Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.25 MB
2008-11-18 09:10:42
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
809
5428
Rövid leírás | Teljes leírás (356.94 KB)

Zalai Közlöny. Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú lap.

1888. 27. évfolyam február 005-008 szám

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.
- NAGY-KANIZSA, 1888. február 4-én.
5-llc szám
Huszonheíedik évfolyam.
El&fiictimi ár
« érre . fc . 5 írt------
K «r« . . . . i fr 50 kr. tdítrt . . . 1 írt 25 fa. Egyet szia 10 kr
H i r. I) >: T E s K K
8 huiboi pfii"»rk»ti 7. aii«i.d«or 6. i mioú-ii t >T»hl>i »ir«rt 5 kr. ItmTTÉRBEH .
t loror.kéilt 10 krárt "Uli »fc
Kin\'MJiri illeték miujen eejrw
ZALAI KÖZLŐIT.
A nagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank\', a ,nagy-kanizsai önkéntes tliz"Uú-egylet, a ,n\'ijij-kaitizsai kisdednevdü
uyaiíi réwét i]l»tő •die A kúiUlmaialU
gy-Ka niz <*á n
H.- k .-i H-m f

egyesület\', a ,nagy-kaniisai tiszti-imsegélyzö aövetkezef, a ,soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
ileljlk ér többet, iu elmélet e, vai;y a gyakorlat?
E kérdésre csakis a mezei gaz-dalsodásra vonatkozólag akarok el úttal megfelelni.
01)\' sokszor tapasztaljak, hogy egyszerű mezei gazdik, kik egyéb könyvet sem forgattak tán, mint a bbliit es zsoltáros könyvet, no meg a Wajditsféle naptírt, vagy a komá-romi kalendáriumot, tehát kónjvek-böl merített szakismeret nélkül ; de állhatatos szorgalommal, takarékosság-gal egyedül a gyakorlatból nyert szakis-meretük ntmntatasa mellett meggazda-godtak, mig sok olj gazda, ki a gaz-dasági tudományt iskolákban könyvek-ből merítette, mint mondani szokták: a tudományt nem is kaDállal, hanem vödörrel mérték — és töukre men-tek, hajlandók vagyunk elhinni, hogy a mezei gazdaság terén a gyakorlat többet ér az elméletnél. Sokan épen ezért elóitélettelten idegenkednek a gazdasági könyvektói, sót azokat is, kik a könyvekből tanulnak, vagy egyes esetekben mint tanácsadót ve-szik elö, gunymosolylyal nézik le, és pedig igen igazságtalanul teszik, mert nem volna szabad feledni, hogy ma-ga az elmélet sem más, mint szemes és okos gazdák hosszas tapasztalataik-nak rendszeresített sommája, vagyis tudományos alakba öltöztetett ta-pasztalat.
Hányszor elmegy a fiatal kezdő gazda egy éltesebb, tapasztaltabb gazdához tanácsért, még pedig oko-san teszi, ha olyanhoz megy,aki ért hozzá és elég lelkiismeretes a tapasz-talatlan gazdát jó tanácscsal ellátni; de hányszor megtörténik, hogy ily taaolni vágyó gazdát szakértelem hiányából vagy épen rósz akaratból a jégre vezetik. ííem tanácsosabb voína-e ezeknek a tanácsot egyene-sen valamely jó gazdasági szakkönyv-ben keresni fel. Azért szerintem az
elmélet vagy is a tudomány gya-korlati ügyesség nélkül mit sem ér, olyan, mint a zérus szám nélkül, de a melyet, ha a szám után mellé te-szünk az előtte álló szám értékét megtízszerezi, ép igy a gazdasági tudomány vagy az elmélet a gya-korlattal párosítva, a gyakorlati ügyes-ségnek sikerét is megszorozza, sőt hatványozza. Azért azon egyének is kik csak pusztán gyakorlatból szor-galommal és takarékossággal szép előmenetelt tettek a vagyonszerzés-ben, ha az ö gyakorlati iigyességö-ket. szorgalmakat kellő szakismeret-tel, elmélettel párosítják, még sokkal több sikert értek volna el.
Nem szabad az iskolai tndomáuy nélküli elméleti ismeretekkel nem bíró gazdák előmeneteit, az elmé-let rovására a gyakorlatnak tulajdo-nítanunk, mert ezek előmenetelét leg-nagyobb, részben az egyszerű élet-módnak, takarékosságnak és szorga-lomnak s csak kérés részben a sze-rencsés körülményeknek köszönhették. Némelyek a takarékosságot egészen a túlzásig, a fösvénységig viszik, a mit csak kivételes esetekben, mint szüle esztendő vagy más elemi csa-pások idejében az adósságok csiuálása elkerulhetése tekiitetéból hagyhatunk jóvá. Mert csakugyan^ a váltók alá-írásától ugy óvakodjéTt a gazda, mint a gazdák leggonoszabb ellenségétől.
Azt is tapasztaltam többször, bogy azon egyszerű parasztgazdák, kik az életben valami vagyonra s gazdaságra szert tettek is, majdnem egynél sem hiányzott az élelmesség ellesni a ta-nult gazdák mesterfogásait a gazdál-kodás körül, vetés forgás beosztását, szóval a tanult gazdák példáját kö-vetni, nem voltak restek.
A kőnyvbóli tanulás ellenségei-nek egyik legtöbbször használt fegy-verök az elmélet barátai ellenében ezen állítás: hogy csekély jóakarat Itöbbetér a gazdaságban
temérdek tudománynál. Igaz, hogy szilárd akarat nem ismer akadályt és sokszor zöld ágra is vergődik, de száz esetben 90-szer elbukik minden jóakarat mellett csak azért, mert szilárd akarata mellé nem volt pá-rosulva a szakismeret, vagyis tudo-mány — a nyerészkedők és kapzsiak martaléíja, koldusa lett. Ezelőtt még 30—40 évvel valahogy csak boldo-gulhatotta gaz&aember, bá\'miegyügyü tanulatlan volt is, kevés jóakaratul, szorgalommal és takarékossággal, de ma, midőn a világban annyi a szél-hámos, hogy ha össze nem szedi min-den eszét s tudományát a gazda ember, midőn terményét a piaczra viszi elárn-itás végett, könnyen meg-csalatik az élelmes alkuszoktól.
Ne idegenkedünk azért szakis-meretünket nemcsak gyakorlatilag, de elméletileg is gyarapítani, ne féljünk a lenéző gunymosolytol, azok részé-rói, kik a hasznos, józan gazdasági tankönyveket megvetik, de nem átalnak olyan haszontalan, még a ponyvaíró dalomnak is salakját, mint Angyal Bandi, Sobri, Rózsa Sándor és több ily szép mákvirágok históriáját s némely csudás tőrténeteket, vagy a kincskeresés hókusz-pókuszféle mende-mondákból álló olvasmányokat unos-untig olvasgatni. Ilyenek lenézésétől józan eszü tanulni vágyó ember mit se tartson, ilyenek lenézését föl se ve \'gvük, szállítsuk le azt annak értékére. • semmire.
és az 1887. évnek jóval kevésbé komor a fögymnasiumi zenetanár vezénylete mel
képét nynjijaí mint a mely az álta,\'ánoi hiedelemben eddig létezett. A bankhelyek
lett adattak a zenekar által elö, s valamint az énekdarabük, u;<y a zenemüvek iá szé-
száma B37-ben 39-czel. 5 fiúk és 22 pen kiválasztva, az üuoepéiyt nagyszerűvé mellékbeiylyel, e birodalmi tanácsban kép- j tették és a sikert a nagyszámú jeíenvolt viselt királyságok és országokban, 2 fiók- j közönség hosszan ;arut lapaaival bizonyi-intézettél és 10 mellékhel) lyel a magyar tofa.
k áb dott. A bauk Fáruek Dezső üdvözlő beszéde
összes műveletei 1,311.640.814 frtot tet- egyike volt azokuak, melyeket tanuló ifju-tek, tehát 35.507,421 frttai többet, mint j tói hullva, elmondhatjuk, hogy a nemzet 1886 bau. Váltok 779,273 550 frt össze ! az ifjakbau él. — Szép megjelenése a szó-dig számitoltauak ie, melyekből csak uokuak már magában véve is sokat igért, 34,428 frt erejéig letlek behajthatlanok. - s midőn az emelvényről az ünnepelt igaz-A záloglevél forgalom 4 810.300 forintul gittóboz fordulva megkezdette beszédé\', emelkedett Az évi tiszta jüvöaelem ■ az igazgató felállótt s állva hallgatta azt 5.95Ü.6S3 frtot tesz. e bzerint az 1887.: véjíig. de a szép beszéd alatt folyton évi oszialék 39 frt 80 kr. vagyis a betize-\' elérzékeoyült volt. Nem csoda. A lelkes tett tőkének 6 63%-a, szemben a tavaiyi bestéd, szép. válogatott kifejezésével, azó-38 frt 60 krral, vagyis G.43%-kal. Ezen noki hévvel adatott elő sa közönséget is eredményta részvényeseknekf.é-febr. 3-án magával ragadta.
tartandó közgyűlése mindenesetre nagy j Erre azünnepelt lépett az emelvén} re megelégedéssel fofcja üdvözölni. A mojar- s rögtönzött gyönyörű beszédében meV chia e legnagyobb intézetének igazgató- köszönte a tanári karnak irántai jó indu-sáea mini mind-r ugy ezúttal is bebizo-\' latát, az ifjúságnak irányábani tisztelő nyitott*, hpgy teljes magaslatán áll nagy ragaszkodását s a jelenvolt közönsé" szi-feladatának. ves részvétét.
! Kár nagyon, hogy ezen szivet emelő finn*nAiv S aZ ifimi{íot ^Ikesitö beszédet mely unuepeiy. megmutatta és Unusitotta. hogy az ünne-
A a.-kanizsai %yumasiumi tanuló l)eIt férfiu &z ifjúságnak nemcsak bölcs ifjúság szép jelét adta f. évi január 2á án Wnira\' de m ísodik styja is, — mint rög-szeretett igazgatója főt. Janky Károly ur tönzött szónoklatot nem lehet alkalmunk névnapja alkalmából! tiszteletének. közölni.
A lanári kar e nnvoa d. e. 11 órakor ■ A kiérdemelt Ünnepély végeztével az összes tanuló ifjúság élén a főgymna- ismételt és lelkes éljenzés mellett sium nagytermében összegyűlve a közked- a jelenvoltak s/eloszlottak, mngukkal vi-veltségben álló igazgatóért küldöttséget vén a tanári kar azon tudatát, hogy az menesztett, s midöu megérkezett harsány ifjúság mennyire tudja becsülni s tisztelni „éljen" fogadta őt. a tudomány és erkölcsiség utján vezetőit,
A neki kéaziteit helyet elfoglalván, s az ifjúság azzal, hogy továbi ri is tanulja az ünnepély kezdetét vette, s eiőször is j tisztelni s hálával lenni tanáraihoz. jegy „Névnapi ürömdal" adatott elö a| Többek kívánsága folytán az ünne-j föirymnasiumi énekkar által, ezt követte: pelthez intézett üdvözlő beszédet az azt jegy üdvözlő beszed Fárnek Dezső 8ik: szavaló Fárnek Dezső úrtól megszerezni Oáct- tanuló által; ezurán „Hutló-csillag" I sikerülvén, egész terjedelmében közöljük, keringő Ivauictól adatott elő a fögymna- j**ő t i s z t e 1 eo d ö Ig;zgató Ur, ii k áll é
Tudnivalók.
— Osztrák-magyar bank. Nagy bsnkjegyimézeiünk, a Djonarcbia összes \'kereskedelmies hitelforgalroának reguiá-: tora s egyszersmind hú tükre, most tetfe küzzé 1887. évi zárszámadását, mely vég-eredményében s e szerint a kezelés egyes legfontosabb ágaiban is, ha aem is valami . nagy, de már azért i-; örvendetes lendüle-j tet imitat fel, mert ezen lendült egyúttal \' kereskedelmi életünk lendületét is jelenti
siutni zenekar által, s újra az énekkar nép-dalokat s végül a zenekar K. J.-tő! a Vagabundén Marsch indulóval zárta az ünuepélyt be.
Az ünnepély programmja ezen öt pontbaii foglaka;ott össze, s mondhatni, hogy kitűnően >ikerü!t.
A ddloka az énektan mestert; föti^z. Vörös Mátyás kegy. r. tanár ur tanította be, s vezetése melleit teljes sikerrel éne-kelte az ifjúsági énekkar.
A zenedarabok Venczel Rezső ur mint
szeretve tisztelt kedves Ta-nárunk!
A n.-kanizsaifőgymnásium ifjúságának nagy ünnepe van ma. Emeli ez ünnepély fényét a ft. tanári karnak testületileg való megjelenése és a diszes közönség rész-vétele. \':
Hogy a tanuó ifjúságnak ünnepe van, azt tanúsítja azon lelke;-edö öröm, mely minién egyesnek arczárói sugárzik.
Nem kérdezzük, mindnyájan tudjuk az okot, ami nekünk örömöt okoz, s e te-
T i r c x «.
Ná*2 útra
(Eyy ífju párnak emlékűi.)
Az életnek uigj tengerén
__ £ser ixikl*. *>er örvény —
Eliodal m& kis sijkitok, Eltörnek U ism«rt partok, 8 n.cly felé TÍ(7*tok tzirnji Édes-eped^asel wárny&i A. J5TÓ! zírtoxott, oém» E*dé* sem hst ti, *em ims.
tíidCS ÍDtó*«, CÍDCJ TJ»»iil»cEJ»
— Árulóbb * «rok hantja — .. & b&r ft azüiók, jó barátok M» cbiod iláitt hiautfc rátok, Még is akkor len ca*k ytló Könyörgósak, i ai »ld<5 ni, C«k akkur nem ér vész, ribsr, il* korraáuyon » férfi k»r Bölc«-erélyl/fl, jól vtzér*] 8 s 06 igaz szerelméül üvci: • h» « iriny-tüje ttiu!\'attól \'euf od«-ide.
Még akkor is Url SleWe — Ke fajjou a lég közele, flfiaégtek ereje, bája Atkiser írebb i jobb Lakiba.
Guoth Gyula.
Két tevéi
* Kgj Sciberiíbio fogra TO t
falu. melyben lakom, Pesttől mintegy [ méleten kívül voltam és három holnapot\' [ 1280 mértföídnyire vao. \' töltöttem a kórházban: de a jó isten nem \'
j En itt már egy év óta lakom, és rég \' akarta még halálomat, legyen meg az ő ! I irtam volna neked, de hidd el, nem voltak ; akarata.
íróeszközeim, aztán ugy gondolkodtam,! Máj 1-én hagytam oda * kórházat,! í hogy jót nem irhatok, és a rosszat elég, ha gyenge lábakkal, de\'liatártalan jó étvágy-
magam tudom; hozzájárult még az. bogy i gyal, a melyet nem volt mivel csillapít- i i már mindenbe beleuntam e nyomorban,! oom. fe legnagyobb csapás volt rám néz. ! i bt i k hogy már nincs midőn podgyászom után kérdezös-
£ oa,p etkj Fejetek rúnákon pitén. Tövit nem bán^ eluk*rj» Figyelmetek gjeogéd karja. Egjetértéeiek úiébeu Timid 6 bau ébrtdibon A boldogiyig ibolylű — S tonx»lonj szelíd ujjai ViffaMQl tlkoajotokr* G/öjt-k, ionján ko»*ornb». 85t mídöo majd oda érre KifiradUUi * «ük Térbe
__ A asiopt * •g7r« aOtétbOl
F&ígöaje mir e«Te ^firdfll — Ö«?e*«K meg. mint ger\'y« P*r Jáelyre »ibax iBJteime •■ill — Miid, mind kQseib, ótizébb simul As elrilis gondjaitu! — BŐMgtek ál Jó oillUfa
i beteges is vagyok, ugy, hogy már nincs ^_________ ____________
Napjainkban élénk beszédtárgya I reményem, hogy végzetteljes sorsom ellem ködve, azt nyertem feleletül, hogy ellop-j még mindig az orosz hadikészüiódés B | küzdelmemben ez évet végig éljem. I táfc ■ 0\\j pillanat volt ez, melyet nem fogok
közhiedelem szerint éppen ellenünk irá-j Mintán két évet töltöttem a börtön- [ egyhamar elfelejteni, ellopták mindenemet,! nyultan. [ben. 1863 ik év okt. végével a fegyencz- közte kedves emiékeimet, barátom, anyám
A helyzethez hozzáillönek tartjuk a | csapattal elszállítottak Szibériába, hogy és testvérem leveleit, melyek olvasása birtokunkba jött két oly levélnek közié-! itt mint remete éljek. Az egész telet utón , volt egyedüli vigaszom és örömöm szomo-sét, melynek egyike ugyan megjelent már ! töltöttem, noha itt az titazás igen gyors, j ru óráimban.
Jókai lapjabaa, de a másik iiem, mely j miután napjában 3—4 szer váltják a lova- gét hó múlva, július utolsó napján
egyébként befejezője az elsőnek, mertjkatés igy szánon egy nap 14 ménfőidet j értem el azon helyet, mely remete lakul! ! hazánkfiának hazabocsájtasát sikerült dip-! Í3 haladni, azonban az emberre nézve : számomra kijelöltetett és* hol jelenleg is j lomatiánk utján kieszközölni. Közös ellen-! valódi kín igy 80 foknyi hidegben nyitott j vagyok, gyarló ruházatban, rongyos csiz-1 | ségünk földjén az életet e levelek híven j száaon lenni. Xem képzelheted: mily esi- I mákkal, egy ii.g és egy gatyával testemen; j éa igazán rajzojják, mely 20 év óta csak : korgó hideget, vihart kell ez utbarrkiállani, | zsebemben egy fillér pénzem sem volt. í j annyit változott, hogy talán több lakója: a hó ölnyi magas és csak azon az utón le | Hadd rajzoljam le az itteni vidéket A í I van Szibériának most, mint akkor volt s j het utazni, melyen egyre járnak a szánok, i fa)u my^ melvben ot hónapon át laktam :! ; valószínűleg a legközelebbi jövőben még j A hazától mind távolabbra vitetvén,! óalajow összesen 13 faházból áll az Ona több lesz; azért hit csak tanulmányozzuk i elértük az Ural hegységet, melynek me- [ partján. Mig e faluhoz értünk, 20 mért-egy kissé: redekeiröl a száműzött Könyüs szemeivel földnyi erdőn haladtunk át, és2—3 éjt a
az utolsó pillantást veti Európára — itt szabad ég alatt kellett töltenünk, vigyáz-bucsut vesz az ember hazájától, meg- j Tli nogy farkasok vagy medvék rajtunk ne i
Knris,jun. 1. 1867. Jó ideje, hogy irtam neked, kedves barátim! akkor reményem volt, téged nem-sokára láthatni; azonban mennyire csalat-koztam reményemben! a helyett, hogy közelebb jöttem volna hozzád, most néh ny [száz mértfóldnyivel távolabb vagyok egy
fosztva azon reménytől, hogy az ázsiai, szibériai pusztaságról valaha oda vissza-térhessen.
Engem a sors* csapásai különösen megpróbáltak, előbb szembetegségbe es-tem, mindkét szemein meggyuladt és i két hétig
^________________________ _ bbvitfk.de
ktt\'^egy szóval" a világtól elhagyatva oly Krasnojarsk varosába érve, ismét meg-nép közt, melynek nyelvét nem értem. A [betegedtem hagymázban, két hétig eaz-
sí var p
puszta vidéken, végtelen erdők közt. j majdnem semmit sem látva lal, ösmerósök. barátok, rokonok nél- feküdtem. Felgyógyulva, továl
rontsanak, mert ezek száma itt jelenté-keny ; az itteni erdei lakók különben nem tekintik ezt veszélynek mert nagyobbára , vadászat és halászat után élnek. — Május végével az ÖIDJÍ magas hó még aem tüot el, | csak június végével indul olvadásnak és j ekkor valódi özönviz keletkezik. Két hét j alatt elolvad a hó, erdő kizöldtü és virág-zik, mely látvány elvarázsol. Nálunk ott-honn. olyasmit nem láthatni.
Azt hisz d, hogy ott a kirándulás a zöldbe kellemes V Koránsem! E vidék nem emberek számára teremtetett, ez az erdei állatok és rovarok birodalma; az emberek számára pedig valódi pokol. Elmoadom; miért, fedetlen arczczal nem mehetni ki a szabadba, mert a bógölyok, szúnyogok, apró legyek kieszik az ember szemét; bőrkeztyü néikiil nem iehet a szabadban dolgozni, és nyárban szorosan kell a ru-hának & testhez tapadni, nyilasnak sehol sem szabad lenni, mert különben pokoli kínoknak van az ember kitéve. Hogy a rovarok csak némileg is kiirtassanak, fel-gyújtják az erdót, mely az egész nyáron át szakadatlanul ég és melyet csak a hó olt el. Minden parasztudvaron felgyújtják a ganajt és egész napon át ily lüstben áll a marha, és csak éjjel legei, azaz körül-belül három órán át, U-tól 2-ig, mert az éj nyáron itt nem hosszabb és csak alko-nyat nak lehet mondani; annál rövidebb azonban télen a nappal. *
A gabona itt majdnem szemmellát-hatólag nő, június elejével, sőt gyakran csak végével vetnek, és már szeptember végén hó fedi a földeket, az aratás még ekkor nincs befejezve. A félig ért gabonát külön e czélra épített kamarákban szárít-ják és október közepén a folyó jegén ki-csépelik. Gyümölcsről iit szó is alip lehet. Földieper és ribizke az egyedüli gyümölcs, mit itt ismernek. A legtöbb időt itt va-dászattal töltik, télen ezobolyra, szürke evetekre, rókákra, közben fekete és hó-fehér nyulakra, és farkasokra, melyek száma legio, nyáron medvékre, szarvasok-ra, bivalyokra, hattyúkra, kacsákra és ludakra.
Mai szamunkhoz egy negyediv melléklet van csatolva
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1888 FEBRUÁR 4-én
rem falain belől összegyűjtött.
ez órában bennünket
Egy férfiú áll a fögymnasium élén, ki-nek társadalmi műveltsége, magas fokon álló tudományos- ismerete, leereszkedő, szelíd bánásmódja, szívélyes és rokon-szenves insfiígleuése öt a müveit társadal-mi körökbén legkedveltebb baráttá teszi, a vezérlete alatt álló tanuló ifjúságnak pedig második apjává emeli.
Avagy nem második apja-e az ifjúság-nak oly férfiú, ki széles ismereteit, ritka nagy tudományát, jó szivének teljes me-legét, nemes érzelmeinek gazdag tárházát, rokonszenvének kiapadhat Ián forrásait évtizedeken keresztül csupán azért gya-rapította fáradhatlauul, hogy ezen eré-nyek és tulajdonok böségszarujából ne-künk tanítványainak, a jó, szép, nemes és tudományon pályán haladóknak, minden-kor és mindenben atyai tanácscsal a tudó mányos felvilágosításokkal használhasson1\'! Mily magasztos eszme: tanárrá lenni! Mennyi faradság, menoyi lemondás, ön-megtagadás, béketürés erénye s tudo-mány isnieret kell ehhez !
Es mi ma egy ily férfiú tiszteié1 ére sereslettiink ö?sze, hogy szivünk és lel-künk egész melegével üdvözölhessük őt névünnepe alkalmából !
F, férfiú ft. Janky Károly ur, a n.-ka-nizsai fí\'gymnasium nagyérdemű igazga-tója, s ezen tá. rí háznak főnöke, kit nekem jutotr a feíejthetlen szereucse. tanulótár-saim nevében névnapi üdvözlő-beszéddel megtisztelni.
Igen ft. igazgató ur, szeretve tisztelt Tanárunk, ugy állok itt. mint e fögymna-sium ifjúságának zsenge szónoka, ki sok-kal többet erezek kebelemben ftiszteiendő
!
Nem lebet czélom főt Igazgató ur, tes szárazak nem lesznek, mikor is - - ■■ - .....
hogy az ifjúság nevelése körül vállaira nehezedő munkásságát elsoroljam; egyéb szép tulajdonait s kiváló érdemeit sem so-rolom fel, mert ismerem ismerjük mind-nyájan és tudjuk, hogy mindazt amit tett, s amit tesz és tenni fog érettünk, önzet-lenül csupán öntudatáért, nemes szíve sugalmára, az ifjúság jólétére s ezekben a szent és drága haza érdekében teszi.
Ámde az el nem tiltható, hogy mind-ezekért a jelen ünnepélyes órában tanuló-társaim nevében hálás köszönetet ne nyil-vánítsak, és ha egyéb jutalmat, egyéb tisz-teletdíjat tölüok oem is vár, legyen meg-győződve: neve sziveinkbe örökre kedves emiékként log bevésve maradni.
És most, mielőtt üdvözlő beszédemet bevégezuém. csak arra kérem, hogy az fjuságot, különösen bölcs vezetésére bizott s itt körébe gyűlt n.-kauizsai fógym-nasiumi tanuló ifjúságot, melyet ez órában üdvözlő beszédemberi oly öntudatos büsz-keséggel képviselek, tartsa meg továbbra is és mindvégig az eddig mindenkor tapasz-talt kegyes hajlamában és pártfogásában; viseltessék iránta ezentúl is atyai jóindu-lattal ; vezérelje továbbra is fényes te-hetségével s álljon mellette mindenkor atyailag, a midőn az ifjúsági fogyatkozások nála mutatkoznának.
A mai nap feleji hetién örömmel tölti el sziveinket, mert alkalmunk nyílott arra. hogy ftnek kö^zonet-t mondhassunk a vett tzpllemi és erkölcsi előnyökért ; tilágitó fáklya ft. előttünk a tudomány; tág és kies mezején, s ha mi ezen az egye-nes utat eltévesztenénk, csak ftre s felé kintünk. s újra megtaláljuk a íényt meljnek ön központja és ennek tudata"
nem c.ü.g.dünk az ismeretek szerzésében
é ké l m-Tt mindenkor bátran s fiai Dízalommal
számítunk bölcs vezérletere.
Mi pedig kérjük a Mindenható Istent hogy ftiszt. azon rendnek, mely meg-elégedett büszkeséggel tekinti magáénak. — tanártársainak, kiknek szerető test-
kbao kifejezést adni képes le-hetnék, s érért arra kérem, legyen elnéző, iia gyenge a szó mely üdvözletére kél ajkamon, s fogadja az egyszerű szava-kat és érzelemnyüvánulásokat is kedve-se;:, mert nem az érzelemhiány teszi azt
tóan megillető éséi demeittolmácsó!ósa?.o-kat híven visszatükröző szavakat találni. A zsenge ifjú elméjében megtorlódrk a szív nemes érzelmeinek hangja, mint sebes folyón a jégtáblák; önmaguknak zárják el azok az utat. s apró darabokban folytathatják csak azt Gyenee. értéktelen , visszhangjaivá válnak az elhangzó szavak a kebel hatalmas érzés tömegének. I
káig éltesse :
CSABKQK.
— Egy ki
thea.
téli cseveg-,. — Mlás és voge.)
A levelek pörkölóse vagy szári-
sera
s r
héz azért.mert körülöttem levő megjelent j a különbséget a fekete és zo!d thea-
ncmek közt, jóllehet a fekete rhea
110 ár
tanulótársaim nevében szólok ; szeret-ném tolmácsolni hiven. mit én és Ők ftg. iránt együttesen erezünk. Ámde j ^ az lehetetlen! Hiszen észlelheti társaim j , , . , arczán a magas lelkesedést, melv tétele-1 ".edetnek le. A é á fdl b
abban levelei
különbözik emel tói, nyelők egy részére! fekete thea nagy,
g ele1 _..
téré sugárzik azokról s bölcsessége. fedetlen, bambuszkasokban a napra nipsnyuírvást fos találni a hiányos üdvöz kitéve szikkasztatik i öl
ipgnyugvást fos találni a hiányos üdvöz- kitéve szikkasztatik. míg ló beszédben, mert gazdagon érezheti ma-, szárítása erősen hevített
-ás kMéjíttvp a ha*a ily nagyszámú ifjai-{ nak neintrs ieikesed^ében.
K tudat szolgiíl a? én megnyugtatá-somra is. nseit az embernek erejét nagy dol-gokban csak próbára tenni is érdem, s ba visszapillantok társaimra, azoii önzetlen iiröm s magabfoku lelkesedés kifejezése, melyet velük én is oíztok,vip;aszlalásomra szolgál vesén " gyöngyeit
serpenyők-
, ga l 8 reményt nyújt arra, hogy ked- fogadja tölimk tiszteletünknek igaz-it
" Ily vadászatra télen négyen öten tár-í-aságba állnak, ellátják magukat élelmi -/erekkel, tetőtől talpig szőrmezbe öltöz-í nek, vállra kapják nyomorult puskáikat és jeles fajú kutyáikkal útra indulnak. Ezen vadászok talpaira szán van csatolva, azaz mindegyik lábukra 4—5 láb hosszú desz-kát kötnek és ily fakorcsolyával napjában 10 mértfö.det is haladnak a magas havon. a nélkül, hogy elfáradnának. Ily vadásza-tokon gyakran találkozik az erdőket lakó tunguzokkal. E faj télen, nyáron erdőben él, szarvasbőr sátrak alatt és Örülnek, ha a Dyár véget ér, és a kinzó ravarok eltűn-nek. Saját fejedelme van e népnek, kinek az adót szónneáruban fizetik le, és ki azt az oiosz kormánynak köteles beszoleál-tatni. E vad nép különben igen vendég-szerető.
Befejezem levelemet, mert csak egy oldai áll rendelkezésemre.
Galicziából származó társaim közül már többen, bizonyára kegyelmezés utján. az orosz kormányhoz intézett folyamodás folytán, hazatérhettek. Csak értem-nem tesz bt nki lépéseket.
Barátod _____ 1). M.
II. BoJdoghon, decz. 28. 1869
Nagyon tiszteit Asszonyság! Évek folytak le azóta, hogy szerencsém volt kegyedet a vaspályára kísérni, de ezek reám nézve gyászos emléket tartalmaznak oly annyira, hogy a világ minden kincse\'
ben történik. A hevítés után uéháüy perez múlva sürün rácsozott tetejű asztalokra viszik a leveleket a mun-kások, kezeikkel amennyit csak tud-Düb, összemarkolnak s H nyomkodják belőtök a nedvit. A levelek ez által négyszerié vékonyabbak leszöek s e hevítés és kinyomás műveletének mindaddig alávettetnek, míg tőkéle-
és öröme többé szivemet felheviteni nem képes.
Ha fagy, hogy csakúgy csikorog, és zivatar dul ho^y más borzad bele még a meleg szobában is, — akkor szeretek a szabadban járni és hallgatni a háborodott természetet, mert ez szivem érzelmeivel megegyez.
De ha a természet ékes zöld szinével borítja a láthatárt és virágjait ezer : zin-ben kecsegteti, ha a madarak v gari rep-kednek énekelve ágról-agra, engem csak szomoritanak s ha hallgatom mégis, ugy tetszik, mintha énekelném:
Oh én izegéay kii madár, Mire vat«m«dtem ? ! s»t.
Ekkor emlékezem egy időre, melyet életem legboldogabb napjai közé szaruitok, és soha el nem felejtem azt az éneket, melyet a Dunán ladikázva öntől hallottam először. De ez csak emlékezet, az idő elsodorta a multak közé s véle boldogsá-gom vissza nem téríti soha.
Vannak esetek\'és viszonyok az élet-ben, melyek hanem sikerülnek, kénytelen az ember magába fogjtani s ilyenkor tán nem lehet úhajtottabb esemény férfira nézve, mint a harcz, melyben az egész
összegőndörödneií s a legcsekélyebb nyomásra széttörnek. Minthogy a pörköíé munkásoknak a theát a fel-hevített serpenyőkben kezeikkel kel! megtaTarniok, a levelek maró nedve ezeket egészen kieszi; emellett az ( hőség 3 fojtó gőz is ártalmas, agy ho<gy ez egészen kellemetlen foglal-kozásnak mondható. A zöld thea utolsó hevittetése alkalmával (mi az eteó után néhány hónappal történik) némi kevés indigó s kénsavas mész vegyüléket kap, mely neki szebb szint kölcsönöz. A fekete theát néha ugy te-szik iiUtossá., hogy különböző fűszeres, illatos növényeket vegyítenek a thea-ievelek közé, miáltal e virágok illata közöltetik a száraz levélkékkel. Ros-tálás által aztán ismét eltávolítják a virágokat.
Az elkészített theát nagy gond-dal csomagolják és rakják légmente-sen zárt szekrényekbe vagy kis zsá-kokba; a finomabb minőségűeket bá-dog-, ólom- vagy ezinszelenczékbe pakolják, hogy zamatjokat el ne ve-szitsék. Minden gondos csoma olás mellett is sokat veszít azonban a hea a tengeri útban jóságából, miért is a karaván-thea sokkal jobb, do természetesen drágább is.
Chmábaa a theaszükségletet leg-kevesebb mennyiségben évenbint 150 millió kiiogrammra teszik; egész ke leti Ázsiában pedig 250 millió ki-logrammra. Ez összeghez még nincs hozzávéve az a nagy mennyiség, melyet Chioa a külföldre szállít. Csupán Európa évente körülbelül 25 millió kilogrammot szállít el a Chinai ki-kötőkből. Ha meggondoljuk már most mily roppant mennyiségű nyers le velet Kell összeszedni ennyi szükség-let fedezésére, látni fogjuk, mennyi kéz és munkaerő kívántatik mind ennek végrehajtására; egynttal kony-nyen meggyőződünk arról is, hogy ez egyetlen növény tenyésztésének mily nagy jelentősége vun minden ország kereskedelmi iparára nézve.
Sajátságos az u. n.tégla-tbea, mely vénebb thealevele-iból, a jobb minő-ségűek hulladékából s nyeleiből ökör-vagy juhsavóval megnedvesitve 6 cm. vastag, 8 cm. széles s 20 centiméter hosszúságú táblákban alakittatik. — Közép .ízsia nomád népei, a mongo-lok, burátok stb. igen kedvelik ezt a theát. Mongolországban és Daciá-ban ez annyira szükséges czikk, hogy az adás-vevésnél pénz gyanánt Szerepel. A chinai császár is ily thea-tablákkal fizeti mongol csapatjainak zsoldját
nak, melyek a
semmi rokonságban nincsenek, csnpis a nevét viselik 1 Régóta érezték már annak szűk--:, isségét nálunk és má-sutt, hogy *- arága chinai theát nem lehetne-e tenyésztés által helyette-síteni, pótolni; de eddig minden e
nemben tett kísérlet arra az
ered-
ményre 8 tapasztalásra vezetett, hogy a tbeául alkalmazott növények, va-gyis belföldi theák, bár jóízű s sza-gos, barnás szinü italt szolgáltattak, de a chinajhoz oly formán hasonlü-nak, mint a czikoria a mokkához, vagy a kapadohány a valódi havan-
gy „g
ósági indítvány a fogyasztási osztály szlatása iránt." Minthogy a jelen b kél áb j
nához.
Mit szólnának ehhez mű-
melyeket itt árulnak és isz . rttlt megvenni. A jószágigazgató mellesleg , melyénél KI ira ■ még azt is jegyezte, hogy az uradalom
•.hinai noveoynyeij ^^ pén7Zavarban ,ail.
— KeghM. A nagykanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet 1888. év\' február hó 5-én, délután 2 órakor, a polgári í>kola helyiségében rendkívüli közgyűlést tart Tárgy: A f. évi január 22-én mec\'ariott évi rendes közgyűlésre kitűzve volt „igaz-gató: ......
felos; . ...
tárgyban a csekély számban megjelent tagok a vonatkozó alapszabályok 27. sj.a értei mében érvényes határozatot nem hozhattak, fi gyeim eztettetnek a L tagok, hogy ez alkalommal ugyanazon szakasz értelmében, tekintet nélkül a megjelentek számára, érvényes határozat fog hozatni.
— Jótékonyság. Bittthyány-Stratt-mann ÖJönné herczegasszouy Xádasdon egy kisdedovodát tart fenn tápintézettel, most ujabban Körmenden nyitott meg a szegény muukás osztály gyermekei szá-mára „levesosztó intézetet", mely január 17-én fiának Todesco Lajosnak születése napján nyittatott meg Naponkint 100-náI több Bzegény gyermek kap itt tápláló levest és kenyeret, hetenkint 2-szer húst is. A üőegylet választmánya a rendes főzés és kiszolgálás köiűíí felügyeletet minden nap más-más tagja által gyakorolja. A herczeg asszony jótékonysága általában ismeretes, s azért felette kívánatos volna nekünk kanizsaiaknak is megnyerni, mert bizony a munkás osztály között nagy a nyomor s ez érdemben kihez fordulhatnánk méltóbban, mint &z itteni nagy uradalom tulajdonosának jószivü nejéhez.
— A zala-egersiegi kir. törvényszék, mint rögtönitélő bíróság a múlt héten több napon át tárgyalt bűnügyben azt az itéle-tec hozta, hogy a rendes bírósághoz tétes-
A tégla-thea a theaosztály pro-letárja, de azért mégis kevésbbé rósz, mint amaz Európába került némely
A. golyók öt csatában eiég kímélete-sek voltak irántam, mig végre a balsors a hatodikban megsebesite\'t, elfogtak és ázsiai Szibériába száműzettem, nem re-mélve OQQan, hogy valaha visszatérhessek. Azonban sikerült egy barátomnak levelet írni, ki nagybátyámnak azt megmutatta s irántam kiengesztelodve kérő folyamodá-sok áltai sikerült szabadulásom.
Hogy mikép telt le az öt év, melyből alig töliüttem három hónapot, mint len-gyel katona a felkelő vadászoknál, a töb-biből két évet bönönben Seratowban, jkettőt Szibériában, egyet az utón, azt levélben leírni nem lehet-
Sajnálom nagyon, hogy Pesten nem lehetett szerencséin találkozhatni, de más-részt örilök, hogy szives volt rólam meg-emlékezni. I
Most Boldoghoni lakom, nagybátyám
értő kertészeink, kik ilyesmikkel foglalkoznak?
A thea készítése világszerte csak annyiban különböző, a mennyiben forrázatát sokan gyöngén, mások igen erősen szeretik, némelyek pedig fű-szerekkel s cgyébb vegyitékkel iszszák.
Bár a thea első keletkezése óta sokat vesztett ösereáeti erejéből; mert, fájdalom, nem igen képes többé mindenfitt, hol ő az est hőse, az álmot vagy unalmat elüzm; s bar kelet növényének illatot árasztó, zu-bogó thea-üstje mellett is sokszor élettelen, szellemnélkflli estéket tölt viiágfájdalomtól sújtott emberiség; mindazáltal örömest látott, becsalt ház: barátunk marad nekünk a thea, melyet alkalmilag mindig szívesen üdvözlünk, mert kellemes, meleg illa-tánál jól érezzük magunkat, midőn ablakunkat a hóvihar csapkodja s eszünkbe juttatja, hogy: künn tél uraság tartja a kormáoypáiczát.
MILESZ BÉLA
H i r e k.
— 0 Felségeik a király és királyné febf. 9-én haza jönnek Budapestre, hol ez alkalomból több udvari ünnepélyesség
tartatik.
- Ax alma nem messze esik fájától.
Ez a közmondás nem mindig találó, így nem az ami országosan ismert Lakatos Sándor eisó magyar táncztanárunk és
sék ét.
— Az olasz trónörökös Henriette belga herczegnöveVaflandriai gróf leányá-val eljegyeztetett; e maga.-1 eljegyzés közelebbről is érdekel bennünket, mert hir szerint — a szép és terjedelmes palim" uradalmat a herczegnő nászajándékul viszi7 majdan királyi férjének.
— Érdekes közgyűlése volt a oagy-kanizsai „Polgári Egylet"-oek febr. 2-an délelőtt A nagyszámban megjelent tagok elfogadták egyhangúlag az elnöki és a számvizsgáló bizottság jelentését, a költ-ségvetést és a választmánynak az épitke- .. zésre vonatkozó minden intézkedését, nevezetesen a Fasciatti telek megvételét,
az uj épület igen szép és diszesnek ígér-kező tervezetét, melyne* szakértői véle-mény folytán netán szükségesnek látszó változást a választmány is eszközölhet. Az építkezés költsége 30 ezer forint, melyet " "" * " .....lesz-
egyetlen fiára, kit minden áron hasonlag | a kőszegi takarékpénztár 40 évi törlés táneztanitónak akart nevelni. Azonban j tédre megajánlotta évi6ss/n»o0/o a\'- **nní
Károly Öcsénk szenvedélyes vadász lett szorgalmas önművelődés folytán e sport-nemnek egyik tekintélyes szakírójává vált; alig van száma a nVadászlap"-nak, hogy tőle egy-egy kitűnő czikk ne jelenjék meg; most is több számon át „Ragadozó mada-raink magyar elnevezéseinek kérdéséhez" czimü szakközleményével találkozunk, melyben kiváló figyelemmel kíséri Zala-megye vadállományát Örvendünk a megemlékezések megyénkről é-j hazafias elismerést nyilvánítunk a fiatal író mükö-e iránt.
— Tánczkoszorút tart a nagy kani- ái
gy
zsai „Kiddednevelő Egyesület" márcziua 3-án a „Polgári Egylet" helyiségeiben, melyre a rendezést az egylet kebelében létező „vigalomrendező bizottság" volt szives elvállalni. Belépti dij egyénenkint 1 frt Jövedelem a .Kisdednevelő Egyesület" czéljaira fordittatik. Tekintve a jó ékony-czélt, óhajtandó, hogy a L közönség meleg pártfogásába vegye.
eszközlése szabályszerűié? a jövő márczius 4-én tartandó rendkívüli közgyűlés felada-tához tartozik. Kisoroltattak a következő számú részvények: 7, lűG. 229, 338. 37G. 393, 415, 4fi8. Ú38 és 5(il. melyek 20 írttal beváltatnak. A tisztujitás pedig következőleg ejtetett meg ; vagyis vala-mennyi újból me^váljsztatott majdnem a beadott 92 szavazattal egyhangúlag : Elnök: Dr. Beutzik Kerencz. Alelnök. Gutmann Vilmos. Titkár: Dr. Tripammer Rezső. Ügyész: Simon Gábor. Pénztárnok: Knortzer György. Könyvtárnok : Tóth István. Háznagy: Faics Lajos. Választ-mányi tagok; Cseresnyés Sándor. Somssich, Lóriccz, Mütényi Sándor. Gr. Hugonnay Kálmán, Bogyay Ödön, Büisics József, Kovács Béla, GyCrffy János,\'Pfaff József, Jankv Károly, Lengyel Lajos, Bí-rdin Márton, Hertelendy Béla, Vajda Bálint, Verner Ferencz, Grünhut Henrik. Neusisd-ler Pál, Knausz Bódi. Számvizsgálók : Fagyas Lajos, Tripammer Gyula, Székely
— Évi rendes közgyűlését a nagy- j Tivadar, Eberhardt Antal. Horváth György, kanizsai segélyegylet szövetkezete jan.JEste a szokásos alakulási évforduló „Tár-é áhá é
gygy j
31-én a városhá7a nagytermében tartotta meg. Az elnöki s a felülvizsgáló bizottság jelentése tudomásul vétetvén, a felment-vény 1882—1887. évi cyklusra megada-tott Dr. Fárnek László és Hirschel Ede urak felszólalása után az elnökségnek és igazgató választmánynak bizalom szavaz-tatott A módosított alapszabályok jóvá-hagyattak és a ministeriumhoz felterjesz-tetni rendelteitek. A tisztújító közgyűlés f. évi június hóban lesz.
— MeghWó. A nagy kanizsai nöegylet 1888. február hó 25-én a Casinó dísztermében zártkörű álarezostánczea-
birtokán. Mezei foglalatosságom egyedüli tólyt rendez. Belépti dij 1 frt 20 kr. A időtöltésem. Társaságom aj tiszta jövedelemjótékOEyczélrafordittatik.
öromom es
□égy fal, melyek lépteimnek visszhanggá felelnek, no de máx~aíegszoktsm.
Arczképemmel alkalomadtán szol-gálok, de tudom, hosy meg nem ismer, hat évi szenvedés megváltoztatja az em bért.
világot szeretné megboszulni, vagy leg-j Nemsokára új évet számítunk s mi-alább reményű, hogy egy golyó véget vet 1 vei e soraim gondolom éppen ez i. Öben -:- \'■ -1 \'jutnak kezeihez, fogadja szívesen köszön-
tésemet, mely fökép abban áll, hogy őszin-tén kívánom boldogságát, az ég áldja minden lépteit, teljesítse javára szolgáló kívánságait
— mindennek.
— No de csalatkoztam, mint még minden óhajtásimban az életben. Szívesen áldoztam volna csekély életemet szeretett hazám szabadságaért, de a sors gyakran inostoha, nemcsak egyes emberekre, de egész nemzetekre nézve is, ugy, hogy forró kiváoságaiaknaképeneHenkezöjétteljesitlJ
Befejezem levelemet stb.
D.-M.
Felűlfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete 9 órakor. — Horvát gyűlölet Lapunk egyik barátja írja: A múlt hét folyamán együtt utazván Strossmayer horvát püspök jószág-igazgatójával, elbeszélte, hogy Strossmayer uradalmának szüksége lévén egy gazda-sági gépre, a „Magyar államvasutak" budapesti gépgyárának készítménye és a Cieyton és Schutleworth bécsi fiók üzletei találtattak alkalmasaknak. £s bárabpesti gyártmány sokkal czélszerübb, }<úú> és alkalmasabb volt és ezen felül lOOírfrtta} olcsóbb, mint a bécsi, Strossmayer sürgö-nyileg küldött utasítására a rosszabb és 1000 frttal drágább bécsi gépet kénysze-
sas estély" következett, mely alkalommal a terem egészen megtelt, tehát mintegy 125 egyén vett részt; a fesztelen jókedvet nagybai: előidézte az egylet köztiszteletü alelnökének azon dicséretes figyelme, hogy jobbnál jobb borokat ndott fel saját pin-czéjéböl Torma Imre kifogástalan jó va-csorát adott s készséges szolgálatot tanú-sított. Az elmaradhatlan pohárköszöntések szellemszikrái hatalmasan villanyozták a kedélyeket. l>r. Bentzik szénen átgondolt beszédet tanott az építkezés has nos voltáról és az ez által elérendő társadalmi sikejTe emelte poharát, dr. Rothsohitd Samu az elnököt, Simon Gábor találó hasonlattal és családias következtetéssel az alelnököt, Gutmaan Vilmost, Rapoch Gyula szellemesen a háznagyot, Kovács Béla megszokott vidorsággal s jóizü hu-morral az elnököt, Garai Benő a demo-cratiát, illetve az egylet iparos osztályát, Györffy János találó következtetéssel a helybeli hasonczélu egyletek elnökeit, Plibál Ferencz zajos helyesléssel az elnö-köt éltette. Általában öröm és jókedv uralgott.
— Helyes intétkedés történik a helybeli postahivatal helyiségében. Maga az igazgatóság1 is belátja az elhamarkodott áthelyezés boszantó voltát, mind a hivatal személyzete, mind a küzönség részére nézve. AJ ért az utalványosztályt ée a
HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1888 FEBRUÁR 4 én.
tó irodát az emeletre teszik fel s ezek jelentik alulírottak a jó édes atyának, —Külföldi r a. A bolognai egye-) megismerni kívánnák, forduljanak ez iránt; bocsáttatni: I. Egyszerű kiailás finom
ajíntiVelyiségeitmisosztilyvesziigénybe. \'ipának és nagyatyának Humor István úr- tem júniusban üli meg fennállásának 800
Hát a szárnyajfckkal mi lesz ? Leghelye- nak a halotti szentségeknek ájla^os fel- éves fordulóját.— A párisi világkiállításon
sebb volna a padlásra tenni — emlékül, j vétele utáo, életének 82-ik évében, folyó .szentesi csárda" is építtetik. — Orosz-
— Kedélyes mari tartatott február hó 26-án történt gyászos elhunytát. A országnak 108.787.235 lakoxa van. — A
-éo a nagy-kaaizáai önk. tűzoltó-egylet. boldogultnak hűlt tetemei múlt hó 28-án bécsi éa bpesti tőzsde kö/ött telephon

