Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5.06 MB
2009-10-07 14:26:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
728
6516
Rövid leírás | Teljes leírás (636.08 KB)

Zalai Közlöny 1882 097-105sz december

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
21. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

S\\GY-KA3I3SA. 1882, deczember 3-án.
Eíófartsd ár: "
iftehn --.rí. ... •,. 8 **•
fél é re.......* »
nejed ^tt«......2 >
jLo> ¦»**»> í° **"
HIRDETÉSEK g hasábot petitaorben 7, mAiodtzor 6 i minden további soreri *• kr.
SYILTTÉBBEX soronként 10 krért. vótetnek tel Kincstári illeték minden egyes »i:r4> tétért 36 kr. Bzrtend*.
©T-iuc szám
KÖZLÖNY.
Huszonegyedik évfolyam.
A lap zzeüemi rHxH ifletS keiIemA-bt«k * sj-rrkesííÁhrtí, toyigi rézzé* illetí kflxletainvi.lt pedig « kiadóhoz hírroenfro intézendő* i K A OT- K AXIZS A WIsmIcssíz.
BÍJTsenUtlen 1 érdek csak isncM mwikalárszkto! fogadtatnak »L
Kéziratok líanza acm küldetnek.
Nsüj-Kaniassváros helyható<agin»k, ,n*gj-k»nimi 5nk. tüzoltí-egylet\', a .Mgj-kanbssai kereskedelmi 8 ipartant\', ,nagy-kaiiÍ7.sai takarékpénztár\', a .raUmegyei általános tanil.íteatület\' • „nagy-karúzsai kisded-nevelő egyesület", t .nagy-kanizsai tíaxti ünsegélyzd szövetkezet-, a „soproni kereskedelmi s iparkamara u^v-kiai/sai kulralasztmánya\' s tobb megyei és riroi
egyesület hivatalos értesítője.
Heíenkiní kétszer, vasárnap- s csiiíöríökou luegjeleuö vegyes tartalma Jap.
A rendszeres üldözés.
(Sz. S.) A társadalomnak igen szomorú kórjele, hogy — mintha valami ördögi kéz vezetőé üstőkük-nél fogva az embereket — egyén egyén ellen, part párt ellen, testületek egymás ellen bizonyos indokolatlan szenvedélylyel rendszeres üldözést folytatnak. A : helyett, hogy a közös érdekelt megvédésére tömő rült vagy tömörülő egyesületek, körök a kitűzött czélok elérése után való törekvésükben higgadt mér pék-letet tartanának és a más, tán éppen ellenkező czélok ntán törekvő egyesület, párt, vagy kör iránt tiszteletet tanúsítanának : a .kedélyeket fölizgatják, az ellenkező meggyőződéseket, elveket sárba taposni igyekeznek és a szó szoros értelmében oly harezot folytatnak, mely a mellett, hogy megmételyezi a társadalmat, megzavarja a lét összhangját, magának az ü;ynek is előbb, utóbb sírját ássa meg.
Példákért nem itell.az országház csarnokába mennünk, van itt is elég. Elég eset merült föi itt is, mely igazolja, hogy nem légből kaptuk állításunkat, hogy ide is befészkelődött a rendszeres üldözés. Ez természetesen legkirívóbb, legszembetűnőbb, ha bizonyos hatalmi állást elfoglalt egyénektől vagy testületektől jő. P. o.
Hova szavazott Péter Pál?
A szélsőbalra.
Na akkor csak tűzzel vassal nyakára az adó-execnüot., Ha nem fizet, bátorát, ágyneműjét el kell hurczolni.
Hova szavazott Ádám Gábor?
A szélsőbalra.
Mennyivel tartozik; takarékpénztárunknak ?
Ezer forinttal.
Azonnal fel kell neki mondani az egész összeget.
! Hova szavazott László János, tisztviselő?
A szélsőbalra. . ¦¦:
KH kell üldözni hivatalából, ki nozni kell, míg tőnkre silányul!
De családos ember.
Mindegy. Ha tisztviselő és családos, ne legyen meggyőződése; ne legyen elve: szavazzon a hatalommal 1
így történik ez azok részéről, kiknek kezében ez idő szerint a hatalom van. Ezzel nem mosdjak azt, mintha hatalmi polezra jutva, az ellenzéki pártok bármelyike részéről is így nem történnék; mert hát minden hatalmi álláspont nélkül is történnek — természetesen kisebb kiadásn — boszuk és üldözések. P, o.
Milyen párti Odor Eóbcrt vendéglős? Kormánypárti.
Ott hagyjuk. Máshova viszszük a pénzünket.
Hova szavazott Karos FrJczi, kereskedő ?
A kormánypártra.
Gazember, a ki töle egy garas árát is vásárol.)
A tanítónk is a jobbpártra szavazott? Ka iszen nézhet a fizetése után.
így megy a nóta az ellenzéki pártoknál. Ebből könnyű levonni, hogy hatalomra jutva azok is csak oly veszélyes mérvben, oly rendszeresen folytatnák az üldözést, mint a hogy az most tapasztalható a hatalmi párt részéróL ______ .
Szomorú dolgok, de valók 1
Az üldözés, a gyűlölet, a bo-szn azután ily módon rendszeressé lesz a politikai pártoknál, egyleteknél, átszivárog a családokba, egyesekbe s utoljára megmételyezi a társadalmat; egyesek, családok testületek létét megnehezíti, sok eset
ben aláássa,- s így vészes eredményeiben magának az államnak s a nemzettestnek romlásává, tör.
És pedig már annyira beevő dött a társadalomba, bogy az oly egyén, kinek félteni valója van, kénytelen teljesen elzárkózni az emberi társaságoktól; mert az ellenpárt Icsi minden szavát, minden mozdulatát, hogy romlására felhasználhassa.
A régi jó patriarchális világban a familiáris összejövetelek alkalmával történtek és elmondottak titka szent volt. Ha valakinek az öröm zajában szive megnyílt és lelke kellemes mámorában oly szavak röp péntek el ajkáról, mik igen köny-nyeu fejébe kerülhettek volna: azt mindenki titokként temette lelkébe és jaj volt volna annak, ki abból tőkét akart volna csinálni magának a nyilatkozatot tevő ellen.
Akkor még a társadalom tisztább erkölcsi alapon nyugodott.
Most ha valaki ily magánjellegű mulatságon valamit talán nem roszakaratnlag valamely pártra nézve mond vagy nem találja el szavával a kifejezni óhajtott fogalmat, ha félre nem értik is, jelre-magyarázzák. És anélkül, hogy a körülményekel számba vennék, vagy a patriarchális összejövetelek titkának szentségét szem előtt tartanák, kikürtölik, a hír szárnyaira vetik, hogy vigye, növeszsze, izgassa föl a közvéleményt,
Ily körülmények között azután legkevésbbé sem csudál ható, hogy igen derék, jeles egyének lépnek le nyilvánosság teréről, rideg magányba zárkóznak s Önként eltemetkeznek.
Látva a pártszenvedóly, a párt-gyülölet vészes működését, igen sok jóérzésű ember undorral fordul el a politikai mozgalmaktól és lemond azon jog gyakorlatáról, mit még a
jobb időkben „legszebb polgári jog nak kereszteltek el.
A jó -ég -tudja csak: mikot4 gyógyul ki társadalmunk ebből a rettenetes kórból? mikor dől romba az üldözések rendszere?
Nagy reformokon kell még addig kereszt Ül menni a társadalomnak, míg ily vészes kór ellenében is eszébe jut és mer tömörülni. Előbb azt kell megérnünk, hogy a meggyőződés szentség legyen, mely szüzén maradjon az érdekhajsza szeny-nyétól.
és
röbb gondot a gazdasági házi számadásokra.
A roiodec nsp sürűebben olóforduló csődök, tönk ráment mesei gazdaságok, a hírlapok, hasábjain megjeienÓ árverési hirdetmények megannyi figyelmeztető jn lei, bogy ne as eddig kövotett módszirint gardalkodjuok, ¦ hogy minéi takarékosabbak legyünk.
Ismeretes közmondis, hogy „kársa tanul s magyar." De kés-ó akkor s megbán ás, midőn már Ősi birtokunkat adósságok miatt sir alá Tették és dobra üiöl-lék J* vessélyt már akkor minden erŐf esti léVekj takarékossági kieérleleinkkel ii ki a-m kerülhetjük. Késő s hajósnak ax Óvatossága, ha már as örvénybe korait hajója. — Késó s gssda takarékosság * is e minden szorgalma ésgazdaságának czél-szerübb veselése, ha már adósságokba m-rült, mert ha akkor nem tudott ki jönni jóvOdolmével, midőn még adósaága nem volt, vagy ha bevételei még akkor nem fedezték kiadásait, midőn még kamatokat fizetni nem kellett, hogyan fogná akkor fedései midÓa már kamatot is kell űzetnie.
Addig vigyázniuk tehát és hozzak be hístartisankba a takarékosságot, mig adósságnak nincs, mert sxatán roar késó.
Hogy megtudhassak! — sem jár-e már bsjónk ax örvény bei közel vagy már a szélén, erre való a gazdasági ssám vitai. Ennek segélyével tadjak meg mennyivel vágiunk éveakint elóbbre vagy hátrább vagyoni á)Upo:ankbáa ?
Ha számadás ónkban a bevételt s kiadások felemésztik, vagy a jövödalmet sóiéra hossák es már azt jelzi,bogy az Ör-ény szélén állónk, ha pedig meg kiadá* aaink nagyobbak a bevételnél akkor már
nem a szélén áüuak hanem egyenest be-felé tartónk.
Ha már az előbbijeit az az, hogy a bovételt a ki.óUs felemészti — tapasztaltak, o[t as aoüc határi dó bajónkat az Örrényssé étól tova vésetni. Kisebbre szc-rítani kiadásainkat z agy intézni gazdaságunkat, hogy minden év végénél berekesztett számadásnak a pénztári maradvány növekedését t&ntetae tel.
Sok magyar föld míves gazda, ha ntocs adóssága, nyugodtan s aggodalom beikül nés a jövőbe, a nem lát okot, háztartásába nagyobb takarékosságot hozni, holott tnidón a gssda oly állapotban rma hogy adósaiga nincs de tökéje sincs, elég oka van már as aggodalomra. — Mert érje egy csapás szerencsétlenség, szűk termés vagy vonós jószágának elveszése, akaratlanul is adósságba kell merülni, a kölcsön pénzhez furdalni. Addig tehát míg adósságok nincs, — igyekersunk egy kis tőiére zsart tenni, hogy elóre nem látott eshetőségekre bistositva legyünk. —
É< épen e czéíbói szükséges s gas-dftsági számadásainkra nagyobb figyelműt fordítani, mert csak is ennek p n\'oa és szigora vezetése által sJienórisoetjük vagyoni állapotunkat emelkedést vagy alább szállást.
Etekre mintha hallanám polgártársaim e!IsDszólásstt,midón mondják: ,Küa¦ nyü ezt mondani és papirosra leírniJ takarékoskodjunk hogy elóre nem látható eshetőségekben kölcsönre ne szoruljunk, hanem elövebestuk magaokét, melyet jobb esiteadók alatt szereltük ; de tessék megmutatni, hogy miként tzeresztlnk tó-két, — mikor as adót sem bírjak egyik rátától a másikig kifizetői, ha egyszer vagy másszor as ember a pénz hiányában megkésik as adófizetéssel, mindjárt ott terem basánkban a kérlelhetetlen adóvégrehajtó, viteti nyalabssámra a község hátához ágyiruháokat, ¦ bogy as emberrel as a szégyen ne történjék meg, hogy adóért ruháit árverezzék, ha máakép nem — hát uzsorára U kell felkérnünk, pénzt.
De nem szabad feWnttnk, hogy állami létünk fen maradása, vasutakba s állam háztartásunkba befektetett nagy összeggel megrongált pénz Ügyeink rendbe hozatala nagy erőfeszítést és áldozatokat követel minden egyes honpolgártól. S ss is való, hogy ivekre terjedi panaszokkal mit sem segítünk magunkon, Sokkai okosabb, ha arra törekedünk hogy gaidasá-gunkat a tönkre jutás veszélyétől m-g-ments&k. Őseink a harostéren patakként
TARCZA.
A Ten-előklioz.
AtsÜsd ók ne eríntzétsk A Janinak énS idegét, Caak hjratottnak ntja csalhat. A Gyöngéd borból-lágy senec. A szeplőtlen mnsrák oltára Hamis lángokra nem lobng ; Eajt fájó szir szerelme ég «1, Melengető — saikráaó fénynél. Ott hamvad el, mi faj — sajog.
A szent templomban hallgató csend, Vásári zaj nem bántja a«t; Ki dóra iagy ulds* erotSrve, Ott nem nyer tápot c> Tigasit: Szent ceélokírt buzgó elmiTal, Ki ealban «?1 * dalban izeiéi : Caak aa jut az oltat kövéhez, Kit foIdiiégtSI menten 6rrt 8 áldozni kész égő ssfret.
Msradjatök kik mag nem ,árt;k Az ittenaek biró ¦asvái,
Ht rig}játok fijo gyííi-ySrre,
Sin kenj árán egy-ke- dal ád
Pauaí-ban Uroa ajk-iok ki,
Ha ualddaátok od« fann : Hogy halmotokra tiltva, sárva, S m-m nyíl* a dal ésuŐ ¦larira A sej Mgároa ti zia mes-y.
Eicck lelken biüacssek zára,
Kit S kuidí 1 lenyügöze;
R rivalgó csillogás vagy pompa,
Odajtott-fél\'eU Ortnje :
Ki n«n taarnyalbat tut a ífildfia,
S nem vágy túllépni a*ük korén :
Maradjon az fogság* rabja,
üdvét — ba byerbeii, — az m*g*dj*;
Maradjon ss s föld regén 1
Dc kit a mizaa üsókja felkeni, S keblébe rejtett hó szivet; ádvái. bele kigyúló lángot, Hemet-naíiá sezelzteket: Oh as dsJoljon, a\'aek a^ks
Dicső dalt zenghet é* dala: L»gycn bár -. -: — iam éretlen, Visihangra kél millió izi-ikben, Kik megenyhülnek álula.
Az ajkon és a tzivbee tls6, És ima legyes A hazai TaaÜaátok. meg azt aaerctn\', Ki anjakehJén ringat*. KSrzÓntsétek ax essma asQllét. A najr idők e gyermekór, Mnnkáljátok ; mejdo korára A, nemzet késő unokája Hogy ne vethesse majd szemét f....
HALAST i HLA.
•Odette."
— Ezinmtl 4 felv. — Irta: Sardoo Viktor. Fordította: PaulsT Ede — MnU\'riny. — Negyedik felvonás. D-it jeienoU (Od\'ittefcitciébcn Phi\'ippivel karon* fogra jó.)
Gróf (néhány lépést tesz felé, hely lyel kinálja\'j Gyermekem, íme a barátnő, a kirői b^ttéltera neked és a ki oly igen vágyolt iég»d viszontlátoíl
Bernnger (felé közeledik.) Ass-
ajonyom t
Odett* (nagy feiiadalásbsD áll, B fauger baogjsra . :. szó nélkft! nézi — ssünei atán magához tér, mely alatt Berettger atyjára nézett és ez intett neki. bogy ne löródjék vele — t némi erőlködéssel) Bocsánatot kérek kiesss-szony I de szavának haDgjs&onyiemlékei idéz fel ©lőttem. Öo ángyon fiatal volt még mikor én ismertem (folyvást meredten nézi) és imn most már\' hogy megnőtt, milyen izép lett. — Oh igso, igea szép 1 Utoljára lö év előtt. — Oh még most ia\'
látom kis meztelen lábacskáit és vállára halló szőke fürtéit és ezeket s szép sie meket, melyek most ie olyan csodálkosva, olyan mosolyogva ragyognak, — oh ig"n ráismerek, ráismerek. Es ön — ön nem ismer rám ?
Beranger. Nem ssszonyom.
Oáettc Nagyon kicsike volt.
Beranger. (mellé üi s paffra) A papa sst mondta, hogy öo a oums egyik barátnője volt.
Odeíte. Gyermekkori bsrá\'nóje I Barangor. Oh mennyire irigylem,
mint asszonyt ismerte?
Odette. Ismertem.
Beranger. Akkor is ott volt, mikor mégha t ?
Odette. Nem gyermekem.
Beranger. Dj tudjn, miként vest-tettük el ?
Odette. Cs«k fölflietesen. — Sokat utaztam, nagyon messze vnJtKm.
Beranger. Egy tengeri kirándulás klkalmávsl Iftrtéot Beaovilleban. — E,*ydűi volt egy csónakossal a ladikban. Kétségkívül kihajolt, hogy felfogja fátyo Iá\', melyot a hullámok kötött sokáig láttak lebegoí — és eltűnt — és sohasem találták meg.
Odette K szerint az a szomorú vi gasstsiása sincs meg gyermekem, bogy nyughelyét ismerné?
Berang. Fájdalom nincs! Kérelmemre s pap* emeltetett neki Brityqui-ben, ísmerhBrityqsit?
Odett: Egy kevéssé.
Berang. A park végén — ott a naey platánok alatt egy kis sírköve . — Nem tóbb egy szerény emiekoéi, de sotjyissor imádkoacam msíletie, hogy
szinte bizonyos vsgyok benne, hogy alatta nyugszik. Arra teszem ie koszorúimat, arra szórom virágaimat.
Odette. És peo emlékszik öo vonásaira.
Berang. Oh legkevésbé sem és eléggé is haragszom magamra e aaistt! ? Hányszor megerőltettem emlékesetemet híjában 1 Nesa emlékesem. Szép volt agy-e bár?
Odett. Miodenki szépnek tartotta.
— De csak van önnél vagy egy arcz-
képe?
Berang. Oh hisz as e legfájdalmasabb, hog) még csak egy srczkép sem támogatja emlékezetemet.
Odett Lehetséges-?
Berang. Pedig voit egy oagyoo szép képe a szobájában.
Odett Ugy vanl
Berang. Látta agy-e? Egy élet nagysága kepe Papa azt moadja, bogy nagyon hasonlított hozzá, egy boldogtalan szobaleány egyszer meggyajtótta a függönyöket a a kép leégett.
Odett- (a grófra néz, az elfordítja ft-jé ) Ab értem megsemmieitették.
Berang Csak fényképeim vsnnak, d- siók aooyira elhalványoltak, bogy alig !ebeT. egy vonást megkülönböztetni
— meg egy kis miniator képem, ez igen szép csakhogy oagyoo fiatalkorából való, tnég alig volt 13 éves.
Odett Oh — ig«o emiékezem.\'
Berang. Akarja iáim? Szobámban
rao — mindjárt megmutatom. (El szoba jába, ssdnet alatt gróf áll, Odette dl mozdulatlan, vissz* jő egy doboskával, a grófné mellé megy vele kinyitja) Ebben
vannak as én kit ereklyéim. Ez mtnt as óvé volt — Es egy kék fejkÖtÖcsko, mnlyet nekem kötött, egy kis melitü, egy táocsreod és a miniaturkép. (kivessi) Hányszor néz\'em. — óo ismerte gyermekkorából a mamát, megmosdhatja, hogy hssonlite hozzá? (OJettehes hajol, hogy megmutassa, arcza csaknem összeér Odettével.)
Odett Ob oagyoo.
Berang. Ah ! H>lsistennek! Eddig senki sem tudta megmondani, ussk ön! (nézi a medaillont a nélkül, hogy Odette zavarát észrevenné) Müyen ssép agy-e
bár?
Odett (felindoláassl küzd, végre erÓt véve magán elhúzódik tőle) Oh oagyoo ssép!
Berang. Oh hála Isteooek t Eddig senki aezo tad\'.a megmondani csak 6a! (nézi a medaillont) Müven jóságos és sseltd vonások, ép s milyen valóságbaa volt,
Odett Ki mondta! Berang. A papa.
Odett Abl — hát bes/ét aéhs
róla?
Berang. A mamáról f Hogyne f — Megkérdem tóle, hngy mit szeretett, hogyan öltözködött? Milyen volt az nlése. áíépati zongorázott. — Éo eljátszom a papának legkedvesebb darabját, (állva jáierik. A mama ezt játasta a nagymama lerméb-n akkor, mikor a p«p» i kesét ment megkérni.
Odett (fojtott hangon) IgasI Berang. A papa azt kívánta, hogy esküvőjén ezt jássssák a templomban as orgonás, (játszik)
Odett. Tudom.
HUSZONEGYEDIK ÉYFOLYAM.
ZALAI KÖUÖSÍ
BECZBJíBER 3-ifi 1881
omló vérükkel áldoztak a haza ül tárán, s íegy vérrel veritek meg azt t betolakodó népek ellen. Mm már nem böei piros vért keli ildoznunk, hanem arcaink verebekét, melvet a tizorgalmas munka közben a főidre hullaiunk. Ctslidi ezimereink--bú! torüljQk ki a kurdot, buzoginyt, lind-za .: helyébe oké\', kapát, kasait, vésót, kalapácsotrajzoljunk.Rajzoljuk? Oh oem, hanem végjük kezdőkbe és dolgosának velők szorgalmaim és lankadatlan.
\'-\'\'-"¦¦?7 vagyonunkat a tőnkre jutástól megmentsük, három fí kel lékre van szükségünk. E bárom kellék pedig a tudomány szorgalom ?8 takarékosáig, mert e bárom erény szoros egyeaségének *an meg az a bűvös ereje, mely mint az ezer m«s erek kt-zében a varázsvessző* — csoda dolgokat mivel.
Tudomány illeti as elsőség, mert ezt miot világosító szövétneket oem uél-külözheijük, a muoka és takarékosáig énük ugv vezethet sikerhez, ba a \'udo-minj vÍlágosito:ta meg az utat hozzája. Ke Unitja meg a gazdát miként ossza b\' gazdaságit miféle gazdasági növényeket termesszen, azokat míkép munkálja és dolgozza :\'<¦¦.. bogy értök mijél többet pénzelhessen.
De a mi a r rui szám nélkül, az a tudomány munka nélkül. A gazdasági nbrénjeket ugy vilaszasuk meg, hogy epy nyolczad telckbÓl álló földbirtok is elegendő munkát adjon égess évre egy családnak.
Az viasza ne riesssza a gazdát, ba a család munkás tagjainak fnjeokioti tél* ? api muokája csak 20 kr. Laszoot boa ia. Ilyen gasdasigi növény lehet egyik a len, azután a keDO>r, melyeknek feldolgozása a megszövéssel együtt már eiég dolgot adhat egy csalidoak.
Gróf Zichy Jenőnek jelenlegi ködéae is oda irioyul hogy ai óraiig géoyebb földmives oépei Kőzött a szövést
A vető-magot Telet slött míg 30 Celsius fok melege ek\'ia ki tea ni.
Olt a hol a föld a leoterm eléére nem rotna alkalmas, a kosárfünfa nevelési ée a kosárfonást lehetőé mint házi part haszonnal űzni.
A koairfüz termeiéi a kosárfonással Öass-kölve még jövőd elmésebb házi ipar miat a lentermelés, külüoösec Somogy ás Zala lapályos vidékein.
Hit a lakarékoasigrói mit szóljak. Általános panass az a magyar manká* sokra akár gyárban, akár a mesei mánkéban, hogy nagyon drágás és abbba az árba mibe a német vagy a lót mankáa elkészíti :es nem képes elkéaaiteni. Mi vo mennek mások*mintás,hogyamagyar munkáa vendégeskedni akar ha dolgozik sere oly kevéssel, sem oly olcsó éleim ué*-sel be oem elégszik, miat mis nemzetbeli. A Chinsj munkástól kellene a magyarnak mini szorgalmat mind takarékosságot tanulni.
De nagyon m el tériem cselomlől aa ellesi mondók kgyúzé-e kedvéért, holott, a gasdaaági ssámvi: elnök fontosságát akartam bizonyítgatni. És pedig a kel-ős számvitelnek fontosságát mer: ebben iát-haljuk míg leghamarabb miat egy IÜ körben, hogy gazdaaagoak melyik iga boz több jovödelmeL
Csak a kettós-n vésetett köny vitel utján tudjuk ms. bírálni, bogy Kiabir-toaus melyik ágába a gazdaságnak fakiee-seo nagyobb tökéi.
Most asonbsn bór bb magyarázatba a tér szűke miatt nem b< ciiikozha. tauk, csak figyelmeztetői akartuk polgár társainkat a gasdaaági ée háai számadás veséié* fontosságárs, de jövőre, szindé-zuck a kettős könyvvitelről bővebben is értekelni. Addig ís gondolkodjaaak ked ves polgártársaim, azon dotdokról, melyet a mi éa önök gazdaságinak faatar-táaának ügye megkíván, milyet önöknek
ií o\'.
od lommive. - «™ -föntebb a híromzigba foglalum.
báznpart minél nagyobb mérvben ¦ ^> »
elterjessase es által egy mellék-kereset lorráat a magyar nép számára szerezzen. Mi pedig kedves polgártársaim ne várjuk ast, hogy a sült galamb készen szánkba rtpüljón, hanem tegyünk meg réstünkről Ís mindent.
Legelőször 1< készisük el földünket most még a tél ideje ala\'.t, hogy a jö*í tavfiszszai már nagyobb mennyiségben vethessünk lent.
Jó minőségű lenmagra is most meg a té! idején tegyünk ssert.
Kinek módjában van jót teszi . ha Olaszországból, rigai lenmagotazeres s est első évben csak rnagssaporitis okáért, konn^Ü homokos agyag főidbe ritkán el vei, ét csak s következő évben, midőn már 3 évre elegendő magja van, vet lent feldolgozás vége\'t. A lenmagot legjobb bugástól hordókba, eltenni, és csak az el vetés előtt pár nappal a bugából a magot kidörzsölni
F. G.
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke
axala-*gcrt*4gi Űr. iörvér,yc2*krM.
1882. deotember 6-áa.
2059. B/82. Sí 1. Horváth IsUín salyoa teatisértéaael vádolt elleni Qgyben vég tárgy.
2228. B/82. Sz. I. Budai Vioc/e társai lopáasal vádoltak elleni Ügybeo vég tárgy.
2601- B/82. Sz, L Jiger György emberöléssel vádolt elleni Ügyben vég Wrgy.
2699. B/8?. Sx. 1. Maródi Marion gyujtogatáaaal vádolt elleni ügyben vég-tárgyalia.
2746. Se. i. U.eges Agues gyaj-o-ga\'.ással vidult elleni Ügyben végtárgyalás.
Berniig. Öo is o:t volt ngy-e bir?
Odett. Otsott voltam.
Berang. (mutatja a zongorán levő vázát) A virágtartóba ís mindig as ő k-dvencs virágait rakom. Mint es Ís fehér orgona virág.
Odett. Valóban.
Berang. Mindennel emlékeztetem ri t papát. Ő ast állitjt, hogy arezom nem haaoniit hozzá, azért legalább másképen igyekszem hozzá üzsoolitani. — Tudom milyen érzelmes, gyöngéd ós hűséges volt a papához. Ah ha hallani, bogy becséi róla. As L jóvoltából igen jól ismerem anyámat, Hisz a mama kettőnk hitvallása. (Szünet, a gróf szó nélkül megcsókolja leánya kezét, astio kibontakozva elfordul, ez tekintetével kíséri aztán áthajol az as talon, halkabban.) Ez n*ki nagy fajdalmatokot. — Soha sem tudott egészen megvigaazlalóduí. Nagyon szerelte ól. Hit még ő hogy cserélhette a papit ?
Odett- (Zavartan, hogy a választ kikerülje a kezébeo levó medailloara viszi a sió\'..\'; Tudja hogy ez kinyillík ? (A gróf nyugtalanul viasza\'ér.)
Berang. Nem.
Odett. Oh igen egy kis üveg van benne.
Berang Arra nem Ís gondoltam, senki sem figyelmezteti rei. (Leül.)
Odett. Bizonyosan nem tudták, (gombostűt vesz ki köpenyéből.) A haja van benne.
Berang- (elragadtatva.) A tnrroié? Oh mily öröm 1?
Odett (Próbálgatja kinyítp: )É«ire vstte, hogy az Ön szőke haja épen olyan, mint az övé volt gyermekkorában es egy ?ap előliem levágott innen nyakáról <-.gy kis fUrtöcakél és a magiéval^egy kis kék selyemssállal Öaaxekölve ide:ette. (fal-jiyi*ja) Látja I
Berang Ab! kos^öuöm aaiionyoml Ün nélkül soha at-m tudtam volna m-tc t^\'yjáboi furdul « m-d*iloun .1 együu f-il netn kelve) Nézd as enyém meg as övé együtt. Ah aa*onyom! mennyire szeretnem, ha me. ném, de nem merem. — snrg engedi, bogy megcsókoljam ? (nyakába ugrik.)
Odett (Alig bírja magit lekúsdeui sírva fakad) Gyermekem l
9976. B/82. Let. Tóth Küngos
Károiy is társai lopással vádollak elleni ügyben TégUrgy.
Becsembe-- 7 én. 2242. B/82. Sa. L ifj. Deaaenyl Jóxset és társa talált dolog jogtalan elsajátítsa vétségével vádoltak elleni Ügyben Tégíárgy.
2475. B/82. Ss. 1. Német György csalás és hüüan kazalés büntaOévei vádolt állani ügyben vágtárgy.
2526. B/82. Sa. I. Borsos Jósaef súlyos testi sértés bűntettével vádolt elleni agyban végirgy.
26**?. B/82. Se, 1. Fakó Ferenca éa társ* lopáacal vádoltak elleni ügyben végtárgy.
1714. B/82. Ss. 1. Csigolyi Fareacs snlyos testi sértéssel vidolt állani Ügyben vég tárgy.
2763. B/82. Ss. 1. Babeai Rozália lopáasal vádolt elleni ügy bee végtárgy.
2767. B/82. Sz. 1. Barka László sikkasztással vádolt elleni ügyben vég-**>gj.
2794. B/82. Ss. 1- Koaster Jioos eaalisaal vidolt elleni bűnügyben vég-tárgy.
Becsem bor 12-én. 2519. B/82. Ss. I. Lőrinci János sikkaaataaaal vidult elleni ügyben vég-largy.
2687. B/82 Ha. 1. Dancs István lopáasal vidolt allén: ügyben végtar-gyaláa.
2829. B/82. Ss. 1. Soator Far«Lea éa társai solyas testi sértéssel vádoltak elleni ugyDen végtárgy.
2917, 3256 B/82. Sz. L Nagy Jinoa és társai lopással vádoltak állani ügyben végtárgy.
2990, B/82. Sa. I. Booakay Pál aikkasztásaal vádolt elleni Ügyben vég tárgyalás.
Deciember 13-in.
1659. B/82. Ss. 1. Kodba István a társai lopáasal vádoltak elleni ügyben végtiiry.
1673. B/82. Ss. I. Kocseth Ferenc* s neje oaalássál vádoltak elleni ügyben véglárgy.
I ffife B/82. Sz. I. Tkilees Mari éa társa lopással vádoltak elleni bűnügyben végtárgy.
1777. B/82. Ss. 1. Horváth István és társai opással vádoltak elleni ügyben végtárgy.
1877. B/82. Ss. I. Horváth Péter lopáasal vádoltak alleai bűnügyben vég-tár.yaláa.
2119 B/82. Sz. 1. Bnkán Borhála hatóság elleni erőssakkal vádolt elleni ügyben végtárgy,
2633. B/82. Sz. 1. Mancaect látván sikkaaataaaal vidult elleni ügyben vég-tárgy.
2815. B/82. Sz. 1. Marton Ferasn emberöleseol vádolt elleni Ügyben veg-
Deczember 14-esi. 2200. B/82. Sx. I Bíró F«rcaoa goodaAlaasaggal okoaott gyojtáaaa! vádolt elleni ügyben végtirgyalaa.
3056, B/82. Let. Cwllner Mihály ét társai lopással vádoltak elleni ügyben 3 -ad bír. iihírdetca,
3108. B/32. Let Z - bc iázarf áa társai lopás hüatettéval vádoltak elleti! ügyben végtárgjalás.
3120 B/82. Ss. 1. Magdics Iván lopással vádolt elleni Ügyben 3-ad bír. ilhirdetea.
3121. B/82. Let Tótb Küugos
István és társai lopáasal vádoltak ellvai ügyben 3>ad bir. ttfairdeLes.
314a B/82. Ss. I. Hos.su István
és társai (lopáasal vádoltak elleni Ügyb B hirdetés 2.oá bir. itbtr.
D^czemb-r 20-án. 3226 B/82. Let. Horválb Kopasz Ferenca és társai lopáasal Tádolt*>k elleni ügyben vágtárgyalás.
DsoassssberSl éa. 3151. B/82. Sa. I. Torát Liazló éa táraa anlyoa tseii sértésaal vádoltak i-11 eni ügyben 2 <>d bir. ithird.
3164. B/82. Ss. 1. Kováts János lopáasal vidolt ellőni Ügyben 2-od bir. ihírdetea.
Deesember 28 ia. 3184. B/82. Sa. I. Erhardt Ferenc* salyoa testi sértéssel vidolt elleni ügy ben 3-ad bir. ithirdetés.
3202. B/82. Sa. 1. Primer latváa snlyoa testi aértéeael vádolt alleai ügyben 3 ad bír. ithördetée.
2_-Kgerzzegen 1882. daca l-ée.
MUZSIK KÁLMÁN iroda-igazgató.
Bdelapacbe\' Maris 1 ín. Nemes Károly N.-Harsányi pUbáaoa 60 kr Grót Far-gáeh AnUl Gáca 1 fr., Bélaváry Istváa Csokaya 50 krt Szabadka város tanáosa 1 fn, Rosaayói Híradó saarkeastoaége &0 kr. Báró Wodianer Béliné Budapest 2 frt, Olih János plabiaot Sat. Lorínczes 50 kr. Hudeos Fer<*oss>é Ar-d 1 frt, ftírviri plébános 1 fn, QyV .b«afarti vasa\' zj&ri illomás f6a&k« \\ frt,-öeeza*ea 32 trt 90 kr. KIAbbítel bli Ut 82 kr. melyért a bizottság asvebea hálás ktsssV netemet nyilvinitom Nagy-Kantssa, de. cz-mb^r 1-és 1882 Somaj cl Loriaos bizotiaigi einftk ás péstatárnok.
— A . Kiwiedaevetó egyesülettt ügyészi áiáaárÓI L-agy.l L-jos üxvvád «r városi fójegyaóvé tortést megvála«siáaa folytáa tekíUz&ovéa. a valaasimáay k&s gyÜléaig Kovács Jáaoa ügy véd arat választotta meg egyhangúlag a kérta fel a liszt se? elfogadására.
— A helybeli „tartankor" i. vá-lasstmányát e helyen fölkérjük, hogy a szombatok eatéjea tartatni aaokoit «stá-lyeket ason morc, mig a aziaésaek it leesnek asünlease be. A tag nrak tat
ssellemí élvesetet, melynek eszköz t-aét a asombati eatályek tartása alsó sor. ban csélotaa, megtalálják a aaiahlsbaa hu így a kf.aöaaég megoszlik; és a tár. saskor perese nem, de as áldosatkéss ssinigasgatd árai saeg. Ugy htsssi&k, hogy jóakarata felsaólalásnnk aess lais ered meny teiea I
— Olvasóközönségünk Ügyeimét fölbivjak a .Scistésaei* Caimü rovatban *5. ioit sainbaai )sUikrendre.
— OnngM Táaánink f. h. 3-áa
lesz. Hacsak a tellemet.enuek matat-koad id*>)éxÍM i a ro.sz utak al aem rontják, valáaaiaÜleg aépes leea.
— Időjárásuk valóban ssetsá-lyea; hol derült, hol birnlt, esős ido vas. Decaember 1 éa azotQac egyszerrt ¦agy fordnlaiot vett. ErAs fagy atán a hó esni kezdett es már is jó nagy hó biriija a földet, melyet a zugó vihar
pkod.
UcJyi, mesrel és Tegyen Ulr. k
— Nyilvános kőszenei, A nagy kanisvai kisded nevelő egyesület sorsjátékot rendazó biaoitoigibox f->lyta-ólsg; hj "aj hal ajabbaa követkexí f»IÜt6*eleaek illslóleg * \'
ajándékozások folytak be: Gru.Ua g. k. | - A e. kotOOSeg figyelmébe
pleb, Belfián 1 frt. rlosaofold Adolfoé nJásalsVa^k Helfy helybeti lálaseréas és Nagy Kanisea 2 frt. ToronUl megye aTss-[sWajJyBaAvtal feurd-. ményéC hol mindoa
pioja 2 frt, Gróf Wenckbeim Frigyesné Caabia 2 írt.Gróf Széchenyi PaláéLábod 1 frt. Irgalmas nővérek Léván 1 frt, Szörny K.tDioekil 1 frt, Lúgos: vörös-koreait egylet fiókja 1 frt, Kwmirtoni vöröskereszt egylet fiókja 1 fi 90kr.Molnir A. perlaki esperes 50 kr. Lijaek Gésa Várhely 1 frt, Lhea Gyula ügyvéd Szombathelyen 50 kr. Gróf Karolyi Istvinsé Fithoay 2 frt, Ujesónyi postahivatal 50 kr. Denlsch Sándor Veeaprém 1 frt. Fekete Lajos Budavár 1 frt. Stoluok Doboka megye altap vaja 1 frt, Zovkovícs Lajos Ügyvád Bodapeai
tjébe vágó mnekák a lagolcaóbb árért kaphatók és káasiitetBek.\' Miadea bővebbéi a hirdetési rovstban/
Berniig, ön sir midÓn rá gondol ? Igazságos Isteni aa 5 ajkiról, oh mily
(vissza akar húzódni.)
Odett (Ü ni kési ti kezénél togva) Nem,— miradjon I Milyen boldogvólnaÓ, ha helyemben lehetne, ha igy ri tekint, htilne, nyelhetné szavait,éiveth ctné mind e gyöngédségét, melyet ön iránta érez s ba mondhatni : Mindez as enyém I as enyém.
Berang. Mily boldogok volnánk, ha itt leheme?
Ode t. (élenkan rázza kesét) Ugy-e
bár?
B rang. Mily kegyetlen rott a
haUi.
Odett. S ha még a halál!? Van annál kegyetlenebb elváleeslia U.
Berang, Hogyao? Odett. (elszántan, bogy miuá-ot Imond)- Ismerek itt egy asszonyt a ki évek ót* él elváltán a férjé tó! és gyermekeiéi.
Berang Ah miért? Odett. A törvényszék választolta el őket.
Berang. Ugy hát rost asszony ? Odett- Nag)0<i boldogtalan I Bernng.Subasem törekedett visszatérni férjéhez?
Odett. Férje soha sem akarti
látni.
Berang. Éa gyermek-? Odett- Elszakították tóié — az atyjának Ítélték.
BerULg. Ast hitték róla, hogy nem lesz jó anya i I
Odett Csalódtak. Berang. És beletörődött sorsába ? Odett. Kényteleoeégbtt. Berang. É« semmit sem tett, bog; visszanyerje férjét és gvermekét ? Odett. Mit tehetett volna? Berang. Oly jóvá, — a múltból különbözővé — oly megbioóvi kellett volna vÜoia, hogy végre kénytelenek legyenek neki megbocsátani. Odett (találva:) Ah! Berang. De hagyjuk e silány nőt éa beasóljünk még a mamáról.
Odett Oh oem I nem, (leverten.) Ne beezéijonk többé róla! (magiban,\'
büntetési (zokog.)
Berang. (Nyugtalan atyja karjaiba siet) Atyám l
Odett Bocsánat gyermekemi ön csodálkozik könyeimen? De megfogja érteni I — Hiss oly természetes — nekem is volt ily gyermekem, mini Ön és el-veesletiam.
Berang- Ah — ha tudtam volna.
Odett (Letörli konnyeii: illva) Hagyjak ell — agy hallottam, hogy férjbea megy.
Benng. Reaélem asszonyom 1 Dt még van valami akadály — hogy mi? ast nem tudom.
Odett. Nem less,nem szabad lennie! ön férjhez fog menüi ahboi, a ki szereti, a kit szeret, — és szeretni fog mindig kis angyalom! És boldog less, míot érdemli! — Anyja képét, melyet szivében őriz, tartsa mindig oly tiastán, oly saentül, mint eddig, ngy életének őrangyalai Kérjen tanácsot tőle minden bánatában! Közölje vele minden örömét 1 Tegye meg est érte, ki önért már mit sem lehet.
Berang. ön már menni kéásbl? Odett Mennem kell, utasom, el-bsgyom NisziL
Benng. Ah mily boldog volnék, ha gyakrabban beszélhetnék önnel I Nem fogom többé Ütni ?
Odett Miauit — később! Benng. Nem jön el a menyeg-
sőre?
Odett, Szeretnék, de lehetetlen. Benng. Oh de ba szépen kéreml Odett. Gyermekem! én gyászolok Benng- (közel hossi). Leányáért ngy-e? — Igasl — Bocaiason meg; belátom, bogy as nagy fájdalmat okozna önnek.
Odelt. Nagy — oh ígen nagy fájdalmat [ (Bosksdoiva csókol ja.) Leányom 1 leányom 1 Szeretelt leányom ! (a grófhoz halkan,) Vigye el, nem birvm tovább (Beranger jobb saélre hátrál, a gróf által elválasztva, j eleVsékeay ülve tekint Odeltere.) Pbilippe tudatai fogj* önnel hova vonultam 1 Távozom, aem lalalkotunk többi soka! (Már as ajtóban, oao-Vcg-: Nem küzdök további Istenem! . tót vet Berangarre), Ah! Ig eBa volt I
Iakey Káamér, szabadság hareaftnk rgy k kiváló alakja, k&oll a rág\\ bajaokafc soriból A megboldogult a azépnevQ. PaJHai Iokey-caalád sarja roll. Telemet deci. 3 áa délelőtt II Órakor ttketaek a lazaaaki családi airholths. — A kiadott gyászjelentés igy hangáik: Palliailakey 50 kr. Lőwinger I Tódor, oa kir. II.hassár ezredb: "hadapród Friderika Nagj-kanizaS 2 frt Blaakovioh- Őrmester saját ás nagyb-tyai PaJIiniUk-y
Jobb lett volna ide nem jönBöm! (zokogva megy, a küssöbon találkosik Phi-lippól.karjátaynjtja nektsei atsrráwoit.)
Csendes érák.
Három beaxálvke. Irta: WXBRR ANTAL A szemeek-e, vagy aa asszonynak? Már akkor inkább a szememnek I kiáltass fel e kérdéaea elcsodálkoiva kedves olvasóm és éa véleményedet egéaa terjedelmében nem csak elfogadnám, de osstaaim ts — ha nem állóik neatráli* alapon. Ds hogy bájos olvaaóaőink ia igy tognak e gondolkodói Varra nésve garan-tiát anoyival inkább sem válalb>tok, mert épp-c egy szép asszony mondta ki és biaonyitolta be, hogy nem keli tuínd:g elhinni, amit as ember Kt.
Saamoaay ur, kire a legnagyobb hízelgés sem foghatta, hogy ss^p ember, 49 éves koráig hirora tárgyat szerétéit különösen s bort, pipáját, meg abirátjait. Mikor aztán életkora azt a magas számot érte sl, mely kerekes félssásat teas ki akkor megsaeretet meg egy negyediket Ís, a második szomszéd 17 éves leányit Ernáikét.
Szamossy ur a tett embere volt Amint megtudta keble isga\'oUaigáoak okit, itballagott a szomszédjához ás as emberséges kösaöntések kölcsönös kicserélése után meg is mondta neki esive válási tolt ját.
,Hát tudja szomszéd aram, én el vésnem az Erzsikét, ha odaadja.
„Hál édes Szamossy aram, én meg odaadom, hs elveszi.1
„Ali. Dehál mikor?* »Hit aa már ura dakil, de jare oompetil, hogy kihtrdettessük a t tsz teleléssel háromszor a dolgot, nehogy valakinek eszébe jussán, előzetes atyafiságot sógorságot avagy komaságot keríteni a nyakunkba. Hát ehhea kell három bet Azután • kettőjük dolga meghatározni, hogy mikor?0
— „Hát akkor vasáraaphus négy hétre.*
„Jó leaa."
.Asntán addig majd csak löbbetőt ellátogatok ide.*
„As még jobb lesz."
¦ "Ki" pánst, bort, maion*, got meg mifélét küldök, — ind ja a lal{>. dalomboa."
,As mag a legeslegjobb I; ss,* .Nahát as ls.ee legyen valüak !* .SaálljoB reánk ssasrt áldás, t* Ersaika te I moat bopptrfffert c«t-náltál, pedig a la^riba sem tettel. Uri-sasaoay leaa belőled, nemes, nemzetes Saamoaayae asszonyom! h- .Tikeaayolei kijáró tehén, gyöByörü majorság, lovalt, dissBók, malacsok! — Hajajajájijj, te drágalátos, rranyoa tubicsám, de asare(-lek léged t 200 hóid száotófcld, agy lakban! Örökös dínom-dáaom .] Csipp-csupp I Mngesslek !
Nam volt s szomszédban vége-hoasaa as örömnek és Ssamoasy ar dio.ó-itéaésiek,
Erzsike pedig titkon est go dolta Édes Gáborom, a*ked is felsütftit sí onimn-k napja!
Elmnlt a aegy hét és lett hegyen völgyön lakodalom Erzsike igen sokat sín. S\'amosay nr meg még többet ivott. Vége p dig a dolognak as Isit, b-gy aa Ötv-n ávtg özvegy lak megkapta ismét asszonyát.
De Saamoaay nr •azért csak ép oly odaadással srerstte a bort, pip*jit meg a bsrátjait, mint aaalótt.
Nagy volt aa öröme, mikor as Utóbbiak ssáms se fiatal, vig caitnborival aaeporodott. Ezt az uj apóes sseresls ki. Gábor lett a legbensőbb baritjá. Erzsike a legjobb, legisarstiub hisiasstony
lett. Mig caak goadoUtban sem fért hossá a hűtlenség vádja. Igesás szerette az urát, caak as az egy bnsi\'otts nagyon ssegánykét, bogy a gazda esténként sokáig elmaradoa a hásióL — Nyitva is tartotta mindig ajtaját és ön-m»gs jött eléje bsvesetat, levetkősistai amely műtétek alatt, hogy c-ee biáayos-t«k a ssivhaa szóló ieeakeadasok a jó te-, kötelmeiről, as nagyon lerméssates. Sza-moaty nr ilvénkor elérsókeoyülve ssoii-totU magános kis fsleségét és megifért megfogadott neki mindent Hogy as>k ss ígérnek, fogadások sohasem mentek tal-jeaedésb<s ns meg még természetesébe. (Végs k&vetkuik.)
HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBSE 3-is 1SS2.
HIKDRTES E K.
LEGÚJABB, LEGSZEBB ÉS LEGCZÉLSZERÜBB
karácsonyi- és újévi ajándékok.
Scherz Louiza fiánál
V (Bazár) épület,
iNra,*ry-anly.Ha.D-
Valódi amerikai varrógépek főraktára a, m:
Wheeler & Wilson .... 35 írt felfele. X jFaü inga (Pendl) órák......16 frt felfde
l^gíjabb Singer családi 45 frt ,. §fe*»tl1T. *" * ^ *» L :H(>wé szabók esezipeszek SfjErfut nri , . l
J részére........... 50 frt „ V IIArany női zseb órák...... . 32 frt
\'úgyszintén Anger, Cylinder, (Henger) stb. Arany uri „ ,........40 frt
Arany és diófarámás tükrök lfrtól30 frtig. Arany és diófarámás olajszinnyomatuké-
Stafcatead gyarauk-litakak. pek párja 2 frttól 20 frtig TeaéaU- it Jax tárgyak.
Asztali, fali és függő lámpák dus válasz-t ókban._
a—¦ Miníiezoii tüx-ícyalt részletfizetésre ^a;piuifc3lL7BBaa^^^^^^^^^^^^^^^^™"
Csak akkor valódi, ^^TL^SSS^Z
tO ív (5U a lacjobb lÜterak mallatt fannál! mia<l«iin*mu |YeSsSr
ksregzeoet éi caéutasi akadályok, (mint etváarhiáov, ha*«oroláai. vér tsfmlál ?1 aranyér elltc. Kaiönoaan olj agyinak ajánlva, kik QlL elet-
módot folytatnak.
ttaatisltaae* tanráiyíles hi.tiUetstk
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
CRANCZIA BORSZESZ SÖVAL.
á lajmerbithatobb Bniefilyaí iiara a szaavedK «nb«ria«^nak I ¦ ¦. bal*fi é< kttlaS ryulladaaoál, a lefi^bh betegaég étlen, mtn-
denoBmtt sei>e.üle*.>k, fej-, fnl- i* fogfájás, ráfi sérvek é* nyilt sabek, ríkreküjek, ázzak, síamgynlUdás. v... ¦_¦:.;;.:-..¦ - q bénniás u sérülsz stb. itb. alias.
Üvegekben használt ti utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hai-iii;ijoiaj.
KrohnK. és tanútól Bergeaboa.
(KorTégiábu.)
Kim bftlaij «iro!*j nl&mennTi, i km^idtlnbi. elSfordalí \'.:•>-¦.\'.: u «cy«dalí, M.ly orro^ célokra h.if.4n,.to.
Ara agy üvegnek használati utasítással I frt. a. é.
TH«jreí»nsTejBagyöbT"
8ZÖVETOZÉG
BUM MÓR
Br ürmben
ajáolja a kfivetkesd idéoy - ;
3 «eter 20 cm. *
** ^w w brfiiQiryapotaaJJ-
vet jó fjapotbol 1 teljes téli-Öltönyre me\'erja frt 2 60, kéazitl frt S 32.
a mater 20 ca T*1*íi, bI?B?i
™oiw Kyapotbal mterje
frt 3 60, kéniti frt 11 52.
Lefifim». bruarti gyapjúszövet
4 írt 60 artÓI 8 írtig ZMUiatikétt.
2 méter 20 cm. ^t^TtiÜl\'.
Palmmlcnbó\'. egy teli kabátra materenként 2 frt 60 kr. káa.it 6 frt 72 kr. vagy Boy, Bihar, Ci-ierduc vafy Dissonai zaetarje 3 frt. kéiidt 6 frt 60 kr. eh he* 1 attor 30 cm. .. .. vafy csikó* brinai kabátbélés á. 1 frt — kéaait 1 írt Ft) kr.
Fi< omabb brünm kabát szövetek
szintén anoden szín bei. méterjét frt 3 50 krtél falfalé 10 frtíc Barési töretek méterje frt a 63 krtoi 6 frtif.
I méter 20 tm " di
t ma usi mm *>•»• »aíO« jó brfl-\'.ai ;.-í-|j JBssövci e~r Badrafim mcterenkéat frt 3.-, kénit frt. 8.60
Homi nasragszüvetsk VaisÉ\'.ango! nti piaic L^ST"**
boavaa éa 1 mater 60 cm. \'aaélaa, 3 7b krtál i.— frt, fri &2S 8 frttól 13 frt>|. Sax? raktár rcL=de=cc=L polgári, k* tettai, liberta, taasplomi í: billlarJgya poUeloékbói, aaTazintes raíndeo asina b5l(y-k«laM báradly áron kapható. Pestai macreodoMaek atanvatal zoei lett azonnal icljedttetscíi ezossafoláa nem ieaz zaázcitTZ, aót Wraaentve azal-ttutaak. 678 11—1«
Klatahirlyü szabói: rétté.c be-mestve
283-ik pénz sorsját ék.
A húzások megkezdődnek okvetlen decz. 13-án
Eacs learojabb oazobnrfi pán*sorsjáték 33600 torjatyat ás 4?,600 nyaramánvt tartalnaa 260,000 márka di jal *cvttt miníí-zac aytTVamáoj 7 osztályba leai kisorsolva : 1 só oazt. 4000 nyerem. 116,000 szarka i 4-(k oszt 4OO0 oyarem. 432,100 márka 2-lk . 4000 , 210 620 . j 5-ik , 2500 . 4IB,«00 . 3 Ik . «00» , «31,10 , j t-ik . 1600 . 35:,*A5 , 74 17^00 eyeramany iz 1 díj B.lb7,150 Birkával.
>\'em léteslk semmtíéie eorsjáték, mely nagyobb előnyt nyijtepi
Ezea 47 600 oyerezaény aoraoláai sorozata a bamborji korztáay il tal vas pcra-dályaava. ¦ a játszok rizsére randktvfil ávdakeawn vas ozzztáiliiva, aslvel a 150.000 marka fooyeremány siefirraeoje at7Í4ejBleg s 250,000 márka dijat is meenyarhati ? jy, bofy Bzcmeséa eaatbac a lagnafrobb ayaretacny
400,000 márkát
1 nyarexitény
Fi ssa
lilás
udvari szállítónál.
Bées
Moll A, gyógyszerész, es. kir.
TnchUtiLen.
Raktv az állam minden hírnevei j-y egyszeri árában vagy faszer, kareskedisébaa. Balttár nélkBIJ helységekben magáaegrénak nagyobb megreodsaéMkoál zsegfaieló áríeeagedáaban ré«a*«al&«k.
A t ftz. kBzanaég kéretik határoaottaa M. 1-fíU készitmény-rendelni és csak olyan okaZ atfogadni, malyak saját .jegy be és aláírat ¦ODSsaal vannak állatra.
Baktárak: Kaoy tiaízsc B«!oz J. gyóryzz. Prágar Bála gyogTss. Fesselhofer József, Koaenfaiá iáoü, Bosenbarg Fareaes, Strét* és Klein. - Zata-Ccarszaa Hollóay J. k. Hcezali l«ztí F.rd. — Birs* Dossm K — Caáktsrsjya Oönm. U gyéfyveress — EaotBvár Habóckay Kálat. Kabn J. gyégyat. Tb. L\'r<skessy gyÓgraz. — Kafraaaza W.rli M. iryogy-tiai«| Csseamories Irt. gyózj«a. — Kaazttw.\'y Wa<ueb Y. — Urztsad Hátz Jan. - Záf/rN -rgalasaahos gyrtja^. Mittibach S. gyofTs\' Holjac T. — Seproa U.«"7 ^ad zyógyaz. - Utswye KaliwodaJ — blstvar rttt Boronc% Id. — 2aJa-Ez^rtxaj H.iloasy L E. fjofvsz. 451 49—62.
TRIPITJM.
Hagycső-betegségek ellen.
Hasxmálaü utas itassa! együtt
E saignroa-i orvosi ráoy ntáa kéaxi-tott kiíÜDü ezer bogyevS • bet«a«égak allén Mzto* *•**•*Ttl bir. eliamerve orvosi taaiztté* lyek sa nagy koaOnség kB>éb 1 hálanyilatkt>-zatok s bizonylatok által Kiváló kedveltaág-ben részesfll bárki által a IsgkSaayai>b«n zikaltnaahstosága, keUasBaaaégs által is fárfiak szint aeattsél elBfordalo ilynaazQ báraal okbdi azámsaott bajoknál, kQI6n5aex padig a actgycaó (i\'olyá*) lasagsigat ellen (blanoroica, ttlpU)
A test sswrraaetérs baarsbb binnál at melleit is ("dült bajokaál) taljeaea ártijaatlaa.
B5vabb n\'ajítáj éi adag.-lási mád mel-lékeltctik. — KzT sdag ára 5 frt o. é — Fél adag 2 frt 50 kr.
Fardó ALBY06YON (Erdély)
magraudalbeté ZÁQOSYI SZÉLES gyiSfyszertárába-. — Hadapesten: ¦kvasza. Maasjar gyogj-tDazerárodájábae hatvani nteaa T-ik azám. — Ecetben tasafar tatváa LtzbveagaaM 17. ss
o ooo OOOOOOQOoo
2SUÍJ00 — 2HQ&XI <
ito.ouo « iso.ooo
1011.000 _ 100.000 go.qoo — 6&o00
*w0— wax) »000 » 10o.ooj *!,«» — 40,chx) 15.000 _ 80,000 1i.o0o — 1j000 10ft» _ s40.000 8,000 mJoo 6.0» _ 18.000
1 a 1 JifaHíM ffülllliu :
51 oj«rt»k; 5000 »
• 4000 __
1\'» . 3000 _
tu 9000 _
10 1601 —
8 imo —
6» 1000 —
1078 . 5o0 _
101 , 300 _
95 »50 -
»5 . 100 _
100 . 150=.
«06! . 14» *wtS
moo 194 _
270,000 30,000 334 ooo . 62* 000 \\ 15.000 8.600 &so.000 S3S.50U 30 300 6,250
nfioo
I5y000 -926\\C-\'-5
16,715 syerestény á 100, 84, 67, 50, 40, ?0. á tonjsgyah ára hivataloasx zaag vsa álUpitra, t aa e\'.iZ osstárr számára « Ara agy
aaiaz ersdeti sorijegraak 3 frt Vi kr. ontr. ért * a 1 . » . , ,
a a 50 . .
Mindenik sorsjegy al vb tátva aa áll ars ciimerirsi, atág a fé! fri s. uuvritu sorzjegyek is. L ojsgrer.ceiézaîthea kérjttk aa illet0 SassMnak bsakjatyekbae va» osztrák Mata_ béty*«ekbeni meilákJeaét. - lUecln magtaídiatjui a ^r-jagTtaaí posta itanvátel s ellett •¦«
Miodeo sorsjegy koldasaéayh^a mellé csatoltatik a hivatalos hsaási Urveaat, melybál a nyeremények ponto* baosatáaa l miodm agy.s oamtály betétel világo>az> taegláthstok — Ha ai illeti basasi soroaatirnkkal eataláa nem lesa* magsléfedve, az aaatbazi késsek va47n.uk ax !-»5 osztály hasasának ssagkesde** elStt a sorsjagys-k*t viaszwsaszf S a fizet-tt pénx-ket Tiasaatariteoi.
j^sásatra a kim ariti "attzázi aoroataiot ¦assz-agy sassp asms lis né kai u bár-mentre megkaidbetjfik. Miadan mairasaeld neve köEyvainkbe beje ryes tetta, s a híva tatot hozása lajstromokat miadegrik aorsjagy tulajdonosnak tiwaal a hazái otás meckoldjtk — l nyert oasssageket szosáal a ayarek raedeckesésér» bocsájtjak. — Kiváaatra a BT »\' aroény oaeseg a nyerSfél lakhelyéo Ll kilaattaU\'k. NsgrezdeUsekei sgyanessa
ISBNTHAL & Ca
fó lotto lr»dBJák«i tementi. HÁKBtBG.
CaegOok máz ifibb mint felazáaad éta áll f-aa, s saár aoksnar voltnak asos h-ly-zetbeet, hogy Osztrák-Maryaroririi; resiare ;elentákeny fiiajtinssiiaj a> ai OsettQbk ki. SoataSnetankot fejamaftk ki a t. ca. kOsonaát^Eek. aa Etáatnak taoosiaoa satdigl bis alma árt • azon raménrnek adnak kifajaaést miaaertat zaiadenoemB nsarreadaWsakaek pontos ás lelkiiasseretas id^esitéseáltal ssen becsű biuUm a >«v5a«« is aras»sask fogsáik laatni.
A 282 ik sorsjátékban egy főnyeremény 260.000 ki. órtekUa a mi ColUkŰzte* esed éa álulaok Pozsony őse ki ie tiselUttevL
vywí1 r^VHajtJ**^
HnSZONBGYKDOC RYFOLYAM
ALAI KÖZLÖHf
DECZBTMBKE 3-án 1881.
HIRDETÉS E K.
Mutatvány-képek Wajdits József nagy képes naptáráhól.
WAJDITS JÓZSEF könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
1SB3-1K ÉVRE
kit lilWélfi siéj iiállilíso lÉjiaftár jeleit iif számos ezer pélűlnyban
s kapaate ast égisz ©rszig m&im kmjTéraslaál és k§ay?MtliiaéIj a. m.
WAJDITS JÓZ88F
nagy képes népnaptára.
bő tartalommal és temérdek képpel.
Árt kötve i r 1 a p o k k a 1 ellátva 50 kr., fűzve 40 kr.
~ WAJDITS JÓZSEF
kis képes népnaptára,
Ára fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
Szűz Mária, édes hazánk védasszonya
nagy képes népnaptára
vallásos, bő tartalommal és temérdek képpel.
Ára kötve iriapokkal ellátva 50 kr., fűzve 40 kr.
WAJDITS JÓZSEF
Szűz Mária kis képes népnapiára.
Ára f D ave 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
101, azaz száz és egy éves naptára.
Ara kemény kötésben 90 kr,
Rév-komáromi K. kalendárium.
Ara ftrte air.___
A_ lecréglbb éa lecnagyobb
EGYPTOMI ÁLMOSKÖNYV.
Ciisi\'í, népe er& ciUagtaiUl ét több érdekes és ha«noalo, raamanyiiya! bori vet-: uj kiadáa temérdek képpel ék axiaayomatu bori ókkal. Ara 50 kr.
Postai megrendelések gyorsan es pontosan Eszközöltetnek.
S\';^~K.LaizLiri, nyosa&toit a kiadó taiajdonos Wajdits József gyorsss.jtó}4L\'
Melléklet a „Zalai Közlöny" 97. számához.
Sáodor, ca. kir. \' aroaráa, Pallini Inkey Edmund, ca. kíf. kamerás, Pallini Inkey János; továbbá nagynénjei Pallini Iakey Amália özvegy Nsgy-Unyomi Sanyi Gá-boroé át Puliin: Iokey Szidónia, férjezett BáiKor Gésáné; agy » tfibbt rokonok ne-vcucr, Íi szomorú szivv«l jelenti forrón szeretőit atyjának, illetőleg testvérüknek. Pallini Inkey Kázmér, nyugalmazott magyar királyi honvéd-atearedesnak a bal* lottt szentségek ájtatos lelvótete atán élte 64. évében bekövetkezett elhunytát. A boldodtilt bilit tetemei bobíczai lakáaáa beazenteltetvén, folyó évi deczember hó
4 én délelőtt 11 órakora pallini Három-kereszt családi sir\'boilb&n fognak Ürük nyugalomra letétetni. As engeasteló saeot mise ugyanott fog megtartatni. Puliin, 1S82. évi decierober hó 1-én. Béke poraira!
— Jótékonyság. A .SQmegb vidéki vörös k eres st- egy let" válaastmánya által f. évi nov. 25-én Sümegben rendezett tánciestélyen a következő nemes-keblü emberbarátok voltak ssivesak felQi fizetni: Cbernelbázi Cher ne! Olt vér Bandikról 7 frt, OUsz Józsefné Sza apáról 7 frt, Oszterhubfir Lzjos 2 frt. Egy forin tot; Haile Józsefné, Taffemar Béláné, Soós Poográcz, Jsndó Ferencz, Kohó László SUmegbrÓ! Berger JenőSzt.-Grólh-ról. A tiszta jövödetem gyarapításához hozzá járultak két forintul: Jámbory Béláné Türjérőt, Nsg. Fehér József z. k. Dr. Takács Jánosáé, Kell Dávidné, Epstoin Vilmosné, Somogyi Mihály, Hladny János Sümegbról. Egy loriottal: Lacheobachar Soma Sst.-Grótbról ; Fcr-ber Jóssefné Takács Zeigmoodaé. Si:d-nay Antal né, Tó\'b Jóssefné, Dr. Takács János Sümeghről. N. N. gyűjtése 2 irt
5 kr. A jó tett összege : 44 frt Ő kr. Fogadják az igen lisztéit úrnők es urak a segélyt nyerendő szegények bálá:át éa r. vuru:. kereszt egylet választmányának mély köszönetét. Sümégb, nov. 28-án 1882. Doraer Ks]eUnné elnök. B*nfi Alsjos titkár.
_ — Beszélgetés Budapest és Pécs
\'között- A budapesti táviróhivat&l palo-tájában, tegnap éjjel igen érdekes t fon kisérlet történi Budapest és Pécs köso t A kisérlet, mint a Budapesti Hírlap irja, este 9 óra utáa kesdódött s tekintve az ez irányban haladd többszörös távíró vezetéket, a mik köztu domás szerint s hasonló kisérlelekre nagy befolyást gyakorolnak, kitűnően sikerüh. Ugy itt helyben a pécsi, mint Pécsett a budapesti beszélgetést, éneket (pCaersbogár, sárga cserebogár") teljesen jói lehetett hallani. A lelefon mikrofonnal kapcsolatban \' működött. A beszélgetések 3EÜLÍt-je alatt, a távíró leveleséi egész üaátáB kivtih-iió volt, ugy hogy a gyakorlott tsviró\'iszt a levelezést hallás után papírra tehette volna. Az érdekes kísérletet i*mé\'.elni fogják.
— Érdekes természeti tünemény
lest decz 6-án. E napon ugyanis a Vénusz csillag elvonul a nap előtt, illetve a nip felé fordított szélével megérinti a nap látszólagos szélét azután elvonul a nap előtt, mire ellenkező napszélén ugyanazon érintés történik. A tünemény délután 3 órakor kezdódik s hat óra hosszáig Urt, Csak\'ít Amerikábanleaz leljesoa azeinléibe-tő,Európában csak a kalső érintet fog látható lenni. A Vennas átvonulása a nap elótt csak 122 év múlva lesz észlelhető s földről.
— „A Betegbarát1-\' Minden családban- kisebb bajok orvoslására, különösen oly esetekben, á hol as orvos sincs rögtön késnél, elaó sorban háziszereket szokás használni, mely szerek használata ellen még orvosi aaempontból sem lehet kifogást emelni, miután czélsserü. házi-szerek rögtöni alkalmazást által gyakran már fölötte sulyoa betegségek báríttsttsk el. Hogy azonban ez kivihetó legyes, szükséges s szereket idejekorán beszerezni, de a legalkalmasabb és & leggondosabban kell szokat megválogatni. As olvasd közönség érdekében vJlönk tehát eljárni, ha figyelmét agy kis műre hívjuk
eredményeket képes fölmutatni caak jé leheti miért is minden további magsasts-lást fölÖsl-Késnek tartunk és csak atOn jó tanácscsal járulunk olvasóinkhoz, bogy a megrendeléssel oe sokáig kéalakedjeaek.
— Csak utána! — Ötő mm el ve
szülik tudomást Bi>ck Pál \'.Űrjei főlanitó ur lelkes buzgalmáról, a mely szerint Lajos-Komárom derék éa fennen gondolkozó jegysdjébea Varga József úrhoz folyamodott, bogy neki a .gyermekmenhely" re vonatkozó rendszabályukat megküldje és őt ezon ügy keresztülvitelé ben támogassa. Vajha uépünk elöljárói, lelkészei, tanítói a hivatalos teaadók kórén kívül is figyelembe venoék a kor inti ssavát és a népu**velés szent ügyét, valóban nem kellene népünknek sem anyagilag, sem szellemileg, sem lelkileg, sem testileg ugy nyo fájdalom, nyomorog most. —
— Furcsa kösxönetnylIrinitkH A
követkesó sorokat vette a .Dunántúl": „Tisztelt szerkeszti ur! A szombathelyi hatóság iránt érzett bálám kinyilvánitá aára kérek néhány st-rnyi helyet. Nős vagyok ós szereteti hilvestár*am szorgalmasan részeait a Kuklinéprédikaczíóibtn Zsémbeléseitól nem volt soha nyugtom Tegnap rs\'e azonban a véletlen körül\' méoyik folytán a bossau u-czau kellett végig kocsiznom. Nőm épen elkezd szokása szerint áldani ast, a ki oka anuak. hogy s kerék sgyig elmerült a ssrbae, mikor egyszerre egy Órásait zökken i kocsi és aa én bitvestársam ugy mégha rapla a nyelvét, hogy orvosra van szükség. A helyreállítón, legalább hoaaasbb időre helyreállítón bátibéke nevében ké rem a had águl, fogadja mélyen érzett hálám kinyilvánítását. Egy megvigaszls. lódott férj."
. — Eskü telefon ntján. A chicagói városi építő bivaul könyvelőjének dolga a beadott bari fisetési lajstromukat át vizsgálni és aaok beadóját meghi tel tetei, Xnocs William, egyik gyárveselő nagyon messse lakván, sokáig tartana, mig beér a könyvelói hivalalba letenni esküjét Freemanzt ur, a könyvelő méltányolván ezt a körüiményt. oda lép s telefonhat és szólítja a kívánt urat, mire a kmvt-keső párbeszéd fejlődik ki: „On van William Ionos?" — .Igenis." — ,Ke-lembw v»d u ón által öatseállrou fizetési lajstrom augusztus bávára. Kész ön me esküdni arra, bog/ az őasseáilitás telje.?" — „Kész vagyok." — Ügy vegye le a kalapját éfi.eawMje. fel jobb kesét as eakuvéar*.* — Jjaefetőrtéut.\' — „ön ünnepélyeséé megeekllssik, hogy as augusztusi fizetési lajstrom bolyea." — ,Ejküszöm.* — Fre-matL ur pooio-sau megismeri James Iúnez hangját éa nyugodtan mondja:»Ugyes rendbea vau egy telefun ujiu tett uskii lÖCvétrj\'esan kötelrzó.
— Hol Tan Bosznia? PipiczLízzló
kis-kÓrösi rnarhxbajcsar\' öltröket hajtott fél\' a fiviroob > a vásárra s kapott ezért vagy 20 frtnyi bért, Rl7tr*nyan va]arur elintézni valód"tga levén, fetíLk»ri oda tata-ni, de nem tudta az utat. A nemzeti azin-bás elótt megszólított egy alacsuuy, so-vácy termetű vörösssakáln ur: embert, kt szívesen szolgált utDaigasilátaal a be-saélpe\'ésbe elegyedve vele, kitudtt, hogy KiakÓnisre való, hogy 20 frt van a zsebében. Az idegen sipista volt s mindjsrt készen volt tervével. Azt mondotta, bogy van neki e<;y marbakereskedÓ ismerőse Kóröaüu, ssera-oe annak egy levelet irni, ha a Pbátyámuram* elvinne. Miért ne, ssivesen — volt a válasz. Ezzel betértek a Wesselényi és sip-uteza sarkba levó kávéházba, hol aa ismeretlen kávét rendelt és irni kezdett. Csakhamar egy fiatat ember jött aa atstslhos s három kártyát el-\'jvoava elkezdett a kis zsidóval sipít já:»aoi, még pedig % régi „hol a vörös?" kérdés helyett aszal aa újonnan bevett kérdéssel, hogy „hol van Bosznia?* Emberünknek annyira megtetszett a játék, hogy több«aoriuoacoiáaraó is boszá-iogott s természetesen csakhamar elvess tette minden péjzéi. Ekzor a két csaló [felnyalábolva a pénzt, eszel a szóval
ek. Esen 1 müVecske,4Kéa? kífos\'zW emb\'^r csak jó idi múlva a .Betegbarit" ,9Kyott a nay ira magano*, hogy. ki snorgoit aa Wkesitve, bvg7|M ntcsar*^ s elvesette le\'magát a . reajd<
föl, mely müv*eskében eüészsoroaata vaa !" v
felemlítve a. orvosilag i. kipróbált és eli, J .»No % "\'^ b4ca,\'\'b,rt-
mari haui «ereknek Ezen • müVecske,4,eD * kávéha».. - A sze
mely jogosan viselj met, oly módon ran benne minden beteg megtalálja a legal kslmasabb gjógyaiert; a könyvecske te hát nemcsak minden beteg, bícem njín-den káziaassony számára ia aélkülöshet-len, miután aleggvakrabb esetbeo ennek
egyetemi
várua (Bécs I Siefausplstz 6.) a magasztos czél figyelembevételével azt kívánatra ingyen küdi meg, , érdekében áll t. bát mindenkinek a aBe\'tegbarátol\' megbo-satni: a megrendelésre elégséges egy levelező lapra rairni: Kér-rn » .B«<egba rátot" részemre \'megküldeni és h»»sá írja pontosau cziméí. Ily l\'áradsignak bárki is aláveth*ti magát, min án semmi nemÜ má- kiedás ezáltal nem ketetkesik. Ha rzükséges volna a már i^bbször említet\', müvecskét ajánlani, caak arra merünk utalói, bogy as saáig már ax 560-ik kiadást érte el; sürgós kérelem folytán pedig tiseoMgy idegen nyelvre forditta-tolt le. Egy könyv, mely ily rendkívüli
Óriégre, hol keserves sopánkodáaok közt panáezoTts ol "síralreas esetét. (Nekünk ¦n\'mesyttoötatták, o»ak bogy valamivel többe került.) . L
— Az ipariskolák baszna- A Zzol
peati\'felsC ipar raj: ..senbat növendékét helyesték el 7 — 800. frt évi fiietéaael.
hiiuéazo.U November 29 éc. ,A kornevilli harangok" cximü operettet játszottak. Zenéjét szemé : Planquette K, A darabot már volt alkalmunk látni, do i ül bemászó zenéje most is újságként hatott ráak. — Kohai E\'el (Serpolette) a magán dallamokat gyönyörűen énekelte és stírü tapsokat aratott. Ép oly hatást keltőén játszott és énekelt Erdey Berta, (Zserméo) kit kö-xönséga&k Kohsiral egyformán kedvel. Ez \'iS\'én sokoldalúságának kitQoÓ bizony-
ságát adU: Köretey Albert (Gáapár apó.) Swepe egészen kiesett as ó szerepkoréból és mégis a legdrámaibb jelenésben — mikor kincseiben gyönyörködve a kornevilli harangok megszólalnak — oly kitü* oóea alakított, bogy nekt \'— ha az ön-ké. zés terén tovább is így halad — minden b>boaás nélktil igazin művészi jövőt jósolunk. Jelentékenyebb aserep jutott Kovács Mórnak (bíró) és Araayoesy Jó-aaafaek (Xsnn) kik mindketten ssépen játsaotuk. Közönség közép ssámban.
November 80 anszínre került Sar-don Viktor .Dóra" caimü 5 felvonáaoa ssinmüve Huaaár Imre fordításábaa. A darab igen tanulságos és as egyes szerepek jó erőket igényelnek. A csimBserep-ben Arday Ida remekelt. Ha sok ilyen remek-alakban mutatja be magát kedves művésznőnk, bis utoljára minket boa ki aserepünkből, megakadunk majd éa nem találunk méltó elismerő szót. Ssépen játszottak ; Berzseny iné, Berzsenyi Margit, Szeoessy Erzsi, Kovács Mór, Kövessy, Aranyossy, Bárdy. . Köaönaég csekély aramban.
— Színházi játékrend: Vasárnap, dacaambar San két előadás. Délután 4 Órakor. .A paleskei nótárius\' Énekes bohózat 3 szakaszban. Irta: Gall Jósaef. Esü fél 8 órakor. »A kőtösi lány" Legújabb eredeti népsainmü dallokkal éa ¦áocscaal S felv. Irta: Baláss Sándor. — Hétfőn, 4 éa .A vörös sapka.\' Legújabb énekes népszínmű 3 felv. Irta: Vidor Pál. Zenéjét sserté: Erkel Gyula- Ked d*n, 5 én ^Furcsa háború\' Vig nagy operetté 3 folv. Zenéjét szersé: Straus Jánoe. — Szerdán, 6-án SA falu roeazac. Eredeti népszínmű dalokkal és tánca\' csal 3 felv. IrU: Tóth Ede. Csütörtökön, 7-éo .Odetteu Legújabb -aagyba-táau ssinmü 4 felv. Irta: Ssrdou Viktor. Fordította: Paulay Ede. — Díszelőadás. A körünkben működő színtársulat foiyó hó 8-án &00-i előadása alkalmából díszelőadást rendes. — Színre-keröT es alkalommal „A i«gécy bolondja\' Ceobáaoay Kóródi Péternek 100 darab arany pályadíjjal jutalmazott énekes népszínműve, — a szerző személyes jelénléte, fellépte és read*xéae mellett. — Es érdekes előadásra előre "felhívjuk azinházi közönségünk figyelmét. .Odotte." Sarduu megragadó szépségű színmüve csütörtökön e bó 7-én kerCÜ aálunk először ssinre. — A exímsserepet Ar-d*y Ida fogja jálssani. — A darabból tározáakban mutatványt köslÜnk.
Irodalom. — Pkrszó a „Jó könyvek"-röL
As uj magyar Bponyvnirodálom* néhány ti\'-e\'.e .Jó könyvek* czím alatt e napokban jeleat meg. As ország legnevezetesebb írói villatkostak arra, bogy müveikkel Iesxilljauak a ponyvára, bogy az mind tartalmilag, mind alakilag meg-nemositaék. Kem Üzérkedési vállalatról van itt szó; mert hiszen a pooyva eme termékei ugyanazon áron jutnak a nép kesébe, melyen as eddigiek: népünk erkölcsi éa irodalmi fe]*uce!ése a nagy czéi, melyre vállalkoztunk, s mely még a kiadó fáradságát is csak akkor fizeti meg, ha e müvek elferjedéa tekintetében teljes sikert aratnak. Es pedig c-tak akkor lesz elérve, ha ezen kétségkívül jobb termékeknek sikerülni fog az eddigi selejteseket: több-
nyire külföldi ponyva-irodalom roes fordításait, zsivány és szörny történeteket, a DÓp erkölcsét, talósét és nyelvét rontó munkákat a térről lessorjtani. E nagy csel elérésére azonban.sem a Bajié mun< kásáink legfőbb akarata, sem a ki*dó merész válalkosása nem elégségesek : a>l csak ugy lőhet elérni, ba a nagy czél és Tállalat étdekébea a nemsetegó-z müveit zöme kesat fog ¦ azt minden tőle telhető módon és eszközök által támogatni és te--jesztani fogj«. Első sorbtn a nemzet minden felekezethez tanozó lelkészei és tani tói vannak arra hivatva, hogy rrá matassanak a jóra a selejtes mellett a figyelmeztessék híveiket, tanítványaikat ¦ ez uj és olcsó irodalmi termé tekre, m-lyek hivatva vannak népünket hasznosan mulattató olvasmánvnyal elátni. D> sokat lehetnek e czél sikereeitésére közttsstvi e lŐiok is, különösen biráiak és ügyészeink, kik aat a fogházakban ajánlha ják és el-tE.-i-52\'hetik. Nagy mértékben eszköafi\'. hetik ks elterjesztést hazánk nagy- ó« kis- könyváruaai s a magyar ponyva mostani elárusítói, kik e tisztességes termékeket époly jutányosán Óa ép annyi haszonnal hozhatják forgalomba, mint az eddigieket. Igen nagyot lendíthetnek e TálUlaton nagy birtokosaink, kik munkásaik és cselédségük számára e jó olvasmány okát csekély áron megszerezhetik: ugyanezt tehttik gyárosaink éa vállalko-sóink. Csekély áldoaatuknak a kes^k alatti munkásosztály erkölcsi emelésében bő jutalmát fújjak nyerni. E sorek Írója kí egyszersmind a .Jó könyyek\'1 népiro-dalmt Tállalat sserkeastÓje, »UŐ sorban arra törekedett, hogy a nemsit legelső íróit megnyervén, a vállalatot mulattató elbeszélések átial népünkkel mindenekelőtt megkedveltesse; rajta len, bogy lassanként, a mint a vállalat nagyobb és nagyobb olterjedést nyer, s s mint né pünk s jobb müvek olvasásához hozxá-siokik, a mulattató ó-. erkölcsi irány mellett a hissnost is fokozott ménekben érvényesítse. A tartalom és a feldolgozás jelesaége iráo*. bő kezességit nyújt aa a körülmény, bogy irodalmunk legjels*bj^i Cío portosul lak máris a vállalat köré ugy mint: Ahoayi Lajos, Ágai Adolf, Csiky Gergely, EndrödiBándor, Eötvös Károly, Györy Vilmos, GyórLF_. Iván. Jókai Mór, Kiss Jóssef, Komócsy József, Könyves Tóth Kálmán, Mayer Miksa, Mikszáth Kálmán, E-tvioaky Gyula, S»á.a Károly, Tolnai L*jos, Tóra Kálmán, Vajda J nos, sat. Beméljük, hogy eljÓ as idő, midón népünk folytonos értelmi emeli: dése mellett népszerű és nem untató modorban a haseooa ismereteknek ogyre hb és több ágára terjesskedbetik ki Nagy tettekben gazdag lóriénelmünk t ax emb-jri műveli-Bégnek Utiudeo ágazata bő anyagól fognak ebez szolgáltatni. Ily értelem eu merjük e vállalalott a nagy müveit magyar közönség figyelmébe ajánlani. Nt-mze*-ünk jövőjej népünk alsóbb osztályain fekszik, mínt alapon; annak erkölcsi érzülete, minden irányú müvel*dé<éa«k k\'fejtéae, ¦ as egyetlen alap, m-W re egy második ; esredév jóléte épülhet fel. Mi megtettük {hazafias köteleaségűnket, tegye meg mín-i denki a magáét. Bérai T<4tvérek, mint kiadók. P. Ssatmáry Káraly, mint szerkesztő. — . .
Arv, hirdetmény.
Alulírt kíküldö-t végrehajtó sz 1881 év) LX- t. ct. 102 §-c érlel-tnib-se ezenue közhírré iees>. bogy »-a*g>\' kanisssi k r járásbíróság 9380 izámu 882 végzés- ál tal Kesztyűs György ludbrégi lakos vég regbaj\'ató javára Vtdák ívioa Jáoos lés rádi Ukói ellen 3S8 fri 50 kr. tÖk- s já rulékai errjéig eltead-lt kielégítési vég reh^jtás alkslmával bitóilag lefogUH é 320 írtra b-csült A dar>b tehén. 1 d-raí Üsző 6 öl fa, 2 darab sertvét. széna, ku koric** goré ] v-s euygnles sz-kér éa kü lömbféle ssoba bútorokból álló ingótágul uyilváiiot árverés u\'jln eladatnak.
M-dy árverésnek a helyssínÓn, va gyis alperes laká-utnil légrádon leend-eazködésére 1882 ik év deoaember fai 12-ík napjának délelőtt 10 órája határ id üt kít&aetik és ehhos a Tenni szándd kősók ezennel oly megjezfyzésaal civ-t aak meg, bogy aa érioteitingóaágok ezen árverésen, as 1881. évi LX L ez. V>1: §~a értelmében, a leg:Öbbet Ígérőnek b >• csáron alul is eladatni fognak.
As elárverezendő ingóságok vételár, as 1881. évi LX. t. cz. liiS. §-iban m-g alapított febótelek szerint lesz kifite leadó. —
Kelt Nagy-Kanizsán, 1882 ik év noTembar hó 30 napján. 744 1 — 1.
BARTS GYÖBGY kir. bírósági végrehajtó.
Felelős szerkesttó * SZA.Lit SANDOB Társs^erkeastÓ: BÁNüCZI BERNJT
Ieen nok befee k*vaasi.bat 5..... azenreJr.e,
ha a coegfalolS cy^ys^arek mindjárt kez étben káznél 1-nné leit. — Ennélfogva as oly könyv, KtinS 5 ,Dr. Atry gTÚryműdize\'\'e\'i, mely nezo-ps«k a be-ogiég-k lelrá\'it Urttlzaaxza, hanem efrnttal orvo>itar kiprótált ás aierss.-r.\'si-a jónak bizonjolt nazisaerc-ket sorol fel minden Sategre aázve a
isgssgytlk bftetetel me. Az emiiuu és
Kichter kiadd - intézeiéb"n Ltpoébvn tuegjeleet rOpirat. s»*ly«ek |i«r«fi számul Ábrával vaa -tóátva, Ssríscbek V. egyetemi kSnyvárai által (Bécs I.
-ur 6. ax.) 75 kr. beküldés* u:án béráiestve küldetik meg
ístos és syors katásn a mt.idPB&tt r a^yrt bevaUlt át tyógyerejűnek l\'tzocyult Spits igenek oövenyb 1 kászQlt
yJiiiürlugjUlluä\'Br nst Benbons
ljSeboldt Vktor és fiaitól Bécsben köböeet rekrdtség, alayáikáasdás is aaralk el\'aa.
Validi adaafsafbaa csak a syaarUrakbaa.
?2j S—l.
Ia Joel* Wajdits\' Baekbaadlong zu háhan -,
Rabener — Knallcrfasen,
oder; Du solbt und most lachen; SCO Interes sante Anazdoten and 12 komische Vcrtiate ZTrazt=jgzts Andage. — 1 Hk. Dies« Ahekdo-ton and komischen Yortrige erwe.-k-a m\'í . {roba Laune.
Gyó
e
r t é k e
g y
aa égyedal valoÚ HotT Jinos-félo maliti-kiroost e<ésssetn sörnek, a maláta-esokoUaca\'U i% maláta me Iczti korkákztak, kCi-Sges, mellfájás. testi-grenseseg, vérssegéoyság stb. ellen több mint 10.000 orvos által «1 lett mi- ismerve, kik azt saját vallomásaik szerint as ágyban fekvS bote-feknél kisérletlék meg « ast mindenkor a kellő, hatása ak találták, a továbbá mintegy 300 nyilvi-, nos gyógyintézet által és cs»knem valamennyi L enrépsJ nrslkodó dicsérő nyilatkozata! által- , A legtöbb európai aralkodé es. kir. ndv.
szilül "j inak
HOFF
JA NO S
urnák
Becs. Grabén Brannestrasse 8. HlTutaUs e y 6g- y j e 1 e n t éa
a ci. kir. katonai 7. száma kórhástól Gráczbaa. — Mackarestetik, hoey maláu-kitonat-c^észsági rorébÓl sgy ujabb kaidcmény kkldeasák, mintán aa a Boaxniából Tiaaaatért váUónUaa beleraknál, aávssoriat Olyaaoknál, kikr.ál az\'agy vérsiegény-sága, deliríttm éa álmatlaaság állfak be, valóságéi ióiékony ha.ást gyakorolt Oráez,
Dr. Bob lesek főtörzaorvos.
Midiken,. Wetiikoc mellett (Svá\'cz ) Tekintetes srl As On BozT Jinoa-fáte lóaliu-kivonat e^észiégi csókol adjanak kitQnó gyágyba-tisa folytán, meryeek tacutiiz\'.nyaáza saját személyiségem, aa elfikelS s a vagyonosabb bBlzyvilág a Icgreknitazeuvesebben eyilatkoaott isatlette, ugy anayira, hogy az on kéaxitniényel a Svájcában méltö hirnevök és a lermelcg-b^ érdsktSdásben részeiQlaak, Felkérem eunélfogva 10 íont 1-sS zzimu malátakivonat egéaisÓK> cvakoládénak Umsti merkald\'jaére. AZ 6ssasget poitsntslváoy m.\'llett küldöm. Mély titatslettsl P.AMP ERZSÉBET, igazgatónő.
Főraktár: Ííagy-Saniasán : Fcsselhofer József, ZaU-Sgerszegen : Hnbintzky id. Sopron :P. ktuller, Kssstkaly: Wans-b Fsrsncs, Kaposvár: Laipzig Antal, Kalócza ; Beltz K. Lipót Varassá : Ktuy bTocnaieger gyÓKTSzeréss, Ztgráb: daiser & Lax, Szombatbsly : J. N. Xelemea, K"irm«nd, Senoverd gyógyszerész, Pécs: Spiuer Sáadnr Er»ns: Tk. Besnyxk\'s Soha. Muravaombat : Yiocxa Czelloer fyógysseréss. 703 *-7.
amxxKxx^xkxxxxxxxxxxxxxxg
gMcsoiFi mim aiáiíeM I8M18É ml
1 sikerüli fény arczkép, |
?I melyet a d é. közönségnek ni(tyon ajánlhatok-, s egyszers- S
8 mind vágyok bátor figyelmeztetnL hogy műlerrüem pilla-
H nat fefvéteirs van berendezve, minek következtében oly %%
)t helyzetben Tagyok, bogy a legzordabb időben is a legsi- 9$
«rC kerültebb képeket kéiztthetetn.
^ Gyermskek fe>vételénél a rövid előterjesztés követ- ||
S keztében minden balsiker ki vaa zárva, szintagy felnőt-K testiéi az állás és kivitel oly természetes, mint az azelőtti )| % érvényes. Ü
2 Egyszersmind ajánlok olaj-aqnarel és chrom festett fi Q képeket a legolcsóbb árakon.
y Hogy megbízásai mai pontosan az ünnepekre elké- |( szithessem, vagyok bátor figyelmeztetni, hogy ilyenkor X igen sok megrendelések: vannak, még időben felvétel vé-gett jelentkezzenek, nehogy az időre el nem készülhet- S néoek. J
I* Teljes ttaztelettei S
% Décsey Ede 8
U fényképész N A 6 Y-K A N t Z S í N K
St s n zalai Ukarékséaztsrbaa. 9(
tKH1tK*HKKHKKnn
tunxn%**xnxn*
HÜ8ZONKGYB1HK BVFOLYAM
ZALAI KÖZLŐN?
DECZESfBBR 3-ín Í88I.
niRDETESEK.
MILTENBBRGER SAW
czlpész n..KanlzBán,
(a vároahii épületében.)
A \'-^"-Il-ű óul éi téli idi\'nj re ajan\'om üu.íbe felás-r-H kóas raktárom*..
URAKNAK,
gyermekek ii ek
nagy válajtsiékban a legfinomabb b-l- éa külíöldi borokból a lehelő jutányos irért, további roegrondelé soil panutaan es gyorsan kissolgfcl tatnak.
Viddki megrcndeleVk mér ték hiányában c*upáu ezy avail ccipA beiöldése után is elkéezitietcek.
688 10-
Teljea lisiteÍultel
Miltenberger Sándor
ciipéss ea ctipőriklároe taroibáeepülfit
Nagy-Kanizsán.
rirHWti I I 1 I I I
BKR6EK orv„.i
KÁTRÁNY - SZ A PP A N A
Orvosi I Liiit\'Ivek által ajánlva, a legtöbb európai álhm"ki>iu a legnag,\'¦ jb hatással ha* mái Útik
mindennemű bőrkiütések ellen,
kAUMtten SdQlt és tömSrok, rflh, otvar eVélWl kiutasak, u^yszintc Teres orr, fagydng, ixzoJiib, r«j- é* «»kál pikkely, Btrger Utrátyszapeas 40% fakitriByt tartalma* ét igen elktUö>ii:e->d3 a mis forgalomban I^vB kátrányssapuanokiol. A c&alúok elkerOléae vi-grti keretiek világosan Bergw kátráuy-isappana és flgy.ltvsiék a* la uert védjegyre. *7t 20-24
Makacs bát szenvedések n ál a köti ány-iX>«ppan helyett tatással haaaiúltatik
rihy
*tsca, ha ez ííülcsÉ-eii>.tnf. ugy keresték CEaKis a Berger-féle kát-axappan, minthogy. * külf i.-r! utánzások eredménytelen ké«aitniéDyek, Mint gyr—géuh kátrány-szappan m<Ml2xésre minden
tiszt év * lani&K a. bórö n,
b&r- és fuj ki Dicsek sytw rnrkttt nil va\'araiul eddig elérhetetlen Biépitö BOJldáí-é* íírdí aiappaü iad*nnapi baaxnálatm raolgál
BERfiER GLYCERIN KÁTRÁNY S ZAPPANA.
taetjr 85\'/, Gireerlnt i.rtxlmai és lwkl> van illatosítva.
