutiarA é.t o!v
izéuo
uiat l*!ái
Üvsgcsüvön át m
hó dál
mohó vonzódással rohan kitelc ama c < ?öa át, hogy macával riuljn a vlzat i mit a pohárban h* fíilft^unk, U:juk folytonos gj-Öngyözédt, vajjyia Híjait viaből miként illan ki a seéui^T é-> i^_y-. »ü! a korlÓRgel, mig ki* i lú multával
y
oznak *n ásványok és lkbb
y g g
ismert legkeményebb toal a gyémánt. Más testek réazectkéi közölt pedig a vou&ódáa >ly Dafcy, hogy a rajok alkalmazott ülések, lati ellapalva inkább mindenféle alakot tfznek, semhogy ftgymáatól megválik. Igyaz arany, ettisi, ólom kal-páláa
eddig Má
Egy Lettnek más Idegei, teathezi nagy vonzódását as i< igasolja, hogy ha mese cl, timsót vagy ezukrot tesx&ok visbe, a. víz részecskéi laM*pkint a mé*i, limsó ée czakorp&raoyai kSzé furakodva, a kÜlöobösA résseodkék kinőlt oly szoros egyesüiét ffljiódík ki, bogy ama aailárd tettek alakjukat teljesen ol veszít ve a viste! egyesülve feloldódnak fts a két küiíiűüöiő halmaz állapota test megváltozva tép elénk. — Éa a teátoknak, egy-miahoii vonuSdáitA Loaxi ast leheld ve, hogj a nagy mindeoaégbea folyton más és mse testek látöaaloek, amint különböző
tesaá vallott. MinJun tehát a vonwd-is álthl rae.it vég-baí. — Éi pediff ur lépett öaflukőt wtóibö Ó^TQQJOS icattoi, tv hát kát
anyagob jöttek egymással «orosabbÖ3Aze-i viz ezeD P"nirblű ejészcu szén
kőttetfebe. \'\'—* "\' ":" \' " --*"1* \'
fölv. nán aiatt anny
ögymáshoz való vor>sódádái legjobban igazolj* a vegytan, írni tolylon észleljük a \\ ^ülőiibözŐ tertné^etü Ust egyc»ült r-y
oak elilzfao uU
liutók, hogy a hihetet
an, hi.l tolylon észJoljúk a i eredmenyoit A folyton vág- igyeugdbb s
Hányszor lapasztaljük agyantamn folyamatot ax élulböQ-, hogy ningküto t báMasságok fOibooalnoaky mival urúflöb \\i vonzódás lútesült Q FV ^ás.orősdOb rokrin -szenvet k&UŐ egyén iránt.
az, mit ellchate mondani a>uu-
lenséggel batárot nyulékonyságuk.
Ki ne ismerőé tisztelt hallgatóim kSzöl tt arznyfaatöt, mely egy darabka tinta aranynak rendszeres szétkalspiaa által nyerte eme, mindjen hártyánál vékonyabb lemez alaUt.
Vagy SK ólompapir, mely annyiféle -képnn nyer alkalmazást, ki ne tadoá, bogy egy alaktalan tömeg ólomnak Bzát-kalapálása folytán iesz papírrá átalakítva
A ssiiird testeknek emunyalékooy-tigival biró nemeit nyújtható testeknek nevezzük.
A folyékony testek kösöneéges ut aavecése is eléggé, bizonyítja aa egyei rets&oskék kiJcÖU tóiéig vonaódáa cse-
bemenő felbomJisí ét más testekkel i egresülés után létrejött uj alakokat. A vonzódás bont éa alakít, folbontjaaz egyik Összek Ötté test, bogy szorosabb egyesülést \' ízesítsen máa testekkel.
códátról, melyet küsveii*a
kót«lüiikb-\'ii . világ mii ugy vwOzo.
Vegyük példáui az agynevezet
végbemeaai tapai donaágbeű az égit nak (
nk; épe
Bzóduviz" kéasitéaét, mely eJnevezá
gyan merőben hibás, morc abbin i
g
dás tasiti lehetővé, hogy ne ép testek kör ■ forgásukat megtére, e^ymiat uora b*bor-gatják, — sfit .egymint külcíüatiío;. \'á-mogaljik.
Magáról az égitestek között fennálló diól asólaoi. külön íeMvasUnak
ssódának nyoma tiacs«n, haoanj van
bwine aséosa* nsgy mennyiaégben.
Ktoo vísnek ké«sUéeénél vegyfolya t mögyen véghez, mely meglevő te&\' leköt fdbont, bogy ujat tó lesi teán és ex a voaxódás utján toriénik
képezheti tirgyát.
.Éiffioat-a vomód*sórtj melylyel a
nzódáa"-ról saóló rllí íll
As K> úgynevezett késí-sso\'daviz-kéasüték, mely i&ladnyijank AlusJ ismert
ó
k\'-yoítik S
sjterökel kímélték, —
k , %f gg g
rongálja a nagy hoaég} — a tarka yirá gok ezrei bágyadt fejecskójöket opedön hajtják na anyafóldre ; — ssegény kU i i rágok! Hmctalan "-1 op^dea, hasztalan a óáá ék lk hl

k«isx«í
gastyánr*; — btatédéoek mindnu hangja egy-égy halált hozó osepp volt szivének.
rágok p,
sóvárgás, a ék lek halni kell; a tOzes nap égetá csókja 1« fogja a sselid hajat.! en> hot adó harmatát csókoloí, édes méreggé vegyitett kéj köti kell elhervaáuutok. — Ily gyorsan kímuiui, elhagyói a va lót éltetek rövid nyarán, szegény kis vi agok! diseei ngy ték
— A nagy kanlx-Hil
és iparbank ré*sT«nytAr^ évi sárss madisa Bseriat, mel
-Wik Ütletívet t«sii, rn^rieg szAmláj .
96.991 frt 10 krt.t ve«tü4g éa nyaro-
óg. asámlája pedig 16.867 frt 77 krt
Unteielo.TtssUayerftn.dov 7092 frtííOkr.
^ etóíl érte
t I8öl. már n
Lassú, óvatos Jépletkel közéig a házi ur, — hasi ur? — vigyázva megy azon hely felé, hoanaa neje, a még mindig bájos Elvira hangjátfc»iJja; reszkető kezekkel akarja ax ajtó kiliacaet meg fogai, síire oly iíju hévvel dobog, oly lá-
agok! diseei e nagy
De sem l ax ég *iiaalmai érc* irán
tuk, kis leányka, fotelé bimbó őatötóvel
kao«ijába« megjal-uuk; - rnhije- egy-
asorü fehér, mint a liliom, meíyb« ép most
caepogteli as álét balssamátj — arcsa fe
hér bimbó behálózra a reggel azüsi pírjá
val, nefeiejü s«nnei Abrindosó tekintete
a menynek »ngyalára emlékes telnek 5
azép oly szép c leányka sziizi
gában, mint ftgF f
fld édé
augják át rétnas.tavöltóívsl agyát, tépik aset reléjét, miként egy bósx oroeslsn, melytói féltett kincset el akarják orozni, vagy amelyet arénába mesterségem utón bőaziteaok, — rohan be a* agg férfiú; — arctan halálos sápadUágg.l, verejtéktől
ver, tán a viaxondátáa idee" örömei
élesztik az aggastyán ifjú,szírét? haliga
tódsik . . . Hahl nem ióhet, becsületem
férjem, leányom, kit éltamoél jobbaoase-
rtttek e starak üuk meg fUlét, t
p
gyöngyözött homloká
lei, görcsösen összevont
l l A
j
kloit ég felé l
nsgy-kaBisaai őokénies tüsoltó egylet*., legújabban a áuniotuti tuíoltói szorotkj-zot lelkes oUöko Szabó Kiroly ur felkérte a na?y kanizsai ónk. Hízóim-egylet elnökét Oroszváry Gyula urat. hogy e jó hirnévoek örvendő tü«olió**g köböléből
rcsösen öszevon ökloit ég felé
»ikolt fel: aAikoaottl" — azt in
f
g g
földre édenné varáxsol
mely l i ennek
zállt lakjai.
jöjj
slj
,K« nefelcjts, stép virágom, jöjj ionén, e völgy csendes magányából, ismerd meg e világot, ismerd meg kibléc &nmak, akit . , . Hah t Dem szabad, susng tovább pnjkoa mosolyiyal, jó anyícaka-mat e beszéd elatomorilaai.*
Moreogé»ib5l kocsi sör ej 0 ébressti föl, a kert elölt egy öreg ar siet felé.
.Klariatám, drága jó gyermekem ! — stíl Örömittaaan ax aggastyán, — jöjj kebelemre, oly rég, oly nagyon rég nem láttalak. 8 anyád? — folytatja elkomo-rodva, -— hogy vau, hol van 5?*
.Kedves jő apám, nésd ott beexélgel Jássay úrral; í oly jó, — <>s egy hó óla, miíU tárol voltál, gyakran, nagyon gyak-an «ljőlt hoasánk.
Akis leáayka távolról sem tejtette, minfi iájdalmasaa hutmfc szavai as ag-
bonadályo
i Örog
csend, sirt csend váltja fel
elenetet. így ü.dvözöh
áó Bk h á
j gy j
báró Bekesv hoiíeaí távolléte aUa.
Szegény kisl-áay,ss«gény Klüríssa. mint B «il által megtépett tiliom állt ott atyja bo\'egágyánál, kit heve ágyba dön tölt, aki ivem hsllja gyerraeke wdekléaét, terenctétien oejn kérO esivait.
•Leányom — szól végre mentort hangon, — távossál oábány perecre, — négyasemköst óhajtok aoyáddai beanUai.
Férjem I — mond a ssomorn nő hosssas csókot nyomva as oda nyajlott száras késre, — mi,iölt elitáinéJ, aallgase reim, végy cc6t magmdoo és hallgasd meg szegény nMe*,
(Folyu kövoikesük.)
alakult uj egylet tagjait betanítaná a gyakorlatokra. ElnÖKÜnk Kardos iíándur miU>vez«t5 parnneanokot bix\'... m S _* az«p ttazuel, ki i« e ctáliól -gy héu-Barcson fog t»rtÓzk"dai Alkalmíla? njeí-emlitjük, hogy « aug. 15-én urianá-i zászló feUratási ttooopélyrn az előtséiíü-letnk javában folynak.
— Űelj/veigaxitiiM. Lapunk előb
bi ítimioak helyi hir rovatában fo^lai:
ujonezoxási közleményben b.) al«tt iíor-
»át Sslavon oraaágra 4762 ujocc* és -t
póttartalék\'^ helyett 467 pótlartalókos
>ndő, tudvalevőleg ÍÜ. százalék ftsik póttartalókba. A piaczi vÍMZ*é!é*ekrü". szóló fairben pedig » burgooyás zsákokr* nézve egy, fei é* negyed kilóhelyett, 100 5Oós25 kiló •zimitaadó.
— KtfUvdnos kőaxőnet- Mimi-
aiok, kik elhunyt Janó fiam temeteao
alkal már ai nwgjijeain s s csdádomat ért

ÍVFOLTAM.

ZALAI KÖZLÖK?

9-én 1882.
toronyban. 10. Haraűguzojik, harangoi-nak. II. Harsog a trombita- 12. Ha szí* vemet néha, 13. 5a vitsxanéz a bús ma-gysr. 14. Hej ! dehogy, dflhogy bánom.
15. Hej, de szomoroan ixól a furulyám.
16. Hervadok angyal ér.ed. 17 Qirea
város az alföldön. 18. Hot ax a tele kancsó
bor? 19. Huivót után két hete már. 20.
Hasd rá cxigány ast at én bos nótámat.
-Emu kiadója arra kéri hasai közön
ségünket, hogy előfizetéseikkel és népda
lok beküldésével legalább i» addig támo
gassák, míg benne 1000 magyar népdal
írsz közzé téve. Hsxáak ezredéves fean-
intjpére e gyűjtemény egyík nzet*i emlék Irnne, melyben i legrégibb időktől fogva a a saját költészetében volna •aében és szavakban oemutatva. E\'.öfi-ítési ár egy évre, vagyis 10 fiiíetre uér-mentefl ezéxküldéssel 1 frt 80 kr. Előfise esek Győrbe," a „M*gy*r Dal-Album51 kiadóhivatalához. Egyes füzetek minden ■endee hazai köny v kereskedés bon is kap halók.
— Litil Ferenez ,A budapesti
Munkácsy-ünnepélyekhez* czímen ma
gyar Bhapeodíát írt zongorára, mely már
egközelebb meg fog jelenni Taboruky aemzeli lünemÜ kereskedése
izkyéaParsch araknál Budapesten megjelent „Margitszigeti rCzsák." Eredeti csárdás zongorára szerzé Nicolich Sándor. Ara 1 [rt.
— rArpad vezér* és ,Sx-ínt István
király* czimü kőnyomain D3 fii apókra nyíl
iegrendelé»t Halisz ímert fővárosi könyv
fijda]ombs.& YÍga**Ulóié«vétukkeJ meg-k.crr4UÍ sxiveaked.tek, fogadják, a magam s k^ves nÖm hála köszönetét. Nagy-Ka aiua, rnárci. 5 1882. S\'.aaler Gyula kir.
pÓ9ttfüDÜk.
— ArAxs Károly nyűg. rajstanár temetése műit axombaton igen diazes volt köztisztelet kiaérle fc derék férfiul ax örök nyugalom bolyére. A fÖgymaafliurai tanári kar, a polgiri, elemi iskoláit tanítói megjelentek. A fagyain, ifjúság énekkara Groastaann Ignácz lelkei tauáruk veze-íéae alatt & halottas bÁxnál a következő gyáazdall énekelte: I.
Oh fájdalmas, kioua érzet 1
tí-ftVüUloD látói téged,
Annyi ifjú mentorátl
Hallani koporsód felett,
A kesergÓ ifjú Hívek
Síivrepeaxlő jajaxaváL
II.
Fáradl tanár! sírod-fölött Busszemünkből kÖDnyüpereg Sir a szem, faj a kebel. Mind hiába! iij*t, aggot, Kit a halál kei; sújtott, Könyhajmat sem kelti fel.
A temetőben pedig & következőket:
I.
Élik holtak szent Istene, Ob hallgass meg minket itt! Könnyitsd kérünk elhunyt szolgád Csendéi eirj* hantjait. Fogadd jámbor esdekléeünk, Adj nyugalma: por-testének, Bocsásd icl két óh nagy Isten Trónod elé bitednek.
II.
Jézunuuk, ki váltságunkért Egbfil földre szállottal. Néw reánk, kit itt kó\'nyörgüak Az elhunytnak sírjánál. \' Adj hívednek boldogságot, Melyet a szem még nem látott. S add, hogy majd írg»l másságot Leljünk mi ÍB trónodnál.
— .£»(«•»>». Izraeli üipolgártársaiok
vasárnap éa hétfőn ünnepeitek a p\'irim
ünnepet, emléke öl azon csodás eaemény-
oekj midÓH a perzsa birodalomban asalle-
cök terveit kiirtástól megmenekültek.
Öröm ünnepnek tartják tehát ée minden
jómódú izraelita kötelességének ismeri
szegényebb hitsorsosait megörvendeztetni
és megajándékozni. AÍ ima hasban pedig
isten ti Eltelet tartatott, a melyen a szent-
írásból £exl*r könyvét olvasták fel.
— Magyar sxinés»et. A körünk
ben ÍB közkedveltségnek örvendő Gerőfi
Andor jelea és kitüoö erőkből szervezett
magyar színtársulata, mely jelenleg 43
tagból áll, Kawáró! Nagy-Kanizsára jő s
húsvét BftpjftB megkezdi alAsdástit. Mint
nekünk írja. a derék igazgató, fővárosunk
színházainak Legjobb újdonságai éa a kül
föld legsikerültebb bohózatai is repfirtoir
jábs felvéve vaDsak. örömmel Üdv&p6l*
júk körünkben és hisszük, bogy régi jó
hírnevünkhöz méltóiig résS«6Íti pirtfogá-
k
fiibao a kűEÖtuég
— Dr. Schreyer Lajos ur mult
Mumbiioa fetolTaeást tartom * tereake-
del mi ifjak ön-képző körébau szép száma
hallgatóság elStt. Tárgya felolvasásának
hálás éa érdekes volt: »A szívről.\' Ki
ne hallgatná szívesen? főleg mikor a tá\'
domáey tgyesítva van a humorral, mint
»*t a lelkiken megeljensett felolvasó elő
adta, AE\' égyeaület elnoVe még JB kÖ
síünleDr.ScIiroyerurnák nempakéaztégáL
— A vGrheny a egyéb járványos
bb hír sserínt ismét
g j
jednek a vidéken.
— VUany felíl atstó egyik bs
rálja lapaoknak jelenti, hogy ott febr, 28-ác este felé eróa villámlás étxaenydör-gés volt éaxielhető.
— 8xcUonká~vúdá8itat. Mönyei
ven szólva a szalonkák magk«cdelték * „huxáit*, szenvedélyes vadászjuak már ki ti járog»m»k lesbe, de kávés asereacsé vei térnek viaasa.
— Hébruár hónapn* vonatkosó
éghajlati feljegyxések. Köxóphómócsék]
1-2ÓC0 A légnyomás valódi kűwpe: 54
mm/Legmagasabb hőmének!*: 14-&C0
26-án délatán 2 órakor; legalacsonyabb
hőmérséklet: 104C°3 in reggel 7 árakor.
Legnagyobb légnyomás 767-2 mm. 2-án
reggel 7 órakor; legkisebb légnyomás r
734-Ó mm. 27-ón eale 9 órakor. A na
pok száma, melyeken csapadék esett 3. A
csapadékok &essege 15-2Ü mm. Nagy-
Sanizsa, márci. ó. 1882. V.
— Gyászhir. Mikes Samu komi romi születésű, honvéd hadnagy marc*. 6-án KSstegen rSvid si«o védés utii tüdÖgUmökürbao elhunyt. 32 évet éli Béke hamvain!
— Xagy Ital. A keesthelvi ha-
iisiok bélfőn egy 5 — 6 láb nagyasgi
harcsát fogtak. A napjainkban oly ritk
haLak sok oésője volt,
— tfetolvaíást Dr. Lipp Vilmo
gymnaaiumi igaígató, hírneves régéuOn\'
t * kesitbelyi polgári olvasó-egylet &
nöko, Kevstbetjen, & polgári oTr^*6 «gy-
let helyiségében, folyó hó 12 én, déluti:
4 órakora„K«sthelyi iirmo?ókröl"ciiml
fololvaiaat UrtRiuL


— Csalás. Figyelmeztetjük E kö-
Sget, hogy a krumpli szállítóktól ne
\'ásároljaník zsákban, valamint hectó ám krumplit, mert nagy csal .itnak van-^k kitéve. Hanem szoktassák rá a= em-uereket a kilói ára Iáira és ha folyadékot vehetünk liter szám. A gabnát, kokori-czát, babot métarmázsánként; mely okból ;egyen a krumplinál kivétel? — A mi-lón ess«l & közönséget figyelmeztetjük, le egyúttal ■ hatóságot is, ne^Orjöa *á-osankban a. közönség rová^ár* tovább ly csalást.
— Csáktornyán miután a vároii
s hivatalos jelentése szerint a kanyaró
- inyOdsá lett :—■ az elemi\' iskola\' két :laő osztályában a tanítást 14 napra be-;üolettók. Ugyanott a himísjía föllépett.
— Tüzesetek. Kt-iSlbelysn feb
ruár hó 27 én éjjeli háromnegyed egy
irakor Öxv. Simoa Jánosáé Deák Ferenci Uczai lakháza udvaráu tüz ütött ki > egy istáló éa kocsiszín esett a lángok martalékául. A helyszínén gyorBan megjelent .utóitoknak a roppant szél daczára ís ni terült s bősz elemmel megküldeni. Alig Lértuk hasa tusoltóiuk & fára;/i\'ó munka atio nyugalomra, midőn pontban 3 órakor ujból meghsxisnUk a ikürtöt -Tiiz-Itóiok hihetetlen gyorsasággal jelenlek
Ignácz vész által
g fíuc í
;uUjdoaát képezi" lakbásoái kílitóu t*2inhelyén. A roppant er£s síéivé
— SümeghjLcie tanitói kör el-nöluégétól. Tisztelt Ugtán \' I. A Uvassi \'endes közgyűlés és auel a járási kör iizeVí rnÜkMé* ünnopélye Sümegben 1882-ik évi mijüi hó 27 én fog megUr tatni. Az ünnepélyhez minden egyet Ug szíves kőzremankálkodása szükséges. A folyó évi február hóban Ülésezett választ-máoy progranba vett^ ax egéé* kör részéről történe adó iria, nyelvtani és ssám-vetés dolgosat, továbbá ibol gyakorlatban van rajz, valamint n5i kéziuianka ki-állitást. Ennélfogva tisztelettel kéretik t. tagtárs, legyen ssives tanitrinyainak szép írás, nyelvtani gyakorlatok stb. ez évi dolgozatait f. évi májas hó tő-éig SQ-meghre az elnökséghez beküldeni A cso-magrt rá irní a kötség nevét, hogy ek-kéot az elhelyczé« miígtörlénhesíék és a járási kör teljes ünnepet ülhessen Ha az iskola történelmi adatai egybe gyüjtet-tek, ex n mellékelendó.ll. Ax 1881/82-ik iskolai évre következő pályakérdés van kilüxra: „Bisony\'utaaaék be, hogy * vallásoktatás a iíjuíág Develésére a a fegyelem fen tartására elkerülhetleau! ssüksé* ges.s A tisztán leírt axereo nevét rejtő jeligés sár levelekkel ellátolt dolgozatok a kerületi esperesek utján 1882. évi szeptember első n&pjáíg a veszprémi püepök-séghex küldendők. Mult évben a pálya dii háromnak adatott 30, 20 és 10 frtos részben. III. Tagdíj hátralék. Sümegh mar ez. 5 én 1882. Hazafias üdvöt lettel Bioti Alajos jköri elnök. Némelh Béla
jkori jegytÓ.
— Haaai
rövid hirek. -
Délen harezoló katóBáiuk közt a himlő ptiattít. — Egy 70 éves ember agyonlőtte magát Soffonbao. — 45 . kilós harcsái fogtak a Kőrösben. — K.onoparadm.köz> ségben agyonverték ac erdészt, mert egy gazdához ment kémkedni. — öt havi va-kátio lesz ex évben a műegyetemen. — Dorozsma községben egy nap alatt kétszer volt tüz, mely 133 házal elhamvasztott — A* órülés oly annyira járvány lett BddapWten. hogy naponta 4—5 e«i±>ert is viaanaka.Riikiüba iaegfigyel.ee végett —-A danái gózh&józás megindult. —
Külföldi rövid Mrek. -
ó kiA HOi Uhi
f gf ctórgó kigyA eHOni
quariumból. — Tizenl árom embert k *1 ft róaiai CarneTÜoit. —- Z
s&ráü dóitok utasask jeruzsejem felé. — Bordeauxban egy anya mostoha gyermo-tét a legsiSrnyübb módon kÍTégeste, — beteges, lévén — babonából a gyermek *éréoen *ieart mogfürtidni. A sxcrayoteg »3t elfogták. — A görögök *z 1863-hao elűzött. Ottó királynak most akarnak Athéa egyik közterén szobrot állítani. — Tarnovbaa nem szabad Bemnek Bsobrot emelni. — A szerb királyság kikiálts-
magasra [oikorbácsoll lángok issonya lát*
ványt nyujtotlak a szemlélőre\'. A veszély
óriási aagy volt. Rettegés fogott el min
den jelenlevőt, mídón megpillantotta,
iogy a Bzomszédos emeietea hás leteje a
,Uzfa.l sarkánál ssintéa egní kezdetL Egr
pillanat még! B a város legnagyobb réssé
a síéi vént álul felkorbácsolt s villám
gyorsan terjedi lángok martalékául eeik.
Tütoltóiok axonbas nem vessletiék el
iélekjelenlétűket. Teljes erejüket még a
vées tful fenyegetett em«le$et bit jneg-
entéaére fordítottak Aüg mult el pár
másodperei, midőn ax emeletes há ^j
ét padlása tűzoltókkal s az e*ék segítsé
gére kivonult pioner katonásig állat et
olt foglalva, s ezek és a. ház megmenté
•ére rendftlt fecskendőkből I5r«it folyto
nos vizsugarak által az ara ele tea tetejébe
harapódzott tüz el volt oltva. Derék Ü
>1 lóink, ugy Barka Antal pioaer hadaagy
J at általa kiveténjclt katonaság ünfel
áldosó mackáuágának kíwaÖfthdtŐ, faog^
a tüc tovább terjedése megakadályoibató
• ez által a vész által fen/égetett Táró-
unk Ukházai az elégéül megmentet-
>k. A helybeli gazdasági taniutéxet hal\'-
gatói közül lobban lankadatlan buzga
lommal dolgoztak. A fentebb elősorol!
lankadatlan buxgalmat tanúsító egyének
nek a ny.ilyáuoisíg terén legbansóbb bá-
ánkat et elismerésünket kifejezni köt
lessegünknek tartjuV. ■.!■\'.
(ti ront *i*«
iS k-\'ujvkoreik^í.íe íllx.
— Tdhértzky li Parseh nemzeti
zenemukereskédesében (belváros korona
utcza) jnegjcleflt: €ceE^irm»y Stemér je
les daíkölt*n*t*i *-Gyórí Viltao* i&ref
béres* c«mü népusinmaróhec Írt s köz
kedveltséggel fogadott 13 \'eredeti áal.;
l»í>fQiíft. 1; Basa buzs-2. Égó vörös. 3.
E li 4 Hb kd él 5
g
Esti Aieliy. 4, Hogyba k«dves ax él«t. 5, Kinyillott a napraforgó. 6. Utcza ezueza. 7. Szolgabiró )ártibíró; 8. Brdö erdő. 9. Szerellek szerellek. 10. De fáin, de . fáin. II Jík füzet. ,Gyássb» iocul^*1 (^l*kó iáján.) ,ásefeini;-szei^iBÍ.* (Már a%táta va-l*eii) tA biróvaL* Ugy^u e füt&tb^a Bzentirmaynak &z aAgmáody kis pap
,
foritebb érin- ^rigonyáVi közt levó
- Sch&nfeld Károly v*\\i keszt
helyi köcjegysó halláj* * fiaiaionban
:olyó hó ö-én a ,,feoéki híd" köcdibeu
negtalálUtott. SchSof&ld Károly 1880-ik
épi november, hó 22-éa -««ti 10 órakor
azon\'ürügy s-ta\'H, hbgy Í7a-gy Kanizsára
utazik, Kéfls&eíyro\'! eltávozott. Hoaszaa
elmaradja az i!let6 körökben gyahlll
kelteit, a AE álWiubs kSívélemeny oda
irányult, hogy j3ch8n£eki öngyilkossá
lotti FelkeMBeéé/e 0lkÖvÍBÍtek mjnden le-
helöt r 5ftsiekutatták, a Halaton nádasait,
d id\' hiáb í é fritbb éi
g
hulla beakad!. A :hlfasir a buliig kibuzta p»U* aheüsoft Eett^elyrefa exeren
de mind\' hiába, míg végre letí\' napon «gjr ÖSÜIUBÍ heJ *. 16 hóig a BiiUton halJá hll bkd! A :hfi
. A hallá még ilitutott Kesi\'t""
vasárnap estefelé b\'
holyreaitt hétfőn ,d. u. 4 órakor oagr inépazinmüréiisninekekiiét ked?\'
népazinmÜ7éiisiaekiié lt djkts
B. (,Hét utcza van ami isTunkban* * LA cóssának töyisí) Y.an\') beanfuglaTta-
részvét metlettlátétetile az 5rok ayuga-lom keiyére. Áldáe é»-ö^|k.báko iebeg|en I porkí felett-t- ■ \'^ \\ •■ *"~.:":: : ..
—, J. barcsi híd építésén erősen dtrigosDbk, «g?ike lesz a szebb és nagyobb f«hidaknak, de bopy jó és Urtós lesz-e? Mis. kérdés. Fenekei itámiiva 12 méter lugas, hotssa pedig 320 taster. . . -
— A győri gőahajóaási ráövény-
füzet 1 frt.
\' — Á. BHágjfar Regény Csarnok* 8. tüjate\' ÍR elíuílttk fokszik. Két nagyobb eredeti regénye : a ME.Öd* Gossdu F -és ,D9kttwCs«lillor " \' " " mindí&kibb leköti
ét *\'
gj y
g aárB/ámadáft beküi-
detett hozzánk, ra;a*arint- ttadetfargslmi.
kimutatása 328.917 frt 13" krl Me>reg
síimlája 531.361 r\'rl 71 fcr.es nyereség-
é i^lj 115200 f; 42 k
* p»rU* a^heüsoft; Eett^elyrefa exern
csé\'len .öreg csuládjábos. A hallá még
ili K\'t""
fokról fokm .növekedik
yg 115.200 frt; 42 kr,
réutnég .i
l
g .^j
tüaUt elő. rJzeo egyelleo hasai magyar bajósásí váilaiat igazgatósága Szalacsy Lajos, PfáoDl Károly, Mayer Nándor éf Páyer Károly titkár urakból, a felügyelő bizotUág pedig Peregi Mihály és Cuhn Mór urakból áll. A közgyűléshez beter-jessteit ig*zgatósági jelentés terjedelmes, kimerítő s az elíbbí évi üaleteredméoynyel való Öaazehaaonlitáia valóban sr^kértelmes boigalmat árai el.
— Csőd. BelUtinczen Spitzer test
vérek elien a zzla-egerstegi kir. törvény
szék csődöt nyitott, perfel ügyelővé Mi-
bálovica Károly kir. törvényszéki bíró,
tomeggoadnoknak pe-díg K«lcz Gyula
alsó-lendvai ügyvéd neveltetett ki.
— A b€tlaUKi füredi fürdópar-
kot már javában tusUigatják, rendezik.
A fény v«sre is nsgy gondot fordít a buzgó
igazgató s es idéji már kellemes sétákra
tets alkatm&s. A parkok <rtrá*gtelopei ez
idén valóban gyöny-örö látváey-t fognak
nyújtani s a kerti eidmuakak nagy buz
galommal folynak.
Esetet követi e füzeiben a „Sxóxat a ma-gy-nr psrlam«ntb«x" -mutatvány Albert-íaiviak ily ctim alatt megjelaat s áilapo-uinkat pattogó rigmaaokbaa jeiiejaső.kis manki.ja.boi. — ,Elamma grófnÓ* igen ktáve» fcis íraacíia eibeszélés abban a valóban könnyed francsia szeHambeirj tartva. Moxaik czim alatt ismeretterjesztő s tréfás apróságok, végül m „Aprópénz" czimü hamorisstikaa képek. — A csinos boritókban 2\'/3 nagy negyedrét íven megjelenő füset ára 12 kr. ai olegana ki állítás mellett oly halUtUn olcsó, hogy el nem mulaat ihat jak ez életrevaló vállalatot mindenkinek melegen ajánlani. Előfi zetési ára egész évre 6 frt félévre 3 frt.
— 600 magyar népdal xoDgorára alkalmazva! Ennyit lartalmtz már a .Magyar Dal-Album* czímü vállalat, melynek 3-ik folyamából most jelent meg ax 5 ík füzet a következő 20 népdallal: 1. HA a szellő Utal repül 2. Ha azt tudnád édes rózsám. Z. Ha dolmányom minden gombja. 4, Hallod e te
y^. vagyok. 8. g
lányok. 9. Hsrangoxnak a
krdsHáoy.uD.JÉ»16tt^íTéri^06^(Sfljesv
ő. ÍTa meguntál kedves babám. 1\\ ÉM-
bl k 8 H

közben a kj* leínylca egéoz Aatinten ki-fej ette elienasenvét * sémetak iráot, a mit is ilyen szavakba Öntött: Láaa éo a mamát megcsókolom síére tétből, & p*p*t tíizteletból, s fr-nczii: l«lkeeed\'<abőlI. a magyart rokonazeorDÍil; de h* egy némát ember kérne tőlem Ciókot anosk aégy milliárdon alal nem jdoék.
átláaio&k i .egazebb ÍéMun »píg
— lríóxatot botxu. Scombsthelyrő\'
írják: óbér vasmegyei k^ts^gbeo (Szsni-
Elek mellett) tegnap ■Íjj\'-I megdöbbentő
eset tftrtéot. A bíró tárát fe\'gyujiották a
mikor e bcnnlevők ki akartak m^netálai,
látták, ho^y a hix ÖMZO« ajtói le vannak
kötözve. A szegényeket csak a 1egvég&5
pereiben lehetett kiszab kdi\'ani, ss ab li
kon ál. A h/a minden ettől porig égett. A
hajmeresztő tett buszúból eredt.
— Megint tgy ártatlanul elitéit.
N&prol-Lapra roarUlntk iöi mostanság az
emberi Ígatság8io!gÍlUtás gyarló voltát
bizonyító hibás é< könnyelmű itélülek »!•
zomoríto esetei. Most iámét Altosából jelentik, hogy egy más valamiért fogságban levő teageresz stt vsltótu bfirtöu-relügyelfijének, mi kép még 1372-ben 150 font sterling jutalomért fülgyujtott ks,pi-
Anya biztatására * Horn foknál egy dáo hajóu A gooosztettei «gy aatróstársára :ogta, ki 15 esstendÓre -éltetett el ■ már 10 évet ki is töltött ártatlanul Kopp«ahá gábtn. Az Önkényt jilenkeiő gyujtogató Leogerészt Koppenhágába axátlitoiták, miután kiderüli, hogy vallomásai igsssá-goü alapulnak.
István előnyösen és mukiadó, kj
már a basái történelemből merített dísze* képekkel megoyerte a magyar kös&nség bizalmát oly annyira, bogy reményünk tehet, mi kép vállalataival mindinkább ki fogja szorítani a külföldi selejtes ma termékeket, melyekkel idegen ügynökök gombamódra * elárasztják aa r.razágut, ronlv* és ferde irányba ferelve H jó Ízlést. Axi tmlített két történeti mülap H/&o caaiímeter nagyságban méltó diszéi ké-p»endi minden lakásnak. A iá alapok ára egyenkint 2 frt. A mogrendeléaak ki adőh\'os (Badapat, VIt kereposi at 23? .\') bérmeotve iatézendök.
— A Magyar Regény-Ciarnok 9. fOzete U előtttak fekszik s uj^bbao meg-gjízbeanüoket AJgner Lajoa tevékeny
— NévmagyarotiUi$i •lati**ük»,
Az 1867-Ík év márosiati 10-étÓl 1881.
d«o«. 31-ig hivatal bál tutg-délyesetl oér-
magyarositások félő! aa ,0. É.* & kő-
. hiteles adatokai köjli: 1867. márcsio* 10 tói 1868. d«ea. 3l-ig törhet 522 návmagyaros tád; lS69-bea 217; 1870-ban 163; 1871 ben 145; 1872-h«a 134; 1873-ban 2Ó2; 1874-bec 190, 1875 ben 176; 1876 ban 152: 1877-bat 190; 1878-ban 191; 1879-bea 214; 1880-ban 197; 133 l-ben 1279. Tehát 1867-töl 1881. végéig. összesen 4124; ebből íxraeliu 1407. Msgj egy estetik, hogy ezen kimulatáaba a né váltói tatáét kéreimezó c*aíidf6K gjerty-air.sik nélkül vannak fftlvére. -
ujmbb vállalatának
nyv tísd ónk
életrevalóságáról- Az els5 számmal meg-
bezdetí két .érdekfoszitő eredeti regé a yen
u. m. a .Köd* Góisdu Eleklü, s .Doctor
CsaiiUú^Golenlch F.-től — kivul
Ilijük benne Mindszenti Gedeon
ciklusából a .Balaton szerelme"
hangul*Keljes kClteményt, a .F«1Q bó
ldj" édk ki jt é
— Begény a Boitporut partjáról.
A Asultác nővérének, iíaüé hercsognőnek
haláláhos egy érd»k« történet fasfidik.
Kftilé BiaitABa, ssereittií egy fiatal tőrö-
k6t,S«dykbeyt, aki őt vissostsseretta
anélkül, hogy sgyszer i« bessélheltek
volna egyiossBaL A höfcsepaá gyakran
kikocaisolt és ilyenkor feltüot neki Sady
b-.j, ki epndő piU&atásokkal körei te ko
miját. A tzép íí^Ué UidíiJLOiódoU. &x iíja
neve a tán és vissonotta asartflaiét. flat
hét hóosppai 4selóU a staltánái BÓfll ad\'
gjy, londja" érdekes .kii rajtot a magyar nép-.ételből V. Sándortól., Masaik cximmt1 ismeretterjesztő1 s mulaltntó apróíágokaí végül ax Aprópénz humorísztikue képek a Tarjniogást tüaUlik fel. — A csinos borítékban igen elegáns kiállítással meg
pp
fák Mohéra ed beyhez^ egy ig«o szép caer-keas tiaxihez, Mjdíi^adyk «rrÓl értwült, öngyilkossá lett.\'£i a törököknél a ieg--itkibb esetek egyike B mindenki csodsi-tosett rajta, aaélk&l ssoabis, bojy valaki ax igazi okot sejtette volna. Becsélik
levelet irt a szultánnak. — Abdcí Ramid
jelenő £olyőiratot melegen ajánljuk t. att ifi, hogy Sadyk Sngyilkouág előtt egy
olvasóink figyelmébe, ISgyes tozat ára o»ak " \' \' \' ■■ - • —
nerelemrőt iwm volt tudo mása, n*trí az 886!ban bixonyára nem adta volna irffrerét Kt&unsd boyhes. Kailé nultána Sadyk haiáía atán sorvadásba esett és nemsokára követte kedvesét a sir ban.
— Éícssk á deUgacsióból A magyar delegácsió ülései, melyek oly komoly ssinben t&statrék föl a lapokban, nem nélkül5=*>ek humórisstikas episódo* kst sem. Eiok közül aam less éréekte • Un egyet s mást ÍBlamHteni. At dltö bisotuági ülőiben Aödráasy gróf ec*e-telttt az .okkopáasió, t«rüi«t«* nrsikodó feyk ttiHth*gy\'&-*ríf araik meg van ason asokáaa, hogy míedoni rósaa- szemüvegen va£T tekább rÓssa- monoklin kt*es*ntf>Ufciat, ssoa
>8-kr. A mű elflfitítéar ára egásr éTrir6 frt, :Öévre 3 frt.
Vegyes liirek.
lina v6*M«dolra&*«bb dolog, mini a aókat saegcaalni, mutatj* e kővetkeiő kis eset, melyről banánok»t órteeilanek: Jakab Pista asittos parftuchsgésy .ssaral-mes volt egy fülei menyecskébe s básus-aigjmi hitegette azt, asonban nemoaak a leáay cssifs, hanem a legény is ha teheti, így történt itt is, legényünk ott hagyta a menyecskét & egr ősibe val» gazdag ie-7 a "megcsalatott menyecske
megjegri^. kocskácUts, hof^fiOOn
dárral el lehetne nyomai az ej fölksiest:
taJságoft D»agasssk Mtestc a kért hitelt
s«csel SHelevaoiteUti hire* mondisát s
k\'átbnai zenekarral megeróaitett ssástdrdl. .
dl kkő kkl
g kSystkeső asarakkal •*»-
[Egy d kif
kitotfa Ulb* a gróf bőszeidét: .Haótxcel-ienüái» csakugyan azt hiszi, hogy • fölkelés elnyomása oly csekélység, akkor Uláű lcgjooVvolofc, ka aiat.sltábornagy késznek nyilalkotnék nagy\'müiókSltség-g*Í éláyötBái * Sjtkeláát,1 megvagyok róla. gyAtöd-ye, hogv 6 felsége rögtön megbízná excelleötíádaVt főparancsnoksággaL* — A d efegáció ezelőtti ül ésébeo Jók ai Mó- kohói kedélyesoéggel ecsetelte DsJ-mácia UkosságaL FeloixtotU ftket a hegyeken és a TÖlgybenlaká emberekra. A hegyi lakók ■— így moodá — mind rablók s a völgybenlakó emberek megUka* ritott késxleteikből élnek, kiket időről-időm kirabolnak. Hogy mily rosexsk axok ax emberek, kitűnik abból is, hogy a házasságban is bevezették — a próba-évet. — Sslávy köxüs pénzügymmU\'er is mulatta a dílegaoiótkedéiyee megjegyzésekkel. Azt monda, hogy az okkapáció területének lskoa»i számára egyelőn nem volna értelme a gásvilágilással s egyetemekkel terjesztett civilisációoak, hs,-nem olibb arra Leli stoktatai Őket, hogy ,sgyaaek jó keoyeret ■ msrkshast, mert eddig csak keukehus&al táplálkoztak.* — E J7*rínt még enni Ís tanítsuk a bosnyákokat 1 Szép feladat.
álakkal sajtolta a hűtlen legényt és az átok be is lelje8.ed<3tt, mart a lakodalom íapjéfc^-vSiígéüy, midőn esküdni, me&-e«i"«ly rotsszol Isit, hogy agy kellett a kocsiról leemelni, emiatt amanyasazony ansytra dühbe jött, hogy vőlegéuyát jói elverve s kocsira dobatta; a tsogény taeg-vert vőlegény kénytelen volt Fülére hasa hajtatni, a lakodalomból persze temmi sem lett.
- \' — A löbbnejílsíg acélaidnak vé$zc dtJmt- AE északanierikai Eg/asüU :\'&\\h-mofc nrasátusa a kong\'rwsasnak eg-y tor* vényjavfuUtoi. adott be a többeejüség eloyomsas czfiljábóí.\'E ézennt 1-ör tobb-nejtl ember nem szavaxblt tirloc^iny^ pirUnienü és elnöki vála3ztások\'nil;\'2-ór több nej 1 ember sem válaastható snm be-oauletbeli, sem fizetéses hivatalra \\ 3-or többnejÜség nem képesít vaUkit arra, hogy kis vagy nagy esküdtszékek tagja lehessen; 4-er a tőVonejaség elegendő srrm, hogy semmiféle perbin tana no lehessen éa esküjét el ne fogadják a bíró es a peres felek. Azt hiszik, hogy a törvényt meg fogják Bxavazni. A mormono. kai Amerikában őzzel súlyos csapt^érné. Talóssiaüiog es arrs> bírná őket, bogy le mond\'anak tőbbn«}üségí hittasaikről.
— Drága cták. Egy franczia család utssött a napokban Eistergrmon ke* resztül a fóvárosba. Útközben megtekic-tettók s> neveset«s»égeket és ebédre egy Fofidób* wáiluk. Ebédkösbes
óMgu fofdó*
megismerkedett •> frsjícsis, családdal, egy helybeli fiatal ember, ki a szép kis szőke prolci esztendős leányka szellemosségét hem gyíite eléggé csodálni. Tártaigáa

HUSZONEGYEDIK ÉVfOLYAM

AI K ö Z i Ö N Y.

\'9-éo 1882.
: Kaaü kft Hili, ni « » tincs ? H Kínét, kincs . . .*■ os? tipli*.
li : Hit nj7, hogyii*. «. kíplár rtle illőm! tíom tudom, hói tnarad oly
NPTOIŰHH : (a t.i tíTip!«nbBl « Illik Kir.il/ fiit «lv«M<?, sohasem acvewtt
aU&k: HAl míg akkoi

EI*5 cip gtítrálAMti Jebora a
íiárfljföldtSI ; bit miUadik u*p mi
iligbíl ? kérdi A kiptfn Unilrínyit.
JíaHer lőtt, kér*m ssépon.
A mama báJU kéaiült lednjivai.
— Lári, ne mond * balban, hofc-y
k, iuicihb mond, boftí néaój vagyo
— Mjírt mamA?
— HAt tadod, « urak — cagyoc
k iarth»mának tógod.
megkapom mir
Anjol - I ..1? Pinciír. —
— Ne bit! Hx a
la oóíol i kesével c^att.
— Ügi-an B
Felső és ulsí\'s-ii.-ihrttl közsíg bor-I és páilnkamfrési joga az 1882. jéri april 2-i-tcl számítóit 3 évre f. | ] hó 21 -éu. a haáúii vcndógló helyi- i uioncz. — Hadnagy u. joii-Diűm iiis- jsíigébcn nyilvános árverésen ki focr ■
L a többiek nem tuansk lépni, m\'-n mikor ° , .,,,.. 3. , ,rt„i
ijaor mofj-k, mindig wdok lípéat uruoi. ■ adatni. A bérléDi szándékozók 100;
- : frt bánatpénzzel eliátTa megjelenai
Di_eit«!k • wt, ionmaj.«;i\'»««i|sziveskedjenet. 197 j -j.
inUj.i,
j — Ugya l lipéat tartani
L b>j:
*. Nem sok biiny sodorni. — Persze tit mo füled ír odáig.
djált t
— Gyilkol katona. HwczUrríI írják: II hó U-éc Gr«bonMajer]6 ik (Va-
rudi) ezn-dbeli tistlhoijetteat Gyurics
turulok oo kögeinbor, & kompániavarga,
Kitté. A úszlhdj-ettes valamit
Gk A d b
j p
3\':ak. AB &st mondta, bogy lébb
aull Gv
iDgedeímeBkedik, csak alébb ■elei ir baz*, honnan i haláláról; _& nci
f mini vétfltftért. Egy | oross főhadnagy. Cbarlcowbao idézS fist ni nejétál leTfllel kapott, melyben többi közt a követkelő pamns volt: „TávosáBod óta egyetlen örömem Morpbeua, kinek mos-több idít Kentelek, mint ««Ifitl, égve- \' dűl karjaiban lelem legédts*b ÜnuimatJ eit" A félék féj
értesült le-él
i menyeimet." A féltébenj férj iiji. a levelei a kapitány nronk. ki
lekésik a pos:áról. M*jcr liszthrljellea j a charfcovi rendflpaáget bizonj-ósMorpVus aii_i foijadia el a montsc^eí, mire a köa- f-ilkrrf.*é*iére ewSlitóttá fei. Daciára roio-ember it-cj-Tert ragadt é& rálóti felebbva- den fársdeigoak nem átkerült, eit felta Uijiira. A megiött még tiz pereríg éli. Iáim. A megcsalt tiset panaatt emelt a Gj-uritaot, kit röglöa elfogtuk, fölfogják hanyag rendflreég el!en a baljtartönil, a ni. Az isztri*- hóhér már mag b j levelet mint corpus delictet mellékelvén
A helytartó azonban mindjárt megtudta, ki az a Mcrphetis. Ilyen müveitek az j orosz tiastek.
Paplr>zelet«k.
ingös eey bsj. Beállít Bac
(M-kezoit. Mis oldalról írják, hogy a fönt .-:beszélt osetbál csak a gj-ilkoasíg lénye igaz; a lett oka a legénjeég elégedetlen-aftg«, mely az említett emberben kétség-b-:eáéssé fokozódott.
vitagálja
vagy hrbiaan
: baritont ?
bori mindig
mau gyanítja ouatn, Uagy
— Zichy Oéza gróf Nlirabergben. Nürnbergből íávirják lapunknak e hó I n\'>l: Üróf Zícbj Gérának, a hírneves grofmüvésiűek baiigceí-senje itt is csak oly íö__Yrt"D eikerült, miot Münchenbea, A gróf itt határtalan lelbosede^sel fogadták, aUraitELeUák kúlünféle ovácziókkfil. AJ tífrésa tjüruborgi elökwlúeég fénjes i«kurnát rt:nd-=zelt tiaetalölé-rc. A aúcgj-!ol
ht>í;v
j gy p
olva.h.tó roll:
melye
DiikTki ulóadis alatt aunyi bokrétát ka- j
fgal ugy tünl fel, mintha j
3iín állott voiu*. Á he-]
■ ■l:-l már -il.\'.re elkapkodták. A "szoron- :
tni^ nifi\'\'\\\\?\\í LIA£ £Q^niitír\' uar^oot sziinm ■
siai. akaró Uike&edéiöel kiéért. ,
j-aráiUtvin.
■ fírok & p_dbL 1*
.Mprt ne álló kis deák.
DícüoaarínmÉrt kflldé * r t a p»phoc.\' Et ríW-ejtvén rii«n4-já"oof kért.
— Áz nngol kirátynS ellen elköre-
tefi mcftinyiet foglalkoztatja ae európai
najlót. 8 örömüket fejüeik ki a merényiét
föífitt.-A királyné egészp.a oyn^d1 B az
\'■p-rnínv nem hutott reá ot? fájdalmaaaa, i
ímev utókövetkesményéktől tartani le- \'
hetóe. A kinUrnít a világ miuden rásté- ■ aicáni
\'né! üdvkivánó\'táriralokical éa levelekkel «ní 6
árasitják el. i

Szerkesztői Szenet.
ASU. A L. AiOOfl*l m _ _ 4S75. P. P. S&joáJatoikra
4S76 K. Gy. A 7- .Epyt\'tirté*" b nrns tndtuk a siimot (eUiiIitRi, sr.iveson i kOldötiük Tolna
4S77, »Fi:rde*ée-e Valóban as.
■1678. SOmeftb. Ki. isiin ette! veitök.
4379. M. V. JBT5 asimrx maradt.
4881. K. B- E- ?. 4SS2. N. V. Bpeat.
Vaauti
Indui Kanisairól
Or*P«
re. IdS
2 3(1 íátnt
13 I ijjo
| lí\'W
H I R D E
A közbiztonság.
Hirdetmény.

Tomi) 11 90 iijat
I-M3 , 0
! 31S Bír.He (HKDMÍ
{ \'•\'*> " « 15
301 n5Ü íj".
|3ir» S.>,.roitka 3 <0 A
j20Ó Prác-rL-fKottüri, Cíikl-r.,;-* 15.1 r,
|2í>3 . . - . ,47 d
Erko«k Kanissára bonnót:
■210 Zikicj ÍBISI 5 v7 r(.
J.ll, 11 1 .-Jj.-l
11)
2 5 iiht ] lü :iö ^;>c|
216 , 2ÜS , " •211 ll,.d. P..irí! 203 201
30i BÍ-1.51 31*
!2 54ílb.n
1 20 aéiL! 10 50 íj.,.,
316 tiopronbó* 204 ,
202 PMSTTH
;■:\'!
j F»LeU. »«grka»«tg_: JiÁTOBFI LAJOS.

T ÉS E K.
legjobb Asztali-és üditó ital,
kitüaö h.ttáüun2k bizonyult fc5Vj|)6sucl. tlégo bajokná;, yyomor-és hólyag hurutnÁI. 1
Mattüni Henrik, «

HIRDETÉSEK.
BÁRON LIEBIG-FELE MALTQ-LEGUMÍNQSEN-CHOCOLADJA * LISZTJE
ar *gi\'"\'b Térttépzö t.-.p.urag T STARKER & POBUDI cs. kir. főszáliitó gyárábó STUTTGÁ3T3AN. A HAL"rO-I.EGUHINOSKS CHOCOlaD a legelső ..rvosi tekint,\'-lyelc ítélete szerint gyeiig* emé-ztésben szeüveiölcnek, vÉrszegény gyermekeknek, szopialó nnknek, gyengélkedj leányoknak sat. kitűnő, táplü<) és kellemes izü iialt nyujr.
A MALTO-LEUL\'BTXOSEX-LI.SZT az előbbi esetekben mint érfoltéi ía iőnni/eTi emísztlistő levesnek mutatkozik, valamint jóhatásu tdplükozó szernek is kitüno gyermek-tipl41<i-anyagn:ú
egj\' évestúi .kezdve. A. kisebb mértékű irák mindegyik csomagra kinyomUtvak és kaphatói- a birodalom összes gyógytiraibtn és fttizerkeresked&eibcn ; ellenben nagyobb mennyiségbe
a főraktárnál - E O K &RD T PÁL BÉCS, I., Weihburggasse 24. («s 7_ar,,
Eaktárak: Zágrátban MITLBAC1H Z8TQMOWT) gyúgysi. Eszéken DÁW[D JÁN3S gyúgysz. Mária -Theresi op el JÓó J. gyógysz. Székesfehér virottBEAUN\' T.AJOS gyógysz. DIEBALLA G. gyógysz, Ztrpanje (Szlarónia) MATTER A. gyógysz. Komarom SCHÜIDTHACBR L. gyógysz-


üEasyi ciclfirá
Sz;™»ki>».l;„Itt„Brtej}iiarát" ain
mcEklUdéu.iu
nu .-sp
bo! látom, hi>*y miE ft rocprÍEíQtc baják b g eritjnert* hnioilutuli. i sok é»i cyóöulí" •trmdfl
déack ulin réíóhijtotl M- injibtn kirck ki.li.mi ui. — Ilyen ktolnt-y.UolhUot ;HT siímaal érk.uek b; .. ..frl tgj b.tet»«k «n> kei. •»• olmnUuliu « airhiCT-[il„ lipr!oi kLaií-intóietbcn nir 29-Ut ki-mút.ín „Bttegbarál" e=irrva ijSpimnaV {Jorfsc/ifk Károly a. kir S7«ie»i iüo^kureikídÍKböh.íBw., I,, liWa-lír 6.) r»16 meghoiati-"•».irinl.«Mbb, aiiotiogj k,j|uíjíb« aea, keni, mej! iniyim á énoenao kIHHk

PILEPSIA, gSrcs és s/.lv-
bajban szenvedők, tik ezen betegségek- inint
érdekűidnek és biztos segélyt keresnek, bia
lommal szerezzék meg Df. Bo&s görcs és ideg
bajt gyógyító specialistának füzetét; kapnató
ingyen és bérmentve, csakis «s 3 -»
PAELAGHY urnái,
Paris, 29. Avenne íe "Wagram.


!!
iTAKáRÉKOS GAZDiSSZONYOK
figyelmébe 1
Haiai-tíTfl
Az agétz éven át a Budapesti isr. atrtt!. orthodox bitköz alegjobbjegmegbizhatóbbésesze- ség állandó felfigyelsts alatt rínt legolcsóbb kávépótolmány, készíttetnek kávépótohnányok.
Ba&íárak ; az ország minden nagyobb f&szer-üaleteibea*
I. magyar csokoládé, pót- cs fügekáré-gyár
M6 2-s. - Budapest.

3300CCO0CCCV É SS;
ás thea s z é t k ü I d ó í i ciég
nagybani árakban ajánl Hamburgból postán bérmentesen ingyeni csomagolással zsákokban 5 kilótól kezdve
wint Oastr írt. írt.
21. HMM Tilóai anblai _______ — — 710
Í2 Keaida i?en nomes ___—_ — — — — 6W>
24. Java 1. tárja nemei — — — __— - — — 5-
30- Cliii tíia erSidjc. —______ — — 5-
25. Javt Ii. sárga nemes ___ — _■— — — — í 40
32. SantoJ, j\'íiiléiQ _ — — _ — — _- — — — 406

33 Doaifl^s. fcirdia _ „-— — — — — 390
34 Rio eröt.ljö 6s SazU — — — — — - - — - 3-70^
Tire*: !|, kilo 76 krtál írtic 5-\'óO. Rnidík : Kron Sardinn borján-
iíynt i> kilo 175 frL Köívetlen «AtiCldé«, fytrt is Mlid &Zalg41at- irjccysé
■«ek kivé-, ihea- is vtaülibol, valamint kis pasta próbák dijnuntoiea kQl\'iol-
nek Kérjük b. ajinlatit ét ajánljak m»fiinltat 457 7—26.
FTJNKE & K0KNBEE& HAMBUBa,

FÖLÖTTE
»z- iltalsm ujoDDím összeállitott i a legszilárdabb akpon ayngTÓ nyeremény-bírtiwitaíl játík által hsíonkint 2— 500 frt nyeremény elérésére.
A. 15-30 nyeremény 5000 frt értékért, emelkedésre
"gy esésre.
B. 30 — 60 betét 5000 frt értékért, akár emelkedik &z
árfolyam, akár esik, a vesztesig mindkét esetben a lefize
tett összeg erejéig rúghat, a nyereség ellenben határtalan.
0. Letéti üzérkedési Tételeknél az értékeinek haszonnal való értékesítéséig, mérsékelt födözet mellett, pontos és megbízható értékesítések, szakszerűen és dijmentye adatnak.
i"l 8—10.
Tiviriü cslm : BSrtM Agmtar í
Halpernem Börse. M. Ralpcrn, Börse, Bfe- !

Kft********************
6S1 E_NY EDŐ„sokszorosanelismer: módszerem által jnütát és foglalkozás-báni zavarok nélkül tartósan gyí-gyittataak.
Jntalom csak már "beíégzett g y ó -g y i i tk 3 után.
Prof. CH. ALBERT.
Pari*, 29. Avenae de \'Wagram. \' -t-J,
Figyelemre méltó.
N
EHÉZKÓR (Epilepsia) g5rct és ideg
Szenvedők biztíSS^lélytnyernei módsie-
rem áital. Jutalom még csak % látíiatos
jobholas után. 450 3_-
Gyiigyitág leTcüíeg.
Prof. CH. ALBERT
Parii, 2S. Arenae de "Wagram.

fttgf\'Xuiafa, njo«atott a kj»dó tslsjdoaoe Wajdits József gyomartójkii.


2. márczius \\2-en

flaszonegyedjk évfolyam..

i: réttéi illeti kf>.iWn^-i. tsjjrkfrtztőaáz,

.ayagi réttíi iücíö iíúiiemútyek pedig Í. kitdóáo:. üénnentít

íT-KaDÍzs£város hcivliatú-agauafc, „oagy-kanizsai önk. tttzoltó-esyliit*. a „nagy-kanizsai kereskedelmi s ipnrbímk*. ,nagy-kanizsai takarékpénztárc, 2. .zalaraogyei íütaiáüos Uoilótestalet\' ELev-karizsii kisded nevelő egyesület", £ uagv-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet*. a Bsoproni kerekedéi mi s iparkamara nagy-k-i ti ÍXSAÍ kiil választmánya1 s több megyei és város
egyesüiei hivatalos értesítője.
Heten ki ní kei szer, vasárnap- s csütörtökön iiregjelcnó vegyes tartalma lap.


február
ajabb átépítések agy tűnnek föl. mintha, azok nem is egyes vidékek, hanem csak egyes személyek érdekében történtek volna ! Szívesen elismerem &zt, hegy hi megrak valamennyi ■utvonalát egyszerre t.; akar-nók építeni, az oly teher volna, melyet elviselni lehetetlenség. Nem k arrúi van itt a szú, hanem egyedül azt %z elvei állítom föl: ba egy at-vooai \'építésébe bele kezdünk, azt
üudapcsten 18£2. év: 8-án.
A niinister helyett PKÓNAY JÓZSEF
állam titkár. H.)
fejezzük egészes bej ne hogy az egész
üolog czéítüan legyen. x..a
; Tekintsük fiSonnfcs-Bzepetnek kén\'yteleu .iössör Somogvbü átmenni>L&k tiépitése, mert .a nunUz egyii:,
közt épített utrészletet. Ugyan mi; mert a maga megyéjében nincsen útja! *S7 £ másiK ^ősségnél; is vannak
czélja vac ezeo utwtk? Csak egye-[Kissé cooieus dólog; de -aló. ^áekei és epén nem helyeselhető
difi az, hogy £ Szépeinek —Kottori
Megrer/zsákat és pirttusa í --jotat kösse össze E2 oreságnttal. Az-, . - -
>áa fcszeíúggésben állhal -:a! N« *^»y kar T0]t annyi munkát éstésóre fölhozhatjuk ..gran azt az | Ha _a mura-^resztur. állomásnál vég UgvwisHÜ? Sokan Í tiat\'U-ova^ok költséget á\'dozni, mert a hogy em- °\':o£. ho6T a ii!n):!saI htokon iti zooocsonkaSzerttihel--leteaye nmt iMzil oS5<i*lKO^:£<.gUfe\'kérfeiu.--]tór emlékezet-óta elég jó öskeköt-!*eUz a közlekedés. Belvbeahagyom, a megye a szükséghez képest a ia-ÍBgy kis Wrelmet kérS éi lassantint j tetés volt\'Szepethektó! Kanizsáig ^^^ <>*■ De hit nem épen «eD|kottJSi réiig Kiépítteti, ugy "te.«
üt. ügy megállhatott voina
? _ á! S0QU1
nári megkaptak :
Mi czélja volt tehát t. letenyel megyei ut meghosssabhitásáDai;, hfi\'bomokkerülés theoriáj^t megtanuljuk.
S/.nbáiyrendelet !
a ieeeltatís szabályoz&sárőL |
m. k.
A legeltetésnél íapaszíaií több ;
.nemű visszaélés megelőzése végett!
a vagyon és személybiztonság éröe-í
kében a következők rendel tétnek ; j
líegyei
Bárfflíly\'.íiif
eadtíj-gondol bozzétc
1) Az éjeli legeltetés janim és I
jnlius hí\'.beo esti ")0 órától reggeli!
a meg. az olykor
seip hogy igazságosáé adjaa
ínlzotUknafc tetszú vádaknak, melye-■feet\' a haz&nkbah agy. miut - D.hiáea-jnodérp alk&tín&oyos országban -divó párttusáL\'"alkalmiból az\' egyik. íéí a
3 óráig, " azonkívül- pedig: esti 8 őrá- ^
túl reggeli 5 óráig feltítleoiiJ el- \'
üliaüt:. - . ■.
2) ■ íjr*geU.títni csak resáes pász
tor vagy\' más - alkalmas óríó ólul
szabad. Lóhátról való legeltetés tilos.
komolyan fítíefcintj&k.
12-ik éíetévőket be ni gyermekek őrzök ül sem
3) A községi bikák este-a nríy
i;ak a legelőről való hazatérte- níác
a mezőre, rétekre szibado\'n\'nem\' bo-^
ciá;nat.ik: hanem igtiiióbs-vagy át-
idsra hajlandók M^biíjtátora s szeget -a zsífcbóV
még tov-ább is.
És azonban azt hiszem, a Szedetnek — sormási útnak
] Alkotmányos aeíánfc \'alatt gyak-
...._ _i„__u_*i—;. júr]&pj czikkeketj
sHtépiíósi renászer-
hogy
|,-£iv olvashattunk i melyekbeu1 ESTEI
4) Az 1. és ü. pootban felső-! J ■
rolt tilalmak megszegése
Ciélja Yoina. hogy az Szepetnckíöl
képez E azért az Örzón kirűl iütó gazda; szülő vagy. gyám
vidoi- i egyenes irányban tovább vezetne Fi-
iós és 1 írttól Sü_fríig. l*^t»|télen.rel!(lszel.űnt...HiI1TSZ0I.
pénzbüntetéssel és^a napig terjedhető f t£tQtt ^^.^jt ■concÖSÍT „,1, j tyebiz-ilurikeresKaroa- át .a léte-
e:zá,-íssa! büntettem. liogy oem országos de magánérdek-! nyei megyei úttal csatlakoznés.
_ nt !
Mi ennei: 2, rendeltetése ujabb ki-Nem- íoldásával ? Kiszen a . murakereszturl ízzak \' vasútállomásnál vége szakad! Eáí ez utrészlet csak azért épült közös-;pénzen, \'áőzös erővel, hogy Tó:-SZÍ.-
i 3ik.poEtDsn elrendelt mtezr.^j táttoít s mint elég^5 ^ Apropos! Letenjei megyei
= pásztort terhelné „hag^ aton a ^ ]anbk Toltak." e vísáaL
fünt meghatórozott büntetessél, ^szfll.-s^ hűg}. iu példiEít haz2zt-
- *í *•
mennviieü pedig a kfeég. elöljáró-! f5| ha -& ü^t(;]t 0|vasó.köz5llség
sutpiésicon jp , gy
írCj u?y sirv8j m0.j Márton, Szerdahely és Molnári lako-
Tasutt-.pitési con
következő ^ büntottetik.
Kelt Zalavármpgye tőrvényimtö-sáj;i bizottságának 18S1. évi szép-Lember hó 5-én s folytatva tartott közgyűléséből. Kiadta ;
GÖZOKY LÁSZí.Ó m. k.
szerint Ewgyclmileg:
solyogva kénytelen bevaliani. hogyha vádak aulában nem is, — de
részben. még sem nofc. —
Toliaií alaptaia-
Nem szándékom párt kérdéseibe bocsátkozni, de ha a közérdeket te-"feíntenv "neEE "tiTiÍEtkozhstok -másfcént. mint hogy a mi & vasutépítéseknél nagyban, agyanaz meg/ei utain
A magyar királyi be iügy mini s t e r.
Jelen szabályrcndfletet, z.z i 87S. t\':vi XL. törvtíiiycsÍEk 5-ik §-án£k alapján Eezennel ineeerásitem.1- ,
köanyebben jarh.assfi.naJi a vasútra ? Vagy talán a keresztúri áiiomásnál van Zalamegj-G határa? Azt az ujabb megyefölosztást még eddig nem ismerem, mely szerint Üura-Keresztur, Kollátszec ós Ligrád Zaiamegyétói ebzakitattad rolr.5.. Vagy c három helységnél; serami jussa sines a me-gvei utakból? Vgm áll érdekükben
kicsiben tapasztalható. Azonban. Iiajazt korai, t mit Czeráaheíy ás Mol-
épen cptimista akarnék is lenni, akkor is csak azt moudhainám, hogy a kivitel czfcltaiansága folytán az


A koü átszegi éknek meg könnyebb, mert azok. ha Légrádra akarnak menni, egyszerűét eliadoiuak Molnári felé és azután a koEiorii rívea át Dombomn£,t. járhatnak Légrádra s
a keresztúri állomásnál vége szakad?
i megyei utak ily módon épQl-raioL az említett két utrészlet.
Ha
nek.
ugy igen sok gonduiütjei akadhat
meg csonka végükben. A. mint Szer-
.hely és Molnárinak szüksége volt | ott bizonynyai mindenütí: jó ut&tt£.-az útvonal meghosszabbítására, szinte i iáinak. Akarat;s.wul is eszembe jut szüksége van Mura-Keresztur, Kol- j a mi kedves Borsszem Jankóc,midőn
Gerőfy S2inha.zigazgs.Lut a budai szin-kőrböi lakásáré utaztatta..
.tr-éf&t íéíre téve égető szükség az emiitett i
íéál vagy
\'így domborui lakos Kanizsára,
csak Keresz\'crba aka\'r Í
lóba
dolog az, bogy alsó községeiak minden LekintetbeL hittér"be szoritíatnai;.
Á Sormás — szepetneki nt kiépr-
látszeg, Légrád, ésDomboruaak ezen nt teljes ■:íépitésére. E fólszólás nem épen aiaptElan, mert ha ma. a lé]
í összeköttetést nyer z."\'Qom.boruL i-ie-lcg & iégrádi utuL Azoní:ivu! sz
egész aránylag csekély költségbe kerülne, minthogy Miira-Eeresztur.Kol-látszeg községt!-*üek becsüJeíé;e moDC-h&tjak, hogy k;vilt sjs utóbbi éve*\'-
: helyes OK. De hát .nem oVot lehetne nékfink alsó községe fenek is íS.DOznnnk? £ még hozzá, czif-rá-bban ! Üi meg kénytelenek vagyunk a somogyi homoKOc át egy óra folyást úsztatni, ha. Kaaizsára vagy csak 2 szomszéd Kollátszegbe
runk menni. Hát meg Tityeháztói. jben. útját oly karba helyezte, hogy ezen utatian puszta szigettói kezdve, j arra a legcsekélyebb kiadás sem volna a bajesai és kRűizsai homokon épen\'szükséges, a fai a alsó\' végétől skn-ugy keil átvergődni, .-miíit a saharái | konyái révig pedig az egész építendő utasnak, vagy a bolúog múlt időkben j útvonal nem hosszabb 2 \'■/- kilomeier-az alföldieknek pusztáikon, jó talá- í néi. A községi hidak szinte oly y\' lomra ■ ■ ■ Ha pedig valakinek Sze-1 karba", vannak tartva, hogy év-^siíg
doiga. a fa átv^r-
petntken vágj- azon tui van ngy életveszéJi. ivei kénytelen törzsek és vízmosások közölt
Kbbói az a. íanus&g, hogy ha ió utos afcamnk közlekedni, ugy egy- í , . _. ^ részt Somogymegyére kell várnunk mig az nekünk a szt.-hiroms.agi homok pusztÁn egy óra járás hosszában az utat megcsináltatja, vagy pedig iítiraközön át a Kottori révnek és
sem kellene jatitásm gonáoini. Szec csekély utkiépités &ÍLÍ Légrád és Domború lakosai Vi ^r&-\'í uítai -eD-ncnek közelebb ^íaoizsához % tsn: volnának azon ne"e".5éges kénytelen-! ségnek kitéve, hogy hs, z. szomszéd y járási hatóságukhoz akarnak raenni, előbb Somogybac CSE.-taogoljanak egy darabig.
azután Szepetnek. Sormáson át Ka-uizsára kerüíaünk. bőgj\' ■&. megyei utak üdvös voltát megismerjük & a
A mí a Szépeinek — Fityebiz — mura-kereszttiri utvonalat ilieii. az sem kevésbé szükséges, bár az c-ár
mindenesetre több költségbe kerülne, de ezen útvonal kiépítése esetére a megyei úthálózat az alsó vidéken lel-
BE.n dobogó szivére xeszi. mig ha!vá.Dy z B£er«ttiik egyiaásí ac
ajkain fájó mosoly lobog. üss
Slariiűám! — sóbaji fc! ezemöi: mereveti függeEEWe is áLeileci kaítólyr&
— szivein gyöngye, — él\'.oni boldogslgE.,
— Gsük tadoád mennyire azera\'.iek, —
oh, ha. Bejtesétij miot virasríOi ablakod
■kit éjakec át, — színtlombó! ÍE sse-
TÁRCZÁ,
■ Ha,, ki
Oly jól űrsero mijimal! Uí iftir.tve oirv-eüy írtJro Felvdea fajili.lnifc.aia*-
C,cnd s békr> -u.-alg a sirok-oa, Xthaiji Irlkois, sjlvea1\'
Imim vijíyeyl olvxa ajlirtnon \'> Hogy bol IPSI uk iel^nm.?..
Oly iá. » tjlaa mir pílmaot, .
Firadí T.gyok rigt^lbu. \'"
J-UK O jó életből «ncin,
SíáauioíL csak bá torem.
it: fea: énoa liojy wínl taposna"
Oíí Iont m^jfí cc-m irswE a=t, N*ns ítáuon barmiul CODH-^OJCÍIÍ
Kajutm — ■miotJC-m etnb -Ql
KUrlss.a.
■Rajt.
Korpádi Belátói. .
(FolyUíáa )
En í^^g \'.udotn macy ariini ■ obi.*.
tiEoa réujes JöioDílD-ik, melvaek eselőtl
DehánT órárfc! 1E.SUi vaiiak : — egy stá:
cmalr hidegei: hangáik egy becsületes
DÓ eióit, — olyburswsií, — esegy a|tó,
jjíeitókaojöég" — uralkodóit :egóas ;lé-
Djcdec, jóságüe Miemeideij ,.agy»<i ireti
dlkódjM i kálá1 ^^
g
rüj, — tette


ullrEi — foljUtja n, aiikúi\'bec éjsö béik k
ti af f»gjfosabb 1
oelre,
tét azcmeiből ke: \' aebéiket ke hull .alá, — era!ó!-ezEc] &7.oo j amlcUa aswmuid elfitt iábai.Tihoz rugrú\'1 at »gg anya, gŐrcaiiaeu kuxEOÍCa Ét lir-dauDotj ^éleágOeceve kíiaTÖrgöit egjpt-loa\'JciÍDjáho:, — valósHsam\' őbájit, Eo-gyek a&ddé, 6, citladuak hírneve, díc^i-Bdge meg ieas mecLve. Szi\'em feUajiott, deriiUec tac?agtem lei. E te ÍZ öreg,! s. dúsgasdag uábob asegénj szivével ilit-Ud e ktu.delmeL. mel
Mu8OÍvogvE. ijíórféí bibor ps.listot, — amelvnefc sutét sziDe szivem véraü Böbét öl fogj* a külvilág elül rejteni; — nem vádol Hatsz, t Itsl tiéd. de a. lélek, a szellem .... a leiek az övé. ., as Ö?é .... S most szereiméi k\'cvélelaz i5!emr — it-
koktal eujiod az anyái, araiért huh!
átokkal,. . E ba te!jesednék, - ara!..
jólétek, — vond TÍBSEÍ átkodat, hias a
. űed vagyok .... as. aUfc tied ... < a lélek
soha . V. \'" : "
Visszavonom ítkomat, bir asámí-tÁsoffl rumba d5!l; — atniáín caalidodat megmea\'.elletu, art véltem, bilis ieExesz, de jó.\'meg fogaz s\'rtbadulni tfllem, megöl a blnaf, SÍrbs. dö\'at z gyötrelem.
■ ffassíitiEi! voh b BS«^éoy fiatul aó
bizonyítása, bo^y öt tiszteli, — bogy éi-
tét, minden csepp véréi íelildosca. gyér
meko atyjáért, — ó nem biít, — nem
bittó, nem ckarte eihiooi, hogy a wivet
Biertlcmre eróltetni iieEE lehet, bogy a
hála órsote asereícoet netn kö!tfa«t íel hea-
Ünt. - \'!
Pibeoj, ayugadí jó ersg &£ álom iagy öléa; — 4a- nyr.gUmat a«ni adhatok-! Stir! .hiíi L :iüi aeaut

\'ilIE&l&tl&nn&k béljegsik, mórt nem Vügj tt) ÍE a:. — E szegény aggastyánt bol-duggi tcíietEém, ajkat, mért nem nyi!-"tue huzagságra. Huh! gyermekem ifiül! szereeU 6rizr meg, te könyörülj rajiam CKgy ég, — mely a kis madárkának ÍE érzS, forróo szpretfi Btiv^i cdtál, — légy adj erőt neh-éz hivalícom
Dak megfelel a t.
Ieteciöl, ar ég éí föld ur
őrködik, kéri \'e kiIdogL^ún anya ma;, fél:, nem biw.í S^ereifibe: 1
( rétnél.
tól, fole
f-yer-
Miért, íoié-.-t kell nékem azon EEO-rsccatitlennek ienni, akire égkék szomeid oly hidegen, — ajk&id oly fagyos mosoly íyal tekicteaekj én. aki kék e.;ed egyetlen nyájas tekiototéért, eper-aikad
aeki flsereiatoek Btivét feláJdoite, — oh!
spes l&iz 1 apereleni vad sienvdéiyc-j egyetlen mosolyáért feláldoznám 0 világ ek lovábbrü. ie ellsűt áilni. — Szagóny ösícee Örömeit; — rtbezolgád asoretoák legíűy oá ; szereti anya! n?ég nem teli j ienni ott, ott pihenni a piczi lábak a\'ilya leg Í»E jröiapohár, — ■ még sem ittad ki 1 alatt, meggöroyedni, mieí e szolga Bca-BI íí/öm poharat uio!&<i caeppig; — sötó: I vad egyalloE iningjira. — f.zlL níC;-**tnól,
íikkeí ráca Is Tüzeled, a sors fekete 1— csak azeretnéi.
lítpjárt jegyezve, — ES gondolj a jovÖre, j Siető léptekkel halad as -lelleni
rémes le&z s.z íbradó*. borzasztó a va!<5, ! ke«tély feié, melynek gazdag növeny-ete
— de Eeml.,, Lépd ki szivedet, öld ki a ■ keleti virágai kost egy virág, s^ebb a
szerelem azení nevel, légy beteg ápoltjn ] íö\'-d ÖSSE.E rózsáinál, — egy fesetó bimbó,
^nuek1 ik: köréd vérző biborpalástot — a bájos Slariisa -ndalog.
ront, — ugj- mentve vagy; — menekülj \'\' Hagyóád, azói t haivány ifjv azoc
távol, measae, oda, a bors: madárda! nem , iágy hangon, trelyea ca&í: a sserelen aul-ii ahol es enyészet, & pusritiláe ure.1- i tog, — nagysód isméi kedvee virágaival kodifc, ahol naindec fussál eárgáfi azinef j foglalkozik ? oh! miért nem lehetek én minden bokor sápadt levele- enyészetre ! ily boldog virágok egyikééit, rózsáé ajkai-emlékeztet; — csak távozz e körből, ahol i Qak édes leheUete a!aft. — 0 hü-ra: ka-leá,nyéved első szaruimé ébredett, ahol ] caók ipolása alatt; ég! így meghalni, ifltör fakadt c Bzereiem léDgaagera alatt\' ily bo\'idog halállal meghalni kéi, vég^e-gjengs bimbóbóí úda rósea.. .. Ma- , íec boldogság.
radez ?!,.. iigy VeazDed kell!... távoz-! Sajttálcm esivembii, válaszo1 Kla-
sái ? lác v&n mentség!. . . : rísaa, mulatt S.IC?.Í. rözíili tünedez&t.k, —
Mélyec elgondolkodva sétál grófi szánom öntj — mert szenved; — Artir..
Kőstegj Árlnr egyetlen fia, 1 nagyreményű. GjraU urfi ageaztnnyaf&kaürií. lomb->ai slaií, — nehéZj e;/öw6 gondolatok
gyermek korunkban, — amidÓE a nagy világot nem ismertük, amidőn c ki* f&«-luCBkc Qditö iegé: ol nerc hagytuk, bol-
njagtalaiutiiatjik, faéfahér isesát Ms* dogok voltank, együtt nbTukadtünk fel

gy&~mek
Gyermek éveink amiékére kérem , hagyja ei e fsliU, tÍ7o=-^>c measae, mw:6 nsokjon c j<?2dolal.hD^ hagy 3óké*y E;K-risaa önre rósvt aam isiesik, e in. emié-fcemet k: tom irth&íjt aemaf eiiviábi:, j agv legjer a: s. ifcvolbt egj barttcc emléke.
Tegyj ezí kérem, éüeaiue mag cti-miieg e ndeg valót, —■ jLrtur ! iegyúck topábbra i^ barátok... de car.k az irg=.-lom istönére kárem... Ariiiur, . . wik barátok.
Aag-ai í te f/jidre íaasáll! angys-i, kit as óg leküldot\'- ssóttépci éltem üdvét, örömét, óhajod íőlj&a&ljSn, —én tívosom. elviesam megtört síi ráront, azect emié-ksdet, c oh ... adjon egy aefoíojcssl, tör-jóu le agyéi, aogy vigyem eí as ég tudja hova, de nem. . . neic ... én tudom; — nemde Klariiflt, ha ol\'. fugot. nyiigüdcí, ahoi imádon acyám, emiékezai íogtz 2. szeröDCsé\'Jac XrLurra, atit reményteian íznruir\'c dómat; a jogea air sfttéi ölébe ? :
üiariMt setéikék aaeKOiböl tét égi könyeaepp hali aii. : ArUir 1 — szól siemaií fijón osegezve az eiit\'.e térdepií ifjúra, hory barítoir, — ast öebitony:-iom azsit, aiifiaerint fölíödasem etivem legméíyobb redöit.
Éc SEeretak, folytatja tompa alhiiü hangon. vágyp.;m E. remény, ec édes táp-liléfct t léleknek, t fen tartója a£ emberi-Bégnek, gondolataim, s. vada! £er£et6&-só erek lts«. rendeíioE BiökeSiéie a; 6 lényébeo ö&stpoötosGlEtik,hí. ó nem ^oloa. KlarÍMB őrült kéjjel rohnnofi Í htitl é\'n&z karjaiba, ni nem axeretiie, agy íerinianám as-ég aiiiafait i égetó Cfióküm h&iroaEÍ-v&l \'mtHaém ŐÉBÍJ nehogy & bftUadó