Buzdító pohírköszöntések fűszerezték a mise-áldozat múlt hó 28-án délelőtt 9 óra-barátságos együttléteit. ; kor szolgáltatott a háromfai plébánia
__Hymen. Gyertyánefy Ilka kisasz templomban. Háromfa, 1888. január hó
szonvt, Morgenbesser János helybeli polg. 26 an. Áldás és béke hamvaira ! Humor isk. igazgató kedves leányát Sebő Jakab Gábor, Sa. Humor János, Humor Vilma,
A polgármestertől hitelesít
lünk! — F. hó 9-én vezeti oltárhoz, nye. „_..-.. . ., úr! Tisztelettel tudatom önnel, hogv
W»gnerFerenczazIrmler és Wagner, - Svaatita Benő főispán ur o mél- „ .,,. ■ k(S<.„x„ei tpliésitpra
czéf tagja Bosch Anna kisasszonyt Stem- tósága lebruár 3-án körűikben id6z. úhajtisit szíves készséggel teljesítem,
me- Kürnáo helybeli kereskedő kedves vén. tiszteletére a „Polgári Egylef-ben Varronó létemre ttlo életmódot foly-
sógoniéját. Sok szerencsét az uj frigyhez! e^ély tarta\'ott tatván, már hosszabb ido óta gyom-
— Országos vásárunkat alig érdemes — Ka8zárnv»Dg:y. Nagy-Kanizsan rom Dagj0I1 f^jt, étvágyam elveszett
eniiteni, mert befújta az utat a hó, ciél- a cs. kir. gyalogság részére építendő ka- s emész[ési zaíarok bántottak, de >
tonai laktanya árlejtése január 30-an meg-
levelezőlapon a cséghez, (Budapesten,: velio-papiron csinos vászonkötésbeö. Ara Koronaherczeg-utcza 18.) mely ismert\' 2 frt. 2. Amateur-kiadás legfinomabb kar-előzékenységével föárjegyzékét postafor- ■ ton-papiron szines arabeszk-körzettel, dultával ingyen és bérmentve küldi meg. stylszerü bőrkötésben. Ára 5 frt. 3. Aján-— Eny nrpner. A ,Moll-féie fran- dékkiadás, W*hstman-féie karton-papíron, czia borsze.sz és só" által a betegeknek szíaes arabeszk körzettel, selyemkötés-egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer beo. Ára 10 írt. — Ezen kiadás csak nyujutik köszvéayes és csúzos bántalmak- annyi példányban fog nyomatni, a hány nál. sebeknél és daganatoknál. Egy üveg megrendelés érkezik. Minden példány a ára utasítással 80 kr. Szétküldés naponta megrendelő nevével fos elláttatni. Az utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. „Ünnepnapok" kiváló műgonddal lesz kí-k. udv. szállító által, Bécs, 1. Tuchlauben állítva és busviítra megjelenik. Az elöfize-9. A vidéki gyógyszertárak és anyag-ke- [ tések legkésőbb február végéig szei zö
reskedésekben határozottan Moll-féle kél szitmény kérendő az ö gyári jelvéoyéve-és aláírásával. 2
tonai laKianya ariejieae inuiiar ou-»u iucg- . , , ., ,,
- A .epv.-e.oc/Il-ik bíráló irtatván, a legolcsóbb ajánlatot Erdélyi «<*» « »» svájcz, labdacsa.bo, egv
*■ bi.ottsága a nagv-kanizsa. képviselő vá- Mihály és társai Szegedről tették t. i. 26 dobozzal elfogyasztottam, azóta sok-
lasztás érvényessegét a megejtett vizsgálat *u<,°í. leengedést ajánlottak. A városi kai jobban vagjok, miért is ezennel
alapján 188S. évi februárhó 10-én esetleg képviselő testület jogához tartónk az ajan- szjTesen nyilvánítom bálás köszöne-
kűvetkezó napjain mindenkor délutáni 3 .lat végleges elfogadása. il_etve a szerződés temet Ha;alma3 gyógyitóerejü készit-
„rakor a képviselőház Il-ik osztályának ^^J*.^?^*^™^ ménvét, minden hasonló bajokban szea-Vi(t!vi<.tia4hpii rárc-vsln. foeia. KepuseJOiestuiet ele a „ivaszarnya-Dizuti- - \' ■*
; hd>!?sutS AVetkező dolog ság" működéséről polgármester ur jelen- vedókjek a legmelegebben ajánlva,
\'•■\', ali"h«nem mesint sutáriális eljárást von test terjesztett, melynek felolvasása után maradok háladatos lekötelezettje :
m«"\'a után: Hirschl Gyula muraszombati a névszerinti szavazat eredménye az lett, prohaska Sjnma, vwróuó. — Ez
i,leiÓ3égü egyén a Bak és Söjtör közt hogy az ajánlat nem fogadtatott el s így lláirás Talódisásá.t bizonyítom • Va-
tor.ént rablás hőse a zalaegerszegi rend- ujabb árlejHési^rgj^Jog^egtarta^m. ^ polgármester (p H) Gaya
őrség álul erősen üldöztetett A kibocsá- Igennel,
tott köröző levél alapján aztán azt az mellett szavazott 48 ellenben nemmel,
ifiurat a nagy-kanizsai rendőrség a város vagyis az árlejtést érvénytelenítette o4
területén f. er. január 30-án nyakon csipte szavazat.
A csendörség pedig az eró< gyaunokok — Heljrei»azitAs. Lapunk előbbi
alapján átvette és elkísérteZ.-Eaerszegre. számában Hencz Antal ipartestületi el-
— A „Polgnr-Egjleti\' tánczviga- oöknek törtéök megválasztatása jelez-
lom íebr 1-én kitunóleg sikerült, a ter- tetett, kimaradt, hogy Keszthelyen, mert
mek szépen.megteltek; a díszítés ízletes Nagy-Kanizsán Saller Lajos építész lett
volt. Mit először kellene megemlíteni, a megválasztva elnöknek, fiatal hölevek szép koszorúd voczón és — Tlsztnjlto közgyűlését a nagy-
kedvderitőíeg hatott Ott láttuk: Darás kanizsai .Társas-kör\' január 29-en Ur-
Ma:vin és Vilma. Grobetti Mariska, Hege- totta meg a legszebb rendben. Ez alka-di
— ElóBietésl felhívás .Rómáig és vissza" czimü útirajzra. Mint útirajz író, nem ismeretlenül lépek a t közönség elé. Keleten járva, megjelent „Konstantiná-polyig és vissza" czimü munkám, mely eddig két kiadást ért: Nyugat felé, egész Parisig utazva. 1878-ban kiadtam .Parisig és vissza" czimü könyvecskémet Edeléoyi Szabó Lajos „Párisi útmutatóJ-jával együtt: s most Ö szentsége, a római Pápa jubileuma alkalmával rendezett II. zarán-dokmenettel Európa déli részén valék Nápoly-, illetve Pompejiig. Ezt a római utamat irtani most le vallásos érzelemmel, őszintén szólva, nem tudományos kiad-vány, de biztos kalauz mindazoknak, kik e szép utat megtenni szándéKoznak, édes visszaemlékeztptő az ottjártak részére s
km 70 Irrl a irtóin-wertárikban ,lellet° ™1Z<S és ismeretterjesztő a töb-l\\ v , ^f , í, b\'61™^ -A kiadványt Ö szentsége igen
kaphatok, de m"g kell nézni védő-jegyét, mely fehér kereszt TSrös
mezőben, s Brandt R. névaláírását. I meg. uay. hogy a húsvéti nagy napok alatt
— Tannak gazdáink között sokan,\' Rómába zarándokoló III-ik menet tagjai
kik azt hiszik, hogy a magárjegyzékek J már használhassák. Előfizetési ára fűzve
csak azzal a czéllal biraak, hogy vevőket 11 frt, diszkötésben 2 frt. Gyűjtők minden
hódítsanak az illető czégnek. Csakhogy ez 5 példány után tiszwletpéldányban része-
város polgármesteri hivattli\'ól, 1886. okt. 16. - Brandt E. gyógy szerész svajczi labdacsai (egy doboz
sikerült arczképe disziti. Folyó évi már-czius hóban díszes kiállításban jelenik

nevére (Budapest, váczi körút 80.) inté-zendók.
Ki nyert?
Húzás január 23 áo:
Budapest: - 71 40 19 62 10
Lincz: 78 49 64 83 73
Trieszt: 60 35 44 48 70
Húzás február 1 ■én:
Prága: 15 54 66 2 07
Temesvár: 76 24 11 10 47
Szebeu: 85 43 50 Gii 70
Felelős szerkesztő és kiadó;
B Á T 0 lt F I LAJOS.
Lap:ulajdonos : W A J DIT S J Ó Z S E F.
Hoe/aii lelet az idóToltozásl
y csupán Hygrometer iJű
jeiző éra által, mely már 24 óráfil elóre poo to»*D meg-álupitja it ídőjaráBt.
Ily időjelió órák szimoa helyekep leaine .(ry»n k4s».tvo, de c«akh * Fraeudor :üiponti üríníg által szétktll(Jöttek ■aládiak. EEBD kitűnő t&láiminyu ídŐj^IzÖ-irá
D«k kü!al»kja hM0iilÍ> agy din
mely tgruar.
ii felette érdrkei rendkívüli
ftiliói
oup
Matosh Gizella Schreyer \\elll bomsxíl aieiu a ee, J ajegyzefcues az a í j, gj j y
Katit ka. Süőrer nővérek \' Szőke Frzse Sándor, ügyész: Dr. Neusiedler Antal, koztatva a közönséget a magüzlet összes I tájékozás
Thonka róna Tretter Mariska, Viasz pénztárnok: Unger-Ullmann Elek, ház- viszonyairól, kiszorítsa az ügynököknek a ] mielőbbi megtételét Ot példánytól kezdve!
FÓ ki nagy: Horváth Károly, kőnyvtámok: Dr. gazdaközönség félrevezetésére irányuló | postai bérmeméssel küldetnek. Alkalmilag!
J
róna Tretter Mariska, ias p WHÍIÍÍK Irma és FIÓM kisasszo- nagy: Hor Bedö Béláné, Bentzik Ferenczné, Hauser Ja
megrendelhetők: a) ,Konstantinápolyig és vissza" II ik kiadás. Ára 1 frt b) .Parisig és vissza\' ára 60 kr. c) .Párjsi útmutató" ára í;o kr. E két utóbbi kiad-vány jó szolgálatot tesz mindazoknak, kik
.._____„o____-------------,-, ^„.„„„„„^„„^„„„^^^„„^ _.„. a közelgő párisi világkiál.itás alkalmával
mi Sebesténv I aiosné Stirling Sándorné, Ebenspanger Leo, Schmidt Frigyes. — gála.ot tesz az a czég, mely a magüzletröl | oda utazni szándékodnak. Hazafias tiszte-Soui sich Lőrinczné Szőke Ferenczné Megemlijük. hogy a „Társas-kör" saját a legrészletesebb tájékoztatást nyújtja ; lettel Nagy-Kanizsa, január 21-én 1888 TubolvGyu\'ánc TbomkaEndréné.Tripam- helyiségeiben febr. 18-án picknicket tart,\' árjegyzékeivel. E tekintetben hazánkbjn ; Bátorfi Lajos, a .Zalai Közlöny" szer-; mer Rezsöné Varga Lajosné Viosz Lász- melyen ciak férfiak vesznek részt. Tavaly eisó helyen áll Mauthner Ödön magkeres-1 kesztöje. lóué Waidits Józsefné, Wiener Sándorué ig™ kedélyes volt, az idén is az lesz. kedelmi telepe Budapesten, mely még a
LVÜKS. Drau üe»uC, uou^.. >,.*..^, - :án°s- Választmányi tagok: Cse-, szereplését, mert tudvalevő, hogy az áru
Bo^ay Ödönné. Darás Gusztávné. Dezső resnyés Sándor, Clement L.pot. Dauscha tisztasága, valódisága s megbízható forrás-l\'éíáné Fárnek Lászlóné Gutmann Vil- Ottó, ifj. Fesselhofer József, Makay Dezső, ból való származása sehol sem oly footos uíosné \' Janda Károlvné. Juhász Gy-né, Br. Normann Agosf Rózsa Bertalan Dr. és sehol ezzel oly sok visszaélés nem tör-iuhász Ferdinándné M.ntuano J.-né, Ma- Szekeres József, Dr. Sznkics Nándor, \\é- ténik, mint a magkereskedés terén, és épen toshJ ni Oszeszly A-né Plosszerlgnácz-ber Károly. Számvizsgálok: Dienes Lajos, ezért a gazdaközönségnekegyenesen szol-
ly tzobácak kedves lEtül iiolgal..
•1-, idöjeliSS ínak ára 3 í^v miadenki beaiereabeti- — . rc 30 kr , diaset tokha éa üvet; fedellal ellitra pedig csak 2 írt. 60 kr. — Küldés postio gyo:saa és pontosan ensaozij!-Wtik. 3233 1-4
c.io,: .Vereiní Contrále in Frauen-dorf Poít Vilshofen in Bayern.
■ Máriaczelli gyomorcsöppek,
»!.»« hitiiu tzer » gyomor minden betegs^eib«r..
Vedjeg;-, KötOlumlhAUtlui (■tvájtyJiiánv
rgyönp-npR, ro«i illniu lelek\'
i nyálkKk^utödú, nárgLiág, nndr.r.-i. | hAnyAs,f5fiái«fh»s.»íyr,morMiere-lA
n-n»k éulekittl é.s iüLlokkal yx\'i\\Í
inyeres búitaimttk\' (3tWU-n\'. — y nxr>gt»* ár» haUtnáUÜ nta,-
volt. hogy a budapesti posta febr. 1. 2 án kimamtlf. A vasúti közlekedés winalrészen fennakadt.
— Kóborczigánvok. A fol)ó
urhölgveket A négyest 40 pár tinczolta. — Kozgjuiés. A .Kereskedő ifjak külföld legelső viligczégeivel is veteked-
— A havazás oly erős és makacs önképző egylete" január bo 28-án tárta hetik, az általa évenkint kiadott gazdag
■ évi rendes közgyűlését, melynek legér-; tartalmú és diszes magárjegyzékkel, mely-dekesebb mozzanat* Pulszky t\'ereucz tisz-: nek 1H88. évi folyama e napokban jelent teletheti tagul választatása volt Az egy- j meg. Ez árjegyzék egyszersmind Mauthner
— ■.<,»„.^.6-»j— - ■-!- - let vezetősége az uj választás által követ- üzletének eddig senki által el nem ért január 30-án volt orsz. vásár alkalmával kezókép alakult: Lengyel Ignacz elnök :j Mpv kiterjedését is igazolja, mert csak a jiJlvbeli csendőrök e<ry vándorczigány Grttnhut Henrik aleinuk: lioldhammer, ily tekintélyes üzletkörrel birú kereskedő —\' \' - - -■\' ...... tr^v^tp ;wo,rt.tA- Günsbeiger Benő pénz- van képesítve ily tökéletes árjegyzék ki-Lajos háznagy: Kaster . adására, közvetve tehátez árjegyzék annak
könyvtárnok. Választmányi tagok: jeléül is szolgál, hoev Magyarországban sitott — Enaek íolytán az egész csopor- ifi- ^eisz Tivadar, Schwara Gyula^Ebens-1 egyetlen üzlet sem részesül a gazdaközön-
--------Leo, Karíschmarolf £rnö. Sonimer } ség oly általános támogatásában, mint a
nevezett czégé. A vetési időszak küszöbén nem lesz felesleges az érdekelt közönséget arra figyelmeztetni, bogy a nevezett czég, mint a hazánkban fenáJló üzletek egyik legrégibbje, már egymagában fennállásá-nak bosszú tartamában is soliditásának leg jobb bizonyítékát nyújtja, de figyelmet érdemel továbbá az is, hogy a magüzlet összes reform* ürekvéseit ez a czég kezde-ményezte s ezzel a mezőgazdaságnak oly fontos szolgálatot tett, mely a növényter-melés haladását kétfégkivül hathatósan mozdította elő, amit ÍZ is igazol, hogy alig van év, mely e czég kitüntetéseinek számát ne szaporítaná s igy a lefolyt évben ia az országos kertészeti egyesület nagy arany érmét nyerte el e czég, oly kitün- | tetésr, melyre még eddig egyetlen czég
csoportot vettek vizsgálat alá, kiknek a Karoly igazgató: Güns
birtokukban volt 5 lóról csak l drb lóle- ^raok: ZerkovitzLajOí velük volt, ezek közül is egy lólevél hami-sított. — Ennek íolytán az egész csopor-
.tot eifogtik és mivel Kanizsa rendezett panger L*o, KaríschmaroH trno bommer
tanácsú város örálló közigazgatási terület, Ignacz Bergl József, Marton Adolf, B.acb
áskőre nincs, Lipót Mühofer Káiman, Lichtschein Pal.
a 5v■á^o^kapi- Fieischhacker Albert, és Hochwaid József.
— Wagner
i hol a cseudőrségnek hatá
átadtak az egész csoportot i
tánysignak. — Valamely szenzátió haj- _ -
hászó újdondász által a fővárosi napilapok- számunkban jelzett, hangverseny - mmt
nak beküldött azon hirböl, hogy 36 ló értesülünk - közbejött akadályok miatt
elfogatott, meg egy czigány agyonlövetett elmarad.
a való csak az, hogy a lapi csárdánál tör-
— Feleó-órsI préposttá herczeg által
tént lopás elkövetésével gyanúsított két Batthyány-Strattmann Ödön kegyúr al czigányt a helyb. csendőrök Nagy és Kis- Vurglics Gusztáv nádasdi esperes pleba Kanizsa, közti berekben elfogni akarták s "">s neveztetett ki. üldözőbe vették, a két czigánynak azon- - Deák Ferencz elhalalozasi nap-ban idő jutott a menekülésre és ugyancsak ján»k évfordulóján a nagy-kanizsai polsan iókora térség volt már köztük és a csend- i^ola- és ai izr. iskolákban kegyeletes örök közt, mikor az egyik czigány vissza- ünnepély tartatott, melyet elismeréssel fordult és.a csendőrökre lőtt; erre aztán említünk meg. a csendőrörsvezető sem volt rest és utána . küidőtt a czigányoknak egy ólom magot, |
mely azonban nem talált, és a két czigány elmenekült Bajcsa felé.
— Megyei r. h. Az udvarnoki határ-ban egy bepáji\'jkázott asszony megfagyott
— Zártkörű tánczvigalmat tart febr. — Muraköz hegyvidéken Dragoszlaveczen
- 8-án az .Arany Szarvas" szálloda disi- kőszénre bukkantak. — A zala-egerszegi
termében a nagy-kanizsai vendéglős-, ká- iparos ifjak önképzö egylete hangversenyt
vés . mészáros- és pínczérek betegsegélyzó s tánczvigalmat tart febr. 5-éa. — Frisch
egylete. Belépti dij 1 frt. Csaiádjegy 1 frt Lipót kereskedő Tapolczán meghalt
50 kr Kezdete 8 órakor. A jótékonyczél
— Hazai r. h. Győrött .Kisfaludy-
— „Cnnepnapok0 irta Kiss József, költemények, melyek „Canepnapok
KonemenyeK. meiyeü „uanepnapoK »TÍ.: A v^ódi miriMMiiipv^mort-öpMktt ,im alatt sajtó alá adtam, az ájtatoaság- ü^irp^ín^\\^^*MrLs

Kapható minden gyógyszertárban.
nak. magiba szállásnak s a hitben való megnyugvásnak vannak szentelve : nem , világi hangok, de kísérletek az egyházi köitéizet terén, mely napjainkban kevés mívelöre talál. Azon felekezet oltárára teszem le e virág áldozatot, melyhez tar-tozom, nem mint papja, de mint egyik szerény tagja a gyülekezetnek, akinek adatott pengetni a „kinor", a hárfa búr-jait. Ima, zsoltár, ének, hymnus és óda váltakoznak a kötetben, melynek a min-den költészet végczélját képező msthetikai hatáson kívül még az a magas rendeltetés is jutott, hogy első vigye be a magyar dal zengzetességét a zsinagóga szentélyébe, bogy a szószéken mindinkább meghono-sodó magyar egyházi beszéd mel\'ett he-lyet követeljen a magyar énekszónak is. Mert ha igaz az, hogy magasabbra ragad-nak bennünket az áhítat szárnyai, amidőn anyanyelvünkön rebeghetjük el szívünk sóhaját, viszont anyanyel vünk is felmagasz-tosul és szentebbé lesz az által, hogy is-teohez emeljük és azon imádkozunk. A múltból merítettem e dalokat és a jövőnek adom át: annak a zsidó fiatalságnak, mely magyarul érez és gondolkozik. Legyen neki magyar imádsága isi Budapest, 1888 január végén. Kiss József. A kötet elöfize-
-»». ■•^■iMnv- «u-.f^ atc
aíei-bco Guwk Uenrik k
sem találtatott érdemesnek. A ki a mag- tés utján háromféle kiadásban fog közre-kereskedelem terén felmerült javításokat megismerni kiváoja, az e szempontból bizonyára a legtökéletesebb tájékozást merítheti Mauthner Üdóníóárjegyzékéböl, mely rendkívül gazdag tartalmában oly tájékoztató segédeszközt szolgáltat, a mioével eddig gazdaközönségünk nem
fóku ilnden ritekb* iel]>-ie-lt \', bogy U> BJO-
Kapható N.-Kani-ziáo: Práger Bé-la Kadarkntno: Beck B., Kaposv.: Cio\'-□•r VÍQCSO, Babócbtj Kalmic Marctali-bao : Kdröe V.\'ktor Merooye Fleiecfaer S. Nagy-Bajom : K5rösl,ajo6, Oloncaoo Bölcs 3\'éla gyógysceréat uraknál. 31G2 14— 52

. legjobb és legtartósabb neműeket küld több évi biztosíték mellett
mezőgazdasági gépgyára
Gyiri fiókr&ktÁr aajat zzégüüt aUtt.
BUDAPESTEN. Árjegyxékek kivina\'ra ín^«a éa hármec
iráuti tekintetből is igen k\'ivánato\'s az Kör" alakul. — Uj rövid szivarok fognak rendelkezett. Mauthner főárjegyzékét az anyagi siker, : áruba bocsájtatni, (trafik lesz az, ha uj is.) I eddigi 96 oldalról 144 nagy quart oldal
~......" \' " terjedelemig nagyobbitotta meg, a mi
„Kis adagban hatásos, nem kellemetlen izü *
Dr. Korányi tanár.
Kéretik a forrás használásakor
az
egyedül helyes elnevezést
„ Koródámon a legked-veltebb hashajtó viz. „
— Körlevél tisztelt ügynökeinkhez. — A .Segítség-album" 47 ezer frtot \\ na szereociénk ezennel értesiteoi, hogy jöv delmezett tüzkárosultjaink javára. — a uagy-kaDizsai vezérügynökségnél ideig- Troli Ferenci pécsi praelatus-kanonok leneseDtitkáriminőségbeuműködőttEónay ujabban 10 ezer frtos alapítványt tett Mur föfe ügyelő nrat — miután reábizott taoitók anyagi javításira. — A képviselő-teendőit elvégezte — a központba vissza- ■ ház első ülésszaka apr. közepén befejezte-ti vtuk, s a nevezett vezérugynőkség ve- j tik. — A közös hadsereg tisztikara felső zi-iésével Ujvárv Henrik titkár nrat biz ! parancsra tanulja az orosz nyelvet. — A luk meg. Midőn ezt becses tudomására!főrendiház uj elnöke B Vay Miklós koro-hozznk, kérjük intézetünk érdekeit tovább- naör lett, 1802 ben született — Az orsz. ra is előmozdítani és buzgó tevékenységet magyar dalárszövetség idei daiünnepélyét kifejteni. Teljes tisztelettel Magyar Fran- Szegeden tartja aug. 2—5. napjain. -^ czía biztosító részvény-társaság. j Pápán .Leány-egylet* akkuit. — Marcza-
— Gjasrhlr. Kővetkező gyászjelea \' liba járásbirásbiróvá Barthodeiszky Emil test vettdi: Mélyen szomorodott szívvel neveitstett ki.
által a gazdaközönség minden irányú igényeit kielégíthetőnek véli. Külső disze pedig saját Kertjének egy részletét tünteti fel, oly művészi éa Ízléses kivitelben, mely hazai nyomdaiparunknak (a Deutsch-féle művészeti éa könyvnyomdai intézetnek) valóban becsületére válik és a legilletéke-1 sebb szakköröknek osztatlan tetszését\' vívta ki magának. Jelen figyelmeztetésnek! czélja tehát az, hogy a gazdaközönség | érdeklődését ezen szép és tájékoztató: kiadványra felhívjuk, megjegyezve, hogy a mennyiben még olyanok, kik ez üzlettel | rendes öeszeköttetésben még nincsenek,!
FERENCZ JÓZSEF
KESERTJVIZ
„Hatásosabb, mint a többi budai vizek.*
használni. Kapható min-denütt
l SKtkildési !gtz<3-lóság Budapestéi.
Kitüntetve 7 arany és
érdem-éremmel. Szétküldés 1887. évben
I millió palaczk.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
0
V
0 0 0
o; c, o
HUSZCttHETEDIK ÉVFOLYAM
MOSER S. Eszterházy herezeg volt nradalmi orvost.
ELET-ELIXIR
Egy Muázadtl át embereken és a természetben tett gyakorlati tatul-mányoiás útin sikerült ,Élet EÜXÍr" emel ös»z*-állit*ni. ScámUlan furataim és betegeim. kiknek ilktlrrmk Tolt Élet-EllxlrWB bisHllttJ Dt-üt bttáMrél meggyőződni. fplsiólitottak. hogy lelkiismeretlenstget, >5t vétket köretnek el
nám Ei álul Csitönííítetve, de fok ép lelkiismeretem megnyugtatásául köt elesni gémnek Urtom . É\'et-Elx r*-e^et (-teDDe! a nyilvános forgalomnak unnál it iltkshb átsiolgiSutai, miu tán tinta meggyőso\'dejnm. hogy ex által az emberiségnél maradandó emléket hagyok ma-gam után.
„élet-elKIreni"
ntár rövid hasEnilit utín a legmeglepőbb ,leg hatásosabb
áidlanoi elgyeagülénéí, ai idegek HemyeiiíiéBW rér szegényléfinél mtU- éa gyoBwr-fsi-uimskni\', bessorhoi-doknál. *Ecrulá>. et nájbtjokú!. étvágy- ét alnat aaiágial. Naponkint használva „ÉM-Mixir --m antfazer m ndpo betegséfl ellen: aámoUto*hati>iv«l az elébbl ternétzetes w5t imel helyre ÉIIHJa fHviil»iy»zzi ai
ei:i a itfiuvény (podagra) fsjds.malmait is elkár tja ennek benyomulását a b*lsó béiréuefch*, tit«titja. * gyomrot benyálkáiodd nevektől, melyek nnéw\'.ÍH tési ntbéesé>et, fejfájást ft gj-omorámelygéít átülnek, egyizÓT*! leküidi a leg-több betegségeknek bixto* forrását. — Eltávolítja a bélgörcsSt a gyomorban, jókedvre é« derUiUéere ébreait; elhárítja egy ór* alatt ai emészthedeaséEet; meKgátolja a «iv beteglégát; titóütja s vért gyógyít minden hideglelést mit a harmadik dosi-mál
.Klet-EIixir\'-rm x legjobb aier gyeageííg, aápaiisag és gSrvélyaaéR (Skropheln) elleni egy kitűnő ner emébstéíi tehetségeknél, bányisokcál, gyo-morgörc*. .\'-» eyomorhévoél (Sodbrennen.j ! ! SZENVEDŐ EMBEREKNEK. ! ! Budapest, VI., gytr-Btczt 39 ti
Csak egveite,, etys-rrvudel. ^"S=^\\ MOSER S-
jé:-k meg .ÉLET-KLIXIK--emet Ifí rjí 1 Kuterfajzybérc volt urod.orvo«. é« győződjetek meg »ien »ier Í^-Í-V:ÍHJ Egy palaczk ára ha«iDá]»ti
k.:asös*ger£l és «)5re is biito- I JM W6M nUBitistal 2 frt 50 kr. O í •it\'ak titeket. hog>" „ÉLET-ELIX- t-K^fM A íz^tküldés, a Sts.ec elő-
lí;*-em mindé. há«yál néllifllBE- *y^-^==v>; leges beküldése vagy ntánTétoel-hetUn less Ai ÉLKT-ELXIE **DJEev; iett & vjlág minden iráayába pon-c&aVis eg}edül nálam kapható: tosan esiiölöltetik 3221 3 52
LAI KÖZLÖNY*
FEBRUÁR 4-fe

0
0 0 0
il
0
]h
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
,0; 0 0
12
Í0 !0 0
o
MOLL SEIDUTZ POR
Tavaszi Rjógj-itás
Nyári gyógyítás
Őszi gyógyítás
Téli gyógyítás
UiidL diiül lűlUUl aM éi MOLL A •okBzorosib! ezé); iKhitó \'
Gyors gyAgylialia makaca gyomor- é* alcestb&i^lt, gyomorgnrci, nyllí. gyomorégéí azékreked\' xekoéj EiijKa-jok vértolulás aranyér és a legkülönfélébb női bftegaé-gpknél. £gj ered«U dob^z bassoálati utaaitAssal 1 fn. Kakt&rak a« orsiág mjod^a BGTeietCJiebb gyógyszertáraiban MOLL A. flyógyazerész cs kir udvari Izáülté. Stadt Bées.
Tuchlaoben 9
Naponta szétküldés utánvét mellett. 2\'doboinil keresebb nem küldetik
Elltatrés MOLL A. arboi Btosken.
HlS foglalkozá&omDál fogva az <>n Moll féle seidlita porai igi\'n jó batágt gvakorolnak; ismerem ezt egjBier s mindenkorra s kívánok 6rte *xivéiy a ,Uteu SsesSe meg*-et ctpk a gyomrot jóvá é« fót könnyűvé tesaik.
Steiako iag F. leikési Ho :iwt.cblagbaii
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Legjobr. bedörzsölő szer
Csak valódi ha,minieii üveg MOLL A.
sí>lésül sikeres hasin ál dtkOnv íny, cau í, mirdeunemü tesifajd&lnak és
és minden meghűlés- be-tegségek ellen.
■édjegyé: és aiáírását viseli.
Bedörtsölésül sikeres ha béonüicál; burogAtst alakjában minde lokaál- fieltiölt-g vítíel vegyit.e birtelei
y, , enU tetifaj
sorelem ét sebnél, duganittuk onuU4t, hányás, kólika és haim
Ejy övsg ára használati utasítással 80 kr. « é.
Baktárak ai oririg minden neveieteg gyógyszertár és anyag kereskedésben. ■OLL A gyáayizeréu ot. kir. idvirl azáliitó Béca, Sladt, TaohlaobBa 9
Elismsrés MOLL A. yógysiere»i úrhoz Bécs.
Kítünö Moll-féle fraactia borszesz éa sója vtdékemou hiietlenQl mQködük Idjönoekem 50 üveggel, CDÍT^Í «I emberiség segitségerek-.-^lletet óhajtok Urtan garauál Mély Üsit el ettél
3Ü92 27-52 HirKar, lelkész Micholnpban.
Raktárak Nagy-Kanissán B-lus J. gyógyss*résx, Roseofeld Adoif, Fessel-
IRMLEi. és WAGNER
menyasszonyi
kelengyék-, vás/.on- is
sr a g y-EC anlziéi zx, SL váró slaö-z: palota
fehérneműek kereskedése
Aiánliák dúsan felszerelt raktárukat menyasszonyi kelengyék besserzé-
Se 100 200, 300, 500. 1000-1200 forinttól feljebb, úgyszintén
kész fehérneműiket,r úgymint:
Nöi hálóköntősök barketból 1*20 krtól 3 frtig. , nadrágok „ , 1— „ 2-50 „
, alsó szoknyák barketból 1.30 . 4*50 ,
, derékfüzókből óriási Tálaszték minden
színben 1 frttól 7 „
asztalkészletek, törülközők, kávésabroszok, csemege-kendők a legolcsÓbbtól a legfinomabb kiállitásig. Továbbá nary raktár he^yi Creaa-bör- és rumburgí vásznakból *fh 9/% 16/» szélességben, fehér ChífiFon és Creton szintéo ify szélességben Cágvnemüek é« DÖi fehérmeűek kfezitéséher szükséges szélességben.)
Színes czérnaés vászon kanavász, ágynemüek áthúzására 7 frttól 15 frtig.
Úgyszintén nagy választék mindennemű féfi fehérnemüekböl, u. m :
Nói ingek a legjobb chiffonból 70 krtól 1-350 frtig „ , a legfinomabb vászonból 2.50—7 , , hálóköatösök chiffonból 90 krtól 1-6 . mdrágok , , 90 . 1- 4 50 ,
, alsó szoknváb „ , 150 ,. 7— — , Nagy válaszlék házi gyártmányú vaginákból, u k
l\'2O
1 60 2—3
1- 20 3
1 •20 3
1-60 2 50
1 ■20 2\' •80
1 ■20 3
2-50 3
frtig.
Pér£ ingek rajtalevö gallérral ós kézelőkkel .......
Fehér férfi ingek gallér nélkül, rajtalevó kézelőnkéi ellátva . . .
, gallér és kézeló nélkül . .........
Férfi pique ingek gallér és kézelőkkel ellátva.......
„ kreton , „. , , .......
, oxfort , ,, , , . .....
, Doubles . » , , , ...\'....!
Gallérok, kézelők hölgyek és férfiak részére legújabb minta sze-rint a legolcsóbb árakért, ugy a közkedveltségü ruggyanta (kausehuk) gal-lérok és kézelők, melyeknek tisztításához szappan is kapható; dus választék férfi nyakkendőkből különböző árakon, magyar és német sza-7 básu férfi alsó nadrágok 90 krtól 2 frt 50 krig.
Nagy választéüban tartunk minüenféle téli, nyári, fehér és színes nói és férfi harisnyákat, további pamtik és gyapjúból kötött nói és férfi deréi&K, alsó meleg ingeketós nadrágokat. Mindezek dr. Jager tanár készítési módszere szerint kaphatók.
Végül pedig ajánljuk kit. gyártmányú futó szoba szőnyegeinket méterenkint 20 krtól T50 krig. ágypap-lanaiakatselyem,atlasz satén cachemir ésrougebil szóval a legegyszerűbbtől a legfiiomabbakig. Á y- és asztalterítőket, valamint csipke, ablak és ajtó függönyeinket, úgyszintén égy-matráczokbil is nagy választék van. Az itt felsoroltakon kivül minden e szakmába vágó tárgyak a legolcsóbb árakért csakis nálunk szerezhetők be. Árjegyzékek, és költségvetések pontosan, ingyen és bérmentve kívánatra megküldetnek.
KAVIÁR nj legjobb egy kiló................
HERINGEK 1 post ladiba csomagolva isrUlma 3Ü db. »1 tartható . . .
GADOCZOK (8chpllfig<he) flistö tek 1 po»U!adát:skib*n.......
KIELER SPROTTEN kSrttlbclfli 200 db. 2\'/, kilós ládába csomagolva .
2 lida epysierre rendelve 2 frt 15 kr. 4 lida csak ....■-■
TŐK KHALAK sxárogatottak ii\'é.esee elkészítve ngj posta lidioka . .
KIELER óriásiak körülbelül 30 drb. egy postaládában.......
RtCKLTN\'Gl nagyok körülbelül 40 drb. egy ládába........
kicsinyek . 145 dib. „ ..........-
HOLUNDI aj heringek egy hordócskában, mely körülbelül 25 drb. tartalma* 1 KÖVÉR heringek ujjak és nagyok 30 drb. egy póst»bordóc«káb* .... 1 ÜGY\\NAZ ujjsk kCíépn«gy«íeb*D, mely 45 drb tartalmas . FRISS válogatott Gadóciok {Scü-l]fiich«} 1 postaládácska Tengeri h*l»k heringek aüfeshet ..........
Siodezeket bérmenÍTe és potlintánvét mellet
É. H. SCHULTZ iltona bel II mn lm re:. 3241 1- 5
2 Irt 15 k
1 , . 85 .
1 , . 2= •
8 , . ™ .
2
2
2 \\
1 , \', m ■
1 , . \'" .
1 ,
I
2 , _
1 , \', 85 .
OOOOOOOOOOOOJO
: 24-J l - l
>liilom eladás.
Nagy-Rácsé* 2vngy Kanizsa kö-zelében jó vidéken egy ujonan épük vizi malom szabad kézből eladó. Bővebb értesítést nyerhetni a „Za-lai Közlöny" kiadóhivatalában.
ooocoooooooooo

EDDIG MÉG FELÜLMULHATLAN
a MAAGER W.-féle
cs. kir. szabadalmazott, valódi, tiszta,
JU C s u k a in á j-olaj
Maager Vilmostól Bécsben.
At orvOHi tekíotéljek álul megvizsgáltatod én köny DyeuemészthetÓSétte folyiio gyermekeknek is aiáolhfttó m«rt a legt:»tabb. legjobboüt eliamert B«er: mell- tüdö-
hajok, gorvélf, dacanaíok. kelések, bórkiQ lések, mi-
rigjb^jok, gyeugeseg stb. ellen — egy üveg ára 1 frt
tó ffyiri r»rtárban : Jíecben, Heumarlet 3 szám »l»», fii Osztrák-Magyar birodalom legtöbb é* jobb nevii gyógyszer-
«• Hu»i Adolf ker««ked6
aknál.
Kapbato: Roi-nMd Adolf 31S7 17 — 18
Ezennel köztudomásra hozzuk, hogy SomnuT József ur le-mondása folytán ügynökségünket
NAGY-KANIZSA és KÖRNYÉKE részére
WEISZ és I^DOFSZKY
urakra ruháztuk át, kik már biztosított t. ez. feleink esedékes tlij -nyugtáinak behajtásáról is gondoskodnak.
Budapest 1887. deczember hava.
Teljes tisztelettel
ki „Anter" élet és iárÉfc inztosíto társasás
A ^ magyaroszági vezérügynökbége.
Kapcsolatban fenti hirdetéssel örömest szolgálunk mindenne-mű felvilágosítással, úgyszintén az általunk képviselt társaság -dij-könyveeskéivel (Prospeet) és hangsúlyozzuk, hogy a halálesetre nyereménynyel biztosítottak az „Ankernél" az utolsó években az évi dij 24—25%-át kapták osztalék gyanánt, gyermekbiztositásoknál pedig a nyeremény eddig átlag a biztosított tőke 30°in-át tette ki.
Nagy-Kanizsa 1887. deezember hó 3l-én,
3134 2-3
Kiváló tisztelettel
Weisz és Ledofszky.
Wajdits József kőnjvojomdijiból X»gv-KtciíiÍD.
♦♦ stitö sajtolt élesztő gyár ^

Közlöny J8oo-ik evi o-ik számahoz.
♦ ♦
:
:: ♦
1*1
ii
Van ssereDcsém Nagy-Kanizsa város, és vidéke t. közönségének becses tudomására adni, miszerint helyben király utcza 4 szám alatt megnyitottam
„ELSÍj NAGY-KAXIZSAI
GONGŰRDR SÜTŐ SAJTOLT ÉLESZTŐ GYiR"
czimen gyáramat.
Fótörekvésem oda irányul, hogy vevőimet minél jutányosabban s a legkitűnőbb áruval láthassam el, miért is azon tiszteletteljes kérelemmel járulok eléjöfa. hogy törekrésemet minél tömegesebb bevásárlással jutalmazzák
Maradtam magamat a t. közönség pártfogásába
ajánlva
Megkiüöobözteteit tiastelette!
Herczeg Sándor
"■ sütő sajtolt élesztő gyáros.
sűLtö sajtolt élesztő gyár


+ 4
Első osztrák-magyar
gy
sorsjegy-ellenőrző iroda
á é he i6ttlil mrrt a toUj
Tíbb Billió f«rl*tr» rngá nyeremény hevei
*i6setetleuiil, mrrt a j .»t-itt. A napilapok

ikpapirja, .«.-, —BJ — ----------------.,
menyre. E kBxtudatoaso íéojek oly iatéxltedés megtételére bírtak, melyet i_.._ denki a kinek bármily nemö értékpapírja van, bitonyára a legnagyobb öröm-mel fog fogadni
09- mindössze 40 kr -ért *W
az óiazes tudomásomra adott értékpapírok ediigí Ttlimennyi buzAsát ellenír-EÖm él aionfeifll »« öiste* bacásokat egy év*a Mit.
Méltói taszít t«hát a birtokában leró huiM** alávetett SSK«« érték-papírjait nekem jegytikb»n beküldeni vagy Mt-tnélyeaen bejelenteni. At ellen-őrzésért járó évi 40 kr. dijat vagy pOatatil&iváoynyal. vagy — a mi legolcsóbb — bélyegben vagy eflyazerfi levélbe* tes.ék beküldeni.
Étért éa küldök Dyagtit a 40 kr. évi ellenőrző díjról és egyúttal érf-sitést. ni ralwneiy papírja a bejelentés napjiig baxatutt. Ha TaUnoely »ors-j^tye é közben bmatik, zárt tevéihM küldök érteiitést. 3230 2—5.
bink- « 1/R\'WVtfT A PT Bud«p«at, V., viitihú üKWIiíil A. ±1. o.r.tty,.,, 5
J*ronpécfiisok kívánatra ingyen és bertnentve
FIGVELHEZTETÉK
Az általánosan iimert, jí hirnétnek örvendő H több oldalúiig kitüntetett só* bO\'íteti kéaii\'icényein — kflfodöt^généi fogTa — gtk ntínxásnak lóvén az ucóbb iriöbeo kitéfp, fi határoztam, hogy »iokoa rzimjegyfimet módosítom • arra kék ny> fi^jttban saját hai^m kfllsó AiAÁiác v^sx^m föl hfti^gver.tptvéo axt effTv^ersiűiDdT^d }cgyktot * hudapesti ipar tea in aránál.
SÓSBORSZESZ
\' tjQTs Biijliit-st aukttciil : csazat tzaggitit, fagyit, f»fl- é> fejfajdt\'aik, Bímgyengeségek. béng\'isok stb. itb
ell\'ii; de köiSnösea « bedörasöléj-ko.iő gyaró-pvogjnjuda^í, lauíiigtí iffen jó hatiia-mk bitoiiyolt
Fogti-ctito flierUI is iírei ajáiithat/j, » mt-nnyib«n x foegsk fénjét elötegiii a foghnt-t er5»biti éa A m> j tissti. é< *t-el*)ao ízt OV<TA ••■•se elpárolgána ntan vala-mint ajánlató" e «er fejmoBásra is a htjldí-ek TMitétére n trjkorpa kép«5dé« meg
irn egy nagy fiveiKPl S0 kr., egy kf«i-l>b üv*nicel ílO tr
7 Kálmán,
NAGY-KANIZSÁN: BotPnVd A, Srhwirzt éi Tauber Strem ét KleÍP, Kes^\'-lh.iffer, BHtn Jóxief, Király Ferencz é| DooUch, Marton és Hab r. P-Ajter A Marton Adolf Armuth NA:hán.
ADAINI

Európának legdusabb nátrium lítium ásványvize (Szétküldetett 1885-ben 775.000, 1886-ban egy millió liter.)
r/kí>T,|^(i^.^aQ , Jégxóii-, em<»itéai- éi bugjMPrTexetsk báatilmtiban. K\'llönl»íei imliciüó: h.ilyagbetegségben é« k5si
Gyógyhatása Étrend : Üvegalakok:
Tényben — ■ em taliluto Borral,
, y
leg«Í5kel5bb óriser ragá.yo i betegségek k4T«tkeit4beD kinyitott üvegek ben is naookon 1 \'I, \\ ei *-t liter közönnége* savanyoTÍiüTe l\'|, 1 é* V, litere* eredeti aiaka pal*cxkokb* eredeti aUkok lígroentenégi tsltéiük miatt sokkal szénsav
ily nagymértékben, eddig iim^rt egyetlen
l>güditi>bb é> él^tik^n fÖlhaHvó italt kepec, s egysxerji- .
>Uen — k öt ö tt és félig kötött txén megtartja erejét.
dusabbak gyágyezélokra mindinkább ajánlhatók.
gy
melyaek
A viz eredetiségének felismerése czéTjából minden dugó felületére félköralakban „Radein" név van beégetve.
A raieiii Itrtóiiénj tart iájnstól szítfemler ibiái. szép lakások, kltünö étkezde olcsó árak.
Bívebb iratokkal és bármmeiy felviiágositással ingj\'en és bérmentve szolgál
SJV Kizárólagos főraktár Nagy-Kanizsán, M4RTO\\ és HIIBEK uraknál. -^BJSJ X
Z»la-Eger»xegpn Keny^wiy Mikta, Zftl»-I*ö75n Biogar Pil, Jáooihizin Teres JÜM°Í, Bogliron HochsrRdter Jú.sef, Kötxtbelyen /\\
Wümcli Ferenci. Vufirott .Kohn FfcrkM, CsoTfón A gner Gíu, N»«y-Atádon Níwi««y AUjoa, Caökölyön Beck testvérek, Gy ~y£
Melléken Schleainger J. elegeknél 8131 8—• O
OOOOOCOOCOOOOOOOOOQ
8 STÜKRATH L CO. I
STUKRATH & CO
HAMBURG.

o o o
I .\\1..&. EÓJd kllilllS
ArV„7Í«. .ir,^rom .....,1 £95
<jy. unkáié "Old kit. „ „ r| 7(0 Arab M..cc«k5l lütes .. „ ^< 7-40 SlüiROGATOMOli
Jav, Stur.ir*\' 4 k; ó \'rt 2 20

■*-SurroK»t 4 kiló Araer. kávéli»: „ ,. ,.
Kiéli ko»értaal. kb. drb. kit ,. Oro.i siaidina, valódi 6 kiló frt 1.7° M.nnu fa*ring delic ,. ,, „ 2.10 Cbriitían. Aochoeii, köxv. import \'!. \'kr. 2 05
Kiváló Uatj<»h«rÍQC. legjobb tííi
áru 5 kilóa honiókban 2 ■"\'
E.i© faj Flohm-Hering kb. 40 drb
deic. 5 kiló* hordókban 1.70
Kiriló finom la KaTiar. enyhén téata
2 kiló 5 40
Aa! ioGel*e,kitöo<\\ Ök^shordó 3 85
8
A kti
C>*«tár-M«lángecaalad thea kit ff. Oroti k»ra*iűttiea enyhe kit, ír Jamnika-Riim régi 4 liter. fr.
PaJ* Cognac, i* fia. 4 liter fr Legéd.w*bb aaranc«5kiL koUrf bficomteo ás utánvét mol F
4.9"
8 30 | KrU.teoiterih.Uk.l----------,-----
4 — f 4 kilő n n. SchnelUl Doc.tcbibal
195
1.30
F:U« éa fíl.tílt liklttkuil i«m«r»Ü«o T^r^kné Bmliwtt cukrGI ingyeü U bérn;8n:ve. 317S 9 -1*
Stiikrath & Co ham&Urgi áruszétkQldéM Hamburgban.
oooooQoooooocwopooooiooooooooooooooooooaoooö
Sprottoa.
WIESENBADl fo/o-, Un!- szH
p\\art
»7> den «ro-
^ȴ W0 m M hiTatm-
los ellfin bn ése mellett.
A wioatia^e m tozö-. kot- iwpfiau.
xS- katbél Dyeri 1 a leg-eiSojöMbb pi-
per e-anyM okkal f inomtUatih, tsabad
mii idén í^iti\'.l. mii aihoíy a főtS-kntból
• Ív unt alkatreiz eke t a b(".r6n át egve-
BV* ..„ a rf«th«z Tt>I fU. kitünS cyóiyha-
táa u F.gpuégei líki iek legjobb szeiül
*j* nibktá a tett áp. >lá«ára, é. -eló.T*-
rü! miaden bőrt láb. inuaok eileo, melv
oki <ál fogva n ■ ind <-n pipere-aaiUlnál,
QK1 r felnőttek. iiat ívermekekéiDél
gj bk
l\'i Egy drb ára 50 kr.
Siilllttatik t wicibidnl kit TI<> iltil
WIESB»0EH8EN
Egyedílli főraktár untr mkfT or-»it r...er. H.»Jy P. «.,í,,,■.«(».otl Kr«m« frbeo (Konaoni.) Tai6ai minS-•^^^eu ktplutr) : Práf W Béla a .Fck«U h" i ^iÁb
y IU|y Kulim
flgj elmébe!
liciei nanar laztartastai
divattá vált már a
LENCK-KAVÉ
liaszrilaia nemcsak azért, mert magyar gyártmány, hanem mi-cel a Lenek-kávé aroma, illat és alkatrészek kifogásulao mi-□ó&ége tekintetében felülmolja a kereskedelemben előforduló összes pótkávékat.
Lenckkávé kapható minden fűszer- és csemege kereskere*-kedétben, s a hol a készlet már elfogyott Tolna, a t. közönség követelje mint magyar gyárt-mányt ; a soproni gyár képes a legnagyobb megrendeléseknek is eleget teDni. Czim : Lenek S, póikáTégyára Sopron. — Minták kívánatra ingyen és bérment*e. 3148 14 — 15
1 frt 25 kr. Jfnl.\'.kr- S(rt75kr.
{7 S\'!, klii licU, m.l; k\'. SOO dsnbot UrtAlBftl ár* 2 l.d. etr-iem r«.d«iv« i láda p.iij cuki>
PosUntárTét mellett bérmentie kaid:
E. H. t\'chtUt; Altona bei Hamburg.
A
czigaretta-papir
a valódi
LE HOUBLON
fr»ac«i» gyártmanj*.
Cawtey és Henry párizsi TJUrmáaokUH óvatik.
lUea p»pir »eeTiiBS*lt*tott Dr. JJ. PobI Dr E. L«4TI^, Dr. E. LlppnaaB bicai *•• jyéwíH tftnárok álul, kik ft lafjobb ajánlatok adták, a|7 a kitüaő mi»6»é(, Talaja int &s |T* n«" árUlmu lifit* voltáról, • hogy t üjeo, a m*$A nemíb«n efyatUn.
f 3