Minden rajtinak darabja 35 kr. atastUassl együtt. ~S»S
Féstéttü dés: HELL 6. jyejyszeréezaél TROPPÁBAN Raktárak: Ké.a-létben van cir.d.-n euraj.si e7ógTUertárban. Faraktár N.gT Kanlrs* eiemára: PRÍŰBB BKL.A «1 BELUS JÓZSEF cT.\'.tTiiert>zekr.»l.
OOQCOOOOOOOOOOOOOOOOOO
f«9~ Kivé árleszilitás -xaj
Harling Ludwig & Co.
Hamburg.
SzétlEÜlŰ: 732 3-5
csak szilárdé s finom áruk e tetemesen leszállított árak mellett bérmentve, utánvéttel ".
5 kiló Rio erőteljes - — — — 2 80 kr.
5 , Campinas, finom izO — — 3.60 kr.
5 . Guba, brillant — — — " — 4.50 kr.
5 , Portorico, jeles — — — 4.80 kr.
5 , Ceylon, Pian tation — — —¦ 5.— kr.
5 , Gold Menade legfinomabb \' — 5 50 kr.
5 V Mocea, arab — — — — 6.— kr.
11111111111111111111111 !¦ oooooooooooooooooooooo
Házeladás Pápá n.
A 93. szánni ház hozzátartozó sör- ós korcsmaihelyiséggel, ugy a 730 sz. ház nagy istálló és pajtával szabadkézből eladó.
Wajdits Nándor,
Bővebb tudósítást ad
Pipin.
500O00CO
Tetemesen leszállított Arak
ZKA VÉZ
és tlu izií küldési e z é J-
LBonanyubb Kétklldéll Illat 457 25—26.
nagybani árakban ajánl Hamburgból ^ postán bermentesen ingyeni esomago-X lássál zsákokban 5 kilónként
•íim 0:\'-\'.r. ért. frt
21 Mecca valódi trabUl — — — — — — — 6 6*
22 Keeade igen neme. - — — — — — — 6.88
24 Java 1. lirg* nemű — — — — — — — 4 53
30 Caba .5\'d erítelje. — — — — — — — 488
27 Perl HMM. %en kisdós _ — — — 4 88
25. Java II. <árg. neme. — — — — — — — 4.20
32. 8anloi, ÍÖÍ.I..B — — — — — — — — 3.90
X 33 DomitíO. kUdi. _ — — — __—_ 88o
S> 34 Rl« etSt^jw é» tmt* — — — — — - — 8.«0
Q Tkea: \'|, kilo 75 krtíl trti( 5 60. Eos.lik. Kron 8»rQÍiia
O hnrd..nké.,i 6 kiló 175 Irt Köivetlcc netkQldé. |yan a. aalld aukjálal
X Árjc-Eyrékok kávé-, IkM- íi TknillUbűI* T&l.mint ki. pCStL próbák ülj-
Kf meutesen kalri.lnflk Kérjük b. a inl.tat L¦ ajinljak Dugnnkst
X FUNKE & KORNBERG HAMBURG
Dr Hartmann
Auxiliumj a
leejobb gyígyawr
Hugyesóbetegség
ellia uraknál és
folyadék nőknél,
asigoroati orroii Tény alia készített cjéft?-aaer — KT^cyit b\'-fecakeudeaé* ?1 fájdalom, utó He tegami- ná.kal. újonnan hPSÍlotí TJigy bácuilj etaitÜt Vaj,, al^poun i% megfelalS syonan Maiároaotlan dr. Hartoi nr. Ausiliumja kórci.dS * igy rzt anMllékelt baaxná-lati nt aitasi k&nrTvel egjQU át ofy a dr. Hartmann intáxetáben tatiáas-ban tartott jogosít ¦ jegy a nag* valódiságában kapható minden nagyobb gjrogysaer-tarban \'J tn 80 kr n.
Fö raktár: Twerdy W. gyógysz.
I. Kohlnmrkt a Bécs. Baktir: Prájer Béla ayéfyazeress
ü. i. Dr. HártnaM ar readel 9—3-ig át 4—6-ig ititéxetáben 1 itt minden agy mini addig is. mindenoema Wr- ét titkot beteg égek, nam kLtienbee férfi erE íjangalás, tdráii\'an kitüaü mód narínt, tainden nté-ke etkeais elkt-rtlése nétkfll, BrpbtlU éa dagaddiok és mindenoemö betegaégek legjobban iryőcT\'ttatnak. Mérsékelt <HJ T^ere-lilec U. «SO 19—*.
Wien, Stadt, Seüergasse Kr. II.
Karácsony éa ajévi ajándékuL
Keller Mátyás
Clipéss
NAGY-KANIZSÁN,
[ FSIir, WUC3UTS- .1. kii. STEBSI a KLSI.V Miier-kerejkedete mellett
| ajánlja a\' n. é. közönségnek
czipész-üzletót.
amelyben a^náenrwú urí-, néi te gyannek-czipök a leoujíDb divat szerint külföldi bőrökből vagy egyéb kelmékből a leheti!
leojutányosabb árért készít.
JUaa raktár ¦Miaalri ezlpjkbél.
Bili-, Ukoialmi-, valuniut mi*, kuonld alknlonra nBk-MrU cslpák 10 óra leforgiu nlatt kéwiu tnek el.
A n, é. közönség szíves pártfogasat kéri legmélyebb tisztelettel
¦fc^ Keller Máty
ás,
Mindeddig utoiérheíleiu MAAGER
cs.kir. szab.
valódi tisztítóit
GSÜKAMAJ-OLAJA
KAAGER^VILMOS-töl BÉGS-ben.
A legelao orvos: (ekintélyek által m»gTÍzsgilra ea jéTáhagy»a, — kSny-nyon améaitketStége miau gyermekeknek kfilOnoscn «iáulható — s mini term^seti laflobb*) ti«»ts ét hatályowára Üta! elismert aaer — * leg-hath^téaabb gyogyerfirel i,tr aoeJi- ét tBeába] k, oírvény. tB»Sr, fekék borklülósek elli-a. Egy palkOZk ára I frt jrjáxw»ktáramba B>«. I!,.tj-markt valamint ae oaatrák-auffyar biredaioni legtsb gyóyysiertá\'-
raib*n ii nagyobb fQnorkjraakedéseiben.
ritey IUbIií u kapható: Belot JéateE, Prager Béla gyógyti araknál, ¦Ro.aníeld Adolf ae Boaerbarg Femuw faasarkereakodáa-iben. - Varaza-noc: Ku«y Antal it \\uin«»tíry J. gj6i7 — Stireesai: Hcaey Andr , Molnár L., BccVert E- Kiruly Kbndy J6»«ef gyégyaa. — Kaposváréi;: Babóeaay Kálmán, AagntKtin Űuaativ gyógyss. araknál. «99. 3 1\'..
*) Ujabb IdSbea éaalélbeld. kegy tflbb caég — közBns\'rcs tlsxtitlan esekamáj-olajat nároausijgfi öregekben liasger vaUdi tiastUott D-.r>cl:-csókamAj olaj g>r^aájit-araait Ily riasedés-k ét ete^eaaláaokat kikerttlendS kóreiik.,a-p 4 .kBsBnaág caak axen aregeket valódi Maa|éT"-féle titítí-tott ctnkáo)l> olajjal tOlt&ttaS\'fc eltemetni, Balyek f>-nti védjatyE-yel ellátva varnak éa melyeknél a palaeakoa, csimen, dagus barkel-tox ét h**s-nálati uLaaitái-.n a név ,aUa|er* á.L
"} 0gjant,tt léUaik ss oíatrák-magyar birodalom ¦sámin aehaffbín-»«»i .nemaotkott »ftbk^l?-gyir.• Ne WllSnbsm"a: medikai é« Kaconva-joaceoti i.orol: terakcára I>r. Míkoláaeb feUralytól Lemberg en
H ELPY B.
OPTIKUS és ARANYMŰVES Nagy-Kanizsán.
Melegen ajinlhatom minden szenvedőnél; kipróbált csiszolt szernSvegeimeí, csifitatőiinst és lara-natjeiniet a legfinomabb ólomüvegből, mely (előirat sierint orr. rend. után jsiaiolliató.) Minién idó váltósaira alkalmas krlstilykó szemüvegeimet. Nagy választékban megvizsgált bévaéröa, léaaérők, eneroid, szinhixi és ubori látcsövek, mikroszkoDo\'k, borszesz pálinka és boraérők. ttjyltó Bvt-0»k és Stereotksp készülékek. To.ibbi:
szot>a távíró vezetéK
rövid kfesattlMAel csak 9 IrtSOkr., szob ra hs konybira terjedő 30 Trt, ezob.ra, konykara éskaf*la tor-íf? 4V*t íeterol\'>Slai Inteletek, valamint föM ielejessége kipróbált A nerold barométerek leynaemaek Utí-Wben 8-40 frtig kapható részletaaetésre 1«
Egya»ir.mlnd Tagyok bitor a n. i. kúsfinségnek figyílmíba ajiaiaai o»gy raktáromat a lagnjabb niniak uUn kéKÜll-arany, eaoat fa Ak.aer imimból, melyek e kerieeooyi ee ojiei njindékoknnk legelkelm^bb.k, e le^olcobb átért jótálMi mellen. Tovibbá ajánlom .rany.marei roiihel vemet a naeyérd.mü k 9 ¦ 4 n a i ¦ agyelmábe bol miBaeeatDS erany és eriiu lemplomi éa ekatereWi mnakák a legelceóbb árArl és miadaa e saakmibe vájí jaritá-•ok poalotan oeaköiölletnek.
Arany, ezüst és ékszer, úgyszintén regi pénzek bevaltatnak.
r\'G.^trí^ CoDjeri-nte*. tx.aletín Eosenbere it Weliifb-fele bisben.
ml
NAÜY-KANIZSA, 1882. deezember 7-én.
BjB»fJK WlffiiVnrmv.
Hsszoaegryedík évfolyam.
BMistM ér: tr^\'\' •jtitc 8 fri.
fél *>n.......4 .
KJrU érre......9 ,
Egy mám 10 kr.
hiroetesfj:
I kessbol petitsorban 7, "¦*-^T-rr 6 ¦ miadea torabbi sorárt 5 kr.
NYILTTÉEBEK soronként 10 krert Tétetnek In Kincstári illeték minden egyet kirdí-tétért 90 kr. fizetendf.
A lep uellemi réssét ffletS koilemé-nyek a srerkeiztonoi, snysad részét illető köslemenyek pedig & kisdobos bénnentre intésendök : NAGY-KAJflZSA . WiaisluDál.
Bermentetlen letelek csat ismer, munkatársaktól fogadtatnak el.
Késiratok rlssza nem küldenek.
kpenztír6, e „zaiamegyei általános tanítótestület* kanizsai sai választmánya\' s tObb megyei és város
Nairy-Kaniasaváros helyhatóságának, ,Mgv-kani«sai Ónk. tnaoití^gylef, a ^aagy-kaaizsai kerskedelmi > iparbank\', ,iULgy-k»nizsai a uagy-karitaai kisded-neveló egyesület*, a .nagy-kartizsai tiszti Snaegélyzó szövetkezet\', a .toproni kereskedelmi s irjarkamara
egyesttlet hivatalos értesitóje.
Uetcnkini kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Még mit nem érünk meg? (Sz. S.) Több vidéki lapban jelent meg egy czikk ,TC elóbetüvel, mely valówáBÜleg Tóvölgyi Timit jelent és a, .Kéziratok" cámea kiadott kőnyomain lapból van kivéve s melyben az irói tisztesség rovására történő dolgok megszűntetése czéljá-ból hírlapírói, illetőleg irói kamara létesítését indi tvanyozza. Fölhozza azokat a visszaéléseket, miket egyesek a különböző irányzatokból világgá bocsátott röpiratokkal elkövetnek
Hát annak a ,T\' árnak tökéletes igaza van. Bizony különösen a mostani corrnmpált társadalom gőzében igen bnján nőnek mocsári virágok, melyeket egyre jobban éltet, növeszt a medret hagyott társadalmi rend.
Máskor a hírlapírói feladat és törekvés az volt, hogy az ilyen vad virágok, az ilyen vészes kinövések még csirijokban elfojtassanak, most a sajtó maga is tápot nyújt azoknak.
Hány olyan röpirat terem mostanában, mely még a családi szentélyek titkait sem tiszteli és kíméletlenül nyilvánosságra hoz oly dolgokat, miket egyik-másik emberrel igen sokan tudhatnak, de piaezra vinni csak az undort kelté romiéi k&ség képes. Az ily röpiratot ke letkezésének alapoka rendesen valamely elvi kérdés fölötti ellentétes vélemény, mely a tárgyilagosság medréből csakhamar kicsapva, egyre nagyobb területet foglal a iékevesz tett személyeskedő polémia mocsár jának.
Végre elér a polémia a görbe tisztesség azon pontjához, — a honnét értelmesen beszélni már nem elég erős az a hang, a melyet tisztességesen a hírlapok hasábjaira lehetne jegyezni. Ekkor azután átcsap a polémia a röpiratok szemetes aljára. — És mi a végső eredmény?
Erre a kérdésre szomorú feleleleteket adnak a napi események. A Bartók - Yerhovay, Kenedi— Pokorny Jenő és Szalay Károly — Krátky féle ügyek, melyek a hírlap-, irói tisztesség rovására eltörő .hetetlen betűkkel vannak a napi események közé jegyezve.
Ilyen körülmények között legkevésbé sem csudálható, hogy van ember, kinek eszébe jut egyéb kamarák mintájára — irói kamarákat létesíteni.
Részünkről ennek az eszmének nem vagyunk ugyan barátjai, mert ex bizony az irói jogoknak igen erős korlátozása volna, de mintsem oly események mocskolják be a hírlapírói tiszsességet, — mint aminők a közelmúltban napirendéi Toltak, — akkor inkább irói kamara létesüljön, csak a fékevesztett szabadság érvényre ne jusson.
Azért, hogy írói kamara létesítésére ne szornljank, használjunk föl minden módot és alkalmat azon tisztességtelen megtámadások ellen melyeknek legvégső eredmnyei: orvtámadás, pofozkodás, ütlegelés, pisztoly. Ily esetekkel szemben tegyük félre a párt érdekét, mindennemű összeköttetést és tekintsük a ténye ket saját meztelenségük ben a tár-sadalmi readeüezi merényletnek.
A sajtó !er yen a társadalmi rendnek valódi Őre, mert küiömben az ég tudja: még mit nem érünk meg?!
JegyaőkOnyv.
Moly fölvétetett Nagy-Kaníasán a catassteri igazgatóság 3429/82. a-ámu leirata folytán egybehitt kataaiteri földadó bizottaágának, 1882. éri november hó 20-én és folytatólagos sápjain tartott bizottsági üléSöibec.
Jelen voltak: Kovács Jáuot bisottaági elnök,Had rovíci Gergely, Etly István, Bein Kai mán, Semetke Lajos, Heyden Mihály, Horacaek Karoly, Tóth Imre, — Selley
Lássló. Dervaritt Ahot, Blau Pál, Tala-bér Zsigmond bisottsági tagok — Tárnok Imre kir. .^rdó becsié, 1, Janót kir, becslő. -
Elnök a n.»|jet4ct bizottsági tago-jkat Odv&só.vác as Sastt n*agsyitoti*.
Falolriatatvác ¦* gyűlést egybehívó igLUgatóaági 3529/82. asáma leirat tudó-másol Tétetett. —
Baán Kálmán mint ai utasó bizottság elnöke bemutatja a kik uldetésök ered* menyét tlŐtüntető jelentést ataxáai napló-jókkal egyetemben.
Ab ide 2. isim alatt csatolt jelentét í el olvastatván, melynek szövegéből, de aa elnök ar áltál ásóval ic ecsetelt hely. sotból arról győsődött meg a bizottság, tnikép a kir. becslő bír los nr által, a járási becslő mell Élésével faliluott járási mintaterek nagyobb résst megváltói látandók voltak, miből íolyólag aa e tárgyban tett küldőtUégi javaslat a jelentésben körülirt alapon elfogadtatík éa a járaaí — mintaterek ason arány és belysetben megállapít La inak. —
As erdőkre vonatkozólag járást mintaterek kijelölve nem lettek, arra nésve a küldöttség eljárását ki sem ter-jeasthette. A jelen ülésbeo e tárgyban felhívott Tárnok Imre kir. catassteri erdő-becslő előadta, hogy járási mintaterek fel nem ál ittál lak, mert mindezt oly köcsögben, bol erdőm Üvdéavgyekorol tátik a tninU terek külön állitvák fel, de külön-ben is as egees oraságra nésve as erdei tiastajö vedelem kiaiájnttásárá nekik íib lás kimutatásuk leven, mint irányt adó, ennél fogva as ügy a benyújtott adatok szolgálván sainor mértékül es alapos, tudja csak ejjárását igazolni.
"Bárba a catassteri törvéiy és as ennek alapján kiadott miniesteri utasítás, a járási mi r. is terek feiállitáaát határozottan rendeli és mivel aa erdőterekre Tonalkoaólag járási mintaterek nem lé tesnek, ezen molaastás miatt a bisottaág * téren jogsértést látván, nehogy egyesele ss erdei birtokállományok osztályozása miatti sérelmük fölszólalás akor törvényes jogaik védelmétől olÜttessenek, a járati mintatereknek utólagosan leendő folálli-tása érdemében a catassteri igazgatóság es úttal megkerestetik 6 annak foganatosi riaára megkéretik, hogy így es által a aetáni felssólalások alkalmával. as a tárgyban kiküidendő bisottságnak alkalom nynjtassék a bírálatot jhelyes össze-hasonlítás folytán meghosni és as add alapját képeső tissta jővödelem elbírálá aát lehetővé tenni. — ,
A minta terek felállítása annál inkább is uükségas, mert as • tárgyalással felolvasott osztályba BOrosási monkálatból ü arról győződött sseg a bisottaág, hogy van több oly terület, melyet as erdő állo-aaáaybs felvenni asm lehetett volna, mist ilyen helytelenül osstályostatván, ma is arra enged következtetést vonni, hogy a felszólamlások alapján leás aa ily egyesek panasaa el in lésen dó. —
A tsántoföldek 1 só osztálya minta teréül kijelelt tér a küldöttség: jelentés folytam elfogadható nem lévén, miután pedig as egész járásra nésve más kősségbe 1-aŐ osstályu szántó föld jelölve nem lévén a küldöttségi jelentés alapján annak megszüntetése volt ^határozandó, * mint ilyen mis termiét kijelölésével pótolható sem volt. —
Esen előre boosájtottak alapján a járási bisottaág hivatva éreste magát a folyó évi október 16 ea 17-ki ülésében idő al&tt felvett és a tissta jővödelem fokozatra vonatkozó eljárását es úttal hatályon kívül helyezni és s tissta jövödo-feiálliiáeát a következőkben érvé nyeaiti. —
Megkezdetvén a tiszta jővödelmi fokozatnak kiszámítása, mindenek rlfitt a szántó földek 2-ik oastályába elótonletett jovödelmi fokozatra a kiadásokat illetőleg következő ssámitás vétetvén fel, öt évi íordára. —
Tető mag és trágya . , 67 írt 67 kr. Vánát munka napok , . 89 frt 37 kr, Kési napszám a kukorícsa 22 frt 10 kr. Árpából kiadit ... 9 frt 92 kr.
[Bnzábőt......6 frt 57 kr.
Bosabóll-eőéves ... 8 frt 57 kr. Bükkönyből .... 2 frt 62 kr Bozsból 2-od éves . . 7 irt 83 kr. Trágya hintet .... 1 frt 26 kr. Zsupp érték as árpán . — frt 48 kr, Zsupp érték a kukoticzán — írt ?8 kr. Örsééi dij .... — frt 75 kr.
Összesen 217 frt 61 kr. Biatot or által kitüntetett
hosam ......224 frt 54 kr.
egybehasonlitásávsl . . 6 frt 93 kr. tissta jővödelem mutatkozván mely Össseg kiegyenlítés alapján 7 frt ben állapíttatta meg. —
A kir. becalőbistosi előirányzott számitástól előáll különbséget esoa körülmény idézi elő, mert a kitüntetett 224 frt 54 kr. hozam előállításira nem 210 frt érő pár Ökör, de 350 frtot ökörj vételirán vétetvén fel, mert agy kataszteri hold birtoknak 1 l/i napi falsain tatához okvet-
len erős munkaképes Ökör felvétele álta igazoltatik ép e munka erővel ssámitásba vétetvén 200 frtot érő szekér és folazere-lési eszközök kamatai és elkoptatása va-iamiata takaraninynak dsrabonként 25 font széna — 10 font tavaszi izalmának felhassnáláss. mint feltétlen BZÜkségss és a gasdaaignil igasolt alap vétetett számításba, igy állván a trágya érték, mely a legpontosabb,\' zsimitán aaerint másaán-kint 15 írtban volt meg állapítandó innét igasolt ason akülömböset, mely a becslő bistosj munkálattól eltérőleg megállapi-tani kellett. —
Esek után. as idő előre haladván ax ülés 5Vs órakor bezáratott. Folytatólagosan felvéve 1882. nov. 21-én.
Jelen voltak: Kovács János bizottsági elnök.Baán Kálmán .Semetke Lajos, Heyden Mihály, Horáosek Károly, Tóth Imre, Selley László, Dervarits Ako&. Blan Pál, Tala-bér Zsigmond, Tárnok Imre kir. erdő becslő, Bittér János kir. becslő bistos, Iskey László btag.
As ülés megnyitásával Tárnok Imre kir, erdő becslő biztosnak ason kérése, hogy as erdő miveléti ág felvétele vétessék tárgyalás alá. —
Tekintettel a\' felhozott indokokra a bisottaág a mívelósi alatti erdők tárgyalását vévén fel következő megállapodásra jött. —
Tekintettel as iránt; mikép a mi-Teiés alatti erdőterületekre nézve a járási minta terek \'elállítva nem voltak, igy taWlrnek egyraáshosí arányosítása esakö-sölhető nem volt,mind ason által mivel a bisottaág ezen egyetlen mivelési ág tiszta jöv&delmének külön időbeni -megállapításaira egybehívható nem lévén, esen mivelési ágaak jovödelmi fokozatát hasonlítva a .kasiissai járással ssomszédos so-mogymegye Csurgói és Marcxalí járásaiban található e nevesetesbb magasbb ho-samot eredményező erdőségek kiszámított tissta jövődelemre esen Hizottaág is az erdők tissta jovödelmi fokozatát & következőkben állapítja meg. — As I-ső osstálynál . . . 2 frt 30 kr. Ji , , . . . Ifrt60kr.
IIL „ , ... 1 frt 20 kr.
IV. , , ... — frt 80 kr. V. , ... - frt 65 kr.
VL , , ... - frt 40 kr. VIL ¦ íj . . . - frt 20 kr. áll api tátik meg t mint ilyen megállapított öatseg lesz felveendő. —
Esen a tissta jövödelemnek fokozott megállapítása után Baán Kálmán bizott-
T ARCZ A.
Ördögök a íöldön.
vagy
Éljen a szabadelvű-kör!
(TrajvíOOioedia 1 (alvonáaban) Irta: Bab - Ossíaru
SZEMÉLYEK:
1. Oehóbab-Ingó Öorgian, városi kor máaysé.
2. Croatls Carolingu
3. Ihasn Gorgían
4. Ploasera Nacínn
5. Kongó Boldiogo
6. Vágnem-Találing Carolu
7. Éber-Le*sy Aletsandm valóságos belső titkot tanácsos.
8. Dr. Téboly-Kongó Julián udvarmester,
9. Gorgmann Jan-Chí népszón ok.
10. Hay-Gatu Alesssstdro népkőltő.
11. Kopfmachina Csöpp udvari költő.
Angyal- és ördögkar. Koldusok. Ussályhordók. Talpnyalók. Szolgák. T&rténeb hely: China. Idő: felenkor. Díszlet.
Tanácsterem. Közepén bosssn süld poaztóa asztal; e körül székek. A terem közepén csillár IÓL. Középen és jobbra-balra ajtók.
Első jelenet Ochóbab-Iego és Éber*L«Bsy Ochóbab-Ingo.
(Arrédva né* ki as ablakon )
Hol kémek Ők AJiesaadro? Te már Yéo róka vagy. Minő e nép feje?
Éber-Lessy.
(Ravasz mosolylraL) Kibuit miként a ssesst ivott bogáré. Akarni asm bír, a vak ösztöné.
, ígérj neki. ¦ min* csorda Basttgyftl.
A koncs fölött megmarja véreit, csak Ég} rongy falst, hogy jussod ajfcira. Éi hogyha koncs jutott neki, ne félj 1 Üsd. vágd, aprítsd Önkényed ostorával 1 Sebét letörli a ostorozó keséd Csókjától less meleg . . . Ilyen e nép I
Ochóbab-Ingó. Alesaandro, félek, csalatkozol most I Előkelő, gasdsg tanáctnokink Egy réssé, mintha ébredéssé már. S megtudva ők,míly bábukmarkaínkban, Végünk lessen; aaép álmunk romba dől. A bamba népet majdan fölverik, Késnek nagyon a hü tanácsnokok. Aggódás ült szivemre jé barátom I Küldöttjeink aligha járnak oly Pompát sikerrel, mint •gyébkoroa.
Éber Lessy.
Honnét es aggalom, jó Gorgíanom ? Hé félj e néptől, melynek sorsa már Rég markainkba van, csak intenünk Kell ét mint váz remeg a ssolgahad.
— Zaj kai látásik. — Ha nem csalódom, visszaérkezések. (Ochóbab felé tárja karjait.) Ah Gorgiaa, jer karjaimba hát! Örülj, vigadjI mieak a győselem
Kasodlk jelenet.
Voltak. Inaa. Croatis, Ibasu, Ploasera, Koagó, Vágnem (jőnek-)
Inas
tKagy aliaaltal.) Nagy ur, megjöttek a tanácicokok.
Ochóbab.
Örömmel látják Őketíit körünkben.
— Az inas meghajolva távozik ét bejönnek a Unácsnokok;miadegyik egy-egy iv papirt hos kesében.
Ochóbab, Éber-Lessy.
(Eryaierre.) Éljen soká a szabadelvű t-V !
Tanácsnokok.
(Lekoarttlt frSral.)
Éljen!
Éber-Less;-. .... Ah mit jelent e csüggedés ? Ochóbab. Beszélj, beszélj, hü, önfeláldozó nép t Mind, sorban jöjjetek lanáosnokink 1
— A tanácsnokok mind a fülök lövit vakarják és e\'mennek aa ellsn eső ajtón, csupán Croatis nwad. —
Crostts.
(csOggetac fővel lép Oehábab át Ébar-Leasy elé.) Tépesd hossza szakái ara at, nagy or 1 Én roaaiul jártam el a küldetésben. Pedig hát esküszöm, hogy több hazug Ssó azáfia tőlem a jó Ügyért, Hint hány deret ssál csüng le államon. De lásd, a nép apostolit nem érti. Vad véases ostorával mindenütt Ott jár a nép között a néptribon, Éa egy csapásra vágja szét a munkát, Melyért tok ősz fő annyit izzadott.
(Satuét irtán.) Az iv üres (ébor-Letylí«-) De oh {kérlek, nsgy ur,
Hogy mást oe kandidáljatok helyemre: Ha kegyeteknek tetszik, én ezért A rongy népet vérig sanyargatom.
Étwr-Lessj.
Bár fáj oektink, de késs bocsánatunk, Hogy népünk mind nem oly szivet barom A izabadelvüség körébe lépni, Mint te valál, nem it hibád neked (s-Sciel) \'
i Hajts térdet ét mehetsz !
Angy sikár
(Látatlanul.)
......Hajts térdet én
Hehettt pokolba, oh te hü barom 1
Ördögkar.
(Lauti anni.) Croatis, oh Croatis, a mienk vagy t A taolgatsivnek minden ssál erét Kesébe tartja Belzebub I
Ochóbab.
(MaffvrtSle* )
.....Tovább I
— Croatis ingadozva távozik. —
Negyedik jelenői. Maradtak. Ihasn (jő.) PintT
(RedEiött homlokkal.) Nézd mesterünk e ráncsos homlokát! . . .
Tar
Mint szikla, melybe hasztalan veted A jó mago t vagy rosszat egyaránt. Nem ver gyomot, kalászt se kapai róla. Nem puha föld es, mi vetésre jó, Kemény, hideg kő. mely kivett turi, Ha szégyenét rá véteted haraggal. (ÖasseteU kázzeL)
Nagy uraim, eh adjatok kegyelmet I Mindentudásom összeadás, ezentúl Nagy ködben áll kurtára vont essem. Ti tettetek e pólósra engemet, Leszédülök, — oh támogassatok még 1 (áeer-Lesvybaz.)
Ne vágd le főmet oh uram I Talán Használhatod. Lásd Sámson egykoron Ssamárálkapcscaal verte ellenit Ily módra jó less kőkemény fejem , !. Hadd neszem gőggel még tovább Íz én, A kiket jó urára gyűlölni rande).. . Ujiágiró, hs jő korbácsolom Vérben forgó széniem tüzével ét 1 Megesküszöm : bizankint elmegyek És esedesem láaas gyűlöletért As ellenlábas szerkesztők fejére ... Minden., de mindent megteszek, csak ast Ne várja tőlem nagy kegyelmetek hogy
A szabadelvű körbe gyűjtsek itt DÍÓgénes-1 ampával híveket (az ivst nyalja; tompán.) Az iv üres.
Éber-Lessy
(Ochdbabhoz) Bocsáss meg néki isi Fetreng a porban, látod, féregül Tehellen gyáva, még gyűlölni is Commandóasóra tud csak , mint as eb, Mely morg, ugat, harap, amint uszítják, Vagy f.irkcsó*álva nyalja lábadat
Ochóbab. Ligyen tehát 1 Ereszd el lánczait!
Éber-Lesy.
Csókold a földet gyáva es mehetsz 1 AngyzJkar.
(Látatlanul.) Csókold a földet, gyáva es mehetsz. Ördögkar.
(Látatta col. Lucifer elvesztette őa ebéi . . övé less ez, nj Cerberus lesz ez!
— Ibasu tántorogva távozik. — ötödik jelenet. Maradtak. Kongó, Plossera, Vágnem (jőnek)
Ochóbab.
(Éber-Leaiybes.) Nézd Ploaeerát s Vagaem lapos fejét, Ligg, lógg as mint a bus, üres lopólök. Szemük, mint hamvas ablak, réveteg . . Nagy orruk lopva szívja a leget, Tudván, hogy arra sincsen érdemük. Nem tettek semmit, latom arcaikról. Mindegygyik egy-egy álmos gondolat, Értelmök, nyelvök vastag egyaránt (Paoaserákos éa Vágnembes.)
Távozzatok 1......
Éber-Lessy.
(Kongóhoz.) \' , Kongó a zor le rajiad.
BUSZON BGYBDIK ÉVföLYAM.
DECZBMBEB 7-én 1882.
sági tag köveí-kesí indítványa, tekint: tel es iránt míkép a kanizsai becslő já« rás egyetlen sorozó járásit alakult, de tekintettel es iránt Ís,mikópss egéss járásnak: egyedüli központja Nagy-Kanizsa vírus mint a fogyasztás ós a netáni elszállít tásre alkalmsa hely*1, lehetleo, hogy a tá< To!abbi községek erdőállománya ezea kiindulási pont hason osztályba tsrtoző erdő terít létével asonoei tessék.
Indítványozza, hogy a várostól távolabb eső, és a közlekedés nehézségével küzdő községek,minők Szent-Jakab, Galambok, Csapi, Nagy és Kis JSéeae, Sár-szeg, Újlak, Bakónak, .Metánja, Karos,
Garaboocs k. és n. Kada, Szabar, Baksa-
bázs Oroezlonr, Kerecsen. Uog, Jakabfa
felső és alsó R\'ajk, Gelse, Kilimán, Gelae-
sziget, Tarkány*tziget, Pötréte, Fatoa
felső ós alsó HabQt Pata Kürtös, BőrzÖn-
cte, Magyar Szerdába!y, Bocaka.,Üboroak,
Eszteregoye, Rigyécs, Bajcss, Firyebáza,
Keresztúr és Kollátszeg községek erői-
rinyzott osztályozása egy-egy osztálylyal
alacsonyabb fokozatú tiszta jflrQdelmet
tüntető osztályba helyeztessék át, mely
intézkedés folytán látja eléretnek, smi ¦ Az I-eő osztály aá! czélt, hogy a terhesebb Bzt1lttá*»k sót II. osttáJyn helyes adója arányosítva fa kevesb kis. III. dia: igénylő községek adő-áteHayábo* IV. — egyeztethető össze. A bizottság esten V. indítványt elfogadta éa határozatitag ki- VI. mondatik mikép a fent körülírt közaé-t VII. gek erdő-állotnanyának a — táblás kirau- VIII. tatán szerinti megváltoztatása foganatosít-Üssék s ennek alapján a tiszta jövödelme voaassék ki. —
Tárgyalás alá vétetvén a keni mi- törtéajék holmi Sxalay Károly - Krátky-veié* áli sorozó it területek tiasta jövő [fél* dolog.
delme. ~ — A wfctlaí Kéilőnjr* ez évi 72,
\' I szamát ÍO krért beváltja a kiadóhivatal
A sSmegbi Katalin estély. A egö-TÍdéSfi v8rd*-ke*e*st egylet vé-
J6-
Es előre bocsájtottak után a bizottság vissza térvén a szántó földek többi osstályáoak tisita jövödelme megállapításához, miután a 2-od osztálya szántó földeknél, mind a hozam, mind pedig & kiadásokra nére meg állapodásra jött így Össze hasonlítás folytán a 3-ik osztály tiszta jövődelmét . . 5 frt 75 kr.
IV. osztályát . . . 4 frt 50 kr. V. „ , ... 3 frt 25 kr,
VI. „ , ... 2 frt 25 kr.
VII. „ , ... 1 frt 25 kr.
VIII. , .... - 60 krban állapítja meg. —
Jelen mivelés alatti ingatlanoknál is Buán Kálmán bizottsági tag kérte as erdó területnél elfogadott iudirráryát jér-vényesiteai, az ott tett — indokolással egyetemben. . L.¦ \'
A bizottság figyelve a kutasáéi elérésére, hssoalóau kimondja, mikép Karos, Garaboncs, Újlak, Horonyé, kia éa nagy Bada, Szabar. Bakiaháza, Oroastony, Kerecsen, Ung, Jakabfa, felső és alsó Rajk Gelse, Kilümán, Bakónak, PölÖske fó Sárkán sziget Pötrére, Fak oa. felső éa alsó Hahót, Szent Balázs, Tata,Kürtőí, Börzön-cae, Óbornak, Fityebáz, Keresztúr, éa Kollátszeg községek osztályba sorozott birtok-állományok egy-egy osztáiylyal az alacsonyabb tiszta jovödelemmal slőiráoy »*t osztályba — huyheateesék álul.
As idő előre haladván a tárgyajár bezáratott este 51/-. órakor. Folytatólag felvéve november 22-én.Nagy-Kanizsán.
Jelen voltak:
Kovács János bizottsági elnök, Baáu Kilmán,SemetkeLajos,Tóth Imre, Selley László, Dervaríts Akos, Blau Pál, Talabér Zsigmond, Inkey László btagük és Bitter János kir. becslő biztos. —
Kongó.
Uram, a párduca rókabőrbe bujt, L nép alázatot azinlel, pedig ha Kenyérszegéshes ér as ügy, tudom\': Hullámot ver szivén, aa indulat; Mely, jó ur, majd fölőttek csap össze. Ne hígyj a víznek, mely simán kigyóaya, Némán ksoyarg a bérezek iábiuáll Sziklát fal az a a hegy kövével él . .. Amíg a bérez ott büszke homlokával Gőgöeködik s megvetve néz le rá, Elmossa laasu simán talpait, Mígnem ledől s hullámsír elnyeli. Lombán hever, nehéz a lég felettünk; Vibarssagot hordós korunk szele. Rettentő vészjel esi — Hadd, jó Urunk! Mikor a paedagogiál faló vagy Harmiucz tanító is már észretért; Arszlánfejét a testület felütvén, Megrázta jói viseltes lánczait, Hogy annyi év után lerázza vnnst ... Körünkbe egy se lép.
(Lehajtott fővel.)
As iv üres.
Éber -Lessy.
{HaragsaL.) Pusztulj te is, Te jól kinőtt gulócaa! Még benned rejtezik a sár szaga; Hiába jársz most esifra szőnyegen. Van pénzed éa van gÓgöd jó adagban ; De főd s as ész kőzött beláthstatlan As flr, miként Zenith a Nadir között .
(Ocaábabboz) Porrá töröm e had minden izét !
Ochóbab.
(Kongóhoz.)
Menj, menj, aaegény 1 Bizalmunk yeszrv;
van.
Angyalkar. ¦
(Utaüastd.) A jó s igaznak mégis győzni kel1.
ördögkar. >
(Látatlanul.) Oa pusztulunk I oh Belvebub. segi.aég.
Tekintettel aa utazó küldöttéé; len télében igazolt — azaz kőrülsaényre mikép akertt mivelés alá lorozottnsk találta a szÓÜÓb\'-gydk aljában található gyepes területek <ii, melyek réssbea itt ott befáaitvák.réaaoim pedig teljesen szabadon hagyattak, mivel ezen területek egy általán a kerti míveiés ti atti területek közé anni: keveaoe tartói játok,mer: amúgy is csuk — mint elbag ott és más osélra aera használható (erek léteznek, igy — azok a kerti mivelés alatti sorozatból egészen hibegyatni határoztatnak, de egyúttal a tiszta jövödelme a teljesített felszámolás folytán tekintettel as azokon termáit gyümölcsre és a rétek, fi-ik óáz tályába sorostatnak odaj áthelyezendők leaznsk 3 frt 50 kr. tissts jövöde lemmel. —
Az ezek levoctával fenmaradandó és tényleg kerti miveíéa alstt ál Ifi terüle ak pedig következő-tiszts yövódelém slá vonatnak. Még pedig
8 frt 50 kr. . 6 frt — kr. . 5 frt 25 kr. . 4 frt 50 kr. . 3frtS5kr. . 3 írt — kr. . 2 frt 25 kr. . I frt 50 kr. állapit ja meg sí eiső osztály tiszta jővö-deime s 2-ik osztály zrán\'ú földnél meg állapított 7 frt-jovödelem fokosat 20% ósszegések hozzáadásával lett megáll a-pi\'.ve a következő osztályok szánban össsnhasonJitás alapján.
A kaszáló rétekné\'. — A rétek tiszta jövödelméuek kiszámításánál irány adó volt a réti takarmánynak a Lazd ászát beni érréoyeaitése, mivégboi a bizottság elléVóleg a kir. becslő biztos ur által előadott hozamtól azt az
meg.
Az agg széna árát a sarjú
éval együtt \' .\', \\ . frt 80 kr. őszi legelőbért . . . 1 frt\'60 kr.
Összesen 26 írt 40 kr. tiszta nyers jövedelemben állapítja meg.
Ebből levonva a köluéget 16 írt 7 kr. maradt adó ^laptrl 10 frt 32 kr. mely összeg ki egyenlítve 10 frt 50 krbaa állapíttatik meg, - í * 1J ,.
Ehhez hasonlítva ax előbbi ontályok jövedelmét:
Less az\' I-ső Osztálynál 10 frt 50 kr, II, osztálynál 8 frt. III. oaztályn\'ál 6 Irt. ÍV. oszt. 5 frt. V. oszt. 4 frt 50 kr. VI. oszt. 3 Irt\'50 kr. VII. oszt. 2 frt 50 kr. VIII. oszt. 1 frt.
(Folyt, következik.)
Sttt-^,-
íasztmányáaak bizottsága, által f. éri nov. 25-én Sumegheo rendezett táacses tély aiadea tekintetben kitűnően sík* rftlt. A fŐ-cze! eléretett, mely 66 frt 35 kr. Úszta \'jövedelmet hozott, mely réavbeo aa egylet alaptőkéje, de főkép a szegények aegejysdsére fog fordíttatni. Mi okozhatta a szép eredményt ? kérdezik többes. Klóbirek a vigalom előtt: elmegy kegyed ? nem; lót N. X. Y. családok mind otthon marsdnak. Ellehet mondani, igen kevesen lesznek, d"ficzit bizony oa. Ha kevecen letzilnk, ingyen a kiadás is kevésj ekkint gondolkodott a rendező bizottság, t. Dornar Kajetánué egyleti elnök nem kímélve fáradságot jó és nemes akaratú társsival a legotceólv ban állítottak ki mindent. A termet t. Mojaer József sr dijtuentesen engedte át. s tiszteletben álló c-j-, elnöknével intézkedtek,\'hogy s díszítés hasonló jutányos, módon vitessék kérésziül. A táncz helyi* »ég fűtésére fát t. Kijáts Elek ur 7olt szíves adni. így volc lehetséges egy di-sihs mufatságot 4S frt 70 kr. kiadással rendezni. A felülfizetésaket tudomásunk szerint az egylet elnöksége hozza nyilvá* nosságra, mi csak azt jegyeszQk boszi, hogy a szép ozél iránt lelkesQltségbŐl a pénztárnok! tisztet 1. Iltner Bándorné urnŐ volf szíves teljesíteni. De mit beszélünk folyton\' atryagiakról, egy mulatságnál az is kérdés, .kik vettek rd-tst, a miként mulattak ? Általános szokás böl-gyeinket virágokhoz hasonlítani; mi kedvelője levéu á rózsának, kezdjük a bimbón b mind megsuayí kedves tényeket megkisérljük nlpbabat-rendben bemutatni. A kedélyes együttótet jelenlétök álul fokozták: Babos Mari«ka Babos lső oszUTynál kővelkezőleg állapította I Bajomi Harmin, Bajomi Ilona,
mer. _ pCsigd Mari, Dorner Anna, Dómján Paula,
Glasz Janka és Ilona (Szalapáról), Kovád Matild és Katalin, Mészöly Juliska, Mójzrr Magda és Mariska; Takács Vilma, Janka és Margit úrhölgyek. Babos Gyu-láné, Bsjomi Istvánné, Cfheruélháti Cher nel Ol iveroé ^RendekrőlJ, Dorner Kaje— tánné, Eitner Sindonió, Glasz Józsefné, \'Horváth Sándomé, Kovács Lásslóné, MéazÖly Lajosné, Mojzer Józsefné és Karoly né, Nflasmera Béláné, Baile Józsefné ésTatTerner Béláné uraők. Hogy e díszes koazorumi^den tsgjs a jótékony cselekedetek gyakoriatábau közremü ködai Bzokott, azt más alkalommal . is kimutatta; de hogy most miként érezte magát tarróf bizony nyal a fesztelen jó kedv tett tanusigot. Egyszerű Öltözák, otthoniss valódi magyaros kölcsönős barátságot társalgás volt okosója a reggel 7S6 óráig tartó kedves emlékű mtnat-zágnak. X.
Halálozás Tornyos Gábor he léaí földbirtokos, ismert Unugybarát, uov. 29-én hunyt el. A község, mely jótevőjét tiastelte benne és as egész kórnyék fájlalja elhunytát.
fiolj\'i, megyei és vegyes hin\\k.
------A „Zala" ismét hosszaaabban
foglalkozik lapuokkal. Hivatkozik és per longum el la\'um ciláT egy vidéki lapból, melynek azonban csak kezdőbetűjét tette a csikk elé. — Ez a czikk mind ugyanazt mondjsj a mivel már laptársunk megtisztelt bennünket ¦ a miié mi válaszoltunk. Mindaddig tehát, míg valami ujat n-ro ír, figyelmen kívül hagyjuk. Az eddigi jelekből ítélve, óvakodnunk is kell, mert uem akarjuk, hogy velünk is
Színészet. (B.) Deciember 2-á* Lukácsy
Sándor remek. 3 felvonásos népszínművét, .A veres hajuM adták. A darab
— Kongó elmegy. — Hatódik jelenet.
Maradtak. loas, Kopfmacbina. Nép\' Inas - .1-, t. ;
Nagy ur, ím udvarod költője JŐ.V. ,\\ a Nyomában mradeadU rivalg a nép. Éltetnek és a szabadelvű kört.
1 Ochóbab.
A JÓ híveknek ajtónk nyitva van. — loaa fA. Zaj ballatszik. — Kopfniachina.
(nagy bókolva jő, ntáoa a nép ; Nagy ar, ki trótfólsf tölgyfa székeden, Nézz régig, ime, büszke népeden ; S hs. láttái gyülekezni Fellegei, .¦-->¦ Hogy ugy gyűlünk, talán elismered. Nézd, mint tüzel viilóm-szemüok, Látjuk a vészt, amely felé megyiioh. Da oh uram, kosa bár malomkövet Nyakába, —<ehüaép mégis követ. . . Malomkővel s ragadva tégedet, Tangerre vinném bátran népedet.
(A néphez.
Zengj,zengj,mr»st,óh vitézi nép urunknak Mig gyává-éílénínk a sutba bnjn*k. (A nép elSáll éa taerzdja a haegut.)
- Nép
¦ m .- rrtle torokkal énekli.) Urunk, kezedbe\' van, Néped szive, játazszál Vflle ! Te Mfaaiáaa vagy, Karod áldással vau tele..... Értünk a hirczeget Mindenkor megveted ... Éa elvered a katonát, Hogy itt ne Üsse föl Rongy sátor-táborát.
(Kilüoő \'lalkesuitsággal.) BTej, vaj," turŐ, csibe, ^ \\
Hus, liszt és minden főzelék Ne légyén drága\', mert\' Pénzünk sohsem leszen elég \\c Ezt uiouUod bölcs urunk*
teodentiája : a népben, de még.a müve! tehb világ egyeaeibeD is meggyökered ¦ctt azon előítéletet kiirtani, min-na aa emberrel velesrűtetett valamely tosti fo gyatkocáa elég ok volna annak leikére ás jelleméra is a fogyatékosság bélyegé-sütni. A szerzőnek ezen előítélet eloszlatása a darab folyamán telje eo sikerül, nagy faláda. *^r azonban a szereplő az. neszekre, is a aserző intaatiója sikerének kivívásában. A mai előadás foíyjmái. szitséfzeink e feladatnak teljesen raeL-felelttfk, A csimsserepet (Ssüsj Kata) Lakj Eugénia adta; sok helyen felemel* kedeit a .hmyaetkívánta hangulat ma-gaal«tára, mint m-íakor, ma is könnysd sima éneklésével érdemelte ki a közönség tapsait, de sok helyen rontott is a hatásén,, valószínűleg izgatottság okozta kelleténél gyorsabb bessédjével. Remél jük különben, bogy a nagyobb színpadi otthonosság megszerzése után, ez irányban sem less ellene kifogásunk. Még agy jóakaratú tanácsosai szolgálunk neki. Hs a népssinmüvak jellemeit akarja alakítani, lease meg a nep.it magát ürömében, bujában — s nemcsak a beszédjét, hanem minden egyes mozdulatát is. Laky játékában ép ez utóbbiak ollen volna némi kifogásunk. Hanem a többi szereplő játéka ellen kareave sem találunk kifogásolni valót. Az elsők elseje gyanánt említjük a közönség ssínpadi bálványát Arday Idát, Zsófi szerepében. Oly rokon-j szenres leányt adott, hogy nesaoaak aa nem csuda, hogy az spja is,- anyja is annyira törte magát érte, hanem az vulna lehetetten, bogy az egész nézŐ-közőnaég meg ne ssereaie. Az ártatlan szivü, szerelmes, gyermeteg leánykát ttltgha tudná valaki jobban adui nálánál. Aratott is tapsot eleget, ki is hivatott mindannyiszor. — .Boglár Ágnest" Dokloritsaé Ida sugónő adta, oly jelesen, hogy vágyat keltett bennünk, Őt ezentúl inkább a deeskákon, mint ezek alatt látni.— Kiemelendő továbbá Erdey Berta játéka aSzemes Borcsa" szerepében, Berzseny iné Adélé (Özvegy Sajgóoé\'í es Szabó né Ételé -Sári- saerepében. Férfiasineszeink az este szintén derekasan feleltek meg a várakozásnak. SzabÓ Dani (An drás) azdpea énekelt, Bixdy Lajos (Ferk e) találóan adta a reaignetióvai aJtelt férfiút, hanem Kövosxy Albert (Veréb Jankó) és Kovács Mór (Keszeg Mihály) a szó legszorosabb érteimében remekeltek. Ritka ssiaéaa fogja fel oly helyeser. s Veréb Jankó szerepét, mint a hogyan azt Kö-vessy bemutatta. Bodri-nótája és a Szabónéval énekelt duettje, de különösen ráadás-dalai kitűnően sikerültek. Ara-oyossy (Keszeg Bálint) is jól játszott, de ig*a gyorsan beszélt. — Közöneég a szombateali vigalmak következtében osak közepes számban volt jelen.
Deczember 3-án, 4-én és 5-éu már ismert darabokat jó sikerrel játszottak. Bólok es ottal hely azüke miatt nem emlékezhetünk meg részletesen.
Színházi jktékrenű: Csütörtökön, deca. 7-éu: .Odette.* Legújabb világ-hírű ssiamű 4 felv. Irta: Sardau Viktor. Fordította: Paulay Ede. Pénteken: deoz. 8 áo: .A legény bolondja" 100 drb arany pályadijat nyert eredeti népszínmű dalokkal és táncrczal 3 felv. Irta: Cso-bánczy Kóródy Péter. Z-néjét szerzé Erkel Eiek. Szombaton decz 9 éa: „DananáL apó éa fia utazása.* Víg nagy
És mi leborn\'unk. —. Uj utczáak gSrbn homlokán Nagy emlék-OBzlopod Ali. u) Coriolánl
(Földro vetiií mffrukat mindnyájan.)
Hetedik jelenet
Voltak. Ihaíii. Plosaera, Kongó, VTág-nem, Croatis (rétnült arczceal — berohannak.) — Raab-Mann
(a tanácsnukok nyostában jS kigyúlt ar^aczal) N«gy Úr, környezve itt taaácsnukidtól, M«gálmudád-e ezzek; nyomorát ?
— Zaj hallatszik. — Hallod? « nép jajgatva kér kenyéri]
(A tai-.ácsnokoti.-..) E szolgabad mit suttog itt füledbe. Hogy a jólét kéjes párnáin oly Gondot vetett homlokkal nyugbatol? Te csalva vagy, nagy Úr! Mind
zsarnokokból AH itt e gaz companis, amely , Cttóknlja. Iáb3d éa tiporja néped, Mely csúszva, uiáscva jár kegyed után, S a verejtékező uépt-t napgostorozz* . . ¦ Gőgös had ez, korbácsot érdemeli Inkább b~caü!d„ ki büszke homlokán A nyílt szívnek derűit egét mutatja I Tórdet som hajt, de benne bizhatol;
Ébér-Lessy
(óchóbabboz:) Na hallgasd fit, jó Gorgián barátom I A gaz beszédet mint is tűrheted.
Tanácsnokok, nép
(átteklik)
Tiéd aram. tiéd a jog s dicsőség! Mi néked aldÓ ajkkal hódolunk.
Nyolcadik jelenet
— Voluk. Hay Gato (a nyomorgók élén a terembe ront), dr. Téboly-Kongó (később beaorr an.) Hay Gato. A koldusok a s kínzott ezerek -\\ vcu..u „úgom átkomat, ti gyávavkl .. .
A bűvös szót, mely bennetek elüs, S országotokbs visszaver, tudom. Halljátok és pusztuljatok tehát : (zanalt hangnnl
Ti Ördögök vagytok (Éber-Levsyre)
s ezBelzebubt — Nagy mozgás, morgás, dörgés, súgás, mialatt a tanácsnokok ide-oda futkoztuk-ban ördögökké váltósnak b elrohannak.—
Éber-Lessy
(ro hantában) „Már siess hazámba vissza,vert seregem !" Ordö^kar.
.Nékem ez a Raab-Üann-klima
Nom, nem egeml"
Dr. Téboly
(a. sarukból a robawak után aite tizi botrányul} Aláz\' azolgl, aláz\' szolgája\'! 11
Hay Gato •*
Úcbobsbhoz. No láad, uram, uiiu daltnk szét a műt! ii ir ördög tervesé is, megbukott. Ördög hosáa as Ördög ia vivé el .. . Nózd Úr, igaz nópedltogy vár reád. Oh lépj hozzá z moaolyfrj bukásodon 1 Ochóbab
((Ölelkezik a nyomorgókkal.) Angyal kar (iit&tlsjinl.). Derülj ki ég e nagy város fölött 1 Innét kivertük már aa ördögöt.
— A függöny legürdQl. —
operetté 3 felv. Zenéjét szerinte : Offen-bach Jakab. Vasárnap decz. 10-én - A .tép leányok.- L-gujabb eredeti a/p. színmű 3 felv. Irfi; Csíky Gergely
Felelős szorkeastö- SiULAl ,SA\\ü6l{ Társszerkesztő: RAXÓC^I BKKSÍT
7803 tkv.
LM
A nagy-kanizsai kir. wVvssnk tfvi osztálya részéről közbir é tétetik, hogy l!-r:oű Pauka Józs-f kta-komárotni lakos mint dr. Horváth Antal engedményese Tégradxajtatónak K&bJi János . végrehajtást ssenvedŐ kís-komáromí lakos ellen 250 frt tőke 6 frt 50 kr. per 10 frt 25 kr. ré\'rebajláa kérelmi, 12 fyt 30 kr. árvB. réz kérelmi, a még felmerülendő költségek iránti végrehajLLai ügtébea,-a fent nevesnlt kir. tórvszék terül^ttrhnz \'artozó ki\'s-itomárum; i30. ss. tjkvbau A. III. 1 - 9 sorsz alatt isi vett iagatlanok Köblí Jánost illető s párral meg emud lámadott 509 frt.öOkrra becsült hason fele része 1883. óvj február hó 8. napján jáálelőtt 10 órakor kis-koroáromban a koaaégbaró
hazánál. Mp-resí Ügyvéd Her\'t-lendj Béla, vagy bnlyettese közbejöttével mt-g-tartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. ., ¦ :*..
Arveruzoí ivánok lartozohk a becsár 10°/0 ál készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhes letenni, "if-\'f.
Vevő kötoles a vételárt negy egyenlő részletben, még p-djg: az elsőt uz árvrxée jogerőre emelkcdé élői szími* lando 1 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a 4r rmadikat ugy an-attól 3 hónap alatt, a negyediket saio te attól 4 hónap alatt, minden egye* részlet után aa árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt as áiverési feltételekben meghatározott helyen és mód\' sutok szerint lefizetui, *
Esen hirdetmény kibocsátásával egy ideül eg magái lapított árverési feltételek a hivatalos órák alatt a nagy-kanizsai air. törvényszék telekkönyvi osztályánál a a kis-komáromi község "élői járó-ságinél megtekinthetők.
?16 8-2. is
Arv. hiriiettnéiiy.
Alulirt kizuldű-.t végrehajtó as ISSI. évi 60. t. cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi: hogy ax alsó lendvaí kir. járásbíróság 4940/32. aaázaa *é«*«*eá\\-.*V Hajba Forco cz, k. németfal usi 1. kos ellen, Brückner Miksa, z,-lövói lakos réazérs 180 frt kövotelés végett elrendalt kielégítési végrebajtáa folytán bíróilag lefogUlt, s 405 frt 3 drb fehén, 4 drb Űtsű éa7drb sertvéabŐl álló ingóságok nyilván as- árverés utjáa elsd-.ndók. minek a be! \\ b tinón, vagyis Hajba Ferencz lakánál K.-Német-faluban leendő eszközlésére határidőül 1882. évi decz. 12. d. e. 10 óráj« tüzetett ki, melyhez a venni »zándékozók ezennel oly megjegyzéssel meghívatnaTfí "^gy as érd ökleit ingóságok smei a>Vrráson,a( 1881. évi .60. t oz. 107. §.a szeria-razük-ség e.-- íi:., bftcearos alul is elad -uifbg-
.k. Kelt Alsó Lendváo 1882.évi\'d "c\'í.2.
VRESITS ELEK,
k.küldstt bírósági *.\'-grehajt<S.
Csendes óráfe-
Három beszélrke. Irta: JfEBES ASTAL. " ,. \' (FolyUtás és vége.) ^ ;
Egy alkalommal szokatlan korán, meg le tó* jó lábon állva érkesatt hasa Szamosay ur. Beakarta nyitni as ajtót, de nem tudta, mart zárva volt. — Hahói itt baj van, gondolta magában éa
benézett a kulcslyukon ; amit as áo ot ezen átlátott; attól falfordult\'oenua minden keresztyéni jóindulat.\' \'
Furcsa hatáaa van a férfiakra, bi feleségeikaél zárt ajtók mögött térfil Játnak. As ily észrevevés a józant részeggé, s idsaeget jdaanaáráltoztotja. Szamossj ur részeg voh; kijósanodolt, —Megfcgi* két kézzel-az ajtó kilincsét, a ennél f-\\gv* azt hatalmasan megrázta, torka szakadtából kiáltozva:
„Nyisd ki, Erzsike ! No, nyisd ki!"
Egy kís zörömböléa a szobában, azután előjü\'.t Erzsike, » egész mélutbtn-kodv^ kérd ezé :
,Mi találta az án uramat ?-
— Egy férfit láttam a ssobáb-nl .Csak képzelted."
— Semmi képzelted I Az ?0 meim jók.
*Nnm kell mindig hinni, amit ss ember látl patuut fol a kís menyecske a megbántott szemérem érzet és a a>*g~ zavart rendezvoua miatt bossuérlii\'ieB\'ire\' Megfogta a férje kezét | elrs*et[« ő> * nyitva hagyott ajtótól az udvar közepén álló viszel telt dézsához; itt aztán rá tette tenyerét a fej felső paeriferíájának kopaaz részérő s oanan fogváat oly hatalmasat nyomiotott rajta, hogy a (érjem uram álla igen gyorsan, ónkónyie-len érintkezésbe jött anyák* Adáro-csui-kájával.
,Mít látsz ott a dézsában?" Magamat, , . , .Pedig benne vszgy-s ?* - Nem. y
,Belálod-«, bogy aem kell mindig hinni, amit az ember lát?"
Szamosay ur1 ismét Óriekeayna isgábor bű nejét éa bocsánatot
r 1 I_--„lAr.
kért tőle. Látott ugyan a faiak meoté« eUtthanni egy alakot, aki igen hasooh-
HUSZONEGYEDIK VFOLYAM
SALAI KÖZLŐN?
DECZEMBEE 7-én 1882.
II IR DE T E 8 E K.
Karáwonyi és ttjóvi ajándékul.
Keller Mátyás
ezipást
NAGY-KANIZSÁN,
FSlcr, WUCSKITS-Kle biz, STREM k KLEIN losser-kereskedúse rűelletl
ajánlja a n. é. közönségnek
czipész-üzletét.
amelybíD mindennemű uri-, női és gyermek-cziprk a letujabb divat szerint külföldi bőrökből vagy egyéb kelmékbél a lehető legjutinyosabb árért készít.
Kési raktár atbtdaaaaaá eztpákbSI. \'
Báli-, Infcodalmí-, valamutt mis, baaoalú Bxtlt-
.égea esipdk 10 óra leforgáaa alatt kt-stitt ttick cl.
A n. é. közönség szíves pártfogását kéri legmélyebb tisztelettel
Keller Máty
czipész.
5 ffSjT* Kávé árleszállítás. "SSf 0 |
0
c Harlinp; Ludwig
&
EiVf ByőS)\'«cr sere bizonyult oly nagy hatásúnak köhögos. rekedtség, crnyálkásodás éa honit ellen a gyúgyerejü SPITZWEÖE-RICII növi-nyb5! készült és biztos valamint ¦gyors hatása miatt f?gé«^ 0Mattik\'cmag-yar birodsJombaB^nzgyra bCrCsölt
Hamburg.
732 4
m
3 UB ^WBBP czipész.
0
-5 0
0
Brast-B o n b o ns, iekmlot Yiklor is «aitai Bécsben.
ariaiségbaa csak a c.yfrgytárakbsa
121 3-1
q csak szilárdé s finom árok e tetemesen § ;
árak mellett bérmentve, §
^ leszállított
utánvéttel
5 kiló Rio erőteljes — — —
C a m p i n a s, nnom ízű - —
Cnba, brillant — — —
Portorico, jeles — —
Ceylon, Piantatura — — Síit Menade legfinomabb
Mocca, arab — — —
0 0
2 80 kr. 0 3.60 kr. 0 4.50 kr. 8 4.80 fa. 0 5.— kr. 0 5.50 kr. q G.— kr. 0
9
Uallatlao olcsóság!
Következő 10 czikk egy díszes dobozban elhelyezve, úgymint:
1. 50 iv lerclpftT.ir. 2. 50 hozzá U1S lorélbo-r:lék. 3. egy teljes dobos, kilfiníí aczéltoll. 4. három tolltartó. 5. károm igen jó irón. 6. egy vonallar., 7. egy lap a*iv6p*pir. S. egy nagy darab pecsátviaszk. 5. egy t«Tlégnrai. 10, egy szép jegyiúkjtöoyv ararmyomattal.
Ára összesen Bécsben 1 frt éa 5 kr. ós Nagy-Kanizsán WAJDITSJÓZS EjF köay v kereskedésé ben
csak 85 kr. ~W
Postai utalvány nyal i 1 frt 16 kó. beküldésével bárhova is ajánlva bérnríotve szállíttatik.
HELFYB,
OPTIKUS és ARANYMŰVES Nagy-Kanizsin.
Melegen ajánlhatom minden szenvedőnek kipróbált esi szolt szemüvegeimet, csiptetűimeí és lerg-netjeimat a legfinomabb ólomüvegből, mely (elóirat szerint orv. rend. atán kiszólható.) Minden idő változásra alkalmas meg nem homályosodó valódi kristálykő szemüvegeimet. Nagy választékban megvizsgált hévmérgif, légmérők, aneroid, szinhází s tábori\' \\i íosövek. mikroszkópok, Borszesz pálinka és borméríik, nagyító üvegek és Stereoskop készülékek TVyábbá:
SzotJa l a vlr ú v e z e t é le rövid készülékkei csak 8 irt 30 kr.. szobira H kenykira terjedő 30 frt, szobira, konyhára és kapura terjedő 48 frt.
Meterologiaiiutézetekjvalamintiőlddelejességek általklprábált Aneroid barométerek legfliomabb kivi-télben 8—40 írtig kapható részletfizetésre is.
fclgysseramind vagyuk bátor a n. é. közönségnek figyelmébe ajánlani nagy raktáromat a legújabb minták után ke.su.lt arany, ezüst éj ék»er áruimból, melyek a karácsonyi és ujérf ajándékoknak legalkalmasabbak, a legolcsóbb árért jótállás mellett. Továbbá ajánlom araay-rnU7es műhelyemet as nagyérdemű k ö s ő n a é g figyelmébe hol mindennemű arany és ezli,t templomi és éksLtjré4z«ti munkák a legolcsóbb árért és mtsdso e szakmába vágó javitá. aok pontosan eszközöltetnek.
Arany, ezüst és ékszer, úgyszintén régi pénzek beváltatnak.
FS-ntrza, C.ongeri-utcza szsgletén Rosanbcre la "Weli»cb-falé bisban.
legjobb As-ztaii-és üdiiö ital.
kitűnő .látásának bizonyult koh&gesnet, gége
bajoknál, gyosur-ás hólyag hurutnál. LDcCSEK.(az eaesites elweai lésére). Mattoni Henrik, lurirt^bivn ,cs*fcem*i>.
A név és dugaszjegy
mint itt mellékelve feltüntetve Tan, gaff*
jól figyeli* műi
HugycsŐ-betegségek ellen.
Használati utasítással együtt.
E ¦slgoruai orvosi vény után készí tett k\':üQŰ szer húgycső - bctejrv\'gek ellen biztos hatással bír, elismerve orvosi tekinti-* lyok 8 a nagy közüniég kBn\'bJl háUnyilatko-zatok s bizonylatok által. Kiváló kedvCltsúg-ben rísieitll bárki által a legkönnyebben alkalmazhatósága, kcllemességc »lt.il is férfiak núnt nókaél el6fordnló_ ilync.Tiü bármi okból ¦zármaz ott bajoknál, különösen pedig a bngjcsó (folyás) beUgiúgei ellen (bleporoica, tri-pli}.
A test szervezete re hesszabb használat mclletl is (idOlt bajokD:Vl) teljesen árujtnatlsn.
Bővebb utasítás is adagolási mód mcl-I.\'keltetik. — Egy adag ára 5 frt o. é. — Fél adag 2 frt 50 kr.
Fürdó ALGYOGYON (Erdély)
megrendelhető ZÁGOKYI SZÉLES gyógyszertárában. — Hndzpet.cn: Mwada rtáadiir gyóeTy-friszerárndáiában hatvani oteza 7-ik szám. — Bécsben: KaazJsr István Lnisscnga&ae 17.az
tott aa ó Gábor barátjához, no de bát nem kell mindig elhinni, amit az ember tIát —
A BŐ bosznja.
E század középe táján Fáris sálon-j.iban oagy feltünóitt keltett egy esemény, melynek bóaBÓje «gy gazdag, tekintélyes bankámé volt.
Moasiear Mortter, gazdag lyoni gyártulajdonos avval keceegtetett és ámított el egy szegény, de testi ssépségben minden eszményt felUlbaladó leánykát, hogy ét nejévé teeadí. Mikor aztán Claire neicí mindenét feláldozván, me^motdalai émzte szive alatt tiltott szerelme\' gyümölcsét, a monaieiir egy csomó baiikiegy* nek az asztaloo felejtése után otthagyta a beteg, megcsalt leányL A szegénységtől, énmugának éa gyermekének fenntartási ösztöné tói kényszeríttetve elfő gadta a leány a prfngt (az emberek.elítélő véleménye szerint bttndijál), nselylyel csapodár imádója adott szavát és becsli telét vélte viasza vásárolhatni — de szegyenérzetétéi sarkaltatva, eltávozott Lyonból, hol mindenki ismerte botlását. Felutazott Páriába.
Holtak aa évek. Monsieur Mortier egy büszke, nagyravágyó, régi nemesi caaládb-ii származó kisasszonyt vett nőül kinek kedvéért oly nagy ősszegekei pa-ztirolt luxua fejében el, hogy a bekövetkezett Osódöt egy Ctöíub gazdagságú üz let- és iljn társa, Viliiére bankár segit-
eéga nélkül alig otíázhatta volná el. Meg Íi irta neki. hogy bálás knezttoetét eze-mélyesen átadandó, Dejekiaéretében fel-n\'atik Parisba; hanem azt már nem i-ta meg, bogy még egy kis pénxsöagra volna SEQksége és ezt í-i ezr.mélyesen szeretné átvenni.
Kéháoy nap multán csakugyan otra kolt Monsieur Mortier neje kísére-
tében Párís felé, ahol a legfi byeaebb | szállodák egyikében bérelt lakás t: meri még mindig gazdagnak kellett l/ítazania, j de meg hitte is, hogy barátja atügedei\'l mével csakhamar ismét azzá íeszi\'D..
Már ott állt a hotel fóbejíira tának léposói előtt aj elegáns négyes ;fogata rqnipage, hogy a hasas társakat a Vilii-ers bankárnál teendő* látogatásból i röpítse, a ők magtik :s indulni akarta; k —-a fiatal úrhölgynek feladata vo4tr U i szükség agy hozná magával, a kérés tben segíteni: neki a bsknkárbisonyára ssaa mit sem tagad meg — mikor bcjelevae tle-nill a szobába lépett egy fiatal rtaeao ny, kézen vezetve kfirülbalül 10 é r** fi -át. El képzelheti a meglepetés és lyedifég Monsieur Mortier részérő!, m\'tk or e HÍ-bsn Clairet, a hűtlenül elhagyott j leányt ismerte fel.
0 még mindig igen szép volt, de ugy látszók, szorongatott anyaj ;i körülmények között él : leeirt roháir ?1 a sze-géoyoóg s gyermekének bár tissU kabátján mindenütt axembadtlŐ \\ foii a kur taaág.
Madame Mortier a beá\'4l©.\'.\' zavarban ezt kérdé büeskén, lenés-\'jl^g férjétől:
BXem ez az a leány, a* tive! te Össze— kelésünk előtt éltél? — M\',t akar ő itt?
.Madame!- — fel eltClaire kérő hangon és lesütött szer jekkel — 3fho-CBásson meg, hogy férjé 4 felkerestem:; de ?ekam ehhez jogon rr ,c, mert nem mint koldusnő, hanem m nt gyermekiSnek anyja jöttem ide. A .c egész, amiért ide tolakodtam, aa, ho;r j Emilem atyjától valami szerető jelet1 /arjon. Teljesen meg lessek elégedve, ha Mortier ux fiát \'»»k egy csókkal is mef örvendestertL"
Daczára ét ao jogos \'kérésnek, a háaaslársak a lep nagyobb enélylyel uita-sitották ast vissi n | tőt Monsjieur Mortier
olyan formán nyilatkoi*ott, hogy ő nem I tud e gyermekről semmit, nem akar róla\' tudni semmit és nem fogja soha elismerni a magáénak.
„Mortier ar 1 — könyörgött Claíre még bensőbben — ne taszítsa el magától oly hidegen e szegény gyermeket 1 Ne vonja el minden rokonszenvét tőle! Asszonyom, szóljon Ön is érdekében férjének! Ki tudja nem .fog-e e fia szeretete Önöknek igen nagy azclgálatot tenni? ! Taláo as ö kérése felébresstt as önök sorsa iránt annak as embernek szivében a rokonszenvet, akinek aegitségét igénybe szándékosnak venni,"
„Még gúnyolódni is mer!" kiállt haragtól lángoló arcscsal madame Mortier.
„Nem gnnyolódom, csak intek," v.ilaszo\'ft egész nyngodtan Claire.
„Takarodjék ki!\' parancsoló ma dümc Mortier. jobb keze matató ujját az ajtóra irányozva, CA maga jelenléte szegyezr mi reánk.*
Megkiaatílem Önöket e sségyentőí 1* szólt Claire keserűn és fiával elhagyta a szobái.
L szükség okosta feilépés oly isga-tottsáagba hozta a házas társakat, bogy a Viliiére bankárnál teendő látogatást más napra kellett balaastaniok. Mikor jelentették magákat, tudlukra adu a komor-nik, hogy a bankár nem fogadja Őket, de a hásiaasaony vár reájuk.
L határosat ugyan nem okozott örömöt Mortier urnák, de hogysem e^ósz tervét feladja, karon iogá nejét és után na lépdelt as élűre siető stolgáoak, aki őket egy pasar fényoyel butorsott boudoirba vezette. A divánról egy elegánsan öltő zött delnő kelt fel és jött két lépéssel Jeléjak.
^Meglepi őnököt, hogy engem itt találnak — ssélt Ő büszkén és hidegea
— engem, az elhagyott,eltaaxitott Ciairot, kinek látogatása önöknek tegnap azé-gyent okozott; de férjem, ki minden \'üslettervét közli velem b előttem semmi i titka nincs, tudtomra adtaasön^k hely setét és reám bízta kérésüknek tetszésemtől függő teljesítését. — Fogadják tehát itt, a mit a meggyalázott C.ajre és megtagadott Emil, aki í*órjemben az igazinál sokkal jobb apát kapott, önöknek mégis tissta szivéből juttat. (A madonna arcs es utolsó ssavaknál lángba borult.)
Ekkor egy tömött erszényt helyezett az asztalra és eltávozott a teremből.
Monsieur Mortier egy pillanatig habozott, azután — fngta az erszényt és eltüntette őt frakkja belső zatbiben. Mon-sinnr,valamint madame Mortier még az nap egész boldogan hagyták el Parist. A Tirág^koszorus áldozat A régi mexikóiak legnagyobb ünnepe Tesealepoka isten tiszteletére szenteltetett. Ugy imádták őt a bargó hívek, mint egy igen szép férfit, aki még I örökös ifjúsággá, is meg volt áldva. Hogy |as emberi nem szebbik fele szerette őt i különösen, no, meg hogy hát ő is az asszonyoknak volt inkább nagy-patrónusa, ast tatán meg sem kellett volna említenem.
Egy alkalommal a mexikóiak egy esiményi szép férfit fogtak el. Elhatározták, hogy Őt fogják bemutatni a kedvelt istenségnek, Külön tanilót kapott, aki abban oktatta Őt, hogy kell szerepét hatással és fölénynyel betölteni. A legpompásabb ruhába öltöztették, a legnagyobb tisztelettel vették körül és a legszebb virágokstal kossortulák meg. Ha sétáim ment, egész sereg királyi apród kísérts öt ntjában, s ha eszébe jutott valahol egy dalt énekelni, a nép arcára veté magát előtte, mint as ő jó istenének
helytartója előtt. A Mexikóban található négy legszebb leinynyal, kiket az elaő istennők neveire kereazteltek el, házaaí-oiták ót össze. Ezekkel aztán él ö ez árnyékvtlágban olyan életet, hogy Tez-calepoca a más világból is megirigyelhette es nem is állok jót, hogy nem irigyelte meg.
Ismét elérkezett a legnagyobb ünnep napja, A foglyot megfosztották ruháitól, elválasztották nejeitől és eddigi Bzép életének, Isten hozsád*-ot kellett mondania. Egy királyi bárka álazáilitotta őt az öblön tul áltö templomhoz, mely a tenger bölcsőjénél, egy órányira a várostól, emelte égnek büszke homlokát. Ide Özönlött a városi nép is, tanúja leeudó as áldozás végzésének. Míg a menet a templom falaihoz ért, letépte magiról a ¦savraesetlen áldozat virdgköotoaét s Összezúzta a hangszert, mely fogságának oly sok óráját vidította tel. Mikor felérkeztek a hegy ormára, hat áldozártól fogadtatott, kiknek őszülő hajaátora hoeszn csigás hajfürtökben omlott la titokzatos hyegrolíphekkel beirt talárjuk fekete falaira. Oda vezették <"t az áldozó kőhöz és kifeszítették rajta, Ot áldozár szorosan leköté fejét, karjait és lábait az oltárkőhöz, mig a hatodik egy adott jelre elvégezte véres feladatát. Itztly által vulkánikus anyagból készített késével iges nagy gyakorlottaággal hasította fel as áldozat keblét és kezét a vérző sebbe dugva, a még vonagló szívet kitép\'.e a mailbúi. A vér-áldosár először magasra emelte a szivet, miközben a nép at-ezra borult, azután oda csapta a szobor istenség talapzatához és széttaposta lábaival. As áldozás megtörtént.
Leánykák, lelkeim, értsétek meg I Ti is igy szoktatok áldozataitokkal bánni.
HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
DB0ZEMB1B 7éa 188!
HIRDETÉSE K.
Muíatvány-képek Wajdits József nagy Jépes naptáráhől.
WAJDITS JÓZSEF könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
1883-IK ÉVRE
lat Miféle szél Míllilísi lépiaitár jeleit mei számos ezer jélfláifta
8 kapliato as egész ország minim kgayvfiris- és May^kStSiaélj ®. ai
Ars fűzve 25 kr.
nagy képes népnaptára, g]
bő tartalommal és temérdek képpel. k^KWo^JM
Ára kötve irlapokkal ellátva 50 kr., fűzve 40 kr. &&Í2=r^yL?Ei
WAJDITS JÓZSEF
kis képes népnaptára,
Ára fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
Szűz Mária, édes hazánk védasszonya f:
nagy képes népnaptára
vallásos, bő tartalommal és temérdek képpel
Ára kötve irlapokkal ellátva 50 kr., fűzve 40 kr.
WAJDITS JÓZSEF
1101, azaz száz és egy éves naptára.
Ára kem ény kö t és ben 90 kr,
Rév-komáromi K. kalendárium,
Ara fűzve 20 kr. A. legrx*<sgrl"fc>Í3 óh lsgnaeyobrj
EGYPTOHTI ÁLMOSKÖNYV,
Caizirt, népszerű csillagzattal és több érdekes és hasznosíoIíasináovtiYal bővített |JL j^íS^^y, uj kiadás temérdek képpel és szinnyomatu borítókkal. Ara 50 kr.
Postai megrendelések gyosan es pontosan eszközöltetnek.
KftfT-K«ÜBt^n ttyMTahf\' * •Mó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóiin-
NAGY-KANIZSA, 1882. clfczember 10-ég. ^tmBMaM>r:. ... _ _ -^^Tf--=^-^negyedik évfolyam.
~jsr 7il II IIA7I flIIV -wiSSr
r buta petiuorban 7, másoUsior AW BH nssH Hl Lati kWW SLf IH Bl Ml HBt \'\'YfL\'\' iatéxendök ¦
-=®as^ .fa ML MI IlllbLllllIi t=sa^r
.Nafry-kaairsaiSnfc. tOxoltó-sgylef, * .nagv-kawaaai kereskedelmi 8 iparbaok" naT-fcaiüzaat t,rJn«.H .
egyesület-. . .„gy-kaaimi ttaaU taaegélyaö a^etkeaet\', , .„proni kereakedolmi\' .Iparkaaua r^-tS ^\'^^.^ JJJ L "rlrL\'e^awTtl\'Ttea^0
Heíeiiklnt kétszer, vasárnap- s csjíöriököii megjelenő vegyes íaríalmu lap.
A hossza szolgalat jutalma.
A városi tanica végzése.
A kiszolgált ......mának arany
érdempénz és rongyos köpönyeg ; a „Zalai Közlöny*-nek & boszá ördögétói sugalmazott tanácsülés! határozat, üldöztetés, rágalom.
E lap már hasz éven át volt A\'& -Kanizsa város helyhatóságának hivatalos .értesítője a nélkül azonban, hogy annak a véleménynyilvánítás szabadságát szolgájává tette volna. Az a firma csak annyit jelentett, hogy a lap minden oly hivatalos hirdetményt, — melyért különben közlési dij járt volna, díjmentesen közölt.
És mégis az utóbbi időbeni mivel lapunk a helyhatóság magatartásával és viselt dolgaival szemben, illetőleg azok ellenében állást foglalt — kicsinyeskedő, tehetetlen boszaval lépnek fel, sót egy hivatalos hatóság feladatával, a polgári tisztességgel, a humanismussal megegyezőnek tart-1 ják azon törekvést, mely az egyes polgár existentiája ellen irányai.
Alig hangzott el azon hírlapi felszólalásunk, mely a legutóbb tartott képviseló\'-üiést követte, már is összeült a nemes városi tanács és elhatározta, hogy lapunk homlokáról a, „helyihatóság értesítője\' firmát ]evéteti.
Ez a határozat már november 11-én mondatott ki, de mi a végzést — hogy a szabadhegyi utat az idó eléggé megrongálta — csak deczember 6-án kaptuk meg, illetőleg akkor kézbesiteuék további in tézkedés és miheztartás végett lapunk! k iadő-tulajdonosának.
Így történt azután, hogy híre már I az egész Tarost bejárta, .Zala" laptársunk majdnem hivatalos formában közi1 te és mi mégsem szólhattunk róla. Be "akartuk várni a hivataío* végzést, hogy azt egész terjedelmében közölhessük lapunk t. olvasóival.
A jegyzőkönyvi pont igy szól: ,7531/t. 82.
Horváth -Károly v tanácsos ur sse melvények közlésével indítványt teáz az iránt, bogy Wajdits József iaptitlaj-donoa által kiadott és Ssalay Sándor felelős szerkesztősége alatt megjelenő „Zalai Közlöny* ctimu hely béli vegyes Ur lalmu. heti laptól Nagy-Kanizsa város helyhatóságának hivatalos értesítőjecsím egyrészt, nehogy ezen lapnak az atolsó időben tapasztalt iránya sértő és gyanúsító modora a helyhatóság inteneziojival megegyezőnek véleményeztessék; s mia-réazt,nehogy a helyhatóság ügymenetelóri! hozott, a valóságnak meg nem felelő, de — aőt avval homlokegyenest ellenkező tudósításai as emiitett Oaég alatt a valóság látszatával bírónak tttu-tetteeeeoek fel — mogvonaasék.
V égtéa.
Ezen indokolt indítvány egyhangúlag elfogadtatván, a „Zalai Közlőn}\' vegyen tartalmú hetilaptól »e helyhatóságnak hivatalos értesítője" csim megvonatni határoz tátik és ennek folytán hasznalatától a jogkövetkezmények terhe alatt eltiltstik. Miről Wajdits József; mint a. nevezett lap kiadótnlajdonosu tudomás és megfelelő intézkedés végett jelen végzés kiadásával értesítendő.
Kelt Nagy-Kanizsán, a vároaí tanácsnak 1882. évi november hó !l-éo tar\'ott tanica Üléséből.
BABOCHAI GYŐHGY polgármester.
LENGYEL LAJOS Tőjegyaő.0
Ez a dolog berniünket rgy cseppet se lepett meg. Hy nemes határozatokra könnyen el lehet készülve az ember annak a helyhatóságnak részéről, mely az uralkodóház legmagyarabb tagját ignorantiájával képes volt megsérteni, mely a törvényes képviselővel szemben tanusi tott modorával azczul vágta a népfenséget, mely ezek folytan és az ehhez hasonló dolgok által városunknak évenkínt ezrekre menő kárt okozott
Nagy-Kanizsának minden gondolkozó polgára tudhatja, — hogy miért nem kaptunk sátortábort?
És ezzel kapcsolatosan azt is tudja mindenki, hogy azért, mert a csibe, tojás, bab stb. a piaezon sátor-tábor hiányában olcsóbban kapható, a város iparos és kereskedő polgárai egyenkint és összesen jelentékeny összegeke: vesztenek ennek folytán.
És ha most esetleg a dolgok oda módosulnának, hogy a kaszárnyaügy is romba dőlne éppen mint a szinhizügy ,az uj utcza, a mérnöki alkotás e miseriája miatt: nagyon könnyű volna az ujabb kár forrására mutatni.
A hol az egyéni törekvések annyira túlsúlyra, vergődtek mint nálunk, ahol a bálványimádás, a speciális czélok és érdekek tömjéne-zése annyira elharapódzott, ott a közügynek mindenkor szenvednie kell. Akárhogy szépítgeti, akárhogy takargatja valaki a közállapotunkat, a megtörténteket meg nem történtekké nem teheti; a bajokat kisebb nagyobb mérvben érezzük mindnyájan.
Arra, hogy egy város polgárait valaki megelégedésre kormányozhassa, nem elég az észbelí tehetség, a sokoldalú ismeret vagy a szakképzettség; mindezek mellé szükséges a nyílt, egyenes jellem, Önzetlenség, elfogu -lattanság és vas szorgalom.
A helyhatóság jelenlegi fejéhez nagy reményeket kötött e város minden polgára. Az atya érdemei, a fin addigi szépirányt, törekvése tiszteletet \'fűztek a tekintélyes névhez és a városra mindenki sok áldást várt helyhatóságunk részéről a Ba-bóchay-korszakban ... És — fájdalom ! — azok csalódtak legjobban a kik legtöbbet reméltek.
Az ég tudja: minő lidércz nyomása alatt ran helyhatóságunk feje, hogy minden kormányzói ké pesség és tapintat mellett oly dolgoknak enged szabad folyást, mely a város jólétét, jó hírnevét, aláássák
és a pártszenvedély ördögét felkorbácsolják.
A városi tanács pártszi nézet nélküli hatóság, melynek jő példával kell elöljárói (azért eíüljáróság!) hogy miként tisztelje mindenki az egyéni meggyőződést, és a pénzküzdelmekben miként válaszsza el az elvet az egyéntől. Hanem persze, mikor a helyhatóság tagjai maguk is a korteskedés ponyváján árulják a politikai elveket, akkor a testület nem igen emelkedhetik a véleményszabadság tiszteletben tartásának magaslatára, akkor egy cseppet se csodálkozhatunk, ha ugyanazon testületből válnak ki oly egyének, kik nem irtóznak jellem bélyegző boszutól, és képesek az ellenpárton levők ex istentiájára törni.
Ezt igazolja a lapunkkal szemben tanúsított eljárás, e mellett bizonyít azon tény, — hogy lapunk kiadó-tulajdonosával a városházától minden üzleti Összeköttetést beszüntettek és egyenesen kijelentették, — hogy mindez azért történik, mert a szerkesztőség nem dugta be füleit a közvélemény nyilatkozásai előtt és nem hányt szemet a különös természetű törekvésekkel szemben.
No,, hogyha, a boszumüvek igy következnek egymásután, akkor a polgármesteri korszakok között a Babócbay-aera ugy lesz följegyezve mint a boszuáüds korszaka.
Ezzel kapcsolatosan azt is elmondhatjuk, hogy idáig ugy igazolja a történelem, ugy van a testületek, egyletek és egyesek életében is, hogy a legjobb szándékú törekvésnek is a humanitás szempontjából csak addig van meg a maga 1 étjoga, míg fennmaradása erkölcsi," vagy anyagi pressiótól nincs függővé téve; azontúl léte már csak korhadás, hasonló a haldokló beteghez, a kinek nalálkinjai megkönnyítésére az orvos ibíanyt (jodumot) adott. \\
Nekünk azonban mindegy lesz, bárminő eszközökkel és módon hozzák a haldoklást, de mi ezentúl sem foguuk-- visszarettenni véleményünk Kimondásától. Eddig is megtettük, ezentúl is megteszszük; minket annak a firmának lapunk homlokán léte vagy nem léte éppen nem befolyásol. Főzhetnek ki Ördögi furfanggal bárminő üldözési módotjlelkiismeretünk, szándékunk tisztasága megmarad, és a boszu alatt, ha tönkre silányulunk is — de lesz elég erős akaratunk, lábunkat az elfoglalt álláspontba gyökereztetni, hogy ha sorja kerül, ott dőljünk ki, de ne távozzunk tőle egy tapodtat sem.
Ezentúl is csak az lesz jelszavunk : tA véleményszabadság nevében!\'
8ZALAY SÁNDOR.
Jegyzőkönyv.
Mely felvétetett Nagy-Kanizsán a calaasten igazgatóság L429/82. számú leirata folytán egybehitt katasaterí földadó bisottaáffánek, 1882. évi november hó 20-áa és folytatólagos napjain tartott bizottsági Öleseiben.
(Folytatás és vége.) A szőlőknél. —
Baán Kálmán bizottsági tag a tárgyalás kezdetén felvetette azon kérdést, hogy a jelen adó alap kidolgozásánál, mint földadó vagy mint azólőadó tárgyaltatik-* ? mert nesete saerint itt 0 rovatnál a szőlő bírtok tiszta jövedelmének megállapítása targyaltatik, tehát a szóló tó után nyert jövödelem lehat csak az adó alapja, mintán pedig a szőlőnek termő állapotbani hozatala nem oly könnyű, mint máskaláaaca vagy summás növényé éa ha a saántóknái a befektetések aa azok megmunkálásáhoa ssüksé- . ges eszközökbe fektetett tőke k^TTlft"" a hozamból leszámíthatok, nézete é> igasságoa meggyőződése saerint a puszta-terek beültetésére ezzel a területnek adó-képeaaé emelése érdemében befektetett tőke kamatja számításba veendő volna, nemkülönben a most elhelyezéséhez szükséges hordók a szellő kipróseléaéhes szükséges prés annál inkább, mert a törköly i is a jövedelembe felszámitatík prés nél- *
TARCZA.
Hogyha egykoron.....
— Egy ki s lány eralékk&ayvébe. — Hngyba erjkoron oly ativre vágrol,—
Mely, mint a tivu, oly h"a szeret; S mennél bár a csillagokig- értté :
¦ Feltalálnod 5t ott »r-m lehet ; Majd ha titkos vágy emészti kebled\'
,S beve* less a saived verése; Hogyha sdbaj lebben el ajkadról
S nem lesz senki, aki megértse : Jő:; el csak a virágos temetSbe
Ott lesz majd egy bedőlt íirkálom. Hol már szabad len téged saeretnem
A hol majd róU d álmodhatom!... 8 a sir fO stt, hol e szív porladói,
Hit sti\'ogaataak a levelek ? Jójj el óéba I Csak ezt susogják :
Cseréllek leányka, szeretlek !
SZIKLAT P. G l\'L\'LA.
Kun László.
(Történeti basaé\'y.) Irta: Bakó József.
Halvány fényben remeg\'ek az ég csillagai. Hallgatag volt aa éj, miként a halottak álma, s csak koronként sóhajts be a néma csendbe a fagyos őssi szél, melynek szárnyába egy-egy száraz levél kapaszkodó\' t.
Éjfél közelgett, ¦ utolsó imáját morogva akari lámpáját kioltani a puszták kuruzsoló öregasszonya, midőn hangoi kopogás resgeté meg kunyhója ajtaját.
Isten nevében I ki háborgat imáim-b*n ily későn ?
Nyisd fel kegyes Öreg, kit emiitél a a»gy Ieen nevében, egy haldokló óhajtja •egelyedet! — hangzók kívül erős férfiu-azósat. —
A kuruzaolóöregnőfelnyitottaanyí-^"00 aj lót, melyen egy magas, barna
f ár fi a ingadÓaék be. Fö végtelen volt belépő lovag s hossza setét haja természetes csigákban omlott vállaira, gazdagon aiinőrosott binony mellény szoritá dere kát, melynek karvágásaalól finomul hím-sett bŐ magyar ingujjak hullámzottak elő ; szárain élénkzöld kamuka folyt alá b lábait sarkantyús sárga topán szoritá, s karjaival gyengéden egy miuden életjel nélkUli leánykát emelt a kunyhóba.
Öreg! — monda a íérfio, — tudod, mi a meny, mr>lyhiz naponta röpíted imáidal; tudod, minő kincs arak reménye, hogy ismét látni fogja a nap viligát; tudod, mi a hit, mely üdvözít ? aa e leány nekem ; add vissza, életéi s ea életért kérd mindenem, bár szabadságom kéred is, [áocsokban fogom csókolni lábaidat ! Néhány p*rcz után visszatérek ismét, lovam kidőlt a gyors futásban, pedig korán még a sereghez kell vinnie, engedd, hogy azt is kunyhód mögé vésessem,míg veled egy kis beszélni valóm leaten. —
A kurnssnló öreg nti felelni kóssült a csak akkor vette észre, hogy • lovag már eU agya lakát.
Ha egykor szebb álmaitok egyikében láttátok a mennynek zsámolyát, melyen körÜ Is ugar ózva a hal hatatlanaág nymbuaitól, nem földi arczczal imádja Istenét a tiszta keblű tzeraj: tekintsetek be e szegényes hunybóba, 1 aa égi álomképet földre varázaoltnak vélitek.
Egyszerű ébenfeezület előtt térdelta beteg hölgy, égfelé emelt setét szemei elhagyni látásának a föld tehet, keresve tán ssebb basájokat, hol oly tündöklő színben ragyogtak lestvéreik.
Halvány arezs köríi: as ébredő korány rubin glóriát színezett a a leányt
oly nem földivé varissoli, hogy li\'va az arcsot, látfaatád lelkét is, mely kizárólag Istenéhts emelkedik e pillanatban.
Imádkozott s a feszület előtt Össze rosksdt.
A knrnasolő őregnő kezébe vélte lámpáját s a halotthoz lépett.