HUBZONEGYBDIK KVTOLTAM

ZALA í K 6 U Ö N Y

l2-6n 1862.
vgba, jó hely jp
az, ki anyanyelvén kivtií egyéb nyelveke! vül * azt bi»«i, hogy «an nyeiy
i liál tltét h mebinni aem \'-\'-\'-* \'--\' — - i-.t--.i-
, jól éa helyesen caelekeúk. tehát i tet haBzoálják,péUláu] kereskedelmi nyel lé kitií éb lk! vül * t bi«i hogy «a nyei IM "\'
Eevérielmü mindeoesolrscsak axou életet adott szeretni és tisztelni, kell-
Miért hasán álját kérem &k — kü-j táu, mely
miűdeo tekintetben bátran kiálhasauk. | lönöe tisztelet a kivételsknek, példának
Kern akarok a ftjnnt«bb íícnaűdot-\' ukáérL valameiy kia»8azony bemu..taláaá-
l l l djk ké
lakkal arra créloiní éa ezt szükségesnek. ] n*l e. német nyelvet, mién. mondjak kérelem megjegyezni, hogy irtauck ki kű-rüokb^l mtodeot amiide^BD, ue tanuljunk Ibc
je3 kiépítése Mara-Keresztur—Kol-látszegen át a kakooyai révig szük-
séges.
MUBA MELLÉK!
— Sérült vaQy idegen felirattal ellátott bankjegyek. A m. kir. központi állampénztárhoz a különféle adóhivataloktól gyakran érkeznek sérült vagy idegen hozzátétellel ellá tott vagy egyébként külsejükben megváltoztatott bankjegyek. A pénzügy mioister rendelkezése szerint ezentúl ilyen bankjegyek az adóhivatalok ál tal nem fogadtatnak el, mert azok be yáltása egyedül csak az osztrák-magyar bank intézeteinél eszközölhető.
— Atiyukgatott ezüstpónz.
Az atiyukgatott vagy más módon megcsonkított ezüst váltópénzt a közpénztáraknál egyátalában nem fogadják el. Ily váltópénz csak a fémbeváltó hivatalban érté késit bei ó. még pedig kilónként 36 írttal. Ez ár szerint egy 10
pénzdarabra mintegy 3.5, egy 20
krajczárosra pedig 7 krajczár esik, i mi 65 százalék veszteséget tesz.
— Csődnyitási végzések kézbesítése. Az trj csődtörvényről szóló 1881. évi XYII t. CÍ. 91. §-a értelmében a csŐdny\'ítáSi végzés egy-egy példánya az adóMvatalnak küldendő meg. Tekintettel arra, hogy a közadók kezeléséről szóló 1876. évi XV. t.cz. nem különben á m. kir. a dó fel ügyelők hivatása és iatásköre iránt 187-6. évi juL hó 5-én 33501 szám alatt keit rendelettel kiadott ntasitás YTI, fejezet 68. § a értelmében az adófelügj\'eló köteles csődesetekben a csődtömeget terhelő adók *s egyéb "kincstári tartozások iránt a iejeleűtést eszközölni s illetve keresetét beterjeszteni, azigaz-ságügyminisíer utasította a törvényszékeket, hogy a csődnyitási végzése* kei mindenkor az illető adófelügyelőknek is kézbesittásse.
A magyarosodás szüksége
társadalom, kereskedelem■, Ipar- és
nevelésben egyaránt.*)
Irta Hirschler Arnold,
Sokan nálaconál minden kételyt kizárólag, hipfttoitabb&k ás avaiotlabbak
•l Faloiviítatott BwrsE által Ril.ua.gj kauitíai kertakeáelnii ifjak Önkt-pső körében mireiin* 7-á» 1S82. Xagy tetsiÉSSei fogadta

forgatták tolhikat, bangwtaítik s pusztb kiüttt vokt a fenníirt fidTÖa
tábá kiáltott asavokat a fenDtirt eszmének minél Bélwbh korben való terjesxtése érdekében kell tehát tartanom bogy a tisztelt hallgatóság feleslegesnek aÓt fölöttébb unalmasnak fogja találni, hogy én e tárgyal ma részletesebben fog-[alkossam.
A t. hallgatóság ismert gára kell tebát apellálnom, aziveskedjék előadásomat becses figyelmére mélWni, mert őszintén megvallva, nem a bátorság minden al enged he tétlenül szükségelt kellékével válaoz ottam ez "l ~~ " ~~: felolvasásom alakjául s ami erót csepegtetett 1 igyamban már régmegfogamzott, de szét-aíort, öftEzekuazált gondolatokat egygyé tikuljana, ugy az mindenesetre a hazám :rántí rajongó szeretet va!a,melyet többre becaülök a föld kerakBÍgónek minden
Amennyiben at én gyenge és kor-
g ítélet bord-
y g
látolt elmém ítélni és ezen
erejét feifogni képes, az én ítéletem oda culmÍBál, bogy egy nemzet csakis ugy éa CBaítís akkor lobét boldog, ha népo egy érzelmű, ha népe Összetartó, ha polgárai egyike a máeiket kölcsönösen támogatja, izék azután megszülik m ege léged és b«z és lépjdlóthezokvetlenül megkiviható egyéb
eszközöket
lehet,, melynek nyeUe egy, mely sereakedeíméoek üzésénél, iparának fejlesztésénél, egyszóval mindenütt aa orflság nyelvét használja, azt megvédeni, ba kell pénzével nőt vérével is késs..
Ö«iet*rtó ssitílén, caak asen nép lehet, melynek oyelva egy, mely nem (zoritkoaik aroa idegen nyelvekre, mely nem engedi hazájának nyelvét ideges áramlatok által elnyomni,igy tannlja meg hazáját BZeretni, nyelvét tisztelni, nmi kétségtelenöi nagy tényező a nemzet tel-rirágzásácak tnuckiijábaB.
Egyik polgárnak a másik iránti kÖÍcdöQöj támogatása, szia\'-éa csak oly népnél lehetséges, mely aaját hónának előhaUdáaát szirén, hordja, melynek nyelve Bitntén csak egy, mely nem eg^ hoimt szeasélyek kielégítése végeit, külföldre bevisáHatokat eazköxölni, jón^\'c tartja honfitársain ak iparig nem engedi tespedésnek, sorvadásnak íodulni, hazájának kereskedelmét, hanem fekontciot haladó iparunkat, m&r némileg virágzó kereskedelmünket még inkább íokozDÍ, utalni akarja, hogy
külfölddel
a, versenyt
még inkább idővel a hatalmas
idegen nyelveket, hogy csupán sajátunkra, csiipán aaját nyelvünkre szorítkozunk nem est mondani korántsem áll szándékomban s tudom, hogy nem ÍB találnának szavaim vitBzhangra.
Igenis, Lanitassak pyermekeínket franczis, angol, oUtz s egyéb nyelveken,

start A cyelvtudomáav a műveltségnek ©gyík hathaté* tikairtWét fcépezi, lanol-mányoimk a mi idegaa, mart ez elmarad* hstlaa szOkség* aemsnt haladásában fel-téüenöl megkivántatá egy művelt nemzettől as, hogy n« csak a maga eseménye, a maga belátása után induljon, hanem a külföld mintájára, annak példájára alkalmassá országában ast, amit jónak és Üdvösnek talál.
E*en eljárás helyességét én ói minden elfogulatlanul ítélni tudó egyén el fogja ugyan ismerni, de hoszá ia fogja tenni, amint hogy éa is bozzá teszem, bogy csakie addig baználj* RÍ ilyen eljárást, csakis addig szolgáljon a külföld példája min\'aképül, amig aaját jogaink, amíg Baját kiváltaágaink, amig Baját nem-letiségQnk csorbát nem szenved.
ia culiivál, ezen teltét Boha megbánni aem leaz oka, de azért ne faLdje el egyezer sem, hogy magyar, bogy csen a földön pillan\'otto meg előssör a napvilágot, hogy asoo. ország nyelvét, mely ország néki
Igazán mondja egyik hirnave* köl-iőnkéa ezen aranymoodáa örökké álra fog, logy azon ember, ki 3— 4 nyelven beszél. — 4 eiaber helyét tclü t-e, mórt világos, ha valaki a magyar nyelven kivül egyéb nyelvet nem ismer, nem igen mozoghat a.
j g pg
valaki, neme tny elv bel I\'
lj i
De fájdalom — habár kétségen ki
VÖl áll, iwgy az utolaó évtised. óta a ma-
gyarosodáiban sokat baladtoak, még
mindig és pedig nagyon el vao harapózva
nálunk H német njelv a cnég macipaig ie
dk j lki e l bl I
dicsóaégoek

g j , y
tudománya \'.ulaiárnyalja magyar nyeir-bl jártasságát.
Bocsánatot kérik, ha itt netán nd variatlanságot követek el a L hölgyek "irányában, de támaszkodotri DeAk Fo-■enca nagy hazánkfia ama bülcs mondi-iára, hogy mindent szabad írni, ami
Azért tehát még
bocsánat,
g gj
ha oly meréas vagyok kímondnoi, bogy a aok között van leginkább elterjedve a germanÍ8mas, ok ápolják, ók culiiválják leginkább a német nyelvet, ás hogy Ak tartják a német nyelvet a szépség aeto-vábbjáoak.
din K-hr< iért
gr«mderrával „loh habé a Ffl. N. vorzaa.elle
H» M nlcián végig sétálva a ssép mm, sattogását .csak e^y kissé megvi-gyátiuk — mert nagyon i* megvigj-áani szerény telenség volna — \'.adom állításom önkényt b« fog bizonyulni.
haszoálják kérem ai ily alkalmakko mí gyönyörű é&azógazdag magyar ayel-vüoket, miért oem mondják vVaa aze rencsém N, N. kisasszonyt bemutatni,1 hiaz mily szépen, mily csengőén hingza nék n az b -kedves szájukból, hisz ei míolegy öazlönüí szolgálna a férfi köxőD-

sbk a magyarosodásra, mely bisonyir pirul** ekkor, ha* női BMD ko4t«^k nyelvét sem bírni »*»»?» •**« gjtoy\'*-\' éb
Ha kérem a sok igas bonleáayo lessDtjk, nem kic.inylik és IM szoHtjái háttérbe mi szép «si aa/anyelvünket, meglátják mily üdvö« hatással lecs es at országra.
Ha netán aértétt követtem volna el buzdításommal a asép nem iránt, dácsára annak, hogy caaV igazat mondtam és meg tréfából sem hazuduaa, legyen belÓlo oss-toxni vtló a férfiaknak ia.
Ne higyjék, hogy öoölc egéazen ín állasak a közvélemény előtt éa csupán a. nők azok, kik germánizálnak, kik a germanizálás magvát elhintik, nem braoay Önöknek is jut belőle oem csak némi, hanem j-ílemékeny osztályrész
önök aem plántálták — ismét liss-ioiet a számos kivételnek — még anuyira L magyarság (igyét, hogy minden vád lói felmentve érezhessék magokat.
élkül német pidig
c ÍB ugyatólváö iriadig a néme-
mert magyar
üzletet lejteai nyelv világ nye,
Caekéiyaégem oam" tud .annyira 9].
fogúit lenni, hogy\'** ityen áTIi ás helyes
ségét beismerné, s/magyafoiodisho* f eirnni
köse antuk, b«gj a ruagymr ayelv a
világnyelv. . - ,
É h i i
bt ha mir n*m ia as. ki as oka,
hogy Bem leremteitü\'k iazá, tenkí más
mini mi magu&k, eóéft hanyx ilíáinak eo
gedjük- indulni nygJvan-fcet.
Á világoyeiveit köaöti £ magyvr
nyelvetek meg vafi éppen az a íogoaalt-
Bága, jniat a. .niraaloek, CÍA ■k rajiunk
muljk. — hoffy ezen ÍOETÍIEI *: térteso-
riisuulc.
HasaakbaB ft eereakodfl4mi nveU &
in%gy*r legyea, ftílatkööjveiii fc lerTscek
gy gy y g
magyarok, nem tudcánij mit gá\'olna ec bennünket, nogy a külkereskodolmi ví lággal ts Öusekötiaiésbao álljunk.
Ha könyveink magyarok lesiD:k
rt a külföldi üzletember e*ak aem sza
kítja meg as öesEokűlttteVt TBÍöok, haoem
ílkl|id kÍ j
j g
eílenksc5leg|mindej)ki
ljáák k
togj fi
g| j gj
Bljárátonk&t, csak egy kta hazafisig szükségea, c«ak as, bogy jotbaa szereuQk a hazát, mÍDt idogtjn nyelvek uralmit,
A kereskedelem Biagyaroeitásáaak gk tontoe elömcsdiiója. laketoe . dgy m*gy*r kereskedelmi aaaklftp megiadi
ke-
hiv
eskedelmliapokkG.! )ól értesdluég, meg-bizbatő iudÓBÍtások áltat a versenyt kiál laci, mely eiŐBzör as ifjabb keraekedelm gecericiió .közt terjeaitvo és terjedve az ország haiaimsB köziönyévé válna. Egy német kereekedelmi lapnak egyelőre vsl< teuDm*.rad4sát én is íölöltébb azükségea nek tartom, de csakis azon okból, begy a külföld ís helyesen jóformáivá legy«Dj ét magának továbbra is hitelei lájékoaáat ssere&be«Aea a mi kereakedblmi viaiony* inkról. Dta legyen nékück viszont —taio

mondám — agy magyar azaklapaak, nevezetes magyar vezérekkel ellátva, kül-íőldi magyar leveleaők támogaUaa mellett, támogaeaas: mmgnntris időnkint rfi videb\' -t- swibb üsteli B a ktreikedelmi világot ^do\'^\'.Odí otikkekkel, m-giájit mily világivá növi majd ki ra«gát idők lefolyása atán a még mostoiy parányinak tartott magyarnyelv TelcieUenek kérem, akár franexia, akár angol vagy bírm-!y mii országru, tapasztalai fogják, ho"v mindegyik bítaske a saját nyelvére, uem tür eetnmifóie idegen elnyomiat, de uénn boldogabb is, mert féltve éa talizmánként őrizve nemzetiségé1, eioroaan Üaszet^rt, mig nekünk — mind te Idegen mÜ é-\'íj Qiagaszialva, a magunkét semmibe sem véve — tespedés és porvedás jnt ontá!y. ríasül. Ha N4oi:LOrszágból, Angliából vagy bárhonaét kapunk üzleti tudósításj kat, \'Őwde jslentéseket ritka kivétellel mindig az illető oraiág nyelvén vannak azok azerkeratre, merk tudj*, te u b^ODyos kereskedő, bogyht annak, kínek 6 ezen ludótiUtt küldi, érdikéheo fekszik, tartalmáról migánitkbictíbb iudomáat szerezni, ba maga nem bírja azt az idegen nyelvet.
g y u át forditis
g j a
el íog valaki mist kérni é M
végett. Miért nem teszünk mi igy, miért r&nnak uáluak a német tadotitások. for ;a!omban,miért tartja nálunk valaki biia-ek.ha. njagyar tuddiitá»oka 1 szerkeszt, 3Íért nem irányozzák mxgukat úátuak a külföldi k\'ereakedŐk példája mán? Ha után attól tartanak, hogy &£ a néoietor-atági kereskedő, kihee a tudo^itás intéivo m, nem érti.a magyar ojelr^t, küldje-tk aoaak- ha m4r mi&kép síbaolu^e nem .arja.it, oétaet ludoaltáat, de ae buznál [ák ezen eljárás1, b^lfdlttl kercatidoinkné!. Ela pédtg egy frattesn*kereskedőoemérti a magyar nyelret, aenki aam veheti roaz uéTQn( ba non kltdüok aáti m»gy«r lu-dositátokat, de hiai ritka &*e\'., h<tgy AZ V fraocsia kereskedő Umerí a neműt nyelvet, miért tadösitunk mé^i\'ez-o ny«lv- n. miért cera BxtsiHMjuk kkkor inkább a.L illető orstág nyelvét, aiért epén n nem -laké*., semmi esetre«n Tilifc ez D\'\'kuciK dÍ4aünkr>ij mert akárki oau mond, mé^is huaesfut a német,
A. keretkedSlc vannak l-^ítilcább hívsrtva, a oaagyar nyelvnek meghono^ Ue4ra bófcik áll leginkább h^Uhnucban as oi-saig nyelvéűek fsjlessiéséí és torjp déeét lelietővé tenni, eJíméjök után fu^ indulni, az ország uép<!, követveŐkei minden uton.a nem lesz akkor e hazábat; senki, ki * magyar nyelv teljes Lé^jogosaltsigi: élnem innemé.
Aaért áll legiokább a k^re^kedŐic-aak tehetségében a magyar nyelv hatal-masodáflá* elősegíteni, mert úk azok, kik az ország jólétánek olőmozditáaiban leg tevékenyebb részt venni, k? vannak a*e-
y
raelve, Ők azűk — kik gj
gy g j
, képesítve vanüík. Járjanak el
emes hivatásukba? a legnagyobb
! kdj
a göröngyöket, * rögö* ut*i járható
i kéít k Jj l
hát
eÜg^, gj
ily kimuadhitkoal * néflMt nyelv hasi-
oálásáhaz, hmetn verjenek gyiik.i:ret ur-
gyönyörködjék, felszakitanim ó láváinak titkos ereit,
ab !.. oly forró, oly lázas, hogy R hideg márvány pillanatra felhevül, — astin távozik e szent helyről, — elhagyja boldog gyermekévei azont helyét, — ahol el fiatör látta meg a kedves anyát, — akinek édt* ajkairól szivá a magyar szót, — ahol első szereimé keletkezett, s amely föld a BtereteU anyát behantoija ; — Isten hoczádoU mondó Itt örömeinek, — lotenhotot-at bánatának.
A, halvány tfja nem sejti, hogy « aa leányka] ki akaratlanul, rablá
, „., el szivén ugalmát, — ugyanaTí;^ órá
kon barátodat, a ha elhggyatottaak fogod- ban érette imádkozott aa éltet adójáoál
borítsa el e főidet, mel Uió L-ldogtaUnsigot ter
lámomra irtóz-
Sieretsz ? . . . a* ég adja, bogy are rwtncd •eiazonoztaazék; Ugy oly boldog, mint a minÖ.eK éti óhajtanálak, —de lázaa Bz&vuid\'elrámilenek, felet, hogy a r&joDgiB nagyon U betölti szívódét, — borzadok a gondolattól, hogy oiaiaikomi fogsz. — Isten veled.. . folytatja m«Slv, siri hangoo, — lehat, hogy Örökre... oV-tartsd meg emlékodbe Artort,
g éresoi, jaaaak easedbe. — iitonl Istec valód, — "óhajt, & sietve távozik-
Az est aetót aároyait terj«*ttó r.
fakó földi
Öldre, a mosolygó- csillagok nyája-jawn inwgatnek aa\'áledÓ virágoknak, > caalogáoy vidám, dalát hallal ja * huaaa iUBogó íüzatek köat, melyeket ■> U> «iüz: lükre enyhet adó caeppje táplálj— * ÓJt aasal hálálják meg, hogy khajló ágaikkal csókolgatják., — a&táo elr&gélik a OD tündér lcá y tactéoetétr aki fűjtesek kosé menekült Üldözői el&i, ott halt el, belőle ÍB izomoru ífu. lett; — végre egy páss-tor megsfánu aszivetráaó hangon zokogó galyat, levágta s furulyázott rajta sserel mea, eUndalitó, boldogító dalukat.
Art5T efüieaok felé ve-tte utj-t; —
a halvány hold reigö sugara kiaórtetieseD
iláíttt b i ífj b
y g
világította be a reme lé
fju bá* arexát, él föllé
g g ju bá* arexát,
— végre elérte czéljit, — mélyeo föllé-
lekzik, — egys*erü airboli előtt áll meg,
— megCBÓtoljaa-hideg márí-áayt, melyre
édeí »nyj» ozent aeve aranybetükkel van
vésve, megcsókolja- njra, azáasücr, ezer
szer, rabom! a hidag KÍre, kŐDyiiivel
áítatja: .Anyám! imádott jó anyám I
DE BtereUz, kérd .*■ miodenhuót, ho\'^y
veled egyesíühaasek, hiaz Játod, mily iíi-
uos ez élet, naponbt látnom &i égi út-
gyalt, - enjiék» joiyt.-n üidös, nappal,
— éjjel álmaimbí-n, f— ód<-a jó anyám]
hoztad, a ki ,oi*l6id«fl iáplálU], .aki lo
csókottad araomrói - a . gyerjaokköBnye.
miként tugár
«dekel egyetlened, - vesérsld »ég agy forTO _ h~

kérte, köanyrk közt esdakelt hossá, tá voztaua. a sserencftélleo ifja szívébÓl a lángoló szerelmet.
Stegény lelkek! ily fiaWlok, a oly boldogulanok?lÉUt! mily végzete»ek fc te uUid, mily titokszerück ég reodele-teid, — e két lény, mindegyik egy-egy élte tavaszán feielÓ bimbó, — mlüdegyik iiek hia dobog aiive, — s mégis, egyik a másik holdogtágának sirásója.
A tél fehér árosával l*a»»nkéüt be-
kösaöaiött, árutlaa azinével elhomilyo-
•itani igyekezett azon szenyfollot, melyet
biinöa emberi lábnyomok fakó testén
issz&bagytak, — elasilltak a természet
kedves dalkuai mes&ze — mesaa« földre,
C»ak a hollók, — e gyáazoa hírnökei B
fagyoe, czenvedó télnek löluk be a komor
természetet rémei károgással.
Báró Békeay caaládj&val még mindig faitui birtokán tartózkodott; — kerülte a fóváros saját, mely csábjaival be-bálóxhatU volna ait, akit üveghiit nö-vénykéat rejtegntett a sz«m elől j - as fi eleme CBak a magány volt; - a könnyed renhi<8ans ílylhan épített palota nás*\'dos ajárváaya, e hideg tanúi ifja torának e nem* falak, _ mely„k oly hűen ball gatt k végig aaoc waládi drámákat, miket örült féltékenysége elfi;dózett, kedvesebbek voltak elhagyfctottáiigökba.n, miat * főváros ragyogó, égig nyúló torónyayal ellátott paloU »or«i: —at ezrede* fenyőfák komor kikkel,. — hÚA zúzásokkal/ ■—..laeljek oly gysfcrsc leÖgeUek Jdes álmot fisz Bzempilliira/ — ketiemesebh illatul fűszereitek » léget, mint jwsü p*-

lotája körül mv>3tnrséges gonddal ápolt narancs éa ccitrom ligetek.
kUrissi, e bijos angyal ezomorai legelteti cgkók szemeit a fenyvesek tó-v»l fedett koronáin, muiyeknek fehérével vetélkedik »- bájos arcz, — álulabkn egétz valóján nagy változás vehető estre,
— as ártftW»oaágt& ntgyegd átérnek ol-
íitytyozva., a nemes fennkölt homlokoa
könnyű felleg laojája honol.
filvirám!". .. szol a mellette &U16 leánykáhos, — néxdt mily asáp as idd J
— a hold oly fagyos motolylyal hinti
kitéftetíei sugarát a\'f«hér föld alvó b»
ári, .... igy sserutem a terméuetet, ilyenkor lelkem beiso világát látom meg-ie*iesülve, — a föld fagya uivem jeges kárg-^re emlékeziet, c*ak az fáj, — csak attól remegek, hogy ujonaaQ t^vuz Idaz és a. természet fel fog éledni, — es lesz halálom, ami minden él5 lénynek őröm-forrása, axámoi&r* iaog^rnyi kint te rwsot....
É» miért? — váianzol a kis lányka
— tehát minden remény kihalt szívéb&l 1
Oh ha \\%y van, aa utolsó menhelye a ssenvedS kebelnek aem nyajl már táplálékot, — ugy lajnálni végtelenül aaj-aáln.i tndom nagysádst! . , . Do vigaex alódjék, vallja ueg édes anyjának okál ■nnak, amiért kezét nem nyújtja ssámos kérői egyikének sem!
Ah Istenre kérlek, h» irgalmat ársesz iránUm, agy hsllgas. ne beszélj e tárgyról, —■ Demarctaagoid laeca, csen* deaea mardosó kínnal néi szivemet; — éa sejtek, — oh .... haha! . , - Kláriul kxagj . . . kacsagj - . - bogy elballa*- a vílig egyik végétol a misíkig, repülj versenyt B. aaual, a ugy Bosopd el rémet titkodat - . . hiba . . , agy agy szállj tova kelettől nyugatik szellS szárnyain, fagyaszd meg * leányok wirvénk
— a déli nap lángold Bogarain száguld
be Szahara kietlen BÍvátágsU, haha t Kla-
rissa . . . BÍlvÖltB -rerveayt a leéllal/ráz
küdtiid meg titkod riíümivkl a fftld-t,
adtí tadtára itrto -pátdial azon gyermek
nek, hogy Jár,.\'. ..1U agy atyJiLi ..-.

: egy m iut » ki
De QMD ! .. . t« jó lejek kérl«k, kérlek, agy, Bziradt virág «z ég felhóit, : — qgy — ugy, mint Tanulói esdflkett •. alvilág istenébea, - segítsél, - m» e.tve V*10 órakor egy tétát testüok * park rétM felé, marra dd« koyam It-ay előtti sétáit tenni szokta.
Amidőn bolgodait éde* anyádat letették a sir 6r3k enyhet H6 fiiéba, — «1-hagyfttottahb voltál, mint as alfélen b«r-vadoso üeföleju, — éa, e atársós emberek kosul,— akik ssínlzigy kíSonyestok a jó any* ravatalánál akik aziatik a tségény kis árvát, — de akik el ii tad ták feledni a kii gyermeket, — egyedül éa votlelék pártfogiioa alá, — öröme\', bút, fájdalmat tgyUtt toltSttftk, egyltt sseQvedtuk át, — nékem as ég oem adott azer^tő testvért, aki megértené keservemet, aki a b6 nővért UoáoHiral timo gatni, — mindenem te vagy, BŐTérem, btfátDŐm. — Elvira! oh 1 ht megcsalnál, ha benDed ís caalaUosom, ugy .. . de nem ... te jó nemes lélek . . . nemde te Bsereted ... le asjüálod, te megtani-iod ax erény diadalára jatUtDÍ * aserca Cíótleo, » gyenge Klarúuát 1
ön boldogtalan ? ! Bixsék bennem, s bá tudnám, hogy ttivvéremel cseppen-ként kell feláldossi 1 z ön boldogságiétí, örömest, édu kéjjel tenném azt, — At ami több, — kitépném uiveoinek ason éneimét, mely önoek netán bánatot okosna [ölhaaitaflám erem lixasau keringő vérét, s motolygya oétném, mint hull »U a porba ssenvedélyom kutforrásal Bissék Klvirábal t nem fog csalatkozni • • >
, aehéskéaea multak as órák,
végre alkijelöU i«k6 etórkezett, — már
k lódultak .... már megteszik az
vét^otee lépést ... KUriaait fagyos
botBadály retgí áV — megáll, marván;
kesét isxö hoflalqJcira ili««sti, soiat a ki a.
lk iíi ij
..„„ Ij ! Elvirám. eg7 lápéart JM to-, -iVbr- borsadok u Örvéajt31. melvot «*jtelsaem\'«s«tT&Íósalása asámttou^ . bá*-inltb«ttr:aK 1 htsá as irtéstatő <-. ^JStvi-rám . . . gondold meg, ha as raió roloa

tövet karoloá az, amiért a hujtfU v«. gyík ...» vbasa. , . vissza . . . bezárkózom Bzobám legrtlrejt-tiebb zugába. . :
Ugy-ugj, nemes, lélek . . . t«jjye azt, foptavÍMtsOíirájábac a sz^nvodély t:
— vonja viasza ttiadékit, — íog-dja. f!
kérői egyikének ko*ét, — tegye bol-
do_ggá_a ssöfencsétfen anyát, — tegye azí.
Klarisaa BzoVfogadott, — Biegéoy
lélek, feJaldetta s*irét, tel lángoló Bse-
relmét,tsaak*nMekHthe4*éa a bün orvé
nye elől, c*ak kimélheMo meg as édes
lyát . . .
bi- fo-
Kői tsíri . . . kiak&ázhatltn nya, melynek mélyéb-J sseovedilytöl kosott Bsetrelftm és a szelíd boldogiió »^-retet oly nagy mértekben van elrejtvo .. hol az ellet adó nap és a fagyó* hold oív vadul vív Terseoyt; — hol as örök «<-\'-relém aseat tose lángol, lángol kiohh»-tatlaaalj -— sserelem, mely t gy«uge a^-égi angrallá, — de ép ugy a sötét pokoj "skete ördögivé képei varászolai.
Gróf Kö««ghy Arthur tárol hazá-játóT búsan töl\'.ó napjait, — Btenvedése
— gyötrelme enyhitéae Cíéljá /ól Nápo!/
sseltd egálnál válaizlá, — azí vélte H
boldoguUn, hogy a ragyogó kék egü vá-
őrík ifjaságával, pompás palotaao-raival, mala\'óhelyöive!, a nngy me«terí.i; által öaasehaJmofott művészetek iárbázá baa el fogja veU pillanatra is ca*k f<-ledtetni báaaUt, — azt vélte, bogy a tü *aa vérü. nápolyi nÓ éjsö\'.ét hajával, ouj-ninü arczának vadai, szenvedély esec oaíllogo fekete szemei, — a vérpiros aj\' kak édeskábitó\'cáiSkja, a bó fehér k»-rok íbjto 5lelé«i — karpótolni - **£.* legalikb is pillattana. íeledte\'.üi fogják vele első aserelme «lső ssent tiatta.j nem?*
ifja. Elkibit."\'
&kiiru KI gg, gj^
Kiret, — elhoutyoiitssí M <j«3uS\' •"\'
mok fíayét, bog; nelis« miadig M\'"
Isbügoi .l.kjit mik, .kit 6 oly
hétf fci Mj í

ZALAI KÖZLÖNY.

MÁSCZITS 12-ét 1882.

nxátjunk nyelvének, hogy ivet va tít\'éJék m ulian éíia gj 5fcér egjr" t&r iává nöhesae ki magit, teremre an.-^.*-nág édes és. megfisetbetlea . gyümölcseit. N»gyrD is beiemékyedl^m a- kere»kedŐk lecikézutisébe, dacran anaak.\'hogy U-tán nem i* hallgattak, raim, mert anélkfl.1 it tudják kötelességeket, bocsánatot kérek azonban hosszabbra nyull figyelmes te té:\' semért, de biztosíthatom a t. hallgatókat, hogy nem önzéa 7er*tátt, nem Másig áb ráadja kergetett e surok megírására, Ka nem igazán magyarul ó-tő szivemsugahs azohu»k mindöD egyee beüljél, talán kiki azivót e vea-ii.
Ne higyjók ,g)esk, hogy c»k. s ker«k-d*»ket vádolom han-fiatUusággal, ináaokawk pL iparosoknak magyarságai leljesen elismerem, hogy Ök már megtették mindazt, ami egy jó magyarnak meg tenoi kötelessége éa ők már büszkén ver-hetik mellüket a köteles*égtudisreményá ben. Ha a?t hiszik araim, kkkor szinléo nagyoo csalódnak, nem akarom ugyanéi vitatni számorokn&k a butiért megmutatott emberi-Bfiégét, de még axért távolról sem birjs gyengén érzi azivem, megerősíteni att, hogy Őaok már mindent megteltet volna,; amit ©egtenDi hazafiul kft-telességöfe megparancsolt. Még öüők » nagyon bátramaradtak,, még Önök\'*©!*! haUand$Jt iparuk. fejl«MtÓB.euél. « ««* hoz megkivsntatü eaz^öxökTíen áajítTiOD-tiiársaikat támogatni\'r többeknek moiiq hatnám ugyan sokaknak kiíétoUÍTol, da-még i» iakább.a külfitfdetjtámpgatja t le-vakuluigokbai «t biwik, iu>g7 ca.*k JÍ. ns jó, a mi küífók; Vermét, mert ^migyárt-■ alanyaink, a ^m. tésiitmáDyeiük mind csak imitácziók a nem érnek egy fagarast aom. Éspedig — ayiitan ki merem mondani — méltatta íág Öoöktől, mert ha i&ssankiut le fogn&k ssokni a külföld czikkei mán rajontfiflokfól £ támogatásukat Bt^it-testvéreiktŐl wagvoaai&etBttagr jik, belálják, kogy országunk, gasgasági viszonyai míadeakor vetekedhetnők\' . " küJfoldével.
(FotvtaLÁsi 1
A soproni kereskedelmi s iparkamara fcörébo\'l.
■juS-ik tiím. 1ÖS2.
Hir\'detnilny
X aagyméltóaágu m.ksr. íoidmive-l.Ui-, ip*r- és kere»ked«lsii\' mtolwteriuá 1882. évi apnl b-ó 22. 23. é»:24. ».apj»a-Budapesten UrUndÓ dijaziasal egybekö tött tény éazálUt vajárt Tender -V4«*rr* bocsájtatuaic a korra való ekiotet né!kü::
a) szarvasmarha magyar és nyugati
fajok, . • ■" ; í :
b) minden f»jü jut. " " *
Hizlalt vagy tenyéazkép.lelenné lelt,
vagy egyéb okból tenyéastétT crélokr*.
már Dam alkalma* álJstok a visirhál kl-
z vrvák. J. viaár rendelésére egy . ev a-
birröadflt6 bizottság"
alikitUtott, mely Bad«pe*tftó.fc köxtelkea
székel. A böjelenLésre szolgáló,ivekéi esen
bíioltBiíg BiuígáiUtjH ki", nje.íj\'fa.e* f buje-
leütések le^káa^b\'b f.., éví JDÍxesiltfi .£7 ig
bekúldecdők." .. - .. -
£ten váeiru\'tjk\' réazlole* programof j & az nlulirt kereskedelmi és iparkamara nál naefjiekinthütS.
íínpruD, 1882. márcíiua 7-én.
1 8b2.
HircUiminy, ...
A Kiasegtrn, líagy-Kanizsán ,és\' Keszthelyen, valamink ezek méHekálIomi-1 betxillásuJL \'fölös hadseregbeli katO-
" t évi augúuLus a .illetőleg ofctóbw oó-V^ géig kiváotatott kenyérsek, zabnak, tse-
a soproni cí\'tír. kítont élelmosésí raktáo-DA! f. évi márczius 16-átt d. e. 10 órakor írásbeli ajiolatí eljárásfogtartstoi.tnslyn a* BjKtiUtok legkésőbb a ticgyaláa napjáig besvujtandók. Utólagosáé vagy táviratilag érkező ajáulatoá. figyelembe nem
A közelebbi feltételek * o«vect>tt
élelmezési raktár iroáájib*o b«tekiatb&>
tök. — • "\'
Soproa, 1882. márczius 6 án. A kereskedelmi s Iparkamara.
- Nyilvános kössöneU A n.-kaniufti tak«k»rékp«fl»tár . kóigyüléúleg llb fnoi uialványozoti a nagy-kanizsai kiüdednevelő egyeaület javára, mely ado mány készpénzben kézbesiHetven, kedves kölelességemnek ismerem az egyesülel köszönetét tolmácsolni a foaitisztolt egyesület nenwí figyelméért éa e« óveate u-
pasztáit aiduzatkéflzeégeértJfagy-Kanizte
marcí."8."TK82. K o "c hlíThi\'tyré-
egyesülő ti elnök. . \' .\'
— JSagy elismeréssel: és 5r5m* mai jolentfaftifflki hogy A Dagy. kanizsai Önkéntes íuíoftÓBig réazére egy 9 6l m»-gassága. oagy m^cbamkus létra péate-koo détatán tuagértejfitt* irttaanaknAl disáki; rtmuIáflBá! iog-adíatoíu s a> máttopiiip^ maga n\'osts\'bo őt-tattyárarÍK>l-«a— AIUJL ron röglön sikeres kísérlet téietatt raju. E szép tűzoltói euköz által rész alkalmával a második emeletre U könny ea batol-

hatoi, vohft ínkibb 6bajUndóJbog7 as&k tfé ne legyen rei. A kfttóo**; méltó el él fogadhatja déré; lUxoltóiok kU
y. WeiUr B. nagy
kanísaai t»íg ell«n, bej. pín. R. C*fidbit-IM dr. Horvilh Ferenci lörvényt«Skí biró, tÖm"ggoBdook dr. Tripamer Bexaó id
yesaedelm&kg. Marói 8-AQ egy gyanús eeyea ciip\'.t Arait a nagy-kaoiwai piacioc, «.figy«lme» rendőr letarUittatU, alig kitérU»lt b«, jött a .király u\'ciai károsult a kapitányi hivatalból j«lenWÓc, hogy egy ké>eg«to egy pir jó czipot ellopott, i. dolog kidnrttll, kib-Ilgaliaakor Tr. Mi-lyCa telte* bevallotta, hogy Vidoveceen wiote kereseté* alkalmával aranyórát és arhsyláaesot lopott el. At&datott a kir. járáabiroai^nak.
— EnUUettíUc, hogy a vasuli indóháznál egy gyaDQB egyén letartóztatva lett B megvoattegelóai kísérlet miatt vize gilat ala vétetett. Motosái alkalmival kabitjh gallérjában egy 50 frtwa bankjegy volt elrejtve, erre né*ve att vallotta, hogy kölcsön kapta, Nerét Scoerr Adolfnak mondja* előbb topoly aiasirmwá*anak, cé-»obb Gicaorttágban fekví Tarkóvároei s»a-hstéiilaek vallotta magit- Zavart elöadiaa, Íétbice)áva[ÍomUt&áioi«gV«attAgfltéaüíi-
y
*avÓ6
4f:
. tigykötóo ki- &igo&k ada nf.t ■« >IÍ M6U
eteDPtóaiim*rt NeoM 6 meater. Holyuége-*tf ni b*«áíepCüUt.-tar-mébeo lesi. M ndeo többi a jrUotétek da falrftgatsokbol tudható meg.
— S<baiga*itás. Lapu&k elibbi
uiminak veiérosikkében Ii^ baaib,
k soríibanr A ü—9-nay -kaad*iaé, \'S—Saapira értendő, III ik ^iO-dik Borifaú .tejleiiMik\' ke ^ „leled»6<iik\',*rY-dík hwiU,33-dik aojibao p«dig „Byebsgütttsk-*- WU |k érte adó
yaí EyitUiötl & kir. U>rvécye«éksA •°gj hivatalasolgai illisra.
— Kovács Zsigmond
t Aiiáj
égettek kost szás forintot osztatott ki.\'
— Vi püspök. Mini a H. B haltja az üresedésben levS fsoaabaibalT
püspökségre Viriop Bertala\'n váczi ka.no aok, CÍ. püspök E a váczi püspöki javak \'karmányioji\'"vin fökerjeszlve. Másfelöl meg azt baszélíc, hogy a kormány a ki-eséaoel még várni asáodékozík egy-21imer!.:siáikaí|re van az inlerkaláris
jp
1 ogy ott a Uv&szi idéoy tökéletesett be-iHott. Nemesik ünnepéi vasárnap, hanem aapoat* n&gysEámu népl&tneg »iot a pra--tftrba, a «%yjst> mu\'aióbelyekrs, meiy*k. a aubadban vannak. V*sirn»p február 26án agy \'megtelteitek közöaséggel a tarbeo a fóatoa levfi kávéhisak é* köreamik tértjei, — melyek at&ekkei éa asztalokkal tömve voluk — hogy helyet taiáím abaolot lehetetlen TOIL £soa kc-Tütcoény foiytic, mtlBk&Lársank aa úgynevezett\' „wurtüprrterbii\' ment i% ét Utta, hogy %x álon egy £» alatt asimta-Í4B enbv bÍBké4skedik a fára; kfiselebb ta«nv«^»oiBpá«Of*ioginy hangja üti meg fülét é* latja, hogy a fiix élei vidor pa Ctirtk ugrál és b. . logítobbeu fütTÖréM-Sa:^tfgift Q(ak ritkaatfj hogy lebroár 26-ao -p*caÍrtad*U_hallji>» tt embsr; bár «.pr%terb«Q a* t4á olyaA, ^olt, ilogy mi frflib^flr,, ab^uastoibao képzelta nugit. EWlulán Ő felsége s, kiríly ét \'- Béb Íd5 fóbbbft í
rípiatak a.
y
ér
éri T«adM köagyülését mircaJai hó 13. ín a ztlvtpitiji eddig is e czélra haszaÜt regg- 19 órstolkeidve fojyt megtartani.A koagyOléi Urgyai tesznek-: 1. Siflöki loniáfi Í881~ik érről. 2. PéDztári H adások bemutatása ugy&aaxoc érről. 3. A számvizsgáló bizcttiág:\\j«&atéCB ezen-vocatkozólag. 4. 1882-ik éri kölltégvetós megálUpitana. 5. Grot Siéohenyí S,álmán ur ő méltósága folya-03Odváoya érdenséoen a n^n. M ffy^^T ^ ■ ^ és kőslekedétí mioiictenomlói érkezatt l tirgyábani inléskódét. 6. Az igás-TÜaMtmioy által, -t tártalát bélit érdeklő elfiterjetetések feletti in-téVkeaés.
bizaabükki Dervarife Kilmán aLió lend-vtí kir. aljárásbiró Qr .Goóí Zrínyi Mik-iós a keito\'.osina müvét hozzám azon ■üegb.^rás^ai kitklötta el, hogy szt neré-bőn a béosi magyar finképs£ és társalgó [segély) ogyfot könyvtárába juttassam. ididőn ayilvánoaságra botom, nagy a fent érintett otávet ac^gylöt érda»dw*lo5k4-rrck hing Jóassf Qxiakátadtam.egyfsers ittíi kfd^ee kötoletségemnek ismerem a
inltfct agy \\\\y na£yjflJBat&aA£Ü munkával
gyarapitotu — ki egylet nevében kálit
köraOnetamet nyílyánitani. Keh Béctban,
febr. hó 18Ő2. Ssommar Sáador.

A Magyar, ország ét Stájerország köstt határ reade-dezése ügyében, — mint at ,O. É.\'-nek — írják, a monarchia két kormánya költ tárgyalisok Tassak folyamatban. A végleges rendezet aaovbaB csak a Mura folyó szabályozásinak befejeztével less végrehajtb*ió, mert a végleges terület kiegyenlítés es által .válik lehetségessé. A most folyamatban levő rendesés lut sembergi kerületben fekvő Mantadorf és Werotee községek határainál fog t-szkö-zöltetni, hol i« Zalamegye kir. építészeti hivatala közelebb már megkezdi a roú-Bs»ki telvóieUkat, melynek keretén belül aztás s hátát kérdés BZCD részének érdein-Ug^a rendezése eszkózöltetní íop.
— Pacsán fulyő hó 6-án Pacaa
és vidéke ifjoság at Ottani nagy vendéglő
csínuaan foldíszített termében jótékoay-
czélu tinczvigatmst rendezett, mely igen
nagy látogatottságinál fogva kitűnően
sikerült és bátran mondhatjuk, hogy
akármelyik nagy városnak is beciülitére
váiioti volna. Kitűnő jó kedv és D*ráu
Miifea talpait valója melleit mulattak a
jdlouvohak reggel 7 óráig.
— Gyermek gyilkosság. Ka<
potsy Ka tátin 1880- január. 10-én Kiss
Szidónia nevű baráinéjávsl Hunos\'or-
Apátiban, megmérgeste törvénytelen
gyermekét, a miért as első folyamodása
torréaytcék vádlottakat a gyilkosság bü.
oébea marasstalta el » Eaposty K»ialiat
Ö évi fegyházra, Kiss Szidóniát pedig 2
évi fegyházr* ítélte. A kír. tábla az íté
letet megváltoztatván, első rendű vádlot
tat 8 évi fegybázTA, másodrendű vádlot
tal pedig 4 évi fegyházra ítélte. A leg
főbb itélószek azonban Kapossy Kata
linra, a kir. tábia által mért büntetést
jóváhagyván, Kitt Szidóniát a banré
stessegbea moadta ki vétkesnek t 2 évi
börtönt-" hólte. \' "
— Hasai rövid hirek. -
its Ltj>-« paciéri földbirtokos 80-
eser íriot hagyományosolt akadémiánk--nak. — Az altő hazai takarékpénztár jóté-konyciélra 30 ezer fríot adott. — Lep-■érhrWi N«gy Géza otusi jegyiő, Hosz-Ver elfogása tiszteletére 60 terítékÜ O»D-keit Volt, oUő fcilköaxÖntéEt KrieaUoko* víc* roondt* ax ünnepeltre. —
— .-Külföldi rövid MreTc- —
Bácaben elfogták Martinék hadnagyot,
ki 800 irtot aikka&siott. — Londonban
Brin» ezredes, — ki két\'tartavat légha-
feWzállt-Folkevtonfelé, », Űrhajó val a tengerbe bukott, 9V/S angol mértföldre DoverúSI. A\'oegitíégre indult hajó

katonával — Bismark Ignatieff visszalépését kívánja.
irodJtlom.

(E rovat alatt megemlített muokn Nagr-EaaisaáD Wajdite Jóucf k5o?tker»jked黫 Utal

— Gróf 8*éch*%yi Bíla. keleti t aata IedU, China, Japán. Ti bot és Birma orttigokbaQ. IrU Kreitner GkiUtiv (SOO eredeti famatszetteL) A most megjelent 30-SS-ik íuteltel be van fejesve az általunk tobbtsör dicaérolegemlitatt muska. Ax slolsó flksethes asegésexpeditió azines ái&éseti térképe van mellékelve. Ha most a monkt befejeztével a teljes műre tekint t5&k viasza, örömmel kell cnutatátnank, bogy a atsrző és a kiadók mindvégig hŰ maradtak azokhoz ax alapelvekhez, miket & programmban kiemeltek, imíg nagyobb ar&ttOKl fogadjuk azonban. aat. * tényt, hogy sikerült mitgytr Dy elven is epy ■agyobbwabiso,! pompi* -kiilUtásc é* gasdsgoii illnsstráltmavet elejétől végeíg A kfisfiótég oastatkft tetacése 4s stokaüan párlfogi&itól kíaérr» ery módon, TI vesetni, -mist mi kép xnegkesdatetl lénybóí marítjük aat as Örreadotos meg gyícddéet, hogy vaa Hagyaronzágon it közönsége & népuzerüea tadomány ot mü.-vekask és bogy.fcaiöiiösen a nép ét Eold-rajz: íroanlom, mely nálunk eddig par-l&guc bevert, ezentúl fokozott mértékben £og m&relietai. Aí 5sswte nemzetek kfti-
bogy épen ez a tudomány-ág bővíti
legjobban u «mber azeliami tátkörét,
bogy sz elviteletek és ferde nésetek ép
oly mértékben tanedeenek el, mist a mi
nőben as idegen állapotok ét visxcnyoköak
a honiakkal való összehasonlítása lehet
ségessé válik. Gróf Sséohenyi Bála keleti
utasán belső becsétől eltekintve oly di-
sstts kolsÓ kiállításban ielent meg, mely
eddig szokatlan volt basái müveknél.
Valóban remek kivitelű 200 eredeti fa-
metazetdisziti a mfivet, mely nagyobb
terjedelme dacsára is füzetekben könnyen
hozzáférhető akár a szerényebb sorsaakra
is, a mennyiben 33 füzetben kapbató
ftlsetenkint30 krjával. A teljes mű ara
két kötőt bon fdi ve 10 frt; egy ditzkötésü
kötetben l1. frt 80- kp. (XKáji Hévju
TestTérek~kőnyvkiádónTvatala Bpeften.)
Bd l W
czims asoo diasM kötttaek, naelyeílsf-

köulebb Kehnor Vilmos budapesti (IV.
kor. papnÖveldtwatcsa 8. as.) ktrl&p- ét
könyvkiadóiéi kaptánk. A MÍm ellen van
csak kifogásunk, mert fáradtsigolTettüak
magunknak e megoWaaván a k&iteisé-
nyeket, asok.tUma 647-et Un ki. Ugy
UUaik tehát, hogy a ,600\' csak aseré&y
kerekesam akar leoai. A mi a múret
illett, &s agy kiállításra, mint béltarta
lomra páratlan a magyar könyvpiaoton.
Van össaetikolt, elavult antológiái ve»,
dalgyűjtemény elég, de ilyen nagyszabású
tapintAtUl, heiyea érzékkel oatzeváloga-
tott egy tiact. A lyraí, szavaló, hazafisJ,
tréíás, leíró költészet gyöngyein kivlll
magába foglalja s könyv a régi jó a a
Legújabb népdalokat, melyuk s budapesti
népazinház deszkáiról gyújtanak, vagy a
nép »jkáa termetlek. Eienki^ül a reper-
toiron levú valamennyi operetté azon da
lait U felöleli a mii, melyek népsseravé
váltak; végre vannak benne npera-ttöve-
gok s a különféle nemietek indulói. Eszel
még nem merítettük ki a raskot könyv
tartamát. Azonban ez it eléggé ajánlja.
De leginkább hjánlja az, hogy — mert a
vállalkozó szellemű kiadó tömeges keletre
iiámk — ára u ssép barna vászooba kö
tött példánynak egy forint, di*zpéldá<
nyé, aranyos arabesskekkel 1 fri bO kr ,
é 2
y
egész esbuli
y
nyvágástal 2 frt. A ki nem
m-g az egyet költők mi veit
ül bbi
g gy
külön külön, további aki nereti a jóiiü dalokat, arra nézve a „Hatstáz magyaf nemzeti dal kincset ér. Ajánljak olvasóink figyelmébe. Megrendelhető mindet köayvltereakcdfi-, könyvkötő- é* könyv-ügynöknél.
— Vildgliirü utaidtok íHnyotdra. £ ozitn alatt megjnleni jeles ótköibattoB vállalat keretén beÍQÍ egy ujabb munkát bocsátanak köxre a kiadók, mely uemcsuk hogy mÓlun Borakoznatik el6di, a „Gróf Siéob«nyi Béla, keleti utaziaa" mellé, de azt érdakesdegre é» megkapó, közvetlen Ifliráfi "naodoCTR oétve bég f«ltÜ U maija. Sunley H. M.\' a világhírű utasó ,Uuxi* töm Közép-Afrikában" czímu müve és e% utazás reodkivülí űksret az egész világon oriisi feltűnést keltettek. Staaley volt az ellő, ki a ,so ét rílágresz\'1 mysteria-mairól felemelte « íityolt és es álul egy eseréves tudományoi törekvést sikerült végre a befeji*eahez közelibb vinni. A nsg\'yhirfl. földrajzi író Dr. Petermann így oyüatkosik Slaalay érdemeiről: ,A föld rajsi fölfedeséaoek történetében ehhex fogtrató1 vállárat egyeüöa egy íiacs. SUQ-
ley egymaga többet tett, mint az utolsó
nos a földrajzi társulat közgyüléséo ki eme
lé, »S. lanzibari vaagvánok, arabok vegye* vérüekb^l — eme gyermekies természetű, műveletlen és ingadozó emberekből — minden veszélylyel és nólkülö. >e*sei bátran szembeazállö, vetelöjdkhöz utoUó lehellelig ragaszkodó hősöket teremteni, bogy vetők Afrika legtiiokase. rübb, legveszélyesebb vidékein it a n*.^ uut eikei-ült megtennie.* — Ily elíexneri földrajzi tekiniólyektőj eredő diejárotek-kel azemben nm Bs&ktéges bőrebben tárgy&lnank e kiváló mü tartalmai, ea nttai még csak ast akarjuk kiemelni bogy Stanley nem oaak genialía és me rész utasó, banem egyatíal\' alapos taHós és szellemes Író ii; mftvőben nemcsak: % fáradságos ut ezerféle érdekes epizódjai ét kalandjai ragadják meg figyelmünket, de még írói sikereit ia kell, Hogy méltányoljuk, b* sajit QityéMl lesslk el, míno finom érzékkel tudja Összeválogatni a népismí, földirat, kereskedelem sicm pontjából\'hatxDOfiitbaló, még olyan jelea téktolen adatokat ií. Asegenmankaked ves kösTtttlenaégénél fogva olyannyira le köti figyslmönket, hogy el •em tudunk attól válni, míg teljesen végig nem olvastuk. As égést müvet oly érdekkel olvassuk végig, mint egy txellemdai regényt, melyet nem tehetőnk le kezünkből sajnál-kotátaak kifejezése nélkül a fSlöit, hogy már bo ran lejeivé. — A magyar kiadása e mflóek, mely majdnem valamennyi ci-
vilizált nemzet nyelvére le van fordítva
vagy német kisdia. A remek kivitelű képek (körülbelül 200 eredet! fametszett) bősége és a pompái nyomdai iiállítás valódi remekművé teendik e könyvet. A teljes mu 30—32 füzeiben fogmegjelenLi és füzetekben minden rendeskSayvkeret-ke4ét\'utján, valamint közvetlen a kiadóhivatalnál is megrendelhető. Egy-egy fül a! ára 30 kr. Havonként 2—3 füset jelenik meg. (Blofisetési ara postai bér-mentes kttldéMel egész évre (26 főzetre) 8 frt; félévre (13 füzetre) 4 írt. Ma lat vánj-i és réssistes előr»j»otVirá*«lrabir-kinek ingyen küld a kiadóaivatal (Révai Testrerek kÖnyvkisddbivataUBudapesL) Gryfijtok 10 elÖfíseto úlin «gy ingyeüpél-iizJ-: sípnak.

A ,Kips* Ctaládi Lapok* St3-ik ■zámá=.tk ártalma: As apa- -bottnja*. KUneciléftf vta ÍWbalmi T. U. (Foly *-tAt.) — AmraleiBáiáoaaU. Koltsmény j

irta irévsi Sándor. — A halálie. Be-tzélyke; F. C. EL\'atia Várod Malvioá-tó). (Vége.) — SEommtéduratmék. Raji: írta Stappanot Sándor. — A regésT0lva< tát és a aók. Csevegés; ir^ Sgaaaralle.
— Eletet életért. KeloU kép: irta R. M.
ford. BelUdoons. Mankiosi Mihály itthon.
— A Bothsobild-ok millióins,k eredete.
Irta Pagyaróozí M. — A« ón feleségem.
Hamoreuk; irta Pbilantrop. — Képma-
gyarisat. — Mindenféle. — Képeink : A
brémai ólompíccze. — A lizadás asínhe
lyérúl. — ElŐőnÖk pihenője a Ctrina-
hau bao, Trebinye m-llett. — Temetés
DaiEsácsiiban. — Melléklet: „A kiuca\'
csimö regény 161— 17G. Külön melléklet
Kérdei, felelet és sjinlatok. ~ A ber>té-
koc: Heti oaptir. — Sakk-Uláay, —
— Stámrejtvény. — Talány magfejtései.
— Megfejtők nevei. — Kérdések, felele
tek, ajánlatok.— A szerkesztőség postája.
— Hirdetések. — A kis lottó hoxáui. —
Eiofisethetni: Mohner Vilmoscál, Bada-
peal IV. kor. papQövelde-utcia 8. »*.
EgéM évre 6 írt, felér re 3 frt. negyedévre
l írt &0 kr.
Vegyes liirek-
— .Rudolf trúJiÖríitöt ő CÍ. éa kir.
Fenségének Utazás a Keieien" czimü
mürére boc-ltott ki felhívást a Laotpel
Róberutéle (Wodianer F.) könyvkiadó
és könyvkereskedő ozég. Kadolf trónÖJú-
köt ö\'Fensóge mfi.?ének — ugyojood a
felhívás — minden gondolatját Me*nphU
és Bethlehem ragyogó napja világítja be ;
soraiból Egyptom* és Paieslinának, az
ó-korí műveltség e két btiloaójének a
költészete iradot felünk. A azörétoek vi-
láginál, melyet magasan lobogtat ,müíó-
b^o, Miramaitól-AlexaBdriáig és a Kiltu
vízén fölfelé Kairóig, innen a midáxdtti
lleogaléig, a legérdekesebb, a legpompá
sabb iiinekbt-c mutatja be a regényes
tájakat, A metDpbisi pusztákon át el
vetet «gést Noeho király eaafiornijáig ;
a tenger hallámain felringat ogéesen
J.ffáig t J«ffától a világ MegTáltojinak
lábnyomait értett Jei aailemig. A zsi
dóság és a korenxtyénség lege&dáinak
bölcsőjét bemutatva, & gondolat röpke
szárnyain, szellemi élvekben gazdagon
visszaterel a hasai oliirokboz. Kimond
hatjuk, tthit bátran, bogy sz , Ut«tái a
Keleten", nemcaak fenségei szerzője,
hanem érdekes és tanulságon tartalmánál
fogva is, minden rendű, és ra&ga olvasó-
asctalaak ffidiicét képezendí. A ma lefor
dításával, az irodalom terén ugy önálló
morei, miit kitfloő fordításai után elő
nyösen ismert Brap kóVica (?ySrgy íré
ét hirUpiró biz&tott meg. h. tiaeta jöve
delem egy rsssát a marísv-ioirb.elj\'i SLe-
fán i» egylet jnvára .fordítjuk. Ax .Uta
zás a Keleten* két kötetben (32 nyoma
tott iv) finom angoi velio papíron, disze-
aea ki&llitra fog megjelenni. Á.rx a két
kötetnek 7 írt. A megrardeit példányok
utánvétté! küldatcck m^g. — A mag
rendelési ivek iÖ8i:. évi míxcsiiu hó
15-ig küldendők be:
— ÁiUndé ssolŐ-taiep Bogláron.
Mait hóban Miklós öyoia- kormánybiz
tos nr KoriUá&Bzky Jinhe boFássati s»k-
tanárt kiküldia Bogláron Aipir (illetve
Biráuy Déata) ssőlujóbaa berendeztetett
egy\' állandó szőlő-telep, 400 nsz. öl,
melynek mu^itetesét & nevezett Unir
íogja több éver> át vstoLni, hogy a kö-
söntég személyesen győtődhessék meg a
mivelet hasxnouigáról.. Minden ké; ut
mis mÍTsléai rendszerben i-éaST^üI, mi
táblsokkákkal leas t-jelaNe; ezenkívül
lösz oégy iibla as országai stélán fel-
illjtvt, iogy raindooki láthassa a mivé-
lesi szőlőterületet, a ba a&ki totsseni fog
bemehet bármikor és megtekintheti, A
táblák, költségeit a lengyeltóti gazdakör
viaeleadi.
— Hírlapok ttanttikija, Időab
Szinnyei József a oaagyarországi hírla
pokról érdekes sUtistikai adatokat illi-
toti Öaste a .Vasárnapi Újság* ban. A
főbb adatokat következőkb«o jegy estük
fel: 1881. elején megjelent magyar nyel-
vao 366 hírlap és folyóirat, 1881. elején
412, tehát &&-U1 több, At elcŐ magyar
hirlap 1780. janoár lén .Magyar Hír
mondó11 ősimmel Pozsonyban, a második
.Magyar Merkuriut\' 1788. okL 8 án Pet-
tes jelent meg. 1830-bnn 10, 1840-ben
26, 1847-ben 33, 1848—49 ben 86,
1850-ben 9, 18&4 ben 20, 1861-ben 52,
1862 bea 6&, 1363-ban 80, 1864-ben
70t 1865 ben 75, lS66ban 81, 1867-ben
"1, 1868-ban 140, 1869 ben 163, 1870-
ben 146, 1871-ben 164, 1872-ben 198,
1873-ban 20i, 1874-beo 208. 1875-ben
246, 1876-ban 249, - 1877-ben 268- -
1878 ban 381, 1879-ben 324, 1880-ban
368, 1881-ben 356, 1882-ben 412 ma
gyar nyelven szerkesztett hírlap és folyó
irat jelent meg. EzenkivQ! megjsleo ba
sánkban idegen nyelvű hírlap es folyó-
irat: német nyelven 104, (1881. elején
120); BZUV. ny<4T«a42, (188Í. elején 56)j
román nyelven 22,(1881. elején 20); olasz
nyelven 3, (1831. elejtn 3); héber nyel
ven 1, (1881. elején 1); írancsia nyolvén
2, (188K elején 2); ötsaesen 174; a ma
gyar nyelvüekkei együtt 586, (1882
eiejin 558). A magyar nyelvű hírlapok
közül 182 a fővárosban, 229 vidéken ét
1 kolfÖidso jtlsn meg.

ÉVFOLYAM.

LÜ K. Ö-Z--L Ö-K í

1882.— A Baitbmrghat es ívben fogj.
megünnepelni nralkodíira jiiUninak 6(X
ítfordulójav. An«ílriaí;an ugyaaú 1282
ben jutottak » Habsburgok uralomra.
— T^aktáeszöbb h9Íyzsi6 tan a i
nek Franczikorstágban. Ai ottani kor
mitny a legkülönbözőbb hivatalokba
lalm.i ...zonjokat é. leánykát. A pia*
űpvminiizn-rium saámoa nőt alkalmaz
dohány bivi.la!ba»; a fr.nciia baokbi
a bankjegyek ostlálvoziaa s ellenőrzési nőkre van liizva : » neveiéi lerén tanitó s f»;i)eyelói álláaukat foglalnak el; aio: kívül meg ináa ágakban, p!. mint poati é* számtisztek ia nyernek hivatalokat. A francija kormány álul aikalmaaott nók férjhez mehetnek, de előbb ér:eaileniök kel! — íói.öküket c szándékukról; — azután — tudakozódnak a leendő — férj ielleme «• viasonvai u\'án é» caak, h az ig\'y kiderült .dalok nem Molgilt.taak oko: kif"ga»ra, adják meg a bizalsag engedélyt. Nálunk ia alkalmaila,ui»k • uúk „émelv hivatalba, i* férjhez mene lolUk gyakran akadálynak lekmhk a hl vataluk megtartásában.
_ Akinéi-mtg k*UtU ia\'íJtía. Helf-
manó Jeíse a II Síndor elleni légzelei
meréDjkiben ntattmi mhiiiaianí,. kinek
ae oroaí oiár rnegkegyBiinCEel;, mint Vé-
térvárról sfegonyaik, aiuií következte
ben meghalt. Midőn rájotUsk aa\'ít\'léaifaj
dalinak, kórniizoa náliiioilik. gondosan
spoltáfc. A ajuléinél Pétervár eByii; Iog
első aococbcurje Dr. Bakiin Vl.n >ísn,de
gvullad** állóit ix: ás H\'-ifmBDii, a bires
□ ihilistaQŐ mali bélen me^lialu Ji^étí
ca^ndbtín lemetujk el. A gyermel^elíajpra
udták daJEáboc, \' :


. iJtüUHc - E kiibiró a
AlafMW ké
fajnban kftrteetot fa rírirali:
S»m:uidoö, hojr.itt a kolislaa be Tai
1 iKeiiii, netn tttdtntn, Arígt bírd oram - -Hat wm . a, Uá-r 4f*» "•» látad i líblat, melTín Jc»a.att:...IU a koldulaa tUoal"
— A hármJcoiát ellsn aláitil gyesült tagjainak BZÍTOS MagyarorMÍ-Oon orvend«te*en aeaporodik. Jöienlég 7191 lagjá van:Sjivbíi ajinl)nk ei;egT-tet térjesslését. FjilviWgoaitíaíal vagy ta-nicscaal uolgil az egylet iíigaig»to»aga Pannonhalmán, u. p:. Gyor.-Szt.-Mirran
[áttam. ott. hol sí tilt"
Paplrsseletet-
Ko Keroie" motaisa mer, hol ffk
;ik Ph Iadflphia?
Kereke* egéíE komoljat a földabroai >z 1 i-p- Kitcrjentett njait megnordozsa [Jlöttt azt mondja.
— Circiter itt proíeaíor ar I
His kBrfli, cem
Hivatalos placzt árut
Huia 11—11.80—. Ró" 8" -\'
Aipa -—.—8.50 Zab 6.—.-820 Kekor
. — —■ 740 Ciuqántio 6 S
_■_ !,.ooo32— —.B.b febér 12 —.
Zomborban a talcarékpéaitári épflli ksvtlierSk oltubuik : .Zomtori takarei-
píuitir Zomborban.
Jab tarka .—.—.— Bfpcze 12.50-13.— S.coa 2 50.-—. Sialm. 1~.———
tí>h
56. TSrO.bagy
Mitkx micsoda papirosi URPIS^ fi iro-autalomrol > kírieite ina.it .gr »í ■ — .Cllk m melvik mar tc.e vao a luziai p
SUrbaboi\'íS —A» Borjnb.i. -50 S.r G0—.-. Saaknaa —.74-. Ditioíz.: —.-1U. FoEba^ym: ■ — .— 56. Bors .— -1-— B0—. Etnppao •—.—40
bor 32 - 46 kr. Uj bor 20 - 3l> fc: 46 kr. Eciat 6 kr.
m tudván hfil- .^ liiraé»ek-
ürcsfejü piperkócz alitutnl, mim
K B.
ól többek kBzt 1
\' N«sy«id, Htott*a mar aiarat
7~m.Ta.Ki msnetrend
Hal i
Azt i
Indul Ks.nissáról hova:
:tafi? kírdé ha.-
215 .,
20LJ »..di
2f*\'
Ili
811 \'B.V:
501
?.DÍTJák.««t a íahu.
, llL "■\' -i\' 30\'"\'üSÍu:
■.\'"■" n >\' <jj-
1 pórt. .m faJa
(poiUvoiiít\'l \' 2 h \'a-.íml. (vegyes vWni) :!:-2\'T *^e
mi.ntliBly.SiiprOU \' \' . -■
■ H-
J>

Í15 3oj.p<n»» . -ijíO
205 FrAporhof Kottori. Caaitoraya 4 65
Érke«nc Kanf.kíártt Lomiét:
210 iUcáo; Í.ISJ- - " \' - \' 5 Hrt,,«l
216. . ... \' "1 41 d«lb-
2«8 , \' \' II 1 éjjel
ill H-.l-ty.trol Jv^v«;.voi,»t>l« 15 r.ff-
20S ., .(postavonat) "2 5 delut
•i01 ., ;grnrívouat\\ 10 20 éjjel
102 Bí. "1.51 * 4 1 reggé.
dl4 „ 10 15 éjjel
<opr..iil..\\i . , \\ . 12 5 .léiben
. . ,\'[ \'"■.] 1 20 délut
SOC , „ \' . \' .\' 10 60 éjj«l
202 Prjlgorboí f«IC!(gjoravoni.t) \' 37 reggnl
Feloloa.ze.; «ií. 3ÁT0SEI LAJOS.
Fizetési intés!
tartezmt 8nap aiati
anrrál biztos\'bb iíekálíésérs, mert
ellen esettan egés2 hevét és fak-
hsiyet mindaddig.fogom eyiltáti üoz-.
ni., míg EZ egész . követelésen! bir
tokába rseni ies28k . \'

.H I B D E T É S.
II El.6 nagy feláliltáíli \' anSzsáu a Fő-téren
WERIN
agy panorümija és fltereoBikop-tera;
MagjarorKigou it elsC verBenj nélkül többmfntlOOO különféle érdekes képe\' tartalmaz, melyek közüí a le^szehK operik, operetlsk. baletták, pi ~ht\\ szlaésisji, osopertképek és párizsi gearckt »k trUtnptr^; a lejTpoiapiatbh wrméit ti 11100101: ea
A legújabb és megteli in tó-re méitc EE .-éatilBg és éU-hiYOM utizazvo. RUDOLF kBr«.\' hwcKfl és STEFÁNIA flhcroztflaf e*ka*5|e nigyűerÜ budapesti beTo-uüj.
x égéte BftotbM. "~
ToTihbi a* ero»2 ezir Be; yllknÜM Péteryárw,.« zágrábi faidretfléi -, « wui»bh bo*iDÍJÚ ütközetek, as angolok ij*re7«,i ,
á« lániiok leépeL ar*u-
Belép\'.idij Keméljenkint 20 kr. •.
Minden látogató egy ajándékot kap I
MaponJcint 9 ónitó! reggal 6)ti Ki óZ \'
Mte fénjos kiTilig.ti* mellett) me£tok;n:b«i\'
A nagjérdemU kö Önségat lúrtíleílíl
.etthivjj., txímoi Jito^filiaén ejedarem
6(12 !— • teJjiri tiutel«t(«i
WERIN R.
NJ3. Egy nagy orgona {mester mü) fogja igtfércUmű küzünüget mulattatni.
Kerestetik
mcg"ételreegy jó.líarban levő" együlésö \'M
pll-tflCSi. Komoly ajinlitok aluli. |
rbtrtipi bérinéntvé intézendólt. j
iháras-Bersny (Somog)-.) !|
. HORVÁTH ANTAL \'
9 l\': 3 \'. \' .:
K
Ő SZ U S V E D Ö K soksiorosaii elismert módszerem által műtét és foglalkozás-báni zavarok- nélkül tartósan\' gjó
iitatDak.
Jutalom csak- már bevégzett. g y ú-\' g y i t í s ntin.
Prof. OH. ALBERT,-///.\',-
Paris, 29.\' ÁTcnue de Wagram.

II
figyelmébe!
\' .Az egész ávan át. a
: isr. anth. c r t h o «l 0 JI hrtküt-
alegjobb.legmesbizhatóbbiíiesze-^é!} államtó felüjirelete^.alatt
rint legjicsobb kávópótolmány, készíttetnek kávépstataiányok.
Bsfctárak : az ország mináén nngrobí} föszHr-üzJeteiben.
I. magyar csokoládé pót- cs fügekávé-gyár
49.3--. Budapest.

kre ínéi l ó.
(Epiiepsia) görcs és ideg
Szenvedők biztos sejélyt nyernél- módsze-
Terii áleáF.Jatálom mégcsítb a látszatos
jobliulás utaii\'. L \'"■ lao {-•
Gyrtgyifi\'is leválileg.
Prof. CH. ALBERT
Pírií, 29. Avenue de "Wigram.
OLL SEIDLITZ - PORA
HLATKO JÁNOS
NAGY-KANIZSÁN.
A. közelgő tavasz- és
j dúsan fel-
szerelt raktáromat LEGFINOMABB
Csak nkkpr valódi, 5; ™t..^\'.".".S\'"
30 fr <r-W k Ufiübb >íkiT<ik moüutt fonnill miini
éi f*rtltw! akadályok, áÁLi^
SZÖVEGEKBŐL
Egy -Í«pecKit8lt eredeti doboz ára. 1 frt. e. é
c rf_,_ ..„.,_
S-~5iioiiop b^UÍ <« fctilílf íjtflfi\'tliiatí, ■■ legtöbb teategíéjf ellen, «« dennemfi lo&eiülfinot, ftj-. föl- é* íoftijU. r*ei lítrek i* oyilt »obei emu bénnli* it aérQlís itb
AjSn!átqk/._a leggyorsabban B ieg-pontosabban
hafcznataíi utasítással egyfltt 80 kr. o. e.
aí)\' BÉC6 Schct
tasRng-15^ SiakBioMlJgjori és pribílt: BIÍeíitMek aarpönj-ílég,\'priö aktám ok a P\'atíinri dskísono\'.üiHpoklSt vLettfai",\' Taíaaint Isrtalomátis \'fato\'ek (sx Sjgies earepsi .sonjitík tcrvaioLeit, magyará-
- iniokrt tSpOnt:, oyorésrk-dés\'móáiniriü^ íi^dilókjupiroÍrről a& } üiyj-oa áj "bár-\'
1 4S2 2^8. bónnéotTs ■ " \' "
OOOOOOOOiOOOiO
Fölötte kedvező tőzsde-üzérkedés
az általam újonnan összeállított s a legszilárdabb aiapnn nyngvú nyeremény-bizto3its8i játék által havoaiint 2— 500 frt Dyereniény elérésére.
A. 15-30 nyeremény őűuu írt írtékér:,\' emelkedésre
vagy esésre. . . -
B. 30 —60 bi-tít 50ŰU frt értékért, akár cmelkcilil; az
árfolyam, akár esik, a veszteség mindkét esetben* lefue-,
tett összeg erejéig mghat, a nyoreség ellenben határtalan.
0. Letéti üzérkedési vótelekaél aaértékc^nek hsszonnal való értékesítéséig, mérsékelt födözet mellett, pontos és rceg-bizható értékesítések, szakszerűen és dijnienue adatnak
■iíl 9 -10.
Távirsii lt;ra : Borsén Ajenför \'
Ilaipcmem Börse. H. Ifalperu, líörse,/Bécs.
Ii\'tVlsl!
Árverési hirdetés.
Aliilirl klküldíüt Vigríkajui a V. íVltó g-i.irtelraéboc
Latira rKzlr? 1OÖ0 frt követrl^-.vége t ..Ir^űd-;fL k"i..Í6írrréHÍ \\Í<* rehajMí Wylír biróil«s\'lflosl*ltT a 1800 Tr ta 1) ejttít Kalcorici/, nzdauéa egy vjeimalombel i\'ló ingöai$.ok: cj;iiváD.is Rrvtírts urián iiladaodók, minek a helysziuéa, .Tkjjyan BÍp^rca Iilíá6jia jurc/o--vöczen Jeecdo cKköí!óíér« i^iáriili\'ii \'lt\'82 ik oi-i ■ loirCiiuf tiö-20 ik napjánál díl.:t«i« 9 <ü-ij«,.«« o.-hhoric^i \'■iisjemra nizve-pedíg Oreb^vi^zArii a hslyBrioé.-tí 1S8Í. éVÍ in\'rciitlB- hó 21-ik napjának d. z. !0 orajn lüwitott- fci,maiyiiüi ;i yfii^a: nzáiidékozók ízeimül olr niefjogyíéíaol me^bi a-lotk, h..,;y ar. érdiklett io\'jí
fcecárírá alul i. íl.iiatoi lof»»i. A* Vtári-e,«.„ifo inedáirot .íwlira »»• 1881. évi LiX. t. oi. 108 6 ibao niowlUpadVt- t-V-
telek aüririni |«i kifiíeloudo.".:.;.. " \' ■ ::\'.-.. :\'W .-.
Kelt CsáktOTOJ-ün, 1832. <Svimarci. tó 7-llt napjáo.
..\'■.\' -MiakÁ DOJÍOKKOS \'
PiiTfi 11 . - ..... \'.Hirdetmény."
NYEEÉSZKEDÉSI
Vásárlások\' dii-dcn C3oporíoijti.ib
szabaá nyerészkedésben, egyez-
kedősben fes jntaifekban, r-lUioort dzüáritsÉQbie és bEn &z eredftíi foiyaniiaz. en ní&yié Aüil
Felső és aisó-hüíiötl község bor- és pát!ak&jn.ér\'«si.joga
* számára 1Q \'\' ^
BÍICSI TŐ2SD& :
az 1882.. évi spril -24-tóV számított 3 évre f. hó 21-én a hahó ti vendéglő\' hely iség épén\' nyilvános árveréseit ki fo£fadat:
A bérlést szándékozót\'100- ; bánatpénzééi;, sil4i.
A fcözbtztenság.

" :: " "Pten halmij\'wiroUj vsítinenny!, fáj kt«istt ax ojryflittli, moly orvo&l i "
Ará egy üvegnek hasznáíati utasitássaí! frt. o. é.

Fö miiU.Uás Hull. A. gyógyszerész, cs. fcir. udvari szállítónál, 3ícs
T.jchlaoben.

kcrcíkedííében. Raktir nélkUFi hpíjíigötb
ttégWéknél megfolüló árla-jugedáíbon r

A t K. M=5c3Íg kéretik bitérosotUü M^II-fíIe kéa ni -ít öí*k oly-inoka!. citoRaáni, mdyek sajit ^TjoEjnE és

ÍUktsirak:. Kaav-aaslzst\' Bclas J. gyó^j-si. Práger Bet* gyöf?"?1-Feaf-elhofcr Jóasef, Koapcíold Aáolí Rosen\'oerg Kerecc=, Strím és B-\'e:: - Zala-Eferazeff Hollói? J. E. Mirczall I»*ü E\'erd. — Barcs D.i:=i: ív — Clásiortrya OÖOOE L. pyóeynsaréai. —
kisió íglajdono;

" Jóssef

NAGY-KANIZSA,\' 1882, márczius .6-án.

\'Hászopegyejjk-ut-gyed CTT
HIRDETÉSEK
*; hasáboí. peütsorbiE \', miso
SYILTTÉEBEN soronként 10 kréri vt-tatnek f Kiticstári illeték minden egyes ttaJ-rt 30 kr. fizetendő.

ZALAI KÖZLÖNY

A Up sseliemi yéssé*. íHöt? St
iyi^i résíét ilietó pedig & ídidóhoi
íatézeuáőí : S A G Y - K AN r Z S A
l fogadtatnak eL
Kí-siratok risszs. nem kaldetcek.

^y-Kanizsa város helyhatóságának, , nagy-kanizsai ónk. tüzoltó-egylst*, a a nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, , nagy-kanizsai takarékpénztára, a ,za!amegyeí általános tanitótéstötet* .. oagy-kaiúzsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szÖ7eri;ezetc. a Esoproni kereskedelmi s iparkaia&ra nagy-kanizsai kaiválasztcttáuyac s több megyei ős város
egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklní kétszer, vasárnap- s csütörtökön inegjeieuo vegyes tartalmú lap.