ÜT Kertészet kedvelök szive* figyelmébe ! -^m
MmJ.iok Vik >(7 jéiavaló kertiaieti 1>M< ^\'»\'»\' ■iíoi*ko>oi« r»de!jí Btjin, v»|7 bármelr kön>Tket«kkedőiiél » &60CO tacgftl bíró , Bftjoroniáci kei
(Franeodorfl Lapokat)
raf\'j «x *T, /.TfolT.cniTa] ODI -pli lapfcnDálláiáDak : 3238 1 — 2
7O éves oromé vét,
e* Alkalomnál uindeu egéts «vi elófitetSuek iiflytl küldi ITIHÍVÍ t|ÍR«ék«l ai ilantiakat:
I. Ai ei id«i «16fii«tik egy gondiiaa öMxeállitoU é» mindeii bitnál LflkQlBihetlen ■atiyl}ttMé«yJ«talB«t nyfrnPk. mely 24 fi le virág, f5*elékT«t«meny, TirigigjkiJritTéoyek, ét Tirigceetépb* teoyéir!é»bet nOk»ege« m&;*akftt macába foglali*, ugy mini: 6ni ró2*ák ttine* Tiolik. ártácakák, bártonykák, láogTirág, sÍDOiak, lot>«lia, v«rb«D», tranjka, r«sed», pyrethrum, tOTábbá jóilta ü bBkkÖny, nenophila, belichxyium, itbbi atbbi Uj faja *irágfe-j««kel, káposzták W kfclarabik, koD>h»k«rti veteroéoyekbol pedi|t a Iegba4inoiibb fsjn p»tyolat Ufí tökök, diai faja *írg% répák, futó babok, legjobb fél* retkek, zellerek, prágai óríáai főzelék r«pák, bor*ók «« ugorkik (etek mind a német hoc Uíkitüoóbb fajaiba!) stb.
A f*al\\ a>nok kdlüo Tanuak tfy egy papírból kéíiülc caínoa boritéi ba teve, n**lT-ock f^rik oldatán a b«oleT8 vírifnak ultié* dias lanyDmatát láiiatni, míg ellenben a ni-*tk oldalon a trmeMtéii módszer olvaiható.
II. Jelei «■ alapot tapaaxtalatok nyomán Weigand B. »lí*l Írt kitön5 munkát, mely cximleg: ,.Dor erfabrane OarteLfrend \' („A. tapuxtalt kert barát\'\') e j*U> kit mfi utaütáat ad mipdenDfenö fSie\'ék vetemenynCvények, dinoSanyik, íi.áfhajymák termvlétérSl él as«k |oodo»á(ártl, isabad mezoD amobába, •rkélyeken, ablakpárkányon, éa cserépbe rt\\6
tétról, (boái ára különben 90 kr)
III A* ép moat mecje\'en\' kostornzott nályamocka „Dal BHTNlklt dtttM ClHv (,A bofjó jyQmölcmek termeiéte és **ok alkalmathatósága.") Ooeacbk* K-t 1.
IV-mter pedig « 1&98 évi Ptauendorfi mag ét noTéorek dai árjegyzéke!
,.Fr*neüdorfer Bllrter" ,„frau*udorfi lapok\' ) k boaazn idS óta kmru m^gáoak ere-deti ta:t*lma miatt e «*il«pok knzc az »Uó helyet, egész Németorutág, Oiztrákhoo ugy Sreict atbbi helyek ön a legkedveltebb kerti lapnak tekintetik. jUegjeaik misdta h é-*«n eS7 •(•» iveu mindeD ajoaa& belépS elOSzetSkoek a megtörtént elSfuetéa után aion-nal megkflldetaek a* eddig megjelent ixámok, Talimíot a fant igitt o tuti jsti 1 o» dijak.
Elöfl*elé*i ár. félévre 2 frf, egész évre 4 frt Előfizetések legczélszerüebben pos-tautalványnyal történhetnek, czim ;
Ali. i. ..Fraeniorfer Blitter" ii Fraoeiiorí Post Yüsbofen (Kieáerliayern.)
é bét* kaid A hU4<5büTaui ^fl
KÍTfcnatra pribm •i-mokat »>OQD»1 i
ét bérmaatT* kaid A hU4<5büTaui
7043/tk. 1887.
Árverési hirdetmény*
A nagy-kanizsai kir. törvssék telek-könyvi osztálya résréröl közhírré tétetik, hogy a délialai takarékpénztár végrehaj-tatónak Ströber József és Beje C»eh Jnli végrehajtást szenvedő nagj-récsei lekósok elleni 260 frt- tőke 1881. évi mire 3-ik napjaiul járó 8* a kamatai 16 frt régibb kamat és a lejárt luunatok 8°/« késedelmi kamatai 14 frt. 74 kr. per 8 fr! 90 kr. végrehajtás kérelmi 9 frt. 5j kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti vég-rehajtási ügyében a fentnevezett kir. tör-vényszék területéhez tartozó N.-Récsén 47 Ktjkvben A. t- (7761—1770) brsz. a. 1372 frtra éa 930 hrii u. a. 46 frt becsült vártság köteles ingatlanok a B. 5. alatt Cseh Juli javára bekeblezelt haszonélve-zeti jogra tekintet nélkül 1888. évi febr.
hó 6 Ik napján d. e. 10 ónkkor N«ery-
R* ese köxség hasánál mejzt&rtaodó nyil-vános árverésen eladatni fog
Kikiáltási ár a fennebb kitett bec-ir.
Árverezni kívánók tartoznak a be-csári 0*/, át készpénzben vágj óvadékké-pes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó-nap alatr. a másodikat ugyanat ól 2 hó-nap alatt. — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt. — minden egves részlet után az árverés napjától számítandó 6% ka-matokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok sze-rint lefizetni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1887. évi nOT. hó 5. napján. Gr. HtTGONNAY
3243 l — l. kirendelt kir tszéki bíró.
1888. február 11-én.
6-lK. szara
Huszoiiheledik é\\ folyam.
EgyM ««■ 10 kr
lábos pvtitnorbsii \'■ m*»«dsxor
HYIITTÉRBEN
prtil soroukéi.t lt» kr-rt vít-frek
ZALAI IOZLOIT.
^■1 iitigy-kauizsai „Kereskedelmi lyarhank*, a „nagy-kanizsai önkéntes trizoit ó-egylet, a 9nagij-kanizmi kisdednevelö
gi restet ili"i8 kSs í s kiaaáhi- maliin* b
\'V « fr 1/--K a
Keziraloti viasza nem kü deín*l<
egyesület", a „nagy-kanizsai tiszti-öjiseyélyzÖ szövetkezet*, a „soproni kereskedelmi sr ipar kamara" nagy-kanizsai külválaaztmányának hivatafos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
, Malit lároly.
1788—1888

Sümegh 1888. febr. 6-án. Ma 100 éve annak, hogy egy nagy léleknek adott életet Kisfalndy Mihálj-né. született Sándorfy Aona, sajit élete árán. Xem is lehet rósz néven venni, hogy az öreg Mi-hály, kinél a gólya 8-adszor, és most jgv elkésve köszöntött be, nem fo-gadta az uj jövevényt szívesen, de hogy is fogadhatta volaa, midón eiiuék életre jővése, megfosztó nejé-től, és még egy tehetetlen árvát
y ,
előre tudta, érezte, hogy ezen kis fiua beteljesül atyai átka, ez fogj* inegósziteni, és keserűvé tenni életét. Kérlelhetetlenül, de gondosan ne-velte fiát, de a szigor, a keméay bánásmód, nem igen fogutt a kis fiaa, ki másrészt, nővérei, különösen Terézia gyengédsége által, nem e y-szer jucbatott gyermeki vágyainak kielégítéséhez, szilaj játékokba leite örömét, melyhez alkalmas volt a téti óai ház nagy udvara, hova atyja Sü-ni: ghről áttette lakását, néha. midón őizszecsóditve a cselédek és a hely-ség hasoakoru gyermekeit, zsiványost játszva, azt is szűknek találta, 6 volt mindig a parancsoló, roár akkor sem tűrt uálánál feljebb valót, tár-sai közt ö volt a zsivaoyoí kapitá-nya, majd a pandiuot vezére, játék közben oly jól tndta a fölényt gya koroini, nálanil idősebbek is fejet hajtottak előtte, igen eszes és élei
még egy teneieuen «•«,. mes fia wk- sok iio^ keriliee» tvva ^ondótól tetézett vállaira, fiatal korán\',,, én U hallottam sokat elkíslredésében mit is tehetett volna!róla, de «g ütar nagyon fiatal a amügy is nyers természetű, de \'"én, nem gondoltam, hogy jo volna az amúgy \'» uj^ = „tnnBinüeriíknnb fn iei?veini nlít-
elkeseredett atyát kibékityni, tán,könnyű korlátja felélesztette benne
különben igen olvasott ember, átkot
az
feljegyezni nagy
ti apám Bitner József után, ki azokat
rrrvéta itt r^if■ ,T ^^ Kirdy i*~
°e tudta kifrtlni , magyar irodalom j dortol hallotta egy azonban m^.s b.llh»t.tla«.i sorából. .Kárral jöt. feo«»radt a SOÍ kflzüi, melyet Dr. Tél kárhozott légy. Károly, legyen « Binóe* is mcg^röL.tett mnnUjaban. „eled- .FenuZ.dt szóhagyomáay Egyszer ngyan>s elment a lutrin.,
kimondta atyai hi.átian lenni,
után), pedig ha tudta volna, ,ószágba megöregedett jó táblabiró ur, hogy ez a kis jövevény, kire átkát, ez nem fog
^_____ ____i nert ez ad fényt,
ragyogást ősi nevének, és az 6 ne-vét is csak kis fia érdemeért fogja az utókor emlegetni.
Pedig, hogy gondozta a kis Ká-rolyt Teréz nénje, hogy dédelgette, pótolva a páratlsn anyai szeretetet; meg nem ringadta-e bölcsőjét Anna nővére ii, ki 6—8 éves volt? mind ezen gyöngédség alig volt képes az
templomba, nagy ájutosan maga elótt tartva egy imád-íágos könyvet, de megfordítva, látja ezt egy mellette ülő ur, megszólítja: .Fiam, tudsz-e oiva.ní, tudok bizony, de ezt nem ; és miért? Mert ezek lulriaoí betfik. Az idő múlt, ó is kiuólt a téti iskolából, és vele együtt a gyermek játékai száz és száz neméből, atyja Győrbe adta a Benczés-iskolába 1799-ben, még pedig nem is valami előkelő helyre, egy szerény iparos-buz, hol Sándor bátya is annak előtte lakott; de bezzeg a szabad élet
az eddig szunyadozó gyermekes élénk séget, első évben jeles .-<*,- mert
vakmerő, félelmet nem ismerő, csak az örökös pénzzavar az nem volt nála legyőzhetetlen ; egyedüli vágya volt,
tehetsége pótolta szorgalmát, későbbi hogy a felkelő sereghez juthasson,
években azonban a viselettel a ta-nulás is hanyatlott, daczára atyja
hol pénzzel könnyen kapitányuyá lehe-tett volna, annál inkább mert Sán-
szigoru büntetésének, melyet nem dor ^bátyja József nádor segédtisztje szokott elmulasztani fiával szembe, volt. Tőbbs<ör kitűnve, vitézsége ál-mégis azon ponton állt, hogy csak.tal haduagygyá léptették elő, é> így tekintettel atyja befolyására és előkelő került Leobennál a frauezia fogságba, állásáéi\' k-imélték meg a kizárás\' honnan szerenc>ésen megszökve, visz-szégyenétó!. azonban másodrendű osz-jsza ezredéhez, hol már mint főhad-tályzattal eresztették haza azüiővá-1 nagy foglalta el állását Magyaror-
rosaba.
szag egy kisebb városábin állomá-
A.z elkeseredett atya, midón azon sózó ezredében.
tervét, hogy legifjabb fiát kitanittat- Az uj állás ismét költséggel járt, va a gazdasághoz fogja, dugaba dalni mit atyja megtagadott tőle. (Amit látta, nem tudta mihez fogjon, Ká-!eddig segélyt nyert is hazulról, azt roly azonban egy szép reggel\'Teréz néujének köszönhette, kivel azon ajánlattal lépett atyja elé, folyton levelezésben állt), igy kény-hogy adj* őtet a katoaa iskolába, telén volt adósságot csinálni, mely nem is késett a* jó atya, kinek szi-1 mindig nyomasztóbbá tette helyzetét, gora nem volt * képes a fiát a jó ehhez járult még reménytelen sze-utra téríteni, nevelését katonásabb relme is mert atyja nem engedte, kezekre bizni, befolyá a által hamar hogy a szegénysorsu Katinkáját, ki-be is juttatta a katonai intézetbe, mi vei Pesten megismerkedett, nőül ve-azonban szintén nem volt elég gát hesse, igy nyomasztó és terhessé volt az ifjú eró megfékezésére, mert ott reá nézve a katonai élet, e körül-is, eltekintve a rajzolást, mély iránt ménves közt fogott elsőben tollat, mindig előszeretettel viseltetett, szi- megírta reménytelen szerelmének egy-vesebben töltötte ideje; a nők tár- részét .Vallomások" czimén, később saságában, kedvelte a tán.\'zot, barátja egy kis összetűzés őrnagyával elég
volt a korcsolyázá-iuak.
Midőn másodszor is megsemmisülni lattá tervét, az atya az utolsó mód-hoz fordult. 1804-ben Budapesten besoroztatta katonának, itt hamar megszerették az ifjút, jól viselve ma-gát, atyja is kibékülni látszott vele, már már elhatározta magát, hogy zászlótartóvá téteti, mely akkor pénz-beli áldozatokkal járt, taídőu kapi tanya figyelmeztette, hogy úgyis ki fog ütni a háború és akkor fia tisztté les\', anélkül is. Nem is kellett arra soká várni, 180Ő ben a frau-cziák ellen kellett menoc ezredével, mftr Verona melletti ütközetben, mint zászlótartó vett részt, jó katona volt.
volt arra, hogy atyja ellenzésére, (kivel, mióta házasságába nem adta beleegyezését, feszült viszonyban élt) lemondjon rangjáról és ott hagyja a katonai életet, tiszt társai reábe-szélése, atyj* tiltakozása sem volt képes lemondását visszavooatni a kemény elhatározásu ifjúval.
Terve volt Spanyolországba menni, hol a hóborgós világban értékesíteni tudta volna katonai tehetségét, erről azonban őrangyala, Teréz nénje lebe-szélte, magához hívta Vöczköndre, hol férjével, Farkas Gáborral élt ; itt jól ment dolga, nénje gyengéd-sége ismét életre hozta benn az alvó erőt, idejét fes éssel töltötte, és
komoly elhatározással lépett fel ak-kor, midőn kinyilatlíoztdta, hogy fes-tői p.ilyára megy. és megakarja aty-jának mutatni, hogy saját erejéből megtud élni.
Nagykora lévén, atyja kiadta neki auyai jussát Zalában, melyet sietett a Sümegben lakó Bódi bátyjánál elzá-logosítani, hogy így Bécsb-n tanul-nunyaít a festészet terén megkezd-hesse, melyet azzal kezdett, hogy örökségét barátai körében rövid idő alatt elfecsérelte, és csak ugy fogott a munkához, szorgalmasan festegetett, de c<ak a nyomor által sarkaltalva, végre átküzdve tanuló éveit, Orosz-jországba akart menni, ismét a jó Teréz oéujét kérte közbenjárójául aty-jánál, hogy pénzzel segélyje, illetve uti költséget adjon neki, de atyja, |ki szégyenelte, hogy a Kisfaludy család egyik tagja pictor legyen, mindent megtagadott tőle, igy csakis Teréz nénje segélyével jutott el Po-zsonyig, hoi csak festészetlel tartotta fenn magát; még egy kísérletet tett ajjánál, Oiaszorzágba utazandí, ta-tanulmáuyi útra, melynek megtaga-dása után visszatért Bécsbe, küz-ködve az élet nyomoruságával, hol sokszor magába szálva azon meggyő-ződésre jutott, hogy ó nagyrabe-csülte H hat
or agba zálva azon meggyő ésre jutott, hogy ó nagyrabe-lte teHtségét, müveivel nem jut- felülire, sót azokkal méet az élet fentartí\'ít! szükségeit sem b\'p^s be-szerezn\'.
Béjcsben legkedvesebb szórakozásai közé tartozott a színházba járás, néha , utolsó krajezárjat fizette ki a szín-ház pénzsárnál, eikor fejlődött ki nagyratóró hajlama a színművészet iránt, jó példát látva maga elótt az ifjú Kőrner Tivadarban, ki annyira feltűnt müveivel a bécsi előkelő kö-rökben; ekkor lépett a halhatatlanság ösvényére, mely neki ugyan életében sok keserűséget, nélkülözést és küz-delmet Oüozott, fényes nyomornság volt egész élete, mely csak az utóbbi
T 4 r e x «.
Sötét borongéa az idő
Sötít borongás AZ HŐ. V&aUg bipelybek hallunk. Sötétje elli*t Ilikémig, Hol megjelen és eltűnik Kgy gondoUt • egy búa «Uk.
is olyan bálozósan néz ki, hadd járjon elő 1 a koééi. cdak a2" kár, hogy számit nincá, j (pedig pelyhedezík & hó), ui rt hát mi ta-j gadás b€Dne. a száoyt a bálozóknak ta-Üállák fel, hogy báJbol haza jőve, fel ne rázza édes alom által elnyomott ben ülőt, ki szívesen összekötné az ily rögtönzött
rók teljes száma, most már magam is kö-\'j biczethettem volna még tovább is, a tisz- sával előttem Klanz Ilooa k. a. (Szalapú-rölaéztem a teremben, uuuimáQyoztamj telendő ur mellett, mert mire bementem, ról), utána Frászt Lujza k. a. az előbbi fr-
s hölgy ott
ki előtt udvsrlója ép most jegyzi be táncz-rendjébe a 2-dik négyes lefoglalását, pe-
Biiba >ugom, bánta « Nyugodj meg, caso A tél otia t4TM£ Derül reid i> h*l«*mul Tatuzkor boldog ér-Aetn-
alvást az otthonival, ha a leszállás uehéz- j difi nagy dolc
aége nem
kasztja
vágyakozzé!
A bál féi ^ ...
j nek. de csak a hiroél niaiadi. mert mikor! ment-e férjhez az a kis barna leány is? a két barátommal, befeketéledtünk a te- Xem-e az lett a lérje, akirel a máfcziuá
a négyesnél, ha rendező voltam, legiöbbj Dabron, Lohonya Elekoé és nővére (Mi-bajom az Öreg urakkal vo!t, kiket ugy j hályfa) stb.

ral,
Hiábi, mondom, bwsUUn . • Jogoi & birtat seremen. A, törwbSl aj virág felel — At egjíier elheryaí* kebel Virágot ue
hajt lohaBem.
Mantuano Rezxö
Farsang.
— Karczolat. —
Mar eltiportuk a farsang javáf, kisem vasaltfttam a múlt bálban összegyűrt frakkomat, majd kisimnl a jövő farsangig a Jógásban, midőn kezembe került a %.-szt-gróthi meghívó, felbazdult bennem a fiatal vér, mely magában hordozza a ma lalási kedvet, anélkül is rövid a farsang, még ezt se haszaáljuk fel jól, az idő ugy
rémbe, bizony csak a czigányoknak köszön-hetjük, hogy magánk oem voltunk, pedig 9 órakor már érkezni szokottá báüközön-
5 ik bálon a 2-dik négyest tinczolta, murt régi dolog az, hogy egy második négyes és egy soupe csárdás több párt hozott már
35 tánezosno volt 19 tanczossal szemben;! leieDCzbáz alapra teasék sorsjegyet Venni, és most nekem se jutott, ez is jo változás j csak üz krajczár darabja, kérem a 7. 13. kedvéért, 3 év oU ugy se ültem végig egy I 21 számot. Tessék. Lajos szóljon ínnak négyest, gyere Miklós öljünk a czigányok i a primá5Daki hogJ DekaQk is játszék egy közé, tartsunk szemlét az andalgo párok..... ......
ueg a pen: is bárom rendező ur számitgatta a leendő deficzitet, okozva az időt; mely távol tar-torta a me?szebbröl érkezeodöket. Mily szomorúan nézte egy a legfiatalabb a há-rom közül az ssztilon heverő igen csioos női tánczrendhainiazt, bizony nem Jeane Ueíiczit, ha ezt a sokat mina feltüznék a gyeogéd kezek ruháikra, no de ha a de ti ez n bizonyos, csak akik itt lesznek, mulassaoak jól, majd a fen maradt lánczrendek jók lesznek a tánczOsoknak, gazdája csak akad.
De ime, högyek érkeznek, egész csa-pata siet a rendezőknek, de biwby c»ak kettőnek jutott a szerencséből, pardon bá-romnak, mert a harmadik a mamát vezette, és igy lassankint párosával, egyenkint megjött és együtt volt a jelen leoni aka-
________ ______ _____ igi
első csárdást tánczolni ? melyet ha a Feri ! gánynakjnéznek, háthaköztükülsz minden-ráhúz, tudom csak egy pillanatig tart és ! ki aki nem ismer, megpillantva barna-piros j
nótát, hisz be sem hallatszik a szomszéd-eremből. Feri az én nótámat. Árva lány
O:t kiot sipol a szél, hordja, a havat.
os(
az a sok szomszéd teremb
fekete
frakkos gavallér, miod a 18 höleyet elvi-szi előlem, pedig az első csárdást végig ülni, olyan dolog, mint az\'ebédet leves oélkül megenni.
Jó estét; — szép. hogy eljött, jöjjön, bemuta\'om családomnak, szólott hozzám egy kedves öreg ur, kit üdvözlendő, mint ismerősömet felkerestem, én megvoltam mentve, most már szó hat az első csárdás, nem ülöm végig ; ki is raktuk, pedig oly jó kedvvel, hogy soupe csárdásnak beillett volna.
Tessék négyesre felállni. Vis á vis kerestetik, ez nekem szól, sietve hagyom el az éttermet, pedig nyugodt lélekkel gi-
SS^«
j a lámpás ué^yüal
: haza, ebben a cíüdar ií óra és még mindig ég :. Ah mit, Lijos méc
Í.j de sikoS_ apad,ó, n^an, is ked- l*"*^^*^*^**
a : Sirt3m
éQ\' sirok most is"
vet kapok egy kis sechs-srittra; ki volt
az a bölgy, kivel az első csárdást tánczol-
tad, bizony kedves Miklótíom AZ a teremi Bejól érzem\'magam, jól esett az alvás.
egyik gyöngye, olyan, mint a fakadó rózsa- j kedvesen emlékszem vissza a szt.-grúthi
bimbó, kire először süt a nap éltető su- j bálra, jól is sikerült az, felejthetetlen em-
gara, ugy-e mily jól áll neki a krém ruha,! lékkel tért onnan mindenki haza, a ren-
fehér hiaczinttaJ, najer bemutatlak neki. I dezöknek a deíiczit, nekem egy csomó ko-
Miklós barátom. Stefany Madelaine nagy-sága. Szabad kérnem. Adja kérem addig legyezőjét nekem, mig Miklóssal tánczol. Tessék. Addig én is szemlét tartok a többi hölgyeken, ép most repül el fess tánezo-
tillonordo és egy kis financzialis apadás,
no meg egy ki:
nátha jutott osztályrészül. BYCICLK.
Mai számunkhoz egy negyediv melléklet van csatolva-
BUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1888. FEBRAUR XI éa.
ávekben, midőn Pesten élve, egész ország ismerte nagy nevét, javait íoeg egy kissé; de anyagi jólétre nem vergődhetett soha, mert Dagy lelke nem tudta Összeegyeztetni & szépet a hasznossal, melyhez hozzá járult jó szive, hogy magát tartotta utolsónak, ha barátait kellett segé-lyezni. Ifjú korában már betegeskedni kezdett és éMe delén, itt hagyta tisztelőit,barátait; maga utáo hagyva egy o!y nevei, mely, mig a magyar irodalom irodalom lesz, min-dig ni.iit egyik úttörője arany betü-rei fog ragyogni annak elsó lapján Kisfaludy Károly neve.
Végül közlök egj gyűjteményemben levő levelet. melyet atyjához irt Kisfaludy Károly.
Pesten 23.tleber 1821.
Érdemem felett való
Kedve3 uram atyám !
Nem tudván, utolsó levelem kéz-hez juthatott- e, bátorkodók uram atyámnak kiadásomnak egy Exem-
pohárki) szentest Dr, Rothscbild Jakab ur ember a drága ruhát, tudva — miként a mondotta, mit is ezennel helyreigazítunk, verítékkel fáradozó apa érvágást ejtett a — Névmagyarosítás. Hirschel lg- kiadással, és mégis pazarul költekezett, nácz nagy-kanizsai lakos belügyminiszteri — ez nincs rendén. Egyszerű ruhában is engedélylyel ,Horvát"-ra magyarosította j szép az erényben gazdag leányzó, ez szebb
éké iké fd háál D hí
yy , vezetéknevét.
j p y gg y
1 éke-ség a csipkés, fodros ruhánál. De hí éél báki bd fl
p
— Eljegjiés. Fischer Ferencz nagy- (azea erszényével bárki szabad, nem foly-kanízsai kereskedő kedves leánya, Fiacher , tatom a gazdálkodás szempontból való Szeréna kisasszonyoyal Fried Zsigmond kiindulást, hanem kíserletet teszek a te-(Kaiser és Fried műépitészeti bádogos rembeu szemlét tartani s ha emlékezetem ezég tagja) Budapestről jegyet váltott, nem c^al. jegyzékbe teszem az ott látott A jegyes párt üdvözöljük s fellegtelen bol- hölgykosnoru virágait: Tóth Anna, Vid dogságot kivánuok a kötendő frigyre ! — Anna, Horváth Róza. \\VQrc7burger Róza, Alsú-Lendván pedig febr. (> án Kémeth Gróf Karolin, Scbarf Feri. Krajczár nővé-József Bak község unitója eljegyezte má- rek. Toraör Gizella, líeich Erzsiké, Húszak gának Rath Mariska kisasszonyt, Aísó Anna, Pressing Aűna, Feh<-r Czilli, Kron-Lendva város hölgyközönségének egyik berger Róza — sib. — mind KiiünÖen igen kedves tagját. néztek ki. A polgári mulat>ágok legszebb
— Meghívó. A nagy-kanizsai Pol- oldala Siimeghen, hogy az intelligens osz-g\'ri-Egylet saját helyiségében 1888. évi.tály szintén ménjeién és a vigalom oly febr. üó 14 én zártkörű álarczos-bált ren- kedélyes, fesztelen Nézzük csak a kis dez. Kezdete 9 órakor. Személyjegy ára Zathuretzky Maréi k;it Zsigmo .d házáról. 60 kr. Belépti jegyek csakis a meghívó csak úgy repes a jüvü örömében, ha majd elŐmutatása meliett válthatók előre: Éber- ö is mint balozó jő a terembe mi, jó lesz
öreg ágyú .... a papa, visszavonulva\' már előre számlálgatja a hadiaarcot, mit régre is majd neki kell kifizetni. És még Örül, ha Ámor élesre hegyezett nyilai szi-vén találják leányát és akad egy orvos, ki szerencsésen jittransportálja abba a — kétes <?•■*■ ÍÜ másvilágba, melynek neve házassá , alán rideg szót használtam — mondja a feiolvasó — mikor a házasságot a másvilághoz hasonlítottam, de ki tudoá igazi néven nevezni a házasságot ? Min-den ember máskép itéi róla. A filozófus azt mondja: olyan rejtély, megoldani sohasem iehet. A poéta azt mondja, olyan állapot, mi csínnal kezdődik és k i n-nal végződik. A papok ötökké való szent-ségnek tartják és talán — azért nem kérnek belőle. Egy spanyol közmondás meg azt mondja : olyan a házasság, mint
\'templom közelében érte el a buzgóság és elaludt, a bevett sok szeszes italnak tulaj-donítható.
— Elgfciolás* K. hó 4-én déli órákban két kis-kanízsai^uliancz jött a Teleki u<-czán befelé tégla iiordásbt visszatérve üres szánou; akét suhancz sebeseu hajtva, egymást elakarta kerülni, a véletlen éppeu akkor hozta oda Szmodits F renezné 84 éves asszonyt, ki a Sasvendéglú előtti utájárún akart a kocáimon keresztül menni. Poszovetz József szánruilja s. sze-gény öreg asszonyt fellöké és a szán alá kerülve, oly zuzódásokat szenvedett, hogy másnap belehalt. — A versenyt futtatú paraszt suhanezok ellen megindittatot! a bü n vizsgálat.
— Megfagyva találtatof meg múlt hétfőn az az ember Letenyén a kertész-
hardt Antal pénztáros urnái a m. kir pos- s mégipUban mu at. Dantay Emma. Reile
ta helyiségében, esté, a pénztárnál. Irén, Takách Vilma. Kovács Elvira, Mojzer \' van igaza, aki azt mondja :
— A hadser egál bum érdekében. A Magda, és íUb^ Mariska úrhölgyek éke-hadseregalbum kiadását reudezö bizottság í^iték a szép kört. A férjezett nő világ kö-több oldalról érkezett felhívás folytán tu- züít-bocsánat,kevesebb\' marad emlékünk-domásul adja, hogy mindenesetre és ma- ben, de maradt és sietünk is ide igtataí:
egy cagy zsák, a melyben száz kígyó van \' lak közelében, ki nejét gyilkossági száii-és csak egy angolna. Már most ez az egy Idékbóí megsebesítette. Börtönre itt-ltet-\'■ angolna kinek alul, kinek meg felül jut a j vén, felebbezési illőtartamra s abadiabuu zsákban. Ennyi ellenmondás után nem \' hagyatott s idejét most kelteit volna már csoda, ha a há.».asságrói olyan eltérők a \' megkezdenie. A figyos halál azonban meg éiemények. És talán mégis csak annak\' szabadította.
«g4(i
éél
píárjával kedveskedni Szerencsés 8^t0\' érthetöleg lett meghatározva, misze- Eitner Z-igmondnp, Surgóth Miksáné, volnék ha oiv felvételt taiáih t ■r"lt a aa0-sere" között elterjedt müpél- Raile Józsefné, Kelíemen Karolyné már \' • „ * J,dányok tiszta jövedelméből lehetőleg ne- fónnebb kellett volna említenünk, Zsitsche
mint idegeneknél szerte a Hazában, (vezetés alapítványok fognak tétetni Ő gőzmolaárné szintén az igen csinos me-Bécsbea valék, 0 Felsége a csá- Felsége dicsőséges 40 éves uralkodásának nyec kék sorába illő kedves alak. Ideje szárné igen kedvesen fogadva, és 12 emlékére és pedig 2ó7o-ka a tiszu jőve-; lesz megemlíteni, hogy a mulatság regge-Exempiárt kért magának. . delemnek egy a honvédséghez tartozó ár-; lig tartott, a szüoni nem akaró hogyan
Büzeó halárai szerencsés uiesz- !vákrészéreépitendöárvaházalapjára,20Vc| vot> "Jra csárdásokat ugyancsak magya-x>uzgo naaTai szerencsés ojesz & ,iszü oz ek élv alapjára. E,en rosan húzta Pokorny Ferencz bandája, a tendot knánok és bram Atyámnak kivul a bizottság még egy megfelelő össze- vezért hőseivel dicséret illet. Jövödelem ezerszer kezeit csókolván get ajánlati okmányokkal együtt 1888.! 108 frt 15 kr volt, kiadás 64 frt. 10 fer,
Holtig eügedelmés fia évi dec/ember 2 án a cs. kir. közöá had-! marad a polgári kör alap és könyvtára
Károlv m n üSjro^iszteriumnak ad át, hogy ezen ösz-| javára 104 frt 05 kr. — Rendes belépti "■.szegből a naphoz méltó alapítvány létesi-\' díjon felül fizettek: Egy kártyatársaság SZBHÍHiartQIli D3Füaí Kgllfláll ,tessékva^/segéIyeztessék.Ezenutóbbiö3z "2 írí-\'~-e£.YeSy forintot adott: Takách
_____ \'; szeg nagyságának meghatánnását és az Alajos. Ür. Lukoaich Gábor, Soós Pon-
ajánlat minőségét a bízottság fentartja ma-} grácz, Reile József, Sümegi Tivadar, Paulin
TUÜnivalOK. I gának. A mutatkozó tiszta jövedelem a 4-ik József, Zitsche, ifj. Scheiber Lipót, Leit-
\' " \'" megjelenése után havonkiüt kiutal-1 ner Antal.PáncerGusztáv.MojzerFerencz. és gvümö!c<özőieg helyeztetik el. Epstein V. A. urak, ezen kivül Tóth József en szabad egyúttal kérni az érdekel ! 50 kr. Veisz Ignácz 30 kr. Apfel Géza 20
pénzügYmimszte^egy ujabb rendelete ez ^^ogy^rczképeket és életrajzokat; kr ési X N. 15 krt adott A szives felül-év január ] -tői kezdődőiét; a következő- mie öbb beku!deni.szive.skedjeüek, hogy a ; fa/etoknek mely köszönetét nyilvánítja a ket hattrozza: „A törvényes elévülési idő *" r? *** ez áltai akad:lií"t De szenved-1 rendezőség, ilietve a pc^ári kör. Mi pedig alatt sem a tulajdonos, sem a találó által J6D Bl20"sag ^grábban | pardont kérünk azoktól, kiknek neve ezen
nem igényelt oiy letétek értékesítése és — Érdekes felolvasásnak nézünk, anmgr is hosszura nyúlt referádából kima
elszámolása iránt, a melyek talált uratlan eIébe \' *"reiier Adolt ügyvéd a böjti idény | radt. Jövő farsangra, ha elöob nem, foly-ingóságokból származnik, ha azok becsér- alatt felolvasást tart. A dolog komolysága tatjuk.
teke az 500 frtot meg nem haladja, köz- tárgyában sem vállalunk fele,ősséget — Ugyanezen viga\'omról másik tu
vétlenül a m. kir. kincstári iogügyi igaz- — Emlékezetes szép ünnepélyt ren- dósitóuk következőkép ír: A *ümegi ipa-
gatóság intézkedik. Az jOOfriOt meghala- dezett Rosenberg Ádám zenetanár febr. rosok_ önképzőköre f. hó 4 én a Korona dók fölötti rendelkezés továbt»a is a pénz- 5-én délután a casino dísztermében. A ve[|déglö nagytermében igen sike ügy minisztériumnak tartatik f^un. A közp gyermek-hangverseny nagyszámú s diszes Wnczestélyt rendezett. A négye.-eket án^mpénztár és ak>r. adóhivati^pk mind- közönséget vonzott össze. Első volt Biiu pár fánczoka. s a fesztelen jókedvnek csan ama letéteket, a melyek mint talá> uratlan Kezső, ki zongorán Diabelli Sonat**-durt & re8gel vetett véget. Jelen voltak : Sümegi ÍD^óságok jutottak a kincstár tulajdonába szabatosan adta elö s helyesen rendezte- Tivadaroé, dr. Kellemen Károiyné, Sur-a budapesti állampénztárba tartoznak tett elsőül, mert teljes bátorsággal lépet,S":h Míksáné, Eitner Zsig-iné, Kubányi beszállítani, a mely ezea tul e nemű lété- fe1 és igy az utána következők is bátor- ftinioiiné. Reüe Józsefné, Dan.«y Kajetán-
— L\'j egylet A nagy-kanizsai ke^ í résztéoy jótékouy nöegylet alapszabályai \'megerősítve leérkeztek. Sajtó alól amint \'kikerül, mindenegyes aláirt tagnak kéz-j besitve lesz s a rendes közgyűlés egybe-í h.vatik, hogy áldásos működését megkezd-hesse.
\' i — A nemesvidi takarékpénztár febr. i 19-éa tartja Ill-dik évi rendes közgyülé-| sét A részvénytársaság nyeremény-és ve.-z-i teaégszámlája 9415 frt 34 krt. Vagjon-
Nem ukirójhitoi e?é.-en be soha ! kimutatási számlája 72.137 frt 39 krt s
MM,« „ük, ^d o« -ak- n^:rS J \' ^u,t evi forgalma 4.. uu2 frt .3 krt tun-
FÍLZik » li\'j.lárai h« & fal dre hu»od, De hogj lényeg-T\'"] it fogalmad iftgytt, Kap« egj loiojkát, akj egéaz tied léuen, T« parancaoltE Qeki, él i)8 isót nem fogi Ezer Ördög, meofktil — hi: megteszed i Njufodalma* élet vi Piheoheta. *kár egy Ciattogó perpatvir, fülemile éark, Fiat»l baririm! házasodjatok meg
8i-relmedből, miijen bisuaigod lesi Egy bölc* aem tnondbitja ixt m Jobb a kopUlijiűi!, rouiabb at Kogfájiinii Tifj»bb, íiebb a. t-mvtémA. Lagiináf saomorubb, derOltcbb a tornál, Édeib miut A Tickor, inTBa^nbt) a. bornál Oly&D k hiiüii^ — hogy m»gy»rÍBi»oi ni Mint « sárkemeacze ft aiegény embernek Hi. »tt «k»rja, hogy melay lefjan bouB-, Fát böügéw efét* nttp, csikorgó hitlogbe, Uly&Q ft Liíisíág, mict a rfirid «ub»,
N é h
réád e rérec. aty^gŐi nekérec
«d,
sikerült 40 csak

képez.eddigakatonaikiTmányzatnagyobb játszottak négy kézre zongorán lieyertől *el Ignaczné. tíchatfer Istvánné; továbbá:
mivelési minisztérium kieszközölte, hogy egész érzéssel szavalta, Ács Malvin Tisza R°za, Tóth Anna, V.d Anna, Löwy nővé-
az eddigi eladási mód mellőztessék s a Aladárnak népdalaiból ügyesen játszod, a re^- Spiegel nővérek. Horvát Ró/.sa, Kol-
gazdák a kincstár tulajdonát képező kor- tapsvihar Práger Saroltánál tört ki, elő-! mian nővérek. Huszik Anna, Reich Erzsi,
pát közvetlenülés olcsóbban kaphassák, szőr németül, ké>őbb magyarul énekel\', F»her Ciili, Hargits Hermin, Gróf Her-
Akorpaár alapjául a gabonaár 41.15%-ka majd Donizetti .Borgía Lucretiából" zo i-\',m\'n. Kraiczár nővérek, Tomor Gizella,
szolgál. A korpa a vevő kívánságára s gorázott, az énekeket ismételnie kellett: a\' Z»tureczky Margit stb.
tet elő.
— Tuzhalál álomközben. Bedö
György soká szőllopásztorkodott a kis- , PJ - -n-i . . komáromi szollohegyekben, most üreg nap-jaiban azonban felhagyva a pásztorkodás-jsal, csekély vagyonkájából mint magányzó jéldeg\'éit. — A napokban kiment a kis-komáromi heg}\'°en levő szellőjébe a tue-
A felolvasást iáuez követte Jelenvoltak : \'??» W kis Piucze\' és »\'*\'*** is ™n- f Berger Adolfné dr. Fárnek ^^„é, >bbé VISSÍ. nem tért. - Szomszédai el-Goldstein Fülópné, gelsei Guttmann Vil-. é|ve, megszenesedve találtak meg holttes-mosné, H,r chlMóriczné,Hirschel Jikabné ét » P^shazban. Ammt a boneznzsgá-(Also-Domboru) Keiser Józsetné, Killer\' >atbo1 k,"r\'\' a regény öreg elégése al-Heorikné. Lukácsné. Marton Adolfné, dr. imával jol be volt ragya s így történhetett, Neumann Edéné, Pollik Paulina úrnő, hoW » .TÍV«etüf mellett elaludt es a lovag Saboretti Karolyné (Kottori), Sa- tuzWI ™blu imSot kaPía- elégett, muely Henrikné, Spitzer Dávidné, Schle-| — Hymen. Lipunk munkatársa: singer Gyuláné Sauer Edéné, Scherz Rik- Friedrich Ferencz, a bécsi bizto»itó tár-hárdné. Tochné, Weísz Adolfné, Wolheim saság hivatalnoka jegyet váltott Rücklán-Ernőne, Weisz Sománé, Bernét Pepicza,! der József urszellem-és kellemdus leánya, Braun Jozefa, Fein Róza, Goldstein Emi- j Róza kisasszonynyal Marczaiiban. Fogadja lia, Grossmann Pepi, Hirschl Paulina, a* uj jegyespár üdvözletünket és őszinte Keiser Anna, Kessler Nioa, Kellerman! jókivánatunkat!
Helén, Krausz Amália, Knöpfler Teréz,! — ElhalMitia. A nagy-kanizsai Leitner Amaüa (T.-Szt.-Márton) Löwin- képviselőválasztási ügy végtárgyalása feb-ger nővérek. Lichtstein Teréz (Csurgó), ruár 10-kéről márczius 2-ira halaszta M»n,wurf Tinka, Pollák Szabinka, Pulay tott el.
Jenny (Csáktorcya) Snmuely OlRa, Singeri — Lezuhant a lépcsőn. Merázs nővérek. SaueiGizella. Tóch Marcsa, Veit\' József helybeli kőmüveslegény f. hó 6-án Rísa, Weiller nővérek, Weisz Gizella, a Keiser háznál a vizvezetö csatorna ja-Weisz Riza, Wolheim Fánny stb. ; vitásával volt elfoglalva. Egyszer csak be-
— Takmeró betörők. Lapunk zárta lmot ő ebbe a munkába, a bol csak viz előtt értesüUuok, hogy péntekre f. hó 10-re folyik, és mivel a házban levő pincze. viradóra 5 órakor, midőn Kocsis János melyet Knonzer Frigyes bérben bír,, ép-városi rendőr a főtéren végig haladott,! pen nyitva volt. ide vette útját, hogy va-észrevette, hogy Máy Mátyás boltja mel- j \'ami alkohol tartalmú nedvet élvezhe<-lett özv. Steinerné gabnarakUra nyitva : =en, azonban mivel már anélkül is pmo-van sejtve, hogy ott betörők vannak anél- kis volt, alig lépett kettőt, megcsúszott és kai. hogy meggyőződött volna hányan ! 18 lépcsőn lehómpölygótt és súlyos seru ■

katonai raktárak korpakészletét átveszi 8 volt felállítva s elrendezve, a szereplök jó a beszerzési áron fogja a jelentkező gaz kedvvel játszottak. Általában megelége-dak közt szétosztani. déssel távozott a közönség
— A népflUkelók figyelmébe. —\' — Hózivatar folytán febr. 4-s A honvédelmi minisztérium legközelebb között Budapest felöl nem kaptunk pos-elrendelte, hogy a népfölkelés kötelékébe <Ál E körülmény közboiríny: idézett elö másod sorban tartozó és az első osztályúak mert Bécs felé szállítva megkaphattuk közül a katonailag ki nem képzettek ™lna » napilapokat és épen ez érdemben és 35— 67 évesek, a katonai szolgálat alól\'most "Mi lörténik intézkedés, midőn a azoneíetrefelmentendök,hakötelezik ma- P03ta és távirda ösezekötve van; más gukat hogy háború esetére a vörös-kereszt | években is volt hasonló közlekedési fenn-egyletnél díjtalanul vagy csekély díjazás \' akadís, de jóakarattal segítettek a kellé-
. mellett szolgálatokat vállalnak.
MifeL
— Keszthelyen Gödé Lajos főszol-gabíró fecr. 25-én a kisdedóvás terjesz-tésének ügyében nagy értekezletet tart.
— A bellatfnezi plébánia javadal-mat Ratkovics Vendel ez. kanonok és viz-lendvai plébános nem fogadván el, Tólh László szombathelyi káplánnak adomá-nyoztatott.
— Helyes Indítványt tett Dr. Roboz Zoltán tolaamegyei phylloxera-biztos; in-dítványozza ugyanis, hogy a pécsi kiállítás alkalmává! tartassák Pécsett egy phyl-loxeracongresszus.
— HelyrelgazitAs. A „Polgári-Egylef estélyének leírásában a második
metlenség D, most azonbao — sajnos — megfeledkeznek a nagy közönségről abban a kis postai szobácakában. Szerdán reggel kaptuk meg a vasárnapi újságokat
— Egy kit tinóén sekirült tánezvi-galmon voltunk f. évi febr. 4-éo Sümegben, melyet a polgári önképzőkör rendezeti. A kör által rendezendő bálok mindig szok-tak látogatottak lenni, de a mostani ezen felül igen diszes is volt. A polgári osztályhoz tartozó uj bálozó bimbók oly izlésteljes csinos öltözékben jeleotek meg. hogy egyesek ruháit bizony fényesen díszített elegánsnak lehet nevezni. Mert a szemléletnél lelki Öröm és szánó mosoly váltakozott valónkon végig. A polgárság jóléte hazafias derűt kelt bennünk. Jól esik látni, mi költséges öltözékben jelen bet meg egyik másik polgár leánya, a viszont ellenkező hatást szül, ha látja \\z\'
vannak, egyes egyedül rájuk tört. — A betörők, kik hárman voltak, kirohantak és elszaladtak s a magyar-uteza felé mene-kültek, a rendőr pedig utánuk; a betörök
- futás közben a rendőrre visszalőttek, de
- ez nem riadt vissza hanem puszta kard-dal folytatta az üldözést. — Végre a magyar-utezán befelé jött Zolder Károiy nevű egyén és a betörök bemenekültek Koltai Ferenc/, nyitott kapuján az udvar-
léseket szenvedett, hogy azonnal a kór-házba kellett szállítani.
— Hirtelen halál. Szűcs Teréz, Reitner Józsefnét, ki férjétől elválva,éi f. bő 4-én reggel szobaajtaja előtt a földön elterülve halva találták. —.A helyszí-nén megjelent orvosrendőri vizsgálat agy-szélhüdés következtében beállt rögtöni halált constatáit.
-- Betörési kísérlet F. hó 3-rói
megjelenteket, hanem a mindennapi élet-bői igeu találóan merítette felolvasásának érdekfeszitő tárgyát. A felolvasó, mint a házasság nagy barátja mutatta be magát, erősen pSaidált is e mellett, mig ellenben a szerelmet a házassághoz nem tartjn ok-vetlen szükségesnek. Inén érdekfeszitóeo, szellemes humorral ecsetelvén a h^zas élet kellemességeit. uyyan igy bizonyít-gatta a szerelem fölséges, de felesleges poltát Házasság szereiem nélkül valami,
pyy
lehet mezteieo karddal visszafeleloi.
— Otromba duh.jkodts. A Teleki-
szerelem házasság nélkül — semmi. A szemben, jó lenne a rendőröket is forgó fiatalságnak azt tanácsolta, hogy ne a pisztolylyai ellátni, mert lövésre nem igen semmi, hanem a valami után nyúl-jon: „ifju barátim házasodjanak" sza-vakkal végzé kedélyes felolvasását, me- utczában Dávid János korcsmájából f. hó lyet természetesen az anyák, apák és 6-án este egy honvéd gyalogos jött ki, mimikét nembeli fiatalság zajos tetszés-, hogy hazafelé induljon, alig ment néhány nyilvánítása kisért. — Egyébiránt lehstet- lépést, Balog János tehenes és még néhány len, hogy egyszerű hallás után nyomról- társa, minden előzetes tudvalevő ok nélkül nyomra kövessük a felolvasó szellemtől megtámadták, és a gyanútlan honvédet sziporkázó előadását, de nemegyszer hal- botokkal össze-vissza veriék. — A duha-lottuk mi is a felolvasás közben „csörögni jok ellen vizsgálat indíttatott.
ra, a rendőr ide is utánuk ment, amint a 4-re átmenő éjjel a főtéri rendőri őrszem kapun belépett egyik a kapu mögé bujt\' Schapnnger Adolf vesnok es oras boltja-egyén egy doronggal a rendőr felé vágott, • ■>&\' egy hosszú kabát o< embert vett észre, azonban nem találta, de ha ez bevárja az [ ki a boltajió lakatja próbálgatta, a rend-ismétlést, alighanem leüti, azonban Kocsis \' őr megakarta közelíteni, alig közeledett rendőr nem volt rest kardjával jói meg-i a be" felé, »z ismeretlen ember gyors le-vagdalu és Zolder segélyével elfogta és! pésekben távozott, az or utána, mire a bekísérte. — A többi elmenekült az adva- j betörojelólt futni kezdett, a rendőr is ; ron át. —A bekísért egyén nem mis, mint azonban az ütdözöttaek jobb lábai voltak, Takács Gizi József kis-kanizsai hírneves mint az üldözőnek és szerencsesén elinalt. tolvaj és betörő. Az ilyen veszedelmes A rendőrség alaposan gyanúsít egy egyént még fegyverrel is ellátott betörőkkel és most figyelemmé1 kisér; enjek lépteit.
Hyrueu úgynevezett rózsalánczait" mikor ;
- A zord tél meg a pálinka. ¥. hó
a felolvasó az ö sajátos jóizü humorával 8-án reggeli órákban a rendőrség a felső
ecsetelte azt a „veszedelmes híborut", templom mögött egy félig megdermedt
melyet prózai uyelven házasságnak nevez embert talált, kit ketten nagynehezen az
nek. — „Minden lányos mama — mondja őrtanyára czipeltek, és ott iratait átnézve,
a felolvasó - egy-egy Munlicher fegyver kiiüot, hogy az illető KS-a Viktor szent-fa kaliber itt nem határoz) aki nötlensé-.györgyvölgyi illetőségű 50 évea molnár-
ged. szabadságod ellen tör s minden leány legény. —" A jó meleg szobában csakha-
— Lop.io. Korcsnik Béla nyitrame-gyei illetőségű Aleiandriából hazairazás-ban levő könyvkötősegéd a helybeli ma-gyar király vendéglőben kissé megpihent, megmosdott és átöltözött. Mosdás közben jegygyűrűjét az ivósznbábau az asztalra tette, melyet onnét valami ismeretien ván-dorló fechtbruder elemelt. A káros rend-kívül fájlalja a veszteséget, melyet viszon-tagságos utazásaiban a legnagyobb nyo-morban is ereklyeként megőrzött, — A gaz tettes mar a hetedik határban kó-borolhat és igy a karika gyürü aligha kerül valaha vissza gazdájához.
— A Sándor bácsihoz. Carneval herczeg nemcsak a főváros pjzar fényű, tündéries világitásu dísztermeit látogatta meg, hanem leereszkedett a nemiét fö-erejéhez, a polgársághoz is. Mert a méltó-ságok és nagyságok fényt árasztani bír-
szeméből veszedelmes nyilak hozzak mar magához tért és nem győzte elégcé.jnak de mulatni csak a nép bir. Igy eleinte meg a szerelem hadüzenetét — mig az kosiőnni megmentését — Hogy öt a íelíö- csendes lassúsággal bekopogtatott a
IirSZOÜHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1888 FEBRUÁR 11-én
Sáodor bácsihoz, ^Pintér Sándor vendég-; lödhü/i csakhamar a polgárság is szép számmá\' jelent meg. Volt aztán kitörő jókedv, tüzes tc&árdás, a melyet a ritka fürg^DCZ vendég\'ös lelkiismeretesen, ke-7?lt borai fűszerezelt, a konyhais szállította a ju ízléses ételeket, volt a toruk basa fej-uagyságu larB&agi fűnknek keleté. A jó-kedv TilájíOá kivirradtig Urtott, végül lel-kesdalra fakadt ki. Hejh, bár örökké él-nénk, borunk, kedvünk, dalunk. táoczuDk s*ba se fogyna el!
- A kávésok, mésinrosok és pin-etérek betegsegelyzö egyletének javara Kaortzer Frigyes áit-al rendezett és febr. nyoAzadikán megtartott bál. mely vilá-gi* virradtitf tartóit felette sikerült. Meg-kísértem a jelenvolt hölgykosíoru nevei-nek leírását, s hogyha valakit kifelejte-né*, ie^yt-k igazoUa az álul, hogy annyi látvány kunuveu megszéditia/. eoiber fejé1. Jfi-n voltek: <Uv. csákányi Berecz György-i*> ibiakác^O. Bo^eunedenié, Salléraé. Bauingartnerué, liohnekei ué, Hlatkó-é. K\'jtinanaé, Voyl Lsjosné, Koluyaé, Tor-"i áoé Merkiiné, Groszné, Simoncáicsué Keiincsoé, Z\'igraioé. W itt ingemé. Szi-ta s-ntj-A* öröspé, Kanhszné. Nagy Dt*zsöné. K->)í né stb. stb. urnök. Továbbá Kaoruer Malcii, Szélig nővérek. Lirbeim Ttréz. tiole.xzky Mari Schwarz Doverek. SimoB Erzsiké, Ginzer Julc-a, Hirschl nővérek R<isenfeld N\'ina. Kis Verona, Kardos Ma-ii, Kren nővérek. Gartner nővérek, Szitár Viki. Vröb. nővérek, Kincz Szelina, Rot-mao Tera, Bajor Tercsi, Stonn Anna, Kol tay Ka inka, Fein Sárika. Ricbter Teréz Zsetumer Joáephin stb. kisasszonyok.
— Ax „Olvasó Kör- szépirodalmi regényfolyóirat kiadásában megjelent „A gályarab menyasszonya czi-niú torténeü regény 34-ik füzete. K jeles regéoy az első számtól kezdve kapható, ára fúzetenkint 25 kr. Uendkivüli folyam-ban ugyanott Brühl G. ,A londoni koldus" történeti reményének 14-ik rüzete is megjelent. Ára ugyanannyi. Szer-keszti Fulóp György Budapest, üllői ut 11. sz. Kívánatra mutatvány füzet küldetik.
— A BZ ölő birtokosok részére igen hasznos szakkönyv jelent meg Dezső Mik j tj.ttúl Pécsett. Czime : .Üjirányualap-;ételekaPhylloxera el en i véde-kezésben." A szöveg között 13 áb-rává! ellátott jeles mü ára egy példány-tiak bérmentes szétküldéssel 5ő kr. 10 példány 5 írt, 2\'> példány 11 frt- Különö-sen ajánljuk a gazdasági egyesületek
yy r. h. Bottomyán gyér mekmenhelyet létesítenek, s e czéira üuczvigaloin rendeztetetL — Kocsis Jó zsef balaton-edericai halász a Balatonba faladt — György Mátyás sümegi szüle-tésű postatiszt öngyilkossági kísérletet kuvetetr el.
— Bazal r. h. Hol Ián Ernő altábor-Latíy nyusdijaztatott — Budapesten püs-pökség állittatik fel. — A kir. táblán 40 ezer ügydarab vár elintézésre. — A magyar fes!)vergyái Budapesten állittatik tel. — A magyar tud. akadémia vagyonértéke 2.112.2M) frL — Várasd megyében kiiört az éhtypbuB. — Gróf Keglevicb Béla ka-oiarási méltóságot nyert.
— Külföldi r. fa. A zürichi egyete-men 70 nönallgató van. — New-Yorkban oly nagy tűzvész pusztított ho^y a kár 6 roiliu forintnál több. — Lesseps lovárói leesve. erü> sérülési szenvedett. —A német trónörökös állapotáról ellentétes hirek érkeznek — Koocó vidékén vadon te-nyészö kitűnő szólür eakadtak. — Ile menyi Me Afrikában hangversenyez. — Szerajevobao a bosnyák muzeumot ünne-pélyességgel nyitották meg.
Yegyes.
— A társadalmi kérdés, m
Dek megoldását minden emberbarát, az Aliim t-í társadalom legfontosabb feladatául tekioti: á legjelesebb Dem-ictgszdp.k aézete szerint, első sorban gyomorkérdés, azaz a munka embe rei kellő s helyes táplálkozásának kérdése, üe az is fúfeladat: arrt hatni, hogy az emberi gyomor, jól érezze magát, hogy rendben legyen, — s ennek megoldására a valódig Brandt K. gyógyszerész-féle svajezi labdacsok (egy doboz ára 70 kr. i gyógyszertárakban) vannak hivatva. Ez az kitünÓDek ismert házi szer a gyomornak minden ártalmai tnl terheltsége ellen, miDt a társadalm kérdés megoldásának egjik szerény eszköze tekintendő, s mint iijec minden emberbarát által melegei pártolandó s ajánlásra méltó. Meg «ll figjelni Brandt R. névalairisa a fehér keresztes.
— BekBldetett Sok betegségnek egyedQli okozója a reDdetlen vérkeringés, me!y az emésztés nehézségeiből szárma zik: hogv nagyon sok betegségnek eleje *e£)ük s az emésztést rendszeresíthessük, használjuk a több, mint 30 év óta legked-veltebb házi »zert: a Dr. Rosa-féle élet-hal/^amot f\'ragner B. gyógyszerésztó\' Prágában. Raktárak az oszt. magy. biroaV lom valaroenyi nagyobb gyógytárában lé-teznek. 1
— Ktkó használatra. Testrészek fájiUlmai. csúszós PS kuszvényes bajok és min\'leonemú gyulaJások a „Moü féle fr,nczia borazesz"-szel gyógyittatDai biz-ins sikerrel. Egy üveg ára 80 kr. Szétkül-dés naponkint utánvétellel Moll A. gyógy-a>erf<z és cs k. udr. szállító Bécs, l Tuchlauben 9 A vid\' ki gyógyszertárakbal és anyagkereskedésekben határozottal Mull féle készítmény kérendő az ő gyári elvénjévelés aláírásával. 4
Szert. OzeMt.
- G . Ijeo rnf ráe Toll megirra.
— F r. Mi.lSbb kSiOljlk
- H B. Hu.1 >lac.
- B l Ra A. Ha tárt* Ua 6r*w
-t!
- H . Ha \'p-n »Cjr kíváaj* — h
— H y VÍII. >t kérdők "OiielSkb
— K M. SamáUtoi.kr* a, kérd*s«w i
. Kie adagban hatá«os, nem kellemetlen ÍEÜ."
Dr.KöráFi iaiár.
Kéretik a forrás használásakor
az
egyedül helyes elnevezést
. Koródámon a legked-veltebb hashajtó viz.„
III.

