Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5.09 MB
2008-11-13 15:44:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1031
12669
Rövid leírás | Teljes leírás (654.01 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1882. április - 27-35. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével:KA6Y-KANia8AV1882. április 2-án.
negyed írre
Egy szám 10 fcr-
hasábos petiUorban \'., másodsz G a minden totibbi sorért 5 Itx.
sorosként 10 krí-rt víwtafl; lei
iüoatiri illetik minden cgje3 \'ái
lésért 30 le-, fizetendő.

éyíolyam.
A kp szellemi ,*«*& il
ajek & ,
anjap rajiét illeti; küzlcm
pedig a kiadóhoz bérmcu
iatézendök : NAGY KANIZS
BérmcaWÜen lei-elek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
tok nssza nem küldetnek.

U helyhatóságtoak, „nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", & „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a .zalamegyei ákaliaos tanítótestület\'
a „ aagy-ktiüsaai kisded-ne veló egyesület", a nagy-kanizsai tiszai önsegélyző szövetkezet*, a v soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kuWalasztmáayae s több megyei és yfcroa
egyesület hrvataios értesítője.
Heteokint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tártaim lap.


nál, annyivá! korábban kezdik meg a termést és annyival bővebben és legtöbb esetben szebb, jobb. és nagyobb gyümölcsöt teremnek amazok-uál; azonkivül pedig nem képezvén oiy nagy lerjedeJiaú koronákat, mint amazok, ugyanazon területen jelentékenyen több fér el ezekből. mint amazokból; miáltal határozottan hálásabbak és juUlmazóbbak amazoknál. Az egyetleu, amire az ilyen nianyo fik ültetésénél vigyázni kell, hogy azokat sovány talajú, nagyon száraz lejtőkre ültetnünk nem szabad; mert gyökérzeiEik csekélyebb járása nál és termékenységre hajló természetüknél fogva, muihattanul megkívánják a tápanyagban gazdagabb tulaját éh ezen lápanyag fölvételét lebetové tevó nedvességet, mit azonban azoknak mesterségesen megadni annál könnyebb, mert gyökórzetük nem terjedelmes és mert korai és bő termékenységük az öntözéssel járó költségeket igenjOl megbirja,azaz kifizeti. Azonban hála Istennek, jó talajunk van elég, nagy számú folyóink és vizeink mentében pedig az oly tala-jobban sem szenvedünk hiányt, melyeket tuls7árazoknak evezni nem vagyunk kénytelenek.
Ami ezen fáknak egytnástóü | távolságát illeti, ez függ nemcsak a I talaj minőségétől és azon alaktól, melyre a fákat neveljük, hanem attól is, hogy mennyi ideig szándékozunk: azokat használni; meri jó talajban és magas törzsre nevelteknél nagyobb távolságra van szükségünk, mint gyengébb talaj és guk alákaaknál ugy. hogy míg a vadalanyra ojtott magas törzsű fákat 5-6 ölnyirc kell ültetnünk egymástól, azalatt törpe ala-nyn magas íáirnál 2-3 öl»yi távolság eiég, gúla alakuakat pedig fökép ha azokat 20—25 évnél tovább használni nem szándékozunk, egy ölnyí távolságra is ültethetjük egymástól. - É* e/. tulajdonk^pen a legjobb eljárási mód; mert ezen fák korán
nagy birtokosai hoz.
- VILU.SI PÁL-tóL -Hogy a gondviselés hazánkat nemcsak & világ legjelesebb búzáját uin&ü talajjal áldotta meg, hanem, mivel a legjobb buzatelajban tereai a legjobb gyümölcs is, talajunkat gyümőlesiermés dolgában,is kiváltságos tulajdonokkal ruházta föl, — azt oemcsak a legközelebbi budapesti gyumöíc-í kiállítás fényesen igazolta az által, hogy nemcsak a hegyes vidékek gyümölcsei tüntet ki szépségük és jelességük által, hanem a eik vidékek termései még amazokat is fölülmúlták miDdkét tekintetben; de 3. mait kor történte is bizonyítja az által, bogy Csalóközt Európa gyümölcsös kénjévé nevezte el. — De hogy ez most nem ugy van, eanek oka is távolról sem abban rejlik, mintha talajunk természete talán azóta megváltozott volna, hanec. kizárólag abban keresendő, hogy lemondva az egykor nálunk jói diszlett és termo fajokról — jobb, nemesebb...