4) üidón a fent elősorolt ín-1 kívánják, hogy azokat a fentneTezett tézkedések szigorú és pontos foganatosítása Összes járási szolga bíráknak
Phyloxera ügy.
Megyénk köztisztelet és becsü ipsében álló far* inatlan alispánja, hogy .a szomszédos veszprémegyében pusztító phyloxeranak édes megyénk icrületén lévő szóló birtokosságát 2 fenyegetó vésztói mindinkább megóvhassa és a rettegő kedélyeket meg nyugtassa, nem elégedect meg azzal, hogy az aiább látható 3334/1882 s/.ámu körrendeietet foganatosítás vé KCU kibocsajtorta, de hogy egyrészt i\'zes köriratnak minél nagyobb előnyt réizesithesse^n, más részt hogy a to vábbi teendőket ia beható tárgyalás a iá vegye — a megyei phyloxera inzoütágot a legközelebbről fenyegetett Badacson vidékére Tapolczára L hó I í -én tartandó tanács hozományra :i:vu össze.
Az ezen tanácskozmányban IV iioicza és Füred vidékének értelmi->ége és a phyloxera bizottság tagjai lümegesen jelentek meg, kik áthat? a fenyegető veszély nagyságától a legnagyobb aggodalmaknak adtak kifejezést azért; hogy a magyar kormány a helyett, hogy a gyökeres kiirtást vette volna, igénybe, e helyett csak is a gy éritett munkálatok teljesítésére szorítkozván, igy 2 kellő biztonság nem várható, de hogy ez aggodalmas helyzet megnyugtatására a kellő lépések megtétessenek, alispán ur indítványa folytán az értekezlet Sknblics Gyuia ő móltósága uinuklete mellett egy szűkebb körű bizottságot küldött ki az azon vidéki piiyloxera biztosaihoz Balázs Árpád keszthelyi országos gazdasági intézet t\'-s Nagy Áron szeretetház igazgatóinak kiküldésévé!, kik a Veszprém megye Sóiy községben pusztító phy-loxera kiirtását foganatosító országos bizottsággal a helyszínén már teljesített és folyamatba lévő munkálatot megtekintvén beható tanulmányok tárgyává téve a iegközelebbi májusi megyei közgyűlésre jelentést teendők lettek utasítva, és hogy a megyénk

területeire behürczolást minél inkább megakadályozható legyen a Veszpréni-megyével határos községekre egy 800 fi-t évi fizetéssel javadalmazandó biztosnak kiküldését hozta javaslatba, kinek hivatása lesz sz óvintézkedések szigorú keresztülvitelével megakadályozó^ hogy VcszprámmegyébÓl a jszőlómunkálatok zalai szőlőbe át ne I jőjjenofe, ■ viszont- issaét oda szóló j munkások büntetés terhe mellett se I bocsájtassanak, így véli a gyéri kézi ; eljárással az óvintézkedések megtételiével a biztonság helyreállítását.
Szóba jött a zalai szőlőbirtokosoknak k íiJöü e czélrai megadózta-;tása is.
Miután azonban annak szüksé-: jessége, hogy ezen megadóztatás fo-| ganatositható volna e m&i napig indokolva nincs, ce a bizottság a szomszéd megye területén ily terhekne"k .önálló viselését indokolva sem látja, de néki jogköréhez az üy eijarás egy általán nem is tartozván ezen kérdés függőbe hagyatott és a küldöttség további jelentésének — beé-feeztéig elodáz tatott.
Ezek után az értekeidet alispán ur iránt kitűnő éljenzéssel feloszlott és kik ismét tüzhei; űrt; ravozván édes reményben, hogy az ég óvja mog szőlősgazdáinkat a phyloxera veszed el n.étől.
KOVÁTS JÁNOS.
33JÍ :„ i. I8&2.
Zal avar megye alispánjától.
phylloxera biztos urnák.
Az időjárás enyhülte és a szőlő munkák "közeledtével elérkezett az ideje, hogy a phyloxera beherezoiá--sának meggátlása tárgyában fennálló szabályok intézkedései a legszigorúbban foganatosít! ássanak.
Tekintve hogy a nagy méltóságú földini velés- ipar- és kereakedekni

miaisteriumeafc 1881. évi 3837 sz alatt illetőleg 7876 szám alatt kibocsátott és az 1381. evi 6424 n. i. itteni szám alatt a megye egész területén kell 6 módoD közzétett rendelete tüzetesen előírja mindazon dó-tézkedésekrt, melyek a phylozer> elleni védekt-és czéljából teljesiten-dók, midőn ezen teljes érvényben fenáiió mínisteri !;örrendeíeínek a folytonos felügyelet a phylosera felismerése és az az iránt teijesiteiidó helyi vizsgák s jelesül a június hó 10-én-az összes szölókbea megkezdendő vizsgálatok, valamint az ezen folytonos . felügyelei és helyi vizsgálatok iránt a kinevezett phyioser& biztosok, elöljárók .s helyi bizottsá gokra vonatkozó tüzetes intézkedéseit, melyek annak idején külön ren atlct tárgyát sépezeedik, ezúttal az illüíúk emlékezetébe hozva, a jelen alkalommal az említett és. egyébb fennálló szabályrendeletek csakis azoa intézkedéseinek tüzetes eiősorolásáí és hangsúlyozását látom muihatlanol szükségesnek, melyek már most foganatosítandó*; a végből, hogy a legközelebb megkezdendő szólómunkák alkalmává! eleje vétessék ezen intézkedések áthágásainak, s igy a vész esetlegem bchurc-zoláss. — m^gakádá-lyoztassék.
Ezen intézkedések pedig:
1) A szolótö minden alkatré
szének — kivéve tisztán és egyedül
a szólúgyümöícsöt — igy tehát ugy
a sima. mint a gyökeres vesszőknek
egyik község határából a másikéba
való átvitele országszerte el ti Itatván,
éhez képes: a szőlő vesszők állítása
egyik határból a másikba semmi szín
alatt meg aem engedhető.
2) A gyümölcsfák szállítására
.nézve a nagymé\'.tóságu földmívelés-,
[ipar- és kereskedelmi ministenuanak
J.88Q évi márcz. 10-éc. 6.5.09. SS&ÍD
alatt keit s a márcz. 22-én 3170
n. ij 188C Bzimu itteni rendelettel

közölt, valamint az 1881. évi májas 5-én tartott megyei közgyűlés 6671. számú 10 jk. alatt tett intézkedései irányadók, melyek szerint a külföldről, s igy a monarchia túlsó feléről is gyümölcsfát behozni feltétlenül ti-
los,
belföldről szillitandó
téknél helyhatósági bizonyítvány nyal előzetesen igazolandó, hogy a telepben, honnan a gyümölcsfák megrendelteitek, szólóültetvéry nincsen; végre. hogy gyümölcsfa csemetéket szőlőbe bevinni s oU elültetni szintén kivétel nélkül tüalmaztatik.
■ .-£".- Ezec tilalmak elleBőrcése te-Iriatetében\'-\'laimsított mulasztások-ért az "üietÖ .tisiíviseiók és községi elöljárók a faftt\' idézett.78.7-6 számu n.\'í. ministeri rendelet értelükében fegyelmi utón, a tilalmak megszegői peöíg-ugyan a fentidézet rendelet és s.?. líöQ. II. t.\' ez alapján 1Ü0 írt. ismétlés esetén pedig 200 frtíg terjed hűtő pénzbírsággal büüLeüetnek.
tanácsának egyszersmind
a phyloxpra
és Nagy-Kanizsa kötelességévé ■ tétetik, tekintettel arra, hogy
behurczolásának veszélye különösen Veszprém megye felől a határszéli tapotezai járást fenyegeti, a Upo.lczai járás szoigabirája köiönösen figyel -meztetik arra, hogy tekintettel a nagyoiéltóságu földtniíelés , ipar és kcre&kedclemúgyi miuísteruniak 188) évi juais 13-áü 16662 szám ulait kelt rendeletére, továbbá a műit éri augusztus 9 én 10247. s2ám n. i. 1881. 10290 u. i. 1881. :?im alatt kelt i:teEÍ reudeietre, a legnagyobb szigorral őrködjék &zon} hogy az ei-zárolási intézkedések Veszprémmegye irányában foganatosittassanak, s különösen, hogy a járásbeli szőlők műveiésíre vesspréna/uegyei muakások. kik_ruháikon_s .eszközeiken a parányi állatot könnyen áthoz£a£|St7 , semmi szín alatt

nak: seonek[sikere9ebb tekintetéből elrendelendőnek tótom azt, liogy a tapoiczai járás szolgabi-iapoicz&i járásra..nézve megválasztott .phyloxera bizottsági tagokkal együttesen- czélszerü beosztással állapítsa meg azon területet, melyen mindegyik bizottsági tag az ellenőrzést
hivatva iesz.
Zala-Eger-szegen 1882. évi mir-ÜZÍUS ho 5-én.
SVASTTTS
éves méa-
: részére.
HiPíífffaBBny.
Vásárlása az
Ezennel írözhirré tétetik, \'miszennt Zaiamegye tarüJeién az..egyéves rnén-csikók vásárlása Za-la Egersseges f. é. márc2i«s\' bő 29-án- a déieíóiti órákban íog mi\'gtartatni. Fel hivatnak tehát raíodüzon tenyésztők, kií; jól ; kifejlett, Ezabáiyos aikatu és erűs csontu egyéves méncsikóikat elsdni
oly\'
napon és helyen s]egí«lf.ttí súgnak a községhilz előtt ij sák. — Í5z jalkaloamEi ísnp egyé^as méocsikók fognak az részére uiegrétetrű. melyek 3z4ra«fc-». zása apai részrSl hiteles ftiittttéíi ■ jegj\'gi\'el kimutatható. Előnyben ré-szcíiil pedig a?, oly csikó, melynek jó altat\'1 anyja is clöveieitetik. A megpásárok csikók a raiai.\'steri vásárló faiztoz iital rSgtön a hely színén kifuetteüiek és átíétetnek. Ezen mén-csikó vásárláson kívül a megye terű - -letéu iót^ayésztíisi jat&liiSidijosztíis Í3 fog ta:-tr.uri, meifoak helye, ideje és feltételei iráUu e íi:rdetmény késébíí fog közzététetni. Főldmjveiés-. iparés, kereskedelmi m. kir. miniateriom. ,
Dr. Stiirejer .Lsjos fel
igöi UaalaU. jb*lJgAUik!
. .gjUtbec , ujon előadási tartsak, annái
ááif Sla-
.-mm —■
TARCZA.
Anyám.
>j](]íg nem árbetotr baj. Móri te in roltál melIeUo Mert lo őrküdLél fcierwin, itiies ór%o Jin(ryilori4> iíálontóm, vígasxom !
Da oiiáts \'elmenti,
Mióta as £gbCl OÍECSÍ
S éc vrlcin" caák oanati Í
Olyan elhsKvolí ragyofc
Miíütt i
ü ! pedig hoey küllenc
Montac a te H-lcnJttL-d,
A te bolJoíitó "ilted ! . ..
Midóc földig: exijt a bú,
l ú
NincecE a ki fólcfflel. Ki fejem itc-b\'ií-TC vonja, A^i «oret*ítcl monaja: ,I.t vapj-oli éj te volod Sempi bajod m-m leheli\'
Kis parányi pjermek airtam, S megnyogodi.i fsak igy bírtam-S -liíed beváltí siavit Megvédett 3K íltt.n Át!
iiintiegy sit*ji,bixiaí tír ! Nem gODdoiuk Ön magamra Eltérőinél nyugalmamra ; Vídtolpnö! várom el, Bár mi j(Í is: nj-ugton lel!
MAJTHÉNYt FLÓSA.
K 1 a r í 8 s a.
Rajm.
Korpádl Bélától.
(Kolyi. «■ rége,)
Két hava, hogy nem irí, — köt au, iaa&aa »orva/=tó hó mait el, miótfi

I utolsó sorait kapt&£ar asóta mit &e ludok feiőle, — eifelejteít, — eifeWjteU, — ki-ürte gűsdoUiböl barátja emlékéi .....
még várok 3 napig B ha. nem jó tőle egy levél, egj boldogító sor azoktól a piczi kacsoktól, melyet oljr gjakran le\'Öről-l(Sk E. boldog gyermek homlok Írói forró izea-dtságoí, — még 3 nap 3 aztán üjrténják bármi, hasa, — viaszaién: ac 5 közelébe: — ott a lég ÍB edeaebb 1Q8£, a madárkák dala bajosabb, a ter-naéazet vidámabb ....
A három bosszú nap lassan, nehézkesen múlt el, — s az epedö ifjn vágva, óhaja nem telje&SU, — BEÍVA lé ■ dobogása, köble vészss builámzáas, tauiatjafe F. tengernyi kint, mit e éteren-caátlen, a dúsgazdag ezegény Artúrnak Bzenvedaié kellé; — mit tegveo ?! nst 6em tudja, éí-e, — azt sem ludja halva, ham . . . visaze gyermekkora soldog he lyére, — saenvedése Unuí köreiébe.
Islonem !!! e szerencsét.eu gazdag ifjú beteg szivével buca Y-\'gyódoit, oh cakk hatR . . . oda, aho! minden fs., minden bokor egy-egy iemer^BÜuk — ahol rnindeDÖnk vao; amit safiraituak, SSTC-tiink, csak hasa, — est as anyát fakó rongyos ruhdiba csókolni, ennek édes po rait látni . . . hasa! ahoi t SEönvedósek által feltört sebek küanyebbtc elviael hatók! . . . haza vágyott, boldogtalansága helyére vágyott, — jött az ifjú . . - S ogy is ne?! . . . &z a sirhaloco. melynek porával elegyodik egy-egy kedveaückj — hogy volna feledhető, — at a hegy, melyot boldog gyermekkornakbaa beka-landoetunk, — as a palák, melyoek Iá gyai. BUBogÓ habjainál órákig ei el üldöz-illüűk, —r »i a rét, — a IEBSÍ, msly-;i- sölddb* a tarka pirogok eireife.fi! foa-

tank E jó, s. kod<-e£ édes anyának koeEO-rct, — hogy ne volna raiodennél drágább .— B a völgy, melyen ax ábrándozó ifjú o!y gyakran elméiásott, — rnivol cserélhető fel . . .
Hazajött, haza — temetésre . . , Báró Sék-wayl a folytonos lác be-leg igyba szegezte, — honuan többé föl sem kelt, — a sze.önoaé\'.len n6 gondos ápolás--., 02 orvos nemes önfeláldozása hasstalannak, bitonynlt; — és, Aaaies,?! öcvegy lett, élte legaaebb éveíbon, — ott áll mintegy fagy által erintett rózsa, &e érczkoporaó hideg márványánál, — asm flir, cam jajgat, könnyei nem folynak, könnyei [kisairadtak . . . . ö e fér-fiiitj a ki sz&nalmat sohae érsott sze déa^isei, — aki miatt első az-erelmét fal-oíta, nem BzerettSj nem szerethette, de tÍEEtelíe benne a gy ;rmek atyján — e tán hü a sors Jáar*yv»l :améi iiaaze nem hoixs., — ba boldog nem ÍE, de megelé-"10II lett volna.
Most tiséri el örök mjára szenvedéseinek okozóját, — el lemeli e vele izenvedéaeí: is?! Ki tudja . . . mit rejt 1 jövfi . . . örömöt e - . . vagy fájdalmai, kesorGaéget-e, vagy buldog napokat.
Amid3n letették a Koporaót a hideg sírboltba, — umídŐD a pap elvégezte a halotti szer tart áat, — & fiatal özvegy, a bájos Aaalea tompa, mély haa-gon — összetett kezekkel el eezd zokogni, majd erőt véve m&gáu verteién ujakkal szilárdon »ól:
BBirc BékeayI ... boldogult fér jom! . . . legyen meg óhajod, — utolsó akaratod- Köd, — Békesy Ásaiea Eobt fog férjhez menni 111
A mó\'.abúe szavakra p.gy éles, ve-itri.%6 aikoi volt & válaee, — Slarlssa, a


hs. nem . - . hz z aípes terveid kíviteiére akarod rÍ6ís.!liB [
magtort liliom ooliheJrányan\' rogyott Jásxay karjai kö\'iö.
etniétét tsstóei, ha
í lt k
a«m \'.-.[hí a
y,
egy sugarát érzed aeírsáböD,1— tea=ec még jobban ícafert 6 Bfi len ifjn nTagaimát!E
Elu akarom, eie kell
líét évig gyiszolB&k as öMk\'e! két evi^ takarják sötét KÍEm»í ason -érzelmet; melyet ozívök tán iagkevésaé érez, két Jhoassu évec ál gyásEolts a ezérencséllun öivegy agg férjét, két évig
gy gg
: árva bzoreletf atyját. Kiarisan sötétkék
tlass s
Ji
ygg
szay féltékenységét, — s ha ez tnoat gem iikerüí, ugy le mondok a reményr-il, — éa biezem, hogy ez ráad nósve fájdaimaa reid nézve, — aki oly forrón Hxoret&d Ariárt,\'— de pokoli jzép t«rv«m fcirite-\' ",6E pokoiian ssép esrköwk telleBsk. El?ira oibílvinyult, atotlft\'aar,\'me-3 tefcíntetl egykori\' \', HarátcSjéra,. akibea ? szereién; -rullaotja. ily sebet ütött, aki\'"nem irlórc tt viíksa R\'iBgOR-g\\ubb vetettől, — akiben egykor .ep o\\y tiszta gyi-rmeki érxelmok Unyaitik, mint tz ő kebelén, — s mist, — most — egy duómon, melyet a fekete pokol bukott angyalai kitaszították e fel vili gr a olkábítaai, — Bifireccaéllenné tenni ■ as embereket . - - Elvira is szeretett, — do £, — minő hallgatag <
bevont öltözdóben üldögél,, — a sötétkék bársony korévet, a női pipere legvifoga-toitibb disz«ib5i lelerakoK azUat dWáoj a földig érő víltícciei tükrök óles ellentétet képesnek a gyönyörű hajadon hófehér hideg arctával — de nem szivévé] szive sötét, elhagyatott\' volt. =
. BE!viriíu, — sról néfkíjiö^hetlűH baráiDŐjúheE, — barátnőm-vagy eV ■■ ■
. Taduíl-e, m? a . barátság-: ~ Két egyéonek egy ^ziv E tólekié . öaazeoiv dása í . . . Midi.}\' egyik a maiikban lelke 8»ép riligí; Is... föl 1 .. Te raám nésv.t barátnó, vagy, — beoned mindezt felei tem; — Elvirád! a gyermek nem lehe idb biztlmas anyjához, — nem tesivér teelvérhes, — du ~a b»rá; oxiv legmélyebb redóit feltárhatja; — létod,
hogy Jásaay elem hidegon uánik,
anyámmai, miad anvámnál lisztéi
mia6 ( gg
a gyászt, nálam .... tovább nem várok,
megkísérlem, tác
\' izólek a .
naputáa boldog emberré
nsje\'vé leazek ! ! !
K szívókra a szerény Elvira r.ősz
oroaz lány ként \'grik fel éjsütét ssemeí
vadul vÜlogoak, — ajkain kablébfll ki-
IÖP5 slkoltisl fojt ei, — majd bígyadtan
erőtlenül hanyatlik vissia:
,Te szereted ? vsUaiuol megtört :, — te ftp.ereted Arturí? . . . vagy
.m sikerül, holnap
ml s » szegény Ariur
" vili!::
volt ez? Végre kőjiQj»ui záporként hullottak, — siratta ax eIveas«U baritnöt, airatU a jótevőt, akinek többé hálávai nem tartozik, — meri jóságáért egy w»-gény leiny ssive boldogságát kimélstloo kesékkel dúlta fel.
Biró Békeayné férje halála óta oro, gyásroE napokat élt, — a gyáast, melyet BÍ:V6 nem umert, — sotse ve-tstte le, — gyermekét, "aki ftakl mirU oly a ok gondolt okozott, szerette, sietette -oly héfVel, amint aE egyetlenekot aiofc \' kJá löfc


g y
az érvsrás, meívet a t«at
hatlamzis és moxgáa érethető és olykor éá ít
látható bb
t5bb helyin, de rendeae|taz o szoktuk tapisUni.
M\'atin. szivünk addig Tor, mig élQok, az érve*és ói -. izivdobbaBis az élet egyik jellemző jelfc. i ,et3fíisíott»knil ti sziv dobbanása éd aa érvéré* még érezhetők, mig a légzés már egészen megszűntnek látszik.
De a milyen szakadatUnal ver szívünk, nem mindig egy . tempóban ver;
— felnőtt 30 éves embereknél az érvéré*
többnyire 72 axokott lenni, — nőknél ál
taliban gyorsabb, kiadeknél 130 —UO,
— a*-50 években 60,— ,*« aggwlyánok-
nál iámét gyors&bh&n ver a BZÍV.
Vannak emberek, kiknél az árverés igen lassú, anélkül, hogy rosszul éreznék uagakat;-—- moatíjík hogy
nosan hajtja, magitól ei nem áll — ha ca»k alá nem kötjük »t Uterst és i könnyea elvénés \'imádhat. A viszei vér amint «t érvágmsoknil láthatni al&jabáii •agárban ömlik, dealsgkisebb nyömiftOu "azonnAl megáll- — Nehogy a vér a Bzivkamrák kitágulásánál a — :-L-vissza tód aljon, magáben a szívben p-sk vagy biUantyÜk vaunak és pedig a jobb szivpitvar és axivkamra közt há r.nn ilyen vitorla alakú szelep fóleeifc ; — » balszijcpiívar és szivkain/^, kÖtt kótese isjíívan\'allcálmMVara^iffy^^k -~;
.íért volt képes hidegvérrel nzázezrek életét véres csatákban feláldozni; — más* részt azonban az őrverések száma 120 is lehet anélkül, hogy egówaégi zavar tá-iudna ezen randetleoiég által.
A nőknél általában azórverósgyor ibb, — a hosszú nem mondom nttgy embereknél az ér?erés lassúbb, mint kistermettteknél.
(Folyt, következik.)
A magyarosodás szüksége
társadalom, kereskedelem-, ipar-
neTelésben egyaránt.\') Iru Hirschler Arnold.
(Folytatás és vége.) Ezeknek előrebocsátása után van azoaban még\'egy tárgy, melyre nem csak gyesek, da férfiak és nők figyelmét fölhívni bátor vagyok a ez a jövő nemzedék megteremtése, ami kétséget kizárólag a ezfilők bölej belátásától ée akaratától ügg. Én ugy híssem és azt g&adolom, hogy ezen S\'ízcteraoí mindenki osztaai fogja, hogy a hazának csak agy nevelhe-k durék óa haszeavehető polgárokat, ha a gyermekeket legzsengébb koruktól kezdve tanítjuk * h-tzát szeretni, a háziak nyelvét tisztelni, ha belépt csepr-g-.etjük .ason időktől koidve, mikor már aaok. valamely gondolattal megbírál nij hogy a basa érdeke mindenek aíőtt. Igy egyrészt derék erőket szolgál tatváo a hatinak, másrészt p^dig as a\'.ó kor i» áldani fog nemeö türekvé^iüokér bölca cselekedetünkért. Hogy az ily akaratnak, az ily hazafias czélnak elég tétes sék, szükséges mindenekelőtt az, hogy ügyeljünk arri, mily ti ni ló keze alá ad juk gyermekeinkel, mily szellemben neveltetnek a magyarság ügyének, mily mértékben less velők ooe^kedveltetv-t n külföldi jó példákat figyelembe vU azokat nem hasijoknak rovására, hanem javára, tőlük telholőleg íelhaaxaálui. Az ily tényezők el vitat hatiaaul mintegy oló-legilúi a jÖ?ű nemzedék hasznos fejlődésének, de korántsem elegendők arra, hogy valaki azt higyje, hdyy a magyar iskolán kivül nincs ia egyébru szükséguiódaiuk aszó legneraaaebbértelmében" magyarokká
•) Felo\'vutxtott u
mf ilta! n I. U»R
ik Ankv\'pxó körábi
Nagy tatatóssei fogauita
megfeleltem, ntivsl kedvence tárgyam közegészség tan elveit magánkörben óa nyilvánosság utjáa terjassteni és hab: mai tárgyam szorosan véve élettani, .a ÍB *s emberi íeet egyik fontos szervén Umerleléflét foglalja magiban éa igy k vetve &E egóawég megóvására némi mutattál adhat.
Mi dós tehát ai emberi acivrdl b
szelni afcarok, ne kópaeljék igen t. hal
gatóim, hogy »»i azon értelemben lesze
melyben ezan síócskit a közéletben, b
azéduan és iráaban számtalanszor »lka.
ma*z*k; n«m szándékom jó és TO^BÍ .BJH
ről, kemény és lágyszívű, szivtelen/\'röi
lőtt, ifft még kÖraivÜ emberekre1! beeiéin"
már ily értelemben a lárgy igau órd-ik
volna; — de miután költészettl f
Undóaággai ni-m birok," — a szívről k áít\'~mTn reTelTIfilc\' ft\'ntfl.TtB*ű4rs""i6giizű! aífgeei&b B»rT alkotása éa muködésér fugáit brtfizólni. — A sziv, melyről & ra Káoyirók .és költők annyit irnak, és m Ivet ellunsétbéa a* észazel a. kedély érzelmek sÉék\'helyéQek tekintenek, m gába vév&Aent e£yéb huatömagnéJ, meiy-uek fefsdala WaWUysserü öa«ebuxáaai álul,a.yér -kvrhtgéftét testünkben létre bozni ée éútunkvégBŐ peremig fentartani A kedély\'és BZ érzelmeknek, egyiluH-buu azeilemi életünk központja ax ugy és & míat fcé*5tvbeű bővebben kifejteníszán-dekorom. a mv nem at érzelniék asékhe-lyo", baoem .csík az érzelmek bahatása, p o. ijt-dée, Öröm, bánat alkalmival Dém szembetűnő Változásokat matat.
Mielőtt a sziv alkotása ée működé séoek magyarig*til\'kewfrdnéia, — £Döí kUáriendem * vér szerepét aa állati é emberi testben.röviden kifejtési; minden azáryes lény, legyen at növény vagy il lat, folytonos -anyagcserének színhelye —: vegyünk p. o. agy élöfát, a földből a gjbfcerok áltsl felsovoti nedvak a facsa-csitg & hajcs&vesaég által tarjednok és a növény táplálásit ét növekedését eazköt lik. Az illaíi testben szinte folytonos anyagcsere történik; napról-napra folytonos váitozison megyünk keresztül, — caak mi- magnak nem yeszaaük azt ésere minlá.B környezetuok velüok együtt i^ változik, de midőn hozazu évek után rég nem Ütött ifjúkori jó barátunk vagy közeli rokónnnka.t találkozunk, akkor köt-csÖtreeen Htjuk és tapasztaljak azon ba talmas riitozási, melyen "az é«ek boaa«ii Boriü itm^ntííoi, a»on titok telj ea és foly tonüs működés nyomát, mely kérlelb-itlen következlété&aé\'ggel testünk alkatrészeit szétbontja és ismét újra Mépíti, testünk alkatrészéit annyira váltoslalja, hogy ta!-zás aélkflJ mondhatjuk, hogy bizonyos ÍdŐlefoíyta-,a*tán[6gé<«ao tnisok lettünk; miuULa azon anragok, melyekbúi lestünk Öaazetéfetett, tökéletesén megváltoztak. Ezen BsilcteJsnQl testünkben történő ví!totisB»k etrak&tlÖje a vér, azon piros folyadék.,:mely tealünk majdnem minden rémeiket) kering, melybőlegyrészt testünk minden alkatrészei és szövetjei képződnek, másrészt minden "szükségtelen éa tőle el t£voí;tandő:anyagok eltávolíttatnak.— A\' vér egész testüokben elterjedt zárt caalor nátban, ai ugyter.ezett_ véredényekben keringj, ezen .c«,a\'torníkí>>n folytonos moz gás, toföa^&\'Ear^gfts\', hasonló ?flla< mely nagy virs* atekaibúaralkodó raoz-


■tivbol viasik ateot toiüdoo részeibe,
*a elhaaa»alt vért a hajcsövecs< kbX^yftjtik <■ TÍMzavüük a \' aiivbe As fltarei vér etevea píroa, a Tbaeres vér aokkal homilyoubb.*:Ha as Ütér megvá gatik, a vé<- belőle rendartnyoi EÖkknnés
ilyto
alakjában ugrik és mintán a ssiv
gis és élethez, és valamint, a *agyvaro-sokbasi a Üzak"fzftk»égletei.4i AZ óielnai szerek a« utcaikról fcoaatnaV,s>ÍUzakba» elhatzBilt anyagok pedig különfék alakban ismét az utcaikon át a yároaWl elta-voiiiUtcftk, agy a tett egyeo ■zwvsi ét szövetjei is s. véredények ntján kapják a szükséges tápanyagot, mig a testben elhasznált és már ártalmas réazek iámét a vér utjin kiküszöböltél!.ek.
Valamint tovibbi a Bagyvarosok-ban többnyire a város közepén az ugyae-vesrttt belvárosban, hol is a felsőbb hátóság-ok és .hivatalok összpontosulnak, a legnagyobb forgalom uralkodik; mig a külvárosok éo niéllékutczikban a forga-
■ányla? igea csekély ; ugyszinte a teatbnn minél nemt-aebb valamely aefirv, aacái;é.^nkebb benne az .anyagoséra- é*: annáPsüklb\'I) véredényhálózattal vaá -=01-litva ás tilmiiiut-tr- v*ro»-kö^»»»tjAl»*a-
pj
alkalm&xva, esen szelepek a vér utjának, ■iab\'ad tért engedoek, de mihelyt a karari" \' kitigTrliatt követkettébeB a\'vér viw-1 siamentti-ltéBzalaí\',"míga a vér aulya álul Mdazzadnak é« a nyilast besárjáb. -r A nagy viazerekbenis vannak kisebb Meb alakú szelepak, meiyek a vér visaza-íolyasát a test részeiba megakadályoizák. * :A vérkeringéj!, amint előadni voit sx«rejH3sém a 16. aaáiadbanSerTB\'iaE Mi
gy
a tu"d<5fc ó» a
belépett forgalmi akadályt az egés« viros(
lukosai hamar éhezik ; mig a méllékat-
czikban beállt akadály csupán csak hely-
beÜ bajnak -tekinthető ; ugy a nemesebb
kb "d5fc ó
p. o. az agy áJU lkibb
ezirbfln baáJU legkisebb vérkeriagéai zavar életveszélyes, mig * végtagokban beállt kis fokú pangás nem szokoit az egész estre visszahatni.
Kilv
ilUl mág fel. Utá
spanyol orv

jpy
lyán eléget lelett, fedezte
H l 1627
y g ,
Hareey angol orvoa 1627-ben volt, az, a ki a vérkeringés tanát terjftaztctte: — R vérkeringéa ngy ifj* le: a vér agy ke riag a tóa:bon miat a viz földben: — a viz a b«gy«kről paUkok ée folyúk alakjában * tengerbe folyik, a tengerből Umót kigőmölgés alján felhlk alakjában feUzill, mióreífl éebóujrá a száras fSldre víuzajő ét tijrá kezdi atjít.
A niv amint már mondám read-yotaQ hezódik öeaze — üregei egy-szere migsxükülnek és azután kitágulnak — a B2\'iv öeszebuxódasának Syslole & neve, kitágulásának Díastole — éa pedig viííogatva hazódn*k össze a mzivpilvarok éikA egyaxcrre,— a szív ö
A hasonlat -valamely brgalma ée a vérkeringés között azoabao innyiba.a hiányos, amennyiben &* alczai org»lom külööféle okok éa erűk állal, Big a vóredényekben a vér éa a benne ieloldott anyagok mozgatása egy köípontí ■Ö, a ssiv által hozatik létra.
A szív nem fekszik szabadon, ka-em burok Utal van véd PB, eiivburok ée vkozt »«vói folyadék létezik.
A auviKom, vagy amist mondani •aokíuk husanyagWl álló körte slakn, ürtse, két\'Bzivpitvar e* két kamriból ö«s-sietett, a mellfiregben fekvő test, mely sbilyoe öaesehusáia és. kitágaíása által vér a nagy véredényekbőlfeiszivatik óe az egész tnst minden irányiba haj tátik — szóval, mely által a vérkeringés jön * BSÍV nagyBága igea rdltonó —
kinőtt embereknél hoassa átlagban 14| huíódisinil a aziy alakját és helyét is
j ét igy támad a stirdobbanas, mely rendesen az 5-dik é* 6-dik oldal borda közStt érezhető. — Ugyanakkor midőn a sziv éeazsbutódik ■« ae b-& borda köiíJtt a meÜkass megrendül, a hallgatÓQzó íüJ kei ii*Dgot hall egymásután ; SE első baag összeesik a BZI<, öaazfhutcdi\'.íával a sysióiéval éi azer BysioÜkus-hungoak neveztetik, — a ma s<>dík hang ösaieesií: a kiiágíiSáasai s azér
lonlimeter - szélessége 9 centiméter — J1 \'" :— -1---1- ----\'-\'-\' --í-
ulya körülbeíül 450-500 gramm, de >etegségekné! szívtultengésnél háromszor lágyabb ís lehet — Egy felnőtt egeszaé-;ee ember testében mintegy ÜO—25 .font ■ír taÜltatik. Ezen vértőmeg körülbelül
~ vagy két perez alatt, <ihboz képest,
int a vér gyorsabban vagy lassabban erieg. keresztül a szíven és pedig a szív obb kamrájából a tüdőkbe, a tüdőkből t
v balkamrájAból a nagy íög^áren ke- \\ diasUílikaa hangntik nnveitutik, — Az srtül egy nagy véredéuy a frj íeJé éa i eia5 hacg i;:\'Íetkezáíét ugy magyarázzák y a mellkason keresztül i *dat aUÓ ré ; hogy a ssivkaturik ÖaszehuzódáBi-.:!] ébe terjed, — onnan ismét a hajszál- ; pitvar én a kamrák között levő bi^om ás
lények által felazivalik és a nagy visz-■ek ntjin itvecettntik a jobb pitvarba, jobb pitvarból -a jobb szivkamrába; in* it a tüdő ütér álUi a tüdőkbe; — a lu-Skben a vér a küllevngŐből elegendő ennyÍBégü éienyt felvevéu és & felesle-» szénsavat elvesztve, mint üteres vér bal pitvarba, a balpitvarból pedig1 a, bal ivkamrába Vezettetik. A mint ezsn áb-ában és mintákban litha\'ó aróredények -észiat piros,, rétsint kékiwnüek, a. piros -ftek, a piro*ezinü véfedények.üte\'fak-(ártérien) neTestétnek, a kékszínií-k Íeé,)rAitQWrek\'a vért\'
két hegyü billentyűk Összecsapod a megrez\'tenésQk iit»: támad. — A második hang a félhoidaíaku billentyűk Őaszehu zódiaa álul támad.
Ha ©zen billentyűk iQkóieLeeen aena zárnak, amint ez asivbeegekuél tapasz-taihaió, a hang holj ett zörej észlelhető amint est közvetlen a fül vagy a hallcső segítségéve! étzleini lehet.
i Bsivdobbaoáa különféle emberek oéi a ker, & testalkat és a azir Dagyaági 8«erÍűV k\'QlBnbÖsfi; némely embereknél látható; céntetyikné) alig áreshetŐ, A idUiasal agj-idejtlleg *% üterokbea

nevelni. Szükséges a Magyar :iakolin ki vüj^ bogy itmerje meg a 6*tal ember a Ukj^ar művészetet. Azt, hogy némely ellenzéki lap a színházi p3r alkalmával s Hűmet színház teljes eltörlését akarta, helyesnek nem tartón^ mert kivÁnatoa,hogy az ifjúság a magyar művészeten kivül mis művészetet is megismerjen, mert csakis ugy tudja igazin hazájának mit-vészelét, hasájitink irodalmi termékeit micoklól megkülönböztetni. De, igeoi» helyiének tartom azt, mikor erkölcsön tó, félig meztelen zengerajok kiirtásAra int á sajtó, mart igaz, hogy az ilyenek, rnip-néha slnyomják a magyar színészetei, még erkölcarontó. mutatványaik á|(a| ü\\ rontják az ízlést s megraó.elyezik a 6*tal-ság azdplúiltín erkölcsét.
Ilyenek ellenében támr^gas^uk ÍD-kabb a magyar —^hiíára h pírtohW mélui — mutaat, emeljank minél több helyen ThaliinaK templumöt, hogy ott feluentell papjainak taE.ot*ágos U iziéaea predikácrióin gyönyörködhessüQk.inüve-lődéiÜDket fot-^zzuk és ezilul megtanuljuk ae BrkQlüatalfiQsóget megvoiní. s. 87Ó-pat, & tudományt s ngyéb raindöú, m»g-goodoláara és laegfomoláara énJem*-B»t beciülai s aminek haoznos»ását elismurut képesok v&gyuok mugunkóvá teuni. — Hogy a magyar irodalom éa miivészol t«-nnímányozása a müvt,luágnek leg.in^cd. hetienebb feltétele, az nam tőlem ererfá bol.^vaéf;, n^m nlcimtu Aiiilani. Im^y *n Unom azl üdvönD.-k ói bju&HOBüak^" BÍIB-merlék ezöü álláspout helyHa.égót ig«B tekintély ív 9m!»\'rok, kik n-nu loczkéitn-tás nzempontjAboí tartottak az ilyen Uno kat, hamun telkükből éi ínpaaztaMaból besséittílc ó* ezáltal neröket mindanko~ni
magyaros! t
l
.»8 fontossággal blr a fiataUág ára_az, hogy kdlk
ál.
y bfti-ínafc ijTí
h&záéri,
meg vele a történelem konj\'ily »yozisát, így ÍBme.vf
_ 3\'At igy l.^me^ked^ kík vérüket nldottik
:fimuukrK mindazon jojroki
esaák, m*jlyeUtiL mosi á\'.T u\'iti\'i, ru ^Íi-
_j ^rvJ & törtéuoljmbő! ÍÍ.<IÍ«!, k\'.k é\'.:tiik
atc!dó lohuletéig küzdöltek olyao arabud-
ságelnyöréíeért, melyről tadták, hogy
majdan os^k utódaik, nem pedig ők íog-
jik él7eiai, de mégia küzdüitekj meri
g-ibb volt nékik a, hizu iránti szeretet,
mint életük, feláldozták utébbítaz elSbui-
elnyeréséért, fia a fi tulaag ily tár
gyakra fogja tanalmiuyozaai idejét aa^n-
leini. mag fogja egysz\'iramind becsülni
tudin ^ pzón^k w bazusc^r^ot^ liordoröj^lj
me^ fogja a történ-;l-:mbői tanulni, mily
vezérek kortcínyoztak e szép Magyurhon
felett mog fogja tanalni, hogy nem phra-
zisokkal kell az-embernek bebiconyítani,
hogy magyar, hanem áldozatokkal va-
gyoainak, életének ^íeiáidoziísAs\'al, mert
mindenek fölött a hazáo ik sxent ügy.u.
Ha ily saeílembau fogjak, gy\'ermekaínküt
nevelni, kik a jövő nomsedéket lesznek
hivatv* képviselni, akkor tudom, hogy
uem fog lobbé feiulrusó akadui, ki elé^
pilor leaz a raagyarosndás SEÜksűgóröl
)9száloi.
Azonbac még a t\'íljos raa,;yarii3od\'\\s JQCQ olég arra, hogy a b^iAaalc egyBrers-nmd tÍszU»éégödpolg&raku\'. aoTulhüdsünk izükségos zkkor, hogy chereijak .okot --m inzés v&gy nagyravágyás útjáról, magnek egész világa, — összes \'boldogsága1 gyermetetek,^\'Stt1C éi»Ok6T"\'nifOÍet uíy örűnMa^I éÜtt^fc^.gyermekök:

aki. %,.*ét] kezQnjek,\' .m$gb&cpá>ta is, ieb-
ledre (XwNl tod; a<.boQftáiií.te>t.. j ssdeklŐ^
•r<ÖE«flM00Í tűrsz *« lavedóat,
f4jd4ma*j. lÜekölŐ, gyötrelmet, :— aki
gBg
e szóval ébredst, eí loiketjt, bo*dit, tartja benned a lankadó erőt, . . . Anyák! . . . miVl &ÁiliéÍ5 íi j6átk ?i
jg
Hoti is égő köBjcsepp gSrdÜl\' ala a ssegóay anya, a ga*dag báró Békeaynd halyáQv arcsiii, ajkain leiny* neve lebeg, láia* késsel ragadj* meg a ctengetyQt, AB eUíető Bsolga álul loinyit Bivatja.
Kl bJ l
j
Klarma, a baJvány liliom márvány hideg arcaira! fagyotac BdvotH a uare-ttttíl dobűgó tayaiaiiTet.
, .Leány oml . . MÍTem egyetlené, igereteáet be ksJI rálUnía, — ma itt a nap, -meijxe hoMsai eedeklétem után hittiroiott Válaast ígértél 1 .... Ne felejtsd mivel tartospl boldogalt atyád emlékének, — oe f&lejrtd, hogy .egyede* -aaja Itéri szive magutát, adjon határosott kielégíti váiaaxt!\' ...
.Óhaja t«|je«ftlj9& . . . anyám! . . .
pillanatra elfelejtem, hogy te kötelembe
Tagy, a oaak leiki éremmel, le}ki bari*
lommal. fceMélek ... SseretUl ralata?
azereuelsk egy iónyt ifjú a*ivet*k Ián.
goíó haverei, fiai&i ksbSetek lisu iserel-
mével, helyeB^étek eg^ lényb*o egéas
világotokat?! .\', „ha igen, agy tejtitek,
mi a.aHreleis; — kiföjesni «ó nem,
képe*j hideg bMük nem lehetnek tolmá-
c-iolój, amit a« emberi éu ei egysserü
utów&i — ,a*arelem" — sxokott kife-
jesni. ■
Hogy én mint oM»tek f^y leayi, kUUUkl b éu ké I

i, — "hogyne" l
■aacenl(S,caiyogiaA, rajbeiplgává, a tótét-irós "árcE nyájas\'\' tekintete,. — a ."korai jkak biboránakj^gyetilén inopolja ,líol-" )ggá,..— egy fágyoe Káng ai ő ájíairól üitté tetetne, ail érzem, azt az ég\'.úáj hogy © Bieavedély egész lényemet B ■ailag uralja, — arról nem tehetek . . . é ón hiszem, hogy a ajk mindnyájai bbé kovésbé rabszolgái \\ szerelem vad alminak.
JE.utavak ttlíc, — melyek egj rajongó loiny beteg asivéoek tolmácsolói,
c<eadt
— séma, airi o*end kövstkesatl, "— olj
ad melyet valaaiely nagyobbakera
ytelős meg, s meljnói irtózik aa
«mber a felsajloU érzelmeket hkborgatiu,
hoMsaa, aoki tartó oaend aLia reviegve
kérdi ai anya; ,Jtiö?" . "
rA férfin, — vilasswl tinaspélyes hangon Klarissa, — aki * nwnj üdvét, s a pokol örvédyét tarja elém, — « fér-, fia . . . Jiaaay .... .
Egy kínt, rémfiletlfil sajtol; sikoj volt ax anya válasz* : ,TÓtk«m . . . első atoiaá . . . retkem . . .* szól megtört hangon s leánya karjaiba rogyik; — majd erőt veaz mágia, int leiayinak,
— s kéUégb«eseU hangon siói:
^Leányom Klari»«a! . - . Amióta Isten e világot teremte, ily bangón anya nem beszélhetett gyermekével, mint nékem veled beszélnem kell. — De az ér-lolem, mély egéaz lényeden erőt vesz, — kenjaserit arra, hogy. boldogságodat, ha
nem kéaŐ, nemilog helyre hoztam
Tadod mi a tserelem ? . . - bár ne tod-nid, ne ismerted volna meg ily kora, ugy élteti világit nem fenyegetné a her-vadi* ieJtóliote, slaő saerelmem Jáaaay volt, követett fer^ftamepetelem útin .. . fildfefftt. > ét én, éa átkowtt eg7*Mr egj

órátían, én"\'nyomoíúli; "megfeledkeztem ifgr k-SVélesÜégemrol-; . .-:mÍödeD*: ■ lodsr,
. .L1ylj.
amiért egész éhemet tx megbánásnak .a^enteitem^nbgjrrbQnSm\'ca^y 7oll e. . ■ d^\'aléjf en^yT.\' Kiáfüisím ! —• áikolr f«l ttjóíag -=6;\'(,-zéréniaótInn, »- megalázott AD7ai gyermekem 1 szólj hozzám f ne néu ö}y mereven -- bab, leányom! — irgalom Istene, siameid jegesek, fagyosak ,aj-kaid, az erek vadul tergotidtnek. Ha, gyermek! ne bfintoss, ne ÖJ7, szólj, ugy-*gy ■ ■ anyim . . mond . . unyám. . agy-U«J. —
,Szerenc«éilea anya t ssegény női
— vilasaol elfojtott hangon KUríaw. —
már késő, de nem, vű két lény . . . roa-
gaDarót hallgatok, — két léoyt tégy bol-
doggi. Elvira szereti Artúrt . . . nélküle
nem élhet, egyetlen* dbsj* lányodnak,
hogy gróf Kőszegy Ar*nr aíftl vegyB
Elvirát, — mond meg as ifjanmk, ha ba-
ritnöjéi szereti, — tevre meg az egyetlen
óhajit?!
Voltidfl, amidőn e szegény ifjút fel használni akartam szenvedélyem elére •ére> — j«gybe akarlam vele kelni csak »zórt, hogy eziltai Jiizay fóltékonyst^ói előidézzem; most már ne félj anyám . . . Ha ha ha 1 ... mily nagyszerű ! . . de mondom, — ne búsulj anyim! . . • leányod nem áldoz fol aeukíl ciéljaiuak ki vitelért] ... de most már meg ia tudom magyarázni, miért csókolt meg némelykor Jiszav apa. . . , R% ha ha ! . . . . boc*i-oat anyára .. . nem Jiszay apa .. . sze géoy anyim . . . Jáaaay ur . . - oly hévvel, ■ midőn én a siecelemlől elkibitva nyájasan, előzékenyen köielgtem felé, Qaue ost, niiatha egy kígyó marta volna meg é* nem . , . name> «3Í7Ü emver . . . do jó ... mindeat tudok . . . sokat.. . többet. .. mint elviselni lehet
Oröf&ouagy Arturnal a oosalés
— sem Uftlt aagy ellenszenvre, —

égg *tyj», részint egyetlen -fizere-lért barftJöAja. kéréseinek, enged váj nőül tte a szeratú Elvirát — ^ki odaac ó Bzerotele, nümesTe!Ite"áTtar~haneaiT8 tölthette be «t üpt^ melyet-férjé köblében első Bzerolnia Siártsva visaiabagyoM, — de Alul a elvaslbetóbbá\'Valt as-éiet.-. . .
Ks Klaríssa?! . . n«pró!-napra her-vadett a moáoíy, — s rózaáfc cllúnt-k\' ajtóiról, melyre a hali! lehelte csókját — reggeltől estig dalolt, órákig lovagolta be a közeli erdőségeket, gyakran ltib.filelt Iáin1, miiit lengeti a saél b^bfítyoÜi, — amint habzó ménen száguld ja át a hegy-, völgyekel; pajtoa, nyájas- enyeígŐ — B környezete Bxeszélyes tetteiről nem tudott eleget beszélni.
Gyönyörű nyári est vaDj a csiüt-gok, e bű őrei aa azúrkék éguek, nyájasan inlegetoak, a hold. mint egy h& anya, ide mosolylyai gyönyörködik. tQzet gyermekeiben/. — ax aratók már haza tértek, édesen nyugounak a hosszú nap fáradalmai atan — csak ó nem alszik a pajkos, a sze4Eélyea Klarisaa lejött a p»rkb«, mohóu szívja az üde, a hűvöa éji léget, ke bírt fagyos láztól remeg, homlokán nebéx veritékcseppok — gyöngyöznek.
lőra aiot, hófehér éji öltünkét a slrgas zöld füsxil harm&U köayölvel nedvesíti — piczi atlasz csípői átnedvesednek — a gyenge leányka fizik, — de bensttje izzii láratíat forrong, beat Ó^, -agya ugy tüg.
Riboral atyja hideg márványfalára, — megcsókolja, — majd ijedten •salad e\' tőle, mintha vad fariak jvainak uUc ia; — .ttyimt . . , ssól a halál haagjin, — atyim ? 1... ki tudja .... tán nem k?!.. Cpitt . . . Iaten . . , Iiten teled . . . J6 öreg . . . netade holnap megmondod? ! . .. Ue ón » . . . haht — ka-osag fel (agyottan ... ott fei kérlek ...

nősülj . . Eurábban ., , csítt . . . báb . . .
mi hideg . . . — vad . . . Ki*rt»sn.. . . .
fasol ?• " __
Egy ífju, aki hoi^zabb idő ói a
öánykit, —" tf n*mas-\'\'Kfts%egy"1 Aftur. ki tDyja airjinál kérte az ég urát, adjon leki szivet, mely npjét ibíMogitea, — a uilvány hold ezüst iónyémSl megpilliiti olta KUrisait, — elrfljlódivo ball^Ktii\' is mágia beszélgetését.
Másnap kora reggo! HLlarissi hóíe-hér ménen kilovagolt, — ku-rcau ti-rmelót habfehér atUst t\'sdle, — a len^a fátyol alatt kigyódzó arany azüikc hijit a nap első sugara vftkilóan aranyozia b-, — szép voli, oly tairilági ártatUüsigJle i-bájOE aroií n, — aem^s, fűnkéit homlokán, mint midőn boldog ártatlansággal virágait öntözgeté — kiért. »■. sm-badba, — nem íette eWe, miat kiséri két lovag tüzes paripán Óvatosan zajtalanul, — gróf Kőszeghy ÓJÍ Jászay elkísérték örök uljira a boldogtalan, % s^e-géuy - gazdag KLarisaál . . . yÍAsz*U-kint, megpillantja őket . . . őrülten ful-k»cz»g . . . „Előre Aminal" . . . nj*g Teasú a kantárt, a paripa aiiUjul száguld előre — elire; — az angyali BZ^P nő karjai lankadnak, kfble hullámzik, — a süvölté asél, hosazu fityola csókol-jik a Kiderülő ajkak h&Ialoa ízzadiiagit," .elr.re Amina I , . . a két lovag utí.ina elborzkdnak, .Amiaa előre," nusog & haldokié leány . . . egy szikla, — .a pu-kol torka" — miként a nép nevezi — íhea szájjal vár — a tutea mén rohan előre, egy sikoltia, — a %%é>\\ A hangokat \\ íéi lovag felé bajija, .Jáaiay!\' . . ■ aztán a cseed. — a mely Üreg el nyelte a szép leinyt, el fori-ó szerelmét, — 3*-kesy KUriofi a 3pokol VJrkftban" lelte a keresett, a varra vart halííi.

HUSZOJíEGYEDIK

KÖZLÖNY

MÁB0ZIU8 16-án 3882.
gy Uaoncaok felrétele s axoi segéddé] utaiott íéleleio é rettegéi költ P . . TM.\\Ó felaratiaa a tinniU* itul nveskiatlbol ax atiulri ni yi]t ifile, r iRÍutio s és pedig: haevé: másod j kób l
pg pj,
oklób«r első ?*sáraapj*D éc
ádJ iöőUk
:jóoek a koporsót; a nő aztán ■eggyógj ult. — Talpos Gábor bi-
«ünk felolvasását. A böjtben Dr. Lipp j bari hírhedt rablót, ki élete nagy részét Vilmos ur még egy teUvasást tartand. {börtönbe töltöt\'.e, közelebb a kanászok — MárcsiUH Uí-ke, >> migyarldulakudú koibau agyonverték. — 65 sziniáraulat müködúltMagyarurszáguo »i 1881. évben é* pedig 34 magyar, 1 m»-gyár olasz, 28 német, 1 szerb, 1 román. — Bittha Lujza Miskolcion vendégucere-pel. — A tömet vári középitkoiti zsidó ifjúság önlcépző kört alakitolt és tiszte* letbeií elnökül Ulócxy OyózÓt fogja felkérni. —■ Szegeden a Somogyi könyvtár asztalos munkálatait már befejezték, két hét múlva hozzá kezdene1! a berendeiét-hez. — Sxékesfe bér váróit a huszárok txá> iára sok lovat váairolnak. —
- Külföldi rövid hirek. — Paris lakotiága őt év éta majd 40.000 dőlt! — LuboaiczbtD egy kígyó apott egy földmíveot, ki neh.iny óra alatt meghalt. — A görög hadsereg 43.000 emberből áll. - Dr
keli őket taniuni arr*,, hogyha a sors által jobb báDlsroÓdban részesit\'.mnak\'.mint ombertársaik, ne erezzenek vagy legalább na éreztewan * szegényebb sorsuak iránt f.nbatalmat, ha pedig a sors mostohán bjtitvalök, ne irigyeljék a jobb sorsban réAzesiiltftket, ne legyenek öaT&k a ne utüojenek meifl sohasem .1 hátinak egy-iierü polgárát \'enni.
Az ily eljárás, az ily nevelée aztán suli* s«tn marad hasznos eredményével itd(.s,mip\'dig azon megnyugvással melengetjük keblünket, hogy megteltünk a haza érdekében mindent,magyar értelmű, » magyar hátáért meghalni ké»x tiszLea-reges pnlgirokoak adtunk életet.
A névmagyarorilás az utolsó két évben ugyan tetemes haladásnak indult - éflaki 50 krnyi rfijftrt nevét megvAl iMztatla, illetőleg megtnagyardtiloiU azon limieraben vao, hogy & most magyar h»-*»ti, mert most magyar a nev, habár oiyiknak német u uzive. Aki igy gondo! kötik 1. hallgatóság nag;on csalatkozik fa habár egy mindenese\'re dicséretre lűélló tette! követett el, midőn német J,aogzisu nuvéből kivetköíitt s azt mi ^variál cseróltu fal, de korántsem elég ok nrrn, bogy magát magyarnak Leveshesse. Hogy valaki magyar legyen, ubboi nem otupán a magyar név szükségelteit*, kell hopy a magyarság képezze tetloinok ru« góit, a magyarság szoot Ügye vcíórelje m.nd-B lépteit. No caak külsőleg muiassa, j.^v magyar nemEe:iségbüi aiármazott, linoém bönsŐl»g is érezze és tudja, hogy mag) ír, belsejében is táplálja a haza iráo\'.i «erotetel s adja ennek tanúidét minden alkalommal, amikor csak teheti. At eddig elmondottakkal tólem tel-hmflleg eléggé viligÓ«aD jeleztem ast, a mit jelezni éppen szükségesnek l&rtottam, 0 ha talán nem bírtam felhivásommal,bu£-ditáinmraal, ercsimmel azt a gyajtó bft> tiat elérni, aminőt ugyanezen eszme meg penditéíénél élesb eszü,n: gyobb bizonyító erével rendelkező férfiak kivívtak B ba talán uem is kelteit oly nagy és általános crdeklúdéal íelotvaaáeom, a-nít kelte\'.t VOJDB a« eseiben, ha kilünő tollú iró,vagy nerese.es szakember kiaérlelte volna meg 11 éielét papírra adói, B ba azoknak s melleit az enyira egéaien eltompul aiért mégis legalább azon édes,azon meg-113 ugUtó és hazafias érzéossl hagyhatom el a szószéket,hogy gyenge tollammal oly tuladatot végeztem, amÍDÖt végezni minden magyarnak, ha a magyar elnevezési a szó legszorosabb értelmében vinela: akarja, miudenkor hazafias küteJesaégt
Hogy mily szükséges egy országban AZ, hogy népe egyérzelmü legyen, hogy uépének kf.reskedei mi, ipari— ugy BZÓ val wrwáguyelve egy ée ugyanaz legyei — elég legyen ismételten utalnom — a kereskedelemre viasealérve, ítkir Olasz-, akár Angolomzag példájára, mely álla tnokoak lakói nem szorulnak az idegen országból behozott urmókokre, mely ál iamok nem\'engedik idegén nyelvet ált*, ai.jÁt nyelvüket, nem engedik idegen oe-\'.■>lvás által saját neruietíBágSket. Nem íf :"-íy"a senki esen államoktól a»t követelni hogy azt pártolja, ami idegen, hogy BZO-ritsá háttérbe saját keresk.edelinét,ip»rát, wjÁt müvóaze tét, írod almát,-mert mindenk tudja, hogy üyen teudeűcziák keresztul-viteiénekérdekébea kár a stijit felnytt, DÍ. kar csak az ilyen eshetőségre gondol* ni, de legnagyobb kár ily akarat nertánr órvtíuy.esUéae végett drága.és pólolbalUn idf.jé: haszontalan elfecsérelni. Miért tani gondolják ezt rólunk, miért lépnek elénk köve lelő hangon, miért akarnak -éppea1 nálunk & nemot elemnek, helyei aroriuai, iizért, mert tudjak, hogy egy ( magyar Magyarország általában nem is \'\'létcSik, rueri tudjik, hogy cinci egy minden ol dalról Bzoros&n ösazcfüiÖt-\'t, pártatlan u naaxeurló, löredóktelen nugyar nép, hanem igtrn is létezik egy t németség álU károsan belepett magyarság. Ha valam más jobblciíejeze«állana rendelkezésemre Dftm ie használnám a ua agy aráig kifej\' zéat, mert szorosan véve aem is illet m«g bennünket ez az elnevezés, hanem csak jubbaak hiányában folyamodjam hozzá.
Ne tűrjük ezen, neui ugyan én á! tálam hangoztatott vádat, mert ea vajm keveset nyomna, de ne tűrjük a nagyszámú értelmiség részéről jogosan ellenünk irányzott és már in ránk tapadt sremre-hányáaokat továbbra Í8,h*nem vállvetve, egyesült erővel, lankadatlan buzgóeággat nem kiméit fáradtsággal tegyüük meg mindent a magyarság ügyének térhódítás* érdekében, hadd érvényesüljenek egyszer már igazán Széchenyi nagy haiánk-fia aiou szavai, liogy .Magyarország nem volt, ha ein loaz",badd lehe«3Ünk egyszer már igazán büszkék Arp*d fejedelmünk dicső hatalmára Szent István királyunk egykor oly boldog nemsetére.
Eddig vádld személyében beszéltem ezen soroktól kezdve védői tiwtet válla-íok, olulomba véve oly érőnket, mely jogtalanul támad tátik meg. Es ezazsidók érdeke. Éten érdek az, mely legtöbbször, de legtöbbször jogtalanul vétetik boncz-kéa alá, s mely megtámadás ritka alkalommal lesz a vádoltak által visszautasít-va. Némely bőrében meg nem férő párt laP> ugyanis kClöoöt kedvtelésnek tartja azüatolea a zsidók ellüa síkra szállni, il

etvouokat a IegmálUUaoa
■fcel és azokat vonva falelílsaégre
ért, mi a bazáoao ro*s. .1
Vadoltatnak ugyanis aet*l, hogy a. legnagyobb germánii»torokj h«gy óknem tartják magokat magyar hazafiaknak, nem veszik semmibe ásón ország érdeké*, melynek keoyerél eszik. Nagyos ke*«r& vád ez t. hallgatóság különösen uért, mert egy egéíi vaiUefelekezet vádoltatik kivétel nélkül, de me^ kts«rübb kzért, mart a vÁd némely részban nem ia al«pos. Hogy a MI dóság ktizólt a uagyarosodás még ninc* egéases elterjedve, [&it én és velem együtt tnindoo mái z*idó ba fogja ismerni, j»lez(em ie ezt, mikor étibb a keretkodÓkrö! szótottam. mert todralevfi leg átok lulnyomó rénétawiddk képesik, de hogy a zsidók nem akarnának basa-fiák ICÜÜÍ, hogy nem veszik tekintetbe aton orszig érdekét, melynek kenyerét eszik, azt — engedeimet kérek — áliitaoi pírulás nélkül nem szabad. Sehol sem ült oly nagy é& üdvös mér- idó kbléb
gy ekot,. m ni épp
gy aidósig kcbeléboD,
és ha. itt a m&grarOsodás láthatólag még ií hátiérben van, *. kathoitkusok s egyéb vailáauiik magyaraágáuil, ugy ezt cau-dáUi, ha tekinietbe vesuxük, a uidók
í korUlolt helyzetét, bizonyára nem íchnt. Ők igenis a hazának pulgáraiakar nak tenni, annak javáért készek meghalni 11 meg is fogják — reményiem — minden alkalomra*! mutatni, hogy nem-
űfk mélió fiai. A helyett t. lapok, gy a\'zsidőeágot gj aDU<ii:ásokical iiie\'.ik, tr&sék a saját házuk elölt söpörni és inkább nekünk zsidóknak segítségünkre lennt, hogy azon államat, mely nékank keresetet ad, egy magyar állammá alakíthassuk. Legyen önöknek is jelszavak ugy, mint nekünk;
Hűi, alkoss, gyára pite
És a haza fényre dérül:
llcljl hlrck.
- Felkérjük lapunk t. közöntégét, hogy akiknek elf.flzetésö* a bó végével lejár, azt mielötó) mag-ujitani. ziveskedjenek, nehogy a rendes küldésben fennakadás történjék.
Előfizetési ár:
Apr.—jun. negyedévre 2 frt. Apr. - szept félévre 4 , Apr,,-deer. 9 Mra 6 ,
Tiszt»lellel
WAJDITS JÓZSEF
. — Tenyészmének m^vístgí\' láaára megyeiteg kiküUiöu bixotuig mú kődése N«gy Kiniuin miroi. 13 in Sva&tica Karolj eolg*biró ur küzbejűl-tável Darv»ric« Imre ülnök, Pilfj Elok és Tstabér K.ilmán bitotuigi tag urak jelenlétében: EiúveiolteteU 18 mésló, eiet kőtül alkaimasakiiak jaleDtelett k 12 és pedig PJIHDIXUI Clement Ufó: nr raéoe»áWi 4, Nagy Rfc.ec Iok«y Lúiló o^ ménoaébó] 1, budapesti papoSveíde kis komáromi uradalmának lotenyéudé-jébJI l.Storo J. M. és fia rigjici léte □ jésxdéjébSi 1, Kremér János füsvölg; földbirlokoitél l, Kelé Andor Jótíef aor-má*i és Kelé Matjác Qjörf>j sziate sor-máai bir\'.okojókVl 1 — 1, Tóth Buldiuár gakinbokMI 1, Kámttt Istran karóii-tél 1, ösMesen 12, elntuitu lelt 6 és dKt OjgJ sormásból 1, Ór. Janót Aormisi l, _ Aíolnir Fe reuez sorsiisi 1, Mujk ^ÁBáriiT^AtBpetr neki 1, Krag Jüssef szepetneki 1, Or. Mujk ITeranag, Mtepe>Qeki 1. Aion meg-iéi fejOBl* bt; stylgabiró ur a já i^ogj at \'elutasítottak alkalmatlanoknek tiiáltatvilf/^\'&rlajda-poB úQ frt péazbirság terhe mellett axok*
kai fedeztetni tiltva
a kanj-
:— M.o*g6$Ítás etetőre
ZBfli arolgabírói járásban kirendelhető 93 figyfogatoj 1479 káifogata, 47 ssemély-stilí\'uó kocsi li\'M: o\\dt,\\u kocsi, 91 igi* asekér, 12-U ökröe szekér.
— Feffj/vertartáti «ng«dá!y ki
adatott a kanissai jarsara nésre 444.
— yévmagyarosUás, ITinohl
H«orik sagy\'kaaixaai asületétU badapeeti lakos Baja: óé kietoru Agtwt, Bódog U PAl gyefmokeinekveietóknev^t,Hisi\'ra Beila György Bkla-egenzegi illotótégü ssomljatbelyi papnorendék pedig »AQ-gyal\'ra magjarotiiotta.
— RöQtÖnUélŐ Qléflt larlo\'t a
oagy -kanizsai kir. törvényszék hóitóa
éa kedden a pu*ztAmogyori5dÍ plábinoe-
hoi fegyvi
betért kocsis íeleUj a bünpor rendes bűnvádi eljárásra utasít-tatott.
—Hymen. Grunhnt Alfréd intelli-gans kereskedÖségünk egyik kiváló tagja, ehól2 eljegyezte Dobriu Irén kUasszonrt, Dobrio Benő hely béli nagykereskedő ssel> lem s keliemdtia leanyaLÖaaüi\'.énszereacaét kívánunk a szép frigyhez.
— A nagy-kanizsai pénzinté
zetek a lefolyt évr* a követke*S otita-
lékot adjiki a nagykaniwai takarók
pénztar 85 frtot = 35°/,,, a délaalai U-
karézpóiistár 24 frlol = .2%, a nagy-
kaainai bankegylet 9 frtot = 9% fa a
kereskedelmi t iparfajink 7 írt = 7°/r
— A kesstheiyi altalánot ipar-
lársuUt legulbbi kléólhUU

pj kar&cson
eaflk.
pJ
— A VO8-*aUtmegt/el Körmenden BEékela takarékpénsUr kösretiléae folytiB Zalameg;<ben 35.200 frt kslctón adatott ki és pedig kbbirtokosoknak; neresetesen : Bxllatincion 2600 frt, Cse-renoóczon 6300 frt, Cseaitregen 1350 frt, DSmeföldon 300 frt, Houmfa\'ubao 750 frl, Kapcsin 1150 frt, Korke Ncmet-talaban 300 frt, KerkaSzenl-Kiriljban 850 frt, Kerka-áient Miklósán 500 írt, Eotmadomjan 5000 frt, Lovaisibaa 650 frt, MarokfSldön 300 irt, Péntekfaluban 9O0frt, Rsnkvénn 500 frt, KtUJ Sir-don600frt, SientEreaébeten 500 frt, Tormaföldön 350 frl, Hasbigjon 2850 frt, Nagy Kutason 500 frt, Vaspörön 350 frt, Zala-LóVón 7600 frl, és Zila-Miod-•senlen 1300 frt. Ösuetea 22 községben 46 kérelmosooek 35 200 fr;.
figyelemmel hall^atu hírneves régé
scabudságharcz e legritgyugóbb ünnapo tegnap volt, valjoc edici5emlekna.pi:
p
megyénk
b ld
- lelolMíás F5ii.2telcnda Dr. LJpp Vilmos urnák e hó 12 én, Kcsxt-bfityeo, a polgári olrasó.-egylet helyiségében tartott felölvasaaan igen nagjasamu kösonség veit résst, s miadnj\'ájan, de kulöoösen a díszed hölgykö öosdg feszült
egyelotte!
gy gp gy
ben, sajnosán esik jelentenünk, bojfy eld-en nagyon keveset hullüttonk felőle.
— J>aráíu Miska jeles seneiár
u maros. 22. 23. és 24-én Kaposvá
rott játszik, tudvalevőleg o nkpokbaa
tartatatik meg Kaposvárott * somogy*
megyei lóvAair, mely alkalommal tsamos
birtokos jeKnib iné, Somogymegye s»ék-
városiban.
— TÍÍM. Keszthelyen, fulyó hó
12. 13-ik körti éjjeli 3/(I órakor a lül-
oltó egyl li kürtöBÖk véizt jelző kürtjoí
megharsantak 8 az ogylet müködú tagjait
emberburá\'.i kötelezettségük toljtaréiére
figyoimozte\'.ték. A tüt itt ur»da>!mi ker-
lóei lakniJ vult a Koseobxcb Iguici ura
dajmi főkorléai mlajduDát képííő tót
kazal szénit emésttott fel. Az égfi kaza
lokat megmenteni — egyszerre égvén
azok — Jeketel.eaaég volt s igj- a, tusol
tok caak & szomszédot kazalok é« élőfik
megmcDtéséhez íuglak, ami
került i
— A déUalai takarékpénztár
marcz. 25-in tartja meg közgyűlését sftját helyÍBégébea, ugyanaznap este fényes molateág readeztetik, saelyen Darázs Miska zeaeláraulat*. működik. Osztaléka délzalai takarókpénttárnak 24 frt.
— HaUopáa. Múlt pénteken egy j
élelmes »iku*z a H-im kávéház előtt
árufgató halkereakedőtől kialkudott egy
ezép csukát, mig\'s. kereskedő mással volt
elfoglalva ucxcsu bárok, nádak, erek,
alkuszunk futott a hallal, a ksreskedő
utána, a tűzoltói ártanyánll elérte s a
1-árosuására akarta veietni a tolvajt
axonbau ez ast ai élelmet gondolalát kö
zölte, ne blatton kend, itt a pénze hiszen
csak a feleségemnek akartam előbb meg-
Ltni. ,
— Mindéit vasárnap délután
alkalmas időben nagy gyakorlatot tarta
tlak Önkéntes tűzoltóink, különösen a
nagy létrával! gy&kurl&toak tzámos né-
«íjS vsU. Holt pénteki lazsnaki kTvonulia
alkalmával az útban szinte gyakorlat
tartatott
— Tisxlujitó kőxgyittése a tár-
körnek múlt vasárnap íoi^lle, elnökié
ki bíró választa-
tttlt meg 49 szavazattal Heríöífcndjí BéltJ ügyvéd 10 szavasata ellenében, pénz tárnokká ifj. Fesselhofer J. 58 auvauttsJ, háxnagynak Horváth K. 37 szavazattal, vihiftminyi ugokká Töttöcy Béla kir. törvénysséki bíró Usxavauttal Hortelendy Béta 22 ssavasattal. Alkalmilag megemlítjük, hogy assokáaoassom-bati höigyettéiy mnlt aferdás is megtar-UU>U s kedélyességet nevelte as a kfirftl-mény is, hogy vidéki kültagok ssámo-tan ?ettek részt.
— A, hírhedté vált Savanya Józsi aeva alatt élelmes emberek annyiféle visszaélést követük már el, hogy
■ - ■ bír
a sev bir-
komolykn oebestelhetne értők tokosa. ,Hármai: valának egyQit" — a k . . i korcsmában, olvastuk a .Pápai Lapok\'-ban, köztük a szomszéd falu jegyűje, ki épen beak*rt fogatni, mikor! kocsisa egy agyafart fuvaros beállít éa fülébe ragja, hogy tiaztóli a Savanya Józsi oda kunt vár, küldjön ki oeki egy kit bort és harapni valóL Leit bor és pecsenye azonnal, hanem es akisiatermeuÖ as mdtüas idejét elhalasztotta, ugy bogy szürkület lett, mire a jegyző ur részánta magát az indulásra. Lovai már befogva állottak s egy ott egyelgö paraszt értetité jegysó aramat a tserenotérŐl, hogy azokat a Savanya ujitkexüleg fogta be, bogy Ő beszélt i* vele atb. Hogy as at bátorsigo-«abb legyen, mindjárt ajánlkozott is, hogy «gy jó fütykös társaságában ő hajlandó jegyaő aramat P . . ig elkísérni, — parue megfelelő dijaxásért ba fal veimé a kocdíjára. fit kapott az alkalmon B így


rágta a kU(tr<fiér( járó napidíjat, b blltt Ul éé lfi l
j pj, p
basa ballagott nagyot nevutT mert 6 Tolt U:
Ulu végén levfi lakiaira,
íikcrQlt csiuyjo felett, áHitóla?<>« Savanyn, ki
k i i
ázattál jól it lakott, koctin is utazott h^sft ingyóft, — sőt n»pi diját is megkereste.
- Hasai rövid Mrek. -
A körmendi iskolák a vfirheny miatt be-
sáratUk. — FeUŐ-JUvŐD tusol tó-agy let
siskáit. — Simosyi Ernfi állapota re
tsélyes. — Inozédy László irő Na^y-
Enyodon meghalt — Kostatbnak a nagy
váradiak arany tollat készítenek. — Bt
kaink újra bakancsot kapnak. — A p.-
SBŐllőtí plébánost egy ismeretlen ember
kéue. skarU megtámadni, de elfogták.
— Aradon egy Miiiler Józsuf nevű sze
gény ember kábítót lopott és mikor
éssrftvették, a Marosba akarta magát
ölni, a visből fogtak ki. — Bestterczebá-
nyáu az a alégyen esett, hogy maros. 4-én
a ráros) ási őrségnek fegyvereit, csákóit
ttmeretl-n tettesek ellopták, s a vároebá-
zátólaUg301épéanyire levő Mária szoborra
aggatták föl. — Hevesmegye N. község
ben egy lakót előre megcsináltatta halálos
beteg
G-ass-ubauer prigai orvos gyomormet-azés\'. végzettismét egy gyomerriküs egyénen, » az operáczió sikerült. — Bcck Emil, bécsi bankügynökö:. ki 15.000 írtől aikkaízluit, — két évi fogságra ítélték. — Zola Nanajának fordítását Lembergben lefoglalták. — Olmützben egy szegény l&skaní paraszt oly gyorann ette a gulyáshust, bőgj mngfuladt bele.
— Kémet országban is aikatmassi fogják
a dohány egyedáróságot. — Bootour
50 mílió írtak alappal „Union oouvelU\'
ctimen uj bankot alapiL - A román
kormány hazánk alvidékén lovakat vá
aároltat. — A harcstérea 11-én földran-
t észleltek. — Anglia ügynökükk^ vásároltatja a békát hogy a kertekben a rovarokat pusztíthassak, még üveghá zakban ia egész sereg béka tanyiz. — As orosz helyőrségeket Qalicsia hátasán folyton erősítik. — Lembergber egymás után fogdossák as Ugató tat, ■ rendkívül fontot irományokat kutatnak föl náluk.
— GHadstone angol minister elnök le
mondani készül. — A románok is fgy
verkeznek erősen. — RoUchild Alfons
birá ét neje Pariiban esoet*meayegsőjü-
ket Ölték. — Apolló nevű angol gAzö
flülyedt el Fiúméba jövet Uthaos mel
lett. — A bécsi csillagvizsgáló őre
9íUr6! 10 érő bajié éjszakán ismét egy
uj ez évben már 3-ik kis bolygót fedezet
tel. —
Ki nyert?
. ■ — ÁUami jóiAkony tvnjátik- \'ki osztrák veretkereut-egyíet javára rei dese^t roüdkjvüli állami sonjiléktiak mire*. 9-ti huzisakor 12,066 nyerőszám bosatoit ki, melyekre öassevéve 220,000 frt fizettetik ki. A 60,000 trt ar»nyjárs-dékból átló fŐByereznéayt a 120667 szám nyerte ei. 600 frlos DÓgy elő- ét négy utoayoremónvay*]. A 20.000 frtos második nyeremény a 269005 sorsximra MeU, 400 irtot három elő ét bárom aíé-DyerwoényDyei. A 10,000 frtot arany-járadékot képezi harmadik nyeremény a 106007 ízimra esott 200 frtot két elő és két atónyoreménjaiyol. 100 frtot nyertek aranyjáradékban a 29.541 48.166 54 565 82-625 107.228 132.943 149.400 196.398 267.795 és 274.169 arámok. Négyszáz frtot sjcítáL^^anrjáradékban : a 2.66.7 20.692 38.247 39.172 94.042 106 081 U9.551 l64.Ul2205.210ül5.805 218.085 233.351 2S4\'395 267.240 ét 279.602 számok. 200 forintot rrye aranyjáradékban: a 29.380 40.646 45.300 94.114 95.206 95.868 118.05\' 124.313152.366 159.8Ő6164.743182.713 190.007 198.62a 193.364210.693246.895 272.370 287.647 ét £89.634 sorszámok. — A következő 1000 sxim egyenkint 20 forintot nyert; 112 sr>r. 12.101 —12.200 számig, Í&6 sor. 15.501 — 15.600 ssimig. 618 sor.| 61.701—61.800 sxamig, 1228 •or. 122.701 — 122.800 számig, 1415 sor. 141.401 —148.500 isimig, 1485 sorosat: 148.401—148.500 áfámig. 1523 torosat; 152,201 — 152 300 wámig, 2137 sorosa,.: 2l3.6Ol-2l3.7OO Mámig. 2334 aorot

233.301-233. 400 számig, 2471 sorozat = 247.001 247.100 sxámig.
Temetv. marcz. 11-én: 36,18. 81.20.27.
Béct „ , 81.37. 66.83. 6.
Öráoz „ . 56.71.67. 6.64.
Irodalom
— Megkaptuk az .Ország-Világ* XIII. füzetét, melynek tartalmáról eiut-tat is a legnagyobb elismerésael ■tólha-unk e eJ nem mulatsthatjak, hogy t. olvasóink figyelmébe a legmelegebben ne ajánljuk e legkitűnőbb képet lapot. Bő és érdeket tartalmát a következő dolgozatok teszik: Bodoa József jeles tollú elbeszélőnk BA mama meséje" csimü izép elb<4séléfi, mely igen élénken indul t az olvasó érdeklőtlétét a legnagyobb \' mértékben felkölti, ,A birótié szelleme\' czimU érdekfetíitö franczia regény vége, Biart Lacxian . Mórt maradtam agglegény • czimü vonzó «lbeseé!es«, Vargha Gyula jeles költőnk ,A turí dok-tor* csimü tzép balladája és .Három dal egyben" aztmü kedves horvát {költemény Kád Béla sikerült forditásábau; Síinnyei Ottmárlól ,A könyvek ellenséga;1 c»imü érdekes és tanulságos csikk, az .Angol bank" és ,Ai álmok világa" czimü jele* dolgo«a-tok képesik e füset i(meretterjesztő részét. Apró rov&tai a szokott tapintatial, lelküsmeroteaségg-el ás azakavatotüággal saírkeaslvék. Talányai ismét igen jók. A képak szintén megfeltdnek a kiiünÓ eeö-vegiartaiomnak. A ,,Keleti kép" caímü győnyórö raji, „Jelenet a harminciéves báborubóL" A haldokló anya" a híres Pílot7 festménye után, „Segesvár\'1 naly-nek környíkén Petőfink eleteit. ífEgy kis baleseí" Niklay J. sikerült eredeti rajza, „A bohócsok párbaja" rendkívül kacagtató rajz és a „Tavasi" ciimü remek kép mind bectulelére . válnak • jelet lapnak. Előfi&eihelni rVilkens ás W^idi kiadóhivatalában, al<5fite,téu ár: egév; évre 10 frt, félévre 5 írt^. negyedévre 2 frt 50 kr. As elöfiMtéai "felhívásban fog. lalt a „Jutalom rejtrj*y8k"-re von»;lít»sió felbivót, olvaeóin!! saiv«« figyelmóba ajánljuk.
— A ,Képét Ctatádilsipok* csimíl szépirodalmi ót társadalmi iapotk 24. tcárnit megkaptuk. Ha egyebet nem írnánk róla, mint azt. hogy eiőfitetŐinok a számmal küldte szétFolekiaé—Munkácsy Flór*, himovat mavéücuSok ^yösjftrü kivitelű, Ezinoyoiüitu arcsképé: iegy ott, s hoasátennák, hogy a lap egéti évi ára 6 frt, negyedévi elfifiaetéai ára t frt 50 fcr.. -már eloget mondtunk volaa. Főlekil>é arcjkópe megjuleaée azeritt az ötödik «. torban. .4. kiadó — agy látszik — wánt Bsándékk&l várt a jelen -időre, rotrt & Domteli ssinhás jelese közelebb Üli meg művészi ;ubilaeumát. Azonban asótunk a lap további tartalmáról ií. Mellé női ve van ingyenes regény Ol, köay vajakban nyomva Wache&busen hírneves fogéayé. -nek „A kÍLc*tf-aek egy agóas ive e a ,K57:\'ig\' tartaJaaas, 13 di~»tképpel el. látott divatlapnak márcziaaí atáma. A regény melléklet minden számhoz vsa mellékelve. A .NÓvilág* baví s csak raelIc€ gyakrabbi melléklet. £xen kívül még egy ingyenét havilapot ad a „K4pet Családi Lapok\' es a nagy bé«afi>i potlo .Grasdasági s háztartási lapok", mely a ssoba-, virág, ^TÜmÖlcs-, veteményker-tétzet minden ágát felöleli, tanácsot ad a gazdáknak, á méhéuet, ee!ymészét, állat-tenyésrtés, meteí gazdaság stb. k&rébŐl s hölgyeinket oktatni igyekszik a mondó:-lakon kivül a majorság, szobai madarai; neveté»e ttb. Maga t lap követkeaöket tartalmazxa : Ax ipa. boaauia (elbeaséléx írla CaerhalGoi T- M.) — ^ogyxeteúsből irta báró Horvátk Miklós. -*- Ssüiíföi* d«m95 (költemény Thnrócsy Endrétől.)
— A neDÍundlandíElbesz. aémetból ford.
Feleki Sándar. — ü én feleség*31.
(Hamoresk, irta Pbiiantrop.) — fife\'.et
életért (keleti kép; irta R. M. Fouditotta
Belladona. — Szom«éduraimék. (Baji;
irta Szappanos Sándor.) — A tzép éae
ketnő (besséiyke ; irta Aigner Ferencc)
— A csiga (Giutdi Jóxsef olsu költáköl-
leménye Kadó AnUl fbrditásibaa) stb.
s(b. apróság a fővárosi, vidéki es külföldi
élet tarkaságaiból. A szövegbe nyomott
képek következők: KülOnbösÓ sort (a
szegény ember B U úrhölgy ebe.) —
A lázadás aaínhelyéró.. (Fölkelők beaaál-
litása a Portó Terrán át Cutelnuovoba.)
— A gy&jtogató (egy lelkész csendé
siti a fellázadt tömeget, meiy a gya*
outt széttépni kéts.) A borítékon s mel
lékleten százakra mennek as előfizetők
levelezései, kérdései, feleletei, t ingyen
hirdetései. Ezekben azok is gyönyörköd*
hatnék, kik nincsenek érdekelve. Vao
aztáu : sikk talány, ssólaláay, megfejté
tek, a megfejtők nevei, lutri stb. atb.
Igazán tok évi 6 frtértl Nincs terünk,
bogy a külön kedveaunényekről ia aról-
junk. (gyönyörű olaj nyomatú képek,
Peiőfi olcsón megtzerezbetése stb.) hanem
egyezerüen ismételten ajánljuk a szo
lid, gaidag lapot olvasóink figyelmébe.
Előfiwthetni a kiadónál (Mehoer Viímos
Budapast papnövelde-ntcsa 8. szám.) A
lapot a foijé éVsegyed kezdete ÓU Kix
tnócsy Lajos jónevtt írónk sserketzti.