Hah I — kiálts, midőn megpillanti a halványarozot, — pokol játéka! csaló dol-a nyomorult szemí kiáslak sovány gödreidből, hacislődol! igen! ez Ő I csakugyan 6! Ördögi mégha liga tál háti kezembe adtad a boszu villámait, hogy lesújthassam, kiket gyűlölök! De hátha csalódom\'. Hiszen az anyja mint a sár kány Őrizte gyermekét, de anyja képe itt e sziv poklában ég ... . Anjou Ki-rolynéhoz, Nápoly királynéjához csak a tavasa és e leány hasonlítanak még aaon arcsok közöl, melyeket eddig láttam életemben I.......¦ „
A beteg mellé térdelt s lázas .ingerültséggel rázta meg aa életnélkülil, miként ha saját élete függne annak lebeile tétól. —
Ébredj feli csak agy szút teremts ajkadra, bogy boldoggá tégy, hogy kiragadj kételyemből 1 után halj meg, mert a pokolra!. . . hasa örökélet asibongana is ereidben, a sírt e kunyhó küszöbéa be-lói akkor is feltalálnád.\'
A leány egy sóhaj ntán ébredni kezdett.
Éhezem, meghalok, — nyögé. A kurnzsoló öregnő ercsin a pokol öröme villant fel.
Tüstént gyermekem: már eltávozott lovagod, hogy felkutassa a pusztát gyümölcsökért, vagy vadat. ejthessen el táplálékul neked; én asegény vagyok, semmitsem nyújthatok, mórt csak hit-
vány gyökerekkel táplálom nyomorusi gos életemet a sirnak,
At soká, igen toki less, — rebegé a leány, — érzem, hogy meghalok míg viasaatér .... óh mond neki ha visszajött, hogy neve volt as utóima, melyei elrebegtem, aztán keresd fal Nápoly királyát s mondd neki, hogy leánya a te kunyhódban lehelte ki életé:.
Izabella? csakugyan ő? — mormogta as öreg nő, — mily ördögi kéj less néznem halálos ellenem gyermekét lábamnál haldokolva, midőn a sápadt éhhalál sxezrózsáiba vágva körmeit, eltorzítja es angyal-vonásokat. Azután a nyomorult nápolyi király hos rohanni s a pokol hangján fülébe súgni, hogy lábaimnál hevert gyermeke, .... megmenthettem volna egy fal»t kenyérrel ¦ a dus kisasszony nyomorult koldnsnŐként lehelte ki lelkét lábaimnál! Most már térj vissza vitéz ur! vidd kincsedet, ha kincs neked e leány, valóban néma lesz néhány peres
után mint slrga érezdarab......vidd
ót ¦ nekem mégis legbecsesebb gyöngyöket hegyes, e leány könycseppjeit, melye-ket a kin fog setét szemeiből kisajtolni. Azonban mielőtt meghalna, visszatérhet a iovag, .... el kell rejtenem tápszereiméi, nehogy itt felkutassa s erővel csikarja ki tőlem és visszaadja azon életet, melyet elhunyni,bir félasemem adjam cserébe, félszemmel e lázongó kebel egész gyönyörével látnék.
Bossant szekrényhez lépett, mely gyümölcscsel, sajttal, tejjel és kenyérrel gazdagon ellátva, a kunyhó egyik szögletében négy kődarabon állott.
Sietve hordi a szekrény tartalmit nebiny pillanat alatt a főidbe vaj* ürc-gecskábD, midőn a lovag bslépett.
A karusaoló öreg nő néma dühvel •sérts a férfiura szem villámait.
Meghalt? — kérdd hevesen a lo-vag.-
Ehesík; megkísértsük alüsni a szörnyű balált, mely letörni vágyik a ssép virágot; nyújtsd e tejet neki lovag a talán megnyerjük még a földnek, kit Isten angyalául egébe kívánt emeimt.
A leány ivott, s néhány pillanat utáo hosszú, nehéz álomba sülyedt.
Jobbodat kedves jó öreg anyám 1 — monda a lovag, — vissza adtad; mit elveszteni remegtem , számolj örök hálámra s hogy megmutassam, mikép benned összpontosul minden reményem, itt hagyom neked, Bevesd (öt leányodnak s fogadj fiaddá engemet, ha visszatértem a csatákból.
Leinyom less ő és te sújtsd erős karral az ellenséget a fejedre e leány tüse egykor áldásommal a babért I
Köszönöm. Jő éjt Öregl foglald imádba IV. László magyar királyt...
Lássló magyar király ? kiáltá nagyszerű meglepetés hangján as öreg.
Ig-c. Te mégrémülsa nevemtől ? Nem, — hebegé ismét nyájasra basudott arczczal az agg nő, — a csodálat, as öröm fogott el, hogy a vítés Lássló magyar királynak, as ellenség egyik hatalmas ostorinak eogedé meg Isten szolgálnom.
Viaeld hát csak gondját es angyalnak édes öregem, hisz tudod, hogy csak a szeretet as, mi Istent is nagygyi testű. Nésd e szunnyadó angyalt I apja hideg, nyomorú börtönbe zárta, hogy éhen, szomjan epedve dőljön a legkínosabb halálba, mert szeretett.... mert egyedül
HTJSZOKBGYRDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐN T
DECÍSICBBB 104n 1882.
kíil, pedig azt előállítani sem lehet éa présbe* előállításához megkívántató töke kamatú is felveendők volnának.
Birba a bizottság meg van győződve esen jogos, igasságos követeiméoy-ről, miután pedig esen kiadásoknak fel számítása sem a törvény, sem annak végrehajtása tekintetéből kiadott utas\' tásban felveendőnek kitüntetve nincs, es utul a beszámítás alapjául fe vétethetik miad ason által a beszállítás indokául érvül elfogadva érvényesíttetik.
As első i\'satátyu szőlő tiszta jövő delmének kiszámításánál a következők vétetnek alapul. A bor évi termése 30 akó.
á 3 frt......90 frt — kr.
a nyers törkőoek értéke 2 frt 40 kr.
összesen : 92 frt 40 kr. mely összegből levonva a kir. becslő biztos ur által helyesen kiszámított munkadíj és más költségeket, melyek
együtt véve.....84 frt 26 kr.
tesznek a.....92 frt 40 kr.
Levonva marad: .
. 8 frt 14 kr. adó alap, mely összeg kiegyenlítve 8 frt 25 kr. állapíltatik meg — e s érint A* I-só osztálynál . . 8 írt 25 kr. II. . " . . . 6 frt - kr.
III. „ ... 5 frt — kr.
IV. „ „ . . 4 frt 50 kr.
V. , „ - . 3 frt 50 kr. IV. , , . . 3 frt - kr. VII. „ „ . . 2 frt 50 kr.
VOI. , , . . 1 frt 50 kr. állapitatik meg.
A szőlőknek osstálybani helyesé* sénél, mivel a bor elssá\'lilása azonos a föld és erdei termény elszállításával, enné-fogva a szőlőnél szintén azosstályba sorossá akként less módosítandó, hogy a karosi, Galambok,Újlak, Merenye. Kis-és Nsgy-Bads, Szabar, Orosztony Kere-cseny, Ung, Jskabfa, Felső- és alsó-Bajk, Gelse, Kilimán, Bakónak, Hahót, Szent. Bsláss, Börzőncze községek határában levő BsőlŐk osztályonként vistzahelye sendők lesznek. Ezen osztály bs sorozó* végeztével tárgyslás alá vétetett Talabér Zsigmond járási becslő bemondása, mely tekintettel a* eddigi Ügy buzgalmára, tekintettel as indokul felhozott bemondást okokrs, a bisottság -san lemondást elfogadta és egyúttal addigi Ugybuzgalmáért a bizottság jegysóköny
sági ta^ok, Bitter János kir. becslő biztos. —
A legelő tiszta jövedelmének meg állapitáss.
Ezen mivdlési ig tiszta jövödelmi a helyi viszonyok ások termőképessége figyelembe vételével as I ső osztálvnál . .
3 frt 20 kr.
II. , . . 2 frt 30 kr.
III. , „ I frt 90 kr.
IV. , , . . 90 kr. V. „ . . . 45 krbsn
áliapittatik meg — alacsonyabb osztályzatba megállapítható állomány nem volt. A nádasoknál.
A becslő biztosi előirányzat {elfogadtatott. ¦ \'
Esek után a jegyzőkönyv as ülésben felolvastatván, bezáratott éa aláira tott. Kmf. Kovács János sk. elnök, Inkey László s. k. b. tsg: Baán Kálmán
a. k. bizottsági tag, Sesnetke Lajos s. k
b. póttag, Tóth Imre s. k. Tatabér Zsigmond b. k. Bittér János a. k. becslő-biztos.
Iskola és társadalom.
Egy a középkor tapogatódzó kísérleteinek cbaosából kibontakozó, áJdásdus korasellem húzódott végig a csvolésÜgy terén ; a vak fanatiamu* lelket ölő bilincseit lerázta magáról im már egy évszázad, azon idő óta, midőn ott a jelenkor tanügyi reformatiójának bölcsőjében, a kíea Sahvreisban, egy szerény, a nép üdvét éa boldogságát firjáig szivében bor dosó, nemes férfiú kísérleteinek é* <örek» veséinek fenlobogó lángja kezdte megvilágítói a tudatlanság kötelékeiben nyögő szellem sötét utait. Hosszabb idő folyt le, mig a vak tömeg szemeiről lassankint tünui kezdett a hályog és végre megértette szon férfiú intő szavait, ki rámnta< tott a társadalmi reactió szomorú állapotára, utat nyitva azon mozgalomnak, melyet Ő és kartáraai lángoló humanizmusa élesztett és növesztett.
ö a modern paedagogia atyja, mint méltán nevezik, kiben kors társadalmi életének elhanyagolt állapota, gyújtotta meg pbilantropikUB törekvéseinek első szikráit, csakis a nevelésügy reformálá sában, illetőleg a ssenge n emséd ék óévetekének javításában és termeszeisserü kí-
ssertől tette függővé és mióta hazánk ok. tatás ügye aaoa polcson áll, hogy méltányolni képe* a nép boldogságát osélzó, természetszerű hivatását, kívánhatnék, hogy társadalmi életünk magán viselné azon bélyeget, melyet ifjúságának a helyes nevelési rendszeren alapuló erkölcsös életmódja nyom arra. — Sajnos, társadalmunk— es ez általán nlismert, és oly igen gyakran hangi*\'atott téoy —\' ? apoota jnbbau é* jobban súly ed az erkölcsi romlottság *ot4t posvány ába. Felesleges ehhez com mentirt felállítuom, a hírlapok bQokrőbíkája, mindeonapi ta passtalatok, eléggé feltárhatják előttünk e szomorú állapotok hü képét. Nem hiszem, bogy leán* egy nemceléoek sorsit szívén hordósé hazafi, ki ez«n naponta végbemenő események tudatában, aggodalmat nem táplálna a nemzet jövője iránt. —
(Vége következik.)
víleg köszönetet szavas s ezt nyomban í fejlesztésében látta feküdni népe boldog
kí is hirdeti.
Miután ssonban a járás becslő nélkül nem maradhat, így Baán Kálmán bisottság! tag egyhangúlag járási becsiévé elválasstatik s mint i!ven tudomás végett sz igazgatósággá! közöltetik.
A törvény értelmében megválasztandó 2. rendes és két póttsg a fetazólam láai hisottaágba megválasztandó.
A MssóUmlási bizottságba Baán Kálmán, Talabér Zsigmond urak, mint rendes Dervarits Imre és újonnan megválasztott Visleodvry János póttagokul elválasstattak.
Ezzel as ülés előre bsladván, be-sáratott és aláíratott. Kmf.
JEGYZŐKÖNYV.
Folytatólagosan felvéve 1882. évi november 23 án.
Jelen voltak.
Ko vite János elnök, Inkey László, Baán Kálmán, Semetke Lajos, Tóth Imre, Talabér Zsigmond, Blau Pál bízott-
engem szeretett 1.. sikerült őt kiszabadítanom s most te tartsd meg őt nekem, mert nélküle sincs boldogság számára e földön 1
Isten segélyévei karomban találod őt győzött csaták után.
Köszönöm. Jó éjt öregem, jutalmadat as égben Isten, a földön László magyar király magadjai
Eltávozott.
Egyetlen pillantás volt buosujs a szép ssuanyadótól, utolsó, melyet szemeiből a szerelem lő veit.
A lovag távozta után as öreg kuru-zsoló aó as Öröm hangján kiáltott fal.
Isteni csak addig engedj még élnem, mig e leányt a másvilágra küldhetem, bogy aitttin teljes boldogságban térdelhessek zsámolyod elél...
Kiölti mécsét. Aludni ssonban nem tudott, mert felhevült képseté a boesu különböző képeit teremte.
Sokizor merült a n*p piruló arc* crai as éj tengerébe, sokszor köllé dalra a vidék szárnyasait a regg korányán a a pussták varázsló Oregsssaonya boszuja elvetett magvait fejlődő csirákba indulni gyönyörtelve szemlélte.
Egy napon halvány barna ifjú tántorgott kunyhójába.
Sápadt vagyl mi bajád Gésa? mondó aa agg nő.
J>j I a szent egekre 1 e kint nem viselhetem további naponta látni őt s nepoata nlnyomni a szivizózatit, mely szabadzn születik a kebelben, nem bi<
rom luvál-b. alároakadok s teher aUtt
Uztaoaotj eüet öregemi mit egyek?
tágénak forrását. —
Valamely nép tártadalmi életének nyi!vonulásában nyilatkozik műveltsége. Egy nemzet műveltségi fokát tanügyé nek, iskoláinak állapota határosa meg első sorban; világos tehát, hogy a nép boldogsága, iskoláinak és k&setve a társadalmi életnek virágzó állapotától tété. ¦estetik fel, oly neveléken nyugszik, mely as erkölcsök kellő ápolása mellett valódi népáldásra törekszik.
És Peatalossy nevelése rendsserét, habár sok tekintetben egyoldalúan, de kora müveliaégéhes mérten, es alapokra fektető. Ma már nem hiszem, hogy rolna paedagogua, ki as erkölcsök ápolását és czélszerü fejlesztését alválaastaoá as is kóla feladatától és nem követelné, bogy az ífju nemzedékbe oltassanak ason er kölesük, melyek nélkül népboldogságot, erkölcsös társadalmat nem képzelhetünk.
Korunk tehát agylátszik megérteti* ama nagy teremtő széliemnek kövstelé-aét, ki a nép boldogságát a tanügyi reod-
Lásaa ingerültségben vagy, térj magadbuk gyermekem!
Szeretem őt... szeretem; pokol lázong e keb-ibao, marlalékja leazek lángjaimnak... tseretem, örökké fogom ót szeretni 1
Kiről beszélsz Géza? Kiről, ha nem az angyalról, kit leányodnak oevessa? Izabelláról anyám, kiben Isten a tökéletességet mutatta fel nekem, hogy imádjam őtl
Szerencsétlen! Ő Kun Lászlónak a magyar királynak arája, s daczára annak, hogy elŐitelő kun neme* vagy, inkább magyar királyné less, mint hossád menjen nőül.
Igen! naponta fülembe dörgéd e néhány szót, mi szomja sjksmat a szerelem tengerétói elszakaastá.... sereggel vívtam volna bírásáért, leküzdöttem volna a halál szörnyeit, s • három szó : „Kun Láasló arája", bilincsbe verte ssa-bad lelkemet. — Dí adja most nekem e leány villámhárítóul szerelmei!.... vagy Is\'enomre !... többé nem fogják egymást üdvözölni, mert nem élhetem tul szoa pillsnstot, melyben Sun László őt nejéül öleli | E képet nem állíthatom lelkem elé a üéikül. hogy ki ne halljon szívemből mindest érselem a vak boszun kivül 1 S most Isten varled, vívjon velem Kun Láasló és ha le nem győzők, szivem vérében füroaatöm meg nyomorú vassmet,-astán hadd nyeljen el a pokol, ha itt e földön sem élvezhetem a mennynek
üdvét!
Elrohant.
(Vége következik.)
H«lyl, megyei és vegyes hírek
— A caslnol ifjúság Arany Jánosért. A holybeli casino itjoaága álul f. hó 2-án a casino helyiségében rendé sett táoosastélye, melynek össze* jőve delme (95 frt.) Arany János szobrára küldetett Budapestre, kitűnően sikerüli. A rendesőaéget első sorban és Darázs Miska zenekarát mátodaorbao illeti meg as elismerés, hogy a multaságot oly kedélyessé tenni sikerült nekik. — Kohn kaszinói vendéglő* jóisü étkei, dc különösön zamatos borai igen jó korcsoly át képeitek, a jó kedv caak ugy síkamlott rája. ssa A j-lenvolt hölgyök közül nem emelhetjük ki a ssépeket, mert valamennyien azok voltak. — Tehát csak registráljok, hogy ott láttuk : Blau Náa. dorné, Dr. Blau Simonoé. Ébenspanger Lipótod. Eisler Mikaáné, Furat Igoiczné, GrÜohut Altredné, Gutmana Vilmosné, Masebansker Móráé, Bosenfeld Adolfoé, Dr. Schroyer Lajosne, Spitzer Ignácsné (Siklósról), Waruberger Stndorné, Weiez Ziigmoodné. Welli&cb Ado\'fné és Vidor Samuné stb. úrnőket. — Blau Katinka, Deutech Jóxaa, Dobrin Lotti, Goldmann Julcsa, Heimlar Róza, Kohn Hédiig, Kroafeld nővérek. Lakkeobacher Irma, Mitzky Mariska, OIlop Faony. P..llak Marcsa, Bosenteld Adel, Schera Irni* és Berta, S o m m e r M alviau és Lujza, Schreyer Berta, Weisz Karolina és G\'-zella, Wellisch Ida, Vidor Szabina és Wollheim CBécsbŐl) kisasszonyokat. — Bálkirályné, h»gy mennyi volt, azt csak a jelenvolt fé\'fisaivek kutatója tudhatja. A kedélyes vigalom az utolsó palaczk champagneig tartott — reggelig.
— Olvasóközönségünket e helyen szíves elnézésre kérjük, hogy lapunkban a szellemi rész oly kevés helyei foglal el. A hirdetések igen nagy mennyiségben érkeznek s esek töltik be a lap jó rés é Szívesen adnánk mellékletet, de a köz bejött Ünnep miatt — a nélkül, h«gy a lap meg ne késsék — fidkaí lehetetlenség.
— Tóth Béla smnigazg.tó az öt
sxásadik előadás alkalmával f. h. 8-áo diszlakomát rendezett az aAiany Szarvas*-ban. A lakoma városunk néhány uotabiliiáse* részvéte mellett igou kedé lye* volt.
- Lapunk mai számából a así-nészeti rovat helyszűke mi>u kima<-adt.
— A nagy-kanizsai kath. f.tgym-
Biaium tanári karától ós ifjúságától as .Arany János* szoboralap gyarapítására befolyt 80 azaa nyolusv-o forint, mely összeget as igazgatóság a Fö dlntii ío\'é zethez, mint a magyar t akadémia által kitűzött pénzintézethez november hó 23. Iküldött.
— Ja talonja\'ékok. Loközelebb
két jelez színi tehetségnek lesz jutalom-játéka. — F. bő 11-én A r d a y Ida jutalmául ssinre kerül „ A hamupipőke" czimtt dsrab; — l3-ín pidtg Köveaay Albert, jeles comikua julalomjátókául a „Lampsczíus Vagabundus"csímü énekes bohózat adatik. E két művészi tehetség jutalom játékara elóre is felhívjuk olvasó jnk szíves &g eimét!
— Biztos forrásból vesszük a hírt
h°gv gyógyszerészeink, a fővárosi gyógyszertárak példáját köv-tve. a kor azelle mének már amúgy s-m megfelelő újévi ajándékozást teljesen beszüntetik.
— A Zala egerszegi kereskedelmi
ifjüSág 188». évi d-czember hó 16-in as Arany-Bárány vendéglő .Casino\' termében zártkörű tánc*-koszorúcskát reode-send. As egéss jövedelem az „Arany János" aaoboralap gyarapítására fordit-tatík Béiép-i-dij 1 frt, Felülfizetések kö-ssÖoettel fogadtatnak éa bírUpilag nyug-tástatnak. Jegyek előre váltbalók Breí-Bach Sámuel ur köoy *kereskedéséb.io Kezdete 8 órakor.
ni r- 12 feleséget keres A Mormon vallásfelekezet egyik fő apostola, Mr. Guion Lioe ur — miot a N wyork Herald jelenti — az Arozooe gőzhajón Európa felé tart. Az apo* ol rendkívül ssép ember, feleséget jöu kéretni Euró psba. Igényei nagyon sa-rÓoyek, mer mig apjának 60 felesége is volt, A egyelőre megelégszik 12 vei. Ezekne
15 — 18 éveseknek kell lenniök, arezuk szép Ügyen, egészségük pedig kitűnő\' Hozományra nem számit, sőt ellenkező l-g ő hos magival kerek egy milliót részint készpénzben, részint ékszerek ben. Előbb Angliát, .aztán Svájczot Iá lógatja m-g. Csak ha e két országban nem talál kedvére való nő et, ug> megy más Országba is. Tessék pályázni.
— Ez semmi. Egy áliatsereglet tulajdonosa produkálta magit nemrég a közönség előtt * éppen as etetés alkalmival meat egy byéna kalitkájába — „Ez semmi — szólt egy inas a jelenlevőkhöz, — hanem azt sseretuém látni, vájjon as as ur be merne e menni a meaternémhe* — ha dühös.
— Hármas ikreket szült Jenkén Szakács János községi baktrrnok a fel sége. A gyermekek, két leáoy és egy fiu — mint lapunknak írják — ugyszin téu az anya it jő egészségnek Örvendő nek, azt azonban elfeledte tudósítónk megírni, bogy Szakács János bakter örvend-e e dus istenáldásnak ?
— ŰstŐkÖS SOlree. Boston bannagy divat volt a legújabb üstököst ssemlélni, éjjeli aoiréek alkalmával. A* ilyen estékekre szétküldött meghívók igy ezólak : sMrs. X. meghívja önt jövő keddre éjféli 12 órára. Z-me és tincs. R«ggel 3 órakor, üstökös 4 őrskor.
— Titok teljes moraj. Kaszaperről irjá\'x az Alföldnek, hogy ott két nap óta a Harkányi-féle pusztán sajátságos erős moraj hallatszik a föld alól, s ettől való ijedtében egyik l\'odaírni oóí cseléd már meg is Őrült. As erről órtesitett ha tóság maga is meggyőződött e hír valóságáról s konstatálta, bogy rendesen • déli éa esti órákban hallható a föld alól e sajátságos moraj. Ennek következtében az illető helye= ásatást rendeltel.
— Gvermeksirásra ébredt egyik
éjjel Bábái Mari20 éve* cseléd amim a konyhában caízmatíastogataa közben elaludt. A gyermeknek ő — Csak Oe m hihetetlen — alvás közben adott életet. A szülési fjádalmakat — mint maga beaaéli — érez\'e ugyan, de ezek nnm ébreastettók fel é< csak mikor köm éb\'-n gyermeksirást hallott, vetette föl azemeit a olt feküdt előtte agy egészség: s fiúgyermek, as ő gyermeke.
— A Balaton gőzhajózási társa
lat a napokban tartolt közgyűlésén konslutáltatott, hogy ez évben az Összes bevétel 8945 frt 45 kr. kiadással szemben csak 90 »0 frt 16 kr. volt. A tiszt, jövedelem tehát mindössze 94 frt 71 krt tett, s mi bizony édes kevés; azért ossta-lékrs nem ia gondolhattak, hanem az egéss fen maradt összeg * tartalék-alaphoz caatoltatott, A közgyűlés továbbá Somsaién Pál helyébe elnökül E«aterbázy László grófot és boM. Malnár Aladár helyébe felügj élővé Koastka Emilt vá-lasatott* mag.
— A zalamegyei gazdasági egye Sülét módosított alapszabályai a m. kir. belügyminisztérium állal megerőaitettekt
— Ualálozás. A magy. kath. egyház egy Bzeréoy ugyan, de érdemekben mégis gazdag kőzharezosát vesztette el. Talabér György, tassári (ao-mogymegyei) plébános, a tudomány nagy barátja s annak, különösen as egy házi irodalom terén, maga ís buzgó művelője, kitűnő emberbarát a példás lelkipásztor, a kit erényei és szeretetre méltó modoráért Somogym-gye széles köreibea tissteltek, & hó 26 án elhunyt. Halottas jelentését (a dátumok nélkül) utolsó óráiban maga szerkesztette meg,
— „Ml tehetjük." Prágában egy aémet kumikuat, ki egy oouplettét énekelt, melyben a Prágában legközelebb épiteodft német nyári színházat dicsőité, s melynek refrainja „Mi tehetjük I" 10 frt bírságra ítélték el. Alig jutott es a nyilvánosság elé, a megbüntetett komi-kos levelet kapo t, mely ötven forintos bankjegyet és Auersberg Carloe herczeg névjegyét tartalmazta. — A névjegyen csak e pár ssó állott: .Mi tehetjük 1*
— Ax öregek buja, öröme Alsó-
Szelestén hétfőn árveréa volt. öreg pár fóldmivest ért * szomorúság, hogy öregségük napjain elárverezték fejük felül házat, el a telket, Szép gazdaság olt sa rájuk nésve, mikor, a licziti-czión is háromezer négyszáz forinton felül kait el. Ét a csapást snnál jobban kellett érezniük, mert a mostoha viszonyok Sreg napjaikra adták késükbe * koldusbotot. Nem csudálko-solt senki, bogy sírtak a jó öregek. A könnyeket meglátta a vevő ia, Feste-tich Andor gróf, de ő ogyutul elgondolta msgábaa azt is, hogy az öregek könnyei kétsseresen keserűek é* soeg akarta őket vigssztalní. A megvett földeket és házat használatira odaengedte az öregeknek ingyeo egész életükre. Az öregek ugyan njra sirlak, de már nem caak keserűség volt azokban a kőoy-ny ékben.
— Petroleum forrás korcsmában. A fogarasi állami ménesbirtokbos tartozó sárkányt korcsma udvarán nem rég isis alkalmival petróleum forrást fedeztek fel. A hivatalos vizsgálat alkalmival koostatiltatott azután, hogy a
további fúrás és kutatás a siker reményével történhetnék.
Irodai om.
. . ..".A nu «kademla könyv-
kiadó váll.UtAnak pártoló tagjaihoz! A akadémia könyvkiadó vállalat pártolói tisztelettel értesíttetnek, hogy az 1882. évre eső bönyvílletmények „átküldése f, é. november 30-án kezdődik As ekkor szó;küldendő munkák a kővrikezők- A •Brtéoelmi (első) sorosaiból: Vámbéry Ármin: A magyarok eredete. Ethnologii tanulmány II ik a művelt nagy közönség igényeibe* alkalmazott népszerű kiadás Egy kötet. Telj-e. Symonds J. A. A THnaiasance Olaszországban. Fordította Pulazky Kár-ly II. kö et. E sorosat ára díszesen kötve 4 f\'t 80 kr. Az irodaim, (második) sorozatból f Szisz Károly. A világirodalom eposzai. II. kötet. Taine H. A. As angol irodalom története. Ford. Caiky Gergely. II. kötet. E sorosat ára diszeaen kötve 3 frt 80 kr. A jog- éa államtudományi (harmadik torosaiból -Angol közgazdasági értekezések gyűjteménye. Ford. Földse Béla. Egy^kStst. Telje*. Taine H, A. A jelenkori Franciaország alakulása. Fordította Dr.Tnldy László. II. kötet. E sorozat ára díszesen kötve 3 frt 80 kr. Mind a három sorozatnak (6 kötei) ára 12 frt 40 kr. A postadíjak a pártoló tagoa által fizetendők. — 1882-re beküldendő dijak: Az I. (történelmi) sorozatért (2 kötéssel) 4 frt 80 kr, a II (irodalmi) sorozatért (2 kötéssel) 3 frt 80 kr, a III (jog és államt.) sorozatért (2 kötéssel) 3 frt 80 kr, a szállítólevél, ért 6 kr. Kedvezmény áron esídéa a következő, szintén e hő végén megjelenő munkát bocsátjuk a t, oz. tagok rendelkezésére Beöthy Leo : A társadalmi fejlő-dós ke de te. 2 kötetben. Angol diezköiés-ben. Kedvezaaéayi áron 3-frt 80 kr. — Továbbá Trefort Ágoston : Kisebb dolgosatok as irodalom.közgazdaságé* politika köréből. Egy kötet. Angol diazkötésben. Kedvezményi ár 1 frt 80 kr. A jelen 3 ik cyklua pártolói sz előbbi két cykiusbiu megjelent minden munkát egyenként az eredeti előfizetési áron (kötetenként 1 frt 90 kron) szerezhetik meg; ezek a következük; Macaulay. Anglia története. II. Jaksb trónralépte óta, Angolbíl fordította Csengery Antal es Zicny Antal. Második átnézett kiadás. Hat kötetben. (Teljos.) Diatkötésbeo. — Carlyie T. A franczia forradalom. Angolból fordította Baráth Ferenes. Három köteíben. (Teljes.) Diás-kötésbeo. — Curtius E. A göéegdk története. Németből fordították többen. Hat kötetben. (Teljes.é Disskötősben".— Hun-falvy Pál. Megyarország etnograafiája. Egy kö-et. (Teljes.) Dazkötésbén. — Műller M. Ujabb felolvasásai a nyelvtudományról. Nemiből fordította Dr. Si-monyi Zsigmond. Egy kötet. (TJjes.) Díszkőiéiben. — Boisaier. Ciceóo és\' ba-rátjai. Fraocaiából fordította Dr. Csiky Kálmán. Egy kőtet.Dís3kötésben.(T«lj*«.) Levrea A pbilosophis története. Thalestől Comteig. Angolból ford. Dr. Báoócsy József. Girom kötetben. DisskÖtésben.(Teljes.) Nisard. A franczia irodalom története. Francsiából fordította S asz Károly. 4 kötetben. Duskotésben. (Teljés.) —Arany János prózai dolgozatai. Egy kötet. Diazkötésben. (Teljes.) — Bluntsdhli L. C. Ai általános államjog é* a politika története a tizenhatodik ssásad Óta e: jelenkorig. Németből fordította Dr. Acsidy Igaács. Két kötetbea. (Telje*.) Elfogyott. A IX. kötet külön még kapható.,Gneiat R. A jogi állam. Németből fűrd;tótta-Dr. Takács Lajos. Egy köteti Diazkötésben (Toljes.) Matoe Sümmer Ht;A. A jog őskora, összeköttetése a táraádalom ala-kuláaáuak történetével és viszonya az újkori eszmékhez. Angolból\' fordította Dr. Pulazky Agoatoa. Egy kötet. Diszkö-téaben. (Teljes.) Todd. As\'angol parlamenti kormányrendszer fejlődése és állam. Angolból fordította. 1 Dr. Pspsy László. Három kötetben. Diazkötésben. (Teljes) Carrara. A büntetőjog ludomá-nyoa programmja. Olaszból ford. Beksics Gusztáv. Két kötetben. Djsskőtésben. (Teljes) Pauler Tivadar. Adelékok a magyar jogtudomány történetéhez. Egy kötet. Diazkötésben. (Teljes.) — Leroy-Beauliau. PéusÜgytan, Francaiéból fordította Dr. Láng Lajos. Négy kötetben. Diazkötésben. (Teljes.) A pártoló tagok kedvezményi áron megszerezhetik: Trafón Ágoston EmlÓkbe*zéd«k és tanulmi-nyok. Egy kötet. Ango! diaskőtésben. I frt 80 kr. Biuócty J. Révai Miklós élete és munkái. Jutalmazott pályamű. Egy kötet. Distkőtésben. (Teljes.) 1 frt 80 kr. Piu er Gy. We***léoyi Ferenc* nidor éa társainak összeesküvés*. 1664—1671, Két kötetben. Dísakötéaben. (Teljes.) 4 frt 50 kr. Kállay B. A szerbek történetei laö kötet. D.sskötésbeni 2 frt 40 kr. Lewes G. H. Goethe élete. Fordította Száz K. Két. K«tt kötetben. DUskdtéVoen 3 frt 80 kr. As Akadémia, mindőn jelen r-llaiairs a hazai közönség figyelmét iámét felhívja teljes, bizalommal remélt, hogy aa a ueznzeti művelődé* érdekében, méltánylással é* pártolással fog találkozói.
Felelő* szerkesztő - SZÄIT5 sSSSSK
Tir»I«rk««t4: BÁNÓCZI B KBüXT
HU8Z0iri»TKÍ)nS ?VfOLYAX
ZALai KOZLONT
H I B D E T E
DECZÉMBB& 10 ín 1882
S E K.
LEGGZÉLSZERÜBB
karácsonyi és újévi
AJÁNDÉKOK
kaphatók WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán,
U. m. magyar-, német- és franezia remek irók. diszmiivek, ifjnsági iratok és képeskönyvek kisebb és nagyobb gyerkek számára, zergebőr-, bársony-, elefántcsont- és egyéb uj divatos kötésű imakönyvek albumok, finom zséb^i-ftk\'öny-
niokek
. . "í ., • - \' . , , , -------¦".¦nmu.iivnj .üiv aiuuuiuK, linóm zser>iiTfKonv-
vok legújabb hangjegyek, monogramraos. virágos es különféle jelvényekkel ellátott levélpapírok csinos dobozban \'üfeeb. naptárak; diszes-felszprelvenyek Íróasztalok száraára. legújabb mintájú latogató-jegyek, a lehető legolcsóbban számítva.
Továbbá hölgyek számára divatlapok magyar-, német- és franczianyelven, a melyek karácsonyi és újévi ajándéknak igen alkalmasak. _ p^y gymm eSZlíOZOfleíflek. =ÜÉe
Becses rendeléseket kérve tisztelettel
MILTENBER&ER SAH
ozlpész "\'•J.-Kanlzsan
(a városház épü!eteben.)
A közelgí ŐS2Í es téli id^nire ajánlom dúson felszerelt kész raktáramul
UIUKXAk,
gyiTUiekeknek
nagy válaaitékbtn a - legfinomabb b-1 •** külföldi bőrókból a leltei\'¦ juiáuyos árért, invábbi in egretidei á-* k poatoami es gyor>an
Vidéki m*^rmdelés*-k mér ¦ék hiányábau c-upáu ejry avult ütip/i beaQloVae mán is elkészíttetnek.
688 11-
Toljes tisztelettel
Miltenberger Sándor
czipéal és csípőnktáros városházépület
Nagy Kanizsán.
nónek.
WAJDITS JÓZSEF Nagy-Kamrán.
A karácsonyi ünnepek és az újév kezdetével bátorkodom
iffMp. ezüst-, éfcszer, és orarattápomat
a n. é. kóiönaég b-ica-ie rijíveitnebe ajánlani es pedig:
Arany garnitúrákat frt 15.~tö! 20.-, 30. — , 40.-ig. Arany garnitúrákat gyemsnl kövükkel frt 40. - \'ÓI 200frlig Arany filggókoi fri 2.—, 3.—, 4.—, 5 - egets 20 tg. Arany fiiggúkel gyémánt küv,:kkel frt 12.—tói egóal 200 frtig.
Arany mcdaillióket frt 5.— tói. 10.—, 15.- egósx 80 frlig. Arany karpereclek frt 15.—tói eget* 150 frtig. Arany kereszteket frt 1.50-tól cgéíi 20 Írtig. Arany gjürakot trt 2.50-tSI egie« 25 frtig. Arany gyűrűket gyémánt-kövekkel frt 10.— tói egéaa 150 írtig.
Arany jegygyűrűkben nagy keaalet frt 2.50 tói egéas 10 frlig.
Arany óralancaok frt 15.-tól egéai 100 frtig. Arany oói órák frt 20.-, 25 — 30.—-egéaa 100 frtig. A\'any férfi órák frt 30—, 35—, 40.- egéna 100 frtig. Eaüat órák frt 9. — tói egéaa 30 frtig.
Továbbá fekete és kék zománezozott ezüst garnitúrákat, karkötők, gránit- és korall tárgyakat, arany inggombokat, ezüst óralinczokat, kanalakat, evösze-reket gyertyatartókat és sokféle más ezüst és arany tárgyakat. aZSjT* Vidéki niegrendelóselcet pontosan
postai utánvét mellett teljesítem. -ZjífJ Egyúttal bátor ragyok nyilyánossigra hozni, hogy részlett .etés mellett is eladatik jutányo; olcsd árért.
Kitűnj tinteiettel
MILHOFER ÖDÖN,
ékszerész
Karácsonyi és pi MM leMisalit) m | sikerüli fény arc/kép,
melyet a n é. Közönségnek naeyon ajánlhatok, s egyszers- j| mind vagyok bátor figyelmeztetni, hogy műtermem
pillanat felvételre *
van berendezve, minek következtében oly helyzetben va- 2 gyök, hogy a legzordabb időben is a legsikerültebb ké- 8 péket készíthetem. Íj
Gyermekek felvételénél a rövid előterjesztés követ-
„ kéziében minden baltiiker ki van zárva, szintúgy \'elnót- S
teknél az állás ós kivitel oly természetes, mint az azelőtti «s»
érvényes. 8
Egyszersmind ajánlok olaj ;.quarel és chrom festett )C
képeket a legolcsóbb árakon. *f
Hogy megbízásaimat pontosan az ünnepekre elké- <m
szithessem, vagyok bátor figyelmeztetni, hogy ilyenkor sjt>
ígen sok megrendelések vannak, még ídóben felvétel vé- |s>
gett jelentkezzenek, nehogy az időre el nem készÜlDei- *aj
Teljes tisztelettel
Décsey Ede 5
fényképész N A G Y-K A N I Z S í N *
a Di zalai Ukaiekpéaztárbas. $k>
Nagy-Kanizsán.
Izén sok bete^ ksvs.bb*t ¦----- sí e .
ha a tnegfelalű gyógy szereli mind-jjirt kex-étben keinél lmné i*k. — Km él fogra aa oly könyv, mini. 5 ,1\'r. Airy gyógymodsaenv-, mely uem-raak a betegségek leirá*át tartalmaira, hanem es-pwtul orvotilag kipróbált ós eztrss. ívsrn jónak bizonyult JuLzin-rc-k**t karol fel minden bitegre uázve a legnagyobb beesossl bír. Az említet: éi Kif\'iter kiadó - intézfiéb-n LípcnétH\'ti Diezjülent röpirat. mulynek iior«;« számos álfára! vau -Hátra, 6srlicfcek K. efryeteini k&nvváriH által (BÚS 1-Jstri-ntár 6. tz.) 7ó kr bekütdíse után bérateatve köldetik mtg
TRIP1UM.
Húgycső-betegségek ellen.
Használati utasítással együtt.
E saiforna orvosi vény után késsi Utt kttfiuó áSCr bugyc*5 - beta, «é^ck ellen Matoa hatással bír, elismerve orvosi tekintélyek sa nagy kSsunséfj ko éb 1 bálanytlatko-zatok s bisotiyiat.ik által Kiváló kedveli»éf-ben réssel;, bárki által a lag könnye i>beu alkaltnashati>sá?a. kellemeaaé^e á]tal >¦ férfiak nrii\'t nokfél e.Cfordoli. ilynciü barmi okból •zártaatoit bajoknál, kntSoSsen pedig a bncyesd folyás) betegié^fi ellen (blenomlra, tripli)
A test -is .-.-veictére beaszabb basxuálat mellett is (\'dilit bajoknál) teljesen avtájm-tlaii
B5vebb u\'zsitás és adas/\'ilasi mód me1-Ukeltatík. — Egy «dati »\'* 5 fri o é — Fél .dag 2 frt 50 kr.
Fördó ALGYOGYOH (Erdély)
me?re..<iolhMó ZÁOOS\'Tl 8ZÉLK8 ^rónyszor-tárábar..— HndasMSlea: Nerads Nssdsr iryózy-faszeiárntliiában katvauí atcaa 7-lk szám. — Bécsbeo Kaaiíer Istvio LnU.eugassc 17. íz
Dr Hartmann
Auxiliumj a
legjobb gyégyazer
Hugy csőbetegség
ellin urakuál és
folyadék nőknél,
¦zigonun orvosi vény a tán készített tyógy-¦ser — .:; -; .• .\' sdcsés és fajdáium, nttítieteg\'és; né.kül, njonnan
beállott . :
-aj. akposatt és Biegfflolü eyorsan. Batároaottan dr. Hartau un áaxtiiamja kérei\'dS ¦ >a*7 ezt a mellékelt hasxná lati ot sitisi kBnywel együtt r* egy a dr. Hartmann inléaetáben tanaps-ban Urtott jofrusit jcfy a aas;a valődiaá-gában kapluto miuden nagyobb srjrogrsaer-tárban 2 írt 80 kr«ri.
FÖ raktár: Twerdy W. gyofysz.
I. Kohlmarkt II. Bécs.
Raktár: Práfjar Béla gyoflyszerész nraál Na oy-Kanizsa b
U. 1. Dr. HartsaaBi ar rendel 9—2-ig ás 4—6-ig intézetében s ittmioden ngy mint addig la, nindenoemO bSr- és titkos beteg séfek, nem különben férfi erő gyengülés, kiválóan fciiíínő mód samrint, minden clú-
tí etke>és elkerülése i ,"•:;=;::. .....:: és
dagadáiok és mtz-dennenia betegaégek legjobban zTÓETlttatnak. atérsékelt dij. Levé-Hlecls., 680
Wien, SUdt, Seilergasse Kr. 1L
Keiler Mátyás
caipéaa
NAGY-KANIZSÁN,
WU\'CSKITíi- ;ie hax, STRBU & KL--:IN Í0.xw-kareskedért mellett
[ajáulja a n. é. közönségoek
czipész-üzletét,
amelybea mindennemű urí-, nói és gyermek-czip k a legojabb divat szerint külföldi bőrökből vagy egyéb kelmékből a lehető lecjutányosabb árért készít.
Kaai raktár ¦inlweai czlrikbil.
Báli-, lakodalmi-, valamint mát, ha.onló alkalomra aiflk. .éget ciipjk 10 óra leforfáaa alatt kéazttt.tnek el.
A n. é. közönség aaves pártfogasát kéri legmélyebb tisztelettel
Keller Mátyás,
espéas.
HUSZONEGYEDDÉ YPOLYAM
ZALAI KÖZLÖK?
DECZEKBEB 10-én IS8S.
HIRDET ESEK.
a ¦
XiLMAHR LEGSZEBB ÉS LEGCZÉLSZERUBB
karácsonyi- és újévi ajándékok.
Scherz Louiza fiánál
(Bazár) épület,
Valódi amerikai varrógépek főraktára n, m;
heeler & Wilson . . . . 35 frt felfelé. * „JFali inga orák......16 frt
legújabb Singer családi . . 45 írt „ X jJLegujabb éjjel világító fali órák 4—6 és 8 frt
owé szabók és czipészek X IEzöst nöi zseb órák.......15 frt
rtevtrp ÓO frt 0 \'-fö™* •""¦•» .........*2 fi-t
részére ........... ou irt „ Xg[Arany nöi zseb orák.......32 frt
úgyszintén Anger, Cylinder, (Heuger) stb. $ Arany uri „ ,........40 frt
Arany és diófarámás\'tükrök Ifi tói30 frtig. Arany és diófarámás olajszin nyomatú ké-
Mindennemü gyeraek-jítéksk. pek párja 3 2() fr^g TamMa- ét Jux ttruyak
Asztali, fali és függő lámpák dus választékban.
-__ Mindezen tárgyak részietflzetésre kapliatóJi.--
felfelé felfeléJ
Csak akkor valódi, títfÜSS-SÍSSí-
lenyomva.
80 ív íí t* a leeiobb sikerek mellett fennáll min^ennemO gyi**r betegteiek éa emésztés! akadályok, (mint itvágyhiány, haaseomiáa). vé-tt|Mláa it aranyér ellen. Kfllünflssn oly événeknek ajánlva, kik ttlí ilet-
oiúdot folytatnak.
Kaatltltissk tirv-^syltssj híatattstsek
Egy lepecióteit eredeti doboz ára I frt. o. é.
CRANCZIA BORSZESZ SŰVAL
rk lsgmegbishatébb önaegályES sxere a szented5 emberiségnek minden belső é« kölsS gyulladásnál, a legtébb betegség ellea, mindennemű1 sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek éa nyílt sebek, rákrekílyek, üstök, ¦zsmgynllsdás, mindennemű bénulás ss sérülés itb. ttb. ellsB.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-majoIaJ.
KrohnM. és társától Bergenben.
(Norvégiában.)
Karácsonyi és újévi
HELFY B.
OPTIKUS és ARANYMŰVES fiagy-Kaitksin.
Melegen ajánlhatom minden szenvedóne?: kipróbált esiszoft szemüvegeimet, csiptetó\'ímet és íerg-nstjeimet a legfinomabb ólomüvegből, mely (előirat szerint orv. rend. után csiszolható.) Minden idő változásra alkalmas meg nem homályosodó valódi kriítálykŐ szemüvegeimet. Nagy választékban megvizsgált hévmérő*-, légmérők, aneroid, színházi s tábori látcsövek, mikroszkópok, borszesz pálinka és bormérök. nagyító üvegek és Stereoskop készülékek Továbbá: 748 3—*
s ss o "ö sl t&vírö vezetet
rövid készülékkel esak 9 írt 30 kr.. szobira és konyhára terjedő 30 frt, szobira, konyhára és kapura terjedő 48 frt.
Seterologiaiintezele\'i.víilaniiütfolddelejességek alUIkipróbált Aneroid barométerek legfinomabb kiri-ti-lbeuS-40 frtig kapható részletfizetésre!*.
Kgyazeramind vagyuk b itor a n. é. közönségnek figyelmébe ajánlani nagy raktáromat a legújabb minták után készült arany, ezüst é* ékszer áruimból, melyek a karácsonyi és újévi ajándékoknak legalkalmasabbak, a legolcsóbb árért jótálíáa mellett. Továbbá ajánlom arany-müres műhelyemet a nagyérdemű k ö i ö n a 4 g figyelmébe hol míndsnnemU arany éa exOst templomi és ékateréaaoti munkák a legolcsóbb árért éa miodsn e aaakmába rágó javitá-¦uk pontosan eszközöltet nek.
Arany, ezüst és ékszer, úgyszintén régi pénzek beváltatnak,
FS-ateza, C*engeri-atcxa atagletéa Rotenbergés Weliscb-ft\'-le házban, .......
F.-en balmáj artrolaj valamennyi, a kereskedelemben elfffordnld aj k&sBtt az egyedüli, mely orvost czelokr* használható.
Ara egy Üvegnek használati utasítással I frt. o. ó.
Fö szál I11 ás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. ndvari szállitónál, Bécs
Tuchlanlen.
Rakti\' az áilam minden hiraevw gyógyszer tárában vagy faszer-kereskedésében. Raktár nélküli helységekben magán egyé osk nagyobb megrend eleieknél megfeleld árleengedósben ré»zeiülnek.
A t SX. közönség kéretik határozottan M .t\'-féla kéaaitmény-rendelni es csak olyanokat elfogadni, melyek saját ÓTJegyem ét aláírat sommal vannak ellátva.
Raktárak: Nagy-Kanizsa Belus J. gyógyn. Práger Bála gyégyss. Fesselhofer József, KosenUld Adoll. Rosenberg Ferenci, Strém éa Klein. — Zsla-Egtrazai HotlAsy J. e. ÜSrCZali Isatl Feri — taros Dorner E — Cliktaraya Gönci L. gyógyizeréas. — (tatatvir Kaböcbay Kálm. Kohó J. gyógy«. Th. Kecskessy gyógy sí. — KaproncZE We-rlt M. grógy-tiazag Caaesinovica lat. gyócysz. — Ke82tfeeiy Wnesch P. — Körmén:; Ráta Ján. — Záfrftj lrga!mathoE gyogyaz, Hittlbacb 8. gyögysz Holjac V. — Ssproa Mezey And. eyógysz. -- Cíteaye KaliwodaJ — KaatSvár rcti Borovicz Ad. — Zala-Eger szép, Hollony L E- gyógy". 451 *0—62.
A legjobb SZIVAR KA - PAPIRO S
LE HOUBLON
Fran cria gyártmány. TyrÁ-H\'zá.SOKTÓL ÓVAT1K!
/"e szivarkapapir eaak kkor valódi, [ fi ha műiden lap le BOUBLoH bí- / JVlyegzét magán hordja én minden kar- ^ *^ton az alant lattate v.-ajegyryel éi S }S aláiráaaal van ellátva. í
cg
3AWLEY &. HENRY, slsizip FiantzsUs. PARIS
janit Fíbní3nh ím Hí: ilei «irai
m.
í
Harling Ludwig & Go.
Hamburg.
BzétlZÜia: 732 5-5
esak szilárd és finom áruk e tetemesen
leszállított árak mellett bérmentve, íjtánvéítel
5 kiló Eio erőteljes - — — — 2 80 kr.
Kagr-aaiiiaia, ajoattott * kiadó tnlajdonos Waidits József grorssaitójin-
gA6Y-KA%IffiA.-.im decomber 14-én.
EMbMkl ir:
•ria» ém ...... -s ta.\'
(él éli. . . . 4 ,
M »4 «m . ... . . . S .
na. JO &r
MimCTESE* 8 DUihol petittortotn \', mimitanr L i »i»i.E tRrihhi «orért * kr. \'
NirLTTÎRKKN toronkiEt 10 ki«rt T.teto.k tri ÜBrtQxi illeték mindet efje. Wytt*. . - tétAn SO kr. ttcMeodö
A 1*f sseSfeati ?é*«ét Kkee5
sjak & axeiiaaoS&öz, u«yar- részét iÜetái kftaiewéayek (w-dif a kiadóboi béosealvf; IVtrxeuaeiV : NAGY KANIZSA VlstsiesWi
Mmfatottea ferdék eaak Sasáért BMiakalárs-xtól fY-faih
Kéziratok í-issss nem katéetstak.
.Nagy-kanizsai önk. tüzoitó-egylet", a ,nagy-kanizsai kereskedelmi síparbaak", , nagy-kanizsai takarékpénztár*, a .zalamsgyeí áítaiánoa Un iló testület" a >aaTy-kardzsai kiadad-Bevelő egyesület", * .nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezeta .soproni kereskedelini s iparkamara nagy-kanizsai ktüvaiasztioiííva" s több megyei és Táró sí egyesakt hivatalos értesítője.
UetcnkiDí kétszer, vasárnap- s csftíörtökön iiiegjeleBé vegyes tarUIae lap*
Ismét remiulscentia.
— ZaiJi polfirtárstink xt\'uti üf-j elmébe —
A vihar lecsendesült Ugy látszott mtr, xainíns a zsidók ellenei vagy belefáradtak, vagy beleuntak & megkezdett és jó ideig folytatott bajszába, vagy pedig jobb belá tásra jotottak s megelégedtek a bűnökre való emlékeztetéssel azon reményben, hogy ez zsidóságnnkat rátereli azon útra, melyen az anti-semiták véleményei szerint jármok kellene. L
Kegy az uzsoráskodás és a rituális gyilkolás vádjaiban az elfo-gnttságtól vagy rosszakarattól ragadtatták el magukat, azt mait k orí visszaérnie k ezésem ben — azt hiszem —- eléggé nyomós érvekkel támogattam.
Da audiatnr et altéra pars. s ráakadok az anttsemiták egy olyan vádjára, mely hitrokonaimnak egy nem csekély részét méltán ültetheti a vádlottak padjára. Mondom, egy nem csekély részét, de nem mindnyáját, még csak a nagyobb részét sem. E vád nem kevésbé súlyos, mint az uzwráskodás vádja, mert a zsidóság azon részére az emberi rút tulajdonságok legrutabbíkát szórja. Évada hálátlansággal egyértelmű hazafiatlanság vádjai
Csekélységem s velem egy villáson levó honfitársaim ezrei nem veszízűk magánkra e vádat, nincs is reá okunk, mert Önérzettel tehetjük kezeinket sziveinkre, s elmondhatjuk : .Teszünk és vívunk, hogy a haza fényre derüljön!" Érzelemben, tettben s kívánságban össze vagyunk forrva hazánk azon sarjaival, kiknek Ősei Árpád vezérszava alatt ontották verőket e drága haza bírásáért.
S ha elkövetkeznének a megpróbáltatás nagy napjai, meg is mu-tatnók, hogy ólai, halni tudunk j
érette, mindenki a szerint, a mint a haza java követelné.
A kik nunkfet, ilyen zsidókat, ismernek, azok ajkain a hazafiatlanság vádja még csak halva sem születik meg — ellenünk, Sem ugy azonban az emiitettem egy rész ellen. Ezeknek hazafiatlaaságát ostorozni, nemcsak a keresztény-, hanem a zsidó-magyar hazafias társadalomnak is szent s eiengedhetet-en kötelessége.
Megkísérlem bemutatni egy hazafias magyar-zsidó képét, hogy ennek ellenkezójében fölismerje a t. olvasó a hazafiatlan magyar zsidót.
A hazaszeretettől áthatott magyar zsidó első sorbn; büszkén vallja magit e haza fiának; nem gravitál se kelet, se nyugat felé, hanem, ha jobbnak látja is a külföld uralkodó viszonyait a hazaiaknál, ezeket mégis többre, vagy legalább éppannyira becsüli. Igaz, hogy ez elfogultságra vall; de hát ki tudná rossz néven venni a gyermektől, ha édes szülőjét, ki kevésbé művelt, gazdag, mint más, mégis igazán, odaadással tudja szeretni?
A ki ez édes haza szülöttje, annak kötelessége e közös anyánkon gyermeki szeretettel csüggeni, még ha az elfogultság Tádját vonná is ezáltal magara!
A hazafias magyar-zsidó — legalább magyarjait* vidéken — magyarnl és magyarán gondolkozik. Ezt nem akkor árulja el, midőn magyar diktiór* készül, vagy- tisztán magyar emberrel áll szemközt, hanem míndeu lépten-nyomon, a köszöntésében, a házi és utczai társalgásban, sót mikor önmagával társalog is. Szóval eszejárása is tisztán magyar, s nem szégyelli, ha német vagy franczia beszédjén ez megérzi krémet ül vagy francziául csak azzal beszél és levelez kivel magyar nyelven meg nem értetheti magát.
A hazafias magyar-zsidó továbbá nem cosmopolita. Fókivánsága & magyar haza boldogulása, ezért él, hai b \' ennek javát — kereskedelem . ipar, vagy gazdaság terén előmozdítani és dicsőségét emelni-teljes erejével iparkodik.
A hazafias magyar-zsidó régre szent kötelességének ismeri a hazai irodalmat és művé s z e t e t tőle kitelhető erővel támogatni s ezáltal virágzásra juttatni.
Itt elértem azon ponthoz, melynek elhanyagolásáért jogos a panasz zsidóságunk egy nem csekély része ellen.
A zsidóság sok könyvet, sok időszaki politikai és szépirodalmi terméket fogyaszt. De melyikből ? Különösen városunkban?
v Kérjünk ki egy kimutatást a helybeli könyvkereskedések könyveiből s rájövünk, hogy a magyar nyelven írott művek és szépirodalmi folyóiratok nem teszik egy negyedrészét annak, amit a helybeli zsidóság a német irodalom termékeiből évenkint összevásárol.
Igaz, hogy a német irodalom gazdagabb is, fogyasztó közönségének nagy számánál fogva termékei jutányosabbak is, műveltségre törekedő embernek idegen nyelvű műveket is kell olvasnia; de hát azt involválja-e ez, hogy a magyar irodalom pártolását, emelését a jó Istenre bízzuk ? Kern bizony l
Hitfeleim, kik e sorokat elolvasásra méltatjátok, tegyétek kezeiteket sziveitekre s feleljelek magatoknak arra a kérdésre: hány magyar remekírót olvastatok már et s hány németet? hány magyar remekírónak a müve áll könyvszekrényetekben s hány németé? Pedig mai napság mennyiségre nézve aránylag semmivel sem szegényebb a magyar
szépirodalom a németnél, minőségre nézve pedig egy polczoc áll vele. Kat a külföld maga is elismeri. Csak tí nem tennétek ezt ? — Lehetetlen \\ ! - -
Sürü a panasz, hogy zsidó hölgyeink csak addig magyarok a sző tea értelmében, míg az iskola levegőjét szívják. A mint azonban egyszer annyira serdültek, hogy a társaságba léphetőknek nyilvánítják őket a mamák, azonnal elnémetesednek; a magyar szót csak a cselédséggel való érintkezésben használják. Honnan támad tiszta, minden szép és nemes érzelem iránt fogékony keblökben e szégyenfolt? Vagy zsidó hölgyeink keble minden nemes érzelemnek tudna ajtót tárni, csak a honleányinak nem? Tapasztalásból tudom, hogy ennek is. Be a mamák kezében vau a kuka, melylyel ez érzelem előtt elcsukják a bejárást
A mint a leány 14. életévét elért*1, azonnal teletömik német klasszikusokkal, regényekkel; magyarról szó sincs, Ugy nő fel szegény leány, hogy azt sem tudja, vájjon magyar nyelven lehet-e zen-gení. Az iskolai olvasó könyvekben.; tanultakat részint elfelejti ekkorára részint pedig nem érthette meg azok szépségét Persze, hogy ily körülmények között a magyar nemzet muzsanélküli árvának tetszik az ő szemeiben, műveletlennek hátramaradottnak tartja azt. Magyar költészeti tárgyakon lelkesülni alkalma sincs; azt hiszi szegény hogy magyar nyelven csak csirkét vagy retket lehet vásárolni, magasztosabb gondolat kifejezésére pedig csak a német nyelv alkalmas. így vész el az a nemes mag, melyet a mai nemzeti iránya zsidó iskola zsidó leányaink kehiéibe elvetett
De mulatni, szórakozni csak nem mehetnek ki Bécsbe, Drezdába,
sem ide nem hozathatják a metropoUák színházait, tehát, ha a magyar Thaiia üti fel sátrát városunkban, csak felhasználják az alkalmat, hogy egy- néhány krajezár ára magyar Ízlést, magyar észjárást elsajátítsanak — gondolná az az ember. —
Dehogy teszik, távol van tő-Ifik! Nem mondhatom, hogy a magyar tTinhávat, egyáltalában nem látogatnák, — tavaly a német is csak ugy megfeneklett — ae hogy azon mértékben nem pártolják, mint a hogyan azt, különösen vagy ónosabbaktól elvárni lehetne, az tagadhatatlan tény. \\
Pedig a magyar nyelv és szellem terjesztésére alig van hivatot-tabb intézmény a magyar színészetnél — s éppen most, midőn a ta-polczai memorandum is váltig azt hajtogatja, miszerint a magyarországi zsidóságtól a föltétien emanci-pátiót meg kellene vonni s annak helyébe oly forma törvényt honi, mely szerint csak a hazafiasságot tettekkel bizonyító zsidó részesüljön az emancipátió jótéteményeiben: még jobban kellene valamennyinek az ország színe előtt a magyar irodalom és színművészet pártolása által az elieaök emelt basa fíatlai sági vádakat erőtlenekké tenni.
Föl tehát, kedves hitsorsosaim. mutassátok meg, hogy ti nem tartoztok a magyar zsidóság azon nem csekély részéhez, melyet haraftatlan-sággal, a magyar irodalom és művészet kevésre becs ülésével vádolnak 1 Az irodalom és a művészet lanyha pártolásának vádja keresztény polgártársaink egy jő nagy részére is ráillik ngyan, de mi ránk, zsidókra nézve nem képezhet mentséget, mert azok velők született előleges fölmentvénynyel bírnak, míg nekünk demon-trative kell hazafiasságunkat napfényre hozni, és nem
TARCZÁ.
Uelne dalaibői A esi 11 H-g ok az égen.
A csillagok ex ígér
affa ér A earede,
Hogy naadalattaBSl filcnek
JSgyraasra epedre.
A nyelv, melyet beszélnek, Oly dns, ölj- bijoic; De. a ki aegértsai tádná, Kíaes olyan nyeli tudó.
D* ín csak mertznoltam,
ta el lem foled-eten: ;
Hisz nyelrUnal rostájának ama,
Az aaolfált énnekem.
A lOtusiTETig rémül.
A lotnaaTlráf rémBl. Hí. iC : napvilág, S álomra hajtott fSvel, Várja ax éjssakáí.
A bolo* ar 5 \'babája. F távéval es kelti St, S átért* aseaásé feltárja Jámbor íiráf kebelét.
Yírnl és pimi éi fényük, B nimi.ii as áfás csUng f-nn; ittatoz, zokog it vasakét Kéjében, keiarrébas.
STEINBACH.
Kan Lagzi ő.
(Történeti ba.xély.) hu: Baké Jossef. (Folytatás és vége.) A iTOBora í — mormogá as sggaí — vivBiJekar. bolott\'ialifi kard sem volt 10ka heaébes : megtekintem, merre vessi Mját,
Aa aggao i« *!h*gyá lakát.
Hal!ottát«V-ea csalogányt daiban ol-vadotai mid-\'jn azive fáj a midőn paaaacát isaggatolt \'hangokban nyögi viaaaa a saftalan erdó? ha Bem, ugy keressétek fei s Vert magányát, mtly a pussták öroijaaBa-ön/áasitlakát körayesi.
Elhagjá a kertet a csalogány vagy némán hallgatvm ült sóid lombok redői rr.r-geii, mert énekét ellopá a leány, a ki kijővén a kunyhóból, saedeaé ajakkal dalolta bnját, andalogva, a séld gyep-pamlagoQ.
As epedi szerelem kínjait rangé: óh hol kései es: vemnek axép aserelme? Mily rég várlak tür«lmedeo s epedve ! Fáj a asivem, majd meghasad te érted, Oh hogy te e bua hangokat nem érted!
Ugy dúlja már kebelemet a bánat.. . Rövid idén meghalok én atáncad, S bár tegyetek rideg airba pihenni, Ott sem stQnőm meg tégedet aseretni.
Ilyenformán dalolgatott a leány, andalogva a söld gyep pamlagon. Setét Bsemoí, mini htiiló csillagok aláaüljedének aogarsik elébök omló hajfürtjeia átragyogván. AlásQljedének e ssamcsillagok a tengerbe, emelkedő mellének tejann ballámaiba; hiasen tenger volt « pillanatban a lány kebele, melyet a kétség vihara barázdált fel.
Köselitd fóífiu merftsé ketté aadsl-gásait,
Géza vohes, kinek: aresa halálssídö e portól fsdett.
Honoét jöss Cíér«x? kéVdé a bsiny eléje sistve.
A Dana és Tissa kSzti vidéken valék Izabella, — éa beszéltem Küa Lászlóval,
Ott?! — aikolta az öröm hangján Izabella, — és mit iseot hív-ének LáaalÓ ?
Holdaa éjjelen egy sátorban ült ö Eddával, kuo kedveséve! i monda, hogy végáldáaát hüldi neked, többé nem fog ide viaezelémi. hanem helyette engem boldogíts sstveddel.
A leány ösaaeomlék.
Oéaa [elemelte ét\' a kunyhóba
vitte.
L pillanatban lépett be az öreg né s ápolás alá vette e ssép angyali.

Hagyjak eszegényes kanyhút rövid ideig magira, mely id5 alatt Kuo László nagyon is — boldognak érezte magát Edaávai. egy elékeló kan nemesnek leányával.
A legmélyebb (.sereimet ia barát-aággá buti aa idó. Kan Listló ismét viassakiváskosott Izabellához éa midón egy sóhajt küldött volna atáaa, megssé Üti Ed az.
Ilit sóbsjtsss László? nem vagy boldog ?
Olyaa vagyok, mintha rab volnék, feldé László.
Rab vágyta, kicsi vedhez lánczoltad szerelmemet ? rab vagy ts, kinek szerelmét koldulja Edoa?
Emelj fel a csillagok hasijába, el fogom hagyni ast js, mert jegyeaemtél messze vagyok.
Te éppen jegyesed mellett vagy.
Hagyj itt meghal som Eáu\\
Nem László! itt maradsz nálam, vagy menjünk mindketten Badara ; teled el nem maradok, minden áron tieddé kell lennem, híazem, hogy ennyit csak megérdemel «on leány, ki érted annyit áldozott.
Óh Edoal mentád meg a madáxt, melyet vérengző keselyű halaiig Üldöa i ha vissza nyerte eszméletét, ezer veszély közölt U epedó pírját keresi fel legelőször
László 1 teled tanaiám ismerni a szerelmet, éa hogy lásd, mikép nem vo> tam rocs tanítvány .. : menj , .. távozná ... . tÓled tudom, hogy eróssakolni nem lehet a legszabadabb érz-ilme\'., a szereimet, tehát csak távosail ! bár axí vem Bsertesasik s romjain nyered meg szabadságodat.
Hit szólsz ?
E c>tllanatban távosnod kell ! Félek begy néhány perez ntác t issza rónom hatirosatomat.
Isten lánya! ts több vagy, mint bölgy.
Távozzál, távozzál gyorsan és tol a batáron felejtsd el szerelmemet Î
Soha Edaal szivem asentélyébe zártam a ott hamvad el.
Ne aaólj, mert hazudnod kell. Távozz, s nagy Isten védjen!
Könnyeid nehexitik lépteim, szemeidből olvasom, hogy szenvedsz.
Hit gondolas vele, hisses szabad leásass. Csókolj meg utoljára életedben s e csók jegyezzen el v tegyen Öaregyeddé.
Hogyan Edoa?
Nincs kivuled| férfio, kit aseretni bírjak s ba tán egy sor nem találnád fei jegyesed mellett Üdvödat, miciác eeesg
tél emlékéével, hogy évek atin is Edtu férjeként vár.
A csók elcsattant. Hoaasu és Ódat — kínos volt.
Néhány perez után kietlen magány -ban airá könnyeit a bájos Edu*.
Magános vándor nyítá be a kanybó
Megborzadt egy pillanatra látásán a pasatik karussoló öreg asazoaya. — Azonban mint mindig, agy most is bir-teJ< n tadi változtatni árosát, indulatja:
tükörét.
Az elsó pillanatban felismertelek Líesló, élsz fiam ? latén hozott 1
Hol van Izabella ?
Izabella? Kincs itthon.
Várok míg jő. Engedj addig lakodban pihenni jó öregem. KülónbeA uena dőlök most le, mert kétség hullámosa* lelkemet, mondd hol van Izabella.?
Megmondom, ha nem fogas botsat állani.
Ssólj I ne ejts egésssD kétségbe! hol van Isabella ?
0 Kaages Géza kon aemesnek
neje.
Kon László itaonya hangon tört ki.
Ka hit a magas indatat, melyat bitünk szeretetnek neves? Egy gyalázatos kan a híre* magyar király kebelébe martja a gyilkos vasat % egy hazugul esküdött hölgy kebelén elfeledi, hogy vétkeseit? Isten veled öreg anyókám! ha magyar tört volna életemre, mejbocsátanék neki és megvetnem oaak, de midőn egy idegen kígyóként mari ki keblem bét as üdvöt. Istenemre, ast agy megbüatetem, hogy elsötétül botsamra, átég!
HÚSZONRG-YKDIK ÉVFOLYAM.
Z
ALAI KÖZLÖK f
DECZEMBEE 14-én 188$.
szabad törődnünk a mindenben gin-csőt keresők gyanusitásairal sem.
Ne gondoljátok, hogy érezni elég. A dolgok mai állasánál bizonyságot is kell tennetek a szi Tétekben uralkodó érzelemről. — Azt se bigyjétek, bogy a (látszat azerint) csupán időszerűségből elkövetett hazafias cselekedetek sora csalással egyértelmű, mert ha eleinte időszerűségből,ké-sóbb megszokásból s végre azért fogjátok is megtenni, mert a szokás törvénnyé válik bennetek, a föczél mégis el lesz érve.
A tapolczai 13 antiszemita apos tolnak (szerencsétlen szám!) agy sincs igaza; erÓs a bitem, hogy ti czáfol játokmeg óket a legfényesebben.
Majd meglátjuk!!
BÁMÓOZI.
Iskola és társadalom.
(Folyt. «• vége.)
Egy újításokban gazdag tanügyi mozgalom indult meg máafél évtized Óta éa nemzetünk geniusának, bőid. Efltvö-aünkuek ébresztő aSava, kellő viaabangot keltett minden honfiúi szívben ; ai általános figyelem as oktatásügy elhanyagolt állapotára tereitetet\', éa aa 1867-ki üdröa törvények aj utcsát nyitottak a nevelés Ügy bajnokainak. A tanügy fáján tett nemesbilő kísérletek azonban sajnos, caak elsziget-\'.ve maradtak éa legyünk lelkiismeretesek bírálatánkb*n, nem tagadhatjuk, bogy üdvös törvényeink caakia kísérletek látszanak maradni, ott, hol a nemzeti jólélnek, a művelődésnek tulajdon kép nyilványulnj kellene, a népben. Hm ámitál volna, hinni bogy azon lelkesültség, mely itt olt egyesek felületes éa helyhez kötött meggyózódéso kelt, általánosan elfogadható szabály lehetne tanügyi álla pótunk bírálatánál. Éa bol találhatjuk meg e vissáa helyzet okát? Nem másutt, mint egyea helyek társadalmi életének romlott állapotában, melynek káros levegője behat a gyermeksioba ártatlan körébe is. —
Azonban nemcsak a gyermekvilág környezetének hatása, de maga az iskola adja meg egy nemzedék erkölcsi fejlődésének irányát. Ott, bol még aa iskolaügy iránti érdeklődés oly csekély, melyet a tanítók lelkiismeretlen működése tetéz, nem csoda, ha a kebeléből kibocsájlott nemzedék erkölcsi életének nyilvánulása még csak éleszti a társadalomban ugy is elharapódzó erkölcstelenség pokrli tüzét. -
Mióta iskoláink szerve éee a feleka-tetiaégben fónálló válaszfal hova elébbi lerombolására vaa irányozva, mióta a ko-zös népiskolai intézmény behozatala mind-mindnagyobb mérvben terjedni kezd, az iekola társas élete, mely a későbbi polgári élet előkészítő iskoláját képezi, nélkülözni látszik azon szellemet, mely a testvériség és szelíd egyetértésben leli kifejezését.
Nem aksrok ea állításommnak általános ssinezetet kölcsönözni, meggyő ződve, bogy minden valamire való tanító
Elrohant.
«
Kies völgy pátaita felett magas begyormon állott Kaagen Géza laka, köritve százados fenyők millióitól, melyek aürüen nőve ki a hegyek oldalaiból, emelek ég felé tüskés fejeiket. S a völgyek zöld p amiagán, melyek setéién ásitanak fel, könnyű babokkal simult el a bérezi patak l virágokkal ssegett partjain a vidék vadja táborozva járt szomját oltani.
A szép reggelt borút arctczal üd-vözlé a férj, kijőve a lakból, Izabella pedig már akkor izórakosotun ült a lak előtti padon.
Hasas cietok nem termé roeg a remélt gyönyöröket, mert bár Izabella változatlan érzelemmel hajolt a férj elé, nem bírta feledni Lászlóját.
Egy férfiú közeledett felélők — kinek megpillantásánál a férj és nő Össze-borsadt.
Kun László volt
Megrémültök ? — dörgé már mesz-ssirŐl, — jelen a számadás nagy napja.
Géza néma volt. Izabella csak e nevet birá eitagolni László.
Bűnösök vagytok mindakettenl — mert nem találtoc egyetlen szótagol mentaégtekre ! Te hölgy 1 kinek szivem adtam, kiért megvetem a legtisztább, a legvégetlenebb szerelmet, mely felém egy kun leány szivéből sugárzott sokkul tisztább lánggal, mint szívedből te, ki tudtad, hogy mit test e sző .szeretni", nem eaküvél-e egykor, hogy sírom felett 7égetlen Özvegységed gyászát öltöd fel ? s bogy tartád meg esküdet? egy kunnak nyujtád néhány nap után jobbodat 1 megvetlek nyomorú I és ki királyával így tenni elég aljas kebellel bir, az nem tálhatja többé felkelni az Isten napját.
Tévelyegsz László! — én iszonyú csa\'.ás áldosn-ja vagyok, — nyOgé Izabella.
törekvése oda hat, miszerint as iskolájában netán nyilatkozó felekezeti gyűlölet szitásának, melyre nagyobbára az ifjú aág iskolán kívüli környezete nyújt bŐ táplálékot, olyan korszakban, midőn a nemzet egén föltűnni látszó vészes felbök a nép nyugalmát veszély eztotik, teljes erejével elejét nem venné. — Ezzel korántsem akarok a közus-népískolaí intézmény ellen propagandát csinálni, mert ugy látszik, ellenkezőleg, fó ozélját egyikét, a felekeae\'iségben eddig feoállott válaszfal lasaankénti áthidalása képezi. De nem hiszem, bogy ez intézmény egyszersmind kizárná mindkét fe)ek*zet különvált, de egyenlő, vslláaí nevölesének gyakorlását; sőt ellenkezőleg népiskolai törvényünk elrendeli, hogy mindkét feleke--iet nemzedéke egyenlően részesüljön hitoktatásban éa szorosabb valláserkölcsi nevetésben.
De mielőtt azon okról szólnék, mely a nyilatkozatomnak alapúi szolgált, engedje meg a nyájas olvasó, hogy a hitoktatás fontosságáról, habár csak ssük körvonalokban, szerény nézetemnek kifejezést adhassak, —
A hit fenséges, felemeló hatását; tiszta, nemesítő fogalmát ki tagadhatnál Az élet különböző körülmenyei között, jó és balsorsban megtalálja hivatását aa emberi szívben. Felemel, megnyugtat, rsmé-nyekkel tölti el annak szivét, kib? egy fennaóbb lény iránti nemes bizalom érzete bonol; felebaráti szeretet, embertársai iránti tisztelet kifolyass, egy a hit szent meggyŐzódésébea nevelt egyednek. Mily elvetemültnek kell tehát lenni egy embernek, kiben hiányaik ama magaaatos érzet, vigasz, tápláló remény, tört k vészi be helyezett jóindulata nyugalom, melyre as élet viaszontagságos folyama alatt annyira szüksége van.
Nem indítja szánalomra a jólétben aszót a nyomor és szegénységben sinlódók állapot ; nem keh részvétet a hitetlenben felebarátjának sorsa; nem tölti el a oyo mórral kürdó keblét a bízatom, sem a sorsába való megnyugvás, kinek aeivéból hiányzik a hit fenséges, szent áhítatot ébresztő érzelme.
Félreismerbetlen hatása a társadalmi jólétre és befolyása as emberiség boldogságára, melyet nagyon találóan eoaetel Pestalozsy:
„A: istenben való bit az életnyu-galom forrása, — az ólelnyagalomba benső rendnek forrása, — a belső rend erőink kellé alkalmazásának forrása, — as e.oink alkalmazásában való rend a a bölcaeaég fejlődésének és gyarapoda sának forráaa, — a bölcaeaég pedig forrása as emberi áldásnak.
Ily képen képezi as istenben való bit a bölcsesség és áldás forrását és as emberikég igasí képzésére vezető útját."
Mindezekből világosan kitűnik a hitoktatás fontosság* as elemi képzésben. —
Tanítóink egyik legnagyobb hibájául róható fel, a gyermekek valláserkölcsi nevelésének, a hitoktatásnak elhanyagolása. A felekezeti iskolák tanítói, kedvezd alkalommal a rájuk nézve oly terhes feladat megoldását másokra, talán a lelkészekre bízzák, de a közös-népisko-
lai tanító teljéién felmentve érzi magái alóla, főkép midőn - törvény biztosítja annek pótlását, külön hitoktatók alkalmazása, illetőleg alkalmastatása által. S eathelytoleniUialegkevésbésínce okunk, ha ez így oegtörtéoik, de nem történik meg mindenft\'l s hogy állításomat kellő alapra fektessem, nem hallgathatom el, hogy a osabrendeki állami közöa-oépil kola már két ér óta nélkülözi az izraelita hitoktatót. —
Szerény nézetem szerint a hitoktató törvéuysaabta alkalmazása az illető felekezeti község kötelességévé van téve. A csabrendeki tar. hitközség elöljárósága ugy látszik caak könyedéo ráasa le vállairól e kötelességét, elhanyagolván egy nemzedék valláserkölcsi kiképzését. L gondatlanság okát azon egyiserü körülményben találhatom fel, bogy az eiöljá-róaág tagjai, azok, kik anyagi helyzetüknél fogva es ügyet leginkább magukévá lehetnék, vagy gy értnek telének vagy gyermekeikről másként gondoskodnak s így hitaorsosaik ügye óketlegkevésbéaem érdekli. Egyúttal nem rejthetem el cau-dálkozisomat a fölött, hogy es intését isr. vallása tanitójs oly csekély érdeket tanú-süt ss izraelita gyermekek felekezeti ügye iráni, holott leginkább lehetne hivatva es Ugy megbotránkoztató állapotán, a hitközség elöljáróságára befolyása állal,
¦t gitni.
Páratlan e nemben e hitközség csekély érdeklődése a nevelésügy iránt általán is jelenleg, midőn gyermekeikről as állam gondoskodik. Aaon érdeklődés a tanügy irányában, mely még evek előtt e hitközséget jellemző, megszűnt, míóta oly rabbi állott S hitközség élén, ki annyira szivén viaeló gyermekeik jövőjének bot-d-gaágát. -
Honfiai kötelességet vélek a csáb rendek! izr. hitközség irányában leróni, midőn olyan Ügyben ébresztem fel figyelmét, mely egy nj nemzedék jövőjének úgyszólván boldogságát és a társadalom erkölcsi jövőjét illeti. Nem hiszem, ho>y e felszólalásom as érdekeltek részérói kellő méltánylásban nem fog részesülni es fontosságát tekintve oda fognak hatni, hogy a hitoktatói állás mielőbbi betöltését elrendelik. Ez ügy a megyei tanfelügyelőség hatáakörébe tartozván, egyszersmind nem mulasztom el e tényállást becses figyelmébe ajánlani, reméllve, hogy e törvényellenes állapot megszüntetése iránt "ntézkedni fog! —
CSABRENDEKI.
Men\'ed magad I egy tengerét öntsd ki a szavaknak, melyekkel egykor elcsa* Iád szerelmemet, én akkor is megvetlek! férjed a nyomora megtisztelve, mert bakója nem akarok lenni, vivjon velem, Isten ítéljen felettünk.
Kardot I — kiálta őrjöngve Géza — kardit 1 te nem vagy szellem, Így élned nem szabad, mert szerte dúlnád boldogságomat 1 Nem ölhetélek meg, nem volt alkalom, pedig karom alkalom, pedig karom bátor és erős, nem fogod látni többé a napot!
Ezután mintegy őrült futott a kardért.
Néhány perci múlva visszatért — Arcaa sápadt Voli, mint a halál, jobbjában egy kard remegett.
Vívjunkl kiálts, Ölj meg, hs erőd tulmulje jobbom érését.
Távozának.
Százados cser sátora alatt a völgy legkisebb részén jeleltek ki a vivó tért.
László kardja Géza szivébe fúródott s azonnal meghalt.
Izabella keservesen zokogva ssaladt László felé, |a kitárt karokkal fogadta ót Lászlónak ismét fellobbant szerelme Izabella íránt — és a meglepetés hangján szólt
Megbocsátok s sseretlek Izabella t Nézd a holdat mint vándorolja be as ég mezőjét kedvese, a nap ntán keseregve, sápadtan a naponta veastve arcza táléból, igy én míóta elvesztettelek és egyedül töltete napjaimat mintegy a falak között, folytonosan csak keseregtem. De most mond meg óssintén Izabella azeretsz-n te engem ?
Sseretlek lelkem ifja a midőn e szót kimondám, kimondtam a végtelenséget is. a szerelem, melynek élete nem a sírná! végződik, sem szerelem az egy tisztátlan láng, mely mindennapi érzelmek méhében fogamzott i melyet a vál-
hoz csalóit rajzok ét részletéé leírások alapján lesz véleményes nyilatkozatot
Mintán a magyar misiistérinaanál beadott folyamodványok hossájáraláa vé gettaz osstrík kormányhoz tétetnek át, s ettől véleményezés végett as említett bizottságnak adatnak ki: a magyarországi kérvényesők érdekében fekasik, ha minden egyea esetben a mennyire lehet megfelelő rajsok és leírás mellékeltenek, nehogy ezek hiánya folytán a kérvényük elintézésében hátráltatás álljon be.
Sopron, 1882. évi nov. bávában
2604. ix. 1882.
\'¦\'•\'t\'letrnér.y. Rozenw. . J. hirlrpés ezímköoyv-kíadó a jelesebb bortermelők, a nagy \'tés kisebb borkereskedők, pezsgő gyárosok és vendéglősöknek csimköayvét adja ki, melynek Ausztriára, Magyarországra és a Németh birodalomra vonatkozói. Kő\'.ete már megjelent, II. kötete pedig, mely a Franozía, Angol, Swajcai és Dánortzági czéget fogja tartalmazni, sajtó alatt van. Ezen müvek áss kötetedként 5 frt mindkét kötet pedig előírás utján 8 frt
Azok kik ezen termelőkre, kereskedőkre és vendéglősökre egyíránt hasznos esím könyvet megszerezni akarják, legyenek szi veséz s neveseit kiadókhoz Bécsbe (IX. Wabríngatraase 52.) for dúlni. —
Sopron, 1882. évi decz. havában. A kereskedelmi és Iparkamara.
2579 sz 1882
Hirdetmény. Az általános vámtarifa XL. osztályának -1. jegysete azerint, oly gépek ne lyek a vámterület-n nera készíttetnek, a két kormány közös engedelmével a tai\' fában megállapított vám fele mellett hozhatók be.
Annak megállapítása váljon a be hozatni szándékolt géphez hasonló a vám területen készíttetik e vagy aem, nálunk a körülményekhez képest külön • zakénők vagy a műegyetem által fog eszközöltetni, Austríában ellenben ss ottani minisztérium fl czélra egy külön bizottságot álli tott fel, mely as illető folyamodványok
tozékonyaág nyomora szelleme egy lehellettel tesz semmivé. Szerelmem vég\'eleo és felfogja gyújtani lángjaival a tiédet ia. ha aa kisJudm akarna is.
Legfenségeeebb lény! — enyém enyém vagy örökre I
Kan László átölelte szive kedvesét s a szép angyal akként hajolt férfias kebelére, mint a tiszta ég, mely a láthatáron ba rna föld Ölére hall.
*
Kövid idő inalva zajos malátáig volt as Ós Budavárban. Láasló király Anjou Izabellával tartotta menyegzőjét. A boldog családi élet váltotta most fel Kun Lászlónak viszontagsággal teljes napjait a Izabellának karjai között soha fel cem merült képsetében Edaának angyali alakja, véglegesen megfeledkezett egykori kedveséről, ki folyvást várta, hogy Kun László őt az oltárhos fogja vésetni.
*
BepQljünk át néhány évet mely tdő alatt Kun László felett tündökölt a szerftQCte fényes csillaga s angyalhoz hasonló neje körében minden öröme beteljesedett. De Edua eeÍ ve sehogy sem csillapodott le. Botsára hivta tehát fel rokonait, kik aztán László agy táborozása alkalmával saját táborában meggyilkolták.
Menjünk a holtak meséjére. Vzgy nem is szükség ea mennünk, hisz temető e honnak minden talpalattnyi földe, régi dicsőségünk temetője. Márvány nem emelkedik Kun László elhervadt teste felett de örök lángokkal ég jeltelen sir ján as emlékezet szövétneke és vtszon tagságot pályafutását mai napig megőrző aaámnnkra a történetnek halhatatlan angyala, airja felett pedig mintegy elko morálra száll a századot emlékeset
Régészet.
Csáb R\'judck kimerithellen bánya a bronos-korí leletekre nésve; as ősszel estközölt ásatás a várakozáson felül érdekes tárgyakat juttatott napfényre, mindannak daczára, hogy s korán beál* zord idő miatt csak egy sirt bonthattunk fel, de ez oly gazdag volt a broacs tárgyakban, hogy ssép reményeket köt a tavaaszal folytatandó ásatáshoz.
A talált tárgyak a következők. 2 db. felt&nŐ boázza éa maasiv korongo* fejÜ broncstü csinosan d.*zitve vízszintes és függélyes rónaiakkal, nemkülönben a korongos fej felső lapján is igen csínos közös dissité. látható. 2 dr b. 7 karikából álló bronca karperecz kígyó tekeredés alakjára, mely meg most is, mindannak dacaira, — bogy Krisztus utáni I—Il-ik asásadbaa lehetett használatban, — bámulandó ruganyossággal bir, 2 drb brones sodrony-gjürü, ékítve mindegyike két sodrony tekercsese!, mely akként van a gyűrű karikájára illesstve, hogy a sodrony pánczelán! ia szolgálhat 5 drb. brones JemnzbŐl készült ssavar különböző hosszúságban és végre 3 drb vékony brones sodrony mindegyike össsegÖrbitve,
A lelet értéaét emelő a tárgyak épaége és f e! tűnő ssép fényes söld patinája. Ezen áaatáa egy kis edényt is eredményezett mely azonban nem bir jellemző alakkal, nemkülönben több dánylörodék is karült elő.
DORNER KÁLMÁN.
Helyi, megyei és vegyes hírek.
— A .Zalai Közlöny" 1883. évi 72. számát 10 krért beváltja a kiadóhivatal,
— Nagy csendben történt meg f
hó 4-én dr. Laky Kristóf lekössönése folytán m«tgüreaült megyei bizottsági tagság betöltése, melyre városunk derék Önsetlen s a közügy körül kiérdemesült polgára t takarékpénztári könyv Knausz Boldizsár ur 28 szóval választatott meg. R-mete Géza ügyvéd 7 szavazata ellenében. Nem tudjuk vájjon a közön) vagy tudomás hiánya okozta-e, bogy még délalán 2 órakor se volt ss-vazó, de mindenesetre elérkezettnek Teljük as időt arra. hogy a régi „móres\' (dobolás) mellett a falragaszok általi hirdetmények is meglegyenek honosítva városunkban.^ mert azt nem lehet kívánni iatelligtns embertől, bogy száj-tátani siessen vasárnapon fél tizen kettőkor a városház elé, annál kevésbé azt, hogy a városház kapuja alatt jól eldu gott hirdetményeket böngéssze, mikor a városban ket lap is van, — amelyek közöl igas — bogy most már egyik se helyhatóeigi közlöny, mivel ezt a nálunk divatba hozott tényleges „nyílva-noeaág" régen satyrává tette. De a város meg rendelkezik annyi anyagi erővel, hogy a nyomtatványok rovatában föl vett össsegből az ilyenek is kerüljenek
— Amint értesültünk, a választás meg-lemmitése iráni a felebbesée már be-nynj tátott
— A csere és tiszt példányokat lapunk 98. számából nem küld hettflk szét mivel as abban megjelent „Ördögök a földön* osimi* tárosacsik végett s a rendesnél sokkal több pót dányban nyomatott lap teljesen elfogyott agy, hogy a fennevezett csikket külön lenyomatban kellett a közöaeég azámárá kiadni s még az is teljesen elfogyott
— A mulasztásért a t. szerkesztőségek és munkatársaink szíves elnézését kér
jak. _
— Jntalomjáfók. Erdey Berta, kedvelt népaninmüi primadonnánk jutalomjátéka f. hó 18-án lesz. Közőnsé-güoknek eddtg tennsitott kitüntető aj. írmerése színtársulatunk j-ő erői iránt, szükségtelenné teszi a pártolásra való\' buzditáit Jő az nmgától ís.
— NegrelU Oszkár lovag, a kőz-
kodvességÜ férfiú, a katonai tőrökben ú előnyösen ismert törzstiszt hallomás szerint — ismét városunkba ifi\' ö ömmel üdvözöljük. 1
— Nyilvános felolvasás. Azon felolvasások sorit, melyeket még eddig minden téli évadon it a kereskedő :fjak önképző egylete belyiaégében o\'y nsgy érdeklődéssel hallgatott meg a közönség, az idén Morgenboaser Jinos polg. út. igksgstó ur a „Házi vegyészet\' czimű értekezésével nyitja mag. A kik ezen rend estetni szokott érdekes felolvasásokat már ismerik, bizonyára Örömmel fogadják a hírt hogy a ne>-czelt egylet a tél folyamán még .Öbb ilyen felolvasást rog rendesni. Belépti jegyek (nők stá-mára saámozott ülőhelyek) a dohány fő tőzsdében kaphatók. Kezded — 8\'/-órakor.
— Köszönetnyilvánítás. Fogadják Őszinte köszönetünket a m. hó 27-én tartott tánczvigalrauuk alkalmával latt szivea felülfizetésért az igen t.jótevő arak Felülfisettek: Babosa Liaaló ügyvéd 50 kr. Szommar József 1 írt. Beins József 1 frt. Prigor Béla 50 kr. Imrei Ferenc* 20 kr. Csellhofer Alhanasz 20 kr. Bolgár István 20 kr. Száras Gyula 20 kV. Killer Henrik 50 kr. Toplik N. 50 Eger lg-oáca 50 kr. Fűldy Ferenci ÖO kr. Dávid János 50 kr. Farkas Jósaef 50 kr. Haín Mihály 1 frt. Ssilvta 40 kr. „A nagykanizsai iparosaegédek betegsegélysŐ egv* lote nevében; A rendesőség.
— Uj ügyTédi Iroda. Egy bekül-
döt körlevélből értesülünk, hogy dr. Rothschild Jakab or a Rosenfald-féU hasban ügyvédi irodát nyitót. Izraelita, a jogi pályára lépeti ifjaink közül ő as első, ki szülővárosában nyit irodát.
— Zalámegye kincse veszélyben.
Zala-Egeraségről irják affKeeiihely*-nek : .Nem csak városuok, hanem as egéss megye „kincse" — a levéltár — forgott nagy veszélyben e hó 4-én. Ha maga a megyeház leégne, ast ismét f«l lehatna építeni, de ha a megyei levéltár lett volna martaléka a tüs emésztő lángjainak as megfizethetetlen, soha helyre n m pótolható veawtességet ront volna maga utáni Ea ama nagy katastrőpha bekövet-kezhelóaége caak hftjsaálon függött. Ugyanis ; egy a [levél tárban mÜködŐ hivatalnok az ott (levő cserépbályha körül a padlón szokatlan feketés szint észlelt, — a mely körülmény őt arra inditi, bogy meggyőződést szerezzen maginak arról, vájjon mi okozta ea ott feltűnt fekete éget? oda lép és botjával a padlóra saurt, mire az eréas könnyedén kezdett a padlóba nyomatni s essél egy ide-jüleg vékony füstgomoly isiit fel a szúrás helyéről. — Megfoghatatlannak tűnvén fel a körülmény — asoaaal jelentést telt as alispánnál. Ezalatt a tűzoltók is a belyszinére érkeztek, a padlót fe\'. fessitók, mtre azonnal roppant füst és láng tódult a terembe. — A tüs el-fojtátott és a levéltár a megsemmisüléstől megmentetett. De ha még \\ 48 óráig észrevétlenül lappang a tüz és esetleg éjjel kap lángra — akkor Zalamegye kincse menthetlenül veszve van, — és — a szeanyfolt — örökké lemosbaÜan marad. A rögtönzött vizsgálat kiderité, hogy a aka-sdmtt végig húzódó gezendáról a sársás le vásott, mit a fűtő észre nam vett s minden gyanú nélkül végezi ma ? táját. Cona> a leitatott hogy |* gerendának betek ÓU égnie kellett mig 1 — 2 mtr boassau t padló alá ért a lég hiányában lassan lsppangó tsíkra."
