Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5.09 MB
2008-11-13 15:44:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1057
12744
Rövid leírás | Teljes leírás (654.01 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1882. április - 27-35. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével:KA6Y-KANia8AV1882. április 2-án.
negyed írre
Egy szám 10 fcr-
hasábos petiUorban \'., másodsz G a minden totibbi sorért 5 Itx.
sorosként 10 krí-rt víwtafl; lei
iüoatiri illetik minden cgje3 \'ái
lésért 30 le-, fizetendő.

éyíolyam.
A kp szellemi ,*«*& il
ajek & ,
anjap rajiét illeti; küzlcm
pedig a kiadóhoz bérmcu
iatézendök : NAGY KANIZS
BérmcaWÜen lei-elek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
tok nssza nem küldetnek.

U helyhatóságtoak, „nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", & „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a .zalamegyei ákaliaos tanítótestület\'
a „ aagy-ktiüsaai kisded-ne veló egyesület", a nagy-kanizsai tiszai önsegélyző szövetkezet*, a v soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kuWalasztmáayae s több megyei és yfcroa
egyesület hrvataios értesítője.
Heteokint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tártaim lap.


nál, annyivá! korábban kezdik meg a termést és annyival bővebben és legtöbb esetben szebb, jobb. és nagyobb gyümölcsöt teremnek amazok-uál; azonkivül pedig nem képezvén oiy nagy lerjedeJiaú koronákat, mint amazok, ugyanazon területen jelentékenyen több fér el ezekből. mint amazokból; miáltal határozottan hálásabbak és juUlmazóbbak amazoknál. Az egyetleu, amire az ilyen nianyo fik ültetésénél vigyázni kell, hogy azokat sovány talajú, nagyon száraz lejtőkre ültetnünk nem szabad; mert gyökérzeiEik csekélyebb járása nál és termékenységre hajló természetüknél fogva, muihattanul megkívánják a tápanyagban gazdagabb tulaját éh ezen lápanyag fölvételét lebetové tevó nedvességet, mit azonban azoknak mesterségesen megadni annál könnyebb, mert gyökórzetük nem terjedelmes és mert korai és bő termékenységük az öntözéssel járó költségeket igenjOl megbirja,azaz kifizeti. Azonban hála Istennek, jó talajunk van elég, nagy számú folyóink és vizeink mentében pedig az oly tala-jobban sem szenvedünk hiányt, melyeket tuls7árazoknak evezni nem vagyunk kénytelenek.
Ami ezen fáknak egytnástóü | távolságát illeti, ez függ nemcsak a I talaj minőségétől és azon alaktól, melyre a fákat neveljük, hanem attól is, hogy mennyi ideig szándékozunk: azokat használni; meri jó talajban és magas törzsre nevelteknél nagyobb távolságra van szükségünk, mint gyengébb talaj és guk alákaaknál ugy. hogy míg a vadalanyra ojtott magas törzsű fákat 5-6 ölnyirc kell ültetnünk egymástól, azalatt törpe ala-nyn magas íáirnál 2-3 öl»yi távolság eiég, gúla alakuakat pedig fökép ha azokat 20—25 évnél tovább használni nem szándékozunk, egy ölnyí távolságra is ültethetjük egymástól. - É* e/. tulajdonk^pen a legjobb eljárási mód; mert ezen fák korán
nagy birtokosai hoz.
- VILU.SI PÁL-tóL -Hogy a gondviselés hazánkat nemcsak & világ legjelesebb búzáját uin&ü talajjal áldotta meg, hanem, mivel a legjobb buzatelajban tereai a legjobb gyümölcs is, talajunkat gyümőlesiermés dolgában,is kiváltságos tulajdonokkal ruházta föl, — azt oemcsak a legközelebbi budapesti gyumöíc-í kiállítás fényesen igazolta az által, hogy nemcsak a hegyes vidékek gyümölcsei tüntet ki szépségük és jelességük által, hanem a eik vidékek termései még amazokat is fölülmúlták miDdkét tekintetben; de 3. mait kor történte is bizonyítja az által, bogy Csalóközt Európa gyümölcsös kénjévé nevezte el. — De hogy ez most nem ugy van, eanek oka is távolról sem abban rejlik, mintha talajunk természete talán azóta megváltozott volna, hanec. kizárólag abban keresendő, hogy lemondva az egykor nálunk jói diszlett és termo fajokról — jobb, nemesebb után kapkodva — lassanként az ujabb korral szaporodó uj fajok oly óriási tömegével láttuk el magunkat, a milyen magát sem nálunk, sem másutt a világon ki nem fizeti sehol.
Iiy körülmények közt nem csoda, ha a számító gazda idegenkedik a nagyobb mérvű gyümölcsfaültetéstöl azért, mert ez fáradságának és befektetéseinek kamatait kétessé teszi; de azért is, mc^t a vadalanyra ojtott gyümölcsfának igen sok idóre vau szüksége ahhoz, miszerint az ültetésére és gouduzásáí-a fordított fáradság és tűké kamatait megtérítse; azért tehát nem lehet eléggé ismételnünk és figyelmeztetnünk mindenkit arra, hogy ezen lét nagy hátrány- és akadálynak ugyanannyi biztos és csalhatatlan t! lenszere abban rejlik : 1-ször, ha minél kevesebbre szorítván az ülte tetendö fajok számát, azokat a helyi talaj ás fekvésnek megfclelóleg helye-

seri váíasztjuk meg; 2-szor, hanem1 Yadalanjra, hanem doucin és birs alanyra ojtott fiatal csen.etekkel ültetjük be gyümöic.őseinket.
Már most a mi az első pontot illeti^ az igaz, bogy még nagyon messze vagyunk attól, miszerint hazánk egyes vidékeinek legjobban megfelelő gyümölcsfajokai, biztosan megnevezhessük ; mert erre egyes ember ereje, ha még oly óriási . lenne is. tökéletesen elégtelen, hanem másrészt az sem szenved kétséget, hogy aki egy kissé széttekint saját vidékén és egy kissé figyelemre méltatja azon fajokat, melyek azon a ridékec leggyakrabban szoktak teremni, azatán pedig figyelemmel átolvassa azon alma és körtefajok leírását, meiyeüet a „Gyümöicsészeti Füzetek* 1*881. folyamának 1-sö és 3-dik számában Oberdick és Bereczki ajánlanak, — lehetetlen, hogy nagy hibát kövessen el akkor, ha azokból harmat-négyet nagyban termelésül elfogad; mert ezek nemcsak minőségileg, hanem talaj tekintetében is a legtöbb esetben meg fognak felelni az igényeknek.
Ami pedig a második pontot illeti; itt elóre is figyelmeztetjük olvasóinkat, hogy itt korántsem va lami uj, ismeretlen kísérletről, hanem oly gyümölcstermelés! eljárásról van szó, mely Francziországban és Bel giumban már régóta, nrég pedig nagy mértékben el van fogadva, és mely egyáltalán nem teszi szükségessé azt, hogy az ilyen alany nyal ellátott fákat valami mesterséges formákba alakítsunk, hauem íőttéietesetriuegelég szik ugyanazon kezelési 6s gondozási eljárásokkal; melyeket, a vadalanyra ojtott és magas törzsre ueielt gyümölcsfák megkívánnak. — Az is igaz, hogy az ilyen alán rajai biró gyümöícsfik nem, oly tartós életűek, miut a vadalanyra ojtottak; hanem ezen körülmény ezek figyelemre méltóságán nem változtat semmit; meri amennyivel rövidebb életűek amazok-

és jó kezelés mellett évenként teremvén, hamarább kimerülnek ugy, hogy 20 — 25 éven tul árok termékenysége kevésbé biztos és csak nagyon gya kori, bő trágyasás által urthatófean.
Azok számára, kik a korai és bő terméssel az ültetések tartus-ágát is szeretnék összekötni, már a múlt évi füzetek 3-ík számábiG combtnálttm egy ültetési módot.meiynélavada\'.any-ra ojtott anyaiak ugy vannak a törpe alanyra ojtott fákkal összeállítva, hogy & 3zerint, amint a vadalanyra ojtottak térj ede lmok be Q gyarapodnak,aköziböii ültettettek lassaniréut eitávolithatók, míg nem végül amazok egészen magok foglalják el a tért. Ezeo eljárás is jobb annál, mintha csak csupa vadalanyra ojtottakkal ültetjük ki gyümölcseiaket, „bancm azért a csupa, törpa alanyra ojtott anyafákból készített ültetés, melynél azután 20 —25 év múlva el-távoiítván a régi anyafákat, azokat ujakkal helyettesítjük: marad a gyümölcstermelés legiotensidu\'iabb, azaz ; legjövedelmezőbb módja.1
Azonban akármiként ültessük be gyümölcsöseinket, két dulogra különösen figyelmeztetni nagyon \'ényegnsnek Urtom és ezek : 1 szőr, hogy forgatott talajba üitessük auyafaink.it, 2-szor, hogy líitlitetés után anyafáiukat kellőleg gondozzuk ; mert bár ezen hét dolog költséggel és fárad tslggal jir. az anyaiaknak ugy tenyészetére, mint termékenységére cézve oly lényeges befolyással vaanak, hogy lehet mon daui, űiiszeriut ezek képezik a biztos siker & jövedelem fufeltótelét; és e tekintetben kisértse meg bár kicsoda is és ültessen két egymás mellett fekvő és egyenlő minőségű területre gyümölcsfákat oly módon, hogy a terület egyik felét előlegesen forgassa meg, másik feiét podig nem, azután 5—6 év múlva basoolitsa össze a két ülte-té>t, akkor fogja csak Ütni az óriási különbséget, mely a két terület kőit létezni fog — föltéve, hogy mind a két terület fái ültetés alkalmával

egyenlőek voltat. Ami pedig az anyafák gondozását illeti. ha mir a legközönségesebb mezőgazdasági növényeknél kivétéi nélkül eí\'van ismerve az évi gondozás, sőt talajváltoztat&s szükségessége! mennyivé! inkább szükséges ez egy olyan növénynél, mely annyi éven át mindig ugyanazon talajból kénytelen táplálkozni, és melynek egyedüli boldogulhatása csak azon gondozásban rejlik, melyben azt részesítjük?!
Végöi ami ezen anyafák beszerzési kutforrasát illeti, az igaz. hogy ezekre néite a kereslet nálnnk 6s Németországban még csekély lévóu, nagyobb me-inyiségekaél azokért egyelőre Francziország és Belgíaui gyümölcsfa kereskedőire ^agyunk kéoyte lenek szorulni, minók például Leroy örőköaei Angersbon, Traasan fivérek Orleausban, Balttat Károly Trnyesben, Simon Louis Plaatiersben, .Víetz mellett, liouis van Houtte Géniben; hanem azért mindenesetre 1 egeaélszerű bb marad, ha azokat saját vállalatunkban állítjuk elő, azért azok előállítási módját a legközelebbi czikk-ben tárgyalom.
— A közmunka- é* közleke
désügyi m. leír. miniszter t. évi
6334- sz. a. következő rendeletet
bocsátotta ti: Az ;880. évi nov.
hó 3 án Parisban kStö:tposUi!c^yez-
meny f. évi április i én, a Német
alföldre szóló 3 klgramrn súlyt meg
nem haladó, értéknyiíváuitas nélküli
c-wraagokra is kitérj-iszteúk. Ily CÍO-
m^gok egységes düa 75 br.sazokhoz
két vámovilatkozat szükséges. Kel\'.
Budapesten, 1882. évi márczius hó
10-én.
— Répabor. Sz egy fraoczia
gazdálkodó legújabb találmánya. —
Minthogy a phyioxera roppant pusz
tításokat vitt véghez az illető föld
birtokos szőlőkertjében, mesterségesTARCZÁ.
Elválás kőiben.
Utoljára UÜak mortan Virágos, rét, árnyas berek . -Ali" hi«*em hoiry TaUaa., Tibo«&iok TÍtaiitírek. Bol.tog gyermek ÚTSimuek Ti Tüli*tok itomucuí, 8 így notn ilI-3 bociu nélkül; Titöletak rUivotai.
Nicyon gyakran jűt«iembe, Az elemek s*ép t&rm* A* ifja»ág . . . mi ha «lmé» ; 1 Sobi lúbift cem jf> VÍIÍXM. . . . Ét éctöloro e «Ép Uv&u lü repült el, itt iciÜt tuv*,
— TOT« tziVott azt tett. monJU;
I»tfn hotcid J6 ceimbora. —
Itt a rétoa fogdosUm in N*P«iUf * íiép lepkéket.
— Kalapommal megbontva
Exbbá Mtiem gxeféor«krt. —
M.jd mec métirt flldöitem a
buiigicaílS piczi míhet
— Bir az néb» ítillánkjaTaí
UKy m«g«urt, tiogy lirnom kelleti.
K ott, ibbftc * kis berekben Öímer en^m majd mindeo fa,
— Kérés lehet amelyei éa ; ,
JCgyaZtT ffit\'g ae Cnásxt&si volnft. —
Hatalmamba került otUn Minden ogyei tn.idirféltek, Mfllytxm pottyo tojis vnla,; Vagy kifinykék csiripe\'.tók.
KOsSbli ii. hogy nagyobb lettem,
Napjaimat itt tói ti m ei.
De mir afclcor nem jiliz^dum
S.m lepkékkel, ■■fm mábekkei.
Jtt a ri-i.-u u.emlé:[em ai
Átimllimió délibíbot.
6 ott . ■ - l hUB


— —
t* J nost . ■ -. . is n ol! *!boc*OJ mi
Jött\' ■m ide tibo* ,cát ok.
Ü h: \'ÜT itt vagyi >k, k-Wera sso ral;
Ham t nem j uthitok.
FÍIT akadni titíí!-
Oly. .0 kinő •i UK. r ii.) nekem;
J RZt J unit i IHiV
SuSt \'&1 ki i icm f UJQJ
KÁtLOLVI L GYULA
HuniorUzíIkus elmefuttutás
N.-Kanizsa Táros társadalmi
viszonyai felett
(Foljatáíáa víg«.)
Art hiiEem »coubao, ha kÖ*miv6-lMé*i cuíiokrfc *)*knít MSU derék tárau-Ut, agy kissé f c & 6 e e, m»g egy utca kov&tbé U-tótkodó á!Usi!>él ba kil©pr még mindent jóvá tehet ét fog is tenni, kivik akkor, ht nem otspia nn^inak. *l, h*nam égési Nagj-Kanitia tirsuéleti érdekeit tm-l}* s&eED alütt; — mert v*ll jak meg az igaza.1, ÖMU táraaal\'ür va,a első sorban arra hii-atv*, hogy pi r á a y-»dókü r"-n <■ k legyen Qfsv«helölí*gy-Kauititáu Moal kivált reményeket kül-helünk e. kör ezen mu-gasiios hivai&sti.-boz, mióta t. i. uj elnököt TÜastlott egy igeo derét, huminua és k 5 i t i B í t n-létben álló férfiúban, kinek ismert U-pinUtos iráaja, do mir s. neve h elég garaniia arr», hogy a aagy kanítaaí íir sadaíom j«lenl«*gi k»pi" nn*aei«n, a nyá-jat mint aDn*k hű pásztora a legc*é!r»-vetelibb tiroaliai útra vesénynlje!
Nem keveaabb retnótiyeket kötök én — de ceak fc jövőben a Polgári Kgylethec ía, aunil Inkább, mert abból a caaUSclieiH teljc*ec ki v»n %lrr%, — s így ha majd rottant fóseké-böl agykor o i« palotibi acállhaf, orfi-

aebb testben erflsebb U\'z R. léi ok h\\ Moal »«t nem in Mükíóg menteti eoQnk, mert hit ott a kalaó teremben földig éri fiat éa caiabri&s, s egy kia ferbli parlhiaeil két vagy három clabb embert Utunk ssak a mennyiben a füst-f-.lhÓn keroai-1&1 látni lehot, - a baieú iirQgHJtós j ó I berendeiett oivasó terembe meg □em szíilíaég moouünk, u meunyib^n aj ságot a rkür"-ben i* m-ir .quanium aa-lis\' oivaintta.nk,
DJ íme! midőa a polgári egylet
[olá köeelediinc ; uagy moglcpatéaüDkre
így szól hotiiűk egy Uüteretee vároei
arfi: hova mentek? „a polgári ögyletlie"
felJlénk; agyán bogy tuü\'.ok ^<ia menüi
annyi ayirs polgir köté? A: arfi
k&lOoben nagy íteücmfi is, a menaylbeD
jól tadja csspui a ateJot, asonkWül teli-
rée epicur is — és rörid Wá,, h*nam
még is mély belálásu, ha a kútba néz —
meMzeiáuS ha — íftlmegy K lorooíhal
8 igy vele egj" utoo ttjrm\'iaietea, hogy
nem fogunk haladni ,hanem e g adat
ta 1 ismét több az itteni táraaséleü álU-
potok mtseriáihoz! De nem is lehet rt
máskép! T.;gnap ugyanis * nyegle urfi-
ml egésze a ellenkező njila.tkota.tot kellé
ballanum, ép a polgári egylet egyik ér
demes tagjától, akkor, midin őt eaetleg
egyik ismerősöm jelenlét-ünDen a nHeim"
kávéházba hivU . No, oda nem megyek,
mert hát az teli van zsidóval! Minden
ilyen dolog egy valódi, mugaaabb esed
pootbói vei-\' UrialÍEnat ©ileusége
éí puaxtiló férge gymátit mük5dikl Ss
aton tbnc: ois, magában véve az ország
ban párauAn eset sem haaznil ám a tá:-~
aalaaoak, ho_-v VAU nálunk egy olyan
,Ca*ino* is, mely k i i á r ó 1 a g
israelitaCasino. I

A casUsellemnet ilyetén njilvina-tiat — ki( városbaa — voarélyes dolgokat hordhat méhében — magamról is att a példát kel! itt ilmstráloom, hogy én r-bbe ii valób*n művelt, eleg&ai Caainóba már pÁr&zor f*Iakartam menni, de ke-retztéey katholictu embor létemre abban e nézetben vuham, hogy tán a conveni-0119 elleni dolog e illetlen nekem magamnak CÍCO indigena sterepn vállaikoxni.
így vagyunk a káTéhásak éa nyil
vános malató helyek s kerlakkal is. Szó
ra.1 kevéc ember vao ÍU egyik a másik-
i l^dl
^g
Egy egéax ai-íp laraaiig baíyett — ha két- aárocn ember egyQtt tart, as mir epoobát ctJEÜ, de biu átok is elhagyva a nyilvános helyet Tagy hivataJt — aem ismerik égymiat többé otthon. Az flgéutéges magyar tiim«le:et pedig nüba mindenek eiöu otthoji ke!l keadeni
a nyilraaoa holyskru, ball ÍU *x ember olyan pjgyoda oem tnegyokj mert ott sok a bnrger. — Ide meg azért nem, mert ott eok a katona t i i i \'■. — Amoda meg azért nem, mert ott sok & « ■ í d Ó; egy másik bolyra raeg azért nem vállalkozik., mert o : sok a cnor-v a a í!
A csÍTiiizatidnak, a democr&tictu elvetnek — ezen dicaú Touáaa még az ■gyházak küszöbét acm kíméli darva iaraival; — ismerek egy fiunyás gavj! iért, ki a szent-fereocxlek templomába átért nem jött el vaiem, mert tc> állí\'-i, hogy nagy ntt u fogoagymaEia^! egy ixoen meg egy elegáns oaküvö alkalmával a zaioa^Sgába hivlam volt «** & fer-Üly mágnást eflöclüú eao(i*bogarat; akkor mag aaí &c alloav^téat tette, hogy \'

ott meg igen üagy a vörÖshsgymaBsag no arici templomba már nem is mariéra parfüm öl phaatasmagoriában szenved A emb«rü.Qket meg-nvi\'álni, mert itt meg valósain Ii — a pálinka siagot kifogásolta *olnai
Ennyi heterogén elemből álló tár-sadklnaat nem is lehel köibelyekao ÖMIO-hoxm addig, "«\'g a családi éíat tiuhniyei melleit nem talükotüak — éa mo*l lomól ri térek arr*, amit etf\'bb emíilék, bojjy egéssvégee magyar x*ma!u úrstiletuek forrása, lOBilidokoil, m « g R n hánkail kerafteadó.
Sajaoe, hogy Ku.gy-Kaaiza^n B te> kintelb«s is a legrouubbii\' állunk é* o* axtaa i b»jo*k T»1Ó4Í kutturrátt*. Tudok egymás m«lleU fokíó ,5 — G ari bür^t, » aísiyik köaül egyik, .a-^o közelit évről evrs — a miatkhoal Kis váto>b>an, hol as ember axt ia atoku tudni, hogy a maiíájájwk tyúkja háoyat tojik, »z?a aaotsalia. oem vbMtbit mÁsrtt, mini iár. ladalmi tígyetérlós hegyeit egymá«tóli ?égaüd>-g.iíDwié3re, gyakr-io még \'■gye-netlfinségre ía. Pedi;. íí*sy K-anizsáu a középoísUly van mlsulybüa. Es a közép >SZUUJ ös id6k óta maip a magyar tár-üsélilnok magvát képeai 1 Nagy-Kimi-tkn otnea nagy ur — itt mindnyájan e»yeo!ők vagyunk, legfeÜebb ha vala-melyikünknek több a pénze, sm asu\'áa ruivii cainilt péax — arislocr*ta. A ek *&e£ na^vübb a hiv^t&ls, az nicB píjff-.sikedú bureaucrats.: De haulvoicót, agy eremet n^m jáLsshank köxtüoic joggal senki sem ! DÍ bisí oera ii jitsiák ast nálunk egyébbel, mint ltro!lcbb ha-izoQi«.lan IUXOMKI, melyet a jo és egésta*1-3* líiraaaélet alkuiáainál, rooat mir «Uó

HUSZONEGYEDIK ÉYJOLiAM

ZJL h A I Iöi.1 O H Y.

. -ÁPRILIS 2-fcj 1892.
— A %Curiai ÉrttütS" jelenleg az >razigbiró és táblai elnök engedélyeEése ily Un i>. Sukolai szerke^ztetto ,Tőrv. akbfcn\' jelenik meg. Tartalmazza as Ouriai E tábUi bejelentéseket és l in tévéteket, — tol nagy hasznú Bzoigá-
tatot lesx an ügyvédeknek s má* peres! — ElSktlo Üxossiff- Egy
\'eleknek — értesülést ad/in ügyeik illi-|lsdy, ki életének legnagyobb ree^ét R.»-
liról. — Előfisetósiir évnegyedre 3 fr(, i mibao, Niziibao löllötu, beleez^rctcü egy
így hóra l^frt 20 kr. | fiatal emberbe, kí mir unokája is lehetne.
"*"* \' * felhivii. rtHir« ma- ; Kérjenek atatan levelet írt, jelentvén hogy roegiöditja s> válópert, é* kéi-iiezi, nKHinyit T&IBR hájlaodó
ar ník* \'(költemények) sserkesztett \'üvem második kia4iaira. Tis iv (160 i v,
bcr készítése álul akarta heijrepó-tolni a szenvedett veszteségeket. — Tudván azt, Iiogy cznSíorrépa alkoholt tartalmaz, az ezekből k&zi-tett pépet ugyanazon eljárásnak tette alá, mint a szólófürtöket s csab ugyan igen kellemes izü bort kapott, mely hivatalos bizottság által is min den tekintetben jónak találtatott
Az írói tulajdonjog kérdése a kúria előtt Az 1880. év vége felé egy helybeli német lapban. Klin-ger Guszláv (Bnchbmder Bernát) tollából „Die GeheimniEse des Ro-chasspitaies\' czim alatt egj :ragény jelent meg, mely a szerző engedélye liélkul egy Hirhager Kái-ojy kiadásában megjelenő szépirodalmi lapban. magyar nyelvre fordíttatoU. A szerző azonban időközben a regény [kiadási jogát Hartmann-na^í eladta, a ki a szerzőtől kártéritést^kővetelt, mert a regény ekkor már magyar nyelvén is megjelent. Az ügy az V. kerületi ■tíiúljáróság elé került, hol Dr. Bródy Samu ügyvéd Hirhager elleni panaszával elutasittatott, mert a szerző nem tette a regény mellé hogy .utánnyomás és fordítás tilos.\' Dr, Bródy azonban ez ítélet elíon feleb-bezett, minek következtében *• kir. tábla Hirhagert Buchbinder elleoé-ben kártérítésre ítélte. Hirhager ez ellen a knriához fölebbetvén, az a kövakezó Ítéletet hozta:
uj kereskedelmi törvény a szerxÓ és kiadó közti viszoayt tisztázza és kimondja, hogy a kiadó még abban az esetben Sdtn eszközöltetheti vaUmely munka fordítását, hí az eredetinek kiadási jogát megszerezte, Hirhager erre pedig még fceresebb joggal birt, mintán a pör tárgyát képező regény eredetijének kiadási jogának sem volt birtokában a így e törvénye-sikkben a szellemi tulajdon megóva *jn, miután továbbá e regény fordítása láthatólag Hartmann kiadó és Buchbinder szerző kárára történt, ennélfogva köteles Hirhager a fordítási jogért azonnal 300 forintot anntik a fordított regény folytatásának megjelenése napjától számítandó G"/0-é.t és az összes fölmerült költségeket megfizetni/
A hanyatló középosztály men-tőszere.
A kisbirtokosok elbukott B^ kontingensén többé segíteni nem lehet. A Ej ég- feonállók réftzíiuj a bukás síiélén állanak, réaziot tengődnek, csak egy ré-uzilk van adósaigmentes állapotban.
Az eladósodott kisbirtokosok különféléken, értékük Vw 7». 7», V.-ról« erejéig vaoaak teibejve ■ kétes exisitea-tiájuk nagyobb ki»ebb bitelüktől, jó év^k bekövetkezésétől éa egyéb előnyös ^elle-gektói van feltételezve.
Mindnjijan a kösép osstálynak, a magyar nemzet ea idő szerinti democrá-tiájának tagjai lévén, csudálatos, hogy közös érdekeink szekere radjit n«m toljuk elóre, s társasaiéit létünket mindinkább RÜiyexi\'3: hagyjuk.
Szükségtelen felemlítenem, hogy a latsa Iá* mennyi nemes eae-méuek lón mar a világuralomban megtestesítője.
A hatalmas amerikai köztársaság egységes nagy állami törekvése ax egyao-löaég B társulis eszméje. As Athénét □Hgjgyá tevő democratia alap eszméje a 1 armUc volt. — Solon demoaokkal vagyis a néptörzseknek több község általi egyesi lésével vetette meg a- családok által a táraadiiom szilárd alap* ját. Lykurg is, midoa a Spártánn beW-zandó I>nnocr«tia iránt imt> ait feleié, bogy hozza be att
k»réb< —
előbb sajit CBkláái kft.
el.smerte, hogy a osaládi összetartás «M éLlMlét«le a társulásnak.
Éi ki ne tudná, bogy a 17-iSc szavad eUjéa Uj Anglia kopár partjain ki-BT.átiátt első amerikai gyarmat csak l&O ember társaságából állott!
É.
150 ember, mely 1620-ben
saigoru társadalmi törvényeket alkot, _ . mvr hatalmas koztirsaság, mely\' imponál a világoak.
Jöhetőek idők nMunk is, hogy M 6eas«tartá«ra as egy kÖtós nemzeti azent ezéi elérése végetii egyetértésre, kiváit itt » békétienkedo norrát atyafiak snmsxéd* ságiban — nagytsük»égllnk lehet, • j»i nekünk ! habár m«My eventnalitisok <M«-táre társulati egyetérté* helyett — wét-íorgicwlt áilapotb* jutuck 1
^cükigM ennélfogva, hogy tinas> mUdea ároa — mielább

A hitelbe viaárolt kisbirtokok RÍ
■ hit«J&-
é«ékük */xr
kél teljesen kicsari\'.ett kisbirtokosuk osz-
[Ályáb.t tr.rtosuak, i azokká.! tóndenben ■:.tj trkiatei alá esnek. A hitelbe visárolt kUbif.okok vélelárit, fenniljó kozteher-viselés! viszonyaink közt sajit jövedel-EuriLből kifizetni lehe\'etlen. Ilyen birtok-vásárlás ké*s bukás.
A mélyebben eladósodott kisbirtokosok helyzetükből folyó kényszerüliség-bűi rend Bteriut rsblógasdsságot Qxaek a földnek viesza nem pótolt erejét folytonos termeléssel végkép kimerítik- Ilyen mi-lés folytán a kisbirtok al kény áteredik elvadul. végkimerültságében beteges étvágya termelő képességével lemmi bau nincsen.
A rendesnél több trágyastert, több berabáziat kivin, ■a- félbetuhaÜWka* loy*ii,- d« tí«u **«* ad^v M legcsömörjik, a naptól nspazariíil kap, buta bnlyott vadsabot terem, tiszta jövedelem ne ni mi.
Az ily kisbirtok, hk mostoha keze-jH ideje korán el nem adja, — ónmagit .Íj* fel.
Azon kisbirtokok, melyek csak érékük 7» részéig terbelvék, a kiadásuk megszorítása s tokozott szorgalom mellett, ég megmenthetők; de tulajdonosaik el i ; mulaistisák rövid határidőkhöz *u>tö. uuorás Rdósaágaikat nyugodalmas ■Icsó kölcsöntőkékké konvertálni, szokn évenkint törleszteni * ujabb dóaságok cainátisit kerülni. Mentési törekvéseiké adósságaik ooDverlitisinak nem si kerülése o a IOSI évek vethetnének komoly akadályokat, mely oióbbiak ujabb adósságok cainiüásira, s a kiebirtuk mé lyebb eladósodására vefethsínének.
Azok, a kiknek birtoka erükének */» résreig van terhelve, lebegő adósai gaik konvertálása, mellett kerecsenek oly alkalmasist, msiynek jövedelmeibal meg
élhetnek, berbeadott kisbirtokuk jövedal* móbál pedig törleesszék adóasigaikat; a félig elad\'wudotl kisbirtokot tulycs köa-visaonyaitik közt sajit jövedelmei bíl miskép kntuitisoi alíp lehat, ba adósságaik kenvertilisit oem eaxkösölhetnék s megélhetést nyujto illist nem nyetbet néoec, adják el kisbirtokuk fele réaxét, s eiadisi irávaí menuék meg annak maiik felét, — ampául ni kell habosat nélkül a gjilgyithatlao testrészt, hogy egészséges -észé mentve legyeu.
Az értékének J/» részéig el«doaodoU kisbirtokot minél nlobb cl kell adói, s a megmenteit értékrédtUtlet mist ketdeni, mert kéíp^ielem esetén a teljesas kinserült selkÓDjareredeitkisbirtok Öomagáts egéax értékét teljeaen fölfogja emászEeni.
A soproni üeresked\'-lml s iparkamara köréből.
271-ik itám. 16B2.
Hm\'in Ausztriában a csiss. s kir. fflkrd-lmi ministenum -irendelte, hogy lfrfordalt allatkinsi* me^gitláaa végett a tOOOO kilogramm hordképesaégü kÖ sőntéges négy kerekü. kocsikba legfejlobb 9 darab nagy ssarvasmarha rakható be, a nagyméitóságu m. ki., közlekedésügyi minísterium a hasai vasaUkat ssiate uda atsiitotta, mnteriolatoazirák hatirsxéléQ különben bekóvetkezo itrakódiinak éa ebből támadó kési el te lésnek elm«llÖzéae
egy kalap aíi vegyük. As inteüigen\'Ja csekély ssima ki«bb városban mogkö vételi, hogy együtt, egy födél alatt elvessük a uyílvisoa helyeket, így tőmo-TÚiva eiöbb eredtoéoyre jat minden aeraes töreirée, de még M uaabryóbfto lépő állandó n*gy-kaaiz»*i jxiabi* isi
És saőitséget, hogy a«otyan legren U a társadalom, mint a hogy e^yos daru m&dár ssokott illaoi féJ lábon a sivatagban ; hanem legyen oly*n, mint a IOOB-kék tanyája, mely sajit fó*akét soha el nem hagyja ée caak í* «st gyacapit}*, .poriLJa.
Ea legyeo olyas itt a liread*k>m,
.mi>t jótékony VasaU tüx, mely raiodea
ig.z feonfi «s i&sr6l pailaat bonleácj
khi h Ji d
keble* grümrt boviUe, nMlegiiM; de a* Ugysa olyma, oaiat a» eoésslo A*Ua ling, mely a lep«ea>tébb törektéet is ac egoisniTu s«t4t kassája alatt Uppaogva tsrtaa, oasAktg «• siatomosac.
Legyen lovibbá a &agy-KanÍ£sai társadaloni olyan, BBÍDÍ egy varisahatalmú t&adérbert, mely télen, nyiroa bi jos tündér alakokkal, szebbnél acabb növényekkei és hassBosDál Dassnoaabb -tormékokkei bŐrelkedjék, ám de soha oe legyen olyaa, mint a kert, melyben durva avatatlan kesék, vagy kedvesoüea •/■elek a legssebb virágot is már himpveában letépik . . .
És legyen olyaa kert, mely a tar-ssséiet gyümölcseit miadenkor élreshe-többé tegye, miadasihal ne legyen benae parsdicsomkarti tiltott gyümölcsI
És asntán legyen a mi társas életünk egy nagy k&zos hás és obtxH a kösös hástartásból lagyec miodörtkre taimüzve a minden rowra veroiá fibseg éc goiKMz de ne u beoftüJje ebboa a kösöt

TégeU 9 mssfc&á?\'többet egy kocsibi fe •« vegyenek.
Sopron, 1882. mire*, hób.n. A kereskedelmi s Iparkamara.
Helyi hlnk.
- Felkérjük lapunk t. közön >égét hogy akiknek elöfzetésött ( hé véével tejár, azt mieUbfa m©ö s^tfíii zívesksdjenek, nehogy a rendes küldésben fennakadás történjék.
Befizetési ár:
Apr.—jan. negyedévre 2 frt Apr.-tzept félévre 4 „ Apr.-decz. 9 bóra 6 ,
WAJDITS JÓZSEF
kiadó hiraiala.
- Kinevezés- Ö feUérs a DI .. kir. járásbiróság&os albirov Zsubory István kapuvári tör vény sséki
nevezte ki.
■ P/ egyesület. A n.-kaniaíai hivalslssolgák éa *r éhez Urtosó mindéi ■rolga ssemélyzel ilt Nagy Kanizsán eae: ctita alatt BA« elsÖ nagy kaniuai hiva Ussolgák tpmetfeezésiegylete" — temet-kexési egyletet nkuraak alakitaui, *t elsi értekesletQket f. évi április hő 2-án aza; ma vuársap délután 4 "órakor a nagy kuiiiuni kir. járásbíróság hivatalos hulyi adgóuek viró termében tartjik. A midii e nemes cselt a pályatársak figyeltnébi tjánljok, egyúttal kérjük ía, bogy exei ezéh saiit érdekük végett pártMis aU egyék:
=» A húsvéti oraxágos v»*ár Nsgy Kkuissán apr. 3. tartatig meg.
— A hisdednevelö egyesület vilawtminya április 3-áa délután 5 órakor nidor-atcasi sajit helyiségé ben filés
Aton rettentő esa-pisa éri a kaoissai kk, törvényscék kös-tiasteletQ birijaMiklós iiarolyjar.it és csalidját. Alig pár hónapja vesztette el jo gáss fiát, moat meg hat éves Dezső fii agadta ki a bálái a sseretö szülők Jkarja kÖzQX Szinte megfisa) az ajk a fújda-\'ómtól, midőn részvétét tolmácsolni akarja tásigy szól: Miklós Károly B neje Irmi
n.-kanizsai kir. tör vény ásók i bin5 Soo« Emüia. gyermekeik Ilona., Géza és a nagyasütők nevében is szomorodott szívvel jelentik kedves gyermekük, illetőleg testvérük éa unokájuknak Miklós Dezsőnek Pipin, [882. évi inárex. 28 ás délelőtt 9 órakor, életének 6 dik évében torokgyikban történt gyissos kimultü. A boldogultnak földi maradvány*! folyó hó 30-án délután 3 órakor tétettek a belv bitv. egybás szertartása sseríut as alsó városi sírkertben örök nyugalomra. Pipi; L882.-marci. 28. Béke hamvaira 1
JDr. Agai Adolf jeles huro< ristiok, mint lapunk olŐbbi szimaiban említettük, ma vasirnap délben érkezik meg. A kereskedelmi ifjak önképzá* k$ra tastttletitsg fogadja as indóhisaál s tisz-telelere uükebbkörü diasekéd tartatík a .Szarvas\' vendegloboo.Hxzt.fia8 örömmel üdvözöljük a kitfiaő írót kőrünkbtn. Isten hoztál A L köz&atég figyelmét n ritka, élvezetet nyújtó felolvasásra újólag fei bivjalí. Jegyek a dohány főlozsdébeu, este a pénztárnál kaphatók.
1-tŐl kt naponta nyitva van, a téli idény
hasban senki magát többre, mint a mony nyit ér! és ne is kapkodjon minden utón, módon a nilinaJ föllobbvalók frakkjának •erűjébe, vagy rangos hölgyek uszályaiba és egymasoHeni rat ti^yarkwiai és azem-UJÍOD kenyér irigység helyett, lesivéri szeretet lakosték banae.
Mig végül igy aztán ax e g y
Óség é« testvériség n*gJ el-
rrinek gjilird kövoléde mellett iiAmvaibó
ieltimadt Phoentx gyanánt lesz a o*gy
kanizsai diszes urí- és nÓÍ-tiraaság egy
ilválhaiUn koazomba fűzve és akkor
onfiní BsiTÜok mélyéből elénekelhetjük
igy köiős minden felekezet oélkali hála-
mára gyülekezve:
A jó társasaiét Dilankmároem kérdés, Stjak i «eymá»t, — nincs itt us4
Etjén t barátság ét as egyetértés 1!
TüBOLY VICTOR.
KUka bá.
Uiírt raa félre a kalapja MUka bi ? ki a rotc korcttoároi tin mec ktdobi? Uajok arÉ«at UUka bá, n«rt csipkedi ? £* a dolog Eoár tusm kendőt illeti F*ddS mSmr* mJEnlLg «l a falaiét: ,A Ttri^nak mejlittná noai Uhet."
Misk* bieií olj igen aM ilotoroc ? Kefáxtatva tin Herínt^n a torok ? A >olr, higyie, még a ;6bál U megírt, Baxsa rózsa dtuhi majd az orrát. — FrddÓ »i6nir» mindig ez a felelet: tK virifnak mejtíltaei nem lebet "
HEGl\'I GUSZTÁV.

csak ssombfctoa és vasárnap vo]t hasz-aáih.tó.
— Még egy élvemet. Illetékes
helyről tudomásunkra |jutott, hogy ax Agai ar felolvasása után Darázs Miska zenekara Slern Zsigmond EenemüvésE nr aLÍIiu polkáját fogja eiÓadoi.
— Bendőri hír. A Méesiezigeti
plébános udvarából £. é. mircz. 30 ira
virradóra 5 drb egy évoa iüd5 és 2 drb 2
éves ártány ismeretlen tettesek által el-
hajtatott, ■ reedonég a tetteseket erélye
sen njomozia.
— A keszthelyi iparos-ifjuaág
önkóprö és bntegsegélyzó egylete fotyó
évi marosim bo 25 éa tartotta, évi.rendes
közgyűlését. A közgyűlésen felolvasott
Inöki jiienléaből kilüut, hogy az egvlet-iek jekuleg 101 rendes-, 65 pártoló- és 2 alapiló tagja -van,- továbbá, hogy az egyl«t-%4afolyt irhánk köa—áa~8 .-vi lmÁnyt gyülust tartott. Az egylet műit bevétele 506 írt 14 krt, kiádis\'a\' 286 írt 99 krt, s így a tiszta jövedelem 219 frt 15 krt teái. Az egyletnek az öaképzés mellett betfegcegélyzés ia lévén egyik föctélja, erre a lefolyt évben betegeo-gélyzés és pyógyaeertiri költség ió 60 frt és 53 kr, fizettetett ki. Az egylet könyvtár*, mely nagyobb réseben jtité kooy adományosisbót azerestetett, jelen \'eg 89 kőtetból iH. A múlt évi augusztus hóban Debreozeaben Urtott ipakiilU .íon az egylet tagjai közü! négy )k részi. A kiállítási okmányuk raegér-mvéa a kosgydíés nlkaímávat l elyeid közt osztatott ki. A kozgy&ióa aUiwsabiljok 7 dik §•* * ) pontjáb ** Fik Mik
F*ik Miksa
kürüürt joganil fogva
urat a keszthelyi valaes ló kerület érdemdús orKisgyÜléHl képviselőt a Gróf Zichy Jen^ -irat a közügyek a i!t-tve a hazai ipar teréo szerzett érdemeik elismeréséül egylet tiszteletbeli tagjaiul áJ\'alino* ha-\' \'twí választotta meg. ~ Muraközből következő «oro-eatünk : Ason magasztos ögy, melyen mukftdüolc, é* mulyért oly er5s«n narctolank, mlsdig jobban és jobban faj fidik. Értem a magyarosodást; Alsó-Mu-aközben TOákc Szt-Györgyön nnmesak .= iskolában szépen haladnak a horvát íjku fiuk a magyarnyelvbenjOanem inár-czius hóbao először hangzott el a magytr tgybázi ének a templomban is, hogy így X ajk megssok** a magyar *tót, aazivni ;ó»6bb annál jobban ilhaasa. Ei ügyben ■agy. érdeme van ntisztulendi Berek György piebiuos nrnak, ki eg<=82 hévvel lojtzi fagott a msgyarcsodis ügyének. — öten (tltesso a hirab" szellemű derék ^ikesst.
— ^8»0W&aíft*ÍVÍpÜsp;.icÍ flsékre Königmayer kanoaok és a sirvár: kerület országgyűlési képviselője fug kineve Letni. A hiratalos !ap hnavritvaaarDa] »ftictiib*o fogja kGsöloi az étre vona ;»so kiaevesési okmányt
lümeghi illetőségű hódmezóvÁBárhi lakos »aját ás Vilmos nevű kiskorú 6a ■ezetékDevét „Sümegi* re váU<wutta.
— Bolai&n-EdérriOi községben
ipr. 1 én aj pó*t* ayitutott.
— A* idei íegyvergyakorUlok az
egé&s országban állomásozó gy alogexri
\' knól és vadisz zászló alj.koil máji ,-énJveszik kezdetüket H 13 napig tar-..nak. E fegyvwgyakorlbtokra az 1873.,
875. és 18/7-ben b<»or(»sntt tarUlékoso-
at hiilik be.
— BomtU rövid hírek. —
Horvátországból ki ti Itatlak a felső ma-
arorasági utazó totók. — A delegatió
ipr. 15-re üasz«bivatr>tt. — Sopronmegyé-
>ea két medvét lőttek a capukbao. —
Berettyó Újfaluban egy polgá- szive m«g
■epedttestvére*ektaine:ésekor. — Temesm.
ttani német tap ellen sajtópert iad.it, —
Kovács Gyula székely igen leleményes
izokókuUt talált fel. — Gróf Gjőry
Iszló meghalt. — A trónörökös ószszel
mól Erdélybe megy vadászatra.
— Külföldi rövid hírek -
Schmoadban 5 millió d»llir értékű do hánygyái\' ége*l el. — HeHöaon Jeas« a tires nihilíitanÓ ál. —- Gr. Joanni&i me-. J$i nagykövet agyoplőtte magit. — A ividíai eárí paloU kórházzá alakit tat tk át, — Béosbou a Karotoerstrassan egy ház dMBwmloU, több«gy^atagyonBUJtott. Jobrudasii hadihajak kikoUS^vá aiakitja
Ki nyert?
. 29-éo 23. 21. 84 36 40.
Irodalom
(K rotat alfctí w.\'gealit i WajdUa J&SMTÍ kS ltó)

lap) ée 30 Írónak 64 a«on versét titrlal-mazza, melyek dicsA honleinyainkrói s»(ilnak; ára\'30 kr. Gyűjtenek ötre eCJ-t péidinynval »zolgák>k.,.A •.ziUitáai di jat én fizetem. Temes-Lippio, 18íi2. Vá-nwy MK.ily, polgar-iskolai tanir. — MB-legén ajánljuk.
Vegyes hírek.
— A haj ünnep*. Khioában több vidéken, ha a családfő szakáUban az -V, osz Bzil jalenikezik, at ugyn-ivexett Bh»j ünnepel* lartjik, midőn nagy kedélyes ség uraikodik. Az ŐAsiilée mtödig aonak a jött;, ho^j :tz Asz hüjstil birtokosa a tiaí leletreméltó laoílcatdólc snribi Upett A gaUmbŐsz szakáiu HggastyÁn halain uUn ugy tekintik, mint ogy pirtfogó iaten, kihez saindea bajban és BSonora*Á?b..n fohászkodnak.
ISvarOíí ízrtie-lita>templomban közelebb így ritka es-
küvői UUunk. KiugHórt és Ró\'.h K>át
esketlek mag,kik noindkelten eiket-némik.
A lelkész löle tslhetőleg igyekezett á par-
üak u házüaság Szentségét magyarizaí a a filegéay természetesen az esküm ind
utána mondisa ától ínlmeuteUU. A rUk* nagy közönBé^ oéate, közle »i
ara-pir siket-nóm* társul ét lirsnöi.
■any drkelelpótUk. A vámillt--:üat\' CD történőfieetésé\'ne\'I VR^y
biztushisánai a törvény éitelmébeu sz-
dendő «r*oy-árkiletp<iüéit, 1882. évi ápr.
bora tisookilenozéa tél(l9t/.)sziaalékb»u
állapíttatott meg.
— A királyi párntazái-ihoz Turin
hivatalos köreiben rüárj«lei:re van Ker^ocí
J»^saeí kirily éa Erisébe*, kirilyué órk--
aÓBe Az utacM progrummJA a kövatkezó:
Ő faiségók a király és kiriuyné ,pril S ka
hiLgyjik el Bécset 6 ej^ször a nélkül, hegy
Trieszti\'t órinteoák, Miramarébi meonck,
hol* királyi p^r két napot f»g uilteni.
Apri! ll-ca^ regg«í 6 órakor (esz K to-
ibbatazis Turiuba, hol a két ural kod ii tRÜlkozík. Turíaban négy napig tarióz-
.odnak i* f«í»ágök. Ugy az oUnz udvar,
iiQt a turini kázségtanács mind-n elülté-síületet niegleaznek^ hogy a mugyar király és királyné fogadása miné\' féuy«-
3bb váljék.
— Váljunk «i Az osí\'rAk fŐtfároa
bau, mint BécabAl Írják, 1881 bon num
tevesebb mini 216 válópörben drintott ^
.űrvónysréfc, 47 esetben a férj és lUÍÍ-b^n
i no inditoLt válóport, 61 n*>-tben köződea
tivinLik a vilást. As efváltak kiirt van
e^y pir, hogy a férj 67, * nÖ 78 éves. A
" 1846-ban köttetett A hizus*á gok közül i<--iöbb 1880-ban köttetett.
&S7 Pir 1881 ben lépett hizassigr. t még ez évben el is vált. A férj hibája miatt 23, ■ &ő hibája miatt 2l házasságot bootottkk fel. A Uibbi esetbea mindkét fél kivárna «i elválást. A férjek ícgli!,*-bike 67. l^gfikUlkbbja ^5 évet volt; a nűk kösül » logidtsebb 78, a legfiatulnbb 19 éve* volt.
— KoMtuth Uveiet irt He.fy Ignás;
ureiig^yiiléai képviselőnek, melyben ki-
Ijelenti, hogy akadémiai taggá való eset-I ges megválasztásit, semmi esetre sem fog&dhtUná «!, mert nem akarja, hogy litdósoiik iDflgtegyék. Helfy ígnáct olvas. vás ft nagy hau&oxk eme feitiron.H kijelentését, rögtön fulazólitotta Thaiy Kiírnia volt országgyü\'ésí képviselőt ós akadémikttct, hogy Kossuth me^váiaszU\' sira vonatkozó forma szerint beadott ÍD-ditvinyit vonja vissza.
— A pécti pUtpöki Bxókesegyhi:
italakitásira vonatkozó tervrajzok:!1 m-g
tekintettük, irja a B. P. Hírlap: Töbii
ujitisok lesznek, hogy átaKban az ngnez
templom rutnun sljjbcn lusz tarlva ; su
Béllogva a séutér felüli déli oldal fala
leroraMtatik és az uj nUcsooyabb falb*
kevesebb és k-s bb kurivea abl«kük jöu-
nefc; BarUÜcs J.elhaltEZobrászuok rumek
npoatolai Se vétetnek * helyebük kisebbek
tétetnek. Éten alacaonyitásukkal *z »poa-
j
főoltár 25 ezerbe, az orgo
I00.0Ot)faiépitéíhez Biükg y
40, a. többi munkákkal az egész átslaki-lis 700 ezer forintba fog kerülni.Schmidl Ucsi építést « tervért, akir elfugadUtik, akár a«ia,JSOO0 forinto*. kap.
mógütti föfalbun moit is látható ablakok azabadokki és nyithalókká válnak; a püspöki palota udvara felüli főbejárat is í\\ lesz aiakitva. A tornyukbun íevű órák kivétetvén helyébük oly osxk-pos ablakok jönnek, minók alattuk vao-k; mind a oégy torony még kissé ma> gaititUtik és cgyizerü osucws födelet erre pedig keresztet kapnw. Belül a boltivek eltAvolítta=ván, * t*mptom lapos mennye-■ete (plaf»ndja)-fából készül ée fre*cókkal fog diszit>atnLAs aj fdoltáreldbbra kerül, me\'léja két kisebb állitUtik és ntindc-n is ás oiiár el les£ tivoliivá a teniplom fű-hajójából. Az oltárok miigé helyezttHaek a kunon oki székek. A katakombába való Itajaral helyébe lépcsők iönoek és a mostani lépcsők hlyében két oldalt IMZUC1^ a lejáratok, mint voltak hajdan. Aa uj a 35, akifostés állványok

ZALAI KÖZLC5?

2-ia 1882.
ífjakori vétkek rost következményeit, idegbajokat, tehetetlenséget. A legoa-gyobb titoktartás btztosittatik. Kérem a legpontosabb betegség tudósítást.
Dr. Bella KtgL GeJehrt. Seseilsch
Parit, 6. Ptaca de Is, Nation 6.
526 1-*
HIRDETÉS.
Árverési Wráetés.
Aiolirt kiküldött vógrahajto a V. t. 102 §-a érte^mébeD emuéi közhírré te-ixí: hogy a Csáktornyái kir. járiabiróság 4773. tk. 80. axámn végzése álul Ö>v. Horváth Györgrnő él tán. ellen Nnrsy Má.yú rénére 622 frt 73 kr. követeiét ée járulékai végett elrwáatt kielégítési végrehajtás folytán binSiltg lefoglalt, s 640 frtra becsQlt 8 drb ctiktorsyai U-karékpénxtiri réazvéayekbfil állí ingó ságok nyilvános árverés utján eladandiSk, minik Csáktornyán a kösség házásál ie-eodó eszközlésére határidJQl 1882 ik évi prilÍE hó 15-ik napjának délelőtti 9 órája tűzetett ki, melyhez a venni sxán-dékozók ese&nel oly megjegyzéssel meg-hiválnak: hogy as érdekjatt ingóságok emes árveréeen, a V. t. 107. S a a»erint, s*&k»ég esetében beceáron slalis eladatni fognak. Ai elárVArewndű rágdtágok ▼*-lelára az 1881. évi LX.-L ci,- 108.§-ban megállapított feltételek Merint K^flkif tendó.
Kelt Csáktornyán, I882-ik évi dp-rilis hó 1. n»pjá».
MIRKADOMONKOS
kiküldött birósigi 7Óg7-ohajtá
528 1 — 1
522 2—3
A ,Hatty u--féle vendégfogadó (Teleki utcza) m. kir. itatméréti joggal dlátva és hoxsá tartozó 7 hold (á 15000n°) szántó-földdel egyfttt, roly6 évi octóEer 1-tol kasdve 3 eaeileg 6 évig bérbe adatik. Minden közelebbi tudÓéitát tulajdonoanil: Szigritz Róbert (Korona ájloda) vendéglősnél nyerheti.
I0S« n. 1882. febrnir 14.
I.Arver.hirdeímény.
A aagj*kaaísssi kir. trmék tlkk. osztálya résséro! kSshirré tétetik, bogy Bartoa Bél&nagjr-kaniss*ilakot végrehsj-tstéaak, Vsrge Imre éj Q-atar Anna kis-komaromi Ukosok végrehajtást tMDvsdok elleni 100 frt tóke, 1880. október I-tSI járó 8% kamatok, 12 fri 70 kr per, 21 frt 95 végrehajtási, 10 frt 15 kr jelenleg: B még felmerülendő kvűltségok iránti vég\' rehajtáai ügyében & fsat neveseit kir tőrvisék területéhez Ur&osá kis komArij-mi 75. BÍ. ikvben I. 99 & és 101 ahrsz.s. foglalt s 186 frt 50 krra bocíttlt, ugy a csapi 162. t*. Ücvb\'in f 58^ h-ur. alatt fogtaltviltság kötelet 1282 frtra beotOlt ingatlanok és pedig a kis komáromi in gatl.o 1882- éri janins hó 13. napjának délelőtti 9 Órabor a ki»-komáromi kösség-hisánál, a csapi iiigálltD pedig 1882. évi janias ho 1 Z. napján délután 2 órakoi Caapin a icozség bíró hátánál megtartás-dó nyilviooti árverésen el adatni fognak. — A kis-komáromi ingatlan C. 1. alatt Varga György ée neje Bognár Kati javA ra szolgalmi joggal lerhelve lévén, erre cóaveat árverés u 1881. éri 60. L ez. 163. § ban körülírt jog fen tartásával fo-gs,nato« ttaúk.
Kikiáltási árak A fentebb kite\'t becsár»k.
Árverései kívánók UiVosiuk * Iwca-£r 10%-á; készpéazben vagy óvadékká pes papirbao a kikdldőtt kezéhez le\'enci.
HIRDETÉSEK.
■ ÜFI.UMEÜ
IVitifii Trloiliek! Aialsi.Myír biz mimfl éi szilMtáll Bziot
Flum eban,
áfául le^jabb tntitb&l, kicauú miBSíJgfl, ilUÜ
1 :.
llflff
Alulírott Q^agalmu életbe
lépai tihajlváa, siijit hisambaa Icv5
bdrkeretkedéiemet teljaa fsUinrelds
sel t, hel;iiégekke! iladoi azándé
korom. AE átvevők bóvebbi árteaii-
léet egyedül Dálam oyerhetaok. —
Sftiolu kijelentem, hűgv a ezent
gjörgjviri Bs^lfibeg^es levő, ssép |
ea jóftkvé«ű «iJlora-.l, ngj két he
lyen levő, búi ftladoüt gztbad >eE |
bői örök irbt bocaitom. MiodeD lu- j
ribbi ni)»m tndbaió míg. 516 3-8 j
N.-K.niwa miros. 1S8Z. ]
AXENTI QYÖEOT.
I • jli
iniii^t?ii vüüti &t pí^sta~tilionjasra s«^ailitvaj uÍJ CÉ VK^Q* meült>%ea oütnréteilcl £5nsrr(Sietekben 4\'/4 ktlotisita
snlylyal, a következő jutátiyoí arak mollett:
Kgy kilo iegf. Rio Ara frt 1.32 Hsjryobb
I sí;
negfeieló
I Ceylon . . 185 •rksdv.i-
l \', , i!«o fi»on> Mokta 2.10 ; míoyek, Httrendolhetók .gjíb ETirajtiroli ii-
kerestetnet. *VB
fr
llf
fii:
EMKL é» STERH.
neki férje évenkiat Sietni A iérj ki épen klubjában kártyázott, nyugodtan végig vjáuzoua u panhiet, attltán a következő aür^ÖKj t menesztette nejéhei: „Ezer fun-(ní é--énként. Kérem, mi a neve régiség-kereskedőnek. ?*
— 4 nunetú Skobeíeff tnAr meg-
uiinhodött nÓBoklataiért. N*m ugyan a
nár, nem is a nihilisták hajtották végre
a buszú művét; hanem biioafM Fridrk-h
bí. — egy felvoDáaos azintn&vet irvan
Skobeleffrdl.
— 4* aranyTÓwi. Rómából kö
vétkeseket írják: A páp», mint minden
évben renduaea, mait vasárnap szentelte
fiil amnyrózsát, melyet évenkict egy Ica-
tholiku* herosegoőnek stokie ajándékozni
biiBvátra. Az illetí herczegaí nevét a va-
tikanbs.il ugyan hi/aialos módon mélyen
titkoljak, da állalánuaan ast, hiúik, hogy
az idén Stefáaia fóhercxegoő, a magyar
tróaörököshBsronynak fogja fölajánlani a
pipa a» aranyróiBiU.
— Micsoda hit Blaháné? Egy TI-
déki kriükuB így ir lapjukban: ,Hogy
Küti!«*y Lajta nem Splényiné, birócé,
l.aurm\'képvis-lőjképviaelflje a nép érzel-
m«inek, a ha mandátum uélk&l is, de va
lódibb, miut sok valóságos — szóval,
hugj ó Bl&báné, arról a miilt hé:en ujra
Inti volna alkalmunk meggyőződni, ha
errfil már oly régen tneS nem gyÖrMtilnk
vulntf- — Ez már beszéd!
— Minden EpiUpsiíban (eskór),
.-örcsben és idegbajban szenvedőknek
bátrak vagyunk ajánlani Prof. Dr. Ch.
Albert Pari*, 29. Arenne de Wagram a
világhírű., majdnem csodálatos gyógyke-
7eiésc! forduljon tehát minden beteg lel-
"■ j-s aitzlutnmzi fisane^ozetthe* ét egóeaaó-■\'iiket, melyet már ve*zeUűek hittek^ viwtanjs.-beíik. Lóvéi által v»X6 gyógy-ktueles ifi averhetG, ha a betegség áíW-potn köriilroényeseo leiratik. Megjegy-íöBdfi, hogy Albert ur csak látható siker IIUD tart igényi a gyógykezelés dijra. 527 1-*
— Borkivitelünk elleu Eomioia
na;*y akadályokat gördi\', » mennyiben
ÍOJ forint érték atán 5 frt vámolást, a*
a tekintetben íeunálló szerződés dadára,
csakis oly boruknál hajlandó elfogadni,
melyeknek heclulileru legalább 156 frank
s raind«n ma« bort mübornak deklarál
ván, magasabb vám alá akarja vetni.
Márpcdigiadjuk, hogy nüuuk^-20 -25
forintos liszta éa jóniino\'&égu Kiviteli bo
rok is vannak, de épen et«k alacsony
Arukuftl fogva a vámolási nom bírják el,
s igy termelőink és kereskedőink nem
képesek Romániába bu: t imporioini. Leg
tajnoeubb az K dologban, miszerint a kor-
mínyuak nzt a nósetél, hugy » 156 franc
nál olcsóbb borok mind csináltak, az
"ttani kereskedők ia oáztják s *z iiyen
borukat nem hajlandók termóíselec bor
jyaoáut eifogaduí, bármilyen jók legye-
uen ís átok. A fóvArOíi borkereskedők
*Í lárgyban legközelebb kérvényt nyuj
Uű»k » kereskedelmi- és iparkamarából,
nuszoriot ex haaaon oda, hogy a Romá-
HÍ&VH) kötött vámssyriudéif pentjii bor-
kii-itelúnk tárgyában magtár tuBsanak,
IIÍULVÜ »z olcwíbb boraitik iráut táp.lált
t4vc< néz-ít megBzüottitt8B8ék. (lMi ugy
unjuk, hogy a roazlelküleg piczkásó
stomazéddal sokkal rövidebb utón kel
lonejelbánui-, de az oláh a:yafi*k ^jói tud
ják, hogy kÖrgaídajiigL pulitikáukban
n magyar érdek nagyon alárendelt valami,
nem ÍB mernek véteni ae oazrát ipi-r ér
dekei ellen, mert K represt-Iit nem yá-
ratua magara, a magyar érdeknek ellen
ben védője uiDcjtin, bármi nyomorultak
isgyon^k a«n ürügyek, miket aérelmére
fdbaszDái\'jak.)
— Több orvosi szaklap és sok jele* ■\'írvnfi Össziiaa^nó ítélete é& véleménye a Brandi Richárd.ól kéayitetL gvajcii lab-dticífUjliat, vele Iegta-*je4eimeeebt>en pró bkit kidérlalek foiytán egy a Ifigmegbie-hatóbb gyógy«<erek emeattáei savarok nái és ÍZ ubből\'eredó betog»égekoél mini: dugulás, szelek, éivágylaiansági főfájás, vórtóluláa, azivdobogá*, máj- és epesMa vedáaek, &r»Dy-ér, vérseegényaég (féhór-kór) Blb. a iagjobbnak tapaaitalja; to-vúbbá &zon jó tulajdonsággal ü bír, más hasonló sserektol eluámilva, hogy aielid hatáau, a beteg aserveket nem gyengíti, hanem crovbiti és általában árUlmatlsn. Az olcfió ár kevésbbé ii tehclíibufsk is leheuégest^ ieszí megvételé: »«n íga*i népaneroek. A valódi BVajczí Ubdfccaok plóhdoboiban vannak, 50 labdacs 70 kr„ é« a kísérleti skatulya, 15 labdacs 25 kr. melyek mint disxülem a fflüér svájcsi koreaxiul Brandt Ricbardt névvonásával veree meiobpQ viselik becsomagolva éa a legtöbb gyógyszertárban, Nsgy-Kanizaán Belai Jóiícínéí V»D készletben, hol ii & kimeriUJ éri-BÍtvények &z or?t»i dolgo ZHlok ellátva ingyen kaphatók. 2Ő0 3 — *
—■ Állatvédő egyesület. Vasárnap tartott érteketiei álul kiküldött bizottság a régi városháza tanácstermében öeraehi-TOtt értekeilet elé egy kidolgotott aUp-■tabáiy lerTeietet íerjesztotL K javaslat, meiy a rof-galakuiaudó állatvédő sgyeaü-let Ciéíjá^ & ugjamak kötelességét £ jo* gait 8<abj* meg, a msi éViekerlet csekély modoaitiiokkai eifog-.düu — A kpvetke-if,kben közöljük aí slapszabÁiyu/- Í6bb cUuii. — Ai cgy.\'sület czölja M illatokat iuindeuneoiU taklaUUtóJ megóviii, bogy

est tehease, mindent megteai arra oéive, hogy a jogi axemély jellegével rnhástas-■ék fel. AÍ easkőxők k&zt fel«on>ltatoak; jóindulata, felviiágotió, köcbelépea, eeei-leg a hatóság igénybevétele, a jó példával előljáráa, ax állatvédelemnek irodalmi utón, el6adá*ok által terjeutéB«, érdemek elUmeréie és jatalmazása, u idevágó oras. törvények és köxa. subálysatok fej lesniéte. Az egyesületnek vannak dija* és díjtalan tagjai A dijai tagok vagy alapítók, legalább is 20 frtnyi alapítvány-nyal vagy rendes tagok, kik éVenktut 1 írt tagdijat fizetnek. A díjtalan tagok: levelevó és tintsietbeliek. — A tagok jogai: ax (lapító ée rendéi tagok a tarsalat kiadványait dij nélkül kapják könyvtárát bassnálhatják, áloadlMJa megjelenhetnek, u egylet jíilrényeit viselhetik e ax ahhoi kötött jogokat éive tik. KStelsuégök ai egyeaulei fekdatai érdekében köiremQködni. AE egy«alet pecsétje Öt ávu csillagot lantul föl, köse-pépen kerek menőben A. V. E. monogram mai éé ,Állalvédő egyesület Budapesten* felirattal. A lelvény egy öt águ araiiy csilUg, köiepén A. V. E. moDOgrammal. A« ogyesület, mínt mar a Diait alkalom mai felsoroltok, 6 osztályból áll. A tagok tetstea Btariat választják ax otstályt. melyben működői akarnak. A* egyesületi tagoknak s sem, Ugoknak is dicsérő oklevelet álüt ki az\' egyesQla:, ha ki*aió ared meny nyes! működnek. Culédeket, as állatok nagyobb gondozásáért pénzhdi jutalomban részesít, siiat igy alsóbb rendű rendőri közegeket, kiraló Molgi-I&tkésBségért s éberségén. Esek ax alapszabályok fóbb intéskedései. As aliiriti iveket, addig ÍB, mig ai alapesabályok a jóváhagyó tiradékkal a. balügyminUs loriomlól Iftérkeviek. ki fogjak boesátanj hogy a íóglegea alakuló gyűlésre a alapszabályok álul megkívánt 100 Ug már meglegyen. Ez ivek K,iriiy: Bál íd. etnök aláírásával vannak ellátva.
Bos£Qos tudnivalók.
— A vattirgyak roudáxása ellen,
mely a gazdasági vaseaxközökben annyi
kárt tesz, igen jó szert ajánl Oimited, a
Nalural Philosophy sserxőjQ, melyet 5
már sok finom eszközökön is alkalmazott.
Vegyünk bizonyos mannjiségü jó szalon
nát, adjunk hossá minden félfontra egy
fél tojtisnyi gyantát, olraauzuk oeeze las
san, kenjük be ezen anyaggal a védendő
eszközöket a a gyanta a zairavanodáat a
zsir pedig a levegő és a nedvesség odaju-
tását gátolja meg. Ha a kenőcs iemosatik
vagy ledörgöltetik s tárgyról, tijra be
kell azt kenni. Ei egysíerü szerrel a gaxda
sok forintot takaríthat meg.
— Molt/ok ellen nagyon j(5 a ken-
dorvirág, melyet szárítva a ruhákra, bá
torokra szórunk.

— Á gxfömölcsfkk mécga folyása
ellen legjobb titr: £!es kémol ki kell
vágni aion helveket, hoi a aézgtfolyá*
megindult s a sebhelyeket aztán közSn
séges sóskának össxesaso.t leveleivel kel
bedörzsölni. A soskasav felBiivódván. a
seb gyorsan heged, s rajta csakhamar
egészséges kéreg képsodik.
— Ki* itxadÍM slUn. Lehet e an
nál kellemetlenebb, ha tenyerünk,
aébs késünk feje ii folyvást izzad? Fél
óra malva a legújabb kextyü már olyan,
mintha két hétig hordtuk voln* — azon
kívül pedig nem foglalkúshstnnk fiao
mabb munkával, mert érintéeQok által
b<ípÍBikoIjuk, bármennyire vigyáz
zunk is. Fedíg e kellometlün isx»dás
könnyen elhárítható anélkül, hogy av
val egészségünknek irtanlnk ; nem kell
egyebat tennünk, minthogy korpa fü
lycopodíum porral több iiben dörssoljftk.
Ez az a por, meiyet gyógy szer tárb SE
sárga hintő por neves árainak, s mít u
anyák a csecsemők b .\'hintésére hass
náinak.
Papirsxeletek.
Cd".ri*s pSnciér.
kávét
Valaki e%y pohár viiftl kért a pincaértJS;

k rfcinti illomí-sOE E eistságében el feledért* borrt xaiót ftdai — & ptnc*ér e «a-rtkkal fordali Kossá :
£Ia ataxái kBzben el találná urasig.*! ii tirexájit, njresk\'edrik emlékében Ur-ttni, hogr itt nem Tette ki iaebíboX
X. ar aagyoa íosi firj volt, gorombán bánt a feleségével. EpTEier aztán egy ««Ut-mec oÖ Urauigában igen Ar*ék*ny éa megható bangón hwéit a családi élet boldogiágiril, a hőség ét iseraUmrSl.
— Al I férj — monda bámulatot bis-
\' — ki felMlgirel KTO&xédUS-Bai 1
_, jérdemli, horr íplpnjtsak a bisát
feje fölött.
— Ha. Sn igy gooaolkook - rálatioli\'
x stsilemej nS — akkor nnélem, hojj u ön
hii* bistoiítvs vas. !
fcjy kisebb amerikai jösöiön k6vetkex6 jelenet fordnlc elő. Doo •)«•« kaliforniai iyy ■Kitt a kapitiajho! ■.
Kapitány orr rcadfiljsn mir legalább
bátralevfi két aspra bícoiietea iíTftt ixi-momnu
~ D« bit hol átad öddig •
— E«7 bvteg enbi^en (sküdtcío, ds
>tt jobban l*tt t neis akar magio megtörni.
— Vidiki Bziabásban egj fiatal eaab«r
Hi egy kopJUa ar zaSgStt. —
Híd ín nünduk:/tsosol, 6 ii t«lj«i ert-iérel ptetkoljt *i e!5tte 015 mi embernek uptii kopoDjiját.
A kopan fírfi erre dflhbe jön ■ üyeo
— _ amoljan micsoda uemtrleii
A flstal ember e;£*z meghonyi*zkodTa feleié
— Láss* k*d*M ar, as •cjüt kesenei
ÍB 1878-iki bö»wjisl biborabao -1-^-***\'-
tbatja, boQ másk«p nsm tt.pi
plaezi árak.
W 82. marcs.18.
8.50 ric**
100 ocr^
B«u 11-50—II 60 Köz* 9-Árpa 1.50 —3 — Zsb 7,99—840. Kuk
- _^_ Kort*- 32 Cioqáiitia ó .
.Lwcudfi-\' ■—-B*b febér 10.—.
Bab tark* .—.-.— Repcre I2J0-13
Sxina 2-50.—•—. Stalma 1 -. .—
I kilofrsmsiáv*! • tamilra. Marhahn* U — .48 Borjnfaus --&0 M 64—.— Swtlonaa — .80—. DUsn —.--96. TBtS«aagTios —.—la Foíba —.—84. Cmbor •—.~5«. Bors .-■ -Paprika ÍJ0.—. Siappa* ■—.—40.
1 literjével ixámítTS Ó brx 82-48in. Uj bor 16-23 fci Pillák* 46 kr. £c»t 6 kr.
K. B.
*Ca«u.-tl menetrend
Indul laninaáról hovs :
l«t *%k» O« Porc. Idí
Eícife, Hol>i«*, Tlooal orír 5 10 raggal
2 30 dilnt

Kft H»d*-P«*tr e (gyoriToiuLí & 55
SOI (potUTocíí) 2 6 iilat,
212 # (TS^Ú vonu.) [1 20
SIS BUAt (Ki □ mbiU.oly, Sopron
fe i) t 15 r*KC*
30: U50 *jje
3!5 Sopronba 5 4Ou ái\\
206 Prigerboí íottori, Ciáktornya 4 55 rejie
203 117 dilm
201 .\' (O°"T) \'\' !<J50 <jk
Arke*&: E&ninira honnét
319 Zákány Í«I&I & r-f< re;ge
SIC 1 11
SOS 11 1 éjjo
211 Un\'dk-PMt.- íl (TegjB. vonat) i 15
303 (ÍJoiUronit) 2 % délnt
201 toonvonnO 10 30 éjjo
902 Í I "ÍP
3H 10 15
12 5
2Oi 1 20 dél a
!06 „ 10 50 Éjjel
202 PrtLgefbof relÖI(gjonvon.t) 6 37 r«Ke
Feleli. «arkes«íó : BÁfOBFI LAJOS.
]>ff yiittér.*)
Titkos betegséfeket s legnjabb tudomány oe ka tatások alapján gyógyítok, a£t a legkétségboesettebb eseteket, még pedig hÍTstsJs&var nélkül. Valamint az
■ ^. .. s JBŐ I ő és h\'&zlié\'i y.e\'t
•) E roTSÍ alatt kosl^ttért

Vevő kötelei a véíelárt három egyen-\\& részletben, még pedig az elsőt » ár-veres jogerőre emelkedésétől számítva 15 \' napsialt, s 2-at ngyanattói W aap alatt, a 3 it ugyanattól 60 nap ^iutt, minden egyoi réssiet ntáa at árreré* napjától siámiUod-j 6f/o kainatokksl együtt árverési feltételeiben megh»tározo\'.í hilyeo ée módozatok aserínt lefizetni.
Eieo hirdetmény kíbocsájtáaánál •gyidejtileg megállapitott árverési feltételek a hiraulos órák alatt a n..kanizsai kir. trvtxék tlkk. osztályáui! s a kie-ko mároni M csapi község etóijáróságáaál megtekinthetek.
Aa eireodfllt árverés a fentirt telek-jegytóköayvében teljegysendS.
Az árverési hirdetmény * telekk. hatóságnál kifággentes agy a kis-komá-romi ú csapi, agy aazotnssédos kössegek-beskórdsésée kifüggesztés, s a ,Zila-iCösíooj* cxiiut hirlapbsji egy ízben be-ikUCá* által k&isétátetik.
n. Árverési feltételek
1) Árverés alá bocsittatnak a k«-kömáromi 75 w tkvben 99 a. és 101 n. hisz, a. foglalt s Í86 frt 50 lerra becsült. agy a csapi 162. w. tkvben T 532 hiaz. foglalt vállaág köteles 1282 fnra be-flJt ifltlfck
Kikiáhási ár a bncaár, s az ingatagok a kitűzött egy halárnapon a becs-áron alal is elfognak adatni.
2) Arreraasi kivánok tar tonnák a
beotár 10*/, készpénzben vagy óvadék
képp papiban a kiküldött kezére letenni.
3) VBT* kft»l«s * véteUrt 3 egyenio
észlelben még pedig ax elsfit az árverés
jogerire cEnaltedá&élói a&ámitva ló nap tt, s. 2-at ugjbuauól 30 nap alatt, a t Upyanatttíi 60 i»p alatt, minden ^y ee vétolárréazlet után az árverés n»piától jiró 6"/o karostul együtt, a bírói letétek tárgyában 39425/81 az. a. kibocaájtütt ig. mis. roadeletben meghatároutt mod-Bserint a Q.-!IA&LU&Í kir. adó, mint letéti pénztárnál leűzetni.
A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszarni tt«tai.
4) Vevő kfitelei- az épületeket a bir-
tokbs,lépée napjával tüskár ellen bizto
si tani.
5) As árverés jogerőre emelkedése
kor vevő a megvett ingatlan birtokába
lép, meg jegy estetvén, hogy a vevőnek
♦étali bizonyítvány KE 1881. G0. i* n.
iotéxk^déséhec képeit c«ak az estben
log kiadatni, ha as árverés napjától »tá
mi tolt 15 nap alatt az idézeti L ct. 187.
§-a intéskedeseinsk megfelelű utó ajánlat
Dem létezik.
A birtukba lépés napjától a megvett ingatlan baszna-és terhoi a verőt illetik.
6.) A tulajdonjog bekeblezéae caak a vételár és kumatair.ak teljes ittŐEeté,^ Után fog a ve?o jav*j"a hivatalból eszko-söltetni.
A kiacstári illeték a vevőt terLeli.
7.) Amennyiben vevó az árverési feltételek bármelyikének eiegut nem taone: a megrett ingatlan ax erdekeltek bármelyikének kérelmén, as 18S1. 60. t. ez. 185. § a érteimébén veri veszélyére éi költségére, bánatpéasének elvesztése melleit ajshb árverée alá bocaájtttik, s Ciapán egy határidő kilüsése mellett as dóbbi becs- illetőleg Tfteláron aiul is eladatík, B a mala&ztó vevó a vételár különbösetet megtéríteni tartozik, melybe azonban elvesetett bánatpénze leazámit-
tatik. 519 2-3.
Ha ax ingatlas ax ujabb árverésen ax elob\' iAél e&gjobb áron adatnék el, a vételár többlet a malsaztó vevőt nem illeti.
Kir. trvBiók, min: tikvi hatóság.
Nagy-Kanizaáo, Í882. február hó 22-én. Á aagy-kanisssi kir. törvényszék.
Tókepíra- és ^
NYERÉSZKEDÉSI S-
szabad nyerészkedésben. - egyry
cliimart síüárdtifltian é« kisié\'ypíípp
ben u eredet< foiyastfaoi 99* a^cg^^i
en uiiytdó Assztria-Uagya o szag
tzásún -^«
BÉCSI TŐZSDE
m3;; Béca s,l,. Jjori t-s ii-.\'.bá óbák
FLeith«" bankliiz ert««ílések "ürgo
njáték
|, y p«}»irokni4 «tb.), in - 5*-\' - Mt


ÍÖÍL Ő S T

ÁPBIUB\':

H I R D E T E S EK.BERGER oroti
K A T R A N Y - S Z £ PPA NA
orio»i t-kinlúlyt\'k í.hal tjánlva, a leijtöbb eurepjii Allamokban a icgtiAgyotili L*tÍM*l hasíoilutik
mindennemű bőrkiütések ellen,
fcíil.jíií\'.s.-n idült és söpörök, rüb, 6tr%r és élGdí kiütések, ugyiziote v<,rcs orr,
fagyd*^, iazólib, fej- és Ezakitpikkely. Berger kítráuy szappan 40° e fkkátfiiyt
t«rüt!inK£ OK igeu elkQiíni\'.eijdE a mis forgelo mbar. k-vö kiiráQyaz».ppaa októl.
A .-.-Hljiiok e!ícerii;éje vtpítt kérésiek viÜEOaau Bergor \\átriny-cxappaa& és
ügyeltewík «r límcrt védjegyre. 471 4 — 24.
Makacs búr szenvedéseknél a kitriaj-vxppsn helyett b&Uaisl hasznilutik
Beror omsi kátrány
.\'■i Jtzosi «*etben, h&-<-z «öJcsi^ftU*to«, ügy káres«ék CSíKJl a 8*Tfltr-félB kit- i
ásárpiacz Strém és Klein urak kereskedésc mellett.)
j ..
URI, NÖ és-fryermekczipők,
■nluniet
OSIZIVTÁTC
-*i.árd. RV \' " \'
k.>n vsi-1 e(kí«wté«.\'i-í1 a bö:böl, bel- í\' külföldi barmi aewfikelHébíl, ammiUarkokkaJ kéai lábbeliek raktárát Is
Vidéki ml oUtfoud
éi fűrdí-ízappan :_jind-\'iui*yt hícíűi latra irolgál ■
BERBER GLYCERiN KATRANY-S Z APPAKA,
mely 36*,.,, Glyceriül t*r^!».tz éa áoomw van illatosítva. :
2W ttiaden fajtánali dj«rsT:j& 35 kr. atasiíásaal együtt. *M| ;
FásjítltüidB!: HEU 6. iyigyszerétzaél TROPPABAK Rak.tán>k: Ké"- j
Í\'KÁGEE BÉLA & BELUÍ JÓZSEF gj-úgyszerémekné!.
A közelgő tavasz- és nyári-idényre ^ 3ajánlom dúsac felszerelt raktáromat ÜLEGFINOMABB
ÖBI- és Mii
SZÖVETEKBŐL
a leeroloaótotj
árakért.
BV* Ajánlatok a <j{leggyorsabban s legpontosabban eszközöltetnek.
00°OOOOOÍXXX3000COOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOüOOOOOOOj
Vétele és eladása
TCindenBpmü
állampapírok, sorsjegyek, értékpapírok, részvények,
elsőbbségi kötvények, érozpénzek sat, váltó-kiirás külföldi piaczokra.
a pesti magy. kereskedelmi bank 51-os álogleveleit,
ibb b
slyek a legnftgjobb bi*ton*iji mellett moc elüayi is nyújtják, hogy s jelenlegi irfolj,
A pesti magyar kereskedelmi bank váltó üziete Budapest, Dorottya-utca I. sí. (««jít hii.)
A legközelebbi ixnzó-sra ajánlunk:
Április l-ér«: öécsrárosí sorsjegy igérvéejt 2 frt 50 kr. é* 50 kr. bélyep.
, 15-ére: Sagj, kir. iy8remén3--kÖlc8o&«or8Jegy Igérr^ayt 3 frt <« 50 i
(KSCÁR
Nagy-Kanizsán
Az építészeti idény megkezdetével bátorkodom azo^ tiszteletteljes jelentést tenni, miszerint raktáramban a legkitűnőbb minőségű mezö-és vakolat-QÍp«z: építészeti mész ,hydr. mó&z, román cement és valódi portíand-cement készletet tartok
eredeti gyári árak. laeliftt; további s. belybaa bemudezatt cerornt
:íru gyáramban kitüoí éa valódi portlnud ceuienth5l késiüh ce-
Jiieuí lemezeket, természetes, vörös áa feketeancbeo, különféle nagj-
ssigb&n közönséges ée mnsterséges márránvbon gyártok, miadannemíi
épületdi^iitménj eket stiilítok, elrálUlok cemcot építési muskáli
tokát u. m venrrsiai íeraxii, grauit-iuozaik pndoant-talpaial,
vizvexetü cement cSaíoroa, falak Bzárazxá létele, vizvexelé-
k* k !n\'h rcil!itá->a, »z»rvnHmarha »brak Korompók, Hbrak
It\'hülö kádak é» viznyüjtök elkéHzité«ét. 518 2— 3.
Sieyer hontftktiüt, karstí é<* kararrai márváayí, »eh\'-h-jini lemrzf, eísii^etelö kátrány l«*nieaekct. — külöa.iwn oii-ujóseic í\'nUk sairftE Alkjwtb*oi moglartisárs — k6i-t\'»xtngak«t, fül knp<-sokaí, a tagjobb miníségü rast M, K«zdatáKÍ Képeket, ugy -rfsÍQ\'.<: nierbíásokftt eatb. » fi\'grofetójb árak mellett BzáUiiok.
SARTORI OSCAR
NAGY-KANIZSÁN, Király-utez* 1. gz
x
X X X X X X X X X
K
ő S Z E S V K I> ő K sokszorosan elismeri módszerem álul mutat és ftglalkszás-bani zavarok nélkül tartósáé gyú g}-itutn»b.
Jutalom csak má.r beíégzett g y ú -g y i t i s ui&o.
Prof. CH. ALBERT.
Paris, 29. Arenue de Wagr
4S9 9—*
00
1
1
oo
k rxxi
aszkiziéM a

Tíks«ll»l
>txxxxxxxxxxxx«iixxxxxxxxx

Venűóffiö-iaéröeaclás.
■K.a*sth€]yen, i ÍS-utcain terfi .OÖZÖS\'-hrtt csimmtt t«i;déglű a tulajdonos belegMkedéip folytia Mr& évi Sienl-Györ^ naptól küvotkesS
három, esetleg több évre is bérbe addtik
BCv-. bli irtesitást ad
SINGER SOMA,
HLATKO JÁNOS

Tisztelettel
NAGY-KANIZSÁN.
n üazéiaboz. 82 bécsi tfetdikea
riat, h» ki i» bui^t.i.k, ak t I.
r. b%.g.
M alólirt Tá4l4-a.Ut


OLL SKIDMTZ-POU.A

Hl
Csak akkor valódi, % TtJ?^T%?J;;;
telBjiejsk é« caiiztéd akadllyik. (mint ü.i\'^hiinv. hí.!t"-n(\'.!\'",\'\' Kanlsitáf&k t5rv£iy!leg bSateHttccL.
Egy lepecsételt er&deti doboz ára. I frt. a. i

RANCZIA BORSZESZ SÓVAL ^mn
I miu.l-u l.aUü • kOl.t LTull.JA.oil. t |..tft,-,hh l,rt..e.í, ,\'-|I „ „
J.-u„-,,iU «.i.i-.dlí.rk. f.-j-. mi- »• f..?fájii ríri .érvel, i, „y-.i, ;„,,„i
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. á
Hal-májolaj.
Krohn MésUnítól Bergenben.
(Nonég.iban.) faj küríiU ax egyedüli, mely orvosi eiélokra. haíznilbató
Ara 6fly Bvegpgk hasináíati utasítással I frt o.e
Fö xinilitÁB
Moll \\. gyógj-azerész, cs. kir. advari szállítónál, Bécs
Tueli.*ub«i.
Raktár nz illan raiaden himoTan Kyúgjasfrtír.ibun va|ry füsipr-k*re»kedB»jjbon. Raktár u-ltalí hflyii^ekbcn iu&|rinegyC\'uelc\' najfyutb
A t. «- köiöus-\'g kéretik lutif.MUAu M. \\ JéU kéKÍt»/-i.v: r«ndelni i-í csak u]y.iuok*t c!fc>g»dni, mplyok sají.t . ij\'^yeoj éí nlíir.í-
■ sommal vannak o\'Utra.
j Rslttárak : Nagy-Xanlzu H-lcs J. Ky<5Kraz- Prig^r BéÍA gyúir?«
j Fesselhofer JótKpf, Rcit-nfeld Adoli. Iluseiíb«ri( Fermcí, Strúm é* Kleiu
í — ZtíiE&rtZtl HoÜüsy J. K. IU--CM1I I«ttl KrrJ - B*rCS Dorn.-r
| K — Cláktorayt. Göacs L. eyÓpy«E>íréiii- — KtpflSVÍr Habód^y Kilia.
; Kohn J. gyógy*t. Th Kociko»*v iyóg)-**. — KxprOQQZft Werli M. RJJ^V-
■ t&tzefl C.acsinovics ist. gj-útj.t. — Kttztiely wanscli F- — KÖraeMl
! RAu Jio. - Zágáh Irgil muhi.* f>- -gyií. MitUb»ch S. gyögyz H-ij.ic V. — Saprna Mt^ey And ej-újrr*/. — Ltteoye K*!iwodt J — Kapvivé r«tt Uo^vict A4. — Z«ltEfler««f H->ilo»*y I. E. gyógysz Í51 14—JJ
A nagy mmburgi gyárháznak
t rt fc í 1 « t e s fflnahagyJÍ8* v « g " t t
NAGY VÉGELADÁS
tarUlik és c s a k i R a
béetl gyotetgyár-raktárban, Stadt Rothgasse I.
K?dr»iJ ílkalom
Hiennyamonyí <ij
olcsó vásárlásához. W Jé és ti-zta árukért jótallva lesz.
fnrinl fonni
7.80 4.70
8.80 Ő.40
11 80 7.25
10.40 6.50
22.26 6 60
22.- 13.90
20 — 13.75
38.- 26.50
9.40 5.25
16 — lí 50
9.75 6.10
8.7S. 5.20
12.75 6 ÍHi
S.ÓO 5.7b
16.25 S.50
15.- 7.75
1.20 -.75
1.60 -.85
1.70 -.90
2.— —90
6.50 3.75
530 3 —
5.80 3.-
5.90 3-
1.80 —.90
1 drb 30 rif valódi hegyl-vászim
1 drb 30 rőf l«gjobb axilAtiai vinoa
1 drb 30 rőf */k Biélea gyolca-c-ena
1 drb 30 rflf valódi rumburpi visíon
1 drb 30 rőf V» «*!«■ irkiíli VÍBZOB
1 drb 50 r3f V* - - "övödéit
i drb 50 röf val.rurab srörodók liwUgyulca
\\ drb 54 rAf legjobb . ,
1 drb 30 rőf ing-obüffon
1 drb 50 rőf T»lódi »ngi>l ing-<hirting
1 drb 30 rőf oebéx fü*ő bwcheal
1 drb 20 röf fr-hér pique b»rchHűl
1 drb 30 rőf fioom atlus.gradl
1 drb 30 rif valódi BIÍBÜ tterDborg: igjritbi
6 drb % uéles lepsdö varr4* aélkftl, miad
egyik 3 rőf hoaun
1 ripaganmora, ÜUod 2 igjderitá & 1
aa«t«lloritő
6 drb gyolcs edény kendő íiegélyxottel
6 drb . unyérkeodő
6 drb poros-ókeadí
6 tisiU gjolca zaebkeodőlE
1 tuctat gyolea-damaut törül tö»5aeDdő
1 B BVottoir-törÜlkösŐ k^ndó
1 B damaut ualvéta r.
! „ valódi ramb ti»«tA gyolcu-MobtendŐ
1 Tftlódi ssinü dama««t-aístalteritfl
Ezenkívül még sok másféle vászon és damast, asztali szerek fél gyári áron.
Vidékre utánvétet mellett. ~MNMY4CASI281/1882, április 6-án,
Elítiitmí ír
ejéíi érre 8 W.
fél lm * .
negyed-éTre 2 .
Egy SVám Jö kr.
HIRDETÉSEK
■i b&siltos petiüorban T, másodszor 6 s minden tovibbi sori:\'. 5 kr.
2TVILTTÉEBEK
sorunkéul 10 krért vétetnek ie!
h\'incstiri illetek minden egyes Vnl-*-
tesÍTt 30 kr. Síelendő.

SS-líE

mm

évtoivam.
A Jap szellemi rís*ét iÜpZ ít-
cyagi réiztt iili-tfi ki\'.rl^mi-iiy pedig s Iriadóboz bwrní-atrf
intézBodők : SAGY-KAXIZSA
BénnöiUÜt-a levelek csak ismert muüca társaktól fogailtaijiak ei.

N.^y-KanizsaYáros helyhatúságítasJ^ „nagy-kanizsai őnk. tOzoltó-egylet% a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank\', ,nagy-kanizsai takarékpénztár*. a ,z&U megyei általános tanítótestület* s „nagy-kamzsai bisded-nevela egyesület11, a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", s. .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai ttU?áiasztaiáGyali a több megyei és város
egyesület hiYataíos értesitóje.
Heíenkiní kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes taríalinu lap.