HÜSZÖN EGYEDEK ÉVFOLYAM.

Z A LA I KÖZ l/Ö\'K\'T"

lfe-án| ■ \'KcsarTwen nrt firje fcopondj* Fölött I JU Sxvonjen mirt&l auzony. A pap vi^aai-.uv„.„ awjin!**!* : .ne sírjon j4 *mo*y, hitien férje mir :oxott - v«Uki j J* RondTíielés alstt Tan, ra&g&no* vette sí I«-
Indul Kanizsáról hóra:
-207 Kíitik, Moht^.,
215 , ,
2»>9 , ,
202 RniU-PMlre (e
204 . (p
212 „ (ve
5 10 reE(ío] 2 :!0 dél,,: 11 5 ÍÜ-
TÓI-;
igeu -!KJ ■
éli
j Egy sután/ árajéV
— L*»(i ; a korejet nélkül marAdt . .rö \'~ • múlva; [elmélkedett.
iíío nt&r cjsutAH ofMH tDflOCö meg ai embor bocsill t n
Toguap sripoo sikerült & jiriUbirö c»o-hSjiba bejutnom, < hogy a. kijüvctelnél ffíltanő no logyi*n, íi»py ralamii TÍBiek, IB ablakon szórtam kr * Ul41t uíreyaltii s mire kijöttem. mir jniaáeni fi&szeszodett raUmi gazember, csavargó :•
•jaiijtf-
Xö- Az hizoo pompás
6 15 \'««■! 3 ÍOnt dü
») . 10 50 éji,. i ra honnét:
5 27 re(:f;Ki
?rhof Kottori, C
— Magj\'*j-.oríEAgo.T a marfaát kihajtják b\'S], mÍR BÉobcn a marhák behajtják az
Brketík K 210 Züiny f„IÖI
riiatfc«ott, kim* *
V i
iUaczl árak.
100 kiloc. Btimitra.
SZO M BATHRLY. Kut* 11.60.- 12.20
aS.60—9—".Árpa 7.60—8— Zab 8. 8.211
:oric*a- 7.80—8.—.
BUDAPEST. Bcza. l\'i.SO -12.80. RtlI,
1 — 9 10. Árpa 750—7.70 ZM.Ü 7.<íO—7.3D|
| líukorjcta 7.30—7.35. :
ej VeSKPRÉM. Buix VI.— -I2.5U. Közt,
} ,.«.2ü—8-50 Árpa 7--ÍÖ—S.—. 7^.b 7.70, —7.90
; PKCS. Bozs. H-40—1I.S0. ROM 980 —
1Ü..10 Arp ■ 7.60 - S —.. Zali 8. 8 20 \'
j Kukoricza. 1 20--7.40.
\'-■ KŐSZEG- Hu is li —12.40 Knzs 9.
fc I 0 GO Arp^ 9L^Í) 2íi Zab S.60 —9 — Kalcori- \'
1 203 I -\'01 302 Bí.-.t.d
natJ 2 ,-i dclut uat) 10 30 ij>]
10 lf) Ajjcl
1" f>iiélL)Mi
1 20 JW„
10 60 íij.
i»t) 5 37 i-mtr
. „
Jlffl Prtg.rlmf f«iai(t>o
Otjnllk: lm
Fol.l68 8serke.it6: BÁT0SFI LAJOS.1
" napol crhett
HIRDETÉS.
! p
ab»nda n.u..ikil ilye.
oijsn katonák mir.
_ A ka.o
— Hit at
>OP&ON\\ Bas« 12 12.60, ROM 9.10
—9*50. Árpi 5 40-8S0. Zib 8\'4U—8-70. Ku-
_ koricia 3\' ó-40.
[ KÖRMEND. Bura 11.20-11.30. ROM h
^ ] 8. JS-.WÍ. Árpa 7f>0—8.— Zsb 8. S.— i
r> i PÁl\'A Busa 11,80—12--- Ross S.40
ÍS-60 Árpx ?.6O-7-8n. Zab S 8.25. Ku-
[rorifM 7.S0—S10.
! HÉCfi. IÍBIS 12.2Ü—J2 35 Bots -
a ? ! Árpa .- ■. Zxb . 3.80-S.35 Kuk"-
\\ CiYÜIÍ: .Jíu-.s H.S0—12 25 Eoxs S 75
L.t. | _S.3Ü. i>pa 7\'fiO—7.80 ■ Z^b 7ÍV> sloí\' ina 7.ÍO—7.07.
I
j
legjobb Aszíall-és üditö ital,
kiíÜHÖ hátúmul bizaayutt köhögésnél, gége baloknál, gyomor-és bólyag harutaáJ.
ED l-CSEK(ar emésztés elösegitésérfe). MattOní Heflrfk, Kuítbaiibin (Cieh»nzig\',-
— Tökélcioxen, mintha m;)*t
— No bál
lesii kiilőnbösőkká &z embereket.* SsS-többséggel ,A milimiri\'-nak i tói tik oda sBtiz darab araoy*t. Á jaligé* levélből .^m^i Tihamér nfive tttnC.\'ki. A többi vlel nyomban elégettek. A bí
Vegyes íiirek.
Kgy fiatal menyecsti b&gyon yoinj olt 6d ónak rautatí^ kérdexU) tEie, síién oly
— Királyi ajóndék A kirAiy wii darab aranyat ajándékozott <:%$ a. lázadók í iiMöaöio k (ízben oí«jtou herczogovci p^n- I
aulv^Ban meg<it)bo3Uit p»náu,rűJik ; a kör- : tiyiík UkííssSffÁniil e\'kegyélin! \' lény mély
ft-je7(:ít, hogy az -összes pályáid) : kínt legtöbb poezie a „Szeget.i
■ — JÍ itdxnd el-j-rfn hogy un puíítí-| ben jelantWli, _ dó jelenlegi alakjába*j " toLiákuphyloxenU. — Egy nyolczvan ! olvadásra oom való. A ,K.:váodorl,ófc" j ^ evén\' fílü! ■ leví Örc? UT icundja hogy loi\'U LWUÜ W F IÜDM XVU&DK P* U\'CU *■\'» IKll-Vo ifjen sok SE.113 eisárgult, élsat- ! felvonáson darabok agy emüjettek föl j
iijöT^a sodrib^l, igy szól * tDÍsikbOM^
■eriéset, arait a te anjátl nem lud megtenni \' I tiresii agyszerrt\' diódéi) fojjál ŐS .-illán iai fiBssatesn*."
nvir» "ffiíksnar\'ák abba chíór- éa ol tatiaa ! nj>1 magra által garjeaitel l figyelmet, ha-
nífeBírt íeti-t & földdé! betakarták. Áz\'**m &ak A nwxt. tcÜelaizét B nem egy.
flhkló*«kék ujrs nekivettók magukat és f Biewmiiid népszinmüvet illeti as eliame-
» baj.in sápi*™ volt. Hihetöle" az az At- ! r6s- A -borhely Peti" és ,Ibo!yás leány* :
küzoLl phyloxera már akkor ÍB lappangott, ! nímaly jobb tulajdonait szintén emleget-[
de H tudomány akknr m^ nem ismerte ! \'ék, a«al a megjegyzésaol, hogy a ma-1
ezt »1iirhtlao"^ndé?ct: Ajánljuk a seúlfi- : Ps<*ra nincsenek megái-ro. , |
g«z<lAnk figyelmébe : tegyenek kieérlc\'.et. i _ Túhh orVQti ssakiap & g^ jRleaf
— Érdfike$ . miunmutK fej\'*:t foguk ; orroá rissih&tigíó itéfcte és vélemény- R ki a httlHBüitk Tűrök Beóse luölitítUi Tlaza j Brandt Sichardlól kénzitett avájcti lab-m-drébrj. X fí-j i»ajdut*ui tuijitflcn ép a , dnosokat. vei]", legterjedelmesebben pnS-bár BZ íig^Mrlxii egy ri*Bi le van tórve, HZ ÍJM.Jt ki.-íéríetf-k folytán egy A legraeg-idJigi példányok kw/t ritkítja pirtjÁt. Az j íuzh^tóbb gyójxysisrek eméazt\'ísizavarok-p£;é*znek aulva egy méLttrmfl.ían. A halá-jüal:és az ebb\'\'l credo betegségeknél tníai: uk az Í^ÜD érdakeö lelntüt eladtak ügy .dugulás, Bzclek. átvAgylaisnság, fofAjáa,.
^q gy g, gy g j
Kijei
liDZttaruíuak, ki azt fciajáululta , vtrtolaiáe, ÍEÍvtiubogáb, maj 63 epeázeD-
tulre it nemzeti muz uronafe. dk é é (fé
. Tcdésekp arany-ér, véraze;;ény3eg (fehér-
cxiua 11-én "STittek.^A b^Ók vol- \' ,vibbl| ,"nn J* tnlajdmiBA£ea] i> bir, mis
lakiKirilvi P«l Pln5klet« ,Mt: JBvv* ■ J«««\'n «zerekt»l elwámtlM, hogy «e].aj
, ^ \',.... \'„ CÍ i " K ihaicisn, a bete^ szerveké: .nem gyengíti, j
Emii, SSHDR THIT:ÍB és Vidor Pál, » rMÍp- \' :iljem ^r \' l _a 3T1 ^ a *"* 1C- ■
..infaí, Bigj^. (W,eD 129 aépu,nmü1lá\'olci\'5f kt*bí» teh.líAnelc .« le-j i j,■ . .,q -i / r. ,i i \\ . a-, bBtsegessé teszi Tnegvetelet azon ígasi ]
)lt : l>0 íiU/CD kírer
iát\' diazülcm a fehér a^ájciT \\ goadoskoájímí _ __
a ■ ^ tí"""«""
Richardt nervoná.aval
» hirl.pikrbnn kóziéleít !ai«lro\'m!)»B Bem »4fwier»«l;. A T»1<W\' sv»jczí kbdicaok j ^ volt MM,,, m.rt tíved«.Mt ,m . : pübdoboib.n v.ao.k, o(l l.bd.a IO kr. ; k,,HJ bel,w-küld«.H. A birál(ík-elíl.tór>-*lr."ériotI>t".1 \'?•• 1- l^ciaos 25 fcr. ! irvJ a frilfitt folytattak eflsmeiser^t, bögy a;
pályadíj ki:i(iandó e? A kiadás i»ölle:t: , . ,
Lyiiatkortak: A biraiókat fÓieg ké: dá. i _*■««• nieiflben viaplik bossnmagoWa <
^kÍ> {illírje1:"pSorL^Wil*kMr<S:Bt*Il"JÓ*iefaéÍ rílD t^etben, -hol f.
.A semiták" csimü 5 felvonás, s«ntéa ■ kimiírit6 érleaitványek az o-Vosi dolgr
fövároei éJetkép fogUikoztatía, meiynek . tok e iatva .ngyen kaphatok,
jeligéje: „Nem íaj és vsilás: a jellem-

HIRDETÉSEK.


II
GYÖNYÖRŰ ROM- KATH.ÍIAKÖNYYEK.
Viin azereocsém jelooteni, liugy a kSztÍBiteíctü HeLe
Kristóf vörüa beréaj\'iróm. kath. pl^bioua és hírneves magyar
író állal ágyeletnrocl azerkciZt-sLt harrandlk i\'a negyedik kindáet
ért. &K hitutusságoL elimozdíló, « ks.lb. hivek BíivéL n-Mneaitfi.
háronjféltí kiadaau: .MtDuj-.ei Maimnskerl". Cflvö>*»éR ös-
>ényi*,*, „Ilixíos lelki vezi\'f\' czíraü ésinár- tizenkét CIIT
r i kh Hik k ljd
elterjedt
y „ prid..»}\'on felüi a kaíh. Hi^
H\'teljes írói joggal örök inm megvásároltam.
- .- Beké Kristóf. plóíiiBOiur, & kath. birek jibbléteértlel-kc3\'3n küzdő ielk; s-tyu bölcsen bélátá t^on Jraskünyvek szőkgé-geabégél, én P7.ek álta! igyekezott &\' uvelyetrontó ds hibás iraa-koiiyvük ki.kiiflzöbölését elömozditaai.
\' Etec imfiköriyvék me{rjelenő,tök óta micdeEtüU aziveeen fuííadt&ttak ét eddig & veszprémi, p;;c*i ée Hzoirrfaaíhelyi püspöki hiitőnnftob Jőváhajgyfi-.-ií kinyorték, e ezáltal ki-fejczí\'st a-dtaltj miszerint e ozépen kiáülLűtt hibátlan imaköoyvek terjesztését a kath. hívek közt azivessn Ütnák.- ■ : ..
Wtt vagyia Wijaa Urt»imn..ioia. és ínékÖnyí keroas-
: hM»uiUUr*, Jurraidik Jtiadis, 51 mttvé.Bti aciélmet
—„.„^c „t -.;B, fElbörbea, kötve tokbán\' . . . frt 1 30
. bőrSea, totbán \'ét fi&Otn ay&&ynetseé\'5se]\' . . frt 1,80
Égést \'Mít- unisyinctMés, ^osri-és kefo«í : - , . . . frt -2J70
Kflyooi. yngj.bájEÓnyiiöté* Aria.TmeUtísitol di\'iwitv^ .; " . frt . 7 10—
Mennyei nannáiKert, V," Eobm pitp5rr.i \'nybtnVa 13-.i^tD ■ hM kitüaS
UdvöSSeg .(ftrényeV ?" aciElmetMetfl■ "kíppH. *fí£ÍD[iyoni£tu "czlmlnpu\'al
Blztéa leDűverér .V:. \' Nc«íc<iifc kiadás/
F.! lífirt^á,.^^^ ; . . . .. ■ . .. ■. . ■ frt 1.20
. \'^í-\' Snon3..*r^lí\'c^í^ úí tokban . , -. _„; , frt 1,80
£?ííSik:*fcLi :- ■ : \'■■ ■\' ?i l-p
—\'- ■. P&p»\'k. tokban ■ ; . . .\' írt _-40
Ar.-injTnrtmtei!in«T, tokban ..... frt _ gQ
Acaul kéríísíl, c*Sttal . ... ■ ... frt j\'
z-^bőrj diSt«6n . . . . " , ; . ; . írt ^
.^fvcm-tiaraony finom d\'nsiticéoyiij-el .... fri 2 5ü
Kts réz&iakert, rafn a kath. koresítíny iGusif imái ée énekei feia\'
C»II. os arany aj „mata papírkútísboa, tolcbun ; ári 30 kT ■ angol TÍSEOIT
(.■ = >.,: oyomíssal 10 kr., cgíaz bőrben velinpapirnranymotssíssel, tolcb*D
)\'kr. P pir-sraflymetfl2 "6 w
\'báli enekkönyv, 115 cgyháii t-óekct Uru.lm«6,- ILik ktMáit írt ] kéttitett kÖLyrocake, Ára 60 kr.
N«fly ilüozat, irta Títh Mik« .Jiiui t4r««igi uE IV kiadi*, °»ino«
k-.u>v képekkel árs (üzw 18, kötre arRnyilyoma81ii 28 kr.
A szent kerwztaii iJUtowij, képes kiadia irU Sxeminji ÁEoít««oat. Í<TBII«^. ilüoRÁJ, ktminy kötés, Ju-nnynyomásaaJ 28. kr.
■V MÍQ<ÍM> mejTTttiaelÍE poita fordultával aiBk5töHetLk. *^>
Tí"le">1"1 WAJDITS JÓZSEF,
ttmtmmmmnsmsán--

mesterembereknek és mnnkásoknak, kik Amerikába kivándorolni akarnak
Azési4iknyos-í:ti munkás-szálHtásI Iroda Oiicügobiin ajovendC
é^azakbim 60í>0 eralj-ri f-L ei mindt:u á^u igarral ó- napi muokAval.
Jli lojreauuk. T^SUL tárhaí,!igoltnaL% hidéintébekuek, hengPr és ^úniprmpaLiiüak, gy_alu és fűrész malciok,. luidvarok, gépműhelyek, széngödrok, yasbányák, köb ayák, miyorokj mezőgazda-
ÉUÍgOk é&\':%y tovább. Mind. a fuutebb etalitet: tnaakáfc tobbayil-e füg-getiua táraiíágok iltul veaéayeltelnpk a?, yrözigban. — Mi megszerezzük & szabad szállítási Chicagóból a kuluaíéle muckahelyekhez és az Össz&a baiyekért jóiálUa DyujUti"k ée a legmagasabb bér fizettetik.
M:odoü nyelr beszólleíik at irodai saemélve^t által.
Utazók szállítása végett, valimiut mioden máe tudsko-
zódásérl forduiianak a. rai caáaziri aéraat consulunk illái mcgbiiott
ft ügyRökh-iz Faulhnber A. W. úrhoz Hamburgban, Alié Őrőnio-
geretrusse Nro 4. ■
Mf* Jóravaió és szolid a!-ügynckok elfog-Adtatoak. Ciimok a
f5-Ügynök«íghez Hambnrgbnn intézoatiók. 4$* 2—6.
■5! minden YÜigkijÜfíÍBS- \' OTSXÍ.-
_ k kópéi.
püdij si»iQéiyeokiiit 20 6T.
Wmten iátogít* egy ajándékot kap.
! : \' Naponkint 9 írától regből e»li 10 Aráig,
!! Ei ó tagy felállítás!! •■■ 3fagj:KanIzsán a Pö-térea
nflgy panoranrija ^s
tobbmiaíiöOOtilönWle\'íT\'d-ekesképet] ttl, Ödi kSM legszobb -operiki operetúk;tiitÉttitt, pirbflfl tifm«2»6k-\' i
„. ■■ W\'EIÍÍN"R. .. ,
tartalmaz, melyeií kíifrt a legszrtb :í7£. 4 ma*óiík feldllitáB e M 20-nnIeji. I
, Kerestetik \'
rf.-.ii.e é.V.i6ivp0 oúíozrí RUCSLF torlu. i megvételre egy jo karban levő egjűlésu
tarcm és .STEfiMA fltorKtg.6 esküveje|poul-kocsi. Komolyajánktok aluli-
ráíjBlAta íj»M BtoilMÍ ! rotthoz béfmentve iotézendók.
y (gy
HOKVATH ANTAL
Toríbbi.« orosz tór Mggyiikoiitt\' \'tóros-Berény (Somogy.)
bii kötk k i
2 — 3
, jr fSdra,*,;*^ b| üiköietík, at angolok h*rezai & I
kkl !
Figyelemre méltó.
N
jEHÉZKOR (Epikpsia) gSrcí és idag
Szenvedik biztos segélytnyernel módsze
rem áiuL Jutalom még cs»k a látszatoa
jobbnlás után. «o )-•
Gyógyítás levélileg,
Prof..CH. ALBERT
Parii, 29. Aíenne de Wagram.. ~V9
nyoaiíritt a Ka4í taUjdaaoe Wijdite Jísatí

-Folette kedvező tözsde-üzérkpdés
az általam ujonoa összeállított s a hgszüfLrdabb^ala-
pon nyngvó nyeremény-biztositssi játék által iw-vonkint 2—500 frt nycrenicD)- e.\'érésíre.
A. 15-30 Dyereméaj- 5000 frt értékért, emclkc-
ésrevagy esésre.
B. 30 — 60 betét 5000 frt értékűrt, akár emelkedik
azárfolyam, akár esik, a veszteség mindkét esetben
a lefúetett összeg erejéig rúghat, a\'nyereség ellen
ben határtalan.
0. Letéti üzérkedési vételeknél az értékeknek haszonnal való értékesítéséig, mérsékelt födözet mellett, pontos és megbízható értékesítések, szakszerűen és dijmeníve adatoak.
471 10-1".
Tavirsti CT.ÍIE : BörseD Agentur
Halpernem Bórsc. M. llaiperu, Itőrse. Uées.
Kft**KXX*X**KXXX**X*K
Ő S Z E N V E D Ő K sokszorosan elismert módszerem által mStét és foglalkozás-báni zavarok nélkül tartósan gyú-gjittatnak.
Jutalom csak már bevégzett gyógy i ti s ntón.
Prof. CH. ALBERT.
Paris, 29. Avenue de Wagram. \'-")£%
;s is
!i P í? PB
r a

i-E:
5
6 £
II
1 i I ! í 1 1 I l|5
I I I I I i I I I \'\' f :

^l"! §3 I M I I í I 1 I l£|^
= i" o^ 11111M111 *r
«- s ^ .- 2 I M I I 1 i I I fis
*!V § S 11111111it||

a s \'Isf=s "555-
f
• ÍSfe» "11*1 II.,.,
12

CB
a


NAGY-KANJZSA.. 1882. márczius 19-én,
8 frt 2 l
EISfl.Btétl ár ■
egivz érre
ííl érre
negyed írre
HIRDETLEK
* hasábos pctitsorbs.o 7. tr&Eodsznr fi a minden tovibbi sorért \'- Vr
NYILTTKRHEN
soronként 10 kn-rt vt\'telnek In
Kincstári illeték minden egyes -.-ni ?-
lésért 30 ir. fizetendő.

Hnszp^ogyedl^ ..évfolyam.
nyeira
i issréi üleLS kiödeméayefc pedijr t ütdúboi WnnentTt
iníézenáük :
SAGT.KAS1Z3A WltitlMfcáz.
Bénacntetles iweleV csaJL iimert EnonkttirsaJctól fogiduta&k el.

Nr^y-KanizsaTáros helyhati/ágának, .nagy-kanizsai önk. tlzoltó-egylet*, a .nagy-kanizsai kereskedr-lroi s iparbank*, ,nagy-kanizsai -takarékpénztár", a .zalamegyei általános Unitótestűlet* a ^uagy-kapizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet*, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külráltaztmánya" s több megyei és Várót
egyesület hivatalos értesítője. . .
Hetenklot kétszer, vasárnap- s csütörtökön- megjelenő vegyes tartalom lap.

EÍ?J pár szó Tarosunk és vldé-j kének sziuház ügyéhez.
Hogy ezen .kérdésre ismételve visszatárüuk, e lapok hasábjain s az e körül íölmerüJí nézeteket újból si.eHóztetjÜA, az egyrészről és köz-veilenüi városunk és vidékének — szerintünk jól felfogott — localis ér-áekéból, másrészről cs közvetve pépig édes mindnyájunkat érdeklő közművelődési és nemzetiségi szempont bő] történik.
Kétszeresen fontos tehát ránk nézve városuokoak ismételten feime-rüit színház ügyi kérdése s ez okból nem tartjuk fölöslegesnek e ha&zta-ian ídóvesztegetéiiiek, ha eeen kérdést többszörösen nyilvánosságra hozzuk. — azzal városunk és vidékének közönségét foglalkoztatjuk, — figyelmét ébren UrtjuK, ügy buzgalmát és részvétét fokozni óhajtjuk s akarjuk.
Mert hát hogyan áll és miben is van ez a mi színház ügyi kérdésünk ? Hát biz az tisztelt olvasóink,
— mint ezt igen jól méltóztatnak
tuQiu; — ugy áli és abban van, mi
szerint városunk és vidékének intel
ligens osztálya óhajtja egy állandó
színháznak Nagy-Kanizsán leeudó
létrehozását.
Azt is igen jól méltóztatoak tudni, -■ hogy ezen óhajtásunk nem ujab\'bi keletű. Emlékezetem cserbe hagyása folytán nem tudom, hogy ezen — vagy pedig a szintén itt helyben megjelenő — s a színház ügyet ezzei együtt melegen felkaroló
— társlapban-e ? Dt: a kettó közül
v&iame\'j ikben megjeíeut közlemény
érdekesen és részletesen előadta vá
rosunk színház ügyi kérdésének ke
letkezését.
Ezen közlemény tanúsítása szerint &zioház ügyi kérdésünknek keletkezése egy deceniumra vihető vissza, s C7en időtől óta, — de n ég élőbbről is folytonos óhajtásunk egy állandó színházat, a művészetnek hajlékot

emelni Nagy-Kanizsán,— de sajnos, hogy mostanáig ez csak pium desi-uerinm volt.
Érezzük és tudjak azt. hogy ránk fér a S7n, hogy mulasztás terhel bennünket. — azonbau mind ezek daczára állandó színházunk, vagy legalább oly helyiségünk- mely a szini és zene -művészet s a t&rssdalmi téren ma már aJig : nélkülözhető közhasznú nyilvános féiolvasasoknak alkalmas hajlékul szolgálna, mai napig sificsen.
Érezzük és tudjuk, sokszor vagy "ha sokszor nem is, de aíkalomszerüleg .többször hangoztattuk, s esetleg hangoztatják is, hogy Is agy- Kanizsa városa,Magyarország dunáattüi kerületének egyik kiváló\' kereskedelmi góczpontja, tekintélyes és vagyonos kereskedelmi osztálylyal bír.
iíaga a város rendezett tanácsú város lévén, mint ilyen önkormányzatánál fogva többrendü közigazgatási hivatalok, szakképem hivatalnokokkal rendelkezik. -. ■
Városunkban circa 34 tagból álló tekintélyes s képzett ügyvédi kar, — mely legközelebb ügyvédi egylelié alakult, működik- Van városunk területén számos tagból álló kir. törvényszék, Kir. ügyészség, kir. járásbíróság, illeték kiszabási-. szolga-birói-, aöó-, posta-, távirdá-, mérték-hitclesitó-, só- és dohány hivatal; itt van az osztrák nemzeti bank fiókintézete, két nagy forgalommal biró takarékpénztár s terjedelmes üzlet-kürü bankok; itt van elhelyezve a cs. kir. 48-ik gyalog ezered tartalék parancsnoksága, a m. kir. 70. és 71. honvéd zászlóalj, tekintélyes tiszti karává 1, — van nagy forgalommal biró vasúti állomásunk számos hivatalnokkal, orvosi tarunk s ha bár még in fiusii: iparos osztályúak, van végül, hogy a javát hátra hagyjam S osztályú fógyamaziumuDk, 6 osz tályu polgíri-, községi és felekezeti népiskolánk, számos képzett és művelt

tanárok és tanítókkal, — van Tarosunk vidékének vagyonos, művelt; birtokos és gazdatiszti osztálya, a ?zép és nemes eszme iránt lelkesülő lelkes ú kara. .
Lám tisztelt olvasóink, mi ezt mind tndjnií s hangosan beszéljek. — idegenednek is dicsekszünk vele. hanem azért deniqne színházunk nincs, s na erről fordul elő a szó, idegennel szemben, —. akknr bizon mi hallgatunk.
Pedig s föntebbieken tivQl tudunk még mást, is, nevezetesen tudjuk azt is, hogy nekünk mrat ily erős góczpontnak- nemcsak tacalis.hff-nem ezentúl terjedő érdekeink, sőt kötelezettségeink., vannak. A köz-müvelódés ápolása, terjeazKise/ — nemcsak érdekünk, hanena Telünk született kötelességünk.
Azután meg azt. is\' tudjuk, hogy mi határ szélen lakunk, szomszédos községeink lakosai idegen nyelven 5 $des hazánk nyelvén csak töre-dezre beszélnek- ha tehát mi szírből s leiekből magyarok akarunk, lenní, szent kötelességünk nemzeti nyelvünknek s ezzel a magyar hazafiságnak a társadalmi térem ápolása, terjesztése.
A nyelv forrasztja Össze leginkább a nemzetet, nekünk tehát itt a határ szélen, idegen ajkú honpolgár-társaink megmagyaxosiuisára. minden áron és minden módon törekedni kell.
Midőn tehát városunkban és vidékén a mih észét iránt érzékkel biró intelligens közönság meg van, mi akadályozza akkor jövőre nézve színházunk létesítését ? A vagyon ?
Ó nem! nem a vagyon, tisztelt olvasóink! Szomorú esel ós valóságos szegénységi bizonyítvány volna ez városunkra.mint góczpontra s \'ermékeny talajú vidékérd nézve, de ezen akadály ba inkább meg tUQDa.uk nyugodni, mint azon másikba, melyet agy hívnak, hogy hazafUÜauság!

A vagyonhiány nem képezhet akadályt kitűzött czélcnk- elérésében, Nagy-Kanizsa város és vidékének lakossága nem mondható félreismerés vagy roszikarat nélkül oly vagyontalannak, hogy annyi áldozatkészség ne volna tóié várható-, a mennyi egy — az ót társadalmi \'helyzeténél s éllásánál fogva qaegílletó s"a művészet és Dcmzetiségnek szentelt oltár fölépítéséhez elégséges.
Ha tehát kitűzött ézétaalrtól most is\'elesnénk\'."\' iilujtásuEl- ezúttal sem nyerne ..neki megfejelő alakot, Annak okaoea& v-agyeahiáuy.
hatezstí: közönyösség, ikir rész-rttlenség vágj-ese.tlég inysgi
bee essk
vetné az J-ásk, fia ez iránya ■ ezé--
Iánkkal ismételve eibutniüfc.. \'■ í
Eszüúkbe. jutnak a nagy i rónát] Kölcsey FWeuczaek. a nemzeti szin-! ház ügyének.: megteremtése : körűi1 felhangéit, s velőkig hatolt-gyöasörü szavai s mi is alkalmazhatjuk a£o-: [_kat itt a b\'atár szélén, hogy a ki\' a-í hazafi&íl&nság vádját, vállain czipelni ;nem akarja, — az szeUeaa.és.auyftgr tehetsége szerint hasson kőire és ! buzgóik oá j ék, hogy -a. migya? -íaű-vészet és nemzetiségnek itt 2. hatÉr szélen, hol arra. oly nagy. szükségünk ?tn, minél elóbb oltárt emelbess&ak, merj eié felekezeti k&lónbség- nélkül járulhassunk.
Adja Isten, bogy agy legyen!
— A gyári ipar feJvirágozta-tá*2 Ügyében a földmivelés- kereskedelem- és iparügyi minister az 188-1. XIÍIV: t/cz. életbeléptetésével kapcsolatosan körrendeletet intézett az összes törvényhatóságokhoz, melyben közli a gyári ipar felvirágoztatására ezélzó intézkedéseit és felhívja a tÖrvéüyhaJ.óságokat_ áogy jelöljék ki azokat a gyári iparága-kaí., melyek s törvényhatóság lerü-

létén legczélírányosabbsn volnániic fejleszthetők s Egyúttal buzdítja a tö\'rréiiy&atóságokat, hogy -hassacilc oda, miszerint a ■ magánosok és a testöletek k&rében a. véHalítijáisi hajlam :felélesztessék. s- miodazokst a r^afatókat, melyek az idézett tör-élilékeinek megfelel nek.\'Iphetóleg
— A .pénzögyminíttep tör-
ttánik\' £ .fegyver\' és v\'á: dá&ziü adóról & következő czikkei| betétjük* Fegyreradóí fizet mindenki a birtokán levő vadászatra; h&renál-ható\' lőfegyverét után. melyek csa-iidUgiai, vaáisicseiédjeí, a v*do.k goadozására és firáútórüietefc. őrzésére ftibaíinazötí. -cselédjei v&fausiBt E£3&-tsgr \' eröögszdislg-b&n-: fclkaleftmtt csoszőV. \'\'pásztörot: és \' eráőfcertáófc
—-•\' A. £egy.?«rjuiÓE tirftl
it fizet az, -ki a ?aáiszati jogot ét iát gyakorlását 3Eafe£íyozó íőrvé-
ít\' által s. vadilőzat" gratorUtsira. jngositva van "és ezen joggal 1 "J5X-
•ját-félabirtokio, «ár más- Slájéc éiní kirác. A^.ti fegyvert aeaitart, \'de lóhíton iSs\' birtnlnemí : etekkel Taáászi\'i, csak vaiAszsli időt fiiét.
— A fegy*e«ió egy évi Jsazege
tesiea: a) egy forintot, raiodím ixb
egycsffvt pnsitt ntáa, b) két frtet
minden darab kétcs5vü puska -ntán.
— A vadásiati adú egy éri jísszége
tizenkét forintban álltpitUtik meg.
ügy i *egyver«i6. nrint a eadiaini
adura nézve «r ád6év aHgasitns bó
1-só hapjin kezdődik és a j5rö évi
július h.ó 31-dik napján Tégzódik. —
A ki é?kízben lép- adóköteles fegj--
ver birtokába, tartozik ezen. fegyve
réi s birtokbivéteitfil számítandó
nyolez pap alatt a 12 és 13. §§-ok
értelmében bejelenteni. A vadászati
adó ntán sem főldtéhermentesitési.
sem törvényhatósági vagy iiözségi
pótlék néni\' vethető ki. Azok adójit,TARCZA.
Sem ieié hónát.
H.\'jh, heh iDka: momihatna M,hi ,.u.*ta ayol-.e, ■ ~ KeUeg)>«eseU a fo\'jt Sa;óuk térrel telve.
S Uronyu bajában
A ssomoru Vtrna , .
5 uj-a térbe* Í6Íh5 ült :
Haxáiik moDR) boltjára.
Egymiat értő a c*3.pií . . .
8 * iniiíjar bujábajt
,Síelte nézeti t nem lelő
Honit a. h^sihan.\' .
A muhác»i \' arcstere
3o»tódáb-;y»I rakva:
Hu.i fZ\'-r Vitér. maradt
A TérmoeSc haW«.
RC-HiPS teu.etv:-k Ivti nz ...
6 -. magyar bujáli-U
„Szeitu aúxcLt » DCCQ lelc
Uoii*t a hátában.-
Oti borong Világos, e Miíüdilt GoljatA 1 Átok bulit alatt* ríok Ég lonaok mostoha.
8 a magyar Imjábaji „Sieite nétott s nem leié Honit a liatában."
tt jólétünk ogó: A. pirívifliály fellegi Ohl«ok»eor elfeáék.
.Szerte aésett a nem leié Hoiiil a Latiban.\'
\' TÁHO3Y MIHÁtT.

Kellemetieu meglepetések
. — Baj*. —
L.... várcskébao élt at itja B.. . biz-apir, boidogeágb*a egj-elíi áJui at-mzavarpa. Aj :érj gyöüj teuel haimosía el k«dves oflj.ét, * aö padig — jóí jegTSíd meg — ü legnagyobb (ál l) anerete-töicAÍiggoU roiDdonak. fül Ön boldog fdrjón.
Amint aionban miiideo tzégény tüldi hal HEG ó, agy &k ie ki roltak sors VöBtél/einck, B t-tnücor-ogr- ttip íeggelre felvirradott, -caiík asoa vették
teljes táticzoíatk iilhatiftD id5ne meg Tol1
As o»et. melyet olvasóimmal megU-merletui akarok & kövotkeió :
B:..nek, ki fogUlkoíásra nézve ke-reskedú ful*1— Ügyei azt" paraocsohík, hugy L...iicz szomezédoa M... varosba raeiijön, uémoly funloa&bb ügyének clin-ténéáö végett. NejtílÖl a legBtivélywebben elbawasvs, HZOQ Ígérettel távozott, hogy 2 nap Ufülj áfla után innál hon lesz Biere-tetreméltó atijének karjaibaa.
A férj eluWzáBáo a nö rendkívül örr-endett, s öröroárban uszoti, ha csak mcggOndoíÍB, hogj mir egjszer utálatos férjj\'helyeit édes KJimlya. keblére dontheti magát.. Már caak a 7Íltoia*oBB»g-ked-
Ö lehit diadalt ült tervének sikerülte felett, mert K...ü»Íc mir legnapirU, b\'ogy férje baauirói 1—2 napra eltávo*ik, — 0 aaért el ne mu]»asza esteli 9 órára hozzá
Do ember tervei. Isten végez 1 ; B ..... üé a 8 s s ó n-» ftzéréáortft-

k.otvelií5 DEolga. ac eg>az ügyrúi tudomással birra, mi\'g eiutaiia elíit íclfedczLo gazdájának a megtörténni *karó dalgot.
A férj a." p.\'*ú pillan-itban e dúh.t6i elragadva, nejéhw dkartviaazatérni, hegy meglectkéziovBlea asentség török Uoat ■ eicegyn kodvél privit riuzonyofe megtö-tésélol, do végre *. dolgot jobban átgondolva, roáí es«k5« *egéiydhei fr-goti.
Cael ÜUl akarta as egéaE tervet magbuliiAlni, mi néti amint olvasoind ol-beasélésem folyamában megladják, \'aló* bac elkerült is.
^Károly urfioife," neje Ídeálj4nak, & ílfis Jovagnat e^j- kís íevofet\' írafotl\',\'\' z hltvwársá"ébo> bBSonlóiriajelekkei. bee egy "kis- v£Itozisr\'<Sl kéavtelen 61 érteaitanl..
,Foir(Sn azereletl Kfirolyotn! Kiáll*
hatatlan f«rjem ép-n moatérli-oit etata
sisi idejének megpálioitatáfliról, mellet
aielek velad tudatni. Férjem ogyanÍBciak
a Va10 órai vonallal indul M- vároafeu,
légy tehát oly síivea a kiiüzött idő he
lyett 11 ór*L felé hoezám jönaí. Már -alig
várlak keavea Karolyom, hugy szerető
ssivembe K&rhasaalak. Sírig s. tied és nem
más*1.\' \' B. J.
Á levelet a már DevezettesoigB által küldötte K ..hot; nehogy a dolognak ya-ltmi féltüni legyen.
A válása megérkezte után, melyben K. megígéri 11 órai" ji>vételét; tequram «. »solg"a markába nyomva a wlrofl borra-\'átót, a legnagyobb tiiobiartiara intve eltávoeott E
"Keservéé várakos&s atán, végre as
mutató a 9 rj érkezett. mire:fe;-jnr*m
a Ukáaihoz níetett, nem akarva soká ri-
i»k(wt*loi kedr&5 nejét,- sserehnea- tri-
, > t. :■ 1 ■ \'i1 ui" ■ ■ ij\' \' 1

vének vátaeE\'.oUjára. A ccélhor.érvc, meg pilUslotlH, néki hűséget «*&udiitt nejét, a kapu balsiacoG. mögé bujs*. — Te vagy ai k^d^eaeíB — mondi. a férj. — EnegvtlUiitatott haogon ?■ Igcn\'iz én — fefelé-aoő— Karolyiak, intt -férjéi... wo-rosse- ilfcaroívfc.
JJ Hát osakagT&c slvilte mir egywes az ördög hitvány íérjedat,biraoh\'s« hosaá vtaeza.
Bár nfe — -wáíeíBol t BŐ — m tig caejjuBias: z ?udom, hogy nálküled ái-i
:"■ _ L*£Ja"bb VGÍSÜ\'— mooáá s. férj ■ —:
tov£tji én a\'BBrbao skjcéáiytrs&m■ ültöt; -■ ; Osak b&T\'voiafc olyan «Eak5z—. Ifc8iol&»í — -inelyoek segélyesei miad«a gysntt BJ.hántáeafmellen éint«t \'kioltuc-1 képesek volpénk, éc OSZD hullatnék 3oé% *«J atiaa, mert akicr li_" Örökre Ac ennek . tudaté, engnii^
(hók csókot érts aBrerelmesekcta:: ■ osstak a boldogíág tiltoit g}"ütnul
Megfiaoi keűvSMuic — mundi\' :■ fé-j— félteni, hftgy T»UQIÍ bajod whsii?., ■ menjünk inkdbi> b« jzobidba,\' ott. nem háborgathat b-*?ó)g«tésüakbtó3ifl»okí«Bi».
pár bficnent u-wibÉba, ds oh. istenem,\'iniíy iB-u)nyii vott JI ni éíe ekkor, midöa Karotyií.. megesik ölni tktrvft, a gyertyn.világáiíái, K- helyei-férjé\', ismerte fel.. ■ -
A férvgoayos icrwlyJjai tefeiaív« végig--cejéaek karcsn. doretio, BsűtlaonJ tsemlélte -^KMsSi&bb. idetg \' rt D^£t, & .?Ániixft£ Hwglepetés egé»»B m^hökkeatette:s pár

ÁEatác erejének megfenit黫vet tna^it férje lábaihoz "dobta; agy.kírve b-vaint-tot megbánt \'ettftárt^ ami lutosban atintén
cssk tettetée vaífi..
K«)lj íel te gyriasatOB-teremtéee a
vilagűak,\' mondi IE eTkaserwféttr férj —
és Uk«rbdj ae Ázt irfjpuEtiJf, mert w ntm
gyilkosok tanyájt. HAAép &ositrfttf.tEÍin
meg mcgE.rc rftjtid.\'már nüeteiéírt érdé.
aeloél, át esi ücm "kívinom, éc többi
ismarui Beffi. akarlak; eredj Elirolyod kar
jaiba. Á BÍl mintegy ajagörürrfc tibeti.,
hogy ily fcö\'nujtl flserrej attbidclb^t íér- \'
j4töí\'\'UfciÍ\' ki i$ \' ifi
j EáTájiDa
ikarts. keritem K....Í á szerelméé híwt U. E czólbül ráöl.iötle nejének egyik ájátj E íucvj., hó^y \'^K.U/Í 1 óri felé
gy()g g
a kapuho«"f(Jg jönni,1 siillott asodpontra, i.ro«!yen neje uokott élbujr* iltwii, kedves Károiyá\'. 2. legniigvobb türelmetlenl vi\'rta.-
Puní^.dfakor megérkaetl férjui-szonyomoak luva^ft, ki «-l«giBÚTjfiyesebb fogadtatásra talált.
Ko "Bála.;IcLenuek„ ba*kbogy mir mcgérkeilál;-— mon^á fé^ji^KiKinyoin — raÜy cp-dd eziv^el-virtslak, e niár i« art hit:em,_ bogy ne na jfss oi.
Hogy is goadolhatlái ÜTa»B?;Je —
válaszali £. — hhm uüg rirtw*, hog/
a meghntiroiott óri eíjíjjön, tttgy at-
ölclb»aaeletj atóány bojdog óri^. köröd
ben lölíbesiek. \' ... ■■
JtttslEOn! egy csókot ieboitötnél ajkamra- B*?yiak most urt kedraí £i«

HÜ8Z0Í£öTfflMK ÉVWOLYAM

ZALAI ÍÖBIOJT.

MÁBCZIÜS 19-& 1882.
Mar most többé nem akarok önök-
kik csak fegyveradót fizetnek, », ^ide«ó«ol befekszik, .v, kösségi köregek (ktoégi jegyzők, fcAt folytonosao v-luk«ó ísgil; városi\' adóhivatalok) azok adóját pe
nek türelmével vbszaélni és röviden összefoglalom, a mit a scivrol tudok, 1) a ssív magában véve egy u élet fenntartására nélkUlözhetlen has vagy ieombbó) álló szivattyú, 2) hogy az idegek behatása é* befolyás* álul erősebben vagy gyöngébben ver és hogy a mint egy:< vagy ináaik ember az idegbenyomásr*. érzékenyebb vagy nem ez szívműködése álul nyilvánul — tehát ha nem is egé szén helyesen mondva, engedjék meg, hogy köszönetemet kifejezzem szíves figyelmükért és azon kivánatommal zárom be felolvasásomat, hogy SnOk tisztelt hallgatóim szívbajban ne raeuvedjenek, szivük minden jó és sxépért Ulkestlljöa, aziv le lenek ne legyenek, de arra U vi-gyazxan*k, hogy az éez na veazitie mái séklö behatását\'ea araimát a w.v telett.
dig, kik fegyveradót fizetnek, a ki-
ráiyi adóhivatalok, vetik ki és sze
dik be.
— A korcsmái Ünnepi és v* táraapi bálok bélyeg ül etek alá esnek az 1875. XXV. t ez. 7 — 13 §-ai szerint s & 20 krt meg nem baladó belép ti díj mellett tartandó mulatságok után 1 írtös ellátott kérvénj ny aj tandó illető községi előliárósághoz dexÓk iltfli
A szírről-
Dr. Schreyer Lajos felolvastak.
(Folyatás és vége.) Ás érverés, ugyanazon egyénnél ku-Ibnfále álUpotban és különféle időben igoű változékony — fekvéi és alvás közben, ai érverét lasaubb, mint mikor ébren vagyunk vagy járnak; az izmok erőltetése, u. m. lornázas, ugrás, gyors futás tuáö as érverés ssáma szaporodik. — Magas hegyeken vagy léghajón bizonyos magasság báa, miután ott aiég*ürftsége kisebbodik, a BÍÍV működése éa axérverésnegyebbak; míg föld alatt, mély bányáiba* egyilta. Iában sürubb-loregoben as Árverés ssáma kisebbedik.
As emésztésnek nagy befolyása i ai érvéréire. Evés utáa az 6f verések száma nagyobb, akkor jobban ttérezáttkma-£ unkát, mint éhgyomorral; est városi koldnsok i
llvlyt lilrek.
— Felkérjük lapunk t. kSzün-
tégit, begy akiknek eifrflzatósok e
kd végével lejár, azt mielőbb meg
újítani ziveskedjenek. nehogy a ren
des küldésien fennakadás történjek.
Előfizetési ar:
Apr.—jun. negyedévre 2 frt. Apr. —szept félévre 4 , Apr. -decz. 9 hóra 6 .
Tin telettél
WAJDITS JÓZSEF,
kUdó hív*uJi.
— Egy órával \'.ovább kell avá
-osi adóhivaul Bzemélyzetéaek dolgozni
szt a rendeletet adu ki a tekintetes tanács
az adóhivaUl azon kérelmére, hogy még
*gy dijnokn&k alkalmai tatását kérte.
—■ Ujabb nemes adomány érkezett nagyméltósága m. kir. vallás- és köiok-Utás agyi mioisteriamtól, ansgy-kanisdai kisdedaevelfi egyesüle* ovodáinaksegélyc zéaére as országos kiodedóvó alapból nt-iamegyei kir. taofelügyolÓBég aijáa 500 t uUlvásyozUtott. A magú kormány t atyai gondoskodását méltó elismeréase< köszönjük.
— 8*O8X Károly ay. raictanár
elbaiálozása alkalmából szobrászati muter
mét az össze* készlettel Hild 5. Tstta át.
— Ágai Adolf kitüoÓ bumoroi
iiónk a holyb\'jli kereekedÓ ujak önképzó
egylete meghívására virágvásár nap f. <\'
i.prilis 2. vároaunkb* jfin s körűnkben
ievezett egylet által rendezendő fulutva-lást fog tarUai, melyook tiszta jövedelm jótékony cselre forditta.uk.A fölötte érdft-e» feioivasás csime: .Magyar női lypu sok\'" E dolgozat nyomulásban még aem
jelent meg, csak ™
így gyOLésen olvastatott áluiáBOS teiazée kőit. — Midfio üdvözölj&k dirókésímza fia* «eiletnü kereskedő ifjaiokat nagy a\\ kert igérŐ kezdeményezésükért, el<5ro ie f«Ibívjuk rároflunk müveit köcfinségónek figyelmét e ritka ésssép szellemű élvezetre.
— Eend&ieres segtidsnerkea*
tŰi állás van üresedésben a lap sserkesz-tooégében, a váJUl oznidbsjtdk jelootkoz-zencJc e lap kudótalajdonosánál.
— ézafonkava&ásxok érkeztek
Budapestről mint mindbn évben, ugy az idén is. Köztük
j.y
kémek *. járd-keláluol olamtsanát, bánom latit afinom ótkesdek-\\ü]JÖVŐ vendégeket, mikor jól laktak. 4. gyfcáutaí máknál az ér r érés többnyire igeo Ussu, lásis betegségeknél a t*»t hő-isáKékéaek aÖvvkedésével u árveréssokkal eros«bo éVsaaporább, ugy, -hogy as érvéréi a betegségei felismerése AS a ki-meaoiel meg"birá]ásánál igen fontoa szere pet játirilc.
Visszatérőnk a á*Wb«; — a itir, midin az egész Lwtet Térrel eüstja és íoly topoaaa dolgos jk, maga táplálkoxásá-ról sec feledkezik; amennyiben avérnet egy részit Bajit véredényeibe, as ugyne-vexett koszonu ü tor ékbe hajtja.
Igen nevezete* és feltftnő, hogy a UÍT mozgása még akkor t* tart, ntnÜo «. tDellürwgoÖ] kivé:eteti, amint ezáilatissi-veken tett kísérletek és lefejezett «mb« rekoél UpanUŰUtott.
A szív tétül mozgásának ind-Ttó okát magában hordja. De a szív nm*i nem mozognak magáktól, mint némely laíós gondolta, hanem aton stimoo idogjóctok álul, melyek & szívben éssiolhetők:,
Esea ídeg^óczok, a sziv motgiaáctak rejtélyét magyarázzák 7 as inger p-dígí nwiíy ei«B idegebn hat, valosziniUeg a vér. ÁIÍÍT te hit hu* vagy izom- anyagból 4Ü& súvattya, melynek feladata as egées tflsLet vérrel Qlar&sstani.eslazaljaty izerü nioigiflat utal lengi; e«n motgia-oik iüáiió 6ka pedig a axtrbén magiban
„ ,- .—r ~°—, \' r V, idén is. &ö«tüK ran roiavary pes\'megvai
b«kat ODta»t »ig máiok a legnagyobb (j á N .ry Aihiy Uisch urak A
Korosában vannak olsnáilásoiva, márcz. 17-én reggel a ssepetnekí vágásba kocdi-kástak.
— Gyasxhír. Róth Anuiaá, szül.
Audftüca Mária mélyen megazomuroduti
szívvel jelenti a me^a, agy édesanyja,
gyermekei, oap&, nővérei, sógorai és aŐ
goraői, valamint számos rokonai és iem -
roeei nevében, forrón szeretett férjenek,
Bóth AnUl, mozdony veaetinek élete 30.
évében tüdóvész következiében folyó évi
mára. 16-án déJatáct 1 órakor történt
ítyássw kioialiát, A boldogult hüft i«u
folyó bó 18-án délutáni 4 órakor
az X. nagy-fc»BÍssai temetkezési vállalat álul a helybeli sírkertben örök njnga.-l«aira Utetní. Aa engeszuló ssest míse-•Jdocat folyó bó 20-aa 10 órakor fog n sseat F«reB«vaad&Bk plébáaisr-templo-oiában megUrlfiUiÍ,.Nagy-gtuiízsáB 1882. évi márcziat hó 16 án. Béke hamvaira! LtD» és Teres gyermekei, Kóih Adámné, édes anyja. And«lio« Jánoané miat napa. £ólh Jánaa és Mari tostvArei, Kovács V. Szabó Qésa. Andalics Lajus, Andalio« Qyula, Grostyen Jáuos mint aójr^rai. Ku-vica Ferencmé, Szabó Géíáué, özr. Tó;h Teréz, GroaLyóa Júlia mini sógornői.
— JSxen levél küldetett be hozzánk
New-Yorkból f. évi febr. 25. kelettel: A*
Európából Amerikába vándorló oópa mnjd
raíndegjík-; uíil itt hoafi*iból alakított
falvakat, aút városokat, caupin a caagyor
iióródifc iit saayirassét, hogy nyomaim.
Ís alig akudut t.ibbé, később eUngolosodík,
vagy a aéroeick és dánok közé olvad bs.
l;om, mtjd ott beat is riérUak * csak angyalom a asobába. A wofaifaoi erv
y Biobi-
B kQídle s mid^n má rei.
buc
M,ott Slalheied kedvesedet monda B. örömittasan, majd betouUtUk reggel * város nagyjának, aprajának.
Hasaüüaa volt minden rimánkodáaa. minden, kérése, kfinyörgése, reggelig a szobából móc tem. bocsátotta ki.
Eleggol piHvf»p néhány UtDer< magához híva, azok szeme Jaltára,gyjioita fel az ijtót, igy uegyeoitve meg hós
.. — . lAn»*^l gyötörve, K, urfi XÍ-rr. váttáai otílkafyta, de &OSB c»ak virost, baoem a kedrec B-oé sswony*,,, kiaek be alkaive Byilt, nwgUaalaí, mire ké*pe« & férj.
SZARVASI AKNuLD.
SzereUek
Suretlek é
sAlt, ■raty é!4
reílek akkor ít ha bU** jébbD ttaraak í»*ia«iá_ \' tsooi akkor is csak OI
Sserotlak, Boraj* lu .S tatás
wolt ieserrfk iYedw, kis*r«« íny
l ajra
Hogy
vándorló magyar ember
a magyar ayelvvel Ís kijöhessen, hogy hoafiiársai köze\' tolcpedoe-ioék, hogy gyermekeit a tiszta magy»r községben 8sa.bwi magyarrá nevelhesse, » hogy később izei csaporodú magycrfa\'vak toly\'án a magyar é Aikáb
Steratlek mimk* k6«t Tiáámaa, JovSnkrSi bojpha tziln MSWSS,
^•ey -ecr-ást iwidT. U
H* rin tekistoq kd
wjyekst
• aa *a aalok «15kb, li^mbV : V c«ak teröUd álasodoM .. ^;
iép Amerikában agy a közügyek1-B befolyássá! biró — nemzetiségül elüam&r.ouék, «g társalat van stakolÓban, saelynek tsgju aagy bir (tokokkal resdeikesnek Aottrik* «oa rí-
érben t
éasleiheto. - A ttav Wmiatit jobban
i káU brí ké ltl
ihet j
gi, mint akármUy\'B emburí kés által kétxBJt snvaltyugép.
Kérdíi bit, a WÍT nem hajUe egy bet, mint meleg píro< T4rt?N«m haliam itk aaivünkbaa a kedv 4e fájdalom énei meioek tengere ? A DemeasuvO emba arive nem dobog-e erősebben minden ma gasitoi és jo ewaeért? A snoéss,»a«jaok hiábac nem matat KÍvére, midóa a h»ll-güókra hatói akar? Nem ÓríUuk-e aso-ritáet aaÍTÖnkbea, midfla nagy nyoroorn sagot, vérw kegyetlen látványt litaok; midőn fajdalmas.es stomoro hírt kapunk? Hát a költík agé«ien hasodoának, midőn a tsirrol «nnyit«eng»nek?Hátcaaii:a2y»D bülondíágj hogy a nagy emberek szírét halál atán Ti drága edénybe lirják?
Mit azói ehbes » tadomioy ? —
Voltak oiyan idík, midőn as ólattanárok
ast mondták: a sxir egy értéketlen hat-
darab — és koredeesokápen indokolják
állításaikat: egy egia»égw, sseovedély
nélküli ember oly kevéssé érsi ssire mü-
kSdéaét, hogy méf ast aem tudja, hogy
van uive. Sob\'.-rsk.kjkoek ssÍTe njncaea
reodeg helyén, nem Iádnak róla ■emmit.
T; i. raoioak ugyan emberek, — m»-
gam U láttam már kettő^ kiknél a ssir
sem a. bal, hanem a jobb maluregbeo
fekssik, kiknél egyáitaJában a többi
■sérvek meg vannak forditva, — a máj
b*ife!én, a lép jobboldalt fekesik, — ilyen
embereknél a uó sxoroi értelmében a
ssiv niücaen igasi helyén — eaea umbc-
l bb i dk
Minden istdolat, minden kellemes vagy kellemetlen erős benyomás szenvedélyeink ayilvánaláaa ssivÜck változott mozgása által nyilvánulnak 6a taégr szív maga érzéketlen legyen? majdnem megfoghaUtlan és mégis tagad\' hatlan tény, melynek magyarázatát adi megkisériend-m.
A véredéoyek, melyekbeo a vér kering, DOA életleien ruganyos csövek, ha *t fezinte bel*5 falaikon izomrostokkal nak ellátva, melyek bizonyos beha tásokra Öeszehuzódnak. Ilyen összehozó dás támad a véredényekben a hideg behatása folytán. — Ha keseiatet meleg visbe mártjuk, azoknak felülete pirosabb less, mivel a vérodétjyek a meleg behi-tá*a\'folyUö kitágDÜutk es több vért a szívtől kapnak, mint rendes Állapotban. — Ha most kezeinket a meleg vízből ki-vesssflk és egyik későnket hideg vízbe mártják, akkor esőn kás hamar elbala-ványodik, mivel a hideg behatása folytáé a véredények 5 szehuzódtak. De ei egyszerű kísérletnél azon nevotetes pasztaláat tehetjük, hogy nemcsak flgyik hideg vízbe tett kéz, hanem a hidegnek k nem tett kez ia halai ány lesz » ott is a véredények ösBzehu.óda»,k.
g y
reks«k erről tObboyire a
bb b k k
Az egéis test hömérséke nem vál-:otik, nem U váltotbatik ily csekély be-latás által és mégis az egyik kér. váho 4sa a másikra vezetteiik át, ez ax idegek állal eszközöltetik. E*eo tünuményt az áletUpban ídegTÍmsabstáaBak Kifliinek nevezik.
n todomssak,
Ilyeo idegvísszahatáB által támad a* elpirul**, a látásnak szükölése világosság bebatásK íoly tán, a csiklandozás
goss által
y,
előidézett nevetés, a prUsiseDte\\
él b ék lái
hogy némely ember vérnek látíaioái elájul, esán íttníméfli ak akaratunk elle-nér» M agytót f&ggetlenUl ú történnek és a hátgerinc. 4Utai eszközöltetnek. Az erfoebb ssivdubogác kedélybehstásoknál onnan magyarázható, bogy ídegbehaláa kCvotkextéb^n *\' bír véredényet Óasté-huzódoak, minélfogva a vér a ssiv felé erősebben ha}t»úk, minek következtében a ssiv erdseb.b srófessitést tanai kénytelen.
A mint p. o. a látídag eszközli a látást, a üi 11 ideg a hallást, ugy a szivet is bizonyos tdeg, mely a hátgeriaczbfil ered, siabályosza és es az úgynevezett bolygóidsg — nervus vsgus — ennek faladuU a szívnek mukÖdésétazubályuzaí é» mérsékelni, a mint ez állató kon te;i kísérletek által bebisOQyult.
Azon ember, fci cría aicaratUÍ és érzelmei felett antikodéi tud, ki részvét léikül nésheti ömbartáraain^l;" szenvedéseit é« űyotnorát síivtelon vagy kcroéíiy koszi vü embernek nevniteti it, lágyszívű ember ismét az, kinek azive asunmvt feltacul, raibelyt valami bsnyo-más kedélyére hat. Le bet azonban valaki bátor és elszánt, a moll ott, hogy fenyegető veszélynél aioaaal hevee ezivdubogáat kap, míg megfordítva, lch-)t valaki el-csüggedt, és kíslelkU, anélkül, hogy fcwve erősebben mozogna. Ez épea agy van, mint a sirassál ét a könyek ehá-asztásával; vaanak emberek, kik mÍO-alkalooinál képesek agáas köaypats
legtObb embsr csak akkor érái a ssiv mozgását, mikor arra figyelmeztetik vagy midóa s szívműködés oJy nagy, bogy s mellkast is rázkódutja.
Tovább* aat tapasztalták állatokon lett kísérletek «a betegeknél is, bogy maga a szív .érzéketlen ; vannak ugyao esetek, midóti újszülött állatoknál p. o. borjuknál, a szív nem s mellaregben, nanem annak rendetlen nyilasában, a m^HOregen kivfíl szabidon látható és tapintható; ilyen állatokon tanulták a ssáv mozgásának ter-mésMtét B ilyos altatoknál nyomni(ceipni, *5t sebzení is lehetett a ki fül fekvő szivet anélkül, hogy a kísérleti állatok legkisebb fájdalmat éreztek volna..Volt egy rendkívüli ritka eset, midin ezt ember szivén is észlelni lehetett
alomnál száras n
tnel nem képesek köaycaeppeket hallatni, Tort Bzivbes meghalni, amint ixt sokssar regényekben olvasni lehet, a szó Btoros értelmében nem lebot, de leéuéget nem stenved, bogy emberek bánatukban mégha luk, axaz a szomorú kedélyhangalat oly nagy mértékben képes némely embernél as emésztést, táplálkozást és Térkészi test csSkkenteoí, hogy a ce«i lsjssnkint fogy és a halál kimerülés foty-UE áll be, ily emberek szíva többnyire épé£ egésuéges, ellenben ,\'Bzivrepedés U-madhat a ssiv tájékára alka!m*cott ü\'6s vagy nyomás -al\'.ái, BoJyos tesii eé.\'^éaek, vssuli ajiaieatközóaek: rtgj ágyogoljók behatási, által.
A UÍT számos beífltfSé\'gakBek kj
i » 17 ik században l. ICároly udvariban egy 19 éves fiatal ember szíve táján súlyosan megsebezi Úet-vép, hosszú idfi utAn esetleg meggyógyult; de agy, hogy szive felett a bordák lnvál-Uk és a wriv a keletkezett nyíláson ke-cesztöl httbsUi éa Upin iható volt, — ez i nyílt BIÍVÜ ember volt. Midőn I. KárTolyeak erről az esetről tudomása lett, «aa fittat embert megvizsga.ltatU és ezen körülménynek köszönhetjük ezen aavaxete* eset leírását. Az említett fiatal ember a nzive feletti nyilast ezüst lemezzel mintegy pioezéllal védte. Eseti páo-czél ltivélüle után Harvny orvos a átível szabadon dobogói látta. Megérintette a szabadon fekvő szivet, de a fiatal ember az érintést nem érezte, még akkor sem, midfio Harvey erős nyomást alkalmazott* Ebből a aziv teljes érzéketlenségét akarták bebixonyiUni • — de ezcsakarrs, suUt, bogy m KÍV feleleten upietó érzés íocMn, mert tapintani, azax az érintést érezni és a különbséget, érdekességet vagy simaságot, hideget éa meleget kivenni csak & külbor képes és ex az ajakon, az ajkakon, a nyelv begyén leginkábbkifej-lód&lt; ujainkkal képesek vagyunk as érverést kivenni; de Könyökünk hegyével aem, mivel ezen tesiréssan a larüntat neca annyira kifejlődött. A tett beJ*ú sxertei Uptatási érzékkel nem bírnak. Ha valamely idegen teotectkét p. o. vagy cso&tct lenyelünk, c*ak a. »záj °és garatban srassükanaak lecsúszásai; miből jt a Qyelcsőbe jön, azonnal nenj eres süt. Sem is voloajó.ka a gyocaor vagy szir oly finom érzisttl volua^iátva^mert akkor figyelmünk mindig qsak taagaokra volna fordítva. Csak a kftíbor bír tapintás! bogj»
^g
g j ; «y
máataj foglalko»n»k, arr* iám «a«rulnak awrt ait^ibor fetadaU &fc«t tt*cvédem. De a msllstt, bőgj a sav és a tűbbi b«ta5 ««ervek nem bírnak tapinUti érzék-kmJ, abból n«sa kövelkeuk, hogy tdj«a«i érzéketlenek. Eettdaaen nem, éreuok j-
enléiüket, de kóro* váltomáooksál nagy
fájdalmat érestatsek velttok. Szívbetegek
szivzmorongatás és tsivfájdalomról panaat
kodnak, de a fájdalom a* idegek Áit*[ re
settstik as agyba. D* miatáü a kziv. ha
BMBI is érzéketlen, mégU nem igen finom
4n4kksl bír; ~ hogyan van as, hogy
dobosa** oly biven áralja kedéiy >aaf n
latnakat? Miért ver gyonsbbaa, midoo
Örömbirt hallónk, miért dobog oly eroaen,
ha félttnk vagy megijedQnk? A ki p«iig
t. hallgatóim kösőtt egytser életébea aze-
ralmac vol:, netn dobogott-e ssive jobban,
mikor szerelmének tárgya kfisíUieii?Ta-
p**aui»ü téay, kogy » kaiosa a csata
eldtt aa elsi á^raazánáJ, a stiaéas as ei*6
isjllépéuél, a saóook eJ»o agya i
U bél &Ateél
vaja Uve, meJveket elősorolni »s idő nea* eogedJ, némely isivbetegségek világra hozatnak, oly szívbeteg gyermekek több-nyíre kék szinti arexuk és ajkaik állal feltűnnek. A köasvésyesek ssivbetegseV gekro igen hajlandók, az erős testi manka nfcgj terhek emelése, hossza gyalogoláa, fotáa, lovagolás, a ssesaes iulok, erSs kávé, tbea, rbum és borssetz mérték!et-Ifto élvezete, de a szívnek hosszantartó izgatása ís kedély behatások ájul szinte kép««ek uivbetegségaket eltSideioi — sokszor b szívbaj eredete aem magyarázható, de annyit mondhatok, hogy nehe-HB gyógyitbatók, a mennyiben nem va gyaok képetok a ssÍTb-.-n Umadt kóros változatokat p. o. a megrongált ás azért elégtelen azivbilienlyuket kicterélni; de asérl képesik ragyánk bizonyos szerek állal mint p. o. a hideg behatása a gyü
álul A«»iv működeiét tsabályozní.
gy fi»ul embernek, ki orvosáoil
szírCájásról panaszkodott és ennek kér.
dé jj l
j p k
igei
dasére, rajjoa nem-« kserelmes —
p
kapása, — A aaiv l
«l nem romlott büoöst iati
ícieit, as orvos asoa okoi Unácsot adu, bogy forró axerelméaek tárgyát nőftl Tegye, snsrt akkor bizonyos, bogy aa nemsokára gyomrában fekszik, onnan p*dif a baj kSuyesi elUf oütható.

dékén, no! már s földmivelés meglefietős
virágzásnak indult, ugy hogy * IZOrga!-
m*< gazdák rövid idő alatt, miatánsemmi
adót nem fizetnek, nagyon könnyen meg
gazdagodhatnak. Felkérem tehát miB<i_
azokat, kík ez év végén, vagy a küvetkezŰ
években kivándorolni éa olcsó birtokul
sereiéi óhajtanak, bogy forduljanak le-
vállUg hozzíra, mint a fentérintett társu
lat megbízottjához, ki egyébként is i ki
vándorlás mind«n apróbb körülményeire
nésve a legjobb felvilágosítás- és aEbai.-*-
zitásskl szolgálhatok és Közöljék velem
mielőbb szándékukat. MegjegyIeiI1| nOu,v
minél löübea leszaek * j«len!k«sők aíöí
daket annál olcsób1 akká lehet leoui iCy
reméljük a legjobb föld holdját 20-25
frlérl adhatni. Kjjyutuj sziveBkedjók min
denki a levelezési költségekre egyszers-
m>adenkorra legelső leveléhez 3 irtot mel
lékelni. Dr. Tbiel Gyula, New-York City,
PnnceStrsetHJ. (Óízintén atólra mi
egyáltalán nem ajánljuk; hogy U van
csak: ,A nag7 világon e kivüi, Nincsen
számodra hely !«. . _ Síerk.)
— Mirschel és Bachrach czdg
üzleti köny/eit marctiua 1-tŐl kzzóve
magyarul vezeti. Igen szép és Örvendem
cseUkmény, de még inkább szebb ie
örvendetesebb lett volna, ha a vezeték
nevek megmagy.rnaításái ii egyúttal kú-
zöihettük volna.
— -Dr. tfémeth Antal győrun
kerüleii főig, zgató ur N tRy-R»niz«áa van. Ifllen hozU * lelkes tanférfiut kö-b
rüokbe,
— TÜJí vo\'t * magyar atezábao aton délelőtt, egy paillitoa kigyu- kendsrltócs, derék Lütohóink l«.
adt
hányták a háztetőt és így at elem tovább nem terjedt.
— Bffy asszony szinte Bzombatoa
délelőtt a király utcsa vé^éa fel^kui-
totu magit. A haUa s. kórházba Bzáht-
Ulott, Mint mondják usákos nő vol\'.
— Kilievezr*. Király GyuU z*U-
egerszegi díjnok a sűmeghi jbiró^igliwí
rnulcká nevezletett ki.
— JSafeótit&kon múlt van ám a p
.60 tsgiiól álló IÍÍÍO\\-Ó ogylot alakult.
Eljeaekl
— Tüx. Bizeréden folyó hó 16 án
déli 12 Órakor tus ü\'.ö-.t ki s rövid id\'i
9 Ukhia * sximrjt gudaságí épületet emésztettek fel asMl álul felkorbácsolt lángok.
— Névmagyarosítás. Scherea-
pecher József kegyearrtodi Unár Vácson-ÍÍ Bziilatédü, JSzáQtó"-ra magyarosi totu vese í>íkno vét bel ügy minit cd mgedélyiyel.
— A keszthelyi öakénytea tiizol-
lóegylet vasirnap folyó hó 12-én tartott*
■ \' d köüléác. A küzfyúlé* ál-
gy y
ul heíyealöleg fogadott elnöki jelentésből flÓBaiak fuiytán közöljük a kövdi-: Ax egyletnek v^n 17 alapiió, 126 pártoló éa 80. működő tagja. K.ót évi fennáilÁfla óta elíntéxóst nyert ügy dura-b\')k síánm 197, péniforgftlina ugyanazzá idő óta 3174 frt, At ogylet a lefolyt iv-beo 5 tüzöBetnél működött, As elnöki jelentés végével Dr. Lipp Vilmos ar ssoa inditványa, hogy tüzollóegyI--Í mükiid\') tagjainak önfeláldozó muaicásaágukért jegyzőkönyvi kösiöoet í^joítw^k Jti, n Iíötgyuloe álul egyhangúlag L-lfug*d(a\'olt. A inulcödő tagokat a. köigyüiéa a tagjáéi
okból,
dijak CZ.-\'.ÖO- alól, i
— míg egyréatt idejűket álduzxák f^i( "azt pedig egyenruházEtoic beszerzé-u tetemea páiieb^ kerüí — felmenLoilö
Ugj*ml ■r, Dr. (
egyleti válaaítmány k: Eeck Sándoi
Gusítáv, Csák Antal, Hoffrasoo Ad»\'.f, Kiss Jówof, Koller Fereacz, Lasfeay Fe-reacz, Lázár L. Lipót. Dr. Lípp JVilmos, Manovill IHvid, ifj. Reisch Venczel éa Uoterbergör Fereaa^. S»ámvizsgáló bi-tott* igi tagokká pedig : 6*ép Liaali^KUm Lipót ét "Wüaflch Fcraocz-A műszaki IIÜ-likar — a fŐparancsnuk kivételév-1 — szintén válaAxiás alá esvén, ez következő eredméoynyel töriént: Hoffmaan Mik** helyettes főparancsnokká, Hoffmaa Xr-cold mátaó, Neiger Ialváit szirtttyua, éi Vértessy Béla reodfentartóoé«lály p»mu a■ nokokká, SUeder KAlmáo neriármikká is Dr. Singor Boraát orvossá ?ulwiuu»b. Az indítványok közüi a kÖzgyülM ^gy-hangalajT eltogadta a kŐvetk-sAkel, tárét tessék mog ■. hely báli sxoigaöíróság. «) bo^y A keszthelyi álUodósziubAz ;ul«;do-nosát egyjkési fecBkendObosíerzésérü B\'/igu-rum ulnaitsa; b) hogy a város közeUibfta fokvó községeknél, boi az egylet UjjjJ röazbaa már müitödtek is, az egy let javara biionyofi évdij allapittaseék. meg.
— Rawói rövid hire/c- -H»lmsr» f. hó 9-én robogott be Smba.rfk.-i.-ról az építési válUlkoxók asivessé^éb ■ »* olííi vaeuii vonat — & DilKy osetnéur\' lelkes baakeitnl ünnepelték. — Só«doo >chva.rtz Hunrik ma,!ombérlit és aejét meggyilkolva találtáic, a tetteteket mé^ nem íödöziék fal. — RStön, Kőszeg kö* zelébeo nagy tüiréaz volt 4t báx s g*í-düiigi épületek Mitek a lán^ már[alét>«^\'
— A szegedi állandó színház epukese*1
maakálalait már megkezdték. Épitiá\'
elleaőrré a viros .-éiteről Porzsolt tírmS\'
oevaslek ki. — .Suhase halank meg\'
ciimmel Komlódy Gyula csárdá»t *teit
kösaté, maly a „Harmóniánál* ktpbsUi.
— A dóroismaj iovAssági laktaayát s

HUSZONEGYEDIK ÍVPOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

HÁHCZTÜB 19-éo 3 $82.