— Megbíró- AiÜmeghi öo képzőkor 1883 január 13-áa könyvtár és alaptőkéje javára a nagy vendéglő termében sorsjátékkal egybekötött zártkörű táncsvigalmat rendes-Bolépiiülj egv sorsjegy gyei l frt. Egy sorsjegy ára 20 kr. IWeletteT felkéretik a n. é. pártoló közönség s kisor-solásbos tárgyakkal hoszá járatai, melyek jannár 10 éig a« önképzőkör köny tárában köszönettel fogadtatnak. A meghívó kívánatra elő matatandó.
— Kesxthelyre a napokban vonalnak be a dragonyosok. A izállás-ren* detők már oda is érkeztek.
— Perlekedő felek figyelmébe.
As igazságügy miniszter nemrég kelt rendelete azerint: s községi bíróságoktól felebbezés folytán a járáabiróaágokboz áttett Ügyekben hozott iteletak ezután bélyegra«Qtesek lessaek. (Eddig 1 Értoe bélyeg kellett.) A kötött egyezségekre p-dig tokozot szerinti bélyeg adandó. Ezen üdvös iatéskedé* aa ügyvédi ka-marik felterj-tatásainak kösaöahet*.
— Leforrázott szerelmes- Hogy melyik vár<*b*n történt °*m mondjuk meg, találja ki as olvaaó. Egy rófőa lovagló Seladonnak megtetszett esürtyem egy színésznő, kinek azonban benső viszony t volt a színtársulat egy élese*, tagjával. A sserelmea dühönea levelet
ALAI KÖZ LOHT
DECZEMBER 14-ea xsag.
írt a saíaésznőhös, Loire noldsugárral, csillagos éggel, rózkatlanhos hasonló do-bogé kebelbex e tudja a jó ég, mivel. — ömlengő levele végén válaszért wd. A színésznő válassz sets toké késett. Öröm tol repeső síivvel bontja azt föl & méternek hűséges keseléje, b Ím a borítékból kipotytyan a színésznő igazi k-dvesének névjegye; cssk egy bsó vao rí írva, sz is németül, de oh, as a ssó maga a bol-dogtalanaig. Nési, nési, oem akar hinni — megdörzsöli a szemeit, • agyanait a szót Utja maga elótt, stép kaligrafikus voaiaokkal: „Besetst*
— Meghívó & független dalkör álta! Maroialiban 1882. évi dectember 31 é fSylvesUr-estéjón,) a „Magyar korona vandégló nagytermében Gróf Forgách Béla és Ktas Géza műkedvelő urak kös remüködése mellett tardandó sir-, körű lánez-estélylyel egybekötött hangversenyre. Műsorosat: X. réaz. 1. Nyitány. Előadja a aenekar. 2. Hymnos (Erkel F.) Előadja a Független Dalkör. 3 Váltósatok (fiünten.) Zongorán előadja Kiss Gésa ne."*. Népdal-egyveleg. Előadja a Független Dalkör, 5. Mü-dal (Rózsavölgyi.) Czimbalora-solo. Előadja gróf Forgách Béla ur. II. rész. 6. Tenor-solo, dongó-karral (Gambert.) Előadja a Független Dalkör. 7. Magyar rbapsodia (Székely.) Zongorán előadja Kiss Géza ur. 8. Bor. dal .Stradella\' operából (Fiotow.) Előadja s Független Dalkör. 9. Siaodchen (Schubert) Czimbalom-eolo. Előadja gróf Forgáoh Béla ur. 10. Szabadság-dal (Habar.) Előadja a Független Dalkör. a hangverseny végestével táncz: kiviiágos kivirradtig. A rendező hizotuág nevében Takács látván, einök. Belépti jegyek csak e meghivó fölmutatása mellett válthatók, az előadás napjáig: a rendeső bizottság elnökénél; sz előadás estéjén : a pénztárnál. Szassdlyyagy 1 frt. Ctaládjegy 2 frt. Hangverseny kezdete pont 8 órakor.
— Síit fizetnek Nemetországban fóbbálUmi hivatalnokoknak? A német birodalom költségvetéséből érdekesnek véljük a követkerŐ részletek felsorolását-54,000 ezer márka fizetést és szabsd Is: káat kap a birodalmi kanoaellár. De azeV nem & a birodalom legjobban fizetett hivatalnoka, as alatta álló nagykövetek jóval tekintélyesebb összegeket húznak, a londoni s szent-péterrári nagykövetek p. fejenként i-30,000 márkát. Ennél nagyobb fizetése caak egy hivatclnoknak az elsasz-lotharingiai helytartónak vaa, ki évenként 180,000 márkát kap. Elég tisstessséges a párisi nagykövei füzetese is, szabad lakáson felül 120,000 márka A római nagycövdl 100,000 a kon i tant in nápolyi 120,000 márkát kap c mind a kettő mellé követségi prédikátor is van beosstvs, minthogy se Komában se Kona taotiaipolyban nem létezik német protestáns egyház. 120,000 márka a bécsi nagykövet fizetése ia. A fókoozulok kö sül légibbet 48,000 márkát kap a nevr yorkí, legkevesebbet, 15,000 et a geonai Tudományos csalókra is jelentékeny összegeket áldoz a német birodalom. A nyi-pelyi zoológiai állomás 30,000 márka ssubvsnetiót kap, közép-afrikai s más földrajzi kutatásokra 100,000 márka, a nürnbergi múzeum számár\'. 115,000 márka Tan előirányozva.
— Nincsen öröm öröm nélkül. A „Népnevelők* lapja írja: „Lapunk ssult számiban adtunk ősainte örömünknek kifejezést afölött, bogy a közoktatás ügyí ainUster ur egy jelps tanférfiut Sebettfaa, Károly urat tanfelügyelőnek nevezte ki. Mindig hálásak voltunk, va Sjunk \'& lessünk, ha látjuk, bogy esen állásokra *sofc lépnek dö, L crk a ternaé-aset és éss törvénye szerént arra nem csak különösen, de kimerjük mondani, — kiváltságosán hivatvák. És Um Sípos Orbán, Jáss-Nsgykunmegye alispánja, ki a legközelebbi tisztujitásnál tán nem számíthatott s közbizalomra, Biharmegye tsoielügy el őségét kérte és meg is kapta. Hogy a „degradáló előléptetést* valahogy megédesítsék neki, hozzá adták a min. osztály tanácsosi csimet aztán még 2500 frt fizetést, amennyit a fővárosi tasfelügyelő kivételével egy sem kap. Ugy értesültünk, hogy ss uj tanfelügyelő ur valamikor snagy politikában csinált* s est tenni ma is szereti Hogy a nagy politikus meg as utakkal, katona-és börlönügyek-kel foglalkozott volt alispán kiválólag hivatott óra lesz as elemi oktatásnak abban nam kételkedünk. S ha már alispán Unfelügyelő,miért ne lehetne as miniszteri fogalmazó is? És a távozó Sebestha helyéra kinevezték dr. Morlínt, a miniszteri fogalmasót. És a tanügyi quaiifioatió ? A papája iskolaaséki elnöki*
— Ax elhagyott boszoja. Schla-weben Glogeu kÖsel»éj;ében Poroszor-szághan agy fiatal özvegynek egy Br,... nevü ssesskereskedő udvarolt. As esküvő napját már ki is jelölték, midőn Br.... fivérétől levelet kapott, melyben es ast tanácsolja, hogy szakítsa meg a rísionyt ai Öivegygje!. Br.... követte ezt a tanácsot és egy borossiói fiatal hölgy gyei váltott jegyet. A* elhagyott Ösvegy est megtudván, Boroszlóba utazott, hol a hűtlen. férfi és ennek jövendőbeli neje tartózkodtak. Mult csütörtökön átöltözködve, sötétbarna álhajjal, mely szőke
hsjfurteU elfödte, egy vendéglőben magát, mint C... asszony Br. jegyesének nagynénje, irta be és kérette a fiatal bői-gyet, ki nagynénjét soha sem látta, látó gatsá meg. Szobájában igen barátságosan bestéigetet: vele Ós borral kínálta meg, miután annak pobsrába titokban mérget kevert A fiatal hölgy ezután távozott, de már útközben rosszul éreste magát és alig tudott jegyese fivérének szállásáig menni, hol ájultan rogyott össze. A rögtön hívott orvos atonuai mér gesést konstatált és annyira eszméletre téritette őt, hogy a beteg nÓ a vendéglőt ás a szobát megnevezhette, hol a mérgezőit bort itta. A vendéglőst és szolgaszemélyzetet azonnal elővették, C... asszonynak távirtak Liegnittbe sigy megtndták, hogy Ő nem ia volt Boroszlóban. Caak később gyanuei\'ották a valóságos tettest. Többen a beteg hölgy családbeliei kö sül egy pinczér kíséretében a méreg-keverŐDŐhöz mentek szembesítés végett ítt csakugyan látták, hogy as nem C... asszony, s hogy álhajat visel, de mie\'Őtt elfogbstták volna, a méregkeverő nő egy. másik szobába menekült és megmérgezte magát Midőn ráakadtak, már haldoklott. Vájjon Br. jegyese életben fog-e maradui, még eddig nagyon kétes
— Temetés éjfélkor. Kómában történt mait ssombeton, hogy, mikor éjfélkor egy bérkocsis hasafelé tartott, a Maain utón egy ház harmadik emeleti ablakából egy fiatal ember ugrott le az utcaira és pedig olyan szeren esetlenül, hogy fejé: a bérkocsi tetejéhez vágta s aztán összetört tagokkal terült el as utcsán. „Vigyen ki azonnal a temetőből* nyöazörgé a segítségére siető bérkocsisnak s aztán meghalt. Nem sokkal ezután egy fiatsl leány jelent meg a ház kapuján, a ki könnyes ssemekkel, szintén arra kérte a bérkocsist, hogy a holttestet a temetőbe vigye, hova aztán ó is kikísérte. Ez a leány kedvese volt a fiatal embernek. Hogy mi vitte rá es utóbbit az öngyilkosaágra, még eddig nem sikerült megtudni.
— Liszt Ferenez a torzképek-röl. A. Londonban élő sselUmes tors-képeiről ismetetes német festő Goedeoker Ferenez nem óg szeszélyes ecsetének: két áldozatát: Kubinsteíu Adolf és Benedict Gyula toraképeit függesztette ki Simon Károly berlini zen emükeresk édesének kirakatába. A képek egy példányát a weimari nagy kollégának küldte el. Liszt e küldeményre következőleg felel egy november hó 1 én kelt levelében : „Tors képekben sohasem leltem nagy gyönyörűséget. Uraságod azon általános durvaságnak hódúi, melyet képnek el nem ismerhet Liszt Ferenez,*
— Lncea Paulina és a berlini
diákok. Nagy nehezlelést vont magára a hírneves énekművésznő; ha elejét nem vessik könnyen botrányos macaka-zene is lehetett volna a vége. A diákoka szó teljes értelmében felsnduitak a művésznő ellen, ki gavallérságnkat sértette meg. As eset következő: Egy fiatal medikus bok rétát küldött a művésznőnek e kérte fogadja el hódolat-jeléül. A művésznő két zártazék jegyet küldött vissza a fiatal embernek s utasította, hogy adja el és árán fizesse ki a bokrétát Erre támadt zaj, csoportosul ás, méltat\'ankodás a csak is a higgadtabbak akadályozták meg a művésznőnek mucska-zenével vsló megtiszteltetését.
— Nóorvosok Keléi-Indiában.
Kelet-Indiában morgalom indult meg, nőorvoaok alkalmazására azokban a kórházakban, aholeaentul bennszülött hindu nőket is akar a kormány gyógykezeltetni, A hindu nő ugyanis nem caak míndm európai, hanem még c hindu orvosok gyógykezelését is visszautasítják és csak kurusaolónők által gyógyíttatják magukat Igen természetes tehát hogy a leg többen meghalnak, ugy, hogy a halandó\' ság a hindu nők közt évről övre rémületes mérvben szaporodik. As indiai kormány ss ügyel sir Salar Jungnak véle ményadáa végett kiadta és es oda nyilatkozott hogy legalább is szer női orvosra volna szükség, ds es aa indiai budgetet nagyon terhelőé .mindazonáltal azt hiszik, hogy as indiai kormány nem fog nehézségeket emelni a hindu nők kíképeztetese ellen, hogy orvosokká lehessenek.
— A természet játéka, As emberek is gyermekek lesznek, ha megvénülnek* Ugy látszik a vén természet is ked< vet ksp néha játékot űzni, ha mással nem, hát magamagával. A tél már itt volna, havat fagyot már láttunk, a hideg elől dideregve menekültünk s kandalló tüze mellé s a vén természet itt-ott mégis el hiteti egy-egy akácsfával,* rózsa- vagy ibolya bokorral, hogy már átaludta téli álmát • bátran fölébredhet rügyet bonthat kihajthat, mert a néha elócsillsnó napsugár a tavasz hírnöke. Es csak ugyan mindenfelől érkeznek hírek a másod virágzaaról. IgT trja Janovasky József: postamester Zsaraóoaárói, hogy a kertje-\' ben levő málnabokrok még javában virágoznak, s jóisü gyümölcsöket is hajtanak. A bokrok nyílt helyen állanak a a fagy = noha az már naponta szigorúbban lép föl — még sem tesz kárt bennük.
Híába, a termeszei is vénül, s még megérjük, hogy s természetben is less ugrás.
— Lonise Bláncz életrajzi adatait adjuk e helyen. Madridban született 1813, október 28-kán, styja Bonaparte József uralkodása alatt fópénsügyőr volt A gim-násiemot Bhodaeba kezdte és 1830 tói kezdve Parisban folytatts tanulmányait számos nélkülözés között. Arrsjbsn két évig nevelősködött, 1834-benismét visszatért Parisba és a radikális lapoknál dol-gozott; 1836-ban a „Le Bon Seas" szerkesztője lett egész 1838 ig Azutáu megalapította s „La Revue du Progrés* t szo-cziális kérdések megvitatására. Mint demokratikus történetíró még nagyobb fel tünést keltett. ,Historie de díx ana\' (1830—1840.) csímü müve általánosan ismeretet. B Hie\'orie de la révolution francoise* czimü müve mégnsgyobb fontossággal bir. A forrsdalom eredetét tárgyalja benne éa megjósolja a ssoczialís-mns diadalát. 1848 ban tagja lett a provisoria kormánynak. Különösen a munkáskérdéssel foglalkozott ekkor is, és as állam gyámontáaát eszközölte ki. Valami maradandót azonban nem volt képes al kötni a gyakorlat terén. A májas 15-ik merénylet után titkon Angliába ment hol irodalmi m un kássigát folytatta. „ Le, Nouvezu monde* czimü folyóiratot két éven á*. sserkeszte\'te, a „História de la révolatíOQ francaiét" müvét befejez1 e. 1870-ben visszatért Parisba, 1871-ben a Sei ne-De partement megválasztotta kép viselőjének a bordeauxi nemsetgyüléshez, bol a háború f oly Utasa mellett beszélt: később Versatllesben a szélsőbalt alapitá meg. esentul nem szerepek már, mert betegsége miatt visssavonult a táras dal mi és politikai mozgalmaktól.
— Magyar találmány külföldön. Tammerforsből (Finnországban) decsem ber 6-áró! Írják lapunknak: Egy Fodor István nevezetű pozsonyi fiatal ember, ki már két óv óta jár a külföldön és tanul mAnyait Franczía-, Angol-, Német-, Bel g!um-, Holland- és Oroszország legelsóbb iparintéseteiben tette, Wiilíám de Nott-b-ck finnlandi mérnökkel egy a vasúti szakmára nézve igen fontos találmányt tett. Ez t. i. egy ellenőrző készülék, mely egy változható diametérrel bíró kerék: utján minden vasúti kocsira ép agy, mint akármily más forgalmi eszközre alksi mázható. A készülék bámulatos pontossággal a vonat gyorsaságát órán- és per özenként jegyzi föl; kimutatja azt ai időpontot, mikor a vonat egy hídon vagy egy kerékvonalon vagy egyéb más veszélyes útrészen ment át, vagy egy állomás ban idí-zöit; egy szóval: a vonat minden mozzanatát hibátlan pontossággal jegyzi töl. A készülék igen egyszerű és könnyen átvizsgálható. Kísérleteket tettek vele s finországi és s pétervár-moaskvai vasúton s ekkor kifogástalannak és czélszerünok bizonyult be; jelenleg as orosz állami vs suták főigazgatója és a föltalálok között tárgyalások folynaka készülék elfogadása végttt A feltalálók Oroszország részére már bírnak pátenssel. Fodor a magyar kösle edési minisztériumhoz is tordalt már a végett, hogy késtülékjével a ma gyar állam vasú tokon kísérleteket tehessen s mi ast reméljük, hogy a magyar találmény itthon iskellő méltánylásra fog találni.
— Vetések állása megyénkben. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium állandó gazdasági tudósítóitól beérkezett jelentések szerint a sümegbí és letenyei járásban a korai bu-be vetések megsárgultak és megrozsdásodtak; s, sümeghi járásban a kései vetések szépek, a repese buján áll, burgonya roháanak indul; a perlaki és letenyei járásokban a korai vetések buják, a zsla-egersiegí járásbana későbbiek kikelnek. A novai, kanissai és csáktornyai járatokban a korai vetések saépen állanak; a novai járásban a későbbiek gyengék és ritkák; a kaniss ai járásban a repose kitűnő, burgonya szépen áll, takarmány sok elpusztult; a novai és csáktornyai járásokban a bot gyengye és savanyu; aa alsó-lendvai járásban a repeze, baza éc rozs ssépen áll.
— Törvényszéki napldljasaink miatyánkja- Mint halljak szegény diur-nistáink ujabban a következő miatyánkot rebegik minden hónap elején: Miatyánk, egy forint 1 ki vagy elnöki kezekben dicsértessék a te szép neved; JŐjjÖn el rendes mindeanspi országod, legyen meg a te azép akaratod agy as emeleten, mint a földön a kontós boltban is. Add meg nekünk minden napra magadat és ne engedj minket a zálogház körüli kísértetbe, de szabadíts meg eddigi hatvan krsjcsártól. Amen. A buzgó nekifohászkodás nem roes, csak aztán foganatja legyen 1
— Uj papírgyártási anyagot fedeztek fel Svédországban, sőt svéd lapok jelentései sserint Jönköpingben már nagyszabású részvény társulat is alakult as aj divstu papírgyártásra. A svéd erdősegekben ugyanis nagy mennyiségben található as úgynevezett fehér moh, mely saakte-kintélyek kijelentése szerint kitÜDŐ anya-
got szolgáltat a papírgyártásra. A tett kísérletek beigazolták, hogy a fehér mohból gyártott papiros felOlmni minden más gyártmányt, ugy hogy pL a */t hüvelyknyi papír keményebb a fánál és csak oly ssépen festhető és mázolható, mist a legsimábbra gyalult fa.
— Kit nem tud a mathematfkns? Egy ismert mathemaüknsaak ifjú és ssép felesége van. Boldogan élnek boldogságukból caak as hiányzik, bogy nincs, családjak. A mailkor egy barátnőjéhez volt meghiva a nő keresztelőre. — Ab sóhajt fel, minálunk nincs paazitz; az a tndallan matbematikua még sokszorozni sem tud.
— A Vaiszlóí alapítványi sxámtartó Kurz mult héten, mikor a számvevőség tagjai az alapítványi pénztárt folülviss-gálandók, odaérkeztek, pár pereznyi távozásra engedelmet kért, kiment ss udvarra és ott agyonlőtte magát. Természetes, hogy a végzetes elhatározásra a pénztárban levő hiány vitte.
— Bobbanó szivarok, a pénz ügymiiisztor — mint a N—t illetékes helyről éltesül — a robbanó szivarokról szárnyaló hírek következtében Bács Athanás Temesmegye alispánjából, Tőrök János Temesvár város polgármesteré bői .és Vlacbovits Szilárd főkapitányból s több pénzügyi tisztviselőből álló bizottság által viszgáltette meg a temesvári dohánygyárban követett szivarké szités módját s a 66,000 darabból álló gyanúsnak mondott smvarkészletet. A bizottság konstatálta, hogy a készülő britannikassi varok első begöngyölését, * forma megadását, s boriték-levél rávo-nását s as ekként elkészült szivar megvizsgálását más és más egyén teljesiti, ugy, hogy a szivar mig elkészül, négy kézen megy keresztül; ezenkívül a készítés a szomszéd munkások s egy külön e czélra elrendelt munkaügyeié jelenlétében történik. Ha robbanó anyag tétet nék a szivarba, mindezen egyéneknek egyet kellene érteniök s ezenkivüi a ssivsrnak már akkor asét kellene robbannia, midőn először a bábmintába, majd as alak megadása véget ti csavar-sajtolásnál erős nyomás gyakoroltatik rá, de a bizottság, dacsára azon meggyő-déséaek, hogy a gyárban agyszólván lehetetlen robbanóanyag bekeverése, s gyanúsnak állított szí vérkészletet mégis a legbehatóbbzn megvizsgálta, közel harmadfélezer darab szivart hosszában felvágott s azon eredményre jutott, bogy azokban semmiféle idegen anyag nincsen. Mivel a kész szivarok a készités után aconnal csomagol tatnak, ki van zárva a lehelőség, hogy a készítésnél tétetik robbanó anyag a szivarokba t minden arra mutat, hogy as a gyufa, puskapor, gyutacs, s más e félék, miknek koronkint egyes szivarokban nyoma ta láttatik, rossakaratból vagy pajkosságból a forgalomba hozatal után juthat csak egyes szivarokba.
— A czar zsebkendője. A asan-dárságot Muaskaorzzágban tudvalevőleg L Miklós ezár hozta be. Midőn as elei zsandársági főpiraucsuok Benkendorf, császári főhadsegéd a czárhoz ment, hogy jelentést tegyen a zssndár rendőrség szervezéséről és utasításokat kért, egy udvari inas egy asebkendŐt hozott a ezárnak, ez azt Benkendorfuak e szavakkal nyújtotta át: „Itt vannak utasításaid; mennél több könyet szántass ezzel, annál jobban fogsz hivatásodnak megfelelni."
életképnek sem vál be a darab. Indokolt cselekmény nincs benne esak két jelenetre való se; as alakok légből kapottak, miket a szerző kénye, kedve szerint a malbematikailag kiszámított szi a padi hatás elŐidéséae cséljából, síkat, ríkat bern-gat megszöktet. A mozaíksseírüsn össse-rakott jelenetek — mind mag annyi rs-mioiscentiák — végre azután kihotaák ast a neveseié* morált, hogy a ssép lányoknak, ba letérnek as erény ctjáról as is jó, ha nem, hát as in jó. Egyik annyit ezen ved, mint a másik és végű! sz egyik ¦serencséjével beüt a máeiknsk h. Tisz-teljük as ilyen költői bibliát! Hát biz ss a darab nagyon szerencsétlen hónapban fogamzott meg a asorző pbantasiajában. Hogy a roppaathíányok és képtelenségek daczára ís a fővárosi lapok egyike, másika olyan nagy szelet csapott eszel a Csíkydarrabbal is, hát az nagyon is érthető. — Nagyobb argumentumot nem hozhatunk fel ál Utasunk mellett mint ha kijelentjük, hogy — színpadunkon — Arday Ida remek játéka, Erdey Berta szép dalai, Kovács Mór és Kövessy humora nem voltak képesek a darabot megmenteni a megérdemlett buktatói. — A kisszámú közönség minden hatás nélkül távozott.
— Deczember 11-én Arday Ida
jeles müréssnónk jutalmául „A hamupipőke\' czimü vígjátékot adták. — A darab igen csendes folyású, ment a hatásvadászó sajos jelenésektől, igasán költői felfogással éa nyelven van irva. Es as est valóságos ünnepélye volt városunknak, legkedveltebb és legnagyobb elismerést kivívott színésznőjének akarta megadoi ez atkalommal a méltó kitüntetést És sikerült ia. Belépése alkatmával számtalan csokorral és dörgő éljennel fogadia Ardayt a közönség. — Már számtalanszor voltunk tanai ilynemű kitüntetésnek, de elmondhatjuk minden habozás nélkül, hogy ekkora ovatióban as itt szerepek művészek közöl egyedül Molnár György orsságo-san ismert trag<kosunk részesült; de egyúttal ast is el kell ismernünk, hogy Molnár Györgyön kívül a nagy-canísssi rögtönzött ssínhási deszkákon meg ilyen valóban hivatott tehetség nem remekelt Innét magyarázható még közönségünk nagy lelkesültség^. Minden kitüntetési jelenet között legmeghatóbb volt as, mikor as óriási pospánggaly meg fehér Jés rózsaszínű kam el iákból készült ko-jszorut a közönség szűnni nem akaró viharos éljenei kötött átnyújtották a művésznőnek. Ezen koszorúba igen értékes fülbevalók Ós egy melltü, továbbá 10 darab arany volt rejtve és szalagján esen felirat: „Arday Idának, a művésznőnek. Nagy Kanizsa, 1883. deczember 11-én.- Ai est feledbetlen emlékű less JÓ ideig. A jutalmazott jeles j ltokéval összhnogozott; Berzsenyi né, Kövessy, Kovács Mór, Bárdy stb. játéka. Közönség igen szép számban volt jelen s különösen azok vettek részt as előadáson kik Arday Ida művészi erejét felfogni s abban gyönyörködni képesek
— Deczember 12-én máaodssor ugyanazon szerepbeosstáasal a ,Nap éa hold" czimü operetté-et adták. A színház kongott as üresiógtŐl.
Sa ín észét.
A legutóbbi számban hely ssake miatt egyetlen előadásról sem szólhattunk. Es alkalommal is caak a nevezetesebb előadásokról emlékesünk meg.
Deczember 8-án a társulat oOO-ik előadása alkalmára Csobáncai KÓródy Páternek 100 arany pályadíjat nyert népszínművét: „A legény bolondjac-í adták. A darabot mar volt alkalmunk látni s akkor elmondtuk róla véleményünket. Ex úttal caak azt jelentjük ki, hogy az előadáson nagyon megérzett s szerzi személyes jelenléte; igen gördülékeny volt. Erdey Berta (Kati) igen jó kedvvel, nagy élénkséggel játszott és zamatos magyar dalait többször ismételtették. — Berzse-nyíné (SzŰcsné) igen élethűen adta a patvarkodó paraastaassonyt ki nagyon megszokta volt a kalap viselést — Ardsy Ida (Juliska) remek alakítása első rangúvá tette a szerepet melyet különben a szerző csak másedrangunak tett As Ő művészi fölfogását nem kerüli el cjellem-vonás legkisebb árnyalata sem ; minden alakot olyannak matat be, a minőnek maga a költő isteni erővel megtestesítené. — Csobáncai (Szűcs) igen egéss aéges falusi psrsszt-gazda volt — Szépen játszottak még:Berzsenyi Margit,Kövessy, Kovács Mór, Bárdy, tat közönség meglehetős számban.
— Deczember 10 én Caiky Gergelynek „A ssép leányok" czimü 3 felvonásos népszínművét játszották. Nem hiszssük, bogy Ciiky máskor ís volt volna olyan „kiesi" mint mikor est s munkát végeste. Nemhogy aépasinmünek, de még
Irodalom.
— Megjelent az „Önügy-véd" esi
mü köshassnu mü 15-ik füzete (irta Kaorr Alsjos kiadja ifj. Nage! Ottó Budapesten nemzeti színház bérházában.) E fusstben a szerző befejezi a községi bíráskodás körüli eljárás ismertetését annak ntána közli a községi bíráskodás alá nem tartozó kisebb peres Ügyi eljárás és esen eljárás folytán keletkezhető végrehajtások szabályait és ezen két eljárásra vonatkozólag számos iromány példákat hoz. Ezután áttér a váltó etjáráara, közli a sommás éa rendes váltó eljárás szabályait, a megkezdi a kereskedelmi ügyekben követendő eljárás ismertetését Ezen igen érdekes tartalma füzet ára 30 kr. Az első 10 füzete mint s munka első felkötnie külön ít kapható, ára 3 frt.
— Zenekedvelók figyelmébe 1 A „Magyar Da!-Albam"-ból mint a magyar népdalok egyetlen folyamatban levő egyetemes gyűjteményéből magjelent a IV-ik kötet 2-ik füzete is a 621—640. száma, következő dallamokkal: 1. As én rózsám boglyát tetéz. 2. Aa ifja ledérkedik. 3. Ast a barna helyre kis lányt 4. Ast gondolom, hogy napsugár éget 5. Azt kérdésed svŐke kis lány. 6. Ágról ágra száll a madár. 7. Arok is van, gödör is van. 8. Arokssállá* sánál volt egy veszedelem. 9. Arralány-bajt lenget a szél 10. Balatonon leng a hajó. 11. Baraozk kofának a lánya. 12. Barna leány haji 13. Barna menyecskének szeme. 14. Bágyadt Szellő sóhajtozik, lő. Be szépen ég as a gyertya. 16. Be ssépen szól s klarinét 17. Beteg vagyok, ki gyógyít meg? 18. BérboroU már almai*. 19. Bodrog partján nevekedett tulipán. 20. Boldog éjjel, együtt vagyok rózsámmal. A .Magyar Dal-Album* IV.
HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖN?
DEOZEMBKB 14-éa I8M.
HIRDETÉSEK.
kötete ismét 10 havifüieíbrin jelenik mrg ét pedig 200 dutlamtartalommal. Eiofi. ctíiéai ir egész évre: 10 füzetre 1 fri. 80 kr, félévre: 5 füzetre 90 kr. Egyet íüzet ire 25 kr. Minden fü et bérmentve küldetik szél, Előfizetések legczélszerüb-ben postautalványon a .Magyar Dal Album\' kiadóhivatalához Gyérbe intézendő*;.\'—
Feletós szerkesztő ¦ SZALAÍ SANDOB r Támaerkeaaté: BANÓCZI BERKXT.
4321-ax. 1882.
Aireresi lírtoéiyi timat
A- •UéJendvei sir. járásbíróság, mint li-Iekkönyvi hatóság részéről közhírré té\'otík.hu.íy Hobor Péter k.-szt-mík\' lósi lakó* — régre haj Utónak Ctek Pál lenti Ukős »?grchnjt.it szenvedő ellen 50 frt toké követeiét éa jir. iránti végrehajtási ügyében a zala-egerszegi kir. törvényszék éa az alaó-lendvaí kir. jínUbl óság terflletén levfi a lenti — községben fekvő a lenti 420. az. tjkvben A f 1 sor ai a. foglalt ét Cseke Pál nevén álló 25 írt hegyvámváluággal térbeli és évi adó alapján 310 írtra becsült ingatlan 310 frt kikiáltási árban az 1882. évi fabr. hó 6. napján délelőtti 10 Ómkor a lenti községben a községbiró házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan kikiáltási árának 10% vagyis
31 irtot készpénzben vag} az 1881. évi I.X. t. oz. 42. §.ában jelzett árfolyammal számított óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez leienni.
Alsó Lendván kir jbiróaig mint telekkönyvi hatóságdál 1882. évi november hó 7. napján.
HIRDETMÉNY.
769 szám tk. l3S2.
Arv. hirdetmény.
A Csáktornyái kir járásbíróság mint telekkönyvi hatáság részéről közhírré tétetik, hogy Zakál Henrik ügyvéd által képviaeltözv. KolácsMáriának, Meszarila György és neje Tomssits Mária zászád-hegyi UkÓsok ellen 42 frt tóke a jár. irán\'i végrehajtási ügyében, alpereB tu lftjdonát kepezÓ a nagy-kanisa-d királyi törvényt sók néz tartozó ezen kir. jbiróaág területén levő VII ík hegykerületi 70 ik tz. tjkvben A. f 7. 8. sor 117/b.b. és 117/b.a. hz. az. a, felvett és az adó alapján 363 fr\'.ra becsült ingatlan birtok, ugyeoezen összeg kikiáltási ár ét ennek megfelelő 10% bánatpéns letétele köte lezetuége mellett a VII-Ík lingy kerületi kőzaégbiró lakásán 1883 évi január bó 26-ik napján d. e. 10 érakor tartandó árverésen eladatni fog.
A részletesebb árverési feltételek esen kir járásbíróság telekkönyvi osztályánál éta Vli. hegykerületi községbírónál betekinthetek.
A kir. járásbíróság mint telekkvj hatóság.
Csáktornyán, 1882. jut. 31. napján.,
ndi zárda tulajdonai képező a e váró* j "jWÍJ* értnek a Czinioriumtól egész a majorig ¦ Kw« eiadfoi asáodékoltatváo, mindazok, kik II
. ___i________: t lt.:__._-l 1____\'. ¦>*
A nagykanizsai szt. Ferenczrend közepén a vasúti utcaira nyíló nagy ke: torjedŐ része háshelyekül önkénytr-sen >
a város esen legszebb ressón házhelyet kivannak sterezni, f-lhívatnek, hogy ea iránti akaratukat alulírottnál f. hó ü5-ig bejegyealo\'ni sziveakedjonek.
Nagy-HanU&án, 1882 decz 11-én.
Dr. Fárnek László
meghatalmazott ügyvéd.
es és e; -c aatgas) a miné^aflU nagyra
¦*-SŰlt é« KyótryarejflnoV Irixofiyul I SpVt-¦¦-(¦:-:-:;;¦:. dúréliyb\' 1 kéiJcHlt ,;
Pályázati liirdeímény.
Nagy-Kanizsa város képviselő testületének folyó évi november hó 4-én tartott ülésében rendszeresített és az 1876. évi XIV. t. cz. 145 ős 156. § ában körülirt teendők teljesítésével megbízandó 2 két egyenkint évi 150 frt fizetéssel javadalmazott városorvosi állomásra pályázat nyittatik.
A szabályszerüleg felszerelt kérvények ezen hirdetmény keltétől számítandó 15 nap alatt a városi polgármesteri hivatalhoz adandók be. 754 1—4.
Kelt Nagy-Kanizsán 1882. deczember 5 én.
A városi tanács.
llSotel« Viktor él Haltéi Sínben kUttaél. "rtfcnlMi, alayálktaMaa éa borain Min Valéé! arraiaégbaa ciak ¦ jyéoytirakbaj].
8—1.
TRIPIUiM.
Hugycső-betegségok ellen.
Használati utasítással együtt.
E i*ig<trna orvosi vény után ké.*-r.. tett küQiiú ner hugyc*5 - bsiní<.éink ollea biatoi hatáasal bír, elismerve c-to»1 teklnté-Ivek is nagy köaönség kfi éb 1 bálanyilatkozatok s bizonylatok alt*] Kiváló kedveltság. ben részeiül bárki által a lagkQnnysbbea alkalmazhatósága, kellemesség* álul is férfiak mint nókbél e.Sfordnló ilvue.n0. bármi okból ttirma«ott bajoknál kfl!«n6*en peéig a bogyesŐ (folyás) b«upé<ei ellen (hlanotoK-a, tristi}
A test aa.tvcaelé e hasasabb használat mellett is (idült bajoknál) taljesen ártajmatlaa.
Bővebb utasítás és adagolási mód maliik eltelik. — Egy adag á a 9 frt o é — Fél adag 2 frt 50 kr.
Fürdő ALGYOGYON (Erdély)
megrsndalbetŐ ZÁQOSYi SZÉCES gyégysxer-táráhan. — Hndspesten : Nsrsda fíaaöer gyógj-faiterára iájában hatvani atcsa 7-ik asám. — fiúubon áaszltr Istvis I.nissengasse 17. íz
Karácsonyi és ujéviC^»> ajándékok. HBLFYB.
OPTIKUS és ARANYMŰVES Nagy-Kanizsán.
Melegen ajánlhatom minden szenvedőnek kipróbált csiszoií szemüvegeimet, csipteíó\'imet Ós lorg-netjehltet a legfinomabb ólomüvegből, mely (elöirat szerint orv. rend. után csiszolható.) Minden ido változásra alkalmas meg nem homályosodó valódi kristálykő szemüvegeimet. Nagy választékban meg vizsgált hóvmérú\\ légméryk, aneroid, színházi s tábori látcsövek, mikroszkópok, borszesz pálinka éá bormérűk, nagyító üvegek és Stereoskop készülékek Tovább*: 748 3 -*
s z: o "E> el tá"viró -vezeríölc
rövid készülékkel csak 9 frt 30 kr., szob ra es kooyh\'<ra terjedő 30 frt, szobira, konyhára és kapura] terjedő 48 frt.
Meterologíaiíntézele\'-, valamint földdelejességek által klprób ilt Aneroid barométerek legfinomabb kivi -ifiben 8-40 írtig kapható részletfizetésre is.
Egyszersmind vagyok bátor a o. é. közönségnek figyelmébe ajánlani nagy raktáromat a legújabb minták után kéaxüll arany, eiüst ét ékszer áraimból, melyek a karácsonyi ói ujóvi ajándékoknak legalkalmísabbwk, a legolcaóbb árért jótállás melleit. Továbbá ajánlom aranyműves műhelyemet a uagyÓrd^mÜ k ö z ó n s é z figyelmébe hol mindennemű arany és ezüst templomi és éksteréisotí munkák a legolcsóbb árért és minden e szakmába vágó javítások pontosan eszközöltetnek.
Arany, ezüst és ékszer, úgyszintén régi pénzek beváltatnak.
Fő-otcis, Ciengeri-mcaz iroglotín Eosenbere-s Walisrh-féle tiáaban.
Mindeddig uiolérheílen.
MAAGER
cs.kir. szab
Y CSUKAMAJ-OLAJA
MAAGER VILMOS-tol BÉCS-ben.
A legelső orvosi tekintélvek által megvizsgálva éa jóváhagyva, — kSay-nyen emésztttetSaé^a miatt gyermi-keknek kBISnOsen ajánlható — s miot termé.xeti legjobb*; Usata éa hatályosára által slismert szer — a Icg-hatiatdaal-b gyógverSvel bt* mell- és tSdőba| k. férvásy, sssslr, ftkék-bsrklfilétek cllpti. Egy palSOlk ára I fri griri- aktáramban Kéca, ileo-markt 3**) valamint as ma trák-magyar birodalom legtOb gyógysxsrtá\'---. \'..-r. éi nagyobb fuiaerkcraskedéseiben.
Nagy Kaalzt\'a kapható: Relus JÓasef, Prager Béla gyógjsz araknál, Roienfald Adolf és Roserberg Ferencs fuizarkereak<*déseil>en. - VaraZG-doa: Knay Antal éi Aagn*stíny J. gyógy — SaprsabaB: at.-ssv Andr , atolnár U, Reekert K. Károly. KhnJy Jóssef gyógysa. — Kaseávárstt : Babócsay Kálmán, Angasatia Oasztáv gyógysi. araknál. 699. S\'-li.
*) ujabb IdSben étalelhetó. hogy több eaég - kóiOntégas tlsstátlan csnkamáj-olajat háromsaSgB Bregekban Maager valódi tisztított Durac-h-csukamáj\'olaj gyanánt áruaiL Ily rászedésak és mejcaaláaokat kikartllendE kéretik a n. é. kozAnség csak azon üvegeket .valódi statftr\'-féle tisztított csakamáj olajjal tOltörtnek elismerni, malyele fenti védjogygyel ellátva varnak és melyeknél a palaexkon, csímen, dogassborkoUtoa és hait-nálati ntasltás»n a név .¦teaser1\' á:l.
") Ugyanott léusik as osztrák-magyar birodalom számára scosSlian-feni anemsetköii aebkStó-gyár." Se > kfltfínben a medikai és Reconva-leacentí borok fóraktára Dr. Mfkoláach Károlytól Lcmberg ea.
Karácsonyi és újévi ajándékul-
Keller Mátyás
csipesz
NAGY-KANIZSÁN,
XSlir, WUC3KITS-ÍU íiz, STRElí k KLKIN flUier-kereskedése mellett
ajánlja a a. é. közönségnek
czipész-üzletét,
amelyben mindennemű uri-, női és gyermek-czipik a legújabb divat szerint kfllfsidi bőrökből vagy egyéb kelmékből a lehető legjutanyosabb árért készít.
Kéu nktir bliriamai cztpikbfl.
l.kod.lmi-, ¦. : már, h.toalú alkalomra stük-
pák 10 óra leforgiia alatt kéaiittetűek el.
közönség Bzives pártfogását kéri legmélyebb tisztelettel
Keller Móty
czipész.
Sr. Hartmann
Auxiliumj a
legjobb gyógyszer
Hugyesőbetegség
fIlin araknkl es
folyadék nőknél,
azigoruan" orvosi vény atán készttett tyógy-sier — gyógyít befecskendesés és fájdalom, ntóbetegaég nélkQl, újonnan beállott vagy bármily elstnlt •aj, ahposan és megfelalS eyorsan- Határozottan dr. Rartmann Anxilínmja kíreedo s igy ezt a mailekéit haszna lati ot-.sitáai könyvvel együtt éi egy a dr. Hartmann intézetében tanárában tartott jogoiit* jegy a maga valódiságában kapható minden nagyobb gyógymer-tárban 2 frt 80 Jcr-irt.
Fö raktár: Twerdy W. győgysz.
I. Kohlmarkt II. Becs. Raktár: Práter Béla gyógyszerész urnái Mtoy-Kanírzán.
U. 1. Dr. Karhsans ur rendel 0—2-ig i—6-ig intézetében s Itt minden ugy mint addig is, mindennemű bor- és titkos beteg nem kQlÓuben férfi erS gyengülés, kiválóan kilOnfi mód szeriét, minden n tó -ks etkeaéz elkerolése uélknl, Sypbilis éa dagadáaok éz mindennemQ betegaégek legjobban pyógyitutnak. alérsékelt díj. Lcvé-lileg la 680 82—».
Wien, Stadtj Seilergasse Kr. 11.
Tetemesen leszállított árak.
~ K Á V É ~
és thea szétküidési czég.
Legoajyrtb uatUMéll Inat «7 85—86.
nagybani árakban ajánl Hamburgból postán bérmentesen ingyeni csomagolással zsákokban 5 kilónként
¦xam Oaatr. ért. frt
21 Maaoa Talódi arábiai — — — — — — 6 62
•22 Meaada igen neme. — — 6.S3
24 Java I. targa uemai — - - — — — é53
30. Caa. «o:d .rSteljee - - - - —
27. Parí-aUocra, Igen kiadói — — , .8»
25. tava II. .arga ocrne. — _ — — *S0
32. Santai, jói.!é»a — _ — — 3.S0
33. Doaiiaga, kiadói -. — — — 3Bg
34. Ric eróteljr. él tinta — — — — — - — 3,60 Thea: \'I, kilo 75 krtól frtig 6 60. Eoaalik. Kroa Saruira
kordiaként 5 kiló 1.75 frt KSireilec aaélkaUéa 17*" é.aaiM antjallt ÁrjegyUkak ki»é-, thea- éa raaiUiébéll ralami.t lui B«U próbát Oij-meateacn Lülríelnek. hérjilk b a iolatát é- ajéuljuk magunkat
PUNKÉ & KORNBERÖ HAMBDBO o ^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxío
N.-ic-Kanizsin, nyomatott * kiadó talajdoaos Wajdits József gyorasajtőjin.
NAGY-KANIZSA, 1882. deczeml
sitit*.:
frfHx f m . , , . . . . 8 frt.
:r.\'. * .
véé 4tW fc*" \'• & • - ^ a
Kin **&m 20 fcr
HIRDETÉSEK 8 sattttaoi petitsorban V, másndaziM 6 a misdsateváuhi torért *i*r.
MTlLTTftEBEK toronként 10 árért Tétetnek tei iincstiri illeték minden egyes *iiréj. tétért 50 kr. üzctcndt..
Huszonegyedik évfolyam.
A Up azeHem] réaxét Üiető koxleaé-nyék a szerkesztőhöz, anyag-: réaxét illető közlemények pedig a kiadóhoz bementre intéz endök: NAGY-KANIZSA Wlattioaaaz. -
. Bérmentetlen levelek caak izmert mnnkatirzalrtól fogadtatnak el.
Kéziratok viasza nem küldetnek,
,Ntaj-kanizsai önk. tüzol tő-egylet", a .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, ,nagy-kanizsai takarékpénztárba .zalamegyei általános tanítótestület" a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", % ,nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és Tároii egyesftlet hivatalos értesítője.
Heteukint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Itat » valódi tehetségnek.*) Koppant forráson, átalakulásokon-kellett kérésitől menni -hazánk színi* Tisiooyainak ; igen sok reform -törekvés megbukott, és lépett a még-bukottak helyébe száz meg száz aj: tűig egyesek lelkesaltaége s.a nemzet áldozatkészsége és belátása szin-ügyi állapotunkat azon színvonalra emelték, melyen jelenleg áll.
Természetesen még messze állnak e tekintetben a külföldtől, de legalább annyira jutottunk, hogy a hivatásnak annyira, a mennyire ut van nyitva; a pályát környeső tisztelet, elismerés kedvet ad legtehetségesebb ifjainkoak, hogy Thai ia papjaivá legyenek és a színi pályára lépni óhajtó ifjú vagy leány előtt nem vágja el az utat a szülői balítélet és nem kíséri pályája küzdel meiben a szüiói átok soha el nem némuló kísértete.
Hála az égnek, hogy idáig is jutottunk 1!
Ez köszönhető egy részről a színészet nagy horderejét, nemzeti fontosságát érező és belátó közönségnek, mis részről pedig azon erkölcsi haladásnak, mely a színészek részéről tapasztalható.
Ha aaamiaczas éveket megelőzőleg vagy még azután is szemügyre vesszük, hogy mi volt sziuészeink legtöbbje ?_ ha megfontoljuk, hogy Thalia templomát nagy részben kenyér- és hivatal-vesztett, nem ritkán kapa-, kaszakerülő sehoonaiak lepték el és szentségtelen itett ét meg, kiknek ez a pálya csak asilum volt; — ha elgondoljuk, hogy hivatásból csak is az a néhány halhatatlannak lett színész, kiknek neveit a nemzet hálás visszaemlékezése — örök fény-nyel- körit;: legkevésbé sem csudálható, azon ellenszenv, iszonyat, mely
az egyének miatt megtagadta a pályától is & tisztességet és egy szük lépcsővel, sem tekintette magasabban tífóuak az utczai bohúcz, as ugráló pojácza, a kötéltánczos, a medvetánczoltató pirulásba ejtő ingyen élési mesterségénél.
Biz akkor csak komédiások voltak a színészek és nem ok nélkül
-\'•j-T.\'aatnéazatl laptársainkat ti-ttetettel fölkérjOk ea.n rzlkkoek asire* átvételerei
A ki ismerte, látott ket a regi kiadásból, révedező szemekkel, borvirágos képpel, a rendetlen, tivornyázó élettől eléktelenített, istenképéből kivetkezett alakban és megnéz egy mostani színészt tisztességes formában, műveltségről tanúskodó modorával, emelkedettebb gondolkozásra valló, nyílt tekintetével, annak be kell vallania, — hogy —- ha a pálya tisztessége sokban függ a rajta szereplő egyének erkölcsi becsétől — akkor a színi pálya most a legtisztelctre méltóbb pályák egyike.
Ezt Örömmel ismerjük el 1 De éppen mivei a fény most már oly erős, feltűnő a legcsekélyebb árny is.
Tudva levő dolog, hogy a legjobb erőket rendesen a fővárosi színházakhoz szerződtetik. Legalább a felfogás ez. Ahonnan, ha s dolognak jobban a mélyére, illetőleg a színfalak mögé tekintünk, ugy vesz-szük észre, hogy bizony az ily szerződtetésnél is nagyban befoly — éppen mint másutt — a pártfogás, az ismeretség. így azután igen sokszor megesik, hogy jó erő jut ugyan a fővárosba, de egy talán sokkal jobb — szerényság és ismeretség vagy pártfogás hiánya miatt — háttérbe szorul és nem ritkán züllik el ugy szólván nyomtalanul valamely vidéki társulatnál.
Véleményünk szériát ez eset ben a sajtónak jut azoo nemes feladat, hogy ily tehetségekre a fővárosi színi körök figyelmét felhívja.
E feladatnak felelünk meg mi is midőn egy Nagy-Kanizsán, Tóth Béla szintársulatánál -működő tehet-, ségre ű^yelméssé tesszük az érdekeit körök*.;.
Ez a valóban nagy reményekre jogosító tehetség; Arday Ida
Nagy-Kanizsán már több színtársulat megfordult; volt alkalma a közönségnek igen jó erőkben gyönyörködni, de még oly igazán őszinte elismeréssel, közvetlenül a művészi hatás által kivívott ovatióval még Arday Idán kívül nem adózott senkinek.
Ez elvitázhatlan valói A ki a színészi pályát minden fény- és árnyoldaláról ismeri, az tudni fogja, hogy a hatásvadászatnak igen sokféle útja, módja van; és hogy a közönség tapsai, néha még a színi kritika sem csalhatatlan tükre a valódi tehetségnek és hivatottságnak.
Arday Idának magán-élete sze-| rény megvouulásban, folytonos tanulásban telik el. Még a színpadon sem hajhássza a hatást, hanem él ezerepének, átleheli abba egész lel két ugy, hogy a közönség a szó szoros értelmében vele kaczag, vele sir. —
Az a hatás, a mit ő kivív remek játékával, az őszinte, igazi; az nem kieszközölt hatás.
És "ezt nem csupán mi mondjuk; ezt vallja mindenki, ha játékában gyönyörködött; e z Nagy-Kanizsán közvélemény.
Legutóbbi jutalomjátéka alkalmával is oly kitüntetésekben részesült, a minőre Nagy-Kanizsán nem emlékezik senki.
De meg is érdemelte, mert ő a naiv szerepekben éppen ugy ragyog, mint a legdrámaibb jelenésekben.
Ha most mar elgondoljuk, hogy Ő még csak 18 éves, tehát múltról
vele szemben nem is szólhatunk: minő jövőt várhatunk még tőle, a lankadatlan szorgalmú tehetségtől ?!
Éppen azért tartottuk kötelességünknek reá a szini köröket figyel-\' meztetni, hogy karolják fel, nyissanak neki utat, hogy színművésze-tünk egy ily igaz gyöngye el ne vesszen a mindennapiság kopár talaján.
Utat a valódi tehetségnek! SZALAY SÁNDOR.
Magyarország kereskedelme keleten.
Az időt, melyben élünk ép oly követté vágyónk képelek helyesen megítélni é- iölfogni, mint kortársainkat, kík a korasakot alkotjak. Századunkra mindent inkább lehetne mondani, mint ast, hogy a haladás és fejlődés tekintetében legállapodottaág jellegével bir, ellen kesöleg az átalakulások korszakit éljük, tele a haladat magaaatos eszmével a tökély elérésére. Népek és nemzetek szállnak versenyre ét küzdenek ezen ozél mi előbbi kivivasira. Lángeszű férfiakat szült e szazad, kik litnoki a símmel már eleve a jövőbe néztek. Nekünk Magyarországnak is boségeeen kijutott belőle. Xgas, hogy a lángész működését a saját kortártai nem méltányolják érdeme szerint, mert nem képesek ó: felfogni teljes mértékben. De nem is ismerik fel, vagy caak nagy ritkán az igazi genie működését tártai, mig körükben tartózkodik. Miiy kevesen követék a megváltét, mily sokan voltak ellenségei, s mily véghetetlen volt száma a közömböseknek. A valudi genie létezését arról ismerjük meg. hogy a nem-zet,melynek kebelében működött, nagy eszmékkel vajúdik, mely társadalmi forrongást vagy forradalmat biü.1. A forradalom egy uj korszak pirkadását jelzi, de vájjon ez as alkony vagy a hajnal pirkadata, ast csak a következmények, mutatják. —
A mi forrad almánk után sokan voltak, a kik az alkony pirkadását látták, bár a félre ismert vagy nem ismert géniek ast zengték, bogy hajnal derengése. Hi ia abban a megyősŐdétben vagyunk, hogy egünkre a hajnal hasadt. Minden téren nj eszmék támadtak es a haladás szárnyai ragadták tovább, elére.
Mi ezúttal csupán egyetlen pontot kívánunk a sok közül érinteni, mely nemzetünk nagy szellemeit foglalkoztatta ét foglalkoztatja most is, t ahhoz okarjuk a magunk észrevételeit Fűzni. A magyar kereskedelem jövőjéről akarunk röviden szólni. —
Hotssu ideíg Magyarországra ast mondták, hogy csak is íöldmivelő ország. A villany és gós azonban közelre hozták egymáshoz a legtávolabb esd országokat és nemzeteket, l a fenti tétel egén teljességében meg lett hazudtolva. Nem vagyunk, nem szabad lennünk tisztán föld-mivelfi nép, hanem kereskedelem és ipar terén ia kell dolgoznánk a minél nagyobb munkásságot kifejteni, különben a kifejlődött nagy ^nemzeti veraeny és küzdelemben elveszünk, alámerülünk. Nem mondunk eszel újságot, de nem is szándékunk az ujtág ingerével hatni*
Ama nagy és halhatatlan szellemek között, kik Magyarország újjáalakításának nagy eszméjével voltak elfoglalva, elsé helyen áll Széchenyi István. Mint as igazi lángész, kiben itteni szikra honol, látta ő már fél ssásaddal ezelőtt a mai éa a jövő szükségletet, ő volt as elsÖ, ki nyiltan kimondta, hogy hazánk nem lehet pusztán foidmivelŐ ország, bogy legyünk, \' kereskedők, legyünk iparosok. Mint a bányász behatolt a dolgok melyébe a lit-noki asemével fölismerte az igazi utat, melyen baladni kell. Daczára az akkori viszonyok rendkívüli mostohsságinak, dacsára, bogy a hasa legjobbjai akkor már kétségbe estek a haza jövő torsa felett, mindazáltal kiadta a jelszót, mely mindent magában foglalt.
Magyarország nem volt, hanem less! Igen az a Magyarország, mely földmivo-lésnéí\'egyebet nem ismert, nem tudott, aa — volt, de helyébe jött az uj magyar nemiedén ujerÖvel, uj eszmékkel, teremtett ujabb biztosabb jövödelmt forrásokat, melyek nincsenek alávetve aa idő-viszontaág szeszélyeinek s gyarapodik erőben, szellemben és tőkében. Széchenyi épen a nagy emberek között is ama ritka* ságok kosé tartozik, ki nem lépett fel egyoldalú reformátor! eszmékkel, nagy szelleméhez méltó ritca avatottsággal volt képes as ideális retet aa anyagival egybevetni, ö as anyagi jóié; emelése mellett as erkölcsöt sohsem tévesztette szem elöl, s midőn kimondta, hogy töreked-
Í\'ttnk gyermekeinkből jó étthasaLat kereskedőket nevelni, egyúttal nem mulasztotta el az irányt ia megadni. De miként min-
TÁRCZA.
A kísérletek.
Ne hidd, hogy a mi volt a feledted, Miattuk.- lelked már pibenhnt: Hogy izeralenj t hBtég ha halra. Szentjééi tiivad ápolt nyagilma.
Csalódó], azok rtazzatarnek, A mnlt napok. « tiltott élvek, Caak^álom, már oen való többé, Üégíi kínoznak mindörökké.
A mig meleg a sx.tr ¦ a lélek. Mélyen mig élnek ssenvedéirak, Fojtsd bár gyönyörnek Magáréba : Annak ei nem motódik képe
Betelve bár ujabb reményid. Hit Islked a mait romjain épít: Örflfc vágy lm folyton nyomodban, 8 enyhed, hiába kérded, hol vas.
Boldog jelesnek üdve, álma F gadjoB bár glébe zárt.; sfatnjnt a alt lalked ugy fél. A mnlt, mit régen halra hitté •
Yáltoií alakban ... a mi kéjj volt, Pokolként a felhStlaa égbolt, DdrQl lehelő diága pernek: Bogy gyötörjenek, meg jaUnnek.
Talia Órainak moiulyodoak, Mtgtarvedhea a fajdalomnak Körmét easpán te magad őried : Mait beim" dúl agj fájó éraat
XitaVtatakkást falkeremek Tépett aatvek, megcsalt saertJzMk, 8 birrbban salat árnyad kitérnek: A mig megnyílt sírodhoz árnak.
HALASI\' BÉLA.
.ÖtaztUaüik előadás."
— Decz arabét S-ika emlékére. —
Miután Erdey B-Ha k. a. már három felvonáson keresztül „bolondja\' volt a .legénynek", neki meg as igen tisztelt publikum:., .. a függöny legördülte
Azután következett as a praktikus, játékrenden kir üli előadás as „Arany Szarvas* étkesőjdbeo, a mire as én különösen tisztelt speciális kollegám ast jegyezte meg, bogy a színigazgató ar valószínűleg Lnkáoay „Körösi lánya-át akarta bemutatni deszkákon ktvül . . é; i^aza it volt neki, mert hát nem állott az egyébből, mint evetből, ivásból, viosből, toaaatból és szörnyen szivaserinti kacza-gisból.
As is szent igaz, hogy olyan jóízűen, gyomruk szerint régen játszhattak ssinésseink, még a direktor is gustass szerintinek találta.
Ámbár. .. nohs . . , jóllehet .... mégis . . . mindazon által, ha még pip»-sremlélts s -Piros bugyelláris^-1, melybe tzereplő alakokat a közönség nem igeo ad s nova — fájdalom! — Nagy Kanizsán a szegény dírectoroak szinte „kötéllel kell verbuválni katonákat* . . . elmehetett a gu slnsa attól a Moloch-gustuató!, a mely lyel valamennyien ettünk,
Elein te meglehetős szűr. volt s kompánia, a színészeken kivül csak két elátkozott ember ült as asztalnál: egy
sserkesstd, meg egy arcbitectus, mindegyik a maga profeeeiójának rettenetessé-gével emésateUe , .. • direoiort.
As arcbitectus egyre azt sugdosta a redaotoraak : .Rontsátok el a templomot és én újra fölépítem azt.*
A redaotor pathetikos mozdulattal tiltakozott:
„Aa nem építhet templomot, a ki egyszer már tervébea feldalt egy templomot . , . a Thaliáét."
As .ingyenes fogyasztó hivatalosak asztala melletti kisebb asztalnál 5 tekin .olyas paragrafus, éa egy gyémánl-kiadásu reesopt* gyűjtemény, húsból, vérből, csontból, — emberi formákban .. hat élŐ autómat . . , vidám beszélgetés között iiia a hegylevél.
A paragrafus gyűjtemények négye fölágaskodott, hallani az architectuat és a redactort; as ötödik azonban gyémánt-kiadású receptgyűjtemény nyel tompa fülekkel maradt a napirenden a húsfogyasztás kérdésének megoldásánál.
As s nyugodt [vér\'ú paragrafus-raktár, kí csak emésztett — megtudtam, hogy szerkesztő is, — Kettős szerencsétlenség !
A pajtásai aLajcsiu.nak tzéliogat-ták, de nem igen fülelt nekik. Rendes vacsorául végigette at egész .étkező: lapot*, as .ököMegyezőtól" a .bocakor-asíjig* (pirított máj) azután konfektnek meg fölemésztette Fncsí bátyánknak mindea ssjt-delicatesseét a gorgonsolítől a briósáig.
Rettenetes szerkesztői gusstut ! — Ssegéoy doktorfcanem győzött fuldokolni attöl a roppant mohóságtól, s melylyel a paüense dolgozott
A többiek egyre tekintgettek át a mi szörnyen hosssu asztalunkhoz, b(>1 is a tisztek vendégkoszorubas költŐietlen ren-
detlenséggel kezdettek öessorigyülni, a kai ingok a rózsákkal, a ezerbtÖvisek" s liliomokkal.
Már ekkoron kezdette azután e tisz\'eh mellékcompaniát is megszállani ss Attarte-természet Ét minekutána tudták, hogy mi eltelleUÜnk a jóval,nemkülönben ők ia végire jártak minden jónak, eljöttnek látták as időt arra, hogy a Moloch ét Attartenak járó áldozatokból a férfiakra nézve praktikusabb részi is követeljék.
Hanem hát kacskaringós a paragrafus, olysn volt az ő eljárásuk is Ferkó és Gábor batyánc kezdették föltámogatni halottaikból a múmiákat. Ha Pflanczer tanár ur jelen van, as btsosyos, hogy kitör belőle a szerelemféltés, mert a múmiák as Ő plátói sserelmének tárgyai.
Mikoron pedig fenntisztelt bátyám ursimék látták volna, hogy a múmiák, ha még olyan épségben tartotta is őket az idő, arra nem alkalmasak, hogy velők az ember toasztozsák: akkor belevágtak az arabitectua mesterségébe éa értekesést tartottak az antik és renaisaapce-stílről a rococo bolondosságáról, as^lévén a vége minden toasstbelj értekezésnek, hogy hát a tisztelt vendégkossorunak elvirágzott, sz<romhullajtó, feslő ét feslet-len rózsái is vágynak.
. Az én Gyula barátom tapintott legjobban az elevenre.
.Ha már — úgymond — a etilben gustusrnl van szó, akkor ö csak a modern alkotások mellett asél.*
Tetsék megnézni: nincs-e igaza ? Mar hogyne volna I Kovács MÓr bátyánk bólintgat rá legerősebben; tudja ő azt már mind a
maga nyomorúságából. Ast mondja, hogy ne vegye el itten soha a harmadikat, ha negyedszer it be nem bizonyítja, bogy neki van müizlése a modern stílek iránt. Hanem valamennyi ttyl elveszhet azért, csak • jutalomjátéka sikerüljön.
A tisztelt közönség nagy reményeket vet ssegény Mórbátyám fejébe; csakúgy dagad az bele.
Gyula barátom unja a szárai the-mát; szeretne egy kissé kacsérkosnL Na és ast meg kell neki adni, hogy a gustusa nem roaz, nem is romlik el a szája ize. Na még a válogatásban is van módja.
Ctobánozy barátom mindezekkel nem törődik, .átkossá a csókját", dt azért nem fanyalog tőle és hamar csordultig van sseme, szája a nevetéstől, rá is fakad, de rendesen.
Egyedül a director ur ül némán, csendesen, mint a hal, mely megunta ast a vizet, a miben uasnia kell; nincs megelégedve a legfelsőbb director szereposztásával.
Ast gondolja, hogy mulatság után nyakába akasztja a de&osjtat ét mint director futdírect a vssntra keresni, hogy melyik ut visz legmesasebb Kanizsáról ?
Mi pedig est nem gondoljuk meg, hanem kiabáljuk, hogy éljen as 600-ik előadást megért director.
ö meg ast gondoljs, hogy vigyen ördög benneteket a jó kivánságtokkall Én isten csak élek, hanem a „Píros bugyelláris* vajúdik.
CSÖPP-HOMÉR.
HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM
SALAI KÖZLÖK?
DEOZBMBRR IT-éa Í88z.
den geniet, Őt sem értettek meg kortirtai, caak mi as ujabb nemzedék, látják át, mennyi arany igazság rejlik minden szavában mi vagyunk csak képezek öt egéaz teljében méltányolni, mert látják, begy ö égést kora helyett dolgozott, és gondolkozott, s mig kortársai legnagyobb részé nek gondolatai lassanként elenyésstek a semmiségbe, ss Ö gondolatai kispsdhatl&n kutforrás, melyhez Magyaroraaágon örökkön örökké nagy gyakorlati haszonnal fognak járatni.
Kelet népe vagyunk monda a legnagyobb magyar, nem azért mert onnan Bzármazunk, hanem mert Összes viuiis érdekeíuok kelet felé utalnak benünket, hogy megszerezve a nyugotí műveltséget czéljainkra hódítsuk meg a keletet, nem karddal kezünkben, hanem a kereskedelem és ipar, a baladás és műveltség nemes fegyvereivel, melyek biztosabban működnek minden czélnál.
Látjuk, hogy caak is azon népek és nemzetek képetek döntő befolyást gya-korolni, melyek a kereskedelem és ipar terén tettek nagyobbsserü hatást. Európa keze Ázsia és Afrika szívébe hatolt, semmi mással mint előrehaladott kereskedelme és ipara által. Anglia és francziaorsság hóditolták meg a maguk aaámára e tért; mi nem csekély befolyással bir a két ország anyagi ós szellemi emelkedésére.
Nálunk is megindult es irányban a mozgalom. Iskolákat alapítottak a kereskedelem éa ipar tanítására, gyárakat emeltek, éa társulatokat Bserveztek ország szerte, lázas gyorsasággal épültek közlekedési utak, melyek mind együttvéve arra czéloznak, hogy Magyarország anyagi jólétét emljék és gyarapítsák. A verseny a szomszéd nyugotí államokkal, hol a kereskedelem és ipar már akkor virágzott, midőn még nálunk híre sem volt, nagyon nehéz, de annál nemesebb. Megküzdöttünk és megküzdünk velők, s nem egy téren diadalia] áljuk meg * sarat.
És újból elővesszük Széchenyi meg-dónthetlen arany mondásait. Kelet felé irányozzuk tekintetünket, arra felé kell törekedünk, és ott koll hódítani tértTa-nuljunk a nyugattól és terjesszük azt keleten. j
Belátta ezt z kormány, a jól felfogott érdekeit ez irányban iparkodik tőle telhetőleg érvényre juttatni. Ifjabb tudó-saink egynéhányát már útnak indítottak^ kelet különféle pontjaira, hogy mintegy éber őrsszem figyelő állást foglaljanak el, és behatóan unolmányossák| az ottani népek szükségleteit, as életet s annak különböző viszonyait színről sainre lássák és folytonosan kísérjék figyelemmel. As egyik beutazza Oroszországot, a másik állást foglalt Stsmbulban, a harmadik Szaloníkiből küldi érdekes és kimerítő tudósításait a kereskedelmi miniszteri-umnak, melyek költségein utasnak. E megbízható tudósítások, melyek elégséges adatokkal vaunak felszerelve, ad]ák majd meg az iráuyelveket, a melyek szerint a kormány hivatva lesz eljárni, hogy Ma ftyarorBzág erdekei biztosítva legyenek. Ez az igazi és egyedül! ul,melyre lépnünk kell, as a helyes irány, melyet basánk helyzute követnünk parancsol. Helyeseb-
ben kormányunk nem intézkedhetett volna as czél elérésének szempontjából hogy kereskedelmünket és iparnokat előmozdítsa és hathatósan emelje.
Vannak számos csikkek, melyeknek nagy kivitelt biztosíthatnak kelet felé, bs viszont vannak oly csikkek, melyek bevitelét hozzánk már csak azon okból nem akadályozhatják meg,mert e tekintetben a külfölddel a versenyt még ki nem állhatják, vigasztalhat bonunkét a tudat, hogy as ujonaa megnyitandó keleti kereskedelem, nemcsak hogy fejleszti iparunkat, számtalan parlagon hevert muokakés foglalkozást te Iái, hanem bő kárpótlást nyújt a keleti kereskedelem, a nyagot versenyével.
Vegyük csak magát Boszniát, mely közvetlen szomszédságunkban van. Itt a keres kod elem eddig vagy Tri esten át Bécsből vagy külföldről, vagy Sslonikin át különféle országokbó. űzetett, ssonban közvetlen szomszédja Magyarország soha •em volt élénk öessékötalésben vele. Szer Dis kereskedelme szintén Bécs éa Konstantinápoly lyal volt ösmsköt létéében. Mi ítt esen országok beviteli szükségletét ért Jük. Ennek oka pedig semmi másban nem keresendő, minthogy nem voltunk képesek eddig teljes mértékben fölfogni és méltányolni annak szükségességét, hogy a kelettel szorosabb összeköttetésbe lépjünk, felülről kell kezdeményesni, s akkor a lömeg utána indul. As es évben Budapesten összegyűlt delegatió egyik magya? tagja szintén arra figyelmeztette a kormányt, hogy adjon szigora utasítást a keleti tartományokban székelő követeknek és konauloknak, miszerint tekintenék első és főfeladatuknak ast, tanulmányozni as ottani kereskedelmi viszonyokat és hathatósan támogatni azon magyar polgárakat, kik ottani kereskedelmi házakkal összeköttetésben állasak.
Kimondjak habozás nélkül hogy hazánkra nézve a keleti kereskedelem nemcsak nagy horderóral bír, hanem határozottan egyik legégetőbb kérdéseink közé tartozik. Valóban végtelen öröm tölte a keblünket, midőn magán nton tudomására jutottunk a kormány azon üdvös intézkedésének hogy saifjabb nemzedék válogatott és tehetséges*agjait tisztán azes magasstos cselért küldi külföldre, hojry ott a kereskedelmi viszonyokat tanulmányozzák a kelettel, s kikutatva sz okokat melyek által az olass vagy francai a csikkek ot- oly kedveltté váltak, egyúttal megadják as atautást arra, mikép lehetne ugyanazt elérni a magyar csikkekkel. Ast hisszük, hogy e tudományos expeditióket nemsokára valóságos gyakorlati értékkel bíró és működésben levő kereskedelmi Ügynökségek fogják felváltani, melyek Bukarest Kuscaok, Salomly i, Constsntinápoly, Berat és Oroszország különböző nevezitesb városaiban as össs<-köitetéat Msgyarorssággal előmozdítják. Ha es bekövetkeiolt, agy a magyar kereskedelem egy aj sere előtt áll, a miko-is tisztán rajta fog múlni bebizonyítani,, van-e elég életereje jelenleg a kitűzött egyetlen ozélt a keleti kereskedelmet megvalóslani vagy sem. Óhajtandó volna vajha a kormány buzgó törekvése, s ne-
A g ) üm51 cstermelés szükségességéről hazánkban.
V i 11 á s 1 Pál.
Felolvasta\'otte Gazdakörben 1882-ik év deczember hó 16-áu.
A gyümölcstermelés jövedelmezőségének hazánkban egyik főbiztosítékát a gyümölcsfa Ültetés tömegeeeége képezi azért, mert a tömeges ültetésnek nemcsak megőrzése jobban kifizeti magát, hanem mert a tömeges termést értékesíteni is könnyebb; — ezen tömeges ültetéseket nagyon sksdályozzs nálunk azon majdnem áltslánossn elterjedt elóí lelet, hogy a gyümölcs élvezete csak luxus mely nélkül könnyen ellehet az ember; holott azt közelebbről szemügyre véve, kénytelenek leszünk megengedni: hogy az oly táplálék, mely magábau véve nem elég ugyan srra,dogy as emberéletét kellő erőben fnntartsa, de más eledelekkel együttesen élvesve oly szükséges kiegészítő tészét képezi táplálkozásunknak: bogy azt még azok is, kik különben mindennel el vannak látva, mi as élet fÖnt*rtáshoz szükséges,hátrány nélkül nem nélkülözhetik s ép ezen körülmény adja kezünkbe az okát annak, mié.-t a gyümölcs élvezete iránt minden ember, belső ösztönénél fogva, elleuállhatlan erővel vonzatik, legyen as szegény vagy gazdag, egészséges vagy lábbadosó, fiatal vagy öreg, férfi vagy DŐ, meglett vagy gyermek, jól táplált vagy szüköldödő.
Ezek igazolásául hivatkozom arra hogy a aü!y be esett tengerész\', a legmegfelelőbb állati és növényi táplálék mellett is, betegségéből csak a gyümölcs élvezete gyógyítja meg éa azt is tudja minden gyakorló orvos, mily lényeges szerepet játszik a lábbadosó beteg felgyógyulásában s gyümölcs. Tudjak továbbá ast is, mert hias a gyümölcs\'ermelŐk panasza1 eléggé meggyőzhetnek bennünket arról . nemcsak nálunk, hanem Európában min
denüit, a hol kevesebb s gyümölcs: hegy az ingyenre vöket sem tilalom, sem rendőrség, sem szigor, sem jó ssÓ, de még maga a kőfal sem képes visszatartani a tiltott gyümölcs elsajátításától. Miből egyúttal könnyű a következtetés arra, hogy mindezen panasz caak akkor fog végkép elmúlni, ha egyszer annyi gyümölcsöt termelünk és szt ez által oly olcsóvá tettük, hogy abns boldog, boldog, talán könnyen hozzájárulhasson és a rendes évi termés annyi less, hogy vele született ssÜkségletérsstét aszal mindenki éppen ugy kielégíthesse, mint a gabona vsgy huseledellel. De egyúttal könnyű a következtetés arra is, hogy a mely növény termelése ily általános szükségletén setén alapszik, annak teljes lehetetlen ki nem fizetni magát, főkép ott bol as annak termelésén az szükséges föltételek — mínŐk a talaj Ós égalj — oly kitűnő minőségben jelen vannak, mint hazánk-ban mindenült.
Aunak igazolásául, hogy a gyümölcstermelés általánosan érzett ssüksé* gen alapsaik, hivatkozom még arra ís, hogy Német és Francai aorsságbeo, valamint Belgiumban és mindenütt, hol gyümölcstermelés jobban elterjedi, a gyümölcs élvezete nemcsak a jobbmóda-aknái, hanem a legkülönfélébb alakban, a köznépnél is, mindennapi eledellé, vagyis s köznép mindennapi eledelének nélkülőshetlen kiegészítőjévé nőtte ki magát annyira,hogy még Lengyelországban ia,. hol a viszonyok és felfogások sajátosságánál fogra, a parsaitnak\'hemes gyümölcsöt termelni szsbad nem volt és hol |s bor és ssőlő élvezete még kevésbé megközelítő luxus a köznép számára: ea utóbbi vaoskorból koszit magának egy „fcvaas\'-nak nevezeti sajátságos folyadékot, melyet mindennapi eledelének mindegyikéhes hassa ál s melyért annyira rajong, hogy szegénységét és nélkülözéseit tulajdankópea caak akkor kezdi éra ni s ss öt annyira elállstositó pálinka
mos lelkesedése, melylyel es eszmét karolta mihamarább megbossák a mölcaöt ha.áak kereskedelmének.
BALASSA BENÓ.
Helyi, megye! és vegyes hírek.
Naptár föfljjtlás. Wajdite József nagy népszerűségnek Örvendő nap taxának még meglevő példányait i szombathelyi sajtóügyi, vizsgáló bíró az itteni rendőrség kíséretében, fel sőbb meghagyásra lefoglaltatts. Egyelőre ezt csak registráljuk; még érdemlegesen is fognak hozzá szólni.
— Karácsonyi es njévi ajándékai igen czéisserü és maradandó becsű tárgyak rerdeihetök és kaphatók Wajdils József könyvkereskedésében N. Kanizsán. Névsssriat: erkŐlcsöahatásu képeskönyvek, ífjnjági iratok, díszmunkák, magyar, német óe franczía nyelven.Melegen ajánl-juk olvasóközönségünknek as olcsó, czél-asorü és jóírányú munkákat.
— Nyilvános köszönet. A nagykanizsai kisdednevelő egyesület sorsjátékot rendeső bizottságához folytatólag ujabban következő felfllfisetések, illetőleg adakozások folytak be: R-honcsy Gida orss. képviselő Bpeat 2 frt. Gyursáncsky paszta mogyoródi plébános 1 frt, Gyenge Károly réthei r. lelkész 60 kr. Károlyi Antal Szombathely 50 kr. Keresztes Gyula Arad 4 frt. Zsák Go űried Homo-líceánl frtjSiukics Náadorné2 frt. Bencse István dőbrökösi plébános 1 frt, Soproni m, kir. távírda 1 frt. Dr. Sterba János plébános Lakócaa 1 frt. Dániel Pál orss. képviselő Bpest 1 frt. Lévai takarék- és hitelintézet 50 kr. Witliager Antalné 1 frt. Mutuano JJósaefoé 60 kr. Nagy Mi* hály Tata 50 kr. Horváth Sándor Bpest 60 kr. Nagy József aradi óvó 1 frt a Vodjaaer Albert Bpest 1 frt. Nyíregyházi vörös kereszt egylet 1 frt. Bisohits Dá-vidné másodszor 1 frt, Szabó Samu Bpest 1 frt, Pirnítzer Alajosáé 2frt Ssemunyey János ügyvéd Bpest 50 kr. Gróf Károlyi Tibor 6 frt. Borbély Vidor ügyvéd Bpest 50 kr. Jurka Basil orsaággyülesi képv. Bpjst 2 frt. Freistidücr Antal Bpest2 fr*. Szolnoki köles, segélyső ssővetkeset 60 kr. Gr. Pangrácz Adolf orss. képviselő Bpest 3 frt, Berees Antal Bpest. 1 frt* Holieú vöröskereszt egy le 50 kr. Lacik ó János ev, lelkest. Morvs-Ljeaskőn 50 kr. Hsroseg Odeeoalchy Gyaláné Nyír bet ka 1 frt. Panosovai vöröskereszt-egylet 1 frt 60 kr. Rózsahegyi vöröskereszt-egylet l frt. Welíseh Gusztáv ur Trieszt ] frt. Kártyagyár részvény társalat Bpest 1 frt. Bajai takarékpénztár 2 frt 50 kr. Gr. Batthyány Gésa 1 frt Lebóczky Egyed Bpest 50 kr. Csurgói vöröskereszt-egylet 1 frt Kaposvári óvoda 60 kr. Gr. Kerá-tsoayi Guido 1 frt Sssgssárdi népbank 1 frt. Gr. Pejscsevieh Julián 1 frt. Gróf Károlyi Sándor 1 frt. Nógrád megye alis-
pánja 1 frt. Friedmann Adel Székesfe-\' hérvár 1 frt 50 kr. Horánssky Nándor orsz. képviselő 2 frt. Borsodmegye nlis pánja 2 frt. Rév komáromi vöröskereszt egylet 1 frt, Összesen 61 frt, előbbivel 633 frt 82 kr., melyért a bizottság nev* ben hálás köszönetemet nyilvánítom. -Nagy-Kanizsa, deosember 14-én 1882. Somasich LŐríncz bízottsági elnök pénztárnok.
— Ezüst főnyeremény tárgyak. A nagy-k«p.snai kisdednevelő egyesület sorsjáték: rfzflat nyeremény tárgy sí Nagy-Kanizsán _ Mübotar (Berény) József és Milhoter Ödön ékszerész urak kirakataiban közszemlére téletvék. A masszív ezüstből készült értékes tárgyak méltók a megtekintésre.
— Nyilatkozat. Több oldalról ér* teaülvén, miszerint a lapunk tárcsájában nemrég megjelent „Ördögök a földön* eaimü tragicomoedia szerzőjének városszerte engem tartanak, — és miután a más tollával ékeskedni nem szoktam ezennel s valóságnak megtelelőleg kijelentem, hogy aa emiitett tárcsa csikket én „nem" irtsa. Bánóczi, társszerkesztő.
— Irodalmnnk vesztesége. Nagy
csapás érte ssép és tudományos irodalmunkat Gregusa Agoat halála által. A gyászoló családtól a következő gyászjelentést vettük. Özvegy Gregusa Agoetué, született Kemény Mária mélyen szomorodott szívvel jelenti a maga valamint Keleti Karoly né született G.eguss Livié, férje és gyermekeik Edith, Dénes, Glbor Margit és Gregusa János, nemkülönben a többi rokon nevében, hogy férje, illetőleg testvérük, nagybátyjuk, sógora ez rokonak Gregass Ágost hölesésseti tador, s magyar kir. tudományos egyetem nyilvános rendes tanéra, s Magyar Tudományos Akadémia igazgató és rendes tagja a Kisfaludy Társaság elnöke f. bó 13-án reggel 1 órakor bosssa szenvedés a tán , élete 57-ik, boldog házassága 35-dik évében jobbléire szenderült. A boldogult-\' nsk hűlt tetemei L hó. 15-én (pénteken) d. u. 3 órakor tétettek aa ágostai evangélikus hitvallás szertartásai szerint a halottas házból (I. tábor-utcsa 4. sz.) a kerepesi temetőben örök nyugalomra. Béke hamvaira! Budapest, 1882 decz. 13.
— 116 fogn ember. Berlini tudományos körök figyelmét most egy emberi koponya vonja magára, mely a brazíliai kiállításon Üvegszekrényben látható. Es az unikum, melynek hatalmas állkapcsában í 16 fog olvasható, egy » Guarsny törzsből származó délamerikai indiánusé volt. Csak a felső állkapocs \'jobb oldalán lálhata 35 teljesen kifejlett, szabályos alsku, fehér fog, melyek hármaaával négyesével állanak a széles állkapcson.
— VAU FerenCZ s pápai református kollégium tanára, huaamosb betegség után élte 72. évében elhányt. Váli Ferenez tanári pályáját a komáromi református kollégiamban kezdte. Jókai Mór, ki tadvaledŐleg Komáromban született és nevelkedett, hosssabb ideig volt tanítványa az elhunytnak és annak temetésére
elveseiéhez csak akkor tordal, m\'dőn ,kvass"-sza kifogyott. Egyébir.lni tudjuk, hogy volixét és vannak népek, melyek kösé a többiek köst, az Amur folyótól délnek lakoalmaindiánokis tartoznak, melyek kizárólag gyümölcscsel, élnek és jö erőben és egészségben érzik magokat, de arra nézve ia történlek kisérlelek, — hogy munkás emberekét, hosszabb időn át, kevés kenyér mellett, megfelelő mennyiségű gyümölcsösei tápláltak éa a tapasztalás ast bizonyította, bogy ezen idő alatt ások nemcsak sgészségesek maradtak, hanem teendőik elvégzése tökéletesen megfelelő erőben msradtsk. Azért Dioscorides görög orvos „Thempentic*** czimü munkájának II kötetében, már időszámításunk első századában a gyümölcsöt as élelmi szerek kösé torolta.
De a gyümölcs élvezetének táplá-lékszeiü szükségessége -mellett bizonyít nién\' as is, hogy ni indáson országokban, melyek gyümölcatermalésre elég eltér jedt ugyan arra, hogy a gyümölcs élve. setét a köznépnél is nagymérvűvé legye, de mégsem elég nagy arra, hugy a bei-szükségletet kielégítse, az évenként szaporodó termésmennyiség növekedésével a halfogyasztás ía oly arányban lépést tart, hogy szükségletüket külföldről fedezni kénytelenek és ezért például N me ország maga évenktat 10—11 millió markot ad ki. — Máeréssiől-a mi a hnia-mosb gyümölcsélveset véghatáeát ill-.ii, szívesen igazat adok ugyan annak as angol tábor:.oknak, aki látván, hogy emberei a spanyolok rohama elől tágítani kezdenek, esen szavakkal ugratott a bomlani kezdő sorok közé ; „ti kutyák, a kik hússal éllek, csak nem fogjátok magatokat megveretni esek állal a naranos-evŐk által! ?c — éa örömest megengedem, hogy a hastáplálék ingerlékenyebbekké, hanem egyúttal vsdsbbakká é* vérengzőbbekké teszi ss embereket, hanem aa is bizonyos, hogy mindenütt, hol a gyümölcs élv esete a köioép&él minden
le is utazott Pápára. As elhunyt asoc férfiak k&é tartozott, kik életüket sgéas Önfeláldozással s törhetlen buzgalommai a nemzeti közművelődés ügyének saenIsitek a nélkül, hogy ennek fajében még aa egyetlen jutalomra, m«Jy viszonyaink köst rendesen nem szokott elmaradni, ss általános emiogettetésre is számítottak vagy törekedtek volna. A hazát, a «emse te t. a tudományt szolgált*, őrködve, igyekezve, fáradozva, hogy s namssti •nfivelrég és a nemzeti érzület együtt nő* rekedjenek és izmosodjanak.
— Jnbllenm. A Dunántuli kerületnek egyik reál-iskolája f. évi nov.., hó 6-án 25 éves fennállásának ünnepélyét csendes háart körben tartotta még. ¦" Dicső-Bég Istené Isgyeo 1 Nevesstt napon reggel fél 8 órakor a sümeghi reál-iskola tanítványai tanárt karral as ur oltára előtt imában emlékestek meg ss "intésetask léte, abban osztott és nyert oktatásról.\'10 Őrskor főt. Ádám Iván r^l-igasgntó üdvözli a városi, iakolassékr elöljárók : és jelen volt vendógestst a reál-iskola slsŐ osztályában; előadja röviden aa össssejö-vetel csélját. Sorrend szerint; ,Hasadnak rendületlenül" elhangzott imaszerű - dal után ismét igazgató emel ásót," alaposan ismertet: s sümeghi reál-iskola 26 éves történőiét. Visszapillantás: tesz s reáliskolák életbe lépés idejére 1811. A sümeghi létét néhai Bamasatter Víncsések köszönheti; 6 péns és erkölcsi példával hatott oda, hogy SOaaegh városa 1861-ben népiskoláját as agyaevezett főélemi tanodává emelte, illetőleg 4 osztálynak külön termekben tanításáról alap letevéssel gondoskodott. Bamasatter l8ö5-bea reál-iskolái alapra 20.000 forintot tsltle; az iskola 1859-ben nyilvánossági- joggal as állam által felruháztatott. A kiadások szaporodásával a város ezen intézetet szívósén adta volna egészen as államnak, de ez keresztülvihető nem volt; pedig annak dácsára, hogy as iskola 1872.\'óta\' as \'államtól évenkint 4000 forint sdbventiót kap, előbb utóbb as iskolát állasaivá tenni életssűkséggé fog fejlődni.- A sűsae-gbi reál-iskolának főreállá kiegészítésére boldogult Ramasetter 30 ezer forintot hagyományozott; ily kis város saját\'erejéből költségfódözésre anyagilag képtelen, — ha az állam átvenné a díszei épület, a mintaszerű berendezéshez nem számítva sz ösztöndíjalapokat\' — tetemes összeghez, csekély hozzáadással » vidéket minél előbb részesíthetné egy felsőbb ok-tatáakedvezméoyben. K kis kii érés utác folytassak, hogy Ádám Iván tettdas tan-férfiú részletesen emléknsett meg s mü ködött és jelenben működő -tsatárakróii kiemeli, hogy Esmér Alajos ur u éneket 18 évig díj nélkül tanította, csak. most néhány éve huz ératte fizetést. ¦Érdekes vol\' a fejlődés stádiuma; a 3. osztály 1870-ben nyittatott meg, ogysnáséa évben diszitteteltaz sUpitó mellé aranyér-demkeressilel. A stattstioai -részből meg. lepő, hogy az izraeliták alayomó . százalékban használják fel as intését, által nyújtott szellemi részt, számosan látogatják az iskolát As ünnepély egyéb kiemelő része volt Ssigethy látván tanár - felolvasása ; ó párhuzamot vont s> gymnisinm és reá-iskola bar. előadandó ian tárgyak
pivá vált, ott azonkívül, hogy jólét és essél meg-légedés ütöite föl tanyáját — mintán a gyümölcs rendes élvezete hűti, csillapítja a vért, annak lüktetését szabályozza és egéizségasabbé teszi — egyúttal józanabb gondolkodás, nsgyobb rendBse retet, kitartóbb acorgalom, ésesarübb la karékosaág, különösen redig s kábító pá linka élvesete iránti ellenszenv honosul: ra*g. Mint est hazánkban is Kecske mét példája fényesen igatolja, mely -öl bátran él merem mond oi : hogy as ott századok óta meghonosodott gyű mölcsler.-ue\'-éi és ezzel karol íve járő jó\'éi folytán, a i"cia\'í-imui éa kotamuuismua kísértő szell«rae ell«n tökéletesen bisto sitva van azért: mert ott a gyümöici-termV.éi joi jövedalmezvéo. a birtokosok gyüuÖlcsoseiktt szirtéin és Bzorgalma-sau n.onkálu ják ; ugy de Ke&fkemét hitára 16 Lj mérifőldet, a gyümölcsökkel beüUeteu -őrület pedig BOOO kat. holdat kép-rvéa és ekkora terület jó megmunkálásához Kecskemét lakossága kevea lévén, a nap«aám többnyire oly mag>-s, hogy a takarékosabb napszámu sok, megtakarított filléreikből laas^nkéut birtokosokká válhatnak és ezen átitatás a többit is szorgalomra. Ukaréknxságra serkenti; — de Medoe kösség ís Tren* hiMi megyében: Medoyinssky Sándor jó példája folytán a gyü mölcs termelést elsajátiván, daczára so vány taUjának, nemc<iak megelégedett kellő jólétnek Örvend ós a kőzvetlei sssmsiéd községeknél elsdAara kerülő biitokrészeket megvásárolván birtokban ts folyvást terjeszkedik, hanem diase kedhetik aszal : hogy s legszorgalmato sabb, l^gjóiaaabb, legtakarékosabb és leg-erkölcflösobb köszégnek van elismerve egéss Treuesén megyében.
Azonban a gyümölcsé!vetetnek as ember egészségére vonatkozó ily lénye ges befolyást illetőleg valaki ast kérdezhetné tőlem : hogy ha a gyümölcs élve sósa aa ember helyee táplálkotáaáhoa oly
igen szükséges, honnan vaa \'az\'-\'mégis, hogy a nélkül as emberiség n agy többsége oly sokáig el-volt, nsaa, hogy ns emberiség eten szükségesség tudatára>.-ca»b otost ébredett? — Erre ss én válaszom as: hogy as emberi»ég fejlődése .nííadcnb^ . és mindenütt fukosatok.it muat-es bár a tekintetben ágon viselés utjai kvfürkéss-hetlenek, de be as okozatróí ; ac - okra kővetkez\'elnünk szabad, aligha\' mmdan alap nélkül less az a föltevésem-: hogy mig üt emberiség hősi korszakát érőt, melyben * ví éxség, bátorság, Leíkesülteég as ember légBiükaégesebb v-íserindúfitát közé tartoztok — mintán a szőlő" só\'kbs>u hasonlít ugyan a gyümölcshöz" és\'azért azt bizonyos határig helyetteshíja,\' de\'-a btiőle készült bor bt-vit, bátorságot\', lel-
kee*dést önt az rmb-rereibe"*
add ,
a« emberek Össtönaaerüiag a \'szŐlőtermr- \' lésnek adtak elsőbbséget éi . es lobé; -az oka sónak is, miért a romai imperátorok hasáokban is inkább a esflfötermeléét -muzdiititiák »h\\ de miután as émbéria>g jelen fujuSdósí fokán as ipar, anirfrulom, Lakaréko-ság. józanság erényei BzŰkiég^-aebbek : most ugyanazen magasabb bttl-cseaég a gyünoTilcilernHéat tolja elüté l---; éi ez Utóbbiuak kZ állal ía mag«a-l>b boEcseség a -yümfilcstermelést toPja nitv-lérbi éa es utóbbinak as által U\'kedvrs, bogy a szőlőtő oyokába a phyloxera csj)-páaát zúdította. De esen elleuve-ésre Vó-sz-mri\'.l szon kérdéssel is válasso1ha>néa\' : hogy miután a gabona*ermeles és állat-teayéaztés oly tégót* Űzetik már és valafmi természetesebb, valami kézzelfoghatóbb s világon nnm egy könnyen kópselh-.-,tű. mint a növénytermelés és illattsayésslés költi helyes Irány szükségesség*; honnan van ai mégis, hogy ezen helyes arány ssükségeasege minálunk még oly nam régen lett ismerve éa hogy saen elismerés daczára maga aa elv lény leges keresztül\' vitele még ma sem történt meg mindenütt. (Folyt, következik.)
HDSZ0K8ÖXEDIK ÍVfOLTAM
ALAI KÖZLŐN?
H Is b d e T, e S e K.
Mutatvány-képek Wajdits József nagy képes naptárából.
WAJDITS JÓZSEF könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
1883-IK ÉVRE
lat különféle szél liíllitísi ííiiajtír jeleit iei számos ezer líliíiitn
feSayY/Mtétaéi? i. m.