József.
Benső fájdalommal veszem reszkető kezembe a tolíaí. midőn e lap egy régi s hosszas évek során ít buzgó munkatársaiul veszek Őrök bn-c=.nt.
Az alapos képzettséggel bíró tudományos férfin, a toll . higgadt fiarczosa, a szellemi világ egyik Oszlott liive — niocs többé I
Á szerénység példányké"pe, a
munkásság mintaalakja eltáat, pepű
látjuk több^! * \'i ..,:
A szófukar, de ^indolatgawiag, a beesült, de becaültetni nem vágyó tisztes Eggotnem üdvözölhetjük többé körünkben!
Örök álomra szenderült íz, ki íeiki éberséggel elte napjait!
B megrázó goadolathor, e tompa
fájdalomhoz a megnyugvás\' gyenge
érzetét kell táplálnunk. \' |
Emberek vagyunk, gyengék, te
hetetlenek a végzet rettentő műkö
dése eileoéberi, - . J
B gyengeség tndatá"ban íésze\'iti kezembe a tollat, "hisz egyebet ugy sem tehetek, bucvjt veendő az örökre i elköltözőitől.
Számos iapja ez igényet-len köz-j lúnynek is hű őrzője T.öwy Józsefi szellemi munkásságáDa!:, történelmi buvárlatainak.
Igaz gyöngyök azok szellemi kincstárából!
Megőriztük eddig, megőrizzüt ezután is tisztelet érzettel,, hazafias büszkeséggel.
Szellemi táborunkból a tisztes veterán — eltant, egy hű taoács-aaóvaí kevesebb e Kiizdö kör, melyei annyi félszegse\'g ostromol, melye f. annyi Önzó szúnyog zítjong körül. .
Uj . erők tűnnek elő. merítsenek ez aj erő.-c lelkesedést o!y önzetlen munkás szellemi fényéből, minő
T AJXZ A.
Nagy pénteken.
Dr.mbon állok . . . Sietnem előt B£rom íalceretct setútiik : KrUiUis ragyog a közein, Siérűl x két Utor rémlik.
n földje
Ez tehát
A •zomoro
g
ElhangzoU a , bete^esaltJ* Mogtörtíot s ktaneD*\'9\'iéi.
8«Ete elfogódik sEÍve», Köoy tolói tzüsditét íteaunri Ökéi ilj W £l
ifelyr A lem
ti keble
j üatíit,
Istem;in! igy jir E dicső H ifcry bukik & néni igi*&ig"-? A gjaláiit kiapajJjir* ItíÜ a viizi » garsig f
Ámde ntp a EÍÜ6 igntsig, Mit x /eJbS hadd ukarjou . Hofcj\' jn*jd iiuaiAduapií. aauü Fénjesebben feluL-ruLtijoa,
VÁEOST MIHÁLY.
, Vas :ü>i ridoflte . . AIUBC már rége.i... Meg-eíág-adeMel1 néiem végig- t gyűlölt biü toiiöitemet Att a monogrammal; cibqueot, melfbSl cü. bah báar szép tiocsosEó csípett ki

íiöwy Jóisef voít\'. Ezt eseiekedve, Dem tűnt le a remény egy szebb jöra iránt, nom caftggedhet az akarat, aem gyengülhet z buzgalom.
E hármas tndatban .-sóhajtja
lelkünkj ^Ídis.emlákeíííl4aí"E hár
mas tudatban ejtjük Miás köoyűa-
kei s domborult sírra: Béke ham
vain! \' BÁTOEFL
A családi gyászjelentés igy szŐl:
Az . aiulirottftk" mélyen .szomorodott
i?veí .jelentik felejthetetlen édes
atyjnlf, illetőleg nsgrttyjnk, ipjnk-
ós sógorok Löwy József nráak négy
n\'apí szenvedés utie " f. .bő 1-én .a.
a. 6 órakor tü dó-szélit ütfés kör&tr
kéziébe* élte 73. érében tértóat
gyászos elhunytát. •■■■"\'"
Á drága\' ha!o\'ttna.k \' fSJdí maradványai aétföií f. hó 3-in deluíán 3 őrskor fognak fJaz_ íz-", sírkertben örö.k.;ttyugitlonira tétetni.
NVKa»izs*B,-1882. apr. M ?.
■AidíS\' emlékezetén!- - BŐke
hamvain. \' , ,
/ . Löwy. AQOILLÖWÍ Béni, Lö>vy Katbilda, féri-. Saalrita Nándacná, hőwy Friderifca, férj. Lőwrifger Ls-josaé, LfliíyEmara ■ Térj? ;:petf-scl3 Sándorué/Lövy\'Lepnó.ra, fér}. Frscner Samuné, mint gyermekei. Löwy Lu^ dovüa, Löwy íjajos. Lí»\\vJnger Lua, Dratsch Tüika, Deutsch OiMrti. Fischer Dezső,. Fischer Tínka, mfnt unokák*. Dr\':\' Szutíits.\' \'^\'í-ndorj Lö winger Lajos, Dentsch Sáodor. í*i-seber S*mu miot vejei- Özr. I-öwy Berta, szül Sclrwartz^ IJOTTT NettEj szül.- Stern,- mint menyei. LQwinger Isrsel^ Ijő^\'in^er MíVss.,. mint "sógorok. Lawinger Sarolta, özv Ld" winger Fáni. özv. Jíö^inger Amália, Lüwiagcr Joíía. tsíot sógoTBŐk.
■- Löw;* József halála a, városban s vidéken álíalános részvétel kelteti, .YégtJszteségtéLeiéoéi ayiivá-nnlt is. Á gj-ászszc-rtartá^on jeíén volt közönség eleje már > temető
róaaáe ujjaiTal friaaitó ctukorkaltat. Kérem árt a. mérsékelten szabott :Vakkotj mások akárcsak salookabát esímibt vennék, a kivágott eaionmiiaa felczipit
glacé knztvat, nyakkendőt. FéJre min
denné! i\'e^uieacunt in pace!.. .
Oh eljöttetek ti hosszú, hossza éj-Mikor édesen híborilTanu! álomra záródhatnak saemeirn píllá:. Mikar oem ul&zom el íűoököPí Us^r.átitass karszéké-bűü. üem- gáecaoiom A rost ebédel. Nem aéaeaa délelőtt rózss. asemüíegen \'ÁL a világot, ugy ae délután t szemüveg ot-«ütélül\' és seidoED E TÜágo;, as ambere-köt> szóv&l véffé £■ - mtcskLLD vonior* kor-
Ti röviá, de űagycn rórid báli éjftk ! Ti i*övid peretek Birepiillöíok ! "
Caábitó eece decoÜepUt , tündérek frakfeöB \' lovagols, szuödikíló" mamák, hah hisz valósigoE parsidícBo\'io: oh j\'ér-tek még egyszer ide szemeim elé.
tósiDbásaak
SHöslsfoU
Tárraito »kad kesémbe. Tömve a legkíilöűböí-öbb ti\'nczreodekkel és coíil-lonokkftl, kicaipett ajságsiele^ekkei,. jne;-. lyek eltnoli bálokról, címűit emlékekről sengeB8k.Aka.daak még rendesoi jéívé-oyek és efféle tnie aemrenirek.! . , .
csinos B£Ínmüa55v6g Linczreodi
Obat & népazlnbi^ bil! Mir \' ás introduc\'iója ÍB beh kedvet ^oít üeköm t
Mikor valahol t n6i öltöedk .fcösÖU eirsjtetí bííbiiöltaigo: k utittafc\'," =gj, többatór íjaUutt kHíUr<-ti«l£c tae\'a^

hez ért, mig vége a halottas ház-nai volt.
.\'A gyász be szedet Fassl B. fó-rabbí tartotta több helyen elérzéke-nj»Qlref s. *üg haJlbaíóíag A iem£-töbee Höffm*ott Mór t.suá>r s szerkesztő barátnnk raély érzelemmel s szónoki bévvd motidotu. az alább következő velős én igaziágoa szép beszédet. UüUa Lengyel Igoácz szóit iftég\'js vettfciKant a hűit tetemtől. A gyás2:ének- ihitatos zenge&e-zése ■ meBett .Üeemeltctett a koporsó s tompán\'hftQgzctt « göröugyők. zör-gése* Végre csendes lón ■» csendes ország.■•csat az élők sóhajs, a család s\'zoisoru tagjainak lajdalmas jioküjgást haEgzoit \'fel,
Eoffmann -Mór gf-áezbeszéde: \'Tisztelt gyászoló g}-ükk\'ezeí 1
Bgy miítikás íélekr egy folyton
d földi marfid¥inysi
itt ebben a koporsófcin, tnelyet a mélyen gyászoló csalid\'le-sujtott .tagjai s\' zz e gyászban osztozó közönség százai állanak köcüL Ha vaiaáa jogosalt Tolt 6 gyász, akkor bizonyára jogosult ez alfca-IÓGQIUIÍÍ, m\'ért az el költözött ben nemcsak családja ?eszLé el a legnagyobb szeretetre és tiszteletre méltó ősz tagját, hanem az s nagy köa&sség is, a zsidóság, melynek az elhunyt\' trtoisú \'lehelletéig hű és lelkes tagja volt.
: fájú éraeiemmeb. áiknak meg e sir előtt és fájó éraetemmel hangzik tiss7-a \'elko.uk e smmoru szótórr\'IiSyy. J\'ózscf uincs "-öbbé".
.Mézes ajkú szpooia&k .kellé e itt e helyen &)YY József életét, mü kfitiését és jeies becsúiésre méltó tn-iajdonsagait vázolni, az ékesen szóiás ragyogó tükrében keileoe bemutatói az\'_ 5 kedves vouzó személyiségét, mig én, A sok évi jó akaró b*ra.í Koporsója mellett elfogadott lélekkel keresem gyenge ajkamra a szót. hogy fájdalmas bacsu gyanánt ejrebegjem.
.Aztán ugy-e jegyet akar kírem!" \' \' Megforáultajn. Biz Isteo ! Szemeim nem kápriítalc. Alfréd a n5í jogiac áíli fllíítam.
E-ter örömmé! kaptam *s a!kaimon. Utóbb megkenik a jegy. Kucaóját nyújtotta a bájos primadonna az öhöiőjóbói. mart — DO mert itóg!igóeba3 volt.
iCezembe csosiott B je^j.
,A bálon UlÜkotuok l" ■ . .
Fenő a : Hungária díszíerméban aeg^vea-ötvec hölgy, és ülssür &acvi fiatal emb,er aürög forog-
Sehol a riligoc aac/i kosara:, num
fontak i \'. , . -
IB onoitna eummárum.
Spiéoyt — Blabáná lady patron63«e
nem Ünezoft, Türr "táb-trnok Vaduay
Vümavaí járta, a iaaant, oly bec36»ea,
maliért megirigyelte aítsr müjen c»tii-
lonhfli. — ■ — ■— — \'
C&ak k -italok tirczimban, csnk
kalitok a itcezrenda^- között. Hirlap-irók. jogássok. medicmolt, stlethak bálja. Egyszerre csak esetnem be ül Lik egy magyar éí aémat feliratú eaínos fehér Uncsreníi. Rajta három csillag és eaj-gi Bírái Jta^chbefohl!
Eg^re rao\'s\'ityogtftm. Ko tudom Isar-e ott « \' ifakicacek, ttobaleanyok .ílite-je. Marsch háro" posstó caíTlágot airga Btráfoa, raftar^eus pueztítá CSIQ\'M ílj«T a tánbsoaók.
BíöroyG QJÓŰ ca&Iódtfim.
Mennyi asép hölgy, mind még milyen liartBaaéges.
Mae 3olU\'s£ gsr nícht \'gUub\'eu*)
Mór. ■". l»

mielőtt e földi marac.íayok az Örökre bezáruló air ölébe teteu.sk.
Mélyen érezzük a csapást, me
lyet a gondviselés \' reánk mért, mi
kor\' Lövy Józsefet kiragadta k5r&jk-
oól, üt, $i, életébeni sóhaja bintbUi
meg senkit.. ,
Mélyen érezzük azt és mélyebben érzik azoff, kiket\'"a vér kötelékei csatoltak hozzi: irade a fájdalom szent, ebben a pillanfitbaa oe érizitse t szent érmést az etaberi vi-gasztalás rideg szava; az isten, ki lesújtja az fel is emeli az enibert: kifürkészheteílenek s -gondviselés at-\' jai & csapásait megadisssl keü...vi-selnönk.
■ Be se. eayésafithór vjraíás, a ■fealíibóf\'élef-kél;-
Lebbeotsttk el a\'facolt v egy \'^atrí. és nézzük " nagy\' vonasolc-\'. b&.\'nj hogy mean\'yíben tartott érdemet szeretetünkre az elköltözött, ki Tzraelnek, az agyptűiai rabszolgaságból való sz£Daául&£ ünnepének kü-szobÉro hagrta itf T&t\'d1\'1 porhüvelyét, \\hogyctz CT piriarra ount "Wi-saV aüséerk ^^1^4"^\' ehöltÖzzS)£ az örök fénybe"."
- jSem iogom eimtjffíaní. \' míjé volt ő szefátő ^-C\'iálB^ji-fiak, milyen: atya és ÍJnÜyea Mkofi ^alfc, az \'-ö-^nü-! ködése 4em£-eaaf4n.:^ -^fialádlL.élet nyugalom hft&cá\'ba szarJtVo2ü\\t, a család tagjai J^rzik legfijóbbanj mit [.TÖc&ÜÉkcVöüifeémie, mint apában, mint :-rt»Vónb*B.
■ - De hoEz£uk"Vlíilí;tó?i^:r>z\'\'J\' hogy: \'miijei; -voU\' ó mini emb\'er "es zsiió^ ^.ict bazíi, golgár;; és.. jaiaí\' c iiű^eégiiek egy.ii t<ígÍB-
Mikor, a mint^ azt éveV óta igen gyakran te^ém, benyitottam kisded dolgozó szobájába, s a treztele-tes akkot íoliiasai ítet elmerülve iüLUm, lpHram eiótt ítíUüüte*: a régi prófétái akkjai, kik egj\' korhadé társadalom közepette keresed magukkal megőriztél\' szívül tisztaságát; a régi bitbeii való eróa .bizaUaat, e!
Több a tÍBst, mint as örmeater.
Őrmaateri raagUÜ- \\ ieíeip, -teóg üokóajiesekaelc cam volt. ott hnlyük.
Egy lisztes tábornok nepa. iadam ül, polka franjaise-t tAacsolt, aeoi tudom ki^ el:
KataoÁk &dD<^&ra me^bjiiU azt a kínos csárdást !
Mély s«tBíi8-del compací h»rmonii v«i petiaotj co(tft óii**g^el, aeinte bors(i4-
Ctftk. a. ksz Pafak^Ti* ,ict!eUf.jo yuftt ide, fe*EiöO3 -» ,tí*ftek inág i moodlik, ,hoty fdll* ée som .aooh.
Ujjaim attDea lap, .ía
Uk, bogy m* p
Lek í*r»a«JiÖr^oes->eiines bálja.
olt m&raö egy esifr obicooe aiakok.
solj-gok, ha & kQtőübdíö fioetiiíD* ök jáu oak eseem&e.
Egy. sörgyártó család hixott tagj«í
Sfáría Terézia korbelioknak öltöxiafc fel.
-i^\' cealidanya ta&<r% voit a Mária
Boldogult királynőnk Bteut
k d il
mlák
y
g kentj de milyes Mári Terézia volt a= {
StealJézvul
E^túdaá csak m\'oadahi : „NUQ w\'Vus er aoch eíDmaJ." Egy poross ^árdt kapitány jirtá".
- Eü-daaz&ssi\'i s. h(jriobAgj;i^a«saV OW ÍÍEphi&t£ \'Éáucíah Gretchen_Qel. Egy órí\'ás\' \\britnajL brasiliaí\'.tín^
" Pompadourrfll. . . .
tf^nstlr tíDgertít forgüí 3Mge<li.

nem es&ggedést a változó sápok vé szes ca*páaaí kuzöLt. Üjrenk&r fú-rösztötte az 6 taöonk&yszomjas ki tét, & régi zsidó-\'hiunáomsa.v íaie forrásaiban £ itszeüeműlt aomloiria *-tisau. iát- sug^ainak.fiaya-aiellett ott .éerengeti sagára Egy jobb jéró reméayeinek. Tolia hegyére idézte;a rég eimoit szira-doc liakjairroA; emlékét és tiszta önaetlenségget azoi-gílvi kedveiicz tsöomáiiyáfi£.k, élt rógsó iebeiletóig, itt feldláfositatt. amott szelíd szavakkal -ctíifolgatta az eileaTÖöméBTáekeC.és ÍAvy Jó-zssf. nevét ae&aa a- na^a .iutárain tol -tiBEtelattd\'- és becsOíésset cmK-tetíék. Szavának =m**: -rcít-unn » d»niáEyos liligbaai ^din! t- aafcnt ira-:tok:.txoubKájm>zisfL, -.mint -j\'ic \'éltit forrása. az auyagi iEüzdelmsíií: fásuft atóg tért rfem \';eagidett.
Pedig.at.,tttjolsú- éi*!ei^e szenvedeU.JIí jc^ aa^,:b(}U^,., Jákjyij,
közé
t a
őrökre el lölség, ogki.xieg ^kelleti; értiis felíima^isáU — Axon, ;keTes^ic tartozott, tik ké^z«j;eiiea,ir_ a fajdalait,, susljfet Lelki....y szirierjeitetien durvasága,:és k r«imetlenség é7«t óta hitsor^osai tek-S ki éreite ezt volna 6, ki neme^ Í4iiét..mia a zsidóság ^
minden ^ígaz xsidó szlvtíben a százados \' filáozttítések fájó érzete megszentel.
-■ _ ■ Nemes exczkú megtörő tt # fij-daiom, mtkör egy-egy rémes Irirt hallott, mert lelke mélyéből utálta a gonoszságot,-t lelki ra&ágotv"ff szük-keblöftéget & még is több hite lévén a jóban, a k^Ie^tólcaszavávai^uyugo-dott m^g7mofld?iii; Sz,i& jóra válik;
Kz a ii^feft ,lelkű zsidó nincs többé,. í joegszabaduit a ; föici ba jaktól, tiszta ieJkeeívetcíte^idi akkját
y aómet .Flaatromoa* táocso} «gf ■ biií\'giHici! paraflítieáByTiyii! stb. stb-
Ül>\' határi ke3te:r. betsnem u\'icir egy cosmopoliticuí"fCráőhe!y.\'lirÉftl{r<í lertn\'e" nek nagyvilági kÖsÖDségt.
Míndenfe! oly jól. erei mAgiU c&d-tmae-jében oly Itedélyesnak, természatea-nek\' UlálJE helyseié);.
Haaeaí holaap. brirí .■- ,;,.■■>■
Holnap rep-j^ másoUz
Rát íe könnyelmű junker ott a«
— nézi aíy -..a«gyoo. aa .jL-.h leány B»H-
najóbe S ■_■_ ■ . ; ■ "/
— Hoinap néződ a -.alínét aiáier
azoriüt. . ■ ■
Te^spasyoL graad. ne oiy iúi*s^eü.
2í«ggóníT6sE K háitui itt ii^y védi irodában.
tHiíí, Mepbisía hoLj.p tElB^tiiphi-
iwür... ■ ■■ - ■\' -. ;
EB le BEfrMiraen aprót! \'.-■ . .-
\'■: ■ Holnap-öélbeu hoi eh-\'-.átüa\'r
Jaj az u. kolnapL.Ai.Ji eaürnyü ki-
jósanodía í \' - - :■ \' \'
Bele abba a hátkönDi oi ruhába, ás
Farsangi remÍDÍBC6BQÚUi !Jiío«taiAn: ,.vége axijjui«tnak.i^\' ■ -i-i\'~ Moflt midőn a nipnalrLnigyügo ia-í
j
Lom gombjai, majd biinbioó arcw>- . out airaiijikjrrágiff, mici^gi- mi»éeo3Ei ói mJBdaE •aatosirt ««tnkgwflbbf,.rukfc.i*t.i feiöltendá bitnaioi és binmltaini\'Öom*-;-\' a*>a^<Ü5tí--iiLt«ia«k itt ai arany j most fordul gondolatom é é

HÜSZO3ÍEG7KDIK

ZALAI KÖZ1OKÍ.

6-io


A Balatonban k&löűben még ma is rit- Köd (vége) regóay Ootsöa Elefclíl. kasig, ha egy héíaö két hixom^dMfjtit | laton sssrclms IV. Miadszenti G«dty fogast tudnak bafá*»ni. Á aagj v&j^Ki4c>i^octor CástíUo érdekfeszit^ ban, iaint Budapeoteo éa iBéc^bes^Dgaa név aifcíí-.németorBiagi lüiSíroí ánuítaQak — Molnár Aladár remláknwb-
kötotkesfi ajabb ad&tosisok trktí-
gav
Goionich F.-tól. — ,A .felhatalmazott (novalla) Váncaa Hibilytiíi. — M>iaíí i»tmeretterje«ití apniei.T\' 4? buoK>rOj képek.
- Í7> HMWÜ, Táboraiky és P^^
Tira köíeö ujabb tosi tek ísoagim : A 96 ik ssána
. BirdoEv Gyula leír. tacfelügyeífl- urak
t ktldött trt 60
E^ kfte-
kr. Ax 5<H-ik azáma
,La Perle de PréíU11 masarka, song ■z«rié ifj. Fabrbach Fülöp. Ara 75", — A nem tokára mindenfelé
y . A
siímtf
nyiló
lÓFananyskre két jeieot meg: I6í
ig«n érdeke fgyik l
gytijtoiven nagy. lloldovin Gergaly kir. Unfalügyolí nr Torain gyűjtött 40 frt 3ő krt. A 602-ik számú gy\'öjiAiyea K*.-poesy Jóssef nr Námet-Lövin gyűjtött 2 A 408-ik száma gyQjtíivsn Kis-Virdán gyüjíötl.2
I88l-dik *vt I6ver«eayeít hitelo« ered-menye", — ebben mintegy 260 ió mait évi futásai vannak leírva a magyar, aaszlria-, és németországi pályákon it pedig hol ? naily távpl&ágia ? mio5 teh»r *fatt és ellenfelükké! futottak, nyertek v»gy. Teaitö.Lek?. . . Hiuiia ea&k iegoa. gyobb róize magyarorasági teÜvér éa f«Ivér, « miutác le^tobbji az idén iajaé\'
:rt 60 krt. Baka Mfl
frt:7Ö kri.XúUateglDÖ írt 80 Vrlí " ÍJ, k.. tdnitó, 9gyl. pénstárnok. . .. — 2?agy tümvész. Mait hó 22-éa
dóÜ 12 órakor az alsó-leodvai jiráaboa tartozó mintegy 50 hásbo! álló Gáborja-h.á*a kóstágben vUássinÜleg gond&tl&n-következtében a fala közepén ítii lám adóit, mire aa uralkodott Qagy gsét la(t 25 bás s. gazdasági cpale\'ekkel tgy üti déiutáai 4 órári főHig leégett, uerti" a. hasak fala £ából épilvék ugy, iogy a leégett aám*k helyét aaját tolajdo-oaa iem fcapö* feliem érni, a sserencaét-ensknek nem maradott egyebük, mint a üz támadásakor rajtok levű ruhájuk. A 1Ü2 adói elégedvöa meg nz okozott insé--gnt és ayemort, mfig émb^réletet\'Ití köve--telt, a BMgény ée földig Uii^etl, mi\'adAQ ingó VKgjoniuSl .aiögfoestott helyettes bi-■óaab egyetlen.6 évas fia a BXÓ legisoro-;bb érteSmábaa porrá ógait! es a fájda mai., egyízerre felette «ok. A t&z mar-Mka lett még 10 dtrith tan+éá, 4 da-i seurvasm&rlM ée a leégett hiaaknál n: miuden majoraigj , sok ÍUSITSU, de íl.ŐDÖ«e&.& korc«maroauáj 200 frt késs-Tjor. A tazoJtisn.ál részt
egyes lovak tehetség
A" r(>T" \'tiprHí\' "trJ^JCQP
Üapható Pfeifer Férd. küayv ntján minden könyvinisnál.
Vegyes Jiírefc.
Rejtíly&s e$et. B3riin j
követkexo esel na^y feltüa
hogy ott
kelt: A BrÜderatrasaéa egyik hLz padlás BJwb^iban kói-ülbliit35é ktik Sh
gy pdlás
kói-ülbeliit35éve ktcik Schme-
lingné, egy l$66-baa eJotmyt biiiaiolgx
özvegye. As Öregafioek. Tan e^y körű!-
bslLil 30 áven Vilma nevű loáaja. Az
Öivegy korülbolal 10 áv óta elrejtve
tartja laányit a viÜg elÁl a "ezi, \' kit *
hábÜi lk
j hátbaÜeic
•sáröL A lÁncsrigalűm íóoyenen aik,e-rátt, a tóso reggelig tartott. A dUivacao
u mar Diiotl t Ukia kis .
,-_-. Egy hét áíA feJuiöt a ház lakóioak,
QÜgy ai2 öreg üstODyt aem lálláic s azért
a" aisígázda segélyevei éroízalckal fej.
nyittatlak a laka* ajtaját. As öreg n"l
ttein ttláltik, b&n«ni} ráakadtuk leányára
ki végtelen aifftlm*"- hsly«nbtía,.-teljet«tt
le:.>gyva, ij^iot egy paiaodik übrik Bor
bála feküdt *.kiakamrácaka«za.Imí. ágyán,
\\* orvcaok konatatlhák, Bogy s. acegénj
ió megűruit valósziflülag- z üj omorban.
is öreg asszonyt mindeoalt \'icsrestk, da
iem leiálják. \' ■
— Mézei gazdáink jigytlrml^, Lanyha 6aar« kövelközeU még enyhébb tál. Már at úflsí hóaapókbAn lehetett hal-laaí földbirtokosok réiíér51 a ízlelem ayiW\'ftaitá&t, bogy ily száras fljznek é* télnek BÍraimaa köveikaiáasi JeJisloak. H* 4 f<ild tóJir* magnóm f^y «» g*bony. elvstéie Után ki nem o»iráz,ik: éi faUúarn nem kerül — igen gyakran m^^lörláuik, bogy egarák a tnAB illttok feleméazütc, a (üiritképeMég elvesz belül* « k bevetett heJyiju lesz gyom éa bariín. E mait <i*zi és lóli időjárás ritkítja pAfját, a meay-nom vjit iiy eoybe telünk.\' V»)ba még rágundoinunk Be kellene an*a, a mit mondani akarunk; <tzoa< ban az óvatosság mindig előnyős a ki* áltképen ott, a búi féltettabb kiocscinir — hu. lehat .6 a&óí hatBaálounk. — mog-:ásérűl VAXX szó. A tavasxi és óvári
véltak.
ránil többen moodottafc felköaeöiitös*, QÓvasfTÍat Lengyel Ignácz, Hofftn^nij.ttSr^Ágar Ad^lf,. £lri*Őina.oü Bstnát, Tabolr Viktor «t. urak. Mis-ap délben Xgai ar A fívárosba ^viaasa-ta^rtt. £vd&£dlBi6*tl noífy \' irci^- *t tic^l te l6ttti>Biii bos*áok, meg^fftoée* 1 ^esetdtu pere>«-
et teremtve SdkílAk. ..Ssinta k5s«ÖBot.a
nek", kalönöaen firadha.t-
i Ignácz ée tevékony
tletaöke Grfhsnut Hsnrikr urnküak v\'a-
icb*o. figyoime* c» körültekinti; azires
iűtéskedésükár^ . . .; . )
— Dörgés, v\\U&mlástál, április 3-á.n megérkeíöt\'t á várvá-várl esfi, mely- fcireAmithaiitvn "jóiékony*n hatott niociöar*.
íttsréH országos varunk jobo volt ,elödéű"U. Szá^nos lörtéal, kiilöuöftoQ a. uarrad-. iron fcoHek.
saímunk-
p Vettet
ré*d*icai é*\' léóti
botolták, kik gyors megjelaae^ok Sa fí-
radbatatUn batgú SafceiAldouJ.. DHLokiBJ
.Ságokért caakttgjan i»egé>iÍ9ml,ik & di-
c«ér«tet éa közelÍ£merédt. A ^öégetl háiak
éi ápületek között egyetlen ház volt.CB&t
bttloiitva. A Bzarencséllun 4a koldusbotra
JQtb\'t leégéítek \'feiiiagdtérére\' «t.\' Nagy
Károly dobroa aki pbbáooa ar mai oap3ü
á kb db é
y p
már kezébe, vette »
p rrbotot éa nacd
ütaál svmoü.fáradsigot^ hanem vándor-kéni JÁJ" háxr«jl-hÁzrair bogy minői iiama r&bb íad]\'* a *zegénje\\ áhesésát caila-^ÍUiní, atsrt nen: maradott azoknak aony: um; h^*y síró ée éBd*5 gy*srrao-kniket «gy.. kis. íaict !: a gyérrel; mi
budapesti
iráoduláEí. Fiü folyt\'!e Sajno k
parosok é* ke
éba. a legjobb hogy az idóji klk
«rhák }
y
ri»vií«in3 kedrersti ezen kirandal mely • vatódzJDÜleí* ecedn?óaydtia Fiuma jÖTüje e a magyar koreskedelecs ÖaáÜdságira nézva.
— Haaai rövid hírek- —
Ezí oagyvársdi fiatal emUr kérvényt adott be, hogy Holfm^na Je**e gyermekét örökb* fogadják.— Solgár .fUimin ilUi í»erk»artett .Pécsi L*p" megszűnt. — Márkás Miklós mogbftií. — Nagy egJ vessert farkaa\' 6 embert g. — Dr. Agai Adolf Pécsett tart köseJebb fei*lva»i»t. — A* áliaooBOnjá-ték 60 o*er tcws. nyereményét a vorbái tűzoltó parancsnok nyerln meg.
- Külföldi rövid hirek -
A- w*glatee
ba. — A gg y gy
katon* rálflít. — Jova állam a
»i»]iU)t-t: ttokentan, györgyi derék
^ ^l lbá
gy
plebáaos
P G
^ p p q
,Bereg«, hanem: Poc»«fc György.\'Mjt eieuuel helyre igazilunk\': \'*
aeoi
ilunk:
fy magyar BíintfersalaU mini már félutOk, hasiét r««áraiipjáb kd NKÍ
* „Szép aassooy kocwBiyAÍ", Istaj: i.o«a
körankbe! \' \' \' / " \'"[ " "\'
— A sánexi kert húsvét napjaiban msgnyítutik. Lichterislein Adöff derék veaáé^ós minden Jehet&t elkö*»t, bogy jé éteiek e különfói© itulokat saoi> ki
\'Uhfa
időszak többé kevésb .dáaokki!, forrósig
Után hiri
mudo jégesflveve üyen idBben ig^n gyak-raa késd U?aszi fugygyai szokott meg* átogattti. HA mar most bármely elemi csapás tno^Batnmisiti reméayöintet a * dus teayéíaetoek induló természetet e^v egéae éVfg - megfosgtj*- attól,- bogy csak viassassoigii.ltathfttnsi;. a- birtok\'3-
g
— Áthelyezés. A , VeMprám."-baa
gok: Zavodoik Alajos m. k. poata w^-ki-fi^Ul-kor* d*O»Arft 1^- -«* óta működik varosunkban post*ti*zti mi-Ógbeo, avasokban bely«iók át.N»igy-izsára.AkimÍDd.eQkités akit mindenki rt, tiattelt ós «ieretett, attól a vália bizonyayaí aem a legkeüemesebb é>*« tények kőit fog történni. Do belöoyog nok, mertégy előretörő iftHces fiataí emberre né«re aem képzeli etfl szebb vai, mint nagyobb cxáíesebí> mbQ ameíyben a Satui letterfi nagyobb tevé-^t fej\'.bet ki, mrat kalönbea. tiíttöieíöok fogja ^ kisérai. ymiDttalIiak, ugyanonnan Töth Siodor m. kír.-poiStiaBt tag jfini,
=*\' \' A\' tatamegyeid gaidMági egjefület t. lö»2-ik évi májat hó 1-í délatiai 6 *f*ker Z*U-E,g*r***gtk iáját házé. termében nwia* kí«gj\'öl<£»t tart, TD a t, Ugük mioei nagyobb mm-megjelenői köralaok. A k&zgyUlac tárgyai: 1. AJ egyettllet tÍMtvÍB«i6iűek megválasstáai. 2.Af igaigató vÜAanmany. alakiiáaa. 3. Ás egyevftlet muk&dési tar-vesetónek kidolgozására kiküldött birott ság jelealóse, i. A folyó ügyek. Zala-Eger»x«g0D1 18^2. évi marex. 23.\'i.rvay Iatvíű m. k. ügyveietfl elnök.
— Kerestetik. Z.-egeri«e{ri ssol-
gablróaág aürgöcySiéfle nzerínt Boldogfa
iamtl tttd íll ld k
py g kiráJyra egy J áll
jött div
Őríáiló
aak, a mit/tifonTitott ; , ■esek és göndoK kőzöt\'. tehe\'oek ások a gazdák, kittül egészen elvan véve még a beUsvÖ falatjaiéi íe* oi&lfiiiÁitf, gyermekeik peiij; óhdégre é* Mesvedewd van-k kárhuKtalva? Mily megoTUgvánt eres as mindayijuakoak. bs tudjuk, — bog mindenünk biztosítva A ha-x
:eremtónek akaratja axeriat ai áldástól meg is foutataok, de van bistos tado-másunk arról, hogy kárpótolva lessQak egy bistosított Östxe\'gig. Nyugodt lelet-kel adhatjuk ut i aébiay, va^y akár pár tti forintot u birOMJy ssilárd aiap^1 álló lánoiataak; tnen inkább nél-kaloshetjak *«t, ínint egv \' vjietleo állal
kosható Touadfilznst. Fi gy«lmas> etjük ősért as :1 le tűket a kölöoöaen a gyimp-kaí, Tagy basstoabérlöket stb- ne kéwe Bek e» ügyben; mert vesz+íly tehet a késedéi mesésben.
— Az .El*ö m&gyar általános biz ■
ősit6 tdrtatdg" ígaígaióságának jeleo-
Ivasóink a
hirdetési rovatbaa feltalálták e baxüi társaságank zámámláját, mérlegeit & vagyonkimutatását. A t. olvutokaak é* külöoösen az élethistontó, fctUkaak mód-jakban van (mteiwooüiátokat team, & mútí hogy htaBX&k1, bogy «noek ■ a mérleg- és vagyookimatatieáak taaulmá-;nyo*ii» folytin teljes megnyagvást fognak nyerni oemcsak a tartalékok foiy-touoftvi ét\' WUroa | JeKtdked&so, habén a ™i»it U. hogy AS eUí magyar e nagy tok^j, miatin ijajliotuli üxletét a szár Q?ai .alatt kelat>k»MU hécMi biztositó tAr> B**£gTö\\ r\'ihfcffÍR. kiairóíttg a miagysiror^ s&igi liiiei bLstositöki aJapjají1\' .i*tP^--g\'Anak. "E BertÜDkatik cseijtt
nolc Rjavazati jogát kimondotta. —Ode» izáb&o egy maszka táboraotot me.gyil koftnk. — A román kii-ályn£ regényt Ír.
— Horn Ede Eliz iánya Páriában meg
halt — Varjában kolera ütött ki. — A
izerb aranypáazt egy be"c-n cseg vereti.
— Bristolban egy áJIaíaze\'iditőt azéttep:
tek uz oro&iláDyok.
aeayg Óstiote
ki ayertf
Badapoei april l^n: 34. 87. IT. 58. 24:
Li 9 M 17 53 t&-
4. 87. IT. 58. 9. M. 17. 53. 68. 72.58. 71.
Linói
Irodalom
(£ rovat aiatt
nx groa á •! b " ií.)
— A Magyar Regény-Csarnok 13. Mtét vettük tegnap és élvezette! lapoi tuk át & magyar nép erst. íogifjtbb ked-vencz \'apját, mely nek minden füzete ujabb tanúság * mellett, hogy Ihallatlunal oics£ ár naellett ín lehet eiegana. kiitlitaitu, UrUlomd*ae, mojaiutij ér kallemesan raó-ríkoztató folyóiratot kindai nálunk is. A M. Rftgány-Caarnok. mináeii :okiaíélben-méltán megérdemli, hogy tömagot párto-.. liabun réasesŐ-ljoc, OICM- ára möilett & egiicegényebb embar i* köanyon magufl-rezheti e napi fársdálmfti.atáj) itflekneajp-oivaamányolc&t tilái bentte- A Lap isetfi«i-ár« egén évre 6 frt. félévre 3 A hetsskiot megjeleni $ .raji tűset árt^csak 12 kr. Kofizetitrf eífopd ounden könyvkeraakedée, val»minl Aigaer Lijot badapeeii kSnyvkaretkedö a WilckeDn M Waídl kiadóhivatala (Bütiapöít, k,prooa-herozeg-uteta 3 u.)\'A Í3, iákét taJtálói*
téaét ai 1881-ik évi
lapaak ia közié,
g
etle Bgy piroe k
A
g
íltal egy lolde* koa»í lKilü
- A Bateton lakát A\' tafifor-
tai lauLcsok &£j máttodik millimuüoyát
40,000 Atrtboz, pár ÉátWl eeelSíí Vooi-
totUk a Balatonba, i asailumany, mely
jr. Migazzy Vilmos haltenyéatdÁjóbeo
:elt k:, a féltő magyaroi-izagi halias-
gyiat titkárjt-kitó-te siRe^thelyig e »
isJak gr. Hunvady Imre kótbelyi ara-
d»\'m& határiban bocsáttattak & magyar
--■■\' \'^ho! - ■ - - --s-7
343. B/82. Ss. 1. ilUa G.bor
. flórl.\'sse! <ido.: elleni ügvbr\'D vé
mly. f előtt 10 6rt kar 74-ik évébnn hossza
bateesée ut\'ín "történt gyászos kimulti
""\'■ i* jUltt tetea«iXhó2-án d.fc..
íakw tétnek as eiaí> n-agy-kanisé*.
k«j-sbaL 5r.->k o^agalomra- A* eng< sseut miafc^ldoz*t folyó bó 3-án délelőtti IÖ o-akor fog i fJzeal-Ferenezrcndü pl*~ bániö tenxplcmbsii a Itisdeubiitóhoi b mutattatai. KaJt Nagy-K-urizsáa, 188Í évi i^rili* lén, >Aldif *s béke hamvai
— D|». Apai Adolf ;eles humo-áok Tjuiárnsp lexírírezaí^Kaaizsára, kereskedelmi ifjak kiildötlBége 8«Í7Ólye-oec íógadta az. indóhAsnil, bélben *aü kebb körű tánwu ebéden Lengyel Igaácz elaok szép ezs.vakban köszöntötte fel a telt vendéget. Kés5bb R*pooh Gyűl véd urbáaábao aagyezámbao jelealak meS:tt\'.ked7av ^míég iiaWetére - rö; tönxdU hangvemenynyel^ ..mu.latutták) ■olt is tap>, meg taps, bogy is ne? kor Starn Za. gordonkán, Ollop Erai5 zongorán, Grünbui. Henrik barmofliumón iátíiettak, Btscbitxky zongorajátéka cnel it pedig Ollop Imre bumoroa el<5adás* föasereteíL Majd B laculluii otsonnáhoi látott a vendégsereg, ál vei ve a kedvet háxi gazda, B méiyMi tuzteit hixi
aiivélyae figyelmét és vundégaserotetét. Hága a felolvasás di-asas s nagysEama kösöt-ség előtt i*joa étjeatéa-és tnpavihar körött tartatott meg. A bamorai ét gasdag mű &zéifo^a.\\6j» 7<3Ít a Sisfaíndy, tár»aignál. a. „Buda-tzemléb*n* jeleaend meg,, honnan .Ifogjafc venni. Utítna b&nq\'aeite volt, e!y alltiilommsi e jeles író\' értákes ■any toUfcl ét «z3et tíLit*tartÓTa1 iisslc!-tóiott meg a figyelme* éa aiítékaoy kfi
Ifoá í. e rrésatsi vidGíta* efieai ügrfeei
747. B/82. Sz. !. Lakios &esge! hatósági kfoeg elleui eroscskkal rtldoi eüoni ügjbsn végti.rcyi\'
83 i. B/S?. St. rSarli Varga Kiről;
társa lojjássí-i váaoitftk «líeni i
égttrfrj »Us. ■■ \'- ;
863.-B»8Í. 8E . K« biztonság elleni 7Ótaóggel vidolt ellen
S a minő volt mint zsidó olyan volt ő .mint ember, mini községtag, mint polgár. A: emberi erényeket, a községtag bo galmát, a polgár kötelesség érzetéi ő a maga zsidóságából meritetti ez által is péMát adván s mintegy bizonyítván, hogy a hitéhez ragaszkodó, hú zsidó is lehet bn: _ .. községUg, lehet kötelességeit pcítfto san teljesítő polgár.
887..B/82. Kanta Firaaog Jinos tana lopással vádollak ellem ügybe vég tárgyald.
8,95. B/82. Sz. 1. Fris Anna, Po
EVsnciöíí, hamist eaküv^L vidolt.ellesji
ügyben véjjjirgjal.s. _
Ápriíis Í3-ín.
669, B/82. Sí. I. Magyar Józwf: hársai lopással vádoltak elleai ügyben rígtirgj aiis.
ÍÍ65- B/82. Sz. 1, Szmodiss Ferenc* íopissa! vádolt elleni ügyben vágtir-
Mint községtag is sok hason latossigu volt a régi zsidó \' M csekhez.
Az iskolát magasabbra tartá templomnál. . , ; , ;
Sokat kellene mondanom,\' ha vázolni akarnánr buzgó - fái adnzAaait az iskolaügy körül, mint ..ikoliszéii elnök vagy előliárósági tág községben egyilttlir nea volt ér dek, melyért Brivesen no áldozott volna bármiképeQ, bármi módon.
Í8 B/82. Let. Ssubó Borbála os»-vádolt elleni ügyben veglar-
ÍBI„:
gjzlás.
A kik vele. összeköttetésben voltak, azok ismerik a kereskedőnek pontosságit.„
-üifi 19-éo.
Sí. 1- Molnár András elíeni ügyben vógtár-
Ap 868. B/SS tBRÍ vídolt
. 869: B/82. Se. 1. Nagj Tőrök Anl»l társai iopáas&l vadultak ellem
Ó egjsióval az ur íkaraU azerinti sáfér volt, mint ember üszts azivü, mint községtag tiszti, kezű és mint polgár tiizu szándéka, mint zsidó pedig tiszta lelkfi.
Április 20 in.
_81O. By82. Ss. 1. Borsós József éa
:ár<af loplusa! \'vádoltak efkni ftgyb\'dn
í-od bir. ilbird ":\'\'
. Sü6. B/R2. S». . 1. SsaW latrán sn-
. Ei volt l&rj József..
Boldog, halandó, ki igy múlik
ki a világból, megtéve kötelességét
az utolsó perczig. - . :
yos teaií sérléaaal ,-od hir. ilhird.
vádoltak aíleni
a. 1SS2. apr:2-án..
ÉCAI1Í{ILÍ.ÍI
>át igaxfati
HI-IJ-I irlr«-k.
lápunk i közön-
ségét hogy akiknek előflzatésön m. f°réí, esjetttU
bovéaévsl lejárt «t mielőbb mea h\'Bf
újítani ziveskedjenek, nuhogy a ren des küldésijen fennakadás történjék
App.—jun. aegyedévre 2 frt Apr.—szept félévre 4 -„■ Apr.-decz. S hóra 6 ,
Azért virágiis lesz az, .enyé-s«t helyén és éjei tó iLoasan, a hovi az élet vetett • ■ .. ■:,::■■■, Lőwy József bal ál&:: oatta!ja nekünk tiszta életének tükrét, s ha halála lesnjtott bennünket; felemel 6 példásan töltött 73 esztendC, ine-lyet az ur egyik kedves fiinak szállt. Azért a szenf érzést, a maró fájdalmat De érintse a vigasztalís atavs. Te pedig drága elkültezSt; hallgasd meg szívamtat! fáratklmas élet atán, legyen könnyű pihenésed, írasz-szon körfl] dicsfényével az ör6k\' világosság, szép emiíkedet. kedves emlékedet, te jő öreg, ti bennSnkef ha-lilod által ngy megbántottál, megfogjak órizni sziveinkben.
WAJDiTS JÓZSEF
ifitLi^j^ bivstaJa,
. . -.„JaJiapi^ii. brivaU utuii rsaaeletct bocsájtotta ki, boey veaiprém m«gyeí ».Í15 — rnnnliisofíai nem szabad a Zára <negy<B*» IsvS -M lók be átmenni, hugy. ottslfllót mtmkálj. nat, E. ihat akatoifc, meg.knliljotni a pbyloiírit. Olvassui a ..Pípai.Lapofc-" btn. Igen erős tilalom, mert több vess-prémmegjei birtokoanak vaá ott E 5 talöoösen ólytn birtókosnalt, ti maga mtmkáljai^íalíjét, kérdés mitaví: legyen
hotö intózkedés.
, - Betörés. A 3ob«rz.féle Hiiba. lovó Weíler irodája múlt pénteken éjjé!
Áldott legyen a te emléked ! Amer..
Törvénykezés ^köréből.
i ^
tsegi
Április 5^n.
746. B/82. St. l Bodor Jáoos i
társai lopással ^ádoluk ellesi &<:. bee
végtárgj-dláa. °
970. B/82. Lef. Németb Vr>rö3 Ú noa lopáítal vádolt *>11*DÍ ügvíwa 2 -cd í»;r ithirdetée.
Április l£-án.
32C4.B/8U S* 1. :Né.eih K«Míá
<i táraa jópü^a rtdoiuk ellem ÜL-Pbe.
végUrgyalií. "
tánczoflaőipipe, — niert 5k j eszemben.
Ob fürödjetek közbe. X báli tüodérjeit hadd lássam ben. A bankoV megfogjot, de
A tetteai eréives rendŐrBáeünk mir elfogta.
/6ȇr
ggj, tátfotreo dekkel meglömött tiretám hadd felejtene velem Bzomoru pardoís vi látáá
lj
ig látványát.
tékban s igen szép kiiilittra külonféli iiiTvek kapb.rtok W.jdils Jóísef \'kereskedésé-bon a ieheto jutányos 2U8FÓLÍ ajáodéícnl méltán ajánlhatók.
- A nagy-kanizsai fürdő rész-
_ társulat ez év: rendes közevE
Minden bálo
ugjanaion lálvá\'ny irdis kri6
ugjanaion
Semmi jdlemzo. Cirdis k(,ri=g, fraDOaise, egj ro»>ínl rMdezeit n néS7", \'ipego, aiünóra, szünón repeta.
Sehol mulattató eredetiség.
Nem járták a coliilon táncsot nett a körmagyart.
polka lmás
Egy ohabloDrm/perdöl aaipd\'
Minde
g py
n kilépett követkézé tagok: Hit*
ÍM Lővrioger Ignács^ Pc Sohre-
é Vid S k hl
Aifiin mindsn bálon kevóibó fejtüaő botrány !
Minden bálo
Compini. mely „ind,,,- szíllcaba, rflnd&t lel uzoQyaan philiitareket.
Minden balnak maga gavallérjai.
Mind feltloí hölgyei.
Most ma> Tige ankswk is.
És most aludh.tom. Áradhatom o]? «l«a«», oly .boss»an aioa élvMelm polyj
löbbé
> egy provooáló oli<jue
folyó Svi ípril U 16 án iélelítt 10
kor a kereskedelmi éí ipírb.ak -h^ljító-
gében tartja meg, melyre , t ré,«vénye.
nrak»t raa sureaicsénk üszteletlel meg-
hlvm..4 kötgyalfc tárgya-i: 1) ii igaz-
~"-\'~ jelentiM a: rálUUt »íl.pot»r61
i ét e lefolyt év -üzleti erodál
nyérol. 2). A felfigyeli bizottaág jelentése
s maol kspcsolntbss »« olíterje««t«tt évi
aaímKiás fetetti batáro«at. 3) A «a»va««U
txit fckottaág é» ; koafJíHési jegyaí
köoyvet hit«l«cito hirom tag (aegvaMass~
táa*. 4) A fiirdóoek L883. évi mircna,
1-161 leeqdC további, bérbeadása, eseUeg
eladása. 5) A felügyelő bizotlaig és ,aa
igazgatóság kőzüi as alapaxabáljok.. értel
mébe] \' \' ^
icb-
\'g vannak a
jer Lajos ée Vidor" Samu arak haive! njak választása vagy iam&i megvál&ss-*áaa. A mérleg s a Felügyelő bizottsági je-íectéí a kereskedelmi ■ íparbank helyisé* tjéb?o máuSl fogva báraikor megtekinthető Kelt Xagy-K*3iasác, a Íü:d6 résí-vénytirsulat igasgaíiaaginik 1882. évi lároz. 28-án tarfott üjéséhen. A* igai-
— Pfaff 4ftna, fejj. Pendl
íyírgyné, PfafF Jótsef, Katalin, Fefencz,
8AJLAJK0N ÖDÖK.
Térolia é> Alajos, a maga valamint roko\' oai nevében mélyen nnmorexioti uiwel

HÜSZONEGTEUEK ÉVFOLYAM.

üiií

e-tn 1882.mtlom ílíakebbec Tkiirolt, de s hó vége felé
Uároiotüuj AÜujbait és miaiia &s eladók *i
Jíte\'. et-Stect£lü u írai nsogíekotőttiBÍciOk-
eotek tfgf. b»íf a mólt Havi jeg7«*>ekk«í
«i«m&en áü\'f&o\'rendflék 2Í--S0, jobbmiKásé-
g-fiek 15—20 krra] altnubii . llmt. A oökke-
üfaiii: jalirdeli*n*k — fSoki m >as CirlctébSl Btirmacik, mclj-nek ja g;cl«* roíDíiei! jel blinjiik. Kótáfi . sem fejlődSÖ e hó folyamiban B&(y(.bb űm : & tavaui náDiUUol; réssbM jov"< abbitUttak, ré*ib«n átvetettbe; mi? aúllitáira naJCTOo tartácUtTi HteflUt^k tsfc. A bari forralom kOrÜlbelai i\'wih k folel oteg- axaz 2500-000 msa^ iU iliaj árak^xoonalí ítiiliíiira kiloekSn-:
75 * 76 * *7
LeO—ft, frt 11.90—1950, frt U.*—
T8 79,80 ]
frt 11.40-12.60, frt 12.60-12.30
Árverési hirdetés.
Alalirt kir. bir. végrehajtó íz 1881.
[évi LX. L CL 102- §-K értelmében exes-L-\' köihirré te«íi, hogy Lisziik Ferencx aki lakót felperes részére Goric&ftnecx <óuef Ssobo:icsai lakóé alperes el|ec, l2i frt 83 kr. ée jár. orej. 1882. évi £87. tk BE. Tág. fo^.lán ai 1882. évi m^rwiuB bő ljíŐ napji^ líiróÜag lefoglalt ét 3^4 írtra becsült iagósigok és pedig te&4ni borjti,
■Bíéna, küidarbzii ée faintó * foly! 1882. éri áprilisi \\Sfj 15-ik napján >dóícKtti 3
~3rakör asoboticiin az aiperetf íat£s£ll, nyüváijo* árreróc alján atonnalí kjÉazpéoe fiielái tadíett becsiroo alul i» e)< fognak adatai."ü elirveresendS ing&ágok vé-ielári. u 188 I. évi LX. L ci. HH. § b»n magÜjtpitott feltételek aserint ^e^kiőie-
- Keh Caáktornyáo, 1882-ik jíri ip-
riííí be 1. napján. : \'
MIEKA pOMOKjfCOS \'
!6S 1-
8i"ent iBW&\'-jíiaHÍW alapját- j200—200
frt u^omáoy.Byjtl gyar>pitá. Megemlé"
jel a tízére let hasak rí jj ai ÍHBégekií!
tt országú* wötüi kereszt egytet r«áz§-ejflöt a tagfcétaégbe
i»egiíaTgKrtt\'--1000Ó- írt ea \\ évre qaíj pedig biv*talia,p
második-nMWéi 2000 frtot fcifisett^fe.j ifjökon vétiels
Í9»eg6t, ugyíftfO^^ \'.itokfartis DÍERJSÍItátik- K-éronT a
tniat l]59O"írH.ut. F-«HeBB*ükj hogy t.- I«ep3atp&abb be^ség "tíicóaitástj
(rfrasóinkr fe-* ilSzioaitó. felek\'ejöit isme- Őr. Bet^ SíítjJ Seiet^t feBellgth
relefl, mit ín; íi „Kt^magyar! állaláaoa 4 \'P»riB. 5. Hace de la íía4ÍoJ6.
biztObitá ürskeág" -^dpBzaűályai iözt ( . ! 524 1
fbgl&l\'.a *WHJ &*»íározŰDt, bo^T a láraa-^fág Dyer«né«*ének "egy réatf, minden évben köebeSífa* czél^tra for^lundó.

íí (■
rikáb% kivándorolni akarnak
^ 459 1J-48.
Iroda Chicagóban aj<i?endí
i 600Ö,emb-%ííilát a! mindeo á^u iparral é* nipí "roaakávat. Mi ker&i^k Tasft társasagoknak, h letépi léseknek, henger és liá«safiwinkáa«ií, gy&i? «* füfész malmok, faadvarokj g^pmfihe-lypk, széngo^cSk, vasiányái, köb ■nyíiij majorok, mezőgazda-s&g&k\'é&Jgy tovább. Kfnd a\'fentebb «mlitett ajaakák löbboyire Hig-paíiec tárBn3ágok által vtiéoTBltatnok BJ; országban. — Ki megaaerez-
zak* Szabad szíimástjChicagábóI a kiilöcfáie mnokuiieiyekbeí és
az ö&feSüs beiyőjtért jótáltia njujtatik é& a legmaguabh .bér fi wt te tik. Mícden nyelv beazalteLik az irodai Azecoéiyset áltai, . \' U-t* c ó k- e r á I ] út á E » végeit, 7*üfftnÍDt minden mia tadako-
zódí.s-frt-forduljftnak a ci: császári iémot cossultink iltal megbiíott
f: é^jSfchöt Faulfeaier A. W. nrhoj Hambut-gban, Alté Gröttín-
ij\'ü.-rtr&.-isé Nro 4. j
-gíy* Jóravaló £& ^eolid ál-Ügynökök elfogadtatnak. Csimek £
f\'-j^j-üük béghez Hambufgban intézendők. 432 3_É.
Í50CX5000000ÖOOC5ÖÖOOOCXXXÍC
522 2—3
4 t-
i Vendéglő bérbeadás
; A Bí3 fi 1 t y a = -féie vendégfogadó
, (Teleki títcaa) m. kir. ital mérési \'joggal
\'ellátva éahsní tartozó 7bold(á 160p0[T)
Bsánto-fisWdel ogyütí, folyó évi ictobir
1 tói keedve 3 tuetleg 6 évigJbéH^
áakiik. MiDű-o köxelebbi tudóaitáa k
taiajdonoflnsl: Síigrits EóberL(£.oröak
■cfllodt.} vendéglőénél nyerb ató. T
sem a az eUÍ
, hogj midin BfacU loqoctar*, magyar mellett emeljünk. BSÓt. Ceelnnk «z, hogy köreteare méltó peldí: „uU-u.k fel « .(.« n.H7*r W«°\'^ .irsasig legkörelobbi
jy „ ,
leljiik
b&n. Az adományok teljes öaczege 11590 frt. Emlékesni fognak t. olvasóink, hogy. a,t e\'.sÓ magyar általános biztosító társáéig tavali kösgyüléte a -g«idt»4gí pá , lyára lépett ifjaknak a gaidusági tanintézeteken kiképestetése cÜéÍjából több ösüöodijal alapított. Ezen 4000írtos őst-töodijakbac ftf 18SVa iskolai évben 5 növendék réazaüh, kik a> o«*tÖ \'dijat a betűrendben felhívott »wn nWyei g«-dasági egyesülelek felterjedit&Beí folytán nyerlek meg, melyek M-\'«laő magyarral rárlr ettírsidési vúzbn.jb&Q áU-nak. Habár ez ösztöndíjak ; több évre usóUnak, miutáo a tanfolyam ii több ^vr= tnrjod, fts idei kötgyüjóa mág is üjabbta 4 Síegj-ji gazdasági egyeíület ÍU. m. n caatiidi, fchi-f, gömor, kid huni é\' gyj-\'i) álul. f-slterjeazlendői ifjtb síd Imára BZBv&eot: meg 1600 Irtot. Az or-íságuH gálánsáéi egyesület ^sCvi.0 elki iakolájáoao kiképezendő 2 Arjva fin ré« BSíire ez év bee is megBzavaxtja * láraa* tig & kelíí Sfi^Kget, a lerreaeH oreságos \'iparkiálHUs kÖilaégeihex 1000 frtuí, a Munkácjy Mtáilv remek müvápek ,Kr*i-tüí Pilátus eiíu" aa orazágoí £:<5ptár siá-mára vtiHb _\'fa»gazerezbetése Uöltségeib.es gíinién 100J ícufci járul : a l>ár a magyar irók aagfc..yegy-í elére és ja magyar hírlapírók nyugdíj alapjára etf intézetek teletkerés\'jkor tetemes öaa*e^ekrt—xúo=~ tüinyoTQti -vjék réazáre ex i évben ia 20U — \'JU^J frwi\'adott. — Adományában részesü.: :öbc tudományos iakésaf^ aok\' ídvnrosi jül.h£oay egjl&t, több! oly e hítküsüág, mety léteráséve! . 4 namz

P&pÍTÍiZ6let.
Leiaj: Ham* VI mondjik,ii«7 uu>eb*« len Tilok bi]j» i»; Utí Bi

Bnóapt*!, 1882- mins. 31.
Termény-Qzletl hari jelenté*.
SCÜ: Sgéubes léve * lefolyt hónap z buxatalajdoooiotn nézve k«drtit5tt«n volt iUr a hó eiejec linjhia indult nee és~ etak néhány napra váJuxott j«bbr«; « 65 k&x»p(o ugyan erö«ebb jíVniá* áBott ol5, «trl aeWay
Feleifis «aefke«rtö: BÁTOBFt\'LAJOS.
yiittér.*)
ííyii váaioü köszönet.
Felejthetetlen boldogult édes atyám, illetve rokonunk lemeLéae ilkafmávai ez édea, niegiodÍLÓ rétz-vét aneyi jeleit vettük közelről és távolról, barátaink ée ismörűseink réaxérSl, hogy el nem muiaefthatom minda&okn^k, jtik engem ét családomat eteűfnagy csapta alkaioiá-val vigaesUiáAukkal f«lker«bL«ÍE — kik a temetEsas megje!enaij Bxivee kedtek, kjk & boldogult koporsóját koeiorakkal díszítették, ».• magam ée gvájjtoEii családom nevében ezen rokonszenves részvéteit hálád köesö-neiemel e helyen ia kifejeúi.
:- Nag7-K»nirsán, 1882. s>-i-
lia 9 én. ■ " T
LÖWT ADOLF
■"Titk«e3>»tegségé£et a lejofubb.la-
r nákttl.
a mags ée

3 haTÍ iSőre T&gy készpénzért S ásri kamat , csai a, hó jéjén jiTnlt, mindazonáífj & tnnlt-
levooitártl. Ta«-a*zí aziüitáMt frt ÍL60—i bari j«f/»éwtí nembeiL 10 krr*] olcsóbb frt
uálUUir.i frt 10.43 10.-46. j 7.20—7.30 itt, 100 kilánként kéaspíniért értv*.
ponts ! E«p«e:
i RedeU íribi! ; 21
«bbí
ik5dé iej m RedeU írib
sjabb b.OE*.üű fc:ei!aZe3 többletei képrije:- 121,1.—12.—
litásokrx erSion en-ept. \'zillitibrs. frt teJcilcLii:, inig kétt áruban c&ait -\'öfS-iítfet nagyon eltérj ár«kon\'
ví jftgywsm\'I szeabe- 50-7C kr és ie7 Li«í : CJakaerc oly kedTeíGtlen je\'wtés
;feíjebb ír*. 8—á.40 vehett fel iOO tilool írható róla, mlat t m«it hónapban A k<£*zle-
tok nem gTülnek ugjtc, tík- ! letik ax elaáist ngj belfS
z árak határozottan veizée&ek.
Korpt; a kUebb Kük«égUt fo.j\'tán la*-•nbk nieneta és 10—80 krrai olcióbb finom
t jele
Árpa : folytonI
ia: kifelé, de k
io
fít 4.40—50 nikkaJ 100 kJukéíiptnrOr. értve. MidSo kérqu terményeinek itteni KWJ. toaoyi eladiiicak »egbíxlíáírt maradót .teljes törteietíe! ] LOBMAYEH J. l\\
] toJec üiletía! volt é* árit nem tarthatta, mi-i n5»ég aiotinl 15-25 krral olft»<Sbb. Takarisi-: ny; frt 7.Í0—7.40, aalátsíaj frt 7 70—8.25 itt, ; 1OO kilénkdut kéupínsért fotve.
Zab : ar egjÍr4aii cíikk, mtíj m*jdneai
I viltoxatl&aiil maradt, Talaek (Soka a lii hou-
f taibaa v&n, T.50—8 ÍU, 100 küánként kiw-",
píittért értre. [
Xakortcxa : noiu aasfljuéflet elfig étink j s sxcyotib kinilat dégií uCkkenté értékét és(
HIRDETÉSEK.
HÁZIÁSSZOMÖK FIGYELMÉBE Í
Valamennyi pőtkáTéfajok közt a legkitűnőbb sikert a ■-
FBA NK-KÁVÉ
feltalálva HEI^ÍEICH FRANK böhne LndTtgsbargban ^
nyerte el,> kiváló finom ize és dus tápanyaga által.
^Valódi Friank-kávéa-Dak ártandó, i
SEámos 1 elkiiaméretlen gyáros, különféle gyengébb wéexlilékek álul a bitorlóit .Frank.-k±ré* qtre aiatt forgalomba ítozni iparkodik, BŐt
e«ek legtöbbje utánoy^tnja az egó*« valódi ctégot: Helnrich Frank . SÖkae L»d¥Ígslmr(p.XÁi L^dvigsbarg (2), Lins a/D.,-Rieth, Brett.n, -Eppingen, Marbacn a/N., Meimeheim és GroMgartachbaa levő 8 gyár
birtokost és 10 érdemtulajdonoi a.
Kiért! hogy a Terónóket mrgesajjak. Tehát ei-5TÍ?ráut
látják, tehát dobozaik és csomhg&ikra
Hejnricff\'Frank
SÖhne LaŐTlgsbnrg é« a. törvényes -&jegy«itt védjog^ket ny matni ée egyezeramied & báziasaxooyont fÖwéaii, Uogr£ itigoru ügyeljenek a jegyre éa ezeket kétjék, -^ogy -igy & valóditól, atánxpttól, hamisitottó! iatár^otUJ^nogkí
rntág val&msDnyi nsgyoob fSzerk^eskedéAébtfW i
| kávé dobozokba éí c^omagoíba elhelj^zve kapb*tób* ^léntsbbi
édjeg?gy«í 6* aláiráasRl ellátva. ^ 1^ 1^—10.

TAfl€8A föálóhe^.
Szombathely déli és- nysgati vasuAlbmás- % 6rai tivolsiglái íz osnrit-aiajerímagTar . - Vastsrtalmii forrása nöi betegségekben, kfl- £ nemi Kcrvek betegségeiben, ideebijucban, ngr-síinte íérfek .és \'Böknél előforduló vérszegénységben--1 sat. tilfinS és. beTjraosyolt gyógyhatiss»i-!bir. Lakis és ásvfcjviz megrendfilések » Ifürdó igazgatós^gboz intézendők. Kurdo orvos:. Dr. TEOMAS. — Az illető röpirat minden könyTkireskedésbén iapható. 1
9HT Az (vad május 21 ég kezdődik. -«■
Áy vizek megrendelése a kulíon-is ig^zgatóság&hosküiiieQCidk
5S31-6 A" gyógyfürdő igazgatósága
í váfl-árlisDÜ. A valódi Frank-kávé föltH-álói ésgyároa^i, aiu
K
, aÜactciie le*o ,GUZÖS"-áöi ciimteit vo^dég tc fclyUu folyó úvi Síem-Oyörgy n»piól kóv#tke
hárflf, ^gtleg több évre is bérbe adatik.
¥étele és e 1 adása
átapapir©|[, sorsjegyek, éríékpapW, részienyei,
ági kötvények, érezpéozek sat, váltó-kürás külföldi piaczokra. érvéELyeiK mi nden buz á | Megbízások e&zkozíese s budapesti es bécsi \' Sztdél en.
& ftx alólirt viii
ezéare kOlőuSMii
álog^lev
a pesti ma^y. keijeskedelmi bank őQ|-os
váltó üzléfe
A pást\' magyar kereski
. Baíípeat, Borottj^-ntew í- »• ("j»t hii.) ■" j
503 0-10

ŐSZENVEDŐKsokszoro3anelismert i ( módszerem által mBtet és fogjaiktzás báni zavarok nélkal urtósan gyó gyittatmt.
Jntilom csat mir beíégzett gj ó g y i t á s után.
Prof. CH. ALBERT.
Parit, 29. Arenne de ^ag am. "*. ^:.
t

4-

ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG BUDAPESTEN.

1. Tüz-, szállítmány-, és. jógbiztositási üzlet.
Kiad&sok Huszonnegyedik évi zá.\'-flztitnla 1881. ívi január. 1-ffíl <loei£.»mber 31-úf. Beyótplek* I

Teber.
itt \'kr

H80. iWi ny«f6in,\'ti)y-imAii.lti: nnUdviny
Kiflidet, k&rok » *ltft
utá>. . . .
FflugÖlio.i mnr«dt káruk
i-mfii költiii\'-k Ka.vfunntb.itoii^tt rfii> utini bfl- ;
A ,(libi«io;i,l»r flil»tet toi-halö f|f**ft>*<«t kfllt»é(tek
t-t a<ió . . . i
IK\'hatutUn kt>v«l«li«*h leUAoft .
A kÖ*<-ikt.iŐ évek ké»ip<i>\'-diJUtt»löl<a a vinonthit-sltoit réti leroniUa i* t»« oaalxák tl.Utte •»í
I \' HaaaVltiyH«pi«k. i.ljúíí, b^ctell^UW
íi-\\ r/iníuy n <iO0,ílt \'• p1 -\' 1.0*l(|."00.- -
\' ! Ajl ^viJM»*ÍV"\' í\'*lruirJ*rAdt tA44a»Asl tak : ■
| ! lalfjktSk. . . \'í%, . J Ül ... ,1
II. SUf&
Kifi««Mt kirok * ri»<oiitbU.oá(lou <ó»* tevonájit*l
FUggábon maradt kArok Urt&lfka . ".
SursJil kű;uí«ek . . . ■
A Biiíiituiínii biitc^tlíil liUUtd mrliulÖ ÍK&ifati..:
MU\'éKek . .\'.-■■,
A kovi\'tfceifi ívnek dijiaruJÍWt * vli«ont[.UloiUoU
r*n Itivoaíiávnl .... . ...
in. ugbtetow^
VtucniUitúiiUlsok ít\'inrléwk
KiSiatatt kfcrok & *|M01IÍ|>UIOBJ.ÍOU ,.l»z li-í.Miiiávrtt
H.enéoi *• iB«.i(»ii»i ltalU««ICl i. >■/■■!,r,^..,,,[<..■■
fok mini bo.ételek löíUáim.1 W", ■ - ■ • ■
B-hajlatku köYüUltíic-V MritM. \' "
A (ii*A*&j(l tartalíktJkiuok kamu..ja. . . .
I At rniudun «tfl«terÚibel Qlkft\'f iil.77J.85 |[ i SW 618
■ TOablito.itA.I fd,,r, kA^k liU.UkA .1,,. , . .. ■: . \'"W*9
| Árk»l»i^»\'Míi\'*aÁt>l»,»í;,81 ,. "t. *.\'*. * . \' \'
( ! Dtuiaf«i4k,!>á<adrS tHttaT9k> i~ l.\' . . .
1 \' Külíliríílo l,it<..loaök . . *r.
| \' Kluhhl dákról f»l nam vntt Ontsl^huk: . ".
n odatAlj, folyrV.. .l4>plar, . . .
SÍSÍSM aiS
37B.Í93 lí -\'■\' 04 71l\'4*7
] •] T«rl«!6kl5k.. „.. jj *| »í\'(1»t*);l"\'\' .■irnH
Ms.oai
1 210,000
Í7fiWí| ") A rífjtarlalilh ai-^flCÖ. 0»l
aSSírl ny.ruji^iytxll .\'m.Kfltt . . 1 8|1» 30» M 78 L»rV
c.
Márleg-«zám)a 188ÍT\'
Telgfer.

Tlíiíftt kfttvínyak dija . \'
Vlii*a»ÁIUi» kötvínyekírL, . \' .\' .
Uaíaloiotek utiri megterit ott Baeaeu
Lejírt kihl.iaililai tíkíkín .1 .
Klbiiailliir H,!„.U«.oll,«l balÜríM
dlJlí \'
Itijlartalik . ff7> . ti . itfi . 8 018,«8Ű-#0 Invorrra viaaoltRamlalUll dlBÍrUlék 18*,«W)
7.81Í8,65O9O
g p KihAiasiUUÍ tokík uyatamanya na 186S—1919évro
%Ű!BPQ3S
K3p,2Oft^ l W8,l)00
d íOs.Oooj-r-,
85:
8te
t.lika
KlSrn (littelt dHik ai 188Ü. 1888. 6v«kre
, 4,361
07
ViíaíilSlfiol
1MHI
5,47a 03 (02.84A 10
8»7,rl«4 \' .Í9I
88o,784
« 774,381
il
O:
isi

<

50
«
E-W ■fi M

r.Al 11^ i\'rfyo>fllt ln^ft|Jeati f^várrni takarAIC}r>mtftr
üál ,. «,;!,,.r lll.tni klnntArí |,r\'-narf. ;,KI„L.|,. u .
,tt ki*Muíi» dijurulí\'k > vi-^ lovouiiival ment»>b»I{k ndlhül i-\'.üa\'J.^SV Irt \\Í kr. kfltntt blitoiIUiük «tllu £* a, osiuik a.tf: .^„j.Jf.íkSI, ..Umliií.-. lolri /■vbi\'ii Uiárt <Mr^utitt*kbKi b^foUt dijalci-
v 4.869,959 7/
^rUkpapInk : ■■ ■« ." ■ ■ :■ |
I) í.lrJFt.QOO — frt\'rn.fOMhitflHní*aKli47ifi, . ji
»ijo«levelek * 91\'j,0/., 1 l3ft,63J}~ íj
7
18flQ.74Q|»i| 4.180,003 Hő
■\' " liloglevitUla A niO0!.* e88,4<«^ 1
,-.i
íj . aíloílerúlari A ]<K)f;u\' 324,IM)0- i
-isxoutbiktoaiiiil\'dijrjiit. \'817,8*1 74 _■*. I
ej Art vi.BMl.iatos^nsi .Ujuk.. SpBJlUtlO ) 387.211? -\'M 3.30H,/1S U\' HB\'njvben ;.:í"i!nniraiit""t»rultí)! \'ti-ggtAtei. voli
f \' " MllatkstvjnyekAaa1!.! j3ri,7«tl—
49.648 40] «?1O,SA|1
3O,b50lUJ!\'\'\' j
„ 80,058 fi 11,488 20
* : 100,900-^ , Kjuaa.od.rbögi v»-ut
■•■ ;i -^ cjtSírkQtvíiryak A 98°/^ 180,^06^-
$ ííia.tá
II.
A/ 1M8C ívffil .itboaott dljüjrtaUk
II. ktb. oli. aalttt höt-
ll) 2011,800— ,Huii«-drAviíva.,rt™Í!
!\' kbtvíny^k A í>yoi )ao016-
1) 15,000— .. KI*J etíílyi ,as,it »li.\' /
hotv. I, <J\\»\\ 18 800-\'L\'\'í\'Ji>.í*^i*",t!*fV;\'..\'>l.»".»lW1>1-

U;\\
H.ÜlíOÍ9S:írt f-i kr kfttntt blNtosítAflok Irr&ll di; Í3.14q86. 1OVOB»H törlcaaUU tlljak 7.90^98
A« iböO. íyllurr ^rrmuradt t»ftfclík Klrr^JíSeri "LÍT^ , j \'\'■ ■
k.rokírt .\' íí .......... . :! M.M78S, 162668:84
1 SU9.8ft7,"\'
a fenti irKkpipiroli utir.
ig eaedéker ktmaUMav,.,. ,
Lanimitött 4l egyéb viMijf
A tirit&iair h4>ai BiuUtKatu
(«l d\'k " í
■71 kr kjlíit ílaloaiUiok uliui díj .k
IV. Égiéb boiete.fik.
[vények ulAn vatimint °gy£b k&lrvftU)k
M«.aii\'io
IBI, évi nytroMéiy ■ .
■■•• • ■ -\'■■" , I]t.; Élet1>íKtositÓ8Í íií
A tnuít írbW ítholott (JjJtarUlík \' \'
iifuljft dijáb :\' o* "4vb«ix klilUtott kölvínyük utia »> előbbi évokbeu kiíllítutt kÜWÓ-
uyerfimouyoK , . . iU évi ftlgg&bi\'i volt károk tarUUWn
lliot^kek ...-.■
liaióntjOvoiíelBOj ........
ft>tíkp«t.lrok „„y.rrl.:

, m«j!y. bank ftu/0-©»-«
KüHifSbtjn lévi károk t»r(ft]<5ká \' évjir»dí!íokí,I ...
Vi«ont1)iitoiitiU- diiak r . ! .
Béijeokírt ""■!..
IrO<1"l Kér, pOltftdijalt, Iiynmtitlv^iyi.
Tlwli Üffilémk * . .
.1 Övért el ml adóért p« &t\\ nyVtebiínV i
Orvo.l dlj.kin . . . . . (.
U>rlit>j(li-tlkD ko*«t«léiek IITfiu .
Dljiarmlík ex iy végiti\\ . 7^.-,.
1881. íri aTera>tn<íuy
99476 HR
1 ,)():),0(iC frtrryi m. flíldhitoliutiaoti 67,7,-08 ■»<
lonlnaltk 100 frlj(L»»l „ .
^aiSOtrtl frtn,! íjagr- (SldWtrilnlíarti 07,-t>".»»-
"l„((UTrliik 100Yrt|«vaf i
r- földlrltelltilíatti 5\'/a.o| írca k 116\'/ íjAl
értéHU «Íloffloí«lok. Jlfi\'/,
B\'-#ftvény-kil.c«{.tiilj(
» P -
10
V4t«ontbl»l. kötríny-kHlejönök A kíjujJont t»tto»íift fo\\f(> MÍmliil ■ ■ . ín fijligynOloígok a H>í.Hak U
Kiadósok. TizeiikileiiQgtxjik évi zárazámU ltfHi. jármai l-tiil deozember ífl-ig, Bevételek. I Vagyon. -: :;


gr ^- "■■>
.. v. ....
1ÍÍ0.971 lí
iíSíIőüülSI
- .9\'l3839 - ;:■
lflB,9()fl \'; ifc\'íHl 45
97 Í»7»,éi4 20
7.898.S6O ftO .0

á.l>ll,al(

Budapest, 1981; doczeinber hó Ülőn.

1

Peoz Vilmos, ■
\'ii.<n,ltA.r ,.aaulyf»n«k. A !mi •Ér.aj.Uk.t
ItuÜaiHist, 1882. február hó. 27,én.\'

rlOjal.-I „.„Hna.gAI.A ,, a

Fuchi Rudolf,
Rudnyánuky Ferenci,


; Jansy Ujai
a kospontl kiíuyvoxai louDko.
Híjcu Joiaef, ; Harttjknyi frlays*, : .! :;f Lévay HBnrft, o ; :v\' -\'
Ormedi Viimw, , UUoiaqn Károly Pál l \'":
~;: Kacwinsiky JÍIKM,
. ;_J ílöthiitüíiaíi künyvvivS
ályokban merrhatiroiutt elvak u^Arlut i:>>,:!}ICo]rii\'1k <jfl a«r,k egyoi tételeit A t\'<- é» segíídKBiiyvíkkertsljatep m,^«f yCíílinek I
Tornyai Schtuberger Zsigmond, Szitányi Izidor. \'■ "\' Ogycelnig N.sy.K«nif.i!i F««oihoi«r jíuofnil. .

r^:

9-en.

S38-11E

Huszonegyedik évíolyam.

lap szellemi részét iL
NAGY-KANIZSA
. levelek, cstk ismert
W: ZALAI KÖZLÖNY.
N>.^y-K&nszsavájos helyhatóságinak, .nagy-kanizsai ónt. tűzoltó-egylet*, a .nagy-kanizsai ke-eskedelmi H iparbank*, ,nagy-kanizsai takarékpénztár1-, a „zaiamegye: általános taniúiest a , nsgy-kanizsai\' kisdeö-neveló egyesületa, a nagy-kanizsai tÍ3zti Önsegélyző szövetkezei*, a ,sopr&ai kereskedelmi £ iparkamara n.t?\\ -L"iii:/.-:ai kauaHs/.t.iLULnja.11 Í több megyei és ■
egyesület, hivatalos értesítője.
HctcRklDt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.


külömbség közöttünk miut emberek között cÍDca s förzön Össze bennünket a aercszténvhit ezen erős kütc-
hogy Istennek egyházaiban [ lékével : szerctd felebaráiofiat, mint tennen ajagadat; s ekkor mig egyrészről a. hit. követelményeit betőltjűk,
ü ^Uikik s visszaié.-ó j ht
váodörmídarak s tavasz ezcrnemü| Á ^^ ^ ^^ c fing_
iellemét. ^net a valiisos énekek iriiin s fo-
Űnnep T*D Í tennészetbíü. a|gadaimst uszwik Isten színe elütt
uvasi megérkezésénes l»gj- üüoepe. iarra togy cseiekedeteiket ezentni
melj után mozgó éi nem mozgó lí-jcsat jóban gyakoroljit:.
ujet e«:iriiit epednek. I yajha megis tartanak!
A aépekmilÍK 5-Yeuttezve szeu:-] De nemeik keresztécyesé kizá-
:clUi a nagy természet ezen íeniégesj"róisg ei fineep. üis aé^ek is tar-
áialakniisái. 1tanlk l"BT*\'o\' s -1"*1" "^ vaüisi ok j ^
mink-et ama tudatra, hogrU kisdedek anyai és a.yai ielfces
nagy ünuep h. húsvét, melyet
HOSHUHÍI
oia iifOnL meg. A harangi
általános zncáss.
tudarja
■% vallás fűiken tjei sz6szék£>ól birde-az igéket, melyeket ejulékül ha-
íü
í gyott nekünk az Vr. megparancsolván s ; keresztény vallás alapján, hogy a hit. [remény és szeretet áltat miudec né-j D£l emeljünk iBagunKhozi fuí s ize-feitíbaxáiubkal. mtoc önónma-
;.L simiból a nagy íwte téli öltönyét pázsittal .van mir UHUT ÜL Imit SUHD-fedél nélkül aiuéta at s aniiú virag-
Szál JÜ^tüZZa ÜÜ & mQZsJt S rétuk-íjt.
Lassanként m;nL óníB: ■ izAgd.OiLr-Qii tűnnek fel £ virággai üíiiucleti- iak s más "világrészekből "hozóit aaiaik-
Írja is eíü nekik, hogr £ busrétot nagy Az öröm íiulínos. Kgyírind ŰDn(.poek ranjit. aicrt csi£ hasvét
5 Qjjoü
;va üdvözlik ezek
üdvázii a tennészet ezen í.i.v&lfoz£-\' aát, a kifeeieteí miodei: ember nem. :naj. kor, rang- 6s vallaskülömbség nélkül ;■
Városán* lakói mosc általános
B e^eo csodáikOZÜÍ nem ieheí, mert a nóisák s vk>lá* fa;iadíti£ melieU) nedvesebb az é-íeí. ^evesébe a báset, \\ i-ÖDuyebb a good. fidámabb miDÖeu., mert a természet cagyszerusűge ft-1-1
husvéti Qrmepe: tartanak, a kfliömb- ^ csak azon sekély ekérébbea
ü- ^ögy mig aDDfLi megülé- keresztények Ütaiábac kó£
e2ek kÖ2t t g^^ keieúek hirom
föic s
emeli, felraagasztajji t szivekéi, tuertj napol 8zentelnek, addir a
magát ébred, magához vo él. keblére ölehÍL
íet ís.
ásnak nyolez napig tartják vallásot
més &7. üldözőt-:
szent annepéaek emléké:.
De ez különbségei, nem
Is-
s lerven között Bök\'. Imid
Üe oem egvcdQ! a tsvasr éítetö! ttaét kifci ng}% miként azt keblének
lege az ami az embereket kellemes j meggyőződése sugalja, hite s vallása
mámorban riogalja; nemcsak" az eUój Laaitja, szérí sem &z Istec iránti
melegebb napok ókozzíl:, hogy fcszuJ | tisztelet, sem az egymás iránt! sze-
az oromtól miliúk keble hanem a 1 retet, áiiaia. mcg_. nem zavartatik.
a 1
Süt a ko;Ös ünnepek bangosao
népeket fel
litjjlk
\'erraészet ezen riadója, együite.5 ha-1 List gvakorn!\' TíSuíí" azon nágS\' üa-is
Dswij-Dpk .aUeiiiáfeja j. iercsz-j arra, hogy m^gérLsék eg.vmist, meri túnv viligtan oly ieiket ernaö,- aaivet-jcsdk nyeiTftk Különbözik s szokásaik-ncihcsítú hajígofeban- hÍF4etí a nagyjhÁD temek cl egymástól, ae Isten di-örömöí, mely "titsl ivrisr^us féháma- j csóiLéséro egyaránt sietnek üanepei-
ket jeiöjiii meg.
ezen áiUÜnos érzeiem baz-;
dását üdvözli s melynek emlékére
És-
majd. két évezred-en í: liüiisméteii iioz£.ia}&t kiál

társadalmi életünket kedvessé tesz-szűk; mint honfiak & közös édes anyái, a hazat minden veszély elleu összevetetí vállakkai megvédhetjük ; inásrészrói korúak köteieíméoyeJBet megfelelni, a köEmüveJtség SZÍDTO Dalára felemelkedni képesek leszünk. Hosanca Dávid fiának! Á.iáott, ki az Ur nevében jó !! . . .
Dr. FÁEXEK LÁSZLÓ.
rfótékonjeaéla sorsjáték. Ttagy kaiuzsüi ki£dtár.evelo egyi
süléinek sorsjátékot rendetö bizott-íága következő körlevelet bocsájtott ki;
mely tu
Édes hazánk e . yugatí részén eiodázhatlan kötelességünk cyeJv: és neaizetiségi szempoDtböí a kösneve-iésQek oly biztos alapot teremteni, pyagi eehetóségnek koczkiza- kitéve nem lesz. A kisdedovuda &z, hol
csa ládí és nemzeti kőzóröm, közjóiét s
nemzeíiségünk biztos jövője letéve van a kisdedek vallás-erkölcsös és hazafias iracyu alapnevélésében azért, hogy e suigasztos eszméi minéí szé tesebb mérv\'bea általinosúsa. jÖTÓjét biziositsa. &" e czélra ?87ő-ben alakult nagy-ks-nizsai kisdedneveló egi"e-sülct a magas kormtey atyai jóindulatát kinyen.£ arra nézve, hogy országos sorsjátékot rendezre, a ne-meíbszivíiek filléreit ez oltárra Kérje oly reménynyel, miszerint viszonzásai, 2 szereacse keltezése meliettj nemcsak emléket nyujtsOL de hasznos és beesei tárgyat nyerhet ni al-kaíniat adjon.
Van szerencsénk ez^kaek ntána

pártfügóiuak nagybersü figyeioi": és buzgó pártfogásába ajánlani & nagykanizsai kibdedneveló egyesület szent-|czt::u törekvését a következén dók bet :
Egy sorsjegy ára 50 kr, minden ő darab utaa a o-ik dijLalanni számit ba LÓ.
A szükséges nyomtatványok tisztelettel mellékelteinek, kérve tzot igénybevételét, Tagy ^etn használás esetében szites visszakftldéséc.
További megreDdeléseE hilií köszönettel tétetnek s azonnal a ieg-! nagyobb pontossággal teljesittetnek; iDegjegyeztetvén, hog^\' cjabb megrendelésnél az előbbi k&idemÉByek értéke készpénzben beküldetni tiszteletiéi kéretik, ktliőnben njabb sors-jegj- küldenjény nem eszközölhető.
Kegyes adományok e ezéirs. köSíőuöUel fogadtatnak s nemcs&k & helyi lapokban nyitvfcnosan ayngtiz-tatnak., hanem a vég\'eszimolásnál ki-muuítatnak.
31-éa ellen -ráros-
íredájs
A búzás 1882. év: decz lesz Nagy-Kaniisáii hatÓ3Ígi őrzés mellett nyilvánosan a háza nagytermében.
A sorsjáttéki bizottság Nagy-Kanizsán a kisöedneveíó egyesület nádor utczai ovodájábf.n van, hová a pénzek, megreüdeíések éí egyéb e sorsjátékhoz tartozó levelezés bérmectve intézendő.
Tisztelet teljes kérelmünk meg-ujitása. mellet\', őszinte üdvözlettel |vagyunk
Nagy-Kanizsa. (Zaiamegyej febr. ! hóban 1882.
alázatos szolgái: KOCU MIHÁLYIÉ,
elnök.
VLDOENÉ, G-UTifAKNEEDVlG,
m. eiook.
SOMSSICE LÓEIKOZ,
e^yoatleti pondaok., bn p^citt-nok:.
BÁTOSFÍ LAJOS,
ti: kár.

— ki állami csend őrség kra-iifikaüója. Áz áliami cseodórség ke rsiébe belépni szándékozó egyénekre nézve a beiügymioister \'tőveikezó kvilifuátiót állított fel : 1. kell, hogy ÍZ illető magyar honpolgár !e gyeth 2. fedhetetien jellem és meg-felelő képesség mellett tisztességes és ildomos magatartással bírjon, 3. 20 évnél fiatalabb és 40 évné! idősebt ne legyen, 4. nőtlen, vagy gyermek-néltü-li özvegy "iegyeD, 5. iegaiábt 163 cm. magassággal birjoc, 6. a | magyar nyelven kívül azoc vidék 1 Djeivét keJi ismeraie. ameiyre fojya-|mc»dik, ?, végűi kelj. hogy az illető j az Írásban, olvasisban és sziicvetés-[ben iehetóieg jár^; iegyec. Egy pótreüdeieiévei azonban kivéiei: \':esi Í jelenleg alk&lmazÁsbaü ievó csend-biztosokra és esendiegényekre nézve, ameonyibec ezeknél, ha & cseodor-ség keretébe beakaTcak lépui r az életkor és családi viszonyom nem jönnek tfikinteLbe.
iterrei egyeténóieg- elren-iüelte, hogy & köngazgatisi tisavi-! seiofc, midot hivataioa cselekméoTei-■kért vagy mniamtisaikért a törvényszékek áitai feleletre vooates.k, a»p. taUn zaklatások kikerülése védett ne TádolUssanak itözTetienili & kir, ügyészek által, hanem & iád s történv-,szék elé való terjesztés elótt kőzlendó [az ilietók hivatal fónöteivel. az al-ispáönai, ragy polgármesterrel s ezek nyilatkozac* S oap. esetleg előbbi- " határiáó alatt bevárindw. A Leiügy.- _ minister reméli, hogj* az aiispáaoií, vagy poigármesterek a.mLai agreleek arra. hogy a tisztviselők *z aíapLa-ían vádak súlyától "lielóbb megmeneküljenek , agy közreműködnek a valódi bűnösök megérdemlett megbfin-tetésére nézve is.S »i eg tuüjt
Ily Ungown
Lobog s. lt-cop:omua Mii=e£ * oap járul üríts lisgokb»n. Tünd-nugá.- ötőnt Vt; a BE.-ut f.Lkra . • He r.aci csodí ; hi*l HuETÍt EJ«p> vas in
iÍAfigtik IE orgoo*
Tl áiói!
MiDtU Cif^gn De oem

számadasíinak kímulatása-
ÍLlsfelndy Siaáor kéziratai nyomán.
SQa-.ugí. -SSi Gíircr. 25
fal adj Sánáorrói oiiameréabci beezóicek &x oresíe caiadeű réise\'\\\'^Cl Bil&tac-Fü-redre jovi5 íciögeDok uoc sok élvoT^tért, maiyel an oiUűi virigsó aiinhfcz aekit
rúll & nagj férfiaanlc etea e8*me meg valósitifia, &z: elképieici Jehöi, lekiatve B.I akkori idő BÜÍDT péntvisíoajait, tniutác exec oagj paategel E u&gj-lalitü férfiak adakotisAbűl ée s&jiitjkoól kellett össteloroci! ;enie, miat as a gjüjlömó-DTCEDbec lévő okmáovokbol kid rül.
Ai érdekesebb okmiejokat köElöm. KedveE barátom Sándor \'.
NemeB megyéűkKei ictézatl leve-ied-í sieo s rriég most IB tartó köegyülésen íolvóietvéD, elóre lett Rjinlaiomnak reraéojlem, bogy Füreden felépitend6 já\'ók atioe mir eddig megjelent ktrok éí rendek iluL Ha**tÍ5 forintokat meg-halcáó aUirások tétettek peogö pőrében
.aEiodékoo! vau ecec ex... a jövfi
tiaUujitó atékec er....W motdiUní — b». miat aiuo álla: addig migjen ai tett faiv6ittluM.n.... gátiak, péoire síiikséged, VOÍBE, ird m^T aiooo*! ugy fétem 400 i írt pengő pénzben már beasedre levéo, i nj ugiatL&todrs iltii adatom — BZÍVSÍ buríiságod lelkesítene iparkodásomftt —i uemélyed, hatafUág^i arint roosö uirss\'

ériéit enj Béged mozditga\'.ták ngyed ejó :é"hel4égfma: forrón ölelve vagyofe. Vöizpi-émbea aprii 36.
hir baráfod
\' " r / BOHONTY s. k.
Nomfct föraisgvéoknek Í83i-ik fltstoud<j aprif\'ie IS-ác ; több utáaos kBroliex\'i oapjaía s.-egersEegi m. város-bac foíy "áat Urtatolt köz^vülekesat jegjBÓköoyréból.
26Ó Korrapoly Iííván FÖŐÍE : Eiró ur jeÍ8i.t:. bogv a, baJatOE-füredi fttvacvc viaoíl a magj£.r nernssti BZÍE jáisuí tár sasig réasére feltüítUtai szÁDűékoiott játét aiionak azQkség^E helyé: & tulaj-doaos tibanvi arent Benedek siersetebeÜ apátság kimal&tráD, ax errő^ érlealiií és É feladó urodaiom állal & kiadás felléte ieit megKatarosó levelet bematatja, azon jeleotésao!, bogy L. nsmee niegye valakit s maga réeíérfi; annak aláírásán: meg-h i
g
A balatoa-íüraűi asv^DycvisDél feláltitaadú magyar játék uioheije adásáról & tulajdonos íöiáes araság álul tett foltöleleket i ö\'ate ^-g;e maga ré-•níról elfogadván, u jelootési »4Ó Fsóex : bírt ar: a feltételek és jelenteié parjá-Dak kiadiaával oda atuittaLik, bőgj ezec jilék szín, hely-rc aézve a í öl de* uraaiggul a jeleat^sban érdekiett s Bzínts heWb-iQ fligyoU TÍlágO4Íti*áhoi képest a sxeriAdést tee^kösse ée a nemes v.gjéoek aevBsateses KiaíaJudj Sándor láblabkó ar, Kint axca jáiék uÍQ«igatgaloja, éa jaleotést Ur6 Feöu: bíró ar, mist P ne-

mes v.gje legott meghataimaiott Írják t aa urodalomcial (.láirssfiék. E egy péi-
dánybia • u«mes jatUasák, zaolv
vége t ^ac alsö" i\'éase hitovsik.)
S£*lj? aiierint ón alább írott Hor-vátli Pi] tihtnrj api*, álta] angedBm tekintetéé cemM zala virmegjének nem te ti játék, asic épitÁaére a tekintetei vármegjei karok ée rendek által, helyben hagyott epí..... axeriat axon Üre*
helyet, mely baiaton-füredi savanya
£ Kovács Mihály azomesédaágában tefc-sxik, s egy foJö! at adukat felé, mái felöl Anglos kert felé ayul.
KikötTo mindaeon által.
£J6«*Ör: Hogy E játék ssinbea senkinek miauik azálláf na engedtessék rolót a SXÍD játuó tára&aag minden néroc nsvexhető tagjainak.
Máaodasor: Hogy s. játék sxinbon sok másnak számára se fúiotheeaék sem másnak, sem magt számára ott fó-wtni ne enged te tbessec j — a kávénak ÍJ péasért való főséaének tilairra ide érte tódréc.
H&rmadsxor : Hogy s. társ&Aág bort agyán & msgt ítámira tarthaL, de as-oak egy csépjét, vagy akár mely usaiei iult o-ictórt eladni aubad ne legyen.
Negyedszer: Hogy a játék ssin ktüceai minden időben a tekintetes fő igazgató arnsk rendesAseí alatt ailjaoak éa oaak a játékoknak folyamáig legyenek a társa\'ág kesébes.
Azon atstre pedig ha netalác & társaság est kikötésekor által hágná, s as arodaimi jaxokaak—^ tenaéaek
mog„.. iiogy a papámnak meg vili-
ái & taklaUtBt {& í^aajató ur a

TÍaaii éie»obt a bünteté**; eszKÓ-
söiei. E at igassigof kiaíolgálutasá:
idóben pedig mikor Í tisztelt íöigazgaló
■en; lenne RE igaxság síolgáltatáa
helyből; aor ^hiáoysik.)
Saimadái Í b*i&u>n-füreöi játófcMÍnröí. Bérétől. — ViHó^ban.