Papira teletek.

l
1 20 10 60
0
0 0 0 0
lapokból „
barmely twéD fellün1 — a pilyixá iltal | tetuéé BserintvÜaBitando — némelynek, Itutforriaa Unulminyoo alapuló jellem-sése a melynek terjedelme egy nyomatott ívnek felét meg ne h-.!s.dj». Jutalma 30 arany a a jutalmazott páíyimú a sS*au-dok\'-ban fog megjelenői. Mindkét kér-déare u. paíyaműaek bekötve, idegeo késsel írva, lapuamozva éa a axenlk oorét rejtő jelige* levélkével ellátva, 1883. ja-nair 31-ig a titkári hivatalhoz (Budapest
égett kiilömben ajinltatik, hogy a ime. itt a kexem !* S s háxawie meetö /■
iAnwM4<FatU.. l. 1 l__J.(--i.i . .t . - . P . °
(alajdoDOa kozbiriukosságnak. — Mosdó- j levelezőink vannak, kiknek érdekes tárcsa*
vidékén a leinyrabliaok igen gya koriak. A napokbao az 5-dik leÍDyt ra. bol\'ák el az idén. — A delegatió újból Öesze ül. — Györ-Nádorvaroaban posta-hivataljnyittstott. —
- Külföldi rövid hirek. —
(•yógywertára hi
kcr«.keüéaekbe
tént, nyőrü
caak lérfit saeretni lehet. Elkíséri i „
olvas6inka.t a hová, részt vet* fáradságos útjában hű pesti magyar kereskedelmi bank rakó\' tirsa a panamai főidsaoros előmankals-üzletének mai ■sámnakban megjelent \' Uinil s mikor ciak férje e rilágra siólú EMU intówt 1842-ik érben j válialatró! beasél, L nő rajongó piliantá*.
ma is tis év után it oly gyö-aaaxony ugy ss«reti ura!
hatinwotUn .Forenc* József keseröfui ris kennék.
g y gy gy
forgR]mi tisgtat Oioportosal Upank körül. Rajta lestünk,
l libi J ^og7 e támogatást lovábbr* u Wiérdem 1-
biik kl Pl
fcözlemónyftivB. gyskorta találkoznak ol v* sói ok. Vidéki tudósítóink n-gy ssáma k-heuégeué L^szí, hogy első forrAsból adjunk hirt roíoden fontosabb vagy feltűnőbb dologról, mely u ormrigban történik- Politikai irányunkat ismeri és mélutja a közönség, mely egyre nagyobb
északnyugati vasút
1842k ébei,
íl.putalott «• iimert tEolid eijiritiírl mált^ ai tjiiiUü-&.
— Boqy vexinydt Bem apó Pitki nél. F. hó 9-éo volt 3Sniik érfordaloja a neve«ete« piiki-i csalinak. Ez alkalomból a dívii .HunjraJ" egv a piaki-i oaataoan !
tt! jé,\'.
kz állóra
) leütöUe Iibi~ | j"
ró;, s Elrobogott raj:*. Ria^i tílelvesté- j )u
lye»<iu megsérüli. — Bécsbunehó 13 kia j o<
a márcEiusi eleaet-ek sirjil tübb ezer em- j minden iranj ban, de Jtütdünk Mugy.
ber kereste fel s kegyeleltel rótta le adó- I őrsiig önálló a]|ami«Í£Íért, szolgaiunk
jat a viiéiek omléke iránt. -- Rampol j magyar neoaeü pohtikr ---•■■\'": — "-
BeDJárnin eíbuuyt gazdag pitisi puigár firadhallun elöharczosai

iztusitsuk magunknak. Pár\'ok ni
Igálunk, függetlenek v-gjonk IV. egyeL könyvtár) küldendők be. Sii-\' yi Sándor titkár.
— Uj könyv. .Magyarorttág fai-
A &ép olrac, EE -oham fordit njti
érdel
iek 4-a | pira ^ kereskedelme\' cximÜ Démefnyei- | kftadütt honvéd egykorú t
napokban Becs- , j*n közli, hogyan commándíroxoU Bem
— Efj b»HloinE»k oijtc frakkja T*E
lelyiket mind i kil oldalán lehet riaelai.
— Az *«mmi, egy btrátomuuk oíytc
n*Í7Ík*l lia mfíoriit legpOE-
rob
mindec téftj rénsrehajiallanaig ezeo polí
rt>o. A \'eljes í ben. Saersoje, mint már egya»er jele«tök, EP^ * piski-i lítikija, mely | Engat Sindor. A magyar kiadáí e oapok- Kemény Farki
csatiban. Mindenekelőtt ;ashox lovagolt ét azt kér-
.„ , - S pj, 7 j Engel 81odor. A m^yar k
kapolnajiban II. Siodor ciir haliL.aak épolj é\'etsn engedi ksrhojtaliiunk az | ban axintén megjelenik
fdlójá iilt l | ar»ÍS° korminvsat hibáit —!- — :•.-> I. -J.. i , , o- .
ik Bod.pe.len ; *<*<* I61e ; Wa. iat Ksminy Farkai f - j \'~»J* ~\', iy Gábor fólmi- SoHeoht 1 f«UU Kemény, — 200 Manó ;
., . .. f\' . m.i_ ..Y__ T^ -_. .._.
misféí milliót hagyott a munkások uá-mára. — Bécsben az orosi nagykövetség
lánynál bibs.it, valamint le-
mindkettó báró Kemény Gbr fSim. .. . .
valéii-, ipar- ét kereakedelnii minitzler\'tm Pl»t* gelaiten. Bem tüzbe jött s urnák Tun ajánlva. A mürAl a bécti la- | folytatta: Jó fráter, kétó aber nur pok rendkívül dicaérőleg irnak. Így a j achvfindt, bamar, rend állj, nem
érfUrduíójan nagy gya«Í4teniÍazta.e. ■ oli j oíalgó k — Metánban k ciirkus előadás níac \' tetővé
teszi megdicsérnünk a -helyeslé
l "\\Tsurtxtl raeaetrena
Iádul Kanizsáról hova:
iick
kel! kied karáui meg kel! kapói,
" a kövmkésáket írja ■
• Pl
iisszcomloit, körülbelül 200 férfi uszzooj \' síinkkel találkozó politikai tényeit, a ma B gyermek xahant le a mélységbe a. in- , ey*r olvasóköa\'jnsóg körében st^moí ba-lie ludlik "ti menteni -. 1 rí-lot szeréén a „Pesti Hírlap" nak. Ve
. M° m ... . \' _J_*_:t-I T-í__» _ t - —1_ \'. m fi _ ILI —_
romokból.— Bécaben ai éjjnk-vasaü | «érra;kksinkot a iegkitllnSbb magyar uia0 Ítélve, att kelleno binnaDk," hogy ai !««»k frúisn, frisaou, elé, felé, eié . ,
ron»l egy Muchek AI.JOÍ nevű 20 évet | publiciittk Írjak. Eítröí Kiroly és Tors épen virágiaaoak ÍB:O1Ó magyan-raiigi! friaasL Fener: {Aialatl a jobb aiirayn I *"\'
«i»bóícgényt elgázolt. A KoreDCséÜeL \' Kilmin órai képviiieljt lapunk politikai faipar íiatiatikai adaiainak egyiüru ; »«gtatotl,) Nem kell Mai, Kép magyar,]215
Ealal crabo\'r karját amputálni kellelL — ; réaaéoek állandó munkaíiraai, ép igy kö«l»« vagy a fejIMéí váltoiatoa inner- \' "»m aaabxl roliril, agy n»m kapn hala, j 2W
Torokoríuigban * napokban a »ulj- és Bekíio Guszti* is, ki jagy ré«sét írja telé»ér61 ran sió. de tűbbst, sokkal töb i <»*k elé, elé, friaien Feaer 1 (A buaja- i mi
bo.»zinérlékíkre nézve a mélerrendszerl társadalmi reformkérdésekkel foglalkozó bel uláluuk benne, ugyanii ponloe, ala- : rokhot) Gaiallorie! Zw«i Skadron nur j ??í
honoiiiotiik meg. — vezetozikkeinko«k. Taroz.rovatankban, p,,, Umertetélét a f.nem.knek él u asak ! sckwind überdas Wam^rl Wart du , l).
301
31S Sopronba * 15 T
1150 \' S MM
!03 Piscwboí
201 \'. cej.. ■rí-) . 10
Erkozik Isii: ■ á r ft boncét:
211 . i 11
röi (vec3«. vsuM, ^ 11
1 15 i
Irodalom
(E rofat alktt mcgemlitaU KaTiiiin Wajdita Jí«ief ÍSorrken meyrondellietó j
—PetBfi&indor ön;
ÍC-D elegan« népies kiadásban kiadta az j ;,t természettudományi és egészségtan AlbaeDeum r.:iinui»t, melynek megvéle- j kinleményekiel, diyaf.udóeilisokk.l, él-
valamint a ,Pwli Hirlaf mellékleteinek értékeíiléjénok, ugy tökólstes atasiliaok Pnohner kriegit du gleicb ! Nor caak ba-
nagy résiét igénybe TOT6 közlemények I, hasínositfa iriot stb." Ö-veDdiink, ■»•>• karréba, mi; piiatoly, fogd mrg,
te-ictetében főleg Tiltoiatosaígraés íok-lhogy a fi»Ul sztriő eW nagyobb műre\'\'»g<l ■»•«. Tambour, duplir Marsok 1
K.gj-! oldalu«4gra törekedünk. E kőllsiiiények : jjj oliameréaael ulálkoaik. Friísen ub«r Wuier mit Burg ! Kemény
!r..l..d(,. Utal | kimeríti hirt adnak a nagy világ merné- | _ A, OMKÍJM magyar gaidaaigi F»rk«s jol konjmandir ! Vierte Baullion
. i nyeiríl. Harcztéri rajzok, uti vázlatok, e, „nlet kiadaaábao mogjelsno Gra- Intanterio auob mit Burg! Cinonen elé, kolttményeit! meréí!. á, kaUndos válalkozások leírásai bölcsészeti és kony baksrléazea füielok\' ) \'<*• \'chwintí, schwind, duplUr, hamar,
y g^ tb.leményekiel, div.uudó.ilátokk.l, él T.rulma : 1. Pizmin al
iére íelhiTjuk az .rod.lom barátok figyel- j „,„ .pró.ágokk.1, mulattató lörtMet- 2. Torok Mutk.tily. Sa
weite ^ dritte nur scbwind, fórt und fórt — Feuer! Belh;an Olivér vissza! Gavallftrie. jobb szárjya fog meg ! vágd meg! nom félsz Horvatb kaptány, — nem szabad, nem kell félsz, ciak friaseo kurázsi kap! — Eddig tart a feljegyzés, j jj — Mdtodvirágttüa nemcsak a fák- j a k, banem a ssivnek is leket. Leaseps,
lilik füzeti is boküldetctt hozzink. kamar 1 Csak gránát! ErsKs Balaillon — Tarulma : 1. Pázmán alma. Balogh Ágost
, mintán ára csak 1 frl 50 szerezhető minden hazai könyvki
riésben.
i i kékkel
-j dokk
| él

203 201
záozids törvénjuéki tirg-a- : A syümöloaétzettórléne-.e. Yilliii HU. 41 .t. rállakozc.k. A tartalom (ipolgattut gyiimölcíáink.t. AgricoláuSl. | zen élénktége é« változatotaiga az, mely 5. Alakittunk egy nagy g) ümőlcaétzeli
— A Magyar iíajíny-CiarnoJ: 10. ! a .Patti Hirlap\'-nak a noi olvaaóközön- egylotet. 6. Négy hazai almafaj ieiráaa.
füzeit rendet, csinoa, elegnni kiállításival I aég körében it egyre nagyobb ellorjedót! | Tamáti Károly. 7. Kerti magvak termo
g.zdag, rendkivül érdekes tartalmival í uerez. A „Petii Hírlap- e mellett még j léte érdekében. H»nl»ch Árpád. 8. A U-
midinkább igazolja sitalánoa érdekeit I érdekfeeziló regényt éa pró elbeaiéléte j itók üölé lb Th
gg „ p g j léte érdekében. H»nl»ch Árpád. 8. A U . - ,_,
302 Prlgerhoí • • líllí •■"" !>
Felelős ■serkes sió: BÁ\' roa FI J
H 1 R D E T É s.
g yj ,
évet agg, midőo mÍBüdsxor i* megoÓBÍiit, elvevón egy ragyogó saéptógíi 13 évts Q kreo\'.DÖt, ki axóU egy caomó gyermek- Q
miudinkább igazolja sitalánoa érdekeit- I érdekfeeziló regényt éa apró elbeaiéléte- j aitók a gyümölstéazet: egyletben. Tóth * luezí caatorna geniálijs építője, jóllehet j vx ■ Bíget, melyet e folyóirat kezdettol fogva kot it kösöl ée az egyetlen magryar napi- LIMOÍ. 9. Itmét a tóvári alma. Szent-! életének 78 ik évében van, az ifjúság L302 prlRI
Tökepéiu- és . Ö
l egje» HlreK. j ks] ajándékozta m~f.\' E második bízás- fl V V 17 V £ < 7 V V 111 < 1- 0
—^i ialtuologiai gydgy kincsek kö-jsága egé«t regény. Lesseps Párisbao rec X -\' l & &■ I\'O/J IX Ii U Tj O l »
zött, melyeket a természet a szenvedő ■ deeen egy családot szokott mugiácogatni, T vsstriálok ^;-dt-r ciopor- -■\'■■--- - •
emberisé- áldására teremtett, hazai for-I a külőnöseo R bázszereletrameiló leányai-;
sti regény Gozadu Elektoi. — ,Ba-j jesaljük figj-eltnUnket a gazdasági ólét i ma] nerkesaii. iaton azerelme" költői ciklaa II. Mind- ! miuden ágira. A ,Peati rTirlup" hétköt Bzenti Gedeontól. — „Doklor C«sti|lo" j un pókon rendszerint egy és híiromnegyed spanyol eredéi: regény Golenicb F.-től. i ivén, vaair- é« ünnepnapokon pedig két,
szabad nyer^zkédesben. Ptryp:
kedfesben fes jotal^kban.
flismer: szilardtáftwi e< kUnéiyemé
ben u eredeti folyaahsz fl» tz eaye
\'eo ;:snyidó Auíítri»-M£(|j? O\'ÍISC
BECSI TŐZSDE
,LBltha\' baakhiz íHaímaij 3écs S^., Uuring 15. Stlkaierü gvort tt pr/,ti
— A gyepen novella ford. Vrana Hermin. [ eselitíg harroadféi ivón jelenik meg. E
— Muzaik czim ala.tt Ísmeretterjest.10 Sí gusdttg tU váiiozatos taruiom d*cz4r*i a
mulaiLtAttj Bprósíguk s végii! homoriatiknB ; ^Pesti Hírlap" a legolcsóbb mugyar l^p.
képek A Regén v-Cawnok elöfiretésí ára i Előfiíatóerára egUi évre 14 frt., félévre
egész ívre 6 frt\'ftlévre 3 frt; egy (2% 7 frt., negyedévre 3 frt 50 kr., e^y hóra
Íves) füzet ára caak 12 kr. i 1 frt 20 kr. MaUtváoyBiámokkal megte
— Oj zenemű Táborflcky ée Parach . rssésre cziveeen szolgái ingyeü a icitdó uruk uomzuii ZHoeműkoreakedéaébén Bu- \\ üiva\'.al. Az elüficetóaí péuzuk a nPü8ti
Len miigjeteDt .Könny-zápor\' ion- ! HirUp" kiadóhiva\'.aliboi, Budapest oá-í Széaíy Gjula. Ara I frt. doru:cza 7. arára küldendSt.
— ítudo\'f trónörököt c-i. kir. fen
érteíitéwk. < péniHg/i éi:
piri
büD a Ferencz Jóucf íceaeríiforráat a mely ai által ktilömbóiik minden ismert ke-aerüforrás\'ól, hogy kb adagokban (\'/, boros p[)hfirr&i) kellemes ii mellett
- Előfizeti ii feihivdi a „Pesti
íu. negyedére. A ; tógének .Ulazú a keleten\' czimü müvére
ék k! dléi ii báttt ki Lmpel
II
szeretni, már pedig mely ifju teremtét|A iwzlgji e. i;.crw,irilap»lWl .LettJu-
valasztana engemet ?• „Bü ludia?* szólt X "1"°Í1U !»rUl«n"\'\'" ía»"»k (« i«>z«
a leányka. Lesseps mis alkalommal n " ei"op1\' \'°"ii:íl temetek, tnafjari-
leányok elült a Jerikói róu« lalajdonaá-!0 Ittók \' "(*"-. njabu ia mi,\'---■\'
giról beszélt, mely, bármily rég b«rvadt I Q " é*íkf*P<°>"il stb.;, ingjto .
p\' csélul tíizte ki mat-íinak, i íWber. könyvkiadó éi könyvkereskedő menLŐl gyorsabban és ki- i cségeBudapesten, e mii laf\'irditiiitBraa- tesilse. Gazdag távirati ro- ] kovicsGyörgy tebeta^g-airó,!- ,Budapest\'
eeskiisölai. A két kötet
Htunk a iegujübb események azonna . „
liwtoinek. A hareztéren külöu tudóai- i (32 nyomott iv) ára 7 frt löM.
hatással bír és a szervezetre még housabb
legyeit is, rögtön fel virul, mihelyt
gyár történelmi társulni ! használatai és legkevésbbé hálrányo*. A
r-r - -. . . r 1 TT* T • fi - i • \\ \'11*
ja van lapuoknak, kinek íiirgönysi -- A magyar (trttiium. uraulai
cgülJzik a hivatal01 liTÍr.wkal. Beci | pil/.ké.-déMi. I. Kivántalik: t.Uíés ne | velei-jmkoa^okölloléaeilciiél fogfiaioii ríat vil««zlra, Talamsl} ik magyar király, j
Jüsacf k lerUíorráe a legu\'.óbhi \\ lilett laányka
.Imas^olitikii eaaméayeíí közepette | megrendelési ivet bocsátott ki Lampel s ,Pe«ii Hírlap" csélul tíiite ki maj-vnak, i Róber^ könyvkiadó éi köayvkereskedő hü^y olvMÓit Qn-ritobbun értesilse. láazdag
heti. Bée-iben Páriában és New-Yorkban j (1790 elfilti) türténelböi, a neiiiieti élet érdemelt elismerést csalódások elkeriüéae I .Ha igasán boldogitani akar egy öreget, \\ 499 3—a
HIRDETÉSEK.


<xxxx

XKX*XKK*
5242 sz. ,.-,,.,.. -. : . .: ..: . ,,..., .. -.„••■
1881.
Árverési hirdetmény.
XX
XX XX

XX
3
A zala-egerszegi kir. tSrvsiék miot tlkvi hatosig által közhírré tétetik, mikép Marton Eadolf zak-koppá-nyí lakos végrehajtatónak Steiner Salamon sz.-gTÓthi lakos fégrehajtist szenvedő elleni 240 frt 260 frt éa 167 frt követelése és járulékai kielégítése végett i be-zerédi 144, sz. tljkvben foglalt végrehajtást szenvedett nevén álló a f 300 hr. sz.\' alatti 360 frt értékű ingatlan Bezeréd községben a kozségbiró házánál 1882. évi májas hó 12. napján délelőtt 10 órakor 360 frt kikiáltási ár, ugy i venni szándékozók által a birói megbízott kezéhez leteendő 36 frt bánatpénzt, továbbá a telek-\' könyvi hatóság kiadóhivatalában és a Bezeréd községben a község bírónál megtekinthető egyéb feltételek mellett a legtöbbet Ígérőnek elídatni fog.
Zala-Egerszegen 1882. éri febr. hó 10. ntpján. sós í-i A kir. törvwak mint telekkönyvi
X*
**
5S
tt
XX
KKKX
XX
xxxxx

i!EI ó :agy felállítás!! anlöiu a Fő-téren
WEEIN
n«g7 p&nortmájsés B
MagyarorizigOD at első verseny nélkül.
löbbmint LOüOkQlönféle érdekes képet tartalmaz, melyek kőiül a Ie^sze1»b s^erik, eperetUk, bxletták, párizsi uliéazsék, osoportkspefc ét párizsi geiraképek UTmBp«r«a* a. 5ecpompá*>bb termén ti azi&eié*!>ea.
A loxnjftbl) £s mcRtckioié.re mciin ír.8 vísxileg é> Éieüiivri ntir.oiíi RUDOLF koroM-faerczeg is STEFÁNIA f5berczefft6 eskivtje épug-y x n»flri*erü bndaptuti berut-ulis. — Rmsazlftblz bfétt BéctfeM.
Tor^bbi K orozz ozár Hecflyl\'koiit& Péterviros, s rágrabl fHdrengBt; * legújabb bovxoiai (ltk6set«lc, at angolok haxcxai a ZnlukiffirekkeL
jUoaktTfll mindeo ri^isUÜlftú. orná-gok bt Tirosok kíp*i.
Beiép\'-itiij személyeDkiűt 20 kr.
Minden látogató egy ajándékot kap.
Kapónkul! 9 óritál reggol eiti 10 <Srái&-öt< fíc?et Wriligitií i&ettett) roeft** inti elő. X ssfy«rdcmfl kdCoíégat tiaiiolőttel i
502 S—v-\' te!je« tiixtalettel
WERIN R.
VT£. 4 máKdik fcldUifls e U 20-án U

56/1882. mim.
Árverési hirdetmény,
. Alalirt kir. bir. végrehajtó 12 1881. éri LX.
t. a. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy
a z»la egerazegi ki-, járásbíróság 792/1882. siamu vég-
zés« által Unger Eimnd kebidai lakos végrehajtató ja
vára özvegy Molné..- Péterné szül- \'ííagy Kozlila mint
k. k. gyermekei József és János szerinti gyámja ellen
96 frt tőke és ennek járulékai erejéig elrendelt kielégí
tési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 335
frtra becsült 40 hjctoliter nj bor, egy két akós pá
linkafőző kazán és egy szőlóprésból álló ingóságoknak
nyilvános árverés uíján leendő eladatása clrsLdelLetvéu
ennek a helysziuén, vagyis Gsáfondi hegyen alperes lakásán
leeadó eszközlésére 1882. év marra. 27. napjának dólntáni
2 drája iataridőül kitazetik és ahhoz . venni szándékozók
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett
ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LS. t. ez. 10T. §-a
érteimében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eiadatni
fognak Ai elárverezendő ingóságok vételára íz 1881 évi LX.
t. cr. 108. §-ban megállapított feltételek szerint les kifize
tendő. Kelt Z.-EgeTSZSgen, i 882. éTÍmárcz.hó 15. napjtn.
sós i_i KÉMES SÁSDOa, kit. Ur rfs.,j>.,tu.

HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY

MABC2HJS 19-éa 1882.

HIRDETÉSEK.


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ *«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
GYÖNYÖRO ROM KATH. IMAKÖNYVEK, g
r :iC5ém jelnnteai, hogy a kösttazteiotü Beké : |£ ■ÍJ3J-Í róm featE p! ÍÖÍDOÍ én hírneves magyar 3
OOOOOO-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KriMóf vorö* iró álul figv«-J.
háromféle kiddas i ,ÍI-Dny<i Slaiin;.Ht»*TÍ". Ü\'fvö-iM*í Ösvény*-*, „Bixlo lelki ^i-zér\' et.mü e- már tisenki-L et r
példíínyon feíüí . katb. hívek £Öz: elterjedi ]
f
imaKönyveteet j
a teijea Írói joggal örök áron megYáaároltam. :
Beké Krintóf plébános ur, a kalh. hirek j-jbbiáteért lel- ,
kea-n küidÖ lelki atya bölcsen beláíi ezen imakönyvek Btüktó- !
geaségét, és esek által igyekezett a nyelvetront<5 éa hibaa írna- í
küayvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen imaköByvek mapjelecéaök óta mindenütt s«iv«sen fogadtattak é* eddip a vertiprémi, perei ás szombathely t pűnpöki h»tá«>íffok jóváhflíyá-át kiüyorték, s MÜtaj ki-fejei^st adtak, miszerint e aiép«n kíátlitott hibátlan imakön^vak terjesztését a keth. hívek közt sziveaen Utóik.
Heniyel Mintákért. v*zyii telje* twUlmn ims- és évkönyv fcere.M-
tény katboliknsok hutuil.iiín. harmadik kiadás, öt mlví-nsl a«ílme£
aieiű képpel 8-rítG, félbőrbeu, kötve tokban . . . . frt 130
Egéai bőrben, tokban és 6oom arányinetsséssol , . frt 1.80.
Epéit \' 5r ar«,ymf>Uiés, c*»t íi kersstt .... frt 2.30
ZerEfb^rhen. cait és diiíitiéuei \'.frt i.—
Finomabban készítve frt 6.—.
Mennye. Misiikért, ) finom pipirr* nyomra 13-rata, b*t kitBoS
tidvSsiég \'isviítyt, / aciélrocuzetH képpel. Siinj]yoraata cLíinlappal.
Blztoi lefklvezér \' Negyedik kiadás.
Fél bőrbec, tokban frt 1.20
A«íl ierésrt én watt*! frt 2.80
Zergebfii diiiiiísse! frt 3.60
Fioomibb kiillitott ■ . in 5—S.—
Heaayel BíiBiaker s\'2-rítQ, temérdok képpel dínziUe,
papirk. tokban , irt . —.40
AraDjmetíiÍM-], tokban Irt —.60
Acié! kerr-stL watuí frt 1.—
ZerpebSr. di\'testn ■ . frt 1.50
ScVem-barsoBT finom direiünVinynyal ... . . frt \' 9 50
KIS rózsáikért, rapv a. V&lh. íoreStUaj ifjuiág imái és énekei kis csinos aí- nvnvomífctu pauir^^tcsbúu, tokban \' irs 30 kr ■ 3nFol Tasson etüst nj- jiaáai 40 kr., egész bőrben .véliop.ipiraraaynieUsisael, tokban űO kr. ; aci-\'loatra TÜ kt ; egééi b5rboc velic papir arscymeUi iwel éa
RC\'ÍI CJÜtJ-a, i-resstUl ST kr.
EgybázI enekkönyv. 115 egy hasi éneket ixrtalmaió. U-ik kiadást én csinos aMQ-metsiiiiel.keiiit.itt könjrecekfl, ára W kr.
H0«0kkowrt«( aulrty, a beld. « Mariit k.C.;..tt«ü«6« ti»teltf j ^""to-n^í^Tnio-^ÍS
\' \' Mint irjengít\'>» kitrfinv-siappac meiiőzihí-: minden
Nagy áldozat irta Tóth. Miké Jézna ti-s**A?i bie IV. kiadis, -\' :. D;\\ k^ekiW áru fQ*TC 13, kö- ■ ivrs^vnyoraMial a8 kr.
B«erki*e:ett ha maciik és negyedik i ilímozii:; i, a ki vb. híve!: szivét n-i Ü
3SZÖVETEKBŐL
/

ki&dia
*ldorir, keiainy kr.-. Lra
Mlndoc megrcndc-lí-s po^la forcaltivaJ ^jrk
Ti«.eiíU.i WAJDITS

A nagy rumburg; e^yárháznai
SlcéUtui feniihijyini v
NAGY VÉGELADÁÍ;
tartatik és c s a le i s a
becsi gyolcsgyár-raktárban, Stadt Rüthgasse 1.
Kedvez6 Elkulom
PHIIVilVS\'/Allvi aíáflí leli \\k
"ünjrtíVj/jUiiji ujflifi
olcsó vásárlásához. IK
1 m- \' Jó és tuzta árukért jótalíva esz. ■ ■m
504 —4. EtelSt Moü
forint forint
i drb 30 rif.Mlódi hegyi-vii.oo 7.80 4.70
í drb 30 r6f iegjobij wiiéziftí V&SSOE
í drb 30 rőf s/, Biílej gvolcs.crens 1: SO 7.25
i drb 30 röf valódi rumburgi váBzon 6S0
í drb 30 róf \'/i "íleí irltudi viaion 22.^5 6 50
í drb 60 ríf »/, , , .joredek ^ 22:— 13.90
í drb 00 röf vai.rurab.BsöveQÓk íiízLagTolca 20 — 13.75
í drb D4 r3f iogjobb , s 38.— 26.50
i drb 30 rfif ÍDg-chüffon 9^0 5.25
í drb 50 róf v*iódi angoi ing-ihirting !6 — 10 50
í drb 30 röf Dchés iÜsÓ-barchenl 9.75 6.10
í drb 20 rfií f#hér pique barckeat ■8.75. 5.20
í drb 30 ríf fioota atlaat-gradi 12.7B 6.50
í drb 30 rfif Talódi síinü atembergi ágyruh S.5O 5.75
6 drb s/. t%é\\o& lepedő vamii nélkül, miod
egyik 3 róf hosam 16.25 8.50
1 ripagarnimrtt\', illaad 2 igjderitő és 1
Hízmiteniő 15.- 7.75
6 drb gyolca edéDykendí Bísgélycettel 1.20 —.75
6 drb- , tacyérkenáó , 1.60 — 85
6 drb pormókeodÖ 1.70 -.90
6 tisita gjolcs oebkendók 2.- -.90
1 metál gjoiu:-dnnasst töriüköiőtojidö 6.50 3.75
1 Frotioi- -törüiköifi ksnd5\' 5.30 S.—
1 dumaBU BxaJvétft 5.S0 8.-
1 valódi nmb íj sírta iryolc-síebkendó 5JO 3.—
1 valódi BBÍQÜ d.isaui.^staltftrJS 1.80 -.90
Esenkioül még sok másjék váaon is damaat, an-
tali szerek fél gyári áron.
1 Vidékre utánvété melietí.

oooooo
l^1 Í3 VV S C^ Ll C^ £3
mindenaemü
állampapírok, sorsjegyek, értékpapírok, részvények,
elsőbbségi kötvények, érezpénzek sat, váltó-kiirás külföldi piaezoljra. W igérvónyeK minden, la. ti z á s H. o ES . ~9(
Meijbizások eszközlése a. budapesti ss bácsi tőzsdéken.
Túksoiheiveacsro külöaöaoD ajánlja az Jilóiirt váltó-üiiet
a pesti magy, kereskedelmi bank 5%-os álogleveleit,
lelyek a lepo*ffyobb bittől
503 1-10
i.ytijtjík. hocr * jelenleíri ir/olvam «íorint, h«
"rfolyamoii adatnak el
A pesti magyar keraskedelml bank váltó üzlete Budapest, Dorottya-ntíza 1. s%. (wijit hir.)
A legközelebbi húzásra ajánlunk:
Április 1-ére: Bécsvárosi sorsjegy ígérvényt 2 frt 50 fer. é* 50 kr. bélyeg. » 15-én:: Sagj1. kir nyer emény-kö les ön-sorsjegy igérTényt 3 frt <k 50
BEBGEE orvosi
K A T RÁNT - SZ APPANA
orvoii tekinttiyr\'k iltaJ ajáoh-a, a íegWbb eurerpai illamokban * Icgnag-yobb
naindeimemü bőrkiütések ellen,
különí-3cn idillt ét sömírök, rflh, átrar \'is 6l5di fciíltójet. -níryszinu vereu orr, fa^ydig, iizi\'iíb, i\'ej- se sEafcilpiklceiy. Berber kitriayszappca 4CT „iak&triHyt
tartahnax és igM elkülönítendő i DULÍ forgalombaji l.-vt kalráuv-^soippanoktól.
A csalisoic elkerüláse vúget; kérensúk TÜágosau Ber^i-r kÁtrájiy-ia^praiia ős
Cgyelt-ssék az Umert védjegyre. 471 2-24.
HIRDETÉS.
helyett hatás*a.1 iianrtiltátik
s bŐrEzeovedésefenéi a kátrii
AlulitL kiküiciÖU T«grcKaji<> ezennel köne tö*zi : lu_y » ougy-kani*sii sir- e. f. t rv-uiy»iék 1881. évi 50U9 ixmuu Tégzés* kuTctkez:ébcD, aiperee K.ováo« La.ju8 ügyvéd u*tí7 kn-HÍEsai I*kí>a 1. felpe-\'ea Zarjeczky Vincii; susó lend1. ai ukanik.-p<Qilár vazér igaigiLlójíi rt-siéra, 09ő frt J(ö-cUi:éa- kiulc^i1-:-eére különféle szobabútorokból .Ul6 íng-iöiigok 1>-Sl-Ík évi d-;-ciember hú 2Ű-ik oapjáa tííróiíd^ Uíogiaitmtak • 998 f-!ri L-e-C\'ültoUck. Enn«k kövotkerUiboo » poijc- ik. rtilL 4tí-i. jj-aiiui képeal miod^wk, kik tuUjdowi. vngj uiaüüb-éii )u^i i TG UCK t-r vényu&itüt-tQÍ, exeaoel felhívásnak: hogy ",;>\' » fjgta.Jia.io, iui;it a TtígrehixjtáaL Bseavcd-ut fél ellen e^yijíie^n iotí-tzundők-reseLei ket, H f->gl8.1xnDiik füQlérinleU uapjálól azimitu:\'. lő u»p aialt, d-eöbbiégi bejeíenLésuikei pedi^ ai árverés kezduteig, habár kü^öü éríesitést aem Tottek is, a-ulirt végrehtijtÓD&í, a lörvénj rcotiea ulján leendő eiiotéxtuiés védett, kunáí bÍ2oaj(i»ui.baa b«adj*\'«í. mert kiiliinbtíD nzük. A vi»grebajiái fulvarnii U\'jm gatoivio, t;;; dül n vétolár fölüttlcgi^ro fogu.tk uuaiuaUii.
Kelt Nagy-Kanizsán ]8«I-ík éri marciias hó l2ik oapjÁü.
505 *—*■ Barts
tiaz tá-tlanság a. taórö JX,
bOr- él fejkiütéiok gyormokckuíl, val-mÍLt táiiig elórli-ti-tlen szöpitű moí&úít-L;Í fŰFdé-szappan ^iad.-.tnai\'i áMiitná!ftl-a mol-Al
BERGER GLYCERIN KATRANY-S ZAPPANA,
SKIDLITZ-POR-A
melj 3öe,0 Glyceriat LnrLaim^7 t-s fiaimat vac illatosi-va.
Csak akkor valódi, t ^
ív óís a Ifli-jű\'nb -ik-rck m^iii-tt fc k és esiétztH! akadályok. ímiiit *ti i t. IByér Ollón. Kill6n5«.r oly «CJÍ>
Hsraialtáaok t&rvrnyll«{ kaníettereak.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. ! frt. 0. é.
\'RANCZIA BORSZESZ SÓVAL
liclsn beli3 i\' kQUS L^ynlUáiiíiiJ, a leg-t(bb bot\'ijíófr eDoe. ÍJBÜ wblj«al«rik, frj-. fül- fci Togfijiji. régt SÍfveV í*\' DJÜt s?
F
ÍHLATKQ JflNOS

NAGY-KANIZSÁN
Qvegekben használati utasitá&sal együtt 80 kr. o, é.
Hal-niiijoíaj.
ÍCrohnM. és társától Bérkénben.
(Nor^Ub.o.)
A közelgő tavasz- és
nyári-idényre ajánlom dúsan felszerelt raktáromat LEGFINOMABB

faj köiött ai ^y&düli, mfllj- orroíi ciélokra l
Ara egy övegnek használati utasitassai i frt. oe.
í Uoll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
l

a. leBolOBobb
árakért.
-JrV Ajánlatok a leggyorsabban s leg pontosabban eszközöltetnek. Tisztelettel

n: és cc*k olyanokat .-Hugadnl, molyok saját ijegyem él tdiiri-
■V Xinden fajtának darabja 35 la-, atasitivssal eg7n11. "^S FCBtétkiildés: HELi. S. Byégy»2erészoél TROPPABAN RaXtá\'a1; r KMZ-PRiGbK BÍLA é> BELU.S JUZ8EF eJ, cj-zeiííi-,.! Oi.
t tudó UÜ^DOOS

József. gyon*ajtoj4iuNAGY-KAUIZSA-, 1882. márczíus 23-án.
Egy frtám 10 ícr-
HIRDETÉSEK
V.OE pctitsorbac 7, misodEzo niindec további soivri 5 kr.
oror.k(.\'■:.t 10 krí-rt vétctűL-jí ti-; csűri illetik ciLdca egyes Wríz-u\'si\'rt 30 kr. fizetendő-

24-ik aaséi/rá.,

BB

ik évfolyam,
A iap szcüená rétrft illeti kíxkmé.
ayek
uty&^i r<-szét iü j
pedig & kúdohoE bementre
mtéxendőfc :
K A G T - X AK I Z S A Wítstiöskáz.
Bérmcníöüer" levelek cstk imcn mnnk&timhtól fogadtitaik el
Kúriratok ÍÍBSW, necv -ry-XanizsaTáros helybaíísá
a , nagy-kapizsai kisded-nevelő egyesület ^.. £

anizsai 6.\'k. tűzoltó-egylet", a ,nagy-kanizsai kereskedelmi s ipartant\', .nagy-kanizsai úkarékpénztii", a „zal&megyei álUl&nos tanítótestület\' Dagy-kaaizssi tiszti öasegékző szövetkezet\', a-^soproni kereskedelmi"Y iparkamara nagy-kanizsai klIríílasztniáEya1\' s t6W> megyei és TÍTOE

lietenklní k"éts_zerJ_va_sá.rflap- s\'csflförtököii megjelenő vegyes tartalmú lap.


os/tnik-mm*) ar foaiik nagy-
egyéb kiadások után 29,168 frt ésí
igy a nyereség 45:882 frttai jegy- X.-Szeten
zenáő fel, raí az 1880-íi: nyereség- Sopron
kanizsai
Az osztrák-magyar
bank zár-.
lars a nagy-kanizsai bankintézetnek [Temesrár (N.-íkcs
aag. 31-én, ajságban elószámlált kölcsönösszegeknél
hez képest, 20.781 frttai
a utat
gy mitolása s jelentése beküldetvén
h->zzánk cbbúl ürömmel értesülünk. Uöbbietet.
fiugy a nagy-kanizsai bankintézet] Az 1*881. «vi pénztári
tett 26.389,000 frt és gj-arapult úl éh ké
üzleti működésében a múlt évihez kópcst fölötte kedvező eredményt
mutatott f6l és a kiváló adatokról, múlt évhez képest 10,00^.00*0 frt
melyek a nagy-kanizsai fióktelepei (1880-ki Yolt: 1C.3S0 ÜOC frt
illetik következő jegyzetet adhatunk: Á nagy-kanizsai bankintézrény
A bankintézet foüzlete a le- (Pécscsel együtt) leszámítolt váltóinak számitülási üzlet, a múlt évihez ké- éi értékpapi"raina.k állása volt: jiost tekintélyes gyarapodást matat 18S0. decz, 31. 1.524,344 frt 34 kr.
1881.-j
p
94 kr.
83
36
28
25
15
12
31. 1.387,372 febr. 28. 1.374rSl0
ruárcz.31. 1.529,165
apr. 30. 1.5^-4*292
máj. 31. La63,5&9
jun. 30. 1.538,237
jul.31. 1.416,683
aiig. 31. i.977,098
s?ept. 30. 2.275,597
oki. 31, 2.370,382
nor.30. 2.290.349
decz. 31. 2.262.068
fó! és világban foitüníeti, űogy nem
csak a nagy üzlelvilágnak, íianem a
uskeresií(;dunek" és iparosnak is, a
bank olcsó pénzforrása meg van
uyitva.
83 77 33
növekedést érte
A legnagyobb az állás 1881.
frt 23krraije! . . _^_ ,
és azoknak]többi előbbi hónapok ellenében, 560,415,06 krral, a legnagyobb ke-
_. jannar 31én
Í881.éváecz. 31-hez képest, 156.9/1
_ _ . évi deczember 31. azősszes bankintézetekoél í 66.5 44,944 frt 60\' ferí képviselt összeg -ills a leszámítolt váltók és értékpapírokkal.
Tesbedés volt 1
jannar 31-én
Az Ib8i. év folyamában a nagy-kacizsai bantintézetoé! (Pécscsel j együtt) leczámitoitattak, helyi ?ál-1 :ók, küidime és crLékpapirok 74— 6.6 i darab 9 611.517 frt 67 krért. 18S0-évben elérték a magasságot 4567 1 darab 6,007.431 frt 48 krért, ebbólj következik, bogy az 1881. évben! 3899 dK-ab 3,604.086 többel számitoltaíott le középára 1337 frt és idófolyama 70 mip volt.-
frt 40 krral. Az 1881.
Bekassáltattak az 1881-ik évben (1947 drb 8.873,793 frt 77 krért. liekassáluttik az 1880-ik évben, 2940 drb 5.219.143 frt 45 krért. ík\'kassáluittakban az 1881-ik évben löbb folyt De. 3007 drbbal 3.654,650
frt
32 krért A Qagy-líanizsai
bankintézet
Bpest(Kecskeméttel) 23.053,157
Zágráb (Si&ekkel) J.06.6.543
Arad 7C 1,487
Debreczen (Kagy-Vi-
rad és Szatmír Isé-
methíveí) 1.843,288 16
Eszék 582,73123
Fiume 347,285 03
13
A Qagylíanizsai bankizet műkődésénekeredoiényePúcscsel együtt úövetkezőleg számoztatik meg :
Nagy-Kanizsa Pécset! 2.262,068 33
Brassó
Kassa fMiskolczczal)
,
169,749 Us 1.25^454 78 701,43750
Váiíók és értékpapírok leszámítolása 9.611,513 frt. Kölcsön kézi zálog elicnében 360.900 frt. Kiállított intézvények 987,820 frt. Különféle üzletek 117,111 frt. Az (■-\'■fdniény összeg* 11,077,349 frt. fí-\'y bruíto-eredménynyel, mely 75.050 írt a költségek ievonása, az eisó Kassa fM berendezés, adó. állami költségek ési Kolozsvár


Pozsony
Győr
Szeged
frt kr. 609,888 98\' 243,890 11 379.485 60 323,238 40 1.579,695 69
kerek. Logos, magyar Fehértemplom és Tersetz-e!) 1.736,869 99 37.458,371 56
és igy a leszámítolási áflíslian az 1881.dec2ember 31-ig a nagy-kaiü-
Jndapest
bactintézet (Pécscsel)
uláD a legelsú helyen áll.
A jelzálog kölcsönüziet is a nrait -évihez képest tetemes lendületet mtití.t föl, mi-csak is síereircsés szárnyra kapásnak köszööhető; mélyek után az osztrák magyar ba-nk\' azon ; nézettől -vezéreltetve, hogy ta koy\'ági hitelt előmozdítsa. - nés a jeizálogadó-sok íeríteit lehetóieg megköni^fiLse, jelzikigkKcsönt oly feltételek c\'aktt bocsát kr; melyek alatt álig kaiAató ■hol is kedvezőbben.
A kataatoris tehát áil a való-
az 57s zálogleveleknél egy 32 éves jzáiogidónél 583 a 4\'/:% zálogleve-
38% 4%
leknél 5-50-r:
egy
és
éves zilogidónél
leveleknél
egy 40\'A éves zklogidóné! 5\'38-r
Az osztrák-magyar bank zárleszámolásából értesül Qnk, a jelzálogkölcsön üzlet felöl következő nevezetesebb adatokat tapasztaljuk.
A kölcsön állása 18S 1-dik év .eczember 31-én Következőkép szá-moluükmeg32\'90iölcsótt 95307165 frt 79 krért, ezekben esett a magyar feo-ona országaira 1913, 61.739,887 frt 71 kr. 6s pedig a jelzálogok állása szerint:
, üt kr.
Házakra 202 7.961,557 83
Jószágokra. 1123 48.572,450 22\' és kisbirtokokra 588 5.205.879-66-\' Az 1881. évben eiöszámláltat-tak Í99 kSlesön 32,048,300 frtért

ezekben esett ■ a magyar korona or szagaira 361, 26,701.900 frtért. Az 1881. érten elszámoltattak 151 kölcsön, 3.397,500 frtért, tehát a múlt évhez népest 110 kölcsönnel 23,304,400 forintért több szimJálta-tort elS.
Befejezésül azon remény\'öec zárjuk be ezen sorokat, hogy a bankintézet ez éy lefolyása után ép ugj, mint ma áldástcli működésének teljes öntudatával pillajitaat Tjssza a nagykanizsai bank-kerület jóllétére.
— Törvényjavaslat a köügaz-gátisi \'■ bizottságról\' szóló 1876; VI. t. ez. módosításáról. .!.\'§. A közigazgatási bÍKottságról szóló 1876. VI. í. a ekként mófloaittatík, hogy a közigazgatási bizottságba a föld-miveiés-, ipar- és kereskedelmi "ügyek képviselése czéljából, a földmivelés-, ipar és kereskedelmi miniszter által kinevezett közgazdasági elósdót vétetnek fel.
EHlenbeü a posta és tavirdai kerület igazgatójának a közigazgatási bizottságban való részvétele meg-szüntettetik és e\' posta- és tavirdai ügyet képviselete a kir. államépité-szeti civatalnak a törvényhatóságban levő első hivatalnokára hizatikl
2. ,§. KSigecdasági előadók;
habár tagjsi \'S a tőrréoyhatősigi
bizöttságügk & -körig, bizottságnak
választott tagjai nem\' lehetnek.
3. §. Posta- és tavirdai ügyek
ben a felebbezés, a közig, bizottságtól
a közmunka- és közlekedésügyi mi-
nisíerhez történik.
4. §. Jelen törvény kihirdeté
sétói számítandó három hó mnlva lép
haíályba és végrehajtásául a földm.-
ipar- és kereskedeíemftgyi — nem
különben a belügyi és s közmnnka-
és közlekedésügyi ministerek bízat
nak meg.
Budapest. 1882. évi májez. hó 3. KEMÉNY GÁBOE b.,


— Ezt is jí tudni- A magy
kir. közp. állampénztárhoz a külön
féle adóhivataloktól gyakran értezcet
sérült vagy idegen hozzátétellel el
látott vagy egyébként külsejokbea
megráltoztatott bankjegyek. A pérrz-
ügyminister rendelkezése szerint ezen
túl ilyen bankjegyet- az adóhivatal
nál \' uein fogadtatnak el, mert azok
beváltása egyedül csak az osztrák-
magyar bank — intézetjinét eszkö
zölhető.
— ü] sdÉ._A^ ipa:- és seres-
keáelini aiimsterieui.bac most folyoai:
£.\' tárgyalások a " plylÖiSra-adó be
hozatala ügyében. A\' phyloier£,-ügy
a múlt;".írtén köze! 60,000 frtot
nyelt el és a kiadás\' még folyrásE
szaporodik. "Ebből\' kifolyólag a kor
mány azbü ssjatos tözgaidasigi elvet
akarja érvényesítem, hogy a borter
melő közönség maga viselje saját ér
dekében a phyfcera-ügy költségeit E
szőlőterületekre kivetett külön pty-
ioser*-adó bevételeitől. Az adóter
vezet szerint minden katas,\'trálís holá
szóló utáu 10 tr. adó fog fizettetni,
de az irtási munkálat alatt levő
területektől nagyobb összeg fog kö
vetelte tni.
— A péfizügyiBiróter már be
terjesztette a fegyveradóró! éj t&it-
szati adóról szóló íörvényjaíaslaiot.
E szerint a vadászati adó egy évre
12 frt, a s fegyveradó egycsívatdi
egy, kétcsővUó! két frt leérni. Ugy
a fegyneradóra, mint a vadászati
adóra nézve at adóéi augusztus hó
ekó nípjAa tedódik és a jövé évi
jiiiims 31-ik ntfjáE rógződik.
— A kir. fMgyÓSZ £ .Jogtu
dományi Közlöny* szerint feőrrende-
letileg utasította a kir. ügyészeket,
hogy a fenyitó tárgyalásoknál í. bün
tetés ménéről többé ne tegyenett
indítványt. A nevezett lap ezen ín-TARCZA.
Jó akarok ionni.". -
üvj ! pedig odttkia nu. ajolauiig vau,
Araii/ua morsEimmal í,ijissitre nagy \\á
\'• £v rubini clOre, — olöro, miként ár,
Bil^or[i3 korsiliai! Ül pgy\'SataJ pir. — —
í\'oldugok Jelii\'LnDk, — sábgjtok fe! bilsin. j.oidoRok ?;... Un nn;g*r, hiit aximira, dúiüu
(JÍJ \' gj-.ikraji ráíg a: ancy stiue is css.1.
M.\'ít elöltem látom halifahír rabitJLl
J-.p\'T üjkaüiuk égi Bíoioljávül,
K^-.*i* kü=; k.Tli g;Giifij-v;riS kotord,
— í\'i-jík a szúp bomiokou iionoit titkos bora.
iE ijssxifl^íi^ - — lioiíy.i^iíi foi róii rncpcsóKOiL>I>HJ 1 .•■!.•> -Íj bol.log/niin: te icagaJuak ólujtcd:
k-!ek !
i hiitom,
.jt. — .-IU-m iljasi^it
]■•\'■-trfi
p tán nom járja í^y át. —
N.;t-j- ílflXJicl Luliüiott a rOcst leroIoL; — — Kici gyermek valék, — midűa jötí xsürg^ny — \')!i juj! oh JKJn\'íkctij. mpgbalt driga űdvRin.
l\'joUe iáitAin ől habfeiiár rcfaáTil, iiiii-K ajkainak fagyos roosolyával ;
^takad: .\'. .
De az angv&I Esemc cárva-zárra maradt.
— Siátmkoíott talin én n.j\'«m. szegényen , —
— Uolj tSlom alvetu éiűs u5rir«a»et —

Hali: i^ élni tioos, — életein im.jaa.]á.n Koirv/a eméálSdai s halál Tiri.iia, ... Oh jfy — oh jűi-íüfcooy! bó-t fxfttoom világit Orök5a fátyollal örökösen lengd ál ! ,
tstcTi! üj- kpgj-etlon rolláí «á irictam í ! . . .
— Múrt. oh mert [ette.! ezt, Slj\' posxtiE aí-
. " \'■ YÍTRC.
Tíü egy fai-\'.i Jíny *c ai\';t jűv^jc eló, . . .
— }iem su&aj-ii: rcaiiajsugir dieue felé.
Oh tudom\' már angjü-i tgy íteni ígí sn^jal Volt ír or-tülidsűö, —: aeas akartad büva! Riut*ai b£ Útját, nüfftnriaa KÓliXÍi, Hogy diacitae ott fon ai aoíjalok karit.
A jé anj-vjü nálad ÍJ ÉR iü nanidtiir. É^etC binat^i, — jaua Kermdáabau Uujuak el a aapok ; tupCLij s*irEyaí Í4ű, ,
— CsaL- repQlj, még ha\'á aagyaia oí nem i5.
És-asatia lelkese átSíeli leikét,-Kipiheni ssívom liossiai tzanvodéíél -,
KORPÁDI BÉL \\.
CzimuélkQli íüreza.
Mi -z? fogj* kérdezni keáftia olvasóin. Hit már ilyen -tárcza is v*n ? Alit ezek as irtidairai Bkriblirek n.é% fel nem feüezo\'ik. Teláa ciak nem póuzzal tüitöit lárczárói a.kar irai, íiisz annak a lügkelleracsrbbeii űeen^S czimet adhaind.
D;; ütn ám, m\'.ai egj prnféla csuk ugy ellalflilad oireaóm. hogy nem. pén-ses lárcsárói irok, mtr! amibeíí az embernek nincs batárosott t&leatiiEGa, eh hoz ne Jc fogjon. Nekem pedig valaki, — ne j vét elhallgatom — bizaimoBan aal EDgts, hogy pénz birásibos aiaca megfelelő tehetségem, &eén oem is ad zz Istcc.
Pedig bfi kir, mén eíhíceíed Ited-roE olvasóin, ha tárcsám telve rolca bi-


laíes — nagyobb kedvem ke
uíatni ét téged röulaltatci.
ith b é^ Ö
ked
J E \' ni-
e muíatni ét téged Miöthogy azonban pé
ünnfpélye?on beküEz3nt3tt. E megtette aotn\'éppon a lugat\'iv\'é\\jv> aóbbeJ fogadót; tisztelg&éí, elkergetni a p^az, péuz és még egfBsir péni óvírgó gODdolatftimut, lotUt rtga- em léréc tiast^b&n arirint \'mi
nem
légion tulajdon képen aoraitc Urgya, csuk lirofc, írok s jaj IfitBEum mindjárt földhöz 1 vágom est ac istentelen tolUE — még sem furgódik nieg1 }i&n3^\'\',i^ban agjrsmbaa valami érdeket kelten; képes eastne.
Nem elég, hogj- pénzem nipps, még |
a* afaJalií is"&iflt, hcgj nincs képességem 3
gondolatok\'megrÜIe\'tjlatÁBira, mihöi íog\'-j
jak\'teíiát? m\'it cainéijak ? \' \' \'
A.JC1 nekem UDÍCJSO; lud edni, in ■ü!na képes easmc íáncioUlomat meg teríaék«cyit.3OÍ, ju^iaiui, fgáai, dijl^lat iaegkiLpjaj r üyonidáb.Ji ^\'úonazűlitüi ki kerülve eltü oxikkomet. D.
ugy Rem a«m tudom
: beaeéltík, , — val&mi
yg,
megmagyarásni miféle — viaíkuteg uem
enged bégében, folyton azt mormogna —
hog_, akadna tneg a szó lorkáo — mn-
J iraod, míg etí nem leszed, oiacs oly
.üom, mely pihenni üngedes.
Aíoeban\' mirt 1. ho^jau mii;ép, mennyit ins-k, hios éppea ez 3 bijkkonő. Oh mennyire irigylem a.zok toüát, kik éles, eiatirikos, humorisztikus és még raás ilynemü csikkekre, elbűvölni, érdeket kelteni, mulatUtöí akerra, tudnak ie, mennyire sajt engem a nagysig átka, faa ilyesmire gondolok.
Eldobnám erep síirrenditfi, lélek" TÍZÓ tünedé«6ketf jönne inkább csak e\'Ó-

lérbe 7niaiű! kitüná tircs«iráira- alkalmas goodolatmcaeí; most éppaa hassmot
Hiába, nrir míűdcn letiaahes: iató-aett fohaBE\'eemlifcsrnAl;\' érzfiB és - értem
Jati eredmécya.
Fe!hE.gjrofc e. tépelódiasel, már ugyia kásö aíts V&B, etmegjek kipihenni p OSD kinoe\' fár&iáakaaiL Morphetis 5leli irarjaiban megtaláltam & b&i&i&mot füjó Bebeimre. Gyönjörii caomínj\'ekaak TOT íam tanüja., a legelbájolább lltvíaf oknak Biemlélfije, melyek mind egyenkint aorba veVe, egjr-egy adagot ki5lc8ÖD5stek i\'Vi\'g\'y&m kielegi\'ésóYe. \' \' ■ El iff\'teíEitetíecOj\'irégy.moiid négy í^glara kíbyBSorilíí íirciakfixleményt B oh díeáfcíoín — inind a négy ac égig magasetalt szerkestt£ a- által el lett fogadra.
De miiy rettenet\'a és s-zíiruTÜ változás ál\'o\'.t be ki-d.Üy h^B*uf*io!nbnn. midőn ilorphena karjaiból kicielkezve zt ktl!.-Lt kea-rüoü t«pH6£tnloora, hogy .í egész csak . . . ályra, pustU o^LilíJdú.^ ok. ifíinl a viÜám ál\'.al Iceiikkilívn. szobor képében alíotlaca meg a tűkor eiíift, féíig balapadt szemeimnek teljes knrlát-aágoí szerseadú a sahogyazem tudtam kiigazodni, vajjyn ol^bb. ümodiam, vi.gy podíg moa. áiiaodoai\'e ? Xakább uiúbbi felievéanek suartam hitell &doí, min:hogv ai elBŐt higyjem el, p^dig a vélőtien ugy akarlaj bogy as eisóneU logy«n elfogad haló alapja.
Kési voltam h&jfürttíjmet egyen-fcint megízimlálnij midőn már láttam, bogy semmí-kétíág sem fér keserves csa-"iepmbp^. midőpéreaton^ Ii\'igv örömem korai volt.

Leültess? még nem ts regga lisye aaon Bsilird e!iiaiiroíÍ8saJr hs tSrlk , he. asafcadj tnikket kell.kéaií\'.eQsm. Arr& Be voluék képes ,,8wiperlottnoCÍiamolc
Hogyai iesdíerrt/ iftgyét ^%fts-r.*rryr p^^íf a«t tn-ípám mir, h.i?r _& k5s«-
pót elkéexitt:iii köonyü dolog voinnt
Ah& . . . megvte ! Késiem . . még "pedig egy Baaralmee pirról. Holio, hisz aEt látom hogy & sxeb\'boó! s»bb ndolaluB. csaft: ugy folyunk toljam ali. :m ifi kell a !-)gki»ebb erőfeeaiíéfi «MQ, igÍB miodjái\': bevágxem tnunkamat. Pardon ! hiüE mág cl sem kezdtem.
Éppen, nJdőn. & tzöveg irisiíios l-gUm, illetilef.fugci-akartaic, bpJép s isabö 24 fftra (V?J<i .conl4£.bo*7a.
. Kéraffl■ ijtóaaa szól A i&gcagyabb hidrg rérrei, (h;betétien) uiveskedj«k ■ámiáját ki^gyenliteni, eléggé 7&ra-koztam, 2 éfnél tovább még aaajct tcet-viniü., mert pást duígibafl
Legyen n^ugoQ! majsster ur*m — mondám néki, — most. kéísiíek éppea ogy ottgyazftrli ujságezikket, melyért fé* ayee honoráriatn jár, mihelyíi ati meg-kapam, a asánjlKt as atolcó krajccirig kiéietem.
Jól van árum — replikát c szabd — de azt megffloodom, bogy :Ure!mem-r.i\':l ooká nem jitszhatik, s evvel ehivo-
Ör&\'tem, hog-y ily h*mar raegasaba-dultana tőle, a títvány emberétől, ki »>Ug szemtelen még firetÓJre ia kényszeríteni, moat már hozíi litbulofe munkám bei ítíj^zéaéhez. latao bocsásd meg blrnainiet, mindent sseret^k, csak fiwjtni\'ne\'mV taé^1

I[TÍOI/TAM

i R O^z L ö H Y

MlEOZIíTS 23 án 1882.
ültetés u moA veszi kezdotál. Ezekkel íat«tteflMtni sem szükséges, mert lenyé-axetek kellően agy oem indni\'meg elflbb, mígien a föld fe- nera melegedett. Főké-peo répa vetettel atace mit sietni, mert a legutóbbi idfik tapakstaiatai ízt bÍEonyit-ják, hogy a későbbi ve\'.éfi jobb ÍB, sze\' b is szokott lesae.
A répa&jok közül azok legjobbak, melyek a íőldUl ki oem nőnek, mivel esaktapdliaabbakj noh* mmM kereaeb-b«t motatiuk is.
Busa, lóher, lacserna íí)ld"kboroná* láaátfolyutni kfil], — kiíesvén az időt, mikor esSra 411, ha pedig hacarjábao nsdt Dóm lehet remélai, ngy a megboro-náltfvld«t könnyű i*heagerrel megkell hengerelni, hogy a főidet a nap heve ki il
tendo. A minister meghagyásából Bedő Albert s, fc. orazigoe fóeráfc mester és ministeri tanácsos.
Háziteendők a £
A hás ttdvw kfiréboL
A vető^negrostáltatist folytathatók A pirietékben buígoEyát válogatta-jtnnk U üítei4tÍWB.
Jk. sEtttas* totók javítását és igaajtá-
Különös gondot kell fordítani e hónap folytán a még |megI«*Ő ftlhalmazoU gabona készletekre, is, meg kall azokat gyakran forgatutni, rostiltztní, a magtárt pedig szellőztetni én lisztogatlalni, hogy a zsissik tanyát ne Üthessen benne, a mi igen könnyen megtörlóaík; i»a nincs ele-« geadő gond e hónap folytán a forgat-tatasra.
A meséi utak javítását kügasitását meglehet kezdeni.
Ugy a kutak tisztogat tatását. As aj építkezéseket is kezdewök meg, valamint az épületek körüli javi-tásoktt ÍB.
A jövő hónapban leendő nyíréébe* a szüksége* eszközök és saákok beszerzé-aéról U jó eleve gondoskodjnnk, nehogy kkkor kellessék kapkodni mikor mára tyaknnkon-fi nyirés.
Az istállókban.
Az anyakancsákat fSkép leellésük atán ]úl kall tartani, mert a csikó tápszerét mig szopik) as anyának keli meginni, hogy magzatját tejével táplálhassa, A csikókat gleje korán abrakra kell tatni .a mihelyt rágódni kezdenek, id\'iink nekik jó finom szénit,
Igás flóráink folytonoa munkában Titt. goüdank lagyae rá, hogy se a ta-
X rétesek gyomlálásával sietni
h b ffk k kit
mennek, sok kárt olálók.
Miodnn fbldeV, melybe takarmány ínyt velünk, a ve!és után meg kell hengerelni, hogy a föld BÍtna legyen a kasza alá, mert rögös földiin a tele takarmány tarlónak marad.
A repeze töltögetést be kell vé-
Kakoricsát takarmáoyDak ét heti időközökben kell vetni e hó második fölében. Kanok egy gazdaságban sem kellene hiányozni, mert az Skrök jó erőben maradnak az ngWrláakor, a tehenek meg jól tejelnek tŐie.
A \' tóheréseket és lucxerniíokat gypaz éftlwrtnntrágyával trágjáxrak meg.
tett, mert ha Bürba aok bennök i
Holyl hírek.
Felkérjük lapunk t. közön-*égói, hogy akiknek elSflzetówK e bo vénével lejár, azt mielőbb megújítani -ziveskjedjenek, nehogy a ren-des külitósbaii fennakadás történjék-
Előfizetési ár:
Apr.—JUH, neQyedóvre 2 frt. Apr.—szept félévre 4 K Apr. decz. 9 bóra G *
Tisztelettel
WAJD1TS JÓZSEF,
— Felolvasás. A kereskedő ifjak
ön képző egylotöbea ra^árnap foiyó hó
26. Taboiy Viktor figyvéd nr ielolrasáat
(art, melynél vendégek ÍB azÍYesen láttat
nak. Tárgy; ,Hamori»itiku8 clmefutta
tie, ^.-Kanissa társadalmi viszonyai fö-
fStt.* EztkÖTedr.\'KisvároBr bŐjt" költe
mény, felolvasó saját bzerzsménye. Nam-
tagok réasére fcorUloI\' námn, (hölgyök
rétzéVe asámoxott Qlóholyro exóló) bu-
léptí j«gy»k boctajiavoak ki, melyük
caü\'.örtök.től fogva Csillag Igaács egyl.
igazgalóaál a dohány-fáiúzabea kapbalük.
A felolvasás kezdete S1/? órakor ests.
— A na^p-kanixnai vörös k
lt egy e*er forinttal - Budapas d Eb óh líó
rövicUégok, sam .k, hanyag oe.legyen. Lz eddig még fel nem bigatott aircxakat a íoénló clá kell vinni.
J&rmos ■ökfeit-Sfl jól tartsa ■ gazda, as aganlíara jó -örűb^i legyenek, ő eríbea lévő igávái két. annyit lehet égezni.
A teheneket, melyek még istállón \'abnak\'a nap legnagyobb részében tartsak iWÍWn, a friss levegőn.
As éves bika borjuk és két éves 3P08Í&ók kiheréltetnek. - Azon üszü éa bika borjakat, melyeiét tenyésztésre szántunk zvbvlni kell. " A legelőre jinS tehftuek legnagyobb len ciOit éa-májasban üzekednek. ■ Á. juhok: l«galt»te»e- k«tdetdt veaii. hónapban.már- b at*badta« js ujegél-.gyeplevegível ren-ázonbap nékik
tikai munkálatok
koviU Ó6 Stolze-Feűjveaay gyorsírÁai
r^ndsEfirek felett" **) Cii-nü munkámban
fogyatkoaáaokban nzenvednek, ni\'jiynket tlapjok megváltostatáe-i nélkül ki javi-anuak nem lehet: — buzdított arr.i, hogy egy, a magyar nyelv termesztő ek. msgfelelő, B az eddigi, németbíll Á:-Ul te tett pyoríirási rendszereinknél jobb gyorcú-ási rendszer létrebozisát kinére:-[em meg. Meonyire sikerült eiéraem s CBHŐS czélt: azt, a jelen munkám mc^\'-iclenéae után a közönség résirL-hiijlatlau ítéletére bízom. — Tudva azt, bo-r mindon ujr*k többé kevéabbé ellenK*?»a a. régi : (bárha aa uj jobb ía a. réginél) i uj magyar gyorairáai roodaztírümnüii. i Szent-Iván nyüvin0!iaAg elá való hozai.la elüti jöm;k lAitHTin megismertetni gyorsirAni rendu?.---rem f\'ibbszabályaita gyorciró-^iak: ríak-kal, s elh*tirOBUm mag*cnb:iii, h \'gy Ci»k azon esatben boc3Átom munkámat ^ nyilvánusaág. elé, .ha az, a szak.férti»k véleménye síerfüti —; erre érdemes. — EE okból gyorsíráei reodsaerem főbb szabályait a. mnlt év elején egy brochan-ben ily Cifra alatt; FAz uj magyar gyorairÁs alapvető szabályai\' iemer\'etiem. s kéz-jratkéat a sz»kfér£aknak megküldüttem. Ürömcimrft aiclgál, hogy uj eyorsirftsi reodszareciri] 1 Ezakférü*k clismeré^oi DyÍlat-\'.ozt»k. Szabadjon — rövidmi^ kedreért — csak a .FOvárosi Gyorairó\'\' czímQ lapra, s a »ok kötül egy oki. gyorsíró-tanár véleményére hiva:kopnom. A .Fővárosi Gyorzirá" 1880/^1- eVi 4. tsinsának 34. lapján wakeí mondja : aKele Antal mutársuak e^y uj
aggel a tegelőre bocsajtis előtt száraz
tkármányt -adni, ha mindjárt c*ak
ilmát is; ez áital *ok betogBégtől meg-
A tenyésx merinójuhok oastályosása ;inte e hónapban viendő végbe-
Kosz időben a bárányokat az istái-iban kel! tartam. A kosookák\' kiherél-itnek^safarklcórtitAct és beottástk min e hónapban-kell véghez vinsjí. -
A- malaczoksak |oem kait elfebdni pát adui, s gondoskodni arról, hogy j<5 ITAE fekhelyök legyen.
A kikelt baromfiak ÖssztttSrl főtt akoricsa és. más szenaes eledéi 1(4 tar-aaanak. ."..\'/. ■
A gyenge méhaket etetői kell.
A mezőn
—-£r-fc«H5ro*ok-vBtésénéi nj^ s }Bg, ibb gar4« van — a mi még hátra van, \' sietni kell.
As ősxi vetésekbe és tavasziakba is ■ég foly^ási lehet ióhermagot votai,
A kukoxiess, burgonya éa. ^épamag
gy gy p
tea építendő Erztébet kórhás alapítói sorába lépett. A letanye vidékiek pedig a nagy-kanizsai Sók egylethez cs«Üa koztak.
— JPlossxer Ignác* virosi mér
n5k nrat ée csaladját ismét-nagy fajdalon
érte, Kriwtiaa Le&nyok elhaJilo«áaávaL
Vigaaziaija a közréasrélóket. Azejbanyl
nak béke hamvaira!
- Qyászhir. Lenkey Károí,
m. í. távírda liast, ugy családja, mint Himos rokonai eevéb->n mélywo szomorodott síívvel jelenti Bzeratett napának, illetőleg édes anyjuk, n»gy»nyjuk és só-goraójííkiek öev. Boidini J^noxaé szüi. Prux HirU auzonynak íolyó hó ÍB án \'éfetének 5^\'ík éréten hosszai sienvedé* aláö tüctént gyái\'zM elkanyliL —, A boldoguú bült tetemei f. hó 20 áo dél-tá>n 4 Órakór fojgoak a róm. kath. szer tá sxerint öriíi, nyagAfomra letelni,
IgeD,rértem— felelem.\' \' , Staviitc, . B, kifejejtéaek választé ^a ut4.n -úaívoj uámi möveiiséggel,. rathatij biró, de nzért mógio dárva\'"modora \'n»j--:—- dat megoyagtaíták s eg\'ész \'cwodtan e5-Uvozo\'tt. En pedig\' oehogy valaki álul ismét mcgakadáSyoilassám munkám, foly-tatásában az ajtót lezártam, s így nyn godtan foglalhattam el Mióét uékemet.
£1 is feledtető, mit akartam írni. Igát a fn^f*a*;o*avab4ról,Istaaemn mondom, itmét c*erben hagyott
— az engesztelj
pedig folyó
hó 21-óo.\'iog a plébánia templomban
Jlindönhatóhöz bemütattitui. Kelt N»gy-
Kanizsán, 1882. évi márczius 19 éo: Ai
dái és béce hamvain ! L^nkey Károlyaé
szol. Boidini Karoliaa, Boidini Kadolf,
Boldioi Gizella gyermekei. Leokey Oltó
Lenkfly Margit onokü. Poldioi Edcird,
Boidini Rodolf sógorai. Poldioi Edécé,
"" Emifia, Boidini Radolfoé,
g ,
Amália, 6xv. Bo;dini Eóbertné, Karolina, Boldiai Emília, Boidini Karolina sógornői. Boidini Auguszta, Boidini Róbert, Boldmi Gizella, Ifj. Poldini Ede, Pol-dioi Emília, Poldiai Lajza unokahaga ón óctueí.
— Panoráma. A főtéren vagy
lQ.<ví*p óta felállított panorámára tiszte
lettéi figyelmeztetjük a közöntége-t; moet
aj képeket állított íel, nagy látogatásnak
örvend. Minden közelebbit lapunit hirde*
lesi rovau hozita
— Nyilvános kössőnet. Tek.
Fáraók Kálmán gyógyszerész ur ez évben
U meghozván áldozatát, egy darab ara
nyáért meleg kössöaetet mond a főgymn.
iga^atóaág.
— CtWagi hajó* jeles f«tőmü-
vésc Hacáskfiaa fo>ároabóf k&rtiokbe ér.
késett, megbízásokat elfogad iie«leo<»
lakáaáa ,K.oron»« vendéglőben, üd-ö
■öljök körftnkbea s fijánljnkft k
méltó figyelmébe.
, gy
tehetségem, már Umét nem tudom a csim-hez ssolgáló mesét.
Nci már ez a szegyeutelje* állapot, tovább igazin oem tarthat, hiába töröm fejsmot.. Talán mégis, no még egyszer
megpróbálom.
megy
megy, legjobb
Nei
akarat iaeüeti s«m. Még csak most tatom, már 3 óira,, aztán st r»ggelif se ebéd, se tárcsa, sa pénz. 1-tózLató 1
H-t csináljak, mi tévő legyek\'?
Legjobb leaz ha oem mit aem írok, akkor há* akkor, nem kell c*im sem éa legalább -mosdhatom, hogy c ?vegésem egy czitaneíküli tárcsát képec
Huh szemtelea — mosdja t, olva
sóm — be kegjetlenal rúasaélt türaJ-
m&ckkel. :
Booaáaat, azartxer boc*4nat.
8ZAS7ASI ASNuLD.
tézkedésl ífelytetemti, miuUn az Ítélethozatal erítltal egyik lényege segédeszköztől esik el s a vádlói helyzete is sulyósabbá lesz, főkíp felsőbb biró. .elítt, aki ezentúl nem tájékozhatja ^/aagAt az ügyész által kért maximum iránt, holott a kö2 vétlen megfigyelés ny\'ómiu épen a: ügyész volt az,- aki a bűntett sú lyosságáról meggyőződve a "bűntettig mérve iránt tett véleményével mintegy bizalmi férfiú gyanánt jelentkezett
— Eívi jelentőségű döntvény.
A törvényhatósági bizottságra nézye a belügyminiiteregy. álcÉbrdaJt eae
a követkeiőt: Nem elecg$dhetlenü: szükséges, miszerint a. törvényható sági biz. tagsági hely atjtól tétessék függővé, hogy az illető neve az őrsi. képviselői választók névsorában előforduljon, hanem tekintettel az 1870.. éri XLII. L ez. 27. § ára, elégséges, ba azon kellékekkel bír, melyek őt az országgyűlési kép viselő választok lajstromába való felvételre . álta-libaa jogosulttá teszik és Jw ellene ezen törvény\' 20 §-ában" elősorolt vagy más egyéb törvényes akadályok fenn nem forognak.
"— Ertfözeto ánamvíztgák.
Körrendelet "mindén kincstári\' erd£ tiatúsigattk \'és kir. erdőfelügy elŐSég-áek.\'.A. magyar iir. belügymíníster megkeresésemre folyó évi január b.0 25-áu .35S2. sz* alatt az ország összes / törvényhatóságaihoz intézett körrendeletével\' az ir^.nt" intézkedett, hogy áz ( erdészeti \'Lífámvizsgáló bl zoítságofe által az erdészeti államvizsga megtartása iránt hivatali elődöm részéről .1873, évi apríl havában kibocsátott szabályrendeletet megelőzőleg " kiállított \' bizonyítványok, valamint azok\' "is," melyek .az aíkot: mányos kormányzat\' életbeléptetése, tehát 1867 előtt az akkori "erdésze\'tí központi kormányzat részéró! állíttattak^kv^tiMitijpfB-oftiiBősirés tekintetében épea olyan oklerelektÜ tetintessebek,- mint as Í8Í& óta kiállítottak, B hogy éhez képest &z ilyen bisonyitványokbfil állatott Sgyé-öefe a fegtöbb adót fizető törvényhatósági bizottsági tagok névjegy* zekének egybeállításánál ez : 187 k
értelmében egyéne* 4+ltiai adójutnak kétszeresen leendá-számitását vehetik igooy.be. Err^i-^ jeniek) ^tudomás a a..kincstári eríőtíszíéktel,-illetve kir. ecdőfeJügyelőségi .személyzettel " va,ló közlés végett oly hozzáadással értesítem, hogy.az országgyölési képví-setók vá\'lasztásárpl szóló Í87.4. évi XXSlII.tőrvényczik 9. §-áb\'an/ az
lasrtói -jog tekintetében netalán felmerül sérelmek orvoslása czéljábóf az idázfitt\'tőrv|by\'44 45, 46 és 50. áib JWgWtáipzptt "eljárta ytóe-
Mit ís akartam "irní? Vitte \'VOIUÍ «r&üg relleoéleí a\'áta "fizabójit, éíkergeíli gDudiitaiaimát; víligéYt ■fem-jün\' emléke zeítimbe, init aTÉaríatn* írni, 1 ogy nám meg most mesterségét híven lükrözi kopott gallérját.
tehetség, de
ftem megyek semmire, a. becsületéé, de "hisnyzi magánnak ttikraja is.
Mígswn ejtem-el «íhatároxásomat, Hant éo kitaoodtam, *s azeníiégbflnazoaoB tffap-wvajn], még lehalietmm legpa-ráfcyibb- lömegáoek is tx igazáig jellegével kelj felruházva Unni. Mindamellett, hwgy Rstlítt nMgérlelt eazaaém kárba reszelt, mégis iruk, még pedig valamit a lurfangos azabóniL
Fölöttébb órdofces tárgy, kérek kia
kí«pp i már meg döngetik
■*t. Utóm, hogj it; nem boldogulok, AUotoU helyiét, boiiat állok rajtad I
Jön ft hajda, hivatalos küldetésben, mjoden iia»tei«ttudás nélkül mogorván megszólítva: b» az ur még egyizer elmarad a* ügyében magiDdított tárgyalásról, ba a törvény idézésének nem tesz eledet, péu* éa fogházbüntetésre Ítéltetik. Érti *»or?Ei hivaUlos miaszióm tulsjdan-képeni tárgya. Eí ne mulassza-ma délután 4 ómkor a városba* gyüléstermé-™ »a«*I«ní, aüüi! inkább «m. mert\' mástép a mondóit büntetés mée mt fo-meg

— Kotma Sándor k!r. főügyéaz
aéTt^apján ^Inetítiát" ibráioló
•■fist Mobor s üdvözlő írat átnyujLátávaJ tiutehe meg a hazai Bgyéai} kar. Déíbéo tiizielotért nagy banqueUe rsodeztetet melyca az ünnepeit kitűnő szép benzéde tartott. Fekete Ödön főügyészi helyette* a hazíra, Liszló Zsigmond minis Un ta< nacftos,to ibbá Molnár Adimai Qgyéazek Psik L»j->s Somogymegye, Dn Wlaasica GjuFa a fiatal ügyé«*i nemzedék nevében, Ajk&s Károly, BeSk János, B&kovnky sat. u jubilsnara emelték poharaikat. Szomszéd megyénk érdemes szülöttjé ez aicalomból mi is hazafias örömmel fidv&zfiljük.
— Boksán tusol tó-egylet aiakalt,
íelynek alapsaabllyail a bolügymii
rium jóvá ií hagyta.
— Névmagyarosítás. Frank
Simon raabrendeki illetőségű bécsi lakóé
j éa kiskora Fái oevQ fiának voza-tékn vét .Szabadi"-ra változtatta.
— J>r. Németh Antnl győetan
kerQleti főigazgató mait vasárnap dóiatán
távozott körünkből a szombathelyi vo
natul, hivatalos kőratját folytatandó.
— A sütneghi népbank múlt
Üzletének zár»ámadása, forgalmi ki-
matatása és vagyon mérlege beküldetet
hozzink, mely szerint lorpralmi k ima tálasa
733 0l0fri74 kr. Mérleg- éa vagyon
kimutatása 133.758 frt 23 kr. Nyerwég-
és veazteségsxáailája 13.17b frt 82 kr
taaz. Rendelkezésre áíloayereménye 2939
frl 82 kr.
j
iett megtámad biróaalc veje
— Gyilkosság. Vasárnap este
7\'árakor & nagyrácsai suSUliRgybó! bt^a
ik a koségi b/iró Horváth Jűi&et ;
h. bíróval és öcscsépel, utána jött vej1
é l&á E i ád
szSl&pásztor. Ez Németh Ferenci álta
védelmezte H szőlőpásztort errn az u .ellŐl 5 egyén elŐngrott, mindkettő el veretett s OMZ-J esett, a segójjkiáltisra i bíró társaival, együtt már a köuiégbő Issz&aiettok. A bíró szép sz«vakkal rendre ntasitá őket, atoaban neki eetek s -össsflverték oly annyira, hogy\' a sértések köret kéziében meghalt éjfél ntán Németh Fereccz támadó ÍB másnap reggel szinte meghalt, kit véletieneégból saját társai ülMtek agyon, egy másik támadó, Németh József winte haldoklik, t tanai áltat lett megütve. Indokán! mondják, korCÍmai rendfenUrtia végetli 3léaked*>cét m bírónak, mások eserelmi viszonyból eredetinek állítják. A vizsgálat majd -idarile!idi..4 tettes a szolga-bíróság rögtön leiartóiutvk. s az alönyo moxÁst erélyesen meg\'éce, a kir. törvényszéki vizsgáló biróságQKk sdaltak át.
— Balai&n-Fareden ax idea
Oláh Károly pozsonyi\' zenekara működik, RÍ Esztorhází vendéglőt Fórscb Jósét fijvároai vandé^iŐa vette bérbe. Szioí tőadáíokra pedig tudvalevőleg Gerün Andor aiiotársalaia nyert engedélyt.
— Halva találtatott m*rcriu3
15 éa egy éltes kulduscí a KicxorUk ét. Ssfcnt-Baláza közti utón, nave Tóth K.8-taün, szaletéahelye Káaysvar. Végel-gyengüléit okozta halálát.
TÜJt\'voU UjndvtroQ mircc
18-*Q esti/tíz órakor, elégett Mehet Jó-zsef volí bírónak pnezájn, b«asuból Uítídt gyújtást gyaaitsuak, miután előbbi lüs-itéoéJ iu levélbea értesítve volt.
- Marha fel- és ierakedó íi-
lomá«okal miniaterileg s következő be lyek jelSltottAk ki:
Kanizsa, és Ciákturcya. Egyuitai mag
emiitjük, hogy a Béca, illetőleg Alaó
Ai á Hk k lé h
Ansztria ás Hazánk kcst létezett marha-árlat fololda-.ottaBéocbeakadályUkna hajthatók.
— Bqr&rah. Keszthely vidékén
fc« nj fehér I>or ára 3-9. 50 frt, aa ó f«-
hér i3 —14 frt, Somlyón az uj fehér
15—16 irt., at ó fehér 28-32 frt. Sop
ron vidékén a* aj fehéi 10-14, 50 kr.,
uj vörös 11 — 16 frt, Tapolcia vidókéu.
aj fehér 9^1*frir ó- fehér L8 -26 Irt.
— Gyáx%h4r. ötóos Imre zats
Btent-gróthi derék BV. tanító urat, sulyo
csapás érte, áldott julolkü ooja, hosaxa
iz»nvedét otád meghalt. VigaazUlja tisa
ejt barátnakftt B réwvét, meiy irányiban
ninden oldalról nyílváoni,
— A tapolcaai kir. járástiró
s&ghos ttlbirákká kÍQevnziettek K-ivci
Lnjos éi Stransz Lajos sala-egei-szeg
kir. törvényszéki jegyzők.
— Nyilvános köstőnet. A z*la-
•sne^i takjvrákpénztir közgyűlése f. é. ;cbr. hó Ü4-áo tartott illésén x.-rgcrasegi :au;tát járáskör segély -alapja, j * vára 25 j. é. Frlol megiiavtini kegyes volt. Kü-teléss.igeinel vélem teljesíteni, amidőn a tekint-l.ee köigyulésnek eme nemes haz*fiui adomány ozáiáárt a juráikor őszinte köszönetének itt a nyilváaoe téren is kifejezést adok. Fogadja a tekintetes közgyüle* * kör legmélyebb háU ját. 2 -Egorszeg. márcs. 20 tn XS82. ~\' kovich György jánUkSn elnSk.
— Ba*ai rövid hírek. —
Egy debroczeni napszámos két eleven
csíkot nyelt le s iszonyú kiaok közt bele
halt. — Egy temesvári disznó kereske
dőtől i """ "
lón 960 db aranyat elloptak. — Grimm Rezső jeles festőnk meg halt — Héssöly Oéaa jeles iájképírcak KógridmegyébŐl nősül. — Or. Batthánj

Lajos jegyet w uitG:, Audriasy Gyula leányával a bájoB Hónával. — Királr-ó^nk szerencsésen Bécsbe érkezett. — Egerben 11 lap jelenik mot\'. Nagy-Ka-nÍLsán 3.
- Külföldi rihrtd hireh. -
Franciaország Iakó«tága 35.597,580 lé-1IÍK. — Laibachban egy giketnéíDa ba-Jálra ítéltetett. - A síami kírilycak 350 foiesége ven, mindegyiket külön ion<*« ctra Uaittatja. - A zulUn ata»ni ktf,«iil Európában. — Londocnak 35 Bzinbáza van. — Loreig Aigner Ferenci oy. alezredes Gráczban SagyitkoB ló"n — Bon tom uj intézete 30 millió frankkal megalakult. — Skobeleff beszéde 16 millió
ubel veszteséget okozott a sient-pé\'ervári
örzéD
nyert ?
Bpeat; márci. 18-áa : 90 57. 28 89 tj
Lincs - - 20.31. S7. fi7." 75."
Trieszt
48- 9. 30. 63. 7U.
Irodalom.
t alatt megemlített munka NnBr-
— EISjitetiri felhívás 1. Ai uj ma-gyár gyursírás tankönyve kUlőaöd tukia-tettel a magáaUniilisra. 2. Magyar gyors-Írási rendsaeremoek kritikai ödazehaaoti-ütisa » DÓmetbÓl átültetett Gabeliberger-Markovíte, ét Stolze-Feny vesay-féle gyön iráti r«udaserekkel. 3. G-yorairáai OIVHBÜ-könyv, magyar gyor&irás reodszureoi aze-rint czimü aiankáimra. A gyorBÍráans-k gyakorlati haesna mindazokra nftzvti, kik szellemi mantával, c írásbeli teea-dőkkel fuglalkozaak: megbeciftllialctlcn; mert a gyorairis által idút. fáradiágni. na tó tünk msg és csak ennek segitsé^vel VH.gyuok képesek. *z é\\-"> szót — r-ipiébea — híven visszaadni,, s azt Ickíituí. —
mítrémt %
i kÖrfilír
■ bogy a nécait-ből átaltetett, relatíve még legjobb gyors-írási rendszereink ÍB, — mint ezt „Kri-
Inneu van, hogy ott, hol az élő sióuck viaísaadása kívánatos, e egyúttal fon\'os (miat pArlaaaami, s űöküdtsz-íki tárgyalásoknál stb.) nélkülözhete\'lan & gyorsírás. . Eredeti magyar gyorsiráái rendszerrel raiodezideig nim dicsekedhetünk, .daczira a gyakori, aéha 1CKJ aranyai í« felülmúló pilyadijaknak, melyek 1821 áta Kováca Imre, AndrÁs^y Q-yörgy éa Károlyi György grófoic, ugyazinte több mat^ye — ieloáöD Fuhö."-tnogye álial több ízben hirdaUeUek>.~\') Legnagyobbrészt ízűn tnomeatum.
ily ciim igyar gyoruiráa „Kelti Antal uj magyar gy«rs-
y
Soma íiviíről
tartott •
dolgozott ki, melynek el alatt bocsátotta ki: „A n alapvető szabályai".***) rendszeréről a budapsa\'.i író-egyesülőt lagató\'ibi lapok szerkesztője; Forr előadást, m<ilyben Ke!e nnivi rőleg nyilatkozott, s azt iyen figyelemre llóuak Urtju." T. Z«lliger Vilin«»a oki. gyorsiró-laoár ur, a budapesti gyors-író egyesület volt tisztviselője gyomiriiai rendszeremről irt birálatábas, a többi közt ezeket mondja: ¥ . . . A hangoztatást, hangválloiatot éa hangrendmegsza-tadást CAtí dicsérnem leli>!t. Prorsua
•) L. Oáazner Lajos: ,A gyi-rsirit n"-rid éi manyar nyelvrfl atka.Im»ott tana" 11. I. Pest, 1S62.
•*) Kegreodeihetö &laürottu&i. Ára:
, cispán »»*kírtok ui-
) Sára, A. iserző.

HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM.

Z A L A í K 0
Sir. irrszék min: tkkvi hitesig. NagyK*nis»án 1882. február bó Ü-áo-
NOVAK,
kir. törrénysiéki jegyzi.
GÓZONY FERENCZ
kir. trvszéki eínBk-heiyetteí. 509 1-3.
LX. t. cs.42. §-ában előírt ÓTkdék-;ép« papírban a kiküldött keséhez le-tonni a-USbbi f«itétel«k a biró*ágnái meg* tekintbotok.
A kir. biró»ág mint tkvi hatóság. CtáktornyáB 1882. ért nárcs. hó 17.
u* H-aO—12 —. Rou
™.—&50 Zab 8.—.-8 20. Kaiorieaa
—.— — —• 7.40 Cmqáofioó 8 — —
o*pjáa. •U l-l.
SÉRA ISTVÁN,
kir. járásbiró.
^sT ^rki febrQÍr 23- I862-
ICarhahu\'46 —7<8. Barjahoi Í.-W Ser-
€0-—.—. gulotuu —.74—. Disraőxai
.—96. VorKihajTni* ■—.—10. FftfbifTwi
—20. Ómkor •—.— 6*. Bon .—-—l\'—
prikt 80.—. 8*appa« ■—.—40.
t. 1832. hbnár ft-io. Tóth Lajos űgjréá a n.- kanitaai takarékpénatár igugatjja végrahajUtó-«k, Htrcsí Mihály és nejeFlamholt Kata \'égrehsjtást sssnvsdfi B.-kaniuai lakó> sok eUeni Tégrtbajtási ügyében.
I.Arver.hirdeíméoy.
A E.-.Vafiúwai kir. lörréayuék te
őnyvi otxlálja részéről köahirré lete
tik, hogy % D -kazttMa) tak. péactár réai-
vé&yiártaság vágr«k»jtatÁnak Hircsi Mi
hály és neje Fiamboh ELata Tégreh*jtá»i
nenvedó n--kjioixsjü lakótok ellen 484
:rt 6 kr. tőke 1881- jtuaác 1-től járó S"/f
kamatok 7 fit 80 kr. jelenlegi a még fei-
lerülendí kölUégak irknti végrehajtáai
éb f kí ak
bor 20-»2 tr
r y é«kér«; koziirré1 XéU-
tik,\'hofiy Tóih Lijo* ügyTéd. mint *. n.-kii Ukacékpénstár ig*zgpnujja nagy- lakó* tégreb*.jlalóa»t Kémeih Mibily ét nej« Viola Káría Tégr«ha)táat as«0T«dő:&--ka&uaai lakotok elleai 6üT frt 96k.r. LÓke !88l^vi márotiiu bó 1-sű napjától járó 8\'/. kamatok U frt, per. 7 £rt 95 kr. végrehajtás kérelmi 9 írt 50 kr. becaié&i 19 frt 10 kr >el6n)egi » mé^ iölm*rüioi"i6 kóicrégek trán.ti végrehajtási Agyéban a fantno7«eU kir. trvszék területébfla Urtoxó a-kasiasai -498 ax. te-
., i Cn|en-er mue nem ev\'őzl" D06T * lapkiadók «;
Íven°é8r\'«>kbez h.noaló nyil.tkOMtok Uoi« lepMbb «. l»gs.«d.g.t>b I«inj«-bi.oritotUk arra, hog7 i mir 1874. ér- "\'■ n>ely ...rml:««k «r» k«tj«il L» ké.,=n I.T4, d« k»,b.jiilt ak.dílyok ! F>*«» l">«y ="!\' *J*P <Wfi» í^"
6 15 r«, 11 50 8«tnt
•nji i 55 rei , S 47 H , 1050
•% hoanM:
t 2? re,
1 41 i
11 1 <
rüu*t) 4 15 r.j
)nat) " i 5 Ü
lokjegyiőköny v
Af 1. sor 550 bzsr. Hioüy ó* VtqJa Maci*
l a font nevezett kir. törvsfrék le-1 tjaítt"
r&letéhes taruzó &«•!
A f 718 hzsz. »it\'.i Hircii Mihály K.nm
bolt Katalin tulajdonául felveti 155S tríra
bjBCS&lt íngatUn 1882. évi májfcs^ű ll-éc
déleBui iO.-ír^kor e«r kir. törv»ék te
lekkönyvi irodájában megtartandó nyil
vános árverésen eladatni fog. \'~
Kikiáltás! ár a fenébb kilett becsár.
« ,bectár
itrfop^áÜi\'í\'fügBi\'Sri.r.Triir\'t.DkSi.y-l\'gy «piritua!ékba« WrUI l.l.».
£mbiom ré.«.:l) .. ölem. -, 2) »<*» jó. «. «l> TJ. r«g.l . fílj^yri
-■ - I «"^ papirosra, hogy nuk Icwmek torté-
űen ho»sáiariozó épületekkel egy fi ti Í04ÜJ ira btrciüJt iogaliánul882. évi junlüg^ Aó B :k JUipját dei-i.ói^lO órator a tór-
í péatt^rtbartjBBgtartaadó nyil
vános árverésen eladatni íog, _ ^
Kikiáltási ára fenaebb kitett becsáry*
Árverezni kiv&.üói LartozDs-e & oec*-*1
ár 10°/p-t»l «ésspeDí,oee T«gJ -üpadét.bí-
pas pftptrbca l kiküldött ke*éi*a Isteuní.
Vevő k.ö\'.ct«4a VTÍtolár három egyén
iben, Eoig. pedig -aaí ejsót az árve
rés jogerőre emelkedésétől ezámitandö 3
Otiao£ka.t ~ojnsáaitol <&
jy0 ^, _\\%j 4k
pírban «, ittküldótt fcézéheí.letenni.
Vevő kóteíea _ a . WtelácL hirom
egyenk részletbén, még pédíg\' ii\'eUít\'M
áÁJ« lkdé£Ól i
Jg £
3 hónap alatt, a 2 al ugyanattól 6 h2nap
dalt, vUt ü^y»n»<tfí-9 Üaap \'alitt
minden «gy« réaxlet tüáit-as árverés nap
^ mitandó 6*/0 kamatokkai együtt
az árveréei ^©l\'étcioitbe i
\'helyen és anítlorrtok w
Exec hirdet tats Q/ kibocsátásÁnál egyidejűleg megállapított árverési föltételek a hivatalos 4rák alatt, a n.-kBniza&i -tkvrosztályánál a a Q. kani-;imi vkión tanácsnál megtekinthetők.
elreoileit árrerés a fe&iict talek-jegyzőkSnyvli n íeljégyiandó*.
Az árr«tr>ást hifdatménf K tkköoyti
il kifé K K
b,d#ap alatt, a harmadikat agyannttól %<)ntp alatt minden egyea részlet más ax árverés napjától számitandó 6°/o kamü •tokkaí epyött as árveréei feluítelekbw
Felelős szerkeastő: BÁT0RFT LAJOS
Káén hirdotméay egyideüleg megiliapit
.ti ár
lek. a hivatalos órsc alatt a n. kanlzns kir. trvízék teiekiőajTÍ o«táljánál t község elóljáróíAgáril megtekinthetek.
At drendfiljr^verét a f«ntin leluk jegyzőkönyvbeü feljegyiendí.
Az írveréii hirdetmény k
f
verési
y Ka-
ngy
K
hatósAgnil
itas. vjtroe s i ssüni zédoe. köxaégetben j fc. körüe&R éa küÜggaMtóí » »*- egyik hmv- •, ? béli hírlapban egy ízben beikta!.^ j.:-.t ^
gy
könyvi hutoaágoi] kifygg\'-szléí.u^v r. o-n.iuai városbaa f ».-»som»ei>a» kö-^é-cbec -k5ríz*í és WTÖf ^artfi1!\' a 7.*\\] \'ziiiDj czimQ hirit-pbívU t£j \'nh:o }>*■
U. Árverési feltételek.
, r I) jLrveréa\'itt boéHW/^ta. naKy-
^i & ifijb^ óí
\\K Árverési feltótsiek.
1 . i/verés alá bocfétt»üfc.a oBgy-kanixia! 651 BZ tlevben X | -Si8 ki*-ala\'.t Hircxi Mihily és neje Fiumbolt Ka-t&lin kÖzOe tuUjdoaiül felvett iogAtlan.
Kikiáltási ár k becsár e az ingtüsn
a kitÜ2öfk:cgy határnapon a becsároo alul
\' ■\' fog-íaiaini.1 \' ■ \' \'1 ■■
2. A>orej;nÍ-k.ÍTáiy}k ^ctiwnai; a tár lO*/8-ii 155 frt 3Ö~ krt készpénz ten" vagy óvadákképea papírban á irikftVJ dött kesén letínni. —
3jVevó köteles a vél«Urt 3 egyenlő részletben még ped-g ai elsőt az árverés jpjerőrc waalksdésétíl azámítva 3 bónxp aiatt, a 2 at ugyanattól 6 hónap alatt, a 3->,t.ugYitiattQl 9 hónap alatt minden fljgyes "vételár részlet után as árverés nap-Iától járó 6% kamattal együtt a bírói leélek tárgyában 39425. 1S81. sz. a. ki ixxaitatl.^. min. rendelscbaomeghstáro-zótt niŐíf íteriut a n.-kanizssi kírV %36-~, mint letéti péastárnál lefizetni.
AWn " "
hws. alatl felvett 1043 frtra bccaiil;
gaÜaal : ,. . - ■ . , ,
KtkUiká«iár a bec«ir B az ÍD<;U
h bá
a íiiHUÖtt egy ha
alul U fog «ladaíai. \'
2) 4 k
u; ,a;
; .„ 2) i4r\'pC««¥ iölök) :i^u« becaár 10 Vr*^ fcé8EP*aKbec vagy déVé^te: f*pirban.a\'kiküldött kezére le-
3) Vevő köteles * véielá?t\' ♦Árum egyealó réizlelben mé^; podig- «réía$; sz árverés jogerőre emelkedésé tői *ií^nit»[& 2 hónap alatt, a máaodÍkatA|^!*»íattó] Ü hónap alatt, a harmadikat ugyanattól "9 hóoap alatt minden egyes vútélárréozfct után ar árseréa napjától jirí> 5*/0ÍjÍmiit-taí egy&tt a bírói :toté\'.ek tárgyában 3Ö425 1861. as a. kibocsátott iga>Ug-ügyminiíteri rendeletoen meghatározott mÓd szerint a o.-kaníaui kir, add- miot
peivUraái ÜűmsiÁuj "
A bánatpénz u utolsó réaxletbc fog
öÉw^MóK1 \'-■■*■• ..\'" ._-^. ;■ "
■i Vevő kfttele* a* épüielekel t Uir-
Palini Inkey Zsigmond saent-löriuczz vasmegyei birtokos ,fdaórb,ogósi birtokának eiry rísze; meíy\' áll\' \' \' 17 kőid belsőség 147 hold rét,
307 hpia legelőből tizen-
tu-
onosflál 8ífc-LŐriiíCzen meg-felTilágosrtást Vary Elek alsó-bogöH fíazfc\'iM\'ád
TŐTH LAJOS,
í. Vevő koíelw u-éfftieteket abir.
tokbalépée n&pjivalluxkár ellec btetoai
iasi. - — ^.^ t- !."_\'-;
5. At ártéré* jogerőre emeltedéae-kor vevő a megvett ingatlan birtokába lép, megjegyestetvén, hogy a vevőnek vételi biüfnyitxáay MÍ8SI: 60. t. ez. ioteskedéiéhes: kéjjeat. csak as < fog kiadaioí, i^fc as árverés oapjáuH j^iitott iS\'snp^latt as iáét%ttt. cs. 167. §-a intéskedéaének megfelelő atÓajánlat nem lé tátik.
A birtokbalépés napjától a megveti ingatlan haasna óf terhei a vevőt illetik.
6) A tulajdonjog hetetlexése .\'csat
5. A.i árverés jogarőrc emelkedés?* «vőtv. megvett inga ti aa birtokába.
lej.; me^jBy.e^etvínj hogy a yevőnoic
vételi %imo!&jitjiaj*i\'l§§Liri 60..uesj.
intéfkedé&tíhez ^épeat CMŰC «***♦*bea £u^
kikdatni, íu u árvetSjs D f fdél
kikdatni, íu u pjf
15 nap alatf az fdéaelt t. a. K7. g-a íu^*
táskedéséQek megfelelő ató&jáolat nem>
tétetik. \'"
A biriokba lépéi napjátál a jacgvstt ngatJaa haszna." és lérhei a vevőt\' illetik.
6.- A tulajdosjog bekebeiecéae e»ak a vételár 4a kamat* ínsk tefjea lefitetéao atán fog a vevő javára hivatalból eszkü-zoItetQi.
A kincstárt illeték a vevót terheli.
7) A iáennyibeii vevő. az árveréá föltételek birm«íyi«éock eledet &em tenne a megvett ipg»tíno az érdekeltek bár. likk kél
A. Csáktornyái kir. jbürótág miot ikvi hálósig részéről közhírré tétetik, miként Svare* Samané azdi. HofTmaut Lioa mint Hoffmaos Simon, örökfiae kaposvári Iako6>-nőnek Krsnaz Emília férj. Horváth Iatváoné kottorií lakos végrehajtást szenved* ellan 700 frt tőke s jár. iránti rég-rehajl<«i Ügyében s. csáktornyai kir. jbí-róaag területén levő Kottori kötaégben fekvő 1123. Kamu tjkvben I. 1. sor 39. haz. a. foglalt 170. wánm tégU falasatu cseréppel fedett 3 sióba, 1 konyha, kam-r» és piaczéből álló ház fele, házhely és udvar KÍnte fele mint feiébea nerezett végrehajtáat szenvedett nevén álló s 3ÖO írtra becs&lt ingatlanok s tarloséku folyó évi májas hó 31-ik napján dX 10 órakor Kottori községházánál megtartandó nyilván OÍ árveréaeo a megállapított kikiáltási áron alal tt oladstni fognak.
Arrenxni szándók o*ók tartosaak az ingatlanok kikiáltási árának 10\'/* vagy is 35 frtót kéazpeaaben vagy aa 1881. évi
) a vételár á
a vá ák j.
atán fog a vevÖ Javára hivat*!ból e««k«-
teljw. it!
zöltetni.
A kincstári illetik a vevőt terheli.
7) A mesnyibeo Tevő az árveréú
feltételek bármelyikéaek eleget ne-m tenne
a megvett ingatlan az érdekeltek bárme\'
lyikének kérelméra, az 1881. évi 60. l.
cs. 185. §-fc érteimében vevt vt»zélyér«
és köitaflgére. bánatpéneéaek vesztése
mellett ajabb árverés slá bocaáttatik a
ctapán egy határidő kilösete melleit a
előbbi becs- illetőleg vételáron ahil ú et-
adatik s a mulasztó vevő a vételár kU
lönbősetek megtéríteni tartozik, melybe
b l báté áit
my
t. ct. 185. §-aértelaiében vevő veazfilyére é* költeeígdre, b^BktpénéDek eir«itéae mellett ajabb árverés alá bucsáttstik a caopáa e^y határidő kituiÓ«o mellett nz előbbi bee*-\' illetőleg vételáron .alal u el-adatilt s a tnalaaxtd vev-I a-céutáVkölüo-hösetet megtériloni tartóí\'k, raelyboaíoo ban elvetetett bánaipéDze beszámittaiik. üs ss isgatlan az-ojabbi.TÁr*«f4é- B az elíbbluá! nagyobb iron ■63a.TÖáÉ:*iTl\'lWa\'" vételár többlet s. multóitű vevőt nem u-letí. -
g , y
yeaatett básatpénze &«taámit-
\'stik.
H* as iagatít>n aa ojabb árvoceae:
aa eiébbitíé"! nagyobb 4rtm adatnék e!, ködösért felel6»óM I vátoiár többlet a muiaadó vevút nem il ■■■ .-- ««*.- llrtí. — = ■-■■-\'■ .■•\'■■■
mirabiie, hogy Ön még ft nagy bet Ok ja .
lölédóro U elég anyaggal rendelkftzett.
melyre agy láfczik egy rend&zer-épitŐ
sem vállalkozott. Mondhatom, Önnek ez
ií síépeo sikerült!! Mit Bióljak, moat
már ezek után — a miket röviden elmon
dottam — általánosságban a rendszerről?
Sokat kellene ide leiroam, d.o röviden
csak a következőket: üiy rendszer, mely
a hangoztatást, jelképi jelölést, hangvál-
tozatrt, bangrendmegszakadást.a mással
hangzói torlódásokat, mint oly aktuso
kat, melyeknek hiányw keresztülvitelé
vel \'a gyorsírás megszűnik gyorsírás lenni,
o!j- szépen keresztül viszi; — másrészről
más rendszerek hiányoá részeit : a több
szörös Írásmódot, s. nagy mértékbnni VAB-
iafítást, érezést, öblöeitést «tb. elírni-
náija: — oly randezer Csak jó lehet. Ez
az én Bzerény meggyőződésem, melyet
akárki előtt vallani fogok addig, mig
általánosan elismert gyorsíró szaklírsak
melyike engem ennek el len kelőjéről
ll n győri"
— és 3) felső gyorsiráara sza elemi gyorsírás megiamertet-
k.ad. a) Az elemi gyorsírás, megismertet-véc s. gyorairási jeleket, a rendszer .i*a-líályait adja elő: vagyis azokat, melyek szükségesek arra nézve, hi-gy gyorsirá-! síUg mindent ép oly tisztán, a világosan\' ni tudjunk írni, mint a közönséges irás-SA!. Net ezeteeen magában foglalja. & hangoztatás, — (vocaljsatio) hang változat. — (hangrenddel, B anélkül) torlódásuk- a) magán — éa b) máasalhaögzój) nagybetű jelölésének, a végül az idegen siók kiírásinak, unit. — Ai elemi <„•) orsiráaba egyet en rövidítés, s a. n. jelény sem vetülik fel. — Czólja e fel-oaztáaüak, hogy a kezdő csak azután í a röviditési tanok tanulásához, í már mindent gyorgírásilag szabatosan, a fennakadás nélkül ki tod irci. — A miaik két rész a rövidilési tanokkal i\'ogUlkozik. móg pedig: b) A közöns«íge* gyofaráa a ragok, képxfik, névmások slb, — gyakrabban előforduló szók, e különösen » nyelvünk természetéből folyó rövidiLéseket tárgyalja; eltórőleg te bál eddigi gyorsiriai rendszereimtől: ezeo tir.m uz i>Dkény*>a, s elmét terhelő rö íések —, és jelónyekre, hanem nyelvünk larroészetéböl tolyó, s önként kinála-osó rövidítéseikre fekteti a ffeulyt. £MB, ijyorairóra. nézve bő kiocset eddig egyik -yurairáaí rendszer sem aknáita ki. — Paciig-, ho«j mily haszonnal használ halók fel ezuk a gyorsírásban: kimutatom tankönyvem e réisében. A tanuló lehá1
önyvetn
t&nulmái , hanem
-...j ... , iolatoa ö\'B:
aéi ía íAnulja, s látja : mennyire moncia\'ban egyik ezo a másiktól, s mikép olvadnak ezek egy org&nicus egy Végűi c) A feiaű gyorsiriu egyéb, az előzi puu\'.bun UCCL emliiett rövidítési módokkal ismerteti meg a tanulót. Á. mi már most krilikai ÜKSzehasonlitó munkámai illeti: nbben ismertetni fogom kritikailag mind a bárom gyorairáeí rendszert, iimtuitini, hogy gyursirási rendszeruuiin Gi-mcíkk azért van létjoga, mivel mapy liaii\'Trn, mert azubatosság, correetség, világoiiság tekintetében ugy a Üabelaber-
fele ej-
nyait, incorreclségeit, a egyébb fogyatko-záiait mellőzi; elleaban mindketiőaek jó oldalát magában foglalja, s es«k mellett i!p oly, a/Jt oagyubb gyoraaságot biztosít, miat ezek kotíil bármelyik. S minthogy trvőrsirisi rendszerem szabályai általa* Öviditések legnagyobbrészt
ggy
folyik: ezért rövidebb ídő
b,
mint akár a GabeU-
erM, akár a titolze-Feny-
j -féla gyorsírás. Eleken kívű.1 ezen
ká ái eodazerem ÍŐbb
toly.án
am,
. é. kö- a minden szép-,
et a nyilvánosságra
:k megjelenése most ís - 8 első sorba:
íuírjo dŰ
y
gyutíai nyelv
l ö
nk aza zefüggé-
f
ki.
„.^ , _.nt Syy
or3Írást folülmalj*; azoknak hiá ébb ftk
siat i
^y
m>6ttk, s
nyelvünk terrnéazet £) oreirásoiD k6n/ebben, alatt elsajátilhaió, i berger-Markovics fél
óbőí
.□unkám gyorsiráai reodaierem ÍŐbb bálysinak indoklásit TÖRJ* tártai Gyorairási olvaaóiiöny

köziinaéges — és f^lső gyorairásban — c:ln.6rticusaiüklól — tartalmaz olvasmányokat, melyeket — kulca gyaoáiit — nyom-tatásb»D is közlök. — Ily olvasókönyvnek — a keidfkro néiva — szükséges a^iífít, e hasfcnossiigjit fcletlegesnek tar-Una hosszabban indokolni. Előfiietéai árak : 1) Gyorairáai tankönyvemre: 1 frt 1-. é. 2) Kri:>kai üastchasontitó munkámra : 50 kr. 0. é. 3) GyorairáBi olvasó é A lőfitéi
Gy
könyvemre: 1 frt
ivek s pénzek a név
b jlö
pénzek né, y
szabatos megjelölésével legkésőbb f. június hó végeíg alulírotthoz Budapestre (IX. k«r., Üllői nt 10. BÍ. I) küldendők. A gyoríirási tankönyv és kritikai össze-ha&oulitó manka f. é. aag. hó közepén — & gyorjiráai olvasókönyv k hó ljé kül ki a
hó p
pedig f. é. jó ói
gy pg
oki. hó elején kerül ki a sajtó &:ói, bérroentve fog az előfizetőknek magkül-ü-tni. Gyűjtőknek 10 etófisetó után egy tU2telel-példányny*l azolgálok. Czélom l&vén a rég óhajtott, de eddig még el
é. Az előfizetési lakóhely és u. p. kéőbb f ó


Hivat&ios piaezi árak.
8S. marex. U&,
LaUMS-«fc íel
tarka .—.—.— B«pcw 1250—18.—
»ía* 2-50.—■—. Sulma !•-. .—.-
1 liŰrjére! nlmitra
nem ért magyar gyorsírás megalapítás* 8 nem kételkedem, hogy e»a czélom elérésében a hazafi**, mű veit közönség t különösen az oktat**- «• nevelés terén működik, nomkttlöaben * lelke* é* tö rökvő magyar ifjaság hathatosán támogatni fognak! . . . Budapesten, 1882. évi mircziaa havában, hasafiai Üdvözlettel Dr. Kelé Aulai * GakwUberger-liarko vite é* Síolie-Fenyveny-féle gyorsirá-•oknak oki. tanára, * budapesti magyar gyorsíró\'-egyesület rendet. — s gyí" gyoeiró-kör íeveleső tagja.
Ó bor 82— 48 kr. ki 46 kr. Ec»«t 6 kr. *
Vegyes hlrefc-
tanissáról hova:

Or
= Stip lányokra tlöfix&U*. Az amerikai élelmes újságkiadók ujabb hatba tós módját fedésiek M aimak, hogyaQ kell előfizetőket tobortani. Ohio illámban nemrég egy aj lap indult meg, melynek első oldalas óriuí betűkben olvasható, hogy a lapkiadók lEerződéat kötöttek U
17 E.tók, UobU., Pomtarif 5 lOli
5 . . 2 30 i
» . . 11 i
Yi Bud* P«Mre (fjQt»vonxí, 5 55 t.
U , {potUTon»t) 2 6 é
nek nőül. Üo enaól mÓ£ a legkövetel előfizetők sem kívánhatnak többet.
— Ctokcnai jótlatai. A csikóbőrös | kulacsnak immár rég istenben nyugvó
L2 , (repye* Ton*t) 1! 20
[8 &é<*b« (8ceBil>*tksÍT, Sopruo
feli)
\'Ül
15 Sopronba
!05 PráVerliofKottori. CilVto ■03
Űl . . teyorw.)
i Üdv 1894-ik
nendők 3811-től ei
210 Ukíay \'16
16 , OS , íll Bud»-P«trŐl
10 50 8 3I-«
Prílgerhöf
esztendejéig. JE jóslatokból egyik-másik a mait években, be is teljetsdett, minek ! folytán igei* Mgy lőn ez őiüteluj regesben. Az ocUvaló újságnak kcs4be került e jóslatoknak agy ■másolata,, rbég\'!hátr«l©ví esttnndőkrö szóló özei cziákat közi a mint következik: 1882. A római pápa és több király leöletik. — 883. YaHáaháboro, tör ki. — 1384. * kirrityofc hábír(uágot, szenvednek. — """■. N»gy vitárad a ét szükség. — ■■. Anti Krieztuj jelenik meg. — 1887. A Krisztus kérészije sx égen meg-jelen. _ 1838. Számtalan csudák latzsa n*k az égen — 1889. Az Aati-Kri.ztn sokakat aleftábit. — 1890* Vallásháború fog pusztítani. - 1891. Ittyés profét,
g föld
t k5itö£Hrtünl et a] ik, *tik z«rotett k
3 jön.\' — 1892. A viligösBzee népei Lattó háborúba elegypdnek. — 1893 A nap é* hold a földhöz jön. — 189^\' A* holtak feltámadnak sas ulolsó ítéli beáll.
igy-Kmizíín mircz 22-ín 1S82. PLOSSZEE IQKÁCZ és NEJE.
— Á Hdbtburg kés jubileum;
Folyó év decceraber 28 an less 600 évi
hogy a német birodalmi herczegek Ant
E T ÉS.
H I R
-iát, mint megüresedett bűnért odaitéliek. » Habsburg-báxnak. £ nap megun le végett az osztrák löcUSoolmj tá> Baeágok bizottságot küldtek kí, progrom megállapítása végett.
J Ö 8
— Míg a halálban is híu. Tr
esetben néhány nappá! exetŰU egy fint
assxuny gyógyitbatUn betegség mi*
leugrott egy négy emeletes- ház tetején
Súlyosan térülve szállítottak a kórhásbi
Itt meg látogatták umerÚ^evi ez^k egyik
igy azólott: .Szegény asseOBy! Még csal
28 éves!1 Fájdalmas naosotylyal monf
a be>6gj sNem —. 04ak 25 éves!"
azavAkal lehelte ki ^két^*
— Hírlapi potémia Vírre! és revi
vérrel. A Konstantinápolyban megj
lenő „Aoglií" é* „Neologoa^czimü jjöri
újságok, már hostxabb idő^ia flJkWer
dett polémiát folytattak. A „Keologoi
mügt^msdta III. Joacbiní
ée
íutád
» pártja, »em ae „Aogli"
tggé megvédeni, erűsEakhoz folyamodtak. Á „Neologos" több péidáoyát.iiyil-vánosan elégették, azután egy fanatíkat nép\'Ömeg1« Neblogos Bterk.ftsztési irodájának ablakait s ajtóit kévékkel, btáo-
fcót évre bérbe
A Bérleti \'?eÍtéteTelc \'a
m tud:
jána j
y nt és kér-
hálta, fenyegelőleg tadakosédva
fószarkesstő atás. Ki lt
ókil J
Cgjvíd
513 1-3
4640. tk. 1881.
d«*ta a *ajongókuil, Jhogy mit akarnak. Alig, hogy kitette libát ÍE ajtón, a savargók egyike tőrrel rohaiit reá. Egy munkatársa .azonban leütötte s. merénylőt. Miutáp azonban, a ki»t állók még folyton ordilozUk,\'Vtment"% felelős szerkesztő Caridis, revolverrel\'kezében. £k-kor a iótat>% hátrálni iesdett, FelssÓli-tásara három tagú küldöttség ment be> botsa. Abban a pillanatban, midőn a szerkesztő vissza akart menni az irodába, egy golyó furódott testébe, fejére aulyos csapást mértek-és tőrrel megszurták. Még anoyira ereje voll, hogy háromszor lőhetett a támadókra, kik kosul kettőt megölt és egyet megsebesített. Ekkor érkezett oda a rendőrség, mely a vészé lyesan megsérült ■zerketstó\'t lakására vitte, a merénylők közül pedig -öbbet eltogott.
— A Jiauai itinÜgyi választmány az idei asinbázi pályásat alkalmával tapasztalt rendellenségek folytán a na pókban egy felíratott intézett a belügy-miniasteriembo*, melybea ax iránt tsíi kérelmet, hogy a jövőre nésve ns enged tessék meg a vidéki színigazgató uraknak egy és ngyaoason időben két ssiabáz el-" Sri pályázni, e* által meg lesznak
oyer^oérí pályá»L., v
kímélve a aMBflgyi hizottaágok attól hogy egyik vagy másik szinigaigató. —

EUBF.OlífcG T SOf E\' ÉVFOLYAM

a A<Ii.A!t _ Ö

QiN X.

\'.:,•■-\'.:■ -MAE0ZIC8 23-ín 1882.

H I R D E T B S E K.


A nsgj--k«im»»; k!\'. lörv<ny«r<k mint lelekkfinj-vi h:UÓ«»g 1S82. ívi f-h ru«r li« 28 tarlóit üU:s.;b"l.
GÓZCSÍ FKKESCZ, k]>. lörmuSki cluiik.hplyp:ir«. TEKSANCZKY GYOLA,
kir. törvaíéki jegjző f)!0 1-3.
_ i. J _QÜ. ___t_.
Arver. hirdetmény.
Alulirt Itikü\'döti 1861. évi LX. 1- c_. 102. § « _rt"-)siétw_ escDDcl kikbirr. teszi, hogy a tekratfliw i.I-0-l-iídvai kir, járúsbirótág 653 82. tz. váe/ése illa! Polfik GJ-U!B belUiincsi lakos végreh«jtíiní javára Márkus Lajos ée neje bcll-tinczi lakosok elten 307 frt 87 kr. tőke. *n_ek 1881. éW november hó 4-it _spji_>l ezámii-ndü Q"/o kamatai ét fddig ö.*aiea ;o 18 frt 45 kr. purkfilM-g követelés erejéig- elrendelt kielágitiíi *«g-rehajiaa alkati-fárat bíróiUg lefoglalt éa


grn a Fő-tőren imásodik ujfei-Mtá*!!
K
42. frf 30 W* bec-ülts_ob»b*)!i biitorsa-néri é* e-\'»ia^Agi ew.kriröfc va\'nt-\'n1!
Mi-<j"1
1 p
ERI N.
noa Ar^prc-\' otján eladónak.
: Mely irveréswk 728. p. 1882. ■<
i kíkükiéet r<Hid_!A végzés _ >lyí-B a h«lj
[gy p*noríu_t aja éa stereosatop- terme j
iiató reígoltüi oíte 1(; driig tinym tá_ mellett
í kánál .B_liai;oc_on leendő es-kösl&érfl í 188_-ik _v minwim bó 30-üc n«pj«aak|
! déMStti 9 .raja hataridÖltí :fciiüseúk «• ! , A KIALL-IT A s
h,«tn.k
i _hb__ a Tea_i isintMfcoidk ««BI^ °^ j több mint lOOOküIönféle órdekea képet 1881 tart3!11111** melyek közfií a legszebb
1 évi LX, t. «. (07. § a «rt«ta-«bm a l«p-rj Csop«rtk_pek és pirtzai genrekcpek i i tffcbst igórfiaak-ikfics-ron- álüJ is;1 ehidatílj z k^po-iji.\' " ■ ■■■--■
i
p Hí, u
u 1881. évi LX l. OÍ. ilUpitott ÍHhéteiek sserí
1882-ik évi nj kir. blró.igi végreh/jló.
a RUDULF korosa-
.-: AsotikU-O! a bécsi lövészüniiepcly. —
I JfrjÍBDepély s laricbí tón —Napóleon berczeg :
i mégdletéBe. — A sregedi és budapesti arvlzsib. j
j Belépiidi\'.s-emílyenfcint 20 fcr. j
-! Minden látogató égy ajándékot kap.;

\\ n)*\'."Íik tn_K u_cyMí.T0c__ t<-IiiiiU_in*l I
5Ü2 4—\' TcJjei tiírtolBUel
J
legjobb Asztalí-és üditö itaf,
kitŰaÖ hatisnaali bizonyait köhögésnél, gége bajoknál, gyomor-és hólyag hurutnál.
ÉDECSEKfaz e Mattoni Henrik,

HASZONBÉRBE ADÁS
hx Eatcrbázy h<;rt;2-^i hitbizuajMiv réaíít képesí aohÁnczl ursd&lf>mhí>z t..]. tozá hp^> endi t/iKoSííotl I.irfoL Z..., ban Tapolczától l1/^ mértföldnjire, 1106 katsatar hold terjedelemmel, melyben 5 h. bah&ség 5 h. kéri, 255 b. szántóföld, j 123 b. rét és 720 h. legelő foglaltatik, és \' B> melybe* Hegyeid Községben & korcs-
■ mállalisi jog éi a begyeadi palakun levil
i három viíimalom 3a3B/i6o« hold rát és
■ ssántóíolddel tartoznak, a folyó év IK».
I vember bava i-íól tiíenbat évre ha-
ezonbérhe adandó". Eárleni azándekoidk
:!ovol6iket ,.az Esterházy herczeei ja
vak zárgondnoka gn köípont i* i-
KatÓMáKábox Kis-Ilartoiiban\'- CÍI-
mesvo nyernek E f.;];éte!"k iriat érte-i
léat. 512 i _. 9
isazgatóság,
Jelzaioy-kölcsörraket hazafi és ontó f] 7 kokra a legjutányosabb feltélelet
11 /l esetleg Icrlesiheléfl tnelletllfggroraaljb^D eszközölve é* Icikcbe!-xé3etet fog;aDat^>ait s tadósilásokkt iá
ügynökségi és bizományi üzlet,
■SÜOÁPEST váczi-körut 35.
Vétele és eladása
minden a emu \' \' . \',\' ,
áliarapapirok, sorsjegyei, éHékpafirok, részvények,
elsőbbségi kötvények, érezpénzek sai, váltó-kiirás külföldi piaezokra.
_SP* ígérvényét minden _.u_ás_.oz.
: Megbízások eszközlese a budapesti és bécsi.ipzpitkeB.
Tíkoe]be!ve_*r« kölöDösen ajinlja aí alólirt, y.iltó.-utl.et
a pesti mag^y. kereskedelmi bank 5°|Ü-OS álogleveleit, f?
508 l-l.
__>
J ÖS_ BNV B-ÖÖ K sokszorosan elismert S
^ to-jd««,-em étel mütet és ftglalkozás- S
^ hant zavarok nélkal lartóaao gyó- «»
c<ak már bevégzett g y ó - )l I
g y i Vá s ntán. | \'. . }\',
Prof. CH. ALBERT.
Paris, 29. Aveime de Wagram. TU J;
4S9 6~* «»
xnnnmnxnn
fSIR ÍJSSÍS* * "it^f4"™ «*\'*?* STUTTSARTBAN. A MXL -■O-LEGÜMÍJWSEVCHOCOIAD a^
T A Tnö :—~"V*U"«U a"A\'ífBAUi_ ZSIGMOND gyógras Eszéken DÁWrn \'ivit ■ „ ^ ■
LAJOS gyogy„. DIBBALLA G. gjógyaí.. ZBp»BJe (Szlavónt) MATIEB A? ^őgysí°"K0^mYrTm\'s^HMIDTHAaER "L °\' J\' SyÓgí\'SZ\' Szé k" f ehér rár0 U BEAiIÍI

erict, ha ]£: is b_sto&]c, veaíteséget aero ered-i k .1. --
A pesti magyar kereskedelmi bank váltó üzlete
Budapest, Dorottya-utam 1. sí. (sajit Hí.)
A legközelebbi hnzásra ajánlunk:
Aprili» 1-dre: Béc8TÍT0Sl sorsjegy Igínéujt 2 frt 50 kr. it 50 kr. bélveg-
. lű-éra: Síagj-. .kjr. nyereménj\'-köjcaím-sorsjegy igérTényt 3 frt és 50 kr. b^lv^.
__Z K Á ¥ É __S";- ""■
és t h e a szétküliii-i c 2 é 9.
t,B9*sf]v_ szétkűldésj Stlct
nagybani árakban ajánl Hamburgból postán bérmenteseii ingyeni csomagolással zsákokban 5 kilótól kezdve
Mtec* vsiódi „abiai — _..___.__
Meaidfl igeo Deroe* — — — __ _
J*Ví I. lirga nem_ _-_ _
Cnb» tö\'d erőteljes — — _—_____
Part4É««a, igtn ki_As —___._
Jm II. _rg« ,r_e> _.— _______
Doaiogo, kiajlóa - _ — ■\'_ _ _ _ _
Rio erSt.\']jes és titiu _ ^. ■ ~ .■_ _- _ .•
„ví""*75 ^ K5l"üeo "í>"l<i«i»)r»r\'s-_ stjií t_l«t-t"í.
""\'."V™": « VW1UI.4I, v.iL._int lei. p«sU (Tibik dijmeoteica Kerjuk b. ijinl>Ul „ ijínljuk »>E»nkií TO" ■■ - \' - -gv,

nyojíjifc,- i i
T » joleniegi !; I o o g
Figyelemre méltó.
(ERÉZliOR (üpileptis) görcs és Ideg
ízeílV8d_c bizt»8 SSgélyínyernek mó_K-
rem áftai. Jutalom még csat a litszatos
jobbolís után. 490 c—•
Gyógyítás Ievűlileg.
Prof. CH. ALBERT
Paris, 29. Aíemie de Wagfam.
7 10
6-50 6\'^— 6-
5-— {10
.a-,
390 370
_ UNKE _" KOÍUSBERG HAMBOSG.


GYÖNYÖRŰ ROMLKATH. IMAKÖNYVEK.
Van azereacaém jelcotoni, Iiog-j1 n. kiiz:t. 7t"I\':::i Itct\'1 tót vörös baréaji róra. knlh. pMbAnos ós hírneves majyar író által figyelemmel sie-ke*zl«att harmuriik ^a m-írredik kiadÁst ért, az hitatosaágot elútu izdiló, n kaih. hirsk nzivé: n-nTis-tS. hkromíéle kiadáau: ,ÍIt-i»iiypi Maiin isfc.rt\', ŰÍÍ\\Í»-M<:ÍÍ íi*«-véü)*-\'1, „Uixlos (ciki vft_í;re czimü és már lirenkf:t m-r péltLíuyoit fel öl » k&lh. hívek kÓ*t elterjed;
t Í imalsönyveKet
1\' \' R teljes írói j°ggaj örök árou megvásárol lám.
I Bekd E_ri_tí\')f pí-\'bános ur, a. kath. hivek jnbbMí\'^r: !<•!-
! keecc küzdú leiki aty* biilcaeii bolítá eien imr.ícünvvpk sziik^\'--I geos-géf, és *»í_k által igyekezett R njelvetrontr) ea hibás iniíi-küuvvjk kiküszúbíjIé-éL el .mozdítani.
j Ezen imakönvv«!i mft<rjf!tínflaők óta mindem\'.\'- MÍVI\'S-II
I fogadtattak é-i eddi^ _ v.Mtpréiní, pé<v-Í éa moi.i.íalhi\'lvi
| pQMpÖki hiit6*i\'iX<ik j«íviíhas5ríi^..t, kin/orték, se^áiia! ki-
j ftjs_Í3t adtak, miszerint\', uzépea kiálütoií hibátl_:i irankönvvnfc
i ierjeazíé-ót a kath. hieck kü_t sniveaen iátaík.
telje í I
BÍ _l*_ll«<ltcrt,
línr J
elü képpel 8-ríiO, f.ílbŰrheit, kötre tikban eúsi -tVlcu, tokbau ás finom ara_ymeU-ésí*l
íM 1-Sr xmnymt-tii_•\';», c__l ú* k.er_a_: .
rg-bártan. c_.tt éi díMÍtiíise! . . . nomabb*. ktVcziiTe
l -i»
ff 1 :*" írt 1 .sn :>: _.7u frt -i -frt C -. T—1 ■* —
nyomva I2-r_t.l, ha;
í KiBnáskwt,
SirtM lelkirezér <
K.I bSrben, lo__ai
Eg-il bör, 6no_: »raa)-i»eUiés „n TokUJ Ac-<1 k«re-st í» csattal Zern«l>6r áifl-üássc!
bűrbon vclin pipi"
40 kr. ;\' _c__lCT_tra 70 kr ; -g.i ftc*i:| C--tr_, keresettel 8U kr.
mléay, ^ bold. sí Mirüt m_27*rok_-k: ajinlra, íra _0 kr.
fí*iy áWwat, irt. Tóth Miké Jtos társ_5ÍKi kOnj-T képekkel ára f_=r_ IS, kf.tte _r»ny_jo(_
IV. ki.i : 28 _r.
A »XMt kef«__ltí ijtnt_l«ig. fcfpr. kiaiiM irU S-.\'mi wencx r. ildoxir, kamíny ketéa, antdynyomisíai 23 kr
Miod^t megrendoléi pOlU fordultival ejnkútíiltcíil:. "91
Ti«t,i.lt,i WAJDITS JÓZSEF.
ó N-K_ni=iá::
^ LISZTJE
Fi-omabb kiiUlitctt .... Süljem- vagy bársonyt (í inai !_>-\'„}• . R6BByeí BltnitÉsker 32-r.íti!, tí-mérdek t papirk tokban , Araay_i-U*M--1, tokban Ac»él kereszt, _iat«! ZergebSr, diasüin-n .... Sfiljeai-birsony finom _;«it(n_nynyi.-t . rxgy »_ka1_. kcr..__té

NAGY-KANIZSA, 1882, máiczius 26-án.

25-1B:


A Uj> txclk>mí líííét iTletŐ nyék * s;


csZ-sz érre I.-1 évre
y pedig a kiadóhoz bi\'-rapn* TC
intótendók : N AGT- K AKZZS A
szám 10 kr.
HIRDETÉSEK
•> lia>ábos pctiisorban \', toósotiazor ■; s minden további soré;! 5 kr.
levuiek e*alc isnWI munkatársaktól fogad t-itnak cl
XYILTTÉRREN
soronként 10 krért vitetnek feí
Kincstári illetek minden egyes »:r4*-
sza nem Iriüdptnck.
tésf-rt S0 kr- fizetendő.
,nagy-kaDits&i takarékpénztár *: i „zalamegyei általános tánftőtMiOlet*
iparkamara nagy-kanizsai talrálasztmánya" g több megyei és város
.-i-TT-KaDizsa város hely hatóságin &k, „nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a ,nsgy-kanizsái kereskedelmi s iparlaak", ,/nagy-kaiúzsai kisded-neveló egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet*, a , soproni kereskedelmi
egyesület hivatalos értesítője.
Heíenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleni vegyes tartalmú lap.

A 5at;>-Kanlssán épiteiidő síinhiz ügyében
Dicsérjem-e azórt Kanizsát, mert s/Anházat fog építeni ? ezt nem tehetem, minthogy Nagy-Kaaizs» csakis egyik kötelességének tesz elegetvme-Syet már évekkel ezelőtt kellett volna teljesítenie. Én egyedül a technikai térre fogok szorítkozni és habar találkoznak egyesek, akik szavaimat talán korainak fogják jelezni; ae én ezeket most annál is inkább hangoztatom, mert meg vagyok róla gyöződle", hogy az építésre nézve pályázat még hirdetve nincs, a tervek nem készek és igy szavaimat a nagy-kanizsaiak még figyelembe vehetik.
Nagy-Katizsa színházat kap.
Mily remek eszme; de reme-Ubb lesz a való, ha az csakugyan remekül iesz ker<;sztü!vive. Magyarország dunáninneni és túli kerületeiben több város bir már színházzal s legtöbb helyen hódoltak az angol e!v-nek : „feleljen meg az épület a ciél-nak,"a szem pedig elégedjék meg azzá! . amit lát !*■ Hogy őszinték legyünk, akaratlanul mog kellene hajolnánk e praktikus angol eszme előtt; de mai napság már az angolok is eltérni kezdenek monoton építkezési styljük tol és hódolnak a renaissaoce-nek.
Ne csak azon legyünk, hogy legven szinházunk, hanem azon is, ho^y (-gy monumentális épülethezszük-sóges művészi kivitel se hiányozzék ; különösen színházaknál a fősulyt arra kellene fektetni, hogy ne várjon az idegen, aki hozzánk jön, addig, míg mi meg nem mondjuk neki; ,ez a mi színházunk !• — hanem ismerje ír! monumentális épületben rögtön a Tljália templomot.
Erre pedig leginkább Nagy-Kanizsának (a kis Bécsnek) van szüksége, minthogy Nagy-Kanizsa Magyarország egyik legjelentékenyebb városa, nagy forgalommal s e várost rvenkint ezernyi idegen látogatja meg.

Nagy-Kanizsa nemcsak Magyarhonban, haneo: a külföldön is szép hir--nérnek örvend, napról napra maga-sabbre emelkedik a közönséges élet niveaujától és azért szükséges, sót keil, hogy Nagy-Kanizsa nevéhez; hiréhez és állásához méltó színházépületet kapion.
Pozsonynak is van színháza, de nem irigylem. Áz épületről bizony senki fia sem ismerhetne a mazsa-templomra; külseje nemcsak monoton, egyszerű, semmitmutató, h&öem — momlhataáin — Tisszstassitól iíeg-engedem azoobaj! azt,: hogy erről a pozsonyiak níffl tehetnek: v. épület nem uj;
Hogy Scheffer jeles müépitéai,; tanár és hírneves szskiró szaraival éljek: „N é.gy. do 1 og szükséges egy é p ül ét Un a g as at b méltó ságához: l..\'a disz, mclyetinkább túlozni. 2/a nagyság, melyben ~ magunkat, inkább mérsékelni kell, 3. az anyag kitűnősége/ annak jeléül, hogy & költségek nem kimélteUei,; 4.,; az épület örök tartóssága, mi a.:, mindenki áltaJ nly nagyon óhajtott dicsőséget biztosítja:\' \'
Sajnos, hogy . nagyon kevesen követik a 4. pontot; habár az író nézetét osztják is ; de ne.ncsak- pro-vinczialis helyen lőnek ily nagy i>a-kokat, hanem fővárosokban is. Bécsben például senki sem ismerne az itteni színházi épületekben a múzsatemplomokra, kivéve a római styWs-ban épült udvari operát és az uj bnrgszinbázat, melyet most építenek. A Károly-szinház, Theater an der "Wien, Józsefvárosi színházakra senki sem merné möadani igazi mrrortnkst; ha az óriási aranyozott betűk nem tndatnák az idegennel, hogy miféle-épületek ezek? Itt ismét valaki azt mondhatná, hogy ezek is régi épületek. Ám jó! de a hetwnes években éptti\'. s most elégett Ringszin^ házról sem állíthatta volna, hogy ez színház, ha a ezégérül oáaszegezett

arany betűk mivoltát nem jelezték volna; igaz,hogy felette diszlett Apolló, de ez nem elég bizonyíték, hogy az emberrel elhitesse, hogy az éoület színház; mert Apolló a nap és a szép művészetek istene és igy más mffictézet is lehet. A régibh színházépületek közt még a. legsikerültebb és czéljának legmegfelelőbb a .Wiener Stadttheater", bár ezen is rajta remet a czimfeliratot tartalmazó betűk, de ezek nélkül is köny-nyen ráismerhet az idegen 2 mozat-templotnra. Pompás római styhisbaa vaa épitve. a terasson az egyes kol-tók életnagyságű szobraival díszítve, a csarnokban az egyes fülkék a gö-Tög .mjthologia Jtépeivel ékesítve. ,
Igaz, öogy Nagy-Kanizsán nioce tíyan háztenger, hogy egy különösen imposáns monumentális épület kiíün-.■tetése szükségessé válnék, — áe nem díszére válik-e egy ilyen épület a városnak és nem marad-e egy becses emlék az utódok számára ?
Kégebben kénytelenek voltunk kalitkákat építeni, azaz az emeleteket ugy beosztani, mint a földszintet; nem is volt más mód, mint a földszinti falakat egész a padlásig felvezetni. Ma már ezen tnl vagyunk. A e\'pitész nagyon jól tndja-, hogy az úgynevezett „Traversek* segélyével a következő emeleten, bármely helyen újonnan kezdhetjük a falat építeni. Csudálatos dolog, hogy provin-cnalis helyben még ma is ellene vannak az építés e nemének, habár na gyön is praktikus, azonkívül tetszés szerinti pieceket készíttethetünk és gázdálkozhatunk mellette, minthogy az üyen vastraverse nem drága\'. Ha nem csalódom, Bécsben az első vas-■traversét a Xároly-szinháznil aikal-mazták és pedig a ezopfiorszak virágzásakor.
A helytartóság semmiért sem akarta megengedni, hogy egy fal egy ilyen traversére építtessék, mert attól tartottak az akkori bölcs urak,

hogy a fal a vasról rögtön le fog fordulni. Kgy gazdag építész összes vagyonát letette biztosítékul és akkor kérelmének hely adatott; a nagy urafc azután azon csudálkoztak, hogy 2. színház nem dől össze; pedig a Kí.roiyszinház Bécsben régi épület már éi még mai nap is teljesen ép és erős.
Hogy épen vasról beszéiek, lehetetlen elkerülnöm, hogy 2 Nagy-Kanizsán építendő színháznál egy valóban fontos körülményre- fel ne hívjam az illetők figyelmét.
Sajnos, de való, haxáokban még mainspsigis — ép ugy, mint egész Németországban — a faanyagot ve-szil- az építkezésnél főtéDyezőül; bár a magyaroknál már a lépcsőket még is kőből késziiik, holott a németek ma is fából. Auszíriábsn-ez egészen el van tiltva.
A tetőszerkezet fábólkészitésé az egész világban meg. van engedve; de tapasztalhattuk azt már nagyoc i is, hogy az még a közönséges lakóházaknál is részben ki van zárva és alig fog egy vágy két évtizedig tar-, tani és látni fogjuk, hogy mindenütt a tetőket vasszerkezetből állítják elő. Csodálom, hogy a magyar kormány azt eltűri, miszerint az egész lakóházaknál a főpárká-nyzat fából készit-íetik. Nexc lá^j\'a be a -kormány ennek káros voltát ? Szegedről irja ne ■ kem egy collegím, hogy ott is az nj épületeknél a Hpárkányzatok fából készíttetnek és ezek vasdróttal erósittetnek a belső tetőszerkezet-\' hez. Most gondoljak csak arra, hogy-az ésó a fán átszivarog (ez már a legjobb esel,)" vagy p&Sg azt vegyük, hogy a szerkezet, mint a legtöbb esetijén, nem vig össze, — akkor az -ÍSŐ ugyancsak befolyik; a víz méreg a vasdrótra nézve, ez megrozsdásodik, megszakad es az egész párkányzat s földre : esis.
De vehetjük a legeslegjobb ese-tet,üogy a viz vagy eső nem szivá-

rog át e szerkezeten; de téuy az
hogy a vasdrót & levegőn is meg->f
rozsdásodik, s. rozsda ilmarji a dró- .
tot is «p tigy járónk, mint fentebb •■_•
említettem. A I«gt8bb esetben azon- >•:
ban — mint eollegto írja — * káí .-
el sem készül és a fapirkányut ma- •
gátol is lehall. . :■
Mellózz&k tehát ezt tík-életeson ■ és készitsOk kóbói; a fapárkinyzit tűzvész esetekor is veazélyea, elég é» .\'1 ismét lehall és az mind nemcsli - \' anyagi veszteséggel, Iwnen éietva- ; szélylyei is tapcaolttban van.
Ép igy vagyunk EZ egésí tetőszerkezettel, hl ÍZ fából van IBSIEI-ve; nem akarofe itt hosszxbb leírja* \'\' ba bocsijtkorni, tényeket hozok fel, « ezekkel szemben harcrolni nem iehst. : Ha a nizzai és bécsi Hisgsziaház \' tetőszerkezete fa helyett v*sbol lett : volna készítve, hiny ssíz embírrel • kevesebb gyáazolKtnék ma,? Hlnyan -.-üttettek. agyoc f iehoitó tüzes f&ge- ■\' rendák által? Számtalín ember ezei- >< nek kőszönheü halálát!
Amtfbi ne ijedjünk ám. meg, i _ nem olyan bnrzaszwj drága egy vas-tetószerkezet\'.
Kanizsának jó híre sokcal nagyobb, mint lakosságának száma; — nem teli ott nagy színházat építeni. Építtessen Nagy-Kanizsa valamivel kisebb színházat, legyen azrzélszerü,\' comfort berendezésű, vasszerkezetű fedéllel illetve tetővel, fa helyett kő- ,. bői készült fópirkányzattal és igy \'.,\'. tűzveszély elkn is biztosítva van. .■.
A Tánw 30—40000 frtot szán
a sziniáz építésére; adjon 5000O |
forintot és hiszem, hogy ezzel elérik
a czélt, a városnak nemesik egy im-
jáns és remek,hanem egyszersmind
egy ezéiszerű monumentális épületet
.jándékezni. ■ _.
Thalia templom felépítéséhez .. . leginkább vagy az ó-gteog, vagype-. dig a római stylust ajánlanita; a Be-naissaoce jobban illik a lakóházak- "\' hoz. A íerasst és vestibulet egyes "TARCZA.
E
Ca»k *kkor szép, akkor ú.e: Ez az éiet énnekem. Ha itt vajTjok, La itt ülök ; Te meltftt«d kedvesem A»t képíelem, ut gonJokjm ÉE ilyenkor inigamba; Hoey nyitva £11 olötiem a Uák juj
Né" csak reám kis angyalom Arcsomon U lithatoá ; Hogy ilyenkor elfelejlck, £1 minden bát, bánatot. . . . Tedd csaK ide a «i»«nre Bimony puha kozeaet, Gyói5djék meg milyen bérrel Ver — dobog — a* éretted.
Te Tagr, te vagy idei ielketn
^ siy ® íst t A^ fn ^j cieniuiii j Mikor mélyen álnstom. — S ha olyankor tttndfir-álmok •Moiinok meg elStlem, Azért La ctxk téged áldlak; Téged drig& kedvesem.
Szeretlek is kis loánykx
Szeretlek ii tégedet,
Olyan forrón, olyan bárral;
Hogy már jobban aom lebet-
S irintadi b& szerelmem
Nem i» híll meg, — csak akkor:
íia majd reám a temető
Hideg h»ctja domborul.
KIROLYI L. GYÜLi-
A kísértet.
Ratfenet«e dolog törtáohalatt! A falu legokosabb véDa68*ocyai csoportba gyűlve tanácskosnak. ŐwsedníjiiE böl- megöasttlt fajeikot, a ütokaato*

suttogiat csak egy egy caadálkozva *aj náikozó íoleóbajtás aaakitja meg . . . Ha a falusi bölca társaság egy uj tagja ér-kszik, újra ni\'^g újra el lesi mondva a bormastó újdonság, UrméaseVeaeji .mindig ret^iatöbb sziaeEetbec, — ujabbnál ujubb \'egCflzeo hiteles adatokkal meg-iotdvs, Hogj- ue volnának aiielesek az adatod? hiszen egyiket Kirí aéuí b«l-lotta, 4 másikat a míndes dologban c«al-"4° ^aI\' n^n\'i B \'Sv tovább... , Menj (int a plébános crhos, mondjak ei: aonak & dolgot", indiíványoíza az egyik tag.
»A világért aetn! biaz akfcor leég miaét gem abarru stoígálűi\', hanem leg , föiiabb; jöví vuaá>-nap jól magpíroagatna. a templumbao ! Nem tndjttot mikor- » DB alt értendőben -a Baláea Irike hi\'Za járt, elpttDiiszkodta a szegény Balizané a plábánua urnák a bajt, o kérte hogj mondjon nmét. A plóbánoa ur még jól megpíroDgatta. azt mondta neki, hogy máskor oly un bolondságokat ne beszéljen neki, aztán rá következS vasárnapon ugy — lepirongalta — a templomban.
csakhogy éppen a nevét ki nem ki-
áltotta,-
„No már peáig misét kell Bsolgái-lami, mert máskép auha Bem ieez nyugU szegény lelkéo«k,« sóhajiott fel, k«roaz. tet vatve a bölcs Kati néni. .Ebben sí Istentelen világban már a papoi: is h" tétlenek! Siáiaoljanak ók majd leikOk-kel. Mái pap volt az, ki leány koromban Tolt nálunk, ha ilyen dolog törlént, (tudja as: as öreg mester ur is,) a mester úrral együtt eljött, bescanteliék a hasat, aztán mindjárt megnyugodott a lélek é» nem járt többet hasa.\'

„Blcony ig&xB. vas komám ux-
Bzooy ! GZnom it olyas pap mini « lobbi volt, aete ia prédikál olytiű re.cdeaen! Hej as aa elíbbeni! az olya:: sióp ctifra. prédikációkat mondutt, hogy alig ér tfltlünk b<iIÍ)e íalnoiitl Ei mog uak fői áll a swisatikbac, vagy ■"-: oltár aiíi! és agy elbeszélget vaííLoi, caiat akár melyik talufii ember, u«m is akar pre dikilni, csak mindig okoskodik, mej, tanit. . . Múltkor a bába asszonyokat Uoit^atU, mi aakünt meg a2t mondo-g»ij», hogy hogyan ne^aljQk a gyermekeket, mintha bisony tŐi» t.karnáok aít megtaualni! . . . Nem kellett aa éo apámat lanitgalni arra, mógÍB milyen derék gyerekeket nsveíl1 Elmertek ások mocni, még a harmadik megyébe ie fórba! Aztán ha a korcsmába menlek, kiverték a fél falut is! Pedig an \'apámat\' nem tanította SBUI a pap, sem a mester, hogy hogyan nevelje föl a gyerekeit. Meg aztán csak aiórt pirongatja as embereket, hogy miért nem járatják a gyerekeket iskolába I Az aztán predíkáláe! Nem U kéne nála miséztetni Biegeny félékért.
■ Ugyan ne bestéljeu így komám asszony í hiszeo musiij itt nifiéztetni, • oi«ri itt hált meg as öreg Kovács koma. Actáo nem is kell megmondani neki, hogy miért Biolgáitatják a misét."
Hasa járó lélek .\' Valóban órdokes dolog! Tokintatink cs^k viass* » mait eotdü történtekre, lisauk ÍZ egééi dolgot! Kovács Balá&s gaida hasiban a lámpa. világáDái három személyt latort üldögélni. Bálám gazda leányával és anyjával &s elfogy aratott vacaora titán beszélgetnek. A negyedik sxemÓly a güzda asacony éppen moat verte ki, a kályha melloUi nagy tebnyöbe a szitát, holnap

kenyeret akar sütni. Ki it menne &. ko-viannak raló vízért, de a hideg téli ctéí oly csúnyán fütyül &t ereazet alatt, mintha csak v«Ukí sima, jajgatna kiat. Néha-néha egy-egj aehét esócaepp ix ablakra,nagyot koppan rajta,
\'j hogy a bátor gazdaMiony. ijedten ♦ceMli el az ajtó kilincsét ée hxbozva megáll,
. AÍ asitaloál épületes beszélgetés folyik épp«n, nem csuda, ha a gazdasz* ssony babonák és balhíedelcrekke! :Uelt lelke ?a szél senéjétSl éa az eaö c&«ppe! kopogásától elrémult.
BIst«n bocsásd 1 de nem akariai: senkit ijesztegetoi, azért nem is BiálUc semmit. Most mar édes anyám ie hallóit valamit, hát csak Ón is elmondom: síén nem megyek az iatálóba éjjalro/ mórt a múltkor főiébredtem & haliam, hogy a padláson v*lami jár; Kopp, kopp, kopp! elhallgat, megint o>ak ugy tesz, mintha valamil huz. ának, azután még éppeo fölöttem hangzik: kopPi koppj topp \' Mi tagadás miiidjárl islenbec üOJdogult apámra gondojLiai! mogijodve nagyon, a pokrőuzol lojcmre rániottam, de még az ftl&tt is hallottam & CJ^V kopogást; aztán meg ugy tetszett, min\'.bs aéhiijtozni hallott, m volna. Elkerdtcm imádkozni, de azért még Bokáig kopogott, caoszogolt, aztán utóbb a. padlás végén elhallgatott. Egész éjjel oem bírtam tobbat aludni."
„Bizony édes fiam, én mondtam mikor apádat al temették, hogy hiba van. Elfelejtették e mestergerendit verni, mikor kivitték a hasból, de hát hiába, mofii már késón vaa. Ssegény lelke haza járhat Bárcsak a házba ne jönne 1.
„Mit ádogálsz asszony \\ Ulán éjfé-ig fönt lássunk a miatt & korán keve-

rés miatt !* szólt a gazda, még miiidíg egy helyen álló fele-égének.
„Gyüjjöii kend. ki velem a konyhába, magam nem merek menni."
Menj ki Xacza anyáddal, Kettem ccak nem filtek.
Ugy Sitt, ketten mentek ki a e»«-leg viíért- -" aaért már wnki Bem ái-iiatua jót, fc*gy igy már bátrabban iif \'.aki
Megk\'3?srte ae aaejcmy a -koráéit, scépec betskartc t tis«í j abroassal, axutin lefekvéshez kéaiültet. Végre elfajták a lámpit, usecdeMeg l«tt B hixban, csak kint *i «f«í alatt fátyolt a sséi ée at ablak tábl&in kopogott a ritka szemekben hultá w6 . . .\'
■ A nyugalom asoabm neai: tartott soká ! egy ékteíen rikoltás \' mikitctta meg as éjjeli csoadet.
.Hallotta\' kend?* kérdi t.usogra férjét, a megijedt gaidaaissony. Fülelet helyeit azocban caak laaau mormogáit hallott, a riíóz gazdi jmidkozott. Egyezerre cstk elkszd s padláson valami csoszogni, Ösaseretten &i egész c*a3ád [ fél hangon kesdacfik imádkozni.
Uram eegélj! Most épp«n a gazda ágya fölütt kesd kopogói. A gazda, ki már az istálló padl&aÁn is hallotta ezt a retteneLee kopagidt, rémülten ugrott ki az ágyból! Abban a pillanatban rettenetéé zörej támad a szouiban és a vi. tés gazda «!kiáltja magát: .Jézus 1 Mária aegélj."
AE aaasonyofc & duiiyha alá .. buj- ■ tak moczct&nni sew. mertek, a padtá* meg még mindig h&llatssott a rémületet kopogás! inig végre mindig távolabb eLhaagioti. Végre megszólal at


ZALAI KÖZLÖK Y.
A takarminyroMot mir kissil lehet.
E hónap rége felé ai agarláat meg kell kesd«tni.
Eleren B&véo/oket ie fákat u folyvást lehet Qltettetai.
Száraz időjárásban a vetercéit; magágyakat éa ajonaan ültetett csemetéket Öntöztetni »e íeiedjük.
A múlt évben vetett csemetéket három szemre viasza kell metszeni i azirgyökersit átültetéskor vissza csipdelni s be kell iszapolnt.
Eleven kerítésekbe;; a csemeték ki-ssedetnek el elülteltetnek.
A gyenge ficskák kerületét felülő lesen fel kell kapálni.
~ A kosyha kertben.
Mindenféle borsó bab pasanly, articsóka most veteményeztetik, nem külön-kei, kápowta, kalarábé és karfiol is.
Szent-György táján vetflok uborkát, dinnyét, tököt a szabad földbe.
A nyárt saláta és ki.po.El- félé
aürün vetői, mert a rásta nagyon gyenge
leend.
A nyitással, homliláaial, lagosvesz-k felkötozésével, sima és gyökeres azok lerakásával és a tőkék átojtáaival sietni kell.
Az első kapalái megbesdetik.
Az uj lelnpiWéoyek és a saőlfl iskola tartós szárazságban megöntözendők-
As árnyékot okozó a ssŐló táblák-tábláktól ki kell irtatni-
Az erdóben.
Mindennemű fát ki kell hordani az ibői, mert a szekerek a Tágásokbas már sok kort
A réten.
K hónap végéig ritkább bea a rétöstőzést folytatni lehet.
Ugy aiiolén a rétvelósekot is. A rétekre kaszálókra e hónapbi már semmiféle marhát nem keU reá b* csálaní, kivé vén azon mesterséges ka* italokat, melyeket sem kaszálni, sei magnak hagyni nem akarunk, hane: \'literesig legelőnek szánjunk.
-Elvénűlt, elWczíwodott réteknél iiünÓ Bzolgálatot tesz a réteknek cso-roszló ekékkel (acarifieator) való felba ■yatása oly mélyen, hogy a fügyökerei > efcekéwk álazeldeljók. Ez által a :erek uj hajszál gyökök képzésére inge-■el Lat vén, árét megifjodisát idézik eló, a Felhasgaiia alán — conapost — keverék ragyával kell raoghordsoi a rétet és eg hangerői ni.
A gyümölcsös kertben.
Ha bármi oknál fogva a fák ülteté-vel elmaradtunk volna, azokat tónap elején pótlólag elvégezhetjük — lanem ezen elkésett ültetése kn. ál az ágast jobban nyecsQk viasza és gyökereiket i-CMbben Uzapoljok be.
Fagy által szenvedett agakat erősen ísua keli nyesni, sztatogy a termeket-:o baja növéfft sadar hajtásokat io.
Ha. szerfölött sok virágbimbó ma* .tkozík, szék egy részét csipdeasük le, ihogy-afát kimerítsék.
Tartós szárazságban av Tijonnao [teteti £ákat és csemetéket jól megkell ntözni.
A tűlevelű fákat akkor kell átüU toí, mikor bimbózni kezdenek.
Tartó* esőzés alatt a virágzó gyü lölcafákat rázzuk meg, nehogy a toJsá* o« nedvesség mialt virágaik elrothadja-\' és lehulljanak.
OltíU, pározás folytai tátik. A hernyók elleni harci íolyváat art. —
Ojy f&cskákai, malyen a mait é\' óa ucm fogant meg, oltás által kell , égnem eaiiení.
A redély fák kötözése is a mostani Leendők kSzé" tartózik.
1>Ú£ időben a gySkérbo raló oltaV >kat mé.\'-aékeh meiegségft szobában vehetjük, minden elültetendő fa győkszelvények e czélra alkalmas iyok»t Bzolgált&tnak.
Keraesitó és magiskolák egyaránt megkapáJ&adók — és a gyomtól tintán tartan dók.
g ilején vágatai.
A sxerazlmoak va)o fák
A napok hosseabodIával é* * meleg n^vekedtévet at Őnltfxé* is kivált ssára-bb időjárásban scfikségeisé válik, Isg-ozélszerflbb ait reggel teletni meg, — esiefolé a beiJIhiié derék ée utó fagyok miatt nem tanácsos.
Me\'egigyak goodosAn szellfizenddk
azokban JsMndülfi fiatal riazák a. roréö nap égető sugarai ellen as ablakokra lleactett olajot papírok által olUlm»-
k
jj
vagdaltaasak meg, igy jobban ég köoy-nyebben ssárAdnak — éa száraz helyre aílittattaasuk.
A faiskolában a szilvamag elvette
k, — a növendék csemeték megkapál\'
tatnak, — a hirom évesek kj Ül tettetnek.
Füz és rakottya veaasöt lehet még;
ny ózni \'
dagvány ózni.
Kihűlt mnieg igyakba bazsiliko aot, borsikát, méb\'föret és paprikát kell etoi és dinnyét, agorkát, meg babot.
Spárga ágyakat is kell készíteni, ^figyelembe Terén hogy, egymáshoz kö ;el ne fi]tettessék.
Burgonyát és kokoricxat ültessünk kon. ha szükségletre. A burgonya fisz :ekbe cticseri bonót vessünk így két termésünk leai egy földről.
A caieaeH boraóoak szón jó talaj-Lo&ssga van, hogy ztissik so&a teái esik balé és áttörve csak oly jó ize van mint legjobb szepesi borsónak.
Ki pedig mákot termel kertjében, ültessen a mák földbe bargondi ragy csukorrépát is, ez is igen előnyös eljárás, iert a répának még elég ideje van meg w5ni akkor is, mikor a mákot már betakarítottuk, év két kapálást ingyen oyer. Meleg ágyban nevelt ugor ka és w9 ráazák, a harmadik levél f5lC« oosipetnek és más ágyba ül tettetnek,
L meleg ágyak mindig tovább és ivább szellőztetnek} Kiigleo a déli órák\' >an egészen ki takar tata ak.
A legszebb Uboda— spÍD&t — pisái ak hagyandó. A magnak ralÓ répát és i lehet ültetni éjjelre aaoaban tanácsos t>eiakartalsi.
Ablak nélküli meleg ágyakat készíttetünk a szabadba kiültendő pláaták •lámára.
Retket ismét kell vitai.
Paszulyt veasüak a félmeleg, meleg
Helyi hlr.-k.
Felkérjük japunk t. köíSw ségét, hogy akiknek elófljetésSk 6 hó végével lejár, azt mielétib neg-ujltan! fziveskedjenek. nehogy a rendű küldéíben fennakadás történjék
Előfizetési ár:
Apr.—jun. negyedévre 2 frt Apr.— szept félévre 4 , Apr.-decz. 9 hóra 6 ,
TiKtoIsttel
WAJDITS JÓZSEF,
kiadó hivatal».
~ Rendszeres segédszerteszíói állás Tan üresedésben e lap gzer-kegitóségébe TáUalkomi óhajtók i kfdóÍld
jeleni* etzenek lÖBánál.
g
jftíenleg 2lö rendes birtokos, 21 városi
sgyeí tisztviselő,
35 kir. bírák, ügyóssok és tÍeríviHe]5k, 27 ügyvéd, 6 orvos és gyógyszerész, 19 tanár és tanító, 20 kereikedó, 6 pén (intézeti tisztviselő1, 60 iparos.
— Hibásan van a „Kiíaednovs-lés" CsimÖ lapban az országoa kisdedóvó-inté^etek illapoUról «zéló kimutatás, mert Nagy-KaBizaás két és oem «%y okleveles óvó működik, ■ a költség nem 500! hanem évi 1300 frtot képviaei- Tartóz-]
agyakba.
«ebb álmaiból egyszerre f&rgds savarja
íöl, föltekint, 9 íme, ide* aoyját Útja maga előtt lámpával kezében . . . .Ejnye édes anyám mi-baj van, hogy Uyönkor jön az ialáWba?* kérdi György ijedség-tói remegó anyját. „Jéaoa legyen velőnk, Dyögá az asszony, édes apád a padláson
György haogossD fólknoagott. nOgy6D anyázni hogy beatedet ilyen bolondokat?. Édea apáraask sokkal -több este volt, hogy sem eljöjjön a padlásra mászkálni! . . . aztán meg ha éppen kedve volna baza jönnt, vagy ha haza jöhetne, még csak nem feladte el, hogy merre van a szoba; hiszen oda ia bátran ! jöhetne szívesen látnám 1 Adja ide azt a 1 lámpát! had nénem meg mi vau atoa a padláson!" Most meg mar tvm kezdett jajgatni &t ass*ony, hogy 6 bizony nem marad a sötét istálóban. „No hit jöjjön édse anyám a szobába, ott csak usm r fél!" s aszal bevezette remegő anyját a jwbába. Föl ment & padlásra, átkuta-! tott mindent, de s-m mit sem talált. Azon hitben ment aludni, hogy anyja képse lode\'U Be másnap ismétlMött a dolog. Sx már mégiscsak sok! gondolta György, ennek a dolognak nyitjára kall JÖOBÖIB, ha mindjárt egy hétig leseem ú I Ugy tett abogy gondolta, következő <*ie a zcobábaa maradt, azon szándékkal, hogy virasstaxti fog. Azonban az álom erőt vett rajta, elsxaunyadot).
Körülbölől éjtél lehetett, a kisér-tetek óráj*, Györgyöt édes álmából, egyszerre ceak fölrázza anyja , . . .Hallod fiam?* .-. . GySrgy figyelni kezd, ■ ugyancsak I ... a padláson croszogast hall, azatán valahol a magadban egyet koppanik . . t A mi Györgyünk azonban nem sokáig gondolkodóit, kapta a lámpát E főiment a padlásra s ime . . . meglátja, a rettenetes kisérletet, eg/ nagy kanm&caka képében, a mint a Í5faggatott fftstöjt hason íakmárosott] A kísértet megakan agra&i, azonban a bu* zsinegei k**t megakadt s Így György, könnyű szerével elcsíp e 2 kígyóimét 1
Mag volt fejtve egyszerre a sok rsj-télyt* dolog! Szegény macskásak valaki Aéf ajaigból -jgy ctarsb deszkát kötőt* \' nyakába, etaltal ax ageréasetben
ózva, ason padlásokat kereste föl, a hoi hazt érzett. Azt aztia nem íz lehetett Ő legyeimének rósz néven venni, baböcsü itec kenyérkeresetéi61 megfoíitva lopásra loralt . . .
No de hiába T régi közmondás: Addig jár a korsó a kotra.mig el törik l" levetve vitte édes asyjáh<tt a foglyot Nézze éd<» anyáíiJ.H\'.vana lélek ! ogy-o tár most már nem fél t£le?a .Dobd ki ;t az átkoioft "dögöt, aztán no mond im seakiaek!- szolt ztegyenkedve az öreg asszony. — György népen megBzabsdi-a macakát kÖÍietlan ékszerétől és at ak ereaz tetta.
Anyjáaak i» szói fogadott, nem mondta el aeokioek, csak nékem De én hallgatok ám róla, mert még meg ba-■agudna rim szegény jó asszony !
Hogy azután sehol sem járt haza író lélek az már magitál értetődik.
Néptanítók! A ti föladatotok, as tóba babonát és balhitet a nép leikéből irtani 1 Azért a ti kötelességlek nemcssk iakalában van, hanem a nép közölt Ke kicsinél jé tek, ae vessétek meg tokát, kiknek a nevelésére válalkozta->k! Keressétek Í6l a legssegéayebbsk anyhójátuót Jézos példáját követve •aaresaétek, oktassátok okét! A ti föladatok, hogy a mit századok óta vetkezik a stegény nép ellen, elhanyagolva noak oktatását, csak eleven gépeknek, iegvetett rabszolgáknak tekintve őket, sötétségben hagytak, jóvá tegyetek, ket {oTvilágoiiUatok, oktassátok, s így s&bad baza érdemes polgáraivá inevel-itekl Jutalmat ne kérjetek faradságtok-■t, mari a ki jutalómért dolgozik az y szolga, vagy mindennapias nap-noal Legszebb jnUlmatok lesz azon K, hogy egy szent czélért küzdöttek: népneveléanek baaználtatok! Hisz kö-lülntek míndogyik tudhatja azt, midőn e pályAri. lép, hogy nem aranyat termő pálya! De aranynál is becsesebb at, ha pályánk végére érve, fáradt fejünket az 5rök ayagalom Ölére hajtjak, :aég egy iülautást rőtünk közdaiemtalja* maiunkra s att moodbatjak : .Uram oyj-godUn adom vistaa neked legfőbb kin-tet, lelkömcL mórt elegei lettem ma
paraa csoduak 4
B nekik iparkodtam basenáinij\'
KUTASY.
Jíikdtynok Munkáaon 1882 márcsiu* 3 án tartott dutebédjén. CSEBSZKÍ ASTAIrtól.
Ezer éve tórtínt;
agfiea nap piheatek Mániáét nina ÍSláén, időt űnoepí iakomákkil töltréa, Kettős HaDep TOit as; hateíü lakoma, Á.!wo*írt. — « a naza kereszteld tora. Síét menL a m&fftxtig ojogatra kelewe, ZjUzlaizat mindig; szerannie kSretfe, Nic kímélték a rán éi nam at ílelet, D.\', jatalmck el a syity&rf haxa lett\'
Sok iiáz ér múlt aatáa, s it mag fogratkozink —
f , j
i jó Bákárzvok, Udá> emlékére 1 n bontotta ki íéajet kbo^ójit, Melyre írra T&Ia ,» *tent utbadtágért" S elEdsink az eisök, kiUc*] harcira meot Bistositottik az üailló hout neküak.
i bódítás vént fíjyToretkel 1 De fti alkotandó" aemzsti BŰraltaég
s^e esakOM. — Vártak ki ián* mig Bon iaM« indttjOB a kor véífj Diü&ieg*, btrm ms«iz«rae^r« ááU wrttok fltdit^
Kelieu meftvti U, — í» jöre Ai ó Bákák Udá lék
il . . . Istea tarUóa Te Műnkig hiiy .
■,r. kiindultál vUáíhóditáwa kardot, sem ilulót fónnen aem lior élkQl. d« blxva Oftj-edű! tATOtál
j f7
Uj fényt ársutottil ági t,
Med csak a Mvedrg, i Tel a a mi e ok, re,
De ( isfiTesxetert szomjuk uemx^tre I
Ki adte meg nlked axt a kip«os£f[et,
HogT ec*«teloi tadd a angjw jellegtt
01/ igaíio, mint a legnafyobb kőlUjoV
E BOfiniDtd\'t fúldopk mind egyre tfliixí&
S maxasra torek>ű Jelkedatt
M Gi!
Zaj Uj
Ai uj kor hSse NOk
Sorainkból
Paurolt tömjéné wülS földed kípát Bir miként tör.kvik, ni nem fsdto MU!
Anlt fejedelmek meg uoktaV kívioal, U&r adtunk nék.d is oa^y aiQréaihp* 111 Miad«> di«Sité«t; — hüsé(Mlért íojidd, Kern adhatnik máaoak, nem adhatnánk i Semmit tBt;>at eaaél; miodnjájaakaak i Ker^d • — ■-•■■•■ "• ■
HUSZONEGYEDIK
kitüoó költők életnagj\'ságu Biobr. ékesítsék, az egyes faikéket aiytho-logiai képek pompás festményei dí szitsék.
Tudom, hogy soraim olvasása ntán ííagy-Kanizsa vároS\' atyai fej csóróivá fogják mondani, hogy köaj-Dyebb az 50000 frtot itt leírni .mini yalóban kifizetni! Meghiszem jó uraim ! De de feledjék Önök, hogy nem önmagunknak építenek ám! Kell hogy a színház a negyedik, Öt5dík
generátiót szolgálja és tigy legyen kké időű l
g
építve, hogy az örökké időszer ^ Vaijoo a EenaÍBsapce- stylas a jövő században is fog; uralkodbi? aít nem tudhatjuk! de-nromunentalis—épületeknél, különösen szinliázafcDáJ, a* ó-görög, vagy római stylus mindenkor modern lesz ; ha pedig a faszer kezetct a tetőn alkalmazni fogják a legközelebbi generátió-előtt már nevetségessé teszik; magtkat^ minthogy nem menthetik maglikat azzal, hogy ez a időben a T&sszerKezet nem dívott. Ma mÁr jobban xlivik a vasszerkezet, mÍDts faszerkezet. Bagasz-kodjanak czikkem -bekezdésénél emiitett négy ponthoi\'és *e utódok előtt halhatatlanná teszü magukat, ók hálával emlékesnek meg önöittól.Bgy momnneaUíK épületnél gazdálkodásról, gyarapításról &xó sem lehet; h& Önök mégis teszik, akkor többet ártanak, saint bji\'iZBÜnak Önmagnak-nak és ezenkívül, küeszii- magukat azon — múMktttóetre nem hízelgő — megjegyzéseknek, :hogy elődeik nem ugy tettek, miat kellett Tolna, akaratlanul sóhaj repül £51 keblflktól és felkiáltanak; ..Óh, as * czopf, az a czopf!£
Háziteendofe a
(Folyitás és vége.) E hónapban az 5azi vetések azon réstét, mely nagyon buja, már iga;t vigyázva, kell earlóztatai.
A i&b vetó»t midén egy ujaira nStt, meg keli hengerezni, hogy a föld tavFiezi nedvességét résjére biztosítsuk: BíüiíBéges ezt pedig teDCÍ küiSuö^en n \\ zabnál azért, mert gyökerei minden g*b-j Dnfajok között a legfalfil etaseb ben ágaznak szét és Így a tartós isáraaeágot, főképea ki fejődésének. eU asakiban a zab leginkább megérzi.
g asszony, fáloíemtiJi remegj hangon. .Akár mi vagy, akár ki . ^agy; a nieat kereszt nevében mondom : menj az utadon!\' Ei a bűvöi mondat aztán használt, eihalgatblt végkép-*, kopog&t!
A<alán fúlkattezSreg aaarotty, m*g egyre imádkozva,, lámpát gyújtott,. . . De micsoda borzasztó látvány volt elölte 1 Ái egédü st^b* liaitlel boriivá! a gatda meg a nagy leknyá ától k&ndíkált ki, s ca?.k akkor m*rt alffbnini, miknr mir tökéletesen mflggyózödött, hrgy nem a ki«értftt, hanem az anyja gyújtotta meg a UmpAtlAt egész embar tetőtől talpig lisutel volt borítva, a koráss nyaka* és hátán végig foFyt B a* abroszt ráregasi-tolta ugy, faogy *4ie bizony bárki is megijedhetett volna, mert ögy nézett ki, naiot valami valóságos basáján! lélek.
Ily reiteaetee eset atáo, aitin ép. pun nem csuda, hogy a fstusí véiMUzo-nyok gyűlést tartottak ón a szegény hazajáró lélek, nyugalmiért .a mise ásol; gáJ\'atiUt elhatározták. Hjnen o(t a .kéz-cei fogható bizonyság: Balázs gazda be* Ülőit homloka, ková>sos inge, meg aztán az ösaietörött tekoyó". lábl esek mind a mellett tanoskodoak, hogy a* öreg Kovács koma lelke basa járt Heg asUo Balázs bitor einW Maki aem mer agy a tilosba járni le^óltetsi, a.ig u árendii \\37.okbeo bAÜíici niot 6, hit csak nom ijedett mtg hiába annyira, hogy még » BÜtö teknyőt is magára boritaa! . . .
Megkezdódtek tehát a nme siolgil-Ulások, de ugy Utátik igen makacs harajáró lélek volt, mert cetk » harmadik misére ssönl meg kisértíoií
Be nram segélj ! most meg a harmadik azomBEÓdbac kezdett kopogni . . . A jó plébános ceadijkoxott rajts, hogy ax ő hivei oly ájtatossk kesdenak lenni, hogy elbalt rokonaik lelki OdrÖsBégeért egymás atin wolgiltatják a* eogesztelS vatt. misét . . . Aüonban ax egéss kísér tetea lör\'ónetről mitoem tudott meg, ugy mint hogy tán még ma sem tudja u akkonmi»e«*olgáltatá»ok rottene-(« titkát. H. György, fiatal gazda ember, ki e* időtijban temette el atyíát, líokása ueriat kimtnt w i,tildb« sJadni. A nam munkától elííradvt [csakhMnEr erét -rett r»jt» u álom, a idet*n elÉ««lderaÍt Ug .