¦ WAJDITS JÓZSEF
Szűz Mária kis képes népnaptára.
s feapUrtS ex e|§§L ómig miaitsa &§ayvifis« és fcSay?k§tSIaéI? i. m.
WAJDITS JÓZSEF
WAJDITS JÓZSEF
nagy képes népnaptára, J
¦M tartalommal és temérdek képpeL
Ánt\'kőtve irlapokkal ellátva 50 kr., fQzre 40 fc r.
~ WAJDITS JÓZSEF "
kis képes népnaptára,
Ari fazre 25 kr.
" " WAJDITS JÓZSEF
Szűz Mária, édes hazánk védasszonya g
nagy képes népnaptára g
vallásos, bő tartalommal és temérdek képpel
, ..Art kfitve impokkal ellát™ 50 kr., fűzve 40 kr. _
Ár» fűzve 25 kr
WAJDITS JÓZSEF
fc 101, azaz száz és egy éves naptára.
Árt keménykőtésbeE 90 kr,
Rév-komáromi K. kalendárium.
Art fazre 2(1 kr. -A- Xssjr\'Amto\'te *¦ 1 irmai, j om»
EGYPTOM ALMOSKÖNYV.
Csiiió, Wpuartt onllagwuml U több érdekm és bussoe olvíiusioynyíi boViUtt aj kiadás temérdek képp«l és aainoyomata borítékkal. Ara 50 kr.
Pattai
lysrSM is pontosan oektoautnek.
ZALAI KÖZ IO S T
DECZÍMEER lT-éa 1882.
n I R D E T E S E K.
LiEGTJJXBB, LEGSZEBB ÉS LEGCZÉLSZERÜBB
karácsonyi- és uJei i ajándékok.
Scberz Louiza fiánál
(Bazár) épület.
737 4
Valódi amerikai varrógépek főraktára u. m;
Wheeler & Wilson .... 35 frt felfelé. X
i-Legujabb Singer családi . . 45 frt ,. Howe szabók és ezipcszek
I részére........... 50 frt ,,
-Fali inga (Pendl) órák......16 frtf elfelé,
L|Legujabb éjjel világító fali órák 4—6 és 8 frt felfelé
|/Ezüst női zseb órák.......15 frt
jjjEzúst uri ., „.......12 frt „
l\'Arany női zseb órák.......32 frt
úgyszintén Anger, Cylinder, (Henger) stb. $ "ÍAi-any uri...........40 frt „
Mindennemű gyermekjátékok.
Arany és diói arámás tükrök Ifi tói 30 írtig. Arany és diófarámás olajszinnyomatu képek párja 2 írttól 20 frtig Asztali, fali és függő lámpák dus választékban.
Tombolj- éi Jux tárgyak.
! Mindezen tárgyak részletazeteare kapnátok.
oo oo oo
oo
oo
2° oo
88
oo oo
oo
oo
8
bo ír &u ¦ le.intih .Ikcr.k
b[ítj»ejtk ei lanini! akadalyak. t,|alit ?1 araayér .11... Knlonoi.n
n.ódnt foljt.tn.k.
Haaiiltaiak tirviiylle, biit.tlit.il
Egy lepecsételt eredeti doboz ara I frt. a.
—--—--.....
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL og
A lermetj-biahalÓbb ;,r-_0J-»1 v,Z.........n**AK „-w^.l___v EJW
I i legioeebiritUíbb AnápgéiysS saare a"tlán"redí°emb*riaíj:o-.k
¦ rnindpq bebu> é> kttliG cjntlMI ásnál, a legtébb betegség ellen qonntofl .eheaülíaak, fej-, mi- it fogfájás, régi sérvek éa nyíl* rakrekélyek, Qttflk, aaBrnfyuIlodts. minderjnama benn
O OO OO OO
oo oo oo
22 oo
oo
oo
oo
oo
o oo
ooqc
oooc
Üvegekben használati irtasltással együtt 80 kt. •• *¦
Hal-májolaj.
KrohnS. és társától Bergenben.
(NorTégiábao.)
a karaakadalambea elSfordnlé kra használható.
Ara egy Üvegnek használati utasítással I frt. o. é.
Fö *iá I IItáa Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
TucbiaoUo.
Rakt-.t az állam mbdec blrnarat gyógy szer tára bac Tzgj fQsaar-kcrcakeééaébau. Raktár nélküli holj-jégck\'nc:; magínsgy-ének nftgrobb megreiidaléaekué! megfelelő árleaag Misben réasasfllaak.
A t. OZ- k&iOiis-g kéretik határozottan HoT-flU készitmény-rendelni ét csak olyanokat elfogadni, melyek saját \'^jagyam it aláirit ttommal vanrak ellátva.
Raktárak: Nagy-Kanizsa Kalus J. gjógyaa. Prágar Béla gyógyít Kt-.\'selaofcr Juzsef, KoMnUld Ado\'l, Eoianbarg Parancs, Sirám és Kleic — Zala-Egereién. Hollóay J. E. UVozall Iattl Perd. — faros Dorrn-r — Ciáktaraya Gönos U. gyégyaaeréas. — Kag-aayár öahochay Kálm. Kuhn J. gyógjai. Th Kacskeuy gyógrii. — Hagr—an Warll M. gyOgy-tótzag Umeiiuovics Itt. gyógy*". — ftaeztÉey Wflazch P, — Kflrmtai líátt Ján. - Zag-jfc lrgalmaahoa gyogysz. Mirtltiach S. gy^gyaz üoijac V. — Saproa ateae/ And. zyófyn. — Lataays KaiiwodaJ — kapuvár ratt B«rorica Ad. — Znli-E$erB2f>t HolloaiT L E. gyógjaz 161 5l—ÍJ.
Karácsonyi és újévi \\ ajándékok,
HELPYB.
OPTIKUS és ARANYMŰVES Nagy Kanizsán.
Melegen ajánlhatom minden szenvedőnek kipróbált csiszolt SZOStilWpSMMt, Csiptetőimet és lorg-neíjeimöt a legfinomabb ólomüvegbűi, mely (elóirat szerint orv. rend. után csiszolható.) Minden idő változásra alkalmas meg nem homályosodó valódi krijtálykS szemüvegeimet. Nagy választékban neg-vizsgált hévmérői, légmérők, aneroid, szinházi s tábori látcsövek, mikroszkópok, borszesz pálinkáén boraiérnk, nagyító üvegek és Stereoskop készülékek Továbbá: 748 5-*
s zi o T> a. tÉívlró v e z e t 6 It
rövid készülékkel esak 9 Irt 30 kr., Szob ra éa konyhira terjedő 30 frt, szobira, konyhára r% kapóra terjedi 48 frt.
Xeterologlal Intezete1!, valamint főlddelejeaségek által kipróbált Aneroid barométerek legfinomabb kivi-
telben.8—40 frtlg kapható rt\'szletfifetésre is. ~ . -
ilgyaroramind vagyok bilor . o. 4. kdadDaegnek Egyolmébe ajáalaai oagy raklironial a legajabb miattfe utáJi kteiQIt araoy, aaaat ét akasnr áruimbiil, m.lyak a karáaaoayi 64 ujér: ajándékoknak. lagalkala>u*bb»k./& l-^-.^óbz árért jdtállia mállott. Tuvibbi ajáalum .raay-mUrea mUbelyemct a osKyérd.mu k ő a ó o a i «t figycimAe hol miadanDemu arjuiy éa eauit mcnplumi éa ékaaeréasati munkák a lagolcaébb írért éa mtsdan a asafcmabc :^>ó javitá. auk pootoaaa oa«kojsölteini;k.
Arany, ezüst és ékszer, úgyszintén régi pénzek beváltatnak
r\'5-otrt^ Ci.aferí-mcm az.,leUn Kos.nuw, l* WaBark^éla hiabao.
>>KXKXXKKXXXKKX
TRIPIUM.
Húgycső-betegségek ellen
Használati utasítással együtt.
B laigorna orvosi vény titáo keazi tett kitanó ut:? hugrc^S - bo:«_ wit-k elles bisto* hatászal bír, aiisaa erre orroií tekintélyek aa nagy kosaaaéf JcS-éb -I hilaajüatko-zatok i bizonylatok; által Királó kedreluég-ben részesül bárki által a legkönnyebben alkalmazhatósága, kelleraaaaéfe álul >s férfiak mirt nékbét előforduló ilyne.na bármi okból *airr»a*oitbajuknál, kalfoSaes padig a bugycié (•olyas) betegiégei ellen (blenor»! a, tripli)
A test sxerveseléra haaazabb husiiálal ^ mellett ís (idült tjajoknál) toljeaen ártajm<tlaa
BLrsbb ntssitáa és adagolási mól me-lékeltetik. — Egy adag á-a 5 frt o é — tói sdag 2 fri H kr. 783 8 8.
Pűrdó AL6Y06YON (E(dély)
magreudalbetó ZÁQOXV1 SZÉLES gyógyszer-tárábai.— BBdapastan : Nsrait NAMlar gyosy-fattzerárndáiábaa hatzaiti nti^ut-7-ik szára. — Bééiben ttaazler istviE Luiaie gaste 17 sz
O1XXXXXXXXXXXXXX
Pályázati hirietmény.
Nagy-Kanizsa város képviselő testületének fMjb évi november hó 4-én tartott ülésében rendszeresített és az 1876. évi XIV. t. cz. 145 és 156. § ában kö-rülirt teendők teljesítésével megbízandó 2 két egyenkint évi 150 frt fizetéssel javadalmazott városorvosi állomásra pályázat nvittatik.
A szabályszerüteg felszerelt kérvények ezen hirdetmény keltétói számítandó 15 nap alatt a városi polgármesteri hivatalhoz adandók be. 764 2 - 3.
Kelt Nagy-Kanizsán 1882. átezember 5 én.
A városi tanács.
S-\'Cí-Ktnizáti, nyomatott a kiadó tulajdonos VTajdiu József gyarsstjtáján.
Melléklet a Zalai Közlöny 101. számához.
fölött, ke\'ieikesésök, czéljok atb. e közönség feszült figyelemmel hallgatta. Domonkos Károly IIL usttály növendéke érxes-teljesen Btsvalta „Tatárjárás" Vtda József költeményéi; a tanulók quarteltbeo zen
gedezték Lucia operából: „Santa--
végül .Boszniai induló darabokat Zárszó után aat biszsiuk szakembereknek kiváló becscael biró 25 év története, v-lamint Szigethy tanár felolvasása egéss terjedelmében ía fog napvilágot látni. Báofi.
— MegbJTáS. A sójtóri őnkénytes tűzoltó egylet tüzoltó-a terel vények beszerzésére 1883. évi január 7-én a nagyvec déglő termében zártkörű táncrvigáimat rendez. Kezdete 7 és fél órakor. Beiépti-dij személyenkiot 1 forint. Jegyek elÓre viltbalók: a főparancsnokságnál. Felül-fizetések köszönettel fogadtatQak és bir lapÜag nyugtiztatni fognak. Itiateeó\'elek és italok.ugyszinte szállásokról is gondoskodva leend. - A L hölgyök kéretnek egyszerű öltözékben megjelenni.
— Lopás és gyxtjtogatas. Nagy-
Kécaép f. hó 13 in egy ottani polgár embertől G mérő roaaot éi 1 mérfl kukoricáit elloptak, szalmáját pedig felgyajtoitik.
— Választás. Sümegh viroa közönsége Dr. Szakonich Gábor, orvost nv-gysi bizottsági taggá váiaaatotU meg.
— Vigalom Keszthelyen. Meghi-vis. A keaithelyi önk. tűzoltó egylet mü-azaki tisztikara f. évi deczember 31 én sorsjátékkal egybekötött zártkörű aylvea teri tánozeatólyt rendez. A tiszta jövede-lem az egylet szerelvényei gyarapításira fordittatik. Felülfizetések éa a sorsjátékra átint tárgyak köszcaetlel fogadtatnak éa hirlapiiag nyűg listainak. A tárgyak Stied Ki!már: úrhoz kéretnek küldetni. Beléptijegy: itemélyenkint 1 frt. — Egy sorsjegy ára 10 kr. K< tdete 8 órakor. Jegyek előre válthatók Schleiffer Izidor egyleli pénztárnok urnái.
— Gyászhír. Újlaki Mátyás készt-helyi községi tanitón^k Aladár nevű, kiskorú fia az uralgó scbarlach ildozatáal esett. Temetése f. hó 14-én d. a. 3 ő akor n»gy részvét mellett ment végbe. Fogadják a bánatos szülök felejthetlen emlékQ kedves gyermekük gyászos elhunyta felett való legmélyebb részvétünk kifejezését.
— Bolt feltörés. Harodek Mór,
keszthelyi lakosuak a tapolcsai utcaiban lefö kiskereskedésébe f. hó 9.—10 ik közti éjjel ismeretlen tettesek a Dolt falát kibontván a boltba mentek i innét mint* egy 5 frt készpénzt a több csomag ssivart el.olvajol.ek. Nyomoztatnak.
— Tüz. Keatthelyen f. hó 12 én e*ti 11 órakor a főa.cza déli részén, a volt gósmalom talkén levó egyik bérház* han eddig ismeretlen okból tüs üfött ki. Gyorsan megjelent derék tűzoltóink fá-radbatlan munkásságának talajdonitható, hogy a tüa locaiiiáláaa által a* égó háztól alig egy Ölnyire fekvő épületek megment hetók voltak.
— A legrövidebb nap ebben az évben f. hó 21-én less. Ekkor, 11 óra 3 perczkor éjjel fogja ugyanis a nap látasó* iagoa pályáján, a bakjegy első pontjában legdélibb elhajlását elérni s ezáltal a föld éJHzaki féltekéjén a legrövidehb nappalt és leghosszabb éjjelt okozza. E napon a nap 7 óra 49 pereikor kel ea 4 óra 7 perczkor nyugszik, ugy, hogy a nappal 8 óra 22 preczbÓl, mig as éjjel 15 óra 38 peresből fog állani Ettől fogva a nap újra az egyenlítő síkja felé fordul, miért ii ez időpontot második vagy téli napfordaláa-nak nevezzük.
— CziganyhábOru, Nemrég egy karaván magyar cxigány nézett át az osztrák földre s kaltodotia be a falukat,
• : azonban két család összeveszett valami lóügybsn s csakhamar egymás hajában csüggött ember, asssony, gyerek. A két família vitájába belevegyült az egész banda i lön .ott ssöruyü csata. A községi elöljáróság nem mert a a mérges harezosok megfékezésére közbelépni, hsnem Ronapergbe futtatott csendörökért. MidÓn a csendőrök megérkeztek, több czigányt kollegái megkéseltek, egyel nyakába vetett ponyvával harcoltak a földön és mindannyinak volt valami emléke a-nagy nap dicsőségéből. De alig pillantották meg ¦ zsandárokst, az egész banda szépen öaazebusódott s ugy ic mintha épen most valami vidám lagzi: fejezlek volna be. Nem tudlak azok semmit a világon vessek édesről, birkózásról, sohase is láttak ilyen pogányságot, — ámbár az arozuk össse vissza] volt metélve. Még a aolyossebesültek is tagadták, mintha Őket valaki bántalmazta volna, ugy bántak inkább velük, mint a kanári madárral. Az osztrák hatóság száját tátotta e csodára s bántatlanul bo csátotta a nagyidat hősök derék utódait
— Meggyilkolt helyetti* bíró-
Lapunknak Írják : A csoknyai (Semogy-megye) helyettes bírót agyonlőtték ágya-ban. Ajtaja nem volt tárva és gyilkos belopódzva a szobába,íegy vérét á birÓ mellének szegezte a kérésziül lőtte ac egész mellkosarat. Kis gyermeke, ki mellette aludtsértetlen maradt. A gywa a meggyilkolt nejének kedvesén aaík, ki tiltott szerelmi viszonyban élt már régtől fogva az ssazonynyal. A gy«« »1*1* lflTÖt azonnal elfogták. i
— Iszonyo bünteti hire érkezik Misko\'czról.»— Néhány vidéki paraszt Grűuöerger Finnt korcsmájában mulatott, ittas állapotban azután megtámadták a védtelen aassoayt, meggyilkolták és a borzasztóan összevagdalt holttestnek mint-, két aaemét kiszúrták. Erre a tettesek" megugrottak. A borzasztó gyilkosáig as égést váróit izgatottságban tartja.
— Egy diák nem örökölt egyebet apjától egy pár csizmán kívül. Egyszer neki fohászkodik, fel busza ácsiamat s így fakult ki: Lépjünk hát bele örökségünkbe.
— Amerlkalasan. A trilmiogtoni
biróság elvi\'- anapokban egy Demby Nátháméi nevű néger panaszt emelt egy sheriff ellen. A néger ugyanis rossz lát tett a tűzre, botosásrE ítélték; a sheriff; pedig véletlenül egygyel többet veretett rá, mint att az ítélet elrendelte, A biró kiegyezést ajánlott a feJe-tuak, oly formás, hogy a bylütés a néger javára oiŐ-j egy estessék, és a legközelebbi büntetet alkalmival leszámitható iegyen. Demby Natbanie! megnyugodott ez ítéletben.
— Férj minden irom. Az Egye:. sült-Államok legnyugotibb resten egy hölgy különös módon kereseti magának férjet, sgyania a Fort Liocol(.bs.a ái\'o más\'SÓ lovasezred parancsnokához a következő levelet irts Mandansból, hol tel jedelmes birtoka van : „Tisztelt uram t Férjem, mint azt uláfi tudja, tnrghalt Csütörtökön temettem el. E_yedül állok nagy birtokkal indiánok között. — Bár nem félek e vörös ördögöktől, de egy ^-szunynak nincs annyi dolga, mint nekem. Ha van aa ezredben olyan ember, kit kimustrálhat, ha mindjárt közlegény is, csak jó legyen, nkkor kérem értesítsen feiöle. Ha derék ember, szereti a munkát éa otthon után vágyódik, akkor oófll megyek hozzá, mihei/est megártjuk egymást. Kitűnő szerencseleaa btrkirc sésve. Kérek feleletet." — A dáma oaak egyot feledett ki a lóvéiból — ti. asm irta meg hogy hány éves.
Színészei.
Beezembtr 13-án Kővasay Albert jelea komikus jutalmiul játszották a „Lumpáciuaa Vagabunduss"caimű énekes bohózatot. Ett a különben üres dsrabot rettenetes színlapok hirdették, azzal a különös természetű reklamcaináláai móddal, mit a azinészi méltósággal megegyez-telhetőnek nem találunk. — Köveasyeek inam kellett volns ahos a módhos nyúlni; azért sz ót mindenkor méltányló publikum lerótta volna az elismerés adóját. — A darab meg választásában sem volt eléggé saerencaés. Van akárhány nagyobb mű-i bececssl bíró darab, a melyben Köveeay ; jobbén érvényt szerethetett volna tehet-aégéoek. Mindamellett a kötönaég elég bálás volt iránta ea zajos kitüntetésben részesítette. Kövessy mellett nsgy sikert arattak Kohai Etel, Erdey Berta, Kovács Mór. Bárdy Lajos. Oly nagyssámu közönségre alig emlékezünk, mint ezen előadáson megjelent. Roppant nagy volt a za var, dulakodás. Földtsinti jegyeket fölös számbsn ít adtak el. Többen a nagy tolongás mistt kénytelenek roítsk odahagyni a színházat. II en alkalmakkor
jó volna a közönség közé néhány rendőrt állítani; az alacsonyan fekvő lámpásokat pia.t-gaiui és a tctDbáaat kevésbé veszélyes helyeken világítani, óhajtandó volna hogy a közönség körében ía lennének tűzoltók. Vsgy tán posioiót fog alhatna nak az elökartatoo, honnét leggyorsabban és legkényelmesebben oh hatnák el a ne*án keletkező tüzet.
Deczember U én a „Kis horoseg\' csimű operettet jálásották ugyanazon sate, repoestással csekély atimu közönség •lőtt
Irodalom.
— Fölötte becses irodalmi ajándékot tet: le Tettey Nándor éa lirsa könyvkereskedése az ezidei kar .oiouji asstalra, mely anaak kétségkívül légbe-cseaebb éa legkeresettebb csikkét fogja kép-i»ni a bevásárlásoknak. Nem is szenved a őségét, hogy ily gaadagon kiállított — hazánk irodalmának és kiadói vállalkozásinak egyaránt beOSÜletérr-váló mű. míúö sz immár teljesen előliünk fekvő Szatnmáry féle művelődés történet három kötetben, a legnagyobb figyelemre mé tó s megérdemli, hogy egy karácsonyi aaztalon se hiáayosték, hol arról van szó, hogy felserdült ifjúságnak vagy nemos és komolyabb ialésü bará ¦anknek kedveskedjünk. Legyen as bár mely ága az ismereteknek, melyeket mi veit társaságban nem nélkülözhetünk, elkrsdve as ősember-ismén föl egész a jelenkor festészete és szobrásaatáig, tájékozást íá e munka röviden bár,do érdekfeszítően és szemlél tető! eg as 500 finom kép által. Hasznát veendi aa, ki ismerete ket akar szerezni belőle magának ; valamint as is, ki végsett tanulmányai után egyik másik ágában es ismeretüknek fő\', akarja frissíteni elméjében. Terünk nem engedi* a mivel oly behatóan foglalkozni, mint azt szeretnők, de azt a tanácsol adjuk azoknak, kik meg akarják ismerni e művet: szerezzék meg, könyvtáruk értékét emelendi, külsőleg pedig díszét fogja képezni. Amint a kiadói értesítés mondja, a teljes mü ára franetia díszes ajándék-bőrkötésben 12 írt, mely áron a kiadók Tettey Nándor Ós társa Budapesten bárhova bérmentve küldik meg a művet, sőt kívánatra 3 forintos bavi részletekre is. Egyes, 30 kros füsetekben a mü minden kőny vker^skédesben megszerezhető, valamint annak függeléke ís az általáooi irodalom történet.
— Stanley „Vtczásom Közép
Afrikaban^cziniünagy érdekű müvének ujabh ayoléz füzete (10—17) fekszik előttünk. Minden ujabb iv valóban Be-varba hot, hogy mit mondjunk a műről, amit mar el nem moodouank. vagy ami uj lenne azok előtt, kik velünk együtt a legfeasQltebb érdeklődéssel. — hogy ue mondjuk, ki Táncaisággal várják a nagynevű otazó komolyan tudományos éa mégis oly mindez izében lebilincselően, vonzó modorban elbeszélt utazását, emberi erő: felülhaladó fáradalmait. Mintha egy álomkép vonulna el szemeink előtt, mely majd lidércanyomzs gyanánt nehe-aedik ránk és aggódunk, mint azabadul majd a hős a minden oldalról ellene zu-dalű veszély elől, — majd isméi valósá-
gos gyönyörre! merülünk el as egyszerű természet elragadóso szép részleteibe. Bármely — még u:y jelem ék lelencek látató — fejezet is annyi tarka képet állít elénk, hogy bizony nem túlzás, ba as itt szerzett élvezetet felébe teszazbk a legdivstossöb regény által nyújtott sze-rakosátnak is. Mily érdekes például az ugandai élet és szokások leírása, mely titlts fogalmat nyerünk az ottani kez detlegea társadalom tagjairól és kormány zstáról mily élethiven állíttatik elénk Uteaa oaásstár udvarával, fejedelmi gyöngé-vel és szabadalmaival együtt És mit mondjunk még a szöveg közé rajaolt éi nagyobb képekbes, melyek segítségére jönnek a képzeletnek, hogy annál köny* nyabben etbolyongjoa a távol és sötét világréss titokzatos vidékein, melyek még sohs ily leírásban nem karültek ol vasé elé. A díszes kiállítás minden kifő] gáeoa felül áll, as ár pedig oly olcsó, (egy füsst 20 kr.) hogy más nyelves hat ily árért aem lehetne ily diazmüvot meg szerező i.
— A „lagyart>razag ea Kagyri
tag" czimü régi és- - kedvelt szépirodalmi hetilap ssarkewtéeét november véges BOROSTYÁNI Nándor és MIKSZÁTH Kálmán vetlek át b a deczember 3-ici szám már as ó szerkesztésük alatt jelent tn»g. Az aj szerkesztők oty^n gaz-dug éa becses tartslmu ssámmal köszöntenek be, milyent elsörendŐ külföldi képes lapok sem adnak. Pompás művészi kivitelű képek nsgy száma, kítünŐ írók
dolgosatsi és gondos ösvateállilás egyaránt mutatják, hogy as uj szerkesztők l legmagasabb irodalmi színvonalon álló képes lappi akarják tenni a .Magyarország és a Nagy világ"-ot. — Ims a tartalom: „Gyulai Ga.il JeoÓ*, életrajz (arcaképpel) BAmott a kéklő partokot...\' Költemény Dalmsdfi Győsitől. ,J«n", rajz Petelei Istvántól. .Katonai szemle as angol királynő előtt" (képpel). .A merb királyné*, CaDon hires festménye (képpel). .Mácsik, a negyerejü*. elbeszélést Míkssáth Kálmántól. A dobogó kő. (Pásztor rege). Költemény (képpej). Irta Bar iÓk Lajos. 0 A hazátlan". (Baja a nemzeti njjáébredés napjaiból.) Irta Boroatyáni Nándor. .Sarán grófnő*, regény, irta Onnét György, fordiloáa Sziklay János (képpel). .Mir- szerkesztőkké lessünk", irt* IH. Ábrányi Kpr-nél. .Felekyné jubileuma" (>-rceképpeI.) ,A király mulat*, Hugó Vtktor sais-mfire. (Négy képpel), .A magyar nép-éleiból*, Tissot uj könyve Msgyaror-sságról. (Három képpel). .Opera és heogve:aenyek*, heti aaemln. -—r Irodalom éa képzömüveatet —" Hírrovat —Halálozások. E azerfőlSu gazdag tartalom dácsára a „Magyarorsaág éa Nagyvilág* előfizetési ára megmarad a régi, vagyis: negyedévre 2 fr., félévre
4 frt, egész évre 8 Irt. A „Pesti Hírlap" politikai napilappal együtt:\' egész évre 20 frt, fé\'évre 10 Írt, negyedévre
5 frt, egy hónapra 1 frt 70 kr.
Vasúti menetrend.
Indnl Kanksról:
Vonat minőség. Óra. Perc, H6.
Ssetn&jvou.t. Ei.-éh-, Hohaca-, Doobovirt 6 15 r»ÍS-
. » . 2 55 d. u.
YngyesTODkt. Zakiny (oaupin Zikinyig) 11 2 éjjal.\'
Qjronvoo.t Budapeat 6 8 "Sí-
Po«U vonat. 2 6 d. u
11 35. éjj.l.
V.gyMVOOat. Bcet (SimWlieijr., Sopron.fal.) 6 15 rogg.
Ssemelyrun.l. > . ii IS b. éjjel.
VegyeivoD.t. Sopron 3 — \' d. u.
Steraély vou.t. Priig«rhof(Kottori-,Caiklornya fal.) 4 57 ¦ \'-tt-
ScemelrTOa.t. it tt >i 2 45 • á. a.
QjDn.ooftt. Éikezik Kasltakn: 10 bO \', éjjel.
VegjetrODkt. Zákány f.Ul 5 in "tt-
Vegjcvooat. 1 41 d. u.
Ssemelyvouat. t, 11 — íjjel.
Vegjeavonal. Badapeatiol 4 31 \' fegg.
FojUvoa.t. |f 2 5 d. u.
GyortTODat. tt 10 80 éjjel.
LWcabol 4 11 - "gB-
10 • 30 éjjel.
Vegyeavonat. Sopronból 12 16 délb.
Gyora vonat. Prígerbof fnloi 6 S5 \'Ht-
Saomélyvonat. 1 i4 á. u.
Vegyoavon.t. 11 10 éjjal.
TárMS^ítKtí: BiüÓCZI BBSSiT.
HIRDETÉSEK.
" Nentwich Gyula í
tittt S. K«nlí«án Eöttös-térlO. sx saját hiiAbui q
vnákeresketJíse : ajánlja disan felszerelt raktárát, teljes konyha felszere lésekből mindennema bel- és külföldi szerszámok és wsgalásokioi, iszttíos, lakatos, czipész és szijgrirtók-Dák, a legjirtányosabb gyári árai.
Külcnféic haszna* és czélszorO karácsonyi és
Újévi ajándékok nagy választékban.
Orvosaebószeti mű és kStszersk raktára Fischer Q Péter és Társától Budapesten.
0 Gazdasági gének raktára Unrath és Társától Bub-0 nában. 0 0 0
Vidéki megrendelések sittetnek.
jntányosan és pontosan telje-
j HIRDETMÉNY.
A asnrj\'-kaniaBai azt. Ferenctrendi zárda tulajdonát képesé s e város közepén a vasati utcaira nyilÓ nagy kertnek a Czintorí-urntÓ! egész s majorig terjedő része hazhelyekül önkényteean eladatni szándékoltatván, mindazok, kik a város ezen Isgceebb reasen házhelyei kívánnak saerexni, felhivatnak, hogy es iránti akaratukat alul írottnál f, hó 25-ig bejegyeztetui azivesk ed jenek.
Kagy-Eacbsái:, 1882. deci. H-én.
Dr. Fárnek László
meghatalmazott ügyvéd.
Dr. Uartmann
Auxiliumj a
legjobb gyógyszer
Hugycsóbetegség
ellin nraknkl és
foljadék nőknél,
¦xigornan arvotl véBT után készített ryAgy-«er — tyégyít bcfeciVeQdeaéa és rájd-.lom, ntébeteg^ég QélkDl, ŐJoqusji ^ beillőn ragj hí.--..:.-, ela.ult l-aj. abpoeaa ét meffelolA srjorsan Ilatárototiai! dr. Hartmacc Auztlinmla kórendS s igj ezt s niollrkflt nssená-lall ttt\'Sitáal kSttYVVel egyflu ét egj a dr. Harunann iaiéiatébea tassVa-baa tartott jogmit jecy a nagz valódiságában ksphalé minden nagyobb gyógyszertárban -2 Irt SO krért.
Fő raktár: Twerdy W. gysgysz.
L Kohlmarfct IL Bécs. Baktár; Práter Béla fyéfyaxtrtu urnái KsBy-Kafilzsás.
U. 1. Dr- Harüfiaas nr rendel 9—S-tf éa 4—6-Í( iutézetéheu ¦ itt miaden ngy mint sddig <•, BDiadenneniQ bőr- és titkos beteg ¦égek, ntm különbet: férfi erő gyei^niés, kiválóan kitanfi mód szericit, mindee elé-k3 étkezés elkr-rtUése célkol. Sjpb-li« és ttagsdáaok és aiiadeaDemti beteg*ég«k legjobban lyógyittataak. aleriákelt díj. I^vé-lüeg is. «S0 14—*.
Wien, Stadt, Sellergaase Nr 11
In J03EÍ* WAJDITS\' BucbhAndiong m habén: Um in alien LabecaverhÜUniwec besser fortinkommen, empfiaklt aich:
Fr. Meyer\'fl
neues Cimplimeetirbucti-
Enthaltend: 20 bek-hrendc ábxchnittfi Über Anstand. Peloaitts nnd den fessIUchaftlichan ümgang. SO GlQekswu n»ehe — 20 Gebnrtstag-GodichEE — und so ein n&tzUehes hocli íor Jangling* und Jaogfraaen- L\'rc iigite iufi — 1 Sík. 26 Pf.
G y óg y ért éte
ac egyeddl ralédi Bot Jánoi-féts saaláUia^vónst etésaségi Bőrnek, a maláta-csokoládésak \'st.\'ma-láu ma Iczukorkiknak, ks Ogé*, meltfá^ás/rtéitl-fvengezég, vérsaegényaég atb. ellen t\'űób - cáint rO.OOO onoa által al Utt má- iarasrve,\'kik* azt saját rallomáaaik azerlnt aa ágyban fekv<5 bate-geknél kiaérlstték meg ¦ aat mindenkor a\' telié hatású ak találták, a továbbá miatagy 300 njCIrt-doi gyógyintézet által és csakeem valamennyi\' európai aralkodé dicsérő nyltatketatsi által. ^
A legtöbb •orópai uralkodó cs. kir. sdv. asiltitAjának
H O Ff JÁNOS
urnák
Bécs. Urabén Brüuneatraase 8,
Hivatalos gyóg)jelenfés
a ea. kir. katonai 7. számú tóíhastóf Gri«bac. — M.-gkcrestotik, koarv malá^U-kít-ocist-agcaairg; aSréböl egy ujabb klleemány : klléeasék, \'mlntác ai a Boaxaiából visaaatért váitóláxar betegakaál, uávaaerínt olvanoknii, kLkuél as agy vérszegény--ségs, delírium éa álmatlantág álltak be, valóságot jótékony hatást gyakorolt. Gráci,
Dr. Boblesek fótörzsorvos.
Medikon, Wetaikon mcDeU (Svá^cz ) Tekintetes nr: As ttn Hoff János-féle maláta-kíronai aaéaaiégi caokoládjának kitOnö gfégyha-táaa folytán, melynek tannbís-.nysiia sajátazem^-lyiaégsm, as alokelS a a vagyonosabb bolgrrilág a legrekonsae-jvssebbas nyilatkoaott ssliett*,- ag.v sunyira, bogy aa öq kéaaitménvri a Srájesb-ac taéltö birasvok éa a lopss.Ug-bb érdssdo^éabas réazeaOloak. Falkéraia annálfogva 10 fent zzáma maláttkivonat agésaaégl csakcládénak UsL:i megküldi-otre az oasaaget pestautsdvány mellsti k&ldsm. Mély tisztalaUal BiHP ERZSÉBET, igsagatÓDÖ. . ,
Ffiraktár: Nsgy-Ks4Mtaáa : Pesselkofer József, Zsla-Egsrazsgee : Hubintzky Ad. Sopron : P. Mnllar, KasstbaJy: Wansvk Ptrsaca, Sapojvár : Laipsig intal. Kaléeza; Bells K.Lipó:. Varassa : kosy Hoebainger gyógTSserésa, Zágráb: Kaiser í- Lux, Szembathaly -. J. H. (Calsmen, EÖmand, Seanvrard gyofjszerész, Pécs: Spltzer Sándor ktrenz : Ti. Berayat\'e Sofan, Mttrsasosabat -- Ticcaa _ CseUaer tTÓs^sserése. 70» 6-7..
aU8Z0NBGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLŐNK
DECZEMBEE 17-én 1883.
#****±±±k±****^^ «-u * M k±±**±±* *********
LEGCZÉLSZERÜBB
karácsonyi és újévi
ajándékok
kaphatók WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében Nagy-Kamzsán,
U. m. magyar-, német- és franczia remek írók, diszmüvek, ifjúsági iratok és képeskönyvek kisebb és nagy obb gyermekek számára, zergebór-, bársony-, elefántcsont- és egyéb divatos kötésű imakönyvek albumok, finom zseb* iróköny-vek legújabb hangjegyek, monogrammos, virágos és különféle jelvényekkel ellátott levélpapírok csinos dobozban, zsebnaptárak, díszes felszerelvények Íróasztalok számára, legújabb mintájú látogató-jegyek, a lehető legolcsóbban számítva.
Továbbá hölgyek számára divatlapok magyar-, német- és franczianyelven, a melyek karácsonyi és újévi aján-
déknak igen alkalmasak. j^jj ren.delések gyorsan eszközöltetnek. ^=
becses rendeléseket kérve tisztelettel
WAJDITS JÓZSEF Nagy-Kanizsán.
Karácsonyi ét újévi ajándékul\'
Keller Mátyás
csipesz
y AGY-KANIZSÁN,
5té-, WUCSKITfl- éle ház, STREJÍ & KI*KIN filizer-kereskedcse mellett
ajánlja a n. é. közönségnek
czipész-üzletét,
amelyben mindennemű uri-, női és gyermek-
^W!L» JWMJítí* diVert . KCrtnt külföldi bőrökből vagy egyéb kelmékből a lehető teojutányosabb árért koszit.
Kész raktár nlrfleaaeaui czipítböl.
Báli-, lakodalmi-, vslsmi.it mi*, hssoiilö alksiomra ssftk-sé;f>i ei.pok 10 óra leforgi** alatt kés*itt étnek el.
A n. é. közönség szíves pártfogását kéri legmélyebb tisztelettel
Keller Máty
czipész.
111111111111111111111111
BERGER orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN A
orvosi tekintélyek által ajánlva, a legtöbb európai államokban a legnagyobb batáasal használtatik
mindennemű bőrkiütések ellen,
különösen idolt és somSrők, rüb, ótvar és élődi kiütések, ngyszinte veres orr, { fagydag, izzóláb, fej- és tzakilpüüceiy, Berger kátrány szappan 40°. „ faJUtriiyt tartalmas és igen elkalSniieudő a más forgalomban ItrvS k&triuyszappinokrAl-A csaláiok elkerülése végett kéressék világosan Berger kátrány-tzappana ét ügyeltessék az ismert védjegyre. 474 81 — s4 I
Makacs bőrszeovédeseknél a kitriny-sxsppan helyett hatassa] hassníHatik
Beror orvosi ttim twszaiwa
és azon esetben, ha ex szükségeltetne, agy keressék csaKJ! a BtTftr-fMt kátrány kén-aasppae, minthogy a külföldi utánzások eredménytelen kétxitmények. atiut gyengébb káMriny-ssappan mellőzésre minden
tisztátlanság
toörön,
-sW
888888888^88888»
as,
| bör- és fejkiütések gyermekeknél, valamint eddig elérhetetlen szépítő ¦QZSd&S-és fa>dí-azappaE mindennapi használatra, siolgál
BERSER GLYCERIN KÁTRÁNY-SZAPPAN A,
mely 35% Glyceriut tartalmaz é» finoman van illatosítva.
Minden fajtának darabja 35 kr.. utasítással együtt ~n
Fiszétkaldél; KELL 6. gy egyszer é&zns. TROPPÁBAJ* Raktárak: Késs-lstben van minden eoropai gyógyszertárban. Főraktár Nagy Kanixza számira: PRÁGEE BÉLA éa BEL US JÓZSEF gyógyszeré izeknél.
Egy RTögysjer sem bíxonynlt oly nagy hamunak köbögCa, rekedtség, elnyálkásodw. és hurut ellen a gyógyerojö SPITZWEGERICH sövényből készült és biztoi valamint gynrm hatása miatt egész osztrák magyar birodalomban nagyra becsült
CJBitWBPTiClrSruV^B^uVo^s;
Asctaldt Viktor ét Haltól Bécsiéi. Vi Mi «I»i»»í»m omi • BféfyUrmkttii
724 4--5
Valódi
ORVOSI MALAGA-SECT]
í kloítemeubttrgi caatz. kir. borkisésleti iUomis vegj-e lem lései szerint
kitűnő jó, valódi malaga,
mint kitüno er&sitő-azer elerőtlenedett í>o-teg-elt, üdülőit, g-yex-zzielteLc stb. számira, a véxttzesfénysé^ és gyomor-arj\'fin sroaj aj sr ellen legkitasőbb hatása. V, és V: eredeti palaczxokhsn s törvényesen t>o-jeaj-jTGett \'vedjejgy alatt a
VINADOR SPINTŐL SORKERESKEDÉSNEK.
BÉCS HAMBURG
fr. 2.50 és fjr. L30 eredeti arak mellett Raktér : Fesselhofer József fassei*emkedésé. bes Nagy-Kanizsán.
mmm sandör
(a városház épületében.)
A kozelgÓ 6az{ és téli idényre ajánlom dossn felszerelt késs raktáromat
URAKNAK,
HŐM is gyermekeknek
nagy választékban a legfinomabb bel- és külföldi bürökből a lebetó jutányos árért, további megrendelésük pontosan és gyorsan kiszolgáltatnak.
Vidéki megrendelések mér ték hiányában ctnpán egy avult cz-pő bakÜldéss atán ia elkészíttetnek.
688 12-
Teljea tiastelettel
Miltenberger Sándor
czipéss és czipőrsktáros vároonáaépület Nagy-Kanizsán.
IIllllllllllllllllll
A karácsonyi ünnepek és az újév kezdetével bátorkodom
arany-, m, éter, és oraraKáromat IS Karáísoiiyi és aíbíí aiéilBlnl leealíoliasaliü bo
sikerült fény arczkép,
• n. B. kösöD»ég bacfl» figyelmébe ajánlani és pedig:
Arany garnitúrákat frt 15. — tói 20. — , 30.—, 40 —ig. Arany g.mitarakal gyómaiit kövekkel frt40. --.ól 200 frtig Arany fllggóket frt 2.—, 3.—, 4.—, 5 - egéae 20 lg. Arany függókel gjémant-k6vekkel frt 12. —tíl egéss
200 frtig.
Arany medailliókat frt 5.-tól, 10.—, 15.- egéea 80 frlig Arany karpereciok frt 15.—tói egóas 150 frtig. Arany kereaiteket frt i.50-tól égési 20 frtig. Arany gyűrűket trt 250t5t «gía«,25.frtig. Arany gyűrűket gyémint-kövekke! frt 10. —tói egeaa 150 frtig.
Araay jegygyűrűkben nagy koaxtet frt 2.50 tói egoei 10 frlig.
Arany óralaooaok frt 16.— tói egéaa 100 frtig. Arany nói orik frt 20.-, 25-- 30.-vgé«> 100 frtig. Arany férfi órák frt 30.-, 35—, 40.- egéss 100 früg, ElOat órák frt 9.-tól egéai 30 früg.
Továbbá fekete és kék zománczozott ezüst garnitúrákat, karkötők, gránit- és korall tárgyakat, aranj inggombokat, ezüst óralinczokat, kanalakat, ékszereket gyertyatartókat éa sokféle más ezüst és arany tárgyakat. 8sv* Vidéki megrendaléseket pontosan
postai utánvét mellett teljesítem, "fáj Egyúttal bátor vagyok nyilvinossígra hoaii, hogy részletfizetés mellett is átadatik jutányes elese árért
Kit&nó tiistelettel.
MILHOFER ÖDÖN,
ékszerész
magY-kani2sán.
S
mind vagyok bátor figyelmeztetni, hogy műtermem
pillanat felvételre
van berendezve, minek következtében oly helyzetben vagyok, hogy a legzordabb időben is a legsikerültebb képeket készíthetem.
Gyermeke!, felvételénél a rövid előterjesztés következtében minden balsiker ki van zárva, szintagy felnőtteknél az állás és kivitel oly természetes, mint az azelőtti érvényes.
Egyszersmind ajánlok olaj-aquarel és chrom festett képeket a legolcsóbb árakon.
Hogy megbízásaimat pontosan az ünnepekre elkészíthessem, vagyok bátor figyelmeztetni, hogy ilyenkor igen sok megrendelések vannak, még időben felvétel végett jelentkezzenek, nehogy az időre el nem készülhetnének. Teljes tisztelettel
Décsey Ede
fényképész N AGY-KAN! ZS IN
i Dilzala! UkaréknéKtártta.
HAgY-KAMSAV I&2. deczember 21-én.
EHtitttúir.
s e fi......
¦ ttiJ** im . . . . .
*•» e**» IO fcr
• kaeibo. pfttanrbaa t, aaegdeeet 6 t Bliádea to.abbi sárért 5 kr.
HYILTTÍl^BKii . soronként 10 krért létetatk fel ¦ BiacaUrl illetek miadén etyw Viraj-
• tSsfrt 50 kr. Si.tenOi.
ZALAI KÖZLÖNY.
Haszoii^yedik évtolyam.
A lap szellez-i réaset íBetó kíiíesé-nyek t írerkezztos.az,
lojicí részét . j_r.:.
pedig c kiadókor bérra tetre
urttseedo*-: H A&T-KAS1Z8 A
Bermentstlen levelek csak ismert mtuikxtarssktol fogadtatnak el.
Kfztratok t-lssz* nem küldetnek.
•^;\\ftMÍ6ak-f"ltó:eS^*\'/ Cedrimi sipsrbauk\', takarékpénztár-, » „ztlamegyei áluliuos Unitótestület\' a . uagy-ksnizaai kisded-neveid
V^., , „nagy-Untass, ttat. önsegélvzo szövetkezet\', a „soproni kereskedelmi ,. iparára nagykanizsai külvahtsztmánya. , t6bb megyei é, vtro.i egZl^lTéneS
HetenklDi kétszer, vasárnap- 3 csütörtökön megjele oővegyes Urta Ima 4a*
inger AlajiK képviselőnk.
felesélaii^ s deczember l! -ÍM Uésea. " * Sagy népszerűségiiei SrvemtS ortaájos képviselőnk varosunk érdé kése* égy nagy sensstiót keltett interpellatióval járult a közoktatásügyi minister úrhoz, melyet — mint áa politikai lap nem Tagynnk — minden ecmmentar nélkfll közlünk.
Usser Alljet A közoktatási aiaiiütertől felvilagositátt kér a iiagy-kaaizsai községi iskola ét az ott fennálló" polgári is kok segélye-zétéatk ^aibenléte iránt. — Ugyanis ezek a nagy kanizsai iskolák 1880 tlőtt, midón í. í. ezen Tálasztőkera leUt boid9gt.it Csengery Antal kép-Titelte, az országgyűlésen évenkint 4000 frt azubvenezióban részesültek.
nistere, a ki nett is a kormány hanem az országgyűlés által a nép nevelés szent czéljairs megszavazott összegeket kortes czélokra merné felhasználni; (Tatásét hal felé!) igen stjasálji azonban, hogy a következmények — legalább látszólag igazat aduk e kormánypárti körteteknek, mert annyi bizonyos, hogy a nagy kanizsai elemi iskolák és ott fennálló polgári i\'kolasem 1880 ra sem 188 -re, sem a folyó évre részére azelőtt minden nehézség nélkül évenkint utalványozott szubvenciót mingeddig meg nem kapta. Pedig a körülmények azóta nem változtak, mert e város az 57. iskolai adón felül, mely 7000 frtot tesz ki még 25,000 frtot áldoz évenkint ez iskolák fenntartására, ennélfogva a csekély állami segély, melyben kormány Nagy-Kanizsa vá rosát részesítette, mindenesetre nagy faktort képez egy kis város, egy oly város bndgetjében, a melynek lakossága minden egyes államadó forint
nasíamot heiresett neu: szabad elvenni iskoMfctil, majj-et \'ízi valóban meg\' érdemlik és melyeknek fennállás*- a fsurhveaezió aregronáai által veszélyeztetve lehetne. „Bzen szempontból a miniszterhez azt a kérdést intézi, hogy 1880—gl re és 82-re utal-
(Halljttt! Halljuk! a széltó bald-, .........
\\ i V. x. -/ix- ,un i, B,4a Wralbelol 75 kr. pótadót fizet, dalon.) A szubveneztó elég feltünóleg Uy k6riUBéDTet tözt nem akarja
megszűnt azon pereztól kezdve, — melyben a nagy-kanizsai választókerűlet elég vakmerő volt többé nem kormánypárti, hanem ellenzéki képviselőt választani, (Mozgás) 1880. ez i-88t: éri viltsztisi mozgalmak idején a nagy-kanizsai városházából rajként kibocsátott kormánypárti kor tétek azzal rémítgették az ellenzéki választókat; hogy azon esetre, ha s választók sem kormánypárti, hanem eüéazékiképviselőt fognak választani: a .- kor-máEv bizonyosan meg fogja
É:L szabvencziót ai iskolától. ,-sjttr a választási szabadság megréi«ji«\' szempontjából is, kényte-len v^t^syiltánoasn kijelenteni, hogy res2ér4i-ii»eE hiszi, hogy ennek az KÜiílSit akadna oly vakmerő mi-|
feltételezni a közoktatási ministerről azt, hogy a pénzekkel személyes tekintetekből és nem a valódi szűkség\' létből kifolyólag intézkedik. Megengedi szóló, hogy boldogult Csengery Antal nagy Államférfin.,hirneve, valamint azon személyes^ barátság is, melyl} el a ministerhez csatolva volt, némi tekintetben befolyással voltak s minister amaz elhatározására,melylyel a városnak az emiitett sznbvencziót megadta, azonban azt is fel kell tételezni, hogy Csengery Antal Ml-csesége nagyon jól meg tudta Ítélni azt, hogy e város • iskolái valóban megérdemlik a segélyezést, — mert látta, hogy a város oly áldozatokat hoz, melyeknél fogva kötelessége az államnak az ily jól felszerelt iskolák fenállását továbbra is biztosítni. S hogyha maga a minister Zala-Egerszegen a választat alkalmával gym-
kiiátásba, akkor,sásomból sem Kanizsán,sem másutt segélyt az oly; senki sem korteskedett és nem tett ígéreteket. De mondhatom, t. képviselő nr nagyon téved; mikor azt mondja, hogy én ígerstegnek gymnásiumot ígértem. Nem. A választás előtt egy küldöttség volt nálam e tárgyban és én egyenesen
gymna8Ínmról. — A mi pedig ama specziális kérdését illeti, hogy megtagadtam-e a sznbvencziót, szintén azt mondom, hogy nem tagadtam meg. Lehet, hogy nem kapták meg a sznbvencziót. utána fogok nézni, a dolgot meg fogom vizsgáltatni, ennek bizonyosan csak az lehet az oka, hogy ott nem számoltak az illetők. Hogyha a dolog rendén van mindenesetre meg fogják kapni a "zubvencziót. Szóló az ily népneve lési szubvenciót nem szokta feltételezni az illető kerület képviselője személyiségétől. (Helyeslés.)
ványozta-e ez iskolák szubvencziójáTJ azt mondtam nekik, hogy az morális vagy sem? ha nem, — adja legalább {lehetetlenség, hogy szó sem lehet elő az indokokat, melyek ez elhatározásában vezérelték. Szólót sajátságos helyzetbe juttatja ezen iskolai sznbvenczió ügye. Ha Nagy-Kani zsira ment és kérdést- intézett a város házánál a hivatalos közegekhez, hogy mi történt e sznbvenczióval, folytonosan azt mondták, hogy a miniszter azt megtagadta, ha elment itt s ministeriumba kérdezősködni, azt mondták, hogy nem tagadtatott azonban nem] utalványoztatok még pedig azért, mer a városi hatóság és a tanügyi közegek három év óta nem számollak az előbb élvezett szubvenczióról. Sajátságos egy jelenség, oda lent a népet azzal vezetik félre, hogy azr. mondják, ministerium megtagadta sznbvencziót, a minisztériumban pedig sst mondják, hogy nem tagadták meg, hanem az utalványozás arírt nem történik, mert a régi tzBljveacsióról tea számoltak he. Szóló e kérdésben tisztán akar látni és a hivatalos közegek hanyagsága által károsodásnak kitett lakosságot kívánja e fontos ügyben megnyugtatni, kéri tehát a minisztert, hogy e tekintetben minden kétséget kizáró módon nyilatkoztok. (Helyeslés hal felől.)
Trtfort Agtsttn közoktatási miniszter: Nekem nem fogja a t képviselő ur rossz néven venni, hogy valamint ő óhajtotta, hogy mindenütt az ó pártja győzzön, ugy óhajtottam azt én is saját pártomról. Egyébiránt biztosíthatom a t képviselő urat, hogy az én nevem és megbi-
Ks ml Is nyilatkoznak.
A „Zala\' 100 dik számában „Mi is nyilatkozunk\' czim alatt V. L. a jellemről vett hasonlatok mellett tér át a sajtórz, — annak feladatára, — hatalmára, a piszko-) iódás sarára s kimutatja, hogy szőrmentén mennyit lehet kieszközölni s mennyit eszközölt ki Krigge-féle „Érintkezés az [emberekkel0 színű modorban; tanácsokat osztogat, de megfeledkezik arról, hogy miután ugyanazon számban kiadott előfizetési — fölhívásában is hangoztatta „a tárgyilagos higgadt véleménynyilvánítást* s az elfogulatlan ítélet állás pontját, egy oly czikket tett közzé, a mely sem fölvett programmjával sem az igazsággal sem a köxvéle-ménynyel, de az irodalmi tisztességgel legkevésbé egyezik meg. De mi előtt ezen czikk részleges tárgyalására áttérnénk, vizsgáljuk meg a „Zali"-
nak legutóbbi időben követett eljárását, irmodarit — 4 azután mosdjuk ki őszintén, hogy az olyas lap,
— mely tanácsokat {osztogat, tartsa tisztin mindenek előtt saját pitvarát
— s maga taroljon irodalmi tisztességet.
Mindenekelőtt kérdjük a Zala t szerkesztőjét: tisztességes eljárásnak vagy legalább az irodalmi tisztességgel megegyeztethetónek tartja-e hogy vexérczikkeit — daczár* fölvett programmjának, melyben magi is elismeri, hogy a vidéki ajtónak > a megyei ét helyi érdekű kótlönyök\' nek még specziális Jeladatuk is vans a kőnyomata lapokból szedegeti?
Összeférhetónek tartja-e továbbá a homlokán felirt jelleggel, mint az ügyvédi egylet orgánuma, hogy az így átvett csikkek még némelykor oly becsmérlő és kicsinylő szinben tűntetik fel az ország ügyvédi karát vagy annak legjelesebb képviselőjét .Hedoryt?*
Ez nem csak egy közönséges vidéki lap keretében, de semmiféle lapban, az ország legjelesebb jogásza ellenében meg nett járja elitélés nélkül?
Az sem tartozik nézetünk szerint az utolsó dolgok közé — és éppen a fenti jellegből kifolyólag — hogy Greesak Károly beszédjét, mely az ügyvédeknek a qualificationalia vizsga aluli kivonásit ezélozts — a nevetség tárgyává teszi és „kortes fogás\'-nak nevezi. Hogy azután ax olyas madárról, mely a saját fészkét ily tiszteletlenül mocskolja, mi véleményünk legyen, mindenkinek saját belátásira bízzuk.
Ajánljuk ax ügyvéd urak figyelmébe, hogy továbbra is hala ét elismerés fejében laptársunkat time-gassák.
De menjünk tovább és tekintsünk bele ezen lap múltjába és programmjába.
ÍARCZA.
ÍLl ii honvéd lessek.
(Flasa dala.)
OrHie-rilag tsdje, ¦ •"fiü<7 a aoaved *ltés 8 Qi^Mlin lélekkel .
í^ifoti- n« aal kits. KiviTta maginak á "Ictrzncatebb aefSL.. OL ier-e«k csak aagjobb, . 4a Is iiosTéd les«ek.
az eltS íioaTJdsad Hét elleBsAcral ettt l aratta sraadafoo h fcsres gjSsedelmlt-eeotUt mi Telt rstok l !u.«us«r*tei... tik, i«t7*k csak sagyobb, - . La « tant-éd lasatik.
a aoaTéd a hasa
knonija,: Üc: rések Mkések á boa rdaalsáas-s, Feliiéesaa esett Kem eu, szú alatet.. Ok, legyek «aak sagyobk, ás is - • Isaaék.
A bsaTéd a
Krsstily beesni eu : : .iitala urjsd al - Ofsaáfaak Umave.
I|*f az Íj 1» btlsskéa
öt, ssrryaA csak &scr-bb, Éa-is koaréd íassei
KogTÉdnt a aaaat X^rugyobb boldsfslgi & elrersasl asirt Valódi aeanyoriiig..-
Istea is ksset fog Ily aoaréddal, kaset._ Oh, legyakesak nagyobb, Éa is koaréd lssaek.
TABOST MIHÁLY.
A gyümölcstermelés szttfcsé gessésérdl hazánkbaa. Vili áll Pál.
FeJolTastaloita fiaadakorban 1689 tk ár
dsezember hó 16-áu.
(PolyUtdr)
Tarábbá aaoD eJlearatást is hallási Dám asrrtsjar, hoj^r ba oly nsgybaa tar meiník a gyümölcsöt, miot a hogy azt én is ssükségoenek tartom, akkor annak ér-léke aaayíra aiássállaoz, hogy termelése nem fizetné ki as arra fordított faradságot, vagy is, hogy ópec nem tudnánk vele Biit keadeaí, mert sir most is nem egy-|sser meglörtéaikj hogy a termés nyakún I kon rohad. — Erre as óo Tálassom az hogy a aagybao termelésnek mindenesetre sasai a kör étkezéssel kell bimis, hogy a gyümölcs olcsóbbá váljék, de hogy aa aaayira elreasitie é: tekét, bogy a termelésére fordított fáradságot ki ne Siesse, ss teljes lehetetlen, nemesik aaárt, mart a minek elÓéllitisa termésietus ssQksá-geo alapszik, annak kJ is kell fisotni magit, — miot ast * tokkal koTésbt lénye gas dobinytarmelétiaó! is latiak; — ha-«ssa aaért is, mért termelése határozottan kerasebb fáradsággal és Uluággel jár át keTeaabb taralo tot is kirázi. mint a g»-bona éa haanemöeké. — Külőabett ngyaa-**°o joggal ás alappal agyanesen ellen-retást tehetaók a gabacatermelés ás állat-teuyesatáseileo íl,has mindennapi \'.spasa*
talál nem bizonyítaná, hogy okkal móddal bii as mégis csak kifiaeti magát; — de a Upaastalás a gyümölcstermelésnél még ast is biBooyitja, hogy a gyümölcs javaésj ssépaége ott kát legmagasabb árakon, hol annak termelése a virigaás legmagasabb fokáa áll: mint est Fran-caiaorssig, különösen pedig Paris példája igaaolja, hol átlag réTe, saép ea nagy gyümölcsökért oly magas árakról hallónk mint a világon sehol. — De végül as setx esenved kétséget, hogy minél tömegesebb valamely vidéket, a gyümölcstermelés, ásnál könnyebb ott a gyümölcs értekeaitáae, mert asos vidéket a vevők vagy közvetítők magok keresik föl. Hit legfényesebben igazol Kecskemét példája, hot meri a termelés oly tömeges, hogy a TflfÓkoek ás ügynököknek kifiaeti magát a helyszínére jönni, a gyümölcs értéke-sitáte nemcsak senkinek gondot nem okos, hanem azon fölül még majdaem oly magas gyümölcsárak dívnak, mint Budapesten; míg Keszthelyen, hol as intézeti kerlásBst kihatása folytán, ssinte igao saép és sok jó gyümölcs terem, de mert aa nem oly tömeges, hogy annak kivitelér* váUalkosai érdemes lenne, alig fele akkora árak honosak, mint Kecskemé-teo, —.
Afonkivül nem szabad elfelejtenünk, hogy a gyümölcstermelés terjedésé vei annak bei fogyását is* is fokosatoaan emelkedik mindaddig, míg a balsaükaeglet ki elégítve nem érti magát, mint est Kémet Angoloraaág és Éjssakamerika példái igasolják: melyek szerint Németország, bár évról évre több gyümölcsöt termel, mégis mett még aat a menyíaéget el nem érte, hogy belsz&kséglete íl födöshetaé, év-ról évre több gyümölcsöt visi ba kül-
fdldrÓl; — Acgolorsság, Gladatennak 1879 zug. hó 28. aa angol parlamentben mondott beszéde aserint, ezelőtt 10 évvel csak fél millió font értékű gyümölcsöt vitt be, 1878 ben padig bevitt 4 mitliu font, uaa 40 millió forint értékűnél többet; — míg Amerikában, Wilder tábor nagy szarai aserint, 20 év ót* a b. fogyasztás megtízszereződött és évről évre sőrék vő ben van. — Különben annyi bi sonyos, hogy minden termény értékesítéséhez bisonyos fokú fáradság és utánjárás a legtöbb esetben szükséges, még pe dig annál inkább minél szokatlanabb valamely ára forgalma; de másrészt aa is bisonyos: hogy bár as úttörőnek és kezdőnek több élelmességre *an ssükaége, de asatác legtöbbször késselfog hatóbb hasasát is látja, mig as alánná döczögők egyongetettebb álakat találnak ugyan, da ayereségök is csekélyebb. — Továbbá as is igás, hogy a tekintetben a magas kormány, gasdaaági és gy üm öl csesz oü agyletek köaremüködéea is sokat tehet, de a kinek a gyümölcs termése, hasai magas gyümölcsáraink densára, nyakán rohad: ott lehetetlen valami speciális oknak részének nem lenni a dologban, mely vagy a termés hitvány ságára, vagy a termés csekélységére, de legtöbb esetben a tulajdonos élelmesség hiányára less vtaasaveaethető, mert ha máskép nem, aszalva minden gyümölcs órtókesithető.
Ugy de meg ast aa ellenvetést is saokás tenni: hogy a gyümölcsfa nem terem minden eesttadflben, nem ritkán fagy oknak,- jégveréseknek és egyébb csapásoknak van kitéve; ogyssasÓrt jövo-delmesáaége bisonytalen. — Erre a válás som as: hogy ha a termelendő fajt, a fsnforgó talaj, fekvés ás égaljt viszonyok
minőségének megfelelőleg helyeaea ?á* lasstotick meg, ba a gyümölcsfát magit kellőleg gondozzak, trágyának, sőt uLk* seg esetén öntöszük is, akkor termékeny* sege ssmmivel sem bisonytalanabb, mist például a saőlőé — ás esnek igazol áaáol hivatkozom Trencsén megye peldíjára, hol as 1870/80-ki kemény tél folytán legalább is félmillió gyümölcsfa vssasetí ki, de as idén a hely ssinin járván, arról is megyóaídtem, hogy a küveszett gyümölcsfák vagy gyepbe altetre is rossa.1 gondozottak voltak; mig például Had* nyánssky Sándor és Báró Hösiag gyümölcsfái Mednén és V asz kin, mert mag-felelő gosdoaáaban réssesÜltek, illetőleg ssántófőldekre lévén ültetve, ekével ast-nyisxor körülszántaltak, a mensyiasar est a körök köze vetett vagy ültetett maső-gasdaaági növények megkívánták — nemcsak nem vesstek ki, hanem dacaira aa idei roas gyüm&lcstermő évnek, meg termést is igen kielégítőt adtak.
Különben ahhos, hogy a gyü« " mölcsfa ültetés ne csak kinsesse magát, hanem sokasor meséé jövedelmeket is adjon, nem is tsllkségea, hogy ac minden eastendőben teremjen. — Minek igazolásául hirstkosom Dr. Gacas Kdére, ki a Lniki almának, as „Ulastrirtea Eandbach der Obetkasda* csórna maaks I. kötetének 173-Ífc ét 174 ik lapján adott leírása közben ast mondja: hogy esen almafaj Ültetése Würtenbergben nagyon el van terjedve ét oly óriási koronát képei, bogy 20—30 mássá termés egy fán, egy érben épea sem tartozik a ritkaságok kosé. — Kár most he fői* tesszük, hogy agy mázsát csak 2 írttal értekesilünk is, a mi mindenesetre a legalacsonyabb ár, akkor egy f* évi jöre-
Hai tráTOtifrlffT van oalléktlve a ,WüitarE ciág é* Légrádl Twtvérak kenyvkiatsdíc lüHzvénys, «elyekre feíhívjuk s t cl. közanaéfi fiayeímét
HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM
SALAI KÖZLÓN I
DECZEMBEB 21-ée i88t.
Ha a 9-ifc évfolyamról szóló előfizetés: felhívás valakinek még kezébe akad valahol a „Zalá*-ra vonatkozólag: valószínű., hogy megtalálja benne ama passzust, ahol azt mondja, hogy a durva és a nyers -hang nem az igazság hangja lamint azt is, hogy a „személyes megtámadások távol jognak tőle maradni.\' No és mire ébredünk? Az udvari költő megtámadja e lap szerkesztőjét impertinens módon, 10 ik ¦előfizetési fölhívását pedig ily szelíd hangon végzi: „Minyüt sisakkal megyünk a viadalba és eUenfelekül támadókat várunk $ nem lesipuskásokat. A talaj melyen járunk egyenes, tiszta — s ha mégis szemét akadna ultinkba, ezt vagy elkerüljük vagy jelrtigjukj de bele nem lépünk soka.* 3 az a nemes lap, amely így beszél, mely az emberi gyarlóságokra hivatkozik — mely a „príma fariáB-ról be-zél, nem vesz tudomást arról, — hogy mi az impertinens eljárás,, nem akarja elhinni, — hogy ő oly; elfogult és nem látva a fától az erdőt, nem tudja megbírálni a helyzetet, annálkevésbé embereit. Lássuk mégis hogyan cselekszik ? hogyai adja be betegének a keserű labdacsokat? milyen a tisztességes hang. amelyen beszélni szokott, hogyan szokja „kiegyenlíteni az érdekeket, hogyan „szószólója a nemes ügynek* — mivel igazolja a városi elójáróság zömének való neki rontás, miatt a „helyhatósági értesítője" ezrmnek a „Zalai Közlöny\'-tól való megvonását?
A szelíd hang nála a „siheder" czira, melylyel egy vidéki lap összes munUtársait megtisztelni szíveskedik.
Mi ezt ugy fogjuk föl, hogy az ily czimet az tartsa meg, akire ráillik „a kit nem illet, ne vegye magára" mint a magyar közmondás tartja. Minket nem illet — tehát az oeztogatóra ezennel vissza- és átruházzuk további rendelkezésre.
. Az igazság hangja nála, hogy a .Zalai Közlöny" az irodalmi tisztességet félretette és minden gyen-
delroe 40-60 frt ét ha egy kstasslr. huldra caalt 50 ilyen fát vessünk, akkor egy hold évi jövedelme 2—3 ezer fo-ríulBak telel m*g, a mi ha mind járt meg oiy ritkán történnek is, kifizetné magát, mert mindannyitsor nemcsak as esen holdra torditott költségek es fáradság értékét, hanem magát a talaj tökéjét is örökre kifizetné*: pedig vannak ám igen jól termő nemes fajok,melyeknek mázsáját több mint ti as seres áron igen sziveién megfize (oék.
Továbbá hivatkozom Kecskemétre, melynek gyümölcsfa ültetéseit az idén szept, bó 11 —13 áo meglátogatván, velem Volt gazdasági egyleti tagok, tehát tökéletesen hitelt érdemlő férfiak, valamint magok a birtokosok ii, nem egy olyan jói kifejlődött almaiét mutatlak nekem, mely ha jól megterem, 100 frt évi jövedelmet is ad; míg egy budapesti urofi, ki a nyári évadot kecskeméti birtokán szokta tölteni, olyan közép kor* ban levő Tükör alma fát mutatott nekem, mely tavaly 108 frtot jövedelmezett; és egy nem több mint 6 évea ksjsziba-moik fát, mely után aa idén 30 irtot vélt be. — Igazolja ezt aa a körülmény is hogy: ugyanazon férfiak bizonysága oetíe% de asoa oknál fogva, mert a kecskemétiek nagyon is sok U akarván ugvanaaon talajból kisajtolni, gyümölcsöseik egéss területéo és egyúttal a gyümölcsfák között, szólót is termelnek és ugy a szólót, mint a gyümölcsfát rendkívül ösasessufolják ugy. hogy a szőlőtőkék fél öl távolsága sorokbsn 1 lábnyira. 50 — 60 éves almafáik pedig 2 Öluyi távolsága sorokban 2 Ölnyire álls-sak ogy mástól éa e miatt lombozatuk a világosságot, gyökereik pedig a tápláló kot rabolják egymástól:\' — csak mindén 7 —S esztendőben és ekkor is csak a fik tetején számítanak kielégíti termésre, mégis a gyümölcsfa birtokosok megvannak elégedve jÖvedelmökkei és gyümölcsöseiket kiváló elössereletteí és va\'óban példás szorgalommal mi vélik, a mit bizonyosan nem tennéoek, ha ezen g\'. ÜmÖlcsösök ezen köluégeket és fáradságot meg nem hálálnák. — Mihez bár szói osan nem esen kórdéahez tartozik, svat hiszem, nem lesz egészen érdektelen hozzá\' tennem; hogy Kecskemét gyümölcsfái, kivétel nélkül, mind futó homokban állanak; azok abban\'ígen gyorsan é. rendkívül buján tenyéssnak : igen
gédséget és tapintatot pelengőrre állított. —J3 ezt a „Zala* mondja, amely a fentieket elköveti, amelynek legujabbi program cafordnlata c~ világosságot vet Összes bel- és kfli-életére. de legtöbbet szellemére. És a nagy közönség higyje, hogy i „Zala" lirtokában vau „ama mér séklet- és szenvedélynélküiiség.iek,\'\' amely a heíyzet megitéJéséhez szükséges és ily módon akar előnyöket biztosítani; ezt kell érteni a „Zalá\'-ra várakózó sikeresebb feladatok megvalósítása alatt s ez az egyenes talaj, amely tiszta is.
Igaz, hogy a nemes ügyszószólója „V. L." a „Mi is] nyilatkozunk" czikkben a sok „kertész", „orvos* és „beteg" emlegetésével olykép tünteti fel az egész dolgot, mintha az egy „képzelt beteg* phantasmagoriája volna, amelyben czíkkezŐ fülét nem annyira az ille-delmetlenség hangja (hiszen maga sérti azt legjobban) — mint a függetlenségé sérti.
Szerettük volna végre] hallani azt a bizonyítási elméletet (mert a bizonyítási eszközöket és módokat nem is kívánjuk) melylyel annyira igazolja „Z." a „Helyhatósági Közlöny" czim megvonását, de ezt nem tartja programmjába való lovagiasságnak — Szegény Don Onijotte te ís ki fáradsz s kiizzadsz a szélmalom harezban, de alig fog találkozni ember, ki neked azt fogja kiáltani: „ Voila Moliére c\'est la comedie!"
A. soproni Kereskedelmi- és Iparkamara az uj kamatadó ellen.
Mélyen tisztelt képvist-lóhás! A mélyen tísttelt képviselőház f, október hó 14 én tsnott ülésén i nagyméltósága a m. kir. pénzügymíoister ur, egyéb előterjesztések kapcsán, s pénzintézeteknél elhelyezett lókéból folyó jövedelemnek megadóztatásáról szóló törvényjavaslatát is beterjeszló.
Ezen törvényjavaslat szerint azon öaateg után, mely oly tőkék kamatai cziméo kifizettetik, vagy a betevő javára a tőkéhez hossáiratik, — mely tőkék hitelüzlettol foglalkozó és alspazabályaik
azép, fehüeŐIeg nagy éa még a középszerű fajok ís rendkívül jó izü gyümöl csöt teremnek és ha aa egymásközti tá velságok a gyümölcsfák termeszeiének jobban megfelelők lennének, bizony osan gyakrsbbao is teremnének, mely fényes példa, nézetem szerint, hangosan figyel mestethetné Rákoauok birtokosait arra: hogy mily kincset bírnak annak homok talajában és hogy a fővárosi píacz közelsége, valamint a szélrózaa, miaden irányában kiágazó közlekedési eazkö zök jelenléte mellett, mily nagyszerűen értékesíthetnék azt gyümölcsfa ültetésekkel! — Valamint ugyanazon fővá roei pit.cz közelsége éa közlekedést eaz> közök jelenléte a bndai szőlőbirtokosokat is figyelmeztethetné arrs, thogy ésszerűen foganatositott gyümölcafs ülteié seakel mily könnyen vigasztalhatnák magukat ama csapás miatt, mely őket a filoxera bsöioc les-ó vei érte.
De hivatkozom még mélyen tisztelt barátom és Trencséo. megye medaei birtokos Mednyánssky Sándornak a. G-yüm öl eséssé ti Fősetek október bsvi számában megjelent saját azavaira: kinek a 30-aa években, a többiek közt, egy kis darab olyan rétje volt, melyet köröskörül a közbirtokosság legelője környezett és melyből épen ezért soha egy garas haasnot nem látott, mert a szomszédok azt mindig legeltették ; —de melyért eladás esetére Ö írtnál többet különben sem adott volna senki sem. — Az iiet-lenkedésnek embere nem lévén, de s sajátjából mégis hasznot látni akarván, 183l-bea ezen rétet fölszántatta, asalva-fákkal beültette, a köröket pedig gabonával vetette t>e; melynek termese, valamint később a fáké is, a megmaoká-lásr. fordított költségeket minden évben megtérítette, de 1864ben .léhát IS évvel a kiülte tét után, ezen szilvás akkora termést adott, hogy mintán abból saját használatára 4 mázsa ataalványt kéazát-tetett és 4 akó szilva pálinaát fizetett, a még megmaradt fö öaleget eladta egy fűszer kereskedőnek 80 frt kénxpéozért, 1 süveg ezükorért és 10 font kávéért, azaz az egéss földterületnek több mint 20-szoros áráért.
Ezen siker arra határozta őt, hogy gyümölcsfa ültetövé vált és lassanként nemcsak birtokának dülő utalt, mei-Syeit és kovésbé termékeny részeit, hanem bizonyos távolságú sorokban,
értelmében pénzbetétek átvételére jogo sitott pénzintézeteknél, melyekkel takarékpénztári üzlet vad ostsMkö\'ve , D\'al-•\'ányok, batéti könyvek éa egyéb be\'óti okmányok mellett gjümölc*ösés végett elhelyezvék, — 10"/, fizetendő tokekamat éa járadék adóul.
Esen törvényjavaslat által nemzet gazdaaági életünk oly ága szándék oltutik pénzügyi politikánk hatásköréb- vnualni — mely eddigelé igen helyes érsékk-l, lehetőleg megkíméltetett és továbbra is a lehető legnagyobb kíméletet igényli, ha tönkrejutását nem akarjuk előidézni.
8 épen szórt kötelességünknek tartjuk e törvényjavaslattal szemben Óvó szavunkat egéss tisztelettel felemelni.
Mely aserény cé elünk szerint as idézett törvényjavaslat alatt bassi pénzintézeteinkre, a mennyiben áltsla érintetnek, mínt általiban az ország nemzetgas-daaági fejlődésére nézve szinte kiszámit-hstlan veszély lappsag. Szabadjon esen nézetünknek az alábbiakban bővebb és indokolt kifej-7.ti.it adnunk.
Tudvalevőleg az egyea pénzintézeteknél elhelyezett takarék Le :é;t.k három, egymástól teljesen különböső csoportra osala naie
E helyűit először tekintetbe veendők a nagyobb tőkepénzesek betétei, kik a helyett, hogy tőkéiket magák kezeljék es utón tán magasabb kv mátokkal gyümölcsöztetnék, azokat inkább a hilel-inl-\'setokre bíssák, megelégedve aa ala csonyabb százalékksl, melyet esen intézetek nekik fi sernek. Ezek, ha bogy a tervezeti uj adó őket terhelendi, tőkéiket, ha nem is egysserre, de idővel kivonasd-ják as illető péasintésetekből és azokat vsgy uisguk kezelendik, a mi a fokozott munka és veszély kővetkestében csak a kamatok emelésévé! történhetnek, vajy pedig jársdékpspirokban helyezendik el, mely papírok a hi teli mézetek álul fizetett kamatokkal egyenlő jövedelmet bistorta-nak számukra.
Már pedig az eddigi tapaaatelatok sseríni alig hihető, hogy ezen járadekp4-pirok épen hazai papírok leendőnek, ¦őt nagyo.i telős, hogy sjelenleg hazaszerte forgalomban levÓ betét tökéknek tetemes része külföldi, nehezen mo. gosilhuo papírokban fug elhelyeztetni, — mi állal • felmerülendő hí elazükséglet kielégítése nagyon is megnehesittntnék a mi isméi a pénz megdrígaláaát vo ina maga után.
A takarkbetételek második csoportját as fiale temberek időleges betétei ké pezik kik, a rend«lkesésre álló tőkéikel addig n, míg azokat üzletükben g\\ Ümöl-csözőleg elh»lyezt«tik, bogy csak némi hasznot huzhaaaavnak belőlük, rövidebb felmondáaí időre és csekélyebb kamatokra
még szántóföldjeinek jelentékeny részét ís gyümölcs fákkal Ültette ki ugy, hogy most már 15 ezer darab gyümdlcjfa van, ennec folytan birtokához aránylag ó a legnagyobb gyümölcafs birtokos e hasában és ezekkel ő birtoka értékét annyira, nevelte, hogy ámbár -^Mária Terézia idejében Trencsén megye terft lete, termékenység tekintetében, 1 i osztályba seroztatott és as Övé s*9ikbd helyestetett, — mind • mellett, hogy as ő gyümölcsfáinak több min: fele még mi sem termőképes, tavaly ason bírtok után, melyért gyümölcsfák nélkül, 2ti00 frtnál uígyobb haszonbért senki sem fizetne, csupán csak a gyümölcsből magából 3200 frtot veit be és as idén is remél legalább 1500 frtot.
Hivatkozom továbbá Somogyi Gyula kiavárdsi gyógyszerésznek a Gyamölosészeti Füzetek dvezember havi számában megjelenendő saját azayaira, melyek sserint ó, ezelőtt 9 évvel Király József örököseitől, egy a Tisza medre ben fekvő, 43 hold nagyságú, nsgyoa közönséges fajokkal kiültetett, de igen elhanyagolt állapotban levő gyümölcsöst vásárolt meg, . még pedig kölcsön vett pénzen. — Hét éven át minden tőle kitelni tőt elkövetett arra, hogy azt termő állapotba bosss, de részint a Tisza, áradásai, részint a roas időjárás, részint as elhanyagolt talajban a végtelenségig megszaporodott különféle rovarok nagy mennyisége minden törekvését meghía< sitották annyira, hogy jó barátai sajnál\' koztak fölötte a roas vétel miatt; szomszédjai nyakra-főre irtották tüzelőnek az övéihez hasonlóan teremni nem akaró gyümölcsfáikat: de még saját csősze is, kinek fizetés javitás képen 2*/0 volt biztosítva a gyümölcs jövedelméből, két-\'égbe esett a fölött, hogy a gyümölcsöst valaha jövedelmezővé tenni lehessen: és íme tavai lett neki akkora temess; bogy miután 40 fa termését magának tartotta és azzal nemcsak saját és jó barátai háti szükségletét födöz\'te. hanem lavatí budapesti gytTraÖlcakiállitáson, mint tömeges termelő ecüst\' érmet is nyert, a többit egy tömegben el*dta ol; összegért, bogy asrní\'a gyümölcsös vételárának felét kifize\'heUs, as idén pedig daczára a rósz gyümölcstermő •évnek, még nagyobb és minthogy e mellett a gyümölcsárak is magasabbak voltak, abból annyit vett be, hogy nemóiak a1
a pénzintézetekre hízzák. Ezek a törvényjavaslat törvényerőre való emelés-s esetén betéteiket előreláthatólag teljesen beeaüoto.ítc\'ik. a mi iámét a rendnlke-kezést tőLt\'k j;eve*h"déeél és «s áltat a hilelstükségiet kielégítésének megnehezítését eredményasendi.
A harmadik csoportba a kisebb iparosok, kereskedők, monkások, napszámosok, cselédek b hasonlók bntétt-i tartoznak, s esők képesik tutxjlonképeii aszó szoros értelmében vett takarékbetéteteket. E*«n asoport Dem csak a betevők nagy asáma, de a beiéii Összegek mennyiségénél fogra ts kiváló figyelmet érdemel, és Örvendetes jelenÓpÜok lassanként ébred.zÓ takarékossági hajlamának.
Váljon m^geog-dhelő-e, hogy éten tskNékosaági hajiéin, melynek felétess tése fgy fél százsd munkájába került, mely most it csak szórványosáo\'jelenike xik s mí arányban sem áll s lakosság számához, — mi.ndjuk megenged he tó-e, hogy ezen takarékosaági hajlam csirájában el* fiijtassék, ¦ azon kecsegtető lendület me lyet a lakarékpénzlársk s hason intése tek ujabb időben vettek, koeskástasaék? Pedig sssn kocskásatlal jár a több is ben hivatkos-itt törvényjavaslat elfogadása s felette félős, hogy as alig ébredezett takarékossági ösztönt nagyon is károsan befolyásol and js.
De hisz mindenről ssó sem lehet, vethetné valaki elten, hiss kétséget sem szenved, — a pénzügyminiszter legalább a kérdéses törvényjavaslat indokolásában ezen véleménynek ad kifojezéat, — miszerint a takarékpénztárak tekintettel as üzletviszonyokra, hogy sí- betéteket ¦ továbbra ÍS meg tar: hassák, te fogoak SSOn jogukról mondani, mely aseriat az adót ¦ kifisetett vagy a tökéhez irt kamatokból s as adót a betevő halyelt maguk fise-tendik, miáltal a közönség az adó általi közvetlen megterhel lelés alul felmentetik. —
Mi sajuátslnnkra, a pénzügyminiszter esen nézetét és feltevését a->m oszthatjuk.
Meg vagyunk ugyan szinte győződve, a mint azt fentebb bővebb-n fejtegettük, hogy ezen törvényjavaslatnak éle beléptetése s annak kövelkestéb n — a mint ast Ő nagymélt, is sejteteü — bekövetkező tömeg*-itCkefelmoodáaok, nem maradnak befolyás nélkül sz UzUtvisso nyokra ; de nem htszszük, hogy as egyes pénzintézetek, ő nsgymél.óságe fenidé-zett felierésének fognáusk megfslelol s ss adót a betevők helyett maguk megfizetni Sokkal több valóezinüséggel bir »aon állaláuos ellTJtdt nézet, hogy a pénzintézetek a törvényjavaslat nyújtotta példa után indalva, a kamatláb emelése
által fogják as Qj adó által okozott kiadás többletet beszerezni.
A siőny«gen levő tör vény jav aslat elfogadásának első k vetk*zn»étye tékát, a tömeg*s felmondások mellett, épen hogy ezeknek eleje vétessek, a kamatláb felemelése lonne.
(Vége következik.) .
n«l)í, megye! és vegyes hir**k
-- Jótékonyság. A helybeli köz ségi iskolaszék f. hó 19-én és 20-án osztotta ki a város mind a hat kerületéből ősaxeirt szegényaorau, de szorgalmas fiu-és leánytanulók közölt a HibaoernOskbőa álló karácsonyi aj ás dákot. A kiosztásnál as is!<olesxéki gondnok\': Knauss Boldizsár ur volt jelso. E tárgyban jövő asá-\'iban ráesletes kímatatásl közlünk.
— Szegény tiinnliík rrihirfatnis
AkÖuyörület as emberi kebelnek l«g-szebb virága, mert Önzetlen emberesére tétben gyökerezik. E saép virágot Eben-spinger Leo "nr már óvak óta olismerésra méltó módon ápolja, és hogy ennek adós-sunk, örömmel és mások buxditásárs emiitjük meg, hogy nevwatt ur saját éa családja nagyÖSizegü hozzájárul iaával köze! 400 frtot hozott Öesse amelybói 50—60 szegény sorsú, ss israelita iskolát látogató tanulóknak ssereatetta be a asüks^gi-s téli ruházatot,
— A nagy kanissai tornaegylet
tilkárájálól, Dr. QerŐ Józaef úrtól a kővetkező sorókat veszssük. Tisztelt ssér* keestő nr! At egyleti élet iránti érdeklea dégái ismervén, felkérem, méltóslataék becses lapjába a köyitkezó soroké.! fölvenni. A műit év dtcsember hatábsn mnglar\'ott és fényesen sikerült díastorsa*) a»t arra bucditotta egyletünket/ hogy a jelenlegi téli idény, folyamában is tartassák meg egy, a favalihoa hasonló disz-tnrnásaat. Es s fotjó hó Sf-slts megtartott\' rálssattnányt gyűlésben hstáioasr>képt>a. ki is mondatott és időpontul 188^. február 11. tüselett ki. A rendezőséget egy szü-* kebh körű, Blaa Lajos, Dr. Gero Jóssef, Goldsliin Fülópp, Heinrich Miksa,. Mii-, hófer Ödön, Pongrács Adolf, Wamterger Sándor és VYtizzmayer íiidor urkkbőt álló bizottság vállalta el. Felkérjük a tt. e. a torsaügy iránt érdeklődő közönség becses figyelmét Ós szíves pártolását\' vogyo t. szer k ess tó ur, kiváló tiszteletem \'őssiota
kifejezésé\', melylyel maradok............ Dr.
Gero József mínt a nagy-ksnizsai tornaegylet titkárja. . r L.
— Hegyi Aranka, a fővárosi nép attuhás jeles művésznője 4 oló»dáaoB városunkban veodégazerepeh. Közönségünk — a fölemelt hely árak \' daoiárs — minden alkalommal magtöltötte a asinháast s nagy kitüntetésekbon része
vételár második felét is kifizethette, a gyümölcsösre idáig tett beruházáséi éa fáradosáaai köl\'ségeit is kiegyenlíthette, sninek folytán a gy&mÖlesÖS o«k; ezentúl ingyenben vsa, hanem meg azonfelül egy pár sttz forint fölöslege rt maradt, Végül hivatkozom még gróf Larísch ssrettani aradalmára Morvaországban, mely a hegyek közt oly rosz talajjal bír, bogy a 30-as években nemcsak semmit nem jövedelmezett, hanem s grófnak évről évre reá kellett Esetni lobbi urad a) maiból.r—. Mit s gróf végül megunván, tisztiéi előtt kijelenté, hogy ő vagy ba-azjobbérbe adja birtokát, vagy elajándékozna inkább, de tisztjei!, mindenesetre elbocsátja, hs neki valami módot nem találnak .te., hogy a birtok jövedelme-sővi váljék és a teiintelbeoi gondolkozásra oekiök bizonyos határidőt tűzött ki. ¦A naláridó eltelvén és S gróf tisztjeit íamét mags köré gyűjtvén, a tisztek akkor is egyhangúlag ast jelenték ki, hogy Ők nem tndsak Mgttent, míg végül kiállóit adatom legifjabb Írnoka Maschke éa kijelenté, hogy ha az uradalom egész területét •ryttmölc«fákkal u telik be és erre n gróf elegendő tőkét bocsát rende!-kezéaérsf, Ő as uradalmat iövaáelmesővé teszi és bisoyos idő alatt a oefaktetett tő-kéi^kamatostól visszafizeti. — Eta a jelen volt tisztek a fiatal vállalkozót egy-bsngntag boloodda nyilvánítottak, de s
sslma és ansjak élelmességet, értelmessé get tanúsító föllépése; ugyan azért reá bizta a kivitolt és állatta Ct á szükséges lökével, a következés pedig ez lett: hogy Maschke a befektetéseket is év alatt vtassafiselta, a szvetlani uradalmat pedig gróf Larísch legjövedelmezőbb birtokaivá\' tette. — Azóta aflstsi MaschkébŐl öreg ember lett, hanem azért még most is él « tanúságot tehet arról, hagy as egykor nyomorult vidék valóságos paradicsommá változott/ a\'köznép közt megelégedéssel párosult jólét lett otthonossá, az azóta elhalt gróf Lartsoh özvegye ott egy\' nagyszerű palotát építteta t és most utódai állandóén ott laknak, maga Maschke pedig ne icsak legkedvesebb •emberévé vált as égess grófi családnak, hanem a köznép ót mtol jóltevójot, édes, ésyját szereti, az értelmiség pedig benne^ tiszteli Morvaor-sság mgjeles bb, legértetmesebh {mezőgazdáját. — Mire részemről csak annyit bátorkodom megjegyezni: hogy hz a gyö-mötosfa ültetés egy bátor és lelkes ember
vesetéso mellett ily eredméuyekat volt képes elfiidéíoi oly vidéken, esély még Morvaországban is a legrossabbsic kosa soroltatott, mit lehetne aszal elérni Magyarországon, hol annak s viszonyok ka-\' sonlitfasdasml jobban kedvesnek?! % Azonban a gyümölcs teiroeles hass-, nossága és jövedelmezősége legkéssef fog hatóbban akkor tűnik ssesnbe, \\tL> "gyö*1 mÖlcsfákat például minden irányban- vot(_ 8 — 10. óínyi távolságban egy mán tó! náa-tÓfoldjstnkra ültetjük r mert aá\'ily. rTtkán álló, de különben is rítks koron.árvja3 ¦ bir« gyümölcsfák a saáatófőldek Urmssét^sam-ciak nem csonkítják, Hanem Mérsékelt árnyékukkal a talajai a kiazár\'ádáe ellen védvén, anask előnyére vannast és\'ásón Urméssei. melyet adnak, a ssásrf^földek jövedelmét^ — ugyazólviu iugWa — sokszor mesés mennyiséggel íinoíik : — mikorra meg a gyftsaólosfák ko p$iisaár jobb-in e) terebélyesed tek, ak tor.-már ter-mások is oly nsgy^ hogy as Biaituk tenyésző gazdaaági növenyekbesOnete^áa okozott kárt, ssásszorossn pólolfákl
Mindesskbcl így ¦ htssesaj\'k . gyü-mölostermelés jSvsdelmesőiége _és áldásos volta eléggé világosan kjderűi: hanem egyúttal as is kitüoik: hogy ssos mindenesetre örvendetesnek \' mendbstó tevékenység, melyet\'legújabban a gytt-mölosfa ültetés terén, különösen kösép birtotoseágnek részéről tapasstaluBk,
grófnak megtetstett a fiatat ember Önbi leieeyészőleg csekély ama nagy ssukség-
letbes képest, melylyel szemben állunk ét mely hs eltekintünk is -attól; hogy Éjssakameriks egyesűit államai 400 millió gyümölcsfával bírnak -ás évi gyümölcslermésöket 160 millió doíiárra, Franosiaorsság podig 150 millió frankra becjftlík : nálonk legaláob is 83 milito gyümölcsfa kiüitetésében állapi iható mag asért, mert Csehorsság, a Ugujabb kive-taloe Össseirások szerint, 14 millió gyü-mölosfával D\'r és bogy es neki nem oleg, bízonyitjs ason körülmépy, bogi; ugyaa-azon hivatalos össseirások szerint, ebbeli gyümölcsfa monajÍMgét erenként "\'fé; millióval szaperi\'ja. — Mivel nzoabaa Csehország csak 943 Q mériföldayi tarul eltel bir, mig ami hasink terjedelme 5600 ? ménfőid, asért\'nem teröietbez aráoyitva a föntebbi83 mítlmgynmöloafa a minimum, a minek ktültatéeére törekednünk mulhatlanul saükeégea.
(Vége következik.) J
HUSZQFEGYKDIK &VÍOLYAM.
ZALAI KÖZLÖK!
DECZEMBEB 21-éa 188ft.
lííatts a mo>éstnót. A lefolyt elútdíl-tekról Le.- ssüke miatt nem azólba-taak ez alkalommal.
— Jutalomjatékok Krdey Bírta k. a. j->leí ?1 k-dvoll uépsziiimüi p ima-
doauáak jutaiomjáiéka 21 ém láttatik.,
El i .Nólái Kata* ochlíi
jelss népszínmű kerül színre. H<- Hegyi Araé-ka, műi\'iBioó, mé^ itt íesi, eaen juteluwjUékoa közreműködik. Bárdy Lajos, t-kétséges 6« tÖrok vó esinére ju lomjátéka p^dig í. hó 28 én leaz, mikor
11 ,A kicsapott deákok\' ezimü dara bot játszasák. — F. hó 27-én igei: élvezetei estéül ígérkezik Koráét Mór, jelet veterán színészünk jutalmán, adandó , A v é a bakancsoséi fia abu tsár* csímü darab előadása. Ez alkalommal Darát* Miska zenekara föUoui-mwk kötött a színpadon egyenruhában fog játszani; — i igy közönségünk miadec oldalról mulattatva leend.
\' — Hymen, Kováot Jáoo* tlnó\'.end-Tai ügyvéd jegyet váltott Bit. Hódaany Jösaefné, főldbirtokosnónek Gizella nevű l*-i»yáv»t Vaam. egyik legszebb virágával Kú-S^ruaLakrúl.