132b -
644 30
305 -
1392 30
i92: 30
250 -
iSOI 30
239Ö -
300 -
ÓO0 -
1000
100
1830. EUó füredi Coüecta, 65
fríhiÁayoyaloklere^ar. 1.
183O.eÍa<5 E.-egensegi Cul. l\'üi frt biinrnTaÍosi«véi űr. 2
1831. 2-ik eperwegi Coieota. 5
frthíánynyaJ oklevél cr. 3.
iS3l. 2-ik egerezegi CoiiecU hiány nélkíiloklevél nr. 4
1832. 3-ik fOredi Coüecta hl
ány oéikül okievéj nr. 5
1832. Egy névtelea egjbají
Farodén. Oklevél nr. 6 1832, L N. Voiipréni várme-
gyécekfolyamodáara tett
lúománya oklevél ar. 7. i83Vt J- -N. Báce Tármegyonsk
íolyamodAaomra tstt aio-
minyt okieréi ar. 8. ÍS30. EtsterházygTÓf tesUérek
felssólitáaomrawitak.Oki.
ár. 9
1830. Á veasprimi kápUlat
feUsólilásomxa adott Oki.
ar. 10
l83\'/rT. N. Va* vármegye fai-
ttólitáaára adott, oklevéi
nr. 11
18SVa8m. Györgyi Horváía Já-
ncm or oklevéJ. nr. i2-
183Í. T. N. Tojna vármegye £ einoii tatomra, asodett ok-
800-
l«réi u. 18. . = : ,

HUSZONEGYEDIK

ZALAI

ÁPRILIS 9-éa 188S.
2-ssor. Ha mint mftk6di&
tíhají rér.zt i-enni, kijelölendő ■ mdködö Urut száma, » bogy hány I. II base éne kwaei fog megjelenni?
3 ttor. Ha o«»k magit ramí képvi Msítelű tagogyiet kivia résitvenni, a kép-Ti»ftlök stinií. jelen töűdők be. Mi ad két esetbíta & L cx. réeElTov
beka\'dendő néraoroin
Ugok pulgári ftllása
4 Mer. Mint mütodó o^yíot, műsorra fót.Tetv.e köx&ceo «16»diui46 mü-darabok agyw teéUmaival a re»*fk5t melle ti, hány példányt 6ha.it ai ágiunk magküldeini ?
5-írlir. Óbajt-e TenwnyeiQi ■ «x esetUen hány Uggal V a versenynél, • da-ÜrpgyeaüUl küzgyüfések toríbbi baú-roxata aUpján, »t énekesek ttám*. 16-nál kevesebb s 32-oél több aem le bei. Á két «I»5-díjra (at eíaú csoportban j a varsany-íéa caskís ugyanegy müaégyeasel fug tör-"~\'íT7mily6t az ide! dV&recieni dalver-
Ctimíi pályudijoyertet f kéí bb
y*r férfiBé-
pyjy^y gjesa fog képeiní, * többi dijakra néivt* (• 2-dík DtoponbBn) a. yer»eDyd»rav oi
i uge<yiai«taek »i. [ujjtajű".zjyMkedjenek n«li«i¥ s
magyar toDoiroduloii termék l-ibet, & bo^y ha »« még kézirat 1 igy még iamerotlea, annak vetérkönyro legalább hat héitol %% ünnepély elfilt as ig. vilasitm&Dycak a titkári biratal utján beköldeudá.
6 uoc At sgyMOiati aiapambályok ,6-ik §-a. alftpjáu as ünnepélyre bejaleft-endö mököda J-got atáa «»«né.yenként egj Foriot, * pírtoló tagok utiu podig •»»-mólyenkint két foriotssolgáltataadő boái «gye*fttet pé«íUrába rendesééi
y p g
jéb«n;. M«ly iiioUkek (* rémtvovók j évkora mellékléftéval) kilórólagoíaa axi gyesület pénetárnoka i. 03. £ogesser Mátyáshoz (belváros, plébánia épület) küldendők be.
1 BS«r. A* Melbeo, bogy a t. ca.
l M 1880^-82 egye«ül«ti Icát
ó?. *l»p*i»bá4yilag m«gbatáro«o-
zotl évi á frt (■ igy öuzesen 10 fri) t«g
díj Hietétot netalán mÜg í>e nem s^olgil
utta -volna, thztejettéf felkérő tik, bogy
ebbéli kötelesetlségének aaí.íéa f. évi
rilk hó 1B l i Íkd|k
8 nor. A * ünnepéif p*pjti(
értf-leg Debreczen i Ua tóiig a E & debre dosfi biiottságeaí
k. viröts tö: Tény tagegylot és ren-rvug, hó 16-20
kertben. Aag.
: ^^ vonal kereutul
As egyes n^pok •^rropcije <áe m&-< » ?lrda fóatezáin, a reggeli vonatokkal ura apoaJc idejében birlaptlag, íóíog ]/a [«Vkosi weaiégok fog-.dutá**, dáiíeoo a «gyes. bi\'v. lapja a ,Z*né«íe[i jiailiWya Ulti*. ^i*3i:, ké*Sbb « (Spm-■* utján fogk&zx^téletni 8 taíndun jranowíok UkáUróí- mt öw»« tusol iá* jtDok küföc U megtöldetDT, u^r ftestúl«tek kivpoHlia* meUo\'.f, a tótéren «)stéo & les*állitdK.ira raauti és gÖ*b»- j eaelendfi ii\'orba vítoiik a sáatló, mely-
■" oak felavat*** H ór.kor kesdddik. Doi
utiu 2 ármkif 4w»«b^d KaorlaK Fngyo* termeiben, 5 ómkor diszgyak.oria4» » HelyUii \\Ú*o\\tóka*V, ditxlöVeVxet L*t»-n>kon, este lnraboUrat*g?bekötött li,not-vígktom rendoíierik.
kitüiv
">ira
DtP.
J6Í jegyek ki nyírbe tétére jg told cs sxállá*jegy«k is, a bajai esten iW mfik&dö- éa p rtoló dalúrveüdégai eíám aránya a térin t.
At ig. váí. támogalTa I>ebreoiOB az. kir. vároaa s a dabra«eni d»l és
\' ± miitől a«t»ko«i»Ít mindig n.gv iróuit>1> mellel! talilVa. Kerülte lénviiseet. de aegrot jiere:íe a ió isié*
^v&gy kiszáradás által kiveszne^ ezek is lehetőleg szeder- és sorfákkal pótul L&ss&nsk.
líötry Jbz&ef éietr&jzáíoz.
LiQ-wy Józícf városunk, egyik f>l&-keió becsült-tea és tadomás; os polgára meghalt. — A régi jógárdar\'inely valláBos irkölcaisege, tiszta, öazetlen haxafisága.
011
»noak olJm«diii5í«n\' Katónkéi kio nierenltónek tartom pedig um tilk» la Iáidra át, melynél fcgr« í mint »Upo"
! hódclt\'* korsterü haladásnak
és beleogj eieti a régi tomplomízokáíjk nert valóban aieulebb-rvetéaa éa Unit\' ceeremóntálcnál
ibersseretete álul ax
és iántr>r;tb*tíaQ fja Dvmsódéknuk vezér-csillagul axoigál, egyik legbfTebb
kiváló e
nek lartoltn as ifjiuág E uplom*
Táros" szabályreniíeletet óhajtván alkotni, a tervezetet megküldötté véleményezés végett a kereskedelmi és iparkamarának is, mely most adta be \'élemenyét .aszabályról. Általános észrevétele a kamarának nincs, de aem helyesli, bogy -kiskereskedőknek egy barrelnyi petróleum tartása csak j egy edényben engedtessék meg, na-, gyobb üzletekben pedig öt barrelnyi
; tei
mVítamm l^yeí íií^e," hogy esi- >f^^±Íh^kit ű*t8k " elásott helyen lehessen . tartami"\' "m
ya-
ineaen saándékom lerjedeJme*,
életrajzát éa tudományos nüinkáikodfUá-aak gyümölcsét megismertetni, minthogy azokat előbb szorgalommal gyűjteni éa lái kll Ööbb édk üt
a kőolajt s földalatti helyiségben.
Tüzbiztossági szetDpoirlbó! jelenleg is
kerülik a pinezéket az elhelyezésnél.
A kamara 3 d
sog gyj
i kell. Ötöbb érdekes müvet
Í8«gjobbre»t hiikö«eegi ét Ukola-s.éki ug lévén, efjik .lapibSjn rolt •■ 60 éy 6u legjobb iikortol muküdó bei; "óeli iiraelita iskolának és erélyes párto !asar» aLpitwolt\' a Irinyiikola, m-:ly előbb mist magininiéset Bjükedött.
a tb\'aímmí á* a^régi kajaDBDÍ tanúimáoy ^jáVbTTifV
nézve a keresseáefem írdekíben \' aí m&jthnslíT "mennyiség* megiralM u&ását elejtendónek tartj*.\'ír.-■ .:>: ■■;£ ■-■
Az ötvooes évikben a . kormány . <)R ÍLkiOligootfouk, nSlo- pedig-
kere#te
i ke-
a oyilfánoa kitüútetét^ket, megelégedvén polgártársainak sxereleiérul. Áldott legyen\' nz etn!éfec !
BORONKAY KAROLY.
**"* ^^£^^^&^^* iri,"azon fSHU\'pedig 40 ír ó:. Mikoéi. \'5\'1-b »»re m»a, miiute.f WtotJcüBn/éle^ .udom*./"" *l iL°d »m»«e" •lépirodílmi; lapokbu köiölt érdekei cíikkeket
Mint kíiübó bebreÍ8li» már 30 évvel
orsz. ma&jar daláregyesfí-let körébő!.
Tisztelt tagégylet! At őrse. magyar <i«J*r«gyesü!;rt a*
p >g
rmi yag/onát is . megSriete éa /,
ylem, &o?j- úsitelt caalá\'dja aaokv. a
gygy
yg minden két évbűD g
oraa. d«i* ** ■eae&Qnepóiyet a. C
D.Debreozen BE. kir. varosának tőr
liatóíaga éa a debrccieni dal ésxene-
gyt; mint tígegylet hkíafifti "éi Ven
dégszerető azi?ea megblvíiákövetkealé-
ben a oeyexelt >\'ixo* jalai közt fogj*
megUrtaOi.\' / \' \'
A
egj*el»tb4i i f j Jd
— Á jövedéki áthágásokból származó tetteaérési jutalékokat Ur-Ulmazo pénzküldemínj-ek, amennyi- e, el4tl-felHh.t •»-.kk»r Earip. K.rte ben nem közvetlenül a tettenero sze 1JaieíJv„,euiul; neo. kéikeá.m, hogj 4. mélyére, írnnem. Yalan-ely haiosagiIniul p<,iM „„;,« „e^cak anyagi " vagy hivatalra ezimezje, .tetten érési.j ■•-■■•-jutalék, portómentes* megjelöléssel ellátva, portomentesen kezelendők., ■ |
ei\' BsQtetet 1810.\' l»ug: Bldüy
bivab&ö -Mosoar megye, (Frflá=Bkirciicn) nevii
Az egyesület kozp. ig. v
é dbi
aJeaúi»koUc*ii. nyertd taniliaiit, a. val-
g y
íianepéiyrendexő hí übiJ
ud elemeihan, id6n a tíidó
l\'út
egyetértve "bil
Az ak\'fcbrl id
t kifojt, bogy Í h ta! muvészot e fonás- kihaló nemzeti üiaép^Iye minél feDy.oee.bben litoröljöü.
iliotbogy aEOoban fti \'■£
sig elótt minden ayilráDos j
41yj^»ég Pef iheiimAí-ral rolt fllreksMlv öwj a_ tmicm^iiv jnUni vágyát eűjbi hirai Schxeiber poisoayi rabbiho
jtarát * í
— A selyenrtermele* érdekében. A közgazdaságilag ok fontofr selyemtenneíésnek ineiinéí ssél^bh körben leendő elómozdrtása\' végett -a kormány czélszerti- rórtezkedést tett. Tekintettel ugyanis ama körülményre." hogy a selyemteEvésztési iparág megJ honosításának néioeiy arra különben"
igen alkalmas
szolga! akadályai, mert
ál
gy
ibb «kar*la
aEOoban Tiradoi
dir a hirai Schxeiber poisoayi rabb
ndotolt, kio*£l & valíásmHcmáoy
dbi b U bi
csakis az a termelnr
.ellett
tbíilmudbani
aUpos labilist
ebbéli"
ikijáb\'aa --.z egj.eaiilet miadeo esen és b«£alia« ílgybuag«loni\'-iratja, hir»titfó<i\' lieatólet fe íri bi2k)oiBmal\'vaii«zer«nc9án>k
I)a esiei meg n j hl L E
bitója bold, Ijövr)\' Eárnyim ki itt K*gy-. Kanizsán BeDcziáti gazdiig Icereakedu bázban kücjvulí volt, Éególyetve » bétfai ment, hol .nem caak a
g g
egjlelet, hogy a ctólbavett OÍSZ ,ünue-Üyt nagybectü megjelenési: a abban !»-etötég nagy Bcimbim V*!\'^ réaaVéte iltal \'síkorteljes sredenányre sagitoai tű-: VesUdjefc. Jl
lakosságnak \'a- "íelyemfieni: 6» teoyfeztér1 elsí: létfeltételét képező] eper és szederfalevelek nfem álfának a megkiváűtatc mennyiségben ren-delkezésökrc, ez ügyben a belügym. a fölamiv.-., ipSiüftr^jtttóiiílmi-mi-níster megkereaése-iolytán rkörMnde.-. letet intézett.a:_tamfi)ésra rikümas | nómit-ii^elvot. «l«£Kia«i talajjal és éghajlati.viszonyoktal birőjw\'.i kerMkedekni »«iniaD.é» »
aa!»n
j :
Jelen Kiva.talos fülhir&3sol ittel föl kéretik, lenit b
domanrofc-
ggy
ii, hogy ki alábbi pontok értolmébeo iUf bjlééH ítk4Mílh
gyJe éb
sa]ái J»tí8Urak-itaIfaUMrelvéttieí ^^ t07Hi ^é. ben intézkedjeoek ar iráat^hogy:.»^yéve.i nyitott iubironkányi d».wáHÍtisi
megyei utak <befásitás« jŐYÓbea Bgy, iözÜeiüt, hol szorgalma éa tánU>r;thaÜan
títkáfí\'llí-rti*lh<lí svi apr. hó . 1 b ig Itveskedjék.
bivatafos bejíleoléíAt 1
\'DűnJUr*y-utoia f abaí l-i:
mint az ailaiav&snt&kQái a miüister rendeletéből már eszközöl-tetik, szeder fe ípetíákkai történjék és hogy ott, hol a befisitott megyei atak mis egyéb fajú fái eikorhadis
ijecrűí<;t6saége által. a kereskedői világ biscalmlt-antíytra magnyerte, hogy alog-\' oagyobb bel éa külföldi ezekekkel ösate-szorgalmi é» takjuekoa
Mini múkÖd6, vagy csak.
ní az Ünnepélyben V
életmódja áltai számos családja, daciára j mint inagát kópviiehetö tagegylat óbajt-e ,-tekinlóiyes vagyonra tett e

seoaegyie; i
alulírottak fcm<t hit • in
intéiik a bir. fólbivást ut
I ígjr a L c«. tagegylothfli i»r hogy itt »
Te^üaalogflbban togják fötkaroloi, t hogj
•« ünnepély álul kitQtótt nemes. hazBgw
éa aetnsoti caél érdekében, i^hel-i Ug»á-
mosabb megjelBnóae ét kösreműsödéíóvel
aí ünnepély diaiéi és ontÁgws kiható&fc-
gii. emelni básafiuí lerkulcai hiratásánat
tugHa tekioLsni,
H«s*fiáí tiattetet i dalárlMtvári üdT&lettel máradviu Bud^peatan, 1882. .mároz. hó 31-én.
ontigos magy ar d*lárt-gj osíile\', ig
vál. nevébon: 1BARTAY EDE,
« orsr a dilársfj- eltölt*.
Id. ÁBRÁNYI KORNÉL,
ax Qrií, ni d 4! Ár egy. " i tfc
Helyi hln-k. — Felkérjük lapunk í. leözín-ségét bogy ikikmk eiötzetéwt g. iw»9fi黫í lejirt, art mielőbb
Etéfaetesi ár:
Apr.— jun. negyedévre 2 frt
Apr. tzept félévre 4 „
Apr.-decar. 9 héra 6 ,
TiWtaletlőI
WAJDITS JÓZSEF,
kixdó htrxttí*.
- Boidog) ünnepléseket ki+i-
amik iapuuk t. ^üs6iuégéa»k eV k«dve* TUUQka.t&raUÍnkoak-
— A ,I*Gl$á*>i,-Egylet* kort jébeű kiirtotlák uoa £ák«t. toelysk n a; atcs&Dyüiu aijib* ottek. A kioak i* lebontatott. As aj „réwato** atut által ax ftgyUt kérijéből ettogi&Undó téréri caarefftjébea a kert vagéo ai*tott ogyto-l-konyi tér, miáltal a kert bos*ubb Jan.
az elflkéaxíÜeteltr fal^unatb*. Tétettek; i títlje* baigÓAÍggB.1 fogynak. Addi^ ii, mig bívlibben suSIaiafc búui, et\' ídi ateriot megAteHtjÜk, bog\'y **j. T4 él) t déla\'iüi s esti rom
py
| ló-én reggej ebr-B*tí i
estélj iarusik &
löé j éb
Lássfő gróf a füredi . ,„
fcéré-semre tat, szép_ea kifaragoü xési Polgsri e a mi nagy ritkaság,, egy-egy darabból j varban lllá oazlupot adott -és azokat bajóia Fii j 52 SJ4! redig BzáiriiolU-
gea fát ajaniotta. de vnUmiiit ac ajándéknak érdeme mindig fene marad, agy rémiemről szerencséríen gondolat . volt éten ajánlást elfogadnom: mert miután a fa Somogyban a K&polyi erdőben \'nu-tauatott kr, K belyot-k távolsága, » fAk.._
döntésére, ktfarágasokra \'kellett sok Dl. móösé\'r két exekér fuvarja
munka, az ácaosoknak ook ée gyakor & J Füredi uUm
mellette drága far arjaik egésí.... cas.k \'5 fuvar deseka
Tih&nyig nátlitcw* 9 onnan a színház 6 aeál deszka db 36 garaa
K.»bszájanak koltségérei, aiekérea Tűre- - - - •■-
dig bTiíafasá, BÍ egyébiriűt szép aján
dékot oij íelték, br. g^h enne* feléaok,
1831. Buttjanvi Fülöp A
okfevól ar. 14. ...
Utóbbi bevétel.
Váltókban. A füredi luomilvéaii iaLéseU
oek
akár
rtae át,
y ca o k\'í 1 r néikíii iehe-
nak Bük pénebe ke-\' rüLL faUIfitiiAval^ a," flumiaabb , költségeit megazüntetvék,\', a levett és elköltött .pen\'z kh k
1«00 váltó -fká óyenkrn tí, m i s d e n "idfibeDBsükaégaeap.ró köitaégek fedexesére, migatobbéa valahogyan íraporodbaWét tfikéal hitirozt-aln. Ez kexdődvén 1836. janair 1-B6 napján, -\' 33T. l-sijanuariasig kanttólt é& a aálam !eyÖ 1500 v. frt to-kííöl bofiiettem 1836-it év dt* MOD feltétől aiatt e^-yBítetn s Füreden jitsjsandó\' HÜÍ-néas tirtaaagg&Ijhogjr Kt évenknit egy játékot tartozik adui a f íi r e d i siínbáínak, utóbbi fenaurtására, és ba lebet; alaptőkéjének Uévcléaére, *it ajinlTáu restemről, bogy exeB.-\'jitébfitk érdekét, vsgy vtía nielj által«D szerzett aiinmftrelj .v»gy !tg. alább egy-egy némi ■ ábrtielathoi késtiteo-dí programra*! fagoo* *16íögitftni.[ Bt Í836-b»D meg-ií íöriétrt és


23 42
ezen játékuak jyve- \' deímc 15n, melyet 17. szám alatti bizonyítvány -mutatja ■ . . Summa
Tulaó. lapon főtjegj-Kett eammakpí Juzzá adván . . . Á füredi
12632 14
színháznak
Híánysifc. \' . —
Füredi azínbáEna.k ferépHósérs \'éa a.Qjenayir« íeb«toe, cajuoeuáaftr*, valahol cs&k remélhettem, kértem kívánt engedély t, hatóságoktól, mint ágy PB szemé
i-.i-.-i .vaimat azokat éiiri
í oldal
\'Tibi
;Dyi apáiaág a fedélre síükaé-
kor:fiazteletet ei\'dÍCftéi-et8t .érdemlő Tes-
aiig került rolna íbbb\' pénzbe, ha a fa akár Sév\'-Koniá\'rottitpiJ. akar Szombathelyen kész pénten TöUeia volna nwg. Náciéi Ssabo íatván OJ, Rév K.o máxomban épüjeiía iereskedfi^ osnpác irántain\'érxett haJIiatdÓBágbíT és mivel val*m.nf kedvére lenai sserencséa íehet-tem. 6600 faíróöell \'ajándékba adott, íiájlai nébicy szát forinlokut wogmea
j
Ftét\'em, — (vTt
J érdemesnek, i
g gjogyesni nemcsak
íeanek í* t*lil:am. udy Sindor tn. p,

(Egy lap KiufaJudy Sándor naplójából.) \' „Köiiaég lujtsrom/
EBUlt, cnagam ersté frt kr
Füredi ÜM&\'ron DyébflJ.
Füredi éa vesiprécni ut ai admi-□ isiLraiorhoi m&gfcta alkalmatos-aágiral 4 14 A
17 20
■19 8
1 —
20 14
1U —
6- —
19 15
29 45
24 —
52 48
48 40
12 17
7 — 42 54
7 30
H 30
8 -
g p
14 Afr. 1831. íüredi utam Fo«-
poatoo\' ée ott létem
Ssüprs-meséért- Expre««H»
Füred; at . .
Kotüóty fuvarja J^eggeíFüredre kuldvén fuvarba ázéttem Kovács fetvintrak \' Füredi a^am
p>
09 szil desaka páií» I-frí 39 *r. k füredi deszka fu-
Fíirodi
32 szár dérfkk\'pírjfl frt 30 kr. 62 s«ii dwka párja, 1 frt 39 kr. k ^ Ifrt 39
de«xka db $jí garas
5*cmbitb rlji fu
varban
Polgáridénak Stambatholyi ét füredi fiifavax
fúv
14 —
■rj*
VÖÍBZ által adtam
8 Ujtorja csinálásérí ácsoknak Lajtorja fogaknak kémenyfa 100 <*ii) léczér, 8 lajtorja deuka
62 saál .deszka Furarj* fdredig
j
aagrobb adókoíökbol is Ul, middn KUtalady via adni ssámdál
\' Fenatebb lemásolt okmányok meg-
niuUtják mily tUtta lelkiiimerettel ét
fáredíágot ne\'m kímélve keteit«, koazo-
ra» kői tőnk & baJalon-filcedi uinhás ápii
téaéi, melynek bovdge*te atán gjüléet
hirdetve íslmGt óhijtot adni teUeiníi, a
bb dókökbl álló gyűlés 5use
, y Sándor eloakar
via adni ssámodácalt, ké\'vc annak át-

vitigiláeát, elutasllották: „Ki fugán számot kérni egy Kisfaludy Sándortól, ki aem CÍ*!E hogy lelkiismerete»»n ke-wltearsá bi*ott óaMAgot, hmam neg. aajitjávJÜ is £yarapitotta." 1843 ík.. év ben ellenségei azon hírt terjeazgeUék, hogy S 3**sés vagyonit a btlaton füredi szipháx építésénél (Kelést*; Kx»« sneg nem eVdamelt rágalom. onojTÍra íeUsgatta lelki nyugalmit, bőgj elkewiréa betegeskedni rövid ido maira 1844. októW 28-án meghalt. Et rolt a jutalma fárad* hatatlan muakáMággsU páxMult aaorgal mának.
Érdemesnek találom, még a bála toa-fttrodi ajaobiaL.mfignjiláaira irt aL-kalmi vorMt erődet! kiadSúrÓl lemájolra, mely■:*- j lení#4&k kört közölai.
.Énekelt3leli Füreden a magyar nem-Mti já»ékaainnek megbyiláaakor 1831
Adja bten ! bogy a magyart A tél világ araija, S Térrel tsertstt axabadsága Sóba kárát ne vaJja ! Adja Isten! *lkotványfc Micdorökké állbauou S dístlésénsk ucnmi er5, S idövées na árthuion !
Adja latén! ha a magyar
Hazáját ée nt-tDte\'-ét
Nyelvét s 6ai tulajdonit ;
Szereate miud életéi 1 Mig a nyelvőré* siivö Magrar marad: Vége neki Ha magának nem biva,
TarUd meg Isten aemsat taslét
Árpád bajnok népének!
Adj nemzeti tökélyét
Feleszmélő lei kének!
Tartsd m«g íste* Fcr-ncs királyt
Jó atyját a baiának!
Ki a magyart nyelve által
Viasi tdla &n magának.

Két verses
L
Tuioíy Viktor mtt*iatirwnk a 8torvat d**tUrmib*A txrttít ftUlvaH* miáni ha»-qwttm igy k9na*&tu fd Agai Ádtdf j*Ut humorütámiat:
A aiAgíwnxi ha vámsak
MDlaUáfst,
SEQktü lenni olrajkor : . -
*
A UMX \\ki MÍM rao,
S JÓL a lábai,
S aea nvomják aa iUtn
8áíU

FUt **r
S lorkaiátTa, ccirbffl ifT
Fof kíütasi :
A kinek Tttunk\' icA $x*f
Tadomaovai,
3 élret adtait OekOtü: M

íU
rtí
SUp halárai: Tori* hrUeU
Cuk nracaí, CUdíijá S
Nagyra - i»»i . . . Éljen faacánk j(.Tár* Soká ij*íl,
I!.
Fritdmannak fakovdtxílfaragott faUn-*y« fStmadvényü félköttihtő feUuko dáta a magyar humor id*apjdn
Félre tAlMB, köcnapí goni, bubi Uegh&menúE baltát I5kSk i Ünnep TID BH, uab*dalit fic&ep«, Svabaditáa a jó humor mMter*. L.?p(UUaUk bú* kedély*™ lársi . . . 8 a ki tett* — >oká éljen — Af*i t
Pompix iiikici; s>ri«ó u, meg jó pap, Borsát ac tör orriu.1 iU, i ki W kfciv Oondaak lírl id ólczaal ki fent áiója, S»épen •! ii bawutUtja ,Jaukó\'-j*. Kjnijaoak hit <Met<3i»fc •ailai J6 ho«»ara, soká éljen Affxi II
iíotiny B*rex!, Kj-axtlíiObw, Kricíi 4«r
VíSrítliegyi, Tóján Diai, Demeter,
Dikó Pii:«, Bakov«7, Kküaod-oc,
KÖTCMTÍCZT, r \' "
Édes fcty>k — toki éij«o —
\'Boriia&t Jankó* tnett-orkö ,
Akit felkap, nea bérül u, de fásfk, r>« t .Uasyar nSalafcefc* festes«, Kedve*, bevet Catóö a oík kefelíb 9y5i*iml sáp uhix s«ki a nai. S«kat ilye; írj a nef mét; *<*.(!

HUSZONEGYEDIK ÍVFOLYAM

Z Ai A I K Ö Z h 0 K Y.

ÁPEÜJB

p
a» 50% /6 p
liaxiboi, mely a*eieket jól ÖUK kell
ii és valami •denybe\' od* helyemi, L— A ki«-koaiároín"
lUt ödék l\' \' "
Vargs öyörgy és ra ssolgalmí joggal terhel néive át irverée\'li 188! 163. § bac körölir: jog f iik
Kikiáltáai ár& beesirab.
Árverésül kívánók
ár lOVa-át kés*p*ozbeo ti»z> uviu»w fcof p*s papírban a kikülúóu kexéhez letcnDi-
Veví k8t«!eiaréte!árt három egj _ réeileabtiD. mág pedig s..- ela6. ac ár rés jogerőre em^lkeoésélol sxámilva ló palatt. a 2 at agyanattú! 30 nap alat 1, a 3 a. ugyanattól 00 Ekp aiutt, mtodao *pyeí réázlet Után Ü.Z árrerés napjátói Eátnitandó 6*/0 kamatokkal együtt árve-éai feitéteiekbeo me^batárotoU helyen * módosatok sieríaí iefiíotai.
Haittü birdetmény kibocaáJLásánál egyidejűleg megÁiiapitoU árverési feitíte-lek & hivataloa (rák alatt a Q.-kanizsai kir. \'rvssék tíkt. osi\'.áiyáoái • a ki*-ko máromi ét cta.fi kösaéf d^ljároaágásál megtekinthetik.
AB el ráad. dl árreret % footirl telek jegysokönyvétaa t«íj«gyaendo.
As árrer^aí birdelméay a telekk.
K*tó*ágaál kifággMitó* agy a ka-komi- , L ct, 1SÖ. § a eVteímébéD veve
~imi Öa caapi, agy astomtiödoa kösségek- , át kőliaégére, báaatp4»u&eaek eírBaiUj*e
Éóröséc és tiíügt;e»s.á», s a ,ZaU- mellet\', ujtbb árverés i-tí. bocsi; La\'.ik i
\' oeimfi bJrlapbta tg} tsbec be- c^apin egy határidő kiLüsésc mti\'-í\'. AZ
bUtir ÜÍÍ.! ktex^tétetik. előbbi bec»- íJletílég vétjslárOD ami ÍE
ela4atik, s- & malu&tu TBVS a "réte-tr
11. ArVSréSÍ feltétetek kül6ob5wt«t megterUeni Urtoslk meiyb*
azon.ban elvesEttt; bánalpiiust; :«stámi:-
Arverés alá bocsáttatnak x kit- , inuk. 519 2 — 3.
QUii 75 SE. tkvben 9y a. és iOl a- . Ha ai ingatiac az -Jtabb irveréaec
. foglalt c 186 frt 50 krra. JjacaüU, " \'
ogy t cwpí-162- *x. tkvben j 582 biia. fogi^K vált.áf köteléé 1232 fru-s bt>-
Kir. trvas^k, inie; Ükvi bdtóaág. f-Üaniasán, 1882. február hó 22-éi A. aagy-kuiis&ai kir. Wrréűyst^i
h>j Bsictéc ép SillítpotbtD i
ulilMttotW "Minden kie CBontdiruiöt a* IWl «
át KÍS-KE.CÍ- írc=koporeóba helyet tát ál B .L koporaót ■ BrkemDc Zl
baioli- Ü&táz AteálHiollAk t kerepwi .emetflbe, 2l0 zikiaj fel5, IÓOL «. ÍVF-MTOÍI, j._-1vtflg áit*.,-a. oü^y kÜi4(oi^ femlákfi iránt V*líí"\'kegyeletMÍ ajáodeko aoa \' \'" J 1 Eott diaxbetyín" áltó (paroeHí i — 5 Degvo-\' ?11 B"d»-PÉ«tr5l Idik»or41 sí.) sírba., helyestéic. el. ÍL>J303 a«álliU>\'tik-» B.rkÖ7*t tf ét a* «j «ir ■fBté\'aM beíy«i«k el-, hogy áig* kegyeiéi a>agy;j ™J Bir\'b61
i foglalt i 186 frt 50 km boctölt, agy i! 2) ArwMni kívánók tartósnak »
jcsapi 162. u. tkTbic f 582 bui. altti beeaár 10% kóaipéotboc vagy óvadék-; foglt.lt váluág kötelet 1282 írtra becsült képec papírban a kiklidötí kexére letenni. \' \' ílk ée pedig & kis komáromi
ky ikal tpit ;aok kár orü jelenleg bit ez i
éhredtück, axo- eiv eaak oő
— .4 M<ÍM mein april 1-i haíiaanal & köv
— Á ivái bogarak Inriiiir. ajáalcittauk vuli, t miatta
tkező aofwalok\'j

y
ugyEoattól 60 »^p iia.lt. vétciárréiziet utic ti irverét Q
fcit «eeri ajbé kfottljtik. Ali pedig >jooia» bó 13. oapjác AéhiUo 2 ón-kor
barax, 25"/6 poíctulcor & 256/0\'\' Ciapíc & k&*«% birtS hiránál megúrUo-
l k jól ll dó iiááé ld fk
1 t\'ái>}
4211 42J
495Í Ó002 &102 5119 f>484 Ó820 6037
6OB8 6191 6433 6897 6697 6707 676!
6Í>49 6M79 7006 7109 7^S2 7233 7515
g eladatni fogüak.
— Herc*eg Battiultiy Gttnx
i. "FTOa VÍJÍ\'. a L.gV tKQltm irr. U-mullí xeliettiz uJi-nevUelt Pp^rlirbil. ki íirólae ■.rin-ikez-M <á..,r» »ti.ir» ;er; kdoifliüyom: mekkírl t moe1s,iu tetnetú. _ Ö HÍ,rc«E.»géo«n a i, egv adomáoy. efiiönkbe julU\'.ja. vnljou nem-o üdvöí volna a \'"ótéreu leví »pr<, házhelyeket « atiohis számir* k*roí. OtUaanw* im al ktlmea helyen * cti&kit! . \' \' ■
S.6D eiaaatn. rogoai. jkrí 6°/fc "m.iu. ^v dtt. i. birtii )ei4ufc. i logatlaa C. 1. »l*tv Lirgyábaa S9425/3f u. a. tiboc^ijlott ieje BogDÍr Kab J*\'*-1;^ m;n> rBndelr!ibi!n megbaláro»tU aiU-
Hy y
hoí e iolUtnelten föodégtik julw.
lgba adó,
léréi 60.
— lnktié pap^ott, gy
Vati atirhány oly borne ^kíöa., a k i jt bordó dugója. (•kn&) ruDKJ£;7ai 1£ woku 3JX) | körültekerai. EJ pedig ig6o roa£ eljáris
etú. L«gj(á»fc agyán-, ba ;ft rek, hogy «i eai\'.erg«.l.vozo\'.l
.4687 8924-6a7S 9O3S\'Sl03 9364 9Ó93
3996
9758 A 4000 iVr>.
-»1 la-\',\'
A báoatpéas az a.oísó ré**l»l miUalni- 4) Vevfi kQt«iea
n y ere
b
. 2S ... ; a 2000 frloa U44 apr 20 BíiiBra eaeit. ■frvat »f»rt=k: ..\'aiím 4 ■ «.. 5820 »or. \'4 a*; B4S >«.-46 ii fa 6979 .o--37 .1 ,
épületeket a bir ikir elloc hn\\ ,
a fentebb kite
ak a beca- ; arr övadékké-
— ,á Budolf iorsjegyek legutóbbi
lifá! IV-ÍIÍ 28 b
dugó epec belei íiik £ de bt m«r segi^üi ÍDbcÁbb papin hasi gyui rágj gj-ékéD
ekarja í
f>) Ai árverée jogerőre rö a megvsít injaíla
elkedés-- bírtokábt.
.nrsolalf.Dft! a icö\'.^it-EŐ 28 sorosat bc-1024
1172 1!»Z"1241 137Ű \' 1394 1585 1720 3ér.htJ4J 1862 2082 2146 2420 2458 25SÜ
tor; 2859 2884 3190 33H S37" " "
i
;l4f,.
. «i: o-&,° \'. . A légoycnjit* vtró
T4S-4. w/m. h!>mé:-Uk\\*.>. : 20 4° C.
c-Sutáu lí ómkor; legalacsonyabb h
fíCiet; — 1-0° C. 14-ÓB reggel 7 ó
^ 7á9O

ez képes\'. , ha ax ár-v
— A házuk ftiiéu i natrri ai ideig la*
íleSortlbbaü ÍOÍ islkeot itt a nyári
3Ó38 378\' jéi.v O190 \'««\'• 379S\', Í*UÁÍ
; tog kiada:i mitoti ló :
rés Dt-p idézel^ \'..
\' I 3793. A 20 Ü00 fnw fonye
18T
§ g
nem lél&uk.
A birtokba lépé* napjától vett icgatlaa baazna é; \'."rbei illetik.
6.) A luifcjduojog üeke.ojeré«e es^fc: t vételár és k*mft".aÍD^k \'-z\'.jst löfiieieit aián fog a VCTQ jarára h;r».laibüí aatkÖ- aSlUtnL
A kÍTCitiri illeték a vevit teríieli.
7.) Á.meaayi\'o\'Mi TOTÓ as árveréoi foltélei ek bármelyikének eiogtt nem teDDe, a megvett iagstlac ti érdekeltek blikk kérelmére. ÍE löií. GO.
: égési "Bapj is
y A
i az. 1500 fn<* iT7«r
. j 27 az. 400 frto\'- ojortek 1 \' ;é» 1172 «or. 15 az., 200
Idöő oor. 31 az 3787 aor. \'llOOfrlot nyertet 788 »or 137fl tjr. 13 az.
sí. 2649 aor. 13 H..37S7 .
frtot nyertek: Hl aor. 33
aebb & featekréteg és jgy &s idújar&auak merlek I jobban kép«« it^i elleoállani. Nvároo Í8 Ba., j ellenben a fa v&gj* fal a festékL;ói aj oUja\'. :. 1 i 72 | és visel, aiÍD\'. egj Biivaofl birtoleti ma-^r 44 : gába atedi, mi által t ÍpB.ftkréa2«ket í EZ., 50 , ösasetartó anyag eltávolíttatván a gyor 1024 aor i B&O kÍBzÁr^dt featék feip&\'togíik éi lehűl!
— E^y asar íöü ioj 6Ü#n. £U íekér /jy.olát • fékimyi fekete szurkot él -fcíl. zsírt ÖMxeoIraA&task, oly »avaréa*ot ka*
\' " Siti\'
atraa, naeljekeo c*apadék aaett 26^/N
IÍ Uil
5 & II 2860
őt
— Rendőri hirek
maroz 3j-érCi apriÜE i-re á a Sinítt\' u\\csibfeB, mint eli»sá b>D mát- jelestük Scher? Lipő Wt K. ciógnek ■vili ítodtiábe at abíatvaíak
. 1172 sor. 8 BZ 2855 ior 14
«. 1720 *or. 26
. H- te íg ■«., -20^2 TOC: 1- és 36 ■t., 2H6 sor. 11 26 é* 49 «x . 2Ó50 sor
sor A
Ci ez. i. iOoDi iu fel nem ^Aogj r» 12- frtus nyeretoÓBy
este altetm,
megülepedjék, i. , ha "16— 12\\oiá»t raktaJk,
£AJ5 6a a luirU
b e-véatol Bzbralást Dt
idirfl időre egy ki*
iclderjttetott-Át i ,i\'. megejtéae ot~A \'.ö:?éoysték \'.íLeU-át.
j KHkiilKÍ«i ár i brosir,
menetxenil |!LDOE * fcitüsútt agy buirníp
TiroQ tini ú elfognak adatni.
b
ggj^g 390364" 397900.
-Indul Ktniaiiról hors:
llai letiwttisíttUtott a jaleoieg »s a folyUc bd
IRDETÉSEK.
sasig megbizottaiaak joleQ.éiébea -- fpeníEV^rotfi íétné^őboí- a1 kerepesi-ab" le-i
„ ,o „ „.„ megjelentek a rég-j\'n«t6be. AÍ lfb«rye»e«ró] TelroU jegjrsó- j" ,.,
Xfsuég télefen. Tsnctos Isirán eredeti kriayv asorial a oontHeak ép álla^o^aí I 801
■ÓM*! bírt kiiUSBM tolt; mdomi- Uoltak ; « anys kopouy^jio a i«lj*Rb fej- 315 &opronb*
it»rtÍ6BnI;Fköio csttnetn ogísxön ép roít: tts s.p* i 20& Ptáíerlwf Eoootd, Caktom-ra i W
syugnímaxoit Laoitd büíí :et.im ij-ón temették, kartirsfci ITsgy teljes síimb
KELLER MÁTYÁS
N.-KANIZSÁN,
ium
pátyirt kftssQlt, joaban itjü koribno ae
Í\')
520 8—*
Strém és Elein urkk füszer-tereskeíiése meliett)
t « boas l.kou,
Q ivek será •jlíibbi idíboi
J
1 « *«h.
11 l éjjel
[TPfyet TouatT t 15 n-irffl
ípoit*ToiiaI) X t dé-\'ot
(fTOcaraut) 10 SO «j>l
4 1 reefj.
10 16 ijjel
l 30 déts. 10 50 Íjjal 6 Sf T«H«1
. Béta
vt;Dd«ÍL
Ajinlja magát
— Feloiv<isá.s. D.-. Lipp Vilmos . a keSEtbs\'yi p^gftr ui^asp-egyiei eí-.s, f. faú 16\'ác déleuiQ 4 órakor as yietí beiyUéjfifcae ,OuhoiLB siiaiü tA-rasás\'. fij^ ttnaoi.
URI, Nö és gyennekeaipok,
S08


Feiolfe uarkeaitó : BÁTOBFI LU0B.
Lrmsii.ru
a 1 be -i ón
a." ÍSTirot fiÍBséri51 B«-
Nyirttó
igazgató \' hogy aa
ÍSÍ»rf edáí tíg
véga:
ii-ktani »««-,tótl I6?kíuegb««<,ttobb éneteket," _.„ pedi£ bivat*ia*vAr oéJkül. Va.l*cnia.t az j
. fc mllwxlu.
— yitiáme&ipds- LeaíOosi-To- .itM jegyaíkSnyvot % kii-
<2*\\on gf. Dajm iwalgyirioíl ^ QÓ 3-ác j mmegnnj^^belyettiÉ^i.
- tfUfike.w^typlerjnWAL^fir^ffifcwi »*3£k « kö^kiíméoj^i, jdet? E kérdéat mir aokseor megbeasélt^k. idegbaj akat, tehatetleaaeget. A legna-
["Vannak kik e szokást hely Lelencek lalál-\' gyobb lítokUrtá* biiíoehutik. Eérem a iJMt, m^j- sswrnnük-n.apt ioi£«&oti£ láp- \' l^poa
••li íű\'lO óráa.rn rillím leolapott > eg; 30 öles hosasu iiti\'ió i 8 drb i -2 évei boriu a tüz Ht&rt&lék&ui eaeU.
i«m tudták eddjjf, evoa meliott igeals \'sok érvet lehet fel-1 IOZBÍ. Á leT^í Bgyauis caaksers miafljári L mint a gyomorba került, feiaaivatis. a sorvetet állal s a gyomornedTre semmi
közegben f. hó 3-ac eateteié* Digyaágu jég esolt.

- Hatot r6pid hitel: —
HIRDETÉS.
6a MikiÓ£ B. dabaai jegvtú ga ameri kai párbaj ál£o«iU lati. -- Ac aggteleki " LrliDg előtt sriiicdát épiteoek. — As rezeléíét Bencmr
ROMER-BAD
(a steíerl Oaatein) A fürdőidány megnyitása f é. májas l-én.
2 foriütot
yeibó!
jótékony cs<5ln . — A, „Nycivór" elien eaj k
Bftrtoi Bélanagy-kftüiMf-i lakoe végrebaj
G A ki
g
Iccuaáronji lajtosok v elleni 100 frt toké,
j megerőfsitae. A.Üg bűgy maieg
I koltö\'te 2 — 3 peres múlva érti, mio£ jön
október I-tói 21
aik «1 íár&dt-
-. o w enoek helyét &
jólé\'nek bitocyos éraaia. A IÜTCS épen es okból Qsm caak azért: nagyar, haatnoa,
elleni 100 ,
járó 8% kamatok, 12 frt 70 kr per, 21 frt 95 végit-hajOaí, 10 frt 15 kr jelenlegi Bmég felmerül«id6 költoéfree irinű vég rahajtáai ügyébeD a fent nevazstt kir. tCrvtt^k terUlelébes t&rtoxó kia komáro-HM 76- am. tkvbeD 1. 99 t ée 101 a bcas.a.
i friss ó:nt ereibe, mint ■ác-2. t mint foglalja el
— Külföldi -^övid híttk — |
Metaastasio hamvait
Komábi
tsállitaoi. — Bisoaarck mindkét

HM. ai Osmaftiö ti«sti reudjolet kn eallinlól. — O„de»ában két Haj elfogatát--t#M6otr -■- -"■ --■ ■
n telfnaiti a£ embert, hanem iiti, o^-y hogy ax ■ kö- ételeket sokkal k5nnyebbea ká-
1*^ a f naert gyorsa
- |* gyomrot j
pm igy ffidgemé3£ti
v) B roT»t alatt kÖaícttM l TáBaí ■ ■
A déli v«pályán (a gyorsvonattal Bécstől 8 ée fé., TríesEUul
6 óra,) Í^OD erő» *kratboiereíí 3O~3lc-ig uaponkiot 20.000 bect. via-
monnyis^g, küiönöe hatáual köazvény, caasz, idegaaeovedéí. aKélbiidát:
gyeogeaég, nói betegsógefe, havi tiasluliBok. megvónüj". exaadok rög-
sött barát, csont és ÍEbetogíégaknéi, stb. Nagy vistár, elegáns tiállitott
aj külön márvány- ós kádfürdők, kényelméé lakások, a leglátogatot
tabb haraj, tartomány, bosatu árnyékdo* sétatérek, ujonao ípiilt mn-
ga* ivóvjíftirrás vezeiék. Fürdőórroe Dr. Maj rfaofcr H., müorvoa
Bécsből. (Lakása apríl fógeig Béca, I. Krogerstraaw 13.) üimeritő eló-
iratok, árjegytelcek iog^eo ás bármentTc küldetook & fÜrdftigaKgw-
<4#ág áttal Rftmerbád, Aiaó Steier. ÖS4 1—3-


H ■_■ JL-D^EV-Sr ;E\';S-__;.\'£■■
Uíí.^ór/- ff*
,Bct_| barit\' ctiinfl röpirat mepküldéaeL-\'t. mert _it iitombai
mpgW-ió -i\'.\'ro-\' VáJoeak _4__Í1.B — Hton _s -^hps \' Uasotií1-í.ilnm"K\'Vi-]i-k napo-hÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍSfSSSS
SEIDLITZ - PORA
I
E mind#n belső «• küi_6 tjnlln ivaneaü s-i-eiMései, fej-, fül- _s --.Préseljek, üstök. «aii;gTO!Í»dii
;;o.>-e!ho:\'« J..:iapf, EeieKÍcM Ado.\'i.Rosenber,? Fe — Zals-EgírBzi( HoÜóty J K_ ;Mif£2BÍI Í»:Ü Ff.
K. :.i: J. cfÖí.^t; Ti: jfaoslÉei.^vJirW. -1 Ktp-o tóaisg C
sak akkor valódi, L1 ."\'^"
sepek es Eméartssl akadályok, (mint étT-iryaiánr, ha__*r>r.-l«-). vél _l ... aranyár . llac. KÍÍÍÜI.SÍPE oly egyíneknak aj.ln.ví, Wik nI5 ilűi
Hsmlsltáioli törvíayllíg -B-tettetnek
Egy iepecaéte-t eredeti doboz ara. 1 frt. e- ó.
CBANGZ1Á BORSZESZ SÓVAL
l. f leg\'íbb ...et.-g.ieg ellen, mio ijis. ré-ri sínek «• nyílt sebek <Jc-r___._U_ bt!_i:I__n ss sé-_i£s Stb
Üvegekben használati utasítással egyBtt 80 kr. e. e.
Hal-nwjofáj.
Krohn M. és társától

Bergenbea.
Ara egy üvegnek fsasznáiati utasítással í frt. o. é.
F <"» » z.-; i i i ( Á s "
Hí>l 1 .4. gyógyszerész, cs, kir.-üáTari szállítónál. Bécs
TneM* _bet;. *<TA.<keflVben. RiVtÁr nélkül: bfív^gcVüen maginflgv
.-rcáeini is csak Qh-inoitM eiíogi-ni, (o»iyek 8>.j_: t>e:\'ím As
iimaií.; vasaik oHiira. \' ■ \' -
Ö - Kérttea


Vétele éseladása
állampapírot:, sorsjegyek, értékpapírok, részvények,
elsőbbségi kötvények, éiv-zpénzek sat, váltó-kiirás külföldi piaezokra. BV~ I g- _s r v ó n y e> _c minden huz&Bhoz. ~VS Megbízások eszközlése a budapesti és becsi tőzsdéken. . . ,
Tók-elbch-ezésre különösen •jinlji »« »lólir! vilid tt-lot ■ ■
„cl.-_ r. if5...-iEy»M. :,I>i-n.i; _. ■ílfi Jr..r. "■l\'íi;;
pi irínlytaíoa _datr
A pásti rpagyar kereskedeJmJ bank váltó özlete
;, S)orO-t>\'a-nte--i í. ss. (s_j»thá_.)
A legközelebbi hizíire íjásluat:
15-dre: Sagy. lilr. nyerel»éBy-kölcsö»-8«r^jegj- lgiírTé«jt 3 frt ét 50
SARTORI OSCAR
Nagy-Kantzsiti.
Át építészeti idéDy megkezdetéve! bátorkodom azon tiszte-lettefjee- jeíestést tennf. miszeriul raktirajnban a iegKitüaóbh . miiwségi msai _!vakolat ÜÍBÍI. építészeti misz ,Hyár. mía, n ramaE c«_ení ét valódi Mrüand-ctmtiri készletet tártak
v áru fyítttOfiipsti tittiDÓ _*.Tai_*íí p_>rl!nnd rfwpn(h&4 kíatSU cr-
0 meot Ipmeietet. leraiftstele-, v&tOt ÁS féket*«<oben. kal6uféíe-n»gy-
_ieb*_ kötönséptse is anietűrségea irrAfvioj\'bii- f_rii^-i. ii5Íö<í*-Dftm(i épÜletdiPiitményeket stAIlitok, olrilkwli cemeBr _pit*«! mn[ífcil»
1 vizvezető cement cS«torna, falak stérarrfi trt& \' "\'
V . tet f)e1yrráHftá*a, »_arv»i
*mr\\mvvi
a pesti magy. kereskedelmi bank 5°;ö-os _ álogleveleit,
y lehüfö íiáánk ««
Steyer homokkőt, kamtl ét k ht-inú lúur^clssjffrtelü kitrÁny Ii
ilPÓ»e.k /aúk aíi-rna áUiapoŰJ*ni m ijbiifléE
nbmk
i 3 --:■;
M[ niárváftjí, Ueh\'-
"N-T köszönettel ^^".j^tí^JeTnlttíe]
»
S* kapcsokat * I-giyU». miaő_i%- vsából, saidasági K^P\'*1**"4. uf_)" 2 \' wint« ssfir*«üDob-t w\'tb. « Icffolcsóí-b árak.mellett Milli\'.ult.
SARTORIOSCAR
Ő &JZ E N V E I) Ő K suiiszorosin elisiBert ntóBszerem álul matéi és foj|t»lk»íás-kaoí zawtok. ..néital.tafiós»n"\'?.n5
z s t n i M s :
nagybani árakban ajánl Hamburgból postán bérmentesen mgyeni csomagolással zsákokban 5 kilótól kezdve
■»cet v-Iödí
geo n-_ie« ^ — Un I. lirga
•Old ■
Ptrf Hcoos, i?-B k iavt 11.
ki-Jó. _________
Rlt erőt.lj«s ét ti__ _ — — — _» _ TW* : \'I, kilo 75 krt_l [rtig 5-50. R__lik Kroa -75 frt. K3-Tet>«_ itétktlldé-, fysn és _U. p prikC- b. _ji__tií és -jirljf
FŰNKÉ & E0RNBERG HAMBDKft.
HASY KANiZSAN, Kráíy-titcza l sz.

április 13-án.

ejí-ss (
Effy .iram 10 kr.
HIRDETtSEX
<5 jK-titsurbajj \\. . uiás iodfi; további Bort.\' r
ronként 10 krért vétetn.M:
st&ri illetek mindem-gja.
téaírt 30 kr. fizetendő

ZALAI KÖZLÖNY.

A- laj ftzeUjjai xéflíét illelo közlemé-; nyck 4 KLetkeutőbú::.
ujpig; réiítt illető küxjemí-urc-k podig a kiadóhoz Wnneiitvr
intézendok . "NA G Y- KÁSIZS A
Bénnecitstiec ifciek\'k esik ismert mnnkitirsafctöV fogadtatnak el.
Kéziratok viasza nem kuldcím

NíTT-Kanizsaváros helytiatc ageuak, ,nagy-kanizsai önk. tttioltí-egrlet*, a ,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparoank", ,nagy-kanizsai takarétpénztür\', a ,zal*megyei ilttiános tanítótestület• a „nagj\'-karjza&i kisded nnveiá egyesület\', a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző srüretkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kinizssi ktiivilasztmfaya\' s HSbb megyei és város
egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkiot kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalom lap.


belvárosban, hogy ŐQ js,. azí mondaná reá: ,no ez valóban remek nranka!* i hi erre a belsejét
egy fia által segélyre kéretett fel beteg anyja szamára. A király meglátogatta (mint orvos) a beteg nót
megmutat»ám} akkor ha öanek fizev (és egy (receptet) utalványt ir száz néaefc, álckur sem menne bele lakni.,arany összegig. Ezen történetileg is
ííára. Tegyük fel például, hogy a pályázatnál én. nyertem volna el az eisű dijat; már winú ináíscret kérdés Ion ne az (ölem, ha az ópitc.-t reáiu bíznák és én kérdezném: „Ugyan jó uraim! íz öm\'ik péuze ez az 50000 frt, vagy csak kölcsöu vt\'tték ? „ Uiíyan mi közöm nekem ehhez? Ha én Kamtschatk-ábil egy progranunot kapok, akkor - ha elfogadom az építést — csakis, az éghajlati viszonyokra keil tekiutettd iciiiiem; hogy a pénzt hol vették
Terra cottából készíteni?! ahhoz semmi közöm. Hogy önöknél
1A színház nagy nem lehet s akár a terrosson, akár pedig a foyerben he lyczik el azokat, okvet)en elég lesz lesz 4 darab s ez ha belekerül 800 ~ 1000 frtba!
Soraiból kiveszem.. íiogy múg a | styl ellen is van kifogása; ebből kö-| vetkeztetem, hogy kívánsága szerint |a színház renaissancfi-ben > épüljön. Azt jói tudhatja tisztelt roll<:ga ur! ivnais-ianae még nem tökéletes ; az olasz-, franczia- és német renais^ance csak fulyton fejlődik. Hogy mikor lesz egész? azt nem tudhatjuk s ha egész lesz megfog e egyezni mai építkezésünkkel, azt sem tudjak. Ezért ajáoiotum én egy in-iique-slyK, meri aa rpinílenkor megmarad és pláne sziubázhoz nagyon is illik.
Mit szólna például ahhoz, ha a kanizsai színházat a pariencm. mí-nerva — vagy theuseuí-templonij Tag}- pedig az amphiibeatrum alakjára .épiteuók? nuért ne lehetne ezek-egyikét alkalmazni színhazak építésénél, .ha alkalmazzák őket igazságügyi paloták építésénél?
Az anyagi oldalt tekintve,, éii Kanizsa viszonyait parányit sem ismerem és kalapot emelek ön elótí. midÖn szavaiból a város anyagi léte feletti aggodalmait veszem ki; higyjc ei mint építész, cs&k ÓD az egyedüli talán, aki ezt. teszi, de ön seoi mint
kérdéséhez.
iiencz Antii ar e lapok 26-ik ?támábau egy cókkemre rílaszt irt, ji< -nek -?]o!^asása útin indittatTa >i,;in aiigámul a tek. szerkesztőséget felkérai VÍSÍOÜ válaszomnak tért j nyitni.
Szívesen hiszem, hogy csakis az ügy érdekében irta le czikkiró
ur véleményét; ez mindenesetre szép : ^ovy a tule, minthogy ezáltal ujabb bizonyi-lékot nyújtott arra, hogy o csakugyan érdemdús polgára azon városnak, melynek érdekeiért lándzsát tör; tie megengedjen - ■ bár ezikiciró ur Nagy-Kanizsaváros ügyeiben bokros úrdemekeL s számtalan tiszteiór szerzett magának -■ nem azén inam ie véleményemet, mintba imponálni akartam tolna (hisz nevem sem rolt a czikk alatt) s nem azért irom e sorokat, mintha önnek tebetségát kétségbe akarnám vonni s véleményét megakarnáui döateni. hanem csupán azért ; mert e nemes ügynek ún is barátja vagyok s ez lehetek, ha nem is vagyok kanizsai.
Ha azt mondtam, hogy mutassuk ki az épületen, hogy a költségek nem kiméllettck, akkor ne higyjc azt, miszerint egy nrg\\ ed fél miíiós -z\\i:]lizra gongoilam ; ismét hangoz iitom, hogy lehel azért 50000 írtért szép, i naposai iá .s iiiouiüueiií-aiis azin.-
hazat építem, megmondom hogyan ; j építész, hanem amint ama város pol
Ne csinálják a párkányt „fara- \' " gott* kőből, erről én nem is beszél-
csaki
[ téglakü i.
szólhatok.
köböl
voit vastelúrol
L-piive tudom.
miszerint a színház nagy nem le^z s így a tető svm k\'iiet olyan nagyon
ugy milyen térfogatra lesz s minő szerkezettel; (ie azí
í»t(:tnagvs:lgu szobro-
drága. AH
készitte-
kat illeti, persze lm
talán, lebet-
iikazok:it. drágábbak lesznek •.nini az egcsz izinház; nem
minthogy nem tudom.

a .tisztességes, kifejezést ugy felkiáltják , az anyagokat és tervet Bécsből rendelik meg és mégis sok valami csak tervben marad erre vo-\' natkozól&g ön már niéfímoudu mon-dókájit. JSem tettem siivesen tadn másul, legke v ésbé olyan városnál, uiblyiieK névmagyarositó társnlata van és oly nagj-on halad a patriotísmus terét,. Kérem szípeu tisztelt kartár? ur, már megbocsásaou, liugy ugy négy szem közt megkérdem: bát ö ötnél a pa\'rioti&must & tintatar-tóból tollal veszik ki és csakis a pa pírig viszik, hogy ezen maradjon? soraiból ezt veszem ki!
Térjünk azonban csakis tbe-mánkhoz!
Ami pedig az építé^né! s szép-ji és művészetet illeti, én is agy tanultam mint őo azt jelezte és ué-zetét tökcietesen helyeslem; de há ön beismer:, hogy: .közönségünknek még nincs elég mflárzése a szépet az arányokban és összhangban fcltaljjoi," miért nem törekednek t^pitészeink a hiányzó müérztst a közönségben felkelteni? Miért oem vitte még ma-i eyar épilész oly messze, mint egy külföldi? mert lusta tanulni deák ko-r&ban s ezek mindegyike azt hiszi, hogy ő már kész „genie" ! íln a jövő generatiótól több müizlést várok s uein hiszem, hogy oly romlo\'.t lesz — mint azt ön tévesen vette ki soraimból — s csakis azért szóltam emiatt a szín ház Qgy ben is. hogy ne ítéltessék el magákat a jövő genera-tio által.
Mert nemcsak kis városban és kis művészek, hanem nagy városban és nagy művészek L> csinálnak gixert. Honseu nagy művész és a bécsi pária ment rainpáját mégis ofy meredekre csinálta, hogy azon kocsi fel nem mehetett; kikellctt javítani. Ha egyszer tisztelt kartárs ur Bécsbe talál jönni, én szívesen leszek cíee-roneje s mutatok múg csak a múlt saisonban épült olyan palotákat a

Kern azükséges teóát, hogy valakit figyelmeztessünk, mielőtt épit?
Különben, ha ideje nem engedi. DC- iá fáradjon az osztrák fővárosba; mutatok én Kaoizsáu is ilyen épületet.
Ismerős ott nem vigyok. utczát, házszámot, vagy tulajdonost nem nevezhetek ; mert nem ismerem egyiket sem. K lapok ti-zteit szerkesztője ad majd öaaek felvilágosítást ^ legutoijáB. hogy Kanizsán voitara, ó szíves volt nekem e huzat megmutatni. Kézzé meg külsejét s elismeréssel kell nyilatkoznia s ha belsejét is megnézte: akkor pedig ellenkező Ítéletet fog mnudaui.
Láttam-e n.ár IUO éves sziu-hizat? •
Igen ! itt a történeti évszámok és adatok a Bécsben épült színházakról :
A cs. kir. Bnrgszinház épült i769-ben, I. Leopold alatt tehát 113 éves;
A császári bálbáz, amely előbb ,német szinház* volt épült 1 74Írben Mária Therezia alatt, íeíát 141 éves;
A Carl sziöhaz épűit T7sl-ben márcz. 16-áo, tehát 101 éves:
A Theater an der Wien épüli 1797-ben. Tehát csakis ez utóbbi 15 évvel ifjabb, mint 10Ö éves.
De azt Ön jói tudja, hogy a monumentális épületet erősebben és tartósabban építik^ mint a közönséges lakóházai; pottig Lkőházai is láttam már 100 évnél idősebbet ts pedig teljes ép állapotban.
Mindenki ismerni fog adatokat TI. József kiszár életéből és iOlfi-Dösen a fejedelemre nézve karakterisztikus .ama anekdotát, midőn a cüászár :BécsÍK5í az . utczic $étálv*

nevezetes, házat a muít ayáron" de-moliroztik Bécsben a .Yiedeo*1 (IV.) Kerületben; olyan szegény asszony akkor uj házban a nagy árenda miatt nem" lakhatott, tehát az épület már akkor régi volt. 100 éve múlt pedig, hogy II. József császár meghalt. Képzelje tehát, hogy milyen idős lehetett ama ház tavaly., amikor léroníboltáfc? megjegyzem, hogy a lerombolásig mindig laktak benne!
Hogy a stylhez még hozzászóljak : üt ja, a császári citadellái Schőpbrumban is a czopfkorsz&kbaji építik és ped-ig czopfstylben., az o^z-iopok lefelé ifjódnak ; ma, általános kritika tárgya és az ítélet sokkal kevesebb mint kedvező. Vagy talán tet£zik önnek a szegcdi ej v^rosház/ •melyet barojíkstyiben építenek; hiszem, hogy a barokkstyl Stégednek, vagy pedig egy provinczáiis várcsaak nem viió.
Azatáa *o sokat nev<tségesTiek mondhatna; hogy mit? azt nem tüdőm.
Bár osztozom németét, bogy ia-kább legyen valami ncvctüúgcs njin* szonaoritó, — de nasjon is téved, na azt hiszi, ha Kanizsa Szinhá-/.at nem épit. akkor Dcvetsége^sí teszi magát.
gyo:i na^yoc szo-
Oh, uram ! ez móri tó lenne!
Czikke végén ieirt számitásáná; semmi esetre sem tudom nézetét osztani. Ha már faszerkezetű lesz a tető, akkor az nem 55 évre fog terjedni. Egészséges fával és szolid conatructióvai a -szerkezetnek okvetlen 100 évig el kell tartacia. Hsa város a beteg fái és rossz consfruc-tiót átteszi, az csakis az 6 késs. lesz.; ismétlem.- egés«sÍ£es fívai- k^li szolid constracüóí létre hozni. Num ígv házat dembliroOT*fc ma is Bécsben:TÁRCZA.
Sxívhangok.
J j
Melyben atirünk eg Ha i pjip -a jó síü RuAnk auják ildiso Akk»,r len m»jd iri MiodLa\'Uiukuck !,ol Hol mi lesiüuk a L j.iulat kuli una*n
Sx^relfflflnkiiok óltlnk Csupiü Ni-ra törjüfc tni E. fejünket, Senki búján, sonki b^ján. SíUntploiiL\'1 *ít küvetjük Mii st«relmcs hiivtluk dobog Hogy mindkettőnk elroondb -Oli éc ifen boldog v.iynkt.
.\'i :
j
ntántokát,
. bi-Z ga.z-Í
N..-in Icóriiuk
iíCljC.
NIIK\'S Ö"CHI! AIÍUJÍ ki0c, Mi a ti«u Ai crtíkí; 1
Szerelem v>
IS a. szivünkben Dusgatda-pg* tais M mmktt, hlerl PÍDI lehet barnisiüií Tcy, n.iktüt a lobbi kinco-t. J.-: *ba:á(iink három lé«icí» VigJL*zulnAk majd bonnQukut A mafráoybíii oU )e-r v.-lüa!t A i>i- ren-.íiiy is szerepeit.
KÁROl.V! :.

A sötét YÜágrétíKen át.*}
Sl*».cy nlnaiisH Kür.ip-á.frikkb^n. Ina: ROHLFS GERHLtKD.
Az <rgéáB inüvelt viliig, különötiöc jizoit ré=zö, mely eífistwretnitií! ápoljn u fold raj r.i ludomáiiyoküt, feszül tea va.ns | áunlny H. M. művét, meJybuii ö^zeiüi;-göen írja u)»jd le nagy útját és föif«*i««é a«ii. Moal mér ót éve múlt, hogy birnci vca íitaióok uij* végczóljibo; irt és hír ÍZ id\'i ÓU számtiilan könyv in mer let te, azá^iOB térkép letté deemléinetiJvé kulatásu rtred ménjeit, ennok tel j«a fogalmával c-^jik. akkor bírunk, he. Stunley aajit művet ulvaasuk át, melynek mugyar firdi-LÍ3& az imént indult m«g-
Az »ngol ereden kiadást, mely ko: vaskos kötetben fekszik elSttünlc, kivi-lúan érdekeaaé teszik a hozzá caalol: (érképek, melyüknek egyikéu «. C»n£O fo-iviitn ugyau magusabb áetakrn került, de
•) Most mii]ó:i a rijiphirtl Stanley Kü^<:p Afrikái uUzÁsa clvégrti ra».-yAr iiyul-
n-cyiiim fBldiajií tudeí* eS Aírika-uLtzd ttolilfs (icriiarú czikke Alt*] Staoloy kr.aj-vct is TÍV-mÁuyaic olvssóiakkal uicgliaertetni Aiig vu: lUiiós, ki hiv:vtott»bl* louuo ?Uuífv inSkŐ-désit rocgbirábi, ki tapasrUUa uijin niigi ia aiinlr; i.toerhati xz »frik*Í UU[^L1-Í renJ-kirülí" Bellijeiéit — miat lioblh, k. maR* is éeeken *t jirti be ai Afrikai ismeretbe vili-ot. St*ulay könjTTö majdnem vAjminemiji mfivjk n-iuiet nyelr-Te le vin air forditv-A mosl mocinillllf m*zy.ir ki idás i.kíPc* £[i
Í A
cEa 2 %z.) a<3js ki í in 30 kr.
. IV. Koronahtrwcg- ctrVbcn ; t-gJ-t*S7 fo~

ilórt mdr ez ÍB féayeaen i^aziiji aaoi< n»gy bord\'Wujü lituTaicniaíokát mtslyekcn Dói Afrika hydrograpbiája épen Staniiiy uta.zftsa t»ly iio AinimL
Purlugül f^iftid\'.\'zeseiíre táma*a-kudva, íg^a calóiiiníi, bupy az eltnoli. aiiiad\'iíi emberui poutos*bb«.a umerték Dél-Afrikái éa a Coogo irányát, miat mi például ii*ak ót évvel nze-61.\'. i«, mindamol lett ez tivolróí *era ciükkenu Sutaiey érdemeit. Diccúaég1;-! még &I>ÍO kóralmáay BÖÍD csorbítja, hogy pénzzel ÓJ esik özükkel korlátlanul rsodetltuhetoU. Mert habár utolsó oxp-ditiója cdakugyan mujdnein öusássser márkába kerüli, mindumalleit voltak napjai, midőn o óp agy, mint egész kísérete az éhséggel ktit-dÖtt. Ebből kiviláglik, hogy ni ÍBmeret-lea világtájakon péozérí sok mindent lobét ngjan ttepaí, de mindeot taég sem.
James M. Rowiand — utasunk valódi n«v. ez — Sseot Asaphban, Wa-ies tartomány Flint grófaágáaak egyik kis városkájábaD, 1840-ben született. Stületeau napját aem tudjuk. E tokin-leiben Bzimlftinn ininbwrda aorsá; oazíjs., mert Nagy-Bniituiábnü csak t ar év óta veretik hivatalosan az auy nkoay vckei. James R-iwí. ud épi;n koriu rus2té el szüleit é6 barom eve* kúrában üacL-nsapbi árvák és íiegéuy-ak básaoa kariitt. Tj.niló akart i^nai, dit lehet, Ljgy az ir tenger kóaoisége, a nagy kikö^k: látása erüsen bfülyt Rowlaad tödé yérd, — vagy pe díg valami beosü öftS\'.\'loek engedett, — ngy, hogy 13 érw koribao bucsut mond íl 16városának, LiverpoOÍban bajórasxáll, és mint matróz testi meg a new-urleanai uUt. Ü városba érve, alkaJmazáat nyert egy Sianley niv4) keroekedioél, ki ^ira m«g««rett8 as i^a Ec^laadot,

nogy 6 gyermakéaek fügadta é* haU.1-atiui orúkoíéve " \'.ette\' IŰDOC kezd -e Üowland bájából fölvette jóievöj-s no vél", i MidiJu *£ éeu<ci éj u dú í államok közöu kitört a báburu, Stanley a szöveuégefiek aiOlyálülá-ba. állót\'. ; elfogatván, az ellen ti. bor hadi tengtíréasetéhiu; azagSdütt e\'s itt ensign-né (^ltiazl) leú; legutóbb a Ticonderojn. h^jón Bzotgált. A békn beál!-lával ]86J btm_ Törökországot éi Kís-Azaiál beotazta és jikkor eíóször lépeli föl mini levelesií.
Soksior ráfogták, hogy háláüao, kegyetion éa durva ember volt. Mogczá-folta egyetlen teLtével. Míhelyl Európába ért, elaí ntja Szt;Asaphba vitu. Itt az árvahái gyermeke írtok nagy Qonepet ren deieit és az intézet elöljáróival és tanítóival szemben & legnagyobb bálát tanusitá. E jellemvonása egyébként veres fonalként huzódik keressíül Stanley egész életén, mint & hogy mostani nevét ie csak hálából vette fo!.
Nyilvános nserepiése 1868 kan kez^ dódik és habár Európában meg akkor DBtn igen iumcnékj de az egyesült áfia-mokbkii már ie Wiűn: a ,New York-Horald* hiLsábjain közöli ludosilásaival, melyekben Abissioiáról én a T"?eodor ca^az&r elleni ungol hjdjiralról Hd\'itt !e írásukat. James Grodon Besnett. enne nagy amerikai iap tulajdonosa ugyanié áUuioyt külaötte ei, hogy raiot lavvletó és h*d: ludóa.tó BB angul hadsereget Mn-dalába kwérje. Kötelessége vull oap nap mellaU kimKritő távirati tudOsilMt kai deni New-Yorkba, a mit könnyen megtehetett, a mennyiben * britl hadsereg eJínyomuládiiban minden&tt tölállitotla a táviróáiiomÉBobai. Es alkalom bőt mondják — esi nonö vaco. ébeo travoto] — ■

hopT Statil*^" kát -tiét -alatt megiinta. tu>gT miudaiit»Jao yg-yanaet aQrgSnyöste ? ,«. had»«rflgT51 ismmí uJBig", hanem e^v napon boilíit * táviró: biv*u!b«, »Wáli egy 4áTÍrattal, Doelyben v-ílatni ütköí«tr6J beezéi, réMÍete««D íeieorolja a raí\\í*=\';b?BÍi!t éi elesett aűgcl katonák számit éa BÜ aDiBsinieiak noflnnyiség\'éí, kik ao^ot fog-aágb* jatoitok. A távíró tiset pwnze wm akarU s eű^gÖDyt torabbitaaí. de Napitírrel közölte. Midin Staniey ebej idftrtetctí a boaci itK&ett kérdée«kr« ayt-itan és ósikitéD ul feíaíw, hogy fi máenap ugyie demaaúita voian e hirt, de esökaé^wrník. lartotta, hogy legalább e^ysie: Í.Ti/.or. valiini íehflnö hírt, ba mindjárt öroia^at kell ÍB mftghaBydtolni*, mer: leb -.tétlen new-yorki oJ.T»»óit nap nap melle\'-i azial kielégíteni, hogy .eemrni uj*4g." Nem ig\'ic hisszük, ■ hi^gy Napier megengedio volna a táviratelküldétó*., de e ,H»ra!d* akkori tudéaítinai mtoden«ne(re »gen ér-dekaspk lehi\'tök, mert o-akhanic\'1.\' St«n)ef a*sal biz&tútt mej, hogy a nueii ciafnn** raegovitásábos munjtjQ és áitaiibtn ai id6 óta Bocoet saíii^ál»tát nem hn^yla el. íg-en jtlletníí as is. hngy Rerraett éa Stauley mint leromUilíék meg a Li-viDgntone feikereöűTére indult cxp^ditioi. Igrn \\n\\ emÍ8« *ziink n>6g arra, bng\'y lS7tM>«D m;ly aggodalommal vártd n-m-c--ak Eariipa, d« »r >-%éez müveit vüig n i\'ingsloDQ borsát illeti hirekel. Le is ndtak már a retnéiiyröl, hogy öt va-Uha felUlálbaasak, Az angot öipedítio nem érte el ezéiját. Kkkor óbr&d1. BSQ-betben a goadotnt, hogy St«nle t fogja
Stanley akkordban a Bftrald rasd-ridi leTeieiöjo -rok, Beonott pedig Pi*i«-b*a l«kott- Es Uviri.tot meneart ro^or*


HUSZONEGYEDIK
neveselesen a nemzetközi forgmJottrs alkal mos asikkai légyének fcéf>vi*«|re, eteaoi általános felhívást intól az °7*** ÖS8E<
és tapasztalatból beszélek, ha mon
dom, hogy nagyon gyakran fordnl
elő sz eset, hogy az ujonan építendő ^
házra az ó-ház tetőszerkezetét tiszta j tényleg** r&zTÍtolttk állal i kitűzőt lelkiismerettel átlehetne vinni és ugyanazon szolgálatot tenne, mint egj- uj tető.
És ha ön a 15000 frtot taka-ríkpénitárba teszi, — ki 411 jót ezért, különösen a mai kritikus viszonyok között, ahol egyik krach a másikat éri; mit tesz akkor, ha a takarékpénztár a város 15000 írtjával együtt elbnkik ?
Tehát mindenekelőtt, minden tekintetben „vigyázat!" legyen a jelszó.
a kiÜlitátoa
iiáoy személyre kell a sziriba-zat építeni, hogy 100 év múlva a _ színház se kicsiny, se nagy legye-,? f*rW ^ir "^ \'
ezt én nem mondhatom meg, mint-1 ^
Ön —-
hogy Kanizsát nem ismerem.
aki mindig Kanizsán lakik — ezt jobban tudhatja; tudja ön azt is, hogy ezer Jakós kőzűl hány müértőt és müpartolót lehetne körülbelül megnevezai. E tekintetben én csakis a pályázatnál kibocsájtandó programm-hoz tarthatom magamat !
A iriexxti kiáliítáH országos központi bizottsága tói a következő felhivasí vesszük:
Triiaiibsi] folyó évi augusztus 1-től november 15 dikóig kiálütáe fog tartatni, s. mely K bányászat, kuhász.it, tnezfig.iz daság és erdóezelj továbbá az jpar- é-i tengerószetugy összes ágaira kiterjed.
E kiállítás rendelésének iegfíbb oka abban áll, hogy v.t Asts! Triewt ví-rosÁnak ez uralkodó dy tiastiához vájó cs&iolá&a 500 evua emiéke méltóan meg-ünneoehescék.
Minthogy ezen kiállításban való részvételre már caRk 3 kereskodelmi és iparkamarák utjao valö felazólitás folytán is ssácnál több kiállító jelentkezett, s földmivtíieai-, ;p*r- és kereskedelmi mi-riuter, ugy az eddig jelentkezett, valamint az ezután jelentkező kiállítók ügyeinek intézóaére és egységes vezetésére omzig-oa ..óxponli bizoitságot küldött ki.
A tÍBEteieltel alólirt bizottság ogy-rösze &ZOÜ tibaj által vezéreltetve, hogy ezen kiállításon Magyarország minden tekiatetben megfelelően és méltóan legyen kepviBelve és máaréazt acl az álláspontot vallva magáénak, hogy e kiállításon Ma-gyarorezágaak leginkább a kivitelre s

föladat titarpo megoldását lehetőleg segítse.
Tekintve, hogy a bejelentéseknek már legkésőbb folyó éTÍ apri! 2O-ifcüg meg kall törtéoaiők, felkeretsek a ki iRitáaoa részt remii szándékozók, hogy bejelentéseiket az említett időpontig meg-lenni szíveskedjenek.
Bejelentések elfogadtatnak, valamint mindennemű felvilágosítások adat-ntk akára bizottság hivatalos helyiségé ben (töldmivelés-, ipar és kereskedelem ügyi ministdrium, Budapest, Ferencs József tér, Nákó-ház) akar a budapesti li é iká ál k
kereskedelmi és ipar kamarán ála ak
iparogyesületné! (Ferencziek ba-mJQíieö
Tájékozásul felemlítjük, hogy a térdij födött helyiségben miodeo egyes folyó méter után fal mellett 0.75 méter mélységig ée 1.5 méternyi magasságig 5 frt 50 kr., minden további négyasögtné térért 10 frt, u 1.5 méteren fölüli fali tér négyBzögméterenkint 3 frt ésttabadon álló tárgyaknál minden egyes nagyszög-méterért 13 frt ellenben a szabadban den egyes nógyssögméterórt 3 frt. Gyűjteményéé kiállításokért s megjelöli térdijaknak csak két harmada fizetendő. Megjegyzi a bizottság, hogy a vasúti iállítáe tekintetében azon kedvezmény adatik, bogy a tárgyakért a kiállítás helyére teljes vi leibér fizetendő, a hazaszállítás azonban díjtalanul történik. — A kiállított tárgyak gondozása és a meg-ivántató felügyelet hivatalból éi diju-inul fog eszközöltetni.
Végül fölemlítjük, hogy a központi
bizottság, kívánatra Triesztben késsitendő
kiállítási szekrényeket és asztalokat már
megállapított tarifa ezerint bocsát a be~
>Ientok rendelkezésére.
A kiállításra bejelentett tárgyak
gkésább folyó évi jalias 10-ig lesznek
Budapestre &E alólirt bizottsághoz ssálli-
odok, s mely a tárgyak leheti tömeges
előnyös elszállítását eszközlendi.
Budapesten, 1882. ápríl 2. A* országos központi bizottság nevében:
Dr. HERICH KAROLY, B. k.
iaitxtorí oszt Unicioi; birottoigi oloök. A budapesti kereskedelmi és iparkamara
részéről: RATH KiüOLY, a. k.
és lovag PÜSNER K. L., « k.

Z A L
Elnöki Jelentés
• li mthnlji iiMiroB ifjnaág f»oJ „
" leg»Bfé1yíí egyletóaek 1882-ik évi máresiut bó 26. tartott Tisztelt Kotgyülí
Egyletünk, meiy s mnH évi január bó 6-dik oapján tartott kösgyulós alkal mával alakalt meg, az 1881. év végével fejezte be elti évi pályafutását.
Hogy mily Qdvós, csal és korazorö #olt rárosnokban n egylet életbeléptetése és hogy mennyiben felelt meg az egylet .$ alapszabályok bun megbatározott czél-jának.a követkeaÓkben vun azerencséuk a tisztelt közgyűlés elé terjesíl\'-ni:
Egyletönk egyik fSczé/ja az öokép-levén, nőnek, valamint továbbá a mui)ká»4g, szorgalom és takarékosság megkedvelteiéként a választmány : le-t év alatt minden loheló\'t megtett.
Minthogy a muit év a kezdet éve volt, s ss egylet csekély sslmot tevő Ug-jaitól befolyt pénsösazeget csak a teg-asQkségesebb kiadásokra lehetett szőri-tani, k ö vétkei te 151 eg uj könyvek beszerzésére a v ál asztmán v mítsem fordíthatott, hogy acooban az aűpszabilyokbnn érintett fócsélnak mégis námiképea cicgat as«n, Keszthely város lelkw közön-it kérte fal köcyvek adományozása iránt s Örömmel jelenthetjük sz alkalom ial, hogy aválasztmány kezdeményezését legssebb siker koronázta, mert egyle .Ünk könyv+ára jelenleg 89 kötet köny ?-3Öl áll, melyek mind a közönség nagy ecsü adományából folytak be. — As yándék könyvek gyűjtésében eiicraeréa-lel kell az egyletí köoyvtárnok ur — Doagóságáról megemlékezoünk, — ki e leki etet ben a lege agy obb buzgóaágot Fejtette ki.
.Egyletünk másik főcsélja a rendes tagoknak betegség vagy halálozás esetén vaió segélyesen. Sajnálattal kel1 e helyen aegemlitenüak, bogy egyletünk tagjai ;öw5\' a mali évben számosan vették ^ÓEiybö az egylet segélyezését, az esek tán kifizetett segélyezési-, gyógytári- és ;örházi költség 60 frt 53 krt tesz.
Fájdalommal kell a t. közgyűléssel tudatnunk, hogy egyletünk egy tagját, Kut&yánszky Istvicta kérlelhetlen halál ult éri november bó 24 ÓD kiragadta az élők sorából; kinek ugyanazon hó 25-én végbe ment temeléaéc egyletünk testűié tileg részt vett.
Egyletünknek jelenleg van 101 idee-, 2 alapító- és 61 pirtoló tagja. A lefolyt évben tartott egyletünk 2kÖzgyü-léet és S választmányi üíést.
Az egyletnek elsÖ évi bevétele, mint
* a számadásokból is kitüaik 506 frt éti
4 kri, míg az egész évi kiadás 286 frl
s 99 krt s így a fenmaradt túrta jöve-
delwm 219 frt 15 krt less. Ez Összegből

140 frt a helybeli takarékpénztárban, 79-frt 15 kr. pedig a biti pénztárban van elhelyezve.
Örveodete* eEtménykép, |elenthnt-jük, hogy egyletünk alapszabályai * nmgu m. kir. belügy minister ur ált*! múlt évi jalius hó 5. napján 32,604 szám alatt Bxentetittettck, s etek 3000 példányban kÍDyomatva a tagok részére kiadatuk, továbbá hogy egyletünk tagjai közül Koth Mór, Kiss Gyula, Riersch Endre ée Güttbaum János a múlt évi auguszlus hóban Debreczenb^n rendezet* íparkiálli-tdsra küldött müvfikérl Qöttb^um J.QOS elismerő okmány nyal, a tfibbiclc pedig emlékokmioynyat lettek kitüntetve, tizen okmányok a kiállítási bizottság állal az elnökséghez beküldetvén, a mai köt^yü-lés alkalmával dnoepélyosen ki fognak osztatni.
Végül sijnáiattal kell jelentenünk, ^y vannak oly íparoe-ifjak, kik az egylet keletkézéin alkalmával kibocsátott aláirisi iveket aláir\'Ák bár, de sem az !gy letet nem látogatják, sem tagsági dijaikat nem fizetik.
Ezek után a midi\'G as egylet tÍBzti-kurának és válaBztminyÁDnk a letoljl évben történt buzgó tevékenységéért kú-azönetet irondank, magunkat a t. kűz-gyülés szíves jó indulatába ajánljuk.
RIERSCE JÓZSEF,
oeyleü elnök.
PÖLTZ ?ÍL
ogyloti titi."..-.
IMy! !.I.-.-k.
— F«Jkérjük iapunk t. közön
ségét iiogy akiknek elfrSzatésa* m.
hóvéjjévsl lejárt, azt mielőbb meg
újítani ózívesksdjmek, nehogy a ren
dé* küldésben fmnakadás történjék.
Előfizetési ár:
Apr.—jun. negyedévre 2 frt. Apr. -szept félévre 4 „ Apr.-decz. 9 hóra 6 >
Tisztelettel
WAJ01TS JÓZSEF,
kiadó hivUala.
— A ktrálynB egyik kiránAu-
lá&&. Bécsbó! irja lapunk rendes munka
társi: A királynő vírágvaaárnap délután
legszigorúbb titokDan Ferenczy kis-
itonynyal, ejy udvarhíitgygyei és Nopcaí bárÓ fíadvarmeEterra! Bcts környékén kirándulást csinált. A királynÓ társaságavai két ele^QS. de egyszeri";, udvari íogatul Sieverin^wa és Weid-
gbschoB kereaztül utazott ée azután gyalog ment a Leopoldsbergre, mig * ko-
kat Grimiogbe rendelte. Ismcretlouül és a felette egyszerű toilettek folytáé mag nem ügyelteivé élénken trófálódzva ha

1882..\'
ladi&k az utón. A lipóthegyre érve, a ki" rályofi egy asstalná! belyat foglalt, áooman pompás kilátls] nyílik Bécsre és > Dunavőlgyre. 3»rl éfl síikriz^t kértek, míg csakis *zon ételekből att»k u. -lyek \', egy titkos egyunrahás szolga álk« ■i\'ti-.zí magukkal, |a magas vendégek állva mi-radtak és a kirá!yQó ktván>ágára F«ren-czy kiaasazony u lipótbegyen levő vendéglG konyhájába ment, ahol friss lojút én mwleg víent kért. mindkeLtó azonban csakis akaratlanul és ismételt kérelemr-i Kdatolt meg B ekkor is morogva. Fertínczy kisasszony írerókaná! segélyével ^tojás-in irtást* cdioáh a királynő számára; & királyné rórsás kedvóbea voit és társaságában sokai nevettek. Mid5n kérdezték az egyenruhás aiolgát. ho^y kik az rurn-sigok?* ax &z vissooaá, hogy pozsoaji nemesek csináltak egy kirándulást. A társalgási nyulv leginkább a magyar volt. Midőn a reDdógflk V besy«t elhagy. tik. egy ott Ievó úrtól, — kí * lávoiófcal tiszteletteljesen köszönté — -kérdezték, hogy kik a távosottak? Midin ai igaut magiad tik, börtaaiUSsn despenttUuk lettek, hogy a királynál már minodnor nem rétrf-siíií az ót illető reapektuabat, d- ^ királynő moat K.ijAl tspasztalaUiból tudj*, h..gJ »v« .dégJűíiiknuli-mBlűzékenyekf?) sma rendőrik irányában, akik axélkekut magukkal hozzák.
— Eli*iner&tftel kózüljük, hugy
a nagy kauizá«i .Tireas Kor" legutóbbi
választmán/ i ülésúben uIba!Ározta, tai-
sseriat a kiadedntirelű egy*«ulet noritje-
{Ty.*ib/»i 48 darabot megtart, miáltal agy
hflybnli egyesüli:\', hamanon törekvését
cuozditja fllŐ: mól ó elismerés\', érdemel a
válusztmápv i: nem-ís fÍ5yi;lomért.
— £"áklyát( zenével tisztelte mpg
az önkéntes iütoltóegycstiielfáradbatUn
buzgalma elnöke G\'rossváry Gyula Ügy
véd urat oévünnepe fllíeatéjéü, mely at-
k a lommal Kováts János agy véd ur órscl-
mes •zaTkltbae tolmácdolá az egyesülni
tiHzteletót éd azer^Utót irányában. Ma,;-
tiastelt d-rék clnükQük «z ÓL nk éijcnzéa
lecsillíipaltával m-leg s rokonszenve* be
stédet tartolt, raegfcösx \'O"io a vonsalom-
nak e nyilvánutatát, víazonl e^yüérléi én
lankadatlan buxgalomra hivtx le! a lüi-
oltók testületét, hogy ~ polgárság u-
gyooa felett ébron firködjeuek s szükaé;;
esetén egész hLw. \' * ndaadáMaJ működ
jenek. Zajos éijenzée mellettsiép rendben
vÍHsa^vonult a fáklyás menet az ÓrU<
nyár*.
— Zászlófelavatása a nagj -
kenizsaí önkéntes tüzoJto\' egjíotoflk, mint márje\'eztük, (. évi a.ug. !5-éa tartatik mrg. ZásiManyáu! a miudöQ azép- én nem csér l láng buzgalommal viseltető — C!emcn: Lipótua síül. G o-d i n a V i 1 m « arnó 6 nagysága kéretett fel, ki is e szép tiaxUéget elfogadta,l\'-réhez, hogy B.E esetben, ha Livingatonet íollelhctfinet tartja, azonnal siessen Parit ba ée másnap, éjfélkor Stanley ott áll ura óe barátja ágya előtt éa Őt p^rczig tartott értekezés után az erélyes utazó útban Tan Üaazíbar felé. Benneti csak ennyit mondott neki: „Kerease Liwingfi-lonet, vigyen neki Begilségat, itt vsa lU-OO^ font sterling é& ha több pénzt akar, vigyen még egyszer annyit.0
Stanley aztán az asebantik elleni expedUiót kísérte s a. hadjirat bevéges-tével Londonban telepedett le. Mialatt -ti pKumaBBÍc és Magdala" czimü mQvéc dolgozott és terveket készített Afrika ki-kutatásáhoe, egy napon bolóp a ,Daily Telegr&ph- irodájába, „A szerkesztők egyikével épeD hírlapi vállalatokról beszélgettem, — mondj\'- Stanley jelen mÜ vében, — midÓn a lap tulajdonosa a szobába lép.
Lmnguioneró! volt & azó és a feladatokról, melyeket 6 megoldatlanul hagyott. Valamelyik észrevételemre a lap tuinjdano«a így BZŰI hozzám:
— Képea lenne ön az fi művét be
fejezni é£ volna kedve hozzá? Ée mi volna
még tenni való?
— E\'i így válaszoltam: A Taoga-
nicia tó forrúsa még nincs felfedesve. A
Victoria tóró! — * Speeke által készített
vázlatoktól eltekintve — úgyszólván,
miioein tudunk, nem tudjuk, egy vagy
tóbb tóhói áli-e és ép ezért a Nilui forrá-
sw.it som ismerjük még.
— É? Bit hiszi, hogy Ön mindent
kifürkészhs\'ne, — ha megbizaók teen
dókkel?
— A m-.g élek, legalább vaUmit
elérek. De ha tovább élnék mint,a mennyi
időre szükségem l-jnne, hogy ai egész
mfivet befejezhessem, — akkor minden
megless.
Mo.it még Bennett beleegyozésére voit szükség, kivel Stanley még mindig összeköttetésben állott, de midÓn az atlanti ocaán alatti távirón megjött a lako-níkus váíüz: .Igen — Bennetf utazónk » iondoaí „Daily Telegraph\' és s .New York-Herald* költségein megkezdhette előkészületeit, melj ek sikeres befejeztével a jelenkor legkiválóbb ét legtöbb di< \' eéget aratott kutatójává lett.
Bárm iy ÍBSÜÍEM ssabatott is ideje, páratlan erólyéval a kittttóU órára mi»-d*nt readbs aowtL Staaley Angliából

három kíséret, illetve szolgát vitt magával, Bark«rt és ké: matróit, a Pocock testvéreket. Több kutyát is vitt, de.ezek B .sötét világrész" gyilkoló éghajlatát nem bírták elviselni.
Szétszedhető csolnakokat is vitt magával, a .Lady Álice"-et, melynek a Nyasza körülhajósásánál és a CoDgoc tett útjában megbecsülhetetlen hasznát votte,
Stanley 1874. évi szeptember 21 -é~n kötött ki Zansibarban és Koc«p.Afríká-nak beutazása 2 év 4 hónap e* 20 napig tar\'ott.
Utazónk már Livingstonfl keresése alkalmával is volt Zanzibarban, a mínok reá nézve most siámoi előnye lett. Szá
teherhordót és azolgát Laliit itt kik már akkor in szolgálatában állottak és kiknek hűséget, megbízhatóságát kipróbálhatta. Es e bizalom kölcsönös volt, voltak bár emberei .Wangwana vagy Wangamweii, Wagalla, Somali, W-sa-gara, Wagow, Wadschindo, Wagago vagy Waraaaao eredetiek.\' Zsnzib-rbe á-kezte é> M idó Óta, mely alatt Staniey a Rufid->chi folyam kikuUtisa tzéljából onnan távol volt, Stanley as araboknál mindig a legjobb emlékezetben állott Ők el nem feled lék, hogy „Stanley ■ volt az, ki «s öreg fehér embert — Livingatonet — ÜdBchid&chiben föllelte; nem feledték azt &em, hogy jellemének kiváló voni embertársai iránt tanúsított hoke*tt-.D és barátsága képesték. így astin nem lehet azon sem csodálkozni, hogy mia-d&nfelfil özönlöttek ax emberek, kik SUn leyt kísérni akartak. É« ha aat beszéli, hogy Európából 10000, Amerikából 5000 fehéret könnyű szerrel vihetett volna, — benazfÜÖttek is voltak elegen, kik készen állottak, hogy as ismeretlen világrészbe való behatolásnál vele menjenek.
A leggondosabb válogatás dácsára is gyilkosok, rablók elég ,bőven jutottak a csapatba. Most „Schacri\'-t (tanácskozást) lar otuk. Az angol consul elöli ssersód^s köttetett, minden ember 4 havi elűldget kapott, az guta mii ha pedig, 18000 angol foot(8l65 kg.) 60—60 fontos csomagokba outályozlEtott. A teherhordás tehát ily módoo 300 embert veti igénybe, tfost hat arab Dhow-on, Z\\a-sibubói átkeltek a RzemWt fakró Baba 1874. évi november 12 ta

Mily kellemellenségai voltak uU-zóoknak már útja elején io. Alig telt el három óra, má> égési Bagemoyo forrongott. ,A fehér ember eihorU SaDsibar rablóit, gyilkosait, munkakerülőit hogy a várost elfoglalja.\' Éa s midőn a nyugalmat nagy nehezen helyreállította as igazi bűnösök megbüntetésével, ujabb tanácsot tartott ée megígérte embereinek hogy két nap muKa belebb mennek. Most végre csend lett.
1874. évi Dovember 17-ón, raggeli 9 Órakor el is indultak. Az útiránya párhuzamosan haladt a további utazók által leírt iráaynyal, csakhogy 30 milessei fellebb észak foiá. Eleinte a vidék nagy sserü voit, de a taj*j mindinkább emelkedett, ugy hogy az expeditio deczetnber közepén már eser méter magaságban volt a tenger aiine felett. így értek MtTvspwaba, hol assmlét tartott emberei feietL És kitQD^ hogy 50-en már elhagy-ttk az oxpeditiót, mielőtt még Mawap-waba ériek ; » réssükre kifizetatt előleget, de gyakran még a fegyvert is magukkal -itték. A gyöngébbeket különben is „látra ksllott hagyni és ebt>ól kitűnt, bogy a logczélszerübbnek lálsió ioiéake-désekkn\' AS ambereket kötelességük lol-jesítésére szorítani.
£t alkalomból mondja Stanley azon ,v»kai, melyek minden afrikai expe-ditióra. válalkozón^k emlékében kall tar-" Sa mindazon emberek hiveo íeljesitsLték vu!&« sserzódéeükei és tgé reteikat, báimily Lamadásnak is sikeresen ellenállhattunk volna, mert már csa-pa\'Unk aagyaága ís tissleletet gerjeastult volna oly vidéken és oly néptörzsek kötött, bol csakis ai srót és haulm&t tisztelik-\'
A sxép és gazdag vidékeket csakhamar elhagyott, puszta tájak váltói tik lel, megkezdődött az esőzés éa hogy mily szomorú sorsa volt az exprditióuak, arról utazónk 3gy magilr.i<tvele tanuíkodik, melyben Zingében tóltÖ:t kurácöonyi ünnepeit irja le: ,Hét láb széles, nyolez láb hoaszu, a közepén egy rud által alá-támaaitott sátorban lakom. Mint bogy tegnap egéss nap esett, sátrunkat áL- ée átnedvesedett talajon kelletf felütnünk, melyet *E ide oda jító Molgák vastag, de folyó íssappal vontak be, melyen min-doc egyes lábnyom, csip&ark, töröji I meglittaik. A sátor falait ajnyi vastag-

ságu sár borítja, a íedéltak*ró össia van csavarodva, az egész menhely oly kevés
igaszt nyajtó, oly nyomorait kioéíósü, hogy minden megnöveli «z én nyomoru-ságomat, mely pedig «* iszapba belenyo-módotl sajáUierQ, hyerogliph»laku rttjiok íáttárfc is eléggé nagr stb." Rá».dáíul m4g veszekedés támadt a kiitcn\'k közíil , be tegség és más keüemeÜ.Wgrk szapori-tották a bajt.
Epén 1875. Óvi január 1 én Tacha-lels helys/gból kiindulva, Stanley el hagyta • nyugati irányt éa wxakn&k (jr-dult. A\' abadályok száma moet jtm fo-
y peditió élelmi sierekben
hiányt saenvedett, c sürü cserjék majdnem lehetetlenné tellek az előrehaladást. Az élelemhiány éhséggé fejlődött, mídio épon nem barátságos Warimik
téré érlek, kik külói óla a legszebb erabartörzaet képezték. Mindehhez járult még, hogj PotkockEd Vfardot és hánim Wangwant, kik óletvo-sséiyesen megbetegedtek. hordagyakon kellett száJIiuni, sót as elóbbi nem btrU a hagymizt elviselui és Tschwinguban Inlte sírját.
A kiséret elővigyáxatlamágs sokszor igen veszélyes dolgokat szült. így alkalommá! a Stanleyt kisérö w*ng-wanok rgyike t-jet lopott a vingataktól és ez majd háborút eredményezett. At expeditió néhány tagját kik távolabb
sarnduk a f>csap*tiói. megtámadták, megaebezték, %&i meg is Ölték. A TTKO-;*-turokkat meg épen ütközetre került a dolog. Stanley kénytelen volt táborát .1 körül venni, n kiTnyezű erdő jierületet mintegy 2U0 mátornyire kivágatta e* igy aztán ayugodtan nca-beUil a vadak támadása elé. Minden roham diadalmasan vissza is veretéit; de a nyngalom cs*k akkor állott helyre, dón mag* uz expeduió vette at a lámadó »zer\'pét. A köíci fiívitkat Stanley kény-: elpusztítani ée vé^re csapatját útnak indítván, ostrom alá vétette \\ nzik-
ahegyet, melynl a wangatumk vár gyanánt védeimez\'.elc. A nyakra-fíro mpnn-k&lő ellenséget tiocban nem Oldöztette. „Tudtuk, beszéli as atazó, ho^J többé nem fognak minket bántani. Néhány fegyverünk az ellenség kezébe ke rUlt, de azokat njra vissx*vettük. a harmadik n%p estéjén

peazloacgün ket, kitÜQt, hogy auszonhá-
"om emberünk eleaelt, három megaebe
jült, hogy tizenké! fegyveröok elveszett
és négy Úda töltényt felhasználtuk.11 Ö*z-
:esen ötvenhárom emberrel Icevesbedett
s. csapat létszáma. De az erélyes felléped
hzüüi <•* a vadak felhagytak a tám*-
Végre tsrmékeny, g*zd»g tájakra liiiráltiágoe törzsek közé jutott sí pedilió A v-ndéjfszerelő Monbici f» laiu\'i! n gazd&g Usakumaba érlek, hol »* Las mindig kap eonivalót, c»ak péuss legyen elég. Pénz »laií perazn itt nom Mária T rézia tallérok érterdők, sinye nnk Ablasiniábftn és a talajdonképt-Qi Közép AfrikáonQ vanui»k fir^alomban, — haüeiu iokabb külöaíéie áruk, csere efl7kíistik. E Cíéíbói ÖLanley már Sansi-barbdl jó csomó portékát vitt magávaí .-díöveteket, üveggyöngyöket, kendőket és ipkákat. nagy és kicsiny, kersk és Up<»s srinátokaí, mrlyek ép ugy, miol a vastag érczs< dronyból kéasiiU gyiirük kiváló k.clttinek örvendettek.
Must a dúsgazdag fenaik termékeit az expeditio lábai elé rakták. Buta, p*-bona, bab, burgonya, B8a»m, kist w másnemű eíede! búvenju\'o:t, dinnye éi egyéb kerti növény csakhamar vi«i»adl» i csapat réfji jó k\'-dvéi. É* Slunley aoh»-sern fukarkodiAt; már tjelőtt is a ,ny»-U kfiiQ fehér ember- hitelgí mellék
(Huyu
névvai lett felruházva: n\'u fuDífua mikuno.)
tetv«
Itt uj*bb tehordók lettek szírjód-Usihaiól kezdve, 600 milea tá-.D ni uctoáuló! .ijjHn szép é» »
enyei
vidék kei-
csak a Viktoria.Nyanzati»t ér véget. Az elszórtan heveri Biürks ssik!*t6m«gek.rúl körül néi ve, vég tel\' n kőiben múlik K\\ a iegvarázsolóbb Iá.határ; bislyaszerü hegyek, huiUmoaan emelkedő dombok között dús terméaü líkság zöldé!, melyen nyájftkra oaitva esíir é^ e-ier barom legel."
Éa mily jói esett itt a vándorlás 6 legjobb szándékkal eltelt benszülöttek között. Midőn as expedilic lasau mennt-ben felvoűulvk haladt, K benszülöttek Biázai kistírték, kik Stanley embereiv-i vidám íróiakat Qstek és gooüatl»n, hangos neveléeükkei tanúsították, hogy menynyire ürveűdenek az idegenek látásának

HÜ8Z0NBGTXDIS «V*OLYAlf.