Ügyeimébe. Igen helyes volna egyes szöiö-vidékeken való szétosztása.
Minek Tegyünk sukácakÖD) vet í Hisz a „Magyar Háziasszony*1 .-gy éTÍo-ly a mában megjelenő kony hasra ti közlemé-nyik messze felülmúlnak minden szakács-könyvet s e közleményeknek méz az az Budapest elő ivük is van, hogy a .Magyar Házi- Prágerhof ass/o jy • oJ vasói koréból kerül vén ki, So ^on mind ki vannak próbálva, tehát olyanok. Baru melyek nyomán bizalommal lehet neki foga: egy étel elkészítéséhez, míg a sza
Vasuíi menetrend
Inául Kanizsán!..
Prágerhof 0 óra 20 perczkor postavonat postavonat gyors vő oat
vegyesvont
FERENCZ JÓZSEF
KESERŰVIZ
! „Hatásosabb, mint lobbi budai vizek.u
1
Barcs 5 óra 43 Budapest 6 óra 28 Budapest 6 óra 40 Bécsújhely b Óra 55
Dr.
tanár.
használni. Kapható min-denütt
1 SKltÜd\'5! Ifilfl lóiig Bldi^fSltl-
Kitüntetve 7 arany és érdem-éremmel.
Szétküldés 1887. évben -I miilié palaczk:
postavonat
Délben
-l
1 óra í>8 perczkor postavonat
2 óra 4ü „ postavonat 2 óra 15 „ postavonat 2 óra 2J , postavonat
Est«.
OOOOOOOOOOOOOO 00000030000000
\'7202/tk 1887.
postavonat postavonat
kácskönyveknél a legtöbb esetben nem Prágerhof 11 óra 20 perczko postavonat így van a dolog. A „Magyar Háziasszony" Budapest 12 óra előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 Bécsujh. 12 óra frt, negyedévre _1 frt 50 kr. s a kiadóbiva- j tal (Budapesten, nagy korona-uteza 20. j az.) melyhez az előfizetések legczéNze-1 rübbeo postautalványon inte/endök, kivá-! natrd bárkinek iagyea és bérmeutve szol- Bécsujh. gál muUtváoy szám okkal Budapest
Tbkf éa Parwb nemzeti prágerhof zen emu kereskedésé ben Budape>ten váczi utcza 30. szám megjelent: „A bolondok
Érkezik Kanizsára.
Kegftel.
4 óra 16 perczkor postavonat
postavonat gyorsvonat
4 óra 40
6 Óra 17
ifélben.
grófja" Jókai Mór eredeti bohóságának | SoQn válogatott dalai. Éoekbangra zongoraki-\' pragerDOf
sérettei vagy zongorára kiiiöa alkalmazta Herczenbeníer Litván. 1. Itt maradnék vétetek. 2. tizép állat a hattyú. 3. Ki- ker-temben. 4. Ez a kis lány de árva. J. Elmégy rózsám - b. Minek nekem ez a világ. 7. Bura pirua kis szüzecske. 8 Zavaróé a Túza. 9. Zajjal tajtékzik a Maros. 10. A nagy hín dédapáinak. 11. ifjú varjú kereszt-iól. 12. Beborali. jaj, elraula. 13. Azt szokták szememre vetni. 14 Ezen az utón menjen kend; 15 Isten azt az aratást 16. Az éli róz>ám kis guuyhúja. 17. Kerek az én kaiapom. Ára 1 trt 50 kr.
— A „Haunoi Mulattató* ez. ifjú-sági képes lap utóbbi száma beküldetett szerkesztőségünkhöz. Olvasni szerető fiuk s leányok mint rendesen, ugy ez alkalom-mal is a legjobb olvasmányok egész töme-gét kapják Inczédy Lászó, Sziklay János. Léva) Sándor, I>r. Kadó Antal, Szabóoé Nogáli Janka. Szomorv Károly s mán ismert nevű íróktól. Sok szép kép is tarkítja a líuetec, mely egymagában véve is pompás alWitoszerü olvasmány és mennyi ily ér-dekes füzet jó egy év alatt! Miveit szülök figyelmébe nem ajánlhatjuk eléggé Doli-nay Gyula e régi ifju&ági lapját. Negyed-évi 1 frtos árért valóban hasznod olvas-mányt nyújt a serdülő korú ifjúság kezébe. A törekvő fiatalság megöecsülhetlen ba-rátja.
— A „Lányok Lapja" ujabb füzetét sziulén vettük: Doliuay Gyula másik vállalata is már 14-ik évi folyamát futja. Kizárólag a fejlődő leányoknak nyújt ér-dekesebbnél érdekesebb jó olvasnivalókat. E szép kis lapot minden anya bátran ad-hatja leánykája kezébe, ebbői csak szépet csak nemeset olvasnak. Minden füzet az olvasmányok egész gyűjteményét tartal-maza. Ezek mellett még Bzámos kép is gyönyörködteti az olvasót Melegen ajánl-ható leányOÍ családoknak, ára igazán cse-kélység: Negyedévre csak egy foriut Az előfizetések Dolioay sierketztő czime alatt, Budape^r, kecskeméti u. 13. sz. küldendők.
— „Őrangyal" CSIDOS kiállitásu ka-iholikns gyermeklap. Képekkel van illusz-trálva és a gyermekek jellemének erköl-csös irányba való fejlesztésén munkál kodik. A bámulatos olcsó lapocska (ára egész évre 80 kr.) havonkint kétszer jele-nik meg; szerkeszti Veaioger Eroő taní-tóképzöint. Uaár Győrött.
1 óra 44 perc/kor postavonat 1 óra ÍJ 1 óra 40
Árverési hirdetmény.
A nagy kanizsai kir. törvszék telek- *\' könyvi osztálya részéről közhírré tétetik, *\' bogy Takács Katalin férj. Lovretics Fe-renezné végrehaj tatónak Takács Mária és társai végrehajtást szenvedő fityeházi la- !>«•""«• ■■ mkt év kosok ellen; 35 frt tőke, 18T9. évi novem-ber hó 20. napjától járó 6°/, kamatok 4 Dr. JRoS£l frt 40 kr. hagyaték tárgyalási 8 frt 90 kr. m>] 4 |tflliifiiiilll fégrehajiás kérelmi, a frt 75 kr. jelenlegi gyógyfü*\' s még felmerülendő költségek iránti vég- t«ij»«o . rehajtási ügyében a fentnevezett kir. b* "\'B-te törvszék területéhez tartozó figyebázi 191.sztkvben A I.22/ahrsz.a.iogatíann*k
Giors én biztos segély gyomorbajok ! és azok következményei ellen.
frutartása
"ak & jó r!«*
»i.P.£ik, mert » jó ^éi.ség i & te*t **iel*i épségnek\' «s u tét*-ld«l*e. B eni^Uca »«Ab*ljo»i*», t, kellő vér**gyité* lérésére, a mAgromlott ét hibia veralkatré-•k eltávolítására ^m iegjobbűfck blioofolt
óu
tr*t*t ■ köz-
^„^b , a laiByóCyh«4.o»
kbSl A iefD*gJobb ^„dd*! k*wit
.fbi«ti«tó»o m la(j»bbnak biiony
»«™a pméméu binulm»kná),
éáhiá
«i, * p;it!adit é íjomorgörci,
cljjéi, gyom
hu- ét gyomorfiji*, nak ételleli lolterhe-
Budapest 1 óra
Takács Máriát illető 31 ti tTtm becsült */s 1*M, a« eínjálkodásV » TéttorJodáa, irao
része, továbbá a fityeházi 189 sztkvben bintalom. . női bewgtégek, béibajok a r
A I. 22/b. helyrajzi szám alatt Takács J^^ J^^taS
Katalin tulajdonául bejegyzett 179 írtra é •ok.tói.j hat, t,,*u «. eK*.«égea «n
poetavonat i becsült ingaüanok 1888 éTl február hó Wt-«. i a »eteg t«ta*k -lobbii er^j
postavonat j 25. napján d. e. 10 érakor Fityeház •*faM*f* Umét ■t*»d«tik. Eien kitaaö háti-
postavonat
Este.
Budapest :t óra 45 perczkor vegyes vonat Bécsujh. 10 óra \'26 , postavonat Budapest 11 óra 7 , gyorsvonat
11 óra 39 . poa\' avonat | papírban a kiküldött kezéhez letenni.
községházánál Tuboly Viktor felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével meg-tartandó nyilvános árverésen eladatoi fog. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
i a legjobbnak i -íp- i* hiai f7
Barcs
11 óra 29
postavonat
Felelős szerkesztő és kiadó;
B Á T 0 R F I LAJOS.
Laptulajdonos : WAJüITSJÖZSKF
Farbtg schwarz und weis Seiden Moiree von 95 kr ■>< n ?eo P.r ne-
uad itflck*«ife r-ollfrei D«» Fkbrík-Depot. G. *:l«nntb-Tt > k Hoflifertat}. Zarích. Mutter nmj»>h«D{l Briefe 10 kr Portó. 8
Seidene Grenadine 95 kr. bí. n 9 25
prr Metec {12 *Jn»htiienj kcbvarx and farbig, v«rt*odett rub*"D- itűckweiie, tollfrei Ju K>b-rik-D«pot O. Hennebrrf (k. k. HoSiftrant), Zürich. Mo*«ter nmítbend Briefe 10 kr. Portó
(*£ rovat alatt kj>slfitt«kért n«m Tállal í a i«erk
Hirdetések:

eiiiá. fogva tehát t% marii
Dj>ult a a legbiztosabb
az«iT(- vált a ál alánoi ••t«ij»deui«k BrTend
1 paJacskkal 50 kr., dupla ü**fcel 1 fonó-
Árverezni kiviaókünoznak ."^ ^"^S^S^T^^ -of készpénzben vagy óvadekképes ho^-á megküUei.k.
MID d-n k^Uemetko féirc erté.ki-kerüléte vépett felkí\'em a l. ve-\'őket. mintíeudu hatiromtun caak Dr. Ra*a JethaUumát kérői Fragoer B gyúgysiertá-ibíl Prágában, mivel azt Upa9E*.at«*a>, hogy lemt-iy helyen, ha caak egytxerUen életbaina-DOt kémek a nem teszi boxxá, bogy I>r Roaa-ile életbalzatmot, »kármi yen haUsnélkUii ke-rerék leit a<i»a.
Vevő kötelet a vételárt három egyen-10 részletben, még pedig: az elsőt az ár-verés jogerőre emelkedésétől számítandó
1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól
2 hónap aiatr, — a harmadikat ugyanat-tói 3 hónap alatt. — minden egyes rész-let után az árverés napjától számítandó 6#\'t kamatokkal együtt az árverési felté-telekben meghatározott helyen és módo-zatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kaoizsán, a kir. trvszék, mint telekkönyvi hatóságnál 18b 7. évi nov. hó 15. napján.
Gr. HUGÜNXAY
kirendelt kir. tszéki biró. 3244 1—1
7263 tk. ül.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré té-tetik, bogy Koc/ián Jánosné végrehajtató nak kiskorú Major Erzse és Kati t. és t. Major G

Dr. Rosa élei balzsama
ka pb* tó a főraktárban: Frfcgoer B fjitgytztt-tárában ,mm tchwKrxen Adler" Práfa, Klein-ifite Spímt-rgaiit aarká 205. tz. — Buda-paaien Török Jöu*f gj"5g7«zer6»»néi ; torábbá a kö»etk»if) várótok gyógjacertáraJbao : Báao, BártfA, Békéi-Ctaba Bonyhád, Bozovita, l>«b-recsen, Elek, Egor, Uatája, N*t7*Becíkerek, Qjfuxfjbt, Hód Mei5-Váa*rhply, Kapó*, Ka-r«n*eb<., ka-sv Ké«márk, Ki.-f>tebeD, fCo-raárom, KörmóczSánya, L#va, Lugoi, Makó, :iki 8ta!>adki, Miskolci, Nagj-L^k. $-e Panctova, Poitooy,
Hivatalosan jegyzett piaexl-
Hambnrtból Nevyorkba Hávreböl Newyorkba
miiid.-n kvd.ien.
Stettinböl Newyorkba
miiKien M nap alatt.
Hamburgból Nyatatindlába
havonkint Dfpysztr.
Hamburgból Mexicóba
havonkint egjszer.
A tirsM&g poatagóchsj6j kitfinő ellátás mellett agy h&jóezobákban mint a fő-délköxben elhelyetett utalóknak it a legpompásabb utazási alkalmat nyújtja. BKrebb feWilifoiitá«t ad, a veaér-QíTD5k»*r B4cabn Frto.«*-i ng 24 dk St4» 1—26
végrehajtást szén-1 *eknjTir, Nyitr*, Sopröi
védő eszteregnyei lakos elleni 19 frt 50 ! (^8r> RmXMá*\' íf"bsrek\' 8\'< kr. töke 1877. évi július hó 1. napjától j íí^cjfTrS^SÍir^-sí. járó 8% kamatai. 1 frt 40 kr. per, 12 frt. Vác Sellye, Varanno, ?«•* 70 kr. ingóvégrehajtás kérelmi és fogana-tositási, 8 frt 35 kr jelenlegi s még fehne
jg g
riliendö költségek iránti végrehajtási ügjében a fent nevezett kir. törvényszék területéhei tartozó eszteregnyei 417. sz. tkvben A11—3 és 8—13 sorszám a. in-gatlanoknak kiskorú Major Erzse és Ma-jor Katit illető 449 frt 50 krra becsült \'/a részére 18S8. é v i f e b r u á r h ó 27. napján d. e. 10 órakor Eszteregnye község házánál Tubol; Viktor felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével meg-tartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a feDDebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a be-csir 10\',/,-át készpénzben vagy óvadék-képes papírban a kiküldött kezéhez le-tenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, mén pedig : az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó-nap alatt, — a másodikat ugyanattól 2
Február 8. 1888.
Búza legjobb m m. 7-20 kr, közép
fi-SO kr. liots legjobb 5 50 kr, közép 520 ... ., w ...v «K t .i _.„ pPPipri"3 hónap alatt, —minden egyes résplet kr. Kukoricza G frt. Árpa .V50 kr. Zab h li- « *• »*«■ ^» »"M ■««. Gnílliü uUn M ^„^ napjától számítandó (i0/, 5tíO kr. Széna legjobb 280 kr, közép ^^ \'
i2 4Okr Szalma kötött 1 20 kr, kötetlen
Ki By«rt?
Selraeczi pipa és pipatzar-gyira Takáct O. Vendel
Húzás febr. 4-én: Bécs: 66 8 3
Grácz : 39 30 55
Temeerár : 20 82 2
{ Zólyomban Seltneez mellett.
Lej jobban ajánlja aj ■lerkvtetd kisiról&c t*ab
82 86 „Eíeszseti Paleiit-pitált"
36 45 Mind ÜT .patent pipán" ai orscáfo* csi«*r 53 71 vujbaa ei a .atabadalom* aió ran b«r««*e. KépM BinUlapok él árj«<jlíkek kÍTÍ»*tra Ur mentre kCUdetaek 3246 1-10
hónap alatt — a harmadikat ugyanattól
kamatokkal együtt az árverési feltételek-meghatárocoit helyen és módozatok
g szerint lefizetni
Kelt Nagy-Kauizsán, a kir. trszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1887 évi nov. hó 15. napján. 3245 1 — i.
Gr. HUGONNAY. kireodelt kir. tazék biró.
OOOOOOOOOOOOOO
.b.t,s. A
■V Minden gyógrszertár, vaUmint a fúszerkereskedések legna^robb re-sxe raktáron tartja ezen eletbal-tftamot. "^0
Ugy4Ditt kapható meg :
Práeai tinlmti M \\siki
bizt ét kiprob axar gynladiaok, i-bek éa da-jan. fyógfitáaa. Biitoi aikerrel aikalmasbatú a o6í mell gjnUadáaa, terjedése ét keméoje-detéoel, a gyermek elíálMMáaiJiái, g*nyaii*-nél, vérdagauatokuál genyfakadisokoil e» po-kol urnái : kdromdagaaatuÁ] B aj agvtieveieu köröwaiéregníi a kéien vagy lábon: kemí--ny*jé«ekoel, dumdüoknál, mirigyda^*c*lok-nál, ssaloQoadaKnál. holitet»mnel, k&asvruy.s caaisos dagauA\'.uká; idűlege* csukló lobaál a láb, lerd, kéz caipokben ; öciamoJáiOknáí ; a fekií»toli kieebedéanél: kifállDU labb- é* tyuk-as«mra ; feltort kesék ét iOmör forma ca«re-p«*odési>él; ro*arc»ipéaek alul okotott daga-dnál ; régi Tagj geDjedS lebekoel; rákoa, daganatoknál, foltért lábaknál él csonthártya jól adásnál, *tb. — Hiuden gyalladáa. d*g»-at, kenényadé*, dnsxadá* a lecrövidt-bb idő alatt gi\'ógjittatik, a hol aiouba* már a geny-képa6dé* beállott, a daganat a legrövidebb idő aUtt fájdalom nelkQL ffilnií* it meggyO-gjitTa IMI. 25 és 35 kroi trelenciíkbeo
Fül-Balzsam. *
i ]bihb
mint ]egbiihatóbb»zer i«meret«a a n«béx h»íl*» meggj<Seyiia*irt, ■ a teljeaeo el\'entatt hallat viaUé
JEa-y pa-
larzkkal I
forint.
OOOOOOOOOOOOOO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
n 0
0 0! 0 0

o
o!
0 0 0
HUSZONIIETEDIK ÉVFOLYAM
MOSER S. Eszterházy herczeg volt uradalmi orvosa.
ÉLET-ELIXIR.
Egy Mlláladoi it.. embereken és a termékeiben tett gyakorlati unnl-mányotss UUD Blkerfllt TEIet E(lxír*-emet ös«eil.its.ni. Ssámtalan biriiiin és i, kiknek alkalmuk roh Elet-EÜxireii bánnlatts oi-dis bitásáril :5dni. Fehtólitottak, hogy lelkiismeretlen* éget, &5t retket követoók el
az emberiségen, ha kitünfi oíroai s*erem?t tálé megvon-nám EE álul (iGztönöztetve, de fők ép lelkű* (nercem megnyugtatásául kötelességemnek tartom . É\'et-Elxir*-cn. ct t*tennél a nvilvános foriralomQS-k amtáJ is inkaho átsioigáltatni, miután tinzta meygyŐsS<Iés*ro, hony ex által az emberiségnél maradandó emléket hagyok ma-gam a tán.
„élet-elixlrem"
már rövid használat után a lrgnieglepShb ,leghafiiosabb és Wjnbh (.iker erPdményeii: kitünű jónak himnyult általános egyesülésnél, az idegek elernyedeséséi vér-szegényt égőé I mell- és gyomor-fájdalmakra\', htHOrhoi-dóknál, borulás éa aájbajoknáí, étvágy- ét álmát\'«■ síflnál. Naponként használva „Élet-KIixir\'--m meat6szer uvoden betegség ellen; aámuUtonhatásáv*. az előbbi természetes erSt ismét helyre állítja felvllisnyezzi ÍZ élesfi^elleniet éle biti az esiméket nyomta-lanul eltávolítja ai degek esgéeét, gy en-Riti a kSnxvénv (podagra) fájdalmaimait és elkáritja ennek benyomulását, a belső bélréazekbe, \'tUititja a gyomrot benyálkásodd nevektől, melyek etnészté.í téai nShé«é(ret, fejfájást is gyomorémelygé.t fülnek egyszóval Jekflzdi a leg-több betegségeknek bí*toB forrását. — Eltávolítja a béigÖrcgBt a jtyomorb^, jókedvre é« derültségre ébreiit; elbántja egy ór» alait ai emésitheiieaséget; meggátolja a *iiv betegségit; UaZtitj* a vett gyógyít minden hideglelést már a harmadik dosisnál ,
r\'"let-EIix!r\'\'-em a legjobb szer Ejengeseg, sápadság- és grtrveljMSég (Skropheln) ellen í ecy kitünó sxer emésztési nehétségeknél, hányásoknál, gyo-
™-----;:._- .\'.„________J.A—á\\ (Sfl"
ZALAI KÖZLÖNY
FFBRFÁJR 11-én


norgor«- íi eyomorhévnél (Sodbren. ! ! SZENVEDŐ EMBEREKNEK ! 1
Csak egvetlen ecy»*"r rendel-jétek meg „ÉLET-ELIXlR\'-etnot
kitűnőségéről és előre ii bizto-sítok titeket, hogy .ÉLET-ELIX-
betlen lese AB ÉLET-ELXIR csakis egyedül nálam kapható:

Budapest VI, gyár-mezt 39. sz. MOSER S.
Eszterhízyberc Tolt urod-orrot*.
E^y palaczk áxa hníiníUti ata3iti«aal 2 frt 50 kr. 0 é
A tzétküldés, * 5rt<eg ü6- beküldése vxgy utánvét mel-
a világ minden irányába pon-tosan esiközöltetik 3221 4 52
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
üszi gyógyítás
Téli gyógyítás
PfQfr QVVnP íQlfil.Í ba rainden "aoboíon a gyárjeEy *ZJ LSdl dilUI TdlUUl aM és MOLL A sokszorosító ciép
látható.
Gyors gyígyhatis makacs pyomor- és sltestb&íok, gyomorE«rcs, nylk, gyomorégés sxéVrek ed beknél májba-jok lortol ti las aren ver és a legKülöiifélébb uoi oe\' ftgsft-gekaél. E^y eredeti doboz hasmAlati uiasitáasal 1 írt. Raktárak &x orBiág minden neveretfiaehb gyógyszertáraiban MOLL A. gyógyszerész o« kir. ad vari azállitá, Stadt Bécs,
Tnohlanbeo 9 Naponta szétküldés utánvét rueüett. 2 dobóinál kevesebb
nem küldetik
Elíemerés KOLL A. nrhoz Bsosbeo.
Glő foglalkozásomnsJ fogva az ön Moll féle Seidlits porai igen jó hatáat gyAkorolnak; ismerem ezt egysier s mindenkorra s kívánok-^érte xrivély s ,I*tea fiteiSe raeg*-et ezek a gyomrot jóvá és\' fát könnyűvé tentk.
Síeíoko Jan. F. lelkes*
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Legjobb bedörzsölő szer
és minden meghiilósi be-tegségek ellen.
Csuk valóili hn.minieu üveg MOLL A. védjegyélés aláírását viseli.
Bedürxsöléfü! tíkerea b bénulásuál: burogatii alakjáb sokuál. Belsőleg vinel vegyit, e birUl
áhnküszvéiiy. esti z, mindennemű tes[fijd&lmak és minden sérelem él aebnéL daganatok gyuUidí- mull ét, hányás, kóiika és hasmeoésnél.
Egy üveg ára használati utasítással 80 kr. o é.
Baktárak az őreiig minden neveietes gyógyszertár és anyag kereskedésben. HOLL A oyágyszerész 08. klr. udvari szállító Bécs, S:adt, Tnablanben 9
Elismorés MOLL A. yógyszerész nrhoi Bécs.
Kitűnő Moll-féle franczia borszesz és lója vidékemou biheUenÖl működük Küldjönnekem 60 fiveggnl, roirtl az emberiség Segiuégérek^zletet chajtaa: tartan magamnál Mély tisztelettel
3092 28 — 52 Hinwf, lelkest Mitbolnpban.
Raklár&k Nagy-Kaníisán B-lua J gyógyszer
Raklár&k Nagy-Kaníisán B-lua J. gyógyszerósi, Rosenfeld Adolf, Feasel- flcf, Preilma^j éB Deuticb urakDÜ.
EDDIG MÉG FELÜLMULHATLAN
a MAAGER W.-féle
es. kir. szabadalmazott, valódi, tiszta,
SF1 Csuka ni a j-olaj
Maager Vilmostól Bécsben.
Az nrvooi tekiotéljek álul megcissgáUutaU és köny
nyeuemészthetŐséKe folytan gjermekeknek \\íe »j4nlb«.tó
mert a lrg::BEtább. legjobbaak elismert SB^r: msU- tüdö-
íiajok, gör-íMy, daganatok, kelések, bórkitíiések, mi-rigybajok, gyengeség stb. eliea —egy üveg 4r» 1 frt — kapbaió gyiri raktárban : Becben, Meumarfct 3. axám alatt, »z OdztrAk-Magjur birodalom leglóbb éa jobb D8YÜ gyÓgy»zer-

»ajint Áraibaa.
^ryl3XlasaÉLZ
j« Muiou Adolt kerMkedí uraknál.
: Roeeafeld Adolf 3137 18-18
Emésztési zavaroknál
(éttágvhiioy. [flit Pmé»zte>, gy morégés Btb.) lititt iDyasotvréné! a annek kSTetkeiméo^ei-uíl idu«uli«, felfuridii. fejfáiá., ml|rré», KrAnyAr) a Lippam-ftfe Karltbidi pezaB"por a lejjebb h.íí iztrSnkgtk b-ioiymi K.i. «\'■ • 60 kr. éf ír: dobotokban
.Máriaczelli gyomorcsöppek..
KHflrt baÜsu %at a gyomor minden b«tes&égsfb«fl.
Védj lüllhUtlsn etvipyhIAny,
K, ro«i Itlutti lHelc- avtiij-u .felböffenós, -omorhnrnt, oyomorcKPS.
d»r»kéjiiödes, toL-qip.í iüdéí sirvig ad é

./(rUiwtXk/líp-VttiAy- „ ar^etyeres l>iiilalinak eMteilien- — Ety fiTeRCie irt, huxsálati ata-titáiuaJ cryíitt 5i kr.. kettői pa-lacík 60 kr
KÖrpont!«étküJdés Brwi, Kiril) ityógT«eritxálUl Krew.tarben {Mur-viorsrftfc).
Kapható minden gyógyszertárban.
ÓviaJ A valódi uiiriat-ii\'lli B-j-omorcíOppeket sokat uaroiüttjik éa atinoizák. A Tifodlsár Jeliül minden üvegnek piros, a fenti védjegveyel ellátott borítékba
*--\'"-------MVe lennie és a minSen flveghea mellékeh
_____ .. ntaajtáson meg kell Jegyeive leoni, hogy
x Kreauierboa Ootek Henrik k^nyvö/omdljibao ij»-
\\ Kapható N.-K»n;-2fín: PiA^er Bé-la Kadarkntoo: Beck B., Kaponv.: Cio!-DírVÍDC»e, Babóchay Krimin Mírciftü-baní Kflrfi« V ktor MsrnBje FleÍBchnr 8. Nagy-Bajom : KflrÖBÍjHJOB, OIOOCXOD Bölcs ]"él órá««uraknil. 3162 15-52

Universalis szántóekék
egem TasbaljésaczélbulküldalegjoUb minőségből és legolcsóbb áron
üiratl és Társa
mezőgazdasági gépgyára
I» « _£. C3--0B XT 13 3ST -O.
Qjiri g^kr&kíár saját czégCuk alxtr.
BÜDAPE3TES.
Árjegyzékek kivánair* ingyen éa hérmentte küldetnek. 3239 2-1

Tévedéaek aikeraiéae vésett a weilékelt védjegyre kéretik Boyelnl
Frissítő o?ongazdag erdei levegő a szobákban
e»-tMs Ghiiliny pyógygze ént.
ERDEI ILLATA
. t"kiutélyek ÜU1 »1 amtrőteg »jinlt*tik! aU" & lgő ebb tobtemő kiaa"

: Wettendorfer G.
. szám.
S-tuztító. és szobafertözt-
B^cs-Heraala, Verooika-utcca
Ex , erdei íl\'xtt1 nagyfoka otonfajleszt^, miért is mint iefegS-tuztító és sz leaiiS M«r naj;y nolfilitot tf«, enoóifog-r* asíkóros betegeküok uagyon jtjáolhat\') Magam ii régóU haeinilom e szrrt binunban a fenti ezélok miatt.
Dr. Godeffroy Richárd*, 3203 2—s
T egy tani\' taH&r, a bécii gyógTSzeréSB-íegyészetimfisioba tauácío»a. Raktár N»i7-Ka3ÍiBín : MARTOS ét HÜBER uraknál
E^yedtil csupán Hygroaeter idő-jelző éia által, mely már 2-1 órával elíre pon-tosan megállapítja &E időjárást.
Ily idSjelzó órák szá;»os helyeken lesmek afryan kés^.tve, de caakij a Fraendorfi kSíponti tár«a*ág által azétküldöttek x valódiak. Ezen kitünö találmányu id5jHzö-5ri-nak külalakja hasonló egy dinéi faliórává1, meiy t^y-Eerimitid bármely szobának kedves ét felette érd ke- diszUL sxolgái..
Mintho«7 egy ily idöjelzöó áusk ára rendkivHH olcsó igy mindenki beszerelheti. — Ára csupán 1 frt 30 kr, dísze* lokha és öve? fedéllel ellátva pediK c«ak 2 frt. 60 kr. — K\'QliIÓS pontán gyorsan és pontosan eszközöl-tetik. S233 2-4
Czim: .Vereins Contrále in Frauen-dorf Post VMshofen in Bayern.
4
Eksö osztrák-magyar
sorsjegy-ellenőrző iroda
Több millió fvrlntn rugó nyeremény hever kifiieteileoüf, mert & tu.g-donos-k nem tudjak, hogy sorsjegyük esetlcs; már rég kihauittt. A napilapok többnyi re elk\'rvd é* rendttlenfll közlik a Un-.azokat kin-k még norsjeRje van, n?m er ily i»ppal czélt ha többasör tivol vau hastl\'ról. De más tényleges vesz-teség it mindennapi dulog A kint-k » legkisebb nyfreményn^el hnzatott ki ai 6 tókpapirja, a«t»l, hogy ki nem cserélheti, eivessti kilátá-át nagyobb nyere-ményre. K kBttndomáíu lén. ek oly intézke.iés megtételére biruk. melyet min-denki a kinek bármily nemű >Srtéi>papírja vaa, biíouyára a legnagyobb örOm-mel fog fogadni
09" rnhidösixe 40 kr -ért fm
tz bmzea tudomásomra adott értékpapírok eddigi valamennyi húzását etlenSr-*öm és aiorfelöl »i öBvzea huiásokat egy évea bsl&l.
Mékó~EtaB»ék tehát t. birtokában tevő húzásnak alivetett 5;8ze* é:ték-jiapirjxii B"kem jegyiéhb^n bfkcldeni ■-•Rg;y dirjtnélyeseii bfije.enteni. Ai ellen-őrsésert járó évi 40 kr. dijat vagy póit nitalváűynyal, vagy — a mi legolcsóbb — bélyegbon vagy egySZfl\'í. levélben tessék bi kaldeni.
Étért én küldök nyugtát a 40 kr. évi ellenőrző dijril és egyúttal ért -sitést, fca -valamely papiga, a bpjpientés napjáig hajtott. Ha valamely sors-j-gye ó.köíbeu husiik, zárt lehelben küldök érteaitéat. 5236/3,^-5.
bank- éi I?P"fcJV.r?T A- TT Budapest, V-, . viltóbiz Ci«,«i-lü A> "- Dorottya-a 5. C^tf Proxpectttsok kívánatra ingyen és bértnentve.

Ezennel köztudomásra hozzuk, hogy Sommer József ur le-mondása folytán ügynökségünket
NAGY-KANIZSA és KÖRNYÉKE részéve
WKISZésLEDOFSZKY}
urakra ruháztuk át. kik már biztosított t. ez. feleink esedékes dij-s nyugtáinak behajtásáról is gondoskodnak.
Budapest 1887. deczember hava.
r Teljes tisztelettel
■ \' .\'Az „Aitor" elit és járaflefc Itositó társaság
magyaroszági Tezérügynöksége.
Kapcsolatban fenti hirdetéssel örömest szolgálunk mindenne-mű felvilágosítással, úgyszintén az általunk képviselt társaság dij-könyvecskéivel (Prospeet) és hangsúlyozzuk, hogy a halálesetre nyereménynyel biztosítottak az .„Ankernél" az utolsó években az évi díj 24—25°]0-át kapták osztalék gyanánt, g"yermekbiztositásoknál pedig a nyeremény eddig átlag a biztosított tőke 30°|n-át tette ki.
Nágy-Kanizsa 1887. deezember hó 31-én,
3134 3-3
Kiváló tisztelettel
Weisz és Ledofszky.
Wiydita Jóitef tónjvnjomdájiból Nagy-K»oiss4n.
Melléklet a;;alai Közlöny 1888-ik évi 6-ik fámához.
| STÜKRi4-ca
§1
lelic
1 kitűnő ., ,. ,. rjr-srom ,, ., -.
zöld kit ,. ,
köl lüics .. -
SURKOGATOMOK
frt

6-60 6.95 6.95 "50
e
4 lil
20
frt
»; 4 kiló
Amén kávéiint „ -KieÜ kövárbai, kb. drb. ki Oro«c bciidin*. vaUlli & k M»rian. bemig delic .. , Chri»ti*n. Ancboeis. kfixv. import ,, „kr. 2 05
[ivílá Mutj.slierine. t«njobb t^li
2 1° 1.7" 2-lO
.só faj Flohm.Bering kb. 40 drb deic. 5 kilós hordókban 1.70
Kirilö tinóm 1» K*vi&r. enyhén *ó*v»
: Aa
kiló in Gclíe, kitűnő 5 kilís hwdó
társaság
hús-ki vonata kérendő,
^egr-k
KJ r
■§:
8
^atonvi halak
i 45
., legújabb aratia eli igolva port^m>*Ltes.
hant, fiivhe áromáju
Esdi
iölegei fijtetét
HÍ lM
Csúcái-Mtlángü Ciíütd the* kit. fr. 4.9" I
Orow k*r&vinUiea e:;yhe kit, fr 8 30 1 Friss tengeri bftlak.\'féi né kíll j
J»n)»ik»-Riim régi 4 liter. fr. 4— f 4 kiló a. n. Sebnell»l Doratehi
PaJc Ogn*e, ig fin. 4 liter fr 7 30 I frisi hering fr.
LegOdM^l-1) naraQc«r>ki!. kosírfr 1.95 |
i b ■fciímatfo ú^ u-*i.vét maliett Friss és ftlst-lt h*la.knil i«*eretlea TfrSkni
I ifin említett c/:krŐl tnffteQ é« bérmcntve 3178 1Ü —18

A [>li* társasig \\5zpenri rslíára «Í l>%/.;ráL-^arj3rb;nntiJo:
I Berek Károly, oszir. csász. Jcir. ccvan o:; :,::; Bécs, !., V/oílzs;Ie 9 sz. i
|(V Kapható íor-obu val«
.......... i napvobb fiis
ralamint. minden piójfT
1 lígföbb kitiiMések, a lfg»»«J»kk Tilágkiáilitás«kea, i&ű-iti.

i f-ltételík Berni -iit^c, m-llet:. Árjegyxekek sok 1 . - ._
Stükrath & Co. hamturgt aruszétküldése
O Stükrath & Co. hamturgt anmétkQldése Hambk-\'-gban. Q
QooooQOOoooc^oooooooiooooog^ooo^^sooQO
""----" ~~ \'. -,,,,/,i. ICÍ;- i kál közsée házátiél n ejUitaudó nvilvános
fentnevezett kir. törvs tozó,a c^eh
izék területéhez, t ll.tkvben I. 11. hr
lalt házzal együtt 296 ÍYtra, ugyanazon
:/. tar- : 29 frt \'üke 1SS7. évi jauu i. fug-1 járó S*/, kamatok 9 frt yé.
Wiesbadem FÖZÖKUTFORRfcSSŰT BEVÉTELRE
g

74lH/tk.
Árverés1 hirdetmény.
A na^y-kanizsai kir. törvszék telek-ya lészérói közhírré tétetik, •ve ó-szesitett áivatára vég-kár* Anna íérj. Kún Jó 5 esíer-aiacsai
kál község tiázátifil n e-Uitai árverésen eladatni
frtra a frtra-. 5 frtra
Kikiáltási ár a lennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a be-^^árlO01,, at készpénzben va^y óvatiékké-pes papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő köteles a vételárt három egyeolö
.!>> .-/.rll.iUy --,^. -.-___.részletben, mégp\'dis: az elsőt az árverés
rt 02 kr. töke 1880. évii jogerőre emelkedé:-étül .számítandó l hó-■; *-\'-\\ j.iió "°/o kamatai i uap alatt, a másodikat ugyanat ól 2 hó-\\ kr. venrehajiás [ nap alatt, — aítiarmadikat ugyanattól 31
■ ."i9/b brsz váltságköteles 150
„ „,„ . _„ ^70/a. hrszámu .„.„..«(,____--
204 frtra b»csüH incatlanok külöti-külün 1888. évi febmár hó 14 én d. e. 10 óra-kor Csehi kö/.ség házáoái megtartandó Dyilváuos árverésen eladatni fo».
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a b**-, osár 10%-á\'készpénzben vagy óvadékké-1 pes papírban a kiküldött kezéhez letenui.
ini 7 frt
lár ]-sö napjától végrehajtás kérel-i kr, jelenlegi s még felmerfi-
tkvben \'2.4. 7—9. sorsz. a. foglalt 350 lendő köl:.-éíít-k iránti végrehajtási ügyé-
y , fri
papir|jan a kiküldött kezéiiezletenui. \\.\'v6 köteies ayé ,á hi
lendő kÖl:.-éíítk iránti gj gyé
— . beu a fentnevezett kir. törvényszék terö- 120 \'leiéhez tartozó, a szt. jakabi 15. sztkvben elá I. I sors/ám a. foglalt ingatlannak Garai Annát ÍÍ1**T<» 40 frtra becsült V*-■\'! része, u?vaija/.o:i tkvbeií I. 2 —11 sors/, a. foiiialt ingatlanoknak usvanazt i lető .\'-iös frtra bec<üit V 4 ré.-ize. és a nagy-réc-t-i 230 p sztkvben t í. sor sz. a. foglalt váltsá^kö-teled iníiatlanoknak ugyanazt illető 132 frtra bec-üit Vi része és p-dig a r-zent-jakabí ineatlaook 1888. évi,február hó
Iliffl
v-í-ek te
részletben, inésí pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedéséiül számítandó 1 hó- alatt, — a másodikat ugyanattól 2
7 Ára egy pohárnak 1 ft 20 kr o. é.
Tuíábbá íHiitón hsvaulaloü»n el-ienónz^: Winb»d«D BÓ-pasiti llác,
kéieimi 3 frt j hónap alatt. — minden egves részlet után p]iii<í kiüt | az árverés napjától s/áinitandó (iu/o ^R"
,ei. .. fei.t- í mátokkal eiiyüti az árverési feltételekbei,^^ a|att_ _ a |mrmadika[-Uí:,anattól ,ez :»iloz„ .neghatarozott helyen es módozatok sze-;.. ,/ ^ „ minden ppves\'ró .,,:,,;;.-,.«. a.le.vítriallftelm. . . ,. ., ■ \'után az árverés napjától stámiumdú
iugatla,,:,^ inuf.trabe^ült \\ rész t " ; Kelt N.-Kani^an a kir ttzek, mmt kamaIokkal egyfltt a2 árverfai fel,ét^l-k^ sorsz a Mveit incatlannak 2 ínra becsült; telekkönyvi haiosagnál \' ■"• ■ "< """-\'-
i/let
íjatlannak 2 fura becsült itelekküoyvi h >/3 rész f " ^orsz a. felvett ingatlannak 3 ho 22. napján. frtra becsült 73 része, j !t. sorsz. a. felvett (:-i 255 1—1. inatlanná* 1 lü frtra bee: ült \'/a ré>2. j "
nov.
(Jr. HUGONNAY kirendelt kir. tszéki bírt
eabmdeni főzfi-kui D ve
dobuiontiiit 60 kr. I 10. sorsz. a. felvett ingatlannak 77 frtra st.pp.n drb> 50 kr. | becsült \\\'» rész és az une-jakabfai 9
kilói- Í\'ÖÓ kr o»it. ért.
SzáXlittatik ■ a wiesbadeni kut-iroda által W1ESBADENBEN.
Egyedüli tűrakur uazir. mn^y. or»zá^ré-aiér«: Br*d? P. gvót;vsss-ré*zDél Krém íiorbeo (Morvkom\') Valódi " "
\' fúr-| sztjkvbec t 1- sorsz. a. felvett váltság-köteles inyatiannak 140 frtra becsült \'/.i része t 2. sorsz a. váltsnyköt. ing. 118 frt becs. \'■/i része mint két tkvi ingat lanokra Rövid Anna özv. Takác-Ferenczpé [javáta C. I. alatt bekeblezert Özvegj\'
szonélvezeti.szolcajni jog terhével becsült [ lS7S.^ti január bi ingatlan, 18SS. éfí febr. hó 16. napján! matat 4 trt 65 kr v
IÍL17Ő tkv. 1SS7.
Á rverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék tkkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár végrehajtaióuak Csillag Teréz íérj. Varga Imréné végrehajtást szenvedő csehi lakos elleni 72 frt GI kr töke, ú 29-től járó (i°/0 ka--égrehajtis kéreln.i.
\' ben meghatározott helyen és módozatok szerint leíizetni
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék. mint telekkönyvi hatósátínát 1887 évi okt. hó 19. napján. Gr. Hl\'GONNAY. 3252 1 — 1. kirendelt kir. Nzek biró.
2 órakor tartandó
: Prágertiéi* » „p*kei« öwboi" d. e. 10 ór. Dióskáloo ugyan az nap d. u.>frt 95 kr jeleolegi s még felmerülendő gyógyi«enár4b»a N. Kani»án. 2 órakor az ung-jakabfai ingatlanok diós-1 költségek iránti végrehajtási ügyében a
(i678 sztk lbS7.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék íelek-j könyvi osziálya ré-zéroi kó/hirré tétetik, hogy Horváth István végrehaj\'atónak özv. (íarai Györgyné szül. Xémeth Anna éh Garai Anna férj. Németh Józsefné végre-hajtást szenvedő szent-jakabi lakos eileni
Ifi. uapjan d. e. 10 órakor Szt.-Jakab 4n;i, a naíiy-récsei ingatlan február hó 16. napján d. u.
^y K.T-e köír-ég hiizanál meg-;\\;ÍIIOÍ áivt-résen eladatni fog. ási ára frfnnebb kitett bfcsir. Árvt\'i-tízni kívánók tartoznak a becsár H)°,\'0-;ít k^-zit^nzben va^y óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. í Vevő kötele; a vételárt három egyen-lő részletben. nit*g pediií: az elsüt áz ár-veréa jogerőre emelkedésétől számítandó
1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól
2 hónap alat\'. — a harmadikat ugyanat-tól 3 hónap alatt. -- minden ecyes rész-)et utÚTi az árverés napjától számítandó
kamaiokkal ejrvütt az árverési félté-
„ gy a áerési felté
telekben meghatározott helyen és módo-zatok szerint letizetni.
Kelt Nagy-Kauizíán. Ü kir. trvszék^ mini telekkönyvi hatóságnál ISsT. évi okt. hó iy. napján. Gr. HUGíJNNAV 3253 1 1. kirendelt ter. tszéki bíró.
1
c
Kertészet keavelók tzives figyelmébe E
Minda«ok kik «gy jóravaló |teríé»iefí l«p«t ii póita ntjin. v»gy bincely kÖDjTkereikedSuél »i Ó6(K 0 t tán&»á&" ktidiíábao mrgjelenE:
ékoxník, rendeüék ..B&jororssigi keoé
„Frauendorfer Blatíer"
(Franpndorfi Lapokai)
oNamivíJ üDrepli laj íenní]lií3.nak ; 32S3 2—2
1O eves örömével,
ez alkalommal miudeo ogési évi el 5 öze tortok
]. Az (i idei elFtireiŐk efry ttlaat nk teüy«*í\' ák
küldi trtmévl ajándékai at aluliakat:
miban ;>MZ*illÍtor \'s mindéi) híinil lííktUSaheUco k. m^lj 24 lók *"i*. lö»e!4k vélemény, YÍrig-igjkörinéDyek, yz nQk ég« magukat ma^sb* foglalja, ngy mim: S«i rc-s^k fx v, Hk. árvácskák, t>iír8i>nykák, lingvirig. lionia*, lubelia, »«:bnm, aranyk.t. r"ifii», -thrtirn. ti.váM.á joilla\'u hdkkönv. Deon^\' iU. belichryaom, 8tbbi stbbi Uj f«j<i viraefe--l. kupon/tik ék kalarabik, kornh«k«rii vt»jen>pr.yekb51 pedií » legh&yzoosa1 b f*jU olat :i.i t\'.kok. d:«t Ujn BATÍX répák, f..!.\'. bab-k, legjobb fel* retk< k, lellerck, prágai ii f\'íielék r-\'pák. bnri.ík és-ogo-kak l-zek mind a német hon le.icitünőbb f»j*iiiól) *iti. A fenti magok küUiu vaunak i-ey eey pipuból kfiíült c«inou borítékba té»-, tsely- ppv k oldalán a beiilerÓ virágnak itin*s dm lenyomatit láthatni, mig ellen h* . >ni
II, Jelea éa alapos tspu^tnUtolt DJOIW . Weitand B ál\'al irt kktinő munkát, mely czimleg: „D\'er erfmhrene Oartenf\'tMid ■ Í.,A UpuaUlt kert baráf\'i e }•>}*» kii mtí iru^itáat há initid.-nüfmü fSre ék vt-tettiínyaövéiiyeb, di-tuCr-ny-k, TÍ.ágh»([yniák termelésé 51 éi &sok goíidoiá\'áríl, iz»t>ad merőn -iobuba, erkélyeken, Bb\'.akparKányon, és cs<-r#pi.e YÍ\\6 aitetí-röl, (bu.li ára kü «ub-D 1*0 kr )
III Ai ^p most m--c;e í»t kntsoruio\'l pilyartsank* ,Dll Beereatbst deSBM Cilt«r (,A h"ey^ FyUm»lcio*k lermelénp és a>ok allt»lmazh»t69h(r)i ■\') Ooti.be f,-t 1
Ir.\' izér pedig at 18^8 év! i- auendorfi m*s i% navéuyek dm ár:.eg;»éke!
..Kr^ii-ndorfer Blitt\'T" l.,\'r&íie dnrfi lapok\' j a bO\'Sia irlő ÓIK KivivL* m^gáaafe fr«. v deti U :nim» miatt e >z»kl*i>«k k x a* elsi\' helyet, egésx Németorstág, Onzirákhoo ugry Nvt-icz Mbtn helytkeo a legkfde.h , b:> k-íí lapnak t ki u te tik Megjenik-nindea hé-ten eey •|;^r ívtc minden njiinan belépS előfizetfikoek a mrgt8rtént előfiieté* u\'án azon-nal mt-KküldetDek a» fddig nit-gjclt-nt kzá:i:ok, valamint a t«nt igért fssre»juta I>41l
Előfizetési ár. félévre 2 írt. egész évre 4 frt. Előfizetések legczélszeiüebben po tautalvány nyal történhetnek, czím ;
Adu. i ^Franendorfer Bláíter1\' iu Fransnöorf Post Vilsholea íNiederbayem-)
\'W Kiíiaatra próba s«-mokat atonnal iügyen és bt\'-rmentve kílld a kia4óbvatai ~^^
6912tk. S87
Árverési hirdetmény.
A lagy-ksniKgai kir tóríwék tkri 0*3 i rétiéről liöit.irié tétetik, hogy a ki.\'
Kikiáltási ár a fennebb kitett bectir.
Arverezn: kiván<Sk tartósnak « be-^á 10\'|f-it ké«péojb«a n„ áyaá-kiépei papí ban a kikflltntt ke, b« ietfnni.
Verd köteieí a v-telirt hirom egjoalöi re*íletben. még pedig: ai *Lf.t a* árTQré*
p
alatt, Biaoá-kat ueyanattol 2 hónap alatt, — bd