MÁRÖZTCS 26 -fa Í882,
A veres hagyma magot nem kel!
A szólóbea.
tank az igazságnak ezt kijelenteni * helyre igazítani, annyival inkább, mert egy óvá, egy óvodában 175 ovonczcaal, (miat a kimutatás jelii) Dbm, míg két óvodában és pedig okleveles két egyén igen is rendaieseseo tnűködkétik. A ná-domtcEai óvodában Kemény József okleveles ót-ó, a magyanttczai ovodábsn pedig Kemény József né az. Mileti Mária okleveles cvonő mfiködik.
A kisdednevelö\'egyesfUet
márczius 27-éu, hétlfin délután 5 órakor nádorutcsai óvodája hely!-segébeD fUést tart.
— 8om$9Ích Pál 6 excelleutiája nagynevű publicistánk mait hétfőn kő-üokben időzött, de csak néhány óráig.
vonaton utazott
még tehet tüiítát e hónap
héjjail k
mintegy 200 egyén a fővárosból és Székesfehérvárról Fiomebe, múlt pénteken este 9 órakor érkeztek a kanizsai pálya-udrarba. Itt megvgesorázva, a kanizsai ipartársulat küldöttségének hozzá csat lakozása mellett fél óra múlva tova robogott a vonat. A kirándulásról eredeti közleményt hozunk.
— Jótékonyság. A nagy kani
zsai takarékpénztár nemes érzületének,
hnmanus törekvésének ujabb elismerésre
éló jlé d i
j
mélió jelét adta: ugyanis a magyar j birlapirók nyugdíjintézetének alaptőkéje.
A falövek irtását ia lehel folytatni, j gyarapitá*áboi 30 frttal járult. ÜdvözOl-jük. ac intézet derék s lelkes vezelőit, hogy akkor is ^nég, midÓn jó\'ékonysági é.*sület*aek ezer frton felül ál<lozptt ni utóbb t közgyűlés alkalmával, már is
bassfia* figyelmét ujabb aemcs ténykedésre fordijja.
— Megyénk tevékeny tanfei-
ügyelój-: tek. Krób Pál uramárcz. 15-éiül
21 iSÓig •-erjedő időközt i» a muraközi
közi horvátajkti köeségek inkoláiban töl
tötte, beutazván Molnár Elek iauü^vi
biztossal as egéaz perlaki jár^dt. A ma
gyar nyelvben tett elChalidis áftuliban
kielégítenek muUtkoiik.
— Helyi sajtó irodalmunkban
változás áll be, április I-tfi! kezdve a ,Zaiá"-aél, felelős szerkesztő Varga LBJOS ügyvéd lesz, szerkesztő kollegánk Hoff-mano Mór, mint tarsszerkesitó működik.
— A Polgári Egyletnek van
eg 2lö rendes Ugf k köül20
gy
gfa, ezek közül: 20 í iil
— Királyi Pál orszíggyülcai
képvíietót, megyénk ünnepelt asülöujét
választotta elnökéül a fivároai állattvédő
egyeeüiet
— GyáSMbir. Neatwich Klára
ssüi. Bocmaoith, a maga valamint gjer
ei ás rokonai na vében mélyen uumo-
wrottem fekbaritimat,
rodott stivvel jelenti felejthetetlen ferjo, jllötíleg íestvérjei és mostoha atyjuk Neolwich Qyala oklevelén £yógystéró*z ás vaskereskedfi folyó hó 2£-án délutáni !/36 órakor életének 61-ik évébes i ouzas szenredéá után történt jryáazos kimül tát, — A boldogult hűlt tetemei f. hó 25-én délután 5 órakor fognak as első &sgy> katuznai teuetkezéei vállalat álul B helybeli sírkertben Örök oyngalomra tétetni. As eegeéttölő szent mise-áJdozat folyó hó 27-án dcleiöui 10 órakor fog a Szent-FerenczreDdÜ plébánia tempómban a Mindeübatónos bemutattatni. Kelt Nsgy-Kantzsán, ISS2. évi marcs. 2S-ín Ald-«-éa béke hairvainl Köbkr Gyula, Kóhler Aaul, Köblec Anna, aaostoha gyermekei. Özv. üalBvr Amália szül. NenVwich. Neotwich Wilmos, Nentvicb AaguaU, t e t vérei.
— Hymefa. BWK&milU ku-
aasxonyt Blau Pálnr bajos- é* tieJlaradua
leányát Siríikiwch Lipót ur Béc^bM el
jegyezte. Boldogság a kÖVÖtt frigyra!
■ ha vul.
aierzű Rákóciy,
— J>r. Gréét János a megye
bizottsági t*gokhor következő kÖri«ve!at
bocsátott ki: Azon nagybecsü, s minde-
oek felett megtisztelő1 bizalom, m-slylyol
a nagyérdemű választó kö*öo*é> eogem
és egéesen miiaki é t édléd
ilautid éi axt taegérdámléd, 1 \'"" * QQ*«H kOlfSld
etni^B a megyei főorvosi álló-máéra ismétolve mcgválasiUni kegyea-V-,\' maUsztbaUtlan kötelességemmé Bjóíjeu Uaztelt Tálasztóimaak tadu-ixa juttatni, miszerint aggott korom, s ennek folytán beállott aolyos betegsé-ge«e miatt hivatalomat agy, mint azt lelkiismeretem parancséi ja, ellátni oem bírván, kötelességemnek ismertem, úrról leköszönni. Fogadják mélyen tisztelt választóim határtalan tisitolelainoek és legforróbb hálás kössőoelemnek nyüváci-tásit; B anaak kijelentését, miszerint y agai mi magányomban ÍB drága ereklye uz nekem a hosszas szolgálatom .tla.U -minden oldalról tapasztalt isives es ér-demeiu feletti jó akaratnak becses sra léke. S mert, agy korábban orvosi mi-„i^egbeo eUöltöU stámos évi szolgálatúm alatt lelkem a megye érdekével annyira Össüeíorrott, hogy arról még mtgányom-ban vonulva Bem akarok megfeledkezni, a nagyérdemű választó testülethez azon bizalmas kéreternot bi\'Orkodom intézni, lemondásom által megürült megy a t fvosi áíiomáa be-.ölieséo!1! becset bi-zodalmukkal Dr. Graoer Mihály 1861. évben megválasztott, most padig tiszteletbeli megyei ÍÓorvoi arat mej*jí.nd<5-kozoi s megválaszlatását ssavazHtukkal , eloflaozditAiii kegyeskedjenek. — Zala-5<6r»zeg, 1882. márcz. A legmélyebb

HUSZONEGYEDIK ÍVFOLTAM

ZALAI KÖZLÖKY

tfÁRCZTÜS 26-án 1882.üst telet tel órők bálira kötelezett isol* gijuk. Dr. GrÓM János.
- A budapesti könyvéa»ti kiállításról köretkesCK köslésére Verettünk fel. A kiállítani bizottság elnöksége ré-,rér£l intézkedés tétetett, hogy minuaiok kik ápnlÍB hé eleő felében, tehát a htu-réti szünidők alatt a kiállítást a vidékről meglátogatni kívánják, a& ide és vittza-utaráera leszállított ára vasúti jegyeket napjának. Miután a kedvezmény a kiállítási bizottság elnöke részéről kiállított igazolvány által veheti igóoybe, fi-pvelmertétnek mínd-asok, a kik - t--J
ked-
_ részesülni akarnak, hogy
-,,t.t a kiállítási bizottság elnökóné! raielíbb bejelentsék.
— GyásxiUr. Alig alakult meg a baksí-i tüaoltó egylet, már i« gyismc van. Márta. 19-én kisérték őrök — nyugalomra egyik tArsikat, Ti*ff Ferenc* bftk-un", iparost. A» elhunyt kÖzszpretetben és li a síelőiben álló férfio, a községnek líifab fts-en át basgí ét lelküemereles bi-rajo voit. Meg U adták neki fény
..„..-íteletet. Baka Boldizsár,\' baksai ü/wéd és tűzoltó-főparancsnok, továbbá iClek János, helybeli körjegyző és UU-oitri-alparancsnok buzgólkodáss folytán a iüzoltók telje* dissben jelentek meg f ■irmeté»eD ; a awk is vitték a boldogaíi te-.emeít a. temetőbe. Aionkivttl még vagy 2 — 300 embert vetetett iga* bánata síuroora ravatalhoz. A gyáss-ssertartás ioiiíu példás részvéttel menj végbe ,a enyhítette némileg ast & íiomoru érzelmet, mit a kesergó hat kiakoru árva könnyei kelteitek. Az ur lelke telette!
Tüs. Kesztho^en, folyó h
2!-éo déictán 4 óra tájt, a „Lehel" utcában tűi ütött ki. A tus állítólag híi végében játszó gyermekektől szi mázott, A tűzoltók gyorsan a helyazinéa teremtek a ai erós délnyugati szél által felkorbácsolt lángok tovább terjeseiét meggátolni s a tüzet localizálniok oagy erö/esriláwei bár, de elég gyorsan íikerült. Elismeréssel kell ez alkalommal tüs oltóink önfeláldozásáról és Ügyesen vég bei vitt munkásságáról megemlékezni Kern hagyhatják említés nélkül Kun* Libor huszár főbadoagy és a m. kir. gs« áíiigl tanintézet több hallgatójának sz> vca közreműködését. Fogadják a nyilvá iiosság terét, elismerésünket. A töt al komával meggyőződhettünk arról, mily fútráoy az a véss alkalmával, hogy a lütohó-egylet lovakkal nem rendelkezik 6 így az oltó szerek a véss színhelyére a kellő időben nem ér köthetnek m*g. B»-ruéljüíc azonban, hogy a-érezhető hiány amint lehetséges, pótolva Ieend.
— A Balaton a szárai tél daczára peíii valami zagyon fagyott meg. Déli punjairól alig néhány öllel takarodó.1 (jeljebb. A roellékbűrkekben még mindí] suk a víz: ar apróbb tavak nagy restbe megvannak s benne sárcsák és vadruceák tanyáznak. Eilenban a Dráva annyit megfogjon, hogy mellék ágai egéete kimaradtak s a hotnokbaczkák, mélye déiet: láthatók, hol csak sem régen is íi-rsgoB folyó snggó habjai verták a pa ■.okát. A folyam több ponton olyan ke keDy, hogy alig van 10—12 méter. AH; iák, hogy fertály szazad ÓU nem ve \'ilyen kicsiny s Dráva.
— A xala-szent-grothi vegy
ipart, alapszabályai megerÓBÍtést nyertek.
— A balatoni halászatra íelügvt
lókut fig, elm«ttfiti B, wSomogy* hogy rnblóv*(i4szal ismét megkeadöflÖU. íjxáin UIRD doloo-kerűlí lepi a szántódi, szeme ieltei ah. berkeket, a Balatonpart ment\' térdig vizben gázolván a Brigooyokk roüköiiúk Szigony a késbea, viz a cai ro&aiárban, nagy taríszoya a vállon s ig; lesnek a. három megye -eabályrendelői által tiltott prédára. EE ÍB egyik oki hotfj kevés a hal a Balttonb&n
— Hátai rövid hirek. —
Bor községben a roncsoló toroklob féléim múdoa posztit, a mait héten & gyermeke1 ölt meg a veszedelméé betegség. — T hányban e hó 11-en tus volt, három ga danák 7 Qáza e mell ék épületekkel egyttt leégett. — Kassán e M 11-én egy kutya 6 gyermeket mart meg. — Király nénk as óaztsel Amerikába megy *a-di«DÍ. — Gr. Zichy Grés* jeíee zoogora-m&vészank befejezte kóratját Atoaorui heti lap indult meg. — Kolowvár mellet nagy erdóégé* volt. — Veasteeégeink i hareztéren marcz. 14-ig 208 ember, köztük 15 tiszt, — Fogarassy Mihály érdé\' pííapök meghalt.
— Külföldi r&vtd hirek —
Olmützben egy Zách nevű íegyencz, mi
kor a törvényazekből börtönbe azállitot
Iák, két írét elrejtett késével halálosa]
megsebezte. — Udinébe MatUraich her
czegné kijelentette, hogy gyémántjai el
fogott tolvajainak gyámol nélkül Ül
cs&ládjaít kássaéggei legályesi, míg
családfák bSrt&nben vannak. — Bóa
h^D & „Monitora\' szerkesztője Ledo
Álbanara* revolver lövéssel vetett vég
életének. — Badenben Göthónek. hí]
lüsása 50 éves évfordulója alkalmábd
arczkópeibfil kiállítást rendéinek. —
algiri szinhás leégeU. — Mária-Krisstíii*
aavoysi heresegn« Mentté avattatik. —
Pariiban 82.500 vadhátaBsag van. —
llarseílesben a kristály palota leégett —


oooooooooooooo
HASZONBÉRBE ADÁS.
At Esterhásy b^rcsegi hitbizomiaj ránét kép«xó oobáaczi or&d&lomliot t»r-loió hegyesdi t»gosilotl biriok Ztli-bu T.poldiUil 1\'/, mórlfüldnyirs, 1106 kfttuter bold tsrjedalcmmsl, melyben 5 h. btltitig. b h. kert, 255 h. uáotöfSld, 123 h. rét ét 720 h. legelC fogliűutík, (•
mftljhos Hegjevi Könégbea z Icorca-_iílUtisi jog é* » be^jeedi paukoo Iev6 üröm Tiiimalom 3S38/,(M,C bőid rét és
ifölddl k fló é
Irodalom.
K&utuáa W»jdiU J
— Uj tentmü. Táborsxky es Paraoh
trak nemzeti zenemakereskedéeébeo Bu-
Lapesteo megjelent .Korán és kéaÖo"
wlka-trancaiae, zongorára, ssersé ifj-
rahrbach Fülöp. Ara 85 kr.
— A Magyar Bégír^C*armk Aig-
ier Lajoe buzgó tevék«sysegü kiadónk
•sintofölddel
, a folyó év no
b h
ember h»v* 1-tól tizenh&t évre ha
sson bérbe adandó. Bérieni szándékosok
velőiket tímx Esterh»xy herexegi ja-
okn^\'l^akfispoiitl ig*x-
KlV\'HartoabaD*\'
iesve nyernek: a teltételek íráot eVteai-
test 512 1—2.
10&S •*. 1882. februir 14.
I.Arver.hirdelniéRj,
A nagy-kanizsai kir. trvssék Ükk. osztálya rénérÓl köshirré tétetik, bogy Bartos Bél* aagy-kaniassi lakos vigrehaj-Utónak, Varga Imre és öutar Anim kis-komáromi lakosok végrehajtást ssenvedók elleni 100 frt tfikö, 1880. október 1-tol iáró 8% kamatok, 12 frt 70 kx! per, 21 ■t 95 végrehajtási, 10 frt 1B kr joieolegi még faimerülcadó költségek irinti vég-shajtáei ügyéW a fent neveieU k"
e heteokiot megjelenő jelei folyóirata 11-ik ffaetát vett&k a nok^tt, «le^ kiállitanban. Mrntísmetetve \'yoh Jkal-munk hangsutyoani. e folyóirti agy vá! laatos gasdag tartalmánál, miat páratiaa olcsóságánál fogva valóban megérdemli a magyar kCzÖBségjegmelegebb támogatá-táLA 11- ffise\' tartalma: Köd eredeti regény Gonda-EMcUU. — Aiör«gMub«r utalvány Balogh Zo.táa köKaméayeÍ< iől. — Doktor Castilio érdekfesiitó tp»-nyol regény Golenic* F.-tfil- — A vadga-lamb oünos elheszálés Vae* Sándortól* Mozaik etdm alatt mulattató e umeret-írjuszlÓ apróságok £ AprÓDéoz felír alt; iiicorMztikut képek. A tnÜ megr«nde aló Aigner Lajos budapesti KSayvárus* tál, vafarfiint Wilckens és WaidI 3 :Íadóhi-cat*iáb*B (Budapest, koron&her-
sgéei
— A mB4cri Magyar öj*ág* mely igyetieo magyar nyelvű lap a. kölföldön . évi márcam 5-és második negyedébe lépett. Ajánljak e jól sserkesziett, b E&s irásyu ■ tartalmas lapot ±z irodalom pártolók fígyeh9»A«. A Up hötenkinl 6—8 oldalnyi turUÍommfcí jeles meg előfizetési ár* egész évre 6 írt. Wlon IIL Lövés gasse 2.
cseg atexa 3. «.) EiÓnsetési ir% re 6 írt, s ídso len kiüt 12 kr
k.;s komiro-
gy terülelébet
Hivatalos placzi arat-
KagT-Kxoiuáa, 1885. tcJxcx. 18.
100 kiloir*inw)áTa
Ba«« 11- 11 50
ROH 8-- 8.50
p ,-8*0. K«ko:
■—7.50 l:orsó- 32 Ciaqictia ó .
— —X.oc«36—■ —-B«fc fehér 10—.
tarfca .—.—.— Eepcie 12.50—13.—
2-50.—■—. SiaJma 1\'-.- .—
75. sz. tkvben X. 99 a ét 101 ahesi.i "ogialt a 186 frt 50 krra beesAlt, ugy »api 162. st tkvbin f 58U baat. «ia:t foglalt váltság kötele* 1282 írtra bouül iagailknok és pedig a kia-komiromi ín-^atl;.n 1882. évi juniai hó 13. ntpjinak délelítti 9 órakor a kis-koroáromi kötség-házánál, a ceapt iogaUan padig 1382. évi únius hó 13. napján délután 2 órakei Ci ké bió hááál
j pj
egUrUn fognak. 1 l
Csapin a kSzség biró háxánál dó nyilvános MTeréeen eUdaia A kiká! íl C
rtJ! rcimítr*.. M»rhahni 44.—-.48 Borjnhat _-M Sei
í«hn* 64- . 8«*lonn* -—.80-. Diisnózsi
—.—96. Voröahagyma ■—.—lfj. —.-24. Cjuknr --.— 56. Bort \'aprika 80.—. S*appM •—.—40.
1 literjére! asamítra Ó bor 83— *8kr. Uj bor
\'iiloka 46 kr. Eeut 6 kr.
— A kia-komiromi ingatlan C 1. alatt Varga György ée neje Bognár Kati javára szolgalmi joggal terhelve |lét-én, erre nézve az árveróa az 1881. évi 60. t. cc 163. §-baa körulirt jog fenUrtásáva! fo-gaaatoaí tutik.
Kikiáltási árak a fentebb kitett beosárak.
znenetrend
Indul KanI«Báról hjoya:
, UuniJ>©*ir 5 10 r»ce 2 30 déli
11 1 *jj
VyorsToaat1- 6 55 itgg poíUTonit) 2 G illa rejyw Tonxt) II 20 íj.
207 búk, k
»» I
208 BmU-PeJ
204 212
313
Árverezői kívánók Ui tóinak a becs-sír 10%-áf késspéazben v»gy óvadékké-p«s papírban a kiküldött keséhez letenni. VevG köteles & vételárt három egyenlő részletb\'iQ, még pedig az els6l az árverés jcgerAco emelkedésétől számítva 15 ssp alatt, a 2-at ogyanattái 30 oap lUalt, a 3-at ugyanattól ÖO nap alatt, mieden egyes részlet után aa árverés napjától Hámitssdó. 6% a-amitots:\'.\' egjütt árverési feltételekben mégha táró ratt helyen ée módozatok szerint lefizetni.
(«!*)
• 16 r
UM 3löol
301
315 Soproabi
205 Pri>\' "
203 „
201
Érkezik Kanizsára honnét:
210 Zikiny folSi 5 27 reggí
o]6 , 1 *t Í*I\'
II 1 éjji
(veey" Tou*t) i 15 r«gg
(CTorwoAt) 1D 30 éjj 4 1 rnec 10 15 4jj 13 5tíltM 1 30 dél a 10 50
erhof Kottori, Cíiktorcys 4 55 r . (n»r.r) . 10 50
Ezen hírdetaníny kihocsájtásánil egyidejűleg megállapított árverési felte\'ie-íek a bivaulos órák alatt a n..kaai**ai kir. irvszék ilkc. OMtáiyittÜ a a kU-ko-máromi é* csapi község elöljáróságánál megtekinthetek.
Az e\'reod lt árverés u fentirt telek jegyzökönyvében feljrgysendó.
203
302 B«rBt.Sl
314
316 floproobál
204 ,
£06 ,
202 Prlgwhoí fel5!(t7onTOn
Az árverési hirdetmény a tels-kk. ígoil kifaggwx^ü agy » kis-komá rorai és caapí, ogy a szomszédos köisígek-ben körözés Ui kifüggesztés, s a ,Z»lai KöilÖny* czim& hírlapban egy ízben, beiktatás által kö**ételítik.
11. Arwésl feltatelek
Felol4.sasrkoe.t8: BÍT0BFI LAJ0&
R D E T ÉS.
H i
1) Árverés alá bocsátUtaak a kifr-
komáromi lö se ikvben 99 a. és 101
hssz. a. foglalt a 186 frt 50 krrt becs&h,
ugy a csapi 162. sz.- tkvben f &82 hí«7.
a. foglalt váliaág köteles 1282 frtra be
Cíült ingaüaQok.
gy a Fő-tóren
HMáMdik uj felállítás I!
Misán kép viltoítuotl. "VB
VEE.jS
B»gy p»aorimiJij« és xtenoakoy-tenae
lilUli -fEü.ltí: ••« W í^S ""í" kivUá{i-
IÍM nellcU. A KIÁLLÍTÁS
több mint lOOOkülönféle érdekes képet tartalmai, melyek kSiQI a legszebb iperik, opereiuk, taKtták. pirtjtl nlntzsft, oi»pertitp«k é« nárlzil n«r«k黀» u»iüp«rín. t le^pompá^ibb tennéj»-ti ujnoíésUen.
A legnjmbb ii me£teiifté»re »ilt<5 mfi-víiiüoc ét «lelii»ra aticoi»» BUOCLF k««l
i.tyiz.ril b»a«p~ti
kirti
Kikiáltási ár a beoár, S as infat Isnok a kituzóU egy halároapoo a btca áron alul is elfognak adatni-
2) Árverezni kívánók tartoznak a
»gy óvwiék- é li
b«csir 1O/C kp gy
kíps p«pirb.o a kikaldMtknére lsuoni. 3> r«í* kstolu • ríi«Járt 3 og^aalS réulxlbeo míg pedig " el»6l «« irycrét JdWíl iit ló
ló o«p
l
jogerír l
jogeríro (ímtJksd p
alatl, » 2-at ugj«n»ttól 30 nap «l»tt, » tói 60 p »1»" miodeD
) b«csir 1O*/C
odeD
3-«t
60 n»p i
ogyes Tétolarrtí««let atan ai árverés napjától járó 6"/e aamaltaJ egj ii», a birtií leliwk tárgyiban 39425/81 sí. a. kibocsajlott ig. min. rendeletben meghatarosrtt mód-BE«°int a n.- aoiasai kir. ad6, vaint letéti péastarail lefizetni.
A banatoéni as utolsó résalntbe iog beasamittatm.
t) Vevf- köteles ai épületeket a bir-tokbalépée B.vpjaTal taakar ellen bislo-
5) As árroréa )Oger6re emelkedése-
.. -B«lép.idij
sí tatti.
pj j
Ninden látogaté ejy »jtniélu)t taf.
bt 10 kr.
kor vevő a
ott ingatlan
i litogatiiírt bb fUI
Teljéi
WEKIN R.
tóp, meejairTflatetTéll, hogy a verfoek ,éuli bBo^iiTinj a. 1881. 60. t. ca. inUSaksáMéteí képest osak aa esetlal iog kiadatni, ha. ai árverés nspjitól sai\' mitott 16 nap alatt ai ideaett L ca. 18J. §-« intéskedéwunek megfeleli nt«i ajánlat aem léteaik.


A birtokba lépée napjától a meg-rsti tBrBtin hasmt és terhei a vevőt illetik.
6.) A tulajdonjog bekeblflaéw csak a réteUf éa kamaUisak tejjea lefisetéM a tán fog a vevő javára hivatalból etiko-zőlUrtni.
A ki9crtiri illeték a vevót térbeli. 7.) Amsniryíb«B vevő ax árverési telek bármejjikés ok elege t nem tenne, a megvett ingatlan az érdekeltek bánoelyikéoek kérelmére, az 1881 60. L os. 135. § a értelmében veve venélyére és kSítaégére, báaatpóazeoet elTesztów mellett ajabh árverés alá bootájutik, s ősapán egy hatiridő kítö»é*e mellett ss előbbi becs- illet/Hég vételáron alól i* eíadatik, e a mulaíatá veri a vételár különbözetet megtéríteni tartozik, melybe azoabaa elrentett báoatpt"»»6 lenámit-tátik.
H* &s ingatlan az ujabb irveré*eo líbi ioél nagyobb áron adatnék ?1, a vételár többlet a maiautó ravót nem i.
Kir. trvszék, mint tlkvi hatosig. Ntgy-KanÍ»áD, 1882. február bó 22-ec A Dagy-kaDÍ«ai kir. \'.örtécyasék
3)Veví katelw a vételárt 3 egyen!* részletben még p«d\'g « elaól ai árverés jogerÓre emelkedésétől námitr* 3 bónip alatt, a 2 at ugyanattól 6 hónap alatt, a S-it ugyanattól 9 hónap alatt mindee egyes vételár részlet atáa w árTerái&ap-jától járó 6*/, kamatul együtt a bírói le-létek tárgyában 39425. 1881. K. S.. ki-bocsitott ig. min. renü elet bon nwghatárfr-EOK mód szerint a p -knnitf ** kir, adó-, miat letéti pénstámál lefiwüú.
A bánatpénz ax atol*S részletbe fog áittii
4. Vevá kfiUle* az épületeket abir-
tokbaUpés napjával tttskár oUtn bistoai-
Uoi.
5. Az árverés jogerőre emelkedése
kor vevő a megvett ingatlan birtokába
lép, megjegyestetvén, hogy a vevíuek
vételi bizonyítvány az 1381. 60. t. ez
intézkedéséhes képest csak as esetben
fog kiadatni, ha az árverés napjától asá-
mitott 15 nap alatt as ídésett t. cs- 187.
§-a inléKkedéséink megíejoió QUÍajicLaí
nem tétetik.
A birtokbalépe£ napjától a megyeit
ÍDg-fitÍí.L bsseas- ée ttrbei a vevfií illstik.
€} A tol»jdoajog bekebleoése cas.k
vételár ée \'■•f í7T»(ii"ff*• Uiíjaf \'le^setéM
JO8ZAG-
Lián fog a 7ev6 javára hivatalból esxkö-
úitertni.
A knrattári illetik a verót Verhoii. 7) A mennyiben verfi sz árvorési :eltételek bármelyikének«.egetoeBi tenne L megvett ÍDgatlaa as érdekeltek birme-yikéoek kérelmére, u 1881. éví 60. U 185. §-a irtaimépeo verő vemélyére költségére, bánatpénzének vesatéae meUeCt uj&bb árverés »!á boesáttstik f
melie*-t at
csupán ogv b»tirídí lóbbi b illtől
Bióbbi becs- illetőleg Vételáron alul it el-
adttit s t mulasztó vevő a véteiár kü-
hösstak megtéríteni tartozik, melybe
.zonban eivautatt báaatpéjLse beaainit-
aúk. \'
Hs> u iagatlaB •* Djabb árvuésso % előbbinél nagyobb áron adatnék el, a rételár többlet a mulasiló vevői; nem ít-íeti. —
Kir. trvssék min\', tthri hatóság. Nagjr-Kanizssa 1882. február hó 8-án, \' NOVAK,
GÓZONYIFEEENCZ
kir. trvttéki elnfik-belyette*.
-09 1-3.
Palini Inkey Zsigmond szent-lőriucíi vsímegyed birtokos áIsó-bogÓ8Í birtokának egy téize, mely áll 17 hold belsőség 147 hold rét, 686 hold szántóföld 307 hold legelőből tiien-két évre bérbe vehető.
A bérleti feltételek a tulajdonosnál Szt-Lőrinozen megtudhatók, felvilágosítást Vary Elek alsó-bogóái tiszt is ád
TÓTH LAJOS,
Érk. február 23. 1882.
513 1-3 ügyvéd
n. kanioaj
lk.1882.
r. \'382. febroir 6-ia.
A a.-kaaizaai kir. ttirvénysiék te-lekkooj.i oaalálya réaaérol közb.fré tétetik, hogy Tóth LAJOS ügyvéd, aint a n.-kaniasai takarékpénztár ig^zgalójs nagykanizsai lakos végrehajtatónak Németh Mihály-éa neje Viola ifiri. Tegrehajtást
d kii Jkk lli &01
Tóth Lajos ügyvéd takarék pénztár igazgatója nak, Hirozi Mihály és neje FlmnboltKrta vé#T6£tajtÍG* szenvedő o.-ki.níxsai lakó\' í vágrohajtási ügyében.
gj ai Jaküaok elloai &01
yj saanvedo B^-ka
A n.-kanizaai kir. tCrrényazék te lekkönj\'i oastiljz r<a«5ríl köaiirri tétetik, hogy a n.-kaaia«i tak. pénatar réw-Ténytar&a^ag végrehajiatoBak Hiroai Hi-bily ée neje Finmbolt KaU régrehajtáat Bsenvodö n..kanizsai lakéeok ellen 484 frt 6 kr. tíke 1881. janóir 1-14! járd 8*/„ k.nralok 7 fi t 80 kr. jolenlígi a még íel-BÜfi költségek irtnti pégnshajtasi a feot neveaett kir. íörvaaék ■ te-
I.
Qgyb
rületéher tartozó n -kaniziaí 65I.Bztkbon A t 718 hzat alatt Hirczi Mibaij Fiúm bolt KaUlin tulajdonául fe!vetii553 frtra becsuit ingatlan 1882. évi mijuahá 11-én déWSí 10 órakor ezen kir. tírraaék te-UkjTÍ irodájában megtartandó nyil rinoe árveresan eiadatni fog.
Sikiíltaai ar > feaebb kitattbecaat. Arrerszni kÍTaaók tartngnilr
frt 96 kr. toké 1881.éti máreaiai bó i»p jatol járó 8% kamatok 14 irt, per 7 frt 95 kr. végrehajtáa kérelmi 8 irt pO kr. fceeeléai 19 frt 10 kr jelenlegi a BJ«t feLmftrülendo koiuégak iránti végreoaj-táai ogyébos a feataeveaett kir. trva»jfc területébes tartozó n..k&aiasaí 49S st. te-lekjegyz&köuyvben A t 1- aor 550 tsea. aiatu Németb Mibüy «• Viola aUria gy arányú tulajdonokat képező minden hozzátartozó épületekkel együtt 1043 forintra becsült ingatlan 1882. éri június hó 9-ik napján déloldti 10 órakor a tor-vényazék pénztárában megtartandó nyilvános árverésen eladatni íog.
Kikiáltásira fen»bb kíktt beeaár.
10°/, kéupéozben, vagy ÓTá<iékképe« papirsaa a kiküldött kexébes letenni.
YCÍÍ kőtelei a Téteiart Uram .gymU M«at<rto.a, aif pedig a> elaít « arreréí jogerőre eoelkedé^tíl námitTa 3 bonap alatt, b 2-at ugyasattol 6 hónap alaB, a 3-ít ugyamattol 9 ionap alatt minden egyes résatet Dtáa azárrerélnap játol nimi\'tandó 6s/0 kamatokkai együtt az árverési feltételesben meghatároaott helyes ét módosatok szerint lefizetni. —
Cna hirdetmény kiboeaitáaisál egyidejűleg megállapított árreréai feltételek a hivatalos érák alatt, a D~-kanissai kir. trvnék tkvi oaitalyanil s a n.-kan ESai vátoei tanáCBOál megtekintbet^k.
Az elrendelt árverés a fentirt telek\' jegyzékonyvb n felje(ryaa»dí.
Az árverési hirdetmény atkkónyvi bslósagnál kifüggezztés, ugy N.gy Ka-nicsa vároe s a izom Jédo konégekben kórSzé. éz kifüggeaztóí s as egyik helybeli hírlapban egy izben beiktatás áltai köazététeük. —
1L Árverési feltételek.
1) Arveré. alá bocaáttatik a nagy-kanizaai 651 «z. tkrben A t 818 hasa. alatt Hiroai Mihály és neje Flumkolt Katalin közös tulajdonául felvett ing.tUn
Ejkültáai ar a beeaár ■ az ing.tla a kitfiaitt egy határnapon tbeoaaron -h ie eí fog adatai.
8. Avereani kívánok tartozu»k bemar lO"/,-al 156 bt 30 krt kéazpént ben vagy óvadékképei papírban a kikui I dilt ke«ér« letenni. —
ArrareaW kiváaiktartósnak a becs. ár 10*/,-át kaazpéazb» ragy óvadékké-pea papírban a sűkuJdStt kezéhez letenni.
Vevő kötelez a vátelir hárem egyenlő rézaletben, még pedig ai eizJt az árve-réz jogerőre emelkedésitől ^ámítandó 3 hóüap alatt, a másodikat agyasait*! 6 hónap alalt, a hzísaa4*ft ugranatlol 9 kónap alatl mindon egy»» részlet után ax árverés napjától zaazaitt^dó 6*/e kamatokkal együtt sa árveréa feltételekbe meghaláresott helyen ia módosatok a»e-rint lefísetai.
Ezen hirdetmény kibocsátásával egyideöleg megállapított árverési feltételek a hivatalos órák alatt a n.-kanizsai kir. trvazék telekkönyvi osztályánál ■ a község elöljáróságánál megtekinthetik.
Az elrendelt árveré* a ientirt telek-jegyzokSnyrbeo feljegyzendo.
Aa árveréai birdet&jéDy a telekkönyvi hatóságnál kifugg->ztés,így a n.- ; kaniasai városban s a zzomasédoc k&aao-gekben körözés és kiruggezMéz ■ a Zalai Közlöny csimS hírlapban egy bban beiktatás által közzétételik.
II. Árverési feltételéi;.
1) Árverés alá booittalik a aagy-
kaniasai 49$. aa. tkjkvben A t I. Mr550
hasa. alatt felvett 1043 frtra becsalt in
gatlan.
Kikiáltási ár a beosár z az iugi\'.Ua a kildsolt egy határnapon a becairon alul is fog eladatni.
2) Arvereani kivánók tarloznak a
beosár 10 %-at kétzpénihen vagy óva.-

HÚSZON EGY fiPIK ÉYÍOLTAM

ZALAI KÖZLÖN?

MABCZIÜS 27 / 1853.

H I R D E T E S E K.ÜFIUMEÜ
! V e r í f n y Trifsitneli ! Az t\\tS siagyar íjliomioyl és szállítási ület
Flu IZKÍ © 13 a-rx,
kávét
wuti\' é* pofti-áJlOBiisr« iiíHit»a."dij 6» v:\'^. OtliiTfcWlW g*n|T7öl«tPkb-n 4*/, ki!o tisat
-a.1, a kfiTetk-\'sö juti-njoi ir»k malktt:
leyf. Rio Ára frt í.3i ■; na^yobh
, Sanioa , , 1 36 J mfgr.nd,
, S. Domineo , . 1 35 f lé.t.kni-1
, Java , . , 1 52 / mejfc!,]/-.
, Ceylon . , 1 SÍ \\ arkedv-.-r
, iCan finom Mokka 2.10 } mínjek
■grendolhetűk egyéb gjarmatiruk is.
ügynökök kerestetaek, \'90
Teljéi ti» tel ettél
| 5. Ae árverés jogerőre emelkedése-[ t.1 ct. 185."S-a értelmében vavö veszélyére
j kor vo7Í> a megvett ÍBgaükn birtokába1! és köitságére^" binttp\'-éncécok elvesztése
j lép, megjegyebiatTén, hogT a vevónek\\ mellett ujabb árverée BIÍ boca&tt*tik a
vételi bieutijitíány SJS 1881. évi 60. t.cz. I oaapúr egy haUridS ki\'iirése melleit ai
iotóíkedéa..hez iépesl csak HE issslbea fog jeWbbi b©w-tílotéleg vételároD alal ia e)-
ki»áatDÍ, ha as irveróa napjától ftsátniiottí adatik s a roniasilí verő * vételár külön-
15 nap aUu &E idésoit t. cs. 182. §■» Ín-j b(>E"tel-ni«gt éri leni tartónak, melybe as ,n-
(éskfdéa^aek tuegfelelú atónjánlal nem | iwui jj veestoti báQ&tpétní; bcssáini\'.Latik.
letetik. j Ha a* ÍDgalUn « ujubbi arrerés-:n
A birtokba lépés ű».pjáiúl e.megTBti-|-ai előbbinél augyoöb áron adatnék e[, a. ia^atlao hi-aina és.terhei a.ruv&t itJeúk- | véttiiir többlet a cauluctó r«7Öt nem il-6. A ttílaidoejog bek©b«l«éíe csak j \'oti- —
a vét«lár ói kamatainak teljes
után fog a vovi ja.7ár* hivatalból oaskö-
zoltetni.
A kincstári illeték a verőt terheli.
7) Á mennyiben verő ac áxrerá*. fsitelelek bármeiyikáaek eleget oem tenne a megrelt ingatlan ae érdekellek bir.
EHKL és STERN.
mel^íkécak kérelmére a» ;ÍSI. évi 60.^10 2—3.
KELLER MÁTYÁS
^ CZIPÉSZ N.-KANÍZSÁN, J
HLATKO JÁNOSI
(vásirpiaiz Stréni és KlCln urak füszer-kereskedésc mellett)
Ajinlj* ^sgi^ oi„.l,.„„.,„í
URI, NŐ és gyermekezipők,
Milird, gyors ói icui-:yo* Í.-M-knn v*l.> elk.-siSfVjt^rr n legjobb
fcóib&í, bel- i\'- küiráld! birwl-Besü kfeJnélíől, Bummí sáritokkal. uqy kéai lábbíliek. raktárát Is. 0*. Vidéki mi-crpn.lr^^kro Icc
vy. K legújabb divat szerint. ^^
Híatka Jánosi
KJSLLKB MÁTYÁS
FERENCZ JÓZSEF
1CÉSERÜVI Zr FORRÁS
SARTORI ÖSCiE
i;i lesífiriz Lözötl íitl lefkíisosabb TU eliaierií. JJF. l\\.oranyi xanar „ iUaJ ^„ii, ki> ho(;j mir kiI mfíl}.
nyiségben histoi határa van."
■n>- Kc7niár<7irr tanár "»J«PM\'«». .KiríK elíojti a ivgkedrftltebb bajhajtiik 10-
n- ríoKliárrít tanár ^\'-Mibu, kirbii ijuj Ma
ur. ijeDnarui tanár A l51)bi bBdli Ti„kh„ „Í„,U|
ketesebb monnjiségben bor kcdvetC
Dr. Darányi kírb. igazgató,\' \'Í\'SSmSkXa.J.,íb™\'
Az építészeti idény megkezdetével bátorkodom, azon tiszteletteljes jelentést tenni, miszerint raktáramlf&a a "leg^-itünóbb\' minosógü mező é&vakoiat-gipsz, építészeti mész ,hydr. mész, román cement és valódi portlaod-eement készletet tartok
eredéit gyári Árak mellett; lombbá z. htíyban berendeaatt cemtnt
áru gynratnbön tiiüuö és valódi pnrllnud centeníböl ké»í&It ce-
Dieut Itmíteket; terméasetes, varos és fekete winbea, külöüfóieBagy\'
ságb&Q köiöBsé^ne és m^stenóges mirránybiD gyártok, mindeonomü
épületdlHsttnicnyeket sEÜlttok. elválUlok cement építési tauDkáía-
tokát u. m vene«-iiai teraHii, grciiit\'inoxalk padexat-talpaxat,
vizvezptó cement csatorna, fnlnk szárazzá tétele, vixvezeté
kek helTrráttifáxft. HKarvauiuarha abrak itorompdk, abrak
1 ■ hGíö kádak én vis^yüjtük elkv*tHé%ét 518 1—3.
Steyer iiomokLöt, karntí ét kararraí márvásyt, keb\'-heimi leni z(, elszigetelő kátrány Ifiuezeket, — különösen cl5-nyúsek falak száraz állafujtbaoi megtarLisárí —- fcei-CBltngakat, tat kaprsokaí, a legjobb minídágQ vaaból, gazdasági gépeket, agy ■ BiiDte Bzri-iizámokat satb. n iegolcsóbb árak meííetí stiílitok.
SÁRTORIOSCAR
NAGYKANIZSÁN, Király-utcza !. sz.
tetto fe). Lauár t
Dr. Ambró bábaképzóint. ígaig.
Uni- ait. PA,
Dr Kiss kírh. igazgató, \'^j^"&& \'S?
rögiütt nékrekédeseknél, Térto-!ala:okail, aranyérnél stb \'
K&pkaté Fewílrtfer Jáztef, Ratrafeerg és WeíHiclL Rosenberg Ferenci,
d Ad«!f, Schwartz é« Taaker *« Stréa él (tfeto nriknál Ksgy-
ia, valtmbit syéflytzcrtamkbu és tagysbk fiíierám keresked*-
Mkbei Xivúutn. nlBdsoStt elí»yíi f8it*telek. aieUett raktárak állittat-
«a± fW, In *z trést ÜMjtés ■yíhráaittátik NyonUtyúygk < szét üidesl
éáU Btf^r váczl licia 18 *:>: ?. — ;


dók képes pApirb&a A kiküldött keiére le
3) Vevő kötftlefl a vítrífttt híroro egyenlő résiletben tnég p*dig *x r\\*6* sr árver& jogerőre emelkedíaétfll stamitva Ü hónap uislt, c másodikat ugyanattól G hónap alatt, a harmadikat QgyfoalUil 9 húnap alatt minden egye» vtfieiárrésííet mán BE árverés niipjiLiM járó 6% ksrott-! tal együtt a bírói Ieléíek tárgyábaa \' 39425 1881. ez &. kibocsátott igámig- j iigymicistet-j reod«l»lbeű megbatározott\' mód aierict a o.-kanisaai kir. adó- mint letéti pénztárnál lefitelni.
A báaatpéai ss atoieó réwcletbe fog j
besziimituiai, ■ [
4. Vevó\' kÖlelefi &n ápÜletaket a birtokba lépés napjával ltUkir ellen bistoai-
[ A közelgő tavasz- és
nyári-idényre jajánlom áűsan felszerelt raktáromat [LEGFINOMABB
szÖVETEKBŐL
EL iegoloaóbb
áratért.
Pf° Ajánlatok s [ leggyorsabban s Jeg-pontosabban eszközöltetnek. ~V| TiszteleUel

Tőkepénz- éB I
NYERÉSZKEDÉSI!
szabad nyerfeszked&sbec. pgyez kedesben H jntal^kban.
clii.^ert szilárd tág bais é< klaiélyesscfl
JJBD U wteh MytMbaz- W aztqyti
K irányadó AntztrÍK\'llagyxrsrszág \'•
&zi«ira -«« ; n
BÍ5CSI TŐZSDE j"
A Dagy-kanizsai kir. törvényszék, mint teiekkSnyvi baló*ág 1882. évi feb rair hó 28. tartott üléséből.
GŐZÖN Y FEE.EHC2,
kir. tör^srék: Blnük-belyeltea.
-T"ERSA.NCZKY GYDLA,
Sír. \'.örvsséki jegysö
.LtHtía" takbiZ iHAlmai) Béoe öchot- j " teoring 13, a»*ksa«rü gjort és peóbiií j
| pénzOgTi és kiwnoli&i lapoké .teitbt\' 11* | Taiusint UrU)omdaí fOx«:ek (as c«aze« ] *
í európai sorsjáték Urtexetók,
I =atok a LSpéos-, nyerí«Ektdéj
j éi értékpxpirokról atb.), ingyen él bér- j
M
OLL SKIBLITZ-PORA
Cs&k akkor valódi, \\:::t"Jv
Egy lepectéteft eredeti doboz ára. I frt. o
: 432 5 — 8- bérnwuUTe 517 I —3.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL
1 mindec bolsC «i kdhű eynIUdiíü\'i.1, a lefft\'joh liPtf^.íg ellen, min deuni-mil «al,e.UU>ek, fej-, fül- is f\'igfajáa. régi lérvek é>. nyüt f«.b4>k rík.bkélypk. flíiök ■xemgjnÜJiááA míadencema béna!is BÍ sérOl^l itb (IV ellen.
Üvegekben használati utasítássá) együtt 80 kr. o. é.
llal-iiiajoíaj.
KrohnH. és tárnától Ber genbsn. !
(Norvégiában.) Eser. titlmij s«irolaj Tálain fuj i6s5R t= egysddli, mely QrTOai d\'éíokrn 1
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt. 0. é.
Fó Bia I! it ás Koll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
I TocblicbeB.
i Eaktir u állam mhnieB hime-roi pyágysíertaribaii racr füíwvr-
k«re»k*dé»ében. Bakt£r oélkaii hehrsifokbec ma^iflogyéMk oa^obb \' megreaóelésekQé! mesfeleU irleenffedMt>«n ré«iaiala«k.
A L 02. kCxSnséff kérntik hatirOtotUc HoH-Kla kéKrifeaéujt r^delni íi csak Q]y&ook«L elfogadni, melyek sftjat -JTJajjom ís al&irá-nimal Tannak elliiva.
R«klirak: MigT-Klllzu B«ta J. CT4I7«- P\'*Í" Bila Ejífry" Keas.lai.fer Jóaet. Ko«»!.lii Aioli. Eo.«ol.«r» K«.~a, Strín. el Kleio - Zal*-Eftrai| HoilS.j J. t. ü«\'0X»li JaaU K»d. - Bni DoriT K - Ctikunn 05»« L. gj6rr";<;™«. — Up«Y»r ^t^JJ "ta
».:q oíac".ri™ Irt. gjí«T.\'. - «Mi*elr w«„Seb r - KlraeBl
Ria JáQ _ ZÉOráfe lrffalmaího* cr^gf*\'. MilUbacb S. gjbgxiT Holjae V. _ Saarn H«.e, And. «já»as. - LttMyt Kaliwod.J - Kini r«tt Baíovica. AJ. ■— ZaUEjemeJ Hoilonj L E. gjSír.i (5! 12-CKXXX300CX)OQOOOCXXX9ŐŐŐOOOOOOOOO
Véteíe és eladása
értékpapírok, részvények,
váltó-kiírás kü]földi piaezokra.
álSsrapapirok, s o r sj e gj el,
elsőbbségi kötvények, érezpánzek sat
zsa. lndeia. húzáshoz. Megbízások eszközlést a budapesti és bécsi tőzsdéken.
Tík&fllhelvesóare különösen ajánlja as alóür- váilóütlot
i pesti magy, kereskedelmi bank ő°iü-os álogleveleit,
iplyek a. legnagyobb biiion«ig mellett isoo eiSojt Li nyajtjáJt, hogy * jol*nlegi irfo!y»ni nerínt, ha Vi is htizalaak, TuwU-iépet nem ercd-méiijdo#k, és 3a.p1 arfotyaiocD s a 1 t n x k B I
A pesti magyar keretkutelnri bank válté üzlete
503 3;-10
. , , . ...;. | ■ . Budapest, Dorottj-c-üteia L sí. (»ajit há».)
A legközelebbi \'házasra ajtnluos: ~W
Aprilú 1-ére: JSécrvárOBl Sorsjegy iíérTénjt 2 frl 50 tr. éi 50 kr. béljeg.
B 15-ére: Msgy. kir. BjereiaéQf-köIe»ön-sor^jegj igérréig^t 3 frt á* 50 kr beljeg.
OOCXXXXX300000000QOOCÖOOOOOOOOOQQCXIOOOQOOCXX2

és liázhei yek
AWlrott oya^»ítn*8 életbe lépői áhajtvin, stjftt haxamba^ 1- v\' bÓrkortakedéaamet tetjo» felszerel éa se! s helyiségekkel átadni B2Íod«\' koíom. Ai ii^evÓk bÓvobbi értetülést egjedül-aáJam nyerhetnek. — 3íínte Itijalectem, hogy & sxenl-györgy vári ezölöhegyeo ICTÖ, n^p és jóf^kvéaü siól6m«t, ugy két helyen ler^, hisi fundoít sxabsd kés hö\\ örök ferba boedátom. Minden további sálam tudh*tó m&g. 51G I — S K.-Saoiwa mircs. 18S2.
AXENTI QTŐEQY.

1 legjobb SZIVARKA-PAPIROS
601 2—22 A
LE HOUBLON
Francxia gyártmány.
ÜTÁ5ZÁSOKTÓI, ÓVATIK!!!

ooooooooooooooonyoattott 5 iuáó talajdonos

József gjoraajtójin.NAÖY-KANIZS&P18S2. márcsrius 30-án.
atám 10 kr.
KiRŰETESEt
í hasábos petítsorbftB T, másodszor G s minden további sorért 5 kr.
KYILTTÉBBEN
soronként 10 trtrt vétetnek tei
íincsiiri illeték-ittuidaB egjes vlrdí-
tést-rt 30 kr. fizetendő.

A\'laj* «eJleini rétaéi illető közlemények a sierkeejstóhör, anyagi niaiéi illető küxleiaények p*dig a kiadóhoz bí\'rmentYc
intérendők : KAQY-EAXIZSA
Bérmentaüen lerelek csak i srankatfcruktöl fojfadtatniL

n^y-KanizsaTá-ros hely hatóságiinak, .,nagy-kanizs£.. őnk. tűzoltó-egylet*, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbaot*, ^nagy-kanizsai takarékpénztár6, & .zal&megyei AlUlánoa íaaitótestüiet* .nagy-kanizsai kisded-nevelá egyesület=, a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet1, i",soproai kereskedelmi s iparkamara oagy-kaniis&i kttlválasBtaiánya■ i több megyei és város
egyesület hivatalos értositóje.
Heteuklni kéíszer, vasárnap- s csölöríőköH uiegjeleBÖ vegyes tartaiino lap.

A BzUiM/i kérdéshez.
Miután a.Zai&i Közlöny" 25. szimában valaki azoy ürügy alatt, hogy, a kérdés technikai- oldalához szói. oly tanokat hirdet, melyek szakértői tekintély és önbizalom tiangjáa liirlapilap előadva nem csak magára a szinbáz ügyére, ban m általánosságban városunk összes építészeti fejlődésére veszélyessé Válhatnak; szót kérek ellenvéleményem kifejtésere — és mivel mindig könnyebb kritizálni, mint jobbat ajánlani — és mivel a bizonyítás azon neme, mely hamis tételek képtelenségének kimutatása által derni ki az igazságot: legmeggyőzőbb és legérdekesebb, bocsássa meg czikkiró szaktárs, ha s&j&t fegyvereit fordítom ellene, nem teszem malitiábúl, csakis az ügy érdekében.
Öa azt ajánlja, hogy az épitea-dú sziuház impoá&ps, monumentális, épület legyen és bírjon mindazon jó tulajdonságokkal, melyeket egy aka-a-iiaiai tanár tanítványai terveinél megkíván ; ellenben gazdálkodni nem kell, inkább mutassuk ki az épületen, lnigy\' a költségek nem kímélteitek; ,i stylus legyen pompás római, ■& falakat rakjuk vas traversekre, a födelet csináljuk egészen vasból, a párkányt okvetlen faragott kőból s inkább legyen a színház kicsiny, csak díszes és vasfódeíes, de ráadásul még életnsgyságu szobrok ésmytho-lugiai falfestmények is legyenek benne.
Jó! sejti ön, hogy ezen ié tanácsot a város atyái fejcsóválással túladják: de tár volt emiatt őket az a/, uiúk-or „netü hizelgó megjegyzé iseivel* fenyegetni.
Sok szép terv hiúsult már meg c.->ak itt Kanizsán is azon elv miatt, Iwgy „ha már egyszer épilünk, építsünk talami tisztességeset" — és én számos évek óta küzdők ezen elv ellen. Nem mintha magát az elvet u»y, — amiat kimondva hangzik — rwászalunáin, liauem minthogy Lami-san értelmezve szokták altalmazni.

A „tisztességes* kifejezést mindenei tnáskint fogja fe! és egymáson túlhajtva lassankiqt ugy felHczitáljik, hogy: végre nagyszerű, pompás, itn-Jposans, monumentális és -ki todja még mi nem lesz belőle. Hogy mibe kerül és mit jövedelmez a vállalat, ezt csak legutoljára szokták megkérdezni; s ha van elég pénz, építünk. akármily drágán, ha pedig nincs elég pénz vagy hitel} inkább semmit sem építünk.*
Ezen veszélyes iramlat a nagy krach előtti korszakban BéesbÖI terjedt hozzánk és itt tovább harapódz-yán .tartósabb és veszélyesebb mint ott, hol keletkezett. Itert Bécsben most ís építhetnek fényűzéssel és jól-teazik-saj&t "-érdekttkbea, ha- terjesztik a pazarlást, mert az nekik behozza magát azáltal, hogy mi őket Etánozni .akarván, a &ok vasat, .cementet, taíörtvegeL szobrász, festó, aranyozó muokát tőlük megveszszük és "ráadásul még városházunk tervét ts tőlük rendeljük, meg. De reánk és & hazai iparra és műrészeire nézve nincs köszönet az ily erőltetett ■ virágzásban, mert szép- patotainkban aztán czifra nyomomság üü fel tanyáját. .
Ám építsen a fejedelem, az ország fővárosa és néhány igaaí ur költségkímélés nélkül a. művészet pártolása végett, de mi kis urakéssie-gény emberei: "ne tegyük tönkre magunkat oiv fényűzés majrnolásával, mely hozzánb nem\' illis, és ha — mint rendesen — kölcsön pénzzel dolgozunk, ne feledkezzünk meg a kama\'okról!
Különben is én agy tanultam, hogy a művészet és szépség nem a pompán és fényűzésen alapszik, hanem a jó ízlésen, helyes aráuy és Összhang, bölcs mérséklet khnutatá-&áo ; amely épQlefen m-egiátszik, hogy a költségek nom kiméi tettek, az már csúnya — és igen sok már^ácyos palotának oines annyi műbecse.mint

egy 4tig kápolnának. Csak az--a baj.\'
hogy közönségünk nagy részének még j nincs elég m&érzós^ a szépet az! arányokban és összhangban feltalálni,, tzérí keresi azt az njbED és fényes J ben. De nüdqu afódaiajíra üivatko-zuak és moDomeatalis épQlet szépségéről Tan BEÓ, szakértőnek: legke-i résbe szabad ■ a jövő generatió műiz-\' lését ép oly romlottnak feltételezni, j milyen & jelenkoré.
Aztán mi is jut eszébe czikk-1
iró urnák, midőn az utókor 4-ik,5-\'
ik generaíiójái emlegeti ás azí ki-!
vauja, hogy színházunk örökké idó-i
szerű tegyen? Látott-e már lüüéveaj
sziahizat? és mit képzel, hány sze- ■
■mélyre kellene számítani oly épttle-1
tet, mely 100 év múlva se nagy se,
kicsiny ne legyen? ,
Sokat lehet nevetségesnek monda ai S inkább legyen valami nevetséges, mist elszomorító. De én reményiem — utódaink oKosabbak lesznek,\' hogy sem azért nevessenek ki. mivel olcsó szinház&t hagytunk reájck, melyet nekik újra keli öpiteoiö^hanem igen is nevetséges rolna, ha\', semi-lyen színházat sem tudnánk építeni, mivel fejünkbe vettük, hogy inkább semmit sem csinálunk, minthogy magunkat ki hagyjuk, nevetni. Áinevet-ségessé. .léJeitfih félelem már magában .elég Bevetséges. Az pedig épenséggel sxomerni dolog lenue,\' ha kapnánk pénzt az ajánlott vasfödéi és kópár-kány megépítésére — kölcsön - éa aztán elűbb-uLobb dobra ütnék azin-bázankat.
Kern egymaga van cziírkiró ur, a ki ugy okoskodik; ha már30—40 ezer forintot rcászáutünk, adjunk még 10 ezret hozsa s aztán épitsOuk valami tisztességeset — no ÖD elég őszinte, hogy a tisztességes helyett „nem csak imposans és remek, b.a-ttera ezélszerB és^momimentaHs" épo \' h-teí kivan — és nemcsak a színház ügyében forűai elő ezen sofismajlianem1 majd minden középületnél és fokép\'

oly váüaia&oksáu meiyek kölcsön pénzen alapszanak. Klinker utaiáfe épitóBénől. & gőzfürdő villáiatoái, a monumentális vásr-isbáz terveséséBéi sok ezer forintot feláldoztunk már azon jelszóttat, hogy B itt nem "kell fukarkodni?; T*C is adófeságuak-elég B talán épen emiatt jövőbeD kénytelenek leszünk gazdálkodüL
Kezdjünk csak egy . kis^ számítást a,.felvett alapon\': .tegyük íélt ■hog)\' volna 50 ezer foriiitxtnk, íe ■egy, nem Öröjc időkre számított, különben C3ino£\' ssioházaí fel tudaak itenl 35 ezerért Is, teüst 15 ezret mint tartaléktőkét a jövó" geüsratió számára - í&ksrékpénztirbs. -bciyezfibir. 55 év muíía líéaá feorbaőffi a són-hiz* fafödeíe s srSt:aek "mutatkwík az égés? épület4 vagy talán el is ég addig; -—-Öe a- íéíretett 15 ezer forint azalatt 24.0 ezerré, nőli ki magit, abból aztán épitbéÉ \' & jövő geaeratiú akár két Eziabázat — és ha nevet, nem miaket nevet kL
HSiíGZ A.
psazügyaini&zteri
a besorozott, de időközben mentességi ezimeí nyert badkö-köteleseic hadmentességi dija tárgyában. Vonatkozólag a hadmentességi riijnil stóló 1880. XXY1I. törvény-czikt 2-ifc §-ábak 6-ik poBtjára,egy-ÖntetÜ eljárás és ahhoz ilkalmazko-Űás végett £ ma^J- fcir. honvédelmi miniszter urrál egretértőleg kijeién tetik, miszerjat azon hadköteles, aki a badsereghez (had tengerészeihez) vagy honvédséghez besoroztál:k, be-soroztatása évére habár még nzon évben elbocsátás utjáa mentességi cziinet ctyerae *s, iiadaieníességi adó-cal meg nera róaató és wsnáifogva t.z ily hadköteles díjfizetési kötelessége Cö&ki& &■ icgközrieyHj a-meafces-ségi czim keletkezését kővető évben áll be.

— A sorsjegyeknek részietfize ■■
tés mellett való eladása és az ígér- \' vények kiállítása körül Czűtt vissza- \' ■élések meggátiását ezéiau irité?:kede- , sek eírendeiése iránt tett javaslatot .. a földmiyelés-, ipar- ■Ss k-ereíkedé-lemügyi mÍL.lsterhez a soproni keres- \' kedeimi és iparkamara, mely javas-" latban elre«deltetní kéri, hog\\ niiud-azon Borsjegyek vagy értéiípapirok, melyekről részleteiadási iv állittatik kies az ígérvények eredeti sorsjegyei jövőre nézve az illető,sladó és igér-Tény-kialiitó áltai valamely közhiva-talaáí letétbe helyeztessenek, mely eljárás által s. jó hiszem tsége miatt r oly sokszor károsodott vásárlóe meg fognak lehetőség\' szerint óvatni attól, hogy szédelgések ildoz&táüi essenek.
— A vaítöóéjyeg. A m. kir.
pénzügyminiszter t évi márczius 21-én 17.B53- EZ. a." követkaző rendeletet bocsátotta ki valamennyi magy. kir. pénzQgyigazgatősághoz: Minthogy a hírlapok közlése szerint egyes kir. adóhivatalok oly esetben is akadily-Lais.QUÍ teljesítették a hivatalos felül- ( bélyegzést, midŐL valamely váltó ki- ;. állítására használt kiacstári űrlapon benyomott bélyeg nem felelvén meg £ váltó összegéhez képest járó törvényszerű illetéknek, a különbözet -pótlására bélyegjegy ragasztatott fel \\& vaitóüxlapra még az aláirás eldtt; ■■ ezen, az 187!. LXtlí. t. ez. 2. §- ~ ának intézkedéseivel merőben ellenkező helytelen eljárás megszüntetése czéljából ezennel meghagyom, a kir. pénzügyigfg^tcaágnak, hogy az alárendelt összes illetékkiszabási és kir. adóhivatalokat rögtön utasítsa, miszerint az emliteU módon a felek részéről bélyegzett váltóurlapok át-bélyegzését ezentuí semmi esetre se teljesítsék, az ezen tilalmat megszegő bivataios közegek ellen jövőre a fegyelmi szabályok szigora lévén alkal-masfindó. Egyuttai miheztartás végett tudatom a kir. pénzügyigazgatóság-T ARCZ A.
A línlatiUlOll.
Üiiaion Kjünyíirü írbp tükörén
Hugy rnít fnjj.ib ? angyalomat kérdaiem : „A nitádat" — mondja — a Iccadem a dsiom rSzeret]elc in egyetlen «rT Tirigora.
fc»l»tl ű le«üti a két Kamit,
S lia Plhagyom, C kcsdi műg énekét
KMntoSjs íitipcn ett n énekrt;
r\\ virágnak megtijtjtiii nem lcb«t. .•*
BAKU JÓZSEF-
HumorJsztikus elmefattatás >". Kanizsa város társaöíifínl vifizoiual felett. ^l}
H ajdao időben, mikor Jtliokeru Ült & irottoirok beljutt K.-Kaniisa egyenetlen S7^les utczait feceketlan öártenger folyta kérésziül — sürii icaea mótijáru — hiirii-työlvéa ttbbaa a. kínosan vergfidó kocaik-nuk. fta a Suproaból mindan héten zda dö-CZÍJR--" .S^ritaaer OmuibuBnak"1 — mint azon idüben ogyoilen közlelcedéíi eazkös-n«k — tengelye éa midőn a sárféazekból hevederazarüieg kikaudikáltj fasserkizetii JépcaőkÖQ kereeitQl vaís. kén^töleo itt ag randosai e^yik sorról A máaikrs, &z embe\' risóg és továbbá — midőn még a régi ?i-rosháza ódo\'o tetőjének aiatU a korhadt faiakról az ost ín &s>-bl;a kibivólag íale-getell a Dobrovícs-féla szatócs bőit fe|e; akkor, *!& a hosszú, egyhangú áa monoton \'■galnáaban ainlűdí a égéit *z áai\'.ozáaig. üDalmae o a g y böjti nfij>ck bakövetkejs-tek: uralítodó divat volt z bőjü dik^

czid és nagy péoteki passió lágy hangjai-nab mellátta &z imcLCayv is és az öreg Ü 1 v ■ • 61 Mai nap már o 1 v s 8 Ó ha-lyeU bíj ön ajuisaoe dí^aL. ai o ! y a -a ás, si mn;tra,hagT m* mir o 1 v *» ó t o>ftk a ?éu n&axatiyok (bocsánat! öreg asazoaFOkat *kartam mosdani) basioil-nak, ix ohnái P«dig, kivált fiatal serdülú iinjkákiiai a srereSmt* ievél o í-vasas, idósetb iiÖlgyec*kóknéJ a rbgé-njek o 1 v a e á s &, bitelesdk óa banki-rokoáJ, t^kopáoseseknél pedig- a péot o 1 Tusit mániája lett aayfigí korunknak éa bizoayoa, hogy a mai Wjt c*aládi oh-írainak xaámolyáo, P»ul de íCock é* ifjú B^mu Sándor regényei nagyobb becsben Uriafnak é& nagyobb hatist U
küfolaalt, m^ni a is&nt irú és Iwe*
ik 1
SQ magam ifi teljes órÖ l^oaMri-jalenleg sem. ugyan s p «B Írásbeli o i v s t ii u 1, de -- fiasiatéu megvillora — ninee ifi ele f^r-ndö aiiculma.toasigom. erre meg sei re* volt engem ex<jn mólyen tisztelt ön-képzu egyesület meghívói — és igy must nincj egyé\'-i hitra, mint KI, hogy a joJoo felolvasást kegyeekedjeDuk éber figyelem közö;i \'égig h»llgftlo:. azután mert annak idejében, — ha t. i. megtetszenék — agy mint éa oloivasni, moat ebbő! a tiasta igazságot e^ak ugy lehet leolvasói, miui s bog eaép aiezonyok saemeiból a csalfaságot k i o I-vasni. de aáükség acaak mifldes poatját cgyeokint )ól aaegoÍT»eDÍéa *k-icor oivssatlanui ie ki feg derülni aa a lényegéé eltórÓB, mely a bójti preáikácziók és o l T a B ó k s eeen f e I a [ 7 • & i B kStótt létauc, mart míg azok rejtélybe burkoii homályos és

yen meg nem érthető tanokat taxtaímaznalc, addi;; az éu irtatlat! humo i-istíco — pubÜco — satyríco — poli.ico Boci&iíg irÉDyeszme aííporkák ^!tal villa-nyoi.oU guudlibntbe öltöztetett ártatlan quipro^üo-azerü elmeiutatásom mmdenki-nek nyill sisakkal, szemében mondj* meg az igezai1
"Ét bár régi dolog, hog_>- ,i g a £ -moadie nem emberazóláa" — de az iá régi 4m, bogy : ,S z ó J j igazav; betörik a fejed!* — őszintén megv^llon: lehat, hogv nem ti «gy könnyen határosam el ni agamat arra, hogy „dsrásx fessek be* nyúljak, de a magam irnyékálól egyhamar nem szoktam megijedni, a azután ei a vdarás fétaek\' nem ia olyan csipís ~ kivált Hagy-Kanissin, hol a „Darások" b vígre «mberék.
De hii ugyan, hol is k\'eöje*
\' ÍBixóay, míg egyn^rSI alig \' v-an, kőacyebb valami, mint tiríéleií dolgokról á 1 t a ■ i a o e B á g b & n Írni, addig máa rét^rúl óriási felftdut Hagy-Kanizsa város i\'ársé!eléről irni „a p e c E i a-1 i t e r.\'Eiec sisipbusi munkáuál uairer-Bttlie gsűienek kelleoe annak ieuni, ki az ti\'.zzl ír.ruiáE szerteazét ágazó elssagga\'-toti kötelékeit a légíirbíD iránylaianyi vergődő fpasíányait 5BBzeaz>-daÍ B azt egy csomóba gombolyilva, önöknek uraim! éa hölgyeim ! itt bemutatni képes legya-o ! A mí társas áletuák Nigy-Kaoi-MÍH nem agyébb, mint ügy nagy — Bnea«Baomaiifogd meg jó!" — agy- igazi „pium deside rína!\' Míc\'d-jnki szeretné, ha volna, de senki oem lörekazik ason, hogy I e* g y e n\\ Alig vaa amber NKii

tkí e tekintetben, egyszer vagy másstor fal ne jajdutna! és szívesen ne jeromia-dosna; de midöo ke cy ér tör és re kerül a sor, midöa arról van. & pusztábac kiál«ó ató, bogy le kit most sorakoznak . valamely társadalmi közügy körül és nyújtsunk egymáaaak őatiote baráti jobbat u egyesülésre, midin felmarüJ a kérdés, hogy as anyag helyett most a-uedlem Üljoa dimdsit, oyerjoc eióajl, ieoűüJelet, akkor a «avanya agürkáoáJ is savanyúbb képeket vágnik még azok k, kik tegnap még torkatárva axidaimastik társa* é[«-tCüak pangásának végtelen oyomoruságát. Sokac azt ?6tik okúi, hogy hűtés N*gy-K.&aiss£. Üzleti Táros! itt Mercur ^rny*jnak sorgésc, caattogá** einéavilja _ Mnsaák^t £ hüt térbe aiorítja A-pOÜÓí, hogy itt a kinoa. cp k^zo, liba VJBE, ÍZ iót^fot, jijs, EC^T; ataiadt rohan,, eaik. kel^ B.RkirEaeg IS.OUÍLÍS.. egyic n*pjigy,, mint mát &&p^-o«Qi axórt, bogy é \\ v <J.E-"z e & bftnem -atén, hopy él h e B «e a. X)e e*en Diaterüdis irány, tiipg van má* inaroe, kerefikrdeími éa syári n*nvi>bb városokban JB. AÍT. asokbsD még aem kényt ölen a Urauái^L, B at^ai kariihve jirú szepmüvéezet, KX. irodalom, s. f«até-atel, a költészet kitérői, vagy ép bi; lécbe atoruloi as üilelá BzáraiBágnaJt p va^y esetleg valamely Qflgí iradáseal járó böree bakúntk, vagy • rr.» 1-cca.B k r a c b D i k sxürnyeteg kurjai elől. SÓI az ipar és kereskedelem *toka^k nsiotegy Ptllaüiuma gyacánt sierc-pel éa lépten nyomon octU>«it aEck. olooyeibea.\' Mert tagadhattao az. bag^ olt a hol a táraaséletnék ü terei jiy-aniat lükletfi »sépmÜvéBEetek telli pártolásban résxe-íittetnek, ott ai iparcxikb-íí: ÍE aiokta! karöltve kelendőbbek: h&Gícn hát sálnak

— tÍEBteleí a kivételeknek — nagy réaj-
beű valódi művészei helyett kell á\'
kontár bűvészet, festéstől í
helyeit p h ö t o g r a p h i *, vagy még \'\'
iotább: photogrv^haBi ssi- \'
DÍt tel helyei* p » u \'. r a m a, avagy
dinonmiic o 3 m 0 ram a,
I enél I6t helyett-ii. i n t 0 r n a, \'
■ port, g I s d i s t 0 1 o t mutatva- \'
oya tivgyaiogiáe éEerómű-
v é 1 1 í 1 helyett idegcsiktasdoztato k ö- Ji
téltiacc, bobóiitéskagst- \'-
íignroűThea\'-er! :
A baj tehát nem ott keresendő, hogj -Üzleti 7&rO5 vagynnfc! Mert hisí, ha * baj gyökere vaióbaa az IcEne, akkor táo : én aero lennék oly jaercctaés ezen íelol- \' vasiat Hl megt*rth».tnir mintán ezoc ta-*J d\'imácyoí helyiségnek Önképzésre el- " ■ .veTett magvai egyaáÜl K h\'eíy-beíi kerea-"^edelemilek í*rék- & Ká=bewö)éab«B álló " ifjapá!ta4 \'ipflitálaik cSBÍíU-éa főleg- tár- " mséJeíi szeűapontböl s éf :»»éi*t caeg- is "; érdemlik, hogy j^les polgári lörekvóank .t minden iioictlec ttibiű ha.zafi ka> lapot ■e.-neijeB,\'— musdoin tehát, hogy a baj nem R^bnii r-jiih, hogy a varos UE-leti és coromeí-línli-i viainoyok nyomása alatt áll, a enné!fogv:i engedelmükkel — majd alább megti^ériem » s % e g fejére fimüD-t elSbb \'.érjüűk ba iáe a fcöreH"kvoT ,1^1-ínlai Ufearékpéns-tárba." Éa miért eUú sorban ia péo/-ialé-ÍOL?! Asért mert mindsn tdöben, tnár a közép korban ta a ^nervuE rerum ^er«D-dámm" a pénz ée inEűét * péni vala minden emberi ■ dolognak as ő eredeti kui-forrása. —-■ én így a társán éietnek ie ! S azonkívül a. mar srauvimádó kc-rbaa a péirciotéietek háia plíbore raíó tné^ RS Isten hasioál ÍE. A földbe őse & péne a