T882.;
megi?árvén, hogy a* időre Brüsszelből
haza\'jő, hol tisztelt férje erűiéinél a nyi ron hotciabb ideig tartózkodni fog.
— J. «rí)ifo£« épitéae ügyében
apr. 15-ón deiuián nagygyűlés tartatik a
részvényeket &Uin érdekeltek részéről.
— Gerö/y Andor j«les színtár
sulata már tiibb előadási tartott, melyek
után t. közönségünk megeyölídéet Bre-
reihotott a társulat tehetségéről. Méltó
pártfogást érdemel, mire hazafias biza
lommal fei is hívjuk » t. közíineéget, —
IgyeksíOnlc jövíira a heti rapertoirt
közölni.
— Meghívás. Az ideigieuenen
ttlakult eleó nagy-kanízsaí hivatalszolgák
t^matkeióai egyletei, éti april hí 16 in
it, as vasárnap délután 2/t 6 órakor a
Dg.Fj-ir:rriirSni ^\'r- járásbíróság ! ivulaloS
helyiségének váró iermé\'een rendkívüli kotgv ülést tart. Melyre s mar beiratko z-,it t. tagokat és & még bairatkosni szán-óéitoxó t. kartárcakaL ezennel mughivom. N\\gy-Kanizsán 1882 apr. havában. Palts Lukács id. elnök.
— RepOTtior: a legközelebbi sá
pokban elÓa-datnak é» pedig; Cs^ÖrLöicön\'
.Pokol a hazoÁl" viejitéV.\'"íroMb&t\'jn
„Üdvöske11 másodszor, .VsBárn&p „Arvs.
Zsutaka* Lukácsy iegujabb népMÍnroÜve.
— Czáfolat. A .Zalai Küzlönv"
f. é. april 9. 29 dik száraáb-.n .Helyi
hirek* rovatában Herczeg Batthány ö.
Icsgvesaégére vonatkozólag illetékes hely-
rSl kijelen letik, hogy a. z«idó községnek
átengedett temetótér 1200 írtért vásárol
tatott és mar 1881 az->pt. 27-én ki6zc:Ue-
telt, azonkívül ezen művelet \'etemes
fáradtságon kivül még 100 forint költse-
t>et i» igényelt, — de a parcella még ma
u.paág — sincs a biraló Községre át-
keblex™.
— Ax időjárás ig^n aggasztóvá
kezd válni, «pr. l!-ére virradóra hólepel
boriiotta a szép zöld vetéseket. Folytono
san borult s hüs idójárázank van.
— Phylloxera-ilgy. — Egyik nzimunkban fog\'alkuzfuiikZaU vár megyn xz\'jn határozatával, meiy a vessprémme-nyei raunkiaokaf eltiltja, roiotlen tekints! aelkíil arra, hogy icficiált helyről júnek-o vagy aem, a =aiamegyei szülőkben való munkától. Kifejtettük azon ve-szt;lyt, amely e határozatban ugy magira Zala vármegyére, mini megyei birtokosukra rejlik.- Gyorsan hozzá h láttak azMfitulajdonosfiink olvastuk a „Vesz-prémben* adójoghoz; múlt vasárnap d. i>. 11 árakor érloleezletet tartottak a nemzeti kaszinó aagytermébea és abban ál-
,.Jert-:k még egyszer vicaza" szóiá-ti-tk, midőn hazafelé térlek, miután me\'rl-füi<iekig kisérték a csapatot.
A vidék mindig bujább lett, ugy h..gv Siauley szavait idé-.ve „a legeíók. a barmok, kecskék éa juhok szűrétől majdnem fehérek voltak. „Vé^re olértek at első etappehoz. Nagy sokára eljutottuk & Nyanza kék hullámaihoz. Százhárom napig voltak útba.-, 70 nwp eoe:i n ma-Dütre, 33 & pihenésre. Öasztseu 1158 7 Ulomáter, naponkint átlag t.;h:it csak 7 kilomÓuernyi utat tettek. Ebb\'il ta lát-lia\'-ja az olvasó, hogy mily nehéz aí uta-zis Afrikában. De egyelőre jó dolguk volt, A vendégszerető kugekyi falabaa. Sinnlcy t;y.pp.diti(5jával kiínyelmésen elhelyezkedett éa midőn kísérői, a Wa-nyamwezi meglátták a tavat, diadal énekeket zenglek.
Az első idő persze pihenéssel és azzal, telt, hogy a benszulötekke! barátságos viszonyba igyekeztek jutni. Kagehyi Usukama urszágáb-iu az UiBcbambí ke-rülcthaz tartozik, miért is a kerülőit föje-iielműt éa az urazág királyát kellett meg-i\'jándék.-sni. Aztán minden előkészület meglátott a lovább utazásra, de minek fejelt A .Ludy Alice\' leli használhatóvá téve. ,És hét n*p uuelte előtt a cholnnk készen állott és hogy a vízen való tartózkodás némileg enyhitttíBaék, lehetőleg mindennel fölszereltetett. Liszt és atirí-iott hal, BBÖvetek és gyöngyök, mindsn féle apró de esetleg nagy hasznot h*jtó csecsebecsék böveu jutottak ti csomagok közé, agy hogy elvégre már csak s. legénység beszállása volt hátra.*
De roual aeakisem akarta St&nluyt elkibórni. A tóparti lakóknak legsajál-szertlbb fogalmuk vau a „Niundscha\'-ról. S«eotfii hiszik és azt beszélik, hogy kürülbajóziisa évekig tar!, hogy a túlparton bosszú farkkal bíró emberek laknak, emb^revfik és másféle szörnyek bir-ják a tájékai éa a távol- messzeségbe ve az6 átelie^ea panok még cs*k íokozták a kifürkószündüturület titokszerüiégét. Még Stanley saját embereire is elragadt a félelem.
— ünkényteeen elkiaérne-e valaki?
kf\'rdé Stanley.
Mindenki hallgat.
— Még külön díjért, jó fizetésért
Ujr* csend; egyetlen öakónylea arai jelentkezik.
— Éa mégis, úgymond nekem
uieaQotn kell. Azt »k*rjál"k, bogy egyt;-
lapodtak meg, bogy felebbezéat adnak be e határosat ellen Zala, varmegyéhez és kebe\'ükből két tagú küídötiséget me-D esetének fel Badupestrj a minisTteri-urnhoz, amely küldöttség élí BJMJVKI fejlse ki a tényállást és tárja fel » veszélyeket, amelyek okvetlen beÜlnnak, ha Zala-megye határosata hatályon kival nem helyeztetik. — Az értekedet bi*alma Szabó Imre és Eenesaey Móricz eaSIó-birtokos arakban összpontosult, kik e hét elején fenn ís voltak a miniaitáriamnál ezen. Ügyben és azerenoések voltak ott idejekorán B. helyes informatiót meg-ftdni és a sérelmes határozat íeifüg^esz-tését illetőleg meg máéi tisát kiesikötóloi. E szerint kilátás van arra, hogy megyénk pb.yllox.ar.* által mficiált része kordón által meg fog jelöltetni és az eltiltó határozat e vonal által beeárt földterületre fog alkajicaztatoi. A felJebecést, mel/et Ssabó Imre uroo kivQl a legtekintélyesebb baUtűnmelléki ssolfibirtokosok iruk aji, lapaok jövó szamában kötöljilk.
— Szombathelyi püspökké az
.Egyetértés" érlesÜlésf s«riot Bubica
Zsigmond nagyváradi apát-kanonok ét
[í urstiggriiiési k-épioaeli fog kinevaxt<rtni.
— Vj poéták és kéibesitési ke
riileteik. B»laton-Ederic*en april hó L én,
AlBÓ-Páhokon é« Sármelléket apriüa bó
6-án m. kli. postahivatalok léptek életbe,
melyek leveles kdesipostai küldemények,
valamint 200 frtip terjedő pénzuUlvá-
nyok óe után rételek felvételével, továb-
bitása- ée kiadásával, illetve kifizetésével
fognak foglalkozói. BaUtou-Kderics, Ta
polcth és Keszthely kőit, Alsó-Páhok és
Sármellék, Zala-apáti és Keszthely kost
naponkint kötlekedŐ kftídöoci kocsijára-
lókkal fogják összeköttetéseiket nyerni.
A b.-edericsi postahivatal kézbesítési ke
rületét kép«xi B.-Ederics, N.-Viu k&ué
gek és A-Törek, F.-Törek paszták: ».-
páhoki postahivataléi A. Páhok. F.-Pá-
nok, K.öszvényu8, N.-Boldog*assonyfa,
Sz.-András éa SE.-Qyörgyvár kói«egek :
8 sármelléki postnhivatalét Sirroellék,
Égeofeid és ZaUvár kiÚ8éKok éa Balaton
Hidvég B Lebuj puazták képerik. — F.
hó 11 én Karmacson kir. postahivatal fog
életbe lépni, mely levél és 5 klg saiyn.
kocsiposWi küldemények fel- ée leidisi
val fog foglalkosni, QemkOlfinben 200
frtig terjedd utalvány és utánvétel íel-
adá&ával illetve kifizetésével fug felbata!-
maslatai! kézbesítési kerületét Nemes-
Bük, Vindornyafok képezik, öaizeköttelé-
sét & keszthelyi postahivatalból nyeri na
ponkinti gyalogküldőnct járattal.
— Szent-Balázson tazoltó egye sülét van alakulóban. Nagyon helyes !
— Nem?
— Nos, hát mit? Mutajaáiok mug,
kod réseim, azon derék embereket, kik
önkéoytesen csatlakoznak, hogy urukat
n tó körül teendú utján elkísérjék.
Újra mindenki hallgatót . „Midón, egyenkint elővettem őket, valamennyien azt felelték, hogy nem Ludtiak a vizén megélni ; mindegyikök roppant gyávának vallotta magát.
— De hát mit tegyek akkor?
Mamoa Sera (u vezetők sgyike) Így
szól : Na kérdezd Aket umm. Jelöld ki kísérőidéi parancsoddal. Vulameanyi embered a la gyermeked és eugadcimeB* kedni fognak neked. A mig ugy báoaa velük, "mint barátaiddal, egyikök Bem fogja felajánlani szolgálatát. Parancsolj éa mindnyájan elmennek.
Stanley tehát kiválasztott tis embert én egv kormányoat, kikkel elindulandó volt.\'A bálramarad\'nk felügyele (ével Frank Pockock é» Fnsderic* B-irlcer bízatván meg, Stanley 1875. márcziuH 8-an ulindult » tavon,
E kúruton annyi minden történi hogy az t-auinényck elsorol, sa is túlhaladná e leírás keretét. \\x at irányt a j Nyanza kelew partján vezetett. Ellenséges iodulatu ben szülöttek re bariíMgoa induUluak következtek; ma még péns-ért és szép szóért bőven kaplak élelmi szereket, holnap a legnagyobb így eke teltei sem ju;hattak egyetlen bazaszem birtokába sem, egyik nap viilám és meny-dörgéa, vihar éa esfi versenyeitek egy-mássai, hogy a hullámok föleit lebegő kisded hajó: elpuszütsák, más nap a Nyanta tisztán ragyogott, mint a legfi-1 aomabb csisEolásu tüknr. Da árulással én \\ caelnzÖTÓuyoyel ie keUett merész uta .sónknak küldenie: a Nyanta tó körűt-\' evezése valóságos Udyeeeává lett kicsiny ben. És mily hidegvérrel, mily kitariA-t Bal tűri Stanley s legnagyobb bajt is! Egyik éjjel miotha a pjkot nyílott volna meg %-iói.tü.k, ! A vihar Ci*k Ugy dobálta gvoug*3 jároiüvükít, a legénység ugj ki merült a folytonos küzdelemban, hogy &.% iszenyu dj íjedulmeit észre sem vette és ily kiuok kötött végre kítÖtÖttek a Nyevi sziget nyugati oldván* Most gyorsan tüzet raktuk, kiszárították ruháikat és ,a midin ott íiltnk a forró Liebig-fále hns-kivODat melldtt, válságos helysetök felett még nevetni is tudtuk."
i^F.ilyt. követkelik

— Zola-Egers*eg és környé-
faéti 7-éo virradóra eris £^gy és dér, —. 11-ÍD rirradófía pedig 10 omélesf rastas;! «áffa hó t gyttmBla termett -Btjesea tönkre tette. Sokat szenvedtek a szőlők *• a gaboanemek. A rozs, mely gyönyörű bokrosodáanakindolt, gyönge szarai miatt tönkre silányul\'. A tavasziakhoz sincs remény; a hó miatt el fognak sárgulni, szomorú aratásra van kilátásunk. Lóhere lacserna szí tón nem lesi.
■yiUce&Ság. Zzla-Egentegrol írják nekünk: Czédsr József botfai Uaitót f. hó 8-ác virradóra Csiti Molnár György 6U éves botfai szdlobirlokoe Uy-kegyetle-nuí legyilkoHa. CMder Jóesef unitónak a botfai hegyen Molnár
izamssecságában levéa uóMbir-tota, a kát szomszéd régen ellenséges üonyban óit egymással, mivol Molnár
majorzáeaíaak szabadon erasztese által a tanítónak igen sok kárukul okozott. A tanító többször kérte, figyelmes-tette szomszédját, bogy zárja ol tyúkjait, malackait, mert nem fogja megtűrni UÓlojéban, de a szomszéd miUem adott a figyelmeztetésekre, sót majorai.ga.it annál sXHbadabbzD eregette azét. A mull hét elején kimegy a tanító iámé*. szŐlóJé*bc, a ott találja birtokán szomszédja malaczail. A tanító rajok dobván, egyik malacznak lábát eltörte. A szomszéd, C&iti Molnár
most boszut forralt s tervének kivitelére a legköxalebbi idúl válaazU, a tanító még ogyszer kijön. Pénte: ken, azas 7-én délután isméi kiment a tanitó a szolfibe, s ez utlal ulolszor, meri Moln r György lesbe állott, s mikor a tanitó hazafelé menvéo, egy bokorból észrevétlenül oly fejszecsap ás t méri a latiiló főjére, hogy az rögtön ierogyotU behuzU a tokorba, ott szemeit ki-sxurván, még löbb életveszélyes sub«t ejtett rajtu, az a tán hasa távoioU meg gyŐzÓdve arról, hogy AldozaU többé fdl nem kel. Kevés idő múlva munkások mentek arru. s a bokorból jövő nehéz nyögés, a h»iálharcr £gyelmes»é tette őket, E od» mentek. Borzasztó látvány tárult előttük. A it-erencs.hlen vonaglóban iáját tanítójukra ismertek, ki még gyoagu elhaló hangon megtudu mondani gyíl-koaasak nevét. Rögtön kocsit hoztak, haza szállították, de Otthon pár órai kim halálharcz atan megszűnt élni. Csiti Molnár Györgyöt elfogták, most a sala-igersxegi börtönben vilja gyilkos tettének méltó büntetését.
— Bcutai rövid hírek. -
A vasmegyei g&sdaaági e -yeaületnek tagja van. — Tamássy Józsefei Amerikába hívják m»gy»r dalok előadására. — Szegeden mégis lesz egyetem.
— Királyunk az olaai kirilyt Nápülybur
látogatja meg. — Liszt Furencz a zene
akadémiában buctut vett ^uítványaitó!.
— A pOi.sonyi közjegyzői állomásra 105
pályázó jolentkezett. — 4-ík korcsstály
ii lesz az uj törvény értelmében.
— Külföldi rövid hírek —
A poUd&mi udvari színházban előadás koxben órölt meg egy Bzinéiz. — Wittin gasban egy odvas fában I. Napóleon ka< tonájának csontvázát találták meg. — Bécsben egy antiaemita gyüi-ist a rendőrség feloszKtta. — Odeasába.i ujubbun nihilista nyomdát fedeztek f.il. — Kjy »ogül fóur 20 ezer gyermeket vendégel meg afeletti örömében, hogy figy erőiek a születeti!
Színészet.
Április 9 éc kesdbtte meg Andor jeles aeinursul&t& itteni mflködését még ptdig „Szép asszony kocstffafl C rughi Ferencz haL^ahagyoi; népjzin búi. A d*r»b, aiin-. azt a t. közöuaég a ! fővárosi lapokból ismeri, nem versenyei-het ugyan szerző jelesebb müveivel pl ■ Sárga csikó, Pirca bugyelláris, tU ai í ujaüb népsiinmÜTek kört bátran megállja a sarai. Meséje: Búzás János foldbirtokoi (Mészáros) „forsponir*\' rendelletik 2 maszka tiszt elsxállitására. De félvén u akkori zavaros idoktÓl, hogy tán vissza sa térhet szép teleségáhefi, BaB» Jóska kocsi sara (Lenkei) bixzs s tiszteket, ki veiök egyenesen a Tiszába haji. Buxás Jám megiudván ezt, nehogy a törvény kezére kerüljön, egy évi hosszas bujdosás uiáo visAzalér e feleségéhez kocsisnak ssegAdik Basa Jófcka is meg kerül pok kalandos bolyongás után e a la Hari János be&céli. el Síibe*iában. Ázsiában viselt dolgait. Roxsdis Tamis (Szigligeti) és Varcsik (Aadorfi) ^szemében aagy szálka a sok kedvezményben rés^eaüll kocaia, mert elsőt nem engedi keHve szerint döuúlni, henyélni, utóbbi nem juthat miatta Kata asszonyhoz. Ezek r\' beszélik Basa Jóskát adná ki magát Busásnak, hogy a kocsist elugrásaik. Ez rá áll. így tehá; 2 Búzás tart jogot a nÖre. Az ig»taÁg végre i| mulatlaló birói jelonetbou kiderül és Busáa mogiiimervéa Basa Jóskát a tisztük elveeitöjéL megmenekülve a büaietéstól. Ennyit a darabról- Ssiaészeink ŐJihangetí azabstos játékokért Talóban elismeróit érdemednek. Geröfiné", kit a termet zsu-íolácig megtöltő közöoseg élénk tapssal és sajoa é!jenséss«l fogadott, vonzó, ked--ea jálékával, bájos megj«land*ével nagy

élvezését nyujtotLDalaitBalogh Árpádéival egyetemben, majd mind megismételteitek. MasSároi mélUn íiigyolt szerepét íikerftltBn trtdi ■ meg. Lenkei, Szigligeti, Andorfi természatH komikájokkai jól nevettettek. Kal«*y Janka iz5p énekét mögtapsolUk. Tmkica, Fehérvári rSrid szerepüket stinpadi otthonossággal ját szották el. — April 10 én Csíki Gergely kitüsó drámairóok vGnfr«oyomonuága* koröit színre. A sminmQ. bírálatába bo-ctátkosni vakmerőség volna. — Csak magasitalhatjuk, az elragadtatas hangján. Csíki e színművé-vei eddigi babérait nemcsak azaporitá, hanem ez irodaimi gyösgygyel szokat megkoronázta. Láugielka driaiaironk. e murébeD ssomorn tárzadsimi élteinket a maga, keserű valóságában Ülitja eiv\'ik, jóizü hámorival, pattogó élcxeivel vagdalva annak ferde kinövéseit. Sokat, nagyon sokat írhatnánk a darabról, de tájo felesleges. Ki ott volt, ogyií hallotta, látta és gyönyörködött benne, ki sem, annak ajánlanám, adatnak egyeaölten még egyszer a darabot, legalább ui&ggyó-zódhetnéoek, bogy ily remak darab, — ily kitftnd érik által elC«dv&, — nagyobb kötónségut érdemelne, — pláne midőn a miskor a&almas fbWonás köxö-ket Du-áss Múka fUlbemás^ zenéj füsxeresi meg. A szereplők közül GerŐfi Andor és TAács Ádám tüntet ki, kik zép hírükhöz kötött várakuzásnak szépen megfelellak s élvezetes, m&vészi játékukat méltán megillette a Folújuló Upa. Kutawi Janka, Komi vésné nehéz szerepüket igen átértve játsták el. Láng Etil, Lenkei, Szigligeti, Fehérvári a szomorú jelenetok által okozott lebangaltsi-got csakhamar eloszlatták. Gerfifi szintár-sniata jelenleg oly tehetségekbe! áll, hogy * magasb mDizléau igényeknek ie meg felöl, óhajtjuk, hogy a közönség kelió pártfogásban réazasitse.
Irodalom
t ii*tt mftgemhte Jáf kk
— Mtgr«nd«Uti felhivit, ,UtmuU-tas a magánnevelésbÓt B CS. és kír. k»to-Sai nevelő és itepzoinlezetek.be, valamint % hadapród iskolákba va)Ó fetrételekre1 ozimü mu&kára. £ munkám\' jeieuJeg már harmadik kiadásbaa fog tapvilágot ÜL Már migában véve a körülmény is, meJy a magyar irodalom terén, különösen a ko-mclyubb iránja miivekaél vajmi ritka eset szokott lenni, elég bizonyítéka műn kim idóazerüaégének, érdekességének és életképosaégének.Hiuihogy azonban munkám tartalmával főleg a nemzet jövőjét képviselő taanlÓ ifjuaágnak ál! érdekében alaposan megismerkedni, az éiot terén mutatkozó jelenségek scerínt pedig Ópen exen ifjúságod munkámnak legközelebbi megjelenés-éré o!v hozBáadáftsal kü-ÍÖn is figyelmeztetni, bogy a polgári pályák bármelyikén sem lehet oly gyor-ian gly tekintélyes éa aránylag oly jóSfixetut: ailást elérni, mint épen a katonáin; továbbá a polgári pályák must annyira tul-tómőttek, hogy sok képzett ember évek hosszú során il kéoyteiec tóiíetü! heverni vagy legföljebb isigsn szűkre szabóit fizetésen tengődni; míg ellenben a katona-•ágoAi, ha ugyszer a követelményeknek valaki megfelel, minden aggodalom nélkül nézhet j&rCj-í elét feítttnoen rövidebb idő alatt é* kevesebb k5)tségg«l e> czéU. Mai nap külöabon, amidón ac állclánoe édköteiszeiuég folytán minden életrevaló i bk káí kii ieenie, í
g f
bogy a hadseregben ne cmfc a p végroájék. a aisgyar intolügentia. hanem hogy huufiaiak közül minél számosabban lÖrekgd jenek \'.attluges állományú tiai lekké Í^Mjni, tm^-áTul hasáoknak a teg-énékesebb szolgálatokat lehet biztosilani: mer: csak így lehe; azután a véderö tiszti kara uly arányban magyar, bogy alkot-mánjuoknak legnagyobb garantiájául ez fog szolgálni. Ezek ason irányelvek, melyekre mackám lendítő hatást iparkodik gyakorolni s meggyőzódésem, hogy azon matatAs, melyet m&vss a hivstaloa kútfők után iá, a katonatiszti pályát ked-iltté % valshira a magyar ember előtt it élelhivatia»icrüvó fogja teoni. Müvem a tuagy. kír. honvédelmi mtsíster ur í nagyméltóságinak 1879. óví 3073./eU. számú rendeletével jóváhagyatott és hivatalos husnálatra is eJfoga/iUtott s mint ilyennek-stoiidíigs "iránt kétely hem tne rüihetfel. E Vj~ nyomatott ivre terjedő füzatnek előfizelósi ára 60 krajezár J.e«z, meiy«t csak a mu&k* kézhez jnu.st. után kell lefizetni. Kseltuiin hazafiam lörekvé iemetwÉ.atul ho«fitár*aim. a Unuló ifjúság neleg rokonszenvébo ajánlva fe!hiváso-joat u költő szavaival zárom be: .Ébredj nagy álmaidból, ébredj Árpád fi*! Felkaltaoap, hazidnals fei kell virulci*!" Budupeaten, 1882. évi márczius bó 21. Némethy Kálmán, honvéd százados. — A Magyar R«glnyc*art*ok 14-fiUete fektsik eliltünk, mtüj véltosatos- \' ságban s érdekei tartaJomban még a mag-\' olÓzöket U túlszárnyalja. Ebó közlemény „A végMtw ■Zinkiiis- hamoroe elbosie- ^ lés BalU Jánostól, ki oly általáno. fel-j

tunést keltett nemre? a Kisfaludy tir-saaág illal kiadott Tüodéröv ez. "költői elbeszélésével — sajtó alatt lev£ hamoros eibes£éIésoit>oL Ezt követi Mindszenti Gedeonnak Baltion a tereimé ez hangú-latteljes költői czíktuaábó\'l az V. rész. — Doctor Castilló érdekf««itó spanyol regény Golanioh F.-iöl. — Saját ábráza-tomról gyönyört kis humorás karczolat Mikszáth Káhoántol. — Mozaik czim alatt ismeretterjesztő és tréfás apróságok, végül a próbapénz feliratul humoroe képek. — Ismételve mele-gen ajánljuk e hallatlan olcsó és elegáns kiállítása fo-lyóirmiot t. oh-asóínk becses figyeim&e. Ü Elófizetéii ára egéu évre 6 £rt, féiévre 3 frt, évnegyedre 1 frt 50 kr. — Eg; f&aet ára csak 12 kr. Előfizetési pén-sek Ai^ner Lyoe kony vkercíkedíiitii Budapeat, vag; Wiictans és Waidl uxkk kiadóhiv&üdáb* (Baiapeet, koronaier-ezeg-ntezt 3 sz.) íntéxendík.
Vegyes hírek.
— A próféta koportájdn halt meg.
Megrázó jelenet színhelye volt nem rég
S»edioáb*na*EUHaramBÍn meeaet, mely
ben Mohám ad próíéu .ét Fatimeh leáayt.
nyc^szaaak. Sidi Q,uirak marakkói ma
rabut már többször meglátogatta Mekkát,
de Medinibác. & második szent városban
még sohasem vo\'lt. Megfogadta azonban,
bogy halál* előtt még imádkozni tog a.
próféU sirjáa. Midón Sidí Quiralt exelÚtt
néhány hónappal -1?? éveríü+t, megemié- ,
kesstt fűgadalináTjll és azocBal - atr&keH.
Mássap reggal már Medina felé ct&zott.
Midón belopott ax KI Haram&n mecsetbe
és megotókolto a próféta, koponójit, acofta
kigyulladt ac örfimtái. Lobonilt a kopor
sóra, hogy iini.dtottékr-dftguUtité4 felj-
tic siegAalt, Temetését jelen - ■vlfc^
egész yáro*. \'
Hasznos túdalyálók. [-\'Ji
— A barovafiak kost logk-\\7e*abb
gond és költséggel jar a tyúk teay«sctés«,
A tóját \'bósigó\'t nagyon ei3mo»d1tjt aa
olajos. nxsgvakktJi táptólá*, Hint oap-
Íorg6, ket«ierm«g; agyszinléti t, főit zab -
éa hüvolyedok, — burgonya és kenyérbéj.
— Hónapot rsíejc. Minél korább*u
termesztevik., (apMUPft, taaitl - k£?eiebb
és kapósabb. Sokfajtája közül melyik mi
veltesaék. nagyon jaz ízlés dulga. Már
márczius elején ii azokoU vettetni meleg
ágyba, amelynek azoabao nagyoo meleg-
j nek lenni semmi wje-re sem asfcbud, at^i
Ja nagy "\'tflelegaéí tímeges,\'. •tíérjeaeüétt
okot. Máíczíofi TégSn már szibadbt v\'e\'t-
íhetö, később idököxúokínt ismételtelvéa
a vetést. A vetéa oiy siirü iogyen, hogy&z
egyes plán lak I\'/i —2 hüvelykre áll van
egymi*LÓi, árnyékbe vehessék., m»gukc.i.
A bflvateU ulajt jól na«g kel! nyomatni.
Ei a különben is könnyű éa gyors kelent
még inkább elosegeü. A rstek >óes«ár«
fókoiJék a htrtaleo növekedés. Ezt a gya
kori, de egy•Kerre nem bő locsolás moz
dítja leghaLbató*abban elő. Ezenkívül &
gondozás a gaz ki^yomíáiásáaól és azeaet-
legeses a földbó kinőtt gyÖkérl~«jek eite-
kará«á.bas. A fdidboi kinőtt retek, ha
megsüti a nap, megx&ldaL izeüen, sok-
tzor keserű le*z. Amint a retekfejek meg-
oőttek, axok kzuDoalíblssedendők, külön-
b«Q, kivált meleg időben, hamar olpnd-
vásodoak ée magnak iodoloak, Meleg
nyáron a hónapos retek különben is ha
mar elpadvásodik ás aprón marad. De
oazszel, mikor meghüvöaödik az idő, is
méi h<"tí\'*\'Tirifl lihnt ratnL
Mícsodi doronRi:s.3 jön maci tínystiik "lé — rarmed ii. a hiró a. — m ej bolondult ?
frvi* íz. idéx«tre, liop öniAielmi *d*nDl;r.\'i

"V a-s TÍ ti menetTtínci
Indái Eanlssiról iovt:
t lUm Dr. !>«r =.. idr. ,
307 E^Ak, Mefctr*, lí^mtcTÍr & 10
215 2 30 dílnt -
2"9 „ Í r, : íjj.--\'
202 laa» Pejt.\'P fjyonvonif 6 55 reegp
•UH (poiUvomt) 2 6 díínt,
212 (TOKTOÍ von*t) II 20
313 Hánhf. ,S».ni.bsl!i-lj . Sopron
6 ;:,
801 ■ ; ! 1 ?»0 "jj* *
1 . ji
üft Soproni- -■ •\' 3 \'0ot iií -
2Ü5 PrÁjcrliuf Kottori, C*dl«toriiy« í Sr> rcgcr-l^
203 , .2 47 délut .■
201 . . (ejor.v) . 10 50 iüe;/;
Érkezik S&nis&ára honnét: l_ J
r.151 \'■> « *Eg"l?_}
tv.\'KyB- rouxt) i 15 r.ggel^
((rotir.Mt! 10 30 éjj.l -~
* 1 l V
lllr\\l
210
21G .
208 . .
■>11 H..a«-P-.lr
203 _
201 "
30-J BÍ.-.1.G1
314
316 Roprö.tM
204
s«: -..:,
303 Prig«cbní

F«1«H. i
S: BÁTORFI LAJOS.

HU6Z0NBC-SEBÍE ÍVPOLTAM

I > K. Ck Z (L fl S

HIRDETÉSEK.


Paris, b. Placc d.- la is . 3-*-
H 1 R D E T É 8.


2 or. Xrvareani kívánók tartómat \'helyben, ugy a leír. adófelügyiiWg Z«ia-
leeuubb lu. : " ln£B!^lin ^ecaArlloak 10% vagWe 55 Egcrsi^gen jeleD végtét Altn] érlesil-(i..m4a-ot kui.li.ok aj.piin esóíyüok ; f" 20 kri késtpéníben vaKj ÓTadckkepes temek.
..Ha legkél.égb.M.llebi, eselek.f:\' m^ ; porban « kiküldSIt keiíh.1 lelenoi. ( A Itv! h.l<We CWklorByir 1 SS2
p-dig hirataljavs\' nélkül. Valamint ai | 3 or. Vétó kőtalea a vitelirt birom övi febr\' 2l "■ °36 1—1
iíjukori vétkek rtii követkeiménjeit, , egjooli réaaletbon <S« podig ai ej«ót az ár-| FORSTKfi ANTAL.
lü-ujbKJokfct, teheielledseget. A legna- j veróe napjától Bsámifandó S Dap aiatt, a i kir. aljbiró.
K.vobb utoklanaa biz:osittatik. Kéri:\'.i] * asásodikat ugyanazon naptól Baáinitandó
!---poDíossbb bet.-gség tudósítás:. .60 napalatt.a harmadikatngvanaxon nap- I 12$ «-- Y.8^2.
Dr. Bella Mitgl. Gelehrt. Sesellstii.\'ói .íáaitandó 90 n>P .i«tt,m.odcnrsy«l »_.,„„»„} híf»fla4nc*
i »ételari lénlet útin a LirlokbaWpás nap-l/ff |C/I CÍM IIII UCILÍSí
jalói azámiLaiulö 6% kamatokkal eg> üti : . ■ , . . .
j esen helybeli kis adó — mint binSi létét, | Alulirl kiküldött vcgt-a.jto
| pénstárnal lefiaetni. . i \'■ -\'02 §■ =rt.lmében «eoo«l küzh.r
i twri: hogy a Csáktornyái kir. járásbir
; A bánatpénz u. uto]a4 részletbe fog , 3362t lk_ 79 K_ ^ &e illa; H
OlTOS-mÜkÖdérf jelentés- | beaiánmtatni. \'biánAndrá* és érdek arflai ell-.ii J,
Van szerencsém Nagv-K&nizsa és vi- \' 4 er. Vevfi kötelea ai épületeket a "Bodl és aeje részére 300 írt és 000 frl
in , i .. ,. . ■ , , ," . . i ■ birtolíbalépéB napjával liiekir -"*- \'■\'*- >-;-- "- -
deke t. koíönBe^eaek tudom&saj-ti hozni, \' f .t r JTJ
miszerint bosaiaHb tavoJlélem atán —
Nyilttér.*)
Titkua betegftótr
HÁZIASSZONYOK FIGYELMÉBE\'
Valamennyi pótkiivéfujok közt a legkitűnőbb sikert a
FRA N K-KAVÉ
feltalálja HKINKICH FRASK böhne Ludvlssburgban
nyerte el, kiráió finom íze és dus tipaDyaga által.
„Valódi Frank-kávé*-nak ártandó,
asaraoö ielküaowsreiJeii gyáros. külíinreU gyengébb kéacütókek állalöt bitorlóit „Frantc-kávé* neve alait forgaiombii ho*oi iparkodik, éa ezek legUtbbje uUonyomj. ac egéaz vulódi ezég-H : HeíorJch Frank
Söhne LudTÍgslmrg. A LudvÍ£6burg (2), IÁM a/ű., Kieih, Br«Uen, EppiQgeu, iltirbach a/N., ileirnsbeim és Groes^artachban levó 8 eyár birtokos* éí 10 lirdc m tui ajd ODOBR.
Xiéríí hogy a vevonöket megcsalják- Tuliit eióvieviizB.1
B v..a,irl*ni|il A vaiórii Krmik-kiivé föl\'.ilálói
V.
látják,
Holnrich Friink
Lildvipsburs
hiriaalzonyokat Völkórr*., Úgy
ügyeljenek a jegyre <•* (^tket ké.-jók, liogy így Ü vuló\'dit, a a^m
valóditól, u\'-áuzoLtól, b<.miailottói hataroiottan me^k ültHibőttstheaaék.
9^r~ Az ordsáp VBlarjieniiyi nagyubb fd*x\'írkerf8kedftaáb«ii a. FriiiK-
kAvc dobuT.okbii és nar.magokb«. elhflivezve kapható, a í"i;ut,-bbi
védjegycyol és aláíráasal OIUÍVK. \' 530 2—10.
8
R.m i» k>--tk-dl« , mir i^u t-ürllű muUlko«*k aliit í íótzóaöa Uiioéiek el a természet gyögyerejének •>,.» röridro Hícslie me^y.-\'x. k"nxr>-|;\'l.;in«t .lí-íva! f-jeiam *t
Kandler J "."■pf.«ctE Ba.t
féle bojtorján sy3ker esseaei re *Iv.*t kötal PKV i\'VÍ-í hordt
tivo!fthaltam t^ lű!.!i hxj*m v»n , « ■nyről mirtiunki m**(;(»yői\'itlhctilí «il:
Wmdt l
i:i WÍ: ICÜ bei Lia *
WinkelBaye (e\'e bsjiorjáa gyökér lyel in auái. ÁH, d-;cíira arni-ik, 2V triís
2 _*
l-fry
j.iii tfIJBsakaihos jat«!( mindönkinek.
utÁtt. ef Ányj.t aj a
ek 18 nap h»
Bírpar Józaef, Uit

Arak:!
Postai küldemíaynéi , vajry krszpínybpn, v-ic yétfel 10 ki-ra] több a csomacolíisérí.
Központ, iiúldó-raíítár : Winkeímayer l Bécs, VI. Qumpendorjerstrasse 169.
Xiigrcbbxa, Mit:e|.>.--c"ncr S y.ifry**., roz«onyb\\n, K«r«r J
Pirfamo* , Fisdjei-thoreMf* 6 Tcmesvi.- , Jer—:- •■\' ■—■*■—+-Ko\\o%*rír, Siíty Miklós cyizi\'Sr. . Uvííngyöi,
I>«!.re^sp.i en. Kr. Rothichni-ck v. Kuni íyÓKjBK., Te-. TUÍMJ Utviti itywgj-sE., \'ípűsieo Török J. RyóftT«i., ét ! le^iúbb jrj\'óxrtárAkbsn ís iiarfom kercsktöéfiekbea
Csalt srrk Vérct:;ck fel * wv.\'k , liogy A hai p-t!, miii.iiü Wink*l«aye. v^ió.ii i.»jior,iác. liftdj- mitul-\'u legolven r.9. cwgc legyen
oooooooooooc
11 tán-

\'ollea
bii-."kav"o;ol& rőgett elreüdell kielégiléíi vdi*
ioiitaoi. . rebujtás folytAn btrőilag Tefogíalt B 572
5-Ör- A.B irverés jogerőre eoelkcdé-. írtra becsült lov^k, rotációk, szobabútor
tcm. Síübadjon magamat becseB figyelmébe E
137 l — l. Farkas Perencz,
klsáró;6g orvosi lapuztaUtaim gj»"pi-ijefcor vevő • m-greU ingatlsa birtokéba\' ée maginköveteléí (Skvurcr Aniirá*aá1)
íasir* basaotilLaru fei, — visní«e\'rkecvdfl, I lép a kiáiütaadd vételibiiODvitvÁny-aíap- teheűet és borjukbíü (H«bÜn A i.il AB é^
rEükűdésemot Nagr Kanisaininegkawiet- I ján, 9flnélfogv» a. megvett iogaiJan h^í- ^Zsófianü) áli6 ingóságok ÜVÜIH.;\'- .irv,-.-
| na te terhei ez idótöl Ő!- illetik. } ré* utján eUd-.ndók, m\'iDek a helyszínén
c . , ., . , , , , . , : VÍÍVÍB alper.-aek lakániin Beliczíu Iti.-iidí
6-W- Atal.)d<.üJ0|!b.k.>»le,i.«ak!j«r Pa I8g2 ,v.
fog v.vo j.vir. bivaUlWl e..kSlB|. ■ h<> ^ "^ "\'K^ *■ »; 9 or,J, IV ed
6 J r.>iidu alperes Skvi>rci Andrws Ukí^^h\'^,
ü. <-• II órájjí HnbiáD András és \'A^iü. l&kiaáiioz kitüzetetl, ni.-ivíiPi a venui .BiiDdéküzók eEeniiel jlv nu-gjetn /is^el
7 rr. Amennyiben vjví ai árverési ,\' ojeghivatnak : bogy %7 irdekclt fngi\'má-
^^ Jekaok biroKlyikéoek .lego; »« \' gck <ní! arvcrAien, ai V. t. 107. §.«!.:
4lC*VU1lnlI 11 I """"■ \' mcS\' =u \'"g"1" " érdekelt fe- j rini „m,iK e.etébeo booairon alul ia cl-
ÍlfcXj\\|lllllBíl»1"J I\'1 birmslyikéook lérAmi\'*, 1 evO Teáié. ; „^[„J fogn.k .Az elárv,r«endö ir„.i.á-
IljOW ^^--- ~l i ljér«.köH«ég<re,binalpéQ>áoíkelv>«»UM gOk vételara at 18S1. éri LS. tel. ]0S.
•E _ űl«iiu_ I ímelletl u;abb ixveréí alá bocaitlatni — és[|.ab,n megillapitolt fcitcieii-k .iterint
ampán egy batAridóoek kitüzéae mellett ; l,^ fi^i^nd,^. 535 l_],
a. előbbi becaron alul is .ladalni fog. ; Kell CiAklorjjin, 1882. évi april
legjobb Aszísii-*? üdítő ital,
kltííö haiásunaV btzoayült kíhiígésnél, gése bajoknál, cyonor-é£ íiiívto hnnrtaiJ.
ÉDECSEK(a: emésztés MattDoi Henní.. ■tn
Mladi Josefa és Holstira Mihály ai 1"6 9 napján.
árverés. feljogO8Ítt.tnak aiz.l, hogy\' MIEK A DOMONKOS,
ogyik v.gy máíik mejrajme, mint vevú , kik^ b ,<gr«lalj,j.
■uját tulajdoni illetőségére e»á vétölár j ., _ ,,, .,,)..,.• ... TEf-gfisetéie aiul foltsestetik, ba egyúttal | :.;.\'l ■\'..^ v ,,;\' ;-. azt igazolja, hogy illntöfiégen fekve ter-1
hsk mog^ÜDtettek, vagy hogy ai illeti \')$|t|(}C)t)tXX)Clt
6SS. (
hitelexő továbbra teWkftp koveteléiél
Hirdetmény.
A kélk 188i GO
Ml "4r?réSÍ kéTVénJe í""*^\'^. irT«*i Wtótelek ,.„
Mladi .Wamaokoveezi lakói véKrehaj- i jl.^koreciM a köaégbázoil gi.l alulirt |
látónak tfoletics Miliály, F.r.i« i. hí- | tkv; h.toaignál a hivatala,: órák al.tl b,
■\'■■■Mmac.koveciilako.Tegrehajti.t.Mt. ! t=fcmlket6k.
véneitek elleni végrehaiutíi üeyében |- .., s .__,.i_i„ V,.,J.:JA,
1382. évi jönias hó 23 ik napjának d. 1.1
10 órája MaCdkov^c«re s kbaég bariba i
kitdíetií; éí logana\'.oaiiásft végeit ásnak 1
idej^a vftgrehaító kiküldetik. :
~ -^ ^
A kérelemnek aE 1881. évi G0.
Hi. §*j-ai értelmében helye in vén a&an-
nel kozbirré tétetik, miként a macakove- j Ai elrendüU árveiés s. ffltiüri ikjv-
czi .14. az. tkjkvbeo 15. hsa. alatt felvntí ; bea ífllj^gvestetni, u.z eicnuel kiadott ár-S ".i. báe Mladi Joceía, rloiatica Mibáiy. ; ^eréai hirdettnéov a. biróság hirdetményi Ferenci, Lőrinci tulajdoniul fölveti B ÜŐSÍ j táblájára kífüggesztelní. valamint köz-ngatlanra kötoe^g meg j hirrététel végett a szomszédos községek: :, Kristaűovecü, Bellícca, Szi-
E * r 5 ," 7
trtra becsül
szüntetne éa 10 frl 10 k:
50 kr véerchajtáai. már
Ma

zségek egy -egy péld ké líljáó
valamint jelenlegi hirdetési dij nélku! 1-í j kovecz kötség elíljáróftiga kél példáar
frt 50 kr és a még felmerülendi\'i költ- j bno, egyik kifliggeazléa, másik bn>lcii)lS\'
Bégekoek kielégitése végett a kért v^re- j TfígeU a fc]ek restére be.^kintée véK-U
bajtiai árverés elrendeltetik éa eooelc fel- i a%j a .Zalai Kozlüny \'-bon Seend-i\' köizé-
lélelei a kövelkeíiókben illapittataak i tétel végeit végrebajtató ügy védjéuek ki
meg = i ad*tDÍ rendeltetik.
Miríl sr 7
ho„ Ho|olics Mihá|jj Hole,ici Fer.--C.t, Holetics Lirioc* Macakovocten. & caák- \\ toröyai takarflkpénslár Ziegler Ltjos | igacgaté keairöj Sárosi Láazió ilgyvéc ;


Vétele és eladása
mindennemű.
állampapírok, sorsjegyek, értékpapírok, részvények,
elsőbbségi kötvények, érezpénzek sat, váltó-kiirás külföldi piaczokra.
MT ígérvények txx inelen. hua&Bhoz. ~Wt
Msgbiások eszközless a budapesti és bécsi Uzsdéken.
TSkoslhelyeiésre tülÖDöMn «jiolj»«i alólirt villó-íuilei \' .
a pesti magy. kereskedelmi bank 5° 0-os álog:leveleit,
■llett a=oc elJlnyt Ls nyújtják, 1 a P i á t
A pesti magyar kereskedelmi bank váltó üzlete Budapest, Dorottya-ntcza 1. SE. (n*ját biz.)
legközelebbid húzósra ajánlunk:
1 -ör. Kikiáltiai ar r. fennebb \'\' bee«árf meíyen alul iaaEÁrveréweki birtok elfog adatni.

+

Bjouuűoa R ididó to^jdouoe Wajdits József gjorasijtójtn.

NAgY-ganZSl, 1882. április 16-án,\'

AJop SEelkmi részét-illető kí>rW-
pedig & kiadóho
HIRDETÉSEK
K" A G Y - K AK I Z S A
S hasibos peütsorban T. másodszo 6 s minden további sorért 5 Jer.
NYJ LITERBEN
soronként 10 trért Tétetn.-k t<ti
Kincstári illeték minden egyes -.irdj
tísért 30 kr. fizetendő.
B<innent«Uen levelek csak isnspr; nmnkatiríakto! FogaStatis-k e!.
ZALAI KÖZLÖNY.
-KanizsaTáros helyhatí-ágsnsk, .nagy-kanizsai 5nk. tűzoltó-egylet", a .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank\', , nagy-kanizsai takarékpénztár", s .zalamegyei áluitoos tanítótestület\', tn~-tanUsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet\', a ,soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai k&l7álas?tmanya\' s tSbb megyei és T*TM.
egyesület hivatalos értesítője. , \' \'•\' \'\'
Hetenkini kétszer, vasárnap- s csütörtökön inegj€ 1 eoő vegyes tartalmi lap.

Meghívó.
A nagy-kanizsai kisdednevelü-egyesület évi rendes közgyűléséi 1882. évi ápril 30 án délután 3 órakor tartja uádor-uiczai saját házában, melyre az egyesület tagjüi tisztelettel meghivatnak.
Tárgysorozat:
1.) Elnöki jelentés.
2.) A száravizsgáló bizottság jelentése.
3.) 1882-ik évi költségvetés beterjesztése.
4.) A 10 kilépő, 2 eltávozott, s 1 lemondott választmányi tag. —■ idüVözben leköszönt titkár-, esetleg másod titkár- t elköltözött pétutárüok helyetti választások eszközlése.
5.) Egy segédóvó alkalmazásának kérdése.
6.) Netaláni indítványok tár
gyalása. "*
^agy-Kanizsa, 1882. évi áprii 5-én tartott választmányi ölésbólj KOGH MIHÁLYNÉ, egy. elnök.
A han>atló középosztály men-tőszere kérdéséhez.
- Nyüt levél B. E. úrhoz. —
A .Zalai Közlöny" 27-ik számában B. H. aláírással egy közlemény jelent meg. Cznne „a hanyatló közép osztály mentőszerc* - ezen közleményre csak részben is reflektálván, van szerencséra arra tiszteletteljesen a következőleg válaszolói. SzeriEíem - 2. nemzet Ületc-Jeg a közép földbirtokos osztály anyagi értékének alásülyedését nem magunkná!, hanem nagyjaink eijárá-sábin, intézkedésében kell keresnünk. Nem hiszem, hogy az ág alatt, a lold színén volna nemzet, mely munkásságának, kötelmeinek pontosabban megfelelne, mint a magyar; nem hiszem, hogy volna nemzet, mely oly sok szép ajánlatok és Ígéreteknek

volna birtokában, mint a birka tü-relmü magyar! Azonban ugy látszik, hogy a hosszú évek során át tett ígéretek niindcsak irott malaszt maradt, amennyiben most már belátjuk: magunk is eladósodásunk, hitelvesztésünk, birtokértékünk óriási hanyatlását ; kezdünk afölött meditálni. — Rendítő hanyatlásunkat nagy mérvben előidézte a külföldről behozott különféle költséges rendszer, melyek sem viszonyaink, sem körülményeinknél fogva nem voltak előnyösen alkalmazhatók, — hozzájárult még az utóbbi évtizedben lefolyt rósz termő évek, árcsökkenés, adóemelés és számtalan módon történt zsarolás, mely a .Tarisdictió palástja alatt sokszor kibúvó ajtót talált, előidézve a chaost, mely perpatvarrá nőtte ki magát — és lassan lassan így jntott Pilátus krédójába a kőzépbirtokos osztály.
Hogy mily gondos és mentő
kezek védelme alatt áll a kozépbir-
tokosság sorsa, jövője, — legyen
példa arra a „Kisbirtokosok földhi
telintézetének alaptőkéje." — Ezen
ige midőn test té a kart válni, —
egyelőre egy röpirat jelent meg azon
időben országszerte, mely utasította
a kisbirtokosokat a munkásságra,
életmódra, takarékosságra — holott
az nálunk hála Tsten hiányt nagy
mérvben ugy sem szenved, — azofr-
ban alighogy a sokat igéró eszmével
barátkozni kendénk. — mintegy vii-
lámütés esett értésünkre, hogy az
annyira alarmirozott töke , a nemzet
testén rágódó jobbjaink által tonkre-
jn\'.tatott, — pedig szerintünk csak
olcsó pénzzel segíthettünk volna ma
gunkon — épen agy: mint Holland,
Belgium. Angolországban dolgozik a
birtokos osztály. Azonban az
egyik szélsőségből a másikba vettetett a kisbirtokos osztály, ameonyi-ben a hitelbankok is fclálüttattak országszerte és annak müiókkal rendelkező kisbirtokos. — hanem az ingóságokba fektetett kereskedői osz-

íály tette magáéváj — erre van példa Nagy-Kanizsán is, hoí egyes földbirtokos csak agy kaphat pénzt, ha egyik másik kereskedő, azt kezére jáieza, — tehát •■hol Tan itt a re-wrgnitíő?
A nemzet haladását ki és mi. idézte elő? 1848 elótt mint. gyer-mes emlékszem, hogy" apám ingatlana háza, szőieje és néhány hold földje után 9 frt 85 fcr adót fizetett, mely birtok ma 133 frt adóval ran terhelve, — pedig abbin az időben is voltak hivatalnokaink és jó katonáink; — de nem volt stitus adóság, sem oly nyomor, megelégedetlenség nem dalt a nemzet közt mint ma! -— Igaz. hogy abban az idóben mecha-nicus köziek édesünk nem volt, de igavonó tengelyen elszállította a kereskedő a földbirtokos által termelt gabonát, gyapjat, bort. gabacsot és minden terményt, míg ina keresői kell a vevőt, hogy annak méreg levonás mellett érténesilhessük.
Igen, volt eset a boldogabb
Bach időszakban arra is, hogy
10000 frttel 100000 frt értékű
igatlaní vásárolt — (megnevezhet
nék LÖbbet Sala megyében, de legyen
elég Szentgyörgy vár) és 8 — 10 év.al&U
nemcsak adóságát törlesztette; de egy
szép összeget is matatott fel az il
lető, — tehát Dem áll, hogy hitel
ben vagy adóságra vásárolt birtok
tiztos bukás; hanem tért kell a gaz
daközönségnek nyitni. — B. H. ur
ajánlata folytán trágyázhatunk, mé
lyen szántha-.unk, vethetünk, aratha
tunk, koplalhatnak, tehetünk mindent
mire a köteiesség int, — de higyje
meg, nem virradónk jobb. &?ebb jö-
vórs, nem ment meg a wár ré-
szíiakre elkészített koldusbottól sem
mi, hacsak figyelemre nem lesz mél
tatva sorsunkat javítható következő
érdekeink: .
1-ör. Olcsó és elegendő pénz.
2-or. Terményeinknek szabad-vámot és jó hírnevet adui, hogy a

magyar kereskedő oly kötelezettségben álljon. m;nt az *ngol vagy franczia kereskedő, kik tartoznak eskütét mellett a bordónak vagy t boroszlói gyapjúnak, és minden terményeiknek hírnevet szerezni.
3-or. Jsvulhat helyzetünk, ha a békét, egyetértést hely reál Htját, — ha a haz£i ipart előmozdítják, — ha a temérdek hivatalok és.honatyák fölöslegét cassálják, ha & munkára edzett s jelenleg csekély hasznot hozó katonaság egyrészét hazabocsitjak. — ha a meg oem érdemlett nyugdijakat beszüntetik, — b a törvényeinket hazai viszonyaink és előnyeink szerint módosítanák:, — ez egyrésze csak azon igényeknek, mely helyzetünkőn javítani és a hanyatló birtokos osztályt az enyészettől megóvni képes lenne.
NETSZIDLEE,
Beck Károly sírjainál.
MiUbinidorf (We» melleit! 1882. évi ípr. 10.
Egy félóra utazás a lóvonaton és czélnál vagyunk.
Hol is van ama roncsolt desz-kadarab a 334-ik számmal ? n^m kell soká keresnünk, a szerény és egyszerű Eir csakhamar szemünkbe ötük. Egy sir előtt ^érdelüo):, meiy már három éve zárta, magába a német lant legkitűnőbb bajnokainak egyikét; elnémultak Örökre az oh" gyönyörűn éneklő pacsirtaajkak, megszűnt dobogni a legmelegebb sziv, a kezek, melyek a lant húrjait oly mesterileg pendíteni értették, — megdermedt; — a. hur, meiy oly váltakozva tudott majd szép idylli dalokat zengeni, majd érzékeny, a velőkig ható áriákkal nyújtott élvezetet a nagy emberiségnek, ismét boros napokban felvillanyozta &z el-satnrult idegzetet, ama hur, mely & némelykor\' mélyen gondolkodó költővel megismertetett bennünket: —

megszakadt, mini ép oly roncsolt hasznavehetlen\' eszköz\' függ a falon,, mint amily roncsolt deszkadarab jelzi1 a költő sirját -
Ott függ a, .falon, senkieem .érti azt kezelni; a titok kulcsát s nagy költő magával vitte harmadik ha-\'
Beck Károly "sírjánál
A tavaszi szél .szaroyaJjs,. kcrui Bíródat és laegbajtogatj* a \'gyengéi\' virágocakákái, melyek szerény siro-dst.disatikj melyeket gyengéd kezek\' fiitettek oá& a szeretet. jeléül., mely kezek . életed, borús, napjaiban . homlokodról a radóket elsiaüt&k l .Sii\\ a szellő is, mert dalaid einémult^, Eir„ mert a ^kedves terhét .neja ri-Deti szét a vjligban, .sir. mert nera. utánozhatja édes-bus; áaiod !.
Szerény-prpdat egyetlen koszorú,-. seoi disziti ;■ bécsi honfitársaid nem$ gondolnak ,reád...pe hogyan, ü lelhetne máskép? Tán magad, seragpo^ j doltátf <jtt^íhlpmra, .j qii4<j>n,, ^énekelted:
I ,W»s theaer mir auf Érden war, ee ruht ; Von Weid^D aanf t umraaBph ítu Todteit-
Nao -víelgoprüfte H-oimath lőtt Bllem .*i--Dies Herse Dir tuít aagethéiitar Czlu^ii.\'
la,.hasid irAnti iiereSetednek
■ed és t&ogéíi Imtod Jiurjsia:,
.Trautnte TOD oÍDsni-Herdfl—• . . .-í •ofej\'-j
■weleben -óer D<m&tt .
Bianeade Welle geap&hj Öraziíi t&rt-\'-
iich gekfiest. Glicbe die Érdé, sodicbtet ein Liád, bfeit-^
krácapigem Ettradbut, W^re das hein3iach« Land aicher da<-\'
Akkor bizoayny&l nem tál arra. hogy a Démetajku magyw j költő sírját nem fogjáfe megkoszorúzni honfitársai; kötelességét \'nem" akarja senkisem ismerni 1
Bocsánat nagy költő nemes-.sz&U: lemé, hogy - tetemed sírjánál köteies-^ ségról beszéiek. Hisz a "közei mait-" ban szűnt még csak még nemes szí-TÁRCZA.
Tavasaszal-
Levetve but E a eo*"d njögét, Öröm, aaibaj, d*l giorteaiót, Egész világ ujjong, nevel, Hogy itt a rég várt ifjú kikelet. . .
...KÍ measxs-mesin) költői Ott, A feoke újra. visaiajCit. . . , Hogy megtiűílj*. a bciyetl
— A regi pasiU oroUdék felett.
Hol egykor kiidcd fiit ke illt, Hol1 annyi «oyhüléit lalítt, E.jvx is menne, itilo* el?
— Cíik megm*rRd a rágivel.
A Kjorau illanó patak Viii-hc fürck hiijlanxk, Ei mintb* kérnék, monda Miért sieUz, maradj ! Nn

lói\'. 3.
ivét bár bán Kt tolü isi-ret el.
iZ V Örül Í..V.1.
Erdű, metá, liget, berek, Öriimsiig&T öíöoben fényiének.
Emitt • f~15 kit Tiris,
Caak eiai és sroretai vágj.
Ó mért, hOffJ én; «»* ín vagyok,
A ki csak még remeim som tudok? !
Ií.
Fakadi lerélfeo Ingó rózsa ipon,

Szere\'mes jjillungó
Boídf>E«áf;i tokról Beszéljetek nékem!
De mégis . . . hxgjjíiok ! Hiiba bejzéltelc .\'. . Nem óní, m-m érti, Ez a fáradt lélek
III.
Ter. béljet v6n ft IngÓ-bingA lomtja.. i\'ü, Tirig &, sz-UC, Az égési lcrm(«xe! Miadon azt Eusogja : Milyen atép az élőt!
i\'utö h^b »* éren, Napsugár u &gtm, Lepke = Tirágon, Verőf\'nj a tájon . .. S jain n^TBtn, sEomembe
N\'cki-m is volt egykor Ilyen stíp KI ílc\'t!
TOMKA \'
\\ sötét vilásrészeu át.
íru: BOHLí\'8 GERHAED.
(Fulj-aláíÖS vége.) További aijukbíin majdnem áldozataivá leltek az áruló wawom\'jkaafc, kik késükben jrvümölcaöket tartva csa-logauák * ,Ladv AIÍco" embereit ca a midin apró c/olnakaik rnir Stnnley ha-jóját körülvették, az: bataimakba akar ták keríteni. Néb&ny jd! irinyrot lövéá e£7 P^-r a caTíOekba faródott goiyó aseg-mentette ut&zóokat és kísérőit & végveszély LŐL

A Kadti öbölben tTgaDda hires csáaiárjáauk. böv eleivel volt üauepélyes uUIkozúak. Mintán az egjik követ, egj Biép, er6 eljes és fiatul ember beugróit Staoiej7 c-oloiikába,jitt letérdelt ée átadta az tiieneiet:
,A kabaka (céisz&r) azámo* sala-ammal küld hozxid. BizU>3an elvárja, hogj meglátogatod ót és ép azért & táborát ÜEKvarabtn ütötte fal, hogy közel iügyen a tóhoz, a midfio megéfkexel. i Nem ludja, hogv railjea oraaigból jöttél, I de velem van egy gyora kiildönos, ki mag nem Ül, mig minden hírt a ka baka-hoz nem jmUt. Anyja pár éjjel eselött álmodott Almában látta, hogy tea fehér ember jía caoLoakával ée máanap r»gge( elmondta almit a kabakinak éa im«, te eljöLLél. Viíaatoij iehit, hogy elküldbessem hirniikomet. Twiaasi, Twí-aDSÍ; Twi*nii (köaxöuöm,, köaiöűöm, kö-
Hagaess, tg^ bírták a fiatal pa rancsnokot ét követet ^ost Kadiíbac, a ló raeilelü faluban mindent ösaieaiedett a maga és az espeditió számára, a mi csak kapha\'ó volt és Slaafej moat eli-Biór gv6zi\'dh?tett meg arról, hogy as ugandai kabstánit mily korlátlan hatalma van.
Uganda * Nyansa tó északkeleti réaioc Jturiiyesi és legjobb&a B, félhűld alakjához hasonulható. Husaia 300, azé-leaaége köriilbdül 60 miies, egéax tBru-lute tehát minteg; 3300 Q mértföld ler het. Lakoaai sximát átuley 27750O0-re becsüli. Ha elgondoljuk, hogy UragaBy-nek Dúlamcrikában hason terülot-melleti csak 400000 lakóaa vao, ilj

égövnek minden termónyo itt baján to-nyéfliik. Szántóföldek váltakoioak a legelőkkel; a;eket ismét BÜrÜ erdők váltják fel. Síkságok, lassan emelkedi hegyek, a Nyanzft tócfek Bzámos ere kel-iemes vAJtoialoaiigot nyujtanak. Rendkívüli fejedelem rendkívüli nép felett uralkodik ex országban. Á lakosok bar-~tas arezszinüek, jó! vannak öltözve éa ji in tégy szemük b5i lehet kiolvasni, hogy valóságos etejjel és mézseí folyó or«E>^-ban\' laknak. Kagyogó, fenyoe saemükj Lninlha napsugáraiat tükrözne vÍBSxa. Bronz«ziaü, bársony simasága, & folyf,o-noE kig6zölgést51 aedvea és vajjal bekent lestük, fesses izmi ik, er6t«ljea kar]aik mind arrő! Uauskodnakj hogy baanüJc igazi éj,eí, stYs.ri&i&c keddiy. lakozik- / .
ÜBtáobpaok ee kiinósök, ziaziók\'éi\' sortüsek fogadták a fehér embert, kínét azonban előbb a csiazár vendógszereteté\' el kellett fogadnia, El kell olvasnunk e fejezetet égessen, hogy megérthessük, mennyi:-\'.\' elragadta SLanicyt nemca&k & császár személye, de eg&sz udvara ia. Az B!B5 kihallgttáa BStamlíh*, mint ti hogy Mtesa caáezár őt nevezte, minden napos és szívesen látott vendég volt az udvarnál.
Itt oly esemény is SÖrtént, mely Stanley ra rendkívüli módon halott. A f ogtdtatáso k egyikénél Mi ess, ugyanis act mondja neki, hogy más nap a paio-tábítc feb,ér emberről íog találkozni.
— Fehérrel vagy törökkel?
— Fehérrelj olyannal, mini te rtgj",
ismétli Mteeji. . . .
— Nem, hisz KE lehetetlen !
— Igen, majd megíitod. Hasrbő]
(Cairo) jön Gordam pasálóL
Ko, az szép, Örülni fogok, npgy 5t lát hatom és ÍuLÍg«^ fa^f..B«ib^k

valáaiinilleg négy-öt nippal to .-*bb maradok itt, szóltam Misához, mUlttt bucsu gyaoánt jáí megfSxUm feeze; és nyugodalmai jó éjt kívántam aaki.
Miulin\'Stanley B (csáaíárnak suk miadcoféle tacáciot\'adott\'a ■fogadutáaií: illetőleg, a má\'ik féíiér e"p oly tini.;pá-\':; lyesen fogad^totí, mint fi. Linsn:1 da Bellsfonds — így íiírták az aj venarágei: — Sunleyel valá taWltoziat igy adj& otó."
— Átcrnjtom ajándékaimat, a mii
Mteaa első pillanatra litazóíag éi.r-ft aam
vess, mert móltólága nem engedi, heg£~
kiváncaí lagveru \' \' "\'
— Aitin megszdjítoöi\' as núzót,Jd\'
velem sxemVeD\'a csiazár biljín ül < \' \'"
— Cíijeron ifcra! van\' srerectáárn
" \' Stanley\':" —^STÜJ "uram; ép \' "laa-"
ley vajjyok. : \' "" \' ■"\'\'■
Én: Línaat de EeUefondB, Cordam.
pasa exp\'ditiójáaak tag^a- . . \'.
g --elfogsdü
valamely ik
gáaiLBbQ&k egyatóre. vége azakadt-ejib,
két tyei
ley
.e.l-.
Fölöíiegaí BmlitöDank,>Ílog7\' ü utazó s. kih&llgatas utáo a legroré isebben üdvözűltc egymiíU, De.^ta e. tovább a\'.aziica k^ssíUt. és, .Lia ijiaí kÍBérteivs, Eibuga,. törárcaát , hagyta &pri\\ ló-óa ét iprii 1 J-é^lvXja, AI:cee-Ából intett jj!Qán> felé .utoíaú , CSEizzayakaL Caakogjaa i,atolsíj\'i., Tűi bucaa, mert Ldaani mé% ügjzjisJiafi. bao. megtámafíutot;. av bij>E.qk iJ. kiköt 36,főből Álló kUéTetér^í. feíkocczolJ^k. Lin.ant.iiem. iáúutt Btaoleyt,:.hai>ir zaiw: ietofe ót*.

HU8ZCHEGYKDIK

ZALAI

16-án :8
tapolcssi járás ssolgabiráját utasitan mÍMerini Veszprém és Zalaategyék kosé. as elzárolási inUikedések fogaastosittas sanak « kafónosea, hogy a tapolcsai j Írásbeli ssőlók művelésére veszprémin* gyei munkások semmi «in alatt ne alkal maztasssnak.
Ennek folytán a tapolexai jár* tsoigabirája as eseo járásra válasstotl phrllox\'ra-bizottsági tagok kaJ egye tér tő\'eg a zár-vonalat Veszprém megy ének a \'.apolctai járással ériotkizŐ Összes pontjain c=ogvo u s a B-Füred vidékén Diülcod<"< piylJoxertí, biztost ezen zárlat fenUrtásim utasította a ki fentebbi megbízatása ssi^óruan teljesiti is.
Az alispáni rendelet azoc része mely a V»Bzprémme?ye felől Z»latnegye irányában\' felállítandó sárvoaalat -Oű-lc határai körülírása nélkül, Csak általánosságban állapítja meg, s különösen, hog\\ as ostzes veszprémraegyei munkásokat a tspolczaj járás területén levő — szólók művelésétől eltiltja, tisztelettel alulirot lakra, kik veszprémmogyeiak, de a ta-polezai járás területén szőlőbirtokosok vagyunk, felette sérelmes lévén, kénytelenek vagyunk ac ellen fellebbezői.
a) Mert a tapoluzai janisnak Vesz prémmegyével érintkező szélső községétől Felsó*Örst6l fogra megszakítás nélkül a Balaton mellett egész Vászolyig mintegy 2 Q mértföldnyi területén as összes ■zílóoirtokokaak legalább is fele vess prémi és vnzprémxegym lakósok talaj dósában van, akiknek ason réasét, kik zőlőbirtokukat eddig sajátkezűiig mü-relték, mert vestprémmegyeiek, vagy igyczerÜeL kitiltják, az alispáni rendelet szigora alkalmazása mellett J5vóra saját tulajdonuk müveleséből, amit nemcsak
lQj°g szempontjából tartunk kép telenségnek, de a melyre szerintünk a ulajdonosskl szemben, véssme<itts he-lyeken, — még a közigazgatási hatósúg lletósége sem terjed ki, — v*g7 pedig a tolflbirtokosoknak ezentúl is meg fogjuk saját "ssŐIejQlt művelését megengedni, s ez esetben at érdekelt birtokosok nagy
zimi.ro! s u általak birt
fciterj&deítségeQéh fogva, »» alnpaoí ren
delatbeo elrendelt Urlat, saklstison kivQ}. gyébb gyakorlati eredményt nem fog
fal matatni.
b) Mert ha a sárlat as alispáoi ron-le leiben megállapított módon baj Ütik
\'égte, a fentebb jelzett balat?nmeliéki zólíik még a phylloier* föllépte nlStt
mankás kesék hiányában fognak meg-emmistÜDt, a menayiben as etnlitottök
•zólfiridékep állag 1500 hold ^ílobirtok ibgmüvelésére az ottlakók kösül 40 ■unkás esik, ■ miután ssok a legnagyobb -ofessítéa mellett eem elégségesük lanka erejükkel arányban nem álló Ólfi- terület megmun kalákára, miután ivább vessprémmagyeiekea kívül mi* aokások sem eseu, sem más vidékea
A* eipeditiót e válságos belyiet-ból csakis Odyssenshos hasonlítható Sian-ley-ünk merészsége és csele mentette meg. Stfeai ajándékokkal megrakva alkudozni ment a vadak közé á# csakugyan Besze is ült a négerek között eiokáaos .schsur * As ajándékokat elfogadlak ugyan, de ugy látszik ók mindent akartak : az expedilió tagjainak életét, a csol* nakotés a benne levő árukat. Hatalmukba kerítették „Lady Alice" kormioyrudját, as expeditió dobját eJ vették és nagy diadallá.) ugrottak meg vele; a cscli legénységét csak még egyetlen körülmény menthette meg, ha Sebek ka, a bumbírei benssülüttek feje, leereszkedik annyira, hogy Stanley embereinek egyikével a vérkeresstetés szertartásait maglegye. 8a-
miujrfcelköldetetítde visszatért. Scbekka
béke e zálogát nem fos. dtc el. A bon
izüJötlelc száma most már 300-ra emel-
edett. A vadak elhajtották a teheneket, melyek fiket a csoinaktól elválasz ták éi tcidóa Safeni e iettük okát kérdésé, ast felelték: ,Hert épen megakar-iűk kezdeni a harezot és ha férfiak vagytok, ti is tegyétek meg előkészületeiteket,
vék bozzá gunyos&a.
Most belátta Stanley, hogy A cse-lekvés órája ÖtÖtt Safenit ujabb ajáa-lékokkel istaét etfcflldtRte, de meghagyta ieki, hogy sí elsfi jelrs siessen Viswca. Póbbi társaihoz fordulva, halkan monda:\' íjS ti. fiaim, vigyázzatok, m&rt most élet-ől-balálrÓl van szo ! AlÍjatok fei a osol-nak mindkét oldala, mellett, keséiteket látszólag minden szándék nélkül, de JÓ erősen -egyétek rá és adandó jelro rántsátok visasa s vizbe.* — ,Igen, Inscbal-lah, mesterfiak\', kiáltanak egyhangúlag. A perez elérkezett, Stanley megragadta kétcsövü fegyverét és» egyet kiá] :ott: .Stfeni ! Safanil vissxal* A Csol-aak nagyot recscsent, megindult és egy Mlanat alcU újra elemében Volt.
Safeni visuasxaladt. »* egyik va-
Lt, ki őt lándzsájával átfúrni akarta, itacley golyója leterrtette, egy másik :olyó egy másik vadnak -Aií ki életét ;i.épen nyilát akaria íjjaból repíteni, két kacaaSÖrét-tÖttés pedig pillanatra visazaüste s vadakat, ugy hogy Safeni és a többiek beugorhattafc a caolnakba. a Vadak oaaoe-ikkel eízárták
ved dobogni, ismerted & filágot, tná-tad, hogy a kötelesség ét t becsületszó ma már csak értéktelen báb, melyek elsejét senkisem akarja elismerni és másika értókét csak kevesen ismerik és oly könnyen tapossák a sárba.
Nemis számíthattál ilyen jutalomra ; s talán egyszerű sírodon van valumi oly fenséges, oly isteni v* lami. ami tiedet a másokétól megkülönbözteti és posztasiga daofcra kiemeli. Életedre, emlékeztet. .Magad is oly szerény és egyszerű voltál raint sírod s talán a sors végzete, hogy életed és sirod feltűnően Bsz-szevágó harmóniában legyenek.
Eeszket az ajknnk, midón sirod
felett imánkat mondjuk nyttgod;
békében!
Tisztelóid által sziveikben felállított emlék sokkal becsesebb s kedvesebb, mintha sirodat a legékesebí kó díszítené, lángbetflkkel van emléked számtalan tisztelőd lelkében elhelyezve, neved aranybetükkel sziveinkbe vésve.
Aki téged ismert, aki működésedet figyelemmel kisérte, az sohasem fog téged elfeledni Beek Károly! Imád és szerei a magyar mint nagy> uevü, dicső \'szfilöttét, a német mint ritka tehetségű\'lantosát és a világ — melynek oly számtalan élvezet-dus órát szereztél — mint halhatatlan költőjét.
Mindezek együtt imáznnk sírod nál: nyugodj békében!
Yajha a bécsi akadémiai kör és magyar egylet május elsején, a költő születésnapján helyreütné mulasztását és a ragy költő sírját megkoszorúzná!
SZOMMKE SÁNDOR.
A balatonmellékí
szőlőbirtokosok felebbesése a phylloxera ügyben ~ salamegyei alispán úrhoz.
Tekintete* Alispán url Folyó évi márcziui hó 5-én 38ÍH-■i. a. a salamegyei ssolgabirákhoz és pnylloxersbístosokho* a pbylloxera terjedésének meggádáss vágott egy körrendeletet móltóststott inteni. Ezan körrendelet 4-dik pontjában azon indokból, n Zalamegye tapolezai járását a phyíloxera beburcsolásának veszélye Veszprém vármegye isiül fenyegeti, méltoztatott
Eleinte akadálytalanol folyt a to-▼ibbi körülhajósás, mert legalább emberélet nem esett áldozatai. De midőn as expediüó Bumbireh sxigeléhez ért Stanley majdnem éleiével adózott a-vad beowülötteknefc. E sziget* körülbelül ti miles bosssu és legnagyobb ssélessége 2 milea Kern messse eaík a Nyanss dél nyugati partjátóL
As eipaditió kiéhuve k&seledett a sziget egyik déli kikötője felé és benszülöitek harczi kiáltása, a mindenféle hangon elsenget: „Heha-s He m-u-ua nem tudu ókét megfordulásra bírni. Safesi és Basaka sasai vipssstsl ták Stanleyt:
KA vadak majd mindig igy tesz nek, uram. Ordítanak, fenyegetnek, miniha felfalnának minket, de megii-tá., hogy & lárma asonnal megssünik, mibelyt sssvuxkat hsliják. De asián hol rogyunk éleim :as ír eket, ha innen e nélkül távosunk ?"
Es érv nsio^ia mo«t as egéas le-génység "hossáfogott, hogy a yadr/ckal megértésiek, missennt 6Í éhesek éa élei-missereket akarnak venni. Beszédükbe „Utesa- „Kabaka* .Uganda\' itb. szavakat Tegyitettck és ,e vidám, barátságos basaéd ügy iáUiik a vadakra is hatot l.- Ok U baráUág»abb*k Iett«k, &e-vetgéltek, sokan k£«ölök.— már vagy 200 fegyveres volt együtt — a visbe gssoltak és\'a.csolnskokhox közeledtek. Pdr peresig agy állotuk, mintha barátsá-gc« módon alkndosni akarniaak, de egy-ssen-e birteteo rohammal a csolnakot a parthot lökik, a többiek megragadják Tagy 18 métwnyirtf kihus«ák a ssirs*ra, ügy, hogy mi mindnyájan »inte megmerevedtünk % iélelemtol.
, Most oly jelenet következett, melyet lehetatlen leírni. Hintha 2 pokol Cskses &rdögei kissabadnJtak voliia, ngy ugral-Uk k&rOldttUnk afegyveree vadak. Egéas Undsaa^rdó irányult felénk ^ hsxmiaci-■ negyven ij fftsnült, B^ysnannyi Byü már reptlM ÍÖben volt; fejttnk telelt vastag botok súgtak; kétssái orditosÓ, fekete dlrno* lökte, tolu egymást, hogy ssa badon mosoghsasanak, faogy dühöket rajtank höthessék, hogy kényelmesen le-atbsi.sLk thk btok

rendel késésünkre iatn állanak, a gasda-gabb »z5Wbirtokosok négy -Ötszörös Ö*z esegre felarikkood mnakabér m«Meil s akkor ii elkésve éi elhamarkodva fogják osak szülejüket müve.tethetni, a kevésbé szerencsés vagyoni viszonyok között le vök ssflieje pedig, mel; a ssotóbirlokok nagyobb restét képesi. parlagon fog száradni, ■ ekkést elpoas\'.ulai.
c) H«rt a. Kárlatnak as alispá< reodeietbeD körül irt módos való végr< ira nincs is szükség, amennyibe prcmmegyf; teríile\'éo csak » hajniHi kéri sólyí, vtU>oyai, papvásárt, m*ni»\' ét k«nesi i«ffj-ekb-D muutkozík phyll
E<ea ■E\'\'.Mbfl£:yei melyek különben is kisebb kiitwjedésüek, — Zal«.aieg> e ésxakk-Ietról határolják, a h.ii a sz.Mőbír-tokosok DOBDIU emje tcljWCMi elégsége* as i\\Ul6 ssSlo területek meeraü»eliiíér«, í > íio! ípffa ason indokcál fogva Veszprém mofijo más közeégeior.k munkásai tubi sem dolgozn >k. Valóban niucd helj a indoka annak, hogy midőn K vászlvpti helyektói Veatpréurjne^y* teruleién aya-gátra, — Zalaié agyéból tokinive p«di éasakra, egye-Ion !;ö>.*c;; hutir^bm nem cealí hogy phyloxei-4 nem mu:ailcosik, de még szőlőterületek sem létenueít, i a minők a venprémmegyei, fássi vá kis- és nagy bhrnagi, v&röstói. mf-ncshe-lyi ét leáoyfalasi határok ezen községbeli munkások, kiknek munka-ereje nélkül a b*]»roBTiilléki flxólűk fent aem larih»\'ók B akik viszorit mint szegény vidéxnk •kái, majdnem kii-ról*g stíl\'"raunkujuk övedelméből élnek, a bmUtoo melletti ZŰI&k mnvelésétól eltillassaoak.
Ats. hisszük e fentebbi érvekkel ikerült Ie%j6taüoít hogy a lökintetei Üupao ur állal uiroudoit xárla ua.lt válto-atlan al^kbun ajeghagyiUm minő végzees lehetne a balaiooraelléki sió! ők re; si került luvábbA ígHSolmink, hogy a Z*!a-iegye-határától éjszakra fekvő megyei községek felől, melyek a vészttspio lie-lyéktől háromszor annyim feküranek: zalkm-^gyei Al»ó éa Felaö öra, továbbá Lovas községek és amelyeknek >kói a v黫íepto belyekea soha me^ m-m Urduinak, veszély a salamegyei szÓlökei i«m fenyegeti.
Az ellenveléfl sem fogadható el, iogy az elrendelt sár alól fclmeoietni ért Fáész stb. közwg^k Ukósai Veszprémben, Jmint emporialÍB helyen a vészlepte vidék lakóivai érintlcesvéc a puaz-tó rovart ez aton hurosolaák be a b*la-ou mellé ki ssőlőkbe, nem pedig azért, mert a bal aton mellék í községeknek és IskÓintk Veasprém városa ép agy izék és piscsi lielye, mint a tfbbi veszprómme-yei községeknek, ha tehát a fentebbi f&iievéa állana, ex esetben a baUtoome!-lékí lakók maguk hurcsolnák be vidé kükre a p tusi tó rovart.
A felhozott indokok nlapján mély tiazteletLel kérjük a lek. alispán urat,
as öblöt é* dÜl ös orditisssi, msga«ra emelt lindssákkai várták .Lady Alice\'-t. A mozsarak robbanó golyókkal lettek megtöltve. Négy íövét Öt embert teritett le és két canoes fenékbe faratváa, el-s&lyedt. A többiek viusavonultsk, de midŐo a BLady Alico" most szerencséaca kiért as öbölből, a midón «. lándzsák és nyilak már csak a vizet hasították, még egy hang kiillá utánuk:
„Menjetek és halljátok meg a Nyaasiul"
Meg voltak mentve, de aem él lem, sem kormán) rud és mielőtt szerencsésen Kagehyibe értek, még sokat kellett szenvedőtök.
Sianleynek gyakran ssemére vetették, hogy a vad.kkal túlságos erély lyel bim és különösen megrótták azért, hogy másodisben tért viasaa Bnmbirehbe, hogy a vadakat megfenyíthesse. De meg kell goodúlni, hogy "=lső alkalommal nem járthatott e! mástép és hogy a másodszori megfeoyités: a Bzükség parancéolla mert máakütőnbao nem uiashaiott volna lovább. ■
Kagehyibe érve, diadallal éa örömmel fogadtatott, de itt érte Barker halálának szomorú hire. Mindamellett uta-
iu nem sokáig pihent, bár őt magit is hoves tas butotta. Yégre rWnlke*é sere állott a sitflkséges asáma caaoes «s sxámtalan nehézséget, v\'t\'a&rt, kalandot álélve, Ussankint e;ér(é"K h H«fuge szigetet és olt ép ugy mint előbb K-gchíyben Pocock íelÜgyelete >Ult telep alapilla-tott. Hogy Slaaley Buajbir«h sziget beo-saülötteicek újbóli me^fenyitésüt szúksé gesnek tartotla, att mar említettem.
így értek ismét Uguodaba, da
Mlesa c^áasár h borul viselt. Utarónk,
mét a lögjzivéiyesebbsn togadt&toU, de
útját csak akkor folytathatta, midón U-
uícsaivttl sikerült a -vr^wemak ellentál
lását megtörni. Ast ajánlotta ugyanis,
hogy a TTawmmok által megssálíit Ingíra
ssigm gáttal köttessék Öesxn, mert a vi-
zin Mtesa nem árihatott sllenaégemok.
De m;dÓc agát építésé Mtesa emboi-einek
restség- folytán igen lassan haladt élűre,
sőt a munkások végre teljesen ki is mc-
r^ltik, Stanley azt tauscaolta, hogy több
egymással öessekötött ca&oe fonott pár-
k! é kor&l. Es Tak>b*n

misserint jelen fel le b bőrösünket * téré m«s 3334. fizimu *li?p4ni határozatta együtt, hogy a Balaton vidékének aíá&b fflde része, dscsára a meleg ídi folytán bekSvetkesett erős szól óhajtásoknak épen, a sérelmes határos«t következtében kapátstlanu! van. — folftlbirál-1 végett sürgősen a nagyméitóaágu föld-mívelés-, ipái1\' és kereskedelmi mioísste-rinmhos felterjeszteni méltozfusék.
A aagyméltóságufoldmivtjles , iparés kereskedelmi kir. miaüí*t«riöin előtt pedig oda terjed aiáz*tus kére\'műnk miszerint a tereimet »li»pAoi határozató megváltoztatni, s a tár la tol Vii*zpr«m t ZnUmejEyék .közt a Ve«pr^mmogyébe fekvő Hatóth. Kndárta, LiUr, S/-o Király-Szabadja, Almádi, Vörö* Beréay P«picessÍ, Mama én K-u-*<-n kére meghúzandó vonalra korlátozni, Vesz próiumog-ye »gyb közséxeii. pedig név-szerint: F»ész. VámoR. KÍB és Na-íj Híd-íitkni, N»gy- ó» Tótl.-Vázsony. M gy«r- és Némnt-Barnagh, VörÖ* o, Meocs-bely és Leányfalu községeket, melyek vészlepta helyektől távjl v*on»Íc, — iéljek területén i-zűlóbirtokok nem léteinek, a rí.r alól f-Joldaoi szíveskedjél Kugym. kir. miuisturiam! Eien foilcbbezííuüitk; előterjcsztésér i önti iudokok — v*gy érdekein rövid\'iió félreiameréii vezetnek, mert honaet a vessÁly a B^Uton vidékeim "gyertek ü •zölőbírtokail v*lójib»li U-yegfiü, a biti az áhatunk jelzett írányu irl^tunk megvonása indukolt é» ered i4nydu<i l«éud, ott m^^unlc kérjük zárlatnak a lefp-nílyítitíbb mód»n le* keresztülvitelét, sót arra kérjük a nmga ministeriumot, kegyistodjék a vé-ixlupt helyek leljea ftfrK*itlBnÍté«ét. — a me!j irányban tudtunk szerinta baUtonmell«k szőlőkkel közvetlen Ö-tszekStteléshen tev papvásári, máraai ÁB kee-ai b^j-ekr-n t ideig semmi sem történt, még a jutiiui rajzás előtt tel}tuittetní; üii kij-lentjuk, hogy a fitrtúti^nites küluégeihez si.Möbi tokáink arányában »*ive«en hozzá jár l&nduck.
Mielőbbi kegyet iotéskedéaiSt kérvt, mély tisztelettől vagyunk a tek. dispáni hivatalnuk s nmgu fóldmíveléa ipar- és kereekedelmi kir. minisztériumnak. Veszprém, 1S82 ápril 3-án. aUzatos szolgái
SZABÓ IMKE és tana:.
Holyf ItlrrU-
— JBaoárt rt*ndes májas 7 éu a
nagT-kaniztai vörö* kereset-egylet a „Zöldfa" kertben-
— Ma három kösgyülé* v»n
A fürdő réssvény társaságé* délelőtt. » ügyvéd egyleté détutin 3 órakor, a ssin íáz építési Ügyében pedig 4 órakor.
— Szerencsés mfiié\'et vití p^-g
hez a körünkben letelepedett Dr.Sieki-rea
Midőn e különös építmények, melyek Önmaguktól látszanak haladni — tqert bát a canoek fenekén ülő embereket nem lehetett Iá\'ni, — midőn e kösépufrikai páoczéloB hajók a s»ig«thes közeledtek, a szigetlakok meghódoltak éi „Sla-nlih"-Q. k a csásxár ujabb hálával tartozott.\' íf>> Most az volt » terv, hogy innen Muta Nsige felé mennek és ast ép ugy kórülbajósiJ-k, mint a Victoria Nyaozai. Stanley expeditiójácak egy részével Bze-reDesésen eí is jutott e tó pa.tjáig, de észint a parti lakúk ellenséges indulnia, ■óíriot, sőt még inkább a Mtesa álul adott emberek és esek fejének megbit-hatlansága arra k>íny szeri tették $tan!eyt, hogy tervével hagyjon fel.
Minthogy Smnley nem akart ismét Uguodaba Mtesihoz visszatérni, innen :gyeuesen Odjidjibe meot, hol 1871. no retnbor havában már együtt volt Li-ringatone^i. ,1875 be.! májas 27-én a déli órákban a Tanganika ragyogó \' örveodezteté szemriket. „Mistím váhoi az arabok agr*g sátrain kivül. A szabad tért, hol Sunley 1871. november havában Livingstonuual találkozóit, most minden oldalról sáir«k környezek. De a tó most is csak nagyszerű szépségében terült el a bámuló európai asame előtt é» t pompás tóról kiindulva folytatá uta-sook expeditiriját, mnlynuk megbecsül huta len fontosságú er^ményej * CoogO folyam irányának mtgálUpitása lőtt.
Stanley utazásának az oceén\'úl a T»ngania\\ái|í terjedő ré*zet adtuk e váz-laibttn oly 5sazeiu^^6űn. mist azt csak tehenük. Ennek reáslotea leírása íépan az elhÓ köiet tartalmát. A földrajzi ered-ményekra nem igen voltunk tekintettel, mert ennek inkább lesz helye Akkor, midőn az egé»z m& (— immár mugy*r nyelvén is —) teljesen be lets lejeive. Anovit asonban bátran mondhatunk. hogy Afr:káról é* afrikai ulazásróf már régóta aem jelent meg mű, melynek minden egyes Upja oly érd^kfeszitŐ és veszélyes kalandokat ir le ragyogó mo-dorbao, ékes Havakkal. SUnl«y müvét .Utazásom Kózépafrikában* mindem ember ép oly miveaen fogja olvasni mint a legszebb, legérdekesebb regényt.

ur, ugyacia egy köbaibsn ssenvedő 18 éves fiút szabadított meer 30 gramm sulyn g»lambt\'>jás nngysrigu Lótól. Eddig est Öaazeszoklák törnjs ugy mentették m«g e ss\'fnvRdőt, mi» most Dr Szekeres ur sEarencsésnn Icivetfe. A fin a körűimé. Byokhií képest jól érzi aagát.
— A kereaetadÓ kivetóbizottság
gy-Kanizsára következőleg alakíttatott
meg: a ministeriam rénéröl nlnök : Ko-váts János Ügyvéd, alelnök: Hert«lendy Béla ügyvéd, rendes Ujjok: Hírschi Ede, Ujváry Illé«, póttagok: Rrchnitzer Vil mos é* Tomta End-e. A megye részéről rendes tagokul Gatrannn Henrik ét Da ráss Zsigmond, pottagoku) Som mer Sáo-dor és Fischar Jrfzswf urak.
— IdJij\'ír/kítunk valamivel eny
hébb 1.6n, » korai yümóicsök yesttek el.
míg a szőlőkben kevesebb kari okozóit
\'- Id WelUeh Samu 80 «ves korában f. hó 9 én ntaglialL Temetése nagy részvéttel történt.
— JVÁ&mctfff/tiroftttáít. Handler
FMHoészÜl D&vid Katalin nagy-kan,-.
í\'Jii illát\'ispgü badapjHiti lakói saját é*
Forencz, rLurnlin*, 0ábor é» Jpwcf ne*U
kiskorú íyrraeki;i vezetéknevét belügy-
mini-terí erig^déiylyei ,B*nrévi" re ma-
gyarooiiotu.
— Kraiifttt G-f/uli* pápai taocz-
é* ilkmtanitó. ki ezelőtt két ízben működön Már NB?V Kanizsán, apr. 17-éa ideérkezik B lincataniüiai tanfolyamot nyit.
— Sajtóhibája. Előbbi szinxutiki
érczikkb^n; a cs. kir. Bar^jaiüház nem 1769-ben. hanem 1659-ben épült s Így 223 "iv^, nem p«dig U3. Azután II, Józsii c-íÁsiir nem baUlá.iak, hanem trónraléptének 100 é* napját non epei lék
aly.
gylel alapstábéival a belügyin rium által megerőftiteite .
— HevHzrÖi- írják nekünk : Az
uWbbi ídób-in kitüuő gyó^yhiUís* mialt
t.Iy nagy j\'tlüotŐBégro i erjíődott, Hévvii
íiirdfibeo már hetek óta meréayen foly-
iak a mu&kálatok. A fürdő megnyitása máj. 1-Bejére terveztetett u^yan, de a tedv.>*őilea idüjáris aligKa hiiráltatni em fogju. S-jnos, hogy » fürdő helyi-ftg-:i már évek ÓU elógtelijiiüküek bieo-yalt».k és a gyógyulást WesŐknRk nem kis rédse a kó\'snii f»Uukb»n kénytelen lakást keietnú AZ alaÓ-pahuki vendég-i<5» ni évbea :íz szobát rondezíelalt bo e !ra éc a aülönbsa is csak tiz perctoyi jUigra fokvő fürdőbe fiáklcer«k fogoak
— A barcsi tüzoltó-e\'ylet b-gya-
koríá«» végiit Kardos Sándur Uig?-:*oir*ai túzoltóegyleii mászv-^zotő B»rcsr* itatott. Befejezéskor az eredméoy meg-mdása vrtg tt egylötünk tuvélceay rluöke Oroszviry Gyula ügwéci ur szemftU esun ütf \'US je\'°oni Barcson.
— A Szent-Balázson aíakuló
lüioltó-egyesület elünkéül Pálfy Eiek po-löskefői fóldbir\'okos ur kéretett fel. fs-
:erve tisztelt b*rátunknak a-"kö«jd!ét
BUmowiiiáiÁra való aem*s tÖrekv**ét és
xe\'niót, mogvagyuik győződve, hogy
t uj «;gyl«t aziíárd alapot nyer B jóló-
ony működése nem fog elmaradói a
e*«ely xlkalmával
— Tapolcxán kut ásÁ* alkalmá-
Uó! wénrétegre akadtak és kutatni kezditek melynek folyton gazdag kóuzónlelopre mkkantak. A birtok, melyen a arénU-ep fóifódöztetait Tóreky Al-dár fóldbir-okosé, ki a telflp«t a kormánynak s»«a-léLoiik eUdni.
— A muraköxi takarékpénztár
a hitelnyújtás egy gyakorlati raódjU
léptelte életbe, mely főleg a kisbirtoko
sok biteligény^in-ik f-lel meg. A taks-
rélcpéuzlár ugyanis eífileguUeti szabály
ától alkotod, melylyei >lkslom nynjts-
k arr«, hugy utóit, kik bizonyos Össxeg-
•ík (i pénrintézeloél havgnkint leendí
onl<iB ölelésére kottiletik magukat, oly
ólcsönt nyerhussenek, hogy MI kamalui-
al egytttt B h*vi befizetések által legtVl-
dbb 24 hó (két é?) alatt teljesen tőrle«t.
lessek. — A viaazaSz^tés az igazg-tó
uiácscsal egyetértoleg rövidebbre is
ubbkto. A iogkisebb havi befisetéa, mit
pénzin\'ézei elfogad, 4 frt 71 kr. erre
befizető 100 frt, « minden további 4
■i 71 kr. lübblet befisBiéióra nj-bb JOO
■t kölcsönt nyprhet. A itölesönvoví 2
v alatt kamatokkal együu 100 helyett
13 frt 4 krí fiz-H. Ha* a h«^i rés.letek
íeStotóstíué! muUsstás követlstik el, 8
házaiéit kó*edelmi k*mat fisoleudfi. A
jú|yegill--(élt.>t a kölcsÖnvevÓ fél visaü.
muraközi takarékpénztár valóban el-
ner-ést érdemel ez üd^ös kaadeinénv •
tsóbajtandó, hogy vidéki pénsiutéi■:-
leint résré-ől kovetőkr« leljuu.
— Vettük a párisi kölcsönösen se-
;élyző magyar-egylet 1881-ik évről szóló
-íleatésót, melyből kitűnik, hogy az egy-
:tszép tdmo^H.iíbaQ róateaü! s így a kí-
ltölt n-;meí fei.\\dHtn*k sikeresen felelhet
íeg: As egylet pécziiri forgalma 10.530
■! volt a múlt évben s az egylet ö\'sssea
agyona 17.241 frL A Ugokszáma jelen
ig i8ö. Városankbeü nincs egy sem:
lint Parisban lakó M egyleti Ugok közt,

HŐSNŐK SGYBDÍR)