még f-ln.«raieiia8 koltsiK.k irinti\' véir,"h>j 1**1 ÜR- íben » fent n-vewtt Vif. Wrvsiík te-■ 0].«b.« t.rtox< nigr-ríce! 203 uijkvbtn i i 4S88—46gi; br«i. ». TáttsÁgbötrle* ingat »Ln&k ,i"k" Jil""t \'li\'l<i 3\'8 \'"\'« beoült f.le-
Jáa fi * ]u óraVor N.-Récee köttég hítái al taegtarr»tiá6 nyilvioot árTereten eladatni fog
^y Kanizsán a kir. tazék, m hatóságnak J887 é*i okt. hó
Gr. HUüÜSNAY kir tnéki elnök.
7400 tkv. 18S7.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék tkkvi osztálya ré-zéröi közhírré tétetik, hocy a m. kir. államkmcatár véj-rebajta tónak Imre Éva. mint kisk. gjermekei gyámja végrehajtást szenvedő szent-mar gittai lakos elleni 136 frt 9Ü kr. tőke, ennek és pedig 37 frt 27\'/3 kr. 1877 máj. 3 tói 99 frt 69 krnak 1887. évi január hó 1-sö napjától járó 6°/t kamatok 6 frt 80 kr. vágréhaj\'ás kérelmi, ti frt 95 kr.elöbbi árverés kére-mi 3 frt 50 kr. jelenlegi s mép felmerülendő köhségek imnti végre-hajusi a^vében a fent nevezeti kir. tör-vény-zék teraletéhez tartozó s^e^t-mar-gitai l*9-sztkvben A f 1- sorszám a. ff Ivett ingatlan 46. frt; 3 áor sz. a. 30 frt; 4 ;or szám a. 57 frt; 5 sor sz. a. 22 f\'t; 6 sor »■*.. a 19 frt; 7 sor sz. a. 4 1 frl; 8 sor sz. a. 18 frt ; 9 sor sz. a. 32 frt; 11 ?or sz. a. 41 frt és 14 tor sz. a. 182 inra becsült ingatlanok sorszámonként külön külön és pedig ózv. Bella Istvánné szül. Imre Éva özveayi szolgalmi jogának épségben ha-gyísával 1883. évi február h ó 17. napján d. e. ]u órakor szent-Mar-gitu község házánál megtartandó nyilvá-. nos árverésen eladatni fos.
Kikiáltási ár a frnnebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár Io7o-át ké zpénzben vagy óvadékké-pes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő részletben, még pedig; a/,elsőt az árverés joceröre emelkedésétől számítandó 1 hó-nap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6%, kama-tokkal epylitt az árverési feitételekben meghatározott helyen és módozatok sze-rint lefizetni.
Kelt Nafty-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 1887. nov. 22 napján. Gr. BüGONXAl
3250 1 — 1 kirendelt kir tszéki biró.
7402 tkv. 1887.
Árverési hirdetmény.
A nagy kanizsai kir. trvszék telek-könyvi osztálya részérói közhírré tétetik. Zalamegye összesített árvatára végrehaj-\'atónak Tuboly Victor ügyvéd mint kkoru Tuboly Aranka, Rozi és Margit 1.1. gyámja végrehajtást szenvedő nagy kanizsai lakos elleni 38 frt 10 kr, töke részlet 18S5. évi július hó 1-só napjától járó 5°/0 kamatai 5 frt. per 7 frt 90 kr, végrehajtás kérelmi 8 frt. korábbi árverési 4 frt. jelenlegi s még felmerüh-ndő költségek iránti végre-hajtási üdvében a fent nevezett kir. tör-vényszék területéhez tartozó szt.-üsvlói 100 sz.tjkvb 1409/a.hrsz a.Tuboly Arao-j ka, Tuboly Róza és Tuboly Margit kis-j korúak tulajdonául feivett 19G2 frtra be-csalt ingatlan 1888. évi február hó 17. napján d e. 10 órákkor Szt. Llszlón

Sieler
g7 2\'!( k Us láda. mely ksraibelo! 200 atrabot tart&lm&x ir> : 1 frt 25 kr.
2 lid* egj.zerre r?iidei»o 2fnl5kr.
4 Ud& p«áig caakis Sfrt7ökr.
PosUutárvét mellett bérmentre küld:
E. B. i\'ekttUz Altond bei Hamburg.
a község há7ánál nVtartandó nyilvános árverésen eladatii fot
Kikiáltási ár t feWbb kitett becsár.
ÁrvereznikivánókVtoznak a becsár 10°/í-át készpénzben van- óvadékképes papírban a kiküldött kezéVz let»M.ni.
Vevökötelesa vételárt hiroraegy*nló részletben, még pedig: az el*6t az. ár/\'erés jeseröre euielkebésétől 1 hónay a máso<likat ugyanattól 2 hónap alB^ a harmadikat ugyanattól 3 hónap ^Jatt — minden egyes részlet után az árvi napjától számitandó 6\'/„ barnátokkal egy ai árverési feltételekben meghatározón helyen és módozatok szerint lefizetni-
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekköuyvi hatóságnál 1887. éYÍ nov. hó 23. napján.
Gr. HüGONNAY 3254 1 — 1 kirendelt kir. tszéki biró.
♦ ♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»♦♦♦♦ ♦♦♦♦ttj
?♦♦ stitő sajtolt élesztő sya.r *JJ
T ♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ H ♦
♦ * ♦ Van szerencsém Nagy Kanizsa város, és vidéki: ♦ « ♦
t. közönségének becses tudomására adni, miszerint * y I helyben király utcza 4 szám alatt megnyitottam ♦ ♦
-------- ♦ * ♦
in
GONGORDIi SÜTŐ SAJTOLT ÉLESZTŐ GYÁR" *
:
:
gyáramat.

Fótörekvésem oda irányul, hogy vevőimet minél 4
jutányosabbau s a legkitűnőbb áruval láthassam el, ^
miért is azon tiszteletteljes kérelemmel járulok eléjök, <
hogy törekvésemet minél tömegesebb bevásárlással 4
jutalmazzák 4
Maradtam magamat a t. közönség pártfogásába 4
ajánlva A
Megkülricböstí-tett tisztelettel ^
Herczeg Sándor \\
sütő sajtolt élesztő gyáros. j ^ u\'w 3165 13 — 15 <
X ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^
XXX Sütő sajtolt élesztő gyá,r nt ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
u:
NAGY-KANIZSA, 1888. február 18-án.
llus/oitlif\'lt\'illk évfolyam.
. 5 frt------
. 2 ft 50 kr.
H 1 Ii H E T f. S K K
8 hMábos peih.orbwi T. misi.dszi r
. t miailen torAbhi s.>rért 5 kr
HYILTTÉRBEN
e. Kincstári illeték ra.udcn e*7C L tdtrl■ ».Tt 3U k- fi«^totid5k-
ZALAI KÖZLŐN.
A l&p Bielíemi részét illt\'tíi k.",*!.-
menyek & ne k-«i!«s,\'.Kh.r. anyagi rostét iKnS kSzleméuj-t-i
Nagy-Katiixná n
laksri-kpéiittíri ííjrület
>tl«n levelek .. gidtutník el.
Kéziratok vissza nem k
.rí nagy~kaniz$ai „Kereskedelmi l^arbank1. a „nagy-kanizsai Önkéntes túzoitó-egylet) a ^nagy-kanizsai hisdednevelö eqyesüleí", a „nagy-kamzsai tiszti-\'önsegélyzö szövetkezet", a jSopron? kereskedelmi s iparkamara\' nagy-kanizsai külválasztnányánaJc hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A naQy-kaniZ*ai takarékpénztár terjedelmének lényegesebb iUUku- hogy betevőink fokozottabb kiváual-XLI I BYi renda* köigyfllMe ilisát mtga ut&n. | mainak isbármikor eleget tehetttnk.
I éTijpien.é*. I ^ forgalom a lefolyt évben oly j Ingatlanaink illetve bi\'iink érték-
tetemes volt, a minőt még egy [egyeii^ge nem szenvedett változást, a
": Tisitelt közgyűlés 1
A lefolyt 1887-ik évi zirszím-• adást » t. kSzgyülés elé terjesztve, 4 nem óhajtunk hosszasan az uralkodó, r . m^^atiiisíirnt K bpreskede-
elözó év sem mutatott fel, kulönö-1 mecoyibe.n az év folytában beiuhá-
sen > betétekben.
Az év folytában 2168 arany, 139U frank, 1,277,172 frt 43 kr.
- a mezőgazdaságot, a kereskede-| tétetett be és 448 arany 5090 lem és ipar majd minden ágát frank, 1,310,681 frt 60 kr fizet-egyaránt sújtó kedvezőtlen viszo-\' tetett vissza, ez által a betétek nyakba) foglalkozni, noha üzletünk egyenlege 33,509 frt 17 kr. és is szenvedett azok befolyása alatt. 3700 frankkal apadt, ellenben 1720
Hogy azonban bú képet nynjt aranyoyal gyarapodott, sunk a lefolyt évi üzletről, meg kell Hogy b -tevőinknek mily mérték-emlékeznünk a politikai viszonyok ben biztosítjuk, tőkéjüHji-l való sza-nyomasztó voltáról, mert ha nem is bad, illetve azonnali rendelkezési tőzvetlen, de közvetve vissza tükrö- jogot, Mtünik abból, miként a le-zik annak az éltalános viszonyokra folyt étben felmondás nélkül 682 gjakorolt behatása, mérlegínk egy ezer foríWbt. fizettünk betevőink ki-tételénél vánatára azonnal vissza.
Tekintve a lefolyt év üzleti ered- Jelzálogüzletünk, mely tíkéink menyét azt az előzó évinél kedve- elhelyezésének, illetőleg kamatoztatá-zúbbnek találjak. Az értékpapírok- sának legfőbb ágát képezi, szinte nál azonban ez évben nem szárma- szép forgalomnak örvendett, zott nyeremény holott az előző év- Az év folytában elhelyezett ősz-ben oly tetemes összeget tüntettünk szeg 68,870 frttal haladja meg az fel, a melyet már skkor rendkisü ugyXn ezen időközben visszafizetett linek jeleztünk és a minőre számi- összeget, igy jelzálog kö\'.csöneink tannak egyátalján nem is lehetett, egyenlege 1,216,666 frt 4121 arany így a lelolyt évi, mint tisztán az és 8700 frankot tesz. üzletből származott eredményt az in-\' Ellenben váltó árczánk tetemes tézet jövedelmezőségének számításba apadást tüntet fel, ez abban leli vételénél biztos alapul tekinthető. I magyarázatát, miként Nagy-Kanizsa
Jóllehet üzletünk nagy forgalma; városának e czimleten nyújtott köl-es tökéje mellett nagyobb anyagi\' csöuők, egy a város által kötött eredményeket tudnánk elérni, de leg-jconversionális kölcsön felvétele foly-fóbb törekvésünk arra irányul, meg- tán visszafizetve lettek, feleini azon kívánalmaknak, a me-; Váltótárczáink ezen jelentékeny lyek az adott viszonyok között ve-japadisa, de egyáltalán annak cse-lütik, illetve hasonló pénzintézetekkel kély voltánál fogva utalva vagyunk.
I zásra kiadott 609 frt 49 krnyi ösz-szeget leírásba vettük és igy a ta-vali árban vannak felvéve.
Egyéb ingatlanaink i gyenlegénél sem találunk említésre méltó válto-zást. Az el nem adott ingatlanok száma folyton apad, azok értéke pe-dig akként van felvéve, hogy köny-nyen leendenek el rusithatók, sőt még azok eWdísánál nyereségre, vagyis több bevételre számithatunE.
A kamathátralékok egyenlege ez évben is mérsékelt. Az elóző évi egyenlegg 1 szemben többlet mutat-kozik ngyan, de ez oly tételekből származik, melyek már biróilag si-ntalva lévén, rövid idón belől be-foiyandanak.
Különben i 1,200,000 forintot
a bekövetkezett áifolyam csökkenés mérleg két utolsó tételében,
által kellőleg igazolt óvatosságból, árfolyamcsökkenés folytán szármáz ható hiány póriasára külön tarta-lékalapra helyeztünk vissza, abból a fenti hiány fed\'-zése után még 6149 frt 31 kr maradt rendelkezésünkre.
Habár azúta az értékpapírok ár folyama ismét javult, igy azoknál javunkra újból tetemes többlet niu tatkoztk. mégis kívánatosnak tartjuk a kalő,n tartalék erósbitesét, miért is a jeizett 614S frt 31 kr hoz, a t. közgyűlés jóváhagyásának remé-nyében, az ez évi üzlet-nyeremény-ből 3850 frt 69 krt helyeztünk é« 10,000 frtra kiegészítve mérlegünk-ben ki is tüntettük.
Végül felemiitjük még, miként
alapjaiuk, nevezetesen a tartalékalap i tábára 492 frt 52 kr fordittassek, és nyugdíjalap, az alapszabályokban j a fennmaradó 31 arany 90 frank előirt összegek magasságát már rég\'pedig a jövő évi nyereség- és vesz-
megadóztatott házbérjöredclem GG52 frt 95 kr. és nyeremény-egyenleg adómentes szelvényekben; 31 arauy 90 frk. 21,839 frt 57 kr.
Összesen 31 arany 90 frank 28,492 frt 52 kr áll rendelkezé-sünkre
Ezen összegnek következőkép leendő felosztását ajánljuK.
Osztalékul részvényenként 45 frt, vagyis 600 darab részvény ntán 27,000 forint fizettessék.
Az általunk jóváhagyás czéljiból előterjesztendő jegyzékben foglalt vá-rosi jótékony és közhasznú czélokra 1000 forint, adományoztassék
A már meglevő , Közhasznú és és közművelődés" czélu alap gyarapi-
meghalad<ák, de azoknak további növesztését szükségesnek és czélirá-
teség számiara vitessék át.
Ezzel zárva jelentésünket, kér-jük a t. kizgyülést, miként az ál-ben 11,000 frtot tevő kamatbátra-1 pok értékpapírjainak jövedelmeit azok ] tálunk előterjesztett, a felügvelöbi-
Ifi.. ^ * 1 < . * 1| . f »*_ ^ m . ■ ... \'
meghaladó jelzálogkölcsönnel szem-jnyosnak tartjuk, miért is ezen ala-
lék nagyon mérsékeltnek mondható, emelésére fordítottuk, ez által az Értékpapírjaink állománya 1886. 52 601 frt 6? krt. tevő tartalék-
zottság által is ajánlott felosztási tervezetet, valamint az alapok gyarapi-
deczember hó 31-én 820,350 frt!alap 2696 frt 63 krral, a 24,475 tására vonatkozó intézkedéseinket el-névértéket képviselt, 1887. év foly-1 írt 42 krt képviselő nyugdíj alap, j fogadni, illetve jóváhagyni és nekünk,
krt tesz.
tában eladás és kisorsoiás folytán\' pedig 1198 frt 50 krral gyarapo-45.500 frttai apadt, vétel folytán Idott e szerint az első 55.298 81,000 frttal gyarapodott, jelenleg 26 krt, az uVóbbi 25,673 frt 855,850 frt névértéket tesz.
Ezen tétel az, melynél jelenté-sűnk elején felemlített nyomasztó politikai viszonyok behatása észlel-hető, a mennyiben azok rendkívüli árcsökkenést idézve elü, papírjaink
Alapjaink ezek szerint a lefo\'yt évben az ttzlet-eredményból a kö-vetkező gyarapodást tüntetik fel:
Külön tartalékalapra helyeztünk 3850 frt 69 krt, a tartalékalap
ugy a felügyelő-bizottságnak is az. 18S7-ik évi ügy-és számvitelre vo-natkozólag a felmentvényt megadni kegyeskedjék.
szemben jogosan támaszthatók, és bátran elmondhatjuk, miként a ta-karékpénztáraknak már évek óta oly sokat vitatott újjáalakítása és uj rend
szeresítése tárgyában számba vehetőihez képest elárusíthatok, esetleg más oldalról czélszerúnek javasolt módo- utón is lehetővé teszik nagyobb ójz-
értékét apasztották, miért is az ezjrapodása értékpapírjainak adómentes ^évi zárlat alkalmával fenii értékeket\'szelvényei által 2696 frt 63 kr.,
nehogy betéteinknek netáni tömeges a kereskedelmi törvény kívánalmának| a nyugdíjalap gyarapodása ugyan-íelmondása esetén meglepetésnek le- megfelelőleg a deczember 31-iki á-\'c<ak értékpapírjainak adómentes szel-gyünk kitéve, tetemes értékpapír- [kelettel, nem pedig a beszerzési\' vényei által 1198 frt 50 kr.
készletet tartani, melyek a szttkség-
árakkal lehetett felvennünk, mely felvétel folytán terhüakre 13.850 frt 69 kr árkülőmbözet mutatkozott.
zatok bármelyike sem vonná üzle tünk irányának, vagv forgalmunk
szegek gyors beszerzését, ezek foly-| Minthogy azonban az 1886. évi tán azon kedvező helyzetben vagyunk, értékpapír nyereményből 20,000 frtot
Összesen
7745 frt 32 kr.
A külön tartalékalapnak 10,000 forintra való kiegészítésére fordított 3850 frt 69 krs valamint az igaz-gatósági jutalék leszámítása utáa a
Jegyzőkönyv.
Felvéve Nagy-Kanizsán 188S. február hó 7-én a nagy-kanizsai takarékpénztár részvény-társaság XLIII ik évi rendes közgyűlését
Jelenlevők : Tóth Lajos igazgatósági elnök elnöklete alatt, Gelsei Gutmann Henrik igazg. II-od elnök, Tripammer Gyula jkr. vezető, Beréoyi József, BIau Pál, BIau Lajos, Broch Adolf, Chinorányi Géza, Danneberg Jakab, Ebensp&ager Lipót, Ebenspangf-r Leó. Eísinger Henrik, Eaglander Lajos, Kperjessy Sándor, Fes-selhofer József, ifj. Fesselhofer József, Fiacher József, Fiachl Pál, Garai Benő,
Tircxa.
Ha elmegyek ...
HA rlm«i7«k céh* fcblakod ilitt, 8 ott megláwm hJrinyodó w«od»t: Nem lenek búi — mintha aemmi aem bántaná [uivemst I H«j! hUt€n mert: „A TÍrágn*k megtilUni aem
Olyankor a moltrm TÍ«Í»* f Volí id5, h»fy mi Toltank CMlk Te AxéU megriltostál, flMeátél engemet: ?í(r« hitted, hory: ,A viráguk megtUUní sem [ItfartJ"
H"jh! mír ac ft boldog id p
Mníoljfó itíp aseeaeidre binkt (Üt Buaihatáx mir! Hogyb* megliui tftrOlheteá
[köDjetlet! Lilod! iitod : ,A Tiráyutk megtilUm ncna
[lehat!" K. F.
Elveszett boldogság
Fxlusi történő L
A lemenő napnak utolsó sugara töDt p\\ a nyugotí láthatáron, nevető visszfényé-ül bi bor veresre festve R . .. falu hazait, melynek éj-zaki oldaláo kis folyam böm-bölygeti bullámait a közeli tó felé. Békésen B7áHt le a kifáradt földre az esthomáty, a c-illagok ragyogása az éj minden ha tó-ágát hirdetik, és ez maga vigaszt lehel minden emberi kebelre. Ez azon pompás őszi es-ték egyike. n>ely varázsteljes szépségeivel kicsalja az embert a szabad természetbe, hogy a lét örömeit még azon rövid ideig élvezze, mielőtt a tél zord hatalma be-köszön.
Az ébredő ősznek langy meleg fuval ma -próbálgatja szárnyát. Eoyelegve röp-köd, míut a játszi pille küayeln.öen csa-pongva, majd fenn a magasban maj\'i alant a földön sárgu\'ó lombok aüiü árnyékában. Suttogó szavára csiripelő választ küld a még el nem vándorolt galvak röpködő la-kója, — mintha daczolua vde ! Még cgy-! szer veri vissza a buouzó nap sugarát a j tó remegő víztükre. Béka-kun ogás veri I fel a nádas rejtekének csendjét. i A falu ii.ipi nyüz>géáe lezajlott, csak ■ néha zörren meg »;■\'»■ egy leliulló barna ! kis i évéi ke, mit az őszi aze iő biztosítani akar a tél vibarátói.
* * *
Egy ily ősziestéu volt melyen Mária földön birt legnagyobb kincsétől, Károlytól bacsut vett — Sok boldog Órán keresztül élvezte ö vele árta\'lanui sz ifjúkor tiszta örömeit és nem egyszer ízlelte a barátság édes kelyhét; de most válni kellett, buc=ut veouie hoss/u-hosszu időre. — Ott ama kedves kertben, mely a folyam pnr(jáh\'jz nyúlik, ott töltötte el a két szerető a yyer-m^k s ifjúkor boliog éveit. >\'em érintve az élet küzdelmeitő; — gondtilanul mint egy kedves alomba merülve élték át napjaikat hű szüiők gyengéd gondozásai között Sóba sem gondollak elválásra, míg végre Ká-rolynak későbbi éle\'pjlyája sikeres foly-tathatasa czéijából, és hogy különösen atyja üzle\'éí. mint szakavatott ember át-vehesse, a drága szülőföldet elhagynia kel-lett, hogy künn a nagyvilágban tapasztala-tait és ismereteit bővítse.
Bánatos szívvel nézett Mari azon óra elé, melyben kedvesének utoljára nyújtja kezét és vele a;óljára beszélhet; agy fájt szive, 8 oly aggodalom szállta meg
\' lelkét, oh, hisz ugy tetszett neki, mintha ; ] Káro yt soha sem látandja :Öbbé. \'
| Nem csekélyebb fájdalommal keseritéel ; Károly szivét is a leánytól való elválási ! gondolat, azon leánytól — kinek kezét \' ajándékozta, — és kivel életének legszebb
óráit, oh mily kellemesen tölté. !
Edzett szívvel és boldog viszontlátás , rem.-nyében elkiséré kedvesét még egy-I szer mind ama helyekre, hol vele egykor i gyönyörte\'jes boldogító órákat élvezett, [ ! hogy tőle bucsut vegyen. ■
i .Drága Marim" igy kezdé Károly, ! ma e helyen legutolján találkoztunk, egy- ■ j mástól bucsut veendő. Tudod mily tisztán i s híven szeretlek és mily ó.-zinte ragasz-i kodással dobos érted szivem; tudod, hogy !az ifjúnak kötelessége kimenni a világba,: [ hogy tapasztalatokban gazdagon térj n | vissza övéihez. Szavamat adtam neked ; kedvesem, hogy lied vagyok és visszaér-i keztemkor téyed szeretett nőmmé tesziek-i Se igen gyötörd magadat kedvesem, hogy \' íme távoznom ke!!, üzd el a fájdaf-| aat, mely bensődet fogva tartja és hadd ! gyönyörködjem még egyszer szép szemeid-
beu mindazon képeken, melyeket szerel-| mes óráinkban a jó Isten számunkra
teremtett.
] Drága Marii uyisd meg tiszta ésártat- j ] tan szivedet a boldog viszonlátás remény- ■
sugarának, és add áldásodat utamra. I Igy beszélt Károly és hü szerelmével, |
karolta át a drága leányt. \'
Mélyen meghatva borult Mari szere- i
tője keblére, alig szólhatott, aJígszárithatá
! sürüen omló könyeit. :
BJó Károlyom\' zokogá végre, ,ha
távozol tőlem, akkor egyedül maradok a
iáidon és senki sem gondol ugy reim,
mint te. üdvözlésed nem boldogít többé, nem láthatom lu^bé arc^odon az engem boldogító vidám mosolyt De még mielőtt elhagysz, kérlek, légy hü Maridhoz és ue feledd el azon leányt, ki téged oly forrón s/eret. Legjobb áldáskivánatim fogoak kisérni és minden nap éretted küldöm imámat a mindenható oltárához. És kedves Károlyom. ha — miként egy setét sejtelem lelkemnek súgja — többé e ví\'ágon nem láthatnálak, akkor, akkor gondolj reám hü szeretettel még a sír-ban is."
E szavaknál Mari már nem bírta könyeit visszatartani, h-üriien hullottak le azok arczán: Károly lelk«áült hangon vígasztala kedvesét és kére, hogy a ko-moly goDdolalokat űzze el. mert hisz ő néhány év múlva ismét visszatér h^ azu\'án uinc* válás többé kötöttük, csak életük végső Óráján! . . .
Aztán forróan átölelte a leányt és ajkára nyomta a bucsucsókot, melyet köuyezve fogadolt el a leány, és Ö is édes csókkal búcsúzott Károlytól. A legforróbb áldás-kivánatok mellett nyújtottak a szere-tök még egyszer egymásnak kezet a bu-csuzásra: Isten hozzád kedves, viszont-látásra, és váltak hosszú, bizonytalan időié . . .
Egy év múlt el ezen jelenet után. A két szerető élvezetes s szívélyes levele-zéssel sok kellemes virágot szakasztott a hű emlékezet kertjéből.
Károly távol szülőitől é= kedvesétől, egy szép s boldog jövőn fáradozva híven ragaszkodott adott szavához. Habár több-féle megpróbáltatásnak és a nagy világ némely szépsége csábitgatásainak volt is szive kitéve, Ö nem hallgatott ezek haog-
íjára, nem ügyelt cselszineire, csendesen s } örömmel követé azou utakat, melyeken, | Mari képét elveszthetni, nem fenyegeté
■ veszély: áthatva magasztos és öakényö
■ magára vállalt kötelességének tudatátólj : aem tántorította el öt a mindennapiasság
1 zűrzavara és számialanszor örömtelt szív-vel gondok vissza, szerelme, boldogsága , helyére.
: Károly távozta fájó sebet ütött a jó ■: Mari szivébe. Még c->ak most érzé, hogy Károly elválásával mennyit veszített, és hogy hiába, nem találhatja tol>bé azt, mit (ő benne lelhetett; egy bü szivet, melyet, I óh, mily jól ismert.
f Cekély tennivalója éó anyja ápolása, \' ki atyja halála óta folyton betegeskedett, !ne.n pucolhatta egy szép múltnak oly \'. kellemesen élvezett boldogságát. Bár gyak-ran meglátogatta Károly szüleit kik nagy részvéttel viseltettek irányában, — hisz szeretett egyetlen fiuk s örökösük válasz-tottja volt — de hjába\', azon szeretettel nem találkozott, melyet ő benne talált, ki j moat távol van tőle és igy nem c-:uda, hogy mély lelki fájdalom kezdé ifjú életét hervasztani.
i Aggodalmasan hallgatta el ezt leve-1 leiben, melyeket Károlyboz küldött, és ennek szülei, kik jól látták, hogy Mari ben^őleg szenved, titokban tartották fiuk előtt ezen reá nézve szomorú hírt.
Mari egészsége napról napra fogyott, és mindenki, ki csak a derék leányt ismerte, érzé vele együtt szenvedésének fájdalmait, és midőn végre anyja is meghalt, a jó lélek ennek beteg ágyába borult, hogy onnét többé fel ne keljen.
Tovább nem lehetett most már Károly előtt titkolni azt. melynek közlésétől
HDSZOÍÍHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1838 FEB1ÜÁK 18-án
Gelsei Gutmann Vümos. Grttnhut Alfréí Grünhnt Henrik, Grttnhut Fülöp, Halphen Mór, dr. Hauser János. Hertelendy Béla, Juhász György, Klein Illés, Lőwinger Israel, Lőwinger Ignácz, Mayerhoffer Sán-dor, Nucsecz József, Plosszer Ignácz Práger Béla, Rosenfeld Adolf. dr. Roth-schild Jakab, dr. Schreyer Lajos, Seben Albert Schwarz Samu. Strém Vilmos, Sommer Ignácz. dr. Szukits Nándor, Sti: ling Sándor, Unser Ullmann Elek, Vágner Károly, Vidor Samu, Weiss Manó, Weiser József, WeissmayerMór és Welisch Lajos számszerint 49 részvényes, kik 381 darál részvényt képviselnek.
I. Tóth Lajos elnök Örömmel üdvözli a szép számban megjelenteket, kik Í intézet iránt írdeklődéssel viseltetvén, mai közgyűlésen megjelenni szívesek vol , tak, gyakorlandó azon jogaikat, amelyeket a törvény részükre biztosit. Konstatálja, miként a részvényesek az alapszabályo 52. §-ában körülirt határozatképes szám ban vannak jelen, a gyűlést megnyitja.
A lefolyt űzletév részletes ismerte-tésére vonatkozólag utal az igazgatóság-nak felolvasásra jutó jelentésére, kéri a t közgyűlést, miként azt figyelemmel ki-sérni, az abban foglalt előterjesztések és javaslatok felett határozni kegyeskedjék. Jelen jkv. hitelesítésére Garai Benő és Nucsecz József részvényes urakat kéri fel: egyben kijelöli a közgyűlés hozzájá rulásával a megejtendő választáshoz j szavaz£.tszedő bizottságot, névszerint Eben-spanger Lipót, Grünhut HeDrik, Práger Béla. Dr. Rothschild Jakab, Sommer Ig-nácz és Vidor Samu urakat
U. A tárgysorozat H-ik pontját az igazgatóság és a felügyelő bizottság jelen
g gy
ütésének felolvasása képezi.
Az igazgatóság jelentése számot adva a lefolyt évi üzletröl,..ismertetve a mér-leget, a nyeremény felosztására nézve az alábbkövetkezöfelosztás) tervezetet ajánlja elfogadásra.
A felügyelő-bizottság jelentése tanú-ságot tesz arról, miként az előterjesztett, a szabályszerűen vezetett könyvek alap-ján készült mérleg a valódi helyzetnek megfelel, miért is az igazgatóság által javaslatba hozott osztalék megállapítását részéről is ajánlja; egyben a lefolyt 1887-ik évi üzletvezetésre vonatkozólag aéki, valamint az igazgatóválasztmánynak is a felmentvényt megadni kéri.
IIL A mérleg teherlapjának két utolsó tétele, u. m.
a) már megadóztatott házbérjövede-
lem 6652 írt 95 kr. b) nyeremény-ei
enleg (adómentes
szelvényekben) 31 arany 90 frk. 21.839
31 arany 90 frk. 28.492
frt 57 kr. Összesen
frt a2 uráli a t. közgyűlés rendelkezésére mely összeg felosztására nézve az igazga-tóság következőket ajánlja.
Osztalékul részvényenkint 45 forint azaz 600 drb. részvény után 27 000 frt fizettessék.
Városi jótékony- és közhasznú ezé-lokra, u. m.:
1- a gymnisiumi múzeumra 20 frt
2. a polgári iskola czéljaira 20
3. a községi iskola czéljaira 140
4. a községi iskola szegény-sorsú növendékei ruházatára 60
5. az izraelita iskola czéljaira 140
6. az izraelita iskola szegénj-
sorsn növendékei ruházatára 60
7. az izraelita kórházra 70
8. keresztény házi szegényeknek 160
9. izraelita házi szegényeknek 16Q
10. az iparossegédek betegse-gélyző egyletének 20
11. a kisdednevelő egyesület
eddigelé tartózkodtak. — Részvétteljesen értesittetett a szeretett leány súlyos be-tegségéről és egyszersmind ennek sóvárgó óhaja felöl, öt még egyszer láthatni.
Hogy mily érzelmeket ébresztett lel-kében ezen lesújtó és fájdalmas hir, kőny-nyen elgondolható, és sietett még ideje-korán hazautazni, hdgy még egyszer lathassa azt, kit az életben boldoggá tenni legforrtbban óhajtott.
Hogy minő érzelmekkel üdvözölte Karoly Mariját halottas ágyán, «zt csak az tudja, ki szin:e érezte már a sors csa-pásait : ... Ott látta feküdni azon leányt kit virágzó egészségben, remény telten hagyott el, — halványan, a halál kaijaihoz közel — és ezen látvány a legkeserttbb fájdalmakat érezteté vele, oly fájdal.nakat minők embert csak érhetik.
Néhány\' napra Károly megérkezte után, Mm az ő nevével ajkán, jobblétre szenderült; éltének legutolsó perczeiben is teljes szeretettel csókolta meg a leány sápadt arczát, hogy azt magával vigye szerelme zálogául a túlvilágba. ■ * *
Ismét elérkezett a tavasz, a természet ragyogott virágdíszében. A madárkák ismét megérkeztek megszeretett bizalmas hazájukba, és minden örömben úszott a szép föld pompás megifjulásán.
, Marit kivitték oda, a hol nincs tóbbé oanat és fájdalom. — Egy stép sirhatom.
javára 20 frt
12. az önk. tözoltó egylet javára 50
13. betegsegélyzö egylet javára 30
14. a helybeli ingyenes népkönyv-tár czéljaira 25
15. a n.-kani2sai vörös-kereszt
egylet javára 25 __
összesen: 1000 fit adományoztassék.
Az általunk létesített városi köz-hasznú- és közmivelödés czclualap gyara-pítására 492 frt 52 kr fordittassek.
A fennmaradó 3! arany 90 frank nyeremény maradvány pedig a jövő évre vitessék át
Az igazgatóság jelentéséből kitűnik még, hogy a tartalékalap 2696 forint 63 krral, a nyugdíjalap pedig 1198 forint 50 krral gyarapodott az év folytában érték-papírjai kamatai által. v
A közgyűlés az igazgatóság és felü-gyelő-bizottság jelentését meghallgatva, megelégedéssel veszi tudomásul a lefolyt év eredményét Elfogadja változatlanul az igazgatóság által előterjesztett felosztási tervezetet, és az osztalékot részvényenkint 45 írtban állapítja meg.
A tartalék, valamint a nyugdíjalap-nak értékpapírjaik kamatai által való gyarapítását jóváhagyva, az igazgatóság, ugy a felügyelő bizottságnak is a lefolyt 87-ik évi ügyvitelre nézve a felment-vényt egyhangúlag megadja
Garai Benő ur felhívja a közgyűlés igyelmét egy körülméTryre. mely neki is
Táti Lajos nvghatottan mond kös?ő- ~ Romeák pedig türelmesen várjík 7. Détsi Albert 50 irtot.
neteta közgyűlés által tanúsított lelkes a következő farsang uj virágait, s ha 8. Ráth Weisz, provi-io 34 frtot.
kitüntetésért; egy-e.7 kétségbeesel köztük, csak ugy Ezeken kuüi a Magyar Tudományos
IV. Következvén a tárgysorozat 4-ik „felfújja" a bánat, mint sir Falstaffot. Akadémia (mint fent) 00 közérdekű
pontja érielmében akisorsolt 10 igazga A bálok a háborús hírek ellenére munkát, ugyszinte a „Fraokhn\'-tarsulat
tóságitag, valamint a 3 tagból álló fel- fényesebbek és vígabbak, mint azelőtt. 44 munkát, a Földrajii társaság 10 évi
ügyelő bizottság helyett ujak, esetleg azok Visszaverő tükrök —a párisi féte de nuit kiadványait és Weisz B. F. 5506 keze-
■ -• - - ikéri a már —k —e fényforrásai — egy kissé növelik lesi ívet
_.,___ ___________ ____jág tagjait itt is a légszesz csillogását, mintegy Midőn ezen kgyes adakozásokért
működésük megkezdésére és a választás jelezve, hogy a dicsőség e fénypontjainak hálás köszönetünket fejezzük ki, intéz
tartamára a gyűlést felfüggeszti. ma-holnap vége lesz. Ám búsuljatok érte menyünket továbbra is pártfogóinak ke-
Megejtetvén a választás, Ebenspan- ti boldog széptevök, hisz a kiábrándulás gyes figyelmébe és jóhajlamába ajánljuk,
ger Lipót ur az újból megnyitott kőzgyü- ugy is meg lesz kifizetetlen báli kontók j A készpénzek sorsolás utján osztat-
lésnek kővetkező választási eredményt alakjában, s mi marad a farsang emléké- tak el, a jutalomkönyvek pedig a bizottság
jelenti. bői — üres zseb és egy csomó zálogczédula. határozata a\'apjín fognak elúsztatni.
Beadatott összesen 331 szavazat. A farsang végződött a háború pedig! Helyén valónak tartom ez alkalom-Ebből nyertek, mint igazgatósági ta- alighanem kezdődni fog. L galább az mai még aí iskola takarékpénztárak né
gok 3 évi időtartamra:
1. Sommer Sándor
2. Stern L Mór
3. Maschanzker Mór
4. Lőwinger 1-rá 1
5. Berényi József
6. Fhchl Pál
7. Dr. Hauser J\'ÍHOÍ
8. Danneberg Jakab
9. Scherz Albert 10 Vágner Károly
310 szavazatot
284
272
271
267 „
2f>6 ,
253
247
243
238
aggodalom meg van hozzá, a német szö-\' mely elönyeirő1, fontosságuknál fogva, vétség közzététele megijesztette a népeket, [ megemlékezni. (Folyt, köv.)
s felrázta álmából a diplomatákat. Vájjon -------------^-
Oroszország e „pofoncsapásf oly hamar kiheveri-e, és vájjon eszére tér-e és fel-hagy-e a mozgósitásSHL Ez mind a jövő titka, azonban, hogy a háború elkerülhe
Mint választmányi póttagok :
1. Blau Pál 202
2 Tauber Alajos 115
3. Klein Illés 85
Mint felügyelő bizottsági tagok I évi idö-
1. Englaoáer Lajos
2. Juhász György
tétlen, az bizonyos akár ma, akár két
;a: „s i vis p a c e m. part
be 11 u m."
KARCZFALVi.
tartamra :
291 szavazatot
273
271
XII. jelentés az iskola-takarék-pénztárakról Magyarországban. 1886-1887-ben.
Bernát Fvrencz kir. tiniétől G&z<1 Egylet decz. 30-Vi
őriz ülésében,
sak most jutott tudomására, valószínű, a 3. Welisch Lajos ,__„.-___ .._... ___ .... _____ ,
1 közgyűlés többi tagjai előtt sem volt isme-1 Mint felügyelő bizottsági póttagok : mint as iskola ukarékpémtíri bi*ottuáe eloöke
rétes, ugyanis a mai közgyűléssel összeesik 1. Fauber Alajos 76 szavazatot • ktsvetkr-\' •— \'-•-<■-- =-■--"--•-----\'-> •
intézetünknagyrabecsültll-odelnöke,gels. (2. Grünhut Alfréd 19 „ | T-,
Gutmann Henrik urnák — kinek áldásdus mely eredmény tudomásul vétetik.
és tevékeny működését ismerjük, mely mfi-
V- A tárgysorozat"5 ik pontját netáoi
:ödése az intézet jegyzököny veiben is gya-\' indítványok képezvén, elnök felhívja a je-
ori kifejezéstnyer-Il-odelnökkétörtént lenleröket esetleges indítványaik megté-
megválasztásának 25 ik évfordulójával, telére; indítványtételre azonban ki sem r6I S2Óihatot melT leRna yobb tanúságul mely alkalombél kívánja, hogy az intézet- jelentkezik, elnök a tárgysorozatot kimé-1 & eiismcréaül szoli!ái intézményünk mel-mélyen tisztelt II-od elnöke még évek so- ritettnek és a gyüléstbefrjpzettnek jelenti ■ j tt T ; *
ain át viselhesse ezen tisztet, melyét a ki.
efolyt 25 év alatt oly páratlan buzgósíg-1 Miről jelen jegyzőkönyv felvételik és ■ Mzal (anusitá \'és elj3rn(,ré az iskola-taka-
;al, oly önzetlenül töltött be. j aláiratik.
Gelsei Gutmann Henrik U-od elnök \' Kmí
neleg szavakban köszöni meg személye. Tnpaillfflet ByUla ránt tanúsított figyelmet Bemutatja az jegyi5k5njrv,-zető.
intézetnek H-od elnökké történt megvá-1 lasztásával egykorú mérlegét, mely sze
rint az intézet betétei akkor aüg haladták uTOl Beifl. meg a 200.000 forintot, holott jelenleg a két milliót felülmúlják, óhajtja, miként az ntézet a jövőben is oly arányban gyára-xidjek, a minő arányban gyarapodott a
Jelen jegyzőkönyv hiteléül :*"
lefolyt 25 év alatt
Weiss Manó ur az intézet alapitóiról
Fővárosi levél.
& i r 0 k.
— „Rómáig és vissza" czimü la-punk szerkesztője útirajzának előfizetési
esztendő múlva, jobb volna ma, mint hol- í felhívását számos lup jóakurólag emlité nap, merta fegyverbéke teménelen milliót fel s a közönség körében szép pártolás emészt fel éa beteljesedik a közmondás mutatkozik. Nemcsak egyes, de tömegesb
megrendelések is érkeznek. A zágrábi Bibornok-Érsek ur ö Eminentiája 30 pél-dányra tett megrendelést Nagy-Kanizsán már egy gyüjtöiv 16 példáuynyal beérke-zett stb. A finom papír hozzá a fiumei gyárból szállittatik; » munka sajtó alá van adva, miért is a szerző tisztelettel j kéri a megrendelések, illetve előfizetések mielőbbi szíves meg\'ételét -Wajdits Jó-zsef könyvnyomJája egész elegantiával igyekszik kiállítani.
— Uerecz Imre hagyatékából neje a dicsőültoek éietébén tett kivánatálioz képest egy indulót kiadott „Berecz Imre hattyúdala" czinien. Árd 60 krajczár. A korán elhalt kitűnő zeuetanár barátai, tanítványai, ismerőiéi bizonyára kedves emlékül megszerzik e müvet, annak a köztiszteletü férfiuuak utolsó müvét, ki feledhetlen szép bánásmódja s tagadhat-lanul ernyedetlen szorgalommal párosult zenei tehetsége által annyi jóságot tan\'u-sitott kartársai és tanítványai iránt. A mű Wajdits József könyvkereskedésében elő-jegyezhető és nemsokára kapható is lesz. Előre is melegen ajánljuk.
— Kov&ts Etelka, néhai -Kováts János leánya, kinek festészeti tehetségé-ről gyakran tettünk említést lapunkban, tudvalevőleg a magy. kir. női festószeti akadémia növendéke, mint [örömmel érte-sülünk, az első állományú ösztöndíjat
áó E kdi jl
zS igen érdekes jelentést olvuu fel
Tisztelt Választmány 1
Folytonosan és ismét csak örvende-test jelenthetek áldásteljes és hasznos intézményünk haladásáról.
Különösen két örvendetes kitüntetés--ől szólhatok, mely legna :yobb tanúságul
1. A Magyar Tudományos Akadémia
| rékpénztárak hasznos voltát, hogy kőzér- jdekü kiadványaiból 50 becses munkát ] ajándékozott az iskola-takarékpénztárakat klő íók jláá
ig«ig*t68igi elnö>. [ kezelő tanítók jutalmazására.
2. Az Országos erköcsnemesitő egye-sülét magáévá tette intézményünk érdekeit, JOZSEl. és azt számos fiókjainak mennél szélesebb i körhen való terjesztésére ajánlotta. | Reméljük, hogy e két kiváló és t : hatású intézmény rokonszenves segédke\\
Budapest, 1888 fehr 17-én zése intézményünknek ujabb dicséretére válik és az iránta talán még itt ott táp-Hymen ugyancsak haragszik bálozó Iáit kételyeket is eloszlatja
ván megemlékezni, kiknek soraiban ifjainkra, kik megismerkednek egymással, j Ezek mellett szolgáljon még ösztön-oltak megyénk kiváló férfiai, kikre busz- de ismeretségüket nem viszik itélőszéke, zésfll az örvendetes haladás, melyet az ;eséggel tekinthetünk vissza. Köztük ta-;ilé. A báltermek csak ugy hemzsegnek a 11886/7. iskolaév reális eredményeiben Sliuk gróf Batthány Károlyt, hazánk böl-; pároktól, arczukon mosolylyal, gomblyu- észlelünk. Megindittatván ugyanis az 1875 sét Deák Ferenczet, Csányi Lászlót, Sü-(kaikban élő és nem élő virággal, zsebük-: és 76. iskolaévbetfaj.3 helyen, 15 iskolá-aeghy Ferenczet és meg többeket, de fáj■ | ben egy csomó bókkal, (melyek azonban ban, volt akkor 3/2- kezeli tanitó, 2,621 alom, ma már alig élnek azok közül né- ; némelyiknél mindig „rezervben\' marad- takarékoskodó tannló, a megtakarított hányan, kik 43 évvel ezelőtt az intézet nak) s oly édeskések, mint akár egy-egy összeg pedig lí,337 frtot tett És most alapkövét lerakták, de nem élvezték an-\'pohár maraschinó. Ismerjük öket,.ök a évről-évre gyarapodván, az 1886/7 — nak gyümölcseit olymértékben, a minő- ^ farsang állandó pillangói, kik minden évben ; azaz, az utolsó — iskolaév következő en azt mi jelenleg élvezhetjük | virágról virágra szállva f á ák tt 428 hl 616 ikl
, y j
nyerte el az államtól. Ez akadémia jeles k lh Méöl Gé
tanára, műveiből
j
korán elhunyt Mészöly Géza tavaszi kiállítás rendeztetik
nak gyümölcseit olymértékben ben azt mi jelenleg élvezhetjük.
elhunytak iránt, míg
g pg, nen évben azaz, az utolsó iskolaév következő
virágról virágra szállva, az egyf irmaság számokat mutat. 428 helyen 616 iskola-
jlenteit és kezett ki-
ryelet adóját kívánja, leróni az példányképei, s bizonyos tekintetben szőr- takarékpénztár létezik (81 bejeli iránt, míg másrészt el smerés- \'\'nyen állandók. Szivökben soha sem váltó- nyil\\ántartott iskolától nem érki
sel járulni azokhoz, kiket még sorainkban jzik vagy szűnik meg a láng, (mely néha mutatás), a takarékoskodó tanulók száma üdvözölhetünk. Esek egyike az intézet. egy-egy vizenyős versben van tárczaczikk- 28 900, a megtakarított összeg 80,300 frt, szeretve tisztelt elnöke, Tóth Lajos ur, ki\' ben, de legtöbbször meddő sóhajokban a kezelő tanítók száma pedig 977. Össze-az alapítás óta mint igazgatósági tag és\'gyűl ki,) csupán a központ, mely kőiül gezvén intézményünk kezdetétől fogva az majd 20 éve már, mint igazgatósági elnök forognak, változik évről-évre mindig. eredményeket, kitűnik, hogy ez idő alatt működik az intézet jóllétén, a második I Júliájuk tavaly fekete.fürtöket viselr, 176,495 b-kolás tanuló 966,564 frtot taka-Lőwinger Israel igen tisztelt tagtársa,! ma már olyan szőke, mint a kiváocsi Éva ritott meg. kiket az Isten még sokáig éltessen. jvolt Szeretetre méltó emberek, ép" "\'-*
^ A közgyűlés lelkes éljenzéssel járul t ellentétei a goromba Plautusnak. ki___________,_____,_________________
Weiss Manó ur felszólalásához, éltetve az jámbor Orpheusnál százszor jobban meg- mára — mely már közel egy millióra rng intézetnek körében levő két alapitóját .érdemelte volna, hogy haragos nők tépjék — kell fektetnünk, hanem a takarékos-
I terxrttmtt mivel egyik vígjátékban azt kodók számára- Közel 200 000 gyermek meré mondani: ,nem kell választani a elszokik a pazarlástól, tékozlástól esmeg-
i^!i.1?.pí TIrá8okkali- most a \'eg- hölgyek közt, egyik aem ér semmit." • tanulja a takarékosság erényének gyakor-dragábbat takarja, melyet Károly magáé-i Bezzeg e ,jó fiuk" máskép gondol-! lását, könnyelmű vágyainak legyőzését, "" v-"62?1" , koznak. Nekik minden nöegyformán sokat megszokja a krajczárnak krajczárboz való
nemiont reá vonzó hatással ez évben ér s azt hiszik, meg se élnének az ó csatolását, a vagyon megbecsülését, dj—
Mint már előbbi jelentéseimben is a mondottam, a fősúlyt nem a forintok szá-
nak
a tavasz kellet sugara, n<
------- ««™w«i vtj tiucu ci a azt uis£i&, meg se einenes «z V tsdiuiasai, a vagyon metroecsuieset, d^ —
kelleme, nem nevetett reá a nap bókjaik nélkül. És a bájos, kedves, köny- a mint több kezelő tanitó megjegyzéseiből iem kedvezett neki a madársereg nyüd teremtések tán el is indulnának e kitűnik — megtanulja azt is, hogy a meg csicsergő daUama, s öröm helyett fajdal-. vidáman táoczoló Iidérraféuyek után, ha\' takarított fillérekkel jótékonyságot is lehet mas érzet tölté be szivét — A tavasz\' egy lépésnyire hátuk mögött nem állna i gyakorolni — mint valóban a tűz és viz
visszaadott
a tél elkobzott,\' egy-egy komoly képű Öreg gardedátn (nö-
csak Károly részére nem tért vissza az,\' vagy finemböl, az mindegy) kik nincsenek kinek szent emlékét szivébe véste ... annyira elragadtatva Rómeó csinos kis Csupán kötelességének élt ezután. Gyak- bajusza és ügyes mozgása által, hogy az ran jár el Mari sírjához. Hosszasan térdel\' élet fontosabb oldalairól is rögtön megfe-ott. Oly szép körülötte a mást megújító\' ledkeznének. így lesznek aztán belőlük élet! Minden nevet,örül, verőfényben für-\'akadályok, derült égből lecsapó menny-dik, illatárban fullad. Csak ő nem. Csicse-1 kövek, kinai falak és oly rideg csarnokok, regve röpköd a veréb előtte s megremeg hogy a szegény Rómeók e^y csöppöt se az ifjú kebelére tűzött szomorufflz gálya a csudálják, ha az egyptomiak hajdan azt szellő suttogó szavára. Nézi, néii, oly\' hittek: az ember szive mindig nö ötven sokáig nézi, s ugy véli, mintha Marija * éves koráig, azontúl pedig folytono-
hangja térne vissza hervadd szivébe-----!san fogy egé<z haláláig, A mai blazirt
de nem — csalódik. Látni véli azt a fiatalságnál pedig már elfogyott csillogó fényt, á mely, óh még a tavasz-1 De minden ugy van jó\', a hogy van nál is ragyogóbb, szebb volt — Boros-; így legalább minden báj nélkül folynak ie tyánból s nefelejtsből fűzött koszorút tesz\' az apró színjátékok, s a bókok szétpattan-le rideg sirhantjara, átórzékenyülten knl- nak a levegőben fényes szappanbuborék csolja össze kezeit, s szivét, gondolatait gyanánt, a nélkül, hogy sziveket sebezns-azon időre tereli vissza, midőn Marija nek. A kis Júliák pedig mosolyogva tán-még élt — ég felé emelt szemekkel ngy czolnak, egy darabig nevetnek a bókokon imádkozik ott veBztett boldogságá-jmagukkalvisznekegycsomókedvesemléket - ak sírja felett aztán, mint a száradt virájokat eldobják FRIEDSICHFERENCZ.Ifrissekért, s a méregpohár tragédiája ------------- " szépen elmarad.
által károsultak javára adakoztak is — sőt némely esetben még szüleiknek is se-gítségére lehetne?.. Ha nincs iskola taka-rékpénztár, a gyermek elfecsérli a -pénzt és „semmiből semmi sem lesi".
De legteljesebb meggyőződést azok-ból a jelentésekből nyerhetünk, melyek közvetlenül a kezelő tinitóktól erednek ; megfelelvén arra, a mi szokott kérdésünk-re: „Mily erkölcsi hatást gyakorol intéz-ményünk ugy a gyermekekre, mint a szü-lőkre ?•
A kezelő tanítók javára eszközlendő sorsolás alapjához, ez évben adakoztak :
1. Trefort Ágoston vallás- és közok-tatásügyi m. kir. miniszter 1,000 frtot
2. Gróf Széchényi Pál, földmiv.-. ipar- és kereskedelmi m. kir. minister 500 fttot.
S. Weisz Bernát Ferencz 1,000 frtot
4. Pesti hasai első takarékpénitár-egyesttlet 100 frtot
5. Pesti magyar kereskedelmi bank 100 frtot.
6. i±Mt6 Wodianer Albert 50 frtot
márczius 15—april 15-ig, ez alkalomból mások is álljanak ki, igy Kováts Etelka is felhivatott, mint a dicsődltnek tanít-ványa, hogy műveiből a kiállítást gya-rapítsa.
— Rendkívüli közgyűlését a „Pol-gári Egylet" márczius 4-én délelőtt 10 órakor tarja meg. melynek tárgya i.em más. mint az építkezéshez szükséges köl-csön felvételének engedélyezése.
— Mennyit nő a nap februárban. A nappal hossza február hó folyamán 1 c.rával és 27 perczc/el fog nőni. A hónap utolsó napján, 29-~én, a nap 6 óra 49 perczkor kei és 5 óra 38 perczkor nyug-szik. Ezen a napon a nappal hossza 10 óra 56 perez, az éj hossza ,;>edig 13 óra és 11 perez lesz. ;
— Sá^hy Zsldpiond színtársulata Szombathelyről Kős/.eghre megy s csak onnan jő Kanizsára, hogy mikor ? bizo-nyosan nem tudható, valószínűleg márczius elején.
— Meghívó- A nagy kanizsai izr. nőegylet 1888. február hó 25 éc a casinó dísztermében zártkörű álarezos tánczes-télyt rendez. Beiép\'i-dij 1 frt 20 kr. A tiszta jövedelem jótékonyczélra forditta-tik. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag .nyujtdztatnak. Kezdete 9 órakor.
— Alapszabály megerősítés. A fóldmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium a „Zalaviz lecsapoló társu-lat" móJositott alapszabilyait-, továbbA a nagy-kanizsai ipartestület kebelében az 1884. évi-XVII. t. ez. 142-ik §-a értelmé-ben létesített „Ó.ikép/ö\'S segélyzö- és rokkant pénztár alapszabályait a be-mutatási záradékkal ellátta.
— Torma Tóni Fiúméban. A „Fiu-me" czimű lapban olvassuk a következőket: „Torma Tó™, ki már több év óta gyak-rabban látogat el a kikötő városban, ezúttal is „válogatott* fiukkal köszöntött be hozzánk. Itt idözése alatt már több \' izben lépett fel e jeles czigány-primás. zajo3 tapsokat aratva a közönség részéről. A. farsangi idényre Torma Tónit már több egyesület szerződtette, s e pártfogást a jeles zenekar mé.tán meg is érdemli, mi-után alig volt még a kikötő városban ze-nekar, mely a magyar dalnak annyi nép-szerűséget tudott szerezni." Legutóbb a fiumei ének és zenekedvelök egylt hang-versenyén aratott a zenekarnagy tetszést, a mai napon pedig az ottani fögymnasiumi ifjúság estélyén nemcsak a tánezzeué;
HtSZONHETEDIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
1888. FKBUÁÜR I8-án
szolgáltatja- fj
a műsor három pont- i Öié kiá
városra nézve pedig márczius 7 — 9 én .van nyerve, nem egy könnyen veszt-lesz. Jövő számunkban az egész megyére \'hetjük el így vannak ma a Brandt \'^^M^ffk^zthe^iparte,^- ^erész svájci Racsai, tület 1383 ik évi február 26-án d. u. 2 | melyek minden hashajtó szerek közt órakor az „Amazon" szálloda nagyterme-\'. csaknem egyedül nyerték meg a nők-ben közgyűlést lar*-, melyre az ipartestület j kegyét, a kik nagy előszeretettel tagjai tisztelettel megnivatnak. Tárgy-! használják, különösen semmi fájdal-sorozat:i A m-ilt évi közgyűlés jegy/ö i k ó Kellemes hatásokért.-
könyvének felolvasása. 2. Elnöki jelentés■ . . ,\' íC ., _ ,
az 1887 ik évi működésről 3. A számrizs-;KaPhat0 a gyógyszertárakban, doboz gáló-bizottság jelentése az 1887-ik évi jzoaként JO kr._— meg kell figyeli
j___ö fo^ja betölteni. Őszintén kíván-juk a különben is „jó gyerekeknek., ho^y szerencsévél járjanak és játszanak.
— Gyilkosság. Folyó hó 10-én a nagy-rácséi korcsmában ifjuTálosi György, Tálosi József, Kovács József oagy-récsei PS Müei György és Miilei Imre kis-récsei parasztok mulattak, roiközbeo szóváltásba keveredtek, mire Tálosi György Milei Györgyöt átkarolta és oda kiáltott Ko-vács Józsefnek, gyere Jóika üsd agyo», Kovács szót íogadva. odaurrctt éá Miiéit egy vas-igaszeggei ugy ütötte fejbe, hogy H/. összerogyott és ott nyomban szörnyet iialt, ennek Dátyja Milei Imre közbevetette magát, de ezt is ugy összeverték a garázda parasztok, hogy éiet-balál közt lebeg. — A dolog előre,, tervezett bosszú müve vot. — A cseadÖrség a tetteseket elfogta és i-r.ek váfják megérdemlett büntetésüket
— Öngyilkossági kísérlet. B irá-nyai Rozi, férjezett Aukelter Józsefué h i tkós, f. hó lü-én íakásán öt csomag gyu-f.it vizbenjetohlott és ezt megitta- Mikor már rosszul érezte magát, megmondta férjének,, hogy mit tett, ez rögtön orvosi segélyért futott éi jelentést tett a rendőr-ségnél. — A gyoisan alkalmazott orvosi segély visszaadta a uó: az életnek, ki .i7.tán bevallotta, hogy férjének rossz bánásmódja elö1 akarta másvilágra mene kübli.
— Teszett kutya barangolt lebruár 8-án Kis-Kanizsán. többen lÖdoz ek rá s végre agyoQverték. Szerencsére nem mart meg senkit és semmit
— A „Polgári Egylet* által febr. 14-én rendezett álarczos farsanyi estély egyike volt a legsikerültebbeknek, s e téren, mint úttörő, nem kevesebbet jelen-lett, mint hogy a közönség rokouszenve a polg. egylet felé gravitál és mulatságai tartassanak bármikor és bármily czim alatt, a müveit közönség azok közé számitja. a melyek az erkölcsi siker mellett tejjes élvezetet iá szoktak biztosítani. Most is, habár a polg. egylet nagy tánc/.terme még nincs felépítve, — a melyben a szó szoros érteimében bálokat és álarczos-bált lehet rendezni, és habár nem voltak és nem is leheiiek gyülekezők, a hol a tömeges ösz-szejövétel bevárható, és a felvonulás kivi-hető lett volna, az álarczosok mégis elég nagy számban jelentek meg, arra nézve hogy az estély álarczos-estély színezetet ölthetett. saz egylet helyiségei ez alkalom-mal is kicsinynek bizonyultak ama szép közöaség befogadására, a kik ez este ta-lálkozót adtak itt egymásnak; a hölgyek nagy száma, a férfiak kitűnő jó kedve, s a tánczosok kitartó tánczbuzgalma — az általános fesztelenség fe.élénkitett min-denkit, s alapos a remény, hogy a megszi-lárdult hirü „egyletí-bált" jövőre már a legszebb farsangi estély az „egyleti álar-czo-.-bái fogja követni, a melyre s rende-zőséget a helyes ut megválasztása, az
egyletet pedig fó:ötte kényelmes helyisé- j 4 férfiú, mond négyen egy kissé pihenőre gei, igen nagy és eüte-közönsége M Uj maradtak ott, megkóstolva Mojzer ven-
jo^osi hatják. A terem 10 órakor Wlt m-g dégrösnek borocskáit, a 80 kr. és 1 frtos \' — Jókai legújabb regényeinek teljesen, a mikor is a táacz kezdetét • rwlAr.zknk. nsrHnn üvegekből. Mi kó.;iol- Hévai testvérek kiadásában most folyó vette; az álarczosok között különösen kitűntek: egy velenczei nő, a cevotir-dameá-ok, a 7 dominó, a kis kéményseprő, savuyard fiu, a fehér dominók, a kis gyü-mölcsárus-leány, a horvát pár. stb. Jelen-voltak : Acs Vendeiné, Bonc Eudréné, Bo-gyay Ödönné, Dr. Bantzík\'Ferenczoé, Bluii lsllué» Boroukay Kirolyaé, Cseresnyés Sándorné Dau-ioha 0 tó»é. Darázs Gusz-távné, Eperjtssy Sáudorué ErdÓdy Lajo^né, Kisioger Heurikné, Dr. Füiöp Kázméiné, Fiedler G>uláné, Gó/ony Sáudorné, Jack Edéné, Janda Károlyné, Juhász Nándorné. Juh isz Gy.-né özv. Keiser S.-né, Kalivoda Jánosné, özv. Mattosch Józsefaé, Mantuanó
pénztári számadásokról. 4. Az elöljáróság elnökének és 12 tagjának megválasetása. \'). A három tagból álló számTÍzagáló-bizott-ság megválasztása. 6. A jövő évi költség-előirányzat megállapítása. 7. ElÖíjárósági indítvány a) a szálló- éá munkaközvetető intézet felállítása és b) szegődtetési és szabadulási dijak megállapítása tárgyában. S. Ne tani indítványok. Keszthelyen, 1888. február hó S-án Poltz Pál. jegyző, Riersch .József, elnök. Figyelmeztetés! Napirendre ki nem tűzött indítványok az alapszabályok II. g. 3-ik pontja értelmében a köz«yu-léien csak azon esetben vétetnek tanács-kozás alá, ba 12 tag aláírásával leg-alább 8 nappü a gvEués napja előtt a választmánynak bea.iattak.
— Farsangi utóhangok. Múltkori közleménynél azt hittem, csak a jövő farsang nyújt ismét alkalmat vigalmi refe-rádára, — kellemes csalódás. Febr. 11-ére Mojzer József vendéglős aláírási ivet bocsájt ki, (nálunk ez i*jy szokás) kik akarnak részt venni eíy közvacsorán ? e;bucsuztaii.uk a farsangot; aláírnak töb-b ;n, megjelennek kevesebben (ez is igy van szokásban Sümeghen.) Uayan ezen napon mulatságot tart a polgári Öokép/ö-kör, várják többen az aláírási ivet, nem visaik, holott teljesen jogosultak a helyen megjelenni. (Ez is szokás?) De azért a terem tele Mojzer ur azért kitesz magáért, kitűnő vacsora izletteljes, egy teríték 1 frt; ,bor nélkül. Ez hiba! Ki látott férfi .\'embert mulaió kedvvel enni bor — szóval szeszes ital nélkül. Jaj. ezt
mindig Brandt R. névaláírását.
— Leálezázott szfijviz hamisítók.
Említve volt már, hogy dr. Vopp J. G., ud-vari fogorvosnak, az egész czivilizált világ-ban elterjedt és kedvelt Anatherin-szájvizét kü önöien Magyarországban erősen hami-sítják és hasonló elnevezés alatt hozzák forgalomba. Miután Popp dr. udvari fog-orvos most Budapesten magyaiországi vezérképviselöíéget és íöraklárt állított fel a pesti ház főnöke jóoak tartotta,. Magyarországban az ily utánzatok elnyo-j mása czéljából nagyobb körútra indulni. I Ez utazásnak már eredménye is volt, amennyiben eddig 9 városban 10 helyen 130 üveg hamis Anatherin-szájvizet ko-bo-tatott el és a hamisítók eller. megindí-totta ■-■» törvényes eljárást. Ez J» mulatság sok pébzbe kerül ugyan, de a feltaláló már egyszé-5 alapos rendszabályokhoz akar nyúlni készítményei 40 éves jó hírnevének megóvása miatt. Hogy a hamisítók mester-sége még jobban megnehezittes-ék, elha-tározta a felialaió, hogy az eddigi palacz-kok nagyságát, a tartalomnak több mint esy lf3-tíva.\\ megnagyobbítja. Ezt az áldo-zatot szívesen hozta abban a reményben, hogy a közönség ezután a hamisításoktól AJ gyenge utánzatoktól jobban fog óva-kodni és csak Popp-féle Anatherin száj-vizet és fogpasztát fog kérni és elfogadni. A z árak ugyanazok maradnak, vagyis a palaczkok nagyságához képest 50 kr. 1 frt és 1 frt 40 kr. A Popp féle készít-mények kaphatók dr. Popp J. G. udvari fogorvos magyarországi főraktárában, Bu-
kell fuetni. (Ez már nálunk szokás!)i| dapesten, király-utcza 26. sz., a hová Nini! hol a prímás, egy fiatal ifjú ránczi- Méretbeli megrendelések intézendök, és itt gálja vonóját, de azért jól hangzik, erős; helyben Práger B„ gyógysz., Belus J. az acustifca kevesen vagyunk, kong a I örökösei gyogysz., i\'rezlmayer és Deutsch, terem. Pokorni Ferencz első muzsikus j Weisz és Ledofszky, Fesselhofer J. G.. nem várta be a sumeghi hamvazást, át-1 Rosenberg Ferencz,Sommer Józsrf keresk. illant Keszthelyre, hűlt a helye; a sümeghi j uraknál.
primási állás üresedésben van ; pályázni j
— Sok évi megfigyelés. Emésztési
p ; py __ ----=. ,.___ _ -----
lehet 1 Se baj! kevesen, de jól mulattunk, j gyengeségeknél és étvágyniánynál, általa-Vált hölk é é i i á lódi Ml
Hivatalosan jegyzett piaczl-árak Nagy-Eanizflán :
Február 15-én 1S88. Búza legjobb 7-20 kr, közép 0*80 kr. Rozs legjobb 5\'50 kr, közép 5-20 kr. Ten-geri 6-20 kr. Árpa legjobb 5 frt. közép 4-80 kr. Zab legjebb 5\'50 kr. Burgonya 2 80 kr. Széna 3-10 kr. Szalma 1-80 kr.
Ki nyert?
Húzás febr. 11-én
Budapest: 20 51 CO 77 3.
Lincz : 53 23 1+ 62 45.
Trieszt: 24 30 51 22 34.
Szerk. Üzenet.
— „£■ ipurte.ttüSet íii-iangja" czimfi jele sikket j»r5 számunkra Tatánk fénytelené]
— H. H. „A. régi mipj-itr uUxák1 meg-éritettek, d« a Tersek oem
. — ,A tninÍBSter el6*zobájábi.n" közöljük. \' — G. P. Elintéztük
— B B, Mátyás kiríly bordalát jSvő sta-nk hon*. Üdvöxlet !
Felelős szerkesztő és kiadó:
BÁ^ORFI LAJOS.
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
k cs. és t ml S I-sö tan. eredeti
Selmeczi pipa és pipaszár-gyára
Takác* G. Vetület
Zólyomban Selroecz mellett.
Legjobban Ajáoljanj szerVez-tü kiz&r^la^ siab
„E£észsea Pateut-jijáií11
Mind .ily „patent pipán" az országos czime aranyban e*. a „aiftbadalom" s-ó Tan bevésve Képet mintalapok és árjegyzékek kiváuatra bérmentTe kuidetoek 324C 2-10
Wíssbadeni
FÖZÖ-KtM-SÓ-PASTILLÁIAT
Hirdetmény.
•7\\
A n.-kanizsai tiszti Önsegélyző szövetkezet részéről ezennel köz-hirré téíetik, miszerint ezen szövet-kezet íbfryasztási osztályának fel oszlatása a f. évi február hó 5-dikén megtartott rendkívüli közgj ütésen határozatiiag kimondatott; felhívat-nak tehát a keresk. törvény 249 §-a értelmében mindazok, kik ezen szövetkezet fogyasztási osztálya el-len követeléseket óhajtanak érvé-nyesíteni, miszerint azokat a jelí-n hirdetmény harmadszori megjelenése után legkésőbb hat hónap múlva ezen szövetkezetnél bejelenteni jt\\ ne mulasszák, mert amennyiben a társulat könyveiből a. követelések ki nem tűnnek, ezen határidő letelte után a meglevő vagyonnak a tagok között leendő felosztása bekávet kezvén,azokra többé kielégittstnem nyerhetnek.
Nagy -Kanizsán, 1888. feruár hó ly-én.
jlisaí íí2Sü önsegélyző szövetkezet i£azgatösaga, mint ti-lt felszamolo-üízolhag.
256 1—3 «
§»" SZÉNA-ELADÁS. 0<
Q A balaton-masyaródi uroilalom-
Q ban kisebb és nagyobb mennyisé.£-
Q ben satolt széna következő árak Q mellett eladó:
0 0
mc\'ermázsája
lítva
Ó S.-Kaniisára szállítva
ó 0
2«- %
2 frt 15 tr. o 2frtJ5 tr. p
0 Megrendeléseket elfogad elölegea 0/ 0 befizetés mellett
o
jj j gygg gyy, .
Válogatott hölgykoszoru, szép és csinos : i ban minden gyomorabajnál,a valódi „Moll | Takách Vilma, Mojzer Magda, Bibos|j^|e seidlilz porok" bizonyultak a többi J Mariska, Kisfaludy Mariska k. s.; Eitner j szerek fölött, mint gyomorerik \'
Zidé Sóth Mikáé Sékl " ~
, y ;
Zaigmondné, Surgóth Miskáné, Székely Gusztáváé, Kubányiné, Bükhely Antalné, Bb Glá H hii lki h
jobbakfl3k. Egy doboz ára napoota utánvétellel Moll
Babos Gyuláoé. Ha azt hiszi valaki, hogy I és\'cs. kir. udvari szállító által, Bécs, _ „ „ „ 6 „ . táncz nélkül vigadtunk, az csalódnék, a\' Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban \' ke t m^gköi néhány fiatalon kívül a há?aa emberek Moll A. készítménye kérendő az Ő gyári tettek ki masukért, mert hát ily esetben jelvényével és aláírásával. 3
my járták a tánczot, ahogy illett; jól __________
mulattak a hölgyek, — hazatávozás után ;
ösitők a leg- \' t illik oljbetegségeknél wnilhiit.5k

