Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.5 MB
2009-09-09 15:33:01
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
649
8082
Rövid leírás | Teljes leírás (679.05 KB)

Zalai Közlöny 1882 044-052. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
21. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ATiGYL1&ISII^ 1882. június Lm
0 J X 0 H I A\'tl A S
Béta»tfc ir
egéaz érre......8 fit.
íéí évre.......¦ * , \'
aegyed ......2 t
Egy szörr. 10 Jer.
HIRDETÉSEI.
.-, tasáboí petitaorban 7, m Marii tot
t L - :..... ...-.r. 5 JtT,
NYILTTÉRBExN soronként 10 fcrért Téttttnsk tei
¦úacstar. méták ~......egres airsj-/
teíért SO kr. fizetendő.
Haszon egyedik éytoiyam
A lap szellemi réssé-, öleti közieméi\'. :
nyék a sxerkeixtőbóx, ; anyagi rtazét illeti kösieméeyek pedig a kiadóhoz béraeatTe íntéieadők : NAGY-e ÍsT 1zsa ° " \' WttsBlSiUz:
BénaeuWtlec levelek csak innen Laitokiitiriaicíe: fngadtate«k" el.
..Kéziratok íisaxa-ueiE. küldetnek...
Ns^-Kaniz8»T&ros helyhitóaáfcfciak, „nagykanizsai ünk. tftzoltó-egylet*, a ,nagy-kanizsai kereskedelmi a iparbank*, ,iiagy-kanizsai ukarékpénzUr ¦, a „zalamegyei általános tanttóteatöleb\'-a „ nagy-kanizsai kisded-neveié egyesfliet". a oagj-kaaizsai üszti Önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi t iparkamara nagy-kanizsai k ül választmány a" a \'több megyei és vám
egyesület hivatalos értesitóje.
HeUnkJui kétszer, vasárnap- s csütörtökön luegjele/ó vegyes tartalmú lap.
Modern verekedés.
a kor jelenségéi a társadalom éoyegében s -állapotában leük-akpja-kit. Akármily fényesek vagy nagyok.
akármily erősek Tágy daczrjlók, akármily vissza taszítók vagy unalmasak legyenek is, keletkezéseknek mégis csak egy közös forrása s kormányzója \'-an: a társadalmi viszony 8 az esíme, mely nralja. Pia egészséges eszme uralja társadalmi viszonyain tat, akkor az idézte következmények . Jlag hatnak mindenkire ; de ha beteges eszme araija, akkor na-\' gyos természetes. hogy bénitóiag, roDtÓlag fog hatói rdindenkor.
Aki éber figyelemmel kiséri a\' éneteket, jelenségeket, melyek.min-\\ dig nagyobb s nagyobb számban mutatkoznak táraadalmnek egén; aki látja azon sáros, veszedeimes következményeket, melyeket előidéznek s melyek daczára annak, hogy tisz titlan források ismeretes, mégis mindig több követőre találnak : aa-r.aK elszorul a szive, ha tekintete a lövőn csüng.
A sok kőzött egyike ama veszedelmes, de nagyon is elterjedt nézeteknek ez: .minden, még a lát-, szólagos megbánLásért is véres elégtételt;" S ki ne tudná, hogy a badar DÓzet, mint helyes terjedt s i erjed el még ma ia s pedig nem annyira a köznép., mint inkább az urak, grófok, berezegek, képviselők között. Elterjed e modern verekedés daczára annak, hogy mmtienk! tndja, mennyire méltatlan az emberhez ..yen elégtétel követelése, mennyire .esiázó s Tészthozó mindegyik félre. S miért tírjed el? Pusztán azért, mert hát módi s ki ennek ellenszegülni mer. ki ily modern verekedésre ha felszólittatik nem hajlandó, íi: faragatlannak, de még becstelen-aek is mondjak. S épen az attól valú féieiem, hogy a közvélemény
elitéli, őt, kinek Isten s ember előtt igaza van, épsn a félelem adja Öl dökiésben gyakorlatlan kezébe a pisztolyt, állítja ki czéltalaunl annak, kinek sokszor sem esze ahhoz, hogy magát iavval védhetné, sem bátorsága, hogy Ügyénak elintézését elfő gulatkn bíróságra merné bizni, mert íodja. hogy ott veszt, mig itt biztos bogy lelövi ellenfelét s biztos abban* is bogy romlottszivü környezete \' őt magasztalni, dicsérni fogja azért, hogy becsületét ,— pedig sokszor nem is volt — más vérével mosta tisztára.
Ha két paraszt hivja ki egymást párbajra fnrkóe bottal s az egyik a másiknak beveri fejét, vagy pláne agyoncsapja, a törvény elítéli ót nagyon helyesén, mint gyilkost; de ha holmi .grófok, vagy képviselők pieztolylyal mennek párb...