^ r^BRTfcTB A *4A« 1682.
a gySkereztetó ládák, melegítő csövek felett helyeztetnek el, igen jól lehet su-poritani. Ujabban pedig a magvaknak fürésxporban kicsir altatásával teszcek k bérletek 81.
etS. Ifinr kéfam ne Hltten nem árt M
rssii. Akix\'~
Hlvat-alos placzl árak-
Kapy-Kanit»in. 1882. apr. 15
100 kSlocranmüriI na»I;« ; \'
T.áO —S - Zali* 7.90 - S.iO KakorTcaa"
— Korsó- 3C CicqtntiD 6 .— — -
p«e 12.50—13—
-\'4% Ser- Di»*náz»ir
d*hű,
déloi «iie
5 27 r^jrel
1 41 d.lb.
11 1 éjjel
(regye. vonat) 4 15 r»ggel
(posUT«nat) S 5 diMat.
t&jonvauu.) 10 3Ü éyt\\
- \'" 4 1 rttCfSL
JO 15 íjje)
1 20 délttt.
10 50 éjj«I
I ( ^ a7l
F«l«laaBzerki)est&: BÁTOKFI LAJOS.
Nyiltté ar*)
Titkos betegeégek5L a lesgujnob tn-
nyoB kutatások alapján gyógyítok,
legkétaégheesettebb eseteket,\' még
pg fyivj»t*lz*Far néJküi, Vjáismiataz
ifjúkori\' vétket rosi kövétk\'czmeny\'elt,
idbjk blé A k^
gyobb titoktartás biztosittatik. Kérem a legpontosabb betegség tudósítás\'.
Dr. Bella Wtgí Geléhrt. Seíellgch.
P«ri«, 6. Pl«ce dt la\'Nnion 6.
. . 52S *—* ,
Magikus pontulány. ~ Talány megfej- bjm mindenüu Bourbon Fülön házasaá-tósek. — Megfeílők nevei. U_ Kérdések. gár(Ji beatéinek, aki a Mackaj\', a;-, ismert Feleletek. Ajánlatok. — A szerkesztőség | aiaeritai Kroezas leányát veszi, nOul. postája. — Hirdetések. — A kis lottó lMackaJ pilpa többnyire otthon élcaraoj-huzáaai. E166zethetnÍ Í M-=hner \\ ilmosnáí ( b4njiil műveli, míg családja Parisban Budapest IV. ker. papnövelde utcza «. ■ lartölkodik ^ fény^ hA.ea.t tart. Eéé6 fr fél é3fd
0rv»9-mflkÖdési jelentés.
Tan szerencsém Nag; "
*« -ihUke t KijLÖmginHr tndumfaim
hoxnl, miszerint kenttzasb Uvollétem
ntaa — Qtit kizárólag orvosi uapasz--
.rapítá-sJu-a haszoáiUa fel,
ezrén, mőködóeenet\' K.*
Kinizsin megkezdettem. Szabadjon
a t. közönség becses &gft&-:
mébe ajaBlanl. . , -;
■taklsom Sehirvt-rélekáxbnTótk\'
Lajw ügírW nr itsfletrtben. I\'"-
Ferenc/^

lyekhez" magyar RhapeodU
szemé Liszt Ferencz. Ara 1
Tibomzkv és Parscb Budapestea-1 !^w.yOrki űv.Uwak írja] b«wy- »-Ma-
At.cz. zeneközönség a fenébb, czimea! ?yar!1-r8sigbt)fat utolsó évekbSn" Amerí-
egy kiváló^ műbecsü ^zecemubirtokába | jtiba viadoro]t ^ K^.Yorkban foglal-
koiók szániá^ 20,000 re bucsülik. E nagy mérvű kivándorlás arra az ötletre vezette j?ráf ^Ea-vu-báeyt, ki HÖW Yorkban .01, hogy nagyobb szabású telepitvényt szer-agyarorsíigi kivándorlo;Uk kö
köslsttért fe!eI5séf«t Srerk.
azonban szomszédunkból, a következők neveivel találkozunk: Kellöor Józsefei] gyártó Kagv-Hantosról, Stolmár Sebestyén lakHto*B Nagy-Hörcsökről, Strifler Antal épitész Martonváaárról, Tó\'.b József asztalos Alsó-Alapról
— Yasuti szerencsétlenség.
Steinkeller Sándor pékK-gény apr. 15 éu a reggeli budai vonatra felakarváu ugrani, szerencséU«nségére kicéuszoU é* féHes\'ével alá lógva & nagykanizsai tö metőtől fogva egéss a herényi határig ragadta magával a vonat. A. azereneflét-lent valószínűleg az bírta rá. mint a nA\\« talált levelez/, lapból kitűnt, h«>gy anyját, i:i soraiban ovumorusfigáról paumizkodott ^ förí.rí\'sbaii felkeress-:. Az öaazeroncaolt hciivc;!:; ~ hatóság iiiírbíjöttével a kórházba Mzálitlatott.
— Sxínhftzi mű*or- Vasárnap
a rFalu roiaza* Tóth Ede hírneves nép-
BZ\'nmüve. H«tfö» .Váljunk el !J Sardon
uj vígjátéka. Kedden. .Dnnnn JuaniU"
oft^y operetté. Sterdán .Ahol uoatkot-
Dak" Pailleron hírneves színműve.,
— A veiének állAna. A fö\'dmU
voléfli minisztérium h OK érkezett jelentó-
uök Bzerint a vfitéssk állása az ország
minden részében szép. néhul kitűnő.
Gyöngébb vetésekről csupán Barnuya.
Bereg, Caik és Temeacnegyék egyea jirá
.-aibau panaszkodnak. A busa éa rozs
általában szépen, sót ae előbbi néhoL mint
Bihar. Zernpláo és Vasmegyékben kitu-
uőeo áll, de Békés, Tomee éa Z-.laban a
drótféreg pusztít. A repcze több helyt,
különösen az Alföld déli róazéu teljéén
kifa^votl, miaut mint Sopron megy ében,
a bolha által lett ellepve. A tavaszi gab-
nanemüek elvétene legnagyobb részt be
ívelteiéit. A burgonya és répa, néhol &
lengcri ül\'.déae, ugyszmíéo a azőlőmun-
káiat folyamatban van. A gyürnúlcB-ter-
més csaknem kivétel nélkül jónak, sít
Nyitra, Nógrád. Szepes és Toroniálme-
^vékben if^o bíntik ígérkezik. Hernyók
ról cet Szilágy és Z>Í»megyékben tesz-
□ ■•k emlí\'.ést. Az egerek már majdnem
mind-oüt1 elpusztultak ugyan, de & Fe
jsek pUBítíláfiik folytán "némely helyen
ritkáé..k. Különösen a heréik és luczer-
náBokbantitlek nagyobb puaztiUstNy itra,
Bars, Borsod, Zsmpléo. VAS. Zala, Vesz
prém és Bácsmegy ékben. A szárai idő-
járáe elleti különösen a dunántúli kerü
letben. eieulcWül M\'ígrád. Zólyom, Pest,
Huny ad ée liUnimBiék megyékben panasz
kodoak. TVkarmányhiáíiyról, az Alföld
déli réa\'ének egyes járásait kivéve, sehol
sere panaszkodnak, mindazonáltal a kése-
lat már több helyt végére jár.
— Haxni rövid hírek- —
A budai honvádszoborm eddig i 1,771
frt gyűlt be. — Az őszi hadgyakorlatok
az=pt. 1 —12-én tartatik Béci-Ujhily éB
Neiinkírchen közt. — Simonyi Ernő ngy
magyar kőmiveapáholy főm est ere volt.
— A Cftáazárfürdoben inzapmndenoiefür-
üiJtr-íodeEtekbe. — Az jdei deficitet 5°/„-tea
:iranvjáradék kibocsátásával fedezik. —
Stegná-in tgy nő 3 gyermeket szült, Fe
rencz. József, Rudolf névro keresztelték.
— A «songrádí régi vár faifedeztetett. —
Brassóban a hull *égetést érvényesítik.
— Sarkad-Ker-wz^uroa egy 105 éves
embert temettek, —
— Külföldi rövid hírek- —
A psrlsmonti lovarda leégitt, —As egyesült államokban 63 ezer őrült van. — Vilmos császár és Bismarck aggasztóan bategek. — Uécab aa 1 BS-i-ben vasúti kiállítás lesz. — A parlai hölgyek négy-szegletes napernyőt kezdenek hordozni.
— A románok királynéjukat „Románia
csillagának* hivják. —
ki nyert?
Brünc april 12 én : 84. 87. 43. 29. 12.
Színészet.
. Kedden, április hó 11 én Bérezik Árpád népszínműve „Az ijmandi kiapap* adatolt olö közép aiámu köxöoaég elótt. A mii sikerültnek épen Dem mondható, s ugy látszik Caepreghi hnUlávRl oagy ür támadt e téren. Néhány joleneten kivül, milyen: A vitriollal való gyilkoláa, & kis papnak EaiLikéhéí intézett meséié és a válaacíáfl anya és Esztike közt, alig említhetünk lel valamit a darab előnyére. — Gerőfyné gyenge szerepébe is elég életet öntött é* bohókáB naivBilgával nagy de-rültaege\'. okoiott, nemküiöaben Andorfy ki a bamba Petit valóban íiiven játazotta. Takicí, Li\'.ag Ktel egyáltalán a működő íagok iparkodtak a darabot érvényre juttatni, — de hol niDc-i, olt ne keress. Lenkeiné magyar tánczát a dörgó éljenek felhiváeára iatiéteke. — Szerdán április 12-én „Üdi-ÖBke" 3 felvonásos operetté került színre írták A. Duru H. Cbivot, ford. Bákoey Jenő. — Zenéjét azerzé Edmund Audran. AB uj jelmezek páriaai mintik után SülŐ Imre fóruhatárnok f«l_ ügyeleie alatt készültek, Rendeiö Gerfify Andor. Köíönaég épen nem volt kevéa, da a darab jó hire atáo még i* Bzánosabb iátogatáat reméltünk. At operetté zenéj« kellemes blr változatosságban nagyon-BT.offáQj B majdnem az egyhangnaág vádja1 alá ^ik. Gerfifyné játékában ma rendki-Tüiibáj nyüvinult, s ugy iitsiik únaót1

elfoglalja a tért, melyen uralkodni szokott. Változató* s elegáns toilettejfliért cüs ni-rést érdemel. Gerfifyné Üdvöskében níy Bzsrepet nyert, melyben eléggé ér?é-□yeaitheú művészi jáfékát. Kil&utek még Anáorfy, kinek mulattató, alakító tehetsége sokáig élénk emlékében marad a közönségnek. Farkas fényes jelmezével; wép alakjával nerc kevésbé játékává feltűnt. Balogh Árpád szép énekével többször tapsra r*g*dta a közönséget. — Leű^emé Emma spanyol \'ánczit nagy ügyességgel lejté. A* egétz működő *%»,■ mélyset ma elemében volt s Gerőfy igazgató urnuk dicsérete\' mondva a diir*s és költséges kiállításáért és rendéi tapintatosságáén, rrég c»»k HIOD reményünknek adunk kifejezést, miszerint a t. kü-
zSnség látva, bogy as op^rette^ tagok Bem sz\'-iralnuk hitra. a drámai személyset elöl. nagyobb n;ámban fogj* a szinháxst meg-látognni. — Csü törtökön .Pokol a háxaál* czimü rÍQÍ\'ék keralt BZÍare kevés k&zö&aéf 5Í6tt. — Koraivmné és Ger^fy vitték a fáazerepat, zsortölödéseilt élénk derültsége*, idéxtek elő; KaUay Janka naiv szerepéi szép alakitásia! iat asotu, Fehérváry alkalmi kifejezései fet szettek s szerepébe illetlek. ■
Irodai om
— „Méhészeti KdU* csimü pályamű
irta Kühn-j Furenci. jelest meg a Ma -yar országos méhészeti egyesület kiadásában m^ly Knoll Károly akadémiai könyv árusnál, mint az egyesület b.Bominynsásé l kapható. Pekiuvea méhészeti ügy fontosságit éa ann*k haaznoB voltát külöoö Ben hazánkra, né.-.ve igen B7erenc-«és esz-ménok moadbató. bogi- a tevékeny egyesület a méhienyéestéfl "I in életét — és gyakori«tát könny PQ fölfogható módon,. egyszerű kérdésekbe és feleletébe fog-li.lva. közrebncsáíja, és meg vagyunk győződve, bogy ugy\' a Itazdú, mint a gyakorlott méhész egytráot örömmel fogja vecni és haszonnal fogja olvasói hazánk gazdasági irodalmának Oiio uj termékét. Mi e pályadíjjal kogzoruzott müvet, melyről az illeti Bz»kkörök igen elismerőleg nyilatkoznak, e m-tXy & bíriló orak itéleUi szerint .felülmuí minden eddig létező magyar méhészeti kö y-vet," & méhésiet ir.lnt érde\'tlídő Közön sédnek annál inkább ajánlhatjuk, mert jeles beltRríftlmán kivül még küiső cain és olcsó ár által iakitiinilc. A 13 ivoél többnt tartalmazó és 28 ábrával ellátott műnek bolti ára caak 1 forint; (megrendelések üy ára példányukra Knoll Ká-roly akad. könyv irashr>í Bud*p»aten czimzendők) a méhés/eti és lanitótesiülft-tek tagjainak p"dig 50 krajezárért bérmentesen küldetik meg, hogy ha a m. őrse. méhészeti egyesület igazgatóaáfjahaz (a levél Krieach János műegyetemi tanárnak czimzeadt) fordul nak. Egyes példányok megrendelése esatón legciét-szerübb, ha a megrendelő a könyv árát poat«i utalvány álltl előre beküldi, — minthogy ily csekély áru könyv posUi utánvétellel Való meghozatala a magas vitelbér miatt nem ajánlható.
sz. Egész évre 6 frt, fél ér évre 1 frt 50 kr.
zongorára. frt 50 kr. I

jut. Liszt Ferencz e*előtt mintegy 30 évvel irta és tette koszé egymásután 15
melyek
Sbapsodiájj
igész müveit világon
rannak terjedve. - A ssóbáo forgó ma
folytatása azoknak, s igy könnyen ért
heti. misüsriDt annak megjelenésé irivi
ai egéw zenevilág a legnagyobb érdükkel
iselletik. . ■ - „ ■ ■
ísme-et\'raek
— A wK&pet Családi Lapok\' 2S-ik
ssámácak tartalma: A nagv hárs ftlait.
Elbeszélés: irta G. Büttner Jnlia. (Foly
tatás) — Kolostorba akarsz m<jnQÍ . . . ?
Költemény irta Csorn*. Jenő. ■ A zene
szerző. Elbeszélés Lindner A. nyomán
Városi Malvínától. (Foiyutás.) Ideál és
való. Norvég Uj«: fordította Kerekes
László. (Váge.) — Az indiai baj*dérok.
Népieméi karczolat; irU Seanarelle. —
Az elveszett. Be*?-ély; Fclix L. ntíp
Borsody Bétától (Folytatás ) — A Dolo-
rosa-ut Jeruzaalemban. — Feltámadott !
HuBvéti rajz; irta Rakovssky Géz*. —
A rejtélyes börtön. Olaaz beszélyke for
dította Cserjés László. — Képeinkhez. —
A gyászolók- - Grflu Anasztáz
költeménye; forditotU Bogdánfy Laj^s.
— Híndeoféh. Képeink: Mekkái zarán
dokok visaratéréee. — Krisztus at olajfák
hegyén, — A kereszt ut. Melléklet: ,A
kincs" czimfi regény 241 — 256. A borí-
tákon : Heti naptir.— Sakk talány. —

Vegyes hírek.
tpÓM^irue volta f-lett a fSociété conírc. l\'aous_dn taboc"* megfc*-resás^re a franc ti a kormány a párTsí or-7oai akstdavia áitaí véteményee jeleatéat kéarittetett. A« előa\'dő -Lirana\' tanár
nált dohány f*jo"kbsn 2.,9 — tin van. mely anyagon kivül a dohányfüst még veszélyes aséeo^dgftz*. is fejleszt ki. A dohány b&tfta részint, a nyál által az emésztési szervekre, résiiot a beléing-aett leve>gő álul a tudóra történik. Eiso esetben a füst közvetlen ingrrlosrer s azért nehéz a dooinyzáeról lessokni ; de idő íolr iával as iH«»dí ingerléa a bel ok ato-níáját, diíp/íptíkas bajokat, fiatuleaCilit,1 alteati zavarokat idézhet elő. A lélegzés köveikestében-a dohányfüst a mellidegek zavarát, bizonyos nemű aszthmát s sziv-bajt; az „Angina, pactom* név alatt-ie-mert görcsökat okoshatja. A dohány különbem a többi idegrendszerre is,.karosa* h»thc-t, különösen az érzéki szervekre- Az egyéni hajlam szerint rángatózasok, gör-csó"k,*ot áJiaUnoa béouli« ifr támadoAi ebbfil\', midin «e t^f működése, pl. »* emlékezet is szeLvedhet. A nikotin b*tá*a filytán a szemorvosok egyhangú tudósítása Bzerin- vakais; állhat be. Mind e rósz következések asonbao csak taltott mér-tóitü dohánysás mán fordalhatcaic elt. míg a. rendes dohányzás az egóatBéges ál-lapot\'al te jessn megegyeztethető. A véleménynek az akadémia által ÍR helyeselt követkestetásei a kövAtkepők: a) a. kös-rtgóezségtigy órdetében kfvánatos, hogy a dohányiáa túlsóit mértékben hasinálásá nak rósz küvetkeimé :yeitnyilvánoaiagra hozzák és b).hogy e kixw követkerroé-nyeket s t-adominy tnai áHisáhan eg«-seec biztosan áHiihatia ugy tipajztaltt, mint tudományos következtetések klapjáo. \' - Vem kell íöMí tépii 3 Az ujabb katonai gyógyászat végkép lemond a ié-pé> haazoáiásáról s helyébe a sokk&l czél-szerubb, aotiBsptikus kötszereket alkalmazza. Biilroth, hires bécsv tanár, a modern hadi sebeszet nagymestere a her-cmfovinai felkelés alkalmából felhívást intéséit az osztrák é; a magyar nőkhöz, melyben lépés helyett antiseptikos rel-hadságtól ment kötszerek beküldésére kenőket.
i UgidStebb etaben. Mint
a londoni .Lancet
hetilap
czirare
igényt (SaL
igy bogotai polgár tart orhan), ki saját állitáea
szerint 180 éves, bit szomszédai mógBok-knl idősabboek mondják Kéve Solis Mi hály és lé>ezésétdr. EerDkQdMbiEOiiriiju. Bőre pnrgfcraenUserü., haja hófehnr. Csak egyszer eszik ntponkint. d- ekkor egy fél Óra hossza:. Minden hó el*ő és tizenötödik napján bötöl s e napokon sok vize iszik.
— Mit jótól az .Alig. Zeitung". A
keleti népek kőiül * jövő a magyaré és a
görögi. A magyarnak er&e nemseti jellege
— ugy mond — befogja olvasztani a kü
lönféle he\'.erogén nemzetiségeket s lesz
vagy húsz miltó. A görög pedig ax euró
pai torol: birodalmat. A magyar a Bal
kán félsziget feiso részében, a görög ax
alsóba a fog uralomra ju>ni. R két nép
fog a pánszlávizmusnak gátai vetni s
m-güttük Németország bizton oaladhat
tovább a fejlődés és a- civilisatio utján, a
mit jelenleg akad&lyoz a folyton terjedő
és erősbődő pánszlávizmus.
— Magyar ember Afrikában, Said
QQi^os a zanzoán SZUIIAQ meffun^rtdto
egy magyar ombernek, hojjy fővirosibín
fegyvergyárat iiUpífsdu. E gyárban }n
leoleg több Bzá* maakáí dolgozik. Ex a
magyar ember nagyszebeni szülőt ésEL
Egy ideig mint kózmüvea élt Bombay
ba. líésfibb Zanzi\'.arba kfiltötölt, de rö-
id idő . Utt megnyerte ax uralkodó ke
gyét é* az őt szolgálatába togadu.. Kern
rég ssép háza*. é& birtokot ajándékozott
ki és a Kankab-El Luli (Gyöngyök
csillaga) nevü randjelloi díszítette fel.
Mily iginyeket kötnek egy jó seakácinőböz. Egy hamburgi iapbanoem rég következő hirdnt^s volt olvasható: .Egy báttariiíboz kitűnő ssakácsnő kerestetik, ki jól tud tarokkozni és képes a háziasszonyt férje távollétében azóritkos-
lót kap . iíialress
leány
íckiy ce, mondja rá"
>urbon é:
Ii
— Mng
gyg
lOL Az amerikai eró* vállalkozó szellem Bíir pétret n RJ&lött e-\'terr keresstíil vitelére. A villalat 12 millió dollár tőkére alapi:fatnék. A talapavény beiyéul Kew-Jerseyt nemeitek ki. Százezer hold
— • Jó partié * Parisban moataná-

volna itt IJKtao a Magyarorutgból ki
vándoroltak k5«t telkekben miveléa vé
gett kio^^Undó. Leveleink hcmá teaxi,
[Iogy_iUJuUá&-legalább nem félhetnek as
adóvégrehajtótól, a a birtok, m*p ipar
jfived\'-hnát elayj»l6 . "koriniaj1 sAetol i %
mi ia d i í
"Ifiur. — Kot? -
nekem 1
— Berwulziczlé iy
nilyen furcsa t% bibetetleo. d rirotlbin ilje- ritíri czédul i»k 10 o. é, kr*j«Árért. amiot
ÍBlá soht se less a Ie<elepül5kre magyar a yaföld, s e létkÜzdelem ac elemnkkel éa viszonyukkal alight lesz arányban *ssi2 ■> veszteséggel, n*e]y azokat éri, kik a hazát ily lí-.alepíiléí czóljábál el-\' **- "ák.
— Parit ét a patkinyok. Piris vároa valósagoa •tatáriáiie íntói""6déae-k.at.^0*^. foganatba vigóhjdján OUÍ.NXI-rodfltt \'patkáf/ai ellenében,, m#gíe^<}-] k«ve\'ez állaloknak a* 1870. ét 71-iki éhség alkalmival teerzett érdemeiről, melyek akkori hassaanl sretnbía, ma- * ágobid 50.000 frt évi kárt állapit meg. Sem as aó&aiaaoir sem más \'
anyag oem biionyoJt elég hathatósnak
ellenük, miért íe \' mbst/\'b\'itbnyoB kitéTí
d6 napokban a viros Ta!amennyi
sttler\'-JBi kajtóv»dAsjtatr* fogj* bo-
CÉxrke- Suríc jáno& •kóanái egy olyan csirke keit ki a tojásból, melynek négy lába van « két hátnjsó réssé. — A- cairke él, de nem tud járni, mert három lába meg van meredve.
lésének részletes leírása. MOBC midőn a k01ttk, hogy *z ördög him- va?/
Deák mauzóleum bel«í /éa^ének di«*ité Az araic ejjike. ugy vt-Iekedett,
as 5r»5( nónfcmO, mart a esibítis: alap. laazoleum belső diBzitésének réezietea Iérti- ÉQ meg ^ moDdom _ f,IcU
iát közölni. ±z a!só rész 16 oazlopa henvolt" hfiIEjok e«jikeD — hofj"hi Btürk&t fekete márványból káezül. A») mert Marrakat tí»tL" owioptai aputok zí-rgít hwru márvány bó! készülnek aranyozott tördÍBzÍLés3el Á jonai Oíziopfejflk fehér márránybóiH valók és-pUDfi, kék éj aranyozott dúzité-aetVel vannak ellátva Ax »W> rész falai\' \'Őrös, fehéres már*4jiyuÍblft
8«éni 2-50.—-—. Sial:
J kiloíramm
ÜVUM 52—.51. Boriuhni
iahtu 56-60— a*«lotifl« -—80-
állanak, sárpísbarna márvány-kerületté!. £ fölött vöröt, kék ée aranyozott disxitéíü szegély húzódik végíg^ A fölkék pilléreit, sárgás barna márványból készítik. — Az oszlopokon nyugvó belső párkány tat sárgás-barna márványból lesz, ar»ay, -Tfirőe és kék diszitédü szegélyekkel, melyek
ftlWt két arvny vonal huxódifc végig. A 4 | —-«- Cíulwr"*-——56. Bon
felső félkörü -archivolten, melyek diaaitó- p*?»**"«>•—. S-«PJJ« —.—iO.
aekkoí lesznek ellátva, Deák Ferencz ~ • 1 literjével s^ámitra
működését képletíleg jelleowőfalfestmény Ö hor 32—43kr. Uj bor
lesz testve. A félkörök kösl maradó pen-1 Püioka «k\'. U»«t 6 kr
dac ti vek szélei kék metőben araay^csiüa j \'._.
got mutiiDali. A pendativek ^Msdig arany 1 _____ ^_
Indul Kanizaáról hova:
307 E.1. 216
204
212
í IS -
11 KI
í Kottori, Criktoruyi 4 55
210 Zikánj felSl 216 ..
meiőbec ángynlokal fognak feltüntetni, j Ezek folö\'.i kék arany és barna díszítésű ! párkáoTiat VODG! e!. Itt kezdődik a kupola 8 ablakival. Az ablakok oldalain álló ösasesea 15 oszlop, v&röt, fehér eres márványból készül, aranyozott osslopfe-jikicol és sárgás-barna ulapza tal, a La Upzat föisfi izéién aranyozo\'t kördiesités-a»f. — Á kupola falai sárgás barna roir-Tinybetéwkbil; szürkés mirvinykőrület-bői fognak állanL E fölött iimét dns di asiiésü p&rkányszegély voaul el,\' melyen-a kupola bol!t>z<>ta nyugszik. A boltozat sárgAs-barna, de világoa márvinyban, arany, fehér éa kék díszítésű 8 tzöglettt csillag-be téteket tüntet feL A cstlUgoi\' közt nagyszögié les, nr»ny ózott menüben vóroe diasitéísk vannak.
211 H,,"rf.-P.«tía]
— Minden Epiteptiiban (eíkór), görcsben és idegbajban szenvedőknek bátrak vagyunk ajánlani Prof. Dr. Ch. i 203 Albert Paris,"29. Avenne de W»graai a\' világhírű, majdnem csodálatos gyógyke-*>lését, forduljnn tehát minden beteg tel-
j«s bnal
güket,
sőt
f«üaevezettbez és egésr»é-slytt már TeitettD\'ik .iiittek, viwzanyeí-hehk. Lev\'éláltal való gyöey kezelés ÍB nyerhető, ka. a, UiCRlóg áiU pota körülményesen íftíratik. Meyegy zendő, hogy Albert ur cskk UtHató siku után t*rt igMyt i gyógy keselés díjra. 527 1-*
Hasznos tudDKalók.
— A kttd\'fSldeX tsvasn Wboro
náláüáaak c*élja a bojer^sodú elősegítése,
ugyanis" ha a búzának legalsó bütyke
földdel hoxatik érintkezésbe, ai nem csak
gyökeret kezd ott h*jUűlí, bánom ÍXÁT-
hajtásokat végezni. Mivel azonban a bo
rónál ás áhal egyes sövények mindig ki-
peLnek. még h* \'az a leggondoaabbai
Wtik és végbs ott, hof a búza ritkái
H I B DE T „fe , ?.
áll. s a talaj felszíne fel vancsarepesedve
<hogy tulaot növényt tépjen kin borom
a borooálá* el4tt, egy könnyű töviahen
gerr^l kclí megjaratni a talajt, * mdy i
Tgcu kö-ótt laUjoknál láLot a busatavaszi fslborunoiá*ioak jó ha\'ásÁL, — mivel «. fjlburonálás által a laUj feistiaq-inagnyiii tatváu a ievegönok as Üy talajok, ez fUUj jobban "félmelegitteturk, a miauk foljMáA azután a növóuytet ía «yo^B*bb és vído-,bb t^nyésuinek indul.
"\'— AfttrisxpoT UJrftW^*! « dogvi-
/Oftájrft; igen jól falbanpálható. A
dugványok, kalő^ösen azok, melyeknek raja lágy, a nedvea?: fferévpftrbr grOisaa veraek gyök*^ " \' *\'\'\' \'" \' FrWe*ÍK0Tfl*j>£D»n szítom m
&ü Eoomabb, kényesebb
teyö*«*«*í«rffc»4*-4i*árólaK a" füréa,-port használj a, mert abban, különösen ba

Z\'A\'LA I KÖZLÖNY

APBILIS lí-fa r«82.KELLKR MATYAS
N.-KANIZSÁN, A
520 4_*
(vásárpiacz S f r é m és Klein urak íüszer-kereskedese mellett.)
T.
ÜRI NO \'és íryermekczipök,
g
v»],í <.lki>xitwirf Í legjobb bo-bíl, bei- í-. kSff5idl ba-a.i nemű keltáéból. gommisarkokkal vgj ké»i lábbeliek raktárit It.
n*i;yobb (romi íordittutik ** azok pv- a legajabb divat szerint ^9m
KELLEE XA.TYAS.

.Vétele és eladása §
mindennemű **
g állampapírok, sorsjegyek, értékpapírok, részvények, g
8 elsőbbségi kötvények, érczpénzek sat, váltó-kiirás külföldi piaezokra.
HIEDETESEK.
órayeU: -m 1 n. ű. e n üuzáaöoz. megbízások eszközíése a budapesti és bécsi tőzsdéken.
Tdiuelheirmjeris t&iöuöüoD ajánlj* íi alólirt válló-ililet \' \'
o
o
O Q
g a pesti magy, kereskedelmi bank 5%-os álog-leveleit, g

űsif! meileit atoc
A pesti magyar kereskedelmi bank váltó üzlete Budapest, Dorotiya-ntcza L az. (»»jái biz.)
o
A legközelebbi húzásra ajánljak!

M

OLL SKIDLITZ- PORA

§ DIETRICH Á. fenyőtülégje
0 (Ficbtennadelaether.)
* A lfgbÍzioB»bb bÁE és orvosazer köszvény, idegbíaU-
* lom, az idegműködés bfínnlts^gSj kereszt éa nieilfájdalmatí,
aia Strém
Ó38 1-6
ideges fó é» fogfkjis
é« EJeín urak Cíáge által Nagy Kaaissin.

-KX *X
fi

!tl.


m
M
n
K X
Csak akkor valódi, \\l T^rJ^V^^fX^««
lenyomva.
30 C ^ o LA t ] B^JODD s J kpb rt? JC TTITJ S le 1£ fenn A (\'. m t ES d orn <?TH u jy GM^!"
tsfiláa í. arsaysr pilon. K>;]<í:.fiien oiy e,ryénekn»V »j*nWi. Vik ÖlS ílot. módet folytattmk.
Kanliltáiak tirvíitylteg baaíettetaet
Egy lepecsételt eredeti doboz ara. I frt. o. é.
pRANCZJA BORSZESZ SÖVAL Jjl
rikr.kíljek. ltusb, .i.mgj.li.dí,, n,i»Je..n.mll bénoli. ., ,ériili. it!> ■tb. ellen.
Üvegekben használati utasítással agytttt 80 kr. n. é.
Hai-májolaj.
ÖüSCH-f ISCH
"WfHBÍBlWHí^P^ti Krohnl! -és tinitől Bergenben.
Eum lalmíj i.irol»j Tilaneünyi, a ker«.kod*le»bco eISforfalí *j kötött ai eejfedOli, mely orroii ciélokra baaroálhalú.
Ara ejy Ovejnek használaf utasltássai I frt. o. é.
- F 5 s i iU I i ( á i
Moll A. gjógyeMrési, cs. tir. náv»ri szillitónál, 8éC8
Tuehí&nbec. Eaktir ai állam minden hinm.í cyúi7txeniribu vac? füíMr-
megrendeléíBknftl mepfoieló irleeu^edíiboii rég=«iQliiek
A t CZ. kö«60íág kéreük LttirocoEUn M.i: fél, kéíiitmenyt r«»aei«i U oak oljiooka, elfojadw neljek ssjál ..,jH,.„ és aliiri-
Kaktíirak: Nsfy-KlBlzta B«]as J. teróej"- Pragar Bek gróerii Fe.s.Il,ofer Jdaef, Eojenf.ld AdoU. Eo>«b«g Ft..„e^ Sü-ím é. Klei t - Zíil-EíWíi., Holló.? J. E. ||«,CZ»U Inti F.rd. - B.na Dor»e,
T\' ~ S^PTO He«ey And. [TÓKyia. — ittMVB Kaliwoda J _ r*tt BoroTici Ad. — ." "

ŐSZE X VÉDŐK sokszorosan elismeri J
módszerem által műtét és foglalkozás- fj
báni zavarok nélkül tartósan gyó- jf
grittatnat. *T
Jutalom csak már beví\'gzett. gyű- JJ
gy ití s után. iss 13—• y
Prof. CH. ALBERT. JJ
Paris, 29. ATenue d Wag am.
Jlű g! omorkeseruy éje (Universal-Miincnbitter.)
Ig-n felkarolt iial. nyálkksodas, gyenge emésztés, aranyér, altest és gyomorszorulteágok eliet; tanusitoLt erí«
batáaa álul nagy hírnevet exerzet! éa több nevesetea orvosok il-
Ul megviísgállatva, minden gyomortcenvedóoek & legmelegeb-
bn »jioh»tik. 539 i_6.
■W Raktár: Strém és Klein urak-ná! Nagy-Kanizsa. ~9t
K

BEBGER orvosi
KATRANY-SZAPPANA
mindennemű bőrkiütések ellen,
kUlöadsi.-a idCU ifi íötnörűk, rüi, ótvsr és ciő;Ü k:üté«afc. ugy%z\\otc vt-ttn orr,
figyd*g, iizóUb, fej- éa szakáiaikke;y Bw«f kátráay»2RPP*n 4-0° 0 fíkatráiyt
Uruim*i « igen elkaiBuhaadS\' a. mit forgllomb^c L-vü kitrinT«»pp*-októl.
A csaliiok elkeríliíse védett !cerc«sék riligosiu Borgcr kitriny-«appiaa
ügjeltewék RÍ iímert védjegyre Í7\' 5
pp Í7\'< 5—24.
hatásjtl batmüutík
scknfl & kátrán"*-ii*pp»n
orvosi tátránj
Kls a Benjer-féle kit-
él kíiék
on wetben, ha M ■sxÜkEÍísHctor\' ugy kirónék
kéa-«upp«n, minibOR- a külföldi utinzi«ok cr
Mint gyengébb kitricj-siappati meilű
tlsztátlanBás EL bőrön,
Mr- és fojkidtéíok (ryormokí-kr.í!, TAlamiüt eddig clrrh-tétlen «épitő aozs
é fíWu;«pp« id hál lil
BER6ER SLYCER1N KATRANY-SZAPPANA,
mely 35*0 Glyceriat UjtȒinft2 cs fiaoia&r. van illatosilTi.
~ Minden fijtánai darabja 3fi tr. utasítással egjütt *
FSuíttWés: HELL í. nyíoftMréKljI TROPPÁBAK

-KX g->c JI- tfsi „ ;-]=■■
tjv/ ^c^-. r^,=; »■£<■£ -"^í
1ÍA ■« s-=- *= fc 2 "£ ^-o S 03 £|
•HX ^ as I &I 111 o í*
■=1 "*■? « •.;
OOOCXXXXX!
4 i ss « f:
A na^y rnmbnrgi gyárháznak
tíikéliituí feDDhaíJSii vég"!:
NAGY VÉOELADÁ.S
tartatik és csakis a bécsi gyolcsfiyár-raktarban, Stadt Rotl,gasse
K-dveiú aikal-m
mennyasszonyi a
oicsó vásárlásához. y jd és tiszta árukért jótállva lesz.
504 2—4- Klpi;
i .so 4 7u
8 .ö<l 5.40
11 SO 7 25
10 40 6.50
22. tú 6 50
22 1390
2u 13.75
38 _ 26.50
940 5 25
1B 1050
9 .75 6.10
S.75. 5.20
12 75 650
Q .50 5.75
16 25 S.50
15. 7.75
I 20 —.75
1. 60 - 85
1 70 -.90
__ -.90
6 50 3 75
ó 30 3 -
5 .80 3 -
ő 90 3 —
1 >d
1 drb 30 ríf valódi hegji-vi«..n
1 drb 30 r&f legjobb Biiléxiai VÁBZÜD
1 drb 30 rőf V» Biéles gyolcs creaa
1 drb 30 rőf valódi rumbur^i vnazi.n
1 drb 30 rfif V- Hzéies irki,di váMoB
1 drb 50 rif Vi - - sEOvedík
1 drb 50 róí val.rumb stovedék tiezUgyo
i drb 5-i r/if legjobb „ , »
1 drb 30 ríf ing-chilffon
I d"b ŐO rőf vnJíidi argó! ing-süirliug
i drfc 30 rőí nebés íüiö-barcheüt
1 drb 20 rtlf ffhér pique barchuul
1 drb 30 ríf finom aUasi.gradl
1 drb 30 ró:\' valódi siinu ftterDber^i ájiyr
6 drb V, széles iepedí v»rr«s nélltül. mi
<"gyik 3 rf.f husezu
1 ripsg«rDÍ;ura, áliaod 2 igyderitü és I
6 drb gyoliia edény kendó E«fgé)ya«ttiel 6 drb . UnyérkeDdü
6 lisita gyolcs zatíbk^ndt\'-k
I tuczat nyrilea-dütnasíL lórii!kum".Kfnd->
I T Frolioir-tőrüikö/.ó k-odő
1 „ d*iai»3Sl itaivíiu
1 , T-dlódi rumb i:*tU gyo.c<-M«*bküiidi
1 v»!ódi Bzinű damasí\',-asítHlUTi\'ö
Ezenkívül még sok mdsjfle vászon és damast, asi-íaii szerek fél gyári áron.nyomatott a kúuló talijáoaois W»jdits Sóaet gyorasajtójín.

Vidékre utánvétel mellett.EJÍlirtéli kr ■
egesi érre
fél étre . .: .-■...
negyed -írre
Egy szám 10 kr.
HIRDETÉSEK
6 h&stbos pt-tittorban \', mi 6 s minden további Borer\'.
NYILTTÍEBKN soronfcínt 10 Vrfrt YÍtetc-\' Kincstári illeték mindeo egye tésért SO tr. Szeteiidfi,

április 20-án,

Huszonegyedik évfolyam.
A lip tzelleni réssét íHetó ktileraé-
nyék a. ízerkstztonöx, \'
aeyagí réttét iHstü körieméayek pedijrikáíWica bémea^e
iatéxandök • KAGT- EAKIZ6A
Bénneatatlee. íeTelek dal izaeri mtmlaUireaítóí fogadtatta! el.

N?^T-KaDÍzsaváros hehhaíóságanak, s nagy -kanizsai önk. türoltó-egylet", £ Bnagy-káDÍzs£Í \'kereskedelmi s iparban^", , nagy-kanizsai tahcréVpénztir*, i .salat&egfe! a „aagy-kardzs&i. kisded-nevelő egyesület*, a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző ssörétk.ezet\', a .soproni kereskedelmi s íparkaoiafa oagy-kanizs^ k&l választmánya" a több megyei és
egyesület iuvaUlos értesítője.
Heípnkiní kétszer, vasárnap- s estttörtökön megjelenő vegyes ta-rtaf-mv iap>


üti igazolási jegyek kiállítására s azoknak kellő időben1 szétküldésére.
Bajtársi üdvözlettel , Nagy-Kanizsán, 1882. április havában.
OBOSZVÁEY GYCLA m. k.
egyl. elnök.
BATORFI LAJOS m. k.
rend, biz elaök. HKNCZ AÍSTAL m. k.
BARTO3 BÉLA m. k.
segéd üst:.
KNORTZER GYÖRGY m. k.
flgyl. ti í kár, rend. biz. jegytí.
A nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó egyestiiet Köréből.
I.
Yalameoc;ri hazai tűzoltó-egylethez. Kadoe$ bajtársak !
Egyletünk folyó éri aug. hó i5-ik napján fogja zászlóavatásának ünnepét megtartani, melyre benneteket ezennel bajtársi tisztelettel meghívunk.
II.
A nag> kanizsai Öuk. tftzoltó-.
ünnepé-\'
Dgyiet
A zászló, melyet aratni fogunk, — tudjátok, hogy egy nemes ügy őozetlen szolgainak t — a tűzoltóknak lesz hivatva az összetartás jelvényéül szolgálai, tehát már az avatás ünnepe maga megérdemli, hogy -löztüBk számosan megjelenjetek; — de engedjétek nekünk bátran kimosásai azt, hogy megérdemeljük ezt
l>ének programmja.
1882. augusztus 14én.
__ I, A va&pályán érkező vendégek
üonep- [ünnepélyes fogadása délután I órakor \'és este 9 órakor a pályaudvarban. II. Ismerkedési estély este 9 órakor a „Zöldfa\' kertbea, — tényleges tűzoltóknak, belép ti díj uéikül. más --endégeknek 20 krajczár dij mellett.
1S82 augusztus Jő-én. I. Reggeli 5 órakor ébresztő.
mi is, kiií eddig a uemeíi ügyet szolgáltuk s kik E zászló alatt is szolgálni fogunk ; mert hisz többen vannak köztünk, kik benneteket mint
tek alkalmával raegtiszielvén. raosti
mái" nerccsak a bajtársnak, de a vi- \\
szorulátandó barátnak is fogunk köi- [
csönösen örvendhetni, j
E mellett megemlítjük még, j hagy ép szomszéd váro=unliu&n Zala-j Kgerszegen színién ez évi aup. hó I 11. 12, 13. 14. és 15-én Fog ai
VI. országos tüzoitó s/ovet=ég *öz-\' vendégek fogadása a vaspályánál gyűlése, lűzoltószerek kiállításával! ennek végeztével a zászló acya Lakása
Kapcsolatban megtartatni , könnyű lesz tehát a kellemest még a hasznossal is összekötnötök.
Hogy az avatási ünnepélyen résztvevők száma feiól kellő tájékozást j-\'.erezhessüo.k s annak alapján a szükséges intézkedéseket megle-
előtt tisztelgés zenével.
IL Zászló felavatási ünnepély a főtéren d. e. 11 órakor.
Hí. Díszebéd délután 2 órakor az „Arany Szarvas" -hoz czimzett vendéglőben egyénenkinti 1 frt 50 kr. áij mellett.
IV. Diszgyakorlat a főtéren d. u.
iiessük, a rendező bizottság nevében , ± i . .
V. Tombolával egybekötött zártkörű tánczvigalom az „Arany Szarvas" vendéglőben. Belépti díj: 1 frt. Tényleges tűzoltóknak díjtalan.
Kérünk beüoetekei, hogy az ide mel- 15 órakor, iékeit bejelentési ivet kitöltve, leg-kéíObb július hó 15-ig beküldeni oe terhel tessetek annyival is inkább,
bog;; eltg idővel reodelkezzünk a vas-

A táazló aratás részletei: - . Az auiepély kezdete 11 órakor leend. ügyaoizért a zászló-anya és B fcoazom hölgyek 10 órakor a városház nagytermében tagnak Öeezegyü-lekezüi. A< : helybeli . tűzoltó-egylet csapatja pedig a Tidéki egyletekkel együtt 9 V» órakor Hencz Antal főparancsnok ur házánál jöo össze s 10 \'/5 órakor indal teljes díszben, zászlókkal zene mellett e Cseogery-utczan.át az .ünnepély szinheiyére, hol is i. vesudégegyletek a helybeli egylettel betűrendben akként fognak-az álránynyal szemben elhelyezkedni hogy első sorban a zászlós egyletek, ntána pedig a táblával jelölt egyletek fognak betűrendben állást foglalni és végűi a helybeli egylet. Ezen elhelyezkedés utác megszólal a zene és minden egylet 2 tagot küld a koszorú-hölgyeknek & városház nagyterméből leendő lekisérése végett, kik is a helybeli egylet elnöke és a zászló anyának vezetése alatt ujbói felharsanó zene mellett a felavatás terére térnek — s míg a koszoru-hölgyek az egyletekhez történt beosztásnak megfelclóleg ennek betűrendje szerint a számukra kijelölt helyet elfoglalják, addig az őket kisért tűzoltók — előbbi állásaikra visszatérnek.
Ennek megtörténte után Nagy-
Kanizsa város polgármestere felavatás
végett átadja a zászlót az egylet elnökó-
nek,ki is azt rövid szónoklattal felavatja,
s midőn a felavató beszéd után köz
vetlenül a zászló-anya az általa ké
szített díszes szalagot a felavató t
zászlóra felkötné, következik a szegek
beleverése, még pedig a következő
sorrendben : a zászló--anya, Nagy-
Kanizsa város polgármestere, az egy
let elnöke, a koszorú hölgyek, a
felavatásra meghívott vendégek a vi
déki egyleteknek egy-egy tagja, az
egylet alelnöke és minden választmányi
tagja, őt működő tag és végre a,
rendező bizottság tagjai. i

IIj sorrendben a s Hrmnnsc lelkesítő zenéje mellett megtörténvén a szegek bevetése, n egylet eiaotő felemeli a zászlót és átadja az egylet főparancsnokának, ki is lelkesítő szavakat intézve a tűzoltó csapathoz, átujujtjs. azt.a zászló-tártának.
A zászlótartó pedig három Ug kisóreiében & koszora-hölgyek elé viszi & zászlót, kik azt felkoszorur-zák, ezntiü a vidéki egyietek szintén három tag kíséretében zászlóikkal a koszorn-iiölgyek elé mennek B kobzom átvétele után helyükre visszatérnek.
Midőn minden egylet -elnyerte már a számára készített koszomt, agy a helybeli, mint a Tidóki egyletek eloazör a felavatott zászió kö rül és utáana a záazló-anja és koszorú-hölgyek előtt tisztelegnek s ezzel az üQoepély véget érvén, a koszorú-hölgyek a zászló anya vezetése alatt előbbi rendszer síerint vitisza-térnek.
ÜÁTORFI LAJOS,
rend. bix. eíuök.
KKOB.TZEE GYÖRGY,
r-nd. tiir. jegvió.
Xz idei fegyvergyalrorl\'ittdkrőt
A magyar kir. honvédelmi mi-. ister 1106Ü/VIL az. a. következő körrendeletet bocsátott ki: A folyó évben tartandó fegyvergyakorlfttokoii, a védtörvény 36 ik ;zakasz4nak ille-iíóieg az 1873. évi évi XXXII. t. czikkoek megíeleiőleg megjelenni tar-tozn&k;
a) A védtörvény 21 ílc özaba-
sza értelmóben, &t 1877, 1875. és
1873-ik sorozási évfulyambeli egy
évi önkéntesekből előléptetett tárta
léküs tisztek:
b) A többi sorozási évfotyam-
beli oly tartalékos tisztek, — kifc-
Dek tartalékáéi: szolgálati kötelezett
sége a tényleges szolgálatnak fauza-

mosb időre történi elitlasztisa KŐ-Tetkeztéhec & Bzabilyszerü 7 évnél rövidebb időre.\'terjed, vagy jnég tobíi {egyvergyakoríitra köteieztetnet mm am£onji?el sorozási éveikhez képest Urtozniüit, — tovíbbá ^EZ^AÍBÍ-golí állománybeli höGvédtisztek >é^ kö.telezettségfii: mérve ezerint;
e) Aáo& urtsiékos tisztek, >Tk
az L881. éri íegyrergTakortítot atAc
pótolni tirtozaak; . _.:,.
d) az 1877; 1875. & 1873-it
sorozási évfolyambelí tartalékosod:,
valamint az 1881, 1880.\' 1S79;
1877. és 1875-it évben felíratott
legénység áHománybeli honvéd egyé-:
net azok kivételéveí: kik" s. múlt
évi 117 04. eln: száino rendeletéin\'
folytán & folyó éri t&v&sfe&báh :o-
rAbká kiképezUtésae czéljábdl 3 hó
napra fognak beiűéztetüL. A h£bero
esetén tiszthelyettesi szolgálat téte
lére elójegTEett henvédaltisztet, a
mennyiben az 1873-ik év XSX1I.
L cz. határozata szerint telj esi ünéő":
5 fegyvergyakorlatban még részt nem
vettek, ha az itt említett érföíra-
mokba nem tartozaak is.
évfolyamuk rovására, az az a
é?i gyakori»lD*k. s köteles e fegyvergy&koriatbi való beszámitaa^-rai, — ez évben behívhatok ; .
e) A többi sorozási évbeli és
a tarUíékosok legénységi áAlooiá-
nyába áthelyezett vok egy évi \'Ön-..
kéntesek, a föntebb! b] poat alatt
jelzett feltételek szerint;
f) Aztrn tartalékosok é&_ koofe
dek, kik az 1881-ik évi íegyvect .
gyasorlatok atáo pótolni tartoztak,:
továbbá:
g) A f
sza, valimlat a véd tűrvén}\' végrehajtása tárgyában kiadott atau&ás 164 ik sz&k&sza 4-ic postjáb&n tb-rülirt kecvezménybec részeaitett hadkötelesek s általában mindazon egyének, kik ca&k 8 hitig urtóTARCZA.
Népdalok.
Megkerülöm éne ai anysdxL.
Kláris gjöag; less Tttodérektól szerei
S lest kis kertünk, nádfedelQ házunk, Hol vigaa, boldogan tanj-iz&iJc.
Kig a tündérekkel lem cserélünk.
II.
Akaiiba, Akiliba, Ríten legeU*« a liba, R fürdeni a Balatonra j.-irnak Idején a lÍQgaaearu nj-iícb.
ikaJibs, Akaiiba, Ninat ott a ií»yba\' bibi, Valamennyi tütrői pattant iiíkrs Mtgatííi. Lfigj egyik a másikra.
Akaiiba, Akaiiba, Nálam BIOB^ tx aftgy gilibt, — Mu! bi- ar aem ]B járji — Melyik legyen 41et«niueic párjs.
III.
uhs, dinom, KCorethetsK, mir nem bim


lb* .tyuha. dtm
AE aj galamb
CÍÍ rio iár<
CsalK viri,
AE
I;,.
Cni aj galamb\'

íl
Ca< vád,
Kéi mar a t
Ihi Ltjl ih*. dia\'
Ne ki-lleiz i
Cii
1ÍARO£H1LMI GYULA.
A nyomor képe!
Fájó érzetek Bioritik el keblemet, azon azomora éa BZÍvrepesztó eaemény megismerése alkalmival, maljek leiriaat alantabb találja szivei olvasóm éa a tnelrrő) igaián ?1 lehat mODdani, hogy a nyomornak sz*kaanlotí képmíaa, ha-misíiaüan tükre. Srim\'^Un sierancsét-lec c&^ládi csapásról olvaaUm éc hallottam, tömérdek ínséggel éa nyomo-rul kötdfi egyént iemertem, de hogy annyír* megrsaditení, annyira csacaeinővé le&ni kepec legyen v&lamí, eugem, vastermé-3Ectiií. mint as itt rajtolt viszony mindeD egyes részécek ismerése, annak elgondo liaaval rnegbaritkozüi aohseas tudtam volna.
Orkáneierii aiél sivitott a ffiviroa
mcxáia, midón én 1860. áv elején i
városból oda erkeslem és ÍZ raár asért ii nagyon kellemetlen befoly«saa] volt wám, mer; ígéezen iameretlen lévéa, meg-érkezem elsá percsébeii vtJób*B szar-

ban voltam aziriot, vájjon hova, mi rre vetődjem. Vaa ugyan a fővárosnak el nyiivánoí helyisége, de én ar ily helyében való letelepedésnek barátja nem v* gyök a leginkább kedvelem a magánba sak kijidhü.-.ó lakásait. U^yhiazetn elég kalamitasoknak van kitéve, a ro«z időt leazimitva, mir anélkül ii 8 esegóuv is merősŐktól éa barátoktól nem körnjesetl QUBÓ, hátha még hucsisdjuk a dühonL és sQvoltöií u^lnek, legkisebb udvarias-aÁgot sem ismerő kölonczködéieit, elénk tárulhat stit meg asáx alakjában a hon talanság óa elhagyatottig aebső érreto. Fokozódik ezea értet kelEemetleneégben akkor, ha cfiebeink >em örvendenek a legnagyobb laiogatottsignak s cstk Ugy kong beiaejSk, nem agyán a pénitő!, de as Breaaégtól, DÜam pedig ÍZ ily alak ban volt feliaUibató.
Daczára mindezen ^ktllünoB tekintet bevételre érdemes körülményeknek, még Km csüggi-dtetn. mórt tadva, hogy a míg két karom birja a muuká!, nyugvást ismorni nem fog, iebá\'. az óhhalaltól mentve lessek, alapos rtnényem sohaem hagyott ol, serkentve valami nemes ssol-Ieffi folytonos buKÜtás: által „bitz a jB-ííben" és én bíztam \'*•
A fÓvárosba érve, 4 utciát bejártam anélk-li, hogy a legkisebb kilátáaoco iett volna, igényeii»a«t megfelelő, de mégis olcsó Ufcást b-érelhetni, s miulin a hatalmában miaíiinkibb növekedő wsél, osak agy csapkodta arciomat, hasította füLeimet, boilfUm egy alacsony kinétéaü házikó kapája mögé, várva as id5 lecsil-lapaltát. D« bixooy as, nemhogy okoskodott voloa, hanem bolocdalása egyre n*-1 gyobb terjedelmet hódított Mftgn.n!am

a több órai idiröst oly au nyírt, Jsogy már asíveaen beiőitöiiem volna akinaely gauyhóba, hol fáradt testixmáis egy feii üdülést taii\'cik.^ KérdexöskÖdni nem igen szerettem, mert egyrétzt nem voltam hozzászotva. maexéczt pedig az elatasi-tástól tarfotUm, mi mindig nagyon k< aeriiaa eriataU. Pedig ha sioroa&n ves *t ember, OÍDCB abban eemmi különös és én mégie inózUm tóié. Furcsa terme\' szetera TOIT.
Elmélkedve a fölött, vájjon míkep uaiekodjem, u idfl alkonyai, itt maradni pedig absolaie lehetetlen, mondom mídöt t fölött elmélkedtem, egysserre egy ssa géoyes, de mégis tisztességes ruhába Öl lösött gyönyörű arczkifejezesd bölgy jelent meg a kapunál, utjai az. udvarnak folytatni akarva,tíadóqfcügíarikápa odújába husódva megpiliantott, mintegy remegve elfojtott b*ag»» :— iio,- rossEat sejtett — térdei te mit keresek?
g
némio.
BlbesiíUem atáodókomal-, miij igen uereíDÓk egy lakást béreUi, akárhol ét akármilyen ingyen AB, »zive*ea éi pooto asn megn&eiaóco as érte járó dijai. F«l-ajánlnim — mondi a bölgy szerény viz komat, de tudom, hogy as kívánalmait távúiról sem lesz képes ki&legit&ni. Ka gyön szQk és nyomorult i*kbeíyom van, anyagi helyietem nem aogedij bog? mio-kép legyen, meg kel! elégednem, szegény 4 gyermekeimmel egv&ti. Oly kintaljee, oly valőtráaó fajdalom jelleme»t« » nö-ik e azavait, bogy szilárd akaratom ellenére, anab&d folyást kellett enged. \' k&nayeimnek. Elakadt ssaram, azótlanu! lekintgeűttnk egvmaa. esaab ideig, v^re fslilidulásomsl biitoaitotLam £ rn\'óg mindig előttem ilíó

hölgyet, hogy koránt**na csigi&om ,/oí oly magasra igényeimet, hanem magva* . gj ok elégedve, & rendejkexésemre £>a-ceátcU szaÜáuai, bármily ttegéujst berendezésű, legyen a as.
A ní erre ta.kásabos vaietett, mriy tulsáe neikaJ mondv^ igen vítaeadir:tó volt. Nem Tolt abban egy sgéar bátor*\' \' darab sem, roscaoit, tóredéí«6 tart-aaek -képesték tartalmát. Á szoba kósepéo 4it négy éhu gyermek, siriebiui egyk a másikat faJHurráiva.: a legidősebb 6 év«n » tóbbi egy-egy évvel fietahtbb volt. Ei^ry- .: ssakadosotl, tAradexett széket elf«gUíw«v kértem a nőt, b^ssAlje el, vajjoE cíkip jutott, mi sodorU. e nyomol é lomra malté hlb
Oh uram — feleié a ni — keserres bangón^ minek is in tóit a t kérdést bov-íám, ha tudná, mennyire tépi BJÍvemet, tsaltam elStérbe hozása, kivíacsUfeg-át bisonytlra nem éatlBÍtette volna. Sa^□<>^^,\' káuégbeej-^ emlókok fOzÓdnek, a;^uf: fiatal évemhez, Brerpncfté\'tleo valék, hjo-somit ?ifjak a ÍSÓ legleHe^bb órteí-Bebso. H« visszagondolok, na képem e!e arázsolon az áUzeovedt élményeket » iegborsasauibb regény feíülmuliáit taíi-abban. Szerencséden píllasat volt melyben éc BiQleUem, béteűx nem volt ssabad as élet rónifi oldalait meg lerni, én SrökSe kirtiosaira lettem a*Üloté»em pe\'czén ilétve, 8 é^es korom b«n aoyámat, 10 évet korombac upámif ■ewlém el. Sehí: már fegfiataStiib éveidben & néíkíilöiégre él nsecvcdésrá voll&m ataivt. Ssoigii&íbft léptets, de ÍTf_U öÜfc törisak teremtek Bllmomta^ firaioiCiaa-imnak teávezS eredménye baooy\'e^-" iser Bem voU. ít évtekoróm\'ban \'g\'áiofi\'"

ZALAI K Ö.Z.L 0 N Y.

ÁPEILIS 20-fa 1882.
Mináenegyéb cs»ja£olmál azon-tat i taruiciKsok maaet napjai • tevoralis és s szabadságolásnál a Í3 Mpifegvwrgyikorltói rdíUrtamb* ne2i számituidóic ;be.:
4) A tartalékos tiszteknek i ffigyíergyakörit alkalmára leendi behívása és beosztása tekintetében a nvilvántartási ntaatás II. része 27.
klképeztetés után llúndóan ,szabadságoltalak ; j \'
2) A folyó évi fegy vei-gyakorlatot ftMt a védtörvény 36-ik szakasza értelmében csak az 1877-ik sorozása évbeli sión közlegények mentesek, a kik Bosznia éa Herczego-vina megszállása alkalmával, a vonat csapatok osztályainál, a tartaléÜbaj
valft itfeelyeztetésflfe 4dó pontján tglA -■- . «-^, ^^ ._
további parancs folytán tettle^bogy ~a ktt.flHdöir UrtŐtftodo - ily I minőségű Lisztek bébi\'
.értesitbetÓk legyenek. 5) Azon ídő mélyet\' valamely
parancs folytán tettlegeíl R
s:w»gál«íban visszítArtáttat.. I<ií4W;ilmiIl68éSíi üsztek beutalásukról ideje {SlmentfeekneijCsa^,,! katonai, jifA: viDtartósi atasitás I. rész 3:)-ik sza-
kaszának S-ik pontja, ílletóbg ezen
kalm&joft tanárok, helye;:es tanárok ] indittjtott, — amiak befejezéséig
ntasitáí li;-i£ j£sí;.; 36^kT érteimébea ; _toTá\'obé_az _ csapatok azoo urtfiíéíos .tisztjeire iieW (Tolt egy évcs\'J"\'6nk"éntese1:3 a tik gyalogsági\'íúVas "iskolai mégft\'-lelő sikerre! sajá-t tííltségiifeSn elvégezték; —\' és á kiknek részére ezen idí \' szabály S2erint \' egy fegyvergyja-fcbrtflttía beszámítandó". A föhrréiítési kérvények\' rtíegbirfelásánál \'áion\'folyamodók, kik inég\'üsáfe egy éri vagy stég «Bflél : is kevesebb ideig íarto tó«yiegeg.IsajlpÜ4tot végeztek. srigombb tekiotet alapfognak vétetni.. A nyilvános, av^gy. - nyilváoossági joggal felruházott tanintézeteknél ai-
tanulóknak, az időszaki íeg\\ Y gyakorUtökra való\' benifásánál ez évben is ;ú eddig fennállott" szabály K gyakorlat birand érvénynyel
3) A íolyó érten a, tartalékos üirtei, továbbá azoa tartalékos bad-»prótni tegyvergyakjjrlata,:. a . kik hadapród tiszthelyetteseké .való küie-veztetéslket igénylik :■ a torvényszei-fl 3 hétig — a t&rtiiekos legénységé pedig a föntebb emiitett tartalékos hadapródok kivételével költségkímélés tekintetéből csak 13 napig, a szabadságolt állományboli honvéd tisztek, és honvéd ..legénység íegyvergyaiorlata pedig 35 napig fog tartani. Tekintettel a .tartalékosok nagy számira » fegyvergyakorlatok a b. 16, 25, 32, 34, 39, 48, 53, 61 és 69-ik ezredeknél Vét tavaszi, a 79-ik ezredeknél pedig 2 tavaszi 4 1 őszi fordiban fognak tartatni. Ennél fogva fegyvergyakorlatra behívott és a meghatározott állomány fölött létszámba vetetett gyalogsági legénység, á 13 nap illetőleg a honvédség állományához ur-tozólegéöység 35 nap elmoltivál ismét szabadságra fog bocsáttatni.
gtíst igája aíól -Kedves, megboJdoguh
férjam mentett .fel, iusudaék,. h* , azt
mondanám, hogy »eip éreitem magam
akkor boldognak, boldogságom azokban
nem volt hoaszií tartamú, íiamar Utiint
szerencsém csillaga. Férjem gyenge ked3
lett, egy időre keres^ifeép\'.et«in5í-vátt,
ké«$bb aűdón. b&te^aé^ékűi jLeiépiiU jée.
munkájának jövedelme szép .összegre
raghatott, elkezdett\' kiiatapoagó \'életet
folytatni, pénzé": eltSkozolta, engem rut
bánásmódban részesített; nem bántotta
annak tudata, hogy5 "éit\' gyermekeimmel
együtt majd éhen Halót; mig végre e
rendetlen életmód- úrba íittel itt.hagyva
ily kimoadbAtaUaaal jjagy nyomorban.
Ob uram,, oa ki»*njfc, hogy tovább be
széljek, megreped arivem, (fcízeroskod as
elruelhatetlaa taLer aJntt. Nem látja itt
nyomorgó gyermekeimet, kik as éhba-
láltaJ kÜKleas*. Hiába, gyengélkedésem
nem engedi, hogy rendesen eltar^baaasm
6kat, uoaja, éifi.biaonyiága kall" lennem
kÍBlodá»ukn»k. Mikóp tog ei\'>égzfidni,
kegyelne* Istenem ? .
Talán üe£> «alcBegea mondanom, mindenki t«rméetete«nek fogja laláini, hogy a sorának ily raódoni ecseteléae á megkövesedett eíkorhadt aniveket ÍB iágygyá k«!l hogy vá!toztaSSfi..A»t "hittem, mindjárt elvessem, .hogy a a6 váUágo* kOikÖdé.énQk tovább tanúja nem lebetek..
Izgatóttaigomból egy kiasé magam-hoi térve) megkísértem ■ a könorekre fa-ka^nÖtó* ártatlan, nintéú BÍnii, kezdi gyermekeit csitii&Bi, ennek megt\'Örtéote otío ejmeotem » legközelebbi koreeko\' défbe kenyeret vásárolni, hogy az éhozi árvák nyugalma Umét helyre legyec Ütve. T5rdÓfóahe* ha»onlólag áriatett, s MereDcWtlen gyermekek kapkodása i kínait kenyórűarabok után ás axok pU laaatnyiidö alatti elpoíztitiaa..
_ Sfögakartam kiUrIsni,|— hogy j nőt ú rétiztvevésre indithasfiam, de, hí
Náci-íj napi Qrtlétom után, hí ti*omDak megfejeli állomás: találtam, «á^dam«nett niegmarwium. továbbra i a )6miv% iu.\'«4W tért ösrsgya^ éa cma

) y
tartalékos vagy bnzamosb időre eza ^adsáfott-kstona,/? £egjreitpik-t>rli<t meje aiáft esetleg bek5ve\'tkezetrbe_ TfTF l
j g _
raenayibsn a fegyelem
heiíkr-
y
fent&rtfs-megengedi; — csak á gyakorlati idó lefolyása után foganatosíttatnak. A-legénység azon résre, mely ellen b&otetés alá esé cselekmény miatt — hadbiroeigi vizsgálat
tegsége miatt katonaiTofhTzFan tölt — a fegyveTgyafttirlaf-Mötartámába nem fb£ beszámitíáSiiil^í\'^Jgság bttn\'-brtések, — ■\'-melyik a fegy+efgjákbrí; htr& bebrvott tartalékos s íiuzamoslj MK -szabadságolt katonákat gy rergyaioriat ideje\' eKtt-, Vagy annak tartama aSStticselékményetért tef-
továbbá az egy évet tal nemlíjOadö is az-\'illető
meghatározott béke álló-máoynlŰE íJétszá mában fog maradni.
Mirrtiiogy pedig a \' hnzamosb időre szabadságoH és tartalékos ka-t-jnák nyilvántartását tárgyazó utasítás 33-it szakaszának 8. pontja alatt kijelölt esetésben az időszaki fegyvergyskarlátok alól való felemelés, csakis azon esetben engedélyeztetik, ha a katonai, illetőleg honvédi igazolványi könyvvel s 3gyéb szük-
;égcs biionyitványokkal felszerelt folyamodványok a bebiváai jegyekben a megjeleoésre kitűzött határidő előtt,
egalább is 14 n&ppai a nyilvántartás illetékes hadkiegészítési, kerületi, illetőleg hooréd zászlóalj parancsnoksághoz benynjtataak, ;á\' járási tisztviselők figyel meztendők, hogy a családi tekiatetből fegyrergyakorUt alóli felmentést kérő tartalékos és huzamos idöTe szabadságolt katonák, valamint honvédek. ■ részére, homnara- ■ radásuk szükségét igazoló bizonyit-\' balaáékultnnl állitsák ki, egyúttal\' miodazon fölmeotési folya-
jántl 6zeU*emmeI fisetésekkef, mindenkor aegedelmokre voltam ék olyannyira ho**4jofc wokum, hogy a legoB^yobb telki küzdelembe kerOlt rolng., tfiök elvilnom. N is vilíajn el tölök, mig a. sors ir^al-maliaű csapása\' err«\'bem kéa^Sferitett- "FdÉí
...... ._. .„ ,
hagy szerencsétlenség érte a ste-géüy n6l, -inert i gyermekit, kik a ne-hé* éietfrtii\'arláBi Öaitön mellett., egyedöH reményéi is boldogságát képesték, a F3-yárosban feár gyaoint faltünt cholera kiragadta az élők sorabói és elvitte őket oda, anol mar netn báat semmi... nem raj- semmi.
A tnir rákig Bdj\'.ott nfl kedélyét e (■fejeibetleo ezeré ncsétieTiség annyira. még\'ZBV&rCa — hogy oh bortaíom é« kin megmondtoi — ó a jó anyák minlakepe roegörtiJtéfi folyton gyermekeinek . Kurt-a. képeai phanlatüjtnak tárgyát, elmesa-á
t S nyomor valá- képe!
SZARVASY ARNOLD.
^ leiny.
aja. KORPÁD1 R&LÁ-4ÓI.
A forró nap égetA sugarai; íüggé lyefteo Í3v«li as ÍÍKÓ főid nirgisiö\\d BIŰ-oyegáre, ftem kim^i a ^yeigs fÜEBilnltut, oem a barvadoeó virágot, melyeknek ío-nyadt szine a maian dóságra émlékejitet.
Cfcjad, néma weod honol aí egéai Urméaíetben, a mwiirkák a nyírfák ham-as BÖld-bársonya köiá menekülteit ;\' ■— ninca madárdal, hallgat BE égéa* ter méaset, — csak % nappal naUlm** ki rályaflje uralkodik az tlf6(d megaiérhet len rónáin; csat 6 legelteti bBwko Őnér tettei Itagoló asemeit ai c^tte iatesadosó délbíbib fölött.
A HtVány megíepí, — a jaték/maly. előttünk feltárni, — hijyriara.
Az arany-Bárga cap fényes sugarai a.uirgás-söld rAaaáJakoo negtúrre, o
ődk söides kék

modványokmt, — melyeket az érdemiek a járisi tisztviseiókhöz be^ aynjtanak, — a nyilvántartásra ille-" \'üSfces hadkiegératési kerületi, illető-" leg bonvé^ zászlóalj: parancsnokság-boz késedelem nélkül átküldjék. To váhbá a járási tisztviselők arra is utasUaudók, miszerint a hadkiegé szitéa kerűJeti, illetőleg honvéd zász-4é»Íj parancsnokságok által hozzájuk tfteRkttttfött behivásij jegyzékben elősorolt tartalékos- 5s huzamosb időre szabadságok katonák, illetőleg bon-■édek részére szóló idézőjegyeket a községi ^lÖijáróiraaK oly meghagyás sa! adják ki. h(#yt *zok :az . idézője-gyekét, az- érdeieh egyénébnek 24
gy miszerint
Si.ilietd ihadkiegészitéqi kerületi ille
tőleg J»n,véd ziszlóalj parancsnókBá-
gáoál s esetleg csapat osztályoknál,
flatáridŐre pontosan meg-
s általában magukat A ka
tonai nyilvántartási utasításnak a
fogjvergyakoriatokra vonatkozó 33.
k körüli rí szabályokhoz al-
k&Ju&zzák. ; \'■
A soproni kereskedelmi a iparkamara köréből.
S87 it
HircUtmÁtitj.
iíiaiiű-.k magy, .kir. földmivelés-, - g kereslcerd^íemügyj mfnU-teriatB-_f, márcr-u* ho 7-éü 2l4/v\\o\'úk ss. alatt keh reodeléíévöl akatooai kÍDCatárréazére kSsIeodAfizállitásolcra vállalkozik meg-bishatósagit és ckillitási k^peseégét taaa-sító igMolvinyok kiállítását újra s-sibá-lyo^ta aiolirou kamara.f. évi május hó 1-tŐI oly biionyitviayolcat C6ak bejegyzett léggel bíró kureskedSk éa iparosuk számára állit ki, — még pedig következő feltételek alatt:
1. azon fél, mely valamely szállít máoy elnyerése cxéljábúl » keroaköát^mi iparkamara bíaonyilványit igényli, .rtozik kellő idSben as árlejtési batársap lőtt ötven (50) krajcsáros bélyegü folya-mc-dváaybas, melyhez a kiállítandó búto-yi(«áQyra járó I foriotofl bélyeg valamint t bejegyzési végzés csalolaadó tüíeteeea iláttdai, melyik katonai hatóságnál, s nelyik árlejtéshez kívánja ajánlatát beyújtani, ■— milyen oeikkeket s minő measyiségbeD akar ssáltítani, végül mely haliroapra tüzetett ki *z ajánlatok nyil-4aoa tárgyalása.
Oly ezégek, kik a kamara elnöksége (!6tt kevésbé ismeretesek beadványuk tapGs&a\'m\'egbizhsióságnkat igazoló bizo-iyiiéici>k*: ts kö(fiíeaok mellékelni,esetleg >ly körülményeket felhozni, mely«kbfil gi helyxetük, caegbizhalóságük és
iég, — rétegekbe oszolva, — mintba m:
ekÜlve a nap tikkauló heve elfll; —
ol egyik, hol a másik légsorozat emel-
edik majd fe!, — majd le; — nehápy
fának liamvaa levele aranyos virágként
tűnik fií," bearanyozna a kÖrQl levfi fehér-"
iroa-kék- vad virágok hultadozó sxir-
Gróf Sáncorf&Ivi hosszasan eimé-,áz az élfittft elterQÍfl tájon, — elhagyta & 6oVáros saját eier élveivel," csibjaival ide jött kípih\'mci az él véreinkben elfáradt lélek.
Gyönyörű hófehér ménen lovagol előre, — élőre, — nemes, B«ép homlo-kín boi!6-háj* piczi fürtökben t«rűl el,
— haWáüy-febér arczát hamvas-szürke
pjol k(*Up védi B nap égető ho vétől;
— e\'lenálJhatlaQ erő vonzza élűre; —
ő jó gyermekként ecg«d a belső h-ng-
nk, mely őt eJóre készteti.
Hirtelen vad sikolUs eaakitja félbe s ibrándozó ifja ímexnngésót; — ijedteu ekint körül, — eltápadt, — fegyveré-ez kap, — « fio\'j\'S iszonyú aüvöUésael hasítja át a léget, mely nyugalmában háborítva, haragos sosogással enged a golyó erejének.
A paripa, uzél gyorsasággal repül a kijelölt hety felé, gróf Sindorfalvy sziéhez kapva - szemléli az előtte történt ielenetet,
. Égy Jcia cserjet-V özeiébeD vérében fetrengTB fekszik ai áliala keresztül )5lí vadkan, — kis távolságra egy fáiig alélt iány leány.
Éjhaja rendeden hullámokban borított* & naptól kisaé barnitott habfebér nyakát, — sötét olajszinö arc2áa forró fcönycsepp nehézkesen hall aU, — kflny-osepp, oly égő, oly csillogd, — amínő caakie a forró Spinyolhon • Hzeovedély eáD\'yainafe lázasan csillogó Beeme.bM |jíf. A. sáp tát ifjú g még mindig eszme-•íleu leánykát hahzó ménjére felülteti,
— e perezben a sséf spanyol czigáoy-
Iftioy íelsiko!\', háj-sony kacsáit öasssekul-
caolja, fájdalomteU szemeit a fiatal bm
»rpé ssegzí.

fizállitaai képességükre — következtető lehet.
2- A karosra által kiállítandó bizonylat k.givetk-ndi a kamara által küldetik jneg sson katonni h>*ló*ágnak, — Mely > ^zaliít^sukst kiírta. Eltenben féi iráabeu végzést kap, mely végsée az ■jáoUthct melMklendS.
3. Ha a fél ajánlatait egyidejűleg
több |belyr3 nyajtj* be, UOD batóaágnt,
melycél icgelObb tarutik meg as ajánla
tok Urgyalüu, — megtartatik g
*jánhitok tárgyalása, meg tartozik keresni
ariránt méli^zliusák máaylat vételt) után
a kamara restéről kiállítutt bizonyítványt
a másik hAtúaágnak megkü deni.
4. A k.,m^r* R\':UÍ kíállitott bizo
nyítványok vsak két b^u-iptg jogérvé
aet, m^f , idő leteltével ijj
kamarák által kiállított bitonyitványpk öiíalmrjell\'egfl minden iriüyí)Mn teljeaén
Bóv-íbii jeívilágoíitáa ras ügyben c:-mara írodijibaü (.Sopron, teipplom-itcz(u25 vsam) nyerbetö a szokott hiva-HIIM órAk alatt. Egyuttul f^lbW8tbii~i
iziudótoió Ciégek bzireakedjenek m4i
jeicnieg a k&m&ránál jeleatkesni, hogy :
"folillimadó , ér teáit 6 könyvbe\' idíjekoráo
felvétethesaeL A & kédöbbi fetinakadáaok-
k ezúton eleje vetésiéit.
Kelt Sopronban, 1882. apr. hó S-án.
A kereskedelmi s Iparkamara.
Helyi hírek.
— A szinhá* éptíé3 ■dgyfben
a részvényeket aláirt érdekellek meghi-L>á«ávaí mull vafárnapd.ilutáii av4n»h&s ingj termében liiogatóti közgyüléa tárta ;utt, mely alkalommal; elnöklő Plibál Fe-reocz ur teljeÉon átértbetőleg elúadta ■ síinbái ápUéi-figy jcleolegí illáéit, mely utáu iivvica János, Varga XJ*J<»: iíert^-endy Béíá, Babochay György, Garai BQDŐ urak \'bttzzáftrólta\'k az Qgyboz éa a réazvéuyeaek részérói egy ö. tagn bízott lág küldetett ki, hogy a további teeodő-cei eitkíKűijék. A bitottaag tagjai: Sorns-ich Lorinoz, Gatmaou Heorik, Herte Ieudy Béla, Ebenapansw L:pÓt éa Vidor Samu urak. A köigyüléa álul elvben elfogadtatott a aziuház építése az eddig ismert alapon — a a hiányzó üuzegnel beaxert-íai tnÓd>»z*tft. Kivitelóval ti bizott
— A vasár- és ünnepnap
délutánjaiban apr. 30 tói kezdve a boltok bezárva lesznek. Említettük lapunkban, hogy es érdembea a tuiuiMteriomhnz !■ folyamodtak, mi-zerint * dohíaylÓss is tárva legyen, megenged teteit, óhajtandó, hogy mii városokban is hftKontiian c~ \'" kedjenek, a teresbodík é* segédeik, a voAárn^pi iskoiáshatit végett a gyakor-ni.koic ÍB nyerhessenek nyugalmat, vagy ÖDképzésre szy]gáli3 szabad ídfit.
— Mire kéUene még a rendőraág-nek -Ügyelni? Napos időben aj utcsán tükröket bordómat, ezeknek vÍBz»üg-ár«i
1 nHo rigy magaddal, — az egekre kérlek, — nemes megmentóm !.... légy irgalma* iráouin i teomagkd iránt; ~ hagyj népemnél tovább is, — oépemnél, melynek kiráiyaúje én vagyuk, — fogadd bálámat és buc^ása."
\' A grtif a gyönyörű leányka dülejea
izeméibe tokintett, s mintha tekintetét jrökrn szive mélyébe sárná, — hoisza-aan, epedőü nézi. A dél bájos leánya azt észreveszi, arciár. tengernyi kin, szemeibe égő fájdalom dui; — kiskacséival igyekszik el takarói angyala\'Czát, — áo a gróf oly eedöii, oly frnrón kéri, hagyja átok a t a leiken szemeket nósoi, melyek egy egész menyországoi rejtecek.
,Jójj velem !.,.. nzól csdúleg a gróf, — jííjj volem é» boldoggá trezlek: — felemellek mugamhoz, királynőm teszesz, Qrodalmaknak lesz arnúje, százak ilioak készen szolgálHlodra. .. Lásd a jó lateu karata, hogy éa aegiuoiitőddó lettem, ágy te iá &z és boldogítóm, — iD°g-meutÓm.
Pepa, a szép spanyul íáuy UU le*, osóival bájos arüZjit még mindig eltakarja, nem merészei atémbte 8*\'á!!»ni a Bzonve-dáiyeBBB e*dö Hugó gróf égkék tsemeinek kérótekiotetével, keblében vadai, kOzd a hála ét szerelem-
Ha hálás akarok, ienni, — ha nem
kn.rom magamat vádolni, ugy caak ia
arra kérhetem, hagyjon tovább kóborolni
a néppel, tndy Öuként váUszta meg
királynóií!,...
Delejes tekioclét erSltetett hideg fléggei sregzi a halváuy ifjúra, majd mélabua hiogon e azavakat nusopja:
Három D»p eiraultával gróf Sándor-falvy erdőjében fogok népemmel id&iai, — e három nap *latt jól fontolja meg e szavakat: „Pepa a ctigányok Icirálynfije atereacsétleané testi mindazokat, akik, hozzi jóakarólag közelednek. P«pa a \'égzet leánya !*
Helyen megh aj o 1 megmentSje elölt,is si íve lüoík el a köteti erdőség köíött.
ki est aöfét szárnyait "lietve terjeszti s. fáradt földre, — mintfaji ínif

a Ukházakban nemccáV}j1edelmet,deeroi
•Mmrontiít is előidéz. Fényiteni kell
tehát mindazokat, kik fedeiieoül hordót,
nak tlikrot as ntciAp..,,, .
— Nagy botrány van a ms.Pyar.
atezában, ott hol épitóq«k, sincs lámpa s
emiatt a keskeny utcain íeleUe reata-
delmea actéibnu botorkálni. Xatézk«dést
kérünk.
— A* Üfft/véd-egyieti gjQiá,
april 16-ról, apr. 26-ára halmcstatotU
— Érdekes ZaUmegjéok Vaspör
kSzségóbez tartozó Csátárhegyen feitpí
SEŐIÖ bír tokára egy fóldmives » ttalt
Őízaxeí trágyát hordalott ki, melyet egy
balomba bányabKt.. E trágya o&lom aii
egy levágot sxőlŐ VBÍSIÍ keruít, , e „j[ő
v&\'3tő a télen át a trágya ala\'t annyira
kihajtott, hugy m?tföqi%Va8xa«ala\'tráEy*t
•zétbányták * atótóvettion bét alig kifj
U &k
4
k,\'s vewzŐt ao« raxdija félve ápolja, melytől valami "rendkívülit vár. -TKTJ"
y JakabAUjit aUó-
lendvai jbiróaígi írnokot ai igaxságttgy-mitiister a tal.i egflrsz«gi kir. törvénv»zék-h»x helyezte át.
— Névmagyarosítás, Strewky
Aiital tapo\\c««i iUetóségÜ bod^esti WVó» aSEilasi\'-ra magyaroaitotta nnvét.
— Bíikody Lajos amtri zongo-
ramüvész éa xaseazerső. $. napokban.Z*-
libn jő h*ngvereenyesni, Keszthelyen
kezdi meg hangvergenynlt. A teneninb*-
•itok biíODyára nagy érdekelt»%gel \'fo
gadják. ,. .■:..:
— Meghívó. A zaJaotesrei álU-
linó* tanitó-tenUllet „u»gy-t*aita*í já<
ráikör\'-éock f. évi május 11-én, a geltei
iskoláhelyiséibea, reggeli 9 órakor tar
tandó renden gyűlésem van szerencsém
a i. Ug arakat éa tanügykan&rokat Ún-
taletul megbíoi. — Tárgyai Ie«ask: %)
einúki jelenlés, b) a péozlárbúli kiköl
csönzés, c) Ci. A. képviseleti ügye, d)
tattaas»nat-« jö.vőben is egyetemes taniló-
gyftléíek? e) péostári jeíentéj, f) Kil!
éaLederer ftnnepálye, g) gyakorlati elő
adások, h) oeUni ioditványok. Kait
Nagy-EUniz*ÍD, spr. 18. 1882. Hajgató
Sándor, jköW elnök.
— RörŐzés. A. mait évi aaguszt.
31-én Otabrendeken elkövetett rabló-
yWkoszÁ\' tettese Savanya Józsi a tett :IV<Wetése után tudvalevőleg megugrott* ióta ismeretlen helyekon csavarog. A ak-egersíflííi torvényacák a híres betyárt orízágszerie körözteti a a korötvéoy-hex a rnbíógyilcoa pontos személyleirásit csatolía, mely egyúttal nagyon jellemző a juhászból lett betyár képzeltéé nézve. Savanyú Józsi isz:iki illet/ié éve*, rom. kath. vallásu nőtlen, jahisi, közép termetű, hajlott alakú, geBz\'enye ■zin baju, ritkx fekonyolt vörös barnáé hajasra, szeplős, himlőbnlyes arcza, bangja nőiea vékony, orra és szája reodes, szájáü egy sebforáasat. Ért a ssabö, cxipéez, mészáros éa pinexér mesterségekhez » saját áJlitisa Bíerint a rend6raéggel is jó lábon szokott lenni. Beszél magyarul, németül, tótal és horvátul.
lokalnA. hogy oly kéaín juthat az ural■ kadasr*.
A fényes napot sOra fellegekkel boriiolt éj.váltja fel, nem ragyognák ai azúrkék ég-m csillagod milliéi, eltűntek, miként fog Sandocfalvy Hugó rémé iyé lek csillaga.
De tan| nem caak as övé, — \'*■ fcion szende ROgyaié U. akinek \'\'sési lénye Hugó_gróftól n)-eri R tápot, akinrk ÖBflzea örömfe.\'bötdogiága ez ifjatÖl jö Elvira a kéafl éji óra dacaira is kinézogit ház elolt elteriílö angol kertbe.
Korall ajkaio mfigelégedett raus»ly inul végig s édesdedea suaag:
,A kert falai elég magasak, hogy EDtígvódelmeasék gyeoge virágaimat a szél romboló kezótÓi... Istenein! mily szépen, mily nyugodtan alszanak a narancsfák Bólét bamvaszolft levelei kőét a lóg kedvea dallosai, s a ki» rózsafák mily örömmel rejtik balvlny levélkéik kőié % fáradt pillangókat.-
Retlenve tekinti viuats, méli«Aí«bií[ léptok B*jk ébrtuftti fel;
Elvirám 1... Hugói... e két örömtöt sajtolt sikoj z* várj A meg az »lvó termésiet csendjét.
.Hugóm!... »zó! orötntfll ressketÓ hangon a leányka, miköabea babfehér aombolyded kaoóivaí az ifjú bao»-o» arczát végig .imitja - hol voltál édesem kél nap óta oem láit*lak, pedig jól Indod. nogy Bíeretett anyánk halála ót* to vagy 1T egyedüli lény, aki eletemet elráelhe. iAvé tessi.
,Jó angyal: aüt kérded, bol vo!-Um?! Peyát a ozép czíginyleányt kerestem a mesméíhfttlen rónákon éa nem. találtam sehol. Hasztalan xz ppndí Wy, je!y lanbin öl; ké«ülj ei ííetem, j|i testvérem, ae rettenj vissza a goad<tlattóii hogy válnunk kell, óríeco, e két nap ól» hervadok, mint a virág, melyet enyészet férge rág.
,Iatenem I sóhajt fel Elvira, tebat
inyi bitaloLimal sem viseítetal irictaui,
.>gyrÓ8«lete»ebbeomegmagyaíAsaiA<i amfc
rejtélye* leányka fclétét." ■

&YFOLYA.M.

\'ZALA I KÖZLÖHÍ

A*HTLlfe 20-án Í882.
ii. «6hány héttel ezelőtt "^-^ nyegzö^ megUrtanL Most már Earópáb^o
d fólemlitjak^hogy_nagy hazanka^ le Déi-A£nkáb*.;é#, aok pánazai látta el.
. | tékoaoJu. így Tfcllott
vette, aokfct építto<«tt a, .$> ker^t egécten \' igaz megbáaá«ai.
áUiakittatá." A kis bVlók Kossuthnak | — SLadó Uányok nívtora. Érdekei
m\'mtegy -&4J300 frunkot !kápvi»e)t, el | könyv lébe* éa míg tokkal érdekesebb
kellett pedig adnia 35,000/fraokon z így \' " "
az eladás Kossuthra nézve épen nerü járt előny nyel.
— N#i fakötőkét uvegtsiUkbol ál
lit exrével elő legújabban Ve lencsében
egy vállalkozó. As erre alkalmazott Üveg
szálak oly finomat/. mi»ti -• ;«élyeoi, de
ennél még fényesebbek ée mindenféle
Bzinbsa gyártatlak; e mellett mindec baj
nélkül kiállják a legerősebb sáporokAtü
B a hajkenőcs avagy otajor néni hagynak
rajtok foltokat.
— Nevettünk, A magyar techűikci*
terminológia furcsaságait som mi sem j«l!o-
eljőne azon perez, melyben te drága nő-vényem kUiár«dnál, — ha éremém, hogT"| egyetlen jobb goed \'lat világítja át i gya-mac — asm.... nem... Íeh«t«tlea^.. 3£a-homed árojra^.. Manórawi^ — tiól lágy szelíd hangon a boldogtalan leányka, •— és ingadozó léptekkel egy fekete fátyollal letakart nrelleaobor fölé hajol. — Meg-
_.. müaor: Csütörtö
kön .Árva Zsuatka" Luiiácay tól\'népetin
mü, szombaton „Donna Juanita" nagj
operetté, vtoárnap , Piros Bagyeilária"
Csepregbiiől.
— X>r IApp Vtlmoft j«l«* ré
gészünktől érdekes régéstali ábrákat kö
zöl a kitűnően szerkesztett .Vasmegyei
Közlöny\' legutóbbi száma.
— Zalamegye öutes kötegeinek
a zulamegyei gazdsaági egyesület terüle
tén ievi Csáktornya, AUoVLendva, Nagy
Kaníeeu, Keszthely, Tnpolcia, Sümeg,
Zals-Eg«rezeg vidéki gazdasági körökbe
beoíiiAia. .L Csák tornyai kör. Ide tarlo-
sík tíz egész Murdkös; vagyis a perlaki
és Csáktornyái járások összes községei. IL
Alsó-Lendvai kör. Ide tartósnak as alsó-
lendvti járás Összes, — még a letenyei
járásból a tzécsi szigeti, kerka sient-mik-
lÓ4t. felBÓ-Bzemenyei körjegyzőségek, —
íaUcint A novki járatból a pákái, lenti,
bak»*i körjegyzóségek községei.\' III. N.-
Kanice^i tör. Ide ttric:aak Nagy-Kani-
ssavároe, továbbá nagy-kanizsai járás
összes, mégis a a 1-atenyei járásból a lete
nyei, becsehelyi, ló: aient-márloní, pasx-
tamagyarodi, lispai körjegyzőségek, — a
pacsi: járásból Hahót körjegyzőség köz
•égéi; és AUó-kajk. IV. Keszthelyi kör.
Ida tartósnak a keszthelyi járás &•*%«&,
ngy a pacsai járásból Dió* k: áj, Oroactony,
C*iaj, Zaia-Apáti, Zala-Koppány, Sxent-
Péterur, Paca* körjegyzőségek közeégei.
V. Tapolctai kör. Id» tartoznak a tapol-
czai járás Ssazes községei. VI. Sümegi
kör. Ide tartoznak a sümegi járás összea
községei a zaiabéri körjegyzőség kivételé
vel. VII. Zala Egensegi kör. Ide tartoz
nak zala-ege-mzegei járás összes, a sümegi
járásból a bucau sicnt-lászlói és nagy-
kaporn&ki körjegyzőség, a novai járásból
u novai, kuBtáoszegí, nagy-lengyeli, tár
Doki, söjtöri körjegyzőségei községei.
— Eljegyzés. Dr. Czinder István
z*Ia-egeraiegi Ügyvéd jegyet váltót; Ösv.
Sgerváry Károlyné zalalövöí birtokoanő
bájos és azelluindiu leánya Egerváry Ma
riik* kisaaBzunynyah Boldogság kisérje a
kötendő frigyet!