Q í 1, miothogy a i ingert 6s & kikSpése-
myebbicik Hoaaubb )
edveket nagy
tettében
elkQIönitik lésttéf I elősegítik.
„iíaczkok, pardon üvegekből. Mi kőitől- , ,.,..._„ .,--,
íuk, a cigLybauda pedig ita; ha ezt .*■ három marvanyfej" cziniu mdvebol
Pokorni eFöbb tudja, bizony Sümeghen most kapiuk a 13-16-ig terjedő füzete
hamvasztatja be magát Ke.S7.the!yre futás ket A mit minden egyes küldemény meg-
■ jelenése alkalmával elmondottunk hogy
helvett
— Tlgyáiattanságból Dezsényi ko
A d gy küdeéy meg
jelenése alkalmával elmondottunk, hogy} égt-W-nül nagy előny a magyar olvasó
é ^
YlgyáxattanságbóIDezaényiko g gy y
csija Eger Sipészt a város közepén elgá- ,kf önseff "éz¥ei * ™^T>* J 5 * - - - ! gényirodalom ez utoiérhete
zolta; szerencse, hogy komoly baj mind azáital nem történ
gényirodalom ez uto ljék k
heteü
kim
gy
gasló művelőjének alkotásai könnyű szer-
Egy doboz ára 60 kr.
ToT&bbá Beintéa biT&t&losan elleoőríEV-e . wiesbadeni fűz 6-kut gmsp pan drbjn 50 kr, T i e a b ad e DÍ f6iő-kut nyers SÓ fürdók bMznÁlatár» kilója 1.50 kr., wUs-. bttdeni f 8z6-katforr4B-8Ő beTÓtelre 1 p»har 1.20 kroBBtr. ért. (HL) 1 |
SzáÜittatik a vriesbadeni kut-irod- \\ dUal W1ESBADENBEN.
Egyedüli fŐr*ktAr oaztr. magy. ora«ágró BEÓre: Br»dy P. gyíSgjBBflréaíDÓi Krém Eierbea (Morvaorss.) Valódi minőségben kapható : Práger Bála a „Fekete Sashoz
"\' MHeMdÍMWaidits Jó/s-f könyv-irel. a legcsekélyebb áldozatokkal és a\' **Pa*w • rrmgeruw. .,»*•*«*« ^^z"
kereskedésében ketonom régi hegedű | "^f^J;
Ilá/.assá^l njánlat !
Öcséii siímára ki- Budapesten nagyker-»kedo s nagy-ip»ros, kinek üz-íeti )6 birnfeve u^v x fövrirobban aiint a vidéken mint ela5 rendű ismereies, ki
Özvegy, ezen nton óhajtanék hit\' stárs* kereani. Kívántatik egy 24- 35 év~n közti hölgy, leesíive<ipbbeii vidéki, — jm^tin bolQopult neje is a^ volt —^ 20—30.000 frtnyi hrzományii^.I, mely
hogy legyen, hanem ftíkröségben is, azonkívül jó nevelés báii isiig hí gyer-mpkielen öivegy is. ATOD liiEceit h5l-
uak, forduljanak teljes bizalommal arcz-kípük melléklése mellett — melyet visszaküldöm — .Kaity bácsi" «im sí-ti Hktsensteia és Vogler hirdetési Irodájához. BodapeBt, Dorottya-utcza 12 TítokUrta* bec»Uletbeii d«log ■ kívá-natra aicskép.el én is szoígálok.
eladó.
szerezheti, azt ismételjük ezúttal is és
zala> egerszegi lakos „Garai"-ra magyaro-sította nevét, — Zala Egerszegeo kenyér-egylet alakalt — Héder Istvánnak hívták
=7.1y Antalné, Pandúr Ferenczné, j azt a nőgyilkost, kit 6 évre Ítéltek s a Plosszer Ignaczné, Pieheisz GuszUvaé, letenyei kertben halva találtak meg, borot- •
*!_ Hegyei r. h. Galitzensteio Lipót jn^m tudjuk^a könyvszerzésnek. e rendkivül
elő iiyös módját eléggé ajánlani. Ép Jókai legújabb regényei, melyek közé „A három márványfej" is tartozik, melyek agy a tárgy érdekfeazitő voltánál, mint eredeti-ségük, ragyogó stíljüknél fogja méltán
Perczel Ákosné (Kaposvárról), Id. SzeÉe- j vávalJ a nyakát metszette\'fel, elvérzett s\' sorakoznak a hetvenes évek alkotásaihoz, á Józsefné, özv. Székely Lajosné, §ebes-1 nem megfagyott I érdemlik meg azt, hogy minden magy. ház
\' Hi k kéé d l
tény Lajosüé,Schlickné, Stirling Sándorné, Szaiay Lajosné, Somssich Lörinczné, Szent-gyorgyi Dezsőoé, Sebökné. Szita Gyuláné, id. Tripammer Gyuláné, l>r. Tuboly Gyu-láné, Uager Ullmann Elekoé, Varga L.-ne,
— Hazai r. h. Bpestoek a hóhordis az idén eddig 72 ezer írtjába került. — A szabadkai választás megsemroisittetett. — Starcsevíts Dávidot a lepoglavai állami börtönbe szállítottak. — Ghyczy Kálmán
V«jdaBálintné,WajditsJ.-né,WienerF.-né,\'febr. 12-án volt 80 éves. — Á herendi "Wiener Sándorné, Wusztl Alajosné, Viosz porczeílángyárat az állam eladta.— „Hon-Lászióné; Wagner Károlyné, Zók üán- védorvos" czimű szaklapot szerkeszt dr. dorné úrhölgyek. — ka Adolfine, Biau\' Szénás:--y Sándor. — Jausz György paedag. Cnnilla Cseresnyés Etelka és Rózsika, iró Sopronban meghalt — Pulszky Ferencz Darázs Malvin Vilma és Tinka, Eperjessy vidéken tart felolvasásokat,közelebb Szoin-Juián, Grobetti Mariaka, Hegedűs Margit, jbathelyen, most meg Aradon tart. — Járnia Hedvig, Juhász nővérek, Jack Irma,! Eötvös Károlynak babérkoszorút adtak Rutrovac Mariska, Keiser Anna Lerch át — Zichy Hippolit grófj pápai praelatus Tink*. Mantuanó Janka, Ladáuyi Sárika, meghalt
Mattoscb Gizella,Rózsavölgyi Paulin. Sze- — Külföldi r. h. A német trón-
" " " \' \' szközöltetett. —
ipera megbukott
Mariska, Taliián Eugéuia (Pécsről), Tri-j—Krupp hesr«eni gyárában 17 ezer muD-..omm^r Rafti w—i.j-c. w,;j:*. „Z„A v«\'it foglalkoztat — Az általános háborn-
, gy
ktresMarijka,Spőre.\'nővérek, SchiickIlka,\'Örökösön gégemetszés eszközö Sooissich Katinka, Sebők Irma. Tretter! New-Yorkban a német opera
Mrik jh b
minden állam készülődik. „Fonciére" biztosító bank az idéo nem akar osztalékot adni — Zalevszki a hire3
[lammer Betti, Wuazü Adél,"Wajdits nővé rek, Viosz Mariska kisasszonyok. Ha va-laki nevét kihagytuk volna, tulajdonittas-sék az álarcznak. A négyeseket 46—50, pár táLCzoita. i bécsi postasikkasztó a steini fegyházba
— Eljegyzés. Aohalzer Irén kis- kisértetett. ---------------
asszonyt Anhalzer Ignácz helybeli lakos kedves leányát f. hó Il-én jegyezte el magának König Bernhard, a győri gőz-hajótársaság irodafŐQÖke Bécsből.
- A BÖK Kegjeneze.
*"«í mlly nehé* a nők
j kamasai járásra :&K *"«í
nézve raárcziua 1—6, ős Nagy-Kanizaa- megnyerni, de hA már egyszer meg
\' köayvszekrényén, minden magy. salqnasz-\' talán azt a díszhelyet foglalják el, mely agy irójuk egyéuiségéuél3 mint irodalmi becsüknél fogva azokat kétségtelenül meg-illeti A harmadik kötet közeledik befezé-séhez és nemsokára ismét egy teljes Jókai regénnyel szaporodott a termelésben nem épen szegény, de jó müvekben annál árvább irodalmunk. Már maga a modor is, mellyel e könyv megiratott, az „a kriti-kával vegyes regény", mint azt maga a szerző elnevezte, érdeslódést kelt a kriti-kában és a tisztán élvezetből olvasókban egyaránt Révai testvérek Jókai müveinek füze\'es terjesztése által oly szolgálatot tesznek a magyar olvasóközönségnek, mely inkább rászánja magát bármiféle költeke-zésre, mintsem hogy könyveket vásárolna, — melynek erkölcsi hatása okvetlenül érvényesülni fog a lehelő legrövidebb idő alatt Mi, a sajtó szempontjából, nem tehe-tünk egyebet, minthogy újból és ujbóí ajánljuk a derék kiadó czéget mindenki-nek, a ki a magyar irodalmat nemcsak erkölcsi, azaz olcsó, — de valódi, anyagi támogatásban is akarja részesíteni. Jókai legújabb regényeinek füzetei 20 krjával kaphatók és Révai testvérek kiadóhivatala (Budapesten, IV. Váczi-utcza 11.) szive-sen elfogad egy negyed, fél, vagy egész évre szóló előfizetéseket is.
pocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxooo
íí Kitűnő minőségű csinosan kidolgozott w
X
1-00, l\'2ő, 1-50, méter hossznságban jutányos árban kaphatók
Cíutiuann S. H. czégnél
3261 1-3. Nagy-Kanizsán.
B
X
SÖCXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^J
„ Kis adagban hatásos, nem kellemetlen izii. •
Dr. Korányi tanár.
Kéretik a forrás használásakor
az
egyedül helyes elnevezést
„Koródámon a legked-veltebb hasjiajto viz.„
FERENCZ JÓZSEF
KESERÜVIZ
,Hatásosabb, mint a többi budai vizek."
Dr. Gslartt taiár.
használni. Kapható min-denütt
i sietkiláéii Igazga-tósig Budapesten-
Kitüntetve 7 arany és
érdem-éremmel.
Szétküldés 1887. évben
I millió palaczk.
HUS7.0NHKTEDIK ÉVFOLYAM
SWADLO FEMNCZ

Budapesten.


Ci j ára :
VII.-, alsó-erdó-eor 3. szám.
Ajánlja siilid»liDaiott fnműködS zirredflnyeit, bullimsolt acíélle-mesbol további ssab.dalmasott B:.sicok *• Breozk.féle töltő i> ssellCítetési kályháit, valamint központi fülésberendéneit, sajit ssab-d.lma szerint egy vagy !öbb helyiség ssámára, mely utóbbiak különösen uj epületeknél, iskrlaknil, kórházaknál s<b. szellőztetéssel, vagy eiolloitetés nélkül
igen esetszerűen alkalmazhatók. Ajánlja továbbá valamennyi a« építési szakmába tartozó munkáit, úgymint : épület-, mi- és «serke«o:i lakatos tégla és vakolat telbusó gépeit kovácsolt vasból
munkáit.
Mintakirtyak éa költségvetések ingyen és bérmentve- 3066 17 —27


Járiaczelli gyomorcsoppek.

A L A I KÖZLÖNY
FEBRUÁR IS-ÍD
gyomo ii, fei kilika,
homok- r» ilt\\r»k«ptódt!«, tuu ny3kik«-p*i>«i«, «iíij**ae, nádoré, lányi*. fí&*Jas th» » gyomortól md), Ttoonrörr> fuékMoí gy
» » gyomort
fuékMomíHi. a gyo-lte! fa italok; al való Uxtifc, lép-, máj- ** Ulmak esetttbon
♦ *♦*♦♦«♦«♦♦♦♦♦♦\'>«♦♦♦♦<>♦•>♦♦♦»»*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ti sű-tö sajtolt élesztő g-yén- J5 ♦ ♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»>♦♦♦♦♦<>♦♦♦•>♦♦♦•>♦♦♦♦«♦♦
tr
Tan szerencsém Nagj Kanizsa város, és vidéke t. közönségének becses tudomására adni, miszerint ♦ helyben király utcza 4 szám alatt megnyitottam i

„ELSŐ NÁGY-KANIZSA!
| GONGORDIA. SDTOSAJTOLT ÉLESZTŐ GI1B" \\\\\\
aranTfres DUIUUIIU CWTCIUW- — Ker nrrrcse ára baantaiaU mta-■Jtaiuiai "ryStt V> kr., keCUto. pa-
\'""KAÍÍÍHawHtfiWío 8radr Kan*.
HTwv^re.7. lüüi! Xremílerlm !Mor-
Kaohati minden gyógyszertárban.
,-i!í Kjomorcíiíijipekei sokat
____ raliídiftiR jelíS. minden
övéének piros, tv fenti vp.y.-.cyfryc. tllított borítékba kell gönjryölve lennie és & minden üveghrt melltkelt .luiültl BtaaltaJK.1, meK teli jegyeivé lenni, bogy aa KrenislerbeD Oaaek Henrik künyvayouulaja.van agw-autott. «tj
Kapható N.-Kaoi-siin: Priger Bé-la Kad»rkuioo: B«ck B., Kaptwv.: Cio!-nerVÍDCie, Babochny Kálmán Harcuü-b«oí Kőrös V.ktor Meronya Ftftúcber S. N»gy-B»jom: KSröJ,ajo&, O!nnc*ou Bölcs ]"éU gyógyMaréaíjiraknil. 3162 16 — 52

legjobb én legtartósabb npmueket tüld több éri biztosíték mellett
Oiraíl és
mezőgazdasági gépgyára JP JR -A. GJ-B XJ- B ÍV .A.
Gyári fi^kraktár saját ősegünk alatt.
BUDAPESTEN.
Árjejvsékek kívánatra insjen és bementve küldetnek. 3239 3—1

t
Ül
11
♦ M ♦
Cíimen gyáramat. ♦ f^ ♦
Fötörekvésem oda irányul, hogy vevőimet minél jutanyosabbau s a legkitűnőbb árával láthassam el, miért is azon tiszteletteljes kérelemmel járulok eléjök, hogy törekvésemet minél tömegesebb bevásárlással jutalmazzák
Maradtam magamat a t. közönség pártfogásába ajánlva
MegkuiőnbSstetett tisztelettel i N Í
Herczeg Sándor
sütő sajtolt élesztő gyáros. 3165 15-15
ai
VHHH»VHHHHT«HH*«HHT. V«4U
5{J Sütő sajtolt élesztő sir ÉLT JJJ ♦♦♦♦•>♦<>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•>♦♦♦♦♦♦♦♦♦
V
MOLL SEIDUTZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Őszi gyógyítás
Téli
gyógyítás
ndpn dob
MOH.
Gjon gyógyhatis makaca gyomor- &■ gjomorgnre*, ny*lk, gjomorégé* nékrekíd^ílcn/ijb jok ifetolulii aranyér 4i x leKk0l5nrtlíbb üST batogié-geknél. Egy erodati dobos huxailmti ntantiaaal 1 frt. Raktárak ** omág minden nevet cteíebb gyógy»iertiraib»ti ■OLL A |yityu«r«» ci klr. idviri tzáltiti, Stidt Bect. Tklb 9
NapooLA itétkőidéi atinTÓt mellett. 2 doboznál keTaebb
nem küldetik
Eli««er*» MOLL A. arími Béesbu.
Ülő foglalkosiaomnil] fo^va. u ÖD Moll féle Seidliu porai igfti jó hauUt pyikoroiöJlk ; iamerem eit efywer « mindenkorra ■ kivánok érte (rtiráiy a ,Utea fiíe»a« meg\'-et M«k a gyomrot jóri «a fit köanyüTé teraik.
Ti»t«l«ttel St«M» Jtl F. loikís. BoaB
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Legjobb bedörzsölő szer
, 6SttS
és minden meghülesi be-tegségek ellen.
Csak vtilódi ha,mtnieB üveg MOLL A. védjegyét és aláírását viseli.
Btdottgolérul sikeres haszuálutkössvénr, csn z, mindennemű tes-fájdalmsk és bínnliisuál; bnroeatás alakjában minden sérelem és sebnéL dagu:atok gfalladá-soknál. Belsőleg vittel vegvit.e hirtelen rossnllét, hány-is, kólika és naameDésnél.
Egy iveg ára baazatlali nUtitissal 80 kr. t é.
Raktárak az oiikás; minden nevezetes gvog-pseilar és anyag kereskedésben. MOLL A ayéfysziréu cs. klr. sdvsrl síiilllű Bécs, SUdt, Tsohlasses 9
Elismerés MOLL A. yogvszerész arho> Bécs.
EitUnS Moll-féle francsia borsz«ss és sója vidékemül) hitetlenül működük Rulijjönnekam 60 uvrg-gel, mivel az effiberiség segitségirtkQLZletet óhsjtoic tartan tnagamaál Mélv ttistelettul
3092 29-52 Harwf, lelkész Micboln^bao.
Raktárak Na?v-Kanizián B-lns J. Evozvssaréaz, Roseofeld Adolf, Fessél-hofer J6i,ef, Pre«lma»J és Deuach uraknál.

előre
Egjeáöl caupán Hygrometar idí-jeJsS é>a alu.1, mely mir-24 órára! előre pon-tosan meg-áll*pitj* ai idSjirást,
Ily idÜjelió ór*k axámos h*lyekeD lőttnek
agyán kéBx\'tve, de caakii a Fr aen (iorfí
. kCsponti lir.níg álul szétkfiMöttek a
1 valódiak. Esen kitűnő találmányu itiój^lzSórá-
j nak külalakja baaonlo egy dt*teg faliórÍT»\\
mely t.gy«ier«raiod bármely flobinak k«dvea
éi f«l»tt« érd kea di»\'Űl liolgáh.
MinthOíy egy ily idójel*f>ó- ának ára rendkÍTülí oleió igy mindenki be»ieie»heti. — Ára csupán l rt 30 kr, diixe* !oki« éa (lveg fedélUl dlitva pPdi^ c*»k 2 frt. 60 kr. — Küldés postán gyorian éi pontoia.il emhöz&l-tetilt. 3233 3 - 4
c«ii»: .Vereins Contrále in Frausn-dorf Post Vilshofen in Bayern
A leüjobb
czigaretta-papir
a valódi
LE HOUBLON
fraocria gvártm*njB.
Cawley és Henry párizsi
UidnsÁsoktót óvatik t^pn papir me^Ttzflgaltat&tt Dr. JJ. Pohl Dr E. LodTlg, Dr. E. Lippmann Wc»i »•-(yéaseti Unárok által, kik a Isgjobb ajánlatok adták, ugy a kitüaő minőség, valamint a* egé****gre sem árUlmas tinta voltarái, i hogy mint ilyen, a maga nemében egyetlen.
flíOSER S. Eszterházy herczeg volt uradalmi orvosa.
ÉLET-ELIXIR~


ním E. által ífztSnC.tetve, de fökép lelki.soiere-em mi.jrnjuiUta.aal köleles.égpmnek t«r!om .tcl-Uiir-e„íl ,..Wl a nyil-ános (org.lonu.ak annál .. .nkibb SUzolgáltatni, mintán ti»zta mcggyo.odé!^, Hogv el által as emberiségnél maiadandó emléket hsgyok ma-K.m ntán. wí,et-eI|x|rem.(
már rövid baszoálst után a 1- gvnejrlepShb,leghatásosabb és l-.iobb Kikér- eredir,énv.«i; kitűnj jfaak l.Uonjnlt iilsláass elgyingllésiél. az idegek dernyesssesél vér azegésysigiél síeli, es gy.snr lájd«ln.ak.,al, kfnorm-isksÉI sa7«nlas*t »sjbs|olíl,«y«jy élilsiX a.«»gn»l. Naconkóüt hatioílva „Élet-Klixir -em ne»lŐSZtr
sssdes btisgséf eües .«».uUto-bslásáral tz eMbbl teraissiítes trSt issiit beiyre álllljs felvllliiyazzi az
élesizel\'emet élt-biti az eszméket uyomta-laaal eltá.olitj* sí iegek ezgését, n»»-
. . , , „.._,\\ {ijdslmalmait és elkáritja ennek henyomnlasát a
liu a kB.svén, Ü>?W«r\'« be„,üká„do nevektől, melyek emésztési
tési n.hésseret. f«jf<j*« *\'f.\'íirtt - ÉltaToíitja a bélgorcsot a „otnorb.n, Mbb b.tepég.kn.k b,.to. to^» Jr> „,„•"„ .mé..theüen.é..t;
b—l^g-B,_m , ^„bb s.«r
(Skropbel.) ellen\' «j"ft5£,£™ morgores- is jyomorbívnél (SodOrennen.,
1 1 SZEHVEDÖ EIIBEREKItEK I 1
Csak epTetlen egyss-r rendel-jét-k meg „ÉL,ET-ELIXIK\'-en * é« evoxStfjetek meg »sen s_. kitü»O»4|rér8r és el6re is bilto-.if.kuteket.bogy .ÉLET-ELIX-IR\'-cm mindé.- hasnál nélkűlBs-betlen lesz. A. ÉLET-ELX\'.B csakis egrednl nálam kaphaté:

,R—K, sápaitság- és görvélj**ség nehézségeknél, hányásoknál, gyo-
Bsdspest VI , nyár-saza 39. s! MOSEE 8.
V.izterWzy here volt urod. orvosa Egy p.Ucsk ára ba«2Dá!ati otssitáisal 2 frt 50 kr. 0 é
A szétküldés, a O*s<»g eló-leges bekflldéje vagy ntánvét mel-lett a világ minden irányába pon-tosan eszközöltetik 3221 5 52
Első osztrák-magyar
sorsjegy-ellenőrző iroda
Tlbb Billió forintra rngó nyeremény hever kifizetetlenül, mórt & tulnj-rionosok &«m tudjik, hogy sorsjgyük esetié; már TK% kíbu»t>tt. A napilapok töbtinyire e Ikerre éi rendet lenül köilik a bmasokat kin"k még aorajtgf* van, Dt>m ér ily Uppal cxélt ha löbbíiör t\\ro\\ VAU hatu\'ról. De más ténylcge* ve»t-teaés; is miiidenaapi dnloj A kin k a l\'-gkisebb ny-r«raéDyn>el hnzatott ki m é tékpapirja, aiml, hngy ki nem CBfrílheti, e\'.veir.ri kilátá-at nngyo.bb Dy>rp-ménjie. £ kSetndomaau léü ek oly íntázbelés megtut -lére bírtak melyft min-denki a kinek bármily néma ártéLpapírja. Tan, birokjára a legnagyobb öiöm-mel fog fogadni
W* tnindő89*e 40 kr -ért "M
ax öJdiei tudomáaomrft adott értékp*pírok eddigi v»lamennyi huiiait eÜepSr-■öm 4a aíoi.felül »■ oa»cps baiisokat egy éve* beül.
MéltáiUSíék tebát a birtokában levő huzátlftk alávetett Siises érték-papírjait n^kem jppjiékb«n beküldeni vagy *xt-m41yes«n bejeientení. Ax ellen-őriéiért járá évi -40 kr. dijat T&gy póíUutaWánynyal. ragy — a mi legolcsóbb — bélyegben vagy BflyS2«" 3 IflVélbei te^.ík beküldeni.
Eiért éa küldök nyugtát a 40 kr. éri ellcnőrsö díjról éa egyúttal Art -sitést, b& vdimnely papírja a bejelentéi napjáig haiatott Ha valamely tort-)••£>■ e é,kőiben huutik, zirl levélbea köldök in<tt\\té*\\. 32S« 4—5.
buk ét I? 1? K V ti T A H" B"11^""*\' v -váitóhiz ÜKWI-Cii A. ti. o»rotty*-i 5.
•W JProspectvsok kívánatra ingyen és bermentve. "W
\'*
KAVIÁR nj legjobb #ffv kiló.................
REKINGEK 1 son Udaba CODIÍBOIT. tartalma 31) db elia. I:«i4 . . . .
OADOCZOS tSchflISt- be1 fnsto t«k 1 postaládácskában........
X1ELER SPROTTE.V kSrOIbílíl Í00 db. 2\'/ kiííi lioiba caomajoKa . . 2 Uda ogy«etr< reode,:re 2 frt 15 kr. 4 !id« osak .....--...
TŐKEHALAK szárngitotuk )■ 4-«en tlkéssitve ta posU ladicska ...
KIF.LER nriatisk kCralbelfl! 30 drb. egy postaládában........
KÜCKLTXGl najyok korolbo\'lll JO drb. egy ládár.a.........
kicsinyek . l*"i drb. . , .........
HOLLANDI oj heringek egy hordócskában, mely karBllMlttl 25 drb. tartalma*
KOVEE boringek ujjak és nagyok 30 drb. egy postahnrdócskaba .... I UGYANAZ njjak kosflpQagysáeban, mely 45 drb. Urtalmaa ......
■ FR1S3 Tilogatott Gadéczok (Scbellfitche) 1 posuladácska ......
; Toojari halak heringek sütéshes ...............1 „ S5 .
| Mindezeket bérmentre és posUsUaTét mellett «j»nl :
E, EL SCHULTZ Altona bel Hambure. 3241 2-5
2 frt , 15 «:
1 , 85 .
1 , 2S .
S , 75 .
2 . 30 .
2 , __
2 . —
1 .
1 , TO .
1 . 6fi .
1 , 50 .
2 .
OOOOOCOOCOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO(
8 STÜKRATH L CO. Ifomhiimri Hm D7QtlHilííóa STUKRATH 4 CO.
HAMBURG
HAMBURG.
51
i
ajáoljik viligsiortB ismert kitűnő íróikat
»"fr.*3"TŐ,VÍid3trt 7 25
. 2 4Ü
Cuba-káv*. >old deüc 5 kiló fr Ceylon, söld kitünS „ „ „ Arsnyja, sárgaárom „ „ ,, GyőngykáTé *öld kit. „ „ „ Arab Mneeakot tQses „ „
8UEBOGAT0M0K kivék Tegyitósére melegen ajánKa. JlT.-Snrrnflt 4 küó frt 2.20
6.60 6.96 6.95 7 60 7.10
Mocca-Sorrogat 4 kiló frt 25°
Amer. kávelis.t „ .. „
Kiéli kSvérhal, kb. drb. kit ., 2 10 Oroei IUIIIPI, valódi 6 kiló (rt 1.70 Xarinn, bering delic „ ,, ,, 2.10 Christian. Anchoeis, kosr. import ■I. <kr. 2 05
Ki.«!í M.tjo.hering, legjobb tili
ára 5 kilös hordákban t b
El>6 faj Flobm-Heriiig kb. 40 drb
áeie. 5 kilás hordókban 1 TO
SÍTÜÓ Gnoto la Kaviár,^ enyhén sosya
! klli 5 40
Aal in Gel<e, kitnno 5 kilós hordó 3 Bi
cök^nníoi
>l ol„obb.
^^
Then, legnjabb nrsu. ele^aman becio- I C»4í«ár-M«lángeca»l«.dthoa kit. ír. 4.^
magoiva portómpoten. il; Oro*z karavinthea eoyhe kit.fr. 8 30
Congi, nagyon erÖB fr. a.fío iff Jamiük»-Rom régi 4 liter. fr. 4 —
Souchnnn, enyhe aromája ,, 3.60 jl Pfcle Cognac, ig. fin. 4 liter fr 7 80
| Peero-Sochan?, nagyon árom fr. 4.70 || Legédewbb naranca5kil. koiáifr. 1.95
£ adási feltételek: Bérm-ínUtien és b - fcomtgo is otioTet meliett. Friíi ét ffiatolt halakoil iniiereUsD veTCkné! eiakii
elSlegei fizetéi mülett. Arjecjiikek sok 100 sem emiitett oikrül ingjén es bérmentre. 3178 11—18
Friss tengeri halak, bílnilkai jólbeion _ 4 kiló n. n. Sehnella! Doraschshal A
friss hering
fr.
130
z StDkrath & Co. hamburgi árutzótkülfJéw Hamburgban. §
0OCX3O00OO0OO0O0OOOO0I.3O0O0OOO0OOO0OOO0OOOO0O
WljdiU Jóisef köOYvcyomdíjsbóI K»gf-S«jiizsta.
S888. február 25-én.
8-l)£ szám
Huszonhetedül évfofyam.
Kl&ftxrtini dr
Egyel tzán 10 kr HIRDET F. itt
tit l
KiMMiriillíiék mindn. esje. dSk