— Nesze neked „Sunyi.* Hogyan fogják fal lapituk (álláspontját elfugulat-lan, yjtll itéletü férfiak, mutatják a ,Vt>íiprénii Független Hírlap" következő azavzí. ^agy-Kanitsin í» van akkora vád, miat Veszprémben, bogy a meg hegyetik okazért tartsanak egy Sanyi* oj«ig0t, bogy a st ind térségeikéi elhallgassa. Ezért ,hÍTetetoa" czímet sta-bad TÍaelnie, ¦ a különben díjköteles habásági hirdetéseket ingyen szabad kö-eőlnie. Helyben it agy nsegy ás meg Ka-níttání*..Hanem „Zalai KöalÖny* koile. gátvk megunta a szereactét sunyi-laka-rónak lenn:, b ujabban torra ráotogatta
epri z. pakltzásokat, miket a nép ro-ráaera követük el aa ottani tuayí-meg-hagy a tikok. Ezért a kani test atemp\'is lelfcü hivatalos pupákok elvonták kollegánktól a „bívatal&í" csimet. Egyéb kár aem esett a derék „Zalai Közlönyben, ba csak nem aa, bogy rég oda nem vágta a meghagyatikok fejéhez *st a míbaaaaa.ate!XipliLs
- Vétkes talbnigósag. Folyó hé
12 éa délatási 2 — 3 óra tájban vagy ¦égy dohány csempész Hidasról (B*ra-ayam.) haladt végig a kitmányoki réten, Sem sejtre, hogy a falak útjában pénzügyőrre! találkozzék, de csalatkoztak. Visszatekint- az egyik, ¦ im már nem U metszi töltik, űzőbe vannak vére kél fiaáacs nitel, Futásnak erednek, a fiDánosok utánok. Nem tudták elérni Akol. Lódözatk, d« a német nem áll meg. — Egyeseire a csempészek egy határárokhoz érnek t mig aaoa át tudtak menni, a péaeágyőrök közel jöttek faotuájok, A fiatal cssmpésiek megszöktek ismét, de egyik küiülök, vagy 50 éves férfi, már fáradt, vult- már-már elfoghatták rolna, mivel caak vagy 20—30 lépésnyire voltak tóit. A financsok egyike kifogyTia a turejemból ét a szuszból is, neki fogja- a puskát- g dtfrr! A német összerogyott, Moil\' a - ftoaaoaok eredtek fntásnak, otí hagyták.az embert dohányoaló! & vasút rőite&eií; ,leaa«Uadtak a bony bádi állomáara, oénét baza Bonyhádra. A kismáayoki Jítv eivilctiE. a sebasOJtet haaa Hidaara. Orvósokjöiiek t ko na Utálták, hogy né-saoy "üósticó, .az egéae tdhet bele ment az ember cáoi&bjába, miaek kövstkestflbec a itíbíit,. Lrapiitsini kall. Az ember inkább = fr\'r»-r>::ii:; kés\'c, rninteom, nogy elveszi s« a* i-g;:ií^iab\'ii. Mint hírlik;» bireafinanex air.s SüVüare Tan lére.
—;.:f A\' szcgriiy gyermekekért. A
kapoirjtri/jzraelita iskola áltat ai iskola :ao*;íji.y*ofíi: taimlóinak felruházásához &8&k*égaa .pénsotsang Öasarhoaáai czéljá-ö*41, fyij^«..iió Jb éa rensdrxúit gyermek-e«ijrllisá:^Ladáa meglepi azép eradményre -taaéaaU; « fa^Qllaaateaek maguk 135 fri ^ílíkrra\' rúgnak,
- Öpfiljeíek párbEJozói:. A „V.
F. H.1 sterkoazLÚségébc a uapokbac ba* á\'UiMtagy Tceiprémridéki uri emberi b>*matatott. egy kÖaönségr*, piastolyba való Ólomgolyót i titkára beosüloUsót kaVrén, almondta, bogy es a golyó a ki-löves utas liiatlaoul ixxéporrá robban ugy, hogy már két lapéatáTolaágra előtte
vagy oldalt egy szemernyi darabkája sem er senkii. Kérelmére a -aarkeasUMég kikísérte a Tároson kir&lre a ott 15—20. próbálóit lellek; két lépésre állt a fegyver elé a cemmi baja sem töriént. Kükóleg a legkitűnőbb aaakértó sem tát egyebet, mint egy közönaégea ólom^lyó:. Miután erre pátenst akar kérni, egyelőre, a kik ily golyókat éhajtajiak bírni, forduljanak ¦ .V. F. H,\' aaerkeattŐaégébei Veaa-prémben. Egy golyó ara 1 Ért. Ai emiivett asarkaeitöaegsaireaen teaaíaat az egáaaaégea" sso.giiatot a mai „lovagias* rilágnak.
— A konyháról s *z asztalról. A rubásatbani luxa* már igen nagy mérvU Tolt, midöa aa emberek aa aaatal örömeit még barbár módra élvezték. A legelaÖ asztalkendőket rheimsi takácsok stöt-ték, s a tanács VII. Károly csiszárnak koronázáat ajándékai négy tacsat atstal-kendőt nyujtor. át. A lányérokal VL Kiroly idejében Fraiiesiaoratágbaa még senki sem használta. Micdegyi -. vendég elé gSmbölyure vágott kenyér darabot cettek,erre rakták axaiáa a pecyen^ét. halat, atb. ebéd után a ke nyerd arabokat aaegények köaÖtt oaxtotlák ki. Medicis Katalin idejére esik & fraaeaia gaatroaomia felvirágzása; a királyné aemceak czi!la* gáaaokat a illaUaaerésaeket, hanem ssa-kácaokat is hozott Franesiaoraaagba. Katalin volt ai első úrhölgy,aki a királylyal egy asztaláéi evett, az ideig féltek a bői-gyek, hogy arccak mozgása viasaatetasétt s-.QI, a átért magányosan étkeztek. II. Henrik kéaaittette a legelső TÜlákat ezüstből ; a IX. Karoly aáasünnépétjén tálaltak fel legelőször pulykát slitre. XÜI. Lajos ée udra-oactai reléíkedtek azon, melyikök tud saobb ábrákat spékelni borjucaombon; egy napon Ricbelien as-ért kereste fel a királyt, hogy valamely fontos atirgös batároaaiot aláírasson, a konyhában találta kedrenos feglalkozá-aában. Hogy hamarább Tége legyen n*ki, áll ő ís a apéköléinek, aaonban elég roasaul végezte, mire a király így izéit hozzá: „Kardinális ur tragt nekem bebizonyította, bogy jobban tud kormá-¦yoaai mint apékeloi; e téren éa vagyok az ön mestere. XIV. Lajos alatt jött a káré és oholkoládé Franesiaoraaagba., Mária Taréaia királyné, ki axt Spanyolországból ismerte már, Sat.-Qermsínbe itta as els ő csészével. A kávét keress tea vitézek hozták magákkal mint ritkaságot, 1644-ben pedig Smyrnai kereekedök tsáli-tották Marseillebe, de miután eJkéesitée-raódját neaa ismerték nem kellett senkinek. 1669-ben a szultán Soliman Agat követül küldte a francaié udrarho*. Soli-
o Aga kiképzett adraroacs volt, a höl gyeket megtanította, hogyan kell kávét lörök módra megkéasiteni. Ettől kezdődik eaen ital használata. Három évvel később .Poschal* nerü örmény nyitotta meg as első kávéházat Párisban-
— Szab ily rendelet a helységek ben Taló I5r«ldözea el UtásáróL Ka*
racaoayi tloarpek alkalmából feleieTeoit-jfiklZal a vármegye törvényhatósági bizett-tágénak 1890. dscaember hó 6-án tar-ott rendkívüli kösgyQléaéböl kéazitett s a bel ügy miniszteri a ji ál la! megerősített eme szabályrendeletet: As esküvők ét lakodalmak, a lakodalmiét nássmenetek, valamint ünnepek \'a különösen a karácsonyi ünnep aJkalmiral aaokátos löröldö-sések, valamint a községekben a lakhá-aak nőseiében való lövöldözés eltiltatnak. Esen tilalom megaa^gői kihágást követ nek el, ée a törvény értelmében 50 frlig terjedhető bírságban marasstaltatnak ei,
— Mire aem jó az uj bankjegyek
kettős nyomisaí Temesváron egy mészáros 40 frtban kötrén meg as alkat agy román paratat tehenére, 4, db. uj ötöst adottá román atyafinak, ki elÖtaór látva aa uj péntt, bár 40 frtnak kevesellette, mágia belenyugodott aa argumentáló verő azon fslTtlágotitáaábrt, hogy hát aa uj baakékagyik oldalait,mátíkats öt forintot ér, tehát a 4. db. ötöt 40 furtot teez ki. Azonban nem sokáig tartott *\'párasat elá-mittaláaa, as eltő boltban, hol bevásárlást tett, íelvi\'.ágositottik, oaakhogy késő volt már, üthette a otaló nyomát.
— Tas-kályhákat ¦ eaűreket a rossdától leginkább megÓTJnk, ha a fe-
kete kályha festéket petróleummal keverjük se folyadékot pamacscsat a kályhára kenjük, melyet ezután rendet ttokat szerint ledörgölünk. As így tiaxtoga iottvaskályhákat nemcsak a roasda nem lepi, de sokkal tsebbek ét fényesebbek is mint ha a fettéketas eddigi ttokat szerint Tízzel készítjük.
— FogorTOSi műtét- Amerikai fogorToaok gyűlésén a müréaa arak taör-aven dicsérgetnék a táját maguk ügyeseégét ,Ea semmi aem!1 monda egy fog-hozó Hári Jinoc, vutaaaaaim alkalmára! egy napon teljéién felöltözve, hónom alatt mustertzámjaimmal, belezuhantam a Kilósba. Mikor a tíi felvett, egy saörnyü kroko^ilust láttam magam felé köaeledni tátott asá;ial. Veszve hitlem magtmaL Sierent-sére asonban estembe jutott, bogy nálam vannak tzerasámjaim a mielőtt még a asörnyeteg észre vehetett. Tolna, Talamenyifogát kirántottam.Pertte, hogy astáa nem tehetett beanem semmi kártl*
— Haiaflaj) adomány. A megyei németi magán péastárt késelő válaaiU mány folyó ért d"Osember . 14-én tartott ületen Saent létrán szobrára 1000 forintot, Arany János emléktsobrára 100 frto\' a teotai állandó magyar ttinhaars 200 forintot adományozott.
— A hós gyermek. Thiat község
ben (Freacsiaoratág) a napokban izgató jelenet történt. Két gyermek, a 4 érés Atbertin ét a 7 éret Juloa, bújósdit ját-txottak aa udvaron. A kit leány a caak lombbal fedett kútba eaett. Julea anyjához szaladt 9 rétshirrel. — A szegény asssony a rémülettől őrülten szaladt a kúthoz, de a kit fin nem tosztette lélekjelenlétét. Egy csöbröt erótitett a knt láncsára, lebocaátkosott a kútba. Magra gadta a már elmerülő kit testvérét ¦ fel-kiáltott anyjának, busza fel a csöbröt. D-j a tsegény asszony ijedtségében nem rolt erre képet. — Akkor a kit fiu tel kiáltott: ,Cs*k erősítsd meg a lánczot a kutazéléhea, a többi aa én gondom.* As anya gépileg engedelmetk*,de\'.t. Astáa le tette ájull tettvérét a csöbörbe, maga pe dig felkussott t kut taélére ét felhasU. Ki írja le as anya örömet, midőn eive-taettnek hitt gyermekét keblére ölelhette. A kit fia most t falu legünnepeltebb bőse. -
— Lókut - bikakot Lókat falábú á minap igen érdekes etet fordult elő. A köaaég bikája üldözőbe rett egy aatxonyt s aa asszony menekültében egy kaváüan kútba eaett: a bika utána. A legkülönösebb*) bogy egyiknek tem tör tént semmi komolyabb baja, bár as aatsony ágyba került t ajőkedTÜ bika it erroti keaelét alatt ran. Eaután bizonyosan Bikakntoak fogják e falat neves getni.
— Két főnyeremény!tulajdonosai kerestetnek- A Windíacbgtatsí törtje-gyek két száma, melyek mindegyike 200,000 frt" főoyereméoyDye! hatatott, már hosisabb Ídő óta a fel nem rett nyeremények számai között mint hátralékok fordulnak elő, mi arra engs\'í kö vetkeztetni, hogy az illető sorsjegyek tulajdonosai nem bírnak tndomáasal as őket ért tsareoctérÓl. Figyelmeztetjük tehát mindazokat, kik ilyen sorsjegyek birtokában vannak, hogy azokat hsaaá értő egyének által ríaagáltaasa mag.
Felelőt taerkeasiő - SZÁLA? SANDOK Táresserkesstó: BÁNÚCZT BERXlT .
10«. ss. 1882.
Arv. blrdetméoy.
Alulirt kiküldött végrehajtő as 1881. évi LX. t, cs. 102 §-a értelmében ezennel kötbirré testi, bogy a nagy-ka-nítaai kir. járátbirósig 10049/82. taáma régtése által Gyarmathy Már! férj. Ma zar Károlyné kerecaenyi lakót régre* Lajtató jarára Szabó Márt férj. Keglo rícs Jánotné kerectenyi lakót ellen 225 frt tőke c járulékot erejéig elrendelt kielé-gitéti Tegrehajtát alkalmáTal bíróilag Ufogldt ée 833 irtra becsült 80 keretit eaépletlen ross taalmtatól, 2 drb fehér taőrü jármot ökör, 11 Tatabroaosot bordóban 138 akó 1882. éri bor hordóttói
álló ingóaágok nyilvánot árverés utján etadalnak. Mely árverésnek a belyizinén, vagyis Kerrcaenyben alperes lakásánál agy a törökcsapári ét boaaorkányhányáai begyen leeudő easköalétére 1888-ik év január hó 3 ik oap)ának délelőtt 10 Órája batáridőül kitüaetik éa abhoz a Ttnni szándékosok esennel oly megjegy-séttal hiratnak meg, hogy az érintett ingóságok eaen árverésen, az 1881. éri LX. L ca. 107. §-a értelmében, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul ia eladatni fognak.
Az elárreresendő ingóságok Tételára ti 1881. éri LX. t. et. 108. § eben megállapított feltételek szerint Itta kifiza-lenpő.
Kelt Nagy-Kanizaán 1882-ik évi deczember hó 18. napján.
BARTS GYÖRGY kir. bírósági végrehajtó.
758 l-l.
3802. ss. im
At alaó-tendrai kir. járásbíróság, mint telek könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Tkálecz Irán turni-tehai lakót régrehajutónak Horváth Ittráa, Irán, Horváth Borbála és Mliaó-nít János t. t. gyam által képritelt kiskorú gyermekei gyámja, mint ötv. Horváth János örököse: végrehajtást saen védők ellen 14 frt 50 kr. tőke köretelés ét jár. iránti Tégrehajtáa\' ügyében a sala-egerszegi kir. törvényetek és as aleó-lendvai kir. járásbíróság területén leró Turaiacha körtégben fekvő a a tur-niacbai 126 at. tjkrben A f 1—8 sor aa. a. faglalt és \'/s réasben ör. Horváth János nerón álló éa at adó alapján 336 frt kikiáltási árban at 1883. éri január hó 10-ik napján délelőtt 10 Órakor Tur~ niacba köseégbea a község hátánál meg tartandó =yiivLnt- árrerésen a megállapított kikiáltaai áron alul U eladatni fog. —
Árverezni ttándékosók tartótnak at ingatlan kikiáltási árának lÜ°/,-át rtgyit frt kr. kéetpéozbrn vtgy aa 1881. LX. t. ca. 82. §-ában jeltett árfolyammal számított óvadékképes papírban a kiküldött keiéhez letenni
Altó-Lendrán a kir. jbirőaág, mint telekkönyvi hatóságnál 1382. évi okt. hó 21. napján.
kr., 275 frt 60 kr., ée 199 frt 82 kr. ét 20 frt 65 kr. tőke követeiét éa jár. iránti végrehajtási ügyében a sala egérszegi kir. törvényszék és as alaó-leadrai kir. járásbíróság területén leró Kislakot kőszegében fekvő a kis lakosi 14. ta. tjkrben A I 1—10 ét f 1—2 tor te, a. felrett és V, \'/, ed rétiben Tóth György nerán álló ée aa adó alapján 537 trtra becaüit ingatlan rées, továbbá a Kitla-kosi 27. az. tjkrbea A-f 1—2 tor ta. a, felvett ée Vs-ad réaabna Tóth Grörgy nerán álló ée aa adó alapján 293 frtra. becsült ingatlan rést 537 ét 893 frt kikiáltaai árban ti )882. éri január bó 22-ík napján dél órakor Kislakot községében a köxtégbtró hátánál megtartandó nyilvános árrerésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak.
ArTerezni szándékotok tartóénak as ingatlanok kikiáltaai árának 10%-át regyíi 53 frt 70 krt ét 29 frt 30 krt készpéntben, vagy at 1881. LX. U Ct. 42. § ában jelzett árfolyammal saámított Óvadékképea papírban a ki ttldütt kezeket lelennL
Alsó-Lendváu a kir. jbiróaág, miat telekkönyvi batóaágaál 1882. éri nov. ho 2-ik napján.
4196 szám tk. 1882.
Árverési Mtmyi MUi
At alsó lendvai kir. járásbíróság, míut telekkönyvi htlóeág réttéről közhírré tétetik, bogy Kovács János alaó-leodvaí lakót régrebajtatonak Balogh Gábor Dobri lakót végrebejtáit tsen-redó ellen 126 frt tőke követelét ét jár. iránti vógrchajtáai Ügyében a sala-egér-taegi kir. törvény szék ét az altó-lendvai kir. járásbíróság területén leró a kisla koai köztégben fekvő t 89. *=. tjkvben A f 1 tor az. a. felvett és Balogh Gábor nevén álló ét aa adó alapján 512 frtra becaüit ingatlan 512 frt kikiáltaai árban at 1883. éri január hó 18 ik^nap ján délelőtt 10 órakor a ki*!»kosí községben a köztégbiró házánál megtár tandó nyilvános árveréten a megállapított kikiáltás: áron alól it eladatni
Árverezni szándékozók tartotntk as ingatlan kikiáltaai arának 10%-át vagy 51 frt 20 krt készpénzben vagy az 1881. LX. t, ez. 42-ik §-ában jelzett árfolyammal ssámitott óvadékképet pa-pirban a kiküldött keséhes letenni.
Altó Lendrán a kir. jbiróaág, mint telekkönyvi hatótágnál 1882. évi okt. hó 25. napján.
4 89. ez. tk. 1883,
Ámmí mffl ümtii
At alaó-lendrti kir járátbírótág, mint telekkönyvi batÓaág rdttérŐl közhírré tételit, bogy Tóth Jánot ét Agáét kitlakoti lakótok régrehaj tatónak Tóth Györgycé, miat kit k : Tóth János, Imre, József ét Rozi gyermekei gyámja végrehajtást szenvedők ellen, - 14 frt
mő/L 1882.
Arv. feltételek.
Horváth Jánot Lenti lakóénak Követe Jóseefné szül. Varga Borbála lenti kápolnai lakót végrehajtást szenvedő elleni 63 frt tőke követelét és jár. iránti végrehtjtási ügyében:
1-öt. Az 1883. éri jaa. hó 16-ik napján d. e. 10 urakor Lenti Kápolna kőszegében a községi bíró házánál megtartandó nyilvános árverésen árverés alá bocsáttatik a lenti kápolnai 101. at. tjkvben A f 1 —7 lorts, a. foglalt ét alperes nevén álló és as adó alapján 437 frtra becsült ingatlan 437 frt kikiáltaai árban; ezea árveréten fent körülírt Ingatlan a kikiáltási áron alul it eladatni fog. —
2. Árverezni szándékozók tartea-nak at ingatlan Dácsáéinak 10% át vagyis 43 frt 70 krt készpénzben vagy as 1881. 60. t. cz, 42- §-ibaD jelzett árfolyammal ssámitott óvadékképet papírban a kiküldött kezéhez letenni.
3-or. Vevő kötelet a vételár. 3 egyenlő részletben ét pedig saeleö !/; dát at árverés napjától számi tandó 1 5 nap alatt, a második -/(.ád ugyanazon naptól számítandó 45 nap alatt as atoltó részletet pedig ugyanazon naptól taámi-tandó 90 nap alatt minden egyet vételár részlet utiú at árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt aa 1881. deosember 6-án 39425/J. M. 1881 ts. a. kelt rendeletben előirt módon az alsó-lendvai kir. adóhivatal, mint bírói letéti pénztárnál lefizetni.
A bánatpénz as utolsó restletbexi fog bettámitatoi.
5-ör. Verő kőtelet aa épületeket a birtokbalépés napjától tűzkár ellen biztosi tani.
6. At árverés jogerőre emelkedésekor verő a megvett ingatlan birtokába lép, ennélfogva a megvett ingatlan htacaa és terhei at időtől Őt illetik.
7-tter, A vevőnek a vételi btsoayit-váay at 1881. 60. t, cz. intézkedései értelmében caak aa esetben fog kiadatni, ha az árverés napjaiéi taámitolt 15 nap alatt at idézett t. ca. 187. §-a inlézkedL lének megfelelő utóajánlat aem tétetik.
8-szor. A talajdonjog bekebleaéae csak a vételár ét kamatainak teljos lefizetése után fog vevő javára hivatalból eszközöl telni.
9-eter. A menn}iben vevő árva-éji feltételek bármelyikének a kitűzött időben eleget nem tenne, a megvett ingatlan az érdekelt felek bármelyicá-nek kérelmére az 1881. 60. t. cz. 185. §-s értelmében vevő veszély érc él költségére, bánatpénzének elvesztése mellett ujtbb árverés alá bocsáttatik ét eladatni fog.
Altó-lendvai kir. jbiróaág, mint tlkkví hatóság 1882. okt 25 én.
Az eredeti SIJV G E R-varrógépek
a I^qj.bb j.Titáwkkai ellát.., garitte.* arfoi\'e\'t i»jo«lkali dolgoi4illi-*iiJpj«l birmST" • iog«g7»erübb ét logi.rlíi.bb Korlc«.itlek, .» LtcmnkUépteabb ét legcltarjedtebb gépek ~ « c.l.di k5r6kben ét Ugpieg(gl«l6bb«ik »1 ig»ri e»<lokp»k.
Leghasznosabb
karácsonyi ajándék,
Legjobb biztöeiték a gyárnak 57 é\'vet f^enn\'i.ÍIáta, a forgalom tartót növekedető,
561,000 gép eladása a múltévben^ millió levén használatban Hetenkioti 1 frt részletfizetés mellett adatnak alt t
At ektatát díjtalanul, a csomagolás
A rersenygésnek folytonos timadisai és u eladásbani tartós neTekedés a legmegfelelőbben tanúskodnak az eredeti Singer-gépek kitűnősége nieUett.
The Singer Manufacturing Co.: Neidlinger G. Nagy-Kanizsa, Deák
Ferencz-tér Grünhut-féle ház.
HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
DEOZEMBEB 21-éa 1882.
n I R D E T E S
K.
Karácsonyi és újévi ajándékok. HELFYB.
OPTIKUS és ARANYMŰVES riagy Kanizsán.
Melegen ajánlhatom minden szenvedőnek kipróbált csiszolt Szemüvegeimet, csiptetőimet és lorg-nstjeimet a legfinomabb ólomüvegből, mely (előirat szerint orv. rend. után csiszolható.) Mindeo idó változásra alkalmas meg nem homályosodó valódi kristálykö szemüvegeimet. Nagy választékban megvizsgált hévmérüf, légmérők, aneroid, színházi s tábori látcsövek, mikroszkopnk;\' borszesz pálinka és bormérők, nagyító üvegek és Stereeskop készülékek További: 748 6—*
SzoDa távlrö vezetélt
revid készülékkel csak 9 frt 30 kr., szobira és konyhára terjedő 30 frt, szobira, konyhára rs kapura terjedő 48 frt.
Letcroioglniintcieiek, valamint fSlddelejességek Utal kipróbált Aneroid barométerek legfinomabb kivi télben 8—40 frtig kapható részletfizetésre is.
Egyssersmind vagyok bátor a o. é. kötöDsegnek ügyeimébe ajánlani nagy raktiromat a legújabb minlik után kéitült arany, oiüst é. óksser araimból, melyek a karácsonyi és újévi ajándékoknak legalkalmaeabb.lc, a legolcaóbb árért jótállás mállott. További ajánlom arany-miives műhelyemet a nagyérdemű kQiflaiJz figyelmébe bol mindennemű arany éa eiü»t templomi éa ókaierésxeti munkák a legolcaóbb árért éa mindjn e aaakmiba vágó jarirá-suk pontosan eszközöltetnek. -
Arany, ezüst és ékszer, úgyszintén régi pénzek beváltatnak.
K8-ntcsx, C>ui(eri-n:cxa az.eletén Roaenber; in W.listh.f.l. báaban.
Pályázati limlelméiiy,
Nagy-Kanizsa város képviselő testületének folyó évi november hó 4-én tartott ülésében rendszeresitfcCt és az 1S76. évi XIV. t. cz. 145 és 156. § ában körülír; teendők teljesítésével megbízandó 2 két egyenkint évi 150 frt fizetéssel javadalmazott városorvosi állomásra pályázat nyittatik.
A szabályszerűiéig felszerelt kérvények ezen hirdetmény keltétől számítandó 15 nap alatt a városi polgármesteri hivatalhoz adandók be. 754 3 —3.
Kelt Nagy-Kanizsán 1882. dtezember 5 én.
A városi tanács.
a
bc sii
3 íijí-é-Sí
3 " -,
ri1
EJ
zs
E 1 Jfllsi* *
Ot>X)OOCrOODC^OOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
Karácsonyi és újévi ajándékul-
Karácsonyi es ujevt ajanoekui- q
Keller Mátyás ftl^g
J
eripéss
NAGY-KANIZSÁN,
f-5t.r, WUCSklTS-U]. hál, STREM * ELKIN íoizer-k.reikcdetc m.lk-tt
ajánlja a n. é. közönségnek
czipész-üzletét.
amelyben mindennemű uri-, nti és gyermek-czip;k a legújabb divat szerint külföldi bőrökből vagy egyéb kelmékből a lehető lenjutányosabb árért készít.
(esz raktár ¦iadsearaai oHpekML
Bili., lakodalmi-, valamint mit, hasonló alkalomra sínk-séfet cs:pók 10 óra leforciaa aiatt késxitt.tnek el.
A n, é.
ta.
közönség szíves pártfogását kéri legmélyebb tisztelettel
Keller Mátyás,
czipész.
OOOOCOCOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOO
A legjobb SZIVARKA-PAPiROS
LE HOUBLON
Francxta gyártmány.
TJTÁWzASOKTÓI. ÓVATIKl
iE ítnTiik*pap.r cink kkor valódi, r\\ f ha miiiden i«p LE HOUISLoN bí- I| ^lyefiét mkgán hordj* érnisnien kar. yA-Vton az aUnt látható végjei-vével ét VÍ ) aláiriísal vu ellétrx ÍJ
OAWUEY & HENRY,ilmlf. r>feiiuU*.PARIS Mal* Ftibr.tintt trertílt titt Mwxv* ;
tK?lER «AWrtliVtfUJ *iTutJl
CoaUar ttAls j BUav — «*—-
00000000000t)000000000! 0
§ Nentwich Gyula
q vaskereskedése N. Kanizsán Eötvös-térlO. sz. saját házában
0 ajánlja dúsan felszerelt raktárát, teljes kortyba-felszers
ö lésekből, mindennemű bet- és külföldi SzeTSzáBWi: CS
q Vasalásokból, asztalos, lakatos, czipész és szijgyártók-
0 nak, a legjutányosabb gyári áras.
0 KüiönMe hasznos éa czólszsrtl karicienyl éa
q Újévi ajándékok nagy választékban.
0 Orvossebészeti mű és kötszerek raktára Fisentf
8 Péter és Társától Budapesten.
Q Gazdasági gépek raktára Umratt és Társitsl ¦ Bub-0 nában. . f
a Vidéki megrendelések jutányosán és pontosios íélje-0 sittetnek. . .
1
S
s
í
¦Y1 iá
3ZERÜBB ^ ^
i és újévi
AJÁNDÉKOK
kaphatók WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán.
U. m. ruagyaj--, német- és franezia remek irók, diszmüvek, itjusági iratok és képeskönyvek kisebb és nagyobb gyermekek számára^ zergebőr-, bársony-, elefántcsont- és egyéb uj divatos kötésű imakönyvek albumok, finom zseb-iróköny-vek legújabb hangjegyek, monogrammos, virágos és különféle jelvényekkel ellátott levélpapírok csinos dobozban, zsebnaptárak, diszes felszerelvények íróasztalok számára, legújabb mintájú látogató-jegyek, a lehető legolcsóbban számitva. Továbbá hölgyek számára divatlapok magyar-i német- és franczianyelven, a
déknak igen alkalmasak.
melyek karácsonyi és újévi aján-
Postai rendelések gyorsan eszközöltetnek. ^=
Becses rendeléseket kérve tisztelettel
WAJDITS JÓZSEF Nagy-Kanizsán.
N->jD\'-Kanizsáo, ayoautott a kiadó tulajdonos Waidits József gyor>jajtóján.
NAGY-KANIZSA, 1882. deczember 24-én.
103-1R BZá.m
Haszonegyedik évfolyam.
egész t\'vre......8 írt.
ne yed -vre
EüV azAm ÍO kr
R hatáhos potitaorhan másndftxoi fi • minden tovihlif ton. : * kr.
NY1I.TTKRHKN" joronkest 10 krért vét.-tnr-V ici Kincstári illeték miiiditi egyes \'.\'.ris-tétért 30 kr. Kst-ti-iitlö
A lap aselieoi rétiét illető kP-xletní-nyek a sierkesztohoz, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézeoddk : K A G Y - K AN 1 7. S A WUtticisaz.
Kérmentetlen levelek csak ismert roonki társuktól fogadtatnak «1.
Kéziratok vissia nem küldetnek.
„Nagy-kanizsai önk. tűzoltóiét- a nagy-kanizsai kereskedelmi a iparbank-, , nagy-kanizsai takarékpénztára „zalamegyei általános tanítótestület- a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület , a „nagy-kamzsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kulválasztmánya- . több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője,
II.étenkInt kétszer, vasárnap- s csOtőrtflkfin megjelenő vegyes tartalma lap.
Előfizetési felhívás lapunk XXII- évfolyamára.
Ha a múlt év májusában, a szerkesztői változás alkalmával kibocsátott progr&mmunkíól csak egy hajszálnyira is eltértünk volna, akkor "szükségesnek tartanok mi is a nagyhangú felhívást. De mintán mi — hogy Németh Albert nyomán szóljunk — egy esztendeig nem hazudtunk azért, hogy azután fenaka-dás nélkül csalhassunk, szükségtelennek tartjuk eljárásunk szépítgetése takargatása vagy éppen mentegeiébe czéljából sallangós beszéddel sürü szitát szőni t. olvasóink szemei elé.— -
Eljárásunk, — minden lépésünk leplezetlenül áll t. olvasóink előtt. S ha multunkkal elég garantit nyújtottunk a jövőre nézve, ugy nem kell félnünk, hogy bennünket a t. olvasóközönség erkölcsileg egyaránt ne támogasson.
E bizalommal lelkünkben, újult erővel lépünk az aj évfolyam küszöbére és azt mondjuk, hogy amily önzéstelen tiszta és igaz a mi szán-désunk, ugy áldja meg munkánkat a magyarok istene!
Előfizetési ár:
©gî>bi évre ..... 8 frt
M évre......* frt.
negyedévre • .... 3 frt-Nagy-Kanizsán, 1882. deczember 20. ;
A szerkesztőség
és a kiadó-hivatal.
Lehet-e a tanító lapszerkesztő?
Általánosságban, személyre való vonatkoztatás nélkül akarunk szólani e kérdéshez, mely néhány hét óta foglalkoztatja az iskolai ügyek felügyeletével nug- és meg nem bízott köröket városunkban.
Blvi dologról lévén szó, maga tói értetődik, hogy a mellette és ellene szóló érv.-k elösorolásában nem a dialecticára, s annál kevésbé a pbxasísokra, hanem a felhozott argumentumok alaposságára keli, hogy figyelemmel legyünk.
Azon tábor, melynek harezosai tagadólag válaszolnak e kérdésre, három csoportból áll.
Az egyik rész a törvény félremagyarázott betűiből; a mábik rész azon alaptalan gyanúból, illetőleg a tanitó szellemi tehetsége iránti bizalmatlanságból, hogy a tanitó, ha egyszersmind szerkesztő ;s, tanitói teendőit nem teljesítheti lelkiismeretesen készíti paizsát, fegyverét; a harmadik rész pedig elismeri, hogy képességénél fogva is, a tőrvény és a gyakorlott szokás szerint is lehet ugyan a tanitó lapszerkesztő is, de csak addig, mig az iskola fentartói-val — helyesebben az iskolai Ügyek felügyeletével megbízottak kai (mert az iskolát nem a városi, vagy hitközségi ískoiaszék, hanem az „egész-város, illetve az „egész* hitközség tartja fen) — társadalmi, és politikai tekintetben egy véleményen van. —
Ali, kik a czikkünk homlokául
irt kárdácro hatát-fttatran io-AnlAIatr
vagyunk hajlandók válaszolni, az ellentábor érveinek megczáfolásival akarjuk igenlésünket támogatni.
Az ellentábor törvény ma gr arázó része hivatkozik a népiskolai 1868. XXXXVIII. t. cz. 141. §ára, mely azt mondja, hogy ,a tanitó országos, vármegyei, városi, községi és egyházi képviselő, valamint esküdtszéki tag is lehet ugyan, de semminemű „hivatalt* a tanítóság mellett nem viselhet. — Olyan teendőket azonban, melyek helyben és a tanórákon kívül véghezvihetik, az iskolai felsóség előleges engedelmével elvállalhat.
A tanító tehát a tanítóság mellett semminemű más „ hivatalt * nem viselhet. De hát hivatalviselés-c egy hetilap szerkesztése ?
Hivatal alatt oly szellemi foglalkozást értünk, mely egy kizárólag arra szánt hivatalos helyiségben — bizonyos meghatározott órákban teljesítendő. Már pedig különösen egy hetilap szerkesztői foglalkozása sem hivatalos helyiséghez, sem hivatalos órákhoz nem levén kötve, külön hivatalnak sem minősíthető.
Az .utasítások a poig. közs. iskolaszékek számára- 21. §-a pedig világosan kiírja, hogy „és nem járnak külön hivatallal például jegy-zőség!4*)
A másik csoport, a mely a szerkesztői teendőket — helyesen — nem minősiti ugyan hivatalnak, de azt mondja, hogy a tanitó-szerkesztÓ ez utóbbi foglalkozása következtében az iskolát elhanyagolni kénytelen, nem kevésbé téved, mint az elsők.
Azobnek legnagyobb trompfja az, hogy a szerkesztő-tani tó esze egész nap, tehát tanítás közben is a lapjába írandó czikkeken jár. Mily gyermekes felfogás! Hát feltehetó-e, — hogy az olyan ember, kinek egy czikk megírásához, egy tuczat toll-nyól el rágására/ vagy egy napi vaju-
üiuo twi -~ .i..4b. , ut..1. r--¦----
tősét vállalná magára ?
A harmadik csoportnak végre nemcsak, hogy igaza nincs, hanem még a terrorizálás, a más véleménye iránti türelmetl enség bűnébe is esik. Megkívánja a szerkesztő-tanítótól, hogy a nyilvánosság elé tartozó tetteiket, melyek-t külőmben minden embernek áll jogában bírálat tárgyává tenni
vagy agyonhallgassa, vagy szépítse. Ezek jgy vélekednek:„Hanekem cse-
lédem van, akkor ez ugy tartozik tánczolni, a hogy én fütyölök s cselekedeteimet megbírálnia nem szabad, akármily visszatetszők legyenek is azok!*
Csakhogy a tanitó nem cseléd ám!!! Az iskolaszék, vagy városi hatóság még csak nem is kenyéradója a tanítónak, hanem igen is az adót és tandíjat fizető polgárok. Azt pedig a t. urak sem tagadhatják, hogy az a tanitó, mint szerkesztő néha olyan véleményt mond az ő nyilvánosság elé tartozó tetteikről, melylyel az iskolafen tartó polgárok nagyon is egyetértenek.
A szerkesztő tanítótól csak any-nyit várhatnak, hogy ne a személyt, hanem az általa elkövetett cselekményt vegye bonezoló kése alá, és hogy ezt nem sértő módon tegye s ezt is csak az (tetszés szerint magyarázható) illem és a saját érdeke parancsol hatják neki.
De hát az illemnek is van határa és ha valamely tanitó annyira megy az önzetlenségben, hogy mint a nyilvánosság őre saját érdekét, nyugalmát koczkára teszi, úgyszólván maga alatt vágja a fát, — azzal ez még a tanitói hivatallal járó tisztességen nem ejtett csorbát.
Lehet őt rosz számitónak mon-
"j J. gyzet: E lap felslvi a tájit lakásán családja kOré kesztóje pedig a maga lakásán, ¦ tz-vbad óraikban végzik szer ke «;
jellemben kifogásolható embernek. Sót ellenkezőleg!
És végre a népiskolai törvény és az utasítások 38 ili. 21. 17. és 45. a tanitók mellékfoglalkozásait érintő paragraphnsokat nem azon cselből alkották, hogy a tanitó elől a szellemi munkálkodás útját elvágják, hanem hogy megszüntessék azon meggyöződó~e ellenérc \'elavult, középkori szokást, hogy
tanitó harangozó, sirásó stb. vagy külön, terhes munkát végző jegyző legyen. Hiszen ha a törvény holt betűit akarjuk életnek deklarálni, akkor a tanítónak leczkéket zciz
e mindketten ¦ , - - . , .
i5i teendóiket. szauaa adnia, szép anyagi hasz-
saerke-ztSjs tár*» cer-
not hajtó tankőnj veket vagy \'hírlapi tárczát írnia sem mig a közigazgatási bizottság ez meg nem engedi neki.
Különben a tanító nem is tartozik ez engedélyért folyamodni, — hanem az iskolaszék kötelessége ezt jelenteni. A közigazgatási bizottság az engedélyt megadja, de arról, — hogy meg is tagadja, a törvényben szó nincs, kivéve, ha a véleményes jelentésben bizonyíttatik, hogy a mellékfoglalkozás a tanórák csorbításával jár vagy a tanító nem elég szorgalmas.
Ez utóbbi esetben azonban az iskolaszék a tanítón — a tőrvény-szabta fokozat szerint — tul is adhat, akkor meg eo ipso lehet szerkesztő.
Pedigmindeniskola-feutartó csak örülhet, ha egyik-másik tanítója a helyett, hogy szabad óráit kávéházakban vagy más mulató helyeken töltené, szépen otthon ül s szellemi munkában találja gyönyörét, és e mellett mai napság, midőn a házi leezkék oly fehér holló ritkasága ak, a megélhetés oly drága, a fizetés pedig oly csekély, még egy kis mellékjövedelemre is tehet szert — Ne attól - féljenek az iskolaszékek, hogy a tanitó szerkesztői gondokat visz magával a tanterembe, hanem nélkülözése zavarják tanításában! Ez az, ami kedélye nyugalmát meg-ronhatja, ezt hárítsák el!
A lapszerkesztés is nélkülözhetetlenné teszi a tanítónak, hogy ugy tanügyi, — mint sok más oly tudományágban is szerezzen magának nagyobb jártasságot, melyeknek bírása művelt embernek csak díszére szolgálhatnak.
És ezt az iskoiafentartók fájlalhatnák ? Lehetetlen!
Azért röviden Összefoglalva fejtegetésünket a következő eredményre jutunk:
TÁRCZÁ.
A b l b I l A b 6 1.*)
ÁH a szobor, áll magasan, Büszke féuynyel gazdagon; A királynak arany kfpa Csillog ott az Oszlopon.
Nagy hatalmam úr a fúldiln, Fenn egyéb csak képzelem ; Itt s bálvány Önmagamban, Kzt imádni rendelnnil
S:-\'.; a parancs; éi ;• ¦ ¦ \'• . Ríit poroszlók száza fájt; Vasasáén el ki állni bátor l — 8 porba hull a szolga nép.
Térden, srrzon gSrny d ezre, Három ifjn *Ü csnpán; Égi f.nség fénye ragyog Minden egyik komiokán.
Zág a zsarnok, ég haragjs, l<ámnl a silány tömeg ; Tűibe gyorsan! drtrg fejükre; S fik nyugodtan intenek. —
Vad tilzár a mély kemenexe, B a három ifja már; Lángja kr.at ac ég urának Angyalától vedre jár. —
Hah, mi ei?l kiált a zsarnok, Foglyán* nem égnek cl\' — lm as Isten I a ki balga Tetteinkre így felel.
Ő az nr, ki ?1 felettünk,
És hatalma ily csodás.
Szol a néphez, s mély fohászba
Oh-ad át a szent hatás. —
Oh. mi volt ez?! elderülve Kérdi lelke untalan, Mig lenyugszik, és tz álom Fejti meg, mi titka vau.
.Egyenlőség, tes\'ériíég, KGs-czabadsig voltak Kk, S fllecedbe népjog és a Szeltem égi véderők .....
Álmodik tovább magár?1, hogy hatalma essk hí tor; Álrnadolt s Ím ébredőre Porban a diesS szobor! —
HA.1GATÖ SÁNDOR.
*) Szerző zajt.\'., alá rendesett IV-ik ko-
Karácsonykor.*)
Müy szép a családi élet Nagy karácson napos napján 1 Nejs bsrliett sasrad a férj, 8 a fiit c-Qgg édes apján Minden olyan Qnepiet Színezetet Glt magára, Repkény gyanánt fut e nap a Keressténység templomára.
Htfpg idS van ilyenkor, Ds van-e ma, a ki fásik? A szegény, ha máshová nem El didereg az egyházig 8 a kiknek van, Osazabajnak A jó meleg családfára \'. Repkény gyanánt fut e nap a Keiessfúuyfi\'g templomára.
S ilyenkor oly hó termit van, Ha eljön a na.7 karácson! összevesznek mindenfelé A gyerekek a kalácson — ¦ S ngy füstölg ma a porgunybd Valsmínt a n-gr nr vára — Repkény gyanánt fut e nap a Keresitéoység templomára.
•) Kntfttráay szerzőnek sajtó alá rer-pezett régibb müveiből.
Mintba az i-ti-n kertjeben, K nap lenne asflvsgláx; Minden ember órcr, ifjú. Ha teheti kibokrétáa — Ks elére felteszi aat Hogy jó kedve lészen mára, R-pkény gyanánt fut e nap a Kereszténység templomára.
Meleg kályha mellett alak. Künn nagy éjssaki szél tárna! — Eszembe jnt mily sok zordon Tél Ölelte már hazámat.... S rágondol»k Krisztusra, se Emberek megváltójára ! Rsj\'kény gyanánt tat • nap a Kereszténység templomára.
TÜBOLY VIKTOR.
Ördögök hazájokoan.
— Tragiromoedt* 1 felvocitban. — Irta: Bab-OMtan. SZEMÉLYEK.
1. Éber-Lessy, Ördög-fejedelem.
2. Crostís Carolíngn ¦L
3. Ihasn Grorgian jri
4. Ploasers Kacínu Lg
5. Kongó Boldíngo 3 G Vágnem Találing-Carolu J-S
7. Dr. TébolykoDKd Julián^ 3
8. Ochóbab-íngó Gorgian, egy elkárhozott.
9. Raabsohn Jnr.-Chi, népszónak.
10. Hay-Gsto. oépfcöltÓ.
11. Hoflmascbina CsSp, udvari költő.
12. Vargánya Lajosi, hírlapíró.
Ördögök. Nép. Elkárhozot\'ak. Könyvárulok. Történeti hely: a pokol. Idő: jelenkor
Díszlet. Terem a pokolban, ranlyriek hátterében áll ss ördögök fej-delmének trónja. A
terembe jobbról, balról ajtók vezetnek, melyeknél alabárdos ördögök állanak &rt. A sainpad egészen sötét. A függöny felgördültekor bosssas, elhaló moraj hallatszik. E 1 r ó j e 1 e n e t.
Kber-Lessy
(a trónon fll) Ihasn, Plossera, Kon^o (a fnldcn ülve ferblicnek) Éber-Lessy
(a trónon ül. s gyilkos nemekkel nés a foldOn aiSkia.)
Légy átkozott te gyáva nép, a mely Hegrontod annyissor hatalmamat !„.. Heg eszközül se jő e gyáva, rongy h. d. Csak enni. inni és ferblisoi tud. Ambittő és munkakedv kihalt Belőle e most folyton sopánkodik csak. (Megfenyege i Ski-t)
város eWesxntt m\'attatok. De várjatok, még ezt kipréselem Belőletek, kerüljön trónusomba Vagy bármibe, de késs bocsánstot Ne várjatok ! Én annyi oktatást Hába sdoí nem szoktam potyára. Mig fenn a földön jól ssnyargatám, Balsorss, kit markom közé vetett: Egy jó tanács volt tiz forint, s a ki Kölcsöntakart, hogy én kiessköaöljem: Ifigyssás forintért: honorárium Volt egy dicsőn mosolygó Ötvenes. Na ás a bamba emberek csudáikosának: Honnét van annyi pénaem, birtokom?... Hahahahal Egy ember élte kincs: De tiszta késben rosgygyá változik, Becsületes főn óriás teher: Csak az, kí a meny nyel már jól leszámolt, Kinek szívén elátkozott hatangként Nem zug folyvást a lelkiismeret. Az nyerhet kéjt ss élet-kincsesen...
Kaczagtam sokszor afF-ilött: miként Szegődik barroul «-gy-ejry ostoba
Az elvbüség- s a becsülethez öaként......
Én voltam Bachhuszár és jó pecsovics... S mert ismerém a kettősképUség Ezer neműt, emelkedem a semmiből...
múltomon e rongyhad nem tanult. A drága, óriási koncz kíaiklott Markombul,.. oh !... e gyáva nép miatt. (Mélyen gondolkozik)
Kongó.
(Ihasnhoz ct rlos-er.ihcn.) Még nem elég? Sok már a vésztőre^! Elfogy a péns a hol vesztek újra azt? Én elnyerem a Krisztus köntösét is... Ihasn.
(kónnyed mosolylyat.) Honnét eddíg pattant, csak pattaník... Azért uram s gazdám nagy Belzebub.... Pokolba\' is csak kell talán kaszárnya? Azrá tessem majd egyik házamat. Itt veszhetek, de Olt bizton nyerek. TüzoéI vagyok, hát rendesen melegszem, S megnyergelem a tettes vármegyét,
Plossera. -
Nekem meg egy dicső csatorna csorg... Egy évre jár oyoicsssás pengő forintom.~. As udvartól, hogy mindig baligatok, Mikor a rássedós van szőnyegen.... És a szakismeret, mely megmarsdt Borongó lelkem puszta fenekén, Eíszenderül nyolcssaáz forint zenéjén.
Ihasn.
(Kártyát oszt ¦ Szolgáljuk hát buzgón a vármegyét! Kongó.
Megnézi a plattot.) A „viai" \'Ja foriatl
(Beteszi.)
Plossera.
(Tti forintot betesz.) La megadom 1
Mai ?zaBHnl(k9z van mellékelve s FraakUn-Tartulat és Singer-Hetünow czég Wrtetese.
HUSZONEGYEDIK ÉVTOLTAM
SALAI KÖZLÖK*
DECZEMBER 24-én 1881.
Az iskolai kötelességeit elhanyagoló tanitó nem lehet lapszerkesztő, mert a ki egy kötelességnek meg nem bir felelni, az kettőnek mé% inkább nem tehet eleget, de h:: a tanitó iskolai teendőit a tör-vényszabta kívánalmak szerint elvégzi akkor lapja irányára való tekintet nélkül igen is lehet lapszerkesztő is.
Ha az egyik lehet, akkor a másikls.
A soproni kereskedelmi- és iparkamara az uj kamatadó ellen.
Már pedig ez a mi viszonyaink között egyértelmű épeo azon körök ujjó-Isgi megterhelésével, melyek njsbhi terhek elviselésére teljesen képtelenek ¦ melyekre nézve ar olcsó hitel életkérdés fontosságával bir, értjök a kisebb földbirtokosok, iparosok és kereskedők osztályát. És ezen osztályok, valamint hazánk hitülügye érdekében is ismételve felemeljük óvó szavunkat, mert az államnak nem szabad a hitelviszonyok sü-lyedésére akár közveth nül, akár köz-vetve hatolnia; az államnak nem szabad a kamatláb okvetlen bekövetkező emelésének ódiumát magára vennie. ,
Alkotmányos életünk legújabb korszakában a takarékpénztárak mindenkor és minden oldalról a legmelegebb pártfo gással találkoztak, miután általánossá vált azon nézet, hogy egyedül általuk juthat vidéki lakosságunk még aránylag olcsó hitelhez. S ezen felfogás igen helyes, mert tényleg csakis a takarékpénztárak, kiaobb vidéki hitelintézeteknek köszönhető, hogy a ragályként pusztitó uzsora több áldozatot nem kivánt. Kérdjük már most: váljon mi lehet oka ezen lel fogás jelenlegi hirtelen megváltoztatásának ? Valóban csak azon gazdag osz-talókban keresendő-e, melyet egyes takarókpénztárak részvény eseiknek fizetnek, a mint azt a miniszter indokolás iban hangsúlyozza? S ha tényleg ez az indok, miért nem vettetik ezen osztalék adó alá? Miért sujtalik valamennyi takarékpénztár, sőt egyáltalán valamennyi pénzbetétek átvételére jogosított pénzintézet ezen adóval, holott ezen nagy része gazdag osztalékról mit se tud?
Mi ezen önkénteleu felmerülő kói-désekre nem találunk feleletet s csak attól félünk, hogy a tervbe vett uj adó befolyása alatt, ha sz, a mint fentebb -tetóntenfeyWa\'tls^^ a"v>
déknek nemcsak valamennyi hitelszövetkezete, de a takarékpénztárak nagy része is tönkre tétetik.
Kérdós már most, ho -y tisztán fiskális érdek, mely agy látszik, esen törvény javaslat szerkesztésével egyedül vétetett figyelembe, általa tényleg elő is mozdittatik-e ? — Nézetünk szerint nern. —
A pénzügyminiszter ugyan azt hiszi, hogy: „ha ezen törvényjavaslat törvényerőre emeltetik, az államkincstárnak körülbelül egy millió forintnyi oly jövedelem biztosíttatik, melynek beszerzése eem kezelési, sem egyéb költse gekkel egybekötve nincs," s mi, a vonatkozó adatok nem állván rsndelkezó-sünkre nem Íb vonjuk kétségbe a magas minisztérium ezen számítását. Megengedve azonban, bogy ezen számítás a
Éber-Lessy.
(Az utolsó szavakra fi;jel, majd felugrik, s
Pgy korbácséval k&zéjök vág.) Éu is megadom, hogyha kell, ti gyávák 1
— Mindhárman felugrálnak, —
Éber-Lessy Távozzatok és várjatok reám ! Mindjárt megyek b osztom parancsimat. Munkánk veszett, most )ő abossza müve.
— Ihastt, Plossera, Kongó el. —
Éber-Lessy.
(Utánuk indulva.) Rettegjen az egész kerek világ! Bosszúra indul a nagy Belzebub.
(.ti zlábárdosokhoz ) Kövessetek I
— Éber-Lessy indul, nyomában ai alabárdosok. Hosszantartó moraj. — Második jelenet. Vergánya
(a baloldali ajtón jő, kezében papír.)
Tergánya.
(Egyedül.) N* már ez Bzöroyüség, ezudarsági Pokolba értem, a nem tudom : hogyan ? Köiülrajoztak itt as ördögök, Mohként lopkodni észvirágimat. i \':>[¦ mca parancsot ér a csikkekért 1 És ón szegény bolond mint gép írok; Kitépem multam Összes álmait; Ét a hatalmasoknak Berlegét Fölkapva, őrültkéntasért iszom, Ki ellen évig korbácsot főnék,
(Qnnyos kaczajjal.)] Munkára hát, te részegült oroszlán I Felejted a pusztát, a vihar zenéjét, Mik egykor kedvesid vslának I Uratlan voltál akkor és szegény-Gazdag vagy most; van bőkezű urad. Subvencxlóknak sairja csorg le most Hatalmasaktól táplált ajkaidról...
jelenlegi viszonyoknak teljesen megfelel, váljon ugyanazok maradnak-e esen viszonyok a törvényjavaslat elfogadass esetén is? Legkevésbé sem. Mert a mint fentebb már szerencsénk volt kifejteni, as uj adóteher súlya alatt a betéti tőkék s velük as uj adó alapját képeső kamatok rohamosan le fognak apadni; a hitelintézetek, tőként a szövetkezetek s kisebb vidéki takarék pénjtárak részint bcazüntetendik * betét*k elfogadását, részint fel fognak oszlani a s reménylett 10% tőkekamat s jársdékadot jövedelmét csakhamar teljesen fölemésztendí a kereseti a egyéb adók körül okvetlen bekövetkező veszteség.
Pótolhatatlan veszteséggel járand azonban sx egyes hitelszövetkezetek és kisebb takarékpénttárak feloszlass. Mert azonkívül, hogy mindenikükkel a takarékosságnak egy-egy gyupontja semmisülne meg s az alig ébredező takarékossági hajlam alapjában lenne megtámadva, kiezámilbatlsn azon, egéss vidékekre kiható snysgí veszteség, mely össse-őmlásukból az adósokra fogna bekövetkezni. Czak a ki figyelemmel kisérte a kisebb földbírtok rohamos elértéktelenedését s azon ssinte mesés alacsony árs kat, melyeken ss ily birtokok nyilvános árveréseken kelnek, érheti fel megkőse litőleg azon veszélyt, melyet s vidéki takarék pénztárs k, melyeknek legtöbb tőkéje jelsálogkölcsönökre van elhelyezve, feloszlása maga után vonna. Azért csak ismételve hangsúlyozzak, s minek már hekezdőieg is kifejezést adtunk, hogy a javasolt uj tőkekamat és járadékadót ugy az általa közvetlenül érintett pénzintézetekre, mint közvetve egész nemzet gazdasági életünkre nézve felette veszélyessé tartjuk.
Nem akarunk a tőrvény javaslat egyéb rendelkezéseire e helyütt bővebben is kiterjesakedni, bár a azemélyes hitel felette kényes voltánál fogva szinte megfoghatatlannak látszik miként lehet as egyes pénzintézeteknek hitelügyünk ezen gyupontjainak beléielét a összes működését a kir. odófelügyelők vsgy szók tetszés szerinti kiküldötteinek oly fellétlenül kiszolgál tatnL
Folyamodónk mindezek alapján a mélyen tisztelt képviselőházhoz; mél\'ói-lassék, tekintetbe véve azt, hogy a péozin\'ézeteknél elhelyezett tőkékből folyó jövedelemnek megadóztatásáról szóló törvényjavaslat törvényerőre emelése, vsgy a kisebb \\idéki bitelsaövet kezetek, pénzintézetek és takarékpénz
¦ágos magsa kamatláb emelését vonná maga után, esen javaslatot, tárgyalása
kor elejteni.
Kelt Sopronban, a kereskedelmi és iparkamara as 1882. évi november hó 3-án tartott rendkívüli közös üléséből. As elnök: Müller P. m, p. Schindler Ferencx m. p. titkár.
A tőzsdéről.
Az Üzlet a tőzsdén a küvetkexő időkben folytattatott n. m. délelőtt 10— 11 óráig tart az elótőzsde, 12-tői egéss 2 óráig, a fő- vagy déli tőzsde délután Vjő tŐl Va6-ig ugy az esti tőzsde. Vasár-és közn. ünnepnapokon délelőtt 11 — 12-ig van tőzsde.
A nyári időszakban esti s vasárnapi tőzsde nem tartatik. As üzlet kezdetét miként már mondottam hossza. harang-
Pompás dicső.... Munkára hát. Csak istenítsd tovább sz ördögöt 1 (Asztalhoz ül ¦ gondolkozik )
Harmadik jelenet. Volt. Ochóbab (csüggedt képpel j5)
Vergánya. (Osazeoapja keséit.) Szent ég, oh mit nem érek én zoeg?l Nagy ur te is elkárhozál? Avagy Értem jövel, e kínból menteni? Vigy el, oh szörnyen mérges a cseresznye, Mit e gazokkal egy tálból ostom...-
Ochóbab. Tudnád csak: mik történtének, Mióta elragadtak ördögink? Ott fenn az étet szörnyű most. Mozdult a nép, mint alvó oczeán, Mely érzi jól as ébredő vihart; — Kiátkozott kebléből engemet... Azért futottam Belzebubhoz el.... Ennek agyában óriásibb a pokol, Mint a legjámborabb pápista bibliában.... A kit oda bedob a káxhosat, Átkozza bölcsőjét örökkön. Oh én bisom még Belzebubbsn ; Ő győzelemre juttat engemet.
YergAnya. Szolgálom ámbár mostan a pokoli, De egyet mondok néked s nékik is: Ki eszközül kezébe gaz boasut vessen. Mindenkor czélja sírját ásss meg. Aljas boszut forralni rat dolog... De hát beszélj, kérlek nagyon: minő Dolgok siettetének a pokolba?
Ochóbab
(Halkan jj
Bará\'om I minden egy saavunkat ellesek, És ro\'.t oly átkozott ujaágiró, Ki színdarabba irta tetteinket.,.. Látnád csak Lajcsikám; hogyan kaoieg
csengés jelzi, ugy szinte s végét is. — Harsngeaöngés előtt jogérvényes, illetőleg perelhető sáríst aem köttethetik. Harangcsengés után a látogatók s termét kötelesek elhagyni.
As üzletek megÖktése a tőxsdeláto-gatók között bámulatos egyszerű módon történik.
A vétel vagy eladás néhány ssó,a hír nevessé vált „ícü geb" vagy „ich nehm" áltál toljesittátik. .Ich nehmtweimsJ mit 10" kiál*js egy Delssaier a Creditoso-portban és körülnéz a tömegben váljon ki ?0 neki választ.
Tegyük fel, bogy a kínálat nagy _huaz harmincz kéz hadon1-z s levegőben, ugysnsnnyi ember kiáljs „ich gebs Ihnen.* Emberünk összenéz avvsl, kitől legszívesebben vessi „teb hab zweimsl genommen mit Zehn," — „ich hsb Ihnen zweimal gégében mit Zehn" mondják mind a ketten egyszerre mindkettő feljegyzi kesében tartott jegyzőkönyvébe és iparkodik ki as embercsomóból. Mint valamely osslop mellett összehasonlítják feljegy léseinket és az üzlet perfekt.
As egyik t. i. vásárolt a másiktól 50 drb. hitelrészvényl 298 frt 10 kr. Az árfolyam fő öess*tge, mint ismertetés feltételezvén rendszerint nem mondatik ki s csak s végösszeg, s krajexárok lesznek kiáltva.
Élénk keresletnek örvendenek pl. valamely termény foljtán Bankverein részvények. As eddig alig 5—6 csendes emberbői álló Bankverein csoport, egyszerre 80-100 főből álló hadon ázó, kiabáló tömeggé nőtt „Ich ksuf mit 30" kiáltják egyszerre 10 en, 15-en kezükkel bondabondázva, egymást előretolva, a nélkül, bogy választ nyernének. — Ich kauf mit 40, -— semmi válasz, ich kauf mit 50, mit 60, 70, 80, 90, végre akad nak eladók „ich gebeínmal mit 0, kiáltja valaki, iohnehm aie hangáik rá rögtön és így megy ez mindaddig, míg a Bankve rein részvények kedvelói kellőleg bevásárolván a kereslet és a érdeklődés aláb-hagy és a Bankverein csoportban ismét es előbbi csendélet áll be. As előbb pl. 109 frt 30 kroo álló Bankverein réssv most már csak 110. ssereshetők meg.
A tőssdén a papirok csak bizonyos meghatározott mennyiségben szerezhetők meg, vsgy adhatok el, mely mennyiség sárlatnak, „Schluss* neveztetik. — Ez rendszerint részvényeknél 22 frtbiU záradékok elsőbbségű kötvények és zálJgleve leknél 5000 frt névértékű pspirokbol áll. As „einmal" egy,a „Zvfrímal" két sáriamint 50 drb. Credit részvény.
A tőzsdei flslot tehát miként a moo daltokból kitűnik, az adott szón slapazik, — és talán ast hihetné az ember hogy ott perpatvar, letagadsz napi renden van mert htss, sz adott szónak letagadáaa sokszor egy félóra múlva az illetőnek nevesetea előnyére válhatna.
A letsgadáaok és perpatvar azonban tekintve a kö:Ótt Üzletek menyiségéí csak igen kis arányban fordulnak elő.
Míg az egyrészt a tőzsdelátogstók ígsselmüsegére enged követkestetni, másrészt annak is tulajdonítható,bogy a tőzsdelátogató saját érdekben is tartozik " adott szó álul magára vállalt kötelezettségnek mindenkor megfelelni, mert ha ast nem tenné, csakhamar senki sem kötne vele üzletet.
A vitás kérdések, eldöntése a béke-bíróság feladata, — melyhez a perlekedő
Nagy Chína óriás Pekingje . Hogy s „félistenek" miként kerültt-k A gúny és megvetés sarába. Röpiratok járják be most a tájt.. S beszélnek rólunk zok gonosz valót. Esek elől futottam a pokolba; Itt nem zavarják majdan álmimat. (nagy zaj, morgás, dürgé* hallatszik.) Vergánya. Es vészijeién: orgtür!
Ochóbab.
(Ijedt képpel.) _ „
. . . .f: "Minő veszélyt?"
Vergánya,
As alvilágba ellen érkezett.
(A zaj már óriásivá nÖ. Vergánya es Ochóbab
ide-oda futkosnak)
Negyedik jelenet. Toltak. Éber-Lessy, Croatis, Ihegn, Plossera, Kongó, Yagnem, dr. Téboly
kongó l> baloldali ajtón berohannak) 2 bönyvárnlő («¦ jobboldali ajtóo nagy kosárban röpiratokat boának be.)
Röpiratáru lók. (Egyszerre, nsgy hangon-) Tessék vasalni I „Ördögök a földön."
Éber-Lessy.
Hogy mertetek hozzánk belépni, ti Gss kölykök ? Honnét jöttetek ?
1. röplratáruló. Chinából jöttünk, nagy király. tber-hesaj.
(a könyvekre mntat.)
.......S mi es ?
IX röplratáruló.
(agy könyvet nynjt át Éher-Lesiynet) Tessék király, mondják, hogy jó bohózat 1 (Mindnyájan egy-egy füzetet vesanek ki s koaárböl és olvasnak).
Udvarnokok. Es szörnyűség! Ki T0lt a vsamerő ?
felek külön nevesnek meg egy vagy két tagot. —
A felek által kijelölt békbirák elnököt választí wak és az akként megala kitott bíróság \' \' ^érvényesen határas a peres kérdésben.
A tőzsdelátogstók között kötött űztetek legnagyobb része a Gira es Kassen-vereio — Asraogement Burran ja által bonyelittatik le. —
A tőzsdelátogatók hetenként kétszer jegyzéket késsitenrk as általuk kötött üzletekről, melyet as Arrangement — Bareaanak átadatnak. Ez teljesíti helyettük ss ügyletek rendbe hozatalát illetve a lessámolást. —
A heieukint kétszer előforduló fi zető napokon — Cassa tag — fizeti ki a lsesámolás eredményét — a diff írencziá-kat — alá jogosítottaknak és in kassaija ast a kevéabbé szerencsés kötelezettektől. Ez utóbbiaknak a „Csssa-Tag" déli 12 óráján fizetniők kell, — mert különben nsvuk a feke\'e táblára lesz kiírva.
Évekkel ezelőtt aasegény ínrolven-sekot kicsengették, ~- most a fekete tábla van használatban.
A fizetésképtelen tőzsdeiátogató, tőzsde terembe be nem jöhet, üzletet nem köthet mindaddig míg hitelezőivel egyezségre lépni nem tudott.
A tőzsdei értékeket a teremben átvenni vagy eladni nem azabsd, és az átvétel vagy átadás az illetőnek üzleti he lyiségében vagy lakásán teljesítendő. Kőzü:
WURDA ADOLF.
Helyi, megyei és vegyes hlr**k
— Boldog ünnepeket kívánunk t- munkatársainknak és lapunk szíves pártolóinak!
— A legalkalmasabb karácsonyi és újévi sjándék bársony-,sergebőr-,vagy csontköiésü imakönyv, továbbá képee-könyvek és ifjúsági iratok, valamint disskötésű classicus s remekírók tudományos és szórakoztató művek, magyar német éa franczia nyelven, kaphatók Wsj-dits József könyvkereskedőében,
— Wajdlts József kiadónknak a sajióbirőság által lefoglalt nepnaptárai már a sár alól felmentettek. A derék nap-tártulajdoaos megérdemli, hogy a rossza-kara u följelenlésből származó kárait a naptárvevő közönség pártolása helyre üsse. Hisszük, hogy h-lyre ís fogja ütni.
— A színigazgató urat e helyen felkérjük, hogy karácsony vígiliajáu és az uuerp estéjen ne tartson előadást, mert kénytelen volna azt a közönség legnagyobb része elmulasztani. A t. közönséget pedig felkérjük,hogy as így erre beálló oassa-kárt karácsony másodnap-ján pótolni igyekessék. A mint hisszük, hogy fogja is pótolni.
— KováeS Mór, voteráu síi neszünk ¦ Dt-k ki már 30 éve működik pllyáján, s kí Bzabadsághsrczuokban is részt veit, mínt alig 15 éves ifja, 27 én lesz jutalomjátéka. Hisaszük, hogy nemes közönségünk méltányolni fogja a veterán bajnok valóban szép érdemeit.
— A szegények karácsonja. Min
den felől vesszük vidéki laptársaink utján a hírt, hogy jótékony egyletek a szegényeknek karácsonyfákat állítanak, másutt meg lisztet, fát, élelmiszert osztanak ki a aaegényaorsuak között. És — én édes Istenem 1 — ibben a mi gazdagokban bővelkedő azegény városunkban.
ÉbeVLeasy.
E gúny erős boszut kíván! Hanem Mondjátok egyenkint: mik vagytok? S a boaza léisen a szerint...
Croatis.
. (a füzetre csap)
En ítt barom vagyok 1 Ihasn.
(Széttépi a füzetet.) En gyáva féreg a eb vagyok !
Plossera.
(Földhez vágja a Iflcctet.) Nyilván írják, hogy szólni sem birok. Reg ludlsm ezt és tudták ezerek ; De szólni róla Beukisem merészeit. Éi vénkoromban vágták im ssomembel
Yagnem.
Mit rám írának, én elismerem.
Kongó.
(Csügged: képpel teszi le a foaetet.) Ez hát a busgalom jutalma I A közügyért ugy verejtékezem Szövetkezet vagy egylet nem vala, Hogy nélkülem volt volna létezése; És b. hatalmasoktól peresre sem Szegődlem el, bár gyakran eresem, Hogy s felajzott lelkiiameret nyugalmát A „braderschafi\' se mindig adja meg. S bár aok tudós szorítgatá keaem : Mindig todám, hogy semmisem vagyok... S Bab Odsiánnak abban recbtje van, Hogy gőgöm tett ott fenn utálná.
Dr. Tébolykongó. Én ugy jutottam e füzetbe csak Mint ssegény Pilátus a credóba.,.. Jó leeske voil; nem u haragsiom érte. Ezentúl a aziuháaba jó leszek ; Csupán kissé csepp* dlizek Az általam ugy kedvelt női front előtt, S ndvarlok mint egy bőssült Don-Jüan.
hol annyi jótékony egylet van, mi lesz karácsonyi öröme a szegényeknek ?! A kik tennének, azok nem tehetnek : a kik Lehetnének, aaok nem tesznek.
— Felszólalás. Helyből a követ-keső aorokst vettük: Tekiotetes sí r-kesztŐ ur! A kereskedelmi forgalom ér. dekében vsa szerencsénk :. SSerkcsz 6 árhoz néhány sort intézni, s nagyon lekötelezne bennünket, ha azokat becses lapjának illő részébe f.-Ivenné: Megtörténik ugyanis, hogy a tömérdek nagy cor respondenczia miatt a helybeli postai levél szekrények némelykor anryira meg teliének, hogy a kővetkesŐ személyek, kik leveleiket feladni szándékosnak, ezt csak ugy tehetik, miszerint a zsúfolt szekrényekből néhány levelet este kihoznak s így ssját leveleiknek helyei esi-nálnsk, hogy az előbbieknek csimét elő-Siör jól betanulják az nagyon \'természetes, sőt hallottuk már, miszerint vannak egyének, kik — ha az illető levél, melyet a Bsekrényből kihnz\'ak — convenál-
— még zsebre is dobják. Es már valóban nincsen rendjén, sőt a kereskedelem szokásos titk emiatt a lehelő legegyszerűbb uton elárulhatnák. Hogy es meggátoltassák, nagyon kívánatos volna, hs a postássoiga arak ne óraszám hagynák a leveleket szekrényben heverni, hanem azokat legalább is minden fél órábsn kivegyék — a nagy levelezés miatt es lehetséges — ekkor talán már nem lenne veesély,hogy leveleink más — talán a coneurrencsia kezébe kei Ülnek. Mély tiszteletié] több helybeli kereskedő.
— Sagy-Kanizsa- s vidéke fiatalságának tobb tagja 1883. január hó 7. Nagy-Kanizain az „Arany Szarvaa* dísztermében zártkörű tánozvígalmat rendes. Kelt Nagy-Kanizsán, 1882. deczember havában. Dr. Arvsy István, Babosa László. Bánó Imre, Barsnyai Béla, Csesz-nyák Ödön, Fábtánits Károly, Fülöp Káamér,Dr.G-jró József, Gattmann László, Hsnny Elek, Heucs An\'al, Karcxag István,Lengyel Lajos, Merkly Antal Pataky Andor, Petrich Lajos, R-mete Géza, Dr. Steinbach József, Dr. Szekeres József, Talabcr Kálmán, Dr. Tuboly Gyula, ur-ssíny Pál, Webar Károly, Vizlendvay Imre, Vizlendvay József Vizlendvay Sándor. E meghívás másra át nem tahásfaató s annak előmatatása mellett, névre rsólló belépti jegyek válthatók ai „Arany Szarvas* első emeletén janu c.r 6 és 7 én délután 3—7 óráig. Ssen.-\'Iyjegy 3 frt. — Családjegy 6 frt — Karzatjegy 3 frt. A tiszts jövedelem a megyei szegények segélyezésére fordiltatik. Kesdete 9 órakor. A rendezőség feíbivja azokat, akik netán meghívót nem kaptak volna Ós igényt tarának, miszerint a rendesőség bármely tagjánál jelentkezni szíveskedjenek. —
— Gyászhír. A kővetkező gyászjelentés\' vettük : ösregy Göncz LajVsná született Pethő Gábriellé, ugy a maga mint kiskora Dénes fia, nem külön ben testvérei: Árpád éa Etelka, valamint az össses rokonság nevében, fájdalmas szívvel jelenti for.ón szeretett felejlhetlen férjének illetőleg atya és tesvérjüknek, Göncs Lajos gyógyszerésznek élete 32-ik, boldog házasságuknak 2-ik évében f. hó 19-én reggeli 10 órakor történt gyászos elhunytát, A boldogultnak hült teteme f. hó 21. délután] 3 Órakor tétetett örök nyugalomra. A szent mise áldozat folyó hó 22. délelőtt 10 órakor tartatott a csáktornyai rom. kath. templomban. Csáktor-
Vergánya.
E munka pompás, jól talál,...
(Nagy boszankodással.) S a gasaág éa gyaiásat éppen aa, Hogy majd nekem kell irni ellene. Éi „sihedernek" kell nevesnem sst, Ki lelkemből vevé e szavakat! .. . Ilyen es a sznbvencsiós kenyér !
Éber-Lessy. Mondjátok hát: mi legyen s boaza? Yagnem. Croatis, Iha.Hu, Plossera.
(E|yazarre, — to börzék elv a;) Nagy megvetés, utálat! . . . \'.Nem kell azoklul elfogadni a köszöntést, Kik ily dologban egyet értenek, Ha msjd a földre ismét leijutunk.
Vergánya, Kongó. Tébolykongó, Ochóbab.
(Az indítványt óriási kaczajjal fogadják.)
Éber-Lessy.
(Vágnem, CrosÜl. Inssn, é« Plosaers gúnyosan.) Ah látszik ebből ssármesáso tok S a nyert műveltség óriás foka... Megint csak uj szegyen kopasz fejemre.
Ochóbah.
(Nagy kitotéstel.) Boszut, bossatl S as légyen óriás! Kitépni szájakból s megszolgált kenj ért, Szétdúlni létük fundamentumát, Hogy a nyomor gázolja őket el: Est értem én méltó bosza alatt 1 Éber-Lessy.
Hallj álok e? Ez már as én aaavam 1 Igen, bossut a szerkesztő fejére! Szétdúlni minden áron lételét. Ne legyen csendes álma és nyugalma. Rémként üldözze Őt családja jajgatáss. S mini üldözött raboló rohanjon Versenyt a vad viharral szerte ssét I Jerünk hát bajnokok, a földre fel 1
HUSZONEGYEDIK ÉTTOLTAM.
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBEB 24-én 1882.
LEGCZÉLSZERÜBB
karácsonyi és ujévi
AJÁNDÉKOK
kaphatók WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán,
U. m. magyar-, német- és franczia remek írók, diszmüvek, ifjúsági iratok és képeskönyvek kisebb és nagyobb gyermekek számára, zergebőr-, bársony-, elefántcsont- és egyéb uj divatos kötésű imakönyvek albumok, finom zseb-iróköny-vek legújabb hangjegyek, monogrammos, virágos és különféle jelvényekkel ellátott levélpapírok csinos dobozban, zsebnaptárak, diszes felszerelvények Íróasztalok számára, legújabb mintájú látogató-jegyek, a lehető legolcsóbban számitya.
Továbbá hölgyek számára divatlapok magyar-, német- és franczianyelven, a melyek karácsonyi és újévi aján-
déknak igen alkalmasak. pósíaj rendelések gyorsan eszközöltetnek. ^=
Becses rendeléseket kérve tisztelettel
WAJDITS JÓZSEF Nagy-Kaoízsán.
<^Pr^-y.»qppqpp:E
A karácsonyi ünnepek ós az újév kezdetével bátorkodom
arany-, ezüst-, faur, és
a a. é. közönség becsei figyelmébe ajánlani és pedig:
Arany garnitúrákat frt 15.—tSI 20,—, 30.—, 40 —ig. Arany garnitúrákat gyén-int kövekkel frt40. —\'.ól 200frtig Arany függőket frt 2.—, 3.—, 4. — , 5 — eges* 20 lg. Arany függőket gyémánt-kövekkel frt 12. —tol egéss
200 frtig.
Arany medftilliókftt frt 5.—tói, 10.—, 15.- egész 80 frtig Arany karpereczek frt 15.—tói egész 150 frtig. Arany kereszteltet frt !.50-tól egész 20 Írtig, Arany gyűrűket Irt 2.50-16! egész 25 frtig. Arany gyűrűket gyemftot-kövekke! frt 10.—tó! egéas 150 frtig.
Ar»ny jegygyűrűkben oagy készlet frt 2.50 tói egész 10 frtig.
Ar»ny ór.lftncxok frt 15.-tól egéss 100 frtig. Arany oói órik frt 20. — , 25-— 30.—-egész 100 frtig. Arany férfi órik frt 30 -, 35 —, 40.- egész 100 frtig, EaQzt órik frt 9.-tól egéss 30 frtig.
Továbbá fekete és kék zománczozott ezüst garnitúrákat, karkötők, gránát- és korall tárgyakat, arany inggombokat, ezüst óralánczokat, kanalakat, evősze-reket gyertyatartókat és sokféle más ezüst és arany tárgyakat. SJBjT" Vidéki megrendeléseket pontosan
postai utánvét mellett teljesítem. "tVK Egyúttal bátor vagyok nyilvánosságra hozni, hogy részletfizetés mellett is eladatik jutányoj olcsó árért
Kttünó tisztelettel.
MILHOFER ÖDÖN,
ékszerest
Nagy-Kanizsán.
XXXXXXXX)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X X
g Karácsonyi és m iHM leitaliasalili m g sikerül, fény arczkép,
|| melyet a n. é. Közönségnek nagyon ajánlhatok, s egyszers-5 mind vagyok bátor figyelmeztetői, hogy műtermem
X pillanat felvételre
5 van berendezve, minek következtében oly helyzetben va-jg gyok, hogy a legzordabb időben is a legsikerültebb ké-X péket készíthetem.
X Gyermekek felvételénél a rövid előterjesztés követ-
5 kéziében minden balsiker ki van zárva, szintúgy felnöt-teknél az állás és kivitel oly természetes, mint az azelőtti ^ érvényes.
Egyszersmind ajánlok olaj-aquarel és chrom festett X képeket a legolcsóbb árakon.
X Hogy megbizásairaat pontosan az ünnepekre elké-X szithessem, vagyok bátor figyelmeztetni, hogy ilyenkor fi igeu sok megrendelések vannak, még időben felvétel vé-5 gett jelentkezzenek, nehogy az időre el nem készülbet-fi nének. Teljes tisztelettel
Ü Décsey Ede
X fényképész N A G Y-K AN I ZS ÍN
X > Dt zalai tskarékpénzUtrtss.
XXXXXXXX3
tsif ww wf ww w1 w
XXXXXXXXÎ
ww ww ww ww ww v v w -p *e v
txxt
inn sánddr
czlpész isr.-KELzxlzsá/Xx.
__(st T-áxoahá-x épületében.)_
A kötelgó ŐSZI es téli idényre ajánlom duaan Fei -Bteralt késx raktáromat
URAKNAK,
gyermekeknek
nagy váUnstékban a legfinomabb bel- és külföldi bürökből a lehető jatányos árért, továbbá megrendelések pontusan és gyorsan
kiszolgál latnak. Vidéki megrendelések mérték hiányában csupán egy avult csipfl beiüldésö után is elkészíttetnek.
Teljét tiszteletté]
Miltenberger Sándor
csipesz ée cxipÖfáktáro* Tárosházépület Nagy-Kanizsán.
Mindeddig uíolérliellen. MAAGER W-
csklr. szab.
CSUKAMÁJ-OLAJA
MAAGER VILMOS-tól BÉCS-beo.
A legelső orvosi tekintélyek által m-\'gTiragálva é« jóváhagyva, — köny-?yen emészthetősége miatt gyermekeknek kfll&nSaen ajánlható — s mint tenuétaeti lejjebb") tisata és hatályoiíága által elismert sier — a ltt> hattt-Wsabb gyÓgyerSvel oir meil- és tüdőbaj -k. görvécy, tömör, fékék-bfirkiüíéiek ellen. Egy paláOZk irt I frt gyán-rakíantmöan Béét, Heu-markt 3*\') valamint n ovstrák-magyar birodalom I egtöb gyógyzserti\'-ralban és nagyobb fusserkeiwkédeseiben.
Nifly KanizsíB kapható: Belns Jó«ef, Prager Béla gyógy** araknál, Bosenfeld Adolf ét Roterberg Ferenci fttuarkereakedéfeiben. - Vtrazi-doE - Kusy Antal és AngnsKÜoy J. gJÓRJ- — Sopronban: Mc=ev Andr., Molnár L., Eeekert E. Karoly. Khady József gyógys*. — Kaposvárott; Baboosay Kajmán, Angosxtin Gtuxtáv gyógyii. araknál. 699. 8-U.
•j Ujabb időben énJelhetd. bogy több cség - kÖsSnséget tisztátlan esnkamáj--olajat baromjaGgü (.regekben Haager valódi tisztított Dortdi-csukamáj olaj gymnánt-irasit. Ily rászedés-k ét megcsalásokat kikerfllendS kéretik a n. é. kÖx<Vsésg esak azon uvegaket .valódi ¦asfaf-\'-féle tisztított csukassáj olajjal tBlUKte-k eliamcrni, melyek fenti vádjegygyei ellátra vártuk ét melyeknél a palaeakon, csiraen, dngatx-burko.atoc és ha«r-"-nálati utasitáfn a név .Isstaftr" álL
**) Ugyanott létesik as osstrák-magyar birodalom számára schafTTun-•sni „nemeetköaU sebkSlS-gyár.* Ke kulúnbon a medikai és Reconva-loaceuti borok főraktára Dr. Uíkoláach Károlytól Lemberg en.
Q Karácsonyi és újévi ajándékul- - X
" Keller Mátyás1
eripési
NAGY-KANIZSÁN,
FSt.\'r, WOCSKITS.il« híz. STREtt k KLEIN fúisrr-
kereskedése mellett ajánlja a n. é. közönségnek
czipész-üzletét,
amelyben mindennemű uri-, n6i és gyermek-czipük a legújabb divat szerint külföldi bőrökből vagy egyéb kelmékből a lehető legjutányosabb árért készít.
Ktsz raktár sttsdeswssss czipikbsl.
IJáü-, lakodalmi., valamin*, mis, hasonló alkalomra, szfik-ség-es calpék 10 órft leforgass alatt kéazittotnek el.
A n. é. közönség szíves pártfogását kéri legmélyebb tisztelettel
Keller Mátyás,
csipesz.
Dr. Hartmanii
Auxiliumj a
legjobb gydgysxer
Hugycsöbetegség
elleo nraknal é*
folyadék nőknél,
szigorún orvosi vény után készített ryógy-szer — íT^rrit befecakendesés ét fájdalom, ntóbetegség nélkol, ujoanan beállott vagy bármily elavult baj, alaposan és megfelelS cyorssn. Batarosottan dr. Bartmann Aozilinmja k-ire ndS ¦ Így ezt a mellékelt baszná-lati otasitási kOayrvel egyUtt Ós egy a dr. Hartmann inté*et«beo tanaea-ban tartott jogoait-i jegy a taaga valódisá. gában kapható mlnde> nagyobb gyógyirer-tárban 2 frt 80 Ikrén.
Fő raktár: Twerdy W. gyégytz.
I. Kohlmarkt 11. Becs.
Raktár: Práftv Béla fféffutruz >rwl Ksgy-Kzaizsáii.
U. L Dr. tUrttsaat er rendet 9— S-ig ás 4—6-ig intézetébea s ia minden ngy ntnt addig is. mindeanemfl bőr- és titkot beteg-ségak, nem kSlOnben férfi erő gytngtlles, kiválóan kltCnfi mód ssoríot, m.cdea et-\'-kS.etkesifl elkerülése nélkül, Sypbilis dagadátok és mindennemfl betegségek legjobban gyL>L7itutaak. Mérsékelt díj. Levé-Hleg is. «80 »6—
Wien, Stadt, Sellergasse Kr. U.
HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBEB 24énl8o2.
HIRDET E S E K.
LEGÚJABB. LEGSZEBB ÉS LEGCZÉLSZERÜBB
karácsonyi- és újévi ajándékok.
S c h e r z Looiza fiánál
(Bazár) épület, isretg\'y-ií. anlzsan.
45 frt
737 4-»
Valódi amerikai varrógépek főraktára u, m:
/Wheeler & Wilsou . . . ilLegívjabb Singer családi . I.Howé szabók és czipészck
II részére........... 50 frt
úgyszintén Anger, Cylinder, (Henger) stb. L ~\\ rd"5 un "
Arany és diófára más tükrök 1 fi tói 30 frtig Arany és diófarámásolajszinnyomatuké
35 frt felfelé. ,x Eali inga (Pendi) órák.......16 frt felfelé
X Z Legújabb éjjel világító fali órák 4—6 és 8 frt felfelé.
¦iJEzüst női zseb órák.......15 frt ,,
X | Ezüst uri ., „ .......12 frt „
Q íJArany női zseb órák.......32 frt ,.
. 40 frt
Mindennemű gyermekjátékok.
pek párja 2 írttól 20 frtig Asztali, fali és függő lámpák dus választékban.
Tombola- és líra tárgyak.
Mindezen tarsyaü részlexfizetóare ISLs-jalxa-tolE.
OOOOf^OQOCOCCCOQCCOOOOCaODOg OOOOOOOCCOOOCOOCC!OOOOD€}OOOOC
So oo
P MOLL SKIDUTZ - PORA
Csak akkor valódi, íffiZZSStXiZ
•BJOmva,
80 ir M* a le-tohh «tk<«rek melleit fennáll mitwlenn-mfl p9Mer betegségek és t.nésztéil akadályok, [mint étvágybiáor. haannmUai vér teiulii éi araayér ellen. KOlfinUsen oly egyéneknek ajánlva, kik (US étet\'
módot folytatnak.
Hamisítások lörv.\'nyileg büntettetnek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é,
CRANCZIA BORSZESZ SÖVAL.
r A legmecnlihatébb niia^jsJt "«r* » K.-nvo.ir. emheriséfn-k
I minden beüli é. ktlNS rynlMásaal, a lejttAfah ¦het^gróg ell-n, min-dt-unomO *e.>e*ule«<-k, fej-, fül- és fogfájás, rigi sérvek é« nyílt rákrekítyek, OsiQk, szeraeynlladás. m-udem-emu bénulás s« sórUiés stíi. Stb. elíon.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o, é.
Tren halmij «Lro\'aj v.tl aj Löiött as e^y«\'tUli, mely on
Hal-iiiáJolaJ.
KrolinM. én társától BergenbPD.
(Norvégiában.)
Ti, a k«r«keil«lcmb n előfordulj é lókra basánál hat d.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt. o.é.
F » * x á 11 i l á s Moll A. gyógyszerész, ca. kir. udvari szállítónál, IíéCS
TuehlaoLen.
Rsktt- tz Allsm minden hírneves ¦jogysaertaribaii vncy ffl«ifr-kereskedőiében. Raktár i> \'IkBli in-ly-ü^ckl>rn maeine-yi\'iiek nagyat.h megrendelésekig, megtoldó árleengcdoaben ré»ajiulnek.
A í. Ci- koionsífi kéretik natármitian JÍYJ\'-féle kéaaitWny. rtndrOni éi csak olyanokat elfogadni, melyek ».\'jaj tjegyem ii aláirá sommal vannak eUátva.
Raktárak: ÍU|y-Mnlr»a Belus J. gyóeysz. Pfáger Béla gyógysa. Fcstelhofer Jóxsif, Ro3fafelrl Ado\'l. Rosenber>; Kerenos, Strém és Klein. — Ztla-Egerszeg Holló*y J. B. fáa-craií laatl Kérd. — Barci Dorn»r K — Cliktsraya GBnci L. gyégyiscré**.. — Ksptavir Kaböchtty Ká!m. K-hii J. gyógysx. Th Kecakessy gyógys*. — Kapríieza Wetli M. cy.Viry-tfiazeg Ciácsinovi.-o I»t gyésyss. — Keszthely WDnsch V. — Kérsaend Háti Ján. — Ztf t*t Irgalmanhos gyiigya*. M ittlbach S. gy^gysz Hotjae V. — Sop cr. ktta?y And cyógysz. — Lnteilye KalíwodaJ — Kaposvár ratt Borovics Ad. — Zala-Ejersieg Flullossy I. E. gy&gjn. 451 51—52.
Karácsonyi és újévi
a
HELFYB.
OPTIKUS és ARANYMŰVES
Nagy Kanizsán. - \'
Melegen ajánlhatom minden szenvedőnek kipróbált csiszolt szemüvegeimet, CSiptetőimet és lorg-nstjeimet a legfinomabb ólomüvegből, mely (eloirat szerint orv. rend. után csiszolható.) Minden idő változásra alkalmas meg nem homályosodó valódi kristálykó szemüvegeimet. Nagy választékban megvizsgált hévmárőv, légmérűk, aneroid, színházi s tábori látcsövek, mikroszkópok, borszesz pálinka és bormérők. nagyító üvegek és Stereoskop készaiékek További: ¦ 1 748 6-*
azoűa távíró vezetólc
rövid készülékkel csak 9 frtSOkr., szoli ra &s konyhára terjedő 30 frt, szobára, konyhára és kapura terjedő 48 frt.
Meterolo?InIiu^ze!e\'^YaIamIutfŐIddr>Ieje».ségek alUIklprób It Aneroid barométerek legfinomabb kirí tt-lbenS-40 frtig knplmtó rrszletflzctésre Is.
IÜ2T»ierBmÍDd vagynk bitor a n. é. kiix5naégnek figyalmábe ajánlani nagy raktáromat a legújabb minták után kftflíQW arany, eiüst ú- ékainr áruimból, melyek a karácsonyi és újévi ajándékoknak legalkalmsaabbuk, a legolcsóbb árért jétáÜáa mellett. Továbbá ajánlom arany-mUvea műhelyemet a nagyérdemű k 6 z rt n ¦ Á % figyelmébe hol mindonni-mil arany és ezQit templomi éa ókezeréixeti munkák a legolc»ébb árért ée minden e azakmába vágó javt\'á-aok pnnlosaa eezköziiltntuek.
Arany, ezüst és ékszer, úgyszintén régi pénzek beváltatnak.
FS-ntcxa, C«enf;eri-a\'caa tZA^letén Roienborjr Cs WelUrh-filé hasban.
Valódi
ORVOSI MALAGA-SECT
A klosterncnbargi csásx. kir. borkisésletí allomis végy elemzései szerint
kitűnő jó, valódi malaga, mint kitűnő eröritó-szer elex*tftleiie<lett t>e-teffek, üdülŐU, sjyei-meltolc stb. szamára, a -véi-wy.e^éiiyHopr éa gyomor-- • - — lepkitünSbb hatása. l/i ** „ tőrvényesen r>o-e<ljeer3\' alatt
0\'enere»éir elien legkitűnőbb hátásn. 7, eredeti palaakokbon s törvény
VINrDÖR
~ SPANYOL BORKERESKEDÉSNEK
BECS
HAMBURG
fr. 2.50 fr. 1.30 eredeti árak mellrtí. SaktAr: Fe.rtlhofer Jórs.f fa«crkefCBke.le.é h.n N.gy-KaniMin.
6S1 S-4
í«;os ós eyers hatása a mlmlenllit pasryra ibccsQlt L* iryé(rj\'erej (inck 1\'izOLynlt Öpi ¦ «fegerieh nuvényb\'l készült
Xell ciukorkák .\'Brnst RohIioes.
jSchnldt Vktor éi fiaitél Bécster. köhögés, rekedtség. einyáikksedia és tmroth ellen Vaiodi ainósi-cben osak a gyógytárakbaa.
7^\'. 2—1.
fjOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^^
| Nentwich Gyula §
9 vnskorpsteilósp X. Kanizsán Eünís-tír 10. sz. sajilt haliban C Q ajinlja dúsan felszerelt raktárát, teljes konyha felszere q 0 lésekből, mindennema bel- és külföldi szerszámok és 5 q v<-saiáaokbél, asztalos, lakatos, czipész és szíjgyártók- 0 0 nak, a legjutányosabb gyári áron. q
0 Kniünféie hasznos és czélszerO karácsonyi és
q újévi ajándékok nagj választékban. 0 Orvossebészeti mű és kötszerek raktára Fischer q Péter és Tárcától Bndapesten.
