Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.34 MB
2009-11-17 11:08:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
802
4921
Rövid leírás | Teljes leírás (357.31 KB)

Zalai Közlöny 1888 018-021. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
27. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1888. Dl^jus 5-én.
18-lü szám
Huszonhetedik évfolyam.
Előfizetési ár
Egyes anm -C fcr
i! I II I) KT f. 3 K K ¦ Ü b&sábo« pftiworbíui 7. máiodsior . miji.i.-n továh\'ii »arm kr.\' NYILTTÉR8EN " .;
t s»r..:iként !(• krnrt fítatiiek lüni-stÁ-iilleték mntieii eV\'jc* ;riiHtS.Tt 31* kr. áz-tendŐk.
ZALAI KÖZLÖN!.
A lap szellemi :ésrét illető kötle-
lények a sae-k-sztöséghsz. anyagi restet ilIftS közlemények pedig a kiadóbívjuallioi bérmentve
Xagy-Ka nizsán takxrékpéuztári épülni
Bé\'rcea tétlen levelek n*»in fo-gadtatuak el.
Kéziratok vissza nem küldetlek
A .nagykanizsai „Kereskedelmi Iparbank*, a „ nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a Mnagy~kanizsai kisdednevelö egyesület\' a ^nagy-kanizsai keresztény jótékony\'nőegylet*, a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatabs lapj
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A nagy-kanizsai .Kisdednevelö nak beszerzési\'Aapjit 25 írt utal- - tiszteletteljes megjegyzéssel bemu
Egyesület* köréből Elnöki jelentés. 1888.
Tekintetes közgjülés! A XIII-ik éli elnöki, szokásba vett jelentést kővetkezőkben van szerencsénk előterjeszteni: ¦
A lefolyt év egyesületi életünkben csendes működésben telt ugyan le, mindamellett a felölelt eszme, az úgynevezett kisdednevelés ügy áldásos eszméje országos lendületet nyervén, mi sem marad-
ványozással megtetette, s e tekintet-:tatni, hogy a számvizsgálóbizottság beni felügyelete/ Knáusz Boldizsároé jelentése alapján ügybozgó pénztár-egyesületünk ügybnzgó alelnökére noknnk Uszeszly Antal urnák a fel-bizta. ki is azt a nemes czélhoz^ mentvényt köszönetünk kapcsában méltó lelkesedéssel kezeli. Jelentését\'m?gadni méltóztassék, •
ezattal nem terjeszbetjük eló, mert I ívelte az évi jövedelmet a Pol-az csak az iskolai év végén eszkö gári Egyletben tartott tánczkoszo zölhetö. jrucska, mely 86 frt 70 krt ered-
Tartott az egyesület 1 rendki-\' ményezett, nemkülönben a n.-kanizsai vüli közgyűlést, 4 válaszmányi és 4: takarékpénztar 20 frtnyi évi rendes igazgatósági ülést 58 ügyszámmal, \'adománya s végül Wilt Mária cs. Vagyis az egyesület keletkezése óta kjr. kamaraéaekcs művésznő által 17 közgyűlés, 78 választmányi és;több műkedvelővel adott hangver 48 igazgatósági, összesen 143 ülést, |seny egyharmadának jövedelme,, mely hattunkj tétlenül. Tudvalévő tény,;a mai tehát a 144 ik. j,3, fr{ 9? ^ ^ ^ Mindeztket
hogy Zalavármegye is hivatalosan | Közegészségi ügy mindkét ovodá- >2 einSkség az egyesület nevében karolta fel ez ügyet ngy, hogy a szolga- bin teljeseil kielégítő és örvendetes !k6sz8nö levéllel nyngtázta s hálás b.roi járásokban külön bizottságok ¦ Tolt. Egyesületünkor/osa.Dr.Scbreyer; elismeréssel fogadta Ezen 238 frt alakíttattak, erre nézve Nagy-Kani-1 Laj03 m ^fon látogatást tett, az67 kr rendkivüU jövedelem clszá-zsa város rendezett tanácsa is fel-; uralgó tisztaság felett elismerését1 hivatott ily bizottság, alakítására A \' nyilvánította. •
Kisdedek létszáma a kővetkező
tekintetes városi tanács f. évi január;
14 én kelt végzésében Kimondá, hogy lg87 szeptember hótól 1888. már-
molása pénztárilag a folyó évre esik.
A tél folyamán 21 igen szegény ovodabeli gyermek közt egyes nemes
lelkű egyesületi tagok szives ado
a OT0^banímányozása fontán ruhaneműek
ben a nagy-kanizsai kisdednevelő Mnti^ 92> « Arany János- i ""T^ - r°D,an^ueK"f" j Gyermekjáték kiállítás jőve
esület már ré...