KÖZLŐIK.
ellemi :észót ílletS k l
[anyagi réssét ÍlI<»tÖ k$zUm g a kiadóiuvstalhoi bér
A\'«ff y-Ka tiizsAn
takarékpénztári épült-c.
ietltti Iprelek nem fo-gadtatnak el.
Kéziratok vissza nem
--------■—■—■ j~" A nagy-kaniíiai „Kereskedelmi Iparbank", a „nagy-kanizsai önkéntes Ulzuüó-egylet. a „nagy-kanizsai kisdednevelö
\' egyesüiet", a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet\', a „soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külvdlasztmányának hivatal/)! lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V_EGY£S TARTALMÚ HETILAP.
Ha! íegyan az állandó szinhá\'í ?
Nagy-KtniZiÍD létesítendő állandó színház ügyében számtalanszor fel-szólaltunk.-A rirosi ■ hatóság Icebe-i lében akkuit is már egy szinhiz-figyi bizottság, melynek működéséről legékesebben szól három esemény.
Először: hogy t. képnseló tes-tület évekint egy ezer forintot vesz fel e ctélra városi budgetjében.
Másodszor a nagy-kanizsai taka-rékpénztár jelentékeny összeget sza-vazott meg, nemkülönben
Harmadszor: hogy a dél-zalai takarékpénztár hasonlóan nevezetes összeggel alapítványt tett.
S mégis csend veszi körül a szép eszme megtestesilésére szolgáló elhatározást.
Legújabban a ,Polgári Egylet" tett egy hatalmas lépést, t. i. oly nagy termet építtet a nyáron, mely esetleg színháznak is kényelmesen beillik.
Hát ez igen szép és nemes törekvés, de mégis az állandó szín-ház a sóhajok összege. Hol lenné ez az állandó színház felépítve ? Már sok tervet hallottunk ez érdemben, ajánlunk mi is egyet.
Tudvalevőleg &z „Oroszlán" szál-loda megszűnt, tulajdonosa meghalt, továbbá a mellette levő megyei épület, mely ez idó szerint elég szomoritólag katonai kórháznl szolgál, eladó — nem-e volna helyes e két épületet megvenni a e kettő helyén az állandó színházat felépíteni!?
Lehetőleg a táros. közepén van é* igen szép térrel rendelkeznék.
Ajánljak az illető szinházugyi bizottság figyelmébe.
ma°,ztó Bzlet-pangá3 folytán, más- kötni: hogy bármely vállalkozó &l
felől pedig a külföldről beözönlő szükséges munkálatokat egyenlő ár
kész czikkek, sőt a fegyencz-mnnks mellett . a helybeli iparosok által
botránykoztatő versenye miatt is e köteles készíttetői. R alaatta! kér-
város ipsrös osztálya csat a napról- jtt^ a tekintetes tanácsot, miszerint
napra való lételért kttzd. Remény ezen türelmünket a képviselótestü-
és kétség kőzHt vártuí az építendő létnél is tolmácsolni éa pártfogolni
laktanya árlejtését, illetve az építés méltózt»ssék. Siadását. Kétség között 8zért: m,ert Mély tisztelettel maradva
az utóbbi időben történt épitkezé- j
seknél legtöbb eselben a szükséges\'
Nagy-Kanizsán, 1888. febr. 8 án
asztalos, lakatos, sat. efféle mü"nkák tartott elöljáróság! ülésünkből.
helybeli iparosok mellőzésével, pj]jj fereilCZ MiltÉUfi SSfiiOP
k
tiikár.
ipr. test elnök.
Az ipartestület farsangja
Az ipaitestület. niiot rain.ieD évben.
A nagy-kanizsai ipartestület köréből.
Tekintetes városi taou.es !
£zoo sanyarú körülmények között, melyben egyfelől az Általános nyo-
vagy külföldről szállíttattak, Tagy, pedig a vállalkozó összeszedte a szatbeli ^unkás-segédeket, s ezekkel készíttette a munkákat. Az állam és\' Táros terheit riselö helybeli iparo-sok pedig nyögve ezen viszás álla- "F ez ^ is megtartotta jotékonyczélú y B J , , . , tanczvigalmát „Segeiy alapja -javára. A
pótok súlya aiatt, tűrtek minden j&vedeleill kirau:atása is eddig minden jobb kilátás reménye nélkül. Kemény alkalommal küröltetett, s is*y nyilváuos-és kétség között vártak tehát az sá»ra hozatott a „Zalai Közlönyében, s a árlejtés eredményét, hogy váljon kimutatások eredménye mindig kedvező olyan vállalkozó nyeri-e el az építést. v^*»©\' agyira, hogy lS77-ik évtől fogva ulJ«u *«*** »w*v J l f ■ ÍIÍX) Ínra rug az összeg kamataival együtt,
aki a saját erdeke melfett a hely- ami a ^^ segé\\yezésí^ leszámításán béli iparosokra is tekintettel lesz, ^ÍVQI a segélyalap javára gyüjtetett. Az vagy olyan, aki minden más tekin \'idei vigaiom eredményével azonban nem\' tetet és méltányosságot mellőzve, örömest számolunk be, mert 3i frt defi-csak a saját hasznát tartja szem czibőí álL
előtt, s igv ismét olyanok halász ., , Hja, nehéz idők járnak! Esen nehéz i , ,,.,-■ i ,-« nlok azonban az iparosság fölött nemcsak
szák el a helybeli iparosok elöl a abbo! ália.ak, ho^y a munkáskezek leg-mnckát és keresetet, akik e város nagyobb része beverni kénytelen, s nem-I terheinek viselésében részt Bem vesz | cssk hogy a mulatságra valót, de napi - Qek j kenyérre valói sem. vagy csak alig kére
Mivel pedig nem méltányos
nézve sem lehet sem anyagi, sem ] folyó feladatát. Nem hogy egyesülne a tör-
vényadUt alap;>n saját java és érdekei t. előmozdítására, hanem az Összetartózás-
a közgyűlés határozata folytán kü- \'^Lí> s az. érttek«k kölcsönösségének még °^ ] látszatát is tagadja, s minden igyekezetet
j arra f\'-rditja.. hogy azon alapot, melyen a ii--héz viszonyokkal szemben is megá.Ihat-na söt ú^y anyagi min: ejkölcsi tekintet-ben gyarapodhatna, lerombolhassa.
A vigaiom káros anyagi kimenetele is tehát nagyobb részben ezen visszavonás-ból eredt. Mert hiszen nemcsak a szegé-nyebb része hiányzott, akik inaskor sem s/oktak megjelenni, hauetn azok is, akik
| keuyérre való: sem. vatry csak alig kére
ig ez nemcsak hogy isik "\'""■ hanem_abbó i< áll. hogy az ipa- s, de a városra magára ™* ™Sf tijTerS^! het sem anyagi sem * fló fldá N h
ert\'öícsi szempontból közömbös dolog. S mivel az árlejtés első eredménye
lönbeti is változást szenvedet^ s uj árlejtés helyeztetett kilátásba, fei használni vékük az alkalmat arra, hogy alázatos kéréssel folyamodjunk a tekintetes tanácshoz, miszerint az árlejtésnél méKóztatnék a helybeli iparosokra is tekintettel lenni, s a mennyiben lehetséges volna az épi
■ott voltak, s ez idén is elmentek más mu-latságokba, saját, társaik közé, saját sze-gény ipr. társaik (s ki ludja, egykor nem-e ő uekik maguknak is) segélyezése czél jábóí nemjtartotlak méltónak, megjelenni, s egy pár garasráldozn\'.
A vigaiom kft.önben igen szépen s:került. Azon kis társaság — \'26 pár tánczolt —méltóan képviselte az iparosi Cíiztályt, megmutatta, miként kellenek ■ megjelennie, és v selkednie az összeinek.. A deficzit pótlására — hogy ezzel a j (yalhp ne csorbuljon — az elöljáróság. egy tarsas vacsora rendezését határozta,! amely hétfőn, e hó 13-án e^te a testületi helyiségéb.-n meg is tartatott. :
Iiaz, hogy ennek tiszta jövedelmével a defic/itet kiegyenlitni nem lehet, de h-t! a deficzites táuczvigalom kü-önben igen szépen sik^riíltoek montihaló, ezt a tár-sas vacsora e tekintetben is felülmulia. Mert ünnél tiszteségesebb, éi kedé-Ive^ebb polgári mulatsáfí nem is képzelhető. A 60 tagbói álló, nő .kel vegyes tát sasig minden tagja, mini ha egy teát s egy lélek lelt voina, oly egyforma, zavartalan jó-kedvvel, s kedélyesen mulatott, hogy min-deu egyesnek a ieike örült, látva egük a másikának jókedvét, és testvéries egyetér-té^ét.
Nagyban emelte az estély fényes er-köcsi sikerét az elnök kedves nejének, Miltényi Sán<íornénak fáradságot nem Vi-mé!ö. és á\'dozattal is pótió buzgó közre-! működése a?, éikek Ízletes elkészítése és , ízléses feltálalása által, s az által, hogy a/. i étkt-lc számát a többek melleit egy egész | garmada forgác>fánkkal is sajátjából sza-! porítottá. Amiért neki a rendezőség itt, > utólagosan is köszönetét nyilvánítja. I A második tál ételnéi Föidy Ferenc^., \'mint magyar társaságban, magyar ember-i hez illő, a le«el?ő magyar emberért, a i király ért emelt poharat, amit a társasig ífelálva, lelkes éljenzéssel fogadóit, j Ezután még vagy három beszéd tar-tato\'t a testűiét felvirágzásáért, és a tagok egyetértésééit. Az étkezés végeztével pe-jdig a/ egyik tere::iböl az asztalokat ki-\' hordva tinezra kerekedett a társadig, s mulatott éjféi után egy óráié fesztelen vití kedvvel, s ekkor azon általános kívánat-tal oszlott szét, hogy a ta»ok közü ti is-merkedés é-i barátság terjesztése, s az egyetértés .elömozdíiása száljából il\\eu j összejövetelek minél gy-ikrabbau rendez-tessenek.
tés elnyerését azon feltételekhez\'megtehették voloa, akik máskor mindig
ÜS&8. évi uj(>nezo/,á.s Zalavár-megy.ében.
Márczius 1 —6. nagy-kanizsai járás. Polg. eluök Cseítán Károly alispán, polg. orvos dr. Maagin Károly megyei tiszü orvos. I. koroszt. 306. lí. koroszt. 282. III. koroszt. 219.
Márcz, i—9. Nagy-Kanizsa P. e. Csertán Károly. P. o. dr. Mangin Károly. Lk. O.U3. II. 148. III. 122.
Márcz. 10—16. Keszthely. P. e. Pap Sándor. P. o. dr. Mangin Károly. I k. 0\' 277. II. 192. III. 212.
Márcz. 17—24 Tapolcza.P. e. Csigó Pál. P. o. dr. Mangin Károly. I. k. o. 450. II. 288. III. 280
Márcz. 25—ápr. 4. Sümeg P. e. Forintos Kálmán. P.o. dr. Lukonits Gábor. L k. o. 263. II. 222. III. 203.
Xpr. 5—10. Zala-Szent-Gróth. P. e. Kozári A. P. o. dr. Mangin Károly. I. k. o. 194.. II. 149. III. 1C6.
Ápr. 11—13. Zaia-Egerszeg. P. e. Csertán Károly. P. o. dr. Mangin Károly. I. k. o. 76. IL43. IIL 43.
Ápr. 14—19. zala-egerszegi járás. P. e. Csertán Károly. P. o. dr. Mangin Károly. I. k. o. 273. II. 216. III. 234. i Apr. 20—26. Pacsa. P e. Árvay István. P. o. dr. Háry István m. t főorvos-I. k. o, 265. II. 192. III. 209.
Mindezeknél katonai elnök Grüne-waldti Haasz Kamillo cs. kir. őrnagy\'. Avató tiszt Wastel József cs.kir. hadnagy. Honvédségi elnök Viktovic János m. kir. honvédszúzados. Avató tiszt Pleheisz Gusztáv m. kir. honvéd főhadnagy.
Továbbá:
! Febr. 29—márcz. 3. Nova. P. e. Árvay István. P. Ü. dr. Háry István. í. k.
0. 104 II 129. III. 159.
Márc/.. 4—10. Letenye. P. e. Málits Jinos. P. o. dr. Hajós Sándor I. k. o. 240.
;H 249. 111.230.
; Márcz. 11 — 17. Perlak. P. e. dr. Beatzik Ferencz, P. o. d. Bőhm Szidney.
1. k. 0. 251. II 261. III. 242.
Marci. 18 — 24. Csáktornya. P. e.
i Molnár Elek. P. o. dr. Krásovecz Ignácz.. I. k. o 357. II. 344. III. 203.
j Márcz. 25 —apr. 7. Alsó-Lendva. P.
! e. Hajós Mihály. P. o. dr. Király Mór. I. k. o. 430. II. 341. III. 3fi7.;
.M indezeknél kat onai elnök Major Árpád lovag, cs. kin őrnagy. Avató tiszt Seydel József cs. kir. hadnagy. Honvéd-ségi elnök Paracz Lukács m. kir. honved
T í r e % a.
Mátyás király bordila.
Hiiffthang mellett vígan WQZYÍH,
Gyfiogyötő bor *x aranykebelyben Dfclnokolt ! Babimtot * sterelmet
Hirfátokní.k bÜF&i húrja langjen I Zoogjeo, mínt ■ fcrnlyiió pia*tor . .
Zenéjén mint i bu»lá «aioginy, K*1T sz-erelmét B bix.*tát dtloija.
Ac erdőben egj vadrótj»-fÍL.
ogy & szivem sirjoa él vigadjon! C»illogó bor l&ngoló bevetői
üyí-uyörében mint a nap ragyogj0" \' Uajd miként a stonaorpfii ága
Bánátit)*n ib gyöngybirmatot, — Síivrin U lokogjon bánatában . . .
C»tüg *. billikom ! Daloljatok !
„SiirT* TÍgad a rn&gyar!° — Katája
Kéjgi sB8nved黀it siratja . . . S elmereng bú> lelke a jöveudSn, —
Virrad bcnDe boldogsága ukpja 1 Hinat ét rentér y kött nngstótváü,
Kidalolj* vtdim bordalát K. p daltól bújit alfelojtváD,
Kitiriti a. csería-kupit.
Zengjetek dalt, egy kirátyí bordalt 1
Szivem linktai hogy 6tf«l«jUem. KúiixBziabeii ! áiitam a vi ágot
S íírömkönyemet a boiba ejUem. if-Ue hoa6 bú é» honfi gondok)
Hort, sierelmet . . . mindent saufjete lJ»)t a Kivbe, « x kriitálypohiiba
üyüagyCifí píros bort tClUeíeitl
G;á»o]ó lelkek TÍS\'auUl«ja,
Bor, varaxahaUtmu, mimoritá 1 Btír, dic*5 b T 1 a ÍSOBXJITI axivot
í\'Aet baltaamoddal felvidító : Bor!\'te roi&d xeagjen A dic*ín«k!
Pendűljon m*t hirfa cíimbalom, — 8 mint etflithaogjitt a kit pacsirta :
Sient Örömmel wogjen bordalom.
Szerelem dicsőítessek a dnlbao.
Pengő ozimbaiomnak hangja melíeu. Szerelőm & stivnek driga gy">ngjej
Szeralcm ragyog a Cíilíagoklan ...
SierelemrSl suttog a virág . . -Bor, piroi bor im ! * serlegekben,
Koczcxintsunk vítexek, ié. iik ! I
| Zengjetek diuoségea csatákat. i Diadalmas, győzedelmes barcutl j Melyben .----------\'"-\' - -l—*

^ iégy Bsivem szerelme !
Uyémántkíncae a rangyar hátának. Sziveinkben őrzött aient ereklye.
Helyet nekünk ősoínk hagyinak, — Megdaiolva légy dic.ő szabadiig 1 ...
S trétlört rabbilincaekoek; caCrgéte Légyen a dalt kiséró tene.
Zengjetek magxsEtos honstereimet
K magyar királynak bordalábaa I HontzeieimQnk fényeaen ragyogjoa
iímt a nap a. hajnal bíborában ! I Hajt* hegedősök ! Noaaza, dalra !
HOÖSIereimet xengjen háifd, lant, — Éi hallják meg, kik ott ei«D«t<-régnek
Cttprusloobok árnyában alant
Z ngjen ax igaziigról tsoloisma
agyar bárdok MŰI énekében 1 JÖD a steplSte en igktiág Oel*iE>fények, innány elleuében ! f.t ax áiUtlannl üldöiöttek Yídelemben réizeaüljenek, Af erény felett a rétek és bfio idl sobw üljenek.
Nép, lEibadsi-g népe, hói magyar nép 1 Éretted ürib m im ! a kelyhet ....
Mint Laxinat, ssép magyar hasimat, Ögy imidlak nép«m, ngy sieretl-k.
Élj dícsoo, mint éltének apud
; S nem sBpörnek r>l évezredet, i Bir sranyk»|Áizo» völgyeidben
Vér hullámok hömpölyüljenek . . .
ZengjPtt k dalt, egy klriiyi bordalt ! ! Zeügjetek si*bxdaigot szereim t, i H-.rt, diciS-é^et. véres csatakit . . 1 t Hirfa e czimbx]ómnak fiaogj* m^e.lett É»/eje«étek be Biect fohiazszal
É)f5 s»JY*>m íeűgö bordilit : Aáj boldog jövandőt a m:igja.mai£ S ílld meg isten az éd s hsu.it l ■
BálitUffy Bálint.
A miniszter előszobájában.
— Huraorr«ik. —
Irta : K. MÁRTONFFY 1MKE-
A miuiszter előszobájában két fekete [frakkos ur várakozott a visszatérő" komor-sokra.
Az iíjabbik, névszerint Végh Gyula jogtudor, kellemes egyéniség volt. ér nies arczkifejezéssel. Mint a m.niszteriüm ! segédhivaialnoka, irodafőnökének bizal ! mát bírta, ki őt ügyes-bajos esetekben j szívesen előtérbe szoritá. Ennek köszön-J bette^\'égh, hogy ma elí-ő izbea volt kihall-galásou a mioiszterné\', ki öt igeu fontos üsyben hivatta magához.
A második idősebb férfiú volt, ki a nálunk nigyon is közönséges Tóth névre hallgatott. Foglalkozására nézve jogász volt, ki foghúzással,.ónozással s több efé-lével foglalkozott, s a fővárosban nagyon sok delnö wlr, kik vakító fehér fogaikkal elhajolták a férfiakat és kik ezt dr. Tóth Máténak, miként magát nevezni szerette, köszönhették.
Ez a dr. Tóth különben nagyon egy-szerű ember volt, ki, ha Schwarz szerzetes
ezelőtt négyszáz évvel az emberiséget nem : boldogította volna, bizonyára senkinek vált volna veszélyessé.
Ma anélkül, hogy dr. Tótbnak erről; sejtelme lett volnn, a miniszter leánya ■ számára akarták igénybe venni, ki heves \' fogfájásban szenvedvén, várta szabaditóját.
\\ égre a komornok megjeleat és monda:
— Kérem doktor úr szíveskedjék ő excellentiájához belépni.
Lett légyen, hogy dr. Végh az őt il-lető felszólítást nem hallotta, vagy pedig komovnok tévedésből a másikhoz for-dult, elég az boiczá, hogy még mielőtt va-laki észre vehette volna, a fogorvos lépett a miniszter szobájába, s ügyetlen bókolás közben várta a kegyelmes úr megbízását.
-- Főnöke Lonkay osztálytanácsos úr ajáulta Önt nekem, szólalt meg miniszter 1
A fogorvos ismét bókolt, mert jól ismerte Loukayt. ki legjobb vé&enczeiuek egyike volt. A miniszter ugyau ,főnöké nek" nevezte, de hát mit érthetett e mel-lett egyebet „megrendelőjénél" ! így tehát Tóth uram a miniszterben ujabb „főnö-köt* réméit nyerni.
— Alkalom nyílt — folytatá a mi-niszter, hogy ügy-ismeretét nagyon fontos ügyben érvényesítse. E czélbó! még Kassára kell utaznia, hogy az ottani kerü-leti adóhivatal tanácsánál vizsgálatot tartson, mert, amint hallottam: tetemes defraudatió forogna fenu. Magára meri e vállalni e küldetést ?
A fogorvos, ki „defraudatió" alatt valamely ritkán fellépő betegséget képzelt, újra és mélyebben meghajolt.
— Kegyelmes űr! — viazonzá. —
Leereszkedő bizalma nagyon megtisztel és igérem, hogy a pénzügyi tanácsos urat kellően meg fogom vizsgálni. Megnyug-tatásul közlöm exceiientiáddal, hogy már a legsúlyosabb „defraudatiÓ" eseteket sike-resen kezeltem, s ha csak e veszélyes ■ I betegség megengedi, mindent elfogok kö-: vetni, hogy ne kellessen palliativ szereket i alkalmazni.
\' A miniszter mosolygott „hivatalnoká-i nak" komikus feleletére és ueui tudta, ■ vájjon sajátságos humornak, vagy nagy zavarnak tulajdonitsa-e. Meghagyva neki, hogy a további utasításokat Lonkay osz-tálytanácsosnál vegye át, a miniszter el-bocsátotta.
Dr. Tóth nagyon megörvendett, e \\ megtisztelő megbizásnak és legott Lonkay | osztálytanácsos lakására sietett , | Eközben a komornok-Végh Gyulát, j kit tévedésből fogorvosnak tekintett, a i miniszter 19 éves leányának szobájába vezette, kinek kipirult arcza eléggé elárulta kellemetlen helyzetet, melybe valamely i gonosz foga hozta.
A fiatal jogtudor mélyen meghajolt a szenvedő kisasszony előtt ki segítségéért 1 esdö pillantással nézett rá.
— Oh kedves doktor úr — szólalt , meg majdnem síránkozó hangon — segit-; sen rajtam, m?rt e tájdalom már-már ki-! állhatatlanná kezd válni. Lépjen közelebb
és vizsgálja meg e gyalázatos békebontót. Ezzel a bajos leányka a mennyire ; lehetett, kinyitotta rózsás ajakát és nagy nehezen rebegé:
— Itt hátul az utolsó előtti I Nemde , már egész fekete. Csak arra kérem, kerül-
] je, ha lehet, a kihúzást.
Dr. Végh nem tudta, miként ^ut e
HUSZ0NHETED1K ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1888. FEBRÁUR 25 én
százados. Avató tiszt Kalas András m. kir. honvéd főhadnagy.
A m. kir. hoovédséghez 39,552 főnyi ujonczjutalék és 3955 főnyi póttartaléki jutalék kirántatik, ebbó! esik a Upokzai sorozó járásra64ujODCzés6póttartaléko31 a sümeghire 41 uj. 4 pt keszthelyire 56 uj. 6 pt, kanizsai járásra 62 uj. 6 pótt., pacsaira 4S uj., 4 pótt, zala-egerszegí járásra 54 uj. 5 pótt, novaira 2" uj. és 3 pótt, zala-3zent-gróthira32 uj. és 3 pt. alsÓ-lendvaira fii uj. és 6 prt, letenyeire "\'8 uj. és 0 i\'t., perlakira 35 uj. és 4 pótt., csáktornyaira f>0 uj. és 6 pt., Nagy-Kanizsa, városára 33 uj. és 4 pótt, Zala-Egerszegre l\'i njonrz és 2 póttartalékos.
Xlf. jelentés az iskola-takarók-
pénztárakról Magyarországban-
1386-1887-ben.
WeU* Bernát Ferenci kir. tanieios *z on. magyar Giz.l- Efj-let decz. 30-kí ölesébe míut at ikkol* ukarékpéoitári biiotUág elűöke * kcvftkeiö igen érdekei jelentést o!v«»u fel
(Folytatás.)
3. Intézményünk nagy szolgálatot tesz a postatakarékpénztárak intézményé-nek, a mennyiben a gyermeket általában takarékpénztárhoz szoktatván, ezek szá-mára kiientélát nevel. Feljegyzésünk sze-rint már &z idén is 113 iskola-takarék-pénztár a posta takarékpénztárnál gyö-mölcsözteti betéteit (nagyon sok helyen, hol az iskolákban betéteket gyűjtenek, még niocien posta takarékpénztár). — Dicsérettel kell különösen kiemelnem, hogy Aradon a posta-takarékpénztár fő-nöke: báró Purczel Béla az ipariskolában hetenkint személyesen adja át a betéti könyvecskéket a takarékoskodóknak a be tétek átvétele alkalmával. Ugy Magyir-országoo mint Atiáb tk
idegen nemzetiségű tanuló kénytelen ez gásukba ajánlva, maradunk mély tisztelet-
által a magyar nyelvet gyokórolni, mert a kezeikhez kapott takarékpénztári köny-vecske terjedelmesebb szövegével együtt csupán magyar nyelvű és ezt a szülék is elolvassák.
Nem tagadhatjuk, hogy még most is léteznek egyesek, kik intézméayüakkel szemben hitetlenek, ellenségeskedők. Sze-rintem ez annyit tesz, mintha valaki ta-gadná, hogy a nap világit, a tüi melegít, a viz nedvesít, vagy a jég hűt Itt ott akad még olyan, ki az intézmény elleti valamely lapban ir. természetesen Íróasztala mellől, nem kísérletből, tapasztalatból, hanem csak theoriából beszél, pedig már Goethe is azt mondta:
„Szürke, barátom, ag, észnek bármi
De zöld\'az élet arany fája!°
theoriája,
Igaz. az iskola-takarékpénzárak in-tézménye valóságos aranyfi, melyet te országos magyar gazdasági egyesület gon-dozása alá veit, évek óta nevel, ápol, éa róla majdan arany gyümölcsöt fog szedni, erkölcsileg és anyagilag vagyonosságot, gazdagságot és boldogságot szerezvén a hazának. -
E jelentés Örvendetes tudomásul vé-tetik s a nemeakeWü adakozók s a bízott -
fáradhatlan tmzgalmú elnökének a választmány köszönetet szavaz.
Ezzel egyidejűleg Weisz B. Ferencz a választmány tudomására hozza, bogy a jövő évre is 1000 frtot ajánl fel e nemea czélra, mit a választmány élénk é^é l vesz tudomásul.
(Folyt köv.)
U i r o k.
— Ö Felsége további legfelsőbb in-
| tel a rendezőség.
— Uri mnri. A .Társas-kör" társas vacsoráját mu\'t szombaton ritka jó kedv vei tartotta meg. Sokféle ízletes étel és ital hordatott össze, nemcsak hazai, de még távol külföldről is. A kedélyes együtt-lét szellemi szórakozásban is részesült. Az étlap humoros összeállítása ig6Q mu láttató volt, szólt a zene kivilágos kivirrad tik. Az elnök mindenben kiváló figyelmet tanúsított Éljen !
— A. véletlen sokszor útmutató. Ily véletlennek tarthatjuk, hogy az izr. nőegylet ugyanakkor tartja évi rendes közgyűlését, niikor a keresztény nöegylet-nek pedig alakuló közgyűlése lesz. A két rokonczélu egylet, ha a város szegényei-nek agyét együttes lelkesedéssel viszi, sok nyomort enyhít sok kö yt törül le és az általános jólét szilárd előmozdítását idézi elő. Az izr. nöegylet vagyoui állása ^705 frt 71 kr. Mull évi pénztari kirauta tása 3248 frt. A kiházasitábi alap 369
frt4ükr
— Beküldetett hozzánk a nagy-kamssai kereskeriekni és iparbank rész vénytársulat 1887. mint 20-dik üzletévi zárszámadása, mely szerint mérlegszámlája 309.219 fr 35 krt veszteség-és nyereségi számlája 29010 frt 50 krt, éri forgalma pedig 12.349.344 frt 26 krt tüntet fel.
— „Nnszhir. Viosz Béla kir. aljbiró jegyet váltott Gáspár LeDke kisasszony-nyal Keszthelyen. — Porjesz József pedig febr. H én vezette oltárhoz Weisz Recha kisasszonyt a n.-kanizsai izr. imaházban.
— Meghívó. A z.-egerszegi ifjusig alulírott tagjai 1888. évimárczius hó 3-án a helybeli nöegylet pénztára is a Zala-Egerszegen alakulandó kisdedóvoda alap-tőkéje javára a Casino helyiségében
(Arany Bárány szálloda) fclolvasásFal
tezkedeseig minden hétfőn és csölőrtökön Us hangversenvnyel egybekötött zártkörű

alkalommal az összes bevétel 181 frt 39 kr.
tiszi
ger
órakor.
a kiadás ped.g 81 frt 9 kr, ezszerint a Belép\'.i dij: személyenkint 1 frt, család-;ta maradvány a fent czimzett egylet \'jegy 2 frt 50 kr. Felülfizetések köszönet-ara 100 frt 30 kr A nemes czél érdé fodk
évi működésük után, azaz 1874-ben volt Francziaországban 170,066 betevő, a be-telt összeg pedig 573.498,967 frank, [javára 100 frt 30 kr. A nemes czél érdé- teíferad\'uta\\r&uirirDÍÍari7ü»tá7tatnak
feDnállása után, a betevők száma már,-, „,„„„„K1 .
. - W3 OU o^,«a.^Oílr£.nair ---- «,.*„..■ W8gVar

teljesíti és fejleszti a népben.
3. De „last, not least" — utolsó, de Bem legcsekélyebb — baszna az, hogy intézményünk .a magyarosodásra is ked vezö futással vau. Feljegyzésünk szerint ugyanis a kiiiötiböző nemzetiségű iskolák-ban szám szerint takarékoskodnak a ta-nulók: magyar iskoiákbau 11,291, magyar és idegen ajkú. vegyes iskolákban 6 710, német 1,760, tót 2,019, ruthén 519, szerb és horvát 255, oláh 685, olasz 130, vegyes idegen ajkú 1,222, összesen tehát 6,590
megtiszteltetéshez, hogy a szép hölgy fáj-dalmán segítseu. Sokáig gondolkozott, de nem birta kisütni, hogy mivel szerezhette meg magának e bizalmat Szükség esetén főzött ugyan csillapító theát kávémasiná-jában, de fogfájást, még pedig miniszter leányának nemes fogfájást megszüntetni, reá nézve ismeretlen dolog volt. Végh tebát zavartan követte a szép leányt az ablakig és szánakozva nézte az állítólag fekete fogat.
— Ez a fog teljesen odvas, nagyságos kisasszony! jegyzé meg az állítólagos fog-orvos, bogy valamit mondjon.
— Hát nem hozott csillapító szert magával doktor úr ? — kérdé a leány ?
A fiatal jogtudor tagjait hideg bor-zadály járta át Minek fordultak ép Ő hoz-zá, hogy e válságos helyzeten segítsen ? Miért nem fordultak fogorvoshoz, hkz a fővárosban elég ilyen „doktor" van. Mind a mellett nem merte a benne helyzett bi zalnat visszautasítani, nehogy elárulja tudatlanságát.
— Történjék bármi — monda magá-ban — ne zavard meg iráLtadi jó vélemé-nyében, jó csillagod majd kisegít a bajból.
Aztín fennhangon folytatta:
— Bocsánat nagyságos kisasszony, néhány ptrcz múlva elhozom csalhatatlan szeremet
Ezzel kisietett és rohanva távozott a minisztériumból.
— Hova ily sietve Végh barátom V szólitá egy ismerős hang.
— Hagyj békén, nem érek rá, — feielte Végh — ki a legközelebbi gyógy-p/ertirbs rohant.
— Adjon ... nekem . .. csalhatat-lan ... szert... fiatal... hölgy . .. fog-fájása ... ellen ! — monda Végh lihegve.
Pozsgai Imre 20 kr, Kovács Feiencz 30 változatok: .Cserebogár és Biró uram" kr, ür. B\'au Albert 40 kr, 0. J 40 kr, „„gyár nóták felett gordonkára alkalmaz-hrdelyi rerencz la és előadja Lányi Kálmán ur. Minthogy
Bubick Xándor 60 kr,
20 kr.Oszeszh József 40 kr.lfj. Fessél- az elSldásJ tuJm!l alatt a tere[n aj£j
hofer József 40 kr, Honath Boldizsár 4 zirTa ]e82nek> kíri
frt, Gar nev Gyula 40 kr, Sobár György tosan megjelenni.
20 kr, Weisz papirkereskedó urak 2 frt_ _ A 8Dmeghi nagyvendéglő t-
mélyen tisz- ^n mírcz. 3_an zártkörű tánczestély tar-
fVr,«8-;;J???J éíe° tÍSZ*<>* márcz. 3-án zártkörű táoczest
t felulfizetok halas koszonetünket, ugy utiki melyre a meghívást kibocsá inte a nagyérdemű közönség, kik bennün- Bezerédy László, Bogyay Aurél, Botka ket jelenlétükkel megtisztelni kegyesked FerenC2 Csigó KlUmin a,rMT Kilmill tek, s magunkat jövőre is becses pártfo- Glazer Sándor, Kralitz Gyula, Karácsony
y
sátották: Botka
— Árával nem törődöm, csak gyorsan idevele!
A gyógyerész bámulva nézett a fiatal úrra, kinek homlokáról nagy c^eppekben hullott a veritek és végre átadta neki a kívánt szert Ezzel Végh visszasietett a minisztériumba, hogy magát a fiatal hölgy-nél bejelentesse. E pillanatban a minisz-ter jött ki szóbájából és bámulva állt meg a lihegő Végh előtt.
— Kicsoda ön? Mit akar itt? szólitá a miniszter durván, tetőtől talpig végig nézve a lihegő jogiugort.
— Bocsánat. .. kegyelmes ur . . | nevem . . . Végh ... és leányának biztos .. . szert . . . hoztam . . . heves - -. fogfájás ellen, — hebegé a zavart jogtudor
ihegve.
— Végh .. . Végh . .. ? viszonzá a miniszter — ugy öa bizonyosan fogorvos ?
— Fogorvos ? Ments Isten ! . . . Jog-tudor vagyok, és csak ugy szólítottak ide, hogy a nagyságos kisasszonynak fájdalmán segítsek! — Viszonzá Végh.
— Nagyon furcsa — monda a mi-niszter — de tulajdonkép\'a ki küldte leányomhoz ?
— Excellentiád komornoka, — felelte Végh. (
— K szerint már korábban is foglal kozott a fogfájás gyógyításával 1 — kér dezé a miniszter.
— Soha életemben, kegyelmes uri felelte Végh.
— Ezt aztán igazán nem értem, — jegyzé meg a miniszter. — Tévedésnek kel! rejleni a dologban, me\'ynek azonnal nyomára kell jönnünk.. Kérem kövessen 1
Ezzel a megzavarodott Véghgelleanya szobájába lépett, ki sovirogva várta a .fogorvos" visszatértét. I
— Hála Istennek, hogy itt van orvos uri — monda a leány eléje sietve, — adja hamar a csillapítót I
— De kedves leányom! — szólalt meg a miniszter, — mit gondolsz, kicsoda ez az ur ?
— Ki lenne más, mint Tóth fogorvos, kit komomámmal hivattam ide!
Ámbárazapa nagyon sajnálta leányát, még se álhatta meg, ho?y kaczajra ne fakadjon.
— Mondhatom, nagyon megtévedtél kedves leányom, mert dr. Vé^h ur, kit fogorvosnak tekintettél, jogtudor és fog-fájással soha se bíbelődött.
A kisasszony nayy szemet meresztett és pirulva nézett az iíjura. ki az első pil-lanattól kezdve nagyon kedvező benyo mást tett reá, mig Végh mélyen meghajolt a bájos leány előtt és bátrao monda:
— Nagyságos kisasszony ! minthogy a szerencse, habár tévedésből is, egyszer közelébe hozott, esedezem, tekintsen még
j egyszer fogorvosnak és kisértse meg e 1 szert, melyet magammal hoztam.
Ezrei átadta neki a gyógyszertárból hozott cseppeket, ismételten hangsúlyozva részvétét, melyet fájdalma iránt érez.
Azután bucsut vett a bájos leánytól és a minisztert irodájába követte, hol az ismételte előtte azon utasításokat, miket tévedésből Tóth fogorvosnak adott; meg hagyván neki, hogy haladéktalanul Kas | sara utazzék.
Alig távozott Végh a miniszter iro-dájából, midőn Lonkay osztály-tanácsos jelentette be magát.
,— Engedje meg kegyelmes ur, — monda az osztály-tanácsos — hogy nagyon rejtélyes ügyben felvilágosítást kérjek. Körülbelül ezelőtt fél ár\'val Tó:h Máté
LászM Nádasdy Aladár, Papp Géza, Rsuszi Isii.:.- Soós Pongrácz, Sümegi Jenő,1 Schveíuer Jáoos, Szalay Lássló, Szflc-i Zsigmond. Kezdete 9 órakor. A meghívó belépti jegyül szolgál, másra át nem ru-házható. Lakásról gondoskodva lesz, beje-lentések Darnay Kálmánhoz Sttmeghre cámzendők.
— Bizottsági ülések. A fögymn. ügyi bizottság febr. 18-án tartott ülésében a szegénysorsu tanulók tandijmentességi kérvényei eiintéztettek és a fögymn. vagyon megvizsgálása rendeltetett el. Az egészségügyi bizottság pedig febr. 21-én tartott ülést mely alkalommal Rá-z Antal városi orvos elhalálozása folytán megüre-sült állás betöltése ügyében a tanácshoz felhívás intéztetik, továbbá határoztatott, hogy a gyászoló családhoz részvétirat kil\'detik.
— Habom esetében a vörös kereszt-egylet sebesülteket ápoló kórházat tart fenn Nagy Kanizsán is. Az ápolási teen-dők elsajátítására esti tanfolyam nyitta-tik, melyre az önk. tűzoltó-egylet kebelé-bfil 20 tag vállalkozott
— Heg-hlvó. A nagy-kanizsai „Kis-dednevelö Egyesület" 1888. márczius hó 3-án, szombaton Á .Polgári Egylet" helyiségében zártkörű tánczkoszorot ren-dez. Bt-lépti-dij 1 frt A tiszta iövedelem jótékooyczélra fordittatik. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug-táztatnak. Kezdete 9 órakor. Tisztelettel felkéretnek mindazok, akik meghívót nem kaptak volna s arra igényt tartanak, szí-veskedjenek az -egyesület pénztámoka, Oszeszly Antal úrhoz, vagy az egyesület titkáráb >z fordulni, s azonnal legnagyobb készséggel intézkedés történik.
— Menhlvő. A nagy-kanizsai „Ke-resztény jótékony Nöegylet" 1888. évi februát 26-án, vasárnap d. u. 3 órakor a főgymnásium rajztermében közgyűlést tart, melyre az eddig aliirt rendes- és pártoló tagok tisztelettel meghivatnak. — Tárgysorozat : a) A megerősített alapsza bályok előterjesztése, b) Ennek 5-dik § a értelmében a védnő, illetve egyleti el^öknő választása, c) 29 választmányi tag, ügyész, orvos és titkárok megválasztása, d) Indít-ványok.
— Felmentő Ítéletet hozott a zala-egerszegi k:r törvényszék Háry Gusztáv orgyilkossági bűnügyében, mert ellene semmi bűnjel se bizonyít s nincsen tanú. aki a gyilkosságot látta volna. A k. ügyész fellebbezett.
— Sajtóügyi vizsgáló bíróvá a szom-bathelyi kerületbe, hová tudvalevőleg Zala-vármegye is tartozik, Simon Miklós tör-vényszéki biró nevezhetett ki.
— Nyilvános köszönet. A nagy-kanizsai takarékpénztár részvénytársulat ré zéröl a helybeli önk. tűzoltó-egyesület az évi szokásos 50 frtnyi segélyt meg-kapván, kedves kö\'e\'ességét teljesiti az elnökség midőn ez utón is a szíves ado-minyért köszönetét nyilvánítja.
— Gyaszhir. Mészáros József nagy-kanizsai kegyesrendi tamír urnák a napok-ban halt meg édes atyja, Félegyháza város egyik köztiszteletü polgára A dicsöült nyugodjékbikébenjtisztelt barátunk pedig fogadja őszinte részvétünket 1
— A keszthelyi iparlebtiilet által az ipartestületi könyvtár javára rendezett tánczvigalom minden tekintetben fénye-sen sikerült, mi nagyrészben ids. Szabó
fogorvos, kit személyesen ismerek, jelent-kezett nálam, mondván, hogy t xa Hentiád nifgb\'.zásából legott Kassára kell utaznia BrBzéd közben annyi badarságot hozott össze, hogy valóban nem tudom, nincs e őrülttel dolgom. Végül megjpgyzé, hogy excellentiád hozzám küldte őt további utasítások átvétele miatt, mehro azonban niccs szüksége, mert el van látva minden-féle műszerekkel. Bármiként legyen is, de Tóth Máté beszédéből csakugyan kitűnt, hogy volt excellentiádnál.
A miniszter mosolyogva hallgatta az osztály-tanácsos jelentését és néhány szó-val megoldá a rejtélyt
Midőn Tóth Mátét másodszor is a miniszterhez hivták, nagyon csudálkozott, midőn a cserét. megtudta és bogy ő is mily tévedésbe jutott.
Bevezették a miniszter leányához, de énnek ezúttal nem volt szüksége a fogorvosra, mert a cseppek, melyeket Végh hozott számára, teljesen megszün-tették fogfájását
E közben Végh a miniszter legna-gyobb megelégedésére végezte oz ügyet a *8i adóhivatalnál.
Ez a furcsa csere a minisztert figyel-messé tette Véghre, ki öt a hol csak lehetett, kitüntette, s alig három év múlva a köveikező hymen~hirt lehetett a lapok-ban olvasni:
,Dr. V.égh Gyula pénzügyi tanácsos eljegyezte Eörsi Matild kisasszonyt, i miniszter ö excellentiájánafe bájos leányát\'
Mihelyt Végh egyszer-raásszor csa-ládi viszonyairól beszélgetett valakivel mindig ezt szokta mondani:
— Szerencsémet és boldogságomat nöm fogfájásának köszönhetem.
János és Govorcsin György, a hálbiyofság iliiökei fár«dhatlan tevékeny.éhüknek tulajdonítható. A kedélyesen lefolyt láncz-vigalom, melyben az első aégyest 80 pár tinczolta, a könyvtar javára 97 frt 80 kr tiszta jövedelmet hozott s csak reggel 1 órakor ért véaet. A di^zes hölgykoszoru-ban voltak: Hencz Aiitalné nővérével, Govorcsin Györgyné, Talabér- Károlyné, Broskó Jánosné. Tíiersch Józsefné, Szabó Jánosné. Riha Jánosné. ^Oppel Károlyné. Féhn Károlyué. Kovác Lujza, Luperszbek nővérek. Szabó Ilona, Kurier Etel; Neu-wirth .Margit, Bahuhoffer Róza. P.ing Ma-riska, Neiger Lóri, Vass Karolin, Kocsis Mariska, H.-rtelendy Viki. Pallér Jolán stb. stb.
— Fényes esküvő volt f. hó 14-én Keszthelyen. Tantossy Sándor honvédhu-szárhadnagy, dacdársegédtiszt esküdött örök haséget Wojnich Géza linnvéntiu • ■ szárszázados báj- ésszejleindúi leányának, Annának. Esküvő után az uj pár a boldog vőlegény állomáshelyére, Budapestre köl-tözött.
— Halálozás. Rajsz Zoltán fekó mihályoveczi h. jegyző folyó\' hő 14-én élte 26-is évében, hosszas szenvedés nt-ín tüdőgümőkórban Kőrös-Szt.-Ivánon el-hunyt A boldogult élte tavaszán jobb hazába költözött, a tehetséges fiatal embert neje, édes anyja és testvérei gyászolják.\' Legyen könnyű a hant mely a boldogult tetemeit fedi! .
— Gyászhir Schillinszky Károlyt a keszthelyi „Amazon\'-féle szálloda talaj-(Ionosát súlyos veszteség érte ; neje taül. Haschek Anna folyó hó 7-én esti 8 órakor hosszas szenvedés után élte 55-ik évében jobblétre szenderült A boldogult emlékű gondos családanya s gyermekeit gyengé-den szerető édes anya hűlt tetemei 9-én tétettek örök nyugalomra- A gyászszer-tartást a folytonosan gyengélkedő apát-plebános helyett Kránitz Kálmán alsó-páhoki plébános segédlettel végezte. A beszentelés után a boldogult hamvait fedő fekete bársonynyal bevont diszes koporsó a négy ló által vont gyászkocsira helyez-tetett mely után a gyászmenet imj os:\'ns közönség által kisérve, megindult a város déli részén levő Szent-Miklósról nevezett sírkert felé. A boldogult jó emlékű drága halott Harasztovics István temetkezési vállalata által felállított diszes ravatalára koszorúkat helyeztek: A gyászoló férj: Szeretett nejének! Lénár-1 Ernöné. Felejlhetlen jó anyjának: Hű leánya. Lénárd Ernőné gyermekei: A jó nagymamának, K i s un okai. Govorcsin György és neje: T i s 7. te 1 e-t ü k j e 1 é ü I 1 Talabéi Károly és r.pje, Lázár testvérek : Tiszteletből. Nyusouja nak a drága halott hamvai békében. Leng-jen áldis és béke porai \'eleit 1
— A „Hadastyán-egylef f. hó. ll-én a .Korona" szálló nagy termében saját segély alapja javára tombolával egy-bekötött tánczestélyt rendezett, mely min-den tekintetben uagyon sikerült a igy az anyagi errdmény is eléggé örvendetes. A báli reudezőség teljesen leszámolván, ki-derült, hogy a belépti jegyek eladásából, felülfizet&tkböls a mulaiságköltség.-inek fedezésére történt e öleges sdakozásokból befolyt összesen: 219 frt 90 kr. Ebből a kiadás összege levqnatván, tiszta jövedel-műt maradt: 134 frt 37 kr. A mulatság költségeire elölesesen adakoztak : Próbáld Károlyné 1 frt, Orsy Antaí60 kr, Fessel-hofer 1 írt, N. N. 20 kr, dr. Hauser János 2 frt, Knortzer György l frt, Tóth Lajos 2 frt, dr. Tuboly Gy.tla 1 frt, Oroszváry Gyula 1 frt Schlesinger Gyula 50 kr, Nentwich Gyula 1 frt Karczag Béla és István 4 frt, Práger Béla 1 frt,Unger V Elek 1 frt, Gelsei Gutmann Henrik 5 frt Vidor Samu 2 frt, Klein Illés 1 frt^. Eben-spanger 2 frt Fodor József 1 frt, Remete Géza 1 frt, Zerkoviiz Albert 1 frt Strém Vilmos 1 frt, Clemeut Lipót 5 frt, Hoff-mann 1 frt, özv. Greinerné 1 frt, Hegyi Bálint 1 Irt, Glavína 5 frt N. N. 2 frt, Koller 3 frt Biroh O zkdr 2 frt, Wolf 50 kr, Wagner 1 Irt, Hertelendy Béla 5 fit, Somssich Lőrincz 4 Irt Schneider IVrercz 1 frt, Lőwinger Izrael 2 fit Knau z Bol-dizsár 1 frt, Kollay Rókus 1 frt. Uincliler Lipót János 5 frt Hirscher Miksa 5 frt Hirschler Jabab 5 frt. HirschJer H-nrik 6 frt Czimennanu Ferencz 1 frr, Hajdú Sán-dor l frt 50 kr.Tóth Antal 1 frt,- Scheiber -Lajos 1 frt, Varga Imre 5 frt. — Fe ül-fizettek: Kozma György 40 kT, Göncz 40 kr, Kaaztner János 2 frt Lengyel Ignácv. 40 kr, Próbáld Károly 40 kr, Ismeretlen 40 kr, Gartner Vilmos 20 kr, Rohrer Ká-roly 40 kr, Steiner Alajos 20 kr, Klinger Béla 2 frt 40 kr, Bubik 1 frt, Kován (kspitány) 40 kr, Csuha Illés 40 kr, Bur-ján (főhadnagy) 15 kr, ifj. Hein 40 kr, ■ Szauer Lajos 80 kr, Horváth Boldizsár 40 kr, N. N. 40 kr, Pollik Samu 30 kr, Pran • ger (vendéglős) 20 kr, Ke ler Gyula 1 frt, Locke 40 ir, Clement Lipót 9 frt 40 kr. Ismeretlen: 40 kr, Hein Mihály 40 kr, 0<zészly Antal 2 frt — Tombola-iárgya-kat ajándékoztak : Gondéi, Saller, Knob-loch, Sauer, Szeiler. Strasser, Veinovic!1, Purgli, Eitter, Bubik. C-illag, Pintér, N. N. Rosenfeld, Horváth Boldizsár, Czimba-
HrSZ&íHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1888. FEBRUÁR 25-én!
lek, Kozma, Petrica, Horváth Ferenc*, Hötmer és Hell urak. — Továbbá Ibi Ilona úrhölgy egy (a tombolán nyert) sonkát a rendezőség rendelkezésére volt szivem bocsátani. — Vsy az itt név szerint megemlített kegyes ajándékozóknak, vala-mint azoknak, krk a mulatságou részt vet-tek, különösen a helybea állomásozó 48-ik sorezred tisztikarának és mindazoknak, kik az egyleíet bármi módon tett szives tá-mogatásuk, részvételük által, kitűzőti üemes czéljának eléréséhez ezuttaí is egy lépéssel közelebb jutni segítették, — a „Hadastyán-egylet" nevében hálás kösző-iH*\'.et mond a rendezőség.
— \\S llt Mária cs. k. kamaraénekes-iú 188S. ívi\'márcz. hó 1-én a Casinó dísztermében Ollop Ernő úr szíves köz-remüködése mellett rendkivölí hangver senyt tart. .Műsor: I. Mozart Levél ári* Doú Jtian operából Wilt Mária. II. a) B^zol Menuet de L\'arlésienne. b) Moszkowsk l\'oioaaise Es-dur Ollop Ernő. III Verd. Nagy ária Hernani operál ót Wilt Mária. IV. Magyar népdalok Ollop Ernő. V. Erkel Nagy ária Hunyadi László operából Wilt Mária. Kezdete pontban fél 9 órakor. Je-gyek ára: I-sö és H-ik sor 3 frt, III ik és IV-ik sor 2 frt, a többi sor 1 frt 50 kr. Karzati ülőhely 2 frt. Beléptí díj 1 fit. Jegyek előre válthatók: Práger Béla úr gyógyszertárában és e*te a pénztárnái Miutbogy a teremnek ajtói a hangversen) kezdetével bezáratnak, a n. é. közönség pontos megjelenésre kéretik. A világhírű művésznő Nagy-Kanizsáa léte alkalmával íielsei Gutmana Vilmos ur vendége.
— Dühöngő ember. Varga penetz János ptrasztiegény f. hó 22-éa este a cserftii begyről, a hol sok kurázsit szedett be, haza jött és elment szeretőjéhez, a ki Mészáros József czipésznél szolgái; itt a konyhában a szolgálót ütni verni kezdte, mire a gazda kijött és Öt kiparancsolta; a parasztlegény azonban ezt is megtámadja, földre teperte és ennek pejét ia tettleg bánla;mazts. — Végre rendőri segély ér-kezett és a garázdáikodút bekisérték. — A városház áristom ajtaját azonban aanyira ilöíjpetie. bopy aitól lehetett tartani, hogy az ajtót szétzúzza, mire 5 rendőr ment be. hogy őt megvasalja, de ezek bűzül is egy nek aicsoutját úgy megrugta, hogy az rögtön liauvatt esett, a börtönben letartóztatva levő Szakonyi Lsjos a rendőröknek segé.i kezni akart, ezt is azonban ugy vállba rúgta, hogy rögiöa kiesett a válícsontja, ugy. hogy ápolás végett a kórházba kel-lett szállítani. Nagy eröfeszite--.be került, iiii^ végre a dühüugőt megtudták fékezd.
— Hurokra került tolvaj. S.irfi Aofl-iás popruEii illetőségű utazó kön.üves se gédneKaz. a jóötieteútnad ,h >gy ilyen hi Jégben nem igen járnak a padláson, tehát iivugüdun lehet ott korü\'nézni. — Körűt is néze:t egy Cseagery utczai ház padlá <áu, és otf, a mennyire a léczezés engedte töiih íehéniemt\'K kitmzgáít, végre egy jó-koia vankost felfejtett, s szélnek eresz-tette belőle a tollat, megtömte a lopott fe héni*-mii vei,- és mint a ki legjobban végezte lioigat. folytatta útját A házban a^dolgot csakhamar észrevették és jeleméit tettek a i-endörségnéi, néháity órai nyomozás iráii mar jelentés érkezett, h\'ogy a sánczi korcsmában egy vándorló legény fehérne-műt áru t. Azonnal két rendőrt kocára ültettek és ezek avánkos-cziha-batyuskö-műves legényt a berényi országúton utol-érték, kocsira ültetve, visszahozták stra-te-iai mukötlésének kiinduló pontjára, N-Kanizsára, a hol igen természetes, dutyiba került, a mi nem is valami kellemetlen dolog ebben a zordon té ben egy vándorló legénynek.
— Furfangos esalók.Acderer Gyula Steierországi és Geiger János bajorországi egyének a lefolyt héten Kanizsára érkezve, itt néhány órát adtak el, azt adva elő, hogy kifogytak az útiköltségből, kénytele-nek\'az e/üit zsebórától rregválni. — A vevőket még idejekor-áa felvilágositottó valaki, hogy azok az órák oly távol van-nak az ezüstről, mint Budapest Szent Pétervártól, és ho^y alig képeznek érté-ket. — A feiültetett vevők azonnal jelen-téit tettek a rendurséguél és még éppen eléíí tókor arra. hogy a két hires német c^a\'ót, kiknek már kifelé állt a rudjuk rujikon csípje s átadja az illetékes biró sáR ak. — Hogy is van az a nóta „mégi1 hu c-aftit a....."
— Megyei r. h. A keszthelyi közs. iskola 400 írctal kevesebb államsegélyt kapott, mint a mennyit kért, — A balatooi halászat silány, ecnek folytán a halnak ki.-í\'.ja Kanizsán 70—80 krajczár. — Dr. Obersohn Mór Zila-tígerszegpn ögyvéiii irodát nyitott. — A keszthelyi gazd. tan-intézet évkönyve .megjelent— Muraköá-ben tanügyi czélokia 270 frt osztatott ki a tanfeiügyelöség utján.
— Hazai r. h. Brassóban 821 csiz-madia muuka nélkül vau. — Pfisterer hároly nagy-atádi gyógyszerész megUlt. — A kaposvár-zákányi vasiitvonaloü & hó eltakarítása 22 ezer írtba került. ~ A trónörökös pár megígérte, hogy a ko lozsvárí cültor-bálban megjelennek. — Baross és Faimy míaisrereíc valóságos
belső titkos taaácsosok lettek. — Szioes hÓ esett Csácza vidékén. Terencsénben. — Stanczel Károly veszprémi fögyron. igazgató meghalt. — Trefort mitmter be-ég. — A „Segítség albnma-ból 40 ezer pélciáoy kelt el. — A pécsi tűzoltók má-jusban nagy népünnepélyt rendeznek. — Sírosar Gyula szülőházát Borossebesen emlékkővei jelölik meg. — Hurbán József liires pánszláv agitátor meghalt. — A sytiri sikkasztás ügyben 8 fötisztviselŐ hivatal vesztédre ítéltetett. — Szegeden •>Bfi ház elárverezése van kitűzve.
— Külföldi r. h. A berlini egyet* j men hanyagság miatt 15G tanulót kizár-: tak. Grant szobrára fél millió dollár gyűlt figybe. — Az olasz gabnavám 3 líráról Ti-re emeltetett. — A szerb király egy miliő írtig élet biztosítást Köt. — A walesi herczeg ezüst lakadalma marcz. 9-én tar-ánk. — A német trónörökös betegsége
jelenik mee. A „Kis Újság" nemzeties el-lenzéki politikát követ, szívós kitartással, lankadatlan eréfylyel küzd a haza boldog-ságáért, s a h önfenntartó magyar faj ural-máért. A „Kis Ujsáij" nagy gondot fordít, hojy olvasóinak igényeit minden lekintet-bea teljesen kielégítse, ügy a föváro?, mint az ország és a kfilfüld minden hirét naponként híven és gyorsan közli. A neve-zetesebb napi eseményeket szép .kiviteli képpekkel illusztrálja Ezenkívül rendki vüí érdekfes^itő, — többnyire a fővárosi életből merített, — regényeket közÖ , a melyek bárki által könnyen élvezhető né pies nyelven vannak megírva Előfizetést árak félévre 4 50; egy negyed én-e 2 25 és havonkint 75 kr. Mutatvány számok bárkinek egy hétig ingyen küldetnek, ha e lap kiadóhivatala (Budapest, IV. ker., Sar-kaatyus-u 3- sz.) levelező lapon erre fel-szél i tátik.
aggasztó. — Stanley és társai fdkntatá-1 — fiölső használatra. Testrészek ára Afrika belsejébenagy expeditió ment\' fájdalmai, csúszós és köszvényes bsjok és
__________ j mindennemű gyulladások a „Moll féle
franczia borszesz\'\'-szel gyógyittatnak biz-tö?,sikerrel. Egy üveg ára-SO kr. Szétkül-dés tt-^ponkint utáhvétéHel Moll A. gyógy-— AzwikÖSZOM tevelem. (Híva jszeréjz és cs k. udv. szállító Bécs, I. talos hitelesitéssei) Przemjsl (Qali-JTuchlaubeÉ: 9 A vid- ki gyógyszertárakban czia). Én szédülésben, eyomorgörcs- fe anyagkereskedésekben határozottan ben s szorulásban WSvedtem, & MoU féle készítmény kérendő az ó gyári _ . ,, . , . \', , elvénvevelés aláírásával. 4.
Brandt R. gyógyszerész nagy hatású
svájczi labdacsaiból csupán három | dobozzal használva el, mind e bajaim j megenyhültek s miután éttágyam is\'
most már te.jesen jó. érzem . ^$t magam, b ezért nem állhatom meg, ;ieEközelebb: „Ksztergom város és hogy önnek melyen tisztelt uram, jmegye egyhavi és világi Íróinak oly jó hatású svajczi labdacsaiért koszorúja" czimen. E pályadíjjal ko-hálás böjzOoetem ki ne nyilvánítsam, i szoruzott mü előfizetési, vagy megrende
szerzőhez, Budapest VII. Hársfa-utcza 6. sz. küldendő. Melegen ajánljuk.
— Két elbeszélés foglalja el a Sin-ger és Wolfner kiadásában megjeleni s oly közkedveltaégü Egyetemes regénytár legújabb kötetét. Szerzője Kazár Emil. Két olyan különböző tárgyú, különböző hangú elbeszélés, mintha nem is ugyanegy toll irta volna, de ugyanaz az egy toll épso a különböző tárgyhoz a\'kalmazko-doít. A „Lég éi föld* maga egy kisebb regény, az élet küzdelmeinek, a fővárosba kerülő ifjúságnak rajza, erős vonásokkal. Egy fiatat ember és egy fiatal leány tör-ténete van elmondva ben&e kiket a min-dennapi élet folyása egymás uijába állít, s kik egymás boldogulásának akadályai lesznek, noha vonzódnak egymáshoz. A nagyvárosi élet komorságában vész el a két főalak fiatalságának öröme, szerehné-nek idyljeé< megsemmisül életczéljok is. A drámai helyzetekben annyira változa-tos elbeszélést , A kitörült évek" czimü novella követi könnyűden irva, folyton
bonyolódó mesével, mely egy titokzatos f -«í eset körül szövődik. , az olvasót abba,i a frt ^
hitben tartja, hosy a rejtélyt kitalálta, pedig a szerző egész másképen fejti meg, s a megfejtéssel két régi jó barát és egy szerelmes pír szivét hozza közvetlen kléb ké lbélé d
p
közelségbe. — A két elbeszélés díszes é
Fogadja iegbensóbb köszönetem, Őszin-te tisztelője: Mildvurm Adél. A. fönnebbi aláírás valódiságát bizonyítja Przeinysl izr: egyházközségének kép-1886. okt. 20. (P. H.) Brandt R. gyógyszerész svájczi lab-dacsai (70 kr. egy dobozzal) a gyógy-kaphatók, de meg kell figyelni védjegyét, mely fehér Kereszt vörös mezőben Braodt R. névalá-írásával.
— A. ruházat egészségügri szem-pontból. A Ür. Lőrinczi Ferencz ismert tóvárosi orvos szerkesztésében megjelenő
Hosszú Elefcc c/.imü egészségügyi szak-lap a következő közérdekű közleményt tartalmazza. „A ruházat egyik legfonto-sabb részét egészségi szempontból az in-gek képezik. Legegészségesebb és egyút-tal a legszebb is a tiszta fehér gyolcs in-gek használ.ita. A legnagyobb kellemet-lenség ax. ediligi férfi-ingeknél a me.lgom-b«k á fal támadt, mert azok kellemetlen
QonuLst^yukorolnak a puszta meÜre és a fémgömbök dörzsölése nem egy izben okozott mái bőrbetegséget. De nagy hát-ránya a jelen\'egi ingeknek az is, hogy az ing a gomblyukak gyors kikopása követ-keztében nem íehet tartós. Ehhez járul, hogy a mellgoinblyukak csakhamar kitá-gulnak, az ing eleje kigombolódik és szét-nyílik. Hány esetben képezte ez a légcső, tüdők vészthozó meghűléseit, midőn a test felhevült állapotában, pl. bálban stb. a szétnyílt ing mellett hűvös légáramlat érte a puszta -fezult mellet. A Várady Béla budapesti férfi-divatkereskeriő állal (kis kid-utcza) feltalált férfiingen meil-gomblyukak, lehat mellgombok is egyáta-Ián nincsenek és mégis o^y szorosan tapad és simul a két me Irész egymásra, hogy az ing sehol szét nem nyílhatok és a méh-ben levő szerveknek meghűlése ki van zár-va. Ezen ingek tehát, a melyek igen szé-pek, kitűnő szabásuak és igen olcsók, egészségi okok miatt felettébb ajánlha-tók." — Hft az olvasó vist-zaemlékszik azokra a közleményekre, melyek ez ingek-ről a hazai lapok nagy részében megjelen-tek, bizonyara cssk örvendeni fog, hogy a sajtó ismét nem csalatkozott, midőn e kiiüDŐ és czélszerű ingeket a közönség figyelmébe ajánlott a.„Most csak azt tartjuk szükségeinek-mégjegyezni, hogy óvakod-jék az utánzafoktól, éa csak azt a „Patent-ioget" tartsa valódinak, mely Várady Béla előkelő fővárosi kereskedő, kis hid-mczai üzletéből származik és védjegyével van ellátva.
— BtkÜMetett. Az oasj.es emberi szervezet, mely a testben létezik, legké-nyesebb része a gyomor és az emésztő csatorna I Azért tanácsos e szervezetek legcsekélyebb megtámadásainál, hogy a gyógyszer kéznél legyen, mely rövid hász-
oá\'at.után e támadások megszababitőja. n»s 6 20-30. — Rozs 5"9O—6\'10. — Ily hasznos szer az évtizedek óta egész Árpa 6*20—40. — Zab 5-50—80. — osztrákhonban általánosan ismert Dr.Rosa Kukoricza 6 — 6.20. féle-balzsam Fragner B. gyógyszerésztől \\_ —Szombathely: Búza 7 frt, Prágában, és mely az osztr. magy. állam 7\'40.—Rozs 5 40—80. — Arpa5*20—60.
minden nagyobb gyószertáraiban kapható. — Zab 5-30—40. — Kukoricza 6*20—40. ........ . . . . .- . - — j^a
Ku-
k\'épes politikai napi ^
hat: Kis Uj-iágot ot, mely Budapestent —Budapest: Boza 6-85—7-30. Wodianer F. és Fiai, bpesti . _ dísz, köcyv- és hírlap-kiadóhivatal óban
— Körmend: B iza 710—20.
— Rozs Ö-40—00. -- Árpa frflO—60. —
— Zab 540—50 kr.
— Csáktornya: Büza 7—7\'2o.
— Rozs 5-50—80. — Árpa 5—5-30. — Zab 5-40—60 — Kukoricza 6—G 10
— Kaposvár: Búza 670—7 frt. — Rozs 5-20—40. Árpa 5-80—90.— Zab friO—20. — Kukoricza 5-50
Ki nyert?
Húzás febr. líí-én : Prága : LSS 17 72 32 Lember?: 54 32 ?, 46 Szeben: 68 15 43 39
Huzág febr. 18-án. Bécs T 88 22 53 47 Temesvár: 15 7 88 60 Grácz : 86 20 89 12
36. IS. 65.
81. 33. 16.
Felelőd szerkes/.tö és kiadó:
\'BÁTORFI LAJOS.
Laptulajdonos: WAJDITS JÖZSEF.
Farbige Seidenstoflftsvon 85 kr.
b<* fi. G 65 per Méter (c*. 20ü0 verschiedene F*rben uud, De*síns) versendet roben- und stackveU* Kollfrai dei Fabrik-Depot G. H«n-ceberg (te k H*nífersnt, Zürich- Moater umgehend. Brief* 10 kr. Portó.
Weisse Seidenstoffe von 65 kr
bu fi 11 40 por méter (e« MQ Qn«L) T^raen-det roben und ítückweUa iot!fr*-i du Fábnk-Depot G. Henaebeig (k. k. Hofíifer&Bt), Zü-rich. Mnster nmgehend. Brief« !ÍO kr Porto. 2
{•E rovjit »Utt kSsISttekért nem ■ f«lelóiéget \\ gterk.
.Máriaczelli gyomorcsöppek.
ntfinfi UÜM *zer a id bté