HUSZONEGYEDIK

I K Ő fefc OKI

MÁftCZIÜS 3C ín 1882.
g, g
mTHT ■BTg-átarjl-miItltöi, h
> é
gún-\' hó vejével tejár, azt mielőbb jíti íkdjk h a
Fugaa en may o de volaille, Cútela\'tesd Fi le to de boeut »ox pommts írites. Eatn • mete Puddtng, Créme de vtuille. Róti Polard aa cre*»OD Si.Ud.ef, Ccmpotea Deasert, Fruits, café, íiqaöarB, Exen társas ebed kötheti ntm ro^radutk el a fel-k&asöntések sem. A köszön lések sorát Birschet Ede egyik váisjxtmanyi tag ^nyitpjU meg jól átgondolt beszédben,
Csepregby jeles népeBiamüirónk j ecsetelve az egyesQlMnek 12 éveo át agy ott müvével ,A s*ép asszony történt mökSdéaét, B jftleite, bogy az in kocaisá-vaikesdimeg elfiadisait.Gazdag tázat derék elnöke Eperjesy Sándor m
gal. hogy a jelzett esetekben eddigeié tényleg eszközölt ily [váltóbélyeg-lerovások miatt, ha a kiücstár rövidséget nem szenvedett, a felek ellen se.nini eljárás nem foglalhat helyet. és minden ekként bélyegzett váltó, ha a folyó évi ápril hó 1-je előtt történi a kir. adóhivaid résiéról a bőJregjrgyek felülbélyegzése, lelet J felvétel tárgyat nem kép&uetí. Kelt Budapesten, 1882. évi márczius hó 21-én. Gróf Seapáry GjnlVtv k.
Felhhás
a Devecser vidéki t. gasdabőxönség-hez egy I>evecserbeB;aJa|Ít
dakör érdemében- ^ Folíogva a jelenkor intő1" s*sv*t;-i midÖD nagy* ciélok elérésen* a járaada-lomban egyesülés jön tétrs tapaastalyán asl, hogy s mí agyeenek elérhetetlen, az többeknek \'együtt működve könnyű fel* adattá válik, belátva ast, hogy a gauU-flág terén is csak „viribn* .iini.as* fel»*ó- \\ VMI boldogulhatunk, ogyaoerriM gyisveo j BP(; bennünket a. szomszédos megyék v,- J lágoj példái — különösen Vaamegyére ■ utalunk — hol a nem rég feláÍKtMt gazdakörök Által a gazdik, a gasdakörök I ágéban, ie leginkább as állattenyésztés- j ben nagymé<-vü baladást tettek, melyei gazdakör czitne alatt tétrebotott ti ? kivívni; határoztuk
kat nrra, uogy ei eszméi felkaroljak, magunkévá teassc&k, B mi -is Derecaer-viiiéti gaadák megkísértjük ilyen üdvöt intézmény feláJUiiaáí. Egyesülünk egy gazdakör létr»búivisára,timogatván annak szükséges és előnyös voltát az alábbiakban elf.adandó indokokkal\'
Tekintve ast, hogy ai ilyen gauia sági kör a maga szükahb körében egyedül HÍ mi Ukó gatdii.jórdekeivel foglal kozha.v&n, aaok klvínálmail"\' sokkal jobbac ismeri, rcinf cattpao «gy fcfirptröti ogy^ület, melyek különböző, aéba elten tétee érdekek — kiflgyenlitéeévM keü megküzdeni.
Tekintve azt, hogy a tanulás bármely terén ét irányban hasonlíthatatlanul nagyobb eredményeket képes kivívni, minc egyesnek még oly kitartó rendkívüli szorgalma.
Tekintve ast, |bogy nekünk Dere-c«t-r vidéki gaidákcak számtalan köiós bujáink,élénken órzetthiányaink vannak, melyeken csak társulás, kösöa egyetértés utján segíthetünk.
Végül tekintve ast, hogy báró £e-mény Q-ábor fóldm.veleV; ipar- é# keres-ked Imi mmister ar ó nagyméhóeágs meggyűsódéat szeres vén a magyar gaídi-OBziily lügriulisítbl, érd-keinek eddig történt elhanyagolásáról, HIC magas, hathatos pártfogáaivaJ mindenütt előmozdítja s * gazdasági egyesületeket, gasdakőrö-k\'-:. agy azok tagjait bármely méltányos óhajaik elérésében, de csak mint ilyooe köt itgiti.
Tebát mögboesáibatkB hibát követnénk el magnak éa gazdatárajink ira-nvábaD, ha exen önkényt kinálkoso, köd. vezö alkalmat elezalasstanánk, B ha ön*
mindenhatói Lehat erkolciM, be<»»le-led, tudománjod, jó síived, lebetsí ki tüeí etaburbarát, aa miod bagat-tllf at m:nd suvix, ha az erslényed üres ! Á pénz 1 a pénz az Ad nta-natahnat-, d é bül i é b
pénz 1 a pénz az Ad nta-natahnat-, ranyot
— de még becsületet is — és bírjon bár
valaki Sokrates b6lcsetégévol — h»
pénze nincsen — bizony bizony elvégre
még azt U ráfogják - hogy egy ftgy«t|,B
trater, hogy — n»gy wuni- ]
Menjünk tebát _ mindent félío tévn — elossör is ide » pénzintézetbe. De hisz inae! itt a ezep aj bazáron kell keresztül br.lolcunk ; u pedig bő •nya-got nyújthat ^y Ursaaéíetí csikkhea. igen, db et a bazárnak (italait négyizorö tégla alkotvany még. most oly j-immv allapg-.D£r van, hogy majd ha kozonsé gi-s nagy városi ndvarho. hasonló jslon-legi jellegét elhagy™, , h**ú ipar nemee termékeinek valóban b a « á r j a lesnd és a nagy kanizaai psblioum Uem otnpán azt szereü a mi bizarr, hanem azt is a mi baiárjskkor majd inkább Ieeel-tethetjük tinuéleti leregí után rivZiá szeme okét - b«,„._ MMt Monban "el «p^.z1-JtóMtl«!8in.n,üy dictí doigg! Nem ,. kell sokáig antiohambrirointrak, mert már a oaarnok kövezetén rögtön tuztáb. jobetHnk. az iránt, hogy a ,Dil zalai takarékpénttár" a _aJJ.,tmlliMmi tarsasélet .p.aczán igen miniílar, alig szambiveheló uekély forgalommal bir 1 A csarnokban ugyanis egy az&rös atyafi Tal Glükózunk, ki m,legeo intézi hw-zank ezt a kérdést: „Ugyan kérem átos-».n, elfgyeo-eabópárti Ukarékpííztár? \'
p íllií«« pirStr.
okolva mértek éa mérik ki miig is . kölctónt és jaj t. túui _ WTÍ1, k6„,
- No már ez a, kérdés, elég ahho;, hogy
itt a társaséletre befolyásolható legpará.
nyibb szuszt ae kerea.uk, sít eUe»k«»6-
leg a hoaaáak intézett kérdi, tüigo.
Symi>oluma annak a viaaás társadalmi
áll-potnak, hogy iUgj Kanizaán még r
Ukarékpéaztárak íiloliíi«« pirStr.
l ék i i

írdetoinkot mellízre, nem\'
egy
atáakSrtaJaM
A fentebb eoiliteu MÉdekoktol át
k l D
A
hatva bátorkodunk alulírottak a De-cser vidéki ga*dákal egy gazdasági kör alakítása végett Devnceerbe.niárcz hó 26. d<*WiS!t 9 úrikor a loröldebeo tartandó énekesiéire oaaiehivni.
Urinte, 1882. jnárcaiu. ki 4-én.
iil-.i!i Lajoü, Szalatkey IsUáo, E-í Jen}, Kun Aladár, Pu«íor Grynla, Noszlopjr Gyula, SuldokuGviSrgf-
631-ik mim, . ■ ■ ■\' •■•--.\'.. ■ _ -
latit .
Hirdetmény \' \' \'
Ai iÜiiö körök tudomására "aozatifc, bogi Buda^sáten illám, vétóra agviiagá lói
ikre_ és
tulajdonságaikra
n»*g termelőknek és magknrrtlrtdakn
rtfokeiS megóvja. • - .
Kívánatra, az alulír* kasára s. -W5 esett jUIomiBaak ai»bálysU m indánk inéi legküldi.
Sopron, 1882. mároíioa hóban. A kereskedelmi g Iparkamara.
Helyi Ulrrk-- Felkérjük tápunk t k&zön-seget hogy akiknek eíöfizetésör 3
újítani zíveskedjenak. nehogy a rendes küldésben fennakadás türtenjék.
Előfizetési ár:
Apr,—jun. ragyedévra 2 frt. Apr-szapt felévre 4 „ Apr. — (tocz. S bora 6 , >
Tisatelettel
WAJDITS JÓZSEF,
— Tuboly Viktor ügyvéd s iró-
íireuak a n&gy-kacies&i ítftrestedeimi ifjak önképei kÖréoaU- maroi. 26-in nagyscáma, diosee k6sÖa»ég jelecléteben ; UrtotU humorístikus íelolvuását, melyet lapaok\'lárci* rovaata Ggési terjedelmiben Ötól. A felolrasáfi tárgya kényes termé-tetíi, mert mélyen be.e nyal tártadalmi elünkbe. Sok íg«at -boMl, bér kissé paprikázva éd borsósba nyújtja MoUuni étül. Sok helyftii telssést aratott, ásót mind a terembe lépesekor, mind a felolvasás végestével élénkén megtapsolt tk és msgéljeneirték. A humoroB fel-olvasis UUB még egy alkalmi bSjtseagu tíaFalu ei. Jövő TtairnAp Ágai Adolt jelae iróac tort fololrasáat i euel a aaison befojeave ieat.
gjj, KauáriJ oéháay
Ando
y
•di*r* Kparjesre tipaxoti, onaut egjeae-soo Jíagj-K»nií»4r» jÖ i Husrit lí
r«pftrtoríjib61 G
i, Ün- di
— magyar axinéxset. A vidéki
«Ín társul átok egyik tegjelenbje, öerifi
, urgá operetteket, Ig
ki»p»p, Árva Zausika, Hülimarri
utia nükö!k6dÖ «esény ha-
landé, ha esetleg más párton állottái,
caioi annak a pénxtiroak M»udorj«Í —
• hova folyamodtál I Mert akkor ugyan
siráukuilialm, snftt káM 4i
b
m, snftt «kárMarM» 4i*rt-bago romjain; a. vége ie. c»»k aa la»>, hogy felkopik attól a »ok köicaöo niotí6\\ walUd!
Iwntvtem egy k&lömben boc«nle-t««, deegyébiránt korlátolt earö, egyigytt : polgártársunkat, ki -ibbas a jámbor hit-: bea voll, hogy Nftgy-üaaittáji a jobb pirU takurékpésziirbatt odisot, a balpáf-tiban pedig KoKatb. bmskÓT»i ö^etaetl e* tebermeotee jó módo ga«U íétár* jnaig eED mer kSlcsöoért folyamodéi MID ul gyik som a mánk Uksrákéák acrt falsai baUkbdt illA BÚT seggel utói lart.-bogy » pét küiöböli papír péiueÍBak vy és «aetleg 4p cs, ;. melyik tál Jt*3c«éot nyerne: feirteiao (Uvalrácsió «Ji aBhrt-i nók!É«ki tudja, bogy e* as áráemt* ombw a kdlcaőnpéoíse! nem-e valataalj nolaUu tán«daimi ecék AuwdittU toina ny:l
n , s7
ylyal nöbesedik *i"á)t as olfaa tár-sr>datomra, a nmly k&lönil>*»s is aas ssár-ayak helyett rák lábon inkább, vüssa Mi mftgj) mint eiöre 1 H*Dötn & awirö* atyafi interpellacióJArn tn*ig ie adut TS»-gyok ft vií**faw*l; mert ml&jduokápea eonsk * takarékpéurlÁrn&k poliűcai bit-raUáait és mo>t tnagam sem ismerem, annyit asosbac mondhatok, hogy u atyafi Csalódott, mikor azt hitte, hogy b * I p 4 r t i 1
De SÍDCC k Ölöm bea a sitvatió as ugyoeveiet. régi Aagj ka >i»ui takarék, péntiárnál és b ■ c k « g y e ■ tt I a í. nÜ seoa. Sít ewkrí-l még azt i* beszélik a «»i ojelvek, bőgj nem a fe|ek-ö e,k, iianom bisoov.oe f c 1 t k i i (t> et «rdekíit Ur\'tj\'&k ott f ojeg c « nt e 1 o t t éa as atjafiaág proteo-


«inn.Örekel, Csífra nyomoraiig, Cavia
s.b.j*taat»é! j4Mb-.cUrsbok.aV Gerífi
! K KÍá lát
tik;Óhfcjtjuk,tBiiiit eddig. ng7 wattal is élénk pirtoiiBntk drv«adheas«n, mii elóre U felhívjuk műértí. t. köjönaégQi kat a scivee pArtfogigára.
— ZMvtd Jánotf Nssy-Kaoitsá
egykor mint addelleoAV volt alkalmai*
bn.n jelenleg pápai kir. aáópénstárnok
N*gy-Kani*fl4raii »ótárnoki áilunjáara ne
* aatetolt ki.
— A kaposvári <óváair fó.jyeae
nemcsak a vidéx ás egéss or hanem a külföldről i& ez&nn >A "ét veodág éfkexttf.
— , A kes*thelvi b»l»tooi
fdrddod! a muakaluck oagj1 b«n iülyoak. ISMCI A*.*! W tllkU Mr^jtrssfn költ , sem \'fáradtságot nem kiméi ott
már saját sxorgalmának kifolyása folytán aas«lte acM ép&ietet. ivelyben as Ü pélyt elfissSr mrtják, ólt«tte as «l»6k6t. A feíköstőotés iöbbetöri boiyftfllér nvilatko-ástok é* íoSkes éljeméssel fogadtatott. — Kovát* János éltette at egylet tíattikarát, ntinna Eperjesy Sándor sióit, ki itmét a: iaiés-t bpitEBte 4B fejloclését ecsetelvén ólto\'te a Vüíe kÖzremQk6d6 válasxtmáoyt, est köretle V.rga Lajos fuiköasöniéeo, ki a kat Hirasbci tes>v>irér. Qrité poharát, acól tftk ic ég Hí raebei újra po lem isál Vargával szem te. Ebecspuoger LeóéUettc a wávoJlcrő aleiaők Lüwy JÓESQÍ urat, — Koriis János ni iotéxét iroda kezeifi sse méljMtét a p<>alos ét léiekismer^ies ke telfts köxül unusitolt axakadatlao nljará tukér>. TüvAbbi Simon Gábor, Ebenspan gr^ioó/CtemicB Károly, Dr. Sofyáí An-aftts>l\'smé\'i Simon Qábor a arersake-
rdöm Tolt, Hebca
íognak
asépl l
s hhet. >*M
-■ A postahivatal ujabb ren del«tnél fogra áéíntán két órakor nyitta
tik ki. :
— I>r- Agai Adolf jelea írúok TaaántBp a déli vonattal városunkba ér-kefík, a, törekvő * belyes, magyar lemfi kereeicidfi ifjak öoképoic egylete meghívására felolvasást tartandó, a nagy* érd.:kű felolvaftára midin t. kösünségünk figyelmét felhívjuk, köafiljQka körlevelei: D.*. Ágai Adolf kedvelt huzporistánk va-sárnap 1882. évi áprilíe 2 áo eate 81/, órakor Hagy Kauíssán a „Szarvas" siál-\\ó dustermében eg^j\'ietönk szegény-alapja
ti a ftslotviasist tart, melyre a nagyér-doovft kösöaa%at v»»kt<J eltel •íegbivjnk. -A íolüJ vaaáa ctiufli ■ A^Affy ax n^i tv piv
■\' Helyárak: 1. 2, ét 3- aor 1 irt 20 kr.,a söbbi f5JdazÍDti valamint kar-
ülőhelyeV 1 frt:; földszinti állóhely 60 <r. Jegyek e\'£re válthatók a dohány fótőttbao éi tata npeuEtiraál Takin lettel a fúLékoavcsélra esi vet
Pál tioei a követkext felköasöutéat mon dotu : Tísxtelt takarókpéastárí társaim Ugy mint »íatat 6t meleg nyárban i forrát rí* után sővárog, ugy « én Öreg lelkem a fiatal szónokok faíszótUlasá-Hos lelkesedéssel feleim óhajt. — Ámbár S£aT»im..t nem itK.\'.rn vtrí
■bÖl ! "íáoom, hogy as ur isten éhessé íuSsk a válaszimányt, tje az egyiflti idén egyea réezTényeaét! — Esu már £ táruaság, hogy &s intézet egyik elhalt váWstmánya ét alapító tagjs Ntjnlwi".b Gyula iránti végiiastuftaegi adó jil leróvbnAsa az elhuayt temblkezádi axf\'rtartására\' Uvosott.
— J*olpáaot nyiliatutl a lala
egerssegi kir. törvényaiéknél Ií od L-B*
tályo jt>zy z&i á) lomágra.
— JSíhwáltottotások- Siachet
■ung^IgDÍex sala koppanyi ílle Aségü ot-•ajiS Iftkca salát valacunt KL ií r o Sáador, Ige í es éa Jóix«t nerü. iákor a fiaj Szigetire, Csöngető György létbi iiletöftégű agyanottani lakos Csen-
gére,
Fi,k Minalj
latos Pá
vaaiat tánctvigaloin kó-, felolvaaás kérdetek or
tix- vesBUtknevtiksi minwateri eegedély-
ve ti. Minthogy a t«réa> a.jtt>
— f 8imony$ Ernő a , __
g p
i köreikod6,ifj*k
— UisxedédJk oAgj-kantuai (iái-
ukarékpéoxtár foniil(UáB*k 12-dik.
évi üa&epó\'.yét marcs. 25. m^güWén, et
alkalommal i$ mint máskor táiBas ebédet
reodeieU a fcÖTetkesÓ ,Meoa" vei Potage
Kagoüt, OooBOmmé *ai \'pátéa. Hora-
d\' F Eé
t. k&dSti»óg poatoi megjelenáara. L a-kii kkd6ifk k^Vi
Jellenwzilárd s kitün.\' ealékozrttéa — Tapoicnán jb
[eoségi pírt* vBíérférnt Abbaiiácan arcE. 2S-ác iiálatán 2. órakor meghait. jó bas<kfi
B»caácyi-«íobor
javára ujabbao milkedvelói előadásra készülnek.
Entréé mou
— A salatnegyei áUnmépttéazetí
hivatal egyik lagja Schürf Ágoston kir.
fnéroök ar a raaga* köamunka és. k&zle-
kedéai ministerium álul ismét Horváth-
oruágba P«trínjért) Albelyertetott s as
ottani állaicépiiésaűti hivatal vezetésével
roegbítatolt.
— 8om#9ich Pál caargókerületi
Taiággyüléai képviseli ur a »ardi gyülekdzatnek orgoca besaei-wáére 50 frtot, * Hszói PT. teánygyülekeaertek » kóla épiteare azinte 50 trto; »ján.dóko»-ott. A nBaoee Útiért foKtdja 6 «c«jlen-tiája bjutséaa kösxönetünketl
nak kiváló érdeme, hugy Í_I egyetleo a boU«5 egyetértést meghonoiitvin íiradbat-Ln odaadása síülte, hogy »i io léset taoet
- Hamai rövid, hiretc. —
Thaly Kálmán *x akadémián ajánlatba ho«iA, hogy Eoasctl Lajos a történelmi
A* ilyen kört oaakugyta a«m ár Una egr küeé aégy**ögüvé varisioJni, vagy is tágasabb, asélt-B-bb alapre fnk> telni axárt hogy\' régi alakját, mtdfio a tadaimi vilAgJniod a.négy r^axe felé st gyakorolt — visss* nyerhesse.
Máraagáb«a kir vigalom rea-deso bisoltságiaak azon renddlknzésc, hoyy nem tagok >t caeghiTni »oba aem saokuk, tinaséleti ssempontbol rou ilkkUiái és matt lesi a vége, tnftrt ig»«, hogy mivdea helybeli művelt embertol bagvárható, hogy a tárau kör-1 nek tagjává legyen, de végre is ast eró-asakolBÍ, octroyáini nam lehet a ft ki
tíója(mít én Ksnobao a«ni bisaek), bir talaoJ/ljaL Éa es * nopotirtica* irány aántin rosaaabb még a pártoskoáásoál is. BAr mint legyen is a dolog, bÍMtiyos
gy p
pánsíLsIelre, hanem a dolog, természete sieríntarr* U kell, hogy legyenek bi-ratva, hogy a város é* vidék társadalmi let tolok kitelhető módon ólomot ditsik.
korbea nem tag, hogy aaa«k ▼tga ó á
abban aem köveik
nȎg
Dói ie ki kellj#n ot sái-nt. így Ursaséleti tágas eVlolembeo vett baaaoos c»«It neb^a r*f otómi, — de meg ■ magyar vaodog iseraUttet U elleokeiik, hogy ai ebber thoa oaupáe a&jál caaUdi köribe3 ma-lauo« é* vendegeket ssivttseo soha ott láasoDiA ktársjSkörK igaa, hogy nioat »4reg©bb* mist endttilag kesdet-ben rolt, naoctetóbb .fiataJWg.\' ta«!Uk-o«rei hordott bomloiián. s ttUi m as oka — mert valóba* keres Mntre a le réeység — bogy m*gelig*sik sajit mm-gával a JÓ nlelog káir báaál egy kis újság eWaai?, tarokk és bill-.árd csekély élvewte melletl. Hogy e társaskor bex IMD eástlóvivőin voi a sagy-baotzsai Urftadaloma&k, *r kétségen tci^Ql áll s bi atoa Hton halad. máig. melyen képes olt annak végrehajtó biwttsAga még
Ennek nem ia szabadna miskép l«noi oly péuitáraknái, mint a nagy-ka-aizsaiak, nol nobilis urak, gentl mennek-b£) álló tagok\' működnek kösre. — A társ*-élet emelésére, a köl&gyekre szánt fillérek — tessék eJhinni uraim bőven megmosnák a kamatot és pedig olyan fc*-tot, mely ai tusora törréay alfc aem , de még jövedelmi adót sem kell töio fisetai1
AiünbüD iegyttu elég most roir a fin»nctialii operátióböl, s jó tárcza czikk inikéol, ne idAsstlnk egy balyen sokáig, htaetn Tegyük bebatálag Memagyra taost »ár oly asép uámmai Uteso láriKdaiin. agy .sminket »1
g g t 6 t ö k oly téuynyol é á
gj
lépgyQtéwket is azerve oftik tüldötuigét f
g y y
fogadni, mely a fővárosnak ia díszére vá-
laDda; ha mondom <is utrcl le sem tér,
akker tán a népnern fóhercaeg József
is erre tttastábaa At megillető módon lett
volna fef.dra N.-Kaai«aá0 I
1 - (FolTUtáaz k6v»lke«ik )
TUBOLY VICTOR.
Apropoc!rlüas ki Min k«II monntiűk a palotából; aár bejatbatnuk a ráros els£ reűdü. társaséletéo^k helyiségeibe; aU\'raa utcián. a*clgáló elaő emeleten, fényes termekben, ragyogó caÜlwok alatt as öomagábtn ábráodotó .Társaskör.3 NA tassék ám most e*«B *z ábrin-d o B ó kifnj«sé&€Q megüikömi! ÉQ **t torion), hogy akkor, tnidóti n ember folytonosan caak egy körben n-otog és abböl továbbra nem kíván terJRszkedui, hogy akkei- annak as embernek lólekuni áilapou bisoayos tekintetben ábrándosé.
J,iyao iliBpotbso vac a uagy-kani-t»ai lirsMkőr is. Eredeti jcicotiójáiói egéssefl eltérve, s társadalmi életre k i-f e 1 é nem i* kivin hatni, i így t*jit koréoeo állva haboaHt aVhot, ki ai C r S k raosdony vagy a k 5 r oégyttögeaitéie feléig maga* b*o togakodik*.

osítily t. tagjává választassak. — Karsay •uporintondeM aggaKtóu beteg. — EmS d«M templosn és 3Ó8 ház égett el. _ Crédler nombalh.tyi tr.anikí «ln6k nyu-galomba lépett. — Munkácsy Mihály a m.gy.r feelímfivéeíet emelésre 5000 frt ö.«5„dij alapitványt tet.. - A„g. M-tl lesz Oebreczenben az orvosok és termeszetvizagálók nagygyűlése. - A nyitrai azinhá^t a páp« mintájára épi-t.k. - Pápán 9 ház W^tt. - A, uj 10 íoriotosoknak is találtak már hamisítva nyát.-Csiky Gergely 800 aranyat njert addig asiaznareíTel
y. addig
rövid hirek - ld
- . T &** rövid hirek Oeatuiea áriamban földrengés k5»etlt tében 3 vároa romba dőlt. —Nilsson Rrii. ima elmezavart Un. — Oroszorszáfib.n nagy;a«iarh«v<.«L— Konjáoiában 20U ezer magyar fK—Díjenban 300.000 frank mnry»rtatltak i^

bruckban aaj író meghalt. y b6 ftaett. — LoQgfelloa
ki nyert?
Sseben máres. 22-én 74. 58. 3. ó? 78.
Prága . 25. 82. 78. 71 41.
Lembarg „ . 68. 54 49. 7 1
Bécs mirce. 24-<Sn. 15. 83 33. 71 9.
QríOJ „ 85. 32. 11. 35 s
TsniMvar B 43. 87 59.39 49
Irodalom
(K rOY»t atxtt megemlítsu munka 3\\
skedúlo lSü,
(Südlándischer Cou rier), aj közgazdasági lap Szab ad lián, mely kÉdaöeen a áé!vidék kereskedelmi érdekwvei foglalkosaad, april 20-án jelen meg 10,000 példányban, s [egyes csikkftket a dali réásekea dívó nyelvek szerint német és sserb nyelveken ie fog közölni Munkatártai umert erAkb^l dl-and. Megrendeleai ár»: egy évre 4 fr(., a .Délvidék- sserkesxldeégéQek Szabad-kárm kúldendfik.
<rt felíivdt! Azon — a tütoltó tsgjletek álul — több isben nyil Tánitott ssámtu óhajtás folytán, — hogy bir mielőbb sserkeastetnék *%y oly ké-tikönyv, mely a leginkább használatban levő tütoilö sserek kezelésére vonatkozó rendsieroí, egyöntetű gyakorlati eljáráa-sal egyQtt, a tütoltás körüii a«Áhály»kaí is magában foglalni,■ a diinántali lű^-ihó egyletek kerületi ssövetségéoek va-aastmány, inditatva érezvén rongit rgy e czélrs szolgáló: .Gyakorlati és iti*ni-
munkálat caak azon okból
tási szabály sat" czi
éltéssilésére, már
hogy es által egyréwŐl alkalom
taasék agy as alakulandó
valamint A
léteso, de kevésbé begyakorolt ^5 egyletek rendaaeres én alapoa ikorlására, más részről pedig, hogy a h»íni tÜEoltóaftgoil annyira óbujiott s lelntte kivánato« — egyöntetű eljárás elérbetósére segédkeíet nyujuon. A munkála* a megbisott egyének által el kéasitsUén, a kerületi azfl■-ttség vil*»sst raánya bírálat 4s elfogwdás véget\', a mull 1881. évi augus*(m hÓ 2H-in Pápán ur-tOU kor. t*ftvetB«fi kotgyülé* eJó ter-;tetle; hol is a kiküldött bíráló tagúk él&méoye* folytán, mint a csélnak teljesen és mindenben megíelok\'t. 15 jk- pont alatt hozott határozatival „egybawgalag* olfogadla, a területén levő üB8s«b egyIe-.eknél veiér funalul ssol-áló tankönyvül jehesatni rMdcMie, — » vát»ss(mkoy t n-rdig annak nieífibbi kiuyouM.t4siv.il, « mioé! uagyobb körbea leondó tarjesz\'e aével megbízta. E .QyskorUii éa lüzol-taai stabálytat* magában foglalj*, s ki-merilŐtJD tárgyalja sz ÖnSítöri hascoáiai-ban levő lÜLioító szert», u. m. mín:lenB^mU fecsk endók, síi v **.íy uk (hy drupbivuk 1 . tömlők, külöaféle létrák atb. vezéttjaz* " v*k szerinti gyakorlati kezelés módját, kürt éesip jeleket, hangjegyoklcel ellátva, eloldja továbbá a mükikl«^ testület mikénti bensitiaát, az egye* osztályok, ti»7. tek és caővczeifik (tyakorlal é* lüzaselak alkalmával teendőjét, végre az egyes, u. m. piac*3, ÍSldisinli, stoba, raktár, leiú, kéméuy é* egyéb tiiiuomek mikénti óllá* módját. — S e**n kivdi mint egy tó —50 » szöveg köae\' nyomott di ssrá ibrival u el Tan látva. Midón tebát ttsea léuyt a ayHváooeaágra houuk, w<i tistteietlelje* kéreiommeí fbrdalonk b.i *áek. külöüRsen pedig a dnnintn\'i ke-riilrt tBsoltó egyloteinek t- pwancwiíokai-bc«, nem kataaban a lüioltó ÍDtetmény baráuiboc, tniszeriat síivcBkedjenck a. eien munkálatra előfizetőket gyűjteni, « jt eió\'czelíbi dijai a iuígreod|alé89«l együtt .duuáotu\'i \'.üsoHú «gv lelek, kerülc\'i sSvétsége* elnökségéhez Pipin, Icgká «5bb f. >ivi májua hó l-ig b*küld«ni. E^y példány ár* 50 kr. KMt Pápán

g j^y ^T. elnök.
15-én. -Stokoly Ignác P. Stabó Károly svi
XIV.
— Mngkaptvk a« .urisig Világ* . f&s?tét, mely mint mindig, moii is élénk, g**d*g és rátto&atoB tartalmú. Végst ér beone BOŰOB Jó»t-f szép elb«-Mítése FA mama meséje" é* Btarl Lucien ,Mi6rt maradiam »gg.«góay* cí»n>0 6e~

HUSZONEGYEDIK: ÍWJOLYAM

Ö,Z h o ,K ,:

&ÁBXWZ8
— Ht/rnyá-vrtii. A
nyók ellen iegtiknresebh, at apró darab* kán. vagdalt kaimaegyúkér. £ gyökér-darabokat * kipoata növényekre, vagy átok koae rakjak. Igeu jó a kalma*-gyökaret niegfosoi, aciác lécével a káposztákat leöoleoi.
— JSaríísMíi t£*nd&k.&. földi mos-
káiatok a melegebb Uvaui oapok bfl-
követkestévnt sápról napra sxaporodnak.
Márcsiuc hónapban már mind elvétbe-
tők: a uJátafélik a gjÖkaem& főzelé
Itek, így t peti-exselyem murek, (sáff*
répa^ vöröe esikta, további a hóaapoe
retek, iaboda (tpeott), valamint a korai
burgonya és a düghagyma.Magtérniétre
ktditethelÖk -. \\ • czéblc, petrezseiem,
tnunk, selíer, kel és káponta torcaák.
— Qyümöictötktrt. Ax Ultttató*
mártaia* véével befejcaeiulJLA hernyó-
•áa ée a mapakolft Tetamóayeséae asiotén
eivegaeadiS. A párotitáe kisobbj a aaü-
tékbiLoltás saegka«dbeíők. A fák aaár«s
gályáiktól uegtiistOfatUtBak, a satya*
éa sxáras £ák kihányatnak,
— A fákat upi óehatjtik meg a
a\\ ók pu«stit*B6iiU)Í, ha törzseiket oly
papir- vagy vászon síel etek kei veszszu^k kCröl, melyeket előbb ssarvas-BZJirv olaj vagy kőazeQ-fci\'-^ányban áztaauink meg.
— A rtpesé hernyó ellen csaknem
toi segítség *. körotkeső: A fekete
hornyó kostudomás asorint agy őasssoi mint tavaszazai, csak addig lepi el a rop-1 csét, míg annak l«vetei gyeogék és meg-!epi leginkább a napnak m«Ieg«bb BSA-kábas 10 órától 4-ig. — A napnak efeo nakában teáit, midőn a hernyó mind a levelén Van, lima veusd boron árai, a Mükaéghez képest ut kissé megterhelve,
a repeze megborooáiaDdó. £■&• eljá-
rmaaaJ a rapcx» levelei a földhöt simitt»V; nák és a hernyó legnagyobb résie asét-■yomatik, a nélkül, hogy a repeze kari saonvedne, mriy mir pár aap alait ismét íoiall. — U^tgy a b-sru/ó aipntstnl, t«r-isetaa, hogy a beroyóbogár sem áll elo.
Paptruieíetet-
a kis cG m<n tudja Oot.rerní.
— Miért? Sekem "n"in fáj, neki m»c OrSeoo! okos
OgyréJ. — Tohdt tnoodJE o! a t*nr-
iUist. —
Pwwtt. (ElbuarÉli.l
Ogyted — Miud tgii a.!., A tnit pékem
r
i*í mondUm el; * tutragsÁr «ir u Öa dolfft bíu íxdrt k»il ftiatoem. ;
— Uc.oi, Qo a- tjukatemenirc lopott
Lakciime
— Ab, sh ípen jd , én » hires tyak-
„omoporatear NyakH vagyok ; p*raoc«)Jja ura-
sigod
Alapos mL-uUüg. UtotirtC a kijbiri ■" e rarivalL
t«.íod, hogj itt a koldul* be vau (JlLva !
Hit ainrlt a falu rétén n«n Mi* Ublát, awljcm ir»» áll: ,Ilt a koldulit üloaí\'
A VoaploMbaa. „,
ASSSOOT (toek«l s. uottirbAl);_ - ,0b.
[bár Tolna, ittór i ■ p. .
,3!, 188* márcz. 21 ebb, miut *i| elö«t n at Qtlet most ii
volt n h«tf;D.
; jagjeznok:
Mo
metyei bEIS 74—79 k. 18.10—1£-80
TUza- . 74- 79 k. í\'2.25—ii 90
Pcsttidékt \'c 71—74 k. 12. li.65
É»*akkaleü . 74-79 k. 11.60—12.36
Eora 70-72 k. 8.50— S.50
A>pa takanaánj $0—62 k 7 50— r.70
„ . égetni rtÜ SS— H t t tO~- S.SO
. íerfőiS \'tt—fiek. SJOr-ie&O
3lb 37- 40 c. 7 65— i, iO
Ts-sfcrl . . 7S-J7Ü fc. 7JtO— 7.40
ESles ■ \' . ■ \' \' - •- 5.ÍÜÖ— é.Ji
Atolrini bt^e Uvaaira íá 12.05
^ . - , ó«w 1075—1030
■Taaseri máju« joiüiwa 7.2J— IJib
Zab Urassni \'■■\'■ \'"- 795— 3.—
. Ss*-e " S.55-. G.70
Kápoasta repez* iQg- tzept 13: 13."j,
ÍDU kiiónkéoC \'
líldi m«gréndíÍSB foj^fa;.
baa aunbao >emai nevoiet n-bb riltoxá« ain-
caen, as áraV pZ&lf váhosatlannl bandtak.
HQVBIJW »»t«m-!nyekb€Q wokíly rolt forgalom B ax árak YftMtozatlanok.
Yetemeny mafv*kban a forgalom a mu bednek megfeteM volt, S>£ ársk nacfobbriut változatlanok. Ppreraag. locerox magyar 48-54. Töröí 60—50V,. Bükköny 7.50-S.« Mn-bArmí-g 11.60 — 12 frtentkelt mítormiuiakéiit - \'.- Teitoéavíkbeti ;» «At mbe»- .awonlő fDfalom mellet. ■ kflvotke»5 ArTilíbtások észtellwtelc. «»Ü™ zsákokban 21—23-30. Sra-
PetráJetim ára hauyaüoit, moai 16.50- lfi75 frt 10G kilő. Forg*lom fcieligitő.
deka, vonté novellája. Majlbényi Fiö" „Este11 CXÍDSÜ. szép ét h&agitlfcUeljet Jtöj-lemónye és Andráa&y Jenfi egy carao* rsjs* képezik még a füzet szépirodalmi részét, Bínócsy József nagybecsü részletet közöl „Kisfaludy Károly ólgtébol", melyben a nagy koszorús költi utoUÓ szerelőiét szépen meghatóan festi. Egyike k legkitűnőbb czikkeknek ThalLóczy Lajos „A keleti kereskedelem* czlmü remek dolgoiata, melyet még az ngyae-vetett .regény-olvasók is nagy élvezni-tel oivaBhatQak. Érdekes csikkek a, ,8é-talovaglás Kisisiiában* mely egy rövid korul alatt megismertet a regénybe* kelet e-r részének minden "bubájával és ,Egy ál\'etcriás* czimü dolgosat. A nagyobb csikkek sorát Fejerpataky Ltaeío ,Régi magyar könyvtár" czimü kítttofc Urcaája zárja be, melyben a tieni rég megnyilt orsz. könykiállitisssl ismertet mag. Apró rovatairól esattal is a legnagyobb diose* réttel Bsólbatonk. Képei a szokottoil ,zübbí;k ói váiogslottabbak. ,£j a sarkvidéken11 gyönyörű lebilincselő kép, méltó párja a BBretagnei ositrigo hala* pzük* czímü r^je: mind a kettő két egéea oldalt tölt be, s hs as ember Bem sajnálná H másik oldalokon levő becses teövegetj kedvet érezoe ki\'ágni és kerelbe foglaltaiéi. A „Három belseje." „tíádor-aziget" hasonlóképpen igen actíp eredeti rajzok valamint a.z „Uzsora-por\'" ét a „Viszout-lüLáa* czimü eredeti festmények után kééiült ni került képek. Vau azonkívül «-py eredeti rajz s fölkelés színhelyéről Kiklsylól éa a „Tó iftkói*; ezinaíi- síi-liouetiek. Tciányaí csaknem egy egéax ultialt töltenek be s a válogatottnál válo-gaiotiabbak, Kléprejtvénye alatt pár sor* Lói megtudjuk, bogy &s ^iöfizető meg-f-jtúk kuiül ti három elsőnek neve juta* lomban réssoaül, még pedig as első at-KnTórát, második legyea^t, & harmadik: lOü\'db. levélpapírt é< bori tikot k»p. Ajínljuk olvasóink figyelmébe n bic*es i*p<;[. mü!y megérdemli, hogy mioden IDÜVIM magyar család asztalén helyűt foglal jon.
fi — Üj zenemű. Táboratky 6s Pftrech urak nemzeti zenemúkereskeöóeébeo meg-jritíDt „Mag) &r dfeSUmok* zongorára: négy k\'iíre tzerté í\'horü Károly. Ar*l frt 20 kr.
— A Magyar Rtginy-Ciarnok 12.
füzete, melyet ma veii^k, ujabb bizony
ig azoa többirör ismételt állításunk
luöllett, hogy e minden tekintetben életre
v»ló népsxeríi folyóirat arra van hivatva,
liogy ktdvecci lapjává váljék a magyar
n-:pies irudulm&t pártoló közönségnek. E
iuiot tárta]ma a végefelé járó érdekes Köd
című fegóuy Gozsd-j Elektói. — Húsz
é- gyönyört! költoméoy Csillagh Mórtól.
— i3..cíí r Castülo érdekíeaiitó spanyol
r-gény Golenich í\\ tói. — A fulhalal-
i.i-znti (aoveletti) iíj. Viacza. Mihályióí,
= Mozaik czim alatt ismeretterjesztő
i.prr>ínjí\')k a az Aprópéns cziratt hamu-
risubus képek. — A M. Rfigéűyeearnok
előfizetési ara : egéss évre 6 frt, félévre 3
in. Kgy egy füzei ára ce:ik 12 kr. Meg
r--IIdtlések Aignur L*joe kuny vkereske d.\'.hiii vagy Wilkeas éa Waidl urak icia-tí-,hivatalába (Bud&peat konmabercreg-uicza 3. BZ.) iotétendók.
Vegyes Iiirek.
— übrik BorbáU. Egy angol lap a
kúvBtkeiö esetet böszáli I\'FÍVÁ Ácrca bu.a,
CM-f^td küzeléiirtp óvoken. kereastül ólt
r»y öreg &&ezony, k.it áltatáDOsan igen
stégén vnek laríollak a ki koldulással
tíingstto éleiét. A mait hémn megütötte a
Riiu s ruvid idA múlva raeghalt. Halála
uiéa kz ört>g asszony ágyában bádog
dobozt .aÜItak, mely 90 font sterlinget
(körülbelül 10O0 frt) tartalmazott. Egy
miflik szobában körülbelül, egy 17 évoa
leányt találtak félmrstötwu állapotban.
Három évvel esel6tt aárta öt ÍZ öreg.
KostuDy u szobiba, melyet nzóta *gy p.llfi-
Batra nem hagyott el. A szegény\' leányt
ki a szenvedett viezonlagsigot következ
tében valóságos hülyévé vált, egy jótékony
int^sotbe sxillitotLák. As öreg aassoBy
szomszédjai mitaem tudtak a woreBca4{-
len leány létéről ; :
— Ihhdny a várfaiban. Kapókban
a szfigedi vár lebontás alatt Iov5 északí
bíntyájinái B falusat randkivaii t6n*4r-_
sége miatt, dynamittal több robban t*Ut
oflikötöltuk. Égy erós robbanás utáa,\'
mely a bábtya kellÓ közepén ütött rést, a
munkásuk a faiban egy kis négyss-\'igü
üvegre akadtak, a melyben midőn .it fal-
tórmfjléket eltisxtitották rólt, Bugy-meg-
lep«téíükre, két csomó levelea dohányt
találtak. A dohánylevelek roisdaszinüek
a olyanok, mim a selyemhernyó által ki
rágott epertalevél. A két csomó dohány
tiláo e. világ legrégibb dohánya, mert-a
több öles bástyafnl kellő közepébe caak a
vár építésekor kerülhaiett.
— Folytom alvó leány. Porowor-
sság Tempelburg helységében egy cti
péss leánya már néhány hón -p óta si
etik éh csak mestbrséges utón táplálják.
Néhány nappal ezelőtt a leány felébredt,
hogy atutan i«nét folytaasa az alvást.
Kérdezték ti|e, vájjon *k«.r-e enni. A
leány tagadólag válaszolt. Arra akérdWe
pedig, rajjon nem s&eretne-e felkelni, azt
tolílte; hogy még roppaat fáradt. És erre

Qibőfi. lev£, eo»«U ftrcsn
leány ujfa eUladt. ,
— Pdrbnj atya étfiuköxhügy ara
di áce a DB pókban »zon kérdés feíetf, hogy
váljon az uj lizet bankjegy ekop megvan e
a magyar kurona, fiával öefizetüsoU. A.
■zóváltáe körböD gorombassavakkal illet
te fiit, ki éppen nem maradt edóstt, A
kaionavistít fiat nem merte Tessióv&l
megí&űjitfiDÍ. »sért más elégtételt kért
lŐle. Kardok hiányában ké&Set rohaoUk
egymásnak £ oly essevessott tombot&ual
vívták, t párviadalt, hogy e esomasedok
meghallotta , kik ft két düböngot idej«
korán Bzétválasstottik.
— Miért.iámípid$TJt\'í£gj Ca-i
ttri ember megfejtette^ bogy- as idén miért
van oly Bxép és kellemes t&vassí&s idó. A
vidéki Hecteh*! ípe»ÍDt,;iigj»öiá a-;| múlt
éfi tágrábi földrengések aanyira megráz-
iddt*íti.k a Földet hopy ez Barkáiból ki
vettetve, tízezer kilométerrel közeledett
naphoz.
— Ss&myQ sast fog-talkosíartj* most
Anterikébaa a cho*iai keriŰet b*tó»4gif.
Pal-Wentzi Kauht helységben egy: fí*-
ruAsiasAzony a műit éjjelek «gyíkén\' át-
men\' azuraatédj* ndvarán, e katysúlból
gyerroekwrAat faaibtt. Férjét órtMÍtetis
erről, mire mindketten viastatértek m
kntyaóiboxéi ast kinyitották. Egy kö
rülbelül 8 évoa metiolcD gyermeket taláU
tak abbttti. Tudtára ad tik est a birócak,
kí KZODOA! elfogatta a gyermek atyját és
ennek máeodík nejét. Kitűnt, bogy az
embertelen atya öt évvel ezelőtt, midőn
második nejére! megosküdÖU, eisí ház&a
ságából stármaíó leicygye-Qiek.ét \'a ku-
lyaólba iifta, hogy oti elpuazluljon. A
leány nem tad sem beszélői, sem jinn.
— Munkácsy képét b-eoom&golták1
már Telepy Károlysak t kepsois&*&E*ti
társaság -ntfttirotinak felttg^elete alatt.
A kép egyelőre Bécabe megy, Sedolma-
yer ottani tneg\'bísottjabos, s inceaa előbb
Németonzágfasvn teu körutat, csak ugj?
jut cl Londonba, hol egy egész éven át ki
lese áihtva. Sedelraayur a fettménjt a
szállítás tarUaira iOO,000 fr»akr* bn-
toeriott*. Budapesten a kiálÜKst •záaeaer-
nél többes Ütogattik m<tg, a jníbÓl a be
vétel körülbelül 37,000 frt, tm * 6000
írton kívül, mely a-fényképek eladiaából
gyűlt b«.
— TÜiiurd* iaoé&táfan halál.
Thuringíában Mokeorode heiyíógben tör
tént a szomorú ettat, A Mórig kÍBaaszuayQk
öMseaen hármaokán, igeu vidám terem
tések vullak és mnokájak nehett ig<en
szurettuk fecsegui. Mull izum^ialon dói-
atán megtilog\'atu oktil ugV 4nt*i ember,
a kí a lánykák a tk még gyermekkori
ismerőse volt. Mórig Henrietté alig 21
évwcaioos íei&ykfc, ko>tük:> l-ffídoeebb
épén varrt. A n*uWa*Wi=4cÍvette katéijöl
a varrást és nem akarta neki via«zadai.
Henriotte, hogy auoil bí^unyOBabban ki-
IÍS* a swvetei as odearió keséből, a mellén ^ruhájára lüxtn a jókora tüt. Afféle csendes dulakodás t&madt koxtük, a leányka atoflban foJsikultott, a husssu tű majdnem egv hűvelyknyi bulaasaladt mellébe, ugy hogy még tildéjét is meg-sónette. A sérülésre egy-két ón raulva tüdóhútés következett és a leány néhány
Etu. Gyakran meg-a rongyos, ssáBa-lomra méltó alakok, kik ajtóról ajtóra \'járnak és alázatosan alamizsnáért könyö-. rögnek, nemcsak néhány krajeiárrf !vagy. forintot kaporgaln&k Saaze, *liaireni^\'Brép teszflp-k arert. I)e a koidnláa az
gyokat megszokta szemük e az alázatos-sÁgba ta boletörődtek. így osík meg azután | hogy d\'aczáx* vagyonuknak, továbbra is „■ kéregetne ., tarméezetssen E legnagyobb juyomort a sín lelve. L*gojat>b*E Béctben ! íör\'.eat ily ett-t. Egy 5-r als^k járta ife a külvárosokat ó» égési léoye oly benyomást tett, ho^y szívesen megadta mio-dioki as alaaitanát. Az öreg koldusnak Ulti meg roítak & siaga „bíslo? básMe, hová heteakiuí t;gysxer-i.*tBiör ellátogatott és aoheaem tivoaoit üres kesékkel. — i Nemrég egy bácsi lakos, kirandpjt egy \' távolabb fekvő külvárosba é# cifcözben botért í^y kotctmÖW.\'— £gy v^-tár&a-«sVg vuct& migire. önjeimét M ott littt mulatoxnr az öreg kotdcfit, "ti | eljött hozzá alamizsnáért, j aranylán«^cza!t gyürükjcei-[jv*n akarta lelepleiái é* aséft/ Is ludlira adta, nngy felismert*. "As\'Creg, | ki különb«v vagyoBO* hásinr, abban « külvárosban azóta nem mnUtkosoU;
Hasznos tudnivalók.
— Mily agakat kell nyesés alkalmával levágni? firre nés ve egy-< jtjet gyümolceeazÜDk a köve\'-kez^ rövid, de velöe ta■-ácsot adja: 1 AÍ oíy igal,
B igv amúgy is rendesen terméketlen. 3. Amelyek nagyon aÜrun illának; mert eSek Cí&k egymfaBOab áriaíasita --\'aSüBfe. f 4.. Amui,y -eTÓg, ax uira \'\'^gj WEoniBitó\'j leiekre hajlik. 5. Míndeo BíáraE"— Fé-| üg tön vagy csonka ;ifeiit;\' ■"■\'■\'■"\' "\'- ^

Píaeai árak.
fOO kilót- ttimit\'i
«OPEOX. Bo« U 90 ■ 13/*0. Kow 5 \'0 —9-40.\' Árpi 8-30 - 6-«fj. Zab 8t60— 9—. Ku-kOricit 8 90-8-60
BÉCS. Bon 12.2&—!2 80 Eoss -
irpi —.-. Z/ib. 820—Ö-30Kak\'.:
Titx* S4&-7 bf>.
.ii,
:ÍE : Baei ::.9A—12.10, Zo Árpa 8.-— 8^46 "^at* \'T.8Í
ic«i 7.40—7.70.
PÉCS. Busa 11-50—U.80. Rots 960—
1Ü.20 Árp 7.40.-7-8&. Zab S. tSO
"" " " 7 20—7.40.
_ E* 12Ü0.—12.6Ü. Bou
9.__9-7Ü. i^pi a 8.50. Zab 7.5Ű. -7.80
Kokoricí* 7.50-7.70.
__ JZEG- Btt« 12.-12^0 Ross 9.
9.60 Arps.8,»S—8^0- Zab 6,50—9— Kakori-&.26-8 50
., 8.10. ÍTJUL s.So-1.10 Zab 7. 7.10
307 Kesék, Uot>U>, D^mLütír b \\Q .-oggoi
215 . 2 30 dilui
•ing , ; , II i ójj«
i , (po*t*TOö»t) 3 6 dóltiL
, (rt^ts TDÜU) K 20 Ajjí
Bíc-b. í«lui«l.«u.»líl Sopron
301 . Ubü fjj>
315 S«t>roul>a J ÍOti\'. díl
tÍKitori Cftiktotu/a i 55 rejgcl r 2 47 délot ■ tei0"*.) , 10 50 íjje
K«niss)ér& homnét:
SIO ZÁkín; frf6! 6 S7 repjaí
2Ifi , , -i 41 áílb.
,S* . . 11 1 íjjel
C-nigsa. KMHÍJ 4, i^.r«ícl
<poaUiun»t; 2 & 44feit
901 „ teTomomt! 10 30 fü*1
80-i IWrji.öi i X r»ggc
314 ., 10 15 *ij«l
311 ■\'Uiyi.ittliOl 12 5-lilben
, 1 20 áélu
*06 , „ 1Ü W éjjel
202 Pragwhof feloltKjorívonmtj 6 37 reggel
Föíelo. swrkesi.fi : BÍT0BFI UJOS.
rc
t
Felejthetlec boldogult fórjero ma alkalmávai az dsiiate és régsvét oly tnegindiUÚ jeleivel találkottunk, hogy kötelességemnek tsxioia, míndasokiiak, kik azives rí* t vét ük által a banoünket ért csapást raiak néxvs elviselhetőbbé tettek, k^üDÖaeB pedig a „DélZalai Takar^Upénitár* mélyen üaatelt vá-lisitmiojí Aak a koporsóra díszes virig kossorut emtók sorral ssala-goioiüm tüldeoi szivet volt ét miadasükoak, kik koezorakat küldöttek vagy személyes réssvétet ta-nuaitotuk, a magam és családom nevében legmélyebb köttónetenjet kifej-iái.
Azonkivül pedig köszönetet oioadok az 1 ti nagy-kwJÍ«AÍ Te-metkexéci Tiltalat UÜ4 £. árnak, ki & temeLkeséasel járd aaükségea teendőket s. legpontosabb goodo*-
, kodáafa! és mírsókelt áron végezte.
1 Nagj-KaniKii márea^ 26-án 1882.
ŐZT. Ncnlwleti 6y aláné,
i*Qí. ROZMARITH KUBA.
H t R D E T |S.
Arw.

, KoppáDb.D elhalt
Séittoon íóssef rolt plébánot h»eyat4ki afáságúaak a sala-egerssegi tek.: Üt. törvinyisák T24-B./882. tzámu vigtóie sstírint kinevetett lörviny«* zárgondnoka, Bzenns! kütthirfé íesxem, hogv SaUmo -ííiss\'ef volt pJabí&c* .5&sss^ iúi melyek igyi, aastali és egyébb kbólbiA Ikböl
ét, kamafabolf >ési£6i.íjk6íl. gaxái^^gi sserekbM, ten&tekbol. 2 ló, 2 ök^r, 2 i< hőiből, iszQtóí, egy ruganyea urí ka*.| caítíl, gabna n>müekból, uj és több évi régi borofc és ferdókMl ül. - folyó évi áprilhó 11 éa 12-éu !«eonnnalí Jk3«p«nE fixetés maJlett nyilváooa árrteés nljia, eifogoak^Bdatní, Zj\'a-Üoppinljan a pie-baoíai lakaál\' — & venní srandákozók tilt lek t tel érletíiLotnök.
■, 1882. máfcz. tt.
LENDVAY JÓZSEF
521 1—1 körjegyto.;, \'.; .
VIÜA LXSZLÖ" \'
*) £ ro-at alatt ic&zIAttlrt

Árverési hirdetés.
Alolirt kikOldöU végrehajtó ax V. l. 102. §-a éríolméböO esenutjl közhírré iefiíi: hogy a Csáktornyái kir. járásbíróság 5792. nápaap, 81. végzése aiui Lacii Ac.^; sllen, Kárász Béla részére 130 írt — követelés vegeit elrendelt kidé fCÍtéai végrehajtia folytán bíróiíag lefog\' ia.lt, ■ 400 írtra becsült kukoriczából álló iDgoabgok eyJLvános árverés utján eladaadok, mmak a helyszíneli, vagyis alperes Itkáaiir Dakeaovecaen JeeadŐ eaxköalésere batáridőül 1832. évi április hó 4-lk Qapjaaftk dáWóU> 10 .órája lü-zeteU ki, melybe*, a veooi szándékozók WUflol oly megjegyzéssel me^hívatnak : hogy aí érctakiett úigó^ágok emai árve-resen, iV.L 107. §■ a szirínt, \'szükség eeet4beD beoeiros alól ú eladatni tognak. Ax ol*r verez*nd4 iogfeágok vételára as 1881. évi LX. t cs. 108. §-ban meg--\'"pUoU Mtiítlok saecUt lesi fiseíendó.
teiLCtaklornyiíi, 18S2-ik évi mar-ctioB hú 26. n^pjAo.
MIEKA DOMONKOS
kiküldött bírósági ■ &2S 1—1
Vendéglő bérbeadás
A ,Ha tty u"-fóU readégfogidó (Teleti utcza) n. kir. Ítai = éreti joggal ellátva és hozaiLvrto»o 7 bold(i ISOOOj^f) nÁntó-földdel egyQtt, folyá évi octóber l-t2! kesdfe 3 esetleg 6 évis, \'bérbe adatik. Minden \' közelebbi tadóVitis a tulajdonosnál: Siígritt\' R<Sbert (Korona «s^tloda) vendéglfisnel nyerhetS.
1091 «. 18S2. fcbroir 14.
I Arver.birdetmény.
A -aagy-kanizsai kir. trvssék tlkk.
oaxtályt rássérő! k&xátrré tétetik, hogy
Bar\'Oi Bél* nagy-katÜM&i lakos végreh\'íj-
UuSm.lt, V*»rg» Imrt án Gtrtar Anna kis-
komiromt iakoeok végrohajtistssaavedók
elloai 100 írl toké, 1880. október l-t5i
járó 8Vo k4amtok, 12 frt 70 kr pw, 21
frt 95 végr«hajU»i, 10 frt 15 kr jelenlegi
a még foimerülenáfi költségek iránti veg-
rohujlíai ügyében t fso". &eve£«tt kir.
törvsték t-jrülettiheE tartoíó kis komiru
mi T&. st tfcvbftn L 99 a éi 101 ahsatvi.
foglalt s 186 frt 50 krrn bectUh, ugy K
cispi 16Ü. SÍ. tkvbic f 58^ LZSE. alatt
foglalt válság köteles VAM frLr*
iagatiaaok ét paj^g^a ^kis/kúmiro
gatl..n 1882. óvrjuQÍUí h& 13. u*
délelőtti 9 ór*kor a kis-komarom: g
bázánál, & cs*pí iö^atlaE p-sdig IS82. évi jnaiat hd J3. aapjáa délután 2 órakor • Cs&pin a icözdóg BÍró hizánál meigiartán* * dó uyilváüoB 4rrerfet«E «Udatai fognak. — A kis-komáromi ingatlan C. 1. alatt Vargs. György éa neje Bognár Kati javi-ra ssolgalmí joggal terhelve flévéo, erre néxveas árreráfe-as 1331. éri 60. t. ez. 163. ^ban körülirt jog fentartáBiva! fo-ganatcsi ttatik.
\'■KikJtía*i ájsk-»; fentebb kitett
J ...
1 Árverezni kívánók tartoznak abeicj-ár lOVo-it késspénzbeo vagy óvadékká pee papírban a kűkaldött keséhez letenni. Vevő kStelet a vóielárt három egyen-12 r^zletben, oiég pedig az elsői az ir-7erés \'ugerúre emilkedésétol azámilva lő aajM^V * 2 at agyan»tt61 30 aap alatt, & 3 at tigyanattoi 60 nap alatt, minden
egyes részlet utas HA áxreréa aapjátál .siámitaadó 6°/o kamatokkal együtt árverési feltételekben mfsgb*tiro*ott helyeu és Tnódotatofceseriat lefizetni.
Kxeo fliráetméoy kibooaáj tá*án ál
Sfmd«j&leg mesállapitott irvereat fal téte
lek a hivatalos Órák alatt » a.-ks«ÍB»ai
kir. trvasék tlkK. oszíály.^?! s a ki*-ko
miromi e« oaapi l
mégíekintbelők.
Aí e\'reod -!t irvwé* * fentirt tolek-jegysötÖDyvéb\'jE ts^jegysendá.
A« ír?*r#si niniotméoy • telekk.
hatóaii-güi] kifúí^ttíTiés ugj a fcú-komi-
romi.é- C4.ipi, ugy a«ioai-sédoa k5»-ígek-
éé WfA Zi
cziriiü hirlapbmn egy izb-ín b-t-liköáéik
11. Árverési feltételek
1) AEirefá* *ia bocí»ttato*k a kifr-
n>irumi 75\'BZ. tkvbeo 99 a. és 101 ».
he«.\'-a.-fóstaít:sl8fi fri5!" krra b-.cs-.ilt, a?? u Dáapi l6ü. ax. tx.vb;a j 532 h*«. a. fu-Ull váltáig itt.-i.ri.is 1282 frtr* bu-ssUli ingatlanok.
Kíkiáitiai ár A b«caár, « HÍ injat-nDok a kilüS\'Hl egy határaapon a. httd faF-^alalís\'e^fogftiLkada-.ni.
2) Árverezni kivánük íarlasnak *.
feecsát- 10^^ ktepéozben vagy óvad-ík-
képes papírban a kikaidött kezére letenni.
f gy
ró*«Ulbaíi még pexü^ az elfiól aí árveréa jogerőre emdlkedésétöl ssátnitva 15 o»p

t Ö H

MABOZTOS SÖ-áB 1882;:
Ka kilo 1 gf. Rio Ara frt 1^2 líinyobb
! Ji>«
. Cíj-lon B igen ünQn Ec ■ • MÓkks 1.35 1.62 1 S5 2.10 "lé.ck.él megfeleli! ftrkedree reíoyet,
sad.ltetok > jj\'éb gvarn Tatáruk ÍE.
L\'gj"aökob kerestetnek
617 J-3. T.lj.< EÍIÍEI és STERN.
30 nap aíilt;\'1 *j*ap* *»- I88»-
1 : Tóth Lajo».ügjvé4 ] takarék péottár igaegatója ó 6% kam*tt«I e^jüt^ a bírt? fe\'lít-Sk I cak, Hlrcjsi SliháljriaiaÉJi
»l»lt, a 2-al ugvsn«l!<51 3-at ugyanattól 60 n«
mind
tárgyában 39425/8!
kibocaiju
iat
i raeghatárí i kir. adó,
bes
A bánatpénz at. utolsó réas)etb< izámittHtni.
4) Vevfi küf-loa az épületeket a bír-
tnkbatép^s napjával tüekár ellen bittó
sitani.
5) kt, árverés jogerŐM
kur tov5 a megvett iag&llao birtotib* lép. megjelöltetvén, hogy a -vevőnek vét«li bhonji-.vÁay »* 1881. 60. t-ci. iubkk-désébes képért caalr v*t; Mottnra fo« kiadatni, ha as árverés Dip)*tóí mitott 15 nap alatt M idésuí\'.-t os. 187.
nem létezik.
A birtokba lépé*Ti
vr.tt ingatlan h&szns ée terhei a vevőt
illetik. \' ■
6) A tnlajdoojog beknblesésft c*ak ti vételár és kamatainak teljw tufiaétéae ulftn foK a vevó javára hivatalba! wikö-
VÍVAL térheti.
A ki-iratári illeték
7.) Amennyiben v
l l
y
i«nne, a megvett in^aijRD &z érdekeltek
bármo^ikéaek kérelmére, ac 18SL 66.
t. ez. 185. íj K értehnébén vevó resíéíjé
én költséfjérö, bánaípéaeéiieít el vesztéi
mt\'Hett ujabb árverés alá bocaftjtalik,
csupán egy hatandó kítüséec meliett az
lúbbi b iílSlé él\'á ll L
lul
vátelíi
elúbbi becs- iíletSlég rételarön eladalik, s a mulasztó vevő külimbözitet megtéríteni Urtoiik, i
tátik\'.
a elvesitett binatpénH le*iámit
HE. az ingatlan as ujsbb árverésen
íz btÖb\' inéi nagyobb áron adatnék al, vételár többiét a mulaBStó vevőt nem
Kir. trvBHík, mint t Nagy-EwilBsáUi 1882..február ~itá 22-ín-
A nagy-kanizsai kir. tórvéoyasék
JÓSZÁG-
Ml
Palini Inkey Zsigmond szent-lőrinczi vasmegyei birtokos alsó-bogáti birtokának egy része, mely áll 17 hold belsőség 147 hold rét. 685 hold szántóföld 307 hold legelőből tizenkét evr6 bérbe vehető
A bérleti feltételek a la-lajdoiiosnál Szt-Lcriuczen megtudhatók, felvilágosítást V\'ary Elek alsó-bogósi tiszt is ad
TÓTH LAJOS,
ügyvéd
513 3-3

végrebajtflBl sieovedí D.-kaaiza&í "J.ak aok elleni vógrehajtiai Ügyében.
l.Arver,hirdeímény
-A n.-k&ntseai kir. törvénjatek * lekkSey^i osEláJya réssóröl kösbirrélál. tik, hogy a n..kaDÍssfti tak. pánziár réra-
\'és nej« Fiumbolt Kata végrehajtást ■ediJ n.-kuDJzs&i lakosok .étien .484\' írt 6 kr. tőke I88i. janaái: 1-tílJinS 8°j .tok 7 frt 80 kr. jeienirtgi e még íei jendő költségek ir»Bti-: végwh\'ajlí ügyében a TehVnevtteett Vír. tÖrvaíók I ruletthez tartonS n -kaaiesai 65l.wtkb< A j 718 hess. alatt Hircii Mihály Fiam
becsült
délelőlti 0 órakor esen kir. törvasék ikkönyví irodájában meg Ur tan dó nyíl ino»* írveréaen ei adatni fog-,
KikláH&si ár a fenébb kitett becaár Á\\rverstuí kíránók tartozotk a becair l0°/B kéoip^CizbiD, vagy ó1 ,f$pirban a kiküldött\'ketéhes ielen\'n
1 Veví köteles a véteiárt három .egyeai\' róosletben, még pedip £i elsát a% ^rveréa jogerire emelkedésétől ,3 hónap slaf, a 2 at ugyanattól 6 hónap alatt, a 3-»t ugyanitlltíl 9 bonap alatt rajaden egyes réaz!«t után ai árverés nap jitól sxámttaodó 6°/0 kamatokkal együtt
veróai faHéteieiti>ei fcoljea és mddotktok axerint lefieetni,
EEOB hirdetmény kibocsátásinál, egyidejűleg niAgáliapitott árverési feliéte~ ieí .ÜvaUtot^Srik alalt, « n.-k»nis«ai fclr. trvisék tkvi M«áiyánol » a D. kani xtti Táio€i taoácenái- megtokicthelök.
As elrendelt árveréa a fentii-t tclak-
j«gy«5könytb: n feljegysendő. . .
A» árveréai hirdetmény atlckónyví
y y
kiftiggeaitéí, ugy H*gy Ka om sédoe községekben íztés a at egyik hely-
kfirÖEés ée k ilí tirlapba
;egj- íitbSíi—beifctBttr
fi. ArverésTTelíéterei:.
i\\*U Hircx\'i Mihily éaeoeje Fiumbolt Ka
»itc köiöa tulBJQODíWrI\'íelvau ingat Un
Kikiáltási ár L bitcsár B az mg.llr.:
a kitűzött egy. \'határnkpoo a beetár^n »>lu!
ei íog adatni. ■
2. Averesni kívánók tartóinak t
oair lO%-il !^5 frt 30 krt keaapécí
o vagy óvadékfcépeí papirbafl a kíkü!
döit tétére letenni. —. :
8)Vév<V*Sttílfrí* véteUrt 3 egyenlő réttlriibcn mé» petí^g az oíftóH as irveréa jogerjfű umslÉediisétfii síámríva 3 -bén»p nialt, a 2-rf txpvuostlál € hónap alatt, e 3-. t ugyanattól 9 h6flap alatt ttííaden egyei vitilár féaiíot W&n ~*t acveí*8-n»p-jitól járó 6% kamattal *gjütt» hitén- te téfek tárgyában 39425. 188Í. sí. a. ki bocsátott íg. min. rendeletben tnegbaíiro-eott mód szerint a n.-ka-nfoiai itir, adé , miot If.téti "póailirntí\' lefisstni.
Á bánatpénz ai atobí rénhrtbe fog b«sámittatni. —
4 Vevo\'kötalei a* épületeiét abir-tokbalépás; napival tuskár elles "" "

kpívevfi a\'-megvatt iogatlaa birtokába lép," mfgjegyeitetvéb, hegy a revőuek vételi biíonyitvany aa ASSi. 60: í. ot iotiítfcédéaéhe« képest c-*<t u Qsetbei ftigkUdatHi/ba as árverés űá^jítól «aa mitoit 15 nap aluli RK idétélt\'t. ez 187
nem tetetik.. ■ ,
A biriekbalepéfi n»pj*tó] A meghat
ngntJtn hstena áa lerbei, a vopiL illetik
&) A tulajdonjog >&keblesése csak
Vételár é*k*DíAtaÍDak teJjea
.tán -í^ * vsvő ii^rára hí r»taJból easkö-
Hetik a vevőt terheli. 7) A tqaanyjbon yevő ax árverési bármelyikéa«k el9gQt.a>*m íaono t íogatlan aa érdekeltek bánne kór*ÍBiéret a* 1881. ívt 60. t
canpán-ögy határidő fcitütó** mellett »a
slöb-Ubecs- ilietfileg Tételiros sliil ú et-
idalit s a mulaa*tó ytfvS <x vételár . kii-
iöoböielok QiRgienteaJ Urtoxik,, melybe
isnburt nlvenlélt bátiatpénz\'e bessámit-
itík.. .\' \' ■ \'\'."\'\' " ", ;\'
TTaai ingatlan as ujabb árvaréaao i eiöbbin\'í! nagj.obb áron ada\'toSk el " ílelá-"" többlet a mufs^rié vevíli E\'CQI tij — .
Kír. trvasék mint tkkvi hi\'.ó.-íR.g B^y.Kaniuán 1882. február hó S-án
=■. - K O V A K :
Y FEREKOZ
kir. t
WJ\'.\' Érk;:Ít«bfúir 33. 1S82.
,1882.
■l.
Á n.-"kanizsai kir. t^rvénjszéi takkönyvi osztálya rostéról kúEhirre ik, hogy Tóth^^joa.ügy.Tfid^ mint i kasisaai LikaréTtpénelar ig-tgatija c -kanisni lakoa végrehajuiboak Németh Mihály éa neje Viola Hiria végrehajtást «senvedd n.-kani&sai íakueok elleni itt 96 kr. tőke ISSí.évi márczius hó 1-aú Hapjától.járó 8°/o kamatok 14 frt, pe 7 frt 95 kr. vágrehajtá* kérelmi 9 frt 50 íkr. becslési 19 frt !Q kr jelenlegi felmerülendő költségek iránt-: " \' tini ügyében a fentnevetatt kir. trvBZéfc ierületábex tartóst n. kaaitsai 498 aí. t ■-jekjegysőköny vbea A | 1. «or &50 btti. alattt Némoth Mihily éa Viola Máris egyealő arányú tulajdonukat képező min deu hoxsátartoKo épUletokkel egyQtt 1043 forintra beoaúlfc iogatlan 1882. évi június hó 9-ik«ap)áa délelölt 10 órakor r, tör-vénysaék pénstárábin megtartandó nyilván 0» árverésen eiatia±ni_log.
Kikiilttai ára fennebb kit- tt becsár.
Árverezni kívánók, tartótnak a beot ár lOo/o-át készpénzben vagy óvadékké-pea papírban a kiküldött keiébe* let*nni.
VevőköiUeaavítetUr nárom egyenlő rjaaletfaen, még pedig a* ékít as Arve-\' iogerőre emelkcdéaétől számiundó 3 hónap alatt, a másodikat ogyiua-iüSI 6 hónap alatt, % harmadikat agyao**u$l 9 " \' lap alatt minden agyé* réadet alán


az árv«réé- Mpji^t nimi Uödó 6e/e kamatok ka! aeyött u irveré«; fal léteikben megbgiiaropott,bolyán ó* nsódozjUok *sa rint lefisetni.
| ÍÖ eapaiatt as idézett t. c£. 187. ■§• a. io-tésk«déséo«k meg<«íel(5 lítóijáoUtt nem tétetik-.
A birtokba \'épéi c -r " tdl ^ ^i=grett iogatlaa hnina és terhei _ vn\\Zi JÍÍutik
Erén bird<>tmén7 kíbocs4li»áv*l
:gyideQl«g megillapitott árverési feltété. 6. A tulajdonjog bekeb<
Itík a hivatalos órák aktt a n. líaaitsai [ * váulir 6* kamatainak teljes lefizetés*-kir. trverék tetftkkönyvi osztályánál B a j tt^P fog a VOTÖ javára hivaulWI «szk i köxaég el51járó*ági3ál meg tekinthet dk. j tóltetni.
Az dreodoU.árveréa a Unürt telek-f A kiocatári illeték a vevőt terheli.
foljegytendŐ. ! 7) A meonyibeo vevő as árverédi
hirdelméaj a te!«k | feltételek bármelyikének eleget nem u.o
könyvi hatcaágnál kif&gg\'*sté*,iigy a n.-\'j at> * megvatt iogatlao at érdekeltek bár.
kanitaai városban s «. ssomuédot koué-,g«kb«n köróxés és kifággeutéa\'a u Zai« _Kö*l5oy aimQ fairUpJitB i^jy itbes be
iü áll káéik
!l Árverési feltétolsk.
l) Arveréa alá bóoaátt^ük a nkgy kanizsai 49ü. ss. tkj^vbon A f 1. tor550 hnaz. als.lt felvett 1043 frtra becsült in
K.ikiÜi«»i ár a beoaár a.ia kieailan L kuutóit agy h»t*rn»poii « boeaAyfö ,(al ÍB fog eladktoi.
2) Árverezni kívánók wrttjt«*k u
»ecaár 10 %-át. kÓKpeO^boa vagy óva-
débképes papírban £ kiküldött kesére !o
I UÍBOÍ. ■ ,
; 3) FevŐ köteles a váteláit három
| agyenlfi réízlevbea még pedig az elsői ai i krveróí jogerőre emelkedésétől axámiUji \' )£ hónap alatt, a máWikat agyansttál 6 hónap aiati. E harmadikat u^ysnaltól 9 hí nap alatt mipdcE eg\\a* réfelirrfezlet Után *a árverés napjilói ját-6 6e/D kamat-IHJ együtt a birtíi íeté\'.ak tárgyában 39425 1881. sz a. kibocítotc "
melyikének kéVelniáre ae 1881. évi 60 t. ca, I8b. §-»érleloiébeo vevövesiélj-ér,-óa költségére, binatpóitfének. elveiztéap mellet* ujabb árveré* »)L bocaátutik, « csapán egy hat*rid6 Icitüréfle mellett M előbbi bec^ ilíetőleg vételáron alul ú eí-adMik e a malo&ató vevő a viít«|ár kiiliin-bösotet meg-tóritcai tartösik, melybe a»-.>r baa eiveaflteít bánalpéoze beaaimilUtik. HU az ingatlan ax ujubbi árveróa-n at fiióbbiuél nagyobb áron adatáéit el, a. éKtlár többlet a muluRtó Tefút a«m \'l-leli. -
A n*gy~kanUani kir. törvéuyazük, mint telekkönyvi hatóaág J882. évi f,.;,. ■Uár hó 28. tartott üléséből.
GÓZONY FERENC Z,
kir. törvazéici elDiik-hsSyettBs. TEKSANCZKY GYULA.

tir. íiirvBaéki jugvzí 5J0 3—3.
gy
mint
íöód. tt*rint a o.-kanio*i kir LeW\'i pénstársál leŰEeLni.
fog
A bAaatpém at atot»ü réazldtb hentámittaCni.
regjobb Asjrtalí-és íldiíó ital, !
kitünö hatásúnak, bizonyult köhügí-snél, géflfi \\ bajoknál, gyo&ior-és tiófyag hárulnál. 1
,(az emésités elősegítésére). !
EDECSEKl
mtaüeni
4. Vevő kötelei as épületeket » bir
tokba lépéa napjával tüakár eUen btstoai-
lani. —
5. A« árverés joperi\'ire emolkedéíe-
kor ve?ő t magvett ingatlan birtokába
lép, megjegyen.tot#ótir no£y a Tevőnek
éteh biíonyitvány az 1881.. évi GO. Uct. tntéskedésébes ctópeal c*ak az esetben fog ki*dalsi. ha as ánreroe napjától uámiiolt!
ÜFIUMEÜ
V e r >
oy TrleMStJiek ! j üii-ninyi ét «áJí!*iaJ ÜIJBÍ
I ugy
!8zfí 1 íí és há/helyek •Fr1*^ s* ~*~* A ^^ /*■ -
j Alulírott nyugalmaa élűibe
kitönt
.m Icfnjabb
kávét
kipai óhajtván, saját házamban Urfi bdrkeroakedéaemetteljös felaierelé* ael s helyiségükkel átadni STÁnaV
,„ , ,,,. ... , , ! koiom. Ai átvevők bívebbi érle^\'ú-
uti íí poaU-á31oifiiira uOlitra, díj é« vám- I t
tanvéieileE g5np7Slo!AÍh<*n 41/* kilo tisrta [ iéet egyedül nilam nyerbeliiak. — i, » Vírtók^ö j«tÍQy0H itak mellott: i SeintB kijelentem, bogy a szeol- ■ S75rS?VÁ" szőlőhegyen fevó, oz^p i éa jófekvéaü Bzolőm»t, agy két U-
\' ÍyeD !BVÖ) h™ fuDduel Biabttd k"" : bŐl örök árbt bocsátom. Miml-n l«-
I vábti nálam tudható njeg. 51\'; \'; —:i
AXENTI GTŐSGY.

í R D E T E S E

K
Vétele és eladása
s pesti magy, kereskedelmi bank 5%-os álogleveleit,
lyek a iegnkgyobb bi
503 4-10
lyassíatt t Itísdé talí^oEosj\'Wajiíito Jtoef gyorsajtójio.


ŐSZESTEDŐK sokszorosan elismert 51
módszeiem által mtttóí éí fo^alkOZáÉ- 5
báni zavarok nélkül "tartósan gyó S"
gjittstnak. . . 3É
Jutalom esak mir bevégzet\'t g j
g y i t í i ntin. - ;.
Prof. CH. ALBERT. , L
Parii, 29. Aveane de Wagriia:
Figyelemre méltó.
EHÉZKOB (Epiiepsia) görcs és idei szenvedik biztes ssoéiytn; cmek
rem által Jataiom még cs&k :
jobbullis után. Ü.
Gyógyítás levélileg. Prof. CH. ALBERTP
Paris, 29. Aveane de Vagram.

mindennemű
sorsjegyek, értékpapírok, részvények,
égi kötvények, érezpénzek aat, váltó-kiirás külföldi, piaczokra. i at é r sr é n y e Se TM I ja, «S. «. XL tiia.aífesls.o^. MeQbizáMk eszkSzlése i budapesti i
tBzstlékea.
illi-üilot
pllolt aton flilayt i* nyújtják, hogy a jel\'-alejt irfoljME zacrtal. hx K; is l.nsalunk, vuszwsegti
A pesti magyar kereskedelmi bank váltó üzlete Budapest, Dorottj-n-ntcn I. SÍ. («»j" k" )
A legközelebbi hcz&sra ajinUük:
Apri!i« 1-are: Béesíirosl sorsjegy tgírféByt 2 £rl 50 kr. fa 50 kr, bélyeg.
, 15-4re: Maty. kir. nycreméDj-kSlcsSn-sorsjecrí ign-téayt 3 frt ée 50 V.r. bílyng-