— Balaton-1?(íreden a fürdő
idény már május 1 é . vesií kezdetét.
— Ssigethy Antal ügyvéd le
mondott a zalamegyei gazdasági egyesü
let titkári állásáról. ^
— A» ,Egyetér1éa*.,-<:A&.vo]
Lajos políiikai nap Napja epri I tói ketdre
a Franklin-társulat\' ny-arndájából kerül
ki. A nagy ée elterjedt lap kiállítása nem
közönséges nyomdai nehézfémekkel jár, »
a Franklin társulat külön nagy gépríl
gondoskodott & nehézségek elharitásÁra.
A lap mindennap nyolcz oldalra terjed, s
alakja a legnagyobb. Ily nagy alakú ívet
egyszerre nyomni e rendes gépek nem
képetek, s többszöri nyomással is arány
lag Inasán készülnének el oly sok eior
példánynyal, minthogy a lap szerkesztése
cisk éjfél ulán végződik be, Breggel 4— 5
órára már készen kell lenni a nyomással,
nehoőy lerostradjoc a po=tiról. A gép a
technika egyik 1-gazebb müve B nemcsak
bániulatOB&n teljesíti föladatát, hanem di-
nővérére, e\'i néki &
stámog pillán táal vett egyetlen szt-retíjtteljea hangon beszéli szép czigányieánynyali talál-kciását.
, Te hát csakis unnyit tudsz róla?!... ától fiidslmasan Elvira grófuö. — Hugói édes testvérem, ha aejteiroem nem csal, ugy e liányka nem származott ama kóborló néptől
Te azt mondod, bogy olajscinü ar* czinak halvány pirja gyermeked ártatlanságot kölcsönöz neld, magas szép homlokán bánat, gyengéd tátyolát ter-jesitiel,éj-sötétaEemeinek tekintete angyali jóságáról tanúskodik... Hugói ismeretien. Pepa nem született cxigánj leány."
A szerelemtől áthatott ífju őrömtói ressketve hallgatja & kis jósnő joeolását, Elvira siavai enyhítő balzsamként hatnak lásaaan dobogd scívére, tiditőleg kínoktól gyötört lelkére.
Hídfa leguebb reményeinket ki méletlea kezek fagyos njj-ikkal széttépik, midÖn nincs menekülés az Örökös bolcog talaaság elől, a mikor odajutottank, hogy a lehetetlent ÍB lehetősnek gondoljuk, csak azért, hogy reményünk sajkájával végkép el ne sülyedjen, — ki ne érezte volna a vigasBtalá* enyhitó, édesiti hatását, gyakran u, kétségbe esett előtt egy-egy gondolat, mely miként a aürü sötét ködfellegekkel borított éjen a czikásó villám — át járja, üaztitja a zavart agyat, ha nem ú Örökké tartó, de legalább hosszabb ideig magnyogtató támpontul Btolgát.
Hugó gróf nőv.ére szsvait mélyen Biivábe zárta, — megkönyehulten, cya godUbban lért hálószobájába. Oh! hiss Elvira ssavai teljesülhetnek, oh... hisi nem lehetetlen, bogy s tzép apanyol leány olyan családból szármasott, — aki miatt, — ha Papát magános emelendi, nem kell — a szógyen bélyegét nevén hordani.
Bár & remény cíillaga üj erővel éledt fel lelkében, — mégia egész éjen át bizonyoe megmaRyariihatlao félelem vett ftr6tt lényén, félt, reltegeit » i»oíBiic*éüen

szesen is. At ugynevft*«tt rotationi gépek k5zül való, de annyira tÖkéletewtTe, hogy ritkítja párját Aagiborgban késsült B Bissinger gépéwmérnök kODktrnáha a Franklin társulat inteacziói szerint. £ gépbe sem agyenkiut t«tik a papirlapo-Itat, — hanem 14000 méter bosstusigu papírszalag ÍS.Q hilgöngy&litre egy ben-gerre, • a gép egy óra alatt 10.000 p&-dányt képea kioyomoi, vagya 80,000 oldalt. A gép tnagn nedvesiti meg a papírt «gyMerre uyomTa mind a két oldalára a »«öveget, eJmetéli az egyes példányokat, s£t Ö*ipe is hajtogatja, agy bogy mikor kikerül a sajtó aJól « lap, arra már ciuk. a csitnualac^t kell föltenni. Egy óragé peset pepiig a legpontosabban mutatja, hugy háay példány van már nyomva. A gép öwzea súlya 240 mázsa. A hirUpíro-daiom éa nyomdáuati mflipar emelkedésének egyik kíválo bizonysága ec óri»* gyorasajló.
- „A páriMsi magyar egylet"
tagjainak névsora kött Z*l»megyébóJ u
következők olvashatók, mely oévsor előbbi
námnakbál tévedésből m>radt ki: Be-
recz János gépész Z«la-IrSvÓról, Dobony
Ödön eatÓ Tapolcsárúi, EialerSama azabó
Csáktornyáról éa Maadel Igsácz kerea-
kedÓ Ketzthelyröl.
- Hanai rövid hírek. -
Egy budai letkéaz oly fegyvert Ulált fel. melylyel perczenkiut 20 lövést tahotoi.
— A devecaeri rógí várat renováijik. —
Marmarosban Dánc»a Dániel 137 éves
korában mostanában halt meg. — A sai-
siek\'doborüni vasút áudatott a forgalom
nak. — A hírlapírók nyugdíjintézetének
vagyona 65 ü««r frt. — Liazt F«renc*
Weimárba utazott. — Csiky Qergoly
„Szép leányok" ex. nópsziumüvet irt, —
Tatás véres bíróvalEBXUU volt, 13 egyé
megsebesült. — A Daoa oly kicsiny,
hogy a hajók bajjal közlekedhetnek. —
Félegyházán egy tehén 3 borját elleti,
mind -;p. — Göoel István Parisban ka
tonai tanulmányainak él. — Szent László
király nagyváradi templomának áaatit
Romár Flori* régéuQnk veteti. —
- Külföldi r&vid hirek. -
Amerikában nagy árris dühöng. — Ka-rínthiibaa fi mész és paialiegjség folyvást cseszik. — A poros* vasati kocsikat villamos világítást kapnak. — Grorcsakoff utóda a békalékeny szellemű Grier* lett. „ÍÜtlOX.Napóleon HeÍdelbergá.ban meg-it. —; Neir-Yorkban 4000 magyar vao.
— Lnbaohbao nagy pénteken délelőtt pre-
dikáJáí közban.lulemega lelkész. — A
würtembergí király róm. kath. hitre tért.
— Pepita a, hires táöczosnő Kauka*o«baD
meghalt. —> Oíú* romjait a Tibir mellett
nagy sikerről i^sik. — A Riagisinháx
ptrének vágtárgjalása április 24-én kez
dődik. — A német hymnusra 1320 pá
lyásat küldetett be. —
ki nyert?
BudapeBi apr. 15-ón: 71. 84. 32. 68. 39.
Linci , . 84. 66. 70 55. 37".
Trieszt 3 , 43. 74. 12. 69. 71.
—- Magyar -ayereminy-kölc*Ön ki sorsolása. Apr. 15-én délelőtt 10 órakor
ifja azon órától, mely sorsát, mely fiatal él (át el fogja dönteni.
Gróf Beaseuyóy Hugó azon ifjak kosé tartozott, akik előtt a szerelem axent érxete nem puszid szó, ÓL aton egy gondolat tartá fenn, sujátjává tenni szive választottját, boldogítani ason nőt, a kit ezive első tiszta sserelmével megajándé\' közölt, C átértve, tat ei a asó szerelem; előtte e nemee érzelem nsm szórakozásként, nem miDtnnálomhajhiszás, de minta a Mindenható által szivünkbe ültetett ifiWiii Bzikraként magasztoean, fényesen lebegett, ő szeretett, szenvedélyesen, nemes lelke egész hevével.
A nap töredezett sugarai halváay-sárgásra festették a nilrÜ tödréteget, mely az eget a földtől el válásit*, — a csalogány, a picii pacairta vig hangicaá-láasal töhé be a Jégét, bálát rebeglek az öntudatlan ajkak az ég urának, hogy a 8ürüli etikázó villámok haragos moraja közt is meg védelmezte Ókét; i a kis virágok, a kék ssemB nefeleju, a szomorú árvácska, a halvány vadróss* mi édes illattal árasztják el a természetet I Mindnyájan Őrölnek, mint a boldogok, őrül, vidám az egész természet, melynek föl azinéröl a hatalmas nap győzelmesen tőrölte el a eürü ködfelleget.
Minden megelégedést mutat, csak ők asomoruk, a halvány ifja a szerető nővér.
Pepa, a azép csigány király no köny-nyed fehér selyemmel bevont sátrában üldögél, — első1 pillanatra, — amint e szentélybe betekintünk — öakénytelenül ason kérdés támad lelkűnkben, — hogy jő e pasarnl díszített sátor bájoslakónője ezen ctiginy aeregközé?! Sötét hiber kereveten hanyagul üldögélve hol a hs! vány kék bársonyba kötött könyvecskébe merülnek el ábrándozó szemet, hol
ki-ki tekint a síkság távolába Ha...
mi tyrén hangon, — minÖ Önfeledten olvassa a következőt:
.Mí az élet?... egy szirep, melybe az emberek a színészek, — 8 * aagy ter ! Kal n színpad, — » hol minden egyes-

történt A xn. xir. lottó-igazgatóiig helyiségében & m. kir. nye/emenykölcsön köt-véayeia«k 43-ik xisor«oláM. — A kövei* ke*ö 32 sorosatssim hozatott ki: 224 543 602 881 1320 1384 1553 1674 1762 1807 2023 2534 2572 2598 3010 3067 3146 8216 3814 3635 3742 SŐT4 *«2 4161 4846 4856 4872 5174 6276 KJ90 5459 5800.
Stombftton, apr. 15-én ,Bocoaocio* vig operotte kérőit asűore; k&nnyöd slő-idáaa mindrégig molalUtU a hasat; a ár az előző évekboa többször került ugyan sziare, mindamellett hatását nem tévesztette. T^piDUtosaág volt a rende-égiiM, bogy as alore hirdetett helyait ezt választotta.
Vasárnap Tóth Edének még mindig szívesen látott pílyany rtes vígjátéka F«!u rortw* adatott . lő az elad izéké ket kitéve Wmött színház előtt. Valamint a kedvea sengzelü dallamokat, ttgy Len-keyné csikóé táoesát ismételni kellett. Andorfy Péter sagy alakító tehetséggel bíró játéka kítfiot. A ninpad n0.k volu e különbé ker«kd«d eló*ftáá*ftái a felette éresbetínflkbizoayultörTendettunkthogy mindkét este nagyobb szánni kfis&atéglátogatta a tsinhásat, noha [nem áj darabok adattak elő, mi ut as izlétt árulja el, hogy a régi jó, jobb s kedvesebb az aj rostnál, vagy kösépssera jónál.
Hétfőn Sardou én Najac szellemes vígjátéka a .Váljunk el! (Divor5on\'«)\' adatott elő zsúfolt ház előtt. Ai előadás mindvégig szakadatlan érdeklődéssel hallgattatott és általános hatáat gyakorolt. Gnrflfy mnstsrüeg játszót*, Kutasy Janka egész hévvel oldotta meg nehéz sxerepéL MisiroB, Lenkey a aluliban mindnyá jaa ke.~ekded,össxavifó: mukMésért dv csérhetjük meg. A darab szövege. ílle tÓieg finom árnyalata társadalmi szövő-váaye köiismaratü 4erfti, arrói nem ssól hatnnk, csak azt kívánjuk^ sok ily "bevételt a társalatnak • #ok Uy előadást a kCsdnaégnek ét egyiknek Kmleúgt&nuu.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített munka Nagy-:»QÍMÍa WajdiU Jouef kBn7Tkerwk«dÍM Utal tegrendelbeto.)
— A ,Miiimári* pályadíjnyertes népszínmű köztetstésben rástevült dalainak első füzete, mely a következő dalokat tartalmazza,: 1- Csillagos a holdvilágoa éjszaka. 2. Tejes gyertyát égetek én. 3. fiaik a hó causzik a Bzán. 4. Ropogó* s. csípőm. 5. Akár mít beszél a lány. (Árva zsuzuka néptzinmfiböl) megjelent a K Harmónia" magyar aeaemüvóacek társulata kiadásában. A dalokat Huber Sándor az ismert nevű népdal zene Író tette le énekre eOagor»ki*ÓreUel. — Kapható a társulat nemi. z^nemükereskedésében (váczi uicxa 3.) Ara 1 frt. A második füzet, mejy a szenzációt kelwtt tMilimári Couplel\'-et tsrtalmaxza még e hét folytán megjelenik
nek a bölcs rendeső, — a minden hatal
mat öscpontositó égi atya által saámára
kijelölt szerepet le kell jálssani, — csak
egy a k Ülöm beég az élet színpada s a*
emberi kezek által előidézett kxínpad
közt; — B az, hogy a szerep véga víg
kimenetelű lehet, házassággal, tánczcxal...
stb... végződik, — míg ez életben eiag<
gott ezinésE sxerepo mindig a tragoedia
magaalnti-t éri el, — &s elaggott iz.cé
etek négy keskeny deszkx. babéra, mely"
ben örökre nyugbatik, álmodhatik.*
\' Keserű mosoly lebeg a leányka
! h líványuló ajkán, — a nehéskesen hulló \' könycseppeket makacsul törli ki vadul csillogó szemeiből,.... hidegen, — fagyosan felkacsag.
Láttad már magas hegyekről szemlélve a szerény hajnalcsillagot, midőn rózsás arczának szende pírjával befátya-iozu a közeli tó kékjét, — szemlélted már h»ldokJá»» kösben, mint vonul ej a* irigy nap égető lángsugara előtt? !
Pepii, — akinek keble ezelőtt néhány perczczel még a legnemesebb gondolatoktól volt eltelve, — e pillanatban egy bukott angyalként áll a terem köte-pjjn, — akit az alvilág csakis azért taszított fel as élők kfizé, hogy kélaeeras erővel Bzedje a fekete pokol számára véres rózsákat.
,Pepa?I... BSÓI jegea vérfagylaló hangon, — elfelejted származásoa^t?!.,.. el az esküt! melyet szived temetésekor tettél?! szánalmat érsesz iránta?! sxon vallás követője iránt, a kinek tongernyf szenvedésedet köszönheted, *kt kiroétsV len kezekkel tarolta le élted rózsáját.
Fagy, hideg, kopár tói lakozik es egykor viruló kebilben, — sohse lehet Pepa boldog, — azö v*sr& \' árnya rajv-denhova követ, — folyton emlékeztet eskümre, =» kiszáradt lelkemnek nemesebb érzelme, s ami ftz ártátUn leányévek-bői vie&zamarftdt, — bo*tu^jSiak eötét virág* nőtt.
yirágonál!....... folyUtja rattentó
hangon — tenyésVffftzdagon to ssent ía, — éledj, — éleszd Pepádat — ba II ha

Vegyes hírek.
— Hogyomlk*. Nagy rémülete: kel
tett egy htgyomlás Sagor községben,
mely a Száva mellett Lajbachon alul a
hatodik vasati állomás. A többnyire pa
lából es ménből áüó hegység, melynek
déli részén s. déli vítsii kaQyarodik|\'és
melyet miafelói e oagori yalgj b^táfoi,
melybe egy Bziklakapu-fofmfc nyilai "ve
zet, f. hó 1-je óla lassan csoszik, As a-
sxikl&réBa, mely awikJaktpun át* sagori
azéa bányákba vesetfi st mellett ran,
zörnyű dötergéas*! össseomlott Ó
ből l
rombolta a» alatí* épalt.másskBmenosé ket, fürévzanlmot és a. bánya tóva*atját. Miklaomiadik több mint negyvea mé-! kerayíre «lboritá t völgyet a a. H«d» patak eU torlaut emelt Emberélet nem esett áldozatai, taert már eleve éareMtték\' íeoyftgetó vta&yx. Évekkel e!Abb; Steinbrttoköt órte ilyen Wl már régibb id6 óit. esskösöltek ,ok*t.
Fürbringer i^oár, kórház
— 236 ssiivamag emberi \'testben.;
: . _ jénai tartonjányí;
tankba egy igec (stóanyagoh illapotbaö: levő u6 T*t*t«tt í«, ki* rövid idí nTtüvaj aajáúágo« koVtfinetek kezdtek matatkozmi melyek kör etk estében B«m kevesebb, mioi 235 ssiivAmag kerftlt — napfényre. Housas faggatás min bevallotta a beteg1 hogy egyszer tSbb oapi ihaUe uU.n kot-duWa kóborgott a városban, de mindenütt; szivteleoul etuusitváo, UkéWítétre szánt! niUákkai ctilUpitoiu éhségát, mely al-krJommal magostul nyelte le a gyümöl csdt. Ricinus olajjal e ehhec hasonló sie. rekkel több heti gyógykezelés után sikerült] hely reál íi tani s. bategat. — Kotgutk hajót dik s egy.fliSre aíilsó .ki.. nap jeííttt tneg.- KtstótfthnSt
eUdU barucooae\'í TÜláját és kart melyééi oly.sók _«!$íék f&ződik. — eladás azért válftstlktégeasé, mert Xhaszj halál* óta a, moNÍ lakb^p egóasec a»*gi-j nyosan Kosiuth nem akart, lakji; a ríll*-ét kért fenntartása pedig érenfeint mint I ■ogy 3— 4 ezer frankot vett igénybe.—! KftlüqÖsen szép. a kert, mely számos ritka növény ■ Ül\'etvényt mutathat fel e melyet Kotsath mflértő, gondos kéztei ápolt. A villát és k«rtet Ko*sutb érékkel ezelótt
g epeáí
j
csókolja forróp, — hostcasan, á) ébd "áá
■ágygyal uás. #■■ hideg jpárvány itpüvá* ezies vonásaira. Ifit rejt\' a fagyos ssobor^ minő titkot rejt i gyászfátyol, mely átlengi?
Sokáig elmereng a s*omoru spanyol leány a:ssobor telkes -vonásain,\'— .B*0>V szieaen kidolgozott Wanyórijt vftt ^e arany nyal áttört hasavavfeheV ruhája gazdag redŐíből:
.Pont 12 óra, — mond da*mojn, mosolylyal, — «Í6és Pepáj gyárapiUd Mohamed birodalmának lakóit... Moha-nj«d.., Mgjiztfnefll ne^ne adj.erót gjt zelmet hŰ arádnak!"
Sátrából kilépve, iot hu szolgája. nakf, hogy kedvéncz paripájif, elő.
Józé, a kóborló nép egyik erőteljes ivadéka tisstolettetjes bajlongások közt teljetíti « parancsot- RoTÍdidlS aCaH halg teher ménen látják őt beszáguldózni "az alföldi rónák egyik legaseub síkságát; hirtelen fel sík olt, — bársony \' kacaóivat halványuló arczát eltakarja; — sbah\'l ott jó 1" —. szól tempa hangon, — • erői véve siet a fítój* kAseledő ifjnho -.
AÚ|m;!... nemes lovag: elhallgat, — ragyogó szemai delejesen von* zák az ifjot caábjai köré: GrVf url in módi, — szavát megtartotta, — ez síép,

f, ek««6 ÜLÜMU
vak, melyeket eey kuiönbfto igen derék
termécrvtr&jzí fjüi tiblarói ir &s«ze >
sFüggetlensé>g* : Á. magyarságot ajrrogái-
ják a kővetkezó nevek: Qalagonya üio\'n*
dék, nagy szőglenci, különböző gyaponcz,
*eftjig^e«ie*y; t«rt« sőbér, kfirte gSze,
lény, pöesükakfcit aaitkái-, fSldievelény,
k6rtelevény, asilva ziher, körte üpoiy,
<«Őlő szender, BSÓIŐ fogorr, csitorgó fo
gon, B*516 hollók a, vesjig« eateléiny,
reses dSbűr, tipolyalaka tsitkár, barás*
dolt nyakú orrtekeros, vnUmény ufiköse*
káposxtft éljeno, ihatopp éljencz, gabpna
futoncs, kékes heagsnye, páisitgyökér
tüxike, tSrtcá, azaiagUba tf\\& k
fkt é i
fekete peizér, repczc asúnáay, lóbore tfirny
coloradÓ jominy, ködöf psizsla, czíkksxár
éljencs, i^omlóssövöocs, meséi czingolány,
bibrabió ékény. hangyáas, hét posta
büde, f*n«ji torony, bögöocs, nyakasét,
fítyoUt^kötek^dAfiirké^ vi»gár, »»tár-
téle kapzaár ssöver. .
— Fa~nt*ny*g*B. Ha van «*Jbst, arany, zjii leane Jí*i
gyémántmeiiysesj, niért-n* Amerík
U kesd e szokás átszjrárogni. Mint B g&aulois*- irja, % napokban agy ^f°* meoyenó színhelye volt a booíocnftí enlö. - Vicomte Coetlogot ás neje ; wfk famenyogsőjüket. Amerikában a hásas-tág\'SUSdík" íySBőn szokták megtartani, ha t. i s ^házWsáág boldog. — Mindek YHirdeg\' Ttrtotíi!"\' e* -á!laTommsr"vcIaSi faxjindikpt hoxni magával. Parisban es u eUő Mai, -hogy -Vsjaki s^famenyegsó-jé*. Urtat>_aie_g.
aáUndk oka, A a*i»-
bargí Kirohec Ztg. a kőTetka«4 érdekeu
csikket kötfli: «K«mréf halt n»g Pari*-
ban egy; komsauciaU. Halála előtt i»«g-
lárt és azt a vkUomáat tatte, hogy ét efpy
tilk tált megbiiatátsal kAldte
hog Kap<
biVcsolt; halálai mikepen tdésfe eló, 50,000 /raakot ígér* tek neki-aljban ** eatttbea, ha megbízatásában sikerrel eljár, ö küldsteVbec ai-kerrel működött, a mennyiben a magával vitt péost 3. salck közt kiosstotU, őket felbfeelte^kik-leiü dö**k as ifj^her-czVg\'eí! Tuazaterve, caat ugyan megkapta -1-50,000 frankayi -■\'-"J;"- - - - ">
volna, ht BftdBpeatos jelc&sék Eaegj 1
het azonban, h.ngy beválik a kÖ
l Öffe
, g
eac«mpla traoont-
köa/y i«lent a*g, yin *e £gyesü4t Aliamek vitamennyi elvehető asszonyának iJ»*e, UkáM, kor*, kMls«rj« fél vtsn jegyesre % ** is mag- van említve, nagy kínok niiy hoitciáayra vsa kilátása. ;
oly 4
— A burgonyának fellUetea aíteté-
sével teu már -több év óta kíserleteket
sgy angoi gazda s azt Utálta, hogy ha a
burgonya csak egy hüvely knyire jut *
föld felült lá
föld felülete Uá M^kal finnmahh
föld elte ük" ba,
« jofetr
mínt a közönséges 6—8 bűvel/k méyre uít-stett, sőt a gumók megéróse ie legalább
gp ut fi u haldokolva es
«»«•\' «« igéd egy.BOriL Huzzun^a-
pávai egy 2 hüvelyk mélyaégü áfíotj,
ebbe rakjuk b^, a -gtnnáfcat s huzzuaxT\'
rajuc föiéfit, s mikor a hajUaok 3 h%~
vdyit mugutra nÍnokT ajra töltögOMfti\'
fei c eg/ni t&roket. -*. Eseo kísértet^,
eredménye az lett, hogy a folülete*ftt
ültetett bnrgonyaUSvek csaknem kéUio
annyira tettk it ál
gy
mályf*
annyira termettek, — mint Ül tettette W-
p o r á hto
fi
Leszedték a litbít, ljbb f
_ Miként fi
bí, i t hto
legjobban forr, körülbelül másíál kiló hasba két. Icánál jóféle ro»spálinkát ö#-tftak ^bétet\'Bármitf T^á iá kemíny légy ■* Íi a bns, ez eljaráira gyorsas megpabol
Paplrszeletek.
Hogy bSjCU i aitgiaj riskz, mikor idra ritiék 1 Nem ii ctoda, ben fiit, mart &af- o:
es cok ido t
Ck kÍ
Vtnlig. Ké tembw ég, ni VendéílSmé. e%in moit egy nőké
Piaed áraik."
100 kilói. uimitFt
SZOMBiTHELT.
Bnu 11.60.—12 -3
.—. Z.b 8. S -
GTÓR: Bui 11.90—12.20. Bou 8.95
—10.20. Árpa 8. 8.40 Eab 7.76-7.95
Knkoric«a 7.*0—7.70.
dték lb

JALAI E&SLÖNY

E\'Í 882.PÁPÁ Ben ij.SO—!£.—. BOK S.— 9-4Ű i.rpa .\'3.60— 7-80 Sib 7.80—S.—. K«f-|
" ECDÁíESX BÜZS 3£.fŰ—15-90. &o»* 8.30—.8.60. Árpa Y\'20—.7.45 Z*b 7.76—6,20

HIRDETÉSEK.Imr. MtíÉks. *í\' ,?!fSS fi
M.uisi<-<, Du:a;
207 En
215
L EíJa-egerssegi kir mrct teiaktöcvFi bitóaif; álta téteiifi. mik-ép ÖB*. Eos-BCsMir robcita.tcn&k Rik Sándor Mfifcöae
2 30 dilit 11 -! " *jj«
■ 5 -Sfr r«efO
raio\'. ikvi bütósig ezennel Közhírre it-sri. . N/ t Perass Tárnia : víonmsineczi Ixkóti ^/ l*ju tónak "\'\'PerSBZ János ugyanot- O
)5 frt 50 br végre X
(poitaronit) a-, b »tJ: o! _r. So p.-rwi
j g
oocai 371. sz. ticj-rbe
l íl Ö2
íégtöha.jtisi UfE^ hajtani kÖiuág é» já.-ulékn dáii 371
■215 SÍ3
domá
g j
59 és.. 60. hz3t. alatt fogíalt összesen Ö2S trira becaüit iogallaook Doii3n.aineCE koz-aég bázinil 1ÖÖ2. ávi június hó 23 :K ucpj^nak reggé.i 10 omsor nyilváöos ftr-reróssc az »libbi fellé\'.űiek mellett ei
réget: 9 é
elíeai 422 fri 82 kr
* 15
2Ü5 Pt»?ó
iof Kottori. Críkto
i küveteirés é* járulékai kieiégité*©, a kok-1150 Ijje icHttdssanti 8?. st Ukjvbec f 1 sorseám j S.^Out ^l.aia\'.t-a* oag.jilen?yeli -8. st tfcjvbent! Í55 r?(íK \'1 j 1_ ö.\'Ms. a, ÍBlrottáagatlaDok é* pedig a i " ttik-raindsíeBtí 693 frt UQO£ ezeakaaégbeü Í8ÖÍ. évi mips bá 15. n».pjiti délelAtt 9 órakor — a n&g/ lengv«Í: Üí 1 frt becfl-
Z^kÍDV ÍOÍ5Í
■I 41 délb .. U 1 éjjel tu*t; i 15 raggei üt) 2. 5 déial 3&t) 10 30 éjje
IC 15 -éj" 12\' Öátih 1 20 dálű 10-50 4i.
]-Ör. KikÜliiai ár a bec&áí1, niötj-eu «.^üing»llM0k.\'|WÜÍ NKJ.L.,.gv.l |.lali..«irT«-é.»li bocwtott ing.tl.o
b,» \'W^,W«»«»"rd,\'\'f" * 2.\'or. V«Ui .uŰKlékoíík kölal„ek
z urakor, kifcfa.iLaíi ax, agy B. TODDÍ rzftn- | , - .- . . . , .,,
alá
Ml 903
314
V ^ .V^ °^7^ \'T X" r-?-b" • tíkUÍdStt teMib« l«,i..0i.P
L-L ■ ■ i - IÍ1 ■ f ■ i Í T-I iíETöb íei letelek üluhrott IKvi h&-
e kiadó oagj-l^gyli kú»igbir6>>il
megiekinthetfi agjéb feKateiek mellett a "b iólÍ f
ikv: b«o,»g ki<«ióo«»i»l»b»ii í. » kok-!- . ^"~ " \'" . . x_ , , . .... ., ,,-
ffolfi! (C;o
, bi-
ik cladalni íog. zegon, 13S2. c
ieglöbbdi
?*;&!?* órák al^\'.i miadtíntor megickin.-hílík.\'
sió: BiTOEFI LAJOS.
i febr. U2 1.
A kir. jbiró*Ág mint tkvi huióai^, Ceá-torDjáo, 1882. évi februir bű jT-ik
hó 17. DRpjia.
A kir. trvszék-. min; :kvi hatóság.
Nyilttér.1)
kir. Ȓjb

<XX»OOC5OOOOOC<X05OOOOCXXXXXXX7i
Titkos betegségeket a. !6gajabb >\\ aoaiáajoe tuútiiok alapjiű -grógri\'-ol sói a kgkótaégboeaeítebb fteelöket, mí pedig hiT-eUlwLTRr nélfcüi. Vöíamint s -djukori T3Lk.sE. roas kö^elkeix id6gb\\J3ke-., iehetetisíieégot. A gyobh iitok^riis bisioeitutik. Kéroffl
ÉRTESÍTÉS!
A nagy-kanizsai kereskedők és iparosok tiszteletit! jelentik a n. \' é. közönségnek, hogy saját, valamint segédeik és tauonczaik kényelme és az utóbbiak oskuláztatá.sa czéljú-ból, a vasár- és ünnepnapi nyugalom létesítésére egyesültek ; ennek következében f évi ápril hó 30-tól kezdve minden vasár- és ünnepnapokon délatan az üzleti heh isráuket zárva tartják.
Ezen elhatározást azon kéréssel közöljük a rí, é. közöuségirel, hogy nefáni vásárlásaikat vagy megrendeléseiket vasár- és ünnepnapokon délig eszközölni méltózrasdanak.
Teljes tisztelettel
0r. Bella Tudom. Egyletek tagja.
P»ria,tí. Piaoe de ia Natioc 6.
A NiQY-EANIZSAI
kereskedők és iparosuk.
1-4
OOOOODOOOOOOCXOXXXXX
526-6-s
Vétele és eladása

EIÍTESI T E S
mesterembereknek és mankásoknak, )&.\'& áme-rikaba kivándorolni akarnak
Az északnyugati munkás-sziíUitási iroda Chiragoban ajóvscdö
évszakban 60i O einb-rt Ut cl in i cd-MI á^u jp:irrái é- nap; munkáva.1.
Mi kérésünk Tagat-társasaííoknak, lildípití-seknek^ henger- \';s hámorm un kának, gyalu é* főrész malmok, faudvarok, g\';pmühp-lyek, széugödrök, vasbáuíák, kőbniiyíík, majorok, mezőgazda
sáí^ok és igj tovább. M;ud » fuuLebb emlii-tt muuliáx: touooyiiv fiijf getlen társ^iág\'jk *iui s-üiényuitö\'n-k ai óraiadban. — MÍ megszerez-zük a szabad száüittUt Chicagóbór & líulíicféíe m\'j:,kabe!yékhez és az összes hei^ e^ér: jótáilaa aj ujt*tik rtd a legamgr-sHbb bér ÍÍ7ft:-:íí.: ■ , ■ Jluid^n ayelv U^azéltaük az irodai süemélysat által.
Uíazcik 6s»ilit«(i vég.jit, Talamiflt mifldea miiiiici-,,. zódAíéri forduljanak *- rai *wászá*i néme^ conauluok ii\'al m^b-.í..:: f.\' ügynök hoz Fsnlhaber A. W. úrhoz Hamburgban, Altit Gnnim-
>ügyii\')kfiéghi!
oüd al-GgynöUük elfogadUioak. Ciimok
gbfín intézencfik. J^.J ^ _,;
HÁZIASSZONYOK FIGYELMÉBE!
Valamt-i\'njl pólkávffajok kö/.( a leskliüBnbh sik?rt a
F 11 A X K - K A V É
feltalálva HKINKLCH FRA>*K ^oliiic t.utíTiiíRhurKban
Lvertfc t-i. kiváló finom ize Os dus tápanyaga ákai.
ft Valódi Frank-kávet;-nak ártandó,
BZ«mo6 ielkiismurftiac graros. kii\'fönfiilfl Ej-ftn^éiib bé^íiiíékelc >i!?:i\'i\': bí\'.oriott „F-FRnt-k^vé" nnvu alatt furplomb* hozni iparfcudilt, .--s . oaek i**slf>öbj\'- utanny-oiuj* ai >-géez valucii cié^et : Ileiiirich Jt\'rauk Sohne Liidvlgsbarg-. A Ludvígabuig (2\\ Lim »/D., Kieih. Brno-n. KppÍB£»eB. Murbac\'n a/N., MeiiBtheim és GrneB^artachbaa ievő Spjár birtokfisa ét 10 ár d>-m tn Ujdo aoas,.
iíért í ho?y a TeTÖnőket m»\'gcsaljiik. Tehát c.i*v;gyÁ7.»:

láljik
llejuricll Fr;lllk
Síihue Ludviií-vliur^ ui .-- M. ■ <,-■■ ■■.".- b -j.-^v■■■--\'■ ^ "dj-Kí11\'^"- ":"■ niAiai ,\'t .■ir_Tfl7ersri)fnd K hizi*brt<)nvuk.L fölkérni, hegy íxiyoru-n
ügyeljpuek\'ft jegyre <» ec-kot kA-jék. hogy \\s? « v«lódií. R n=m
or^íip- vaiRmennví uatrrobb fú-zrtrkere»kedéftéb\':u a Fr .aí-
IÍLT1IB SAN
czipész x.-Kanlzsán
530 3-in.

í
í4

ra p
FESSELHOFüE JÓZSEF, fübzeikarcBbeddK mellen.
niiudunnensü
URI-. NŐ-gj\'ermekczipők,
szilárd, E4"0\'"5 ^a jiitiuyce árakon vn!ó cikészitésére fi
ieirjobK bőrből, bel- é« külföldi bárminemű kel , míbó!, juinml sarkokkal ugí kész lábbeliek raktárát
■9\' Vidéki niegreadsieseire lcgnagvobb gun<i fo.-di;iau
éfi £.iok canpáa egT avull czip* *v. gy ceJjtimaLermenil
beku.dése mellell » IsspoolOfsubi-n eukúcoltetiiek "M
■V a jeimjabb dirat szeriül. "M
A c. é. kűiönpé^ kei;_vea pirr^neitsál kéri
1* MILTESBEEGER SÁ.SDOR. :iioé«
állanpaptrefc, sorsjegyek, értékpapírok, részvények/§
O
elsőbbségi kötvények, érezpénzek sat. váltó-kiirás külföldi piaczokra.
- sr é ír -cr é n. y © SE minden nuza Hegbizások eszközJése a budapesti ás bécsi tőzsdéken.
Tökeolhei.veiésre tülőoöíen »jinlj» u »!41irt TÜtó-üjlel
a pesti ma^y, kereskedelmi bank 5°io-os álog-leveleit, g
g
o a
EOC iű-10
József tp orssijtójÁn.
A cast magyar kBreskeiielml bank váitó üzlste Saöspest, Dorottja-atczii 1. sí. (a»jit hi».)

A Up Deliem! rteét flletö kSzl
ajek i sierlaortílKli, auY&gi ríízét illető köilemtuye
X A G Y - K AJí I Z S i Wlaatleaitáz
Bérmeawdet ienjlefc esti ismert kUití! fd
TÍKME nen kQ<dets£k.
Huszonegyedik évfolyam.
!\\T \\GY-KAN!J2SA, 1882, április 23-án.
nként 10 krírt vétetnek lei úri illeték minden egye* \\irc.-- k fi
ZALAI KÖZLÖNY

T-Kanizs&város belyhaté-áginalv .nagy-kanizsai 6nk. tttzoltó-egyiet", a .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbaLÍ-\', , nagy-kanizsai takarékpénztár\', a .zalamegyei általános tanítótestület* nagy-kanizsai kisded-neveló egyesület^, a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi : iparkamara nagy-kanizsai küvalasztminya\' s tSbb megyei & Tiros
egyesület hiyatalos értesítője.
Hetenkin.t kétszer, v<tSJÍTnap*■ % csütörtökön loegjeieaő vegyes tartalmú lap.


jnK gyökeres orvoslását egymaga:
í>an nem is biztosíthatja: e téren oly javulásra nyújt reményi, melyért excellentiádnak a vadász-közönség háJAs elismeréssel kőteies adózni.
De ezen meggyőződésűt) k mellett szabadjon mégiB kijelentenünk. hogy az l«72-ik évi vadászati törvény egyi&ólcges módosítása\'\' TtéUül a létező bajokon csak részben . lesz Begitve s\'-hogy az eredmóuy felkérnél többnek nem tekinthető,, ■ t, ■
nitetc táxsrrarásávp.i bizonyos kérdéseket megoldani nem lehet, mért is bátorkodónk tisztelettel véleményezni, miszerin- a vadászati ügy érdekében méltúrtaísék esceilentiádnak a fegv-veradó és vadászati jegyadóra voii&t-kozó törvényjavaslatot a képviselőház napirendjéről levétetni, illetőleg niél tózta^sélc azt s.z 1872. évi vadászati torvény módosítására voratkozó tor-, vényjavaslat b\'enynjtásával együttesen tárgyaltaim.
Amenayibeis ezen tiszteletteljes kérésünk excel lent iádnak nagybecsü jóváhagyását meg nem nyerhetné: Bza"badjon a beterjesztett törvényja-vasl&tra megtenni észrevételeinket s azok szíves figyelembe vételét kér-
itár azon .tény. hogy. a ,■ .aiaib&a a muáo&itásra-
jav
ajánlott
1872-ik- évi vadásrari törvény
Bzámtalan fiív&tfcozis\' :Örténik:
ttUl
azon viszonybsságra és egymásra valö kölcsönös hatásra, saely a,.:,két kérdés közöíti okozaii .összefüggés következtében fean-áll, —■ • ha fel \' teszszük, hogy; ezért hlrtftfrozott §§-ok]
A- 2 -i*\\
. a . k öv étkezi}.-, uj
Bgy némelyiké, "az excéllectíjád által ís j ^°D kilátásba helyezett vadászati törvények módosítása &lkalniá\'(&i -iéEVfi1 -gesen megváltoztatni\'fog: a tör?éDíjjavaslat elkulöniiett tárgyalásíL .ellen oly nyomós iDdbkoí jiyertlák, mely I törvényalkotási szempontból, i§ figyel* tnet érdemei.. . , . .
..Hogy, továbbá . azoa számtalan
indok iözül- csak egyet emáitsüak.
taelyek a két kérdésnél: egymástól
etkfltónitett\' tárgyalását még\' jog1,
egyeDlőségi szempent5cl s az actki
vetésnél szem. g\\ói. nem téveszthető
igazságos teher-felosztási elvből kifo ,
lyÓiag iem engedhetik meg: bátor
kódunk azon Tiszásságrá utalni; hogy
míg a fegyverrel vadászó egyéet a
tárgyalás alatti törvényjavaslat egy
szerre kétféle adóval térbeli meg : a
fegyver nélkül; azaz kutyákkal
(agarakkal) vadászót csak az egyik"
adó sújthatja, holott a czél és ered
mény a yadátzat mindkét neménél
közös.
Már ezen egy példából is .látható, hogy a t Cr vény ja vasi &t-
■valaki saját szí
;hát»m darab
hftfcZQfclbaJó íüfegjvernél többéi tart, az.\'iezen. asámon felikl taríott lófegy-;
;. I fi d o k :
k tapasztalás a?.; tanúsítja, hogy & fegy vérbirtokowfc legtSVfe ■ nyíre egy fegyvert jelentenek T>e a nélküS. bogy" többi fegyvereik létezésének elhallgatása lelkiismeretüket bánthatná.; attó! pedig alig frthat a több fegyverek tulajdonosa, bogy ezen elhallgatás kellemetlen következményei utolérik. — amennyiben az adó alá be nem jelentett lőfegyvereit egyszerűen alkatrészeiben széjjel szedi és az \' alkatrészeket külön csomagolva azon ideig külön elhelyezve tartja.
ké-
alB"3or
pest (nagy-vadra, erdőségben golyó ral, szárnyas vadra és nyálra sík mezőben) arra szüksége ieend.
. Ily eljárás hamis voltának con-Btatálásához még ezon esetben is. ha
Feg>\\er- és vadás/.atl ució-Oí^y.
Az .Országos magyar vadászati véd-egyUt\' igazgatóságának a m. kir. liénziigyminifteriiez intézett Jelterjesztése a fegyvemdó s a vadászati adóra vonatkozó fórvényjavaslatra.
Nagyméltósága rainister url
Vadászati ügyeink rendezetlensége, a létező törvények hiányos intézkedései s a laza ellenőrzés, számtalan panaszra adnak okot esek óta. Köztudumásn tény, hogy ezek behatása alatt, a törvénytisztelő miyel-• ebb osztály villáira, szinte igazságtalanul nehezedik oly teher, meljf alól a fegyver eltitkolói s a jogta-lannl vadaszók magukat - elvonják. Égető szükséggé Tilt ily állapotok között nemcsak a törvényellenes cselekedetek- megtorlása, de a vadászterület tulajdonosok érdekeinek s ma gának a vadállománynak, mint jelentékeny közgazdasági tökének megóvása szempontjából is, oly erélyes rendszabályokról gondoskodni, melyek az óhajtott siker biztosítására elén-gedhetlenek. Épen ezért örömmel constatáljuk, hogy nagyméitóságod-nak a képviselőház elé terjesztett s a fegrveradó és vadászati jegyadóra vonatkozó törvényjaTaslata. melyet f. hó 23-án gróf Nidasdy Ferencz elnök. Keleti Károly min. tanácsos alelnök, továbbá Illés Sí dor m. kir. fó-srdőtanácsos, Bárczy István inin. oszt.-tanácsos, Szcníczey Ödön orszgy. képviselő, gróf Kszterházy Béla, Thaisz Elek kir. tanácsos és főkapitány, Aebly Adolf fóyárosi bankár, dr. Yancsó Gyula igazgatósági tagok és Egerváry Gynk egy-1 leti titkár jelenlétében megtartott\' i»azgatusigi ülésttnk, a köszönettel vett megiiszteló felhívásra beható tárgyalás alá vett, — bárba % létező

házmoíozásra volna is az adóközeg jogosított, külön szakértő puskamü-alkalmazása nélkül terhelő körülményt constatálni nem volna lehetséges: sót ez esetben is csak akkor éretnék el a czél, ha az összes alkatrészek föl fedeztetnének s ezeknek egymáshoz illősége a teljes szerkezetű s eszerint s vadászatra használható\' lőfegyver létezését kétségen kivü.1 helyezné; a fegyver aikatré-1 székei pedig megadóztatni nem lehet, j .. ■ A .mflltá.py-flsság sót mondhatni i az igazsággal alig egyeztethető össze i az, íiogy Talaki a birtokában levó összes — esetleg tíz — lőfegyver.; után. fizessen adót, holott tényleg; egyszer, illetőleg.egy és ugyanazon! időben .csak egy fegyver használtat* hátik azon jogosultság gyakorlásához,
,Jamelyet Viki, vadászjegye alapján terceik De ha péoaügyi szem-
] pontból feUéieiezteük az, Jtogy a kinek., több fegyver vásárlására TBIL pónze. legyen anaek & többszörös adó megfizetésre ie módja: egy köz-v^utó 5 a kincstárt semmi esetben meg asm károsító a sőt uemzetgazda-Bágilag véve & fegyveripart kevésbé megbénító mód volna elfogadandó.
■ E mód az volna, hogy a kinet: három darab fegyveréuél íőbb van, a többi fegyverekért oe fizessen adót
Ez á maximális mérték a kincstárra nézve is kielégíthető lehet, ha mindjárt a fegyvertartást loruscak nevezhetnék is; a mi pedig tényleg neis az. mert e téren a lusns fo--galma a vadászjegy e behozatala által nyert megoldást, a fegyver pedig vadászjegy nélkül nem egyéb, mint a személy- és a vagyonbiztonság szükségszerű eszköze.
A fegyvereknek a tervezett mérv szerinti megadóztatása -— a mint ci már jelenleg is tapasztalható — a fegyverkovácsokat keresetükben megbénitja, azoknak számát kevesbíti — s a mit- a tuiszigor ál-

tal a kincstár íegyveradébból besze rez, annak egy jelentékeny részét a iparosok kereseti adójának csökké né3e által elveszíti.
Hogy mennyire fontos s- fegyveriparra, miszeriut a fegrvéreknek csak bizony-os száma után űzessen a fegyver-tulajdonos adót, az uyiisáiu való abból; hogy a fegyveripart-ed-digeié is leginkább azok támogatták, a kik íöbb fegy-vert taríaüak;. ;
Ezeknek számi pedig kétségte
lenül l-e fog apadni azee naegterbei-
tetés miatt, mely a valaaeanyi fegy-j
\\ernek megadóztatásával jár E . a
mely megtérQeltjeíéE évről évre IÜS.-
laszthati&n bejelentést\'igénye1.;. ^égüL
az ellenőrzés által okozott késiemet-:
ienség miatt. :,;
■ 5. §. 1 fegyverade- ■\' a Í61. ki v\'éM" tetoeki ■ ■ ■■ ■-"■- v ■ ■ -■-\'\'■■
a) söz intézetek ben , \'try\'íÍTS;áo5:
gyűjteményekben, körhatóság^k\'nil Br--
zött fegyverek;
b) emlék vagy csaláiii1 \'értfldjíé-"
ként Urtott, Tatamint-feiiiáróíálg: tóét-1
lövészetre azclgáló, fegyverek; ■ "r
c) magánosoknak már baszna-\'
iaton kivQl levő, régi szerkezetű egy-\',
két fegyvere, vagy ily fegy bérből\'\',
álló fegyvergyűjteménye: \'■"\'/
d) a csendőröknek, — az áfeipx
rendőröknek, tórvéayhatósági,,-rároai,
állandóau a.lkalmaüott községi rend-
óröknek, fegyórökűek és a pénz
ügy őröknek szolgálati fegyverei
Az erdöőrök vadász-fegyversl
azonban csak azon esetbea adómen
tes, ha azok az 1879. évi SXXL
t. ez. 37-ik §-ának c) pontjában.
megszabott miafeés; alapján lettek
felesketve; - ■-. .:
f) a közös hadsereg és honféd-\' ség tisztjeinek és legénységének \'W1-dászatra üem használt fegyvere*;—\'
g> pnskamüveséknél és -verárusotnáJ eladáera kó& tott fegyverek. .TARCZA.
TaTaszkor.
Itt van a siíp t*vasr, meg^rketett lijrs Viawaiíri mihoraink M. fecske, a gólya. í^étUI *E erdó — löldttl a i* lombja Dílát a ciaK-giüy ujoltj halíatj*.
A napnak iiuvétül fü, £a., bokor éled MindebOtt fol.idul, megajul »x éle; A taadir ut töngi * nelló *Jrt lasogja ; I;t tin s aiÉp tavui, megérkezel! ujn.
ecérkeiíití njra klj
Ist vin a-
ép tav*
Hallszit » juhnjijnik egyliangu kolotnpja Olt bwal & juhií\' a pnhn iöid g%-ep«Q . Fújj*, a tiliijiót busmi,, kt\'»erTCien.
>"etr. tudja »eukiaem, az m<tü tudjx ei*k Hogy niiírt nem örül 5 ia a t&rasm>.k Mikor a. mélie ia ca*k arUt dndolja ■ Iu VÍ.U a íjep taTasr, megérkexett iyrft. i.
ht v»c A atép Uvaas, tnejérkesett ujm Vajiánnl roosülyg riuk m. &ietéaj ibolya Kellcmct illatú^ tölti be a lég«t, Min5i, tele,, c„kÍB télea a képzeJet isölhet.
Bá.fLuyíHlbö li-beg a kék égbolt alatt Képéivé többféle csodli alakokat.- ■ Bar b\'iva »;z » sit-m, mindonütt azt laíja Itt van A szép tiTMi, megérkemt: újra.
Itt ran a szép tavasr, megérkexett njra Tárv« * termeltet azép panorámija Ugy örül a szivem, U£r örlll » lelkem, HOK) t stép évszakot tyolse\' megértem.
Zcnge.ü íreretnék ítép diiokst róU De alihui erőt len i» lantomnak bqrja: , ,, Örömömben ctókít azt momib-itom ríja: Jtt T»n & tzép tavas*, nsegérkosett xyrs.:
: -. .-". -. ■ -. ,■:: KÁROLTI L GYULA

leány.
BÉLÁ-ML
Még mncí E.é«ü, .— még menekülhet, — furró Biereluióyel boídr.gi\'son egj léDTt, BL\\) öat vieioot sserethaü.... éa üut uobae fttgoca sserslDi!
Ujjacakáis jasó homlokán végig si-miLjs., miüih* gpctdoifcUit ftkaroá r<±a-
ifíura, ^leli^mst I* £U tloií ^liK h** Ilii A tó hüDgon; — Majd oiiUjal fslktciag, dfl iejee asemeit aa ií}ara Sfcogzi, b .pajcoa, gyermekded mo»ol7\'.*l MÖl. ...
J.H& ftteceocaéilanaégeLjhoiok. önre, még ükkor ift.Merei, —-.im egykor it-
"i^ir ° *"*"\'■ ■*:\', ..; . °g"e.
toperetoi? t im4dat jogl»k,, uép-Jeány, — huliioí ágyamoi: a te neatjie-ved ieaz az utolsó aohaj, mely ajkaimon ellebben— c*ak. jöjj, aefaagyj. etr — tneri aóikülöd pnwua, fív4f 9 viltiv .
\\tí küt«i;Van iLyím Tira^ légy Le király a Íjéi éheifyje.** elbtgjoU ikoak,
Eosnu BíÜnet válli fel & beeiél-
gatéat,-■.\'— mindegyik. ér«rU .a pillanat
foDiouágit, — mindegyik Unji*, bog;_
iit é\\et terdés foroReióba. Kw-wúíc néma
c8t>Bd lebegett, — .hdlg»Uitt. a tertartset
isj — a iáról egyeofcint hulldogiltak la
a tiap beve által elaárgiilt levelek, — -a
lég\'UOBogáoE. "elcsendesült, mintha Oeak
vágjódaának huliini at ítéletet.... i
,irv* sóvériüsk ? U; lehat -5o ie árva, olbagyatotlnak ént inagpt íu.vita-fliol kérdőieg Pep*, ;a-«rnxifi « H&nfcioro-sagara ?iUao fal, — én as öná vagyok L...\'

melLv ug/ h*ng-
A biÍ3íke Sáiidorfiilvy kaBtéiybaa szokata.m éíéakeég uralkodik, — fény, pompa mindenütt, — mindenféle sioigik g Kid ágon Öltóeött serege jár, kél, várva a parancsot.... Van-e ki parancsoljon? Ab !,.. ime az örömtói sagársó H gróf megjelen, a rendeletet bocsát lei; itt eg-y rÓE»afát üliet & főid hímzett báraonya köté. amott & kertész rend erű kére folytán nefelejtsbél koszoniXTa % .co oivu-ható: „Pepi."
■ ,LiásQ., flsíveiu egyetlefle, —■ szól a tzuslíetfe haladó bölgyhöe, — miaden ÍgT«k«iet«ra oda irányul, hogy ajkadra "a megelégedés egy mosolya jöjjön, —
jaastaiao te hideg, kedvetlen vagy,
— nem hallgatsz Bem &z én, — Bem nővérem szarára."
»P«dig Elvirát íorrÓD, íde« teotví-romkéfat Bzerstem, e énem, bogt- mae kö köti ba boldog nem is, de í lenne e földi lé:." igó gróf- moreveu, halilaápadtan áil a Kap leinyk* előtt, sEÍv^heo szaró fájdalmat érea^; — lelkében eötét képiét támadt — most -érn elöaiör, — hogy Pepfi-BE ö élete felett mily oagy mértékben reodclkeeifc, — hogy ajkai kö*í örök iidrót ée tarboiatát rejti; — eafcibe Márkásak el«6 icíátkotiiak alkalmával mondotl i>savai, ffíeme eWtt-Pepe^e9d&«lBkJ8, mint kérj, mily lesotten könyörög, hagyja el őt BPep»\' eseröocáétlonséget fatii," e fagyasatják meg benoe ■. vért, — lessik r»magi gyennetké a-deit iQat.
fájdíietamái; — VB»B*B vógtt kínjai mííalc ;

— éa oem kívánom ludni ssármfttá
sem rejtélyes maltji.^ — hogy nemes
oealád sarjadéka, «t s^gó bizonyítja
műveltsége, lelki szépsége, angyali jósági
Sót mindaddig, míg bisalm&ra önként
qem méltat, — Pepám! amig lángoló sse-
rfatnleui szive jegét fel Qem oi vasit ja, ad.-
^\'S> — jó leiek) — ait. sem kérdem,
hogy jutott & kóborló aépfaj közé. mert
ataDok fizáodjékt. c&akU azóp, nemes lehet."
> Pep& aixzit e Bsavakra- sötét pír íhtjn át, bágyadt, megtört hangoa kéri a, grófot, kiíófje vitaaa a társalgó terembe htol Eirira mar TÍZ reájok-
! „lemét két napi határidót kérek, -*• t akkor hfctároxott válaart fog iiyeroi,
— oh sokat, nagyon sokat Upaaxtalum,
soka\' Bieavedtem, sokkal többeij mintsem
bogy könnyBÜ elhatározhatnám magam
oly lépésre, melyei könnyen megbáaáfi
eLhöt; — tehát két o»p múlva", — ismétii, £ röcid táraalgis atáa távozik.
Nincs ibrándoiaara cllnalma^abb idó t osep nyári estéknél, & ssende hold méUboji lénye viaazaiíikrözra e> to rezgő htbjain, — V:iSJ a harmatoB fűszálak soldéa, — a csillagok milísxdjai ragyogó fenyőkkel oly varázslóvá ".eaiik a fárad1, természetet, a lalck, mely a. boeBzas nap keiUmei, ^agy fáradalmai alatt el bágyad, a büe esíi lég .iidití batáaa\'alatt uj éleire ébred, uj tápot nyer.
Pepi. IE eiet & nap fáradalmai köti elbágyadt lelkét üdíteni; — égkék atlasz köntöséi bót:arjain fellengeti a azé!-, B ő szívesen engedi, hogy a röpke lóg gÖnrbölyddd karjait csókolgasisa.
Á.S.Í igy látta, mint méla* el ragyogó íjsemeírel a Jellegtelen ég ki^en,
yj eiótte «lieruJ6 tájat. — mily gyermek-
— miní aemea Tiyajalo ió lJ6 j
g j tn*! .s>E«mtélru

ded üiegelégadéesel haJ]g*tja & regélő ■■
C2lp^^sok sQtf)iFá&át, a hopvbÓl ftiófak^vdó
patak lágy. moraját, — aat «sm, képxei*.
heti, mennyi asenrsdéaei! aieat mfii* it &z
áetheri alak, jnÜy oagr mérték be a tőit
meg uám£ra u tirömpokácj — ai nem
scjli, hogy e tuWilagi arCE sötét:jpirja
asob. vérétfii ég, — akik etette Brilit^íft
koní Birka.... - • /
BMahumed — Hngóí* Boaógják: íájdalmasan ■ fetlváay ajkak, — Mthv-met asMleme, — bocsán meg, do Uibbé\' nen: lehet; — ha vég nép oem ie stégem atjg ssknmet, — de több véráldosatot na iövetaíj!\'
Lílörii homlokéról a kiosó goudo-ifctck által íjőidéselt rnradtsigát, tötét iíemötdeit finom ivtkbe öíenvooj*, — visszalép aa ablak párk&nyáiól, —t kis kac*óit ég felé emeli/- imádkoznék, do 1 og elhal ftjks.ni, — láaas&a ragadja ,
a, caeagetyüt., n a megjeleuC aroigi által EiFÍra. grúfüót kéreti marabui, -
íÍTS&otnl stólitá mag fc belépó
lomért, — de ségre ia elhatárcntani ké-
-éséaek engedői, — a jöjjön bármi, — a
níaek jóoi kall, act vinsa acy sem .lehet
irtani, — multamról itbbeatem lel a
satétség fátj-ÍAu\' . .
Elvir* gróf ni bttláe köasönuttei r&-
i-magn. ssép csigiojkiráiyníi tazét, . _;lletto helyet foglalva, hallgatja «gy boidoguiaa
törtenetét. \'! ^ó.fi^ű xtsl -uq
„Saaám— ^f.J({eadf Áa té*t Pepa,-

HUSZONEGYEDIK ÍVFOLTAM

ZALAI K öi 1OHI.

23-ío 1882.
Indokolás. 5) §. b) pontjába szükségesnek látnók a kizárólag czéllővészetre szol gáló fegyverek adómentességét fölvenni, minthogy a czéllövészet az állam részérói a véderóképesség U lesztése szempontjából pártolásra demes. A modern hadviselésnél katonaság czéllövá i képessége a leg nagyobb fontossággal bír s a polgár oszlalynak a lövész egyletek a leg jobb ah:almat szolgáltatják ez.Jráo, bao a begmkodásra.
5. í; c) pont. Az indítvány zo.tt változtatást indokolja azon 1 betöség, hogy egynek birtokába: száino? esetben csak egy-két dara ból áiló s ereklyeként őrzött fegyverek vannak, melyek csekély számoknál fogra fegyvergyűjteménynél még nem tekintbetók. Ezen pontnál általunk indítványozott szerkezet\'
birtokosa is, erdőőr czimen vadiszat-kedveli egyéneket feleskettíthet s ez utón többen az orvvadissatra mintegy törvényes jogezimet nyerhetnek. 6. §. A~ vadászati adó alól kivétetnek: a) a kir. erdófelügyelosé-gek személyzete; b) fölésketett erdőtisitek ez ntóbbiak azonban csak azon esetben, ha az 1879. évi XXXI. t. ez, 37. § inak c) pontjában megszabott minőség alapján lettek felesketve.
Az ezen § ban megállapított adómentesség igazolásiul szolgál: a kir. erdőfelügyelőségek személyzeténél a hivatali, az erdótiszti és erdőorök-nél a hatósági eskü bizonyítvány eredetije vagy hiteles másolata, jnely utóbbinak c) rovatiban az erdőórőkre nézve kitüntetve kell lenni, hogy
olajfurdok borítják, \'osncaa távolról bó. Tal fedettnek latsak — a fehér szikla UknboktSl.
Akt megmássla e hegyet, mindenki elragadtatáaaal bénél aa innen napfelkel. telcar belátható látkőr tundériee gérAI. Asért nem is malasztja el e ide zarándokolai a termÓKftt tempiomáb-t aki baaamoaabban itt idósik, ha a láb > koatvéoynyel nincs megáldva.
Most tehát köstadomlsu dolog, bogy minő világr.noló okok kéjztettet bn. nűnkel esen expediczióra.
MÍDél távolabb vitt bennüuka ^ caőnak, annak featőibb vonásokban Uruk olénk Fiam* regény as vidéke aonil inkább kiemelkedtek a Fiumq bái.ért kópoao komor, kopár aziklali^gyek, ;i Teraalo, Fr»Og=pin lárával, mely ,\'öld repkényruhát oltott magára, hogy ,,„, ol titkolja.
A holnap reggeli élvezel uioÍEéioi vidám haugulalban épen akkor ert caó nmkuok Abaaxsia partjához, mikor ^ „monte m .ggioré" közül eiazórr ÍMlvuk csillogó tornyaiban mindenfelé, hirdeuék
erdóori szakvizsga bizonyítványuk van. Hasonló okok teszik reánk nézve ivanatossi a 6. §. a, b és c pontjai ilhagyásának indítványozását. Egye-iütetünk nincs megnyugtatva az iránt, hogy a vad&szcselédck, vadak gondozására és vadászterületek őrzésére
szerény nézetünk szerint az előző b poutot felealf-gessé tenné, — ha csat az ereklyeként őrzött fegyverek fo galma ott közelebbről meg nem ha-tároztatik
5. §. e) pont. A tSrrényjavas lat d) pontjának két kütön pontra szakítását szükségesnek tartjuk azon okból, bogy a hatóságilag felesketet erdötisztek és erdóorök, valamint az erdöfelügyelöségi személyzetnek nyújtott kedvezmény szentesített tíz-fény, az 1879. évi XXX. t. ez. folyománya lévén, ha esetleg ezen törvény idővel változást szenvedne, a jelen törvényre. való hivatkozás könnyítve leend s az\' általunk indítványozott megszorítás is jobban beilleszthető „külön" pont alatt.
A hatóságilag felesketett erdő-órök fegyver- és vadászati-adó mentességének megszorítására czéizó, i jelen e) ponthoz valamint a következő 6. §. d) pontjához felvenni indítványozott azon föltételnek indoklásira, hogy csakis azon eraöőrök legyenek felmentve a fegyver és vadászati adó alól, akik az 1879. évi
XXX. t. ez. 37. § ának c) pontja
értelmében meghatározott minőséggel
bírnak, azon tényt bátorkodunk nagy
méltóságod nagybecsü figyelmébe aján
lani: hogy miután az 1879. évi
XXXI. t. ez. 38. §anak harmadik
kikexdése értelmében az ugyanazon
törvény 17, §-sa. alapján állami fel
ügyelet alá nem tartozó erdőbirto
kosoknak is szabadságukban áll erdő-
őreiket feleskettetoi, ha csak is azt
kimutatják, hogy azok fedhetlen éle
tűek és életüknek 24 évét betöltöt
ték ; alig megnevezhető területű erdő
Ikalmazott cselédek, minőségét sza->atosan meghatározni lehetne, mi-lélfngra aggodalmaink vannak az ránt, hogy e czimen, Talamint a mezőgazdaságnál alkalmazott csőszök, pásztorok és erdőkerülők czimen, számos oly egyén nyerne jogot a vadászati adómentességre, a mely ezen jogát a vadászaii törvény, a vadisi-ulajdonosalnak nyújtott kedvezmény tehát azokra közvetve sokkal káro-gabb lehetne következményeiben, mint bogy az okszerű vadapolók érdeké->en ai államkincstár javára ízen :edTezményről lemondani szQkségw-lek ne tartanánk * nagyraéltóságod-51 annak visszavonását ne kérnéBk. Viszont azon kérdést batorko-)unk nagyméltosigod elé terjeszteni, )gy az erdőtörvény 40. §-ban a ha ságilag felesketett erdótiszteknek és öknek biztosított vadászati adómen-get, az általunk föntebb indit-ányozott az utóbbiak szakbeli képzettségéhez kötött megszorításon ki-Tül, másképen ne korlátozza a törvény s tehát ezek vadászati jogosultsága a birtokos vadászterületében, vagy a felügyeletre bízott országrészhez kötve ne legyen.
Nemcsak egyedül azért kérjük\' e korlátozás elejtésére nagyméltóságodat, mert az már szentesitett törvény által biztosítva van s a szakképzettség megszerzésére ösztönzi az illetőket: hanem azon okból is, mert a vadászati jogosultság ellenőrzésé-
gy okkal, tivc*6rd ef
;va maguükat, oemjokára. agy kis cco-nak «a Adria kék hullámain riogatott bennünket.
A „monte maggiore" a Fiúmétól nyugatra elterülő, délfeié btttódcnó iatriai li«gyláno*3l*t legmagasabb pontja. Alját
tam meg aiósriír ai Mn anyai hangoktól » spanyol nemiét büszkeségét,, síén
Granada rőtsiiból izoitem a: elíj "iraglotiorut a jí anyának, — akit a bánat elsorvasztott, »kit kegyetlen em. borok bánásmódja a fagyos sirba döntfitt.
.Tehát ön ií árva, miként én,
itólal kőibe ninulmaaan Elvira, — tudom, sejtem mái.... önt jó anyja halála fölötti bánata tette embergyülöloVé nemde Pepám? de to.ább... kéreir. \' égek a vágytól hallani."
„Röviden fogom elmondani ll l
rónákat as «*5 paukként öntÖUe el, — a midőn egy kóborló csapat eíoií léptekkei halad előre egy kijelöli hely falé; — Pepa a csigioyok királynője jött le-kösaoani tróujárol; — * iarmé«z«l e vad gyermekei itsokatlan caandben állják kö rül a sátrat, melynek vistAl átáxhatlan falai a sserete« ural kodon <5l Ukarják, — szemeikben nehés könycdopp.„.. lekete kebiökbol tnéiy sóhaj taáli fel... Pepin* mondják el advkivana.akat, aki örök „Isten hozsádof mond a nomád népnek, «.ki őnkre elhagyja 4kett hogj Afrika rengetegeibe keres*eBeayhQlést soha meg nem gyágyaié osivének r~ Ptpa a ss csigáayleany ettQat, senki Mm haik többé semmit faUile, haastaianok a du* g»«dag gróf SáodorÉalvy kutatásai, — tuab» kosereg, uive első sserelEBét sírba vitte, elaorvasstoita ót if}a tsive sserelme, félévi sorvasato baaút útin megnyíltak a Sandorfalvy sirbort márvAnyijtai, hogy umoíegedjenak egy itja élet hő sserel-létől, — koporsóját egyetlen . ivére a kőveikeső tartatom levélke kisérte őrön uif*ra. Uó !
ami multammal a legszorosabb kapoao
latban áll, _ folytatja mélyen felao-
hajtva."
Egy alkalommal, — amidon már yeztetéaünk napja meg lett állapítva
— együtt létállam Heheraatlel a vár tó tét bástyáin, — lelkem a távolba elme. rengett, _ k6«li eljegyeitetésünkr. gondoltnnk, — a nap haldokló lánganga-r«i elhagyni késíWiek a narancs éacitrom-ligetek örök .óidét, a terméatet pihenni késrnlt. Meghatva a ternésiel
S»»vaim fájdalmat fognak okozni,
— de én nem. iamerek, nem ismerhetek
■Tináimat; — hallj, lenát neme, berát-
nőm tovább... oh.. tovább."
A bm ciigányieány itt i»mét elhallgat, _ eröl igyeksiik meriteni, -mélyen föllélogiik, majd ismét iLomora
— Mügietesen, miként a siépen csattól
csalogány, — foly latja,
Vidáman, mindenki álul Méretve nevekediünk Í.1 ó. Mehemet; _ ,t»ám
1+páinBrlA *\\MA t.: ::~ IFI *
riuége álul öaiiekulc4olt ke»kkBl imád-koilak a emnt e*tiiait, — már-már, has. kósíültttuk, — a midőn egy öreg ori g4oyata*ony, — a jo Qíuna BAUÍ, _ miként mi neveani wokmk, feiéax köxelg. — e«deke|ve kér, óvakodjuok, mert ** ioqainnorok elhaiáruxták aaéttépni bol dogaágaokat.
Mi sLzaa bied^Inmben, bogy csakis \'lamiunát akar tölönfc figyvlmesieté* álUl kérni, — intését csakhamar elí« ledtük ; — de oh.... rómitŐ... ab 1... aéxd. iátod-e.... halvány alakját a falon.... H» temed... — sottog megtört hangon a le-ányka, — nésd igy véresen babosao — köielg-feléoi... igy... igy litum "\' " jagyéltetésünk éjjelen.
Ekkor elhatároltam bogy b
Granada elad , bírája, - Mehemet it<
a Tároa po]gárm»t«re volt.
Szerettük egymást É
túrta Keretatevel, - *z __
rÓMit Mebeme. boiia Popijix&C *«
Lyja
gyermekek Uó
Pep» a balsors, a végzet leánya! ti vére már eVti o asavak ja}«Q tőségét... Ön •sereti as eihapratott leáajs... Hogy O<M& tMigányleéAy vájtok... ax való... Még nőm JtW... Ba i» Biaretom ont, tinca aíirem 4m u íelaldosai.... aaiümet
szeghetea... távozom t*ó£
_ djók D«m*» iéJeic... mi agyiaáaé
im let>etttak.M Ön a kereszt^oy... éo a obamodán... egykor m«gmontette élt** ieu. tán most éo DMbUietam meg u
Felejtse e, a boldogtalan, a saerotő epát.
Ks agyíserü lóvéiké ott pihen a bü fja megbidegült awvéii, ott njngMÍk, ogy T«IB «cy&U porUdjon ei.
zantelte, a nariin(
ci.troa.koxt dalold madárka cakia
bájolt ,1 dalával, ha Mehemat, - a tft
»e. ntmií, holló haja, nyilt homloku £Q
-miként Őt jellemeíoi BEoktik, — ba
e kd jó bl
a agy
gy
megboaiulom íhd
boldogságának kik
ni«gam, — kik lehattok Mdhemtd gjil> koaai?... hallja Elvira?... as io^uiuuorok egyike büaöt aseralmet táplilt iráaUm ily aton vélte ozélját elírni.
£c nem BÍrtam, sem sokogtaia, de midőn a meg hidegül t ajkakról u
s kedve, jóu* ó Ur»atoi« haiiott* i iljuaág Ucgoló
mulUvai
mondogatták : „taóp
I ooenyasasonyi ceókot «Í7Um. polcoli..-,1c aötét j nem nem, — menyei etkQ. Ubbent eJ aj b.vo k«mrt5l!
íepac ismét baiig*t- _
£ axavakoü Elvira, — ki eddig,
bor««tó l
«^ -
nél nehézségekre s az illetdk zaklatásira szolgáltathatna alkalmat, nélkül, hogy az államkincstár az mára valamely számbavehetó élőn; biztosíttatnék.
irdófelflgyelosé- A 7. §. végpontja gyunint fel
a hatóságilag veendő volna ; i
és erdóörök; Egy személy tnlajdoDát képező három darabon felül levő fegyven
adómentesek. (Indok a 2-ifc §. alatt.) A 8-ik §-t akként indítványoz zuk felvétetni:
8. §. A vadaszaü adó egy é összege 6 frtban illapittatik meg.
Indok.
Azon tényt tekintve, hogy vadászati jegyadónak 12 frtban fen-tartása az eddigi tapasztalatok szerint sem erkölcsi, sem fiskális szempontból nem kívánatos, vadtenyésztési szempontból pedig valamint eddigi fentartása a várt eredménynek nemcsak hogy meg nem felelt, de a tömeges nem váltás folytán az orwadászat egyik kényszerítő oki nak bizonyult, tekintve, hogy a vadászat nemes, férfias, testedző és ok-szei-üen gyakorolva hasznos mulatság is, melyeknek a törvény intézkedésein belől való gyakorlásától ily viszonylag igen magas adóval a kevésbé vagyonos osztályt elidegeníteni annyi volna, mint magát a jogot a vagyonosabb osztály részére biztosítani, — tekintve, hogy a tisztelettel alulirt egylet az ezen törvényjavaslatnak az ellenőrzésre vonatkozó §§-aibao, ha szigorain végrehajtatnak, a vadállomány szaporodásinak feltétlen biztosítékot látja: a vadászati jegyidónak 6 frtra leendő leszállításit. véleményezi. A 32. §-b>n, « 1872. évi TL t, ez.-re *aló helytelen hivatkozást a törvéRyjavaalst-ból kitörlendónek tartjuk.
A 49. §-t, illetáleg annak 2 utolsó sorit, müj szerint &z, ki vadászati jegyét elvesztette, csak a kiszabott egész évi adónak lefizetése mellett nyerhessen uj jegyet, tisztelettel kérjük oda módosítani, miszerint az illető elveszett vadászati jegyének másolati". 50 krayi bélyeg-díjnak lefizetése mellett az előirt módon megszerezheti.
Indok.
Tekintve, hogy a törvényjavas
i d
latnai a vadászati jegyet vjtott egyének nyilvántartásira vonatkozó intéíkedései folytán, a kérelem jogo-sultsiga könnyen megállapítható s a kétszeri fizetés teljesen indokolatlannak látszik a vadászati jegyadó
csal, íbflDhajának sséuilalt fürtéi*el jü ssadosra. — jegei, merer nemokkol K kint maga elé éa siri, tompa hangon folj tatj..
„MehemeU Gr, Pepid jegygyűrűje oe diazilcan teák. — éo a balal menjasaaonya vagyok, — a halál áé bo»*aé_.. Itt, miel&t. Örökre elvilnánlt, — megwkbasűm, bog; halálod meg leu bosaalva... AlUh veled.... a .koporsó bexárul. «• *° ÖrökSa kinaim-mai örftkro eihagjtaai eUí\' wefelmei ifját.
M»hen>ed
utio való
megjelent e&uem • a tzeüemek haogjá •di* tadtomra, hogy 12 veVrówának kell • akko* le»» baláia kie»g«ea telve.
Tís iQa a vii-nió Spanyolhoooi már aidosaia Jet*. iráaUmi «-relméaok ajnídőu elhalároxtam nlmeoeküloi e oép-pel, — melynél boldogiaUi. Evére elő a»ör Iá olt, eltávos .i a t«rmó«teL e* ( •terű gyermekeivel.
Öondolum, hogy itt e oép kínÖt< o«n> leacek kéayaseritve Mkflm soegtar-lisat foiyuioi, e«m lm% aeaki, a ki Pepa iránt Bsenaltmt táplájjon; — e aépaak ainci TMllá*!, _ e kóborló caa\'p*u>t akari«m Mohamed valíiaára áitériteoi, — mert e*küm oaakif as ínqui\'Oiorok ralláaáoak kóvetóíre hal, akikusua Qrügy alati, hogy jegyetem Mohamed assot *»J-láaát kÖF«ti, — «lfogtAk, a vérpadra TOtvUk.
Fivére meglátott, eUsereUtt, & és eUí perosbea gondoltam, hogy aeki kell ft Ilik áldout&ak lanoL
gy g Afríkn forró ai
Elvira..... meoutlk meg e neme* — mielőtt a nap elaó taga riral elöwáil * hagyefc kösttl, el fogom hagyai « gasdagoa dUsitelt termeket, —
,
gj* asim
gom tölteni kátrt Uv6 napjai njat.
SttrUsotét ködbUegefc botitottik • T*dul csikkii6 aget, — a megmérbatlea
láss hasim, Ott fo ji

vonatkozó torrénynyel szemben, e mellett legtöbb esetben ssaids a tor-vény kijátszására Tetetne: tisztelettel vélelmeztetik, hogy Ja tSrrényjavta-latuak ezen §-a fenti értelemben mó-dositaaaék.
Az „Orsz. magy. vadászati véi-*« 1882. évi márca. 23-kí igazgatósági Öleséből.
Budapest, 1882. mára. 23-án. Uj. gr. NADASDY FERBNOZ, s. k.
olnök.
EgerváriKGEEVÁBY GYULA, s. k.
titkár.
kirándulás a ,munte maggt-oréra\'
g
a harangok p
nak elArkestát, midÖ
fonto ebédexiri
Egy veroféoyet, asép márexiaai reg-eleo a fiumei kiaőtúboa sétilgattam. Ipoa egy Amerikából érkeseu három irboczo. hajó, mely mintha a nagy kQs-delemleljes ul magtételének SatndatávaJ biroa, bankén haladolt a lobbi kisebb « k5.t_
Kópi«)elíluk gyeplőjét megeresztve
tuilaak »xoa fenaó üU
előr
xoa fenasógee püU kéjában, mikor a oap előre kaidi érk aéattk bíboros hírnököt, afeajaah, í ex hiratá«át \'aijeit h
j, g hejet enged ] b
ex hiratá«át \'.aijeait kj
j,
nap Arany korongjápak, n«jr aug a tengert, életrn, muakira sorkeatí n begyek lakóit.
üotefelé mogioduituak u. ,monte
m*ggiúns\'I-ra ai éjjai feont egyik
korcs ma bftu töltendő, nehogy akkor ér-
ji«k í«l a hegyre, mikor a oap már meg-
ketdt« piiyafataaat. \' ->
Elmélyadvo ax alatlank eltöröli vjdíit Méph^gónak aiemléletébe, awíiUaal halwi\'.aoic teifelé. C*ak egyik magaaba törfl barátom, akinek azoo fejtetőre eaett gondolata tiiaatJt, hogy bundái ts hozxoo n.»gá«*í, — érxékotienebb a turmóazet é^iint, minél feljebb értuak.
likőr K. barátod oaupa baráti sserotetbol köratkesA ssftvak kíséretében agy véjjig imitotu s. hátamat, hogv tfidom fgy illanatra bassaetstle raukúieaét: Hová iriuviod lépteidet? Uint kereaatény katbolikua ember-II joggal várni lehet, — áldást éa jó kiváoaágot Mortam barátom tejére, be-asédem bataérkoasorajába nefolejrnál itt ott parlameotároB csimpoá»kat fonva.
Kemaokára Ulálkostank egy jé
tarátiinkkal, i hárman élveatflk ast «
iByomáat, atnit ejry teogerepi kikötő,
peaigő életével, árbocierdejérel aaaom-
léiore gyakorol, — de k&löooaea kora
tfintán gyónyíirtt Mi volt, •
to mir som hatott riok aa aj:
igjréve), a maanap délat4aig mtndbár"
p g d
éghawrnotb klk
cMltank.
Én t«Mek egy iediirioyt, bs ellen-k faidií nem ateovad, twjlt
^k •u.bMl ideje volt, «sid6 lebotö b ldlhfeák kéj
Úgyis már régóta készülünk
A« o czipója, — mit ma butott fel egyaa^tette magábun miadazoa elóayöi talajdoiuágokat, melyük a bauae való járiát kéoyelme&sé teszik jgynoís rövid és Mök volt.
ö leróttak kÍT.t«Mre.
Ezen ináitviny itulásat haíja** I^Mal t&lilkoxvio, n«ci volt költünk é\\«miüjkül6mhtég abban, hagy bari-ntt iiH^érdemli, minannt pbotogr»hii- •raayrimáb* tegyék )Uók á iÓd i
Ilyen kórüliQáayek ku£t s hy. még bosxá libia tyakax«mek nehozt-laek a. cnipí. «ft4k Tolt* . mÍ»tt moki felgtL sem leböt pilciit lörni, ba as ájtaioiság k.i-kiviDk-usik beUle, s nem lud lélkesödoi a terméaie. aiépiége iráat.
y gy ÍDk
Lóját ityÓT-üdó ixiatA, tiettü^ka „tíioil* , ttdrcdarooltba. Várj*lok éa elmegyek boxa a bán-
»ért, — K.
vágott köilm ai eesmecse-
Lópéit oem birt yölünk tsrUni, m.DdanUŰaa itsült egj-sgy köre xsuiiár^ k.u leog-idievo, mely beQ bannfoglahiitoU mindenki, aki a caipákéítiiést valitsztutu ét vái astotta é.\'elhivataaáui.
Ki hajlott ilyen ,ÍIOQ bárom pro báj Mardamot, otak nem hosass magaddal ndát \'ily melegben, — haogsoU a
íló
Á Iaheit5 leg^yBnyöröbb idí volt ; a« egé«s wrménet mosolygóit. X Qap mir ttgyik rétxérul a tiegyek mögé bujt tü£-tarikaíj* gyortan, sxsoilátomial togyutt, mint a parázsra tett viui mii; végre csík me««siro kilövellő sugarak, mint meguuuyi kél bucniintétte jelezték ax irányt, molr-beo eltűnt.
A tenger a viasaaverődő sugaraktól ssáeféle ssinben ragyogott,mig » punokat ax a kooy imcuir kex4teasurke faiyolavaJ beboritaoi.
Á hold diadulraaskodott már fényé-e!, mikor meglehetősen fáradtján ogy roKgMQt kaiwje korcáuiáhos ért dák.
A koretmáro* egyik barátom olaszul tett kérdésére, hogy gyomrunk igényűi, mivul elégíthetjük ki, asoo kvvéi v,g+u: oyajuS feleUlöV adta. — hogy tecik.o-
yj taróval.
áll,
— AZ Aycu bar»pui
eltávolitja ló
valót.
ik gyomra európai
velüuk együtt bála*
lij áól A
De még kevesebb vigaszt o fli
korcemáros asoa felTtlágoaitása, — hogy kecsketaróa kiről egyébbel nem íiolgii-h*L Ü.Ö.-üUekin«Uüak a konyhában, de fajdalom! agastronomia kuttarájis<i.k sehol — legkitebb nyoma se tűnt itatlak elé.
Leültünk agy egy asztalhoz, melynek ax élet már terhére volt \\ a szoba köxepén naa iátaxott azomoru»n tliuődai, ba mcgáUjone még gyönge lábain vagy pedig be ssm várva a Öat.-György napul, felmondja g&sdájáaak — a terhe* szolgálttot.
Ameijik részére könyökűit ax ember, arra billent, végpossmláui.1 f«ayo-getve a. rajta levő poharakat,
Hotssaa várUtra kapbattúak oÚjban süJt borjahaat, az ilmlábun rose islriii bor Jegrussxabb faj ájából ó* po*
sbtát (áldva feltalálta.)
Legyeit emléke, — aki
(Vége következik.)
Levelezés.
Bqdapwt, 1882- zpril 16. Koitntb Lajos születése80,. írót és politikai mÜkodéae 50. évfordulója alkalmiból Halni István előnyösen ismert fóvirosl könyv és múkép kiadó ilt*Ttorve«e.í,Emlék-AlbaaiB táb-lai késaitésével H o r s s i n y 1 József .kiváló di**mavéai btsatván meg, aanak. leiráeit a kovetkaftókben adhatják:

HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY

ÁPBILIS 23-fcn 3 882.
Az .Album" 60/45 cetnimer nagyágban, fehér bock chagrinbó! késsftl, dus tűzi aranvoxáosal, somáoczozott sarkokkal terf»- és babérkoszorú, ítintén tfiii aranyozás, erüeiözéa éa aooáocz-munka, UÖ«pén fe!ül Magyarország oiimeie, — alatta az ajánló felirat, végül allegorikus embleme, mindezek a munkák, mini mar H f fi városi Upok is jelentetlek, a vert o.M-tt és ciitoliroioit munkák remekei
pléhdobosban vannak, 50 labdacs 70 kr, és a kísérleti skatulya, 15 labdacs 25 kr. melyek mint díszillem a fehér trájcsi keresztet Brandt Biohardt név-vonásával veres m&sóbea viselik becsomagolva és a legtöbb gyógyszertárban, Nagy-Kanizsán Belns Jóxwfaél van késaletben, hol is a kimerítő értesitvények az orvosi dolgosatok ellátva ingyen kaphatók. 520 3—* áiaa (etkór), sxenvedőkaek
gy
— MiwUn pp
görcsben és idegbajban
bák k jáli
g gj
bátrak ragyánk ajánlani Prof. Dr. CL Albert Pari*, 29. A venne de Wagram a világbirfl, majdnem csodálatos gyógy ka-ulését, fordnljoo tehát minden beteg tel-j bizalommal íeanerezettlie* és egéssaé-kb:, melyet már rotzettnek hittek, auinyarhetik. Levél álul való gyógykezelés is úyerhetö, na a beteglég állapota körolmésyasen leiratik, Hegjegy-zendó, hogy AJbart ur csak látható siker után tart igényt a gyógykezelés díjra. 527 !-•
Hivatalos plaezl árak-
, 168S. apr. 21.
tCO fcitoffram»}ával axaaitva.
Baaa U50—H.SO Rosa 8- 8.50
7AJ.—3.— Zab 7.90—8.40 Kukorica*
Borza- 86 Ciaaiatia ó .—.—
—■—Xtacu S4 —■ -—J&*b íshér 10.—.
Bab tarka .——.— Bepexs líiO—18.—
—. SsaliDS 1--. .—.
1 kdlorraamjival isimitva.
Siarhahni 52— M. Borjahoí --48 Ser-
66-60.—. Saaloona ■—^0—. Dumíui
—1.04. VörBsbajTma -—.—la
S4 Ct 6» B
0. örBs
S4. Cznt
Paprika 90.—.
a . e
—.—6». Bors .—
Ssappav —.—13.
1 literjével a*áffiitra Ó bor 8S-48kr. üj bor 16- 2S kr
Piliala 46 kr. Ecxet 6 kr.
EB.
Va«atl
Indul K
xaexietren ca.
anittsirói ŰOT&r
Ors Psro. Id5 itü, Domb«»Ar 6 10 re?eel
307 E.«4k,
215
délet
9 30 11 1 b 65
(cvorsvo
(poiUTo
li 20 íjj,
-512- ,
SIS Bíeibt
■ 16
UB0 .
301
S!& SoproDbi
-- - ■ f Kottori, Calktorn/a 4 65 reggel
203 . . 2 17 Silót
201 . . ÜTJoraT-) . 10 50 <Jj«
Kinlnira Uannét:
falfi! 5 27 renel
1 „ , 1 11 dilb
, 11 1 ijjel
B«da-pMtrS! (Ter?« vooal) i 15 r.pgel
> H (poiUvooat) S 5 délet.
íffyonvooati 10 30 i "
1 iUubSl 4 1 rtj
10 15 t
> Sopronból 12 5délb
l » 1 20 délt
i , „ 10 50 íj
303 Priforbo! felöl (^orrromt) 5 37r*jg*l
szerkesztő : BÁTORFI LAJOS.
Nyllttér.1
TUkos betegségeket a legújabb tu< dományoe ka tatások aiapján gyógyítok afit a legkétségbeesettebb eseteket, még pedig hivatalzavar nélkül. Valamint az ifjúkori vétkek rost követkesményeit, idegbajokat, tehetodeaséget. A legnagyobb titoktartás bistoeittatik. Kéroo) a legpoctosabb betegség tudósitást
Dr. Belta Tudom. Egyletsk tsgja.
Park, 6. Place de la Kation 6.
526 6-*
KÖaZEE
Mtkssorosan elismert módsserem által matét éa foglalkosásbant savarok nélkül tartósan gyógy illatnak.
Jutalom csak már bevégzett gyö-gyitás után.
Prof. CH. ALBERT.
Paris, 29. Avenae de W»gram.
H I R D E T t S.
Árverési nirdatmény.
Ainlirt kir. bir. végrebíjlóu 1881.
X 02 § élíb un-
, gy pg Albert goríosáni Iak6c felp«rsa réezérs Pandar Matyii bodotini Ukí» alpereesüen 1881. éri 6617 u. -égxé, foljUm ISO frt é, já-ralóka or«jéig as 1882. é»i jaanár hó 18. napjao birúilag lefoglalt 1031 frlra be-csQU ÍDgóiigok ét p«dig tebeaek, lovak, kakoriexa, kokorícsakftaok, tüziía, Bxéaa folyó 1882. eTi;m>j. bó 2. napján MMu 9 órakor Hodotinbia aa alperes lakisin, njrilviiioi árverés atjin asonoali készpénz fizetés mellett becsaron alul is elfognak adatni. Ál elarreresando isgóaigok vétAl-ára a. 1881. éri LX. I. c. 108. §-iban
gj
íri LX. t. d. 102. §-> értnlmíben
nel tuíkirri tttsi, hogy Spitg!
l éé
•) £ roTzt miatt köalfittért á
és ruhája valahol megakadva,, többé me-
lelyig vonszolta a nélkül, hogy a kére lek aji jotott ÍOIDH.
lesznuk.
Az Album első lapját pompák viz-feetméoy képeísodi Bakoiy Handor akadémiai fesLőmÜvésrüaktŐl. A következő lapok a feliratot éa Kossuth Lajos síelőinek néviorát tarialmaszák,
A könyvkötő munkát Geller József _. nyös^n iamert fővárosi könyvkötő készíti. Tehát as Album B. valódi magyar ipar- és művészet remekét fogja képezni.
Aláírásokat még folyvást elfogad HaláBíJstván (Budapest VII. kerepeei-ut 32. sz. SE.) AB Album költségeire minden -lilrrt 30 krujctart fisét, melyért annak a festmény kicsinyí-Albaia feliratának
őében megkapja t máuolalát ée
nyomtatásban.
z aUirások megyék és községek axeriot jegyeztetnek be.
Személyesen ÍB meggyőződtem a
föntebbi sorokban foglaltuk valóságáról,
de másrészt a „Badapeaii Hírlap0, .Fő
városi L»pok", .Peater Journal" .Ma
gyar Újság", „Vasárnapi Uj»ág", .Ma
gyarország és a Nagyvilág", .Hölgyek
Lapja" és a „Hon" czimü lapokba-a ia
-«U erre vonatkozólag köclemény, miért
mzetí ügy iránt kiváló
" \' fogUl-
ÍB m valódi
érdekkel viseltető
iroda
koró figyéoy megnvngvaseal kérhetem soraimnak becses lapjában leendő szive* felvételét.
Kiváló tisztelettel maradok a tek werk esz tőségnek
alásatos szolgája. EGERVAKY P- ÖDÖN,"
IV. Fer«nc»iek-tere egyetemi könyvtir éptÜet.
Holyl hir«k.
— J>r. Laktf Kristóf vewprétti
kír. törvényszéki elnök ur Családjával tegnap hagyt* «i városunkat s végteg Veszprémbe kóWött. Ő méltóságát való ban fájón ea«U kOiünkbül távozói látni uiána nagy ür támadt. Minden bumanut imétményoek: buzgopirtoiója áldozatkész előmozdítója volt, a közügyeknek e lelkei harciosn miadenlu által tíaztelve becíültetett és azeratteteit. — Vezérelje az ég aterenceóeen 1
— A máfUS 1 éa tartandó kű
gyűlésre szóló adatok Bietküldettek
biiottBági tagoknak. JöVŐ számunkra
valank kénytelenek halasztani a footo
sabbak közlését.
— A ttoaaniai s herczegovinai ladjáratok alkalmából mozgóai\'ottak csa .ádjainak segélyezését illetőleg kérdés tétetvén, itt közöljük a hivatalos végzést : .d 3740/878. Laky Kristóf helybeli lakos i elnök a Boszniában mozgosi-.ottak családja részére begyült összegek hováfordilására vonatkozó számadásokat at«rj«tzli. Végzés : Kagy Kanizsa Tárót .Dacainak 3740/878 sx. határozatával megbízott albizottság! elnSk által bemnta oti s a helybeli illetőségi mozgósítanak Ínségben hátrahagyott családjai s a sebe-lülujksegélyeréie tárgyában befolyt kö-oyöradományok — mikénti felosztásira vonatkozó számadások jóváhagyó tndo-násal vétetvén, levéltárban helyeztetni endeltetnek. — Excel egyidejűleg a mosgósitottakcsaládjait eagélyeó bizottság álul a városi pénztárban ideiglenes letétkép el hol vetett 459 trt 16 kr. négyszázötvenkilsnoz trt és tizenhat kr. a mennyiben ex ideig gyümölcsöző leg el nem helyeztetett volna, takarék pénz tárba tétetni ■ • nyerendő könyvecske pénztári őrizet alá vétetni határostatik. Miről Láng H. v. pé&ztár&ok ur tndomaa és megfelelő "ntézkedés végett jelen vegsés kiadásával értesítendő. — A városi taoáca Nagy-Kanizsán, 1880. apr. 8-án ~ György s. k., polgármester. A másolat hiteléül Wlasics Jánoe a. k. v. kiadó. — Ebet mi a bővebbi kimutatást is csatolva köcöljük: 1878. évben Nagy-Kanizsa városi an a mozgósítottak ínségben vissaa maradt családjainak segélyezése cséÍjából megalakult segélyző albizottságnak bevételei és kiadásairól. Bevetni: Saigrias ioöyok gyűjtése 50 frt 20 kr. Dél-vasuti személyzet 40 frt 50 kr, Csengery AsUl 25 frt. Kagy JUnissa Táros 600 frt. Nagy-Kanizsa dalárda 14 frt. Izraelita nŐegylet 100 frt. Összesen 962 frt 70 kr. Kiadás: Az I) alatti kimutás 233 frt. 2) íattí kimkUtás 114 frt. 3) alatti kimutatás 83 frt. 4) Zerkovitz borért 12 frt * kr, — 5) Lausch italért 10 frt 32 6 egyesek részére á 6 frt SS frt Egynek 4 frt. ügynek 12 frt. 503 frt 22 BevéteI-962 frt 70 kr. Pénztárba h»lyt»-telett 459 frt 16 ÜT;\', *eil Nagj P " okt. hó 15. 1879. jpr. Laky Kristóf ■Hbtaottsági elnök, Blau Eugénia, hoffftr József, Harímcnn lg náci, Lengyel Ignics, Bartos János, Matkovic* Sándor bjegyxő. Hivstalos nyállá - 459 frt 16 kr. azazDiégyssáiOtvenkiíencx frt tizenhat krrŐl, mely &as£g az 1878. évben mos gositott -katonák családjait segélysŐ bi zottság réeiéről a Ieléti pénztárba őrx^ végett, hogy letéteméöy esett ezennel elismeri. Nagy-Kanissán, 1879 okt Hó 15. Laog Henrik v. pénztárnok.
— Nyilvános köszönet. Ac Agai alkalmával követkeső urak
— A nagy-kaniMsai kir. posu
felolvasás; voltsk BXÍ
lkalm
ak folalfiifltni: Dr. Fixnek 40
^ak folalfi
Lástló4 frt 40 krt, Fi«cher Sándor 40 krl, ÍJölsei Qulmatm ViltnoB 5 frt, Dr. Pressburger Jakab 5 frt, N. K. 40 krt, N, N. 40 krt, K. N. 20 krt, fogadjak mind-ezep /Seri:esielkü adakozók legúsiiulébt és Iftgoiul-gübb küazuaCÜnket. I. nagy kunijai kereskedj ifjak (ioképzí egylete — GerÖfy flzitjtÁraulatakörÜQkbö" balalon-tüi-edi ÍUrdíidény fllfttt Kapót-
távozik, — hol arénában fognak
— A gőzfürdő eladásiról szál
longott hírt a múlt vasárnap tartott köz
gyűlés határozat* megezáfolta. Kimos
datott ugyanis, hogy nem adaük el, bár
áldozattal ia & réwvénvesek tovább :-
Mtartják.
— Caiky Gergely eagyhatiao
színműve a ,,Czifra nyomoruság" bolüap héttőn közkívánatra adatik. — Ajánljuk azok figyelmébe is, akik még nem látták.
— A vasúti szerencsétlenség-
)iex. Lupa Dk 31-ik ssámabaa említett
varr jálai
forgalma a mait évben : Magyar területről $21,503 bsrmeotet levél, S.700 bér-mentetleo, 68652 levelező lap, 11772 *e-resztkötés alatt, 7.308 árumustra, S9.2Q4 hivatalos levél, és 195.552 hírlap, Osztrák területről: 114.480 bármentes levél, 576 bérmentesítőién 43.840 levelező lap, 8136 kereszikötés alatt, 2808 árumustra, 2664 hivatsloa levél, 27S28 hirlap. KtU-főidről 3.852 bármentes levél, 108 bér-meatesitetlen, 3456 levelező l»p, 612 ke-reaztk&tée alatt, 1368 árumustra ée 2016 hírlap. As érkezett anyag évi osasege 2.758.448 írt, pénzes lev<il (hazai) 13.860. Caomag (hazai) 13.572. Férne* levél (osztrák) 3384. Csomag (osztrák) 16.848. Péntee levél külföldi 72. Csomag 3372. Pénxes Ibvél hivatalos 2556. Csomag 1080. Pémes levél fŐösssege 19.872, cso mag 34.872.
Báron
yévmoffy
p itották vezeték tsevőket.
Bernát aala kupp4nyi illetőségű bpestí
lakóé „BB.lasá"-ra, Kirschnei Móraümegbi
ÜUtóségü Bzinle bpeatí lakos lSzücs"-re
iták ték tőket
magya:
Atlygy y
helyi kir. járásbiróaági írnok az * lendvai kir. járásbírósághoz helyeste-tett át.
— Gyásmhir. Saép részvét mellett
kikérték örök nyugalomra f. hó 19-en
Lillik Ágoston városi könyvvezető fiatalon
h jét NKnzsán Jelsnvolt a
lag
_,. jocséilenaég íelöl még póttó-következő részleteket vesszük :
Lillik Ág y
elhunyt nejét Nagy-Kanizsán. Je lil is a városi tisztvis
Ngylsnvolt is a városi tisztviselők leg
külön-
p^
nagyobb rétiének kíséretében, a
böző testületek és iparosai.)* igen szép
számban voltak képviselve. Béke legyen
as elhunyt porain! A sújtottnak nyújtson
vigasztaiáat az általános réssvéU
— Symen. Japger Ferenc- oagy-kaniu&i kir. póetatiait apr. 20-án vezette oltárhoz a müveltlelíü Diirica«\'->in Ilka
Steinkellner Lajos (nem Sándor) hullája ahelyBziaéce kiküldött hatósági és va-auti hivaUlnokok jeieűtése steript iszonyúan eltorzítva és összeroncaotva ulál-tatott. A kiküldöttek a vasu\'i mérnökség álul rendelkezésükre bocsátott készei hajtható vaauli kocsikon indultak a helyszínére t. i. a berényt országaiig; — nai-nél inkább közeledett e kis jármö a mondott helyhez, mindinkább szaporodott a szerencsétlenről elmaradott ruhafoszlá-nyok számi, a 69. számú őrház közelében pedig R vasúti einek mentébea hoss-azat a BrcJfszegekben meg-meg akadozott bélrészek toltak észlelhetők. — Megérkezve a burényi országúti átjáró mellett
kisasar-oyt, ^
Dr. Dtlricbitein megyei t.
sz. Órháanál, ettől mintegy &O
i 69.
lópésny.
iszonyatos látvány tárait ki\'kiildöuek elé. — Steinkellner Lajos holtteste kozvetleu a vágány emellett feküdt, az arcs teljesen hiányzott,
orvos or bájos leányát. Isten átdisa ki-sérjö e Bseai frigyet!
ajakig le volt
bomlokcaonttal
bomülva, a mell és a gyomor alao rés: én trős horxsoláeokat s»nvedeMF ,i elköstörülve, a bal kar pedig tőben »..«kitr» a testtől aíkölöoitve hevert. - Mindsn kflrelméoy oda muUt, hogy a szerencsétlen ifjú mensl közben kspstz-kodott tol * vonatra, awnban eíc«ir)M
— A galamboki körjegyző Kör
meody Sándor ur megrongált betegsége
miatt áltVárdl leköszönt, Svatiics Karoly
ssolgVoiró ar apr 19. a helyszínén intéz
kedett helyettesítéséről
zinte\'n térdi kiszakítva a
— Eljegy*é8. Csiginy Ferencs
Iispei birtokos, a régebbi pártmosgalmak
ból ismert Csígány Bertalan stt-adorjaiji
birtokos unoka-öcscse jegy et váltott Bors
József ssiotéo 1 ipseí földbirtokos kedves
és murait leányával Reginával.

- Haaai rövid hírek. —
fc. ezey József világUiac festő 200 frl il-limi segélyt ojmrt. — Egy aepti-szent-györgyi polgár 20-dik gyermekét temet-totLe a napokban. — Fer»DOSj Sándor népzenésa 16 taggal Oroasorazágba megy bangverseDyeznt — A baptisták vállasak törvényes elismeréséért folyamodtak.
- A .Hazánk* nerkeaztetét Csepy Pál
Ügyvéd vette át ismét — A pozsonyi
Toldy-kör apr. 30-án Dm ünnepélyt
rendes. — Qbyczy Kálmán az orsz. le
véltárban történelmi kutatásokat eszközöl
- Külföldi rövid hírek. -
A scbwerioi sánbai leégett. — A szerb király koronáz.isa aug. végén lesz. — Homer kéziratot talált egy atbeai tanár.
— Boaais. és H«rozegovina ok kapálása
Uagyaroiszágnak a véradón kivul 73
milió írtjába került. — A párisi fSpoetán
180 pénzes levelet loptak el. — Bécsben
egy 83 éves vőlegény 25 éves leányt ve
zetett oltárhoz. — Gr. Zichy Gézát a
német csiszár táviratilag felkérette, hogy
zongorázzék előtte.
Ki nyert?
Prága apr. 19-én: 23.77.84.32.87.
Lemberg , Szebei
9. 62. 8. 14.30. 22.64 89.70.38.
Színészet.
Kedden apr. 18-án OA kornevilli harangok" ca. regényes operetté adatott előssépsstatttt-kösíMwég eUtt &erCfyné és QsxÓfy hatásos játékuk zajos tapsot aratott. £ nálunk aokaxor látott kedves dallama operetté még mindig vonzerővel bir M«gie érdemli, ha ily &stMvagó, ke-rskded előadásban < gyönyörködhetik a közönség.
Szerdéa) .HftdráeKt a békében* aé-: vigjá\'ék kecés közönaég előtt. Öasze-onlitva e bécsi nehéikés darabot i fraocsj* könnyűd, társadalmi darabbal. a nem rég stjore került s nagy hatást gyakbcolt .Váljunk el" czimüvei, látni iogjak a két scmset közti óriási különbséget, vtjfj-ak most hozzá még a másnap tsjsre került, istgyar népsxinmflTet ai *rra 2*H«ki*-t, Lakácay Síndorntk
leg megbírálhatjuk közönségünk mű illését, mert, mind a francul, szellemű^ mind" ü eredeti jó a*agyar népszínművek éUnk pártolásban rásawülaek, mig » caelekvéoyt s finom ízlést mellőző német-szelleműek kevésbé látogattatok. Saját ságosan feltűnő, hogy as oldalkarzatok rendesen toltömve vonnak, tehát va annak is publikuma. Nem helyoselhei eljárást tanúsítanak zenészeink as alÖadás alatt, de főleg a felvonások közt folyto. ki és be járnak, de a közönség közti U néhányan vsiósÁos sétálást tesznek, hál bíz ez nem néf,J t. közfinség&nk, külö-nősen t hölgyvilág több figyelmet érdemel; Váljon milyen furcsa lenne, ha TalamenDyrfelkAreWed&ék és ki s be sétálgatnának? Tekintve a helyzetet s a terem zsúfoltságát egymásért e egymásnak igán szép volna több udvariasságot tantuitinnnk. S ha már benne vagyunk a ssémbeskedésben, menjünk tovább is, az i illik, hogy nyílt felvonások közt egrik-mísik iseraplő kíbivatik, gyakran nem érthatni a következő beszédet. Hát még a székek miatti zavar 1 No ez a leg rendetienebb, egyik a másik helyére ül s as első felvonás fele lolytonoi zűrzavar közt Urtalik meg. Több rsedut kérünk !
Vegyes hírek.
— Fbrc$a káráét. Még a«on ídő-
ben, midőn Munkácsy Magyarországban
mulatott, egy társaságban felhőst* valaki,
hogy Szemero Bertalan nyugat európai
utazásának leírásában a nemzetek külön
féU aajáuágait össaehasonlilván, érdeke*
jellemzésdl felhozta, hogy a különféle
nen.setek hányféleképen Tejeiik ki apénz*
aaerzée fogalmát és o különböző ki fajosé-
sek mennyire jellemzik az illető nemze
tek jellemét. £ sxerint as amerikai és as
angol a pénzt csinálja (make), a francai a
nyeri (gagne), a német kiérd«mli (ver
dienl), a tót és a szláv rádolgozik (sa robi)
s a magyar keresi. Erre egy jelen levő
szelieaieq öreg ar azt a kérdést tette, hogy
esen kifejezéseit jellemsőségét alapul véve,
mily nemzetiségű Munkácsy ?
— Itbb orvosi Msakiap és sok jeles
orvos összhangxó ítélete és véleménye a
Brandt Richárd lói készített svajoai lab
dacsokat, vele Iectarjedelmesebben pro"
bált kitéri etek folytán egy a legmegbíz
hatóbb gyógyszerek emésstéai zavarok -
nál és as ebből eredő betegségeknél mint:
dugaiás, szelek, étvágytalanság! főfájás,
vértólolás, tsivdobogás, máj- ás epess«n
védések, arany-ér, vérssegénység (fohér-
kór) atb. a legjobbnak tapasztalja: to
vábbi ason jő tulajdonsággal ifi bír, .más
hasonló • torok wi elssámitTa, hogy azalid
hfctásu, a beteg werveket nem gyengíti,
hanem erősbiti ás általában ártalmatlan.
As olcaó ár kevéebbé ie tehetőabnek is
lehetségesbe lesn megvételét ason igaxi
népuernek, A valódi svajoai labdacsok

megállapított feltételek szsríot lesz lefi setendö.
Kelt Caáktorayán, 1882. évi apríl
hó 21. napján. 646 1—1.
MIKKA DOMONKOS,
kir. bir. végrehajtó.
Arver. hirdetmény.
Alulirt kir. bir. végrehajtó az 1881. évi LX. t cs 102.§-aértelmébeB ezennel közhírré teszi, hogy a sala-cgerszegi kir. Ejárásbiróaág 1530 ssámu végzése által Kosenberg Zsiga és Rosenthal Ignácz sala-egerszegi lakos végrehajtatok javára ~"iialer Fání zala-egerzsegi lakos alperes ellen 980 frt tAke és ennek járulékai ereiéig elrendelt biztosítási végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 858 frt 93 krra becsült bolti röfös árncxikkek, kendfik vásznak, sifonok, parkettok, bolti álványok, pultok, featőmesterségbex tartozó eszközök, szobabeli bátorok, agyi* ruhák és konyha eszközökből álló ingósá-goknak nyilvános árverés utján leendő eladatáaa elrendel\'et vén, ennek a helyszínén vagyis alperes z.-egerasegi száma lakásán leendő eszközlésére 1882-dilr év aprihs bó 28-ik napjának délelőtt 9 órája határidőül ki tűzetik ét ahhoz a venni ssándékosok ezennel oly megjegyséesel hivatnak meg, hogy az érintett iagósigok ezen árverésen az 1881. évi LX. L ca. 107. §-a értelmében a legtöbbet igérőnok becsáron alul is eladatsi fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára _ 1881. #vi LX t. cs. 108. § baa megállapított feltételek sxerint lesz kifizetendő S.cJi Zala-JBgeraxegen, 1882. évi apr. 13.
NÍMETH SÁNDOB,
547 1 — 1 kir. bir. végrehajtó.
6934 lk>. 1881. rapL 5-fa.
I. Arver.hirdeiaiényr,
Á n.-ksnizsai kir. törréD^yssék telet könyvi oiztálya részérói közhírré tétetik, hogy Májlinger Jinoa végfö^ajtattS-nak, Benke Anna ifj. Borsos litván né égrchajtáat sz«tiv. eszteregnyei lakos ellen 32 frt 12 kr tiké, í81ÍUug.& tol járó 6% kamatok, 7 frt 70 kr per, 18 frt Tégríi-hajtiai, 10 frt 90 ir jelenlegi s még felmerülendő költségek iránt; végrehaj lati ügyében a fent nevezaU kir. tÖVvazék te-rületéhea tartozó eszteregnyei 476. sztkv-beE I. 2, 3. 5, 6, 8. 9, 10, 12, 13, 14, 16—21, 24, 25, saras., a, Benke Aan.i ifj. Borsos Istvánaé tulajdonául felvett bál frt 50 krra becsült ingatlan 1882. évi május hó 17-én délelőtti 10 ór«kor E-itereg-Ején a község házánál megtartandó nyilvános árverésen eiadatni fogónk.
Kikiáltási ár a fenébb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°/, késspénzben, vagy óvádékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevó kotelee a ve tel árt három egyenlő részletben, még pedig as alsót ai árverés jogerőre emelkedésétől sslmitva 1 hónap alatt, a 2-at ugyanattól 2 hónap fi.lu.it, a 3-at ugyanattól 3 hóaap alatt minden egyes részlet után as árverés nap {ától számítandó 6*/0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módosatok asennt lefizetni. —
Ezen hirdetmény kibocsátásával egyidejűleg megállapított árveriei feltételek a hivatalos órák alatt, a n.-kaniteai ssai kir. trvssék tkvi osstályántl • as ÖaztÖrognyei köxség elöljáróságánál mog-tekinthetókj
As elrendelt árverés a fentirí telek-jegyzőkönyvben feljegyz«ndó.
As árverési hirdetmény atkkónyvi hatóságaál kifüggesztés, agy ax eszte-regeyei éa a] ssotnasödos községekben t3rt>,és és kifüggesztés s az egyik helybei: hírlapban egy ízben beiktatás által kÖMététetik. —
II. Árverési feltételek.
1) Arvaeé* alá bocsáttatik as essta-regnyei 476. » tkvben I. 2, 3, 5. 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16—21, 24, 25. soraz. a\'.att Benke Anna ifj. Borsos Utránné tulajdonául felvett 667 frt öO JUTA becsült ingatlanok.
Kikiáltisi ár t. becsár s az ingatlan a kitűzött egy határnapon abecsároa kJul is el fog adatai.
2. A veret tű kívánók tartósnak a becsár 10%-át késipéasben Tsgy ÓVP-ékképea papirbau a kiküldött kesére letenni. —
3)Ver6 köteles a vé;elárt 3 egyenló részletben még ped\'g az olsot as árverés jogerőre £.melkodesét£l aaimitva 1 bóo»p alatt, a 2 at ugyanattól 2 hónap Alatt, a 3. t ugyanattól 3 hónap alatt minden egyes vételár részlet után ai árverés napjától járó 6% kamatul együtt a birói Letétek tárgyában 39425. 1881. sz. a. kicsátott ig- min. rendeletben megbatárott mód szerint a JL-kanixsai kir, adó-, mint letéti pénztárnál lefizetni.
A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszarni ttatni. —
4. Vevfl köteles ae épületeket a birtokbalépés napjával tuskárellen biztositnu

HUSZONEGYEDIK BVTOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

n 1.8S2.

n. A» Arver<*« jogerőre emelkedés"- atán foj, _.w . ,. - _ -- _ -
kor ».ví . m«K^« inpariin birlokib. tóllotoi. « ,nb»n .lT<.«»lfbín«1pén5.- b-.",,,,,. w ArleJtÓSl Hlrt3Le-C.r33.OIiy-
p. rntgiegjeimvén, hogy • voTÓnek ; A fcindtiri ilinik • v.-vrtt !,-rh»!i. """ X A Hncv K»nii>»i iir.ei hillsiWf; tul>jdunnl kepesó 43 ,„
lép. mtgiegyenoivén, hogy • »«on«k ; A kinc.tiri illnrk • ».-vflt l.-rh-Ii. ; ""«■ X \\ n»cy k»ni««i i.r.ei hilkiWf; tul.jdonal kepezü 43 m X
v«wli bilonjmv.nj- «* 1881. 60. 1 o. ; 7) A mennyiben v-v,i «z irveré.i Ha .< in*. ..» :.« uj.bb -rv..rc»,-u V h()ai/u If.ibl)n éV;t,n<i5 ^t ome|ck« hi. ép.r.:». ■. dvi m«j.i> 4 én úéi X
intátk*iie»!.h.» kép ■■«: c«k »a eleiben , feltételek Wrmeljikíoi-k eleget a-m lenn« », el.\'.bninéi n»(;j obi) »">n »<i. n»» ni » w aiíiti JQ „eitof . hhiSuée hÍT«t»l Ii-ijinegében Urlj.nd6iri.beli »j»n 4Í
foj bi.datui. bj. m «rv-róe njapjá ni mi , megveil ingallxn «i érdekeltek birme- célelir tóbbicl a mulji»»"> *«""■ ""° l] ^r |al„k i||„tr„ OTÍW>IIO< Biób\'ii árl-jié. uijin tiadi..ni fog r;
m.i..\'t ló nnp .!• tt »« idézeil ■- c= 1 87 i Jyjfcének k4reini<r.!, a« I 881. évi 60. l.: |cti. — ££ Arl,jt-ni ih.i\'úk erríl ol/megjegviéne] fig.T«ime.tetni.k. ho.T A
§-. i„tP,k -d-.en-k nt-gfel.-lí uto.jí .ni! | « 186. §-. ér(elm<i!.e» verj re.«,.tyire j X ., M.b.li .jinl.tok f. í. mijm 3 iig • h\'itkS»«g;\'i"rod«n«i ben} uil.n". V
■"• 11";:k- . . .. :*> fcóluégéra, binatpensánpk v..»,t«»e I Kir. Irv.iék intui trnev. hiio.ag , .y d<ik, ho) « épilím (Prv » köl\'fteS-veté. é. n <rlejté»i fekél,-lek \'birmi- V
A üiriokbaiepes o>-pj ittii a meglett mellett ujabb árverés t-Iá bocaittutik
tlan lutHina <% terhei a v-yfit illetik, csapán efT határidő kitűzése melleit »z • jíajív- Eanr*«i.D itiSli f--í
6"! A luiajdonjog bekeblezéae usLk eiöbbi beci- illctfileg vételiron H!U! ía «!- \'
telar és khtDatfciüak teljes lefizeiéae ad»tit s a mulasztó vevú a vételár kÜ-| ?45 1 — 1.
HIRDETÉSEK.
TÁRCSA fürdőhely
Vasraegvében Szombathely déli és nyugati rasutállomá^-íó] csak 4 órai tuFolsílgban az osztrák-stajír-triagj\'ar határszélen. Vastartalmú forrása uói betegségekben, különösen a nemi sí\'Tvpk betegségei bee, idegbajokban. "Jgy-szinte férfiak és nüknél elofordaió vérszegénységben sat. kitűnő és bebizonynl: gyógy hat ássál bir. Laiás és ásványvíz megrendelések a fúrdd igazgatósághoz iotézendok. Fürdő orvos: Dr. THOMAS. - Az illetó röpirat minden könyvkereskedésbe kapható.
Az (vad május 21-en kezdédik. "9Q
A
igazgatósága

SZIVARKA-PAPIHOS
LE HOÜBLON
Frttnrzú? <}t/iirtin"7iy
ÜTAKZÁS-OKTÓL ÓTATIEÜ!