■ minden betegségeiben, ü
aet. felruródia, kólOtft, gyomorhu
hoiiiok es dAraké
^piödás, dinnuiie, undof é» jv röfijie (bx a gyomom.! eret!) rgClrc* siáksiomlií a
siák kl
mom.
lií, lkk
mórnak ételekkel év ftulokkal való Ihlterheiéw. BÍlUzUk, lép-, mAj- es anuivereü bAn»lni«k ««etetb«ii. — Ec} ÜTrgcae ára. buxnáUU nt»-sltajií»[ ícj-ntJ SS kr.. krtrlii p»-laczk 60 fer.
Központi si^CkfiIdr-. Br*dí Xírolt KVógj-fizeréss Alul Kre«»i«rb«n .Mur-
Kapható minden gyógyszertárban.
ÓT4»! A vciödl tnirlaíZfrlHETomorcsöpwrkKtsiikftt nlsiítik é* uttuoztAlc, A TÍIÍ><1ÍH4JC iAeü\\ nilnilen üvegnek plro% a fenti védjeKVKi\'eí flliöott txTPÍtr-klj* k«ll g&ngyftlve lennlp és a minden üveghez melleltKlt hMmiUll ntult&«on meK kell jegyezve lenni Wy *i Kremsierbeo (ia^elc Henrik KünyvnyamdíJA.liM] nyo-
K*pható N.-K.ftni-Eain; Práger Bé-la Kadarlcutoa: Beck B., Kapoav.: C«o!-oerVincse, Baböchay Kiimáa Marcsali-baol Kőrös V.ktor Moronya Floischer S. Nagy-Bajom: KórSaLajot, OlonctonBölcB léU gyógyszeréé* araknál. 3162 16—52
Tschiokel

(kitűnő pótfüge kávéstb.).
feavé
i legjobb pótkávé minden kávéhoz kel-lemes iztt hasznáiaía nagy megtakarítást eredményez. 3265 1—10"
7034 tkv. 1837.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék tkkvi részéről közhírré tétetik, hogy Blau Jakab végrehaj tatónak Szalay Lajos mint Doraina Istvánná ismeretlen örökö- j sei részére kirendelt ügygondnok, végre-hajtást szenvedő kerecsenyi lakos elleni árverés és végrehajtási ügyében, az árve-. rési késedelmes vevő Hoffmann Henrik\' költsége és veszélyére a nála megfizetet-ten levő 682 frt vételár hátraléki tőke, ennek 1S79. évi január 31-től járó 6% kamatai behajtása czéljából a fent neve-zett kir. törvszék területéhez tartozó kerecsenyi 16. sztjkvben A 1. L—6 sorsz. a. Domina Istvánná tulajdonán felvett 401 frtra becsült iogatlan a késedelmes írverési vevő Hoffmann Henrik kerecse-nyi lakÓs veszélye és költségére 1888.
0QT* Nyers kávé ~V8
Campinas kávé 5 kiló ... 5 frt
Cubakávé.......f> frt 65
vámköltség nélkül bérmentve postai után-vét mellett küld. \'-E. M Schulx Altqna
3264 1-6 (Hamburg mellett)
7016.

y y
február hó 29. napján d. Kerecseny község házánál éd
10 órakor Fischl Pál
y g
felperesi ügyvéd, vagy helyettese közbe-jöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak, a jelen árverés kérelmi költáégei Hoffmann Henrik ellenében J
Kikiáltási ára fennebb kitett becsár Árverezni kívánók tartoznak a be\' csárlO°/B át készpénzben vagy óvadékké-pes papírban akiküldött kezéhez letenni, i V kl élá há lő\'
Vevő köteles a vételárt három egyenlő
piros vászonkötésben 50 kr. - Jetben, még pedig: az elsőt » árverés
-Az „Eredeti Magyar Daitar« W"™ emelkedésétől számítandó 1 ho-IL évfolyamauak 2-ik füzete megjelent naP a!at^ ^ másodkat ugyanatol 2 hó-
pprözhajózás
Hamburgból Newyorkba
minden szerdán és vaá
n zrdán és vasárnapon
Hávreböl Kewyortba
minden kedden,
Stettinbol Kewyorkba
minden 14 nap alatt,
Hamburgból Nyogatindiába
havonkint uég^-ízer,
Hamburgból Mexicóba
havoukint egyszer.
A társaság postagözhajói kitűnő eilátás mellett ugy hajószobákban mint a fr^ dttközb.in elhelyezett utazóknak is a legpompásabb utazási alkaímat-nyujtja. Bővebb fel-riligositíst »Ű, & vez4r-ögyDBkfléc Bécsben Franxtaring 24-dik «*m alatt. 3249 1—2G
Ügyes ügynökök nagy szá-zalék mellett kerestetnek.
érdekes tartalom éi csinos kiállításban. Szerkeszti Hoós János Déván. A füzet a 94 — 100 szám ajatti dalokat tartalmazza; a melléklet tartalma egy régi irányú Hall-gató Magyar. A zeneirók közül az alábbiak vannak képviselve : Szóllösy Attilay B leznay Antal, Ifj. Donáth Lajos, Gaál Ferenc/, Dankó Pista, Dr. Angyal Armand és Hoós Jáno3. — E zenei folyóiratot, mely e téren egyedöl áll hazánkban, ugy olcsósága, mint érdekes tartalmánál fogva h a legmeleg bben ajánljuk a magyar zene kedvelőinek. Egész halmazát szerez--heiní meg 4 frt évi előfizetéséit az ere-deií szebb nép- és műdalokoak, melye-ket, mivel az utánnyomás be van tiltva, más utón meg sem lehet szerezni. — Az I. évfolyam összes íüzjrtei meg mindig kaphatok a lapszerkesztődéiben 4 írtért. Hó dal tartalom mai. — Előfizethetni ax „Eredeti Magyar Diltár" szerkesztőségé-nél Déván. (ííunyadmegye) Előfizetési ár egész évre 4 frt, félévre 2 frt.
Fiaczi árak.
— Siófok: Búza 7—7-20. — Rozs ü"4O—GO. — Árpa 5-60—6.10.— Kukoriczs 5 20—50 kr.
— Sopron: Búza 7*30—50. — Rozs 6-10—25. — Árpa 5*80-—6 40. -=-Zab 6-10—30. — Kukoricza 6-80—7 frt,
— Pécs: Búza 6*60—7*20, kéteze-
nap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% ka-matokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok sze rint lefizetni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekköoyvi halóságnál 1S87. évi dec. hó 3. napján. 3262 1—1.
Gr. HUGONNAY kirendelt kir. tszéki biró.
.Oroszlán" szállodai üzletem felha-gyása folytán több-féle butortárgyak u. m. ágyak, tollas és lószór mad-ráczok, garnitúrák, asztalok, 2 sálon nagy disztükor, 1 teke asztal jutányos áron eladat DEk.
Horváth József. 3264 1-3. Petőfl-utcza 86, sz.
máj- és epebántalmsknál
a Lippmann-féle Karlsbadi pezsgopor 3, 4 heti-, rendellenes
zsírszövet-, tultengés és savkép-ződésnél
4_6 heti gyógy használat orvosilag általán
ajánltatik. Kaph-tó 60 kr. és 2 forintos
dobozokban.
minden nagyobb gyoszertaraman napnato. — /.aD o-ou—ÍU. — ívuKonczab\'iíu— .— 75 krajczárért egy egész hónap*g —Tata: Búza 6*80. — I bárki egy jól szerkesztett népieá irányú 5-40. — Árpa ű3ií. — Zab 5-50. — . ellenzéki képes politikai napilapot járat- koricza 5*20 kr.
hat: Kis Uj-iágot ot, mely Budapestent —Budapest: Boza 6-85—7 _ Wodianer F. és Fiai, bpesti könyvnyom- — Rozs 5-60—75. — Árpa 5-40—7-60. diát. kfiövv- é& Mriap-kUdóhivataláW — Zab 5*30—7Ö.^Kukor.öö5—70,
Egy 15—20,000
forint értékű tagos kis birtok épület vagy anélkül meguéte\'re kerestetik, — Jiivá-natra eladó azt továbbra is bérbe meg tarthatja. Vevő nevét megmondja a la kiadó hivatala. 3263 1—p
A a és l. szán, g I-slmagy. ereietl
Sslmeczi pipa és pipaszár-gyára
Takác* G. Vendel Zólyomban Selmecr mellett
Legjobban sjinlji nj sserkezeta kisirtSUg sxab
ily „ptttnt pipin" &r*nyb«D ei M. bUI Ké il
y i ^ZiaUIo
Képei ainulapok és ftrjegjzikek
bérmentre kÜJdetnek S24& 3—10
ti6 v*n bevésve

Wiesbadeni
főző-feut-nyers sót, fürdők használatára
gyárt « gyógy-
"VV1ESBADEN viroa« bWfttaloa ellenérzése mel-lett.
A wlesbadenl foifi-kat-nyert-tó fnrdöfc
beteg>égek elt\'B. melyeket, rheomában szerve-
vedök" legjobbsn istneraek, h*sonlól*g ideg-betegségek-, l)éDuli,ok-éi íiCrbán-t« 1 m a k-, de különösen 0I7betegségek pyógy-■«ere, moljek elóbbi bajokntk követkesményei, a m:a. tagok forflibmi f*]dllni«l( milyeknek rendesen csont- ésderékgyuladás & kö-Tetkeeménye, legyenek azok résxint ujonan kép-lódStt, r^Biint e Óbbi betegségekből izármazók. í Démet-fraacxia habomban megtebe-sQltek nagyszáma sikeres gjógritasa & nyer* *á által íilágbirü, miért is Wiesbaden nagy birceve ezúttal ismét megerSsittetett, IV.
Ára űlonlint 1-50 kri oszt ért-
Tovaubi izmién híva-alosaa ellenóriEra wiesbadeni flzfikflt-szappan dt-bja 50 kr, wíui-hadeni f 61 ő-k o:s Ó-pa it i Ilik doboiot-kiot 60 kr, wiesbadeni főző-kat-forris-BÓ bevéMlre 1 pohár i-20 kr.
SzáUittatik a wiesbadeni kut-irod-áUal WIESBÁDENBEN. .-\'
Egyedüli főraktár oB»tr. m»gy. orn«4gró-atére: Brady P. gyógyaxsr&znél Krem-íiorbeo (Morvaorti.) Vtlódi mioös^gben t»pilitö : PrigerEáJa a .Fakete Suhos* otimsett gyógyM«rlárib»n N.-K&ciuán
HUSZONHETEMK ÉVFOLYAM
ZAL
KÖZLÖNY
FEBRUÁR 25- ín
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Őszi gyógyítás
Téli gyógyítás
Csat attor ralóü ^^íríi^r^AiSí^rSÍ
látható
Gyors gyogybatás makaca pyomor- éa ultentba ok, gyoniorgArw, nylk, gyomorégéa ixékrekeöé.eknél majha-jok »értolulás artnyér éa a legkiilRufélebb n«> beteg-* geknél. £gy eredeti doboa kascaátati aia«iEáas*l 1 frt. Raktárak ai ország minden nevwtwebb gTÓgy«ertiraib*n MOLL A |y*flysíerész os k*. «d.iri sziMtt. Stadt Beo«,
THlUubM 9 Naponta aíélküldís utánvét mellett. 2 dobóinál keveaebb
nem küldetik
Ellsatrés MOLL A. nrtur BéestM. CAS foglalkozásomnál fogra *l ÖQ lfoll féle bcidlitc
mindenkorr* s kívánok érte acirélyn Jitee fi*ess* mef\'-et e*»k a gyomrot jóvá ós fát könnyűvé tenaik.
Stelakt I« F. letkÍM Hnanetschlairhan
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Legjobn bedörzsölő szer b
Csak valódi ha,n>.EÍe
és minden meghűlés* be-tegségek ellen.
flveg MOLL A. védjegyété* aláiráait TÍIPÍÍ.
BedCrcsoléalll »ilter*a haaxoálatkői*v#nj\\ u«x. HLÍnd»nnen.a irat fájdalmak és bénuláanál; burogati* alakjában mindet, aórelem ét .elméi, dagara\'uk gyulla<U-sokaál. Belaöleg visiel vegyit.e birtelei roMalllt, bányJa, kÓlika 6a hasm.aéaníl.
Egy üvef ári használati ■tasttással 80 kr. ■ é.
Baktiralc az oritág minden neresetea gyogyaxeitár éa anyag k*reakedésb«Q. MOLL A. gy*gy*mé*z Bt. klr vtfvtrt Kálllt* Bécs, Siadt, TieMubsa 9
Elismtréa MOLL A. yógyszeréir arfaoa Béci.
KitünÖ Moll-féle franciia boraseu ét sója vidékemsu hibetleníil tnUködük Küldj önnek am &O üveggel, miTfl aj emberUég íegiuegérftkti;! letet óhajtok Urtan magamuál Mély tííüeleUel
3092 30-52 Htratf, lelkéax liicho-nyban.
Raktárak Ntgj-Kamuáii ofer Jótsef, Pietlmapj.éa DenUc
BAus J. gyAgyiitreu, Roseofeid Adolf, urakuál.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ü
0
0
0
Oi
0
0
0
0\'
0
0
0
0
0
0
0
01
o,
l 4 4 4
4
MOSER S. Eszterházy herczeg volt nradalmi orvosa.
ÉLET-ELIXIR.
Egy Mtzázid*! ít, embereken és a termé-zptben tett gyakorlati ttnnl-mányoiás után ilkerfllt rEHt Elfxi\'r" emet fts.z.>áili.aoi. Stámtalan birátnin. és t>et*geim. kiknek alkalmak volt Étet-Eiixirwi &■■■.*.•• os.di* htttsirél cegfy5x5dni. felicólitottalf. hogy leikii.meretlpo i\'gel, Sót retket követnék el ii eitberiaígen, ba kitűnő orvosi gEeremK tőle megun-nám Ea által ösitfinöítetve, de fők ép lelkiismeretem megnyugtaiiaául köteUMÓ^mnek tarlóm . É\'et E.xir"-eme( csennél a nyilvánot forgalomnak aor.ái is inkább 6tSK«lgáUatní. miután tiszta meggyűsŐdés>in, hogy PZ (Utal ax emberiségnél maiadaadó emlék«t hagyok ma-gam atán.
„elet-ellxlreiii"
már rSvid bavinálat útin a I gfncglepűlib ,lí*ghatá*osabb és Iffjobb >.iker: erf-dné- jeii; kitüpö j/.ii*» )>i*onyntt titalásws eiiyenaQlésBtl. az idegek elernyttfe*éa*f vér-siejeayiéflíél aseN- és gyasitr fáj<.n)mak> ál, kt*Mrh*l-d«kt«J. ttoruiá. és asájtaaj*^ sál. ftvigy- és átsiat mapiál. Naponként baszaalra .Klct-f.tixir -mi mtmtétztr mOat* betegség ellea. aámulato>luitáaivil sz Wíhil terMétzct*s erőt íssaét beiyre állítja fetylllsayoiia ai
_._ _--------.—. j4j)ul eUávolitja a> degek esgétét, gyeo-
ei>i a köatvény [podagra) iYjd«lmalmait í« elkáritja enntrk hesyomulákát a belső bé.róin-kbe, tintitja a g30n.rut benjálkáiOdó nevektől, melyek emóztéa: téli nshéaséget, fejfájást *S gyomorcmelygéit ijOlnek, egynóral Iskütdi a leg-több betegségeknek bjitos forrását, — £1 tárol Uja a bélgörcsot a gyomorban, jókedrre éa derüluígre ébreszt; eDiáritja egy ora alatt ac emésilherleiiBeget; meggátolja a asiv betegiégél; tisztítja a Tett gyógyítmiuden hideglelést már a harmadik dosimál
,Élet-EJÍxir"-eiS a legjobb ixer gyengesíg, (ápadaág és gorrélvMség (Skrophela) ellen: egy kitQuó aaer emésstési nebéuégekaél, hányiiokoál, gyo-mo-gőrca- ,-» gyoaorbéTDél {Sodbrennen.i
M SZENVEDŐ EMBEREINEK \' \'■ Bidapett, Vi , gyár-i\'on 39. sr
Csak egyetlen egyat-r rendel- #n i^V. MOSER S.
JífkmeK,ÉLET-ELlX[B--e»« W~&\\ K.„terh/zy bérc ,0" nrod wvo-a
?«ilx8íí!feWk meít \'=en "er 9JM EK7 palacxk ára haasnálati
kitanoaégérol é. .l5re i. bizto- [K^ffiH Bt.BitiSa.l 2 frt 50 sr. 0 é
«t.kmek,t. hogy .ÉLET-ELIX- |;^^M A «zétkaidé8, a 9M.« elő-
IK^m m.Dde.. ha«.ál nélkttlöa- S^^S/ tezeH beküldése vagy ntánvétmel-
csak.s egyedül najam kapható: toun e.xfcozöUetik 32íl 6 52
c**±4b

Első
sorsjegy-ellenőrző iroda
Jonoiol1" "\'"i* \'•rlltr* ™«ó nyeremény hever kifi.etetlenOl, nett a tobj-líbkí?■ .°"H■ \' \' " ><>ríJe«)«k ••«!«» nir rég kihuutoti. A napilapok tobbív.r. elk„„ „ re„detl.„ul kd.lik a hn.a.okat kin^k oie .íríjejT. ,Vo nm e, .Ív l.pp.l e««It na isbb«5r Uvol van buolról. De m». tenyleEei .ea,-
értékpapírja, axtal, hagy ki nem cserélheti menyre K köitDdumája téa.ek oly intéxke-denkí a kinek bármily neaü értékpapírja, r snel fog fogadni
0MJT rnindteifte 4O kr-ért
az 6^*Zei tudomásomra adott értékpapírok eddigi VJ,Í ■öm és aioLfelül ax östsea hatásokat tgy évM beül
Uéltöztasaék tehát a birtokában levő buaststk alávetett Sinea érték-papírjait Deklim jegviékboO bekSldeui rxgy sívdélyeaen bejelenteni. As elko-ínéatrt járó évi 40 kr. díjat ragy pót,tatit*Jvány.iyal. ragy — a a. legolc»óbb — bélyegben vagy *fytzeü leveliiéi teuéic heküld*ni
iíid kilátiiát naiyobb cytre-Sgtétílére bírtak, melyet mna-a legnagyobb ö;Öm-
valamennyi hniísit ellenSr- eül
j
óriéítrt járó éri 40 kr. dijat ragy póitaataJTáoTuj-al. ragy — a ni — bélyegben vagy tfytzeü levélbe! tsuéic beküldepi.
Esért én itQldök nyugtát a 40 kr. éri eüenörxő dijrol és ety sitést, ha valamely papírja a bfjelentás napjáig bnxatott. " \' jegye étksiben hmatik, zári levélhea koldsk értetitéit.
Ha vilasaely i 323«
tal ért - l
TJZ ERNYEI A. H.
Proapc&tisok kívánatra ingyen és bermentve. \'

STÜKRATH L
HAMBURG


Cuba-kávé. tttld . riir :\'> li ó Ír 6 Ceylon, *öld kitOuS , ,. ,. (
^^ Aranyja, sárgaátom ....., 6
Q Gyúngykávé stid kit . , ,.7
"^ 8UEROGATOMOK
kárék vegyitrséro nn-legm ajánlva. JaTa-SnrToe»t 4 kv6
NTftl*/*+liai i«f»ny**rga iuttoKo lád« kint 240 uarabfr. 145 2 ■•^IllULIKtl. (W.TA1.Í „ÜT..... gMa^g)4lád»fr -S 70, «■ UdS trt 7 25


„ 4 kiló
Amer. ká^|i»i ,. ,. Kieti kovérbal, kb. di-b. kit ., 2 10 Oro«* fitaidina, vA^di 6 kiló frt 1.70 Mtrinn. hering delic ,. ,. „ 2-10 Chríatían. Anchoeis. koxv. imp«rt \'I. <-kr. 2 05
ÍTÍ1<5 Matjfsberíng, Ugjobb f-li
kíTrtiípr^r^TÍTpiiíagyobDtf^í
... 5 kiló* liordAkda. Kls4jí»j Vlo..m-Hering kü 40 «irb
deie. 5 kilót horjókhtu 1.70
Kiváló üpora la Kaviár, Pnyhén ao«ra
2 kiló A 40
Aal inGr!*p,hitQno ^ kili-shordó s 3^
Oroax kararáathea er.yh^ kit.fr. 8 30 JaBA.ka-Rum régi 4 liter. fr. 4 —
3.R0 ff PaU Cognac, ig. fio. 4 liter fr 7 30 4.70 I Legédetrbb narancs 5kil. kosárfr. 1.95 \'nteaen éa beicomasr" ás utániét m«lí«tt Fri** és füatott
Siiikraih & Co hamturgt áru«zétkQldése Hamtwrgban
Frttt tengeri h*l*k, tél oéikfU jól
4 kii6 a. D. Scboellil Doraichtinl
friss hering fr. í 30
S178 12—18
OOQOOOOOOOOOOOOOOOOOtOOOOOQOOOOOOOOOOOOJOaOO
a——a-a-————— 00000030000000
kiló
3 f t. í írt
1
KAVUR uj lejj...... -aj -■■-........
HERISGEK I u°*t..!a<iába caomagolva tartalma 3U db eltartható OADOCZOK iSebrilni. ke; itiitn t-k 1 poaulidacakaban . . .\' KIEI.ER SPROTTEX kürOlbeloi 200 dh. i1/ kilóa liiUba caoiU)
2 lida pEy.ierre rendelve 2 frt 15 kr. 4 lida esak........ =>
TíJKKHALAK »zarogatotuk iz\'é-egen elkéuitvr ejy posta lidicaha ... 2
KIELER 6riaji«k kílrlllbellll 30 drb. ejy poataladitrao........ 2
RfCKLTNOl nairyök korillbelOl 40 drb. egy Iliin........\'. . 2
kieiiajek . 141 drb. . , ......\' .\' . . 1
H0I.HSDI nj berln^ek tgj hord^eakiban, mel; kUIItwltl 25 drb Urtalaai l
KÖVÉR beriDcek ujjak éi nafyok 3ű drb. ffj pöatahordó.-*k.tba .... 1
UGVJNAZ njjak kí.épnafi^bai, mely 4.\'. 4rl>. urtalma.\'...... 1
FRISS válogatott Gadoeiok (ScVlInieb.) 1 po.talidie.ka ...... 2
Tengeri kalak b>>TÍngek lütéahet ............... 1
Mindezeket bérmenlrt rs posUotinv.H mellett %ját>] :
É. H. SCHULTZ Altona bel Hamburg. 3241 3-5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
Kitűnő minőségű csino-an kidolgozott
Z&lKyTeL BZŐlöKarótt:
2ő, 1-50, m&l*f>r bosszúságban jutányos árban Laphatőfc
i - - . CiuOiiaiiii N. H. <*zé)(iiél X
32T,i -2 -3. Xagy-K;ini7sán. Q
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
Dr.
ajánlat !
Öctéii iiámára kj Budapesten nagykerr-tkedo ■ nagy-iparon, kmek üz-leti \\á birnevo ugy a fóvnrotbaa mint » Tiő*ken mint el*o remifl iimeretes, ki TagyoDiit táját mu\' izer«cte, ie!enl«g 37 éves csinos kuU.jü ■ 10 bóoap óta özvegy, eieo lton óhajtanék hit stán* krre.ni. Kívántatik egy U—35 éve költi hölgy, li>m«ívénebben vidéki, — miután boldogalt n«je ii a& vo-t — 20—30.000 frtavi hoxománynyal, m.ly asonban nem okvet en kéispéuabpn kell hogy legyen, hanem fekvfigégbea U, asookivai jó nevelés hásiuiág ha gyer-mektelen o>T»fT is. AMD tigatelt bűi-gyek, kik egy boldog háxuéletet kíván-DS>, foidaljanak teljét bualommal a ci-kepQk melléklés meilm — melyet vissaakOldom — -Naey hácai" UÍD aUtt HaaieastelB «a Vifisr Mrdetést lradajáli«z, Baitapest, Dtr«ttyaitoza 12 Titok tártát beoillec.be11 dolog « kivá-natra m.cikép, el ón is tsolgálok.
SZÉNI-ELADÁS.
0 A balatoD-ma^yaródi urCHlalom-0 bsn kisebb és nagyobb memiyiséir-" bea satolt széna következő árak inelleLí eladó:
Ba.dlon Ha^aro.on telybea
mc enaszaja 2 frt -Kouai\'fsros allDiastoi s:si-
lílfa JBtTB.
L-KaiiZaJra szállitra
Megrendeléaeket elfugsd elöleges befizeted mellett
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oo
2 frt 16 .r. O|p.«.n 2 írt 35 ír. 2 ÜSí
J recxeD,
TACBAÜEB LIPÓT
KA6Y KAWZSAN
Hirdeíméiij.
A n. kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet részéről ezennel köz-hírré teletik, miszerint ezen szövet-keiét fogyasztási osztályának fel-oszlatása a f- évi február hó 5-dikén megtartott rendkívüli köz?) ülésen határozatilag kimondatott: fel hívat-nak tehát a keresk. törvény 249 §-a értelmében mindazok, kik ezen szövetkezet fogyasztási osztálya el-len követeléseket óhajtanak érvé-nyesíteni, miszerint azokat a jelen hirdetmény barmadazori megjelenése után legkésőbb hat hónap múlva ezen szövetkezetnél bejelenteni el ne mulasszák, mert amennyiben a társulat könyveiből a követelések ki nem t&imek\' ezen határidő letelte után a meglevő vagyonnak a tagok kövött leetiilő felosztása 1 ekövtt kezvén, azokra többé kieiég tt;stnem nyerhetnek
Nagy-Kanizsán, 1888. furoár hó 15-én.
A aaiHaaizsai \\M öa^élfzí
innliml imuimií miat ti-
miéit Jelszanolo-Uzottsai.
» 3256 2 H
Sieler Sprottea.
ii Jelzan
3256 2— H
KgJ !\'!, klói láda. mory k.irOibalUl
20Cr aarabot UrUlmM ara : I frt 26 kr.
2 láda egyuarre rendelve 2frtl5kr.
4 láda pedig caakia 3frt7ókr.
PosUaUnTét mellett bérmentve küld:
3210 1—4 E. B. SihŰltz \'
Altona bei Hamburg.
OOOOOO 30000000

Universalis szántóekék
egéu .Mbol.ísaciélbul küld > legjobb ~ íőüégbai és legolcsóbb áron
Ulldlll Cű lÚiud
mezőgazdasági gépgyára
Gyors és biztos segély gyooiortiajoií és azok kÖTetkezménypJ e!!ea.
z e(cés7.sé#c feiifartasH
egye* efyedtll o«ak a jó emesxtés fentanása é* etfímoxdita«ÍQ aKpszik, Biert a jó •g^sciég éa a tért imittiki épiéfoek ei u tételdalae. B eméaatés as&báiyokiaa. a kellő véfTegyitt-. >leréaére, a mgronloU £s hibis véralk*trii >«k eltáTOlitájára a legjobbnak htonjuk hiiiízer, a mkt érek óta ían.eret«s s köi-k cd. fit
Rosa életbalzsama,
meiy a Je|h*atnotabb ■ a leggj-égybatisoiabh fydgyfdrekbSl a legnagyobb Kouidai kegiit-re teljaicn m«gbi«haló»D a legjnbbimk biionyult be tniorfen n«m0 emésztési bánta Imáknál, oe Teietcien n éiTágyhiány, a uránja felbOfn-ge*, « pufiadáj émelygéi, hta- tn gyomorf*jáJ, a gyomorgorcs, a gyomornak étellt-li tulterh ■-lése, az eluralkodás, a Té\'torlodá*, aranjer. a bántxlom, a B&i betegs«gt-k, bébajnk a rász<-k6l- és lépkórcá! ^eméuté i i^Varok kfiret-kextébt-n) et az eméast-a ó»tt«B múkööásér* é én kitol «g hat, tiiiU ét egétatégen véri hoc Ht\'6, ■ a beteg teltnek elöbbeni er ja és sgésssíge ismét magadatik. Ezen kitdaö liati-eácá. fogra t«hit *-s mária % legjobbnak DÍIO nyúlt * a legbiston.bb nép- éa háti gyógy szerré vált • ál alános elierjedeíuek nrvend ,1 palánkkal 50 k-., dupla üveggel 1 forin-j Tnbb ner elismerő * dic*iro irat van kitér-( »aÍTM betek íme* régett ~ Bérmeoti • levét-:b<li megkerrfiésekre ouíniéul mellett minden
horá megkQIdetik.
f\\,.ÁQ T Minden kcllem*tkn félre 4ttétk>-^7>aS . kerülése végett felkérem a l. ve-Tokét, QiiJideAu—t QatarosoíCAn d^k UKT. rtoaa /•latt-aluamát kérni Fragner B. gyó^ysiarti- Piagaban, mivel azt tapasataltam, bogy ném- Iy heMen, ha ctak í-gyaz«rfi«u é!atb«Itia-mot kénifk ■ Ri>m teéti hoizá. bugy Dr Koaa-e\'e élet\'.a1!aarnút, akiimi yen bvtiinélkaii k«-i.rék l.ii Mra.
Dr. Rosa élet balzsama
319S }-»
kapható a fó>aí3rhan : Fragner B K/ogyjuer-tariban .anni Bchwarcen Adler" Prifra, rjrin-Sp^rnt-rgaaie aarki 1 206. n. — Bnda-Trirok Jd lef gyógrizeréaanel ; toráhlii Lkeaö várótok gyó(}srertáraibsn.: Faai>, Bekei-Cuba Eonjbad. Bo.otiu, D.b-,-«.—, Elek. Effer, Q*t4ja, Nafy-3ecakerek, O\'Qrong\'Oa, rKdHeaö-VaairhelT, Kapói. Ea. I riuebea. Kuaa, Kéaoirk, Kia-ftebao, Ko* W: marom, K5naacibin;a. Ltva, LugOL afakó, Q Malacaka Ssibadka, Miskolc Najj-Lak, ¥.,
01 aeknivi\', Nyitra, Sop:C i, Paneaova, PuaBony. G.fr, Relaig. Bnrbe.-ek. Sieke-rN-bérrar, S> ■ .fllJánoB, 8aeg»d, Piente>,- Tamá j, T-meavá\', Tiasa-Újlak, Tienc>én,S Saombat, b. Jl.Ujhely.. Va»8«llre, v„aono, Vériem, Z Ja Eg rí éf. Zkhjfalia
MT* Minden gjógj-szertitr, Taramlnt a ftiazerkereaked^sek legftagjróbb ré-sze raktáron tartja ezen életbal-isamot. "VB
* Ugranitt kapható meg : .
Prágai B£f Btemes Iái lenecs \' \\
bixt. és kiprób. szer g/ulsdiaok, aebek éa ia- W gin. ryőgjitá«a, Brttoj aikérrel alkatrarkiató a nSi mell tyalladá**, terjedése es komÍDyf-dékenél, a g7rn1.sk eltáU«EtaaáDÍl, g«nyedés-né!, Térd*gaD*tiknál genjf*kdriá»okoál ei po-koUirníl ; kórtímd&eauatnál s xi agyneveieti körömmeregnAi a ké • en vagy lábos ; ketní -nyedéieknél, duazsdáaoknál. rn irigydagADJUok-nál, st&ionaa agoál, holtut»mnél, kn<av^nyvs causKOS Qsg&tia\'oká. íoolegca couk,!^ LoDfiál a láb, térd, kél csípőkben ; flciarBoJáíOkbál ; ■> fekt*i«t51i kistbedémél; lei páll ott Ubb- éa tyuk-szemr* ; feltört kesék és sömftr forma caei«-petédéinél; rotarcsipéaek alul okosOlt dags-nUokoil; réfei **%j gfnj-ed5 aebek&«l; riko*. dag«Dátoknál; f«ltr>rt lábaknál H conthárty* •jyoí adisnál, «tb. — Minden gyalladás. daga-nat, keményeié*, innád áj % legrötidtbb >J<> alati gv<ijyilttök, a hol arooban már a geny-képifidéí bpillotf, a daganat a legrövidebb idí ai-tt fájd.lom nélkül fOUtira «• megg)O gjitva less. 25 és 86 kros iacleo<Mékl»a
legkipróWHabb éa

Oyiti fi\'.kraktir
UBST A
saját cségüDk alatr.
éa nertn«nt» 3239 4_I
kÍTina\'ra ingyen kOldetnek.
OOCOOOOÜOOOOOO
gy p»-laczkkal 1 forint.

oooooooooooooo
Wíjdits József köDíTcyomdájibol N»gj-Kinizsin.