0 Gazdasági gépek raktára Umratfl és Társátél Bub-T nában.
Q Vidéki megrendelések jutányosán és pontosan telje 0 sittetnek.
0
OOOOOOOOOXDOÖOOOOOOOOOOOOŰOO^OSOÖOOOOOOOOOÖ^
íagy-Kini/sán, ayonutott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtójáa.
melléklet a „Zalai Közlöny" 103. számához.
nyán, 1882. deciember bő 19. Aldáa éa bóke drága hamvaira!
— Letenyéról írják:Tisztelt szer-kesító ur! Becaea lapjában az idén már
T e^y Ízben felszólalás történt -azon sérelem miatt, hogy a bizottsági tag választáson a megye áHal elnökökké választolt Szalacsy Farkas s Hajdú Mihály urak közöl a választás napján e.jik se jelent meg s ezen panasz a megye hatóságát nem - birta arra, hogy a nevezettek helyett másokat jelöljön kt. Ezen, a választók iránti kíméletlenség sa megye bizalmával! visszaélés ujabbi példájával szolgáltak o nevezett elnök urak, kík folyó hó 4-re kitűzött megyei bizottsági választáson ismét nem jelenlek meg s épp e választás újból meg-biusolt. Mára megyei hatóságtól megvárhatnának alatehyei vidék választói annyi méltányosságot,hogy a nevezettek helyett másokat jelöljön ki a az illetőelaökuraktól annyi lovagiaBságot, hogy akadályoztatások at^ann a k idején jelentették volna be hogy ez közhírré tété\'heteid*. volns.N. N.
— Ttizesember. Sümeghről irják a „Keazlhely"-nek, hogy ott az alsó nép-osztályt nagy izgalomban tartja n» hír, hogy Sümegh és Jáooamajor közt a földeken „két tüses ember" (!) jár minden este, az értelmes, tanu\'t ember a hir hallatára azonnal tisztába jött magával, lévén a kérdéses osnda hely, hol tüzes emberek jelentek meg, vizes, ingoványos réltöld, melyből a gyúlékony gázok ki jöve és a levegővel érintkezve, meggyúlnak ; de a tudatlan nép ezt nem, hanem inkább azt hUzi el, hogy azok „hazajáró l.-Ikek." S e tévhit elég arra, —. hogy az alsóbb néposstályban izgalmat keltsen I — Vasárnap estesokan kimentek a város végére, a tüzesemberek meg is jelentek,, erős Tőrös lánggal, szikrázó lábakkal. —\' Lőn bámulat, félelem, imádkoztak, szid-kotódtak stb. Voltak a nézők közt, kik Istent kerék, bocsássa meg bűneiket; mások ta\'álgatták, kik vagy mik lehetnek és szidalmakkal illeték a tüneményt. Miközben egy legéoy érkezett a bámulok
közé, ki hangos nevetés közt beazélé el ?ekik, hogy a tünemény, mit ők Játnak nem tüzes ember, hanem disznó peraselési műtét; ő onnan jött. E csalódáson nem okoltak a jó aümeghíez;. Másnap hélf&n még többen mentek ki a csodát bámulni s nem hiába, volt mit t láttak a távolban egy bálvány fényt, mnly mindig közelebb jött.... s a rém nem volt más, mint egy
laaszony, ki ölében gyermekét, kexeVn égő lámpát hozott.A. kíváncsi tömeg most bossuaan tért haaa.Kedden többen mentek ki száznál (köztük az uri osztályból is.) Fájdalom ez alkalommal semmit sem láttak. De azért még ma sem szabad azt mondani, hogy a mc.it beti tünemények nem voltak tüzes emberek, mert a hihe-letlenaég\'nek bélyegét sütik reá !! Sajnos hogy a mai felvilágosult századunkban né
I punk még is oly mélyen van sülyedve a tudatlanság posványába. — „Népnevelés jöjjön el a te országod la
— Rabló gyilkosság. Iszonya büo-lettet követett el f. hó 22-éről 23->kÁra hajló éjjel Kovács János közös hadseregbeli katona, a ki Weisz Jakab lapi-csár
;daí bériöt 160 írt, elrablása után megyü-kolt. A tettes — a mint halljuk — már be is van fogva.
— JÓ nyelvmester. A „Székesfehérvár és Vidéke" írja, hogy ez óv május havában egy ismeretlen csavargó egy lazücsmeaternél egy esernyőt akart elemelni; de szándéka nem sikerült. Elfogatásakor egy Karabass Antal, dalmá-tiai lakos nevére kiállított igazolványt találtak oálc. A vallatásnál nem mentek sommire, mert nem tudott máskép csak dalmatái. Pár hét múlva eszébe jut a börtönmciternek, hogy ó mint katona, hosszasabban időzött Dalmáciiában, összeszedte összes, ráragadt dalmát nyelvtudományát, s szerencsét próbált a fogva levővel. De ez csak szemeit forgattai s valami bsromfi nyelven azt vangyogta ki, bogy ő olasz. A börtönmester kerített egy kucsébert, s ezt szembesítette az olaszára változott dalmáttal. Kitűnt azon-
ban, hogy ez egy azét sem tud olaszul. Ekkor már dühbe jött as őrmester, s a nemzetiségét eltagadó potentátnak jobbos bal arcaára hatalmas két börtönmes-teri poflét durrantott. S uram fia, megnyílnak az olasz dalmátnak ajkai, a i m így zöngedes tiszta m agy araággal: -No már, tisztelet-becsület, őrmester uram. de ilyen hatalmas kÓ\' pofonnal még nem találkoztam, mióta fogaim ki-hasadtak." Később aztán kivallotta a nyelvmester őrmesternek, hogy őt tulaj-donképen Kurel Pálnak hívják, s bez-dáni illetőségű. A bezdání elöljáróság értesítése szerint Kurel, mint javílhatlan gonosztevő ismeretes. A törvényszék 2 fegyházbüntetésre, s 5 évi hivatalvesztésre iiélte. A hivatalveastést nem sokallotta; de a fegyházbüntetés ellen fellebezet-: mit egyébiránt a kir. ügyész is megtelt.
— Találó felelet a „V. F. H.B
írja: Egy hetilap szerkesztője s egy előfizető közöt ilyenforma párbeszéd keletkezett: Előfizető: önnek lapja elég tartalmas, de sajnos hogy tárczája üres. — Szerkesztő: Igen,mert a lapot éo és munkatársaim ca*k betöltjük, hanem a tár czáí az előfizetőknek kell -.ne megtölle-niök. (Ezt aviozezet ugyan nem a „Veszprémi Független Hírlap" komponálta ki, — ugy ollóztuk — hanem azért mi is megreszkirozhattuk volna bátran ) — Hát még mi ? ! —
— Apróságok. Gyermekfájd»lura. Az ötéves Irmácska tündérszép álmát be* széli el öctcsenek: a ezukrászdában volt s minden ellenőrzés nélkül ehetett, amit csak szeme-szája kivánt, habos tésztát fagylaltot, toriát, ezukor-süteményt stb. Lajoska tátott szájjal balgalta végig a bájoló elbeszélést s végül aggodalmasan kérdé: „HU éo mit ettem?" „Te semmit se, hiszen nem is voltál velem ?" — Lajoska e lehűlő azavakra keserű, fájdalmas zokogásra fakadt, ugy, hogy alig tudták lecsendesíteni. Ssegény fiu, bizony nagy kárt vallott. — P. H.
— Hamburg november 27. A Singer-féle varrógépgyár reaerügynöke ms ülte sikeres működésének 25 jubiliu mát. Neidlinger, ki utóbbi időben az egyesült német Concordia varrógépgyáraktól oly bátran megtámadtatott, nálunk általában kedvelt és szeretett személyiség, kinek legnagyobb utáista kenyér-irigyléséit való nyilvános polémia. Neidlinger 1857 november 27 ikán lépett a uewyorkí főüzletbe, és onnét 1863. vi-ssajött Németországba hol as elaő üzletet alapította, Singer féle eredeti gépekkel. Kis kezdettől nagy lett az A buzgalma által, lépést tartva Singer & Comp s ma e téren első helyen áll. Amint az Ünnepi beszédekből hsllható volt, ugy az alsőév-ben, a gyár felállítása kezdetén 520 gép adatott el, de as eladott gépek száma fokozatosan emelkedett öt, öt evőnkén: 10,000. 28.000, 65,000 as utóbbi bárom évben 77UK) 106,000 és 1881 -ik évben már 122000,903 növekedett az eladott gépek száma. A cség fiókjainak száma az 509-et, baladja meg,elvannak terjssztveéj-szak és egész közép Európában ; a fiókokban 35-17 személy van alkalmazva, 4 éa 7a millío forint jövödelemmel. Ezen kívül számos Önálló munkás is nyer munkái a gyárból, ugy hogy ezen munkások szám családjaikkal együtt és az élőbbemé k kei mintegy 7Í\'77 vagy jobban mondva ennyi nyeri biztos kenyerét Kcidlingertól.
Irodalom-
Az „Egyetértés" 1882. 34!. azámábé!: — A magyar lyrlal költészet legszebb virágaiból nagy diszazel kiállított kötet jelent meg úgynevezett „album" alakban M-hner Vilmos kiadásában. „Virágos kert" a czíme és Szász Károly gyűjtötte össze, ki igazán a legszebb virágokat választotta a magyar költészet különbőz: korszakából. A „Virágos kert* sokat magába foglal költészetünk mezejéről. Az össze állításból ki-
tetszik, hofy költő keze . rendezte é bogy csakugyan van azOkség antholo\' giára, as ilyen munka leginkább indokolhatja, melynek tartalmasságát a kiállítás fénye a könyvpihczoD is feltűnővé teszi. A magyar dalnokok egész sora követi egymást; összesen nyolezvanöt költő van képviselve. A régiek közül Beiasenyi, Boszai, Czuczor, Csokonai, DőbroDtey, Erdélyi János, Eötvös, Fd-renczy Teréz, Garay, Kazinczy, Kerényt, Kis János, a Kisfaludy ak, Kölcsey. Lísz-nyay, Sárosy, Sükey, Tomka, Virágb, . Vörösmarty, azután Petőfi és Arany egészen a legújabb generáczióig. A „Virágos kerf-bíl a magyar múzsa dalaokai szólalnak meg. As album 240 oldalra terjed, velinpapirra nyomva. Majd minden költeményt diszes iniczíale nyit meg; ezenkívül szép illuaztrácaiók emelik ékességét Tobb Moreili művészi vé sője alól kerüli ki. A magyar\'\'-könyv-piacion eddig páratlan gyönyörű, színes nyomású virág-képek külön la p- ka\', képeanek, megfelelő rövid költeményekkel. A könyv nyomása tiszta, Ízléses. Minden részében díszes mü a a könyvkötés is a legtetszetősb külsővel látta el. A színes angol váazonnal borított, sajtolt táblákon gazdag aranyos csírádák, szépen stilizált ornamentika, melybe a csi-met feltüntető tábla van foglalva. Az Ünnepi, karácsonyi és újévi kottyvpis.cz-nak mindenesetre fényes darabja -Ara 12 frt. Kapható Wajdits József könyvkereskedésében.
Szerkesztőt üzenetek.
Debreczen. H. kéri k. collegát az e számban\' megjelent költeményének szíves átvételére. Nemsokára másikat is küld.
r. — A malaca azt hiszi, hogy eb ette meg.
Vízvár. „Nosza hajdú, jer vadászni!\' „Hogy aa uj esatendSben, minden ügyeidben, lebess a Bacchus drága kedvében:"
N Atád. Boldog ünnepeket! Figyelemmel kiséritsk-e a. történ* dolgokat v
Felelős szerkesztő - SZÁLAI SANDOB Társszerkesztő: BAtfÓCZI BERKET .
(Az ördögfik mindnyájan nagy morgás és zaj körött indulnak.) Ötödik jelenet. Voltak. Raabsohu és Hay-Gato (oagy sereg nép élén betörnek v pokolba.) később H\'ffmaschiti*.
Raabsohn.
Megálljatok! Isten nevébe\' jöttünk! (A* OrdBgak meg hunyás tkodnak ¦ lolytatja.)
Nem volt elég mit pokoli elméd kifundált Vagy gazdagodni vágyez a földre? Hiss hássd, melyet ott hagyál, A fundamentum legkisebb kövéiől Kéménye ormáig megátkozott anyagból, Az általad kinzottak omló könnyein EpÜlt fel és csupán a benne még Ártatlan és angyalszeÜd lakók Mentik azt, hogy átka nem fogamzik. Ne menj a földre, bukni fogsz.... Kiket vezettél mézes madzagon, És eszközöl használta; ctéljaídra fol : Mézesnek magzatit már ellenül találod. Megunták már régen hnnáskodásod-.. Egy porszemet sem épiih*lez reájok; A józan nép belátta zsarnok czélodat. Hagyd o ak tovább ís itt a rut. kaján mosolyt !
HofTmaschina.
(Nagy rémülten jajgatva berohan.) Oli uraim, fogadjatok be, Mennyből elflz\'ek, itt less tán helyem !
Éber-Lessy.
Pusztulj bitang, száműzlek ínnen Is) Hay-Gato.
Nos hát jé C-r.pp uram, se menny, se h pokol:
Csak vissza hál a szabadelvű körbe! (Mindnek gúnyos kueztja mellett Hoff-masobina elrohan.)
Hay-Galó
(Éber Lpssyhez) A földről egyszer már elűztelek, Moal eljövénk megtörni itt erődít. „A nép szava, Isten szava !" Vigyázz, Aljas boszud megdön\'i volt hatalmadat; Sok ezresed silányság lesz kezedben, Előbb u óbb tennéped is agyonkövez.
Zsarnokságod végsí órája jó, Megcsendül nemsoká hulálbarangja.
(Távoli csen harangkongá*.) Nem hallod Belzebub? Isten közéig.
Éber-Lessy. Ej félre! Isten pokolba nem jíih-t, S ha jő, azt ia kikergetem. Boszamnak teljesülni kell.
Hadd menjco Belzebub a boaszu ut\'án Raabsohn, Hay Gato.
(Éber-Lessy elé áilaaak.) Nem mwzáz egy twlpa\'atra som !
Éber-Lessy.
Ki merne itt utamba állni ? ! A hatalom itt csak kezembe\' van.
(As Ördögükhöz.) Hej bajnokok, kiverni e híd it!
(a réphrz.) Imát a mindenség uráhuzi
(Éber-Lessy et ördögök élén a népre rohan; e pillanatban vakító fény árad szét, — A színpad tetejéből egy oszlop ereszkedik alá e felirattal ; „Istennél a hatalom." Az ördögök a földre esnek és változunk leknőabékákkri.)
Vergánya, Tébolyaoiigő.
(a nép közé szaladnak.) Ne játazazék senki ördögökkel.
Kep.
01. hála nók- (1 Is\'.enüukI A Vhd pokol halelnri maglcröt\'. ; Nem kell remegnÜuk. : A bosm ördögétói í Hála neked.
(A szinpad báltere gyorsao átválto-izik, és Pekingre nésv« a jövft képét mu-! tstja,a kormányzói szék ben Raabsohn Ül.) A függöny legördül.
A z) unrficstermelés sz&ksé-gcssegéröl hazánkban.
V illási Piti.
Felolvastatta G..zdakÖrben 18S2-Ík év deczembt-r hó 16-áo. (Fohtstás) Ezen összeg kiállítása és kiülteté ! sére mindenesetre l\'gjnbb és leggyorsab- j
ban czélhoz vezet a magas kormáay által megindítóit községi faiskolák rendszere nemcsak azért, mert ez uton a kiültetendő fák lehetőleg legolcsóbban és megközelítőleg oly talajban és éghajlat alatt neveltetnének föl, mint a minő* ben később állani fognak; hanem azért is, mert ha csak 12 ezer községet ve-
— Ü-k fa\\ Jt-6J«r»r6.if,UU- i* mlodc-
nik számára csak 600 fj öl nagysága faiskolai; — miután ekkora területen nagyon könnyen elő lehet állítani évenként 1000 darab csemetét: a föntebb 83 milliónyi összeget 7 év alatt kiállíthatnánk a nélkül, hogy a külföldnek azért csak egy garast is kelle\'.t volna fizetnünk. — Csakhogy a megfelelő sikerhez mulnatlanul szükséges volna: hogy ezen faiskolák minden községben kivétel nélkül ne csak kí hasi Hassanak és bekentteasenek, hanem azok rendben tartásáért éa az azokban termelt gyümölcsfák kiülteléseéa életben maradásáért a községek és azok elöljárói felelősekké tétessenek és ezen felelőség r szolgabirák részéről szigorúan kezeltessék. — Mnlhatlanul szükséges volna továbbá, hogy a kiültetett gyümöícsfs-állományban netán történő károk kipuhatolása és megfenyitése no a saolgabirák és jaráabirákra bizassék, mert akkor még egyszer annyi járásbiróra lenne szükségünk, mint a mennyi must van és mégis a kártételeknek egy tizedrésze se lenne kipuhatolható: bsnem tétessenek ezekért ia a községek és azok elöljárói felelősekké, mert ekkor bizonyosan kevesebb kár forduland elé és a neláo előfordulnak is tizedrésze sem marad megtorlatlanul. — De másrészt szükséges volna még; hogy a buzgóbb gyümölcsfaültetők, azokat megfelelóleg szaporítok és gondozók, a nemes fajokat terjesztők ja e téren magokat bármi módou kitün-tetők, nyilvános elíamerésben, jutalma-, záshao részesüljenek ;as uj ültetések pedig | átlag véve, hogyha néhány évi adómén- j
tességhen részesítjük «z uj épületet, mely elkészülte után azonnal hasznot hoz, annál inkább megérdemli ezt as aj gyümölcsfa ültetés, mely csak 10 — 15 év múlva kezdi a jövedelmezest.
Sajnálattal kell megyjegyeznem, hogy a gyümölcsfa jövedelmezősége iránt ugy látszik legkevesebb bizalommal visel-
t«tjU * nagy birtok 0*d ág iiülöaóscn pedig
ások, a kik külfüldiek lévén éa nálunk letelepedni soha nem is szándékozván, egyedüli lörekvéiök abból áll : hogy minél rövidebb idő alatt, minél kevesebb befektetéssel, minél több jövedelmet huz zansk ki birtokaikból és azért később jövedelmező beruházásokra gondolni eezökbe sem jut. —Pedig épen ezek jo példáia lendítene az apróbb birtokosság közönyösségén és tudatlanságán legtöbbet és etek rendelkeznek azon eszközökkel leg jobban, melyek az e tekintetben szükséges beruházásokkal járnak, — de ezek lennének leghivatottabak arra ia, hogy a gyümölcs értékesítése elé netán vidékenként fölmerülő akadályokat nemcsak befolyásukkal, hanem az által ia elhárítsák, hogy tömegesebb termelésük azon vidékre vsgy kereskedőket, vagy gyümölcs feldolgozó vállalkozókat csábítana. Azért ezekre nézve már egyszer indítványoztam a gyümölcsfaültetés kimondását éa megvallom őszintén, hogy ebbeli nézetem föntartását (ámoga\'ó nemiét mint gazda- j tzati érveket még most is elég nyomata- j kozáknak tartom, azonban másrészt azt ia szívesen elismerem, bogy a magas kor i mány és g&tdaaági egyesületeknek e czélra irányzott közreműködése legaláhb is\' annyi sikert eredményezhetne, mint egy országos tőrvény, de akár mi történjék is e tekintetben, minél nagyobb számú oly munkavezetőkről gondoskodni, minők például a szőlőtermelésnél s víoczallérek, okvetlen szükséges lesz ; mit két féleltép érhetnénk el: t. i. vsgy az által, ha oda \' hatnánk, hogy miután ilyen munkaveze-: tővé két év alatt minden értelméé pa-1 raaztot ki lehet képezni, a nagy hírtoko- |
sok kiválasztván saját cselédjeik közül egy vagy több paraszt legényt, szokat az általuk teljesítendő napszám fejében* oly kertészetekbe küldenék, melyek á. gyümölcsfa termeléstés gondozás szakszerűen űzik; vagy a magas kormány rendezne be több népesebb és olcsóbb vidéken ilyen természetű iskolát: vagy a mi leg- . jobb lenne, mind a két módot alkalmaznék. —
(Vége következik.)
A megváltó születésekor.
Csak nem két ezredév, midőn elűször Gyujtál as égbomálvbsn fénysugár!,: Midőn lessillt az áldás, béke véled, \' Megadni azt, mit mUIjok szive várt, Két ezredév, hogy nyomor helyébe Veled szebb jöiró reménye lápé ! —
Két-ezrcdév balad, de a fénysugár Sötétbea hagyva minket — kialudt ; A béke, áldás, szebb jövő reménye Egy hervadó - virág kint fűldrebollt, S mi most pórban csúszva, keseregve Könybeláb&dt szemmel uézliak scorte.
Mii "a keresstről véred csurgott ; Megváltozott az óta fsld, s az ég: Amaz csáVaimsVjó,ez ránk sem hallgat, Csak az ember maradt a régi még! — De mág mi sem vágyónk a régi már: Pusztább szivünk, mint a tarolt határ!
Bárányt vivének bajdan jászolodhoz; Mo-ti f.-.rkusk5]y!-:ü: -;/-ül csak századaik ; Ások tömjén fa»(jével áhloxának, Mi füstftlgó romokon tanyázonkl S midőn a zsarnok megfojtní ké<zul: \' Egy mentö-kéz nem jut osztályrészül.
Testvér testvért, — apját fitt eladja, A hanníncz pénz újra kisért\'aí kezd — Szeretni a hont, — ez kiment divatú.\':. Ily erénynek nem találunk mi mert; De mint tigris szomjúhozzuk az. ért, Mint ki szívet fenevaddal cserélt!
Ohmost, mindótiközéükleszállnikéssülsz; Hezx más földet és más eget nekttek. Alapjában forgasd föl x világot: Éssak legyco dél s nyugat ke etünk; Vagy ha mind est nem tehetned már mej: Hozz más, uj szívet az embereknek!,
MIRZA.
Az eredeti SINGE R-varrógépek
a legújabb javításokkal
Leghasznosabb
giirilókr. crúaitett MJmélkaliScIgoMlfvioW\' biramk,
.•.^^rr^^S^Z: karácsonyi ajándék.
Legjobb biztosíték agyárnak 31 éves fenoáiláaa, a forgalom tartós növekedése, 561,000 gépel adass a múlt évben,5 millió levén használatban Hetenkinti 1 frt részletfizetés mellett adatnak el! a családi körökben és legmegfelelőbbek az igaricsalóknak" Az oktatás díjtalanul, a csomagolás költségmentesen já~
A versenygésnek folytonos támadásai ós az eladásbani tartós nevekedés a legmegfelelőbben tannskodnak az eredeti Singer-gépek kitűnősége mellett.
The Singer Manufacturing Co.: Neidliuger G. Nagy-Kanizsa, Deák
Ferencz-tér Grünhut-féle ház.
Mutatvány-képek Wajdits József nagy képes naptárából.
y
Elvitte az ördög az ökröt Elvitte a végrehajtó az ökröt,
WAJDITS JÓZSEF könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
1883-IK EV.RE
lat Miféle szép fciállitásfl ííiujtír jeleit meg számos ezer
s kaptaté az egész ország stiaáea exSayYlras
WAJDITS JÓZSEF
nagy képes népnaptára
bö tartalommal éa temérdek képpel.
Ara kötve irl.pokk.l ellatv. 50 kr., fűzve 40 kr.
WAJDITS JÓZSEF
kis képes népnaptára,
Ara fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
Szűz Mária, édes hazunk védasszonya
nagy képes népnaptára
vallásos, bő tartalommal és temérdek képpel.
Ára kStve iríapokkal ellátva 50 kr., fűzre 40 kr.
a. 81.
WAJDITS JÓZSEF
Szűz Mária kis képes népnaptóra,
Ára fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
101, azaz száz és egy éves naptára.
Ára kemény k 51 és ben 90 kr,
A szegedi patkányok.
Rév-komáromi E. kalendárium.
Ara fűzve 20 kr.
re iog>a tL>aai«i* «i»aa> — m mna vwm
EGYPTOMI ÁLMOSKÖNYV.
Csiaió, néps/erü csillagteltal éa több órdokoe ói hassnos olvas:iiAa)\'űyal bővített uj kiadás temérdek képpel éa tiinoyomtta bori\'ékkal. Ára 50 kr.
Postai megrendelések gyarsan át pontosan eszközöltetnek.
Kanizsai határ-csősz
Magyar és német Miska.
899556
NAGY-KANIZSA, i8^^eczegtber_28^__ 1Q4.1K Bg56jMa.__
EMtnthl ir: W —--——---——--•
711 Ál |M7in.Y
soronként 10 kiért Tétetnek tel JBjF , MjE H HSzl K II Lfl H ÍV V ÍPÍ\'
K\'""^a«íí*** b m ff | ifi iyp ^^ ^jp ii
Huszonegyedik évfolyam.
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőhöz, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők: NAGY-KANIZSA Wlassicsház
Bérmentetlen levelek csak ismert mnnkatáraaktö. fogadtatnak cl.
Kéziratok ííssza, nem küldetnek.
,NagY-kwűzsai önk. tűzoltó-egylet*, a .nagy-Unizsai kereskedelmi s iparbank\'
egyesület*, t , nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
.nagy-kanizsai takarékpénztár\', a .zalamegyei általános tanítótestület5 a „nagy-kanizsai kisded-neveló
több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Előfizetési felhívás
lapunk XXII. évfolyamára.
Ha a mnlt év májusában, a szerkesztői változás alkalmával kibocsátott programtanoktól csak egy hajszálnyira is eltértünk volna, akkor szükségesnek tartanok mi is a nagyhanga felhívást. De mintán mi — bogy Németh Albert nyomán szóljunk — egy esztendeig nem hazudtunk azért, hogy azután fenaka-dás nélkül csalhassunk, szükségtelennek tartjuk eljárásunk szépítgetése takargatása vagy éppen mente-getése czéljából sallangós beszéddel sürü szitát szőni t. olvasóink szemei elé. —
Eljárásunk, —; minden lépésünk leplezetlenül áll t. olvasóink előtt. S ha multunkkal elég garan-tiát nyújtottunk a jővóre nézve, ugy nem kell félnünk, hogy bennünket a t. olvasóközönség erkölcsileg és anyagilag egyaránt ne támogasson.
E bizalommal lelkünkben, újult erővel lépünk az nj évfolyam küszö bére és azt mondjuk, hogy amily önzéstelen tiszta és igaz a mi szán déiunk, ugy áldja meg munkánkat a magyarok istene!
Előfizetési ar:
egész évre..... 8 frt.
W évre...... 4 Trt
negyedévre..... 2 frt.
Nagy-Kanizsán, 1882. deczem-ber 20.
A szerkesztőség és a kiadóhivatal
Nemzeti hangok.
Pár ér múlva ezredik éve lesz. hogy őseink hazánk területét itt Európa közepén elfoglalták s álla mánkat megalapították. — Az állami élet történelmében oly szám mely nem csak figyelmet érdemel de egyúttal páratlan is; mert látva
s tudva azt, hogy ezen idő alatt a jelenleg Európában létező államok mily sok és nagy változásokon mentek át ée mennyien tűntek el némelyek közülük nyomtalanul, a világ színpadáról, valóban csodaszereinek mondhatjuk hazánknak s nemzetünknek eddig történt fenmaradá-sát. — Méltó tehát, hogy az okokkal, melyek ezt lehetségessé tették foglalkozzunk.
Tudjuk azt, hogy hazánk föld. rajzi fekvése és természetes hátárai által megvédhető egyáltalán nem lehetett, sőt történelmünk azt igazolja, miszerint a kedvezőtlen földrajzi helyzetnél fogva szomszédainkkal gyakran a legelkeseredettebb har-ezot kénytelenittettünk vívni,
E mellett fajunk sokaságával sem dicsekedhettünk soha a körülöttünk élő nemzetek népességéhez képest, sőt majd a folytonos harezok s különféle elemi csapások, majd a nemzeti jelleggel járó czivódások s belvillougás és párto kodás következtében a tiszta magyarság létszáma annyira leapadt, hogy gyakran estünk kétségbe annak felszapo-rodhatása felett.
Bogy a művelődésre kiváló szellemi fogékonysággal s képességgel bírunk minden irányban, elismerik még ellenségeink is. — Ugy de a kulturális téren szomszédaink-tói elmaradni kény telenitettünk azért, mert ha akár nyngotról, akár ke létről jött az európai nemzeteket fenyegető külveszély, az mind ha zánk területén a négy folyam közt ütötte fel táborát, s mi nem csak saját magunkat s magunkkal hazánk területét kénytelenitettünk védelmezni a külcllenség ellen, de a többi európai népeket is, ugy hogy mig mi e védelemmel foglalkoztunk, addig a szomszéd nemzetek zavartalanul fejleszthetvén maguk közt kiművelőd ésüket, minket etéren majdnem ntolérhetlenül elhagytak. — Tehát
a művelődés terén mutatkozható szellemi fölénynyel más népek felett éppen nem dicsekedhetünk!
Mi volt tehát azon erkölcsi erő, mely bennünket < édes hazánkat az enyészettől megóvni képes volt annyi századokon át ? E nagy kérdésre egyetlen rövid szócskával felelhetünk, t. i. „alkotmányunk!"
Igen; ismételjük:alkotmányunk volt azon erkölcsi és szellemi erő mely bennünket ugy szomszédaink, mint más népek fölé helyezett s ugy ezek, valamint minden ellenségeink ellenében annyi viszontagság és hányattatáson át az enyészettől mai napig megvédett; — ez volt azon kapocs, mely bennünket viszálkodásra és cziródásra születetteket, bűverőként annyi veszélyeken át képes volt összetartani, győzelemre juttatni s a megsemmisüléstől megmenteni.
Megbecsülhetlen erő, — egy államalkothatás ereje, — rejlik tehát e szóban: ,alkotmányi*
És büszkék lehetünk arra, bogy nemcsak e azót, de e szóban rejlő államalkotó intézményeket is mi magyarok teremtettük meg Európa összes népei közt legelőször; mert a magyar alkotmánynál, — legalább a keresztény népeknél — régibb nincs; — akár azon körülményt tekintjük, hogy őseink mielőtt Európába elindultak volna hont foglalni, — bizonyos szabályokat alkottak, melyek megtartására magukat szigorúan \'kötelezték, s melyek honfoglalás után alkotmányunk alapjait képezték; akár pedig Szent István, mint első magyar király korát annak irott törvényeivel együtt vesszük is alapul s kiindulási pontul Önérzettel elmondhatjuk tehát, hogy nem mi tanultuk el Európa többi népeitől az alkotmányt, de azok mitőlenk.
Azonban nem csak megteremteni, de minden veszélyeken át annyi
századokon fentartani s is tudta alkotmányát a magyar nemzet mindenkor, azon meggyőződésből, hogy ha azt, mint a nemzeti lét alapját megsemmisitetni és el-enyésztetni engedné, — azon esetre, e nemzet itt Európa közepén annyi kölönféle nemzet által körülvéve magát többé fen aem tarthatná-
Ezen meggyőződésből eredő szí vós ragaszkodása alkotmányához szinte jellemvonásává vált ezen nemzet nek annyira, hogy nem csak azon elveket és alaptörvényeket kívánta fentartani, melyek az alkotmányt s ennek alapelveit képezték, de szigorúan ragaszkodott, minden ősi intézményeinek s hagyományos szokásainak fentartisához is. Ezen alkotmányához! ragaszkodásában azonban soha sem zárta el e nemzet maga elől a haladhatás s czivilizatio útját; sőt a korszellem, a haladás és viszonyok követelményeihez mérten alkotmányát is képes volt mindenkor idomítani és fejleszteni, — ngy hogy az ősök által lerakott alapelvek abban mint törzs, a fánál s fundamentum az épületnél sértetlenül megmaradván, csak is az élethez szükségelt ágak és tetőzet lettek koronként s időszerüleg a régiek eltávolításával felcserélve s átidomítva.
A korszellem és czivilizatio igényelte ezen alkotmány idomitás-ért nagy elismerés és hála illet meg sokakat hazánk jelesebbjei közül, így, hogy többet ne említsünk, Szent István királyunkat első sorban, ki a kereszténység nagy és szent elveivel egyeztette össze és azonosította alkotmányunk intézkedéseit, — kereszténnyé változtatván át az egész államot. Ilyenek voltak az 1848-iki törvényhozás férfiai, kik a jobbágyság felszabadításával az alkotmány engedte szabadság részeseivé tettek mindenkit ki arra érdemes.
Ilyeneknek kellett volna lenniük az 1865-íki kiegyezés [létrehozóinak a vezérférfiainak, mi hogy a nemzetet ki nem elégítette, tagadhatla-nul annak bizonysága miként nem volt meg a kellő képesség a kiegyezés létrehozóiban arra, hogy áz alkotmányt a kor igényei szerint tudták volna módositni, mert ha ez meg lett volna, ha a nemzet és kor igényeit kellőleg ismerik vala, ily kiegyezést, mely a nemzetet csak elkeserítő s minden irányban elszegényedésre juttatván, alkotmányában s ennek erejében vetett hitétől is már-már megfosztá, létre nem hozhatnak s meg nem köthetnek.
Alkotmányunk elvei azonban nemcsak az újítást, de bármely elkövetett hibás lépés helyrehozha-tását is megengedvén, nem szabad bizalmunkat elveszteni, annak erejében s kisegítő módozataiban; mert ha ezer éven át képes volt e nemzetet az enyészettől megóvni, ugy bizonyára képes leend ezred évi fennmaradásunk is biztositni, ha ngy tudjuk megbecsülni és órizni, - mint elődeink tették. Nem szabad tehát felhagynunk a hittel és reménynyel, — hogy alkotmányunk régi varázs erejét már elveszítvén minket már az enyészettől megmenteni képes nem leend. Korántsem szabad ezt hinnünk, — sőt a multakon okulva ezerszeres erővel kell ahhoz és intézményeihez ragaszkodnunk, hogy sorsunk intézhetését magunk számára a jövőben biztosíthassuk.
Hisz ezer éves történelmünk igazolja, hogy valahányszor alkotmányunk a alkotmányunk által biztosított hazánk területe, akár kül, akár belellenség által megtámadva . lett, csodaszerü összetartással egyetlen varázsütésre gyülekeztünk a zászló alá annak megvédésére kivétel nélkül bármennyire d ult is köztünk a pártoskodás s egyen .tlenség.
TÁRCSA.
A magyar O.ympb&n.
— Sxylveazter éjjel 1882. —
Mily bájoló, kedvez dal hat füleimhez 1 K hang nem földi. — égi mir.Mint Pindimak VaxazJhatalmú dalnoki, küldik hozváok Egyei aceordját aa Olymp gyöngydalának. Mily méla ábrándos az ének ; és époly Sailaj, miat meleg e dalnak minden szava ; Majd rezgő hullám. seiIrj azel.gyeng.U Eophir... Elragadtatra olvad a lélek maga 1
Bent as Ulympban angyali Xyxnpbik lejtik Az égi tiiczot. Kecses mozdulattal hajlong Itten előtt, — kit a trónnal hódol Nympba, Éneklő angyalok sora ¦ mindm dalnok, lraiz minden ; — bölcsek szellemi áldoznak, Buzgó honfiak a trón elótt esdenék, Hogy az Űr, ki Olymp felett trónol : „• hint, E zaklatott, jó hont tovább is tartsa meg !"
S ípen tizenkettőt koog aa éra! Csend van...
Mintha kihalt volna minden, oly csend uralg !
Térden fekve halk imát mond Olymp népe.
Imáz a honért, imádja a nagy Urat!.. •
Fenségében ragyog Olymp palotája,
A kristályteremben ezernyi láng rezeg ; —
Hallgat a lélegzet, feldobog a hó »ziv,
S a hon izellemaU legjava imát rebeg I —
Echó vari viasza az utolió hangot, Isten mosolyg, — fölriad » magyar sereg; Mert a nagy Pr megígérte hfi népének, Hogy előle mindez veszélyt félre Tasst I Táncára kél a aymphacaapat és a költő Húrján zengi háladalát tg Urához, OrTtnd minden, i fölharsan as égi átok ! „Veimen el as ellen, ha köaelg hazánkhoz I"
Az égi szentély lakói felállottak, • Arcank konaoly, ajkuk érzetdús dalra kél: Felhangzik a lelkei keblekéi a „S»6mI !\'\' — Költője rair régea fftan a mennyekben íl 1 —
Zeng Berzzenyi, QvadAryi « két Kisfaludy. Ulosvay. Zrínyi Miklós, Mikes, Dajka, Toldi, Kármáa, Bessenyei, nagy Kazinczy, Vörösmarty, Eötvös, Fdldi éa Katona
Mind ott Tannak hazánk ¦zolIem<lriási, Folytatva azt, mit a földBa megkezdettek ; Csakhogy a magasztos dal emeli a menny Fényét; mert a költők nj dalt teremtenek. Majd kac*ag a vidám ser g a bordalon, Melyet Csokonai Vitéz Mihály zzaval, — S Nympiiák raknak babérkoszorút fejére Ki dicséi té a bort fenségei dalban.
Egy ifin van a dalnokok kii körében, Szemében a kMtöi tűz lángja lobog; Magas homlokáról, nyüt tekintetéről A hazaszeretet igaz fénye ragyog. Jelszava: „Szabadiig éa koldusbot!" Szive . . Ili: mondjak szívéről 1. .. egy volt nekt a ez is Hónáért szűnt meg dobogni 1 OySngydalait Órzt népe. mint tenger a drá^a kláiiit.
Előtte gyÖngj-Sző bor pezseg ; keiében At égő pipa bodor ilUífüs; ">t hány; ölében egy lény Ql akít forrón saorit Kebléhez, — az Olympban a legszebbik lány! Janót termete mily kecses, mily remek, — Ilyet as ég még tán zoha sem rlkotott I Haja aranybnllámokban omlott vállán, — 8 sötét kék szeme a szelídség maga volt.
Eperajk\'it ha felnyitá, mint fecsegtek Kedveset, jót, mindon szépet; és az a csók!... Oh ! erről a költő többet tudhatott meg. Hogy a hó ezók mily édeni és édes vő\'t! Tndta ii! Szerette ngy, mint egykoron volt; Hisz a leány siebb volt, mint a Yentt* maga ! De ki U lehetett Tolna még siebb annál ? Ő .jEtelke\'- volt a költő bú angyala,
S a Btámorittas költő dalt dalra zengTe, Miat pacsirta énekli ljrai dalát, — Áhítattal hallgatják meg a nagy költőt, A magyaroknak legnagyobb népáalnokát. As agg gzOlSk íz örömkönnyeket simák Nagynak látván a féltett éa hői magzatot, Kinek dalai oly elragadó szépek S ki népe szabadságáért vívott barcsot.
Tfizael szavalja a „Honfidalt", mi hoxsánk A mennyből is lehat; felpezsdíti a Tért, Mi az erekben mcgiatoyalra folydogál. S frissebben szalad tovább, mint egy villanvér! ..Talpra magyar \\f* — riad a dalnok és a nép Több szép dalt hallva fellelkesítve rivalgI ... Hiis nem csuda ha népét így boldogítva Itt lelkesülés ej dagadt öröm uralg !
Zeng még többet; sok szép jó dalt, de ezeket Leírni nem, csak érezni lehet! Dalát, Mely elragadtat mindent, népe imán! Nyerte, • ebből meriti ki jő vigaszát. De kit is nem ragadtatna el e fenkölt Szellemóriás isteni dala? Tán a Eő i* meglágyul ha ért Őt ax Echó, A rohanó dal, sailaj ének hú mása .
. Ismét csend lön 1 Egy andalgó dal hangzik föl, — Szendén, mint az ártatlanság szüleménye. Ugy a ssivbex »z<íl e dal és a lé!ekhes, — Minden szava balzaamcaeppkéiit hat szivünkbe. Ki az? L1 az nj jövevény? Kié e dal ? Ki háborgatja Olymp csendjét dalával ? Etry agg dalnoki Teste fold alatt pihen már De lelke itt, s dalra készté az örSmdaL .
Szerényen til a sarokban, mint szerény volt Erűben. Saelid arc*án jóság képe Bi I Bcmegő kezével bűbájos búrt pendít .... Hangját hallva a nép máris megfldvDzfil. Örvend Olymp népe, látván a dalmestert. Ölelésre fut hozzá as ifja lelke, 8 a babért az aggal megosztani ez ké*s ; — Hisz az a ballada és „To di" mestere t —
SZOMMEB SÁNDOR.
gyümölcstermelés szűcsé-hazáükban..
Senki w kigyje. hogy aion nagyságom gyümőleafa, melyet hazánkra néare aaukjégeanek jelöltem meg, talán valami lényegesen megszorítani agabona-lermelés és illatlenjéaztés azámftra meg. levó texttleteti — mar\' ha fólte**»ak
hogy országos, községi, vaauti ás duló tatainkat gyílm ölet fik kai azegélveznók ; haasnarebetlen lejtőinket, nagyobb folyó ink mentében időnként kiiradisoknak kitett és épen ezért egjéb gazdasági növények termelésére nem alkrlmaa területeinket, legelőinket, sőt Hedoyanszky Sándor módja szerint, még szántóföldjeink egy részét is vadalanyrs ojtott magas torzsa fákkal kiültetnénk, csak tófűnk &gg> hugy a föntebb megjelölt 83 millióból semmi se maradjon el, de ha ezen fölül, belterjesebb mirelés szempontjibéi még zárt helyeken törpe alanyra ojtott gnla vagy szegély alakn fákat is alkalmaznánk, a legbőkezűbb számítás szerint e csé.ra, azon 18 millió katasztr. hold azintóföldnek, melylye! bírunk, 1% ré»e annyira elég lenne, hogy ha er mind megtelnék gyümölcsfával, ekkor hasai gyümölcstermelésünknek csak gratulil-hatnánk.
A mi mar mos\', a dolog gyakorlati kivitelét illeti, kétséget nem szenved, hogy a gyümölcsfa Ültetéseknél legfőbb figyelmet az ültetendő gyümölcs nemek ée fajok helyes megvilasstásira kell fordítanunk, mely okból mindenek előtt a Osoutarokra és esek között különösen a szilvákra kellene gondolnánk, nemcsak szert, mert ások hasinkban kivétel nélkül mindenütt jol tenyéssnek, minél jÓbb talajban illának annál jobban és rendesebben teremnek és a vizenyős talaját is legjobban kiállják, hanem mert gyorsabban fejlődnek és teremnek mint a ligymagaak, gyorsabban is jatalmassik a tulajdoD,JS fáradságát és költségeit, azonkivu! mert Amerikában a szilva nem terem (\'¦* a szilva termése sokféleképen \' feldobható, értókesitése is könnyű. —
Csakhogy a szilvák küzüi nem kellene oly nagy mértékben a Besz\'erczei szilva Ültetéséhez ragaszkodnak, mint a jelenleg történik, azért, mert a termésében szeszélyes, nagyobb teleken pedig tömegesen kifagy, mint ez 1871 és 80-ban is megtörtént, — hanem határozottan nagyobb figyelemben kellene részesítenünk az ojtott szilvikat, mert azok jobb termők, a nagy hideg iránt kevésbé érzékenyek és most már akárhány olyan fajunk van, mely nemcsak külső szépség tekintetében hanem nagyság és belső jóság dolgában is határozottan fölölmalja a beszterczeí szilvát és ennélfogva jobb és nagyobb aszalvínyt is nyújt mint amaz, azonkívül nyers állapotban is, mint piaczi csikk ha-sonlithatlanul előnyösebb. Ilyen fajok gyanint ajinlanim első sorban a aVic-toria királynőt\', as .Altban és Bavary ringlóját, melyek a nálunk oly drigan fizetett „Bordeanxt" szilvaaszalvanynyal mindenesetre különb aszalvinyt nyújtanak; de kitűnöm disslik és mesés módon terem nálunk az ,Ageni" szilva is, melyből a Francziik az úgynevezett „Borde-auxi" ssilva aasalraiiyt készítik és a besztercsei ssilva assalvanynil nagyobbá csak as által teszik, hogy a félig megaszalt ageni szilvának kinyomják a magját és annak helyére egy másik szinte félig megassalt ageni szilvát, magváv. 1 együtt dognak, azutánii pedig folytatják as aszalást, mi által a két szilva egygyé assík és ugy néz ki mintha valami nagy szilvából készült volna. Az igaz, hogy esek egyikét se lehet sem magról, sem gyökhajtásról szaporítani, miat a besz-terczei szilvát, hanem ojtani kell, mint míndan nemes gyümölcsöt, azonban ezen aaekélytégüek koránkban nom ssabjd
HUSZONEGYEDIK fiVFOLTAM.
Z
ALAI KÖZLÖK?
DEOZEMBER 24-én 1882.
Az alkotmány védelmében szakadt meg az egyetértés 1848-dík évben nemzet és királya iközt és az alkotmány védelme következtében lett az visszaállítva 1865-ik évben.
Az alkotmányhoz és annak elveihez való erős ragaszkodás fogja számnnkra a békés fejlÓoés és közművelődés terén is biztositni r jövőt. De erről későbben.
DAXNEE. A tanügyi subventio Ugye.
Tiestelt it erkentú url Engedje meg, hogy röviden pár észrevételt tehessek becses lapjába s „Zala" folyó hó 20-Íki számiban megje* jent azon közleményre, mely Uuger Alajos felszólításával foglalkozik.
Mindenek előtt megjegyzem, hogy a közleményben hasznai: bangón s tartalommal irní bárki is csak akkor érezhette magát jogosultnak, ha erre sz iskolaszéktől felhatalmazást nyert; s ily esetben ezen felhatalmazásra hivatkozni szokás, ba pedig ily felhatalmazás nélkül jelent meg azon közlemény, akkor benne egyrészről fogadatlan procátor mosolyrs deritő szereplését látom, másrészről gyengédtelenséget sz iskolaszék ellenéhen, melyről még ha bürocratícus stámadást nem is képes készileni, mégis én részemről szt felteszem, bogy jogtslan s alaptalan támadások ellen védekezni képes s van ís kellő bátorsága. Ebből láihstja a „Zala" nagyon tisztelt szerkesztősége, hogy se Unger nrra, se reám ily körülmények között a , Mi visszautasítjuk" féle kifejezések s azáltala tényékként felsorolt szerkesitői állítások leverő hatással nem lehettek.
A közlemény érdemét illetőleg azon helyreigazítással élek, hogy Un^er ur egy szóval \\*e állította azt, nogy a városi illetve iskolai bstósága hibás — ő felszólalása által akarta a miníster ur szájából megtudni azt, hogy ki a hibás? ,, . mert s már három évig bokorban ssun dikáló nyulacskát már egyszer csak ideje volt kiugrasztani. A minister erre kijelenté sz ország szine előtt, hogy he msi nspig se utalványoztatott a snbventio, ugy más annak oks nem lehet, mint sz, bogy az illetők el nem számoltak. No már azután azon hatóságot, mely az államtól pénst vár s még se s.ámol el a múltról 3 egéaxévig, hogy hanysgsággal, joggal s alaposan vádolhatják-e ezen minísterí kijelentés után, azt a tiszteli közönség bölcs elbiráláeárs hísom. A hanyagság vádjának megcsáfo-lására nem elég annyit mondani, de bizon
elszámolt, de formahiba volt. Taasék dátumokkal előállni, mikor küldetett fel ás elaŐ elazámolás, mikor érkezett le a mioisteri nehezményezett számadás ? s mikor küldetett újra"fel a talált hibákat pótló számadás? Majd ha ezen dátumokat halljuk s tudjuk s ezekből meggyőződünk arról, bogy igenis teljes erólylyel szon iparkodott az iskolaszék, hogy a város a 4000 frt évi állami aegélyt mielőbb megkapja: akkor ugy hiszem Unger ba rátom készséggel boc«ánatot fog kérni szon iskolaszék tői, melyet most ez idő szerint a ministerrel együtt hanyagnak | tart. S bizonynyal lesz annyi méltányoa-jságas bátorsága bogy a minist, nyíltan tudtára adja, bogy az ő közegei a hanyagok, nem pedig az ő kedves szülővárosának iskolaszéke.
Hogy (öbb nagy-kanizsai választó polgár Unger urnák felemlítette, hogy a subventio ügyével korteskedés történt, azt én s barátaim közül többen hallottuk, Meglehet, hogy a képviselő ar tévedésbe ejtetett, de ez esetben bűne csak as lehet, hogy hitelt adott a panaaslÓ választóknak.
Különben, ha időm engedi, majd egy kissé utánna nézek azon ügynek, s ha lesznek adataim, velük fel fogok lépni.
A plakátok igaa a képviselő ur megbízása nélkül egyedül az Ón utasításomra lettek kifüggesztve, de mert azon távirat a kani sssi polgáraknak szólott s volt szánva, azokat ezen szokásos uton iáUam jónak tartalmáról értesiteni.Meglehethogy kis elhatározásomra egy korteakedésivisz-ketegség is volt befolyással, da hisz én ismert kortese v*3yok Unger urnák, a igy eljárásom nem okozhatott oly feltűnést, mint a tisztelt „Zala" szerkesztősége,mely a városi elöljáróság ellen kezdetben a legkíméletlenebb megtámadásokat in teste most pedig dicshymnuaokst zengedez el \'járásaik felett.
Hogy Unger urnehillgassonreánk, arra őt reá bírni tán sikerül másnak, de a „Zala" szerk ess tőség ének bizonynyal nem ,* bogy eddig nem hiába hallgatott reánk, azt az eredmények mutatták, — hogy jövőre tanácsunk s eljáráaunk eredménye minő lesz; arról most már elmélkedni még nem tartjuk a .Szabadelvű kör" s a ,Zala" daczára se ssűkségesnek.
REMETE GÉZA. * •
*
Ugyancsak a subventio ügyé* ben a* ískolsasék a következő io> rokst küldte be hozzánk:
„Unger Alajos, országos képviselő I urnák f. évi deczember hó 13-án Nsgy-Kanizaáo falragaszuk Htján közzétett azon nyilatkozatára, mikép a nagy-kanizsai lépiikolák segélyezése tárgyában ax M>
viaszstartani seukit sem snnsk azsporitá-sától a mi jobb és tökéletesebb.
Nagy figy*lmetérdemel nálunk még s kajszibaracsk termelése, mert as hazánk két sikságán kiválóan jól, de egyéb melegebb vidéken is jól díszlik, gyorsan fejlődik, rendesen igen bő ven terem, befőzöttül pedig, különösen Németország részéről, hol sz csak védett helyeken díszlik, igen keresett cxikk és minthogy e czélra félérett állapotban használtatik, szállításra nagyoh alkalmas, de idehaza is többféleképen feldolgozható éa értékesíthető; faj tekintetében pedig nem okos nehézséget, mert kevés faja van és ezek sem térnek el lényegesen egymástól. De nsgy figyelmet érdemel sovány, de nem egészen terméketlen talajokon, még a cseresnye, meggy és dióla is, mert ezekkel egy kís fáradtság s költséggel sokszor oly területeket ia jövedelmezőkké tehetünk, melyek más növény által már épen nem tehetők hasznothozókká.
Az igaz, hogy a lágymagvakat illetőleg kevésbé vagyok azon kellemetes helyzetben, hogy az ország különböző vidékeinek legjobhsn megfelelő fajosat ajánlhatnék nagyban termelésül; hanem azért e tekintetben sem vagyunk tétlenségre kárhoztatva, mert minálunk eddig szokásban lévén a minél több fajültetés elve, ezek között csak azét kell tekintenünk vidékünkön figyelmesen és biso nyosan fogunk találni néhány olyan fajt, melynek jövedelmezőségében meg hízhatunk. — Azonkívül pedig még jól jövedelmező hazai fajunk is vsn elég. — így például én as idén szeptember hó 6 ós 7-Ón Somogy megyében járván, Solyomy Lipót tiszttartó ur és buzgó ügy barát vezetése mellett, a t^psonyi terjedelmes szőlőültetvényeket összejártam és azokban nagymennyiségű tölgyfa nagyságú, vagyis a rendes almafákat meghaladó almafákat láttam, melyek mesés mennyiségű és a legkülönbözőbb ataku és kinézésű gyümölcscsel voltak megrakva, melyekből midin egyet-egyet megízleltem, azon sajátságos meglepetésben részesültem, bogy azok legnagyobb része édes alma volt, — Csodálkozván a fölött, mí bírhatja a birtokosokat ennyi édes alma termelésére, egy épen ott rakódó kaposvári gyümölcskereskedő kocsijára lettem figyelmes, a ki az édes alma merejét 2 írtjával méreti? kocsijára, minek folytán világos lett előttem: hogy miután egy-egy clyaa jól kifejlett
szággyüiéseo fényes elégtételt vett és kapott és a hatóság hanyagsága ministeri kijelentéasel constatálva van, — jó lehat az országgyűlési tudósítás már enyilatko zat valótlanságát kitünteti; mégis a helybeli iskolaszék, mint tanügyi hatóság az e téren kifejtett tevékenységének igazolására kötelességének tartja a józanul bíráló közönséget a deozember hó 15-én, tehát a képviselő ur iaterpillatióját megelőzőleg hozott következő határozatával egyszerűen megismertetni.
Jegyzőkönyvi kivonat Nagy-Kanizsa város községi iskolssaékó-nek 1882. évi deczamber bő 15-én tartott üléséből.
3. Pelol vaststott Nagy-Kanizsa város képviselő testületének 1881. évi 4907. as. alatt kelt az iskolaszéknek odsiotézett megkeresésére hozott azon határozata, a melyben tudatja, hogy a város anyagi ereje a felállíttatni kívánt uj paralleloez-tályok létesítését éa tanszékek rendszeresítésé; meg nem engedvén, habár legnagyobb sajnálatára a városi Képviselőség kijelenti, miszerint sz iskolaszéknek ex irányban odaiotésett megkeresését nem teljesít he ti.
Határozat :
Miután as 1868. évi 38. t. cz. 34. §-a szerint egy-egy osztályban 80tanulónál több nem lehet, és ha ily eset beáll na, paralleloaatály fölállítása foganatosítandó, ennél fogva az iskolaszék nehogy köteles-Bégmulaaztással terheifessék,szükségesnek látja a fennforgó körülményről a nmsgu m. kir. valiás- és közoktatásügyi minis-teriumhos elnöke utján alázatos jelentést tenni s a legmélyebb tisztelettel megkérni, miszerint tekintetbe véve egyrészről, bogy a tanuló gyermekek felszaporodása köve\'kéziében a fennebb hivatkozott törvény szerint a fi és leánygyermekek részére 6 párhuzamos osztálynak fölállítása elkerülbeüenül szükséges ; de tekintetbe véve másrészről, hogy Nagy Kanizsa város közönsége a mely as 1883-ik évi, költségvetése szerint as elemi népiskolákra 25.803 frt 31 ks%a polgári fiuísko-iárs pedíg 3519 frt 50 krt költ — és ez a 96.000 frt egyenes állami adó ntán arányítva 31% pótlék többletet okos, holott as 1868. évi 38. t. OS. 35. §-a szerint iskolaadó csimén 5%-nál több pótlék a városi lakosságra kivethető nem lenne, és így már legalább ia iskolai czélokra a városi polgárok 26% többet fizetnek nótádéul hogysem a törvény szerint tőlük követelhető lenne, és így ujabbi áldozat nemcsak törvéoyssarüleg, hanem méltányossági szempontból ís a városi közönségtől nem követelhető, ennél fogva kegyeskedjék a nmsgu m. kir. vallás- és közok-
tatási mintatér nr a törvény szerint fabillil-tatni kellő 6 parallelosztályhox szükség** tsnbelyiségeknek államköltségen leendő föl állításáról és berendezéséről, mégis az ott alkalmazandó néptanítók fizetéséoek as állam pénztárából leendő kiutalványo-aása iránt sürgősen intézkedni. Kmf. Az iskolaszék megbízásából
NÉMETH IGNACZ, isk. azékí jegytő-* *
*
A fennti közleményt illetőleg ismét B kővetkező sorokat vettük, miknek *s ügT tisztázódása asempoatjáből asivesen helye* »dank :
Tisztelt szerkesztő nr t A .Zala- f. hó 20 dik számában megjelent közleményre válaszomat becses lapjának már f. hó 21-én bekűldöttem s lS7 * »Z*1»" 23-dik számában „A nagykanizsai iskolaszék köréből" czimÜ iskolaszéki nyilatkozatra megjegyzéseimet most külön vagyok utalva megtenni.
As igen tisztelt iskolaszék jónak látta valótlannak jelenteni ki azt, Logy a miniszter nr a városi hatóságot, illetve as elszámolással megbízott hatósági közeget hanyagaággal vádolta — esnek ellenében bátorkodom a miniszter ur nyilatkozatit ssóról-ssóra íme közölni : ennek bisonyoian csak as lehet ai oka, hogy ott nem asámoltak el sz illetők."
A valótlanság hangzatos, de üres kifejezése helyett as iskolaszék czélsse-rübben tett volna avagy tenne, ha a már beküldött nyilatkozatomban kért dátumokkal állana elő, mert a történtek ntán aserény nézetem szerint ezen kérdésben szemébe dobott hsnysgság vádja] Őt — jelen nyilatkozata a jegyzőkönyve — fel nem mentheti.
Véleményem szerint a minisster ur parlamenti nyilatkozatával nyiltan s határozottan hanyagsággal vádolja azokat, kik el nem számoltak, — most annak 1882, évi deosembor 17-én tett miniss\'eri kijelentése, hogy el nem számoltak — s hanyagság vádjával azonos — es sst jelenti a foglalja magában. S eszerint Unger S hanyagság vádját méltán és joggal konstatálhatta a miniszteri kijelentésben azok ellen, kiknek már a múltról 1879. évben elszámolni kellett volna s kikről s minísster sst állítja 1882. évi dees, 17-én, hogy még nem számoltak el. Ha netán as iskolaszéknek azt sikerülne dátumokkal konstatálni, hogy elszámolt s pedig kellő időben a részéről mulaaaiás nem forog fönn : es esetben se lehet UasrerrŐl — hanem lehetne est a miniszter úrról mondani, hogy valótlant állított, csakhogy kényelmesebb dolog lehet aa iskola-
szék részéről s képviselő, mint a miniszterről ezt tyom tatásban kiadni
Különben — * tisztelt iskolaszéknek esse ágába se jutott sst s kösönség előtt hivatalos datnm s adatokkal igazolni, hogy ő mulasztást el nem követett, hanem szerintem egyedül a komikumnak szolgált anyagot akkor, midőn egy 1882. évi d e o x. 15-én felvett jegyzőkönyvet közöl, melyben még ráadásul a 4000, illetve most 12000 frt axnbvencxiőrol szó sincs, de ha lenne is, nem-e mosolyra deritő egy 3. éves mulasztást egy 1882. évi deczember 16-én felvett jegyzőkönyvnek édeni.
Ha ax illetők azt hiszik, bogy as érdem, hogy Unger urnák Pünkösd napján tartott beszédje s a közönség folytonos nyagha\'atlanaagft folytán az illetők a 3-ík év végén egy jegyxökönyv felvételre magukat elhatároztak a ha ax illetők aat hiszik, hogy ezzel 3 évi erélyes maguk tartását igazolták : ugy a ksnizsai közönséget as illetők vajmi bárgyú s alárendelt szellemű lényeknek tarthatják.
REMETE GÉZA.
almafa termését, a legjobb lélekkel fölle-hetett tenni 30—40 mérőre, mls«erintegy lyeu almafa egy évi termésével jövedelmezhet 60— 80 frtot és mível ezen xlms-fákst évenként jól termőknek állítják, meg értettem azt is, miért termelnek s tapsooyiak annyi édes almát: melyek közül különösen a nyári aelyem almának nevezett bizony még jó ia dolgában sem volt utolsó. —
De Kecskemét is az ő nyári piros, nyári pogácsa, molett, tükörsima fajait tartja jövedelem szempontjából a legelőnyösebbeknek, pedig ezeknek még egyikére sem igen adts rá a Pomologia as ó aprobatumát. — Ds a két mindezen tájékoztató körülmények sem képesek kellőleg útbaigazítani, az fordulhat tanácsért egy elismert hitelű gyümölcsészhez.
Az is i-az, hogy a lágy maguak-nak az egyes vidékek számára legalkal masabbak megválaaztáaát és kijelölését is nagyon meggyorsíthatná, ha a lágyma guak éréaideje táján aaakemberek utaznák be az egyes vidékeket ésjott utánna kutatván a jobban és évenként termő fsjoknsk, azok neveit vsgy ók magok határoznák,vagy ahoz értők által határos-tatnak; meg, jelentéseik eredménye fölött pedig végül egy központi bizottság hatá rozns. — Mivel pedig az okszerű gyümölcsfa termelésnél véghetleo nagy előnynyel bir az, ha a gyümölcsfa termelőnek biztos fnrrása van, honnan ojtóágait meg. bízható minőségben megrendelheti: mindenek előtt semmi áldozattól sem lenne Bxabsi visszariadnunk szert, hogy Be-reczki Máténkat abba az állapotba helyes* xük, misxerint kísérleti telepét necsak kihővitbesse, hanem aat olyan állapotba ís hozhassa, miszerint as-as országnak Bsrecsky Máté halála esetere is biztosítva legyen; — azután ugyanazon czélból, minden az állam rendelkezése alatt álló kertészetet szigorúan kellene utasítani, hogy gyümölcskisérletí telepeket ültetni iparkodjsnak; — a főváros hatósága srrs lenne megnyerendő, hogy az épülőben levő központi indóház és kerepesi temető között, egy nagyobbssern kiállítási csarnokkal elátott kísérleti telepet és minta-gyümölcsöst állítson és hasonló telepek fölállítására az ország többi jelentékenyebb városai is bixtatandék lennének. Mindezen telepek és kertészetek pedig ugy lennének berendezendők, hogy ssok-bsn minél nagyobb számú gyümölcsfa gondozó nyerne kiképezte test.
Különben pedig, mintán a tapasztalás nemcsak nálunk, hanem Európában és Amerikában is mindenütt ast igazolja, hogy a legjobb és legnagyobb asámu gyümölcs essek a lelkészekből, orvosokból, gyógyszerészekből, ügyvédekből és tanárokból fejlődnek, aránylag legkevesebb pedig a kertészekből növi ki magát; de mert a gyümölesészet oly nsgy fontosságú és horderejű tudomány, mint ast föntebb elég részletesen bebizonyítani volt szerencsém: kívánatos, sőt nagyon szükséges volna :\' hogy a gyümölcsésset nemcsak a gazdasági tanintéseteken, hanem a budapesti egyetemen és minden vidéki jelentékenyebb tanintézeten elő* adassék, Magyarország főpapjai pedíg megkerestetnének as iránt, hogy papnöveldéikben necssk s gyümölcsfa termelés könnyű fogásait, hanem magát a gyümölcsésset tudományát is, mint köteleseit tantárgyat tanitatnák.
Végül aasal cárom be szavaimat hogy ax eddiginél nagyobb erély tevékenység és érdeklődés, ezen ugy magán, mint nemsetgasdászati szemponthói olyannyira fontos kérdés körűi, ugy magánosok, mint testűletek és hatóságok részéről mindenütt kívánatos lenne ; mert bár egyes vidékei, pontjai vanna - e ha* sánsk, melyeken örömmel, megelégedéssel nyugszik meg s gyümölcsész szeme, mégis itt is óriásiak a helyreigazítandó hibák. — így például cssk hogy Kecskemétet vegyük, itt általánosan sson eléggé nem sajnálható szokás vsn elfogadva, hogy egy és ugyanazon talajban a gyümölcsön kivül szőlőt ís ültetnek, még pedíg mindkettőt oly sűrűn egymás mellé, hogy réasint a levegő és vilásosság hiánya, részint s talaj kimerültsége folytán, most már csak minden 7 esztendőben számítanak kielégítő termésre: pedig hs ezen a bajon nem segítenek, még fog jönni idő, midőn még ritkábbak lesznek a termések, — Másréaat basonlithatlannl nagyobb és terjedelmesebb sson vidékek — még pedig s legáldottahb vidékek — száma, melyek a szó szoros értelmében megvannak halva a gyümölcs termelésnek ; azért esek föléleastéae, a fen forgó hibák kiigazítása, sz egyöntetűbb és öntndstosabb eljárás meghonosítása, de különösen azon meggyőződésnek minél általánosabb elterjesztésére, hogy a gyümölcstermelésnek nagyban, azaz mező gazdaságilag űzött meghonosítása nálunk, nemcsak jó és hasznos, hanem az általam föntebb elmondott okoknál fogva, mui-
Hclyl, megyei és vegyes hírek.
— Nyilvános köszönet A nagykanizsai kiedednevelő egyesület sorsjátékot rend eső bixottaágáhox foly ta tó lag ujabban következő fel ül fizetések, illetőleg ajándékozások folytak be: SoósJánoa rá-babidvégi plébános 2 frt, Gróf Keglevich Gábor N. Kát* 1 frt, Fogarssi vörös kereszt egylet 1 frt, Gróf Appocyt Sás dome Lengyel 1 frt, Pallavicaini Eda őrgróf l frt, Tolna mt-gys alispánjs 1 frt 50 kr, Boktsy Antal A. Dombrád 50 kr. Hobaj György ügyvéd Z. Egersxeg 50 kr. Báró Orczi Béla 50 kr. Báró Orczy Andor 5 frt, Bittó Béni Bpest 50 kr. Gróf Degen-feldlmre Nyír Bákta 1 frt, Báró Noposa Ferencs Gödöllő 2 frt, Gróf Pongrács János 1 frt, TJollán Eroőné 1 frt 50 kr. Gntmann Simonr Í 2 frt, Bihari vörös kereszt egylet 2 frt, Fehértemplomi óvoda 1 frt, Révész Bálint püspök Debrecxen 1 frt, Horváth Gyula Belesna 50 kr.Span-raft Gabriella Szilágy-Somlyó 50 kr. Berky Jősssf esperes 50 kr, Losoncai vörös kereszt egylet 1 frt. Apátfalvi postahivatal 50 kr. Knefély Nándor Kulin 50 kr. Doroer S. Barostelep 50 kr. ösvegy Zihrer Jőssefné Budapest 1 frt, Tatay Adolfoé Bp = űt 1 frt, Zsámbokréthy Emil Trencsén 5 frt. Összesen 37 frt, előbbivel 670 irt 82 kr. melyért a bizottság nevében hálás köszönetemet nyilvánítom. N.» Kanizsán deozember 21. 1882. Somsaich Lőrinox bizottsági elnök és pénztárnok.
hatlannl -rilksógos is, minden tőlünk kitelheti t el kellene köveiDünk ;ía mellett pedig soha sem lennesxsbad elfelednünk; bogy Éjszakamerika egyesűit állam: ezelőtt 25 esztendővel sokkal hátrább voltak gyümölcstermelés dolgában, mint mi vagyunk most; — hogy Éjszakamerika áfái jí és talajviszonyai sokkal kedvezőtlenebbek a gyümölcs termelésnek, mint a mieink: mart ott alma, ős sí baracskon és epren kivül alig terem más gyümölcs ;
— hogy Éjssekamerika napszám viszonyai hasonliihatlanul drágábbak, mint a mienk: mégis lakosai erélye és vállalkozási szelleme folytán, most már alma dolgában Ő uralja a világ gyümölcs pisosát;
— de e mellett azt sem sxabad elfelednünk: hogy a azilvát Éjaaakamerika is tőlünk veszi, — hogy talajunk és éghajlatunk a gyümölcs termelésnek nemcsak jó, hanem kitűnő; — hogy ennek folytán gyümölcsünk épen ugy mint busánk és borona a legjobb ax egész világon 1 — Azonkívül: bogy közelebb is állunk Európa gyümölcs piaexaioak központjához mint Amerika; következőleg: hogy vállalkozásunk e tekintetben nemosak aemmf ríaicoval nem jár, hanem sokkal nagyobb haszonnal biztat, mint Európa bármely országát I —
VÜláaí Pál.
Megemlékezés a dohányzásról.
A dohányzás rövid története és hatása a szervezetre.
Alig van kellemesebb érzés a dohányzó férfiakra nézve, mint mikoron a gyomor kellő kielégítése után egy jő szivarra vagy pipára gyújtanak. A gondolatok sokasága fogamzik meg ilyenkor sx agyban, elmereng as ember s kétes jövőn, a jelenen és a múlton.
Nem hiszem, hogy legyen értelmes dohányzŐ! ki es elhagyhatlan szokás eredetéről és a szervezetre való hatásáról érdeklődéssel ne olvasna épen ezért bátorkodom s dohány sás rövid történetéről éa haáaáról megemlékezni.
A dohánysás történetével — e befészkelődött szokásról, mely alig 4 asássd óta a legalsóbb néprétegtől a legfelsőbbekig mindenütt meghonoault — sokat össze - visszaírtak, de annak eredete mégis a sötét homályba véss. Ismeretes dolog, hogy azon Spanyolok, kik Kolom-bússal San Salvadorban kikötötték, nagyon meglepettek azon füatfelleggek álul, melyeket a siígaten lakó Indusok s
asáj és orrhői eregedtek, A dohányzás s vadaknál sajátságos módon történt — Kukoricái leVéibŐl egy hosszúkás hüvelyt gyöngyöi,tettek, est tele tömték dohánynyal a s hüvely végén rágyújtottak. A asivsrsxipkának s primitív módosulata természetesen egyszerre égett el a benne levő dohánynyal. Hogy a tengeri levélből nsgyobb füstfelleget bocsáthatlak, mint mi síivarjainkból ast mondani sem ktlLB vadak oly szenvedélyesen ssirták a taba-gót (kttkoricsa kflrely telve duhánynyal) hogy addig lel nem hagytak aszni, míg csak kábultan a földre nem rorytak, — Különösen tetszett az Indusoknak s sok dohányzásnak hatása s gyomorra, mert nagyon terméasetea, hogy minél többet gyakorolták e szokást, annál kevesebbet tudtak enni. ók s dohányzásnak e gyógytani hatásán kívül — ha ugyan a g) omor elrontását annak nevezzük — még vallási jelentőséget ís tulajdonítottak. .Ugyania a nagy széliem iz élvesetet lelt s tsbágóban s igy a szenvedélyéé dohányzással olyast véltek tenni, mi a nagy szellemnek tetszik. A spanyolok igen sokat mesélnek s vadak dohányzásáról mint egyébb szokásaikról, sőt akkoriban Ók is mint h t-hstós gyógyszert ismerték el a dühöngöatt pestis ellen; do e mesék elósorolásával nem akarnók sorainkat un latóvá tenni és igy mellőzzük azokat.
Európába a dohánymagot először Gonsslo Hermandez hozta. Eleinte mint dísznövényt tekintették a szép virágjáért nsgyon megkedvédték, később azonban annak nagy gyógytani hatást tulajdonítottak. A nedvétől megfosztott száras leveleket ajánlották főfájás, gyomorgörcs, daganatok a még sok más betegség ellen. Hogy es ajánlásban mennyi a valóság, arra még less szerencsénk TÍastsMrui.|
A frsneziák Jeán Nícot-nak tulajdonítják s dohány behozatalát miért is a dohányt ennek tiszteletéül Herbe Nico-tísne-nak -nevezik. Történt vals pedig akkoriban, hogy IX Farencz császár nagy fogfájását semmi sem birts csillapítani, mint a dohánypor, ezért csakhamar elterjedt s tubákolás. A dohány leveleket porrá Őrölték a addig szagolgsiiák, mig az orr-kagyló mindkét nyilasa tömve nem volt dohányporral. — A dohánynak — mint gyógynövénynek — ilyetén való bebíso-nyodása után elnevették : csudafa aek.
(Vége következik.)
HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖK?
— Jótékonyság- A nagy-kanizsai
iskolaszék as idei karácsonyra a következő növendékekét ajándékozta meg ruhaneművel: A polgári iskolából: Gáspár Béla, Wilcsek Ferenci, Munkácsi György, Má\'i György, Véren János, Nebel Gyula, Schindelberger Károly, Horváth Nándor, Oláh Sándor, Koch Lajos, Spiegel Gyula, Poredus Antal, Krenn Alajos Lénk Jó ssef, Sárdi Károly, Sifkovíts Simon, Stummer Imre, Dely GyuU, Ssita Boldizsár, Tíeff Sándor, Kaatl Mór, Neumann Henrik, Fillippovica Ferenc*, Darvas Janói, Filó Géza. Frank Zsigmond, Holceer Mihály, Fiseber Jóssef, Eibner Jóssef, Fürst Sándor, tanulókat. Aa elemi fiosz-tályokból: Geissler Antal, Nagy Sándor, Bánekovics János, DanlJÓsset, Matkovits Mihály, Matkovics Jóssef, Osonták Jó zaef, Vizeli! János, Krenuis Károly, WoU from Ernő, Török Ödön, Sp&chy Mihály, Schmalcx János, Vágner Lsjos, Molnár Menyhárd, Tonk GyuU.Andri Pál, Kor-sáti Lsjos, Schrőder Béla, Osonták István, Vtdos József, Saii Gyula, Ssondy Lsjos, Síondj Zvigmond, Babics Károly Lenk Zsiga Koosz Ferenci, Bedének György, Ziing Géza, Hege Géza, Francsics.Ignácz, Popesnyák József Mál-k József, Ménrih József, Kovács Károly, Véren József, Kuzsvinecz litván, Lovács János, Dávid Györgj, Osonták Ferenci, Posovszky Sáador.Posovszky Kálm.,Nsgy Bék, Kol-ler Béla, Gerócs István, Tarantai Béla, Tóth János, Hoffman Vilmos, Csináth Jó zsef, Andris István, Schors Károly, Baa László, Ssollár Ferencz, Neumayet Fe-rencz, Nóvák József, Flumbort Liszló, FlumbortjKároly, Nagy Ferencz, Stokker Liszló, Szokoly János, Booczók Ferencz, Kovács János, Tiisai János, Flambort László, Magyar János, Mészáros János, Horváth József tanulókat. Az elemi leány-: : Hochstetter Anna,DatlerMári,Nagy Teréz, Briaztrícsányi Irón, Pinek Joli, Golsncsky Mari. Nagy Juli, Beck Mari, Fuchss Matild, Eichner Anna, Vícsioi Julcsa, Fekete Teréz, Fíerner Gizella, Heckenberger Juli, Kovács Ilona, Hart-tnan Juli, Németh Juli, Hencsics Mari, Fischel Bdtti, Pürger Etelka, Rzr.man Gizella Andrásovics Anna, Korálcsek Rozsa, Fullér Mari, Rotanits Mari, Jand-rovecz Márí, Zimmerman Paula, Eperjesi Luis*, Matosch Erzae, Csethoffer Juli. Yegráth Stánczi, Emmer Térés, Kásmit-ter Irén, Rosenfeld Kati, Babics Térés, Koiztelics Kosália, Klein Htrmina, Kre-magerMarí, Nagy Irén, Kremeger Emma. F\'icher Teréz, Sáre.-z Anna, Benczeko vics"Anna,\'GéiszTer Rozsa, Csajig] Térés," Gáló Berta, Parói Emma, Szarka Anna, Stokker Mari, Vukics Teréz, Molnár Mari, Horváth Mari, Szálai Katalin, Fekete Mari, Vizeli Anna, Vellák Fáni,
DECZEMBEB 28-?n 1882.
Guhnann Gizella, Fiíinger Ilona^ Juhász Rozsa, Pint Katalin,Francsics Anna, Biró Ssidi, Szabó Juli, Feni Berta, Vidos Mari, Gáspár Apollónia, Gerócs Anna, Klanss Anna, ifj. Klauss Katalin Goldman Betti, Bogár Mari, Auer Mari, Be-dekovics Paula, Kalander Ersse, Ladiila Rési, Koastelics Gizella, Heokenberger Liszka, Tóth Anna, Orbán Juli, Torma Hermin, Kovács Mari, Meekó Ersse, Molnár Térés, Tánczos Erzsébet, Tiszai Anna, Szidár, Erssébet, Nyal Flóra Ko vács Katalin, Tiszai Katalin, Kancsalics Rozália, Táncsos Francsiska, Kovács Erssébet Kovács Mari, Horváth Anna, Lőrinc: Rozália, Horváth Rozália, Varga Anna Tiszai Teres GödSrhásy Szidónia növendékeket.
— A polgári egy letl választás is megtörtént deosembes 26-án. Az uj választás eredménye: elnök: Kovácsé Béla, alelnök : Sanveber József, titkár: Babosa László, pénztárnok: Botfi Károly, háznagy: Faita Lajos, kőnyvtarnok: Németh Ignács. Válasstmásyi tagok: Gatmann S. H., Benézik Ferencz, Horváth Pál, Somssioh Lőrincs, Killik Ferencz, Bartos János, Tapolios Jóxssf, Hirschl Ede, Bemeiké Lsjos, Hertelendy Béla, Darás Zsigmond, Sseitl János. Póttagok: Puhái Ferencz, Varga Lajos, Győrffy Jánoa. Számvizsgáló bizottsági tagok : Krensuer Lajos, Récsey György, Knorlser György.
— Hymen. Itt van a farsang ; ezentúl már napi renden lesznek as eljegysési hirek. Csak; most vessssük a hirt, hogy Gerőfy Ede Budapestről (Gerőfy Andor jeles színigazgató fivére) jegyet váltott városunk egyik kedves és szép bajadoná-val: Erganer Mariska kisasszony nyal, Ergauer György, vasúti gép vezető leányával. Az esküvő január G-án fog tartatni as itteni ssentferencsíek templomában. Es alkalomra az általunc oly őszintén kedvelt színigazgató, Gerőfy Andor is városunkba érkezik.
— A 7-diki balbizottság - figyelemmel azon körülményre, hogy a deákbál az idén \'nem lesz megtartva fölkéri mindazokat, akik meghívóra, igényt tartanak — (már szétküldetvóo) és nem kaptak volna — hogy eziránt a rendezőséghez fordulni szíveskedjenek.
— Köves Ede felső-őrsi birtokot és phylloxera biztos phylloxera biztosi fizetésének alsó részletét 200 irtot a balatonfüredi sseretetháanak adományozta, mi \'azzal hosaük köz tudom sara, hogy a vallás- és közoktatásügyi tnsgy. kir. miniszter nevezett birtokosnak a hasai tanügy emelését czélzó ezen nemes áldozatáért elismerését nyilvánította.
— Tisztújítás, A kereskedelmi kaszinó f. hó 26-án tartotta évi közgyűlését, amelyen megválaastattak : elnökké Eben-spanger Lipót 52 saarasattal, alelnökké Masansker Mór 51 szav. — választmányi tagokká Stolser Gusztáv 49, Ollop Imre 46, Wamberger Sándor 46, Dr, Weiss Zsigmond 45, Gattmann Vilmos 43, Lengyel Ignáos 42, Löwinger Ignácz 42, Halphen Mór 41. Stern I. M. 41, Blan Lajos 40, Weiss Manó 40, Gutmann László 39, Ebeospanger Leo 38, dr. Rothschild Jakab 36, Welisch Lajos 35, Sohers 1. M. 33, Grünhat Henrik 25 és Scherz Bikbárd szintén 25 ssavasattal és póttagokká : ;Schleainger Gyula 24, Lövry Adolf 23, Sommer Sándor 20 és Eisler Miksa 15 ssavasattal.
— Eljegyzés. Olaj Antal Budapestről, jegyet váltott Wagner Hermina kis-asssonynyal, Wagner Fersnos könyvnyomdász szeretetreméltó leányával.
— Tnboly Victor ügyvéd s munkatársunknál, t. decs, hó 22-én kedélyes társaság gyűlt Össze névünnepe előestéje alkalmából. A Boros czigányai által hu ¦ sott magyar nóták közben lelkesnél lel< kesébb áldomásokban győuyörködött a vendégkos sora. Dr. Férnek László a hasi gazdára, Simon Gáhor és Töttöiy Béla — es utóbbi kitűnően sikerűit csattanós var. sekben ugyanarra, majd a hasi gazda ssi ves versekben kedves vendégeire és még Simon Gábor Terssnczky Józsefre stb.— A víg társaság a késő éjfél utáni órákban oszlott szét.
— Jutalomjátékok. Erdey Berta, népszínműi primadonnánk jutalom játéka előttünk ismeretlen okokból a mult alkalommal el lett naoolva. Ez alkalommal már határozottan írhatjuk, hogy szombaton, deosember 30-án less az megtartva. ¦— Kohai Etel, operetté primadonnánk jutalomjátéka 1883. január 2-án less és színre kerül a „Kis dactor" czimü jeles operetté. Ez alkalommal a fehérvári zz\'m-ház operetté tenoristája Nagy István fog vendégszerepelni, s igy az eddig nagyon érzett hiány is pótolvaleszazonalkalomra. — Hallomás szerint ugyanakkor Ollop Ernő senesserső, városunk reményekre jogosító szülöttje fogja felvonások kőzött gyönyörű jáiékávsl a közönséget gyönyörködtetni. — Mindkét jutalmazandó pártolására fölhívjuk műértő közönségünket! —
— A Csáktornyái jótékony nő egylet a helyueli vagyontalan és árva tanalók számára karácsonyfát állított fel, mintegy 30 szegény gyermeket pedig téli ruhávsl látott el.
— Disznoiopas. A téli idő beálltával a dissnólopás napirenden van városunkban ; a mait hét egyik éjjelén s vasúton levő négy ház egyik lakosának 60 frtos hízóját hajtották el gaz tettesek. Karácsony másodnapján a kora estéli órákban pedig egy szén tgyörgy vári-utosai lakos hízóival próbáltak szerencsét a gasok, azokat as ólból kieresztették, de a zajra figyelmessé lett gasda által szándé-kakban megakadályoztattak. Agasokuak sikerült a kerteken keresztül, többrendbeli kerítés átugrálásával megugrani ok. Nem ártana a rendőrségnek, ha figyelmét egy kissé a küljebb eső városrészekre is kiterjesztené, hogy tulajdonaink rabló-keséktől némileg biziositva lennének. F.
— Színházi játekrend: Csütörtökön, decsember 28 án .Táltos, a világ-csúfja*1 népszínmű dalokkal és táncsczal 3 felv. Irta: Palotás.Zenéjétszerzé: Tisza. Pénteken decsember 29-én szünet. Ssom balon, decsember 30-án Erdey Berta javára: „Titilia hadnagy* vig nagy operetté 3 felv. Irta: Rákoiy Jenő. Zenéjét szersé: Paks Ferencz. Vasárnap deczem-ber 31-én A helybeli szegény alapjavára .Szerelmi varázsital" vigoperette 2 felv. „Krisztus Pilátus előtt" Némaképlet 1 felv. Előadás alán bohókás mutatványok és táncsczal egybekötött „Nagy Ssilvess-ter estély" 50 kr. beléptídijjal. — A fen tebbieken kívül már csak 3 előadás tar-tátik. —
— A sárszegi rablógyllkosság.
Mult ssámankbrn rövidea közlött hírünkre vonatkozólag helyre kell igazítanak, hogy a rablógyilkos nevét távedés-ből .Hatos" helyett „Kovács\'-nak irtuk. As elkövetett szörnyű tettről még a következőket ballot-nnk. Hatos János, közös hadseregbeli 48 ik sásslóalji közlegény egy lőfegyver és 60 drb tölténynek el-sikkasstása után megszökött a kaszárnyából (ha ugyan ennek neveshető) s f. hó 22-én este beállított Weisznéhoz, a tár szegi úgynevezett Lapicsárda bérlőjéhez}*) ettől pénzt követelt. Az asszony odaígérte mindenét csak as életeért könyörgött. Ep ekkor lépett be nőtlen fis, Jakab, ki a pinczéből néhány palacsk bort hozott fel. Alig lépte át a küszöbét, midőn a rabló rásütötte fegyverét. A golyó fején találta Weiss Jakabot, s agyveleje azonnal ki locsant a főidre, Ó maga természetesen szörnyet balt. Erre öcsé is belépett, erre is fölemelte a gyilkos a fegyvert, de as nem várta be a lövést, hanem becsapta maga előtt as ajtót s igy menekült meg bátyja sorsától- Akkor Weíssné előadta 160 frtnyi pénzkészletét, melyet az embertelen gyilkos magához véve eltávozott. A helybeli törvényszék 23-án megtartotta
a helyszíni szemléi s a gyilkos nyomozását rendelte eh Ugyanekkor vették hírét, hogy Balaton-Mogyoród, Komárom
mellett ssintéa találtak egy agyonlőtt hullát ¦ valőssjoűnek tartják, hogy e gyilkosságnak is Hatos János az elkövetője. Mai napig még nincs kézrekeritve.
Ka! szamunkhoz t. vidéki előfizetőink számára nyomtatott posta-utalványokat mellékeltünk az előfizetési pénzek beküldésére, a melynek szíves beküldését kérjük, nehogy a lap szétküldésében akadályozva legyünk.
— Kegyetlenség. Egyik rabló: Hallottad ma csimbora, hogy a Sanyi pajtást gyilkosság miatt halálra és két évi kenyssermunkára Ítélték? — Másik rabló: .Szegény Sanyi! tehát még a halála atán sem akarják békében hagyni!"
— Uj zenemüvek. T áborssky és Parsch nemseti senemükereskedésében Budapesten megjelent. Nincs mennyország sem pokol (Atbléta Csárdás) zongorára Berkes Lajos. Ára 1 frt.
Felelős szerkesztő * SZÁLAI SÁNDOR Társszerkesztő: BÁNÓCZI BERNÁT.
HIRDETÉS:
Dr. Hartmann
Auxili iinij a
legjobb gyógyszer
Hugy csőbetegség
ellen uraknii 1 és
folyadék nőknél,
szigorúan orvosi vény után készített gyógyszer — gyógyít befecskendezés és fájdalom, ntűbetcgiég nélkül, újonnan beállott vsgy bármily elavult baj, alaposan és megfelelS gyorsan. Határozottan dr. Hartmann Auxiliumja leérendő s igy ezt a melleseit baszni-¦^/T29^ lati nt.sitási könyvvé! együtt és egy a dr. Hartmann intézetében unitiban tartott jogosíts jegy a maga valódiságában kapható minden nagyobb ¦¦¦ -r ¦ tárban 2 frt SO kréft.
Fö raktár: Twerdy W. gyógysz.
I. Kohlmarkt 11. Becs. Raktár: Prájer Béla gyógyszerész árnál Nagy-Kanizsán
U. 1. Dr. HartWUia ar rendel 9—ü-ig és i—6-ig intézetébea i itt minden ugy mint addig U, mindennemű bőr- és titkos betegségek, nem különben férfi erő gyengülés, kiválóan kitűnő mód szerint, minden utó-következés elkerülése nélkül, Sypbilis és dagzdások és mindennemű betegségek legjobban gyógyíttatnak. Mérsékelt dij. Leré-lileg la. 680 26—*.
Wien, Stadt. Sellergasse Nr. 11.
Az eredeti SI IN G E R-varrógépek
a legnjabb javításokkal ellátva,
gnritófcra erősített zaj nélküli dolgozóállvány nyal bírnak, a legegyszerűbb és legtartósabb szerkezetűek,
a iegroankakepésebb és legelterjedtebb gépek a családi körökben és legmegfelelőbbek az igari ozéloknak.
Leghasznosabb újévi ajándék.
Legjobb biztosíték agyárnak 31 éves fennállása, a forgalom tartós növekedése, 561,000 gép eladása a mult évben,5 millió levén használatban Heten kin ti 1 frt részletfizetés mellett adatnak ell As oktatás díjtalanul, a csomagolás költségmentesen jár.
A versenygésnek folytonos támadásai és az eladásban! tartós nevekedés a legmegfelelőbben tanúskodnak az eredeti Singer-gépek kitűnősége mellett.
The Singer Manufacturing Co.: Neidliuger G. Nagy-Kanizsa, Deák
Ferencz-tér Grünhut-féle ház.
Újévi ajándékok.
BBLFYB.
OPTIKUS és ARANYMŰVES Nagy-Kanizsán.
Melegen ajánlhatom minden szenvedőnek kipróbált csiszolt szemüvegeimet, osiptetó\'imer és lorg-neíjeimet a legfinomabb ólomüvegből, mely (előirat szerint orr. rend. után csiszolható.) Minden idó Tallózásra alkalmas meg nem homályosodó valódi kristálykó szemüvegeimet. Nagy választékban megvizsgált liévmérök, légmérők, aneroid, színházi s tábori látcsövek, mikroszkópok, borszesz pálinka és bormérők, nagyító üvegek és Stereoskop készülékek Továbbá: 748 6—*
8zot>a tavlró vezeték
rövid készülékkel csak 9 frt 30 kr., szobira és konyhára terjedd 30 Irt, szobira, konyhára és kapura terjedő 48 frt,
MeterologiaiiBttzetek.valarnintrölddelejességek által kipróbált Aneroid barométerek legfinomabb kivitelben 8-40 frtig kapható részletfizetésre is.
Egyszersmind vagyok bátor a n. é. közönségnek figyelmébe ajánlani nagy raktáromat a legújabb minták után készült arany, ezüst ós éfcszer araimból, melyek a karácsonyi éa újévi ajándékoknak legalkalmasabbak, a legolcsóbb árért jótálíáe mellett. Továbbá ajánlom arany-műves műhelyemet a nagyérdemű k ő t ó n 5 ó g figyelmébe hol mindennemű arany ék esttit templomi és éknerésseü munkák a legolcsóbb árért ée mtndan e saakmiba vigó javítások pontosan eszközöltetnek.
Arany, ezüst és ékszer, úgyszintén régi pénzek beváltainak.
FS-ntcza, Ca.Qferi-nleza sz.fletin Bosanbe-e; .) W.ltacá-téle házban.
Nentwich Gyula
vaakereskedése X.-Kanizsán Eötvös-tér 10. sz. saját házában ajánlja dúsan felszerelt raktárát, teljes konyha-felszere-lésekból, mindennema bei- és külíoidi szerszámok és Vasalásokból, asztalos, lakatos, czipész és szíjgyártóknak, a ^jutányosabb gyári áron.
Különféle hasznos és czélszerü karácsonyi és lijévi ajándékok nagy választékban.
Orvossebészeti mű és kötszerek raktára Fischer Péter és Társától Budapesten.
Gazdasági gépek raktára Umrath és Társától Bub-
nában.
Vidéki megrendelések jutányosán és pontosan telje sittetnek.
Magyar, fran cut, ingoi éi olasz nyelvekből felnőtteknek és gyermekeknek is oktatást ad
KBEIbLEB BOSIIÍA,
N.-rTanizsa, Csnngery-ntcza Schönfelrl-féle ház.
-lo Josef Waidits\'i Rachhandlang n .habent : Für Erwzcliseoc Latnüulifh ;
D« Ideiach n. lein Qeschlecht, oder »Belel»magen Qber die Gebeimnisie d. jneuwat Natúr, flber pkysischeLiebr
Natrtrzweck, Schwaogerscbaft o- ehe-fliclwi Qeheimxdsse. Ton Dr. Albr-rlt: ¦ Seelnzchnto Acöage. 1 Mk. 50 Pfj
Mutatvány-képek Wajdits József nagy képes naptárából.