ROMER-BAD
{«. steíerl G-astein ) k fUrdöidény megnyitása f é. május l-én.
A dé\'n vappilyÁQ (e ^yoret-onatía! Béi»tó! 8 PS féí. Tri\'isz\'.t 6 Úri..) l£en -r.\'f hkrath^lűrck 30-3:° -.% D^puakint 20.000 hect. ví m-anTiséfif, küi»an.-í hatAssul fcostvéav, e.-.usx, lá^z-uvcaés. Kzéihiid gyeug\'eitéf,\'. oíi u:l«-{js6<r«!í. liüvi i;s£ml«0..<. mag vénült e.i^ud\'jk ró lőtt hunii) csooí é« \'íbftLtfzáá^i-knél stb. N»gv vizur. e!et;«.ti» uiuiiit Uj biiliiE mirvÁnv- 8* ^ádíürdűk, kényelmes )»ká-!ok, ^ ie^la o^niu
jt-atj Ü^7HBÍ tartomány. QU^SÜU árm éledua aér a tiír« k. uj-niui épüiim »■» ivú»iíforr»í vMPtét. Fti!-<Mrfr»"i Ür. llairhofíT II, míiorv Bftc-b.V. (LafcAí.Kpril v^-e.g BéíM. i. K.ruB*r*Th..e i3... Kim.-it.-. -
Jraüik. árj^rzékefe ingyen és bennem^ Külfinturk » ffitdői-HZR
Í(ÍK«S által Bömerbad, AWS-SKT. ;"Í34 2— J


FESSELHOFSB JÓZSEF,
fü8T»rkereflfcedéBe mell-lt. í»>«len B»i)och«r-fí o ■.!,;», ■.

M

OLL SKIDLITZ-POUA
Haialsítáeok íorvínyllet böntettetaek.
Egy lepecsételt eredeti dobo2 ara. í frí. o. é.
pANCZÍÁ BORSZESZ SÖVAL,;
1 aiincí..c belső e- küKŐ r?ntla,]iaQ\',!. a l"^^"^\'^-^.^\'^^\'\'\'^\'^*\'^*^
Qvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.

Erohnfi. ésíársáfól Bereenbeit.

Aiulirotí &JÍD1;K
ÜKI-/NŐ- 1
gyerniekezipők,
GSI21ÁK
árakon Vrfió •íikí-szue«áró a.
lecjobii borból,, bel- és külföldi bárminemű kel
méböL, gnmmi sarkokkal ugy bfsz lábbeliek raktárát is-
■ÍT\' V\'idékí mcí>^end^!é6ekre iesnigjobb gond. fordittatik, és árok csupán egy avali czip5 ST. gy centimetermértík btüldé mellett a leg-pontosabbftn eszközöltetnek *W
a je^ujabb ŐiTaí: szer\'nt. *W
é. köíö38éjf. k^-je* páDíogisit kéri
b4Ű 2* 3ULTENBEEGEH SÁNDOR, czip48Z

ÉRTESÍTÉS!
A nagy-kanizsai kereskedők és iparosok ciszcelfc\'tt^i jelentik a 11. é. kö/-5nse^n(íK\'. h^izy saját, vaiaminl sei^ódci^ éx tanonezfj/^ kényeimé é» az utóbbiak, oskolázlatása cz>\'-l\\i-bó!, a vasár- és ünnepnapi ryu\'JTrtlom \\\'\'tci<ité*ére efrycsültek ; ennek kövrtktv.irben f évi ápril hó 30-tóJ. kezdve minden vasár és ün-Dspaapokon délatan az üzk-ti ln-\'vis. L\'I-.\'Í
zárva Jártját
Jilzen HlhataroiHÍst azon ki;ri!.s«cl kiiziiljiiK a n. é köüöasé^iíel. hogy ne\'sni vrfnArlasaik ír va^ry rnegrcadelési-iKnt vasár- és ünnepnapokon délig eszközölni nidlcríztas^an.\'ík.
\'JV\'ljes tiszteh\'tte!
643 2-4 A NAGY-KANIZSAI
• kereskedők és iparosok.
■riirne.fínek lf-h-i hti-H ,v!:ú .\' Kx v*sy a.:-a hirfl\'íté.- n•«•»*« . n :*l tíl■■ i*= fei : E biiieg-Tálasat s a legtöbb trícibc;] ■■[Un — » lc([rriSs*»bb»t ! .\'i ii> ai i yen ca-ódáj,! a a t.iiiii. v»16 p-nskixdim olkcrtl m nkxrja. aiinik t»-t.ác.t .Íjuk iiogj- GorisrUch Kfiroly. .-.hl-, i-uvrienn ín :wi:u«ól ■ ):.:\'«-
ritSor. Vi.nnak i,*mer:riv*,. nej h"gj irnni-n hcí\'-fi ji;
-iliiat « ■. legjobbal vál»«tli.,tj* ma ^in.ik A f*ont-W\';, m.ir 23 ki.vi»*t
ért konyvt-rske n\'pyf:: éa bérmCnKe tfi!á>-tik m»rg x m?»r-n.rel»-j-k. fhit
is lohrt. " \' -5".\' y H1
k»v-Uví-. tbi
a; kfliötí az eeyedüii, mely o-toei riéiokra \'aEHniilia\'ű\'
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o. é.
T ü tt i á I I j t á s -.c_.-.
aoli A. gyógyszerész, cs. i:ir. ndvSr; száilitónál, Bécs
g)(rjertiti b,,,..ig.kb.o KltÍD
o; k0«»„,iE íér.tíí httirmttxn M I..fii. kÜitoWl \'k °\'"°°k*t tU°8»\'i«-. "\'iT* "Jtt 0.87.0 i, .liiri.
R»k«inl.: Híjy.iuiilzsí B,!cs J. J,6B7»: Prig.r B<U „ífr., íiM.vr .„ÍIrf, R0>er,|„|d sdoi! Ro„nb.rü F.mti, Strfm <> Kific ai.-Eftrötj Ho,IÓ,? J. E. iu,eijil úcU F.rd. - B.r«r Dor-c,
Ciakt.r,,, Go„« L_ tT4n.i«ré„. _ np,svír B,b«h*r Kíln,
And
Jr^T"-.Th K"="""!\' «r<«r«. - ^»m w.,ll M. „ín..
( in I wo.sch F. — Kirnsrt
_ L,tMye K»l

K A ¥ É
és tiea szétkEldési crég.
u \' Leeuagyobb gzélkoJdési üzlet
nagybani árakban ajánl Hambuigbólpnstán b^rmqntesen ingyeni csomagolással zsákokban 5 kilótól ke/.dve
5 — 5 —
4 -IC 405 -8 80
3-7(1
27. Perl-Mocu, ijea k;>díi - _ 33 OoMingc. íciadói — ~ _ ._
"ítvouí. jysri í- teM ..-olji\'.t
FTTNKE & KORNBERQ HAMBURG.


KESERÜVIZTFORÍIAS
iiuúni köiőtl SÍP! ieáalisayií \\n &J:M Dr. Korányi tanár £ri"1*!S"kBk"°£«"»«;"i
Dr. Gebhárdt tanár ^■."""„ií\'t.,,1\'
Dr. Darányi kóro igazgató, "!\'í,\'á..„»\'ik"
Dr. Ambró bábíképiómt. igaij. ^"\'p\',.\'
Dr Kiss kórn. igazgsté, Í\'^^,%\', \\\'m»
Ks^baté Feszlbsfer Jrzs«f. Ras 8»er? os Wmlhoít Rasra^arg Ferwícz. ReteafcU Aúoit, Sohw.rti e« Ta*bér es Strév éa Kieis uraknál tUgy-KaBizús Y-lutiat jjyígyazwUraJtíifcs es ntoy^bb ÍBmeraru kerrskedt 3ek,be> Kivánztrs níndegüll Blffoyöti fSTtélelek mellett r»Ltirak allitts!-BSK fet, b» u icáirt éhajtás nyiWiwttitik Nyomtatvsbyok s siet ü\\úési
20»tÍúgtM Sodapesíen, ván/J itczs (8 -*7tí -i—^

, íyoaatott * kiadó tolaidoaoe Wajdits Jóoef

, 1882, április 27-én,

■*•* 7 ét r> EiíflieteBi ár ^/v >MW /\'> kr
s hasábos HiROETESEK ltlún toválibi sor-.-. "
. . . - - r \'T-T LTj li FíiT
iii uoronké ocsUir: nt 10 krrrt vétetni* ;■;,■!. ii uimdco epye.-.
rT* SCJ kr. fij-í-i.Tidn
v..., :<-Ks; üi 7. savára* hf-í} h
a . i sagy-k .arizsai ^iscieű-D

ik évfolyam.


A lap sieUeic. résiét
oyek Í.
anyagi részét iiietÖ közlemények pedij £. btdóitoi bementre
iatéseadők : SAGY-K AN I Z S A
riéziratok YÍSSSE. ne= érüidetsek.
tL-.ap<inak. , nagy-kanizsai önk. tüzolto-egylet*. a .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbanfec, , n&gy-ks.nizsai takarékpénztárc. a jZalamegrei áluiásoE tanítótestület* ^eló egyesület", a nagy-k*nizsai tiszti önsegélyző szÖ7etkezetc, s. „soproni keressedeim s iparkam&rs.\'nágy-kanizs&i £iiíválasztmi.ny&1! £ több megyei és YÍTOE
hívataloB értesitóje.
kétszef, varsárnap- s esfiíöríökőii megjelenő vegyes tartalmú lap.
DŰÍDV £ számadás kitételeinek j
és a ezabálysxert igazolva-j
nyokkal teljesen felszereit voltáról |
meggyőződött, szx elfogadanflónat é£J ——
ennek ÍOÍVUD Skoblics Zsigmond me- ] Zalamegye állandó választmányának
gyei f&pénztámofc urat a ™^ m2, évi april rá Z-én tartat ülést
óvás fení&rtáss. mellet: E. Lováííbi fe- . .... _ ,,
lelóség terhe alól feimentendónefc jegyzokimyvébÓL
véleményezi *, — tisztelettel megje- Gzukelter József megyei főszám-
ayezvéa, mi^rint & zirszimadás vevő ur jelentése, mely mellett Skub-maí naptól kezdve a. megyei másod lics Zsigmond megyei főpénztimot aljegyzői irodiban közszemlére kité- ur &iu.i az ngrnevezett icsiona betéteti s egyúttal annak" nyomtatotttszillisolási pótadón*t &s 1830. ér
második:, agy az 1881. ér első és második feléről szerkesztett zárszámadást bemutatja, azzal isagy t azáou,-d»s L-ltfÜE sza\'Dáiyszerüieg m»ifvizs-.tván. £. vizsgálati jegyzéíöcyv szerint a számadáí összes bevételei 44887 írt I \\ ■/,, krral \' " "" £4854 frt 70 krrfcl
í.) ÁDtpv-kaciirwii mértékkiielesito hl-*.-»tfcl iítfc 1 e. hiteiesi ie11 tárgyai m»n twsiAiliíoit ée & BzájDuiú 1 BŰ AJ
mám a alatt ff i vett öcaxceek & beutaló
elie
1409 ff t 67 krral
2 ) kt 1880 év! cári maradvány
dái siapjtic
fl
20 ír\'. 20 Icrrai
Eszerh>íai5sr.bevél«!ekl429 trt 8* krral érvényesitolnek
Eladásokra.
1.} A mér.ekhilelnMiö ti»toek Értése fejébsi. kiiwio\'.l ée u. Bstmada* is£ folyó azáiBi *Utt "felnin kitéve] * mellékelt oyi.g;\'ák alapján" ÖBJSI. I000 frt •2.) A bilole»itó histUl szolga. Etetése fejében ki wioií ée *szkmídie-2-\\)z <k 3. f.azAin i\'aíí felvatt kiiéteick i niöiiékoli
példánya, jelen vóíeméDves jelentés kíséretében mindeii bizottsági nrnaír megtűldetett, £mf.
tag
Tekintetes megyei bizottsági k&zgyulés !
Skublics Zsigmond megyei fópéns-
tirnok ar iltai ÉX tagynevetett rkatűEt
bÜli*í ód é
240 frt
A tüíir* czimén 4 fo.
-i-7 A. má>tékfcii*\'l<»ílo ni vaui F-isserfléa: ka.\'.
bezárólag tifi
35
eUtiltatuk
«printa*öM.kUciA«>k 1339 fri 96 krral réayesitetiiek.
; ««U B3LÍDX£<Íá8 Isprint as öui«i bévé-
ek teaenek - - . 1429 frt 87 trt,
.íwss. ciadá*ot laa-nek I 339 frt 96 krt. | LevoBvs. ezon ki&dáaokat s. iocü bereLolek-bíi leai t*ra(ivá.oy
*S9 fri .91 kr.
,léces fr; 91 kr. .. azam.v*;víwnitj áit*i :D caárcs. hó 3j éa 1881.
i. psaaU .zaz Dvoic
A megyei
ZalaTnegye állandó választmanyának
,1882 ívi aprü hó 17-én tartott ülése jegyzökönyvéből,
CzEkelter József megyei foszím-vevő ur jelentése, mely íűeliett Skub-lics Zsigmond ffiegyei fópéDztárnok: | tál 311 urnák az ugynevezett meter alap" ta1"\'*Ul 1881. éri bevételeiről és kiadísaÍFÓl vezetalt számidását a vizsgálati jegr-"".óúyyvel együtt bemutatja, mely .utóbbi szerint-az említett
miit p
1429 frt 8T krral 1339 frt 96 krral
-ssze? bevételei összes kiadása:
a pénztári maradvíjiy ; 89£r;91trrai helyesen felvéve Uláluttae.
A bematatott zárszámadás vizsgálat alá vétetvén, mintán az állandó asztaiiny a számadás kitételeinek: helyes és a szabályszerű igazolványokkal teljesen felszerelt voltáról meggyőződött, azt elfogadaadónak és enoek roiytán Sknblics Zsigmond me-
y
gyei fopénztárnok urat óvás fentartása mellett
szokott további
ás e
felelőség terhe alól felmentendönek véleményezi; - tisztelettel megjegyezvén, miszerint a zárszámadás mai naptól kezdve a megyei másod aljegyzői irodában közszemlére fcáté-teteit s egyuttai annak nyomtatott pé!dáL;~3 jelen véieményes jelentés kíséretében minden bizottsági tag urnák meg küldetett. Kmf.
Tekintetes megyei bizottsági közgyűlési
Skablies Zsigmond megyei tflp^oa-
íáraok ur iltai Zl vesU
tai Zalgine^je ogyaoe „begápoliei iUpjának" 1881. «\'i bevételei és kíadiaciröl vssot«tt ssütuutáet
spenzt, maradTány 2L0 frt heljesec felréve találtattak.
^egriagaiva * 1 gálát ftt vétetyÓIl,
Meííjel-üí?) ek. Zalám pg} <: állandó -vi\'il nyAnak l^\'i. (*■ I *pr. híí !7-£n rartoit ülése jéin >.oküü;> véből.
Czukelter József megyei főszám-vevö ur jelentése mely mellett Skub-ücs Zsigmond megyei főpéoz tárnok ■jr által ZítiariMiiíyr- hftóipénztárának \' 881. é\\ i bevitelei és k-iadásairól vezetett zárszáraadást megvizsgálva bejutatja azzal, hogy a vizsgálati jegyző könyv szerint a ^7,átnsdás ősz.bevételei 14i.il 94 ft :.;\'/lí 1C krral o?z-kiadásai 13 -S3 1 4 ft : 4 - -: .f k-rral
póuzt. maradv. ] >í7ö ft 4-í 1,-J s/4 krrai iieiyesei: felvéve találtattál.
F.zen kimutatott pénztári maradványra nézve tiszteieueljeaea1 meg-j egyezte tik. miszerint a számadás szabályszerű lezárásával a házipénz■ tár csakugyan a fent irimutatott maradvány nyal rendelkezem ngy&n. de mivel a számadás lezárása után Löbb-reidbeíi számiak érkeztek be. me-j Ivek a házipénrtárt terhelő múlt éri 883 frt 14 kruyi kiadásra mgtak s mely összeg a fentebbi maradvány összegből ki is fizettetett, ennélfogva ezen összeg kifizetése után- fema&-radó 9s7 frt v; 7, kruyi péaztari maradvány voln? csak a f. évi kőit-;■ ég vet és fedezi:.\'! rovatába íelv\'eh tó.
Kgjebekbeii az állandó választ-mány a számadás kitételeinek hciy^s és a szabályszerű igazolványokkal teljesen felszerelt vo!tan>: meggyőződvén, azt clfngadandónak és ennek folytán Skubiícs Zsigmond megyei főpénztárnak urat a szokott óvás fentartása mellett a feielusség terhe alól felirjentendónek: véleményezi; — tisztelettel megjegyezvén, misEerint a zárszámadás mai naptó! fogva a megyei másoá aljegvzói irodában közszemlére kitételen s egyuitai annak nyomtatott példánya jelen vélemény es jelentés kíséretében minden bizottsági tag uruak kézbesít te tett. Kmf.
Tekintetes megyei bizottsági közgyűlés!
Skubú\'.É í^öi^Toonü m. föpécalirook--r áltti a megyei ugyaevűzaU Bmeier aiap* iSöl. évi bevétsiei ea kiadásairól
fennálló megyei flzebiííTeaáalüt értrituó-beo iaegviEög;\'>.ivii mellékleteivel vagyis s
sokat, 1 — ö íuljÓBzámiUg bötirúiag igs-2oió ok.ii * \'.ok éa a vizsgálati íegycóküay v-vtsl együtt ./■ ftlatt a tsties bisottaági kósgyülésoek »zon alazaltJÉ mL-gj-így*éí. mellei; tiszlélsUeljeaea bemut&íai,1 misze-rin: & számadás micden a ue- és kiuuló reodeJetek. eJlennyj.gíák «Ö nyugtákkal igaso itatván
az Öftaie* bevételek 1429 fri 87 krrai
™ öBözes kiadások 1339 Irt 96 krrai
a maradvány í9 fri 91 krral
azaz nyriícavnniciiencz fr: kiierjcspene k-r*l helyeaen felvéve ifcli.ialiak. — atimsdó ur a a? olt ott óvás í\'ecu\'rtásft mellen a további felelősig terhe alól felmentendő1 Icna*.
-EgyuUal bátor vagyok K t\'.tteB bizoitfli.£i kórgyülé&nelt telj«a tiazteieUel megomÜMui, h„gy raiutáo az 1881. évi deczember bavái,an a hiteieaiiéei dijakbűi befolyt ösaseg 370 frt 41 kr. ai ezaü évi SEámadás lesáráaa után érkotett csak be, ecnéiíogva ut ez^n évi síitnadáe be7é-ieiei közé felvenni nem leheteti. Znia-E£rerszeg8D 1Ö82. márct\' 31.
Vizsgálati jegyzőkönyv.
SkuVics Zsigmond megyei föpénxtarnok u.r i-li&\'i az ugy ne vésett „ Méter alap" itíbl évi bevéteíei é* kiadíaairó! vezetett

vc-tt és Í b«véteíck-eE 1—347. podig 1 — 611 íoiyó wi-mig b««árúUg jgazojó okiratok ét & viss-gil&Li jegysátöayTVöi ag^\'fitL ■/. ai*Li & tetLee bUottaigí kö*gyftlé*DL-k &eoc tít i*W» m«gjftgj-s46 mellett t»Bte]flUefjeun bemctttCni, — bogy ^ uátCEtüs miodeL tétele j. be ét kiutaló r«Ddu!etak agy * &sáiBve7Ó*ég áitai v«seí«»U ayilvájitit.~UW! jogysíkÖayTT-el ÖMLebaBoalit\'-s.Lvin ae üíMtes b*TétOÍek 10689 fr: bOz<\\ krr«. a.i ö&ssw ki«i.ieok 1047S frt 98 firrti spóattiri m»ndf íny Í1Ű frt BÍÍ*/, krral fae-jyeíeknek találtattak, — & ceTeielt atíJDftdí5 fApécfftirtiok ar *■ s&okott óva& faüUná«a meittftis további feleióségterhe &Í&1 felmeDtecdó lesne. —
ZaU-iigíirBSegeB, 1882. apri. hó 4.
Vizsgálati jegyzőkönyv. tikablícs Zs^gmood mugye: f6peo£-tirnok ur ik*j\' ZaUmegye ugyuevetEett ^bategápútáti aJipjúiú* i8Sl. éri be-vsaiéi ás kÍfcd4**inH vesetett etámüáií m *g vÍMgíj iairó\' -
Bevéíeíebre: A.
l.J -A, Öeiög Ápaiáij *ijtp köluégei fjde-Eíiör\'é s. kosáig t-t állaJ befiteteLL et & stimadáí l &Ő foiyó siámáuil 243 folyó u&mig befiinSlag feírett kifréi-)ek a be üdrecdeletakte: a. kőszege le elóljíroiil tíAllitoUelleíiEyugtik.k-í igasukaíFái asémpevöi IIJ.IITIÍnlartátet1.\' rcegegy■ lek UÜ&ITA fos*. 9336 írí 96 km íyeBec felvéve lihatátiak.
fi.
wj visai&\'.ériteil:
kolieégek cximác 244: folyó seimtól 34*\'\' "folyó szimig felvett beuLAló
1265 fr: 93 krnl
;ai.avev£i: E y i-i -ric tartás ait-pjác
3.) Ai 1880.\' évi
frt 71s/t krral
J &z a20E évi gvitsgáli Biá-madái aiEpjác he-eo vau felvéve-aarint as 5es-
érvín ?e
kelnek.
Kladasokrs..
ápoltak ütia íeltnertilL m eiólege-jllBégok\' csiméc as I-s6 íujyó Bzim-;ámig bezárólag fellett ki B tiiiíaló rőJdeietek, ré-■a*iíí t kifir«tési taatuitc nyngíikka! iga-
aOÍ-4, íé^ét á£
M>£ 1Ü47S ín 98 krrai
A negallapito lösaaes bevételek
■ — Í06S9 fr; 603/, krt
. 1047fc irt 98 krt
21Ufrt 6üV4 kr. ai J.Z kótsriz tii forint 623ft kr. A m-igyöi Bsámveviiség utal Zala-KgerBaeges, 1882. apr. hó 4-én.
Zalamegye állandó választmányának 1832. évi aprü hó fi én tartott ülése
jegyzőkönyvéből. Czakelter József megyei föszám-ve^\'ó nr jelentése, mely mellett Sknb-lics Zsigmond megyei föpénztárnot urtak a megyei betegápolási alap 1831. évi bevételei és kiadásairól szóió számadását a vizsgálati jegyzó-együtt bemutatja, meiy utóbbi szerint az
összes bevételek 10689 frt 60!/4 STTSI összes kiadások 10478 frt 98 hrai
spenzt, maradvány 2L0 frt 62Vikrral

iná»odik n$j-*z Í&81. év első as aisodik fejéről vez&tfflt Uevéí-*íei és kí&dauirói at/iiíc astEC&dáat van &se>re.ic*ém u>eg-rí.-sgilvs. L. aellátelve volt ét a bevéte-iokni 1—506 Tssü-zBÍg-a kisdáBok&t i—45 hatKmig btsárólaif ig&£OÍ« obiratok: ée u | viaegáiati jagyiSfcöEyrrei ogytit*. ■/■ oUtl j t ietUji bÍ£ott£Rgi köigjüiésr-eic uaik 1 aiet&LOE megéricL&se meiioü tii-eteUttel 1 fe»eíi feltferjeaEteni: miBieríct a axámudiU i&í\'e-dec tótéie 6\\e!!6 okirstokfca! igasol
jegyíököojv ssennsi
üa^eeberé\'.cie! 44887 frt iiyiC krral
6W«E kiadása; 34854 frt 70 krral
. tniLraÍTiay J0032 fr! 41a/,efcrraJ
mi lit oier harminwská1. frt 4í4/,c irrai hftlyeseD ftlvéve iftiáJ\'attak. — t nevB-ifltí esőimcdó m- s ssokott órás fenUrle.su toelleJt & lűviübi f&kJóeég- terhe alói íei-meoVendi íooűe.
Zalt-Egerssegen, 1882. fnircz. hó31.
tárfiok ar iltsl
Vizsgálati jegyzököny.
SkübiicE Zsigmond rEsgyei föpén
iltl ttgyaevtzett ^t-*.o
rifc 1880
évi
p
naiiodik föléről.agy ax 1881- éri eísí miamit feléről ?aseleti bevételei és k díLstiró! a tó Hó B^áissdhE mep-vizfigfeiisiir
Beré telekre.
ellen- krr*l
1.) Katoct bsAzlIlisoiisi póudó ctim Ö k.ör*ftgek Üt*I befizetett ée s atiin&r í^i fojyó asims-tól 5Qi fuiyÓB^mái^ íiróiag ítfivel! kitételek, aliípiai ULajv nyok ée a köifiégek álul kiállított áí ljá 43857 f 1
43857 frt 8
ayugtáí alapján 2.) Bgyébb bevételek camén
506 fol/íí AkálB
&Un felvatí Ö#B-sieg aíispaci be-rxtaící rendeletté!
1029 frt 26 krral
ín l l*/u kj-
nyuiciazaí
k
E szerici ac ö»«-
azee bevételek 4488
acjiE üegyvenaégy eser lla/ ^i óé
ie y
Eladásokra.
1. ks agyas katona tartó bolyuknak, ugy Keetthely, Nngv-Kiiűiisí., Znia-Egerateg, Ptt-Uk, Alaó-Pihok, Swioió ée Periak kötegeknek katoDa tartásért járó kárt* Unitási Msiegek fejében kifiiete\'-\'. és a sxámadfej 1 folyó azAmátói45 íoíyiiaiimig bezárólag íeIvett téieiek alispáoi kiutaló road»Í«tok Biámvevuilfg érvény eaiiett kimutatások, és s. kiállított Djugiftktal
34854 fr\'. 70 1
igasoltatvin ÖSEZ. belyeaets felvéve
találtattak
krral krraí
44887 frt Il»/,0 34854 fr! 70
E Bzoriat az ÖOSE-B kiad Ások — — érvényeaitelaek. A megállapított Ösaseí bevételek tMEQet — —\' AB Öassec kiad.
LiSTOO V i SZeH
kiadúiokat & f«ati bévé le í = k b fi 1 1 MI t
p\'éB i t ári

pénzt. maradT. 10032 fri 41 VlB krr«l helyesen felvéve talaltttUc.
A b^mn^tott zárszánxadis vizsgálat alá vétetvén, mintán az áii&űdó váLaszLmiűy £ sz-ámadás kitéteieioek helyes és a szabályszerű igazolványokká; teljesen felszerel t voltáról meggyőződött azt elfogadandónaL\' és ennek folytán Skcbiics SsigE&oDti jae-gyei föpénztámok urat & Bzokott órás fentartas* meliett a torabbi felelőség terhe aiói íel mentendőnek véleményezi: — tiszteletiéi gyezvén. miszerint a mai naptól kezdve a megvei Eaisüd aijegyzói irodában közszémiérc ti tétetett s egyutís.! annak nvomtatott példánya jelen vélemécyes jeíentés £iséretében Hiinüec bizottsági tag urnák megkQidetett. Kmf.
Tekintetes megyei bizottsági kozgyülé;.!
SkabiicB Ssigmoad luogyei főpánx-láruob úr &.k:i.i Zaiamegye utépiiásseti aiapjáüiik 1SS1 évi bevételei ét klsÁi-aairól vezeteti B£ám*G£ia: VB.E aserencsém raegvÍEagálva ée feissereJve E. mellékeivé volt ée &\'bevételekflt\'l —507 ioUónixáig — L kiadiiEoka1: I—192 folyóaiamig bo-sáxóiag igasoló okiratok és L visapáittí jogysókönyvvei agyü:t ./- alatt a teíiei bito\'.Uági köí^yúl^nek annak s.las&ío« megéri ntée msllett tÍEslaÍette!]e««i! hl-terjessteni, miszerint i asÁnlajiií miadac tétéi £ kellő Dkirato-ikal ígtioitafia, « saámadáaűtE Í a Tisegifati jig-ysSk&nyT ateristi
öaív.e£ bevéie:ai 53678 frt 35*/i trra!
Öu>ee kiadaaai 53592 frt 69ya krraj
h mai-adváQy 86 frt 26 errai
be^íMco feivé-re taUilattak, a neveiét; BZErnadó ur a aspkoil óva£ fenő tartat* melíett a te rabbi feieldieég alól feimen-tenciŐ lenoe. Báijr vigyek: egyattai a mí^-yei aLbizsos arak keaeiáse alatti uí-Bierüsamokról & kir. ópitöeteu hivatal által óaaieiliitc-tt leltért ./■ alatt a tette* köRgyalésuek tiwtele\'.tei bemutatni. ZsIa-Eg-írazeg 1882. év márcziofi hó 15.
Vizsgál&ti jegyzőkönyv
SkublicE Zsigmond megyei főp^os-Uraok ur iliai p megyei utépiteatPti aitpLck IS8i. évi f&Duir hó 1-iíi aion évi deczsmber hó végéig veietst!. bevételei és tindáaá\'ól Bzóié aiámaois meg-
tdseser hsrmincíkét fri 4iI./1c kr. — Á megye; stimvevó&ég ilt*í. Saia-EgerEieget 1882. rsirci. hó 31
megje á

I. Beietelekre.
1.) Kosmucka vAlt**g penVek ctiraéc as l-«ö ÍBsámlőI 503 folvó érámig beaárálftg feirell kiléleiek alisp\'íni otulrányok ás a községek áitaJ - kiülitott etlf^njagtík al-pján .... 53026 frt "22 krr\'al 2.) Különíéle bavé-leiek ciimóu ai 504 folyó eaárrtól 507 folyó Biitnig besá-róltg ki^u t&\'.o\'-l árvaréaíjegj

.ÍP-U

>\\Uv\\>:

APBÜJS

1882.
Zalaffiegye
szükséfpessége és czélsze-, vajtasÍBt\'-az d&rtoj\'zott költ-szampoatjábóí megvizsgálván . helyessége irint esetleg hely-
/ŐMnyvekkal «
ippáni üt-.lvány Wnl igazAJ-at fán 8.) A pénztári i
82. £TÍ" május hu í-én *s folytatta tartandó rendes k&gyaiéséfcen esdó tárgyat soroatta:
Áliapáui jelentés a törvény hatósági állapottal.
A. lemondás által ürendéebe jöl!
megyei főoiroai, — IÜ-ad aljagj-KÓi ée a
otolga Beí&gFmjai»t«rÍam Alul - eagecLé-
1 \'*:*"FA\'j^r**! on.aii i! lomboknak
;tás utján leendő betöltése.
Helyettes *. ügyest kijelölóee „«£. biiottságboz. as 1876. VI. ■eritk 55; §-ik\'érte!mábeé. \' ■ ■
Czukel\'er Jii«B»f megyei fiszámve árjelentése mellntt beterj>*asti Zalamegye báajpé^áj-áíiak- i6$l-ik évrőf. te ti Kánzámadáftát.
ügy «nar3*«tiWHr-Tmlteir ■ "béter.
lariAa
Krzinttwxrnf.ber. 53678 frt Bő3/* ktp. HXKZ ötvenhárom e2erhBtazáahe(veünyt>!cí fr! ^f)3•. krr*l érvényes,: Ueteek.
\' ■ \' n. Ráadásokra.
■■folyó azámifíi i\'2 íoíyó számig tVIvett kj.c;elpk aj ispán i reodo!e
jesati Zalameg^p 1381-ifc évről laerkeaitett i
alapjának ídmt
g j m«llt»tt bfiter-
jeasti Zakmegye betegápolást alapjának
1881-ik érról iBwkaati.lt aámámadáaáL
g^ |«leDleae melleU bfltar
jeasti Zaiamogye netar alapjcnak 1831. évről v«setett ainzamadáait.
Qgyanaz jelentece mellett beter-jeazti Zalamegye katűDabeazátláaoláai pótidójának 1880. <•■! mtaodik «a 1881. ér el.6 éa máaodik föléről szollá zarasá-madását.
valliB- h. köxok-
2.) Az\'atbizloaok irocU szükség-létei áimén a l3-foryó" szám\'ól 14 folyó számig bezárólft,g felvett ferítét-elet ■
endeletek 8 UJ\'Ug ákk^i igazolta
segélyezési czímen *(Jí6 folyó atárctól \'£á\'\\ íolyű számig VJ,1 «V i ÖMJ egek ai-
tatáaugyi micisteriam 1381. évi október 9-én 26376 ss. a kelt Ten4«!et«, melyben a fővárosban fefMrttótt ilCji köiepip.r :UQ»ÜDB a torveDyhalóaa^- \'.eiojetér^l kOfdecdd Iparot sővesdéilek aaámári. ^6axt5ndij alap alapitáaira kari fel a tör* vényba\'óaágot
J
í« v-*rk6ltóógek ctiavm a 30 áa;31.
g
oagyméltóságti m. kir. honvéi miDisterinm leirata, R ló&Uiíáci bi
ettó&szeg ki endeleti*! s
del
«otuigok.n»k 1882-ik évre tSrtioendS !neg&]*kitá£ii tárgyiban.
A nagjméltÓBágu m. kir. pénEügy-.inÍBterJum rendelete, &* 1882-ik évre | akitaodó ad^felsz^lamláBÍ\' bieottaaghox B2ti kiégés törvénvhatoaigi két rendee éa két póttag megvalautiaa iráot.
Á Dagyméltótagti belOgyministe-rium 41636/1881. u. a. kell r«ndolel«, eiyljel Qv5rfy Jenoa nagy kaüiaaai la kól é> lirsMoat a N.gJ KaniiUa léte-od£ ej épitméojek idoigleose közaé^i menj^égetirgyiban 2874—4904/34. sz. ^. hosotL megya kŐKgjfliési határozat ellea közberetett feifolTamodTaaya foijtaü as ügyiratokat ajabb érdemlegee
mait évi deczBmber 5 éa megt«rtoti pM-váiauttiaok eredményéről; s er:aek alap.
5)
r ;riár btr c*i- 52 tazajc afett feivtítí összeg alis-páni kiüt\'afó* ren-delet ée nyugtáTai-igazoltatván . . 7.).üJiiftöbfóia ki-*ixáb üzimén a, 33 folyú szára .akit kiiet! Sssieg alis-páni kiut&tó t-en-dfcteLés nyugtával ig»e*i t»tv in , Ö.) Az utkaparók itléii
s* 34 foiyó szimiói 46 íoiyó flíámig bezárólag íeivtíU £ ki űzetett óssaugek az ápUésreti hivatal a.i\'ui lá\'-tamo-^\'uyugtikkal íí_\'B2 )itatván ősire. A íeüSnyitg iiá»a és ka- Ljánva bérek
y; p
még be nem töltött ttgiigi helyekre Ílt4Í ldté
elreodetét
A kozlgásgatád bisottság 122./kb. 1881. SE. a, kelt el6terje*Ktén &s irvt-
nofe alkaltüaxásánait sQgedéüpeséoe
A kósigasgaliB! bisottság 1876. VI.
L a. 64. §-. " \'°°\' \'"
1U
1881. év
második íeíérfii a rragTTU^ltcaigu mini ielnökhöi Jntéaott jelenesét bemutatja.
Zfcla-Síent-Qxóth kiwaég ét vidáke ifibb JakóiiDoJc folyt-modvinya az 1877. évben megerfntffíetí wesí grótbi asolga bírói jár** vi&e£&á.llitá&& tárgyiban.
A kanisaai jaraB axolg&birajának je-
rte küuégeknek a kuroai köriegy-kt>ui beoyajlott megtartott tár-
iIá-ara, vonali:ot^ iratokat beterje*iti. A pacS4i jári* seofgmbirija Siabar
ili fuiyó
bezárólag
kitételek JtiisyfLni k i u t a ló ri^nüeletekkel ig&-zDÍUiiTáa iJsaseBea 14463 I ]) Hid&\'K. epitéaö
Ü il2 íoLjó flzám-\'.Ú\'L 3,63 fujyö aíá-mig bezárólag feJ-
Tfi\'tt ée kiíííBteLt
szerzúdásek íelül-vizagáldti jegyzó-Í öny vek, részint méraöküeg érre
tikkal igazoltat-van füzesen . . 222S1 12) Az úttest tartozéka feniartá3& czimén 164 éa 165 foivótsámoi- alatti íia9i"gek stíiapáni kiutaló rendeletek éfiovugták atapjáo
számig
teivyu
g
g feiillitisn
foljtuiíoíivicye íolytáo,
lá ió i
i tárgy*iá*i iemtakat bet 2*U-Egera»5g kösségoek
telek, felalii tikira 70&aiko*ó baiárosau.
vegeit k
riitaig
Gtori\'
y
utt baier-
a mar halé ta»ám iacz«irasa tirgyibe- bo-
h ^ é b
xott hitiro**U J
esxtetik.
1116* Lőrinci atasi apati-i éc Uy Lia«ío saepfttfei körjeRyrfknek t éi j& kói
Kol
tárgy ibaa.
Zisgier KjUmio o*iktornyai lakót tí.r*nín»k felfolTacnodTanj* * folyó évi ooár 9-4B CíiktoruyiB mo?tartott kdx-ségi kápróeió rilasUa ollaű,
A Q*gJ- kaoiiMi vároe t&a&os Varga
Makir »Jó**«f ée társaitól v&airott iogit
in birtokokra von»tko*ó rároti képvi«lfi
«tüJíiti h»tíroe«foi jóvibagyia védett
:el térj ess ti.
ííagT-Kamüa vii\'o* tanácsa a* ajon-épitená6 közvágc bidhoi tsükeége« terület megviaárliiMLra vooetkoKÓ TÍTOSÍ képvÍMilí testületi íiatarox&tot jóváhagjia végett feherjevrti
Yi\\ Az utépjiési azersk éseszközok beezerzéee javítása cziiuéii 166 folyó-azamtói 200 fwlyö azamig bezáró iag íeivettkitételeka.1-iapkui renddieiek b oyugíák aJ^pjáo oeszeauL
15)RöcdkivüIiki-adásuk czimés & 181 én 192 folji Biimok alatt M-^eu é« Wifjtetett
kiu-.lí rendelőt ée in ugiak alípjiu
DtbrűDcs
g j
o&csi 3 saániu »jkönyvb«n alatt, fal vett tÖ2*égi ingailan birtok al-dAt tárgyában boxott köt*ígi kripvitulói )óié íldik
e!tjijáró«í.gfc » dal>- b
tüíeténe* agy inga ti* n birtok
lko*0 ÍSííl. ávi-wigaaatqt 6 án határosat* törytoykaióaági jóvili é bk
nt ÖM. katd. Ó3Ó92 f.-t 691/, krra
70 frl 78 krral
azaz ötvenhárom exer ützi& <RB9V, krrü érTé AéiHi\'iú
g yózödést
bevételek lessaak . 5367S frt 851/, fcrt-
szinj szemle álta! is megg
A megáil&piteftt Sas.
kiadiífk tűsnek . áBö&g frt 5^ krt.
szereivén. « alfagadís vagy módo-sitis L-ánü véleméayiilt. rájegyzése mellett alíirisukkal ellátra a megye ajispánjiaai beterjeatík;; ezen eljá-ri« ntíi \\ megye alispánja által elrendelendő és kitűzendő árlejtésre rónslkoró hirdetmény « járási sz<^ gábké urnák, a kir. építészeti hivatalnak .és & jirisi;..Btfeiög}-e)ó tag nratnak megtaldendö és -az árlejtés i- melónak él-vÉny* jnfetárjásálsiz
k^t jiirBgi ntfplflgyplií rag nrnfilf jf-
lep^to okíetkn szSkiéges — a ásol-
gabirói £
-vóSl frt 85a/. krral Leront Men ki-
if u f-i véve találtattak adfaokai a lenti bé-
-eleiekből ISÍI a
oéaiU maradvány :. 86 frí 26 kr. azas nyoicsranhat frt 26 kr,
\' " A megyei "stimverSíég által Zals-Egerwegeo, 1882. márcn. bó IWD.
alapjáo ii
iti íiválál .álUliáttaiioróu
Zalamegye állandó választmányának .l8$2..éviaprilhóTi-én tartott ÜUsc ^ jegyzökönyvéből. - " "
.4G0O í
a megtartott irtejtés eredméDje Ü-elfogadás iránti vélé-méDjüktel egy\'lítt a jelen volt ntfel-ügvéld t$g urak által az "árlejtési jegyzőkönyvbe bejegyzeadó, as é nem fogadós vagy módosítás iránti ellenvélemény azonban indukolaodó.
Ugyanezen\'eljárás volna köre-
Czotelter József megyei főszámvevó
uf .]elentése; mely \'jneUetx s megyéj
atépitészetí átaprSl Sku\'olics Zsig
mond\' megye: fiUpénz-iraol: ur által
I\'SSI évről szerkesztett" z&rttim1-
az Dtszerszámöiról szúló léttár-
ral együtt bematatja\' azzal, hogy a
zárszámadás általa szabály szerül eg
megvizsgáltatván,, a vizsgálati j^ey-1
zŐJrönyr szerint a számadás !
;encő a kavicsbiijyák kibérlésére ?o aatfcozó" szerződések megkötésénél, az az építés alkalmával visszanyert ócska faanyagok elárverezésénél és a meg-épitett mütirgjak felttlTizsgitatánál. Tégül a meghofdott és termelt kavics átvételére; JV.Q,BÍUOZ» azon •özgjalési határozat, tpgy t .meg-
[összes bevételei 53678 frí 85V. trnű i összes kiadásai 53592 frt 59 V4 krral
d
alapján 3S0 írttal i diJfc\'\'
pénzt maradv. 86 frt 26 irral helyeseo felvéve találtatták.
A bemutatott zárszámadás vizsgálat alá vétotvén, miután az állandó, választmány a számadás kitételeinek nelyes és a szabályszerű igazolva\'
nyokkal \'elszerelt voltéról megóvó- hordott és terxnelt ■ki"\'58 átvétele ződötc, azt eUogad&ndonak és, ennek mindenkor - & jácási atfei&gyeló tag. folytán ■ Sknblics ^igmond megyei | urak közbenjöttéveltőrtéojék. to-fábbra fopénrtárnok urat % szokott óvás
is fíntartandó volna. Kmf.
miazerint a zárszámadás mai naptól megyei másod aljegyzői
25 írttai.
kir. FelyeDitenyéfztési feiügyel\'^ség igeL ügyelemreméU^ eljárást kőve^, Mirdasokaak nsy&nis, kü aelyemter-meléssel óhajtanak foglalkozni, kívánatra ingyen küldi a szükséges fely-merpetéket s a selyemhernyó í\'őlne velfeséröi szóló nt&fcitást, csupán kat?e ki, iogy az illetők által termelendő seiyemgnbókat á felügyeld-ségnél tartoznak beváltai:;. A g^k bevütási ára: I. osztály! kifejlett, egészséges, kemény és tiszta gabó i fn 60 kr, II. osztályú puha, mocs kos vagy dupla gubó 70 kr, kilón ként fojtott állapotban. Figyelmeztetnek azonban az illeíó termelök, hogy 8elymérpete-szükscgletük meg határozásánál szigornan vegyek figyelembe- a Tendelkczésükre álló szederfák mennyiségét. Irányadóul azolgil-tartT" - hogy pete"útán nyert
fentartása mellett a további felelőség
kezdve
közszemlére kitétetett
irodában
2 frt K.1 krrai
egyúttal annak nyomtatott példinya den véleményei jelentés kjséretélwn minden bizottsági t&g urnák meg kttldete.t.
tapasz-választznÁQy azt,
Ugyanezen számadás 10-ík 6s 11-ii rotatának megvizsgálása alkalmával sajnos meí talta az állandó
(= hernyók, fölneveld
sérj legalább i& lö^30 darab sze-derfa kívántatik. A feittgyiliség egy-nttal fölhívja azokat is, kik a folyó 1832. évben szederfamagvat óhajtanának vetni, hogy ezen szándékukat tudassák, mely esetben az elvetendő mag í vetésről és gondozásról szóló naisitással együtt, ingyen fog meg-küidetni azon föltétel alatt, hogy az illetők a -vetések állásáról a felügyelőséget értesíteni fogják, ha erre »n-naí idején fölkéretnek.
— Uj bétyegtörvény. Az eddig
érvényben volt törvények és i lyok a bé-yeg és jogilletékek felől uj és hiteles összeállításban t kir. pénzügyminiíterium által kiadva, napokban jelennek meg. Ára £ frt 50 kr lesz s kapható minden adóhivatal iltaL Végre valahára meglesznek kímélve mind a felek, mind a hivatalok a sok kapkodás, kérdezoskSd\'é-sektól, mert az eddig létező számos törvény és számtalan szabályrendelet között még az illetékes hivatali egyének is alig-alig tudtak eligazodni Üdvözöljük e szerencsés eszmét.
krral
frt 07
" 4.SG frt 50
krral
•457 irt 76 krral
— C$endfiri segítség a végrehajtásoknál-A belQgyminister ütasi-toUa a már működésben levó csend-5rparancscokságokat, hogy ezentúl minden oly esetekben, mikor g kiküldött "birósági végrebajtó ellenszegüléstől, cárt, ennlk megkeresésére
77 fn $0 Ulalt«H»k
bogy a megye kBigyaléeéneli 1881. i *7764./,„, sí. a. hozott határozatában körülírt azon t-táz^edése, mely szerint minden az útépítés és közmunkaügyben fejmerüló. ; teendők foganatosításánál a megválasztott j4-riíi utfelügreló tag urak raeghiTan-— nem minden esetben foganatosíttatott, illetőreg nagyobb részben mellőztetett. minek hátrányos következményéül v£[i ,az állandó választmány felróvhatni azt, bogy némely olj műtárgyak helyreállítása is, melyek az alésben jelenlevő állandó vá-\' lasztmányi tagok által jelentéktelenebbeknek ismerteinek, túlságosnak iátszó és alig indokolható költséges-, seggel foganatosíttatott és egyáltalán hogy az említett két rov»c alrtt elszámolt kiadási tételek nagy Ssz-szegére nézve nincs kizárva annak lehetősége, miszerint az esetben, ha az illető és a helyi viszonyokat ismerő járási útfelügyelő tagok hoz-zájirulásával. történt volna a kérdésas mnnkálátok költségeinek megállapítása és foganatosítása, jelentékeny megtakarítások eszközöltethettek volna; ugyanazért & fenthivatkozott közgyűlési határozat sikeres keresztülvitele szempontjából sz állandó választmány tisztelettel véleményezi, hogy jövőre az építendő műtárgyak kiadás* alkal-kalmakor a zals-egerszegi kir. építészeti hivatal helyiségében tartatni szokott árlejtések minden járásra nézve külön az illető járási szolga-birói székhelyen a jírási Bzolgabiró nr és a kir. építészeti hivatal kiküldöttjei által a járási ntfelügyelő tag urak felügyelete alatt és hozzájárulásával tartassanak meg és pedig a következő eljárással: ugyanis az újból építendő vagy kijavítandó műtárgyra vonatkozó és a tár. építészeti hivatal által elkészített költségelőirányzat és építési terv az árlejtés megejtése elótt az illető járási szoi-
a szükséges cstháőri segédletet akadály\' és TUlaáéV\'nÖKU kiküldjék.
^ ti, hol
azt a kiküldésről egyidejűleg érteat teadő párisi utfelügyeló Ugot agy »i

L«*eacse-lfltviod k&zségnek ingat hÁ3 birtok Tételére vooatkoxó hutároxat^ ]8váhafryᣠvégett bömutattutik.
Peli6-F»hok köj«ég képviíe!/. u». tüleLÁoak iagmtlaii birtok vétele tár^v^. ban boaott határozata jóvfthágyá* v^^rt> bamutattatik.
Lupátioecz község képvieei6 t^itti létének községi ingatlan eladására VOQKU kősó h^tÁrozata lörvéDybutéaági jóváh«.
-. Caigó István Byul«k».i lakói . érdoktárs.inak fo]yaraodvány». i K.,. Ön hegyi íöat aémely réunineK mtgac*.
\' Nétai jL londvai UDÍUÍ;
tvegjéaek; uj-u ó
modványára vonatkozó tárgyiratok hala. rosftt huaatal végett bemQtattatai.k.
Néhai iUiik itihálv vols s„gkn|,. tanító ösvegyéoek nyagdijaiisára vooai. koxó ügyiratok határosat hoiaLai vével: bematattatnak.
A "kir. tAnfelagyelfi Linter Jíátjis volt hoactódi t«nitó ösvegyének nyugüja. sására vonatkozó kirvéayéí batlrota-
hozt
ett áttei
A itír. tanfdlügyeiő Ph.:iiov\\\\« Vfc i-lt séovci tanító ÖivegvéciDtí nya^díj kérvényéi íatézkedée végeit áfteszi.
Pőiöflkefő köz^g folvamcdviaji molyban migát a. 17S-ik Biiilészoci kór böa kéri csatoka\'.ci.
PesL-PiÜB Süli Kií-KuaroegTe kü-töa»ége » Síent-Isi vín Iciráiy erai4lióre smelwnd-\' érezutobor niapjinak g-yampí li&t tártjában bosoU hattrointit * bs-íjalöted uéi támogKUU» végett ^eg-
Bkja város törvéayh&tós&gs. a Tólh
EiJcaáDlltk ötDeleDtlfi emlékszobor »l*p. jáhoa a tör vény hatóéig bosx&j>tralását kéri. —
A badipeeti köaponii név mag va-ratitó ti-rtaság iur*ta, mely mcileit i évoigyarDeiUji folyamodványok mi--óati felaaerolóaére , on&Lkuz/. utaaítáa; megküldi.
1 Gyírviirmegye kÖiSnaégéuek átirata, mely melleit a buda győri vasa:vonalnak mi«líbb Ueadő kiépítése utxgjábm u or»»Ággyülóa képvi»«lfihA«iboz iiii^ze;; folirstát megküldi.
A dunántúli tusol tó egyletek kerületi uöveUége elnökségének átirat* s tusolta intérmécv fejleBsiéae és felrir*-
Sarosmegye kÖüönBégéneli álir^W.
mely melleit n badmexiic«aégi dijró. \\6 l8ö0ik évi XXVIL lörv.cíikk 3-it
po
ttinali módoa;Líi*«i-arg\\ áb&n atorBtág-
\' ■ - - ■ ■ \' \' ■ felir*t*.t
gyftié* képviseió baaiboi miéioU
kö.1],
Arad lub. kir. Táros köíönségciiet
átirata, mely meÜMt a katonai inlézn-
tekbeo a nSvociekeknek \'.örvényeiot ■sellomébeii való Devclieiéae; a. katona; ;abiJys.itnB.k törvény eiukko! östhaag-sáaban leendó módosiiáBa és a hajÍB«rap-cek a£ alkotmáuyra leondö feloakeióae iránt busandó lórvónyak iMrgyauau ai oraiággyílléa képvueiő hásiüot ée u. kur-
mányhoi i
mely l
p étntt íelirauit koeli.
aiellett kötli as orsrággyúiea ;kép-baiábot at iránt intéseit feiir.uat, hogy a nra-gu m. k:r. péniü^ymíoiatDn-anak & kir, adóhivaLaLokbita ieléiitefj lolyecatt ár va pénteic röl kiaiümodc
TJatályou kivul belyezLendék.
0. győrvidóii gasd*»*gi 6.£}<MÜ.eí
1, Qjoiy meile\'. e>;V. a kp:luii aiürt\'11"
véit, lipiilyog és (üdőv««z ál:*l ai or-
" . allomiuyában OAM\'^VÓ ka-rok ell«n kölcaónöa kóteiexű uiutwiuai intéiménj-nek iörvénynosáa utjao »rt»-,d6 életbeléptetése iránt, u or»aágg7Ü-ló* képviselő hisáboj io!é«U fo.i\'a"i kő*!i.
mely mellett az oroaiorstági rd»»eJibói
.siáu ál M..gy*ror«agba -.otonió »i-dók bevándorlásának mep gyábaa a* orwággyülé* képi U teliraUt megküldi. Badup-ít TÍ.-O^ köeÖQséee t Leüdi-Grócíel-fólc Ügyben & nm. auontiír tsiuo höi 1881. sxept. 14-éo 530. ar&£o »ilvti kelt felterjeaítéeét párLoláa végott meg*
küldi.
Arad váró* közönsége a Lauái-Ctócsel-féle űgybaa a m. kir. miuister eb-ökhöí I881.*ri >«cptember 14-én 13.10c-at a. kait líelterjwztéaét pártoiáa veg««
. t-h-hnBéce a Leoil"
tnegkliidi.
ügybsn « or.íággyülo. viselíhitihoi ioléioU felir.la) pario íégett megitüldi. PPli5
:5n«Sge . fiamsi kérjes lé diaa irint a képviaelíhitb.. kir. korminyho. ioifeef. lií Tégott megkfVldi.
Tükötó
lé. képTi^lóhásáfafí uté«li feliratát p tolá* vÁsett cnegküidi.
Peat-Ptlii-Solt j£it-Kttomegy« , töQiéfjo r Töróa k«r««t egylet órdeií* ho«o« határo»*tit pártoli* végett m köidi. —

ZALA! I021-OIT.

ÁPBILIB 27-én 1882.
engedve, még életében készült öwse* müveinek kiadására, A tort asonba&nem -engedé szándéka végrehejUsát. A magyar sene-irodalom ée népseoek&\'itéaMt iránti kötelességet vélünk tehál teljeaiteni, — midóc »r elbaláloeol; zeoesteríó örökö-megiiUpodváb; áUdjuk a no mse\'.
hogy némely emoernsk minkéi pénzínté-
í, és 19—2í-éa Zágráb, Kr»siQa-TepÍiei";j»TÍ«\'n lévén dolga, e Bz«riat nem kóny-Sg-énB^rolyTáros,Üfrnlio.23-2-i Fiume1\' \' 26 Zákány, 26. Gyékénoí, Bertenc», Csurgó, 27. N. Bajom, .Sárd, Jut*, Kaposvár, 28. IX.mbovár, 29—30.
mgorárc, \'i paiotá*
, r—T, i—&"-•*\'--, 3 tougort ábránd, 1 hegedű
Pécs, | vasárnap Urlja nyitva helyiségét. X- i ábránd, 1 gyási-induló. " \' "
iájuí l-óo Mohács, Ssatoriítya, Lak 2. | — ~Et&*ap<trQdoH farkasak- \\ g
. __, _._, _- iíw*i>íAífvtwH* fi±rKU«€JK- gyár zongorája.
D»rda, 3 — 4. £aaék, 5 — 6. Vukovár, | Zzlatnegyéb<5! irjik lapunknak, hogy \' nemcsak ai egy Brod határain folv taiandiák a falai vin- I 7 -\\Jivf, -riAÁM*, —i-f^J -t- -t>- .H-I—Í-\'L-\'-"\'
, Komlóssy
:.EbaDftpan^er Lso. í Almád BUQ Lajoe, Fait ka. Fai&gveló no!
k6»gyaién jövedelmének f. hú-JÉ- hangverseny rendes e-\' befolyt 110 frt. F«lftlfizetteVretÍrÍDft Lajoa tÖiapá\' 5 sokk 3 írt. J-árkae Dávid kép?. 3 frt áóigyek . i SkubftCí Z«£moiid % ín. SkubÜce Jeaó ■ ■ \' ■*> Ji.,.öy&aí«y Vincw 1 f *eotBai BerU 1 trt. Éjwiutádsjr í 1 frt, A begyüil öasaeg 124 frt. Kiidáí 94 frt. A tia*ta jí^edelem 30 frt.
— A soproni keri»k»deltr.i iparkama-a. jköny véből : A nagj_-kanissaí
Lar^dWk, aitórtl áltaí bistosúort aioa jogokat, maly,*MQci»t s. kereskedelmi ée iparkamarában körüokbŐl ¥áiaasto±t naegtiisoUjaik képviseki»enek, nwlr köraitaény annyi ?&j sajao*ibb reáok oésve, síivel a ks-íeikedelön: általánosan eÜált 1 ÉSjonösei helyi forgalmúak áUapott. erdekeink megóvását |sarget£ieg kövttelik-BünélfopTa bátorkodik a ongy-kamuai karoskedelmi testOJot válitöstmánya és
tagadják** etuioaist/ajezett legbálRsaio anci a kereskedők kepvisijójt, os megbi
— ■■---•- \' - "; ajoc tiMtelettefjsí kérelemmel já-
-" Mkintetea- feamaráhoí, missarfet hogy a kamaratYiircsoaob meg-

A U<5-Fehérmegye
iótlek pontos k-Dja
b liá
óhajának, vajhí, a kocsi mind a négy kereke Össa^örnéki Már Ugaiébb np
-.erjumb^t ictéiMt feliratát megküldi.
Zeraptéiirot-g_vc köiüneégesi oreiág-gyiiiée képvÍ8el6hátáhJí as amerikai kivándorlás tárgyéban :átesett Mir&Ut megküldi
Üaziergoin megye üíizöűiége & me-gvei twttviWök 66 caaiádjaik nyügdíja- éii
volna egy csalódáson átesnünk. Ebe* u állapothoi csak t* hasonlítható, rnikt r
riiet korsói rcijáhci akarja de kiesik L keséből és
valaki tikkassto hőségben i. taomjosági 1 elepedve a érinteni. — 6s ve törik.
r«ággyiiiéa p ira\'.á; pártolás végett
y házihoz ÚJ terel\'
Fodor Jczief ba foivaoHMiráliya, ihaiof kihirá»iésc ée n meg;
neudí nlk&lmMUiiW*. iránt. "
/ \'BC Mtógin Károk- TE "fljfeí
T.&IL1 lakos Prvostudon. továbbá Dr. keres Józaeí nigT-\'ca.nitsfc: i&káí \'Tvca tudor: éa BBDÖM mától, végre Dr. íiraner Adolf aala-egeraseg: ia.kÓE orvoeíudor: .ikieveiél Kihirdetés végett bsmuUtjt.
.füredi
okJo
éasérói
idő
Hárma órai gjsiogolás után beér-lünk Finméba. A felbfck kesdtek felosa-1 adósa;, itt ott sa ég dorük asarjs oyája-■ UD k^k&osanigalőtt, a<Hsp ít elfiéajt sötét rejtekébil, gaay-osac neretolt bai c üJÜntáb ép«E olyan gyönyörű iuui.,öí4ite vtlónap.
Gyönyörűsége* kiráodaVaí voit, TI IÓLI&D medrek-EBeitt * fáradtságot!
Sae- I
Ifj. TERSANCZKY JÓZSEF.
helyi
Vörös - Kereszt egy városi választmányán
Kirándulás a ,monte maggl-j
oréra \' :
I5ldf* kerlbeo e napoo délutic ő órakor trtandja meg Ennek megtartására nétve követkwo tarvoíeíel késsitette el, —
melyei ■
j y.do
t.l Mor n-togj
nii réastvevökaek e ég ott figyelmébe
rttnái i, í — I órán-■ Samuné, — id.
b Küijen fel. HiiDt mi
Reggel tlmamuo.
kiÍi k
fojiigjelő hölgyek: Golsei VilmoíDe, BIau Nándorné. — ; Vidor 3tibitre, Somasich Ka-u Era«asli , Roée*feirf Adé , Irma, Som mar Malvina. — Kfifokoyai Ottó, Qfün-k.( Dr. Sieiabscű Joraf, X>r.
i is EbenspfcDger Lipótné úrhölgyek. —
_ ^ai k stp;am orámhot.
i ke; órát mutatott. Foiköitettem bá
nat, mert noha * nap mé? fáraűai
nLe, mírc vágyunk Mekkájához;, ti,«,
nte maggiore\' _ \' - ■■ «- r
lelik egy óra.
majd
J
noti ^yöcyórküdbeíÜQk fc nap jgyek: Z»dabá.
M hd I
had
! Mint mikor í re tz silensáj t éaere, bogy i
, a»oü TM
lapata be van kerítve Arpáöin Maui!
it teteonta:. Közreműködők
lép remények füstbe meotok. Tö\'.tösy B-égboltot mindenfeíé iak.ele fei-k. Ej bitté vo\'.u^. hogy a ie>-capi veráféuyae a»p után. jiyan ocamány aí kovetj-i^íé* .
És tg? eatírnyön kivüj aemmífále >gyver Ü T\'JÓZ !áí eii«n. Lsgftlább h» itt
D* csönd, mi az? A kon *>gymásl íürüen itazik, a stél megrái fe! bőszük teng-er . miníba hegyek roekudna-nak: ünyitotn *z ablakot, s. sté! srőve! kiránijt kezemWi 7ei-i a STökadC esít.
árcdájB.. Feiugyi &d,dusarné, Fridecaky aők : Bátíf\'Iion, Weiw íréi GWitL, Engc! MfclTina.To*\'

i M*l-
K.i- i is n ■MÁÍUJlk ;r6í íellet
tilvoh itf. ktlOÜ&CD áras ib^i-c
mberbs .,-áü ezer-t förEjá
yí>, ■> em sokkal )!t kis
SBátor a: Némi á!-
me gnyugv 4fi/S .1 kif
«ruyöt. csa khosy oem hasn
majdL lem annyi foí íozai
Dr. Pósü\' Gyula, Dr. Grtianaí iy. Vsrágok. f«w .i Ferencíné, : Kovács Daráu Margit, Woiheim Fáoi
Cecília, Bain Margit. K.ÖCT*-igy 3fe = odók: PaUky Andor, Dr. Woiss így Z«í.\'moad,G«ísej Gutlmann Lázár, Freylor
bb
ito.í\\ — Zaiaaneg,yénék roiju«i lén
j
[jnk ■ tiriindó rendes közgyüJésének megyei voit i ófd\'fckú Közleméuy
.oezöe: terűn K -^ A
folyamának \'75. ds 76. ak.
leősző-iiet. MÍBC-
axot. tiszteit barátira é> iemer6feim, kit: föle\'theletleo kndv&a fiöto temetéséa s. végtisafetet jeíeftí T»«jfjeleflni fl ez áJtc. eoyKüeui sstvosök voltat
Mit

XÍ^^U ulíltunkjegy kocái:, rne\'y bennün-kíl i. ie^eisú r«uú aiiüCíáírA vLti,
De az már \'.uüvtjevi dolog, úu%: ö t>4*j Bohasem egyedül, hanem mindig agést atyaÜBág-gaí utrt té!.
Amín: =* páiyatidva-hoz értünk — alikeservBa kitiBii-DVöcés1\' air orránk előtt rtbug el a giroe.
köuöneteaiai. üa^y-EEniaaÍD, IÖ82. 21. Liliit Agoet.
— Jutalom játék- B a I o
Árpid derék öperetve és népazi énekesünk javára hétfőn májúi hó 1-ét kerfl\'isroTa Tar Gt«tár ty o^pflerarnüf „A fulu legszebb czicsája*. Felhívjuk t. közönség méltó pártfogásai a jutaima
E* tnir a védetnek vaió»á)?oa fcUen-
inama irántunk. Spsn csn.k az biányiííti
ajág bogy R k*j«e[Ü8ég pjhars. ceürdultig
.egyea. : . . ■
Huiedesve bámultuük a. viiágegye-ternbe,/—; -Óibadny Íjunkos.k féla\'aBztcyit jreaakedílt Ü orra. Egymás\'.ól Tártak & Biabadiió igéket, .de mindenikünk egy nagy robfes voít.
— Ssrinhází műsor* Gsü törte
köc 0A hol maiatnafcfl Paílruir"legiij*bt
TigjáLökft ér ,» e»ép Galatbea p
1 ifilvonáebAD. Pénteken azűnst. Sxom.
baton a „Gascogneí l&met ée ax ördögvár
l S F ljbb
U.óyágro U ne>m tehettünk egyebet.

iűjieagyplog Fiaiaébe órác kereaztfii.
Egy esercyC volt
•elünk,
de es
hármunknak nem ayujthaiott oíiaJmat
Arra alkalmas volt, hogy *£ eao róla nyakamba csorogjon, a minden cseppje kimondhatian kéjérzetet keJtve, végig szaladjon .ogész tQBtamen.
Körüibelül már egy ócs óta lnbics-kolíánk\'\' a aárbaó; mikor reméffysugár tűnt fel előttünk\'egy feiéok kSaÉlödÓ kocsi alakjában.
Aa Abbuiábói Fiúméba köilakedó oionibue volt. Ebbe vetettük reményünk horgonyát, msgkönnyebühen feléledve u^ éleü"^ ébredtünk.
Íz omoibue biztató csengője mind inkább k6í*lebb és közelebb hangzott
* Suppe Ferencé legújabb op«-
reUeje.
— A zalamegyei
gy gg
ogy
de meg
egáll t
Át ómilibaií boitinké
Mi— mnyira^snioíva
y ^
kai. hogy egy" flOvAoy páícxának ae jatott volna bely.
A kocsiban ülók mind nevettek vritgikumiktiB hely íe tún kön, ami miatt egyik Daratomat aűnyiru. eidöo\'ötte a ke-Kru*ég, hogy kifejesé«t abbeli haoi*nas
egyesület it általa Zalfe-Egertte^en 1881
évi oktűb*r bó 2—3-an rendezett kiálli-
táaon egy darab, — \\ígj a reoduer y
voha, & ctélsBerfi. berendesée 6Í kSnnyiá
Á&Beió»f:miat. AX aiyagok jó mia6«ég«, u.
asiiári szerkezet, a üazta kwiolgtnáa és u
égésinek csínoe kirítsle tekintetében k>-
töninek talAlt két j»r»ta aao\'lö\'préat vett
260 foricton a végbúi, hogy »st oiooyö*
feltételek mellett ag«sd&kösösseg köréből
jelentkezáknek átadja. A feltételek xkb-
vetkmőíl 1 Sr. A, afcílőpré* ngyatteoa
sj-on adatik át, melyen ae egye»ttie-t
vette 2-or Ar átvételi irtWtteg íegké-»ólK>
1883 ik é^ decsember hó 3l-ig aa ^7*.
■illet péűí tarában Zala-I^ens«gea telj e--
aen ki£setendo; 3-or. A Mjee k»Wgité«g
a tartóságban Iev5 l 5*/
asáulek éri kamat ast ^g
a péuBlárba bafitateodö; 4-w. A prés ») löobekoek bistoa aseméiyee hitelre egyt-texolagei lekötele*4* mellett, b) magino-


gg
1832. évi apr. bó 29. íráiba dóí. Jelen ikerik ti^njrib^c
soknak t«IJM biitositis mellett adatik át. A jpIentltH^ések a „ salarnegy eí gazdasági ftUtt ZíE* cxunesve bflküldeo-
Keh
bó 9-é
lE
LS-B2. évi jaciiai bó 9-^n. k
m. k. bízottaági elnök.
Brod határain foly tatandják a fal&Ivisa-\\ Badapeítte érkeznek risssa. s határozata. •*-M,ti«
VI. o
r*tágoi
p kereíkedelm
y gj
wtülei 223/1882 Bídm*Kir
érkeieUbeftdváoyábaD követketfi pt terjeaíti etS:,A nagy-kaoisai t mar hs.\'. hóofi-p Óta, sőlkiiiőti k
j át
— AM OT99ágos k*U«tteri bizottság folyó évi ípril hó 16-án N*gy- *• &*-Kiniz»*L k esdette meg & kaU&steri maskájttok felÜiviasgJUatái, 11 és érkesietet tartott éa folytait* a felüiviszgálatot a kaproncsai járás Druja, Petraoecs, Storcsek, Gyelekovicz-, Sel-aicsa ée Krasiaa k&sségek határaiban. E-ásjtvettek: ax oraságbiíotiság résiérol Radayánszky Fweooe vetélése aiall Eío-k* György, Iakey Nándor b., Beciciky Gyula, Jelcnik-Álmáasy, Kemény Endre b., Simicz ?B\'ur ésStoll Károly ;«, ktlaai-tn-i oastály részéről Fejér Mikióí osítáiy L»oácso«, Bciykay Emii, Móricz Vincsn, Swntágh A:bert. Jurenák Áuréi, Kovács Bél*, aKici György, Jagaaice Kálmán, Kenc*I Gáspár, Ritter ée Lingauer, Az só licenöt e hó 18-án Zágrábba ment
] nríni a" takintetea-\'feamaráhoE, missarret
,u | ráiasztáaa h&sáck\' intndeD kémarckerüle lében sót saját kergetünk több helyén : már rágó* foganatosirtrtott mig az urasig nevesetée kereskedő helye! tDelré móltáu sorolhaló városunJc e törvóüyes képvise letet még mijjdig"j(éikí.lo£Í, uieió hely«i oáB. hatni méltóalaas^, hogy t sagy-
gy gy
kanisaai kero#kedok is e iogtikat mielőbb i* teíje* mértékben gy ak oroíhasaak." HiűÚn a nagykaniisaí- kareskedolmi testület fenti panasza teljesen jogosalt, miután további & kamara 1881-ifc évi
j 20-án tartott reodee kosöe ,
agy kédóbb 9gy 1S81 ik évi sseptembor
Zala:
bö ll-éa költ átiratban
aliopini hivatalát e tárgyban roegkareste, 1 a magas földmireiéa-, ipar- B keraske-deieniügyi minístarium 6732/188L isim a\'att kiadott, s t yálaaitáaokra vonatkozó reodeletének régreba)taiat megsürgett«, de esideig aemmiféle ralaast vagy érteai test nem nyert, a kamara eihatarovsa, bogy e beérkezett panau alapja* a m. foidmivelés-, ipar* s kereskedelemügyi ministeriam elé járaíaatt esedesva, méJ- Zftlamegye alUpaoi hiv&ialát a üttt ki áiák
gy p
t6bb itbea sürgetett kamarai váia
végre valahárft leeodÓ fogaoatoeitátira
keilÓ erélylye! atttttani. A fenti beadván/
folyamán neresetl testűiét továbbá axt
mondja: .Egyidejűleg bátrak vagyuaka
tekiatetu kamar* becaos figyelmét a*on
kOfÜAmyn ÍTÍAJMKÍ, — m*\\j caBrütt
p u apró bankjegyek hiányában
vae, miatáji a helybeli kir, adóhivatal a nagyobb jegyofcet aprókra feiv&ltaai.


setérej. Pedig Ny iu&y ai Gasttáv a magy ar
aemtAt egyik leggenialiu.bb éa iegter-
raíke&yebb s«D«iter»íje volt. Költ4axet4-
tóu«k kíípadhatlaii fórrá**. kioc*et adott
i nemietDek*letéb«D ét kincseket hagyott
hitrft dddig még ki nem adott kéxiratai-
b«s. Komcaftk népdaíUma.;, h&oem rnöda-
bji i íód
, gy k,
e körfil méay t mái tánjol r* t ^D&i ÍWíJ oly is- k l
asm b*ji*adó, mi iltal a bolyi forgalom
n«m kU s^rtékb«QDeba«itt«tik, od* járul
tobit »Usfc*» ^AMttk k tk
gy g iko*oÍD
y , mely
agy tök. { téxksdéet ki
íóstM^k, mely
p síódi
rabjai k
j gygyi t magykr
teneköltiítetüok — Eleiek asoc t a ép ajkán, ismerik aiot: l i íiogéoy kaoy-bóibfec ét gazdagok ptlotiiba.ii, — de ée ici&dra eddig nem 7óluk i b
győagyoi t — Eleiek as
Marist a Wyboü kir. adóbivaUl c. nagyobb jegyek ötö*5k i* egy««*kre leendÓ felváttáaán nUíitva legyen." A kam*ft a foat kifeieieti óhaj teljes meltácyiin mallott eUtatárossa, minterint a soproni m> kir. tekintetei páaítLp-yig»ag»to*ágt>t a mai ftfófctói meg fogja korn«BÍ, hogy a nagr-k%ui«í.i m. kir. ^dobirat*H t nagyobb p*Q«Jegy«kí felvÜtiaára utasitat, asflkaég eseten p«d\'g k«114 mennynégü kisebb — p6az)9gytí — otteiráuyítioit esakötölje.
— Hf/men. Mwwn Lipót
csii keretitetd6 Berger Heik U
apoi-
g
\'álto1
.la-eger- | jegyet I
kersskodó Irén
nuk Kyiisny&i Goaitév összet zenemüv... ! éa eiekre vtic eiójegyéere hiviak fei a
■Ümeghi K . _ .^j-^, o^
ntpjáL heienkití CBÜtörtSk heTyan ezerdj délutánra tette ít m annái ÍE inkib\'b üd vőe rendexésoek tekiathető. m^rt aterd* Dapoc délelőtt van Süme^hea t takarék-1 tár hivatalos ideje is; t&bbasör Tan
— ^zélazerü intézkedés. — A ; cenekedveld töxönséget. — Tájékoxáeuí, hogy mite; fogul magábao Kyitscyai GmBláv öaauií reüvaioek gyüjtemécye, felsoroljuk a köve-katőket: Egy magyar mise énekhtagrt orgona- vagy tougor*-itjséretw;. öG-üái íöbbdt. egy enethtogra :ongora-kisére:teJ, fMúdsiok. ,-omtuciok
ezek kösí darab
éi népdalok.\'; 10 térfi négyet
UkarékpénttÁr hetenkint hétfő, atardü és I 76 frisset. 5 paiotá* péotckoo, a népbank pediff csütörtök és \'
hallgató i
E gasdag gyűjtemény eoekedvelók hanem ;t é&e> .lárdák< oondoek, emennyíbeo
wngorára.
Z-Lövő"TÍdékéa\'
emlegettek farkul.
Lelitedtek e hir valÓdiaágáról. E hó 18-án
násféi ér óta löbttfsor \' kivált & magyar cziap&d népscismi ;t, ie. aaért sokan ké- j kesDŐi ét éaekesíi, valamint u „Dtlí
9 lőtt b becsesek
Miiwa levea aoigfc, s Bisnot nem kény- | van t magyar mise u.) S3 zongora darab telén egy nfabb napot mulasztani. — A ! (csárdások) magába foglaiva 58 íawat,
Boti* Imréné L.-pa- | elÓbbietaek alkalmak leu\'ssebbnéWubb
i népeíic
déiutáü ös . r _. |
Ukí birtokosná ai ugynevebett dobson-j
baJfeki erd6a»élen járkálván, ogysserre ! utóbbiak pedig eredeti
SJettbec találta magát egy ordassal. Gaa- j a most oly kedvolt né
d*.tis*lja meglahetds tivolbac a cselédek- I k bő anyagot D"eroait. Kit Nyíunyai f
kei f*>l<Ücímérés»el volt eifogialve.. Szo , vwit megrendelik, nemcsak OAtaáií, &t
moru vágii talájkoKág lebeUtl voins, bu. | egy att*l kag;-eletéé átugoziscae ekneoek,
aevfizett úrnő hú kísérője óríá-3 ns-gy \' amennyiben & kiadók as örosdsőkkti
kutyája *id*bemte nem k«L és ai nem | egyetértAisg s üssta jövedeiem egy riasét
riasztja & vadállatot. Később p»dig «m- e kiváló tehetaégü leneazená fúiáliitaiudíS
bef«J iegnagyobb blmuiatárt, kik a I íiremlékére határolták fordítani. Az ös»-
seC^7kiáltásra oda robaatak, a bátor iitee mürekel L*Dg&r Viktor (Tifl*a. Al&*
kaíya,három Kép farkié\' fcörrket btreott! dir)T a uegedrárosi zenede ig-aBgaLójfi
elő a* erdőből megfojtva - urnóje lábai \' readesi s»jto a!á. A \'^íjcs gyüjtemíQy di-
\' akta, I AHA kiáliitáíbac a saerxó &rozképév&> &
— Effy százéves asszony ha- füíetbec (laceivrétbec) fog \'megjeWniii.
;. ZaU-E^er«sefeQ ll-4a reggel h*ít ■, Hmdec tövet £ JS l«rjod«lcaü lesz. EJ4-
_ agy »xáe éve* asszony, ki még egy : jegyzési ír egy füz«U"6 1 frt 20 kr- Z«ue-
íé\\ év ojótl is oiyun j-i erőben vott, hogy müvek kiadáránáL e<idig péidáilao oionS
maga végemé & uóe^ylet körüli ssolgáls. \' árt stáb tank meg ezseí ulv cMloól, h&gy
\'okát t > neveseit egyletnek 20 évec át ! e kiadást annál uépeierübbe ée <-:terjeá-
■oJt saoigiJalbac. ! tebbé tegyük. De egyutia. aet se sárink
— A keszthelyi iparom if*a«ág ; ki, hogy axárt a-lialíiud o;y dtszse iagyea(
őntépí/ ée beteg»egélyzŐ egylete legutóbbi i miscttrint bármely köcy vtarnaii dUaéra
évi reades közgyűlésén ac eindki jeleotéa \' váljék. — <?■ mii öoiti ára sokká- maja-
mely ai egylet első évi múküdásét maga- i a»bb ioeod. AE első fii£«t f. ét; janim hó
bac foglalja Örvendetes ladomásol vétó- \\ közepén fog
tett. A
ierú ( havonkiut
_ amtókoemányai kioastattak. Az epylet i hogy a teljes mQ s< ér végén, a cusönseg maH évi pécEtÁri azánudájai bemutal- i texébon less. Előfizetés hc.yctt CÍUCÍA elí-t&tváat esek meg?i£6güásir& bizottság jegysésnakórjCic fel a t. közönségei, mely
j
jtfltett meg: Riersch Maonbaim Adolf aiei títkárri, MésxánOe H
vilasatatott. A tiistajitjU követkeifileg j alőjegyiésf mind s, hat füzeinek áívételárí ejtfltett meg: Riersch Jóf lökké\' ! agyas köteiesó, & üsetés azonban
g j
éuyieget utvéteiekor
ftuetenkini (1.20 krjtvaJ), tehát
i jid Si
József elnökké\'
kké, Púin Fái . megje
Sasdor sijegysóré, j egj
ló N l j l
Hars-ssfcmcs István igaagató. Nagy let- í utóligosan iess teijeeiteodó. Síivé* gyüj-ván pécclárnokká, RÓtk Jfór könyvtár- . tőknek 10 elójegysett teijes példány ntáa aokká. £ieÍD Igcáca goadaokká, dr. | egy ú*steietp*idinyny£.i kedveskedünk. flanny Ödön orvossá njból egyharj" \' — A« előjegyzési bártaáKat £ éVi májo* Itg megválamlaUiit. A közgyűlés dr. . hó 5-éig kérjük vianaküldeni. Midőn
Falfc Miksn kerületi képviselőt ee gróf\' Nyi«ey»y Gaaetáv f1—- —— *
oyemeE szex. kiadásai-t még egyijer SA-hivnánká\'t. közönség figyelmét. mi&£ íiámoaabb előjegyséaek batüJdése retvé-nyábea, m£.rswiunfc h*^s.cui üai!e^li«Í Eödféoyi Lajoe és LárBa, kÖayvByomáíii. és kitdóbive-tAjt Stégeden.
Zichy Jenő ur»kkt a közügyek terén
hasai ipar elómosdkáss, kerül itt érdemeik elisiceréseüi az egylet listteietbafí (._gjaJQl választotta.
— Hazai rövid hireh- —
Vegyes
■ ,10,000 aók.
Szombathelyen nép^gyülée tartatott műit vtsárn&p E bosnyák polúika ellen. — A Budapest két vári^sházá: telepho
rabló-j
űwxékotötték. — VörósbaréoTbcn gyilkosság Lórtént. — A
Egy íhuriLg: éis
iilandó g7Üm5Íoso»ari)ok áJliLt&bk.
Peiífi sxobrát sseptemberban Ieplesik le Süiföldi öid hi
városban a múlt n&pokban igen c&j&t-Isteru fogadáí törtánt, melrnuk CBtkn9ffi
— Sülföldi rÖvid hirek- — \' vwsélye* köveLkatmónyo; lettek. — Egy
A Wcsí axinbázakban eltiltatott * sséLtte i vegyee — urak ée hől^yekbí! tíló —
kirimá^u hólgykilapok viselése. — R*-. társaságban több bestédtárgy totóit a
saaából távirják, hogy újra kitört a csók is azónyegr* jöu, E egy fiiul u.r
— Daririn Károly 12 éves kora- j arra -oratkoxólag axon kérdést vetetta
aogbalt — A berlini egyelem orvot i fel : bog-, háay csókot kóp«s valaki agy
növendékei kiwt egy 60 eres hailg&tójóra aiui adni ? KüJönfaie nése: <k ajin-
íi van. — Rómában assedók strickolnak. ! iat közben, egy £atai siareimee vöiegénr
— Az Aetna háborog. — Auer Lipót iason ajánlatot tévé, hogy hajlandó fo-
lÜTÓas hasáakfiát a csár érdemjellei f gadni, miseerint 200 márkáár; jegyeaé-
tüntette ki. —
jg
Irodalom.
(E roTAt aUtl megemütotl antika Ntgj-ra WijdiU Jd«efkaBytkftTe«koii4io 11 ta!
nek 10 óra tartama a.laít 10,000, tizei-=r tootoí aioa ísitétei uUtl képe adL-., hk eegedólyeatetik neki, hogy :; óráok.i.:t némi felfrieiUl elődeit magiho vahű\'.. Az ajánlott fjgadáers. asosjn& Partner is találtatott éa a szerencse* (?) váiUlkczó rógtbn »i édee éc iálasólag köooyü munkáiiot fogott- AE 1-SÜ órá b 2000 ók
jgy ynyay
GoMtiraak aJulírottak kiadásában meg
jlj 5 éi Ni
ban 2000 csók caattogtatotl a picsi rózai
y
teoebbek ós jobban eivaonak terjedve — nevénél, A sserény kOltó viaaoaUgságo* élete áúéc L ó, janoar hó 7 éa halt el HL K.-Vásárhelyen, ■•julantd, csAsdeaen amint TÍa»»*vonulva Üt mindig. Vagy nem tudatt Alni a»«jkora»*ká*os reoHm
jelenj Östses seaesxersoméQyeire. Nyisd- [ szájra. _!. 2-Ík órábs-a is Képes voií 100C nysi Gasstáv senemQvoi sokká! ainsre- J dar»boí ápücálni, de jajj 1 mars. 3-Ík
órában érezvén s, látszólag édee ■mókának keserű hatíait, mert cs~k. 700 c&ók-kal aaolgálhatot; hát a 4-ik és ect. órákban ? Í5ár eü- kor ac ajkai megtagadták tóle a szolgálatot, ső: minden orfimogíe-uítes dacsára ifibbé kép«s nem vala *• esakos«ivai, melyek segitaegével sálánál ssáját még osak felayítani sem, mioál-
Nkkai (CjflBgébb tehetségek
i hang
sanak orsság«s«rte, — vagy ami való-aaiaübbj 5ntsdaU>aan megró lat le aaokat, baérris valódi m&váuetének nemes Önér-
fogva ax egésa íűgadasnak Bsorooru vége lett. As BTŐmogfeesitéa kővetkestében a fiaUl ember oly ero* asájgorcsöt kapott, hogy legott elájult t talyoc beteg lett. —

HDSZOKEGÍÍflíS

-; I, A

/. jegyes pedig elv(.-3zl(? elméletét, oly . 20$ annyid- bog;- két hónapot; át önkívületi \' ^ állapotban, volt. Az égési ügynek pedig : quin lessen cin és fájdalmas vége abban .\' %áki ŰBsipontOBult, hogj midőn a vőlegénynek \\2l£ ■ szÁjt uetncBak 3/4 é-\'ig ferde volt, "as:208 ," . ogybekelest - egy é?re k-llett elW ; M B■-,-P
— !Tifkoí irfíeji^eJta. fi legújabb iu- 3Q3 JJ^^,,^
domín.vüö fcutatáebk slapjin gyógyítok, 314 ,,
HÍ\', a legkátiégb-jeseítebfc eaeiekel, még|3l£ Poprond pedig hivaUlH^ar nélkül. Valamint az j &* , ifjúkori vétkek, rosi következményeit, ^,2 pfáKeri
s/obb^itok:arlL " j^x^utík. Kérím^ SFőfi «Mk»itÍf: TITÖBEI^ÁJOS. j [^^J^jí^
ÍQÉrponJoa»bb betegség tudósítást. Dr. „ ■ —-
Bell* Mitci. &"lehrt. G^sellscb. Parié, 6. -y _- t -1
■ ••■■ * 526 3-* Ny"
, Kation 6.
^ műtét és fogialkoiáabsni eavarok nélk&! : hajue alkalmival birriiiag löfogíal: éc ; 169 gi " "" \'
g™},\' t j, lartóaan gVógyittatnak. 32CT frtra tecatllt 3 darab\'Biarvaitrnjirhá! i o
* ■ \' ■ ^ -\'- \'■--\'- \' 2 i" serivé.. <»éní, egy ra.l.ngeij« : A j.-rr Hl Tfi fit ITlP fi V
baUtprítM] afló io\'gó.ágok1 nyilvinoa | Ai J«.i iroj r:,i kir i ,rí.biró.ignak
fuiytán ^ Link Sáinue! sopronj
lakób ré/-ére Trátnyok Iviiip«l.:nki lakó. Jlen 994 fii 57 kr kóvowló. kiclégité.\'
saemleszírü ökör, egj lehéa ée t*gj bikt bj 215 fr bib
gj borjn 215 frt becsirbfc.
2. Túlh Istvíncií lefb^U.U\'ott k^i
!ű ^try 2 év.-s csikó és «gj- vjutengeire*
ttMkér 190 frt b^csarBau.
3. S**bo Janosnai lefogialUtott agy
uj vMi«0(;e]TM siekér SŰO lit«r bor 55
írt becaúrbiH.
IV. Kiró is\'.T&a jog mcidaioál iofüg1 inJLatoit egj- ***ie:ag;aly** »takér kv. ke-^ rss^; isupp. egy 2 éro« iu»á. «gj i évee T -, ti-só &a agy kupád trágya 8i tri becs-
! M-*ir iofoglul1. tárgyak D*iraeíoiüön
I aiperawitj iakáaiü Í.6S2. év\\ BSIJUE 10.
nigjáa dáielátl iO órakor axoauali ké*%~
péos Éseiát mailéit eladttoak.
AiwS-UndviD. 1882. apMl 21.
551 1 — 1 ZAKÓ DAKIEL
. CsUtornj-s 4 56
H I E D E T E
E K.
. 5 T< n
I II-ilc napjkni.li iélcliílti 9 irája Latar- tett i-égrobajtiíkor l«fr»lall 4. 1060 fnrj . ;íd*01 ti\'fiiifl íi .Iboi i f>mi »sind<5- bttatlit kit 16, ee; 1 era. "ik6. o^y t, | j kotf\'tk frípDűf-Sii; metyípy2Í.?e! hivatnak j b^n, egy 2 áv«í üaifl, DÓgy dh serívét j ms^. iifgj BI erintnt: tn^6íágiib szén ír- j 100 mórő kukoricsa, két vaítenealra; 188\';. »eré«en, at 1881 érj LX. 1. ci. !07. §.. | etek ér. i holyMinéo Palináo alpera. laki.
én májas 8-jk napján díleifin
11 1 dj\'l ,
iíi is raf^*i ; " Alalirtkik. b;.. .«, , ,
\\i "afláí ! évi LS. L \'CE. 102 §-* éi-teliébea zennel i ért«*iii4b«« * Intőbbel igéró^k 1 20 délet. kÖsLirró ieszi, bogv a BagT-kaciziiai kir. [ *.«■ ii etadittai fognak. ■■
^60- *ji*f!jir;ú!bin58íig2733.\'8£." is- -Véé*Á*6 ált.
9 órakor azonnali k«6cpént í
eHügndk adatai. 5Ó0 1
Alfí-Lindvin, 1882. april 21 ét
ZAKÓ DÁNIEL kik. bírósági végrehajtó.
A« fl
: felöl ífj«rsioa*t 5 37
S|t-
rify picii lakot Tégrshaji»li!«fa « 1881. <ri LX l. ez. 108. §-ib.ü dríci Jinoí, mint Vidiko- ; mofíllcprKil feltówiek asericii iesz tifire-
ITI\'CS ImrCSrfikStaMgriili lakóé allec 38S \' iendó. 562 í —1
IfrtSD.kr U5k». unnék 1858. év aprH hd ; Költ Nagy K*»i«»áE, 1 »82 ifc
i 24-í e ■napjitól Biimiuiídó 6*/0 Kroatfi: ; apri]hó-2ü-tk a*p)aií.
K>K jéíícdig i5«r. 80 frt 70 kr perköltség ks:| . BABTo GYÖRGY.
eÜBmert trréaái^em álul j vetöiás erejéig elrandelt kielí^rióai végre- | -() fcir. biróe ,gi vegrohajtű.
Arv. hirdetmény,
AE »3»á-lotiííyai kir. járiabiróí^aat 1243 s». 82. végróee folytán k&Ebirrt tetetik, misxerint Lsok Simaei caproni Iak6« restére Btró IBITÍE ét táraai dőiuiv földi Ukóaokoil &65 trt 50 kr kÖTewJéj végeti 1882- évi mircaioa 17-éo\'.eijeeiiatí végrobajtáakor kijvetketí tárgvak fo^ia! Uk !
Vasúti menetrend
luiuj K&n .JBÍ ról h
bevégzett gyd-"1 15-\'
Prof. CH. ALBERT.
Paris, 29. Avenue de Wagrajc.
rve-és utjin rlada\'nak. j 1393
Sely irveré.uei a 2733." s». 138?. i-etetik, 1
y
kiküldéBt rendeli vég»& folyt » 4y alatt Malimén felelíiojel «nn"éo, vagyi. Lsgr.doo_ aiper« lakásai; Sierk. lee\'ncí esaköiléaér^ 13Sz ik év mijUB b6
Jiaoacái i
1.
réget! 1882. évi o>«j-oiioi 21-en teljw -
FIGYELMÉBE!
i közt a legkJtOuöbb sikert a
F.E.A.N K ,KÍ.YÉ
feltalálva HEJC^KICE FRA>\'K. Í
nyerte el, Í.T4IÓ finonrize fe dos-tápanyaga S\\t&f.L ■
Frank-kávé* -nak ártandó,
,azámos wlkiiwawötlen gyáros, küiílnfiéie ^yengibe. kéasfilékek aiutól ijitorlu\'t vFrs.Dt-kávé" neve alali forpalon*ba ho«ai iparkodik, ée *aek i\'-^iöbbj\'" uí.íiiinjfMrijs. SE agáíí vaJLQ! caóg^i : HftÍEricil PlTUlk aohue Lndtóggbiirg A Ledvi^tburg (2„ h\\at */D., Biett, Brettoc, \'., Maimiheim ée GrnMgart&chbftQ Iev6 8 gyir .éalOördamtulsijdocoia. ..
Miért? hogr a Tevónótet n?egcsaJJAt. Tehát eiívigy^eat
3Dáf A val6diFr.aufc-k.We trA&.ilh- -^grárosai., BEiik^íríjatiek
Rögtöni halál „Necrolin" által,
a NBOTOÜD Áitsi a Iftg§j5kereeebben puwifí-
i Hejnrích
legjobb Atóalí^s üdíti iíaJ,
kttS.fi lixtálii.a^ bízóstul\'. töhög«tDéú gég. j tatlok.il, lyonor^t bilyií »nrtjü
é« & törréoyiieg b-ij.-gyíBU 7<idjagyaket oyo-s. hiiiasatonyofc« fölkérni, aogj *iígortJnD e*skef kérjék, begy i^y a valódit, a nem ,\' hamisító.U51 iifttirOtfottatt megh.ülöuböxt«th»aaók-
oraság valameoDví nagyobb fuERerkeresksdéfcében s FraöK-
kávé d->boiokb% éa caomagokba eib^lyftiví kapható, a fentebbi
és iláíracsa; «ilitra. \' 530 4 — 10.
fii .*- 1
T \'! C<. tir. déh v.sutiaTM
Hirdetmény,
Több a vasműn tain.it tárgy, naolr-
loutkeatck, foiyó év májas hó 20-íc Ü
ts.gj"-ktniseai pÁJyaudv»roQ ú. s. y ura
kor fllArvorstLetD-k. bb\'ó ;—3.
Az üziet igazgatóság
ly 50 kr.:Ss^íftaides l«gfcev«»ebb2 tégely) a ttraktáráitai:
SOXHLET E.,
-:e Bécs, I. aölkerbastei 3.
PCCOOC>OC50000C500000000<>DOOCX^ 2aJ. rCte trnfeny
gT jíig" tainöac pirítíi tcijesea füjafBtiec l»p.
apoakéai tor..«d«ip_Pí é« r^itókiTfli iideicee tirtaJoaiEaAj jelenik c
OZÖÍ pohükai, -irui- ős\' kitgaidasigi ciikkekat; >. ,Sapi birck\'
FüTirosi Gejck\', .TC^éhyiráEi caMaok", ^Tadomifiv és Irodai "
Sxinfait ít \'Mfi**«»«*. BTajiflgj^ »tb. Tomtofcbén padif
éppen stfifordnió e«méi)yefcei- £zwik>5-el meoeUnik b
j x á ét iá té él
T!Í TTiT-rio+t
A a&gy-fcjuii»ac.i tek.uraej hilkösróg -.alajdoaaí képexó 43. m. tflikea ópitaodo ogj emeiotd*. bás épÍL«.e í. éri mijtu 4 éc dé; elolti 10 órakor a AÍtköxaéf( hiraui beiyUegéöea UrUüdú jrúbfiii ajia latok, ÜUlTo oyilviUios tKoha\'ti áriajlé. Dtjas kiadstm fog.
I ft FT í\' ft fi I ll l\' ft ll EliffKtAi f.itotw.k ng7Vidéken mint « fíráro.bao:
Q
Q cziiBü po:itifcai .íépes napilapra.
Q
1-4
B4S 2-3. A hltk. elöljárósít.
ÍXX5COOOOCOOOOOOOOOOOOCX500C3
Árlajt^ai óhaj tők erre oly tnogje£.T ***•"■ figjoimeitetoek. b
az Írásbeli rjÁ&ialok f. é. mája. 3 ajg a biikösaé^i irodáQ.l baoyu|i
dók, hol as épitési ierv s kaiut^yetéii é& az árlejléei íeitéleiek barmi
k kk \'
< SÍ3
s
jr

«ií *■** J*^
"a\'S.S\'S.\'SÍ\'J


ÉRTESÍTÉS!
A nagy-kaalss-vi kereskedik és iparosok tisztelettel jeientik a n. é. közönségnek, hogy saját, valamint segédeik, és taiioucz&ik kényelme és az utóbbiak osfeoláztalása ozéljá-hól, a vasár- és ünnepnapi nyugalom léte«itésére egyesültek ; ennek következtében f. évi 4prtl
hó 30-tól keidve minden vasár és tm-nepnapokon délatón az üzieti heiviséeeket zárva tartják.
Ezen elhatározást azon kérésskei özöljük a n. é közönségirel, hogy netsni vásárlásaikat yagy megrendeléseiket va?6r- és ftnnepnfi-pókon délig eszközölni méitóxrassanak.
Teljes tisztelettel
643 3—4 A NAQ-Y-KANIZSAI
kereskedők es iparosok.Sagf-Suúasá&, rrjnnwtfitT ft kúuió

W^dits Jósseío J
yA.6Y-K&$iM,}\'\'&82. április 30-án,
Zgv wíw- IC kr
HIRDETÉSEK
autboí petiUorbac \'. m» S j EiadeE LOTibbi son .:
NYÍI.TTÍEi\'.EN Eoruükeal 10 krt-rt létetn,-. incstár! íTtett-t mindec égje:

35-llt azfem.