Elvitte az ördög az ökröt. Elvitte a végrehajtó az ökröt.
WAJDITS JÓZSEF könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
1883-IK EVJRE
lat Miféle szép riíllitísi aépaftár jeleit ni számos ezer j.
s &apaat6 az egésx ©mag íaiaáea köavvlres- és ko&vvkStföttél; a. m.
WAJDITS JÓZSEF /ftSiW^\'iSSlBJfe WAJDITS JÓZSEF
nagy képes népnaptára5
bő tartalommal és temérdek képpel.
Ám kötve ir lap ok kai ellátva 50 kr., fűzve 40 kr.
WAJDITS JÓZSEF
kis képes népnaptára
Ára fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
Szűz Marin, édes hazánk védasszonya
nagy képes népnaptára vallásos, bő tartalommal és temérdek képpel.
Ara kötve iriapokkal ellátva 50 kr., fűzve 40 kr.
Szűz Mária kis képes népnaptára.
Ára fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
101, azaz száz és egy éves naptára.
Ára kemény kötésben 90 kr,
A szegedi patkányok.
Rév-komáromi E. kalendárium.
Ara fűzve 20 kr. -A. lesre>Klt>t> és leg^iaaryotol)
EGYPTOMI ÁLMOSKÖNYV.
Csixíé, aépi/erű osillagsattal és több érdeken éa hsaxnoe olvasmánynyal bővített aj kiadás temérdek képpel és ssinnyomatu borítékkal. Ara 50 kr.
\'óstai megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Kanizsai határ-csősz. *Y**YLt*^^ Magyar eV német Miska.
k?c-ksniz!ic, ayoaatott « tíMii tolajdonas wajdita józsef grorssajtojin.
097586
MgY-KAMA;:;íg82, deozember 31-én.
BöoMtéü ir:
«gesz írre . .
fél évre r . .
negyed évre . . . ; ; egy szám. 10 kr.
8 frt "4
HIRDETÉSEK 8 hasábos petitsorban 7, -íTjásndtxor 6 i minden további sorért 5 kr.
NTILTTfcRBEN loronként 10 krí-rt vi-tctnpk lej KioestAri illeték minden <?gyes ij;r<i^-tésért 30 kr. fisetendo.
Hiiszonegyedik évfolyam.
A lap szellemi rétsét illető koxlemé-nyek a szerkesztőhöz, anyagi részét illető közlemények pedig s kiadóhoz bérmentve intézenddk : K A G Y - E AX I Z S A Wlasslcsbaz. ^
HénneoUtlen levelek csak ismert munka társaktól fogadtatnak cl.
Kéziratok vissza nem kiüd.\'tuck.
.Nagy-kanizsai 5nk. tűzoltó-egylet-, a .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank\', .nagy-kanizsai takarékpénztár-, a ..zalamegyei általános tanítótestület* a ;nagy-kanizsai kisded-neveló egyesület", a .nagy-kamzsai tiszti önsegélyző szövetkezet-, a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kulTÜlasztmánya- s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heteiikiní kétszer.
vasárnap- s esüiőrtököii megjelenő vegyes UrUhau lap.
Előfizetési felhívás lapunk XXII. évfolyamára.
Ha a mait év májasában, a
szerkesztői változás alkalmával kibocsátott programmunktól csak egy hajszálnyira is eltértünk volna, akkor szükségesnek tartanék mi is a nagyhangú felhívást. De miután mi — hogy Németh Albert nyomán szóijunk — egy esztendeig nem hazudtunk azért, hogy azután fenaka-dás nélkül csalhassunk, szükségte-. lennek tartjuk eljárásunk szépítgetése takargatása vagy éppen mente-getése czéljából sallangés beszéddel .-ürtt szítát szőni t. olvasóink szemei elé. —
Kijárásunk, — minden lépésünk leplezetlenül áll t. olvasóink elölt. S ba multunkkal elég garan-tiát nyújtottunk a jövőre nézve, ugy uem kell félnünk, bogy bennünket a t. olvasóközönség erkölcsileg és anyagilag egyaránt ne támogasson.
E bizalommal lelkünkben, újult erővel lépünk az uj évfolyam küszöbére és azt mondjuk, hogy amily önzéstelen tiszta és igaz a mi szándékunk, ugy áldja meg munkánkat a magyarok istenei
Előfizetési ar:
egész évre.....8 frt.
M évre ...... 4 frt.
negyedévre . v . . . 2 frt-
Nagv-Kanizsán, 1832. deczem
ber 20.
A szerkesztőség ét a kiadóhivatal.
Az első zalai ügyvédi egy leihez.
Minden testület, mely életjelt nem ád magáról, az enyészet örvé nyéhez ért; mert ami egy\'testület éltető és fentartó eleme lehet, az maga a tett, a tevékenység; ezt pedig az első zalai ügyvédi egylet-
ről a legjobb támaszai sem fogják eddigi működése ntán elismerhetni; mert ez egyesület megalakulása után igaz, tartott egynéhány jelentéktelen ülést a telekkönyvi hatóságnak kedvezőbb elhelyezése tárgyában, s tán a zugirászatot is megsokalta, raclv-lyel utonntfélen, hivatalokbansazon kivül találkozott, de az ügyvédi kar érdekében, amelynek mizériáit 1882. január 22-én kibocsátott programmja oly találóan ecsetelte, nem tett egy lépést, sem igazán mondva, nem tett semmit.
Pedig felállította és beismerte az ügyvédi egylet megalakulásakor, hogy a .kormány által mindenféle rendszabályokkal elnyomott, a törvényhozás által elhanyagolt és a bíróság által nem eléggé méltányolt ügyvédi kar kénytelen segítségért önmagához fordulni első sorb as*.
Belátta azt is, hogy a legújabb alkotmányos aeráig egyike volt a társadalom legtiszteltebb osztályainak és leglényegesebb tényezője Magyar ország államalkotó elemeinek ; hogy az ügyvédi karból vált ki egy jelentékeny része ama férfiaknak, kik a hazának a legínzetlenebb és legered ménydnsabb szolgálatokat tették, de most ,az anyagi létfeltételek elvonása erkölcsi tekintélyének elvesztése által lankad a munkakedv, hanyatlik az ügy buzgalom, alárendelt kérdéssé törpül az ügyvédi kar szellemi élete, a tudomány iránti vonzalma és ennek következtében csak egy orvoslásban kereshet magának menedéket: az egyesülésben s az ennek alapján kifejtett tevékenységben — mert igy védheti meg jogos érdekeit, mutatja meg erkölcsi erejét. De ezen szép törekvés s eme nemes idealizmus, 1 mely oly erős reményeket támasztott \'bennünk, hol van ma? Szétzúzva \' hever a porban a közönség lábainál és maga az egylet jár számkiüzöt-\'ten, sót még feljár kisérteni is né
melykor, de az igazi irányban soha meg -e indult, meg se testesült, még helyisége, eszközei sem lettek beszerezve czélja elérésére, annál kevésbé történt valami a feladat megoldására. De hát mi történt mégis ? Megalakulásakor alapszabályai letárgyaltattak, talán fel is terjesztettek megerősítés végett, tisztikarát megválasztotta, egy néhány tag 28—29 jelentkezett, sőt 10 — 15 fizetett is, de helyiségé lakatlan maradt, az az egynéhány árva bútor megmutatta a kiáltó közönyt — s igy az eszme másnak, egy nagyobbnak adván helyet, az ügyvédi egyletet agyon nyomta egy jobb eszme, a szabadelvű kör eszméje 1
Ma már felfoghatja mindenki, hogy az ügyvédi kar gyámoltalanul, ax ügyvédi egylet és zászlaja elhagyatottan áll, ezen nem segítenek sem saját tagjai, sem a kormány — s mintha csak a török vallás vett volna erőt mindenen, ami ennek ér dekében felhozatik, rákiáltja min denki : kismet! s azzal vége van. Az ügyvédi kar hanyatlása mértani arányban halad.
A Pozsonyban megiuditott országos ügyvédi értekezlet, mely hangos protestácziókra készült, sohasem létesült.
A miniszter feledi, hogy a magyarországi ügyvédek is támogatást igényelnek — a novella s a kamarai intézmény marad a régi stádiumban.
Az egyletek saját közönyükben vesznek el; ez a helyzet képe I Mest már nemsokára elmondhatjuk, hogy az ügyvédi karból kihalt a testületi szellem, kihalt az erkölcsi erő, a tudomány iránti vonzalom: s ezen más nem segít, mint egy gyökeres reform, mely felforgatja összes jogszolgáltatásunkat s intézményeinket, s a szóbeliséggel s esküdtszéki intézménynyel feltámasztja tetterőnket
Felkérjük ennélfogva az első zalai ügyvédi egyletet, hasson oda, hogy legalább a létnek árnyékát oltsuk magunkra s hozzon áldozatot az eszmének tevékenysége által, mely eddig a .dolce far niente--ben nyil-vánult,hogy legalább, ba már lemondtunk a magasabb és extensivebb czé-lok megvalósításának lehetőségéről, a helyi érdekeket tartva szem előtt, gyűlések, értekezletek, tudományos folyóiratok tartása által, a jövő évben adjon alkalmat tagjainak, hogy magukat a mai jogi műveltség színvonalán fentarthassák.
Még egyszer a zsidókérdésről.*)
Már oly.Q sokszor foglalkoztak ezen kérdéssel . lapok, hogy a neutrális olvasó bizony elégszer beleunhatott. Nem is szándékunk ezattal vitatni egyik vagy másik part jogit; a nsgy közönség mar régóta tisztában van aaaal, hogy melyik part hatasz a zavarosban? Kitűnik, hogy hazánkban es egysser rosz földbe vetették sx an\'.iaemita urak magvaikat, nem keltek esek ki; a paraszlnép megfontolta a dolgot, hogy mitévő legyen a kitűnt, nogy as okosabb, mint uri tanácsadói.
Nagy zajt ütött as a ntisemi Iák programmja, eleinte nsgy remények cttáplál-lak, későbben már olcsóbban adták; gondtelt fejeiket álomra haitik s morpbeut kipróbált karjai voltak hivatva as illúzió mámorát kiverni az illetók fejéből; bar még most is megtörténik az, hogy vég-vooagláaaikban meg-megmocdulnak.
Találóan jegyeste meg egy tapasz talt öreg barátunk, hogy hit a levert es megfutamodott ellenség csata idejében, már szokásból is megtessi, hogy futtában megül es hátráló, habar tudja, hogy a sietés miatt ideje sincs osélosni, és igy egészen mis irányba ló, mint kellene, de 6 mégis visszalő.
Hogy a nép tölvilágosodotluiga és a kormány tapintatos intézkedése folytán ss antisemita hősök puskája csütörtököt mondott, elég volt arra, miszerint nálunk
.) Kbbea az ó-esztendőben es az utoltd thaog lapunkban erről az asjoocsépelt delc-gréi. Adna Istea, hogr e»sel aludnék el mindenütt örökre a zsidévdSzés réme, mely a középkor sírjából íöljar kisérteni a bamanismus korában élű, késéi unokákat. {. Sxetk.
elhigyjék, hogy a hfis urak busditószava fslrahányt boraóssemek voltak. Ez ualuuk talán már nemis újság 1
Alkalmunk volt olvasni a magyar* országi antisemilicus mozgalmakról es a liasa-eazlári esetről külföldi egyénektől nyilatkozatokat, melyeket itt szivos tájékozásul leírunk. Szerezzen magának olvasóközönségünk meggyőződést arról is.bogy ottan hogyan Ítélnek hírneves hőseinkről, kik nagy reményekkel táplálva siettek a német congressusra, oda, hol ellenünk, magyarok ellen a „Deutscher Schulve-reín" állíttatott fel. Olt akarták hasink romlását elhatározni azokkal együtt, kik úgyis hazánk halálos ellenségei, és akiknek ezen alliance viz volt a malmukra. És épeo ez a legkaraklorisztikusabb a dologban, hogy azok ítéltek elvtársaik felett, akik magyar elvtársaikat befogadták, de talán csak azért, hogy ezeket most utólag— ha már tettleg nem is megy már, legalább elméletileg kiébrudazzik. Berlinben W.lther és VVedland kiadásiban a tisza-eszlárí esetről egy kis könyv jelent meg, melyben számtalan tudományos vélemény és Ítélet jelent meg több ksthülikus és evangélikus tanártól Német-, Dánia., Ausztria- ós Hollandiából, további Kopp, Fuldai rom. kath. püspöktől és Keiukens bonni ó-kalholikus püspöktől. Nem akarjuk a munkát itt ismertetni, ismerteti az úgyis önmagát. — Csak néhány kivonatot igtaiunk ide.
Dr. Müllcr Frigyes, bécsi egyetemi tanár igy nyilatkozik:
.Alulírott becsületére és lelkiismeretére bizonyltja, hogy a közép- és újkorban oly sokszor Kolportilt hír, hogy a zsidók rituális osólokra keresztény vért használnak, a legnevetségesebb tudatlanságon ós ördögi bossuu alapuló mese."
Dr. Dillmano A. berlini egyetemi tanár:
.---, hogy a nevesett vád nem
egyéb, mint bosxuból híresztelt hazugság ós szivből kívánja, hogy a íenhatöságok nyomatókkal lépjenek fel a bűnös fanatikusok ellen."
Hason értelemben nyilatkoznak még . következő tanárok: Nöldecke (Strass-burg), Biem(Ualle),Sommer(Köoigsberg), Slede (Giessen) is Herx (Hűidéibe.g ) — Esek mind sson vádakat a .hasugság fegyverének" nevezik, esen fegyverekel pedig piaskafáknak, melyek bivalvák a tudatlan és babonás népet az ártatlanok ellen felingerelni, mi magában véve a tapasztalatlanság és tudatlanság bizonyítéka — továbbá boszus rigalomoakneve.
TAR\'CZA.
Téli világ.
í\'tf-í-ér-y világ:... Sehol a látbetártm
Virág vrgy lomb, moró egy pmtt-uág ; .toldogtalan atss. kit aorsa bajt -ao«t!
A tiél nemedb . havai esőt rág, l fák maradt ágát vihar ezibálja,
Kínlódva nyikorog a kocsi kerék, Vsslag nebéi köiöt rajnak lihegve
As ostorbegygye! bistatott gebék.
Táncsolva hali a hópehely, beesve
Völgyet s hegyet,\' azíp egyninQ a táj : Hideg, érzéketlen mint a szív, melynek
Sok szenvedés után már nincs mi fáj. Felsikolt földek nyitott barázdája,
Vfilgvodvak mí-lvc eltakarva miuil; Ka nyhó-fedélre, pslofák ormára
A tel pelyliéből tolt marokkal htot.
Csönd Tan köröslsg, megdermedt a hang U,
ttzilaj nótákat eaak a sxél ftty.il; 8 nagyneha holló károgisa hallik,
A mist egy hátról másra átrepül A fűit U összetart, nehéz gyilrQje
Isonhán, fehéren száll a légbe fel; Boldog ki most ÍQiük meleg asobában,
Víg pipassóoál gondtalan telel.
Ai erdosaáláo meghajtott derékkai,
Egy vén anyóka r&ssát «»ed eget, KGrflj-kör&lnás s dermedó markába
Tipegve fújja be a meleget, Aztán nyalábra véve drága terhét, 1
Megindul lassan mindig kSselóbb; Inogva jár. nyomják az évek is má .
A mint göröngyre ragy gödörbe lép.
KensSje sarkát most ssoreara fogja,
De ki-kikapja pajzánul a asál; N (Ha volna, toga költ morxiolva asólni,)
Igy egy-két ssátbosaankodra beiz-\'l. H«i ii egy v cd -ötven évvel eselútt. ha
Legénykezek pajktMkodinuk [fj: L Us mulateigert faánysaor ím haor
Leánybaráme volt isá irigy.—
Amax idSket évek eltakarlak,
A viiuliat hideg hó fedte el;___
Tél mindenütt, dalnangot" nem tiid" adni":
Ores féazok, Örömtelen kebíl.... El-e"haló sikoltás iösA a légben,
©nló vinsr sságold l »W felett, Hi dalt, virágot, lombot, üjn ábztot,
Reményt emlóket, mindeut eltemaL
HALAST BÉLA.
Megciulékezés a dohányzásról.
A doháurzns rövid története és hatása a szervezetre. (Folytatás es vége.) A Id Szásádban eljutott a dohiny Olasahooba Alphonso püspök által. Itt is először \'.abákolni kezdettek, a pipáaás csak késúbb terjedt ei. Eleinte osak a pórnep szokta meg s mikor már a papok is merészeltek a pápaJudta nélkül dohá-d/oxni. VIII. Orbán pápa kimondotta aa egyházi átkot miedazokra, kik tubákolbi vsgy dobáoyozai merészelnek. A pápa több isben volt kénytelen ily fenyegetésekkel e.\'óallani s mivel Ssn Jagóban Spaayolhonban 5 barát a kdrojban merészelt szivarozni, esek befalaztattak. — Végre XIII. jBenedictos pipa, ki maga isezearedélyes tabtkolú voft,rJsazsvoata a kibocsátott bullát s mindenki akadályta-lannl dohányozhatott.
Velencéé köztársaság rolt as első a monopólium behozatalában. A dohány termelését, mint eladását haszonbérbe adták s miután as eUó öt ér alatt e jövedelmi forrás 46000 aranyra rágott, csakhamar akadtak ennek utánzói.
Angoihonba Drake Eerenci által jutott a dohány elossor (1586). Eleinte osak katona tisztek barátkoztak megázzál, azonban villámgyorsan terjedt tora e
szokás minden néposztály között, mint as\' egyáltalában, a rosz szokásokkal napirenden van. Msga — az akkori legelső1 angol — Sir Walter Raleigh szenvedélyesen dohányzott. Azon adomát mesélik erről, hogy inasa egy reggelen gazdáját pipázni látá s azon hitben, hogy az ur ég, leöntötte egy dézsa hideg friss vízzel.
Eleinte csakis titokban, korcsmákban dohányoztak, de csakhamar a nyilvános helyeken is megjelentek égő szivarral, mire II. Jakab ennek kiirlá-a czéljából a dohánysókra oly nagy adót vettetett kí, hogy ciakis a palotákra szállott alá a dohánysásnak a tere. — Tudvalevő dolog, hogy II. Jakab nagyon tudományos ember levén, irt több müvet is a melyek kSsStt van egy e czimen : „A dohánygyalölil." A tudó; király e müvében a dohány füstöt a pokol tüzéhez hasonulja. Szerinte a dohány oly anyag, mely kellemetlenül hat a szsgl-isszervre. elbéoitja s a felfogásra képtelenné teszi as agyat, tönkre teszi a tüdüt stb. s b. E műnek nagy hatása volt, amennyiben a dohányzók száma annyira leapadt, hogy úgyszólván a dohányelárnsitáa is meg szűnt. Ctnpán a gyógyszertárban lehetett kapni drága pénzen igen rosz dohányt.
Kémethonban a 30 éves háború alatt honosait meg a dohánysás. Eleinte a papok, mint maga a kormány Ís hevesen eUeoszdialtfck, de ez nem vezeleft eredményhez, ami annak tulajdonítható, hogy as akkori tudorok a dohánysásnak rendkívüli gyógyhatáat tulajdonítottak. Érdek es olvasni e tudósok vélekedését a dohányzásról, hogy ezek mind nagyon szerettek a dohányzással élni. Egyik közülök ily bölcs vélekedésnek asoazoioja: „Egy tanaié ifjúnak sokat kell dohá-
nyoznia, hogy kárba ne vesszenek sson szép tehetségek, amelyek sok nagyszerű dolgot képesek felfogni. A megtanult dolgokat csakis az lesz képes maradan-!dóan lelkületébe véini, aki igen sokat dohányzik. A tttik, kik nem dohányoznak, nem képesek oly sokféle tudományos tea-dentiákat felfogni, m;nt s férfiak, épen ezért a sserzfi nr semmit sem tudott a nőknek melegebben ajánlani a dohány sásnál. Megvolt a dictum, de elmaradt a factnm !
Aogol matrózuk által a dohányzás csakhamar eljutott Svédhonbs. Lapp* landba. a villámgyorsan terjedt as el egéss Oroszbooban. Moszkvában — hol a házak kivétel nélkül fából állvák — a legbatározoltan betiltatott a dohányzás. Ebhez hozzájárul: még azon körülmény ia, hogy a papok nagy véteknek magyarázták az egészségnek a dohányzás által való elrontását s igy Mihály czir kimondotta a dohányzókra nézve a száműzetést. Sok szerencséden a szibériai ólombányák* ban lelte sümulását e vétekre deciaráit szokásért. Hagy Péter kormányra jutásával minden tekintetben változás állott be Oroashonban, ó elég felvilágosult volt arra nésre, hogy Mihálynak a meggondolatlan a eszlelec rendeletét visszavonja. Behozta a monopóliumot és tetemes jövedelmet hozott év en kint a dohányból.
Tőrökhonba is angol matrózok által jutott a dohány, hol csakkamar ennek termelését szorgalommal felkarolták s e tekintetben fölülmúltak minden eun\'pj államot. ~ A török barátkozott meg e szokass?.! a legese a vedélyeseb ben. Amily tökélyre emelkedtek a dohány nemek termel ;séb ugyanoly barbár módon
\' igyekezett a kormány eleinte a asokás kiűzésére.
A mohsmed papok .a kalb. klérus példájára, addig hirdették Allah nevében a dohányzás átkozott voltát, mígnem a kormány a legborzasztóbb eszközökhöz folyamodott a dohányzók ellenében. — Átfúrták a dohányzó orrát, a vérző sebbe dugták a pipát, szamárra ültették és igy kellett gyászos diadalmenetet tartani Stambul utcaáin.
Torlénl vala pedig (1633.) hogy Stambul legnagyobb részét tűs emésaté fel. A fanatikus papok nem bírták eléggé hangsúlyozni a halálbflotetes behozatal It a dohányzók etlené\'jen s végre IV. Marad szultán kimondotta. — Maga járt gyakran as utcsákon ¦ minden dohányzó a halál fia lett
Hossánk s törökök által jutott a dohány, hol más fogadtatásban részesült e kiirthatlan asokáa, mint egyebütt.
Látjuk t. olvasóim, bogy leszokni egy dologról nem oly könnyű, mint hozzá szokni. Igy van ez az ember minden szokásaival.
As ifjú nemzedék sok — ennél sokkal ia ártalmasabb — szokásnak le«z birtokosa a felnőttek vigyázatlsniágából.
„Ne szokja! hozzá, nem kell elszoknod 1*
A koszorús német költő — s Q*gy Goethe — azt mondotta, egy geníalm ember bizoaynyal nem fog dohányozni. A tapasztal*\' a lángeszű költő gondoláin\' tnegcsáfojit amennyiben Ktrpfsiöck, Les-sing, Hord r. Kant, Blumenbacb, Milton. Popé, Scott Walter, Byron lord, Newtou stb. mind szenvedélyesen dohányoztak; Sobieakj égő asivatral nyerte meg a csatát Bee* mellett, Napóleon szenvedő-
HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLŐN?
zík, melyek ellen a büntető törvények alkalmazandók. A két nevezett püspök pedig igy nyilatkozik:,Legnagyobb aajoála-tunkat fejazzük ki, bogy korunkban midőn a történeti búvárlatok kitüntették, hogy a mostani nézetek bamisak, melyek csupán középkor*, felekezeti fanatísmas szüleményei — újból elővételnek zavar előidézéséül és a ssidÓ vallás követőinek gyalázatos üldöztetéséül alkalmaztatnak.
Az amsterdami egyetem t neológus-fakultása irja: „Minden szakérió Ítéletéhez csatlakozva én is átvagyok batvaazos meggyőződéstől, hojjy oly törvényes Írat üi.\'mm: esetre sem foglaltatik a zsidók hit-könyvében, mely szerint ritoális czélokra embervér volna alkalmazandó."
A kopenbageni teologoi fakultás véleményében „élénk fájdalmának ad kifejezést azon észre rétéinél, hogy ily boszus és haragos vádak keresztények köst elterjedhettek, és hogy azok e vádaknak hitelt adtuk.\' Ily tartalmú véleményeket ad tak ki az egyetemek teol. fakultásai Ut-recht ée Leydenbeo és ezekenkivül egész sora az előkelő és tudományos cetebritá-soknsk, kik különben összesen hangsúlyozzák, hogy a tiasa-esslári vérpauasz vádja még sokkal inkább bír nevelBégea, mint boszua alappal.
Legyen mcst már az ítélet bárminő, az mindegy; tagadbatlan, bogy az ily ité letek nagyobb része Németországból jött és itt helyezték el antisemitikus uraink összes bizalmukat. Mily absurdum volna most már ezen ítéletek ellen küzdeni! — Igaz, hogy az ítélők egyike sem sutise-mita; de azt mi nem várhatjuk, bogy Slöcker vagy flenrici nyilatkozzanakigy. Ezt nem tehetik azért, mert összes tehetségüknek tudományos alapja nincs, másodszor pedig azért, mert annyira nem blamirozhatják üti magokat, hogy elveik ellen lépjenek ;\'-] argumentumokkal 8 önmagukat támadják meg.
Ók épugy, mint aDtisemttáiak megelégedésnek azzal, ha mások által blami-rozlalnuk !
SZOMMER SÁNDOR.
A kOztlsztaság kérdése.
Eleget hangoztattuk ugyan már lapunk hasábjain a közegészségügy elhanyagolt állapotát városunkban, anélkül, hogy ez ügyben valami történt Volna; a képviselógyü\'ésen valaki azt megszivlelés tárgyává tette volna, sót azt sem sikerült elérni, hogy a halotti és születési statisztika sokszor s több oldalról való felszólalások daczára, közzététessék, de ez mind nem aggaszt bennünket korhadi) város:- viszonyaink közt, mert meg vagyunk győződve, hogy a termés egy oly anyagnak következtében áll elő, melyet a gazdasági szakértelem pótolni más uton ma is alig tud ; de mondom minket a nyilvánosság theoriája vezet mindenben s igy kötelességünknek tartjuk ez alkalommal is felemelni szarunkat a köztisztaság érdekében, amelynek városunkban sajnos ! m a még nyomát sem találni sehol.
A téli havazások hála az égnek,
most nem boszantják az embereket, s igy nem is kell parancsolatokat osztogatni aziránt, hogy a háziurak, be nem hajtandó bírságok terhe alatt 1 óra alatt a járdákat tisztán tartsák, de most meg az eső teszi járhatatlanná ezt a mi nyáron poros, télen sáros városunkat; a Deáktéren a lámpagynjtogató (mivel most 3 lámpással többet gyújt meg, mig a hajnali misék tartanak) meg-sülyed, a Széchenyi-téren a szénás s gabaás szekerek gazdái visszaérnie kéznek ezelőtt IS évi szomorú meg-sülyedéseikre, amelyektől még 18 óv után is csak 2—3 ntczá\'an ment a szegény ember N.-Kanizsán : a vasút felé vezető uton; azonban a Cigány, Cziczelle, Rákóczy, Fürdő, Petőfi- és tudja Isten, hány más ntezán, daczára, hogy az 1883. évi kö tségve-tésben 4 — 5 ezer frt szerepel tény-ntépitészet czimén, — csak az állatkínzás, c városunkban minden nap és mindenhol sokszor ismétlődő utált s mindannyiszor a tapasztalatlan gyermekektől legjobban megbá-mnlt dologra, kiszabott, de végre nem hajtott §§ ira gondolhat mindenki.
És milyenek az átjárók, milyenek a közierek? Arról beszéltünk ár eleget, hogy milyenek az udvarok és a házak belsci, de ha valaki fáradságot vesz magának megnézni a kereszt-utezát vagy az óriás-utezát stb. — s ezeket e, y tiszta város képével Összehasonlítani, (amely nem is épen 71 % pótlékot fizet) mint pl. Győr, Sopron, Szombathelyivel — annak aztán lesz fogalma arról, hogy mi büdös Dániában.
Azt a nőt, amely otthon piszkos, künn czifra, ,uti czifra, házi rongyosnak* nevezi a közbeszéd, vájjon ráillik e ez N.-Kanizsára, Kis-Kanizsáról nem is szólva.
Egynéhányan dicsekedtek egy időben, hogy a köztisztaság manapa régihez képest száz és egy városunkban ; és vájjon mi a haladás ?
A járdák rosszak éa piszkosak, az utak rosszak és járhatlanok, a közhelyek (a főteret nem értve ide.) hozzáférhet len feneketlenek, az udvarok büdösek és rondák, a söntések az ntezára öntöztetnek, a rondaság szemünk láttára ott kanyarog; hol van tehát az a véghetetlen haladás, amelyet évenkint 180 exer forintul fizetünk meg ?
A szentgyörgyvári-ntezát megcsináltuk, de hát a Battyányi ntezán az Iskola-ntezán, a Magyar-utczán mikor lesznek oly utaink, a melyek megfelelnek egy oly város igényeinek, amelynek oly pompás középületei vannak, hogy 2—300,000 forintba kerültek, s amelynek azért
nincs egy fóutezája, amelyen lefecs-kendezés és nyakig besározód ás ve* azélye nélkül végig mehet tisztességes polgár.
* De hagyjak el e szomorú képet, hiszen van nekünk egy közegészségügyi bizottságunk tele doktorokkal, talán ezeket csak nem vezeti amaz elv : minél rosszabb egészségügy\'! és köztisztasági állapotok, annál több beteg.és több jövedelem, s nézzünk át a ^ültetvényekre, a melyek csak a napokban lettek le rakva, igaz, hogy ezeket a fákat bo-kan nem látják meg azon vékonyságúknál fogva, melylyel azok jelen állapotukban birnak. de a jó igyekezet fél siker; csak azt szeretnők tndni, mikor lesz ezekből azután va lami — a jelen nemzedék alatt bizonyara nem; — kérjük azért a tek. kapitányi hivatalt, amely a város díszítését kezeli, legyen oly szives gondoljon mi ránk, élő emberekre is, és tegyen oly intézkedéseket, amelyek reánk majd öregekre is hatással lehetnek még; a tanácsot pedig esedezve kérjük, hogy mintán a laktanya előtti sétány kérdése ma már többé szóba sem jöhet, vesse szemeit azon ideára, amely egy ideiglenes sétányt pótolhatna, vesse figyelmét a Zsombor-háztól lehúzódó nt melletti vonalra s ültessen félnőtt fákat a járda mellé — s ennek közét, L i. a már meglevő fasornak s a járdamellettinek feltöltetvén s csinos vaskorláttal elláttatván — a suszter-alléval szemközt legalább egy fel-alá járó térséget teremtsen, hogy a közönségnek ne kelljen élvezni a Szűkíts-bolt előtti 2 éves rossz járdát.
Mindezzel kapcsolatosan midőn még a sárnak azonnali kihordatását s a járdáknak mindenütt azonnali megtisztitatását s az átjáróknak lehúzását a tek. városi tanács szives figyelmébe ajánlanám, a költségvetés tárgyalása előtt ajánljuk a szemétkihordási bérrendszer életbeléptetését, a nyitott csatornák befödését s az 5000 frtba kerülő inkább sötétítő, mint világító petróleum ntczavilági-tLs eltörlését s 5000 frt évi kiadás mellett a gázvilágítás (addig, mig villanyvilágítás lesz lehetséges, ami még most évi 20—24 ezer forintba kerülne) behozatalát.
Szép reménység! mondd meg melyik karácsonykor fog megszületni a köztisztaság megváltója e rongyos istállóban: városunkban ? Mondd meg, melyik városi képviselőnek jnt eszébe, hogy nemcsak kenyérr I él az ember !
Tiszteletiéi SlR&I.
Nyílt levelek*)
A „Zalai Közlöny* tekintetes aser-kwz tőségének Nagy-Kan issán.
Megengedni méltóztassék, hogy becses lapja hasábjain mi alalírt rom, kaik iskolaszék tagjai mély háls-köasöoetunk-oek kifejezést adjunk a nsgyméltósága vallás- és köuklaláeügyi miniszter urnák azon nemes jótékonyságáért, mellyel népiskolánkat Berghaus é« Gőocsy Pál ál tvl készített magyar korona országai, Európa a föld öt részefaliabrossaival, valamint Dr. Raach K. természetrajzi, Bopp K. természettani, és Gönexy Pál álul készített métermérték fali ábráival Zalamegye kir. tanfelügyelőjének hathatós közbenjárása folytán megajándékozni kegyeskedett.
Melyért fogadja a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter ur községünk nevében leghálásabb és hódolatteljes köszönetünket s egyúttal kívánjuk, hogy a magyarok Istene országunk előhalsdása és művelődése érdekében vi rn ló egészségben s erőben még igen sok időkig éltesse.
Szent Péterur, 1882. évi deczem ber hó 27 én.
As iskolaszék nevében: DELY JÓZSEF
iak. <z. t-lnok.
SALAMON LÁSZLÓ
Uk u. gondok.
BODA GYULA
fStanitö s Uk. aa. jegyzi.
Tekintetes szerkesztőségi
Egy régi bajra kívánok ezen helyes utalni, melyen valóban a tek. várost tanács nagyon könnyen segíthetne.
Örvendetes tény, hogy városunk szépítésére és kereskedelmünk emelésére mind a tek. vAroai tanács, mind a közönség .mindenféle kítelhetőt megtesz, de aunál csudálatosabb, hogy még a legua gyobb cyill Üzletekkel bíró kereskedők is, nem tágítva egy már régen elavult sso< kastól, Üzletüket as utezire rakják éa akasztják ki; vonzani kívánják ezzel a venni asándékozó közönséget, pedig el-hihe\'ek a t. kereskedők, hogy egy csinos as „üzlethely is ég keretéhez" tar tozó kirakat, sokkal nagyobb vonzerővel bír, mint egy negyed tuczat karmantyú skatulya, spárgán egy máa fölé fűzve vagy pedig 8 —10. darab kendő, mindennemű alsó-ruhák, esernyők stb. társaságában egy bossru, a járda közepéig nya 6 ves-poznáhos erősítve. — Mily fönséges látvány , — mihelyt a legcsekélyebb szellő vonul it a légen, a fentebb leirt kirakatok, teljesen felvillauyosva, hímbálódzani ktsdenek : de nagyobb szellőnél, már veszélyes is srratneoetel, mert itt */, tuczat karmantyú skatulya hul orrunk előtt a földre, egy léppéssel tovább a kendők és esernyők cziroggatják nem éppen kimél-tcson areznokat; s mi ennek* legelső következménye, hogy as ily nemű kirakatokkal1 birÓ Üzleteket a „finomabb érzésű- közönség nemhogy látogatná, de „egészségj* szempontból jónak látja kikerülni.
*) E rovatban fogjuk, esentetl közölni s közönség kOréből beérkező, általános érdekű tisztes batigu és jogos felsaOzelásokat, a rec-laroe-esinátás ezé lm Utói ment köszönetnyilvánításokat. Előfizetőinktől e rovatba oly pri-Tatjellegfl, tisztes közleményeket is elfogadunk, melyekért különben — a nyílttéri rovatban közölve; — díj járna.
iv.--!.iü dohányzott; Savoyai Jenő, N. Frigyes tubákoltak s még számos példát lehetne elősorolni.
A dohányzás ingere azon hatásban áll, melyei a fűit aszaglás és ízlés szervre gyakorol. A dohányfüitnec aromatikus szaga kellemesen hat a szaglási idegre. Az agy a narcotikua füst állal gyenge BzédÜléal kap. Nincs érzéki élvezet, mely oly nagy hatással lenne az emberre, mint a dohányzás e nincs szokás, mely oly hamar megszokható és oly nehezen elhagyható volna, mint a dohányzás. — Gyermekeknek a teljes kifejlődés előtt nem szabadna dohányosni, mivel a fűst narcotikus hatása lehangolja as idegrendszer energiáját s gyenyilí azt. Heves természetű s bármi betegségüegyéneknek sím szabadna dohányozni. — Erőteljes féifíaknál a dohányzás, ha az mérsékelten gyakoroltatik, nem jár bátráoynyal, sőt egyéneknek, kiknek foglalkozása üléssel jár, egy jó pipa dohány nagyon ajánla o*.
Evés előtt a dohányzás az étvágyat csökkenti. A Bzivarzás ártalmasabb a pipázásnál, mert a nicotín, mely minden dohányban tártaimaztslik, közvetlenül a szájba jön, a maleg füst a szemet gyengíti s továbbá a szivarsás szipka nettül nagyon könnyen szédelgést idéz olŐ, sőt hányásra íb készteti az embert. Legártal masabb a tubákolás. mint es öregjeinknél nagyon dívik, érzéketlenné teasík a szaglási szervet, a vérnek az agyba való gyorsabb áramlatát idézi eló, azonkívül főfájást, szédelgés! okoz és hajlandóságot ébreszt a gutaülésre.
Czélank volt még a dohány alkatrészeiről — miat a hatást előidéző iikok. rÓi siólüi, de hosszura nyúlna értekeié
sünk s igy erre egy más alkalomra kérjük ki a t. olvasó közönség figyolmét
BALASSA BENÓ.
Fővárosi levél.
n.
Budapest, 1882. decz. 23. Mi minden történt azóta bennünk és kívülünk I Jó ideig szünetek kösötiünk a közlekedés. Én nem hallottam a rég nem látott Kanizsáról semmit egyebet, miat hogy a világhírű Wajdits-Daptár hivatalos hatalom hálójában hever. A többit, pl. hogy az én kis 1-pum mért nem jón, csak sejtettem, nyilván a nagy havazások miatt.
No most már csonttá fagyott minden. Még a sóhaj íb. Oh, hiszen ba dák-ugyan igy volna, mozogni sem tudnánk a könyej meg a sóhaj miatt, a mely nem szűnik meg egy tudósunk elhunyta miatt. Jó vol.és tudóé volt. Hogy ki? Tudja minden müveit magyar, Qregu&Bt siratja közelben és távolban min de.i.
De mily könnyen talál a társadalom ily csapás után gyógyirt. Hisz ngyís sst bireastelitek, hogy az ember elbai, de élnek eszméi. Ezek megmaradtak s nincs a gyásznapok elmulta után többé okank savamnak magunkat as üdvös foglalkozásokban, minők például a karácsonyi készülődések. A királyi udvar megbisol-taitól egész ie az egyszerű kézművesig minden ember igyekszik örömet szerezni kicsinyeinek. Elénk sürgés-forgás uralkodik as Ősietek fényes kirakatai előtt: egy mozgó város képét, tünteti fel Bu-dapest. Ahhoz mérve aztán van is temérdek .végeladás\' miudonfóle szerény
jogcsimen;roajd elóhaladott idény miatt, majd „társsa üzletünk feloszlatása miatt," vagy épen a miatt, hogy „es épületet le rombolják.* Öles plakátok, tarka falragaszok hívnak ide is, oda is. Az embernek most az okos legfőbb gondot, hogyan s hol adja ki a pénzét.
Maga a nemzet kap\'a a legszebb krisstkiodlit. Kőztűuk időz a királyi család. Tegnap, a tegnapelőtt eljött Károly Tivadar fŐherczeg (aa orvos, kiről azt kérdezte egy elméncskedő, vájjon orvosból lett-e horczeggé, vagy mint fŐherczeg lett orvos?) kedves ot-jéve1, a Braganzai herczegnflvc!, a néptsiuházba, hová a királyasszonyt is várták, s hol láthatólag jól töltötték az estét Megnézték a „ Kertészleány * és a kedvükért rögtönzött „Falu rossza" fényesen sikerült előadása\'.
A „Kertészleány,\' Nmlter és Beau-mont kedves operstle-je. IJgyea szövegét kellemesen édeakedú zene kísért, a mely-nek egyik-másik dallama nemsokára közönségesen ajkra fog kelni. Meséjének elmesélésével nem fogom önök türelmét próbára teoni. Csak azt jegyzem meg hogy as eredeti franezía czím nem oly titkolódzó, mint a magyar: a „Le cneur ct la main\' talán inkább engedi sejtenünk, hogy ezúttal valaki (itt épen egy diplomatái hásasaágra kényszaritstt berezegj ezt a kettőt nem adja arájának együtt. S mé? bozsá annyit, hogy végre ia tudtán kivül egy és ugyanazon nőnek, saját menyasszonyának adta kezét éa szivét, vagy talán helyesebben szívét és kezét.
Egy másik újdonságról sem szabad ám megfeledkeznünk. Es Barríére és tiuudiuet „Kis aiórakoxoU\' csítnU vígjá-
téka. Egy kia emberi botláson, egy néhány társadalmi fé\'szegségen annyi érdekessé fejlő bonyodalom, bogy mindvégig képesek lekötni a figyelmet. Ha j az ember végignézte,, son veszi észre, magát, hogy a napi fáradalmak után — nagyot szórakozott. .
Annyira azonban talán épen szórakozottsága miatt aem képes, hogy állandó vendégüuk YYiUrté asszony dicsőségét háttérbe szorítás. Rövid idő alatt többször volt alkalmunk gyönyörködni művészi játékában. Tegnap Poruttival a Troubadourb*n énekelt s ma este a Mas-senet „Herodias* ában fog fellépni,amely iránt élűre is nagy érdeklődés mutatkozik.
A német ssinbáz is egyre élénkebben mutatja magyar nemzeti szellemét Legkisebb gáncsot, legkisebb megrovást sem érdemel. A színpadon kívül minden magyart Tegnap és ma a bécsi remekmű-vész Sonnenthal lépett fel nagyszáma kö zönség előtt, mindkétseer: „Díe Tochler des Herrn Fabricius\' csimü ismert színműben. Igy alakitní, as érzelmeket igy festeni, a jellemet Így kidomborítani csak egy koszorús Sonnenthal tudja.
Hogy a karácsonyi képkiállítás, a mely as őszinek II. csoportjából van kiegészítve, továbbá a hangversenyek, még a Klemecke-féle ia, me^ a zenekedvelők malinée-i csak ideig-óráig kép-sek lekötni a közönség figyelmét: talán mondanom sem kell. Hát nem fontosabb mindezeknél a tnüette-ügy a honvéd meg a jogásibálra?
De ne történjék ez a háziasság ro vasára. Menjünk, világítsuk ki kedveseinknek karácsonyfáját. Adieu!
POLLUX.
DECZEMBEB 31-én 1883.
1 A tek. szerkesztőséget jótevőjének ismerné el a közönség, ba alázatos soraim nyilvánosságra hozatala által ezen megvetendő üzleti mánia orvoslását el-\'i-désoé. — Bátorkodom még megjegyezni, hogy a mult napokban Miskolcs városában tiltatlak le as ilynemű szem- ós fog veszélyezteti kirakatok miért ne lenne «z nálonk is kivihető?
Nagy-Kanizsán, 1882. decz. 27-én.
Kitűnő tisztelettel a tek. szerkesztőség alásatos szolgája
ROSENFELD LAJOS.
TfirvényszékicHaruok.
A nagy-kanizsai kir, törvényszék bUn\'etó bíróságánál 1883. január havában megtartandó vég\'árgy. é* ítélethirdetéseiről. Január 18 áa. 3637. B/íil. Csalárd bukásaal vá dolt Gráoits József elleni bűnügyb-n vég tár jr/.
3764. B/82. LopW. vádolt Zs.b-rík Fereocs elleni bűnügyben végtárgy Hi*.
2726 B/82. Vea\'jik F-rruci elleni bűnügyben III. bir. ithird.
3749, B/82. B e»ül*l«értéasel vádolt Lukovics János elleni bQuügyben *égtárgy.
3628 3660. B/82. Tóthllona elleni ügyben HL bir. ithird.
4009. B/82. Hegyi Márton elleni ügyben III bir. ithird.
Janaár 19-éa.
3756 B/82. Lopással vádolt ÍWleg Antal elleni ügyben végtárgy.
3768. B/82. Becsületsértésééi vádolt Pecs Forencaué elleni bűnügyben végtárgyalás.
3859. B/82. Loplssa] vádolt Tá-ráadek Terésia elleni bűnügyben végtárgyalás
3773. B/82. Taloz Jotsef elleni bűnügyben 111- bir. ithird:
3947. B/82. Oer Anna ellőni bűnügyben III. bir. ithird
Január 20 án.
4191. B/82. Polcsics János elleni bűnügyben véglárjy.
Január 25 én.
3793 B/82. Hatóság elleni erőssak bűntettével vádolt H\'irváth János és társat elleni büoÜgybea foly ta\'ólago* végtárgy aláa.
3766. B/82. Sulyós testí sérté-sel vádolt Kovács Tüske László ellen: ügyben végtárgy.
3754. B/82. Lopással vádolt Németh Jóssef elleni bűnügyben végtárgy.
3675. B/82. Fórd Márton eiU-oi bűnügyben II. bir. ithird.
3664. B/82. Badóczi József elinni bűnügyben II. bir. ithird.
Január 26 ás. 3835: B/82. Sikkasztással vádolt Bors Jóssef s társai elleni bűnügyben veglárgy.
3765. B/82. Közokirat hamisítással vádolt ifj. Rilecs Józarf éli ni bünűgybna végtárgy,
401G* B/82. Súlyos testiaértéssel vádolt Steger István elleni bűnügyien végtárcy,
3672. Németh János elleni bűnügyben IIL bír. ithird.
381). B/82. Pákosdi Mihály elUni büoügyben II. bir. ithird.
Kelt a nagy-kanizsai kir. -rvasék. mint büotető biróságoál 1882. deca. 29.
Kiailtat
PLANDER GYÖBGY.
kir. trr*xóki Íroda:iszt.
Helyi, megyei éa vegyes hírek.
— Boldog uj évet kívánunk t. munkatársainknak és előfizetőinknek t Az eddigi szíves támogatást megköszönve az uj évben hasonlóan as lessen törekvésünk, hogy ssives jóíodulaljokat tevábbra ia kiérdemeljük.
Várost közgyűlés volt f. bő 28-án mely alkalommal as adótiastí éa orvosi állomások is betöltettek. Aa adótissli állomásra Nett Albert választatott meg. As orvosi állomásért nagy volt a küzdelem, mígnem dr. Plck Albert lett megválasztva. Mar ugy látszik, azon napon Fortuna istenasszony az Albérlők fölé tartotta bőségssarnját
— A Csáktornyái jótékony nőegylet ssép jelét adta életrevalóságának, midőn a karácsonyi ünnepek alkalmából harminct szegény gyermeket ruházott fel a szó szoros értelmében. A kiosztás egész ünoepélylyó nőtte ki magát, melyre még meghívók it küldettek sxét a városban. Deczember 24-én d. u. 3 órakor az elemi iskola egyik nagy termét díszes közösség töltötte meg, s ugyanitt volt felállítva a díszes karácsonyfa is, melyre sóvárgó pillantásokat Kivelt a kis tanulók ragyogó az-me. — Aa ünnepélyt Margltaí Jóssef képezdei tanár és a nőegylet titkára nyitotta meg ssép alkalmi beszéddel, különösen hangsúlyosva reális korunk ily r.tka tüneményének fontosságát, a nemes szivek egyesülésének ily megható eredményét, mint a minővel a oaaktor-nyai nőegylet emttai is föllép a nyomor
HUSZONEGYEDIK ÉVTQLYAM
enyhítésére. Ezután a gyermekek csinos kardalt énekeltek, majd ismét Margj\'ai ur emelt szót a gyermekekhez, kiemelve a nap jelentökégát a a kis Jézus határtalan izeretetét, aki Csáktornyán a jé hölgye* ket bízta m-g küldeményének a szorgsl-mas és jóvis«íleiü gyermekek közt való felos tásával. Végül aHymnust énekelték el s kezdetét vette a sok ajándék kioar-tása, 15 fiu és 15 leánygyermek kupon WS&T eSé" öltözőt a téli Időre, igen sokan süteményt éa gyümölcsöt isküldtek az ünnepélyre, s ezt szintúgy felosztották s szegény gyermekeit közö t, kiknek örömét csak az merheti meg, aki lálta a végtelenül örvendező gyermekeknek boldogságát, E nemet telt a nÖtgyleti vá-Issztmányban lelt keletkezése motívumát de a főérdem kétségkívül dr. Krasovetz Ignáczné (elnöknő) és Zíegler Kálmánné úrhölgyeké, akik nem áiallolUk házról-házra járva könyöradományo stgyüjteni e nemes czétra, és hogy mily busás ered meny nyel; muta\'ják a föntebbi adatok. „Minden Djmoathenesnél szebben beszél a telt.*
— Műkedvelői előadás. Folyó é.
deozember hó 21 éu a Q-elsén működő színtársulat iránti tiszteletből több műkedvelő közreműködésével „Á czigány-eredeti 3 feivonásos népszínmű adatott elő, műkedvelőként Weisz Emüia kisasszony, Rozner PaI és ErŐss István urak léplek fel, kik mindhárman szerepeiket a szép számban megjelent közönség előtt fényesen oldották meg. P. p.-
—- Somogyi csendélet Somogy m e-
gyei levelezőnk Írja: |„A napokban So-mogy-Szobbana vendéglős (bíró) serléseit többször megkísértettek ellopni. Legutóbbi kísérlet estéjén egy istn reilen ember összejött a vendéglős már serdülő ifjú inasával s kérdést intéz hozzá ;* „Nem-e te vagy a korcamároanál inas?! A fele let: „Igsn," Ismeretlen : „Nó jól vígyáz-bizúitokra! különben ha a g<*z.!ád minden ¦ egy hízójára egy embart ültet, még akkor is el lesznek hajtva !" Az inas: „Jól van várjuk is őket készen, hiszen tudjuk,hogy már többször kísérletet tettek." Éjfél tá jáii csakugyan megjelent 3 ember az istá-lóuál ü több ku\'cacsal kísérlettek kinyitó: mig végre szerencsétlenségükre sikerült; m-t. a mint az egyik tolvaj betoppan az istálóba, (A. fent említett fiatal ember természetes, hogy; beot volt as istálóbao.) í fiatal ember készen várta egy nagy bárddal e a betoppanónak a vállas nyaka közzé oly hatalmas vágást mért, bogy alig bírt kitántorogni, mikor ts elesett A fiatal ember látta, hogy többen vannak, belül hamar betámaBZtotta az ajtót s csak annyi: tud, hogy a szerencse próbáló azt mormogá; „Oda vagyok! itt ue hagyja tok!" Egy jó nefeyed órára bátorságot Tett a fiatal ember s kiment az istálóbóS. Fölkereste gazdáját, de akkorra már as. ismeretlen tettesek kereket oldottak. — Kaszóban meg a napokban, amint a kanász a disznókat künn óríze as erdőben, 3 ember közeledett a falka felé s egy jő, egészséges, félig hízott ártáot kiszakítottak. A kanász látta, de nem mert szólni, hanem rögtön fog-a magát s bement\' a korcsmarcáért, kinek a nevezett disznó tulajdona volt. Ö-sBeasedödtek hárman a elindultak a disznó [megkeresésére. Nem nagy távolságra kellett menniük, rábukkantak egy nagy .apályban, mársütöt\'ék az egéss disznót. Odamentek, de 60 lépésnyi távolban a pecsenyesütők letetették velők a baltát, mert különben életükkel játszottak volna. Egy kis beszélgetés ntán bazstériek; annyi haszna volt a korcsma -rostiak, hogy a disznója fejét megkapta. A tettesek ismeretlenek,
— Hatos Sándor rablógyilkos el-fogatásához még a következő részleteket s részben helyreigazító adatokat közölhetjük : A táviratból, melyet az.-t gerazegi csendbiztos tegnapelŐttafőkapitányaághoz iotézett, annak hibás fogalmazása folytán út szt értették, bogy Platós a második rsblógyilkosságot kedden követte el a íly értelemben tette a rendőrség a kellő intézkedéseket, a mi egyik legfőbb ténye zŐje volt az elfogatna sikerének. A táviratban csak az volt mondva, hogy Hatos Sándor egy kocsist agyonlőtt s a* illető ruháiba bújva, annak kocsiján a főváros felé igyekszik, hsnem a kocsi és a lovak nem voltak benne leírva. A főkapitányság azonnal kiküldte Oigyán lova* rendőr felügyelőt éa Mandák Pál mezei biz-
, lest, hogy intézkedjenek, nehogy arabió-gyilkos a határban a kocsit és a lovakat eladja s gyalog jöjjön he a fővárosba • egyúttal minden bejáró utat a fővárosba elfoglalva tartottak. As elfogatási délután 3/.3 órakor Hegedűs Mihály, Kutasra Mihály és Balkonyi Joachim lovaarendŐ-rök eszközölték a pénzügyörök segélyével a promontori utón. hol az illetők már 2G-ika este óta lesben állottak.Midőn Hegedűs először tette kezét a rablógyilkosra, akkor érkeztek oda Oigyán éa Mandák, kik kémlelő körutjokat végezték-\' Hatos; •rőten megvasalva, a főkapitányságra vitték, hol Öéczy István fogalmazó 5 — 7 óráig hallgatta, ki. Hatot nem tagadott semmit. Bevallotta, hogy 22-én szökött meg ezredótól s magával vitte fegyverét és a töltéseket. Szombaton Ölt** meg a már euiliuu kocsial és ennek kocsiján tovább
A.LAI KÖZLÖNY
DEOZEMBER 31-én 1882.
hajtott Szombaton délután 2 órakor ért Keszthelyre 9 ór, kor este Tspo\'czára és ott m„adt reggelig óráig. Ekkor elindulta este 8 órakor Veszprémbe érkezeti, hol kedden délután 4 óráig maradt. Itt meglátogatta Schmidt Háni Budapesten lakd szeretőjének a testvérét: Schmidt Marit, ki általa egy levetet Ís küldött Hani nővérének. E levelet a kihallgatást eszkozlő tisztviselő magtalálta Hatosnál, hanem albán semmi as esettel össsefüg-gesben levő dologró\' ninca emiilés. Ha tosnak nem volt szándékában e levelei kézbesíteni, s csak azért fogadta el, hogy gyanút ne keltsen maga iránt. Ö ugyanis már régebben haragban van kedvesével, a ettől Budapesten léte alkalmával 21 frt 60 fcrl ellopott, miről azonban a leány nővérének nem volt tudomása. Kedden délután indult el Veazpiémből, s Sxékesfe-hérvároD, Velenczén a Mártonvásáron keresztül 3/%Z órakor érkezett a promontori vámhoz, hol a már ismert módon elfogták. Az esetről még tegnap órtesito(t térparancsnokság ma viteti el Hatost biztos őrizetalattsegyelÓre a helyőrségi börtönben, külön czeilába záratja el. A rendőrség az ügyre vonatkozó összes iratokat, a fegyvert és a bála talált tárgyakat szintén átadja a helyőrségi katonai törvényszéknek.
Távirat. 7 7 42 4.Pénzügy ön biztossáfiiak Nagy-Kanizsa. Somssich Lö-rinczet értesítse, hogy nagy-kanizsai kisdedovodai sorsjáték húzás napjának 1883. évi július 1 ére leendő elhalasztása soproni pénzügy igazgatóság utján már engedélyeztetett.
Pénzügyminisztérium.
— Hogy lesz az emberből hírlapíró1? \' Fr»nczia lapok beszélik a következő reminiszczenexiát a nemrég elhunyt Ltoíb Blanc életéből: Egy krajcaár pénz nélkül érkezett Parisba, nem ismert senkit, és így, mint sok más ember, arra a gondolatra jött, bogy hírlapíró less. Irt egy csikket, melyben m \'gbeezélte az ak-korri politikai helyzetet és a kézirattal kezében egy nagy lap szerkesztőségébe sietett. Az ajtóhoz érve azonban egyszerre elhagyta bátorsága és vonakodott meg huzui a cseng etyüt Mögötte áilt egy újságkihordó, ki a habozás láttára bosszúsan rázta fejét. Végre megunta a várakozást, kinyitolta az ajtót és betolta maga előtt Louis Blancot. Es egy ur karjaiba tántorgott; ez az ur átvette tőle a kéziratot és másnapra választ Ígért. Mikor aztán Louis Bianc elment a válaszért azonnal ajánlottak noki állást 8000 frank fize téseel. Azóta valahányszor találkozott a kihordóvai, mindig Így szólt: Ez sz az ember, a ki engem alóasör előre segített.
— B. U. é. k. Ax újévi üdvözlet gyanánt nyílott borítékban feladott, 2 kros értékjegygyei bérmentesített névjegyek csak abban as esetben tekinthe tők mint nyomtatványok, a azállíthatók az ily küldeményekre megszabott fenti dij mellett, ha azokon sen»Í írott közlés, még a szokásos b. u. é, k. vagy be. f. sem foglaltatik. — Míu\'án abból, hogy a leveleső közönség nem mindig tartja- sxem előtt eme szabályt, a leveleknek a továbbításból való kizárása, esetleg pótdíjjal valö megrovása számos félreértésre ad al kaimat, szükségesnek tartja a postaigaz* gatóság tudatni, hogy mindazon levelek, melyek nyitva adatnak ugyan fel, de beanők bármi csekély. írott közlés foglal tátik, helyben 3, a vidékre 5 kros érték jegyei bérmeBtesitendők.
— Borzasztó családi dr-ma. Er zékeny parasstregáay végjeleaete játszó dott le a hét elején, mint a Rozsnyói Híradó írja, Jóless kózaégbeu. Egy fiatal ácsiegényneközvegy anyja bü. öe viszonyban állott egy odavaló földmiveasel. A fölmives a bét elején bezörgetett eate az özvegy ablakán, a miután as ajtó ki nem nyílt a zörgetésre, feltámasztotta ¦ létrát a falhoz, bemászott a padlásra s leereszkedve onnan a, pitvarba, bement s házba és abban a nísscm\'ben, hogy az.öz vegy fia nínca odahaza vagy már alszik a már ágyában fekvő nővel enyelegő kezdett A fiu megbotráokotva o várat lan jeleneten, magánkívül lett dühében, aegy ácsvésőt előkapva azzal kétszer ütött a férfi halántékára, bezúzva annak koponyáját. Sérült él ugyan mé\\%- eleiben maradásához azonban nincs remény.
— Karácsonyi rege Csinos regét
közül a Revue políüque et litereire Tur-genyev Ivántól: Két-nárom nappal karácsony előtt aa nriaten nagy ünnepélyt adott égi paIotíjá**ju~A*őaazee aranyék meg voltak híva, de oaak az erények. Csupa ttok, egy ur sem. Sok erényt lehe tett együtt látni, nagyot éa kicamjt A kiosinyek tetszetősebbek a csinosabbak voltak, mint a nagyok, de ugy Utazott, hogy mindnyájan jól ismerik egymást. Egyszerre az Uten két szép nőt vezetett b? kik nem látaroltak egymást izmerni. A házKur bemutatta fiket egymásnak. A jótékonyság, monda, az elsőre hála, szólt a másikra mutatva. A két erény elbámult. A világ teremtése óta most találkoalak először itt.
Színészet.
- Deozember 28 án Birdy Lajos
javára a „Fabrieziua leánya vagy a 22 éves fegyencz" csimü színmüvet játszották. Sajnos, bogy a közönség semmi részvétet nem mulatott a jutalmazandó iránt. Pedíg Bárdy törekvő színész éa pályáján eddig is vannak érdemei. A darabban, melynek vannak elví\'áxbattan jónldalai iá — Arday Idának és Bárdynak jutott as oroszlánrész. Arday valódi művészetei játszóit (Stern Agata) azerepóbeD. Bárdy >g°a jól volt álezázva és bizonyos fokn müérzék jellemző játékát, mellyye! ittott szerepét föl is emelte a tragikum magaslatára, Erdey Berta (Fr.derika) a köny-nyelmü varróleány szerepében oly otthonossággal játszott, mintha caak aaját benső motívumait emelte volna érvényre. Jól játszottak: Beratenyiné (Kelnbold Ida) Köyeasy Albert (Demmber inas) es Arany ossy (Rolf gyáros.) Az első ! el vonás után Kohsy Etel énekelte a „Csók" keringőt elismerést érdemlőieg. A második felvonás után Laky Eugénia énekelt magyar népdalokat, mikkel nagy lelke-suluégre hangolta a közönaéget és aratta a tapsokat Laky k. a. ritka tisztacsen-gésü hanganyaggal rendelkezik a kiválóan a iassu magyar népdalokat oly elragadóan énekli, hogy aszó szoros értelmében a szívekbo fonódik azokkal.
Deczember 24-én. Karácsony vi* giliáján, szüoeL
Deczember 26 én. Szigligeti Ede a „Czigány" czimünépazinmüvél játszották nagyon csekély közönség előtt. A czim-szerepben Kovács Mór mutatta be tehetségét. Arday Ida (Rózsi) szerepében ragyogott, dudáljuk művésznőnk nsgy lelki erejét, melylyel a gyarló test felett uralkodik. Mielőtt a játék elkezdődött volna, már rosszul voll,s mégis eljátszotta erőa drámai szerepét; még az ŐrtUési jelenetet ia a legmegrázóbb alakítással adta; mint őrült menyasszony vérfagyasztó hűséggel slakitott, de ez azután meg ii szülte a viaszahatást; vértolulást kapott és s színfalak mögé érve. eszméletét vess-tette. Ontudatit visszanyerve, még aj utolsó felvonásban is játszott, de ekkor már ugy vezették ki, s mihelyt szerepét elmondta, összeesett A hálásabb szerepek közSI szépen oldották meg feladatukat: Berzsenyinó, Erdey Berta, Köveeay ét Bárdy.
Deczember 26-án. A „Tiszt urak a zárdában" czimű operettet játszották. A darab zenéje igen kellemes. A szereplők iparkodtak a darabot tetszetőssé tenni, de a kar gyöngesége mindig gátat vetett. A helyárak fel voltak emelve; kösönaég igen csekély számban voltjelen.
Deczember 27 én. Szigetei Józsefnek a „Vén bakanctoa éa fia a huszár* czimü népszínművét játszották Kovács Mór veterán színész javára. A közöoeég soakal kevesebb érdeklődést tanúsított mint előre reméltük. Pedig nemcsak a jól sikerült előadás, hanem « nehéz pályán 30 évet átélt derék színész ia bőven meg-érdemiette volna a tömegesebb részvételt. , l ;s — Docaember 28-án. Palotásnak a „Tál\'os vagy a világ csúfja* csimÜ népszínművét adták, melynek „még itt soha nem létezett* gyarlóságát végig nézve haboztunk, hogy a director ur ízlését, a színészek komolyságát, melylyel eljátszották, vagy a közönség gonoszul megedzeti türelmét, melylyel végighallgatta — bámnljuk-e jobban. — Sziné-sseink teljes erővel akartak valamit csinálni a darabból, hanem a közönség fáradt bele mégis az erőlködésbe és azinészekkel együtt nagyolt lólekzett, mikor a darabot ag onpisslolyostatta a szerső. A színházi csekély közönség arra a meggyőződésre vezet bennünket hogy hódit a iCsihsj mi vészel!\'
zet értelmiségéhez {fordult, megannyiszor tapa.ztalta annak pártfogását Most is abban a reményben, bogy a hazai közön-»é - méltányolva a társulat működésének eddigi eredményeit, nsgyobbmérvü párto láaát nem vonja meg ; tisztelettel fölkéri egyrészről a hazai történet iránt érdeklődőket, hogy szíveskedjenek táisulatunabs belépni; másrészről társulatunknak tagjait, hogy társulatunk érdekeit minél szélesebb körben előmozdítani szíveskedjenek. — Társnlalunk rendes tagja lehet mindenki, ki ebbeli szándékai társulatunk titkáránál (Budapest —Egyetemi könyv tár) évi 5 frt fizetésének kötelezettsége mellett bejelenti. Alapító tagok egyezer-mindenkorra 100 irtot fizetnek. Ezért kapják az 50 íven, X füzetben megjelenő .Ssázadok\'-at — A m. Történél. Tárt a Társulat tagjai 2 írt 80 kr. kevezméay áron kapják. Budapest, 1882. deczember havában. Am.tört társulat ti\'-k. hivatali
Irodalom.
— FelfciTáá a magy. tört társulat ügyében. A magyar történelmi társulat 1883 ban fennállásának tizenhetedik évébe lép. Caélja, mely minden törekvésében határozottan és tisztán nyilatkozik; nemzeti történetírásnak művelése t magyar történeti tudománynak társadalmi uton való terjesztése. Müködésénok ered ményekép hivatkozunk a „Századok* tizenhal évi folyamára, mely hasai történetírásunknak igen becses kútforrása, s mint olvasmány is kielégilni törekszik az olvasóközönség igényeit Hivatkozunk a „Történelmi Tár" öt évi folyamára, mely több mint hatvan iven telemasen gyára-pitjs a történetírás anyagkészletét: egy asertien utalunk a m. tört társalat kiadásában megjelent „Haaai oklevél tár "-ra éa a .Zichy-Codex" négy testes kötetére ; megannyi kutforráa hazánk történelme, magánjogi éa fejlődési viszonyainak meg ismerésére. Ott van „Balassa Bálints-nak a XVL század legjelesebb magyar költő jenek mintaszerű kiadása, melyet a mag vasabb termékeket olvasni szeretők örömmel üdvözöltek. — Mindezek oly tények melyek a társulat iránt nyilvánult réaavé let igazol ját. De arra, hogy a társulat működését fokozhassa, szükség volna, hogy a közönség még melegebben karolja fel. Valahányszor a társulat működése sikeresebb előmozditása czéljából a nem
pedig kallgsasa meg a katona imádságát Pré-dikáezió ntán odalép hozzá ugy ezredes i meg-kérdezé, vájjon mtt értett Ó azalatt, hogy: _latén hallgassa meg a katona imádaáfát.* — PNagyon egyszeri: t-s a dolog" Tálassolá a lelkész, „n katona imád-ága igy hangzik: vigyen el engem az Srdogl á* ha I*Un eat az imad-tágot meghallgatja, hamar vége volna a háborúnak."
— Hát te hogy kerfllsz^de pajtái ? — kérde* egr rab bSrtSnhe terült tta-átjától.
— Hm E — válaszol a anhanez, — a ak Is kBnoyen ide talált volna. Ketten karonfogva vezettek iát í
Egy asazonjertl A mormon birodalom föviroiíbzE, Salt.Lake-Cityben nemreg modern házaaaágtSrési drágát adtak el.". Mikor a férj dfihOagve mikor. fSl ¦ alá a Kínpadon, mert felesége megszOkstt tőle, s publikum, mely misdjárt kezdettől fogva méltatlankodott, mint •gy adott jelre egTszerre frlkiáltett: ,0<toba-aágl Egy asszonyért annyit siránkozni !" . . . Pár pillanat maira a ninbái kiürült.
— A „Magyar TteztTiselő" czimü szaklap, melyet Csík vári Jákó kiváló gonddal saerkeszt, a következő ér elején a negyedik évfolyamba lép. Megérdemli, hogy a hazai tisztriselökar minden egyes tagja támogassa, mert a „Magyar tisztviselő" nemcsak a tisztviaelőkar szellemi, de anyagi érdekeiért is küzdés oly kiváló irodalmi erők támogatják a szerkesztőt, a melyek segélyével lehet caak ilyen kitűnő Upot hetenkint ősszeállitani. — A lsp etőfisetési ára: negyedé vre 1 frt 25 kr. mely össseg a kiadóhivatalba (Budspest) VI ker. rózsa-uicza 61. szám) küldendő.
- A „Pesü Hírlap* előfizetési
felhívása 1883-ra. A msgyar olvasó közönség egyik-legkedveltebb politikai napilapja, a „Pesti Hirlap" közzétette már uj előfiaelési fölhívását. Hangsúlyozza ebben, hogy ezentúl ís as lea, a mi eddig volt: kormánytól és pártoktól egyaránt független lsp, mely a magyar nemzeti politika érdekeit képviseli, erélyesen hsr-caolva Magyarország önálló államiságának megszilárdításáért A „Pesti Hírlap* nem pártazemponlbÓl iléli meg az eseményeket Megmondja az igazat minden irányban s e teljes függetlenségben rejlik nagy ereje és kedvelteége. A „Pesti Hírlap* nem a nagy lapok alakjában jelen meg ugyan, de azért ép annyit ad, minta legnagyobb alakú lapok, mert mindennap kát teljes iven jelenik meg. E jelentékeny terjedelem lehetségessé teszi, — hogy a „Pesti Hirlap11 a politikán és a közgazdaságon kivül a szépirodalmi és ismeretterjesztő olvasmánynak is tért szentelhessen. 16 — 20 különböző tartalmú csikket közöl nap >nként a rendes rovatokon kivül. És pedig két tárcsát, országgyűlési karczolatokat, humoros apróságokat, regény köaleményt minden nap Divattudósitásokat és a nőket érdeklő egyéb közleményeket is gyakorta közéi. Azonkívül minden héten háromszor szép kivitelű képeket és többször havonként zongorára sserzett zenedarabot közöl. Eredeti tudósítói azonnal kimerítően meg-sürgöuyzik a legfontosabb eseményeket, A lap főszerkesztője Boroetyáni Nándor, felelős azerkesstője Dr. Kenedi Géza, rendes vezércsík kir ói Beksics Gusztáv Eötvös Károly oris. képviselő, Tors Kálmán országgyűlési képviselő. Mikszáth Kálmán főmunkatársa a „Pesti Hírlap" nak éa Scaron név alatt itt irjs szelleméé hnmorteljea tárcsáit. A „Pesü Hirlsp„ a legolcsóbb politikai napilap. Előfizet ára: Egész évre 14 frt. Félévre 7 frt Negyedévre 3 frt 50 kr. E g y hónapra 1 frt 20 kr. A „P e a t i H i r 1 a p* és a „Magyarország és a Nagyvilág" együttes előfizetési ára: Egéss évre 20frt Félévre 10 frt Negyedévre 5 frt. Egy hónapra 1 frt 70 kr. Az előfizetés legczélszerübben-posta-utalváuynyal eszközölhető. Előfizetések a bÓ bármely napjától érvényesíthetők. As előfizetési pénzek a „Pesti HirUp* ki adóhivatalához, Budapeat, nádor ntcza 7. sz. küldendők. 9
— „Taimudzsidó* csim alatt küldetett be hozzánk egy füse\'ke, mely dr. Jellinek Adolf, bécsi isr. hitszónok egyik szónoklatának fordítását tar\'almazza, A szónoklat tárgya: „Mivel kezdődik és mivel végződik a talmud ?B A szónoklatból ast as igssságut vonhatjuk le, hogy a Talmud igen Üdvösséges könyv és hogy a zsidók közül éppen azokat kell elítélni, akik azt minden tettükben nem követik. A kis füsetke igen érdemes a nyugodt olvasásra. Valószínűleg még több ís fog belőle megjelenni Ára 20 kr. Kapható Márkus Samu könyvnyomdájában Budapest (V. nagy korona-ntcza 23.)
Felelős szerkesztő • HZALAY SÁNDOR Társszerkesztő: BANÓCZI BKRN.ÍT.
Árv.
A kérelemnek a végr. törv. 144. és 146. § aí értelmében helye lévén a nagykanizsai kir. törvényszékhez tartozó Csák-tornyai kir. jbiróság területén levő n cseaztjáneczi 28. sz. tjkvben Branisa Józseféi Branisa Mioály alperesek és Branisa Katalin tulajdonán A I 1 — S aor 123, 111, 122, 133, 143, 151, 165, 247 hssz. a. felvett ingatlanokért s ahoz tartozó legelő és erdő illetményékbőli alperesek illető V: részre és 2-\', réssben 1521 frtrs becsült ingatlanokra kérelmező zalaegerszegi árvapénztár, és pedig Branisa József ellen 2i0 frt 72 kr tőke. ennek 1880. január hó 4-járó 7% kamatai 18 frt 50 kr perbeli 9 frt 83 kr végrehajtás kérvényezési, 4 frt 50 kr becslési ugy Bramaa Mihály ellen 11-11 frt o. é. tőke követelésének és ettől 1880. évi január 1. napjától járó 7% kamatoknak 34 frt 57 kr perbeli, 19 frt 3 kr végrehajtás kérvényezési, 9 frt 30 kr becslési már egállapitott, valamint mind a két alpe-* ellen, az igazolandó hirdetési dijon\'ki-vül Jelenlegi 4 frt 75 kr és még felmerülendő költségeknek kielégítése végett a kért végrehajtási árverés elrendeltetik és ennek feltelelei a következőkben állspit tatnak meg:
1-ső. Kikiáltási ár a fennebb "kitelt beczár, melyen alul is az árverésre kitűzött birtok együttesen el fog adatni.
2-szor. Árverezni kívánok tartoznak as ingatlanok becsáráoak 10% VAgy 153 frt 10 kr készpénzben vagy óvadék-képes papírban a kiküldött kezéhez letenni s ez uton az árverési feltételekel aláírni.
3-ssor. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben és pedíg az első részletet as árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 30 nap alatt a 2. réssiotet ugyanazon naptól számi Undó 90 nap alatt, a harmadik vagyis az ntolsó részletet ugyanazon naptól számitandó 150 nap alatt, minden egyes vételári részlet után a birtokbalépés napjától számitsndó 6°/«, kamatokkal együtt a helybeli kir. adó , mint bírói letéti pénztárnál lefizetni.
A bánatpénz az utolsó részletbe fog besaámítatnL
4-szer. Vevő köteles sz épületeketa birtokbalépés nspjával tűzkár ellen biztosi tani.
5-Bzőr. Az árverés jogerőre emelke dósékor vevő a megvett ingatlan birtokába lép, kérelmére kiadandó vételi bizonyítvány alapján ennél fogva a megvett ingatlan haszna és terhei ez időtől út
illetik.
6-szor. A tulajdonjog bekeblezéár cssk a vételár és kamatainak teljes le fi setééi után tog vevő javára hivatalból eszközöltetni. Az átruházási költségek vevőt terhelik.
7-szer. Amennyiben vevő az árverési feltételek bármelyikének eleget nem tenne, a megvett ingatlan az érdekelt felek bármelyikének kérelmére aptre, 185. § a értelmében vevő veszélyére és költségére bánatpénzének elvesztése melleit ujsbb árverés alá bocsáltatni fog.
Az árverés megtartására határidőül 1883 éví február 9-dik napjának délelőtt 10 Óráj > Cseastjanecsbe község házához ki tűzetik.
Csáktornyái kir. jbiróság Ikvi hatóság.
Csáktornyán, 1882. évi augusztlC.
Papírszeletek.
— Az orvos baja. Orvos (egy másik orvoshoz): Xoimo, kollega nr, maga ugyancsak szépen Iffótört engem azalatt, mig éa falna voltam. En átadtam Ónnak betegeimet, kiket érek óta kezelek, s ön xtegv hét alatt valamennyit kigyógyítja.
Mikor a Bzinéiz elszólja magát, aa olyan nagy baj, mint a aajtóluba Ast kellett vVlna mondani rajamely darabban az inasnak, hngy: 1 E levelet kézbesíteni fogom ! a beszéd azon-ban igy ütött ki:
— A levelet kézbe fogom títeni! j
á katona imádsága. Múg s régi jó idó-bel egy pap arra kérte imájában as Istent, ¦ hogy ajáudékoaza meg a világot aéaével,vagyj
Igen sok befest kűTo"bb(,t ha a megfelelő ryogyizcrek mindjárt kezdetben késnél lennének. — Ennélfogva as oly könyv, minő \' „Dr. Airy gyógymid-zere1-, mely nem-exak a beteg-égok leiráxát UrlalmaEz*. hanem egrnttal orvoiileg kipróbál: c* azeraaerceen jónak bizonyalt háxitzerc-ket sorul fel minden betegre nézve a leonseyobb becsesei bír. Az említett és Riehter kiadó - intézetében hípciéöen megjelent röpirat, melynek szövege számos ábrával van ellátva, Garischek K. egyetemi kSnyváras által 1 Béci I. iatvinlár fi. sz.) 7;> kr. Lekilldénc uiin bérsteatve küldetik meg
HUSZONEGYEDIK ÍVTOLYAM
ZALAI KÖZL0HY.
DECZEMBEB 31 éa ISííf
H I ß D E T E SEK.
8213
Árverési hirdetmény.
A OAgr kanizsai kir. trvszek talekkvj osztálya részéró*] közhírré tétetik, bogy I.Dac-neberf és Weiss n,.kxaizsai kereskedSczég vi\'„ti haj (a tónak Józxn Regina végrehajtást szenvedő n.-Jnsizsai lakol ellen 253 frt 93 kr. tokc 1681. hot. 30 toi járé . kamatok, lé frt 45 kr per. 10 írt 60 kr végrehajtás kérelmezés, Sfit 50 kr árveréii * a.ép felmerülendő kcltségek iiánti véfrrebtjlási ügyében a íect-nrvezett kir. trvizék térületéhez tartozó kerc-eseayi 23 is. tkjkvben A I 2—8 sor ex. alatt Józan Regina tulajdonán! felvett s 206 frtra b. ingatlan 1883. évi február hó 10. napjának d e. 10 órakor Kerecsenybeo a község-
biró házánál feJpereti ügyvéd Bapoch Gynli vagy helyetteie közbejöttével megtartandó nyíl váooi árverésen eladatni fog.
Kikiáltaai ár a fennebb emiitett becaar., Árverezni kivinek tartoznak a beeaárj 10%-át kéisrúoebea vagy óvadékképei papír, bau a kíkuidött kezére letenni — Vev8 kflte les a vitelért három egyenlő részletben ét pedig az elsSt aa árváiét jogerőre emelkedésétől számítandó 2 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 3 hónap alatt, a harmadikat Dgranattól 4 hónap alatt, minden egyei réixtet ntán ax érvéréi napjától zz im 1 tandó 6 ° t knra átokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen éi módozatok szerint lefizetni. — E%t hirdetmény kibocsátásával egyidejűleg mrgí\\ lapított árveréii feltételek a hivatalos Órák alatti a n-kaniziai k. tvis. tlkkvi osztályánál lakere. késség el Glj íróságánál megtekintbetók:1
BERGER orrod V
kátrány -sza ppan a ;
orvosi tekintélyek által ajánlva, a legtöbb európai államokban a legnagyobb - - halasiaJ baasnáltaük
ramdenueraü bőrkiütések ellen,
különösen idült és íömörük, rüb, ótvar és élődi kiRtének, ngjazfnte veres orr, fagydag, izzóUb, fej- és szakái pikkely, Berger Utrazyazazpan 405„ fakatráayt Urtalmas ét Igen eOttllSaicendő a más forgalomban Ijtő kátfányssappanoluol. A esaláaok elkerülése végett kéressék világosan Berger kátrány-szappana él ügy ellessék aa ismert védj egy te. 471 SI — 24
Makacs bórszcovédéseknél a kitrány-tzap^an helyett batáasal haasnáltatik
Dr. Hartmann
A u x i 1 i u m j a
legjobb gyógyszer
Ilugycsőbetegség
elUn uraknál és
folyadék nőknél,
Miißoruan orvosi víny után készített gyógyszer— gyógyít i>r fecskend esés és fájdalom, ntóbetegiég nélkfll, njonnan beállott vagy bármily elárult : baj, alaposan és megfelelS j . ¦ . - Határozottan dr. \' Hartmann Auxiliamja kérendő \'s igy ezt a mellékelt hasuá-"\'¦\'XlJTiW* lat! ntssitisi könyvvel együtt ?1 epy a dr. Hartmann intézetében tanácsban tartott jogosin jegy a maga valódiságában kapható minden nagyobb gyógyszertárban 2 Irt 80 krért.
Fö raktár: Twerdy W. pyógysz. I. Kohlmarkt 11. Bécs.
Raktár: Präger Béla eyo\'ny>r.fTész: urnái Nagy-Kanizsán
Ü. I. Dr. Hartman or rendel 0—2-ig és 4—O-ig intézetében s itt minden Ugy mint addig Is, mindennemű bőr- éa titkol betegségek, nun különben férfi er5 gyengülés, kiválóan kitűnő mód szerint, minden ntó-kür étkeiéi elkerülése r.élkfll. Syphilis és digadások ét mindennemű betegségek legjobban gyógyíttatnak. Ménekéit díj. Leié-lileg Is. 680 26—*.
Wien, Stadt, SeUergasse Kr. 11.
A legjobb SZIVARKA-PÁPJROS
LE HOUBLON
Granaria gyártmány.
utánzás óvatik!
/"e s.ivarkspspir c.ak
vslótli.
//ba minden lap" LE HOÜBLuS hé-J® lyegzót magán hordja és minden kar-l\'o tou az alant litbalÓ vódjetyeyel U aláírással ván ellátva
Prop- du Brevet ChWLEY & HENRY.il tuiacrikriiziUa.PARIS
Seuil Fabricantt U
tixnc oa Msli
ét azon esetben, ha cz szükségeltetne, ngy kéressék OSasUs a Beraer-fels kátrány kén-szappan, minthogy a külfóldi utánzatok eredmény tel et. ké*zitmények. Mint gjengébb ki irány-szappan mellőzésre minden
tisztátlanság
bőrön,
Újévi üdvözlő-jegyek
Wajdits József könyvkereskedésében
Nagy-Kan issán
OÖÖOÖOÖOOQOOOOOOOOOOOOOOOOC
lo Moll s eidlitz - pora
OO ¦¦1
oo qo
oo
Penlr nlrlrnr vnlfiílí ha n,inden ioho* «ll0,»ptáí\' ¦ •«
•^SttíV tlrUvWI > \'tlUUl, a, ín .okjxorositoU ezégem van •nyomva,
80 ér ÓU a leeicl.b sikerek mtll&tt fennáll mladennemO |ysm*r betegségek és emésztési akadályok, (mint étvágyblány, hantaomlásh vér \'\'tajaláS é- aranyér ellrn. KOlönBsen oly egyéoeknak zjínlva, kik dió életmódot folytatnak.
Hantsitátok törv.-nytleg büotettEtnek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
CRANCZIA BORSZESZ SÖYAL
A legmeebítliatóbb ónifgéiyaő szere a szenvedS emberiségnek I minden bel«5 é^ kllltí zyolladisnál. a legtóbb bet*»gség elten, mín-dennemtt aebc«Ulétek. fej-, fül- és fo?riiát. régi lérvek é> nyilt »*bek, rxkrekéljek, DSZÜk, iiemgyullAdis, miudennema bénnlás st sérülél stb stb. ellen.
Qvegekben használati utasítással együtt 80 kf. o. é.
Hal-iHitfolaj.
zaVehn^őaUn^tö) Ber génben.
(Norvégiában.)
Kzen balmáj eiirolaj valamennyi, a kereskedelemben eli"forduli5 aj k&xc-tt az egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt. o. é.
Fő Kiállítás Moll A. gyógyszerész, cs. kin ndvari szállitónál, Bécs
TuchlauLen.
Haktí- az állam minden hírneves gyógyszertárában vacy fflszer-kereskedésében. Raktár m-l kül t helységekben ma^ánegyének nagyobb megrendeléaekaél megfelelő érleengedéiben réizeífllnek.
A L BZ- kCzons^g kéretik határozottan M.Ü-file készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek sajz\' d^jegyem él aláirá sommal vannak etlátvs.
Raktárak: hagy-Xaaizsa Belas J. gyógyst. Práger Béla gyógyír. Feaselhofer József, Uosenfeid Adott, Rosenbcrg Ferencz, Strém ét Klein^ — Zala-Egerszeo Hollósy J. E. Ha<cxali Isztl Ferd. — Sarus Dorn^r K — Csák\'.omyc Gfinoz L. gyógyazerész. — Kaposvár Habóchsy b\'álm. Kobn J. gvógysi. Te Keeskeuy syógjtz. — RapreBCZX We.li M. ryógy-toszeg Ccacsinnvírs Ist. gyófjns. — Keszthely Wa>isch F. — Körmend Rátz Ján. — Zás-é\') lrgxlmashoa gyógy *. Mittlbach S. gyögju. H-ijac y. — Sopron Hezey And. (ryógysi. — Ltrteaye Kaliwóda J — Kaposvár rett Borovics Ad. — Zaia-EBerszefl Huüosiy L E. gyógysz. 451 5l— 5"
ooooooooo
x- és fejkidtésok eyermekeknél, valamint eddig elérhetetlen siépitó moridás-és fürdí-szappac mindennapi használatra szolgál
BERGER GLYCERIN KÁTRÁNY-SZAPPAN A,
mely 3ö*,\'o Giycerint Urtalmaz és finoman van illatosítva.
Binden fajtának darabja 35 kr., utasítással együtt. *W Fszzetküidet: HELL a ¦yégytzerészaii TROPPÁBAN Raktárak: Kéu-mtndcn európai gyógyszertárban. Főraktár Nagy Kanizka számára BÉLA és BEL US J(>ZSEF gy^gyszeré-seknél.
395 p 8«.
Árverési hirdet,
Balogh Gábor dobri lakos alperesnél Benkfl Qyörgy dobri lakó* felperes részére végrehajtáskép bíróilag lefoglalt és 565 frtra becsült ingóságok, nevezetesen egy tehén, 2 árb jármaa ökör, egy szekér, kukoncss, kukoricza góré izéna, sarjú, 50 akó bor és boros bordók aa alaó-lend-vai kir. járéjbiróságoak 5294 p. 82. az. végzése következtében Dobriban alperes lakánál 1883. évi január he 9-ik ntvpjáa délután 2 Órakor nyilvános árverés utján eladatni fognak.
Kelt Alió-Lendváo, 1882. évi de-oaember hó 24 ik napján.
VRESITS ELEK. kíralyí bírósági végrebajtó.
«3
1
¦ti.

gy gjógys/er aem bizonyait oly nagy bt-tisuoak köhög5i, rekedtsig, lUiyálkásodás ás hornt ellen a gyógy ere jfl SPITZWEQE-KICH &5véaybSl készült és bixtos valamint gyára hatása miatt egész os«trák magyar birodalomban nagyra beesfllt
Mell- eznkorkak, Brust-Boubons, tazai.t Vlktsr éa tal tél Béctbea.
Va Mi mlesaétkee eaak a flyiflytárakban
T»4 4--5
Újévi ajándékok.
HELPYB.
OPTIKUS és ARANYMŰVES Nagy-Kiaizssa
Melegen ajánlhatom minden szenredtnek kipróbált csiszolt szemüvegeiméi, CSiptstüinet és lorg-nstjetmet & legfinomabb ólomüvegből, mely (elóirat szerint orr. rend. után csiszolható.) Minden idó változásra alkalmas meg nem homályosodó valódi kristálykö szemüvegeimet. Nagy választékban megvizsgált bévmérő\', légnérűk, aneroid, színházi s tábori látcsöveit, mikreszkspsk, borszesz pálinka éa bormórők. Bagyitó üvegek és Stereoskop készülékek Továbbá: 748 6-*
szoba t.ó.-clró vezeték
rövid készülékkel csak 9 frt 30kr., szobira és konyhára terjedő 30 frt, szobira, konyhára rs kapura terjedő 48 frt.
Meterologiaüctezeíe\'i.valamlntfölddelejességek alul kipróbált Aneroid barométerek legfinomabb kivitelben 8— 40 frtig kapható rcnzlettizetísre la.
EgvazerBtaÍDí1 vagyok bitor a D. é. kósSutégoek figyelmébe ajialaoi aagy raktáromat a legújabb minták utáa kéaiíill araay, ezüat el ékaser araimból, melyek a karácsonyi ?3 újért ajándékuknak legatkaimaaabbak, a legolcsóbb árért jétáliia mellett. Torábbá ajánlom arany-mftre. mühe vemet a aagyerd.mil k ö aö n a i g figyelmébe bol mindennemű araay éa eiU.t templomi és ékiaeréaiati munkák a legolcsóbb árért és mindjn e saakmába rágó jaritá* sok pontosan atcközóltetnek.
Arany, ezüst ás ékszer, úgyszintén régi pénzek beváltatnak.
FS-ntcst, Ct.nxerí.a\'.ezs szagteUn Bosaabe-g- ím W.Usca-fele básb.a.
MILTENBERGfiR SÁNDOR
czlpész r\\r.-K:a,nlz.8a.u
(a városház épQlotében.)
A közelgó OSZi és tili idényre ajánlom dúsan fel -aserelt kész raktáromat
URAKNAK,
gyermekeknek
nagy választékban a legfinomabb bel- ée külföldi borokból a leheti jutányos árért, további naegreadelé sok pontosan éa gyorsan kiszolgáltatnak.
Vidéki megrendel?3t-k mér ték biáoyában csupán egy avult csipó beiuldése után is elkéazitietoek.
Teljes tisztelettel
Miltenberger Sándor
czipész és ciipóraktáros varosbárépület
Nagy-Kan Izaáit.
Gy ó
g y é r t é
as egyedei t«1óHí Hoff János-féle maláta-kivonat egészségf s&raek, a1 zaaláta-eaokoIádénak és maláta me lezukorkáknak, kShttgés, melirájás, testi-gyeBgeség. rénsegé ység stb. ellen tóbb mint S0OO0 orvos áltat «I lett mí- Ismerve, kik azt saját vaUomesaík aznríot as ágyban fekvő betegeknél kisérlstték meg ¦ aat mindenkor a kelló bstásm ak találtak, a továbbá mintegy 300 nyilvános gyógyintézet által és csaknem valamennyi coróóai aralkodé dictúró nyllatkocatai inas. \'*r.
A legtöbb európai araik adó es. kir. ndv. asálUlójástak
HOFF JÁNOS
umak
Bécs. Uraben Brünnestrasse 8. Hivatalos syóg>jLI eutés
a cs. kir. kstonai 7. számo kórháztól Grieaban. — Megkerestetik, hrtgj maÜU-kiionxt-egészsegi lörébSl egy ujabb küldemény küldessék, mintili as a Boszniából visszatért váltóláaas betegeknél, oévsserint olyanoknál, kiknél az agy vérszegéoy-¦ége, delirium és álmatlanság álltak be, valóságoi jótékony na.áj; gyako olt Oráez,
Dr. Boblcsek fótörzsorvos.
Medikon, Wetaikon mellett (Svájcz ) Tekintetes ari Az Sa Hoff János-féle zsalata-kivonat egésaiégi csokelidjának kitünó gyégyna-tasa folytán, melynek tannblz<>nysága saját azemé-lyiíég?m, az elCkelÓ s a vagyonosabb hölgyvilág a 11grekodiie.ívesebben nyilatkozott neUette, ngy annyira, bogy a> öa készitményei a Svájcában méltó hírnevük és a legmelegebb érdeklődésben részeeulaek. Felkérem ennélfogva 10 font száma malátakivonat egésaségt csak óladénak isme ti megk&ld.iaért Az 8Ztcefrét postaatalvány mellett küldöm. Mély tisst&lettnl RAUP ERZSÉBET, igazgatón 6.
FSraktár: Nagy-Kaai.sán : Foaselkoíer zief, Zata-Egerszegeo : Hnblmzky Ad. Sopron : P-Mailer, K*jrth«ly : Wnni-b Ferencz, Kaposvár : Laipzig Antal, Kálóéra- Bei Lz K.Upot Varazsd : Kosy HocMinger gyóa^rzzerésm, Zágráb: Kaiser k Lm, SsnmbatVIy : í. S. Kelemen, Kör«end, Sennwerd gyéiryzzeréaf, Pée»: Spitzer Sándor Kr-na: Tk Besnyak\'i Soha, Mara^iombat : ™taa? Czellaer eyégyaseréss.^, 703 5—\'.
Kagy-KssiEseö, nyoaatott t kiadó tulaidoaos WaidiU József srv or ss ai tó ián