\' éVíoíyam,
xellem:
vek i
t illeti irtzie

ótesílliet\' & viros
ma I&p.
a ,z&iwaeg/ áiaszcmínya
ei iltalinos uni több megyei
N -t-Ks.uizsavÉxoa belyhatú-áganftk. .nEgv-kAüizsti öat, tűzoltó-egylet*. .£ .Bagj-kinizsai Keraskeáelmi s ipjjbanec; ,atgy-kaiúzsai Uksrékpéaziirc. i .r^gy-k-íirúzsíü eisdeű-nevöló egyeseiét*, t nagy-kanizsai\' tiszti önsegélye szövetkezei c: * „soproni kereskedelmi s iparkamara, nagy-kanizsai küh
egyesfliet hÍT&ta.loB ■értesítője.
HfítenkIHjt_kétszer,vasárnap- s ■csft\'tőrtöfeöB megjelemi vegyes tarta


vete-;bjó. KÖDV halj &ii i rüiű ie. hiss s^ ég
— A trieszti kiajlitáaw Ms-
rsztf eióreiátb&tóiag méltóc iesz| -A tébűíydákbaí; É-poit el-
":ÉépT56eÍ7e. "á. Jiereskedeimí minit- inebetegeE, áiiamhiTftt\'aiookot és szol-i lerinm kíiBü\'őseE a ■gabonatermeiés, |a tóryemtenyésztés és a kenderter-ioieiés. tal&mint, a gyümol-psészet kö-| rébói fog mintakiállitist rendezni- —
világosan azon k5rtllmény,
, szemében köny|b«nn6k; hogyne, hisz az arUtiai.\' mely szerint 2, íőldmíveiés-, ipar-és
csiiú.g eivonul ielke előtt a letttntiédes őrön. a szfpiötle: boidngság. 1.1 kereskedelmi minister Közelebb Segsii- arany-kora, de megújult ajmennye! kájéreet égi k«ias aiat;; nardt és" társai sitsj Késmárkon d
gj jy j g ;
visszakészdl! csattan ei a os»t ,ajlsut9a . méz édes i fenntartott ieo- és kenderfonó srtvó
j * éé ISgi XLIV
sének fontosságát, nemzeigazdasági szempontokból alaposan kifejtvén, ki-is megbozd amit\' nélküii>-i lat£. szerint a XIX. csoporitf.n helyet í mutatná azon módokat meiyefc sze
fog adni az iskolák berendezéseinek: rint a telepitvény: kérdés hazánkban 33$ frl 59 kr. Sélloy LMIICS
L k\' állib i külöö kit\' f ő R F
tanszerek, ipariskoLái és tasunübei/ek\'
JH&ju* regjeién!
Lelkünk íLima: & Dvájos ifjuság ébreszt május eisó napjára.
Mi feubéges ébredés :
Erőt ojer s. csüggeteg. ifjú lesz iijrí: az agg. habár pillanatra is. Oh egy piii&ü&Layi édes -örömet nem lehet jaegözt\'Uu fölii; Kincsesei !
É- i-z Öröme; az édes anya., laiudnjájUQt: éde& anyja, az öríiK-ifju .&<■ mészét aüj&.
Hallgassak csak: Vidáoíábbáh C&JO! a pacsirta zspng rvo;i£ a. ias
fai l mén}1

Ére
zzük esik: ül lyhe, ü ÍL-VL-gi.- enyhe
uunáe&. hát
ös? í Oh sz
U; ététre ébredt ember lenne iíőzíri^
m^n idüeL ! a &snlt szív is aobo\'g, doüogisál az élet eszközii. az éiett-t pedig az érzés taraja ímin. !Ne zugoíódjtiak tehát 1 Olt van az árvt gyermei, vi-paE szökdécsel a -Öld ps.zsitoE, feledi Srvasáfát . elhagyaLotta^gat. mer: mÍDünyAjiink" édes anyja, a jó te TŐ teriD észét vig*wi ^i\'^j1 D<\'IÍÍ} ÍOSI luindeiie, terem * Í5id. neki is, taiat 6 madaraknak
agg,
van
Ütt
itju.,ag
természetbL-n melyhez
megadáss&l,
■üyugodsággal, vallásos
aiert miiidi.yájank édes anyja
kiváDja, a végzet ng> rendeli.
Máias reggeiéc nincs harag\' aiiics gyüiölet az emberek szivében-csak 5röta. csak gyönyör. A beteg aiasin is elhai a jaj. sóhajjá alakul s lelke benső imájának szárnyain a m-.naenség isíeaéuek zsámalyaiioz járni, hogy anoyi szenvedés mellett i£


a termesze; örömében ^ ben gyönyörködhetik.
hisz ott me-
Ugj érjük eí, h& egymást nem E2öt, h& az érdemet tiszteljük,
mellett egyszerű cserép-
ben., egyszerűségében is. & Uívasz első moicE követ.
ecTves melyet
becsfiljftk !
Szorgalomé í. diadal ■ Ennek szó! i nrójusi dfii i Bi.TOE.FI.
OJZ ifjus\'&g előtt\' tükör tárni fe m&jn? elsó reggeléig;..oly sokat, olyj szépet mutf t e . iákor, hagy aziotfl
furáit a s«r az ártatlan boiáogság-jL*^., • ,; --
■btn. t szét lövőbe*.. * g^dag- rJ ?**<? * *•*" "\' ^«ségének
méovben. " * ■ " i épeDtartte. mellet;, -*gy eszsözgl-
* - ,. . • ■ i^eíi,- íiogy a beiögjmiijisterheí mté-
■éle ^ percaeketj mert vajmi-
Szoi a sene.. baugja eihat mesa-^t kérvényéL. aUboz £ töiTényha miooegy jeiözve; Pigaa nésagboznraitk t* mA-vn*- ^-,twí«
Ütik. — A
neraesseget
ater -élvfezed, Un épen otoíjire.\' Te- okmAnvokh<* LS fel tehát s mosolyogj hí, szemed-, meiyej,-
bizonyító azok is,
főidre . se tö-ií bar-m&tcsep-
ITKtDYíLíl2D£ StÍ6S
rapasó örömiael ke?et fáradozz sziliéinek L ha-
pjtc az fíiobb emlueitet &z íny hatásig kiállította. Á. "BE Q yi 5 f r tós béíy eget tenni, Í, hAfi" \' n&gTtorQ t&2Í& a családnak.
csótoi
iis gyermek s
D?ajtja|
át i virágot, vagy s fűszálat. \'Oem tncjjL múDái-u: mién." de érzi. bog; ae.gj".ÓrÖcD ^S.E kjs szivében s bogy ÖJ" v£üdze& ^eie s, fföíiüos sz^lö \' a mnnfeaÉ apa. ai éaee anya.
A. hoevéűeinii misisteriaai a b tárgyait állítja -ki.
Az ffju\'\' nő melegebben Öleii .dobogó . keblére szere tó féijét, aein saái hozzá, eí»iíS azeméíse néz mélyen, ajigyoc máÍT8ü. Leíke í>earél sokat, nagyon sokat; \'őe \'nem haltja seoki. csak Isten és gyönyörködik \' mutat hogrne.
részére az 1381. ZLIV. czikkbec biztosított kedvezaiényebet megadta,
ajkaton Újra. szecíesitve az esKíit ■ bü vagyak, .bü vagy, iiivek l«g}\'üní koporsónk bezártáig!
— Az 1884 budapesti orsz.
Ennyi szépnek, ennyi oemesneitj
ajra éltetője dicső májas, Légy üdve j
zőlve forrón általam ! ] iparitiáilttás ar igkoiátra
Adja Isten, hogy imádott íu.-1 jeszti figyelmét. U^yaEÍs
közmegelégedést! a közboldogságot\'.
irözj.i-
zünk : létet,

az iparos növen- j tel a kincstári javakra és szem ei&t;
défcek kézimunkái & rajzai részére. I tartva azon cxélt: hogy a ki^itador-
—-— í iások megak£áí.iyQ2tass£.tus.k — leg-
— Á. kÖzgS2áa8ágÍ SÍÖattÓkr^í J ez&szerübben megoidható :enD&.
szóló tórrényjavaslatűí a ixépTiselóház | ■ --
elfogaita- B szerint jórSbeE az ip&r- j
és közgazdasáei érdekek rendes két*- , .-«- --, *
■ <-\'L^ s e .- , " -leg-töbti aoof fizetc Dlzottgi^ í&e-i&3-
Tiaeiateel íiognsE Dirtű st torTény } j^ néyser£ 1S82^^L^^\'^
— k vadiászati jsgyBk efien-
belügrir-inister atasitotu a íaegy^k aiis]
neveit, \'kik vadé^ztti Táltották. féléveskíBí a járási szólg&birútnak ir^-ldieinÉg. s egruLtsl "ez utóbJKaknak:, megbagyta; \'bogr. a MSidóri kősegek H;J4E .& vadászatoD rfezíTeró\'egTéoeicet vadiisaaij jegveák: előmctacásE végett seólitsa fel. s esetleg ellenök i törréürbec kbrüJirt eljárást ináitsit meg.
Gróf Fwtetict TMKÍU" E^sibaír 23722 írt 49 ir. Moárovicc Gwpeiv ipí-Í-Apiii 69IS frt 32 b-. Eiírw^ "IÍÍTÉL
ZalgmoQii tpi* -fibsny .3252 fr: 7? k*r. L*nű*aar Hcriía Bílica. 282? ír: 52 L.-Ink-ay LisEIc K^v-Récae .2253 fr\'. 76 k;.
Li
uBaE
kr. E£i Imr£c
92 kr. Tarát^?
ÍS3S fr; 3é "k
Jóiaef !e
;r. l)r. Pressburgsr Jii_iÍ ni«í.\' 177? ín 10 kr. JF.sbfc Sümegt \\10yríj-í V-J. kr.
frt 82 kr.SkuUict Siűdor Sieái-Mibklr ;658 fr. 86 kr. Erdé.\'yí VTih^ly TŐfíso:"-daiiei\'y i.627 frt.56 ke. GT DejBi^íta^Qr Left.-Tom»j Ü9-Í frt 55 kr. Bqgjíjjai. vic Halig ]4O5 frt 36 kr. .Bíiitt Jás*e:
gát Époiási költségeire nézve a mi- jTótszerdnheiv 1402 frt 54 cr, Herufeody üfeztertatifeK u eddigi gyakorlat |Fere0CZ I-«. Tomaj 1296 £■• 5^ kr. megsrtotetéséTei^ezeDnii követendő i ^75^ 92^°/Wk ?!\' ^^É djártaE olvfeépeE sabilyozta. bogy j^L CiiBy l2é?\\fH 62 ^"CSÍOTKW a feéniéabet-forgó-és cgaláco?- egy\'é-\'agyv. oki. Salam*£r 1238 .frL 9?" br. Oők á-poláai köit&egeire ilietméayeik-jS*y Sí.ndo\'- ügyv..ofe:. C»ikiorojii\':i74
érdé-! ff kijelölésé- \'
elhftlilozisnk esetében az Szvegyei-|Egerawig U05 fri 56\' £r. F^kí Jdfaí: ket megilietó ayiigdij és gyermekei- JB-goc1 1102 ,fn 3ó\'\'kr, HoaTg bív^c kei megillető neveiési pótlék levonása | C*>*-v:- 1066 frí 35 kr. ICajser Jű»ef Zi.\'*.-2 még fönmarad. Érről az érdé-! Efi*r«eg 1O45 fr.-i5kr.Fffr.-i Bspeder
- ■ n <■ 103o fr: 5 ir. Bedefeo\'vítt
Tó:»zentmttton 1020 fr! 1} "kr \'Síik Deiaí SottVlQlS írt i_2"k,. Tith.Ls.jfi íigvv. ok!. Nagy-£fcnis££ 991 frt 35X\' Cseodiís Jónef ügyv. oki Tspalcii SjTb frt 28 kr. Dr. Horváti Kirőly »pi£ ZiL. Ü^OTBSO^ 9Ő7 frt 73 kr. G. f^n.m»«r Henrik Nkgy-KiniiM 9ᣠfri 32 tr. Merklr Aot»! a?yy. ok!, 8j\')
beit hatóságok az eljárás
vei körrendelet \'^itafi értesittetnek.
892 frt. Sv&sVun Karolj tpír, Kemtheiv S53 írt 7S Kr. Cberue! Ignio QwibcRpdaí: &44 frt 25 k\' " * -\'
Botks. jioot Újfibfi üriel iíÉi
p y
álulibaüi mint különös tekintet-\' frt 3ő kr. Rogyik Fe
2. Sít.
— Pályádat Az orsz. magy&r gazdaság, ügvfaüleí 150 db tíz fran-1 cos ar&nvdij&t íüi £i egy oly müne£ mely L telepítés kérdé-
öanel ■ tiflcteü rfttoi B3 ! —
O£KLárE & bsjóskapitáDy] — □y oics
.p miijFE talilkoíunk,
el fiaiul \'tiariíom.
— Hagyja
j A tengerpsrtoi; éléot kép muU£j Hagyja CB«Í ael fiaiul tiariíom,
koíott; igei Bot feiviccsi jöu oda, me^- j Ou Sáboríaok iegteűvaschb barttja ez nétni ac európaiiktt, kik ai«nultit c«ftk j igj caaié4otj: mioiec ögvet íagjanaSc ba-
[ bírom napi^ íogn&k időani & városban. Irátia, Lo^yec EIÍVN & DCSÍ CS bat itövemi;
1 \\h ^ite
atueithalom\'vi
üogj b
Qyümúkiü, len--, mj-jű ? Bctelurk-e jövőben a remó. Mit leiken vir, .ih»j-? Oh, UI-Í" Stic ki tíítia. ii öst-r»tni lángr* cjTi! ?. id-e pm.r»oji t>c;t A végiot
Mu^kia: jcLalínaul ? . .
— Cüinóait . Ec niflJ- reg megm-E1. európai Öasse-5tc é-. letoj\'occ
".lobbi bferom évb«c megtanui-eiíi! agv huTani D_a lukó nitSL
— bál, tniedig némoiül beatéi tönk, bőgj aít e! ne felaiisük.
Beszélgrteaiink íorabb tolrt" áa rö-id kocaikiiEiii atAn Qromatir Qr laiciLsára
ko Heteseit peiig »
ük nt
értüns.
lii«e »irl«k -eiaW ison^l ho!tífostnnk j felmiolott «z emeleu-B t awbeli megtuvot »s étkM*sh««. t foii t » W«t ntetiauni- \'"i"^ »_ix^m«MdDÍbgxi Grononi M
„CaicaUk :- — kiáltá a vén kormá-iiyofi, cnidön c htj6 már n_vugo<lí*n állott, át. í. bollimob még !oc»olvt coap<ío»í»k
L vuit; KpntMf ír- E ne- aupkba^; éírje _ égés?. -otp DÍHCE itlhoo
,ok*í é& PeaLal U cc^g^j W ^ joí/íon UJUÜQIV vaa, mim a .gyermek
ifilár**.: ekkor ép«p. ■£(-!& űasnáL-Storfeleti műveit ás. om ángyon
:. jssercijúk öl,! . . -...,.
ldöí-l&ec *\' ! — Mdve!\'.? — kérném, kiasfc ,#ér-
m Aíibatoii; mW tfi ajtó i tód ve — bár ajDK sserecjC^m ói köze-
1 egr gj"ÖBíőtii öurópfti, "" ~* " -" "\'
A tengerpsrtoi; éléot kép muU£-
T A R C Z Á.
Vajh. iesi-e...
| meny ie ijáruit, bogy egy á&oU eaóí aem : \'oeeaéi\'.oni angottú.
i-iaéstk-Ü,
s. Lómegb&u ; agj
férfit egyenesen felém
é i BSJÍiit i
7 [ neontc t
Bámu i 75
p
— LebeietleL vo\'ll. bogy öec fel i
i ki stösÍTBE epy - oie\' po- j urcsképet tartott eütn, taiközben moodi:
. — sir, feul
HALASY BÉLÍ
3; arcképe s-oii kainuttom. Fo-leíie orvenüek ÓOÍ baziin földén ÍÍGTQ-
éleiéből.
finiai
ktiv*tDB Ukaaümri, baneis itiiéie alutt veedégete is ienűe. Én örorntnn He£T,f
GroiB&öc Heurj, öroniann Bób. ft íegkedveseDb bariiomnsjt, pdet iijjfi voli, M»iegec kebiecore saoriiÍJm, te öre got, mikőíbco Róbertre gondolUm.
tewéfc eibqsiii ; —
— iíenx\'.e. e - — Eitaiáita iredves bariton;- FUtn
é& ugy

5 asasony és ic
s terített (
■ól,
— H.íábt. TBéplí 9EÖD 3E ül Önök
,i. — moodí Gi-om&ac tre — egj illám Peíten, de soh* &e kiírom i\'
feiejieoi.
r Pesten ?
— -GTOÍHBEII ar — ■kérdés:
— Egysser Toiiaui Eurppábac F&
is- TBÍSI


— AHce ! egy pompát nSsa&t bosok .
— t iái ti, de engeo: észrevett, ríigtÖD be-
— Mtri aaarocy ! — kiilli. ÖTomann
ÜT neje — jájjöc csak viaftaa, ae 3i;alacÍ-
joc oi!
AK ideg-en aionbtu nem \'.ér\', VUSÜ.
-• Es axoa.E earópai afi, akii öt
elátt einiiteueni — mocdá Q-frimann u.r.
gy e!jsE»Í64t: pedig &E európ akisE. EX idet^skedés.
utorí; ;
Ggymúea&i pülantict vihoiüik. ÖP GTO-Eaanü í^asooj sáífrJLOL^mikÖabeE IBÍDVÍ-boí furdulvfi, mandá: -
— Áliífs, erwij lei abéíi Bt&& Msri itwsonjboiéí bivd meg egy sétára. A kiköióbs me^y&fik.flgvszerssiiid tudud veíc, oogj egy európai veodégütk vaa. Bübe:t3ek jó barit ja.
A£ ebé^ eimuií. Álice itisMKOnv awbeli
:obajábe. lért loileLLe éc G^romaüE urr&J Qobi^Qv só azobajibü mentem, hol foteU kivé coeJieu b<HÍ3r füstöt eregetiűnfc iibiöü pipáinkból, ~me-lyekbec :ílatoc ioduE dobtny égett.
— Eligrjc e- fiaUl bnxátpm — kezaé as. üreg; — nag/oc ÖrvcodQnk,
hogy, egy
b
t; -, do, ha. s
urópai aí lak* ,ba- Í ih

üaztelt Grom£.nc ar — s&ht sem íaQji^k felette oiyac iiéietet monds-BÍj ameiv...
Na vegye roes aerots &£ta^ bamtöíi ] Ha. Öe axi. ittdafe, amit ét, ami s ss«!es.-csét\'ip.c J ^ cvee tez^TBi^flí nyomja., akku." ör. b máscép bsaaéíne. Ei.r. bi^y esik
többet indus, meg röit- Nem aknroc ittiéts e\'uií* Rapiit aromorG bira^aa HÜ -len:, — «cgedjii£ sírt mái idóra. -*< .istiái.
— ÁdtlEtec, bogy többstor egrtttl
it-hestück: de caa.Í5dik, hi. feisz:. aá^y
3 ntpíg leosek iíl. így kellene lecni. c":\'.
hajónk gépeaolábfin egj caí meg^r: se
így 3 n&Dig -*t c^li ci&rAú.niinc.
— Vivíi: — kiált*, as őréig ét Őri-
mében bsrátaágog kezevai teny^reniie
ülötí — est nőmnek át ieiryomnak ii
?"D3ondoEt ■ ^onö-fisK000- 102\'ű.ct, űc*t"L napo\'. ugy toiUe nálam, hogy lyuclec-kor ajiivíBtiE tiDjiéktzi,6£ neg nic\'-Oíre. 1. Ami pedig Síari aMSüny-\', jlleí:, aissecr.
kedbeti..
flsE.iu.tt a nák oikésaütek
l ?6pig siiáitoiiiE L vfcrosM f
L kitöLÓba. :■ . :
.Mar: iaazcmy ÍE velünt\' Hii: ne
kem mini Staníéyné MÍLT: c^4£öoyt\'"\'iö\'\'--
tatuk be. " ";
A. cikülÓbec ^ ieggyöairörülác )Lt-,ricj iiru\'ii aiemert elé- 5JPo.Lt sti-gó-fgrgó ieoí,eréa?Bt, fs4t"6i ői(Psék(l. fodoE négj. űéii jf&fiiöicE keresksdök gömböh\'ii ,fcQ»árka!i.kai7 ajngtí as.ia.ki caigát. nikok C£ béEák balmact, muuilujsotí ás démeí" measEt mcsazí, ierüi> »! ^ jötdea-t-ékügyv. Tnpolc=« 467 frl.&í tol QranerJa-i (U 466 fl 5Í Köes Pé
gy iai
Gj-örgj 123 fr: 94 kr. Vr.ni Frigyes Pskloniczn 787 frl 04 kr. Vei.tr Jónof Na^vKaaiua 793 fr! 25 kr. Blaa Pal Naej-Kanina 790 frt 43 kr Babóchav György iigvv. ok!. Xagv-Kanirsa 7S 1 frt 28 kr. T.irrky .üadir P. Töret 77S frl 18 kr. Dr Friedmann B- — át üeyv. oki 751 fr! 22 kr. Knll4f Janix Pao«a 723 fél 35 tr. Dr. Hangold Henrik Baiaion-Küríd 723 trt 25 kr. Fi::rinili Ignto Mi«efa 720 frt ö\'i kr. Skublic üpy*-. oki. Besíeoyo 713. frt (jyírfv Janót ugyród Nagv-Kan írt 49 kr. RogenBerger Izráai Kanii.u 703 frt Sí \'ír: Skubíidi\' Gytrla P. Dörögd 6yí frl 34 \'fcr. HorvttB Lajoa ügvv. oki. Nagy-Kanizss 6SI írt 41 kr. Ho\'rvilh Mór Sient Mibaív 630 frl 52 kr. Derv.rffi (LÍM ilgi-fr. okl.Kilimáj 86S frt 59 h. E.roDV? Érh KAids 660 fn
Kö»es Pé-
l 5Í. *
far P. E6r*464 frt 42 kii/Uadó Matyit Isikén Legriá 460 fri 20 kr. Skablit. J.n« Doorst« 469 frt 71 kr. Barger Jám» S*ent-Gróth 4S7 frl 36 kr. Sduoidt Bmi Pol« -454 frl S5 kr. SohSafeld Mik«« N.-Kanta. 458 frt 78 kr. Virt<*y I>*» Ű&T. okl.K»Mtli«!j453frt70kr. HUHT !„„,.» Andor B-Magyarod 461 frt 45 kr. H«My s LaSS -O" B Hlgyardd 451 írt 46 krjfc. 24 >r. Kítnovecj\' lgnitt .Caiktoriijri 451 írt a. TÓ5Í 35"tr. Owiterhiieb™ LÍJM Bencl* 450 Nagy I fn 28 tr. Lenner Maaó Tapolcsa 447 -.\'9? k\' Szabó TmrV A. Poastákovoéí
43e
347
414 ín 40 kr. Ba»o Mm** fri 40 kr. Lemner Főrend Tapolci fn 97 kr. Skublict ^ifrtuood Z. Eg< 43á trt \\f) ir. Oro.jPái ■fr: 69 y-M-kt
433
432 :n 97 kr. Vrliicb Jóaof K.-Ku 430 frl 26 kr Toln«y-Eár<rÍT 2.-8«r0t
k
oki. A;-Ó-
Sintior
. Nagr.Kantat 554\' frt 28 kr. Skob-liíi\' I.tv.n BessenyS 643 frl 54 kr. V»(f-ner Károif inérB-\'oisJ. riagy-K4DÍ««" 8*3 fr:. L«zár\'Berni: Szivar 63* írt IS kr. Sioir. Icnici irlkész X-dolicz 637 fr: 16 kr Slern Karkkfi Zína-Eflerez^g 636 frt 52- ir, txilaftr S^PQOr ..^ÜBiögh ,^2^, fc!
621 fn\'JÓ k-.\'"ÉS<r»i jínní-nrepn.: F-Uí-5r« 617" frl ",.\\r- M»)car íaivn ielkjjw Szobpti^E., öl3 irt 50 kr. MatAsoTÍcfi Isl-yínTílk. StrMi 60T\'irt 56 kr Vudé S»i nT?y lotal Felíá-^íjk 606 fr£ 2& kV. 1 "-\' --\'--■ 590 frl 16
ii kr. Cflsrtác KÁIOÍT ugyv
Bagód 65? frt 4 kr Eperje
NK 4 f?
430 f 26 y
Mlbíly 42! frt 75 kr. Fmaotoa Kilmín
Noflkovio Bécey Jó-
S.-Mihatvfa Yj\\mW (jétv •SfK
421 frl 4.15 f
■íébíb lölfc-rísr Sst.-QyftfgWíT^ \' 410 frt
3?(;ií. Btifaur G_vör|rV" ftgy»áö\' "JZiU-
EgBr.«e^ 4J0* fn "OS kr- .Bo«Z»r Mil^ ürtnu^ék 4U9 ín ,78 tr.,T»imka Ferenci L^i-aye 4Ö8 fri \'\'3 IV "FliosJ1 F ii^vv oki. Nagv-Kani»s -ÍCfe\' 4rt 15 "fcr. Ujvarr 111^ N\'agt-Kauiia -403 frl 4\'
\'■■"■- 402
402
sT Vincze ü^yv, oki. eí95"trt65- kr. Ciertán Lii
,ú Apifi"592 frl- 62 kr. F™ \'3iáit 591 frt, 82 kr. Dr. Szukiu )rr. ok], KagT-Kaniraa 531 frt Srainer Imre Falc p. 5S4 fr: 14 kr. I^oö Aiajos ij^yv. ÜE.- ZaU Egerszec 577-fri96\'kr. D«Ak Mihaiy Tsrooi 576 fr: ii.kr \',K«iier \'Sándor "N«gy-KaoÍM» ^Iá fr: S4 kV. Pulay Zsigmond Cwhorftci 55S frl ítr." Orünbiit Püiöp ^v-K»oi-SEE 55jí Trt \'l9,kr. Csigt Pál Qulica 547 frt I .kV. Oaiierhuaber. Láatió P.-Edcrícs 543 fri \'30-k\'y. Laakív \'FerpDCE Ko^thely "537 írt\'2 kx. HeLrev\'Károlv Ukk Ő36 fr: 10 tr.\'\'Br.<1Puteinv* Géze \' Szíglif-ret ö\'^9 frl 45 kr Clempot\'típát P^iio 524 frt 70 kr. N\'cgy, Kirolv Ügyv. űk. Z Kgersz^ 521 frt ! fcr. Ta\'kácÉ Í-Ujos ü^j " ~
65 kV.
^% .kr,Ól
gv-KaDÍ2*4 5*4 fr- \'62 kr. Vtóf RenÜek 2ÍífrííSJWr H p^ij Periak 370 frt 44 n 4
25 kr. 65 kr.
Jaka

Siaf.íady Siaio
-l29 ir.
meg-51: £r.t 24 kr. HatBkjKiUniáo G rcodek 506 frt 7? kr Csigó látván ű laksBzi 503 frl 73 kr Koiiry Aarel Ubér 591 fr\'. 65 kr.Wlaseics AaUiüí
359 "frt 52
er ÍS 4-1 Ig
Alajos leikéaz 499 fr\'. 33 kr. K.migmaj, JáQQ£ NMMJBI 489 frl 66 kr FiscberD, vid .Szent-Mái-ia 488 frt 9 kr. Konkoly Ambrus Ielfc. ~a.polcsa 4S-Í frt 90 kr. Horvát LÁszit inéra. Laati 4S-± fr: 70 kr. Thaaay Lajue riágoc 4S4 fri 58 kV.
y OTT. N&gv-Kwima\'35i
frt 5 kr. S^Qét leiván Dergrot 3ÓO in
30 kr. KolUt" Jerorooe ioifcési Podtureo
348 frt 64 kV. Balogb. Áai»i Vig»Di:344
fr Cstkioroya\'342
ly Rígy£c£ 337 N
y j g
KíisaitB Károlr ü^jy, Zal
fri 21 kr. Sacíii Arnold ty
4Tlfrf57 kr. Sieinar Aá»m Sz.-Grötb 471 fr: 1 kf. Simon Fereocz mérc oki. Mihiljfa 470 fri 48 kr. Miltónvi Jótsef
Egerse MS
i 98 kr. Npmoaan Mór írt 62 kr. HaydnMi:i rrí 59 |kr. 337 í
337 írt
Pa*r
...ÍVOK
%r£ ^£>l ^r^ZrL ° H Yl
336 frl 19 ir. 3um
JÓDef N -KanM* ; kr. Farkas Ferenci Andrísbida 260 frt. Udvari: Csapolja\'Kindj, SiaW Ji
tal
■iea.&gyK"\'"»1U£ kr.JJL.rlo Eduárd Ki\'Tigo-Óra. 260 no«. Moinir Jino«, Mórooza Kümío, B<J-
""*\' " - \' "\' ■\'■\' " ich."CrjIll»í\'t!5J-v. Sagy-.jfcraiiitaky Anul.
Uazíó 33»/rl It-\'*-. Dr." íolácoak: Ár-BellaÜMt 43Í frt 8 kr. Csifrany
97 tr. Seaii Mifctyj"" Balalon-Füred: K. Somogyi Ziig
, Oblath Adolf. Écsv LÍ..16 Kóveekálla: Müiricskj Péter, Vn-róamarty Józsei, Salamon Mibálj, Jakab Károly. Sebestyén Crábor, Matkovies Gyula, Vörösmarty Dáuiel, Cfieko|Davic. Monostor Apáti :Krame Béla. Simjc Adolf, Bakaci Imre, Keméafy Iiti-ao. Beme. János, Lagler György.
KápuianlÓLÍ : Aczé! Jóía.--f. Fater Mlbaiy, Kó3^v Imre. Tárcsái Jötaef, FaEr. Oedó, Loko Líjoa, ájmonfr Iitíán.
Tápolcia t.ífct*rtoo .Graapar, Gábor Jíooi. f v íi r..:ij[.-i<:s,\'H«od!-ri iT,hiiv Ar.-ay L-j,,:..\' ".\'-..»• Pii.
»o.i Bleí. CbaraelíiOlkér\', ÍFÍOEe Jóuel k ááoáor.
Sümeg : Sarpotb MiKBfe, Horváth Epaleib \'Vilmos, -kaltssv Janoe
ticki 267 frt 70 kr. R-.ioWeld ignílz
. 256 frt 66 irr. U>i7j Jin—í
iisj 255frl4ikr.TrMtyia.ik7
íiagj
Károly 4gyr. torfjró-Őn SSi fr: 24 kr. S«írteT Qyírgy «vo» Ciítomva 330
87 kr. Tunia i-á*?" i*t«iyB *Ő2
^>r. 3cbreT-fcr íitjbs brr Suiff\'
251 frt. Ho\'bimiky Adoll Zala
248 frl 97 kr. Hanííor Ia.-.ao
irt 27 I
frt 70" kr. Peosomit IgmU» CiklornyujLajo. agyi K-jahelj- ÍH fri 79 kr. 329 frt 86 kr. H^odib KiK>ly Ságt.d-Bofryay Kiimáo Síi-mellék 254. fn61 fcr. 326 frt 41 kt. Beitelbeim S»mQ N*gy. jG-rftj pj-m\' ügyvéd N»gy-ÍLani&«E 252 8 kr. Bosjiry Mihiiy j Er: 96 sr. Koenitter Aioii Kimabáza. »JT.i3l4k«>niy«a*i*írt *4tr. Sva.lia =*\'■•"— -Torna} 32S-\'r>i-\'F*r Lmiák-Ferenci iigw. peri.k 319 frt 70 kr. SlelnSr Lipíi Tablóra 313 frt 66 tr
V" 248\'fri 51 kr. Sala LrPrid 245 fr! 39 kr. Períai
Ko.rtp-. 245 frt 4 «r. í;jij Jp» »a-2# ifrr 79 kr. Pa\'f^ " .lUlkéí. K,. Kugájum J44 fr; 7\'
Hujtnáov János Zaia Egenjtrtg 243 ,.., k 310 fr: 2\'«1 tr. G»re*r Vide KoaalhelT 243 irti J
frt 1 kr. Eiberwhüi J
órE 311\' frt 7? \'kV\'." ÍTapy\'BiW Ügv H
So
ago
311 trt -4p kr 9kaa 311 frt » ír.\'T Kaniua 311 trt 2
oki. Ede
..r Caktorayi 433
SiaáocIU_.S4rM. Mai\'í.\'
kr.,
frl]
.3lO frt 42 k r
Moj^er József Süm
p
Imre.
Uai : Tikáűi Zsigaioní. Hor
g Q
AW
A utal mérnök kr. E,
ki. Salriaiiintcy .Károty Eeaílialy. 3(16 frt 25 ir.Takáca\'Je»4,6gyí. okl.Xspoloi. 305 fr! .38 kr. V«i.«mayer Mór Nagy.
frt 26 -kr, Sobcrí J^kíb 300frt\'\'89\'kr;"Dr. lakác 3O0 frt 6S a:-. FiKher Csáklornva 300 frt 6". i^r Dor-Jáaoe S. Kozmadombja 30Ü frt
Hagm>».<Aibi,r Kfr^i"!.\'- 299
295. "frf V*""
72 kr. Dr. Gr»»or Müily orvot Zai«
Mo
. 243 fr: 40 kr. BeicWíeid;

nt
47 kr.
kr. Dr.;
Hor\\ s-b A\'otjil ttgTT. NagT-Kaniiaa 240 frl 56 t r ?s.ricset JÍQOÍ
240 in 53 kt. Scijerci F. Alb»r> Nag Cuisat 240\'frl 46 <i\' (jáapar Ferenci Kigj k»oi»« 239 Irí ^84 kr. HubneriT, Jí»« F^Hitoaibit 239 frt 14 (cr. Tarkbér i S*í(r,jaodd(^ ar»f«g 2SS í>t 31tr Bérg«r : F< Je^ab. .-TapulcEa ^S& írt 9/ fcr Juauf Csáklorvya 237 fn 4í kr. Berittlan Szt.-Adoriac 237 írt
j 242 frt
l B.giad 2ÍI frt 16
Boidiu.r. g,err Qjorgv,. HuinD Söittrj Eiek Szüc, Dei..;
Mihálj-fd\': Forintos Sánjor Z:mi\'.t
Tfirje: Erdoe
,\\ \'
3íi
Sv. Erdí, Sibor.
Sleol-örélL : Záattid Fsrótlcc, BotÉr
Kjilcr Igc&CE. Zioba Pai. óy TIL-
Tóádr t^.aat Jínoi. " \' -\'
»Sfrt 17 kir-Farkái-Parká. P.-M •6d299\'-frt 89\'lcri Péi;inovia:ü ;*ík. Cieírt 29í íri 64 tr. Pelria Feraaoa Xagy-K&anfta 29} írt Ót Kr. Kis* J*söe Ataíi 290 frt 54 kr. Sí\'l.omi Lip.lt B«l.-EderitT288 frt" SO kr V»ün \'" \' " Qulácj 287\' ftt 39 kr. Tn!aí.j
agyréd E6«oakaH» 284 fri 2U k:
SoTIoaiy jitü-\'l :ir. Koch Mih 380 frt 23 kr «}«»J?..2-7S-rfrt?-Í.K
ifV
Kim
Z\'JS«t.-LiUílé: S«m<>díte EaVó;? mer L^joe Keiemen..fier^eí^ Cíept-Sániíbr-flgy v. Cfliktoray^ 236 j Zsigmond, 2iik iáe Joisef.
MaHon.\'Jíiirtttc Ssíöi-Ánlaifa. \' A\'" ríarmacs r Bbífy Lajos, "Csik Anu, í ie-. Vio« Pai BiBQagy 236 rSpiege! \'JakaB, Krániií Kálroán. S: Eo-Adoif ffi\'46 .kr, JiumiDer Fareocí. Kaa^abása | ?áCb Vendet. Vargt L^ios. Poláceex M&Lé. MfkUa 236 f t 42 kr. B;rk üikit Kihioáo 236 i Horvi h Jóneí.
D»«f«l|frt30 l.r. Poilák"jóa»if BelUtíocü 245 \' Lesencie Tomaj: Daniit Tereocs
Sra>o-[IK 59 kr. Hájty L«}os Fersó Rájk 235 1 lelkész SpáHits £«. -Virius Viecte, Hi-
f p 234 frt
283 irt .12 kr. [•46 kr. ;63JJHBJ*BO\' Lapát Mono»tor-ip*ti rweg 280 fn" 24 j 234 frt 44 kr. .SsoBitaar Sioaor K*gj- ^T»íy-Kaüita4 j Kanizsa Í33 frt 50 kr SIÍBL .Kiroly Ferenci lelkest LSáHi*H 23o <;frt 27 tr\\ KovieSeJic
eth
Keazlhö Ernő,
ív : lo. Rciscbi V-
D.-. Lio
Vili

a 231 frt 48 kr. 8»ig .rtiSagy.&.owe 229 trt J 7 kr.
kr. \' HauKTÍjSoSmajíii. ^dolf P.^agyured 228 írt frt 44-kr. l66>r.\'%a.i\'UAlaio."H«ny 227 frt 6á kr. ;frt :fi0kc Kíak Joíaef ,P.-Ka)ocsf« 227 fit "\'" \'■\'
Kuodor^Fereacxv leik. Saloinwáx 27,4 frt Ff»^l VM\'Vt^frié Nágy-\'Ktnirra "57 kr.\'\'Strém\'Vií.moi S.gj-;.Kaóla«\'a 273 főn kr.- MÍJ«I-\'-- J»kab Zal«t<i
frt 7B kr! LicbWr\'Lip*!\'B iFÍred m? fr-. i K-ajj.ua 223 frl 56 .. ir.
kr. Ftajalfcofcl" J<W K.fy-Kaai.i. í HUÜ.* P.V. 222 frt 5l tr. 271 frt 83 kr. Prey Hyürfíj A.k4-Leiiii»« f8»«dof e»l»bér 2íl!frt 24 kr.
Bakia 268 OaákUn>nj-aíSl frt 14 kr, SraO<ír L»J>4t

Kiia-Apatí, Svas^ce\'iieaó. 13t>msich í*su&iá. ISéoi&tb öaboi\' Gtü-rA-ii G" vórg y Kern; Károly, Sturm György.
kr.\' H««»«- [ P
fr44kr. ) B6"kr. Jtt
gy Jino.
frt\'"
Ü.15-* üodilroIÜ \' ivCijcic í.űQor. r LI-
remeai János, Mftzei Jóeaef, Dobosr Imre,
Pájer Jánya, Té\'. Jstvan ■Ss^n\'.naái\'leoyi
2ÍBÍV-. Mihály. .
ÍpBTfp*c Pacaa: Sipoa IniT\'^, Sviíshts Kiroiy.
Hir-Bchl laaidler János, E(rttea Fareocs.
MAyer Gelse : M-wiruvju juaue, öúagi Ká-
""": " co\\j, VehoVsju Adolf, Dr^r^rití Imre. Piíffy Eiek. Giaviaa Kárujy
fr: 27 kr. Keaaeldo]f=rMib..:yZ.-E|;e t.-g Z*i^Es<!na* 220 .frt 47 kr. Uobre
$$1 !gó£taif$ Kl Köt NKb 2*0 f 1
Ig«»c« Kagj Kaoiasa 354 fri 40 kr. $§f ir^i iri\'^sí^ifjr Srótivt Kaiithtly iDiMOóUSr Nagy-K^oiiaa 2*0 frt 1 >r. Csaby Lajos S.\'.jtör 352 frt 9r kr. Ter- 267 frl 41\'kr. V«i«i .^fbert Konlholy Mojier Ferenci Tapolew, 219 trt 52,kr.
267 trt
kr. Balat
Endre KesztbeEv 2lS ffl 13
" Paiic : Rilog Uiván.\'Zatfcurectky 2rt\\jnioíd, FÓK* János, Simon Gibo? Tniaüér Ktimia. Tolabér .Gyu\'a, Uaper Alajos, Dr. Tuboly Gyui*.
Pák* 266 frt 70 kr. C*epely P*O!T 966 frt 21" kr. Stefin Ferenc* id GaáktaraTa 265 frt 97 kr. ítown-
gy toki Adolf
Kupornab Fábiánita Gv uia. Ciikut: í**r»ncs, Ijaíater Jjajos, BKÖIB Mór, Paiv ríOtí bÍK>Cts4gí Ig»*te, PMHÍIDJ Zugiad.
névsora*
frt 54 ke
93 kr.
26-í
, Nagy Gi ül."
dny "Jóssüf SQmegt 264 fr: &3 Babos Pétsr Ügyvéd BftfíODyn 26! ír1 92
Al3o-EörB : Köves Ed( bor. Kovács ürtvitr, Birí Dái
Jniaaí, Síeli Jáao«j í>-jv«g;arui Lajos. Pintór Aotai BCriindi GvSrgy Halasi Wier.


éa a lord cl is kOldta tea\'vérét Stanley arhoi e eg-y levelet irt hozta, mety/b«a aaeKÍrta neki, hogy 5 a rílagot k5rül waorfrmieaimal .«»rc«U ét testvér báty j
i\'ogja atazn: és ason e*etre, íia. elvezzno, jtnJajdoüát Sépeső driáai TKgy^a.
i. iord 5MÍ« vagyona Stanley ur -.nlaj- j _ S«nfcÍBem vi.tllko«otl
ioná! káp«eDdi. k Mw» akkor 15 ^«ioífmB|:1!;ttrte»i «Wpvtj» keséi köV«1? ! tani ét
iont\'*. Móta - LMl Jr 3 eve » | \' J>e k, ui «Wk««A? I« .eak.»n. | _ - E t » Unom
^.i^ffi halottak róla. törfdik « .dinnel B »,«««* V:TU!«B . D,
^ . \' riincs. Ko ak.arta.ifc ©g-yaíer ketberepn; ée \' Ou .uuuoi«ruBic B-L &■ wimiinui Bieorea
Stanl.y ur m..iévi tetu .\' roppu..^^ „^y^.\'^rt .kol.U kel „; »b.r ncm. „t vadiilat „eretbet:\'
Diriokot o, aióu oejét a legfaratlliunbu ,y,t. Stanley ^í«,ny nuán megkfe-t. : önoek
■Onkénytelenti! kíiltám magv&rai: Mily rémek kép!
— \'ön m&jy&ral beatéi?. — kérdi
tJfiem Stanlev asaeocy a legtiírtább ma.
gjar fciejtóss\'ei.
— Nerosaak. bogv tnagvaru; ba
asélek.. hanem tnugvar Í£ T&gyok1. S ÖD
FÁryiBs. coenataiacu h.aB&mo*abb idáig turtóíkOGíam a Bai&\'.o^ vidékén-Ss2T5icc már rtgen e!iia:tí.k E eieiátt 3 évvel, midin nagvanyám elhajt, báivám Looíionbóí FUcodig hoEaiott. 6 akkor\'agy aneoiiai yolt anieú ÖMaekóttetéaben ■ & eaan angol kéííbb férjem iett.
Stanley oszony acive aiöiyéDői fei\' tóbsitotí. Keserrcsehb&óhaitaiég sohasem heilotíam melótt; ésEreveUem. bőgj sá\' vét aagy 1eher nyomja, de a aaegényt én kiakartam rántani a zavarból.
— ön BÓb.E.jt acsBoavom! — mon
dám — neai e auéri meri elbag-ru ha-
sitto e remek vidékét?
„— Nem aram! Bár B Baiatoo vi-déka nagyon gyönyörű ée tár vojt aí! elbagynom; bátram jumlma e .BÓhaj, _ öíégmeggODdoiatianvolt egy oiy férfiufao*: nfiül adni, akit fi még sohasem látott Pers«, szegény biCy&m javamat akarta... de önt agyeem fogja érdebelni e tanul-gi£ & engedje meg, hogy halTgatb&Bsak ű«i!£di ügyeimről.
Két -fcSnycsepp csillogott azemébet:, it^ény aeflíony kebelében keméay haTcs d ama töt l. Gromaan ar és családja elíre-haladiak ée roi hátrurjaradtunk, amiat haiafaié sétái tank. karomat ajánlani neki, mii 6 -ona-kodve és félve kö^ütn-kintve fogadót*, oi.
Boceánal aseeonyom a maréas ké.\' dé»ór!; hogyan jött tisztelt bátyja azon elhatArocishos. öcnek kexét egy :sma-retien idegennek odaígérni?
— Í£ aiiank aDgolokoáJ Bem oj-
Big. Teetvérem LondonTjao t férjem Gai-
catlilján élt; egjaser bátyám kíöyílat*
kostitíJE, hogy atassak Cfrlcatttbfc, ott
vix nim leflndí férjem SUniey Hsnrí
y kereskedő ée csnkorgyirtni&jdonse g derék ember. Ssírsmre fefctetté, hogy ác most árrst vagyok, neki jutott a1\' ífc\'

.Á&t )óv^mríl gondOBkodni és bietoait bogy mindenkor gondja volt inskem seép -lörftt alapitaui. Stanley a.- gasdag, tekio-•Mye* ét ott nyugodt jőve- TAT r«im J fi megkérte ke««met és bátyám odai érta. Itt aiegény eliutllgalott. otakadí * sts^a. Sokáig járlank még ifimét sttjlni\' bírt: midiin\' lakaflaaVhoí kö*e^ értffok iámét kesdé;
— -Engedje meg. üogj kezemet
Iovo-teas\'m karára!? — eadefeíé. tnikös-1
ben gyönyörű buzascin szemeit reim rété.
mert ussvaibd! ée tirBaígiaJ\'\' modorából kÍTobsttem, hogy fárje rámtépkén: lebeg oBetne.: el :i és éa nem akartam neki csa-
Stauiey asaíony foíaistett iakiaár* m: p^dig G-romana arébft, ho! racaortr * , hideg BÜlt, raj és thea rirt reánk. L«-f hangolt voílam, fcevecet ettem, de még kevesebbet beazéUem : Vacsora atin Gro man& arrai dobánytóasobiíabB mentem
— Prata! barilons, ÖD ma nagyos
tel vst iagatvs, S\'ar^oy assiony araüy
viesEAvosuh ^i ofy ffyoraan tnlöaritai-
goa és .itLCl tartok, bogy őaxol, tUsteU.
bar&Lctn. titdatta ís^r "BOf^&t.
AI»I üsak egyra siaraüxS! ynhet-w;m ki, bogy as IBÍBO Et nagyon koméoy próba tíj-gyivi tette. Mikor kár érte, olyan Éatal, BEáp ée mám ssaoTeű* ; n<-ip-rauda h» as etnbsr ré««Tétli>l yÍBallotik iránta M tai vau iagalva!
— Senkiftem oka a azerancsetloa
ségnok . Stanley aaaiOEynak bátyja axé^)
jÖTÓt akart alapítani isimára.
— Be aok émíer siómét ijokStötte »
sok pen« i ^
— C«*lódik kedrt i rendezett, bt
uthlir., hogy a Tagyoc, molyM SuulW
nr bir, ai mind Smdhourrt Polix lordi\' -
— S ki ai a Sndhoura Félix lord?
— Staniey aaazouy fivfe-B. ■
— Hogyan, uram ? mit akar eme!
mondani?\'" \' \' \' : -
egéwet
A.ii tudj* Öa.\' aógy áöt\' háÁit?

t. iortí^ifeíi és- nagyiacyjt SS Mariv»l ígywdül nj«»d-tak. Á iord HftüTedélyes c<a«ó %ok: letét as ntasá*wi \'.Öltötte. BeuUcL* EorÖpit ée kztiíí, buiaiEoaabb iáákig Urtóifcodott Calcurtábaa, ho! myji.ro! reá m*radt terj»d«tmee birtokai voltuk. Itt érte Q agy anyja baiaiáaak hire s miatán Loadonba ntatni kényazerült, táv-inttiíag Betette ki Stanioy or*t irteni bir-íokai fíii^aagatójaTa, alri akkor Fsckfng-ben rolt jiSwsiggoadüok és akrt % lord sobasem Utott
Amint a törd Loadünba árt. Stanley ir leVéHidg megkárte\' t51e Míe* Mari ke-
— £s nem Jöhetne St*.nley urat %
"érj rendes aljára téríteni?
— Nemi vai&ni bttrá-teágw.-visEODy-
3*Ü volt, de kéaább 8Sftkitotiaal_, xattri
ia a. ^yomonjlí ember tetteit me^itcksiy^,
4öblwaór Kdömére vetettem niéiv*U*e #1-
járását £ uetem H.M4II raág goromba *és-
^•ekat keíle hallanom. Éö a c&alÁdi b4-
tót akartán; beiyrabozni és. ezéri tü em-
aartetaoi férj\'kisári iár*6aágs,b4S ép jsej^-
?el méginkább érestetie brouli(iait.
-*- £ mit véteU aeki \'StaoJey &*4-asocy. hogy ily bánáamódbaa
— Ec iadoin jegjobb«D hogy
-mit. S« g* üléé
ebédje és nyogaiomrs «ákie
biban hajthaíjs fej«L A tnobifcba BOÍÚ-
len: asabati leiBaaaíé, bá Stanley ^r
■tkar, akkor M-taasonrwfíc a szobsittaeyt
Uall koBikttlav- —^-^^-^" ■ ■■ ■ *


— Dram Ön-za-rarbK. hol, — monda féltékeirv-en ko^5Jtekintve — fai raiai.: hie& tudja, |hogy on térjeí RÓ
vagyok
Ne \'.artaon férjétől
3 i jll
j yom. is
rern j-íllemet, Gromaac ir mmdent tudatott raiem. Itt, Iateu ege at&tt íog&autn, b^gy én ön1
— S Stanlíj\\ w«sony mioáeit tűri?
— 51 ít tífgyeo szegsny ? ba elletí-
kesik. akkor Staotey ur elkergeti a bá^
.tól éj akkor hová fordnljon a szegény
(^••ooy ? D« aaéri Sumley ur k
é EjÍld ál
. Ejjeii- a zöld aazuloál toki, ez- j me^: retet v-ssii áe \'mérgét oején io)ti ki;
— Ho moD
atabad jÖEnie. Várni* kell ura pa- | . aára. merí\'Stsaloy ur tijularlé. bogy | ;aLai un a férj, bantm a pa.raocsoio ur s, l no&->*n; míg an aassony nem a QiS. hinem ; a EIOI^S ; nej^bei íDléreadP
— a: titiíon\'id»és
ntm k&avetíea as^-tl, baaem i
ki. éiet meH<tt
nyügűi a kési és ctétom bi-
.éledek.1 ~ ^e Ön y»j^ki ojeg
aiui fjd*íj& ée e él
am«mynak tótlaaül kell I ömoeriáraamon »em lürbe
"... _^y0B^
^m^otem.ba on
bo^y\' érte\'
e tagjak, mert oa caai olaj
t jó uram é
j
de — megbocrásioii — én Jól fontolja meg,
BÍE*lmaasn forditá fe.étn
I ée íijd*imft£ baagoű monda:
lftE . ® j — Gromton \' ur is meg-aka
. « tü\\&re.
sEik : me
j tehát. On K- szabadság üa* | szonettel iaru>2űm önnek, ha ti j iodjií sBereacíétWayígemet: \'Ae ha , baí sikert arat, — ami Q*gyoa_ i.
— Akkor én lépek ktabei — moo-
diiE ingerttltsB.
— Hagyja e) b«riUire, öo wm fog
btbéft aratóit iftgatífcb ne weretsec a
assioojBik ke
végéi.
gy
HII ,, n . . jasipiL, miaLhoey .tériem itiicieiheii
állhattam. Gromaon ur Kirerte CíW-\'wCL „ \\ c ■ -iT i ^ ■ ■
Sókiif nem bírtam elafadDi, &
Bicgény ftsMxosy fogUikostati ágyamat B ratk kííS-\'ijW!1 atác vett rajtam eríí as álom. Röggel hat órakor tnir a kéi-t-"ben .FDitmai, e boao£iL lsitís.m Stauío-y meaetmyt as crkaSlytiB,
csára.sokal 8£-.nv«4t.i mefftaniilt&nj, caftt és todotc, hogy mi s. iwtirsdé. £Í -serü eet eltűrni, de még keeeruob tíaoe ha A maavcda* foi.osíxÍQát. :
Réezv^U^i btfÜgatiatr aa *Hg ! s ] tavaszt ért fitlai ■ikeB«rTte]i- suvtít -ea ioduisttai o«tiokei<«iin-
törekkezife.)
— Jó reggelt aassoayoiri. — tnea-j dá?r. aii^öeííéC egy i!)*töe tüoa.rÓ2ait !
e Tiriggai. HBY

Z A L í. I KÖZLÖK?

ÁVBILE S«o 188Í.
Indul Sasi saaról hóra:
«>r« Porc. irfK
216 , "\' s 30 ati.t
ao9 11 1 fc).
20Ü Rod>-P.llrs (E ^o°aíf) / ? i«í\'
112 * (r« TJM TOSSt) 11 30 «ijo
818 R^*b« (KcotibBt b.ly.&oprOB
r.ii) < lo r.tc.
801 . HM 4j]t
315 Sopronba 3 a dílnl
206 Priprbof Kottorí , C«aktoKi7a f K6 r»tvnl
203 . ! 47 lilái
201 ... . (1. rrorJT.) . 10 60 Mje
Brkesja: Kaniasára Konnst:
210 Zákaav folo! 1 Í7 ren*.
216 \\ 41. iilb
208 , 11 1 éjjel
211 H^.ía-p.tirSI C*i sgjt* rotiat^ 4 IS ragT*\'
205 n ( poitaTonal) x ú 461at.
201 M ^ tjonrout) 10 30 íjj.l
80a Bi\'iHSl 4 1 ragfel
10 15 X;Jei
31fi Sopronból 13 S4ilb.ii
504 , 1 SO dst«t.
S06 . 10 60 íjj.l
203 Pfífwtiof W51 (tT=r.™i.t 5 SJratt.l
FclsISs sser\'kessti: BÍ.T0BFI LAJOS.
:ogadják ejt melyekre a sa&kságe* nyom-tatranyokat a postahivatal dij nélkül sjolgáltatja, B melyek kosUl as 4gyix feladó yovény h«lyatt,a faladoeafc-.ls«<v* viasaaadatik, a másik pedig a postahivb-
todósitást. Dr. Parit, 6. 526 8-\'
Paplrsteletek.
Két Tid*ki wBbar báiBBlta sgj dírat- o H nj áirtta kalkt él kl
w
Aí utinvíletot kflJdelMSnyek külön jegJS&ba f(*Wlm>.s., csak a 200 frtcs T«Hl oyilválínotíírlíVkíl bíró küldetn--oy«k é> a pteses levelek egyaltaUí -u.-rsttak ki.
Hogy továbbá agyaáatoB mitUte-riumn.k 1879-ít évi 2649. Mam alttt keltreodaletéT*!
eUs xttib»o H nj áirtta kalapokst Fdtflnt nekik, hoo némal? kalap b*U«i*b«a esy*CT kis tflkfir vac
- V.jjon miért letlit ut « tOkr« a
alap faoskéb* í — kírdí at t^jik.
— Te ficretlen. hát hofj a ki merreití,
iáthatsa, hogr áü »»ki! - Wel ■ marik.
frtig (most már 800- trtig) terjedő nti távirali posUaHaiváoYokn ai aj »n le ti levelekre is kitérjesntetett, azoa koUinio téggel mégis, bogy e*en ,k&.^eméoy<: nem kettős jegyiek, bánom főzött kbcv/ metreti yátctnt*; feí,-■ilyet a-félmags. tartozik előállítani.
K-eJi Sopronban, 1882. é*i apr. bó S2ta. A kereskedelmi s
Fia. Igu ti édw atrám, aait m* «. tanító ar mosdott, hojy oriadnyájan* najaokttí tsáimasaiik í
Atja. T« hanontalac meyleliei; bogy ta l ál d« in ifyaji n«m !
A &old nraaic fc^lrokjU kflldöu a Doktor* oroafc a Oruri inu által.
— No Győri, mond mer ai orasáfnak,
tsjtalM IB flát
c It&trtn A Oyari caak bimul.
— He mit Tám m«c!
— Háüia ÍXL kérdi
hogy uwmjn boiraraldt
Bag7>áfoi Qr, otit aondiafe ?
■ ; íSrlyl, híreit.
— BUC8U**Ó- Mástéreni elfoglalt. vont taiat, e lap sxerköesiésétÓI * q&i Bsámma], mi dán önként TÍPtaalépek, \'bálán elismeréssel párosult ŐssÚDte köwöie tet mosdok a tííílel kösAceégnek .^>eoM9>
HlvataJos piacai árak.
Hacr-raniMán, 188t. »pr,28
rmiaal 11-50—11.80 S
ólás&érl éi t í
8— --S.60 _ jb .908.40 Knkorfe«
Honó-—36 Cinqánttn 6 .
— -.Lem** 34 —•: ,_.B^ f^
gTölciökér^ JSASetle iipit3rt; kérV\'énőfce^Dogy lpnk mar*d|nrs^r ttrribbr*
. E«pci
2-50.—■—. Szalma l,,, ~ 1 Úlbfframmjival isámitva.
á 62.-.ÍM. Borjnhn. --tó Bi-
8J» á0 Di
kftgjelottal ^ kOnfipet e l«p t kiwü- %^\' it bennam i
ét érwtói biven meg. Vígul bjfÉte
-—.—Ja
Ut Ciakor •_.—5«. Bon .—■—í-it* 90.—. Sixppwi •—.—40.
I lit*jérel náaftra
Ó bor 82-48kr. D] bor 16-88 k
Palink. 46 kr. Eo^t 6 kr. *
j
iya»ett I
Ittea ■
n*, nárbs. 30. 188S-.-.
BITORFI ÍAJOS.
gy
Ü órak\\>r i\'arja a kiaded llot.iajit oidorti,lc»«(i holyiag
—- A hereéfáédé*\'\'ét ipu-oe tefliiilet dic»*r*r»a,«IIíiitirot^BaT hogy vaair nepnap d\'rüaünjaitt ftl üsletek ba l\' t&bí\'
Plaezl árak.
\'•- ^00 kilót. »ámit»s-
uSVAS BOU 10.80-11,10 San
8.40-8.80. Arp* 7. 7.86 Zab 7-90—J.7«
t tzép 8 frtoi kufccri<M» 7 —.—IX.
, ,. SZOMÖATSKL?. Bon 11.60.-11^3
Soa 8 40-480Jxpa 7.60—« — Zab 8. SJIO
KukeHeta 7.«0—8.—.
JPÍOB- Boxa II--—ILfjÜ, Eo« 9í*—
9.80 Arp 7.60.-8 .. Zafa 8. 8.S0
Kakoricwt 760- 8..—
GYÓK- A vfltéiet álláiiról jrk«x<í kfxí-c Hrtk hátán *JA« a r^boftatulajau- ina^.tartíiiiodík-.-s búzáért 5—10 kr. gabb irt iéríiok, itinto^y ronirt, ^{.t.-b»c delet Dtn TcBtteien. Bnu cj-Sri 174—76; klgiL U.BQ—12, {75. 50 — 76) ki* .]S. 05— 12 15, [76 60 -■ 77) -tipr. 12.20 — 18^0 Kosa 8.95—9 30. Zxb cnWni ragy -tnraB^s Bswiat ? 75—7 96. TeofOri bánáti n>ri1u &a-fir* 7,15-7.30.
netán 4ürg Int e kérdés eldöntésére ilgilisssék.
— Zárünnepély A gy
uai fó<) mo^sium övi sitruacepélye máj. 13-án Urtatit meg. 1 ( ■
NyilvánoshőnOnet. A o«gy- k4MMltt jdtT- bá
koöyciéiu sbrsjáteTE
iá>a e hóban megkeidotvéo,
et alkalomból..köveike*ó
tÜat^íeg cjácáéitöséMk. folytak be
Scherz Aibertné araf\'l frt. Gróf Sonu-
sicb JÍ.DOS" ur 5 frt. íd. Gr. Senwsiob
Imre l frt. Saigr-io*. Róbert nr 2 frt.
tiötow :9»tólör.j3r\' I ífrt. Sktiblios Jen6
ar 50 te-uRi1^3\' & &inMer \'** lfigi
urslt 4 Ífrt.l\'\'Somss:ch Andor nr ? frt.
Gr. Sséebenyi Pál ar 1 ffT:~SilCi«y
Ftwfcas rfrli4\';\'rr[. Barcra Sándor nr ]
frt. Ö«sEesen 22 frt 50 kr. MindfiMkir:
a bizotLság\'beVébsD báláo kötoöneMme\'
nyilvánitom. Nagy K»íui«sa aprii 36-ác
1882. Soássíei L/rincí, bitoí&ígí\' í"lnÖk
s pénstárook, ,,,:.
— XtttoiontfátéU. Andorfy Pete:
javiriJ\'bgtrSn, feájua 1-éa kerül sxinre
Stefa Itsák a há»i6 ssidó O. F. Berg
ksskedvességö életképe. Ajáajjnfc e juta
lomjálékotá 6. é*-vi:Í3«öIiaég ügyeUiébe.
— Boffyay Ödön %y&ri kir. ai
\' NSgy-KinisBára kir. ügyi\' pörestetett ki, Üdvítótiiik!
— Ssépítészetére N^j-K-ai
vak, oera «efc*,y b«£e^*»^ lf** **
hi ttÖKftégnek ajooan enielandí emeletes
saép^rása, ntety az iskoimtoslbaa. UÍ isr.
imabás mellett levő bárom ki* báa lerom
bolásával o«lcötölu-tik. A* épitési páljrá
aet erce oéxv« bponJttitdo\'.é*i rovat, ábac
kpaöípo vac. . f
— KamaraválaSMtáaok. A *_
; roai kensskedekni fertarkamarába beléoÖ. ! kamarai Jtüittgok B3egíálas*HriÉ5ÍM > -*0\'410-- \\jfepoati biaottsága válasstáslelrendel\'
duoE kéiirttok. meijekrdl rovta *Utt emlit^i nem
atídomtut táxtuk it.
Nyiltté r.°) KŐSZEJf TEDOJS.
urooaa aiismert módsaareul által
mely válaastás f. é. sájos 7 én délután 3 órakor <. városbáfi"nagj terínébeD g^ ejtetik a \'m*gma\' mtniaíeríaoi roittáelole •kariiit,-tat k«rwkeát5-ée hat
miié! ée foglalkmasbaii ssvar
t4Sa»D gyógyíttatnak.
Jutatom caa!t mar bfirégaett gyó*
^asntio. " 489 16-*
Praf. CH. ALBERT.
Paris, 29. Aveotie de Wagram.
r:cbstein Dáyíd nagy
Árpád kiskora fia »D*r*íiyi--ra magja
rositOtlB ve«otáknevét,
— Gcfanér-áI vagy Mangin? —
Man*ÍD-é, vagy ÖTiner? ecJW\'\'kéHlés
HIRDETÉS.
G% kir. déli vosug
Hirdetmény.
\'PObb a vasatoa t*íilt tárgy, maly-
Dei. taUjdonos*i ekkoráig még Cem je-
leutkextek, folyó év májnfl hó 20-án a
nagy kanitsai pályaudvaron d. e. 9 óra-
ko- Ql4r^ereztetDflic. 563 2—3.
Az adat igazgatóság
gy
ast előre
ö! fÓorvoa
ndani; »xérL ig ijui 1 éo
érdek.sanek matatkosík
Gyástir
. FaXcs Jöraef
egysaerre adnak fel » póatára. aMktüThoiiyL Temotó»e ,« kát póldánybao kiállitotl jegyiek m«Uatt| múlt vaaáraap dátát
Sierk.
Kemoa-Apiu: Illés Linóra, Háry iiaeí, SsSos Jiaos, Dr. Hiry István, Balassi Karoly, Brigloria Karoly.
Nagy-Kaoim: AlbsniU Jósaef,
Voiss Ssmn, OrwiYiry Gyula, Dr. Laky
Bk ft Ol
, y , y
Kristóf Dr- B«K»k. ft«M« -,O.a»«jl]r. Antal, Lengyel Lajos, Saalay lSJo«,H!r*oU
Kis-Kanisna : Hbfer "FÖMBCS,\' , H°s-pdUi Uaslo, Tuboly Viktor. -. •
Bak : S«eker«s Jo»f, Nagy hbria Isikén Tora"\'" Siixior, Marion Q Beseréiy El»k, Wallnw litván, Sr. IMioh Viktor, Stolcier Jakab.
ZlE Paluk
h V
Jteef, IC
Zalasg ,
asorj Ignicí, Dr. Csinder lalváa, Big4 Vöesköndy LAwIó, Mftyer Ákos,
Zala-Es«sseg: D C
Tretter VicU>rv :,
Gyal*, Csupor
Ságod\': Ciill.gh
Endre, Thassy Kristóf, Farkas. Dirid, TliBSsy Mibaly, Thassy Ferenci
Alsó-Bagod: Nagy lm,*, Himelí
Ferenci, Ctéry Faiöp, Nagy Jólsof, Kis
Ferenca. -,
Nagy-Laogyel: Zárka MikM* Far-ku Marion, JŰrlu. &ugi»»ad, iSiraass Sindor.
Kora: Horrith AlaJM, Dááki/óasef Zochmnisier Viktor, Bósis L«j«v Bor-rith Jossef, Tornyos Gábor.
Pika: Array íjajos, Bnbb- Karoly, Fsiu Karoly, Koatoyek Fereaos, Moodl Jóssaí. . ... v v,,.n ■,,,,, ni.,?i
Letenye:\' Öótffn\'y Lissló, Fo1ly
György, Hóbor Jóa*ef.
Felső Szemenye: Vismathy Jóssof, tí^tics Jíoű*, Hfi&aTff LalAt*s - \',•"\' Z»ta-fc<rrf: Jui irata ftrt<Ia»r toa L»jo<, Farkas Sándor.
,""C«esstrBg;TjbIia PáJ, Hefniin Imre; feagíry Fertawa^fOrbin KáfclJ.
. Baksi> :;Kro8atr; Jaooi, Sí
Tőrn Jóssal, iB.kA aeddfcdír, János, Udvnrdy Imre.
ygygy
» F»rk «, B torfi L»jo>. LU Mi K
□ r.viu Józseff Tanbárd ^Wal, Dxny J黫>f, Hruafcá N ndor, IKkieUy AJVJÍIOB Hb GS
Keri»S«!.-Mit!ó>:Si»k/óaí(,L«nk Ódon, Karííelyoi fa.k Eovilu Lajoí Siiorüag. AnU] t^ik^at, faiaaíl Sql* Kuzma \'Míflon, Kiás Ria;\' to\'ndvay Mfttyin, Zirj^caky VitK-re^ Ehr.epreich janos.
liobronak: Hajós Mibaly. N
Nándor,
FöTÖŰCí Glrl***aV*UÜyiLl ^Qiltl. ., _ ,, ...
BeHalinezu Mocsáry Jáiaoe, ilátyáe, Síirmay József, Nagy Síodor.
Stridd : Krampstita János, Krant* bí*ker Jdzaef, KOVSJM Ján©». -
ro!J", Horváth Károly, Dr;\' Horváth ÍV-rentE, Juhász Sándor, Kotler Márton.
. Alsó Vidovecz ; Láptfay Béla, .Pipi; i ler Imra, P\'ohel Kadolf, ílerg&r István, Kusmita Ferenci, Gonb Jinos.
Nedelici: Kornfeind Nándor, Me-gyeresy Géw, ELroaiInger Ietváo.
Cíiktoroya: Loncairíoi János, Zieg-ler KiimÍQ. Moioár Elek, PokamAndy Elek.
Podtaren: Vrantoíta Kiroiy, Z*k-ál Henrik, Tivadar Ferenca, Pallér György PdMliLáló Git
htvia.
Perlak:
K«2a
Líiiló. Giavína Andrie, Di-. Bőhm Sidoey
Hódosán: Goriosinecz Jóseef, Fili-piu Jinoa, Hirsobmtinii Lfipj&t, At&J6&"t-
AlBÓ-Üomborii; Slofiu István, Bfil-fiiügar Jótaef, HirschW Mifc»a.\' :<"
Kottori: Kollaj Bókns, h
A soproni kereskedelmi e
. tíkir.
nagyit
^ ipar-^B kereákedelmi ministeriumtol nyert
\'•értosi<és\'«*int, B»d^ öastein. és Hof
}. öaatóin gyógyhelyek területén «ik»»ató
í kere«ked4 agy.ógyideig íartamila.vagyis
J4jlól 3ÓbUít
Sopron\' 1882.. apr.
\'■\' nlH.\'
gy jn SfJ
J hó 13-án TS. 669. asim alalt kelt. magas ^ rendeletébe* képest fetlnvjak\'es\'ér&elcélt
sxáxn alatt kelt rendeUtévet s.
A foldmivelés ipar- és ker\'esic\'é^fl-SlemügyF


Irodalom.
(E r^rtí. alftU tseg«tnliUU mnaka. H*fj-Kani^in Whjdits Jö&wf k8ByTk<tr<»k«d4«» Utal
ellemsmlárd b*sa£ « munkáé férfiú volt Jéke porain I
Uptjaak-ályatt * balfigyjaiiiiamriani mag.
erősítette
kurVSSOló aseatmártoni z-«üxnegi járásbíróság gy«r-ekvesstés végett letartócUtU. melyei egy vaKsprémmegjei hajadonaáí con-uo-táit. Vtlóbas csodálkozni lehet a fölött, bogy eiíomsaéd megyekőt Z»líval egyQH Oly rég djsconveoiálj* és bogy megengedhetik a valódi buo«njárá*Boz basonló m&g-i, mít a nép követ. — Kínos nap, togy ne lássunk egy szerelem által meg-«lotiü4 ragy egf boldogabb állapolbélit, ajd ÍÖD egy balöttaiért stomorkodá
retné megssabaditatni. Amott ereaskadih
beg/totArét agy karavác, utáaa a n»
rik, - ,gyikVxa,a
egpoQtoaabb B*lla Mitgl. GelehK. Piaca de la Naüon 6.
— fHirts magyar mckgjelenL Tis ír (160 lap)
i" könyve
gj p) 32 írónak
65 ason költeményét Urtalmassa, melyek dioafl bonleáayaÍDlcról asoloak. Ara be>-monue 1 frt.GyQjtönek 5 re egy tUitelet példány járal. Kapható Teoea-Lippán Városy Mihálynál, a könyv derék ner-kwit«jéné
— A ,MagyarRtgínye*ar%ok\' 15.
, a Qatnnadik piane t, Staior batár-mnek Bxerenosét próbálni — a sjemmittndó koniisoló íol hasán álja — értvén\'a fÖldmUve* osstálynál — as al-
:alinaL, reggeltől estig dolgostat velők — jjutjd amott jön/ftgy bosontos bajssn ma gyár parwat,\'titol mait éjjé! lopták el cd kiút, ex ú taoácíért jéu megtudandó, bogy » békóból ss&b&dclt légbaaitók, t vitás; mely réssébe vwsettettek, a&t. mtm már ut kérdés, bogy a ssabadipsx üxlel nme id&ss%kábaB aiíly bányáhos batooló kereseti forrifa oem jQbetne-e adó alá ? vagy mjades más stábndipír, mely
jen, -rilágyínil a legjobb jövadahnet adja, adómentes ; ijs*k a BEástov*tÖnek nyomja
lletí hatóságot a bánya eme műbe
lyé«.
írják 1 apánknak, bogy kötretle a Dráva partján a magy. iMaiaitoló éa pénivájltó bank raktárt ijitottácnk ém Aenoények rakiároiásár*, léget ád, bi*toeit és köxvewL ? -7- ifeCTOlog- Sümefihoü küsrósi-Imeíletí f. evi apn! 53-án tétetett ftrök "újtígt.lomra néhai Horváth János uyu lörréaysséki elnök. A tetpe-téira veje, Sümegi Kálmán Aradról, acer-kesstfi és ismert tárcsairA is megjött. Ai Urbaa elbonyt 68 éves volt. Béke po
Sümoghen a bájo*
tii^Li^in Erneastioa kisnaftaonynyal mi-aa\' -T-éo tartjn meayngsojet Káinok .Ügyotórtóa* belmnokatársa. . - mamát rövid Mrek. -
íés\'^r F(l]5p halálos ítéleté-. » kír; tábl belybeobagyta. — Seemaao esredest ax e^[ri aáatlósértÓt nyagaimaxták. — A való bázaiás országnEia!
f&iele a kfivetkexiS érdekes é* váJtoutot tartalommal, jelont meg : A régsetes ssán-kásásbatnoros elbeszélés vége Ballá Já. nonól. — Nagy robaj, kiáltosás Cidro-mánc Beksics GrosxláTtól. — Doctor Cas-tillo eredeti spanyol regény GoleoichF-tál. — Jelen és mait (rajt oómetbíl ford. V. Sándor.) — Mos*ik arim alatt iameret-stó s humoros apróságok. Végűt ap-ropéoi felirattal humoros képek. - It-
lételve ajánljak Aigner Lajoe basgá könyrktadónkaak e valóban pártolásra méltó vállalatát, aelyet csinos kiáilitáta B páratlae olcsósága mellett kiválóan
100 Bsu
íján! magvas, sciret, lelket nemeeitö s kellemesoa tsórakosUUS UrUlzoa. — I fizetési péntek Aigner Lajos budapesti kőoyvkoreskodöhös vagy Wüctooe ée
21
Wáidl kiadóbivaulába\' (Badapest. ko-,tcsa 3. sx») iutésendök. A folyóirt.* ára égés* évre 6 frt, félévro 3 frt. Egy f^.«öt ára o«k 12 kr.
— Vj senemÜvék. Tibonzky és
pilyimon k dSá
p
gjtok: „Árva Zcaa&a-" Ltiká-c«y Sáador eredeü nép*tia»a&Téa«k íeg-k«<jtv«l«bb dala,. 1. Csíesa, czicsa (Hof-b*uBf 1.-tól) 2. Te dörömbölj Bsépecskén 3. A snu-olem tóid hisár (Berkes (Lajoe tói.) 4. Ne menj rónám. 5. Hej, pedig-a SSs^a talsó partján, 6. As éa ssivem olyas áldott kis madár. 7. A«t mondta mi&dig *^ tuyám. (Sígmond Akoatól.) Enek-tumgra songorak.isérettel (vagy aongorira kln) alkalmaaU £rkel Elek. Ara 1 Ük
Vegyes hírek.
omladibj. gjrfiW*
agbioault. — Egreaay Béni airemléke
üan -pély*nui: fog ielepWéüii májasban.
ík <3ti iii kó
táti kitolt -— .A T
.. . . .,, torontáli
.t. \'— Ss^edeo 155 báz van épüli fél-\' ben. — Kéamarky József veszprémi volt tfirye\'nysséki elaök birteleD megbaft. — Koa-Fél*gybasán Honthy Lásaló aser-kesstésa alatt nj lap indáit meg. —-ái aradi vértanuk uoboralapjáa&k össiejfo 71.430 frt — Fróbel Frigyea BBÖletéaé-iek 100 év ti jabilaeumát Badapeaten 8 nevelfiintécetben mej\'
— Külföldi rövid,
A Eing#idohái pőre Béosben ns^y érile-eltvég fc6*t tárgyal tátik. — Az angol irálynó éíeta éttöoi merénylő felmentetett. őrÖléj^íűbf mában Lottö. — A aserJj egybáaj ssicat nájtta l&-ní3mv*tott ösowe. — Csetevajó a solu király Angliába jó. Frankfurtban egy allataMÜditó nót a
kiraboíuiott. — A nagy po«t*Í rablás csak 15 rug. —
— LáJdáüiUs BéaUn. Tegnap
délben nyüt meg • volt bécsi v.Iágkiál
litási palota rottTndáJábaD a lötifilUtas
mely egyelőre fényuséeí lovakra ssorít-
kosik, de kéeobb ai alsó-aaMtriaí lóte-
nyesetén eredményeit, tehát basxonálla-
tokát fog magába fogadói. KiiHUtatotl
ÖsszesAD 220 loxos-ló. Itt snii:den faj
képviselve vant valamint minden sport-
beli féoy&cési csébiak megfeiatfi Ló fi
Ut4<ha(o. Mindségre a kiállított lovak
kötéptserüaégen alig emelkednek tol.
legtöbb kiállított ló „eladó.* H&gyaror
szag Íótenyés*téseV Taxis Egon
erikaí kancsái és Festetics Tasziló gró: félvórménjei í \' :"
— ÉfS üány. SzereDCsáÜeoQl }ári
Cséoskéa a mait n»pókban Bániny Bán-
ddr jegycŐ fiata! ssolgálójá. Petrolenmo
akart töltenj a már égÓ lámpába, s oléj
gondatianai «i.aem oltotta az égö lángo
hanem kiemelve t felaó róait, az egyik
végén égÓ bélre tSltStte a kioUjat. Egy
■zerre végig fatbtt tt tüz a lámpabéli
meggy ajtotta s agy mason pillanatban
azét is ragt« a robbanó anyagot tartal-
mazé -Üveget,\' meJy- osakbÁmar egészen
elbontotta a szegény leányt. A eikoltáer*
elosie^ boraasstó látványnak voltak
tanai, elöltük a vooagló leány, kiről ma
gasan csapkodott Col a liog a bitók me
gott föfitölgö bútordarabok. A korán ér-
keséit segély elejét vette agyán 9. h»n
po£vc tCcnek, de » szerencsétlen leán
seb«Í kC\'^eikexlébe&már qjá*n»p meghal
KI nyert?
Brünn, apr. 26-áa: 69- 45. Ít3. 81. 48.
Színészet.
Sserűia Pailleron y\\
— Na^y vágyon. Béosben a napok
ban bupyt el Kaffner Ignácz sörgyáros
s földbirtokos. Kaffner nem kevesebb,
mint nyolc* milliónyi vagyont bagjsíl
bátra, melynek egyedüli Örököse végres-
aeieti.eg fia, Móricz. Nejének 200.000
frt készpéazt. és 30.000 Ertnyi évi jára
dékot, leányának pedig egy millió forint
készpénzt s egy nagy városi básat b> -
Jó^kony czélokra 10.000 frtot adományozott.
mí agy emlékszünk, bo^y ezt a darab*
. t r\' t - * _\' ^.i *M t -a W^ ■) í ltuLL . - J^ 1r< i *
máí.4íime* 1
azép alakitásaal, igjekw* bínvouj-raí jáuxott, Grerófy bele olts hálás szerepébe magát, a többi mftkSdAk1 is sajos
arattak, Blai etoadásoál tíUo\'nöaan saintársalaí
— Napóleon Viktor UwsU. A ,Na-
íJeon* czimü párisi hírlap a következő
jyik^jpárisi barátjának irt levelét közli
soksi
p
kitűot, bogy il álté
tagja ík
mily válaistékotj disses toilettel bírnak, mi\'i mindeneiéire díeséretéro válik. *"*■
Öil
Hűjdelbergben Ukó kis NápoUun bar-szegnek; „KedvW barátom ! H*lálomról seóló hírt hallotU B aa meg is batotU. Most megoyugUtom, hogy jól érzem magamat A lopott, üctths iüihen »oítaj. fog-laJkostak szamélyommel E aszal is vá bugy at^am iráot nem ai illő
Uazielettel viselietm. P tisxteltem mindig. ;Öa ismeri j és osaUdi nézetemet, elképzelheti löha:, ly kiooa ez reám néive. Taanlmácya ;oak élek it; Heidelbergb«n. Egye.düli gondom, bogy mélió jegyek *, ndvre, melyet vía-^elc Ói egykor határaaak jó lálltBt tchesaek, k» qgykor. kota
oda exólit. Vikt\\w N^poieoo."
— Titkos beugügekst a legnj*bb>o-
ftjof, kotatások Hlapján gjogyitok,
bbk é
-ág^tttcsák ?aHleróii
detteii távozott. Csütörtököt.
ggili g
pedig hiv*Uilx*T*r.nélkttl. Valamiot M itjakori vétkek VOM köVeltcezményeit, idubaj?k*.t, tebsteiledaégeu A legnagyobb títokiortis bistoaittatik. Kérem a
•) 1
,A bol unttkoznak* cjdmü egy folvoná-*°*- vigjáiéktt adstott elő igyekezeitel ixgyan.de bizon kévék iiaUeasK Ezt k5-iíMte a „Szép Gralathea.* Nagy Irma ■volí, e aaép,«öbor, oda illett, hangja keíUmes, ónekábea félónk, síép j\'^fát j6»biank neki, ba kitartó asorgilorirajií párosalt ügy btmg»l<MDmkJ , a mürétxet-■ - " \' ^Pvgmaleon) helyett töt\' jobt> Bzerettük volna <?■ SLoaÜség, caekély if^_korJi*jL?J_t«fÍn)bjMi „jelent meg.
u A jó »
í

íff n6-0S ?1.r iíCFZOSRQYEDIX ÉVFOLYAM

H I |R- D

S EK.

• rttól teljesen
Előfizetési felhívás
A nagj\'fcftoiu&il iíraalj hitköwóg tulajdonát képező 43. ED. ÍHiHcta telken építendő o^y Bmelt;!-:* ház spit<£se t, évi mijue 4-éc de! előtti 10 órakor t hillcözaóg bipu-iaLhi-iyHiégébea ta.riu.ndo irúbeii ajiu latot, illetve DvilvÁooe axábili irl-.jiés uijin kiadslni fog,
Árl«]t«DÍÓbs.jiók i*n-e oly na egj egy ré*ael figyeimwtetaek, hogy
*z írásbeli ajánlatok f. 6. májaa 3 áig a. hitkÖBsigi irodánál beayujt*£i-
dók, iiol &B épitóaá tefT & !-.őlLaAgveté» ás az ártejtrfsi feketétek bármi
kor kb\'
^ hiiz. eioiiárÓ3ág.
,\\ .Tudornioj- ^» Ir.x3j.lom-
ifordtild wsein ínyeket Ereekirűl meo\'eleoit ben*,. \' mindéi Kényeket iimortetó kép. rtg-fli folyik
„F6v£roii Hejek", .T8rc6ii,f**t .Sncbii ós Un--észét: /JViü,
f( T-I TI TT T fi í rí íi "P e^lAÍ oraEáS°E waényckitiiniMteií fcép. rigai folyik beane
ÍT H fi A rt T Előfisetótl Wiétel-.. agy vidéken miol » fö«-vwb*n :
SKIOLITZ- POHA
p FKSSfTLHÖFER JÓZSEF,
l\'iswtéiettel értesítem a nagyérdemű _ v,4Üjpséget, hojííy az eddig a Babochay-
l;ii . -. - i féle házban létező „Fekete Sashoz-\' ezim-
. QYege\'kbM használat: uta^itássai együtt 80 k,. o. é ! zett gyógytár-helyiséget a „Dél-Zalal-Ta-
u . i karékpénztár\'- ép&tetebe helyeztem at.
nf!rIII<í|OÍíiJ. i Nagy-Kímizsfea, 1882\': májas o/> I-;H.
Krohn S és Ursíitol ] ■ i
Bernbe*. , .,, PRAGEHBELA,
- (Norvéuttbiii.í
>-.,.= Aal»ii „„i., .TJ„(„,,, a k.,^k«i.l.»b,. t-iSío/d^ 555 l"3 e-TOg-ysíi-rCHZ.
Ara egy üvegnek használat: uíasitassai i frt a.fl. ^»»tP,»»»$»»»«V\'&>^^^i:^^■*♦»»»»» 1%-^»J»^c
•Fó Kiállítás -■ — - - -
MoM A. ^TÓgrszerész, cs. kir. ndTsri szállitóoftl, Bfres
TncLlaubcr;.
Ruktír v.z aílaic micden hirneves g^ójjfsiertirib&e ra^r fQstPT-
k-rcr ■■ed--»ib T: Ralctái- n^lVBli b("lTí*;«krber ojB-ifin egyén ok aag-yobb ■
nn*ífínd«lf9««ai2 aiegíoJelő irlcciiifedMb^e ré*tesíllnofc. . _~ ■ . T 1 \' 1 ^~ 1 ° t* \' 1 -j- 1
A t. Sz. ks.9^, iirstit hart^otü.^ M..I1.H1. U.<iu^Qí| |Í02rt0B 1 lialai „ L> 90X0 ll II HlUli.
rendeliu ét cai* olyanokat el/ogidci, raajvok aa.Á\'. vjöayem éi alürt- \' ■ ~ ■ , ■ ,
».«! rano»k .ilitra. Pploskili S-crolio illái a lagcyökwe.cDbeD pu«i:.>-
BERGER SLYCERiN KATBAMY-S ZAPPANA,
\'\'- - J»ií.3», eá)-«rt«, urtalbu i, 6BO»».-, „ m.loiii™.
i«- Imién fajtinak darabja 35 tr. ntasltíssal ejjütt. 1
- _ F«Hét»i«ét; HEÍ.L e.jl><gyueréaznl TROPPÁBMf R.klir.k : K

akkor,, valódi, *, .1 fe ■fxitr nilot
l&jpias é.-.
■r.óir\'. fel; ararytr -INa Xillft.su. *> ,.),«.
HumiHfeek lirríij
y lapéra ételi eretfétt *lí«fc bBatl
doboz ara. 1 frt o. ■&■ i;
:RANCZIA

a jegajabb dirat SEerint. "íH
A E e. küzöüBé^ ki;gres páTlÍQgAsát téri
!>i" 3* BILTKSBEBGEK 8ÁXD0B,
l
0 DIETRICE A. feiiyotülgéje 2
0 (Fichtennadeiaether,) Ö
t)ÍDÚltsagaT kereszt ^-mellfájdalmíik. *
V in
ff"\' .X/^\'!%SS4"B\'ui.6t\'r>\'*\'\'"lr"r"-"--l:öszTÍiiy, idefbánta- " X lom\', az iá?!\'*\'\'" -J:---- -X idícfí, fó a X -. Klein a.-,.,
33S 2—6
Fe,s.l^í^H:,;íXi™"%it:IUÍiÍ,S^\'?.r^",S\',í7^" — 2ala-Eseruzeír\'\'l?öTó\'sy J.1 íi" Wt\'fezsli l**(t I-\'-ni - gout O.irn-r tí — CíAíltoríjrS Gíiucx L. (!T&gj\'-t-ireii — KatJ88Tír íiab\'ftchaT lítUn:. Kuiic J. gj4gT«ji. Tfc, ü«tska»iv irógfíz. - Kaj-OBeZE \'.Verli -«\'. Eryigr-téaz«B ü.acsiaoTin Ut gyóy.i. — Xeuthely Wűnach P. — ICÖraeííi RÁÍZ Jtn. ■ Zágráb lrgahnasb«i BJ\'ógJiJ Mittlbacn 3. JO-ÓRVSS. FT-ÜÍC V. — SoprCIí Meri^- And CJÓgr-si. - Líteüye Riliwodi J — ICapOSYE ratt BorovLci ka — Iftla-.£f«í"S3os aoltoísy L K. gyójryst 451 Iá— 3;.
.; .. B£BG£K orvWi
géataí^oscknok
b\'-t6fí£gi tflaeuk le-
nrujt K köovTot Serisohek Ki\'aly <-s. kir. ef^
iked^-ílBír-s, I.. IitTÁotúr 6 j intvén ét bermenf
t meprccdelÖiiB\'k net okot lűbb k ■■itiéifeí S kn
iö ia;.ír:_ 4(t3 ll —il
A T R A NY ■ S Z A F P A X A
hatásba! baaioikitiV: - • .
mindennemű bőrkiütések ellen.
Ugyáag. izzóiib, fej- us szaküpikkelT. Bwger kttráüyszappan 401" u fíkatrányt (LTtx^n" eí íg^^ elkü]^rn:endc s m^s forgilomban ít\'V^ k&trft^yi\'jía.í^^oJCWJI. A .-SiJsiiolt tjJJteríl.öío regeit ktircftüúk viiájfoain Bar^er kátrí.n7-»i4ppao& ÍB
vt-JjCSp».
ÉRTESÍTÉS!
títrtny tíi-samiiu
.Dini gyfogoíib ^atránj-siappan meí]5:
11 s z t a t 1 s, n. s a gr a
;f.t»-.:«,M:. v.ia.n.a ed
hogy saját, valamint segédeik és tanonczaiir kényelme és az utóobialí oskoiáztatása czéJjá- \' ból. a vasár- fs üiinepnapf nyugalom létesítésére | egyesültek ; ennek következtében f. évj áprü |
, hó 30-tól kezdve mindem vasár- ét üa- .
] nepnapokon délatán az üzleti helyiségeket I
zárva tartják I
Ezen elhatározást azon kérésskel özöljük \' a a. é közönséggel, hogy netáni vásárlásaikat
;et vasér- és
g

GYéGYTAfl-HELYiSÉS
-lolfOk ee aaaknek tojásai »eÜCíia.rgrak ÜÜQ . \'
Tet&k earomuf.! N--cru.:miiai budíJriíiuléBc *it
litte!nkK. a ftwjr;»-.k. sfírülti\'u nf-t^üi.
XegJ^k mar » Köcrolin k;bósöig^*p «iin W^B.Í > A >*eCTOlÍH íem mérpes, aincs k-ilemetl-c iii-
£ehoi s-dtn csmsi. ^>6fi a l<*EÍ!iomfibb Bt&v^i^ken saro e
eamben a? úgetaiíSgre nstn riniiniM.
ltég8lj50fcr. (SUtküldeí Wgkvvar.ob2 \'-Ágw?\' » fór».
-■" \'tOX HLET E.,
E>64 2 -10 B«cs, I. Mölkerbsatel S.

DIET,fííCE
fdtírolt iia!. njUkHoiís, grease eoiésztís, \'anmyér, altest és gyomowzocnlía%ok .?líen IHOUSHI.; .wf.s
bá 1( £J bi^\'-tíL szerzel; e« u>öLi aev«£ei« nrvoai.k k\\-
UÍ megvizsgáltatva, olii.deA gJ^imopMjan^tsttÖDet a itígim\'l-grb-
b jilt \' - ,\' . ;,. ■ . 5S9 2 — 6.
Baktar: Stráffi é~ Klein arsknil Kacy-Kan zsa "VB


fürdőhely.
Vasmegyében Szombathflly déli fe nyngeti TasutáJlomÁs-tói csai 4 órai távolságbRD az os^tráíf-stajer-niagTa:-haUrBéien. Vastartalmn forriss n6i betegségekben, különösen a nemi szervek betegségeiben, idegbajokban □g^-■SEmce.iféTfiü és nókeél előforduló vérszegénységbet: sa:. itilönó és bébrioufüll gyó^yhatássa! bir. Ivafcáá és ásvinyviz megrehdeíéseft a fílrdó igazgatósághoz iDtézendők. "Fíirófr orvos: Dr^ THOMÁS. — Az (iíietó röpirat mindéi) t kapható.
Kájus 21-MI keziiütk. -^akereskedők és iparosok.